An Illustrated English-Polish Seaman's Dictionary

***

Ilustrowany angielsko-polski slownik marynarza

This dictionary has been donated by the Association of Polish Maritime Agents and Representatives (APMAR) following a grant from

The International Maritime Training Trust is established to assist with measures which contribute towards providing Polish Seafarers with training which is in full compliance with the IMO STCW Convention

The Trust is supported by donations from several employers, principally Dorchester Maritime Ltd, following an agreement with Polish Seafarers' representatives, and is managed from the Isle of Man

An Illustrated

English-Polish

Seaman's Dictionary

Ilustrowany

angielsko-pols ki

slownik marynarza

TRADEMAR

Zebral i opracowal redakcyjnie - Jerzy Puchalski Konsultacja j~zykowa merytoryczna: mgr Tomasz Darski [lo], i radiooficer I kl. inz. Jerzy Dzienisz [6],inz. st. mech. okr. Marian Dylewicz [6], st. mech. okr. Marian Kaminski [6],mgr inz. inz. kpt. Z.W.Eugeniusz Kazanecki [l-4, 7-12],mgr inz. Slawomir Kucharski [l-31, kpt, z.w. inz. Andrzej Sliwinski [l-4,6-121, in?. kpt. i.w. Ryszard Wawruch [l-4,6-121, w st. spocz. dr kmdr ink Franciszek Wrobel [6] Konsultacja anglistyczna - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak Opracowanie graficzne - Robert Bqk, Marian Matocha, Jerzy Puchalski, Wojciech Wigkiewicz Korekta polska - Ewa Kunicka Korekta angielska - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak

W k s i e c e wykorzystano ilustracje i elementy publikacji nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej oraz: Alfa Lava1 Marine & Power, Allweiler AG Werk Radolfzell, Burmeister and Wain, Conver, Detegasa Desarollo Tecnicas, Framo-Frank Molm AS, FR Fassmer & Co., Graco Inc., Haglunds Cranes, Harmworthy Engineering Ltd., International Association of Classification Society (IACS), International Maritime Organisation (IMO), John Crane Marine Int., Krupp Atlass Elektronik, New Sulzer Diesel Ltd., Pains-Vessex, Peck and Hale, Raytheon Anschutz GmbH, Sabroe, Siemens, TEC, Unimor ASA, York Refrigeration Marine, Seasafe, Woodward Governor Co. i inne.

All rights resewed. No part of this publication may, for sales purposes be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission in writing from the Editors.

Wszelkieprawa zastrzezone. Zadna cz& niniejszejpublikacji nie moie byC reprodukowana,przechouywana lub przesylana w jakiejkolwiekformie lub jakimkolwiek Srodkiern elektronicznym, mechanicznym, p r q pomocy fotokopiowania, nagrywania lub innym sposobem bezpisemnej zgody edawcy.

O Copyright by Wydawnictwo TRADEMAR, Gdynia 2003 Wydanie I - Gdynia 2003 Sklad i lamanie tekstu - Trademar, Gdynia Ilustracje banvne - Studio Spartan, Gdynia Druk i oprawa - Bernardinum, Pelplin

ISBN 83-915444-4-3

Spis treSci
Od redakcji

I. Theory of the ship - teoria okretu
1. Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty 2. Capacities - pojemnoSC i noSnoSC 3. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Curves, lines and scales -krzywe, linie i skale 5. Displacement and deadweight - wypomoSC i noSnoSC 6. Stability - statecznoii: 7 . Strength -wytrzymaloSC 8. Maneouvering -manewrowanie 8. Resistance - opor 10. Buoyancy -wypor 11. Ship's movements - ruchy statku 12. Draught and load lines - zanurzenie i linie ladunkowe 13. Propellers - pqdniki

11. Ships and shipbuilding - statki i budownictwo okretowe
1. Ship's types -typy statkow 2. Design and construction -projektowanie i budowanie statkow 3. Steel and unferrous materials - materialy stalowe i z metali niezelaznych 4. Other materials - inne materialy 5. Shipyard - stocznia 6. Treatment, processing and repair - obrobka i naprawa 7. Welding - spawanie 8. Ship's plans -plany statkowe

111. Ship's construction - konstrukcja statku
1. Hull - kadhb 2. Fore part construction - konstrukcja czqSci dziobowej 3. Bottom - dno 4. Bulkhead - grodi 5. Cargo compartments -przedzialy ladunkowe 6. Classification -klasyfikacja (statkow) 7. Container cell guides -prowadnice kontenerowe 8. Deck - poklad 9. Construction members -elementy konstrukcji 10. Pipes and piping - rury i rurociagi 11. Plates and plating -plyty i poszycie 12. Rudder - ster 13. Stem - rufa 14. Tanks - zbiorniki 15. Trunks and tunnels - szyby i tunele

IV. Ship's equipment - wyposaienie statkowe
1. Anchor and anchor chain -kotwica i la~icuch kotwiczny 2. Mooring equipment - urzqdzenia cumownicze 3. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Cargo lifting devices - diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ropes - liny 6. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access -urzqdzenia dostqpu 8. Opennings and covers -otwory i ich zamkniqcia 9. Ladders and gangways - trapy i schodnie 10. Deck fittings - elementy wyposazenia pokladu 11. Superstructure and masts -nadbudowka i maszty

V. Engine room - sitownia
1.1. Engine control room - centrala kontrolno-manewrowa (CMK) 1.2. Engine room - silownia 1.3. Engine room piping - instalacja rurociqgowa silowni 1.4. Valves - zawory 1.5. Air and water -powietrze i woda 1.6. Lubricating oil - olej smarowy 1.7. Engine room tanks - zbiorniki silowni 1.8. Fuel oil -paliwo 2.1. Engine - silnik 2.2. Engine operation - dzialanie silnika 2.3. Engine features - charakterystyka silnika 2.4. Engine control - sterowanie silnikiem 2.5. Turbocharger and steam turbine - turbodoladowarka i turbina parowa 2.6. Propeller shaft -wal Smbowy 2.7. Gear - przekladnia 2.8. Exhaust gas system -uklad wydechowy 3.1. Auxilieries -urzqdzenia pomocnicze silowni 3.2. Pumps -pompy 3.3. Heat and heat exchangers - cieplo i wymienniki ciepla 3.4. Fuel and oil separators - wirowki paliwa i olejow 3.5. Filters - filtry 4. (Ship's) boilers - kotly (okrqtowe) 5. Sewage treatment plant - urzqdzenie do obrobki Sciekow 6. Incinerator - spalarka 7. Inert gas system (IGS) -wytwornica gazu obojqtnego 8. Steering gear - maszyna sterowa 5.9. Electricity - elektrycznoSC 5.10. Control and automation - sterowanie i automatyka 5.11. Refrigeration - chlodzenie i klimatyzacja 5.12. Compressors and pressure - sprqzarki i ciSnienie 5.13. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.14. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 192 195 20 1 202 206 208 208 210 211 224 23 1 240 24 1 243

VI. Navigation - nawigacja
1. Astronavigation -astronawigacja 2. Bridge and bridge equipment -mostek i jego wyposaienie nawigacyjne 3. Electronic navigation aids - elektronicme urz~dzenia 4. Charts and publications -mapy i publikacje 5. Coastal navigation and approaches -nawigacja przybrzezna i podejScia 6. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i iyrokompas 7. Directions -kierunki 8. Navigation -nawigacja 9. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 10. Radar, ARPA, ATA, EPA -radar i urzqdzenia antykolizyjne 11. Tides and tide curves -p@vy i krzywa plywu 12. Track control system - system Sledzenia drogi 13. Collision Avoidance Regs. -prawo drogi morskiej 14. Ship Handling -manewrowanie statkiem 15. Weathering - sztormowanie 16. Ice navigation - zegluga w lodach 17. Radio & GMDSS communication -lqcznoSC radiowa i GMDSS 18. Telex command codes and abbreviations - kody i skroty teleksowe 19. Signalling and signals - sygnalizacja i sygnaly

VII. Cargo -ladunek
1. Cargoes - ladunki 2. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Containers -kontenery 3.1. - Types of containers - typ kontenera 3.2. - Container construction -konstrukcja kontenera 4. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 5. General cargo - drobnica 6. Reefer cargo -ladunki chlodzone 7. Cargo ventilation -wentylacja ladunku 8. Liquid cargoes -ladunki plynne 9. Ro-ro cargo -ladunki toczne 10. Cargo distribution planning -planowanie rozmieszczenia ladunku 11. Cargo stowage - sztauowanie ladunku 12. Cargo lashing -mocowanie ladunku 13. Container stowage -sztauowanie kontenerow 14. Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontenerow 15. Ro-ro cargo stowage - sztauowanie ladunkow tocznych 16. Ro-ro cargo lashing equipment - sprzqt do mocowania ladunkow tocznych 17. Forestry products stowage - sztauowanie drewna i produktbw jego przetwarzania 18. Forces acting on cargo - sily dzialajqce na ladunek 19. Cargo safety -bezpieczenstwo ladunkow 20. Chemical and gas cargoes -ladunki chemiczne i gazy

VIII. Safety of life at sea - bezpieczenstwo iycia na morzu
1. Life raft -tratwa ratunkowa 2. Life boat and rescue boat - lo& ratunkowa i ratownicza 3. Launching appliances -urz3dzenia do wodowania 4. Abandoning the ship - opuszczanie statku 5. Launching and recovering -wodowanie i podnoszenie (lodzi) 6. Personal life saving equipment -indywidualny sprzqt ratunkowy 7. Alarming in distress - alarmowanie w niebezpiecze~istwie 8. Signalling equipment and pyrotechnics -sprzqt sygnalizacyjny i pirotechniczny 9. Marine evacuation systems -morskie systemy ewakuacyjne 10. Marine accidents and salvage -wypadki i ratownictwo morskie 11. SAR helicopter operations - dzialania Smiglowca SAR 12. SAR and IAMSAR -poszukiwanie i ratowanie 13. Environmental protection - ochrona irodowiska 14. Firefighting -zwalczanie pozarow 15. Medical first aid -pienvsza pomoc medyczna 16. Safety -bezpieczenstwo 17. Personal protective equipment - sprzqt ochrony osobistej

IX. Seamenship and maintenance wiedza okrqtowa i konserwacja
1. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicq 2. Berthing and port manoeuvering - cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging - sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Cargo gear handling -obshga urzqdzen przeladunkowych 5. Mooring operations - cumowanie 6. Boat handling -manewrowanie lodziq 7. Ropes and rope works - liny i prace z linami 8. Knots and splices -wqzly i sploty 9. Cleaning -czyszczenie, sprzqtanie 10. Corrosion and rust - korozja i rdza 11. Paints and painting - farby i malowanie 12. Steering - sterowanie 13. Ship's fenders - odbijacze statkowe 14. Grease and greasing - smary i smarowanie 15. Failures and damages - defekty i uszkodzenia 16. Maintenance and repairs -konsenvacja i naprawy 17. Inspections and surveys - inspekcje i badania 18. Small elements -elementy drobne 19. Tools - narzqdzia

X. Shipping - iegluga
1. International maritime organizations and associations -miqdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje miqdzynarodowe 3. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Crew - zaloga 5. Crew matters - sprawy zalogowe 6. Accommodations -pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Work organization on board - organizacja pracy na statku 9. Area of trading -rejon zeglugi 10. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Charter - czarter 13. Charter and liner clauses -klauzule czarterowe i liniowe 14. Claims - roszczenia 15. Container trade -przewoz kontenerow 16. Contract -umowa 17. Fees, dues and payments -oplaty, naleznoici i platnoici 18. Freight - fracht 19. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Insurance -ubezpieczenia 2 1. Maritime law -prawo morskie 22. Port call -zawiniqcie do portu 23. Port operations time - czas operacji portowych 24. Shipping industry -zegluga handlowa 25. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's operations - eksploatacja statku 27. Voyage -podroi morska 28. Ship's computer -komputer statkowy 29. International safety codes -miqdzynarodowe kody bezpieczenstwa

XI. Ports and terminals -porty i terminale
1. Ports and harbours -porty i przystanie 2. Container terminal -terminal kontenerowy 3. Bulk cargoes terminal -terminal ladunkow masowych 4. Ferry and ro-ro terminal -terminal ro-ro 5. Oil terminal -terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych 6. Port authorities -wladze portowe 7. Port services -ushgi portowe 8. Port staff and work -pracownicy i praca portowa 9. Cranes - d h i g i 10. Cargo handling -przeladunek 11. Cargo handling equipment - sprzqt przeladunkowy 12. Liquid cargo handling -przeladunek kadunku plynnego

XII. Marine geography - geografia morska
1. Geography - geografia 2. Lands and oceans - Iqdy i oceany 3. Ocean currents -pqdy oceaniczne 4. Meteorology - meteorologia 5. Time - czas 6. Magnetism -magnetyzm 7. Astronomy -astronomia 8. Wind -wiatr 9. Coast -wybrzeze 10. Clouds and precipitation -chmury i opady 11. Metheorological phenomena -zjawiska meteorologiczne 12. Sea bottom - dno morskie 13. Swell and waves -falowanie i fale 14. Ice - Ibd 15. Visibility -widzialnoSC 16. Beaufort scale - skala Beauforta

Color tables -tablice barwne Annexes - aneksy Bibliography - bibliografia

Od redakcji
1. Geneza slownika i jego charakter
Historia polskich slownikow morskich siega okresu przedwojennego. Juz po wojnie ukazalo siq ich kilkanascie, o roznym charakterze i objgtosci. Kazda kolejna edycja byla wzbogacana o nowe pojqcia, co odpowiadalo szybkim zmianom w zegludze we wszystkich dziedzinach z niq zwiqzanych. W ostatnich latach ukazywaly siq glownie niewielkie slowniki specjalistyczne, w pewnej mierze odzwierciedlajqce wspomniane zmiany. Jeszcze kilkanascie lat temu na statku zbyteczne bylo slownictwo komputerowe, w zalqikach byly systemy GMDSS, zarzqdzania jakoiciq czy bezpieczeristwem, ochrona srodowiska, systemy map elektronicznych, zintegrowane systemy nawigacyjne i systemy automatyzacji silowni, globalna organizacja sluib poszukiwania i ratowania na morzu. Obok pojawiania sic nowych dziedzin wiedzy - ewoluowaly stare: zmieniaiy sic w czqsci lub w calosci przepisy konwencji STCW, SOLAS, warunki przewozu INCO, przepisy dotyczqce konstrukcji i wyposazenia statkow itd. Zmiany te majq niekiedy zasieg znaczny: mozna pokusik sie o stwierdzenie, iz corocznie pojawia sie kilkaset nowych slow i pojgC w jezyku angielskim, zwiqzanych poirednio lub bezposrednio z zeglugq. Slowniki, ze wzgledu na swq specyfikc, nie nadqzajqza wspomnianymi zmianami. W efekcie wirod marynarzy hnkcjonujq dziesiqtki krotkich i dluzszych opracowan zawierajqcych "nowinki" jezykowe, powielane i uzupelniane przez kolejnych wspolautorow. hwiadczy to o wielkiej potrzebie slownika nowoczesnego, praktycznego. Wydawnictwo TRADEMAR zdecydowalo sic na opublikowanie po raz pienvszy w Polsce slownika tak szeroko zilustrowanego. Idea takiego slownika nie jest nowa: w generalnej koncepcji niniejsza publikacja jest wzorowana na Dictionnaire maritime thematique anglais etfrancais, opublikowanym w roku 1991 przez francuskie Wydawnictwo Masson. Roinice polegajqna unowoczesnieniu slownictwa, wzbogaceniu poprzez wprowadzenie nowych podrozdzialow (pienvsza pomoc, ratownictwo iycia, ochrona Srodowiska, zarzqdzanie jakoiciq i bezpieczenstwem, automatyka itd.), pominigiu tematyki zeglarstwa i rezygnacjg z cz&i pienvowzoru, ktore majq charakter slownika frazeologicznego. Slownik niniejszy w efekcie nie aspiruje do nazwy "morski", poniewaz nie ujmuje slownictwa z niektorych dyscyplin morskich. Ograniczono slownictwo z zakresu oceanologii, oceanografii, budownictwa morskiego. Pominigto (z pewnymi wyjqtkami) archaizmy jqzykowe i p o j ~ cia, ktore juz wychodzq z uiycia. Uwzglgdniono natomiast podstawowe slownictwo z dziedzin niezbcdnych wspolczesnym marynarzom w trakcie ich pracy na morzu, jakkolwiek bezpoirednio z morzem niezwiqzanych. Stqd zdecydowano siq na nazwg "Angielsko - polski slownik marynarza", jako bardziej odpowiadajqcqjego charakterowi. Zamieszczona w koncu slownika bibliografia wskazuje podstawowe irodla, z ktorych zaczerpnieto znaczqcq czqSC prezentowanych poj& Naleiy pamigtac, iz kaidy kolejny slownik jest efektem kompilacji poprzednich, uzupelnionym o nowe pojqcia a jednoczeinie pomijajqcym okreilenia, ktore wychodzq z uzycia. W niniejszym opracowaniu mozna wicc znaleiC zarowno pewne elementy najstarszych slownikow angielsko - polskich (np. Slownik angielsko - polski handlu morskiego, U! Skibicki, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze 1951)jak i szeregu relatywnie nowych publikacji, jakie ukazaly sic po roku 2000.

najbardziej charakterystycznych i najczgiciej w transporcie morskim spotykanych slow zwiqzanych z ladunkami chemicznymi. Rysunki w nim zawarte shzq jedynie ilustracji omawianych pojgk i nie mogq zastqpic wyczerpujqcych instrukcji postqpowania i fachowych poradnikow. Uklad ten ma oczywiicie swoje wady i zalety. 2.Trzeba podkreiliC. jak: safety bearing. w dzisiejszej zegludze ladunkiem stak sig moze niema1 kazdy materialny produkt dzialalnoici czlowieka. Z rysunkbw nalezy zatem korzystad z wielkq ostroznoiciq. GPS. wrgcz niemozliwego do rozwiqzania problemu powiqzania ilustracji z tekstem przedstawionym w porzqdku alfabetycznym. Pienvszs~ rzucajqcq siq w oczy odmiennoiciq jest odejScie od ukladu czysto alfabetycznego. Jednak olbrzymig z punktu widzenia marynarza (czqsto dopiero uczqcego siq trudnego i specyficznego jqzyka zawodowego) zaletq . slownik niniejszy bgdzie najbardziej uzyteczny dla osob posiadajqcych juz pewnq znajomoSC jgzyka angielskiego. Jednak zawartoSC tej czqici jest daleko bogatsza. bez niebezpieczenstwa zmiany tej publikacji w slownik chemiczny. IloSC samych tylko chemikaliow przewozonych transportem morskim siega kilkunastu tysigcy. zamieszczenie nazw wszystkich. Wprowadzono szerokie omowienie pojgc z nowoczesnej nawigacji zintegrowanej. wprowadzanie nowych dokumentow (w tym elektronicznych) rowniez rozszerza istniejqce slownictwo: uwzglqdnienie w slowniku dokumentow Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow (FIATA documents) wydaje sig rownie konieczne. W efekcie. co nie bylo celem redakcji. Jest on podzielony na 12 rozdzialow tematycznych. Budowa i spos6b korzystania ze slownika Slownik ilustrowany ma specyficzny charakter i wymaga dokladnego zapoznania sig z jego strukturq.z podaniem zrodla. safety contour. z jakimi redakcja slownika musiala siq uporad.pl w miarq moiliwoSci . UznaliSmy bowiem. iz wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia statkowej silowni powinny siq w niej znaleic. jest niemozliwe. systemow referencyjnych. tak charakterystycznego dla wigkszoSci slownikow. Dla przykladu. zintegrowanych systemow sterowania i kierowania statkami. bylo pytanie o jego zakres merytoryczny. zdajqc sobie sprawq z zakresu i szybkoici zmian w zegludze. jak nowych INCO terms. Prosimy o przesylanie ich na adres e-mailowy redakcji trademar@post. Nadmiar pojgC z tego zakresu zamienilby slownik w techniczny. Zaproponowanie takiego ukladu jest wynikiem trudnego. Redakcja slownika. Podano w slowniku nie tylko slowka. Kazdy z nich dzieli sig dalej na kilkanakie podrozdzialow i dopiero na tym poziomie znajdujemy uklad alfabetyczny. obshgi urzqdzen silowni itd. ale i wiele powszechnie uzywanych na morzu zwrotow. Zamieszczono wiqc jedynie okolo setki wybranych. urzqdzen AIS. 3. Podobnie sprawa siq ma z pojqciami technicznymi. map elektronicznych. niz zawartoSC poprzednich polskich slownikow morskich. To z kolei pociaa za sobqpowstawanie kolejnych okreilen: DP Vessel czy DP Vessels Owners Association . ktorego w ogole nie jesteimy w stanie powiqzaC z zadnym rozdzialem tematycznym. z silowniq okrqtowq. automatyzacji silowni. reference systems (nawigacyjne systemy referencyjne) czy dynamicpositioning (pozycjonowanie dynamiczne). Do pienvszych nalezy klopotliwa procedura poszukiwania znaczenia slowa. systemu GMDSS. Zakres slownika Jednym z glownych dylematow. systembw pozycjonowania dynamicznego.DPVOA (Stowarzyszenie Armatorow Statkow DP). Postgp w organizacji zeglugi. zwiqzanymi np. postanowila zwrocic siq do Czytelnikow z apelem o pomoc w zbieraniu nowych okreilen niezbqdnych dla uzupelniania niniejszej publikacji. Pojawily sig nowe pojqcia w tradycyjnej nawigacji. sztauowania. iz niniejszy slownik w zadnej mierze nie jest podrqcznikiem z zakresu np.

Obecnie home bound stosowane jest potocznie dla okreilenia podrozy powrotnej kazdego statku. Podobny jest cel alfabetycznego indeksu polsko . 4. Zatem statek polski zmierzajqcy do Polski jest home bound. Wraz z rozwojem technologii przewozow pojawialy sig nowe okreilenia istniejqcych juz przedmiotow i obiektow. Zatem okreilenia home bound czy home trade oznaczaly odpowiednio: rejs powrotny do W. a uprawiajqcy zeglugc pomiedzy Szczecinem a Gdyniqplywa w home trade . moze bez problemu zapoznaC siq w jednym miejscu z podstawowym slownictwem niezbcdnym do tego celu. ktora przetnvaia na morzu rowno wiek. Stare formy i zwroty zanikajq (zachowujqc jedynie wartoiC historycznsl). gdzie z kolei opuszczal jak najszybciej "goicinne" jego poklady i... ship (niegdyi stosowane glownie do okrqtow wojennych) i vessel (zwykle . ktory ma za zadanie nastqpnego dnia dokonaC przeglqdu np. w stosunku do ktorych przyjclo sic uzywaC okreSlenia: ro-ro. W oryginale oznaczalo ono malo subtelnq metodq "rekrutacji" zalogi statku. iz nastqpujqce po nim slowo nie jest bezpoirednio powiqzane ze slowem kluczowym. Zaciera siq w jqzyku angielskim roznica pomiqdzy seafarer i seaman. Marynarz. MySlnik natomiast wskazuje. Jeili wir6d slow kluczowych niekt6re sq zamkniqte nawiasem. inne przeszly w niebyt jako zwroty calkowicie zapomniane. slowo to upowszechnilo siq w zegludze swiatowej a jego znaczenie uleglo rozszerzeniu.. Oryginalne znaczenie home w morskim jqzyku angielskim odnosilo siq do Wielkiej Brytanii. Brytanii i zeglugq wok01jej wybrzezy. pod ktorymi wymieniono slowa i okreilenia powiqzane. techniki.. Proces wymiany obsenvujemy nieustannie: Ship's Articles. key words slowa kluczowe. czy it . zwyczaju morskiego i morskiej wymiany towarowej obsenvujemy nieustanny romoj i ewolucjq morskiego jqzyka angielskiego.statek handlowy). w tekicie wytluszczono tzw. by po jakimi czasie zniknqC. Coraz czqsciej zamiast tych ostatnich okreilen stosowane jest zresztq carrier.Niektore z tych okreilen mozna traktowaC jako archaizmy. Zwiqksza to nieco objqtoiC slownika ale jednoczeinie ulatwia korzystanie z niego. Dzisiejsze metody naboru marynarzy jak i towarzyszqce im slownictwo sqzdecydowanie odmienne. tak nierozlqcznie zwiqzane z historiq zeglugi brytyjskiej powoli zanikajq na rzecz na przyklad Collective Bargaining Agreement (potocznie nazywanym przez marynarzy "CBA").jest wlainie przedstawienie pojqC obok sqsiadujqcej z nimi ilustracji.. Dla latwiejszego zlokalizowania waznych pojqC. wirowki. stawai siq latwym lupem handlarzy opium. niezbcdne dzisiaj. Dopelnieniem (nieslychanym jak na brytyjski tradycjonalizm) zmian jqzykowych jest dyskusja na temat czy statekjest she. Opisany powyzej uklad slownika spowodowai w wielu przypadkach koniecznoSC powtorzenia niektorych slow w roznych podrozdzialach. system Consol). Tak stalo siq z caloiciq komunikacji radiotelegraficznej. bez wzglqdu na kraj pochodzenia armatora czy umiejscowienie portu macierzystego.. tylda odnosi siq do slowa (slow) poza nawiasem. wraz z ekspansjqjqzyka angielskiego. ale jest pojqciem zwiqzanym poSrednio. pojawiajq siq w ich miejsce nowe..angielskiego. Pewne okreilenia w zeglugowej praktyce pojawiajq sic. Rozwoj morskiego slownictwa angielskiego i konsekwencje tego Wraz z rozwojem cywilizacji.statkow poziomego ladowania. .. Tylda przed lub po slowie powiqzanym zastqpuje slowo (lub slowa) kluczowe. Spojony i zamustrowany siiq marynarz trzeiwial dopiero w morzu na statku zmierzajqcym do Chin.. Przykladem tego moze by6 siabo dzii znane w Wielkiej Brytanii okreilenie to be shanghaied. czy tez z niektorymi innymi okresleniami (mammooth tanker. Z czasem. umieszczonego na koncu slownika. Na przyklad statki o tradycyjnych metodach przeiadunku (pionowego) przyjqto nazywaC "10-10" ("lift-odlift-off') dopiero po wprowadzeniu do eksploatacji zupeinie nowego typu .

Obecnie sq to nazwy zapomniane i w zegludze powszechnie uzywa sic okreslenia radar. W Polsce do46 bezskutecznie (i glownie w krqgach wojskowych) propagowano okrehlenie "urzqdzenie radiolokacyjne" lub krocej: "radiolokator". Wszystkie wspblczesne jqzyki wykazujq tendencjq do upraszczania. roll-trailel. Morski jqzyk angielski jest wiqc jqzykiem zywym. marynarzy uzywa okrehlenia "poler" (z ang. . 5. lancuch mocujqcy itd. WipkszoSC polskich slownikow podaje draught. RoznorodnosC ta zmusila Miqdzynarodowq Organizacjq Standaryzacji (ISO) do podjqcia proby normalizacji nazewnictwa. Tq bataliq (na szczqhcie) przegrano. n a c i ~ a C hcitgacz. Obsenvujemy przy tym dwie r6zne drogi powstawania nowych pojqC. aby obrocid "orczyki" jczyli "reje"). Wobec relatywnie slabej pozycji polskiej floty na przestrzeni naszej historii. W Polsce podobnego zadania podjql sip Polski Komitet Normalizacji.. cassette).tworzone jest zupelnie nowe slowo. inne wywolujqniekonczqce siq dyskusje fachowcow. zwyczaje i organizacja w zegludze sqglownym powodem ewolucji morskiego jqzyka angielskiego. ale postqp technologiczny spowodowal.. zgodnie z zasadq "Polacy nie gqsi. Inny przypadek.Nowe technologie. Polskie slownictwo morskie Ciekawym przykladem powstawania i ewolucji nowego slowa/nazwyjest radar. mobrey. dziqki czemu mlodzi adepci sztuki zeglarskiej na picknym zaglowcu nie czujq s i jak na wozie drabinia~ stym. Najczqhciej slowo (lub slowa) juz istniejqce jest adaptowane dla okreslenia nowego pojqcia (np. Pienvotnie by1 to skrot od Radio Detecting and Ranging czyli RaDaR lub czqiciej: RADAR.w poczqtkowym okresie probowano zastepowak je roznymi propozycjami lokalnymi. ur itd. to rowniez nowe okreslenia. Tymczasem (by6 moze jest to skutek wplywbw amerykanskich) wspolczeSni marynarze (rowniez brytyjscy) chqtniej poslugujq siq pojqciem draft.. zaS holownik zalecajqprzyjqk on the shoulder (doslownie "na ramieniu". zastepujqcy angielskie tight (tu: napinaC.). Okresy nasilonego patriotyzmu owocowaly probami wzbogacenia polskiego jqzyka morskiego.. Z czasem pisowniq zmieniono na radar i to okreilenie przyjqlo siq powszechnie w krajach anglojqzycznych. Zdecydowanym amerykanizmem jest tite. Mozna zatem postawiC pytanie: czy jest sens bezkrytycznego upierania siq przy "shsznych" nazwach? Jehli 99 proc. W wielu innych . to adaptowanie nazw producentow jako powszechnie stosowanego okreilenia. bollard). to czy warto bezskutecznie narzucak im "pachol"? . szybko ewoluujqcym. w postaci wielu okreSlen tych samych rzeczy czy procesbw. Podjqte lata temu prace tnvajq nadal . Niekiedy odgomie ustalone okreilenia przegrywajq z uzywanymi w praktyce. r6znego rodzaju nowotworami jqzykowymi. Tak sprawy siq mialy z nazwami potocznymi: m a j . dziS studenci szkol morskich citgnqliby na iaglowcach szkolnych "lejce" (zamiast "brasy"). Amerykanizmy to nie tylko upraszczanie pisowni czy wymowy. Pojqcie panamax odnoszqce siq do wielkoici statk6w mogqcych przeplynqk Kanalem Panamskim generalnie zachowuje swe znaczenie w odniesieniu do ich maksymalnych wymiarow w metrach.. w okolicach obla dziobowego). tzn. Gdybyhmy kurczowo trzymali siq "naukowych" okreslen wprowadzanych przez rozne powaine gremia. Amerykariscy piloci w Kanale Panamskim z upodobaniem stosowali fruit boat dla okrehlenia chlodniowca.. Rzadziej .. jako wlahciwy odpowiednik polskiego "zanurzenie".. czerpala ona wiele z innych jgykow. niekiedy na silq.".z roznym skutkiem. harbor zamiast harbonp. Obfite slowotw6rstwo producentbw i uiytkownikow ma swoje konsekwencje. i i wielkosk ta podana (w odniesieniu do kontenerowca) w TEU zmienia siq wraz z rozwojem nowych konstrukcji okrqtowych.

W jqzyku polskim zaleca sip stosowanie okreilenia "plawa" jako odpowiednika angielskiego buoy. "maszyny matematyczne" itd.skroty stosowane w korespondencji i w dokumentach . Zbior ten (nastppnie rozszerzony) nie obejmujejednak skrbtow z innych (poza handlowymi) dziedzin (np.lbdi ratunkowa brake -hamulec bezpieczenstwa call -wezwanie (wywolanie) w niebezpieczenstwie -control .stan zagroienia..zadna ustawa nie nakloni uzytkownikow do stosowania nowotworow (proponujq: "dziwotworow". Niektore polskie okreilenia sa. - Wspolczesny jpzyk (nie tylko morski) zawiera ogromnq iloiC skrotow. Te roznice sq wyrainie widoczne przy przekladzie fachowych publikacji. silowni okrqtowych itd). w jqzyku polskim. z gracjq i bardzo praktycznie przelozono na polski "alarm wachtowy".droga ewakuacji itd.. Nie wymyilono przy tym (ze wzglqdu na oczywistq trudnoik) odpowiednika wyrazu buoyage ("oplawienie" byloby nie do przyjpcia?) i z koniecznoici. Konsekwentnie zatem nalezy zadaC pytanie szersze. Pomimo heroicznych bojow o "czystoiC" polskiego jpzyka i uzywanie okreileli: "maszyny cyfrowe". Zresztq w polskich irodowiskach morskich istniejqzadawnione i nie do konca rozstrzygnipte spory: czyflashing light to "Swiatlo blaskowe" czy "blyskowe"??. skracania i ulatwiania komunikacji i korespondencji. stan awarii boat . Tym- .. "maszyny liczqce". Jako argument humorystyczny. jqzykoznawcy bitwq tq przegrali doiC szybko i nikt dzisiaj nie neguje poprawnoici okreilenia komputer.. acz niekonsekwentnie akceptuje sip jako prawidlowe okreilenie "obojowanie". ale trudny do podwazenia podnosi sip.. W Polsce sprawq zebrania i uporzqdkowania skrotow stosowanych w zegludze zajql siq Uniwersytet Gdahski. Thmaczenie nie jest (i slusznie. Z drugiej strony slowniki tlumaczq piping jako "ruraz".) doslowne. praktyczne i dobre okreilenie polskie. ale dla fachowcow w pelni zrozumiale i zawiera pozqdanq informacjp. majq o kilkanaicie procent wiqkszq objqtoSC. Niekiedy wreszcie w roznych kontekstach angielski wyraz ma zupelnie inny polski odpowiednik: erneP. Niewielka z tego czqiC . iz iwiatlo "blyska" a nie "blaska" . Jako odpowiednik general cargo. Dla przeciwwagi inny przyldad. Potwierdzenia shsznoici takiego poglqdu nie trzeba daleko szukaC.. pozostanie ono w praktycznym uzytku bez wzglqdu na okolniki. nawigacji technicznej.gency . Jeili zgrabniejsze.) polskich.. gdy w korespondencji telegraficznej platne byly poszczegblne slowa. zwlaszcza w zegludze.wywodzi siq z czasow. Jpzyk angielski pozwala na krotkie i precyzyjne opisanie pewnych poj& ktbrym odpowiadajq polskie okreilenia wieloczlonowe: forestry nalezaloby przethmaczyC na polskie "drewno i produkty jego przetwarzania". bowiem cbz martwej osobie po alarmie ... ktbre po tej operacji....sterowanie awaryjne escape . Swietnie przyjqio siq t a k e i funkcjonuje powszechnie polskie "drobnica".Powyzsze przypomina innqwojnq stoczona. do jakiego stopnia nazewnictwo np. bqdqcych efektem tendencji do upraszczania. Ocenia sib ze w szeroko pojetej zegludze stosuje sip kilkanaicie tysiqcy skrbtow.w Polsce ze slowem "komputer". przydhgie: crude oil carrier to "zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftowej". powinno by6 akceptowane w Polsce? Zaryzykujp stwierdzenie. co zapewne brzmi nader zgrzytliwie dla purystow jqzykowych . Wrqcz nieprzethmaczalny angielski dziwolilg deadman alarm. publikujqc w roku 1991 MARVOC (Slownik skrotow stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim). iz jeili juz istnieje zgrabne. juz dla wygody stosowany jest obecnie przede wszystkim w korespondencji e-mailowej.. latwiejsze w uzyciu lub lepiej oddajqce istote sprawy jest okreilenie oryginalne . w miejsce powszechnie stosowanego przez marynarzy "boja". System ten. angielskie.

jako ze jest to obecnie bardzo widoczny i powszechny trend. Obecnie w praktyce.malymi. w roznych publikacjach a nawet w slownikach angielskich na przemian te same skroty pisane sqmalymi lub duzymi literami: dwt i (bardziej tradycyjne) DWT sq w tym sensie rownoprawne. Szczegolnie jednak wielki wklad pracy. radiooficer I kl.innym razem (coraz czciciej) kropki sic pomija. Marian Kamitiski.W. inz kpt. iz skroty od n a m wlasnych (np. kpt. raz litery skrotow przedzielane sq kropkami .czasem istnieje zbior (niepublikowany) obejmujqcy ponad 12 000 skr6t6w ze wszystkich dziedzin zwiqzanych z zeglugq.Andrzej Sliwinski . st. wprawiajqc w zaklopotanie zarowno uiytkownikow-praktykow. korym Redakcja sklada tq drogq wyrazy wielkiej wdziccznoici i uznania. Gdynia. mech. Generalnie kropki sq pomijane. wiedzy i zaangazowania w powstanie tej publikacji wnieili: dr inz.W. w ktorej zawsze wystepowaly wylqcznie duze lub wylqcznie male litery. W piimiemictwie fachowym i w iyciu codziennym stosowane sq wymiennie i generalnie bez logicznego klucza litery male i duze. Sprawa byla prosta w przypadku skr6tow stosowanych w korespondencji telegraficznej i teleksowej. Jednoczeinie "produkcja" skrotow stale roinie. mgr Tomasz Darski. Jerzy Dzienisz.Ryszard Wawruch. kt6rym slownik niniejszy w znacznej mierze zawdziecza swq ostatecznq forme: dr Boleslaw Borzycki. GMDSS czy IMO) sq pisane duzymi literami.to najwainiejsi z licznej ich grupy. inz. maj 2003 r. mech. mgr inz. skomplikowanej problematyce Redakcja chcialaby na koniec wyraziC slowa uznania i podziqkowania grupie konsultantow. capt. Z. pozostale (charakterystyczne glownie dla korespondencji) . st. okr. kpt.W. Z. W niniejszym opracowaniu przyjeto zasadc. ini. Iain Leak oraz inz. j~zykoznawcowjak i wydawnictwa. Marian Dylewicz. Z. Eugeniusz Kazanecki. Wspominajqc o powyzszej. . W koncowej czcici slownika zawarto zestawienie najwainiejszych skrotow wraz z ich rozwinieciem w jczyku angielskim i polskim. Problem sprawia usystematyzowanie pisowni shotow. okr.

Dimensions and proflles -wymiary i ksztalty 2. Maneouvering -manewrowanie 9. lines and scales -krzywe. Draught and load lines -zanurzenie i linie ladunkowe 13. Propellers -pedniki .teoria okretu 1. linie i skale 5.statecznoIf 7. Ship's movements -ruchy statku 1 12. Stability . Curves.1. Strength -wytrzymaloif 8. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Resistance -op6r 10. Capacities -pojemnoSC i noScnoSC 3. Theory of the ship . Displacement and deadweight -wypornoif i noInoSC 6. Buoyancy -wypdr 1 .

THEORY OF THE SHIP Dimensions and shapes . parallel middle body/ midship body/ cylindryczna czgSd kadiuba finite element model of a double-hull tanker (model zbiornikowca o podwojnym kadiubie rozchylenie dziobu sheer line/ . ' 1. 1 &: & k Q a length overall underwater hull/ diugosc caikowzta podwodzia 6 - a I 2 4 S free board/ wolna burta \ breadth/ szerokosc parallel body length/ dlugoSC cylindrycznej cz&i kadluba dead m e / podoblenie r length of run/ dlugoii zaoblenia rufowego -I- --..- length of entrance/ diugoid zaostrzenia dziobowego camber/ wypukloSL: pokladu .wymiary i ksztalty length overall/ dlugoSC caikowita I \ length on waterline/ diugoSC wodnicy konstrukcyjnej Z 3 L ) - 3 a$ 2 *' length between perpendiculars/ divgosC pomigdzy pionam.

wspolczynnik pelnotliwoici czqsci mfowej .szerokoSC na wrqznicy -on waterline .linia podstawowa -plane -plaszczyzna podstawowa (teoretyczna) block coefficient .wspolczynnik pelnotliwoSci wzdhznej kadluba .wspolczynnik pelnotliwoici wzdluznej .wspolczynnik pelnotliwosci przekroju wrqznicowego -maximum section wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .Srodek line .wspolczynnik pelnotliwoici mfowej czqici kadhba .prismatic of the forebody .midship .wspolczynnik pelnotliwoSci czqSci dziobowej of the run .wspolczynnik pelnotliwoSci zaostrzenia rufowego body -kadlub statku axes .wspolczynnik smukloSci (kadluba) fine .szerokoSC na wodnicy centre .kqt zaostrzenia rufowego axes .najwiqksza szerokoSC statku.linia (06) symetrii.osie axis .statek smukly ship .szerokoSC statku -moulded szerokoSC na wodnicy konstrukcyjnej base .main -s -wymiary glowne (statku) -principal -s .baza.oS kolysania of symmetry -oS symetrii -system .of the forebody . TEORIA OKReTU - - -- - - - - - - - - - - .smukloSC rufy .extreme -najwiqkszy of section .statek smukly fine-lines .smukly form vessel . szerokoid calkowita -draught -zanurzenie najwiqksze.Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty angle of entrance -kqt zaostrzenia dziobowego angle of run . pelnotliwoici wodnicy - - -- - ---- - - - - - - - - - . plaszczyzna symetrii .cylindryczna czqSC kadhba .dlugosc -between perpendiculars (LBP) -dlugobc miqdzy pionami constant .poprawka na dhgoSC of entrance .oS odciqtych of ordinates .ukosne Sciqcie.wspolczynnik pelnotliwobci zaostrzenia dziobowego of the afterbody .cylindryczna czqSC kadhba dimension -wymiar .szerokoSC (statku) . linia Srodkowa.owrqzenie kadluba.prismatic .cylindryczna czqsc kadluba plan .wspolczynnik pelnotliwoSci kadluba of entrance .wspolczynnik pelnotliwoici przekroju wodnicowego curvature -zaoblenie (kadhba).smukly (statek) fineness smukloSC of the form .wymiary glowne (np.moulded .h i e teoretyczne kadluba .oS -of abscissae .zalamana linia (powierzchni kadhba) length .wspolczynnik smuklosci corection . owrqzenie teoretyczne shape . podstawa line .krzywizna (np.frame section .zanurzenie .oS rzqdnych of roll . wrqgu) beam . statku) draught .smukloSC kadhba of the stem .deck line linia Srodkowa pokladu chamfer .dlugoSC zaostrzenia dziobowego .ratio -wspolczynnik smukloici kadluba knuckle line .wsp. zanurzenie maksymalne length .cylindrical - 1.osie kadluba lines .oblo burt o malym promieniu coefficient -wspolczynnik of fitneness .middle .midship section .zanurzenie konstrukcyjne extreme -najwiqkszy breadth .dimensions (dims) -wymiary . sfazowanie chime .waterplane .wspolczynnik pelnotliwoici dziobowej czgSci kadluba -vertical prismatic -wspolczynnik pelnotliwoSci pionowej .wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .dhgoSC najwiqksza fatness ratio . krzywizna dead flat .ksztalt kadluba breadth .uklad osi kadluba backsweep .prismatic of the afterbody .form -wspolczynnik pe~notliwoSci .

body plan/ plan przekrojdw wrggowych bulwark/ oklad dzioh6wki ad iia t ajt perpendicular/ pion rufbwy Lbotrom/ dno mid section/ owreiel Luzer body/ cz@ rufiwa \.Body plan -h i e teoretyczne kadtuba frames section plan.fbre body/ czeii. tf' orward nadburcte jbrecustle deck/ poklad dziobowki rzutpionowy Iinii teoretycznych midship section plane/ plaszczyzna owreia I fine offlolation/ wodnica Lupper deck/ poklad gorny . rufbwa perpendicular.

zaokrulona cz@C mfy -on the designed load waterline -dlugoSC (stat.length between -s .dhgoSC calkowita (statku) depth -wysokoSC rejestrowa (statku) on waterline (LWL.dlugoSC - - - - - - - - - - - - - - - - . prostopadly rzona na letniej wodnicy ladunkowej quarter .pion dziobowy drycznej czqici kadhba on load waterline .fore .-dlugoit skrajna .forward .dlugoSC (statku) na wodnicy registered -rejestrowy konstrukcyjnej -breadth .ballast -wodnica balastowa midship section -owrqze. TEORJA O W T U . pomierzanie (np. tonazowa jemnoici statku) length .dlugoSC pomiarowa.szerokoSC rejestrowa (statku) -overall (LOA) .rake .perpendicular-pionowy.pomiar.dlugoSC na wodnicy konstrukdu) scantlings -wymiary elementow konstrukcyjcyjnej nych kadluba wynikajqce z przepisow klasylongitudinal -wzdluzny coefficient ..przegiqcie dziobowe sze streamline-oplywowy gross weight -maksymalna masa brutto (to) streamline -nadawaC ksztalt oplywowy -moulded depth -maksymalna wysokoSC bocz.extreme overhanging stern -nawis rufowy zaoblenia rufowego perpendicular-pion -of the parallel middle body . wstawka cylindryczna -breadth .nawis rufowy on waterline .hull ..dlugoiC na wodnicy la.zanurzenie maksyrnalne.1. w.szerokoSC pomiarowa (statku) main dimensions -wymiary gkowne (statku) coefficient -wspolczynnik pojemnoici bmtto main particulars -wymiary glowne (kadluba) measurement . najwiqk. d.after -przegigie rufowe draught .wspolczynnik pelnotliwoici fikacyjnych sheer line . podepth -wysokoiC pomiarowa.pomiar kadluba waterline .of run - . w.. zlad poprzeczny -breadth on .odchylenie od pionu ku) na wodnicy konstrukcyjnej of stern .dlugoiC pomiqdzy pionami dunkowej on summer load line -dlugoik (statku) mie.1.dhgoSC cylin. wygiqcie (pokla-waterline .streamlining -ksztalt oplywowy theoretical naval architecture-teoria okrqtu na paraller middle body .aft (after -) -pion rufowy .szerokoSC na wodnicy overhang -nawis (mfowy) .cylindryczna czqiC tonnage -tonaz kadhba.) .sheer plan -rzut boczny (linii teoretycznych) shoulder -przegiqcie del k s z t a h kadluba maximum -najwiqkszy .dlugoSC (statku) length .dlugosC rejestrowa na linii wodnej round of beam -wypukloSC.wodnica . tonazowa .linia wzniosu pokladu wzdhznej mathematical ship model -matematycmy mo.

tona noinoici tonnage -tonaz -certificate .gross -pomiar pojemnoSci brutto .noinoiC (statku) netto.exempted -przestrzen wylqczona (nie wliczona do tonaiu) . THEORY OF THE SHIP Capacity -pojemnoSt5 i noSnoSt5 admeasurement-pomiar pojemnoici (npstatku) capacity -pojemnoiC -bales .deductible .netto measurement -pomiar pojemnoici netto -register ton (NRT) -ton rejestrowych netto -registered tonnage (n) -tonaz rejestrowy netto - - - - - - - - -tonnage (NT)-tonaz (rejestrowy) netto.rejestr statkow register tonnage -tonai rejestrowy register ton (RT) . certyfikat pomiarowy deck -poklad pomiarowy.pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna .ciqzar brutto measurement -pomierzanie .pomiar pojemnoici brutto of tonnage -pomiar pojemnoici (statku) ton .pomiar pojemnoici (statku) -- - - - - .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoSci ladowni .tonaz rejestrowy brutto (obecnie nie stosowane) ton . noinoic ladunkowa -plan -plan pojemnoiciowy gross .pomiar pojemnoSci netto Panama Canal tonnage -pojemnosC statkupomierzona wg przepisow Kanalu Panamskiego propelling power deduction .1893 m3) net .deducted .pojemnoSC ladunkowa dla be1 .przestrzen potrqcalna .grain . obecnie nie stosowane) registry (of a ship) . poklad tonazowy dues .przestrzen potrqcona (przy pomierzaniu statku) . statkow) register of shipping .rejestracja (statku) space -przestrzen.grain cubic -pojemnoiC ladunkowa statku dla ziama (w m3 lub cuft) .net .brutto register tonnage (GRT) .tona rejestrowa (2.iwiadectwo pomiarowe.83 m3.cargo -przestrzen ladunkowa .znak tonazowy measurement .cubic . tonaz brutto -weight .gross tonnage .83m3.good ship . kubatura .rejestr (np.oplaty tonazowe mark .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) .1. obecnie nie stosowane) -tonnage (GT) -pojemnosc brutto. obecnie nie stosowane measurement .przestrzen potrqcana (przy pomiarach statku) na silowniq register .machinery -przestrzen silowni Suez Canal tonnage -pojemnoiC statku okreSlona wedlug przepisow Kanalu Sueskiego ton -tona burden .tona pojemnoici (1.tona rejestrowa (100 stop3 = 2.

poktadu fotward perpendicular/ pion dzioboxy ! pion r u j b ~ y after perpeitdicular/ .uklad osi plywania frame -pole przekroju wrqznicowego line -wreg teoretyczny spacing .odstqp wregowy framing -owrqzenie -plan .1.kadlub statku axes .owrqzenie wzdluzne section -zlad wzdluzny.plan owrqzenia half breadth plan -rzut pionowy (linii teoretycznych).moulded base -plaszczyzna podstawowa of floatation .TU Planes and sections . rzut wodnicowy half-breaths -rzqdne wodnic inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) line of flotation -wodnica longitudinal -wzdluiny centre plane -plaszczyzna symetrii framing .designed plaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej section -przekroj wodnicowy - - - - - - - - -- - Planes -plaszczyzny midship section plane/ 'ongitudinal centre plane/ hszcz).plaszczyzna plywania -of symmetry -plaszczyzna symetrii .water line -przekroj wodnicowy profile -przekroj wzdluzny statku section -przekroj (wrqznicowy) area -pole przekroju -modulus -wskainik wytrzymaloici owrqza -plane -plaszczyzna wrqznicowa transverse -poprzeczny section area -pole przekroju wregowego section plane -plaszczyzna wrqznicowa section . zlad poprzeczny plane -plaszczyzna owreza moulded base plane -plaszczyzna podstawowa plane -plaszczyzna .midship -plaszczyzna owrqza .zna symetrii i deck line/ lirzia przecigcia deck centre line. TEORIA 0KRE.plaszczyzny i przekroje body . linie podziah wregowego vertical datum plane at the midship section plaszczyzna owrqza waterplane -plaszczyzna wodnicowa area -pole przekroju wodnicowego .above water lateral -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqici kadhtba .osie kadluba lines .h i e teoretyczne kadluba buttock -przekr6j wzdluznicowy line -wzdluznica -plane -plaszczyzna wzdhznicowa cross section -przekroj poprzeczny --area of vessel -pole przekroju wregowego diagonal -przekroj ukoinicowy (statku) line . przekroj wzdluzny view -widok wzdluzny -- - - - - midship bend -owrqze. zlad poprzeczny midship section -owrqze.ukoinica fixed axes system .wregi teoretyczne.

1. THEORY OF THE SHIP .

square .skala zanurzenia .krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) of stability of form -pantokarena -of statical stability-krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) -of tons per inch immersion -krzywa zmiany zanurzenia od przyjqtych ciqzarow jednostkowych -of transverse metacentres -krzywa poprzecznych metacentrow -of transverse moment of inertia of water plane -krzywa poprzecznego momentu bezwladnoSciowego of transverse moment of section .krzywa pol przekrojow wrqinicowych of shearing forces -krzywa sil tnqcych of stability .odcigta Srodka ci~zkoici wodnicy -of longitudinal locus of the centres of buoyance -wzdluina krzywa Srodkow wyporu -of longitudinal metacentres -krzywa wzdluinych wysokoici metacentrycznych -of longitudinal moment of inertia of water plane -krzywa wzdluinego momentu bezwladnoSci of longitudinal moment of section . TEOIUA O W T U - - - - - - - - - - - . linie podzialu wrcgowego - - - - - - - - - .obrys zewngtrzny wrcgow plot a curve -wykreSlaC krzywq point of inflection .krzywa odciqtych Srodkow ciqzkoici wodnic -of flotation -krzywa rzeczywistych Srodkow geometrycznych wodnicy of heeling moments .krzywa pol przekroj6w wodnicowych of weight -krzywa ciqzarow -of wetted surface-krzywa powierzchni zwilzonej kadluba lines drawing .krzywa wysokoSci metacentrum of vertical moment of section .krzywa momentow przechylajqcych of height of metacentre -krzywa wysokoici metacentrum of loads -krzywa obciQe6 -of longitudinal centres of buoyancy -krzywa odciqtych Srodkow wyporu -of longitudinal centre of floatation .cross of stability -pantokareny .wrqgi teoretyczne.skala . linie i skale curves -krzywe .linie podzialu wreowego .draught .krzywa calkowa przekroju wrqznicowego -of bending moment -krzywa momentu gnqcego of buoyancy -krzywa wyporu of centre of gravity of waterplanes .family of -rodzina krzywych .h i e teoretycme kadluba moulded line of frames .skala Bonjeana .skala przyrostu zanurzenia .loading . linii teoretycznych) stations .skala Bonjeana . lines and scales -krzywe.skala ladunkowa sheer plan .of sectional areas - 1.Curves.krzywa calkowa momentu przekroju wrqinicowego wzglgdem owrqza of metacentric radii -krzywa promieni metacentrycznych of moment to change trim one inch -krzywa jednostkowego momentu przeglqbiajqcego of resistance .krzywa oporu -of righting moments -krzywa momentow prostujqcych of righting arms .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczymy symetrii -of vertical centres of buoyancy -krzywa wysokoSci Srodkow ciqzkoici of vertical metacentre .punkt przegiqcia (krzywej scale .hydrostatic -krzywe hydrostatyczne -hydrostatic -for trimed ship -krzywe hydrostatycme statku przeglqbionego (krzywe Firsowa) of areas of section .krzywa ramion prostujg cych (krzywa Reeda) .Bonjean .immersion .Bonjean .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczyzny podstawowej of water planes areas .rzut boczny (wzdluznicowy.

v yvporu od owrela [m/ d~splacemetztm tons/ tons per em zn salt uater/ draught m m / ~ j p o r n o s cu tonach slonej ton nu ctn M.skala noSnoSci.length - .(dwtc) noSnoSC ladunkowa (netto) .curve -krzywa wypomoici statku pustego (statku) zaladowanego .capacity noSnoSC calkowita (brutto) .light displacement -wypornoSC - .net .wypornoSC konstrukcyjna ton .capacity (dwcc) -noSnoSC ladunkowa netto .carrying capacity noSnoSC - deadweight (dwt.weight of . THEORY OF THE SHIP Displacement and deadweight - .wspolczynnik wykorzystania wypor- .1.obj@oiCpodwodzia .from midship/ odlegioSC Srodkl . u o d z ~ e deadweight in tons/ noSnoSC w tonach moment to change trim im/crn// moment przeglebiajqcy tm/cm centre ofjlotat..-displacement coefficient - - - - Deadweight scale .wypomoSC -wypornoSC .wspolczynnik wykorzystania wypomosci .load .moulded .on in m.all told noSnoSC calkowita (bmtto) cargo .tona wypornoici tonnage . skala ladunkowa i r a j in meters/ :arrurzenie tv metrach metacentric height above base in centre of buoyancy from density of water/ metres/ ~ysokoSCmetacentTczna midship [m]/ odlegloid S gqstoSC wody w m nad pluszczyznq podstau.1adownoSC ratio .wypornoSC (statku) . DWT) -noSnoSC (statku) - - - - .wypomoSC -volume of .wspolczynnik wykorzystania wypomoSci efficiency .dlugoSC obliczeniowa .

Srodek wyporu .ramiq prostujqce .scale .arrival stan (statecznoSci) na przyjScie(d0 portu przeznaczenia) during voyage .kqt najwiqkszego ramienia prostujqcego .departure .height of the above the keel .wysokoSC Srodka ciqzkoici ponad stqpkq condition .be in .maksymalna masa brutto net .netto capacity .stable .skala ladunkowa.intermediate stan statecznoici przed balastowaniem critical angle -kqt krytyczny of dynamical stability .krzywa statecznoici dynamicznej lever -ramiq statecznoSci dynamicznej curve . wynik .stan (tu: statecznoici) .kqt krytyczny statecznoici anti-heeling system -system przeciwprzechylowy arm -ramie .1.form .z balastem w zbiornikach oraz ladowni balastowej .righting . wplyw naporu w. zaladowania .critical -kqt krytyczny of deck immersion .upsetting .wodnica statku pustego light ship weight .statical of heel -kqt przechylu statycznego .z balastem w zb.neutral . balastow i zapasow light waterline .kqt zalewania -of heel .dynamiczny kqt krytyczny of statical stability -statyczny kqt krytyczn Y draft and trim .ton noSnoSci noSnoSci -tonnage (dwt) .znajdowaC siq w rownowadze . balastowych - - - - - - - - - - - (to) calculate -obliczak calculation procedure -kolejnoSC obliczen calculator -kalkulator (to) capsize -wywrociC sig dnem do gory cargo permeability -stopien zatapialnoSci ladunku.Srodek ciqzkoici -of gravity of transverse section -Srodek cigzkoSci przekroju wrqznicowego centre of buoyancy . empty ship .to -balastowak .wplyw ksztaltu (kadluba) -free surface -efekt swobodnych powierzchni wind -wplyw wiatm.heavy .kqt zanurzenia pokladu of dip .water .stan na wyjScie (z portu) . s.zanurzenie i przeglqbienie dynamical stability -statecznoSC dynamiczna curve .ciqzar statku pustego loading coefficient -wsp6lczynnik obciqzenia maximum gross weight . centre .light .permanent -balast stab .kqt .skala - - - Stability .Srodek of buoyancy . noSnoSC ladunkowa deadweight .height of -wysokoSC Srodka ciqzkoici .rownowaga obojqtna .statek bez ladunku.Srodek wyporu of flotation .upsetting -ramiq przechylajqce ballast -balast .noSnoSC (statku) netto. kqt przechylu -of dynamical heel -kqt przechylu dynamicznego of flooding .stan (statecznoici) w czasie podroiy .kqt przechylu of inclination -kqt przechylu of maximum righting arm .statek pusty.krzywa ramion statecznoici dynamicznej effect -efekt.rownowaga stala .height of -wysokoSC Srodka wyporu centre of gravity (COG) .ciqzar netto tonnage -tonaz scale . bez ladunku equilibrium -rownowaga .tona .statecznoik above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba angle .rownowaga chwiejna external -zewnqtrzny - --- -- -- - - -- --- --- --- - - - - - .noSnoSC ladunkowa light condition .Srodek wodnicy plywania of gravity .inklinacja.Srodek ciqzkoici .unstable .balast wodny -waterline -wodnica balastowa ballasted -zabalastowany .1adownoSC -weight . nasiqkliwoii. TEORIA OKRQTU .

THEORY OF THE SHIP iStability -statecznoik metacentrum poprzeczne wodnica piywania lever/ ramie Curves of levers of statical and dynamical stability wykves ramion statecznoici statycznej i dynamicznej ma.1.umum righting arm/ krzywa statecznoici statycz k r z p a statecznoici dynamicznej point of curve inflection/ punkt przegiecia krzpvej capsizing angle/ kqt ~ ~ w r a c a n i a ~ \ .

pusty condition .przechylomierz (to) list . wyjiciowy transverse metacentre -poczqtkowe metacentrum poprzeczne transverse metacentric height .pr6ba przechylow.moment od naporu wiatru - - - - - - - - - .metacentrum wzdluzne metacentric height -wysokoSC metacentryczna wzdluzna metacentric radius .poczqtkowa wzdluzna wysokoSC metacentryczna longitudinal metacentric radius .allowable .odcigta irodka cigzkoSci wodnicy metacentre .kalkulator operacji przeladunkowych.moment wywracajqcy due to wind pressure .maximum .poczqtkowy poprzeczny promien metacentryczny instability .. pot.moment -moment zewnetrzny (np.opor przechylu heeling moment .statecznoSC poczqtkowa metacentrum (M) -metacentrum metacentre -metacentrum moment (M) -moment .wysokoik metacentrum poczqtkowego ponad liniq podstawowq (initial) transvers metacentre above base line ..poczqtkowa poprzeczna wysokoik metacentryczna -- ---- - - - - .moment przechylajqcy .volumetric -objqtobciowy moment przechylajqcy heeled water plane -wodnica statku przechylonego height of the -wysokoSk centre of gravity above the keel (KG) .wysokoiC Srodka ciqzkoici nad stepkq -(initial) longitudinal metacentre above base line . komputer ladunkowy loading instrument .przechylik siq (o statku) listing .statek bez ladunku.urzqdzenie do automatycznych obliczen statecznoici. moment bezwladnoici przekroju wodnicowego stability .(statek) lekki. powierzchni (cieczy) heel -przechyl statku (skutek kolysania) heeling -przechylanie siq (statku) resistance .stan poczqtkowy. od dzia.staly przechyl boczny (statku) loading calculator . balastow i zapasow .stabilizator przeplywowy.w.wykres wzniesienia metacentrum ponad stqpke evolute .: Flume free surface -swobodna powierzchnia (cieczy w zbiorniku) effect -wpkyw s.in condition .dopuszczalny moment przechylajqcy .linia stqpki light (L) .ewoluta metacentryczna -height -wysokoiC metacentryczna -radius -promien metacentryczny stability . niestabilnoik.transverse metacentric radius lania wiatru) flume stabilizer .wzdluiny (duty) promien metacentryczny -moment of inertia -wzdluiny promien bezwladnoici moment of inertia of water plane .(statek) w stanie pustym line of flotation -wodnica list -przechyl staly (boczny statku) indicator .oprogramowanie do obliczen statecznoSciowych i wytrzymaloSci ogblnej longitudinal-wzdluzny centre of floatation .niestatecznoik.capsizing . chwiejnoik keel line . proba statecznoici inclining test .wysokoSC poczqtkowego metacentrum poprzecznego ponad liniq podstawowq hold water ballast -balast wodny w ladowni immersed area -powierzchnia zwilzona (kadluba) inclining experiment -proba przechylow.poczqtkowy wzdluiny promien metacentryczny -position of flotation -poczqtkowe poloienie statku wyprostowanego -state . wytrzymaloici.statecmoSC wzdluzna metacentric -metacentryczny -curves -wykres wmiesienia metacentrum ponad stqpkq diagram .maksymalny moment przechylajqcy . proba statecznoici initial -poczqtkowy inclination -przechyl poczqtkowy longitudinal metacentre -poczqtkowe metacentrum wzdluzne longitudinal metacentric height . zbiornik typu flume. zanurzenia loading software .

negative .intact .slack ballast zbiornik balastowy niepelny tender -migkki (statek o malej wysokoSci metacentrycznej) topside projected area -powierzchnia nawiew transverse -poprzeczny locus of centres of buoyancy .moment przywracajqcy righting . proba statecznoici .moment prostujqcy - - .dynamical . THEORY OF THE SHIP .moment wymuszajqcy - -moment przechylajqcy - neutral position -polozenie obojgtne passive stabilization .rzgdna Srodka wyporu position of the centre of gravity of the water plane .stabilizacja aktywna .ship's .poprzeczna krzywa Srodkow wyporu metacentre -pozorne metacentrum poprz.longitudinal .passive . ramie momentu prostujqcego couple .of flooding moment zalewania .moment prostujqcy .flume .klin .1.informacja o statecznoici .of stability -moment prostujqcy overturning .free .initial . statku nieuszkodzonego levers .rolling .s.obliczenia statecznoSci (statku) w stanie uszkodzonym data .statical .stabilizacja przeplywowa .moment prostujqcy stability .statecznoSC ujemna of form .statecznoSC poczqtkowa .upsetting .zbiornik . stabilnoSC.active .statecznoSC k s z t a h of weight . drewnem po wejsciu fali na poklad (obnizajqca chwilowo GM) uncapsizing ship -statek niewywrotny unstable -niestateczny equilibrium .stability calculation -obliczenia statecznoici - - -- - - - - - - - - - - - -- .of a couple of forces moment pary sil .para prostujqca lever -ramie momentu prostujqcego sheer draft -przekroj wzdluzny (statku) Simpson's rules -wzory Simpsona skin constant .ramiona statecznoici .statecznoit.p.sila przywracajqca righting -prostujqcy arm -ramig prostujqce. staloSC at large angles of heel -statecznoSC przy duzych kqtach przechylu statecznoSC awaryjna. moment bemladnoSci przekroju wodnicowego position of the centre of buoyancy .stabilizacja bierna prometacentre -metacentrum poprzeczne restoring force .moment statyczny .rownowaga chwiejna wedge .poprzeczna wysokoSC metacentryczna metacentric radius . statecznoSC -damage w stanie uszkodzonym .statecznoSC dynamiczna .statical .poprzeczny promien metacentq-czny -moment of inertia -poprzeczny moment bezwladnoSci moment of inertia of water plane .stabilizacja pasywna stable .wspolczynnik powierzchni zwilzonej sloshing -uderzenia spowodowane falowaniem cieczy w zbiorniku (np.form .zakres statecznoici -reserve dynamical -rezenvowa statecznoSC dynamiczna dodatkowa statecznoSC ksztaltu -residuary .zbiornik niepelny .moment wywracajqcy restoring .stateczny..emerged -klin wynurzony .statecznoSC ksztaltu .range of .statecznoSC wzdluzna -moment .immersed .damaged calculation . metacentric height .ultimate .statecznoSC poprzeczna trapped water -woda uwieziona chwilowo pomigdzy np. stabilny. nadmiernej wysokoici metacentrycznej) -vessel . tnvaly equilibrium -rownowaga stala stiff -sztywny (statek o duzej.statek sztywny (o duzej. statkowym) specific gravity -ciezar wlaSciwy stability .of inertia (I) moment bezwladnoici - .statecznoSC statyczna (statku) -test -proba przechylow.of force moment sily .statecznoSC resztkowa stabilization .(balast lub ladunek pozostawiony dla poprawy statecznosci poprzecznej statku) tank .rzgdna Srodka cigzkoici przekroju wodnicowego prometacentre -metacentrum poprzeczne righting moment .stabilizacja . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) stiffening .klin zanurzony - - - - -- - - - - - .statecznoSC statku .statecznoSC ciezaru .

obciqzen) high tenacity .skrecanie loading .zginanie -moment -moment wyginajqcy .wyginaC sie (o statku w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) sagging -ugiqcie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) -moment .czujnik naprqzen (np.wytrzymaloSC wzdiuzna (statku) w stanie nieuszkodzonym strain . rozkladanie. rozprowadzanie.ogranicznik momentu obrotowego torsiograph -torsjograf torsiometer -torsjometr torsion .skrqtny deflection .local .moment gnqcy na wodzie spokojnej strength -wytrzymaloSC na zginanie stress -naprqzenie zginajqce distribution -rozklad.citgliwoSC.still water moment .sila odksztalcajqca sag . naprqzenie lokalne torque .moment zginajqcy na fali .obciqzenie probne.wygiqcie siq.drgania skretne toughness .sila tnqca stress .moment wyginajqcy (statek na grzbiecie statku) -stress . rozlozenie (np.spietrzenie naprpzen .rozklad obciq2en load test .obciqzenie.moment wyginajqcy (statek w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) stress -naprezenie wynikle przy wygiqciu sip statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) (to) shear .wave -moment .dopuszczalne obciqzenie .dopuszczalne naprqzenie . odpornoSC na obciqzenia dynamiczne twisting moment .naprezenie tnqce strength -wytrzymaloSC (np.naprqzenie wyginajqce finder .wspolczynnik momentu limiter .naprezenia wzdiuzne minimum breaking load (MBL) -minimalna sila zrywajqca racking force . materiaiu stress .obciq2enie skrpcajqce stress -naprqzenie skrqcajqce vibration .moment skrqcajqcy - - - - - - - - - - .obciqzenie punktowe (na gniazdo) .intensity of .obciqzenie dynamiczne monitoring computer -komputer do kontroli obciqzen (kadiuba) . pr6ba na obciqzenie longitudinal -wzdluzny .bending .wysoka wytrzymakoSC na rozcitganie hog . kadluba) .odksztalcenie wzdluzne stress .naprqzenie w konstrukcji statku wygiqtego (na grzbiecie fali) load .moment s k ~ c a j q c y kadluba) (tu: coefficient -wspolczynnik momentu constant . nacisk .ScinaC shearing .sharing .skrecanie test -proba skrqcania torsional .naprqzenie miejscowe.damaged strength -wytrzymaloSC wzdluzna (statku) w stanie uszkodzonym .naprgzenie .permissible .dynamic .intact strength .wygiecie siq statku na wierzcholkach fa1 force .ugigie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozloienia ladunku) - - - - - - - - - - (to) sag .Strength -wytrzymatoSi bending . konstrukcji statku). przegiqcie sic statku na grzbiecie fali (to) hog -wyginaC sip. przeginaC siq na grzbiecie fali (o statku) hogging -wygiqcie siq statku na grzbiecie fali moment .point .allowable .

charakterystyka hydrodynamiczna - - - - .proba benvladnoki statku crash-stop .Srednica cyrkulacji discharge current . op6r boczny kadluba transverse force .Srodek naporu.Srodek cyrkulacji crash aster . THEORY OF THE SHIP Forces acting on manoeuvering ship sity dzialajqce na manewrujqcy statek tangential velocity/ predkoi~kqtowa transverse hydrodynamic force/ poprzeczna siia hydrodynamiczna punkt obrotu transverse velocity/ predkoid poprzeczna droga irodka cieikoici apparent wind/ wind force acting on ship/ sila wiatru dzialajqcego nu statek longitudinal force/ total aerodynamic force/ catkowita siia aerodynamiczna Maneouvering . punkt przylozenia sily poprzecznej -force component -sila (skladowa) poprzeczna.manewr zatrzymywania awaryjnego diameter .awaryjna cala wstecz crash back manoeuver (crash astern) -manewr zatrzymywania awaryjnego crash-backing test (crash astern test) .strumien zasrubowy entrained water -woda towanyszqca (ruchom statku) flow dynamics -hydrodynamika head seas -falowanie dziobowe hull .Brednica -of turning circle .kadlub (statku) efficiency .1.manewrowanie coefficient of hydrodynamic lateral resistance -wspolczynnik hydrodynamicznego oporu bocznego centre of turning motion .sila poprzeczna w kadlubie hydraulic wake -strumien nadqzajqcy wypornoiciowy hydrodynamic -hydrodynamiczny characteristic .sprawnoSC kadluba -force center .

opor styczny to motion .bare-hull .opor calkowity skin friction .opor cihienia .opor jednostkowy .frictional .opor profilowy .crash stop .pressure . oporu falowego .circulation -proba cyrkulacji .ster angle -kqt wyhzenia stem area . TEORIA O W T U --of the rudder -charakterystyka hydrodynamiczna stem pressure .profile .cihienie hydrodynamiczne hydrodynamics -hydrodynamika hydrostatics -hydrostatyka initial ship turning moment -moment poczqtkowy zwrotu statku radius -promien -of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rudder .opor profilowy .opor tarcia coefficient -wspolczynnik (oporu) tarcia friction -tarcie coefficient .opor .standard .opor ksztaltu kadluba of flow .wsp. efekt przyssania (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyScienny wave .fala poprzeczna -wake .efekt plytkowodzia resistance .bow system -uklad falowania dziobowego .tarcie powierzchniowe coefficient -wsp6lczynnik tarcia resistance .skin .specific total .residuary .towrope .total .profile .opor przeplywu per ton .form .opor ruchu .diagonal .Srodek oporu wody of wind pressure .form . oporu calkowitego .opor ksztaltu .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze -moment -moment na trzonie sterowym -torque -moment stem. napor wiatru velocity of encounter -prqdkoSC spotkaniowa zigzag test -proba standardowa Kempfa.opor "golego" kadluba coefficient -wspolczynnik oporu due to waves .tangential .fala .proba spiralna .sila poprzeczna stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .specific wave-making .opor plytkowodzia test -proba.1.fala dziobowa resistance .specific .wspolczynnik oporu h.opor calkowity frictional form effect -wplyw ksztaltu na opor tarcia frictional resistance .wspolczynnik tarcia (kadluba) -plate -coefficient -wsp.total .opor sterowania .fala ukoina of displacement .powierzchnia stem cross force .opor wywolany falowaniem .wsp.wsp.Srodek oporu powietrza drag -opor hydrodynamiczny coefficient . oporu calkowitego - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- 33 .efekt przyicienny.pr6ba awaryjnego zatrzymywania statku .spiral .opor tarcia .strumien nadQajqcy falowy wind moment -moment naporu wiatru wind pressure -ciinienie wiatru.seakeeping . proba standardowa Kempfa wall effect .proba wlaSciwoSci morskich (statku) . proba wczowa Resistance -opor center .proba wczowa.induced .opor bryzgowy . tarcia plyty . test .line of hull .spray .fall .opor holowania.Srodek -of lateral resistance -Srodek bocznego oporu of water pressure .opor ksztaltu . sila poprzeczna stem shallow water -woda plytka effect .opor styczny total resistance -opor calkowity coefficient .wspolczynnik oporu .opor statku .opory ksztaltu (kadluba) .tarcie powierzchniowe hump speed -prcdkoSC odpowiadajqca wypuklosci krzywej oporu resistance .opor indukowany .transverse . .humps of -wypukloit krzywej oporu .opor falowy -system of a ship -uklad fa1 okr@owych . sila holowania .steering .

statecznoSC statku nieuszkodzonego lost buoyancy method -metoda utraconej wypornoSci margin line . wspolczynnik przepuszczalnoSci ladunku permissible length (of compartment) -dopuszczalna dlugoSC (przedzialu) subdivision -podzial grodziowy kadluba .ruchy statku six movements of freedom -szeSC stopni swobody .odciqta Srodka wyPorn -pitched wypor w czasie kolysania wzdluznego .wodnica podzialowa unintact vessel .statek niezatapialny - --zatapianie asymetryczne -zatapianie -- - - - - >m'/ myszkowanie heave/ Ship movements .zanurzenie podzialowe.zalewanie. THEORY OF THE SHIP Buoyancy -wypor added mass -masa towarzyszqca coefficient -wspolczynnik masy towarzyszqcej moment of inertia .linia graniczna (niezatapialnoSci) permeability -wspolczynnik zatapialnoSci . wdarcie siq wody intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.statek uszkodzony unsinkability -niezatapialnoSC unsinkable -niezatapialny ship .wspolczynnik podzialowy (niezatapialnosci) survival capability -zdolnoic statku do przetnvania uszkodzenia kadluba book .wtargniqcie wody (np.dlugoSC podzialowa load line . zanurzenie do wodnicy podzialowej length .unosiC sic na wodzie.Srodek wyporu force .dlugoSC zatapialna curve .heaved -wypor w czasie nurzania .w stanie zatopienia -final -condition -stan w koncowym (etapie) zalewania flooding .centre of (CB ) . plywaC flotage -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floatation -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floating power -plywalnoSC calkowita floating plane -plaszczyzna plywania floodable -zatapialny length .1.cargo .stopien nasiqkliwoSci ladunku.krzywa dlugosci zatapialnej flooded -zalany. nieuszkodzony stability .moment bezwladnoici masy towarzyszqcej added weight method -metoda przyjqtego c i e zaru buoyancy .poradnik.sila wyporu .reserve . instrukcja dot. wypor hydrostatyczn Y . zatopiony condition .zapas ptywalnoici float . statecznoSci stanow awaryjnych statku subdivision -podzial (grodziowy kadluba) draught .longitudinal centre of .locus of centres of .asymmetrical . zatapianie .factor of .krzywa Srodkow wyPorn .symetrical -- - - - - - -- -- - - symetryczne ingress (of water) .plywalnosc.do kadluba) inrush -wtargni~cie wody.

stabilizator kolysan statku stabilization .ruch poprzeczny.proba tlumienia forced oscillation-kolysanie wymuszone (statku) force of inertia . dryfowanie boczne -force . sila inercji flare impact -uderzenie nawisu dziobowego free oscillation -kolysanie wlasne -period -okres kolysan wlasnych heave -nurzanie heaved buoyancy -wypor w czasie nurzania heaving -nurzanie .amplituda ruchow extinction -wygaszanie. kolysanie wzdluine amplitude .oscylacja wzdluzna. swobodnego period .Ship movements .masa czynna (masa okrgtu i wody towarzyszqcej jego ruchowi) weatherliness . wytlumianie amplitudy kolysan -test . kolysanie statku .stabilizacja .natural -kolysanie wlasne (statku) .amplituda kolysan dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania wzdluznego -moment -moment pochylajqcy .stabilizator kolysan statku stabilizing fin -pletwa stabilizatora surge .natural period .zsynchronizowane kolysanie boczne tank stabilization -stabilizacja (kolysan) zbiornikami toss -kolysak siq nieregularnie (o statku) virtual mass . statku) .czqstoSC kqtowa swobodnego kolysania .ship -ruchy statku. oscylacjg poprzecznq swing -ruch wahadlowy.sila wymuszajqca dryf boczny.okres swobodnego kiwania period .uncouple .simple . dryf bocmy (to) sway -przesuwak siq (dryfowak) bokiem swaying -przesuwanie sig poprzeczne.oS kolysania damping fins -pletwy tlumiqce k. wytlumianie. okres przechylow bocznych ship stabilizer .ruch liniowy .unresisted -ruch nietlumiony .kolysat siq (o statku) rolling -kolysanie boczne (statku) dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania (poprzecznego) period .forced .ruch nietlumiony .ruch rotacyjny .oscylacja wzdluina statku -force -sila wymuszajqca oscylacjg wzdluznq sway .undumped .stabilizator .kolysanie proste.okres nurzania motion -ruch . wahania swinging moment -moment wychylajqcy synchronous rolling .amplituda kolysania -of the motion . kolysanie proste .ship .ruchy proste (statku).axis of .kolysak siq wzdluinie (o statku). ruchy proste natural damped frequency -czgstotliwo6kkolysan wlasnych tlumionych natural (undamped) frequency -czgstotliwoSC kolysan wlasnych (nietlumionych) period of roll .okres kolysan (bocznych) (to) pitch .okres n.rotational .linear .natural frequency .unstable -ruch niestateczny motions -ruchy .ruchy statku amplitude -amplituda of pitch . zanikanie -curve -krzywa zanikania -of roll -wygaszanie amplitudy kolysan (statku).myszkowanie -moment -poprzeczny moment obrotowy kadluba - - - - - - - .sklonnoSk (statku) do myszkowania yaw -myszkowanie (statku) angle .kqt odchylenia (migdzy plaszczyznq symetrii a kierunkiem ruchu postgpowego statku) (to) yaw -myszkowak yawing .okres kolysania.natural - - - - - - - - - - - - period . boczne stabilization device -urzqdzenie stabilizujqce przechyly (to) roll . dryf wzdluzny surging .kiwanie siq. kiwak pitching .stabilizacja (kolysan) statku (to) stabilize .sila bezwladnoki.amplituda kiwania of roll .kolysanie boczne (statku) .okres kiwania ride -unosik sig na wodzie rock off -rozkolysak roll .ruch wymuszony (np.ship .stabilizowak stabilizer .

THEORY OF THE SHIP Draft marks .znak wolnej burty lumber. zima lumber winter . tropic/ deck line/ linia pokladu LTF TF lumber. winter/ drewno. summer/ lumbel. zima.fikac~p~ego 1 Plimsoll mark/ znak Plimsolla tonnage mark/ znak tonazolvy . tropic. woda slodka fresh water/ woda slodka tropik NA initials of classrjcation societ)' [AB = American Bureau ofShippingJ/ inicja[v tol. At1ant)'k pblnocny tropical fresh water/ tropik. tropik.znaki zanurzenia draft marks in feet/ znaki zanurzenia w stopach 16 l4 draft marks in decimeters/ znaki zanurzenia w decytnetrach aft marks/ znaki zanurzenia 77a r u j e r Load line mark . fresh water/ drelrno.rarzysmxz klas?. woda sfodka lumbel.North Atlantic/ dreuno.1.

zanurzenie rufy even keel -na rownej stqpce .1.(statek) przeglqbiony na mfq draft.linia ladunkowa statku pod balastem .(statek) przeglqbiony na dziob by the stern . draught (dft) -zanurzenie statku .light .WNA (Winter in North Atlantic load line) linia ladunkowa odpowiadajqca zimie. TEOIUA O W T U Draft and load lines zanurzenie i h i e ladunkowe bar draft (BID) -zanurzenie (maksymalne dopuszczalne) na lawicy.statek o duzym zanurzeniu down by the head .letnia linia ladunkowa w wodzie slodkiej .dhgoSC na wysokoici letniej linii ladunkowej -mark -znak wolnej burty ratio .linia ladunkowa .oznaczenie letniej linii ladunkowej .znaki wolnej burty survey . Tropical.load -zanurzenie w stanie zaladowanym .zmniejszyi zanurzenie statku loading disc -znak wolnej burty. Winter North Atlantic line) .zimowa linia ladunkowa drewnowca na Atlantyk Pohocny .(statek) przeglqbiony na dziob down by the stern .TF .LW (Lumber.W .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca wodzie slodkiej.LTF (Lumber.LWNA (Lumber. tropikalnej .zanurzenie Srednie . na P h . na plyciznie brackish -zasolony -water -woda zasolona (np.zanurzenie dziobowe gauge .LT (LumberiTropical) .znaki zanurzenia .light .inspekcja wolnej burty load line . wodnica konstrukcyjna length dlugoiC na wodnicy ladunkowej marks -znaki wolnej burty maximum load waterline -wodnica statku w pehi zaladowanego - --- --- -- - .ballast .duze zanurzenie .wskaznik zanurzenia .zanurzenie dziobu -critical docking krytycme zanurzenie przy dokowaniu . Atlantyku load waterline -wodnica ladunkowa.S (Summer) .linia ladunkowa statku pustego marks .LS (LumberiSummer) -letnia linia ladunkowa drewnowca .bow .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca strefie tropikalnej .bring on an .zanurzenie maksymalne.zanurzenie w stanie zaladowanym -marks .zanurzenie rufy .loaded (Id) .linia ladunkowa -ballast .strefy (geograficzne) wolnej burty fresh water -woda slodka allowance -poprawka na wodq slodkq - -- - - - - - - - - -- - - - -- --load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej immersion -zanurzenie scale .male zanurzenie .T (Tropic) -oznaczenie tropikalnej linii wolnej burty . Fresh water) .permitted .przyrzqd do mierzenia zanurzenia statku indicator .skala przyrostu zanurzenia inch trim moment (ITM) -jednostkowy moment przeglqbiajqcy. moment przeglqbiajqcy o 1 cal keel drag -przeglqbienie konstrukcyjne lessen the draught of the vessel .wyrownaC zanurzenie freeboard (fbd) -wolna burta deck -poktad wolnej burty depth -wysokoSC boczna length .after .zanurzenie statku pustego . najwiqksze .forward .zanurzenie dopuszczalne .zimowa linia wolnej burty .zanurzenie statku pod balastem .maximum .F (Fresh water) .linia poldadu (do pomiaru wolnej burty) deep draught vessel .stosunek wolnej burty do zanurzenia zones . w ujiciu rzeki) by the head .deep .tropikalna linia wolnej burty statku zanurzonego w wodzie slodkiej .mean . marka Plimsolla load line .(statek) przeglqbiony na rufq deck line . Winter line) -zimowa linia ladunkowa drewnowca .stem .shoal .

skala zaladowania tons per inch (immersion) (TPI) -ciqzar zwiqkszajqcy zanurzenie o 1 cal trim -trym. bez przeglq bienia (to) overload .out of .przeglqbienie na rufc .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej under-keel allowance -bezpiecmy zapas glqbokoici (przy danym zanurzeniu statku) under-keel clearance -zapas glqbokoici (pod dnem statku) water marks -znaki zanurzenia water marks .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna tropical load line . skala zanurzenia sea-gauge .letnia wodnica ladunkowa timber load line .change of .1.statek z przeglqbieniem konstrukcyjnym squatting . znak wolnej burty scale of loading .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej tonnage -tonaz mark -znak tonazowy scale . przeglqbienie -by the head -przeglqbienie na dziob -by the stem .skala ladunkowa.letnia linia ladunkowa summer load waterline .krzywa przeglqbien .zanurzenie statku sea-going draft -zanurzenie morskie seasonal zone .mak pokladu (dla okreSlenia wolnej burty) summer load line .skala ladunkowa.strefa sezonowa (okreilajqca wymaganq wysokoik wolnej burty) ship with design trim . THEORY OF THE SHIP maximum moulded depth -maksymalna wysokoSC boczna moment to change trim one inch (one cm) jednostkowy moment przeglqbiajqcy on even keel .zmiana przeglqbienia curve .osady na kadlubie na linii zanurzenia winter load line .zimowa linia ladunkowa - - - - . ponad liniq wolnej burty) permanent trim -przeglqbienie konstrukcyjne Plimsoll line (Plimsoll mark) .znak Plimsolla.na rownej stqpce.niewlakiwie przegl~biony trimmed -przeglqbiony by the head -przeglqbiony na dziob by the stem -przeglqbiony na rufq trimming moment -moment przeglqbiajqcy tropical load line .przeladowaC (statek.osiadanie statku statutory deck line .

geometry of .gruboSC profilu -thickness .virtual .rnoc (dostarczona Srubie) .skok zerowego naporu of no torque .skok (Sruby nastawnej) angle .strona cisnqca (skrzydla Sruby) face .pole powierzchni wyprostowanej skrzydla .nominal .(charakterystyka) Sruby napqdowej advance .geometria Sruby horse power .skok nominalny of no thrust .skok zerowego momentu of the propeller .odchylenie skrzydla Sruby section -profil skrzydla Sruby length .kinematics of -kinematyka Sruby open-water efficiency -sprawnoSC rzeczywista pqdnika race .Sruba nastawna pitch propeller .skok rzeczywisty (Sruby) .wspolczynnik powierzchni rominidej skrzydel (Sruby) .expanded blade contour -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla . .skok staly (Sruby) -variable -propeller -Sruba o zmiennym skoku .strona cisnqca skrzydla Sruby leading edge -krawqdz natarcia -tip -wierzcholek skrzydla trailing edge -krawqdi s p w blade .expanded blade ratio .kqt skoku Sruby nastawnej .gruboSC skrzydla --ratio -wspolczynnik gruboici skrzydla Sruby -width ratio -wsp.real .circumferencial velocity -prqdkoSC obwodowa Sruby -efficiency .szerokoSC skrzydla Sruby -thickness .wspolczynnik powierzchni wyprostowanej skrzydla .rake of .wskaznik wychylenia skrzydel S. Sruby nap? dowej) cavitation -kawitacja strony cisnqcej Sruby heavily loaded screw .skok zerowego naporu factor -wspolczynnik skoku -geometrical skok geometryczny.projected area ratio .developed blade --pole powierzchni rozwiniqtej (pqdnika) .Sruba silnie obciqzona ideal efficiency .disk of the screw -pole powierzchni k r q p Sruby -disk ratio -wspolczynnik powierzchni wyprostowanej .posuw Sruby napqdowej area ratio -wspolczynnik powierzchni Sruby .1.geometrical angle of attack of element kqt natarcia elementu skrzydla .uniform .skok rzeczywisty (S.expanded (blade) .strumien pqdnikowy.obrys skrzydla .sprawnoSC idealna (Sruby) pitch . skok nominalny indicator .wspolczynnik skoku (Sruby okrqtoW ) .mean section -wspolczynnik Sredniej szerokoici skrzydla outline .wspolczynnik powierzchni rzutowanej skrzydla -projected -contour -obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) -- -- - - - - - - - - - - - - - -projected outline .developed blade ratio . szerokoici skrzydla face -powierzchnia czolowa (np.expanded blade -outline -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla back ordinate -rzqdna strony ssqcej (skrzydla Sruby napqdowej) base cord . nastawnej) pitchometer-przyrzqd do rnierzenia skoku Sruby okrqtowej propeller (characteristic) .blade -pole powierzchni skrzydla Sruby . na Srube) area -powierzchnia .sprawnoSC Sruby .skrzydlo (Sruby) . TEORIA O m T U Propellers -pedniki - adjustable -nastawny -blade propeller .ciqciwa (nominalnego skoku Sruby) blade (elements) -(elementy) skrzydla -back . strumien Srnbowy - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - .obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) .strona ssqca skrzydla Sruby driving face .Sredni skok Sruby .effective .skok geomeryczny Sruby ratio .mean .Sruba nastawna advance -posuw Sruby okrqtowej -coefficient -wspolczynnik posuwu ratio -wspolczynnik uSlizgu pozornego speed -prqdkoSC uSlizgu pozornego applied power -rnoc dostarczana (np.

.-.- ~-~ ... .-- 2 -- -- .djneprzeciwbiezne (kontrarotacyjne) * .--.. - Propellers -pgdniki - Propellers and side effecUslruby i efekt boczny l . . outlet nozzle/ dysza wylotowa inlet duct/ omdr wlotowv kanalu .- single propeller left handed/ Sruba pojedyncza...- -...1..-- w g g ...--. -~ - Kort nozzle propeller/ dysza Korta propeller conventional propeller with rudder/ i n ba bez dyszy i ster propeller in nozzle/ Sruba w dyszy z pietwq sterowq azimuth propeller with nozzle/ pydnik azymutalny.- d / ~ -. THEORY OF THE SHIP .-..-.-~..---~ .--. Sruba w dyszy azimuth propellc without nozzle/ pednik azymutaln) Sruba bez dyszy diwignia sterowania II l v f i l v 11 7 1 u lf 'turntable/ tarcza obrotowa blade/ lopatka Schottel azimuth propeller/ pednik azymutalny Schottela Voith-Schneider propeller/ pqdnik Voit-Schneidera water -jet propulsion/ pqdnik strugowodny azipod propeller/ pednikgondolowy discha&e nozzle... lewoskretna outward rotating propellers/ Sruby nu zewnqtrz skretne inward rotating propellers /Sruby do wewnqtrz skretne contra-rotating propellers/s(ruby podu.-..-. -. ~.

bow propeller .Sruboster.azipod .ideal -pqdnik idealny -jet -pqdnik strugowodny .highly skewed .controlable pitch (CP propeller) .Sruba (napqdowa statku) -blade . obrotowy pqdnik Srubowy -rotating blade .rotor Flettnera.Sruby przeciwskrqtne .Sruba stala.partially immersed .load coefficient of .Sruba o skoku nastawnym .skrzydlo Sruby -cap .S.-screwing effect -efekt (napor) boczny Sruby speed of advance -prqdkoSC postqpowa -tangential velocity -prqdkoSC obrotowa Sruby propeller (parts) .adjustable .Sruba dziobowa . zespol dyszaSruba -nozzle zespol napqdowy dysza-iruba (np..kolpak Sruby -hub -piasta Sruby lock nut .Sruba niezrownowazona hydrodynamicznie .contra rotating -s .rotating thruster .tween . pqdnik Flettnera .Sruba nastawna .Sruby przeciwbiezne .reactive -pqdnik reakcyjny .Sruba stala .Kort-nozzle . dy sza Korta) -plus nozzle system -dysza Korta. dysza Korta .Sruby tandem .Sruba prawoskrqtna - 1. dysza Korta .fast runnng .Flettner rotor .ducted .Sruboster.Sruba napqdowa .reversible .sleeve dysza napqdowa.Sruba o zmiennym skoku - .dysza Korta. obrotowy pqdnik Srubowy . zespol dysza-sruba.rotor -pqdnik rotorowy .Sruba o silnie skoinych skrzydlach . - - - - - - -- - - -- -- Propeller's blade .active rudder .contrary turning -s .pitch .zespol dysza-Sruba .Sruba czqSciowo zanurzona .tandem -s .Sruba nastawna .water-jet -pqdnik strugowodny - .marine screw .Sruba szybkoobrotowa .Sruby tandem propeller -pqdnik .ster czynny.feathering screw .pushing .right-hand .Sruba o skoku ustalonym .solid . o skrzydlach stalych pitch .wspolczynnik obciqzenia Sruby .stable - - - - - - - - - - - - - S.cycloidal -pqdnik cykloidalny .skrzydlo Sruby blade centre line/ piasta Sruby W . TEOIUA O W T U .fixed . ster aktywny .rotatable thruster .elektryczny pqdnik gondolowy .controllable pitch .pqdnik cykloidalny . o skoku nastawnym .hydrodynamically unbalanced .Sruba nastawna . zespol dysza-Sruba .shrouded zespol dysza-Aruba.nakrqtka Sruby okretowej propeller (type) -typ Sruby .Bruba pchajqca .

strumien Srubowy shaft -wal Sruby napqdowej skew-back . sil-a propulsive force sila napqdowa ssania rake odchylenie od pionu .kqt natarcia przy zepump-jet .constant wspolczynnik obciQenia pqdnika wa .naped strugowodny zero angle .Sruba napcdowa -propeller .nominalny strumien nadqzajqcy speed -predkoSC strumienia nadqzajqcego zero torque angle -kqt zerowego momentu of attack .water-jet ..ratio wspolczynnik uslizgu .ssanie (Sruby napqdowej).Sruba prawoskrqtna race .deduction .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla .vertical axis - .specific -wspolczynnik naporu (Sruby napedowej) .coefficient -wspblczynnik naporu .napor boczny (np. iruba okrqtowa -pushing screw . kilwater.adopted propeller Sruba przystosowana do strumienia nadqzajqcego .uSlizg (hydrodynamiczny) rzeczywisty .napor pqdnika of the screw-nozzle system -napor zespolu .apparent ..napqd strugowodny rowym naporze .effective mean - - Sredni efektywny strumien nadqzajqcy fraction .transverse .hydraulic jet .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla dyszy .uSlizg nominalny .rnoc naporu Sruby thruster ..skok rzeczywisty (Sruby) slip -uSlizg rzeczywisty (Sruby) speed -predkoSC uSlizgu rzeczywistego speed -prqdkoSC rzeczywista resistance augment .Sruba napedowa.fraction of nozzle . p.Voith-Schneider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sruby) real -rzeczywisty -pitch .uSlizg pozorny .rnoc naporu (Sruby) -interaction of the system -wspolczynnik ssania zespolu of the nozzle .linia maksymalnych gruboici skew ratio .Sruba o skoku stalym .napor dyszy of the propeller .interakcja (hydrodynamiczna) miqdzy pqdnikami wake -Slad torowy. (okrqtowy) pcdnik sterujqcy interaction .Sruba nastawna (o skoku zmiennym) of uniform pitch .Sruba pchajqca .factor -wspolczynnik ssania .kqt zerowego naporu .Sruba napedowa current .efektywnoSC napqdo.of blade -odchylenie skrzydla Sruby .effective -uSlizg efektywny .current strumien nadqzajqcy ~ C Y . o osi pionowej -.nominal .characteristics charakterystyki napqdowe -virtual -..wspolczynnik strumienia nadqzajvego .(ujemny) uslizg Sruby napedowej - -- - -horse power .coefficient -wspolczynnik strumienia nadqiajqcego .naped strugowodny .ster strumieniowy.kqt natarcia przy zerowym momencie -- - - --- .angle -kqt naporu -jet . strumien nadqza- - - - - - .sila ssania Sruby root section -przekr6j nasady (skrzydla Sruby nastawnej) screw .power screw .1.right-handed ...odgigcie (skrzydla Sruby) --line .napqd strugowodny thrust napor hydraulic .strumien zairubowy diameter .napqd strugowodny propulsive efficiency ..pqdnik Voit-Schneidera.coefficient wspolczynnik ssania . stem strumieniowego) horse-power (THP) . cykloidalny.negative .Srednica Sruby (nap~dowej) effect -efekt boczny Sruby napedowej of non-uniform pitch .of attack . o osi pionowej true uSlizg rzeczywisty (Sruby napqdopropelling force sila napgdzajqca propulsion -napqd wej) .-naped silnikowy zero angle . THEORY OF THE SHIP nominal . .motor .wspolczynnik ssania Sruby) .-p.speed -prqdkoSC uilizgu p.wspolczynnik odgiqcia skrzydla slip -uSlizg iruby (okrqtowej) .

typy statkow 2. Other materials -inne materialy 5. Welding -spawanie 8. processing and repair -obrobka i naprawa 7. Ship's types .stocznia 6. Steel and unferrous materials . Design and construction projektowanie i budowanie statk6w 3.materialy stalowe i z metali nieielaznych 4.2. Treatment. Shipyard . Ships and shipbuilding statki i budownictwo okrqtowe 1. Ship's plans -plany statkowe .

. SHIPS AND SHIPBUILDING Ships classification klasyfikacja statkdw I I ships1 statki I sport and pleasure crafts1 auxiliary vessels1 statki pomocnicze warships1 statki handlowe 1 I cargo vessels1 1 s t a t ~towarowe .1..1 gas carriersl dry cargo vessels1 . ..2.i i I I passenger vessels1 statki pasaierskie fishing vessels1 statki rybackie 1 cargo vessels1 dry cargo vessels1 ladunkow suchych zbiornikowce . statki do przewozu general cargo vessels1 drobnicowce J ladunkow suchych - r- I unitized cargo carriers/ statki do przewozu ladunkow zjednostkoaanych ~' 1 bulk carriersl masowce 1 TzzGG pakietowce kontenerowce ~ ro-ro vessels1 pojazdowce .

statek wycieczkowy sowany do przewozu kaset ladunkowych .lodz rybacka.barka motorowa wina .34 999 dwt .samoc~o~owiec statek przystosowany wylqcz-personal nie do przewozu samochodow osobowych -pure---c zysty samochodowiec.barka do ukladania rurociqg6w .lodi pilotowa. bags-out (BIBO) vessel .bulk .cementowiec.statek ustawiajqcy plawy cable-layer -kablowiec car carrier (CA-CA) . chlodniowiec do przewozu bananow .iec .oil dispersal -(vessel) -16dz (statek) do rozstatek do przewozu cementu -bulk cement praszania (neutralizacji) rozlewow olejowych luzem .szalanda .zaglowka.) chlodniowiec przewozqcy - - - - - - bulk carrier -masowiec geared .bananowiec. barka bunkrowa .b.masowiec 20 000 .zbiomikowiec do przewozu asfaltu .zespol barek.panamax -masowiec 50 000 .masowiec wyposazony w urzqdzenia przeladunkowe .masowiec bez urzqdzeti przeladunkowych bulker -masowiec bulker (by size) -masowce wedlug wielkoici . statek do przewo-water zbiomikowiec zaopatrujqcyw wodq luzem slodkq .combi -statek kombinowany (np. pojazdo- - - - - --- w.180 000 dwt .pure - car1 trailers carrier .asphalt .cellular -barka kontenerowa .oil ro-ro (BORO) vessel -statek do przedrewna.barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) on board (BOB) .pojazdowiec.motor cargo .sailing .coal .typy statkow air-cushion vehicle (ACV) -poduszkowiec anchor-handling tug supply vessel (AHTS) holownik dostawczy.masowiec .coal-ore .fire-. liner -liniowiec towarowy carrier -tu: statek .lodz patrolowa .statek handlowy -pilot .fishing .cement . powyzej 180 000 dwt buoy tender . pot.fuel .statek pozarniczy .oil-separating .dwie barki zlqczone burtami beaconboat -maky latamiowiec bezzalogowy boat -lodz.cargo .tank -barka zbiomikowa train .patrol .barka wqglowa .barkowiec .bitumen .79 999 dwt -very large bulk carrier (VLBC) -bardzo duiy masowiec.handy .shipbome .barka przewozona statkiem (barkowcem) .statek do przewozu bydla . maly statek . statek ro-ro przysto-cassette -pleasure .. ciczarowych.jw i ladunkow wozu ladunkow masowych.rudowqglowiec sowego .zbiomikowiec do przewozu bitumen~ .capesize -masowiec 80 000 . wykorzystywany do przemieszczania kotwic w operacjach offshore autoferry -prom samochodowy barge -barka . lodi iaglowa . - - - .dump . kuter .pipe-lying .cattle .nonpropelled .2.handymax .rescue .barka dostarczajqca paliwo. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E Ship's types .masowiec 35 000 .chemical -chemikaliowiec bulk-in.banana .masowiec .49 999 dwt .: pilotbwka kasetowiec.jw osobowych. do przebulk. bez wlasnego napcdu . jego przetwor. tocznych i ropy plynnych) - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - . maky statek rybacki. statek do przewozu samochod.barge -barkowiec . pociqg holowniczy tug -holownik manewrowy .zbiornikowiec do przewozu .bulk+il -ropomasowiec OWOC~ .coal -wqglowiec z urzqdzeniami do workowania ladunku ma.(pot.bulk wine .lodz ratownicza .fmit . naczep itd.split hopper -barka z otwieranym dnem .twin .gearless .

lift-off technology/ technologia mixed technology/ technologia mieszana container . SHIPS AND SHIPBUILDING 'f i Dry cargo vessels . A Lighter Aboard SHip 's System (LASH)/ system przewozu barek w ladowni statku .statki do przewozu ladunkdw suchych cargo ships/ drobni- universal general cargo vessels/ drobnicowce dry cargo vessels/ statki do Eadunkow H reefer vessels/ chlodniowce heacy lift vessels/ statki do przewozu sztuk ciczkich semicontainer vessels/ semikontenerowce vessels/ drobnicowce statki do przewozu ladunkow zjednostkowanych I lift-on .2.ro-ro vessels (con-ro)/ kontenerowcepojazdowce barge carriers/ barkowce roll-on/roll-off technology/technologia przeladunku pozioma ro-ro ships/ pojazdowce - kontenerowce car carriers/ samochodowce train ferries/ promy kolejowe i -barkowiec pallet carrier ro-ro/ paletowce ro-ro I 4 LASH barge carrier typu LASH LASH barge/ statek macierzvstv .

ore .kontenerowiec komorowy. rudy zelaza.statek do przewozu drewna okrqglego.zbiornikowiec.statek do przewozu papieru -petrol . statek do przewozu surowej ropy naftowej . 1600 TEU .kontenerowiec bez pokryw ladowni .kontenerowiec dowozowy -fill--komorowiec.roporudomasowiec . pelny kontenerowiec .orange - -- - - - enclosed forestry (TEFC ) .ore-oil .barkowiec dowozowy -heavy lift .self dumping log .totally - -- -- -- -- - -- -- --- -- -- .hatchless ship -kontenerowiec bez pokryw ladowni . o wysokiej wolnej burcie .komorowiec o pojernnoici do ok.masowiec do przewozu zrqbkow drewna catamaran -katamaran cellular container ship .handy size . ropowiec .orelcoal .statek samorozladowujqcy sig do przewozu klod .drewnowiec .combination - 2.rudowiec.statek do przewozu rur -product -produktowiec.statek do przewozu ropy naftowej.statek do przewozu ladunkow ropopochodnych oraz masowych (OBO.oilhulk .water .statek do przewozu sztuk ciczkich .statek kontenerowy wedlug wielkosci .kontenerowiec-pojazdowiec.feeder .newsprint .drewnowiec .liquified natural gas (LNG) .convertible .masowiec o pelnym otwarciu ladowni .kontenerowiec wielozadaniow .statek do przewozu papierowki -pure car carrier (PCC) .timber . wegla i innych ladunkow masowych collier -weglowiec commercial vessel -statek handlowy con-ro ship (containerlro-ro ship) .statek do przewozu zwierzqt .roporudowiec .woodchip .rudoweglowiec .log .zbiornikowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego.ropomasowiec .container-barge kontenerowiec-barkowiec .oilibulkiore .lumber . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -juice -zbiornikowiec do przewozu s o h pomaranczowego .crude . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych -pulpwood .statek do przewozu drewna (i jego przetworow) o pelnym otwarciu ladowni .oil-ore ( 0 0 ) .hatchcoverless .statek przystosowany do przeladunku w technologii ro-ro i 10-10 container-barge carrier -kontenerowiec-barkowiec container (ship) -kontenerowiec.statek do przewozu papieru . pojemnikowiec -all--kontenerowiec --car-trailer ship -kontenerowiec samochodowo-naczepowy .liquefied CO.ropowiec.kontenerowiec-paletowiec container vessel (by size) .opentop kontenerowiec bez pokryw lukowch --palet ship .komorowiec o pojemnoSci 1000 . pojemnikowiec cellular ship -komorowiec coal-ore-bulk-oil (COBO) vessel .high-sidewall hatch-coverless (HLCC) kontenerowiec bez pokryw ladowni.paper .oreibulkioil -roporudomasowiec . pot.feeder barge .open hatch bulk (OHBC) .zb. masowiec do przewozu . do przewozu paliw plynnych -pipe ..livestock .: logow .zbiornikowiec do przewozu wody .1500 TEU .wood .rudoropowiec -pallet paletowiec. komorowiec. gazowiec LNG .calkowicie zarnkni~ty statek do przewozu papieru i celulozy . statek do przewozu palet .open-hatch (OHC) -kontenerowiec bez pokryw ladowni .oil . -zbiomikowiec do przewozu skroplonego dwutlenku wggla .samochodowiec wylqcznie do przewozu samochodow i naczep .liquefied gas zbiomikowiec do przewozu gazow skroplonych .vehicle pojazdowiec (statek do przewozu ladunkow tocznych) .compact size . 00) .drewnowiec .open hatch forest product (OHFPC) .statek do przewozu samochodow osobowych -pure car1 trailer (PCTC) .

2. SHIPS AND SHIPBUILDING Bulk carriers bulk carriers/ statki do przewozu masowych ladunkow multi-purpose b u l k e d wielozadaniowe coal carriers/ ore c a r r i e d rudowce cement carriers/ cementowce I combination carriers/ masowce kombinowane rudoropowce roporudornasowce carriers/ roporudomaore-coal carriers/ i woodchips carriers/ statki do przewozu zrqbkow drewna bulk-in bags-out BIBO/ masowce z urzqdzeniami do workowania ladunku masowce-samochodowce self-unloading bulk carried masowiec samowyladowujqcy sic geared bulk carrier/ masowiec wyposaiony w diwigi .

poglqbiarka .hydrofoil .poglqbiarka lyzkowa.harbour -jednostka taboru portowego .statek do polowu sznurami haczykowymi .grapple -poglqbiarka chwytakowa .dumb .ladder -poglqbiarka wieloczerpakowa -- .prom do przewozu wagonow kolejowych.poglqbiarka nasiqbiema .p. wycieczkowiec cutter .prom pasazersko-samochodowy .railivehicle prom kolejowo-samochodowy .sand-pump -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ssqca split hopper .netter .ro-roipassenger (ROPAX) -prom przewozqcy pojazdy i pasazerow .hover (hovering) . rail .train -prom kolejowy -truck. statek.statek rzeczny jednostka plywajqca (jacht.passengerlvehicle .wodolot .drivers .kuter pilotowy. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E - Suez max .dipper .statek przystosowany do przewozu bawelny crabber . lodi pilotowa deep-sea ro-ro -pelnomorski statek ro-ro displacement craft .platforma wiertnicza drillship -statek wiertniczy fast feeder box (FFB) -szybki kontenerowiec dowozowy feeder (feeder vessel) -dowozowiec.bucket -poglqbiarka czerpakowa .car -prom samochodowy .chain bucket -poglqbiarka czerpakowa .2.statek wypomoiciowy dredge -poglqbiarka dredger -poglqbiarka .poglqbiarka czerpakowo ssqca .poglqbiarka wieloczerpakowa .statek rybacki polawiajqcy sieciami - ssqca -- -poglqbiarka - - - - - -- - -- - -- - - .hopper .hydraulic suction -poglqbiarka ssqca . -water poduszkowiec.grab -poglqbiarka chwytakowa .drag-suction .driverslro-ro statek do przewozu ciqiarowek z kabinami dla kierowcow .pilot .railway-car -prom kolejowo-samochodowy .-prom samochodowo-kolejowy .passenger --prom pasazerski .: fera .fish . ssqco-refulujqca drilling rig .clamshell -poglqbiarka chwytakowa .longliner .poglqbiarka z otwieranym dnem .statek kontenerowy powyzej 3500 TEU -ultra large (ULCS) -bardzo duzy kontenerowiec (powyzej 6 000 TEU) cotton fitted (ship) . statek dowozqcy kontenery do duzych portow bazow ch ferry .river . pot.elevator -poglqbiarka wieloczerpakowa .statek rybacki .prom boat -prom.ground effect .combi-.pump - - .compound -p.statek bezpokladowy .kontenerowiec ponizej 12 000 TEU (statek przyszloici) .statek ro-ro przystosowany do przewozu samochodow ciqzarowych z kierowcami .poglqbiarka bez napqdu .ultimate container carrier (UCC) .kuter .statek do polowu krabow craft -mala jednostka plywajqca .poduszkowiec .statek bez napqdu . ciqzarowek i naczep fishing vessel .suction -poglqbiarka ssqca .passenger-car -prom pasazersko-samochodowy .hydraulic -poglqbiarka ssqca .open .poduszkowiec .bucket ladder .trailing -poglqbiarka ze smokiem wleczonym . czerpakowo-ssqca -continuous bucket poglqbiarka wieloczerpakowa .non-displacement -statek niewypomoSciowy .suction-cutter poglqbiarka ssqca z glowicq frezujqcq . jednoczerpakowa .kuter rybacki . wodolot) crane lighter -diwig plywajqcy cruiser -statek pasazerski.liner .trailing suction .railway -prom kolejowy prom przewozqcy pojazdy -roll odroll off .dumb .statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi -line trawler -statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi .

SHIPS AND SHIPBUILDING . do przewozu smob magazyny oil-ore carriers/ zb. do przewozu bitumenu ude carrier/zbiornikowiec orangejuice carrier/ zbiornikowiec u . ' carriers LPG/ gazowce do przewozu skroplo- gazowce do przewozu skroplo- 1 1 Tanker vessels -zbiornikowce zbiornikowce pitch carriers/ zb.2.

tuna boat .statek wiertniczy. statek trzykadhbowy .statek bardzo szybki hovercraft -poduszkowiec .trawler-drifter .lifting -barka do podnoszenia wrakow light-vessel .statek zeglugi Srodlqdowej jetfoil -wodolot .barka. statek-baza obshgujqcy flotyllq rybackaJ multi-purpose offshore support ship .latarniowiec lightfloat -niewielki latarniowiec bezzalogowy liner .annular-jet . innych ladunkow masowych i ropy oil drilling rig -platforma wiertnicza (na polu naftowym) oil spill combatment vessel .statek do zwalczania rozlew6w olejowych ordinary trimmer -statek zwyczajnie trymujqcy . platforma wiertnicza motor ferry (do -prom motorowy mothership -statek-matka (statek-baza odbierajqcy ropq ze zbiornikowcow dowozowych.lugrotrawler -trimaran -trimaran.poduszkowiec z dyszq obwodowq hulk .tunczykowiec floating -plywajqcy -crane -diwig plywajqcy -dock -dok plywajqcy elevator .tunczykowiec .kuter do polowu ostryg .2.seiner .troller .statek przystosowany do zamiennego przewozu rudy zelaza. ladunku) harbour launch -1odz portowa heavy trimmer -statek trudnotrymujqcy high speed ship .wielozadaniowy statek wsparcia off-shore non-geared vessel -statek bez wlasnych urzqdzen przeladunkowych oceanographic research vessel . statek towarowy geared vessel .hotelowiec (konstmkcja plywajqca przeznaczona jako kwatera zalog off-shore) freighter . lichtuga . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E schooner .ruchoma platforma wiertnicza off-shore platform -platforma wiertnicza oil-bulk carrier (OB) -ropomasowiec oil-bulk-ore (OBO) vessel.szkuner do polowu ostryg boat .oyster - - junk .statek polawiajqcy w tukq .lodz pilotowa.statek do badan hydrograficznych hydroskimmer-statek na poduszce powietrznej icebreaker -lodolamacz inland vessel .: pilotowka pilot vessel . gazowiec LPG mobile offshore drilling unit (MODU) .statek oceanograficzny offshore mobile driling unit . krewetkowiec ..side trawler -trawler burtowy .statek handlowy.statek pasaierski (liniowiec) liquified petroleum gas carrier (LPG) -zbiornikowiec do przewozu skroplonych gazow ropopochodnych. pot.statek ladujqcy.pair trawler .stary statek (pozbawiony napcdu) hydrographic survey vessel .trawler .statek z urzqdzeniami przeladunkowymi ground effect machine -poduszkowiec handymax bulker -patrz: handysize handy size (vessel) -statek o optymalnej wielkoici (dla danej linii.liniowiec pasazerski pilot launch .statek pasaierski car ferry .trawler . przyjmujqcy ladunek lighter .tuna clipper .dzonka kutter -kuter rybacki lifting pontoon -ponton do podnoszenia (wrakow) lifting vessel .prom pasazersko-samochodowy ferry -prom pasazerski liner .statek pilotowy - - .paragraphn vessel -paragrafowiec.oyster .statek rybacki polawiajqcy niewodem -shrimp boat -kuter do polowu krewetek.elewator plywajqcy -gantry -plywajqcy dzwig portalowy -hotel -hotel plywajqcy landing stage -przystan plywajqca -storage -magazyn plywajqcy -oil terminal -plywajqcy terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych -pile driving plant -kafar plywajqcy flotel (floating hotel) .statek rybacki (do polowy wqdami cicgnionymi) . statek o tonazu lub wymiarach dostosowanych do przepisow o oplatach tonazowych passenger -pasazerski ship .

cargo ferries/ promy pasaierskotowarowe .cerzgerJert:~/ prom pasaiersko-. SHIPS AND SHIPBUILDING Passenger vessels .strowg.2.ve pacsenger .hovercraft/ podtuzkoicce pasaierskosamochodoir e promy pasa?eskosamochodowe train-passenger-car ferries/pronq>kolejowopasazersko-samochodo~.sanlochodo~?. d~vu.s.t a r catamaran/ du ukadluho\t e ctatkl pasazersho-samoc hodou e i passenger-cargo vessels/ ~tatkl pasaf ersko-towarowe double-ended car-pa. i : passenger-car hvdrofod/ bezwypornosc~oi~e statkl e pasazersko-samochodo~i passenger-cat.statki pasaierskie andferries/ statki i passenger. .

hydrofoil - - - - - - - -- - - - - - - - - .cruise -wycieczkowiec .weather .tall .statek.statek do zbierania rozlewow olejowych .chlodniowiec -research .statek do przewozu ladunku na naczepach.cattle .diwig plywajqcy (bez napgdu wlasnego) pram -barka plaskodenna product-bulk-ore (PROBO) roporudomasowiec przystosowany rowniez do przewozu produktow ropopochodnych push-boat -pchacz pushed tanker -zbiornikowiec/barka bez napedu wlasnego (pchany) pusher -pchacz push-tow .chlodniowiec kontenerowy salvage lifting vessel -statek ratowniczy (przystosowany do podnoszenia wrakow) sea train ferry -prom kolejowy self-trimmer -(statek) samotrymujqcy self-trimming vessel .kontenerowiec komorowy.sto-ro vessel .wodolot lighters aboard (LASH) . drobnicowiec .drill .statki wedlug konstrukcji .s.statek bunkrowy . komorowiec -general cargo statek do przewozu drobnicy.full cellular .hover.statki wedlug technologii przeladunku . drobnicowiec czgSciowo przystosowany do przewozu kontenerow ship .refrigerated .statek o pionowym systemie przeladunku .patrol .flo-flo vessel (float-odfloat-off) -barkowiec.coal -wqglowiec -container kontenerowiec. oceanograficzny .statek meteorologiczny .lighter aboard .school .ro-flow .hydrofoil (HIS.multi-purpose general cargo .statek szkolny . ciqgnikow drogowych.ro-ro (roll on-roll-off) vessel . zaglowiec .kablowiec .lift-odlift-off vesselstatek o pionowym systemie przeladunku .statek szpitalny . statek o poziomej technologii przeladunku barek (wplywanielwyplywanie) ..statek towarowy .cable .barkowiec typu LASH .statek wiertniczy . pojemnikowiec .trailer .statek samotrymujqcy semicontainer vessel -polkontenerowiec.statek o poziomej technologii przeladunku .samowyladowczy .statek przystosowany do przeladunku w technologii sto-ro (ukladarkami wjezdzajqcymi na statek rampq) .zbiornikowiec do przewozu paliw plynnych -pilgrim statek do przewozu pielgrzymow .statek do przewozu zwierzqt .statek-dok.chlodniowiec. pojazdowiec .chlodniowiec container vessel .poduszkowiec .statek do ukladania rurociqgow pontoon -ponton crane .barkowiec .drobnicowiec .wodolot - -- - -- -- - - - -- - - - .drobnicowiec wielozadaniowy .dry cargo .statek con-ro . HS) .vehicle cargo -pojazdowiec ships by cargo handling technology .dozorowiec.general .s. okrgt patrolowy . statek do przewozu ladunkow chlodzonych vessel .jw.statek zaglowy.fire fighting .alluminium alloys .sailing .statek ze stopow aluminiowych -closed shelterdecker -ochronnopokladowiec zamkniqty .10-10 (lift-odlift-off) vessel (ship) ..coiled -zbiornikowiec wyposazony w wqzownice grzewcze - . semikontenerowiec.ro-rolcontainer .hospital .oil recovery . z furtq burtowq -roll odroll off .zestaw pchany (pchacz i kilka barek) reefer . okrqt .zestaw pchany (pchacz + barka) push train .statek do przewozu ladunkow suchych .cargo .bulk cargo . statek z dokiem do przewozu mniejszych jednostek ships (by construction) .self-unloading vessel .zaglowiec rejowy .petroleum .statek badawczy . pojazdowiec .2.statek poziomego ladowania.fuel .masowiec .statek pozarniczy .sto-ro-sideport vessel .oceaographic survey . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E pipe-lying vessel .

SHIPS AND SHIPBUILDING .2.

zbiornikowiec do przewozu plynnerowym.chemical -zbiornikowiec do przewozu che.chemical-parcel . chemikaliowiec .statek trzyirubowy -turbine steam (tss) -turbinowy statek paro.zbiornikowiec z wytank cleaning vessel .statek jednoprzedzialowy wy . motorowy zyny -motor vessel ( d v ) -statek o napqdzie moto.zbiornikowiec o napqdzie parowym .zbiornikowiec do przewozu proships (by propulsion) .steel . statek o napqdzie turotwarty binowym .statek z podwojnq plewym twqrufowq .statek dwuprzedzialowozu chemikaliow i produktow ropopochodwy (o niezatapialnobci dwuprzedzialowej) nych .v.multideck .statek jednoirubowy .statek smukly steam ship (ss.non-selfpropelled .statek stalowy .zbiornikowiec o napq-gasoline zbiornikowiec do przewozu bendzie motorowym.light alloy . statek o napqdzie paro. statek hydrograficmy with bottom reinforced for grounding .statek do czyszczenia dzielonymi zbiornikami balastowymi zbiornikow strengthened for navigation in ice .zbiornikowiec do przetwq rufowq wozu malych partii ladunkow chemicznych . s.single hull .TOWE -double hull statek o podwojnym kadlubie .) ..steam . poduszkowiec -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- .reinforced concrete -jednostka plywajqca stiff vessel . parowiec .edible oil .triple screw .gas .statek sztywny (o krotkim okrewykonana z zelbetu sie kolysan) .2.wooden .statek bez pokryw na nie.hatchless .statek z pojedynczq ple.fine form -(vessel) .liquefied gas zbiornikowiec do przewozu .motor ( d s ) .near-hatchless .single skeg stern .segregated ballast .clean .open . tankowiec.statek bez pokryw ladowni .parowiec.) -statek zaglowy. zb.motor tanker ( d t ) . +160°C do +240°C snego . dwuiruni) bowiec prototype .non-propelled .two-compartment . sls) .V. wzmocnieniami lodowymi statek do przewozu iadunkow plynnych i ga.statek o napqdzie parowym.statek wielopokladowy .chemical-product -zbiornikowiec do prze.self-propelled (vessel) .statek prototypowy sister ship .statek siostrzany .ochronnopokladowiec -turbine -turbinowiec.single screw .round-bottom .statek z dnem przystosowanym do osiadania na sailing vessel (S.statek z wlasnym gazu skroplonego napqdem liquid sulphur -zbiornikowiec do przewozu siarki cieklej .statek o napqdzie strugooil tanker) wodnym . statek parowy ktorych iadowniach .statek jednopokladowy.zbiornikowiec do przewozu olejow jadalnych .open shelterdecker .statek o pojedynczym kadlubie mikaliow..one-compartment .statek badawczy.steamer -parowiec.zbiornikowiec do przewozu ia.twin screw .single deck .statek bez napcdu wiadunkow w temp.steam tanker (sit.statek drewniany .statek ze stopow lekkich .statki wedlug napqdu duktow "czystych" (w odroznieniu od crude -jet-propelled . gruncie zaglowiec .surface effect (SES) .statek o dnie zaoblonym survey ship .statek otwarty (bez pokryw ladow. jedzow nopokladowiec .statek dwubrubowy.t. STATKI 1 BUDOWNICTWO 0KRE. SN.zbiornikowiec do przewozu paliw .statek ze tanker (tank ship) -zbiornikowiec.double skeg stem .statek poruszajqcy siq na poduszce powietrznej.fuel .statek bez napqdu .statek o napqdzie motorowym. motorowiec go gazu . motorowiec .high heat . s.

semicontainer vessel semikontenerowiec

general view widok ogdlny

poktad dziohdwki

hulhou.~ how/ gruszka dziohowa

w

2. STATKl1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE

natural gas (LNG) - zb. do przewozu skroplonego gazu ziernnego - methane - zbiornikowiec LNG - oil - zbiornikowiec, ropowiec - parcel - zbiornikowiec przystosowany do przewozu licznych niewielkich partii ladunkow chemicznych -refueling -zbiornikowiec zaopatrujqcy statki w valiwo - shuttle - zbiornikowiec-dowozowiec, wahadlowiec tankers (by size) -zbiornikowce wg wielkoici (dwt) - aframax - zbiomikowiec 50 000 - 99 999 - handy size - zb. 12 000 - 25 000 - mammoth - zbiornikowiec 70 000 150 000 - panamax - zbiornikowiec 50 000 - 70 000 - suezmax - zbiorn. 100 000 - 149 999 - supertanker -zbiornikowiec 30 000 - 70 000 - ultra large crude oil carrier (ULCC) - super wielki zbiornikowiec (>300 000 dwt) -very large crude oil carrier (VLCC) -bardzo duzy zbiornikowiec do przewozu ropy surowej (dwt 150 000 - 299 999) tender - statek pomocniczy trader - statek handlowy tug - holownik - berthing -holownik portowy -boat - holownik - craft - holownik portowy - harbour - holownik portowy - ocean - holownik oceaniczny - pusher-- - pchacz - salvage -holownik ratowniczy - seagoing - holownik pelnomorski supply vessel (tslv) - senvisowiec vessel - statek - auxiliary - statek pomocniczy - cable-laying -kablowiec - cargo - statek towarowy - coiled - zbiornikowiec z w~zownicami grzewczymi w zbiornikach - cruise -wycieczkowiec - dive support (DSV) - statek wsparcia prac nurkowych (off-shore) - drilling - statek wiertniczy - easy trimmer - statek latwo trymujqcy - emergency support (ESV) - statek wsparcia awaryjnego off-shore (wyposazony w Srodki malczania ognia, szpital itd.)

- liquefied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

doiwiadczalny rybacki - field support (FSP) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym (zapewniajqcy wyzszy poziom bezpieczenstwa i pomocy niz SBV- patrz: stand-by vessel) - general-purpose -statek ogolnego przeznaczenia, wielozadaniowy - harbour - statek portowy - heavy lift - statek do przewozu sztuk ciqzkich -hybrid ro-ro statek uniwersalny, np. zbiornikowiec z czqSciq ro-ro, hybrydowiec - lash-type - barkowiec - lighter - statek uzywany do transportn ladunku pomiqdzy lqdem a innym (duiym) statkiem - merchant - statek handlowy - mooring - statek do stawiania beczek cumowniczych - off-shore - statek zaopatrujqcy instalacje przybrzeine - off-shore support - statek wsparcia, statek do obslugi instalacji przybrzeznych -pure ro-ro - statek poziomego ladowania o wszystkich pokladach dostqpnych dla tej technologii - rescue - statek ratowniczy - research - statek badawczy - salvage - statek ratownictwa morskiego - stand by (SBV) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym, statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy wieiy wiertn. - seabed operations - statek do prowadzenia badan dna morskiego - seabee-type -barkowiec - sludge - statek (lub barka) do odbioru pozostaloici olejowych i wod zaolejonych - specialized - statek specjalistyczny, statek do przewozu specjalnych ladunkow - standby (SBV) - statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy platformie statek do badan sejsmicmych dna -seismic - supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - platform supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - survey - statek badawczy, s. hydrograficzny - surveying -statek badawczy, statek hydrograficzny
- fishing

- experimental

-

-

- statek

- statek

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

, '

2. STATKI 1 BUDOWNICTWO O W T O W E

trading - statek handlowy training - statek szkolny - tuglsupply senvisowiec, holownik dostawczy (zaopatrujqcy np. wieze wiertnicze) vessels (by range of trade) - statki wedlug zasiqgu zeglugi - canal trader -zbiornikowiec uprawiajqcy zeglugc przez Kana1 Sueski - coaster - statek zeglugi przybrzeznej - coasting - statek zeglugi przybrzeznej - coast liner - liniowiec zeglugi przybrzeznej - high sea - statek pelnomorski - lake - statek jeziorowy - ocean - statek oceaniczny, pelnomorski
-

-

--

-

-

-ocean going (ship) -statek oceaniczny, statek pelnomorski - open-sea - statek pelnomorski - river-sea - statek rzecznomorski - seagoing - statek pehomorski - sea - statek pelnomorski -tramp - tramp, statek zeglugi trampowej - estuary - statek zalewowy warship - okrqt wojenny water bus -tramwaj wodny yacht -jacht - motor -jacht motorowy - sailing -jacht zaglowy - seagoing -jacht pelnomorski

-

-

-

-

-

-

-

Multipurpose vessels statki wielozadaniowe

double purpose, bulk - container vessel/ dwuzadaniowy masowiec - kontenerowiec
Y

double purpose, paper and bitumen enclosed carrier/ dwuzadaniowy statek zanzkniety do przewozu papiem i bitumenu

combi-carrier; oilforestry carried statek uniwersalny do przewozu drewna,

Con-ro vessel pojazdowiec-kontenerowiec
radar mast/ maszt radarouy superstructure/ nadhuddwka

container tier/ warshva kontenerdu' bid& mostek container row/ szereg k?ntenerbw container bay/ rzqd kontenerow

.

I
I

, 1 1

,

I

fore mast/ maszt dziobouy fiwecastle/ dziohriwka

rtcrn quat!ter ramp/ r-ufiwa rampa uhoina

1z/e boat/ lddi ratunkowa pokfudy samochodowc

car decks/ poklady rumochodowe

I
kadhib statku

1

I
c t e r cell./ komory (cele) kontenerowe how tru.rtrrr/ dziohowe stery strumienrowe bulbous how/ gruszka dziohowa

ster

fixed ramps to car decks/ stale rampy nu poklady samochodowe

I

1 ship .ride/
hurta statku underwater part of' hull/ podwodna cze.<Ckadluba

general view widok ogdlny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
I

\

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

Dry cargo and container vessels -statki do przewozu Eadunkdw suchych i kontenerowce

container-reefer vessel/ kontenerowiec-chlodniowiec

ro-ro/ 10-10 container carrier/ kontenerowiec przvstosowany do przeiadunku w technologii pionowej i poziomej

ellular container vessel/ kontenerowiec komorowy

forest product carrier/ statek do przewozu celulozy i papieru

forest product - YO-YO carrier/ statek ro-ro do przewozu celulozy ipapieru
..

........ ........

.....

.... ....

........

....

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E

( Tankers -ibiornikowce
f'

gas carrier LNG/ gazowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego
I

gas carrier LPG/ gazowiec do przewozu

chemical carrier/ chemikaliowiec

shuttle tanker with bow-loading system/zbiornikowiec dowozowiec z systemem przeladunku przez dzidb

P
crude oil carrier/zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftotc~ej

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
/'

Auxiliary andfishing vessels statkipomocnicze i rybackie (I)
icebreaker/ lodoiamacz

.sel/ statek hydrograjkzny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
, '
\

Auxiliary vessels statki pomocnicze (2)

hospital ship/ statek szpitalny

a. *

8

I

/

research vessel/

n l dania rurociqgow podwodnych FV

pipe-lying vessel/ statek do ukia-

avy dutyfloating derri:k/

'
dredging vessel/poglebiarka

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
I

2. STATKI I BUDOWNICTWO OKRFTOWE

Design of the construction projektowanie konstrukcji
arrangement -rozmieszczenie, uklad - konstrukcja rownorzqdna - general plan - plan ogolny (statku) - structural rozwiqzanie strukturalne, r. konstrukcyjne "as fitted" plan -plan zgodny z wykonaniem computer aided design (CAD) -projektowanie wspomagane komputerowo (to) design - projektowaC design -projekt data - dane projektowe drawing - rysunek konstrukcyjny -fault -blqd konstrukcyjny - ship - projektowanie statku designed -zaprojektowany, projektowy -block coefficient -wspolczynnik pelnotliwoSci podwodzia (do zanurzenia konstr.) displacement -wypornoiC konstrukcyjna draught - zanurzenie konstrukcyjne -trim -przeglqbienie konstrukcyjne -waterline -wodnica konstrukcyjna waterplane coefficient - wspolczynnik pelnotliwoici konstrukcyjnego przekroju wodnicowego waterplane (section) - konstrukcyjny przekroj wodnicowy dimension -wymiar - dims (dimensions) -wymiary - principal -s - wymiary glowne dimensioning of details -zwymiarowanie detali documentation -dokumentacja diagram -wykres, schemat drawing -rysunek - detailed -rysunek szczegolowy - installation - rysunek montazowy office -biuro konstrukcyjne - original - rysunek oryginalny - working - rysunek roboczy -workshop rysunek warsztatowy - 2-D construction - rysunek konstrukcyjny dwuwymiarowy - 3-D construction - r. k. trzywymiarowy experimental tank -zbiornik do badan modelowych faculty of naval architecture -wydzial budowy okrqtow (szkoly wyzszej) hull -kadlub structure - struktura (konstrukcja) kadluba
- equivalent

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

internal loading -obciqzenie wewnctrzne inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) installation instruction - instrukcja montaiu line - linia lining - kreskowanie (na rysunku) main particulars -wymiary glowne (kadluba), glowne dane statku material list - lista materialow outboard profile -widok z boku parent -wzorcowy, macierzysty form - ksztalt macierzysty (pienvszy z serii kadlubow) model - model (ksztalt) macierzysty ship - statek wzorcowy (pienvszy z serii) plan - plan - general arrangement -plan ogolny of tanks - plan zbiornikow of holds - plan ladowni plotting paper -papier milimetrowy profile -profil, zarys put into commission - oddaC do eksploatacji put on test -poddawaC probie, testowaC redesign - zmiana konstrukcji statku (to) redesign - zmieniaC konstrukcjq (to) reinforce - wzmacniaC (np. konstrukcjp) reinforcement -wzmocnienie (konstrukcji) scale - skala (np. rysunku) -base - linia podstawowa wykresu (to) scale - wyskalowaC (np. zbiornik) shell -poszycie - bottom -poszycie dna - bow - poszycie dziobu deck - poszycie pokladu -expansion plan - plan rozwiniqcia poszycia ship construction - konstrukcja statku - monohull - k. konwencjonalna kadluba - double bottom - k, z dnem podwojnym - double skin k. z podwojnq burtq - double hull - k. z podwbjnq burtq i podwojnym dnem - double bottom with double skin - k. z podwojnq burtq i podwojnym dnem - mid-deck configuration - k. zbiornikowca z micdzypokladem ship drawings - rysunki (techniczne) statku underdesigned - zbyt slabo zaprojektowany element konstrukcji view -widok, rzut - general -widok ogolny working out -obliczenie wynikow, opracowanie szczegolow

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

round -prpt okrrlgly -square . ksztaltownik sheet .stal nierdzewna chromowo-niklowa ferrytycznoaustenityczna - - - - - - - - - - - - --- -- -- . blacha) round -walek.ceownik . blacha rombowa .mosiqdz alloy .boundary -bar -kqtownik obramowujqcy .rolled .I-bar .zetownik .stal twarda hardness -twardoSC -test -proba twardoSci lead .corrugated -blacha falista . prqt stalowy okrrlgly . p.angle . kqtownik -bar .equal-angle -kqtownik rownoramienny . ksztaltownik .zeliwo chain -lancuch staliwny steel .bulb -ksztaltownik kebkowy .kohierz z kqtownika iron .stal nierdzewna ferrytyczna .unequal angle kqtownik nierownoramienn Y . SHIPS AND SHIPBUILDING Steel and unferrous materials -material~ stalowe i z metali nieielaznych aUoy .diamond -plyta diamentowa.flat -plaskownik .zetownik beam -belka .folia aluminiowa angle -kqt.Z.gruboh6 blachy rod -prqt -hexagon .blacha cienka perforated -perforowany pipe -rura stalowa plate -plyta.olow metal -metal .stal stopowa aluminium -glin.blacha perforowana .metal niemalowany.lany iron .kqtownik lebkowy collar .dwuteownik . arkusz blachy . "czysty" -plate . brqz aluminiowy.o przekroju kwadratowym stainless steel .chrom plated .stop brqzowo-aluminiowy.staliwo chrome .channel .cunifer -brqz niklowy bulb tee -teownik lebkowy cast .aluminium .I. odkuwka hardened -utwardzony.kqtownik .kqtownik stalowy bar -prqt.2.dwuteownik szerokostopowy .brqz .plyta (blacha) giqta na walcach .brass .kqtownik .p.stal miqkka square -prqt stalowy.stal nierdzewna .phosphor bronze -brqz fosforowy cast iron -zeliwo stopowe steel . o przekroju kwadratu in section .teownik lebkowy .fresh . hartowany hard iron . brqzal .standard size -plyta (blacha) o wymiarach znormalizowanych -thickness .mosiqdz bronze -brqz alloy -brqz .ferritic-austenitic chromium-nickel .H.blacha cienka soft iron .zet .blacha gruba sheet . blacha. aluminium foil .bulb -plaskownik lebkowy .bulb .tee -teownik -tee bulb .belka dwuteowa -Tbelka teowa brass .stop brass -mosiqdz okrqtowy .chromowane .lqcznik z kqtownika steel .ferritic .Admiralty - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - copper -miedi flat -plaskownik forged -kuty forging -kucie.half -pohvalek stalowy science of materials -materialoznawstwo section -profil walcowany.perforated .prqt stalowy o przekroju szehciokmym . stalowy o przekroju kwadratowym rolled -walcowany (np.aluminium bronze .austenitic chromium-nickel austenityczna nierdzewna stal chromowo-niklowa .metal -plyta metalowa .arkusz blachy (cienki) iron .checkered -plyta (blacha) ryflowana .stopy lekkie .blacha stalowa metal .ship -blacha okrqtowa .kqtownik lug .

podlogi silowni).chromium-molybdenum-vanadium .cynk coated ocynkowany -plating .stal chromowomolibdenowa .forged alloy .stal weglowa .cyna plate .carbon . greting stalowy -high tensile (HT) .stal ulepszana cieplnie ..chromium-molybdenum .grade of -rodzaj.stal stopowa kuta .Y.stal okrqtowa .chromium-vanadium -stal chromowo-wanadowa . typ stali -grating -kratownica stalowa (np.vlebkowy spawany ~.stal wanadowa .weglowomanganowa stal n i s k o w ~ l o w a wire . trojnik (rurowy) tin .stal chromowo-molibdenowo-wanadowa .stal alloy .ship .bialy metal (stop cynkowy kozyskowy) wire .drobnoziarnista normalizowana s. konstrukcyjna .thermomechanically treated .2.stal stopowa .stal nierdzewna martenzytycma steel .nickel chrome .vanadium .blacha biala.stal niklowa .stal o wysokiej wytrzymaloici na rozcislganie .stal molibdenowa -plate -blacha stalowa .quenched and tempered .w-carbon carbon-manganese . blacha stalowa ocynowana try square -kqtownik undulatory -falisty white metal.fine-grained normalized structural .drut stalowy tee -teownik.cynkowanie - - - - - - - - - - Angle bars and beams kqtowniki i belki broad flanged beam/dwuteownik szeroko-stopouy tee bar/ tee bar toe equal angle/ unequal angle/ teou'nik welded/teownik kqtownik kqtowmik nieodwrocony rownoramienny rownoramienny toe welded angle/ bulb artgle/ kqtownik kqtownik prz.low alloyed structural .YXXS bulb bar/ channel bar/ ksztaltowrtik ceownik lebkowy channel bar and reverse/ ceownik i kqtownik .nickel .martensitic .stal po obrobce termomechanicznej .molybdenum - - - - - - - - - .stal niklowo-chromowa -- .niskostopowa stal konstrukcyjna . STATKI I BUDOWNICTWO O m T O W E .drut zinc .

izolacja z folii gasket -uszczelka glass-paper -papier Scierny glass silk .(gwoidz) druciak netting .soft wood -wylozone drewnem miqkkim lignum-vitae -gwajak.izolacja .fire proof thermal .odpornoSC.cienka siatka druciana nail .elastycznoSC foil .gwint vax . w efekcie korozji) -testing .siatka z lin drucianych wood .laminat z wlokna szklanego re-inforced plastic (GRP) .soda kaustyczna corkboard -plyta korkowa cement -cement -wash -mleczko cementowe (to) cement -cementowai cemtex .teflon thread .dwutlenek wqgla detergent .izolacja termiczna ognioodporna .ubytki materialu (np.ogniotrwaly reinforced plastic .carbon . guma -plate -plyta gumowa sand-paper -papier Scierny sealing compound -masa uszczelniajqca slug wool -welna iuzlowa solvent .wosk wire . lepiszcze asbestos -azbest carbon -wqgiel .tlen packing -uszczelka.Scierny .dwutlenek . spoiwo. pilnik Scierny -wheel .izolacja termicma jointing material -material na uszczelki lining -wykladzina . czop polyurethane .izolacja z piany poliuretanowej .odpady bawelniane cotton and wool waste . SHIPS AND SHIPBUILDING Other materials -materialy inne abrasive .oseka.blast-cleaning -Scierniwo (do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powierzchni) cloth -plotno Scierne -paper -papier Scierny stick .polyurethane blown foam .rozpuszczalnik strength of materials -wytrzymaloSC materialow sulphuric acid -kwas siarkowy teflon . tnvaloSC glass fibre -wlokno szklane laminate . sworzen.fibre reinforced plastic (CFRP) .2.hard wood . krqzek Scierny acethylene -acetylen acid-resisting -kwasoodporny adhesive -klej.rugs) .wkrety do drewna - - - - - - - .masa cementowa na poklady concrete .detergent emery cloth -plotno Scierne epoxide resins -iywice epoksydowe fastness .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym fibrous-glass reinforced plastic (FRP) -tworzywo zbrojone wloknem szklanym fire-retardants -Srodki zmniejszajqce palnoSC flexural strength -wytrzymaloSC na zginanie flexibility . szczeliwo pad -podkladka pin -przetyczka.wata szklana glue .drut -brush .kompozyt polimerowy wzmocniony wloknem wqgloWYm caustic soda .tarcza Scierna. uszczelnienie. drewno gwajakowe material -material (konstmkcyjny) defect -wada materialowa wastages .badanie materialu mineral wool -welna zuzlowa nail -gwoidi oil varnish -pokost oxygen .klej glycerine -gliceryna - - - - - --- - granulated cork -kruszywo korkowe insulant -material izolacyjny insulation .beton cotter -przetyczka -pin -zawleczka cotton waste (c.poliuretan foam .folia insulation .activated -wqgiel aktywowany .szczotka druciana gauze .thermal .welna szklana glass wool .odpady wlokniste dioxide .wzmocnione tworzywo sztuczne resin -iywica rubber -kauczuk.wylozone drewnem twardym .drewno screw .pianka poliuretanowa refractory .

kadluba statku) (to) jumboize -powiqkszyC kadlub s t a t h keel block -blok stqpkowy.dno d o h .dok remontowy sill .2.wyposazony w fitting .odlewnia chalk line . wykonac (to) fit out -wyposaiyC fitted with . hala montazowa stand .repair . wgiqcie (np.zalewanie d o h floor . warsztat galwanizacyjn Y hanging stage -rusztowanie wiszqce hull .floating .dry . przyrz%d dock -dok (suchy lub plywajqcy) -building .linia montaiowa room . zaginanie krawqdzi blathy flattening -prostowanie blachy flooding -zalewanie.remont (naprawy) kadluba under .wytwarzaC. w remoncie works -prace naprawcze -yard . montai .dopasowanie.proby zanurzania statku z dokiem (to) dock -dokowak.budowa building slip -pochylnia okrqtowa casting house . statek) constructional -konstrukcyjny conversion of a ship -przebudowa statku delivery-acceptance act .stanowisko montazowe build .dokowanie statku dla remontu plan . kadluba) jumboization -powiqkszenie (np. STATKl I BUDOWNICTWO OKRQTOWE Shipyard .linka traserska (to) construct . montaz clip -uchwyt montazowy (to) fabricate . budowaC construction -konstrukcja. pot. wznosiC erection -ustawianie w pionie.line - - - - - - - - - - - - --out berth -nabrzeze wyposazeniowe (stoczni) fittings .sznurek traserski scribe -trasowaC scriber .(maszynowy) rysunek techniczny erect -ustawiaC pionowo.suchy dok entrance -wejscie do d o h suchego .nabrzeze wyposazeniowe pipe making plant -rurownia pipe shop -rurownia repair -naprawa dock stocznia remontowa shop . warsztat remontow team -brygada remontowa -to the hull .plan dokowania w d o h plywajqcym lub suchym korek spustowy w zbiorniku balasto-plug wym survey .dok plywajqcy floor .konstruowak.montownia.stocznia assembly .montai . Sluzy) galvanizing -cynkowanie -plant -galwanizernia.dok konstrukcyjny .montownia.: kilblok launching -wodowaC (statek) laying down -trasowanie laying off . budowa .rysik (traserski) scribing -rysowanie (rysikiem) scriving knife -rysik (traserski) - - - - - - - .warsztat naprawczy. zatapianie the dock . budowat.stocznia remontowa ramline .kadlub (statku) measurement -pomiar kadluba indentation -naciqcie. armatura flanged edge -krawqdi zagiqta flanged knee -wqzlowka zagiqta flanged plate -plyta zagiqta flanging -kryzowanie. hala montazowa shop .dry . wchodzik do basenu portowego docking .protok61 zdawczoodbiorczy device -urzqdzenie.w budowie (np.trasowanie lay the keel -polo j C stqpkc leveling of the plate -prostowanie blach lofting .inspekcja (kadluba) statku na d o h doubling -naspawanie dodatkowej plyty (blathy) end launching -wodowanie wzdluzne engineering -iniynieria -drawing .dno ( d o h .prog doku (suchego) sinking trials . fabrykowat.under .trasowanie marking projector -rzutnik traserski mould loft -trasernia outfit -wyposaienie statku outfitting -wyposazenie (nowo zbudowanego statku) quay .w naprawie.osprzqt.dokowanie .

fitting workshop/ .'ischarging berth/ iahrzeie roztadunkowe discharging crane/ diwig roztadunkowy plates stores/ mapazvn hlach steel workshop/ warsztat kostruk j i statko~ych stacking yard/ @ce/ biuro .organizacja stoczni equipment prefabrication shop/ warsztat prefahrykacji w.fitting-out berth/ nabrzeie wyposaieniowe yard jire-fightirig station/ stoczniowa strai pozarna warsztaty wyposaieniowe iuro dokmistrza .Shipyard arrangment .vposaienia .fIusarnia wyposazenio~~a equipment elements store/ magazyn elemenldw wyposazenia fuel tanks/ zhiorniki paliwowe .

test engineer . szef produkcji (stoczni) .kierownik produkcji .cieila .structure painting wydzial malowania kadlubow .szef biura kontroli jakoici .obszar prob head .loftsman .traser .marine power plant department -wydzial silowni okrqtowych .odlewnia stali straightening rolls .hull pre-production .ship and crane service .plac skladowy blach .monter plyt kadlubowych .data processing .boilermaker .chief of logistic .iniynier gwarancyjny -joiner .stacja prob .shipyard manager . STATKI I BUDOWNICTWO OKRI$TOWE shipyard organization .yard manager .szef produkcji stoczni ship house -pochylnia kryta shore connection -przylqcze brzegowe (np.laboratorium badawcze shop (workshop) -warsztat.design .painter .listwa traserska stores -magazyny stackyard -magazyn .malarz .iIjrnier stacji prob .foreman .wydzial produkcji .shop -proba w warsztacie . instalator rurociqgow .organizacja stoczni department -wydzial .estimating office -biuro kosztorysowe .welder .management office -biuro zarzqdu .chief design engineer .spawacz .chief inspector .purchasing -wydzial zaopatrzenia .obciqzenie probne -panel .dock crew .plumber .wydzial remontow kadluba .plate .outfitting division -wydzial wyposazeniowy (stoczni) .szef produkcji stoczni .tablica do prob (zasilania) -pressure .marking-off platter -traser .fitting -wydzial wyposazenia .linesman .works manager .sklad profili storage area -plac skladowy steel foundry .2.kierownik dzialu kontroli technicznej .zaloga d o h (plywajqcego) . Slusarz rurowy.monter plyt kadlubowych .dzial marketingu .ciinienie probne run .hull repair .producent kotlow .subcontractor -wydzial podwykonawcow .profile .dzial przetwarzania danych . mistrz .maintenance wydzial konsenvacji . badanie area .traser .plater .assistant shipyard manager -glowny budowniczy statku .carpenter .monter -kosztorysant .floating dock -w.estimator - - - - - .szef logistyki .glowny konstruktor (projektant) statku .pipe fitter -rurarz.plater's squad -brygada monterska .arkusz (wynikow) prob .rurarz .guarantee engineer .testing laboratory .liner-off .wydzial obslugi statkow i diwigow .electrical -wydzial elektryczny .testing department .cleaning and painting -wydzial czyszczenia i malowania .chief quality inspector .traser .szef produkcji . do pobierania wody slodkiej) side launching -wodowanie boczne side wall -baszta doku plywajqcego sliding caisson -przesuwna brama d o h slipway .praca pr6bna (urzqdzenia) sheet .dokrnistrz - - - - - - - - - - - - -- - - - - erector .shop superintendent -szef wydzialu.plate erector . slip spline .pochylnia.stolarz .walce do prostowania blach test -proba. dokow plywajqcych -hull construction -wydzial konstrukcji kadlubow .brygadzista.wydzial prefabrykacji kadlubow .staging and carpentry -wydzial rusztowan i prac ciesielskich .ciSnienie probne (mierzone wysokoSciq slupa wody) load .dock master .hull conversion -wydzial przebudowy kadlubow .marketing department . wydzial stoczni shipyard staff -zaloga stoczni .plate hanger -monter plyt kadluba .dzial projektowania .production .chief of production .fitter -monter .

shotblasting .sklad stali .woodworking . kadluba) (to) undock -wydokowak.ciqcie (np.zuiycie normalne workmanship -jakoSk wykonania.obrabiak (element mechanicznie) workshop -warsztat . gazowe) pod wodq torch -palnik do ciqcia pod wodq ---lighter -znicz przy palniku do ciccia pod wodq valve .stacking -plac skladowy.galvanizing .engine -warsztat silnikow .outfitting -warsztat wyposazenia .produkcja w toku (niezakonczona) (to) work . wyciqk cut-length -przyciqk na wymiar cut to the length -przyciqty na wymiar dye penetrant -penetrant banvny extent . processing and repair -obrobka. pasowad fitted -wyposazony (to) grind . hartowany hardening -utwardzanie.ocena gruboici measurement -pomiar grubosci blachy -reduction -zrnniejszenie gruboici (np. zamocowanie flanging -kryzowanie.proba Treatment.breaker .spawanie pod wodq survey . wyprowadzik (statek) z d o h .test . przecigie cut-out -wycigcie.grubosk assessment .cynkownia yard .machining -warsztat obrobki . twardnienie heating -nagrzewanie insert -wstawka insulate . ciqk.stocznia .kamera do zdjgd podwodnych cutting .prefabrication .zaklad prefabrykacji .zinc .obrobka drewna work -praca. niewidoczny (o wadach) leveling of the plate -prostowanie blach squeeze -zgniecenie strenghten -tu: wzmacniak trial assembly -montaz probny (to) tear -rozrywak.breaking-up . SHIPS AND SHIPBUILDING trial -pr6ba stoczniowa -range -mila pomiarowa -s on measured mile -proby na mili pomiarowej speed .rozmiar of damage -rozmiar uszkodzen of repair -rozmiar naprawy fastening -polqczenie.zaklad prob i badan .warsztat kotlarski .pmtwarzanie i naprawa anneal -wyzarzak bending -zginanie bent -wyginad to sample -wygiqC wedlug wzoru bolting .steel .doszczelnienie (to) crop -obcinak.odkuwka.warsztat piaskowania .izolowak latent -ukryty.stocznia zlomowa . wycinak crop in -wstawiak.skrgcanie Srubami.szablon drewniany woodworking . kucie (to) fit -wyposazak.zuzycie .wykres prognozy szybkoici na probach -trip prognosis -prognoza szybkoici (statku) na probach underwater -podwodny camera .painting -warsztat malarski .stolarnia .boiler . lqczenie Srubami caulk .szlifowak off . zlqcze. warsztat galwanizacyjny -joinery -warsztat stolarski .stok terenu stoczni .galwanizernia.2.prostowanie blachy forge -kuk forging .normal . fachowoid . element obrabiany in progress (WIP) . odspawak.Srodki tymczasowe thickness .stocznia zlomowa declivity . rozdzierak temporary measure .inspekcja podwodna (np.poor .zeszlifowac hardened -utwardzony. wskutek korozji) wear and tear . basenu wood template .prqdkoSC na probach tank -basen modelowy -trip measurements -pomiary na mili pomiarowej trip prediction diagram .zawor podwodny -welding . wycinanie cut -przecinak.repair .stocznia remontowa .zla jakoik wykonania workpiece -przedmiot obrabiany - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . zaginanie krawgdzi blathy flattening . skladowisko . wspawad cropping -obcinanie.pipe -warsztat rurarski .builder's - .

zlobkowanie spoiny back grinding of welds .plasma . elektrycznego back gauging of welds . spoiwo metal .spawarka lukowa .ciccie palnikiem brazing rod -prgt (drut) do lut. odciqb d o p w cut-out -wylqczyt cutting . STATKI 1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE Welding .uszkodzenie spowodowane spawaniem deposit .Scieg spawalniczy .spawanie abutment -polqczenie na styk arc .ciecie guide .spoina na styk strap -nakladka zlqcza czolowego -strapped joint -polqczenie stykowe z nakladkq butting .spoiwo spawalnicze - - - - - Welding .cigie plazmowe cylinder -butla -trolley .spawanie."' butt weld/ spoina doczolowa gas pressure gauge/ ciinieniomierz ashback arrester/ dziob palnika .cigcie lukowo-tlenowe . nakladanie Sciegow burner -palnik burning .oxy-arc .spawanie lukowe electrode . twardego -coated rod . "sfazowany" blowpipe. spawarka lukowa -welding .spaw.luk .alternating current (AC) -prqd zmienny -welder .wadliwa spoina beading -ukladanie Sciegow (spawalniczych) bevelled -zakonczony skoSnie.przewody do s.wozek do butli gazowych damage arising from welding .spoina graniowa bead . spaw czolowy lap .zakladka stykowa seam . torch -palnik cutting . lukowego generator -prqdnica spawalnicza plant .wires .otulony topnikiem ---- - - building-up -napawanie.lqczenie na styk crack -pckniecie cut-off -przeciqc.spawacz lukowy.styk dwoch plyt -joint -polqczenie czolowe. palenie torch -palnik do spawania butt .spawanie lap weld/ butt welding "V"/ spawanie doczoiowe "V" Jller w'eld/ spoina packwinol~ two-slded filler weld/ spoina pachwinowa d~wtronna butt welding "Vf'/ spawarlie doczoiowe ypu "I.elektroda do s.prowadnica do cigcia .faulty .osad material .2.szlifowanie spoiny graniowej backing -podkladka spoiny -ring -podkladka piericieniowa (przy spawaniu rur) -weld .

acid type - - - - - - - - - - - - - - - - - concentrated heat source .s.sklad stali .s.szew.cyna lutownicza veed .covered .cellulosic .hardwearing .rutile-basic .lut srebrny sparks .el.(spaw) Scieg spoiny .skoncentrowane zrodlo ciepla .poczqtek spoiny . zlqcze .coated type .soldering iron .neutral -p.elektroda zasadowa .rutile .preheated .high alloy . torowa (electrode) covering -otulina elektrody .compressed .rutile-acid .lut twardy heating -podgrzewanie .basic .p.sily skurczu slag .fazowanie pqkniqC.dysza .gaz oslonowy -welding .gaz sprqzony cutting .zuzel.lut srebrny . doczolowe ("na s t y k ) joining metals -polqczenie metali kerf .thorium alloyed .2.o.otulina zasadowa . zaroodpoma . wysokostopowa .stal compound .dysze do ciqcia overlap -zakiadka padding -napawanie.wqz do gazu .rutile thick .melting point -temperatura topnienia . stopowa.elektroda kwasna .topnienie. gruboSci blach) groove -rowek.otulina rutylowa gruba electrode holder -uchwyt do elektrody end lap -zakladka stykowa face shield -oslona (tarcza) spawacza filler .carburizing -piomien nawqglajqcy core .spaw obwodowy shift of buts .silver solder . natapianie peening -przekuwanie spoiny pores -pory run .ciqcie gazowe -hose .otulina rutylowo-kwaina .square butt .elektroda otulona .root . nierdzewna . SHIPS AND SHIPBUILDING elektrode (type) -rodzaj elektrody . spawanych blach veed-out -wyciqcie krawqdzi w ksztalcie V - - - - - - - - - - .walowa zwykla straightening -prostowanie tin .acetylen .thermal process -proces cieplny joint -polqczenie (metali). mierzenie (np.podgrzany .otulina rutylowo-zasadowa .elektroda otulona .end of a run of welding -zakonczenie spoiny .unalloyed . rutylowo-celulozowa .elektroda metalowa .acid .tlen .opary fusion faults -blqdy wtopu gas .szczelina po ciqciu gazowym lagging .rdzen plomienia cutter -palnik do ciqcia cutting .otulina celulozowa .lutowanie twarde .topnik fracture -pqkniecie fumes .rutile-cellulose .acetylene generator -wytwomica acetylenu .Scieg przetopowy seam .otulina kwaina .lut twardy .lutowanie . odpoma .gaz .s.oxidizing -p.spaw na styk .s.melting .beginning of a run of welding .elektroda rutylowa .brazing silver . wyzlobienie hard solder .przesunipcie stykow (elementow spawanych) shrinkage forces .heat resistant .otulina rutylowa . utleniajqcy flashback .cofnipcie siq plomienia flush joint -polqczenie czolowe flux . spoina -butt .s.oxygene . obojqtny . pochodnia .rutile . stapianie .basic type .otulina lap joint -polqczenie na zakladkq lapped joint -polqczenie na zakladkq nozzle .spoiwo (spawalnicze) flame -piomieli.circumferencial .low alloy .ciqcie palnikiem .acetylene .spawanie gazowe gauging .iskry spatter -rozprysk steel .brazing .shielding .stainless .metal .cutting .spoiwo metal .annealed -wyzarzony .argon .argon .pomiar.lutownica -brazing alloy . szlaka soldering . niskostopowa .

sposoby spawania . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E weeping -lzawienie szwow weld .spoina czolowa connection .flat . elektroiuzlowe .brak wtopienia .spot .stresses - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- .plasma arc .spoina poprzeczna weldability .lack of fusion .overlap .spoina dwustronna .pozycja naicienna .prqdnica spawalnicza .spawanie lukiem krytym -tungsten inert gas arc (TIG -) .spawalnoSC weldable .argon shield .hand .oslona.overhead -pozycja pulapowa underwater (welding) .tarcza spawacza -helmet shield -przylbica spawacza -welder's helmet -oslona twarzy spawacza .back-step .warstwa spoiny .spawanie automatyczne .szew spawalniczy sequence . 1.spawany -hull .flux-cored wire metal-arc with active gas shield .statek spawany welder .sp. lukowe reczne .obrobka cieplna po s.gas .handshield .spawalny welded .szybkoiC spawania seam . 1.spoina pachwinowa gap .luk spawalniczy area . gazowe (acetylenowotlenowe) .palnik do ciqcia pod wodq lighter -znicz przy palniku do ciqcia pod wodq weldment -konstrukcja spawana 77 . spoina -bead .flux .2.metal-arc inert gas (MIG -) .sp.pqkniqcie pod spoinq .spawanie z oslonq welding defects -blqdy spawania .spawanie .kolejnoSC spawania . elektrodq topliwq w oslonie gazow obojqtnych . ekran welding .rate of .electro-slag .spawanie gazowe .odstqp (miqdzy spawanymi elementami) groove -rowek spawalniczy pass -warstwa spoiny reinforcement -nadlew spoiny run . and cutting torch -palnik uniwersalny arc .pionowa z gory w do1 .sp.after treatment .single V .underbead cracking .full penetration .spawanie plazmowe .elektroda do spawania . elektrodq topliwq w oslonie C 0 2 i mieszanek . lukowe drutem proszkowym (samooslonowe) .shield .spawanie Sciegiem krokowym clamp -uchwyt spawalniczy current .lack of penetration .polqczenie spawane .prqd spawania electrode .podtopienie welding method .narrow gap .spawanie termitowe .metal-arc active gas -(MAG -) -sp.undercut .sp.zgrzewanie punktowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -naprqzenia spawalnicze -table .electro-gas .oxy-acetylene .crater crack -peknigcie spoiny .gruboSC spoiny torch -palnik spawalniczy -with backing material .spawanie z topnikiem from both sides .ochrona spawacza .spawanie wqskoszczelinowe .machine .spawacz welder's protection .manual arc .sp.spoina typu V czolowa . elektrogazowe .Scieg spoiny -butt .pozycja podolna . 1.sp.spawarka .thickness of .rozlew spoiny .spawanie rpcme -joint .s.vertical downwards . htkowe z drutem proszkowym w oslonie gazu aktywnego .spawanie pod wodq cutting .autogenous .spawanie bez podkladki -with gas backing .sp.spaw. z topnikiem . na podkladce -without backing .sp. gazowe) pod wodq torch . elektrodqnietopliwq w oslonie gazow obojqtnych (welding) position -pozycja spawania .cipcie (np.kadlub spawany -joint -polqczenie spawane -ship .vertical upwards -pionowa z d o h do gory .horizontal .polqczenie spawane machine .metal-arc -with covered electrode .slag inclusions -wtrqcenia iuzla .spawanie gazowe generator .fillet .s.submerged arc .transverse .spawanie automatyczne .spawanie w oslonie argonu .automatic .thermit .brak przetopienia .face shield -oslona twarzy spawacza gloves -rqkawice spawalnicze .spawanie lukowe elektrodq otulonq .flux-cored wire metal-arc -without gas shield .strefa spawania -backhand (backward) -spawanie w prawo .stof do spawania .

cylinders room -pomieszczenie butli CO.computer system .statecznoik statku nieuszkodzonego Inventory list .R.2.raport z prob przechylow Input/output list of the ER.zbiomik sprgzonego powietrza Anchor gear installation plan -plan instalacji urzqdzen kotwicznych Anticondensation heating of motor -podgrzewanie antykondensacyjne silnika Arrangement of sensors in refrigerated hold -rozmieszczenie cmjnikow w ladowni chlodzonej Automatic telephone installation diagram schemat instalacji telefonow automatycznych Auxiliary signalling cable diagram -schemat sygnalizacji pomocniczych Body lines .inwentarz.instrukcja gaszenia silowni Extinguishing instruction of hold and paint store . extinguishing installation plan -plan instalacji gainiczej CO.znak wolnej burty General accomodation plan -plan ogolny pomieszczen General arrangement plan -plan ogolny High-pressure air conditioning system -system klimatyzacji wysokiego cisnienie Holds insulation and refrigerating installation . CO.schemat rozdzielnicy oswietlenia ladowni i obwodow koncowych Hull's cathodic protection .izolacja ladowni i urzqdzenia chlodnicze Holds lighting SBD drawing .instrukcja gaszenia ladowni i magazynku farb Fire control plan -plan obrony ppoz. pokladow i powierzchni podpokladowych C0. SHIPS AND SHIPBUILDING Ship's plans -plany statkowe Accommodation fans -wentylatory pomieszczen After peak . Compressed air installation outside the engine room .schemat pulpitu CMK(centra1i manewrowo-kontrolnej) Electrical misc.linie teoretyczne (kadluba) Bonjean scale .instalacja powietrza sprqzonego poza silownia.schemat wentylacji pomieszczen Direction auxiliary contact .zestawienie wejSk i wyjik komputerowego systemu silowni Intact stability .pomocnicze styczniki kierunkowe Diagram of navigation console in wheel house .plan zabezpieczenia niezatapialnosci Deadweight data . konstrukcja rufy Air conditioning plan -plan klimatyzacji Air receiver .konstrukcja skrajnika rufowego.zestawienie noinosci Deck Equipment -wyposazenie pokladowe Deck crane post -podstawa diwigu pokladowego Deck cranes installation plan . Control column BC reeding panel -kolumna sterownicza BC . extinguishing instruction . Fore end structure -konstrukcja dziobu Freeboard marks .schemat pulpitu nawigacyjnego sterowni Docking plan -plan dokowania Double bottom and main engine bed plate dno podwbjne i fundament silnika glownego Draught marks -znaki zanurzenia ECR controle diagram . loose plans -rozne plany (instalacji) elektrycznej Electric connections -polqczenia elektryczne Engine room SBD lightning drawing -schemat rozdzielnicy oiwietlenia silowni E.ochrona katodowa kadluba Hull piping -ruraz kadluba Hydrophore tank -zbiornik hydroforowy Hydrophore tank body .korpus zbiomika hydroforowego Hydrostatic curves -krzywe hydrostatyczne Hydrostatic curves for trimed ship -krzywe hydrostatyczne statku przeglqbionego Inclining experiment report .skala Bonjeana Bottom plugs and manholes installation plan -plan rozmieszczenia wlazow i korkow dennych Bulkheads.panel odczytowy Cross curves of stability -pantokareny Damage control plan . lista inwentarza . deckheads and floors insulation plan -plan izolacji grodzi.plan instalacji dzwigow pokladowych Desktop navigation steering -pulpit nawigacyjny w sterowni Diagram auxiliaries unit service engine schemat rozdzielnicy mechanizmow pomocniczych silowni Diagram accomodation fans .

wlew6w i odpowietrzen Spare parts list .plan instalacji urzqdzen ratunkowychy Life saving equipment installation plan -plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego List of machinery . fans and pumps diagram .schemat zdalnego wylqczania mechanizmow silowni i wentylatorow Report on noise measurement .plan Sciekow z ladowni chlodzonych Plan of drains from refrigerated provision store -plan Sciekow z chlodzonych magazynkow prowiantowych Plan of refr.plan sond.spis urzqdzen Loading plan -plan ladunkowy Loading scale .dziobnica Sternframe -tylnica Subdivision index .pojemnoici ladowni.zlad poprzeczny Mooring equipment installation plan .system Sciekow i odplywow Sea water diagram .lista cz&i zamiennych Speed trails report .sondy rcczne Scuppers air drainage system .skalowanie zbiomikow .general arragement plan -plan ogolny systemu chlodni R22 diagram -air-conditioning refrigerating plant -schemat R22 urzqdzenia chlodniczego klimatyzacji R22 diagram . skalowanie zbiomikow Scaling of tanks/ electric sounder .sondy elektryczne Scaling of tanks / manual sounder -skalowanie zbiomikow .provision store refrigerating installation plant -schemat silowni chlodniczej R22 magazynkow prowiantowych Remote stop for wentil.raport z pomiarow wibracji Results of longitudinal vibration measurments of main engine crankshaft -wyniki pomiarow drgan wzdluznych walu korbowego silnika Results of torisional vibration measurements of main propulsion plant line shafting wyniki pomiarow drgan skrgtnych linii walow silnika napedu glownego Rudder horn -wspomik steru Ruder blade sheet -poszycie pletwy steru Rudder stock -trzon sterowy Safety plan -plan rozmieszczenia Srodkow ratunkowych Sanitary discharge system plan -system usuwania Sciekow sanitamych Sanitary water supply system -system zasilania wody sanitarnej Scaling of holds .urzqdzenia chlodniczego ladowni R22 diagram .oznaczenia zbiomikow i grodzi na poszyciu kadluba Midship section .skala ladunkowa Longitudinal section -zlad podluzny Longitudinal section decks -zlad podluzny poklady Longitudinal section . wymiary ladowni Scaling of tanks -pojemnoSci zbiomikow. STATKI I BUDOWNICTWO OKRKTOWE Life gear installation plan . machinery room -plan pomieszczenia silowni chlodniczej Plan of windows and side scuttles -plan okien i iluminatorow Painting plan -plan malowania Pilot's card -karta pilotowa Refrigerating systems .zlad podluzny nadbudowki Main switchboard diagram specification -tabela schematu rozdzielnicy glownej Markings of tanks and bulkheads on shell plating .2.plan istalacji urzqdzen cumowniczych Plan of doors -plan drzwi Plan of drains of refrigerated holds .wskaznik podzialu grodziowego Superstructure deck -poklad nadbudowki . filling and air plan .raport z pomiarow halasu Report on vibration measurement .holds refrigerating plant schemat obiegu R22 .superstructure .raport z prob prqlkosci Steam central heating installation plan -plan centralnego ogrzewania parowego Steering and manouvring equipment installation plan -plan instalacji wyposaienia sterowego i manewrowego Steering gear operating instruction -instrukcja obslugi maszyny sterowej Stem .refrigerating plants schemat obiegu wody chlodzqcej urzqdzen chlodniczych Sensors arrangement of remote measurement of liquid levels plan -plan czujek systemu zdalnego pomierzania poziomu cieczy Shell expansion -rominigie poszycia Sounding.

kociol .suwnica montazowa Aux.cross-section at Fr.komora wylqcznika palnika Chain blocks with manual drive for A.silniki i urzqdzenia Air coompresor .dwukomorowy indykatorowy filtr paliwa dla silnika glownego Double .mooring unit -zespol cumowniczo . boiler feed water pump.przekroj w plaszczyznie symetrii Engine room lay-out . Machinery . Double -chamber indicator fuel filter for ME .kotwicmy Assembly crane . diesel engine -ksiqzka kodowa czqici zapasowych pomocniczego silnika diesla Condensate cooler (calorific box) .R.kociol .pomocnicze styczniki kierunkowe Screw propeller .pompa wody zasilajqca kociol pomocniczy Boiler blown programme control system uklad programowania odmulania kott6w okretowych Ballast pump -pompa balastowa Bilge pump -pornpa zezowa Boiler assembly drawing .czeSC ciSnieniowa Boiler fittings.main .podrecznik obslugi systemow chlodniczych klimatyzacji i magazynkow prowiantowych List of equipment for E.2.chamber diesel fuel filter for AE dwukomorowy filtr paliwa dieslowego dla silnika pomocniczego Double . EGB Feed Water Pump .floor .cross section in centre line .karta informacyjna na mOstku (Zc h a r a k t e r ~ s t ~ k q d a nmanewro~ch wych statku) Water extinguishing installation plan -plan wodnej instalacji gainiczej Sewice manual of provision stores and air conditions refrigerating system .system gahiczy CO.lista wyposazenia systemu sterowania silowni Lighting network . automatic control system .kociol VX Boiler burner -palnik kotla Boiler Pressure Part .schemat urzqdzen sygnalowych Direction auxiliary connect .kociol kolumna czujnika .regulator zasilania Boiler float chamber . gow (systemu) grzania zbiomikow Tank steaming out installation plan -plan instalacji parowania zbiomikow Technical specification .sruba napedowa Engine Room Lay-out -rozplanowanie silowni Engine Room Lay-out . SHIPS AND SHIPBUILDING Tank arrangement plan -plan zbiomikow Tank boundary bulkheads in engine room grodzie zbiomikow w silowni Tanks heating piping diagram -plan rurocia.chamber indicator lub.skrzynia cieplna Couplings .stacja osuszania powietrza Anchor .grodzie wodoszczelne Wheelhouse deck -poklad nawigacyjny Wheelhouse poster .specyfikacja techniczna Theoretical documentation .30 -rozplanowanie silowni . oil filter for .principal diagram mat zasadniczy sieci oiwietleniowej Signal equipment cable diagram .g16wna sprezarka powietrza rozmchowego Air compressor auxiliary -pomocnicza sprqzarka powietrza rozruchowego Air conditioning unit switchboard -rozdzielnica centrali klimatyzacji pomieszczen Air drying station . stand pipes and inner elements -kociol: armatura.sprzegla COz fire fighting fittings .rozplanowanie dna silowni Engine Room Lay-out .przekroj na wrqgu 30.E.dohmentacja teoretyczna bearing of rudder stock-loz~sko garne trzonu sterowego Ventilation -wentylacja Ventilation plan -plan wentylacji Watertight bulkheads . w y c i u lancuchowy dla silnika pomocniczego Chain blocks with manual drive for separators -w y c i e lancuchowy dla wirowek Code book -ksiqzka kodowa Code book for spare parts of aux. kroCce i czeici wewnqtrzne Boiler water level sensing elements .rozplanowanie silowni .

oil heater for separator .indykatory (wskainiki) List of tools for marine aux.pompa Srubowa oleju smarowego silnika glownego Lubricating pumps (ME cyl.naped elektryczny dmuchawy pomocniczej Electric drive system for overhead crane zestaw napedu elektrycznego do suwnicy Electrical equipment for standart evaporator .kociol utylizacyjny . piston pump -pompa pomocnicza tlokowa zezy ladowni Horizontal sludge transport pump .rozdzielnica awaryjna Engine room bilge auxiliary piston pump pompa pomocnicza tlokowa zczy maszynowej ERAuxiliaries switchboard . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E ME .komora wylotowa Exhaust gas boiler coil pipe .podgrzewacz kohcowy paliwa dla SG Flow meters -licznik paliwa dla silnika glownego Fuel filter for AE automatic filtr paliwa dla silnika pomocniczego . lubricators) pompy smarne silnika glownego Lubricating pumps -pompy smarownicze Lube oil recommendations -tabela zalecanych olejow Machinery and equipment -maszyny i urzqdzenia Magnetic float switch -czujnik plywakowo magnetyczny Main engine fresh water cooling pump -pornpa wody slodkiej chlodzenia cylindrow silnika glownego Main switchboard . oil indicator filter for AE -filtr indykatorowy oleju smarnego silnika pomocniczego Lub.portowa Heavy fuel separator . oil ME screw pump .kociol utylizacyjny .2. engine -wykaz narzcdzi i przyrzqdow silnika Lubricating oil filter for AE -filtr oleju smarnego dla silnika pomocniczego Lubricating oil filter for ME bearings and crossheads .rozdzielnica glowna ME exhaust gas boiler ciraulating pump pompa obiegowa kotla utylizacyjnego silnika glownego .kociol utylizacyjny Exhaust gas boiler inlet header -kociol utylizacyjny komora wlotowa Exhaust gas boiler outlet header -kociol utylizacyjny .wyposazenie elektryczne wyparownika wody morskiej Electric heater for sanitary water -podgrzewacz elektryczny wody Emergency switchboard .podgrzewacz oleju smarnego dla wirowki Lub. oil separator -wirowka oleju smarnego Lub. blower .zestawienie Exhaust gas boiler mountings and fittings kociol utylizacyjny schemat montazowy Exhaust gas boiler unit .turbosprczarka Fecal sewage biochemical treatment plant urz&enie do oczyszczania Sciekow fekalnych Final fuel ME heater .dwukomorowy .wczownica Exhaust gas turbocharger .indykatorowy filtr oleju smarnego silnika glownego Drawings and instructions -rysunki i instrukcje Drum for EGB -walczak kotla ECR automation console -pulpit automatyki w CMK Electric drive system for aux.rozdzielnica mechanizmow silowni Evaporator supply pump -pompa zasilajqca wyparownika Exhaust gas boiler assembly drawing .pozioma pompa transportu odpad6w paliwowych Hot sanitary water circulation pump -pompa obiegowa wody cieplej sanitarnej Hydraulic elements of hatch covers -elementhydrauliki pokryw lukowych Hydraulic elements of side door drive -Elementy hydrauliki napqdu furt burtowych Indicators .pompa chlodzenia .podgrzewacz paliwa ciczkiego dla wirowki Hold blige aux.automatyczny Fuel oil pressure regulator -regulator ciSnienia paliwa ciqzkiego Fuel supply block for AE and boiler blok zasilania paliwem silnika pomocniczego i kotla - Generator turbocharger -turbosprgzarka silnika pomocniczego Harbour sea water cooling pump .automatic -filtr automatyczny oleju smarnego lo5ysk i krzyiulc6w silnika glownego Lub.wirowka paliwa ciqzkiego Heavy fuel separator heater .

lista narzedzi i przyrzqdow Main sea water pump -pompa glowna wody morskiej Marine auxilary engine . ME fresh water re.odolejacz wody zqzowej Plate heat exchanger fresh water cooler chlodnica centralna wody slodkiej Power control switchboard -glowna tablica rozdzielcza Relief condenser -skraplacz pomocniczy Rudder stock prelubrication control and supply switchboard .opis techniczny i instrukcja obslugi wodowskazu Technical specification of exhaust .operated soot blower -instrukcja obshgi rqcznego zdmuchiwacza sadzy Service instructions of water tube boiler instrukcja obslugi kotla Set of drawings -zestaw rysunkow Steam fresh water heater for hatch cleaning . SHIPS AND SHIPBUILDING ME fuel filter .elektroniczny wiskozymetr paliwa dla silnika glownego Voltage regulators .G.uszczelnienia loiyska rufowego Storage batteries charging switchboard rozdzielnica ladowania akumulatorow Tachometer -obrotomierz Tank liquid measurement converters -przetworniki do pomiaru cieczy w zbiornikach Technical specification of boiler .chlodnica wody i oleju Water hydrophore pump -pompa hydroforowa wody Woodward governor .maintenance -konsenvacja.2.G.control switchboard rozdzielnica energetyczno .prqdnica okrqtowa ME air coolers washing water pump -do mycia chlodnic powietrza S.dzialanie .lista rysunkow (silnika) -tools and devices list .silnik pomocniczy Marine emergency auxiliary engine .rozdzielnica zasilania i sterowania smarowaniem trzonu sterowego Salinometr for boiler water .fill pump .Pompa uzupehiajqca wodq slodkq do SG ME heating water pump .gas boiler -opis techniczny kotla utylizacyjnego Three-phase transformer -transformator trojfazowy Travelling hoist (stores hoists) .instrukcja obslugi zaslepienia wqzownic Service instructions of exhaust .instrukcja silnika glownego .solomierz dla wody kotlowej Service instructions of coil blanking.operation .podgrzewacz parowy wody slodkiej do mycia ladowni Steam preheater -podgrzewacz parowy wody Steering gear power . eng.pompa-wody do grzania silnika glownego Mineralizer of distillate from evaporators minerlizator destylatu Mobrey float switch service Instructions -instrukcja obshgi wylqcznika Mobrey Oil content level analyser .automatic -filtr automatyczny paliwa dla silnika glownego Main engine instruction .regulator obrotow .awaryjny statkowy silnik prqdotworczy Marine emergency aux.pompa smarowania trzonu sterowego Sterntube seal .regulator napiecia prqdnicy silnika Waste and garbage press .zawory do odmulania kotlow parowych Valve seat grinding machine .list of drawings .wcirlg przejezdny Vacum evaporator block -wyparownik podcihieniowy Valves for desludging of steam boilers .gas boiler instrukcja obslugi kotla utylizacyjnego Service instructions of hand . ME cylinders cooling water heater -podgrzewacz wody chlodzqcej cylindry S.szlifierka do gniazd zaworow wydechowych Viscontrol electronic .sterownicza Steering gear with equipment -maszyna sterowa Steer rudder stock grease pump .prasa do smieci i odpadow Waste incinerator .o p i s techniczny kotla Technical specification and service instructions of water gauge . remonty . alternator prqdnica statkowego silnika awaryjnego Marine service alternators .spalarka odpadow Waste incinerator exhaust gas fan -wentylator w y c i ~ o w y spalin spalarki odpadow Water and oil coolers .analizator poziomu zaolejenia Oil mist detector -wykrywacz mgly olejowej Oil separator .

przedzialy ladunkowe 6.zbiorniki 15.prowadnice kontenerowe 8. Classification . Container cell guides .elementy konstrukcji 10.konstrukcja statku 1. Fore part construction . Pipes and piping .szyby i tunele .plyty i poszycie 12. Trunks and tunnels .rufa 14.rury i rurociqgi 11.konstrukcja czqici dziobowej 3.klasyfikacja (statkow) 7. Stern . Ship's construction . Bottom . Plates and plating .dno 4. Bulkhead . Hull . Construction members .kadlub 2. Rudder . Tanks . Cargo compartments .gr6di 5. Deck .poklad 9.3.ster 13.

SHIP'S CONSTRUCTION f \ Main ship's parts gldwne czgici statku funnel/ PyP' rufowka stem/ stewa dziob superstructure/ nadbudbwka -r?!? rufowa cz& kadluba g n a l mast.3. burtowy double bottom tank/ zbiornik dna podwbjnego bilge hopper tanW A / zb. "Christmas tree1'/ maszt sygnalowy. top side tanW zb. 'thoinka" radar mast/ maszt radarowy navigation bridge/ mostek nawigacacyiny gruszka cz& dziobowa monkey island. szczytowy. zb. przyoblowy. obiowy double bottom/ dno podwojne h underwater part of hull/ podwodna czgSC kadluba . wheelhouse top deckj_ poklad namiarowy i C 1 s i przestrzen ladunkowa above water bo nadwodna czgSC kadlu upper tank. zb.

pas poszycia kadluba .(statek) o stalowym kadlubie steely . plyty poszycia kadhrba .middle .steering gear .stqpka plaska length .kadhb body .zlad (przekroj) poprzeczny .zachodzik na siebie overstress -przeci@aC (konstrukcjq) section -przekrq .pletwa stabilizatora stabilization .nienaruszalnoSC struktury sheer .linia krawqdzi plyt poszycia stabilizer .poszycie wewnqtrzne (na statku o podwojnym kadlubie) .stqpka belkowa -block .pomieszczenie maszyny sterowej .czqSC nadwodna statku.outer -poszycie zewnqtrzne plating .single -poszycie pojedyncze structural .double -poszycie podwojne .cylindryczna czqSC kadluba .mocnica plate .Srodokrccie. pot.of run dlugoSC zaoblenia rufowego .kadlub wewnctrzny (na statku o podwojnym kadlubie) .ship .zkad poprzeczny na owrqzu shape -ksztalt shell -poszycie.(parallel) middle .outer .kadhb zewnqtrzny.midship .stabilizator pletwowy hull -kadlub (w sensie konstrukcji) czqiC nadwodna statku.stalowy strake -pas. zbiornikowca) shell .zlad poprzeczny -body .dlugosC cylin- - - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - - drycznej czgici kadluba main dimensions -wymiary gMwne (statku) midship .cylindryczna czgSC k.pletwa stabilizujqca kiwanie .3.ship's .underwater .diminishing -wygubione pasy poszycia strap .stqpka -bar .podwodzie appendages -wystajqce czqSci podwodzia board .zlad wzdluzny .obudowa pletwy (stabilizatora) .podpora dokowa.kadlub statku . Srodkowa czqSC statku bend .stabilizator steel-hulled .poszycie kadluba plating -plyty poszycia kadluba . nadwodzie . nad-above water wodzie .bow -poszycie dziobu .plyty poszycia burt . poszycie zewnqtrzne (np. do mocowania jest koncowki lancucha dead flat -cylindryczna czqiC kadluba compartment -przedzial .nakladka topside -nadwodna czqSC burty - - - - - - - - - - - - - - - - . pasmo.anti-rolling .activated aktywna pletwa stabilizacyjna .watertight -przedzial wodoszczelny fin -pletwa .zewnqtrzne poszycie kadluba .dlugosC zaostrzenia dziobowego - .pketwa przeciwprzechykowa -box .bottom -poszycie dna . .inner .longitudinal .burta -plating -poszycie burt shell -poszycie burt shell plating .deck -poszycie pokladu expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia plating -plyty poszycia .side -poszycie burt side .w polowie dlugoici statku mid-height -w polowie wysokosci mid-length -w polowie dlugoici (to) overlap .duct .of the parallel middle body .anti-pitch . tunelowa -plate . KONSTRUKCJA STATKU Hull .burta statku skin -poszycie .kadlub (w sensie ksztaltu) above water .strukturalny (konstrukcyjny) defect -wada strukturalna elements .stabilizing .plyta mocnicy burtowej strake .cargo -przedzial ladunkowy .cylindryczna czqSC kadluba plane -plaszczyzna owreza midships .stqpka skrzynkowa.stabilizacja pletwami (type) stabilizer .owrqzenie (kadluba) Isherwooda (wzdluzny uklad usztywnien) keel .underwater .: kilblok -bracket -wqzlowka przystepkowa -double denny wzdluznik Srodkowy blizniaczy (tunelowy) .burta statku bolster plate -plyta przykluzowa boot topping -pas wodnicowy bable clench -plyta w komorze lancuchowej.inner .dlugoSC of entrance .cross .elementy strukturalne integrity .mocnica burtowa sheet line .podwodna czqSC kadluba intersection -przekroj Isherwood system .

SHIP'S CONSTRUCTION / Fore part construction - c m ? @ 1 Types of bows and bulbs (Wpy dziobdw i gruszek dziobowych): clipper bow/ dziob kliprowy icebreaker bow/ dzidb podci~ty spoon bow/ dzidb pochylony bulbous bow/ dziob taranowy plumb bow/ dziob prosty conventional /drou shaped) bulbous bok/ gruszka kroplowa cylindrical b u i i o u s bow/gruszka walcowa iz { Meller bulbous bow/ gruszka melerowska .3.

krzywizna dziobu.break - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . linia dziobu forebody .bow rozchylenie dziobu out bow . kqt zaostrzenia wodnicy w rejonie dziobnicy entry .wychylenie dziobu do przodu hawse . bak .zaostrzenie dziobowe fine . nawis dziobowy shell flange .kluza lancuchowa clench . dziobu) -of bow nachylenie dziobu.dziobowka dluga -rail .soft .lean .pozioma wqzlowka przydziobnicowa foremast .3.long .przegroda miqdzy komorami floor .dziob rozchylony profile .komora lancuchowa -bulkhead .dziobowka kr6tka fore deck -poklad dziobowy forefoot -nasada dziobowa -knee -w~zlowka nasady dziobowej -plate .dziobowa czqSC kadluba - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - forecastle .gr6dz zderzeniowa. skrajnika dziobowego forerake .poszycie dziobu bows . w komorze stopper hamulec 1.dziobnica wychylona stemson -wqzlowka dziobnicy .kqt wychylenia dziobnicy . kotwicznego entrance -wejscie.zamocowanie koncowki 1.dziob ostry -plate .bulbous .plate .nawis (dziobowy) rake .flange -kolnierz kluzy kotwicznej hawser port przewloka (cumownicza) reel .raked . linia dziobnicy .usztywnienia podlogi komory 1.smukly dziob fineness of the bow .dziob mocno wychylony .kratownica podlogi k.czqiC dziobu zawierajqca kluzy kotwiczne -bolster kolnierz kluzy kotwicznej -buckler .bqben do nawijania liny locker . floor grating .kohierz burtowy kluzy spray wall .linia dziobu. KONSTRUKCJA STATKU Fore part construction konstrukcja cz&i dziobowej angle -kqt -of flare -kqt wychylenia dziobnicy of entrance .maszt przedni forepeak bulkhead .plyta lqczqca stqpkq z dziobnicq fore hatch .dziobowka of -uskok dziobowki deck .schowek.dziob assembly .pronouned racked .poklad dziobowki. g.short .pokrywa khzy kancuchowej shackle .odchylenie od pionu angle k4t nachylenia (np.dziobnica. komora ladunku cennego chain .burty statku przy dziobnicy breasthook -pozioma wqzlowka przydziobnicowa chain -lancuch (tu: kotwiczny) cable lancuch kotwiczny locker .kluza kotwiczna dziobowa . -pipe . stewa dziobowa bar .oslona przed bryzgami (na dziobie statku) spurling pipe kluza lahcuchowa spurnwater oslona przeciwbryzgowa stem .pokrywa kluzy kotwicznej hawse-hole .dziobnica belkowa line .dziob z gruszkq -chock plate -przydziobnicowa plyta nadburcia frame -w r e dziobowy hawspipe .plyta dziobowa -plating -poszycie dziobowe .smuk1oSC dziobu flare kielichowe rozchylenie czqici dziobowej statku -angle of .sekcja dziobowa kadluba . komora cargo -schowek.otwor kluzy kotwicznej hawse-pipe -rura kluzy kotwicznej . w komorze cover .zasuwa kluzy kotwicznej flap .komora lancuchowa -clench -zamocowanie koncowki lancucha w komorze kotwicznej nose dziobnica . zaostrzenie dziobowe angle kqt zaostrzenia dziobowego.balustrada dziobowa .dziobnica plytowa raking .luczek dziobowy fore hold ladownia dziobowa fore hook .1.dziobnica plytowa overhang .kqt zaostrzenia dziobnicy apron plate -nadburcie w czqici dziobowej bow .dziob wychylony shell .szakla mocujqca koncowkq 1.

SHIP'S CONSTRUCTION Double bottom construction konstrukcja dna podwojnego bilge well/ cellurar double bottom dno podwbjne komorowe centre girder/ den wzdtuinik Srodkow single skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o pojedynczym poszyciu double skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o poszyciu podwbjnym plating/posq~cie dna zewnqtrznego .3.

plaskie dno frame -w r g denny . d.wqzlowka oblowa .dennik szczelny (ciqgly) -deep dennik wysoki (skrajnika rufowego) .wmiesienie dna statku . pas oblowy longitudinal .dennik glowny.dno zewnqtrzne -platform .dennik pelny .raised .inner bottom -w.dno wewnqtrzne w silowni -plate -plyta poszycia dna platform -podloga (silowni) plating -poszycie dna plug .deck -wzdluznica pokladowa .tank side -w.korek denny .partial .boczny strake -pas oblowy poszycia stringer -wzdluznik oblowy .otwor ulzeniowy . oblowa. zqza -board -pokrywa zqzy -hole .open .bottom .outer .dno pojedyncze strake . dna podwojnego keel .stqpka plaska . s.stqpka skrzynkowa .lightened .continuous .inner .poszycie dna nad stepkq plaskq floor .wzdluznik .sttyka wewnqtrzna .plyta stqpki .flat .d.otwor przeplywowy (w denniku) flat plate keelson .dennik pelny .dno wewnqtrzne skosne -- - - - - - - - - - - - - - - - -- .bilge -wzdluznik oblowy .dennik czqSciowy.zqza.wzdluznik oblowy line . KONSTRUKCJA STATKU Bottom . .turn of krzywizna obla. poklad nad skrajnikami (takie najnizszy poklad ladunkowy statkow ro-ro) .dennik otwarty .stqpka przechylowa. krotki .dennik otwarty . dna wewnqtrznego plate -plyta -margin -plyta krawqdziowa (zbiornika dna podwojnego) striking .dno wewnqtrzne longitudinal -w r g wzdluzny dna zewn.inner . zaokrqglenie obla -well .lightening hole .dennik . oblo -board -pokrywa zqzy -box .dennik przerywany .studzienka zqzowa bottom .intercostal . dennik owrqza . kingstonowa stringer .kosz z g o w y -bracket -wglowka oblowa -chest .single . spustowy -reinforce ring -piericien wzmacniajqcy box .strum .kosz zqzowy bracket -wglowka . wzdluznik denny .plytka ochronna (pod sondaJ rose box -kosz zgowy sea chest .wzdluznica denna .poprzecznica rufowa girder -wzdluznik .flat .bracket .skeleton .plate .przerywany wzdluznik oblowy keelson .denny wzdluznik boczny .skrzynia denna.transom . oblowa .stqpka zewnqtrzna -plate -plyta stqpki limber -kana1 zgowy.center .3.dno (statku) bilge . wspornica oblowa - - - -- - - - - - - - -- - - - break -uskok drain hole .plyta oblowa plating -poszycie obla.dno podwojne .rise of .gorna krawqdi dennika .skrzynka -keel .bottom side .main .duct .stqpka .rurociqg zqzowy main -glowny rurociqg zqzowy plate .rose -kosz zqzowy . oblowy przerywany tank top -poszycie dna wewnqtrznego.skrzynia zqzowa cover -pokrywa zqzy -hat . z otworami ulzeniowymi .double bottom .rising .double .dno .studzienka zqzowa (mala) -hopper .outer .denny wzdluznik Srodkowy .solid .wzdluznik zbiornika oblowego. wzdluznik .dno podwojne o budowie komorowej .cellular double .otwor przeplywowy w denniku -plate -pokrywa zqzy longitudinal -wzdluzny.zbiorniki oblowe intercostal stringer .dennik otwarty .bilge intercostal -w.pas poszycia dna bottom (plating) -poszycie dna plyty poszycia dna wewnqtrz-inner bottom nego -plug -korek denny.w.dennik wysoki -head .bilge .margin .

Bulkheads -grodzie collision bulkhead Cfront) ddi zderzeniowa (od przodu) k o m o y iaricuchow rmocnienia grodzi collision bulkhead (rear) grddi zderzeniowa (tyl) bulkhead centreline web/ Srodnik wiqzara Srodkowego grodzi (Srodkowa grddi ottom centreline girder/ enny wzdluinik S r o d k o v bulkhead horizontal stiffener/ wzmocnienia poriome grodzi wzdluinik pomieszczenie maszyny ste stern bulkhead . . SHIP'S CONSTRUCTION i . . .3.grddi ru fowa wa/ Sruby napedowej dennik skrajnika rufowego .

end .grodz zderzeniowa .poklad grodziowy .transverse .side . na ktorej znajduja. siq wzmocnienia subdivision -podzial grodziowy kadluba - .oil-tight .gr6dz silowni .gr6dz otaczajqca flange -kolnierz grodziowy . ogniotnvala division -przegroda ogniotnvala .horizontal .grodzie poprzeczne i wzdluine ship's side/ burta statku inner bottom/ dno wewnetrztze double bottom/ dno podwbjne inner bottom/ dno wewnetrzne .watertight .grodi profilowana (falista) .corrugated .engine room .peak .grodz olejoszczelna .screen .fire-resisting .gr6dz skrajnika -plating -poszycie grodzi stiffener -usztywnienie grodzi .strona grodzi.structural .skeletal grodz szkieletowa.fire-retarding -god2 opoiniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .w poprzek statku "B" class division -przegroda ppoz.non watertight .g.grodzie poziome.grodz pylochronna .g.central .afterpeak . rozdzielaja.grodz skrajnika rufowego .collision .grodi wzdhzna w plaszczyinie symetrii statku . poklad wodoszczelny (na statkach ro-ro) .plane . lekka .grodi wzdluzna . typu "A" (ogniotnvala) athwartships . falistej) .grodz poprzecma bulkhead (location) -umiejscowienie grodzi .grodz wodoszczelna rough side .(wzdluzna) grodz boczna -transverse . grodi zbozowa . niewodoszczelna .partition .) door . opozniajqca rozszerzanie siq pozaru bulkhead -grodi -deck .3.grodz pozioma.grodz plaska (w odroznieniu od corrugated .enclosure .grodz poprzeczna bulkhead (type) -typ grodzi .grodz wytrzymaloiciowa .grodi "A" class division -przegroda ppoz.centerline .grain -grodz przesypowa.ca poszczegolne stosy lub bloki kontenerowe .grodz ladowni .grodi wytrzymaloiciowa .drzwi grodziowe . KONSTRUKCJA STATKU Bulkhead .profilowanej.forepeak - - - - - - - - - - horizontal .cargo hold .grodz wzdhzna Srodkowa (centralna) .grodi podzialowa (ppoz.divisional .longitudinal .structural .-grodz skrajnika dziobowego - -- - - -- - - Transverse and longitudinal bulkheads .gr6di kolicowa (nadbudowki) .g. poklad wodoszczelny .

SHIP'S CONSTRUCTION \ Engine room compartment -przedzial silowid pillar/ podpora.3. pilers deck beam/ pokladnik ramowj I I .

gniazdo potnicy - - - - - - .-end beam zrqbnica poprzeczna luku . podloga ladowni .cover pokrywa luku .comer -naroze luku -- .potnice ladowni stringer . KONSTRUKCJA STATKU Cargo compartments przedzialy ladunkowe batten -potnica -potnica ladunkowa .przycisk brezentu lukowego.klin lukowy hold (ho) .potnica burtowa .zaoblenie (elitpyczne) naroznika .flush .luk ladowni ceiling .zrebnik corner -naroznik -ellipse .ladder drabina lukowa .ladownia przeznaczona na ladunki suche ladder ..ladownia dolna .gniazdo klina lukowego coaming .deska podlogi ladowni .szalowanie burty sparring .zrqbnica gladka grab rod -uchwyt prqtowy.plating (wzmocnione) poszycie naroia luku .cargo - .gniazdo wspomika barierki - - -- - - - - - hatch-rest bar -ksztaltownik.zrqbnica lukowa .polqczenie spawane pokladu i zrqbnicy floor .ksztaltownik zrqbnicy luku .side .stanchions wspomik barierki (do ogradzania luku) .rozpomica lukowa comer .socket .otwor lukowy -wedge .socket -gniazdo rozpornicy .wzdluinik ladowni .ladownia glowna pillar .material ukyty na podlogi grain fittings . szalowanie burt w ladowni coaming .drabina do ladowni .end . luk ladowni.insulated .main .szalowanie (burt).naroznik otworu ladowni cover -pokrycie luku opening . deska potnicowa cargo hatch .spider .lower .3.urzqdzenia do przewozu zboza hatch .dry cargo .ledge bar zrqbik lukowy .davit iurawik lukowy -derrick iurawik lukowy . brezent -bar . pokrowiec.podloga flooring . zrqbnik lukowy hatch-rest section -ksztaltownik lukowy hatch side coaming -zrqbnica wzdluina luku hatch trunk -szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) hatchway .szalowanie stale plank .rounding .wqzlowka koncowa zrqbnicy luku ladowni ..szalowanie ladowni .ladownia izolowana .balast wodny w ladowni sparring -potnice spider dog .grating kratownica (wokol) luku - .zrqbnica boczna (wzdluina) -top bar .fixed .zaokraglenie naroznika deck edge seam .water ballast . na zrqbnicy ladowni) ledge bar .rozpomica lukowa -bearer -ksztaltownik lukowy carrier .ladownia ceiling .ladownia chlodzona side ceiling .cargo .podpora migdzypokladu (ladowni) . otwor lukowy .square Swiatlo luku.zrqbnica poprzeczna luku termination bracket .flared zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku i polepszenia obsenvacji z diwigu) .ladownia -batten cleat -uchwyt potnicy -bulkhead .luk awning -tent lukowy.zrqbnica -bracket -wqzlowka zrqbnicy luku . szczebel (np.grodz ladowni .spar -potnice. otwor ladowni -beam .side .szyb luku (przestrzen w e w n a z zrqbnic).plaskownik pod kliny brezentu lukowego -beam . lata batten .lata potnicowa.gniazdo rozpornicy clamping bar -przycisk lukowy cleat .refrigerated .

~> s container row/ $zereg kontenerbw coaming bracket/ - - kadlub statku .. SHIP'S CONSTRUCTION weather deck/ poklad otwart. ' 3.

KONSTRUKCJA STATKU \ L inner bottom plating.3. rank top/ poszycie dna wewnetrznego wzdhiuik pokladowy pbta wzmacniajqca stiffener/ dennik usztywniajqcy heel plate/ pillar structure konstrukcja podpory .

zeczna wzdluzna profilouana .zbiornikowiec wzdluzna plasha grodz pop. SHIP'S CONSTRUCTION / Cargo compartment przedzial tadunkowy deck platzng/ poszycre pokladu tanker vessel .3.

zbiornik o konstrukcji membranowej protection structure/ top and upper section reinforcemen wzmocnienie sekcji wyzszych i gor transversal bulkhe barrier/ uienvot bariera membranowa primary insulation/ izolacja pienvotna secondav membrane barrier/ wtorna bariera membranowa secondary insulatiod izolacja wtorna double bottom/ dno podwoine I I 1 I Gas carrier .3.membrane system tank gazowiec .partial secondary barrier/ wanienka Sciekowa czgiciowo druga bariera / b o u b l e bottom pipe passage/ tunel rurociqgow w dnie podwojnym . KONSTRUKCJA STATKU Gas carrier .wolnonoiny zbiornik sfetyczny weathertight rubber gasket joint/ z uszczelkq gumowq strugoszczelnq strugoszczelne under-deck passageway/ przejicie pod pokladem inner hull/ kadlub wewnetrzny (bariera wt6rna) wspornik drip pan .spherical cantilevered tank gazowiec .

3. SHIP'S CONSTRUCTION i Cargo compartment (selftrimming bulkcarrier) .przedzial ladunkowy (masowiec ~amotrymujqcy) deck plating/ poszycie pokladu hatch coamingi zrebnica tadou'ni zbiornik szczj~toxy - cargo hold. ladownia sideshell frames bracke wezibwki wregow burtowyvc inner bottom plating/ poszycie dna wewnetr nego I' zbiornik przyoblou poszycie pasa obfow~ego hopper transverse ring web/ wreg rarnowy poprzeczny zbiornika przyobiowego hopper tank slopping plating ~zdluinik posVcia hopper tank slopping plate/ poszycie skosu zbiornika prz.vobtowego bottom longitudinal/ nreg wzdluiny dna stepka skrzyniowa wzdluznik dna podwbjnego keel plate/ piyta stepki bottom shell/ poszycie dna / bottom longitudinal/ wreg w d l u i n y dna zewnetrznqo .

perusal . pomierzanie (np. ocena wzrokowa .maintenance history dokumentacja historii remontow examination -badanie.klasa.proba odbiorcza -trials -proby zdawczo-odbiorcze allowable margins . urzqdzenia) gauging -pomierzanie.extension of -przedluzenie klasy inspection .random .external visual .zawieszenie klasy -withdrawal of pozbawienie (statku) klasy (przez klasyfikatora) (to) class a vessel .klasa automatyzacji . kontrola.dokumentacja wyposaienia.expunge the (of a ship) . kontrola . dokumentacja urzqdzen file .annual .wydaC Swiadectwo .discontinuance of -zawieszenie klasy .statek w dobrym stanie technicznym standard code of practice -przepisy techniczne survey .extention of .short time Swiadectwo na okres skrocony -of survey . odbior inspection .specyfikacja odbiorcza -test . przeglqd. modyfikacje plans -plany (statku) planned maintenance system (PMS) -system planowania remontow probationary period -okres probny repair -naprawa . rzeczoznawca.inspekcja klasyfikacyjna zachowanie (utrzymanie) -maintenance of klasy note .re-examination -ponowne sprawdzenie ekspert -ekspert.normalne zuj c i e (np.inspekcja coroczna - -- - - - -- - - -- - - - - .procedura odbiorcza.oglqdziny.3.inspekcja.przedluzenie (terminu waznoSci) Swiadectwa -full term -Swiadectwo wydane na standardowy okres . KONSTRUKCJA STATKU Classification .pomiar. oglqdziny . tnvala society -towarzystwo (tu: klasyfikacyjne) sound vessel .ocena projektu assesment -ocena assignment of free board -wyznaczanie wolnej burty certificate -certyfikat. grupa class -klasyfikator. n.(to) issue .klasa statku recommendation -zalecenie -requirements -wymagania klasyfikacyjne - - - - --- - - - - - - - - -- - -survey .sprawdzenie.advanced . blach) report .inspektor towarzystwa klasyfikacyjnego . nadawaC klasq deficiency -niezgodnoSC z wymaganiami documentation -dokumentacja .condition of -warunek utrzymania klasy .(to) suspend zawiesiC certyfikat.oglqdziny wzrokowe zewnqtrzne .kontrola poprawnoSci inspekcji list . Swiadectwo. inspekcja . zawiesik Swiadectwo certification -wydanie Swiadectwa checking .equipment .automated .statek.kartoteka (zbior) dokumentacji . wstrzymak klasq . postqpowanie odbiorcze specification .inspekcja przyspieszona . biegky experts' commitee -komisja rzeczoznawcow fair wear and tear .dopuszczalny margines appraisal of design .inspekcja (statku) dla nadania klasy surveyor .Masyfikacja (statkbw) acceptable limits .zawiesiC klasq (statku).nadac klasq statkowi classed vessel .akceptowalne granice acceptance -przyjqcie.raport z pomiaru gruboSci (blach) modification -zmiana (w konstrukcji).Swiadectwo inspekcji.lista sprawdzajqca (czynnoSci) . mierzenie graphic schedule -harmonogram measurement .expiry of class -wygasniqcie klasy .thickness -pomiary gruboici (np. instytucja klasyfikacyjna -approved -umany (zatwierdzony) przez klasyfikatora . atest .confirmation of -potwierdzenie klasy . ktoremu nadano klasq classification -nadawanie klasy statkom certificate -Swiadectwo (certyfikat) klasy society -towarzystwo klasyfikacyjne (to) classify -klasyfikowat.inspekcja wyrywkowa class . pojemnoSci statku) .kontrola odbiorcza procedure .warunek klasy of the ship . oglqdzin .permanent -naprawa ostateczna.counter . sprawdzanie.suspension of class .

3. SHIP'S CONSTRUCTION Container cell guide system system prowadnic kontenerowych on deck cell guide system system prowadnic na pokladzie container cell guide grid/ aiurowa konstrukcia vrowadnic kontenerowvch under deck cellguide system system prowadnic pod pokladem .

grodz . towarzystwa klasyfikacyjnego).laying-up .docking . na pokladzie . cz& ladowni wydzielona prowadnicami do zaladunku jednego kontenera .dokonywak przeglqdu surveyor -inspektor (np.prowadnica kontenerowa --system -system prowadnic kontenerowych container deck stanchions .zakres inspekcji .dismantable .inspekcja okresowa -planning .inspekcja ciqgla maszyn .inspekcja wolnej burty . chlodzonych - .procedura inspekcji progressive -przeglqd stopniowy renewal .statutory .grodzie wzdluzne . (statku) na wodzie .i. ciqgla kadluba .removeable cell system .inspekcja odlozona procedure .inspekcja konwencyjna .system prowadnic przesuwalnych . cela.special (SS) -inspekcja specjalna (co 5 lat) . certyfikat o.in-water . zawiesiC Swiadectwo testing .cellular .guides - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - .hull .przeglqd dorazny of hatch covers .pokladowe podpory kontenerowe . podwodna (np.rzeczoznawca morski .occasional .grodz wzdhzna w plaszczyznie symetrii statku longitudinal .inspekcja dna -certificate -protokol oglqdzin.(in) discretion of the w uznaniu inspektora .removable .loadline .centerline .prowadnica kontenerowa siqgajqce od dna wewn@znego na okreilonqwysokoiC powyzej pokladu otwartego -deck mounted retractable system prowadnic demontowalnych na pokladzie .planowanie przeglqdow.continuous hull (CHS) .on deck system .inspekcja kadluba na d o h . rzeczoznawca .inspekcja kadluba . plyty stalowe kielichowo rozchylone. inspekcji . atest scope of .inspekcja poirednia .extent of the .inspekcja zalegla. zaplanowana expiry date -data wygainiqcia .cela (komora) kontenerowa cellular -komorowy guide .continuous machinery (CMS) .sprawdzanie..damage . rozdzielajqca poszczegolne stosy lub bloki kontenerow .inspekcja rozlozona (w czasie) ..zakres inspekcji for alterations -przeglqd PO wprowadzonych zmianach .inspekcja zalegla .inspekcja uszkodzenia .system (uklad) prowadnic bulkhead .prowadnice k.sprawdzac w dzialaniu taut .inspektor maszynowy .data zakonczenia inspekcji .senior .postponed .movable system .skeletal -grodi szkieletowa. demontowalne deflector (plates) .inspektor kadlubowy .overdue .transverse .i.container . do prowadnic flared coaming -zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku kontenerow) grid -aiurowa konstrukcja stalowa prowadnic oddzielajqca szeregi kontenerow w kolejnych komorach kontenerowca guide -prowadnica (kontenerowa) .continuous container . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.kontrola (szczelnoici) lukow ladowni .distributed .glowice wprowadzajqce. protokol oglqdzin.(statek) w dobrym stanie - 3. kadluba) (to) survey ..system prowadnic demontowalnych system .zawiesiC certyfikat.pokladowe podpory k.prowadnica kontenerowa . KONSTRUKCJA STATKU - - Container cell guides .i.marine . completion date .periodical .bottom .odnowienie (tu: klasy) -report -raport poinspekcyjny.prowadnice kontenerowe . przed uwiqzaniem statku .i.intermediate . usuwalne cell -komora.system prowadnic k.due .grodzie poprzeczne service platform -platforma (w sieci prowadnic) do obslugi kontenerow np.prowadnice kontenerowe container cell -komora kontenerowa .starszy inspektor suspend -zawiesiC a certificate . proba in operation .underwater .engineer .hull .

pilers 1 hatch end beam/ koticouj pokladnik luku gusset plate/ p&ta diame~ztowa vesselfit for carriage of containers on deck statek przystosowany do przewozu kontenero'w na pokladzie hutch covers/ container socket/ niazdo kontenerowe . pot.. SHIP'S CONSTRUCTION r Deck construction -konstrukcja pokladu 1 general cargo vessel .3.statek drobnicowy pillar/ podpora.

mocnica pokladowa tie plate -wzdluinica pokladowa top hamper -elementy konstrukcji statku wystajqce ponad poklad tweendeck (TD) -miqdzypoklad .weather -poklad pogodowy.dolny miqdzypoklad .polpoklad .poklad gorny .half -polpokladnik .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka decking -poszycie pokladu .wytrzymaloSC (konstrukcji pokladu) .poklad nawigacyjny .open .poklad gladki . pot.lower .podpora pokladowa.box .linia Srodkowa pokladu erection .upper .transverse stiffeners -poprzeczne usztywnienia pokladu .) poklad namiarowy.osprzpt pokladowy drain (scupper) . p.upper .lower . poktad nad sterowkq partners -wzmocnienie mi~dzypokladnikowe platform -platforma. nawigacyjny .osprzqt pokladowy gear .poklad do przewozu ladunkow tocznych .poklad above deck .wznios pokladu line .szalunek podpokladowy -height -wysokoSC miqdzypokladu longitudinal .poklad mieszkalny .vehicle .diamond -poszycie pokladu z plyty ryflowanej deckmounted -zamontowany na pokladzie deck line .awning -poklad spacerowy .poklad ochronny .wheelhouse -poklad namiarowy deck (fittings) .uskok pokladu centre line . KONSTRUKCJA STATKU Deck . rozpornica .passenger -poklad pasazerski .sun deck -poklad sloneczny .boat -poklad lodziowy .shelter .scupper grating .lower . odplyw.half .main -poklad glowny machinery .dolny poklad .accommodation .nad pokladem beam -pokladnik.urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit -wyposazenie pokladowe - - - - - - - - - - - - - - pillar . podest sheer .strength .car -poklad samochodowy -erection -nadbudowka .wznios pokladu equipment -wyposazenie pokladowe fittings .: szpigat .promenade -poklad spacerowy .linia pokladu (dla pomiaru wolnej burty) deck location -poloienie pokladu monkey island -(pot.(konstrukcja) pokladu beam -pokladnik break . poklad wytrzymaloSciowy stringer .poklad otwarty .flush . pilers -plate -plyta poszycia pokladu -plating -poszycie pokladu strength .bridge -poklad mostka.freeboard -poklad wolnej burty .pokladnik wzdluzny .main -poklad glowny .navigation .intermediate -miqdzypokladnik knee -wqzlowka pokladowa -moulding of (deck) -wysokoSC pokkadnika spacing .deck -wzdluznik pokladowy .linia wzniosu pokladu shelf . p.upper .poklad mocny.splywnik pokladowy flange -kolnierz pokladowy rurociagu ring -piericien pokladowy -scupper -Sciek pokladowy.gorny miqdzypoklad watertight wodoszczelny deck -poklad wodoszczelny - - - - - - - - - - - - - - . wspornik stringer -wzdluznik .urzqdzenie pokladowe girder -wzdluinik pokladowy head .plate .rozstaw pokladnikow bulwark -nadburcie deck -poklad .wzdluinik pokladnikowy shoulder .poklad dolny .3.rejon polqczenia pokladu glownego z burtq stanchion -podpora. otwarty deck (construction) .poklad gorny .pokladnik skrzynkowy .mocnica burtowa transom -pawqz rufy . diwigar.

szcz. jatch coaming' E d deck longitudinal/ wzdluinik pokladowy deck plating/ r p o s z y c i e pokladu S B wreg ramowy burtowy zb.wqzlbwka oblowa. wspornica carling -kr6tki wzdhznik chime -wzdhinik krawqdziowy crossbar -poprzeczna belka - - - - Bulk carrier .wqzlowka oblowa.vtouy topside tank longitudinal plating/ poszycie wzdluine zbiornika szczytowego topside tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie uzdluzne Sciany ukoinej zbiornika szczytowego C) 5 : 3 4 6 p g T g e cargo hold . podpora.scarfing -wczlowka ukoina - - tank side .wczlowka plyty wachlarzowej . podpora.stopa wqzlowki .ladownia wreg burtowy wzdluiny side shell/ poszycie b u r y $ 3 .margin .bilge plating/ obto poszycie obla dennego A 1 . oblowego inner bottom longitudinal/ wreg wzdtuzny dna wewnqtrznego (2 I LPLL keel plate/ pbta stepki 1 duct keel/ stepka skrzyniowa outer bottom shell plat~ng/ poszycie dna zewnqtrznego bottom longitudinal/ hopper r a n d wreg w d l u i n y dna zbiornik oblouy zewnetrznego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika oblowego - turn of the bilge . double bottom tank/ zbiornik dna podwhjnegodouble bottom girded wzdluznik dna podwojnego inner bottom plating/ poszycie dna wewnetrznego center line/ linia svmetrii side shell frames bracket/ wez/owki wregow burtowych hopper tank sloping plate/ poszycie skosu zbiornika obtowego hopper tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie wzdluzne iciany skoinej zb.gusset . wspornica oblowa .3.wqzl6wka oblowa . SHIP'S CONSTRUCTION Construction members -elementy konstrukcji bearer -wspornik.wing .transverse section masowiec -przekrdj poprzeczny 2 . element noSny bracket -wglowka.tapered -wqzlowka stozkowa -toe . wspornik floor -dennik otwarty .taper -wqzl6wka stozkowa .

intercostal -wzdluznik przerywany .longitudinal .longitudinal -wreg wzdluzny .transverse -usztywnienie poprzecme stiffening -usztywnienie stool . odlegloici (np.wreg pehy . tylnica .common -zasadniczy odstqp wregowy standing bevel -rozchylenie wregu stiffened -usztywniony.bevelled -wreg rozchylony . na ktorej znajdujq sig usztywnienia . element konstrukcji statku) stiffener -usztywnienie .upper .szerokoSk styku wregu do burty spacing -rozstaw.3. wzmocniony przeciwwregiem .sloping-outward -wreg rozwarty .web -wzdluznik ramowy strongback .V-shaped .U-shaped -wreg w ksztalcie U .pilar.wspornik.owrezenie wzdluzne .: skalops siding .centre -wzdluznik Srodkowy .mocnica pokladowa .wzdluznik poszycia burt .podpora peha tubular .owrgzenie poprzecme.quarter -w.cokol poprzeczny .podpora (np. ramowy section .wreg glowny .podpora peha solid .w~zlowka zagieta .deep . pokladowa przy paweiy .gorny cokol strengthening -wzmocnienie stringer -wzdluznik plate . podpora . rozporka support -podpora (to) support -podpierak.przekroj poprzeczny stool .tunnel .web . grodzi). uklad wreg poprzecznych girder -wzdluznik.wreg tunelu .cokol .owrqzenie.transverse frame -wreg ramowy poprzeczny - - - - - - - - - - - - .side -wzdluznik burtowy .usztywnienie wzdluzne side .deck .szerokoik wregu of a frame .side .wreg w ksztalcie V .intermediate -migdzywreg .wzdluznik boczny internal members -elementy wewnqtrzne knee -wgzlowka .transverse .dolny cokol . wzmocniony (np.wreg podwojny .flaring .carling . diwigar .cokol poprzeczny .sideshell -wreg burtowy .podpora rurowa - - -podpora bocznego rzqdu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reinforcement -wzmocnienie scalloping -polokrqgle wyciqcie (w elemencie konstrukcji) scallops .dennik frame -wreg .web -wzdluznik ramowy pillar .wzdluznica pokladowa members -wzdluzne elementy konstrukcji section -przekroj wzdluzny .wreg rozwarty . podtrzymywak supporting structure .transverse .transverse -wreg poprzeczny .solid .quarter - - - .middle line .wzdluznik usztywniajqcy (np.otwor Sciekowy. duze pokrywy) strut .Srodnik wzdluznika.wzdluinik burtowy .. pokladu) Srodkowego rzqdu .main .wreg dziobowy -bracket -wczlowka wregu .wzdluznik burtowy . wregu wzmocnionego bulkhead .strona (np.konstrukcja noSna transom -pawqz beam -pokladnik poprzeczny rufy frame -wreg poprzecznikowy transverse -poprzeczny -numeral -wskainik (klasyfikacyjny) dla wia.stem -wreg rufowy. uklad wiqzan kadluba . slup.side .wreg ramowy framing .dagger -wqzlowka skoSna .midship -wreg glowny -reverse -w.round - .thwart .shell . rozstawienie.grodz poprzeczna frame -wreg ramowy stringer -wzdluznik wzmocniony.hanging -wczlowka podwieszona .wqzlowka wzdluznika krotkiego . migdzy wregami) . plyta wgl6wki .wreg wysoki face plate -polka wregu ramowego .kqtnica longitudinal -wzdluzny.side shell . zan poprzecznych -racking -usztywnienie poprzeczne web . wzdluinik . pot. KONSTRUKCJA STATKU floor .bow .longitudinal .lower .lodging -wqlowka pozioma -plate -wczlowka.flanged .rider .

w&ownice 1 I . SHIP'S CONSTRUCTION f- Pipelines of a product carrier -rurociqgi na produktowcu overboard discharge/ zqwdr zrzutowy / tank cleaning heater/podgrzewacz wody do mycia Iadowni Pipelines in a product carrier .3.- -. .coils/ system grzania zbiornikdw .rurociqgi n a p r o ~ u ~ t o w c u tank heating system . bottoln coil/ weiownica denna - coil section/ sekcja wezownicy weiownica grzewcza coil loop/ petla weiownicy ..

przeciek detector -wykrywacz szczelin.reducer . do ktorej podlqcza siq weze giqtkie lub ramiona --valve .rura .zaSlepka rury -tee .drop .filling -rurociqg napelniajqcy.skrzynia zaworowa.luk rurociqgu cap . instalacja rurociqgowa .podpora (wspomik) rurociqgu -bend .zlqczka pipe .Srednica . KONSTRUKCJA STATKU k rury .cross czwornik rurowy .korek spustowy cock .magistrala zqzowa drain .covering otulina rury. do ktorego przymocowuje siq wqze lub ramiona przeiadunkowe . lqczqca poprzecznie ssawy zbiornikow danej sekcji) .korek z lbem do klucza kwadratowego stanchion -wspornik rurowy stopper . rurociqg lqcznikowy (linia sekcyjna.hexagon bushing - coil -wqzownica .overdeck -rurociqg pokiadowy pipes -rurociqg in line -rury w ukladzie rzqdowym piping (system) .wqzownica denna grid .rura ssqca pipeline (line) -rurociqg crossovers -poprzeczne rozgalqzienia rurociqgu od gl6wnej linii ladunkowej lub resztkowej flange .mufka . pierScien crossover line .zwqzka szeiciokqtna nipple .manifold.kohierz.wall -wqiownica Scienna collar . kryza flanged joint -polqczenie kohierzowe leak -nieszczelnoSC.glowny rurociqg z ~ z o w y manifold .linia spadowa main . znajdujqcy siq najblizej kohierza rurociqgu.rura z odgalqzieniem .mufka z redukcjq .otwor Sciekowy -pipe .glowny zaw6r odcinajqcy. system osuszania filling connection .kurek spustowy -hole .zwqzka rurowa reducing tee .przylqcze do napelniania (zbiornika) flange .suction .sounding .trojnik z redukcjq -reducing crosses .zailepiona kolicowka rury drain -rurociqg Sciekowy -bolt .bottom .proba szczelnoSci (to) leak -przeciekak leakage -nieszczelnoSC.rura sondazowa .square head plug . kohierzowe) rurociqgu manifold .seamless -rura bez szwu . zawor) main .return bend .sieC wqzownic .kolanko (rury) .kohierz .elbow -h 3.zlqczka wkrqtna dluga . rurociqgowa) -bilge line .cross-over linia poprzeczna.system rurociqgow.trojnik .stainless steel . rurociqg rozgalgiony pipe -rura -bearer .korek spustowy pump .system resztkujqcy -trap -zamknigcie wodne. polqczenie kolnierzowe (rurociqgu) -joints .glowny (np.rura ze stali nierdzewnej .kolnierz.Pipes and pipings rury i rurociqgi ballast line .coil wqiownica . zawor spustowy drainage -drenaz.czwornik z redukcjq reducing socket .heating -wqzownica grzewcza .long . koncowka kohierzowa rurociqgu statkowego.polqczenia (np.zlqczka wkrqtna krotka socket .union .short nipple .magistrala (np.flange . przeciekanie line . zawor rozgalqzny.rura spustowa plug .rurociqgi balastowe ballast suction pipe -rurociqg balastowy ssqCY . syfon valve -zawor Sciekowy.linia (rurociqg) .kolnierz rurociqgu.kohierz rury grid . izolacja rury . nieszczelnoSci -proof test .diameter .branch .sieC rurociqgow knee piece .linia rurociqgu poprzeczna dead head of a pipe . wlewowy flange .pompa resztkujqca -system .zailepka - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - .luk rury w ksztalcie U .

SHIP'S CONSTRUCTION .3.

kratka Sciekowa -hole .rurociqg ze stali nierdzewnej standpipe -hydrant.poszycie dna -bow . p.pas poszycia pod mocnicq of plating .blachy i poszycie cast . pasmo.landing . rurka plug .pas poszycia (ponizej mocnicy burtowej) surface internal .zakladka stykowa face .obrzeie sheeting -poszycie sheet line .skrzynia denna. plyt poszycia) partition -przegroda.splywnik.pas.rura.otwor Sciekowy -pipe .krawqdi zagiqta end lap . wpuszczone -joint .corrugated . rombowa . loze clip -uchwyt rury scupper .powierzchnia wewnqtrzna pasa transverse -poprzeczny - - - - - - - - - - - - - - - - - .doubling -plyta zdwajajqca.polqczenie (Scianki dzialowej) na zamek interlocking sheeting .szyb kablowy .stal nierdzewna -pipe .wysokoSC ssania pipe -rura ssawna trap .szyb rurociagowy tube . magistrala.flanged .poszycie burt .blacha falista.drop .zamkniqcie wodne (syfon) trunk .apron -nadburcie w cz&i dziobowej bilge -plyta oblowa .checkered -plyta stalowa ryflowana .bottom .linia krawqdzi plyt poszycia shell .sheer -plyta mocnicy burtowej plating -poszycie burtowe .zaSlepka rury stopper .cable clench -plyta do mocowania ogniwa koncowego w komorze lancuchowej .side .collar -plyta kolnierzowa .sheer -plyta mocnicy burtowej - - - flush -plaskie.sieC rur. szpigat.gusset -plyta wachlarzowa. Scianka dzialowa plate -plyta.wygubione pasy poszycia doubler -nakladka edge -krawqdi . Sciek.kadlub expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia longitudinal .ssanie -head . glowny kana1 .plyta zagiqta .krotki pas ( poszycia) .polqczenie czolowe -plating -poszycie gladkie (burt) interlock of steel sheet piling . naspawana na inng nakladka edge -krawqdz plyty . czoIowa . kingstonowa stainless steel .zeliwo chrome plated -chromowane billboard -poduszka kotwiczna decking -poszycie pokladu diamond decking .odlewany iron .flanged . blacha . system rurociqgow.intercostal -plyta przerywana .zamek stalowej Scianki szczelnej interlocking joint . odplyw -grating .rura ze stali nierdzewnej -piping .zaSlepka rury tubing .szyb.topside . wqzlowa .deck -poszycie pokladu . KONSTRUKCJA STATKU plug -korek zabezpieczajqcy przed wyciekiem lub drenujqcy rurociqg pressure/vacum valve (PNvalve) -zawor ciSnieniowo-prozniowy saddle -podpora.3. pas poszycia kadluba .pipe . zachodzenie na siebie (np. rura wznoina staple angle -kolnierz z kqtownika striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowri) suction .strona (powierzchnia) zewnqtrzna.Scianka szczelna margine angle -kqtownik plyty krawqdziowej overlap -zakladka.wzdluznica burtowa plating . rurociqgi tubing -ukladanie rurociqgow vent line -rurociqg odgazowujqcy - - - - - - Plates and plating .poszycie kadluba strake .plyta diamentowa. pofaldowana . p.blacha pokladowa ryflowana diminishing plank .cable .pas blach poszycia (kadluba) .tank top -poszycie dna wewnqtrznego rim .rura Scieku pokladowego sea chest .diamond .poszycie dziobu .chock -plyta przy przewloce .

rufa statku i ster stern frame/ trzon steru rudder blade~-l plewa steru A)\ i > propeller shafi/ wal Srubowy 7--I stern frame . SHIP'S CONSTRUCTION I I Ship 's stern and rudder .tjdnica statku propeller arch/ luk n a d i r u b o ~ y rudder plate/ pietwa steru rudder carrier/ ioiysko noine steru forefoot/ stopa tylnicy i I " propeller aperture/ okno Srubowe pzasta walu Srubowego propeller port/ ramq Sruboue .3.

okucie piety stem horseshoe plate -wzmocnienie przejicia trzonu sterowego pintle .zlqcze sterowe -eye .gmszka Costy (na pletwie stem) diaper plate .center-plate . KONSTRUKCJA STATKU Rudder .ster dziobowy bracket .semi-balanced .ster .czop noSny steru .czop loiyska stem -- - -- sworznia stem zamkowy (stem) propeller . .ster Lurssena .tandem .glowica trzonu sterowego stuffing box dlawica trzonu sterowego screw aperture .wspolczynnik zrownowazenia stem back post -ramie sterowe (tylnicy) balance ratio .span of the -wysokoSC stem.sworzen - - - - - - -- - - - - - - - - - ---- - closed aperture/rufa z oknem clearwater/rufa z oknem s'rubouym zamknietym Srubowym omartym I I cu&ay stern/ rufa podcieta .Flettner .biplane .Sruba napedowa -aperture .ster niezr6wnowazony .loiysko trzona sterowego blade -pletwa stem bottom pintle . ster opwowy .bow .loj s k o trzonu sterowego head .ster tandem .partially underhang .ucho trzonu steru frame .otwor w trzonie sterowym stock .ster jednoplytowy .oslona Sruby -post . rozpiqtoSC s.gniazdo czopa sterowego -hangings -zawieszenie stem -head .streamlined .wzglqdna powierzchnia stem rudder (type) .loiysko .wystqpy oporowe trzonu sterowego -trunk .okno Srubowe (w tylnicy) screw clearance -przeswit Sruby (napqdowej) steering gear -maszyna sterowa steering resistance . powierzchnia .ster -balance .ster Oertza .glowica trzonu sterowego yoke -jarzmo steru rudder post -ramie sterowe stoppers -wystqpy oporowe trzonu stem heel brace .opor sterowania stern frame -tylnica .loiysko noSne stem casing .czop noSny stem Costa bulb .unbalanced .ballanced .underhung .ogranicznik sektora sterowego coupling .ster jednoplytowy .luk nadimbowy frame -rama Srubowa guard .ster area -pole.hinged .single-plate .zrownowazenie stem -bearing .ogranicznik sektora (wychylenia) stem carrier bearing .ster zrownowazony .koker trzonu sterowego tube .ster zrownowazony .balance ratio .trzon sterowy stops .ster zawiasowy .Oertz .rama pletwy stem gudgeon .czop stem -port .ster czeSciowo podwieszony .locking -bearing - .plyta wzmacniajqca przejicie trzonu sterowego (przez kadlub) rudder .stopien zrownowazenia bottom pintle .ster polzr6wnowazony .glowica trzonu sterowego pintle .3.lifting .koker trzonu sterowego chock .ster podwieszany rudder stock -trzon sterowy bearing .koker trzonu sterowego upper stock .okno Srubowe w tylnicy arch .ster wypornoSciowy.simplex .equipoise .ster prosty .ster Flettnera .fully balanced ster calkowicie zrownowaiony .rama Srubowa (tylnicy) relative rudder area .ster dwupletwowy .

w czqSci rufowej after body -rufowa czeSC kadluba after deck -poklad rufowy after frame -wreg promieniowy after hatch -rufowy luk ladunkowy aftermost -najbardziej wysuniqty ku rufie.chock przewloka mfowa .dolna plyta kosza rufowego peak .rufa okrala .3.hawsepipe rufowa kluza kotwiczna - - -pipe .tunnel .gland -dlawik pochwy walu (Srubowego) . rufowa czqSC kadluba -bush -loiysko walu Srubowego.frame tylnica .loiysko walu Srubowego .listwy lozyska walu Srubowego bushing .rufa tunelowa .rufa plaska .square .tylnica. stewa tylna profile .rufowa cz@C statku A-bracket -wspornik walu Srubowego aft .rufa z nawisem .zwqzenie ladowni rufowej afterpeak bulkhead -grodz skrajnika rufowego buttock -nawis rufowy deck transom -pawqz rufy hollow pilar -wspornik rufowy oxter plate .fantail -rufa eliptyczna .rufa pelna .rufowa cz@ statku czenie maszyny ste steering gear/ maszyna sterowa $owica trzonu ste er brackel ik walu 'ego .gland -dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego (types of) stern -typy rufy .counter .---- - - Stem . SHIP'S CONSTRUCTION Stern .linia rufy stern tube -pochwa walu Srubowego -bearing .na rufie.round . pochwa walu Srubowego .lozysko walu Srubowego strips . na samej mfie after perpendicular -pion rufowy after run .grodi skrajnika frame -w r a skrajnika spectacle frame -tylnica krzyzowa.skrajnik -bulkhead .rufowa kluza kotwiczna -post .apple . tylnica statku wieloirubowego stern -rufa.

/+shell plating/ poszycie piyta czolowa side frame/ side shell/ cross section/ przekroj pionowy perspective view/ stringer in forepeak tank/ wzdluznik skrajnika dziob. trunk connecting topside tank and hopper tank/ szyb lqczqcy zbiornik szczytouy i przyoblouy inner bottom/ *-collision bulkhead/ grodz zderzeniowa . collision bulkhead/ grodi zderzeniowa-' .

SHIP'S CONSTRUCTION Tanks arrangement uklad zbiornikdw forepeak/ skrajnik d z i o b o ~ y .3.

popluczyn itd.observation .wing .drain -zbiornik Sciekowy.zbiornik szlamu olejowego .semi-membrane zbiornik typu semi-membranowego dome .double bottom .sanitary .centre .panel (siek) wgzownic w zbiorniku . podpokladowy -topside .zbiornik paliwowy . zbiornik przelewowy .zbiornik oblowy -layout -rozklad (rozmieszczenie) zbiomikow . skrajnika dziobowego .trimming . szlamu i odpadow olejowych .: zb.zbiornik oblowy .liquid .zbiornik oleju zuiytego expansion tank -zbiornik nadmiarowy (gas) tank .activated anti-rolling . przeciekowy .finned -wqzownica ozebrowana grid . przedzial pusty z dostqpem (w odroznieniu od void space) coil -wqzownica .aktywny zbiornik stabilizacyjny .zb.deep .central .heating -wqzownica systemu grzewczego coiled .zbiornik kontrolny.clean .expansion -zbiornik ekspansyjny ladunku .3.zbiornik dolny .slop .zb. tadunku plynnego na zbiornikowcach zb.zbiornik burtowy zb.ballast trunk .zbiornik Srodkowy .self-supporting .sewage .secondary - -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- .peak .(zbiornik) wyposazony w wqzownice (engine room) tank -zbiornik w silowni .zbiornik glqboki .daily service .hopper . balastowe trymujqce -water--zbiornik wody balastowej.waste oil . Sciekow sanitarnych .bunker .zbiornik boczny . kompensujqcy przechyl .zbiornik rozchodowy .zb.settling .overflow .pot.zbiornik grzany coil -wgzownica grzewcza zbiornika .side .upper .skrajnik rufowy .forepeak . olejowy (Sciekowy) . systemu przeciwprzechy~owego. stabilizacyjnych .bierny zb.zbiornik osadowy .zbiorniki air escape -odpowietrzenie air hole -otwor odpowietrzajqcy ballast tank -balast .szyb lqczqcy zb.zbiornik podpokladowy .sludge .interbarrier space -przestrzen pomiqdzy barierami zbiornikow gazu skroplonego na gaZOWCU -- --- -- --- -- - - -- - - - - - - - - - - - barier -druga bariera (druga przegroda bezpieczenstwa wok01 zbiornika gazu skroplonego na gazowcu) . cofferdam .heeling .zbiornik balastu czystego .zbiornik ladunkowy . obiegu zamkniqtego wqzownica systemu chlodzqcego -cooling .heating line -rurocirlg grzewczy zbiornika independent tank -zbiornik niezalezny main tank -zbiornik glowny name plate .zb.anti-rolling -zb.tabliczka informacyjna (na sondach) summer tank.zbiornik przelewowy .closed system -w. szczytowy.zbiornik rozchodowy .lower .lub oil sump .zbiornik wody sanitarnej.dedicated -zb.zb.passive anti-rolling .service .kopula zbiornika do przewozu gazow skroplonych heated tank .segregated -balast wydzielony (przewozony w zbiornikach przeznaczonych tylko do balastu) .zb.flume typ zb.zbiorniki podpokladowe na starych typach zbiornikowcow (stabilizing) tank -zbiornik stabilizacyjny .koferdam. przeciwprzechylowy tank (localisation) -(lokalizacja) zbiornika .zb. na pozosta-slop 1oSci ladunku.zbiornik skrajnika . ladunkowe przeznaczone rowniez do przewozu balastu wodnego . KONSTRUKCJA STATKU Tanks .underdeck .zbiornik paliwa .zbiornik gorny .afterpeak .antiheeling . systemu kompensacji przechylow (wywolanych operacjami przeladunkowymi) .zbiornik Srodkowy . zbiornik balastu wodnego cargo tank . zbiornik Sciekow sanitarnych scupper drain . zb.zbiornik samonoiny .peak . przeciwprzechylowy .zbiornik gazu .fuel .bilge hopper . zb.zbiornik dna podwojnego . szczytowy i oblowy .skrajnik .zbiornik Sciekowy .

lubricating oil .spherical skirt . rezenvowy. oleju napedowego .zb.odpowietrznik .korek spustowy w zbiorniku balastowym .potable .domestic .docking plug . oleju smarowego tank (construction) -konstrukcja zbiornika .poszycie nachylonej plaszczyzny zbiornika oblowego .expansion trunk .zbiornik -ballast .striking plate -plytka ochronna pod rurqsondazowq water tank -zbiomik wody . zb.zbiornik przelewowy .zb.spherical . paliwa ciqzkiego .reserve - - -.zbiornik rozchodowy .dry .rura sondazowa .daily service . . ze stali nierdzewnej -top ..zbiornik kulisty .escape vent .zb.heavy oil .filler -wlew zbiornika sounding pipe (tube) .stainless steel .zb.sloping plating .zbiornik suchy - -expansion .dno wewnqtrzne -wash plate -plyta przelewowa (w zbiorniku) tank . paliwa lekkiego.gravity . zbiornik nadmiarowy .fundament zb.zbiornik wody pitnej - --- -- -- .zb.korek spustowy (w dnie statku) .zb.bleeder .zbiornik wody slodkiej -feed zbiornik wody zasilajqcej -fresh--zbiomik wody slodkiej .air-escape pipe .zbiornik zapasowy - - -- - - - - - tank (fitings) -wyposazenie zbiornika .zbiomik - - - . zapasowy settling . SHIP'S CONSTRUCTION schodnia tank .rura odpowietrzenia zb.zbiornik osadowy storage .3.zbiornik .diesel oil .membrane zbiomik typu membranowego . kulistego . zb. nadmiarowy (ekspansyjny) opadowy overflow .zbiornik balastowy .luczek nadmiarowy (ekspansyjny).expansion hatch .szyb nadmiarowy lid -pokrywa luku zb. ladunku plynnego .

zdluinik p o k l a d o ~ topside tank sloping plating longitudinal/ wzdlu2nik poszycia zbiornika szczytou1ego - 7c- hopper tank zblornik przyoblowy hnnnor . KONSTRUKCJA STATKU Top side tank and hopper tank .' ." """' tnnG vlllnino nlnto/ r""y5:' " pos.3.detale konstrukcyjne topside tank cross section przekrbj zbiornika szcqtowego topside tank sloping p poszycie zbiornika szczyt open deck plating/ poszycie pokladu ohartego I manhole/ wlaz.jcie zbiornika oblou'ego hopper tank slopping plating longitudinal/ wzdluznik poszycia skosu zbiornika obiowego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika obiowego bottom longitudinal/ uzdluznik denny uzdluinik poszycia hurt entrance in topside tank wejs'cie do zbiornika szcq$owego ladder/ slde shell/ poszycie burg drabina side longitudinal/ w. przelaz deck longitudinal/ w.zdluznik b u r t p y .""" ". side shell/ ladder/ poszycie burg drabina bulkhead/ grodi .construction details zbiornik szczytowy i oblowy .

szyb Swietlika closed-in space -przestrzen zamkniqta closed-in trunk .venting -kanal wentylacyjny -ventilation -kanal (szyb) wentylacyjny tunnel -tune1 (walu Srubowego.air -kanal (dukt) wentylacyjny .ventilation -przewod wentylacyjny dust-proof -pyloodporny dusttight -pyloszczelny exhaust (fan) -wentylator wyciqgowy exhauster -wentylator wyciqgowy fan -wentylator funnel -komin cap -kryza kominowa casing . magistrala.lower .tunel (walu Srubowego) .szyb rurociqgowy .szyb oiwietleniowy.3.tune1 podpokladowy -well .szyb wentylacyjny . otwor wentylacyjny ventilated insulation .closed-in - . logo gastight -gazoszczelny stack .rudder .connecting .szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) .szyb - - - - . gkowny kanal .izolacja z kanakami wentylacyjnymi ventilating fan -wywietrznik ventilator -wentylator.szyb kominowy .light . oslona. nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora -turning gear -mechanizm obracajqcynawiewnik vertical -pionowy .komin .wyjicie awaryjne z tunelu platform .szyb nadmiarowy .dostqp hole .szyb.pipe . przewod -exhaust dukt (przewod wentylacji wyciqgowej) .szyby i tunele access .szyb kominowy mark -znak armatorski na kominie.tilling .smoke -komin trunk .bottom -tune1 w dnie podwojnym escape .otwor wejiciowy casing . wywietrznik. reces tunelu (walu Srubowego) .szyb trzonu sterowego .szyb obudowany duct -kanal.air . szyb . SHIP'S CONSTRUCTION Trunks and tunnels .szyb - - - - - - - .szyb do napelniania .expansion .funnel . rurocigowy) .szyb lqczqcy deck -poklad skrzyniowy .obudowa.underdeck .studzienka w tunelu vent -odpowietrznik.hatch .cable - - - - -- - - - - kablowy obudowany .podloga tunelu -recess -wnqka tunelu.shaft .komin dolny(odcinek pod pokladem) .

urzqdzenia dostqpu 8. Ladders and gangways . Mooring equipment .urzqdzenia cumownicze 3.trapy i schodnie 10. Deck fittings -element-wyposaienia pokladu 11. Means of access .otwory i ich zamkniqcia 9.nadbudowka i maszty . Superstructure and masts .kotwica i lancuch kotwiczny 2.4. Ropes . Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5.wyposaienie statku 1.liny 6. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Anchor and anchor chain . Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Opennings and covers . Ship's equipment .

kotwicy r anchor stock/ poprzeczka kotwicy anchor shankl trzon kotwicy 1 anchor arm tapa kotwicy pieta kotwicy sworzeli kotwiczny anchor crown/ pieta kotwicj Spek anchor/ kotwica Speka Danforth anchor/ kotwica Danfortha D'Hone special anchor/ kotwica specjalna DrHone'a Stoke's anchor/ kotwica Stokes'a .kotwice Qpu Halla bez poprzeczki rl Admiralty anchor kotwica admiralicji anchor s h a d e / szakla kotwiczna 1 rchor arm/ y a kotwicy anchor arm/ tapa . SHIP'S EQUIPMENT Anchors stockless Hall anchorkotwica .4.

oznakowanie (przgsel) lancucha kotwicznego .stoodless link .szpilka szakli lancucha kotwicznego spur -wystgp zaczepowy k.szakla kotwicy shaft -trzon kotwicy shank -trzon kotwicy shoe -poduszka lapy kotwicy spile pin .kotwica admiralicji - - - - - - - - - - - - - - - stockless -kotwica patentowa stream .housing .patent .swinging moorings .mushroom .Swiadectwo kotwic i lancuchow arm -ramie kotwicy beam .mooring .sprzqt kotwiczny -ball -mak kotwiczny.przqslo .double fluked .trzon kotwicy -bill -pazur kotwicy -blade .malniak lancucha kotwicmego span .Swiatlo kotwiczne anchor (type) .szakla.k.kotwica patentowa .galka na poprzeczce kotwicy -palm -lapa kotwicy -pea -pazur kotwicy -peak -pazur kotwicy shackle .kotwica martwa .(typ) kotwicy .Danforth . kotwica talerzowa .kotwica patentowa .stud-link -lancuch z ogniw rozporkowych swivel -krqtlik swivel hook -hak krgtlikowy swivel piece shackle .Srednica lancucha forerunner .otwor w koncu trzona kotwicy (do zakladania szakli) fluke -lapa kotwicy folding stock .close link .martwa kotwica .riding -lancuch lqczqcy beczkq cumowniczq z obciqznikiem .stem .lancuch o ogniwach bez poprzeczek chain -lancuch (tu: kotwiczny) .ogniwo lancuchowe .lugless . przgslo lancucha kotwicznego shot -przqslo lancucha kotwicznego slipping arrangement .szakla krqtlikowa (chain) link -ogniwo (lancucha) -bending shackle -szakla koncowa (lancucha kotwicznego) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .4.stream -lancuch kotwicy rufowej .diameter of .lina kotwiczna light .lancuch bezrozporkowy outboard shot . (skladana) nut .shackle of the . z ruchomymi lapami .kotwica Danfortha .kotwica prqdowa .riding -pokrywa kluzy kotwicznej (zlozona z dwoch polbwek) cable -lancuch kotwiczny lifter -kolo lancuchowe (wcirlgarki) markings .drift -kotwica plywajqca.swinging fluke -kotwica patentowa .kotwica grzybowa.eye of an . kula kotwicma bell -dzwon kotwiczny buoy -plawka kotwiczna davit -iurawik kotwiczny -hook -hak (do ukladania lancucha kotwicznego w komorze) line .kotwica rufowa .kotwica dziobnicowa .czqSC ramienia pod lapq kotwicy crown -pigta (kotwicy) .stocked .rozporka ogniwa lancuchowego .anchor shackle -przqslo lancucha kotwicznego -bitter end -koniec lancucha kotwicznego (w komorze kotwicznej) .blind -pokrywa kluzy kotwicmej .dhgoSC lancucha link .half -pokrywa kluzy kotwicznej skladajqca siq z dwoch czgSci .kotwica Martina .length of . patentowej stock -poprzeczka trzonu kotwicy anchor (gear) .lancuch o krotkich ogniwach .(to) range -rozcirlgak lancuch (kotwiczny) na pokladzie .stem .mooring block .czgSC przednia lancucha . WYPOSAZENIE STATKOWE Anchor and anchor chain kotwica i lancuch kotwiczny anchor -kotwica and chain certificate . dryfiotwa .ogniwa lancucha pomigdzy kotwicq a pienvszym przgslem poirednim .poprzeczka k.Martin's .martwa kotwica pojedyncza (beczki cumowniczej) buckler -zasuwa kluzy kotwicznej .nipped -zalamany lancuch kotwiczny stud .

Hawse pipe. Pin/prze&czka. Spurling pipe/kluza la+ cuchowa. "DM p e anchor shackle/ szakla laricuchowa q p u "D". 22. 12.lO. kotwicznej. Stud link. 20. 17. studded link. Pear shackle/ szakla gruszkowa. Studless link/ ogniwo bez rozporki. 11. 21. Bolster/ kolnierz pokladowy. common link/ ogniwo rozporv kowe. Swivel shackle/ krqtlik lancucha. a& fundament storera kuicucha. Anchor shank/ trzon kotwicy . Chain locker/ . Doubler/ nakladka. chain stopper fd&dation/ per z a p a d k o ~ yl & . 5. Kenter joining shackle/ ogniwo Kentera. Chain stouuer/ sto9. 2. wciqgarka lalicuchowa. 19.4. Deck plate/ poszycie poktadu. anchor cable/ lancuch k o ~ i c z n y 3. 8.4. Anchor shackle/ szakla kohviczria. Windlass foundation/ fun"dament w. SHIP'S EQUIPMENT anchor chain arrangement rozmieszczenie laricucha kotwicznego I. anchor pipe/ kluza kotwtczna. 23.Devil's claw/ sstosr razurowv. 7. Cable lifter/orzech windy. 16. 13. 18. komora laricuchou~a. 6. ~ i n d l a s swinda ko&iczj nu. Collision bulkhead/ grodi zderzeniowa Securing anchor to zamocowanie kotwicy do lancucha 15. 24.indi. Anchor chain.

stoper zapadkowy lever controller .ogniwo (lancucha kotwicznego) z rozporkq chain locker -komora lancuchowa bulkhead .devil 's claw .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .szakla lqczqca przqsla . .patent .lqcznik Kentera.long end .szakla lqcznikowa (lancucha kotwicznego.deck .chain claw . fundament w.sila trzymania (kotwicy) --power -wysoka sila trzymania (kotwicy) shackle .lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych holding power .stoper pazurowy lancucha .riding slip .chain grab .riding chock .Blake slip .stoper bezpieczenstwa (w komorze lancuchowej) .friction brake -hamulec cierny (taimowy) - - - - - -- - - .mfowa kluza kotwiczna stern pipe -rufowa kluza kotwiczna (chain) stopper -hamulec (lancuchowy).pokrowiec na otwor kluzy kotwicznej cover -pokrywa kluzy kotwicznej flap -pokrywa kluzy kotwicznej -pipe .detachable Kenter -rozkladane (demontowalne) ogniwo Kentera .chain locker .stoper pazurowy .housing .stoper szczgkowy (lancucha kotwicznego) hawse .long stud .stoper kotwicy - - - - -- - - - - - - -- ------- - - Le Hoff .stoper lancucha kotwicznego .ogniwo gmszkowe stay pin .lugless .riding . lqcznik Kentera .brake .screw controller .szakla mocujqca lancuch w komorze kotwicznej spurling pipe -kluza lahcuchowa windlass -winda kotwiczna -band brake -hamulec taimowy -bed -loze windy kotwicznej.lug . . . WYPOSAZENIE STATKOWE common . .orzech bqbna windy kotwicznej .czqSC dziobu zawierajqca kluzy kotwicme -bag .Hartford szakla Hatforda (do zamocowania lancucha kotwicznego do beczki) -joiner .end .lqcznik .connecting .Kenter joining .stud .stoper lancucha kotwicznego .stud .korek olowiany (zabezpieczajqcy szpilkq ogniwa Kentera w lancuchu kotwicmym) .cable holder -bqben lancuchowy (windy k.hamulec .4.wnqka kluzy kotwicznej stern hawse pipe .stoper lancucha kotwicznego Blake'a .open -ogniwo koncowe (lancucha kotwicznego) .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .rozporka ogniwa lancucha k. szakla Kentera . lqczqca przqsla) -joining .bqben lancuchowy windy k.stoper lancucha kotwicznego .pear .enlarged ogniwo lancuchowe duie (przedostatnie w przqile) . manhole -wlaz komory lancuchowej chain pipe -kluza lancuchowa bed -poduszka kotwiczna cover -pokrywa kluzy lancuchowej pocket .sprzeglo klowe clutch .ogniwo koncowe przqsla (lancucha kotwicznego) .ogniwo patentowe.ogniwo poirednie (przedostatnie ogniwo z rozporkq w przqSle) .szakla koncowa lancucha k.zapadka stopera lancucha kotwicznego .end shackle .) .szakla .sprzeglo klowe claw coupling .k.rozporka ogniwa lancucha kotwicznego .stoper mimoirodowy (lancucha kotwicznego) .cable .rozporka ogniwa lancucha .intermediate .przegroda komory lancuchowej -clench .cable lifter .ogniwo zwykle (lancucha kotwicznego) .kratownica (greting) komory 1.szakla lqczqca Kentera .sworzen mocujqcy ostatnie ogniwo lancucha w komorze kotwicznej floor -podloga komory lancuchowej grating .sprzeglo . stoPer .lead pellet .kluza kotwiczna rope .stoper lancuchowy .ogniwo patentowe (lancucha) .riding pawl .chain hoist -wcirlgnik lancuchowy claw clutch .Kenter .

14. Chain slipping arrangement/ malniak lancucha kotwicznego. 3.frame/ wzmocniony wreg skrajnika. 15. 6. 4. Anchor chain. Spurling pipe/ kluza lancuchowa). Flange/ kolnierz b u r t o y . Panting. Forecastle bulwark/ nadburcie dziobdwki. 17. Chain locker floor/ podloga k o m o g ~ lancuchowej. Doubler/ nakladka.Forecastle stores/ magazynek dziobowy. 7. Hawse pipe/ kluza kohviczna. Chain stopper/ stoper zapadko~y lancucha. SHIP'S EQUIPMENT \ I. I6. cable locker/ komora iaricuchowa. Starboard anchor/ kohvica prawa. 10.l8. Bolster/ kolnierz pokladouy. 2. 5. wciqgarka laricuchowa. 12. 11.4. .Main drck/poklad glowny. 9. 13. anchor cable/ iancuch kohviczny. Windlass/ winda kotwiczna. Chain lockel. Forecastle decWpoklad dziobowki. Bitter end/ koricowka lancucha. 8.

wciqgarka kotwiczna m~indlasscontrol handle/ diwignia cable I$er/ kolo laricuchowe silnik elekttyczny kolnierz kluzy laricuchowej Selftensioning mooring winch .4.?. grooved drum/ &ben ilobkowany common pinion for drum drive/ wspolne kolo zcbate napedu obu bebnow tween drum deck unit/ dwubqbnowa cz& pokladowa tnagazynowy podkladki mocujqc urzqdzenie do automa@cznego nawijania przeciwwaga .wciqgarka cumownicza z samonaciqgiem band brake/ hamulec taimon. WYPOSAZENIE STATKOWE 1 Windlass .

SHIP'S EQUIPMENT bitter end .4.wcillgarka cumownicza manual band brake/ hamulec reczny storage drum 2/ beben 2 bebna mamzvnowepo linv m)) winch control p a ~ e l / panel sterowania windq s\J A&l dog I T c o Z r o i panel cover/ poknwa panela sterowania end of break band/zamocowume koricdwk taimy h a m u h wplnned '1 klowe #n/ garkl band brake hamulec taSmowy break band/ hamulec taimowv hne storage drum/ beben magazynowy 11n+ w A 6 w y k / u d hamulca~ ~ ~ h .koricdwka iaricucha be''.dzwon cotter pin/ zawleczka main deck/locker clench/ ogniwo komorowe bell securing ring/ clapper securing ring/ ogniwo powiekszone common link link/ ogniwo zwykle Mooring winch .

pedestal . dwuwargowa .bqben linowy windy -head .poler (pachol) podwojny .bow .holding -u c i e trzymania na hamulcu .p. gruba lina holownicza eye .zaczep stopera (do liny) .bcben do nawijania liny cumowniczej split .lina (cumownicza) guide .przewkoka otwarta . pachol -cleat .urzqdzenie cumownicze -pipe .4.triple .przecieranie siq battenwykladzina chroniqca lincprzed przecieraniem sic -chain -odcinek lancucha zabezpieczajqcy line przed przecieraniem siq na kluzie chock -przewloka (linowa) .prowadnica liny .krrlg liny w zwoju gipsy .bqben linowy windy . przewloki rolkowej) chock -przewloka rolkowa fairlead -glowica obrotowa.lina.multipurpose .kausza do duiych lin stalowych headline .kabestan .drum .bqben dzielony - - - - - - - - - - - - - - - fairlead -przewloka.poler.przewloka podwojna .single p.double .double .double . w kabestanie) comb cleat -przewtoka dog-stopper . zatrzask chafing .mooring .zapadka (np.wzmocnienie polera.mooring rope . WYPOSAZENIE STATKOWE Mooring equipment -urzqdzenia cumownicze band clutch .zapadka.z rolkq kierunkowq fake . samoczynnego nawijania liny -rendering u.stoper lancuchowo-linowy drum .poler (pachol) potr6jny brake .Panama .pacholek load . pacholka stopper .kabestan podwojny -rim . pacholek .p.stoper (do lin) . (wybierania.bollard - - - - - --- - - - - - - - - - - - - . samoczynnego wydawania liny .ucirlg -recovery u.dog-.mooring -poler.light line .p.double .obrzeze plyty fundamentowej kabestanu catch .cuma dziobowa knight . w ktorej znajdujq sic zapadki -rack . podwojna .pedestial . przewloka z rolkami walcowymi .gniazda zapadkowe (kabestanu) roller .bqben (linowy) end .rolka cumownicza rope .hamulec .kluza panamska .pelna p.sprzqglo taimowe bitt .prqdkoSC biegu jalowego . pachola .creep .glowica polera.zapadka -head .prqdkoic pelzania .leading .przewloka zamkniqta . poler krzyzowy stopper .closed . wydawania) staghorn -pachol krzyzowy.cruciform towing -krzyzowy poler holowniczy .przewloka cumownicza Norman pin -poprzeczka polera (pacholka) Panama lead -kluza cumownicza (panamska) pawl .bqben do nawijania liny -thimble . pachol.band . polkluza -prowadnica liny .przewloka (cumownicza) -reel .dolna czcSC kabestanu.ukladacz liny tube kosz na liny storage reel -bqben do magazynowania liny speed -prqdkoSC .stoper lancuchowo-linowy . z rozkami .rolka (np. pachok cumowniczy -pin .przewloka panamska (rolkowa) rowser chock przewloka zamkniqta . pojedyncza click .rolka na cokole sheave -prowadnica kr&zkowaliny -with guide roller .poler (pacholek) c. podwojny equipment -urzqdzenie cumownicze gear .podstawa rolki cumowniczej warping . uniwersalna .bqben linowy windy hawser .open . pacholek -bracket .poler.hamulec tasmowy cable drum -bqben linowy (windy) cable tier -buchta liny capstan .przewloka dziobowa . oko liny port .lanyard stoper linowy lug . pachol.belaying .stoper liny cumowniczej (zamocowany do polera) bollard -poler.poprzeczka polera.ucirlg trzymania na bqbnie mooring -cumowniczy bitt .full .poler (pachol) z h a g % p.oko cumy.Panama .. cuma. pachola -head .

. double . tharmflec behm manual band brake/ reczny magazynowego liny en magazynowy liny orage drum dog clutch/ pedestal fairlead rolka kierunkowa double bollard pachol podwbjny double chock.............. open chock/ przewloka podwojna rolkowu moorirzg rope run/ bieg /in cumowniczych zaczep stopera ead (closed chock)/ horizontal roller/ cruciform towing bitt.urzqdzenia kotwiczne i c y \ /------ \ .Forecastle . --- windlass/ winda kotwiczna I .pachol podwbjny Panama lead/ kluza panamska przewloka podwbjna z rolkami walcouymi roller fairlead/ przewloka z rolkami walcowymi .........anchor and moorinn arrannement dziobbwka ....

mast head span -blok gomy topenanty .wciqgarka cumownicza z przystawkq kotwicznq .snatch .head span .sister .zblocze .automatic mooring -wciqgarka cumownicza automatyczna b~bnowa .haul -blok prowadzqcy .clamp .head -blok renerowy gomy (nokowy) .: winda) .blok szerokokrqzkowy . o stalym naciqgu.blok skladany .lower span . umieszczonym~ jeden nad drugim) .blok ruchomy . three roller open fairlead/ przewloka trzyrolkowa. sluiqcy do przeciqgania (statku) capstan .heel .treble -blok trojkrqzkowy .single -blok jednokrqikowy .glowica windy .blok czterokrqzkowy -gin blok szkieletowy (otwarty. b ~ b e n linowy wciqgarki cumowniczej guide -rolka kierunkowa -winch -wciqgarka cumownicza gkowicowa winch -wciqgarka (pot.dolny blok topenanty .blok do bloku .blok z okuciem i szaklq . wielokrqiek .dolny blok topenanty .running .glowica cumownicza.blok prowadniczy . WYPOSAZENIE STATKOWE towing .osprzqt (zdejmowalny) urzqdzen przeladunkowych ball sinker -obciqznik kulisty block -blok.split . z krqzkiem ze szprychami) .blok otwierany .blok dolny talii gai ruchomej .holowanie bitts .shackle .self-tensioning mooring winda cumownicza z automatycznq regulacjq naciqgu - Cargo gear . w.fourfold .4.podwojny poler (pachok) holowniczy na holowniku bollard -poler (pachol) holowniczy chock -przewloka holownicza -posts -podwojny poler (pachol) holowniczy na holowniku winch -wciqgarka holownicza veer .leading -blok kierunkowy .blok zespolony (z dwoma krqzkami. elektrohydrauliczna -head .viol -blok otwarty - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - Mooring equipment urzqdzenia cumownicze baseplate/ rvlleri Panama lead/ three roller open fairlead przewtoka trzyrolkowa.combined windlass /mooring . zblocze.pulley .blok z hakiem .constant tension mooring -w.mooring -wciqgarka cumownicza .double -blok dwukrqzkowy .angle -blok kierunkowy .manoeuvering-anchor wciqgarka manewrowo-kotwiczna .electro-hydraulic -w.lower slewing guy .dolny blok kierunkowy (renera) .standing -blok staly .ninepin .loose .electric -wciqgarka elektryczna .kabestan cumowniczy drum .block and block . otwar ta closed mooring chock (lead) przewtoka cumownicza zamknieta \ .openable ship's -okrctowy blok otwierany -patent -blok rolkowy .b ~ b e n windy cumowniczej end . automatyczna .silnikowe wydawanie liny warping -cumowniczy.hook .becket -blok z uchem dolnym .

lina ruchoma irm zamocowana crane block with. pin shackle "omega" type/ szakla typu "omega" ze sworzniem xkrecanym cargo hook with shackle/ hak hdunkou y z szaklq cargo hook with swivel eye/ hak ladunkowy z kretlikiem ramshorn cargo hook/ hak dwurozny .konstrukcja bloku tackle .loose . ' Cargo gear .talia stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq snatch block with shackle/ blok otwierany z szaklq sr~athhblock with hook/ blok otwierany z hakiem crarze block with one sheeve/ blok diwigowy jednohcrqzkou?. SHIP'S EQUIPMENT .four sheeved blok diwigowy czterokrqikowy / kretlik z hak-iem luiny loose swivel hook/ bloks fittings wyposaienie blokdw stiff swivel eye/ standard snivel hook/ kretlik statrdardowy z hakiem swin&ng swivel hook/ kretlik z hakiem ohrotouym loose swivel stgj"swive1 hook/ hook/ kretlik kretlik z hakiem sztywyy lulny z okiem I stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq I loose swivel and shackle/ kretlik luiny z szaklq cargo shackles szakle ladunkowe 1 cargo hooks haki ladunkowe screw pin shackle "D" type/ szakla typu "D" ze swjorzniem xkrgcanym screw.4.osprzet Eadunkowy zdejmowalny block construction .

rowek krqzka linowego .do1 bloku .hak iadunkowy .Sruba hakowa .wyzlobienie na policzkach bloku do zaloienia stropu .single .gorge . z dwoch blokow dwukrqzkowch .chomqtko swivel .t.shiver .Flemish -hak (ladunkowy) podwi?jny - - - - - - -- - -tackle .konstrukcja bloku arse (of a block) .rener ladunkowy .union swivel .clasp -hak skladany.krqtlik w systemie bomow sprzqzonych .zawleczka ..becket .4.spoke sheave .6 bloku .-hak zapadkowy .gaja bomu ladunkowego fall -rener . hak podwojny . ucho. talia .married .twofold .policzek (bloku) .krqzek pelny (w bloku) -dumb sheave -rowek prowadniczy (blok bez krqzka) .talia o blokach z hakami lead .hak polowkowy .rener sprzqzony -rapid transit dodatkowy rener (przy pracy dwoma bomami) featherway .loading .double .zawleczka delta plate -lqcznik trojkqtny (lancucha.union -uklad pracy sprzqzonej -union -rig -system sprzqzonych bomow (ladunkowych) .szakla marks cecha long li ucho podlui thimble .spring .hak odrzutny .cargo . wystqp monkey face -lqcznik trojkqtny (to) overhaul -wyklarowab (taliq.roller sheave -krqzek bloku na lozysku walcowym .pelican .sister .ramshorn . line) overhauling weight . sworzen.zawleczka .t.finger -hak palcowy .split .krqzek szprychowy (bloku) burton -talia podr~czna .score .blok z hakiem -bolt .cheek .z dwoch blokow trojkrqzkowych .hak krqtlikowy - .krQek bloku .gniazdo zatyczki (szakli) hook -hak -block .hak ladunkowy - .swivel .cargo . talii) deadman .krqiek . WYPOSAZENIE STATKOWE block construction .olinowanie - - - -- - - shackle .obciqznik haka ladunkowego pin -przetyczka.-hak (ladunkowy) podwojny .kierunek biegu liny w osprzqcie ladunkowym lug -zaczep.linoblok -treble -t.weston .krqtlik :abezpiec:ajqca .shell of a -policzek bloku .spring .wielokrqiek roznicowy (to) purchase -podnosib (za pomocq talii) racking stopper .stoper talii ramshackle -uszkodzona szakla rigging .ucho dolne bloku .breech . czop purchase -wielokreek.dolna czqi.talia z dwoch blokow jednokrqzkowych cotter -przetyczka -pin .single . z dwbch blokow dwukrqzkowych -fourfold talia z blokiem czterokrqikowym .disk sheave .sheave .

born cigiki Stulckena .4.urzqdzenia przeladunkowe derrick head fitting/ brojenie zblocza gornego upper cargo purchasr block/ g6rny blok tali lower cargo purchase block/ dolny blok ta- talia iadunkow hooW hak ladunkowy podwojny topping Iifi $$%inch/ wriqgarka topenan2). SHIP'S EQUIPMENT Cargo lifting devices . derrick stool/ Stulcken heavy derrick .

talia zlozona z bloku dwu.gaja ruchoma talii pendant .luff . wielokrqiek t.talia dluga .talia z bloku jednokrqikowego i dwukrqzkowego upon .talia .gaja bomu ladunkowego .szakla podluzna .regular .talia topenanty..span .ruch obrotowy (bomu. topenant block .kausza w ksztalcie serca . line .szakla w ksztalcie liry ..olinowanie ruchome .hook -talia o blokach z hakami .szakla.talia topenanty (bomu) standing part -koniec staly liny standing topping lift .linoblok (to) whip .szakla okrqgla -bolt .szakla ze sworzniem wkrqcanym .club link .lift .lqcznik trojkqtny (lqczqcy np.lina przytrzymujqca Srodkowq czqSC bomu ladunkowego .szakla typu . talia lekka thimble .chomqtko (kausza) polqczona topping -podnoszenie lift .lancuch gai prefendra .up and down .boom topping lift .szakla zwykla (zalozona sworzniem do bloku) .takielunek staly runner -rener .leading part .topenanta bomu dead end -koncowka renera zamocowana na bqbnie .szeroka (szakla) - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - .purchase .szakla kuta podluina okrqgla .loop -pqtla ..guy .sworzen szakli .spinai.topenanta.napiqcie w h i e renera shackle .preventer -prefender (stalowa lina ustalajqca polozenie bomu) chain .talia.lancuch topenantowy rope . diwigu) guy .blok zawieszony na rozpiqtej lnie chain . renery) triangular lifting eye -zaczep ladunkowy trojkmy union gear -renery sprzqzone unreeve -wywlec.sz.lina do obracania bomu w poziomie slewing .rener ladunkowy guide .talia gajowa ruchoma split fall -rener z hakiem (przy pracy bomami niesprzqzonymi) - -- -- - - - - - - - - - - - -- span .watch .krqtlik tackle .standing .heart-shaped .robocza dlugoSC talii .lift .szkunergaja swivel .lina topenanty bomu tackle .dee .deadman .talia topenanty .talia podrqczna.D-.lead .i trzykrqzkowego drift .4.talia podrqczna. wyszaklowaC whip .running .lancuch do mocowania topenanty w polozeniu roboczym fall -koniec biegowy talii topenanty.szakla do liny .gaja glowna (bomu) . wielokrqzek .rope .double luff . WYPOSAZENIE STATKOWE belly guy . szekla .gaja .sztag . zalozona prostopadle do krqzka (to) shackle .gaja stala prefendrowa chain .schooner .topenant bomu ladunkowego .prowadnica renera tension .bow . zszaklowaC (polqczyk szaklq) slew line (rope) .single whip .szakla w ksztalcie liry -jaws of a .-guy .chomqtko (pot.fall fal.harp-shape . topenanta bomu purchase .lina podtrzymujqca blok.union .sztender .main guy .D" .forged .ciqgnik topenanty tringle plate .side .rozstaw szakli (przestrzen pomiedzy ramionami szakli) -pin -przetyczka sworznia szakli . przenoha . wybierana na windzie chain .topenanta .topenanta rope . (linq z bqbna) (to) unshackle -odszaklowai.kierunek biegu liny w osprzgie .talia topenanty .cargo .podnosic linoblokiem wide of clear .linoblok .span rope -..talia za taliq .screw .sztender gai taliowej --tackle . wyszorowai.pendant .blok gorny topenanty --bull rope -lina stalowa dolqczona do topenanty bomu. rozpiqta miqdzy dwoma punktami -block .topenanta stala stay . lina talii .odcinek liny przechodzqcy przez blok otwierany .long .lancuch prefendra .: kausza) .

\ . Mast head span lead block bracket/ wspornik bloku gornego kierunkowego gajotopenanty. Derrick heelfitting/pieta bomu. 22. Mast head span block/ blok gdiany gajotopenanty.27. Goosneck trunnion/ ioiysko bomu cieikiego. 16.twin span tackle heavy derrick sprzet przeladunkowy . Mast head span lead block/ blok g o r y kierunkowy gajotopenanty. Mast head cargo lead block/ blok gorny kierunkowj renera. 30. Cargo tackle/ talia renei-a 19. 21. 6. Heavy derrick born/ ciezki zuraw bomouy. Shackle/szakla. 12. 18. Derrick head cargo$tting/zaczep nokowy talii renera. 14. Span triangular platel lqcznik trojkqtny gajotopenanty. Span winch/ wciqgarka gajotopenanty. 7. 28. Cargo winch / wciqgarka renera. 20. 23. Span lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego gajotopenanty. Derrick head built-in sheave/krqiek wbudowany w nok. Span/slewing tackle/ talia gajotopenanty.born cieiki o dwdch gajotopenantach Q 1. 25. 11. Span rope/ lina gajotopenanty. King post/ fundament bomu ciqzkiego. 24. Derrick head span fitting/zaczep nokowy gajotopenanty. 5. 29. 13. 15. 17. Ramshorn hook/ hakpodwojny. 9.4. Head cargo purchase block/blok nokowy talii renera. Lower cargo purchase block/ blok dolny tali1 renera. Span block trunnion zawieszenie obrotowe bloku gajotopenanty. 8.Transverse beam/ belka poprzeczna masztu. Portal mast/ maszt bramouy. Cargo runner/ rener. Swivel/ kretlik. Double connecting fork/polqczenie wideikowe podwbjne. 26. Cargo lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego renera. Mast head cargo lead block bracket/ wspornikgornego bloku kierunkowego renera. SHIP'S EQUIPMENT Cargo gear . 4. Becket/zaczep bloku. 31. 10. 2. 3.

deck .rener .wysiqgnik iurawia -jib . stojak safe working load (SWL) -dopuszczalne obciqzenie robocze trunnion piece for spar bearings . bgben -block friction clutch .podstawa bomu ciqzkiego trunnion .bom obrotowy (umieszczony w plaszczyznie symetrii statku) derricks span .sprz&o cierne szczqkowe .zaczep bomowy oczkowy gai stool .hydraulic -hydrauliczny iuraw bomowy post .cargo - -- - -- - - ---- - -- - - - crutch -rozwidlona czgSC stojaka bomu derrick -bom. h a w bomowy boom .bom obrotowy trunnion .slewing .dolny (kierunkowy) blok renerowy bomu .dolny blok renera fitting -widelki pigty bomu . diwigu) -crane .bgben linowy wciqgarki -platform -podstawa wciagarki ladunkowej reel .cokol.hak tadunkowy -jib .zaczep bomowy podwojny plaski heel -piqta bomu --block .heavy lift -iuraw bomowy ciqzki . topenanty bomu obciqionego table -podstawa wciagarki ladunkowej .heavy-duty bom ciqzki o d u j m udiwigu .electric .heel .stojak bomu .wciqgarka gai . elektrohydrauliczna end -bqben linowy wciqgarki .w.luffing-jib -iuraw wychylny motor .lattice -bom kratowy .h r a w pokladowy.gaja bomu -head .podstawa bomu ciqzkiego .king post -podstawa bomu .married gear .light -bom ladunkowy lekki .wciqgarka elektryczna .topping .bomy sprzgzone .kolumna ladunkowa stool .double yoke piece . stoisko.rozstaw bomow samson-posts -pot.p.bom.obracaC siq (o bomie.samson post -kolumna (stanowiqca podporq bomu ladunkowego) . 2.bqben do nawijania (liny) -reversible -wciagarka o zmiennym biegu rope drum -bqben linowy .loiysko bomu ciqzkiego table -podstawa gniazda bomu 1.renery sprzqzone boom (construction) -konstrukcja bomu chock -poduszka gniazda bomu cradle -loze bomu crutch . stojak runner .swinging .Pacific iron -wiczba bomu ladunkowego -pedestal .dolly -pozioma belka do mocowania talii .: maszt bomu ciqzkiego stand .widelki noku bomu fitting .union gear .diwig pokladowy hook .nok bomu -heel .stanowisko.wcigarka ladunkowa drum end -bqben linowy wciqgarki . stacjonamy .swinging -bom ladunkowy obracany derick heel lead block . iuraw bomowy crane .ciqzki bom . stojak standard -kolumna.span .iuraw bomowy guy .widelki podwojne gallow -podstawa bomu .cargo .bom -bom ladunkowy -heavy--bom ladunkowy ciqzki . crane -diwig .loiysko bomu ciqzkiego gallows .gypsy -bqben linowy wciqgarki -head .lifting gear guy eye plate .diwig obrotowy derrick .piqta bomu . bomu) -jumbo . diwigu) slewing . podstawa.piqta (np.married fall -rener sprzqzony .zaczep masztowy topenanty winch -wciqgarka (pot.ruch obrotowy (bomu.: winda) -barrel -glowica wciqgarki. WYPOSAZENIE STATKOWE Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe boom .nok bomu cargo block -blok gomy renera double lug fitting .silnik diwigu radius -w y s i e diwigu rating -udiwig znamionowy .4.wciqgarka topenantowa -warping drum -bqben linowy windy - - - - -- - - - - - - - - - - - .stojak bomu married gear -bomy sprzqzone slew .goosneck bearing -lozysko bomu head .electro-hydraulic -w.heavy -bom ciqzki .

- Cargo lifting devices . SHIP'S EQUIPMENT . winda opuszczania wysiegnika hoisting winch/winda podnoszenia silownik parkowania foundation/ fundament funkcji obracania slewing beaAng teeth/ L i b bearing/ zebatka loiyska obracania lozpko wysiegnika hook/ hak ladunkowy cargo crane drum/ beben linouy dzwigu ladunkowego gearbox housing/ /.diwigi okretowe lekkie duty ship's (cargo) cranes okretowe cieikie (ladunkowe) - wire sheeves1 -cargo electric motor/ silnik elekttycznv' pump unit/ blok pompy oil filters/ filtg~olejk luffing winch/. obudowa przekladni source HAGL L'VDS Cranes .urzqdzenia przefadunkowe ig z wysrqgnikiem lamanym stiff boom crane/ diwig z wysiegnikiem szvwnym telescopic boom crane/ diwig z wysiegnikiem teleskopoqm folding boom crane/ diwig wysiegnikiem wsuwanym light duty ship's cranes .4.

ogolnego przeznaczenia .diwig 1.ramie wysiegnika -- ------- --- crane pedestal -podstawa diwigu electric motor driving hydraulic pumps -silnik napedzajqcy pompy hydraulicme head block -blok nokowy jib parking support -wspomik wysiwika (w pozycji marszowej) lever for hoisting .heavy duty ship's .diwig okretowy 1.stiff boom . z wysiegnikiem teleskopowym cargo hook -hak ladunkowy cargo runner -rener ladunkowy cargo winch -winda renera crane construction -konstrukcja diwigu crane jib .diwig 1.knickle boom . typu smuklego .telescopic boom . dzwig podwojny .diwig 1. z wysiegnikiem wsuwanym -general purpose diwig 1. WYPOSAZENIE STATKOWE cargo crane (type) -diwig ladunkowy . ciezki .obciQnik haka power cable -kabel zasilajqcy slewing and luffing lever .d h i g n i a obrotu diwigu i zmiany wysiegu slewing movements mechanism -mechanizm obracania dzwigu slewing winch -winda opuszczania ventilator -wentylator Side loading system -system przeladunku przez bur@ hydraulic lifting gear/ hydratrliczne urzqdzenie 1 diwigowe side door/ furtu burtowa 1 . z wysiegnikiem lamanym .double slender . z wysiegnikiem sztY-ym . lekki .diwig 1.slimtype--diwig 1.folding boom .pokladowy 1.4.diwig 1.light duty .system chlodzenia oleju oil tank with hydraulic pumps -zbiomik oleju z pompami hydraulicznymi operator (craneman) cabin -kabina dzwigowego overhauling weight .diwignia podnoszenia luffing winch -winda zmiany wysiegu oil cooling system .

: koszulka) inner braided cover/ tkany oplot wewnetrzny wire rope arrangement code kod konstrukcji liny stalowej center wire/ number o f strand/ liczba pokretek independent wire rope core/ niezalezny rdzen z liny stalowej I - 16 x ( + 7 + (7+7) +14 = 265 wires 7x7+ inside wires/ druty wewnetrzne outside intermediate wires (small)/ druty zewnetrzne poirednie (male) outside inermediate wires (large)/ druty zewizetrzne poirednie (duie) routside wires/ drut).spust rdwnolegb wire rope . zewnetrzne coil of a rope/ zwoj liny .4. SHIP'S EQUIPMENT Ropes -liny wire construction konstrukcja liny stalowej fiber core/ rdzeri wldkiennv wire rope/ lina stalowa ordinaty lay/ Lung's lay/ spust z ~ y k b spust Langa righthand/ righthand/ prawoskrqtna prawoskrqtnt lefthand/ lewoskretna lewoskrema vire rope -parallel lay/ ina stalowa .spust poprzeczny lina typu Herkules fibre rope construction konstrukcja Iiny wldkiennej double braided hawsers/ lina podwojnie tkana 8-strand plaited rope .cross lay/ lina stalowa .lina d o kienna pleciona 8-pokr@kowa double plaited rope/ lina wlokienna plecionu podwojnie h o w e r laid coitstruction/ konstrukcja liny sztjwnej outer braided cover/ tkany oplot zewnetrzny (pot.

wire .lina z wlokna kokosowego .coir lina z wlokna kokosowego . stalowa elastyczna.water-laid .stoper szczgkowy lub lancuchowy do lin stalowych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .lina elastyczna. WYPOSAZENIE STATKOWE Ropes .braided . skret .odpornoSC na rozcirlganie unkinkable lay -spust liny utrudniajyy tworzenie sig suplow rope (construction) -konstrukcja liny .lina manilowa .lina o krotkim spdcie.reverse laid .wlokno naturalne rope .double braided . giqtka .back laid .lina konopna (niesmolowana) .linen line .lina poliestrowa .lina splotu zwyklego. ze stali nierdzewnej .staineless steel .odpornoiC na scieranie -breaking strength .tyP liny -bass .obwod liny diameter .flexible wire .Hercules .piasawa.lina nylonowa .multi-strands .preformed .abrasion resistance .manila hemp .niC konopna .circumference . gigtkoiC (tu: liny) .length of .lina prawoskrgtna . lina przeciwzwita .man-made .white .manila .charakterystyka liny .linka sygnalowa.extra flexible wire .man-made .spust lewy (liny) .hard .lina (o splocie kablowym) cross section (of the rope) -przekroj liny fibre .lina lewego spustu .gruba lina holownicza rope (type) .fibre clad .lina prawoskrgtna . gigtka . podwojnie pleciona .lina typu Herkules .rope .right-hand .natural .right hand .left-handed .heart of a -rdzen liny -jaw of a .manila . kombinowana (typu Herkules) -jute .round of a .dlugoSC pokrgtki dookola obwodu liny .prawy spust (liny) .1.heavy duty rope .lina o splocie kablowym rope (failure) -wady liny deformation -znieksztalcenie (liny) elongation -wydluzenie (tu: liny) (rope) lay (lay of rope) .lina pleciona .shroud-laid .combination . poliestrowo-nylonowa .1.plain-laid .fibre clad . 1. stalowej rope .b. stalowka stoper .cotton . dusza liny .lina polipropylenowa .grass .spust krotki (liny) .signal halyard .polypropylene .backhanded .splot liny .lina pleciona .soft .plaited . skrgtu kablowego .sila zrywajqca .nylon .bast .elastycznoSC.1.1.lina stalowa.wl6kno .linka druciana.warp laid .lina o jednakowym spuicie drutow i pokrgtek .lina manilowa .1.lina kokosowa .wlokno sztuczne .left hand .ordinary-.flexibility .1. odporna na zmpczenie .lina wl6kienna .spust dlugi (liny) wire .lina wspolzwita .1.liny cable .4.wlokno kokosowe core -rdzen wlokienny -jute -juta .spust liny. stalowa.lina kombinowana .Lang rope . stalowka -reel -bgben do przechowywania 1.cienka linka .lina wielopokrgtkowa . wlokno z palm .lina wlokienna .rdzen.fatigue resistance .natural fibre line -lina z wl6kna naturalnego .strand -pokrqtka .lina czteropokrqtkowa .lina ksztaltowana (wykonana z dmtow dogigtych przed skrgceniem) -polyester .lina przeciwzwita .lina lniana .lina stalowa rope (characteristic) . o splocie lewoskrgtnym .lina do pracy pod dukym obciqzeniem - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tensile strength .1. giqtka 1. stalowa .rope yam .short in the jaw .fibre .lina z wlokien sztucznych .regular rope .cord . flaglinka .lina lewoskrgtna (o lewym spuicie) .skok skrgtu liny . twarda .SciSle skrqcona.manila .vegetable -wlokno roilinne hawser .flexible .lina typu Herkules heart .lina jutowa .drut core -rdzen druciany (stalowy) w linie line .linka bawelniana .Srednica liny .polyesterlnylon .skok skrctu liny laid .coir .

~kowe ksztaitownik zrgbnicy wheel guide rail/ crhnpression bar/ szyna jezdna piaskownik zrszczelniajqcy I 1 I .hatch covers -pokrywy ladowni hatch cover pokrywa ladowni urzqdzenie dociskowe eccentric wheel/ kolo mimo.- Iina do Z Lzmykania ladowni I haul wire/ r l k a gunzowa cross joint cleat/ trrzadzenie dociskowe szyna jezdna coaming bar/ ksztaltownik zrqbnicy hydraulic )ack/ podnoinik hvdrauliczn.Grodow uszczelka gumowa ksztaitownik zrgbnicy sinale uull cover pok y y jednociqgowe n .~ hallancing roller/_ rolka obrotowa kolo mimoirodowe urzqdzenie doci.

hydrauliczne .side rolling -pokrywy odsuwane na boki drainage channel .rozpomica shoe .zrqbnica odchylona kielichowo w celu ulatwienia zaladunku kontenerow stiffener .folding .flared .drabinka lukowa .plyta poszycia panelu rising track .linka stalowa.lancuch lqczqcy panele -top plate . ladowni przesuwana -wire operated -p.p. panel side chain .pokrywy zwijane .p. typu pontonowego . przykrycie .roll stowing (rolltite) .uchwyt pretowy.brezent lukowy -tent .ciqgnik (z liny stalowej) .sliding hatch -p.pokrywy ladowni ballancing roller . toczne pokrywy) guide rail .4. gnikiem stalowym cover (type) -tYP pokrywy .: daszek hatchway -przestrzen pod lukiem ladowni panel . WYPOSAZENIE STATKOWE Hatch covers . unoszone i odtaczane - - - - - - - - - -- - - - type .pontoon - - - - - - - - Hatch covers -pokrywy ladowni side rolling covers/ p o k y y v odsuwane na bo p o k ~ w y p u pontonowego V .screw .luk olejoszczelny -tarpaulin .obejma (na klin lukowy) -panel -panel pokrywy .prowadnica rolek obrotowych rubber gasket -uszczelka gumowa shifting board -przegroda przesypowa (przy przewozie ziama) spreader -rozpomica stowage bay -wncka na pokrywy wheel .hydraulically operated . otwieranel zamykane hydraulicznie .pokrywy skladane -hydraulic folding pokrywy skladane.kolo pokrywy ladowni ladder .batten cleat . na zr~bnicy ladowni) hatch .urzqdzenie dociskowe .insulated hatch .szyna jezdna wire . pot. ciqgnik stalowy backhaul .namiot lukowy.rolka obrotowa batten down -zakrywanie lukow ladowni -the hatches .wspomik zrqbnicy cover -pokrywa.lina do zamykania ladowni -haul . zacisk .gniazdo rozpornicy cleat -lqcznik.segment pokryw.piggy-back .p. otwieranal zamykana cia.irubowe urzqdzenie dociskowe coaming -zrqbnica -bar -ksztaltownik zrqbnicy -compression bar .kanalik odprowadzajqcy wodq drain pipe -rurka odprowadzajqca wodq eccentric -mimoirod -wheel .p.shifting -poprzeczna rozpornica (lukowa) socket .kolo (np.plaskownik uszczelniajqcy .ladownia cover -pokrywa luku cover wheel .cross joint . luku chlodzonego .gniazdo rozpornicy .oil-tight .kolo mimoirodowe end-position switch -wylqcznik krancowy grab rod .lasza (plaskownik sluzqcy do dociskania brezentu lukowego) beam .zakrywanie lukow ladowni battening bar . szczebel (np.

szczego'?y chain attachement/f zaczep iancucha eccentric wheel assembly konstrukcja kola mimoSrodowego podwbjna piytka lqczqca podkiadka stalowa ballancing roller assembly konstrukcja kola obrotowego head/ cross joint wedgeklin do klinowania pokryw zacisk koncowy zacisk boczny zacisk szybkiego dzialania koiek stozkouy hatch cover cleats zaciski pokryw ladowni hatch cover pad arrangemen.4. SHIP'S EQUIPMENT r ' \ Hatch covers details pokrywy ladowni .umieszczenie uszczelki pokrywy ladowni flat rubber pad/ rszczelka gumowa piaska terminal rubber pad/ uszczelka g. koricowa flat end joint/ uszczelka koricowa iqczqca hatch cover . .side/ bok p o h w hatch cover .top/ two way joint/ uszczelka iqczqca dwustronna W w "L" shaped pad/ uszczelka w ksztaicie "L '" three way pad/ uszczelka f i t angle pad/ uszczelka naroina uszczelka kqtoua hatch cover rubber pads uszczelki gumowe pokryw ladowni uszczelniajqcy drain channel/ kanai Sciekowy .

sarnochodowy .Access equipment .urzqdzenia dostcpu hoistable car deck/ car deck stowed/ segment rumpy hemicyclic watertight doors/ obrotowe drzwi wodoszczelne hoistable car deck poklad samochodowy podito~zoizy I .

cego pokiadu i rampy threshold -pokiad rufowy w miejscu polqczenia z rampq wedge closing . zamykane (recznie) .horizontal sliding .side-hinged .rampa dziobowa gradient -pochylenie rampy .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.side . drzwi wodoszczelne hoistable cardeck -poklad samochodowy podnoszony hydraulic actuator .furta rufowa .stem ramp .cargo .bulkhead .furta burtowa .: klapa rampy .(wodoszczelne) drzwi grodziowe (zawiasowe) .bottom .grodziowe d.single panel .furta ladunkowa .furta burtowa ramp -rampa .drzwi obrotowe .horizontally watertight .top -hinged .furta dziobowa ramp -rampa dziobowa visor .watertight .kolka prowadzqce hinged -zawiasowy.sliding .external . spoczywajqcy na nabrzeiu.rygiel boczny manhole -wlaz cover -pokrywa wlazu mechanical cleating wedges -kliny blokowane mechaniczne port .drzwi burtowe .rygiel dolny . przegubowy -ramp -rampa (np.side -rampa boczna (burtowa) slop -kqt nachylenia r.drzwi z zawiasami z boku .equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.rampa wewnptrzna .drzwi g. samochodowa) opuszczana.poziomo zasuwane d r m i wodoszczelne .side shell . SHIP'S EQUIPMENT Means of access -Srodki dostepu access .rampa dziobowa cover -pokrywa rampy .zamknigie klinowe - - - - - - - - - - - - -- -- --- .quarter -rampa skoSna .d r m i (wodoszczelne) przesuwane .drzwi wielopanelowe -pilot .hinged . przylbica bulkhead door -drzwi grodziowe . dojScie door -wlaz. bulaj air tight door .watertight .fixed .sliding .silownik hydrauliczny hydraulic cylinder .drzwi wodoszczelne envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.drzwi zasuwane poziomo drzwi wodoszczel-vertically watertight ne przesuwane pionowo slop . zawiasowa watertight door . luku) .) -hole .rampa rufowa obrotowa sliding door .rampa rufowa slewing .obrotowy .silownik hydrauliczny internal end-hinged ramp -rampa wewnptrzna zawiasowa (na statku ro-ro) lock -rygiel. drmiczki kontrolne . pot.dziob otwierany.iluminator.rampa podnoszona . blokada .dostep.4.hoistable .door . (burtowe) do pobierania paliwa .cargo .side .fore .d r m i jednocz&iowe .otwor wejSciowy accessible -dostqpny air port .pochylenie wzgledem siebie sqsiaduja. drzwi grodziowe itd.side .furta .rampa stala .szyny prowadzqce guiding wheels .furta dziobowa .z.drzwi zasuwane .geared .d r m i z zawiasami z gory .bow . wzgLpokladu . furty. zmniejszajqca kqt ich zalamania - - - ---- -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - guiding frames .poziomo zasuwane drzwi wodoszczelne .drzwi grodziowe -bunker d.drzwi pilotowe .wodoszczelne cargo elevator -winda ladunkowa clearance -tu: przeiwit pomipdzy konstrukcjq rampy a nadwoziem pojazdu door -drzwi .slewing -drzwi obrotowe .horizontal .stem .internal .dziob port .zasuwane drzwi grodziowe -vertically sliding -drzwi grodziowe przesuwane pionowo .stem .furta ladunkowa coaming -zrebnica (otworu drzwi.multi panel .rampa zewnptrzna .internal fixed -rampa wewnetrzna stala -jumbo -rampa typu ciczkiego .drzwi gazoszczelne angled stern ramp -ukoSna rampa rufowa bow .bow .

zawias. side hinges/ .v boczne hydraulic cylinder/ silownik hydrauliczny double sternramp yodwdjna rampa rufowa .drzwi dziobowe otwierane na boki z rampq rufowa . .urzqdzenia dostgpu bow vzsor/ r d z z o b o w a przyiblca two sectzon bow door / dwuczeBcrowe drzwz dzrobowe 1 ' bow visor with ramp dzidb z przylbicq i rampq side-hinged bow door w i t h ' d ramp .drzwi wodoszczelne 2 zintegrowana furta burtowa mechanical cleating wedges/ system klinowania mechanicznego z rampq watertight bulkhead door wodoszczelne drzwi grodziowe \ rampa dziobowa rampa wodoszczelna ramp/ rampa t side ramp/ rampa burtowa . nabrzeiny rampy - combined side door-ramp .Access equipment . x-.

4. SHIP'S EQUIPMENT iDoor and covers -drzwi ipokrywy lubricatzon nipple/ klamka z trzonem nakrqtka moylkowa splash-proof door drzwi strugoszczelne ====== K / " @ $ < 1 tall nut/ nakretka jednoramienna eye bolt/ /3 . szpilka nut/ nakrgtka washer/ podkladka tapping ring/ piericieri gwintowany 1 cover plate/ pokrywa manhole cover pokrywa wiazu deck hatch/ wiaz pokladowy .&'Lsh$~ podkfadka elockng n u nakretka samoblokujqca -y !I klamka hk=3 gumowy nakrgtka e dog) lygiel strong bulk/ wzdfuinik usztywniajqcy hinge r &xsing nipple/ smarowt~iczka toggle/ nakretka koszykowa wdg4 klin 3 @ Y bull's eye iluminator zawias deadlight/ pokiywa toughened glass/ szkfo uhmrdzone liquid cargo tank manhole/ wlaz do zbiornika ladunku piynnego stud.

zabezpieczenie.barierka hinge .porqcz barierki railing .oval .o.o.o.okno otwierane .lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne rail .opening . prostokqtne .mechanizm otwierania trunk -szyb . pot. blokujqce - -- - - - - - - - -- -- - - - manhole -wlaz . w dno wewnetrzne) unwatertight -wlaz niewodoszczelny -with cover and key closure -wlaz z zamkniqciem klinowym port .round .o.unieruchomienie.bolted .wyjScie awaryjne (prowadzqce przez tunel) eyebrow -rynienka (nad iluminatorem) glass . luk awaryjny trunk . zablokowanie device .drzwi deszczoszczelne escape .iluminator.obudowa.okno .szklo matowe pane .o.4.zrqbnica okna window .otwory i pokrywy - bull's-eye .urzqdzenie ryglujqce.ochrona.zaryglowak door .wheelhouse .weather-proof .common hinged . owalny z pokrywq do Srub coaming -zrqbnica wlazu cover -pokrywa wlazu support -podtrzymywacze wlazow door .straight line -wycieraczki przesuwane - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - .szyba wirujqca closure for opening . pot. oslona. WYPOSAZENIE STATKOWE Openings and covers . dzialowa) protection . z gornq czqSciq otwieranq .: bulaj deadlight .tunnel .wlaz owalny plate -pokrywa wlazu . pot.pendulum .o.drzwi strugoszczelne .: blindklapa -eyebrow -rynienka nad iluminatorem.wycieraczki Slizgowe .sznur gumowy do uszczelniania scuttle -wlaz.welded .oslona iluminatora. zapadka (to) dog .szyba heated . oslona.oslona.o.flush -wlaz wpuszczany (w poklad) .: bulaj lid -pokrywa.fanlight .rectangular .gas tight .szyb wyjScia ewakuacyjnego. luk awaryjny scuttle .szyba podgrzewana retaining frame .szklo zbrojone guard . oknem casing . zabezpieczenie rubber sealing cord . awaryjnego .ship's .watertight -d r m i wodoszczelne .side scuttle . zabezpieczenie chain .regulator (szybkoici) wycieraczki . klapa locking . nieotwierane .pokrywa (drzwi) wlazu . sterowki wind scoop -lapacz wiatru wiper -wycieraczka (okienna) controller . okrqtowe .obscured . okrqgle .o.furta (burtowa.okno z ramq stalq . szyb central locking -zamykanie centralne (drmi) clear view screen .bolted .non-opening .rygiel.droga ewakuacji -hatch -luk ewakuacyjny.o. otwor w burcie lid -pokrywa wlazu pokladowego skylight -Swietlik maszynowy -cover -pokrywa Swietlika gear .zawias.d r m i .sliding ship's .luk ewakuacyjny.wlaz okragly .round ship's .wired .szklo . z ramq stakq (wspawane) .lift .sunken -wlaz wpuszczony (np. luczek. ze wspolnym zawiasem .szklo ognioodporne .zamknigcie otworu companion -zejiciowka (pod poklad) connection bridge -pomost na zbiornikowcu dog . przegub side scuttle .nakladka mocujqca szybq -toughened safety szyba ze szkla hartowanego .wlaz okrqgly.d r m i gazoszczelne -hinged splash-proof zawiasowe h i strugoszczelne .iluminator burtowy.pantograph -wycieraczki Slizgowe .fire resistant -pane .iluminator . okrqtowe suwane .hose proof .szyb windy ventilation cover -pokrywy wentylacyjne spigot .

4. SHIP'S EQUIPMENT Accommod Accommodation ladder traa .trap gldwny starboard side view/ widok z prawej b u r y upper plafor/ .

rope .drabina pionowa -way -zejiciowka.trap grab rod .t.mechaniczny podnoinik pilota ladder .round-rung drabinka linowa o szczeblach okrglych . WPOSAZENIE STATKOWE Ladders and gangways .Jacob's .drabinka linowa -jumping .mast .furta wejiciowa .bulwark . pomost (wzdhz pokladu zbiornikowca) embarking . szczebel (np.drabina do ladowni .vertical . drabinka pilotowa --hasp .g. sztormtrap .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd non-slip grooves -przeciwilizgowe zlobienia w stopniach open railing -barierka.porqcz z liny guard .porecz.extension .combined .trap glowny.furta wodna stanchion . drabina pochylona -jack . wcignik.drabina. wejicie na poklad flying bridge .porgz barierki .railing . -with air motor .drabina lukowa .hatch . klatka schodowa manrope .rolki trapu bulwark -nadburcie port . -- - - - - -- - - - .drabinka linowa. w y c i g .boarding .drabinka wejiciowa na statek .uchwyt prqtowy.combined -arrangement -polqczenie sztormtrapu i trapu gl6wnego breastwork -barierki poprzeczne brow . winda pilotowa ladder .urzqdzenia umozliwiajqce wejicie na statek .inclined . falrep. teleskopowy angle of inclination to level .barierka ----- -- - - - - - - hand grab -porqcz handhold .sztormtrap pilotowy.safety -drabinka bezpieczenstwa stringer .drzwi pilotowe hoist .wspornik barierki do ogradzania luku socket .telescopic .pochwyt drabinki -tails -konce lin bocznych sztormtrapu .gniazdo wspornika barierki heaving line -rzutka high freeboard -wysoka wolna burta hoist -podnoinik. zejiciowce) hand-rail -porecz hand rope -porccz z liny.okrqtowanie.drabinka linowa. schody .schodki pilotowe . lina chwytna przy sztormtrapie hatch stanchion .gorna platforma trapu -truck .hold .schodnia gangplank -kladka gangway .drabinka masztowa .kladka. schodnia . sztormtrap .stojak nadburcia catwalk .kladka landing .drabina rozsuwana .pilot .trap burtowy wysuwany. uchwyt @rzy wlazie.sztormtrap .trap burtowy w polqczeniu z drabinkq pilotowq door .winda trapu glownego electric motor .wspornik nadburcia stay .cage .furta wejiciowa ladder .4.lina do przytrzymywania siq (np.pomost komunikacyjny na zbiornikowcu fore-and-aft-bridge -pomost komunikacyjny biegnqcy wzdhz statku gangboard . portowy) -boat -pilotowka door . oslona chain .trapy i schodnie accommodation ladder -trap glowny davit .drabina z oslonq .rail .lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne . na zrebnicy ladowni) grab rope .kqt nachylenia wzglqdem poziomu boarding -wejicie na poklad arrangements .zurawik -protection net .szpula do nawijania trapu p.trap burtowy port .schodnia.silnik elektryczny w.zabezpieczenie.siatka ochronna trapu winch .podnoinik pilotowy.trap burtowy z napqdem hydraulicznym . reling pilot -pilot (tu: morski.shore .trap glowny z silnikiem pneumatycznym --with hydraulic motor . przy wchodzeniu po sztormtrapie) Mediterranean gangway .

automatic -urzqdzenie automatyczne do wykladania trapu - -- .storm -porqcz sztormowa rope .intermediate .too short ..man-..lina chwytna .fixed . SHIP'S EQUIPMENT Gangways and ladders .rozporka step .self-adjusting .wspomik barierki.dwuczlonowe elementy dystansowe t r a p spoke .stojak skladany stickable .lower .spoczywaC pewnie (na burcie) platform -platforma .stojak.szczebel rungs for dog-step ladder . pot.platforma dolna .swivel -platforma obrotowa .guard .4.foldable .platforma skladana .stopien plaski turning device -urzqdzenie do wykladania trapu (do pozycji poziomej) .zbyt dlugi sztormtrap .breast -barierka poprzeczna .side .non-slip .: sztyca wharf ladder -trap nabrzezowy rung .lina chwytna sztormtrapu - - - - ----- - - - -without knots .trapy i drabiny handrail/ cage ladder drabinka z oslonq bulwark ladder schodki ~ilotowe drabinka pionowa .straight .hand-.stopien staky .upper .stopieli samopoziomujqcy .stopien gumowy .stopnie z prqtow do drabiny safety net for accommodation ladder -siatka bezpieczenstwa do trapu side rope .lina boczna (noha) sztormtrapu split distance piece .stopien .lina .bulwark -porqcz nadburcia .stojak wsuwany seat .stopien przeciwpoSlizgowy .platforma goma reel -rolka (trapu) rail -porqcz . foldable .lina chwytna .stopien wygiqty .zbyt krotki sztormtrap rest firmly (against ship's side) .bent .too long .schodnia -mechanical -hoist ladder -trap pilotowy podnoszony mechanicznie .gniazdo stojaka wsuwanego .lina chwytna bez wglow -with knots .rubber . stojak b.platforma poirednia .lina chwytna z wqzlami spreader -rozporka sztormtrapu stanchion .szczebel drabiny spreader .porqcz barierki stanchion .

4. level/ \cysokoSC trapu nad pozion~ ~ . WPOSAZENIE STATKOWI i-Pilot ladder - steps not equally spaced/ stopnie nierowno rozstawione side ropes not equallj spaced/ liny boczne nie rozstawione rdnno niebezpieczna petla luzna koricowh-u liny typical failures ofpilot ladder typowe wady trapu pilotowego height above Mzter. o d y platfbrrna dolna rigging ofpilot ladder combined wlth accommodation ladder iamocowanie trapu pilotowego w polqczeniu z trapem gldwnym .

rozki pokladowe . SHIP'S EQUIPMENT Deck fittings .cleat rozki pokladowe.Swiatlo pokladowe machinery .flange kolnierz pokladowy r u r o c i w - .rozmieszczenie urzqdzen pokladowych . knaga . knaga .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit .dowel korek pokladowy .arm rozek pojedynczy.knaga.4. pot.wyposazenie pokladowe.rozek.wyposazenie pokladowe deck (fittings) .spkywnik.rozek pojedynczy -ring -piericien pokladowy .collar -kolnierz pokladowy .osprzet pokladowy air pipe .: Sciek pokladowy.scupper grating . osprzqt pokladowy -- .arrangement .osprzqt pokladowy gear . szpigat .drain Sciek pokladowy . wlewowy . knaga pojedyncza -belaying .odpowietrzenie cleat .drain (scupper) - splywnik pokladowy - . pot.scupper Deckfinings .horn cleat .urzqdzenie pokladowe light .odpowietrznik deck -poklad equipment -wyposazenie pokladowe fittings .wyposaienie pokladowe obramowanie Scieku scupper/ &ek pokladowy deck' longitudinal/ wzdlulnik poktadowy .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka deckmounted -zamontowany na pokladzie eyeplate -piericien pokladowy filler -wlew zbiornika filling pipe -rurociu napelniajqcy.horn -rozek (pokladowy) pojedynczy de-aeration -odpowietrzanie de-aerator .

korek rury s.zaczep. odpowietrznik . plug .furta wodna waterway .ucho pokladowe. ucho.odpowietrzenie. odplyw grating .greting.nadbudo'wka i maszt satelite antenna/ e m radarowa radio-directionfinder antenna/ antena radionamiernika halyard/ linka Jagowa znak armatora a UKF bridge top deck poklad namiarowy fast rescue boat/ szybka lodi ratunkowa lrnain decW poklad glowny gunpay/ trap glowny .tabliczka informacyjna (np. korku sondy) lug . Sciek.Sciek pokladowy gutterway .nakrqtka rury s.obramowanie Scieku pokladowego MY . pacholek z r6zkami kevel .risers Superstructure and mast . zaczep -bolt .escape .cap - - - .4. przy zaworze.odpowietrznik outlet -wylot odpowietrzenia -pipe -odpowietrzenie. zaworach) ring -piericien pokladowy (do mocowania lin).rura Scieku pokladowego shore connection -przylqcze brzegowe (np..duza knaga label plate . scupper . kratownica gutter water-way .oko z pierkcieniem sounding pipe -rura sondazowa . rurocie odpowietrza- -- .tabliczka informacyjna (na sondach.Sciek przyburtowy -bar .Sciek kennet (cleat) -duia knaga.kratka Sciekowa -hole -otwor Sciekowy -pipe . zaczep pokladowy plate . WYPOSAZENIE STATKOWE freeing port . do pobierania wody slodkiej) vent . wystcp -pad -zaczep pokladowy piericieniowy name plate .furta wodna grating .kolurnny (maszty) odpowietrzeh wash port .szpigat.

podpokladowa czqSC masztu lutchet -mechanizm do polozenia masztu (statku przechodzqcego pod mostem) mast -maszt .pair .radar ..fore . stojak housing of a .drabinka masztowa . szczyt (masztu) - - - -- - - - - - tripod.cargo .sheer .maszt dwunozny step .sztag sygnalowy signal yard -rejka sygnalowa stay .stenga (masztu) triatic stay . masztu radarowego) signal stay .maszt column -kolumna. podstawa.main .szczyt masztu.lower . gniazdo masztu topmast .maszt bramowy . rozporka (to) stay . naciqgaC (sztagi masztu) step .maszt radarowy .stopieli.head of .gniazdo masztu - . top masztu ladder .maszt dwunozny .sztag.sztag sygnalowy - .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego masthouse -masztowka pennant . SHIP'S EQUIPMENT Mast .lattice .maszt ladunkowy .szczyt (top) masztu lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .truck -jablko (na szczycie masztu) - -top - wierzcholek.collapsible .maszt trojnozny -yoke -jarzmo masztu masthead .4.usztywniaC.maszt kratowy .sztender (odcinek stalowej liny zakonczonej okami) shroud -wanta (np.bipod .maszt przedni .kolumna masztu .maszt gl6wny .maszt skladany collar -pokladowy kolnierz masztowy .

7.3.2. 5.przekladnia 5.2.5. Engine control room -centrala kontrolno-manewrowa (CMK) Engine room .4.14. Electricity -elektrycznoSC 5. Compressors -sprqiarki 5.urzqdzenia pomocnicze silowni 5. 5.cieplo i wymienniki ciepla 5. Exhaust gas system .4.urzqdzenie do obr6bki Sciek6w 5. 5.kotly (okrqtowe) 5. 5.3. Auxilieries . Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn and air conditioning 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 193 195 201 202 206 208 208 210 211 224 231 240 241 243 .11.5.2.2. Gear .2. (Ship's) boilers .1.filtry 5. 5.6.1. ~efrigeration chlodnictwo i klimatyzacja 5.wirbwki paliwa i olejow 5.powietrze i woda Lubricating oil . 5.zawory Air and water .1.silownia 5.1.instalacja rurociqgowa silowni Valves .3.4.12.silnik Engine operation -dzialanie silnika Engine features -charakterystyka silnika Engine control .3.wal Srubowy 5.olej smarowy Engine room tanks -zbiorniki silowni Fuel oil . 5.1.paliwo Engine .3.2. Sewage treatment plant .system gazu obojqtnego 5.2. 5.8. 5. 5.2.9.sterowanie i automatyka 5.3.1.6.sterowanie silnikiem Turbocharger and steam turbine -turbodoladowarka i turbina parowa 5.13. Control and automation .1.uklad wydechowy 5.5. Incinerator -spalarka 5.1.2. Heat and heat exchangers .2. Fuel and oil separators .5.4.2. Steering gear .7.1. Propeller shaft .5.3. Pumps -pompy 5.8. Inert gas system (IGS) . Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5. Engine room .5.6. Filters .1.silownia Engine room piping . 5.10.7.maszyna sterowa 5.1.3. 5.

sekcja sterowania silnikami pomocniczymi .drukarka alarmow main switchboard .sekcja synchronizacji miscellaneous section .przetwarzanie danych record .heat exchangers .skraplacz - .monitoring.rejestrator danych logging . rozdzielnica giowna diesel generator section .tablica sterownicza (kontrolna) system .boiler consol . regulacja.diwignia sterujqca -panel .bridge .communication console .kociol opalany olejem - - - - -- -- -- -- --- -- boiler .5. silnikiem glownym) z mostka -bridge -system -uklad sterowania z mostka circuit .steam generator -wytwomica pary .sekcja sterowania kotiami .sterowanie.sekcja sterowania wymiennikami ciepla .sterowanie (np.engine room .tentrala manewrowo-kontrolna (CMK) control . sterowania sprczarkami .kociol na spaliny odlotowe data . alarmow i sterowania -main engine (ME) remote -zdalne sterowanie silnikiem glownym . alarm and .k.sekcja monitorowania.rejestracja danych processing .boilers .condenser .sterowanie komputerowe -computer system -uklad automatyczny sterowany komputerem desk .exhaust - -- ---- .sekcja sterowania i kontroli .uklad sterowania control section . kontrola .sekcje rozne .konsola sterowania kotlami .compressors .s.glowna tablica rozdzielcza.obwod kontrolny .oil fired boiler .pulpit sterowniczy . ENGINE ROOM f Engine control room - control sect~on/> sekcja sterowanla control console/ konrola sterowanza .a l a d l o g printer .computer .sterowanie z silowni lever .sekcja sterowania pompami boiler console -konsola sterowania kotlami .sekcja pr$dnicy walowej --turbo generator section -sekcja turboprqdnicy synchronising section . I Engine control IWom @CR) .auxiliary engine (AE) .zapis danych storage -przechowywanie danych engine telegraph -telegraf silnika glownego engine control room consoles -konsole sterowania w CMK .pumps . komunikacji .sekcja silnikow pomocniczych shaft generator section .dane logger .

electrical workshop -warsztat elektryczny emergency exit .trending of baseline deviations .mechanizmy pomocnicze silowni - -- - - - - -- bulkhead .silownia bezwachtowa void space .system paliwa ciqzkiego .pomieszczenie spalarki .cooling .wyjicie zapasowe.przestrzen pusta (w odroznieniu od koferdamu .incinerator .injector test -pomieszczenie prob wtryskiwaczy . szyb maszynowni -room .oiwietlenie awaryjne machinery casing .system gazow spalinowych . przedzial .fuel oil . wyjicie awaryjne emergency generator room -pomieszczenie generatora awaryjnego engine .mechanizmy i urzqdzenia okr~towe skylight .short term trending -trendy krotkookresowe .air conditioning -pomieszczenie urzqdzen klimatyzacyjnych .grodi przedzialu silowni --casing . urzqdzenie . SILOWNIA ship energy monitoring-monitorowanie energii na statku .purifier .bottom .silownia morska overhead crane (travelling crane) -b i g suwnicowy. szyb compartment -pomieszczenie.trendy dlugookresowe .system wody morskiej .pomieszczenie kotlow.system grzania .pompownia -steering gear pomieszczenie maszyny sterowej .grodz kotlowni casing .silownia boiler room .izolacja akustyczna sound-proofed -diwiekoszczelny -- Engine room .platforma kotlow casing .silnik -accessory room -magazyn maszynowy compartment -przedzial silowni department -dzial maszynowy escape route .exhaust gas .obudowa.silownia .chlodnia ladunkowa platform -platforma (w silowni) .system powietrza sprqzonego .system wody slodkiej .long term trending .compressed air .podstawowe warunki pracy (warunki odniesienia) -data display -wyiwietlanie danych .pozbawiona dostgpu) - - - - - -- - - - - -- - - - - - .droga ewakuacji z silowni -hatch .pomieszczenie wirowek .deviation from baseline conditions . przedzial silowni auxiliaries .vessel performance diagnostics .machinery .diagnostyka osiagow statku sound insulation .ventilation .monitoring systems and computers interface capability -zgodnoSC interfejsow systemow i komputerow kontrolnych .boiler -platforma kotla . oslona.szyb kotlowni --platform .trend odchylen od warunkow podstawowych -machinery performance diagnostics -diagnostyka osiilgow urzqdzeli .system zezowy .silownia ship's machinery . .cargo refrigeration .szyb silowni.pump .fan -pomieszczenie wentylatorow .szyb silowni machinery space -przestrzen silowni machinery compartment -przedzial silowni marine power plant .baseline conditions .system oleju smarowego .5. kotlownia -bulkhead .szyb maszynowy store room -magazyn maszynowy (engine room) systems .oiwietlenie . suwnica plant .system wentylacji room -tu: pomieszczenie .podloga.fresh water .heating .lubrication oil .ballast .emergency .odchylenia od warunkow podstawowych .fire-fighting system ppoz.store -magazyn maszynowy lighting .steering gear -pomieszczenie maszyny sterowej COz cylinder room -pomieszczenie butli CO.diesel oil .instalacja. poziom dna wewnetrznego (silowni) propelling power spaces .system balastowy .sea water .system paliwa lekkiego .systemy silowni -bilge .silownia.iwietlik silowni unattended (unmanned) machinery space (UMS) .system chlodzenia .

5. 900 bend/ kolanko kolnierzowe cross piece/ czwornik rurowy "T" piece/ "T" piece reduction/ trbjnik rurowy trojnik redukcyjny flexible pipe fixed pipe claml: clamp/ uchwyt uchwyt rurouy rurony elastyczny sztyuvzy reducink coupling lunge adapter/ reducind coupling with long sleeve/ type '%"/po/qczenie 7olqczenie poiqczenie redukcyjne typu 9 p o l q c z e n i e redukkolnierzowe zwykle cyjne z dlugq tulejq reducing flange coupling with adapter/ polqczesleeve/ polqczenie reducing coupling coupling with end t)..pe "C1'/polqczenie plate/ polqczenie z nie kolnierzowe z tulejq redukcyjne redukcyjne typu "C" zailepkq 1 I Manifold -przewdd rurowy rozgaE@ny . elbow.rurarz silowni flanged pipe. ENGINE ROOM /' Engine room piping .pange/ polqczenie kolnierzowM - blank flange/ a flange/ kolnierz gas proof bulkhead adaptor/ przejicie grodziowe gazoszczelne kolnierz dsemkowy .

ruraz .w. zgiqcie.wezownica . rurociqgowa) drain -glowny rurociqg zqzowy manifold -rurociag rozgalqziony nipple -zlqczka wkrqtna rurowa connection .korek spustowy cock .drainage -kurek spustowy .kurek odcinaj8cy .wczownica ozebrowana -heating -wqzownica systemu grzewczego .instalacja rurociqgowa silowni accessories -wyposaienie dodatkowe adaptor . pierScien collector . obieg clogging .rura zbiorcza.zaSlepiaC .spust. bocznik .odwadniacz samoczynny . kurek.drain .magistrala (np.stripping .expansion -polqczenie (zlqcze) elastyczne .spigot .drenai. kolanko (rury) (to) bend -zginaC.pompa resztkujqca -system -system resztkujqcy drip . otwor wlotowy -chest -skrzynia ssqca.korek wlewowy fire-main -gl6wny rurociqg wody do zwalczania pozarow. krociec redukC Y ~ Y bend -luk.finned .spectacle .polqczenie skrqcane overflow -przelew pipage -r u r o c i ~(system) rurociqgow.zqza -box.skrzynia zqzowa line -rurociqg zqzowy -suction (pipe) -rurociqg ssqcy zqzowy system .zaslepka kolnierzowa .przeplyw flowmeter -przeplywomierz inlet . przewodow) cock -kurek -bleeder kurek spustowy. syfon -valve -zawor Sciekowy. otwor odwadniajqcy .polqczenie spawane line . kryza -blank .check drain .closed system .kolnierz osemkowy flanged coupling -polqczenie kolnierzowe flowing . zawor upustowy .Engine room piping .terminal -kurek odcinajqcy . rurociqg) blind .kolnierz.cyrkulacja.obejScie. kolektor connector -zlqczka dirt trap .rura -bearer .(to) by-pass . rurociqg r. zawor spustowy drainage .plug -kurek bezdlawikowy . obiegu zamkniqtego .kosz ssawny -chest .zaslepiak (np. Sciek -hole .: dociqgniqte) -face -powierzchnia styku poiqczenia kolnierzowego .vent -kurek odpowietrzajqcy coil -wqzownica . wyginaC bilge . gwintowe .welded . system osuszania -bolt .kurek spustowy - -- - - - - - - - - - - - drain .wqzownica Scienna collar .odSlepiaC branch -odgalqzienie.kurek czerpalny .blind .Sciekanie kropel drip-pan -wanienka sciekowa elbow -kolanko.dwudrozny (kurek) .kurek spustowy . magistrala pozarowa flange -kolnierz. skrzynia denna (kingstonowa) joint -polqczenie .rurociqg zqzowy glowny -pipeline -rurociqg zqzowy -well . ssawa -bellow -koncowka ssawna rurociqgu - - - - - - - - - .: rurociqg) .test .obchodziC.linia resztkowania. (rose box) .wall .Sciek. odnoga (rury) by-pass .rura spustowa -plate -taca Sciekowa plug .kielich rury.zlqczka zwqzkowa.zamkniqcie wodne. lqcznik mrowy filler -wlew zbiornika -plug .flanged -polqczenie kolnierzowe .studzienka zqzowa blank off .zatykanie sic (rurek.kurek probierczy -two-way .korek spustowy -cock .shut off . pipe .podpora (wspornik) rurociqgu -bell .tap .blind off .kurek spustowy -hole .zaSlepka kolnierzowa -evenly tightened bolts -(sruby) rownomiernie dokrqcone (pot.pipe .vapour -zaw6r odpowietrzajqcy .instalacja zqzowa -main . main .zawor.wlot.linia (pot.otwor Sciekowy pipe . omijaC circulation .osadnik drain .otwor przeplywowy (w denniku) -pump .nipple -polqczenie skrqcane.korek spustowy -trap . spust -bolt .

trojnik . non-watertight przejicie grodz. wodoszczelne bulkhead crossing.zawor przelotowy valve.zailepka kolnierzowa spectacle flange . screu. screw d o w .niewodoszczelne pipe going upwards .zawor motylkouy gate valve .rurociqg ze wskazaniem kierunku przep+wu valves.zawor kqtowy valve.polqczenie non return valve Iflap).zawdr zwro n)~. angle . kqtowy non return valve Iflap).zawor trbjdroiny zawi Pipes andpipes joints . angle ..zawor skrqcane koinierzowe bezpieczensh mufowe . not connected .zasuwa double-seated changeover valve . quick-releasing -poiqczenie rurowe.rurociqgi krzyiujqce sic. three-way .armatura indicating and measuring instruments wskainiki i przyrzqdy pomiarowe non-return valve (flap). straight.zawor - flexible pipe elastyczne klapowy. butterfly valve . prosty non return valve Iflap). ENGINE ROOM Piping systems basic symbols . angle .nakrqtka zailepiajqca. screw down zawor zaporowo zbr>rotnykqtowy flap. straight through .rurociqgr krzyzijqce sie. kompensator ioint.polqczenie . .zailepka przestawna bulkhead fitting water t i f hf.zawor zaporowo-zwrotny.zawbr samozamykajqc) joint. kqtowy reducing valve expansion pipe (corrugated) general rura kompensujqca.zawor kulouy. polqczone ze sobq tee pipe .polqczenie Rompensacyjne z d awrcq expansion pipe .podstawowe symbole systemow rurociqgow Rurociqgi -pipings oipe . nie polqczone ze sobq crosing pipes.rura kompensacyjna cap nut .szybko zamykajqcy si regulating valve -zawbr regulacjjny kingston valve .zaw6r szybko otwieri jqcy sie quick-closing valve .rurociqg oipe with indication o f direction o f j l o u . gate valves.zawor denny ball valve (-cock) kurek kulowy .ed joint. klapy sztormowe appliances . straight mrotny. cocks and flaps zawoq: zasuuy. jlanged ioint. szybko rozlqczne ex ansion joint with pland .m e i k a valve straight through .zawor dwusiedzeniouq dwupotoieniowy .reduktor safety valve -zawor bezpieczeristwa angle safety valve kqtowy self-closing valve .rurociqg biegnqc~ ku gorze quick-opening valve . korel zewnqtrzny?? blank flange . sleeve .flanged przejicie grodziowe ko nlerzowe.zawor klapouy prosty flap.rurociqgi i ich polqczenia crossingpipes. angle. klapowy - pipe going downwards . connected .5.rurociqg biegnqc w doi orifice .polqczenie -polqczenie . kurki.

magnetyczny Distance level indicator. with bottom connection kurek kqtowy z polqczeniem dolnym cock. T-port in plug kurek trdjdrozny.cigiar float . przelot 5" cock. with bottom connection .o przelocie prostym z podlqczeniem dolnym cock. four-way. electro-magnetic .przepona Stop for sounding rod Sight indicator Observation glas Level indicator .armatura mudbox . angle kqtowy zawdr dwusiedzeniowy.koncdwka ssqca w hztalcie lejka air pipe .odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with cover and net .el.zawdr dwusiedzeniowy. Counter (indicate function) Recorder . dwupoloze.symbols .rejestrator . straight through .kurek kqtowy cock.ezektor various accessories (text to be added) -rdzne wyposazenie (okreilone tekstem) piston pump -pompa Appliances .rgcznie otwierany spring . three-way. przelotowy double-seated change valve.silnik elektromagnet. .kurek czterodrozny.kurek s podiqczeniem dolnym cock. straight through.separator steam trap .kurek prosty cock.pompa Srubowa lub zgbata hand pump (bucket) -pompa rgczna tlokowa Fimkgs -inne wyposaienie funnel . L-port in plug kurek trdjdrozny. ieniowy cock. suction valve chest sknynia zawordw ssqcych suction valve chest with non return valves .odpowietrzenie z siatkq air pipe with cover . prosty. dwupolo. with bottom connection -kurek trojdroiny z podlqczeniem dol"Ym ejector .sprgjna mass . angle. angle .zdalny wskainik p.odpowietrzenie air pipe with net .komin bell-mouthed pipe end .odpowietrzenie z zaworem ciinieniowo-prdiniowym deck fittings for sounding or filling pipe short sounding pipe with selfclosing cock Control and regulation parts -elementy regdacji i sterowania remote control .cont. three-way. straigh.odwadniacz p a y na powrocie skroplin centrifugal pump -pompa wirowa gear-or screw pump . three-way. niowy.wskainik poziomu electric motor .piywak ist ton .odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with pressure-vacuum valve . straight through in plug . o przelocie "T" cock.zdalnie sterowany hand operated .tlok membrane .osadnik filter or strainer -filtr magnetic filter -filtr magnetyczny separator . przelot prosty cock with bottom connection .skrzynia zawordw zwrotnych double-seated changeover valve.

rurociqg odpowietrzajqcy pipeline .tube .overflow .filling .system przelewowy .rurociqgi systemu zraszania .instalacja.rurociqg pokladowy -grid .fuel - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .heating .rurociqg zezowy - 5. odplyw grating .zailepka rury stud .uchwyt rury .gwintownica do rur elbow . system .rurociqg paliwowy pipes -wry. zailepka.otulina rury -cross .ballast . Sciek.flanged .rura. korku sondy) .vapour .szpigat. ksztaltka mrowa flange .rura bez szwu -socket .wspomik rurowy stopper .zaslepka rury . przy za-label worze.zlqcze rurowe lateral .otwor korka (w zbiorniku) . -reducer .zlqczka wkr~tna plug .zailepka rurowa casing .krociec rurowy .mra sondazowa (zbiomika) -tunnel .zlqczka rurowa pipe .bilge .name .saddle clip .zailepka rury -tap .oslona rury.telescopic .rurocicgi Sciekowe .zailepka rurociqgu.skrzynia kingstonu system .luk rurociqgu (pot.skrzynia denna.teleskopowe -thread .obcinak do rur .fuel . o samoczynnym drenaiu shut off .rura scieku pokladowego . ENGINE ROOM .rura kolnierzowa flaring -rozszerzenie u wylotu rury .sprinkler .czwomik rurowy cutter .pipe .odgalezienie skosne rurociqgu nipple .kurek scupper .cooling . turbulencja .rurociqg zasilajqcy . rurka -plug .rurociqgi grzewcze .rurociqg.rurociqgi hydrauliczne in line .exhaust gas -rurociagi gazow spalinowych .zailepka -coil .deck .socket .opaski Straub'a na rury striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowd stuffing box . system rurociagow.sewage .sounding .siec rurociagow system .blanking -korek zaslepiajqcy -hole .rurociqg zasilajqcy . doplyw paliwa) stainless steel .seamless .dlawnica suction box .kolnierz rurowy .rurociag przelewowy .gwint rurowy turn .zwezka rurowa.rurociqgi chlodzenia .wieszak rurociqgu -joint .zlqcze rurowe covering .bend .overflow .feeding . instalacja rurociqgowa plate -plytka. kielich rury spanner (wrench) .rurociqg .rurociqg balastowy .rurociqg ze stali nierdzewnej Straub coupling . rurociqgi tubing .kolano (rurowe) union . rurociqgi .zlqczka. ukladanie rurociagow .rurociagi gazow piping .kratka Sciekowa -hole .rurociqgi paliwowe -hanger .odciqc (np. tabliczka tabliczka informacyjna (np.kurek tube .rura odpowietrzajqca .rury w ukladzie rzedowym .rurociqg napelniajqcy.kolnierz rury.instalacja sanitama tap .tabliczka informacyjna plug -korek.zailepka rury stopper .wezownica connection .klucz do rur stanchion .hydraulic . zatyczka .zatkanie rury closer . wlewowy .ukladanie rurociqgow turbulence -przeplyw burzliwy.feed . otulina rury chocking . kingstonowa self-draining -samoodwadniajqcy sic.system rurociqgow.otwor sciekowy .: kolanko) -bender .stal nierdzewna --pipe .tunel (rurociqgowy) .gietarka do rur -cap . reduktor .kolanko rurowe fitting .vent .sanitary .discharge .rura . korek do r.exhaust .rurociag odlotowy (gazow spalinowych) .scupper .purge .rura odlotowa .rura ze stali nierdzewnej --piping .rura sciekowa sea chest .dead head of a zaslepiona koncowka rury die .zaslepka rury tubing -siec rur.

three piece ball valve trzyczgiciowy zawdr kulowy .Valves -zawoiy piston/ ttok valve actuator/ serwomotor valve actuator/ sterownik zaworu piston shaji/ trzon tlokowy intermediate collar/ kohierz poiredni housing/ korpus washer/ podktadka r top cover nut/ nakretka pokrywy gdrnej butterfly valve zawdr motylkowy - _. J Y \ L .

face -przylgnia zaworu .skrzynia zaworowa.cover pokrywa zaworu -disc .energized .. otwierany napi~ciem .grzybek zaworu .lapping -przeszlifowanie zaworu .clearance luz zaworowy .de-energized .-retaining clip -pierScien zaciskowy wbk .flap -klapa zaworu wylewowego (burtowego> . ENGINE ROOM Valves -zawory manifold .5.-gholdera trzpien grzybka zaworu (trzon) .skrzynia kingstonowa.guide -prowadnica -head .oclkrtyik (np..zawory Valves and gates i zasuwy nanometer valve/ zwdr manometrowy check valve/ zawdr mrotny gate valve/ zasuwa klinowa stop valve/ zawdr zaporowy draining valve/ zawdr spustouy quick-closing valve/ stop valve/ zawdr szybkozawdr zaporouy zamykajqcy stop-check valve/ zawdr zaporowo -zwrotny osadnik min.locknut -nakrctka kontrujqca - . zawor) turn on . przepIywu floating drainage valve/ odwadniacz pbwakouy three piece ball valve/ trzyczeiciouy zawdr kulouy control valve/ zawdr regulacyjny . zawor) water box .hand wheel -pokrctlo zaworu .Sruba regulacyjna arms -klawiatura zaworu -body .gasket -uszczelka korpusu . rozrzqd zaworu . zawor rozgaI Q ~ Y name plate .dome -kopula . skrzynia denna valve (construction) -konstrukcja zaworu adjusting screw . straight-run valve/ zawdr min.korpus - - - .zakrqcid (np.z.tabliczka informacyjna (na zaworach) sea connections -zawory zaburtowe solenoid valve -zawor elektromagnetyczny .z.stud szpilki mocujqce czqSci korpusu --nut nakr~tki mocujqce czqici k.gear -osprzct zaworu. . otwierany zanikiem napiccia turn off .grzybek zaworu .

sea .securing pin kolek zabezpieczajqcy siedzenie .oil relief .zawor denny. klapa sztormowa .hydraulic solenoid .cut-off .relief . z.electromagnetic .-wtryskiwacze (nozzles) .zawor szybkiego zamykania .double-seat .sluice .clack .zawor podwodny valve (type) -typ zaworu .self-closing -zawor samozamykajqcy sie .one-way . przeponowy .zawor (kurek) indykatorowy .balanced .positioner -nastawnik (pozycyjny) zaworu .prozniowy .zaw6r zwrotny .-plate -talerz sprqiyny - -wheel .zawor burtowy .z.discharge -zawor wyplywowy .ball -zawor kulowy .pilot . przelewowy skrzyni korbowej .globe .main -zaw6r glowny .zawor stozkowy . skrzynia kingstonowa .needle .gate -zasuwa.sea chest -skrzynia denna.overboard discharge .zawor doladowania .zawor wylotowy .butterfly .zawor pilotowy.spindle -wrzeciono zaworu.zawor jednodrogowy -piston .z.iruba ustalajqca - .underwater .quick closing -zawor szybko zamykajqcy .automatic start .podtlokowy zawor nvrotny .slide .zawor czterodrogowy .flap .refacing -przeszlifowanie zaworu .outlet .rocker -diwignia zaworu .z.zawor odciqzony .screw .zawor odcinajqcy -throttle -zawor dlawiqcy .shut off . zawor zasuwowy .zawor iglicowy.z.zawor klapowy .zawor redukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - .zawor kulowy .zawor sterujqcy .zawor hydrauliczny z napqdem elektromagnetycznym .master .zaw6r glowny -maximum allowable relief setting (MARVS) .zawor talerzowy .starting air -zawor romchowy .zawor denny kingstonowy .inlet . zasuwa .zawor tloczkowy .full bore .under piston non return .z. bocznikowy .z.admission .w obiegu oleju .-.- 5. rozruchowy .zawor denny .pressure/vacuum (PN) .z.zawor bezpieczenstwa controlled .solenoid .zawor dolotowy .angle -zawor kqtowy . kingston .cone . zawor zwrotny . obejkiowy.scavanging powietrza przeplukujqcego . rozprqzny .zawor rozdzielczy .securing pin plug -korek zabezpieczajqcy kolek .zawor burtowy ..spring spraiyna zaworu . zdalnie sterowany .drain .indicator .kingston . zawor sterujqcy .diaphragm .zawor dwusiedzeniowy .three-pass .zawor klapowy. trzpien spray .zawor cihieniowo .cross .samoczynny z.by-pass ..safety -zawor bezpieczelistwa . trojprzeplywowy .non-return .zawor wlotowy .control .zaw6r motylkowy .quick closing .three-way -zawor trojdrogowy -two-way -zawor dwudrogowy .manoeuvering scavange air non-return -zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego .zawor czterodrogowy . zawor spustowy .float -zawor plywakowy .back-pressure .distribution .zawor wlotowy . SILOWNIA - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .side .charging .sea inlet .four-way valve .zawor suwakowy .pokretlo zaworu valve -zawor . trojdrozny.zawor bezp.zawor iciekowy.seating -siedzenie zaworu .check .intake .crankcase relief .zawor o pehym otwarciu ..expansion .maksymalne dopuszczalne ciinienie nastawcze zaworu odciqzeniowego .zawor odcinajqcy .zaw6r kontrolny.stop .seat -gniazdo zaworu .zawor elektromagnetyczny . igielkowy .zawor zwrotny .zaw6r zasuwowy.disc .reducing . elektromagnetyczny .remote .z.zawor odcinajqcy .

klej wodoodporny .mra powietrzna.chlodzenie powietrzem cushion .s h p wody conditioning .zawor p.zanieczyszczenie powietrza -powered -pneumatyczny .uzdatnianie wody waterproof -wodoszczelny glue .starting .filtrowanie powietrza flow -przeplyw powietrza --free .odpowietrzenie.feed . startowego .dmuchawa powietrzna -cleaner .odpowietrzony --heater -podgrzewacz powietrza -hole .rozpuszczalny w wodzie strainer .5.syfon.przewod p.doplyw wody -jacket -plaszcz wodny -joint .uderzenia wodne (np.powietrze startowe .ciinienie wody .obieg wody.glowna magistrala wodna -outlet . w kotle) -hardness . denna -circulation .woda sanitama. odpowietrzajqca --pocket . startowego -tight . zamkniecie wodne -valve -zawor wentylacyjny vent .woda slodka drive .poduszka powietrzna -dryer .filtr powietrza filtering .woda do picia pressure . poziomowskaz gland .starting bottle -butla powietrza startowego -starting line -linia (mrociqg) p.polqczenie wodoszczelne level . cyrkulacja wody --cooled engine .silnik chlodzony wodq cooling .szczelny -trap .preheated -powietrze podgrzane pressure gauge . odpowietrznik reservoir .ogrzewanie wodne inlet .potable . ENGINE ROOM - Air and water -powietrze i woda air -powietrze -blower .wskaznik poziomu wody --main .napqd wodny .sanitary .ciinieniomierz -proof -hermetyczny.odsalanie wody . higroskopijnoik -ballast -balast wodny -treatment -dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem -box skrzynia -kingstonowa.starting -pipe . odprowadzenie powietrza -vessel .filtr wody supply .filtr powietrza cock -kurek odpowietrzajqcy . nieprzepuszczajqcy powietrza pump -pompa powietrzna receiver .ballast water -woda - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - . r.przestrzen powietrzna .zbiornik powietrza .scavenge .dlawica wodna -hammer .salinity of zasolenie wody .domestic fresh .mrociqg wodny softener -zmiekczacz wody soluble .zbiomik wody treatment .odpowietrzenie.zbiornik powietrza .sprqzarka powietrza --cooled engine -silnik chlodzony powietrzem --cooler . s.instalacja wodna -tank .odplyw wody -pollution -zanieczyszczenie wody .otwor odpowietrzajqcy inlet -wlot powietrza intake .chlodnica powietrza --cooling .uzdatnianie wody cooler .poziom wody indicator .woda zasilajqca -feeding system .wlot powietrza lock -korek powietrzny (w rurociqgu) --operated -pneumatyczny -pilot distributor -rozdzielacz powietrza pilotujqcego -pipe .zbiornik sprqzonego powietrza --release .uszczelnienie wodne sealed gland . woda uzywana do celow sanitamych (w odroznieniu od wody pitnej) seal .dlawica wodna service pipe .starting valve .chlodnica wody desalination .system wody zasilajqcej -finder -wykrywacz wody -gauge -wodowskaz.twardoii wody -heating .zasilanie wodq --system .osuszacz powietrza escape .chlodzenie wodq column .powietrze przephkuj$ce space .korek powietrzny -pollution . startowego -absorbtion -wodochlonnoiC.odpowietrzenie filter .compressed -powietrze sprqione compressor .

alarm wysokiego poziomu (to) level .storage .reserve -zb.pompa olejowa point .de-mucking -wybieranie o. f.daily service .punkt smarowania -residues .. powietrza) sediment -osad (to) steam -parowaC (zbiomik). mierzenie level .osad depositing .overflow .olej silnikowy (smarowy) (to) lubricate .emulsion .czujnik poziomu plynu muck .Lubricating oil olej smarowy dirty oil .osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb. paliwo ciekle layer -warstwa plynu level sensor .film olejowy filter . kryza -mist detector .olej zuzyty drip-feed lubrication -smarowanie kroplowe (lubricating) oil -olej (smarowy) cooler .zbiornik capacity . przelanie sic reservoir .poziom (np.gravity .smarownoiC. poziomy cieczy w zbiornikach) liquid -ciecz fuel -paliwo plynne. wyrownywaC (np. czySciC atmosferc zbiornika za pomocq pary sump . oleju smarowego -gland .bearing oil .zbiomik zapasowy thermotank -termotank (water) sampler -wykrywacz wody topping off -dopelnienie (czt$ciowo napelnionego zbiornika) ullage .emulsja olejowa emulsifying .kanalik olejowy .taking .zbiomik (np.spare .przelew.kurek probierczy glass .szklo wodowskazu strip .plywak (w zbiomiku) gauge -miernik.zbiornik przelewowy .wskainik (poziomu) plynu . zb~ornik iciekowy tank . system smarowania -tight .ulaz .smarowanie olejowe --orifice -otwor.zbiornik zapasowy .zbiornik suchy zb. zapasowy .system olejowy.kurek odpowietrzajqcy pipe .zbiornik opadowy .korek spustowy oleju duct .odpowietrznik cock .smarowaC lubrication .analizator mgly olejowej --pump .dry .odolejacz system .zbiornik rozchodowy . .taSma miernicza gauging -pomiar.smarowanie olejowe -ability .low alarm . smarnoic .filtr olejowy.pojemnose zbiomika .chlodnica oleju drain plug .engine .osadzanie sic float . nadmiarowy (ekspansyjny) -expansion .poziomowai.high alarm . zb.alarm niskiego poziomu .olejoszczelny lubricant -olej smarowy . ze zbiomika overflow . rezenvowy.settling .studzienka.szlam olejowy separator .emulgowanie (powstawanie emulsji) .smarowanie lozysk purify -oczyszczaC purification -oczyszczanie Engine room tanks zbiorniki silowni deposit .olej silnikowy (smarowy) -film .dlawica olejowa lubrication . przyrzqd pomiarowy cock . cieczy w zbiomiku) indicator .pomiar ulaiu vent . zwczka dlawiqca przeplyw oleju.zbiornik osadowy .engine .rura odpowietrzajqca - - - - -- - - - - - - - -- - - .

rozchodowv viscosimeter/ o other auxiliaries/ do innych silnikdw pomocniczych chanieover valve/ zawor zmiany paliwa booster puhp/ pompa podajqca Juction jilt&/ filtr nu ssaniu . Bunkering and sampling pobieranie i prdbkobranie paliwa portable gas tight sampler bunkering arrangement organizacja bunkrowania -gazoszczelne urzqdzenie do poboru prdbek liquid/ pryn water/ woda lina stalowa slip hook/ hak odrzutny spill tank/ zbiornik przelewowy hose supporting chain/ iancuch podtrzymujqcy wqz ]I fuel barge mark$old/ zawdr rozgaieiny barki paliwowej dripping method/ HFO settling tank/ zb. osadowy paliwa cieikiego HFO daily tank/ zb.r 5. ENGINE ROOM . rozchodony paliwa ciezkieg I separator/ Fuel oil system -system paliwa cigikiego ----*---------from other auxiliaries/ z f innych silnikow pomocniczych ! I MDO daily tan/ zb.

paliwa) . naczynie do pobierania plynu ze zbiornika dipping rode -miernik prqtowy poziomu dip up -zaczerpnqk (np. zweglanie consumption -zuiycie. probkq ze zbiornika) drip -kapat.uzupelnic (zapas). rozchod contamination -zanieczyszczenie paliwa -heater -podgrzewacz paliwa impurities -zanieczyszczenia injection pump -pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa oil -paliwo ciqzkie.olej napqdowy. rozchod (np.olej napqdowy.wziernik specific gravity -ciqzar wlaiciwy specimen -probka stem . bunkrowaC bunkers -paliwo na statku ..draw .zabunkrowany.olej.stacja bunkrowa (to) bunker -przyjmowaC paliwo.olej opalowy.daily .lepki resistance .low sulphur (LSFO) .tank -zbiornik paliwa.pobieraC probkq .Fuel oil -paliwo (olej napedowy) bunker -paliwo.zuiycie dobowe diesel fuel -p.prqtowy wskainik poziomu plynu w zbiorniku dipper -czerpak. bunkier delivery receipt -kwit bunkrowy station . mazut. indeks wiskozowy -regulator -wiskozymetr viscous .polozenie elementu nastawy paliwa (listwy paliwowej) . probkobiorca sampling -probkobranie procedure -procedura pobierania probek -time . .tu: awaryjne wstrzymanie bunkrowania fuel oil -olej opalowy.marine -morski.iurawik do podnoszenia wqza transportowego pumping -pompowanie .residual -p. bunkrowanie.wanienka iciekowa drop -kropla emergency stop . ciqzkie.increase -rate -zwiqkszyt ratq pompowania . olej napqdowy rack position . olej opalowy oil (hfo.standard -probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probkq sampler -pobierajqcy probkq.rata ( u pompowania paliwa) t: .fuel .lepkoiC -index -wskainik l. olej opalowy labeling and sealing .zobowiqzanie dostawcy paliwa odnoh i e jego dostawy viscometer -lepkoiciomierz viscosity . tankowanie at sea -uzupelnianie paliwa w morzu (to) replenish .rate . (statek) z dostatecznym zapasem paliwa bunkering -przyjmowanie p. bunkrowanie calorie -kaloria calorific value -wartoiC opalowa carbon deposit -osad w e l a carbonisation-osady welowe.average .paliwo ciqzkie o malej zawartoici siarki fuel -paliwo -coefficient -wspolczynnik zuzycia paliwa consumption -zuzycie paliwa. resztkowe. pozostaloiciowe . ciqzkie. HFO) -p.in .engine . paliwo ciqzkie .op6r lepkoici volume -objqtoiC -- - - - -- - - - - - - - .specific -consumption -jednostkowe mzycie paliwa -system -system paliwowy . czerpaC stick . do silnikow wysokoprqznych diesel oil (do) . paliwa) metodq kropelkowq -tray .opatrywanie (probki) nalepkq z opisem i plombowanie liquid meter -plynowskaz oil . okrqtowy oil hose -w@ (transportu) paliwa derrick .commence -rozpoczqcie bunkrowania . paliwo . paliwo "lekkie" . SciekaC -pan -wanienka Sciekowa sampling . zbiornik paliwowy -- 5.zuiycie irednie . ponownie napehid at sea -zaopatrywak w morzu (tu: paliwo) sample -probka .olej (napqdowy) do silnik6w okr.reduce -rate -zrnniejszyk ratq bunkrowania raising -bunkrowanie w morzu refuelling -uzupelnianie paliwa. paliwo "ciqzkie" -gas olej napqdowy (do silnikow wysokoprchych) ..okres probkobrania sight-flow (sight glass) -przeziernik sight hole . SILOWNIA - - - - - - -- - - - -valve -wtryskiwacz fuelling at sea -bunkrowanie w morzu heavy fuel -p.pobieranie pr6bek (np.cease -przenvanie pompowania . paliwo lekkie dip -zanurzaC (w zbiorniku).diesel .

ourtesv o f the New Sulzer Diesel Ltd . ENGINE ROOM r Main propulsion two-stroke engine dwusuwowy silnik napgdu glbwnego lower platform/ qlatforma dolna exhaust valve/ zawor. piston crowd connecting rod/ korbowod turning gear/ thrust collar/ obracarka kotnierz oporowy -' ? \----- cooling jacket/ koszulka .cyllnder liner/ 1 tuleja cylindrowa piericienie ttokowe cylinder cover stud/ szpilka pokqwy cylindra \__i scavenging ports/ okna przepluh&ce .5. wydechowy air start valve/ zawor p o y startowego exhaust gas manifold/ piston head.

otwory w korbowodzie bottom end .krzywka zaworu ssqcego -reversing krzywki przesterowujqce na biegu wstecz -slide .stopa korbowodu .skrzynia korbowa monitoring unit .loze (np.chlodnica . rama fundamentowa bed .exhaust krzywka wydechowa .urzqdzenie analizujqce atmosfere w skrzyni korbowej -pin .final drive gear wheel .lozysko wodzika --cap -pokrywa lozyska krzyzulcowego -engine .train of gear . podstawa (silnika) chock -podkladka (poduszka) pomiqdzy silnikiem a ramq .podstawa (silnika).chlodnica powietrza cleaning process .bieznia krzywki camshaft -wal krzywkowy chain drive .zestaw kol zebatych do nape- -- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- du.proces czyszczenia -charge---c hlodnica powietrza doladowujslcego . rama fundamentowa.lozysko oporowe .steel .wodzik. wal krzywkowy connecting rod (conrod) -korbowod -big end .naped walu krzywkowego --rollers .skrzynia korbowa -mist detector -wykrywacz (analizator) mgly olejowej relief door . SILOWNIA Engine .uklad przesterowujqcy walu krzywkowego .z zywic sztucznych .strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .bores in .supporting .main - gear wheel .epoxy raisin . pot.czop korbowy bearing .chlodnica miqdzystopniowa crank -korba.glowne kolo zebate .crosshead -lozysko krzyzulcowe .inlet .combined thrust and journal lozysko oporowo-ramowe .boczne (przy stoperach) .dolna pokrywa lozyska korbowego shell (big end bearing shell.5.: sprqzynowanie walu crank (throw) -wykorbienie crosshead .podkladki podtrzymujqce clutch .leb tlokowy korbowodu bearing .intermediate gear wheel -poirednie kolo z q bate .napqd lancuchowy rubber clad guide bars .lozysko czopu korbowego --cap .silnik bearing -lozysko -bolt . wykorbienie angle -pozycja walu korbowego case .follower rollers .rolka napqdzana krzywkq .lozysko czopu korbowego (pot.thrust .reversing unit .damped .koncowe .stalowe .sprzeglo cam -krzywka .end .wneka korbowa crankcase .ostatnie kolo zebate na wale krzywkowym . bottom bearing shell) -panewka lozyska korbowego crankshaft -wal korbowy . silnika) -plate .dolne lozysko (korbowe) .top-end .podnohnik lozyska glownego --lubricating oil supply -przewod oleju smarowego glownego loiyska ramowego -journal cap -pokrywa lozyska ramowego saddle . -thrust collar saddle-piece -kolnierzowe osadzenie glownego lozyska oporowego base plate .flank of the .lozysko lba korbowodu (sworznia tlokowego) cooler .krzywka zaworu ssqcego .Sruba lozyskowa -bottom end .fuel -krzywka paliwowa .wal korbowy z tlumikiem drgan -deflection -kontrola uloienia walu.lyzwy .napqd walu krzywkowego .air .cambox -komora krzywkowa . lozysko korbowe) pit .side .intercooler .gumowa okladzina prowadnic lancucha -drive . krzyzulec -bearing .gniazdo lozyska r.zawor przeciwwybuchowy w karterze crankpin .stopa korbowodu -eye ofthe--gorny leb korbowodu small end .silnik wodzikowy - -- -- ------ --- --- - -- - .intake .air side of the .czop korbowy bearing.loie.lozysko glowki korbowodu (main) bearing -glowne lozysko ramowe cap -pokrywa lozyska ramowego --jack .

glowica cylindra valve rocker/ .Four stroke medium speed engine US^ gas receiver/ h~lektor gazbw v d e c h o ~ c h irednioobrotowy silnik czterosuwowy injection valve/ wt skiwacz piston rings/ cylinder head t u r b o \d o a d o w a r FerScienie tlokowe .a - .

double acting .reciprocating . maszyna .oil .silnik wysokoprqzny .Scianki cylindra cylinder liner -tuleja cylindrowa --cooling .anchor bolt . uklad block -blok cylindrowy -bore .silnik tlokowy . fundamentowa) fuel -paliwo .(statek) z silnikiem o zbyt malej mocy .fuel injection pump -pompa wtryskowa .silnik benzynowy .magnetic -filtr magnetyczny flywheel -kolo zarnachowe frame -rama (np.supercharged .silnik wysokoprqzny .fundament silnika seating .tuleja cylindra oil feed -zasilanie olejem cylindrowym -oil pump eccentric drive -mimokrodowy napqd pompy olejowej -wall .ship's .injector -wtryskiwacz .silnik napqdu glownego .crosshead type .filtr .radial .klin poprzeczny cylinder . maszyna -bed .single acting .s.silnik z tlokami przeciwbieznymi .cylinder.slow-speed -wolnoobrotowy (npsilnik) .four-stroke . podwojnego dzialania .holding down bolt .silnik.silnik tlokowy .chlodzenie tulei cylindrowej flange -kolnierz tulei -quills -kroCce do smarowaniatulei cylindrowej --wear ridges -prog powstaly wskutek zuiycia powierzchni wewnqtrznej tulei damper -przepustnica damper -tlumik drgah.main bearing cap -pokrywa lozyska ramowego - - - .dno tloka -head .silnik okrqtowy .auto backwashing .fundament silnika casing .- - -- - .silnik parowy z turbinq na parq odlotowq .silnik dwurzgdowy.silnik w ukladzie gwiazdowym .V-engine .diesel .silnik z doladowaniem .turbo-reciprocating .guide -prowadnica wodzika - cross wedge .Sruba fundamentowa .petrol .fundament silnika shaft -wal silnika glownego.glowica cylindra liner .silniki wysokoprqzne pracujqce przez przekladnie na wspolny wal guide -prowadnica shoe -lyzwy wodzika clearance -luz na prowadnicach wodzika head -glowica silnika inspection door -drzwi inspekcyjne jacket -piaszcz cooling system -system chlodzeniaplaszcza cylindrow -cooling fresh water preheater -podgrzewacz wody chkodzqcej cylindry journal -czop walu .opposed-piston .stuki paliwowe -pump -pompa paliwowa -timing -rozrzd -valve -zaw6r paliwowy (pot.Sruba Sciqgajqca engine .filtr automatyczny (czyszczony wstecznym przeplywem fihowanego czynnika) . spalinowy .silnik okrqtowy .booster pump ..s.Sruba kotwiczqca.marine .filtr powietrza .silnik jednostronnego dzialania .Sruba fundamentowa filter .internal combustion (IC) .main .oslona silnika foundation .underpowered .oil -filtr olejowy .push rod -popychacz na zaworze w pompie paliwowej geared diesel engines .piston . wal napqdowy engine .: wtryskiwacz) -viscosity regulator -wiskozymetr fuel pump -pompa paliwowa .silnik czterosuwowy .silnik.triple expansion -maszyna parowa potroj- - - - - -- - - - - - - - - - - - nego rozprezania .fundament silnika frame .pompa podajqca paliwo injection pump -paliwowa pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa -knocks .Srednica cylindra cover -pokrywa cylindra crown . mocujqca -bolt .silnik krzyiulcowy .filtry na ssaniu .suction . widlasty (engine) foundation -fundament silnika . amortyzator drawbolt .air .

air .zamek piericienia tloka axial clearance .sworzen tlokowy -ring -piericien tlokowy scraper ring -piericien zgarniajqcy skirt -plaszcz tloka -travel .luz poosiowy w rowku -- - - - - -- - - - - piericienia --radial clearance -luz promieniowy w rowku pierhcienia --butt clearance . tloczysko gland .tlok bezwodzikowy - (piston) ring -piericien tlokowy .trunk . skrzynia zaworowa .diesel .okno wlotowe power .compression -piericien uszczelniajqcy gap .okno .chlodnica oleju .dlawica trzonu tlokowego stuffing box .lub filter .rowki (kanaliki) piericieni oil ring .exhaust . wtryskiwacza) oil .moc.okno wylotowe (wydechowe) . crankpin bearing.skok tloka trunk-type -tlok silnika bezwodzikowego . naped drive -naped mechaniczny -operated .sworzen tloka -pin . bottom end bearing)/ lojisko korbowe liner .dlawica trzonu tlokowego port .denko tloka displacement .main parts silnik .polqczenie koncow piericienia na styk overlapped .objetoic tulei od dolnego do gornego punktu martwego -floating wristpin -sworzen plywajqcy (przemieszczajqcy sic w tulei osadzonej w tloku) gudgeon pin .tlok cooling telescopic pipes .o napedzie mechanicznym -piston -tlok wykonawczy propelling -napedowy machinery . zwezka dlawiqca przeplyw oleju.naped (silnikiem) diesla generator ..kolektor (rozgalqzienie) powietrza przeplukujqcego/ doladowujqcego .prqdnica napedu (statku) - ---- -- - - - .exhaust kolektor wylotowy piston .filtr olejowy mist detector .silniki napqdowe .silnik napedowy crankshafi/ engine .lubricating -orifice -otwor. cylindra silnika) nozzle -dysza (np.ship -plant . kryza .cooling oil pipe -rura oleju chlodzenia tloka .intake .luz w zarnku ends square butt .analizator mgly olejowej (w skrzyni korbowej) manifold -kolektor.olej cooler .ENGINE ROOM Propulsion engine .urzqdzenia napedowe statku propulsion -naped .cz&i gldwne exhaust valve/ zaw6r wydechowy fuel injection valve/ zawor wtlyskowy paliwa cylinder cover/ giowica cylindra big end bearing (crank bearing.polqczenie na zakladkg -gas ring -piericien uszczelniajqcy grooves .teleskopowe doprowadzenie wody chlodzqcej do tioka crown .tuleja (np.piericien zgamiajqcy piston rod -trzon tlokowy.

big-end .zawor pilotowy rocker arms -klawiatura zaworu .napqd glowny .scavenging -z.pompa wodna quill -tuleja. silniki napedo- - 5.zaw6r -crankcase relief z.naped tachometru timing gear -rozrzqd thrust bearing (block) -lozysko oporowe thrust pins .zawor bezp.means of .turbine main -turbinowy napqd glowny .sktzynia denna.podtlokowy zawor zwrotny web -korba.Sciqgi oporowe - - .naped statku .obracarka unit .leb korbowodu - -- - - - -- - - - - - - - .charging .zawor doladowania czynnika gear .turbina okrqtowa .main . prowadnica staybolt .indicator .naped parowy .spray -wtryskiwacze (nozzles) .silnik turbinowy.pompa olejowa .Srodki nap~du.oil ..silnik napedowy .osprzqt zaworu .iruba przytrzymujqca sump -zbiornik Sciekowy. Sruba dwustronna.main -machinery .manoeuvring scavange air non-retum zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego needle -zawor igielkowy .kolek. kolek gwintowany . wodzik. naddnieniowy skrzyni korbowej .napqd silnikowy motor .water . turbina turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny -ship -statek o napqdzie turbinowo-elektrycz"Y turning gear . slupek.tu: blok (np.Sciqg ramowy turbine -turbina -engine .ship .under piston non return .wahacz tachometer -tachometr drive gear .motor .zawor rozruchowy .steam . silnika glownego) valve . krociec smarny seating . wykorbienie walu .oil relief .w obiegu oleju .hold down .zawor (kurek) indykatorowy . SILOWNIA - we . powietrza przeplukujqcego -sea chest . skrzynia kingstonowa .ship -turbine .- -- - - - - thrust shaft -wal oporowy thrust spindle -popychacz tie piece .suwak.fundament spark-ignition -zaplon iskrowy slider .starting air . miska olejowa swing-joint .intake -zawor wlotowy .Sciqg Srubowy -ring -pierScien prowadzqcy stud .mechanical -napqd mechaniczny .silniki napedu glownego .turbo-electric napqd turbinowo-elektryczn Y pump -pompa .pilot .

down .odpowietrzajqcy ukiad chi. studzib coolant (cooling agent) -czynnik chlodzqcy cooling . pokredni s.suw wydechu -valve -zawor wydechowy fuel rack position signal (FPS) -sygnal polozenia listwy paliwowej full power -peina moc idle running -bieg jalowy idle speed .liquid .sprqzanie ignitian .ch.direct .loop .open system . startowego - . wykonywab wykres indykatorowy indicator -wskainik diagram -wykres indykatorowy injection -wtrysk load .ch.zawor bezpieczenstwa zasobnika powietrza blower .at full .powietrze -pilot distributor -rozdzielacz p.through -przedmuchany (silnik) carbon deposit -osad wqgla clogged fuel nozzle -zatkane dysze paliwowe cooling .zaplon indicate -indykowak.p.chlodzenie wodne .przy peinym obciqzeniu .samozaplon ratio .zarnkniqty.pod obciqieniem ovality .urzqdzenie zatrzymujqce silnik powyzej maksymalnych dopuszczalnych obrotow prelubrication -przesmarowanie wstqne pressure .chlodzenie tloka system .owalnoik overloading -przeciqzenie overspeed -nadobroty trip .-go drive gear -napqd rozdzielacza p.automatyczna redukcja obciqzenia.wychladzab -jacket -plaszcz chlodzqcy .przeplukiwanie.starter distribiutor .starting valve -zaw6r p.air .silnik failure -awaria silnika. safety valve . startowego .kolektor wlotowy wody chlodzqcej -water outlet main -kolektor wylotowy wody chlodzqcej combustion -spalanie chamber -komora spalania .suw sprqzania crash stop -nagle.pilotujqce- - . startowego . a.chlodzib.obroty jaiowe ignition .przephkanie nawrotne - - - - -- -- --- - - . defekt silnika -trouble .closed system .water inlet main .f d l -peine obciqzenie .obciqzenie .chlodzenie powietrzem .5.starting -pipe -przewod p.ciknienie wstvnego przesmarowania pressure charging -doladowanie pressure relief -dekompresja revers -zmienib napqd na wsteczny scavenging (air) . przedmuchiwanie (np. spalin stroke . bezpokredni s.zaklocenie w pracy silnika - - - -- - - exhaust -wydech -gas -gazy wydechowe. -starting -bottle -butla powietrza startowego . awaryjne zatrzymanie statku przy uiyciu biegu wstecz SG cylinder wear -zuiycie cylindrow detonation -detonacje engine .przedrnuchiwanie bezpokrednie .p. ENGINE ROOM Engine operation -dzialanie silnika air .starting line -linia (ruroci@ p.chlodzenie cool .piston .dmuchawa przedmuchujqca . zwrotne (pqtlowe) .under . cylindrow) powietrzem --box -zasobnik powietrza przeplukujqcego fire extinguishing steam/C02 equipment urzqdzenie do gaszenia parqlC02 ognia w przestrzeni podtlokowej --manifold -kolektor (r0zgalqienie)"powietrza przepiukujqcegol doladowujqcego --pump -pompa powietrza przeplukujqcego --receiver -zasobnik powietrza przedmuchujwego drain pipe -rura spustowa powietrza p.system chlodzenia -venting tank -zb.return flow .chlodzenie .otwarty.stopien sprgzania -ring -pierkcien tlokowy uszczelniajqcy stroke . zwalnianie blown.rozdzielacz powietrza romchowego auto shut down -automatyczne zatrzymanie auto slow down . . .internal -engine -silnik spalania wewnqtrznego compression . spaliny pyrometer -pirometr do pomiaru temp.

silnika) shut off .indicated (IHP) . calkowita bollard pull .two--cycle -obieg dwusuwowy (silnika spalinowego) . HP) .uniflow .suw rozprqzania . doplyw paliwa) cock -kurek odcinajqcy sticking piston rings .-przeciQenie .sprawnosk silnika exciting force .moment ucirlgu mooring trial -proba (silnika) na uwiezi number of revolutions (npm) .obciqzenie stake .skok.service .rnoc na wale indicate -wskazywak.metric .suw wydechu .long .przepiukanie poprzeczne -valve -zawor przedmuchujqcy scavenged -z przephkaniem scavenging .suw pracy .consumed -rnoc zuzywana .rnoc w koniach .critical .nadmiar mocy .delivered (DHP) .nominal .supercharged .rnoc dostarczona (na irub~) .estimated . wskazowka indicator -indykator diagram -wykres indykatorowy load .service -prqdkoit eksploatacyjna -- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - .skutecznoS6 engine .driving -rnoc napqdowa .odciqc (np. SILOWNIA -- - - - - Engine features charakterystyka silnika actual efficiency .excess .rnoc nominalna (silnika) .suw odkorbowy timing -ustawianie rozrzqdu top dead centre -polozenie zwrotne odkorbowe total running hours .dopuszczalna granica performance -dzialanie power .obciQenie eksploatacyjne quasi-propulsive coefficient .sprawnoSC ogolna.up .zapotrzebowanie na rnoc -reserve -rezenva mocy .permanent .pr~dkoSC (obroty) krytyczna .sprawnoik calkowita permissible limit .liczba obrotow w jednostce czasu overall efficiency .rated -rnoc znamionowa -requirement .intake . niedostateczne obciqienie vibration -wibracje vibrational period -okres drgan - - 5.rnoc uzyteczna .rnoc eksploatacyjna (silnika) speed -predkoiC .effective (EHP) .brake -rnoc uzyteczna.rnoc szczytowa .og6lem godzin pracy (silnika) travel .rnoc okreSlona na pr6bach modelowych . indykowak (np.diugi skok -power .service horse .sprawnoSC napedowa moment -moment of a force .rnoc (tu: silnika) .kon mechaniczny Cjednostka mocy) .dlawic underloading -niedociqzenie.shaft .suw sprezania .expansion .uciclg na palu continuous -c i & y running -praca c i a l a critical moment -moment dopuszczalny effectivness . rnoc efektywna .silnik efficiency .compression .z doladowaniem .over.exhaust .sila wymuszajqca - - exciting moment -moment wymuszajqcy horse power (hp.suw ssania .moment sily of pull .peak .rnoc indykowana .zapieczone piericienie tloka stroke .obciqzenie .obciqzenie szczytowe .permissible .skok tloka trottle down . suw .rated -prqdkoit znamionowa .oczyszczanie (usuwanie zanieczyszczen) shut-down -zatrzymanie (np.dopuszczalne obciqzenie .peak . silnik) indication -wskazanie.

napqd regulatora obrotow hunting . obrotow . .suwak sterujqcy r. indicator/ wskainik (synchronizacji) obrotdw 2 booster .wal nastawiania zadanej prqdkoici obrotowej - - - - -- - - .niestabilna praca r. zabezpieczajqcy przed przekroczeniem obrotow granicznych -pilot valve plunger .regulator wielozakresowy . regulatora prqdkohci obrotowej governor . urzqdzenie wspomagajqce pracq np.constant speed -r.regulator obrotow . o nastawie zmiennej -weight .bezwladnik r.buster. o stalej nastawie obrotow drive gear . ENGINE ROOM r Governor .5.overspeed type r.safety -regulator bezpieczelistwa .all-speed .nastawa maksymalnego obciqzenia speed drop control -nastawa nachylenia charakterystyki synchronizer control -rqczna regulacja obrotow synchronizacji speed adjusting shaft .nastawa maksymalnego obciqienia -variable speed -reg.regulator nakretka wlewu oleju poiqczenie przegu 'ng loaded accumulator/ mulator spreiynowy receiving compensating piston/ tiok kompensujqcy synchronizer control/ rgczna regulacja obrotdw synchronizacjir- syn.speed limiting . odirodkowego load limit control .

b. poruszak sic wstecz revert .stojak telegrafu maszynowego telegraph recorder .wolno wstecz speed .cala wstecz full capacity work -praca (silnika) pelnqmocq full load -pelne obciQenie (silnika) full speed -pelna predkoiC half .pelna predkoSC awaryjna overload -przeciqienie awaryjne run .wolno naprzod astern .w.obrotomierz.b.dzwignia sterujqca panel .zakres obrotow krytycznych dead ship . bez napqdu dead slow .w.sterowanie komputerowe system .tablica sterownicza (kontrolna) system .barred range .uklad sterowania z mostka bridge telegraph -telegraf na mostku computer control .sterowanie (np.pol naprzod .astern .obroty krytyczne -passing of the --range -przechodzenie zakresu obrotow krytycznych . wstecz direction and revolution indicator .praca silnika glownego w trybie awaryjnym stop .bardzo wolno ahead . z powodu awarii).zawrocik revolutions (revs) -obroty .uklad sterowania critical speed . zmiana kierunku ruchu reverse .uwaga.rejestrator manewrow.prgdkoiC krytyczna.poczqtek. uruchomienie interlock -blokada startowa period . naprzod --astern . tachometr. niewlaSciwa praca silnika.pol (tu: prqdkoici) . bieg (silnika) slow .wskaznik obrotow . zaklocenia w pracy silnika full ahead .zakres zabronionych obrotow (silnika) .przesterowak silnik na pracq wstecz.liczba obrotbw (np.odwrotny. silnika) -per minute (rpm. pogotowie (w silowni) start .obrotomierz. niezdatny do zeglugi emergency -awaryjny -full speed . silnika) reverse . licznik obrotow indicator .ahead .ogranicznik prqdkoki obrotowej loss .obwod kontrolny desk -pulpit sterowniczy lever . rozruch (np.uklad automatyczny sterowany komputerem control .rozruch.ahead .utrata predkoki stand-by .wolno ahead .sterowanie. szybkoSciomierz limiter .czas rozruchu stop -zatrzymaC (silnik glowny) telegraph block.nawrot. obroty . telegrafu maszynowego) overload -przeciqienie (np.statek bez zasilania.pol wstecz -- -- - -- -- - order logger -rejestrator polecen (np.obrotow na minute run .okres rozruchu time . silnika) (to) overload -przeciqzyk (tu: silnik) overspeed -nadmiema prqdkoik obrotowa overspeeding -rozbieganie sic (silnika) power boost -zwiqkszenie mocy rev-counter -obrotomierz reversal -przeciwienstwo kierunku ruchu (np.number of . revlmin) .statek unieruchomiony (np.przycisk awaryjnego zatrzymywania silnika glownego engine telegraph -telegraf maszynowy engine trouble -problem z silnikiem.wskainik kierunku i liczby obrotow silnika disabled . obroty krytyczne governor . przeciwny.obroty biegu naprzod counter . wsteczny (to) reverse .cala naprzod full astern .prqdkoSC. kontrola circuit .bieg (np. przebieg (to) run -pracowak (o maszynie) running -praca. przy stalych obrotach at full speed -przy pelnych obrotach bridge control . silnikiem glownym) z mostka system . regulacja. silnika) starting .range of . rejestrator telegrafu maszynowego vessel monitoring system (VMS) -system nadzoru (podsystemow) statkowych - - - - - - - . predkoSciomierz.Engine control sterowanie silnikiem all stop! -maszyny stop! at constant speed -przy stalej predkoici.regulator prqdkosci obrotowej indicator .critical . maszyny do przodu).

turbodmuchawa bearing assembly - bearing space cover/ obudown wlotu gazow .Turbocharger .

SILOWNIA \ team turbine .turbina air casing .cargo pump .low speed .napqd parowy -rising plant .: pompowanie turbiny turbocharging -turbodoladowanie turbo-compressor -turbospr~zarka turbo-supercharger -turbosprqzarka doladowujqca - - - -- - 181 .turbina wysokopr~zna .manometr na kotle pipe -rurociqg parowy propulsion .impulse-reaction -t. napqdowa . o dwu kierunkach obrotu .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiomikowcach) .5.kadhb.high-pressure .double motion .drive .para wodna . dwustrumieniowa .zaw6r typu "Gestra" turbine .power .kana1 powietrzny blade -lopatka wirnika -profile . reakcyjna turbocharger -turbodoladowarka auxiliary blower .steam .turbina spalinowa .napqd parowy -driven . korpus .turbodmuchawa pomocnicza -blower .t. niskoobrotowa .turbina parowa .turbina nawrotna -body .double-flow .turbina parowa Turbine .doladowanie supercharged engine -silnik z doladowaniem turbine . o jednym kierunku obr.turbogenerator (prqdnica napedzana turbind internal combustion .napqdzany parq gauge .t.profil lopatki -ring -wieniec lopatkowy (turbiny.pressure .single motion .pot.t.non-condensing t. przeciwprqma (wydmuchowa) .turbina .gas - - - - - turbine -turbina .t.t. akcyjno-reakcyjna .dmuchawa surging .backing .wytwomica pary -trap .t. .turbina parowa supercharger .sprqzarka doladowujqca supercharging .. sprgzarki) overheating -przegrzanie steam .generator .boiler -kociol parowy .turbina gazowa .

Propeller shaft seals and bearings uszczelnienia i loiyska walu Srubowego propeller blade/ skrzydlo iruby \ \ air connection to ship's system/ podlqczenie do syslemu powietrza statkowego / / air control unit/ zespril kontroli (ciinienia) powietrza sterntuhr seal/ drain collection line/ rurociqg spustowy oleju rurociqg obiegu oleju @ward seal casing/ obudowa uszczelnienia dziohowego I source: John Crane Marine InrernafionalJCM-L .

5.linia wal6w stern bush -loiysko walu Srubowego.studzienka tunelowa (w tunelu walu napedowego) - - - Main engine shafting . drewno gwajakowe liner .tail .wal napedowy .driving .engine -wal silnika generator -prqdnica walowa .listwy lozyska walu Srubowego bushing . centrowac propeller . reces tunelu (walu Srubowego) tail end .stem tube -lozysko walu Brubowego -thrust .oplywka walu -bracket -wspornik walu .tune1 walu (napedowego) - - -- - - -------- - - - - - - -- - shafting . osiowanie bearing -lozysko .wneka tunelu. pochwa walu Srubowego stern gland -dlawik pochwy walu stern tube .podloga tunelu -recess -wneka tunelu.pochwa walu Srubowego bearing .propeller shaft .lozysko walu Srubowego strips .wspomik walu (Srubowego) shaft -wal napqdowy -alley .wal Srubowy strut -wspornik walu Srubowego .loiysko tunelowe.tune1 walu (napedowego) -bossing .peddik. reces tunelu (walu Srubowego) screw .wal poSredni (tunelowy) liner .dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego stuffing-box . komora dlawnicowa recess . SILOWNIA Propeller shaft .intermediate shaft -1.lozysko walu Srubowego .linia w a h napedowego stern tube/ waiu propeller shajl intermediate shaft/ wai Srubowy wai poSredni flywheel/ koio zamqchowe I I crankshaj/ wai korbow Y .dlawnica.spring .lozysko walu Srubowego gland .loiysko linii walu . loiysko walu poSredniego -escape -wyjscie awaryjne (prowadzqce przez tunel) platform .intermediate .ustawiak w linii.wal Srubowy -revolution indicator -wskainik obrotow walu .linia walow (napedowych) line .lozysko tunelowe.tune1 (walu Srubowego) bearing .tuleja walu Srubowego -pipe -pochwa walu Srubowego power -moc na wale .lozysko walu napedowego .wal Srubowy -tube wal pochwowy (przechodzqcy przez pochwe) -tunnel . Sruba napedowa -bracket .stozek walu Srubowego tail-shaft liner -tuleja walu Srubowego thrust block -lozysko oporowe thrust shaft -wal oporowy tunnel .tuleja (walu) line up . osiowac alignment -ustawienie w linii.line shaft .Sruba tunelowa shaft bearing . walu poiredniego .propeller .wal Srubowy (to) aline . lozysko walu poSredniego well .ustawiac w linii.lozysko oporowe lignum vitae -gwajak.screw .

skrzynia przekladniowa drive .przekladnia z ~ b a t a .przekladnia rownolegla .sworzen kola obiegowego planet wheel .kolo zebate worm gear -przekladnia Slimakowa worm wheel . kolo zgbate -bevel -kolo (przekladnia) zcbate stoikowe casing .high speed . zmniejszenie gearing -przekladnia redukcyjna sun wheel -kolo centralne.przekladnia redukcyjno-nawrotna .przekladnia obiegowa . Slimacznica - - - - .obudowa przekladni -box .kolo z.zazgbiaC gear (type) -typ przekladni .przekladnia planetama .przekladnia zqbatkowa reducer -przekladnia redukcyjna reduction -redukcja.napgd przekladniowy ratio -przelozenie przekladni (to) gear .differential -przekladnia roinicowa .kolo poSrednie w przekladni pinion .double reduction dwustopniowa przekladnia redukcyjna .o zmiennym przeloieniu . walek zqbaty . malych obrotow .parallel .single reduction .driving .jednostopniowa przekladnia redukcyjna .walek .reduction -przekladnia redukcyjna . przekladnia nawrotna . annulus/ piericien zebaty zewn<trzny kolo kolo Gear -przekladnia annulus -piericien zqbaty zewngtrzny countershaft -wal poiredni (przekladni zqbatej gear .epicyclic .low speed .reverse-reduction .toothed .sun -wal kola slonecznego planet pin .kolo z.zqb toothed -zebaty gear -przekladnia zgbata -wheel .zebatka.worm -przekladnia Slimakowa geared drive -naped z przekladniq mechanicz- - - - - - -- - - - - "4 gearing -przekladnia zgbata idler .. kolo sloneczne tooth . ' 5.mniejsze kolo w przekladni zcbatej.step-up -przekladnia zwiqkszajqca .kolo obiegowe rack-and-pinion gear . duzych obrotow .variable speed .reversing -urzqdzenie nawrotne. ENGINE ROOM Marine epicyclic gears statkowa przekladnia planetarna planet wheel/ koio obiegowe.kolo zqbate napqdzajqce -gear .planetary .przekladnia zebata.

angular . .kompensator boczny fire dampers -pokrywy ppoz.' .emisja gazow spalinowych --pipe -rurociqg odlotowy (g. expansion joint . poiqczenie elastyczne .gaz spalinowy. -valve -zawor wydechowy exhaust gas .kompensator mieszkowy. ' L 'L * incinerato spalarka turbodoiadowarka exhaust gas manifold/ silnik glb&ny / wyde~ho&~ch Exhaust gas system .kolnierz kompensatora .mieszek kompensatora flange . m"" J " .exhaust -kolektor wylotowy natural draught -cirlg naturalny (kominowy) soot . gazy spalinowe .temperatura gaz6w spalinowch pipe -rura wydechowa port . .analizator spalin wylotowych emission . wyziewy funnel -komin gases -gazy .gaz spalinowy. wylotowa.dym. na kominie fume .ciinienie wylotowe silencer -tfumik wydechowy -turbine . spalinowych) pyrometer -pirometr do pomiaru temperatury spalin --turbine -turbina na pare wylotowa.5. opary." .. . up-take/ dymrrrcu prqdnicy swag'--' emergency generator/ prqdnica awaty . spaliny manifold -kolektor gazow wydechowych --temperature . spaliny analyser .turbina napqdzana para.lateral .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy stack -komin up-take -dymnica.burnt .axial .. pionowy przewod dymny -- --- ---- - - - ---- .spaliny.gaz spalinowy. SILOWNIA \ Exhaust gas system L system gazdw spalino.kompensator kqtowy .exhaust .kompensator osiowy bellows . spaliny .uMad wydechowy (system gaz6w spalinowych) damper -zasuwa kominowa exhaust -wyciqg -draught -przewod wyciqgowy -driven supercharger -turbosprezarka na gazy spalinowe -gas .waste .gazy odlotowe manifold -kolektor .szczelina wylotowa -pressure . .'- ~ v n n n a i joints o~ satory mieszkowe emergency gene?.

sprzqglo wielotarczowe .chlodnica powietrza air drying station .sprzqglo .sprzqglo szczqkowe.awaryjne urzqdzenie sterowe engagement . s.independent .direct-.claw .skraplat condenser .auxiliary -pomocnicza sprq zarka powietrza rozruchowego air coompresor .sprzqglo klowe -jaw .dmuchawa pomocnicza .separator wod zqzowych blower -dmuchawa .zagrozenie.kondensat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .sprzqglo flange -kolnierz sprzqglowy . stan zagrozenia -bilge pump .main -glowna sprqzarka powietrza rozruchowego air cooler .sprzqgak coupled .sprzqglo cierne szczqkowe .sprzqglo odirodkowe .disk . skraplanie condense .5.napqd niezalezny (to) drive -napqdzak driving power .tarczowe sprzqglo cierne -tail sprzqglo pomiqdzy silnikiem elektrycznym a walem Brubowym combustion device . urzqdzenie auxiliary -pomocniczy blower .napqd pasowy .zespol.muff .sprzqglo tarczowe . polqczenie tulejowe damper -nawilzacz data plate -tabliczka znamionowa desalination -odsalanie device -urzqdzenie.awaryjna pompa zqzowa fire pump .electric -napqd elektryczny .skraplarka cooler . parownik -plate -wyparownik plytowy condensate .air .sucha chlodnica powietrza condensing unit .hamulec cierny centrifugal -odirodkowy separator -wirowka odirodkowa condenser -skraplacz clutch .napqd .: wkuplowanie (sprztgla) evaporate -parowat evaporator -wyparownik.plate .chain .napqd lancuchowy .skraplacz .lqcznik coupling .sprzqglo cierne . wlqczenie.dmuchawa pomocnicza --duct -przewod dmuchawy pomocniczej condenser ..generator awaryjny -power supply .exhaust gas .napqd bezpoiredni .friction .cooler (calorific box) . przyrzqd distillate -destylat distiller -wyparownik drive .pump -pompa skroplinowa condensation -kondensacja. amortyzator aggregate .sprzqglo klowe .direct-coupled .dry air .zasilanie awaryjne steering gear .sprzqzony bezpoirednio coupler . cieplo odpadowe (spalin) np.tlumik drgan appliance -przyrzqd.sprzqglo tulejowe. agregat air compressor .domestic -podgrzewacz wody pitnej .: wkuplowany ..napqd hydrauliczny .zbiornik sprqzonego powietrza antivibrator .skraplacz pomocniczy engine .stacja osuszania powietrza air receiver .chlodnica (to) couple . pot.chlodnica powietrza .sprzqgniqcie.spalarka . do podgrzewania wody emergency .przewod dmuchawy pomocniczej boiler -kociol .awaryjna pompa pozarowa -generator .sprzqiony.belt .multi disc .centrifugal .urzqdzenia pomocnicze.claw .skrzynia cieplna .sprzqglo klowe .cone .block friction .fluid . mechanizmy pomocnicze silowni bilge separator .auxiliary duct . ENGINE ROOM Auxiliaries (urzqdzenia) pomocnicze absorber -thmik drgan.friction . pot.moc napqdowa economizer -urzqdzenie wykorzystujqce tzw. klowe .kociol na spaliny odlotowe brake -hamulec .auxiliary .dog-.silnik pomocniczy machinery -maszyny pomocnicze auxiliaries .sprzqglo cierne stozkowe .

obw6d hydrauliczny clutch .reduction ratio .separator vessel -komora do oddzielania pary od solanki foundation . mechanizm.(urzqdzenie) przystosowane do pracy z duzym obciqzeniem high-duty -(urzqdzenie) o wysokiej wydajnoSci housing . dlawica.disengaging -urzqdzenie zwalniajqce .instalacja. eksploatacji (urzqdzenia) instruction .spopielak marine power plant .czop czolowy.akumulator hydrauliczny circuit .silownia morska motor .fundament service .przekladnia obiegowa (planetama) .sluzba. przy zaworze) incinerator .zbiomik hydroforowy - - - - - - -- index plate . urzqdzenie running conditions -warunki pracy (urzqdzenia) saddle -podpora.dysza .zespo1 silnikowo-prqdnicowy nozzle .wyparownik podcihieniowy vaporizer -odparowywacz viscontrol electronic -wiskozymetr paliwa dla silnika glownego waste and garbage press (pot.amortyzacja wstrz4sow steam preheater -podgrzewacz parowy wody subcooler (heatexchanger) .: compactor) prasa do Bmieci i odpadow waste incinerator .sprzeglo hydrauliczne coupling . udar absorber . loze seating . trwaloik eksploatacyjna manual .dlawik.przelozenie przekladni redukcyjnej .sterylizator wody - - - - .wcirlg przejezdny turbo-dynamo -prqdnica turbinowa prqdu stalego turbo-generator .silownik hydrauliczny.E. os przegubu plant .epicyclic . podnosnik. SILOWNIA - fecal sewage biochemical treatment plant urzqdzenie do oczyszczania kciekow fekalnych frame -rama fresh water generator -wyparownik .przekladnia redukcyjna .mechanical transmission .przenoszenie (transmisja) mechaniczne (np. tabliczka identyfikacyjna (np.sprezarka doladowujqca travelling hoist (stores hoists) .wstrzqs.mechanizmy i urzqdzenia okrgtowe shock .silnik generator .ciecz hydrauliczna jack .dysza wyplywowa pivot .turbogenerator. obsluga conditions .amortyzator absorbtion .cisnienie hydrauliczne -test -proba cisnieniowa (wodna) hydrophore plant -urzqdzenie hydroforowe --pump . doladowany supercharger . heater .kolo zebate proste final fuel M.instrukcja obslugi ship's machinery . napedu) . uszczelnienie dlawicowe heater -podgrzewacz -heavy fuel separator podgrzewacz paliwa ciezkiego dla wirowki heavy-duty .mechanical -przekladnia mechaniczna .sprzeglo hydrauliczne -drive -naped hydrauliczny fluid .dozi~biacz supercharged -z doladowaniem. prqdnica turbinowa vacuum evaporator block.warunki pracy.spalarka odpadow water gauge -wodowskaz water sterylizator .obudowa hydraulic -hydrauliczny acumulator . diwignik hydrauliczny pressure .pompa hydroforowa -tank .podgrzewacz koncowy paliwa dla SG gland .fundament (urzqdzenia) -plate .instrukcja obslugi -life -okres uzytkowania.spur .5.discharging .tabliczka informacyjna.follow-up -urzqdzenie n a d e n e .plyta fundamentowa gear -przekladnia. urzqdzenie .spalarka incinerate .reduction .

.

odirodkowa.. irubowa mimoirodowa .(QP) PomPY .two spindle screw .pompa rcczna .przygotowak do natychmiastowego uzycia (np.-pompa zcbata hand .pompa irubowa dwuwimikowa vacuum . odirodkowa jednostopniowa .pompa odirodkowa diaphragm -pompa przeponowa .przelewak sic .water-jet . zanurzona delivery -tloczenie. zanurzona ..pompa irubowa trojwimikowa turbine . rurociqg tloczny discharge pipe .szybkoik przeplywu .Pumps -pompy bilge ejector .-pompa irubowa submersible .rurociqg odprowadzajqcy.przeplyw oleju over . zasilanie channel -kana1 tloczny.pompa glebinowa .rotary .pompa strumieniowa .smok pompy room -pompownia pumpability -mozliwoiC wypompowania (ladunku.zassak (pompc) flow -przeplyw .strumienica.strainer of a .pompa pneumatyczna tlokowa .single stage close coupled -jednostopniowa pompa odirodkowa . wypompowanie resztek ladunku plynnego suction .direction of .laminar -przeplyw laminamy -meter -przeplywomierz .-pompa tlokowa -pneumatic piston .single stage double suction .self..-pompa z napcdem mechanicznym .reciprocating .studzienka pompy stripping -resztkowanie.water -przeplyw wody gag .-pompa zanurzona -jet . SILOWNIA - - -- -- -- --- -- -- - .pompa wyporowa .gear - - feeding - - pompa zasilajqca - - - - - - - - - - - prozniowa . pompa ezektorowa.manual . ezektorowa - - 5.eccenter screw -p.. zasysanie - - - - . pompa strumieniowa -wing -pompa skrzydelkowa.piston .power .two stage -pompa odirodkowa dwustopniowa -two stage submerged -pompa odirodkowa dwustopniowa.pompa podciinieniowa.w@ tloczny -of a pump -wydajnoik pompy -pipe .air .centrifugal .wysokoik pompowania.immersed .pompa do beczek .kierunek przeplywu indicator -wskaznik przeplywu .przepompowanie (to) pump ship -pompowat zezy pump well . jednostopniowa z podwojnym ssaniem .-pompa rotacyjna .suction .rurociqg zasilajqcy.ssanie (pompy).screw .-pompa turbinowa . pompa lopatkowa prime .single stage submerged -pompa odirodkowa jednostopniowa.-pump -pompa samozasysajqca pump sucks air (pump looses suction) . zasilajqcy head .ezektor zezowy bilge inlet -przewod ssqcy pompy centrifugal pump -pompa odirodkowa .turbulent -przeplyw turbulentny -undisturbed .p.p.pompa przeponowa . rozruch urzqdzenia .ssanie powietrza przez pompe pump -pompa ..przeplyw niezakl6cony . pompa .powietrza .multi stage -pompa odirodkowa wielostopniowa .numik (pompy) vane -lopatka (pompy) Pump (type) .ejector -pompa strumieniowa. wyladunkowy (to) fetch .oil .barrel .rate of .-pompa rcczna membrane .zatkanie sic zaworu pompy impeller -wimik pompy lifting height .wysokoik podnoszenia (przez PO~P~) driving gear -popychacz w pompie plunger . balastu) pumpable -pompowalne pumping -pompowanie --out -wypompowak over .single stage . pompc) priming -zalewanie pompy.pompa ssqca three spindle screw . wysokoik podnoszenia -hose .

5. ENGINE ROOM .

azotu. inert gas)/ podiqczenie powietrza s p r g i o n e g o .dolot cofferdam surrounding hydraulic section/ koferdam otaczajqcysekcje hydrauliki high p r e s s u r e hydraulic motor/ wysokociSnieniowy silnik hydrauliczny volute casing/ obudowa spiralna ceramic sleeve/ tuleja hydraulically driven cargo pump (deep well pump) .pompa ladunkowa o napqdzie hydraulicznym hearing/ iozysko brake/ hamulec oil seal/ uszczelnienie olejowe coupling/ sprzeglo \ stuf4ng box/ diawica cargo seal/ uszczelni/enie strony iadunkowej cofferdam seal/ uszczelnienie koferdamu screw pump pompa kubowa Pumps -pompy (3) source. Allweiler AG. SILOWNIA local capacity control/miejscowa regulacja wydajnoici capai :awor reg 1 connection for compressed air/(nitrogen.5.powrot hydraulic pressure pipe/ rura hydrauliki . gazu obojetnego \ resztkowania top plate/pokrywa szybu exhaust trap/ osadnik kontrolny 1 deck trunk/ szyb pompy cargo discharge pipe/ rurociqg wyiadunkowy cargo stripping pipe/ rurociqg resztkowania iadunku cofferdam purging pipe/_ rura przedmuchiwania koferdamu cofferdam pipe/ rura koferdamu hydraulic return pipe/rura hydrauliki . Werk RadolfieN screw spindle set/ .

podcihienie - - - - - - -- -- - - -- - - Heat exchangers wymienniki ciepla f i h e a t i n g element bundle/ wiqzka elementow grzewczych sea water inlet/ wlotwody morskiej sea water outlet/ wylot wody morskie.booster -pompa wspomagajqca .hydraulic -pompa hydrauliczna . mulowa .sanitary -pompa wody sanitarnej .feed .pompa zasilania kotla ..pompa zqzowa .grease .stripping -pompa resztkujqca .cargo .bilge .sludge .service .water extraction .pompa balastowa .lubricating oil -pompa oleju smarnego .- - - - - - - - - - czenia .fresh water cooling .liquid mud . ENGINE ROOM -box .pompa szlamu .trimming pompa wyrownywania przeglqbienia .chlodnica skrzynkowa w electric heater -podgrzewacz elektryczny .sump -pompa oleju skrzyni korbowej .skrzynia kingstonowa -head .emergency fire-.sea water cooling pompa chlodzqca wody morskiej .ballast .pompa osuszajqca vacuum -proinia gauge .air -pompa powietrzna .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiornikowcach) .awaryjna pompa pozarowa .pompa przeplukujqca (w silniku dwusuwowym) .sludger -pompa pluczkowa .fuel booster -pompa podajqca paliwo .scavenging .pompa wody slodkiej .fire-.pompa olejowa . obiegowa .drinking water .boiler feed .general service -pompa ogolnego przezna- - - - .oil .fuel .sprinkler -pompa instalacji tryskaczowej .pompa do smarow .dirty oil .pompa chlodzenia wodq slodkq .wqz ssawny -lift -wysokoic ssania (pompy) -pipe .pompa pozarowa .smok pompy strainer .5.rura ssawna (pompy) -rose .hydrophor -pompa hydroforowa .stand-by pompa zapasowa (znajdujqca siq w pogotowiu) . prozniomierz pressure .pompa zuzytego oleju .pompy wedlug przeznaczenia .fire and bilge -pompa pozarowo-zczowa .oil burner -pompa palnika olejowego .chemicals -pompa do chemikaliow . boxcooler .fuel transfer .ssak pompy strum -kosz ssqcy pumps .pompa szlamowa.condensate -pompa skroplinowa .pompa ogolnego uzytku .pompa zasilajqca . p..pompa transportu paliwa .sewage -pompa fekaliow .pompa paliwowa .wakuometr.transfer -pompa transportowa .circulating -pompa cyrkulacyjna.wysokok5 ssania (pompy) -hose .

5. cavgo outlet/ odprowadzenie iadunku tribution header/ komora rozdzielcza Srodka grzewczego . SILOWNIA .wymienniki ciepla Plate heater podgrzewacz plyiowy supporting column kolumna wspierajq wearing washer/ podkladka dystansowa guidi washer/ podkladka prowadzqca Tubular carPo heater rurowy podgrzewacz ladunku connection for heating medium/ doprowadzecollecting header/ komora zbiorcza - branch for safety valve/ aodiaczenie zaworu bezaieczeristwa tube bundle of spirally wound stainless steel/ wiazka sniralnie . Heat exchangers .

chlodnica micdzystopniowa .grzejnik. c.cieplo alarm .purifier -podgrzewacz wir6wki heating -nagrzewanie. chlodzony powietrzem .lubricating oil . radiacja cieplna -transfer -przekazywanie ciepla -transmitting area -powierzchnia wymiany c.chlodnica .5.pre.chlodnica plytowa .cieplo spalania.czynnik chlodzqcy .charge air -ch.rura z ozebrowaniem -- -- - - - - ..tubular -rurowy wymiennik ciepla heat transfer coefficient .inefficient -niewystarczajqce chlodzenie exchange -wymiana heat . chlodnica superheater -przegrzewacz superheating -przegrzanie.cieplo i jego wymiana cooler .wet air .wzrost temperatury capacity -pojemnoik cieplna conduction .izolacja cieplna leakage -przeciek cieplny -radiation -promieniowanie. heat exchanger .cooling .element grzejny value . przegrzewanie tube -rura .inter.finned .wymiennik ciepla . ogrzewanie coil -wczownica grzewcza steam -para grzewcza surface -powierzchnia grzewcza system -system grzewczy unit .przewodzenie ciepla conductivity -przewodnoik cieplna convection .heating .fuel oil -podgrzewacz paliwa .mokra chlodnica powietrza cooling .odpornoik na wysokie temperatury medium .wspolczynnik wymiany ciepla heater -podgrzewacz.czynnik grzewczy overall heat transfer coefficient -wsp6lczynnik przenikania ciepla preheating -podgrzewanie radiate -promieniowak radiator . wart046 opalowa heat resistance .. przedchlodnia . grzejnik .czynnik.alarm podwyzszonej temperatury build-up . Srodek. powietrza doladowujqcego .air-. konwekcja ciepla exchange -wymiana ciepla flow -przeplyw ciepla insulation ..unoszenie.direct-contact -wymiennik ciepla o wy- --- -- - - - - - - mianie bezpoiredniej -plate -plytowy wymiennik ciepla .chlodzenie . medium .air-cooled -w. ENGINE ROOM seawater circuit/ central cooling system centralny system chlodzenia komputerowego pompa cyrkulacyjna Heat and heat exchanging .chlodnica oleju .plate .schladzalnia.chlodnica powietrza -air side of the strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .

oily water separator separator wdd zaolejonych heating/ podgrzewanie automatic oildrain controlbox/ clean water overboard discharge/zrzut wody connector for power supply/ podiqczenie vacuum-pressure backwashing inlet pneumatic pistonvalve/ zawor wlotowy tiokowy oily water separator installation instalacja separatora wdd zaolejonych springloaded discharge valve/ sprgiynowy zawdr tioczny clean water overboard discharge/ zrzut wody czystej za burte eneumatic piston valve 9il outlet/ pneumatyczny zawor tiokouy . .pzpreu i\ kiwanie zwrotne meumatic piston valve Pneumatic rhree-way v a l v e d . pn ( funnel (sample wafer outlet connection)/ pobdr probki wody three-way ball valve/ -frdjdroiny zawor kulouy backwashing inlet pneumatic -pistonvalve/ pneumatyczny zawor tiokowy wlotowy iiwanie zwrotne pomiar zawartoici 01 suction straine skrzyn~azaworu ssqcego filtr na ssanlu z zaworem dennym . SILOWNIA Oily water separating system system odolejania wdd zezowych air inlet/ wlot ~owietrza pneumatic piston valv backwashing outlet to pneumatyczny zawor t przepiukiwanie mrotn pneumatic piston valve .5..

-olej -- - .olej zanieczyszczony -particles .czqsteczki oleju separator .oddzielanie.oily .contaminated .odolejacz. rozdzielanie sludge outlet -wylot szlamu waste oil ..spust oil . separator olejowy - - part per million (ppm)-czeici na milion (miara zanieczyszczen olejowych) sample point . ENGINE ROOM Ol water separator -separator wdd zaolejonych iy oil outlet/ wylot o/ l\ e water pump/ pompa wodna oil transfer pipe/ rurociqg transportu oleju 7 unit drain and s ptyt separacyjnych 3 2 float control switch/ oil content bilge alarm/ alarm zawartoici oleju w wodach zezowych to bilge or oil contaminated tank/ do zez lub do zb.odpady olejowe water -woda .kurek do poboru probek separation . pompowania popluczyn do morza) drain .olej .clean .woda czysta . oleju brudnego clean water supply/ zasilanie wodq czystq punkt poboru probek Oily water separator separator w6d zaolejonych discharge criteria -kryteria (ograniczenia dot.woda zaolejona oil interface -powierzchnia rozdzialu w.

F Flexible connec.olej. 15.bottom bearing holder/uchwyt dolnego iozyska.l. pipe/ rurka. washer/podklad. 21. Flexible connection . lexagon bushing/ tulejka szeiciokqtna. Flexible connection. 20. 16. plug/ korek.B tion air/podlqczenie elastycznepowietrza I. deflector ring/ piericieri deflektora. K. 14. 1 7. 3. strainer/jZtr: g@ @ . C.front casing/ obudowa czolowa. oil/zespdi zawordw . inductive sensor/czujnik indukcyjnv. seal ring/piericieri uszczelniajqcy. Frame hood/kolpakramy. 9.A ne podlqczenie . SILOWNIA Oil separator .D I . B. bottom part/ ama czgici dolnej. Cable support/ tor kablowy. 2. water/elastycz. 6. M. Identificatfon plate/ tabliczka identypkacyjna.a. Motor/ silnik. Machine bottom part/dolna cz@ urzqdzenia. operating water cover/pokrywa zespou wody operacyjnej. 12. 18. J.odlot wody g P: & E 2 ciachine bottom part/ czciC dolna urzqdzenia. screw/ iruba. 11. '0. 7. 8. Control cabinet/ szaJka sterowania. 19.water/ wqi elastyczny wody. driving device vertical/ pionowy zespol lapgdzajqcy. wing insert/ wkladka krzydelkowa.frame support/podstawa amy. L.wirdwka oleju (I) machine bottom part cz& dolna urzqdzenia A. 13. sensor support/ uchwyt czujnika. 5. abyrinth ring/piericieri uszczelnienia labiyntowego. frame. o-ring/piericieri samouszczelniajqcy.5. elbow/ kolanko. neck bearing . 22.over/ pokywa loiyska szyjkowego. Machine upper part/ gdrna cz& urzqdzenia. E. D. labyrinth ring holder/ uchwyt uszczelnienia labiyntowego. Valve block. 4.

roller bearing/ loiysko rolkowe. .napedpionowy ierscien dystansowy W centrifugal clutch sprzeglo odirodkowe coupling hub/ piasta sprzggla zabezpieczajqcy bowl spindle/ wal bgbna loiysko kulkowe dzenie gbrnego iozyska nap ring/ piericieri abezpieczajqcy Segera belt driving device zespdl napedu pasowego cover/ obudowa spindle pulley/ kolo pasowe Self-alig. I lubr~cationoil. ENGINE ROOM f Oil separator ..wirbwka oleju (2) nap ring/piericieri abezpieczajqcy Segera driving device vertical . orifice/ . source: A@ Lava1 Co. . .lower/ doha pokgwa sprzggla oil pump/ pompa olejowa w & . samoustalajqce dysza olejowa centrifugal clutch/ sprzgglo odirodkowe clutch cover .5.

SILOWNIA Oil separator .5.wirdwka oleju (3) separator bowl beben wirdwki In-and outlet device zespdl wlotu i wylotu nakretka blokujqca washer/ podktadka connecting housing/ obudowa tqczqca supporting ring/pier Scien podtrzymujqcy ing water ring/pierScieri ania wody operacyjnej o-ring/ piericien samouszczelniajqcy source: Alfa Lava1 Co. .

przestrzen szlamowa spindle -wal pionowy wirowki warm -Slimak gear transmission -przekladnia Slimakowa wheel .odirodkowy - - - - -- - - mode selector -przelqcznik rodzaju pracy brake -hamulec dosing ring -pierScien dawkujqcy dumping rubber washer .flow control -talerz sterujqcy .upper paring -talerz rozdzielajqcy purifier -wirowka (oczyszczajqca) separator -wir6wka bowl .wal bebna control cabinet . needle valve/ zawor iglowy. oil blok zawordw oleju I . 9.paring .wirdwka oleju Valve block. 2. pressure indicator/ wskainik ciinienia.beben casing . Oil separator -wir6wka oleju .talerz staly .inter stack -talerze rozdzielajqce . ENGINE ROOM Oil separator (4) .separator -wir6wka odirodkowa centrifuginal separation .belt .5.vertical pionowy zespol napedzajqcy labyrinth ring holder -uchwyt uszczelnienia labiryntowego coupling hub -piasta sprzqgla friction block -blok ciemy spindle pulley -kolo pasowe - --- .spreiyna loiyska gornego friction pads -wykladziny cierne sprzqgla bowl .Slimacznica chamber -komora -upper pairing -goma komora rozdzielania centrifugal . 5.talerz sludge space . water transducer/ przetwornik ciI Snienia wody 4. pneumatic change-over valve/ zawdr pneumatyczny. temperature sensor/czujnik temperatuiy. 10.bqben disc .zespol napedu pasowego .podkladka gumowa tlumiqca drgania top bearing spring .szafka sterowania valve block -zespol zaworow operating water cover .obudowa b ~ b n a spindle .conical .force -sila odSrodkowa .talerz stozkowy . non-return valve/ zawbr zwrotny. 8.oczyszczanie odSrodkowe disc -talerz . pneumatic valve/ zawor pneumatyczny 3. pressure transmitter/ przetwornik ciinienia.pokrywa zespolu wody operacyjnej driving device -urzqdzenie napedowe . 6. single acting shut-off valve/zawbr odcinaiacv.

filtr na ssaniu filtration .czqsteczki stale strainer -filtr (siatkowy) -cloth -tkanina filtracyjna .fuel .filtr olejowy filter cleaning .sludge reservoir .obudowa filtra gauze . security valve -zawor obejiciowy .air.filtr .duplex .siatka filtrujqca -pack -wklad filtru -removable cover -zdejmowalna pokrywa f.zb.filtr odirodkowy .filtr podwojny .automatic -filtr automatyczny - - - by-pass .filtr gruboziarnisty.super-fine .filtr dokladnego oczyszczania ..komora filtra cloth . szlamu po filtrowaniu filter (type) -filtr .oil .filtr bocznikowy .magnetic .filtr magnetyczny .Filter -filtr air washing -przedmuchiwanie (filtrow) auto backwashing (automatic back-flushing) filtr automatyczny czyszczony wstecznym przeplywem czyszczonego czynnika filter .coarse .flange type -mocow~ny kolnierzowo .filtr paliwowy .fine .filtr bardzo dokladny .filtr powietrza .tkanina filtracyjna cylinder housing .filtrowanie filtrator .screw type wkrgcany (lqczony gwintowo) - - - - - - - - -- .suction .element filtrujqcy particles -czqsteczki sediment -osad solids . filtr wstqnego oczyszczania .centrifugal .siatka filtracyjna mesh .czyszczenie filtra filter (elements) -elementy filtra cartridge -wklad filtra chamber .

silnika ..5. dzajqcu compressed air supply) doptyw powietrza exhaust gas front engine/ gazj spalinowe .v vent cock/ zawor soot remover -urzqdzenie do usuwania sadzy iryection pip J rura d o p r o u ~ . ENGINE ROOM Economiser [gas boiler) -(exhaust kociol nu spaliny odlotowe inspection manhole. lower/ w/az inspekcyjn~~ doln.zasilajqcy izolacja outer casing/i skrzynia zewnetrzna inspection manhole.skrzynia kolektor doptywowy . upper/ collection header socket/ collection header/ sekcja poboru p a y section outlet pipe/ inner steel cas wewnetrzna .

rozpalanie kotla .walczak kotla .tubular glass gauge .wlaz .wyczystka mulowa .oplomka .boiler test -proba wodna kotla .zdmuchiwacz sadzy stool .nadzorowaC (tu:pracc kotla) .soot blowing .waterwall .feed regulator -regulator zasilania .szklo wodowskazowe rurkowe .drum .drop of water level .icianka walczaka .dymnica.oil burner -palnik kotla .gl6wny pob6r pary .plaszcz kotla .fundament kotla -gas deflector . p.podstawa kotla .osadnik .otulina kotla drum -walczak kotla. SILOWNIA (Ship's) boilers kotly (okrqtowe) boiler attendance and maintenance -nadzorowanie i konserwacja kotla . nasycenia) .main outlet .odbijaC kamien kotlowy .air vent .cleaning of the boiler .dry pipe .steaming capacity of a .fundament kotla shell .(to) scale -usuwaC kamien kotlowy .wspornik .air heater -podgrzewacz powietrza .jednostkowe zuiycie paliwa rate of evaporation -wsp6lczynnik odparowania .Sciana wodna (wiqzka rur wodnych w komorze spalania kotla) .descaling -usuwanie kamienia kotlowego .rurociqg smmowania seating .boiler priming .sludge box .superheater -przegrzewacz .reinforcing ring .deflektor (przegroda wymuszajqca) .oczko (uchwyt do podnoszenia kotla) .dno plaskie sitowe .zdmuchiwanie sadzy -water level control -kontrola poziomu wody scale.firing up a boiler .waste steam pipe .blow-down device .luk kotlowy .(to) attend .mud box .czyszczenie kotla .lifting eye .priming -zalewanie kotla -putting boiler into service -uruchomienie k.perforated flat bottom .rurociqg pary odlotowej (z zaworu bezpieczenstwa) -water tube .deflektor wymuszajqcy dluzszq drogq plomieni przez palenisko -hatch .oddzielacz wody z pary (odwadniacz) end .sprawnoSC kotla heating surface -powierzchnia grzewcza -permissible stresses -naprqzenia dopuszczalne rate of combustion .blow-down of the boiler .circulating pump - - - .smoke box .dno kotla foundation .deflektory plomieniowe .firetubes -plomieniowki .szumowanie kotla .mudhole -wyczystka (mulowa) .soot blower .manhole .baffle plate -przegroda wymuszajqca -base of the boiler .odpowietrzenie .mudhole cover -pokrywa wyczystki .handhole -wyczystka .fundament kotla .steaming rate -wydajnoSC kotla boiler (elements) -elementy kotla .insulation .scale off a boiler .fur (scale) -kamien kotlowy .spadek poziomu wody .odmulanie kotla .gas baffles . obiegowa covering .support .refleksyjne szklo wodowskazowe .desuperheater -chlodnica pary (do temp.izolacja . kolektor .urzqdzenie odmulajqce casing . -raise steam -podnosit ciinienie pary w kotle .baffle .reflex plate glass gauge .wydajnoiC kotla parowego .piericien wzmacniajqcy (wok01 wlazow etc.5.zalewanie kotla -boiler scumming .szyb kotlowy .pressure control .) scum piping .kontrola ciinienia .feed pump -pompa zasilajqca kociol . komora dymowa .cleaning door -wyczystka - - - .drum wall .smoke tubes -plomieniowki . scaling -kamien kotlowy scaling hammer -mlotek do usuwania kamienia kotlowego boiler (characteristic) -(charakterystyka) kotla capacity -wydajnoSC kotla efficiency .pompa cyrkulacyjna.

kociol kombinowany lement adiacyl I soumc: SAACKE Mrrrine ~ y .Oil-Bred boiler -kociot opalany olejem Composite boiler . s t m . s bottom collector/ kolektor dolny I ME exhaust gas inlet/ wlot spalin z silnika gliwnego .

manometr .glowny parowy zawor zaporowy .kurek probierczy scum pan . do odmulania zawor (kurek) odcina-cut off of pressure jqcy manometru . kqtowy .k.z.atomizer -rozpylacz (koncowka wtryskiwa- boiler (fittings) -(armatura) kotta cza) .z.blown down device . wody zasilajqcej .waste-heat .burner -palnik kotla . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin -exhaust gas k.reinforcement of standpipe .outlet pipe .horizontal .rurocirlg odmulania .pomocniczy z.analizator spalin wylotowych .main stop outlet .fuel oil control valve -zawor sterowania oleju opalowego - -- -- - - - - - - - - .rura poboru -pipe .cofanie siq ognia . na spaliny odlotowe . SIEOWNIA .kurek .kurek probierczy wody kotlowej -sampling cock .main feed water stop . pomocniczy. zwrotny w glowicy zasilajqcej kotla main steam stop .z. pionowy .air assisted . plomieniowkowy .dry pipe .water tube .rura kotlowa pressure gauge .palnik wspomagany powietrzem . glowny poboru pary .auxiliary feed water check .pomocniczy zaporowy z.kociol sekcyjny .kociol na gazy odlotowe burner -palnik . wodnorurkowy .feed pipe .wzmocnienie krokca salinometer cock . zaporowy .atomizing steam inlet .auxiliary feed water stop .atomization . maly .gl6wny zawor zaporowy .deaeration -zawor odpowietrzajqcy .glowny zasilajqcy zaw6r zaporowy .glowica zasilajqca .odpowietrzenie -water level indicator -sygnalizator poziomu (boiler) valve -zawor kotlowy .blown down piping .rura zasilajqca gauge .k.urzqdzenie odmulujqce . poziomy .Scotch (marine) .surface blow .manometr kotlowy .oplomki vent .k.stop . opalany olejem opalowym .k.main feed check .vapourizing tubes .domestic -podgrzewacz wody pitnej .steam gauge .cock .atomizing air inlet -wlot powietrza rozpylajrlcego .stabilizator plomienia .k.bottom blow .drum type -kociol walczakowy -economizer -k.main .atomized -p.sectional header .double-seat full lift safety -podwojny pelnoskokowy z.dodatkowy zaporowy z.oil-fired -k.rozpylanie .k.exhaust gas heated .szklo wodowskazowe -manometer cock -kurek manometrowy . poboru p a y .5.kociol okrqtowy .marine . sprqiynowy z.odwadniacz pary . dysza .atomize -rozpylak .main feed water check . bezpieczenstwa .auxiliary steam stop .forced circulation . wody zasilajqcej .steam drum -walczak parowy .kociol szkocki .palnik rozpylajqcy za pomocq pary .spring double safety stop -podwojny pelnoskokowy.krociec przykotlowy steam atomised burner . do szumowania gornego - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - boiler (type) . rozpylajqcy za pomocqpary -atomizer -rozpylacz palnika.manometr kotlowy .fire tube .z.composite kociol przystosowany do opalania ropq lub gazami spalinowymi . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin .vertical .exhaust gas analyzer .zaporowy z.gauge glass .lej w kotle na rurociqgu szumowania standpipe .flame stabiliser .k.angle stop . gldwnego napqdu statku . armatura . bezpieczenstwa .accessories -osprzqt kotlowy.z.safety .donkey .typ kotla auxiliary -kociol pomocniczy .kociol La Monta .wlot pary rozpylajqcej fireback .

szklo wodowskazowe refleksyjne softener .-para przegrzana .superheated .woda zasilajqca kociol .saturated . rotacyjny .foaming -pienienie sip wody wskutek obecnoici czqstek oleju .wrzenie wody .pitting -korozja punktowa kotla .baffles drogp pary) parowe dluzszq - -refractory -wymurowka paleniska .flow of -przepfyw glass .szklo wodowskazowe -hammer -uderzenie (mlot wodny) hardness .operation principles urzqdzenia do obrdbki iciekdw .boiling .zasada dzialania soil inlet/ wlot zanieczvszczeri z toalet vend o d p o i t r z e n i e / / suvface skimmer/ zgarniacz powierzchniowy .Srodek zmipkczajqcy wodp treatment -preparowanie wody.kontrola poziomu reflex plate .feed compound -Srodek zmipkczajqcy wodp zasilajqcq feeding .w temperaturze wrzenia at the intake -na wlocie at the outlet .twardoSC .drop of level .para przegrzana.zasilanie .separator deflektory pary (wymuszajqcy separator .boiler feed . ~ f water I 1 wlot wdd sanitarnych high level float switch/ wlqcznik p+akowy wysokiego poziomu napowietrzanie oprdiniajqca .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy -blowing -zdmuchiwanie sadzy steam -para ..5.odciecie presostatu soot .na wylocie .drzwiczki paleniska heating surface -powierzchnia grzewcza lining -wykladzina komory spalania - .zapalarka -nozzle . uzdatnianie wody (kotlowej) - .refractory material (fire bricks) .flareback . zamieniona w pare nasyconq drum (collector) -walczak parowy - - - water -woda at the boil .cofanie sip plomienia .cut off pressure gauge .fuel oil return -powrot oleju opalowego igniter .steam assisted -palnik wspomagany parq furnace -komora spalania w kotle door .rotary -palnik obrotowy. ENGINE ROOM fuel oil inlet -wlot oleju opalowego .materialy niepalne (uiywane jako wymurowka p.spadek poziomu wody drum collector -walczak dolny (wodny) economizer -podgrzewacz wody .feed -woda zasilajqca kociol .level control .desuperheated . p.-para nasycona - - - - .- - - Sewage treatment plant .dysza palnika . ) irregularities and failures of the boiler -nieprawidlowoSci i blpdy w pracy kotla .

SILOWNIA .5. .

zawor poboru gazow spalinowych z kotia deck water seal -poWadowe zarnkniqcie wodne demister -osuszacz IGS control panel .oil .gaz obojqtny sample -probka gazu obojqtnego system .odpady stale - Inert gas system (IGS) .szlam olejowy waste .spalarka ash .5.olej -sludge .komora spalania feeding .popiol combustion -spalanie air -powietrze towarzyszqce spalaniu chamber .spalarka -"---'r diluter/ rozrzedzacz alin z powietrzem) combustion chamber combustion air inlet wlot powietrza spalania forced draught fan/ wentylato ciqgu wymuszonego oaniotnvale dno ualeniska' zasuwa popielnika Incinerator .proces spalania incinerator .komora spalania process .solid .auxiliary burner -palnik pomocniczy .vertical .drzwiczki do ladowania odpadow non-combustible materials -materialy niepalne oil .combustion chamber .odpady. odpadki .spalarka .napelnianie (zbiornikow) gazem obojqtnym oxygen analyser . ENGINE ROOM f incinerator .liquid .napehianie spalarki . skruber - --- - - .system gazu obojgtnego air intake -pobor powietrza boiler up-take valve .burner -palnik .panel sterowania systemem gazu obojqtnego inert gas .odpady plynne .spalarka pionowa loading door .system gazu obojqtnego inerting .analizator tlenu scrubbing tower -pluczka wiezowa.odpady olejowe .

fnieniowo proiniowe) beaning/ blower/ dmuchawa seawater inlet/ wlot wody source: Deiegasa De.Inert gas system -system gazu oboj@zego rbridge punel/ panel nu mostku boiler up-take valve/ main control panel to cargo tanks/ do zhrornlkow non return valve/ a z w r t liquid P/V breaker/ zawdr P/V 2 5 scrubber/ pluczku demltter/ osuszacz discharge overboard/ water fbr woda do mycia (zabezpieczenie ci.surollo Tecnicas .

wskainik wychylenia stem steerer -urzqdzenie sterowe steering gear .mechaniczne urzqdzenie sterowe ram . zapasowe.pomieszczenie maszyny sterowej block diagram .nurnik power failure alarms -alarm zaniku napipcia power steering gear .system zdalnego sterowania maszyny sterowej .schemat blokowy urzqdzenia sterowego power unit failure alarm .nurnik pump -pompa nurnikowa - rudder angle indicator .secondary .primary -urzqdzenie sterowe gl6wne . maszyna sterowa .5.u.silownik emergency steering gear -awaryjne urzqdzenie sterowe follow-up steer . awaryjne ----- -- -- -- --- .procedura zmiany systemu sterowania cylinder .sterowanie rezenvowe follow-up tiller -zadajnik kqta wychylenia ste- - rn full movement of rudder .. ENGINE ROOM Steering gear -maszyna sterowa actual position of the ruder -rzeczywiste polozenie stem change over procedure .~rzesterowaniemaszyny sterowej . s.pelen zakres wychylenia stem (na obie burty) plunger .sterowanie nadqzne .auxiliary -urzqdzenie sterowe awaryjne compartment (flat) .hydraulic -hydrauliczne urzqdzenie sterowe -main--urzqdzenie sterowe gkowne overshoot .alarm zaniku zasilania maszyny sterowej remote control system .non-.urzqdzenie sterowe.

urzqdzenie inicjujqce rozruch adjustment -nastawienie.z krotkq zwlokq brushholder -szczotkotrzymacz brushless -bezszczotkowa (np. bocznik (to) by-pass .silnik prqdu przemiennego active load .zdolnoSC wylqczania bridging -mostkowanie briefly delayed . uklad -breaker -wylqcznik (automatyczny) obwodu diagram .insulating .5. awaria napedu breaker -wylqcznik capacity -zdolnoSC wylqczania .nastawienie dokladne . urzqdzenie wzbudzajqce for starting .circuit -wylqcznik zwarciowy .bare .obwod. z komorq -- -- -- - - - - - - - - - - iukowq wykonanq z materialow kompozytowych .air (ACB) -w.cela akumulatora plant .c.izolowany w.akumulatomia a.live -kabel pod napieciem lug -konc6wka kabla cover .w. magistrala .flexible -kabel elastyczny.mal.kondensator powietrzny . obwodu .emergency -akumulatory awaryjne room .kondensator z polaryzacjq . obwodow sterowania - (circuit) breaker -wylqcznik zwarciowy .obwod wejbciowy -- -- - - - -- - - - - - - - - .kabel koncentryczny .kondensator elektrolityczny z polaryzacjq -with tappings . opaska bar .kabel elastyczny.) capacitor -kondensator . SILOWNIA Electricity -elektrycznoS6 accumulator -akumulator -battery -bateria akumulatorowa cell . nieizolowany -bush .fast break mechanism (FBM) .kondensator z odczepami capacity -pojemnoSC .nieosloni~ty. pobudzaC actuator -urzqdzenie uruchamiajqce.moulded case (MCCB) .schemat polqczeh elektrycznych .oslona koncowki kabla port -przylqcze kablowe run . przewod elektryczny .obchodzik.polarized .prqdnica) buzzer -brzqczyk by-pass .flexible .polarized electrolytic .triple pole with latching mechanism wylqcznik obwodu trojfazowego z mechanizmem zatrzaskowym .system zabezpieczenia prqdnicy ammeter -amperomierz amplifier -wzmacniacz modules -moduly wzmacniajqce anode .main bus. generator -alternator.szyna zbiorcza .c.storage -bateria akumulatorowa black-out . z. przewodnobk pozorna alternator -prqdnica prqdu zmiennego -protection system .ciqg kabli capacitance -pojernnoiC measurement -pomiar pojemnoici (el. z.dlawica kablowa -joint .akurnulatorownia .vacuum (VCB) -wylqcznik zwarciowy z komorq prozniowq breaking capacity .-rozregulowanie admittance -admitancja.mechanizm szybkiego przerywania prqdu -mechanism -zamek wylqcznika -of control circuits -w.anoda current -prqd anodowy backplane -tyl kasety pakietow od strony zlqcz systemowych ballast . gietki gland .air .coaxial .szyna zbiorcza. prqhica prqdu przemiennego a.input .glowna szyna zbiorcza battery -bateria acid -kwas akumulatorowy -backup -bateryjne zasilanie bezprzerwowe charger -zasilacz ladowania akumulatorow . giqtki .circuit truck -podwozie wylqcznika .dlawik band -taima.obejicie. motor .oplot (ochronny) kabla clamp -zacisk kablowy clip -uchwyt na kabel .fine . regulacja . z komorq powietrznq .obciqzenie mocq czynnq active-power meter -miernik mocy czynnej actuate -uruchamiak.bus.awaria zasilania.obciqzalnoSC (przewodow) choke -dlawik coil -dlawik circuit .carrying .. omijaC cable -kabel.zlqcze kablowe .

- Generator set zespdl prqdotwo'rczy cylinder unit/ charge air receiver/ kolektor uklad silnika powietrza doladowujqcego turbodoladowarka two-step charge-air cool dwustopniowa chlodn powietrza doladowa cover with thermostatic valvesfor high temperature cooling-water po?irywa z zaworami termosta niskiej i wysokiej temperatury ernator stator/ stator alternators cover with thermostatic valves for lub-oil system/pokrywa z zaworami t e r m o s t a ~ z n y m i systemu oleju smarowego lubricating oil cooler/ chlodnica oleju smarowego x Electric motor . ENGINE ROOM .5.silnik elektryczny fan/ erminal box/ terminal box cover/ pokrywa skrzynki zaciskowej seaY uszczelka top part of terminal box/ gorna cz& skrzynki zaciskowej wentylatora tabliczka znamionowa shaft sealing ringIpiericien uszczelniajqcy wal ' resilient preloading ring/ pierscien sprezynujqcy wstepnego naprezania .

series parallel -polqczenie szeregowo-rownolegle .polqczenie gwiazda-trojkqt .female .styk o dzialaniu ze zwlokq czasowq .neutral .frequency -przetwornik czcstotliwoSci .rated operational -znamionowy prqd pracy -rated uninterrupted -znamionowy prqd c i g gly sensor module .changeover -zestyk przelqczajqcy .stycznik z wyzwalaczem przeciqzenia termicznego converter -przetwornik.printed .polqczenie przewodu .block .induction .make contact (NO) .make -zamknqt obwod . zwloka diagram .modul czujnika napiqcia . przewod. SILOWNIA .micro -mikrowylqcznik .frame -polqczenie z masq obudowy .three phase zig-zag .output .plytka mocujqca (do montazu na szynie) coil -cewka .styk.sonda prqdowa . pomocniczy zwykly .break (NC) .eliminacja drgan stykbw deck light .make and break -zestyk przelqczny . ) . zyla kabla .napqd spalinowo-elektryczny .normal close (NC -s.male -wtyk typu "mcskiego" consumer . lqczeniowa . stykanie siq module -modul stykow pomocniczy ch .screen -przewod ekranowany .zlqcze urzqdzenia powiadamiajqcego .return -przewod powrotny .chassis -polqczenie z masq obudowy .lightning .gniazdo typu "zenskiego" .obwod *jSciowy .normal open (NO) .5.point .piorunochron .input -prqd zasilajqcy . plug-in type -modul stykow pomocniczych.odbiornik energii - - - - - - - -- - - - - - contact .parallel .three phase star .input -control -regulacja mocy wejSciowej probe . w trojkqt trojfazowe polq-three phase double-delta czenie w podwojny trojkqt . a s .terminal strip .C.Swiatlo pokladowe delay .flexible -przewod elastyczny -junction .alternating (A.prqd bierny .auxiliary -module.trojfazowe polqczenie w gwiazdc .three phase delta .zestaw stykow glownych .obw6d drukowany .schemat .trojfazowe polqczenie w zyg-zag connector -zlqcze. normalnie zarnkniqty .selecting -obwod wybiorczy clamp -zacisk clip plate .sterowanie stycznikowe with thermal overload releases .. konwerter .star-delta .threephase -prqd trojfazowy -transformer -przekladnik prqdowy .s. lqcznik .styki pomocnicze ze wskainikiem wyzwolenia contactor .effective -prqd skuteczny dead -bez napigia debounce . normalnie otwarty .auxiliary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .pair of -s -para zestykow .idle .listwa zaciskowa -with screen earthed -przewod w ekranie uziemionym (to) connect -1qczyC -to frame -1qczyC z masq connecting diagram .delta -polqczenie w trojkqt .stycznik box . nakladany .interrogator .styk punktowy .opoinienie.trip indicating auxiliary .styk normalnie otwarty .schemat polqczen connection -polqczenie -box .obwod rownolegly .protective -przewod izolowany .szafa stycznikowa control .styk normalnie zamkniqty .schemat blokowy diesel-electric drive .rotation -przetwornica wirujqca cord -przewod przylqczny urzqdzenia current -prqd .live -przewod pod napiqciem .standard auxiliary -s.time delayed .plate -prqd anodowy .przewbd zerowy .trojfazowe p.skrzynka zaciskowa.prqd przemienny -cycle -cykl .main -s set .cewka indukcyjna commutator -komutator conductance -przewodnoSC czynna conduction -przewodzenie conductor -przewodnik.

ENGINE ROOM .5.

stan zagroienia -battery -akumulatory awaryjne generator .: ziemia circuit . telegraf maszynowy telemotor -telemotor elektryczny -torch . -winding .rotary -napqd obrotowy .bezpiecznik rurkowy -high breaking capacity -bezpiecznik wielkiej mocy .prqdnica wzbudzajqca fault -tu: zwarcie (elektryczne) flashlight .instalacja elektryczna electrical propulsion .protective -uziemienie ochronne return . turbinowa voltage controller -regulator napiecia g.korozja elektrochemiczna control .skrzynka bezpiecznikowa cap .generator.maximum operating frequency .-prqdnica tachometryczna .maksymalna czgstoSC lqczen fuse .shaft -prqdnica walowa .turbo-.napqd rownolegly (do jednoczesnego wlqczania dwoch wylqcznikow) earth -uziemienie.stan awarii.generator awaryjny lighting .turbogenerator.moc indukowana (to) ground -uziemiC -- - - - - - - - - - - - - .silnik elektryczny shock -porazenie prqdem shop -warsztat elektryczny steering gear .bezpiecznik topikowy base .sterowanie elektrohydrauliczne steering gear -urzqdzenie sterowe elektrohydrauliczne electrolytic corrosion .gniazdo bezpiecznikowe generating set -zespol prqdotworczy generator .el. jarzeniowka gross horse-power .sprzqglo elektro-magnetyczne drive -napqd elektryczny -heater -podgrzewacz (grzejnik) elektryczny log . zasilaC energiq equalization -wyrownanie.paralleling mechanism .napqd . silnika glownego) signal . korekta excitation -wzbudzanie exciter -wzbudnica. urzqdzenie sterowe -telegraph ..log elektromechaniczny motor .tacho.sygnal alarmowy supply -zasilanie awaryjne -switch -wylqcznik awaryjny end-position switch -wylqcznik krancowy energise -pobudzak. prqdnica .oprawka bezpiecznika element -wkladka topikowa . regulator natezenia Swiatla direction of flow -kierunek przeplywu disconnected -rozlqczony distribution board -tablica rozdzielcza drive .standby -prqdnica w pogotowiu globe -klosz kulisty glow lamp .antykorozyjna oslona katodowa electrolytic derusting -odrdzewianie elektrolityczne electromagnet -elektromagnes electromagnetic-elektromagnetyczny coupling .uzwojenie generatora .przycisk awaryjnego zatrzymywania (np. prqd.ogranicznik stop .sprzqglo elektromagnetyczne field -pole elektromagnetyczne -valve -zaw6r elektromagnetyczny electrostatic -elektrostatyczny - - - - ---- -discharge -wyladowanie elektrostatyczne emergency . portowa .el.insulating -bezpiecznik izolowany socket . uziemienie (to) earth -uziemiaC earthing -uziemienie electrical installation .statek o napedzie spalinowo-elektrycznym dimmer -Sciemniacz.port .obwod uziemiony .latarka bateryjna flip-flop -przerzutnik (elektryczny) frequency -czgtotliwoSC .ship's service -prqdnica pomocnicza .blade -bezpiecznik nozowy box . napqd (statku) electric -elektryczny coupling .prqdnica postojowa.podstwa bezpiecznikowa .glass tube .latarka elektryczna -winch -winda elektryczna electro-hydraulic -elektrohydrauliczny -winch -winda elektrohydrauliczna steering .ohwietlenie awaryjne set -prqdnica awaryjna -procedure -procedura postwowania w razie zagrozenia stop .- diesel-electric ship .powrot prqdu przez ziemiq -wire -przewod uziemiajqcy.lampa jarzeniowa.el. pot.

. A L . w- rotor core with winding/ rdzeri wirnika z uzwojeniem source.:L. .x d shield with yoke ring .. .-. U&"Y"JC.wzth core . nchronous generator -prqdnica synchroniczna air guide wall/ oslona powietnnq lnner bearzng cap/ wewngtrzna pokrywa iozyska I ball bearing/ lozysko kulkowe T I fan impeller/ wirnik wentylatora end sAield/ osiona koncowa rotor shaft/ wal wirnika statorfnrmeI . ..". ' modul warystora rotor 'core with excitation winding/ rdzeri wirnika z pier.."C"' - ... # . .~ . .U&C.:*I.'Cr.Siemens synchmnous generaror instnrction hub/pias ta ."-.. ".kienie przewodzqce uzwojeniem wzbudzajqcym rectifier ring with modules - I L . . prostoxnik z piericieniami fqczqcymi unu wmuing rumu sru~uru .-. r ..~. varistor module/ ..

skrzynka polqczeniowa kilowatt (kW) -kilowat kilowatt-hour (kwh) -kilowatogodzina lamp . zarowka light . histereza ilumination .essential -s -najwazniejsze (glowne) odbiorniki energii .lampa oscyloskopowa overcharge -przeciqzenie overcurrent -przetgzenie rely -przekaznik nadprqdowy -trip -wyzwalacz nadprqdowy overdischarging .totally enclosed non-ventilated (TENV) s.lampa.Swietlne oznakowanie nawigacyjne.linie polqczeniowe line voltage -napigcie migdzyprzewodowe - load .pole indukcyjne .filament .obciqzenie bierne monitor -monitor. nulling -zerowanie ohmmeter -omomierz oscillator . ochronnik przepigciowy fitting .system ohwietlenia limiter .non essential -s .Swiatlo .ogranicznik interconnection lines .portable .zr6dlo Swiatla (to) light . ekran mains immunity -odpornoSC sieciowa mains transformer -transformator sieci zasilajqcej measuring instrument -przyrzqd pomiarowy measurement result -wynik pomiaru motor .lampa.installation wiring -impendancja instalacji wewngtrznej .tablica kontrolna Swiatel p.izolator integrated circuit .oSwietlenie (np.odbiory mniej wazne .dioda emitujqca Sw. Swiatla pozycyjne board .zapalaC lighting -oiwietleniowy arrester .impedancja odniesienia indicator panel . uchwyt. zwieracz. ekran - - - - - -- - - - - - -wskaznik ekranowy.oprawa oiwietleniowa -panel -tablica Swietlna -system .compound -silnik szeregowo-bocznikowy . source .rotary -dzwignia obrotowa hysteresis .peak -obciqzenie szczytowe . przewod lqczeniowy junction-box .miernik stanu izolacji insulator .obciazenie .nadmierne wyladowanie (np. statku) impedance -impedancja . calkowicie zabudowany.regulacja obcieenia .tablica kontrolna inductance -indukcyjnoSC induction (coil) .mutual .display - - - - -- - . akumulatora) overpower protection . izolowanie.indukcja wzajemna insulant -material izolacyjny (to) insulate . material izolacyjny -resistance test -pomiar opornoSci izolacji -tester . napigcia) phase -faza change -przesunigcie fazowe .obudowa silnika -totally enclosed fan cooled (TEFC) -silnik zabudowany chlodzony (wbudowanym) wentylatorem .5. niechlodzony multifunction device -urzqdzenie wielofunkcyjne navigation lights .strefa nieczuloici loop -pgtla nieczuloSci.silnik prqdu stalego generator .zabezpieczenie nadmiarowe mocy elektrycznej overvoltage -przepigcie paralleling generators -generatory pracujqce rownolegle parallel running -praca rownolegla permissible fluctuation -dopuszczalne wahania (np.generator drgan oscilloscope -oscyloskop -tube .obwod scalony jumper -lqcznik.control .reactive .silnik .direct current motor .cewka indukcyjna factor -wsp6lczynnik cewki indukcyjnej field . zarowka -bracket -uchwyty Swiatla (nawigacyjnego) .odgromnik.reference .Swiatlo przenokne emitting diode (LED) . SILOWNIA ground test -test uziemienia handle . rgkojeSC .izolowaC insulated -izolowany insulating -izolacyjny -tape -taSma izolacyjna -value -wartoSC izolacyjna insulation -izolacja.zespol silnikowo-prqdnicowy housing .diwignia.

lonu zaciskow terminal cover -front connected/ osiona zaciskow diuga dla przyiqczenia czoiowego plug-ln rear connection/ kolek gwzntowany dla przyiqczenza wtykowego accessory lead termmal/ przylqczenle osprzetu dla pomocnzczych obwodow elektiycznych interpole barrier/ przegroda fazowa "ire mechanical interlocW dokada mechaniczna z kablem J zalqcznik aker mounted/ naped obrotowy bezpoirednio zamontowany zamontowany na panelu operating handle.5. . variable depth/ naped obrotowy zmienna glebokoSC .. ENGINE ROOM r \ Circuit breaker w~E'Zcznik aUtomatJ'CZnY rear connection bolt stud/ przvlaczenie tvlne z koikiem . gwintowanym rear connection Jat bar/ przyiqczenie tylne z n v ~ d21-r ~ o w i o nlnrhim m . rear mechanical interlock/ blokada mechaniczna tylna front mechanical interlock/ blokada mechaniczna & & r.n 1 1 111 ..- r--"'-". ..rear .

degree of .single phase bridgeconnected prostownik dwupohiwkowy relay -przekaznik . z bezpiecznikiem topliwym -male -wtyk z bolcami plugboard .negative . plan of connections .opornoSC bierna indukcyjna receptacle .multicross -przekaznik wielostykowy . odpowiedi rotating machines -maszyny wirujqce .fourth (4th) pole .three phase synchronous generator . kleszcze plug -wtyczka female -wtyczka z otworami na bolce . potencjometr -with tappings ..obroty i prqdkoSC z. opornik test -pomiar oporu -thermometer -termometr oporowy resistor -rezystor.reactive .fotodioda pliers .secondary -zabezpieczenie wt6rne raceway . opornik . ponownie nastawiak resistance .przekaznik nadprqdowy .sieC zasilajqca --plant .silnik pierhcieniowy .positive -biegun dodatni power . nastawny.voltage -wyzwalacz napiqciowy remote -zdalny onioff function .trojfazowy asynchroniczny silnik indukcyjny .zabezpieczenie pienvotne .schemat polqczen semi-conductor -pblprzewodnik short -zwarcie short circuit -krotkie zwarcie .shaft generator -prqdnica walowa .short cirquit -wylqcznik zwarciowy .thermal overload .naped zdalny (to) rereeve -przewijab (to) reset .tablica polqczen z gniazdami wtyczkowymi pole .czwarty biegun.DC generator with excitation -prqdnica prqdu stalego ze wzbudzeniem .czuloSC.ustawib w polozeniu spoczynkowym. silnika rating -wzorcowanie (przyrzqdu) reactance .rezystor z odczepami response .three phase induction motor .biegun .temperature sensitive -termistor .undervoltage -wyzwalacz podnapiqciowy .inductive .zdalne zalwylqczanie operator .variable -rezystor nastawny.rated --making capacity -namionowa zdolnoSC zalqczania marcia .silnik klatkowy .intermediate -przekainik poSredniczqcy . zespol generatorow .three phase induction motor squirrel cage rotor .primary .torowisko przewodow rated -znamionowy power .semiconductor controlled (SCR) -tyrystor .latching -przekaznik blokujqcy sig (w jednej lub w dwbch pozycjach) .silnik prqdu stalego . oprawka recharge .gniazdo zasilania.adjustable .time releaser .o.brak mocy switch -wlqcmik zasilania take-off .biegun ujernny . opor nastawny.three phase induction motor with slip ring rotor . potencjometr .solid state - 5.shunt -wyzwalacz napiqciowy .przekainik czasowo wyzwalany .shift -przesuniqcie fazowe - - - - - - - - - - - -- - - - .czgtotliwoSC sieciowa mains .wyzwalacz przeciqzenia termicznego .opomoSC. dodatkowy styk glowny .overload -przekaznik przeciqzeniowy .fusible .magnetic overcurrent -wymalacz nadprqdowy o dzialaniu magnetycznym .przekaznik polprzewodnikowy release -wyzwalacz .direct current motor .stopien ochrony .w.ladowaC ponownie rectifier -prostownik .schemat.to -voltage -napigie miqdzyfazowe photodiode .napiqcie. SILOWNIA - - - - - - - - - - - - .open circuit shunt -wyzwalacz sterujqcy .opor biemy .pobor mocy preexcitation -przedwzbudzenie projector -reflektor protection -zabezpieczenie . rnoc frequency .rnoc biema shortage .over current .szczypce.rnoc mamionowa speed .elektrownia (tu: statkowa).trojfazowa prqdnica synchroniczna scheme . wyzerowak.

konstrukcja kabla core/ oirodek kabla separator /rozdzielacz insulator /izolator inside sheet/powloka ochronna reinforcement/ wzmocnienie z tkaniny opancerzenie kabla outside sheat/ insulator/ opona gumowa +la miedziana DIN cable lug connection/ polqczenie kablowe ze stycznikiem wg norm DIN single contactor and double clip connection/polqczenie pojedynczego i podwbjnego przewodu ze stycznikiem ging arm/ wieszak instalacja kablowa cable earth uziemienie kabla . ENGINE ROOM r Cables -kable \ power cable construction .5.

przel. oprawka solenoid valve -zawor elektromagnetyczny strand -iyla kabla stuffing tube -dlawnica rurowa (uszczelniajg ca przejScie kabla np.liquid level actuated -przelqcznik zalqczany poziomem cieczy . zalqczany przez krzywkq .bidirectional .free-wheel diode . akumulatora) under load -pod obciQeniem underloading -niedociqzenie.touch .button -przycisk.autotransformer .napigcie na zaciskach termocouple -termopara test -pr6ba load .breaking capacity .p.obciqienie probne link -wtyczka probiercza panel .limit -wylqcznik krancowy -off -wylqczaC . przyciskowy . trial time delay -zwloka czasowa time lag -zwloka czasowa time relay -przekaznik czasowy with dropout delay .cam operated -p.autotransformator .listwa zaciskowa -voltage .asymmetrical terminal . zalqczany cihnieniem (presostat) -temperature actuated -p.pneumatic -pneumatyczny m. dwukierunkowy.styk Slizgowy socket -gniazdko wtykowe.rated --- - CY .transformator trojfazowy z uzwojeniami separowanymi transistor -tranzystor .toggle -przelqcznik migowy .pressure actuated .zwoj (sprqiyny.dlawik . glowna tablica rozdzielcza (GTR) switchgear -przelqcznik .. listwa zaciskowa -box .t. powodowaC zwarcie setting knob -pokrgtlo nastawcze ship's mains -okrqtowa sieC zasilajqca shunt -bocmik --motor .lqcznik migowy .auxiliary -wylqcznik pomocniczy .znamionowa zdolnoSC wylqczania zwarcia (to) -zwieraC. przelqcznik .current -przekladnik prqdowy .short cirquit -lqcznik zwarciowy ."on" . czasowy tongue ring -zacisk na koncu kabla transducer -przetwornik transformer -transformator .diodowy uklad tlumiq- .voltage -przekladnik napiqciowy -with separate windings .varistor -warystorowy uklad tlumiqcy - switch -lqcznik. niedostateczne obciqzenie volt (V) -wolt voltage controller oscillator (VCO) -generator przestrajany napigciowo voltage -napiecie . rozdzielnia. cewki) undercharge -niedoladowanie (np. zalqczany temperaturq - - - - - - switchover -przelqczaC terminal -koncowka.uklad tlumiqcy RC .power auto.wlqcznik over -przelqczak .field effect (FET) -tranzystor polowy turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny propulsion -napqd turbinowo-elektryczny ship .tablica do prob -plug -wtyczka pomiarowa thyristor -tyrystor .silnik bocznikowy slider .statek o napgdzie turbo-elektrycznym turn .zasilaC suppressor -uklad ochronny . przez grodi) supply -zasilanie (elektryczne) (to) supply . centralka telefoniczna .flow speed actuated -przelqcznik zalqczany prqdkobciq przeplywu ."off' switch -wylqcznik on -wlqczaC .lqcznik dotykowy (to) switch -przelqczaC switching capacity -zdolnoSC lqczeniowa switchboard -tablica rozdzielcza.main (MSB) -rozdzielnia glowna.RC .autotransformator zasilania -reactor .snap .skrzynka zaciskowa -strip .przekainik z opoinionym opadaniem zwory --with pick-up delay -przekaznik z opoznionym przyciaganiem zwory timer -regulator czasowy timer modul -modul czasowy .asymetryczne napigcie na zaciskach - - -- -- - - - - - .quick break -wylqcznik migowy .

przelqcznik ciinieniowy wylqcznik limit switch/ photoelectric sensor/ Sezpieczeristwa wyiqcznik kraricowy czujnik fotoelektryczny voltmeter/ woltomierz programmable logic pilot lamp/ lampka pushbutton/ wskainikowa przycisk controller (PLC)/ programowalny sterownik logiczny selector switch/ przeiqcznik obrotowy proximity sensor/ elektromagnetyczny czujnik zbIiieniowj r.-~----twatt meters for generator load control/ watomierze sterowania obciqzeniem prqdnic automatic loading and unloading push buttons/przyciski automatycznej vnchronizacji i roziqczania prqdnic ontrol switches for breaker/ control/ przeiqczniki steroania wyiqcznikami prqdnic governor control switches/ / przeiqczniki sterowania regulatorem obrotow spring-loaded control' switches/ przeiqczniki kontrolne z samoczynnym powrotem 1I E m m $j f ' I[Il Em m iJJ Lm--.m m m m 1 I I alarm indicating lamps/ lampki alarmowe freiuency meters/ cz~stoSciomierz synchronoscope/ synchronoskop synchronisation lamps/ lampki synchronizujqce -control switched przeiqczniki sterowania - main switchboard - .---.5. ENGINE ROOM f Switchboard and elements tablica rozdzielcza ijej element' 10 przeznaczenia przekainik test probe/ 'erminaN stycznik z canymi pressure switch presostat.

- 5. przewody montaiowe yoke . wiring okablowanie.interval odstep czasu pomiedzy zmiana.-napipcie udarowe wire .runs -tor kablowy. lqcznik (w akumulatorze) Ship's lights .rapid .day signalling light/ lampa sygnalizacyjna mast-top Morse signalling Morse lamp signallins key/ klucz do sygnali:argo light.change szybka zmiana napiecia .drop spadek napigcia winding uzwojenie. c i a przewodow rated operational .- . voltmeter-wat (W) watt (W) .iwiatla statkowe mast head light .drut .. SILOWNIA .mostek. pracy -way -tor przewodow kablowych relative .change -zmiana napiecia -woltomierz .Swiatlo masztowe marine floodlighting Aldis . na lampy) .low.guard .cewka z odczepami impulse .surge -udar napieciowy - -three phase balanced system -symetryczny uklad napigC troj fazowych variation .-przepiecie .fluctuation -wahania napiecia -with tappings . lampa kablowa .zmiana napiqcia - - urzqdzenia).inductor .dip -zapad napiecia wattmeter -watomierz . przewody polqczeniowe. cluster/ iwiatlo ladunkowe .controller oscillator -generator przestrojony Ward-Leonard system -uklad Ward-Leonarnapigciowo da (prqdnica-silnik) ..-przewod pod napieciem .niskie napiecie ..characteristic -charakterystyka zmiany n.change .Wattmeter -watomierz mi napigia wandering lead -kablowka. oprzewodowanie (np.medium . nawijanie excess ..cewka.Srednie napigcie live .znamionowe n.oslona druciana (np..wzglgdna zmiana n. uzwojenie .

5. ENGINE ROOM f .

sygnal sterujqcy .sterowanie automatycme system .ograniczenie sterowania desk -pulpit sterowniczy .obwod kontrolny .sterowanie (np. sygnal alarmowy .grupa (np.digital . alarmu) actuator -urzqdzenie wykonawcze adjust -nastawiak.closed loop control .tablica kontrolna.system automatycznej regulacji -remote control system -automatyczny uklad zdalnego sterowania start valve .urzqdzenie alarmowe . kontrolna circuit .uklad automatyczny sterowany komputerem control .alarm wachtowy device .sterowanie elektronicme -element . regulacja wstqpna .schemat blokowy (urzqdzenia) bridge control .Control and automation sterowanie i automatyka accept -przyjqk.sterowanie cyfrowe .self tuning -regulator samonastrajalny converter -przetwornik. wywolany przez jeden z kilku czujnikow .sterowanie skokowe system -uklad sterowania.samoczynny zawor rozruchowy automation -automatyzacja .uklad sterowania z mostka closed loop -zamkniqta pqtla.sterowanie w pqtli zarnknietej.automatyzacja pelna .direct .s.sterowanie nad@ne gear -uklad sterowania .deadman .static system -bezstykowy uklad sterowniczy . regulowak adjusting screw . w ukladzie otwartym panel . regulacja -board -tablica sterownicza. wiqzka .glowny uklad s.system . zaakceptowak acknowledgement .step-by-step . konwertor .t ~ y b sterowania .czqiciowa automatyzacja automatization-automatyzacja bi-metalic element .load . regulowak controllability . czujka bimetaliczna block diagram .zezwolenie na zamknigcie wylqcznika closing pulse transmitter-uklad przekazywania impulsu zalqczajqcego cluster .(to) accept -przyjq6 alarm .sterowanie rgczne .false -alarm falszywy -hooter -buczek alarmowy pressure .analog to digital (ADC) -przetwornik analogowo-cyfrowy computer control -sterowanie komputerowe - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - . t.Sruba regulacyjna adjustment -nastawianie.sterowanie sekwencyjne -signal .sterowanie.zawor sterujqcy (to) control .element bimetaliczny. uklad regulacji -valve .master . (regulacji) mode .analogowe wejScie1 wyjScie automatic -automatyczny control . regulacja alarm -alarm.zaklocenie sterowania .zqdanie przekazania sterowania room . silnikiem glownym) z mostka system .(to) acknowledge -potwierdzib alarm actuate -uruchomik (wlqczyk) alarm -bell .element sterujqcy error -uchyb regulacji .common alarm zbiorczy. alarmow).regulacja obciqzenia.sterowanie programowe -quantity -wielkoSk sterujqca request .partial .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy .electronic .pulpit kontrolny. sterownicza .follow-up .constraints of .potwierdzenie (np.centrala manewrowo-kontrolna .program .full .sterownik . kontrola obciqienia loop .pre-set -nastawa.electronic -regulator elektroniczny .open loop .manual .sterowalnoSk controller . obwod closing permission . regulacja console .uklad sterowania zarnkniety .diwignia sterujqca .sequential .sterowak. pulpit sterowniczy .ciinienie alarmowe signal .go out of -wymkn$ sig spod kontroli input -wejicie sterujqce lever . t..sterowanie bezpoirednie disturbance .sygnal alarmu switch -wlqcznik alarmu system -instalacja alarmowa analogue inputloutput .

lock/ hlokada zmiany/ stano~l?skasterousania lamp tesr/ kontmla lanipek wskainikonych / slow down/ zwolnienie.system sterowania silowni slow down not cancellable/ zwalnianie niekasowalne I shut down not cancellable/ zatrzymywanie awayjne niekasowalne\ shut down cancellable/ zatrzymywanie awaryjne kasowalne slow down cancellable/ awaryjne zmniejszanie obrotdw A start interlocW blokada startu remote control failure/ awaria ukladu zdalnego sterowania / urning gear engaged/ bracarka walu wlqczona slow turning failure/ awaria systemu wolnego obracania start air pressure low/ niskie ciinienie powietrza startowego all aux.1 potwierdzenie alarmu commis. ENGINE ROOM Engine room control system .5. shut down/ zatrzymanie cancel speed program/ ominiqcie programu ~'zrostu obrotdw 1 ' (11 \nie eg n engine room contra// sthd bridge wing/ sterowanie : prawego skrzj~dlamostka \ 'bridge control/ sterowanie z mostka . blowers failure/ uszkodzenie dmuchaw pomocniczych shut down active/ "awalyjny stop" zalqczony slow down active/ awaryjne zmniejszanie obrotow uaktywnione overspeed/ przekroczenie maks)~malnychobrotdw start air pressure/ cisnienie powietrza s t a r t o w e g o l command rpm/ obroty nastawione engine rpm/ chief rpm limit/ ogranicznik obrotow maksymalnych critical sveed setuointl 'obrot6w. kry ycznych shaft generator in service/ prqdnica walowa wlqczona engine critical speed/ krytyene obrory silnika output limited/ ograniczenie mocy maksymalnej wolne obracanie praca iobroty) morskie z niskq emisjq NOx sound oj7 uylqczenie ~jgnalizacjiaku~@cznej alarm ackn.

bramka typu MODULO 2 (nierownowainoSC) .zintegrowany system nadzoru key pad -panel przyciskow operacyjnych klaxon horn -buczek alarmowy knob -galka. pokrptlo knock-off -wylqcznik samoczynny latch -przerzutnik z pamipciq -input -wejScie zatrzaskowe light emitting diode (LED) .cyfrowy czujnik prgdkosci obrotowej display -wyhwietlacz. stan zagrozenia full speed -. dzialanie.sygnal alarmowy -switch -wylqcznik awaryjny.5. informacje logger -rejestrator danych (np.cycle of cykl operacji operational readiness . kierowanie (pracq urzqdzenia) controls . regulacja rpczna lever .peha prgdkoSC awaryjna governor -regulator bezpieczenstwa -overload -przeciqzenie awaryjne -stop -ogranicmik.liquid crystal (LCD) -wykwietlacz cieklokrystalicmy module .diwignia sterowania rpcznego selector -przelqcznik rpczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rgczne-automatyczne monitoring -kontrola.exclusive OR . wylqcznik bezpieczenstw a end . nadzor desk -pulpit urzqdzen kontrolnych .dioda elektroluminescencyjna load -obcieenie control . wylqcmik bezpieczenstwa stop .dane.AND with negated output -bramka typu negacja .czujka temperaturowa dial-gauge .cykl data . czujka .modul wykwietlacza element -czgSC skladowa -delay -with specified dely time -uklad op6zniajqcy z opoinieniem ustawialnym .) mode .temperature . praca operation -operowanie. monitor .working .przerzutnik bistabilny typu RS emergency .NOT (NEGATER) . zatrzymywania silnika glownego) signal .sprzgzenie zwrotne mechaniczne flash .zdalny panel kontrolny system -uklad kontrolny unit -panel kontrolny operating -operacyjny -gear -mechanizm zdalnego zamykania (drzwi wodoszczelnych.czujnik zegarowy digital -cyfrowy control .mean time between -s (MTBF) -Sredni okres migdzyawaryjny feedback .NAND .tryb pracy (np.czujka . awaria indication .stan awarii. SILOWNIA cycle .gotowoSC operacyjna (np. zakonczenie --position switch -wylqcznik krancowy engine . typu I (iloczynu logicznego) .elementy regulacji i sterowania . zaworow itd.sygnalizacja uszkodzenia .manewr6w) detector .level .obciqienie robocze manual -rpczny -control -sterowanie rpczne. sterowanie rgcznei automatyczne) system . tyrystora) -AND -b.RS bistable .funkcjonowanie.sprzpzenie zwrotne linkage .kontrola obciqzenia .silnik alarm panel .bramka typu negacja .monostable -przerzutnik monostabilny .system operacyjny operation .tablica alarmowa silnika -diagnostic system -uklad diagnostyczny silnika failure -blqd.koniec.obwod scalony -monitoring and control system -zintegrowany system nadzoru i sterowania monitoring and system .detecting . koncowka.czujnik poziomu -resistance temperature (RTD) -czujnik termorezystancyjny . uszkodzenie.czujnik.sterowanie cyfrowe speed sensor .przycisk awaryjnego (np.bramka negujqca input information -informacja wejiciowa input/output (Vo) -wejScieiwyjScie integrated -zintegrowany circuit (IC) . urzqdzenia) - - - - - - - -- - - -- .sygnal wyjSciowy regulatora cyfrowego flip-flop -przerzutnik function select -wybor funkcji - - - - - - - - - - - gate -bramka (np.remote unit . sterowanie.

panel w CMK I relay panel panel przekainikowy v main engine silnik gldwny engine side control console telegraph .......1 control room panel ........... engine control room display unit/ monitor .......kontrola osiqgdw statku bridge mostek display unit/ monitor ship speed/ predkoit statku wind speed and direction/ predkoit i kierunek wiatru G%?c-- ...konsola telegrafu na stanowisku Iokalnym - - - ship performance monitoring .....centrala manewro- 1 t fuel Pow/ przepiyw paliwa fuel temperature/ temperatura paliwa shaft power sensor/ czujnik mocy nu wale .

input -wejiciowy czujnik pomiarowy .tablica kontrolna.sygnal .czujnik kontrolujqcy (utrzymuja.regulacja ciinienia.sterowanie sekwencyjne sequential processing-przetwarzanie sekwencyjne sequential start . temperatury . sekwencja control .zapis.przeregulowak (przekroczyk nastawc dopuszczalnri) panel -plyta (czolowa).spadek ciinienia alarm -alarmowy sygnalizator ciSnienia control .czujnik ciinienia oleju .regulator regulation -regulacja .drzwi samozamykajqce sic self-steering .sygnal uruchamiajqcy. presostat gauge .czujnik pomiarowy .samozamykajqcy sic cock -kurek samozamykajqcy sie door .rozklad ciinien drop .samonastawny self-aligning .urzqdzenie zabezpieczajqce. automatyczny self-adjusting .urzqdzenie redukujqce c.zdalne sterowanie speed adjustment -zdalne nastawianie prcdkoSci obrotowej remotely controlled -zdalnie sterowany safety cut-out -wylqcznik bezpieczenstwa safety device .regulator samonastraj alny semi-automatic -pblautomatyczny sensor . cy) stale ciinienie .pressure pick-up .c.telltale .obrobka (danych) processor -procesor program (programme) -program.czujnik drgan servo-mechanism -senvomechanizm servomotor -senvomotor.heat .actuating .high pressure control .czujnik ciepla . SILOWNIA operational safety . zabezpieczenie self-acting -samoczynny.czujnik ciinienia . regulatorze. pewnoik (dzialania) remote -zdalny control .filtr samooczyszczajqcy sic self-closing .niezawodnoik. wahanie output -wyjicie device -urzqdzenie wyjiciowe information .informacja na wyjiciu .temperature . czujka point .signal .bezpieczenstwo eksploatacyjne (np. czas ustalania signal . tablica .wysokoik ciinienia (slupa cieczy) monitoring .5.-- . ustalony pressostat .intermediate . rejestr recorder . obiekt regulowany preset -zadany.start sekwencyjny set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu. wybieranie device -urzqdzenie nastawcze.samoczynne sprawdzanie sic self-cleaning -samooczyszczajqce sic filter .kontrola ciinienia element -czujnik manometryczny reducing station .punkt podlqczenia czujki plant -urzqdzenie.emergency sygnal alarmowy - - --- -- - - - - - - - - . przyrzqd rejestmjqcy dane.sygnal alarmowy .temperature .regulacja poirednia - - - - - - - - - - - relay -przekaznik (to) relay -przekazywak reliability .regulator programowy record . p.measure .fotokomorka photosensor -fotokomorka pickup -przetwornik.rejestrator.stacja redukcji ciinienia -reducing unit .czujnik temperaturowy . wskazania urzqdzen recording instrument -urzqdzenie rejestrujqce regulator .oscylacja.czas regulacji.working . tablica wskaznikowa photocell .ciinienie robocze processing (of data) .measure.sterowanie automatyczne self tuning regulator . plan controller .alarm . transformer -przetwornik ciinienia vessel -butla (zbiornik) ciinieniowa .samoustawny self-check .manometr head .czujniki pomiarowe . urzqdzenia) order logger -rejestrator polecen (np. telegrafu maszynowego) oscillation . czujniku) setting -nastawianie.sygnal wyjiciowy (to) overshoot . nastawiajqcy .oil pressure . silownik sequence -kolejnoik. senvomotor -time .ciinienie autotransformer -przetwornik cihnienia distribution .presostat wysokiego ciinienia pressure . zaprogramowany.vibration pick-up .

selsyn transformatorowy generator . sygnal - .limit -wylqcznik krancowy .sygnal ostrzegawczy sound signalling . instalacja -pneumatic .reference .rise .czas narastania .spadek temperatury -rise -wzrost temperatury terminal -urzqdzenie koncowe.regulator prqdkoki obrotowej speeder spring .czujnik poziomu progowy . ENGINE ROOM .sygnalizacja zakonczenia.emergency -wyiqcznik bezpieczenstwa .neutral position -pozycja neutralna . wylqcznik.czas przelqczania synchro . terminal termel -termoelement thermoregulators -termoregulatory time .fall .float .pressure .czas opadania .on-. bez obslugi czlowieka engine room .sygnalizacja akustyczna speed governor .sygnal odniesienia -relay -przekainik sygnaiowy -warning .wylqcznik krancowy .end-position .selsyn nadajnik -receiver .kontrola temperatury detector -wskaznik temperatury fall . prcdkohciomierz drive gear -naped tachometru telemotor -telemotor --gear -urzqdzenie telemotoryczne system . temperatur) transducer -przetwornik .system. uklad.system telemotoryczny temperature -temperatura control .5.spreiyna nastawna regulatora predkohci obrotowej switching time . manewrow. obroty robocze - - - - - - -- - - .bezwachtowy.transient .silownia bezwachtowa working speed -predkohk robocza.spring-loaded -wylqcznik spr@ynowy tachometer -tachometr.synchronizator system .czas narastania w stanie nieustalonym trace -wykres rejestratora (np.system pneumatycmy switch -wlqcznik.-wlqcznik - - - - - - - - iqcznika) pressure -presostat .ending .czujnik plywakowy poziomu wody .off position -polozenie spoczynkowe (prze- zakonczenia light -lampka sygnalowa processing unit (SPU) -jednostka przetwarzania danych .master -wlqcznik gl6wny . przeiqcznik .off -wylqcznik .przetwornik cihnienia trip -wylqcznik samoczynny setting -nastawa wyzwalacza unmanned .level .selsyn -control selsyn .selsyn odbiornik synchronism -synchronizm synchronizer .czas .

zawdr sterujqcy ssaniem suction modulation valve . SILOWNIA 3 Refrigerating unit -parts agregat chlodniczy .5.cz&i cylinder valve/ zawor butli kainik ciinienia locknut/ nakrqtka zabezpieczajqca z tworzywa Mylar -olnierz enclosing tube collar/ tulei szczelniajqcy i kotpak piston/ tloczek* top return spring/ gorna sprczyna powrotn 1 bottom return sprin dolna sprgiyna powrot filter/ filtr .

5. ENGINE ROOM Reciprocating compressor .spreiarka tlokowa @ e e cylinder head gasket/ uszczelka giowicy cylindra discharge valve screw and lockwasher/ Sruba mocujqca zawor tloczny z podkiadkq zabezpieczajqcq discharge valve stop/ ogranicznik zaworu tiocznego 0 @ valve plate gasket/ uszczelka ply@ zaworowej oil pump and bearing head giowica lo.&skowa r pompy olejowej rzewdd ssania oleju oil pressure relief va zawdr przelewouy o .

. SILOWNIA Refrigeration .urzqdzenie chlodnicze sprqzarkowe condenser (type) .skraplacz piaszczowy .zbiornik solanki calcium chloride .dochlodzenie system .sprqzanie refrigerating plant .stopier'i dehumidifier .osuszacz.chlodzenie agent . kana1 tloczny - - - . studzik coolant -czynnik chlodzqcy cooler .chlodzenie przeponowe .fan .filtr absorbcyjny absorption refrigerator -chlodziarka absorbcyjna absorption .chlodzenie wentylatorowe .czynnik chlodzqcy coil -wqzownica chlodzqca down . odwilzacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz de-icer -odladzacz de-icing -odladzanie delivery .(typ) skraplacza .quick .water-cooled .schladzanie ..nadmuch brine .chlorek wapnia chamber -komora .odmrazanie heater -podgrzewacz odszraniajqcy room -rozmrazalnia degree (deg..chlodnica chilling .sub.chlodnica solanki cooling .chlodnica .5.wylqcznik wentylatora skraplacza -pot .wgzownica obiegu zamkniqtego -cooling wqzownica systemu chlodzqcego .skraplacz chlodzony wodq condenser (elements) -czgSci skraplacza - - - -- - - - - -condenser pressure control (CPC) -sterowanie ciinienia skraplacza condenser pressure transducer (CPT) -przetwornik ciinienia skraplacza -control transformer (CT) -transformator sterowania defrost termination sensor (DTS) .vacuum .awarjjny wylqcznik ominiqcia automatycznego programu chlodzenia cooling .wstepne schladzanie . woda morska cooler .urzqdzenie chlodnicze .analizator blower section .suction -komora ssania charging connection .chlodzik.tube -rurowy skraplacz .zasilanie.finned -wqzownica ozebrowana .przetwornik ciinienia skraplacza .szybkie schladzanie coil -wqzownica ..pre-.chlodzenie wstqpne -jacket .- -- - - - - - .szybkie schladzanie .still air chlodzenie grawitacyjnym ruchem powietrza plant . tloczenie duct -przewod zasilajqcy.shell .(chlodniczy) agregat absorbcyjny air-cooled cargo -ladunek chlodzony powietrzem analyzer .emergency bypass switch . maszynownia chlodnicza .fore.heating -wgzownica systemu grzewczego compression .odmrazak defrosting .rapid .chlodnictwo absorbs .skraplacz .odwadniacz shell -plaszcz skraplacza -tube sheet . OF) .cupro-nickel -wqzowica miedzio-niklowa .odparowywacz pressure transducer .polqczenie do uzupelniania czynnika chlodniczego chiller .absorbowak absorbent filter .solanka.chlodzenie prozniowe deflector .Sciana sitowa tubes .skraplacz chlodzony powietrzem evaporator .oddzielacz kropel (to) defrost .czujnik stanu rozmraiania fan switch (CFS) .closed coil system .wstwne schladzanie (ladowni przed przyjqciem ladunku) .rurki contact icing -zarnrazanie kontaktowe (to) cool .schladzanie -plant -urzqdzenia chlodnicze.pre.pressure -komora cihieniowa .chlodzenie solankowe tank .absorbcja -refrigerating plant -(chlodniczy) agregat absorbcyjny -unit .air cooled .OC.system chlodzenia -tower -wieza chlodnicza .

niskoprofilowa z~bata f valve cap screw/ Sruba mocujqca zawdr suction valve/ zawdr ssqcy 1 rurka pohoru oleju 1 .Compressor -sprgiarka relief valve/ oil pump and bearing/ oil pump and bearing head/ glowica pompy valve plate pfyta zaworowa low profile gear oil pump . Sruby mocujqce (dolnq panewke) suction strainer Motor end cover uszczelka zaworu Sruhy i podkladki fil .

marine .cieplo zamarzania .czynnik mrozqcy freezer -zamrazarka capacity -pojernnolk zamrazalnicza .distributing .chlodniczy.freon .izolacja z folii forecooler .sprzqt zamrazalniczy -point . solanka) refrigerate .quick .cieplo utajone of freezing .odwadniacz czynnika cieklego pre-cooler .5.stan (skupienia) cieczy subcooler .freon .snap .high side -plywak wysokiego poziomu . na kontenerze) refrigeration .amoniak .podgrzewacz wqzownicy (do odladzania parownika) . SILOWNIA differential pressure control .schladzanie wstqpne rate of air circulation .chlodzik chamber .urzqdzenie chlodnicze room -pomieszczenie chlodnicze store . przedchlodnia pre-cooling .zespol urzqdzen chlodniczych refrigeration system (expansion) .zbiornik plynu state .slow -powolne zamraianie . chlodnictwo capacity -wydajnoiC chlodzenia .dwutlenek wqgla .chlodziwo (chlodniczy czynnik polredniczqcy.folia insulation . parownik coil -wqzownica parownika heater .gaz .difluorodichloromethane -freon 12 (dwufluorodwuchlorometan) .zespol urzdzen chlodniczych -unit -agregat chlodniczy (np.dwutlenek .skraplarka -plant .punkt zamraiania .komora chlodnicza plant .dry .presostat r6znicowy equalizing line -przewod wyrownawczy evaporate -parowak evaporation -odparowanie evaporator -wyparownik.cieplo exchanger -wymiennik ciepla .chlodnia prowiantowa unit -kontener chlodzony vehicle .samochod-chlodnia refrigerating. schladzaC refrigerated .dioxide . chlodzqcy capacity .chlodnictwo okrqtowe plant .parownik zalany fan section .ammonia .low side .secondary . chlo-transmitting dziwo pre-cooler .czynnik chlodniczy condensing coil .monofluorotrichloromethane .szybkie zamrazanie .chlodzik.chlodzony cargo .accumulation of .contact -zamrazarka kontaktowa (wielkoplytowa) freezing -zamarzanie. np.dochladzacz czynnika cieklego medium -czynnik .wstqpna chlodnica plynu -receiver .schladzalnia.ladunek chlodzony container .system chlodniczy (ekspansyjny) -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - .chlodnia prowiantowa refreezing -ponowne zamrazanie refrigerant .szron .szybkie zamarzanie .fluorinated .plywak niskiego poziomu foil .pojemnolC chlodni.difluoromonochloromethane-fkeon 22 (dwufluorodwuchlorometan) .latent .of respiration -cieplo oddychania intermediate plate -plytka poirednia liquid -ciecz line drier .iloiC cyrkulacji powietrza rectifier -wykraplacz reefer .flooded .chlodzenie. wydajnolC chlodnicza coil -wqzownica chlodz~ca machine .freon .czynnik chlodniczy .chlodziwo czynnik polredniczqcy.carbon dioxide .suchy parownik .czqlC wentylacyjna filter-drier -filtr osuszajqcy float -plywak .ladownia chlodzona stores . zamrazanie chamber -komora zamraialnicza cycle -cykl zamraialniczy equipment .skraplacz (wqzownica do skraplania czynnika) .freon 11 (gaz chlodniczy) heat .oszranianie gas .mrozenie szybkie frost .chlodnica wstqma freezant .rapid .kontener chlodzony -hold .

supply temperature (STS) .dielectric -rozmrazanie diaelektryczne .czujnik temperatury powietrza chlodzqcego shaft seal cover -pokrywa uszczelnienia walu splash lubricated -smarowanie rozbryzgowe spray brine system .temperatura rozmrazania thawing .membrana.thawing .czujnik temperatury powrotu rejestratora -return temperature (RTS) -czujnik temperatury powietrza powracajqcego .woda box -przestrzeti wodna eliminator . ENGINE ROOM .return recorder (RRC) ..temperatura nasycenia .sub-freezing -temperatura ponizej punktu zamarzania . rozmraialnia theoretical volumetric output .czujnik (temperatury) otoczenia .sterowanie termostatem water .solanka z wody morskiej sensor .-pokredni syst..ambient (AMBS) .schladzania -- rupture disc .kana1 ssawny temperature -temperatura . przepona bezpieczehstwa sea brine .termostat stanu podgrzewacza thermostatic control. termoregulator thermostat -termostat .heater termination .czujnik .direct .chlodzenie natryskiem solanki spray pump -pompa smarowania rozbryzgowego strong mixture -bogaty roztwor suction channel .5.wlaiciwa (chlodnicza) wydajno6C obj@o6ciowa thermal relay -przekaznik cieplny thermocouple -termopara thermodynamics -termodynamika thermometer -termometr thermoregulator -regulator temperatury.indirect .odwadniacz -pan -wanienka wodna (pod wyparownikiem) - - - - - - - - - .schlodzenia .ambient -temperatura otoczenia - - - - freezing -temperatura zamarzania saturation .-bezpoiredni syst.rozmrazanie -off process -rozmrazanie .defrost termination czujnik stanu rozmrozenia .electrical resistance -rozmrazanie prqdem elektrycznym thaw room -przedchlodnia.

Aarhus uszczelka pokrywy koricowej ua~c~t-mu punrywy nurrcuwg .wersja chlodzona wodq gasket for end cover/ e l k pokrywy koricowej dust strainer/ gasket f o r water cover/ s z c z e l k a pokrywy wodnej piston pin/ sworzeri tloka I discharge stop valve zawbr ttoczno .odcinajqcy A top cover pokrywa gbrna gasket for top cover/ szuszczelk polnyuy gornej zwrotna zaworu ssqcego earrng cover at shafi en pokrywa toiyska na koricowce watu gasket for side cover/ uszczelka pokrywy boczngj main hearing bushing/ ewka foiyska gldwnego magnetyczne unalogowy panel sterowania pokrywa wodna or1 charging valve/ water cover- gasket for water cover/ uszczelka pokrywy wodnej source: Suhroe.d cover - Reciprocating compressor -sprgiarka tlokowa water cooled version .

casing cover/ pokiywu ?butJ-.nce piston sleave/ ka tloka rdwnowaiqcego Screw compressor -sprgiarka Srubowa lnierz strony ssycej sucction cover pokrywa strony ssqcej micros. bearing head gasket/ uszczelka gfowicy loiyskow<j earing heud casing/ hudowa gtowicy ioiyskowej zawdr suwako ..witch base plate/ main rotor casing/ giowna obudowa wirniku seal cover gasket/ uszczelka poktywy uszczelniajqcej nszczelniujqcej" " .

Condensing unit -zespdl skraplajqcy compressor/ sight glass (oil)/ szklo discharge isolating valve/ zawdr odcinajqcy stmny ttocznej oil d@erential pressure switch/ presostat roznicowy igh pressure switch/ resostat wysokiego ciinienia podgrzewacz (oleju) w skrzyni korbowej sea wylot u filtr - refrigerantjlter . York Rrfr~gcr(~rion.szacz czynnika ch/odzqcego refrigerant charging valbe/ zawdr uzupehiania czynnika chlodzqcego ' LP switch/ wytqcznik niskiego ci.nienia sourer.su. Morinr .drier/ o.(.

5.balanced .starting air .back-pressure -zaw6r przeciwcihieniowy .suction side of .modulacyjny zawor ssania .high (HPS) -pr.spr..at constant -pod stalym ciknieniem .ciinienie najwyzsze readings . wsteczne.gauge .head -wysokoiC ciinienia (slupa cieczy) .zbiornik cihieniowy - - - - - - - - - - - - - - - - - high-pressure -wysokociinieniowy. powietrza roboczego .zawor zwrotny .expansion capillary type .strona ssqca kompresora cylinder .cisnienie powietrza startowego vessel .Schrader -zaw6r Schradera (zawor otwierajqcy sig pod naciskiem zewnqtrznym) .tongue .zawor plytkowy .atmosfera (jednostka) compress -sprqzaC compressed air system .reciprocating .cylinder.spadek ciinienia .cii.zawor rozprqzny typu kapilarnego . butla.limit .presostat r6znicowy pressure -cisnienie above atmospheric .ciinienie graniczne .sealed -unit .suction solenoid (SSV) -elektromagnetyczny zawor ssania .sprqzarka awaryjna .back-.wysoka prbznia valve -zawor .stycmik sprqzarki -crankcase heater (CCH) -podgrzewacz skrzyni korbowej sprqzarki .suction solenoid . tloczqcy sprqzarki .zawor elektromagnetyczny .rozklad ciinien drop .sprqzarka wyporowa .discharge service . walec differential pressure control .purge .sprqzarka rotacyjna z lopatkami Slizgowymi .zawor plywakowy .zawor rozprqzny .constant pressure -zawor stalocihieniowy .zbiorniki powietrza atmosphere (atm) .odczyty cihienia .expansion superheat . wysokoP'&Y low pressure control .solenoid .thermostatic exp.high .Srednie cii.system powietrza sprqzonego compression -sprqzanie compressor -sprqzarka .z. rozPKAY --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - .king .expansion -z.funtow na cal kwadratowy (jednostka cihienia) pressure switch -presostat .rozprqzny zaw6r przegrzania .booster .modulacyjny zawor ssania .nadcihienie . uzyteczne -peak . agregat hermetyczny .emergency .niskie ciinienie -mean effective . wysokiego cihienia -water (WPS) -presostat ciinienia wody superpressure -ciinienie bardzo wysokie vacuum -pr6znia gauge -wacuometr .zaw6r odpowietrzajqcy zawor rozprqzny szyb-quench expansion kiego schladzania .float . przeciwcihienie (przed sprqzarkq chlodniczil) below atmospheric -podciinienie distribution ..spr.hand expansion -rgczny zawor rozprqzny .low (LP) .termostatyczny z.sprgzarka czolowa .rotary . powietrza startowego . ENGINE ROOM Compressors and pressure spreiarki i cihienie air receivers -zbiornik powietrza air bottles .starting air .presostat niskiego ciSnienia manometr -manometr pounds per square inch (psi) .spr.sucction modulation (SMV) .high (HP) -wysokie ciinienie .suction modulation .centrifugal .globe type .zawor odcinajqcy przed zaworem rozprqznym .elektromagnetyczny zawor ssqcy . rozprqzny (ekspansyjny) .zawor kulowy .expansion control .nadcihienie .zawor odciqzony .rotar sliding vane ..sprgzarka odirodkowa contactor (CC) .service air .non-return .excess .manometr .sprqzarka rotacyjna .

powietrza mixing section/ sekcja mieszania preheatedair cooler/ podgrzewacz.Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja discharge/ vylot powietrza lir exhaust air fan/ wentylator wyciqgowy exhaust air section/ ekcja wyciqgu supply air duct/przewdd nadmuchu.chiodnica wstqna supply air fan/ wentylator nadmuchowy bathroom/ distribution s e c t i o w a z i e n k a sekcja rozdziaiu kabina powietrza air conditioning unit szafa klimatyzacyjna air discharge grill/ pressure gauge switch/ okiego ciinienia nia skraplacz skrzynka poiqczeniowa .

ENGINE ROOM Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja - .system wentylacji ventilator -wentylator. obiegowe -trunk -kanal wentylacyjny air conditioning -klimatyzacja compressor .nawiewnik . osuszanie dehydration -odwadnianie dryer .glowica nawiewnika dehumidification-odwilzanie.urzqdzenie klimatyzacyjne condensing moisture -wilgoC kondensacyjna cowl .exhaust -wentylator wycislgowy .agregat klimatyzacyjny conditioning unit .mushroom -wentylator grzybkowy .recirculated -p. wywietrznik.wietrzyC. przewietrzak. wywiewnik trunk -przewod nawiewnika -turning gear -mechanizm obracajqcy nawiewnik .uptake -wentylator wyciagowy venting -odpowietrzanie.wentylator napqdzany elektrycznie . otaczajqce casing --.p. przewietrzanie duct -przewod wentylacyjny . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora cover -pokrowiec wentylatora cowl -glowica wentylatora .axial flow -wentylator osiowy cooling .vacuum -wentylator wyciagowy mushroom head -glowica wentylatora grzybkowego (to) ventilate .osuszacz exhaust -wycislg (powietrza) duct -przewod wentylacji wyciagowej -fan -wentylator wentylacji wycislgowej -pipe -przewod wentylacji wycislgowej ventilation -wentylacja wycislgowa exhaust vent -wentylator wycicgowy fan -wentylator .out-take wentylator wycislgowy.induced draught -wentylator wyciagowy .chlodzenie wentylatorowe - - - --- - - - .sprqzarka klimatyzacji condenser .kana1 wentylacyjny cleaner .electrical driven air -powietrze ambient .mechanical -wentylacja mechaniczna -panel -klapa wentylacyjna . wentylowanie.supply -wentylacja nawiewowa -system .system klimatyzacji -unit . wentylowaC ventilating -wentylacyjny fan -wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny ventilation -wentylacja.5.intake .skraplacz klimatyzacji --system . spust ciknienia - - - - - - -- .filtr powietrza conditioned -klimatyzowany conditioning -klimatyzacja .

giqtki fouling -zanieczyszczenie foundation .instrukcja obslugi sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.otwory .oS.aperture .ulec uszkodzeniu. wal osiowy.dmuchaC blow free . prowadzqcy drawbolt . giqtkie flexible hose -wqz elastyczny.instalowak.defekt silnika .internal -uszkodzenie wewnqtrzne fit out -wyposaiyC fit for -przystosowaC (do czegoi). odchylenie.engine .zailepiak otw6r defect -wada.Srednica otworu dirt trap . ugiq cie detection -wykrywanie diameter -Srednica . pasujqcy fitted with -wyposaiony w - - - - - - - fitting . niedzialajqcy install . przewidywana tnva1oSC (to) fail .Sruba Scieajqca elongation -wydluzenie estimate -oceniaC excessive wear -nadmierne zuiycie expected life . konsenvowaC maintenance . pokrywa flexibility -elastycznoSt.udrozniC breakdown -awaria .excessive -nadmierne tarcie guarantee claims -roszczenie gwarancyjne hand tight -dokrqcony (docirtgniqty)rqcmie holes . zakladaC interchange -wymiana instruction -polecenie. p6106 belt -taSma. w uiyciu jack . rozkaz instruction .obsiuga konsenvacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniaC (to) make water -przeciekaC maker -producent malfunction .osadnik disengage -rozlqczyk disengaging gear -urzqdzenie zwalniajqce dismountable -zdejmowany distribution -rozklad documentation -dokumentacja . zlqcze lapped surface contact .czyszczenie plomieniem clearance gauge . do centrowania in operation -w dzialaniu.obslugi) w formie brosmry . szkolenie booklet . pas blow .luz maintain -utrzymywak.flame . giqtki flexible shaft -wal elastyczny.szczelinomierz close . dokumentacja urzqdzen dowel -korek ustalajqcy.dokumentacja wyposazenia. zablokowaC circular -okrrtgly cleaner -Srodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie. zawieSC failure -defekt. awarii.luz.equipment . montaz fixed orifice -kryza stala flap -klapa. w ruchu inoperative -nieczynny. SILOWNIA Engine overhauls and repairs przeglqdy i naprawy maszyn admissible (range) -zakres dopuszczalny allowance .niewlaaciwe (wadliwe) dzialanie manhours -roboczogodziny manufacturing defect -wada produkcyjna misalignment -nieliniowoSC ustawienia mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC - - - - - - .instrukcja (np.manufacturing -wada produkcyjna defective -wadliwy deflection . o.zakleszczaC siq jammed -zakleszczony joint -polqczenie.znaczna awaria. defekt . duza awaria centering -centrowanie chock -zaklinowaC. giqtkoSC flexible connection . otwory zosiowane.podnoinik (to) jam . awaria .konserwacja. oczyszczanie .stycznoSC na powierzchni dotartej lost motion . polecen in use -wykorzystywany. tolerancja assembly -montaz.latent -wada ukryta .fundament (urzqdzenia) -plate -plyta fundamentowa friction -tarcie .dopasowanie.przewidywany czas eksploatacji.polqczenie elastyczne. montowaC axle .instrukcja.5. utrzymanie (sprawnoSci technicznej) service .operating .odksztalcenie.major .aligned -otwory ustawione w linii.

bottom . dokladny pre-ignition -przedwczesny zaplon prepare -przygotowaC pre-specification-wstqpna specyfikacja stoczniowa prevent -zapobiegaC pulsation -pulsacja. powazniejszy remont .non-failure .odpornoSC na Scieranie. przeglqd part . wyzlobienie refacing .spgcznienie metalu wastage . pulsowanie puncture -przebicie.sekwencja.praca .zuzyta czgSC withstand -wytrzymywaC ---- -.odciqk (doplyw) .odpornoSC na zuiycie. ENGINE ROOM mishandling -niewlahciwa obsluga modular -modularny structure -budowa modulowa off-centre -mimoSrodowy opening -otwor.obsluga shake -wstrzqs shut-off .mniejsze naprawy retainer -element ustalajqcy score -wzery na biezni loiyska seal -uszczelka. ocena wzrokowa pierce -przedziurawik.czgSC zamienna -top . na czgiciach zamiennych) tighten .funkcjonowanie.rownomierne zuiycie wear and tear -zuiycie normalne .czgSC dolna .owalnoSC (np. wzery polish -polysk. standard -code of practice -przepisy techniczne stress -naprgzenie .zatarcie (np. Scieranie . polerowaC precise -precyzyjny.no-failure . na zuj c i e work .lista czgici zamiennych .major .fair . bez usterek. umocniC troubleshooting -wykrywanie usterek unburnt -niespalony unserviceable -niezdatny do uiytku unterside .remont.(system) zarzqdzania czgSciami zamiennymi --inventory list .thermal -naprgzenie termiczne structural damage -uszkodzenia strukturalne tag -etykietka (np.szpara (spare) parts -czpSci zamienne control . dzialanie .czgSci nj.normalne zuzycie wearing -zuiywanie out .formularz zamowienia czghci zamiennych sequential number -numer kolejny formularza zamowienia spring -pgknqC surface -powierzchnia standard -wzorzec. przebiC otwor pitting -korozja wzerowa.czgSC . zakleszczenie - - - - - - - - - seizure -zatarcie. silnika).grafik. zakleszczenie seizing-up -zatarcie.czgSC spodnia upset .kurek odcinajqcy slot .czgici wzajernnie wymienialne -purchase order @o) . bezawaryjne . wglgbienie.interchangeable .tloka) overhaul -remont kapitalny .zakres napraw .zuiywanie sig -parts .uniform .spare .extent of .z. rysa sequence .cock .szlifowanie gniazd zaworow reliable -niezawodny repair -naprawa . norma.dz.general .wigksza naprawa. otwarcie operation'.kontrola czgici zamiennych. uszczelnienie seam -pgknigcie. management .extent of .- - - - -- - - - - .interchangeability of -zamiennoSC czgici .graphic . harmonogram secure -zabezpieczak seizing .minor . przeklucie purge -usuwaC (niepozqdanq substancjg) rating plate -tabliczka znamionowa readiness -gotowoSC recess -wngka.czgSC skladowa . kolejnoSC schedule -harmonogram .walne quality .gorna czgSC perusal -oglgdziny.ubytki spowodowane korozjq wear -zuiycie monitoring -kontrola zuiycia resistance .component .uszczelniC. zarzqdzanie cz. zakres prac specification .dzialanie bezawaryjne outflow -wyplyw ovality .specyfikacja prac (remontowya worn -zuzyC part .zakres robot. zakleszczenie service .emergency -naprawa dorazna .5.

nawigacja przybrzeina i podejScia 264 7. Weathering -sztormowanie 17.radar i urzpdzenia antykolizyjne 12. Navigation . Directions -kierunki 9. Ice navigation -iegluga w lodach 18.sygnalizacja i sygnaly . Radio & GMDSS communication -lqcznoSf radiowa i GMDSS 19. Radar. ARPA. EPA . Astronavigation -astronawigacja 246 252 3. -prawo drogi morskiej 15. Bridge and bridge equipment . Electronic navigation aids -elektroniczne urzpdzenia nawigacyjne 258 260 5. ATA. Ship Handling -manewrowanie statkiem 16. Signalling and signals .nawigacja 2.nawigacja 10. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 11.6. Track control system . Charts and publications -mapy i publikacje 6.system Sledzenia drogi 14. Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu 13. Collision Avoidance Regs. Coastal navigation and approaches .mostek i jego wyposaienie 4. Telex command codes and abbreviations -kody i skr6ty teleksowe 20. Navigation . Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i kyrokompas 268 8.

NAVIGATION t?elestial I .dwnikowy co-ordinate system uklad wspdlrzednych North celestial pole/ terrestial sphere/ kula demska celestial concave/ sfera (kula) niebieska Greenwich hour angle (GHA)/ Gryniczowski kqt godzinny South celestial pole/ poludniowy biegun niebieski Horizontal co-ordinate system horyzontalny uklad wspdlrzednych 9bsewer's meridian/ horyzont astronomiczny observer's inferior meridian/ dolny niebieski poludnik obsenvatora Nadir/ nadir .6.

third adjustment of the sextant .equal -s method -metoda rownych wysokogci .concave . gwiazdozbior declination -deklinacja dip .diurnal .position -kolo p'ozycyjne .sun . almucantar altitude -wysokoik (ciala niebieskiego) correction -poprawka wysokokci c. kolo godzinne .obnizenie widnokrqgu distance of visible horizon .vertical -kolo wierzcholkowe circumeridian -przypoludnikowy civil twilight .equator -rownik niebieski . NAWIGACJA Astronavigation .first of the sextant .iwit cywilny co-altitude .czas astronomiczny triangle -trojkqt biegunowy twiglight .odlegloik widnokrqgu diurnal -dobowv abberation .odlegloik zenitalna.partial -zakmienie czgiciowe .kolo godzinne of altitude -kolo wierzcholkowe of declination . .n.navigation astronawigacja biegun niebieski -pole .total -zakmienie calkowite ecliptic -ekliptyka equinox -punkt rownonocy.sfera (kula) niebieska .aberracja roczna .simultaneous -s .t) -rownanie czasu - - - - - - - - - .astronawigacja abberation .annular .nautical .luk dzienny inequality .sphere sfera niebieska - celestial -niebieski - - - -- - - - - - - chronometer -chronometr (okrgtowy) circle .odlegloik biegunowa.n.6.fix -pozycja astronomiczna .horizon -horyzont niebieski .n.tor pozornego ruchu wlasnego Slonca ascending node -wpzel wstepujqcy ascension -wschodzenie.Swit.annual .kolo.nierownokk dobowa motion -ruch dzienny parallax -paralaksa dzienna dawn . r6wnonoc . dopelnienie deklinacji co-latitude . pozorny altitude -wysokoik pozorna error -blqd pozorny -horizon -horyzont pozorny.zakmienie obrqczkowe .double .usunipcie b l ~ d u sekstantu na niepionowoik lusterka ruchomego .aberracja dobowa arc .aberracja dobowa accrue -przyrastak (o poprawce) adjustment -usunipcie blpdu (tu: sekstantu) .true -wysokoik astronomiczna anomaly -anomalia apparent -widoczny.kolo godzinne of equal altitiude -kolo pozycyjne of position .index correction (IC) .autumnal -rownonoc jesienna .vernal -rownonoc wiosenna equation of time (eqn. .astronomiczna linia pozycyjna -time .jednoczesne obsenvacje wysokoici c.astronawigacja - - - . odchylenie . okrslg .observed -wysokoik obsenvowana wysokolk c. . zmierzona sekstan-sextant tem .dopelnienie szerokoici geograficznej obsenvatora conjunction -koniunkcja constellation -konstelacja.iwit astronomiczny astronomy -astronomia . kolo wysokoici.meridian -poludnik niebieski .zakmienie slonca . dopelnienie wysokokci co-declination .kolo pozycyjne of right ascension -kolo wzniesienia prostego.doba astronomiczna -position line . brzask eclipse -zakmienie .hour . horyzont nawigacyjny noon -poludnie prawdziwe path of the sun .poprawka indeksu (sekstantu) .second of the sextant -usunigcie blgdu niepionowokci nieruchomego lusterka sekstantu .usuwanie blpdow sekstantu (nier6wnolegloici lunetki) almucantar -rownoleinik wysokoici. wznoszenie sip difference -roznica rektascencji astronavigation -astronawigacja astronomical -astronomiczny day .n.dwie niejednoczesne linie pozycyjne z jednego c.aberracja.

NAVIGATION Sun movement Wch S(orlca meridian passage/ kulminacja Slorica upper transit/ height of eye/ wysokoSd oczna obseiwatora / Moon's phases -fazy Ksieiyca IV IZ \ 4 I 11 @ c IV promienie Slorica -sun rays/ III v VI VII VIII waxing moon/ Ksigjc przybierajqcy # waning moon/ Ksigiyc ubywajqcy .r1 6.

-blqd oosbowy .gwiazda polnocna - - - - - .kulminacja dolna (c.shade -blqd wywolany szklami przyCmionymi sekstantu .latitude of a .Slonce hwiecqce o polnocy fiako gwazda kolobiegunowa) moonrise -wschod Ksipiyca moonset -zachod Ksipiyca moon's phase -faza Ksipiyca Morning Star .miejscowy kqt godzinny limb -krawpdi (np.side (of the sextant) . NAWIGACJA .6.n.wysokoSC oczna obserwatora heavenly body .szerokoSC c.blqd niepionowoSci (lusterka nieruchomego w sekstancie) .observer's .wspolrzpdne ukladu .) lunar -ksipiycowy -cycle -cykl ksipiycowy -day .co-ordinate system .of instrument -blqd przyrzqdu - equinoctial -rownik niebieski rownikowego .-blqd przypadkowy .Hilaire method .rownanie cosinusowe.eccentric -blqd ekscentrycmoSci sekstantu index .gwiazda poranna (Wenus) nadir .distance of visible -odlegloSC widnokrw .kulminacja g6ma -zenith distance .linia wpzlow local hour angle -miejscowy kqt godzinny local transit -przejkcie ciala niebieskiegoprzez poludnik miejscowy longitude method -metoda dlugohciowa (okreSlania pozycji) lower transit .blqd osobowy . Ksipeca.linia rownych azymutow local hour angle (LHA) .horyzont obserwatora.odlegloSC zenitalna w czasie kulminacji meridian passage -przejScie (ciala niebieskiego) przez poludnik -lower--kulminacja dolna (c. widnokrqg .upper -krawpdi goma line of nodes .inferior -poludnik dolny latitude .lower -krawpdi dolna .szerokokC z kulminacji sailing .blqd pryzmatycznokci (lusterek sekstantu) .accidental .punkt rownonocy wiosennej.doba ksipiycowa -month -miesiqc ksipiycowy Marcq St.odstqp czasu (pomipdzy kulminacjq a porannq obsenvacjq Slonca) normal latitude .blqd nierownoleglokci osi lunety . horyzont widoczny -plane -plaszczyzna horyzontu hour angle (HA) -kqt godzinny. wz6r cosinusowy gibbous -Ksipiyc pomipdzy kwadrq a pelniq height of eye (WE) .observer's .n. kqt czasowy identification of stars -identyfikacjagwiazdy - - - -- - - - - intercept .(IE) -blqd indeksu .Swit nautyczny.points -punkty rbwnonocy error -blqd .personal -blqd osobowy .wspohzpdne ukiadu horyzontalnego .szerokoSC normalna North Star (Polaris) . horizon -horyzont.systematic -blqd systematyczny ex-meridian altitude -wysokohC przypoludnikowa ex-meridian latitude -szerokoSCprzypoludnikowa favourable oposition -wielka opozycja first point of Aries .Droga Mlecma general equatation .of collimation .nadir nautical twilight .(roznica pomipdzy pomierzonq i obliczonq odleglokciq zenitalncL) -method -metoda wysokokciowa (okreklania pozycji) iso-azimuth .n.) midnight sun .zegluga po poludniku . Slonca) . punkt Barana first point of Libra -punkt rbwnonocy jesiennej galaxy .upper -passage .roznica dlugohci w mierze czasowej .celstial -horyzont niebieski co-ordinate system. zmierzch nautyczny noon interval .(astronawigacyjna) metoda wysokoSciowa meridian -poludnik (niebieski) -altitude -wysokohC kulminacyjna (ciala niebieskiego) angle -kqt godzinny distance .prismatic .cialo niebieskie .personal equation .line -rownik niebieski -of perpendicularity-blql niepionowoici (lusterka sekstantu) .

binoculars/ lornetka nawigacyjna . NAVIGATION Sextant sekstant shades/ szkl przydmiewajqc index glass. index mirror/ correction screw/ Sruba korekcyjna minutowq -r\f protractor/ protraktor clamp/ diwignia limbusa navigational triangle/ trojkqt nawigacyjny chart magnifiers (magnz5ing glass)/ szklo powiekszajqce do czytania mapy 1 \ \ przenoinik do map chart dividers/ / kl parallel rules/ h i e rdwnolegle navigational glasses.6.

Earth .odlegloSC zenitalna - - - - - - .astronomiczna linia pozycyjna --sight -obsenvacja wysokoSci (c.) . almukantar of declination . stellar magnitude -wielkoSC gwiazdowa sunrise -wschod Slonca sunset .doba gwiazdowa -hour angle .Mercury .zachodziC (o cialach niebieskich).elevated -biegun widoczny .horizontal (HP) -paralaksa pozioma in altitude -paralaksa dzienna parallel -rownoleinik of altitude .Saturn .Pluto .chronometr czasu gwiazdowego -day . setting -wyznaczanie namiaru na c. observation (obs.gwiazdowy (odnoszqcy sip do punktu Barana) -month -miesiqc syderyczny chronometer .) twilight .annual -paralaksa roczna . ubywaC (o ksigiycu) wanning -zanikajqcy (o ksigiycu) -moon -ksiqiyc ubywajqcy waxing -przybywanie ksipiyca -moon -ksigiyc przybierajqcy zenith .odlegloSC biegunowa Polaris -Gwiazda Polarna pole -biegun . tabularyczny time amplitude .n.Neptune -Neptun .6 NAWIGACJA .rownoleinik wysokoSci. kqt czasowy punktu Barana -year -rok gwiazdowy sight -obsenvacja.przeliczanie obsenvacji.kulminacja dolna .Mars .) - - - - - - - -- -- - - running fix . w azymucie pld. opoinienie right ascension (RA) -wmoszenie proste.kulminacja gorna true place -rzeczywiste polozenie (c. (to) set . mierzyC wysokoSC slonca sekstantem sidereal (Sid) .lower -kulminacja dolna .Pluton . shoot the sun .n. poprawianie wysokoSci zmierzonej -take a -wykonaC obsenvacjg astronomicznq (dla okreilenia pozycji) (to) sight -obsenvowaC.Venus (Morning Star) .Uran .gwiazdowy kqt godzinny noon -moment gorowania punktu Barana -time .zenit -distance (ZD) . rektascensja round of sights -(kilka niemal jednoczesnych obsenvacji c.obliczaC obsenvacjq P and R (Parallax and Refraction) -paralaksa i refrakcja parallax -paralaksa . okreSlaC namiar na c.rbwnoleznik deklinacyjny of latitude -rownoleznik ekliptyki planet -planeta .Ziemia .Mars . dla okreSlenia linii pozycyjnej) -transfer of -przesunigcie linii pozycyjnej precession and nutation -precesja i nutacja prime vertical -pienvszy wertykal reduction .abnormal .Swit.North -biegun polnocny Swiata Pole Star .Saturn .czas gwiazdowy.inferior .n.Gwiazda Polarna position line -linia pozycyjna .n.upper .superior -kulminacja gorna .Jupiter -Jowisz .Uranus . branie wysokoSci (sekstantem) reduction .n.astronomical (APL) .metoda przypoludnikowa refraction (ref) -refrakcja . bra6 wysokoSC (ciala niebieskiego sekstantem) southing -kulminacja c.lapaC slonce. zobaczyC.work an .obsenvacja -post -miejsce obsenvacji .Merkury .pozycja z dw6ch pozycyjnych linii niejednoczesnych semi diameter (SD) -promien c.amplituda czasu (wschodu i zachodu) transit -przejhcie c. przez poludnik ziemski .anormalna refrakcja .poprawianie zmlerzonych wysokoSci -to the meridian .zachod Slonca table of computed altitude and azimuth tablice wysokoici i azymutbw tabular -tablicowy.Wenus polar altitude -wysokoSC biegunowa polar distance .mean -refrakcja Srednia retardation -retardacja.n.n.n. zmierzch fix -pozycja (astronawigacyjna) z gwiazd wane -zanikaC.

pilot automatyczny conning position/ stanowisko kierowania statkiem secondary navigation post/ stanowisko nawigacyjne pomocnicze primary navigation truffle suwellance and manoeuveringpost/gidwne stanowisko nawigacyjne. analizy ruchu i manewrowe manoeuvering post/ stanowisko manewrowe stanowisko kierowania Typicalbridgelayou&with centralized and integrated functiondqpowy r o z W mostka z funkcjamiscentralizowanymi i . NAVIGATION I kolo sterowe.6.

manual steering .external signal system . autopilot .sprzqt lqcznolci wewnqtrznej .namiernik lornetkowy binoculars .stanowisko kierowania cumowaniem .emergency power source .steering gear control -kontrola maszyny ste- rowej .poi.monitoring of internal safety systems .wskainik obrotow Sruby .ship's whistle . kapitanski) consol -pulpit manewrowy na mostku -control -sterowanie (np.aneroid.wskainiki i urzqdzenia kontrolne na mostku .rudder angle indicator .docking .lornetka .navigation lights control board -tablica kontrolna lwiatel nawigacyjnych .internal signal system .wskainik szybkolci zmiany kursu . cumowanie . uklad mostka bridge displays and controls .external and internal communication . aneroid morski binocular bridge sight .zamykanie i otwieranie drzwi poiarowych .ir6dlo zasilania awaryjnego .lornetka pryzmatyczna bridge -mostek (nawigacyjny. syrena .sterowanie awaryjnq pompq z g o w q .okular (lornety) .stanowisko (pracy na mostku) . NAWIGACJA Bridge and bridge equipment mostek i jego wyposaienie anemograph -anemograf anemometer -anemometr.rate of turn indicator . traffic suwellance and manoeuvering .docking . silnikiem) z mostka system -uklad sterowania z mostka .integrated navigation system (INS) .collision avoidance .route planning -planowanie trasy (bridge) workstation .wskainik wychyle- nia stem .internal communication equipment .machinery control -kontrola pracy urzqdzen silowni .communications .wskainik skoku hruby .skrzynka chronometru - - - - - - .thrust direction indicator -wskainik kierun- - -- ku naporu pqdnika -watertight doors control -sterowanie d r v i a mi wodoszczelnymi bridge functions -funkcje mostka .nadzorowanie systembw bezpieczetistwa wewnqtrznego .manewrowanie .stanowsko sterowania rqcznego .6. manewrowania i obsenvowania ruchu (innych statkbw) .propeller pitch indicator .fire door holding and release .reserve source of energy . zegar gl6wny chronometer-chronometr -box .system nawigacji zintegrowanej .stanowisko planowania podroiy central clock -zegar-matka.komunikacja zewnqtrzna i wewnqtrzna .prismatic .stanowisko nadzoru bezpieczenstwa statku .sterowanie pompami spryskiwaczy ppoi.sterowanie pompami p.eyepiece .fire detection and alarm system -system wykrywania pozar6w i alarmowania .automatic sprinkler pump control .fire pump control .voyage planning .gl6wne stanowisko nawigacyjne.zapasowe irodlo zasilania .automatic graphical position display .propeller rpm indicator .manoeuvring .automatycma graficzna projekcja pozycji .safety .primary navigation.gwizdek okrqtowy.loading.sygnalizacja zewnqtrzna .monitoring of ship stability -monitorowanie statecznoici statku . -heading control system -system kontroli kursu.funkcjonalnoSC mostka layout -rozklad mostka.zapobieganie zderzeniom .navigation -nawigacja -passage execution -realizacja podroiy .emergency lightning -olwietlenie awaryjne .stanowisko lqcznolci .field of vision -pole widzenia functionality . discharging and cargo control -przeladunek i kontrola ladunku .system sygnalizacji wewnqtrznej . . wiatromierz aneroid .dokowanie.emergency bilge pump control .

6. . -... NAVIGATION f Integrated navigation system -zintegrowany system nawigacyjny -. reference system receiver/ odbiornik systemu referencyjnego I i mametic comuass/ .. s~rawdzanietrasv - . . jrokompas log' rate of turn indicator/ nskainik szybkoici system control unit sterowanie systemem r D C! p 4 I alarm panel/ 9 main steering post/ giowne stanowisko sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy powtarzacz zyrokompasu &-ocompass repeaters/ powtarzacze jrokompasu I rudder angle indicator/ wskainik uychylenia steru Zntegrated navigation track control system nawipacia zinteprowana svstem kontroli trasv - - 1 .-.

obliczenia antykolizyjne .communications . stan zagrozenia -battery . z mostka) gimbal(s) -zawieszenie kardanowe glasses . papieru w kursografie) (to) feed -zasilaC. od ostatniegu punktu zwrotu) distance recorder -licznik przebytej drogi (na logu) display -zobrazowanie screen .rejestrator danych logging -rejestracja danych plate -tabliczka znamionowa -processing -przetwarzanie danych rate . . prowadzenie statku information .informacje (niezbgdne do kierowania statkiem) --display -prezentacja danych (niezbgdnych do kierowania statkiem) -position -pozycja kierowania statkiem console . glowny clear-view screen .multibeam echosonda wielowiqzkowa (pozwalajqca na uzyskanie trojwymiarowego obrazu dna) ..ch.error -blqd chronometru .konsola crew call system . regulator natgzenia Swiatla distance indicator -wskainik przebytej drogi (np.akumulatory awaryjne stop -wylqcznik bezpieczenstwa.correction -poprawka chronometru .navigational -przyrzqd nawigacyjny integrated bridge -mostek zintegrowany --system (IBS) -system mostka zintegrowanego integrated bridge operations -operacje mostka zintegrowanego . kwarcowy rate .quartz crystal .dane -base -baza danych logger . NAWIGACJA .chod dzienny chronometru -record book. podawaC field of view -pole widzenia (lornetki) field of vision -widocznoSC (np.kompas iyroskopowy.standard .nautical -przyrzqd nawigacyjny .arkusz danych daylight signalling lamp . iyrokompas repeaters -powtarzacze iyrokompasu hard copy -wydruk hardware .ch.electronic .dobowe opbznienie chr.oSwietlenie (np. elektroniczny . cyrkiel nawigacyjny echosounder .IqcznoSC -- - - -- - - .-dobowy ch6d chronometru .dobowe przyspieszenie chronometru loosing rate .szyba wirujqca clinometer -przechylomierz clock -zegar compasses -przenoinik (cyrkiel) nawigacyjny conning -dowodzenie. sprzgt feed -zasilanie. statku) board -tablica Swiatel pokladowych inclinometer -inklinometr instrument -przyrzqd error -blqd przyrzqdu -board -tablica przyrzqdow .echosonda jednowiqzkowa (konwencjonalna) emergency -zagrozenie. wylqcznik awaryjnego zatrzymania SG supply -zasilanie awaryjne switch -wylqcznik bezpieczenstwa engine alarm panel .daily rate of . sonda akustyczna .szybkoSC transmisji danych record .gaining rate of - - - - - - - - direction and revolution indicator .lampa do sygnalizacji dziennej.ch. przyrzqd direction finder (DF) -radionamiernik diaphon .lornetka glycerine .tablica alarmow w silowni engine telegraph -telegraf maszynowy equipment -wyposazenie.echosonda.wskainik kierunku i liczby obrotow (silnika lub Sruby) dividers -przenoinik.ekran monitora unit . aldis depth recorder -echosonda deviascope -dewiaskop device -urzqdzenie.dziennik poprawek ch.wewngtrzny system przywolania data .collision avoidance calculation .syrena tlokowa dimmer -Sciemniacz..zapis danych -recorder -rejestrator danych storage -przechowywanie danych sheet . elektroniczny ilumination . .gliceryna goniometer -goniometr gyro compass .monitor 6. podawanie (np.singlebeam .sprzgt komputerowy.

2/ rzqdzenia podtrzymujqce zasilanie nrl.ence system/ hydroakustyczIY system referencyjny A - a niczny system referencyjny w unnel thruster I / 7gdnik tunelowy nr 1 tunnel thruster 2/ pgdnik tunelowy nr 2 azimuth thruster I/ main propeller I/ napgd giowny nr 1 pgdnik azymutalny nr 1 azimuth thruster 2/ main propeller 2/ napgd giowny nr 2 pgdnik azymutalny nr 2 Source: Kongsherg Simrad AS .6.2 rydroacoustic position refe. NAVIGATION f Dynamic positioning system system pozycjonowania dynamicznego )ind sensor no I/ wind sensor no 2/ \ Artemis microwave position fixingheference system/mikro- emote joysticW vstick zdalnego sterowania gyro no I/ gyro no 2/ j r o nr 1 j r o nr 2 1 vertical reference system no 1. 2 ninterruptible power supply Go 1.2/ pionowy system referencyjny nr 1.

log elektromagnetyczny error -poprawka logu indicator -wskaznik logu .bezpieczenstwo (wewnqtrzne i zewnqtrzne) . .y .passage planning -planowanie podroiy .olow line .Pitot . protractor -protraktor (to) provide data -dostarczaC dane psychrometer -psychrometr pushbutton -przycisk - - . discharging and cargo control -nadzor operacji przeladunkowychi monitorowanie stanu ladunku .electromagnetic .log ciinieniowy -register .lornetka nocna night order book -dziennik polecen nocnych (kapitana) one man bridge operation (OMBO) -mostek z jednoosobowq obshgq on-switch -wlqcznik order logger -rejestrator polecen (np.pressure .(nawigacyjny) linial rbwnolegly pelorus -tarcza namiernicza.arkusz nakresowy.monitorowanie pracy urzqdzeh silowni . siatka n.okreilanie pozycji . ekran display -wskainik ekranowy.Pitot tube .radar -rzutnik refleksyjny plotting sheet .monitor..selector -przelqcznik rqczny - 6.propulsion and steering orders .licznik logu .screw .machinery control .gl6wny uklad sterowania (regulacji) -switch -wlqcznik glowny mercurial barometer -barometr rtqciowy modes -rodzaj (tryb) pracy (urzqdzenia) modular -modularny structure .safety and security .linka sondy rqcznej light emitting diode (LED) . nadzor.management -zarzqdzanie functions . okrqtowy aneroid .sieC (np.aneroid morski barometer -barometr morski chronometer .tablica kontrolna Swiatel pozycyjnych navigation spaces -pomieszczenia nawigacyjne navigation table .budowa modulowa monitor . ekran monitoring -kontrola.two axis Doppler .kontrola Swiatel nawigacyjnych i sygnal6w diwiqkowych .dioda emitujqca Swiatlo log .log mechaniczny -single axis Doppler log dopplerowskijednoskladowy .log hydrauliczny Pitot . regulacja rqczna marine -morski.rurka Pitota .dopplerowski log dwuskladowy (dwuwymiarowy) loudhailer -megafon elektroniczny manual -rpczny -- - - -- - - - -- - - - -control -sterowanie rqczne.log Dopplera -dual axis speed log dwuskladowy (wskazujqcy prqdkoSC postepowq i poprzecznsl) . monitorowanie system -uklad kontrolny navigating bridge -mostek nawigacyjny.Doppler speed .przekazywanie poleceh na ster i do silowni interference area -obszar zaklocen lamp bracket -uchwyty Swiatla nawigacyjnego lead .position determination .towed . telegrafu maszynowego) panel -plyta (czolowa). tablica parallel rules .funkcje z.submerged screw .log denny . przewodow) night glasses .control of watertight integrity -kontrola wo- .Srubowy log denny .ustawianie podzakresow (echosondy) pitch indicator -wskaznik wychylenia skrzydel Sruby nastawnej plotter -nakreilacz . mostek kapitanski navigational lights board .submerged .log connector -mechaniczny przekaznik logu .passage execution -realizacja podr6i..sonda rqczna (.olowianka") lead .navigation lights and whistle control . pelorus phasing (of echosounder) .log zaburtowy .st01 nawigacyjny network .chronometr morski mark -podzialka (na lince sondy rqcznej) master -gl6wny communicator -rozgloSnia manewrowa control . NAWIGACJA doszczelnoSci kadiuba -hull stress control -kontrola naprqzen kadluba -loading.

tachometr -- - speed indicator -prqdkobciomierz.stalowa linka sondy (mechanicznej) speed indicator .luneta sekstantu . ustawiak set point -wartobk zadana (ustawiona na urzqdzeniu.obrotomierz.ekran.index glass .kreska indeksowa .zaslona (od Swiatla) ship's clock -zegar okrgtowy sounder . zegara) - - - - Electronic navigational aids elektroniczne urzqdzenia nawigacyjne Artemis .index bar -alidada . regulatorze.automatyczna graficzna projekcja pozycji automatic identification system (AIS) . rolka reflector -reflektor roll angle indicator -wskaznik kqta przechylow roller rule .aparat telefoniczny telescope . temperatur) track cursor -wskainik kqta drogi track plotter -wykreblacz drogi transducer -przetwomik depth .bgben z podzialka Sruba mikrometryczna sekstantu shade .czytnik reading . nawigacyjny system referencyjny) automatic direction-finder .index shade . telegrafu) sounding lead . barografu. oslona self-check .automat mglowy syreny okrgtowej (to) wind -nakrgcak zegar.radionamiernik reader .regulacja sekstantu. wprawik w ruch radio bearing -radionamiar radio direction-finder (RDF) .sonda.centrala telefoniczna telephone receiver -sluchawka telefoniczna telephone set .alidade .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) shelter .6.system automatycznej identyfikacji automatic radar plotting aid (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking aid (ATA) .gomy poklad sterowki whistle controller . manewrow. barograf wing .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) -bridge . usuwanie blgdow.alidada -horizontal shade -szklo przykmiewajqce (nieruchomego lusterka) .limbus micrometer .angle sekstant do mierzenia kqtow poziomych artificial horizon .Sruba mikrometryczna telescope .inklinometr weather glass -barometr (z zaznaczeniem pogody) wheelhouse . szybkobciomierz station pointer -protraktor talk back -rozgloSnia manewrowa telegraph block -stojak telegrafu maszynowego telephone exchange . NAVIGATION put in motion -uruchomik.sonda rgczna.sonda mechaniczna sounding wire .lunetka nocna shade .star telescope .ruchome lusterko .radionamiemik automatyczny automatic graphical position display . okreSlanie poprawek .szklo przyciemniajqce ruchomego lusterka sekstantu limb .samoczynne sprawdzanie sig self tuning regulator .luneta trace -wykres rejestratora (np.sztuczny horyzont adjustment .szklo przykmiewajqce lusterka nieruchomego -tangent screw . ekierka sextant . brzqczyk (np.index line .sterowka -top .odlegloSC przetwomika od poziomu wody vertical force instrument .automatyczne urzqdzenie Sledzenia ech radarowych autopilot -pilot automatyczny .oslona skrzydla mostka works . czujniku) set-square -trojkqt.(system odniesienia.linial rownolegly rolkowy screen .mechanizm (np.odczyt (wskazan przyrzqdu) reel .sekstant .autopilot adaptacyjny - - - . olowianka sounding machine .regulator samonastrajalny semiautomatic -polautomatyczny set (to) -nastawiak.zwoj.adaptive .

skala prezentacji .awaria ECDIS -positioning system failure .indication -wskazowki -larger scale ENC available -dostqna el.alarmy ECDIS -approach to critical point -podejScie do punktu krytycznego .datum sounding .deviation from route .exceeding off-track limits -przekroczenie dopuszczalnych granic zejicia z trasy -largest scale for alarm -alarm zbyt duzej skali (mapy elektronicznej) .different geodetic datum .system nawigacji zintegrowanej long range (LR) -dalekiego z a s i ~ u Loran (long range aid to navigation) .vector data presentation -prezentacja wektorowa danych electronic chart system (ECS) .awaria systemu powyjnego ECS database -baza danych systemu ECS electronic chart display and information system (ECDIS) -system map elektronicmych i informacji nawigacyjnej -borders .projection .stacja gl6wna (np.system test failure .granice (mapy) .lancuch stacji systemu Decca decometer . punkt odniesienia .dekometr fix -pozycja okrehlona przy uiyciu systemu Decca .system roznicowy.display scale . mapa nawigacyjna w wipkszej skali - -.area with special conditions .raster data presentation .identyfikacja pasma --meter .systemy referencyjne -route planning across safety contour -planowanie trasy z przekroczeniem konturu bezpiecznego .inter-chain system -system mipdzylancuchowy (okrehlania pozycji w systemie Decca) lane -pasmo w systemie Decca identification .6.elektroniczna pomoc nakresowa electronic position-furing system -elektroniczny system okreilania pozycji electronic tracking aid (ETA) -elektroniczne urzqdzenie nakresowe global navigation satellite service (GNSS) globalny system nawigacji satelitarnej global (orbiting) navigation satellite system (GLONASS) .globalny system nawigacji satelitarnej (rosyjski) global positioning system (GPS) .akwen o specjalnych warunkach .zero mapy. w systemie Decca) differential positioning system (DPS) .awaria ukladow testujqcych .-- - - -reference systems .Loran (system nawigacji hiperbolicznej duzego zasiegu) navsat (navigational satellite) .datum vertical -zero mapy (dla okreilania wysokoici obiektow) .satelita nawigacyjny non-directional beacon (NDB) -bezkierunkowa stawa radiowa radar (radio detection and ranging) -radar reference system .malfunction of ECDIS .differential absolute and relative positioning system (DARPS) -roznicowy system (referencyjny) pozycjonowania absolutnego i wzglqdnego .zejicie z zaplanowanej trasy .crossing safety contour -przekroczenie konturu bezpiecznego .dekometr identyfikacyjny sequence -kolejnohk identyfikacji pasm master station . system referencyjny .system map elektronicznych electronic navigational aids -urzqdzenia nawigacyjne elctronic plotting aid .roznicowy system pozycyjny display -monitor screen .datum .Fanbeam -laserowy system referencyjny transmitting heading device (THD) -urzqlzenie do przekazywania informacji o kursie voyage data recorder (VDR) -rejestrator danych z podroiy .globalny system nawigacji satelitarnej (USA) integrated navigation system (INS) .ekran monitora ECDIS alarms .rozne inne dane geodezyjne .gridlines .zero mapy (dla sondowan) .prezentacja rastrowa danych .odwzorowanie .siatka mapy . NAWIGACJA Decca -radionawigacyjny system hiperboliczn Y chain .

new edition/ nowe wydanre chart number/ numer mapy .-- I British AdmiraltyHydrographic Office logo/logo Biura Hydrograficznepo Admiralicii Bwtviskiei D J A . .-dwno/einika I border/ obramowanie mapy I I 1 / projection/ odwzorowanie graduated meridian/ heights/ skala szerokoici wysokoici chart frame/ :hart datum/ ramka mapy zero mapy small corrections/i poprawki mate chart frame/' ramka mapy longitude scale/' skala dlugoici London Pub11 hed a the Admmdg13hNovr1953 t 3740x2540. graduatlon/l podzraikl Pnnmrl1061 chart datrng data wydania mapy T 2470 " vc. NAVIGATION Vautical Chart wapa nawigacyjna .6. Edirionr Isr Or! I%5 I h Mar 1989 ". 2 I chart number/ (numer mapy I I I I lon~itude scale/ skaTa diugoici ( 1 graduated parallel/ jodrialka t.

izobata. linia jednakowych glgbokoki (sondowan) gnomonic projection -rzut gnomoniczny graduated meridian-skala szerokoici (na mapie w rzucie Merkatora) graduated parallel -podzialka dlugoici (geograficznej) graduation -podzialka error .mapy .mapa specjalna .folial map nawigacyjnych .pilot .poprawianie map of publications .corrected . warstwica glebinowa decreasing -zmniejszanie Distance Tables .Tablice (nawigacyjne) Dreisenstocka ephemeries -efemerydy.znieksztalcenie odwzorowania -folio . rocznik astronomiczny fathom line .plotting -wykreilanie pozycji.mapa pilotowa .gnomonic .Tablice odlegloici Dreisenstock tables .korekta blokowa (mapy).blqd podzialki grid .numer mapy admiralicji Admiralty Sailing Directions -locja Admiralty Tide Tables -tablice plywow almanac -rocznik astronomiczny Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners .uaktualnik (np.mapa archipelagu .kierunek i prqdkoik prqdbw) .archipelago . NAWIGACJA Charts and publications mapy i wydawnictwa ABC Table -tablice (nawigacyjne) ABC Admiralty chart -mapa admiralicji --agent -agent sprzedajqcy mapy admiralicji depot . kursu chart .special .routing .6. almanach nautycmy.coastal .szczegolowe mapy brzegowe compass rose -roza kompasowa contour line -warstwica conventional signs -symbole umowne na mapie nawigacyjnej correction -poprawka.mapa akwenow przybrzeznych .glqbokoik w metrach contour .tytul mapy charted visibiliy -zasieg widzialnoici Swiatel nawigacyjnych wedlug mapy coast -brzeg chart -mapa brzegowa pilot .up-dated .mapa gnomoniczna .mapa poprawiona correction data .current -mapa prqdow datum -zero hydrograficzne mapy distortion .mapa uaktualniona -work -prace na mapie (kreilenie pozycji itd.Katalog map i innych wydawnictw Admiralicji chart -mapa morska . linia jednakowych glqbokoSci - - - - - - .index -mapka indeksowa - - -- - - - - - - - - - - inset .mapa miesiqczna (pokamjqca np.coast . siatka kwadratow na mapie reference -kwadrat siatki topograficznej hachures -kreski (ilustrujqce rzeibq terenu na starszych mapach) Hydrographic Office (HO) .Biuro Hydrograficzne (Admiralicji Brytyjskiej) International Code of Signals -Miqdzynarodowy kod sygnalowy isobath .mapa gnomoniczna .siatka topograficzna.navigational -mapy nawigacyjne .izobata.mapa z liniami wartoici plywow catalogue -katalog map .mapa nakresowa .monthly .poprawianie wydawnictw (nawigacyjnych) depth .dane shiqce do poprawiania mapy . poprawianie -block .glqbokoik w sqzniach in meters .glqbokoik in fathom .locja sheets .mapa brzegowa .izobata.wkladka (mala mapka umieszczona na wiqkszej) symbols .great circle .coast sheets .Roczne Zestawienie Wiadomoici Zeglarskich bring up to date .skladnica map admiralicji -number .cotidal .szczegolowe mapy brzegowe .) chart elements -elementy mapy -block -poprawka mapy w formie wklejki border -ramka mapy nawigacyjnej compass rose -r6za kompasowa na mapie dating -datowanie mapy frame -rarnka mapy nawigacyjnej . wklejka of chart . mapq) Catalogue of Admiralty Charts and Publications .symbole (oznaczenia) stosowane na mapie nawigacyjnej -title of .

warstwica tytui mapy 1 NORTHERN PART .

almanach nautyczny nautical -morski.kartografia.podzialka dlugoici of latitude .mialki piasek .tablice nawigacyjne navigation publications -publikacje nautyczne.deposit .driftsand .clean . pomoce nawigacyjne Notice to Mariners .Poradnik marynarza Tide Tables . mapa morska tables .latitude podzialka szerokoici (geograficznej .atlas map drogowych wraz z opisami satellite-derived positions -poprawki do pozycji satelitarnych Sailing Directions .dumping area -wysypisko (odpadkow.Tablice plywow title of chart -tytul mapy (morskiej) topography -topografia true direction -kierunki rzeczywiste uncharted -nie naniesiony na map? variation -deklinacja (magnetyczna) .locja plans -plany polar chart .chapter index diagram -mapka opisywanych (w danym tomie locji) akwenow .Spis iwiatel (nawigacyjnych) i sygnalow mglowych List of Radio Signals .gruby iwir sunken rock .osad .drobny.czyste dno (morza) .glina .Wiadomoici Zeglarskie ocean charts -mapy generalne Ocean Passages for the World .Drogi oceaniczne Swiata other charts and diagrams -mapy inne i diammY pilot .skala podwodna supplementary tables -tablice uzupelniajqce speed table . marynarski chart -mapa nawigacyjna.warunki nauralne -- scale . .obstruction .sand .mapa wrak6w -- - - - -- .skala . mapy drogowe (mapa z wymaczonyrni trasami statkow.clean bottom .rodzaj dna (morskiego) .ooze .mapa w gnomonicznym rzucie biegunowym polar projection -rzut polarny publications -publikacje radio-aid lattice .fine . nanoszenie na mapq Mercator's chart -mapa Merkatora Mercator's projection -odwzorowanie (rzut) Merkatora natural projection -odwzorowanie (rzut) naturalne (kartograficzny) Nautical Almanac (NA) .spis Swiatel (nawigacyjnych) List of Lights and Fog Signals .longitude .dumping ground -akwen wyznaczony do zatapiania odpadow.locja .Spis sygnalow radiowy ch magnetic direction -kierunki magnetyczne magnetic variation -deklinacja magnetyczna curves -krzywe deklinacji magnetycznej (to) map -nanosik na mapq mapping .drobny iwir .natural conditions .naniesiony piasek . amunicji itd.6.czysty .charakter dna morskiego .podzialka Sredniej szerokoSci sea bottom nature .increasing -miqkszanie vigia -znak na mapie ostrzegajqcy przed przeszkodq wind chart -mapa wiatrbw wind rose .quality of the bottom .podzialka szeroko6ci of longitude . NAWIGACJA - lattice -siatka (hiperbolicznych) linii pozycyjnych (na mapie) light list .Rocznik astronomiczny.shingle .(podwodna) przeszkoda nawigacyjna . amunicji) .siatka systemu hiperbolicznego routeing charts -mapy klimatyczne.obstacle -przeszkoda .mu1 rzadki .tablice prqdkoSci star chart -mapa nieba Standard Marine Navigational Vocabulary Morski nawigacyjny slownik frazeologiczny The Mariner's Handbook . mapa z trasami typowymi) routing guide . cienki . mialki.gravel .podzialka dlugoici -of mid latitide .roza wiatrbw wreck chart .nature of -rodzaj dna morskiego .clay .

NAVIGATION .6.

akweny eksplotacji dna morskiego .anchorage .narrow -wqski kana1 .zblizanie sic (pot.rejon Cwiczeli okrgtow podwodnych .(akwen) podejiciowy do portu -recommended -route -zalecana trasa podejScia speed -prgdkoSC zblizania to leeward -podchodziC z zawietrznej (to) approach the coast -zblizai sig (podchodziC) do wybrzeza area ..akwen.proceed to sea -wychodziC w morze .surveyed .akwen przeladunow closed for navigation -akwen zamknigty dla zeglugi .ice .akweny zalodzen . akweny chronione exercise area .: podejicie) -blind . obszar ..zawijak do portu channel -kana1 .restricted .gotowy do wyjicia w morze .akwen przebiegu rurociqgow podwodnych . w granicach breaker .definitywne wyjScie statku .kotwiczenie zabronione approach .akwen niebezpieczny .port .ready for sea .linie tranzytu okrgtow podwodnych .deep water .adjacent .wychodziC w morze --- - - - -- - - .cargo transhipment .stand out . pienv-outer sza od strony morza bound -ply& do. zabroniony dla zeglugi .czas przybycia (np.fala przybojowa.akwen bezpieczny .put to sea -wyjSC w morze . z kanalu) .military practice .inner lawica najblizsza brzegu (wewngtrzna) plycizna (lawica) zewngtrzna.prohibited .(podchodzenie przy braku widzialnoSci wzrokowej. w kierunku .established -wyznaczone kotwicowisko anchoring -kotwiczenie prohibited . ktorego naleiy unikaC arrival -przybycie . plyn& na .a.final sailing .outward vessel -wychodzqcy (w morze) .sailed (sld) -wyszedl (w morze.outgoing traffic -ruch (statkow) opuszczajqcych port .outward bound convoy -konw6j wychodza.akwen zbadany -temporary closed for navigation -akwen czasow0 zamknipty dla zeglugi -to be avoided -rejon.mid-.submarine transit lane . wybrzeze line .akwen glqbokowodny . pot: "na Slepo") .linia wybrzeza -refraction .akwen o ograniczonym ruchu .akwen Cwiczen marynarki woj ennej .outward bound -wychodzqcy w podroz .radiostacja brzegowa shipping -zegluga przybrzezna signals .safe . obszar graniczny bounded -ograniczony.kotwicowisko .(statek) wychodzqcy w morze . nadbrzezny -areas -rejony (akweny) przybrzezne navigation -nawigacja przybrzezna radiostation ..strefa przyboju breaking sea -lamiqca sig fala breaking the wave -iamanie sig fali brought up -przybyl (statek) (to) call .akweny specjalne. NAWIGACJA Coastal navigation and approachesnawigacja przybrzeina i podejicia along shore .specially protected ..pipeline .kierowaC sig w morze .out-bound .6. -home .Srodek tom wodnego .refrakcja brzegowa coastal -brzegowy.outer limit of the narrow zewnptrzna granica wqskiego przejScia clear the land .main ship .(statek) zdqiajqcy do portu macierzystego boundary -granica.danger .cable akwen przebiegu kabli podmorskich .odplynqi od lqdu coast -brzeg.. przyboj zone .akwen przylegly .wzdluz brzegu anchorage -kotwicowisko . o statku) . cy (np.seaplane landing -akwen lqdowan wodnosamolotow . przybrzezny departure -wyjScie statku (w morze) .glowny kana1 zeglowny .stand for the offing ..sygnaly brzegowe state -panstwo nadbrzezne -traffic -ruch przybrzezny -waters -wody przybrzezne coastwise -brzegowy.offshore production . statku na redp) - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ashore -na lqdzie bar -plycizna .time of arrival ..

glgboko6C .oil . zauwaienie 11 4.kosze.fish traps .glqbsza woda (to) distinguish .vessel leaving -wychodzqcy (np.tor wodny . pulapki na ryby ground .(podmorskie) pole naftowe .glgbia. wysychanie dump -wysypisko encompassing -otaczajqcy extend -rozcirlgaC sic fairway . zatoczka mainland .Srodek nurtu (rzeki) narrows -wqskie przejhcie. dno .polawianie zabronione .sieci przydenne -drift net polawianie sieciami dryfujqcymi . znajdujqcy sie na lqdzie landfall -zbliianie sig do lqdu. trasa . udawaC sig (dokqd6) proximity of navigational hazards -bliskoSC niebezpieczenstwnawigacyjnych race -prqd.odejSC w morze .dno zanieczyszczone .6..trasy przeplywu.trawling -polawianie tralowaniem zone ..odcinek rzeki od ostatniego zakrgtu do morza recommended track.deeper water . ruty.gas .take the sea -wychodzik w morze .akwen rybacki .foul . 1 landward . przeplyn* pass E of -przeplynqk na wschbd od . regulacja ruchu statkow system -system wyznaczonych tras morskich run in with -plynqC w pobliiu brzegu safety fairway -bezpieczny tor wodny . z kierunku lqdu (np.zalecana trasa przejicia ridge -grzbiet mielimy podwodnej right-bank -prawobrzezny river -rzeka road(s) .through . odnoga morska lough -jezioro. linami haczykowymi prohibited . woda glgboka .lqd staly mid stream . - - - - - - .crossing .lezy.dumping -wysypisko .steam away .glowny tor wodny field -pole. jest polozony limits .(to) .grunt.deep .strefa rybolowstwa flats -plycizna flat shoal -piycizna ground . akwen .odplynqb .raise the depth .laguna reef -rafa otaczajqca lagung lake -jezioro land .Srbdlqdowe drogi wodne island -wyspa isle -wyspa islet -wysepka lagoon .trasa przelotowa routeing -wymaczanie tras poruszania siq statkow. port rejestracji homeward .-zobaczyC lqd -- .(podmorskie) pole gazowe fishing -rybolowstwo. z portu) - .od lqdu.szlak zeglugowy. szlaki .odroznik ditch canal -kana1 drying . ku brzegowi ledge -rafa lee of the shore -pod oslonq brzegu lee shore -brzeg na zawietrznej lies .osady przybrzezne nearwater -wody przybrzezne needles -podwodne iglice skal ocean line .szlaki oznakowane . (to) proceed -podqzaC.bottom nets .niebezpieczenstwo (nawigacyjne) przy brzegu offshore .oceaniczny szlak ieglugowy offing -bezpieczna odlegloSC od lqdu off-lying danger .w kierunku lqdu.marked .sea .szlak przecinajqcy inne szlaki . polawianie .farmy hodowli ryb .neck of ..lqdowy.zdqzajqcy do portu macierzystego hug the land -trzymaC siq lqdu hydrographic-hydrograficzny surveying -badania hydrograficzne inland -w glgbi lqdu sea -morze wewngtrzne -waters -wody Srodlqdowe water-way .-wqski przesmyk lqdu .osuszanie.reda roadstead -reda route .spoil .dno nieczyste knoll -najplytsze miejsce mielizny home port -port macierzysty. przesmyk nearshore -plycima przybrzezna deposit .lqd - -- -- - - - - - land-based ..osirlgnq5 .granice loch .sea . bystrze reach -prosty odcinek rzeki .dluga zatoka.long line -pol. NAVIGATION stand to sea . wiatr) open coast -wybrzeze otwarte opening -przejScie w rafie pass -przejSC.fish farms .main .

akwen) traffic .statek wychodzqcy (np.coastal -wody przybrzezne .recommended traffic lanes .schemat ruchu okrpznego statk6w zone .statek wchodzqcy (do portu) monitoring system .system kontroli (systemow) statku outward .linia brzegu shore-line -wybrzeze.rafa . w ujSciu rzeki) .foul . akwen .brackish .shoal patch .strefa separacji ruchu .6. okrpt inward .linia rozgraniczenia ruchu s.do) submarine -podmorski activity .akwen waters -wody (np.skierowany do morza. akwen .otoczony skalami . zeglowny .restricted -wody ograniczone - --- - - - - - .restricted area .czolo brzegu shore fishery -lowisko przybrzezne shore horizon . NAWIGACJA seabed .rocky patch .zbadany (np.droga wodna. strefa ruchu s.system rozgraniczenia ruchu (statkow) -caution area -akwen wymagajqcy wzomozonej czujnoki - - - -crossing routing scheme -schemat przecinajqcych sip tras mchu .internal -wody wewngtrzne .sektor niepewny up along -plynqk w glqb kanalu vessel .system ruchu statkbw vicinity -poblize.strefa rozgraniczajqca ruch statk6w (w roinych kiemnkach) -two-way traffic route -trasa dwukierunkowa unmarked -nieoznakowany unreliable sector . skladania meldunkow trasowych .kontrola ruchu s.rozcislga sip (od .system raportowania pozycji.. s.ruch (statkow) analysis .woda slodka zasolona (np. -precautionary area -akwen wzmoionej czujnohci . wykorzystywane do zeglugi.zalecane strefy ruchu ..dno morza . plycizna.strefa ruchu przybrzeinego -junction . torow wodnych) . w kierunku morza sea-way -wolna przestrzen na morzu shallow -plycizna. traffic .szlak glgbokowodny (dla statk6w o duiym zanurzeniu) -intersection.separation line -linia rozdzielajqca (tory kierunkowe w systemach separacji ruchu) .splycenie -water -woda plytka ship reporting system (SRS) . linia brzegu stand in -podchodzik do lqdu (to) steam -plynqk stretches .shoal areas . kana1 zeglugowy water -woda.traffic roundabout scheme .navigable -wody zeglowne. meldunkowy -mandatory SRS -obowiqzkowe meldowanie . piaszczysta lawica . management -zarzqdzanie ruchem s.statek.calling-in-point (CIP) -miejsce zgloszenia . zeglowne).deepwater route .ograniczenia dla zeglugi signal . restrictions .rock . line .przecigcie (np.akwen zamknigty dla ieglugi . mielizna -bank -plycizna .skala .extensive . .shallower water -plytsza woda .rockbound . w pobliiu vigia . nadmorski seaward .obszary pfytkowodne .separation zone .check point -punkt kontrolny.rock bar .shoal -mielizna.domniemana mielizna voyage up the river .inshore traffic zone . brzeg morski seacoast -wybrzeze morskie seashore -brzeg morski seaside -wybrzeze (morskie).skupisko skal seaboard -wybrzeze morskie.skrzyzowanie lub romidlenie torow wodnych -lane -wyznaczony pas ruchu.podr6z (statku) w gorg rzeki waterway .ilohk zawinigC (statkow do portu) traffic separation scheme .akwen niebezpieczny (dla ieglugi) region . z portu) -traffic management -zarz&anie ruchem statk6w -traffic system .ship movement reporting -meldowanie o ruchu statku shore -brzeg morski shoreface .intensywny ruch s. control .sygnaly ruchu (w porcie) surveillance -nadzor nad ruchem s.dzialalnohk podwodna surveyed .analiza ruchu s.

helmet. NAVIGATION Magnetic compass kompas magnetyczny Flinders bar/ rura korektora Flin- hood. dome/ iron ball. iron correcquadrantal corrector/ kula z miekkiej stali odstawa dla kuli oiwietlenie kompas iscop/ ernik peryskopowy mirror/ lusterko compass bowl/ kociotek sight vane/ przeziernik Gyrocompass kompas iyroskopowy symmetrical transformer/ transformator symetryzujqcy on/offswitch for follow-up plate wiqcznik systemu nadqinego lubber line/ kreska kursowa transmitter/ nadajnik servomotor/ senvomoto obudowa zewngtrzna gyrocompass repeater/ powtarzacz jrokompasu .6.

blqd CwierCokrqzny .dewiacja przechylowa .dry .after .kompas z plynem .obracanie statku (przy okreSlaniu dewiacji) automatic pilot .blqd indukcji(wskazan k.kompas glowny .(calkowita) poprawka kompasu -- - - - - - - - - - - - .skrzynka kompasowa card .swirl -blqd wleczenia ( r o e kompasowej) .verge ring -pierkcien dociskowy (kompasu) compass -kompas -bearing -namiar kompasowy -bridge -poklad namiarowy correction -poprawka kompasu course .compensator -magnes kompensacyjny .compensating -blqd przypadkowy directional -blqd kierunkowy .quadrantal .dumb -pelorus.swinging buoy -plawa dewiacyjna .azimuth .calkowita poprawka kompasu m.liquid .gniazdo magnesowe -magnifying glass -kompasowe szklo powiqkszajqce needle .kurs kompasowy directing force .kompas z plynem .czqSci kompasu binnacle -podstawa (szafka) kompasu -bowl -kociolek kompasowy -box .k.unsteady -kompas niestateczny compass (components) .periscopic -kompas peryskopowy .dipping needle .(total) -of compass .kopula kompasu light .swing -wykonywaC cyrkulacjq (dla okreSlenia dewiacji) .fore-and-aft correctors -korektory wzdluzne . magnetycznego .kompas suchy .expansion chamber -komora rozprqina (kompasu magnetycznego z plynem)float -plywak kompasu -helmet .swinging ship .magnet chamber .projector -kompas projekcyjny .blqd kompasu.k.compensation .sight vane -przeziernik (namiernika) stand -podstawa kompasu .lubber .kompas glowny . pilot automatycz"Y autopilot .heeling .iron correctors .) error .dewiator kompasow .igla kompasowa -pivot -trzpien roiy kompasowej -point -znak rumbowy -pole -podstawa kompasu okrqtowego .kompas mokry.Flinders bar . .kompas magnetyczny i iyrokompas adjustment -kompensacja.autopilot. tarcza namiernicza . kompas z plynem .) . w kabinie kapitana kompas magnetycz-transmitting magnetic ny przekaznikowy .kule kompensacyjne .dome -kopula (kompasu magn.oiwietlenie kompasu .6.kompensacja .blqd kreski kursowej kompasu of repeating system .semicircular corrector -magnes do kompensacji dewiacji polokrgznej .igla magnetyczna .sila ustawiajqca kompasu rose .heeling adjuster -przyrzqd do kompensowania dewiacji przechylowej -heeling corrector -korektor przechylowy (magnesowy kompensator dewiacji paechylowej) .kompas namiarowy. pryzmatyczny (zaopatrzony w pryzmat ulatwiajqcy odczyt wskazan) . glowny .r6za kompasowa chamber -kociolek kompasowy cover -pokrowiec na kompas .korektor Flindersa .dipping .roze (kola) deklinacyjne na mapie (compass) error .variation needle .standard .induction .kompas sterowy - - - - - - - -telltale compass .blqd przekainikowy (wskazah kompasu) .kopula kompasu hood .quadrantal corrector .inklinator .mariner's -kompas okrqtowy .reflector -kompas refleksyjny .czasowa dewiacja kompasu .fluid .Gaussin .kula kompensacyjna .igla inklinacyjna . calkowita poprawka k.steering . nastawianie -adjust a compass -kompensowaC blgdy kompasu adjuster .compensated campass -kompas po kompensacji dewiacji .autopilot settings -nastawy autopilota azimuth -azymut reading device -namiernik compass -kompas .spirit -kompas z plynem .bearing . k.kompas rufowy .liquid-card . NAWIGACJA Magnetic compass and gyro compass .pole -kompas podwyzszony -prismatic .

6. NAVIGATION

translation - blqd przemieszczenia (we wskazaniach kompasu) - turning - blqd polnocny (kompasu) declination -deklinacja magnetyczna decrease - zrnniejszenie deklinacji increase -zwiqkszenie deklinacji deviation -dewiacja (magnetyczna) -buoy - dalba dewiacyjna - constant - dewiacja stala curve -krzywa dewiacji - local attraction - dewiacja miejscowa - quadrantal - dewiacja CwierCokrpzna - residual deviation - dewiacja ostateczna - semicircular - dewiacja polokrqzna table -tabela dewiacji dip -inklinacja magnetyczna compass rose -roia kompasowa - dromoscopic card -roza kompasowa ze skalqdla kursow magnetycmych i rzeczywistych error - blqd kreski kursowej - Fleur de lys -kwiat lilii - ornament roiy wiatrow - flower of the winds - roza wiatr6w - lubber line - kreska kursowa - lubber's point - kreska kursowa - rose -roza (kompasowa) - tilt of the card -przechyl r6iy (kompasowej) gyrocompass -kompas iyroskopowy - master compass - k. glowny, iyromatka - master -iyromatka gyro - iyroskop course -kurs iyrokompasowy drift - dryf iyroskopu gyrocompass (components) - czqSci skladowe iyrokompasu, k. iyroskopowego - centering pin - trzpien centrujqcy z. - gyroscop - iyroskop - gyrosphere -kula iyroskopowa -pivot bearing - loiysko ukladu kierujqcego -repeater -powtarzacz iyrokompasu (gyrocompass) error -blqd iyrokompasu - balistic -blqd szybkokci (iyrokompasu) - rolling -blqd przechylu (kyrokompasu) - running down - (iyrokompas) wskazujqcy z blqdem dodatnim - speed -blqd prqdkohci (iyrokompasu) - speed latitude - dewiacja szybkoSciowa gyromagnetic compass -kompas kyromagnetycmy gyro-pilot - autopilot, sternik automatyczny (gyropilot) settings -nastawy iyropilota
-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-permanent helm setting -nastawa stalego wychylenia stem - steering instability compensator - kompensator niestatecznoki kursowej (statku) gyro-repeater -powtarzacz iyrokompasu, rePetytor inclination -pochylenie, nachylenie of needle - inklinacja igly (magentycznej) magnet -magnes (kompensujqcy) - adjusting -magnes kompensacyjny - compensating -magnes kompensacyjny - corrector - magnes kompensacyjny - heeling - korektor przechylowy (magnes) do kompensacji dewiacji przechylowej - natural - magnes naturalny - permanent - magnes staly - temporary -m. nietrwaly (indukcyjny) magnetic -magnetyczny anomaly -anomalia magnetyczna -bearing -namiar magnetyczny chart - mapa magnetyczna coefficient -wspolczynnik dewiacji compass -kompas magnetyczny course - kurs magnetyczny declination -deklinacja (magnetyczna) dip - inklinacja magnetyczna disturbance - zaburzenie magnetyczne equator -rownik magnetyczny latitude - szerokoSC magnetyczna meridian -poludnik magnetyczny needle - igla magnetycma pole -biegun magnetyczny range -nabieznik dewiacyjny variation -deklinacja magnetyczna curves - izogona magnetism -magnetyzm - isodynamic line - izodyna - isogonic line - izogona - mild steel - stal miqkka - non-magnetic materials - materialy niemagnetyczne - permanent - magnetyzm s t a b - red pole - biegun dodatni (magnesu) - retentive -magnetyzm nabyty - retentivity -pozostaloh5 magnetyczna - ship's magnetism -magnetyzm okrqtowy - subpermanent magnetism - m. polstab - temporary -magnetyzm zmienny receiver compass -powtarzacz kompasu repeater compass - powtarzacz kompasu, repetytor kompasu

-

- -

-

-

--

-

-

-

Compass rose rdia kompasowa

half cardinal point

N NbyE NNE NE by N NE NEbyE ENE EbyN E E by S ESE SE by E SE SE by S SSE S by E S S by W SSW SW by S SW SW by W WSW WbyS W WbyN WNW NW by W NW NW by N NNW N by W

oooO
1 l o 114 22O 112 33O 314 45O 56O114 67O 112 78O 314 90° 1Ol0 114 112O 112 123O 314 135O 146O 114 157O 112 168O 314 180° 191° 114 202O 112 213O 314 225O 236O 114 247O 112 258O 314 270° 281°1/4 292O 112 303O 314 315O 326O 114 337O 112 348O 314

North North by east North-northeast Northeast by north Northeast Northeast by east East-northeast East by north East East by south East-southeast Southeast by east Southeast Southeast by south South-south east South by east

-p6lnoc
- poinoc do wschodu - poinocno polnocny wschod -polnocny wschod do polnocy

-polnocny wsch6d
-

-polnocny wschod do wschodu

wschodnio p6inocny wschbd

- wschod do polnocy -wschdd - wschod do poludnia -wschodni poludniowy wschod -poludniowy wsch6d do wschodu -poludniowy wsch6d -poludniowy wschod do poludnia -poludniowy poiudniowy wschod -poiudnie do wschodu

South -poludnie South by west - poiudnie do zachodu South-southwest -poiudniowy poludniowy zachod Southwest by south -poludniowy zachod do poludnia South-west -poludniowy zachdd Southwest by west -pohdniowy zachod do zachodu West-southwest - zachodnio poludniowy zachod West by south - zach6d do poludnia West West by north West - northwest Northwest by west Northwest Northwest by north North-northwest North by west
- zachdd - zachod do pohocy - zachodni pbhocny zachod
-

-pblnocny zach6d
-

pohocny zachod do zachodu polnocno polnocny zachod polnoc do zachodu

-polnocny zach6d do pohocy

6. NAVIGATION
f'

Relative d', =bc'v,ea - kierunki wzglcdne

; Y O O + ; ~ ~ ~

po

right ahead -prosto z dziobu ahead/ na kursie

7

4

abeamgort, port beam/ n7lewvm trawersie

Vi'd

astern/z rufi right astern/prosto za rufq clockwise/zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara counter-clockwise/przeciwniedo kierunku ruchu wskazdwek zegara

9 3

d
\

g3$

.a .-

afhvard/ w kierunku rb u

-I

forward/ w kierunku dziobu przednia cz& statku, na przedzie

.4
.

3 -

2

Port side/ lewa burta

5$

'3
'-

starboard side/prawa burta

fore/ z przodu, ku przodowi

.
Y

6. NAWIGACJA

Directions - kierunki
abaft - z tylu, za, w rufowej cz&i statku -beam -za trawersem, z tylu trawersu statku abeam -na trawersie aboard - na statku, na burcie above deck - nad pokladem above sea level - nad poziomem morza abreast -w jednej linii, na trawersie afore -przed (dziobem statku), z przodu aft - na rufie, ku rufie aftermost -na samej rufie aftward -w kierunku rufy ahead -naprzod, z przodu, przed dziobem - right - prosto z dziobu aloft -w gorze, nad pokladem alongside -przy burcie, wzdluz burty amidships -na Srodokreciu apoop -na rufie astern -za rufq athwart -w poprzek (np. statku) athwartships -w poprzek statku at the angle of ... -pod kqtem back -tyl beam -trawers before the beam -przed trawersem broad on bow - 4 5 O od dziobu clockwise -zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara counter-clockwise - przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek zegara direction -kierunek directional -kierunkowy dead astern - dokladnie za rufq dead ahead - dokladnie przed dziobem direction -kierunek East (E) -wschod Eastern -wschodni east -wschod, wschodni, na wschodzie east -plynd w kierunku wschodnim east - zmieniak kierunek ruchu na wschodni eastbound - (statek) plynqcy na wschod east by north -wschod do polnocy east by south -wschod do poludnia easterly -wschodni easterly - ze wschodu, na wschod east-northeast -wschodnio-polnocny wschod, ze wschodnio-polnocnego wschodu na wsch6d od ... east of. east-southeast - na wschodnio-poludniowy wschod, ze wsch.-poludniowego wschodu

-

eastward - kierunek wschodni, na wschod eastwardly - na wsch6d eastwards -na wschod east-west - ze wschodu na zachod end on - wprost na, na wprost fore - przedni, z przodu, ku przodowi fore and aft -wzdluz statku, na dziobie i rufie foremost -przedni, najbardziej z dziobu foremost - do przodu, naprzod forward - przednia czgSC statku, na przedzie, na dziobie head - przod statku North (N) -polnoc (kierunek geograficzny) north -polnocny, na polnocy N (Northern) -polnocny north (of) - na polnoc od... northeast -(w kierunku) z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeast - pblnocny wschod, na p6lnocnym wschodzie northeasterly -p6lnocno-wschodni northeasterly -z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeastward -w kierunku polnocnowschodnim, na polnocny wschod northerly -polnocny northerly -z polnocy, na polnoc north-northeast - w kierunku pblnocno-polnocno-wschodnim north-northwest - w kierunku p6lnocno-polnocno-zachodnim northward - na polnoc northward -kierunek polnocny northwest -w kierunku polnocno-zachodnim, z kierunku polnocno-zachodniego northwesterly -polnocno-zachodni, z polnocnego zachodu, na polnocny zachod northwestward - na pblnocny zachod offshore - od brzegu off the beam -na trawersie on board - na statku, na statek on-deck -na pokladzie on ship board - na statku, na statek on the beam -na trawersie on the bow - ,,na dziobie" (o obiektach usytuowanych w sektorze dziobowym) on the quarter -w Cwiartce rufowej on the starboard beam -na prawym trawersie outboard - (polozony) na zewnqtrz kadluba P and S (Port and Starboard) - prawa i lewa (burta)

6. NAVIGATION
f

3

Vertical distances and locations odleglos'ci i rozmieszczenie pionowe
on the mast/ na maszcie over the bridge/ nad mostkiem on the bridge/ nu mostku

on open decW na poktadzie otwartym on upper tweendecW na g o r y m miedzypokiadzie on lower tweendeck/ nu dolnym miedzypokladzie on the bottom/ na dnie under the bottom/ pod dnem

over deck/ponad pokladem below deck/pod pokladem

under the keel/ pod kilem

overhead clearance/ odleglos'd od topu przeiwit pionowy

glebokoiC

underkeel giebokoii pod stepkq

over the bottom/ nad dnem on the bottom/ na dnie

t

t

6. NAWIGACJA

point - rumb (1 1,25O) -by - rumb czwartej klasy (do ...) -cardinal --punkty kardynalne kompasu, strony Swiata - forced -rumb czwartej klasy (do ...) - half cardinal - znak rumbowy poiredni - half -poi rumba - intercardinal of points - znaki rumbowe poSrednie of the compass - znak rumbowy - quadrantal points - znaki r. poSrednie - quarter - znak rumbowy trzeciej klasy - quarter card -roza kompasowa o podzialce rumbowej - three-letter point (of the compass) -znak rumbowy trzeciej klasy port -lewy beam -na lewym trawersie -bow - w lewo od dziobu quarter - w lewo od rufy side (ps) - lewa burta rhumb - rumb (1 1,XO) right astern -prosto za rufq South (S) -poludnie Southern (S) -poludniowy starboard side (stb) -prawa burta south -poludniowy south - na poludnie, na poludniu south -posuwaC sig na poludnie, kierowaC sig na poludnie southbound -plynqcy na poludnie (statek) southeast - z poludniowego wschodu, na poludniowym wschodzie southeast - na poludniowy wschod, na poludniowym wschodzie southeasterly - z poludniowego wschodu, na poludniowy wschod southeastward - (kierunek) poludniowo wschodni southeastward(s) - na poludniowy wschod souther - skrgcaC na poludnie southerly -poludniowy

-

-

-

-

-

-

-

southerly - z poludnia, na poludnie south-southeast -na poludniowo-poludniowy zachod, z poludniowo- poludniowego zachodu southward -kierunek poludniowy south-ward(s) - na poludnie southwest - poludniowy zachod (kierunek, znak rumbowy) southwest - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwest by south - poludniowy zachod do poludnia (kierunek, znak rumbowy) southwest by west - poludniowy zachod do zachodu (kierunek, znak rumbowy) southwesterly - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwestward(s) - na poludniowy zachod starboard (stbd) -prawa burta -beam -na prawym trawersie -bow - w prawo od dziobu -quarter - w prawo od rufy side -prawa burta thwartships -w poprzek statku (to) veer -zmieniaC kierunek (na zgodny z ruchem wskazowek zegara), obracaC sig W (West) -zachod W (Western) - zachodni west - zachod (kierunek) west -posuwaC sig na zachod, zmieniaC kierunek (ruchu) na zachodni west - zachodni west (of) -na zachodzie, na zachod westbound - (statek) plynqcy na zachod westerly - zachodni westerly - z zachodu, na zachod west-northwest - na zachodnio-polnocny zachod, z zachodnio-polnocnego zachodu west-southwest - na zachodnio-poludniowy zachod, z zachodnio-poludniowego zachodu westward - kierunek zachodni westwardly - na zachod westward(s) - na zachbd

-

6. NAVIGATION f

s Course: and bearings . ... - - . . .kursy i numrury.

true North/ pdlnoc rzecz~wista magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

compass North/ polnoc kompasowa \

, '
mwo -.-

~owm-+ion/

poprawka jrokompasu gyrocompass North/ x5lxoc iyrokompasowa ompass course/

true course/ kurs rzeczywisty magnetic course/ kurs magnetyczny compass course/ kurs kompasowy magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

true North/ procompass North/ Ni 7olnoc jrokompasowa

true ship's course, course steered/ rzeczywisty kurs statk~ course over the ware kqt drogi po wodzie

Navigation - nawigacja
accuracy - dokladnoSC accurate -dokladny acoustic sounding - sondowanie akustyczne (echosondq) acquire -zdobyC, zebra6 (dane) against the sun - ruch przeciwny do ruchu wskazowek zegara, ruch z zachodu na wschod against the wind -pod wiatr angle - kqt of cut - kqt przecipcia sip linii pozycyjnych of position - kqt przecipcia sip ortodromy z poludnikiem on the bow -kqt kursowy angular -kqtowy distance - odlegloSC kqtowa speed -prpdkoiC kqtowa velocity -prpdkoik kqtowa apparent -widoczny, pozorny -wind -wiatr pozorny argument - zmienna niezalezna, argument (wejSciowy do tablic) assumed position -pozycja zalozona average - Sredni, przeciptny speed - prgdkoiC Srednia azimuth -azymut circle - kolo azymutalne zwane wierzcholkowym compass -kompas glowny diagram -wykres wartokci azymutu reading device - namiernik -tables -tablice azymutalne bearing -namiar amplitude - amplituda wschodu i zachodu - check - namiar kontrolny - clearing - n. bezpieczny compass -kompas namiarowy, k. glbwny - constant - n. staly, niezmienny - constant line - linia stalego namiaru - cross -n. krzyzowy finder -namiernik line - (wykreilona na mapie) linia namiaru - reciprocal - n. przeciwny, kontrnamiar - relative -namiar wzglgdny, kqt kursowy - safety -namiar bezpieczny (to) bear -namierzak cable -kabel(1110 mili morskiej) area - akwen ukladania kabla, obszar (dna), przez ktory biegnq kable circle -kolo, okrslg

- great

- of position -kolo pozycyjne - of visibility -krqg widzialnohci - small - - kolo male

- -kolo wielkie, ortodroma

6. NAWIGACJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

composite sailing - zegluga mieszana (po ortodromie i loksodromie) computation - liczenie, obliczanie (to) compute - liczyk, obliczak contracted horizon -horyzont przyblizony (z powodu zmniejszonej widzialnoici) convergency -kqt zbieznoSci poludnikbw correction -poprawka, poprawianie of course - poprawka kursu course - kurs angle - kqt kursowy - compass - kurs kompasowy - direct - kurs bezpoiredni error -poprawka iyrokompasu - estimated - kurs przyblizany - final -kurs koticowy (ortodromy) - gyro -kurs zyrokompasowy - initial -kurs poczqtkowy ( ortodromy) made good - kilt drogi nad dnem - magnetic -kurs magnetyczny over the ground - kurs nad dnem recorder -kursograf steadiness - statecznoSC kursowa -to steer -kurs na ster -through the water - kurs po wodzie - true -kurs rzeczywisty course-keeping stability - statecznoiC kursowa current -prqd (spowodowany zjawiskami meteorologicznymi w odroznieniu od tidal stream - pwd plywow) danger -niebezpieczenstwo area - obszar niebezpieczny -bearing -namiar niebezpieczny depth - glgbokoSC line - linia (na mapie) oznaczajqca obszar niebezpieczny sector - sektor niebezpieczny day's run - odlegloSC przebyta w ciqgu doby - average - irednia odlegloSC przebyta w ciqgu doby dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne position - pozycja zliczona navigation -nawigacja zliczeniowa downstream -z prqdem down the wind - z wiatrem drift - dryf departure -zboczenie nawigacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---

6. NAVIGATION

- course -kurs poczqtkowy - - track - droga po ortodromie - distance -odlegloSC przebyta od punktu po- Greenwich meridian poludnik gryniczowski
-

czqtkowego deviate -zbaczaC, odchylaC deviation -zboczenie z zaplanowanej trasy deep-sea lead - sonda glqbinowa deep-sea lead line - linka sondy glqbinowej deep-sea sounding- sondowanie glqbokowodne difference of latitude -r6znica szerokoici geograficznej difference of longitude -roinica dlugoici geograficznej dip - obnizenie widnokrau directional radio beacon - radiolatarnia kierunkowa distance - odlegloSC -made good - odlegloiC (droga) rzeczywista - measured - mila pomiarowa - nautical - odlegloSC po loksodromie over ground - odlegloSC nad dnem -through the water - odlegloSC po wodzie dynamic positioning -pozycjonowanie dynamiczne, dynamiczna stabilizacja pozycji dynamic stability on course -dynamiczna statecznoSC kursowa equiangular spiral - loksodroma (nawig) erase -wycieraC error - btqd, pomylka - gyro blqd zyrokompasu in navigation -blqd nawigacyjny estimated position -pozycja przypuszczalna, pozycja przyblizona fathom (fath.) - sqzen (to) fathom - sondowaC (dno) fathometer - echosonda fathomable - dajqce siq wysondowaC (dno) fathomless -nie dajqce sic wysondowaC (dno) first meridian -pienvszy poludnik, p, zerowy fix - pozycja obsenvowana - element of a -wielkoici wyznaczajqce pozycjq statku geographical -geograficzny latitude - szerokoSC geograficzna longitude - dhgoic geograficzna geo-navigation -nawigacja terestryczna great circle - kolo wielkie, ortodroma bearing - kurs poczqtkowy na ortodromie distance - odlegloiC po ortodromie sailing - zegluga po ortodromie

-

-

-

-

-

-

--

---

half-convergency - poprawka loksodromiczna half size scale - skala 1: 2 heading to - kierowaC siq w strong.. heave the lead - sondowaC rqcznie heave to - lezeC w dryfie height of eye - wysokoBC oczna, wzniesienie oka (obsenvatora) high latitudes - duze szerokoici geograficzne horizontal -poziomy angle - kqt poziomy danger angle -kqt poziomy niebezpieczny - forward -widnokra (widziany) z dziobu hyperbolic lattice - siatka hyperboliczna identification -identyfikacja - mistaken -bledna identyfikacja inaccuracy - niedokladnoSC inaccurate -niedokladny increase - zwiqkszenie, zwyzka, przyrost inland -w glqbi lqdu navigation - nawigacja Srodlqdowa sea - morze wewnqtrzne -vessel - statek zeglugi Srodlqdowej -waters -wody Srodlqdowe water-way - Srodlqdowe drogi wodne inter-island trading -zegluga miqdzy wyspami interpolation -interpolacja knot (kn, kt) - wqzel (jednostka prqdkoki = 1Mdgodz) latitude (lat) - szerokoSC (geograficzna) -by dead reckoning - szerokoSC zliczona -by observation - szerokoSC obsenvowana lie the course -p o d e a t zalozonym kursem lie the course -wykreSlaC kurs lay down a course -wykreSliC kurs lay the land - straciC lqd z oczu league - odcinek trzymilowy (np. w tzw. mili pomiarowej) leg -odgalqzienie, odnoga, odcinek drogi (pomiqdzy zmianami kursu) Line - rownik line - linia - advance a - przesunqk liniq pozycyjnq of bearing - linia namiaru of position - linia pozycyjna of sounding - linia sondowania (to) log - dokonaC zapisu w dzienniku okrqtowym

-

-

-

-

-

-

-

6. NAWIGACJA

log board - tabliczka do zapis6w nawigacyjnych log-book - dziennik okretowy longitude (long.) - dlugoSC geograficma by dead reckoning - dlugoSC geograficma zliczona -by observation - dlugoSC g. obsenvowana in arc - dlugoSC g.w mierze kqtowej in time - dlugoSC g. w mierze czasowej low latitudes - male szerokoSci geograficzne, tropik loxodrome - loksodroma loxodromic curve -krzywa loksodromiczna loxodromic line - loksodroma margin of safety -zapas bezpieczenstwa make a landfall -zblizyC sip do lqdu (to) mark -makowat, maczyC marker - oznaczenie, znacznik (np. glebokoSci) mate's log - dziennik okretowy mean depth - Srednia glqbokoSC mean mercatorial bearing - namiar (Sredni) loksodromiczny measured mile -mila pomiarowa course - kurs przejScia mili pomiarowej measured range -zakres pomiarowy meridian -poludnik line - linia poludnika meridional -poludniowy -difference of latitude -r6inica powiqkszonej szerokohci part -powiekszona szerokoSC middle latitude - Srednia szerokoSC sailing - metoda Sredniej szerokoSci mile -mila - international nautical - miedzynarodowa mila morska (1852 m) minute -minuta (to) navigate -nawigowab, plywaC navigation -nawigacja, zegluga - coastal -nawigacja przybrzeina - improper -niewlaiciwa nawigacja - inland -w glebi lqdu - inland waterways navigation -zegluga Sr6dlqdowa - sea - nawigacja (zegluga) pelnomorska - ocean going -zegluga oceaniczna, zegluga wielka navigational accuracy - dokladnoSC nawigacji

-

-

--

-

--

-

-

-

-

observed (obs.) -obsenvowany, rzeczywisty offing -widnokrqg morski offset -przesuniecie (poprzeczne) open bearings -namiary nierownoczesne optimization -optymalizacja passage planning -planowanie podroiy - safety margin - zapas bezpieczehstwa - passage execution - realizacja podr6zy - route planning - planowanie trasy - pre-arrival check list - lista sprawdzajqca (czynnoSci) przed portem - pre-departure check list - lista sprawdzajqca przed wyjiciem w morze - pilot card - informacja dla pilota (o wlaiciwoSciach manewrowych statku) - voyage planning- planowanie podr6zy - passage plan -plan przejicia (morzem) - transocean routes - trasy transoceaniczne - near coastal navigation -zegluga przybrzezna - pilot passages -przejkcia z pilotem - areas of danger - obszary niebezpieczne - allowable error margin - dopuszczalny margines b l e d ~ - pilot embarkation area - miejsce podejmowania pilota - position doubtful (PD) - pozycja niepewna, pozycja wqtpliwa -position fixing aids -obiekty/urz&enia ulatwiajqce okreilenie pozycji position -pozycja - accuracy of the - dokladnoSC approximate (PA) -pozycja przyblizona - assumed -pozycja przyjqta, zalozona - corrected -pozycja poprawiona - dead reckoning - pozycja zliczona doubtful (PD) - pozycja wqtpliwa - estimated -pozycja przyblizona line - linia pozycyjna - noon - pozycja w poludnie (czasu statkowego) - observed - pozycja obsenvowana - transferred line -przesuniqta 1. pozycyjna speed -prqdkoSC - average - predkoiC Srednia over ground (SOG) -prqdkoSC nad dnem - true -prqdkoSC rzeczywista work a traverse - zliczaC drogq (przy zmianach kursu) work up the reckoning - wyznaczaC pozycje ze zliczenia

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

6. NAVIGATION

f Navigational lights and marks
Gwiatla i znaki nawigacyjne

lights/ nabieinikowe

~hore lighthouse/ !atarnia brzegowa

shoal lighthouse/ latarnia nu plyciinie

breakwater lighthouse/ latarnia nu falochronie

framework light structure/ latarnia nu konstrukcji aiurowej

onical buoy/ lawa stoikowa
r -

spherical buoy/ can buoy/ plawa cylindryczna plawa kulista topmark/ znak szczytowy light/ s'wiatlo radar reflector/ reflektor radarowy . photovoltaicpanel/ panel fotoogniw superstructure/ cz& nadwodna -buoy number/ numer plawy

pillar buoy/ spar buoy/ plawa plawa drqzkowa kolumienkowa

top marks znaki szczytowe

cylinder/ ball/ cross/ double two balls/ kula krzyi cross/ walec podw6jna podwbjny kula krzyi

laricuch kotwiczny obciqznik, a martwa

a. cone point-up/stoiek, wierzcholkiem do gory; double cones: b. points upwards/ wierzcholkami do gory, c. base to base/podstawami do siebie, d. points downwords/ wierzcho/karni w ddl, e. point to point/ wierzcholkami do siebie

f 8 8d

Navigational lights and marks Swiatla i znaki nawigacyjne
arc of visibility - sektor widocznoSci bands -pasy poziome na plawach beacon -stawa nawigacyjna - approach - stawa podejSciowa - boat - latarniowiec niedozorowany - diamond - stawa ze znakiem szczytowym w ksztalcie rombu - fixed - stawa - floating -plawa - front - stawa przednia - radar - stawa radarowa, latarnia r. - rear -tylna stawa (nabieznika) signal - sygnal stawy (radiowej) (to) beacon -ustawiaC znaki nawigacyjne beaconage - system oznakowania nawigacyjnego beaconboat -maly statek latarniowy beaconed rock - skala oznakowana stawq beacons in line -nabieznik dzienny beam transmitter - stawa radiowa buoy - plawa, pot: boja - bell -plawa dzwonowa break adrift -plawa zenvana i dryfujqca - cable -plawa kablowa - chequered plawa pomalowana w szachownice damaged -plawa uszkodzona - gas -plawa gazowa - gong -plawa gongowa - high focal plane -plawa latarniowa - horn - plawa akustyczna (wyposaiona w r6g sygnalowy pneumatyczny) - light -plawa Swietlna - mooring - boja cumownicza, beczka cumownicza removed - plawa usunieta -replaced -plawa zastagiona (innym znakiem) - topmark -plawa ze znakiem szczytowym - watch - plawka pozycyjna (do oceny dryfu) plawa z buczkiem, plawa buczqca -whistle buoy (shape) - ksztakt plawy - barrel -plawa beczkowa - beacon - plawa dr@kowa - can -plawa cylindryczna - cask -plawa beczkowa - conical -plawa stozkowa - cylindrical -plawa cylindryczna

- nun

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

(boja) plawa wrzecionowa - ogival -plawa t~ostozkowa - pillar -plawa drekowa - spar -wiecha, tyka - spherical -plawa kulista - spindle -plawa wrzecionowata buoyage - obojowanie, oznakowanie bojami - bar buoy -plawa na lawicy rzecznej -buoyed channel -kanal oznaczony plawami - cardinal system of - kardynalny system oznakowania (nawigacyjnego) - channel -plawa na torze wodnym - danger -plawa oznaczajqca niebezpieczelistwo - landfall buoy -plawa dojazdowa - mark buoy - boja (plawa) ostrzegawcza may prove unreliable - obojowanie moze okazaC sic zawodne - mid-channel buoy - pfawa omaczajqca Srodek tom wodnego - middle-ground buoy - plawa oznaczajqca mielizne Srodkowq - outfall buoy -plawa oznaczajqca ujScie Sciekow - port hand buoy - plawa wyznaczajqca lewq strone (tom wodnego) -right hand buoy -plawa wyznaczajqca prawq strong (tom wodnego) - safe water - (plawa oznaczajqca wode gleboka, oznaczajqca kanal zeglowny) - sea buoy - plawa podejSciowa - spit - plawa oznaczajqca koniec mielizny lub wysuniqtego lqdu - starboard hand mark - prawostronny znak nawigacyjny - starboard hand buoy -plawa prawoburtowa - station buoy -plawka pozycyjna - turning buoy - plawa zwrotna (na zakrecie tom wodnego) -wreck buoy -plawa wrakowa - winter - obojowanie zimowe (to) buoy -ustawiaC boje, plawy characteristic (of light) - charakterystyka (Swiatla nawigacyjnego) - alternating white and red (Alt. W & R) -(Swiatlo nawigacyjne) zmienne bialo-czenvone - fixed light (F) - Swiatlo stale - fixed and flashing (F.Fl) - Swiatlo nawigacyjne mieszane - fixed and group flashing (F.Gp.Fl.) - (Sw. naw.) mieszane, stale z blyskami w grupach

-

6. NAWIGACJA
-

-

-

-

-

-

-

NAVIGATION r Characteristics of navigational lights charakterystyki Swiatel nawigacyjnych occulting/ przerywane \ I I I I I I I Group oc!culting/ I przelywane grupowe I cdmposite group flashing. kombinowane. biaio-czerwono-zielon~ I I alternating fixed and flashing/ mieszane zmienne Morse code/ Swiatlo wg kodu Morse'a "K" \nterrupted ultrai quick/ ultra migajqce przerywane albrnating fixed and composite group flashing/ mieszane zmienne w grupach . bt'yskowe-grupowe mieszane bt'yskowe quick/ Swiatio migajqce j&ed and g-roub/Swiatlo mieszane w grupach :omPosite group occulting/ ' :ombinowane przerywane grupowe ' I ' &ui & i a migajqce grupowe d p e r i o d / okres flashing/ Swiatlo bt'yskowe rnxumm long flashing/ Swiatlo biyskowe-dlugie :nterrupted quiLk/ migajqce prze rywane very quick/ szybko migajqce I altknatikg/ bt'yskowe zmienne alte?nating group occulting/ przerywane zmienne w grupach alterhating white-red-ireen/ Swiatlo zmienne biaio-czerwono-zielone Rlmmmmm I I I group very quick/ szybko migajqce grupowe I I gSoup flashing/ Swiatio blyskowe-grupowe interrupted vevy quick/ szybko migajqce przerywane I 7 ultra quick/ I ultra migajqce altbrnating group' occulting white-red-green/ przerywane M grupach.kombinowane .6.

stawa Swietlna -boat -ponton (plywak) latarniowy -buoy -plawa (boja) Swietlna .) grupowe.occulting quick flashing light .Fl(3)) .odr6zniC (to) exhibit -pokazywak (Sw. NAWIGACJA fixed light (F) .zr6dlo Swiatla .sector . statek latamiowy lights in line -nabieznik Swietlny lightvessel .bearing .navigation .) blyskowe grupowe. Swiatlo nawigacyjne) fanal -lampa latami morskiej z mechanizmem fixed mark -staly znak nawigacyjny fixing by radar -okreilanie pozycji z pomocq radaru - floating mark -plywajqcy znak nawigacyjny IALA maritime buoyage system . naw. ultra szybko migajqce -very quick flashing .unattended .Swiatlo sektorowe source .fixed white and red green (FW RG) .Swiatla . naw.Swietlne oznakowanie nawigacyjne.: latamia .(Swiatlo) przerywane.6.sektor Swiecenia (latami) .aero latarnia lotnicza wykorzystywana do celow nawigacji morskiej .system bocmy oznakowania bocznego leading marks -znaki nabieznika light -Swiatlo (np.Swiatlo zapalone.Fl) .coast -nawigacyjne Swiatla brzegowe .Swiatlo migawkowe przerywane . Swiatla nawigacyjne lightship . latar~ ni za horyzontem) -direction (indicating) Swiatlo kierunkowe dues -oplata za Swiatla (nawigacyjne) exhibited .Swiatlo niedozorowane .flashing light .coasting -brzegowe Swiatla nawigacyjne .Swiatlo blyskowe . po 3 blyski w grupie -group alternating light -Swiatlo zmienne grupowe . nawigacyjne) (to) fade -zanikaC (np.coloured . (3)) .Swiatlo izochroniczne .(Sw.(Sw.composite group occulting .tylne Swiatlo (nabieinika) sector .Swiatla nabieznikowe .flickering light .intermittent light .flash .Swiatlo przerywane .(Sw.Swiatlo migajqce.) blyskowe.Swiatlo izofazowe .Swiatlo migawkowe z przenvami .composite group flashing . przerywane.group flashing (Gr.flashlight . o dlugim blysku .occultation .Swiatlo migajqce .zasloniqcie (Swiatla) . grupowe .isophase light .latamia (morska) -buoy .Swiatlo przesloniqte (innym obiektem) .Swiatlo stale .flashing (Fl) .latarniowiec -- - - -- - - - - - - - - - . naw.intermittent quick flashing .obscured .(Sw.latamik -tender -statek obslugujqcy oznakowanie nawigacyjne lights .Swiatla kolorowe .) migajqce -red (R) .) stale. sektorowe bialo-czenvono-zielone -green (G) .air .latamia lotnicza -beacon . po 3 blyski w grupie -group occulting (GpOcc. po 3 przerwy w grupie . naw.sygnal dzienny w ksztalcie walca (to) distinguish .Swiatlo (nawigacyjne) zielone .blysk .dipping a -chowanie s i Swiatla (np.latamia plywajqca -keeper .occulting light . zeglowny lighted range -nabieznik Swietlny lighthouse .group flashing (Gp. nawigacyjne).Swiatlo blyskowe (blaskowe) .naw.latamiowiec. blaskowe .(Swiatlo) kombinowane blyskowo-grupowe .Fl(3)) -(Sw.czenvony (kolor Swiatla) -ultra quick flashing . znak dzienny drum .Swiatla tla . pot.leading .Swiatlo przerywane .(Sw.) gmpowe blyskowe.rear . naw.isochronous light .Swiatio przednie (nabieznika) .nabieznik Swietlny .front . wystawione float -plywak latamiowy .system oznakowania nawigacyjnego IALA LANBY (Large Automatic Navigation Buoy) -duia automatyczna plawa nawigacyjna landfall mark -znak dojazdowy landmark -lqdowy obiekt nawigacyjny lateral -boczny -system of buoyage .background .white .long flashing light -Swiatlo blyskowe.quick flashing (Qk.sektor bialy.bardzo szybko migajqce coast marks -nawigacyjne znaki brzegowe conspicuous (object) -obiekt latwo wyroiniajqcy siq z otoczenia day-beacon range -nabieinik dzienny day mark -nawigacyjny znak dzienny diamond shape -romb.

oznakowanie nawigacyjne.wejit w zasieg Swiatla sea-mark -znak nawigacyjny sector .fixed -staiy znak nawigacyjny marking .Swiatlo sektorowe .linia Srodkowa sektora zeglownego light . NAVIGATION luminosity -natqzenie (zrodla) Swiatla luminous intensity . znakowanie.natgzenie (zrodla) Swiatla luminous range .jednolity system oznakowania unwatched -niestrzezony (znak nawigacyjny.ustawianie znakow (nawigacyjnych). poprawka nu prqd total angle/ znos caikowit ground track/ wektor ruchu nad dnem - estimated position/ pozycja przyblizona .niewidoczny perch -wiecha (znak nawigacyjny) period of light .stawa palowa port light .6.sektor (np.okres Swiecenia (Swiatla nawigacyjnego) pile -pal -beacon .Swiatlo ostrzegawcze dla samolot6w (umieszczone na wysokich konstrukcjach) obscured -zasloniety.stozek wierzcholkiem do gory (znak szczytowy plawy) obstruction light . oznaczanie navaid (aids to navigation) -oznakowanie nawigacyjne.stacja sygnalowa south cone -stozek skierowany wierzcholkiem w d61 (znak szczytowy plawy) (to) stream -wyrzucit. latarnia) visibility range .trbjkqt dryfu i znosu dead reckoning position/ pozycja zliczona water track/ wektor leeway angle/ d v j poprawka na wiatr corrected DR position// pozycja zliczona popraw drift angle/ znos.zasieg widocznoici (Swiatla) mark -znak (nawigacyjny) .Swiatlo wejiciowe (do portu) prominent (object) -obiekt latwy do zidentyfikowania - raise a light -zobaczyt Swiatlo (latarni). postawit a buoy -postawit plawkg stripes .oznakowanie (pasy) pionowe na plawach top mark -znak szczytowy (plawy) uniform system of buoyage . urzqdzenia nawigacyjne navigational aids . Swiecenia latarni) centreline .narrow -wqski sektor sectored light -Swiatlo sektorowe shape -znak nawigacyjny (wywieszany przez statek) signal mast -maszt sygnalowy signal station . urzqdzenia nawigacyjne north cone .zasieg widzialnoici - - - Leeway and drift triangle .

akwizycja (obiektu na radarze.akwizycja rqczna .akwizycja automatyczna criteria -kryteria akwizycji (ech) .linia zasilajqca antenp gain .6.background . logarytmiczny antenna -antena feed .(echo) przyj~te Sledzenia do adjustment -zgrywanie.lampa oscyloskopowa circular polarization (CP) -polaryzacja kolowa closest point of approach (CPA) -punkt najwi~kszego zblizenia.rozroznialnik course -kurs . zobrazowanie.automatyczna regulacja sygnalu wizyjnego back lobe .kurs kolizyjny coverage -obszar pokrycia radarowego -range . ATA).discrimination -rozroznialnoit kqtowa .namiar na pozycjq najmniejszego zblizenia .vector linia namiaru - - - - - - - - --- -- beam width . ATA. ekran.) bow crossing-przejicie przed dziobem.czas pozostajqcy do osiqgnipcia odlegloSci przejhcia przed dziobem bearing -namiar of CPA (BCPA) .analogue . dostrajanie arial gain -uklad energetyczny anteny afterglow .zobrazowanie analogowe . EPA radar i urzqdzenia antykolizyjne acquisition .stale kregi odleglohci cathode-ray tube (CRT) .cyfrowy (radarowy) sygnal wizyjny discrimination -rozroznialnoSC.automatic frequency . przed dziobem time (BCT) .kolizja risk -ryzyko kolizji alarm .hand .szerokoSt wiqzki (charakterystyki promieniowania rad.linear -wzm.akwizycja rpczna zone . liniowy .alarm ryzyka kolizji assesment .synthetic .obszar akwizycji (ech) .automatyczne urzqdzenie do Sledzenia ech radarowych video control .ocena ryzyka kolizji control -regulacja. ARPA.regulacja jasnoSci . zdolno6t rozdzielcza display -monitor.zobrazowanie syntetyczne --- - - - - - .poiwiata ekranu radarowego amplifier-wzmacniacz .obszar cienia blind sector . strojenie .logarithmic -wzm.strefa akwizycji acquired .automatic .zasi~gowaregulacja wzmocnienia (ZRW) .uklad automatycznego strojenia .ograniczenie zaklocen collision . przeciqcie kursu przed dziobem distance prediction -przewidywana odlegloSC przejhcia przed dziobem --time prediction -przewidywany czas przejScia przed dziobem --range (BCR) -odlegloSC p.zaklocenia bierne reduction .manual .eliminacja zaklocen od fa1 .anti-clutter sea .strefa cienia brilliance -jasnoiC zobrazowania calibration rings .zamiana wspolrzqdnych biegunowych na prostokqtne (namiar i odlegloSC) digital video signal .echo niebezpieczne detected objects -obiekty wykryte detection-wykrywanie differentiation -rozroznianie differentiator -rozroznialnik digital scan conversion (DSC) .collision .zysk antenowy -housing . punkt najmniejszej odlegloici miqdzy statkami (Dmin) clutter .fast-time (FTC) .zasieg pokrycia (obsenvacjq radarow@ dangerous target . NAWIGACJA RADAR.) blind area . przyjqcie obiektu do Sledzenia area . wskaznik .obudowa anteny mount -podstawa anteny anti-clutter rain -eliminacja zaklbcen od opadow anti-fading device -urzqkenie przeciwzanikowe attenuation -tlumienie automatic radar plotting aids (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking-automatyczny system Sledzenia aid (ATA) .listek wsteczny (promieniowania anteny rad. ARPA.

Eurma switch/ pielqcznik dlugoici impulsow menu . linii i krggdw vectors and symbols brightness/ jasnoii wektorow i symboli radar display brightness/ jasnoit monitora panel brightness/ jasnoit panela operacyjnego I_ a m -data and compass scale brightness/ jasnoit danych i skali kompasu sea clutter/ redukcja zak/oceri od fa1 gain/ wzmocnienie -relative motiodhead-up display/ zorientowanie wzgl. true motion/ ruch rzeczywisty ' s p o s i t i o n ~ pozycja statku w Srodku ekranu resetting s h i p ~ ~ to centre of display/ powrot pozycji statku wlasnego do Srodka ekranu range rings ON/OFF/ wlqczni stalych krpgdw odleg/oici wanie ( . U .wybor funkcii suecialnvch . dziobu . reseto- ' d e l a y of automatic display-resetting/ zwloka w automatycznym zeroweaniu monitora head marker off/ wylqcznik kreski kursowej stern marker off/ wylqcznik kreski rufowej . NAVIGATION RADAR AND ARPA control oanel A/ 1 ctronic module/ control panel display "A" .center display/ stabilizacja wzgl.short/lonp aulse 6 u. pdinocy t? ? *@ rn . acknowledgement of alarm/potwierdzenie .znik urzqdzenia set gyro/ wskazari zyrokompasu \ ustawienie \ h O N m O F F 1 1 .special functions selection/ menu . 8 r -manual tuning/ strojenie rpczne rain clutter/ redukcja / zakioceri od opadow relative motion/course-up display/ ruch wzglpdny. dna.snoici dzierihoc markers and range rings brightness/ jasnoid marke-row.wskazania panelu kontrolnego "A" operation-stand-by switch/ przelqcznik praca-pogotowie 1 equipment on-off/ wl . kursu ' manual-resetting/zerowanie.6. zorientowanie wzgl.alarmu brightness setting day/night operation/ ustawienie ja.reczne ) 7 relative motion/North -up display/ ruch wzglpdnx zorientowanie wzgl. " .

back.setting of navigational lines . linii nawigacyjnych . urzqdzenie nakresowe -- - - - - - - - - - -- --- .permanent .echo od opad6w -reference -echo odniesienia (dla stabilizacji wzgl.clearing the route map .m.ekran (radaru) z przesuniptym Srodkiem obrazu .echo wielokrotne .elektroniczny wskainik namiarowy -bearing line (EBL) -elektroniczna kreska namiarowa -bearing marker (EBM) -elektroniczny znacznik namiaru plotting .display of the stored route map . poinocy . Slad pozostawiany na ekranie przez ruchome echo extremely high frequency (EHF) . dna) .echo falszywe trail .inserting -wstawianie (punktow. linii) . linia namiaru i odlegloici tube .r.north-up .fading .6.) . programowanie .spurious .linia zasilajqca antenp fidelity -wiernoit (odtwarzania) focusing -nastawianie ostroki follow-up system .zanik sygnalu feeder .zorientowanie wzglpdem kur- -- .) -map selection -wybor (e.ekran monitora screening . dziobu .system nadqzny grid current -prqd siatkowy grid modulation -modulacja siatkowa guard zone .kreska kursowa switch -wylqcznik kreski kursowej marker -wskaznik polozenia dziobu statku switch -wylqcznik znacznika kursu high definition radar -radar (o duiej rozdzielczoSci) -- - SU -expanded centre plan zobrazowanie z pnesuniptym Srodkiem .setting .magazynowanie gotowych (e.cancellation . punktow.course-up .echo zanikajqce . przedluienie (np. linii) . NAWIGACJA -azimuth stabilized stabilizacja wedlug azymutu .rasterscan .nanoszenie.m. zobrazowak distance marks -wskainiki odlegloki distance meter -odlegloSciomierz duct .zorientowanie wzgl.m.usuwanie (e.slabe echo .side .echo pohednie .m.precipitation ..obrazowat.poiwiata echa.ruch statku do przodu angle .nakrehlanie elektroniczne aid (EPA) .e.zorientowanie wzgl.fixed .skrajnie wysoka czestotliwoSC (odpowiadajqca falom milimetrowym) electronic -elektroniczny.echo stale ( m a l e ) . wsteczne (od listkow bocznych) .strefa strzezona harmonic distortion-znieksztalcenie nieliniowe heading .lampa elektronowa electronic radar map -elektroniczna mapa radarowa (e.r.video symbols (EPVS) -symbole wizyjne nakresow radarowych -range and bearing line (ERBL) -el.programowanie punktow odniesienia .storage of constructed route map .przeslona ekranu.) .setting of turning points .wskaznik (radaru) (to) display . monitora -unit .r.) z ekranu .programowanie linii nawigacyjnych .echo od wiqzek bocznych .reading of the stored route map -odczyt zmagazynowanej (e.indirect .m.) .elektronowy -bearing cursor .r.zobrazowanie telewizyjne w prostok@nym ukladzie wspolrzpdnych screen .) -reference point selection -wybor punktu odniesienia .multiple .kasowanie (ech Sledzonych.off-centered .echo stale .head-up ..echo .r.el.echo z poprzedniego cyklu @racy radaru) .central (zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywist~ .continuation -kontynuacja.programowanie punktow zwrotu envelope -obwiednia (echa) extractor -ekstraktor fading .odtworzenie (wykwietlenie) zmagazynowanej (e.second trace .m.dukt echo .setting of reference points .bad .r.kqt kursowy line .

informacje dot.dane statku wlasnego: gyro course. NAVIGATION iARPA display -monitor ARPA \ TM reset. guard ring . system fault . rozrdznialnik.wprowadzenie niewlaiciuych danych performance monitoc trail delay . adjustment .pasmo czgtotliwoici puls length .odstepy pomiedzy kregami. display mode .planowanie trasy alarm area (AA) . CPA. rodzaj zobrazowania frequency band .zakres data area D l range setting information . ustawienia zakresu ring spacing. tlurnienie zaklocen interferencyjnych STC. CPA. wskainikstrojenia data area 0 3 marker data .uszkodzenie variable data area (VDAJ reply to operator action .resetowanie ruchu rzeczywistego. blqd systemu incorrect input .prpdkoid.obszar alarmow target overlflow .dlugoid impulsu data area D2 clean sweep. odlegloici) guard ring setting (ustawianie piericienia czuwania) setting navigations lines (ustawianie lini nawigacyjnych) I I \ I L 1 I I I bearing marker centered on own ship/ wskainik namiaru umieszczony na statku wlasnym trail time/ zmiana dlugoici poiwiaty input of own ship's speed/ wprowadzanie predkoici statku wlasnego input of CPA/TCPA/ wprowadzanie CPA/TCPA aquiring a target/ akwizycja echa guard sector setting/ ustawianie sektora czuwania . automatic video control.zasiegowa regulacja wzmocnienia. FTC.obszar inforrnaqii own ship data .nadmiar ech control panel display "B" .6 .vch zmien- displays on the data areas wskazania na obszarach informacji data area fDA) .obszar dan.wskazania panelu kontrolnego "B" ?BM ON-OFF/ wlqcznik narkera elektronicznego switch of past track/ wylqcznik historii echa switch of vectors/ realtive bearing/ wylqcznik wektorow wlqcznik kqta kursowego I numeric keyboard (klawiatura numeiyczna) VRM ON/OFF (wlqcznik ruchomego beg. vector length . opoinienie manewru pr6bnego service alarm . FC.odpowiedi nu dzialanie operatora available input values.automatyczna regulacja sygnaiu wizyjnego. tuning indication . dostrojenie range .dane elektronicznej kreski namiarowej & . piericieri obszam strzeionego route planning . kqt drogi nad dnem speed.kurs iyro.monitor dzialania. interference rejection .dlugoid poiwiaty.dune ruchomego krpgu odlegloici data for EBM .dune markera data area 0 4 data for VRM .wartoici dostepnych danych wejiciowych. dlugoid wektora trail length. course over ground .

radarowy) modulator .efekt nocny noise limiter -ogranicznik szumow operational warning -ostrzeienia operacyjne .impulsator.manewr statku wiasnego manoeuvring board -arkusz do nakresow radarowych manual plotting -nakres rqczny rqczny nakres radarowy -radar map lines .wskaznik panoramicmy plotting -wykonywanie nakresow. interferencja rejection (IR) .ruch rzeczywisty navigational radar equipment -nawigacyjne wyposaienie radarowe night effect .fast sweep frequency (FSR) -r.visual signal -- - - - - - - - - - - .optyczny sygnai ostrzegawczy overall noise factor -wspolczynnik szumow predicted area of danger (PAD) .tlumienie zaklocen interferencyjnych integrator -uklad sumujqcy interrogation signal (station) -sygnai (stacja) odpowiadajqca interscan .czgtotliwoSC powtarzania impulsow pulse .linie (elektroniczne do tworzenia) maPY marker -znacznik .przewidywany punkt kolizji puls repetition frequency (PRF) .relative .przewidywany obszar niebezpieczenstwa (wok61statku) parallel -rownolegly index .-- - - - -- .wskaznik kierunku i odleglohci w radarze interswitch -uklad przelqczeniowy kinescope -kineskop klystron -klistron knob -galka.r.radarowa piawa odzewowa (r.ruch wzglgdny .listek (charakterystyki promieniowania anteny) width .impuls szpilkowy plan position indicator (PPI) .p.impuls krotki switch .historia (echa) interface -uklad podlqczeniowy interference -zaklocenia.arkusz nakresowy pointer -wskainik ruchomy polarisation error -blqd polaryzacyjny potential collision point (PCP) -pozycja moiliwej kolizji predicted area of danger (PAD) .fixed frequency (FFR) .0) . modulator impulsowy -peak power .dzwiqkowy sygnal ostrzegawczy - - .impuls duration .short .time . NAWIGACJA high fidelity -wysoka wiernoSC (odtwarzania) high resolution radar .czas tnvania impulsu.p.przelqcznik szerokokci impulsu racon (radar beacon) .long .poprzednie pozycje Sledzonego echa radarowego performance figure .szerokoSC wiqzki (promieniowania) long range .p.radar o duzej rozroznialnoici history (track) .true .0 szybko zmiennoczqstotliwoSciowa .monitor nadawczoodbiorczy phase .faza deviation . pokrqtlo land effect -efekt brzegowy limiter . szerokoSC impulsu --ratio -wsp6lczynnik impulsowania .obiekt zgubiony (na ekranie) magnetron -magnetron manoeuvre -manewr of own ship .(elektroniczny) znacznik czasu .dewiacja fazy difference -przesuniqcie fazowe modulation -modulacja fazy phasemeter -fazomierz picture alignement -zgranie obrazu pip .6.tarcza linii rownoleglych past track .stopien sprawnoici performance monitor . radar-) lost target .ruchomy krrlg (znacznik) odlegloSci microwaves -mikrofale minor lobe -wiqzka boczna mixer -mieszacz modulator -modulator motion -ruch .variable range (VRM) .moc szczytowa impulsu -rate -wsp6lczynnik impulsowania . nakres performance -przedstawienie nakresu sheet .0 staloczqstotliwoSciowa .obszar zagrozenia kolizyjnego predicted point of collision .ogranicznik lobe .audiable signal .diugi impuls (np.daleki zasieg (np.

NAVIGATION Radar Symbols .oznaczenia radarowe 0 sea clutter/pokrgt/o zasiggowej regulacji wzmocnienia radar o f f / radar wyiqczony radar on/ radar wlqczony radar stand-bjd radar w pogotowiu "north-up" presentation/ zobrazowanie wzgl. dziobu heading line off/ kreska kursowa wylqczona antena wlqczona transmitted power monitor/ monitor mocy @F&:tio zakresu short puls/ praca na krotkim impulsie long puls/ praca na 0 panel illumination/ oiwietlenie panelu display brilliance/ jasnoSi zobrazowania range rings/ wlqcznik staiych n 0 0 NLT 04S u scanner on/ tuning/ pokrgtlo wzmocnienia g a d pokrgtio wjmocnienia rainclutter/ rozroinialnik true motion/ ruch rzeczywisty variable range marker/ pokrgtto ruchomego kregu odlegioici electronic bearing line/elektronlczna kreska namiarowa performance monitor/ monitor nadawczo .6. predkoii i czas dzia/ania/ danger highlight/ wyroznienie niebezpieczenstwa clearing line/ linia bezpiecznej odlegloici position line and time/ (linia pozycyjna i czas) planned course and speed to make good/ planowana droga i prgdkoii nad dnem event/ zdarzenie distance to run/ odlegloib do przebycia planned position with date and time/pozycja planowana z datq i czasem visual limits oflights/ odlegloSC pojawienia sie Swiatia nawigacyjnego estimated position and time/ przybliiona pozycja i czas 0705 a . pdinocy head-up presentation/ zobrazowanie wzgl.odbiorczy route monitoring symbols symbole [procesu] monitorowania drogi own ship/ statek wiasny selected target/ obiekt wybrany collision target/ obiekt kolizyjny lost target/ obiekt utracony active AIS target/ aktywny obiekt z AIS "sleeping" AIS target/ nieaktywny obiekt z AIS vector for course and speed made good/ wektor drogl i prgdkoici nad dnem variable range marker and-or electronic bearing line/ ruchomy znacznik odlegloSci i-lub elektroniczna linia namiarowa cursor/ kursor past track with time marks/ droga z oznaczeniem czasu own ship's vectorfor course and speed made good/ wektor drogi i prgdkoici nad dnem statku wlasnego own ship's vector for course and speed through water/ wektor drogi i predkoSci po wodzie statku wlasnego predicted tidal stream or current vector with effective time and strength/ wektorprzewidywanegoprqdu lubprqdu plywowego wskazujqcy kierunek.

sub-standard .ograniczenia (techniczne) r.przeszukiwaC (na radarze.moc znamionowa zasilania reflection plotter -rzutnik refleksyjny refraction -refrakcja .p. zmiennocz~stotliwoSciowa .antena paraboliczna rotation -pr~dkoSC obrotowa anteny scanning .target enchancer . wzbudzenia .r.standard -refrakcja standardowa (Srednia) relative -wzglgdny bearing .zakres pracy radaru receiver .refl) .0 dostrajajqcy cz.antena radaru characteristics .(akwen) pokryty zasiqgiem r.radar z mozliwoSciq tworzenia map rain clutter -zaklocenia od deszczu (na ekranie radaru) - - - - .rozroznialnoSC radaru screen picture -zobrazowanie radarowe scanning -przeszukiwanie radarowe simulator .rozr6znialnoSC w odlegloSci i namiarze marker . odzewu do cz.stawa radarowa responding signal (station) .p.namiar wzgledny course .p.interrogation time offset frequency agile (ITOFAR) .krqgi odlegloSci scale .p.obraz radarowy interference -zaklocenie interferencyjne limitations .S" (odpowiadajqcy radarom pracujqcym na fali 10 cm) scan -pehy obrot anteny (to) scan .radarowe Sledzenie obiektu transmitter -nadajnik radarowy radar with chart facility .0 wolno zmiennoczgstotliwoSciowa .p. z mozliwo6ciq kasowania odpowiedzi przez nawigatora radar (radio detection and ranging) .reflektor radarowy resolution . z uzytej skali) comer -reflektor radarowy coverage . wzbudzenia z przesuwem czasu .antena radarowa parabolic .- - - - - - - Ramark -nadawcza latamia radarowa range .p. NAWIGACJA frequency agile (FAR) .manipulator. pot. zasia.r.radar antenna .sygnal (stacja) odpowiadajqca resolution -rozroznialnoSC. data ..obraz radarowy range .slow sweep frequency (SSR) -r.zobrazowanie wzgl~dne motion (RM) . log .Doppler .kurs wzgledny display .0 dostrajajqca czestotliwoSC odpowiedzi do cz.dziennik pracy radaru observer -obsenvator radarowy plot -nakres radarowy presentation .ruch wzgledny -motion display -zobrazowanie ruchu wzglgdnego -plot -nakres radarowy wzgl~dny speed -prgdko6C wzgledna -vector . rozdzielczoSC rollerball .sweep frequency (SFR) .radar doplerowski enhancer -wzmacniacz ech radarowych horizon .przeszukiwanie (za pomocq radaru) .charakterystyka radaru -constraints .0. odlegloSC.stepped sweep (STSR) -r.wzmacniacz ech radarowych tracking .skala zakres6w switch -przelqcznik zakresow radar reflector (ra. obszar accuracy -dokladnoSC okreSlenia odlegloSci .symulator radarowy .ograniczenia (wynikajqce np.6.superrefrakcja .reflektor radarowy (skrot na mapach) rated power supply .0. na czestotliwoSciach) scanned area -akwen przeszukiwany scanner .adequite .odpowiedni zasieg and bearing discrimination .dane radarowe -detection -wykrywanie radarowe display (unit) -wskaznik radaru .odbiomik radaru -reflector .super standard .r.zakres.0.: kula row video signal .long-range przeszukiwanie na duiych zakresach - - - - - - - - -- .ruchomy znacznik odlegloSci -marks -stale krqgi odlegloici.zakres .wektor ruchu wzglgdnego responder beacon .horyzont radarowy image .non selectable (NSR) -r.p.user selectable (USR) . wskazniki odlegloSci rings .surowy (radarowy) sygnal wizyjny S-band . bez mozliwoSci kasowania przez nawigatora .subrefrakcja .r.0 z charakterystykq schodkowq .

tlumienie. odchylab (wiqzkq elektronow) swept control . blokada szumow stabilisation .przeszukiwak (radarem).zaklocenia atmosferyczne suppressed area .odbicie od fa1 morskich self-tuner . nadbrzeina stacja radarowa short puls .sektor cienia radarowego ship's radar -radar okrqtowy shore-based radar -radar brzegowy. wygaszanie sweep .impuls krotki side lobe -wiqzka boczna.6.grednica okrqgu zataczanego przez antenq synthesized transceiver -nadajnik-odbiornik z syntezq tadpole tail .falowod klinowy target .ekran. generator .antena radarowa spot -plamka Swietlna (na ekranie radaru) squelching .stabilizacja wzglgdem dna .antena szczelinowa slotted waveguide aerial .regulacja zasiqgowa wzmocnienia swing circle .sea .generator podstawy czasu (to) sweep .akwizycja (rejestracja) obiektow (do Sledzenia.Slad podstawy czasu na ekranie r.fala jonosferyczna slave display -wskainik powtarzajqcy (dodatkowy.antena szczelinowa -- smoothing -wygladzanie speckled background -efekt szumow na ekranie radarowym spinner .stabilizacja wzglqdem wody strays . oslona sea clutter .samodostrajacz sensitivity . w pamiqci ARPA) aspect . pomiar CPA i TCPA relative vector/ wektor ruchu wzglgdne time m znacznik electronic bearing line elektvoniczna linia namia ~ W ship's M radar plot: CPA and TCPA measurement (N) o0 ship's heading marker/ tnacznik kursu statku initial position of target/poczqtkowa pozy- off-centered position/ pozycja statku dasnego pota Srodkiem ekranu rget/ obecna pozycja echa variable range marker/ ruchomy krqg odlegloici ative tracW droga wzgledna obecna pozycja echa .echo od wiqzek bocznych signal-to-noise ratio -stosunek sygnalu do szumow signal-to-clutter ratio . NAVIGATION scanty radar information .aspekt echa - - - - - -nakres radarowy.stabilizacja . pomocniczy) slotted array .czuloik sensitivity time control (STC) -zasiqgowa regulacja wzmocnienia shadow region .skwe informacje radarowe screen .zaklocenie obrazu radarowego przez odbicia od sfalowanej powierzchni morza sea return .obszar wylqczony (w ktorym echa nie podlegajq akwizycji) supression .Slad echa na ekranie radarowym tapered waveguide .stosunek sygnah do zaklocen sky wave .echo (radarowe) acknowledgement -potwierdzenie acquisition .dlawienie szum6w.ground . listek boczny (charakterystyki promieniowania anteny) echo .obszar znajdujqcy siq w cieniu radarowym shadow sector .

) tracking -Sledzenie (poruszajqcego sig obiektu).6.ostrzezenie diwiekowe wave clutter -(zaklocenia obrazu radarowego spowodowane odbiciami od fal) wave filter -filtr do eliminacji zaklocen od falowania morskiego waveguide . kurs obiektu deletion .przenvanie.prog. radioplawa odzewowa trails -pokwiata (echa) trial manoeuvre -syrnulacja manewru.uklad impulsu spustowego (czasoster) pulse .dokladnoSC Sledzenia cancellation .falomierz.mylenie ech .echo symulowane speed -prpdkoBC echa swop .true bearing of the -namiar rzeczywisty na echo -under track .ostrzezenie .Slad.odlegloSC echa (Sledzonego) .SledziC (echo statku na ekranie r.wektor (ruchu) wzglpdnego wektor o zmiennej dlugo-time adjustable Sci czasowej -true -wektor (ruchu) rzeczywistego video contrast .audiable .impuls spustowy true -rzeczywisty -bearing -namiar rzeczywisty course -kurs rzeczywisty motion (TM) -ruch rzeczywisty display .relative .simulated .arkusze zliczeniowe interval .kolpak oslaniajqcy ekran radaru przed Swiatlem zewnptrznym warning . poziom ograniczania time base -podstawa czasu time gate -bramka czasowa (napi~cia) timer -zegar wewngtrzny Time to Closest Point Approach (TCPA ) czas do punktu najwi~kszegozblizenia (TDmin) timing -ustalanie polozen impulsow trace -Slad (pozostawiany przez podstawc czasu na ekranie) track .usuwanie obiektow z pamipci - - ARPA . Sledzonych) -predicted motion -przewidywany ruch echa .namiar na echo course . NAWIGACJA .echo zgubione (ze Sledzenia) overflow -przekroczenie dopuszczalnej liczby ech (np. miernik cz~stotliwoBci window -przeslona.przewidywany ruch obiektu threshold .blqd Sledzenia radar -radar Sledzqcy - - - -range . tor chart . okres Sledzenia accuracy .transponder.identyfikacja obiektu (echa) identity .kurs echa.echo wyrbznialne fading . diafragma x-band .lost .falowod wavemeter .statek Sledzony (radarem) target's motion trend -tendencja ruchu obiek- - - - - - target's predicted motion .falszywe echo identification .rozstrojenie vector -wektor .kontrast obrazu visor .distinguishable - .migotanie (ech) untuning .zakres X (fala dlugoSci 3 cm) - ---- - -- - - .range of . trasa. zobrazowanie ruchu rzeczywistego fix -zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywistq --ground stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem dna sea stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem wody -plot -nakres rzeczywisty speed -prpdkoSC rzeczywista tuning -wzmocnienie twinkling .odstep Sladu starting point -punkt poczqtkowy trasy (to) track .wskaznik ruchu rzeczywistego.zanikanie echa .obiekt Sledzony vessel . zakonczenie iledzenia error .zakres Sledzenia obiektu w systemie antykolizyjnym tranceiver -blok nadawczo-odbiorczy transponder .identyfikacja echa . manewr probny trigger (circuit) .false .bearing of the .

Tide curves/ krzywe plywu. 12. 17. Mean ranges/ s'rednie skoki plywu. High water time/rnoment wody wysokiej. Month and day/ miesiqc i dzieri. Spring . 14. Nautical Light and Tides (Swiatlo nawigacyjne ipiywy) A [table] elevation of light/ wysokoSC irddla Swiatla nad poziomem MHWS elevation of 'light over chart datum/ wysokoSC zrodla Swiatla nad zeremI mapy elevation of light over sea level/ wysokoit irddia Swiatla nad aktualnym poziomem morza MHWS = Mean High Water Springs/ Srednia wysoka woda syzygijna MHWN = Mean High Water Neap/ Srednia wysoka woda kwadraturowa MLWN = Mean Low Water Neap/Srednia niska woda kwadraturowa MLWS = Mean Low Water Springs/ Srednia niska woda syzygijna LAT = Lowest Astronomical Tide/ najnizszy plyw astronomiczny . Chart datum/ :ero mapy. Low water/ woda niska. 8.ange/skokplywu syzygijnego. 6. Veap tide curve/ krzywa plywu kwadraturowego. Rising tide/przyplyw. Falling tide/ odplyw. Neap tide range/skokplywu kwadraturowego. 16. 10. 11. 2. 15.6. Tidalpredicions/przewidywania p*u. NAVIGATION Tide and tide curve piyw i krzywa piywu MEAN SPRING AND NEAP CURVES Springs occur 2 days atfer New DUNKERQUE I .ccurance/ wystepowanie plywu syzygijnego. Spring tide cuwe/krzywa plywu syzygijzego. 9. High water level/wysokoid wody wysokiej. 5. 7. Low water time/ moment wody ziskiej. High water/ woda wysoka. 3. 18. Spring tide . Standard port name/ n a m a portu zasadniczego. Low water level/ wysokoit uody niskiej. 19. 13. 4.

metoda harmoniczna height of high water -wysokoSC wody wysokiej height of low water .analiza harmoniczna constants .wysokoSC wody niskiej high differences -r6znice wysokoki high water level -poziom wody wysokiej high water mark .najwyzszy plyw astronomiczny High Water Mark (HWM) .najnizsza wysoka woda plywu kwadraturowego direction of flow -kierunek przeplywu diurnal .mapa z liniami jednakowych skokow plywow cotidal line .znak wody wysokiej high water neaps -woda wysoka plywu kwadratowego high water springs -woda wysoka plywu syzygijnego high water stand .skladowe harmoniczne method .znak wody wysokiej High Water Ordinary Neap Tide (HWONT) -woda wysoka zwyldego plywu kwadraturowego High Water Ordinary Spring Tide (HWOST) . by zejkC z mielizny) chart datum -zero mapy co-height line . tide -plyw dobowy variation -wahania dobowe dry harbour -port wysychajqcy w trakcie odplywu drying features -przeszkody nawigacyjne widoczne przy odplywie drying heights -wysokohci wysychajqce przy odplywie ponad zerem mapy drying reef -sucha (wystajqca nad poziom morza) rafa duration of stream .czas tnvania prqdu plywowego eagre -fala przyplywu w ujkciu rzeki ebb . przeciwprqd om) - - -water -przeciwprqd plywowy factor -wspolczynnik flood channel -nurt przyplywu flood current -prqd przyplywu flood mark -znak wysokokci przyplywu flood stream -prqd przyplywu flow -(prqd wypadkowy z prqdu plywowego i wiatrowego) half ebb -pol odplywu half flood -polowa przyplywu half tide -polamplituda plywu harmonic -harmoniczny analysis .nier6wnoSC roczna (plywu) atidal -bezplywowy before H W -przed wysokq wodq be-neaped -(statek oczekujqcy na plyw syzygijny.woda wysoka zwykiego plywu syzygijnego hydrograph -wykres przyplywu intertidal zone .6.nizsza woda niska lowest low water -najnizsza woda niska lowest low water spring -najnizsza woda niskaplywu syzygijnego low-tide elevation .1qd odslaniajqcy sic przy odplywie - - . NAWIGACJA Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu Admiralty Tidal Stream Atlas -Atlas plywow i prqdow plywowych Admiralicji after H W -po wysokiej wodzie after-rush -gwaltowna fala przyplywu age of phase inequality .skok plywu dobowego stream -prqd towarzyszqcy plywom d.stale harmonicme constituents .linia jednakowej wysokoici plywow cotidal chart .wiek nierownokci age of the moon -wiek Ksiezyca agger -plyw podwojny amphidromic point -wezel amfidromiczny annual constituent -skladowa roczna (plywu) annual inequality .czas tnvania wody wysokiej higher high water -wyzsza woda wysoka Highest Astronomical Tide (HAT) .opoinienie w fazie plywu last of the ebb -koncowy etap odplywu level -poziom lower high water -wyzsza woda niska lower low water .linia jednakowych skokow plywow co-range line -liniajednakowych wartoici plywow dead neap .pasmo plywow strefy przybrzeznej kappa .odplyw channel -nurt przyplywu stream -prqd odplywu ebbtide -odplyw eddy -wir.dobowy -range .

.Srednia niska woda plywu kwadraturowego Mean Sea Level (MSL) .line ---- mean low water .lunitidal interval .gl6wny kierunek (rozchodzenia siq) p r w l y w u Mean High Water Springs (MHWS) .6.amplituda plywu kwadraturowego -tide -plyw kwadraturowy neaped -(statek osiadly na mieliznie w czasie zrnniejszania siq amplitudy plywu syzygijnego) neaps -piywy kwadraturowe negative surge .stale nieharmoniczne (plywu) ordnance datum -zerowy poziom morza outgoing current .linia brzegowa odpowiadajqca wodzie niskiej --mark -znak odpowiadajqcy wodzie niskiej neaps -woda niska plywu kwadraturowego spring -woda niska plywu syzygijnego stand .Srednia wysoka woda kwadraturowa Mean High Water Spring (MHWS) .Srednia woda --.Srednia woda niska syzygijna mean neap rise -Srednie narastanieplywu kwadraturowego mean range .Srednia woda wysoka mean high water interval . NAVIGATION low tide shoreline -linia najnizszego stanu plyWU low water .najnizsza z niskich wod lunisolar constituent -skladowa ksiqzycowosloneczna (plywu) Lowest Astronomical Tide (LAT) -najnizszy plyw astronomiczny lunitidal interval -odstqp ksigiycowy Low Water Mark (LWM) -znak wody niskiej Low Water.Srednia wyzsza woda wysoka Mean Lower High Water (MLHW) .Srednia wyzsza woda niska Mean Lower Low Water (MLLW) .daily tide -przepowiednie plywow -datum of tidal -zero przepowiedni plywowych - - - - . prqd odplywowy over tide -plyw wysoki perigee tide -plyw w przyziemnym polozeniu Ksiqiyca phase -faza inequality .intenval ksiqiycowy Sredniej wody wysokiej mean high water neap -Srednia wysoka woda kwadraturowa mean high water spring . Oridinary Spring Tides (LWOST) .metoda harmoniczna przepowiedni .prqd ust~ujqcy.woda niska zwyklych plywow kwadraturowych main flood .Srednia wysoka woda syzygijna neap -(plyw) kwadraturowy low water -niska woda kwadraturowa range .Srednia nizsza woda wysoka Mean Higher Low Water (MHLW) .woda niska (plywu) .Srednia wyzsza woda wysoka mean high water .Srednia wysoka woda syzygijna .metody przepowiedni .methods of .anormalne obnizenie plywu non-harmonic -nieharmoniczny constant .Sredni poziom plywu meteorological effect on tides -wplyw warunkow meteorologicznych na plyw meteorological tide -plyw pogodowy Mean High Water Neap (MHWN) ..Sredni skok (plywu) mean sea level .intenvalniska ksigiycowy Sredniej wody niskiej .opoznienie fazowe port of reference -port odniesienia positive surge -anormalne podwyzszenie ply---S - - - WU prediction -prognoza (tu: plywu) predicted tide -plyw przewidywany predictions -przepowiednie (plywow) .nier6wnoSC faz lag ..Srednia wysoka woda plywu kwadraturowego Mean Higher High Water (MHHW) .Srednie narastanie plywu syzygijnego mean tide level .neaps -Srednia woda niska kwadraturowa prings .Sredni poziom morza mean spring rise . Ordinary Neap Tides (LWONT) -woda niska zwyldych plywow syzygijnych Low Water.harmonic method of .Srednia wysoka woda plywu syzygijnego Mean High Water Neap (MHWN) .Sredni poziom morza mean higher high water .Srednia nizsza woda niska Mean Low Water Springs (MLWS) -Srednia niska woda plywu syzygijnego Mean Low Water Neap (MLWN) .bezruch wody niskiej Lowest Low Water (LLW) .

fala przyplywu u ujicia rzeki (bore) component .skok poziomu wody rate . NAWIGACJA -for standard ports .stloczenie fa1 plywow rise and falls -wznoszenie i opadanie (plywu) rotary stream -piywowy prqd wirowy sand warped . wywolany zjawiskami meteorologicznymi curve -krzywa plywu datum .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego sewed .6.doba piywowa diagram -wykres plywu differences -roznice plywow fall . port) amplitude .plynqC pod prqd plywu (takie obracaC statek na przyplywie.poprawka sezonowa Sredniego poziomu morza secondary -wtomy.skladowa harmoniczna plywu constant .prpdkoSC wznoszenia (poziomu wody) ratio of ranges .uproszczona metoda przepowiedni plywow predominant -przewazajqcy (np.p r d powierzchniowy (od brzegu) rips .dla portow zasadniczych -for secondary ports -dla portow dolqczonych . opierajqc dziob o nabrzeie) storm surges -wezbrania sztormowe storm tide -przyplyw sztormowy strength of ebb .nier6wnoSC polmiesiqczna (w plywach) set .prqdkoSC prqdu odplywowego strength of flood .stala plywow -constituent .amplituda plywu angles -krlty plywu -bore .skok plywu syzygijnego spring rise -narastanie plywu syzygijnego springs -plywy syzygijne spring tide -plyw syzygijny stagnant water . drugorzgdny semi-diurnal -pbldobowy tide -plyw p6ldobowy semimenstrual inequality .obliczanie plywow -race -bystrze plywu - - -- - - .prqdkoSci of current -prpdkoSC prqdu of fall -prqdkoSC opadania of rise .simplified harmonic method of .wahania poziomu morza range of water level .(statek) osiadly na mieliinie (podczas odplywu) seasonal changes -zmiany sezonowe seasonal correction to mean sea level . plyw glowny priming -przyspieszenie (plywu) quarter diurnal -(plyw) CwierCdobowy range of sea level .zero plywu -day .kierunek dzialania prqdu and drift (of tidal stream) .woda stojqca stand -bezruch plywu standard cuwe -krzywa standardowa (plywu) standard port .prqd staly.skladowa sloneczna (ply- w4 solstitial spring time -plyw syzygijny w czasie przesilenia spring range .zero plywow -prediction .port odniesienia (przy obliczaniu plywow) reversing current -prqd odwracajqcy sip (plywow) rip current .prpdkoSC prqdu przyplywowego subtidal -lezqcy poniiej strefy objqtej plywami syzygy .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego and rate (of tidal stream) .obnizony poziom wody (powodujqcy osiadanie statku na mieliinie) slack water -woda martwa - shallow water corrections -poprawki plytkowodne solar constituent .skladowa plywu current .port zasadniczy (port odniesienia.syzygia -tide -plyw syzygijny tidal -plywowy (np.okres plywu -plane of reference .stosunek skokbw (plywow) rectilinear stream .opadanie plywu halfrange -polskok plywu levels -poziom plywow period .prqd pplywwy jednokierunkowy reduction of soundings -poprawka sondowan (na wahania poziomu morza spowodowane piywami) reduction level of the soundings -poziom redukcji glpbokoSci reference port . plyw) primary tide -plyw pienvotny. dla ktorego krzywa plywow jest obliczona w tablicach) stand of the tide -bezruch plywu stem the tide .

czas wody niskiej uptide -pod prqd (plywowy) voung flood -~oczatek ~rniphiwu .atmospheric -plyw atmosferyczny .-river -rzeka z plywami -rise -wznoszenie plywu species -rodzaje (typy) plywow -stream -prqd wywolany zjawiskami plywow -types -typy plywow undulation .range skok plywu - 6.inverted -plyw odwrocony .plyw przy zerowej deklinacji ksiqkyca .low -niska woda (plywu) -lowest astronomical--najnizszy plyw astronomiczny -range of the tide -skok plywu.age of semidiurnal -wiek plywu poldobowego .dziobem do plywu (o statku stojg cyrn na kotwicy) tide sail .change of -przesilenie plywu .races -kotlowisko prqdow (plywowych) .flood -przyplyw .6redni stosunek (skoku p.turn of the -przesilenie plywu (type of) tide .fala plywu -waters -akwen plywowy -zone -wybrzeze w strefie plywow tide -plyw in .rodzaj plywu .equinoctial .flowing -prqd przyplywu - - .czas plywu .obszar plywowy -wave .stloczenie fa1 plywu tide-rising forces .czas wody wysokiej time of low water .direct -plyw ksiqiycowy .component of .rising .wysokoSC przyplywu powyzej wyliczonego -high -wysoka fala (plywu) .skok plywu apogeicznego . amplituda ply- .mixed -plyw mieszany .rip .plywy nieregularne tideway -tor wodny podlegajqcy plywom.(statek) zatrzymany przez plyw tide-rip .abnormal -nienormalny plyw .diurnal .forced - - -- - - - - - - - .plyw wyjqtkowo wysoki .amplitude of tide .sygnaly plywow tide sued six feet .neap -plyw kwadraturowy .equinoctial spring .astronomical -plyw zrownowazony .anti-solar -plyw przeciwsloneczny .turnig of the .miejscowy czas zmiany plywu .after flood -przesilenie przyplywu .duration of tide .brak sze6ciu stop do uzyskania przez statek plywalnoici tide tables -tablice plywow tide (parameters) -parametry plywu .exceptionally high .rise of .rownonocny plyw syzygijny .skladowa harmoniczna p.wzniesienie plywu (ponad zero mapy) .przyplyw -water .antilunar plyw przeciwksiqzycowy .plyw podwojny .fala plywowa .equatorial .plyw rownonocny .high of tide -wysokoSC plywu .apogean range .age of diurnal -wiek plywu dobowego .apogean -plyw apogeiczny .athwart -w poprzek prqdu plywowego .semi-diurnal -plyw poldobowy .tropic -plyw zwrotnikowy under the lee -plyw przeciwny do kierunku wiatru tides with diurnal inequality .spring -plyw syzygijny .falling .mixed -plyw mieszany .making of a -przybieranie plywu .odplyw .wychodzqcy w morze przy najblizszej wysokiej wodzie tide signals .amplituda plywu .equilibrium -plyw zrownowaiony . strumien glowny prqdu plywowego time differences -rbznice momentow time of high water .average ratio . . NAVIGATION - - - - - - - WU .lee -plyw zgodny z kierunkiem wiatru .leeward -plyw z wiatrem .sily powodujqce plywy tide rode .wchodziC do portu wraz z plywem out -wychodziC z portu z plywem tide-ball -kula sygnalowa plywow tide-bound .double .retardation of tide .plyw dobowy .apparent time of change of .opoznienie plywu tide -plyw . .exceptionally low -plyw wyjqtkowo niski .stloczenie fa1 plywow .zmiana prqdu plywowego .

kontrola prpdkohci wzdluz zaplanowanej trasy (t. --error -blqd zejicia z t.) .course change (CCA) .system kontroli trasy active track .odlegloSC statku od t.along speed control .odlegloSC od zaplanowanej trasy.z.secondary .zwrot (zmiana kursu) . NAWIGACJA Track Control System (TCS) .arrival .kolejny punkt zwrotu po tym.odcinek trasy.kurs pomipdzy punktami zwrotu planning -planowanie trasy (podroiy) -plotter -wykreSlacz drogi -temporary .przesunipcie boczne (w stosunku do t.z. wylqczenia programu) position monitor function . po ktorym statek aktualnie plynie alarm .kontrola kursu leg . wskazujqcy niebezpieczenstwo -primary .rate of -prpdkoSC kqtowa zwrotu waypoint -punkt zwrotu wheel-over line . course . control .kierunek dziobu control .wskazanie zmiany kursu dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne electronic navigation chart (ENC) .odcinek trasy mipdzy punktami zwrotu minimum manoeuvering speed for track control .kontrola ruchu statku wzdluz t.minimalna prpdkoSC manewrowa po wodzie. nad dnem .trasa zaplanowana (droga). przy ktorej uruchamiany jest alarm cross track -prostopadly do trasy zaplanowanej -distance .z.2. dla ktorej system kontroli drogi zachowuje dokladnoSC dzialania multifunction display -wskainik wielofunk- -- - - -- override function -funkcja obejhcia zabezpieczen (np.dwuznacznoSC (pozycji) arrival circle . zblizania do punktu zwrotu . sygnal ostrzegawczy .(linia.funkcja monitorowania pozycji primary position fixing system .along error .poprzedni punkt zwrotu heading .promien zwrotu .urzqdzenie do pomiaru prpdkoSci i odlegloSci system electronic navigation chart (SENC) elektroniczny system map nawigacyjnych wheel-over time (WOT) -moment wylozenia stem przy zwrocie C Y ~ Y NEXT-point .a. do ktorego statek sig zbliza track .alarm.6.z. zmiany kursu a.m o t o zalozonym promieniu lub zalozonej kqtowej prpdkoici zwrotu .skroty: course change indication (CCI) .urzqdzenie umozliwiajqce funkcjp obejScia zabezpieczen .podstawowy system okreSlania pozycji rhumb line sailing . na kt6rej statek powinien rozpoczqk wykonywanie zmiany kursu) - - - - - - abbreviations .radius of . drugorzedny ambiguity .legs) -monitoring -kontrolowanie trasy podroj (w stosunku do zaplanowanej) -planning -planowanie trasy p o d r o j steering mode selector .z. przy kt6rej uruchamiany jest alarm distance off track .luk wok01 punktu zwrotu (po przekroczeniu kt6rego uruchamia sie alarm zblizania) back-up navigator -oficer-nawigator pozostajqcy w pogotowiu conning information display -prezentacja informacji koniecznych do kierowania statkiem conning position .droga tymczasowa (pomijajqca zaplanowane punkty zwrotu) turn . (odlegloSC statku od trasy zaplanowanej) limit .assisted .kierunek rzeczywistej drogi statku pomiqdzy punktem wyjScia i punktem przyjicia course over the ground (COG) -kqt drogi nad dnem course differencelimit -rbinica pomiqdzy kursem zaplanowanym a faktycznym.a.blqd pozycji wzdluz t.przelqcznik wyboru rodzaju sterowania TO-way point -punkt zwrotu.a.pozycja kierowania (statkiem) course made good (CMG) .elektroniczna mapa nawigacyjna electronic position-fixing system (EPFS) elektroniczny system pozycyjny equipment under test (EUT) -sprzqt testowanY speed and distance measuring equipment (SDME) .zegluga po loksodromie route -zaplanowana trasa podr6 j (skladajqca sip z kilku odcinkow .) FROM-waypoint . do ktorego zbliza sie statek override facility .

folded construction/ sygnal dzienny . NAVIGATION Collision avoidance zapobieganie zde.6. wierzcholkiem romb w dol i do g o y ball/ kula cylinder/ walec .p$zeciwlegie stand on vessel priviliged vessel/ statekmajqcy pierwszeristwo drogi *-----.zeniom overtaking/ wyprzedzanie head-on situation/ stark' idqce wprost na siebie t t I n I' I regaining the course/ powrdcid na kurs Crossing situation/ sytuacja przecinania kursu ./ reciprocqt'courses/ kurs~.. apex down and up/ stoiki.diamond. give-way vessel/ statek overtaken vessel/ statek vyprzedzany overtaking vessel/ statek wyprzedzajqcy crossing vessel/ statek przecinajqcy kurs close quarter situation/ sytuacja nadmiernego zbliienia giving way/ ustepowanie lay shapes :naki dzienne anchored vessel/ restricted in her ability to mano P severely restricted in her ability to deviate from her course/ statek o vessel not under command/ statek nieodpowiadajqcy day signal .romb. konstrukcji skladanej diamond/ cones. I b\.

zone .szczegolna uwaga .sygnal dlugi gwizdkiem .bliska odlegloSC - - .statek przecinajqcy kurs crowded area .zapobieganie zderzeniu course -kurs na zderzenie.przecinak kurs przed dziobem (innego statku) astern (of the other vessel) .dzialanie.przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu combination light .sygnal krotki gwizdkiem bow on .regain the .iwiatlo (latarnia) kombinowane communication lines .forward of the -przed trawersem . kolizja avoidance .minqk przeszkodq w bezpiecznej odlegloici close -bliski -range .przecinak kurs za rufq (innego statku) course .dz.navigation -nawigacja przybrzezna -traffic ruch przybrzezny .avoiding . NAWIGACJA abnormal tow -nietypowy zespol holowniczy (np.namiar bezpieczny .zmiana kursu (in) ample time -dostatecmie wczeinie angle of view .kurs przeciwny .kqt widzenia angle on the bow -kqt kursowy approaching vessel .nearly-reciprocal -kurs prawie przeciwny .namiar kontrolny .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu risk -ryzyko zderzenia collided ship -statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.sygnal dlugi gwizdkiem .zderzenie. statkow przecinajqcych kurs ship .dzialanie dla zapobiezenia zderzeniu taken -podjqte dzialania allision -zderzenie siq statku w drodze i stojqcego.statek zblizajqcy siq avoiding action -dzialanie zapobiegajqce (kolizji) beam -trawers . z tylu t.strefa ruchu przybrzeznego - - - - - - - - - - - - -waters -wody przybrzezne collision . z dokiem plywajqcym) action .relative -namiar wzglqdny bell -dzwon (okrqtowy) be under command . nadbrzezny -- 5. kt6ry spowodowal zderzenie "colregs" (collision regulations) .short .dziobem na wprost caution -uwaga . kolizji) .(statek) ograniczony zanurzeniem course -kurs angle .early -wczesne dzialania .prolonged . k.effective -dzialanie efektywne -to avoid collision . z nabrzezem lub ze znakiem nawigacyjnym all-round look-out. akcja .(to) navigate with .statecznoik kursowa crossing -przecinak.clearing .powrocik na kurs steadiness .obsenvacja dookola alteration of course .long .extreme .constant .namiar staly.zmiana namiaru .linia kursu .abaft the ..szlaki zeglugowe confined waters -wody ograniczone congested area -akwen o duiym natqzeniu ruchu (statkow) conjunction -zlqczenie torow wodnych constrained by draught . kolizyjny regulations .check .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.zblizak siq przepisy o zapobieganiu zderzeclosing-rate .szybkoik zblizania siq niom coastal -brzegowy. mala odlegloik quarter .akwen o duj m natqzeniu ruchu statkow (to) crash -ulec katastrofie back manoeuver .reciprocal .sytuacja nadmiernego zblizenia Collision Avoidance Regulations close-up .(statek) przecinajqcy kurs rules .nawigowak ze szczegolnq uwagq clear .manewr zatrzymywania awaryjnego crash-stop -manewr zatrzymania awaryjnego - - - - - - . przecinajqcy ahead (of the other vessel) .on the -na trawersie bearing -namiar change .(statek) odpowiadajqcy za swoje ruchy blast . niezmienny .situation .za trawersem. .bliska odlegloik. zapobiegajqce (np.kqt kursowy line .sygnal gwizdkiem (syrenq) okrqtowq .

marynarz stojqcy .luk widocznoSci Swiatla lights exhibition -wystawianie Swiatel lookout .znaki dzienne dead ship . inny statek) collision .Swiatlo . niezdatny do zeglugi end on -wprost na. (np.Swiatla tla.breakdown (NUC lights) .towing .headlight . ustagiC drogi) light .sidelight .foremast head .polawianie w tukq lights .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.przednie Swiatlo maszto- .Swiatlo blyskowe .not under command .audiable .prqdkoSc okrgtu wlasnego parallel .all-round -Swiatlo widoczne dookola widnokr egu .masthead .Srodki ostroznoSci proceed .miqdzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu interval . rufowe Swiatlo pozycyjne -port lewe Swiatlo pozycyjne .wody ograniczone. NAVIGATION cross-channel vessel .statek o dukym zanurzeniu deep water route .dziobem prosto na .Swiatlo (masztowe) dolne .. prawidlo lights -przepisowe Swiatla nawigacyjne relative -wzglgdny -- - -- - - - -- - .na brzegu . na wprost encounter . bez napqdu deep draught .Swiatlo pokladowe .combined lantern .ciemnoSC.lower ..latarnia rufowa.ciqgla obsenvacja -man .statek rybacki fog signals .Swiatlo torowe (Swiatlo kierunkowe dla statku holowanego) ..(to) indicate .(pozycyjne) Swiato masztowe lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .prawidlo zachowania siq w wqskim przejiciu narrow waters .Swiatlo pozycyjne masztowe .szczyt (top) masztu light .pair trawling .constant .starboard -prawe Swiatlo pozycyjne . zmrok day shape .intensity - - natqzenie Swiecenia . wqskie przejScie not under command -(statek) nieodpowiadajqcy za swoje ruchy outsteam -wyprzedzak (to) overhaul -przeganiak (inny statek) (to) overtake -wyprzedzak (inny statek) own speed . statkow idqcych wprost lub prawie wprost na siebie fishing -polawiajqcy .obsenvacja.6.latarnia kombinowana . wymagane .statek (prom) poruszajqcy siq w poprzek kanalu darkness .steering .dziobowe Swiatlo kotwiczne .trzymak sic z dala (od innego statku.statek bez zasilania.Swiatlo masztowe . dawaC pienvszenstwo gong .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego meeting vessel .zderzenie czolowe Inland Rules of the Road .Swiatla rybackie -vessel .background .range .na oku" station -punkt obsenvacyjny manoeuvrability -zdolnoSC manewrowa (statku) masthead . z powodu awarii).iSC kursem rownoleglym precautions .wskazaC zamiar International Regulations for Preventing Collisions at Sea .Swiatlo (masztowe) gorne -visibility -widocznoSC Swiatel arc .statek idqcy naprzeciw narrow channel rule .gong head on .steaming .odstqp keep course and speed -utrzymaC kurs i predkosk keep out of the way .prescribed .sygnaly mglowe .Swiatlo holowania .duze zanurzenie vessel .Swiatlo burtowe .flashing .Sw.bow . przypisane.diwigkowe sygnaly mglowe give way -ustepowaC drogi.Swiatlo masztowe . regulacja.prawo drogi na wodach wewnqtrznych intention -zamiar .upper . obsenvator .deck .Swiatlo rufowe . udawac siq (dokqdi) regulation .Swiatlo (statku) nie - - -- --- -- - - - - - - - - - odpowiadajqcego za swoje ruchy .spotkanie siq dziobami rule .stern .podqzak.Swiatlo rufowe .przepis.Swiatlo statku nieodpowiadajqcego za swoje ruchy .poop lantern . Sw.trasa glqbokowodna disabled vessel -statek unieruchomiony (np.

zwrotnoSC two-boat trawl (pair trawling) -polow w tukq under way -w drodze.sygnal -(to) attract attention -s. zawracat.Swiatla burtowe side-light screen -oslona Bwiatla burtowego signal .stozek .latamia masztowa traffic -ruch (tu: statkow) density .cone .statek ustqpujqcy z drogi in sight of one another . sygnalami (diwiekami) .polowy sznurami haczykowymi tub gear .statek wyprzedzajqcy .give way .s.statek pchany . majqcy pierwszenstwo drogi .natgzenie ruchu - - .ocena ryzyka . skrpcaC turning ability .romb ship's lantern .s.manoeuvring ..latamia okretowa sidelights .(statek) z podniesionq kotwica ale nie w drodze unlit -nieoSwietlony vessel .ocena ryzyka of collision .statek wyprzedzany .sailing .warning .flow .priviliged s.sygnal manewrowy -prescribed .statek polawiajqcy .statek holujqcy -trawling .fishing . majqcy pienvszenstwo drogi -towing .zone .statek przecinajqcy kurs .statek zaglowy .pushing -pchacz -restricted in her ability to manoeuvre -statek z ograniczonq zdolnohciq manewrowania .sygnal pienvszenstwa drogi risk -ryzyko assesment . o powaznie ograniczonej zdolnoici do odchylania sig od swego kursu - - - - - - - - -- - .sygnaly mgiowe interval .statki wzajemnie widoczne nearing . NAWIGACJA - --- - - - - - - - -- - --schemes .ryzyko zderzenia rogue vessel -statek nieprzestrzegajqcy prawa drogi rule -prawidlo.pushed .odstgp m.systemy rozgraniczenia ruchu trolling -polow wqdq holowanq (ciilgnionrl) line .fog -s .prgdkoSC bezpieczna .kurs wzglgdny rendezvous . dla zwrocenia uwagi .-bearing -namiar wzglgdny course .Swiatla pozycyjne stopping distance -odlegloSC niezbpdna do zatrzymania statku take all way off .stozek ---apex down -stozek wierzcholkiem w do1 . w ruchu (o statku) under way .conical .line linia rozgraniczenia ruchu .determining of .sygnai diwiqkowy -successive -s -sygnaly (diwigki) nastqpujqce po sobie .restrictions ograniczenia dla zeglugi .obracaC sig.statek morski sea room -przestrzen (manewrowa) .statek zblizajqcy sic nearly ahead .Swiatla pozycyjne safe speed -prgdko6C bezpieczna seagoing vessel .statek prawie przed dziobem not under command (NUC) .rules of navigation -prawo drogi (morskiej) .sygnal przypisany .statek ograniczony swym zanurzeniem crossing .lina wqdy holowanej true bearing -namiar rzeczywisty true distance -odleglo6C rzeczywista tub trawling .diamond .strefa ruchu przybrzeznego .statek nieodpowiadajqcy za swoje ruchy .sznury haczykowe (to) turn .statek w drodze -severely restricted in her ability to deviate Erom her course .separation rozgraniczenie ruchu statkow .strefa rozgraniczenia ruchu - 5.statek polawiajqcy tralowaniem -underway .line -tor kierunkowy inshore .zone . przepis .sufficient wystarczajqca przestrzen manewrowa shape -znak dzienny .safe .overtaking .statek przed dziobem constrained by her draught ..overtaken .power driven .stand on .strumien ruchu .slacken zrnniejszyc prgdkoSC standing lights .rules of the road -prawo drogi (morskiej) running lights .statek o napgdzie mechanicznym .(zamierzone) spotkanie statk6w right -prawo of way -prawo pienvszenstwa drogi of way signal .sound .sygnal ostrzegawczy sound -diwigk (to) sound -nadawaC sygnal diwiekowy speed -prgdkoSC .statek ahead .cylinder -walec .zatrzymaC (statek) top lantern .

pipe laying .blast ....restricted .stan widzialnoici - - widzialnoiC - - - nowaniem vigilance ..ukladaniem kabla .prace .dzwiqk syrenq okrqtowq -blasts in succession -diwigki nastqpujqce po sobie ...6..mine clearance operations -. NAVIGATION .holowaniem --.zintegrowany system sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy gyro compass repeaters/ powtarzacze zyrokompasu rate ofturn indicator/ wskaznik szybkoici zmiany kursu thrusters control/ kontrola sterow ry strumieniowe .dzwigk kr6tki syrenq signal ..stala czujnoSC .diving operation poglgbianie nurkowe --.obslugq znak6w nawigacyjnych . syrena okrgtowa ..cable lying -.dredging .constant .naleirvta czuinoiC - - whistle ..dlugi dzwiqk syrenq .statek zajgty .due ..slaba widzialnoS6 .short blast .dlugi diwiqk syrenq -prolonged blast ..state of .poor ..rozmi- vessel engaged in..long blast .czujnoSC .sygnaly syrenq statkowq - Integrated steering system ..zredukowana widzialnoiC .reduced .ograniczona widzialnoSC .slaba widzialnoik ..towing -.polowem ..low ..ukladaniem rurociqgow --..servicing navigation marks --...gwizdek. visibility . ..-.fishing .

strumien zairubowy ease .z tylu. dryfu) central manoeuvring position -centralne stanowisko manewrowe course-keeping ability .statecznoSC kursowa course steadiness .zwolniC (np.efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego sig statku) bank suction -efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego siq statku) bring to -zatrzymaC (statek) bring up to speed -rozpgdziC bring about ..moving -poruszaC sig wstecz (o statku) of .statecznoSC kursowa - - - - crash back manoeuver -manewr zatrzymania statku (przez przesterowanie silnika z calej naprzod na calq wstecz) crash stop -zatrzymanie statku przez przesterowanie silnika na calq wstecz --test -proba awaryjnego zatrzymywania statku diameter .cofaC statek backward motion -ruch wsteczny bank effect .ustawiaC pod kqtem (np.rnoc wstecz -pull .statecznoiC kursowa distance off track .. z przodu. za -power ..daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a wide berth -przeplywak w bezpiecznej odlegloici give her everything ..... przed dziobem revolutions .przemieszczenie boczne (w stosunku do zaplanowanego tom) diameter of turning circle -Srednica cyrkulacji discharge current .obroty biegu wstecz! steering trial . prqdkoiC wykonywania zwrotu) easy her -zrnniejszyC prqdkoSC (statku) feeling the bottom -reagowanie statku na bliskoiC dna (wibracje przy przechodzeniu plycizny) fetch headway .. at a speed of .. dobra manewrowoSC (statku) handy -porqczny.daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a turn astern ..Srednica cyrkulacji directionally stable -kursowo stateczny (statek) directional stability ..ruszyC z miejsca (o statku) first phase of turning motion -pienvsza faza cyrkulacji fixed propeller .5.z szybkoSciq..obroty biegu naprzod all stop! -maszyny stop! astern! -wstecz! ..cala wstecz! . sprawny headway ...obr6ciC statek (to) broach .z prqdkoiciq .daC calq rnoc silnika half ahead! -pol (mocy) naprzod! half astern! -pol (mocy) wstecz! handiness .(ply& ze sterem wychylonym dla kompensacji np.cofaC siq statkiem back running -bieg wsteczny backset -przeciwprqd back ship .Sruba stala gain speed -przyspieszaC..dawaC bieg wstecz (maszynami) back off ... statek w stosunku do prqdu) capability of the engine . .ruch wstecz ..nabieraC prqdkoici naprzod (o statku) fetch sternway -nabieraC prqdkoici wstecz (o statku) fetch way .Srednica -of turning circle .half speed --pol wstecz! astern -wstecz.naprzod. zwigkszak prqdkoSC..proba biegu wstecz at a rate of . NAWIGACJA Ship handling manewrowanie statkiem above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba added mass -masa towarzyszqca advance -przesunigcie czolowe (statku na cyrkulacji) velocity -prqdkoSC postqpowa ahead .full speed .u c i u wstecz -revolutions .ruch (statku) do przodu .daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a kick astern . rozpqdzaC give a kick ahead .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a turn ahead .zwrotnoSC. .ustawit statek burtq do wiatru bumping -uderzenie statku (o nabrzeze) (to) cant .. zwrotny (dobrze manewrujqcy statek). at full speed -przy pelnej prgdkoSci back engines .mozliwoSci silnika carrying helm ... do tylu -motion .

one turn. 270° manoeuvre -petla Andersona. Anderso turn.6. NAVIGATION I Turning circle .odchylenie o 250° od kursu pienvotnego odchylenie o 60' od kursu pienvotnego rudder to midship/ and stop engine/ ster Srodek i stop maszyna rudder hard over/ Wlliamson turn ~etla Williamsona Scharnow turn petla Scharnowa I Single turn. pojedynczy zwrot .cyrkulacja transfer/ przesuniecie boczne ------- negative transfer/ Man over board .czlowiek za burtq ieading 20° short of opposite course/ iurs mniejszy o 20' od kontrkursu deviation from original course by 250° .

efekt (napor) boczny Sruby .sklonnoSC statku do kierowania sig na wiatr leeward gauge -(statek) majdujqcy siqpo stronie zawietrznej (innego statku) leewardly .napor poprzeczny lateral thruster -ster strumieniowy (poprzeczny) lay to .(statek) zawietrzny left-handed propeller .hamowanie Srubq current .Sruba prawoskrqtna right-hand propeller .sterownica -torque .of a couple of forces -moment - 5. faza cyrkulacji ustalonej .integrated system .wlaSciwoSci manewrowe statku. NAWIGACJA - - -- - .uniform turning .recovery .strumien zairubowy -effect .wspolczynnik prqdkohci ustalonej cyrkulacji do prqdkoSci poczqtkowej real speed -prqdkoSC rzeczywista (to) reverse means of propulsion -przesterowaC Srodki napqdu right-handed screw .Sruba prawoskrgtna rudder .posuwaC sig bokiem (do wiatru.- - hove to -poloiyC (statek) w dryfie increasing pitch .manewr "czlowiek za burtq" maneuvre -manewr .osoba zaginiona manoeuver .zintegrowany system manewrowania -ship's -characteristics -charakterystyka manewrowa statku -trials -pr6ba wlaSciwoSci manewrowych -test -badanie wlaSciwoSci manewrowych moment -moment due to wind pressure .nadajnik kqta wychylenia stem area -powierzchnia stem cross force .stanqC w dryfie lee helm .astern -ruch do tylu.Sruba lewoskrqtna lie atwart . w ktorym czlowiek wypadl za burtq manoeuvrability .wskaznik prqdkoici zmiany kursu ratio steady turning speed .kopnqC maszynq") lateral thrust .ahead .iSC silq bezwladnoSci Kempf manoeuvers -proba Kempfa kick full ahead -dab na moment calq naprzod (.moment od naporu wiatru -- -- - - - - pary sil moment of a force -moment sily moment of inertia -moment bezwladnoSci moment of pull -moment uciqgu motion -ruch . prqdu).missing person .akcja z opoznieniem --immediate action -akcja natychmiastowa .strumien zahrubowy radius -promien radius of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rate of turn indicator . ruch wstecz pick up speed -zwiqkszyk prqdkoSC pinwheel -obracaC statek (dwuSrubowy) przeciwbieznq pracq Srub pivoting point -punkt obrotu (statku podczas cyrkulacj i) race of the screw .manewr prowadzqcy do miejsca.strumien Srubowy screwing effect .ster angle -kqt wylozenia steru indicator -wskaznik wychylenia stem --transmitter .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze limit setting ..czlowiek za burtq delayed action .sila poprzeczna stem run the headway down -zmniejszyC prpdkoik screw .skok wzrastajqcy (Sruby nastawnej) keep her way . cumowaC (statek) burtq do prqdu make headway -posuwaC siq naprzod (o statku) make a leeway -dryfowaC.nastawa ograniczenia kqta wychylenia stem (iyropilot) moment -moment na trzonie sterowym -telltale -wskaznik polozenia stem tiller . manewrownoSC statku (to) manoeuvre -manewrowak manoeuvering -manewrowy berth -przestrzen manewrowa . byC znoszonym (o statku) make the weather side -podejSC ze strony nawietrmej (to) make way -posuwaC sig do przodu (o statku) manageability -wlaSciwoSci manewrowe (statku) man overboard .trzecia faza cyrkulacji.sila boczna (poprzeczna) stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .efekt boczny Sruby napqdowej race .Sruba napqdowa -backing .ruch do przodu .

statek wykonujqcy zwrot turn short around .szybkoSC zmiany kursu speed -prpdkoSC cyrkulacji (statku) .cyrkulacja ustalona diameter . wykonywanie cyrkulacji ability . proba standardowa Kempfa stand-by! -uwaga!.trzecia faza cyrkulacji. NAVIGATION second phase of turning motion .strumien nadqiajqcy wall effect .petla Andersona.Srednica cyrkulacji manoeuver . najmniejsza prgdkoSC umozliwiaj~ca sterowanie sternway -ruch statku wstecz stop! -zatrzymak! (silnik glowny) stop her! -zatrzymaC (statek)! stopping distance -odlegloSC konieczna do zatrzymania statku stoppage -zatrzymanie. faza cyrkulacji ustalonej topside projected area -powierzchnia nawieWU -- -- -- - -- -- transverse -poprzeczny -thrust .large -manewrowanie wielkim statkiem .obracanie sic.efekt przykienny (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyicienny. zboczyC ship handling -manewrowanie statkiem .moment naporu wiatru wind pressure -cihnienie wiatru.trzecia faza cyrkulacji.obrociC (statek) na malej przestrzeni variable pitch propeller .zwrotno6C statku centre -jlrodek obrotu (statku) characteristic . faza cyrkulacji ustalonej vessel .pptla .one -pojedyncza petla. zwalnianie speed -prpdkoSC.proba wciowa.uniform motion . stem strumieniowego) turn .czeSC stem poza osiq obrotu tail section of the rudder blade .large course -kurs manewrowania wielkimi statkami simulator .Williamson -petla Williamsona (to) turn .czgSC stem poza osiq obrotu take way off the ship .single .statecznoSC kursowa standard -znormalizowany.cyrkulacja qualities .Srednica ustalonej cyrkulacji speed -prqdkoSC ustalonej cyrkulacji steerageway -prqdkoSC sterowna (statku).utrata predkoSci of advance -predkoSC postepowa (Sruby napedowej) trial -proba prqdkoSci stability of motion .odsuwaC statek bokiem (np. zwykly test .charakterystyka manewrowa circle .napor boczny (np. zmiana kursu.statek obracajqcy sic. skrgcaC turning .Srednica taktyczna tail of (rudder) blade .woda odrzucana przez Smbe windage -odchylenie (spowodowane wiatrem) area -powierzchnia nawiewu wind bound .o k r cyrkulacji ~ diameter . p. zmniejszenie prcdkoSci loss . napor wiatru - - - - -- - - .wolno naprzod! slow astern! -wolno wstecz! slowing down -zrnniejszenia prqdkohci. Andersona . kanalu na manewrowoSC) wandering -tendencja statku do schodzenia z kursu wash .pojedyncza petla. wstrzymanie tactical diameter . p. zawracak.Sruba nastawna variable speed and courses -prcdkoSC i kursy zmienne wake current . pogotowie! steady-turning circle . szybkoSC -drop .obracaC sic.spadek prcdkoSci.odchodzik od.zwrotnoSC (statku) radius -promien cyrkulacji -ratio .Anderson .symulator (do nauki) manewrowania statkiem side force of a propeller -napor boczny (Sruby) slipstream -strumien zairubowy slow ahead! . Andersona .druga faza cyrkulacji sheer alongside .spowodowaC poprzeczny mch statku sheer a ship .wytraciC bieg statku. oddzialywanie Scian (np.Scharnow -petla Scharnowa .6. zwolniC third phase of turning motion . na prqdzie) sheer off .(statek) zatrzymany przez silny wiatr wind moment . pojedyncza petla .

morze otwarte hull slamming .sea state .tempestuous .heavy .fala nadqzajqca. NAWIGACJA Weathering .abeam . silny sleming.athwart .state of the . zapadaC dziobem lub rufq w fale (o statku) shake -wstrzqs shelter .rozbijanie siq fa1 (o statek) down the wind -z wiatrem drift .uciec w morze przed sztormem scend .beam .short-crested . ciqzko na fali .morze wzburzone .morze wzburzone. fala z rufy .falowanie z baksztagu (skoh e do statku) .podnosiC siq na fali.udar.fala krotka .naprqienia kadhba spowodowane naporem fa1 pooping .na zawietrznej leeward -zawietrzny leeward . polkrcg . fale wyprzedzajqce .dryf boczny -angle .green . wiatrem) -by the wind .falowanie boczne.under the .statek) leaper .dryf.turbulent .ciqzkie bryzgi high sea -morze wzburzone. znos angle -kqt dryfu current -prqd dryfowy direction -kierunek dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven -gnany (np.podnosiC siq na fali.navigable -polowka zeglowna (w cyklonie) send .morze wzburzone .sztormowanie rufq sea -morze.fala boczna . spiqtrzona .sztormowanie adrift -dryfujqcy.(lezqcy) po stronie zawietrznej leeway .falowanie nadqkajqce. znoszony afloat -unoszqcy siq na wodzie awash .wchodzenie fali (na statek) od rufy - - - - - - (to) pound -uderzaC dziobowq czqSciq statku o fale pounding . stlok (fal) overhanging crest -zalamujqcy siq grzbiet fali over rake .open .obmywany przez fale awave .kqt dryfu lop .falujqcy breach .falowanie boczne . falowanie przeciwne . z burty .zalewaC dziob statku na kotwicy over-raked -statek zalewany falq w czasie postoju na kotwicy panting .fala krotka main spray -bryzg glowny make heavy weather -pracowaC ciqzko na fali (o statku) overfalls -kipiel. oko sztormu flat calm .fala krotka. fala.following . sleming labour -pracowaC (np. stan morza.gnany wiatrem dry ship -statek niebiorqcy wody na poklad w sztormie eye of storm .sztormowaC rufh i6C z wiatrem scudding . falowanie .cisza zupelna flaw -podmuch wiatru forward spray -bryzg dziobowy froth -piana heavy spray .strona zawietrzna board .uderzenia dziobowej czqki kadhba (o wodq wskutek zbyt duiej prqdkoSci i przechylow wzdhznych).stan morza .burta zawietrzna side -burta zawietrzna .stan morza .quartering .centrum sztormu.5.cross -morze sklocone.drgania kadhba od naporu fa1 stress .fala wchodzqca na poklad statku -head falowanie dziobowe. nurzaC dziobem lub rufq heavily -nurzaC siq gwakownie screw racing -wzrost obrotow Sruby wychodzqcej z wody scud . falowanie krzyzujqce siq .schronienie - - - - - -- - - - - - - - .drobna fala lee .morze otwarte .falowanie z baksztagu (skohe do statku) quartering winds -wiatr z baksztagu running high -morze wzburzone run out to sea . morze niespokojne seas on deck . ciqzkie uderzenia dziobem o fale quartering waves .overtaking .wchodzenie fali na poklad seaward wind -wiatr od morza semicircle -polkole.short .

tempestuous -pogoda burzowa (to) weather . statek dzielny wind -wiatr component .in the -na wietrze is heading -wiatr wyostrza . fala wyprzedzajqca .ciqzkie warunki pogodowe a storm -przetrwak bezpiecznie sztorm -beam .fala boczna .strefa (wystepowania) przyboju surge . statek. fala z rufj . branie fali na poklad) slamming .zalewanie (pokladu przez fale.szkwalisty (wiatr) storm bound . plywu) tempest . sygnaly ostrzegajqce o sztormie (to) strain -pracowaC (o kadlubie na fali) (to) surf .foul .synchronous .following .sztorm zimowy winter month -miesiqce zimowe (to) work .stern .land -bryza lqdowa .sleming (uderzenia dziobem statku o fale) spray .deep .following -wiatr z rufy force .wiatr z baksztagu . prqd dryfowy drift .fala przydenna .run before the .stan pogody .slabniqcie (wiatru.sila wiatru . burza to windward -na wiatr (w kierunku skqd wieje wiatr) (to) track .ciqzki rozkolys taking off .statek biorqcy duzo wody na poklad wholesome (ship) -(statek) dobrze trzymajqcy siq na fali.trawers nawietrzny bound .fala synchroniczna . fali) squall . martwa fala .cross -krzykujqce siq fale martwe .bow .SledziC (przemieszczanie siq oka tajfunu) traverse wind -wiatr przeciwny true wind -wiatr rzeczywisty try .fala przybojowa .szkwal line .6.zatrzymany przez pogodq gleam -przejainienie nad horyzontem zwiastujqce poprawe pogody .fala poprzeczna weather -pogoda .burzliwa pogoda .sldadowa od wiatru current -prqd wiatrowy.falowanie nadqzajqce.sztormowaC under the wind -na zawietrznej unfavourable winds -niepomyhlne wiatry upwind -pod wiatr vortex .fala dziobowa .gwaitowna fala (to) surge .sztormowaC rufq windfall .warunki pogodowe .deep water .fala z rufy.glowny kierunek dryfu wiatrowego current -prqd dryfowy .sztorm.oko cyklonu washing down .(statek) zatrzymany przez sztorm storm signals .ladunek na fali) - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - .posuwaC siq na czole fali surf zone .bryzg (np.speed of -prqdkoSC fali .burta nawietrzna winter storm .(statek) biorqcy wodg dziobem wash overboard -zmyC z pokladu wave .strona nawietrzna statku wet -mokry (statek zalewany przez fale) ship .sygnaly sztormowe.surf .overtaking - - - - - - - - .rough .head .state of the .linia szkwalu. na wiatr side .silna bryza lqdowa wind's eye -kierunek wiatru windward .bad .fala nadqzajqca.ground .fala .round -wiatr obracajqcy siq .sztormowanie weather quarter .height of .fala ukoSna .heavy .wysokoSC fali .quarter . NAVIGATION ship's endurance .falowaC swell -rozkolys.trudne warunki pogodowe .sztormowaC weathering . falowanie nadqzajqce .nawietrzny.real -wiatr rzeczywisty .severe .pracowaC (np.fala glqbokowodna .fala martwa z dziobu .stern system -uklad z falowaniem nadqzaj v ~ .transverse .zdolnoSC statku do przetrwania (trudnych warunkow pogodowych) shipment of green water -zalewanie pokladu (przez fale) shipping water .diagonal .fala glqbokowodna .zla pogoda conditions . linia nawalnic squally .beam .

lekkie .odblask lodowy loose ice . utrudniajqce zeglugq warunki lodowe) field of ice -pole lodowe first open water -po ustagieniu lod6w flaw -szczelina pomiqdzy pakiem a lodem sta- . na ktorym wystqpujq ciqzkie.severe .warunki lodowe formation .sygnal lodowy strengthening .(statek) uwigiony w lodach difficult area .(statek) zablokowany lodami frozen spray -marznqcy bryzg (fali) ice .pilot lodowy --report -meldunek lodowy.otwarty kanal w lodach przy brzegu open water . w kt6rym nastqpuje aktywny proces deformacji. tor wodny) wolny od lodu ice-free -(port) niezamarzajqcy ice jamming -zator lodowy ice lead -przejicie w lodach iceport .wzmocnienie przeciwlodowe warning .(port) skuty lodem icebound -(statek) uwiqziony w lodach icebound -skuty lodem (akwen. NAWIGACJA Ice navigation -nawigacja w lodach beset . stanowi duze niebezpieczehstwo dla zeglugi) icing . manewrowanie z lodolamaczem ice conditions -warunki lodowe .oblodzenie (np. gdzie zegluga jest mozliwa tylko w asyhcie lodoiamacza) lym - - ice-breaker -lodoiamacz working with .oblodzenie International Ice Patrol (IIP) . raport o zalodzeniu season . kanal na akwenie zalodzonym frozen in .ostrzezenie lodowe icebound .medium -umiarkowane warunki lodowe .lead -wolne przejkcie miqdzy pakiem a stalym lodem.5.luzna kra nip -kleszczenie statku (przez lod.1od -bulletin -biuletyn lodowy chart -mapa lodowa code .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa land blink .kod lodowy conditions .(akwen.zegluga z lodolamaczem.sezon lodowy (okres zalodzenia) signal .kanal przybrzezny (w lodach) - - --- .port lodowy (wglqbienie w barierze lodowej. statku) load .akwen wolny od zalodzenia over-icing the ship -zalodzenie statku Radio Navigational Warnings and Ice Reports -radiowe ostrzeienia nawigacyjne i meldunki lodowe shore lead . uniemozliwiajqce mu samodzielnqzeglugq) nipped -zakleszczony (przez 1od) opening -przejicie w lodzie open lead near shore .obszar trudny (obszar.light . wykorzystywane do cumowania) ice under pressure -1od pod naporem (lbd. czqsto okresowe.ciqzkie warunki lodowe ice-free . lodowa sluzba patrolowa -pilot .obciqzenie od oblodzenia patrol -patrol lodowy.

.GMDSS communication in emergency -IqcznoS GMDSS w niebezpieczeristwie local user terminal lokalna stacja odbiorcza coast radio statior.

antena .indpendant side (ISB) -niezalezna wstega boczna .sztuczna antena earthing switch -przelqcznik uziemienia anteny . slyszalnoS6 audiable alarm -alarm akustyczny Automated Mutual Assistance Vessel Reporting System (AMVER) .dish .alarm falszywy alert .antena kierunkowa . osi~alnoSC ka(np.false .stabilized .loop .wstqga boczna (czqstotliwoSci) .artificial .modulacja amplitudy area .narrow (NB) -pasmo wqskie .akwen audibility -zrozumialoSC.means of .single side (SSB) .alarm .prqd antenowy .lower side .modulacja przez kluczowanie amplitudy answerback -znamiennik (teleksowy) antenna . NAWIGACJA Radio and GMDSS communication -IqcznoE radiowa i GMDSS accounting authority -firma rozliczajqca korespondencj~ statku accounting authority identification code (AAIC) .antena - dipole - - .transmitting .alarmowanie .uruchomiC rqcznie .distress .antena wewnqtrzna .antena bezkierunkowa .side .antena nadawcza -trunk -rurowy przepust anteny w pokladzie tuning coil .antena ramowa -mast -maszt antenowy -terminal -koncowka antenowa .re-chargeable .sztuczna antena -change over switch -przelqcznik antenowy nadawanie-odbior circuit .emisja z jednq wstegq bocznq switch -przelqcznik zakresow .wide (WB) -pasmo szerokie (foniczne) bandwidth .obszar.very narrow (VNB) -p.position of .directional .szerokoSC pasma batteries -baterie .tablica rozdzielacza antenowa current . bardzo wqskie .omni-directional .indoor .cewka antenowa strojqca -wire .uruchomiC przypadkowo adjacent channel -(radiowy) kana1 przylegly Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Spis sygnalow radiowych Admiralicji (Brytyjskiej) aerial .inadvertently . nalu komunikacji) banana pin -wtyczka bananowa band -pasmo -high frequency (HF) pasmo wysokich czqstotliwoki .dumrnv .reja antenowa (to) alarm -alarmowaC .parabolic .linka antenowa -yard .maritime .Srodki alarmowania amplitude shift-keying (ASK) . akwen . dip01 - - - - - - - - - - - - - amplifier -wzmacniacz amplitude .obw6d antenowy -breaker -wylqcznik antenowy control table .sea .potwierdziC odbior activate -uaktywni automatically -uruchomiC automatycznie manually .kod identyfikacyjny firmy rozliczajqcej korespondencjq statkowq acknowledgement -potwierdzenie (odbioru) acknowledge receipt .Sledzenie automatyczne (np. satelity przez antenq) availability -dostqpnoSC.zakres morski .dolna wstega boczna .intermediate (IB) -pasmo poSrednie .antena paraboliczna .baterie wielokrotnie ladowalne - - -- - - - - - - - - - - .antena stabilizowana - - antena dipolowa.Automatyczny system raportowania [pozycji dla] wzajemnej pomocy statkow auto-alarm-autoalarm (automatycmy odbiornik alarmowy) automatic keying device -klucz automatyczn Y Automatic Gain Control (AGC) -automatyczna regulacja wzmocnienia Automatic radio telex (ATOR) -automatyczny teleks radiowy Automatic Repeat on reQuest (ARQ) -automatyczne zqdanie powtbrzenia auto-track .alarmowanie w niebezpieczenstwie .pozycja niebezpieczenstwa alerting .antena radiowa o ksztalcie miski .5.amplituda modulation (AM) .

system automatycznej idenlyfikacji AZS rejestrator danych z podr& . NAVIGATION (?MDSS ?o eauivment yposaie&ex~~~~~ MF/HF DSC watch receiver/ radiotelefone MF/HF/ NBDP telex terminal/ NAVTEX receiver/ odbiornik nastuchowv MF/HF radiotelefon MF/HF terminal teleksowv NBDP DSC odbiornik Navtex f VHF radiotelefone with built-in DSC/ radiotelefon VHF z wbudowanym DSC Y printer/ drukarka MF/HF DSC terminal/ terminal MF/HF DSC Sea area A4 .skladowe stacji GMDSS dla obszaru morskiego A4 GMDSS alarming and position indicating equipment .wyposaienie GMDSS dla alarmowania VHF hand held radio/ reczna radiostacja VHF transmitter with unique encoded signal/ nadajnik z unikalnym sygnaiem identyjikacyjnym VHF antenna/ GPYVHF combined antennu/ antena zintegrowana GPS/VHF distribution box/ skrzynka rozdzielcza linka do mocowania ptawy do Srodka ratunkowego Automatic Zdentification SystemAZS .GMDSS station components .6.

lqcznoiC niezawodna .dostarczenie opoznione .wywokanie rutynowe (DSC) . -- - foniczny na oddzielnej czpstotliwoScinoinej charge . sygnal rozpoznawczy (to) call -wolaC.oplata brzegowa .signalling . vot.co-.fala nietlumiona correspondence .-wspolny kanal radiokomunikacyjny .w.fala noina .common .wywolanie grupowe do wybranych statk6w .grupowy sygnak wywolawczy -distress wywolanie w niebezpieczenstwie .modulated .safety .satellite .reliable . wiadomoici) confirmation -potwierdzenie otrzymania .geographical area -wywolanie statkow w okreilonym obszarze geograficznym .country .maritime -1qcznoiC morska .1qcznoiC teleksowa .area .public .wywolanie sluibowe (DSC) sign .telephone . ostrzegawcza coverage -pokrycie (systemem lqcznoici) data rate .collective sign .loss of -utrata lqcznoici .polqczenie z wybranq osoba . Poszukiwan i Ratownictwa continuous wave (CW) .all stations .dostarczenie (np.nadawanie radiofoniczne.all ships -w.initiate a -wywolaC (innq stacjp) -in progress -wywolanie w trakcie (trwajqce) .kod kierunkowy .ship .kanal przydzielony .collect rozmowa na koszt abonenta z lqdu . polqczenie (telefoniczne) .skrzynka.schemat blokowy (urzqdzenia) blocking -blokowanie odbiornika broadcast .kanal przydzialu .bridge-to-bridge -lqcznoik mostek-mostek .group to selected ships .kod kraju .coast .lqcznoiC za pomocq urzqdzeri naziemnych (w odroinieniu od satelitarnej) -worldwide komunikacja radiowa o zasiggu globalnym Communication.immediate .request .sygnal wywolawczy.korespondencja (tu: radiowa) . szafka call .szybkoiC transmisji danych de-activated -ponownie uruchomiony dedicated frequency .telex service -kod senvisu teleksowego communication -lqcznoiC.relay . NAWIGACJA bias -przedpigie blind transmission -nadawanie bez potwierdzenia odbioru.korespondencja bezpieczenstwa.kqcznoik migdzy statkami . wzywaC calling (ship) -statek wywolujqcy calling frequences -czgtotliwoit wywolania carriage -karetka dalekopisu -return -przesunipcie karetki do kolejnej linii carrier . do wszystkich stacji category -kategoria wywolania .1qcznoiC satelitarna .kanal wspolny .routine .deferred .telex .single per carrier -pojedynczy kanal tele- - - - - -- -- - - - - - - - - \ .lqcznoiC telefoniczna .person to person .: nadawanie blind . radiofonia cabinet .ship's business .repeating of -powtorzenie wywolania .inter-ship radio .kanal iqdania .destination -kod przeznaczenia kod senvisu telefonicz-telephone service nego .dostarczenie odloione delayed . block diagram .korespondencja publiczna .dostarczenie natychmiastowe priority -priorytet dostarczenia digital -cyfrowy -call -wywolanie cyfrowe - - - -- - - - - - - -- - - - - .5.oplata .wywolanie (radiowe).message -kanal roboczy .terrestrial . komunikacja band -pasmo emisji .oplata statkowa code -kod .modulowana fala noina channel -kanal .general . do wszystkich statkbw .fala noina -wave (CW) . transmisja radiowa.czgstotliwoiC wymaczona delivery .assignment .safety -wywolanie ostrzegawcze . Search and Rescue Commi -ttee (COMSAR) -Podkomitet (IMO) dls Radiokomunikacji.wywolanie ogolne .poirednictwo (w komunikacji w niebezpieczenstwie) .on-scene -s -kanaly (lqcznoici) uiywane na miejscu akcjilwypadku A .

obrazowak distress -niebezpiecznstwo -button -przycisk powodujqcy wygenerowanie wiadomoici niebezpieczenstwa call .bezpoirednia l@cznoSkradiowa direct printing -wydruk bezpoiredni telegraphy -telegrafia o w. disturbance -zaklocenia. VHF antenna/ antena VHF 7. Whip antenna/ antena pretowa. Radar antenna (X band)/antena ra- Antennas ' arrangement I daru pasma X. UHF telemetw antenna/ antena sys1 temu telemetrychego UHF 10. zaburzenia dot -kropka (w alfabecie Morse'a) double side band (DSB) . 20. Weather facsimile antenna/ antenafaksymile pogodowego/ 15. VHF antenna/ antena VHF 4. NAVIGATION .zdwajacz. modulacja dwuwstegowa transmission . Spot beam antenna/antena s y s t e m roinicowego.korespondencja w n. AM receivina antenna/ antena odbiornika AM. zobrazowanie screen . Watch keeping receiver antenna/ antena odbiorcza odbiornika nasiuchowego 6. 16. Antenna INMARSAT-C/ antena stacji satelitarnej INMARSAT-C 9. 23. Antenna coupler/ uklad sprzegajqcy antenowy 3.cyfrowe selektywne wywolanie digital selective call (DSC) . 1. 24. Anemometer sensor/ czujnik wiatromierza. Receiving MF/HF-DSC antenna/ antena odbiorcza MFhYF-DSC 5.radiokomunikacja dwutorowa enhanced group call (EGC) -rozszerzone wywolanie grupowe emergency locator transmitter (ELT) . Radiodirection finder antenna/ antena radionamiernika 14.nature -rodzaj niebezpieczenstwa .radiolatarnia kierunkowa direction finder -radionamiernik direction finding (DF) -radionamierzanie display -monitor.wezwanie pomocy. wskainik. 17.emisja dwuwstqgowa droppable disposable radio -prosta radiostacja zrzutowa (do zrzucania z samolotow) DSC distress call ..6. 18.wywolanie w niebezpieczenstwie w systemie DSC calling channel -kana1 wywolania w DSC duplex high speed data (transmission) (DHSD) . TV/FM receivina antenna/ antenu odbiorcza TV/FM. wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates . UHF-antenna/antena UHF.awarjjna radioplawa lotnicza (GMDSS) .message wiadomoik w niebezpieczenstwie . GPS antenna/ antena systemu GPS 13.wspohzqdne (pozycji) niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoik niebezpieczenstwa . Decca receiver antenna/ antena odbiornika Decca 12. VHFIDSC antenna/ antena VHFIDSC 8.ekran monitora. 19. Transmitting MF/HF antenna/ antena nadawcza MF/HF 2. bezpoirednim directional -kierunkowy radio beacon . Wire antenna/ antena linkowa. Radome antenna INMARSAT-A/antena kopuiowa stacji satelitarnej INMARSAT-A 11. dwuplekser direct radio link .podwojna wstqga boczna. 21.generator (DMG) generator wiadomoici niebezpieczenstwa . 22.dupleksowa szybka transmisja danych duplex operation .cyfrowe selektywne wywolanie diplexer .priority -priorytet niebezpieczenstwa . Radar antenna (S band)/ antena radaru pasma S.signal -sygnal wzywania pomocy - -- --- - -traffic . wskaznik (to) display .selective calling (DSC) . Omni directional cone-shaped antenna/ bezkierunkowa antena stozkowa .

low (LF) .medium (MF) .secondary . czgstotliwoSC fa1 metrowych 3-30 kHz -very low (VLF) .assigned .regulacja wzmocnienia of antenna .transmitting .awaryjny nadajnik lokalizujqcy (lotniczy) emergency position-indicating radiobeacon (EPIRB) .working .(to) guard . 3-30 MHz -intermediate -(IF) -cz~stotliwoSC poirednia -international maritime distress migdzynarodowe morskie cz.najwyzsza (w danych warunkach) czgstotliwoiC uzyteczna . -prowadzik nasluch na cz. u j t k o w a .obwiednia (modulacji) erase signal .czgstotliwoSC 30-300 kHz .SAR-dedicated -czgstotliwoSC przypisana sluzbom SAR .czgstotliwoSk robocza gain -wzmocnienie .czgstotliwoSC nadawcza -ultra high -(UHF) .sygnal pomylki error -blqd. czgstotliwoSC fa1 decymetrowych .cz. pomylka gap .lowest usable .zysk anteny General Operator Certificate (GOC) .maximum usable frequency .voice (VF) .cz.inter-ship -- - - - - - - - - .modulacja z kluczowaniem czgstotliwobci .300 GHz) .cz. radioplawa awavjna format for calling -rodzaj wywolania frequency -czgstotliwoSC .odstgp pomigdzy blgdami establish contact -nawiqzak 1qcznoSC facsimile -faksymile.cz~stotliwoSC . NAWIGACJA On-board communication fqcznos'Cwewnqtrzstatkowa - headset/ sluchawki signal device/ Swiatlo sygnalizacyjne I e-mail -poczta elektroniczna emergency locator transmitter (ELT) .cz. do IqcznoSci migdzystatkowej .aeronautical .otwarty system korekcji blqd6w w transmisji 1-10 figure code -kod cyfrowy float free terminal -EPIRB. fax Forward Error Correcting (FEC) .(morska) radioplawa awaryjna end of sequence signal (EOS) . 30-300 GHz division multiple access (FDMA) .Swiadectwo Ogolnego Operatora GMDSS Global maritime distress and safety system (GMDSS) -Swiatowy Morski System Lqcznoici Alarmowej i Bezpieczenstwa ..czgstotliwoik podstawowa .czgstotliwoSC lotnicza .5.300-3000 MHz. niebezpieczenstwa - - - - --- - - -- cz. 3-30 GHz .radio (RF) .extra high (EHF) .cz..znak kohca sekwencji envelope . akustyczna . 300-3000 kHz -modulation (FM) -modulacja czgtotliwoici . 30-300 MHz.automatic control (AGC) .wielokrotny dostgp z podzialem czasu -extremely high skrajnie wielkie czgstotliwoSci (30 .cz.najnizsza cz. foniczna.automatyczna regulacja wzmocnienia control .super high (SHF) . -high (HF) .czgstotliwoSC przydzielona .czgtotliwoik dodatkowa -shift keying (FSK) .very high (VHF) .extremely low skrajnie male cz~stotliwoSci (ponizej 300 KHz) .primary .czgstotliwoiC radiowa .

morskie informacje bezpieczenstwa -maritime safety information receiver NAVTEX .kluczowanie. nadawanie kluczem L-band satelite EPIRB . z danym satelitq) lower side band (LSB) -dolna wstega boczna Local User Terminal (LUT) .lokalna stacja naziemna loudspeaker -gloinik Maritime Identification Digits (MID) -morski numer identyfikacyjny (wskaznik bandery Maritime Mobile Service (MMS) .fala przyziemna hand-held VHF equipment -przenoina (rgczna) radiostacja VHF hand-held walkie-talkie -przenohy (rgczny) radiotelefon UKF hand set -mikrotelefon.-- GMDSS General Operator -ogolny operator GMDSS certificate -Swiadectwo ogolnego operatora GMDSS ground wave .numer identyfikacyjny naziemnej stacji statkowej International Telecommunication Satellite Consortium (INTELSAT) .radioplawa awaryjna systemy Inrnarsat E line feed -przesunigcie linii (w dalekopisie) List of Coast Stations . korespondencja sluzbowa -priority -pienvszenstwo przekazu wiadomoSci MET warning .spis stacji nadbrzeznych List of Radio determination and Special Service Stations .kod identyfikacyjny morskiej sluzby ruchomej Maritime Safety Information (MSI) . Master Plan for GMDSS -plan ogolny (funkcjonowania) systemu GMDSS Mayday -radiotelefoniczny sygnal niebezpieczenstwa relay -poSrednictwo w niebezpieczenstwie message (MSG) . Telegrafii i Telefonii key -klucz telegraficzny keyboard -klawiatura key in -wprowadzik (za pomocq klawiatury) keying .logowanie (zglaszanie gotowoki do pracy urzqdzenia np.Mi~dzynarodowe Regulaminy Radiotelekomunikacyjne International TelecommunicationUnion (ITU) -Migdzynarodowy Zwiqzek Telekomunika- - - - C Y ~ ~ Y International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.Spis stacji statkowych (to) listen -prowadzik nasluch (radiowy) continously -prowadzik nasluch cicgly listening in .ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Satellite Service (MMSS) satelitarna ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Selective Call identify code (MMSI) . nielegalne International Radio Consultative Committee (CCIR) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.6. mikrofon headphone .sluchawki naglowne high speed data (transmission) (HSD) -szybka transmisja danych homing -nakierowanie. sygnal naprowadzaj qcy identity -tozsamoSk (stacji) -number -numer identyfikacyjny identification number -numer identyfikacyj"Y idle period .Spis stacji radionamierzania i sluzb specjalnych List of Ship Stations .wiadomoSc.nasluch radiowy listening post -miejsce nasluchu listening watch .czas biemy (przy nadawaniu) impulse -impuls Inmarsat (International Mobile Satellite Organization) .Migdzynarodowa Organizacja Ruchomej LqcznoSci Satelitarnej Mobile Number (IMN) .odbiornik morskich informacji b.sygnal do naprowadzania. NAVIGATION .sluzba nasluchowa local oscillator . Telekomunikacji International Telecommunication Convention (ITC) -Migdzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna International Telecommunication Regulations (ITR) .Migdzynarodowe Konsorcjum LqcznoSci Satelitarnej interference -zaklocenie . naprowadzanie -bearing -namiar naprowadzajqcy signal .ostrzezenie meteorologiczne microphone -mikrofon microprocessor -mikroprocesor microswitch -mikrowylqcznik - - .generator lokalny log-in .unlawful -zaklocenia spowodowane pracq nieregulaminowh bezprawne.

primary -podstawowa sieC alarmowania .sieC (stacji radiowych) .radiofonia calling-in point -punkt meldunkowy (np.called subscribers -numer teleksowy abonenta lqdowego -end of sequence -koniec sekwencji wywolawczej meteorologicalobservation (OBS) -obserwacje meteorologiczne Operational Control Centre (OCC) . GMDSS) over .hand-held battery-powered radio -podrpczna radiostacja przenoina zasilana bateriami -hand-held droppable radio -przenoha (rpczna) radiostacja zrzutowa .flooding . odbiornik radiowy alarm signal -radiowy sygnal-alarmowy -beacon .radionamiar -broadcast .telegrafia dalekopisowa o druku bezpoirednim nature of distress -rodzaj niebezpieczenstwa .radiostacia do namierzania distress frequency .distress -niebezpieczenstwo . zaklocenia level -poziom szurnow suppression .atak piratow NAVAREA .(radiotelefoniczny) sygnal pilnoici pause -pauza Personal Locator Beacon (PLB) .public switched (PSN) .obszar w skoordynowanym systemie transmisji ostrzezen dalekiego zasiegu NAVTEX .sieC miqdzynarodowa .grounding -wejicie na mieliznp .collision .opuszczenie statku . indywidualny nadajnik pozycjonujqcy phonetic spelling -literowanie phonetic alphabet .operacyjne centrum kontroli (INMARSAT.system automatycznego odbioru morskich informacji bezpieczenstwa network .unieruchomienie i dryfowanie .moc -amplifier -wzmacniacz mocy pre-amplifier -przedwzmacniacz procedural words . NAWIGACJA - - - - - - - - - - - --- . w l-qcznoki radiowej) .zaklocenie radiowe log book .procedura korespondencji propagation -propagacja characteristic -charakterystyka propagacji protective radome .safety -bezpieczenstwo (ostrzeganie) .sygnal przejScia na odbior PAN PAN .kana1 IqcznoSci radiowej -communication -komunikacja radiowa.undesignated .zalewanie (przedzialow) .listing .thmienie szumbw number -numer .radiolatarnia bearing . uprzywilejowanie (np.radio -radiostacja przenokna .disabled and adrift .szumy.survival craft transceivers -przenoha radiostacja do irodkow ratunkowych power .microtelephone -mikrotelefon modulation -modulacja narrow-band direct printing (NBDP) .kopula ochronna (anteny) radio -radiostacja.lqdowa publiczna sieC telekomunikacyjna .inne (niebezpieczenstwo) .kolizja .international .sinking .attack by pirates .priorytet.sieC krajowa .dziennik radiowy officer -radiooficer operator .awaryjny.secondary .wtorna sieC alarmowania Network Operation Centre (NOC) -OSrodek Operacyjny Sieci (GMDSS) noise . przenoSna .radiowy sygnal wzywania pomocy fix -pozycja z radionamiarow fog signal -radiowy sygnal mglowy frequency -czgtotliwoSC radiowa heading angle -radiowy kqt hrsowy -horizon -horyzont radiowy interference .routine -priorytet zwykly .firelexplosion -pozarleksplozja .slowa proceduralne priority .abandoning ship .alfabet fonetyczny (sluiqcy do literowania) portable -przenoiny -hand-held radio -radiostacja rqczna.correspondence ..radiooperator 5.czpstotliwoSC lqcznoici w niebezpieczenstwie distress signal .equipment -przenoiny sprzpt radiowy .urgency -pilnoSC procedure -procedura .national . pierwszenstwo. lslczno66 radiowa direction-finder -radionamiernik direction-finding -radionamierzanie station . w systemie VTS) channel .(niebezpieczny) przechyl .zatonigie .

radionamiernik z antenq obrotowq safety call -wywolanie ostrzegawcze safety message -wiadomoSC.osrodek zarzqdzania sieciq satelit6w (Inmarsat) satelite system .radiostacja telephony (RIT.group .polar-orbiting .list radio-teleksowy -noise .grupowe wywolanie selektywne --number -numer wywolania selektywnego Selective Broadcast Sending Station (SBSS) stacja nadawcza selektywnego systemu rozglaszania selectivity .ground .antena odbiorcza -ship -statek odbierajqcy (korespondencjp radiowq) station .POR (Pacific Ocean Region) -rejon Oceanu Spokojnego relay . akwen .space .sygnal radiowy silence .radio . sygnaw region -region.6.satelitarny segment sieci Iqcznofci (to) select -wybraC (stacjp.radioodbiornik receiving .przekazywak (np.raport radiowy room .geostationary .szumy wlasne odbiornika .transmission of -transmisja wiadomoSci bezpieczenstwa search and rescue (SAR) -poszukiwanie i ratowanie operation . czpstotliwoSC) selective calling -wywolanie selektywne .rejon Oceanu Indyjskiego .announcement of ogloszenie wiadomoSci bezpieczenstwa .operacja poszukiwania i rat.lqdowy segment sieci lqcznohci .odbiornik przeszukujqcy securite! .zerowanie.dalekopis radiowy radiodetermination -radionamierzanie. okreSlanie pozycji za pomocq radionamiarow radiogoniometer -radionamiernik radiolocation -radiolokacja radio-range beacon .radiotelefoniczny sygnal bezpieczenstwa segment -segment .system satelitow geostacjonarnych scanning -przeszukiwanie receiver .czgtotliwoSci przypisane sluibom SAR Search and Rescue Satellite Aided Tracking (SARSAT) .IOR (Indian Ocean Region) .radiotelefonia telegraph (WT) -radiotelegrafia telegraphy (RTG) -radiotelegrafia -teletype (RTT) .system (sieC) satelitarna .odbior recipient -odbiorca (korespondencji radiowej.odbiornik . rejon. wolanie o pomoc).poszukiwanie i ratowanie wspomagane Sledzeniem satelitarnym (sieC satelitow ratownictwa) search and rescue radar transponders (SART) -transponder radarowy Satcom (satellite communication) -komunikacja satelitarna Satellite Control Centre (SCC) .radiostacja publiczna receiver -odbiornik radiowy report . poSredniczyC reply .selektywnoSC semi-conductor -polprzewodnik sender .radiolatamia kierunkowa radio regulations (RR) -regulaminy radiowe radiotelex -radioteleks receiver .AOR-East (Atlantic Ocean Region-East) wschodni rejon Oceanu Atlantyckiego .odbiornik radiowy signal .manualy -zerowanie (resetowanie) rpczne revolving radio beacon .cisza radiowa station .radiolatarnia obrotowa - - - - - - - - rotating beacon -radiolatamia wirujqca rotating direction finder . NAVIGATION -pratique -Swiadectwo wolnoSci ruchow uzyskane drogq radiowq .emergency -radioodbiornik awaryjny letter (RTL) .nadajnik radiowy sending -nadawanie Sequential Single Frequency Code (SSFC) sekwencyjny kod jednoczpstotliwoiciowy (analogowe selektywne wywolanie) service -tu: IqcznoiC ---- - --- - - -- . RTF) . komunikat .public station .kabina radiowa safety signal -radiowy sygnal ostrzegawczy set . odbierajqcy antenna .stacja odbierajqca reception .odbieranie.system satelitow o orbitach polamych (biegunowych) .odpowiedz reporting point -punkt meldunkowy (statku) reset .AOR-West (Atlantic Ocean Region-West) zachodni rejon Oceanu Atlantyckiego . pot: resetowanie . dedicated frequencies .

coast earth (CES) .tekst Time Division Multiplex (TDM) .statkowa.stacja w pobliiu .land earth (LES) .n a m a stacji network co-ordination (NCS) . ruchoma stacja naziemna lqcznoSci satelitarnej .short-range . danych).sygnal rozpoznawczy. wiadomoSC .1qcznoSC teleksowa message -wiadomoSC teleksowa .statek nadajqcy (wiadomoSC) station .stacja podlegla store and forward messaging -technika gromadzenia i przesylania informacji telecommunication -telekomunikacja teleprinter -dalekopis telex .test.lqcznoSC Sredniego zasiegu . przekazywanie.wznowienie (komunikacji radiowej) .calling . przekazana teleksem traffic -trafika -distress korespondencja w niebezpieczenstwie . nadawcza) -broadcast receiving (BRS) .nadawanie.slave .lqdowa stacja naziemna (systemu Inmarsat) .(technika) czasowego zwielokrotnienia kanalow Time Division Multiplexer Access (TDMA) zwielokrotnienie czasowe dostepu do satelity teleprinter message (tpm) -wiadomoii.stacja koordynujqca (Inmarsat) -of origin -stacja zlecajqca.cisza (tu: radiowa) .master .ship .roll call of . transmisja (np.IqcznoSC krotkiego zasiqgu set up watch -ustali6 wachtg short-wave transmitter . sygnal wywolawczy single channel per carrier (SCPC) -pojedynczy kanal telefoniczny.stacja (statek) w niebezpieczenstwie in vicinity .(pokrgtlo) blokady szum6w standby -pogotowie statics .zakiocenia atmosferyczne (w odbiorze radiowym) station .mobile earth (MES) .stacja (np.ship earth station (SES) .coast .sprawdzanie sprzetu text .teleks communication . -distress alert -alarmowanie stacji brzegowej przez statek w niebezpieczenstwie silence .exchange of -wymiana korespondencji .resumption (of radio -) .stacja nadajqca wiadomoSC) transmission .korespondencja bezpieczenstwa (ostrzegawcza) transeiver -zespol nadawczo-odbiorczy transmit-receiveswitch -przelqcznik nadawanie-odbi6r transmitter -nadajnik transmitting -nadawanie ship .odstgp (w wydruku dalekopisu) squelch .stacja glowna -mobile .stacja statkowa . odbiorcza -broadcast sending (BSS) -stacja nadawcza . sprawdzanie . stacja kt6ra nadala sygnal.odwolanie ciszy (radiowej) signal letters .intership . pojedynczy kanal na jednq n o h q single-sideband modulation (SSB) -modulacja jednowstqgowa SOS .polozenie stacji .radio -teleks radiowy.equipment .lifting . sprawdzenie testing -testowanie.nadajnik krotkofalow ship-to-shore -IqcznoSC statku z brzegiem -alerting -alarmowanie stacji brzegowej przez statek call -wywolanie stacji brzegowej przez st. radioteleks terrestrial -przyziemny test .1iterowaC space .(radiotelegraficzny) sygnal wzywania pomocy (to) spell .s.safety .podawanie kolejki oczekujqcych (przez stacjg brzegowd .location of .ground earth (GES) -naziemna stacja nadbrzezna -in distress .lqcznoSC dalekiego zasiegu medium-range . przesylanie - - - - - - - -- - - - - - - . NAWIGACJA long-range .stacja wywolujqca .komunikacja radiowa mipdzy statkami list -wykaz zalegajqcej korespondencji .naziemna stacja ruchoma (systemu Inmarsat) - - - - - - - - - - - - - - - - - name of .5.stacja brzegowa .naziemna stacja nadbrzezna (lqcznoici satelitarnej) -coast radio (CRS) -radiostacja nadbrzeina (IqcznoSci terrestrycznej) .stacja ruchoma .

nadak wiadomoik MULTLX -wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do kilku adresatow NAV . NIO) T-R switch .kondensator w.odebrano RDL .300 MHz) volume -regulacja sily glow watch -wachta (sluzba) .~wiatowy System Ostrzezen Nawigacyjnych Telex command codes and abbrevations .6.brak polqczenia OBS -wiadomoik meteorologiczna OCC .abonent zajqty OK .czgstotliwoik nasluchu na statku GA+ .mierak gazowany (lampa nadawanie-odbior.nadawak. radionamiar cabin .minuty MOM .radiooperator room .radio .zqdanie podania ostrzezeh nawigacyjnych NC .g6ma wstqga boczna variable capacitor -kondensator zmienny very high frequency (VHF) -wysoka czgtotliwoik (30 . rownolegly tropospheric wave -fala troposferyczna (to) tune .dotyczy RPT -powtorzenie RTL .set up .wskainik strojenia two-channel -dwukanalowy urgency .degree of .przelqcznik NIO.zqdanie przekazania wiadornoici do abonenta przy pomocy transmisji danych DIRTTLX -zqdanie nawiilzania bezpo6redniej lqcznoici teleksowej z abonentem DER -nieczynny EEE -pomyika FAX -zqdanie przekazania wiadomoici na faks FM . (komunikatu.abonent nieobecny ACK -potwierdzenie ADV -powiadomienie AGN .band -pasmo czgstotliwoici przenoszonych . przelqcznik nadawanie-odbior trimmer -kondensator wyrownawczy rownolegly capacitor .znowu ANUL .(niegdyi) kabina radiowa log .wiadomoik.zgadzam siql zgadzasz sic? OPR .wiadomoici) upper side band (USB) .zqdanie ponownego polqczenia z abonentem wywolanym poprzedniq komendq DIRTTLX RE (REF) .strojenie indicator . dziennik radiowy operator .stroit (np.zqdanie podania statusu wiadomoici przeslanych systemem "przechowaji przekai" - - - - . NAVIGATION - .przerwanie polqczenia ze stacjq nadbrzeznq CRV -czy odbierasz dobrze? odbieram dobrze DATA . nadajnik) tuned circuit -obwod strojony (rezonansowy) tunimg .dziennik radiostacji.anulowane AMV -wiadomoik do systemu AMVER BRK .zqdanie informacji z bazy danych stacji nadbrzeznej MED -pilna wiadomoik medyczna MNS .line linia zasilajqca -to cease transmission-zaprzestak nadawania transponder -wmacniacz z ukladem przemiany (w radiokomunikacji satelitamej) T-R cell .proszg POS -pozycja statku RCD .stopien pilnoici -message -pilna wiadomoik -signal -sygnal p.blqd formatu FREQ .wachta radiowa .pilnoik .kody i skr6ty teleksowe ABS .ustanowik wachtg wireless -radiostacja -aerial -antena radiowa -bearing -namiar radiowy. rozpoczq5 nadawanie HELP .czekak MSG .O ~ / Z FMT .kabina radiowa telegraphy (WIT) -radiotelegrafia World Wide Navigational Warning System (WWNWS) .list radio-teleksowy STA .zqdanie informacji o uslugach i procedurach stacji nadbrzeznej INF .zqdanie polqczenia z operatorem PLS .

do p6l masztu (o fladze) blast -dzwipk (syreny okrgtowej) . NAWIGACJA STS .sygnal diwigkowy dlugi . "wychodzg w morze" burgee -proporczyk (z wycigciem) clip hook -hak zatrzaskowy.koszyk (znak dzienny) -black ball .radiotelegram THRU -jestei polqczony w trybie teleksowym TKS . znak dzienny) - - - - Signal mast .cone .long .prolonged .sygnalizacja i sygnaly aldis lamp -aldis. colour -bandera narodowa dash -kreska (w alfabecie Morse'a) dasher block -bloczek flagowy day shapes -znaki dzienne .nadanie noty sluzbowej SVP -proszg TAX -jaka oplata? TEL .dalekopis URG -polqczenie pilne W -wyrazy WRU -kto tam ? WX -zqdanie prognozy pogody XXX -pomylka Signalling and signals . lampa sygnalowa blue Peter -flaga rnks "P".dlugi sygnak (syreng rogiem mglowym) .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do innego statku SRY -przepraszam SVC .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" TLXA -zqdanie potwierdzenia czasu przekazania teleksu do adresata TPR .zqdanie przekazania wiadomoici telefonicznie pod wskazany numer TEST MSG -wiadomoSC testowa TGM .apex .kula (mak dzieAy) . karabinczyk color.czubek stozka -basket .diwigk (syrenq) krotki blinker -szczytowka.maszt sygnalowy top mast/ wierzchoiek masztu not under command lights/ Swiatia statku "nieodpowiadajqcego top flash lrght/ Swiatio do sygnalizacji Morse'a i Christmas tree/ t .short .double -podwojny diwigk gwizdkiem . reflektor sygnalizacyjny at half-mast -do polowy masztu at the dip .stozek (naw.5.dzigkujp TLX .

N" MKS oznaczajqca neg a c j ~flaga zaprzeczenia .gniazdo drzewca flagowego .lina pomocnicza bandergali dressing ship . NAVIGATION .salutowaC banderq staff .dlugoSC flagi -nieSC flagp fog . or carrying dangerous goods) .alarm falszywy farewell whistle -pozegnalny sygnal syrenq first substitute -pienvsza flaga (kodu) zastepcza flag ."zmieniam swoj kurs w prawo" J (I am on fire and I have dangerous cargo on board.schowek na flagi .drzewce flagowe.affirmative) .sygnalizacja zakonczenia. Nadawany przez statki rybackie lowiqce w pobliiu siebie oznacza: "wybieram sieci".drzewce bandery entering signals -sygnaly wejiciowe do portu false alarm . albo mam na statku ladunki niebezpieczne" C (Yes .sygnaly mglowe foghorn -rog mglowy full dress (of a ship) -pelna gala banderowa half-mast high .distress . manewrujq z trudnosciq" E (I am altering my course to starboard) .gong mglowy gun .affirmative flaga potwierdzenia mks.flaga. bandera .sygnal dzienny w ksztalcie walca dip the flag .flaga wzywania pomocy .znak dzienny w ksztalcie rombu .diwiekowe sygnaly mglowe -bell .mgla .. flaga) head of mast . nawiqzcie IqcznoSC ze mnq" G (I require a pilot.gniazdo maszciku flagowego salute . .flaga sygnalu pogody . lub: "znaczenie poprzedzajqcej grupy sygnalow powinno by6 rozumiane jako potwierdzenie" D (Keep clear of me .macznik banvny.I am manoeuvring with difficulty) -"trzymajcie sie z dala ode mnie.merchant -bandera marynarki handlowej .armatni sygnal mglowy signal .rzut flag sygnalowych Inglefield clips -haczyki flagowe International Code of Signals -Miedzynarodowy Kod Sygnalowy (MKS) A (I have a diver down: keep well clear at slow speed) ."mam pilota na pokladzie" I (I am altering my course to port) .alfabet flagowy chest .szafka na flagi clip -lqcmik linek flagowych -code--flagakodu .flaga zastepcza (kodu) -toggle -przetyczka flagowa .flaga armatora locker .flaga pilotowa -pole socket . top masztu hoist -wysokoSC bodniesienia) flagi hoist .wind ."mam po- flagstaff .communicate with me) -"jestem niezdolny do mchu.lampa do sygnalizacji dziennej dressed full .do p6lmasztu (bandera.mercantile . flaga "tak" alphabet .bandera handlowa .zmieniam swoj kurs w prawo" F (I am disabled .statek w pelnej bandergali dressing line .house . banvnik stosowany jako sygnal wzywania pomocy emergency signal .salutowaC banderq distress flare .flag - -- - - - -- - - - - - - -- - - - . or: I am hauling nets) "potrzebuje pilota".sygnal alarmowy ending signal .Yak".socket -gniazdo drzewca flagowego fly ."mam nurka po wodq: trzymajcie sig z dala i idicie powoli" B (I am taking in.gniazdo maszciku flagowego .podnoszenie bandergali (to) dress ship -podnieSC bandergale dye marker .audiable .flaga narodowa -negative -flaga .drum .salut banderq staff . keep well clear off me) .dipping .weather .. sygnal zakonczenia ensign -bandera panstwowa .dzwon mglowy . flagsztok socket .explosive -signal -detonacyjny sygnal mglowy gong ."ladujg lub wyladowuje.pilot .flara light .national . potwierdzenie.flaga wskazujqca kierunek wiatru flagpole socket .szczyt masztu.sygnal Swietlny wzywania pomocy daylight signalling lamp .drzewce flagowe . or discharging.6.diamond shape . H (I have pilot on board) .substitude .

"trzymajcie siq z dala ode mnie.5..wszystkie osoby powinny sig zameldowaC na statek.proporzec dziobowy . szczytowka -mirror .czlowiek za b u r t e P (All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea."potrzebujp pomocy" W (I require medical assistance) . or: I am shooting nets) .sygnal rozpoznawczy rocket -rakieta sygnalowa station .three letter . trzymajcie sip z daleka ode mnie" K (I wish to communicate with you) -I1pragnq nawia. I am engaged in pair trawling) .flaga powtorzenia (MKS) ripper -rog mglowy salute .Swiatlo nawigacyjne pokazujqce literg alfabetu Morse'a Morse lamp . flaga pilotowa .wstrzymajcie sig z wykonywaniem waszych zamierzen i uwazajcie na moje sygnaly".wydajg sieci" jack -proporzec.night .."moj statek jest .rakietnica.visual . W morzu. wqzel szotowy .lusterko sygnalizacyjne -procedure -procedury sygnalizacyjne .. aldisem) -lamp .moje sieci zaczepily o przeszkodp" Q (my vessel is healthy and I request free pratique) . you may feel your past me) . Y (I am dragging my anchor) .. tez dash) - making colours -podniesienie bandery Morse code .sztag sygnalowy .answering .. mozecie przejSC za ma.salut banderze seamarker .sygnalizacja (np.cylinder -walec short .sygnal nocny.one-flag .aural .kula .zdrowyM proszg o i Swiadectwo zdolnoSci ruchbw" R (The way is off my ship.sygnal dwuflagowy (mks) .cone ..sygnat diwigkowy flag -flaga sygnalowa..answering .zaC z wami la.two-flag .alfabet Morse'a light ."kierujecie sig ku niebezpieczenstwu" V (I require assistance) .niem(zaprzeczenie) 0 (Man overboard) .. sygnal Swietlny . zob.warning -sygnal ostrzegawczy -yard -rejka sygnalowa signalling .recognition ..rufowy maszt flagowy.sygnal jednoflagowy pistol .kropka (w alfabecie Morse'a) signal .towing .ball .moje silniki pracuja.sygnal odpowiedzi .salut -to the flag . drzewce bandery reed horn -rog mglowy repeater .yellow jack .lampa do sygnalizacji alfabetem Morse'a nautophone -nautofon pennant -proporczyk . gdyz statek wkrotce wychodzi w morze"." S (My engines are going astern) .sygnal trzyliterowy . linka sygnalowa --bend -wqzel flagowy.dzwon na mostku poop staff . flaga migdzynarodowego kodu sygnalowego -halyard .w porcie: ."droga prowadzi z daleka od mojego statku. pistolet do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych .flaglinka zastcpcza long .stacja sygnalowa stay .bow .potrzebujq holownika" lub: ."zatrzymalem moj statek i nie posuwam sic po wodzie" N (No) .sygnalizacja optyczna -- - - - - - - - - - - - . NAWIGACJA zar i niebezpieczny ladunek na statku. jestem zajpty tralowaniem we dwojkg" U (You are running into danger) ."wlokq moja.banvnik do wody (sluza.cznoSCU L (You should stop your vessel instantly) -"zatrzymajcie wasz statek natychmiast" M (My vessel is stopped and making no way through the water) ..."potrzebujq pomocy lekarskiej" X (Stop carrying out your intentions and watch for my signals) -.three flag .cy do zwracania uwagi podczas akcji ratowniczej) shape -znak (dzienny) sygnalizacyjny .wstecz" T (Keep clear of me.flaga kwarantannowa jewel block -bloczek flagowy lazy halyard .lampa sygnalizacyjna.sygnal .stozek . kotwicg" Z (I require a tug.flaglinka. uzyta przez statek rybacki omacza: .kreska (w alfabecie Morse'a.sygnaly holownicze . also: My nets have come fast upon an obstruction) .sygnal trzyflagowy .flaga odpowiedzi pilot house bell ..

diwiqk krotki (syrensl) signal .long .6.maszt flagowy mast truck/ jablko masztu - - - halyard downhaul/ - r mast/ maszt .sygnai ostrzegawczy test -proba ukiadu ostrzegawczego whistle .navigational -ostrzezenie nawigacyjne signal . szczyt (masztu) typhon .automat mgiowy syreny okrqtowej lanyard .syrena (diwiqkowa) sound -diwiqk .Swiatko ostrzegawcze . flaga wskazujqca kierunek wiatru - - Flag mast .short .diwiqk ddlgi (syrensl) .urzqdzenie do nadawania sygnaiow mgiowych i ostrzegawczych (ship's whistle) vibratory horn -membranowy rog mglowy warning .syrena okrqtowa.linka wszyta w brzeg flagi time ball .sygnai diwiqkowy signalling -sygnalizacja akustyczna (to) sound -nadawaC sygnal diwiqkowy (to) strike -opuSciC (flagq.ostrzezenie light . buczek controller . gwizdek. NAVIGATION siren . banderq) tack line .linka syreny (gwizdka) valve -zawor na syrenq wind vane -wiatrowskaz.kula sygnalowa (do sygnalizacji czasu) top -wierzchoiek.

ladunki chemiczne i gazy . Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Container stowage .sztauowanie ladunku 14. Cargo lashing .ladunki 2.konstrukcja kontenera 6.sily dzialajqce na ladunek 21.kontenery 4. Container stacking and lashing equipment . .ladunki chlodzone 9. Forestry products stowage .typ kontenera 5.Container construction . Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 7. Ro-ro cargo stowage -sztauowanie ladunk6w tocznych 18.7. General cargo -drobnica 8. Chemical and gas cargoes . Containers . . Cargo safety . Cargo . Forces acting on cargo .sprzet do sztauowania i mocowania kontenerow 17. Cargo distribution planning .sprzet do mocowania ladunkow tocznych 19.bezpieczenstwo ladunkow 22. Cargo stowage .sztauowanie kontener6w 16.ladunek 1. Ro-ro cargo lashing equipment .wentylacja ladunku 10.planowanie rozmieszczenia ladunku 13. Ro-ro cargo -ladunki toczne CARGO STOWAGE AND LASHING SZTAUOWANIE I MOCOWANIE LADUNKU 12. Liquid cargoes -ladunki plynne 11.Types of containers . Cargo ventilation .mocowanie ladunku 15. Cargoes . Reefer cargo .sztauowanie drewna i produktow jego przetwarzania 20.

7. CARGO

Cargoes classifcation 1klasyfkacja ladunkdw

-

C
bulk cargoes/ ladunki masowe ladunki masowe suche ladunki masowe piynne

general cargoes/ ladunki dvobnicowe

unitized cargoes/ iadunki jednostkowane

beczki artom/

Cargoes -ladunki
bulk-in-bags-out (BIBO) - zaladunek (towaru) luzem, wyladunek w workach break-bulk cargo - drobnica, ladunek polmasowy, duze partie jednorodnej drobnicy bulk - duza iloid, masa -cargo -ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe cargo - ladunek - deck - ladunek pokladowy - dry - ladunek suchy - dry freight - drobnica konwencjonalna - filler -ladunek wypelniajqcy - frozen - ladunek mrozony - general - drobnica, ladunek drobnicowy -heavy - ladunek ciqzki - homogeneous - ladunek jednorodny - project - ladunki zwiqzane z tym samym projektem, wozone czqsto z roznych miejsc i w roinym czasie - reefer - ladunek chlodzony - refrigerated - ladunek chlodzony - special -ladunek specjalny -transit -ladunek tranzytowy, ladunek przeznaczony do innego portu units -jednostki ladunkowe - voluminous - ladunek o duzej objqtoici commodity - rodzaj ladunku, rodzaj towaru index - indeks towarow float onlfloat off - wplywanie/wyplywanie (technologia przeladunku poziomego barkowca)

-

-

-

-

-

-

-

forestry - pot. okreilenie dot. drewna, celulozy i papieru uzywane w iegludze products (FP) - okreslenie dot, drewna, celulozy i papieru uzywane w zegludze gas - gaz - liquified - gaz plynny generals - drobnica in bulk - luzem, ladunek masowy lift-onhft-off (10-10) -system przeladunku pionowy liquid cargo -ladunek plynny in bulk - ladunek plynny luzem lot - partia (ladunku) measurement goods - towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) merchandise -towar neo-bulk -drobnica jednorodna w duzych partiach; rowniez: break-bulk roll onlroll off (ro-ro) -wtaczaC/wytaczaC, pozioma technologia przeladunku roll onlroll off, lift onllift of, float onlfloat off (ro-lo-flo) - mieszany system przeladunku stosowany na barkowcach ship-to-truck cargo handling system - przeladunek ukladarkami statek-ciqzarowki unit load -jednostka ladunkowa - standardized - znormalizowana jednostka ladunkowa waterborne - (ladunek) przewozony drogq wodns~ zaladowany na statek wet goods -towary (ladunki) plynne, takze ladunki o duzej zawartosci wilgoci

-

-

--

--

Bulk cargo -ladunki masowe

-

animal feed products -pasze ammonium -amon nitrate - azotan amonu phosphate - fosforan amonu sulphate - siarczan amonowy anhydrite -anhydryt apatites -apatyty artificial manures -nawozy sztuczne baryt - baryt block - blok (np. marmuru) bulk - duza iloSC, masa cargo - ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe bulky cargo -ladunki masowe calcium -wapn -ammonium nitrate - saletrzak chloride - chlorek wapnia -nitrate - azotan wapnia phosphate - fosforan wapnia cement -cement cereals - zboza products - produkty zbozowe charcoal -wqgiel drzewny clinker -klinkier coal -wqgiel - anthracite - antracyt, wqgiel antracytowy - cobbles -kostka weglowa (sortyment wegla) - cobs - orzech (s.w.) -duff -wilgotny mial wqglowy dumping - zaladunek wegla -dust - pyl weglowy - hard -wqgiel kamienny, antracyt - lump - gruby wqgiel, wegiel w brylach - nuts - orzech (s.w.) - peas, pea - groszek - small - drobny -tipper - wywrotnica wagonowa coke - koks -breeze - drobny koks, mial koksowy concentrate -koncentrat concentrated ores -koncentraty rudy corundum -korund cotton -bawelna dust-proof -pyloodporny dust-tight -pyloszczelny easy trimmer - statek latwo trymujqcy easy trimming hold -ladownia trymujqca feeder -zasobnik uzupehiajqcy feedmeal -mqczka paszowa

-

-

-

-

-

-

fertilizers -nawozy - nawozy sztuczne - dry - nawozy suche - fossil meal - ziemia okrzemkowa - liquid - nawozy w plynie - mixed - n. mieszane, wieloskladnikowe - natrium sulphate - siarczan sodu (nawoz) - nitrogen-phosphorus azotowo-fosforowy - nitrogenous - -n. azotowy -phosphatic - n. fosforowy - potassic - n. potasowy -potassium chloride - chlorek potasu potassium nitrate - azotan potasu - potassium sulphate - siarczan potasu - superphosphate of calcium - superfosfat filler cargo -ladunek wypelniajqcy flattening - rownanie powierzchni ladunku sypkiego flow moisture point - punkt uplynnienia suchego masowego ladunku sypkiego fodder -pasza goods in bulk -ladunek masowy grain - ziarno, zboze -barley -jqczmien - broom corn - sorgo -buckwheat - gryka capacity - pojemnoic ladunkowa statku dla ziarna cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna (w m3 lub cbft) -cargo certificate -Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboza luzem - corn - kukurydza -heap - stos ziarna, zboza - heavy (hg) - zboze (ziarno) ciqzkie - horse bean - bobik in bulk - ziarno, zboze luzem - light (lg) - ziarno (zboze) lekkie - maize -kukurydza - mail - sorgo - rye - zyto - wheat - pszenica granulate -granulaty gypsum - gips india-rubber -kauczuk naturalny iron - stal ore - ruda zelaza jute -juta level - poziom, poziomy (to) level -poziomowac, wyrownywac (np. powierzchniq ladunku)
- artificial

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lime -wapno meal -pasze -beet pulp - wytloki buraczane -oily - makuchy - rape - Sruta rzepakowa - soya - sruta sojowa minerals -mineraly - alumina - tlenek glinu - asbestos - azbest - bauxites -boksyty - bentonites - bentonity - ceramic clinker -klinker ceramiczny - China clay - kaolin - clays - gliny - fluorite - fluoryt - gipsum - gips - kaolin - kaolin - phosphate rocks - fosforyty - porphyres - porfiry - pumice -pumeks - salt - so1 - sands - piaski - silicon - krzem - sulphur - siarka metals -metale - antimony - antymon -beryllium -beryl - bismuth - bizmut - boron - boru - cadmium - kadm - chromium - chrom - cobalt - kobalt - copper - miedi - iron - ielazo - lead - olow - magnesite - magnezyt - magnesium -magnez - manganese - mangan - molybden - molibden - nickel - nikiel - non-ferrous metale kolorowe, metale niezelazne - scrap metal -zlom metalowy - tin - cyna - titanium -tytan - tungsten - wolfram - vanadium - wanad pellets - granulaty recycling - surowce wtome rice - ryi - clean - ryz iuszczony - paddy - ryz nieluszczony

-

-

--

-

-

-polished - ryz polerowany - rough - ryz niehszczony - white -ryz polerowany stones and rocks -kamienie i skaly -alabaster - alabaster - basalt -bazalt - calcite -kamien wapienny - chalk - kreda - dolomite - dolomit - flints - krzemienie - granites - granity - gravels - zwiry - limestone - kamien wapienny marbles -marmury mortar -h s z y w o ore - ruda - coarse - ruda w kesach concentrate - koncentrat rudy - copper - ruda miedzi fines - ruda drobnoziamista - finished - ruda wzbogacona - iron -ruda zelaza - lump - ruda gruba, w brylach - magnetite - ruda magnetytowa - roasted - ruda prazona -yard - skladowisko rudy raw material - surowiec seed cakes -makuchy prasowane sand - piasek sandstone -piaskowiec shingles -zwiry soda - soda sodium chloride - chlorek sodu sodium sulphate - siarczan sodu stone -kamienie scrap - zlom (jako ladunek) -yard - skladowisko zlomu screen bulkhead - grodz pylochronna sugar - cukier transportable moisture limit - dopuszczalna zawartoSC wilgoci (w transportowanym ladunku masowym) trim -trymerka a cargo -trymowad ladunek (to) trim - trymowat, rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimming -trymerka - normal hold - ladownia normalnie trymuj w tin test - proba wilgotnoici ladunku w puszce vegetable fibre - wl6kno roslinne wet salted hides - skory mokrosolone

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

k e s and markings o"f containers typy i oznakowanie kontenero'w
w

-

-

containers/

general cargo containers konteney uniwersalne

kontene y plytowe collapsible containers/

tank containers/ kontenery zbiornikowe

thermal containers/ kontenery izotermiczne

containers for dry bulk cargo/ do ladunkow masowych luzem

container top/ dach kontenera

-

owner's code, container size, type and check digit/ kod wtaiciciela, rodzaj i typ kontenera, cyfra kontrolna I container capacities/ dune eksp1oatac;yjne konten

container top/l sea-air container mark/znak dach kontenera kontenera lotniczo-morskiego

container Leight/ wysokoii kontenera

owner's code/kod wtaiciciela equipment category identified identyfikator kategorii wyposazenia container number/ numer kontenera
L

,

OCLu 244435 0---digit/ cyfra kontmlna check 22G 1 characteristic/ charakterystyka kontenera
length/ dtugoSC kontenera

I'

-

type/ typ kontenera

breadth/ szerokoiC kontenera

container markings oznakowanie kontenera

7. CARGO

Containers - kontenery

- approval -uznanie konstrukcji kontenera (za bezpiecznd -- certificate Swiadectwo uznania bezpiecznej konstrukcji kontenera safety - plate - tabliczka uznajqca k. bez-

container -kontener

pieczny (do eksploatacji) -safety devices -urzqdzenia (zawory) bezpieczenstwa na k. zbiomikowych approved continuous examination programme (ACEP) - zatwierdzony (przez instytucjc klasyfikacyjnq) program stalych przeglqdow stanu kontenera advanced transit atmosphere control (ATAC) - system kontroli i regulowania skladu atmosfery w zaladowanym k. chlodzonym clip-on unit - urzqdzenie chlodnicze przystosowane do doczepiania do k. chlodzonego container - kontener, pojemnik atmosphere - atmosfera w kontenerze berth - nabrzeze kontenerowe centre of gravity - Srodek ciczkosci k. condition - stan (techniczny) kontenera -depot - sklad, depot kontenerowy examination report - sprawozdanie z przeglqdu k. -external dimensions - wymiary zewnctrzne k. internal dimensions -wymiary wewn. k. -marking - oznakowanie k. -survey certificate - Swiadectwo przeglqdu k. sticker - nalepka k. terminal -baza, terminal kontenerowy tightness test -proba szczelnosci kontenera container continuous examination programme (CEP) - program nadzoru ciaglego stanu techn. k. containerization -konteneryzacja Convention for Safe Containers plate (CSC plate) - tabliczka zgodnosci k. z normami Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach data plate - tabliczka na k. zawierajqca m.in. jego tare, wage brutto i wymiary document holder - kieszen na k. zawierajqca jego dokumenty, np, celne

-

-

-

dolly - zestaw kol (opuszczanych pod przedniq czeiciq naczepy drogowej po odlqczeniu od niej c i ~ n i k a ) forty-foot equivalent unit (FEU) - kontener czterdziestostopowy ETEU (equivalent TEU) - statystyczne pojecie umowne, okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU full container load (FCL) -k. formowany przez jednego zaladowcc, na jego koszt i ryzyko IMO sticker -nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych label - etykietka, nalepka - container - nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych (takze: sticker) less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objqtoSC kontenera lime scrubber - pochlaniacz niepozqdanych gazow w kontenerach chlodzonych modified atmosphere operation (MAO) przewoz ladunku w k. z kontrolowanqatmosferq periodic examination scheme -program przeglqdow okresowych stanu kontenera portable refrigeration unit - przenohe (doczepiane) do k. urzqdzenie chlodnicze pre-trip inspection -inspekcja kontenera przed jego napelnieniem racking force - sila pozioma odksztalcajqca ramq nosn* k. racking test -proba sztywnoici (np. ramy noSnej kontenera) safety approval table (SAT) -tabliczka uznania k. za bezpieczny (to) strip - (tu) rozladowal. (zawartoSC kontenera) stripping - (tu) rozladunek zawartoici kontenera stuffing - napelnianie kontenera - de-- - oproznianie kontenera temperature recorder -rejestrator temperatury w k. chlodniczych TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, 20' equivalent unitised freight unit) - umowna jednostka statystyczna odpowiadajqca kontenerowi 20', kontener przeliczeniowy

-

7. LADUNEK

Container types typy kontenerdw

side door container/ k. z otwieranq Scianq bocinq

open top container/ kontener bez dachu

dry cargo contained kontener uniwersalny

full side access container/ k. o velnym ~ t ~ ~SciflV bocznej c i u

bulk container/ k. do prie- dry bulker container/ k. do priewozu tadunkdw sypkich wozu ladunkow sypkich luzem

, insulated porthole container/ ' kontener izotermiczny z dociepian.ym agregatem

reefer container/ kontener chlodiony

tank container; tanktainer/ kontener =bionzikowy

cattle container/ kontener do przewozu bydla

ventilated container/ kontener wentylowany

7. CARGO

Container types-

typy kontenerow

- full

bin -pojemnik bolster - paleta kontenerowa, podloga k. box - amerykanskie okreilenie k. cargotainer -kontener ladunkowy container -kontener - all-purpose - kontener uniwersalny flat -podloga kontenerowa (do pojemnikow na sprzqt do mocowania, palet, pakietow itd.) - lashing - podloga kontenerowa do sprzqtu do mocowania - rod - pojemnik do skladowania prqtow do mocowania k. z drzwiami w obu Scia-both ends doors nach szczytowych - bulk freight - k. do przewozu ladunkow masowych, sypkich (wyposazony w otwory nasypowe oraz otwory do wyladunku) - cattle - kontener czqiciowo otwarty, do przewom bydla - closed -k. zamkniqty, z mozliwoSciq zaladunku wylqcznie przez umieszczone w Scianie szczytowej lub bocznej drzwi - closed ventilated - kontener wentylowany zamkniqtym obiegiem powietrza - collapsible - kontener skladany (ktorego poszczegolne elementy mogq byd demontowane lub sktadane w celu zmniejszenia objqtoSci pustego pojemnika) - Conair kontener chlodzony poprzez (podlqczony) system statkowy - controlled atmosphere - k. majqcy urza; dzenie do kontroli atmosfery w jego wnqtrzu - cooled - kontener chlodzony - cellular compatible paletwide (CPC) -kontener do palet (o wymiarach wewnqtrznych pozwalajqcych na zaladunek 24 palet 1,O x 1,2 m lub 30 palet 0,8 x 1,2 m, jednoczesnie o wymiarach zewnqtrznych umozliwiajqcych jego zaladowanie w prowadnice) - dry - do przewozu ladunkow suchych - dry bulker - kontener zamkniqty do ladunkow sypkich -dry freight special-- k. specjalny do drobnicy - euro palletwide box k. o wymiarach przystosowanych do przewozu europalet - gear - kontener ramowy do mocowania osprzqtu ukladarek (widly, ramy etc.) -full side access -k. o pelnym otwarciu sciany bocznej

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

tilt - kontener, ktorego Sciany boczne, niekiedy rowniez szczytowe i dach pokryte sq brezentem - gas tight -kontener gazoszczelny - general purpose - k, zamkniqty, zwykly - grilled sides - k. ze scianami aiurowymi - half-height polkontener, k. otwarty, zwykle o wysokosci od 4'00" do 4'03", - half-height open-top (HHOT) - k. polowkowy otwarty (bez dachu) - half-size - polkontener - half-rack - polkontener skladany - half tilt - k. ze znacznq cz&iq Scian (lub Scian i dachu) pokrytq brezentem - hard top - k. z dachem sztywnym - hard top open top -k. otwarty z montowalnym dachem sztywnym - heated - kontener ogrzewany - high cube - k. wysoki (9'00", 9'06") - hi-cube -populame okreilenie kontenerow o wysokoici 9'00" i powyzej - high cube unit - patrz "hi-cube" - insulated - kontener izolowany - isothermal - kontener izotermiczny (zdolny do utrzymania temperatury wewnqtrznej) - open-side - k. z otwieranq Scianq - open-top - k. otwarty (bez dachu) - overheight - kontener o podwyzszonej wysokoici, ladunek ponad dozwolonqwysokoSC - plain van -k. zamkniqty, zwykly - power pack - k. z generatorem elektrycznym do zasilania awaryjnego innych k. - reefer - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated unit - kontener chlodzony - sheeted -kontener bez dachu (przykrywany oponczz+, rowniez: open top) - shipping - (morski) kontener transportowy, pojemnik transportowy - side door - k. z drzwiami w co najmniej jednej Scianie bocznej - slim wall - k. o Scianach z plaskiej blachy plytko profilowanej - special - k, zbudowany do przewozu specyficznego, nietypowego ladunku - top loader (TL) - kontener z mozliwosciq zaladunku przez dach - single trip (STC) - kontener jednorazowy

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

Container types
- typy kontenerdw

half-height open top container/ kontener polbwkowy

flat rack/ kontener plytouy 40' ze Bcianami szczytouymi

bolster/ podioga kontenerowa)

pack-flat container/ kontener pack-flat

flat-rack container with collapsible ends/ kontener o podstawie plytowej ze skladanq konstrukcjq czolowq

heated -k. zbiornikowy, ogrzewany para -thermal - kontener izotermiczny - tipping bulk - k. do ladunkow masowych, wyladowywany przez przechylanie - ventilated -k. wentylowany flat -podloga kontenerowa (bolster) flatrack, flatrack - k. tylko ze Scianami szczytowymi lub tylko z bocznymi - fixed end - podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi stabmi -collapsible -podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skadanymi -with full end wall - k. tylko z pelnymi Scianami szczytowymi -folding end --podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skladanymi platform -platforma (podloga) kontenerowa swapbody - kontener wyposaiony w stalowe

- steam

-

-

-

-

-

-

-

nogi, umozliwiajqce zaladunek na naczepe bez uzycia podnosnika - folded - swapbody, calkowicie skladany kontener na nogach - tiltsides - swapbody kryty brezentem (opohczd - curtainsider - swapbody o Scianach krytych brezentem (oponczd - stackable - swapbody przystosowany do piqtrzenia tank (container) -kontener zbiornikowy - glycol cooled -k. zbiornikowy chlodzony glikolem - insulated k. zbiomikowy izolowany termicznie - reefer -k. zbiornikowy chlodzony - semi-insulated -k. zbiomikowy polizolowany termicznie - tanktainer - kontener zbiomikowy

---

---

-----

--

7. CARGO

Container construction konstrukcja kontenera
rear header/ belka poprzeczna gorna

I

cross member/ poprzeczne podstawy

locking cam/ rygiel locking rods/ are@ ryglujqce

' drzwi door/

slupek naroiny rear corner casting/ naroze zaczepowe y l n e

1

upper corner castmg/ naroze gorne

corrugated floor/

naroze dolne

naroze dolne

/

lower corner casttng/ contamer floor/ naroze dolne r p o d l o g a Xontenera

sciana kontenera

7. LADUNEK

Container construction konstrukcja kontenera
container -kontener all-welded stainless steel - k. ze stali nierdzewnej, spawany battens - szalowanie drewniane (chroniqce ladunek wewnqtrz kontenera) bottom -podstawa kontenera bulkhead - (pot.) nazwa Sciany szczytowej kontenera, przeciwleglej do drzwi bull rings - piericienie shzqce do mocowania (ladunku w kontenerze) camber -wypukla podloga kontenerowa (dla wzmocnienia konstrukcji) crossmembers - zebra kontenera - double jacket tank - k. ze zbiomikiem o podwojnym poszyciu end frame - rama czolowa kontenera fittings - osprzgt kontenera -forklift pocket -kieszenie na widly ukladarki frame -rama kontenera gooseneck tunnel - tunel w podstawie k. na zaczep typu "gqsia szyja" -head -sciana szczytowa kontenera, przeciwna do Sciany z drzwiami - lightweight frame tank -kontener zbiomikowy z ram* o lekkiej konstrukcji - rivetted aluminium - aluminiowy k. nitowany - ultralite dry freight - k. bardzo lekki (z tworzyw sztucznych lub kompozytow) outriggers - wezlowki k. -overflow prevention device -urzqdzenie zabezpieczajqce przed przelaniem zbiornika -pressure control device - urzqdzenie do pomiaru ciSnienia w k. zbiornikowym -rain gutter - okap kontenera - sheating - poszycie Scian i dachu k. tilt - brezent lub inna tkanina (lub tworzywo) okrywajqce k. bez dachu lub bez Scian -tipping discharge letterbox hatch -otwor prostokqtny w dolnej czesci drzwi k. do wyladunku ladunkow masowych understructure - podstawa kontenera ventilator cover -pokrywa wywietrznika k. clip on unit (COU) - przyczepny kontenerowy (agregat chlodniczy) corner -naroznik casting - odlewane naroze kontenera
-

- fitting -naroznik k.
Genoa comer fitting - narozniki wykonane wedug zalece~i IMO protection plate - plyta wzmacniajqca przy narozach k. -post - slupek naroinikowy k. -top -fitting -gome naroie (zaczepowe kontenera) door - drzwi k. - end - drzwi czolowe kontenera gasket -uszczelka drzwi k. hardware - detale drzwi k. -hinges - zawiasy drzwi -loading hatch -otwor nasypowy w drzwiach k. do ladunkow masowych (do zaladunku urzqdzeniami pneumatycznymi) -locking bar -skoble (prqty) zamykajqce d r m i locking mechanism - mechanizm blokowania drzwi k. -panel -plyta drzwiowa k. - side - drzwi boczne k. dual refrigeration systems for hazardous cargoes - podwojny system chlodzenia w k. z ladunkami niebezpiecznymi floor - podloga k. hat-section center spacer - profil Srodkowy podlogi k. lashing rings - uchwyty w podlodze kontenera shzqce do mocowania ladunku treshold plate - plyta ochronna podlogi k. - wooden flooring - podloga drewniana k. glass reinforced plastic (GRP) - tworzywo sztuczne wzmacniane wloknem szklanym; kompozycja stosowana do produkcji lekkich k., zwlaszcza chlodzonych header -belka poprzeczna goma k. bar - prqt lub ksztaltownik stalowy nad drzwiami kontenera bez dachu - door - belka poprzeczna nad drzwiami k. extension plate - plyta przy czolowej belce gornej k. - front -belka p.a goma Sciany czolowej k. insulation - izolacja k. izotemicznych - fire proof thermal - izolacja termiczna ognioodporna - polyurethane blown foam - izolacja z piany poliuretanowej - thermal - izolacja termiczna k. panel -plyta (poszycia) Sciany k. - side - Sciana boczna - front - Sciana czolowa
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO

Refrigerated container kontener chlodzony

refrigerated un agrega t

control panel/ panel sterowania I

_ control box/ szafka kontrolna

suction -

service tank/ zbiornik senvisowy nu ssaniu

-

7. LADUNEK

- corrugated side

- Sciana boczna ksztaltowana k. - aluminium flat side (front) - aluminiowa plaska Sciana boczna (szczytowa) post - shpek k. - front - slupek Sciany czolowej k. - J- bar - slupki typu "J" - rear - shpek Sciany drzwiowej k. - side - slupek Sciany bocznej k. rail - belka (noha) k. -bottom side rail - belka boczna dolna k. side rail - belka boczna k. -top side rail -belka boczna gorna k. roof - dach k. -bow - zebro dachu k. -hatches - otwory nasypowe w dachu k. panel - plyta dachu k. racking test -proba sztywnoSci k. sandwich construction-konstrukcja przekladkowa (np. izolacji kontenera)

-

-

-

-

-

-

seal - plomba container -plomba z linki stalowej - high security bolt - zbrojona plomba k. - indicative container strip plomba z taSmy stalowej z wytloczonym numerem - solid metal container -plomba z prqta stalowego side - Sciana k. - door - Sciana drzwiowa k. - front - Sciana czolowa k. sandwich panel - Sciana o konstrukcji typu "sandwich" (warstwowej) - inner lining -wewnqtrzna wykladzina kontenera zbiornikowego (np. teflon) sill - belka poprzeczna k. - door belka poprzeczna Sciany drzwiowej - front - belka poprzeczna podstawy Sciany czolowej k. wall - Sciana - end - Sciana szczytowa kontenera - side - Sciana boczna kontenera
- cable

-

-

--

-

-

-

--

-

Forest products -produkty

half/ poiowizna

baulk/ belka

square/ krawedziuk

slipper/ podklad kolejowy

plywood/ sklejka

sawn timber packages -pakiety tarcicy

ragged-end package, truck package/ pakiet desek tartych : nierownym jednym koricem

,flush end package, length package/ pakiet desek tartych z oboma koricami rownymi

cants/ plyzmy

korek drying .drewno przetarte. celulozy i papieru. deski.warstwa ladunku drewna fresh water timber load line (LF) . wozona w belach .kora drzewa uzywana w produkcji mydla.cants . odpowiadajqca wodzie slodkiej load -jednostka miary drewna (50 cuft) lumber (LBR) -tarcica (okreslenie stosowane w Kanadzie i USA.slatings . kantowka .bela -balk.battens . belka o wymiarach 4-10 cali .karton wielowarstwowy cork .quinine .deska. posiadajqce dwie lub trzy Sciany plaskie. i nie mniej niz 100 mm grubosci small .podklady kolejowe . kora board -karton .mangrove .tarcica .karton .liquid . niesuszone (w odroznieniu od kiln dry lumber) h e a t treated drewno poddawane dzialaniu wysokich temperatur dla zabicia szkodnikow -kiln dried . s h o t uiywany na planach ladunkowych) air dried .rolled h a f t liner board (KLB) -papier szary w rolach .baulks .sawn wood .50 do 180 mm szer. o dlugosci ponizej 2500 mm .drewno suszone w suszarni Mille (M) -tysiecy board feet (jednostka miary tarcicy = 83.fibre .linia ladunkowa na drewnowcu.karton nasycony asfaltem - - - - - - karton.podlogowka (deski podlogowe) flush ends .7.kora mangrowca .b.tarcica mokra .slats .tarcica .absorbcja.listwy . drewno tropikalne layer . krawcdziaki . tektura falista kryta .okreilenie dot.cardboard - - .pakiet o obu koncach rownych forestry .grube kawaly drewna. krawqdziaki .krociaki (sortyment tarcicy) .drewno przetarte o szerokoici ponizej 150 mm i ponizej 50 mm gruboici.krawqdziak.kawalki drewna przetartego o zaokr&onych brzegach bark .karton dwuwarstwowy . CARGO Forest products .listwy . celulozy lub papieru wodq air dry (timber) . okreilenie dot.kantowka.deal .absorbent lightweight .asphalt saturated .scantlings -laty. end .5 stop szeiciennych) natural seasoning -naturalne suszenie (drewna) paper -papier .multi layer .chinina.h a f t lineboard . uiywane w zegludze intake measure . drewna. celulozy i papieru.scants (scantlings) . osuszanie flooring .laths .bal (tarcica) . kora drzewa uzywana do produkcji lekow barque -bark.belki -boards (brds) .food-board .kora .papier stosowany do produkcji kartonow .laty.square .drewno powietrznie suche sawn timber .pot. uzywane w zegludze products (FP) .listwy (na skrzynki) .duplex .karton do pakowania plynow . tarcica .waney timber .karton do pakowania Srodkow spozywczych .tarcica -bale .d. (deals and battens) -bale i baliki -deals.tektura - - - - - - - -- - .bibulka chlonna .converted timber .objctoSc (np.plyta komorkowa (panelowa) .cellular .deski .white liner chip-board .podklady kolejowe .drewno powietrzno-suche -green -drewno mokre.slippers .plyta piliniowa carton .quilla .suszenie.karton na opakowania .cellular wood panel .tarcica przycinana wg zqdan odbiorcy (skrot uzywany na planach ladunkowych) .karton wielowarstwowy .solid fibre . drewna) przyjqta na statek junglewood .drewno przetarte od 1. baliki .folding box-board .customer cut (CC) .karton na pudelka .railway ties (slippers) . drewna.produkty przetworstwa drzewnego absorbtion .pot. nasiqkanie drewna.ends . boards and batten (DBB) -bale.plank .green lumber . pryzmy .

chinese .packing .drewno okrqgle -bole .tuja. suszenie drewna of timber . nasycany asfaltem 7.arbor-vitae .p.encased knot .rough .bleached semichemical (BSCP) .celuloza . chemiotermomechaniczna .patrz: shooks tissue -bibula higeniczna veneer (VNR) . falisty . wyrzynek .rickers (scafolding) .tyczki . bambus -beech . LADUNEK .log .tarcica odziomkowa .sezonowanie drewna.brzoza . strzala .edge .mursz suchy (grzybica drewna) .greaseproof .papier -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - rozpuszczalna objqtoiciowa ("puchowa") .c.buk .medium weight .diuzyca.kloc. do fotokopiarek corrugated board . powlekany.chemiomechaniczna c.round .kloce drewna .sklejka in standard bundles . powlekany .desolving - - .drewno okragle timber .incipient decay .asphalt saturated . lekki . iredni .kraftliner .(drewno) balsa . okleina woodpulp (pulp) . bielona .c.. pulpa celulozowa. do druku offsetowego . polchemiczna bielona -bleached wood (BWP) .drewno.rolled wood (RWP) .p.akacja .fomier. sezonowane mark .chemiomechanical (CMC) . ciqzki .celuloza. tluszczoodporny .rice -p.suszenie drewna shingles .c.drewno wysuszone.hewn .bleached h a f t (BKP) .p..kopalniaki. tarcica (w Ameryce Pln. .acacia .dunnage .papier lekki.p. "pulchna" w rolach .p.thermo mechanical (TMP) .dluzyce . chemiomechaniczna - .fluff .alder . pien .butt end .kloc nieodkorowany .-p. jednorazowy .chemitermomechanical (CTMP) . pakowy . powlekany.dolna.birch .butt end .refined ground (RGP) .sztauerskie .trociny seasoning .kloda. powlekany.chemiotermomechaniczna c.ash -jesion -balsa (wood) .celuloza - - - - - - - - - - - - - - .p.copying .one-time carbon . szary .p.bamboo pole .celuloza termo-mechaniczna (round) timber .heavy weight -p.waste paper .kopalniaki pulpwood -papierowka .sack kraft (SKT) -papier na worki i torebki .mursz twardy .olcha . kloda odkorowana .plac do skladowania drewna staves . okrqglaki kopalniane pit .sqk niewroiniqty .light weight coated (LWC) .krawqdi bloku.sklejka pakietyzowana w standardowych pakietach rattan .coated powlekany .papier odpadowy plywood (PLY) . ryiowy ..apple -jablon .edge .rot .p. kloc.bolt . siarczanowa bielona .tarcica wstqpnie przesuszona (wystarczajqco do transportu morzem) stacking yard .bleached chemimechanical (BCMP) . pakietu etc. samokopiujqcy.pitrops .mursz ( w drewnie) .bark struck .dry rot . zywotnik zachodni .pickets . mursz (drewna) (species of) wood .bleached chemi-thermomechanical pulp (BCTMP) .c.zgnilima. stosowane w odniesieniu do drewna nieprzetartego) ..kloda. bielona .rattan sawdust .drewno prasowane seasoned .rolled fluf (RFP) .doatiness .gont shooks -klepki na beczki shipping dry .aspen .c.peeled .marka zanurzenia dla statku przystosowanego do przewozu drewna timber faults -wady drewna .p.offset .tyczki bambusowe.tarcica compressed .gatunki drzew .slupki (na msztowania) . pulpa drzewna .osika .celuloza rafinowana z drewna mielonego (scieranego) .p.celuloza w rolach .c. bielona .light weight . odziomkowa czqic klody . chinski (z kory bambusowej) .

ebony . lignum vitae .drewno ciezkie (kazde drewno ciqzkie jak dqb.gwajak.lipa .oak .cis -walnut .sapele .yew .z r ~ b k drewniane i .drewno chips .hurma .. o czenvonym barwniku .przechowywanie (drewna) w wodzie wood . mahon.klon .ground .drewno twarde (drewno drzew liiciastych) .kazde drewno lekkie dowolnego rodzaju i dowolnie obrobione .grusza .cyprys ...drewno "zelazne" .daglesia -jedlica .lime .drewno opalowe (kominkowe) .heavy .tek .(deski) o gruboici ponizej 1 cala water seasoning .sosna --white .palisander . wild .elm .dqb .topola sucha .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna underinch (under one inch thick) .plum .mahon .Douglas fir -jodla Douglasa .topola . miazga .limba -plane -jawor .modrzew .soma wejmutka .trzeinia .bwierk .heban .sekwoja .orzech -willow .green .grab . tek itd.cedar ..hickory -hikora.mahogany .gwajak ..sandal .wiqz .spruce .jarrah wood .wierzba timber load line .sapan .cottonwood.modrzew afrykanski .ironwood .redwood .hebanowiec . light .teak .spruce . dry .cottonwood.iliwa .larch .icier drzewny.black .sosna smolna stone .maple .sycamore -jawor .sandalowiec .soma czarna - -- - .pear.cypress .kasztanowiec . sweet .box . zywotnik .lignum vitae .Swierk .palisander .guaiac.7.hard .firewood .mahon australijski -juniper -jalowiec . black .cherry.cenne drewno tropikalne..drewno miqkkie (zwykle iglaste) .larch .swiss .modrzew . orzesznik .drewno sandalowca .prime .topola czarna .drewno iwieze .cedr . CARGO .poplar .) goods.bukszpan camwood (barwood) .drewno cennych gatunkow .drewno twarde (zwykle liiciaste) -white .sapele .chestnut .fir -jodla .hack matack .tomarack -modrzew amerykanski .red .pine .pitch - - - - - - - - - - .hornbeam .

off-gauge -ladunek ponadgabarytowy . beczulka coiled steel sheet -blacha stalowa w k r e a c h corral .drobnica awkward lift .piece . z pokrywq zdejmowalnq .wooden . przy sztauowaniu amunicji.bagaz declaration . ciqzki unos in cases (ilcs) . ciqzka jednostka (ladunkowa).general .w skrzyniach intermediate bulk container (IBC) .multi-wall paper worek papierowy wielowarstwowy .measurement .b.pakiet (np.prawo zastawu na bagazu room .b.paper -worek papierowy -polypropylene -worek z polypropylenu .package .b.7.drogocenny ladunek .workowanie bale .pakiet tarcicy z oboma koncami rownymi -one flush end pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem . klatka.packaged .drobnica heavy lift (hl) .b. kontenery) unit -jednostka ladunkowa cars knocked down (CKD) -skrzynie z samochodami w czqkiach case -pudelko. o duzych wymiarach cargo -ladunek przestrzenny. 13 mt/m3 lub 1mt/40cuft] .ladunek pakietyzowany . obj~toiciowy bundle -wiqzka.bagazownia bagged -workowany cargo . palety.uniform general . ze sklejki . z tworzyw sztucznych flexi-tank -zbiornik elastyczny generals .sztuka (ladunku) niewymiarowa bag .ladunek w belach . z wlokien syntetycznych .worek -cargo -ladunek workowany -jute .round . skrzynia breakage .ladunek w sztukach .drobnica konwencjonalna .fibre . zwoj can -puszka canned goods -towary w puszkach cargo -ladunek . sk6r mokrosolonych itd. ladunek drobnicowy in bales . barylka cargo -ladunek beczkowany .steel .cechy measurement goods .bela .length . paczka (to) pack -pakowaC package freight .textile .poirednie pojemniki do przewozu ladunkow luzem -flexible (FIBC) -elastyczne pojemniki poirednie do przewozu luzem (do 3m3) jerrican -kanister lifting unit frame (LUF) . drewniana box .aluminium with non-removable head . EADUNEK General cargo .drobnica mieszana . aluminiowy z pokrywqniezdejmowalnq -with removable head -b.zgloszenie (celne) bagazu lien . skrzynia cask -beczka.bqben stalowy -plywood .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breakloads .mixed general . mala bela barrel -beczka.drobnica jednolita - - -- - - - - - - - - - - - -unitized ladunek zjednostkowany (np.deklaracja celna bagazu entry .dry freight .ragged end .ladunek workowany bagger .krata.pakiet tarcicy opasany taimq (bandowany) maszynowo .balot.drobnica. tarcicy lub -- - - - --- PW - - - - hard bundled .superpaleta load board -paleta ladunkowa marks .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) pack -pakiet.b.light -ladunek lekki (przestrzenny) .worek jutowy .sztuka ci~zka. skrzynia azurowa dimensions (dims) -wymiary drum -beben (opakowanie) .kratownica (obudowa drewniana stosowana np.bela cylindryczna ballot .workownica bagging .precious .ladunki drobnicowe bulky -przestrzenny.worek z tkaniny baggage .plastic .pudlo.ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) [ l .pakiety (drewna) z nierownym jednym koncem - - -- .) crate .drobnica .drobnica package (bundle) .

7. big-bags/ duze pojemniki dastyczne do przewozu luzem container/ kontener container stack/ stos kontenerow container block/ blok kontenerow . woodpulp loading lift/ unos pulpy cargo unit marking oznakowaniejednostki tadunku corner protector/ oslony naroinikow protecting slats/ lishuy qchronne steel band/ taSma stalowa unit number/ skids/ piozy ' waga i wymiary angle face pallet. CARGO iCargo units iednostki ladunkowe > woodpulp bale/ bela pulpy woodpulp unit/ jednostka pulp?. szngle deck pallet/ paleta jednostronna double deck pallet/ paleta dwustronna r wqv pallet/ eta z czterema 'Sciami na wid@ bale/ bela nle opakowana bela opakowana crate/ krata VBC).

double decked . taca (ladunkowa) unit load -jednostka ladunkowa . jednostronna .polsztywny p.----- - - - - - - - - - plate -plyta.zwoje drutu -- -- -- Reefer cargo compartment przedzial ladunku chlodzonego cooler room/ . gane foliq termokurczliwq skids -plozy (drewniane.sztuki pigs . obcia.wlewka metali.sea . p.paleta dwuplytowa. opakowanie .pakiety (drewna) z oboma koncami rownymi .morskiego pallet -paleta .paleta z min. dwustronna .sztywny p.flexible -elastyczny p. trzema stalymi.four way . na ladunki masowe pre-sling .two-way .(opakowanie) nadajqce siq do transport.rigid . gqsi - - - .rolled -wyroby stalowe walcowane .truck .iron -stal w gqskach .pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem packaged unit -pakiety packages -pakiety packing -pakowanie. na ladunki masowe . arkusz blachy portable bulk container -skladany pojemnik na ladunki masowe . blachy shrink wrapped .gqski olowiu zinc .wyroby stalowe walcowane na gorqco strap ..post -paleta slupkowa .single-decked -paleta jednoplytowa. na ladunki masowe .paczka.flat .paleta (ladunkowa) z dwiema parami otworow na widly palletization -paletyzacja parcel .square (flush) both ends .soft bundled .paleta z kieszeniami dla ukladarki z czterech stron .standardized . jednostka ladunku parts knocked down (PKD) .pakiet tarcicy bandowany recznie .gqski cynku -. odlqczanymi lub skladanymi Scianami pionowymi . p.paleta ladunkowa .lead - . gqski. palety etc.znormalizowana jednostka ladunkowa wire coils .semirigid .skrzynia z czqSciami samochodowymi pieces (pcs) ..box .(ladunek) przygotowany do zaladunku lub pozostawiony w ladowni na zawiesiach reel .zwoj (rola) papieru. zabezpieczajzge np.hot rolled ..taSma (do mocowania ladunku) tray -paleta.ladunki. spod skrzyni lub bur@ lodzi przed uszkodzeniem) steel products -produkty stalowe .

zywnoSC mrozona meat .ladunek chlodzony fish .deep cargo .pokrywa luku chlodzonego hold .sok skoncentrowany -raw .) .owoce suszone fresh .chlodnica cooling .short cycle .zamiast pietrzenia fluorinated refrigerant .owoc dried .pulpa mroiona stewed .czynnik chlodniczy .miejsce pakowania bananow do transportu --code number -numer identyfikacyjny miejsca pakowania stemplowany na wieku kartonu (to) chill .syrop -tinned .prechilling . zasilajqcy delivery duct -przewod zasilajqcy.sok pitny concentrate .moszcz solid pack pasteurized .sok surowy pulp .powietrze atrnosferyczne wprowadzone do ladowni przy pomocy statkowego systemu wentylacyjnego .ladunek chlodzony powietrzem --cooling .odladzacz delicate cargo -ladunek delikatny delivery channel -kanal tloczny.swieze -juice .ryby chlodzone -fruits -owoce przechlodzone (w trakcie transportu morzem) chilling .fresh .powietrze cyrkulujqce wok01 ladunku zamiast wskroS ladunku..lod suchy field heat -cieplo resztkowe pozostajqce w ladunku i w kartonach.czqSC wianka bananow (zawierajqca 4 do 8 b.wanienka Sciekowa dry ice . przelamanego banana large box -karton bananow wazqcy 20 kg - - -- - - .chlodzenie powietrzem .mieso mrozone fruit .Reefer cargo -ladunek chlodzony air . polqczonych razem w koronie) controlled atmosphere (CA) -system przewozu owocow w atmosferze gazu obojetnego coolant -czynnik chlodzqcy cooler .rozkladanie koncowki ladunku na calqpowierzchnie podlogi ladowni .freon full refrigeration(FR) -praca chlodni na maks.tu: sok wyplywajqcy z zielonego.chlodzenie agent -czynnik chlodzqcy coil -weiownica chlodzqca down .return temperatura powietrza powracajqcego znad ladunku. pochodzqce z miejsca ich pakowania finger -pojedynczy banan floor off .viatiated -powietrze zawierajqce produkty oddychania owocow.pre.przecier -raw juice .chlodzic chilled .izolowany -hatch cover .kompot syrup . do baterii chlodzqcej .schladzanie .ladunek glqboko mrozony (< -1 8OC) fish .stopien dehumidifier -odwiliacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz - -- - - - - - deicer .pulpa owocowa purees .ryba mrozona food .schladzanie .powietrze --cooled cargo . usuwane do atmosfery w trakcie wentylacji bananas parts -czqSci banana boxing station . kanal tloczny dielectric thawing -rozmrazanie diaelektryczne drip-pan -wanienka Sciekowa drip-tray .wstqpne schladzanie cluster . wskutek zlego zasztauowania .ladownia izolowana latex .owoce puszkowane hand -wianek bananow odcietych z lodygi (1 1 do 19 pojedynczych bananow) insulated .rozmraialnia degree (deg.wstepne schladzanie (ladowni przed przyjeciem ladunku) deflector . wydajnoici w celu szybkiego zredukowania temperatury frozen -mrozony cargo -ladunek mrozony .oddzielacz kropel defrost -odmraiac defrosting -odmraianie room .chlodzony cargo .

bialy sok.zadana temperatura przewozu (zalecana t. 22 .chlodzony cargo . 13.2 kg stem .carrying .t.zbrqzowienie i skurczenie szyjki banana .jeden lub wiecej pokladow w ladowni obslugiwanych osobnym urzqdzeniem chlodniczym refrigerated . ciecia na skorce owocu scratches -zadrapania.pleSn korony (spowodowana grzybem) crown rot .ladunek chlodzony -hold . uszkodzenia mechaniczne neck injury -uszkodzenie szyjki (banana) red rust -wada bananow wywolana dzialaniem insektow residue -nalot (po Srodkach antygrzybicznych i preparatach owadobojczych) scaring -uszkodzenia.grzybica atakujqca podstawe kwiatu banana caterpillarscrab -deformacja wywolana obecnoScia lanvy motyla lub Cmy chemical injury -uszkodzenie chemicme (skutek uzycia Srodkow antygrzybicznych itp.ladownia chlodzona reporting reduction periods and loading pulp temperature -raport dot.skorka rozdzielona (pekniqcie na krawcdzi skorki) Sun-burn .(pot.50 kg owocow) supply ventilation -wentylacja nawiewowa temperature -temperatura .uszkodzenia owoc6w - - -- - - banana bruising -obtluczenie bananow (mechaniczne uszkodzenie.cctki.uszkodzenie w czasie dojrzewania (brqzowo-pomaranczowe plamy i odbanvienia na skorce zielonego owocu) mutilated finger .odbarwienie widoczne pod wierzchniq warstwq owocu.ambient .okaleczony owoc banana. powietrza wchodzqcego do ladowni) .pulp . po zamknie ciu ladowni do o s i ~ n i c c i a temperatury powietrza wychodzqcego o okolo 2-2. latki na skorkach zielonych owocow (spowodowane infekcjq grzybowd split peel .dwustopniowe schladzanie ladunku US Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA ) Departament Bezpieczenstwa Pracy i Administracji Zdrowia USA vegetables -warzywa Fruit damages . blizny. pulpy) two-stage temperature instruction -instrukcja dot. carrying temperature -pull down nizsza z dwoch t. np.obumieranie owocu spowodowane infekcjq bakteryjnq latex. zamiast micdzy kartonami small box . zabezpieczajqcy przed przeplyvem powietrza przez podstawy palet.gnicie korony banana (zaawansowana forma plesni korony) dry rot .owoc zaparzony (wskutek dojrzewania w zbyt wysokiej temperaturze) cigar end . 1 m wok01 lukow micdzypokladow na statkach przewidzianych do wyladunku w USA reduction period -czas potrzebny.karton b.) cooked fruit . powietrza na wlocie. rysy speckling . banana whithered pedicel . wyciekajqcy z korony wiqzki b. po jej odcieciu od lodygi bananowca maturity injury . tip constriction -skurczenie koncowki owocu (spowodowane infekcjq bakteryjnsl) under peel discoloration (UPD) .zob. rowniez miqzszu) banana finger rot -zgnila skorka i m i e s z banana trips -wypryski na bananach (spowodowane obecnoiciq insektow) black tip .) wolna przestrzen o szer.delivery air . podanych w instrukcji na podroz .temperatura otoczenia . o wadze ok.7 C powyzej wymaganej temperatury przewozu reefer unit (RU) . a kolor zmienia sic z zielonego na zolty secondary plenum -przestrzen pomiqdzy dolnymi a gornymi deskami palety ustawionej na gretingach ladowni skirting -papier umieszczony wok01 podstaw palet ustawianych najdalej od coolersow. LADUNEK 0 S H A wells .grzybica atakujqca koniec owocu.cala wiqzka (kiSC) bananow wraz z lodygq (ok. na ktorym rozwijal sic kwiat) crown mold .7. miqzszu owocu (pot. dwustopniowego obnizania temperatury ladunku two temperature cooling . w ktorym rozpoczql siq proces dojrzewania.oparzenia sloneczne owocow b. okresu schladzania i temperatury miqzszu owocow ladowanych ripe & turning (R&T) -banan.

suszenie.7.punkt rosy dioxide . towaru) moist -wilgotny moisture -wilgoC content .wentylacja naturalna -pressure -wentylacja nawiewowa -system .pot. w ladunku ryzu) circulation -cyrkulacja .wooden venetian .continuous . ladunku) ventilator -wentylator.potnica sweating . wentylacja ambient temperature -temperatura otoczenia cargo sweat .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) ship sweat -pocenie sic burt (kondensacja wilgoci na burtach) sweat board .odporny na wilgoc normal atmosphere -atmosfera normalna (fizyczna) recirculation -recyrkulacja relative humidity -wilgotnosc wzglgdna rice air duct .pocenie sic ladunku (wskutek zlej wentylacji) chimney .changes per hour (aclh) -liczba wymian powietrza (w ladowni) na godzing -circulation -obieg powietrza.tarcza (tu: rejestratora temperatury) dry bulb temperature -temperatura termometru suchego (w psychrometrze) dry-bulb thermometer -termometr suchy drying .wymiana powietrza powietrze wymienione.izolacja z kanalami wentylacyjnymi ventilating -wentylacyjny fan .przemieszczanie sic wilgoci (w ladunku) moisture-proof .odwadniacz.carbon .wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny -well . przewietrzanie .wentylacja ciqgla -duct -przewod wentylacyjny . wydzielanie pary wodnej -mixing ratio . nawiewnik .wilgotnoik wlabciwa .dwutlenek .rice .brodek osuszajqcy.changes (ale) .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) .ambient -powietrze otaczajqce -trunk -kanal wentylacyjny (to) air -wietrzyk airing -wietrzenie.obnizenie temperatury punktu rosy depression of wet bulb -roznica wskazan termometru wilgotnego i suchego dew point -punkt rosy indicator .studnia wentylacyjna (w stosie ladunku) ventilation -wentylacja.wydzielanie wilgoci.system wentylacji .surface .zawartohk wilgoci migration .dwutlenek wggla disk . korytko.komin wentylacyjny (np. drewniany przewietrznik ryiowy - - - - - - - - .wada naturalna (np.wilgotnobc wzglcdna inherent vice .obieg powietrza wymuszony condensate -kondensat condensation -kondensacja dehumidification plant .natural .casing -kanal wentylacyjny . bwie-replacement ze powietrze . roszenie through ventilation -wentylacja (ladunku) na wskrob ventilated insulation . wywietrznik. cyrkulacja powietrza -funnel -kanal wentylacyjny refreshing . kominek wenecki. osuszacz exhauster -wentylator wyciqgowy exhaust -wyciqg -duct -przewod wentylacji wyciqgowej - -- - - -- - - fan -wentylator w y c i ~ o w y -ventilation -wentylacja wyciqgowa humid -wilgotny humidity -wilgotnoit expiration .relative . osuszanie agent . CARGO Cargo ventilation wentylacja ladunku air -powietrze .czqstotliwobC wymiany po. urzqdzenie do usuwania wilgoci z atmosfery ladowni depression of the point .pocenie sic (burt statku).wentylacja powierzchniowa (ladowni.wietrza w ladowniach .forced air .

clean products") fuel -paliwo .ladunek plynny --in bulk .arachis . nielotna) oil .olej z ziarn palmowych .peanut .light .diesel .paliwo ci~zkie.heavy fuel .olej .lekkie (np.gaz wydzielany przez rope products .natural .olej kokosowy . w odroznieniu od .olej lniany .zbiornikowiec do przewozu ropy surowej . gazu) .gingelly . olej z oliwek .high flash jet .residual fuels . jasny produkt naftowy .lubricating .(sztuczne) nawozy plynne -cargo .ladunek plynny luzem sulphur .paliwo lekkie . ciczka benzyna . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych sodium silicate .clean (clean petroleum products.ciecz.. white products) -olej czysty. plyn fertilizer .wood .stopien. white oils.paliwo turboodrzutowe -jet -(tested aviation kerosenes ) -paliwo turboodrzutowe .olej bawelniany .soda kaustyczna color (colour) -kolor.cotton .asfalt benzene -benzen bitumens -asfalty blends .latex.benzyna do silnikow lotniczych . olej napedowy .heavy -paliwo ciezkie .benzyna naturalna glycerine -gliceryna latex .produktowiec.olive .tadunek brudny (np.olej opalowy grade . LADUNEK Liquid cargoes .black diesel .coconut .olej grzewczy dirty cargo .oleje ciemne (ciernno zabanvione) .castor .mieszanina dwoch lub wigcej gatunkow ropy carrier . barwa ropy lub produktu. klasa (skali lub jakoSci) .ropa surowa o duzej zawartosci siarkowodoru .produkty ropopochodne product -produkt (np. ropa . mleczko kauczukowe light .olej tungowy .oliwa.olej arachidowy .olej bawelniany .motor .ropa surowa .olej roilinny . rycynowy) . przetwarzania ropy) carrier .oleje opalowe (pozostaloSciowe) .sesame .sunflower . ropa surowa.olej arachidowy .vegetable .ropa wzbogacona diathermic oil .olej szamowy .gazolina.olej rqcznikowy (pot.olej grzewczy . stanowiqca jednq z ich cech charakterystycmych component -skladowe (ropy.cottonseed ..palm kernel .asphalt .7.tung .krzemian sodu sour crude oil -tzw.olej sezamowy .tailored . opalowy olej .gatunek ropy .ropa naftowa surowa i produkty ropopochodne -gas .flaxseed .enriched oil (takie: spiked -) -ropa wzbogacona z dodatkiem gazu ziemnego lub innych w ~ l o w o d o r o w . benzyna .aviation .ladunki plynne asphalt .black .fortified .fuel .surowa (nieprzetworzona ropa naftowa) blends .sour .oleje smarne -white rafinowane produkty ropy naftowej paraffins -parafiny petroleum .siarka plynna - - - - -- - - -- - - - - - molassas -molasa naptha -nafta non-volatile petroleum -ropa o temperaturze zaplonu ponizej 60°C (tzw.olej.mieszanki (dwoch lub wiqcej gatunkow ropy) caustic soda . paliwo) liquid .diathermic .crude .olej rybny .olej slonecznikowy .ropa wzbogacona grade .asfalty wchodzqce w sklad ropy crude (oil) . kwaSna surowa ropa naftowa (z zawartosciq H.medium paliwo Srednie (o Srednim ciezarze) gasoline .paliwo lekkie.S) sulphuric acid -kwas siarkowy - - - - -- - - -- .fish .linseed .benzyna do silnikow samochodowych.soyabean olej sojowy .olej napedowy ciezki .olej lniany .olej tungowy oil .

st in-Jirst out system/ wytadunek w tej samej kolejnoici jak zafadunek hoistable cardeck/ podwieszane pokfady samochodowe access ramp/ rampa .Ro-ro cargoes -ladunki toczne upper .truck deck/ okiad Srodkowy dla naczep deck/ d gfowny Flume stabrhzatron tanks zbrornzkz stabrfzzujqce fypu Ffume stabilization find ptetwy stahilizujqce inner bottom1-deck no I/ poktad tadunkony nr I. dna wewnetrznego inner bottom/ duo wewn@rzne ' road/rail threedecker/ trzypokiadowy prom do przewozu naczep i wagonow flow stowage/ kierunek przeplywu vehicle deck/ poktad pajazdowy bow ramp/ rampa dziobowa . w pozycji zzioionej in stowed position/ fir.truck deck/ oktad gdrny dla naczep iddle .

drzwi grodziowe .ladunki toczne access equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy. drogowa .samochod osobowy cargo space -przestrzen ladunkowa cassettes -kasety clearance .naczepa szkieletowa.bulkhead .vehicle .top -hinged .hoistable car -poklad samochodowy podnoszony . ladunek toczny) semi-trailer -naczepa samochodu ciqzarowego side ports .) self-propelled .pochylenie wzgledem siebie sqsiadujqcego pokladu i rampy threshold -tu: poklad rufowy w miejscu polqczenia z rampq (zwykle jego przeiwit limituje wysokok pojazdow) trailer -przyczepa -bimodal naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .quarter - -- -- - - - - - - . : mafi) . naczepa do przewozu kontenerow .ciqgnik drogowy z naczepq boat-carrying trailer .przeiwit (pomiqdzy konstrukcjq rampy a podwoziem pojazdu.low bed .rampa zewnqtrzna -gradient -pochylenie rampy .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.flat bed trailer .towing vehicleIvan body .drzwi (wodoszczelne) .przyczepa wysoka. furty. EADUNEK Ro-ro cargo .: podczolgowka) .internal .ramva wewnetrzna -- - - - - - - - - . pociqg drogowy . naczepa portowa (nazwa zastrzezona przez producenta naczep i ciqgnikow. takze mipdzy pokladem a pokladem wyzszym) deck -poklad -folding car poklad samochodowy sklada"Y .road-rail -naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .rampa skoina stem -rampa rufowa slop -kqt nachylenia r. samobiezny (np. drzwi grodziowe itd.z wlasnym napqdem.roll .tank .przyczepa niska (pot.7.pociqg ramp -rampa .drzwi z zawiasami z gory draw bar combination -zestaw drogowy: samochod cipzarowy z przyczepqz polqczeniem SztY-Ym elevator -winda ladunkowa envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.rampa dziobowa .side-hinged .drzwi z zawiasami z boku . paleta. kontener.naczepa portowa.zestaw: samochod ciqzarowy z naczepqpolqczone przegubowo.external .samochod cysterna truck -ciqzarowka vehicle -pojazd .pokladu road train -pociqg drogowy.) articulated road train .ciqgnik z plaskq platfomq ladunkowq .: mafi) Rolux -pot.skeleton . samochod ciqzarowy z przyczepq roll-trailer .tank . spoczywajqcy na nabrzeiu .bow .otwory w burtach uzywane do zaladunku i wyladunku slop .open sided -ciqzarowka z otwieranymi burtami -road .przyczepa podlodziowa car (passenger car) . wzgl. flat itd. potocznie uzywana ogolnie) railway .poklad do przewozu ladunkow tocznych door (watertight) .samochod cysterna wheel-based cargo -ladunek kolowy - . zmniejszajqca kqt ich zalamania fully enclosed goods vehicle -samochod ciqzarowy lorries -ciczarowka mafi -naczepa niska. kaseta ladunkowa (tez: nazwa producenta kaset) ro-ro cargoes -ladunki toczne ro-ro cargo unit -jednostka ladunkowa toczna (pojazd.van body -naczepa wysoka (trailer) .ciqgnik z plaskq platfonnq ladunkowq (pot. naczepa niska (pot.

layout . szkodliwy .overside .cubic .tona noSnoSci tonnage (dwt) .rozklad.-ladunek opcyjny -.ladownia . . rozloienie.ladunek mroiony.planowanie przeladunku.special -ladunek specjalny specification .light - - - - - - .stopa szeicienna deadload .poklad dolny ladunku cennego komora . zapalny.f.inflammable -1.1.ladunek niebezpieczny .ladunek przyjmowany w portach podroinych .locker-listaschowek. planowanie rozmieszczenia ladunku .blok (ladunku) (to) block -blokowaC breakage -strata sztauerska.noSnoSC ladunkowa . rozmieszczenie ladunku hold .rozmieszczenie.safe -ladunek bezpieczny .noSnoSC .poprzedni ladunek (przewieziony danym statkiem) lay-out.hazardous .measure -miara ladunku .break bulk . szkodliwy cargo operational report -raport portowy.specyfikacja ladunkowa . raport operacji przeladunkowych cargo worthiness . zamroiony .cargo . 1adownoSC --displacement coefficient -wspolczynnik wykorzystania wypornoSci -efficiency -wspolczynnik wykorzystania wypornosci ratio . palny .. rozkladanie. sztauplan planning .ladunek przeznaczony do wyla- - - - - - - .intermediate .balast staly between-decks -micdzypoklad block .noSnoSC netto.out of gauge .delicate .strata sztauerska capacity -pojemnoSC.noxious .noSnoSC ladunkowa .Srodek cieikoici ladunku deadweight (dwtc) . zapalny.deep frozen .dangerous . noSnoSC ladunkowa -centre of gravity .cargo .7.ladunek delikatny density -gcstoSC (masa wlakiwa) distribution .noSnoSC calkowita (brutto) .ladunek podpokladowy .flammable -1.lekki (przestrzenny) list ladunkowa -lower .ladunek pokladowy .wspolczynnik wykorzystania wypornoici scale .drobnica konwencjonalna (w odroinieniu od zjednostkowanej) capacity .valuable .bale -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach .harmful .fixed .zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoSC do przewozu danego ladunku) commodity description -opis towarow commodity plan -plan ladunkowy cubic feet (c.off-gauge .ladunek ponadwymiarowy .cigiar martwy (r6inica pomiedzy wyliczonym a faktycznym zanurzeniem statku) deadweight (dw) -nosno86 (ukytkowa) statku all told (dwat) .ksiqzka ladunkowa .ladunek ponadgabarytowy .carrying .ladunek cenny volume .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) cargo .1. drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku broken stowage .noSnoSC calkowita cargo capacity (dwcc) . rozplanowanie ladunku ladunek .mark masa ladunku oznakowanie 1.inboard .1.1adownoSC netto. . cbft) . iatwopalny.ladunek -book . palny..zanurzenie statku pod balastem .wodny balast denny -draft .- - - - - dunku w pienvszej kolejnosci -part -ladunek czqiciowy (zajmujqcy czcSC objctosci ladowni lub noSnoSci statku) -plan -plan ladunkowy. niebezpieczny .mass cecha ladunku.last (lc) .deck .ladunek . . latwopalny .optional .skala noSnoSci ton .objqtoSC ladunku cargo .noSnoSC ladunkowa - - - - - - - - - . CARGO Cargo distribution planning planowanie rozmieszczenia ladunku air draft -wielkoSC dopuszczalnego wynurzenia kadluba statku okreSlona dostcpnoiciq 1%dowych urzqlzeti przeladunkowych (rowniez: najwyiej wzniesiony element konstrukcji statku przy danym zanurzeniu) after run -rufowe zwcienie ladowni bale space -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach ballast -balast -bottom water .

ladownia chlodzona in andlor over.Swiatlo luku.wewnqtrz kadluba.ladownia dolna .ladownia .ladunek pod pokladem lubli na pokladzie inboard .ciqzki cargo .permissible .fore .depth of .pojemnoSC nadmiarowa luku fixed ballast -balast staly flying captain .refrigerated . otwor lukowy -way . shipment under or on deck @o) .drobnica konwencjonalna empty ship .regroupage . bez ladunku even keel -na rownej stepce excess of hatchway .7.statek o duzym zanurzeniu deep tank -zbiornik gleboki depth of hold .obciqienie.ladownia chlodzona .podzial ladunku na partie .depth of .ciezar statku pustego list -przechyl load .concentrated .luk ladowni .statek o duzym zanurzeniu .allowable .znaki zanurzenia dry cargo -ladunek suchy hold .luk (luczek) dziobowy square . ciezki unos hold (ho) .grupowanie ladunku podzielonego .clear -wolna ladownia .port-captain.obciqienie skupione -maximum permissible load -maksymalne dopuszczalne obciqzenie . LADUNEK deck (dk) -poklad -height .poprawka na wode slodkq load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej full and complete cargo .fore -ladownia dziobowa .luk ladowni .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoici ladowni grain capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna - - - - - - - -- -- -- grain cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziama grain space -przestrzen dostcpna dla zaladunku ziarna groupage . ladunek .permitted .ladownia dziobowa .Swiatlo luku.load .weather -poklad otwarty deep vessel .ladownia przeznaczona na ladunki suche . z dala od burt in light condition .tona wypornoSci tonnage -wypornoSC draft .luk rufowy .forward .rozklad obciqzenia - - - - - - - - - - - - - .ladunek pokladowy .statek pusty.dry cargo .statek pelny obj~toSciowoi ciezarowo full cargo -ladunek pelny (wykorzystujqcy calkowitq pojemnoSC lub noSnoSC statku) full load displacement -wypomoiC odpowiadajqca stanowi pelnego zaladowania good measurement ship .wysokoSC micdzypokladu load .after .statek bez ladunku.zanurzenie dopuszczalne .w inne partie hatch .(statek) w stanie pustym in shipload quantities . balastow i zapasow lightweight .glcbokosC ladowni dimension(s) -wymiar(y) -hatchway -wymiary luku ladowni displacement -wypornoSC ton .reefer .grupowanie ladunku w partie .zanurzenie w stanie zaladowanym -loaded zanurzenie w stanie zaladowanym marks .wskaznik zanurzenia .zanurzenie . sztuka cicza ka lift (hl) .przyrzqd do mierzenia z.glgbokoSC ladowni .obciqzenie dopuszczalne distribution .(statek) pusty.degroupage . sztuka ciczka.ograniczenia zanurzenia draught (dft) -zanurzenie gauge .(ladunek) w partiach calostatkowych intaken weight (int) -ciqzar zaladowany (przyjety na statek) light condition .ladownia na ladunki suche freight cargo . niezaladowany fresh water allowance (FWA) .after . otwor luku heavy .lower (lh) .ladunek wykorzystujqcy pelnq pojemnoiC i 1adownoSC statku full and down .deep -vessel . cargo superintendent flying light (ship) .zanurzenie dopuszczalne restrictions .glgbokoSC ladowni .ciczka jednostka ladunkowa.ladunek cigzki grain .cargo .zboze (ziarno) cigzkie -lift -c i ~ i kjednostka ladunkowa.ladownia rufowa . statku indicator .

sztauowanie -factor (sf) -wspolczynnik sztauerski.statek pusty.zapasy okr~towe. odrzucony ton .planowanie port-captain -osoba m.utilization of -wykorzystanie przestrzeni -void -tu: przestrzen wolna. cy wspolpraq pomiedzy stronami obslugujqcymi statek w porcie pre-loading advice .185 kg) -burden . wspolczynnik przestrzennosci (ladunku) plan .tona angielska.rzqd (ladunku) safety factor (sf) . CARGO .foil .tona noSnoSci . nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator .(sztauerski) plan blokowy planning . English tone . pot. LH) . w imieniu armatora.ladunek d h g i lot . nadwyzka ladunku (ponad dopuszczalny) permanent ballast -balast staly plan -plan .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennosci ladowni ship's stowage factor -wspolczynnik sztauerski statku shipload -ladunek calostatkowy.wsp.: dluga (= 1016.fungible freight -ladunek niewymagajqcy separacji ship .displacement .English .uniform rownomierny rozklad obciq2e- robocze nia loadicator .przeciqzenie.urzqdzenie do kontroli operacji przeladunkowych load line .good measurement . komora.tona metryczna (=lo00 kg) - - - - - - - -- - - - - - .nie przyjq5 (ladunku) cargo -ladunek nieprzyjety do zaladunku.sharing -rozklad obciqzen -stack -.obciqzenie stosem (kontenerowym) .safe working .przesuwak (np. pot.przestrzen .letnia linia ladunkowa .informacja dla portu o towarach (w tym niebezpiecznych) znajdujqcych siq na statku -- -.separacja foliq .empty .7.partia (ladunku) lower hold (lh.block . bez ladunku .p.ladownosc overload . realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca. zazwyczaj przedstawiciel agenta.dopuszczalne obciqzenie - - . nosnos6 ladunkowa net deadweight .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) more (more or less) -mniej lub wiqcej net capacity -noSnosC (statku) netto.winter -zimowa linia ladunkowa .ladownia dolna measurement cargo -ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) measurement goods .05 kg12240 lbs) .skala ladunkowa.schowek.deadweight .zaladunek calculator -kalkulator operacji przeladunkowych.summer load waterline .ladunek) stowage . loker long goods .znaki wolnej burty .- - - - pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny z lqdu za planowanie operacji przeladunkowych pre-planning -wstqpne planowanie z lqdu rozmieszczenia ladunku i operacji ladunkowych roll-over -przerzucenie nadwyzki ladunku na nastqpny statek (z braku miejsca) row . komputer ladunkowy coefficient -wspolczynnik obciqzenia guidance facilities . sztauerski statku shut out . ladunek pelnookrqtowy space .ship's factor .koordynator portowy.in.tona wypornosci . koordynuja.tona -American -tona amerykanska.long .separacja .metric .summer .letnia wodnica ladunkowa loading (ldg) .obciqzenie punktowe .wspolczynnik bezpieczelistwa scale of loading .ciqzar wlakiwy (to) shift . skala zanurzenia sea stores .linia ladunkowa marks .point .statek . zapasy na podroz statku (limitujqce nohoSC ladunkow4 separation .: krbtka (= 907.tona noinosci .urzqdzenie wspomagajqce obliczenia ladunkowe locker .plan sztauerski . niezaladowana specific gravity .

skala zaladowania tons per inch immersion (TPI) . bonifikata iloiciowa of displacement -wypomoSC (statku) . American ton .przeglqbiony na dziob .-shipping tona frachtowa (przestrzenna lub masy) .even keel .change of .znak tonazowy scale .tona sztauerska (przestrzenna lub cipzarowa) tonnage .unit (uw) . LADUNEK - - - - --space -przestrzen (ladunkowa) micdzypokladu tonnage . pojemnoSC) micdzypokladu under-deck -pod pokladem cargo .aktualizowaC (dane.skala ladunkowa.na rbwnej stcpce .tonaz (rejestrowy.p.down at the head .wspolczynnik zmiany objqtoSci (ladunku plynnego) waterballast (wb) -balast wodny weight .down at the stem . takie: na gomym pokladzie trim -przegl~bienie.wyrownaC zanurzenie .optimal -trym optymalny tween deck (TD.ciqzar jednostkowy weight or measurement (wlm) . ladownoSC uiytkowa volume coefficient .ladunek podpokladowy underloading -niedoladowanie statku (to) update .w poblizu burt. plan) useful deadweight -ladownoSC useful load -ciciar uiytecmy.stevedore .short .przeglqbiony na rufc .tolerancja ciezaru distribution -rozmieszczenie cigzarow draft .zmiana przeglqbienia . td) .ton na cal zanurzenia (masa zwiekszajqca zanurzenie o 1 cal) topside(s) .tonaz mark .ciczar lub objctoSC --- - .ciqzar allowance .- .tolerancja wagi. trym -bring on an even keel .micdzypoklad -- 7.

. bottom layer/ warstwa d o l n d [ square timber chock/ rozpoly z krawgdziako steel wire lashing/ 7owanie linami stalowymi- \ nest stowing/sztauowanie w siodlo - (1 lrfiy dunnage$oor/ podiogaz desek sztauerskich wedge/ klin wedges/ kliny inner bottom/J dno wewngtrzne .General cargo stowage sztauowanie drobnicy open deck/ pokiad otwart)? hatchway/ s'wiatio (uku nesting/nest stowing/ sztauowanie w siodio soldier stowing/ sztauowanie w szereg inner bottom deck/ bags stowing/ sztauowanie workdw bottom tier cross tier stowing/ sztauowanie na krzyz stowage and lashing of steel reels sztauowanie i mocowanie blachy w krggach locking coil/ . . .

podloga podwojna (ukladana z desek w hate) flooring off -wylozenie dna wewnetrznego lub mipdzypokladu pod pienvszq warstwp ladunku. beczek) cargo .ladunek dlugi manual stowing . greting mat -mata separacyjna -wood .sztauowanie wzdluz statku goods -towary (ladunek) ground tier -najniisza warstwa ladunku heavy cargo .stos ladunku plan .obsztauowanie (innym ladunkiem).oslony krawedziowe . sztauplan spaces -przestrzen ladunkowa stowage .w poprzek (np. bloku zasztauowanego ladunku) break out -rozsztauowaC (ladunek) broken space .perishable -ladunek latwo psujqcy sic pile .siatka do zabezpieczenia ladunku.(zalwyladunek) na luk ladowni.obciqienie skupione contline -bruzda miedzy rzqdami beczek covering top tiers of cargo -okrycie wierzchniej warstwy ladunku dunnage -drewno.ekspert sztauerski flattening-wyrownywanie powierzchni ladun- - - - - - - - floor .rownomiemie at the angle of . na podlogach kontenerowych -comer protectors . wyrownywac (np.przechylik sic (o statku) listing .sztauowanie w siodlo on deck stow (OD) -zaladunek na poklad.plan ladunkowy. odpadki overstowage .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .resztki. skrzynie) - - .na styk (np. statku) bag on bag .przewracanie..pod kqtem athwart . rzeczoznawca.podloga double floor .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breaking-down .blokowanie ladunku. z dala od burt (to) level -poziomowaC.: hiw homogeneous -jednorodny cargo . sztauowanie na wierzchu innego ladunku overturn -przewracac (np.sztauowanie reczne nested stowing . . (w ladowni) bottom cargo -ladunek do zaladunku na dnie statku breakage .ladunek zaladowany przy burcie per workable hatch .staly przechyl boczny (statku) longer -rzqd beczek ulozonych wzdluz statku long goods . wewnqtrz kadluba. przechylomierz (to) list . sztuka ciqzka hoist .folia force a wedge . kantowanie (np. rozpieranie 1. przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foil . elementow konstrukcyjnych statku charges .sztauowanie ladunku cargo superintendent . shot uzywany na planach ladunkowych off-size -niezgodny z wymiarami outboard stow . material sztauerski do wykladania ladunku.ladunek jednorodny inboard . powierzchnie ladunku) list -przechyl staly (boczny statku) indicator . biegly on stowage .worek powietrzny do rozpierania ladunku w ladowni. pokladnikami bilge and bilge.rozbieranie (np.inspektor ladunkowy concentrated load .ladunek cipzki heavy lift -cipzka jednostka ladunkowa. w ktorej mozna pracowac perusal -ogledziny.drewno sztauerskie dunnaging-wykladanie ladowniiladunku materialami sztauerskimi edge to edge .(sztauowanie) worek na worek beam filling .wypelnienie ladunkiem przestrzeni miedzy rozpomicami. pot.unos.kratownica sztauerska.7.szczelna brezentowa oslona ladunku (zakopertowanie) expert .klinometr. np. kontenerze at a uniform rate .strata sztauerska cantling . ocena wzrokowa pickings .wbijac klin fore-and-aft . bilge on cantline -(sztauowanie beczek) w siodlo blocking off ..ladunek net . LADUNEK Cargo stowage sztauowanie ladunku aburton -(ladunek ulozony) w poprzek statku air bag (air cushion) . bilge on bilge -(sztauowanie beczek) brzuch w brzuch bilge and cantline.ekspert.w poblizu linii symetrii statku. ladowanie) edge protector .oslona krawedziowa envelope .

sztauowak. sztauerka (to) stevedore .klin drewniany do zabezpieczania beczek przed przesunigciem re-stow -przesztauowak.compact .sztauowanie.block . strata sztauerska certificate . stabilny (stos. blok) stack . firma sztauerska gang -brygada sztauerska stevedores (stev) .bcisla sztauerka .stateczny. niezasztauowany voids .sztauowaC stevedore's table .wolne przestrzenie migdzy ladunkiem drewna walking board -plyta sztauerska winging -rozmieszczanie ciezarow wzdluz burt dla . separacja tarpaulin -plachta separacyjna of cargo .sztauerka .Scisla sztauerka . s h o t uzywany na planach ladunkowych ..upright .. sztauerka.(statek) trudno trymujqcy -ordinary statek zwyczajnie trymujqcy .zmigkczenia" statku wing out weights .rozbierak (stos.: sztaplowaC stevedore .sztauowanie ladunku pod Sam poklad topping off .on deck (OD) .separacja ladunku soldiers stowing . zasztauowaC ponownie riders -wierzchnia warstwa stosu beczek rubber cushion -worek sztauerski separation -rozdzielenie.sztauowanie. w pozycji stojqcej (np. pigtrzyC.safe -bezpieczne sztauowanie .tight .trymowaC.under deck (UD) .sztauowanie w szereg stable (stack) .sztauowanie zwarte .self-.tona sztauerska (przestrzenna lub ciezarowa) stevedoring . wlabciwe sztauowa-proper nie .ladownia normalnie trymujwa .luk trymowniczy -heavy -hold -ladownia trudna do trymowania . sztapel.przestrzen utracona przy sztauowaniu. pot.suitcase .vessel .sztauowanie na pokladzie .normal hold .rozsztauowany (ladunek). sztapel) (to) unstow .: supercargo) tarpaulin -brezent impregnowany tip -wywracaC topping off .self-.rozsztauowak unstowed . sztaplowaC quoin .dopelnianie statku (w glgbszym miejscu postoju) topping off -dopelnienie (czgbciowo napelnionego zbiornika) trim (trimming) -trymerka.hold . pot. ladownia) .sztauowanie na pol worka (kolejne warstwy przesuniete o p61 worka) .(statek) samotrymujqcy trimming -trymowanie ladunku (masowego) certificate -Swiadectwo klasy trymowniczej (statku) -class of the hold .sztauowanie w pionie. trymowanie ladunku (masowego) a cargo .ladownia samotrymujqca .statek samotrymujqcy the ship .rozmieszczaC cigzkie ladunki wzdfuz burt -- - - - - -- -- - - - - .st01 sztauerski stevedore ton .sztauerzy stevedorage .trymowanie statku (uzyskiwanie zadanego zanurzenia dziobu i rufy) unstack .stos.Swiadectwo (wlaiciwego) zasztauowania.broken . nieodpowiednie plan -plan sztauerski.compact .improper .ukladaC w stos. certyfikat sztauerski .sztauowanie blokowe .sztauowanie rqczne .sztauer.niewlaSciwe.zaladunek pod poklad.trymowaC ladunek (to) trim .inspektor ladunkowy (patrz: superintendent.hand . plan rozmieszczenia ladunku - - - - - - - - - - - - - odpowiednie. prace przeladunkowe (na statku) stow . rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimmer -pot.half bag .easy (statek) latwo trymujqcy -heavy .sztauowanie pakietu drewna na jednym z bokow (na sztorc) . sterta (to) pile -ukladaC w stos.sztauowanie.self-. ukladanie. sterta (to) stack. plan ladunkowy.wet .easy hold -ladownia latwo trymujqca -hatch . trymujqcy (statek.blok ladunku odseparowany od innego ladunku na tym samym pokladzie stow .pile . sztauerka.klasa trymownicza ladowni . beczek) (to) stow . rozmieszczaC ladunek stowage . rozmieszczanie ladunku .stos.sztauowanie w sqsiedztwie ladunk6w wilgotnych supercargo .

drewnem sztauerskim) clamp -zacisk. material sztauerski .zaczep. urzqdzenia do rgznego napinania pasow mocujqcych ladunek hog line -przewiqzka lash -zamocowad (linrl) lug .(statkowa) instrukcja mocowania ladunku cargo securing means -irodki do mocowania ladunku chock -podkladka rozpierajqca (to) chock .wydhzenie liny (pod obciqieniem) extension -przedhzenie (np.oko do zaczepienia liny mocujqcej .battens .plan mocowania -plate -zaczep plytowy point -punkt (zaczep) do mocowania ring .separation -mata separacyjna matting -wylozenie ladowni matami.iruba Sciqgajqca D-rings .lom z pazurem.wylozenie dna wewnqtrznego lub miqdzypokladu pod pienvszq warstwq ladunku.kratownice.rozpieraC (np.soft boards -miqkkie plyty gratings . pot.pojemnik (np. ramienia dzialania sily) -handle -przedhzacz (np.hog .gwoidz claw .oko na linie .drewno sztauerskie dunnaging -wykladanie ladowni materialami sztauerskimi dynamic load . gretingi hand tight -dokrgony (dociqgniqty) rqcznie hand ratchet tensioner -zamki.mocowanie z zastosowaniem przewiqzek lugs .dunnage .materialy zwiqkszajqce tarcie . przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foot-wires -krotkie odcinki liny (stropy) przytrzymujqce bloki otwierane friction increasing device .soft . pot. dzwigni napinajq4 ) eye .Cargo lashing .mocowanie ladunku acceleration-przyspieszenie bin .oko liny (to) fast -zamocowaC flattening .drewno sztauerskie .listwy charges .plyty .zaczep (uchwyt) do mocowania plan .zaczep pokladowy piericieniowy mat -mata .odciag linowy cargo mat .plywood .drewno.podloga z desek sztauerskich bracket -klarnra (mocujqca stojak przy pokladowym ladunku drewna) bulldog grip .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings . lapa do wyciagania gwozdzi - - - - - - - .oko (na linie stalowej) z chomqtkiem (kauszrl) .rubber mats -maty gumowe .zaczep pierkcieniowy rod . wystqp -pad .zaczep pokladowy piericieniowy eyesplice . ucho. na sprzqt do mocowania) bottle rigging screw -iciagacz gwintowy (butelkowy) bottom dunnage .boards . lancuchami) chain .mocowanie (ladunku linami. material na maty nail .zaczep do mocowania lashing . greting -mat -mata separacyjna -wood .odciqg lancuchowy eye .zaciski linowe.kratownica sztauerska.hard . zabka clips (wire clips) .obciqhenie dynamiczne edge protector -oslona krawqdziowa elongation .mata ladunkowa Cargo Securing Manual (CSM) .oslony krawqdziowe.(ladunek) rozparty chocking off -rozpieranie (np. oslony naroznikowe drawbolt .sklejka .oko bez chomqtka (kauszy) - - - eyeplate .opaska wiqzki cable lash .zaczepy pokladowe typu D dunnage . zabka bundle .odciqg prqtowy shackle .szakla do mocowania lock nut -przeciwnakrqtka lug . ladunek) chocked .rownanie powierzchni ladunku sypkiego flooring -material uzyty na podlogi off .:zabki corner protectors .zacisk do lin stalowych.

General cargo lashing mocowanie drobnicy heavy package on deck lashing mocowanie sduki cieikiej nu pokladzie r plotek do drobnicy ..g . z 4 E 0 f $ 3 isj deck lashing point/ do mocowania timber coralled blocW blok obudowany drewnem drewno sztauerskie deck cargo stowage and lashing sztauowanie i mocowanie ladunku na pokladzie .

zeSlizgnqC siq z czegoS snatch block -blok otwierany socket . podporami. szekla shoring .wzmocniona plandeka do mocowania ladunku na naczepach niskich. mocowania wskutek drgan i wstrzqs6w kadluba) - -- . sztyca. LADUNEK pad eye -pokladowy zaczep pierScieniowy pallet securing bars -przetyczkowe prgty uiywane do zabezpieczenia Scian palet lub ladunku kartonow luzem pre-tension -naprgzenie wstqpne (mocowanie ladunku) pull .luzne tasmy (bandowki.naprezenie rozciqgajqce. zsuwaC slip off .oko z pierscieniem safety factor -wspolczynnik bezpieczenstwa securing . urzqdzenie do napinania wiqzadel trailer horse -podpora naczepy drogowej trailer support -podpora naczepy drogowej trestle .atest cigiaru weight allowance -tolerancja ciqzaru well . stojakami) span lashing -przewiqz Bciqgajqcy spanner -napinacz . napinaC.mocowanie bar .gniazdo podpory. zdjqk zawiesie (z uno- - ~4 unscrew -wykrqcaC irubq.sciagacz do mocowania ladunku - tenacity -wytrzymaloSC na zenvanie tensile strength . stojaka spacer -podkladka (wyrownawcza) spacing -odstqy (pomicdzy wic+zadlarni.odciqg tahmowy webbing lashing ratchet .pionowe przegrody uzywane do shvorzenia prostych powierzchni bocznych.zdj$ strop. dociqganie rigging-screws .lina stalowa (tu: do mocowania) straining-screw . naciqg retightening -ponowne napinanie.szakla. pot. opaski) slip hook -hak odrzutny (to) slip -rozwiqzaC sig (o h i e .stojak.lina stalowa .napinaczka spar ceiling .Sciqgacze do mocowania drewna ring -pierkien pokladowy (do mocowania lin). zaczep -plate .urzqdzenie do napinania 4. stojaki steel wire .klin.zaciskai.stojak. dla bezpiecznego wyladunku z nizszych pokladow. pot.kausza (to) tie -wiqzaC. naprczacz thimble .czgSC zacisku linowego.lina stosowana do "sznurowania" bloku (drewna na pokladzie) wire rope . przywirlzywaC tie-down device -urzqdzenie do mocowania tier dividers -przekladki drewniane pomiqdzy warstwami pakietow drewna tighten .extra flexible .7. 6lizgaC sic. pqtli).potnice speed lash -sciqgacz irubowy napinany urzqdzeniem pneumatycznym stanchions .urzqdzenie napinajqce.prqt do mocowania ladunku do pokladu strap -pasek. U-bolt .podpory.klin. Sruba w ksztalcie litery U (to) unshackle -odszaklowaC.urzqdzenie zapadkowe do napinania pasow (kluczem grzechotkowym) webbing lashing speed sincer -urz&enie do szybkiego napinania pasow mocujqcych wedge .podpieranie side shores .potnice.wytrzymaloSC na rozciqganie tensile stress . podstawka (pod kola pojazdu) weighing note . w wi@zadlach) -bands . taima uzywana do zamocowania prqtow do pokladu secured -zamocowane -by strapping -zamocowane tasmami -by shrink-wrapping foil -zamocowane foliq termokurczliwq shackle . naciagak tightening device . do ktorych dochodzq palety slack . nazwa producenta web lashing .chain . Sciqgacz upright . koziol (pod naczepq) turnbuckle -Sciqgacz irubowy tightener . szalowanie burt w ladowni sparring .luz (np. rozciqganie tensioner -napinacz.bardzo giqtka lina stalowa (uzywana do mocowania ladunku) work loose -rozluiniC (np. wyszaklowaC (to) unsling.wolna przestrzen pozostawiona wok01 zrgbnic migdzypokladow. klinowaC wheel chock .: studnia wiggle wire . klonica (do mocowania ladunku na naczepie lub na pokladzie ohvartym) visa fix .ciqgnienie.

wars row number/ 10 numer szeregu-ow: stack w e i g h t / A t : masa stosu B 74.0 67.0 74. rzedu From F E L I X S T O V E ~ C ~ ~ B ~ Y 22 A E C K in bay: 701.0 6 4 2 1 3 5 7 9 70.0t I VCG: 24.0 69.0 71. warstwy mocowanie I .CARGO Container stowage and lashing plan plan sztauowania i mocowania kontenero'w Stacking arrangement for 40fi' bay -r o z i e c e i e k o t e e r w w r z d i e 4 0 bay number/ numer ~ Z vertical centre ofthe bay gravity/ wysokoSC Srodka cieikoici rzedu 1 Ez: Ttl vt total weight ~ { ~ ~ ~rcafiowita 'in bay/ f ~ @ .0 69.0 11 69.0 Timber lashing mocowanie drewna guide wire/ lina rowadzqca lashing chain/ h i c u c h mocujqcy chain number/ r n u m e r pozycji osprzetu certijcate expire date/ data wainoici a t e s t u l 4' initials of atesting person/ inicja+ osoby atestujqcej mark of atesting body/ safety working load/ dopuszczalne obciqienie robocze 1 timber rigging set zestaw do mocowania drewna lashing chain/ iaricuch mocujqcy ck edge/ wedi bloku timber rigging set zestaw do mocowania drewna edge protkctor/ oslona krawedziowa .0 69.91 port of discharging masa kontenera second tier lashing mocowanie 2.0 69.

vessel layout . nadwymiarowy cargo request . plyty stalowe kielichowo rozchylone.kontenerowy plan zaladunkowy .rzqd przystosowany do jednej dlugosci kontenerow (20' .zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.generalny plan sztauerski . o nadstandardowej wysokoici -over length (OL) -k.warstwa k.kod ograniczenia (wskazujqcy.warstwa goma kontenerow .40' lub innej) cargo restriction code . chlodzonego row . sekcja .szereg (np. zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.allowable -weight .sposob ustawienia kontenerow na statku ("drzwiami do siebie") . siq.schematyczny (blokowy) plan wyladunkowy .dopuszczalne obciqienie wagq stosu kontenerowego -on deck -sztauowanie na pokladzie.prowadnice k. ustawiony w poprzek statku .bottom .gniazdo ustalajqce kontener position .Container stowage . blok) stacking -piqtrzenie (kontenerow) .bay --plan ladunkowy (sztauerski) rzedow (sekcji) kontenerowca .pozycja komory kontenerowej (okreslona kodem) container rating -masa kontenera z ladunkiem (container load) plan (CLP) .pre-stow -wstqpny plan ladunkowy -schematic --plan pokazujqcy blokowo kontenery do poszczegolnych portow .zlecenia na zaladunek k.over-width (OW) -k. kontenerow) -weight -obci@enie przy piqtrzeniu (np. kontenerow) lashing system .door-to-door .dopuszczalna masa stosu kontenerowego . przestrzen zajmowana przez pojedynczy kontener stack .plan ladunkowy uzupelniany w kolejnych portach .travelling . kontenerow) stowage . do prowadnic end-to-end spacing . z ladunkiem niebezpiecmym layer -warstwa (ladunku. ustawiony wzdhz statku tier -warstwa kontenerow .master .obciqienie punktowe (na gniazdo) -minimum breaking (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) overgauge (container) -k.system mocowania k.sztauowanie . stabilny (stos.k.top . kontenerow) slot -cela k. piqtrzenie na pokladzie (np.komora kontenerowa guides -prowadnice komor kontenerowych guide fitting .longitudinaly.continuous container .k. wystajqcy ponad jego obrys .prowadnice kontenerowe .point .overhight cargo (OH) . ustawiona na dnie wewnetrznym transhipment list .stable .dedicated - - - -- - - - - - gajqce od dna wewnqtrznego na okreilonq wysokoik powyzej pokladu otwartego grid number .lista przeladunkowa kontenerow przeznaczonych na inny statek - - - - - -- - - . niestandardowego .loading schematic schematyczny (blokowy) plan zaladunkowy .stos kontenerowy load . iz do danego kontenera mozna zaladowak tylko okreslony ladunek) code of container position -kontenerowy kod pozycji container block -blok kontenerow -aisle space -przestrzen wolna miqdzy stosami kontenerow cell .stateczny.plan pokazujqcy aktualny stan zaladowania statku dangerous goods safety stowage certificateSwiadectwo wlaiciwego zasztauowania towarow niebezpiecznych (w kontenerze) deflector plates -glowice wprowadzajqce.over-high (OH) . nacisk .ladunek w kontenerze bez dachu.sztauowanie kontenerdw bay -rzqd kontenerow.discharge schematic .odlegloSk miqdzy scianq czolowq kontenera a drzwiowq nastqpnego w szeregu full loaded weight and capacity (container) (kontener) wykorzystany calkowicie pod wzglqdem nosnoici i kubatury guides .athwartship k. load .. o nadstandardowej dlugosci reefer request -zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.blockwise -blokowy plan ladunkowy . fore-and-aft .pozycja kontenera okreilona kodem (rzqd/szereg/warstwa) IMO Dangerous Cargo Request . o nadstandardowej szerokosci .obci@enie.

7. CARGO

Container deck fittings Flush type deck fittings - gniazda kontenerowe wpuszczane gniazda k o n t e n e r o w ~
t

Single deckfitting/ gniazdo wpuszczone pojedyncze

u

double transversal deckfitting/ gniazdo wpuszczone podwojne poprzeczne

., '' -

double longitudinal deckfitting/gniazdopodwojne podluzne

quadruple deckfitting/ gniazdo wpuszczonepoczworne

w

Dovetail type deckfittings - gniazda konteneroweprofilowe
dovetail double athwartship fitting/gniazdo profilowe podwojne poprzeczne dovetail single deck fitting/ gniazdo profilowe pojedyncze

single deckfitting/ gniazdo pojedyncze nakladane

double transversal deckfitting/g. podwbjne poprzeczne nakladane

double longitudinal deckfitting/ g. podwojne podluine nakladane

quadruple deckjtting/ g. poczwdrne nakladane

guide fittings/ g. prowadnicowe ryglowane

breech base deck socket/gniazdo bagnetowe

guide side fitting with pin/g. prowadnicowe tyglowane - boczne z przetyczkq

guide corner double fitting/ g. prowadnicowe vglowane - naroznikowe podwojne

Guide corner single fitting/ g. prowadnicowe lyglowane - naroznikowe pojedyncze

Stackingpedestal type deckfittings - gniazda kontenerowe fundamentowe
tacking pedestal raised ongitudinal sockets/ g. :ontenerowe fundamenowe podluzne stacking pedestal raised transverse sockets/ g. kontenerowe fundamentowe poprzeczne stacking pedestal raised doubleathwartshipsocket/ g. fundamentowe podwojne poprzeczne stacking pedestal raise6 double longitudinal socket/ g. fundamentowe po. dwojne podiuine

7. LADUNEK

lashing -mocowanie, odciqgi -bar - prqt do mocowania bin - pojemnik chain - lancuch do mocowania, odciqg lanflat - podloga kontenerowa do pojemnikow cuchowy na sprzgt do mocowania tensioner - dzwignia napinajqca - lashing -pojemnik do sprzgtu do mocowa--lever - dzwignia napinajqca nia point - punkt mocowania, zaczep - rod - pojemnik do skladowania prgtow do rod - prgt do mocowania mocowania -rigid - odciqg prgtowy sztywny bridge fittings -lqczniki mostkowe, eye-plughook -odciqg prgtowy zakonczo-compensating lqczniki mostkowe wyrowny okiem i kosciq nawcze hook-plughook - odciqg prgtowy zakonbridge strut -uchwyty specjalne, rozporki czony hakiem i koiciq - intermediate sidesupport - uchwyty specjaleye-eye - odciqg prgtowy zakonczony ne poirednie okiem z obu koncow - side supports -uchwyty specjalne eye-hook - odciqg prgtowy zakonczony - top-side supports -uchwyty specjalne do naokiem i hakiem rozy gomych eye-swivelhead - oko-zaczep przegubowy compensating spacer -przekladka wyrownawextension rod - prgt przedluzajqcy cza cone - czop pokladowy (kontenerowy), prze- -wire - odciqg z liny stalowej locking device - urzqdzenie ryglujqce, blokukladka -bottom stacking - (kontenerowy) czop pojwe locking pin -przetyczka zabezpieczajqca, kokladowy lek zabezpieczajqcy - compensating stacking - przekladka wyratchet - klucz z grzechotkq lub napinacz do rownawcza napinania Sciqgaczy - deck stacker - czop pokladowy - double intermediate transversal stacking - securing devices -uchwyty mocujqce (zabezpieczajqce) przekladka podwojna podluzna - double intermediate transversal stacking - - clover leaf fitting - zaczep pokladowy krzyzowy przekladka podwojna podluzna - double longitudinal czopy pokladowe po- - D-ring - zaczep pierkcieniowy - elephant foot -uchwyt mocujqcy, pot.: stopa dwojne, wzdhzne slonia - double transversal - czopy pokladowe po- eye -uchwyt mocujqcy oczkowy dwojne poprzeczne - locking -czop pokladowy, przekladka blo- - hinged D-ring - zaczep pierscieniowy skladany typu D-ring kuj qca - pingwin -uchwyt mocujqcy palcowy - quadruple bottom stacking - czop pokla- removable D-ring - zaczep pierscieniowy dowy poczwomy przenosny (wsuwany) typu D-ring - single - czop pokladowy pojedynczy pro(deck) socket - gniazdo (pokladowe) sty ( z przetyczkq lub b e ~ ) - stacking - przekladka ustalajqca (poloze- -breech - gniazdo typu zamkowego - deck - gniazdo (pokladowe) nie kontenera) gniazdo podwoj-with pin - czop skrgtny lub wsuwany z prze- -double longitudinal flush ne wzdluzne wpuszczane Wzkq gniazdo do czopow wsuwanych extension handle - przedluzacz ramienia na- -dove tail - flush - gniazdo wpuszczane (wspawane) pinacza impact tool - pneumatic hammer - pistolet - raised - gniazdo podniesione - single flush - gniazdo pojedyncze wpuszpneumatyczny do napinania Sciqgaczy czane

Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontener6w

hook -hak - short tip - hak z pazurem krotkim - long tip - hak z pazurem dlugim

-

-

-

-

--

-------

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

7. CARGO

Container stacking cones and twistlocks :zopy kontenerowepokladowe zwykle i lqczniki skretne

source: TEC

@
;ngle stacking conel dove tail cone/ czop polop pokladowy poje- kladouy wsuwany
Y ~ ~ Z Y

@@
weldable cone, double athwartshipl czoppodwdjnypoprzeczny do spawania na pokiadzie breech base socket twistlock/ iqcznikpokiadowy do gniazd bagnetowych

1

weldable cone, single/ czop pojedynczy do spawania na pokiadzie

ingle turned foot tacking cone/ czop okiadowy pojedynzy skretny

dove tail twistlocW iqcznik commontwistlock/ skretny pokladowy d o lqcznik pokiadowy gniazd profilowych skretny

intermediate stacking cones przekladki kontenerowe pos'rednie

intermediate double athwartship stacking conel iqcznik podwdjny poprzeczny

intermediate double intermediate quadruple longitudinal stacking stacking cone/ iqcznik pocone/ igcznik podwdj- czwdrny ny wzd&ny '

intermediate single stacking cone/ lqcznik pojedyriczy

compensating stacking fixed base raised twicone/ przekiadka wy- stlock/ lqcznik skrgtny kompensujqcy ze staiq rdwnawcza podstawq

semi automatic twistlocks/lqcznikskr@ny pdiautomatyczny

fixed base twistlock/ lqcznik skrgtny ze staiq podstawq

twistlock stacker with linkage plate/ iqcznik skrgtny z pbtq iqczqcq

7. EADUNEK

cross single flush socket - gniazdo naroznikowe wpuszczane pojedyncze -cross single flush with lashing eyes -gniazdo naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania - cross single comer flush with lashing eyes - g. naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania -double transversal flush -gniazdo podwojne poprzeczne wpuszczane - quadruple flush socket - gniazdo wpuszczane poczwome - special double transversal flush - gniazdo poprzeczne podwojne specjalne wpuszczane - single flush -with lashing eyes - pojedyncze g. wpuszczane z otworami do mocowania - special flush -with lashing eyes - specjalne g. wpuszczane z otworami do mocowania, - special flush bottom with lashing eyes specjalne gniazdo wpuszczane z otworami do mocowania stacker -przekladka micdzywarstwowa - compensating spacer - przekladka wyrownawcza - cone - cone spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma czopami - double longitudinal (double fore and aft -) -przekladka podw6jna wzdluzna - double transversal (double athwartship -) -przekladka podwojna poprzeczna - fixed base raised twistlock -przekladka wyrownawcza ze stalq podstawa, i lqcznikiem skretnym - hole-cone spacer -przekladka wyrownawcza z otworem i czopem - hole-hole spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma otworami - quadruple - przekladka poczworna - single -przekladka pojedyncza - twistlock - lqcznik skretny stacking cone, deck stacker, bottom stacking cone - czop pokladowy
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--locking pin -przetyczka blokujqca do czopa pokladowego - double longitudinal - czopy pokladowe podwojne, wzdluzne - double transversal - czopy pokladowe podwojne poprzeczne - quadruple - czopy pokladowe poczwome - single - czop pokladowy pojedynczy prosty ( z przetyczkq lub b e ~ ) -with pin - czop skretny lub wsuwany z przetyczkil turnbuckle - Sciqgacz -closed body -Sciqgacze Srubowe zamkniq te handwheel - dzwignia w ksztalcie kola do napinania Sciqgaczy Srubowych hook-hook - Sciqgacz zakonczony hakami z obu stron hook-jaw - Sciqgacz zakonczony hakiem i widelkami jaw-jaw - Sciqgacz zakonczony widelkami z obu stron -jaw-whip Sciqgacz do zakladania podwojnych odciqg6w - open body - Sciqgacze Srubowe otwarte speedlash -Scirlgacze Srubowe pneumatyczne twistlock -lqcznik skretny, przekladka blokujqca skretna actuator pole - diwignia (drqzek) do zamykania i otwierania Iqcznikow skrqtnych - breech base - 1, skrqtny jednoglowicowy do gniazd bagnetowych - dovetail -1. skrctny jednoglowicowy wsuwany w gniazdo profilowe - double cone , interbox connector -l. skrgtny dwuglowicowy - fixed base - 1. skrqtny jednoglowicowy - fixed base raised -przekladka wyrownawcza ze stala,podstawq i lqcznikiem skrqtnym - safety -1. skrdny polautomatyczny - semi-automatic -dwuglowicowy 1. polautomatyczny

---

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO f

:ontainer lashing plates and points zaczepy i gniazda do zaczepdw lashing plates kontenerowych
zaczepy pbtowe
single lashing eye, non flush/zaczep plyt o w pojedynczy double lashing eye/zaczep plytowy podwojny triple lashing eye/ zaczep plytowy potrbjny

jlush keyholewing for side support -gniazdo wpuszczane do uchwytdw specjalnych

-,

@

jednostopniowe onestep/

two step / dwustopniowe

quadruple lashing ?ye/ zaczep piytowy 7oczwbrny

three step/

single flush lashing point/ zaczep pretouy wpuszczany

flush lashingpoints/gniazda pokladowe wpuszczane: single/ pojedyncze, quadruple/poczworne

sliding D-ring, single/ piericieri pojedynczy, wsuwany

hinged D-rings flush/ zaczepy piericieniowe wpuszczane: single/ pojedynczy, double/ podwojny

veldable D-ring, single/za- weldable D-rings, double/ container socket D-ring, zeppiericieniowy, pojedyn- zaczep piericieniowy, po- single/zaczep piericienio:zy naspauywany dwbjny naspawywany wy, pojedynczy do gniazda kontenerowego

cloverleaf D-rin) zaczep piericienic wy w ksztalcie 1 icia koniczyny

lashing points for elephangoot zaczepy do koricdwek "stopa slonia "

half cloverleaf deck socket/ zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny -poiow~OWY

cloverleaf deck socket/zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny
Courtesy o TEC, Conve,: Peck nnd Hole. Seusafi f

extension rode/ prgt przediuzajqcy lashing rod plug hook - knob/ odciqg pretowy koSC - galka

.
lashing rod eye - eye/ odciqg pretowy oko - oko lashing rod plug eye - hooW odciqg pretowy oko - hak
-,

--

lashing rod plug hook - plug hooW

/\
lashing rod swivel head - knob/

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - gal&

-

-.

8; 5 a 9 a.

2."a.
F

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - galka oko z chomqtkiem splatane lashing rod hook - knob/ odciqg pretowy hak - galka bulldog-gripped eye with thimble/ oko z chomqtkiem wykonane zaciskumi Iinowymi
-

-.

~

,

q

-

&

9 ~

knob/ odciqg pr@owy oko - gaika

talurit splicing eye with thimble/ oko z chomqtkiem z zaciskiem metalowym

7

ri 9
2

7. CARGO
'r

-iciqgacze

Turnbuckles
hook - hook turnbuc Sciqgacz hak - hak

- Sciqgacze typu zamknigtego

close type/solid body turnbuckles

iciqgacz hak - widetki

Sciqgacz hak - zaczep butelkowy

gaczy

adjustable turnbuckle jaw-whip/ dciqgacz otwarty o regulacji skokowej widetki - zaczep podwbjny

open type turnbuckles Sciqgacze typu otwartego
Hamburger type turnbuckle/ Sciqgacz typu ham burskiego

adjustable turnbuckle jaw-whip/ Sciqgacz otwarty o regulacji skokowej wide& - zaczep pojedynczy

hydraulically tightened turnbuckle/Sciqgacz napinany hydraulicznie

speed-lash type turnbuckle/ iciqgacz typu speedlash

Container lashing hooks zaczepy do mocowania kontenerdw
pinguin hook short/ container hook short/ eye hoow hak kontenerowy, krdtki

pinguin hook long/ uchuyt palcowy dlugi

container hook long/ hak kontenerouy, dhgi

elephant foot fitting/ zaczep typu noga stonia

Bridge fittings and hooks lqczniki mostkowe i zaczepy

tension - pressure screw compensating screw bridge bridge fitting/ tqcznik most- fitting/ lqcznik mostkouy, Srubowy kompensujqcy kowy Srubowy Sciqgajqco -

m

screw tension bridge fitting/ Iqcznik mostkowy, Srubouy Sciqgajqcy

u
Container lashin equipment construction - onstrukcja sprzetu do mocowania kontenerdw

tension pressure element/ element rozpierajqcy

f

lock nut/ nakretka

hook end/ zakon-

- mostek Srubowy
tighteining handle/

screw bridgefitting

clevis end/ wide&

turnbuckle closed type
- Sciqgacz Srubowy typu

-

zamknietego

twistlock - iqcznik skrgtny

lock nut/

trzon o regulacji end fittind . ... -koricdwka
J - - - -

adjustable bridge fitting mostek o regulacji skokowej

7. CARGO

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment - sprzet i mocowanie ladunkdw ro-ro

roll-trailer elements - czeici

f$

iqcznik skrgtny chowany

colapsibe p i czop chowany

do mocowania

do mocowania

roll-trailer securing

- mocowanie naczepy niskiej

urge net/ siatka adunkowa

web lashing with buckle/ pas do mocowania z zamkiem corner protector/ osiona naroznikowa

road-trailer securing mocowanie naczepy wysokiej

odciqg h r i c k h o u y rolltrailer/ deck socket/ naczepa niska gniazdo pokiadowe

/

/

trailer horse, fiont trailer support/ podpora naczepy przednia

truiler jack, rear wheel chocks/ trailer support/ kliny pod kola podpora naczepy tylna

cargo securing equipment - sprzgt do mocowania iadunku
safety plug /korek

corner protector/ oslona krawedziowa

cargo net/ siatka iadunkowa

storage bean/ do mocowania

c

c

krata stalowa nu sprzet do mocowania

chain lashing/

7. LADUNEK

Ro-ro cargoes stowage sztauowanie ladunkow tocznych
athwartship -w poprzek statku blockwise plan -blokowy plan ladunkowy break-bulk - drobnica jednorodna w duzych partiach (rowniez: neo-bulk) coupling -whaczanie przyczepy, naczepy -mouth -otwor w naczepie do wprowadzania lqcznika typu goosneck -point - miejsce whaczania naczepy first in last out (FILO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna od kolejnosci zaladunku first in first out (FIFO) - kolejnoSC wyladunku taka sama jak zaladunku float line -kierunek, w ktorym sztauowane sq palety, samochody, kontenery flow stowage - sposob sztauowania samochodow na pojazdowcach, umozliwiajqcy ich wyladunek bez dodatkowych manewrow (zawracania itd.) flush deck -poklad plaski, bez wystajqcych elementow konstrukcji, z wpuszczanymi gniazdami head-out system -system ustawiania samochodow przodem do kierunku wyjazdu landing place - miejsce na pokladzie otwartym statku ro-ro, w ktorym dzwig stawia kontener przemieszczany nastepnie ukladarkq last in first out (LIFO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna do kolejnoici zaladunku key car - samochod, ktory na danym pokladzie (lub w bloku) nalezy wyladowac jako pienvszy key position - pozycja zajmowana przez samochod przeznaczony do wyladunku w pienvszej kolejnoici load - obciqzenie, nacisk - axle - obciQenie na 04 pojazdu - uniform - obciqzenie jednorodne (pokladu, rampy) -point -obciqzenie punktowe (np. na gniazdo) - print - obciqzenie na Slad opony pojazdu - tyre print - obciqkenie na Slad opony poj azdu lifting - podnoszenie, -height -wysokoSC podnoszenia ukladarki -capacity -udzwig ukladarki manoeuvring space - przestrzeli manewrowa na pokladach ro-ro

-

-

-

-

master plan - generalny plan sztauerski minimum breaking load (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) platform -poklad do zaladunku samochodow osobowych na statkach nie bedqcych samochodowcami port-captain -osoba m.in. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca, w imieniu armatora, nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator - koordynator portowy, zazwyczaj przedstawiciel agenta, koordynujqcy wspolprace pomiqdzy stronami obslugujqcymi statek w porcie preplanner -osoba opracowujqca plan ladunkowy i program obslugi statku w porcie preplanning - planowanie zaladunku przed przyjkciem statku do portu ro-ro, roll on - roll -off - wtaczakl wytaczai, przeladunek poziomy stolro - system rownoleglego zalwyladunku statku dwiema technologiami strengthened area - powierzchnie pokladu o podwyzszonej wytrzymalosci (na ladunki cigzkie) stowing point -gang, brygada (w technologii ro-ro) ro-ro handling equipment-sprzet stosowany do przemieszczania ladunkow w systemie roro cone caps -slupki ostrzegawcze stosowane na samochodowcach flat gear - kontener ramowy do mocowania osprzetu ukladarek (widly, ramy etc.) fork lift (FLT) -podnoinik widlowy, sztaplarka --truck -w6zek widlowy, sztaplarka forks -widly - inverted - widly odwrocone frame -rama do podnoszenia kontenerow ukladarkq - side lift - rama boczna kontenerowa - top lift - rama gorna goosneck - pot. g g i a szyja, ramie lqczqce naczepq niskq i ciqgnik -tunnel - tune1 na ramie typu goosneck runners - ciqgniki i naczepy niskie wykorzystywane w technologii sto-ro do dowozenia ladunku na poklady ro-ro tugmaster - citgniki do naczep

-

-

-

7. CARGO

,

\

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment -sprzgt i mocowanie ladunkdw ro-ro (2)
web lashing with buckle/ pas do mocowania, z zamkiem shock absorbing chain lashin mocowanie iancuchem absorbujqcym naprgienia web lashing lock, ratchet tensioner, tightener/ zamek pasa do mocowania

Ro-ro cargo lashing equipment - ratchet tightner - urzqdzenie do nacirlgania pasow do mocowania sprzqt do mocowania ladunkdw ro-ro rod -pret do mocowania kontenerbw
air bag -worek powietrzny do rozpierania ladunku car-lashing -mocowanie samochodu cargo -ladunek -nets - siatka do zabezpieczenia ladunku operational report - raport portowy, raport operacji przeladunkowych securing manual - statkowa instrukcja mocowania ladunku - unitised - ladunek jednostkowany chain -lancuch lashing - mocowanie iancuchami - towed - ladunek toczny holowany -chain with chain lever -lancuch z napinaczkq rqcznq - shock absorbing lash - lancuch do mocowania z elementem absorbujqcym drgania i naprqzenia flush elephant foot fitting -gniazdo typu noga slonia lashing - mocowanie -belt - pas do mocowania chain - lancuch do mocowania -hook - hak konczqcy odcirlg np.prGtowy lever - dzwignia napinajqca odcislg -point -punkt zaczepienia mocowania rod - prqt mocujqcy -ring - zaczep piericieniowy do mocowania -wire - odcirlg z liny stalowej pads -podkladki (sztauerskie, np. gumowe) point - punkt - lashing - punkt do mocowania, zaczep load - dopuszczalne obciqzenie punktowe - loading - gang w technologii 10-10 railway -pocirlg -chock - klin pod kola wagonu -jack - lewar do wagonow kolejowych -rack and pinion jack -lewar irubowy do wagonow
-

-

-

-

-

-

-

-

ring - piericien do mocowania D-ring -piericien do mocowania w ksztalcie litery D roll-lash - nazwa systemu mocowania g6mej cz&i ladunku na naczepach saver - oslona chroniqca drzwi samochodow przed uszkodzeniem przy otwieraniu secure - zabezpieczak, mocowai securing points - punkty zaczepienia mocowan single action clip -nacislg z zamkiem na pasie do mocowania samochodu stanchion - slupek, klonica (naczepy niskiej, naczepy portowej) tension lever -dzwignia napinajqca tie-down points - punkty mocowania pojazdow top-lashing - mocowanie od gory ladunku na naczepach trailer -przyczepa (wysoka), naczepa chock - klin pod kola -horse -podstawa, stojak do przyczepy -horse with springloaded wheel -stojak z chowanym kolkiem -jack - lewarek do podnoszenia przyczepy trestle - podstawa, stojak pod naczepq, podpora turnbuckle -icirlgacz webb-guide -prowadnice pasow do mocowania walking boards -plyty (stolarskie, sklejka) do przekladania ladunku web -pas tkany do mocowania - carbon -fibre webbing -pas do mocowania z wlokna wqglowego rachet -pas z nacirlgiem zapadkowym -webbing belts -pasy patentowe do mocowania ladunku - weblashing - mocowanie pasami tkanymi (z tworzyw sztucznych)

-

-

7. LADUNEK

Timber stowing and lashing sztauowanie i mocowanie drewna

round timber - drewno okrqgle

linia symetrii

hatch covers) po!oywy iadowni

uprights/ podpora, sztyca

block stowing/ sztauowanie w bloku mocowanie opasyw

deck cargo/

suitcase stowa sztauowanie na szt

sawn wood - tarcica

hatch covers/ pokrywy iadowni

L~-rin~/ zaczep pokiadowj

compression .racking .sily podpierajqce .przyspieszenie wzdluzne . Slizganie sic .tipping .Srodek ruchu collapsing .sily wzdluzne .. masa distrubution of .(okres) kolysan shift (of cargo) -przesuniccie ladunku toppling .sily oddzialujqce .dynamic . CARGO Forces acting on cargo sily dzialajqce nu ladunek longitudinal sliding przesuwanie wzdluifle - toppling force/ sila przewracajqca kobsanle poprzeczne transversal slldmg/ przesuwanle poprzeczne @ .sily Scinajqce .transvers -ruchy poprzeczne sliding -przesuwanie sic.amplituda ruchow .permissible .. kontenera) components -skladowe .skladowa statyczna effect of wind .non homogenous .dynamic .tension .7.acting .wysokoSC metacentryczna (GM) rolling (period) .frequency of .obciqzenie.homogenous .dynamic component -skladowa dynamiczna .shear . bedqce wynikiem .resultant .rozklad mas . sily powodujqce zeslizgiwanie sic ladunku - - - - - - .sily przesuwajqce.sily.dynamic .transversal -przyspieszenie poprzeczne .vertical .sily Sciskajqce .sliding .shoring .-jednorodny .sily przeciwne .sily poprzeczne .obciqzenie statyczne motions -ruchy .skladowa dynamiczna .przyspieszenie poziome .zawalenie sic (np.static component .sily przewracajqce .transverse .obciqkenie dynamiczne ..sila tarcia.adverse .sily dynamiczne .ruchy wzdluzne .naprgzenie .sily dopuszczalne .coefficient -wspolczynnik tarcia load .sily odksztalcajqce .przewracanie (np.longitudinal .longitudinal -przesuwanie sic wzdluzne .sily .static - - - - - - .longitudinal .efekt naporu fa1 (wchodzqcych na poklad) forces .efekt dzialania wiatru effect of green seas .vertical -przyspieszenie pionowe centre of motion .vertical -ruchy pionowe . tarcie - - .cz~stotliwoSC ruchow .skladowa statyczna .horizontal .sila ciczkoSci .amplitude of .sily pionowe acceleration -przyspieszenie excessive .niejednorodny - friction . kontenera) - - - - .transversal -przesuwanie sig poprzeczne vertical pressure -nacisk pionowy vibrations -wibracje metacentric height .nadmieme przyspieszenie .gravity .static .longitudinal .

upper limit (UEL) . poiwiadczony certyfikatem --certificate -Swiadectwopotwierdzajqcestan odgazowania zbiomika (lub statku) .goma granica zapalnoici gazow flammability -latwopalnoSC flashpoint -temperatura zaplonu flue gas system . uzywany m.zezwolenie na wejicie (np. iskier flammable -zapalny..atmosfera zbiomika auto ignition . LADUNEK Cargo safety bezpieczenstwo ladunkdw antistatic additive .dwutlenek .roztwor piany gas .zakres palnoici (stqienie gazbw pomiqdzy dolnq a gomq granicq zapalnoici) limit.dyspersja (rozcienczanie.hydrocarbon . rozpraszanie) gazu. palny cargo -ladunek palny gas . skladu) .instrument do pomiaru stopnia wybuchowoSci atmosfery explosion .lower -- - - - - -- - limit (LEL) .tank .zatrzymywacz plomeni (ekran powodujqcy obnizenie temperatury plomienia.wskainik (indykator) gazu - - - -- - - -- - - .dodatek antystatyczny (substancje dodawane do produktow ropopochodnych.towary niebezpieczne declaration . wolny od gazu (np.autogenous -temperature -najnizsza temperatura samozaplonu combustable -latwopalne (materialy) gas indicator . nie powodujqcy zagrozenia eksplozjq .nieodgazowany freeing -odgazowanie (zbiornika lub statku) .atrnosfera nadajqca siq do oddychania .dolna granica wybuchowoici (DGW) .spryskiwacz (podlqczony do rurociqgu ppoz.gaz palny concentration -stqienie (koncentracja) gazow palnych -range . do schladzania pokladu) dioxide .flammable .respirable .czynnik pianotworczy solution .non free . latwopalny.in. do przestrzeni zamkniqtej) explosimeter .wqglowodor indicator .carbon . zbiornik) certified .wykrywacz gazow latwopalnych combustion .) zatwierdzone przez klasyfikatora do uzywania w atmosferze wybuchowej (patrz rowniez "intrinsically safe") atmosphere -atmosfera . metoda odgazowania zbiornikow .najnizsza temperatura samozaplonu .czynnik pianotworczy concentrate .dwutlenek wqgla emergency tow chafe chain . lower (LFL) .deklaracja towarow niebezpiecznych --manifest -manifest ladunkow niebezpiecznych deck sprinkler .atmosfera palna -monitored atmosfera monitorowana (kontrolowana pod wzgl. walkie-talkie itd. do poziomu nizszego.ladunki niebezpieczne goods . niz temperatura zaplonu gazu obojqtnego z drugiej jego strony) screen .eksplozja -proof . istniejqcej z jednej jego strony. zapobiegajqcy rozpryskiwaniu siq np.vowietrze tloczone do zb.spontaneous .zapalenie samorzutne dangerous -niebezpieczny -area -obszar niebezpiecmy (zagrozony eksplozjq na statku) cargoes .odcinek lancucha dolqczonego do holu awaryjnego entry permit .(statek.gaz concentration -koncentracja (stqzenie) gazu -detector -wykrywacz gazow (w zbiornikach) dispersion .goma granica wybuchowoici (GGW) explosive limits -granice wybuchowoici flame -plomien arrester .narzqdzie lub sprzqt atestowany.ekran przeciwogniowy.spalanie .free . upper (UFL) . ladunkowych poprzez rurociqgi gazu obojqtnego -free -odgazowany.system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana (stosowana do cel6w gainiczych) compound . uniemozliwiajqce gromadzenie siq elektrycznoici statycznej) approved type (equipment) -wyposazenie (latarki. zbiomik) odgazowany.dolna granica zapalnoici gazow limit.7.samozaplon temperature .

zapalny cargo -ladunek latwopalny inhibited cargo certificate (ICC) .maksymalne dopuszczalne cibnienie nastawcze zaworu odciqzeniowego naked light -ogien otwarty noxious .goods .Miqdzynarodowy morski kod towarow niebezpiecznych - - - - - -- ' - - - intrinsically safe -(urzqdzenie) skonstruowanew sposob bezpiecmy.iwiadectwo poddania ladunku dzialaniu inhibitora inhibitor .zawor bezpieczenstwa static electricity -elektrycznoSC statyczna treshold limit value (TLV) -maksymalne stqzenie szkodliwych dla zdrowia gazow.wprowadzenie gazu obojqtnego do przestrzeni zbiomika incendiary spark . ladunki szkodliwe vapour . w atmosferze zbiornika) -deficiency .tlen analyser (meter) .pockets of -tzw. par.mieszanina gazow . czynnik hamujqcy inert condition .rurociag odprowadzajqcy pary vaporizer -odparowywacz ventilator -wentylator.system gazu obojqtnego inerting . latwopalny cargo -ladunek latwopalny .source of .auto.system dystrybucji gazu obojqtnego --generator -wytwornica gazu obojcmego --plant -wytwornica gazu obojqmego --purging -przedmuchiwanie gazem obojqtnym inert gas system (IGS) .azot ozone depleting substances (ODs) .iskra zapalajqca inflammable -palny. CARGO mixture .vent lines przewody wentylacyjne do usu- (w zbiornikach i ladowniach) wania gazu .miernik zawartoici tlenu w atmosferze -content .irodlo zaplonu incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.izolacja paroszczelna -cock . przy ktorym ludzie mogq pracowaC bezpiecznie przez 8 godzin dziennie.pary szkodliwe nitrogen .zawartoiC tlenu (np.gazy lome gastight . wywietrznik.szkodliwy .zaplon .substancje niszczqce ozon oxygen .podrqcznik procedur i organizacji pressure/vacum valve (PN valve) -zawor cihieniowo prozniowy safety tag -wywieszka (tablica. zapalny.samozaplon .7.inhibitor.gazoszczelny gauze screen -przeciwiskrowa oslona siatkowa hydrocarbon -wqglowod6r compound .zawor odpowietrzajqcy -main -magistrala odprowadzania par (ladunku plynnego) -pipe . przez 5 dni w tygodniu vapours (vapors) -pary -barrier . azot) distribution system . mgiel.gaz w~lowodorowy .towary szkodliwe. przywieszka) ostrzegawcza safety valve .mieszanina wqglowodorow -gas .highly -latwopalny storage .sklad materialow latwopalnych insulating flange -polqczenie kolnierzowe 1%dowych i statkowych urzqdzen przeladunkowych zawierajqce uszczelkq zapobiegajqcq przeplywowi elektrycznoici statycznej ~nternationalMaritime Dangerous Goods Code (IMDG) .siarkowodor (H2S) ignition .okreblenie stanu zbiornika (wypelnionego gazem obojqtnym) inert gas (IG) .brak dostatecznej (do oddychania) iloici tlenu [< 19%] level -poziom tlenu w zbiomiku Procedures and Arrangements Manual (P&A Manual) ..purging (displacement) . kieszenie zawierajqce gaz - - .gaz obojqtny (np.system wentylacyjny (odgazowywania zbiomikow ladunku plynnego) - - - .volatile . samoistnie bezpieczne (nil emitujqce ciepla lub iskier) materials hazardous only in bulk (MHB) materialy niebezpieczne tylko w ilobciach masowych maximum allowable relief valve setting (MARVS) .saturated -wqglowodor nasycony hydrogen -wodor sulphide .wypieranie gazu (metoda odgazowywania zbiornikow) . nawiewnik venting system .

kwas borowy bromine .amoniak ammonia.amoniak bezwodny amyl hydride .butadien butane .benzen benzoic derivative pesticides -pestycydy .siarczan dwumetylowy dioctyl phthalate .cyjanki nieorganiczne cyanides organic -cyjanidy organiczne dextrose solution .eter dwuetylowy diethyl ketone .acetonitryl acetophenone .tlenki alifatyczne aliphatic silicates -krzemiany alifatyczne alkalis .dwutlenek wegla carbon monoxide .butan butane-propane mixtures -mieszaniny butanowo-propanowe butylenes -butyleny carbinol .chloroarseny chloroethane .Chemical and gas cargoes ladunki chemiczne i gazy acid .ftalan oktylu dipropylene glycol -glikol dwupropylenowy divinyl .chloroetan chloroethylene -chloroetylen chlorophenols .parowanie (tu: ladunku) boil-off temperature -temperatura wrzenia boiling temperature -temperatura wrzenia acetaldehyde -aldehyd octowy acetic acid -kwas octowy acetic anhydride -bezwodnik octowy acetonitrile .spirytus rektyfikowany columbial spirit . bromek metylu butadiene .pochodne kwasu benzoesowego bivinyl .roztwor dekstrozy diethanolamine .chlorany chlorinated hydrocarbons -weglowodory chlorowane chlorine .acetofenon acetyl chloride -chlorek acetylu acrylamide solution -roztwor akrylamidu acrylic acid -kwas akrylowy acrylonitrile -akrylonitryl adipanitrile -nitryl adipinowy alcohols .alkohol aldehydes -aldehydy aliphatic amines -aminy alifatyczne aliphatic esters -estry alifatyczne aliphatic ethers -etery alifatyczne aliphatic oxides .amoniak i jego zwiqzki boil-off .aldehyd aminoethane .etan ethanol .dwuetyloketon diethyl sulphate .alkohole alcohols mixtures . etyloamina ammonia .chlorofenolany cyanides inorganic .siarczan dwuetylowy dimethyl formamide -dwumetyloformamid dimethyloamine -dwumetyloamina dimethylmethane -dwumetylometan dimethyl sulphate .alkohol metylowy (o duzej czystoki) chlorine .azydki benzene .dwuwinyl ethane .chlor chloroarsines .dwuwinyl.chlor chlorites -chloryny chloroacetates -chlorooctany citric juice -kwasek cytrynowy colonial spirit . anhydrous .eter etylowy ethyl alcohol .mieszanka alkoholi aldehyde .arsenowodor azides .kwas acrylamide -akrylamid alcohol .etanol ethene .brom bromates -bromiany brominated hydrocarbons -weglowodory bromowane bromomethane -bromometan.siarczki wegla camphor oil -olej kamforowy chlorates . erytren boranes -borowodory boric acid .dwuetanoloamina diethyl ether -eter etylowy diethylene glycol -glikol dwuetylenowy diethyl ether .tlenek wegla carbon sulphides .zasady ally1 alcohol -alkohol allylowy ammonia and compounds .alkohol etylowy .eter ethyl eter .karbinol carbon dioxide .etan ether .chlorofenole chlorophenates .pentan aromatic esters -estry aromatyczne aromatic ethers -etery aromatyczne arsine .aminoetan.

nitrofenole osmium tetroxide .fosforowodor picrates -pjkryniany pyridines -pirydyny propane .dwutlenek siarki sulphur oxide .siarkowodor hypochlorites -podchloryny iodinated hydrocarbons -jodowane wqglowodory isocyanates -izocyjaniany isopentane .fluorooctany freon .ponowne skraplanie rodenticides -rodentycydy saturated vapour pressure -ciinienie par nasyconych semi-pressurised gas carrier .7.skroplony gaz ziemny liquefied petroleum gas (LPG) -skroplony gaz ropopochodny mercaptans -merkaptany metal carbonyls -karbonylki metali methane (LNG) .chlorek winilidenu wood alcohol -spirytus drzewny wood spirit .gaz skroplony containment system .czterotlenki osmu oxalates .azot nitrogen oxides .izopropyloamina ketones -ketony lead tetraethyl .fenetol phenols .cyjanowodor hydrogen sulphide .czteroetylek olowiu lead tetramethyl -czterometylek olowiu liquefaction .gazowiec polcisnieniowy stibine . all isomers -pentany wszystkie izomery pentene -penteny perchlorates -nadchlorany perchloromethyl-mercaptan .fluor fluoroacetates .skroplenie gazu liquefied gas .szczawiany pentanes.fluorki fluorine .propadiene mixtures .tlenek siarki teluru tellurium hexafluoride .propan propene .germanowodor halogenated cyyanogens -halogenocyjany hydrocarbons -wqglowodory hydrogen cyanide .nadtlenki phenetole .fosforki phosphine .fenole phosphides .terpentyna vinyl chloride .freon fully refrigerated gas carrier -gazowiec w pelni chlodzony fumigants -fumiganty germane . CARGO - -- ethylamine -etyloamina ethyl chloride .gazowe czynniki chlodzqce reliquefaction .antymonowodbr sulphides .naftalen nitrates .izopren isopropylamine .tlenek etylenu fluorinated hydrocarbons .spirytus drzewny .propen propylene -propylen propylene oxide .azotany nitrites .chlorek winylu vinyl ethyl ether -eter etylowinylowy vinylidene chloride .siarczki sulphur dioxide .metan (skroplony gaz naturalny) methanol .chlorek etylu ethylene -etylen ethylene glycol -glikol etylenowy ethylene oxide .sz~ciofluorek tricresylphosphate turpentine .tlenki azotu nitrophenols .metyloacetylenu-propadienu mieszaniny methylamine -aminooctan methylethylene methylethene methyl bromide -bromek metylu -- - methyl chloride -chlorek metylu monobromomethane monoethyloamine -monoetyloamina morpholine .tlenek propylenu refrigerant gases .metanol methyl alcohol -alkohol metylowy methylacetylene -metyloacetylen methylacetylene .weglowodory fluorowane fluorides .nitryle nitrogen .izopentan isoprene .azotyny nitriles .morfolina naphtalene .system ochrony ladunku gazu skroplonego liquefied natural gas (LNG) .nadchlorometylo-merkaptan permanganates -nadmanganiany peroxides .

Firefighting . Life raft . Safety of life at sea bezpieczenstwo iycia na morzu I.n p a d k i i rato\?nictwo morskie I I.ochrona srodowisha 14.o p u s ~ c ~ a nstatku ie 5.m a l c r a n i e poiarow 15. Enkironmental protection . Signalling equipment and p?rotechnics .ind?widualn> sprzet ratunkom? 7.q p r q t ochron? osobistej . Personal proteeti\ e equipment . Personal life sabing equipment . Launching and reco\ering .alarmowanie n niebezpiec~enstwie 8.wodowanie i podnos~enie (todzi) 6.pos~uhiwanie rato\anie i 13. Launching appliances .betpiec/enst\o 17. Rlarine accidents and sahage .t o d i ratunhowa i ratownicza 3. Life boat and rescue boat .dzialania Smiglowca S 4 R 12. Rledical first aid . 4bandoning the ship .s p r q t s?gnalirac?jn? i pirotechnicm? 9.S-\R helicopter operations .p i e r w s ~ a ponloc med?crna 16. CAR and IAXlS-\R .u r r q d ~ e n i a \odonania do 4.morskie s?stem? ewakuaujne 10.tratwa ratunkowa 2.8. U a r m i n g i n distress . Safet? . l l a r i n e e\acuation qstems .

stabilizator container lid/ pokrywa pojemnika emergency pack/ wyposaienie away j n e Itratw~l ije raft instruction leaflet/ nstrukcja obslugi t r a w drogue.8.taima odblaskowa radar reflector/ ment/ SART seat/ l y deszczowej gniazdo transpondera SART 1 lower inflatable chamber/ dolna komora plywalnoiciow kieszed wodna. sea anchor. dryfkotwa life rafl container .pojemnik tratwy storage cradle/ loie tratwy faleri hydrostatic release unit zwalniak hydrostaryczny graduated drinking vessel/ miarku do painter line/ zapadka zwalniajqca shackle/ szakla water inlet/ wlot wody manual release mechanism/ mechanizm zwalniania recznego szakla /I . SAFETY OF LIFE AT SEA I Life raft tratwa ratunkowa exterior light/ canopy/ reflective strip/ Swiatlo zewnetrzne namiqt .

zestaw do lowienia ryb .komora wypomoiciowa canopy -namiot (tratwy) arch . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Liferaft -tratwa ratunkowa life saving equipment .stacja przeglqdow i atestowania tram .tratwa wodowana za pomocq hrawika .open -tratwa otwarta -weatherproof valise -pojemnik tratwy odpomy na warunki pogodowe .tratwa pneumatyczna .wlaz . kotwica plywajqca . lodzi) .coroczny przeglqd tratwy capacity -pojemnoSC tratwy container -pojemnik (tratwy) ..floating -tratwa unoszqca siq na wodzie .linka do przyciqgania t.reversible -tratwa dwustronna .fiberglass pojemnik tratwy z wlokna szklanego .latarka elektryczna -emergency pack -pojemnik ze sprzqtem awaryjnvm .Srodki ratunkowe life saving service .righting strap .plug -korek spustowy -racks .komora wypomoSciowa .operating cord .rigid -sztywny pojemnik tratwy . zrzucana (za burtg) .stelaz do tratw .zawor podlogowy -hatch .wiosla -painter (line) .lifting eye -zaczep (ucho) do podnoszenia t.paddle .mieszek.linka operacyjna .lina.exterior light .komora wypornoSciowa compartment -przedzial wypornoSciowy tube .osprzqt tratwy ratunkowej bellow .floor valve .t.sluzba ratownictwa iycia survival equipment .zestaw do napraw .linka do przytrzymywania pojemnika.linka chwytna (wokol t. lodzi lub tratwy bridle .first aid kit -zestaw pierwszej pomocy .davit launched .rain catchment -lapacz wody deszczowej .inflatable compartment .luk (podtrzymujqcy) namiot closure .zaslona zewnqtrzna namiotu t.air chamber valve -zawor komory wypornoSciowej -boarding ramp -podest (ulatwiajqcy wejScie do tratwy) -boarding ladder -drabinka (ulatwiajqca wejScie do tratwy) -buoyancy -plywalnoSC (tratwy) chamber .inflating -napelnianie (siq) tratwy . komora wypomokiowa inflation -nadmuchiwanie (tratwy) . pompka (do dopelniania komor wypomoSciowych) bowsing line .reflective tape -taSma odblaskowa .kieszeh wodna.emergency rations -racje iywnoiciowe . .dryfkotwa - - - - .lina chwytna (wokol t.indoor light .Swiatlo wewnqtrzne . lodzi) lifeline .throw overboard .zewnqtrzny fartuch .zawor zwrotny .safety valve .water pocket . tu: linka operacyjna ..sea anchor .wyposazenie ratunkowe liferaft -tratwa ratunkowa -annual -sewicing .przedzial wodoszczelny.gas cylinder -pojemnik.falen.bezpieczny n6z plywajrlcy -drinking water vessel -naczynie z miarkqdo racjonowania wody .buoyant safety knife . . butla z gazem grabline .zawiesie.krqzek ratunkowy z linkq retrieving line . stabilizator tratwy powietrzem - - - - -- - - - - ------ - liferaft (fitting) .Swiatlo zewnqtrzne .outside courtain .8.non-retum valve .inflatable .electric torch .Swiatlo zewnqtrzne .pasy sluzqce do odwracania przewroconej tratwy -righting line .rescue quoit with line .selfrighting . .rigid -tratwa ratunkowa typu sztywnego . pas sluzqcy do odwracania przewroconej tratwy .namiot .waterborne -tratwa zwodowana liferaft (construction) -konstrukcja tratwy ratunkowej . strop (do wodowania tratwy za pomocq hrawika) -buoyant lifeline -ratunkowa linka plywajqca .inflation hoses -wqze do napelniania kom6r .drogue -dryfkotwa.observation slot -kolnierz obserwacyjny .outdoor light .zawor bezpieczenstwa -tent .tratwa samoprostujqca servicing station .pneumatic -tratwa pneumatyczna -valise -pojemnik tratwy ratunkowej .repair kit .inflatable chamber .fishing tackle .radar reflector -reflektor radarowy .

securing pin/ trzpieri zabezpieczajqcy releasing arm/ ramie zwalniajqce 1 steering tower/ kiosk sternika 1 rigid inflatable fast rescue boat stybka. SAFETY OF LIFE AT SEA Lifeboat lddi ratunkowa buoyancy tanW oar/ gunwale clamp/ obejma krawedzi burty linka chwytna life boat cross section przekrdj lodzi ratunkowej keel seat/ gniazdo stepki keel stop/ foam buoyancy tanW zbiornik gunwale/ lawa poprzeczna water tanW zbiornik wody side benches/ lawy boczne 3 remote release hooks haki zdalnie zwalniane floating block shackle/ hook/ hak / / uchwyt przyobiowy L rubber fender/ odbojnica gumowa bilge hand rail/ T1 fdod tank/pojemnik na iywnodi .lddi ratunkowa swobodnego wodowania..' . pdlsztywna iddi ratownicza free fall lifeboat . lddi zrzutowa .engine foundation/ fundament silnika k e e l / stepka .8.

motorowa l6di ratunkowa .handrail .buiscuits .air case .inflated .wlokno szklane boat -lodi z wlokna szklanego laminate .stqpka -plate -plyta stqpki rail .drain .motorowa lodi ratunkowa propulsion .rowlock chock -zdwojenie przydulkowe .outboard .bottom boards .rigid inflatable fast .rowlock plate .buoyancy -plywalnoiC.sztywna.silnik lodziowy lodi ratunkowa o -mechanically propelled napqdzie mechanicznym .l6di wioslowa .16dz ratunkowa odkryta .semi rigid -polsztywna lodi ratownicza lifeboat equipment -wyposazenie lodzi r.lodi ratownicza typu sztywnego .linka holownicza .towing -lawa holownicza (na lodzi) .non-powered boat -lodz bez napqdu mechanicznego -propeller gear -rqczne urzqdzenie napqdowe lifeboat (type) .silnik boat .lodz r.enclosed .metalowa 1odz ratunkowa . podloga .lawka poprzeczna lodzi tank .8.open .laminat z wlokna szklanego food locker -pojemnik na iywno6C hook .lifting .mala lodka.lo& ratunkowa zakryta .kiosk stemika .rowboat .hand-propelled - -- - - - - -- - - - - - -- -- -- -- .pulling boat .fast .self-righting -lodi samoprostujqca siq .czerpak .lodi niewywrotna motor .bailer .lodz skladana -free-fall lodi wodowana swobodnie (zrzutowa) .water .(tu) suchary .siekierka.lodz ratunkowa w pehi zakryta -partially -lodi czqkiowo zakryta .zbiornik powietrzny koncowy .folding .gqbka (do zbierania wody) .dinghy .stepka boczna (lodzi ratunkowej) lifeboat (construction) -konstrukcja lodzi r.uncapsizing boat .topping-up pump -pompka dopelniajqca (komory wypornoSciowe tratwy) .otwieracz do puszek (konsenv) .czerpak do wody .16di ratunkowa air bottles -butle powietrza air vents -wywietrzniki bilge grab rail -porqcz przystepkowa fibre .sea anchor cord .lodi ratunkowa o napedzie rqcznym .hak lodzi .wl6kno . ponton pneumatyczny .lifeboat engine . toporek .air .metallic .rgczne urzqdzenie napqdowe (lodzi) --- - - - - - .bailer .szybka lodz ratownicza .steering tower . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .inflatable -lodi pneumatyczna .tow rope .fire-protected freefall -ognioodporna lodz wodowana swobodnie (zrzutowa) . nadmuchiwana . pneumatyczna lodz ratownicza .pontoon -pontonowa lo& ratunkowa .silnik przyczepny -propelled lifeboat.end . .motorowka dinghy -ponton z doczepnym silnikiem lifeboat .bilge handrail -uchwyt przestepkowy .slabe ogniwo -whistle . .side seat .self-bailing boat -1odz samoodwadniajqca siq .rowing-boat -lodi wioslowa .porqcz .lodi wioslowa .fuel -zbiornik paliwa .totally enclosed -lodz calkowicie zakryta .rigid .hak do podnoszenia glass reinforced plastic (GRP) .glass .(typ) lodzi ratunkowej .lawka boczna .zbiornik .zbiornik wypornoiciowy .napqd silnikowy rescue boat -lodz ratownicza .sponge .side bench . .jednostka (16dz lub tratwa) ratunkowa .okucie gniazda dulki .thwart .survival craft .lawka .weak link .zbiornik wypornoiciowy -bank (bench) .buoyancy -zbiomik wypornoiciowy .collapsible boat .fully .tin opener .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym keel .lawka burtowa (w lodzi) .axe .linka dryfkotwy signalling mirror -lusterko sygnalizacyjne .zbiornik wody (pitnej) lifeboat (propulsion) -napqd lodzi r.lodz skladana .hand-operated propeller .piyty podlogowe.self-righting double-hull -16dz ratunkowa samoprostujqca o podwojnym poszyciu . wypornoiC -buoyancy foam -pianka wypomoSciowa .otwor spustowy w dnie lodzi .gwizdek - Lifeboat .

Totaly enclosedfree fall lifeboat .calkowicie zarnkni@a zrzutowa external light/ reflektor radarowy lifeb.at rations/ lodziowe racje iywnoiciowe .

balika do oleju .gqbka .szakla holownicza .sponge .holowniczy falen lodziowy .lamp . zeSlizg lodzi ratunkowej .sea anchor .-tackle .sea-biscuits .otwieracz do puszek .search lights -reflektory szperacze .reflektor r.crutch .trail line .folding tiller . aktywny .lina holownicza .torch . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU -biscuit tin -puszka na suchary -boat charts -mapy szalupowe .halyard .odbojnica lodzi .bosaki -buoyant -nietonqcy.tin opener .hook -bosak lodziowy .towing painter .reflektor (pot.compass -kompas lodziowy .swifter .lina podstgpkowa .towrope .skate -zeilizg lodziowy.rumpel .taima odblaskowa (np. plywajqcy .system spryskiwania zewngtrznego lodzi .odbojnica (gumowa) lodzi .-blade .boat hooks .grasp .pioro wiosla -buoyant -wioslo plywajqce .wioslo .suchary szalupowe .oil bag -worek do rozprowadzania oleju (na powierzchni morza) .rumpel z przedluiaczem . pokrowiec lodzi .hol.storm oil tank .falen .retro-reflective tape -taima odblaskowa .kotwica plywajqca .bow - --- .czerpak .hand pump .oar .cradle .passive -reflektor r.wioslo sterowe .system spryskiwania zewngtrznego lodzi - .brezent lodziowy. pasywny .no2 z plywajqcq rgkojeiciq .drogue -drykotwa .leak screw -korek spustowy .reflective tape . ploza burtowa .czerpak do wody .with buoyant handle .lodziowe racje iywnoSciowe .quoit -plywajqcy krqzek (ratunkowy) .steering .korek spustowy w dnie lodzi .oarlock .folding knife . kotwica plywajqca .ladder .dulka .plywajqcy krqzek do podawania rzutki line .falen rufowy - - - - - - .linka pomocnicza dryfkotwy other lifeboat equipment -inne wyposazenie lodzi ratunkowych .n6z .rations .odbijacz linowy wok01 lodzi .spot light .paddle -wioslo lopatkowe .tu: oslony (chroniqce lodz przed uszkodzeniem w trakcie opuszczania) .latarka elektryczna .skids .falen dlugi .radar reflector .active .sprinkler system .hatchet .grab line . fa1 .bucket .Sruba napgdowa .internal air supply system .rowlock .skeet .painter .hauling line . lina holownicza .falen rufowy -plug .towing shackle .faleti dziobowy stern .fishing tackle -zestaw do lowienia ryb .zamknigty system obiegu powietrza (w lodzi zakrytej) .latarnia lodzi ratunkowej .listwa na burcie (po kt6rej zsuwa sig 16di ratunkowa) .talia falu . tratwy.drift anchor .zbiornik oleju do uSm.rgkojeSC (wiosla) .propeller .food rations -racje zywnoiciowe .pioro (wiosla) .storm oil .dipper .plozy.hak odrzutny . lina holownicza .fan .linka (rzutka) plywajqca .lina do holowania .bosaki lub kotwiczki .dulka .open hook . lina holownicza .rubbing strake .grappling hooks .olej do uimierzania fa1 .knife .trail line -plywajqca lina holownicza .rzutka nietonqca rescue quoit .oil can .fender .scissors .aft .-heaving line .tiller .rub rail . lodzi etc.lifeline -linka ratunkowa (asekuracyjna) woko1 kola.odbojnica lodzi .tripping line .towing hawser -hol.dryfkotwa.desalinator -urzqdzenie do odsalania wody .pompa rgczna .towline -hol. oslony burt lodzi. na Srodkach ratunkowych) .toporek .rubber . .odbijacz .n6z skladany .external water spray systems .cover .wiadro .sea painter .skates .drabinka lodziowa .8.: punktowiec) .dulka .reflektor radarowy .noiyczki .fa1 .

rama zurawiko double roler track/ podwcijny tor jezdny hydrostatic release u zwalniak hydrostatyc . SAFETY OF LIFE AT SEA .8.loie pokla owe tratwy deck cradles or Iiferaft d shackle/ szakla davit-launched life raft tratwa wodowana iurawikiem release gear/ urzqdzenie zwalniaj ce 4 tricing pendant. mantai \ hak lodziowp I bowsing-in tackle/ talia przytrzymujqca ilewing motor/ silnik obracania . manrope/ spustka. ' Launching appliances urzqdzenia do wodowania head block/ roller track gravity davits iurawiki grawitacyjne jezdne .

opuszczaC na wode appliances -urzqdzenia do wodowania device -urzadzenie do wodowania gear .stojaki zrzutowe (tratw) sling .fa1 .spustki (pot. szekla - - - - - - - (odcinek lancucha pomiedzy blokiem talii a hakiem) .end for end turning -przelozenie (odwr6cenie kierunku) liny talii .diwignia lifeboat slip way -pochylnia lodzi ratunkowej lifting (gear) -urz&enie do podnoszenia.padeye -zaczep piericieniowy -renewal date of wire falls -data wymiany lin talii .osprzqt do mocowania . tratwe).lina stalowa talii fall -talia .krqtlik .mechanizm zwalniajqcy (np.automatic gear . iodi z talii) operating equipment .zamiana koncow talii -turning date of wire falls -data obrocenia lin talii guide sheaves -rolki lkrqzki prowadzqce launch .hydraulic gear .fall .shackle .wodowaC (lo&.monkey line .hak do podnoszenia (np.tu: spustka.tricing line .tricing pendant .swivel .lancuch podtrzymujqcy .swing -iurawik obrotowy davit (loose gear) . mantal .glowica iurawika (zblocze gome) pedestal .wysokoiC podnoszenia.loze lodziltratwy deck-mounted storage . lodzi) (to) lift -podnosik lowering mechanism -mechanizm opuszczania release -zwolnienie .fastening fittings .arm -ramie (iurawika) -cleat .span (topline) -wiez spustkowa (pot. wy c i a -hook .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny -hydrostatic -unit (HRU) -z.mocowany do pokladu stojak na tratwy .urzqdzenie szybkiego z.chock legar lodziowy .szakla.gravity -iurawik grawitacyjny head .slip hook .lina do przyciilgania lodzi do bum .fall cover -pokrowiec na talie .halyard tackle -talia faiu .guy .Jacob's ladder . diwig.osprzet lluiny zurawika .lina talii zurawika . hydrostatyczny mechanism .8.urzqdzenie do wodowania system -urzqdzenia do wodowania lodzi lever .cradle .falls turned end-for-end -obracanie liny talii .talia lodziowa centrifugal clutch .frame -rama .: mantal) -wire .stem -iurawik rufowy .16dz zawieszona na iurawikach .szalupa launching.legar lodzi - boathife raft seat .remote releasing .life line . mechanizm podnoszqcy . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Launching appliances urzqdzenia do wodowania .lifeboat hoist -podnoinik lodzi ratunkowej .kolumna zurawika .sztormtrap .link . knaga collar -jarzmo iurawika craft .round bar .lazy painter -kr6tki falen .gniazdo zurawika stand -podstawa iurawika .zawiesie lodziowe -tackle . pot.tackle .bloki .suspension chain . winda.hak .takielunek.hook .free-fall trackway .lift .rozki do mocowania liny.zdalne zwalnianie .ogniwo .hak odrzutny .blocks .quick unit . mantal .gaja . olinowanie iurawik6w iodziowych . - - - - - .: toprik) .zeilizg (do wodowania swobodnego lodzi zrzutowych) -racks .spustka.bowsing in tackle -talia przytrzymujqca lodz cover -pokrowiec na talie iurawika .halyard .urzqdzenie do zwalniania (tratw) .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .manropes .iurawik obrotowy socket .bolce (przetyczki) zabezpieczajqce urzqdzenie zwalniajqce .spustka. mantal .zwalniak automatyczny gear safety pins .sprzglo odirodkowe davit -iurawik .

obsada lodzi ratunkowej .w. ratunkowej oarsman -wioklarz - - - - .sygnalizacja zakonczenia. opuicit ship! .gladki bgben w. .malniak.ewakuacja.rozklad alarmu lodziowego.. znajdujqca chanizm zwalniajqcy (np.poklad wyznaczony do obsadzania lodzi ratunkowych -hook handler -marynarz obslugujqcy hak lodzi . system zwalniania.alarm lodziowy muster . lodzi) -unit -zwalniak.uimierzak grzywacze fa1 (olejem) secure alongside -zamocowaC (lodi) przy burcie (to) tow .alarm Cwiczebny. takie: muster station boat -lodz deck -poklad lodziowy illumination -oiwietlenie pokladu lodziowego .rozklad alarmow practice muster . stanowisko alarmowe stations bill .sygnal alarmowy.certified lifeboatman -dyplomowany ratownik .lodz calkowicie wychylona za burte -at the embarkation deck -lodz na wysokoici pokladu obsadzania (wsiadania do lodzi) in stowed position . sygnat zakonczenia (alarmu) evacuation .lifeboatman . rozklad alarmu opuszczania statku --drill -alarm Cwiczebny opuszczenia statku station -miejsce zbiorki w alarmie lodziowymi opuszczania statku abandonment -opuszczenie statku alarm -alarm -bell ..alarm Cwiczebny (to) capsize -wywr6ciC sic dnem do gory fend (off) .swung out -lodz wychylona za burtg -waterborne .obsadzanie lodzi (tratwy) on the water .zbibrka (na alarmie) list .enter the .wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz .manewrowanie lodziq -back oars .czerpaC (czerpakiem) .stan zagrozenia -procedure -procedura postepowania w razie zagroienia signal .manning of a . lodziowa .zajqC miejsca w lodzi at full outreach position .embarkation deck .system . sygnal wzywania pomocy ending signal .lifeboat .(to) bail .boat .dmonek alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .grooved drum .w. opuszczanie statku.general emergency .czlonek obsady 1.powered lifeboat . .lifeboatllife raft commander .odpychaC lodi (to) row -wioslowaC quell waves .alarm ogolny -push-button -przycisk alarmowy signal .miejsce zbi6rki (w czasie alarmu). lodziowa bez zasilania 8.opuszczanie statku --- alarms and drills -alarmy i Cwiczenia abandon -pormciC.ilobkowany bqben w.urzqdzenie naprezajqce (line talii. Cwiczenia .urzqdzenie do podnoszenia rozbitkow z wody life boat crew . urzqdzenie zwalniajqce releasing gear -urzqdzenie zwalniajqce tensioning device . winda (tu: lodziowa) -brake -hamulec wciilgarki . me.holowaC tow aft -przygotowywaC 1odi do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie emergency . podejmowanie rozbitkow z jednostki w niebezpieczenstwie Jacob's ladder .sztormtrap Jason's ladder . SAFETY OF LIFE AT SEA - - - -- Abandoning the ship .lodi w pozycji marszowej (w pozycji zamocowania) .bail out -wybieraC (czerpakiem) (to) boat -plynqC lodziq drill .-lbdz zwodowana. zapobiegajqce powstawaniu lum) transmission gear -przekladnia winch -wciqgarka. lodziowa z zasilaniem .unpowered lifeboat w.smooth drum .sygnal alarmowy switch -wlqcznik alarmowy assembly station -miejsce zbiorki assembling point .lista (alarmowa) -station -miejsce zbiorki.dowodca lodzil tratwy .lodz na wodzie - - -- - - - - sig na wodzie boat manoeuvring .opuiciC statek! bill .

marszowafl lodzi (pozycja zamocowania) swing out davits (boats) .manual -zwolnienie rqczne (tratwy) . lodzi) z wody bowsing line . do pokladu .off-load system .hydrostatic -unit (HRU) .hydraulic gear .port side .pod obciqzeniem" Lifeboat launching wodowanie lodzi ratunkowej - - - - - - - boat at embarkation decW lodi przy pokladzie wsiadania lowering/ oouszczanie fall/ talia- - - waterborne boat/ l6di zwodowana - - - - - - -operating equipment -urzqdzenie do zdalnego zwalniania (tratw) .podnoszenie lodzi .starboard side .opuSciC lodz .zwalniak. urzqdzenie zwalniajqce scrambling net .hoist a in -wciilgn$ lodz na miejsce .non-loaded .remote releasing .manual -wodowanie rqcme the lifeboat (rescue boat) .lower .maximum load .lina do przytrzymywania lodzi przy burcie fully-loaded boat .quick unit -urzqdzenie szybkiego zwalniania .zwodowaC lodz ratunkowq (ratowniczrl) station .boat .prqdkoSC opuszczania of the boat .zwalniak h.halting a -zatrzymywanie iodzi (w trakcie opuszczania) .siatka (tu: ewakuacyjna) painter to the main deck -podaC falen na poklad glowny put in the leak screws -wkrqcik korki spustowe recovery .system zwalniania .stanowisko wodowania (lodzi) lifeboat ..lodz niezaladowana .on-load system .16di z lewej burty .odzyskanie. lodzi) .16dz ratunkowa .automatic -wodowanie automatyczne .siatka do podejmowania z wody rozbitkow slack fall .zmagazynowana energia kinetyczna stowed position .opuszczanie (iodzi) speed .system zwalniania (np.maksymalna masa (dopuszczalna przy podnoszeniu lodzi.wychyliC iurawiki (wychyliC lodzie za burtq) swung out position -16dz w pozycji wychylonej take off lashing .lodz z prawej burty lowering .lower -to deck level -opuSciC 1.opuszczanie lodzi net . podjqcie lodzi recovering -podnoszenie .pozycja .. .launching and recovering wodowanie i podnoszenie (tratwy.zwolniC mocowania - - ..system zwalniania .zdalne zwalnianie unit .opuSciC sztormtrap system . tratwy) .lodz w pelni zaladowana (to) launch -wodowaC (16dz.hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .prepare -przygotowak 1odz ratunkowq . tratwy) release -zwalnianie embarkation ladder .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny . tratwq) launching -wodowanie (lodzi.luzna talia slip knot -wqzel lawkowy stored mechanical power .lightest load -najmniejsza masa przy opuszczaniu .bez obciqzenia" .

kombinezon ochronny (chroniqcy przed warunkami pogodowymi) immersion suit -kombinezon ratunkowy donning .izolacja cieplna Personal survival equipment indywidualny sprzqt ratunkowy lrfebuoy chute/ zrzutma kota - - - -- "cziowlek za burtq" - - - immersion suit kombinezon ratunkowy - rescue light/--Swiatlo sygnalizacyjne - .horseshoe . (w ksztalcie podkowy) --with line .kolo r. kombinezon asekuracyjny - .zakladanie kombinezonu non-insulated suit .wodoszczelny water activated light .8.lampka pasa ratunkowego straps .Srodek ochrony cieplnej waterproof -nieprzemakalny.gwizdek do pasa ratunkowego life-float -plywak ratunkowy life-ring .piawka Swietlna @rzy kole ratunkowym) water-resistant -wodoodporny work and protective suit -kombinezon roboczo-ochronny.taimy (do wiqzania) pasa r.ochrona cieplna -protective aid (TPA) .protection .kolo ratunkowe life vest -kamizelka ratunkowa luminous buoy -kolo ratunkowe z lampkq survival -przetnvanie.sprzgt ratunkowy skid-launched freefall craft . przeiycie craft .zrzutowa lodz ratunkowa survival suit . termiczny insulation . . SAFETY OF LIFE AT SEA Personal life-saving equipment indywidualny sprzqt ratunkowy anti-exposure suit .Swiatlo aktywowane przez wode (np.kaptur . -buoyancy -plywalnoSk pasa ratunkowego collar -kohierz front -przod pasa ratunkowego .hood . w kamizelce ratunkowej) water light .kolo ratunkowe z plawkq dymnq -light and smoke lifebuoy -kolo ratunkowe z piawkq iwietlno-dymnq life-jacket -pas (kamizelka) ratunkowy -buckle .secure line with a snap .stroj (kombinezon) ratunkowy -bag -torba na Srodek ochrony cieplnej .pas z karabinczykiem velcro fasteners -talmy mocujqce typu "rzep" -watertight zipper -wodoszczelny zamek blyskawicmy survive -przetnvak.lodz ratunkowa equipment .wearing -zakladak pas ratunkowy whistle .koio ratunkowe z linkq with a smoke-signal .kombinezon ratunkowy bez izolacji cieplnej unpacking -rozpakowanie kombinezonu life buoy -kolo ratunkowe .inflatable -nadmuchiwane pasy ratunkowe lamp . przezyC swimming -piywanie thermal -cieplny.klarnra (zapinajqca) pasa r.lampka pasa ratunkowego light .gloves -rekawice .

sygnak optyczny.wspoirzgdne miejsca wypadku. EPIRB) alarm -alarm.przepisy dot.life saving .radio urgency . wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .przekazywaC foniczny sygnal wzywania pomocy signal -sygnal .alarm .cz~stotliwoSklqcznoSci w niebezpieczenstwie -signal .sygnal ratunkowy -visual .radiowy sygnal wzywania pomocy .nature of -rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy procedure -postqowanie w wypadku wzywania pomocy . s.fonicmy sygnal wzywania pomocy .sygnal alarmu switch -wlqcmik alarmu -system .macmik banvny.instalacja alarmowa alert . barwnik stosowanyjako sygnal wzywania pomocy - - - - emergency frequency -czqstotliwoSCalarmowa emergency position radio beacon -radioplawa awaryjna. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Alarming in distress -alarmowanie w niebezpieczenstwie activate-uaktywniai.radiowy sygnal pilnoici.sygnal wzywania pomocy dye marker .radiowy sygnal bezpieczenstwa . uruchamiak (np.emergency .sound .sygnal diwiekowy - - - - - - - - - .radioplawa VHFiIMF distress -niebezpieczenstwo.radio safety .aural distress .lusterko sygnalizacyjne procedure .sygnal diwiqkowy .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy device -urzqdzenie alarmowe . sygnalizacji.sprzqt sygnalizacyjny lamp .radio distress .sygnal alarmowy .sygnal Swietlny wzywania pomocy message -komunikat niebezpieczenstwa .Mayday .Mayday . stan zagrozenia call . wizualny .radio frequency . sygnal ponaglenia signalling .alarm batteryless telephon -telefon bezbateryjny buoyant VHFNHF marker beacon . awaryjna radioplawa pozycjonujqca (lokalizujqca) emergency receiver .radioodbiornik awaryjny flashlight -latarka bateryjna hand-held walkie-talkie (portable)-rqcmy radiotelefon UKF (to) relay -przekazywak .sygnalizacja -code -kod sygnalizacyjny equipment . sygnal alarmowy -bell . procedury sygnalizacji signal .wezwanie pomocy.sygnal . zdarzenia niebezpiecznego -flag -flaga wzywania pomocy niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoSk -light .lampa sygnalizacyjna -methods -metody sygnalizacji mirror .hand-operated general -push button -przycisk alarmu ogblnego -hooter -buczek alarmowy signal .sygnal niebezpieczenstwa .8.

8.- 111 \ zewnctrzna parachute/ spadochron flare composition/ sygnalizacyjny $re cap/ nakrctka plastic coated steel tube/ rura stalowa powlekana zawlec~kaiglicy striker mechanism/ mechanizm iglicy .emergency smoke marke dawka s'wietlno-dymna "czlowiek za burtq " buoyant orange smoke signal/pomarahczowa sygnalizacyjna plawka dymna igniter cord/ linka hand-held red distress flare/ rgczna ratunkowa pochodnia czenvona hand-held distress signal rockel/ rgczna ratunkowa rakieta spadochronowa 11 flare composition/ 1 '. SAFETY OF LIFE AT SEA r Pyrotechnics and signalling equipment -pirotechnika i sprzet sygnalizacyjny I nun overboard marker .

rakieta spadochronowa star signal -rakieta sygnalizacyjna.distress flare .pirotechnic pirotechniczny grodek sygna- -- - -- lizacyjny.Swiatlo samoaktywujqce rocket -rakieta.light .sygnal dymny -- - - - - Line throwing apparatus aparat do strzelania rzutek Source: Pains . plawka dymna .lifeline .parachute -rakieta sygnalizacyjna. Srodek wzywania pomocy . raca apparatus -wyrzutnia linki ratunkowej .- .gwiazda self-ignition Light -samoczynnie zapalajqca sig plawka do kola slow-burning -wolno palqcy.pistolet sygnalizacyjny z kolorowymi rakietami -hand (sygnalizacyjna) pochodnia rgczna.sygnal 8. p.flara. markery banvne) flame and smoke floats -plawki plomieniowe i dymne flame floats -plawki plomieniowe flare .self activating smoke samoaktywujqca sig plawka dymna .life-saving -s . pistolet sygnalowy . flara rgczna floating lights .Swiatlo pirotechniczne signal .generator dymu marker -plawka dymna signal .Signalling equipment and pyrotechnics -wyposaienie sygnalizacyjne i pirotechniczne buoyant -plywajqcy dye markers -banvniki sygnalizacyjne (proszki banviqce wodg.sygnaiy wzywania pomocy .spadochronowa rakieta sygnalizacyjna .self-igniting light . manoverboard markerplawka Swietlno-dymna "czlowiek za burtq" parachute distress signal -rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) parachute flare .pochodnia .rakieta do podawania rzutki ratunkowej -line -linka ratunkowa (wystrzeliwana za pomocqrakiety) -parachute flare .flara ratunkowa .flare pistol with colour-coded signal .sygnal dymny (plywajwy).Vessex Lld sleeved end/ konc (rzutki) z oslonkq marker light strobe/ sygalizacyjne dwiatlo stroboskopowe . trudnopalny smoke -dym candle .flare pistol . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .smoke -(buoyant smoke -) .rakiemica.Swiatla plywajqce life buoy light -plawka Swietlna ratunkowa lifeline-throwing apparatus -wyrzumia (miotacz) linki ratunkowej line-throwing apparatus -wyrzumia linki ratunkowej man over board buoy. rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) pyrotechnics -pirotechniczne Srodki sygnalizacvine .Swieca dymna generator .

8. SAFETY OF LIFE AT SEA I deck mounted slide container/ 7 -intei$ace structure/ poiqczenie rgkawa z wejiciem \coverplate/ pokrywa -evacuation chute/ vertical descent system (VDS) or chute system/pionowy system ewakuacyjny system z rekawem ewakuacyjnym muster station/ miejsce zbiorki life raft container racks/ stojak na pojemniki tratw k .

komora wypornoiciowa .zeilizgiwanie sig.deployment handle -diwignia do uruchamiania systemu MES . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Marine evacuation systems morskie systemy ewakuacyjne chute .ewakuacja "suchq stopq" .sliding path .zsuwnia.pneumatyczny.operating sequence .main tubes . system z rqkawem ewakuacyjnym - - - .linka operacyjna platformy slide .inflatable .floating platform -platforma plywajqca .linka do cumowania (tratwy do platformy) -retrieving liferaft -podcislganie tratwy do burty lub do platformy .wqze do napelniania systemu .single-track .diwignia operacyjna .skrzynia do przechowywania zeilizgu -stowage container -pojemnik systemu MES operation .taima odblaskowa -remote release system -system zdalnego zwalniania . napelniany gazem .operating handle .inflation hoses .track .zeilizg z jednq iciezkq . nadmuchiwany.reflective tape .sliding down . zsuwanie siq po zehlizgu .dual-track -zeilizg z podwojnq iciezkq .outboard door -d r m i zewnqtrzne (pojemnika) -platform -platforma (plywajqca) - - - - control line .konstrukcja morskiego systemu ewakuacyjnego . system z rqkawem ewakuacyjnym evacuation -ewakuacja -time .deployment . zeilizg pionowy (tu: ewakuacyjny) system -pionowy system ewakuacyjny.glowne rury konstrukcji .d r m i wewnqtrzne pojemnika systemu .szybka ewakuacja MES construction .silownik pneumatyczny otwierajqcy d r m i pojemnika MES .6ciezka zehlizgu .obsluga morskiego systemu ewakuacyjnego .slide -zeilizg ewakuacyjny .inner door .rapid .dowbdca platformy .zeilizg -ejecting pusher bag -poduszka (pneumatyczna) wypychajqca zeilizg (z pojemnika) -release lever -dzwignia zwalniajqca zehlizg -deployed .buoyancy tube .buoyancy compartment .icieika zeilizgu vertical descent system (VDS) -pionowy system ewakuacyjny.zeilizg rozwiniqty -packed . kolejnoSC wykonywania czynnoici -platform leader .8.przedzial wypornoiciowy .sekwencja operacyjna.rozwiniqcie (systemu ewakuacyjnego) .dry-shod .extender boom ram .retaining line .czas ewakuacji .zeilizg zwiniqty stowage box .

lezeC na burcie (o statku) loss . przez napor fa1 (o statku) (to) capsize -wywr6ciC siq dnem do gory collided ship . nieuszkodzony lie over -mieC przechyl.zagrozenie dla zeglugi hazardous floating object.zetknqi sic.(to) provide .mine .damage . kolizja .maritime inquiry .explosion .person missing .obiekt plywajqcy (stwarzajqcy zagrozenie dla zeglugi) hijacking attempt -pr6ba ponvania high and dry -(statek) calkowicie wynurzony (stojqcy na mieliinie) hit the beach .total .actual -faktyczne niebezpieczehstwo . sprzqt przez fale) consequences of accident -skutki wypadku -reduce to a minimum -ograniczyk skutki wypadku do minimum contact . uderzyC .vessel missing -zaginiqcie statku (to) endanger -narazaC na niebezpieczenstwo engine failure .grunt.constructive total .rozlew olejowy .obiekt plywajqcy obstruction -plywajqca przeszkoda flotsam -resztki ladunku z zatopionego statku unoszqce siq na wodzie flooding -zalewanie (to) forge . i6C na dno ground .niebezpieczenstwo spowodowane minami dead ship .statek bez zasilania.strata calkowita konstruktywna - - - .grounding -wejicie na mieliznp .bezpoirednie niebezpieczenstwo . na mielihie alist -przechylony na burtp allision .calkowita strata statku .udzielaC pomocy . floating -plywajqcy logs -plywajqce logi (klody) drewna -object . dotknq6 dna hard and fast -(statek) mocno siedzqcy na dnie hazard -niebezpieczenstwo -to navigation .podnoszenie wrak6w z duiych glpboko6ci derelict .awaria silnika.zderzenie statku plynqcego i stojqcego assistance -pomoc . nabrzeza) crash -ulec katastrofie back manoeuver . wykrzywienie. plywajqcy wrak disabled . dotknqt (np.uszkodzenie .man (person) overboard .strata statku .collision . defekt silnika engine trouble -problem z silnikiem.zaginiqcie osoby - - ship lost .considerable damage to ship -znaczne uszko- - - dzenie statku .statek niezdatny do zeglugi disaster -katastrofa distressed vessel -statek w niebezpieczenstwie driftwood -dryfujqce drewno emergency -niebezpieczenstwo .statek porzucony. dno morskie (to) ground -wej6C na mieliznq.zatonqk (o statku) -head down .strata of propulsion .fire -pozar .dotknqk.zderzenie. zaklocenia w pracy s. na brzegu buckling of the deck -wygipcie. wyboczenie pokladu buffeting of the seas -spychanie przez morze.zatonqC dziobem go down -ton&.sytuacje awaryjne .eksplozja . SAFETY OF LIFE AT SEA Marine accidents and salvage wypadki i ratownictwo morskie abandoned ship .(to) render -udzielaC pomocy beached -wyrzucony na mieliznq.8. ktory spowodowal zderzenie carry away -znosiC z pokladu (np.potential -potencjalne niebezpieczehstwo emergency situations .come into .czlowiek za burtq .osadzenie statku na plaiy.dochodzenie morskie . niewla- - -- - - - - k i w a praca silnika.statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.manewr zatrzymywania awaryjnego -stop -manewr zatrzymywania awaryjnego danger -niebezpieczenstwo -imminent -bliskie.utrata nappdu .schodziC z trudem z mielizny founder .osi@C na dnie intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji. bez napqdu debris -szczqtki deep water salvage .statek opuszczony. porzucony accident -wypadek -report -raport powypadkowy aground -na dnie.cargo shifting -przesunigie .oil spill . plazp beaching a vessel .

ratownik (podnoszqcy zatopione wraki i ich ladunek) wrecking -ratownictwo okrqtowe - - -- - - . nieuszkodzony . rozbicie siq statku.statek o nienaruszonej konstrukcji.determining of . wynagrodzenie za ratownictwo officer .statek na wpol zatopiony sunk without a trace .unintact .statek uszkodzony -washed ashore -wyrzucony na brzeg wind-up . zatopiC statek wskutek kolizji running aground -wyrzucenie (statku) naplycizng salvage . ratownicy lien .ugrzqznqk w mule. brzeg submerged -zanurzony sugging . statek.uncharted -wrak nienaniesiony na mapq wreckage .8.zderzyk sig dziobem.statek zanurza siq (tonie) shipwreck -rozbicie sip statku (to) shipwreck -rozbiC statek sinking -toniqcie sleeper .klauzula ratownicza crew .osoba zaginiona near miss .osiadly na mieliinie @rzy odplywie. niedbalstwo .ratownictwo morskie.zaloga ratownicza.zastaw ratownikow (na koszty ratownictwa) loss .half-.zaloga ratownicza. $. oddzial r. zatopik statek (wskutek kolizji) run into . osi@C na dnie (to) strand -wyrzuciC (statek) na brzeg stranded wreck -wrak wyrzucony na brzeg stranding -wyrzucenie (statku) na brzeg. ladunek rozbitego statku wrecker .accident -wypadek morski .(statek) zatopiony .kolizja dziobem.striking of -uderzyC we wrak . lub wskutek obnizonego poziomu wody) shipping catastrophe -katastrofa zeglugowa ship settles .razqce zaniedbanie overset -wywrociC siq (o statku) pile up -wejSC na mielizng piracy -piractwo .sytuacja bliska wypadkowi.casualty -wypadek morski maritime peril -niebezpieczenstwo morskie missing person .zatopiony bez 6ladu take the beach -wyrzuciC na brzeg take the bottom -wej6C na mieliznq take the ground -wejSC na mielimq touch the bottom -dotknqC dna (dnem statku) unlawful act -czy bezprawny unseaworthiness -niezdatnoSC do zeglugi unseaworthy -niezdatny do zeglugi vessel . osadzenie na mieliznie .atak piracki ram -staranowak refloat -przywrociC plywalnoSC (statku).oczyszczanie dna z wrakow .zdatno6C do zeglugi sewed .voluntary . niema1 wypadek negligence -zaniedbanie.intact .oficer ratowniczy (oficer odpowiedzialny za akcjq ratowniczq) -party . zaplata za ratownictwo agreement -umowa ratownicza charges -koszty ratownictwa clause .gross .uderzanie dnem statku wyrzuconego na mielimq o jej dno sunken .statek . -pontoon -ponton ratowniczy -pump -pompa ratownicza -reward -wynagrodzenie za ratownictwo service -usluga ratownicza. ratownictwo .szczqtki wraku.akt piractwa pirate attack . BEZPIECZE~~STWO ZYCIA NA MORZU . wyrzucony na brzeg . mienie uratowane.ratownictwo okrgtowe marine -morski. gnqC statek z mielizny (to) right -powrot do polozenia pionowego (o statku). firma ratownicza) seaworthiness .ocena ryzyka of collision -ryzyko zderzenia run aground -wej6C na mieliznq run down .ship .strach.Swiadome osadzenie (statku) na mieliznie (to) strike -wejkk na mieliznq.strata wynikla w nastqpstwie akcji ratowniczej lub pomimo jej podjqcia money -wynagrodzenie ratownikow. panika wreck -wrak dispersal .act of .cia.ship . okrqtowy - - - - - - - salvaging -podnoszenie statkow (lub odzyskiwanie ladunku z zatopionych/uszkodzonych statkow) salvor -ratownik (osoba. wyprostowaC siq risk -ryzyko assesment -ocena ryzyka .stranded osiadly na mieliinie.kloc plywajqcy pod wodq (to) stick .

6. hover/ zawis. tail/ ogon. ship's identification/ identj$kacja statku.painted yellow/ namalowane wewngtrzne. 3. 14. SAFETY OF LIFE AT SEA 1 Helicopter rescue operations . 12. rotor blade/ lopatka wirnika. 10. 8.8. rotor head/giowica wirnika. kierunek wiatru namalowane biaie k clear zone/ inner circle . 5. main landing gear/podwozie glowne. 15.s'miglowiec SAR 1 1. iolte koio helicopter maneowering zone strefa manewrowania imiglowca helicopter landing area miejsce lqdowania imiglowca lifting devices/ urzqdzenie do podnoszenia rescue basket/ kosz ratowniczy rescue net/ siatka ratownicza rescue litter/ nosze ratownicze rescue seat/ rescue sling/ siodelko ratownicze pgtla ratownicza . anti-torque tail rotor/imigio ogonowe. 9. 13. line of approach/kierunekpodejicia imiglowca. 4.dziaiania ratownicze imigiowca m 1 R helicopter . engine/ silnik. 7. air intake/ wlot powietrza. wind direction. cabin/ kabina. 2. turn/ skrqt. front landing gear/podwozie przednie.flight decW kabina pilo ta. double lifting method sposdb podnoszenia parami / - w 1 1 helicopter approach/podejicie imiglowca 11.

lqdowac na wodzie ditching aircraft .S.air-wind current .opuszczanie osoby wyszkolonej maximum operating distance .promien dzialan S.osoba .radius of action .prqd powietrza (wytworzony przez wirnik Smiglowca) clear zone .double lift -podnoszenie parami (podnoszenie ratowanego wraz z ratownikiem) loop of the sling -petla zawiesia lowering trained individuals .urzqdzenie do podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .incapacitated .lqdowisko (Smiglowca) . 30 m Srednicy na pokladzie statku przyjmujqcego Smiglowiec) obstacle -przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) obstruction .picking up uninjured -podnoszenie osoby rannej rendez-vous position -pozycja spotkania rescue -ratowanie -basket -kosz ratowniczy - - - - - - - - - - - - - - - .helideck . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA SAR helicopter operations dzialania Smiglowca SAR agreed frequency -uzgodniona czgtotliwoSC area -obszar. .namiar naprowadzajqcy equipment -urzqdzenia do naprowadzania signal .amfibia assistance -pomoc Smiglowca crew member .pick-up -miejsce podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .moiliwoSC pozostawania na miejscu akcji own bearing -namiar wlasny pennant-indicator -flaga lub proporzec wskazujqcy kierunek wiatru person . oSwietlenie pokladu statku forced landing -przymusowe lqdowanie glare .przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) hi-line (lifting) technique .ewakuacja czlowieka .zawis Smiglowca line of approach .transfer .podnoszenie przez Smiglowiec helicopter (landing) -lqdowanie Smiglowca deck -poklad (lqdowisko) Smiglowca .poklad (lqdowisko) Smiglowca landing deck .osoba niesprawna .SAR .amphibious .technika podnoszenia przez Smiglowiec w zawisie poza obrysem statku homing -naprowadzanie bearings .operacja Smiglowca . oilepienie pilota (ile ustawionymi Swiatlami i reflektorami statku) helicopter -Smiglowiec . cy lqdowanie Smiglowca lub podejmowanie ludzi) distress scene -miejsce wypadku (to) ditch -wodowat.search -obszar poszukiwan .miejsce przekazywania (osoby na Smiglowiec) .winching -miejsce podnoszenia (osoby ze statku) deck party -zespol pokladowy (wspomagaja.8.hoisting -miejsce podnoszenia (na statku) .obnizanie lotu przez Smiglowiec hover . poszukiwania i ratowania -winching .kierunek podejScia Smiglowca (do statku) manoeuvring zone .maksymalna operacyjna dlugotrwaloSC lotu on-scene endurance .lampa blyskajqca floodlights -reflektory szerokostrumieniowe.ewakuacja uratowanych flashing lamp .czlonek zalogi Smiglowca operation .manewrowanie Smiglowca .evacuation of .maksymalna odlegloSC operacyjna maximum operational endurance . przy pomocy liny) capacity -udiwig (tu: Smiglowca) device .samolot wodujqcy ditching heading -kurs wodowania double lift method -metoda podnoszenia parami electrostatic discharge -wyladowanie elektrostatycme evacuation survivors.Smiglowiec .operating .olinienie.obszar operacyjny .sygnal do naprowadzania lifting -podnoszenie ludzi (przez Smiglowiec.przestrzen wolna od przeszkod (wok61 lqdowiska) climb -wznoszenie sig Smiglowca descend .strefa manewrowania Smiglowca (wolna przestrzen min.landing .poklad do lqdowania (Smiglowca) -landing platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca -platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca helicopter (manoeuvering) . miejsce .

rodzaj ofiar communications -1qcznoSC co-ordinating channel . SAFETY OF LIFE AT SEA -helicopter .punkt odniesienia (w akcji poszukiwawczej) .prqdkoSC wiatru powierzchniowego velocity -prpdkoSC wiatru windsock -rpkaw - SAR and IAMSAR poszukiwanie i ratowanie action .surface wind direction -kierunek wiatru powierzchniowego .relative -wiatr wzglpdny -relative -direction -kierunek wiatru wzglpdnego .lampa sygnalowa static discharge danger -ryzyko porazenia ladunkiem statycznym static electricity -elektrycznoSC statyczna turbulence -turbulencje.system meldowania pozycji report .siodelko ratownicze sling -pptla ewakuacyjna.Smiglowiec ratowniczy -net .international code flag .pokrycie (danego) obszaru -factor -wspolczynnik pokrycia datum .special report (SR) . za ktbry odpowiada sqsiedni oSrodek koordynacji ratownictwa aid -pomoc AMVER .crosswind component .spodnie ratunkowe casualty .meldunek do systemu AMVER . poszkodowany .international distress signal -mipdzynarodowy sygnal niebezpieczenstwa monitor channel .lqcznoSC wzrokowa co-ordination -koordynacja correction factor -wspolczynnik poprawki .Srodek udzielajqcy pomocy assisting vessel .visual .weather -wspolczynnik pogodowy coverage .departure report (DP) -meldunek na wyjScie -position report (PR) .podnoszenie (z pokladu) -area .confined .akcja natychmiastowa .sailing plan (SP) .miejsce podnoszenia (z pokladu) .obiekt poszukiwan search facility .pokrycie (np.skladowa poprzeczna od wiatru directional indicator .arrival report (FR) .pas z siodelkiem signalling lamp .8.statek udzielajqcy pomocy boarding station . 1qcznoSci na miejscu akcji .jednostka idqca z pomocq assisting facility .akcja poczqtkowa adjacent RCC .przylegly (obszar) SAR.deviation report (DR) -meldunek o zejSciu z trasy . zawirowania visual meteorological conditions (VMC) -dobre warunki widzialnoSci (pozwalaj~ce lot na samolotu) winch -winda.kanal prasowy .meldunek o przybyciu .kanal koordynacji (akcji) on-scene channel .skladowa wiatru z dziobu .polozenie punktu odniesienia - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - .lina stalowa do podnoszenia hook -hak na linie do podnoszenia operation .(reflektor) szperacz seating belt .area .jednostka poszukujqca searchlight .miejsce wchodzenia do Srodka ratunkowego breeches buoy .operacja podnoszenia wind -wiatr .wskaznik kierunku wiatru .k.head component . obszar SAR.raport specjalny assisting craft .plan podrojr .sprpzacz przy stropie ratowniczym search object .akcja immediate .surface wind speed . akwenu Srodkami poszukiwania) .ofiara.kanal nasluchu press channel .relative speed -prpdkoSC wiatru wzglpdnego .surface wind -wiatr powierzchniowy .flaga Mi~dzynarodowego kodu sygnalowego . wciclgarka (tu: na Smiglowcu) winching .pasma (czpstotliwoSci) radiowej .initial .nature of .siatka ratownicza litter . p@la ratownicza rotor -wimik (Smiglowca) safety toggle .nosze ratownicze seat .meldunek pozycyjny .ograniczona przestrzen podnoszenia cable .radio bands .locating a .

czqstotliwoSC wywolania w niebezpieczenstwie -message -wiadomoSC w niebezpieczenstwie .zrzucanie tratw -techniques -techniki zrzutow .przejmowanie z minimalnym czasem do miejsca lqdowania . przechwytywania speed .morskie Srodki poszukiwania i ratowania Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) . przechwytujqca . umiejscowienie -signal -sygnal umozliwiajqcy lokalizacjq statku (np.rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy -procedure .kurs do punktu przejqcia . wzywanie pomocy call and message .lqdowy. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .ocena znosu speed -prqdkoSC znosu lifeboat service .position -pozycja punktu odniesienia .zawietrzna leeway -znos wiatrowy direction .obliczona pozycja odniesie- nia direct radio link -lqcznoSC bezpoirednia.8.przejmowanie bezpoSrednie przez doganianie . polqczenie bezpoirednie distress -niebezpieczenstwo -call --wywolanie w niebezpieczenstwie. przechwytywanie International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) Miqdzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania land-based .flaga wzywania pomocy frequency . pot. wiatrem).kqt dryfu components .nature of .sposoby powiadamiania o niebezpieczenstwie .kierunek znosu downwind -kierunek znosu z wiatrem estimation .efekt dryfu -relative rates of -wzglqdna prqdkoSC dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven .wywolanie i wiadomoSC w niebezpieczenstwie flag .beam-on . napqdzany -by the wind .dziakania eskortujqce.comparative rates of -porownywalna prqdkoSC dryfu current -prqd wywolujqcy dryf distance .methods of notification .head-on direct intercept -przejmowanie bezpoirednie na kursach przeciwnych .sygnal wzywania pomocy distressed -w niebezpieczenstwie craft -jednostka w niebezpieczenstwie .Morski ratowniczy oSrodek koordynacyjny - - - - - - - - - . asysta floating free .gnany wiatrem dropping -zrzucanie..vessel .person . znajdujqcy siq na lqdzie leeward .obsenvator.prqdkoSC do punktu przejqcia intercepting -przejmowanie.gnany (np.direct -przejmowanie bezpoirednie -facility -jednostka przejmujqca.przejmowanie przy stalych namiarachina trawersie course .droppable equipment -sprzqt ratunkowy z m cany z samolotu . j.supply -procedures -procedury zrzutow zaopatrzenia .supply .awaryjna radioplawa pozycyjna - - - - - - - - - escort service .point -punkt odniesienia . namierzanego) look-out .sluzba ratownictwa (przybrzeznego) lifeboat wagon .odlegloSC dryfu direction -kierunek dryfu effect .supply droppers .lokalizacja.: oko loud hailer -megafon maritime search and rescue facilities .operatorzy zrzutow Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) .offset -przejqcie przy stalym namiarze procedures -procedura przejmowania.samosplywajqca hydroplane -hydroplan intercept -przechwycenie.minimum time to scene (MTTSI) .direct overtaking .overtaking -przejqcie przez doganianie .postepowanie w wypadku wzywania pomocy signal .computed .skladowe dryfu . przejqcie . zrzut liferafts .naczepa do transportu lodzi ratowniczej life-saving and rescue equipment -sprzqt ratunkowy i ratowniczy locating .zrzuty zaopatrzenia .osoba w Oniebezpieczenstwie .kotwica plywajqca angle .statek w niebezpieczenstwie drift -dryf anchor .

datum/ punkt odniesienia expanding square search/poszukiwanie metodq powiehzajqcego sic kwadratu 2. z nawrotem sector search/ poszukiwanie sektorowe creeping line search. search leg/ odcinek wz ~oszukiwania O(.. commence search point/ track line search.way point/ punkt zwrotu . SAFETY OF LIFE AT SEA 3 Search patterns .u_ cross leg/ odcinek p o p r e c z j centre point/ ~ o r i e n t a t i o n / punkt odniesienia zorientowanie wzoru turn point ..punkt drogi kierunek ogolny +poszukiwari Ii . return/poszukiwanie wzdlui kursu.. coordinated/ skoordynowane poszukiwanie kursami kroczqcymi parallel sweep search/ poszukiwanie z nawrotami..wzoiy poszukiwari most probable area/ obszar najbardziej prawdopodobny initial search area radius/promieri poczqtkowego h g u poszukiwari 7 a . trasami rdwnoleg&mi I I ....8.--.

droppable radio .ratowanie Srodkami plywajqcymi by aircraft -ratowanie przez statek powietrznY co-ordination center (RCC) ..personel paramedyczny. paramedycy pararescue -pararatownicy person .siatka ulatwiajqca wspinanie po burcie seat . pot.aparat ratowniczy -basket .osoba w niebezpieczenstwie in the water (PIW) . raport .probable -pozycja prawdopodobna .obsenvator.Mipdzynarodowakonwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim SAR Convention .sluzba SAR .statek ratowniczy sling . nieSC pomoc personnel -personel ratowniczy of survivors .most probable position (of a distressed craft) -najbardziej prawdopodobna pozycja Cjednostki w niebezpieczenstwie) radar reflector -reflektor radarowy radar transponder -transponder radarowy radio equipment .hand-held VHF rqczna stacja VHF (walkie-talkie) -portable hand-held battery-powered droppable radio .attempt to -proba podjqcia (osoby z wody) recovery technique -technika podejmowania reference point -punkt odniesienia requisitioned ship -statek zarekwirowany (w celu udzielenia pomocy) relief instructions -instrukcja zmian (wymiany hodkow poszukiwania) report -meldunek.: poszukiwanie i ratowanie (statkow i rozbitkow) SAR operation .pot.koordynator na miejscu akcji radiocommunications -lqcznoSC radiowa na miejscu (akcji) paramedical personnel .: Miqdzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratowaniu na morzu SAR (Search and Rescue) . .progress - - - - - - .OSC -meldunek koordynatora na miejscu akcj i - - - - --- - - - - -raport o rozwoju (sytuacji) summary of daily operations -meldunek podsumowujqcy dzialania w danym dniu rescue -ratowniczy action .siodelko ratownicze ship .on-scene weather .rpczna.kosz ratowniczy -boat .radiostacja przystosowana do zrzutow .osoba w wodzie -s on-board (POB) .rqczne VHF dla IqcznoSci pomiqdzy statkiem i zwodowanymi lodziami position -pozycja ..oSrodek pomocniczy (RSC) ratownictwa unit -jednostka ratownicza rescue (equipment) .operacja ratownicza -plan -plan akcji ratunkowej -procedures -procedury ratownicze station .meldunek o pogodzie na miejscu akcji .ratowanie pozostalych przy iyciu risk assessment -ocena ryzyka Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Kr6lewska Narodowa Organizacja Ratownictwa (brzegowego) SAR (International Convention on Marine Search and Rescue) .kana1 (1qcznoSci) na miejscu akcji co-ordinator (OSCs) .. BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR) .sprzqt radiokomunikacyjny .ratowniczy ohrodek koordynacyjny operation . zrzutowa radiostacja zasilana bateriami (to) recover -podjqt (czkowieka z wody) .lo& ratownicza litter .akcja ratunkowa by maritime facility .osoba .na miejscu zdarzenia.os6b na pokladzie portable VHF radios for communication with the ship and boats deployed .8.siatka ratownicza quoit -kr@ek ratunkowy scrambling net .nosze ratownicze -net .Poradnik poszukiwania i ratowania dla statkow handlowych (dawniej) observer .szelki ratownicze (to) rescue -ratowak.operacja poszukiwania i ratowania SAR service .: oko on-scene . na miejscu akcji channel .distressed .sprzpt ratowniczy apparatus .final -raport koncowy .pot.aeronautical and maritime co-ordination lotniczo-morska koordynacja (akcji) SAR - .stacja ratownicza sub-center (RSC) .

centre of the .first -pienvszy odcinek poszukiwania leg .commence search point (CSP) . samolot) .plan poszukiwan . przebyta jednym kursem) -loose line abreast -poszukiwai liniq tyraliery .secondary object -drugorzedny przedmiot poszukiwan .sluzby SAR -tasking -przydzial zadan w operacji SAR (to) search -przesmkiwai search -poszukiwanie action plan .debriefing of personnel .carry-off SART -transponder przenoiny .conclusion of . wypadek morski ocean incident .glowny przedmiot poszukiwan procedure -procedura poszukiwan .radar -poszukiwanie radarowe rate -predkoSC poszukiwania . przez statek i samolot) --designation -wyznaczenie wzoru poszukiwan - - - - - - - - - - -- - -- - - - .kurs poszukiwania .8.(to) conduct .separations .air -poszukiwanie powietrzne -and-rescue operation -operacja poszukiwania i ratowania and rescue region (SRR) .(wspolrzedne) punktu Srodkowego wzoru poszukiwan --circle radius -promien okregu poszukiwan .wypadek na morzu otwartym coastal incident -wypadek przybrzezny mission co-ordinator (SMCs) .obszar poszukiwan coverage -pokrycie obszaru poszukiwan .identyfikacja Srodka SAR --parent agency .przenvanie poszukiwan .odcinek poszukiwan (trasa poszukiwania. schemat poszukiwania -carryouta--wykonywai wzor poszukiwan.surface -poszukiwania nawodne.creeping line .Srodek SAR (samolot.) -dispatching SAR facility -uruchomienie Srodka SAR identification .sub-area .zawieszenie poszukiwan -team .podobszar poszukiwan .unsuccessful -poszukiwania nieskuteczne .misja SAR.prowadzii poszukiwania course .obiekt poszukiwany pattern .suspending of the .punkt rozpoczecia poszukiwan . okrqt.grupa poszukujqca -the area thoroughly -przeszukai obszar staramie unit .odstppy (miqdzy statkami poszukujqcymi) sucessful -poszukiwanie skuteczne .agencja macierzysta Srodka SAR incident .region poszukiwan i ratownictwa area .instruktaz personelu SAR @rzed akcjrl) briefing form .jednostka poszukujqca (lodi.koordynator misji SAR .briefing of - - - -- - - - - -- - - - - - -object . Smiglowiec.odcinek poprzeczny w schemacie poszukiwania .national organization .formularz instruktaiu co-ordinator (SCs) -koordynator SAR (SC) .wykonanie (akcji) poszukiwania .narodowa organizacja SAR -mission . poszukiwania na powierzchni morza .primary object .visual -poszukiwanie wzrokowe search and rescue radar transponder (SART) .posmkiwanie kursami kroczqcymi skoordynowane (np.abandoning of the .transponder radarowy .coordinated creeping line .poszukiwanie kursami kroczqcymi (spiralnie) .raport (przesluchanie) personelu SAR po akcji poszukiwania -dedicated frequencies -czgtotliwoSci (radiowe) przypisane sluzbom SAR facility .Srodek wzoru poszukiwania centre point .cross .zakonczenie poszukiwan . SAFETY OF LIFE AT SEA personnel . 1odi itd.quick -natychmiastowe poszukiwania .incydent SAR.poszukiwanie konturowe corner point . realizowai schemat poszukiwan .transponder instalowany na Srodkach ratunkowych search pattern -wzor. akcja SAR services .fixed SART .wzor poszukiwania .(wspolrzpdne) punktu naroinikowego schematu poszukiwan --creep direction -kierunek romijania schematu poszukiwan .contour .execution of .

stacja ratownicza (wyposazona w wyrzutnie linki ratunkowej) .pozostawat z tylu (o statku) w szyku poszukujqcych .rescue . zwierzpcych.unit (SRU) - -- -- .szerokoit schematu poszukiwania length . w s t e a banvna (do oznakowania zrzutbw wyposazenia) supplies and survival equipment -zaopatrzenie i wyposazenie ratunkowe surface movement -ruch (tu: Srodka ratunkowego.odlegkoSci (rozstaw) tras poszukiwan turn point -punkt zwrotu (na trasie poszukiwania) search light -reflektor szperacz scanner -obsenvator.rownolegle trasy (poszukiwan) -parallel tracks search -poszukiwanie trasami rownoleglymi (przez kilka jednostek) .expanding square search . z zawroceniem -.leeward -zawietrzna -wind vector .techniki wzrokowe scrambling net .odcinki rownolegle w schemacie poszukiwania .przeszukiwania trasami rownoleglymi (przez jednq jednostkg) radius -promien poszukiwan .stacja ratownictwa .transponder radarowy SART - -- - - - - -- -- .stacja .jednostka poszukiwawczoratownicza ship interface -zkqcze statkowe (umozliwiajqce np.downwind .parallel sweep search . przekazywanie danych z urzqdzen nawigacyjnych do plawy EPIRB) situation report (SITREP) -raport sytuacyjny z miejsca akcji poszukiwawczo-ratowniczej -format .windward -nawietrzna survivor -uratowany . tor (poszukiwan) -track spacing .poszukiwanie i ratowanie Radar Transponder (SART) . bez powrotu visual contact -kontakt wzrokowy wave .fala waves quelling -uhmierzanie fa1 -by means o f vegetable.(standardowy) format raportu sytuacyjnego . non return (TSN) -poszukiwanie wzdM kursu.szerokoSC pasa przeszukiwania track -trasa. "oko" scanning pattern .sweep width .dropping astern ..sector -poszukiwanie sektorowe size -wielkoSC schematu poszukiwan .wiatr .visual .wektor wiatru .wz6r przeszukiwania (wzrokowego) scanning techniques -technika przeszukiwania .parallel sweep search.z wiatrem .latarka track line search (TS) -poszukiwanie wzdluz kursu (TS) ---with return (TSR) -poszukiwanie wzdlui kursu.skoordynowane przeszukiwania trasami rownoleglymi .proporczyk. fish oils przy pomocy olej6w roilinnych. coordinated .siatka do wspinania sip (po burcie) Search and Rescue (SAR) .dhgoSC schematu poszukiwania -parallel leg . rozbitka) po powierzchni morza torch . rybnych wind .poszukiwanie metodq powipkszajqcego sip kwadratu radius -promien wzoru poszukiwania width . animal.life-boat stacja ratownictwa (wyposazona w lodzie ratownicze) streamer .parallel tracks .rocket .initial SITREP -wstqmy raport sytuacyjny spotting techniques -techniki wykrywania station .

emisja tlenkow azotu oil .oxidation .analizator (np. dyspergowanie.8.stranding .planowanie akcji zapobiegania i zwalczania rozlewow crude oil washing -mycie zbiornikow ropq deoiling .rozpuszczenie .natural . SAFETY OF LIFE AT SEA f Anti-pollution booms zapoiy przeciwroz floating boom string przegroda p&wajqca curtain boom przegroda kurtynowa balast Environmental protection .oil spill -rozproszenie rozlewu olejowego ecology . Srodek rozpraszajqcy (rozlew) dispersion -rozproszenie.analiza gazow spalinowych analyzer .olej.zapora sztywna clean-up operation -operacja oczyszczania - - contaminant -substancja zanieczyszczajqca contaminate -zanieczyszczaC contaminated-zanieczyszczony contamination -zanieczyszczenie contingency -zapobieganie (rozlewom) -plan .rigid . .plan zapobiegania rozlewom planning .flexible -zapora elastyczna .ochrona Srodowiska boom -zapora (przegroda) plywajqca .osiadanie (na brzegu) Health. dyspergowanie . w wodzie dispersal boat (vessel) -lodi (statek) do rozpraszania (neutralizacji) rozlewow olejowych --- - - . rozklad biologiczny .rozproszenie naturalne .utlenianie sip (cieczy rozlanej) . pompowania popluczyn do morza) dispersant -dyspergant.worek (do zbierania rozlanego oleju) content . sldadu spalin) fate of spilt oil -zachowanie sip rozlewu . paliwo.zawartoSC oleju (ropy) np.osiadanie cza.ochrona Srodowiska exhaust gases -gazy spalinowe -clean--czyste gazy spalinowe analysis . stek rozlewu spreading-rozprzestrzenianiesip.biodegradation -biodegradacja.sedimentation -sedymentacja.odolejanie discharge criteria -kryteria zrzutu (ograniczenia dot.tlenki siarki emission .ekologia Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS) . rozproszenie przy uiyciu Srodkow chemicmych .evaporation -parowanie (cieczy rozlanej) . rozplywanie sip rozlewu . ropa bag .chemical .dispertion -rozproszenie.dyspergowanie.zasady postppowania w sytuacjach awaryjnych dla statkow przewozqcych ladunki niebezpieczne - - - environment -Srodowisko environmetal protection . Safety & Environment Manual podrgznik bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska [systemu QMS] leak -przeciek nitrogen oxides (NOx) .dissolution .

sorbent naturalny -pad .natychmiastowa reakcja (na rozlew) incident -wypadek rozlewu movement -przemieszczanie sic rozlewu --direction -kierunek przesuwania sic rozlewu speed -prcdkoSC przesuwania sic rozlewu -response . odpadki .environmental . paliwa) drills . rozlewu paliwa response .mata (absorbujqca) pillow . mu1 - - --- - - - - -- -- - - - - -- - sulphur oxides (SOx) -tlenki siarki Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .usuwanie zanieczyszczen olejowych --separating barge .zanieczyszczenie Srodowiska .dyspergowanie. paliwa incident .natural .utilization -utylizacja sewage .incydent dot.smugi (Slady) oleju part by volume .zanieczyszczenia (rozlewy) olejowe pollution clearance . rozlew tank washing .synthetic .odolejacz.odpady plynne .pre-wash -mycie wstepne .spalanie .containing .emisja par Vessel Response Plan (VRP) .odpady. reagowanie na rozlew (to) spill -rozlaC (ciecz.burning .odpady olejowe .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) separator .bioremediation zwalczanie rozlewbw przy uiyciu bakterii .sorbent syntetyczny spill -rozlew (cieczy.oil .poduszka nasiqkliwa (do zbierania rozlewu) .immediate response .statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych waste .sorbent (material absorbujqcy rozlany olej) .sposoby reagowania .initial washings discharge -wstvne zdanie popluczyn (na lqd) sludge . film (np.rozlew oleju. szlam olejowy skimmer -zgarniarka sorbent .Scieki (tu: sanitarne) system -system Sciekow sanitarnych -tank . rozproszenie . paliwo) spillage -wyciek.zbiornik Sciekow sanitarnych -treatment system -uklad oczyszczania Sciekow Shipboard Oil Polution Emergency Plan statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych - .recovering -zbieranie (rozlanej ropy) .szlam z oleju.reakcja.dispersation .water -zanieczyszczenie wody response (options) .ograniczanie (rozlewu) .sorbent na bazie materialow pochodzenia naturalnego .first rinse -wstepne spiukanie .mineral-based .mycie zbiornikow .czeSC wagowa part per million (ppm) -cz&i na milion (miara zanieczyszczen olejowych) pollution -zanieczyszczenie .smugi oleju pollution .-film -warstewka.usuwanie zanieczyszczen olejowych team -grupa zwalczania rozlewow -team drill .reakcja na rozlew Oil Pollution Act (OPA) -ustawa (USA) ustanawiajqca zasady odpowiedzialnoSci za rozlewy olejowe oil record book -ksiqzka zapisow olejowych oily strips .oil clearance .dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem - - -- .solid -odpady stale water ballast -balast wodny treatment .Dobrowolna umowa armatorow zbiornikowc6w dotyczqca odpowiedzialnoSci za zanieczyszczenia (morza) produktami naftowymi vapour emission .czcSC obj@oSciowa part by weight . oleju na wodzie) -patches .Cwiczenia w zwalczaniu rozlewow .air zanieczyszczenie powietrza .liquid .Cwiczenia grupy zwalczania rozlewow .oil .szlam. separator olejowy slick -plama olejowa spill .

odpady r&ne i szklo waste management -zarzqdzanie odpadami food and wet waste iywnoik i odpady mokre food waste holding and . m a g e treatment obrobka Sciekdw zbiornik szlamu holding tank and discharge system .\icieki sanitarne odpady olejowe \ 0 - \ shore connection/ . sludge oil .i general waste shreded rozdrabniacz odpadow rriinych toprim/ prasa do miazdienia waste silo for a u J t ~ c f e e d ~ n ~ toma of I 1 ~ u l ~ emaWna do r/ Scierania na miazge sewam -.MARPOL Convention -konwencja MARPOL nitrogen oxides (NOx) emission control la emisji tlenkhw azotu general waste and glass .feeding unit/ zespdl przechowywunia i podawania odpadow iywno.<ci - + A .for residuals coming fi-om incinerator/ zhiornik i system zdawania pozostalo4ci pochodzqcych ze spalarki holding tank for water corningkbm thefood waste sy.stem/zbiornik wody z systemu odpadhw IywnoSci bilge well/ stndzienka zezowa Aily water separator/ separator wod zaolejonych .

BCF (halon) .pozar stalych materialow latwopalnych . tytan. czynnik gainiczy extinguishing system .koncentracja dwutlenku wegla class of fire -typ pozaru .oznaczenia (tu: drog ewakuacji) -way ..gainica pianowa .sygnal alarmu pozarowego .awaryjna pompa p.samozapalenie command station -postemnek dowodzenia compressed-airbreathing apparatus-aparat oddechowy na sprqzone powietrze control of fire .szyb wyjicia awaryjnego way -droga ucieczki evacuation -ewakuacja hole . s6d.water .class D fire -pozar metali palnych (magnez..manual fire -rqczny alarm ppoz.aparat oddechowy . system do gaszenia pozarow medium .dry powder .class C fire -pozar urzqdzen elektrycznych . .dwutlenek wqgla concentration .azbest -blanket . rozlqczyk disconnected -rozlqczony emergency .uchodzenie.system gaszenia --activation -uruchomienie systemu .syrena powietrzna (alarmowa) alarm -alarm . luk awaryjny route .high pressure L co2 ciinienia CO.system gainiczy.stan zagrozenia.appliances .foam .malczanie poiardw "A" class division .gainica Sniegowa charge .fire-. czynnik gainiczy .class B fire -pozar piynow.fire signal .otw6r ewakuacyjny (trasowany do wypalenia) markings .compressed-air .luk ewakuacyjny.fire-.gainica rqcma .instalacja niskiego .gainica .proszkowy system gainiczy . ucieczka apparatus -oddechowy aparat ewakuacyjny .koc azbestowy suit -ubranie azbestowe "B" class division .system .portable fire .system gaszenia - - - - -- -- . gazow i smarow latwopalnych .pozarowa generator -generator awaryjny set -prqdnica awaryjna lighting -oiwietlenie awaryjne supply -zasilanie awaryjne escape .gahica halonowa .medium gaszqce.. potas itd.fluid .gainica wodna extinguishing -gahiczy agent -medium gaszqce.) C 0 2 extinguishing system .foam type .8..instalacja wysokiego ciSnienia CO. gazbw) discharge horn -prqdownica Bniegowa - di~charging nozzle -dysza wyplywowa (to) disconnect -odlqczyt.gainica pianowa .gainica proszkowa .fire-.zestaw sprzqtu pianowego -- - - - - - - - - - - -- - -- -- .transportable CO.dry powder .gainica przenoina .gahica plynowa . combustible -palny -walls and insulation -palne Scianki i izolacje combustion -spalanie .halon .fire-....ewakuacyjny aparat oddechowy t d .tkmienie plomieni (np.opanowanie pozaru deck water system -pokladowy system wody (do zwalczania pozarow) detector -wykrywacz (np.) .aparat oddechowy na sprqzone powietrze carbon dioxide (CO.fire-.przgroda (przeciwpozarowa) klasy "A" air typhoon .hand operated .warning .spontaneous .. .alarm poiarowy .gainica halonowa .droga ucieczki scuttle . luk awaryjny set .droga ewakuacji explosive cargo -ladunek wybuchowy extinguisher -galnica .alarm ostrzegawczy asbestos . droga ewakuacyjna fire pump . type agregat iniegowy .urz&enia do gaszenia pozaru .class A fire .przgroda (przeciwpozarowa) klasy "B" blanketing .low pressure C 0 2 .butla z powietrzem do aparatu oddechowego breathing apparatus .soda-acid . kocem gainiczym) breathing air cylinder .ladunek do gainicy .carbon dioxide .droga ewakuacji (w razie pozaru) -hatch -luk ewakuacyjny. stan awarii -battery -akumulatory awaryjne -exit -wyjicie awaryjne. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Firefighting.

szelki apairn+*. . poiarowy hydrant wheel/ pokrgtto hydrantu hydrant adaptbr/ reduktor hydrantu international ..hip-shore connection/ miedzynarodowy lqcznik p.gadnica pianowa - . poiarowy laricuch Sruby hydrant breathing apparatus holder/ nJdechowego .8. head mask/ masku respirator/ respzrator W o o kaptur d / ubranie ognioodporne crow bar/ lorn nym powietrzem . SAFETY OF LIFE AT SEA iFirefighting appliances sprzet przeciwpoiarowy tryskaczowego Hi-fog carbon dioxide cartridge pierced przebijak naboju g handle. .gadnica proszkowa ship-shorefive connection lqcznik p.aparat oddechowy . ~ c h w y t foam fire extinguisher .

i. ognioodpornoSC fire-resisting .froth fire - 8.prqdownice do wgiy halon .(statkowa) sekcja pozarowa fire-patrol -patrol pozarowy fire-point -temperatura palenia fire-precautions-Brodki ostroznoSciprzeciwpozarowej.zaluzje (do odcinania doplywu powietrza na otworach wentylacyjnych) fire-retarding-division-podzial spowalniajqcy rozprzestrzenianie siq ognia fire-risk -ryzyko pozaru fire-roll -rozklad alarmowy (lista alarmowa z podzialem obowiqzk6w w razie pozaru) fire-round -patrol pozarowy.fire-indicator -wykrywacz poiaru fire-drill . pozarnictwo equipment .fire and bilge -pompa pozarowo-zgzowa .ogniotnvaly.strai pozarna fire-detection -wykrywanie poiaru . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU miany pneumatycznie .emergency -awaryjna pompa pozarowa . - -- -- - -- fire-party .firemanship -pozarnictwo .rqkawice ognioodporne store ..konstrukcja (statku) zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia --bulkhead .piywajqca zapora przeciwogniowa fire-brigade .grodi ogniotnvala --door .fire-detector . ..delivery of a -wydajnoSC pompy -portable ejector -przenoSna p. pozar appliances . wysokoBC podnoszenia .strefa pozaru fire-barge .zagrozenie ogniowe. typu uniwersalnego -pneumatically activated .hatchet .mieszalnik.zespol ppoz.koc ognioodporny --resistant gloves .statek pozarniczy station -przystan statkow pozarniczych fire-boom ..przegroda ogniotnvala fire (retarding construction) .sluzba pozarnicza fire-smothering .wykrywacz pozaru.magazyn sprzqtu ppoz.ogniotnvaloBC.spadek temperatury fire .koc azbestowy --axe -toporek strazacki --blanket . pozarowa --retardants . czujka ogniowa .zwalczanie ognia.fireman's outfit -wyposazenie strazaka .inline inductor .izolacja ogniowa.Brodki zmniejszajqce palnoSC --retarding bulkhead .delivery head -wysokoBC pompowania.hand axe ..toporek .barka pozarnicza fire-bill -rozklad alarmu pozarowego fire-boat .kombinezon ochrony termicznej fire fighting .crow-bar . ognioodporny bulkhead .lom .dual-purpose type . zwalczanie pozarow.ogien.grodi zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia . suit . nozzles -prqdownice do wqzy ppoz. ochrona przeciwpozarowa fire-prevention -zapobieganie pozarom flame-proof -odporny na plomienie.drabina strazacka --plug -hydrant pozarowy --resistant blanket .delivery hose -wqz tloczny .asbestos blanket .tlumienie pozaru .straiak fire-hazard .shutter ..electrically activated -- - system urucha- miany elektrycznie explosion-proof -przeciwwybuchowy fall of temperature .sprzqt przeciwpozarowy fire-fighting team .halonowy system gainiczy ppoz.-system urucha. obchod prewen- -- -- - --- C Y ~ Y -- fire-safety -bezpieczenstwo pozarowe fire sand -piasek przeciwpozarowy fire-service .fireman ..urzqdzenia pozarowe zone . niebezpieczenstwo pozaru fire hose -wqze ppoz. ezektorowa --remote starting -zdalne uruchamianie pompy pozarowej fire-resistance .branch pipe -prqdownica --bucket -wiadro pozarowe .toporek -hydrant (fire plug) -hydrant .system gaszenia pianq .koc pozarniczy .delivery hose -wqz tloczny . ognioszczelny fire protection -ochrona przeciwpozarowa fire proximity suit .drzwi pozarowe --impeding bulkhead -gr6dz opozniajqca rozprzestrzenianie sig pozaru --insulation .szkolenie pozarowe fire-(equipment) -sprzqt przeciwpozarowy .stroj ognioochronny (fire)-pump -pompa pozarowa . zasysacz liniowy --ladder .branchman -prqdownik .grodi ogniotnvala division .

highly .) . generator p.coupling lqcznik do wgza .oficer straiy portowej refractory -ogniotrwaly release -urzqdzenie uruchamiajqce system cabinet . do gahicy) heat resistance .fuel valve closing .fire -piana gahnicza generator -wytwomica piany..zawor rozgalginy portable fire-fighting equipment -przenoSny (podrgczny) sprzpt przeciwpozarowy port fire brigade -portowa straz pozama port fire officer .czynnik pianotworczy extinguisher . wqz gigtki - - - -- --- - ignitable -zapalny ignite .op6hiacz plomieni flammable cargo -ladunek palny flammable mixture spillage -rozlew substancji palnej flash point -temperatura zaplonu flue gas system ..miejsce zdalnego sterowania zaworow instalacji gazowej CO. strumien of water .gaSnica pianowa ..fittings osprzgt wpzowy .8. prqdnicy wpza ppoz.zlqczka wpza .zdalne zamykanie zaworow paliwowych of C 0 2 extinguishing plant valves .roll of . zwijak do wpza .arrangement instalacja (parowa.okrpt ppoz.zaplon incombustible -niepalny inflammable -latwopalny. r.distribution -rurociilg rozprowadzajqcy .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana ..gazowa instalacja tlumienia pozaru ..zwinipty wqz -socket . magistrala pozarowa -hydrant . SAFETY OF LIFE AT SEA .glowny rurociilg wody do zwalczania pozarow. flame -plomien --proof . tloczny .gaz -cylinder -butla gazowa .skrzynka urzqdzenia uruchamiajqcego remote (control) ..sklad materialow latwopalnych international shore connection -lqcznik migdzynarodowy (lqcze ppoi.dysza (np. switching off engine room fans .ladunek latwopalny .dozor pozarowy. gazowa) do tlumienia pozaru .fire-main .gaz plynny vessel .rozprzestrzenianie sip p.installation .Srodek spieniajqcy gas .zdalne odcinanie wentylatorow silowni - - - - - -- .manifold .reel .hydrant .miejsce zbiorki w alarmie pozar o w fire-stations -rozklad alarmowy fire-wall -przegroda ogniowa fire-warp -(najczpSciej stalowa) lina podawana na beczkp przy przeladunku towarow niebezpiecznych fire-watch .zapalak (sig) ignition .zdalne sterowanie .line linia wpzowa (ppoz.rurociilg -delivery pipe -rurociilg zasilajqcy.wqz zlozony w harmonijkg .odpomy na p..niedostatek tlenu piping .portable .zbiomik gazu halon -halon hanger -wieszak (np.cradle -wychylny kosz na wqz - hose -wqz ppoz.strumien wody.liquified .latwopalny storage . wodna.odpomoiC na wysokie temperaw .mechanical piana (gainicza) wytworzona mechanicznie -portable -equipment -przenoiny sprzpt pianotworczy solution . . dzialko wodne nozzle . rozpylacz. zapalny cargo ..szpula do wpza.) oxygen deficiency .flaked .Srodki ewakuacji monitor .gas gaz do tlumienia pozaru . prqd wody spray nozzle -prqdownica wielostrumieniowa low flame spread . wachta p.swinging .) jet -dysza.steam installation parowa instalacja ga- szenia poiaru fire-station ..chemical -piana chemiczna compound .system przenohy podawania piany foaming agent . ognioszczelny propagation .powolne rozszerzanie sip plomienia means of escape .roztwbr pianotworczy system -galniczy system pianowy foam application system -system podawania piany -fixed---system staly podawania piany . retardant .

. protected space/ pomieszczenie chronione Jive detection and alarm system system wyktywczo-alarmowy door switch open/close wlqcznik zamkniecia drzwi deck indication/ czujka temperaturowa y chemicalpowder system ystem proszkowo-chemiczny - release cabinet/ nitrogen cylinders/ powder vdsse~/ butle z azotem zbiorniki proszku vessel/ zbiorniki proszku gas cyhnders/ butle gazowe r--- .Fire detection and fighting systems systemy wykrywania i zwlaczania poiaru release cabinet/ skrzynka zvwania zawordw -------.---------- C02 discharge piping/ rurociqg rozladowania butli CO.--.

automatic automatyczna instalacja tryskaczowa head . scem akcji )eginprocedures for attacking thefire . s'lid wlas'ciwy sposdb gaszenia ietermine how to prevent the spread of the fifin -ocenit.zawor butli .chlodzony zbiornik gazu test -test .tryskacz (instalacji ppoi.dysza stozkowa smoke -dym .pomieszczenie bronione 8.dysza wodna.oundfire alarm .main .zbiornik .switching off of holds fans .ocenidpoiar ietermine the class offire .zawor z koric6wkq do -- - -- - - - podlqczenia do instalacji lqdowej ventilation -wentylacja shut off -zatrzymanie (odcigcie) wentylacji water jet ..kontynu.zawor glowny .test ciinieniowy time delay -zwloka czasowa valve -zawor co2 ntal movement am solution supply/ guLremote control hydraulic tubes/przewody hydrauliczne zdalnego sterowania dziaikiem .rozpo.system gaszenia poiarow za pomocq pary smoulder -tliC sig solution .steam system . wiedniq lqcznoid pomiedzy mostkiem i miej.obchod (statku. SAFETY OF LIFE AT SEA Phases offire fighting -f a q zwalczanic poiaru . ge and location offire . jakzapobiec rozprzestrzenianiu sir poiaru letermine the requiredpersonnel andfire-figh.automatic detection system . owad akcje do wygaszenia ognia -- - - - - -- h foam gun dzialko pianowe vertical movement spontaneous ignition -samozapalenie sprinkler -instalacja tryskaczowa .irodek do tlumienia (pozaru) line -rurociqg systemu tlumienia ognia .samogasnqcy self-heating -samozagrzewanie(sig) self-ignition .ontintie until fire is extinguished .automatyczna instalacja wykrywcza dymu -detection system -system wykrywczy dymu detector -wykrywacz dymu helmet -helm dymowy indicator -wykrywacz dymu -mask -maska przeciwdymowa -respirator .aparat oddechowy izolacyjny self-extinguising .zdalne odcinanie wentylatorow ladowni rotary branch -prqdownica wirujqca rounds . sonel i przydzial zadari .insulated .stablish proper communications between brid. samodzielny breathing apparatus .samozapalenie.wodny test szczelnoSci butli . ting assignments .oglosid alarm poiarowy "eport location offire -podad lokalizacje po iaru na mostek m e s s fire . samozaplon shielded nozzle . czqd procedure zwalczania ognia . klapa dymowa smothering -tlumienie ognia agent .pressure .okreilit klase po zaru ietermine appropriate extinguishing agent okreSlid wlas'ciwy czynnikgas'niczy ietermine appropriate method ofattack.hydrostatic .refrigerated . prqdownica - - . np.ustanowid odpo.okreilid konieczny per.maska przeciwdymowa shutter -przeslona dymowa.) safety belt -pas bezpieczenstwa seat of the fire .okre.znormalizowana proba ogniowa tank .zbiornik izolowany .water -wodna instalacja tryskaczowa standard fire test .ir6dlo poiaru self-contained -niezalezny.shore connection .czynnik pianotworczy space protected -pomieszczenie chronione by C 0 2 system .cylinder . ppoz.) -pump -pompa instalacji tryskaczowej .

lower .b61 serca trouble -problemy z sercem ventricle -komora serca pulse .right -prawe piuco nasal cavity -jama nosowa oral cavity -jama ustna pancreas -trzustka pericardium -osierdzie pharynx .lower .choroby i stany chorobowe aquired immune deficiency syndrome (AIDS) -nabyty zespoi braku odpornoici allergy -uczulenie diabetes .piuco .epilepsja.lens . o ostrym przebiegu .little .dolna powieka .conjuctiva .upper .index -palec wskazujqcy .konczyna dolna .8.spojowka .tqtnica podobojczykowa bleeding -krwawienie .left .report of .brachial .arteria .cukrzyca . padaczka illness .choroba .soczewka .tqtnica ramienna .low .heartbeat -bicie serca pain . puls vein -iyla - - - - - -- - deseases and illnesses .zrenica .tqtnica szyjna .source of .zatamowak krwawienie . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU First medical aid pierwsza pomoc medyczna human body -cialo ludzkie anus .axiliary -tgtnica pachowa .siatkowka eyelid -powieka .raport medyczny quarantinable diseases -choroby kwarantannowe - - - .maly palec .choroba zakazna .atak serca atrium -przedsionek .infectious .tqtno.aorta brzuszna artery .odbyt appendix -wyrostek (robaczkowy) body .upper .palec serdeczny .zrodio krwawienia .cukrzyca disease .retina .ciinienie krwi -high--wysokie ciinienie krwi .konczyna gorna liver -wqtroba lung .arteria biodrowa .pupil .diabetes .middle -palec irodkowy .carotid .third .femoral -tqtnica udowa .gardio rectum -odbytnica skin .thumb .arterial haemorrhage -krwotok tqtniczy -profusely -mocno krwawiqcy .iris -tqczowka .cornea .severe loss of blood -powazny uplyw krwi .choroba ostra.choroba .abdominal .aorta .iliac .epilepsja .iledziona stomach -zolqdek trachea -tchawica ureter -moczow6d urinary bladder -pqcherz moczowy wrist .g6rna powieka finger -palec .epilepsy .przegub - - - blood circulation -krqzenie krwi aorta .krwotok iylny (to) bleed -krwawik blood -krew circulation -krqienie krwi pressure .kciuk fingernail -pamokiek intestine -jelito kidney -nerka larynx -krtan limb -konczyna .recurring .acute .ciaio bronchus -oskrzele cerebrum -mozg diaphragm -przepona duodenum -dwunastnica eye .rogowka .stop the bleeding .niskie ciinienie krwi cardiac massage -masaz serca heart .subclavian .choroba nawrotna epilepsy .skora spleen .lewe piuco .venous haemorrhage .serce attack .oko .

8.widok z przodu . przdd chest/ klatka piersiowa abdomen/ brzuch: central upper/ centralna gorna upper abdomen/ cz& gorna central lower abdomen/central nu goma cz& brzucha lower abdomen/ dolna cz@ groidpachwina -' scrotum/ mosznapenis/ penis testicles/ jqdra I dloni front of leg/ przod nogi tight/ udo: upper tight/gbrna cz& middle tight/ cz& irodkowa lower tight/ czeSC dolna knee/ kolano calf/ lydka foot/ stopa ankle/ kostka toes/palce stopy heel/ pieta anterior view .luman C body .main parts top of head/ cz& wierzchnia frontal region of head/ czgiC przednia side of head/ czeiC boczna chin/ podbrodek nose/ nos mouth/ usta neck front/ szyja. SAFETY OF LIFE AT SEA I.

conscious -przytomny . w o h ) fracture -zlamanie .severe -powazna hipotermia .dues -oplaty kwarantannowe .choroba morska - - - - -- - irregular .spodziewany czas prze j c i a .artificial .sztuczne oddychanie assessment of victim .expected survival time .signal -sygnal kwarantannowy .nieprzytomny electric shock -porazenie prqdem foreign body .opieka .pomoc medyczna aid .lekka hipotermia . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .survival time ..to perform -reanimowaC rescued -uratowany rigor mortis . ranny w wypadku morskim Medical aid .heat loss -utrata ciepla .oddychanie regularne .oddychanie nieregularne .flag -flaga kwarantannowa .regular .czas przetnvania survivor -uratowany.medical .pomoc .light .oddychanie usta-nos resuscitation -resuscytacja . poszkodowany.BmierC deceased .slaby puls respiration -oddychanie .zlokalizowaC zlamanie paralysis -paraliz pulse -puls .unconscious .8.medical first -pienvsza pomoc medyczna artificial respiration .choroba occurence -zdarzenie personal injury -uraz. zboczenie (statku) z trasy (to) drown -utonqt drowning -utoniqcie evacuation -ewakuacja -medical ewakuacja medycma.dewiacja.moderate .objawy hipotermii injured .osoba ranna -badly -powaznie ranny person .unieruchomiC .to perform -wykonaC resuscytacjq - - - - . ewakuacja chorego.ofiara.opieka medyczna - consciousness -przytomnoSC. BwiadomoSC .fee -oplata kwarantannowa .problem -klopoty z oddychaniem .weak .drogi oddechowe concussion -wstrzqs contused -kontuzjowany death . rozbitek pozostaly przy jciu survivor's condition .mouth-to-nose .(to) locate .shallow .oddychanie usta-usta .report -raport kwarantannowy .declaration -deklaracja kwarantannowa .station -stacja kwarantannowa - quarantine -kwarantanna severe acute respiratory syndrome (SARS) zesp61 ostrej niewydolnoici oddechowej sickness .anchorage -kotwicowisko kwarantannowe -buoy -plawa kwarantannowa .ofiara vital signs -oznaki zycia - Marine casualty .stanowisko ewakuacyjne exhaustion -wyczerpanie.first -pienvsza pomoc .cialo obce (np.ranna osoba nausea . utrata sil fatality -wypadek Bmiertelny hospitalization -hospitalizacja human remains .(to) immobilise . zranienie reanimation -reanimacja .regulations -przepisy kwarantannowe .stan uratowanego victim .symptoms in .osoba zmarla -handling of person -postwowanie ze zmarlym deviation .ocena (stanu) ofiary assistance -pomoc .harbour -port kwarantannowy . rannego station .semi-conscious -polprzytomny .-plytki oddech care .sztuczne oddychanie - - - - - - - - mouth-to-mouth .stqzenie poimiertne shipwrecked person -rozbitek sunstroke -udar sloneczny sunburn -oparzenie sloneczne survival time .render -udzieliC pomocy breathing -oddychanie -passages .umiarkowana hipotermia -prolonged immersion -dlugotnvale zanurzenie .szczqtki ludzkie hypothermia -hipotermia .czas przej c i a .

8.widok z tylu .main parts cialo ludzkie . SAFETY OF LIFE AT SEA Human body .gldwne cz&i head/ glowa: side of head/ cz& boczna top of head/czeiC wierzchnia back of head/ czeSC tylna back of neck/ tyl szyi trunk/ tuldw: shoulder/ bark scapula region/ okolice lopatki armpit/pacha arm upper/ ramie back upper arm/ tyl ramienia elbow/lokieC spinal column/ kregoslup: upper part/ czeSC gdrna middle part/ czqiC irodkowa lower/ czeiC dolna kidney region/ okolice nerek forearm/ przedramie back lower arm/ tyl przedramienia wrist/przegub dloni thumb/ kciuk palm of hand/ dlon back of hand/ wierzch dloni - tight/ udo: upper/ cz& gdrna middle/ czqSC Srodkowa lower/ cz& dolna back/ tyE back of knee/ tyl kolana calf/ lydka - foot/ stopa toes/palce stopy heel/pieta posterior view .

transport pacjenta post-treumatic -pourazowy shock .compress .6rodki przeciwbolowe patient -pacjent condition .opatrunek .radiowa porada lekarska . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU suffocation -uduszenie sight test -badanie wzroku symptoms -objawy unconscious -nieprzytornny urine -mocz poisoned -zatruty -poisoned with CO .attention -pomoc medyczna .pomoc medyczna administration -podawanie (np.zastrzyk domiqiniowy .subcutaneous .stan zdrowia safety pin .leki ear drops .urgent advise -pilna porada medyczna Medical First Aid Guide .intramuscular .certificate Swiadectwo medyczne .6rodek przeczyszczajqcy medical chest -apteczka okrqtowa. zestaw lek6w (wyposazenie statku) equipment -wyposazenie apteki okrqtowej -locker .8.zatruty tlenkiem w a l a Medical aid .radio -radio medycme - medical -medyczny - - - - -request for medical assistance -zqdanie udzielenia pomocy medycznej service .assistance pomoc medyczna .krople do oczu first aid outfit -zestaw pienvszej pomocy. apteczka pienvszej pomocy hospital admission -przyjqcie do szpitala inhaler .objawy pourazowe previous surgery -wczeiniejsze zabiegi (chirurgiczne) physical welfare .elastic -bandaz elastyczny cotton wool -wata disinfectant -Srodek dezynfekujqcy dose -dawka drugs .evacuation ewakuacja medyczna (rannego lub chorego) .help -pomoc lekarska .stan pacjenta is serious . pomoc medyczna treatment .obsluga.formularz skierowania do lekarza -scales -wyrnagania dot.stan pacjenta jest powazny transportation .Srodki przeciwbiegunkowe anti-histamine -Srodki antyhistaminowe anti-septic cream -ma66 antyseptyczna anti-seasicknesspills -piguiki przeciwko chorobie lokomocyjnej anti-tetanus -Srodki przeciwtqzcowe aspirin tablets .leczenie medical -medyczny advice -porada medyczna --by radio .6rodek mieczulajqcy antibiotic -antybiotyk anti-diarrhoea .attendance -wizyta lekarska .inhalator International Medical Guide for Ships -Mipdzynarodowy poradnik pomocy medycznej na statkach injection -zastrzyk .examination -badanie lekarskie .request for -z 'qdanie porady medycznej .board -komisja lekarska . leku) of oxygen -podawanie tlenu anaesthetic .aid -pomoc medyczna .krople do uszu eye lotion .szok pourazowy symptoms .aspiryna w tabletkach bandage -bandaz .Poradnik pienvszej pomocy medycznej Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) Poradnik pienvszej pomocy medycznej do uzytku w wypadkach z udzialem towarow niebezpiecznych medication . podskomy insulin .apteczka okrqtowa -requisition form .initial .agrafka scissors -noiyczki sleeping pills -tabletki nasenne splints -lupki sticking plaster -plaster stretcher -nosze suppositories -czopki - - -- - -- .treatment -wstepna pomoc medyczna .leki taken -przyjmowane leki painkillers . zestaw wymaganych lekow i instrumentow - .insulina laxative .z.fitness certificate -Swiadectwo zdrowia . wyposazenia apteczki okrptowej.

foot bones/ koici irodstopia bones of the toes/ kos'cipalcdw stopy skeleton . shin bone/ koid goleniowa tarsus/ step heel bone/ kos'd piety rnetatarsus. brooch bone/ ko4C strzaikowa tibia.8. knee cap/ rzepka fibula.widok z przodu .skeleton cialo ludzkie . thigh bone/ koid udowa patella.anterior view/ szkielet . sternum/ mostek upper arm bone/ ramie ribs/ zebra spinal column/ kregoslup: upper part/ czeid gorna middle part/ czeid irodkowa lower part/ czeid dolna ulna/ koid lokciowa ilium/ koiC biodrowa pelvis bone/ miednica radius/ koiC przedramieniowa sacrum/ koid krzyzowa carpus/ nadgarstek wrist joint/ koici przegubu dioni metacarpus/ irodrecze fingers bones/ koici palcow coccyx/ koid guziczna femur.szkielet skull/ czaszka frontal bone/ koid czolowa temporal bone/ koid skroniowa upper jaw/ szczeka gbrna lowerjaw/szczeka dolna clavicle/ obojczyk shoulder joint/ staw barkowy scapula/ iopatka breast bone. SAFETY OF LIFE AT SEA f Human body .

obrazenia zewnqtrzne .zranienie Smiertelne ..samobojstwo .wymioty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . zranienie .dull .dislocation .rozlegle poparzenia .serious -powazne rany.cierpiek (to) sweat .zwichniqcie .doznane obrazenia suffered .doznane rany.laceration .rana.zlamanie skomplikowane .rozstroj zolqdka (to) suffer .tepy bo1 ..zlamanie .. skora) congenital defect -defekt wrodzony constipation -zaparcie.zlamanie proste haemorrhage -krwotok .opatrzyk ranq .b61 .obrzqkly.oparzenia .severe .plytki oddech .bolesny stomach< zolqdek ache -b61 iolqdka upset .poparzony .considerable -powazne zranienie .uninjured person . infekcja migraine -migrena pain .pocik sic swelling . wrzod backache -bo1 plecow breath .gorqczka headache -b61 glowy heat-shock .burns . zakainy shivering -dreszcze sore .hit .szczepionka wound dressing .uderzony .concussion -wstrzqs mozgu .shallow .kontuzjowany .opatrunek wounds and injuries .internal -krwotok wewnqtrzny injury -uraz.simple .personal -uszkodzenie ciala.open .ropien.fatal - - Soreness . opuchly toothache .(to) feel pain .obrazenia wewnqtrzne . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU (to) swollow -polykak thermometer -termometr tourniquet -krqpulec.secondary .extensive .compound . -bo1 promieniujqcy ku.zlamanie otwarte .injuries sustained .dolegliwoSk abscess .extensive bums . zranienie .external .extent of -rozmiar obrazen .severe -powazne poparzenia contusion -rana tluczona crushing -zmiazdzenie dislocation -zwichniqcie fracture -zlamanie .crushed -przygnieciony.puncture .serious -powazny wypadek bruise .8.(to) attempt -usilowak popelnik samobojstwo torn away .rana szarpana .burnt .internal .fatal .szok cieplny heat-stroke -udar cieplny infection -zakazenie.osoba niezraniona .bo1 zqba throbbing (pain) -bo1 pulsujqcy ulcer -wrzod vomiting .rana ciqta .czuk bo1 -pain radiated to . obstrukcja dehydration -odwodnienie diarrhoea -biegunka earache -bo1 ucha fever .trucizna poisoning -zatrucie redness -zaczenvienienie rush -wysypka septic -septyczny.incision .obciqty . obrazenia . rana.szczepienie vaccine .(to) dress a . zranienie.cut .work -uraz wskutek wypadku przy pracy suiside . . zmiazdzony ..rany accident -wypadek -wypadek imiertelny .obrzqk swollen . obrazenia .bruised .wheezing .rozlegla rana .crushed -zmiazdzenie .Swiszczqcy (oddech) (to) breath -oddychak caught -kaszel clammy -wilgotna (np.silny b61 poison .oddech .drugorzqdne zranienia . opaska uciskowa tweezers -pinceta vaccination .stluczenie burns and scalds -poparzenia .fracture . obrazenia .rana kluta wounded -ranny .urwany wound .

kurs i prqdkohC 0 patient's name. wlqcznie z oczywistq przyczynq choroby i jej historiq 0 symptoms . and whether a physician or other medically trained person is aboard . address and phone number of vessel's agent . chodzenia lub przemieszczania go 0 with accident cases. narodowoSC i jqzyk 0 patient's respiration.czy dostqpne jest wolne od przeszkbd miejsce dla lqdowania Smiglowca lub operacji podnoszenia chorego 0 name. walk.dodatkowe stosowne uwagi . puls.przyblizony czas przybycia.nazwisko. time. ETA do portu przeznaczenia 0 communications and homing signal available . and ETA to next port of call . gender. czas. temperature. port of destination . how the accident occurred .jak on nastapil 0 whether the vessel has a medicine chest. pleC. and blood pressure .oddech pacjenta.8.objawy 0 type.czy statek ma apteczkp i czy lekarz lub inna osoba z wyszkoleniem medycznym znajduje sip na statku 0 whether a suitable clear area is available for helicopter winch operations or landing . or be moved . wiek. SAFETY OF LIFE AT SEA Medical Evacuation (Example of Report) . drink.nazwisko pacjenta.rodzaj choroby lub rany. nationality. pulse rate.w razie wypadku .typ.lokalizacja b61u 0 nature of illness or injury.ewakuacja medyczna (przyklad raportu) 0 name of the vessel and radio call sign . age.lqcznoSC i dostqpne sygnaly naprowadzania 0 additional pertinent remarks .zdolnoiC pacjenta do jedzenia. adres i numer telefonu agenta statku 0 last port of call.poprzedni i nastqpny port zawinigcia. and amounts of all medications given .pozycja statku. including apparent cause and related history . course and speed . form. and language . port przeznaczenia 0 estimated time of arrival. forma i iloSC wszelkich podanych lekow 0 time of last food consumption . picia. temperatura i cihienie krwi 0 location of pain . next port of call.czas ostatnio spoiytego posilku 0 ability of patient to eat.nazwa statku i radiowy sygnal wywolawczy 0 position of the vessel.

ocena wstqpna.polecenia stale obowiqmjqce prepardness .niezgodnoSC safety management -zarzqdzanie bezpieczenconformity -zgodnoSC (tu: z zasadami kodekstwem su zarzqdzania bezpieczenstwem .company -wymagania kompanijne .internal .zawiesiC certyfikat.weryfikacja hazardous occurence .safety .mandatory -wymagania obowiqzkowe bridge procedure -procedury (postepowania) responsibility .Interim -tymczasowy certyfikat zarzq.QMS) .audit zewngtrzny .audit requirements -wymagania .interim document of .safety -bezpieczenstwo dab przepisom) . .system zarzqdzania b..Srodki bezpieczehstwa ment zgodnohci supervisor -inspektor b&pieczenstwa pracy .convention -wymagania konwencyjne .oficer b.syscautionary signal -sygnal ostrzgawczy tem zarzqdzania jakoiciq certification .document of .major now. standard jakohci powania w stanach awaryjnych i zagrozenia standing orders . niedociqgniqk. w razie zagrozenia Swiadectwo endanger -narazaC na niebezpieczenstwo to (verify) .dow6d obiektywny .niezgodno6C .audit wewnqtrzny . designated person -osoba wyznaczona system (SMS) .non. okresowa -Mi~dzynarodowy kodeks zarzqdzania bez.odpowiednia akcja objective evidence . stan awarii standard -wzorzec.external . odpowia. standard and contingency manual -podrqcznik postq.8. firmy compliance -zgodnoSC (z przepisami) measures .instrukcja operacji przeladunkowych assessment -ocena periodical evaluation -oceny okresowe .tymczasowy dokuprecautions .stan zagrozenia.quality -wzorzec jakoSci. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Main Shipboard Manual (MSM) -glowna instrukcja statkowa (w systemie zarz&ania action -dzialanie.certyfikat zarzqdzania b.reneval -w.annual -weryfikacja coroczna instruction . effective -efektywny security -bezpieczehstwo emergency . odnowieniowa pieczenstwem Safety -bezpieczenstwo - - - ----- --- - - - - -- -.gotowoSC w stanach zagrozenia suspend -zawiesiC -procedure -procedura postepowania w sytua certificate .approval -zatwierdzenie certyfikatu documentation .corrective .periodical -w. zawiesiC acjach awaryjnych. nadanie . lista kontrolna implementation.- --- - - - .non-.company officer .odpowiedzialnoSC na mostku routines -rutyna.ocena okresowa cza .wydanie Swiadectwa.reneval .dzialanie korygujqce (majqce observation -spostrzezenie na celu usuniqcie brakbw.additional -weryfikacja dodatkowa na .dokumentacja check list ..-powaina niezgodnoSC dzania bezpieczenstwem deficiency -niedocizgniqcia manual (SMM) ..periodical .Srodki bezpieczenstwa .ksiega zarz&ania b.ship's officer .SMC) certificate . akcja bezpieczenstwem.lista sprawdzajqca. postepowanie rutynowe bridge order book -ksiqzka polecen kapitana review -przeglqd caution -uwaga.spelniaC (wymagania.audit dotyczqcy bezpieczenstwa .nie. poczqtkowa preventive inspection-inspekcja zapobiegaw.zdarzenie niebezpiecz..initial .Operational Manual Cargo Handling (OMCH) zgodnoSci) .ocena dla odnowienia Swiadectwa procedure -procedura audyt . statku .initial -weryfikacja wstepna International Safety Management (ISM) Code .sprawdzak.appropriate . weryfikowai guidelines -wytyczne verification -sprawdzanie.instrukcja ..oficer b. norma. ostroinoSC Quality Management System (QMS) .wdrozenie closed space -pomieszczenie zamkniqte manual -podrqcznik systemu QMS (to) comply .dokument zgodnoici .

chemiczna z pochianiaczem dust protecting masW maska przeciwpyiowa gas protection suit strdj gazoochronny welding gloves/ rckawice spawacza full vision facemas maska z szerokim wizjere gas detector .pylowa chemical cartridge respirator/ maska arzeciwchemiczna z pochlaniaczem air fed helmet/ maska p.wykrywacz gazdw key pad/ plytka przyciskow alarmowe material/ material odporny na Scieranie .pylowa z zasilaniem powietrznym safety harness :zelki bezpieczeristwa chipping goggles/ okulary ochronne do stukania rdzy welding goggles/ okulary spawalnicze chemical cartridgel maska p. SAFETY OF LIFE AT SEA / Safety equipment wyposaienie bezpieczeristwa respiratory protection ochrona drdg oddechowych aist strap b d k / sprzqczka Pass dust respirator/ maska p.8.

BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Personal protective equipment (PPE) -odziei i sprzqt ochronny antiskid -przeciwilizgowy anti slip tape -taima przeciwpoilizgowa boots -buty (wysokie) .(nieprzemakalne) ubranie sztormowe overall -kombinezon oxygen analyser .oil resistant . zabezpieczenie .siatka zabezpieczajqca trap gloves -rgkawice .ear . karabinczyk . oslona. helm ochronny hook .instrukcja.analizator (zawartoici tlenu w powietrzu) oxygen respirator .safety -hak zapadkowy .anti slip zabezpieczenie przeciwpoilizgowe .drabinka bezpieczenstwa lamp .industrial (przemyslowe) bezpieczenstwo PracY ladder .personal . k. szkolenie booklet .przepisy bezpieczenstwa goggles . gumowo-plastikowe .ochronny cloth .sk6rzane r.irodki ochrony osobistej protective .safety work shoes -buty robocze (niskie) .obshgi) w formie broszury intrinsically safe .multi gas -wykrywacz uniwersalny dust mask -maska p.gas -wykrywacz gazow (w zbiornikach) .sluchawki ochronne .hak zatrzaskowy.r.maska p.kask ochronny .8.obudowa wkladu filtrujqcego detector -wykrywacz .filtr do maski przeciwpylowej dust protecting mask -maska przeciwpylowa ear defenders .latwo widoczne ubranie explosimeter .working cotton .non slip soles -buty o podeszwie przeciwilizgowej .bawelniane r. karabinczyk .rqkawice ochronne .rubber -buty gumowe (kalosze) . wykrywacz gazow (palnych) eye-shield .calliper -hak zatrzaskowy.irodki ostroznoici protection .clip .working leather .protective .disposable . plastic .eksplozymetr.safety -kask bezpieczehstwa.hak zapadkowy .samoistnie bezpieczne (urzqdzenie) multigas detector -wykrywacz gaz6w oilskins .rqkawice kwasoodporne hard hat -kask ochronny - - -- -- - - - - - helmet -kask protective . odziei robocza -helmet . pylowa .lina zabezpieczajqca przed upadkiem przy pracy na szczycie pokladowego ladunku drewna .rubber -rqkawice gumowe . o podeszwie gumowej -with steel toe caps -buty ze stalowymi oslonami palcow boilersuit -kombinezon cartridge -wklad filtrujqcy maski -holder . robocze .ochronniki sluchu ear muffs -ochronniki shchu ear plugs .spring -karabinczyk instruction .olejo/kwasoodporne buty wysokieizwykle .aparat tlenowy do oddychania personal error -blqd osobowy precautions .rubber-soled shoes .acid resistance .fall .rubber.buty robocze ze stalowymi noskami .lampa bezpieczenstwa - - - - - - - - -- - - - -- - .zatyczki do uszu (korki) easily visible coat .safety work -with steel toe .oslona oczu faceshield -oslona twarzy spawacza gas mask . gazowa gas tight -gazoszczelny gas measuring instruments .rqkawice olejoodporne .kask ochronny rain suit with hood -ubranie przeciwdeszczowe z kapturem safety -bezpieczenstwo -belt -pas bezpieczenstwa -code -kodeks bezpieczenstwa.odziez ochronna. ochronny shield -przylbica spawacza hook -hak .urzqkenie do pomiaru stqzenia gazu gangway net .instrukcja (np.ochrona.oiVacid resistant boots/shoes .maski jednorazowe filter .kask ochronny.b. robocze .okulary ochronne -helmet .

urzqdzenia) shoes -buty bezpieczne - -- wandering lead -kablbwka. niepalna . SAFETY OF LIFE AT SEA lines .linka bezpieczenstwa -operational bezpieczenstwo eksploatacyjne (np.8. lampa kablowa working cloth non-inflamable-odziez robocza.

cumowanie 6. Cleaning . sprzptanie 10. Inspections and surveys -inspekcje i badania 18. Steering . Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicp 2. Corrosion and rust . Ship's fenders -odbijacze statkowe 14.sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Paints and painting -farby i malowanie 12.9. Gauging and ullaging . Mooring operations . Ropes and rope works .korozja i rdza 11.wezly i sploty 9. Failures and damages -defekty i uszkodzenia 16. Knots and splices .manewrowanie lodzip 7.sterowanie 13.liny i prace z linami 8. Grease and greasing -smary i smarowanie 15.narzedzia . Cargo gear handling -obsluga urzpdzeli przeladunkowych 5. Seamenship and maintenance wiedza okretowa i konserwacja 1. Maintenance and repairs -konserwacja i naprawy 17. Boat handling .czyszczenie. Berthing and port manoeuvering -cumowanie i manewry portowe 3. Tools . Small elements -elementy drobne 19.

chain draw ahead/ chain draw I1 o%lock/ ricuch patrzy na wprost chain draw I o'clock/ laricuch patny nu godz. dziobowej i rufowej chain draw astern/ laricuch patrzy do tyt chain draw astern/ laricuch patrzy do rylu note: directions also given in points!/ kierunki podawane takie w rumbach . 03.Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchor home/ kotwica nu miejscu anchor above the water/ kotwica nad wodq kotwica pod powierzchniq wody natural sheer/ normalne odchylenie statku od kierunku laricucha kotwicznego F anchor under the & chain up and down/ anchor aweigh/ laricuch w pionie kotwica puicila chain drawing astern/ laricuch patrzy do tylu \ Lrie7\ I working anchor/ kotwica trqmajqca I 1 .00 stawanie na dwdch kotwicach U II moor head and zakotwiczyC nu k c .00 riding cabb na r e n y lazy cable/ kotwiczny luiny laricuch ' chain draw 9 okloc w 3 o'clock/ atny nu godz. 01.

kotwicowisko -holds -kotwica trzyma apeak! -kotwica w pionie! light . odkotwiczaC anchoring-rzucanie kotwicy. w pionie (kotwica podczas wybierania)! .drag of an -pelzanie kotwicy.trzymaC iancuch! -home .przemiennie wybieraC i luzowaC (lancuch)! .let go ! -rzuciC kotwice! -pay out! .dredge -wlec kotwicg w celach manewrowych .kotwica na miejscu! .at .veer (to)! .kotwiczne stanowisko manewrowe anchor (handling) -manewry kotwicq .wydawak!.chain is slack! .break ground -wynvaC kotwicg z dna -break out -wynvaC kotwice z dna -bring to an anchor .kotwica podwieszona dragging -pelzanie kotwicy .get ready -przygotowaC kotwicg . na miejsce -bring home an anchor -wcislgn@ kotwicg na miejsce .clear anchor! . popuszczaC (lancuch)! .(dno) nadajge sip do kotwiczenia.kotwica w pionie! . popuszczaC! .zakotwiczyC -bring up .weigh anchor .lancuch "patrzy" prostopadle do prawej burty! .na kotwicy -ball .windlass engaged! -winda wsprzeglona! anchored -zakotwiczony - - - - - . dragowanie .rzuciC kotwicg! . kotwiczny)! .lancuch luiny! . do wybierania) -bites! -kotwica trzyma! .zlapaC grunt (o kotwicy) .rzucaC kotwicg .come to -rzuciC kotwicc.heave a cable short -podebraC (skr6ciC) lancuch kotwiczny - - - - - - - - - -heave around -wybieraC lancuch na windzie . stanie na kotwicy -berth .rzucaC kotwice ground .drop .veer away! .meldunki ze stanowiska kotwiczenia -awash! -kotwica wyszla z wody! -aweigh! -kotwica puicila.Bwiatlo kotwiczne is aweigh -kotwica podniesiona station .slacken! .stand-by to weigh! .pod dziobnica (o lancuchu)! .up and down! .podnosiC kotwicg! .render cable! .stoppers on! -zaloiyC stopery ! up! .emergency . rozluiniaC (i.9.podnieBC kotwicg! .(to) bite .cable draw nine o'clock! .slack away! -poluzowat.drop the anchor ! . kotwiczny)! .by6 w pogotowiu do rzucenia kotwicy! ."patrzy" do tylu! (o lancuchu kotwicznym) .heave in -wybieraC kotwicg . dragowanie .come aweigh -odenvaC sic od gruntu (o kotwicy) .podrywaC kotwicp z dna . kotwicmy) .drag of an -pelzanie kotwicy.drop the .luzowaC.znak kotwiczny -bell .luzowac lancuch! -pick up an anchor! .stan* na kotwicy .kotwicowisko awaryjne.kotwica czysta! @o wyciqgnieciu z wody) -home! .heave up -wybieraC kotwicg .coming home -pelzanie (kotwicy) . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchorable .keep slack -trzymaC luzno (1.cable draw ahead -"patrzy" do przodu (o lancuchu kotwicznym) .by6 w pogotowiu do wybrania kotwicy! . rezerwowe permition . (akwen) przydatny jako kotwicowisko anchorage -kotwicowisko -buoy -beczka cumownicza .veer and haul! .hold-on! . kotwiczny)! .dzwon kotwiczny -bells -bicie w dzwon (na statku zakotwiczonym) cock-a-bill . wyluzowaC! (lahcuch) -pay away! . kotwiczenie.kotwica na miejscu! up! .awake! -przygotowana! (k.cable draw astern! .trip the .luzowaC stopniowo (lancuch)! anchor (reports) .popuszczaC (1.podnosiC kotwicg.heave short -wybraC lancuch niemal do pionu .luzowaC.underfoot! .stand-by to drop! .zezwolenie na kotwiczenie anchor -kotwica .do oporu.miejsce kotwiczne anchor (orders) -polecenia na kotwicg . zakotwiczyC .shorten in cable! -podebraC (1.

glina . lancucha kotwicznego) clear berth -przestrzen wystarczajqca do swobodnego obracania sig statku zakotwiczonego clear hawse -rozplqtywaC skrqt lancuchow kotwicznych --pendant . o zanieczyszczonym dnie -berth -kotwicowisko nienadajqce siq do postoju -bottom .kreda .moor head and steam .zaplqtaC kotwicq fouled by the flukes -kotwica zaplqtana lapami w lancuch holding ground .nieczyste dno (morza) ground .dno nadajqce sig do kotwiczenia -good--dno dobrze trzymajqce (kotwicq) grow .muszle engagement -wlqczenie.statek kotwiczqcy na redzie round turn .9. rmciC kotwicq rufowq bell .zalamany lancuch kotwiczny (to) part .serce d m o n u break adrift .luzny lancuch kotwiczny lee anchor -kotwica na zawietrznej lie at anchor .mud (M) . blotniste .skala . uderzenie w dzwon okrptowy clapper .kotwiczyk.moor .coral (Co) -koral .obracaC statek prohibited anchorage -kotwiczenie zabronione (to) range -lukowaC (na kotwicy) ride on anchor .zerwaC sig (z kotwicy) catenary .linka serca dmonu striker .shells (Sh) .ordinary moor .short stay -postoj na kotwicy (na skroconym lancuchu) .stan& w rozrzucie kotwic ( z pomocq maszyn) scope .flood anchor .dlugosC lancucha (od kluzy do kotwicy lezqcej na dnie) seabed .stawanie na dwoch oddalonych kotwicach .stones (St) .lawa . bloto .muliste.kotwica rzucona w kierunku pod prqd przyplywowy .dzwon.gravel (G) -iwir .kamienie .zakotwiczyk na kotwicy dziobowej i rufowej . wkuplowanie (sprzpgla).zawiesie (strop) stalowe do rozplqtywania lancuchow bottom -dno . stawaC na kotwicy.otoczaki .kotwiczenie na rozstawionych kotwicach . stawaC na dwoch kotwicach .rock (R) . rmcaC kotwicp -by the stem .standing moor (running moor) .postoj na dwoch kotwicach i cumach rufowych natural sheer -normalne odchylenie statku (od kierunku lancucha kotwicznego) nipped cable . wsprzqglenie foul -poplqtany (np.ebb anchor -kotwica "patrzqca" pod prqd odplywowy .clay (Cy) .ride athwart .lava (L) .staC na kotwicy methods of anchoring -metody kotwiczenia .stab na kotwicy riding light .zakotwiczyk na kotwicy rufowej. dzwonek.muddy .moor across .splqtanie sip lancucha lazy cable . SEAMENSHIP AND MAINTENACE (to) anchor . dzie z kierunku przeciwnego do wiatru .sand (S) -piasek .girt fertoing -postbj na dwoch kotwicach .dno nieczyste (nienadajqce siq do kotwiczenia) -hawse .cumowab (statek).patrzec (o lancuchu) hawse rope -lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych hawsing -myszkowanie statku zakotwiczonego - - -- -- - kinking of chain .ride hard -stab na naprpzonym lancuchu (kotwicznym) -riding weathertide -stab na kotwicy przy pra.chalk (Ck) .Swiatlo kotwiczne roadster .dropping moor .zaplqtane lancuchy kotwiczne (to) foul .zwis (np.dno morza .obszar nienadajqcy sip do kotwiczenia.stawaC na kotwicach rozstawionych .serce d m o n u rope .skrg (lancuchow kotwicznych) running moor .stab (na kotwicy) burtq do wiatru -ride easy -staC na luinym lancuchu (kotwicznym) .mul.pebbles (Pb) .zenvaC sig (o lancuchu) part from an anchor -zenvaC siq z kotwicy pay around . lancuch kotwiczny) area .

rafa koralowa -rocky shoal -piycizna skalista .spoil ground .(statek) z podniesionq kotwica.dobik do nabrzeza .obszar portowy entrance -wejCcie do d o h suchego (to) dock.vessel clear of berth .foul berth .9.warping buoy -plawa do przeciilgania statku .zwracak sig rufq (o statku na kotwiCY) (to) tend -patrzek.(to) coil -ukladak line.deep water berth -nabrzeie w basenie glgbokowodnym .reef -rafa coral reef .shifting .obloiyk line (np.odejib od nabrzeza .przesunipcie.obciqkak iuk lancucha kotwicznego. ale nie w drodze weather anchor -kotwica trzymajilca weight the cable .system pomiaru prgdkoSci podchodzenia (statku do nabrzeza) double banking -cumowanie do burty innego statku emergency towing arrangement -system holowania awaryjnego - .seaweed -wodorosty . Sluzy dock -basen portowy area . wchodzik do basenu portowego dockage period . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY . manewrowak sterem zapobiegajqc splqtaniu sip lancuchow kotwicznych underhaul -stak na kotwicy pod kqtem do kierunku lancucha kotwicznego wskutek dzialania prqdu under weigh .obracaC statek na kotwicy.close-up to the berth . na bpbnie windy) -clear -odcumowak od nabrzeza.(to) shift -przesuwak . stojqcy na kotwicy).odchylenie zakotwiczonego statku od linii ladcucha sight the anchor -sprawdzak kotwicg (po wyciqgnigciu z wody) sleeping cable -luiniejszy z dw6ch splqtanych lahcuchbw kotwicznych slip a cable -porzucik lancuch kotwiczny.closing-rate .(statek stojqcy na kotwicy) dziobem do wiatru working anchor -kotwica trzymajqca - Berthing and port manoeuvering cumowanie i manewry portowe after bridge .zblizak sip do nabrzeza . by6 skierowanym (o lancuchu kotwicznym) tend ship -miek baczenie na statek (np.get away from berth .dno nieczyste .soft -mipkkie screw anchor -kotwica martwa Srubowa screw mooring -kotwica martwa Srubowa sheer .przytrzymywanie statku cumq oblozonq na polerze berth -nabrzeze . klarowak .dokowaC.szybkoik zblizania sip .come alongside . wypuScik lancuch calkowicie slip stopper .sandy -piaszczysta .warp -przeciqgak statek wzdiuz nabrzeza -warping -przeciqganie statku wzdiuz nabrzeza chafing chain .statek odcumowal .odcinek lancucha (zapobiegajqcy przecieraniu sip liny na przewloce) depth on sill -glpbokoSk na progu d o h . na beczce swinging basin -basen umozliwiajqcy swobodne obracanie sip statku na kotwicy swinging berth .sandy clay -piaszczysto-gliniaste .stoper lancucha kotwicznego z hakiem odrzutnym slip the (anchor) chain -zwolnik lancuch kotwiczny (w razie niebezpieczehstwa) snub cable -przytrzymywak lancuch (wind@ span mooring-podwbjne zakotwiczenie(beczki cumowniczej) sweep for an anchor -poszukiwak (tralem) zatopionej kotwicy swing . na promach) dolphin -dalba Doppler berthing system . wyjSk ze 61uzy . dla lepszej amortyzacji szarpnigk wind rode . przeciqganie statku (wzdlui nabrzeza) .get away from alongside .czyste stanowisko kotwiczne (umozliwiajqce swobodne obracanie sig statku na kotwicy) (to) tail .nabrzeze nienadajqce sip do postoju berthing -przycumowanie (do nabrzeza) -bring to a rope .czas otwarcia d o h (w porcie piywowym) docking bridge -rufowy mostek manewrowy (np.odbijak (od nabrzeza) .mostek rufowy (na promie) break adrift -zenvaC sig (z cum) snub .

cumowanie i manewryportowe headline/ lina dziobowa pachol. / foreward (bow) breast/ lina dziobowa poprzeczna forward spring/ szpring dziobowy ' \ \ / / hauling iff buoy/ boja do odciqgania statku od nabrzeza stern spring/ szpring rufowy stem quarter line/ rufowa lina Cwiartkowa stern (aji) breast/ lina rufowa poprzeczna cross lines moor/ cumowanie na cumach skrzyiowanych multi buoy tanker moor/ cumowanie na dwdch kotwicach i beczkach / stern line/ lina rufowa stern line through panama lead/ lina rufowa podana przez kluzg panamskq w dolphins moor/ cumowanie przy dalbach . double banking/ ro-ro mooring arrangement/ cumowanie pojazdowcdw normal moor/ cumowanie zwykle .9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Berthing andport manouvering . buoy mooring/ cumowanie do beczek mooring alongside. / . poler / mixed moorina with anchor and buoy for sai'iing without tug/ cumowanie kotwicq i beczkq do wyjicia bez holownika 6 \ \ \ 3 \ / .d.

cuma rufowa . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .running line .after spring . szpring .liny cumownicze .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd methods of mooring .bring out .drewniany odbijacz plywajqcy fetch away . pot.bring in . brest -bridle . fender -odbijacz -bar ..forward breast line -dziobowa lina poprzeczna.cumowanie na szpringu - - mooring .cumowanie na linach skrzyzowanych . brest dziobowy .lina do przeciilganiu statku .sposoby cumowania . blok betonu) dolphin .(to) moor .put off .szpring .lina dziobowa .stem on -podchodziC rufqdo nabrzeza.odcumowaC .lina poprzeczna.quarter mooring .all fours" .cumowaC (statek) .obrotnica statk6w .cross ropes (springs) -liny (szpringi) podane na krzyz .dokowanie. wstrzymujqca ruch statku .after breast rope . rope) .quarter mooring .szpring dziobowy .wprowadzaC (np. statek do portu) . dzi6b od nabrzeia) -buoy -boja manewrowa . messinger .dopuszczalna prqdkoSC na torze w.(to) unberth .dalba cumownicza equipment .swinging area .lina cumownicza.poprzeczna lina mfowa.urzqdzenie cumownicze gear .after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa -bow breast -poprzeczna lina dziobowa .: holowanie statku na inne nabrzeze .tor wodny.unberthing .lina cumownicza (zawozona na beczkq lub lqd) .rzutka knot .sprqiyna.szpring rufowy .urzqdzenie cumownicze line .stem line (rope) .beczka cumownicza zakotwiczona na trzech martwych kotwicach mooring (ropes) .wzdluz statku . sprqiynowanie.up and down line .belka odbojowa -beam -belka odbojowa -pile -pal odbojowy spar .mar&va kotwica (np.quarter rope (spring) .galka na rzutce .three-leg .breast (line. cuma -pile -pal cumowniczy -place -miejsce zacumowania statku sinker .fore and aft mooring -przycumowanie z dziobu i z rufy .moored . wprowadzanie statku do basenu portowego .lina rufowa.lina goncza. wyjSC w morze .obrotnica statku .buoy .9.odbijanie (od nabrzeza) .lina podawana z lqdu . od nabrzeza) haul -przeholowywaC statek z nabrzeza na nabrzeze lay-by -mijanka w kanale lie by -pozostawaC w pobliiu (portu) (to) lock -wprowadzak (statek) do Sluzy maneouvering -manewrowanie .shifting -przesuwanie statku w porcie.guess warp .mediterranean moor -cumowanie statku rufq do nabrzeza fairway .(to) unmoor .check rope -lina przytrzymujqca. farwater .plawa wyznaczajqca poczqtek tom wodnego speed . brest rufowy .zerwaC sig z uwiqzi gut -tor wodny miqdzy mieliznami (to) harbour -zawijaC do portu harbour -port -pilot -pilot portowy signals .cuma poprzeczna - - - -- . wchodziC rufq do d o h .odcumowanie mediterranean gangway .odrzuciC (np.cross lines mooring .basin .headline .heaving line .zacumowany na linie i szpringu z dziobu i z rufy .docking .messenger . blok betonu) .lina dziobowa . zacumowanie anchor -kotwica martwa -berth -miejsce zacumowania -block -martwa kotwica -buoy -boja (beczka) cumownicza chain -lahcuch uiywany do cumowania clamp .miejsce zacumowania.alongside .spring .sygnaiy portowe tug -holownik portowy hauling off buoy -beczka do odcirlgania statku (np.martwa kotwica (np.forward line .szpring rufowy -slip rope (wire) -lina (stalowa) oblozona jako buchta (z mozliwoSciq popuszczania) .hauling off .forward spring .odbiC od nabrzeza.odcumowaC .

system holowania awaryjnego ' I I oedestal roller/ rolka na cokole forecastle decW poklad dziobbwki pear shape oden linW ogniwo gruszkowe otwierane .system europejski holownik kierujqcy rufq holownikpchajqcy remote release handle/ diwignia zdalnego zwalniania remote release wire/ lina stalowa zd. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tugs and towing holowniki i holowanie American system .system amerykatiski zamocowany na oble wany na oble dziobo~ynr European system .9. zwalniania bezpieczenie haka tow rope/ tug .holownik hak holowniczy spring linowy odbijacz linowy emergency towing arrangement .

sprqiyna in .dalba cumownicza run out -zawoziC (line) safe berth (sb) -bezpieczne nabrzeze (to) shift -przeciqgak (statek) shore fast .waist hawser.trzymaC line naprezonq! .single up! .take the -przyjqC hol .oplata holownicza line .liny cumownicze obciqzone (pracujqce.lina podana na lqd - sonar docking system -podchodzenie do nabrzeza z uiiyciem sonaru spring . wszystkie liny oblozone!. lina holownicza tow rail -palqk holowniczy tow-rope .lina holownika.luzowaC.working lines .hold on! . utrzymujqce faktycznie statek w pozycji zacumowania) mooring orders -polecenia cumownicze -belay that! -przytrzymywaC (statek linsl)! -belay there! -przytrzymywaC (statek lina! .lina holownika.first line ashore! -pierwsza lina na lqdzie! .let go the -rzuciC hol trot .obracaC statek zakotwiczony za poSrednictwem szpringu rufowego -the stern into position -zloiyC rufe na szpringu (w wyznaczonyrn miejscu nabrzeza) stern foremost -rufq naprzbd take in tow -wzi$ na hol take out a rope -zawoziC line (lodziqna brzeg) towage .veer and haul! -przemiennie wybieraC i luzowaC! (line) .heave tight! .(statek) zacumowany! .obciqgnqC (line) na sztywno! . asysta holownika charge .waist breast . linia beczek (cumowniczych dla malych statkbw) trunk buoy -beczka cumownicza tug -holownik -boat .dalba palowa fender .propeller not clear! .lina podana ze Srodokrecia -warp -lina cumownicza do przeciqgania stat- ku wzdlui nabrzeza .lina podana ze Srbdokrqcia .cumowaC (do nabrzeza) with the assistance -za pomoca.9.single up lines! . nie popuszczat. sila uciqgu shackle .holownika) - - - - - - - ----- .moc holowania .make fast! -zamocowaC.heave up! -wybieraC (line)! -made fast! .holownik assistance -pomoc holownika. lina holownicza light .heave! (heave in!) -wybieraC! -heave line! -wybieraC ling! .all clear (foreward)!-wszystkie liny rzucone (na dziobie)! -all fast! -wszystkie (liny) mocno!.luzowaC stopniowo! (lind mooring reports -raporty przy cumowaniu . obloiyC (line)! .(lina) gotowa do wyluzowania! .veer away! .wciqgarka pomocniczej liny cumowniczej -beam -palqk holowniczy -bridle -wiei cumownicza efficiency -wspblczynnik sprawnokci holowania -hawser -hol.trzymaC (line). lina holownicza stern -rufa holownika line .skladaC sip do nabrzeza na szpringu ship .hol force .Sruba nie czysta! . popuszczaC (linq) (to) wharf .Swiatlo holownicze power -uciqg.pick up heaving line! -podj& rzutkq! .liny rufowe mocno! moorings .zostawiC po jednej (linie)! .ready for running! .przygotowanie statku do podjecia holu towing -holowniczy bridle winch .stem fast! -zamocowaC liny rufowe! .szakla holownicza winch -wciqgarka holownicza towline -hol.stop heaving! -wstrzymaC wybieranie! .deep-sea -holowanie oceaniczne (to) tow -holowaC tow forward .uciqg (holownika) -power .holowanie .odbijacz palowy mooring .system dalb (lub beczek) cumowniczych pick up the buoy . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .keep tight! .zostawiC po jednej linie! . lina holownicza two-legged mooring -podwbjne zakotwiczenie beczki cumowniczej (to) veer .single-up fonvardlaft! -pozostala dziobowd rufowa i szpring! . zamocowane! -head all fast -na dziobie wszystkie (liny) mocno! .linia boi. przy pomocy (np.szpring.! .stem fast! .podaC line na beczke cumowniczq pile -pal dolphin .

9. interfac.---cone antenna/ antena stozkowa II sensor/ czujnik interface le~*el faza rozdzralu olej-11 oda 7M ater 11 oda .---. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu restricted gauging/ mierzenie w systemze pbiotwartym open gauging/ mierzenie w syste~ie otwartym ullage port/ otwdr oundi 'ole/ ltwdr ondaz closed gauging/ mierzenie w systemie zamknietym float gauge/ miernik piywakowy radar gauge/ miernik radarowy pressure gauging/ miernik ciinieniowy deck mounted sensor for pressure and temperature1 zamontowany na pokladzie czujnik ciinienia i temperatuty h r i k i n g plate/ ptytka ochronna sounding tape/ sonda tas'mowa bottom pressure and temperature s e n s o r / A przydenny sensor ciinienia i temperatuty ullage. detector (UTZ gauge)/ urzqdze nie dopomiaru ulaiu. temperature.--. tempera tury i wykrywania faty rozdzia poziom odniesienia 1 l!l radar ullage gauge/ radarowy miernik ulaiu ectronic box/ element pressure sensor/ czujnik nienia gazy obojqtnego odczyt gaseous atmosphere (inerted atmosphere)/ ullage level/ poziom ulaiu liquid cargo/ iadunek plynny -------.

zwis liny sway on end .stick -prqtowy wskainik poziomu plynu - dip -zanurzak (w zbiorniku). bloki) round down -rozciilgnqk taliq round up .married system .pressure -miernik cihieniowy girth stick (pot.: crucifix) .czerpak.odlegloik od dna zbiornika do maku (punktu) odniesienia strip -taima miernicza gauging -pomiar.system pracy dwoma bomami sprzqzonymi .dopuszczalne obciqienie robocze sag of a rope .tabliczka informacyjna (np.odhaczyk. odczepik topping -podnoszenie (to) whip .listwa pomiarowa hand lead . tablice pojemnoSci zbiornikow -tape .strike . (w pozqdanej pozycji) .spar and gear -bomy sprzqzone booms (derricks) handling -praca bomami doublerigged hatch .sonda rqczna line .tabliczka informacyjna (np.shot the -ustawik b.przyrzqd do wykrywania fazy rozdzialu oleju (ropy) i wody w zbiorniku sounding -sondazowy -hole .szklo wodowskazu reference height .zaczerpnqk (np.podnieik.cradle the -poloiyk i zamocowak bom .szarpanie bomu. czerpak - - - - - - -- - - -- - - - .rener .dotknqi (sondd dna -tables -tablice sondazowe. bomu wychylonego za burtq jack-knifing .linka sondy rqcznej heave the lead .sonda prqtowa . mierzenie .wskainik poziomu measuring rod .) dipper . unieik swinging derrick system . poziomy gauge -wskainik poziomu indicator .sonda taimowa -tube .dziennik sondowan -pole .rura sondazowa (zbiornika) striking plate -ochronna plytka stalowa przyspawana pod sondq take soundings -przesondowak tape -taSma measure -taima miernicza. przy korku sondy) level -poziom. krzyiowanie siq bom6w lowering speed -pr~dkoSk opuszczania (ladunku na renerze) outreach -wysiqg (bomu poza burtq) outboard runner .system przeladunku bomem polqczonym z suwnicq .sondowak rqcznie label plate . przy maszcie .mocowanie b.rener bomu ladunkowego (ustawionego nad nabrzeiem) (to) rig -wyposaiyC statek (w liny.podnieSk do pionu sway up .automatyczny miemik poziomu plynu w zbiorniku cock -kurek probierczy glass . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu -up .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi up and down fall -rener podnoszqcy i opuszczajqcy unos w pracy bomami sprzqzonymi whip and skid system .wyladunek pojedynczym bomem obracanym (to) top -podnosik do pionu (np. talii) safe working load . talii) fall . przyrzqd pomiarowy .faza rozdzialu wody i ropy w zbiorniku detector . na sondach) oil /water interface .overboard -r.inboard -rener bomu ustawionego nad ladowniq .tyczka do sondowania (zbiomika) -pipe -rura sondazowa (zbiomika) rod .obciqgnqk luz talii running part -koniec biegowy (liny. naczynie do pobierania plynu ze zbiomika gauge -miernik. taSma sondy Cargo gear handling -obsluga urzqdzen przeladunkowych back a rope -zabezpieczyk gaje profendrem boom -bom .lata miemicza (do pomiaru poziomu cieczy w zbiomikach) name plate . pr6bkq ze zb.9.otwor sondazowy log .ladownia obslugiwana dwiema parami bomow end for end -przeloienie (odwr6cenie kierunku) liny (np.automatic . bom) (to) unhook .housing the .podnosik linoblokiem underrun a tackle -rozcizgak talie (to) unsling -zdjqk zawiesie (strop) z unosu union gear -renery sprzqione union system .

np.popuszczaC (ling z bgbna) skokami. napinaC.cuma dziobowa heave-in -wybierak ling.obciunqk (ling) na sztywno heave up -wybieraC (linq) heaving line -rzutka --knot (pot. pachol (to) bitt . pgtla (cumy) bitt -poler.(lina) wybrana na sztywno tauten . zrzuciC ling z bgbna take a turn -obloiyC ling take in the slack -wybieraC luz (liny) tally on -wybieraC ling rgcznie taut . oblozonej na polerze dog-stopper . lancucha.cumowanie statku rufq do nabrzeza (z rozrzuconymi kotwicami dziobowymi) messenger . wyluzowaC (np.molniC ling cast off . hamowaC bieg statku linq lub laticuchem checking bollard -pachol (poler) do przytrzymywania statku manewrujqcego check rope -cuma wyhamowujqca inercjg statku (to) clear -odcumowaC od nabrzeza. poluzowaC (np.cuma poprzeczna (to) bring -oblojC (np.cross .lina podana ze Srbdokrgcia waist hawser. doprowadzaC do porzqdku (to) tend .: monkey fist) .mieC baczenie (np. holowniczej) send a heaving line! -podaC rzutkg! send a rope! -podaC ling cumowniczq! send a wire! -podaC szpring! spring .szpringi podane na krzyz surge -zrzucaC ling (z bebna windy) (to) surge . liny cumownicze) casting off -rzucanie cum cast loose . pgtla (to) bight -przywiqzywaC pgtlq bow line . wyjSC ze Sluzy.cross -s .obloiyC ling chafe -przecieranie sig (np.lina podana na krzyz (z innil) . puSciC (np.stem .galka na rzutce line . delikatnie hamowaC szybko wybiegajqcy lancuch kotwiczny.obkladaC ling (na polerze) bollard eye -oko na h i e cumowniczej (do zakladania na poler) (to) cast away -rzucaC (np. lina poprzeczna .stoper laticuchowo-linowy ease -popuSciC. obloj C (line).head .odrzuciC.szpring rufowy at all fours -(statek) zacumowany na wszystkich czterech cumach back spring . ling) fire-warp (fue-wire) -(najczgiciej stalowa) lina podawana na beczkg przy przeladunku towarow niebezpiecznych flaked line . na cumy) turn for lowering -przygotowaC ling do luzowania (przez zdjgcie kilku mojow z polera) turn up a rope -zamocowaC ling.opuszczaC haul in -wybieraC.dziobowa lina (cumownicza) breast -cuma poprzeczna line .cuma rufowa make fast -zamocowaC. rzucik. ling na kabestanie) bite -buchta liny.lina goncza.przekladaC oko cumy przez oko innej.na dziobie wszystkie (cumy) mocno! headline . oblojC ling na stale unbitt -zrzuciC ling z pacholka waist breast . wciuaC hawser .naprpzaC.spring . line) ease away -popuSciC.szpring . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Mooring operations -cumowanie after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa after spring .cuma poprzeczna rope .gruba lina holownicza head all fast .breast . messinger (lina pomocnicza do wciilgania liny cigzkiej.lina .9.lina rozcislgnigta na pokladzie - haul away -wybierak (ling) haul down . minqC przeszkodg w bezpiecznej odlegloSci clear for running -(lina) gotowa do wydawania dipping the eye .szpring rufowy belay that! -przytrzymywak (statek cumsl) belay there! -przytrzymywaC (statek cumsl) bight -buchta (liny).cuma podana ze irodokrgcia - - . liny) check -poluzowaC (silnie naprgzonsl) ling. ling) catch a turn . zacumowaC Mediterranean mooring .cuma dziobowa .brest. naciuaC ling windq heave line -wybieraC ling heave tight .szpring .

dulka pin .uSmierzaC grzywacze fa1 (olejem) rigged oar -wioslo sterowe (to) row -wioslowaC rowboat -16di wioslowa rowing-boat -lodi wioslowa rowlock . jolka (do malowania burt) keel over -wywrociC (16di) stepkq do gory kerosene lamp -lampa naftowa knife -noz lanyard .manewrowanie lodziq -back oars -wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz (to) bail . ponton pneumatycmy disengaging gear -urz&enie zwalniajqce drogue -dryfkotwa end-position switch -wylqcznik krancowy fall .glass -wlokno szklane boat -16di z wl6kna szklanego laminate .falen dlugi secure alongside -zamocowaC (lbdi) przy burcie secure a painter -zamocowaC falen shove off -odepchnqk (lo& od burty.mala lodka.okucie gniazda dulki sea anchor -kotwica plywajqca sea painter .czerpaC (czerpakiem) .dlugi bosak boat manoeuvring .9.16di wioslowa quell waves . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Boat handling manewrowanie lodziq barge pole .dulka chock -zdwojenie przydulkowe -plate . od brzegu) slip knot -wgzel lawkowy stroke -pocirlgnigcie wioslem stern painter -falen rufowy surfmanship -sztuka kierowania lodziqna fali przybojowej thole .lo& skladana folding tiller -rumpel z przedluiaczem foot spar -rozporka lodzi grab tine .faleh dziobowy bowsing line -lina do przytrzymywania lodzi przy burcie dinghy -mala lodka.hol underrun (a rope) -podcirlgat sig wzdluz liny bgdqc w lodzi wash . p r z y w i m a t tie up -zacumowaC (to) tow -holowaC tow aft -przygotowywaC 16di do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie tricing line .16di bez napgdu mechanicmego oar -wioslo blade -pioro wiosla oarlock -dulka oarsman -wioSlarz puddening -odbijacz dziobowy pull -ciwqC.laminat z wlokna szklanego folding boat .bail out -wybierak (czerpakiem) (to) boat -plyn& lodziq (to) capsize -wywr6ciC sig dnem do gory bow foremost .lina chwytna grasp -rgkojeSC (wiosla) hitcher -bosak jackknife -noz bosmanski jolly boat .linka noza lazy painter .fa1 lina talii cover -pokrowiec na talig iurawika fan -pioro wiosla fend (off) -odpychaC lo& fibre -wlokno .krotki falen - - - -- - -- - - non-powered boat .dulka kolkowa (to) tie -wiqzaC.dziobem do przodu bow painter .pioro wiosla . wioslowaC pulling boat .linka do przycirlgania tug line .

spuszczaC na taliach burlap .ocieranie siq coil .gruba tkanina workowa canvas -plotno zaglowe .ucho linowe bez chomqtka eyesplice . liny) .soft . klarowaC w piericienie contline -bruzda (miqdzy pokretkami liny) cordage -olinowanie - - bar taut .naprqzona (lina). zaplqtany against the lay -przeciw spustowi (liny) (to) bowse .flemish .: z kauszsi) .oko liny fake -plaski zwoj liny.sloneczko. lina zwiniqta w k r a i na pokladzie (to) coil -ukladaC line w zwbj.cotton .nvoj (np. krqg liny w nvoju .hard .ciqgnqC taliami bowse down .9. pod obciqzeniem cable stage -platforma na liny dead rope .lina do podnoszenia przedmiotu bez bloku deck tackle -talia do prac pokladowych (to) entangle -poplqtak line end -koniec. fit . liny) eye .rozek drewniany do robot linowych - - -- - .figure eight 6sernka (sposob ulozenia liny) . zakonczenie (np.short/ splot krdtki na linie wiokiennej back splice/ kurza stopka heaving ball (monkey fist)/ gaika rzutki hard eye/ wire rope splicing/ splatanie oka na linie stalowej wire rope long seizing/ opaska dhga na h i e stalowej wire rope shears/ noiyce do lin stalowych imadlo takielarskie Ropes and rope works -liny i prace linowe afoul -poplqtany. wqiykiem fid -rozek takielarski.lina uloiona wzdluz. koncowka.plotno baweiniane chafing -przecieranie siq -batten -okladzina przeciwciema chafage .oko liny . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Rope works -prace linowe sailmakers' needles/ igly iaglowe marline spike/ rozek ieglarski sewinn mallet/ b domotowiqz&a sail twine/ nid iaglowa rope seizing/ opaska na h i e wlokiennej o!& splecione na linie rope splice .ucho (na linie stalowej) z chomqtkiem (pot.setting .long .sloneczko (sposob ulozenia liny na pokladzie) .flemish . nvijaC linq.

splot dlugi . niC. ciqgnqC jq recznie talurit splicing . rozek zeglarski spike seamanship . oko liny heave (lub hiv.oblozenie zaciskajqce (linq) riggers vice -imadlo takielarskie (do splatania lin stalowych) - - - - rope works -roboty linowe rose lashing -wiqzanie na krzyz z przewiqzem na skrzyzowaniu lin round in -wybraC luz liny (w poziomie) round thimble -kausza okrala round turn .lina przewiqowa strand . to heave) -podnosik. ostrze.splot.: szplajsowaC splicing .zwis (liny) slack -luzny.operowanie ling praca z linami .drut przewiqzowy (to) seize -wiqzaC. szplajs .ciqgnqk. skret (na h i e ) keckling .sznurowanie . szplajsowanie lin fid .igla zaglomistrzowska spike -marszpikiel.splatak. nie popuszczaC kink . rozwiqzak line uncoil -rozwijak ze zwoju (line) (to) unlay -rozkrgciC (line) na pokrqtki yarn -przpdza.linka do wiqzania brezentow lash .skrgcak unbend -odwiqzaC.luwers. pokrqtkq line . SlizgaC sig.supel (na linie) of a splice . linka do podciqgania haul tight -wybieraC na sztywno eye -oko cumy.short .cross -przewiqz krzyzowy line . kolec splice .supel. pot.dwunitka.9.long .linki. pokretka - - - - . zwiqzaC line hold on -trzymak (line). ciqgn& (to) hitch -przywiqzak line. remizka -line .drut przewiqzowy stuff . zsuwaC slip off -zeClizgnqC sie z czegoS spike .roiek drewniany (do robot linowych) shackle .petla.splot do lqczenia liny wlbkiennej ze stalowq (to) splice .tail .szpikulec.zwiqzanie dw6ch lin @rzy pomocy opaski) (to) overhaul -wyklarowaC (taliq. wybieraC (linq) racking seizing -przewiqz osemkowy raddle -przeplatak.linka (do wiqzania dw6ch lin grubszych) nippering . splataC riding turn . remizka (w brezencie) -hole .skrecak line. line) palm -rqkawica bosmahska (to) part -zenvaC sig (o h i e ) partition -zenvanie sie liny paunch mat -mata chroniqca liny przed przecieraniem sic poured socket -zalana cynluem koncowka liny stalowej pull on a rope .szakla lqczqca line z lancuchem -vice -maszynka bosmanska (do lin). zwitek ( sznura. imadlo tail on -wybierak line. linki) hauling -wybieranie (liny) line -rzutka. omotka (smur smolowany) -wire . zwisajqcy away -poluzowak (to) slip -rozwiqaC siq (o h i e .skrgcenie (to) twist . petli).splatanie.splot krotki (na linie) .stare liny uzywane jako ochrona przed tarciem lacing .zamocowaC (linq) (to) lay .lina -handling .eye .roboty takielarskie mat -mata nip .oblozenie (liny) dookola rounding -owijanie liny (zabezpieczanieprzed tarciem) sail maker's palm -rqkawica zeglarska sail needle -igla zeglarska seaming twine -niC zaglowa seizing -przewiqz (na h i e ) . ce z liny loop -petla marline -marlinka needle . sznurki sluzqce do przewiqzywania tween .splot na kauszy (chomqtku) nipper .pass a -przewlec line.oko na linie stalowej wykonane zaciskiem metalowym twist . przewiqzywai: slack . podaC line -weed a -usunqk druty lub wlokna wystaja. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY hank -Idqbek.luwers.

SEAMENSHIP AND MAINTENACE r Knots and hitches .9.wezly i wezly przywiqzowe overhand knot/ wezei zwykb reef knot/ wezel r e f o ~ y figure eight/ w q e i dsemkowy square knot/ wezel piaski carrick bend/ w ~ z eprosty i bowline knot/ wyblinka fisherman 's bend/ w p e i rybacki backwall hitch/ wezel hakowy halyard bend/ w q e l topslowy clove hitch/ wqzel wantowy a half hitch with timber hit&/ wezei zaciskowy timber hitch/ wezei zaciskowy .

double sheet -podwojny wqzel szotowy .babskiM - - - -- linie reef -wqzel refowy . wqzel zwykly .supel noose -pptla zacirlgajqca siq (to) plait . przetknigie (pokrqtki w splocie) (to) tuck -przebijaC (linq). pot.reeving line -wqzel dlugi .anchor -wqzel rybacki .lanyard -wqzel talrepowy .w.backwall -w g e l hakowy .9.single -wqzel refowy (to) bend -zwiqzaC.splot linowy w postaci wienca hitch -wqzel przywiqzujqcy .sznurek do robienia opasek na linie whip upon whip .korona podwojna (wqzel) .flat -wqzek refowy .babski" .grocer's -w g e l zaciskowy .bow -wqzel refowy .bight .lubber's -wqzel .single -wqzel pojedynczy.long .pinneaple . opaska (na kohcach liny) .opaska (na h i e ) szyta sennit line .sploty ozdobne. pleSC rattle down . galka.Englishman's -wqzel lqcznikowy .diamond -splot w ksztalcie galki (na h i e ) .clove -wqzel wyblinkowy .short .snowball -wqzel lawkowy -swab w. motowiqanie liny (to) whip .granny -wqzel .splot z wytraceniem gruboki .double . zakohczenie clinch -wqzel zaciskowy grommet ring -splot w ksztalcie wienca z liny .rolling .oplot.skr6t (liny) sparring down -zakladaC prowizoryczne wyblinki weft yarn -przepaska na linie.figure eight -wqzel6semkowy .zakladaC opaskq na koniec liny whipping .double -wqzel cumowniczy monkey fist . pleciona opaska na - -- - - - ski i wqzly) (to) bind -wiqzak. w.kurza stopka .fisherman's -wqzel lqcznikowy . zapobiegajqcy jej wysuwaniu siq z bloku -thumb -wqzel zwykly -wall .English -wqzel szotowy .wqzel sieciarski .manrope .sailor's -wqzel krzyzowy . zaloj C pqtlq bends and hitches -roboty linowe (dosl.splot krotki (na linie) tuck.weaver -wqzel flagowy lark's head -wqzel cumowniczy .masthead -wqzel masztowy .linka pleciona sheepshank .splot hiszpanski .sheet -wqzel szotowy (flagowy) .back .collar -wqzel topowy .overhand -wgzel zwykly .opaska na opaskq - - --- - . pojedynczy .przebicie.chwyt (wqzel) ---and timber hitch -wqzel zaciskowy i chwyt .wqzel.double carrick .splot dlugi . koncowka.ozdobna.timber -wqzel zaciskowy knot -wqzel (splot) .: opa- - - .w. opaska turecka running bowline -wpzel zaciskowy sailmaker's whipping .crown -korona (wqzel) . podwojny krzyzowy .stopper wqzel wiqzany na koncu liny.common -wqzel szotowy..galka rzutki magrame work .double crown . przetykaC (pokrqtkg w splocie) Turk's head .running -wqzel kawkowy . 1qczyC: braid . plecionki nip . plecionka clinch -wqzel zaciskowy common whipping -opaska zwykla (na linie) double diamond -galka podwojna (wqzel) end -koniec. szotowy -buoy rope -wqzei rybacki .opaska pleciona.half hitch . szotowy .galka podwojna .chwyt stoperowy .becket -wqzel flagowy.foot-rope .wqzel podwojny zabezpieczony .drawing .splot w postaci galki na linie .splot.bowline -wqzel bosmanski . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Knots and splices -wezly i sploty bend .opaska -twine ..: szplajs .netting .zaplatab.splot podw6jny .fisherman's -wqzel rybacki . flagowy (pojedynczy).zakladaC wyblinki round turn and two half hitches -wqzel cumowniczy splice .

a... main pipe/rura glowna horizontal rotation/ obrot poziomy vertical housing/ obudowa pionowa\ vertical oscillation/ obudowa pionowa nozzle tube assembly/ budowa rurki dyszy jet stream/ prqd cieczy dysza frollq koiko wdzku : wet sandblasting lance/ dysza do piaskowania nu mokro 0 . I wozek It pojemnik nu piasek h suction pipe/ rura ssqca sandblasting set zestaw do piaskowania .. wqi wysokociinieniowy. L.maszyna do mycia tadowni can of detergent/ barika z detergentem contarner rack/ pojemnrkz high pressure hose/ . I foam rnjector/ wtryskiwacz prany &+3 . rotary brush/ ' W .Cleaning equipment sprzgt do czyszczenia tank cleaning machine (TCM) dziafko do mycia zbiornikdw cargo hold washing machine ..- . ' I! 4 szczotku do mvcra a m obudowa wlotu washing medium in wlot plynu myjqcego I! chemical injector wtryskiwacz chemikalidw skrobaczka do poktadu I I '. vibrating concentrated jet lance / dysza skoncentrowanego strumienia wibrujqcego ...' ..-.....

mud -mul. wilgotna temperature -temperatura .chemical -czyszczenie chemikaliami .heated . szczotkowaC bucket -wiadro lanyard ..outlet -dysza wylotowa particles -czqsteczki pressure .dysza wlotowa .wet -powierzchnia mokra.czyszczenie detergentami equipment .iloiC wody working method -metoda pracy - - - - - - - - - .szorowaC scrubbing brush .quick -polqczenie "szybkie" .sucha powierzchnia .removing -usuwanie brudu -trap .detergent .iwirek.ciinienie wody soluble salts .szczotka.solvent . czyiciwo baweiniane degreassing .brud .inlet .temperatura na wlocie wash . splukiwaC strumieniem wody washing -mycie .dry . wqza) . drobny flaking . grys.snap-on -for hoses .zmywaC.szorstka powierzchnia .irodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie. sprzqtanie blow .splukaC (strumieniem cieczy) foam -piana equipment -urzdzenie pianotworcze - - - - - - -- - - - - grinding off -zeszlifowaC grit .strumieli wody -pressure .luszczenie sic flow -przeplyv flush . .fresh water .kurz engine cleaner gun -pistolet do mycia maszyn fine -czysty.woda podgrzana . oczyszczanie -accessories -sprzgt (akcesoria) do mycia . natryskanie stationary cleaning plant .high pressure -wqz wysokociinieniowy .my6 deck hose -wqz do mycia pokladu deck pipe -rurociw do mycia pokladu down . rozpylacz jet .heavy duty hose .low -niskie ciinienie scrub .maletfemale -polqczenie wtykowe .mycie wodq slodkq water .sole rozpuszczalne w wodzie -volume . prqd wody muck -osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.water -zmywanie wodq contamination -zanieczyszczenie coupling -polqczenie (np.woda gorqca -jet .odolejanie desalting -odsalanie descaling -usuwanie kamienia kotlowego detergent .stala instalacja do czyszczenia surface -powierzchnia .- 9.woda .czyszczenie rozpuszczalnikiem .p.szczotka do szorowania scruffy -zanieczyszczony.linka do wiadra clean -czysty cleaner .cz.cold -woda zimna . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Cleaning -czyszczenie.odwadniak. wyczyszczony.detergent dirt .high -wysokie ciinienie .sprzqt do czyszczenia . bkoto -box .osadnik disinfectant-irodek odkaiajqcy.czyszczenie wodq gorqcq -jet water zmywanie wodqpod ciinieniem method -metoda czyszczenia . zaciskowe wqiy connect -lqczyC cotton waste .dysza.odtluszczanie deoiling .cold water . wyczystka nozzle -dysza . wymagajqcy czyszczenia spraying -rozpylanie.de-mucking -wybieranie osad6w ze zb.hoseclip . irut hose -wqz connection -podlqczenie wqza .rough .sprzqtacz cleaner .dmuchaC breaming -czyszczenie plomieniem brush .steam .strumie6 of water .opaska zaciskowa na w e .odpady przqdzy bawetnianej.inlet .hot .w e jet . wysokociinieniowe -hot water .high pressure .ciinienie .czyszczenie parq .czyszczenie wodq zimnq .osadnik mudhole -otwor wyczystkowy. osuszak dust .strumien wody. dezynfekcyjny disinfection -dezynfekcja disinfestation-dezynsekcja drain .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE I Rust removing tools narzedzia do usuwania rdzy dluto pneumatyczne sprgzarka powietrzna handle/ uchwy/ dluto pneumatyczne igl0we abrasive wheel/ tarcza Scierna kolnien zewngtrzny washer/ podkladka m screw/ & druba .9.

climatic -korozja klimatycma .mill scale -zendra. Srodowisko korozjogenne --- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - corroding medium -czynnik korozjogenny corrosion (type) -korozja .mlotek (diuto) pneumatyczny do odbijania rdzy -hammer -mlotek do odbijania rdzy. strumieniowe powietrzem sprgzonym .-czyszczenie strumieniowe kwirkiem .stukanie.czyszczenie strumieniowe odirodkowe . czyszczenie strumieniem p i a s h pod cilnieniem -shot Srutowanie.galvanic -korozja elektrochemicma inhibitor .skrobak plaski corroded surface . antykorozyjny antirust -przeciwrdzewny blast-cleaning-czyszczenie strumieniowe . odbijanie rdzy .deep .spot -czyszczenie strumieniowe lokalne (niewielkich powierzchni) .biological .czyszczenie s. zgorzelina walcownicza corrosive -korozyjny power -agresywnoS6 korozyjna derusting -odrdzewianie descaling -odbijanie.dziobak. skrobaczka .czyszczenie (z rdzy) strumieniem Srutu .znaczna korozja rust-preventing-(konserwacja) zapobiegajqca rdzewieniu rust-preventive -Srodek przeciwrdzewny rust-proof -nierdzewny rust-resisting.korozja gkgboka .skrobak.accelerated -przyspieszona korozja .sand .crevice . strumieniowe materialem Sciernym z dodatkiem wody blasting -czyszczenie strumieniowe .grit-.goosneck .luzna rdza na dnie zbiornika lub ladowni . odbijak chipper .sweep -czyszczenie strumieniowe dla usunigcia wierzchniej warstwy pokrycia cleaning -czyszczenie .substancial . dziobak.scale .excessive -nadmierna korozja .korozja cierna .korozja szczelinowa . podcihnieniowe .odporny na rdzg scaling machine -maszynka do obstukiwania rdzy scraper .dry abrasive .fretting .luzna rdza .czyszczenie przez szczotkowanie -by chipping . usuwanie (stukanie) rdzy pneumatic -pneurnatyczny angle grinder -pneumatyczna szlifierka kqtowa -hammer -mlotek pneumatycmy -chipping hammer -mlotek pneumatyczny do stukania rdzy ---chisel -kohcowka (bijak) do mlotka pneumatycznego rust grade .czyszczenie narzgdziami mechanicznymi chipping .stopien korozji .hydro-.air chiesel .compressed air abrassive .przeciwrdzewny.czyszczenie mechaniczne by brushing .9.czyszczenie strumieniowe suche .cz.severe -powazna korozja .loose rust .needle gun .centrifugal abrassive .moderate -korozja umiarkowana .cz.pitting -korozja wzerowa .mechanical .piaskowanie.fatigue -korozja zmqczeniowa -flush rust -rdza nalotna (powstala tui po przygotowaniu powierzchni) .abrasive czyszczenie strumieniowe materialem Sciernyrn .inhibitor korozji . odbijacz do rdzy compressed air system .korozja biologiczna .odbijanie (stukanie) rdzy .powierzchnia skorodowana weeps -rdzawe zacieki worn protectors -anody cynkowe zinc anodes -anody cynkowe (antykorozyjne) -- - - - - - - - - - - - .Srodowisko korozyjne.-czyszczenie wodno-piaskowe .wet abrasive .power tool .korozja og6lna .system sprgzonego powietrza (to) corrode -korodowa6 corrodibility -podatno66 na korozje corrodible -podatny na korozjg corroding environment . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Corrosion and rust korozja i rdza anticorrosive .czyszczenie mlotkiem iglowym .vacuum .general .

9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE 7 Rust removing tools (2) narzedzia do usuwania rdzy pneumatic I-.iston hammer/ miotek pneumatyczny jednobijakowy pneumatic 3-piston hammer/ mlotek pneumatyczny trdjbijakow cover/ pokrywa umbrella/ oslona neumatic needle chisel/ iuto pneumatyczne igiowe zawdr diawienia 3 6 single chamber blast machine mastyna jednokomorowa do czyszczenia strumieniowego hand tools .narzedzia rpzne electric chipping hammer .elektryczny mlotek do stukania r d ~ striker head for electric scaling hammer/ glowica bijakowa do elektlycznego miotka do rdzy k l scraper/ skrobaczka dwustronna. wyglgta boatswacn's chacrl .

farby) .kruchoSC powloki .thickness recommended .crawling -cofanie siq wymalowania . dostateczna (powyzej 20% rdzy - - - - - - - - -- - - - - lekkiej) -poor --p. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Paints and painting farby i malowanie application of paint -nakladanie farby.pinholing .crocodiling .cratering -kraterowanie (powstawanie okrqgiych wglqbien w powloce) .farba aluminiowa . warstwa (np.skrajna postaC rys .blooming -pojawianie sig wykwitow na powloce .top -powloka zewngtrzna.p.brittleness .crazing . malowanie .ageing .malowanie polewaniem wielostrumieniowym material . bezcynkowa bitumastic -bitumastyk.spqkanie w postaci skorki krokodylowej . lakier .farba.system natrysku bezpowietrznego -by brush -nakladanie farby pqdzlem -by roller -nakladanie farby walkiem -by spraying -natryskowe .undercoat -powloka miqdzywarstwowa (to) coat -pokryC warstwq (np.spraying pressure .spqkanie.anticorrosive .male dziurki w powioce - . farby) .luszczenie (powloki) . koncowa .frosting .fading -plowienie (powloki) .miss .airless spray system .alluminium . malarskie) .miejsce niepokryte (farbd .specyfikacja malowania .non-slip .mud-cracking -rysy skurczowe .zalecana gruboiC (powloki) paints .soft -powloka miqkka coating faults -wady powlok .flexibility -giqtkoSC (elastyczoSC) powlok .f.good .intermediate -powloka poirednia .hair-cracking . dobra (z korozjq punktow4 . ostatnie krycie (farbd .odspajanie powloki od podloza .podklad.airless spraying -natrysk bezpowietrzny .blistering .flow .peeling .ciSnienie natrysku .spqkania wlosowate -holiday .spqkanie powloki od zimna .ocena (stanu) powloki . niedostatecma (powyzej 20% rdzy ciqzkiej) .checking .crow's foot cracking -spqkanie w postaci kurzych lapek .orange peel -struktura powierzchni podobna do sk6rki pomaranczowej . suma uzyskanych powlok . rysy na powloce .9. system powlokowy.blushing .farby .after tack -kleistoSC wyschniqtej powloki .chalking -kredowanie (powloki malarskiej) .fair .lakier transparentny -damage -uszkodzenie powlok (malarskich) .spqcherzenie (powloki) .grunt.bielenie (wskutek wytrqcania sip stalych skladnikow farb) .roller -malowanie walkiem system .cissing -ujawnianie sip nierownoici powlok .clear -material .wyplywanie pigment6w na powierzchniq (w postaci smug lub plam) .p.painting specification . farby) coating -powloki (np. przeciwpoSlizgowa .floating .undercoating .pokrycie (farba).przeciwrdzewny.farba przeciwrdzewna anti-fouling .bronzing -brqzowienie (starej powloki) -brush marks -sznary.f. przeciwkorozyjny . przeciwporostowa --tin free selfpolishing type -farba samoszlifujqca.lifting .miejsce niepokryte (farb4 .blisters -pqcherze (na plytach poszycia) .priming .flaking -luszczenie sig (np.cold cracking . grunt coating assessment . Slady pocianiqC pqdzlem -bubbling -powstawanie pqcherzykow w nanoszonej warstwie .inhibitive type .finishing powloka nawierzchniowa. pierwsza warstwa krycia .kwiaty mrozu (drobne zmarszczki na powloce) . lakier asfaltowy enamel -lakier asfaltowy (to) bitumate -pokrywaC bitumastykiem bituminous enamel -farba bitumiczna bituminous paint -farba bitumiczna boot-topping (paint) -farba wodnicowa application rate -zukycie farby (na jednostkq powierzchni) coat -powloka.spray painting -malowanie natryskowe .starzenie (powlok) .

9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Painting .malowanie air owered spray ainting ma owanie natrysbem powietrznym source: Gmco Inc P air pressure gauge/ przytrzymujqca airless spray painting malowanie natryskiem bezpowietrznym high pressure hose/ wqz wysokociinieniowy wqz powietrzny zamocowana na pojemniku hand tools narzedzia reczne - round brush/ pcdzel piericieniowy radiator angle brush/ pgdqel plaski kqtowy roller/ wqlek fG t e n d brush/ pedzel do szablonow flat b r u s h pgdzel plaski paint pot/wanienka na farbg v .

polyurethane -poliuretanowy . na dzialanie wody - -weather -.silking -plamy polyskowe (na powloce) . odblaskowa .f.-- - - .swelling .oleoresinous .obrolniqty (kadlub statku) -bottom .anti-fouling -przeciwporostowa .extender -wypelniacz .odpornolC . dno) fouling .bitominous .solvent -rozpuszczalnik .non-volatile matter .. barwnik - kierow lub ich zgodnolC z podlozem) .wrazenie polysku .farba -remover -zmywacz farb -brush . na dzialanie czynnikow pogodowych type of system .porastanie dna statku gassing -gazowanie (twoaenie siq gazu w trakcie przechowywania farb) green algae .o.przyczepnolC (powloki do podloza) .silikon resin aluminium . porosty (na dnie statku) of the ship's bottom .szybkoschnqcy .pqdzel container -pojemnik na farbq gun -pistolet natryskowy do malowania locker .zielenice (porosty na kadlubie) maintenance-konserwacja .iywicma .polyvinyl-chloride -chlorowinylowe -vinyl -winylowa (kind of) paint -rodzaj farby .hiding power .latex .nieczyste dno statku (to) foul .sinkage -wsiqkanie (farby w podloze) .pigment -pigment.runs .zgodnolC (rbznych farb.czas schniqcia .o.oil .anti-corrosive .vehicle .adhesive strength .o.zanieczyszczenia.accelerator -przyspieszacz .sheen .ostatnia powloka. .farba antykorozyjna .deck .szpachlowanie fdm -powloka finishing coating .two components . firanki .zdolnolk krycia . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY . na temperature . ostatnie krycie (farbd flame cleaning -czyszczenie plomieniem foul .spoiwo paint properties -wlaSciwolci farby .f.quick-drying .zacieki (w formie firanki) .zacieki. na kwasy .twardolC (powloki) .farba lateksowa .hardness .drying time .solvents .spoiwo .colour .olejnoiywiczny .f.alkidowo-aluminiowa . na rozpuszczalniki .washability -podatnolC na mycie resistance .scale (to) -luszczyC siq .sags . powlok farb) . barwa .water .farba dwuskladnikowa (to) paint -malowaC paint components -skladniki farby .malowaC z gory na do1 .farba pokladowa . aluminiowa olejno-iywicma .incorrect -niewlalciwa k.acid .inadequate -niewystarczajqca k.alkyd-aluminium f.alkyd resin . marine growth -wodorosty na kadlubie paint .compatibility . powlok malarskich) drying .schniqcie filling .o.magazyn farb shop -malarnia.farba alkidowo .heat-resistant -odporna na wysokie temperaw .system malowania .Slady pociqgniqk pqdzlem .heat .farba zewnqtrzna .kolor.reflective .dirt retention -sklonnolC powloki do zatrzy- mywania brudu .adherence -przyleganie (np.spoiwo .o.ropiness .bitumen -bitumiczny -epoxy -epoksydowy . la- sorpcji cieczy lub pary) sweating .9.dodatki -binder .medium .antiskid -przeciwSlizgowy .pqcmienie powloki (wskutek ab- - plasticizer -plastyfikator .bitumiczna .substancje nielotne . na oleje .gloss -polysk (powloki) . silikonowoiywicmo-aluminiowe painting -malowanie -- - - .finish .oleoresinous aluminium . warsztat malarski -spraying -malowanie natryskowe down aloft .wypacanie (przemieszczanie siq skladnika farby na powierzchniq) -weathering -starzenie siq w warunkach sztormowych -wrinkling -marszczenie sig (np.additives .o.obrastaC (np.

skrzydelko mieszadla striker -pqdzel na kiju painting techniques -technologie malowania pot life -okres przydatnoici do stosowania (po zmieszaniu skladnikow) - nia bezpowietrznym ----natryskiem-pistolet natryskowy do mahand gun -lowania bezpowietrznegodo malowania n. farb@ .striker .high pressure painting pump -pompa do malowania pod wysokiem cihieniem -hydraulic arm vehicles ("cherry picker") -pojazd z wysiqgnikiem hydraulicznym .wash .spray-gun -pistolet natryskowy.solvent cleaning .air spray machine -maszyna do malowania .opalanie (usuwanie starej farby) .blowgun -pistolet do malowania . farb) substrate .chemical pre-treatment -wstvne chemiczne przygotowanie (powierzchni) .: stelinga -bosun chair .hanging -rusztowanie wiszqce staging -rusztowanie.rozsuwany kij (np. pot.cleaning process -proces czyszczenia .mieszadlo (do farby) arm -ramiq mieszadla -blade .powierzchnia chroniona (np.enamel .maszyna do malowa- airless spray machine -maszyna do malowania natryskiem bezpowietrznym .shop .chemical cleaning -czyszczenie chemikaliami .spray nozzles -dysze - -- - - practical spreading rate -wydajnoSC praktyczna primer .extension handle .b.zgorzelina walcownicza .mill scale .stripping-usuwanie starej farby rozpuszczalnikiem .sykatywa . walka malarskiego) .multi-pack product -farba. pqdzle) . polewa .farba gruntowa.farba podkladowa .oil varnish .epoxy ester primer -farba gruntowa epoksydowo-estrowa .emalia.dilutant .9.rozcienczalnik .old paint system .stolek bosmahski bracket -wspornik pomostu rusztowania .pot -pojemnik (na farbq.spraying nozzle -dysza rozpylajqca (farbq) stage -pomost.burning-off .stopper -kit szpachlowy . rusztowanie -floating pomost plywajqcy (do konserwacji burt statku) .water soluble salts . lakier wieloskladnikowy .dyestuff -banvnik .pqdzel na kiju .filler .sole rozpuszczalne w wodzie theoretical spreading rate -wydajnoSC teoretycma thickening -gqstnienie (farby) topside -nadwodna czq6C burty -paint .farba gruntowa .float -ponton (do konserwacji burt) .lakier bezbarwny . do pqdzla.czyszczenie rozpuszczalnikiem . pot.pokost .: stelinga. farbq) store -zapasy (np.airless paint sprayer . odrdzewiacz .lakier painting equipment -sprzqt do malowania . .drier .rust remover -zmywacz rdzy.podloie surface -powierzchnia .long a m -pqdzel na kiju r .coated .varnish .spar vamich .gruntowak (farbd settling -osadzanie (farby na dnie pojemnika) shelf life .thinner -rozcienczalnik .szpachlowka . grunt (to) prime .farba burtowa nadwodna touch up .malowak lokalnie powierzchnie brudne volatile organic compound (VOC) -loma substancja organiczna wet-on-wet application -malowanie mokro na mokro (przed wyschniqciem poprzedniej warstwy) - - - - .stare powloki farby .swinging -rusztowanie wiszqce stirrer . pistolet do malowania natryskowego .uncoated -powierzchnia niechroniona surface preparation .rust-preventing -farba gruntowa rdzochronna .przygotowanie powierzchni .mieszaC (np.okres przydatnoici (przy przechowywaniu farby w zarnkniqtym pojernniku) skinning -powstawanie koiucha na powierzchni farby w puszce spreading rate -wydajnoSC (to) stir . SEAMENSHIP AND MAINTENACE miscellaneous products -produkty roine .

ster troche w lewo! starboard helm! .ster Srodek! mind the helm (rudder)! -uwaga na sterze! neutral position -pofozenie obojqtne.sterownica..: oddawaC ster emergency steering -sterowanie awaryjne get off the course . mch statku do przodu heading to. ster Srodek! self-steering .sterowanie rqcme hand tiller -rumpel. zatrzymywak. ster zero! midships! . przytrzymywai course -trzymaC kurs how's her head . prgdkoSC wykonywania zwrotu) easy her! -zmniejszyk prqdkoSC (statku) easy the helm .tak trzymat! lay the rudder -wychylaC ster left rudder . zwrotny (statek) hand steering . wstrzymywai obracanie (to) con -wydawaC polecenia. heading -kierunek. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Steering -sterowanie ahead steering test .poloiyi sic na kurs rholegly good-steering (ship) -dobrze sterujqcy. ..sterowanie automatyczne bring on with -wejSC w nabieinik z . drqzek sterowniczy hand wheel -kolo rqczne (np..ster prosto!.przeciwdzialanie sterem meet the helm! -wstrzymywaC sterem!. sterownoSC - . sterowny (statek) good-turning (ship) -dobrze reagujqcy na ster.sterna Srodek! midship spoke .to follow -plynqk kursem ease .sterowaC steerage .sluchaC stem (o statku) as she goes -tak trzymaC (komenda na ster) a-starboard -na prawq burtq. w lewo ster! push-button control . helm .ster na Srodku!.sterowanie automatyczne slow marks -wolno zmieniajqcy sic nabieinik (to) stand -trzymaC kurs stand a course -trzymaC kurs (zadany) stand on -utrzymywak (kurs i szybkoik) starboard the helm! .. polozenie zerowe (stem) non-follow-up steering -sterowanierezenvowe.sterowaC na .. w ktory zwrocony jest statek. check the helm (wheel) .kurs staly (to) steer .zwrotnoSC statku indicator -wskainik wychylenia stem order .proba stem przy biegu naprzod amidships .. ster angle -kqt wychylenia stem -handiness ..wstrzymywak mch kqtowy statku przez wychylenie stem na burte przeciwnq.zmniejszaC wychylenie stem.szprycha kola sterowego odpowiadajqca poloieniu stem zero midships wheel! .ster wylozony w lewo manual -reczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rcczne-automatyczne steering lever -diwignia sterowania recmego meet her! -wstrzymywak! meeting rudder -wstrzymywaniesterem. kierowanie statkiem.Srodek ster! ster zero! answer the helm .ile leiy? ile na kursie? keep course -trzymaC kurs! - - - keep her so! .ster w prawo! starboard! -wyloiyC sterna prawq burtq! starboard a bit! .sterowanie przyciskowe put over (the rudder) -wyloiyk (ster) right full rudder -prawo na burte! right rudder -ster wychylony w prawo right the helm! .lewo na burte hard-a-starboard -prawo na burtc hard over! .komenda na ster hold -trzymak.(ster) na burtg! sterna burcie! head for . pot.ster w prawo! starboard twenty! -dwadzieicia w prawo! steady! -tak trzymaC! steady as she goes! -tak trzymaC! steady course . ster zero!. dowodzenie statkiem course -kurs .zwolniC (np.. na prawo automatic steering .9. sterowe) hard-a-port .sterowanie. kontrowaC sterem! midship! . -kierowaC sig w stronp. nie nadqzne performance index of steering -wskaznik jakoSci sterowania port the helm -ster lewo!. dowodziC conning -prowadzenie statku.ster troche w prawo! starboard easy! -wolno w prawo! starboard a little! .zejSC z kursu get on paraller course .

przejSC czysto (obok jakiegoi obiektu.odbijacz mfowy .fisherman's -odbijacz linowy . odbijacz z okrqglaka foam fdled rubber fender -odbijacz gumowy wypelniony pianksl pot.odbijacz linowy .spar drewniany odbijacz piywajqcy.odbijacz dziobowy . statku) steered course -kurs sterowy steering .odbojnica (gumowa) iodzi rubbing strake .odbijacz korkowy .morski odbijacz gumowy wypelniony piankq square timberfender/ odbijacze z krawedziak6w tyre fender/ odbijacze z opony ka z laricucha i opon reinforced urethane skin/ wzmocniona powloka uretanowa Ifoam core/ wnetrze wypelnione piankq I chain and tire net/siat.odbijacz z maty .odbojnica iodzi puddening -odbijacz dziobowy - -- Ship's fenders -odbijacze statkowe 1 cork fenders/ odbijacze korkowe hand fenders odbijacze reczne foam filred rubber sea fender (~okohattia fender) .odbijacz rgcmy . SEAMENSHIP AND MAINTENACE steer by the lay of the land .hand .sterownokk (statku) stand .bow . greting stemika -wheel .: Yokohama (to) rub -trzeC sig.sterowaC malymi wychyleniami stem steer with small helm -sterowaC malymi wychyleniami stem wheel -kolo sterowe -grating -kratownica (greting) na stanowisku stemika Ship's fenders odbijacze statkowe camel -odbijacz piywajqcy fender .9.mat .cork .odbijacz -bar -belka odbojowa -beam -belka odbojowa . obcieraC rubber .stanowisko sternika. .sterowanie column -kolumna sterowa -light -Swiatio kierunkowe dla sternika (znajdujqce sig w linii symetrii statku) qualities .odbojnica lodzi rubbing strip -belka odbojowa (holownika) rub rail .sterowaC w pobliiu lqdu steer clear of .koio sterowe steer small .odbojnica pile -pal odbojowy .permanent .rope .quarter .

smarowat greaser -smarownik.smar .smarowanie olejem self-lubricating -samosmarowalny --block -blok samosmarowny sheave -k&ek samosmarowny slush .mainica cup .motor .system.smarowaC (olejem).smarownica kapturowa .smar przeldadniowy (to) lubricate . smarownica lubricant .starzenie sig oleju emulsion .oil -olej smarowy .olej silnikowy (to) oil .smar lojrskowy -box .wosk waxing -woskowanie . mazaC wax .smarownica oiling .bearing .otw6r olejowy lubrication . olejenie - .smarowniczka oil .smar (stab) .olej smarowy pump -pompa smarownicza resistant .gear .smarownica tiokowa -horn -naczynie na smar do lin stalowych -nipple . schemat s.smarowniczka rgczna -circulating . oliwiC oiler . olej rozpylony . obieg olejowy deteroration . .smarowanie ability -smarownokC cup .smar (to) smear .chart -plan smarowania.smarowaC. powioka olejowa -hole .interval -okres smarowania .smaroodporny (to) grease .smarowniczka oil (luboil) .smarownica kapturowa film -warstewka s m m nipple .olej -bath -k ~ i eolejowa l can .9.smar i smarowanie glycerine -gliceryna grease .gear .smar przekiadniowy gun .olej smarowy point -punkt smarowania lubrication -smarowanie.- - - - - - - -- . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY f Greasing -smarowanie high pressure grease bucket pump/ wysokociinieniowa pompa wiaderkowa do smaru lubrication and greasing chart symbols example -priyklad symboli stosowanych na planach smarowania 1 A grease for ball and roller bearings/ smar do loiysk kulkowych i rolkouych grease for sleeve bearings/ smar do l o i p k tulejowych grease for wire ropes/ smar do lin stalowych grease for open spur gears/ smar do przekiadni z~batych greasefor jib bearing/ smar do ioiysk wysiggnikbw diwigowych oil level check/ sprawdzenie poziomu oleju oil filters check/ sprawdzeniefiltrdw olejowych hydraulic oil change/ wymiana oleju hydraulicznego gear case oil change/ wymiana oleju w skrzyni przekladniowej A 0 grease bucket/ wiadro do smaru * 8 9 a pump oiler / olejarka grease nipples/ smarowniczki Grease and greasing .emulsja olejowa film -warstewka smaru.smarowanie olejowe -mist -mgla olejowa.system -ukiad olejowy lubricator -smarownica mineral fat -wazelina oil .smarowak lubricating .

spqcznienie metalu ellipticity . powstawanie rys misalignment -nieliniowoik ustawienia crushed -zgnieciony.latent . nieprawidlowy -hairline .zuiycie. przeciek caverna -wzer. wysuniqty . zrobik dziurq deformation -deformacja stove in -wgnieciony.zepsuty.odpornoik na n j l c i e .przedziurawik. SEAMENSHIP AND MAINTENACE -tracing -wyszukiwanie uszkodzeh faulty -wadliwy fracture -pqkniqcia . o ograniczoorder .zuiyk test -prbba na zmqczenie part -zuiyta czqik fault .average -uszkodzenie awaryjne action -nieczynny. niesprawny nym z a s i w repair -nienadajqcy siq do naprawy location -zlokalizowanie uszkodzenia service -wycofany z uiytku repaires . nienastawione .9.kadlub) deformed -zdeformowany strained -odksztalcony dent -wgniecenie structural damage -uszkodzenia strukturalne deterioration -pogorszenie troubleshooting -wykrywanie usterek distortion . zaburzenia upset . obnizenie wear and tear .wglqbienie (to) leak -przeciekak corrode -korodowak leakage -nieszczelnoik.omylka. pomylka free runnng time .uszkodzenie lokalne. zmiazdiony mishandling -niewlaiciwe obchodzenie sip damage -uszkodzenia misfit -niedopasowanie assesment .rozmiar uszkodzenia adjustment -rozregulowany.ocena (rozmiaru) uszkodzenia out of -poza .odchylenie.oglqdziny poawaryjne (to) stave -wgnieik deflection .zuiycie normalne (np. czqici) unserviceable -niezdatny do uiytku disturbance -zaklbcenia. wada.fair .odpornoik na icieranie. szpara.grab -uszkodzenie czerpakiem control -wymknqk siq spod kontroli . blqd.spadek.szczelina.local .fatigue -pqkniqcia zmqczeniowe abnormal -nienormalny. plyty) stave in . owalnoik wastage .heavy . odgiqcie (np.czqici zuiywalne fracture -pqkniqcie zmqczeniowe quality . szczelina malfunction -wadliwe dzialanie cracking -pqkanie.crack (fracture) -pqkniqcie zmqczeniowe out -zuiywanie sic failure -pqkniqcie zmgzeniowe parts . przeciekak friction -tarcie broken down -uszkodzony gap . icieranie of repeating system -blqd przekainika .odksztalcenie (elementu.corrosion -korozja zmqczeniowa wearing -zuiywanie . skaza. uszkodzony (np. zakleszczak fragment -odlamek (to) bleed -przepuszczak. zgniecenie -report -raport poawaryjny squeezed -iciiniqty survey .mikropqkniqcie (to) bind -zacinak sie. ubytek error -blqd. niepracujqcy extent . przeciekanie corrosion -korozja (to) make water -przeciekak crack -pqkniqcie.uszkodzenie niewidoczne operation -nieczynny. wgniecenie indent -wgniecenie (to) burn -palik indentation -naciqcie. wgiqcie (np. przenva buckling -skrqcenie czegoi.uniform -rownomierne zuiycie fall . wylqczony (z uiytku) .normalne zuiycie .kontrola zuiycia of instrument -blqd przyrzqdu resistance . urzqto pieces -rozpaik sip na kawaiki dzenia) fatigue -zmqczenie .spalone leak -nieszczelnoik.eliptycznoik. na zuiycie stress -naprezenie zmqczeniowe worn .ciqzkie uszkodzenie line -niewsp6losiowy.naprawy uszkodzen squeegze -zgniatak. kawerna. Failures and damages defekty i uszkodzenia - - - - - - - - - - -- - - .czas pracy bezawaryjnej wear -zuiycie monitoring . kadluba) out .

nakrqtkq) slackening . skladanie.(to) loosen -poluzowak (np. nieruchomy flattening -prostowanie blachy flexible -elastyczny. adjust -nastawiak.odciqcie doplywu cut to the length -obciqty na wymiar deficiency -niezgodnoSk z wyrnaganiami degreasing .dok suchy entrance -wejScie do d o h suchego -master -dokmistrz sinking trials . zamocowanie fastness .pr6by zanurzania statku z dokiem documentation -dokumentacia . fitter -monter fitting .sprawdzak. naspawana.przywracak wyglqd (ksztalt) oryginalny. lqczenie Srubami bolt . nakrqtek -tightening .9.dokumentacja remontowa . luz anneal -wyiarzak assemble -montowak. pasujqcy fitted with -wyposazony w . rozebrany dock . zeirubowak bolting .. rozlqczyk disconnected -rozlqczony dismantle -rozmontowak.montai.. gietkie -hose -wqi elastyczny.excessive -nadrnierny luz gauge . wyposazak. urzqdzenie dimension -wymiar - - - - disassemble -demontowak.przechylanie statku dla odsloniqcia dna caulk -doszczelnienie. zlqcze.szczelinomierz .odpornoSk.naddatek materialu.Scierak.ostra krawqdz female -element mieszczqcy w sobie inny element filler -wypelniacz -metal -metal wypelniajqcy (to) fit -pasowak. armatura fixed -staly. szlifowak adapt -przystosowywak. montaz fittings .dokowanie statku dla remontu durability -trwaloik element -czeik skladowa end lap -zakladka stykowa exchange -wymiana fail -nie osiilgnqk celu dzialania (to) fair .luzowanie Srub. nakladka drilling -wiercenie dry docking .dok (tu: suchy) . zamocowany.skrqcik (Srubami). giqtki - - - -- - - .osprzqt. rowk6w (to) check . adaptowak adapted for -przystosowany do. skladanie assembly .konserwacja i naprawy abrade .dopasowanie.less -zbyt maly clogged -zatkany fuel nozzle -zatkana dysza paliwowa clogging -zatykanie siq przewod6w connect -lqczyk connection -polqczenie cut-off . kontrolowak clearance -luz . prostowak fastener -Iqcznik fastening -polqczenie. trwaloik fatigue test -pr6ba na zmqczenie feather -wpust otworowy edge .. gietki connection -polqczenie elastyczne.odtluszczanie demountable -demontowalny derusting .ship's . zamontowak fit out -wyposaiyk fit for -przystosowak (do czegoS).obrbbka cieplna po spawaniu allowance .Sruba . zdemontowak dismount -zdemontowak dismantled -zdemontowany. skladak assembling -montaz.dry .dokumentacja wyposaienia . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Maintenance and repairs ..skrqcanie Srubami. regulowak after treatment . nakrqtek breaming -czyszczenie plomieniem (to) careen -przechylak statek dla odsloniqcia dna (do konserwacji) careenage . tolerancja wykonania elementu.maintenance . rozbierak disconnect -odlqczyk.improper .dociqganie Srub. uszczelnienie cementation -cementowanie cement box -skrzynia cementowa chasing -nacinanie gwintu.equipment .odrdzewianie device -przyrzqd.nieodpowiedni .dokumentacja statkowa doubling -naspawanie dodatkowejplyty (blathy) -plate -plyta zdwajajqca. zesp61 -drawing -rysunek zestawieniowy (to) bolt ..

zamocowanie negligence . zatapianie the dock .dzialanie . zlqcze jointing piece -element lqczqcy junk -zlom. operator.obslugiwaC. zamocowanie mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC mishandling -niewlaiciwa obsluga (to) mount -montowaC mounting -zamontowanie.zamawiak (np. rozkazywak outline -obrys. hartowany hardening -utwardzanie. ope- . giqtka -wal elastyczny. nieszczelnoici -proof test -pr6ba szczelnoici leakage -nieszczelnoik.internal -pomiar wewnqtrzny (to) mount -montowak rowak (czymi) - - - - - mounting -zamontowanie. utrzymanie (sprawnoici technicmej) -planned maintenance system (PMS) -system planowania przeglqdow i remontow service -obsluga konserwacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniak measurement -pomiar.. szablon plugging . twardnienie hardness -twardoik hard solder . giqtka flooding -zalewanie. kierowaC urzqlzeniem operating . proba na obciqkenie lute -material uszczelniajqcy maintain -utrzymywak.bottom (lower) .rope . testowak put under load -obciqzak readjust -ponownie nastawiak. niedzialajqcy in use -wykorzystywany.obciqzenie probne -test .ponowne przetaczanie. urzqdzenia) operation . oprawka idle (standstill) period .stalowka elastycma. przywracak stan uiytkowy regulate -regulowak remove -usuwak renew . przeciekanie leveling of the plate -prostowanie blach load . opis ogolny (np.o. wymiar .dzialania (urzqdzenia) operator .uruchamiak urzqdzenie. konserwowak maintenance . w uiyciu jack -podnoinik jammed -zakleszczony (to) join -lqczyC joint -polqczenie.external -pomiar zewnqtrzny . systemu) (to) pack -uszczelniak packing -uszczelnienie part -czqik . czgici zamienne). zabezpieczak prevent -zapobiegak protect -ochraniak.dzialak. polozenie zerowe operate . pracowak (o urzqdzeniu) (to) operate .dolna czqik pattern -wzor. rozszerzak reaming -rozwiercanie reboring .zailepianie (otworu) preservation -konsenvacja (to) preserve -konserwowak. stojak. polecat.konserwacja.lut twardy holder -uchwyt. funkcjonowak (to) grip -zaciskaC (to) hammer -wbijaC (to) handle . uiytkownik (urzqdzenia) (to) order . probne. rozwiercanie rebushing -wymiana tulei recondition -odnawiak. manipulowak.warunki pracy (np. SEAMENSHIP AND MAINTENACE - lina elastycma.with care -obchodzik siq ostroinie hand tight -dokrgcony (docizgniqty) rqcmie hardened -utwardzony. niedbalstwo neutral position -polozenie obojqtne. regulowak (to) ream -rozwiercak.obsluga comfort -latwoik obslugi (np.top . zabezpieczak put on test -poddawak prbbie.g6ma czgik . w ruchu inoperative -nieczynny. urzqdzenie wyeksploatowane leak -przeciek detector -wykrywacz szczelin. giqtki -wire .obslugujqcy.no-failure dzialanie bez usterek.obciqzenie . urzqdzenia) conditions .odnowienie.okres. elementow zuiytych) - -- - - .zaniedbanie. wymiana (czqici. gdy urzqdzenie (silnik) nie jest ujrwane in operation -w dzialaniu. bezawavjne -test -proba funkcjonowania.funkcjonowanie.proof .shaft - 9.zalewanie d o h force a wedge -wbijak klin (to) function -dzialak.odnowik renewable -wymienny renewal .

zlomowaC (np.annual -przeglqd roczny . dociqgaC (nakrgtkg).magazyn.gwintowaC otw6r taper .to the hull -remont (naprawy) kadluba under .to - - - - - - - .stozkowy tapped -gwintowany tap rivet .obsluga manual . stozkowatoSC tapered . wybrakowane.beyond . bez korozji (np. magazynowania store . osiadaC (np. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY current . ustawiaC set in motion -uruchomiC (np. rezerwa.trzeC sig. .korek gwintowy -press -prasa Srubowa -thread .masa uszczelniajqca composition -pasta uszczelniajqca seat seal -uszczelnienie oparcia service .uruchomiC set up -nastawiak @rzyrzqd).Srubonit technical -techniczny control .general .chropowatoSC ogolna (to) rub ..zestaw.zbieznoSC.occasional -przeglqd dorainy . czujniku) set .-podwodny - repair -naprawa.. w remoncie underwater .dokrgcaC.progressive -przeglqd stopniowy swop -zamiana.nienadajqcy sig do naprawy ..instrukcja obshgi set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu. reperacja .dock -stocmia remontowa in good .dokrgcaC (Srubg) seal -uszczelnienie (to) seal -uszczelniaC sealing -uszczelnianie compound . bez defektow. zuzyte czgSci) screw . dociqgaC (np.czlonek obsady portowej statku rinse -plukaC roughness.lut.drobna naprawa out of . opis techniczny . rozklad (przeglqdow) (to) schedule -planowaC scheduling -ustalenie harmonogramu scheme . zapasy (materialy techniczne.-naprawa biezqca . czgSci zamienne) strap -nakladka (to) strip . stop lutowniczy sound -zdrowy.temporary .rozbierat.9.regulowaC (urzqdzenie). demontowak (np. urzqdzenie) subassembly -montaz wstgpny survey -przeglqd . zapas.-remont biezqcy . wybraC luz solder .shop -warsztat naprawczy .-naprawa tymczasowa . inwentarz (tu: maszynowy) storage -sklad.remont okresowy. komplet (to) set -nastawiaC. naprawa o. wkrgt down -przySrubowaC -home .minor .shipyard .czgSci zamienne specification-wyszczeg6lnienie.: czgSci zamienne lub materialy miszczone.stocmia remontowa (to) replace -wymieniaC (czgSci) replacement-wymiana ride down -naciskaC (umieszczajqc na wlaiciwym miejscu) riding team .osadzaC sig. nienadajqce sig do uiytku) (to) scrap . Srubg) in -wkrgcaC Srubg -jack -podnoknik Srubowy on -nakrgcaC (nakrgtkq) out -wykrgcaC Srubg -plug .running .-wigksza naprawa .chropowatoSC . regulatorze. plan scrap -zlom (pot.lotna brygada remontowa rigger . kadlub) spare parts (spares) .kit -zestaw naprawczy major . w zbiorniku) set to work . skladowanie. obcieraC running in -docieranie silnika sanding -szlifowanie scaffolding -rusztowanie schedule -plan. wymiana take to pieces -rozebraC na czgSci (to) tap . specyfikacja.-w naprawie.Sruba.schemat. remont.specyfikacja remontowa stock .kontrola techniczna .-w dobrym stanie .zapas materialbw lub czgSci zamiennych (na statku).nienadajqcy sig do naprawy crew -zaloga remontowa work -prace naprawcze -yard .gwint - - - - -przykrgcak Srubg --up .routine .team -brygada remontowa . magazynowanie -life -dopuszczalny czas skladowania. maszynp) (to) settle .

odkrccic nakrgtkq (to) undock . pobielanie toe . wpust tenacity -wytrzymalosc na zenvanie (to) tend .9.technologiczny technology . marnotrawstwo waste material .inspekcje i badania - - - - acceptance .gwint threading .overdue .mechanizm niedziatajqcy woodworking .visual .przeglqd okresowy (to) overhaul ..wykrywanie btcdow.oglcdziny expertise .specyfikacja odbiorcza -test .act .przeglqd (klasowy) czteroletni - - - - - - - - - - - - - .kontrola dzialania . wyprowadzic (statek) z doku.gwintowanie tight .montaz probny trolley . naprawami .niewykonane zalecenia overhaul .niewykonany.przeciekac wild . naprawa. kontrola -.ciasny.obrabiac (element mechanicznie). oglqdziny .hand .konsenvowac (np.toczenie (na tokarce) twisted plate .przyjecie.arkusz (wynikow) prob thread . chemiczna) trial assembly .receiving .specification .przeglqd opohiony .ustawianie rozrzqdu tinning .preventive . zalegb -deficiency nieusunieta niezgodnoic ( z wyniaganiami) recommendation .inspekcja. usterek (to) turn .proby zdawczo-odbiorcze detection -.obrobka drewna work .przeglqd.straty.zalecenie (np.ptyta (blacha) odksztalcona (zwichrowana) under bevel .maintenance .proba odbiorcza trials . remontami planning planowanie recommendation -. oglcdziny jomt .hot . liny) test run .kontrola odbiorcza procedure . pracowac (o urzqdzeniu) Inspections and surveys .materialy odpadowe (to) water .raport. dokrccony .okres pomicdzy przeglqdami.obrobka (cieplna.procedura odbiorcza.wykrgcac Srubc unserviceable .remont kapitalny -life .badanie zewnqtrzne . sprawozdanie of survey -.rqcznie dokrgcony timing . sprawdzanie.badania wzrokowe.zagigcie pod kqtem ostrym under repair .dokumentacja remontowa inspection . naprawiac overhauling period . szhfowanie) -.falisty unscren .pomspekcyjne) report -. cigcie gazowe. odbior delivery.brzeg ksztaltownika treatment . ogledziny outstanding. dokumentacja urzqdzen .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) special -.kontrola odbiorcza . w remoncie underwater .dokumentacja wyposazenia.wydokowac.wozek suwnicy troubleshooting .prace remontowe.toczyc (na tokarce) turning .praca probna (urzqdzenia) test sheet .okres pomicdzy przeglqdami.praca.dokonywac przeglqdu (urzqdzenia).routine . przy ktorych nie jest wytwarzane ciepto . basenu undulated ..cold .functional .external .hot permit pozwolenie na prace z uzyciem ognia otwartego (to) work .ekspertyza documentation -dokumentacja equipment .podwodny undo a nut .visual . napicty.inspekcja zapobiegawcza .czop.niezdatny do uzytku wastage .protokol zdawczo-odbiorczy inspection .badanie.general . SEAMENSHIP A N D RIAINTENACE technological . element obrabiany . remont .technologia template . nieusunicty. postcpowanie odbiorcze .protokot oglcdzin survey .wykrywanie examination -badanie.szablon tenon .w naprawie.prace prowadzone i: uiyciem c~epta (spawanie.cynowanie.

zaciskowa .nakrqtka dzielona - - -- -- - - .protective -nasadka ochronna choke -dlawik circlip .S c i Srubowy ~ . plytka dociskajqca.Smba z przewqzeniem .slide -loiysko Slizgowe .spring .step -loiysko wzdluine . nasadka .stud .- . zabezpieczak nut -nakrqtka . zabezpieczajqca .gaza.podparcie wspomiko- - - - we loiyska .bracket mounting .nakrqtka szeSciokqtna .plane -loiysko Slizgowe .opaska.Sruba z przewqzeniem .loj s k o wahliwe .ball .clamp .spherical -nakr~tka lbie kulistym) (o .lozysko wzdluine .podwieszone bearing (construction) -konstrukcja loiyska . pasowana . zlqcze jointing material -material na uszczelki jointing piece -element lqczqcy lock -zamek. siatka z cienkiego drutu (to) glue . obrqcz. ustalajqca .szczelina.slackening .spring loaded . regulacyjna .: cybant joint -polqczenie.loiysko kulkowe -bolts .wrench head . pierkcien compensating rings .tap .otwor na Srubq .koiysko wahliwe .elementy drobne anti-friction alloy -stop loiyskowy bearing (type) -typ loiyska. panew bushing -tuleja.hexagon .stal loiyskowa .zabezpieczajqcy piericien sprqiynu- -- - - - - - ~QCY clamp .Sruba fundamentowa . panewki .eye S. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Small elements .nakrqtka oporowa .S.foodstep .locked -nakrqtka z przeciwnakrqtkq . panewka cap -kolpak.fitted . przerwa gasket -uszczelka gauze .retaining -nakrqtka zabezpieczajqca .shell -panew.S.race -bieinia (loiyska) .ogranicznik .luzowanie Smb.packing nakrqtka dlawikowa .nakrqtka nastawcza .hexagon .castellated .S.back .pierkcienie wyrbwnawcze.lock -nakrqtka zabezpieczajqca . oczkowa .sleeve . stojak. dwustronna .cap .adjusting .check .lock .collar -nakrqtka wiehcowa .S.butterfly -nakrqtka motylkowa .nakrqtka koronowa .clamping .underslung shell type . oprawka hoop .fly -nakrqtka skrzydekkowa .pivoted pad .adjusting .l.zacisk.anchor .S.nakrqtka okrqgla .set .kleiC grinding off -zeszlifowak grip -zacisk.firing .S.loiysko tulejowe . z lbem szeiciokqtnym -hole .S.roller -loiysko rolkowe . krgek gap . kompensacyjne connector -lqcznik. nakrqtek .needle -loiysko igielkowe .drop . nalaywka.9. zlqczka cotter -przetyczka -pin .pinching .radial .split . tulejka. rygiel nut -przeciwnakrqtka washer -podkiadka zabezpieczajqca (to) lock -blokowaC. piericieh lagging . klamra.zawleczka .bush .gland -nakrqtka dlawikowa .metal .S.Cruba gwintowana .loiysko poprzeczne .zawleczka disc -tarcza.Smby loiyskowe .kolek ustalajqcy . bez nakrqtki -tie .neck .axial -loiysko oporowe.round . uchwyt holder -uchwyt. oslona ioiyska bolt . ustalaj qca collar -kohierz.check -nakrqtka kontrujqca . z lbem do klucza bush -tuleja. loiysko osiowe .nakrqtka tulejowa . szpara.nakrqtka zaciskowa .blind -nakrqtka kolpakowa .S.nakrqtka kolpakowa .grzanie siq loiyska .otulina lever -diwignia lining -wykladzina hose band -opaska na wqz. pot.

fine .sworzen.Sruba dwustronna thread -gwint . przekladka dystansowa spindle -wrzeciono.klin - - - - - - - -iancuch tulejkowy (drabinkowy) screw .lock -podkladka zabezpieczajqca wedge .left-hand .9. szczeliwo pad -podkladka piece -element. sprgiynowanie .kolek ustalajqcy .pipe .korek denny -hole .locking -plytka zabezpieczajqca plug -zailepka.force a .drut zabezpieczajqcy - - - .sprqiyna powrotna stud .drut -brush .locking -k.stop . kr@ek.wbijaC klin wire . zawleczka .thumb . Sruba dwustronna -bolt . zatyczka .szpilka.linka druciana .guide .otw6r na kolek -joint -poiqczenie swormiowe .chain - -belt -pas klinowy (napqdowy) . kolek.gwint rurowy .calowy gwint Whitwortha washer -podkladka .return . motylkowa (skrzydelkowa) .element dystansowy pin . trzpien obrotowy spline -wypust.split . kawalek .union -nakrqtka lqczqca .sprqiyna.distance . zawleczka .Whitworth .cienka siatka druciana line .p i n t drobnozwojowy .h b a ustalajqca . przetyczka. krzywik nastawny spring .unified -gwint calowy . czop. uszczelnienie. korek. sztuka.Sruba skrzydelkowa seal .thumb -n.zawleczka -hole .toggle -przetyczka odchylna plate -plytka .iruba .metric .plug -korek wkrgcany gwintowany .locking . zabezpieczajqcy.bottom .split -pierkien rozcigty rivet . rolka roller -waiek - - - .szczotka druciana gauze .uszczelka shim -podkladka regulacyjna liner -podkladka regulujqca sleeve -tuleja -joint -polqczenie tulejowe spacer -rozpbrka. prze- - - tyczka.metryczny .otwor korka (w zbiorniku) ring -piericien .nit roll -walec.locating -kolek ustalajqcy .gwint lewy . SEAMENSHIP AND MAINTENACE .wing -nakrgtka skrzydelkowa orifice -kryza packing -uszczelka.

ratchet -korba grzechotkowa.lancuch Galla -block -wcicgnik lancuchowy -hoist -wcicgnik lancuchowy .spot facer -p. ze skr6conq czqSciq roboczq eye -oko -bolt .countersink -p.no2 do toczenia compass -cyrkiel counterbore-poglqbiacz walcowy . narze&ie pomiarowe.f.gruboiciomierz . czolowy wewnqtrzny .roller -lancuch Galla (lancuch tulejkowy) cherry picker -wysiegnik samobieiny chisel .siekierka.slotting .smooth file -pilnik gladzik . sprawdzian .spotting -wiertlo do nawiercania .threading .9.angle -pilnik tr6jkqtny .extension bar -przedluiacz uchwytu (to) handle .w e (przedluiacz) smarownicy hydraulicmej pipe benders .flat -przecinak Slusarski . manipulowak.blacksmith sledge -mlot ciqzki.thread . grzechotka .second cut -p6lgladzik . aparat blower (fan) -dmuchawa calipers -macki chain -lancuch -belt . operowaC (czyrns) hand lever -diwignia rqczna handling -manipulowanie. trzonek.tap file -pilnik do gwint6w gauge -pnyrzqd.screw pitch . do przegwintowywania .szczelinomierz . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Tools -narzedzia air hammer -mlotek pneumatyczny anvil -kowadlo axe . o nape&ie elektrycmym -drill. toporek apparatus -przyrzqd.coarse -pilniKzdzierak .szlifierka grip -zacisk.w. toporek hand-hold -rqczny handle -rqkojeSC.cold -przecinak . do gwint6w die -narzynka holder .f.grzebien do identyfikacji gwintu grinder . uchwyt.flat -pilnik plaski . aparatura.- - - -- NT -jack -podnoinik hydraulicmy . z kohierzem oporowym . operowanie hand pump -pompa rqcma hydraulic -hydraulicmy grease gun .chipping -mlotek do stukania rdzy .oval -pilnik owalny .hand . do plytkich otwor6w crow bar -lom stalowy cutter . kowalski .siekierka. cliwignia .half-round -pilnik p6lokr&y . kqtowy . mlotek . korba rqczna.obslugiwak.turning .Sruba oczkowa electric -elektrycmy.wyginarka hydrauliczna do .narzynka divider -przenoinik.bastard -pilnik r6wniak .f.oprawka do narzynki rethreading -n.electric -- --- - - - - - - .water driven turbine -wentylator napqdzany turbinq wodnq file -pilnik .smarownica hydraulicma extension hose . n6z tokarski .gap .face -frez czolowy -hollow mill -f. stozkowy .stop -w. do rowk6w .frez.needle -pilnik igiekowy .dluto . uchwyt hack-saw -pila do metalu hammer -mlot.mlotek hand axe .angle . o napqdzie elektrycznym -portable ventilation fan -elektrycmy wentylator przenoiny explosion proof -przenoiny.stub .thickness (feeler) . przeciwwybuchowy wentylator elektrycmy . portable -rqcma wiertarka elektrycma angle grinder -rqcma elektrycma szlifierka kqtowa ---rubber pad -podkladka gumowa do szlifierki -bench grinder .micrometer -mikrometr .szlifierka elektrycma stolowa -drill press -stacjonarna wiertarka elektryczna pionowa fan -wentylator - - - - - -- - - -- - elektrycmy. cyrkiel warsztatowy drift -przebijak (narzqdzie) drill -wiertlo .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tools . do ~iericieni zewnetrzne zagiete side cutting pliers/ szczypce do ciqcia boczne :ombination pliers/ kombinerki long nose pliers bent/ szczypce dlugie zagiete circlip pliers internal straight/ sz. clearance gauge. szczelinomierz universal joint for socket wrench/ lqcznik uniwersalny do kluczy /In/. do piericieni wewnetrzne zagiete .narzedzia double oven end soanner/ klucz Bwustronnj.9. piaski klucz dynamometrvczny. - klucz oczkowy odgiety klucz nastawny socket wrench/ klucz nasadowy ring spanner straight/ klucz oczkowy plaski screwdriver/ irubokret ratchet handle/ uchwyt z przechotkq do klucza I socket wrench ratchet/ nrzechotka do klucza nasad>wego .combination spanner/ klucz kombinowany X E L gap gauge. -countersink/ poglebiacz stozkowy N for hardened steel/ wiertlo do stali utwardzanej ?at nose pliers/ izczypceplaskie szczypce radiotechniczne external straight/ sz. do piericieni wewnetrzne proste circlip pliers internal bent nose/ sz. do pierjcieni zewnetrzne end cutter/ szc?VPce do ciecia czolowe eound nose pliers/ izczypce okrqgie long nose pliers straight/ szczypce wydluione sz. o I screw pitch gauge/ wzorzec gwintu taper reamer/ rozwiertak stoikowy straight fluted reamer/ rozwiertak z zebami prostymi threading die/ narzynka .

torque -klucz dynamometryczny stencil -wzornik.sz.side cutting .sz. skr6cony straight fluted . do usuwania zadziorow - . uchwyt (narzqdzia) shears -noiyce .szczypce kolankowe pneumatic -pneumatyczny chain hoist -pneumatycmy podnoinik lahcuchowy impact wrench -klucze pneumatyczne socket -nakladka (konc6wka) klucza pneumatycznego -hand drill -wiertarka rqczna pneumatycma portable -przenohy grinding tool . narzqdzi) shaft -wal. bocme do ciqcia .ratchet .toggle .combination .klucz nasadkowy rurowy . do cigia . z zqbami prostymi .sz.double ended -klucz dwustronny .long needle nose . .Srubokret .r. wydluione .round nose . z zagiqtym noskiem .ratchet .sz.cutting .stub .-pump -pompa hydrauliczna kit -zestaw.Srubokrqt do nakrqtek szeSciobtnych screw dynamometer-dynamometr Srubowy screw jack -podnoinik Srubowy set .klucz do rur .kombinerki .mikrometr nail claw -lapa do wycislgania gwoidzi nippers . do piedcieni Seegera .cable shoe .turning -n6z tokarski ultrasonic equipment .wykaliczak .pipe .pack .kiel tokarski chuck -uchwyt tokarski -tool .finishing .r. komplet (np.sz.klucz z grzechotkq .klucz nastawny hakowy .ring -klucz oczkowy (dwunastokqtny) .box -klucz oczkowy .sz.szlifierka rqczna z napqdem mechanicmym punch -punktak.hexagon nut . walek.chain -klucz lahcuchowy do rur .combination . plaskie -bulldog end cutting -sz.deep .Srubokrqt z grzechotkq .zabierak tokarski centre . dwuostrzowy .flat nose -sz.r.bent nose .stop ring . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .hydraulic -noiyce hydraulicme slide caliper -suwmiarka slide rule -suwak logarytmiczny spanner -klucz (maszynowy) . matryca stock -oprawa (uchwyt) narzqdzia tap -gwintownik thermometer -termometr threading die -narzynka tongs -kleszcze tool -narzqdzie kit -zestaw narzqdzi . zdzierak roughing .sprzqt ultradiwiqkowy do pomiaru gruboSci plyt ventilator -wentylator -air turbine ventilator -wentylator napqdzany turbinq powietrznq .sz.n6i tokarski machine tool -obrabiarka machining -obr6bka skrawaniem mallet (wooden) -mlotek drewniany metal electrode -elektroda metalowa micrometer-mikrometr gauge . trzonek shank -trzonek.r.-- - --- - router -frezarka saw -pila screwdriver .-r.single ended .r.zestaw.klucz jednostronny . przebijak rammer -ubijak ratchet chain hoist -wcitgnik lahcuchowy (z zabezpieczeniemzapadkowym) reamer -rozwiertak .long nose . stozkowy - - - - - .klucz kombinowany (polqczenie klucza oczkowego i plaskiego) . do usuwania izolacji i zakladania zlqczy .hand lever type -noiyce rqcme z diwigniq .hook . komplet lathe -tokarka carrier .bent -klucz fajkowy .- - - - - - -- - - - . plaskie wydluione .szczypce uniwersalne.burring . okrslgle kr6tkie ..szczypce do ciqcia drutu outside caliper -macki pincers -obcegi pinch bar -1om pincher -kleszcze diwigniowe planetary hoist -wielokrqiek r6znicowy pliers -szczypce .sz.r.adjustable -klucz nastawny . czolowe do ciqcia .tape 9.

imadlo do rur wedge -klin belt -pas klinowy (napqdowy) .klucz pkaski .open end .klucze Allena (do wkrq tbw z szekiokqtnym gniazdem) .tension -klucz dynamometrycmy .klucz z grzechotkq .ratchet .caliper-noniusz z noniuszem suwrniarka vice (vise) imadlo - .pipe .force a -wbijaC klin vernier . wrench -klucz .pipe -klucz nasta&ny do rur (zabka) .ram -mkot do wbijania klinbw worm geared block -wcirlgnik z przekladnia.flat end . SEAMENSHIP AND MAINTENACE . Slimakowa.9.Allen hexagon - - - -- - - - - Tools -narzedzia (2) lifting and pulling machine/ unqdzenie do podnoszenia i naciqgania electric hoist/ wciqgnik elktryczny manual chain hoist/ wciqgnik lancuchowy.valve wheel -klucze do zaworbw . rgczny lever chain hoist/ wciqgnik lancuchowy z diwigniq hydraulic jacW podnoinik hydrauliczny mechanical jacW podnoinik mechaniczny .klucz plaski .double offset -klucz oczkowy wygiqty dwustronny .socket -klucz nasadkowy .double open end klucz plaski dwustronny .

Contract . Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Freight -fracht 19. Voyage -pod& morska 28. Ship's operations -eksploatacja statku 27. Work organization on board -organizacja pracy na statku 9.10. Accommodations-pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8.umowa 17. naleinoici i platnoici 18. Shipping industry -iegluga handlowa 25. Port call -zawi&cie do portu 23. Claims -roszczenia 15. Fees. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Shipping -iegluga 1. Maritime law -prawo morskie 22. Charter and liner clauses . Port operations time -czas operacji portowych 24. International maritime organizations and associations -migdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Crew -zaloga 5. Container trade -przew6z kontener6w 16. Insurance -ubezpieczenia 21. Ship's computer -komputer statkowy 29. International safety codes -migdzynarodowe kody bezpieczeistwa . Crew matters -sprawy zalogowe 6.rejon ieglugi 10. International conventions -konwencje migdzynarodowe 3. Area of trading . Charter -czarter 13. dues and payments -oplaty.klauzule czarterowe i liniowe 14. Ship's documents -dokumenty statkowe 26.

Linii Eadunkowych i Bezp. SHIPPING International Organizations I I I International Labour Organization .(ZLO)/ Mied~ynarodowa Organizacja Pracy Food and Agriculture Organization (FAO)/ Organizacja Wyiywienia i Rolnictwa - World Health Organization (WHO)/ $wiatowa Organizacja Zdrowia - I 1 1 1 Sub-Committees -podkomitety I I I1 I Bulk Liquids and Gases (BLG)/ Ciecry i Gazbw Przewozonych Luzem I 4 Ship Design and Equipment (DE)/ Konstrukcji i Qposazenia Statkbw 1 ilag State Implementation W I ) / Wdrazania Konwencji Stability and Load Lines and Fishing Vessels Safety (SLF)/ Statecznos'ci. Solid Cargoes and Containers (DSC)/ Pnewozu Towarbw 4 Niebezpiecznych.Statkbw Rybackich Search and Rescue(C0MSAR)/ Radiokomunikacji.10. Eadunkbw Stalych i Kontenerbw ' - Fire Protection .(NAVJ/ )'~ez~ieczenstwa Zeglugi Carriage of Dangerous Goods. Poszukiwania i Ratowania ' Standards of Training and Watchkeeping (STC W)/ )' Standardbw Qszkolenia i Pelnienia Wacht Safety of Navigation .FP/ Ochrony PPoiarowej .

Miqdzynaro- dowe Stowarzyszenie WlaScicieli Statk6w Przewoiqcych tadunki Suche International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Migdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleznych Wlaicicieli Zbiornikowc6w International Association of Institutes of Navigation (IAIN) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytutow Nawigacji International Association of Lighthouse Authorities (IALA) .Miqdzynarodowy Zwiqzek Dokerow International Labour Organisation (ILO) Migdzynarodowa Organizacja Pracy .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Koordynatorow Obslugi Ladunkow International Chamber of Commerce (ICC) Miqdzynarodowa Izba Handlowa International Chamber of Shipping (ICS) Miqdzynarodowa Izba Zeglugowa International Container Bureau (ICB) -Miqdzynarodowe Biuro Kontenerowe International Council of Containership Operators (ICCO) .Rada Zaladowcow Europejskich European Tugowner's Association (ETA) Europejskie Stowarzyszenie Armatorow Holownikow General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) .Miqdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) -Migdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Spedytorow International Federation of Shipmaster's Associations (IFSMA) -Miqdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Kapitanow International Hydrographic Bureau (IHB) Miqdzynarodowe Biuro Hydrograficzne International Hydrographic Organization (IHO) -Miqdzynarodowa Organizacja Hydrograficzna International Ice Patrol (IIP) .Miqdzynarodowa Rada Operatorow Kontenerowcow International Civil Aviation Organization (ICAO) .Miqdzyrzqdowa Morska Organizacja Doradcza (poprzedniczka IMO) Integrated Global Ocean Station System (IGOSS) -Zintegrowany $wiatowy System Stacji Oceanicmych International Association for Biological Oceanography (IABO) -Miedzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Biologicznej International Association of Clasification Societies (IACS) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Adrninistracji Systemow Nawigacyjnych i Latarni (Morskich) International Association of Physical Oceanography (IAPO) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Fizycznej International Association of Ports and Harbours (IAPH) .Europejskie Stowarzyszenie Pilotow Morskich European Maritime Safety Administration (EMSA) Europejska administracja bezpieczenstwa morskiego European Shippers' Council (ESC) .Baltycka i Miqdzynarodowa Rada Morska Council of European and Japanese National Shipowners Association (CENSA) -Rada Europejskich i Japonskich Narodowych Stowarzyszen Armatorow European Community Sea Ports Organization (ESPO) .Ukiad Ogolny o Clach i Handlu Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) Zrzeszenie Maklerow Oluqtowych Institute of London Underwriters (ILU) Zrzeszenie Ubezpieczycieli Londyhskich Institute of Naval Architects (INA) .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa International Longshoremen's Association (ILA) .Stowarzyszenie Iniynierow Okrqtownictwa Intergovernmental Commision on Oceanography (ICO) -Miqdzyrzqdowa Komisja Oceanograficma Inter-governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) .International maritime organizations and associations-morskie organizacje i stowarzyszenia miedzynarodowe Baltic and International Maritime Council (BIMCO) .Organizacja Portow Morskich Wspolnoty Europejskiej European Maritime Pilot's Association (EMPA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Portow i Przystani International Cargo Handling Coordinating Association (ICHCA) .

Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych .Organizacja Szkolenia dla Przybrzeinego Pnemysh Naftowego Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) .uzgodnione .circular letter . rekomendowane .agreement -porozumienie .Lloyd's Register of Shipping (LR) .10.przyjqte .Miqdzynarodowe Forum Morskie Towarzystw Naftowych Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .American Burea of Shipping (ABS) .convention .fiancuskie towarzystwo klasyfikacyjne .basic .rezolucja .Migdzynarodowy Komitet Pracodawcow Morskich International Maritime Forwarding Association (IMFA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Spedytorow Morskich International Maritime Pilot's Association (IMPA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Pilotow Morskich International Passenger Ship Association (IPSA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Statkbw Pasazerskich International SalvageUnion (ISU) -M.M. infonnacyjne .towa- rzystwo klasyfikacyjne USA .nowelizacja -under revision -w rewizji.konwencja -guidelines -wytyczne .dokumenty podstawowe .Germanischer Lloyd (GL) .International Association of Classification Societies (IACS) .d.ok6lnik .protocol . Zwiqzek Ratownictwa (okrgtowego) International Ship's Managers' Association (ISMA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Firm Zarzqlzajqcych (statkami) International Shipowners' Association (INSA) -M.protokol .revision .resolution .procedure for control -procedury kontrolne .working papers -dokumenty robocze - classification society -instytucja klasyfikacyjna . konwencja) .recommendation -zalecenie .Hellenic Register of Shipping (HRS) -greckie towarzystwo klasyfikacyjne . podlegajqca zmianom (np.information papers . kod .kodeks.agreed .Bureau Veritas (BV) .niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne . Trybunal Prawa Morza International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleinych Armatorow Zbiornikowc6w International Transport Workers Federation (ITF) -MiqdzynarodowaFederacja Pracownik6w Transportu Marine Engine and Equipment Manufacturers Association (MEEMA) -Stowarzyszenie Producentow Silnikbw i Urz&en Okrqtowych Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) .recommended . Stowarzyszenie Armatorow International Shipping Federation (ISF) Miqdzynarodowa Federacja Zeglugowa International Ship Suppliers Association (ISSA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Dostawcow Okrqtowych International Tribunal for the Law of the Sea (ITLS) .list okolny .circular .zalecane.Det norske Veritas (DnV) -norweskie towarzystwo klasyfikacyjne .Nippon Kaiji Kyokai (NKK) -japonskie towarzystwo klasyfikacyjne) .Dobrowolne Porozumienie Armatorow Zbiornikowc6w Dotyczqce Odpowiedzialnokci za Zanieczyszczenia (morza) Produktarni Naftowymi IMO (International Maritime Organization) -Miqdzynarodowa Organizacja Morska Maritime Safety Committee (MSC) -Komitet Bezpieczenstwa Zeglugi (IMO) IMO documents -dokumenty IMO .adopted . SHIPPING International Maritime Arbitration Organization (IMAO) -Miqdzynarodowa Organizacja Arbitraiu Morskiego International Maritime Employers Committee (IMEC) .code .performance standards -wymagania techniczno-eksploatacyjne .brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne .

wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez marynarzy The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (SFV) M. o odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody spowodowane rozlewami olejow napqdowych International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) -M. k. o bezpiecznych kontenerach International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) . konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez wyrzucanie odpadkow i innych Smieci International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) -M i e dzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom ze statkow International Convention for Safe Containers (CSC) -M. o pomierzaniu statkow International Convention on Standards of Training. k. odnoszqca sie do odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiqzku z przewozem morzem materialow nukleamych International Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) . k.konwencje miedzynarodowe Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) . Response and Co-operation (OPRC) . w sprawie przepisow o zapobieganiu zderzeniom na morzu Convention relating to Civil Liabiity in the field of Maritime Carriage of Nuclear Material (NUCLEAR) . o mipdzynarodowej morskiej organizacji sateliatamej Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) .Miedzynarodowa konwencja o bezpieczenstwie @cia na morzu International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage . o odpowiedzialnoici cywilnej za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS) . Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) . o zwalczaniu aktow bezprawnych skierowanych przeciwko bezpieczenstwu zeglugi morskiej Convention on Facilitation of International Maritime l'kaffic (FAL) -K.M.M.M. o ustanowieniu miqdzynarodowego funduszu odszkodowah za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships M. k. Atenska w zwiqzku z przewozem morzem pasazerow i ich bagaiu Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) -K.M. k. o stosowaniu szkodliwych systemow przeciwporostowej ochrony kadhba International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) M. k. k. k. k. o poszukiwaniu i ratowaniu na morza International Convention on Oil Pollution Prepardness. o ograniczeniu odpowiedzialnoSci za roszczenia morskie Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) . k. o liniach ladunkowych International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) -M. o standardach wyszkolenia. o ratownictwie International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE) -M. o przygotowaniu. o odpowiedzialnoSci i odszkodowaniach za szkody wynikle z przewozu morzem substancji niebezpiecmych i szkodliwych International Convention on Load Lines -M. Certification and Watch keeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) -M. k.M. k.K. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez zalogi statkow rybackich International Convention on Standards of Training.M. k. k.M. dotyczqca interwencji na morzu otwartym w przypadku rozlewow olejowych International Convention on Salvage (SALVAGE) .- -- International Conventions .K. k. k. z Torremolinos o bezpieczedstwie statk6w rybackich . o standardach wyszkolenia.K. wsp61pracy i zwalczaniu rozlewow olejowych International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND) M. o ulatwieniach w miqdzynarodowyrn ruchu morskim Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) -K.

dokumentdw marvnarskich Operation Officer vessels B. SHIPPING -? Ship's operator -armator (an example -przyklad) Safety officer/ officer ds. naboru Training Officer/ kierownik ds. 1 Recruitment Officer/ kierownik ds. C/ inspektor techniczny 1 t 1 / Chartering B u l k e d dzial operacyjny masowce dzial operacyjny chlodniowce Chartering Ro-ro/ dzial operacyjny pojazdowce A .. B. B. o&&izacji podrdiyl I + piGzamTSeamen Documents ClerWprac. C/ inspektor nawigacyjny pracownik ds. szkolenia (uracownik ds. B. wiceprezydent ds. wiceprezydent ds. C/ ojcer operacyjny . E. ds. F -c D.statki A.statki D. vessels A. rozliczeri . finansowvch wiceprezydent ds. eksploatacvinvch Manager/ kierownik Shore StaffManager/ kierownik dzialu kadr lqdowych Sea Staff Manager/ kierownik dzialu kadr morskich Claim and Insurance Department/ dzial Chartering Department/ dzial operacyjny - buidlingd kierownik 1-4 Reefer Fleet Manager/ kierownikfloty chlodniowcdw kierownikfloty Ro-ro Fleet Manager/ kierownikfloty pojazdowcdw vessels A. bezpieczeristwa 4 Designated person/ osoba wyznaczona I 1 t Quality and Safety ManagementDepartment/ dzial zarzqdzania jakokiq i bezpieczenstwa C O ~ D U ~ V 1 " Management (zarzqd firmy) / 1 r I Management ~ecretaiy/) President/ Prezyden t - sekretariatzarzqdu I Mce-president -financial) wiceprezydent ds. F/ ojcer operacyjny . C Operation Officer vessels E.10.

oficer bezpieczenstwa firmy clerk -pracownik biurowy department -dzial .company .Shipowner and ship's operator wlaScicie1 i armator statku accountant-pracownik dziaiu ksiegowoici bookkeeper -ksiegowy circular .pracownik odpowiedzialny za szkolenie kadr vice-president -wiceprezydent -financial .firma zarzqdzajqca (statkami) fee .technical .personnel -dzial kadr . rozliczen maryna- rzy port captain .zarzqd firmy secretary .crewing -dzial zalogowy .oplata menedzmentowa. zleceniodawca recruitment officer -pracownik odpowiedzialny za nabor kadr seamens' travel clerk .wiceprezydent do spraw eksploatacyjnych -- - -- - - - - - -- - .k. przemysl zeglugowy line .dzial zamowien .ship .marine -inspektor nawigacyjny (armatora) technical -techniczny department .dzial operacyjny dzial operacyjny. wynagrodzenie firmy zarzqdzajqcej .zarzqdca statku . czarterujqcego) pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny za rozplanowanie operacji przeladunkowych president -prezydent principal -mocodawca.wiceprezydent do spraw finansowych -technical -w.asystent biurowy office staff .operation .czarter6w -chartering .przedsiqbiorstwo zeglugowe. eks- -- - - ploatacyjny (zajmujqcy siq grupq statkow) operator -armator.ship . dziaiu kadr lqdowych office assistant . odpowiedzialny za sprawny jego zaladunek (takze port-captain.oficer organizujqcy i nadzorujqcy przeladunek (z ramienia armatora. do spraw technicznych -maritime -wiceprezydent do spraw morskich operation .sekretariat zarzqdu management company .wlaiciciel zarzqdzajqcy (statkiem) - - .dzial zarzqdzania jakoiciq i bezpieczenstwa designatedperson -osoba wymaczona (w systemie zarzqdzania bezpieczenstwem) flying captain -supercargo.okolnik company safety officer (CSO) .operation .superintendent techniczny. oficer (zwykle kapitan) spoza zalogi statku.fleet -kierownik floty . armatorski klub ubezpieczeniowy owner's representative-przedstawiciel armatora pay clerk .claim and insurance . operator (zarzqdzajqcyeksploatacjq statku lub linii) owner -wlakiciel statku .shore staff .inspektor (techniczny statkow) .pracownik odpowiedzialny za organizacjq podrozy marynarzy seamen documents clerk -pracownik odpowiedzialny za wyrabianie dokumentow marynarskich ship operator .dzial ubezpieczen i roszczen .firma zarzqdzajqca (eksploatacjq statku) manager -kierownik dziaiu .obsada biura operation officer -pracownik operacyjny.linia zeglugowa ship's operating -eksploatacja statku supercargo -supercargo (nadzorujqcy ladunek przedstawiciel jego wlaiciciela) superintendent .quality and safety management . dzial eksploatacji . przedsiebiorstwo armatorskie -department -dzial ekspedycji -industry -zegluga.armator. operator statku shipowner -wlaiciciel statku shipping -zeglugowy company .dzial techniczny staff -personel technicmy superintendent . dz.pracownik ds.dzial techniczny .purchasing .managing . inspektor technicmy training officer .dzial operacyjny. cargo superintendent) management -zarzqd (firmy) .sea staff -kierownik dziaiu kadr morskich owner's protection club -klub P&I.

oficerowie poziomu operacyjnego / Watchkeeping ratings deck marynarze wachtowi .poklac P Electrician/ elektryk I - Supporting level ratings marynarze poziomu pomocniczego Watchkeeping ratings .engine r o o d marynarze wachtowi silownia I - Bosun/ bosman Able Bodied Seaman/ starszy marynarz Oiler/ smarownik 'L 9 .O 3 y Trainees prakgkanci pomocnik kucharza k 3 B 8 -.oficerowie poziomu zarzqdzania kapitan Chief Engineer/ d w i mechanik mechanik wachtowy Operation level oflcers .Crew -zaloga Management level omcers . - Deck Cadet/ Q Engine Cadet/ kadet maszynowy 1 Messboy/ ml steward I .

relief -zaloga zmieniajilca./motorzysta) electrician -elektryk engine department -dzial maszynowy engineer .deck -praktykant pokladowy . 3. pelnik funkcje boatswain -bosman bosun -bosman boy -chlopiec (praktykant szeregowy) .kapitan marynarki handlowej .zaloga szkieletowa ..oficer mlodszy (2.czlonek obsady lodzi ratunkowej lookout man -marynarz stojqcy .. ...nucleus .merchant .ochmistrz cleaner -sprzqtacz complement .cala zaloga na poklad! handy man -pomocnik helmsman -stemik helper -pomocnik hotel manager -kierownik dzialu hotelowego junior officer ..mess -chlopiec (praktykant) hotelowy cabin steward .zaloga pokladowa -joining .zaloga okrqtujqca -man .steward pokladowy watchman .- - - - - - - dayman -pracownik dniowkowy (w odroinieniu od wachtowego). z nazwiskiem lub stanowiskiem) bed room steward -steward kabinowy be in charge of . 3.Crew -zatoga able-bodied seaman (Am) -starszy marynarz apprentice-praktykant . identyfikator (np.inspektor maszynowy fire-watch .mar. mechanik (okrqtowy) .czlonek zalogi o dwoch specjalnoiciach (np.czlonek zalogi -member -czlonek zalogi . stanowiska kluczowe lifeboatman.engine -praktykant maszynowy badge -naszywka. mechanik) key personnel .dzial hotelowy equipment . sprzqt hotelowy staff .kluczowi czlonkowie zalogi.iniynier.szef.pokladowy czlonek zalogi szeregowej steward .etatowa zaloga (obsada) statku coxwain .na oku" (to) man -obsadzik statek zalogq manning -obsadzanie (statku) zalogq manpower ..steward kabinowy cadet -kadet.deck . dzial na statku dependants .zaloga remontowa -- - - - - .sea -kapitan statku morskiego carpenter -cieSla (okr~towy) catering -hotelarstwo department . kierownik cook .zaloga .starszy mechanik -mate .reefer -mechanik chlodni surveyor . wachta poiarowa first mate -pienvszy oficer (pokladowy na statku pasaierskim) hand -marynarz szeregowy hands -zaloga statku . oficer.repair .czlonkowie rodziny (tu: mary"am dual purpose (DP) .guarantee -mechanik gwarancyjny -officer -oficer mechanik (okrqtowy) .odpowiadak za.drugi mechanik . zmiemicy .siia robocza - - - - - - - .all .stemik crew .engine -kadet maszynowy captain -kapitan (posiadacz dyplomu kapitanskiego) .wyposaienie dzialu hotelowego. szef kuchni engineer .deck .cala zaloga .deck -kadet pokladowy . dejman deck -pokladowy crew -zaloga pokladowa department -dzial pokladowy engineer -mechanik pokladowy gang -brygada robocza -hand -marynarz pokiadowy -hands .zaloga hotelowa chief .all hands on deck! . st.wachtowy pokiadowy deckie -marynarz pokladowy department -wydzial..dozor poiarowy.starszy kucharz.kapitan statku handlowego .starszy oficer -steward . uczen szkoly morskiej .first assistant ..chlopiec (praktykant) pokladowy .starszy oficer officer .4.merchant navy .zaloga pokiadowa officer -oficer pokladowy -rating .

safety . 2.starszy oficer (kapitan. oficer pokladowy.) stary (kapitan statku) old salt .spawacz okrqtowy surgeon .deck .catering .(obecnie) najnizsze stanowisko w zalodze maszynowej. oficer mechanik -of the watch . zmiennik tankerman .engine . starszy mechanik.senior .oficer maszynowy.smarownik old man .engine .chief . doSwiadczony marynarz ordinary seaman (01s) -marynarz (stopien) Persons on Board (POB) .(pot.oficer odpowiedzialny za sprawy bezpieczenstwapracy . st.personel. dzial adrninistracyjno-gospodarczy(na statku) steersman -stemik. mechanik) . marynarze senior officer -wyzszy oficer (kapitan.stewardesa steward's department -dzial hotelowy.(pot. osob na pokladzie (take: pilot na pokladzie) principal -pnelozony pumpman -pompowy (marynarz obslugujqcy pompy na zbiomikowcu) purser .ochmistrz . marynarz sterujqcy storekeeper (stk) -magazynier maszynowy subordinate -podwladny substitute -zastepca.oficer dziah hotelowego .oficer sluibowy .(statek) obsadzony niepelnq zalogq understaffed .stary.cabin .lekarz okrqtowy -electrician -elektryk okrqtowy engineer ..duty . st. SHIPPING mariner -marynarz master -kapitan statku mariner -kapitan (zeglugi handlowe) mate -oficer (pokladowy) .wachtowy. kadry captain .(pot.radio -radiooficer .oficer wachtowy .catering .z niepelnq zalogq wiper (wpr) .steward kabinowy stewardess .marynarz statku handlowego mess boy -mlodszy steward.steward -boy .zaloga maszynowa steward . pomocnik stewarda midshipman -asystent pokladowy motorman -motorzysta navigating officer -oficer nawigacyjny navigator -nawigator officer -oficer .Slusarz okrqtowy staff -oficerowie statku welder .) marynarz obslugujqcy zbiomiki i rurociqgi zbiomikowca trainee .- .osoba przyuczana do zawodu uncertificated .deck .) radiooficer staff .. dozorujqcy statek uwiqzany (bez zalogi) ship's -statkowy doctor .zaloga pokladowa .ship safety (SSO) -oficer bezpieczenstwa statku oiler . starszy oficer.chief .lotna brygada remontowa rigger -czlonek obsady portowej statku seafarer -marynarz sea-going engineer -mechanik okrqtowy seaman -marynarz apprentice -praktykant pokladowy seamanlike-marynarski - - - - - -- - - seamanly -godny marynarza seamanship -praktyka morska sea staff -personel plywajqcy. drugi mechanik) shipmaster -kapitan statku shipmate -kolega ze statku shipkeeper .oficer pokladowy .lekarz okrqtowy short-handed -niepelna obsada zalogowa sparks (sparky) .mechanik okrqtowy fitter .bez dyplomu (oficerskiego) bez Bwiadectwa (marynarskiego) undermanned .kapitan (kierujqcy zalogq statku pasaierskiego i odpowiadajqcy za bezpieczenstwo) . mechanik.starszy oficer pokladowy .marynarz wykonujqcy proste czynnoici pomocnicze - - - --- .10.drugi oficer pokladowy merchant seaman .zaloga hotelowa .chlopak kabinowy .intendent quartermaster-stemik rating -marynarz (szeregowy czlonek zalogi) repair team -brygada remontowa riding squad .second .

agent zalogowy crews' custom declaration -deklaracja celna zalogi crews' experience .provisions of .first occurence .dodatek zbiornikowcowy (crew) accounting -rozliczanie (zalogi) .musterola.income tax -podatek dochodowy .advances -zaliczki . zywieniowa) inspection -przeglqd codzienny routine . zmiennicy .tanker .lista zaciqgu.passport-.vaccination .port odpowiedni (tu: do podmiany zalogi) (crew) documents -dokumenty zalogowe .lista zalogi . rola zaciqgowa. lista zalogi . bonus .basic wage -placa podstawowa .potrqcenia kantynowe .Crew matters -sprawy zalogowe allowance . p.work permit .paszport .stawka dzienna (np.lista zalogi .dodatek.ordering -replacement -zlecanie zmiany z.suitable port .ship's articles .lista zaliczek .doiwiadczenie zalogi crews' level of training -poziom wyszkolenia zalogi daily .leave pay .allotment -przekaz pieniqzny.dodatek. .visa -wiza .international medical certificate -migdzynarodowe iwiadectwo zdrowia . koszty 1qcnoSci telefonicznej .overtimes -nadgodziny -payroll . rodzinny .slop chest .crew list . dodatek -dodatek na wyiywienie.offence -wykroczenie .medical certificate .zgodnie z urnowq bill of health .cash advance -zaliczka .union fee -skiadki czlonkowskie na zwiqzki zawodowe collective bargaining agreement (CBA) umowa zbiorowa .health certificate -Swiadectwo zdrowia .food .convenient port .return . bez pracy) as per contract .submit an -zloiyC podanie articles of agreement-umowa zbiorowa o pracg na statku podpisana pomiqdzy kapitanem i zalogct lista zaciqgowa ashore -na lqdzie (np.fixed deductions -potrqcenia stale .allotment note -polecenie przekazu pieniqznego .zezwolenie na pracg crewing agent . stawka zywieniowa application -podanie . breach of discipline -naruszenie dyscypliny .grave offence -powaine wykroczenie .crew . umowa o pracq na statku .seaman's visa -wiza marynarska .tzw.account period .turist -wiza turystyczna .rozliczanie zalogi .repeated offence . potrqcenia kantynowe .potrqcenia .iwiadectwo zdrowia black list .urlopowe .powtorne (kolejne) wykroczenie bonus .ustalenia (przepisy) umowy zbiorowej crew (change) -wymiana zalogi .account of wages -rozliczenie wynagrodzen .replacement -zmiennik.okres rozrachunkowy plac .cash account -rozliczenie gotowki .alcohol abuse -naduiycie alkoholu .czynnoici codzienne -task -zadania dzienne (przy podziale pracy) --- - - - - - - - - - .dzienny.monthly summary -zestawienie miesigczne -monthly wage account -miesiqczne rozlicze- - nie plac - .pienvsze zdarzenie (naruszenie dyscypliny po raz pienvszy) .relief -zmiana zalogi.telephone expenses .guilty -winien .kantyna.dodatek za powrot do tej samej finny lub na ten Sam statek .seniority -dodatek za staz .port dogodny (tu: do podmiany zalogi) list .potrqcenia komunikacyjne.Swiadectwo zdrowia -muster roll .advance wages receipt . bonus .deductions .bonded store deductions .dieta.lista plac . dobowy -allowance .offender -winowajca . zastepstwo .Swiadectwo szczepien .bonus . czarna lista (lista zawierajqca nazwiska osob naruszajqcych dyscyplinq pracy itd.transit visa -wiza tranzytowa .

wyciilg z dziennika okrqtowego .inspekcja .motivation -motywacja .umowa o pracq contract -kontrakt.incompetence .opinia.re.attitude -postawa.dismissal .personal conduct .entry to the log .lista zalogi.hearing -wysluchanie (obwinionego) . zdezerterowak labour costs -koszty robocizny labour turnover -plynnohk kadr landing -wyokrqtowanie landsick . dyscyplinarne discipline on board .language proficiency -umiejqtnokci jqzykowe .(marynarz) tqskniqcy za lqdem line of authority .disciplinary .zalecenia .lista .explanation -wytlumaczenie .wyokrqtowanie.zatrudniak engagement -zatrudnienie.obsadzik statek zalogq manning .unannounced .cause of -przyczyna wyokrqtowania -certificate -zahwiadczenie o wyokrqtowaniu .zwolnienie (kame) .) statek.temperament -temperament health certificate -Bwiadectwo zdrowia house the crew -rozmieszczak zalogq inspection .dependability -- - - --- - .zaokrqtowak.cause of -przyczyna zwolnienia -justified .ostrzeienie .safety awarness -zachowanie bezpieczenstwa . wej6cie na statek.opu6cik statek bez pozwolenia. do lodzi embarking -okrqtowanie.zapis w dzienniku okrqtowym dry ship .competence -kompetencja - - - - - . zaangaiowanie .spoiywak posilek mess bill -wydatki na wyiywienie muster roll . umowa o pracq . na kt6rym zabronione jest uiywanie alkoholu (to) embark .wyokrqtowanie kame.ostrzezenie ustne .formularz opinii .warning . kontrakt (to) evaluate .10. przyjqk na statek embarkation-zaokrqtowanie.prowadzenie siq.written warning -ostrzeienie pisernne .crew quarters ..postepowanie dyscyplinarne .zaniedbanie. zdolnohci .performance -wykonywanie obowiqzkbw .ponowne zatrudnienie employer -pracodawca employee -pracownik engage .promotion ability .zdatnohk do awansu . zachowanie siq .abstract (from the -) -wyciilg (z dziennika okrt$owego) (to) man . ocena .agent zalogowy (to) mess .contract of -umowa o pracq. placa za nadgodziny .dyscyplina na statku disciplinary-dyscyplinarny -case -przypadek naruszenia dyscypliny disciplinary procedure .recommendation .verbal waming .inspekcja pomieszczen zalogowych .umiejqtnohci. opiniowak evaluation report .obsadzanie (statku) zalogq agent .crew .droga sluibowa list . zejBk ze statku disembarkation . musterola negligence .zaokrqtowanie (to) employ -zatrudniak employment -zatrudnienie agreement . niedbalstwo notice of termination -wypowiedzenie occupational desease -choroba zawodowa occupational hygiene -higiena zawodowa order on board -porzqdek na statku overtimes -godziny nadliczbowe.initiative . wejid na statek. SHIPPING discharge -wyokrqtowanie -book -ksiqieczka zeglarska . zachowanie siq .ability .lista zalogi log book -dziennik okrqtowy entry -zapisy w dzienniku okrqtowym extract .niekompetencja .inicjatywa -judgement -umiejqtnoBk osqdu .mozliwoBk polegania (na kimi) form .inspekcja niezapowiadana join -zaokrqtowak jump a ship .reprimand -reprymenda disembark -wyokrqtowak.oceniak.(pot. zejhcie ze statku disembarking -wyokr~towanie dismissal -zwolnienie (z pracy) .zwolnienie usprawiedliwione .

ostrzezenie na piimie - - - - -- .choroba morska ship's articles .stawka dzienna na wyiywienie (zalogi) scale .zaiwiadczenie o zatrudnieniu.symulator szkoleniowy transportation -transport -costs -koszty transportu.obowiqzywaC.okrodek szkoleniowy programme -program szkolenia ship .osobisty -belongings . doiwiadczenie morskie sea period -czas pobytu w morzu.ostrzezenie . zaloga accident -wypadek z udzialem czlowieka matters ..verbal .guaranteed - - - -- - - ship stores .nadgodziny gwarantowane (oplacone bez wzglqdu na to czy byly przepracowane) rate .scale of -normy wyzywienia ration -racja iywnoiciowa record . staz plywania sea service -sluzba morska.dystynkcje . dostawa.okres praktyki morskiej pratique (free pratique) -iwiadectwo (sanitarne) swobody ruch6w promotion -awans -policy -polityka awansowa provision -zywnoiC. zaokrqtowanie slop chest -kantyna dla zalogi (to) smuggle -przemycak.zapasy okrqtowe shipwrecked person -rozbitek shore leave -wyjicie na lqd (marynarza) (to) sign-off -wyokrqtowak. zapas. rola zaciqgowa.musterola. schludny uniform -mundur allowance .(cala) zaloga statku .statek . prowiant. umowa o pracg na statku ship's company .sea . zasob to be in force . wpisak na listq zalogi signing on -zamustrowanie.fully manned . szmuglowaC stock -zapas materialow.marine blue . opinia trade union -zwiqzek zawodowy training .rzeczy osobiste declaration . praktyki morskiej) rejoin -ponownie zatrudnik siq (u tego samego armatora.written .Dom Marynarza sanitary conditions -warunki sanitarne seafaring -plywanie (zarobkowe) po morzu Seaman's Book -ksiqzeczka ieglarska seamanlike -marynarski seamanship . przepis .mundur granatowy vessel .alarm Cwiczebny . rozliczony (marynarz wyokrgtowany) pay .zaloga statku victualling -wyzywienie -bill -rozliczenie kosztbw wyzywienia (zalogi) -rate .dodatek mundurowy . zmustrowanie (to) sign-on -zaokrqtowat.deklaracja rzeczy osobistych personnel -personel. dotyczqcy zaokrqtowania.ostrzezenie ustne .placiC paymaster -platnik (na statku pasaierskim) pay off -wyplaciC naleznoiC.statek szkoleniowy simulator .stawka za nadgodziny sheet . splaciC przy wyokrgtowaniu passport -paszport personal .praktyka morska. zwolnienie z zaciqgu. tabela naleznych racji (iywnoiciowych) wages -placa account .distinction .szkolenie centre .arkusz (zestawienie) nadgodzin paid off -splacony. prowiantu lub czgici zamieiych (na statku) supplies . doiwiadczenie na morzu sea sickness .placa (to) pay .stanowisko practice -praktyka. staz -muster .zapis (np.rozliczenie plac warning .sprawy zalogowe position .skala wyiywienia. skreiliC z listy zalogi signing off -wyokrqtowanie. zaopatrzenie supply -zaopatrzenie. na tym samym statku) responsibility -odpowiedzialnoSC Sailor's House . wiedza okrqtowa.statek w pelni obsadzony (zalogd compliment .irodki transportu trim -uporzqdkowany. podrozy means .dostawa. dostarczaC testimonials . byk w mocy (o przepisach) (to) supply -zaopatrywaC.

SHIPPING Superstructure and accommodations .10.nadbudu'wka i pomieszczenia Owner's lope/ messdeck/ navigation decW pokiad nawigacyjny bridge/ provision crane/ mostek diwig gospodarciy living quarters pomieszczenia mieszkalne smoke detection system/ system wykrywania dymu 1 .

crew --mesa zalogowa. jadalnia zalogi szeregowej messroom -mesa.drying .emergency generator pomieszczenie agregatu awaryjnego -provision magazyn zywnoSci.deck .akumulatorownia . pomieszczenie kotla .suszarnia .mostek kapitanski .dry provision .conference -pok6j konferencyjny . magazyn prowiantu suchego .officer's -mesa oficerska .szalunek pomieszczen pantry -pentra passageway -korytarz poprzeczny (na statku) passenger -pasaier -accommodation -pomieszczenie pasazerskie bay -pomieszczenie pasazerskie deck -poklad pasazerski spaces -pomieszczenia pasazerskie reefer stores -prowiant chlodzony refrigerated cabinet -szafa chlodnicza. wystarczajqce pomieszczenia air -conditioned room -pomieszczenie klimatyzowane air-conditioning-klimatyzacja system .dining -jadalnia .kuchnia statkowa equipment . jadalnia office .chart -kabina nawigacyjna .Sredniowka (nadbudbwka na Brodokqciu) cabin -kabina equipment -wyposazenie kabiny carpenter's shop -ciesielnia.Accommodation .kotlownia.pomieszczenie otwarte (nie wliczane do pojemnoSci statku) panelling . magazynek ciesielski chart room -kabina nawigacyjna climatizer-klimatyzator.szafa chlodnicza. prowiant chlodzony refrigerator.biuro ladunkowe .system klimatyzacji --unit -agregat klimatyzacyjny alleyway -korytarz wzdluzny na statku berth .wyposaienie kuchni machines .accumulator -akumulatorownia.after .urzqdzenia kuchenne range .linen -magazynek bielizny .tally -biuro liczmenow officer's quarters -pomieszczenia oficerskie open space .sucha prowiantura.cold storage.biuro pokladowe .crew - - -- - - - - - - - paint -magazyn farb library -biblioteka lounge -salon (na statku wycieczkowym.komora skladowa (chlodzona) .conditioned pomieszczenie klimatyzowane .suszarka fiddle -krata wok01 stolu (zapobiegajqca spadaniu naczyn) galley . na ktorym znajduje sic mesa .. ogrzewanie indoors -w pomieszczeniu zamknictym inside cabin -kabina wewnqtrzna (bez okna) laundry -pralnia locker -zarnkniccie.mesa zalogowa messroom -mesa zalogowa deck workshop -warsztat pokladowy dispensary -ambulatorium dividing bulkhead . prowiantura - - - - - - - - - - - - -- -- .dolna koja boatswain's locker -magazyn bosmanski bonded store -magazynek celny bridge -mostek (kapitanski.biuro maszynowe spaces -pomieszczenia biurowe .stevedore's -biuro sztauerow . nawigacyjny) . magazynek . chlodziarka refrigerated stores -zywnoBC chlodzona. promie) mess -mesa deck -poklad.biuro .docking -mostek rufowy (na promie) bridgehouse .battery .suitable .cargo .mostek rufowy (na promie) . prowiantu.lower . grzejnik heating -nagrzewanie.engine .boiler .captain's . urzqdzenie klimatyzacyjne crew .pomieszczenia accommodation -pomieszczenie -pomieszczenia zalogowe -plan -plan pomieszczen . chlodziarka room -pomieszczenie .zaloga -mess .koja deck -poklad mieszkalny .odpowiednie.Sciana dzialowa dryer . pomieszczenie akumulatorow .(statkowy) piec kuchenny heater -podgrzewacz.

kabina mirror light/ Swiatio nad lustrem./ wash-bowh lustro umywalka sofa/ sofa desk/ biurko . bath room/ lazienka ceiling light/ lampa sujtowa electric clock/ zegar elektiyczny wall light/ lampa Scienna lampa .10. r- SHIPPING Ferry cross section -przekrbj promu staircase/ klatka schodowa dno podwojne cabin . desk light/ alleyway/' korytarz mirro/.biurkowa -bed light/ lampka kojowa -bed/ koja . .

passenger spaces .Swiadectwo mlodszego marynarza pokladowego ..fisherman seagoing fishing .chief mate .chief mate -dyplom starszego oficera .chlodnia prowiantowa (na statku) .magazyn zaopatrzenia dzialu administracyjno-gospodarczego superstructure-nadbudowka deck .abled-bodied seaman home trade .chlodnia.cook .master mariner .Swiadectwo starszego marynarza w zegludze krajowej .deck hand .passenger quarters .steering .iwiadectwo holder .fire equipment -magazynek sprzetu ppoz. Swiadectwa certificate of competency -certyfikat.chill . Swiadectwo kwalifikacyjne .Swiadectwo kucharza okretowego .dyplom kapitana zeglugi wielkiej .magazyn bielizny brudnej .chiodnia.mate .endorsement attesting the recognition of a -potwierdzenie uznania dyplomul Swiadectwa .- - - - certified officer .chlodnia prowiantowa .dyplom kapitana w zegludze krajowej .sterownia - - - - - .pump .abled-bodied seaman .dyplom starszego oficera mechanika .cold . Swiadectwo kwalifikacji kapitana statku handlowego . .dyplom oficera pokiadowego .posiadacz dyplomu.dyplom kapitana zeglugi baltyckiej .Swiadectwa kompetencyjne skich) screen door -drzwi siatkowe seamens' quarters .chemicals -magazyn chemikaliow .near coastal voyages .catering .dirty linen .pomieszczenia pasazerskie .master .dyplom oficera mechanika wachtowego .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .dyplom kapitana.pomieszczenia marynarzy self-closing door -drzwi samozamykajqce sic store -magazynek.dyplomowany oficer certificate .officer in charge of a navigational watch dyplom oficera wachtowego - -- - - - - - - - -- - - - - - - .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .reefer .dyplom starszego oficera -of competency -dyplom oficerski.deck -magazyn pokladowy .engineer officer in charge of watch .salon (czgSc pomieszczen kapitan- - - - Certificates of Competency .iwiadectwo rybaka ryboiowstwa morskiego holder -posiadacz Swiadectwa dyplom -marine electro-automation officer oficera elektroautomatyka okretowego -master -dyplom kapitana zeglugi wielkiej .magazyn farb .centrala telefoniczna wheelhouse .paint . Swiadectwo kwalifikacyjne .office spaces -pomieszczenia biurowe .magazyn dziaiu hotelowego .pomieszczenia pasazerow telephone equipment exchange . komora chlodnicza . komora chlodnicza .master's .chief engineer officer .pompownia .sterowka saloon .refrigerated provision .pokiad nadbudowki -crew quarters -czeSC nadbudowki z pomieszczeniami zalogi .crew spaces -pomieszczenia zalogowe .master home trade .able fisherman -seagoing fishing -Swiadectwo starszego rybaka ryboiowstwa morskiego -cook assistant Swiadectwo miodszego kucharza okrgtowego . magazyn -bosun's -magazynek bosmanski .steward's .iwiadectwo starszego marynarza .

dyplom oficera \vachtowego.. - . chcmikalio\~cach -on liquiticd gas tanker -rermolenie na prace na garowcach -on 011tanker zezw olenie na pracq na r b ~ o r n ~ h o \cu do prze\ o r u ropy \ permit to operate high speed craft .\ alld . s\ indectwo inar) narskie) dispensation -zez\olenie na rajmo\ anlc stano\ iska d>namic positioning operator certificate swiadect\o operatom s>stemu par! ejono\ . sprawozdan~e. . SHIPPIRC - - ofiicer in charge of a na\ igational batch-.iadczenie praktyki plyi+ania of matchkeeping s e n ice on the bridge -.1 bander).ordinary seaman honic trade hviadect\o marynarra a zegludze k r a j o w j pilotage licencja pilota p i l o t a g e exemption .zezu oleLieronanie statkarni o duzych prqdkonie n c ~ sciach qualification document -+\I ~adechvo potwierdz>i..su lddect\o operdtora ogolnego u~zqdzen GMDSS GhlDSS Restricted Operator Certificate (ROC CJMDSS).dyplom szypra klasy 1 rybolbn st\ a lnorskiego seagoing fishing .przepis) mi<dzynarodo\ve national .prakt)k'~ mor\ha.dyplom kapitana.inspekcja administracji kraju b. paiist\o bander! ccrtiticate COC' cert? tikat.przcpisy ~nternntional .zegluga krajowa home state C O C d y p l o m (Swiadect\vo) kraju pochodzen~a (rnarynarza) issued under the provisions . na na .rating forming part of a naLigational \ateti sa iadectwo marynarza wachtou ego . S\riadectwo kwalitikacyjne .dyplom drugicgo oficera mechaniku home t r a d c d y p l o m s/ys k i p p e r class 1 pra klasy 1 zegludze kra..jo\ej home trade dyplom szy-skipper class 7 pra klasy 2 n zegludze krajoaej skipper class 1 seagoing fishing ..dokunient z~ralniajqcy (kapitana) z obolviqzku korrystania z us1~1g pilota rating forming part of an engine room ~vatch C\viadect\vo motorzysty ~vachtou-ego .. .sa ~adectmo ogranlczone operatord u ~ z ~ ~ d GMDCS zen home trade . near coastal loyages .regillatlons przcpisy kraju bandery GRIDSS General Operator Certificate (GOC G M D S S ) . star n w r A - -- - - racja.dyplom s k i p p e r class 2 szypra klasy 2 rybolih s t w morskiego tanhcrman i\ iadectwn prresrkolenia uprax ni.prrepisy krajo\ve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - spurious sfitlszo\any (np.?jqce do plyu ania na tbiomikou each -I\ iper-SM iadect\o mlodszego motorrh.r c m o l e n ~ e -on chemical tanker r a r \ \ o l e n ~ e pracc. /a- . < \ < iadectun kraju bander!.10.control .Inia dynamiczncgo flag state kra.zaSwiadczenie o pelnieniu \vachty nawigacyjn ej .second engineer officer .wystawiono na podstawie przcpisb\v . dokument) sea practice praktl ka morska \ea s e n i c e .r a n 1e51iccrt! fikat.. raport suspend certificate -.o f sea s e n i c e .sty certification \vyda\ aanle dq plombu certificate of competency ( C O C ) s\iadect\o kompetenc>jne (dkplom oticerski.iqctk\aliiikacje regulations . license licencja. Swiadect\vo k\valifikacji kapitana statku handlowego master's ticket --(pot.) d l plom kap~tdna near coastal \o>ages zegluga prrqbrzezna permission . zeglugi baltyckiej . dyplom.I arn! dy plom \ master's license .zas\.

00) .wachta 08..00 .objqc kierownictwo take over -przejqc (np. uzytkownik (urzqdzenia) order -polecenie.engine -wachta maszynowa engineer -mechanik wachtowy . ppoi.okres przejmowania obowiqzkow przez czlonkow zalogi. roboczy working time -czas pracy working up a new ship .dzien powszedni.Q4. manewrowe) relieve officer -oficer przejmujqcy wachtq (to) relieve .iSC na morze graphic schedule -harmonogram instruction .deck .. szef quarters .oficer wachtowy watchman -wachtowy work .pelniC wachtq watchkeeping ..na statku.forenoon .wachta 00. szkolenie.. popohdniowa (12.zaznajomienie siq zalogi z nowym statkiem workstation . zakladka performing bridge watchkeeping duty -pelnienie wachty na mostku post . pozycja principal -przelozony.wachta 20.zabierac siq do roboty unmanned . wachtowy -engineer -mechanik wachtowy oMicer -.00 .. (np. statek. .12. rozkaz -booklet . polecen lookout .obchod (statku.00 .00 .24..wspinak sie na maszt go to sea . take the con .Work organization on board .objqc kierowanie statkiem take the sea . rozkaz (to) order -polecac. .stanowisko pracy - - -- - - -- - - - - --- - - - - - - - ..00 .dniowka robocza day worker -pracownik dniowkowy.wachta kotwiczna -below -wachta wolna (od shiby) . (served as .wziqc udzial w .stanowiska (alarmowe. obsada wachty -afternoon w..trzymanie wachty. iSC na morze turn to .first ..zbiorka list -rozktad alarmowy station . np.daily .take over the -przejqc wachtq (to) watch .wachta pokladowa . na statek on-deck -na pokladzie on duty ..zaokrqtowai.wachta 04.pracowaC na wysokosci in progress .porzqdek dnia stand by -pogotowie .zmienit kogoS na shzbie reliever -zmiennik - - replacement -zastepstwo round .00 -1 6.praca akordowa . objqc (np. wachtq).oficer wachtowy .silownia bezwachtowa watch -wachta..ustanowik wachte . dz.. pot.wehodzit na poklad go aloft . obsenvator main shipboard manual .set up .obciqzenie pracq .to be in -bye w pogotowiu (do pracy) straight time -czas roboczy zwykly (w odroznieniu do nadgodzin) (to) substitute -zastqpowac take charge of .dzien wolny od pracy day wage .byl zatrudniony na stanowisku .instrukcja..00 .morning .obsenvacja.bez obshgi czlowieka engine room . pelniqcy wachtq.praca w toku (nie zakonczona) --load . crew call system .08..urgent -praca pilna working day .stanowisko.piece -.00 -officer .dniowka day work ..obslugujqcy. kierownictwo) duties -przejqc obowiqzki take part in . dayman deficiency -niezgodnosk z wymaganiami go aboard .middle .set the -wyznaczyc wachtq .) .i.anchor . funkcja.wewnqtrzstatkowy system przywolania (zalogi) day-off . operator.) routine -czynnosci rutynowe (wykonywane na statku stale) .na shzbie one onlone off -system pracy zalogi (jednakowy czas spqdzany na statku i na lqdzie) operator .glowna instrukcja statkowa management of a vessel -zarzqdzanie statkiem man-hour -roboczogodzina mariner's handbook -poradnik marynarza muster .praca aloft .p ~ n k zborny t off-duty -po shzbie on board .obshgi) w formie broszury -sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.00 .stanowisko . rozkazywac overlap .served in of .organizacja pracy na statku (to) board -wehodzit na statek boarding -wejicie na poklad capacity .

Antwerpia lub Dunkierka Gulf of Mexico (USGulf) -Zat.Southampton Southern Range (SR) . Savona.wsch. Antwerp or Dunkirk (HA or D) . Naples or La Spezia (GNS) -Genua.Buenos Aires Buenos Aires and/or La Plata (BALP) -Buenos Aires illub La Plata Baltic trade -zegluga baltycka British Columbia (BC) .Kolumbia Brytyjska Continent Antwerp-Hamburg (CAH) .zachodnie wybrzeza Ameryki Poludniowej West Indies (WI) .Hongkong Isle of Man (IOM) .Londyn London.port Zatoki Meksykanskiej Havre. East Coast (SAM EC) -Ameryka Pld.Europa Far East (FE) .) -porty Zjednoczonego Krolestwa lub Kontynent (europejski) United Kingdom. north of Cape Hatteras (USNH) -porty wschodniego wybrzeza USA na polnoc od przylqdka Hatteras United States North Range (USNR) . Meksykanska United States.(porty) w strefie Le Havre-Hamburg Hong Kong (HK) . Afryki East Coast of India (ECI) -wsch. Polnocnego Genova. wybrzeza Anglii of India (WCI) . Livorno or Naples (GLN) . Northern Range (NR) -rejon polnocny (portow wsch.o k r g Columbia East Coast of USA (EC USA. Hull. Indii East Coast of Ireland (ECI) .zachodnie wybrzeza --of Africa (WCA) -z.10. SHIPPING Area of Trading -rejon ieglugi Buenos Aires (BA.(port wyladunkowy) nie na polnoc od .Indie Zachodnie -- -- .poludniowe porty atlantyckiego wybrzeza USA United Kingdom (UK) -Zjednoczone Krolestwo United Kingdom or Continent ports (UK I Cont. Antwerp or Dunkirk (UKHAD) . Irlandii East Coast of Great Britain (ECGB) wschodnie wybrzeza Wielkiej Brytanii Europe Combined Terminals (ECT) -zespol terminali kontenerowych w Rotterdamie East Coast United Kingdom (ECUK) wschodnie wybrzeia Wielkiej Brytanii East Indies (EI) .B.Le Havre. Savona. wschodnie wybrzeza South America.porty lezqce na rzekach Parana i La Plata South Africa (SA. wybrzeza not north of (nin) .1) .wsch. zachodnie wybrzeza Southampton (Soton) . Livorno lub Neapol Genoa.strefa polnocna USA West EnglandEast Ireland (W. Europy od Antwerpii do Hamburga Continent Bordeaux-Hamburg (CBH) -porty p6lnocnych wybrzeiy Europy od Bordeaux do Hamburga Continent Le Havre-Hamburg range (CHH) -kontynentalne porty polnocnoeuropejskie w rejonie od Le Havre do Hamburga Channel Islands (CI) -wyspy Kanalu La Manche Continent -porty polnocnoeuropejskie pomip dzy Hamburgiem i Bordeaux District of Columbia (DC) .Indie Wschodnie Europe (EU) . SAF) -Afryka Poludniowa South America. wybrzeza USA) Orient . Antwerpia lub Dunkierka Hamburg-Le Havre range (HIH) .USA. West Coast (SAM WC) Ameryka Pld. La Spezia lub Livorno Gulf ports .porty pln. kraje wschodu Persian Gulf (PG) . wybrzeza Indii of South America (WCSA) .Zatoka Perska Rotterdam (R'dam) -Rotterdam River Plate (River) . Baires) . wyb.Londyn. wyb. Gdynia or Szczecin (GGS) -Gdansk. Antwerpia lub Rotterdam Liverpool (Lpl) . pln. La Spezia or Leghorn (GSSL) .Genua.IE.Zachodnia Anglia/Wschodnia Irlandia West Coast (WC) . Havre. Gdynia lub Szczecin Genova.wyb.zach. wschodnie wybrzeia East Coast Africa (ECA) .Genua.Liverpool Marseilles (M'lls) . Neapol lub La Spezia German North Sea Ports (GNSP) -porty niemieckie w basenie M. Le Havre. wybrzeia Afryki --of England (WCE) .. Hull..Daleki Wschod Gdansk or Gdynia (GG) -Gdansk lub Gdynia Gdansk.wyspa Man Isle of Wight (IOW) -wyspa Wight London (Ldn) .Marsylia North Coast (NC) -wybrzeie polnocne North coast of South America (NC SAM) Ameryka Poludniowa.Zjednoczone Krolestwo. Antwerp or Rotterdam (LHAR) ...z.Wschod. USEC) .

ilosc (ladunku) w opcji czarterujqcego -quantity at Owner's ilobC (ladunku) w opcji armatora order port -port zlecenia out-bound freight -ladunek w eksporcie payable ton -tona zarobkowa port .opis statku dirty tanker -zbiornikowiec do przewozu ropy surowej i produktow ciemnych (np.custom of the (cop) .ladunek na droge powrotnq inbound . przesylke except (ex) -wylqczajqc. ladunku) contract of affreightment . zlecanielprzyjmowanie ladunku do przewozu . nadwyika export .oferta .outward .back - - -- - - .wolny od wszelkich obci@e~i not exceeding (ne) -nie przekraczaj%cy offer . rezenvowaC booking -bukowanie. opcja. transport (Iqdowy) inducement .clean products") . ekspedycja (morzem) shipping -zegluga -ton -tona frachtowa (przestrzenna lub masy) -unit -jednostka ladunkowa (stanowiqca podstawe naliczenia frachtu) -weight .eksport.spedycja instruction . na st