An Illustrated English-Polish Seaman's Dictionary

***

Ilustrowany angielsko-polski slownik marynarza

This dictionary has been donated by the Association of Polish Maritime Agents and Representatives (APMAR) following a grant from

The International Maritime Training Trust is established to assist with measures which contribute towards providing Polish Seafarers with training which is in full compliance with the IMO STCW Convention

The Trust is supported by donations from several employers, principally Dorchester Maritime Ltd, following an agreement with Polish Seafarers' representatives, and is managed from the Isle of Man

An Illustrated

English-Polish

Seaman's Dictionary

Ilustrowany

angielsko-pols ki

slownik marynarza

TRADEMAR

Zebral i opracowal redakcyjnie - Jerzy Puchalski Konsultacja j~zykowa merytoryczna: mgr Tomasz Darski [lo], i radiooficer I kl. inz. Jerzy Dzienisz [6],inz. st. mech. okr. Marian Dylewicz [6], st. mech. okr. Marian Kaminski [6],mgr inz. inz. kpt. Z.W.Eugeniusz Kazanecki [l-4, 7-12],mgr inz. Slawomir Kucharski [l-31, kpt, z.w. inz. Andrzej Sliwinski [l-4,6-121, in?. kpt. i.w. Ryszard Wawruch [l-4,6-121, w st. spocz. dr kmdr ink Franciszek Wrobel [6] Konsultacja anglistyczna - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak Opracowanie graficzne - Robert Bqk, Marian Matocha, Jerzy Puchalski, Wojciech Wigkiewicz Korekta polska - Ewa Kunicka Korekta angielska - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak

W k s i e c e wykorzystano ilustracje i elementy publikacji nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej oraz: Alfa Lava1 Marine & Power, Allweiler AG Werk Radolfzell, Burmeister and Wain, Conver, Detegasa Desarollo Tecnicas, Framo-Frank Molm AS, FR Fassmer & Co., Graco Inc., Haglunds Cranes, Harmworthy Engineering Ltd., International Association of Classification Society (IACS), International Maritime Organisation (IMO), John Crane Marine Int., Krupp Atlass Elektronik, New Sulzer Diesel Ltd., Pains-Vessex, Peck and Hale, Raytheon Anschutz GmbH, Sabroe, Siemens, TEC, Unimor ASA, York Refrigeration Marine, Seasafe, Woodward Governor Co. i inne.

All rights resewed. No part of this publication may, for sales purposes be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission in writing from the Editors.

Wszelkieprawa zastrzezone. Zadna cz& niniejszejpublikacji nie moie byC reprodukowana,przechouywana lub przesylana w jakiejkolwiekformie lub jakimkolwiek Srodkiern elektronicznym, mechanicznym, p r q pomocy fotokopiowania, nagrywania lub innym sposobem bezpisemnej zgody edawcy.

O Copyright by Wydawnictwo TRADEMAR, Gdynia 2003 Wydanie I - Gdynia 2003 Sklad i lamanie tekstu - Trademar, Gdynia Ilustracje banvne - Studio Spartan, Gdynia Druk i oprawa - Bernardinum, Pelplin

ISBN 83-915444-4-3

Spis treSci
Od redakcji

I. Theory of the ship - teoria okretu
1. Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty 2. Capacities - pojemnoSC i noSnoSC 3. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Curves, lines and scales -krzywe, linie i skale 5. Displacement and deadweight - wypomoSC i noSnoSC 6. Stability - statecznoii: 7 . Strength -wytrzymaloSC 8. Maneouvering -manewrowanie 8. Resistance - opor 10. Buoyancy -wypor 11. Ship's movements - ruchy statku 12. Draught and load lines - zanurzenie i linie ladunkowe 13. Propellers - pqdniki

11. Ships and shipbuilding - statki i budownictwo okretowe
1. Ship's types -typy statkow 2. Design and construction -projektowanie i budowanie statkow 3. Steel and unferrous materials - materialy stalowe i z metali niezelaznych 4. Other materials - inne materialy 5. Shipyard - stocznia 6. Treatment, processing and repair - obrobka i naprawa 7. Welding - spawanie 8. Ship's plans -plany statkowe

111. Ship's construction - konstrukcja statku
1. Hull - kadhb 2. Fore part construction - konstrukcja czqSci dziobowej 3. Bottom - dno 4. Bulkhead - grodi 5. Cargo compartments -przedzialy ladunkowe 6. Classification -klasyfikacja (statkow) 7. Container cell guides -prowadnice kontenerowe 8. Deck - poklad 9. Construction members -elementy konstrukcji 10. Pipes and piping - rury i rurociagi 11. Plates and plating -plyty i poszycie 12. Rudder - ster 13. Stem - rufa 14. Tanks - zbiorniki 15. Trunks and tunnels - szyby i tunele

IV. Ship's equipment - wyposaienie statkowe
1. Anchor and anchor chain -kotwica i la~icuch kotwiczny 2. Mooring equipment - urzqdzenia cumownicze 3. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Cargo lifting devices - diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ropes - liny 6. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access -urzqdzenia dostqpu 8. Opennings and covers -otwory i ich zamkniqcia 9. Ladders and gangways - trapy i schodnie 10. Deck fittings - elementy wyposazenia pokladu 11. Superstructure and masts -nadbudowka i maszty

V. Engine room - sitownia
1.1. Engine control room - centrala kontrolno-manewrowa (CMK) 1.2. Engine room - silownia 1.3. Engine room piping - instalacja rurociqgowa silowni 1.4. Valves - zawory 1.5. Air and water -powietrze i woda 1.6. Lubricating oil - olej smarowy 1.7. Engine room tanks - zbiorniki silowni 1.8. Fuel oil -paliwo 2.1. Engine - silnik 2.2. Engine operation - dzialanie silnika 2.3. Engine features - charakterystyka silnika 2.4. Engine control - sterowanie silnikiem 2.5. Turbocharger and steam turbine - turbodoladowarka i turbina parowa 2.6. Propeller shaft -wal Smbowy 2.7. Gear - przekladnia 2.8. Exhaust gas system -uklad wydechowy 3.1. Auxilieries -urzqdzenia pomocnicze silowni 3.2. Pumps -pompy 3.3. Heat and heat exchangers - cieplo i wymienniki ciepla 3.4. Fuel and oil separators - wirowki paliwa i olejow 3.5. Filters - filtry 4. (Ship's) boilers - kotly (okrqtowe) 5. Sewage treatment plant - urzqdzenie do obrobki Sciekow 6. Incinerator - spalarka 7. Inert gas system (IGS) -wytwornica gazu obojqtnego 8. Steering gear - maszyna sterowa 5.9. Electricity - elektrycznoSC 5.10. Control and automation - sterowanie i automatyka 5.11. Refrigeration - chlodzenie i klimatyzacja 5.12. Compressors and pressure - sprqzarki i ciSnienie 5.13. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.14. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 192 195 20 1 202 206 208 208 210 211 224 23 1 240 24 1 243

VI. Navigation - nawigacja
1. Astronavigation -astronawigacja 2. Bridge and bridge equipment -mostek i jego wyposaienie nawigacyjne 3. Electronic navigation aids - elektronicme urz~dzenia 4. Charts and publications -mapy i publikacje 5. Coastal navigation and approaches -nawigacja przybrzezna i podejScia 6. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i iyrokompas 7. Directions -kierunki 8. Navigation -nawigacja 9. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 10. Radar, ARPA, ATA, EPA -radar i urzqdzenia antykolizyjne 11. Tides and tide curves -p@vy i krzywa plywu 12. Track control system - system Sledzenia drogi 13. Collision Avoidance Regs. -prawo drogi morskiej 14. Ship Handling -manewrowanie statkiem 15. Weathering - sztormowanie 16. Ice navigation - zegluga w lodach 17. Radio & GMDSS communication -lqcznoSC radiowa i GMDSS 18. Telex command codes and abbreviations - kody i skroty teleksowe 19. Signalling and signals - sygnalizacja i sygnaly

VII. Cargo -ladunek
1. Cargoes - ladunki 2. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Containers -kontenery 3.1. - Types of containers - typ kontenera 3.2. - Container construction -konstrukcja kontenera 4. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 5. General cargo - drobnica 6. Reefer cargo -ladunki chlodzone 7. Cargo ventilation -wentylacja ladunku 8. Liquid cargoes -ladunki plynne 9. Ro-ro cargo -ladunki toczne 10. Cargo distribution planning -planowanie rozmieszczenia ladunku 11. Cargo stowage - sztauowanie ladunku 12. Cargo lashing -mocowanie ladunku 13. Container stowage -sztauowanie kontenerow 14. Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontenerow 15. Ro-ro cargo stowage - sztauowanie ladunkow tocznych 16. Ro-ro cargo lashing equipment - sprzqt do mocowania ladunkow tocznych 17. Forestry products stowage - sztauowanie drewna i produktbw jego przetwarzania 18. Forces acting on cargo - sily dzialajqce na ladunek 19. Cargo safety -bezpieczenstwo ladunkow 20. Chemical and gas cargoes -ladunki chemiczne i gazy

VIII. Safety of life at sea - bezpieczenstwo iycia na morzu
1. Life raft -tratwa ratunkowa 2. Life boat and rescue boat - lo& ratunkowa i ratownicza 3. Launching appliances -urz3dzenia do wodowania 4. Abandoning the ship - opuszczanie statku 5. Launching and recovering -wodowanie i podnoszenie (lodzi) 6. Personal life saving equipment -indywidualny sprzqt ratunkowy 7. Alarming in distress - alarmowanie w niebezpiecze~istwie 8. Signalling equipment and pyrotechnics -sprzqt sygnalizacyjny i pirotechniczny 9. Marine evacuation systems -morskie systemy ewakuacyjne 10. Marine accidents and salvage -wypadki i ratownictwo morskie 11. SAR helicopter operations - dzialania Smiglowca SAR 12. SAR and IAMSAR -poszukiwanie i ratowanie 13. Environmental protection - ochrona irodowiska 14. Firefighting -zwalczanie pozarow 15. Medical first aid -pienvsza pomoc medyczna 16. Safety -bezpieczenstwo 17. Personal protective equipment - sprzqt ochrony osobistej

IX. Seamenship and maintenance wiedza okrqtowa i konserwacja
1. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicq 2. Berthing and port manoeuvering - cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging - sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Cargo gear handling -obshga urzqdzen przeladunkowych 5. Mooring operations - cumowanie 6. Boat handling -manewrowanie lodziq 7. Ropes and rope works - liny i prace z linami 8. Knots and splices -wqzly i sploty 9. Cleaning -czyszczenie, sprzqtanie 10. Corrosion and rust - korozja i rdza 11. Paints and painting - farby i malowanie 12. Steering - sterowanie 13. Ship's fenders - odbijacze statkowe 14. Grease and greasing - smary i smarowanie 15. Failures and damages - defekty i uszkodzenia 16. Maintenance and repairs -konsenvacja i naprawy 17. Inspections and surveys - inspekcje i badania 18. Small elements -elementy drobne 19. Tools - narzqdzia

X. Shipping - iegluga
1. International maritime organizations and associations -miqdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje miqdzynarodowe 3. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Crew - zaloga 5. Crew matters - sprawy zalogowe 6. Accommodations -pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Work organization on board - organizacja pracy na statku 9. Area of trading -rejon zeglugi 10. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Charter - czarter 13. Charter and liner clauses -klauzule czarterowe i liniowe 14. Claims - roszczenia 15. Container trade -przewoz kontenerow 16. Contract -umowa 17. Fees, dues and payments -oplaty, naleznoici i platnoici 18. Freight - fracht 19. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Insurance -ubezpieczenia 2 1. Maritime law -prawo morskie 22. Port call -zawiniqcie do portu 23. Port operations time - czas operacji portowych 24. Shipping industry -zegluga handlowa 25. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's operations - eksploatacja statku 27. Voyage -podroi morska 28. Ship's computer -komputer statkowy 29. International safety codes -miqdzynarodowe kody bezpieczenstwa

XI. Ports and terminals -porty i terminale
1. Ports and harbours -porty i przystanie 2. Container terminal -terminal kontenerowy 3. Bulk cargoes terminal -terminal ladunkow masowych 4. Ferry and ro-ro terminal -terminal ro-ro 5. Oil terminal -terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych 6. Port authorities -wladze portowe 7. Port services -ushgi portowe 8. Port staff and work -pracownicy i praca portowa 9. Cranes - d h i g i 10. Cargo handling -przeladunek 11. Cargo handling equipment - sprzqt przeladunkowy 12. Liquid cargo handling -przeladunek kadunku plynnego

XII. Marine geography - geografia morska
1. Geography - geografia 2. Lands and oceans - Iqdy i oceany 3. Ocean currents -pqdy oceaniczne 4. Meteorology - meteorologia 5. Time - czas 6. Magnetism -magnetyzm 7. Astronomy -astronomia 8. Wind -wiatr 9. Coast -wybrzeze 10. Clouds and precipitation -chmury i opady 11. Metheorological phenomena -zjawiska meteorologiczne 12. Sea bottom - dno morskie 13. Swell and waves -falowanie i fale 14. Ice - Ibd 15. Visibility -widzialnoSC 16. Beaufort scale - skala Beauforta

Color tables -tablice barwne Annexes - aneksy Bibliography - bibliografia

Od redakcji
1. Geneza slownika i jego charakter
Historia polskich slownikow morskich siega okresu przedwojennego. Juz po wojnie ukazalo siq ich kilkanascie, o roznym charakterze i objgtosci. Kazda kolejna edycja byla wzbogacana o nowe pojqcia, co odpowiadalo szybkim zmianom w zegludze we wszystkich dziedzinach z niq zwiqzanych. W ostatnich latach ukazywaly siq glownie niewielkie slowniki specjalistyczne, w pewnej mierze odzwierciedlajqce wspomniane zmiany. Jeszcze kilkanascie lat temu na statku zbyteczne bylo slownictwo komputerowe, w zalqikach byly systemy GMDSS, zarzqdzania jakoiciq czy bezpieczeristwem, ochrona srodowiska, systemy map elektronicznych, zintegrowane systemy nawigacyjne i systemy automatyzacji silowni, globalna organizacja sluib poszukiwania i ratowania na morzu. Obok pojawiania sic nowych dziedzin wiedzy - ewoluowaly stare: zmieniaiy sic w czqsci lub w calosci przepisy konwencji STCW, SOLAS, warunki przewozu INCO, przepisy dotyczqce konstrukcji i wyposazenia statkow itd. Zmiany te majq niekiedy zasieg znaczny: mozna pokusik sie o stwierdzenie, iz corocznie pojawia sie kilkaset nowych slow i pojgC w jezyku angielskim, zwiqzanych poirednio lub bezposrednio z zeglugq. Slowniki, ze wzgledu na swq specyfikc, nie nadqzajqza wspomnianymi zmianami. W efekcie wirod marynarzy hnkcjonujq dziesiqtki krotkich i dluzszych opracowan zawierajqcych "nowinki" jezykowe, powielane i uzupelniane przez kolejnych wspolautorow. hwiadczy to o wielkiej potrzebie slownika nowoczesnego, praktycznego. Wydawnictwo TRADEMAR zdecydowalo sic na opublikowanie po raz pienvszy w Polsce slownika tak szeroko zilustrowanego. Idea takiego slownika nie jest nowa: w generalnej koncepcji niniejsza publikacja jest wzorowana na Dictionnaire maritime thematique anglais etfrancais, opublikowanym w roku 1991 przez francuskie Wydawnictwo Masson. Roinice polegajqna unowoczesnieniu slownictwa, wzbogaceniu poprzez wprowadzenie nowych podrozdzialow (pienvsza pomoc, ratownictwo iycia, ochrona Srodowiska, zarzqdzanie jakoiciq i bezpieczenstwem, automatyka itd.), pominigiu tematyki zeglarstwa i rezygnacjg z cz&i pienvowzoru, ktore majq charakter slownika frazeologicznego. Slownik niniejszy w efekcie nie aspiruje do nazwy "morski", poniewaz nie ujmuje slownictwa z niektorych dyscyplin morskich. Ograniczono slownictwo z zakresu oceanologii, oceanografii, budownictwa morskiego. Pominigto (z pewnymi wyjqtkami) archaizmy jqzykowe i p o j ~ cia, ktore juz wychodzq z uiycia. Uwzglgdniono natomiast podstawowe slownictwo z dziedzin niezbcdnych wspolczesnym marynarzom w trakcie ich pracy na morzu, jakkolwiek bezpoirednio z morzem niezwiqzanych. Stqd zdecydowano siq na nazwg "Angielsko - polski slownik marynarza", jako bardziej odpowiadajqcqjego charakterowi. Zamieszczona w koncu slownika bibliografia wskazuje podstawowe irodla, z ktorych zaczerpnieto znaczqcq czqSC prezentowanych poj& Naleiy pamigtac, iz kaidy kolejny slownik jest efektem kompilacji poprzednich, uzupelnionym o nowe pojqcia a jednoczeinie pomijajqcym okreilenia, ktore wychodzq z uzycia. W niniejszym opracowaniu mozna wicc znaleiC zarowno pewne elementy najstarszych slownikow angielsko - polskich (np. Slownik angielsko - polski handlu morskiego, U! Skibicki, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze 1951)jak i szeregu relatywnie nowych publikacji, jakie ukazaly sic po roku 2000.

Podobnie sprawa siq ma z pojqciami technicznymi. Nadmiar pojgC z tego zakresu zamienilby slownik w techniczny. iz niniejszy slownik w zadnej mierze nie jest podrqcznikiem z zakresu np. iz wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia statkowej silowni powinny siq w niej znaleic. systemow referencyjnych.DPVOA (Stowarzyszenie Armatorow Statkow DP). zdajqc sobie sprawq z zakresu i szybkoici zmian w zegludze. Budowa i spos6b korzystania ze slownika Slownik ilustrowany ma specyficzny charakter i wymaga dokladnego zapoznania sig z jego strukturq. automatyzacji silowni. systemu GMDSS. GPS. zwiqzanymi np. Podano w slowniku nie tylko slowka. map elektronicznych. safety contour. jak: safety bearing. ale i wiele powszechnie uzywanych na morzu zwrotow. Do pienvszych nalezy klopotliwa procedura poszukiwania znaczenia slowa. Pienvszs~ rzucajqcq siq w oczy odmiennoiciq jest odejScie od ukladu czysto alfabetycznego. Z rysunkbw nalezy zatem korzystad z wielkq ostroznoiciq. Pojawily sig nowe pojqcia w tradycyjnej nawigacji. bylo pytanie o jego zakres merytoryczny. Zakres slownika Jednym z glownych dylematow. UznaliSmy bowiem. zintegrowanych systemow sterowania i kierowania statkami. Uklad ten ma oczywiicie swoje wady i zalety. w dzisiejszej zegludze ladunkiem stak sig moze niema1 kazdy materialny produkt dzialalnoici czlowieka. wrgcz niemozliwego do rozwiqzania problemu powiqzania ilustracji z tekstem przedstawionym w porzqdku alfabetycznym. Wprowadzono szerokie omowienie pojgc z nowoczesnej nawigacji zintegrowanej. co nie bylo celem redakcji.z podaniem zrodla. systembw pozycjonowania dynamicznego. slownik niniejszy bgdzie najbardziej uzyteczny dla osob posiadajqcych juz pewnq znajomoSC jgzyka angielskiego. Prosimy o przesylanie ich na adres e-mailowy redakcji trademar@post. reference systems (nawigacyjne systemy referencyjne) czy dynamicpositioning (pozycjonowanie dynamiczne). Zaproponowanie takiego ukladu jest wynikiem trudnego. niz zawartoSC poprzednich polskich slownikow morskich. Jest on podzielony na 12 rozdzialow tematycznych. ktorego w ogole nie jesteimy w stanie powiqzaC z zadnym rozdzialem tematycznym. Rysunki w nim zawarte shzq jedynie ilustracji omawianych pojgk i nie mogq zastqpic wyczerpujqcych instrukcji postqpowania i fachowych poradnikow. Kazdy z nich dzieli sig dalej na kilkanakie podrozdzialow i dopiero na tym poziomie znajdujemy uklad alfabetyczny.Trzeba podkreiliC. z silowniq okrqtowq. Redakcja slownika. sztauowania. W efekcie. urzqdzen AIS. obshgi urzqdzen silowni itd. 3. bez niebezpieczenstwa zmiany tej publikacji w slownik chemiczny. 2. jest niemozliwe. Postgp w organizacji zeglugi. Jednak zawartoSC tej czqici jest daleko bogatsza. Jednak olbrzymig z punktu widzenia marynarza (czqsto dopiero uczqcego siq trudnego i specyficznego jqzyka zawodowego) zaletq . IloSC samych tylko chemikaliow przewozonych transportem morskim siega kilkunastu tysigcy. Dla przykladu. najbardziej charakterystycznych i najczgiciej w transporcie morskim spotykanych slow zwiqzanych z ladunkami chemicznymi. To z kolei pociaa za sobqpowstawanie kolejnych okreilen: DP Vessel czy DP Vessels Owners Association . jak nowych INCO terms. Zamieszczono wiqc jedynie okolo setki wybranych. zamieszczenie nazw wszystkich. postanowila zwrocic siq do Czytelnikow z apelem o pomoc w zbieraniu nowych okreilen niezbqdnych dla uzupelniania niniejszej publikacji. wprowadzanie nowych dokumentow (w tym elektronicznych) rowniez rozszerza istniejqce slownictwo: uwzglqdnienie w slowniku dokumentow Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow (FIATA documents) wydaje sig rownie konieczne. z jakimi redakcja slownika musiala siq uporad. tak charakterystycznego dla wigkszoSci slownikow.pl w miarq moiliwoSci .

ship (niegdyi stosowane glownie do okrqtow wojennych) i vessel (zwykle . Brytanii i zeglugq wok01jej wybrzezy. . Marynarz..statkow poziomego ladowania. zwyczaju morskiego i morskiej wymiany towarowej obsenvujemy nieustanny romoj i ewolucjq morskiego jqzyka angielskiego. Przykladem tego moze by6 siabo dzii znane w Wielkiej Brytanii okreilenie to be shanghaied. inne przeszly w niebyt jako zwroty calkowicie zapomniane. Tylda przed lub po slowie powiqzanym zastqpuje slowo (lub slowa) kluczowe.. moze bez problemu zapoznaC siq w jednym miejscu z podstawowym slownictwem niezbcdnym do tego celu. Z czasem. Spojony i zamustrowany siiq marynarz trzeiwial dopiero w morzu na statku zmierzajqcym do Chin.. system Consol). pojawiajq siq w ich miejsce nowe... Jeili wir6d slow kluczowych niekt6re sq zamkniqte nawiasem. tylda odnosi siq do slowa (slow) poza nawiasem. czy tez z niektorymi innymi okresleniami (mammooth tanker. Proces wymiany obsenvujemy nieustannie: Ship's Articles. a uprawiajqcy zeglugc pomiedzy Szczecinem a Gdyniqplywa w home trade . Zaciera siq w jqzyku angielskim roznica pomiqdzy seafarer i seaman. Tak stalo siq z caloiciq komunikacji radiotelegraficznej... czy it . ktora przetnvaia na morzu rowno wiek. by po jakimi czasie zniknqC. Rozwoj morskiego slownictwa angielskiego i konsekwencje tego Wraz z rozwojem cywilizacji. Oryginalne znaczenie home w morskim jqzyku angielskim odnosilo siq do Wielkiej Brytanii. pod ktorymi wymieniono slowa i okreilenia powiqzane. Zatem okreilenia home bound czy home trade oznaczaly odpowiednio: rejs powrotny do W. key words slowa kluczowe. bez wzglqdu na kraj pochodzenia armatora czy umiejscowienie portu macierzystego. w stosunku do ktorych przyjclo sic uzywaC okreSlenia: ro-ro. niezbcdne dzisiaj.. W oryginale oznaczalo ono malo subtelnq metodq "rekrutacji" zalogi statku. stawai siq latwym lupem handlarzy opium. Podobny jest cel alfabetycznego indeksu polsko . tak nierozlqcznie zwiqzane z historiq zeglugi brytyjskiej powoli zanikajq na rzecz na przyklad Collective Bargaining Agreement (potocznie nazywanym przez marynarzy "CBA"). MySlnik natomiast wskazuje. Stare formy i zwroty zanikajq (zachowujqc jedynie wartoiC historycznsl).Niektore z tych okreilen mozna traktowaC jako archaizmy. wraz z ekspansjqjqzyka angielskiego.. Opisany powyzej uklad slownika spowodowai w wielu przypadkach koniecznoSC powtorzenia niektorych slow w roznych podrozdzialach. techniki. Dopelnieniem (nieslychanym jak na brytyjski tradycjonalizm) zmian jqzykowych jest dyskusja na temat czy statekjest she.statek handlowy).angielskiego. ktory ma za zadanie nastqpnego dnia dokonaC przeglqdu np. Coraz czqsciej zamiast tych ostatnich okreilen stosowane jest zresztq carrier. slowo to upowszechnilo siq w zegludze swiatowej a jego znaczenie uleglo rozszerzeniu. Dla latwiejszego zlokalizowania waznych pojqC. Dzisiejsze metody naboru marynarzy jak i towarzyszqce im slownictwo sqzdecydowanie odmienne. Obecnie home bound stosowane jest potocznie dla okreilenia podrozy powrotnej kazdego statku. wirowki. ale jest pojqciem zwiqzanym poSrednio. Pewne okreilenia w zeglugowej praktyce pojawiajq sic. Zatem statek polski zmierzajqcy do Polski jest home bound. umieszczonego na koncu slownika. Wraz z rozwojem technologii przewozow pojawialy sig nowe okreilenia istniejqcych juz przedmiotow i obiektow. iz nastqpujqce po nim slowo nie jest bezpoirednio powiqzane ze slowem kluczowym.jest wlainie przedstawienie pojqC obok sqsiadujqcej z nimi ilustracji. Zwiqksza to nieco objqtoiC slownika ale jednoczeinie ulatwia korzystanie z niego. Na przyklad statki o tradycyjnych metodach przeiadunku (pionowego) przyjqto nazywaC "10-10" ("lift-odlift-off') dopiero po wprowadzeniu do eksploatacji zupeinie nowego typu . 4. w tekicie wytluszczono tzw. gdzie z kolei opuszczal jak najszybciej "goicinne" jego poklady i.

Inny przypadek. Niekiedy odgomie ustalone okreilenia przegrywajq z uzywanymi w praktyce. mobrey. Wobec relatywnie slabej pozycji polskiej floty na przestrzeni naszej historii. W Polsce podobnego zadania podjql sip Polski Komitet Normalizacji. lancuch mocujqcy itd. Morski jqzyk angielski jest wiqc jqzykiem zywym..". roll-trailel.. Okresy nasilonego patriotyzmu owocowaly probami wzbogacenia polskiego jqzyka morskiego.. dziqki czemu mlodzi adepci sztuki zeglarskiej na picknym zaglowcu nie czujq s i jak na wozie drabinia~ stym. Zdecydowanym amerykanizmem jest tite. WipkszoSC polskich slownikow podaje draught. Rzadziej . Tak sprawy siq mialy z nazwami potocznymi: m a j . Najczqhciej slowo (lub slowa) juz istniejqce jest adaptowane dla okreslenia nowego pojqcia (np.). Amerykariscy piloci w Kanale Panamskim z upodobaniem stosowali fruit boat dla okrehlenia chlodniowca. zastepujqcy angielskie tight (tu: napinaC. szybko ewoluujqcym. w postaci wielu okreSlen tych samych rzeczy czy procesbw. Tymczasem (by6 moze jest to skutek wplywbw amerykanskich) wspolczeSni marynarze (rowniez brytyjscy) chqtniej poslugujq siq pojqciem draft. zgodnie z zasadq "Polacy nie gqsi. 5. Z czasem pisowniq zmieniono na radar i to okreilenie przyjqlo siq powszechnie w krajach anglojqzycznych. r6znego rodzaju nowotworami jqzykowymi. i i wielkosk ta podana (w odniesieniu do kontenerowca) w TEU zmienia siq wraz z rozwojem nowych konstrukcji okrqtowych. Gdybyhmy kurczowo trzymali siq "naukowych" okreslen wprowadzanych przez rozne powaine gremia.. czerpala ona wiele z innych jgykow. ale postqp technologiczny spowodowal. Obecnie sq to nazwy zapomniane i w zegludze powszechnie uzywa sic okreslenia radar. Obfite slowotw6rstwo producentbw i uiytkownikow ma swoje konsekwencje. zaS holownik zalecajqprzyjqk on the shoulder (doslownie "na ramieniu". Amerykanizmy to nie tylko upraszczanie pisowni czy wymowy. RoznorodnosC ta zmusila Miqdzynarodowq Organizacjq Standaryzacji (ISO) do podjqcia proby normalizacji nazewnictwa. W Polsce do46 bezskutecznie (i glownie w krqgach wojskowych) propagowano okrehlenie "urzqdzenie radiolokacyjne" lub krocej: "radiolokator". marynarzy uzywa okrehlenia "poler" (z ang. W wielu innych .tworzone jest zupelnie nowe slowo.Nowe technologie. n a c i ~ a C hcitgacz. jako wlahciwy odpowiednik polskiego "zanurzenie". inne wywolujqniekonczqce siq dyskusje fachowcow. Polskie slownictwo morskie Ciekawym przykladem powstawania i ewolucji nowego slowa/nazwyjest radar.. tzn. Tq bataliq (na szczqhcie) przegrano. niekiedy na silq. to czy warto bezskutecznie narzucak im "pachol"? .. ur itd. Podjqte lata temu prace tnvajq nadal . w okolicach obla dziobowego). aby obrocid "orczyki" jczyli "reje"). cassette). zwyczaje i organizacja w zegludze sqglownym powodem ewolucji morskiego jqzyka angielskiego. Pienvotnie by1 to skrot od Radio Detecting and Ranging czyli RaDaR lub czqiciej: RADAR. harbor zamiast harbonp. Obsenvujemy przy tym dwie r6zne drogi powstawania nowych pojqC. Mozna zatem postawiC pytanie: czy jest sens bezkrytycznego upierania siq przy "shsznych" nazwach? Jehli 99 proc.. to adaptowanie nazw producentow jako powszechnie stosowanego okreilenia..z roznym skutkiem.w poczqtkowym okresie probowano zastepowak je roznymi propozycjami lokalnymi. bollard). Pojqcie panamax odnoszqce siq do wielkoici statk6w mogqcych przeplynqk Kanalem Panamskim generalnie zachowuje swe znaczenie w odniesieniu do ich maksymalnych wymiarow w metrach. . to rowniez nowe okreslenia. dziS studenci szkol morskich citgnqliby na iaglowcach szkolnych "lejce" (zamiast "brasy"). Wszystkie wspblczesne jqzyki wykazujq tendencjq do upraszczania.

"maszyny matematyczne" itd.droga ewakuacji itd. praktyczne i dobre okreilenie polskie. Niektore polskie okreilenia sa. do jakiego stopnia nazewnictwo np.. Zbior ten (nastppnie rozszerzony) nie obejmujejednak skrbtow z innych (poza handlowymi) dziedzin (np. Jako odpowiednik general cargo. Nie wymyilono przy tym (ze wzglqdu na oczywistq trudnoik) odpowiednika wyrazu buoyage ("oplawienie" byloby nie do przyjpcia?) i z koniecznoici. ale dla fachowcow w pelni zrozumiale i zawiera pozqdanq informacjp.skroty stosowane w korespondencji i w dokumentach . W Polsce sprawq zebrania i uporzqdkowania skrotow stosowanych w zegludze zajql siq Uniwersytet Gdahski. z gracjq i bardzo praktycznie przelozono na polski "alarm wachtowy". gdy w korespondencji telegraficznej platne byly poszczegblne slowa. W jqzyku polskim zaleca sip stosowanie okreilenia "plawa" jako odpowiednika angielskiego buoy. Jpzyk angielski pozwala na krotkie i precyzyjne opisanie pewnych poj& ktbrym odpowiadajq polskie okreilenia wieloczlonowe: forestry nalezaloby przethmaczyC na polskie "drewno i produkty jego przetwarzania". silowni okrqtowych itd).Powyzsze przypomina innqwojnq stoczona.. - Wspolczesny jpzyk (nie tylko morski) zawiera ogromnq iloiC skrotow. skracania i ulatwiania komunikacji i korespondencji. Swietnie przyjqio siq t a k e i funkcjonuje powszechnie polskie "drobnica". System ten. zwlaszcza w zegludze. iz jeili juz istnieje zgrabne. powinno by6 akceptowane w Polsce? Zaryzykujp stwierdzenie. publikujqc w roku 1991 MARVOC (Slownik skrotow stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim).) doslowne. Thmaczenie nie jest (i slusznie. nawigacji technicznej. Wrqcz nieprzethmaczalny angielski dziwolilg deadman alarm. majq o kilkanaicie procent wiqkszq objqtoSC. Niekiedy wreszcie w roznych kontekstach angielski wyraz ma zupelnie inny polski odpowiednik: erneP. Jako argument humorystyczny..stan zagroienia. Te roznice sq wyrainie widoczne przy przekladzie fachowych publikacji. "maszyny liczqce". jqzykoznawcy bitwq tq przegrali doiC szybko i nikt dzisiaj nie neguje poprawnoici okreilenia komputer.. iz iwiatlo "blyska" a nie "blaska" . pozostanie ono w praktycznym uzytku bez wzglqdu na okolniki.) polskich. bowiem cbz martwej osobie po alarmie . w jqzyku polskim. ale trudny do podwazenia podnosi sip.zadna ustawa nie nakloni uzytkownikow do stosowania nowotworow (proponujq: "dziwotworow". acz niekonsekwentnie akceptuje sip jako prawidlowe okreilenie "obojowanie".. Zresztq w polskich irodowiskach morskich istniejqzadawnione i nie do konca rozstrzygnipte spory: czyflashing light to "Swiatlo blaskowe" czy "blyskowe"??. bqdqcych efektem tendencji do upraszczania.. przydhgie: crude oil carrier to "zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftowej".. Z drugiej strony slowniki tlumaczq piping jako "ruraz"..gency . Dla przeciwwagi inny przyldad... Pomimo heroicznych bojow o "czystoiC" polskiego jpzyka i uzywanie okreileli: "maszyny cyfrowe". Potwierdzenia shsznoici takiego poglqdu nie trzeba daleko szukaC. Jeili zgrabniejsze.lbdi ratunkowa brake -hamulec bezpieczenstwa call -wezwanie (wywolanie) w niebezpieczenstwie -control ... Ocenia sib ze w szeroko pojetej zegludze stosuje sip kilkanaicie tysiqcy skrbtow.wywodzi siq z czasow. ktbre po tej operacji. juz dla wygody stosowany jest obecnie przede wszystkim w korespondencji e-mailowej.. Konsekwentnie zatem nalezy zadaC pytanie szersze.w Polsce ze slowem "komputer". Niewielka z tego czqiC . angielskie. Tym- . w miejsce powszechnie stosowanego przez marynarzy "boja". stan awarii boat .sterowanie awaryjne escape . latwiejsze w uzyciu lub lepiej oddajqce istote sprawy jest okreilenie oryginalne . co zapewne brzmi nader zgrzytliwie dla purystow jqzykowych .

Marian Dylewicz. st. kt6rym slownik niniejszy w znacznej mierze zawdziecza swq ostatecznq forme: dr Boleslaw Borzycki. .innym razem (coraz czciciej) kropki sic pomija.W.Andrzej Sliwinski . mech. inz kpt. mgr inz. korym Redakcja sklada tq drogq wyrazy wielkiej wdziccznoici i uznania. mgr Tomasz Darski. Eugeniusz Kazanecki. W piimiemictwie fachowym i w iyciu codziennym stosowane sq wymiennie i generalnie bez logicznego klucza litery male i duze. Wspominajqc o powyzszej. Problem sprawia usystematyzowanie pisowni shotow. Z.to najwainiejsi z licznej ich grupy. wprawiajqc w zaklopotanie zarowno uiytkownikow-praktykow. radiooficer I kl. Szczegolnie jednak wielki wklad pracy. pozostale (charakterystyczne glownie dla korespondencji) . Generalnie kropki sq pomijane. Jednoczeinie "produkcja" skrotow stale roinie. Z. inz.W. maj 2003 r. mech. W niniejszym opracowaniu przyjeto zasadc. st. j~zykoznawcowjak i wydawnictwa.Ryszard Wawruch. Z. Sprawa byla prosta w przypadku skr6tow stosowanych w korespondencji telegraficznej i teleksowej. W koncowej czcici slownika zawarto zestawienie najwainiejszych skrotow wraz z ich rozwinieciem w jczyku angielskim i polskim. okr. okr. capt. GMDSS czy IMO) sq pisane duzymi literami. skomplikowanej problematyce Redakcja chcialaby na koniec wyraziC slowa uznania i podziqkowania grupie konsultantow. jako ze jest to obecnie bardzo widoczny i powszechny trend. Obecnie w praktyce. Jerzy Dzienisz. iz skroty od n a m wlasnych (np. w ktorej zawsze wystepowaly wylqcznie duze lub wylqcznie male litery. w roznych publikacjach a nawet w slownikach angielskich na przemian te same skroty pisane sqmalymi lub duzymi literami: dwt i (bardziej tradycyjne) DWT sq w tym sensie rownoprawne. wiedzy i zaangazowania w powstanie tej publikacji wnieili: dr inz. raz litery skrotow przedzielane sq kropkami .W. kpt. ini.czasem istnieje zbior (niepublikowany) obejmujqcy ponad 12 000 skr6t6w ze wszystkich dziedzin zwiqzanych z zeglugq. Marian Kamitiski. kpt. Gdynia.malymi. Iain Leak oraz inz.

Capacities -pojemnoSC i noScnoSC 3.teoria okretu 1. Curves. Ship's movements -ruchy statku 1 12. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4.statecznoIf 7. Draught and load lines -zanurzenie i linie ladunkowe 13. Dimensions and proflles -wymiary i ksztalty 2. Buoyancy -wypdr 1 .1. Stability . Strength -wytrzymaloif 8. Theory of the ship . Maneouvering -manewrowanie 9. linie i skale 5. Resistance -op6r 10. Propellers -pedniki . Displacement and deadweight -wypornoif i noInoSC 6. lines and scales -krzywe.

THEORY OF THE SHIP Dimensions and shapes . ' 1.wymiary i ksztalty length overall/ dlugoSC caikowita I \ length on waterline/ diugoSC wodnicy konstrukcyjnej Z 3 L ) - 3 a$ 2 *' length between perpendiculars/ divgosC pomigdzy pionam..- length of entrance/ diugoid zaostrzenia dziobowego camber/ wypukloSL: pokladu . 1 &: & k Q a length overall underwater hull/ diugosc caikowzta podwodzia 6 - a I 2 4 S free board/ wolna burta \ breadth/ szerokosc parallel body length/ dlugoSC cylindrycznej cz&i kadluba dead m e / podoblenie r length of run/ dlugoii zaoblenia rufowego -I- --. parallel middle body/ midship body/ cylindryczna czgSd kadiuba finite element model of a double-hull tanker (model zbiornikowca o podwojnym kadiubie rozchylenie dziobu sheer line/ .

cylindrical - 1.wspolczynnik pelnotliwobci zaostrzenia dziobowego of the afterbody .szerokoSC (statku) .osie kadluba lines .wspolczynnik smukloSci (kadluba) fine .statek smukly ship .h i e teoretyczne kadluba .wspolczynnik pelnotliwoSci czqSci dziobowej of the run .linia podstawowa -plane -plaszczyzna podstawowa (teoretyczna) block coefficient .wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .statek smukly fine-lines .cylindryczna czqSC kadhba . sfazowanie chime . statku) draught .wspolczynnik pelnotliwoSci zaostrzenia rufowego body -kadlub statku axes .middle .prismatic .of the forebody .wspolczynnik smuklosci corection . podstawa line .smukloSC kadhba of the stem .osie axis .oS rzqdnych of roll .midship section .smukly (statek) fineness smukloSC of the form .najwiqksza szerokoSC statku.wspolczynnik pelnotliwoici przekroju wodnicowego curvature -zaoblenie (kadhba).dimensions (dims) -wymiary . wrqgu) beam .moulded .waterplane . szerokoid calkowita -draught -zanurzenie najwiqksze.wsp.oS -of abscissae . krzywizna dead flat .szerokoSC na wrqznicy -on waterline .szerokoSC na wodnicy centre .ksztalt kadluba breadth .wspolczynnik pelnotliwosci przekroju wrqznicowego -maximum section wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .oS odciqtych of ordinates . TEORIA OKReTU - - -- - - - - - - - - - - .wspolczynnik pelnotliwoSci kadluba of entrance .krzywizna (np.wspolczynnik pelnotliwoici mfowej czqici kadhba .Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty angle of entrance -kqt zaostrzenia dziobowego angle of run .ukosne Sciqcie.dhgoSC najwiqksza fatness ratio .wspolczynnik pelnotliwoici wzdluznej .wspolczynnik pelnotliwoici czqsci mfowej .wspolczynnik pelnotliwoici dziobowej czgSci kadluba -vertical prismatic -wspolczynnik pelnotliwoSci pionowej .uklad osi kadluba backsweep .owrqzenie kadluba.dlugoSC zaostrzenia dziobowego .smukly form vessel .cylindryczna czqSC kadhba dimension -wymiar .midship .ratio -wspolczynnik smukloici kadluba knuckle line .main -s -wymiary glowne (statku) -principal -s .poprawka na dhgoSC of entrance .zanurzenie .baza.oblo burt o malym promieniu coefficient -wspolczynnik of fitneness .frame section .zalamana linia (powierzchni kadhba) length .wspolczynnik pelnotliwoSci wzdhznej kadluba .Srodek line .extreme -najwiqkszy of section .kqt zaostrzenia rufowego axes .dlugosc -between perpendiculars (LBP) -dlugobc miqdzy pionami constant .prismatic of the afterbody .smukloSC rufy . plaszczyzna symetrii .oS kolysania of symmetry -oS symetrii -system .zanurzenie konstrukcyjne extreme -najwiqkszy breadth . linia Srodkowa.prismatic of the forebody . pelnotliwoici wodnicy - - -- - ---- - - - - - - - - - . owrqzenie teoretyczne shape .cylindryczna czqsc kadluba plan .deck line linia Srodkowa pokladu chamfer . zanurzenie maksymalne length .szerokoSC statku -moulded szerokoSC na wodnicy konstrukcyjnej base .form -wspolczynnik pe~notliwoSci .wymiary glowne (np.linia (06) symetrii.

fbre body/ czeii. rufbwa perpendicular.Body plan -h i e teoretyczne kadtuba frames section plan. tf' orward nadburcte jbrecustle deck/ poklad dziobowki rzutpionowy Iinii teoretycznych midship section plane/ plaszczyzna owreia I fine offlolation/ wodnica Lupper deck/ poklad gorny . body plan/ plan przekrojdw wrggowych bulwark/ oklad dzioh6wki ad iia t ajt perpendicular/ pion rufbwy Lbotrom/ dno mid section/ owreiel Luzer body/ cz@ rufiwa \.

zaokrulona cz@C mfy -on the designed load waterline -dlugoSC (stat.linia wzniosu pokladu wzdhznej mathematical ship model -matematycmy mo.of run - . d.przegiqcie dziobowe sze streamline-oplywowy gross weight -maksymalna masa brutto (to) streamline -nadawaC ksztalt oplywowy -moulded depth -maksymalna wysokoSC bocz.aft (after -) -pion rufowy .dlugoSC (statku) length .szerokoSC na wodnicy overhang -nawis (mfowy) . najwiqk. wygiqcie (pokla-waterline .dhgoSC cylin.length between -s ..dlugosC rejestrowa na linii wodnej round of beam -wypukloSC.dlugoSC - - - - - - - - - - - - - - - - .streamlining -ksztalt oplywowy theoretical naval architecture-teoria okrqtu na paraller middle body .dhgoSC calkowita (statku) depth -wysokoSC rejestrowa (statku) on waterline (LWL. podepth -wysokoiC pomiarowa. w.rake . TEORJA O W T U .1.dlugoiC pomiqdzy pionami dunkowej on summer load line -dlugoik (statku) mie.dlugoiC na wodnicy la. tonazowa jemnoici statku) length . zlad poprzeczny -breadth on .odchylenie od pionu ku) na wodnicy konstrukcyjnej of stern .after -przegigie rufowe draught .pomiar.fore .cylindryczna czqiC tonnage -tonaz kadhba.extreme overhanging stern -nawis rufowy zaoblenia rufowego perpendicular-pion -of the parallel middle body . prostopadly rzona na letniej wodnicy ladunkowej quarter .ballast -wodnica balastowa midship section -owrqze.pion dziobowy drycznej czqici kadhba on load waterline . tonazowa .dlugoSC na wodnicy konstrukdu) scantlings -wymiary elementow konstrukcyjcyjnej nych kadluba wynikajqce z przepisow klasylongitudinal -wzdluzny coefficient .dlugoSC (statku) na wodnicy registered -rejestrowy konstrukcyjnej -breadth .dlugoSC pomiarowa. wstawka cylindryczna -breadth .hull .1.perpendicular-pionowy.zanurzenie maksyrnalne.wspolczynnik pelnotliwoici fikacyjnych sheer line .wodnica .forward .sheer plan -rzut boczny (linii teoretycznych) shoulder -przegiqcie del k s z t a h kadluba maximum -najwiqkszy .pomiar kadluba waterline .szerokoSC pomiarowa (statku) main dimensions -wymiary gkowne (statku) coefficient -wspolczynnik pojemnoici bmtto main particulars -wymiary glowne (kadluba) measurement ...-dlugoit skrajna . pomierzanie (np. w.) .nawis rufowy on waterline .szerokoSC rejestrowa (statku) -overall (LOA) .

statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoSci ladowni .gross tonnage .rejestr statkow register tonnage -tonai rejestrowy register ton (RT) .net .ciqzar brutto measurement -pomierzanie .1893 m3) net .tona noinoici tonnage -tonaz -certificate .exempted -przestrzen wylqczona (nie wliczona do tonaiu) .tona pojemnoici (1. obecnie nie stosowane measurement . noinoic ladunkowa -plan -plan pojemnoiciowy gross .przestrzen potrqcalna .pomiar pojemnoSci netto Panama Canal tonnage -pojemnosC statkupomierzona wg przepisow Kanalu Panamskiego propelling power deduction .deductible . poklad tonazowy dues .good ship . statkow) register of shipping .iwiadectwo pomiarowe.machinery -przestrzen silowni Suez Canal tonnage -pojemnoiC statku okreSlona wedlug przepisow Kanalu Sueskiego ton -tona burden .netto measurement -pomiar pojemnoici netto -register ton (NRT) -ton rejestrowych netto -registered tonnage (n) -tonaz rejestrowy netto - - - - - - - - -tonnage (NT)-tonaz (rejestrowy) netto.pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) . obecnie nie stosowane) -tonnage (GT) -pojemnosc brutto.pomiar pojemnoici brutto of tonnage -pomiar pojemnoici (statku) ton .przestrzen potrqcana (przy pomiarach statku) na silowniq register . kubatura .grain cubic -pojemnoiC ladunkowa statku dla ziama (w m3 lub cuft) .znak tonazowy measurement .83m3.grain . THEORY OF THE SHIP Capacity -pojemnoSt5 i noSnoSt5 admeasurement-pomiar pojemnoici (npstatku) capacity -pojemnoiC -bales .cargo -przestrzen ladunkowa . tonaz brutto -weight .1.noinoiC (statku) netto.brutto register tonnage (GRT) . obecnie nie stosowane) registry (of a ship) .rejestracja (statku) space -przestrzen.pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna .tona rejestrowa (2.pojemnoSC ladunkowa dla be1 .przestrzen potrqcona (przy pomierzaniu statku) .deducted .rejestr (np.cubic .tona rejestrowa (100 stop3 = 2.oplaty tonazowe mark .83 m3.gross -pomiar pojemnoSci brutto .pomiar pojemnoici (statku) -- - - - - .tonaz rejestrowy brutto (obecnie nie stosowane) ton . certyfikat pomiarowy deck -poklad pomiarowy.

wregi teoretyczne.1.zna symetrii i deck line/ lirzia przecigcia deck centre line.water line -przekroj wodnicowy profile -przekroj wzdluzny statku section -przekroj (wrqznicowy) area -pole przekroju -modulus -wskainik wytrzymaloici owrqza -plane -plaszczyzna wrqznicowa transverse -poprzeczny section area -pole przekroju wregowego section plane -plaszczyzna wrqznicowa section .plaszczyzna plywania -of symmetry -plaszczyzna symetrii .uklad osi plywania frame -pole przekroju wrqznicowego line -wreg teoretyczny spacing .osie kadluba lines .midship -plaszczyzna owrqza . przekroj wzdluzny view -widok wzdluzny -- - - - - midship bend -owrqze.h i e teoretyczne kadluba buttock -przekr6j wzdluznicowy line -wzdluznica -plane -plaszczyzna wzdhznicowa cross section -przekroj poprzeczny --area of vessel -pole przekroju wregowego diagonal -przekroj ukoinicowy (statku) line .plan owrqzenia half breadth plan -rzut pionowy (linii teoretycznych).ukoinica fixed axes system .plaszczyzny i przekroje body .designed plaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej section -przekroj wodnicowy - - - - - - - - -- - Planes -plaszczyzny midship section plane/ 'ongitudinal centre plane/ hszcz).kadlub statku axes . linie podziah wregowego vertical datum plane at the midship section plaszczyzna owrqza waterplane -plaszczyzna wodnicowa area -pole przekroju wodnicowego .TU Planes and sections .above water lateral -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqici kadhtba .moulded base -plaszczyzna podstawowa of floatation . rzut wodnicowy half-breaths -rzqdne wodnic inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) line of flotation -wodnica longitudinal -wzdluiny centre plane -plaszczyzna symetrii framing . poktadu fotward perpendicular/ pion dzioboxy ! pion r u j b ~ y after perpeitdicular/ . TEORIA 0KRE.odstqp wregowy framing -owrqzenie -plan . zlad poprzeczny plane -plaszczyzna owreza moulded base plane -plaszczyzna podstawowa plane -plaszczyzna .owrqzenie wzdluzne section -zlad wzdluzny. zlad poprzeczny midship section -owrqze.

1. THEORY OF THE SHIP .

skala .krzywa momentow przechylajqcych of height of metacentre -krzywa wysokoici metacentrum of loads -krzywa obciQe6 -of longitudinal centres of buoyancy -krzywa odciqtych Srodkow wyporu -of longitudinal centre of floatation .krzywa pol przekrojow wrqinicowych of shearing forces -krzywa sil tnqcych of stability .skala zanurzenia .krzywa calkowa przekroju wrqznicowego -of bending moment -krzywa momentu gnqcego of buoyancy -krzywa wyporu of centre of gravity of waterplanes .krzywa calkowa momentu przekroju wrqinicowego wzglgdem owrqza of metacentric radii -krzywa promieni metacentrycznych of moment to change trim one inch -krzywa jednostkowego momentu przeglqbiajqcego of resistance .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczyzny podstawowej of water planes areas .obrys zewngtrzny wrcgow plot a curve -wykreSlaC krzywq point of inflection .punkt przegiqcia (krzywej scale . linie i skale curves -krzywe .cross of stability -pantokareny .krzywa wysokoSci metacentrum of vertical moment of section .skala przyrostu zanurzenia .loading .wrqgi teoretyczne.immersion .Bonjean .linie podzialu wreowego .skala Bonjeana .family of -rodzina krzywych . TEOIUA O W T U - - - - - - - - - - - .draught .skala ladunkowa sheer plan .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczymy symetrii -of vertical centres of buoyancy -krzywa wysokoSci Srodkow ciqzkoici of vertical metacentre .square . linii teoretycznych) stations . linie podzialu wrcgowego - - - - - - - - - .krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) of stability of form -pantokarena -of statical stability-krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) -of tons per inch immersion -krzywa zmiany zanurzenia od przyjqtych ciqzarow jednostkowych -of transverse metacentres -krzywa poprzecznych metacentrow -of transverse moment of inertia of water plane -krzywa poprzecznego momentu bezwladnoSciowego of transverse moment of section .Curves.krzywa odciqtych Srodkow ciqzkoici wodnic -of flotation -krzywa rzeczywistych Srodkow geometrycznych wodnicy of heeling moments .rzut boczny (wzdluznicowy.h i e teoretycme kadluba moulded line of frames .Bonjean .krzywa pol przekroj6w wodnicowych of weight -krzywa ciqzarow -of wetted surface-krzywa powierzchni zwilzonej kadluba lines drawing .of sectional areas - 1. lines and scales -krzywe.odcigta Srodka ci~zkoici wodnicy -of longitudinal locus of the centres of buoyance -wzdluina krzywa Srodkow wyporu -of longitudinal metacentres -krzywa wzdluinych wysokoici metacentrycznych -of longitudinal moment of inertia of water plane -krzywa wzdluinego momentu bezwladnoSci of longitudinal moment of section .krzywa oporu -of righting moments -krzywa momentow prostujqcych of righting arms .hydrostatic -krzywe hydrostatyczne -hydrostatic -for trimed ship -krzywe hydrostatycme statku przeglqbionego (krzywe Firsowa) of areas of section .skala Bonjeana .krzywa ramion prostujg cych (krzywa Reeda) .

obj@oiCpodwodzia .(dwtc) noSnoSC ladunkowa (netto) .capacity (dwcc) -noSnoSC ladunkowa netto .tona wypornoici tonnage .-displacement coefficient - - - - Deadweight scale .light displacement -wypornoSC - .wspolczynnik wykorzystania wypomoSci efficiency . DWT) -noSnoSC (statku) - - - - .wypomoSC -volume of . THEORY OF THE SHIP Displacement and deadweight - . u o d z ~ e deadweight in tons/ noSnoSC w tonach moment to change trim im/crn// moment przeglebiajqcy tm/cm centre ofjlotat.1..on in m.net .dlugoSC obliczeniowa .length - .skala noSnoSci.weight of .carrying capacity noSnoSC - deadweight (dwt.curve -krzywa wypomoici statku pustego (statku) zaladowanego .wypomoSC -wypornoSC .from midship/ odlegioSC Srodkl .1adownoSC ratio .wspolczynnik wykorzystania wypor- .wypornoSC (statku) .capacity noSnoSC calkowita (brutto) .v yvporu od owrela [m/ d~splacemetztm tons/ tons per em zn salt uater/ draught m m / ~ j p o r n o s cu tonach slonej ton nu ctn M.moulded .wspolczynnik wykorzystania wypomosci .wypornoSC konstrukcyjna ton .all told noSnoSC calkowita (bmtto) cargo . skala ladunkowa i r a j in meters/ :arrurzenie tv metrach metacentric height above base in centre of buoyancy from density of water/ metres/ ~ysokoSCmetacentTczna midship [m]/ odlegloid S gqstoSC wody w m nad pluszczyznq podstau.load .

Srodek of buoyancy .light . balastowych - - - - - - - - - - - (to) calculate -obliczak calculation procedure -kolejnoSC obliczen calculator -kalkulator (to) capsize -wywrociC sig dnem do gory cargo permeability -stopien zatapialnoSci ladunku.righting .skala ladunkowa.height of the above the keel . empty ship .ton noSnoSci noSnoSci -tonnage (dwt) .kqt .krzywa statecznoici dynamicznej lever -ramiq statecznoSci dynamicznej curve .wplyw ksztaltu (kadluba) -free surface -efekt swobodnych powierzchni wind -wplyw wiatm. wplyw naporu w.ciqzar netto tonnage -tonaz scale .rownowaga stala .balast wodny -waterline -wodnica balastowa ballasted -zabalastowany .neutral .kqt zanurzenia pokladu of dip .stable .arrival stan (statecznoSci) na przyjScie(d0 portu przeznaczenia) during voyage .kqt przechylu of inclination -kqt przechylu of maximum righting arm .tona .rownowaga chwiejna external -zewnqtrzny - --- -- -- - - -- --- --- --- - - - - - .statek bez ladunku.noSnoSC ladunkowa light condition .skala - - - Stability . balastow i zapasow light waterline .upsetting .statek pusty.unstable .Srodek wodnicy plywania of gravity .ciqzar statku pustego loading coefficient -wsp6lczynnik obciqzenia maximum gross weight . zaladowania .1adownoSC -weight .statecznoik above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba angle .wodnica statku pustego light ship weight .inklinacja.ramiq prostujqce .kqt zalewania -of heel .noSnoSC (statku) netto.z balastem w zb. kqt przechylu -of dynamical heel -kqt przechylu dynamicznego of flooding .be in . bez ladunku equilibrium -rownowaga .upsetting -ramiq przechylajqce ballast -balast . noSnoSC ladunkowa deadweight .znajdowaC siq w rownowadze . centre .1. wynik .maksymalna masa brutto net . nasiqkliwoii.critical -kqt krytyczny of deck immersion .Srodek wyporu .rownowaga obojqtna .Srodek wyporu of flotation . s.intermediate stan statecznoici przed balastowaniem critical angle -kqt krytyczny of dynamical stability .permanent -balast stab .water .to -balastowak .Srodek ciqzkoici .kqt krytyczny statecznoici anti-heeling system -system przeciwprzechylowy arm -ramie .statical of heel -kqt przechylu statycznego .scale .height of -wysokoSC Srodka wyporu centre of gravity (COG) .zanurzenie i przeglqbienie dynamical stability -statecznoSC dynamiczna curve .kqt najwiqkszego ramienia prostujqcego .heavy .stan (statecznoici) w czasie podroiy .netto capacity .krzywa ramion statecznoici dynamicznej effect -efekt.stan na wyjScie (z portu) .form .height of -wysokoSC Srodka ciqzkoici .Srodek ciqzkoici -of gravity of transverse section -Srodek cigzkoSci przekroju wrqznicowego centre of buoyancy .z balastem w zbiornikach oraz ladowni balastowej .stan (tu: statecznoici) .dynamiczny kqt krytyczny of statical stability -statyczny kqt krytyczn Y draft and trim .departure .wysokoSC Srodka ciqzkoici ponad stqpkq condition . TEORIA OKRQTU .

THEORY OF THE SHIP iStability -statecznoik metacentrum poprzeczne wodnica piywania lever/ ramie Curves of levers of statical and dynamical stability wykves ramion statecznoici statycznej i dynamicznej ma.umum righting arm/ krzywa statecznoici statycz k r z p a statecznoici dynamicznej point of curve inflection/ punkt przegiecia krzpvej capsizing angle/ kqt ~ ~ w r a c a n i a ~ \ .1.

wzdluiny (duty) promien metacentryczny -moment of inertia -wzdluiny promien bezwladnoici moment of inertia of water plane . pot.statecznoSC poczqtkowa metacentrum (M) -metacentrum metacentre -metacentrum moment (M) -moment .moment -moment zewnetrzny (np.przechylomierz (to) list .dopuszczalny moment przechylajqcy .: Flume free surface -swobodna powierzchnia (cieczy w zbiorniku) effect -wpkyw s. zanurzenia loading software . wyjiciowy transverse metacentre -poczqtkowe metacentrum poprzeczne transverse metacentric height .przechylik siq (o statku) listing . od dzia.moment przechylajqcy .niestatecznoik.kalkulator operacji przeladunkowych.oprogramowanie do obliczen statecznoSciowych i wytrzymaloSci ogblnej longitudinal-wzdluzny centre of floatation .wysokoik metacentrum poczqtkowego ponad liniq podstawowq (initial) transvers metacentre above base line . zbiornik typu flume.w.wysokoiC Srodka ciqzkoici nad stepkq -(initial) longitudinal metacentre above base line .staly przechyl boczny (statku) loading calculator .stabilizator przeplywowy.poczqtkowa wzdluzna wysokoSC metacentryczna longitudinal metacentric radius .allowable . proba statecznoici initial -poczqtkowy inclination -przechyl poczqtkowy longitudinal metacentre -poczqtkowe metacentrum wzdluzne longitudinal metacentric height . chwiejnoik keel line . moment bezwladnoici przekroju wodnicowego stability .maksymalny moment przechylajqcy . pusty condition .wysokoSC poczqtkowego metacentrum poprzecznego ponad liniq podstawowq hold water ballast -balast wodny w ladowni immersed area -powierzchnia zwilzona (kadluba) inclining experiment -proba przechylow.linia stqpki light (L) . komputer ladunkowy loading instrument .maximum .stan poczqtkowy.in condition .wykres wzniesienia metacentrum ponad stqpke evolute .(statek) w stanie pustym line of flotation -wodnica list -przechyl staly (boczny statku) indicator .volumetric -objqtobciowy moment przechylajqcy heeled water plane -wodnica statku przechylonego height of the -wysokoSk centre of gravity above the keel (KG) . wytrzymaloici.poczqtkowy wzdluiny promien metacentryczny -position of flotation -poczqtkowe poloienie statku wyprostowanego -state ..moment od naporu wiatru - - - - - - - - - .poczqtkowa poprzeczna wysokoik metacentryczna -- ---- - - - - .capsizing .metacentrum wzdluzne metacentric height -wysokoSC metacentryczna wzdluzna metacentric radius .poczqtkowy poprzeczny promien metacentryczny instability .statek bez ladunku.odcigta irodka cigzkoSci wodnicy metacentre . niestabilnoik.statecmoSC wzdluzna metacentric -metacentryczny -curves -wykres wmiesienia metacentrum ponad stqpkq diagram .(statek) lekki.urzqdzenie do automatycznych obliczen statecznoici.ewoluta metacentryczna -height -wysokoiC metacentryczna -radius -promien metacentryczny stability .moment wywracajqcy due to wind pressure . proba statecznoici inclining test .. powierzchni (cieczy) heel -przechyl statku (skutek kolysania) heeling -przechylanie siq (statku) resistance .transverse metacentric radius lania wiatru) flume stabilizer .opor przechylu heeling moment .pr6ba przechylow. balastow i zapasow .

stabilny.stateczny.stabilizacja bierna prometacentre -metacentrum poprzeczne restoring force .initial .form .para prostujqca lever -ramie momentu prostujqcego sheer draft -przekroj wzdluzny (statku) Simpson's rules -wzory Simpsona skin constant .of stability -moment prostujqcy overturning .moment wywracajqcy restoring .slack ballast zbiornik balastowy niepelny tender -migkki (statek o malej wysokoSci metacentrycznej) topside projected area -powierzchnia nawiew transverse -poprzeczny locus of centres of buoyancy .longitudinal .statical .moment prostujqcy stability .obliczenia statecznoSci (statku) w stanie uszkodzonym data .damaged calculation .statecznoSC resztkowa stabilization .statecznoSC k s z t a h of weight . proba statecznoici .zbiornik . statkowym) specific gravity -ciezar wlaSciwy stability .statecznoSC ciezaru . drewnem po wejsciu fali na poklad (obnizajqca chwilowo GM) uncapsizing ship -statek niewywrotny unstable -niestateczny equilibrium . moment bemladnoSci przekroju wodnicowego position of the centre of buoyancy .ramiona statecznoici .wspolczynnik powierzchni zwilzonej sloshing -uderzenia spowodowane falowaniem cieczy w zbiorniku (np.stabilizacja przeplywowa . stabilnoSC.ultimate .of force moment sily .statecznoSC ksztaltu .statecznoSC statku .emerged -klin wynurzony .stability calculation -obliczenia statecznoici - - -- - - - - - - - - - - - -- .stabilizacja aktywna .dynamical .klin .poprzeczna krzywa Srodkow wyporu metacentre -pozorne metacentrum poprz..of inertia (I) moment bezwladnoici - .statecznoSC wzdluzna -moment .zakres statecznoici -reserve dynamical -rezenvowa statecznoSC dynamiczna dodatkowa statecznoSC ksztaltu -residuary .statecznoSC ujemna of form .rzgdna Srodka wyporu position of the centre of gravity of the water plane . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) stiffening .active .statecznoSC poprzeczna trapped water -woda uwieziona chwilowo pomigdzy np.p.statecznoSC poczqtkowa .range of .moment prostujqcy - - .rzgdna Srodka cigzkoici przekroju wodnicowego prometacentre -metacentrum poprzeczne righting moment .free .upsetting .ship's .statical .statecznoSC dynamiczna .(balast lub ladunek pozostawiony dla poprawy statecznosci poprzecznej statku) tank .intact .1.immersed .passive .statek sztywny (o duzej.poprzeczny promien metacentq-czny -moment of inertia -poprzeczny moment bezwladnoSci moment of inertia of water plane .flume .informacja o statecznoici . statecznoSC -damage w stanie uszkodzonym .rolling .moment przywracajqcy righting .klin zanurzony - - - - -- - - - - - .rownowaga chwiejna wedge .of flooding moment zalewania .statecznoit. staloSC at large angles of heel -statecznoSC przy duzych kqtach przechylu statecznoSC awaryjna.moment wymuszajqcy - -moment przechylajqcy - neutral position -polozenie obojgtne passive stabilization .negative . THEORY OF THE SHIP . tnvaly equilibrium -rownowaga stala stiff -sztywny (statek o duzej. metacentric height .zbiornik niepelny .stabilizacja pasywna stable .s. ramie momentu prostujqcego couple .of a couple of forces moment pary sil .poprzeczna wysokoSC metacentryczna metacentric radius . statku nieuszkodzonego levers .moment prostujqcy .moment statyczny .sila przywracajqca righting -prostujqcy arm -ramig prostujqce.statecznoSC statyczna (statku) -test -proba przechylow.stabilizacja . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) -vessel .

obciqzenie dynamiczne monitoring computer -komputer do kontroli obciqzen (kadiuba) . rozprowadzanie.obciq2enie skrpcajqce stress -naprqzenie skrqcajqce vibration .still water moment .bending .ugigie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozloienia ladunku) - - - - - - - - - - (to) sag .moment s k ~ c a j q c y kadluba) (tu: coefficient -wspolczynnik momentu constant . konstrukcji statku).wysoka wytrzymakoSC na rozcitganie hog . rozlozenie (np.wytrzymaloSC wzdiuzna (statku) w stanie nieuszkodzonym strain .intact strength .moment gnqcy na wodzie spokojnej strength -wytrzymaloSC na zginanie stress -naprqzenie zginajqce distribution -rozklad.naprqzenie wyginajqce finder . przegiqcie sic statku na grzbiecie fali (to) hog -wyginaC sip.wygiqcie siq.moment zginajqcy na fali .obciqzenie punktowe (na gniazdo) . materiaiu stress .wyginaC sie (o statku w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) sagging -ugiqcie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) -moment .obciqzenie. pr6ba na obciqzenie longitudinal -wzdluzny .dopuszczalne naprqzenie .skrqtny deflection . rozkladanie.odksztalcenie wzdluzne stress .zginanie -moment -moment wyginajqcy .skrecanie test -proba skrqcania torsional .permissible .sharing . naprqzenie lokalne torque .naprqzenie miejscowe.naprezenie tnqce strength -wytrzymaloSC (np.ogranicznik momentu obrotowego torsiograph -torsjograf torsiometer -torsjometr torsion .allowable .sila tnqca stress .ScinaC shearing .moment wyginajqcy (statek na grzbiecie statku) -stress . przeginaC siq na grzbiecie fali (o statku) hogging -wygiqcie siq statku na grzbiecie fali moment .rozklad obciq2en load test .drgania skretne toughness .citgliwoSC.obciqzenie probne. odpornoSC na obciqzenia dynamiczne twisting moment .point .sila odksztalcajqca sag .moment wyginajqcy (statek w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) stress -naprezenie wynikle przy wygiqciu sip statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) (to) shear .dopuszczalne obciqzenie .naprezenia wzdiuzne minimum breaking load (MBL) -minimalna sila zrywajqca racking force .intensity of .local .damaged strength -wytrzymaloSC wzdluzna (statku) w stanie uszkodzonym . kadluba) .wspolczynnik momentu limiter .dynamic .czujnik naprqzen (np.wave -moment .Strength -wytrzymatoSi bending .naprqzenie w konstrukcji statku wygiqtego (na grzbiecie fali) load . obciqzen) high tenacity . nacisk .skrecanie loading .spietrzenie naprpzen .naprgzenie .moment skrqcajqcy - - - - - - - - - - .wygiecie siq statku na wierzcholkach fa1 force .

op6r boczny kadluba transverse force .manewrowanie coefficient of hydrodynamic lateral resistance -wspolczynnik hydrodynamicznego oporu bocznego centre of turning motion .kadlub (statku) efficiency .Brednica -of turning circle .Srodek naporu. punkt przylozenia sily poprzecznej -force component -sila (skladowa) poprzeczna.strumien zasrubowy entrained water -woda towanyszqca (ruchom statku) flow dynamics -hydrodynamika head seas -falowanie dziobowe hull .proba benvladnoki statku crash-stop .awaryjna cala wstecz crash back manoeuver (crash astern) -manewr zatrzymywania awaryjnego crash-backing test (crash astern test) .sila poprzeczna w kadlubie hydraulic wake -strumien nadqzajqcy wypornoiciowy hydrodynamic -hydrodynamiczny characteristic .sprawnoSC kadluba -force center .manewr zatrzymywania awaryjnego diameter . THEORY OF THE SHIP Forces acting on manoeuvering ship sity dzialajqce na manewrujqcy statek tangential velocity/ predkoi~kqtowa transverse hydrodynamic force/ poprzeczna siia hydrodynamiczna punkt obrotu transverse velocity/ predkoid poprzeczna droga irodka cieikoici apparent wind/ wind force acting on ship/ sila wiatru dzialajqcego nu statek longitudinal force/ total aerodynamic force/ catkowita siia aerodynamiczna Maneouvering .Srednica cyrkulacji discharge current .1.Srodek cyrkulacji crash aster .charakterystyka hydrodynamiczna - - - - .

total .bare-hull . proba standardowa Kempfa wall effect .opor ksztaltu .opor plytkowodzia test -proba.opor tarcia coefficient -wspolczynnik (oporu) tarcia friction -tarcie coefficient .specific wave-making .opor profilowy .efekt plytkowodzia resistance .fala dziobowa resistance .standard .opor sterowania .bow system -uklad falowania dziobowego .wspolczynnik tarcia (kadluba) -plate -coefficient -wsp.efekt przyicienny.wspolczynnik oporu .Srodek oporu powietrza drag -opor hydrodynamiczny coefficient .form .humps of -wypukloit krzywej oporu .fala ukoina of displacement .transverse .wsp.powierzchnia stem cross force .opor "golego" kadluba coefficient -wspolczynnik oporu due to waves .opor przeplywu per ton .opor tarcia . oporu falowego . sila poprzeczna stem shallow water -woda plytka effect . napor wiatru velocity of encounter -prqdkoSC spotkaniowa zigzag test -proba standardowa Kempfa.wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze -moment -moment na trzonie sterowym -torque -moment stem.sila poprzeczna stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .opor ksztaltu kadluba of flow .circulation -proba cyrkulacji .wsp.line of hull .residuary . efekt przyssania (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyScienny wave .fala poprzeczna -wake .spiral .pressure . test .strumien nadQajqcy falowy wind moment -moment naporu wiatru wind pressure -ciinienie wiatru.tarcie powierzchniowe coefficient -wsp6lczynnik tarcia resistance .opor ksztaltu .frictional .ster angle -kqt wyhzenia stem area .proba spiralna .opor styczny total resistance -opor calkowity coefficient .skin .opor profilowy .profile .seakeeping .opor bryzgowy .opor holowania.diagonal . oporu calkowitego . tarcia plyty .cihienie hydrodynamiczne hydrodynamics -hydrodynamika hydrostatics -hydrostatyka initial ship turning moment -moment poczqtkowy zwrotu statku radius -promien -of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rudder .opor statku .total .1. .opor cihienia .Srodek oporu wody of wind pressure .opor jednostkowy .form .opor ruchu .opor indukowany .profile .wsp. proba wczowa Resistance -opor center .opor .tarcie powierzchniowe hump speed -prcdkoSC odpowiadajqca wypuklosci krzywej oporu resistance .opor styczny to motion .opor wywolany falowaniem .spray . TEORIA O W T U --of the rudder -charakterystyka hydrodynamiczna stem pressure .fall .crash stop .steering .tangential .induced .specific total .wspolczynnik oporu h.opor calkowity skin friction .fala .opory ksztaltu (kadluba) .opor calkowity frictional form effect -wplyw ksztaltu na opor tarcia frictional resistance .proba wlaSciwoSci morskich (statku) .pr6ba awaryjnego zatrzymywania statku .towrope .Srodek -of lateral resistance -Srodek bocznego oporu of water pressure .opor falowy -system of a ship -uklad fa1 okr@owych .specific .proba wczowa. oporu calkowitego - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- 33 . sila holowania .

odciqta Srodka wyPorn -pitched wypor w czasie kolysania wzdluznego .linia graniczna (niezatapialnoSci) permeability -wspolczynnik zatapialnoSci .do kadluba) inrush -wtargni~cie wody.zanurzenie podzialowe. statecznoSci stanow awaryjnych statku subdivision -podzial (grodziowy kadluba) draught .ruchy statku six movements of freedom -szeSC stopni swobody .zapas ptywalnoici float .plywalnosc.cargo . THEORY OF THE SHIP Buoyancy -wypor added mass -masa towarzyszqca coefficient -wspolczynnik masy towarzyszqcej moment of inertia .factor of .1.stopien nasiqkliwoSci ladunku.krzywa dlugosci zatapialnej flooded -zalany.krzywa Srodkow wyPorn .symetrical -- - - - - - -- -- - - symetryczne ingress (of water) .reserve .heaved -wypor w czasie nurzania .wtargniqcie wody (np.poradnik.statecznoSC statku nieuszkodzonego lost buoyancy method -metoda utraconej wypornoSci margin line . zatopiony condition .zalewanie.dlugoSC podzialowa load line .wodnica podzialowa unintact vessel . wypor hydrostatyczn Y .moment bezwladnoici masy towarzyszqcej added weight method -metoda przyjqtego c i e zaru buoyancy .longitudinal centre of . wdarcie siq wody intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji. nieuszkodzony stability .statek niezatapialny - --zatapianie asymetryczne -zatapianie -- - - - - >m'/ myszkowanie heave/ Ship movements . zatapianie . zanurzenie do wodnicy podzialowej length .centre of (CB ) . wspolczynnik przepuszczalnoSci ladunku permissible length (of compartment) -dopuszczalna dlugoSC (przedzialu) subdivision -podzial grodziowy kadluba .locus of centres of . plywaC flotage -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floatation -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floating power -plywalnoSC calkowita floating plane -plaszczyzna plywania floodable -zatapialny length .sila wyporu .asymmetrical .w stanie zatopienia -final -condition -stan w koncowym (etapie) zalewania flooding .Srodek wyporu force .wspolczynnik podzialowy (niezatapialnosci) survival capability -zdolnoic statku do przetnvania uszkodzenia kadluba book .unosiC sic na wodzie.dlugoSC zatapialna curve .statek uszkodzony unsinkability -niezatapialnoSC unsinkable -niezatapialny ship . instrukcja dot.

okres n. oscylacjg poprzecznq swing -ruch wahadlowy.amplituda kolysan dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania wzdluznego -moment -moment pochylajqcy .okres kolysan (bocznych) (to) pitch .oS kolysania damping fins -pletwy tlumiqce k.unstable -ruch niestateczny motions -ruchy . boczne stabilization device -urzqdzenie stabilizujqce przechyly (to) roll .ship .ruchy statku amplitude -amplituda of pitch . kolysanie statku .myszkowanie -moment -poprzeczny moment obrotowy kadluba - - - - - - - .okres kolysania. zanikanie -curve -krzywa zanikania -of roll -wygaszanie amplitudy kolysan (statku).amplituda kiwania of roll .kqt odchylenia (migdzy plaszczyznq symetrii a kierunkiem ruchu postgpowego statku) (to) yaw -myszkowak yawing .simple .natural period .Ship movements .stabilizacja (kolysan) statku (to) stabilize .amplituda kolysania -of the motion . dryf wzdluzny surging .amplituda ruchow extinction -wygaszanie.natural frequency .okres nurzania motion -ruch .natural -kolysanie wlasne (statku) .ship . statku) .stabilizator .proba tlumienia forced oscillation-kolysanie wymuszone (statku) force of inertia .stabilizowak stabilizer .stabilizacja .rotational . ruchy proste natural damped frequency -czgstotliwo6kkolysan wlasnych tlumionych natural (undamped) frequency -czgstotliwoSC kolysan wlasnych (nietlumionych) period of roll . dryfowanie boczne -force . sila inercji flare impact -uderzenie nawisu dziobowego free oscillation -kolysanie wlasne -period -okres kolysan wlasnych heave -nurzanie heaved buoyancy -wypor w czasie nurzania heaving -nurzanie .kiwanie siq.masa czynna (masa okrgtu i wody towarzyszqcej jego ruchowi) weatherliness .sila wymuszajqca dryf boczny. dryf bocmy (to) sway -przesuwak siq (dryfowak) bokiem swaying -przesuwanie sig poprzeczne.kolysanie proste. wahania swinging moment -moment wychylajqcy synchronous rolling .axis of . kolysanie wzdluine amplitude . wytlumianie amplitudy kolysan -test .ruch nietlumiony .ruch poprzeczny.okres kiwania ride -unosik sig na wodzie rock off -rozkolysak roll .kolysat siq (o statku) rolling -kolysanie boczne (statku) dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania (poprzecznego) period .kolysak siq wzdluinie (o statku).okres swobodnego kiwania period . swobodnego period .sklonnoSk (statku) do myszkowania yaw -myszkowanie (statku) angle .undumped .oscylacja wzdluina statku -force -sila wymuszajqca oscylacjg wzdluznq sway .unresisted -ruch nietlumiony .ship -ruchy statku.zsynchronizowane kolysanie boczne tank stabilization -stabilizacja (kolysan) zbiornikami toss -kolysak siq nieregularnie (o statku) virtual mass .ruch wymuszony (np.ruchy proste (statku).stabilizator kolysan statku stabilization . kolysanie proste .kolysanie boczne (statku) .natural - - - - - - - - - - - - period .forced .stabilizator kolysan statku stabilizing fin -pletwa stabilizatora surge . wytlumianie.czqstoSC kqtowa swobodnego kolysania .oscylacja wzdluzna. okres przechylow bocznych ship stabilizer .sila bezwladnoki.uncouple .linear . kiwak pitching .ruch liniowy .ruch rotacyjny .

fikac~p~ego 1 Plimsoll mark/ znak Plimsolla tonnage mark/ znak tonazolvy . fresh water/ drelrno. woda sfodka lumbel. At1ant)'k pblnocny tropical fresh water/ tropik. woda slodka fresh water/ woda slodka tropik NA initials of classrjcation societ)' [AB = American Bureau ofShippingJ/ inicja[v tol. zima lumber winter .1.znak wolnej burty lumber.North Atlantic/ dreuno.znaki zanurzenia draft marks in feet/ znaki zanurzenia w stopach 16 l4 draft marks in decimeters/ znaki zanurzenia w decytnetrach aft marks/ znaki zanurzenia 77a r u j e r Load line mark . tropic/ deck line/ linia pokladu LTF TF lumber. winter/ drewno. tropik. tropic. zima. summer/ lumbel.rarzysmxz klas?. THEORY OF THE SHIP Draft marks .

tropikalnej . w ujiciu rzeki) by the head .LTF (Lumber. marka Plimsolla load line .after .inspekcja wolnej burty load line .LW (Lumber.zanurzenie Srednie .statek o duzym zanurzeniu down by the head .loaded (Id) .bow .przyrzqd do mierzenia zanurzenia statku indicator .S (Summer) .linia ladunkowa statku pod balastem .mean .LT (LumberiTropical) .zanurzenie statku pod balastem .(statek) przeglqbiony na dziob by the stern . TEOIUA O W T U Draft and load lines zanurzenie i h i e ladunkowe bar draft (BID) -zanurzenie (maksymalne dopuszczalne) na lawicy. na plyciznie brackish -zasolony -water -woda zasolona (np. najwiqksze . Tropical.light .dhgoSC na wysokoici letniej linii ladunkowej -mark -znak wolnej burty ratio .zanurzenie maksymalne.zanurzenie dziobowe gauge .male zanurzenie .W .(statek) przeglqbiony na dziob down by the stern . wodnica konstrukcyjna length dlugoiC na wodnicy ladunkowej marks -znaki wolnej burty maximum load waterline -wodnica statku w pehi zaladowanego - --- --- -- - .(statek) przeglqbiony na mfq draft.linia ladunkowa statku pustego marks . Atlantyku load waterline -wodnica ladunkowa.duze zanurzenie .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca wodzie slodkiej.linia ladunkowa -ballast .wyrownaC zanurzenie freeboard (fbd) -wolna burta deck -poktad wolnej burty depth -wysokoSC boczna length .strefy (geograficzne) wolnej burty fresh water -woda slodka allowance -poprawka na wodq slodkq - -- - - - - - - - - -- - - - -- --load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej immersion -zanurzenie scale .TF .F (Fresh water) .deep .znaki zanurzenia .light .skala przyrostu zanurzenia inch trim moment (ITM) -jednostkowy moment przeglqbiajqcy.T (Tropic) -oznaczenie tropikalnej linii wolnej burty .oznaczenie letniej linii ladunkowej .linia poldadu (do pomiaru wolnej burty) deep draught vessel . Fresh water) .maximum .forward .stosunek wolnej burty do zanurzenia zones .letnia linia ladunkowa w wodzie slodkiej .load -zanurzenie w stanie zaladowanym .1.zimowa linia wolnej burty . moment przeglqbiajqcy o 1 cal keel drag -przeglqbienie konstrukcyjne lessen the draught of the vessel .ballast .stem .tropikalna linia wolnej burty statku zanurzonego w wodzie slodkiej . Winter line) -zimowa linia ladunkowa drewnowca .zanurzenie dopuszczalne .linia ladunkowa .(statek) przeglqbiony na rufq deck line .zanurzenie statku pustego .znaki wolnej burty survey .zanurzenie rufy . draught (dft) -zanurzenie statku .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca strefie tropikalnej .zmniejszyi zanurzenie statku loading disc -znak wolnej burty.wskaznik zanurzenia .bring on an .zimowa linia ladunkowa drewnowca na Atlantyk Pohocny .zanurzenie rufy even keel -na rownej stqpce .permitted .zanurzenie dziobu -critical docking krytycme zanurzenie przy dokowaniu .LWNA (Lumber.LS (LumberiSummer) -letnia linia ladunkowa drewnowca . Winter North Atlantic line) . na P h .shoal .WNA (Winter in North Atlantic load line) linia ladunkowa odpowiadajqca zimie.zanurzenie w stanie zaladowanym -marks .

mak pokladu (dla okreSlenia wolnej burty) summer load line . skala zaladowania tons per inch (immersion) (TPI) -ciqzar zwiqkszajqcy zanurzenie o 1 cal trim -trym. THEORY OF THE SHIP maximum moulded depth -maksymalna wysokoSC boczna moment to change trim one inch (one cm) jednostkowy moment przeglqbiajqcy on even keel .zanurzenie statku sea-going draft -zanurzenie morskie seasonal zone . skala zanurzenia sea-gauge .statek z przeglqbieniem konstrukcyjnym squatting .znak Plimsolla. ponad liniq wolnej burty) permanent trim -przeglqbienie konstrukcyjne Plimsoll line (Plimsoll mark) .skala ladunkowa.linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej under-keel allowance -bezpiecmy zapas glqbokoici (przy danym zanurzeniu statku) under-keel clearance -zapas glqbokoici (pod dnem statku) water marks -znaki zanurzenia water marks .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej tonnage -tonaz mark -znak tonazowy scale .krzywa przeglqbien . bez przeglq bienia (to) overload .skala ladunkowa.zimowa linia ladunkowa - - - - .letnia linia ladunkowa summer load waterline .change of .zmiana przeglqbienia curve .niewlakiwie przegl~biony trimmed -przeglqbiony by the head -przeglqbiony na dziob by the stem -przeglqbiony na rufq trimming moment -moment przeglqbiajqcy tropical load line .przeglqbienie na rufc .przeladowaC (statek. przeglqbienie -by the head -przeglqbienie na dziob -by the stem .1.letnia wodnica ladunkowa timber load line .out of .na rownej stqpce.strefa sezonowa (okreilajqca wymaganq wysokoik wolnej burty) ship with design trim .osady na kadlubie na linii zanurzenia winter load line .osiadanie statku statutory deck line .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna tropical load line . znak wolnej burty scale of loading .

sprawnoSC idealna (Sruby) pitch .real .skok nominalny of no thrust . .expanded blade -outline -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla back ordinate -rzqdna strony ssqcej (skrzydla Sruby napqdowej) base cord .wskaznik wychylenia skrzydel S.developed blade --pole powierzchni rozwiniqtej (pqdnika) .rnoc (dostarczona Srubie) .sprawnoSC Sruby .strumien pqdnikowy.uniform .wspolczynnik skoku (Sruby okrqtoW ) .skok zerowego naporu of no torque .skok rzeczywisty (S.skok zerowego naporu factor -wspolczynnik skoku -geometrical skok geometryczny.kqt skoku Sruby nastawnej .virtual .geometry of .1. szerokoici skrzydla face -powierzchnia czolowa (np.mean .kinematics of -kinematyka Sruby open-water efficiency -sprawnoSC rzeczywista pqdnika race .projected area ratio .expanded (blade) .nominal .skok zerowego momentu of the propeller . skok nominalny indicator .skok staly (Sruby) -variable -propeller -Sruba o zmiennym skoku .skok rzeczywisty (Sruby) .skok (Sruby nastawnej) angle . TEORIA O m T U Propellers -pedniki - adjustable -nastawny -blade propeller .blade -pole powierzchni skrzydla Sruby .Sruba nastawna advance -posuw Sruby okrqtowej -coefficient -wspolczynnik posuwu ratio -wspolczynnik uSlizgu pozornego speed -prqdkoSC uSlizgu pozornego applied power -rnoc dostarczana (np.obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) .gruboSC profilu -thickness .wspolczynnik powierzchni rzutowanej skrzydla -projected -contour -obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) -- -- - - - - - - - - - - - - - -projected outline .expanded blade ratio .strona cisnqca skrzydla Sruby leading edge -krawqdz natarcia -tip -wierzcholek skrzydla trailing edge -krawqdi s p w blade .(charakterystyka) Sruby napqdowej advance .developed blade ratio .pole powierzchni wyprostowanej skrzydla .wspolczynnik powierzchni wyprostowanej skrzydla .strona cisnqca (skrzydla Sruby) face .mean section -wspolczynnik Sredniej szerokoici skrzydla outline .wspolczynnik powierzchni rominidej skrzydel (Sruby) .effective .skrzydlo (Sruby) .obrys skrzydla .skok geomeryczny Sruby ratio .gruboSC skrzydla --ratio -wspolczynnik gruboici skrzydla Sruby -width ratio -wsp.strona ssqca skrzydla Sruby driving face .Sredni skok Sruby .Sruba silnie obciqzona ideal efficiency . strumien Srnbowy - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - .ciqciwa (nominalnego skoku Sruby) blade (elements) -(elementy) skrzydla -back .geometrical angle of attack of element kqt natarcia elementu skrzydla .disk of the screw -pole powierzchni k r q p Sruby -disk ratio -wspolczynnik powierzchni wyprostowanej .szerokoSC skrzydla Sruby -thickness .odchylenie skrzydla Sruby section -profil skrzydla Sruby length .geometria Sruby horse power .expanded blade contour -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla .Sruba nastawna pitch propeller .posuw Sruby napqdowej area ratio -wspolczynnik powierzchni Sruby . nastawnej) pitchometer-przyrzqd do rnierzenia skoku Sruby okrqtowej propeller (characteristic) .rake of . na Srube) area -powierzchnia .circumferencial velocity -prqdkoSC obwodowa Sruby -efficiency . Sruby nap? dowej) cavitation -kawitacja strony cisnqcej Sruby heavily loaded screw .

-- 2 -- -- . Sruba w dyszy azimuth propellc without nozzle/ pednik azymutaln) Sruba bez dyszy diwignia sterowania II l v f i l v 11 7 1 u lf 'turntable/ tarcza obrotowa blade/ lopatka Schottel azimuth propeller/ pednik azymutalny Schottela Voith-Schneider propeller/ pqdnik Voit-Schneidera water -jet propulsion/ pqdnik strugowodny azipod propeller/ pednikgondolowy discha&e nozzle...- -.- d / ~ -. outlet nozzle/ dysza wylotowa inlet duct/ omdr wlotowv kanalu .- single propeller left handed/ Sruba pojedyncza. . lewoskretna outward rotating propellers/ Sruby nu zewnqtrz skretne inward rotating propellers /Sruby do wewnqtrz skretne contra-rotating propellers/s(ruby podu....-.--.--.-~..-. -.-- w g g .. THEORY OF THE SHIP ..--. - Propellers -pgdniki - Propellers and side effecUslruby i efekt boczny l ...djneprzeciwbiezne (kontrarotacyjne) * ..1.-..---~ . -~ - Kort nozzle propeller/ dysza Korta propeller conventional propeller with rudder/ i n ba bez dyszy i ster propeller in nozzle/ Sruba w dyszy z pietwq sterowq azimuth propeller with nozzle/ pydnik azymutalny..-.- ~-~ . ~.-... ..

pqdnik cykloidalny .Sruba o silnie skoinych skrzydlach .shrouded zespol dysza-Aruba.fixed .rotating thruster . zespol dyszaSruba -nozzle zespol napqdowy dysza-iruba (np.cycloidal -pqdnik cykloidalny .Sruba (napqdowa statku) -blade .rotor -pqdnik rotorowy .S.solid . dysza Korta .Sruba stala.Sruba o zmiennym skoku - .load coefficient of . dysza Korta .Sruba o skoku nastawnym .dysza Korta. zespol dysza-Sruba .reactive -pqdnik reakcyjny .controlable pitch (CP propeller) .right-hand .Sruba napqdowa . zespol dysza-sruba. obrotowy pqdnik Srubowy -rotating blade .pushing .skrzydlo Sruby -cap .reversible .rotatable thruster .adjustable .zespol dysza-Sruba .tandem -s .nakrqtka Sruby okretowej propeller (type) -typ Sruby .azipod .Flettner rotor .rotor Flettnera. pqdnik Flettnera ..Kort-nozzle . dy sza Korta) -plus nozzle system -dysza Korta.ster czynny.pitch .active rudder .ducted . - - - - - - -- - - -- -- Propeller's blade .Sruba prawoskrqtna - 1.Sruboster.controllable pitch .ideal -pqdnik idealny -jet -pqdnik strugowodny .partially immersed .hydrodynamically unbalanced .water-jet -pqdnik strugowodny - . o skoku nastawnym .skrzydlo Sruby blade centre line/ piasta Sruby W .contra rotating -s .Sruba nastawna .Sruby przeciwskrqtne . o skrzydlach stalych pitch .Sruba nastawna .Sruby przeciwbiezne .Sruba niezrownowazona hydrodynamicznie .wspolczynnik obciqzenia Sruby .Bruba pchajqca .elektryczny pqdnik gondolowy .highly skewed .bow propeller .Sruboster.Sruba nastawna .Sruba czqSciowo zanurzona .sleeve dysza napqdowa.Sruba szybkoobrotowa .fast runnng . obrotowy pqdnik Srubowy . ster aktywny .marine screw .Sruba dziobowa .Sruby tandem propeller -pqdnik .-screwing effect -efekt (napor) boczny Sruby speed of advance -prqdkoSC postqpowa -tangential velocity -prqdkoSC obrotowa Sruby propeller (parts) .Sruba stala .contrary turning -s .Sruba o skoku ustalonym . TEOIUA O W T U .stable - - - - - - - - - - - - - S.kolpak Sruby -hub -piasta Sruby lock nut .feathering screw .Sruby tandem .tween .

wspolczynnik strumienia nadqzajvego .(ujemny) uslizg Sruby napedowej - -- - -horse power .napqd strugowodny propulsive efficiency .effective mean - - Sredni efektywny strumien nadqzajqcy fraction .angle -kqt naporu -jet .right-handed .hydraulic jet ..Voith-Schneider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sruby) real -rzeczywisty -pitch . sil-a propulsive force sila napqdowa ssania rake odchylenie od pionu . p.ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla .motor .Sruba nastawna (o skoku zmiennym) of uniform pitch . o osi pionowej -.Sruba napedowa.Sruba napedowa current .effective -uSlizg efektywny .napqd strugowodny rowym naporze .-p.linia maksymalnych gruboici skew ratio .sila ssania Sruby root section -przekr6j nasady (skrzydla Sruby nastawnej) screw ..kqt zerowego naporu .uSlizg (hydrodynamiczny) rzeczywisty .nominal .constant wspolczynnik obciQenia pqdnika wa .Sruba pchajqca ..pqdnik Voit-Schneidera.ster strumieniowy.coefficient wspolczynnik ssania . o osi pionowej true uSlizg rzeczywisty (Sruby napqdopropelling force sila napgdzajqca propulsion -napqd wej) .napor pqdnika of the screw-nozzle system -napor zespolu .negative .napor boczny (np.factor -wspolczynnik ssania .wspolczynnik ssania Sruby) . cykloidalny.1..fraction of nozzle .napor dyszy of the propeller .naped strugowodny zero angle .apparent .Sruba prawoskrqtna race .transverse . (okrqtowy) pcdnik sterujqcy interaction .interakcja (hydrodynamiczna) miqdzy pqdnikami wake -Slad torowy. stem strumieniowego) horse-power (THP) . iruba okrqtowa -pushing screw .naped strugowodny .strumien Srubowy shaft -wal Sruby napqdowej skew-back .characteristics charakterystyki napqdowe -virtual -.coefficient -wspblczynnik naporu .vertical axis - .ssanie (Sruby napqdowej).wspolczynnik odgiqcia skrzydla slip -uSlizg iruby (okrqtowej) .water-jet .efektywnoSC napqdo.of blade -odchylenie skrzydla Sruby .Sruba napcdowa -propeller .deduction .of attack .Srednica Sruby (nap~dowej) effect -efekt boczny Sruby napedowej of non-uniform pitch .uSlizg pozorny .Sruba o skoku stalym . strumien nadqza- - - - - - . kilwater.ratio wspolczynnik uslizgu ..specific -wspolczynnik naporu (Sruby napedowej) ..-naped silnikowy zero angle .strumien zairubowy diameter .adopted propeller Sruba przystosowana do strumienia nadqzajqcego .nominalny strumien nadqzajqcy speed -predkoSC strumienia nadqzajqcego zero torque angle -kqt zerowego momentu of attack .rnoc naporu (Sruby) -interaction of the system -wspolczynnik ssania zespolu of the nozzle .uSlizg nominalny .kqt natarcia przy zepump-jet .rnoc naporu Sruby thruster .coefficient -wspolczynnik strumienia nadqiajqcego .power screw . THEORY OF THE SHIP nominal .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla dyszy .odgigcie (skrzydla Sruby) --line .kqt natarcia przy zerowym momencie -- - - --- ..speed -prqdkoSC uilizgu p. .napqd strugowodny thrust napor hydraulic .skok rzeczywisty (Sruby) slip -uSlizg rzeczywisty (Sruby) speed -predkoSC uSlizgu rzeczywistego speed -prqdkoSC rzeczywista resistance augment .current strumien nadqzajqcy ~ C Y .

Shipyard . Treatment. Welding -spawanie 8.2. Design and construction projektowanie i budowanie statk6w 3.typy statkow 2.stocznia 6. Ship's types . Steel and unferrous materials . Ships and shipbuilding statki i budownictwo okrqtowe 1. processing and repair -obrobka i naprawa 7. Ship's plans -plany statkowe . Other materials -inne materialy 5.materialy stalowe i z metali nieielaznych 4.

. SHIPS AND SHIPBUILDING Ships classification klasyfikacja statkdw I I ships1 statki I sport and pleasure crafts1 auxiliary vessels1 statki pomocnicze warships1 statki handlowe 1 I cargo vessels1 1 s t a t ~towarowe .2.1..1 gas carriersl dry cargo vessels1 . . statki do przewozu general cargo vessels1 drobnicowce J ladunkow suchych - r- I unitized cargo carriers/ statki do przewozu ladunkow zjednostkoaanych ~' 1 bulk carriersl masowce 1 TzzGG pakietowce kontenerowce ~ ro-ro vessels1 pojazdowce ..i i I I passenger vessels1 statki pasaierskie fishing vessels1 statki rybackie 1 cargo vessels1 dry cargo vessels1 ladunkow suchych zbiornikowce .

masowiec .coal .barka do ukladania rurociqg6w .2.gearless . bez wlasnego napcdu .statek do przewozu bydla .iec .rescue . pojazdo- - - - - --- w. ciczarowych.typy statkow air-cushion vehicle (ACV) -poduszkowiec anchor-handling tug supply vessel (AHTS) holownik dostawczy.dwie barki zlqczone burtami beaconboat -maky latamiowiec bezzalogowy boat -lodz. statek ro-ro przysto-cassette -pleasure . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E Ship's types .twin .bitumen .cattle .180 000 dwt .barka motorowa wina . chlodniowiec do przewozu bananow .pipe-lying .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) on board (BOB) .combi -statek kombinowany (np.banana .shipbome .fmit .tank -barka zbiomikowa train .bulk+il -ropomasowiec OWOC~ .bulk wine . maly statek .lodi pilotowa.zbiomikowiec do przewozu bitumen~ .masowiec 20 000 .split hopper -barka z otwieranym dnem .handymax . - - - . barka bunkrowa .coal-ore .oil ro-ro (BORO) vessel -statek do przedrewna.lodz rybacka. lodi iaglowa .(pot.zbiornikowiec do przewozu . maky statek rybacki.barka wqglowa .statek wycieczkowy sowany do przewozu kaset ladunkowych . naczep itd.zbiomikowiec do przewozu asfaltu .lodz ratownicza . bags-out (BIBO) vessel .oil dispersal -(vessel) -16dz (statek) do rozstatek do przewozu cementu -bulk cement praszania (neutralizacji) rozlewow olejowych luzem .pojazdowiec.barka dostarczajqca paliwo.masowiec 35 000 .barka przewozona statkiem (barkowcem) .bananowiec.handy . powyzej 180 000 dwt buoy tender .b.coal -wqglowiec z urzqdzeniami do workowania ladunku ma. statek do przewo-water zbiomikowiec zaopatrujqcyw wodq luzem slodkq . statek do przewozu samochod.lodz patrolowa .asphalt . kuter .panamax -masowiec 50 000 .rudowqglowiec sowego .statek ustawiajqcy plawy cable-layer -kablowiec car carrier (CA-CA) .samoc~o~owiec statek przystosowany wylqcz-personal nie do przewozu samochodow osobowych -pure---c zysty samochodowiec. pot.patrol .statek handlowy -pilot .fuel ..oil-separating .statek pozarniczy .masowiec .fire-.masowiec wyposazony w urzqdzenia przeladunkowe .capesize -masowiec 80 000 . liner -liniowiec towarowy carrier -tu: statek .zaglowka. jego przetwor.jw i ladunkow wozu ladunkow masowych.chemical -chemikaliowiec bulk-in.masowiec bez urzqdzeti przeladunkowych bulker -masowiec bulker (by size) -masowce wedlug wielkoici .fishing . pociqg holowniczy tug -holownik manewrowy .cement .motor cargo .barge -barkowiec .) chlodniowiec przewozqcy - - - - - - bulk carrier -masowiec geared . do przebulk. tocznych i ropy plynnych) - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - .cementowiec.49 999 dwt .bulk .zespol barek.cellular -barka kontenerowa .barkowiec .szalanda .dump .pure - car1 trailers carrier .cargo . wykorzystywany do przemieszczania kotwic w operacjach offshore autoferry -prom samochodowy barge -barka .nonpropelled .jw osobowych.sailing .79 999 dwt -very large bulk carrier (VLBC) -bardzo duiy masowiec.34 999 dwt .: pilotbwka kasetowiec.

ro-ro vessels (con-ro)/ kontenerowcepojazdowce barge carriers/ barkowce roll-on/roll-off technology/technologia przeladunku pozioma ro-ro ships/ pojazdowce - kontenerowce car carriers/ samochodowce train ferries/ promy kolejowe i -barkowiec pallet carrier ro-ro/ paletowce ro-ro I 4 LASH barge carrier typu LASH LASH barge/ statek macierzvstv .lift-off technology/ technologia mixed technology/ technologia mieszana container . SHIPS AND SHIPBUILDING 'f i Dry cargo vessels .statki do przewozu ladunkdw suchych cargo ships/ drobni- universal general cargo vessels/ drobnicowce dry cargo vessels/ statki do Eadunkow H reefer vessels/ chlodniowce heacy lift vessels/ statki do przewozu sztuk ciczkich semicontainer vessels/ semikontenerowce vessels/ drobnicowce statki do przewozu ladunkow zjednostkowanych I lift-on .2. A Lighter Aboard SHip 's System (LASH)/ system przewozu barek w ladowni statku .

ore-oil .liquified natural gas (LNG) .drewnowiec .compact size . masowiec do przewozu .statek przystosowany do przeladunku w technologii ro-ro i 10-10 container-barge carrier -kontenerowiec-barkowiec container (ship) -kontenerowiec.komorowiec o pojernnoici do ok.statek do przewozu drewna okrqglego.statek do przewozu sztuk ciczkich .hatchcoverless .zbiornikowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego.livestock .combination - 2.masowiec do przewozu zrqbkow drewna catamaran -katamaran cellular container ship .oilhulk .oilibulkiore .high-sidewall hatch-coverless (HLCC) kontenerowiec bez pokryw ladowni.statek do przewozu papieru -petrol .liquefied CO.lumber .masowiec o pelnym otwarciu ladowni .barkowiec dowozowy -heavy lift .rudoweglowiec .vehicle pojazdowiec (statek do przewozu ladunkow tocznych) .crude .komorowiec o pojemnoSci 1000 .kontenerowiec-pojazdowiec.calkowicie zarnkni~ty statek do przewozu papieru i celulozy . o wysokiej wolnej burcie .convertible . 00) .ore .statek do przewozu papierowki -pure car carrier (PCC) . pelny kontenerowiec .orange - -- - - - enclosed forestry (TEFC ) .statek do przewozu rur -product -produktowiec.samochodowiec wylqcznie do przewozu samochodow i naczep . pot.statek samorozladowujqcy sig do przewozu klod .zbiornikowiec.opentop kontenerowiec bez pokryw lukowch --palet ship .kontenerowiec bez pokryw ladowni . ropowiec .1500 TEU . 1600 TEU .wood .liquefied gas zbiomikowiec do przewozu gazow skroplonych .water .feeder barge .feeder .hatchless ship -kontenerowiec bez pokryw ladowni .open hatch forest product (OHFPC) .handy size . komorowiec.orelcoal .oil .roporudomasowiec .statek do przewozu papieru .statek do przewozu ladunkow ropopochodnych oraz masowych (OBO.kontenerowiec dowozowy -fill--komorowiec.drewnowiec .statek kontenerowy wedlug wielkosci . -zbiomikowiec do przewozu skroplonego dwutlenku wggla .kontenerowiec wielozadaniow .paper .statek do przewozu samochodow osobowych -pure car1 trailer (PCTC) . statek do przewozu palet .statek do przewozu ropy naftowej.statek do przewozu drewna (i jego przetworow) o pelnym otwarciu ladowni .timber .zbiornikowiec do przewozu wody . pojemnikowiec -all--kontenerowiec --car-trailer ship -kontenerowiec samochodowo-naczepowy .kontenerowiec-paletowiec container vessel (by size) . wegla i innych ladunkow masowych collier -weglowiec commercial vessel -statek handlowy con-ro ship (containerlro-ro ship) . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -juice -zbiornikowiec do przewozu s o h pomaranczowego .self dumping log .zb. statek do przewozu surowej ropy naftowej .newsprint .woodchip .. gazowiec LNG .: logow .container-barge kontenerowiec-barkowiec .rudowiec.totally - -- -- -- -- - -- -- --- -- -- . rudy zelaza.kontenerowiec komorowy.roporudowiec . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych -pulpwood . do przewozu paliw plynnych -pipe .ropowiec.ropomasowiec .oil-ore ( 0 0 ) .statek do przewozu zwierzqt .rudoropowiec -pallet paletowiec. pojemnikowiec cellular ship -komorowiec coal-ore-bulk-oil (COBO) vessel .oreibulkioil -roporudomasowiec .log .drewnowiec .open hatch bulk (OHBC) .open-hatch (OHC) -kontenerowiec bez pokryw ladowni .

SHIPS AND SHIPBUILDING Bulk carriers bulk carriers/ statki do przewozu masowych ladunkow multi-purpose b u l k e d wielozadaniowe coal carriers/ ore c a r r i e d rudowce cement carriers/ cementowce I combination carriers/ masowce kombinowane rudoropowce roporudornasowce carriers/ roporudomaore-coal carriers/ i woodchips carriers/ statki do przewozu zrqbkow drewna bulk-in bags-out BIBO/ masowce z urzqdzeniami do workowania ladunku masowce-samochodowce self-unloading bulk carried masowiec samowyladowujqcy sic geared bulk carrier/ masowiec wyposaiony w diwigi .2.

elevator -poglqbiarka wieloczerpakowa .suction-cutter poglqbiarka ssqca z glowicq frezujqcq .statek rzeczny jednostka plywajqca (jacht.statek do polowu sznurami haczykowymi .grab -poglqbiarka chwytakowa .kuter rybacki .ground effect .driverslro-ro statek do przewozu ciqiarowek z kabinami dla kierowcow .drag-suction .harbour -jednostka taboru portowego . lodi pilotowa deep-sea ro-ro -pelnomorski statek ro-ro displacement craft .ro-roipassenger (ROPAX) -prom przewozqcy pojazdy i pasazerow .poglqbiarka nasiqbiema .prom boat -prom.trailing -poglqbiarka ze smokiem wleczonym .sand-pump -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ssqca split hopper .kuter .combi-.bucket -poglqbiarka czerpakowa .hopper .passenger --prom pasazerski .railivehicle prom kolejowo-samochodowy .statek bez napqdu .bucket ladder .clamshell -poglqbiarka chwytakowa .statek rybacki .prom pasazersko-samochodowy .ladder -poglqbiarka wieloczerpakowa -- .statek ro-ro przystosowany do przewozu samochodow ciqzarowych z kierowcami .non-displacement -statek niewypomoSciowy .kontenerowiec ponizej 12 000 TEU (statek przyszloici) .suction -poglqbiarka ssqca .open .dipper . ssqco-refulujqca drilling rig .hydraulic -poglqbiarka ssqca .poglqbiarka .hydrofoil .statek bezpokladowy .poduszkowiec .passengerlvehicle .wodolot .poglqbiarka wieloczerpakowa . statek. ciqzarowek i naczep fishing vessel .dumb .netter .railway -prom kolejowy prom przewozqcy pojazdy -roll odroll off .pump - - .fish .railway-car -prom kolejowo-samochodowy . -water poduszkowiec.river .hover (hovering) .pilot .statek kontenerowy powyzej 3500 TEU -ultra large (ULCS) -bardzo duzy kontenerowiec (powyzej 6 000 TEU) cotton fitted (ship) . statek dowozqcy kontenery do duzych portow bazow ch ferry .statek rybacki polawiajqcy sieciami - ssqca -- -poglqbiarka - - - - - -- - -- - -- - - .: fera .car -prom samochodowy . wodolot) crane lighter -diwig plywajqcy cruiser -statek pasazerski.platforma wiertnicza drillship -statek wiertniczy fast feeder box (FFB) -szybki kontenerowiec dowozowy feeder (feeder vessel) -dowozowiec.poglqbiarka bez napqdu .statek do polowu krabow craft -mala jednostka plywajqca .ultimate container carrier (UCC) . pot.-prom samochodowo-kolejowy .liner .kuter pilotowy.statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi -line trawler -statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E - Suez max .grapple -poglqbiarka chwytakowa .dumb . wycieczkowiec cutter .2.statek przystosowany do przewozu bawelny crabber . jednoczerpakowa .passenger-car -prom pasazersko-samochodowy .drivers .compound -p.train -prom kolejowy -truck.poglqbiarka lyzkowa.prom do przewozu wagonow kolejowych. rail .chain bucket -poglqbiarka czerpakowa .hydraulic suction -poglqbiarka ssqca .longliner .poglqbiarka z otwieranym dnem . czerpakowo-ssqca -continuous bucket poglqbiarka wieloczerpakowa .poduszkowiec .p.statek wypomoiciowy dredge -poglqbiarka dredger -poglqbiarka .trailing suction .poglqbiarka czerpakowo ssqca .

' carriers LPG/ gazowce do przewozu skroplo- gazowce do przewozu skroplo- 1 1 Tanker vessels -zbiornikowce zbiornikowce pitch carriers/ zb. do przewozu bitumenu ude carrier/zbiornikowiec orangejuice carrier/ zbiornikowiec u . do przewozu smob magazyny oil-ore carriers/ zb. SHIPS AND SHIPBUILDING .2.

statek z urzqdzeniami przeladunkowymi ground effect machine -poduszkowiec handymax bulker -patrz: handysize handy size (vessel) -statek o optymalnej wielkoici (dla danej linii.trawler-drifter .lifting -barka do podnoszenia wrakow light-vessel .statek wiertniczy.statek do zwalczania rozlew6w olejowych ordinary trimmer -statek zwyczajnie trymujqcy .tuna clipper .statek przystosowany do zamiennego przewozu rudy zelaza.lodz pilotowa. statek-baza obshgujqcy flotyllq rybackaJ multi-purpose offshore support ship .2.tunczykowiec floating -plywajqcy -crane -diwig plywajqcy -dock -dok plywajqcy elevator .oyster .szkuner do polowu ostryg boat . statek towarowy geared vessel .trawler .statek oceanograficzny offshore mobile driling unit .pair trawler .oyster - - junk .wielozadaniowy statek wsparcia off-shore non-geared vessel -statek bez wlasnych urzqdzen przeladunkowych oceanographic research vessel .statek rybacki polawiajqcy niewodem -shrimp boat -kuter do polowu krewetek. pot.liniowiec pasazerski pilot launch . lichtuga .trawler .dzonka kutter -kuter rybacki lifting pontoon -ponton do podnoszenia (wrakow) lifting vessel .statek ladujqcy.elewator plywajqcy -gantry -plywajqcy dzwig portalowy -hotel -hotel plywajqcy landing stage -przystan plywajqca -storage -magazyn plywajqcy -oil terminal -plywajqcy terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych -pile driving plant -kafar plywajqcy flotel (floating hotel) . krewetkowiec .statek pilotowy - - . statek o tonazu lub wymiarach dostosowanych do przepisow o oplatach tonazowych passenger -pasazerski ship .statek zeglugi Srodlqdowej jetfoil -wodolot .side trawler -trawler burtowy .statek bardzo szybki hovercraft -poduszkowiec .statek pasaierski car ferry .kuter do polowu ostryg .seiner .statek do badan hydrograficznych hydroskimmer-statek na poduszce powietrznej icebreaker -lodolamacz inland vessel .statek rybacki (do polowy wqdami cicgnionymi) .annular-jet .tunczykowiec .barka. ladunku) harbour launch -1odz portowa heavy trimmer -statek trudnotrymujqcy high speed ship .tuna boat . platforma wiertnicza motor ferry (do -prom motorowy mothership -statek-matka (statek-baza odbierajqcy ropq ze zbiornikowcow dowozowych.statek handlowy.troller . statek trzykadhbowy . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E schooner ..statek pasaierski (liniowiec) liquified petroleum gas carrier (LPG) -zbiornikowiec do przewozu skroplonych gazow ropopochodnych.paragraphn vessel -paragrafowiec.poduszkowiec z dyszq obwodowq hulk .hotelowiec (konstmkcja plywajqca przeznaczona jako kwatera zalog off-shore) freighter .: pilotowka pilot vessel .lugrotrawler -trimaran -trimaran.ruchoma platforma wiertnicza off-shore platform -platforma wiertnicza oil-bulk carrier (OB) -ropomasowiec oil-bulk-ore (OBO) vessel.stary statek (pozbawiony napcdu) hydrographic survey vessel .statek polawiajqcy w tukq . innych ladunkow masowych i ropy oil drilling rig -platforma wiertnicza (na polu naftowym) oil spill combatment vessel .prom pasazersko-samochodowy ferry -prom pasazerski liner . gazowiec LPG mobile offshore drilling unit (MODU) .latarniowiec lightfloat -niewielki latarniowiec bezzalogowy liner . przyjmujqcy ladunek lighter .

.2.hovercraft/ podtuzkoicce pasaierskosamochodoir e promy pasa?eskosamochodowe train-passenger-car ferries/pronq>kolejowopasazersko-samochodo~.cerzgerJert:~/ prom pasaiersko-.sanlochodo~?.s.ve pacsenger .strowg. SHIPS AND SHIPBUILDING Passenger vessels . i : passenger-car hvdrofod/ bezwypornosc~oi~e statkl e pasazersko-samochodo~i passenger-cat.cargo ferries/ promy pasaierskotowarowe .t a r catamaran/ du ukadluho\t e ctatkl pasazersho-samoc hodou e i passenger-cargo vessels/ ~tatkl pasaf ersko-towarowe double-ended car-pa. d~vu.statki pasaierskie andferries/ statki i passenger.

cruise -wycieczkowiec .ro-ro (roll on-roll-off) vessel .2.full cellular .coiled -zbiornikowiec wyposazony w wqzownice grzewcze - .statek samotrymujqcy semicontainer vessel -polkontenerowiec.statek do przewozu ladunkow suchych .vehicle cargo -pojazdowiec ships by cargo handling technology . zaglowiec .statek bunkrowy .statek o poziomej technologii przeladunku .zestaw pchany (pchacz + barka) push train .jw.tall .zaglowiec rejowy .statek szpitalny .oceaographic survey . pojazdowiec .drill .alluminium alloys .sto-ro vessel .barkowiec .statek pozarniczy . statek do przewozu ladunkow chlodzonych vessel .statek meteorologiczny .diwig plywajqcy (bez napgdu wlasnego) pram -barka plaskodenna product-bulk-ore (PROBO) roporudomasowiec przystosowany rowniez do przewozu produktow ropopochodnych push-boat -pchacz pushed tanker -zbiornikowiec/barka bez napedu wlasnego (pchany) pusher -pchacz push-tow .statek do przewozu zwierzqt .lift-odlift-off vesselstatek o pionowym systemie przeladunku .statek do przewozu ladunku na naczepach.samowyladowczy .s.drobnicowiec wielozadaniowy .ro-rolcontainer .fire fighting . okrqt .wodolot - -- - -- -- - - - -- - - - . oceanograficzny .cargo .statek wiertniczy .statki wedlug technologii przeladunku .chlodniowiec.dry cargo . drobnicowiec czgSciowo przystosowany do przewozu kontenerow ship . komorowiec -general cargo statek do przewozu drobnicy.self-unloading vessel .cable .wodolot lighters aboard (LASH) .hydrofoil (HIS.school .statek con-ro .statek poziomego ladowania.hover. statek z dokiem do przewozu mniejszych jednostek ships (by construction) .zestaw pchany (pchacz i kilka barek) reefer .multi-purpose general cargo .zbiornikowiec do przewozu paliw plynnych -pilgrim statek do przewozu pielgrzymow . pojazdowiec .lighter aboard .statki wedlug konstrukcji .petroleum .sailing .general . statek o poziomej technologii przeladunku barek (wplywanielwyplywanie) . semikontenerowiec. okrgt patrolowy .refrigerated .statek ze stopow aluminiowych -closed shelterdecker -ochronnopokladowiec zamkniqty .statek.statek zaglowy.hydrofoil - - - - - - - -- - - - - - - - - .chlodniowiec container vessel .dozorowiec.. z furtq burtowq -roll odroll off .chlodniowiec kontenerowy salvage lifting vessel -statek ratowniczy (przystosowany do podnoszenia wrakow) sea train ferry -prom kolejowy self-trimmer -(statek) samotrymujqcy self-trimming vessel .statek o pionowym systemie przeladunku . pojemnikowiec .sto-ro-sideport vessel .fuel .statek-dok. HS) .ro-flow . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E pipe-lying vessel .weather .drobnicowiec .statek do zbierania rozlewow olejowych .masowiec .hospital .statek przystosowany do przeladunku w technologii sto-ro (ukladarkami wjezdzajqcymi na statek rampq) .poduszkowiec .chlodniowiec -research .10-10 (lift-odlift-off) vessel (ship) . drobnicowiec .bulk cargo .flo-flo vessel (float-odfloat-off) -barkowiec. ciqgnikow drogowych.kablowiec .trailer .barkowiec typu LASH .kontenerowiec komorowy.statek badawczy .patrol .statek do ukladania rurociqgow pontoon -ponton crane .cattle .s.coal -wqglowiec -container kontenerowiec.oil recovery .statek szkolny ..statek towarowy .

2. SHIPS AND SHIPBUILDING .

statek dwubrubowy.non-selfpropelled .statek ze tanker (tank ship) -zbiornikowiec.hatchless . SN. jedzow nopokladowiec .zbiornikowiec do przewozu olejow jadalnych . motorowy zyny -motor vessel ( d v ) -statek o napqdzie moto.) -statek zaglowy.v.statek z wlasnym gazu skroplonego napqdem liquid sulphur -zbiornikowiec do przewozu siarki cieklej .chemical-parcel . motorowiec .statek jednoirubowy .high heat .zbiornikowiec do przewozu paliw .ochronnopokladowiec -turbine -turbinowiec. +160°C do +240°C snego ..chemical-product -zbiornikowiec do prze.statek jednoprzedzialowy wy . statek parowy ktorych iadowniach .statek bez pokryw na nie.zbiornikowiec do przewozu plynnerowym.statek o napqdzie strugooil tanker) wodnym .single hull .statek bez napqdu .motor ( d s ) .edible oil .triple screw .statek o napqdzie parowym.statek o napqdzie motorowym.open .. chemikaliowiec .statek o dnie zaoblonym survey ship .statek z podwojnq plewym twqrufowq .statek z pojedynczq ple.statek otwarty (bez pokryw ladow.statki wedlug napqdu duktow "czystych" (w odroznieniu od crude -jet-propelled .single skeg stern .fuel . s.statek bez napcdu wiadunkow w temp.steamer -parowiec.surface effect (SES) . tankowiec.parowiec.chemical -zbiornikowiec do przewozu che.2.statek prototypowy sister ship .multideck .clean .steam tanker (sit. STATKI 1 BUDOWNICTWO 0KRE. parowiec .statek do czyszczenia dzielonymi zbiornikami balastowymi zbiornikow strengthened for navigation in ice .light alloy . wzmocnieniami lodowymi statek do przewozu iadunkow plynnych i ga.two-compartment .zbiornikowiec o napq-gasoline zbiornikowiec do przewozu bendzie motorowym. statek o napqdzie turotwarty binowym .V. statek o napqdzie paro.gas .steel .double skeg stem .near-hatchless .single deck . gruncie zaglowiec .statek siostrzany .statek sztywny (o krotkim okrewykonana z zelbetu sie kolysan) .statek bez pokryw ladowni .wooden .TOWE -double hull statek o podwojnym kadlubie . statek hydrograficmy with bottom reinforced for grounding .open shelterdecker .statek dwuprzedzialowozu chemikaliow i produktow ropopochodwy (o niezatapialnobci dwuprzedzialowej) nych .twin screw . s.statek ze stopow lekkich . sls) .self-propelled (vessel) .zbiornikowiec o napqdzie parowym .zbiornikowiec do przewozu ia.statek wielopokladowy . motorowiec go gazu .statek jednopokladowy.reinforced concrete -jednostka plywajqca stiff vessel .statek poruszajqcy siq na poduszce powietrznej.) .non-propelled .statek badawczy.zbiornikowiec do przetwq rufowq wozu malych partii ladunkow chemicznych . dwuiruni) bowiec prototype .zbiornikowiec do przewozu proships (by propulsion) .statek stalowy .t.statek drewniany .zbiornikowiec z wytank cleaning vessel .statek z dnem przystosowanym do osiadania na sailing vessel (S.round-bottom .segregated ballast .statek smukly steam ship (ss.single screw .liquefied gas zbiornikowiec do przewozu .one-compartment .fine form -(vessel) .motor tanker ( d t ) .statek o pojedynczym kadlubie mikaliow. zb.steam . poduszkowiec -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- .statek trzyirubowy -turbine steam (tss) -turbinowy statek paro.

semicontainer vessel semikontenerowiec

general view widok ogdlny

poktad dziohdwki

hulhou.~ how/ gruszka dziohowa

w

2. STATKl1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE

natural gas (LNG) - zb. do przewozu skroplonego gazu ziernnego - methane - zbiornikowiec LNG - oil - zbiornikowiec, ropowiec - parcel - zbiornikowiec przystosowany do przewozu licznych niewielkich partii ladunkow chemicznych -refueling -zbiornikowiec zaopatrujqcy statki w valiwo - shuttle - zbiornikowiec-dowozowiec, wahadlowiec tankers (by size) -zbiornikowce wg wielkoici (dwt) - aframax - zbiomikowiec 50 000 - 99 999 - handy size - zb. 12 000 - 25 000 - mammoth - zbiornikowiec 70 000 150 000 - panamax - zbiornikowiec 50 000 - 70 000 - suezmax - zbiorn. 100 000 - 149 999 - supertanker -zbiornikowiec 30 000 - 70 000 - ultra large crude oil carrier (ULCC) - super wielki zbiornikowiec (>300 000 dwt) -very large crude oil carrier (VLCC) -bardzo duzy zbiornikowiec do przewozu ropy surowej (dwt 150 000 - 299 999) tender - statek pomocniczy trader - statek handlowy tug - holownik - berthing -holownik portowy -boat - holownik - craft - holownik portowy - harbour - holownik portowy - ocean - holownik oceaniczny - pusher-- - pchacz - salvage -holownik ratowniczy - seagoing - holownik pelnomorski supply vessel (tslv) - senvisowiec vessel - statek - auxiliary - statek pomocniczy - cable-laying -kablowiec - cargo - statek towarowy - coiled - zbiornikowiec z w~zownicami grzewczymi w zbiornikach - cruise -wycieczkowiec - dive support (DSV) - statek wsparcia prac nurkowych (off-shore) - drilling - statek wiertniczy - easy trimmer - statek latwo trymujqcy - emergency support (ESV) - statek wsparcia awaryjnego off-shore (wyposazony w Srodki malczania ognia, szpital itd.)

- liquefied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

doiwiadczalny rybacki - field support (FSP) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym (zapewniajqcy wyzszy poziom bezpieczenstwa i pomocy niz SBV- patrz: stand-by vessel) - general-purpose -statek ogolnego przeznaczenia, wielozadaniowy - harbour - statek portowy - heavy lift - statek do przewozu sztuk ciqzkich -hybrid ro-ro statek uniwersalny, np. zbiornikowiec z czqSciq ro-ro, hybrydowiec - lash-type - barkowiec - lighter - statek uzywany do transportn ladunku pomiqdzy lqdem a innym (duiym) statkiem - merchant - statek handlowy - mooring - statek do stawiania beczek cumowniczych - off-shore - statek zaopatrujqcy instalacje przybrzeine - off-shore support - statek wsparcia, statek do obslugi instalacji przybrzeznych -pure ro-ro - statek poziomego ladowania o wszystkich pokladach dostqpnych dla tej technologii - rescue - statek ratowniczy - research - statek badawczy - salvage - statek ratownictwa morskiego - stand by (SBV) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym, statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy wieiy wiertn. - seabed operations - statek do prowadzenia badan dna morskiego - seabee-type -barkowiec - sludge - statek (lub barka) do odbioru pozostaloici olejowych i wod zaolejonych - specialized - statek specjalistyczny, statek do przewozu specjalnych ladunkow - standby (SBV) - statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy platformie statek do badan sejsmicmych dna -seismic - supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - platform supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - survey - statek badawczy, s. hydrograficzny - surveying -statek badawczy, statek hydrograficzny
- fishing

- experimental

-

-

- statek

- statek

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

, '

2. STATKI 1 BUDOWNICTWO O W T O W E

trading - statek handlowy training - statek szkolny - tuglsupply senvisowiec, holownik dostawczy (zaopatrujqcy np. wieze wiertnicze) vessels (by range of trade) - statki wedlug zasiqgu zeglugi - canal trader -zbiornikowiec uprawiajqcy zeglugc przez Kana1 Sueski - coaster - statek zeglugi przybrzeznej - coasting - statek zeglugi przybrzeznej - coast liner - liniowiec zeglugi przybrzeznej - high sea - statek pelnomorski - lake - statek jeziorowy - ocean - statek oceaniczny, pelnomorski
-

-

--

-

-

-ocean going (ship) -statek oceaniczny, statek pelnomorski - open-sea - statek pelnomorski - river-sea - statek rzecznomorski - seagoing - statek pehomorski - sea - statek pelnomorski -tramp - tramp, statek zeglugi trampowej - estuary - statek zalewowy warship - okrqt wojenny water bus -tramwaj wodny yacht -jacht - motor -jacht motorowy - sailing -jacht zaglowy - seagoing -jacht pelnomorski

-

-

-

-

-

-

-

Multipurpose vessels statki wielozadaniowe

double purpose, bulk - container vessel/ dwuzadaniowy masowiec - kontenerowiec
Y

double purpose, paper and bitumen enclosed carrier/ dwuzadaniowy statek zanzkniety do przewozu papiem i bitumenu

combi-carrier; oilforestry carried statek uniwersalny do przewozu drewna,

Con-ro vessel pojazdowiec-kontenerowiec
radar mast/ maszt radarouy superstructure/ nadhuddwka

container tier/ warshva kontenerdu' bid& mostek container row/ szereg k?ntenerbw container bay/ rzqd kontenerow

.

I
I

, 1 1

,

I

fore mast/ maszt dziobouy fiwecastle/ dziohriwka

rtcrn quat!ter ramp/ r-ufiwa rampa uhoina

1z/e boat/ lddi ratunkowa pokfudy samochodowc

car decks/ poklady rumochodowe

I
kadhib statku

1

I
c t e r cell./ komory (cele) kontenerowe how tru.rtrrr/ dziohowe stery strumienrowe bulbous how/ gruszka dziohowa

ster

fixed ramps to car decks/ stale rampy nu poklady samochodowe

I

1 ship .ride/
hurta statku underwater part of' hull/ podwodna cze.<Ckadluba

general view widok ogdlny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
I

\

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

Dry cargo and container vessels -statki do przewozu Eadunkdw suchych i kontenerowce

container-reefer vessel/ kontenerowiec-chlodniowiec

ro-ro/ 10-10 container carrier/ kontenerowiec przvstosowany do przeiadunku w technologii pionowej i poziomej

ellular container vessel/ kontenerowiec komorowy

forest product carrier/ statek do przewozu celulozy i papieru

forest product - YO-YO carrier/ statek ro-ro do przewozu celulozy ipapieru
..

........ ........

.....

.... ....

........

....

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E

( Tankers -ibiornikowce
f'

gas carrier LNG/ gazowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego
I

gas carrier LPG/ gazowiec do przewozu

chemical carrier/ chemikaliowiec

shuttle tanker with bow-loading system/zbiornikowiec dowozowiec z systemem przeladunku przez dzidb

P
crude oil carrier/zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftotc~ej

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
/'

Auxiliary andfishing vessels statkipomocnicze i rybackie (I)
icebreaker/ lodoiamacz

.sel/ statek hydrograjkzny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
, '
\

Auxiliary vessels statki pomocnicze (2)

hospital ship/ statek szpitalny

a. *

8

I

/

research vessel/

n l dania rurociqgow podwodnych FV

pipe-lying vessel/ statek do ukia-

avy dutyfloating derri:k/

'
dredging vessel/poglebiarka

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
I

2. STATKI I BUDOWNICTWO OKRFTOWE

Design of the construction projektowanie konstrukcji
arrangement -rozmieszczenie, uklad - konstrukcja rownorzqdna - general plan - plan ogolny (statku) - structural rozwiqzanie strukturalne, r. konstrukcyjne "as fitted" plan -plan zgodny z wykonaniem computer aided design (CAD) -projektowanie wspomagane komputerowo (to) design - projektowaC design -projekt data - dane projektowe drawing - rysunek konstrukcyjny -fault -blqd konstrukcyjny - ship - projektowanie statku designed -zaprojektowany, projektowy -block coefficient -wspolczynnik pelnotliwoSci podwodzia (do zanurzenia konstr.) displacement -wypornoiC konstrukcyjna draught - zanurzenie konstrukcyjne -trim -przeglqbienie konstrukcyjne -waterline -wodnica konstrukcyjna waterplane coefficient - wspolczynnik pelnotliwoici konstrukcyjnego przekroju wodnicowego waterplane (section) - konstrukcyjny przekroj wodnicowy dimension -wymiar - dims (dimensions) -wymiary - principal -s - wymiary glowne dimensioning of details -zwymiarowanie detali documentation -dokumentacja diagram -wykres, schemat drawing -rysunek - detailed -rysunek szczegolowy - installation - rysunek montazowy office -biuro konstrukcyjne - original - rysunek oryginalny - working - rysunek roboczy -workshop rysunek warsztatowy - 2-D construction - rysunek konstrukcyjny dwuwymiarowy - 3-D construction - r. k. trzywymiarowy experimental tank -zbiornik do badan modelowych faculty of naval architecture -wydzial budowy okrqtow (szkoly wyzszej) hull -kadlub structure - struktura (konstrukcja) kadluba
- equivalent

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

internal loading -obciqzenie wewnctrzne inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) installation instruction - instrukcja montaiu line - linia lining - kreskowanie (na rysunku) main particulars -wymiary glowne (kadluba), glowne dane statku material list - lista materialow outboard profile -widok z boku parent -wzorcowy, macierzysty form - ksztalt macierzysty (pienvszy z serii kadlubow) model - model (ksztalt) macierzysty ship - statek wzorcowy (pienvszy z serii) plan - plan - general arrangement -plan ogolny of tanks - plan zbiornikow of holds - plan ladowni plotting paper -papier milimetrowy profile -profil, zarys put into commission - oddaC do eksploatacji put on test -poddawaC probie, testowaC redesign - zmiana konstrukcji statku (to) redesign - zmieniaC konstrukcjq (to) reinforce - wzmacniaC (np. konstrukcjp) reinforcement -wzmocnienie (konstrukcji) scale - skala (np. rysunku) -base - linia podstawowa wykresu (to) scale - wyskalowaC (np. zbiornik) shell -poszycie - bottom -poszycie dna - bow - poszycie dziobu deck - poszycie pokladu -expansion plan - plan rozwiniqcia poszycia ship construction - konstrukcja statku - monohull - k. konwencjonalna kadluba - double bottom - k, z dnem podwojnym - double skin k. z podwojnq burtq - double hull - k. z podwbjnq burtq i podwojnym dnem - double bottom with double skin - k. z podwojnq burtq i podwojnym dnem - mid-deck configuration - k. zbiornikowca z micdzypokladem ship drawings - rysunki (techniczne) statku underdesigned - zbyt slabo zaprojektowany element konstrukcji view -widok, rzut - general -widok ogolny working out -obliczenie wynikow, opracowanie szczegolow

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dwuteownik szerokostopowy .zetownik .channel .bulb -ksztaltownik kebkowy .olow metal -metal .kqtownik lug .ferritic-austenitic chromium-nickel .stal nierdzewna .lany iron .kohierz z kqtownika iron .boundary -bar -kqtownik obramowujqcy .unequal angle kqtownik nierownoramienn Y .tee -teownik -tee bulb .diamond -plyta diamentowa.kqtownik .kqtownik stalowy bar -prqt. brqzal .ship -blacha okrqtowa .stopy lekkie .mosiqdz alloy .chrom plated .kqtownik .folia aluminiowa angle -kqt.stop brass -mosiqdz okrqtowy .mosiqdz bronze -brqz alloy -brqz .stal nierdzewna chromowo-niklowa ferrytycznoaustenityczna - - - - - - - - - - - - --- -- -- . aluminium foil .fresh .flat -plaskownik . odkuwka hardened -utwardzony.brass . blacha) round -walek.angle .blacha cienka soft iron . p.Z.bulb .ferritic .lqcznik z kqtownika steel .I. SHIPS AND SHIPBUILDING Steel and unferrous materials -material~ stalowe i z metali nieielaznych aUoy .Admiralty - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - copper -miedi flat -plaskownik forged -kuty forging -kucie. o przekroju kwadratu in section .gruboh6 blachy rod -prqt -hexagon .zeliwo chain -lancuch staliwny steel .stal twarda hardness -twardoSC -test -proba twardoSci lead .prqt stalowy o przekroju szehciokmym . ksztaltownik sheet .round -prpt okrrlgly -square .bulb -plaskownik lebkowy . hartowany hard iron .arkusz blachy (cienki) iron .half -pohvalek stalowy science of materials -materialoznawstwo section -profil walcowany.blacha gruba sheet .checkered -plyta (blacha) ryflowana .equal-angle -kqtownik rownoramienny . brqz aluminiowy.metal niemalowany.metal -plyta metalowa . kqtownik -bar .aluminium bronze .p.corrugated -blacha falista .brqz .standard size -plyta (blacha) o wymiarach znormalizowanych -thickness .zetownik beam -belka .stop brqzowo-aluminiowy.teownik lebkowy .ceownik .kqtownik lebkowy collar .stal miqkka square -prqt stalowy.dwuteownik . blacha rombowa .plyta (blacha) giqta na walcach .rolled .zet . "czysty" -plate .perforated . ksztaltownik .2.blacha perforowana .chromowane .blacha stalowa metal .stal nierdzewna ferrytyczna .stal stopowa aluminium -glin.phosphor bronze -brqz fosforowy cast iron -zeliwo stopowe steel .staliwo chrome . prqt stalowy okrrlgly . stalowy o przekroju kwadratowym rolled -walcowany (np. arkusz blachy .austenitic chromium-nickel austenityczna nierdzewna stal chromowo-niklowa .H.aluminium .cunifer -brqz niklowy bulb tee -teownik lebkowy cast .I-bar . blacha.belka dwuteowa -Tbelka teowa brass .blacha cienka perforated -perforowany pipe -rura stalowa plate -plyta.o przekroju kwadratowym stainless steel .

stal chromowo-molibdenowo-wanadowa .stal weglowa .vanadium .ship . typ stali -grating -kratownica stalowa (np.blacha biala.molybdenum - - - - - - - - - .fine-grained normalized structural .cynk coated ocynkowany -plating .Y.quenched and tempered .vlebkowy spawany ~.drut zinc .stal okrqtowa .stal ulepszana cieplnie .niskostopowa stal konstrukcyjna .chromium-molybdenum . trojnik (rurowy) tin . podlogi silowni).stal o wysokiej wytrzymaloici na rozcislganie .low alloyed structural ..2.cyna plate .nickel chrome .YXXS bulb bar/ channel bar/ ksztaltowrtik ceownik lebkowy channel bar and reverse/ ceownik i kqtownik .cynkowanie - - - - - - - - - - Angle bars and beams kqtowniki i belki broad flanged beam/dwuteownik szeroko-stopouy tee bar/ tee bar toe equal angle/ unequal angle/ teou'nik welded/teownik kqtownik kqtowmik nieodwrocony rownoramienny rownoramienny toe welded angle/ bulb artgle/ kqtownik kqtownik prz.grade of -rodzaj.stal alloy .stal stopowa . konstrukcyjna .stal niklowa .carbon .stal niklowo-chromowa -- .weglowomanganowa stal n i s k o w ~ l o w a wire .martensitic . blacha stalowa ocynowana try square -kqtownik undulatory -falisty white metal.stal molibdenowa -plate -blacha stalowa .w-carbon carbon-manganese .stal stopowa kuta .stal po obrobce termomechanicznej .thermomechanically treated .stal nierdzewna martenzytycma steel .stal wanadowa . greting stalowy -high tensile (HT) . STATKI I BUDOWNICTWO O m T O W E .bialy metal (stop cynkowy kozyskowy) wire .drut stalowy tee -teownik.nickel .drobnoziarnista normalizowana s.stal chromowomolibdenowa .chromium-molybdenum-vanadium .forged alloy .chromium-vanadium -stal chromowo-wanadowa .

guma -plate -plyta gumowa sand-paper -papier Scierny sealing compound -masa uszczelniajqca slug wool -welna iuzlowa solvent . uszczelnienie. SHIPS AND SHIPBUILDING Other materials -materialy inne abrasive .izolacja termicma jointing material -material na uszczelki lining -wykladzina .dwutlenek wqgla detergent .cienka siatka druciana nail . czop polyurethane .blast-cleaning -Scierniwo (do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powierzchni) cloth -plotno Scierne -paper -papier Scierny stick .rugs) . w efekcie korozji) -testing .szczotka druciana gauze .wylozone drewnem twardym .odpady bawelniane cotton and wool waste .rozpuszczalnik strength of materials -wytrzymaloSC materialow sulphuric acid -kwas siarkowy teflon .ubytki materialu (np.beton cotter -przetyczka -pin -zawleczka cotton waste (c. spoiwo.wkrety do drewna - - - - - - - .2.kompozyt polimerowy wzmocniony wloknem wqgloWYm caustic soda .fire proof thermal .tarcza Scierna.izolacja . pilnik Scierny -wheel .klej glycerine -gliceryna - - - - - --- - granulated cork -kruszywo korkowe insulant -material izolacyjny insulation .drut -brush .odpornoSC.(gwoidz) druciak netting .badanie materialu mineral wool -welna zuzlowa nail -gwoidi oil varnish -pokost oxygen . tnvaloSC glass fibre -wlokno szklane laminate .izolacja z piany poliuretanowej . sworzen.drewno screw .elastycznoSC foil .fibre reinforced plastic (CFRP) .tlen packing -uszczelka.laminat z wlokna szklanego re-inforced plastic (GRP) .Scierny .oseka.wosk wire .carbon . drewno gwajakowe material -material (konstmkcyjny) defect -wada materialowa wastages .polyurethane blown foam .wzmocnione tworzywo sztuczne resin -iywica rubber -kauczuk.welna szklana glass wool .masa cementowa na poklady concrete .detergent emery cloth -plotno Scierne epoxide resins -iywice epoksydowe fastness .gwint vax .siatka z lin drucianych wood .ogniotrwaly reinforced plastic .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym fibrous-glass reinforced plastic (FRP) -tworzywo zbrojone wloknem szklanym fire-retardants -Srodki zmniejszajqce palnoSC flexural strength -wytrzymaloSC na zginanie flexibility . szczeliwo pad -podkladka pin -przetyczka.izolacja termiczna ognioodporna .odpady wlokniste dioxide .wata szklana glue .hard wood .dwutlenek .activated -wqgiel aktywowany .soft wood -wylozone drewnem miqkkim lignum-vitae -gwajak. krqzek Scierny acethylene -acetylen acid-resisting -kwasoodporny adhesive -klej.teflon thread . lepiszcze asbestos -azbest carbon -wqgiel .izolacja z folii gasket -uszczelka glass-paper -papier Scierny glass silk .thermal .soda kaustyczna corkboard -plyta korkowa cement -cement -wash -mleczko cementowe (to) cement -cementowai cemtex .pianka poliuretanowa refractory .folia insulation .poliuretan foam .

osprzqt.plan dokowania w d o h plywajqcym lub suchym korek spustowy w zbiorniku balasto-plug wym survey .rysik (traserski) scribing -rysowanie (rysikiem) scriving knife -rysik (traserski) - - - - - - - .dno d o h . hala montazowa shop .w budowie (np. fabrykowat. wznosiC erection -ustawianie w pionie. w remoncie works -prace naprawcze -yard .dry .montai .kadlub (statku) measurement -pomiar kadluba indentation -naciqcie. pot.trasowanie marking projector -rzutnik traserski mould loft -trasernia outfit -wyposaienie statku outfitting -wyposazenie (nowo zbudowanego statku) quay .linka traserska (to) construct . warsztat galwanizacyjn Y hanging stage -rusztowanie wiszqce hull .nabrzeze wyposazeniowe pipe making plant -rurownia pipe shop -rurownia repair -naprawa dock stocznia remontowa shop . STATKl I BUDOWNICTWO OKRQTOWE Shipyard .: kilblok launching -wodowaC (statek) laying down -trasowanie laying off .dno ( d o h .budowa building slip -pochylnia okrqtowa casting house . budowat. wchodzik do basenu portowego docking .w naprawie.dok remontowy sill .stanowisko montazowe build .stocznia remontowa ramline .inspekcja (kadluba) statku na d o h doubling -naspawanie dodatkowej plyty (blathy) end launching -wodowanie wzdluzne engineering -iniynieria -drawing . kadluba) jumboization -powiqkszenie (np. przyrz%d dock -dok (suchy lub plywajqcy) -building .zalewanie d o h floor .dokowanie .linia montaiowa room .montownia.dopasowanie. statek) constructional -konstrukcyjny conversion of a ship -przebudowa statku delivery-acceptance act . Sluzy) galvanizing -cynkowanie -plant -galwanizernia.protok61 zdawczoodbiorczy device -urzqdzenie.prog doku (suchego) sinking trials .wyposazony w fitting .under . hala montazowa stand . montaz clip -uchwyt montazowy (to) fabricate .wytwarzaC. wykonac (to) fit out -wyposaiyC fitted with . zaginanie krawqdzi blathy flattening -prostowanie blachy flooding -zalewanie.line - - - - - - - - - - - - --out berth -nabrzeze wyposazeniowe (stoczni) fittings .montownia. warsztat remontow team -brygada remontowa -to the hull .trasowanie lay the keel -polo j C stqpkc leveling of the plate -prostowanie blach lofting .dokowanie statku dla remontu plan .floating . armatura flanged edge -krawqdi zagiqta flanged knee -wqzlowka zagiqta flanged plate -plyta zagiqta flanging -kryzowanie. wgiqcie (np.odlewnia chalk line .dry .remont (naprawy) kadluba under .sznurek traserski scribe -trasowaC scriber .suchy dok entrance -wejscie do d o h suchego .dok konstrukcyjny .stocznia assembly .warsztat naprawczy.(maszynowy) rysunek techniczny erect -ustawiaC pionowo.2. montai .proby zanurzania statku z dokiem (to) dock -dokowak.dok plywajqcy floor .konstruowak. budowa .repair . kadluba statku) (to) jumboize -powiqkszyC kadlub s t a t h keel block -blok stqpkowy. zatapianie the dock . budowaC construction -konstrukcja.

Shipyard arrangment .'ischarging berth/ iahrzeie roztadunkowe discharging crane/ diwig roztadunkowy plates stores/ mapazvn hlach steel workshop/ warsztat kostruk j i statko~ych stacking yard/ @ce/ biuro .vposaienia .fitting workshop/ .fitting-out berth/ nabrzeie wyposaieniowe yard jire-fightirig station/ stoczniowa strai pozarna warsztaty wyposaieniowe iuro dokmistrza .organizacja stoczni equipment prefabrication shop/ warsztat prefahrykacji w.fIusarnia wyposazenio~~a equipment elements store/ magazyn elemenldw wyposazenia fuel tanks/ zhiorniki paliwowe .

floating dock -w.wydzial obslugi statkow i diwigow .rurarz .sklad profili storage area -plac skladowy steel foundry .2.shop -proba w warsztacie .plate .iIjrnier stacji prob .works manager .production .chief of logistic .marking-off platter -traser .management office -biuro zarzqdu .purchasing -wydzial zaopatrzenia .plater's squad -brygada monterska .linesman .boilermaker .hull conversion -wydzial przebudowy kadlubow .shipyard manager . szef produkcji (stoczni) .producent kotlow .plac skladowy blach .hull repair .yard manager .zaloga d o h (plywajqcego) .wydzial produkcji .foreman .outfitting division -wydzial wyposazeniowy (stoczni) .stolarz .structure painting wydzial malowania kadlubow .loftsman .staging and carpentry -wydzial rusztowan i prac ciesielskich .maintenance wydzial konsenvacji .subcontractor -wydzial podwykonawcow .test engineer .obszar prob head .szef produkcji stoczni ship house -pochylnia kryta shore connection -przylqcze brzegowe (np.szef biura kontroli jakoici .ciSnienie probne (mierzone wysokoSciq slupa wody) load .chief design engineer .dzial marketingu .chief of production . badanie area .hull pre-production .dokrnistrz - - - - - - - - - - - - -- - - - - erector . Slusarz rurowy.estimator - - - - - .monter -kosztorysant .assistant shipyard manager -glowny budowniczy statku .electrical -wydzial elektryczny .dzial projektowania .wydzial remontow kadluba .traser .guarantee engineer .obciqzenie probne -panel .glowny konstruktor (projektant) statku .pochylnia.odlewnia stali straightening rolls .brygadzista.chief inspector .walce do prostowania blach test -proba.carpenter .dock crew .dock master .plumber .liner-off .chief quality inspector .cleaning and painting -wydzial czyszczenia i malowania .listwa traserska stores -magazyny stackyard -magazyn .laboratorium badawcze shop (workshop) -warsztat.painter . wydzial stoczni shipyard staff -zaloga stoczni .welder . mistrz .ciinienie probne run .estimating office -biuro kosztorysowe .data processing .iniynier gwarancyjny -joiner .szef produkcji stoczni .praca pr6bna (urzqdzenia) sheet .fitter -monter .wydzial prefabrykacji kadlubow .plate hanger -monter plyt kadluba .shop superintendent -szef wydzialu.marine power plant department -wydzial silowni okrqtowych .arkusz (wynikow) prob .design .dzial przetwarzania danych .monter plyt kadlubowych .traser .plater . slip spline .cieila .testing department .organizacja stoczni department -wydzial .stacja prob .szef logistyki .kierownik dzialu kontroli technicznej .marketing department .profile . instalator rurociqgow .spawacz .monter plyt kadlubowych . do pobierania wody slodkiej) side launching -wodowanie boczne side wall -baszta doku plywajqcego sliding caisson -przesuwna brama d o h slipway .fitting -wydzial wyposazenia .testing laboratory .tablica do prob (zasilania) -pressure .plate erector .malarz .szef produkcji . STATKI I BUDOWNICTWO OKRI$TOWE shipyard organization .pipe fitter -rurarz. dokow plywajqcych -hull construction -wydzial konstrukcji kadlubow .ship and crane service .kierownik produkcji .traser .

zinc . kucie (to) fit -wyposazak. odspawak.boiler . wskutek korozji) wear and tear .zawor podwodny -welding .stocznia .stolarnia .wykres prognozy szybkoici na probach -trip prognosis -prognoza szybkoici (statku) na probach underwater -podwodny camera .zaklad prob i badan .pmtwarzanie i naprawa anneal -wyzarzak bending -zginanie bent -wyginad to sample -wygiqC wedlug wzoru bolting . wycinak crop in -wstawiak.warsztat piaskowania .shotblasting .painting -warsztat malarski .stocznia zlomowa declivity .ciqcie (np.szablon drewniany woodworking . hartowany hardening -utwardzanie. fachowoid .pipe -warsztat rurarski . processing and repair -obrobka.odkuwka. warsztat galwanizacyjny -joinery -warsztat stolarski . basenu wood template .breaker .kamera do zdjgd podwodnych cutting .zaklad prefabrykacji .izolowak latent -ukryty.spawanie pod wodq survey .prqdkoSC na probach tank -basen modelowy -trip measurements -pomiary na mili pomiarowej trip prediction diagram .Srodki tymczasowe thickness .prefabrication .stok terenu stoczni . wspawad cropping -obcinanie.rozmiar of damage -rozmiar uszkodzen of repair -rozmiar naprawy fastening -polqczenie.proba Treatment.poor .steel . twardnienie heating -nagrzewanie insert -wstawka insulate .woodworking .ocena gruboici measurement -pomiar grubosci blachy -reduction -zrnniejszenie gruboici (np.2. rozdzierak temporary measure .inspekcja podwodna (np. element obrabiany in progress (WIP) .galvanizing .galwanizernia.doszczelnienie (to) crop -obcinak.zeszlifowac hardened -utwardzony. zaginanie krawgdzi blathy flattening .builder's - .repair .test .stocznia zlomowa . skladowisko .obrobka drewna work -praca. kadluba) (to) undock -wydokowak. wycinanie cut -przecinak.cynkownia yard .stacking -plac skladowy.prostowanie blachy forge -kuk forging . wyciqk cut-length -przyciqk na wymiar cut to the length -przyciqty na wymiar dye penetrant -penetrant banvny extent .szlifowak off .grubosk assessment .produkcja w toku (niezakonczona) (to) work .zuzycie .obrabiak (element mechanicznie) workshop -warsztat . przecigie cut-out -wycigcie. zlqcze. pasowad fitted -wyposazony (to) grind . SHIPS AND SHIPBUILDING trial -pr6ba stoczniowa -range -mila pomiarowa -s on measured mile -proby na mili pomiarowej speed .stocznia remontowa .warsztat kotlarski .zuiycie normalne workmanship -jakoSk wykonania. ciqk. zamocowanie flanging -kryzowanie.sklad stali . wyprowadzik (statek) z d o h . gazowe) pod wodq torch -palnik do ciqcia pod wodq ---lighter -znicz przy palniku do ciccia pod wodq valve .skrgcanie Srubami.outfitting -warsztat wyposazenia .zla jakoik wykonania workpiece -przedmiot obrabiany - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .normal . lqczenie Srubami caulk .engine -warsztat silnikow .breaking-up . niewidoczny (o wadach) leveling of the plate -prostowanie blach squeeze -zgniecenie strenghten -tu: wzmacniak trial assembly -montaz probny (to) tear -rozrywak.machining -warsztat obrobki .

spawanie.otulony topnikiem ---- - - building-up -napawanie.wozek do butli gazowych damage arising from welding .uszkodzenie spowodowane spawaniem deposit .lqczenie na styk crack -pckniecie cut-off -przeciqc.faulty .cigie plazmowe cylinder -butla -trolley .spoina graniowa bead . "sfazowany" blowpipe.2.spawarka lukowa .spoina na styk strap -nakladka zlqcza czolowego -strapped joint -polqczenie stykowe z nakladkq butting . torch -palnik cutting .plasma .wadliwa spoina beading -ukladanie Sciegow (spawalniczych) bevelled -zakonczony skoSnie.spawacz lukowy.styk dwoch plyt -joint -polqczenie czolowe.wires .ciecie guide . spoiwo metal . lukowego generator -prqdnica spawalnicza plant . twardego -coated rod .luk .elektroda do s. spaw czolowy lap . spawarka lukowa -welding .spoiwo spawalnicze - - - - - Welding .zlobkowanie spoiny back grinding of welds .Scieg spawalniczy . odciqb d o p w cut-out -wylqczyt cutting .spawanie lukowe electrode .ciccie palnikiem brazing rod -prgt (drut) do lut.osad material .spawanie abutment -polqczenie na styk arc . nakladanie Sciegow burner -palnik burning .alternating current (AC) -prqd zmienny -welder . palenie torch -palnik do spawania butt .spaw. STATKI 1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE Welding .prowadnica do cigcia ."' butt weld/ spoina doczolowa gas pressure gauge/ ciinieniomierz ashback arrester/ dziob palnika . elektrycznego back gauging of welds .spawanie lap weld/ butt welding "V"/ spawanie doczoiowe "V" Jller w'eld/ spoina packwinol~ two-slded filler weld/ spoina pachwinowa d~wtronna butt welding "Vf'/ spawarlie doczoiowe ypu "I.oxy-arc .przewody do s.cigcie lukowo-tlenowe .szlifowanie spoiny graniowej backing -podkladka spoiny -ring -podkladka piericieniowa (przy spawaniu rur) -weld .zakladka stykowa seam .

spawanych blach veed-out -wyciqcie krawqdzi w ksztalcie V - - - - - - - - - - .end of a run of welding -zakonczenie spoiny .stainless . niskostopowa .beginning of a run of welding .elektroda otulona .sily skurczu slag .otulina rutylowo-zasadowa .dysze do ciqcia overlap -zakiadka padding -napawanie. torowa (electrode) covering -otulina elektrody .oxygene .preheated .acetylene .gaz oslonowy -welding .shielding .high alloy .cellulosic .unalloyed .elektroda zasadowa .cutting .rutile . doczolowe ("na s t y k ) joining metals -polqczenie metali kerf .wqz do gazu .acetylen .lutowanie .elektroda kwasna .heat resistant .spoiwo metal .compressed . pochodnia . nierdzewna .rdzen plomienia cutter -palnik do ciqcia cutting .neutral -p.elektroda metalowa . gruboSci blach) groove -rowek.gaz sprqzony cutting .walowa zwykla straightening -prostowanie tin . natapianie peening -przekuwanie spoiny pores -pory run . obojqtny .otulina rutylowa gruba electrode holder -uchwyt do elektrody end lap -zakladka stykowa face shield -oslona (tarcza) spawacza filler . zlqcze .cofnipcie siq plomienia flush joint -polqczenie czolowe flux .(spaw) Scieg spoiny .ciqcie gazowe -hose .opary fusion faults -blqdy wtopu gas .basic type .lut srebrny .rutile thick .argon .iskry spatter -rozprysk steel .cyna lutownicza veed .pomiar.tlen .soldering iron .elektroda otulona . mierzenie (np. stopowa.metal .rutile .acid .spoiwo (spawalnicze) flame -piomieli.s.thorium alloyed .stal compound .argon . stapianie .lutownica -brazing alloy .acid type - - - - - - - - - - - - - - - - - concentrated heat source .carburizing -piomien nawqglajqcy core .otulina zasadowa .otulina rutylowo-kwaina .silver solder .otulina kwaina .hardwearing .s.szew. utleniajqcy flashback .szczelina po ciqciu gazowym lagging .rutile-cellulose .rutile-basic .circumferencial .lut twardy . zaroodpoma .ciqcie palnikiem .2.melting .gaz .fazowanie pqkniqC.p.thermal process -proces cieplny joint -polqczenie (metali).zuzel.lut srebrny sparks .podgrzany .spaw na styk .topnienie.topnik fracture -pqkniecie fumes .sklad stali .poczqtek spoiny .o. rutylowo-celulozowa .otulina lap joint -polqczenie na zakladkq lapped joint -polqczenie na zakladkq nozzle .s.acetylene generator -wytwomica acetylenu .basic .spaw obwodowy shift of buts .root . wysokostopowa .annealed -wyzarzony . SHIPS AND SHIPBUILDING elektrode (type) -rodzaj elektrody .dysza .coated type .rutile-acid .przesunipcie stykow (elementow spawanych) shrinkage forces .melting point -temperatura topnienia .otulina rutylowa .low alloy .skoncentrowane zrodlo ciepla .covered . wyzlobienie hard solder . odpoma .spawanie gazowe gauging .otulina celulozowa .Scieg przetopowy seam .s.s.brazing silver .oxidizing -p.lut twardy heating -podgrzewanie .elektroda rutylowa .square butt . szlaka soldering . spoina -butt .brazing .lutowanie twarde .el.

brak wtopienia .spawanie w oslonie argonu . elektrodqnietopliwq w oslonie gazow obojqtnych (welding) position -pozycja spawania . 1.spawanie lukiem krytym -tungsten inert gas arc (TIG -) .stresses - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- .back-step .spoina typu V czolowa .spawanie automatyczne .electro-slag . elektrodq topliwq w oslonie C 0 2 i mieszanek .pionowa z gory w do1 .full penetration .sp.spawanie z oslonq welding defects -blqdy spawania .spawanie pod wodq cutting .spawalny welded .spawanie gazowe .strefa spawania -backhand (backward) -spawanie w prawo .flux .szew spawalniczy sequence .flux-cored wire metal-arc with active gas shield .sp.metal-arc -with covered electrode .fillet . lukowe reczne .crater crack -peknigcie spoiny .ochrona spawacza .vertical downwards .zgrzewanie punktowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -naprqzenia spawalnicze -table .automatic . 1.vertical upwards -pionowa z d o h do gory .kadlub spawany -joint -polqczenie spawane -ship .odstqp (miqdzy spawanymi elementami) groove -rowek spawalniczy pass -warstwa spoiny reinforcement -nadlew spoiny run .flat .gas .thickness of .horizontal .szybkoiC spawania seam .sp.s.2.handshield .spawanie termitowe .plasma arc .spawanie z topnikiem from both sides .spawanie wqskoszczelinowe .thermit .spawanie automatyczne . na podkladce -without backing .elektroda do spawania .underbead cracking .submerged arc .electro-gas . spoina -bead . ekran welding .overlap .slag inclusions -wtrqcenia iuzla .after treatment .spoina czolowa connection .spaw.statek spawany welder . elektrodq topliwq w oslonie gazow obojqtnych .spawanie bez podkladki -with gas backing .shield . z topnikiem .spawalnoSC weldable .pqkniqcie pod spoinq .metal-arc active gas -(MAG -) -sp.Scieg spoiny -butt .cipcie (np.sp.spawanie rpcme -joint .warstwa spoiny .prqdnica spawalnicza .lack of fusion .rate of .autogenous .machine .pozycja naicienna . elektrogazowe .hand .rozlew spoiny .brak przetopienia .sp. and cutting torch -palnik uniwersalny arc .spawanie lukowe elektrodq otulonq .spoina pachwinowa gap .undercut .sp. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E weeping -lzawienie szwow weld .face shield -oslona twarzy spawacza gloves -rqkawice spawalnicze .transverse .spawanie Sciegiem krokowym clamp -uchwyt spawalniczy current .gruboSC spoiny torch -palnik spawalniczy -with backing material .oslona.pozycja podolna .s. elektroiuzlowe .sposoby spawania .obrobka cieplna po s.metal-arc inert gas (MIG -) .spawanie plazmowe .prqd spawania electrode .spot .spawanie gazowe generator . gazowe) pod wodq torch .luk spawalniczy area .polqczenie spawane machine . gazowe (acetylenowotlenowe) .manual arc .spawany -hull .sp.lack of penetration . htkowe z drutem proszkowym w oslonie gazu aktywnego .flux-cored wire metal-arc -without gas shield .polqczenie spawane .overhead -pozycja pulapowa underwater (welding) .stof do spawania .kolejnoSC spawania .spawacz welder's protection .spoina dwustronna .podtopienie welding method .argon shield .sp. 1.oxy-acetylene .palnik do ciqcia pod wodq lighter -znicz przy palniku do ciqcia pod wodq weldment -konstrukcja spawana 77 .spoina poprzeczna weldability .spawanie .single V .narrow gap .spawarka .tarcza spawacza -helmet shield -przylbica spawacza -welder's helmet -oslona twarzy spawacza . lukowe drutem proszkowym (samooslonowe) .

2. CO.zbiomik sprgzonego powietrza Anchor gear installation plan -plan instalacji urzqdzen kotwicznych Anticondensation heating of motor -podgrzewanie antykondensacyjne silnika Arrangement of sensors in refrigerated hold -rozmieszczenie cmjnikow w ladowni chlodzonej Automatic telephone installation diagram schemat instalacji telefonow automatycznych Auxiliary signalling cable diagram -schemat sygnalizacji pomocniczych Body lines . Compressed air installation outside the engine room .linie teoretyczne (kadluba) Bonjean scale . pokladow i powierzchni podpokladowych C0.raport z prob przechylow Input/output list of the ER. extinguishing installation plan -plan instalacji gainiczej CO. loose plans -rozne plany (instalacji) elektrycznej Electric connections -polqczenia elektryczne Engine room SBD lightning drawing -schemat rozdzielnicy oiwietlenia silowni E.inwentarz.instalacja powietrza sprqzonego poza silownia. Control column BC reeding panel -kolumna sterownicza BC .schemat pulpitu nawigacyjnego sterowni Docking plan -plan dokowania Double bottom and main engine bed plate dno podwbjne i fundament silnika glownego Draught marks -znaki zanurzenia ECR controle diagram .schemat pulpitu CMK(centra1i manewrowo-kontrolnej) Electrical misc. Fore end structure -konstrukcja dziobu Freeboard marks . deckheads and floors insulation plan -plan izolacji grodzi.konstrukcja skrajnika rufowego.statecznoik statku nieuszkodzonego Inventory list .computer system .instrukcja gaszenia ladowni i magazynku farb Fire control plan -plan obrony ppoz.instrukcja gaszenia silowni Extinguishing instruction of hold and paint store .zestawienie noinosci Deck Equipment -wyposazenie pokladowe Deck crane post -podstawa diwigu pokladowego Deck cranes installation plan . cylinders room -pomieszczenie butli CO. extinguishing instruction .ochrona katodowa kadluba Hull piping -ruraz kadluba Hydrophore tank -zbiornik hydroforowy Hydrophore tank body .panel odczytowy Cross curves of stability -pantokareny Damage control plan . SHIPS AND SHIPBUILDING Ship's plans -plany statkowe Accommodation fans -wentylatory pomieszczen After peak .korpus zbiomika hydroforowego Hydrostatic curves -krzywe hydrostatyczne Hydrostatic curves for trimed ship -krzywe hydrostatyczne statku przeglqbionego Inclining experiment report .izolacja ladowni i urzqdzenia chlodnicze Holds lighting SBD drawing .znak wolnej burty General accomodation plan -plan ogolny pomieszczen General arrangement plan -plan ogolny High-pressure air conditioning system -system klimatyzacji wysokiego cisnienie Holds insulation and refrigerating installation .plan zabezpieczenia niezatapialnosci Deadweight data .pomocnicze styczniki kierunkowe Diagram of navigation console in wheel house .zestawienie wejSk i wyjik komputerowego systemu silowni Intact stability .schemat rozdzielnicy oswietlenia ladowni i obwodow koncowych Hull's cathodic protection .skala Bonjeana Bottom plugs and manholes installation plan -plan rozmieszczenia wlazow i korkow dennych Bulkheads. konstrukcja rufy Air conditioning plan -plan klimatyzacji Air receiver . lista inwentarza .plan instalacji dzwigow pokladowych Desktop navigation steering -pulpit nawigacyjny w sterowni Diagram auxiliaries unit service engine schemat rozdzielnicy mechanizmow pomocniczych silowni Diagram accomodation fans .schemat wentylacji pomieszczen Direction auxiliary contact .R.

raport z pomiarow halasu Report on vibration measurement .plan Sciekow z ladowni chlodzonych Plan of drains from refrigerated provision store -plan Sciekow z chlodzonych magazynkow prowiantowych Plan of refr. filling and air plan . wlew6w i odpowietrzen Spare parts list .plan instalacji urzqdzen ratunkowychy Life saving equipment installation plan -plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego List of machinery .oznaczenia zbiomikow i grodzi na poszyciu kadluba Midship section .urzqdzenia chlodniczego ladowni R22 diagram .general arragement plan -plan ogolny systemu chlodni R22 diagram -air-conditioning refrigerating plant -schemat R22 urzqdzenia chlodniczego klimatyzacji R22 diagram .superstructure .raport z pomiarow wibracji Results of longitudinal vibration measurments of main engine crankshaft -wyniki pomiarow drgan wzdluznych walu korbowego silnika Results of torisional vibration measurements of main propulsion plant line shafting wyniki pomiarow drgan skrgtnych linii walow silnika napedu glownego Rudder horn -wspomik steru Ruder blade sheet -poszycie pletwy steru Rudder stock -trzon sterowy Safety plan -plan rozmieszczenia Srodkow ratunkowych Sanitary discharge system plan -system usuwania Sciekow sanitamych Sanitary water supply system -system zasilania wody sanitarnej Scaling of holds .schemat zdalnego wylqczania mechanizmow silowni i wentylatorow Report on noise measurement .plan istalacji urzqdzen cumowniczych Plan of doors -plan drzwi Plan of drains of refrigerated holds .raport z prob prqlkosci Steam central heating installation plan -plan centralnego ogrzewania parowego Steering and manouvring equipment installation plan -plan instalacji wyposaienia sterowego i manewrowego Steering gear operating instruction -instrukcja obslugi maszyny sterowej Stem .sondy elektryczne Scaling of tanks / manual sounder -skalowanie zbiomikow . STATKI I BUDOWNICTWO OKRKTOWE Life gear installation plan .refrigerating plants schemat obiegu wody chlodzqcej urzqdzen chlodniczych Sensors arrangement of remote measurement of liquid levels plan -plan czujek systemu zdalnego pomierzania poziomu cieczy Shell expansion -rominigie poszycia Sounding.sondy rcczne Scuppers air drainage system .dziobnica Sternframe -tylnica Subdivision index .plan sond.lista cz&i zamiennych Speed trails report .provision store refrigerating installation plant -schemat silowni chlodniczej R22 magazynkow prowiantowych Remote stop for wentil. machinery room -plan pomieszczenia silowni chlodniczej Plan of windows and side scuttles -plan okien i iluminatorow Painting plan -plan malowania Pilot's card -karta pilotowa Refrigerating systems .zlad poprzeczny Mooring equipment installation plan .holds refrigerating plant schemat obiegu R22 .wskaznik podzialu grodziowego Superstructure deck -poklad nadbudowki .skalowanie zbiomikow . fans and pumps diagram .2.system Sciekow i odplywow Sea water diagram .skala ladunkowa Longitudinal section -zlad podluzny Longitudinal section decks -zlad podluzny poklady Longitudinal section .zlad podluzny nadbudowki Main switchboard diagram specification -tabela schematu rozdzielnicy glownej Markings of tanks and bulkheads on shell plating .spis urzqdzen Loading plan -plan ladunkowy Loading scale . skalowanie zbiomikow Scaling of tanks/ electric sounder .pojemnoici ladowni. wymiary ladowni Scaling of tanks -pojemnoSci zbiomikow.

kociol .kociol kolumna czujnika .sprzegla COz fire fighting fittings . stand pipes and inner elements -kociol: armatura.pomocnicze styczniki kierunkowe Screw propeller .komora wylqcznika palnika Chain blocks with manual drive for A.rozplanowanie dna silowni Engine Room Lay-out . Machinery .dohmentacja teoretyczna bearing of rudder stock-loz~sko garne trzonu sterowego Ventilation -wentylacja Ventilation plan -plan wentylacji Watertight bulkheads .sruba napedowa Engine Room Lay-out -rozplanowanie silowni Engine Room Lay-out .przekroj na wrqgu 30.grodzie wodoszczelne Wheelhouse deck -poklad nawigacyjny Wheelhouse poster . boiler feed water pump.floor .podrecznik obslugi systemow chlodniczych klimatyzacji i magazynkow prowiantowych List of equipment for E. gow (systemu) grzania zbiomikow Tank steaming out installation plan -plan instalacji parowania zbiomikow Technical specification .skrzynia cieplna Couplings .30 -rozplanowanie silowni .cross section in centre line .g16wna sprezarka powietrza rozmchowego Air compressor auxiliary -pomocnicza sprqzarka powietrza rozruchowego Air conditioning unit switchboard -rozdzielnica centrali klimatyzacji pomieszczen Air drying station .cross-section at Fr.dwukomorowy indykatorowy filtr paliwa dla silnika glownego Double . diesel engine -ksiqzka kodowa czqici zapasowych pomocniczego silnika diesla Condensate cooler (calorific box) . Double -chamber indicator fuel filter for ME .suwnica montazowa Aux. kroCce i czeici wewnqtrzne Boiler water level sensing elements .karta informacyjna na mOstku (Zc h a r a k t e r ~ s t ~ k q d a nmanewro~ch wych statku) Water extinguishing installation plan -plan wodnej instalacji gainiczej Sewice manual of provision stores and air conditions refrigerating system .kociol VX Boiler burner -palnik kotla Boiler Pressure Part .chamber indicator lub.kociol .chamber diesel fuel filter for AE dwukomorowy filtr paliwa dieslowego dla silnika pomocniczego Double .pompa wody zasilajqca kociol pomocniczy Boiler blown programme control system uklad programowania odmulania kott6w okretowych Ballast pump -pompa balastowa Bilge pump -pornpa zezowa Boiler assembly drawing .kotwicmy Assembly crane . SHIPS AND SHIPBUILDING Tank arrangement plan -plan zbiomikow Tank boundary bulkheads in engine room grodzie zbiomikow w silowni Tanks heating piping diagram -plan rurocia.czeSC ciSnieniowa Boiler fittings.silniki i urzqdzenia Air coompresor .main .2. automatic control system .stacja osuszania powietrza Anchor .E.rozplanowanie silowni .schemat urzqdzen sygnalowych Direction auxiliary connect .specyfikacja techniczna Theoretical documentation .principal diagram mat zasadniczy sieci oiwietleniowej Signal equipment cable diagram . w y c i u lancuchowy dla silnika pomocniczego Chain blocks with manual drive for separators -w y c i e lancuchowy dla wirowek Code book -ksiqzka kodowa Code book for spare parts of aux.system gahiczy CO. EGB Feed Water Pump .mooring unit -zespol cumowniczo .lista wyposazenia systemu sterowania silowni Lighting network .regulator zasilania Boiler float chamber .R. oil filter for .przekroj w plaszczyznie symetrii Engine room lay-out .

rozdzielnica awaryjna Engine room bilge auxiliary piston pump pompa pomocnicza tlokowa zczy maszynowej ERAuxiliaries switchboard .rozdzielnica glowna ME exhaust gas boiler ciraulating pump pompa obiegowa kotla utylizacyjnego silnika glownego .pozioma pompa transportu odpad6w paliwowych Hot sanitary water circulation pump -pompa obiegowa wody cieplej sanitarnej Hydraulic elements of hatch covers -elementhydrauliki pokryw lukowych Hydraulic elements of side door drive -Elementy hydrauliki napqdu furt burtowych Indicators . piston pump -pompa pomocnicza tlokowa zezy ladowni Horizontal sludge transport pump .kociol utylizacyjny Exhaust gas boiler inlet header -kociol utylizacyjny komora wlotowa Exhaust gas boiler outlet header -kociol utylizacyjny .pompa chlodzenia . lubricators) pompy smarne silnika glownego Lubricating pumps -pompy smarownicze Lube oil recommendations -tabela zalecanych olejow Machinery and equipment -maszyny i urzqdzenia Magnetic float switch -czujnik plywakowo magnetyczny Main engine fresh water cooling pump -pornpa wody slodkiej chlodzenia cylindrow silnika glownego Main switchboard .wirowka paliwa ciqzkiego Heavy fuel separator heater .wyposazenie elektryczne wyparownika wody morskiej Electric heater for sanitary water -podgrzewacz elektryczny wody Emergency switchboard .kociol utylizacyjny .indykatorowy filtr oleju smarnego silnika glownego Drawings and instructions -rysunki i instrukcje Drum for EGB -walczak kotla ECR automation console -pulpit automatyki w CMK Electric drive system for aux.podgrzewacz kohcowy paliwa dla SG Flow meters -licznik paliwa dla silnika glownego Fuel filter for AE automatic filtr paliwa dla silnika pomocniczego .turbosprczarka Fecal sewage biochemical treatment plant urz&enie do oczyszczania Sciekow fekalnych Final fuel ME heater . oil indicator filter for AE -filtr indykatorowy oleju smarnego silnika pomocniczego Lub. engine -wykaz narzcdzi i przyrzqdow silnika Lubricating oil filter for AE -filtr oleju smarnego dla silnika pomocniczego Lubricating oil filter for ME bearings and crossheads . oil separator -wirowka oleju smarnego Lub.zestawienie Exhaust gas boiler mountings and fittings kociol utylizacyjny schemat montazowy Exhaust gas boiler unit . oil heater for separator .komora wylotowa Exhaust gas boiler coil pipe .rozdzielnica mechanizmow silowni Evaporator supply pump -pompa zasilajqca wyparownika Exhaust gas boiler assembly drawing .podgrzewacz paliwa ciczkiego dla wirowki Hold blige aux. blower .dwukomorowy .wczownica Exhaust gas turbocharger .portowa Heavy fuel separator .pompa Srubowa oleju smarowego silnika glownego Lubricating pumps (ME cyl. oil ME screw pump .podgrzewacz oleju smarnego dla wirowki Lub.kociol utylizacyjny .indykatory (wskainiki) List of tools for marine aux.automatyczny Fuel oil pressure regulator -regulator ciSnienia paliwa ciqzkiego Fuel supply block for AE and boiler blok zasilania paliwem silnika pomocniczego i kotla - Generator turbocharger -turbosprgzarka silnika pomocniczego Harbour sea water cooling pump .2.automatic -filtr automatyczny oleju smarnego lo5ysk i krzyiulc6w silnika glownego Lub.naped elektryczny dmuchawy pomocniczej Electric drive system for overhead crane zestaw napedu elektrycznego do suwnicy Electrical equipment for standart evaporator . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E ME .

SHIPS AND SHIPBUILDING ME fuel filter .fill pump .regulator obrotow .2.chlodnica wody i oleju Water hydrophore pump -pompa hydroforowa wody Woodward governor .Pompa uzupehiajqca wodq slodkq do SG ME heating water pump .list of drawings .gas boiler -opis techniczny kotla utylizacyjnego Three-phase transformer -transformator trojfazowy Travelling hoist (stores hoists) .G.lista rysunkow (silnika) -tools and devices list .lista narzedzi i przyrzqdow Main sea water pump -pompa glowna wody morskiej Marine auxilary engine . ME fresh water re.awaryjny statkowy silnik prqdotworczy Marine emergency aux.analizator poziomu zaolejenia Oil mist detector -wykrywacz mgly olejowej Oil separator . remonty .silnik pomocniczy Marine emergency auxiliary engine .operated soot blower -instrukcja obshgi rqcznego zdmuchiwacza sadzy Service instructions of water tube boiler instrukcja obslugi kotla Set of drawings -zestaw rysunkow Steam fresh water heater for hatch cleaning .szlifierka do gniazd zaworow wydechowych Viscontrol electronic .G.zawory do odmulania kotlow parowych Valve seat grinding machine .uszczelnienia loiyska rufowego Storage batteries charging switchboard rozdzielnica ladowania akumulatorow Tachometer -obrotomierz Tank liquid measurement converters -przetworniki do pomiaru cieczy w zbiornikach Technical specification of boiler .o p i s techniczny kotla Technical specification and service instructions of water gauge .control switchboard rozdzielnica energetyczno .pompa-wody do grzania silnika glownego Mineralizer of distillate from evaporators minerlizator destylatu Mobrey float switch service Instructions -instrukcja obshgi wylqcznika Mobrey Oil content level analyser .spalarka odpadow Waste incinerator exhaust gas fan -wentylator w y c i ~ o w y spalin spalarki odpadow Water and oil coolers .regulator napiecia prqdnicy silnika Waste and garbage press .sterownicza Steering gear with equipment -maszyna sterowa Steer rudder stock grease pump .prasa do smieci i odpadow Waste incinerator . ME cylinders cooling water heater -podgrzewacz wody chlodzqcej cylindry S. eng.prqdnica okrqtowa ME air coolers washing water pump -do mycia chlodnic powietrza S.solomierz dla wody kotlowej Service instructions of coil blanking.dzialanie .pompa smarowania trzonu sterowego Sterntube seal .opis techniczny i instrukcja obslugi wodowskazu Technical specification of exhaust . alternator prqdnica statkowego silnika awaryjnego Marine service alternators .automatic -filtr automatyczny paliwa dla silnika glownego Main engine instruction .elektroniczny wiskozymetr paliwa dla silnika glownego Voltage regulators .odolejacz wody zqzowej Plate heat exchanger fresh water cooler chlodnica centralna wody slodkiej Power control switchboard -glowna tablica rozdzielcza Relief condenser -skraplacz pomocniczy Rudder stock prelubrication control and supply switchboard .rozdzielnica zasilania i sterowania smarowaniem trzonu sterowego Salinometr for boiler water .operation .instrukcja silnika glownego .wcirlg przejezdny Vacum evaporator block -wyparownik podcihieniowy Valves for desludging of steam boilers .instrukcja obslugi zaslepienia wqzownic Service instructions of exhaust .gas boiler instrukcja obslugi kotla utylizacyjnego Service instructions of hand .maintenance -konsenvacja.podgrzewacz parowy wody slodkiej do mycia ladowni Steam preheater -podgrzewacz parowy wody Steering gear power .

Construction members . Tanks .zbiorniki 15.elementy konstrukcji 10. Bulkhead .konstrukcja statku 1. Ship's construction .ster 13. Trunks and tunnels .prowadnice kontenerowe 8. Bottom .konstrukcja czqici dziobowej 3. Container cell guides .gr6di 5.szyby i tunele .3.dno 4. Fore part construction .klasyfikacja (statkow) 7.plyty i poszycie 12. Rudder . Pipes and piping . Cargo compartments .rufa 14.przedzialy ladunkowe 6.poklad 9. Stern .rury i rurociqgi 11. Deck . Classification . Hull . Plates and plating .kadlub 2.

zb. 'thoinka" radar mast/ maszt radarowy navigation bridge/ mostek nawigacacyiny gruszka cz& dziobowa monkey island. przyoblowy. "Christmas tree1'/ maszt sygnalowy. szczytowy. zb.3. top side tanW zb. wheelhouse top deckj_ poklad namiarowy i C 1 s i przestrzen ladunkowa above water bo nadwodna czgSC kadlu upper tank. obiowy double bottom/ dno podwojne h underwater part of hull/ podwodna czgSC kadluba . SHIP'S CONSTRUCTION f \ Main ship's parts gldwne czgici statku funnel/ PyP' rufowka stem/ stewa dziob superstructure/ nadbudbwka -r?!? rufowa cz& kadluba g n a l mast. burtowy double bottom tank/ zbiornik dna podwbjnego bilge hopper tanW A / zb.

podwodna czqSC kadluba intersection -przekroj Isherwood system .obudowa pletwy (stabilizatora) .outer -poszycie zewnqtrzne plating .plyta mocnicy burtowej strake .3.kadhb zewnqtrzny.kadlub statku .(statek) o stalowym kadlubie steely .zlad poprzeczny -body .czqSC nadwodna statku.mocnica burtowa sheet line .double -poszycie podwojne .middle .cylindryczna czqSC kadluba . do mocowania jest koncowki lancucha dead flat -cylindryczna czqiC kadluba compartment -przedzial .stabilizator steel-hulled .anti-rolling .pletwa stabilizatora stabilization .mocnica plate .underwater . poszycie zewnqtrzne (np.stqpka -bar .linia krawqdzi plyt poszycia stabilizer .zewnqtrzne poszycie kadluba .zkad poprzeczny na owrqzu shape -ksztalt shell -poszycie. tunelowa -plate .pketwa przeciwprzechykowa -box . pasmo.(parallel) middle .longitudinal .pomieszczenie maszyny sterowej .stqpka belkowa -block .poszycie wewnqtrzne (na statku o podwojnym kadlubie) .stqpka plaska length .bottom -poszycie dna .podpora dokowa.ship's .burta statku skin -poszycie .w polowie dlugoici statku mid-height -w polowie wysokosci mid-length -w polowie dlugoici (to) overlap .cylindryczna czgSC k. pas poszycia kadluba .of the parallel middle body .Srodokrccie.plyty poszycia burt .inner .duct .kadhb body .single -poszycie pojedyncze structural .kadlub wewnctrzny (na statku o podwojnym kadlubie) .stabilizator pletwowy hull -kadlub (w sensie konstrukcji) czqiC nadwodna statku.burta statku bolster plate -plyta przykluzowa boot topping -pas wodnicowy bable clench -plyta w komorze lancuchowej.pletwa stabilizujqca kiwanie .elementy strukturalne integrity . nad-above water wodzie .nienaruszalnoSC struktury sheer .zlad wzdluzny .zachodzik na siebie overstress -przeci@aC (konstrukcjq) section -przekrq .poszycie kadluba plating -plyty poszycia kadluba .midship .cargo -przedzial ladunkowy .of run dlugoSC zaoblenia rufowego .owrqzenie (kadluba) Isherwooda (wzdluzny uklad usztywnien) keel . nadwodzie .stalowy strake -pas.bow -poszycie dziobu .inner .stqpka skrzynkowa.strukturalny (konstrukcyjny) defect -wada strukturalna elements .zlad (przekroj) poprzeczny . plyty poszycia kadhrba .steering gear .ship . pot.watertight -przedzial wodoszczelny fin -pletwa . Srodkowa czqSC statku bend . KONSTRUKCJA STATKU Hull .burta -plating -poszycie burt shell -poszycie burt shell plating .kadlub (w sensie ksztaltu) above water .dlugoSC of entrance .nakladka topside -nadwodna czqSC burty - - - - - - - - - - - - - - - - .anti-pitch . zbiornikowca) shell .activated aktywna pletwa stabilizacyjna .diminishing -wygubione pasy poszycia strap .deck -poszycie pokladu expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia plating -plyty poszycia .: kilblok -bracket -wqzlowka przystepkowa -double denny wzdluznik Srodkowy blizniaczy (tunelowy) .cross .stabilizacja pletwami (type) stabilizer .stabilizing .cylindryczna czqSC kadluba plane -plaszczyzna owreza midships .dlugosC cylin- - - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - - drycznej czgici kadluba main dimensions -wymiary gMwne (statku) midship .underwater .podwodzie appendages -wystajqce czqSci podwodzia board .dlugosC zaostrzenia dziobowego - .side -poszycie burt side .outer . .

SHIP'S CONSTRUCTION / Fore part construction - c m ? @ 1 Types of bows and bulbs (Wpy dziobdw i gruszek dziobowych): clipper bow/ dziob kliprowy icebreaker bow/ dzidb podci~ty spoon bow/ dzidb pochylony bulbous bow/ dziob taranowy plumb bow/ dziob prosty conventional /drou shaped) bulbous bok/ gruszka kroplowa cylindrical b u i i o u s bow/gruszka walcowa iz { Meller bulbous bow/ gruszka melerowska .3.

dziob mocno wychylony .lean .soft . KONSTRUKCJA STATKU Fore part construction konstrukcja cz&i dziobowej angle -kqt -of flare -kqt wychylenia dziobnicy of entrance . w komorze cover . -pipe .komora lancuchowa -clench -zamocowanie koncowki lancucha w komorze kotwicznej nose dziobnica .3.plyta lqczqca stqpkq z dziobnicq fore hatch .wychylenie dziobu do przodu hawse .zasuwa kluzy kotwicznej flap . bak .break - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . floor grating . nawis dziobowy shell flange .kqt zaostrzenia dziobnicy apron plate -nadburcie w czqici dziobowej bow . kotwicznego entrance -wejscie.plate .krzywizna dziobu.kluza kotwiczna dziobowa . linia dziobnicy .1.burty statku przy dziobnicy breasthook -pozioma wqzlowka przydziobnicowa chain -lancuch (tu: kotwiczny) cable lancuch kotwiczny locker .dziobnica plytowa overhang . komora cargo -schowek.poklad dziobowki.gr6dz zderzeniowa. linia dziobu forebody .dziob z gruszkq -chock plate -przydziobnicowa plyta nadburcia frame -w r e dziobowy hawspipe .zaostrzenie dziobowe fine .smukly dziob fineness of the bow .flange -kolnierz kluzy kotwicznej hawser port przewloka (cumownicza) reel . skrajnika dziobowego forerake .dziob rozchylony profile . kqt zaostrzenia wodnicy w rejonie dziobnicy entry .czqiC dziobu zawierajqca kluzy kotwiczne -bolster kolnierz kluzy kotwicznej -buckler .dziobowka of -uskok dziobowki deck . dziobu) -of bow nachylenie dziobu.odchylenie od pionu angle k4t nachylenia (np.dziobnica wychylona stemson -wqzlowka dziobnicy .szakla mocujqca koncowkq 1.dziobnica belkowa line .kohierz burtowy kluzy spray wall .nawis (dziobowy) rake .balustrada dziobowa .smuk1oSC dziobu flare kielichowe rozchylenie czqici dziobowej statku -angle of .pozioma wqzlowka przydziobnicowa foremast .dziobowa czqSC kadluba - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - forecastle .schowek.short .bqben do nawijania liny locker .usztywnienia podlogi komory 1.poszycie dziobu bows .kratownica podlogi k.dziobnica.plyta dziobowa -plating -poszycie dziobowe .pronouned racked .dziob wychylony shell .linia dziobu.przegroda miqdzy komorami floor .pokrywa kluzy kotwicznej hawse-hole .zamocowanie koncowki 1.komora lancuchowa -bulkhead .otwor kluzy kotwicznej hawse-pipe -rura kluzy kotwicznej .pokrywa khzy kancuchowej shackle . g.maszt przedni forepeak bulkhead .bow rozchylenie dziobu out bow .oslona przed bryzgami (na dziobie statku) spurling pipe kluza lahcuchowa spurnwater oslona przeciwbryzgowa stem .raked .luczek dziobowy fore hold ladownia dziobowa fore hook . zaostrzenie dziobowe angle kqt zaostrzenia dziobowego.dziob ostry -plate .kluza lancuchowa clench . stewa dziobowa bar . w komorze stopper hamulec 1. komora ladunku cennego chain .dziobowka kr6tka fore deck -poklad dziobowy forefoot -nasada dziobowa -knee -w~zlowka nasady dziobowej -plate .long .dziobowka dluga -rail .sekcja dziobowa kadluba .bulbous .kqt wychylenia dziobnicy .dziobnica plytowa raking .dziob assembly .

SHIP'S CONSTRUCTION Double bottom construction konstrukcja dna podwojnego bilge well/ cellurar double bottom dno podwbjne komorowe centre girder/ den wzdtuinik Srodkow single skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o pojedynczym poszyciu double skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o poszyciu podwbjnym plating/posq~cie dna zewnqtrznego .3.

korek denny .boczny strake -pas oblowy poszycia stringer -wzdluznik oblowy .w.plaskie dno frame -w r g denny .denny wzdluznik boczny .rising .bilge intercostal -w.dennik przerywany .3. dna wewnqtrznego plate -plyta -margin -plyta krawqdziowa (zbiornika dna podwojnego) striking . poklad nad skrajnikami (takie najnizszy poklad ladunkowy statkow ro-ro) . dennik owrqza .dennik czqSciowy.solid . oblo -board -pokrywa zqzy -box .transom .wzdluznik zbiornika oblowego. krotki . kingstonowa stringer . oblowa.stqpka plaska .inner bottom -w.dno wewnqtrzne w silowni -plate -plyta poszycia dna platform -podloga (silowni) plating -poszycie dna plug .rurociqg zqzowy main -glowny rurociqg zqzowy plate .pas poszycia dna bottom (plating) -poszycie dna plyty poszycia dna wewnqtrz-inner bottom nego -plug -korek denny. KONSTRUKCJA STATKU Bottom .inner .plytka ochronna (pod sondaJ rose box -kosz zgowy sea chest .skrzynia denna.plate .lightened .bilge .dennik wysoki -head .dennik pelny .raised .main .plyta oblowa plating -poszycie obla.otwor przeplywowy (w denniku) flat plate keelson . wspornica oblowa - - - -- - - - - - - - -- - - - break -uskok drain hole .gorna krawqdi dennika .skrzynia zqzowa cover -pokrywa zqzy -hat .flat .zbiorniki oblowe intercostal stringer .turn of krzywizna obla. pas oblowy longitudinal .inner .dno (statku) bilge .open .duct .denny wzdluznik Srodkowy . zqza -board -pokrywa zqzy -hole .kosz zqzowy bracket -wglowka . wzdluznik .bilge -wzdluznik oblowy .dennik .dno zewnqtrzne -platform .wqzlowka oblowa .skrzynka -keel .plyta stqpki .stqpka skrzynkowa .dno .stqpka przechylowa.strum .center . zaokrqglenie obla -well .double bottom .dennik glowny.flat .continuous .przerywany wzdluznik oblowy keelson .wzdluznik .stqpka zewnqtrzna -plate -plyta stqpki limber -kana1 zgowy. wzdluznik denny .wzdluznik oblowy line .d.bottom side . oblowa .dno wewnqtrzne skosne -- - - - - - - - - - - - - - - - -- .rose -kosz zqzowy .sttyka wewnqtrzna . d.dno podwojne o budowie komorowej .deck -wzdluznica pokladowa . oblowy przerywany tank top -poszycie dna wewnqtrznego. .otwor przeplywowy w denniku -plate -pokrywa zqzy longitudinal -wzdluzny.dennik otwarty .dennik otwarty . dna podwojnego keel .dennik pelny . z otworami ulzeniowymi .studzienka zqzowa (mala) -hopper .skeleton .studzienka zqzowa bottom . s.dennik otwarty .intercostal .bottom .zqza.wzdluznica denna .wmiesienie dna statku .dno podwojne .single .dno wewnqtrzne longitudinal -w r g wzdluzny dna zewn.poprzecznica rufowa girder -wzdluznik .poszycie dna nad stepkq plaskq floor .outer .dennik szczelny (ciqgly) -deep dennik wysoki (skrajnika rufowego) .outer . spustowy -reinforce ring -piericien wzmacniajqcy box .double .cellular double .margin .lightening hole .partial .dno pojedyncze strake .bracket .rise of .otwor ulzeniowy .stqpka .kosz z g o w y -bracket -wglowka oblowa -chest .tank side -w.

.grddi ru fowa wa/ Sruby napedowej dennik skrajnika rufowego . Bulkheads -grodzie collision bulkhead Cfront) ddi zderzeniowa (od przodu) k o m o y iaricuchow rmocnienia grodzi collision bulkhead (rear) grddi zderzeniowa (tyl) bulkhead centreline web/ Srodnik wiqzara Srodkowego grodzi (Srodkowa grddi ottom centreline girder/ enny wzdluinik S r o d k o v bulkhead horizontal stiffener/ wzmocnienia poriome grodzi wzdluinik pomieszczenie maszyny ste stern bulkhead . SHIP'S CONSTRUCTION i . . .3.

grodz poprzeczna bulkhead (type) -typ grodzi . rozdzielaja. na ktorej znajduja.grodz pozioma.grodz skrajnika rufowego .afterpeak .grodz zderzeniowa .grodz wytrzymaloiciowa .fire-resisting .enclosure .w poprzek statku "B" class division -przegroda ppoz.non watertight .oil-tight .corrugated . niewodoszczelna .cargo hold .g.end . ogniotnvala division -przegroda ogniotnvala .poklad grodziowy .grodz poprzecma bulkhead (location) -umiejscowienie grodzi . opozniajqca rozszerzanie siq pozaru bulkhead -grodi -deck .partition .engine room .divisional .screen .grodz ladowni .grodi podzialowa (ppoz.grodi wytrzymaloiciowa .forepeak - - - - - - - - - - horizontal . typu "A" (ogniotnvala) athwartships . grodi zbozowa .collision .central .gr6di kolicowa (nadbudowki) .grodi profilowana (falista) .grodz pylochronna .grodz olejoszczelna .centerline .grodi wzdhzna w plaszczyinie symetrii statku .gr6dz skrajnika -plating -poszycie grodzi stiffener -usztywnienie grodzi .longitudinal .grodi wzdluzna .) door . poklad wodoszczelny (na statkach ro-ro) . lekka .profilowanej.grodzie poziome.grodz wzdhzna Srodkowa (centralna) .watertight . poklad wodoszczelny .grodzie poprzeczne i wzdluine ship's side/ burta statku inner bottom/ dno wewnetrztze double bottom/ dno podwbjne inner bottom/ dno wewnetrzne .3.grodi "A" class division -przegroda ppoz.drzwi grodziowe .transverse .peak .structural .g.structural .grodz plaska (w odroznieniu od corrugated .ca poszczegolne stosy lub bloki kontenerowe .g.plane .skeletal grodz szkieletowa.horizontal . KONSTRUKCJA STATKU Bulkhead .grodz wodoszczelna rough side .fire-retarding -god2 opoiniajqca rozprzestrzenianie siq ognia . siq wzmocnienia subdivision -podzial grodziowy kadluba - .(wzdluzna) grodz boczna -transverse .grain -grodz przesypowa.side .strona grodzi.gr6dz silowni .gr6dz otaczajqca flange -kolnierz grodziowy .-grodz skrajnika dziobowego - -- - - -- - - Transverse and longitudinal bulkheads . falistej) .

SHIP'S CONSTRUCTION \ Engine room compartment -przedzial silowid pillar/ podpora.3. pilers deck beam/ pokladnik ramowj I I .

gniazdo klina lukowego coaming .zaokraglenie naroznika deck edge seam .end . otwor ladowni -beam .drabina do ladowni .zrebnik corner -naroznik -ellipse .grating kratownica (wokol) luku - . otwor lukowy .flared zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku i polepszenia obsenvacji z diwigu) . brezent -bar .rozpomica lukowa -bearer -ksztaltownik lukowy carrier . lata batten .zrqbnica gladka grab rod -uchwyt prqtowy.ladownia chlodzona side ceiling .socket .grodz ladowni .zrqbnica poprzeczna luku termination bracket .rounding .spar -potnice.klin lukowy hold (ho) .otwor lukowy -wedge .deska podlogi ladowni .refrigerated .szalowanie stale plank .cargo - . szalowanie burt w ladowni coaming .dry cargo .plating (wzmocnione) poszycie naroia luku .fixed .balast wodny w ladowni sparring -potnice spider dog . KONSTRUKCJA STATKU Cargo compartments przedzialy ladunkowe batten -potnica -potnica ladunkowa .plaskownik pod kliny brezentu lukowego -beam .ladownia dolna .ladownia -batten cleat -uchwyt potnicy -bulkhead .side .luk ladowni ceiling .comer -naroze luku -- .wqzlowka koncowa zrqbnicy luku ladowni ..socket -gniazdo rozpornicy . pokrowiec.luk awning -tent lukowy. na zrqbnicy ladowni) ledge bar .polqczenie spawane pokladu i zrqbnicy floor .przycisk brezentu lukowego.ladder drabina lukowa .szalowanie burty sparring .ladownia ceiling .szalowanie ladowni .ledge bar zrqbik lukowy .podpora migdzypokladu (ladowni) .lata potnicowa.flush .urzqdzenia do przewozu zboza hatch .ladownia przeznaczona na ladunki suche ladder .ladownia izolowana .insulated .water ballast . szczebel (np.gniazdo wspomika barierki - - -- - - - - - hatch-rest bar -ksztaltownik.wzdluinik ladowni .zrqbnica lukowa .stanchions wspomik barierki (do ogradzania luku) .podloga flooring .potnica burtowa .cover pokrywa luku . zrqbnik lukowy hatch-rest section -ksztaltownik lukowy hatch side coaming -zrqbnica wzdluina luku hatch trunk -szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) hatchway .-end beam zrqbnica poprzeczna luku .zaoblenie (elitpyczne) naroznika .3.side .potnice ladowni stringer .gniazdo potnicy - - - - - - .lower .gniazdo rozpornicy clamping bar -przycisk lukowy cleat .davit iurawik lukowy -derrick iurawik lukowy .ladownia glowna pillar .naroznik otworu ladowni cover -pokrycie luku opening .cargo .square Swiatlo luku.spider . deska potnicowa cargo hatch .main .szalowanie (burt). podloga ladowni .material ukyty na podlogi grain fittings .ksztaltownik zrqbnicy luku .zrqbnica -bracket -wqzlowka zrqbnicy luku . luk ladowni.rozpomica lukowa comer .szyb luku (przestrzen w e w n a z zrqbnic).zrqbnica boczna (wzdluina) -top bar ..

' 3. SHIP'S CONSTRUCTION weather deck/ poklad otwart.~> s container row/ $zereg kontenerbw coaming bracket/ - - kadlub statku ..

KONSTRUKCJA STATKU \ L inner bottom plating.3. rank top/ poszycie dna wewnetrznego wzdhiuik pokladowy pbta wzmacniajqca stiffener/ dennik usztywniajqcy heel plate/ pillar structure konstrukcja podpory .

SHIP'S CONSTRUCTION / Cargo compartment przedzial tadunkowy deck platzng/ poszycre pokladu tanker vessel .3. zeczna wzdluzna profilouana .zbiornikowiec wzdluzna plasha grodz pop.

spherical cantilevered tank gazowiec .membrane system tank gazowiec .3.partial secondary barrier/ wanienka Sciekowa czgiciowo druga bariera / b o u b l e bottom pipe passage/ tunel rurociqgow w dnie podwojnym .zbiornik o konstrukcji membranowej protection structure/ top and upper section reinforcemen wzmocnienie sekcji wyzszych i gor transversal bulkhe barrier/ uienvot bariera membranowa primary insulation/ izolacja pienvotna secondav membrane barrier/ wtorna bariera membranowa secondary insulatiod izolacja wtorna double bottom/ dno podwoine I I 1 I Gas carrier .wolnonoiny zbiornik sfetyczny weathertight rubber gasket joint/ z uszczelkq gumowq strugoszczelnq strugoszczelne under-deck passageway/ przejicie pod pokladem inner hull/ kadlub wewnetrzny (bariera wt6rna) wspornik drip pan . KONSTRUKCJA STATKU Gas carrier .

3. ladownia sideshell frames bracke wezibwki wregow burtowyvc inner bottom plating/ poszycie dna wewnetr nego I' zbiornik przyoblou poszycie pasa obfow~ego hopper transverse ring web/ wreg rarnowy poprzeczny zbiornika przyobiowego hopper tank slopping plating ~zdluinik posVcia hopper tank slopping plate/ poszycie skosu zbiornika prz. SHIP'S CONSTRUCTION i Cargo compartment (selftrimming bulkcarrier) .przedzial ladunkowy (masowiec ~amotrymujqcy) deck plating/ poszycie pokladu hatch coamingi zrebnica tadou'ni zbiornik szczj~toxy - cargo hold.vobtowego bottom longitudinal/ nreg wzdluiny dna stepka skrzyniowa wzdluznik dna podwbjnego keel plate/ piyta stepki bottom shell/ poszycie dna / bottom longitudinal/ wreg w d l u i n y dna zewnetrznqo .

przedluzenie (terminu waznoSci) Swiadectwa -full term -Swiadectwo wydane na standardowy okres . ktoremu nadano klasq classification -nadawanie klasy statkom certificate -Swiadectwo (certyfikat) klasy society -towarzystwo klasyfikacyjne (to) classify -klasyfikowat.(to) issue .discontinuance of -zawieszenie klasy .automated . nadawaC klasq deficiency -niezgodnoSC z wymaganiami documentation -dokumentacja . rzeczoznawca.inspekcja.re-examination -ponowne sprawdzenie ekspert -ekspert.permanent -naprawa ostateczna.proba odbiorcza -trials -proby zdawczo-odbiorcze allowable margins . ocena wzrokowa .counter . modyfikacje plans -plany (statku) planned maintenance system (PMS) -system planowania remontow probationary period -okres probny repair -naprawa .dopuszczalny margines appraisal of design .akceptowalne granice acceptance -przyjqcie.perusal .suspension of class .klasa automatyzacji . oglqdzin .inspektor towarzystwa klasyfikacyjnego .klasa.inspekcja przyspieszona .lista sprawdzajqca (czynnoSci) . n.expiry of class -wygasniqcie klasy . inspekcja .Swiadectwo inspekcji.kartoteka (zbior) dokumentacji .pomiar.warunek klasy of the ship .specyfikacja odbiorcza -test .3.wydaC Swiadectwo . mierzenie graphic schedule -harmonogram measurement . biegky experts' commitee -komisja rzeczoznawcow fair wear and tear . urzqdzenia) gauging -pomierzanie.kontrola poprawnoSci inspekcji list .inspekcja coroczna - -- - - - -- - - -- - - - - .external visual .dokumentacja wyposaienia.extention of . Swiadectwo.zawieszenie klasy -withdrawal of pozbawienie (statku) klasy (przez klasyfikatora) (to) class a vessel .procedura odbiorcza.random .condition of -warunek utrzymania klasy .statek w dobrym stanie technicznym standard code of practice -przepisy techniczne survey .extension of -przedluzenie klasy inspection .oglqdziny wzrokowe zewnqtrzne .klasa statku recommendation -zalecenie -requirements -wymagania klasyfikacyjne - - - - --- - - - - - - - - -- - -survey .kontrola odbiorcza procedure .inspekcja (statku) dla nadania klasy surveyor . postqpowanie odbiorcze specification .raport z pomiaru gruboSci (blach) modification -zmiana (w konstrukcji). sprawdzanie.equipment .inspekcja wyrywkowa class .expunge the (of a ship) .thickness -pomiary gruboici (np. grupa class -klasyfikator. KONSTRUKCJA STATKU Classification .(to) suspend zawiesiC certyfikat.maintenance history dokumentacja historii remontow examination -badanie.oglqdziny. przeglqd.Masyfikacja (statkbw) acceptable limits . oglqdziny . blach) report .short time Swiadectwo na okres skrocony -of survey .inspekcja klasyfikacyjna zachowanie (utrzymanie) -maintenance of klasy note .zawiesiC klasq (statku). dokumentacja urzqdzen file .sprawdzenie. atest . wstrzymak klasq . odbior inspection . kontrola.statek.ocena projektu assesment -ocena assignment of free board -wyznaczanie wolnej burty certificate -certyfikat. pomierzanie (np. kontrola .normalne zuj c i e (np. tnvala society -towarzystwo (tu: klasyfikacyjne) sound vessel . instytucja klasyfikacyjna -approved -umany (zatwierdzony) przez klasyfikatora . pojemnoSci statku) .annual .advanced .nadac klasq statkowi classed vessel .confirmation of -potwierdzenie klasy . zawiesik Swiadectwo certification -wydanie Swiadectwa checking .

3. SHIP'S CONSTRUCTION Container cell guide system system prowadnic kontenerowych on deck cell guide system system prowadnic na pokladzie container cell guide grid/ aiurowa konstrukcia vrowadnic kontenerowvch under deck cellguide system system prowadnic pod pokladem .

starszy inspektor suspend -zawiesiC a certificate . certyfikat o.odnowienie (tu: klasy) -report -raport poinspekcyjny.sprawdzac w dzialaniu taut .continuous hull (CHS) .rzeczoznawca morski .centerline .grodz .procedura inspekcji progressive -przeglqd stopniowy renewal .hull .inspekcja wolnej burty .loadline .zakres inspekcji for alterations -przeglqd PO wprowadzonych zmianach .engineer .damage . do prowadnic flared coaming -zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku kontenerow) grid -aiurowa konstrukcja stalowa prowadnic oddzielajqca szeregi kontenerow w kolejnych komorach kontenerowca guide -prowadnica (kontenerowa) .(statek) w dobrym stanie - 3.overdue .inspektor kadlubowy .dismantable .inspekcja konwencyjna .inspektor maszynowy .special (SS) -inspekcja specjalna (co 5 lat) . demontowalne deflector (plates) .occasional .inspekcja ciqgla maszyn .kontrola (szczelnoici) lukow ladowni . rzeczoznawca . rozdzielajqca poszczegolne stosy lub bloki kontenerow .inspekcja poirednia .removeable cell system ..extent of the . chlodzonych - .marine .inspekcja dna -certificate -protokol oglqdzin.i. kadluba) (to) survey .i. cz& ladowni wydzielona prowadnicami do zaladunku jednego kontenera . usuwalne cell -komora. zawiesiC Swiadectwo testing .grodz wzdhzna w plaszczyznie symetrii statku longitudinal . atest scope of .grodzie poprzeczne service platform -platforma (w sieci prowadnic) do obslugi kontenerow np.pokladowe podpory k.inspekcja uszkodzenia .inspekcja okresowa -planning .(in) discretion of the w uznaniu inspektora .movable system . zaplanowana expiry date -data wygainiqcia .system prowadnic k. ciqgla kadluba .system prowadnic demontowalnych system . podwodna (np.dokonywak przeglqdu surveyor -inspektor (np.data zakonczenia inspekcji . przed uwiqzaniem statku .periodical .glowice wprowadzajqce.pokladowe podpory kontenerowe .prowadnice kontenerowe container cell -komora kontenerowa .prowadnica kontenerowa .zakres inspekcji .hull .prowadnica kontenerowa siqgajqce od dna wewn@znego na okreilonqwysokoiC powyzej pokladu otwartego -deck mounted retractable system prowadnic demontowalnych na pokladzie .cela (komora) kontenerowa cellular -komorowy guide .underwater .inspekcja zalegla. towarzystwa klasyfikacyjnego).removable . proba in operation .bottom .cellular .guides - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - .inspekcja rozlozona (w czasie) .inspekcja kadluba .prowadnice k. protokol oglqdzin.in-water .skeletal -grodi szkieletowa. na pokladzie . inspekcji . (statku) na wodzie .laying-up .continuous machinery (CMS) .distributed .prowadnice kontenerowe .transverse .system prowadnic przesuwalnych .due .przeglqd dorazny of hatch covers .zawiesiC certyfikat.i.sprawdzanie.senior .prowadnica kontenerowa --system -system prowadnic kontenerowych container deck stanchions .continuous container . plyty stalowe kielichowo rozchylone.postponed .inspekcja odlozona procedure .system (uklad) prowadnic bulkhead .on deck system . completion date .planowanie przeglqdow.docking .inspekcja zalegla .grodzie wzdluzne .i. cela. KONSTRUKCJA STATKU - - Container cell guides .inspekcja kadluba na d o h .intermediate .container .. zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k..statutory .

3.statek drobnicowy pillar/ podpora.. SHIP'S CONSTRUCTION r Deck construction -konstrukcja pokladu 1 general cargo vessel . pot. pilers 1 hatch end beam/ koticouj pokladnik luku gusset plate/ p&ta diame~ztowa vesselfit for carriage of containers on deck statek przystosowany do przewozu kontenero'w na pokladzie hutch covers/ container socket/ niazdo kontenerowe .

upper .wzdluinik pokladnikowy shoulder .wznios pokladu line .: szpigat .linia pokladu (dla pomiaru wolnej burty) deck location -poloienie pokladu monkey island -(pot. poklad wytrzymaloSciowy stringer .linia wzniosu pokladu shelf .passenger -poklad pasazerski .3.osprzqt pokladowy gear .podpora pokladowa.rejon polqczenia pokladu glownego z burtq stanchion -podpora.wheelhouse -poklad namiarowy deck (fittings) .uskok pokladu centre line .scupper grating .accommodation .main -poklad glowny .vehicle . podest sheer .open .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit -wyposazenie pokladowe - - - - - - - - - - - - - - pillar .lower .lower .polpoklad .bridge -poklad mostka.lower .pokladnik wzdluzny . rozpornica .nad pokladem beam -pokladnik.pokladnik skrzynkowy .wytrzymaloSC (konstrukcji pokladu) .shelter .) poklad namiarowy.urzqdzenie pokladowe girder -wzdluinik pokladowy head .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka decking -poszycie pokladu .intermediate -miqdzypokladnik knee -wqzlowka pokladowa -moulding of (deck) -wysokoSC pokkadnika spacing .wznios pokladu equipment -wyposazenie pokladowe fittings .sun deck -poklad sloneczny .(konstrukcja) pokladu beam -pokladnik break .poklad otwarty .poklad dolny .navigation .splywnik pokladowy flange -kolnierz pokladowy rurociagu ring -piericien pokladowy -scupper -Sciek pokladowy. pilers -plate -plyta poszycia pokladu -plating -poszycie pokladu strength . otwarty deck (construction) .main -poklad glowny machinery .poklad gorny .freeboard -poklad wolnej burty .upper .mocnica pokladowa tie plate -wzdluinica pokladowa top hamper -elementy konstrukcji statku wystajqce ponad poklad tweendeck (TD) -miqdzypoklad . odplyw. p.poklad gladki .upper .plate .poklad do przewozu ladunkow tocznych .rozstaw pokladnikow bulwark -nadburcie deck -poklad .dolny poklad .poklad gorny .half .poklad mocny.dolny miqdzypoklad . diwigar. nawigacyjny .car -poklad samochodowy -erection -nadbudowka .gorny miqdzypoklad watertight wodoszczelny deck -poklad wodoszczelny - - - - - - - - - - - - - - .osprzpt pokladowy drain (scupper) . p.transverse stiffeners -poprzeczne usztywnienia pokladu .awning -poklad spacerowy .poklad nawigacyjny .mocnica burtowa transom -pawqz rufy .flush . wspornik stringer -wzdluznik .deck -wzdluznik pokladowy .poklad ochronny .boat -poklad lodziowy . pot.linia Srodkowa pokladu erection .weather -poklad pogodowy.strength .poklad above deck .diamond -poszycie pokladu z plyty ryflowanej deckmounted -zamontowany na pokladzie deck line .szalunek podpokladowy -height -wysokoSC miqdzypokladu longitudinal . KONSTRUKCJA STATKU Deck .poklad mieszkalny .box .promenade -poklad spacerowy . poktad nad sterowkq partners -wzmocnienie mi~dzypokladnikowe platform -platforma.half -polpokladnik .

transverse section masowiec -przekrdj poprzeczny 2 .taper -wqzl6wka stozkowa . szcz.vtouy topside tank longitudinal plating/ poszycie wzdluine zbiornika szczytowego topside tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie uzdluzne Sciany ukoinej zbiornika szczytowego C) 5 : 3 4 6 p g T g e cargo hold .ladownia wreg burtowy wzdluiny side shell/ poszycie b u r y $ 3 . oblowego inner bottom longitudinal/ wreg wzdtuzny dna wewnqtrznego (2 I LPLL keel plate/ pbta stepki 1 duct keel/ stepka skrzyniowa outer bottom shell plat~ng/ poszycie dna zewnqtrznego bottom longitudinal/ hopper r a n d wreg w d l u i n y dna zbiornik oblouy zewnetrznego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika oblowego - turn of the bilge . podpora. podpora.scarfing -wczlowka ukoina - - tank side .stopa wqzlowki .margin .gusset .bilge plating/ obto poszycie obla dennego A 1 .wczlowka plyty wachlarzowej .wing .wqzl6wka oblowa . element noSny bracket -wglowka. jatch coaming' E d deck longitudinal/ wzdluinik pokladowy deck plating/ r p o s z y c i e pokladu S B wreg ramowy burtowy zb.tapered -wqzlowka stozkowa -toe . wspornica carling -kr6tki wzdhznik chime -wzdhinik krawqdziowy crossbar -poprzeczna belka - - - - Bulk carrier .3. wspornica oblowa . wspornik floor -dennik otwarty .wqzlowka oblowa. double bottom tank/ zbiornik dna podwhjnegodouble bottom girded wzdluznik dna podwojnego inner bottom plating/ poszycie dna wewnetrznego center line/ linia svmetrii side shell frames bracket/ wez/owki wregow burtowych hopper tank sloping plate/ poszycie skosu zbiornika obtowego hopper tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie wzdluzne iciany skoinej zb.wqzlbwka oblowa. SHIP'S CONSTRUCTION Construction members -elementy konstrukcji bearer -wspornik.

duze pokrywy) strut . migdzy wregami) .wzdluinik burtowy . wzmocniony (np.owrezenie wzdluzne .longitudinal .wreg ramowy framing .tunnel . tylnica . element konstrukcji statku) stiffener -usztywnienie .upper .owrgzenie poprzecme.wspornik.cokol poprzeczny .szerokoSk styku wregu do burty spacing -rozstaw.sideshell -wreg burtowy . wregu wzmocnionego bulkhead .strona (np.podpora peha tubular .lodging -wqlowka pozioma -plate -wczlowka.transverse . rozstawienie.podpora rurowa - - -podpora bocznego rzqdu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reinforcement -wzmocnienie scalloping -polokrqgle wyciqcie (w elemencie konstrukcji) scallops .wzdluznik poszycia burt .bevelled -wreg rozchylony .wreg podwojny .wzdluznik burtowy .bow .pilar.Srodnik wzdluznika..flaring .wreg rozwarty .common -zasadniczy odstqp wregowy standing bevel -rozchylenie wregu stiffened -usztywniony.rider .side .dagger -wqzlowka skoSna .dolny cokol . pot. slup.hanging -wczlowka podwieszona .wreg dziobowy -bracket -wczlowka wregu . zan poprzecznych -racking -usztywnienie poprzeczne web .lower .flanged .quarter - - - .gorny cokol strengthening -wzmocnienie stringer -wzdluznik plate .transverse -wreg poprzeczny .deep .wreg tunelu .: skalops siding .wzdluznik boczny internal members -elementy wewnqtrzne knee -wgzlowka .transverse frame -wreg ramowy poprzeczny - - - - - - - - - - - - .round - . na ktorej znajdujq sig usztywnienia .side .web -wzdluznik ramowy pillar .cokol poprzeczny .wreg wysoki face plate -polka wregu ramowego . ramowy section .side -wzdluznik burtowy . pokladowa przy paweiy .konstrukcja noSna transom -pawqz beam -pokladnik poprzeczny rufy frame -wreg poprzecznikowy transverse -poprzeczny -numeral -wskainik (klasyfikacyjny) dla wia.middle line .transverse -usztywnienie poprzecme stiffening -usztywnienie stool .shell . grodzi). uklad wiqzan kadluba .podpora (np.kqtnica longitudinal -wzdluzny.przekroj poprzeczny stool .podpora peha solid .wqzlowka wzdluznika krotkiego .longitudinal .quarter -w.web -wzdluznik ramowy strongback .otwor Sciekowy. wzmocniony przeciwwregiem .dennik frame -wreg .V-shaped .szerokoik wregu of a frame .grodz poprzeczna frame -wreg ramowy stringer -wzdluznik wzmocniony.side shell .thwart .intercostal -wzdluznik przerywany .wreg glowny .owrqzenie. podpora .carling . rozporka support -podpora (to) support -podpierak. plyta wgl6wki .wzdluznik usztywniajqcy (np.mocnica pokladowa .stem -wreg rufowy.3.transverse .midship -wreg glowny -reverse -w.centre -wzdluznik Srodkowy .wzdluznica pokladowa members -wzdluzne elementy konstrukcji section -przekroj wzdluzny . uklad wreg poprzecznych girder -wzdluznik.intermediate -migdzywreg .solid .cokol . podtrzymywak supporting structure .w~zlowka zagieta .sloping-outward -wreg rozwarty .main . odlegloici (np.U-shaped -wreg w ksztalcie U .web .usztywnienie wzdluzne side . diwigar .wreg w ksztalcie V .deck .longitudinal -wreg wzdluzny . wzdluinik . KONSTRUKCJA STATKU floor . pokladu) Srodkowego rzqdu .wreg pehy .

- -.3.w&ownice 1 I .. .coils/ system grzania zbiornikdw . SHIP'S CONSTRUCTION f- Pipelines of a product carrier -rurociqgi na produktowcu overboard discharge/ zqwdr zrzutowy / tank cleaning heater/podgrzewacz wody do mycia Iadowni Pipelines in a product carrier .rurociqgi n a p r o ~ u ~ t o w c u tank heating system . bottoln coil/ weiownica denna - coil section/ sekcja wezownicy weiownica grzewcza coil loop/ petla weiownicy .

korek spustowy pump .rurociqgi balastowe ballast suction pipe -rurociqg balastowy ssqCY .cross czwornik rurowy .rura ssqca pipeline (line) -rurociqg crossovers -poprzeczne rozgalqzienia rurociqgu od gl6wnej linii ladunkowej lub resztkowej flange .korek z lbem do klucza kwadratowego stanchion -wspornik rurowy stopper .kohierz .proba szczelnoSci (to) leak -przeciekak leakage -nieszczelnoSC.heating -wqzownica grzewcza .reducer .rura z odgalqzieniem .kohierz rury grid .zlqczka pipe . polqczenie kolnierzowe (rurociqgu) -joints .bottom .glowny zaw6r odcinajqcy.elbow -h 3. zawor) main .luk rury w ksztalcie U .mufka z redukcjq .trojnik . rurociqgowa) -bilge line .przylqcze do napelniania (zbiornika) flange .zlqczka wkrqtna krotka socket . rurociqg rozgalgiony pipe -rura -bearer . pierScien crossover line .sounding .zailepka - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - .kolnierz rurociqgu. do ktorego przymocowuje siq wqze lub ramiona przeiadunkowe .rura spustowa plug .long .skrzynia zaworowa. syfon valve -zawor Sciekowy.linia rurociqgu poprzeczna dead head of a pipe .glowny (np.Srednica . wlewowy flange .rura . lqczqca poprzecznie ssawy zbiornikow danej sekcji) . zawor spustowy drainage -drenaz.branch .stainless steel .podpora (wspomik) rurociqgu -bend . instalacja rurociqgowa .zailepiona kolicowka rury drain -rurociqg Sciekowy -bolt .union .trojnik z redukcjq -reducing crosses .zwqzka rurowa reducing tee .sieC wqzownic .filling -rurociqg napelniajqcy. zawor rozgalqzny.czwornik z redukcjq reducing socket . przeciek detector -wykrywacz szczelin.hexagon bushing - coil -wqzownica .zwqzka szeiciokqtna nipple . izolacja rury .coil wqiownica .seamless -rura bez szwu . nieszczelnoSci -proof test .glowny rurociqg z ~ z o w y manifold . przeciekanie line .system rurociqgow.rura ze stali nierdzewnej .system resztkujqcy -trap -zamknigcie wodne.overdeck -rurociqg pokiadowy pipes -rurociqg in line -rury w ukladzie rzqdowym piping (system) .flange .luk rurociqgu cap .zaSlepka rury -tee .magistrala (np. rurociqg lqcznikowy (linia sekcyjna.sieC rurociqgow knee piece .rura sondazowa .cross-over linia poprzeczna. KONSTRUKCJA STATKU k rury .suction . kryza flanged joint -polqczenie kohierzowe leak -nieszczelnoSC.magistrala zqzowa drain .linia spadowa main .linia (rurociqg) . kohierzowe) rurociqgu manifold .kohierz.wall -wqiownica Scienna collar .return bend . system osuszania filling connection . znajdujqcy siq najblizej kohierza rurociqgu.drop .korek spustowy cock .mufka .pompa resztkujqca -system .zlqczka wkrqtna dluga .Pipes and pipings rury i rurociqgi ballast line .wqzownica denna grid .short nipple .manifold.diameter . do ktorej podlqcza siq weze giqtkie lub ramiona --valve .polqczenia (np.square head plug .otwor Sciekowy -pipe . koncowka kohierzowa rurociqgu statkowego.covering otulina rury.kolanko (rury) .kurek spustowy -hole .kolnierz.

SHIP'S CONSTRUCTION .3.

KONSTRUKCJA STATKU plug -korek zabezpieczajqcy przed wyciekiem lub drenujqcy rurociqg pressure/vacum valve (PNvalve) -zawor ciSnieniowo-prozniowy saddle -podpora.blacha pokladowa ryflowana diminishing plank .wysokoSC ssania pipe -rura ssawna trap .poszycie kadluba strake .chock -plyta przy przewloce . szpigat. naspawana na inng nakladka edge -krawqdz plyty .zaSlepka rury tubing .wzdluznica burtowa plating . p.rura ze stali nierdzewnej -piping . plyt poszycia) partition -przegroda.checkered -plyta stalowa ryflowana .bottom .odlewany iron . pas poszycia kadluba .kadlub expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia longitudinal .kratka Sciekowa -hole . rurka plug .collar -plyta kolnierzowa .landing . czoIowa .powierzchnia wewnqtrzna pasa transverse -poprzeczny - - - - - - - - - - - - - - - - - .rura.pas poszycia (ponizej mocnicy burtowej) surface internal .splywnik.deck -poszycie pokladu .plyta diamentowa. wpuszczone -joint .doubling -plyta zdwajajqca.zeliwo chrome plated -chromowane billboard -poduszka kotwiczna decking -poszycie pokladu diamond decking .poszycie dna -bow .plyta zagiqta . pofaldowana .otwor Sciekowy -pipe . system rurociqgow.Scianka szczelna margine angle -kqtownik plyty krawqdziowej overlap -zakladka.wygubione pasy poszycia doubler -nakladka edge -krawqdi .pas.rura Scieku pokladowego sea chest . loze clip -uchwyt rury scupper .apron -nadburcie w cz&i dziobowej bilge -plyta oblowa . magistrala. glowny kana1 .corrugated . Sciek.diamond . rurociqgi tubing -ukladanie rurociqgow vent line -rurociqg odgazowujqcy - - - - - - Plates and plating . rura wznoina staple angle -kolnierz z kqtownika striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowri) suction .zamkniqcie wodne (syfon) trunk .blachy i poszycie cast .szyb rurociagowy tube . blacha .gusset -plyta wachlarzowa. pasmo.stal nierdzewna -pipe .flanged .zamek stalowej Scianki szczelnej interlocking joint .intercostal -plyta przerywana .zaSlepka rury stopper .drop .blacha falista.poszycie dziobu .linia krawqdzi plyt poszycia shell .krotki pas ( poszycia) .tank top -poszycie dna wewnqtrznego rim .pas blach poszycia (kadluba) .side . Scianka dzialowa plate -plyta.rurociqg ze stali nierdzewnej standpipe -hydrant. odplyw -grating .pipe .szyb kablowy .obrzeie sheeting -poszycie sheet line .krawqdi zagiqta end lap . zachodzenie na siebie (np.cable clench -plyta do mocowania ogniwa koncowego w komorze lancuchowej .flanged .sheer -plyta mocnicy burtowej - - - flush -plaskie. wqzlowa .3.topside .ssanie -head .sheer -plyta mocnicy burtowej plating -poszycie burtowe .sieC rur.skrzynia denna. rombowa . kingstonowa stainless steel .szyb.strona (powierzchnia) zewnqtrzna.zakladka stykowa face .cable .poszycie burt .pas poszycia pod mocnicq of plating . p.polqczenie (Scianki dzialowej) na zamek interlocking sheeting .polqczenie czolowe -plating -poszycie gladkie (burt) interlock of steel sheet piling .

SHIP'S CONSTRUCTION I I Ship 's stern and rudder .tjdnica statku propeller arch/ luk n a d i r u b o ~ y rudder plate/ pietwa steru rudder carrier/ ioiysko noine steru forefoot/ stopa tylnicy i I " propeller aperture/ okno Srubowe pzasta walu Srubowego propeller port/ ramq Sruboue .3.rufa statku i ster stern frame/ trzon steru rudder blade~-l plewa steru A)\ i > propeller shafi/ wal Srubowy 7--I stern frame .

ster Lurssena . ster opwowy .center-plate .bow .gmszka Costy (na pletwie stem) diaper plate .balance ratio .ster prosty .otwor w trzonie sterowym stock .oslona Sruby -post .ogranicznik sektora (wychylenia) stem carrier bearing .czop noSny stem Costa bulb .czop noSny steru .plyta wzmacniajqca przejicie trzonu sterowego (przez kadlub) rudder .Oertz .biplane .tandem .okno Srubowe (w tylnicy) screw clearance -przeswit Sruby (napqdowej) steering gear -maszyna sterowa steering resistance .ogranicznik sektora sterowego coupling .3.ster dwupletwowy .ballanced .sworzen - - - - - - -- - - - - - - - - - ---- - closed aperture/rufa z oknem clearwater/rufa z oknem s'rubouym zamknietym Srubowym omartym I I cu&ay stern/ rufa podcieta .loiysko .unbalanced .ster zrownowazony .zrownowazenie stem -bearing .partially underhang .fully balanced ster calkowicie zrownowaiony .equipoise .okno Srubowe w tylnicy arch .ucho trzonu steru frame .span of the -wysokoSC stem.wzglqdna powierzchnia stem rudder (type) .wystqpy oporowe trzonu sterowego -trunk .single-plate .wspolczynnik zrownowazenia stem back post -ramie sterowe (tylnicy) balance ratio .koker trzonu sterowego tube .locking -bearing - .glowica trzonu sterowego yoke -jarzmo steru rudder post -ramie sterowe stoppers -wystqpy oporowe trzonu stem heel brace .ster -balance .czop loiyska stem -- - -- sworznia stem zamkowy (stem) propeller .glowica trzonu sterowego stuffing box dlawica trzonu sterowego screw aperture .gniazdo czopa sterowego -hangings -zawieszenie stem -head .lifting .ster area -pole.Sruba napedowa -aperture . .koker trzonu sterowego chock .ster polzr6wnowazony .Flettner . powierzchnia .hinged .simplex .rama pletwy stem gudgeon .streamlined .semi-balanced .loiysko noSne stem casing .ster jednoplytowy .ster zrownowazony .rama Srubowa (tylnicy) relative rudder area .ster niezr6wnowazony .stopien zrownowazenia bottom pintle .opor sterowania stern frame -tylnica .ster Oertza .ster podwieszany rudder stock -trzon sterowy bearing .czop stem -port .ster zawiasowy .ster czeSciowo podwieszony .underhung .ster .zlqcze sterowe -eye .loj s k o trzonu sterowego head .trzon sterowy stops .luk nadimbowy frame -rama Srubowa guard . KONSTRUKCJA STATKU Rudder .ster Flettnera .glowica trzonu sterowego pintle .ster wypornoSciowy.loiysko trzona sterowego blade -pletwa stem bottom pintle .okucie piety stem horseshoe plate -wzmocnienie przejicia trzonu sterowego pintle .koker trzonu sterowego upper stock .ster dziobowy bracket . rozpiqtoSC s.ster jednoplytowy .ster tandem .

na rufie. rufowa czqSC kadluba -bush -loiysko walu Srubowego.chock przewloka mfowa . pochwa walu Srubowego .rufa okrala . stewa tylna profile .apple .rufowa kluza kotwiczna -post .rufa tunelowa .linia rufy stern tube -pochwa walu Srubowego -bearing .round .tylnica.frame tylnica .3. SHIP'S CONSTRUCTION Stern .zwqzenie ladowni rufowej afterpeak bulkhead -grodz skrajnika rufowego buttock -nawis rufowy deck transom -pawqz rufy hollow pilar -wspornik rufowy oxter plate .rufa z nawisem . na samej mfie after perpendicular -pion rufowy after run . tylnica statku wieloirubowego stern -rufa.gland -dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego (types of) stern -typy rufy . w czqSci rufowej after body -rufowa czeSC kadluba after deck -poklad rufowy after frame -wreg promieniowy after hatch -rufowy luk ladunkowy aftermost -najbardziej wysuniqty ku rufie.---- - - Stem .square .skrajnik -bulkhead .fantail -rufa eliptyczna .rufowa cz@C statku A-bracket -wspornik walu Srubowego aft .hawsepipe rufowa kluza kotwiczna - - -pipe .loiysko walu Srubowego .rufowa cz@ statku czenie maszyny ste steering gear/ maszyna sterowa $owica trzonu ste er brackel ik walu 'ego .gland -dlawik pochwy walu (Srubowego) .tunnel .grodi skrajnika frame -w r a skrajnika spectacle frame -tylnica krzyzowa.rufa pelna .lozysko walu Srubowego strips .dolna plyta kosza rufowego peak .listwy lozyska walu Srubowego bushing .rufa plaska .counter .

/+shell plating/ poszycie piyta czolowa side frame/ side shell/ cross section/ przekroj pionowy perspective view/ stringer in forepeak tank/ wzdluznik skrajnika dziob. collision bulkhead/ grodi zderzeniowa-' . trunk connecting topside tank and hopper tank/ szyb lqczqcy zbiornik szczytouy i przyoblouy inner bottom/ *-collision bulkhead/ grodz zderzeniowa .

3. SHIP'S CONSTRUCTION Tanks arrangement uklad zbiornikdw forepeak/ skrajnik d z i o b o ~ y .

przeciwprzechylowy tank (localisation) -(lokalizacja) zbiornika .sludge .waste oil .aktywny zbiornik stabilizacyjny .interbarrier space -przestrzen pomiqdzy barierami zbiornikow gazu skroplonego na gaZOWCU -- --- -- --- -- - - -- - - - - - - - - - - - barier -druga bariera (druga przegroda bezpieczenstwa wok01 zbiornika gazu skroplonego na gazowcu) .overflow . skrajnika dziobowego . zbiornik balastu wodnego cargo tank .zbiornik burtowy zb.flume typ zb. zb.afterpeak .zbiornik samonoiny .zb. kompensujqcy przechyl .zbiornik dna podwojnego .zbiornik glqboki .zb.zbiornik oblowy . KONSTRUKCJA STATKU Tanks .: zb.clean .zbiornik balastu czystego .zbiornik dolny .zbiornik oblowy -layout -rozklad (rozmieszczenie) zbiomikow . balastowe trymujqce -water--zbiornik wody balastowej.underdeck .zbiornik oleju zuiytego expansion tank -zbiornik nadmiarowy (gas) tank . zbiornik przelewowy .pot.heating -wqzownica systemu grzewczego coiled . zb. tadunku plynnego na zbiornikowcach zb.self-supporting .zb.(zbiornik) wyposazony w wqzownice (engine room) tank -zbiornik w silowni .zbiornik kontrolny.bunker .zbiornik ladunkowy .wing .trimming .zbiornik szlamu olejowego .liquid .skrajnik .zbiornik grzany coil -wgzownica grzewcza zbiornika .zbiornik gazu .skrajnik rufowy .centre . popluczyn itd.forepeak .zbiornik wody sanitarnej.zbiornik Srodkowy .zbiorniki podpokladowe na starych typach zbiornikowcow (stabilizing) tank -zbiornik stabilizacyjny .zbiornik rozchodowy .koferdam.zbiornik paliwa .settling .upper .fuel .semi-membrane zbiornik typu semi-membranowego dome . olejowy (Sciekowy) .peak .bilge hopper .zbiornik rozchodowy . szczytowy.antiheeling .side .hopper .3.zbiornik skrajnika .bierny zb. na pozosta-slop 1oSci ladunku.expansion -zbiornik ekspansyjny ladunku .daily service . podpokladowy -topside .zbiornik boczny .activated anti-rolling . obiegu zamkniqtego wqzownica systemu chlodzqcego -cooling . szczytowy i oblowy . przeciekowy .passive anti-rolling .zbiornik paliwowy .heeling .zbiornik przelewowy . zbiornik Sciekow sanitarnych scupper drain .segregated -balast wydzielony (przewozony w zbiornikach przeznaczonych tylko do balastu) .zbiornik gorny .zb.finned -wqzownica ozebrowana grid .ballast trunk .double bottom .panel (siek) wgzownic w zbiorniku .kopula zbiornika do przewozu gazow skroplonych heated tank .zbiornik Sciekowy .tabliczka informacyjna (na sondach) summer tank.service .closed system -w.zbiornik Srodkowy .zbiorniki air escape -odpowietrzenie air hole -otwor odpowietrzajqcy ballast tank -balast .sewage .deep .central .zbiornik podpokladowy . szlamu i odpadow olejowych .sanitary .zb.slop . Sciekow sanitarnych .szyb lqczqcy zb. przeciwprzechylowy .zb.lub oil sump .anti-rolling -zb.heating line -rurocirlg grzewczy zbiornika independent tank -zbiornik niezalezny main tank -zbiornik glowny name plate . stabilizacyjnych . cofferdam .dedicated -zb. systemu przeciwprzechy~owego. ladunkowe przeznaczone rowniez do przewozu balastu wodnego .lower .peak .drain -zbiornik Sciekowy. przedzial pusty z dostqpem (w odroznieniu od void space) coil -wqzownica . systemu kompensacji przechylow (wywolanych operacjami przeladunkowymi) .observation .zbiornik osadowy .secondary - -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- .zb.

oleju napedowego . .3. rezenvowy. zb.gravity .sloping plating . nadmiarowy (ekspansyjny) opadowy overflow .spherical skirt .zbiornik rozchodowy . ladunku plynnego .expansion trunk . paliwa ciqzkiego .heavy oil .zb.rura sondazowa .zbiornik osadowy storage . SHIP'S CONSTRUCTION schodnia tank .odpowietrznik .szyb nadmiarowy lid -pokrywa luku zb.filler -wlew zbiornika sounding pipe (tube) .docking plug .zbiornik kulisty .daily service .zbiornik -ballast .zbiornik suchy - -expansion .zb.zbiomik - - - .zbiornik zapasowy - - -- - - - - - tank (fitings) -wyposazenie zbiornika .zbiornik wody slodkiej -feed zbiornik wody zasilajqcej -fresh--zbiomik wody slodkiej . kulistego .stainless steel .reserve - - -.korek spustowy w zbiorniku balastowym .striking plate -plytka ochronna pod rurqsondazowq water tank -zbiomik wody .zb.bleeder .luczek nadmiarowy (ekspansyjny). zb.lubricating oil .zbiornik wody pitnej - --- -- -- .zbiornik przelewowy .dry .zbiornik balastowy .zb.korek spustowy (w dnie statku) .poszycie nachylonej plaszczyzny zbiornika oblowego . paliwa lekkiego.expansion hatch . ze stali nierdzewnej -top .escape vent .zb.diesel oil ..zbiornik . zapasowy settling .dno wewnqtrzne -wash plate -plyta przelewowa (w zbiorniku) tank .spherical .zb. oleju smarowego tank (construction) -konstrukcja zbiornika .air-escape pipe .membrane zbiomik typu membranowego . zbiornik nadmiarowy .domestic .rura odpowietrzenia zb.potable .fundament zb.

KONSTRUKCJA STATKU Top side tank and hopper tank . side shell/ ladder/ poszycie burg drabina bulkhead/ grodi .""" ".3." """' tnnG vlllnino nlnto/ r""y5:' " pos.zdluinik p o k l a d o ~ topside tank sloping plating longitudinal/ wzdlu2nik poszycia zbiornika szczytou1ego - 7c- hopper tank zblornik przyoblowy hnnnor .construction details zbiornik szczytowy i oblowy .detale konstrukcyjne topside tank cross section przekrbj zbiornika szcqtowego topside tank sloping p poszycie zbiornika szczyt open deck plating/ poszycie pokladu ohartego I manhole/ wlaz.' . przelaz deck longitudinal/ w.zdluznik b u r t p y .jcie zbiornika oblou'ego hopper tank slopping plating longitudinal/ wzdluznik poszycia skosu zbiornika obiowego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika obiowego bottom longitudinal/ uzdluznik denny uzdluinik poszycia hurt entrance in topside tank wejs'cie do zbiornika szcq$owego ladder/ slde shell/ poszycie burg drabina side longitudinal/ w.

connecting . logo gastight -gazoszczelny stack .podloga tunelu -recess -wnqka tunelu.szyb oiwietleniowy.szyb.studzienka w tunelu vent -odpowietrznik.szyb trzonu sterowego .closed-in - .szyb kominowy mark -znak armatorski na kominie.szyb do napelniania .3.szyb wentylacyjny . reces tunelu (walu Srubowego) .pipe . rurocigowy) .szyb lqczqcy deck -poklad skrzyniowy .szyb rurociqgowy .izolacja z kanakami wentylacyjnymi ventilating fan -wywietrznik ventilator -wentylator.tilling .szyb - - - - .szyb obudowany duct -kanal.tunel (walu Srubowego) . wywietrznik. przewod -exhaust dukt (przewod wentylacji wyciqgowej) .expansion . SHIP'S CONSTRUCTION Trunks and tunnels . szyb .venting -kanal wentylacyjny -ventilation -kanal (szyb) wentylacyjny tunnel -tune1 (walu Srubowego.hatch .air -kanal (dukt) wentylacyjny .lower . otwor wentylacyjny ventilated insulation .szyby i tunele access .rudder . oslona.ventilation -przewod wentylacyjny dust-proof -pyloodporny dusttight -pyloszczelny exhaust (fan) -wentylator wyciqgowy exhauster -wentylator wyciqgowy fan -wentylator funnel -komin cap -kryza kominowa casing .shaft .komin .komin dolny(odcinek pod pokladem) .obudowa.szyb nadmiarowy .funnel .szyb - - - - - - - .dostqp hole . magistrala.szyb kominowy . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora -turning gear -mechanizm obracajqcynawiewnik vertical -pionowy . szyb Swietlika closed-in space -przestrzen zamkniqta closed-in trunk .wyjicie awaryjne z tunelu platform .smoke -komin trunk . gkowny kanal .cable - - - - -- - - - - kablowy obudowany .underdeck .bottom -tune1 w dnie podwojnym escape .szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) .air .light .otwor wejiciowy casing .tune1 podpokladowy -well .

Anchor and anchor chain .urzqdzenia dostqpu 8. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Superstructure and masts . Ship's equipment .nadbudowka i maszty .4.otwory i ich zamkniqcia 9.wyposaienie statku 1. Deck fittings -element-wyposaienia pokladu 11. Mooring equipment . Ropes . Opennings and covers . Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access .kotwica i lancuch kotwiczny 2.urzqdzenia cumownicze 3.trapy i schodnie 10.liny 6. Ladders and gangways .

kotwicy r anchor stock/ poprzeczka kotwicy anchor shankl trzon kotwicy 1 anchor arm tapa kotwicy pieta kotwicy sworzeli kotwiczny anchor crown/ pieta kotwicj Spek anchor/ kotwica Speka Danforth anchor/ kotwica Danfortha D'Hone special anchor/ kotwica specjalna DrHone'a Stoke's anchor/ kotwica Stokes'a . SHIP'S EQUIPMENT Anchors stockless Hall anchorkotwica .kotwice Qpu Halla bez poprzeczki rl Admiralty anchor kotwica admiralicji anchor s h a d e / szakla kotwiczna 1 rchor arm/ y a kotwicy anchor arm/ tapa .4.

poprzeczka k. kula kotwicma bell -dzwon kotwiczny buoy -plawka kotwiczna davit -iurawik kotwiczny -hook -hak (do ukladania lancucha kotwicznego w komorze) line .kotwica Danfortha .Srednica lancucha forerunner .martwa kotwica pojedyncza (beczki cumowniczej) buckler -zasuwa kluzy kotwicznej .szakla.patent .(typ) kotwicy .diameter of . przgslo lancucha kotwicznego shot -przqslo lancucha kotwicznego slipping arrangement .swinging moorings .Swiatlo kotwiczne anchor (type) .housing .stream -lancuch kotwicy rufowej .blind -pokrywa kluzy kotwicmej .kotwica dziobnicowa .mushroom .szakla kotwicy shaft -trzon kotwicy shank -trzon kotwicy shoe -poduszka lapy kotwicy spile pin .k.length of .czqSC ramienia pod lapq kotwicy crown -pigta (kotwicy) .kotwica grzybowa.drift -kotwica plywajqca. (skladana) nut .close link .riding -pokrywa kluzy kotwicznej (zlozona z dwoch polbwek) cable -lancuch kotwiczny lifter -kolo lancuchowe (wcirlgarki) markings .kotwica patentowa .half -pokrywa kluzy kotwicznej skladajqca siq z dwoch czgSci . z ruchomymi lapami .stocked .kotwica martwa .stem .martwa kotwica .Martin's .malniak lancucha kotwicmego span .anchor shackle -przqslo lancucha kotwicznego -bitter end -koniec lancucha kotwicznego (w komorze kotwicznej) .swinging fluke -kotwica patentowa .4.kotwica prqdowa .lina kotwiczna light .trzon kotwicy -bill -pazur kotwicy -blade .lancuch bezrozporkowy outboard shot .sprzqt kotwiczny -ball -mak kotwiczny.lugless .Swiadectwo kotwic i lancuchow arm -ramie kotwicy beam .kotwica Martina .stud-link -lancuch z ogniw rozporkowych swivel -krqtlik swivel hook -hak krgtlikowy swivel piece shackle .ogniwo lancuchowe .double fluked .kotwica rufowa .Danforth .lancuch o ogniwach bez poprzeczek chain -lancuch (tu: kotwiczny) .nipped -zalamany lancuch kotwiczny stud .mooring block .dhgoSC lancucha link . patentowej stock -poprzeczka trzonu kotwicy anchor (gear) .stem .lancuch o krotkich ogniwach .kotwica admiralicji - - - - - - - - - - - - - - - stockless -kotwica patentowa stream .rozporka ogniwa lancuchowego .oznakowanie (przgsel) lancucha kotwicznego .eye of an .czgSC przednia lancucha .riding -lancuch lqczqcy beczkq cumowniczq z obciqznikiem .galka na poprzeczce kotwicy -palm -lapa kotwicy -pea -pazur kotwicy -peak -pazur kotwicy shackle .przqslo .(to) range -rozcirlgak lancuch (kotwiczny) na pokladzie . kotwica talerzowa .shackle of the . dryfiotwa .stoodless link . WYPOSAZENIE STATKOWE Anchor and anchor chain kotwica i lancuch kotwiczny anchor -kotwica and chain certificate .szakla krqtlikowa (chain) link -ogniwo (lancucha) -bending shackle -szakla koncowa (lancucha kotwicznego) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .otwor w koncu trzona kotwicy (do zakladania szakli) fluke -lapa kotwicy folding stock .ogniwa lancucha pomigdzy kotwicq a pienvszym przgslem poirednim .mooring .kotwica patentowa .szpilka szakli lancucha kotwicznego spur -wystgp zaczepowy k.

23. anchor pipe/ kluza kotwtczna. 16. Pear shackle/ szakla gruszkowa. Bolster/ kolnierz pokladowy. 12. Swivel shackle/ krqtlik lancucha. Kenter joining shackle/ ogniwo Kentera. 13. 8. 22. Cable lifter/orzech windy.indi. Chain stouuer/ sto9.lO. SHIP'S EQUIPMENT anchor chain arrangement rozmieszczenie laricucha kotwicznego I. 6. anchor cable/ lancuch k o ~ i c z n y 3. wciqgarka lalicuchowa.Devil's claw/ sstosr razurowv. Deck plate/ poszycie poktadu. komora laricuchou~a. Spurling pipe/kluza la+ cuchowa. 5. Hawse pipe. 18. 19. 17. 2. Windlass foundation/ fun"dament w. 7. Anchor shank/ trzon kotwicy . Anchor chain. 21. a& fundament storera kuicucha. common link/ ogniwo rozporv kowe. 20. ~ i n d l a s swinda ko&iczj nu.4. chain stopper fd&dation/ per z a p a d k o ~ yl & . "DM p e anchor shackle/ szakla laricuchowa q p u "D". 24.4. studded link. Pin/prze&czka. 11. Studless link/ ogniwo bez rozporki. Anchor shackle/ szakla kohviczria. Chain locker/ . kotwicznej. Collision bulkhead/ grodi zderzeniowa Securing anchor to zamocowanie kotwicy do lancucha 15. Doubler/ nakladka. Stud link.

ogniwo z rozporkq zwiqkszone .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .long stud . .chain claw . stoPer .pokrowiec na otwor kluzy kotwicznej cover -pokrywa kluzy kotwicznej flap -pokrywa kluzy kotwicznej -pipe .riding slip . .cable lifter .mfowa kluza kotwiczna stern pipe -rufowa kluza kotwiczna (chain) stopper -hamulec (lancuchowy). lqczqca przqsla) -joining .wnqka kluzy kotwicznej stern hawse pipe .sworzen mocujqcy ostatnie ogniwo lancucha w komorze kotwicznej floor -podloga komory lancuchowej grating .sprzeglo .stoper zapadkowy lever controller .enlarged ogniwo lancuchowe duie (przedostatnie w przqile) .szakla mocujqca lancuch w komorze kotwicznej spurling pipe -kluza lahcuchowa windlass -winda kotwiczna -band brake -hamulec taimowy -bed -loze windy kotwicznej.cable holder -bqben lancuchowy (windy k.rozporka ogniwa lancucha kotwicznego . WYPOSAZENIE STATKOWE common .patent .ogniwo gmszkowe stay pin .kratownica (greting) komory 1.deck .cable .kluza kotwiczna rope .riding chock .korek olowiany (zabezpieczajqcy szpilkq ogniwa Kentera w lancuchu kotwicmym) .lead pellet .sila trzymania (kotwicy) --power -wysoka sila trzymania (kotwicy) shackle .bqben lancuchowy windy k.Blake slip . lqcznik Kentera .zapadka stopera lancucha kotwicznego .Kenter .ogniwo patentowe.riding pawl .4.rozporka ogniwa lancucha k.stoper pazurowy .devil 's claw .ogniwo (lancucha kotwicznego) z rozporkq chain locker -komora lancuchowa bulkhead .stoper pazurowy lancucha . .lqcznik .Hartford szakla Hatforda (do zamocowania lancucha kotwicznego do beczki) -joiner .lqcznik Kentera.brake .riding .sprzeglo klowe clutch .ogniwo zwykle (lancucha kotwicznego) .lug .sprzeglo klowe claw coupling .chain grab .pear .ogniwo patentowe (lancucha) . manhole -wlaz komory lancuchowej chain pipe -kluza lancuchowa bed -poduszka kotwiczna cover -pokrywa kluzy lancuchowej pocket .housing .friction brake -hamulec cierny (taimowy) - - - - - -- - - .end .stoper kotwicy - - - - -- - - - - - - -- ------- - - Le Hoff .open -ogniwo koncowe (lancucha kotwicznego) .long end .end shackle .przegroda komory lancuchowej -clench .stoper lancucha kotwicznego .stoper bezpieczenstwa (w komorze lancuchowej) .chain locker .lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych holding power .stoper mimoirodowy (lancucha kotwicznego) .lugless .k.orzech bqbna windy kotwicznej .stoper lancucha kotwicznego . .szakla lqczqca przqsla .ogniwo koncowe przqsla (lancucha kotwicznego) .detachable Kenter -rozkladane (demontowalne) ogniwo Kentera .stoper lancuchowy .hamulec .czqSC dziobu zawierajqca kluzy kotwicme -bag .rozporka ogniwa lancucha .stud .intermediate .stud .Kenter joining .szakla koncowa lancucha k. fundament w.szakla .ogniwo poirednie (przedostatnie ogniwo z rozporkq w przqSle) .) .szakla lqczqca Kentera .stoper szczgkowy (lancucha kotwicznego) hawse .stoper lancucha kotwicznego .connecting .screw controller . szakla Kentera .stoper lancucha kotwicznego Blake'a .chain hoist -wcirlgnik lancuchowy claw clutch .szakla lqcznikowa (lancucha kotwicznego.

Starboard anchor/ kohvica prawa. 2. Bitter end/ koricowka lancucha.4. Chain lockel. Hawse pipe/ kluza kohviczna. 13.frame/ wzmocniony wreg skrajnika. 15. Chain slipping arrangement/ malniak lancucha kotwicznego. 7. 14. . 9.Forecastle stores/ magazynek dziobowy. 3. 5. wciqgarka laricuchowa. Bolster/ kolnierz pokladouy. Forecastle decWpoklad dziobowki. Anchor chain. SHIP'S EQUIPMENT \ I. 17. Spurling pipe/ kluza lancuchowa). 12. Forecastle bulwark/ nadburcie dziobdwki. 8. I6. 10.l8. Doubler/ nakladka. 11. Chain locker floor/ podloga k o m o g ~ lancuchowej. Chain stopper/ stoper zapadko~y lancucha. 4. Panting. Windlass/ winda kotwiczna. cable locker/ komora iaricuchowa. Flange/ kolnierz b u r t o y . 6.Main drck/poklad glowny. anchor cable/ iancuch kohviczny.

grooved drum/ &ben ilobkowany common pinion for drum drive/ wspolne kolo zcbate napedu obu bebnow tween drum deck unit/ dwubqbnowa cz& pokladowa tnagazynowy podkladki mocujqc urzqdzenie do automa@cznego nawijania przeciwwaga .?.wciqgarka kotwiczna m~indlasscontrol handle/ diwignia cable I$er/ kolo laricuchowe silnik elekttyczny kolnierz kluzy laricuchowej Selftensioning mooring winch .4.wciqgarka cumownicza z samonaciqgiem band brake/ hamulec taimon. WYPOSAZENIE STATKOWE 1 Windlass .

dzwon cotter pin/ zawleczka main deck/locker clench/ ogniwo komorowe bell securing ring/ clapper securing ring/ ogniwo powiekszone common link link/ ogniwo zwykle Mooring winch .koricdwka iaricucha be''. SHIP'S EQUIPMENT bitter end .wcillgarka cumownicza manual band brake/ hamulec reczny storage drum 2/ beben 2 bebna mamzvnowepo linv m)) winch control p a ~ e l / panel sterowania windq s\J A&l dog I T c o Z r o i panel cover/ poknwa panela sterowania end of break band/zamocowume koricdwk taimy h a m u h wplnned '1 klowe #n/ garkl band brake hamulec taSmowy break band/ hamulec taimowv hne storage drum/ beben magazynowy 11n+ w A 6 w y k / u d hamulca~ ~ ~ h .4.

przewloka zamkniqta .drum .przewkoka otwarta ..pelna p.poler.stoper (do lin) .triple . przewloki rolkowej) chock -przewloka rolkowa fairlead -glowica obrotowa.gniazda zapadkowe (kabestanu) roller .pedestial .cruciform towing -krzyzowy poler holowniczy .rolka na cokole sheave -prowadnica kr&zkowaliny -with guide roller .Panama . w ktorej znajdujq sic zapadki -rack .double .przewloka panamska (rolkowa) rowser chock przewloka zamkniqta . pacholka stopper .Panama . uniwersalna .ucirlg trzymania na bqbnie mooring -cumowniczy bitt .urzqdzenie cumownicze -pipe .z rolkq kierunkowq fake . pacholek .hamulec .double .p.stoper liny cumowniczej (zamocowany do polera) bollard -poler. poler krzyzowy stopper .zapadka (np.leading .prqdkoSC biegu jalowego .4. podwojny equipment -urzqdzenie cumownicze gear .przecieranie siq battenwykladzina chroniqca lincprzed przecieraniem sic -chain -odcinek lancucha zabezpieczajqcy line przed przecieraniem siq na kluzie chock -przewloka (linowa) . dwuwargowa .dog-.bqben dzielony - - - - - - - - - - - - - - - fairlead -przewloka.poler (pachol) podwojny .prowadnica liny . gruba lina holownicza eye .obrzeze plyty fundamentowej kabestanu catch .pedestal . zatrzask chafing .bcben do nawijania liny cumowniczej split . w kabestanie) comb cleat -przewtoka dog-stopper .lanyard stoper linowy lug .bqben linowy windy hawser .poler.hamulec tasmowy cable drum -bqben linowy (windy) cable tier -buchta liny capstan .lina.bqben (linowy) end .poler (pachol) potr6jny brake . pachola -head .cuma dziobowa knight . (wybierania.rolka cumownicza rope .belaying .p. podwojna .bollard - - - - - --- - - - - - - - - - - - - .mooring .glowica polera.poler (pachol) z h a g % p.zapadka. oko liny port . WYPOSAZENIE STATKOWE Mooring equipment -urzqdzenia cumownicze band clutch .prqdkoic pelzania . cuma.przewloka podwojna .lina (cumownicza) guide .bqben linowy windy .closed .light line .przewloka cumownicza Norman pin -poprzeczka polera (pacholka) Panama lead -kluza cumownicza (panamska) pawl . pachol.zaczep stopera (do liny) .zapadka -head .double . samoczynnego wydawania liny .multipurpose .band .sprzqglo taimowe bitt .open .kluza panamska .wzmocnienie polera.podstawa rolki cumowniczej warping .przewloka dziobowa .creep .pacholek load . pachok cumowniczy -pin .kabestan .bqben do nawijania liny -thimble . pachol.ucirlg -recovery u.rolka (np.ukladacz liny tube kosz na liny storage reel -bqben do magazynowania liny speed -prqdkoSC .mooring -poler. pachol -cleat . polkluza -prowadnica liny .stoper lancuchowo-linowy drum . pojedyncza click .dolna czcSC kabestanu.poprzeczka polera. pachola .double .oko cumy.p. wydawania) staghorn -pachol krzyzowy.stoper lancuchowo-linowy .kausza do duiych lin stalowych headline . z rozkami . przewloka z rolkami walcowymi .poler (pacholek) c. pacholek -bracket .kabestan podwojny -rim .mooring rope .bqben linowy windy -head .bow .single p.full .holding -u c i e trzymania na hamulcu . samoczynnego nawijania liny -rendering u.krrlg liny w zwoju gipsy .przewloka (cumownicza) -reel .

.urzqdzenia kotwiczne i c y \ /------ \ .... --- windlass/ winda kotwiczna I .anchor and moorinn arrannement dziobbwka .. open chock/ przewloka podwojna rolkowu moorirzg rope run/ bieg /in cumowniczych zaczep stopera ead (closed chock)/ horizontal roller/ cruciform towing bitt...pachol podwbjny Panama lead/ kluza panamska przewloka podwbjna z rolkami walcouymi roller fairlead/ przewloka z rolkami walcowymi .....Forecastle ...... tharmflec behm manual band brake/ reczny magazynowego liny en magazynowy liny orage drum dog clutch/ pedestal fairlead rolka kierunkowa double bollard pachol podwbjny double chock..... double ......

blok czterokrqzkowy -gin blok szkieletowy (otwarty.blok otwierany . otwar ta closed mooring chock (lead) przewtoka cumownicza zamknieta \ .single -blok jednokrqikowy .snatch .blok do bloku .leading -blok kierunkowy . z krqzkiem ze szprychami) .blok prowadniczy . o stalym naciqgu.treble -blok trojkrqzkowy .: winda) . w.clamp .sister .standing -blok staly .holowanie bitts .4.blok zespolony (z dwoma krqzkami.haul -blok prowadzqcy .osprzqt (zdejmowalny) urzqdzen przeladunkowych ball sinker -obciqznik kulisty block -blok.becket -blok z uchem dolnym .angle -blok kierunkowy .self-tensioning mooring winda cumownicza z automatycznq regulacjq naciqgu - Cargo gear .pulley .combined windlass /mooring .manoeuvering-anchor wciqgarka manewrowo-kotwiczna .automatic mooring -wciqgarka cumownicza automatyczna b~bnowa .electric -wciqgarka elektryczna .blok z okuciem i szaklq .blok skladany .glowica windy .heel .dolny blok topenanty . zblocze. umieszczonym~ jeden nad drugim) .viol -blok otwarty - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - Mooring equipment urzqdzenia cumownicze baseplate/ rvlleri Panama lead/ three roller open fairlead przewtoka trzyrolkowa.ninepin . automatyczna .silnikowe wydawanie liny warping -cumowniczy.blok ruchomy .block and block .mast head span -blok gomy topenanty .blok szerokokrqzkowy .loose .blok dolny talii gai ruchomej .split .running .kabestan cumowniczy drum .dolny blok topenanty .head -blok renerowy gomy (nokowy) .lower slewing guy . b ~ b e n linowy wciqgarki cumowniczej guide -rolka kierunkowa -winch -wciqgarka cumownicza gkowicowa winch -wciqgarka (pot.dolny blok kierunkowy (renera) . three roller open fairlead/ przewloka trzyrolkowa.b ~ b e n windy cumowniczej end . sluiqcy do przeciqgania (statku) capstan .blok z hakiem . elektrohydrauliczna -head .hook .podwojny poler (pachok) holowniczy na holowniku bollard -poler (pachol) holowniczy chock -przewloka holownicza -posts -podwojny poler (pachol) holowniczy na holowniku winch -wciqgarka holownicza veer .constant tension mooring -w.shackle .glowica cumownicza. wielokrqiek .zblocze .head span . WYPOSAZENIE STATKOWE towing .lower span .openable ship's -okrctowy blok otwierany -patent -blok rolkowy .fourfold .electro-hydraulic -w.double -blok dwukrqzkowy .mooring -wciqgarka cumownicza .wciqgarka cumownicza z przystawkq kotwicznq .

pin shackle "omega" type/ szakla typu "omega" ze sworzniem xkrecanym cargo hook with shackle/ hak hdunkou y z szaklq cargo hook with swivel eye/ hak ladunkowy z kretlikiem ramshorn cargo hook/ hak dwurozny .talia stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq snatch block with shackle/ blok otwierany z szaklq sr~athhblock with hook/ blok otwierany z hakiem crarze block with one sheeve/ blok diwigowy jednohcrqzkou?.four sheeved blok diwigowy czterokrqikowy / kretlik z hak-iem luiny loose swivel hook/ bloks fittings wyposaienie blokdw stiff swivel eye/ standard snivel hook/ kretlik statrdardowy z hakiem swin&ng swivel hook/ kretlik z hakiem ohrotouym loose swivel stgj"swive1 hook/ hook/ kretlik kretlik z hakiem sztywyy lulny z okiem I stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq I loose swivel and shackle/ kretlik luiny z szaklq cargo shackles szakle ladunkowe 1 cargo hooks haki ladunkowe screw pin shackle "D" type/ szakla typu "D" ze swjorzniem xkrgcanym screw.loose .osprzet Eadunkowy zdejmowalny block construction .konstrukcja bloku tackle . lina ruchoma irm zamocowana crane block with. ' Cargo gear .4. SHIP'S EQUIPMENT .

ucho. czop purchase -wielokreek.weston .loading .dolna czqi.t.split .hak polowkowy .krqzek pelny (w bloku) -dumb sheave -rowek prowadniczy (blok bez krqzka) .rener sprzqzony -rapid transit dodatkowy rener (przy pracy dwoma bomami) featherway .t..ramshorn .hak ladunkowy - .zawleczka delta plate -lqcznik trojkqtny (lancucha.chomqtko swivel .becket .twofold .spring .sister . hak podwojny .z dwoch blokow trojkrqzkowych .union swivel . wystqp monkey face -lqcznik trojkqtny (to) overhaul -wyklarowab (taliq.konstrukcja bloku arse (of a block) .wyzlobienie na policzkach bloku do zaloienia stropu .do1 bloku .breech .-hak zapadkowy .single .-hak (ladunkowy) podwojny .married .6 bloku .rowek krqzka linowego .Sruba hakowa . talia .gorge .hak iadunkowy .olinowanie - - - -- - - shackle .cargo .hak krqtlikowy - .gniazdo zatyczki (szakli) hook -hak -block .ucho dolne bloku .krqzek szprychowy (bloku) burton -talia podr~czna .krQek bloku .single .krqiek .kierunek biegu liny w osprzqcie ladunkowym lug -zaczep.zawleczka .Flemish -hak (ladunkowy) podwi?jny - - - - - - -- - -tackle .stoper talii ramshackle -uszkodzona szakla rigging . z dwbch blokow dwukrqzkowych -fourfold talia z blokiem czterokrqikowym .gaja bomu ladunkowego fall -rener .disk sheave .4.roller sheave -krqzek bloku na lozysku walcowym . line) overhauling weight .pelican .obciqznik haka ladunkowego pin -przetyczka.hak odrzutny .wielokrqiek roznicowy (to) purchase -podnosib (za pomocq talii) racking stopper . z dwoch blokow dwukrqzkowch .spring .swivel .cheek .zawleczka .shiver .talia o blokach z hakami lead .szakla marks cecha long li ucho podlui thimble .blok z hakiem -bolt . WYPOSAZENIE STATKOWE block construction .finger -hak palcowy .krqtlik :abezpiec:ajqca .shell of a -policzek bloku .rener ladunkowy .double .krqtlik w systemie bomow sprzqzonych . talii) deadman .sheave .score .spoke sheave .policzek (bloku) .clasp -hak skladany. sworzen.linoblok -treble -t.talia z dwoch blokow jednokrqzkowych cotter -przetyczka -pin .union -uklad pracy sprzqzonej -union -rig -system sprzqzonych bomow (ladunkowych) .cargo .

derrick stool/ Stulcken heavy derrick . SHIP'S EQUIPMENT Cargo lifting devices .born cigiki Stulckena .4.urzqdzenia przeladunkowe derrick head fitting/ brojenie zblocza gornego upper cargo purchasr block/ g6rny blok tali lower cargo purchase block/ dolny blok ta- talia iadunkow hooW hak ladunkowy podwojny topping Iifi $$%inch/ wriqgarka topenan2).

side .bow .ciqgnik topenanty tringle plate .preventer -prefender (stalowa lina ustalajqca polozenie bomu) chain .lancuch prefendra .szakla do liny . zalozona prostopadle do krqzka (to) shackle . szekla .: kausza) ..regular .gaja stala prefendrowa chain .gaja bomu ladunkowego .D" .prowadnica renera tension . wielokrqzek ..luff .single whip .chomqtko (pot.rozstaw szakli (przestrzen pomiedzy ramionami szakli) -pin -przetyczka sworznia szakli .talia zlozona z bloku dwu.sztag .topenanta .watch .szakla okrqgla -bolt . przenoha .szakla kuta podluina okrqgla .span rope -.dee .ruch obrotowy (bomu.union .lead .standing . rozpiqta miqdzy dwoma punktami -block .sworzen szakli .szeroka (szakla) - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - .topenanta bomu dead end -koncowka renera zamocowana na bqbnie . lina talii .talia topenanty .lina do obracania bomu w poziomie slewing .spinai.loop -pqtla .-guy .talia z bloku jednokrqikowego i dwukrqzkowego upon .fall fal.screw .robocza dlugoSC talii .talia topenanty (bomu) standing part -koniec staly liny standing topping lift .lina przytrzymujqca Srodkowq czqSC bomu ladunkowego . (linq z bqbna) (to) unshackle -odszaklowai.krqtlik tackle .lina topenanty bomu tackle .deadman .guy .lift . wybierana na windzie chain .double luff .sztender .gaja ruchoma talii pendant .topenanta rope .talia podrqczna.club link .olinowanie ruchome .schooner .cargo .lqcznik trojkqtny (lqczqcy np.pendant .gaja .szakla w ksztalcie liry -jaws of a .i trzykrqzkowego drift ..lancuch do mocowania topenanty w polozeniu roboczym fall -koniec biegowy talii topenanty.talia topenanty.szakla podluzna . diwigu) guy ..talia gajowa ruchoma split fall -rener z hakiem (przy pracy bomami niesprzqzonymi) - -- -- - - - - - - - - - - - -- span .purchase .lift .harp-shape .sz.D-.topenant bomu ladunkowego .szakla w ksztalcie liry .forged .up and down .szakla.lancuch gai prefendra .kierunek biegu liny w osprzgie .talia za taliq . wyszorowai. topenanta bomu purchase .leading part .talia dluga .rener ladunkowy guide .napiqcie w h i e renera shackle .talia topenanty .talia. wyszaklowaC whip . WYPOSAZENIE STATKOWE belly guy .sztender gai taliowej --tackle .topenanta.lancuch topenantowy rope .szakla zwykla (zalozona sworzniem do bloku) . wielokrqiek t.boom topping lift . topenant block .kausza w ksztalcie serca .running .topenanta stala stay .talia .hook -talia o blokach z hakami .szakla typu .podnosic linoblokiem wide of clear .main guy .blok gorny topenanty --bull rope -lina stalowa dolqczona do topenanty bomu. line .gaja glowna (bomu) .linoblok .rope .linoblok (to) whip . renery) triangular lifting eye -zaczep ladunkowy trojkmy union gear -renery sprzqzone unreeve -wywlec.chomqtko (kausza) polqczona topping -podnoszenie lift .lina podtrzymujqca blok.span .talia podrqczna.odcinek liny przechodzqcy przez blok otwierany .blok zawieszony na rozpiqtej lnie chain .takielunek staly runner -rener . talia lekka thimble .long .szakla ze sworzniem wkrqcanym .heart-shaped .4. zszaklowaC (polqczyk szaklq) slew line (rope) .szkunergaja swivel .

Mast head span lead block/ blok g o r y kierunkowy gajotopenanty. 25. Cargo winch / wciqgarka renera. 30. 3. 13. 22. Shackle/szakla. Cargo runner/ rener. 31. 10. 4. 21. 8. 24. 7. Cargo lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego renera. 12. \ . Lower cargo purchase block/ blok dolny tali1 renera.twin span tackle heavy derrick sprzet przeladunkowy . 23. 26. 18.27.Transverse beam/ belka poprzeczna masztu. Mast head cargo lead block/ blok gorny kierunkowj renera. Derrick head cargo$tting/zaczep nokowy talii renera. 17. Becket/zaczep bloku. Swivel/ kretlik. Goosneck trunnion/ ioiysko bomu cieikiego. SHIP'S EQUIPMENT Cargo gear . Span rope/ lina gajotopenanty. Cargo tackle/ talia renei-a 19. Derrick head built-in sheave/krqiek wbudowany w nok.born cieiki o dwdch gajotopenantach Q 1. 29. 14. 9. King post/ fundament bomu ciqzkiego. Derrick heelfitting/pieta bomu. Span block trunnion zawieszenie obrotowe bloku gajotopenanty. 5. 2. Mast head span lead block bracket/ wspornik bloku gornego kierunkowego gajotopenanty. 16. Span triangular platel lqcznik trojkqtny gajotopenanty. 20. Mast head cargo lead block bracket/ wspornikgornego bloku kierunkowego renera. Heavy derrick born/ ciezki zuraw bomouy. 15. Mast head span block/ blok gdiany gajotopenanty. Double connecting fork/polqczenie wideikowe podwbjne. Derrick head span fitting/zaczep nokowy gajotopenanty. 11. Portal mast/ maszt bramouy. Ramshorn hook/ hakpodwojny. Span/slewing tackle/ talia gajotopenanty. Span lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego gajotopenanty. Head cargo purchase block/blok nokowy talii renera. 6. Span winch/ wciqgarka gajotopenanty.4. 28.

bom obrotowy (umieszczony w plaszczyznie symetrii statku) derricks span . stojak runner . stojak safe working load (SWL) -dopuszczalne obciqzenie robocze trunnion piece for spar bearings .wciqgarka gai .loiysko bomu ciqzkiego gallows .span .cargo - -- - -- - - ---- - -- - - - crutch -rozwidlona czgSC stojaka bomu derrick -bom. stacjonamy .wciqgarka topenantowa -warping drum -bqben linowy windy - - - - -- - - - - - - - - - - - .diwig obrotowy derrick .electro-hydraulic -w.hak tadunkowy -jib .renery sprzqzone boom (construction) -konstrukcja bomu chock -poduszka gniazda bomu cradle -loze bomu crutch .wysiqgnik iurawia -jib .dolny blok renera fitting -widelki pigty bomu . stojak standard -kolumna.bqben do nawijania (liny) -reversible -wciagarka o zmiennym biegu rope drum -bqben linowy .cargo . stoisko.samson post -kolumna (stanowiqca podporq bomu ladunkowego) .heel .married gear .swinging -bom ladunkowy obracany derick heel lead block .goosneck bearing -lozysko bomu head .stanowisko.cokol.podstawa bomu ciqzkiego trunnion .zaczep bomowy oczkowy gai stool .light -bom ladunkowy lekki .zaczep bomowy podwojny plaski heel -piqta bomu --block .loiysko bomu ciqzkiego table -podstawa gniazda bomu 1. diwigu) slewing .rener .bgben linowy wciqgarki -platform -podstawa wciagarki ladunkowej reel .stojak bomu married gear -bomy sprzqzone slew .lifting gear guy eye plate . iuraw bomowy crane .nok bomu -heel .piqta bomu .stojak bomu .: winda) -barrel -glowica wciqgarki. topenanty bomu obciqionego table -podstawa wciagarki ladunkowej . bomu) -jumbo .sprz&o cierne szczqkowe .king post -podstawa bomu .bomy sprzgzone .heavy lift -iuraw bomowy ciqzki .wcigarka ladunkowa drum end -bqben linowy wciqgarki .deck .bom obrotowy trunnion .slewing .kolumna ladunkowa stool .dolly -pozioma belka do mocowania talii . crane -diwig . elektrohydrauliczna end -bqben linowy wciqgarki .swinging .nok bomu cargo block -blok gomy renera double lug fitting . bgben -block friction clutch .ruch obrotowy (bomu.w.luffing-jib -iuraw wychylny motor .silnik diwigu radius -w y s i e diwigu rating -udiwig znamionowy .bom -bom ladunkowy -heavy--bom ladunkowy ciqzki .podstawa bomu ciqzkiego .heavy -bom ciqzki .diwig pokladowy hook . diwigu) -crane .: maszt bomu ciqzkiego stand . podstawa.double yoke piece . WYPOSAZENIE STATKOWE Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe boom .bom.widelki noku bomu fitting . 2.h r a w pokladowy. h a w bomowy boom .dolny (kierunkowy) blok renerowy bomu .ciqzki bom .wciqgarka elektryczna .widelki podwojne gallow -podstawa bomu .piqta (np.electric .gypsy -bqben linowy wciqgarki -head .zaczep masztowy topenanty winch -wciqgarka (pot.topping .union gear .4.gaja bomu -head .married fall -rener sprzqzony .obracaC siq (o bomie.hydraulic -hydrauliczny iuraw bomowy post .rozstaw bomow samson-posts -pot.lattice -bom kratowy .p.iuraw bomowy guy .Pacific iron -wiczba bomu ladunkowego -pedestal .heavy-duty bom ciqzki o d u j m udiwigu .

SHIP'S EQUIPMENT .diwigi okretowe lekkie duty ship's (cargo) cranes okretowe cieikie (ladunkowe) - wire sheeves1 -cargo electric motor/ silnik elekttycznv' pump unit/ blok pompy oil filters/ filtg~olejk luffing winch/. obudowa przekladni source HAGL L'VDS Cranes .4. winda opuszczania wysiegnika hoisting winch/winda podnoszenia silownik parkowania foundation/ fundament funkcji obracania slewing beaAng teeth/ L i b bearing/ zebatka loiyska obracania lozpko wysiegnika hook/ hak ladunkowy cargo crane drum/ beben linouy dzwigu ladunkowego gearbox housing/ /. - Cargo lifting devices .urzqdzenia przefadunkowe ig z wysrqgnikiem lamanym stiff boom crane/ diwig z wysiegnikiem szvwnym telescopic boom crane/ diwig z wysiegnikiem teleskopoqm folding boom crane/ diwig wysiegnikiem wsuwanym light duty ship's cranes .

WYPOSAZENIE STATKOWE cargo crane (type) -diwig ladunkowy .d h i g n i a obrotu diwigu i zmiany wysiegu slewing movements mechanism -mechanizm obracania dzwigu slewing winch -winda opuszczania ventilator -wentylator Side loading system -system przeladunku przez bur@ hydraulic lifting gear/ hydratrliczne urzqdzenie 1 diwigowe side door/ furtu burtowa 1 .diwig 1. z wysiegnikiem sztY-ym . lekki . typu smuklego .slimtype--diwig 1.diwig 1.4. dzwig podwojny .ramie wysiegnika -- ------- --- crane pedestal -podstawa diwigu electric motor driving hydraulic pumps -silnik napedzajqcy pompy hydraulicme head block -blok nokowy jib parking support -wspomik wysiwika (w pozycji marszowej) lever for hoisting .stiff boom .pokladowy 1.diwignia podnoszenia luffing winch -winda zmiany wysiegu oil cooling system .diwig okretowy 1. z wysiegnikiem lamanym . ogolnego przeznaczenia .diwig 1.diwig 1.light duty .obciQnik haka power cable -kabel zasilajqcy slewing and luffing lever .folding boom . ciezki .double slender .system chlodzenia oleju oil tank with hydraulic pumps -zbiomik oleju z pompami hydraulicznymi operator (craneman) cabin -kabina dzwigowego overhauling weight .knickle boom . z wysiegnikiem teleskopowym cargo hook -hak ladunkowy cargo runner -rener ladunkowy cargo winch -winda renera crane construction -konstrukcja diwigu crane jib .heavy duty ship's .telescopic boom .diwig 1. z wysiegnikiem wsuwanym -general purpose diwig 1.

spust poprzeczny lina typu Herkules fibre rope construction konstrukcja Iiny wldkiennej double braided hawsers/ lina podwojnie tkana 8-strand plaited rope . SHIP'S EQUIPMENT Ropes -liny wire construction konstrukcja liny stalowej fiber core/ rdzeri wldkiennv wire rope/ lina stalowa ordinaty lay/ Lung's lay/ spust z ~ y k b spust Langa righthand/ righthand/ prawoskrqtna prawoskrqtnt lefthand/ lewoskretna lewoskrema vire rope -parallel lay/ ina stalowa .cross lay/ lina stalowa .spust rdwnolegb wire rope .: koszulka) inner braided cover/ tkany oplot wewnetrzny wire rope arrangement code kod konstrukcji liny stalowej center wire/ number o f strand/ liczba pokretek independent wire rope core/ niezalezny rdzen z liny stalowej I - 16 x ( + 7 + (7+7) +14 = 265 wires 7x7+ inside wires/ druty wewnetrzne outside intermediate wires (small)/ druty zewnetrzne poirednie (male) outside inermediate wires (large)/ druty zewizetrzne poirednie (duie) routside wires/ drut). zewnetrzne coil of a rope/ zwoj liny .lina d o kienna pleciona 8-pokr@kowa double plaited rope/ lina wlokienna plecionu podwojnie h o w e r laid coitstruction/ konstrukcja liny sztjwnej outer braided cover/ tkany oplot zewnetrzny (pot.4.

water-laid .1. kombinowana (typu Herkules) -jute .odpornoiC na scieranie -breaking strength . 1. flaglinka .lina prawoskrgtna .b.heart of a -rdzen liny -jaw of a .lina pleciona .lina kombinowana .1.braided .tyP liny -bass .lina czteropokrqtkowa .shroud-laid .lina splotu zwyklego. wlokno z palm .gruba lina holownicza rope (type) .spust dlugi (liny) wire .heavy duty rope .cotton . twarda . stalowa elastyczna.wlokno sztuczne .niC konopna .spust lewy (liny) .dlugoSC pokrgtki dookola obwodu liny .length of .lina polipropylenowa .wlokno kokosowe core -rdzen wlokienny -jute -juta . stalowka stoper .combination .skok skrctu liny laid .1.warp laid .lina o splocie kablowym rope (failure) -wady liny deformation -znieksztalcenie (liny) elongation -wydluzenie (tu: liny) (rope) lay (lay of rope) .rope .lina z wlokna kokosowego .drut core -rdzen druciany (stalowy) w linie line .reverse laid .liny cable .lina konopna (niesmolowana) .lina (o splocie kablowym) cross section (of the rope) -przekroj liny fibre .polypropylene .hard . dusza liny .polyesterlnylon .lina z wlokien sztucznych .1.wlokno naturalne rope . stalowka -reel -bgben do przechowywania 1.Hercules .lina manilowa .ordinary-.linka sygnalowa.lina typu Herkules .flexible wire .round of a . odporna na zmpczenie .odpornoSC na rozcirlganie unkinkable lay -spust liny utrudniajyy tworzenie sig suplow rope (construction) -konstrukcja liny .natural .rdzen. WYPOSAZENIE STATKOWE Ropes .lina wielopokrgtkowa .fibre clad .manila .lina o jednakowym spuicie drutow i pokrgtek .lina lewoskrgtna (o lewym spuicie) .white . stalowej rope . gigtkoiC (tu: liny) .left hand .coir .regular rope .lina stalowa.lina manilowa .spust liny.cord . ze stali nierdzewnej . stalowa.double braided .staineless steel .fatigue resistance .abrasion resistance .right hand .4.lina do pracy pod dukym obciqzeniem - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tensile strength .flexibility .signal halyard .wl6kno .cienka linka . giqtka 1.1.Srednica liny . podwojnie pleciona .prawy spust (liny) .lina wlokienna .lina pleciona .manila .backhanded .spust krotki (liny) .1.right-hand .lina elastyczna.lina lniana .bast .lina wspolzwita .plaited .plain-laid .lina przeciwzwita .lina jutowa .Lang rope .elastycznoSC. skret .1. o splocie lewoskrgtnym .multi-strands .man-made . giqtka .lina nylonowa . poliestrowo-nylonowa .rope yam .circumference .left-handed .wire .piasawa.linka bawelniana .lina stalowa rope (characteristic) .grass .fibre clad .coir lina z wlokna kokosowego .linka druciana.stoper szczgkowy lub lancuchowy do lin stalowych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .manila .strand -pokrqtka .lina kokosowa .obwod liny diameter .lina ksztaltowana (wykonana z dmtow dogigtych przed skrgceniem) -polyester .lina lewego spustu .short in the jaw . gigtka .lina wl6kienna .lina typu Herkules heart .fibre .extra flexible wire .skok skrgtu liny . skrgtu kablowego .splot liny .manila hemp .lina prawoskrgtna .lina o krotkim spdcie. lina przeciwzwita .man-made .back laid .SciSle skrqcona.nylon .preformed .soft .flexible .vegetable -wlokno roilinne hawser .sila zrywajqca .1.lina poliestrowa .natural fibre line -lina z wl6kna naturalnego .linen line .charakterystyka liny . stalowa .

~kowe ksztaitownik zrgbnicy wheel guide rail/ crhnpression bar/ szyna jezdna piaskownik zrszczelniajqcy I 1 I .- Iina do Z Lzmykania ladowni I haul wire/ r l k a gunzowa cross joint cleat/ trrzadzenie dociskowe szyna jezdna coaming bar/ ksztaltownik zrqbnicy hydraulic )ack/ podnoinik hvdrauliczn.Grodow uszczelka gumowa ksztaitownik zrgbnicy sinale uull cover pok y y jednociqgowe n .hatch covers -pokrywy ladowni hatch cover pokrywa ladowni urzqdzenie dociskowe eccentric wheel/ kolo mimo.~ hallancing roller/_ rolka obrotowa kolo mimoirodowe urzqdzenie doci.

kanalik odprowadzajqcy wodq drain pipe -rurka odprowadzajqca wodq eccentric -mimoirod -wheel . ladowni przesuwana -wire operated -p.kolo mimoirodowe end-position switch -wylqcznik krancowy grab rod .kolo (np.drabinka lukowa . na zr~bnicy ladowni) hatch . zacisk . toczne pokrywy) guide rail .pontoon - - - - - - - - Hatch covers -pokrywy ladowni side rolling covers/ p o k y y v odsuwane na bo p o k ~ w y p u pontonowego V .zrqbnica odchylona kielichowo w celu ulatwienia zaladunku kontenerow stiffener . ciqgnik stalowy backhaul .lasza (plaskownik sluzqcy do dociskania brezentu lukowego) beam . WYPOSAZENIE STATKOWE Hatch covers .batten cleat .szyna jezdna wire .segment pokryw.p.cross joint .folding .ladownia cover -pokrywa luku cover wheel .kolo pokrywy ladowni ladder .uchwyt pretowy.ciqgnik (z liny stalowej) .piggy-back .brezent lukowy -tent . hydrauliczne .plyta poszycia panelu rising track .p.flared .urzqdzenie dociskowe .screw .p.linka stalowa. szczebel (np.pokrywy skladane -hydraulic folding pokrywy skladane.sliding hatch -p.pokrywy zwijane . panel side chain .hydraulically operated .gniazdo rozpornicy cleat -lqcznik. gnikiem stalowym cover (type) -tYP pokrywy .prowadnica rolek obrotowych rubber gasket -uszczelka gumowa shifting board -przegroda przesypowa (przy przewozie ziama) spreader -rozpomica stowage bay -wncka na pokrywy wheel .roll stowing (rolltite) .p.: daszek hatchway -przestrzen pod lukiem ladowni panel .namiot lukowy. przykrycie .side rolling -pokrywy odsuwane na boki drainage channel .irubowe urzqdzenie dociskowe coaming -zrqbnica -bar -ksztaltownik zrqbnicy -compression bar . pot.gniazdo rozpornicy .shifting -poprzeczna rozpornica (lukowa) socket . luku chlodzonego .oil-tight .pokrywy ladowni ballancing roller . otwieranel zamykane hydraulicznie .luk olejoszczelny -tarpaulin . unoszone i odtaczane - - - - - - - - - -- - - - type .plaskownik uszczelniajqcy .insulated hatch .lancuch lqczqcy panele -top plate .rozpomica shoe .lina do zamykania ladowni -haul .obejma (na klin lukowy) -panel -panel pokrywy .wspomik zrqbnicy cover -pokrywa.rolka obrotowa batten down -zakrywanie lukow ladowni -the hatches .4.zakrywanie lukow ladowni battening bar . otwieranal zamykana cia. typu pontonowego .

szczego'?y chain attachement/f zaczep iancucha eccentric wheel assembly konstrukcja kola mimoSrodowego podwbjna piytka lqczqca podkiadka stalowa ballancing roller assembly konstrukcja kola obrotowego head/ cross joint wedgeklin do klinowania pokryw zacisk koncowy zacisk boczny zacisk szybkiego dzialania koiek stozkouy hatch cover cleats zaciski pokryw ladowni hatch cover pad arrangemen.top/ two way joint/ uszczelka iqczqca dwustronna W w "L" shaped pad/ uszczelka w ksztaicie "L '" three way pad/ uszczelka f i t angle pad/ uszczelka naroina uszczelka kqtoua hatch cover rubber pads uszczelki gumowe pokryw ladowni uszczelniajqcy drain channel/ kanai Sciekowy . SHIP'S EQUIPMENT r ' \ Hatch covers details pokrywy ladowni .4. koricowa flat end joint/ uszczelka koricowa iqczqca hatch cover .side/ bok p o h w hatch cover . .umieszczenie uszczelki pokrywy ladowni flat rubber pad/ rszczelka gumowa piaska terminal rubber pad/ uszczelka g.

Access equipment .sarnochodowy .urzqdzenia dostcpu hoistable car deck/ car deck stowed/ segment rumpy hemicyclic watertight doors/ obrotowe drzwi wodoszczelne hoistable car deck poklad samochodowy podito~zoizy I .

otwor wejSciowy accessible -dostqpny air port . furty.hoistable .furta burtowa ramp -rampa .drzwi burtowe .silownik hydrauliczny internal end-hinged ramp -rampa wewnptrzna zawiasowa (na statku ro-ro) lock -rygiel.cargo . spoczywajqcy na nabrzeiu.side . drmiczki kontrolne .bulkhead . przegubowy -ramp -rampa (np.fixed .dostep.stem ramp .quarter -rampa skoSna .: klapa rampy .poziomo zasuwane drzwi wodoszczelne .sliding .rygiel dolny .fore .rygiel boczny manhole -wlaz cover -pokrywa wlazu mechanical cleating wedges -kliny blokowane mechaniczne port . SHIP'S EQUIPMENT Means of access -Srodki dostepu access .furta burtowa . zamykane (recznie) .poziomo zasuwane d r m i wodoszczelne .watertight . dojScie door -wlaz.external .rampa zewnptrzna .drzwi g. samochodowa) opuszczana.multi panel . zmniejszajqca kqt ich zalamania - - - ---- -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - guiding frames . wzgLpokladu .internal .rampa dziobowa gradient -pochylenie rampy .rampa rufowa obrotowa sliding door .stem .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.internal fixed -rampa wewnetrzna stala -jumbo -rampa typu ciczkiego .iluminator.drzwi zasuwane poziomo drzwi wodoszczel-vertically watertight ne przesuwane pionowo slop .single panel . przylbica bulkhead door -drzwi grodziowe .drzwi grodziowe -bunker d.side .d r m i jednocz&iowe .drzwi wodoszczelne envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.drzwi z zawiasami z boku .dziob otwierany.watertight .drzwi gazoszczelne angled stern ramp -ukoSna rampa rufowa bow .stem .rampa wewnptrzna .pochylenie wzgledem siebie sqsiaduja.z. cego pokiadu i rampy threshold -pokiad rufowy w miejscu polqczenia z rampq wedge closing .furta dziobowa .side -rampa boczna (burtowa) slop -kqt nachylenia r. bulaj air tight door .4.rampa podnoszona .equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy. luku) .furta dziobowa ramp -rampa dziobowa visor . drzwi grodziowe itd.cargo .slewing -drzwi obrotowe .wodoszczelne cargo elevator -winda ladunkowa clearance -tu: przeiwit pomipdzy konstrukcjq rampy a nadwoziem pojazdu door -drzwi .d r m i (wodoszczelne) przesuwane .rampa dziobowa cover -pokrywa rampy . zawiasowa watertight door .zasuwane drzwi grodziowe -vertically sliding -drzwi grodziowe przesuwane pionowo .hinged .) -hole .dziob port . (burtowe) do pobierania paliwa .d r m i z zawiasami z gory .rampa stala .side-hinged .top -hinged .bottom .rampa rufowa slewing .drzwi wielopanelowe -pilot .drzwi obrotowe .furta rufowa .furta . drzwi wodoszczelne hoistable cardeck -poklad samochodowy podnoszony hydraulic actuator .zamknigie klinowe - - - - - - - - - - - - -- -- --- .bow .furta ladunkowa . blokada . pot.silownik hydrauliczny hydraulic cylinder .door .side shell .obrotowy .kolka prowadzqce hinged -zawiasowy.sliding .drzwi zasuwane .geared .szyny prowadzqce guiding wheels .bow .grodziowe d.horizontally watertight .side .drzwi pilotowe .horizontal sliding .(wodoszczelne) drzwi grodziowe (zawiasowe) .furta ladunkowa coaming -zrebnica (otworu drzwi.horizontal .

v boczne hydraulic cylinder/ silownik hydrauliczny double sternramp yodwdjna rampa rufowa . nabrzeiny rampy - combined side door-ramp . x-.Access equipment . side hinges/ .zawias. .drzwi wodoszczelne 2 zintegrowana furta burtowa mechanical cleating wedges/ system klinowania mechanicznego z rampq watertight bulkhead door wodoszczelne drzwi grodziowe \ rampa dziobowa rampa wodoszczelna ramp/ rampa t side ramp/ rampa burtowa .urzqdzenia dostgpu bow vzsor/ r d z z o b o w a przyiblca two sectzon bow door / dwuczeBcrowe drzwz dzrobowe 1 ' bow visor with ramp dzidb z przylbicq i rampq side-hinged bow door w i t h ' d ramp .drzwi dziobowe otwierane na boki z rampq rufowa .

&'Lsh$~ podkfadka elockng n u nakretka samoblokujqca -y !I klamka hk=3 gumowy nakrgtka e dog) lygiel strong bulk/ wzdfuinik usztywniajqcy hinge r &xsing nipple/ smarowt~iczka toggle/ nakretka koszykowa wdg4 klin 3 @ Y bull's eye iluminator zawias deadlight/ pokiywa toughened glass/ szkfo uhmrdzone liquid cargo tank manhole/ wlaz do zbiornika ladunku piynnego stud. SHIP'S EQUIPMENT iDoor and covers -drzwi ipokrywy lubricatzon nipple/ klamka z trzonem nakrqtka moylkowa splash-proof door drzwi strugoszczelne ====== K / " @ $ < 1 tall nut/ nakretka jednoramienna eye bolt/ /3 .4. szpilka nut/ nakrgtka washer/ podkladka tapping ring/ piericieri gwintowany 1 cover plate/ pokrywa manhole cover pokrywa wiazu deck hatch/ wiaz pokladowy .

WYPOSAZENIE STATKOWE Openings and covers .gas tight .rygiel.: bulaj lid -pokrywa.lift . awaryjnego . przegub side scuttle .side scuttle .o.bolted . z ramq stakq (wspawane) .pantograph -wycieraczki Slizgowe . zabezpieczenie rubber sealing cord .okno otwierane . oslona.szklo .droga ewakuacji -hatch -luk ewakuacyjny.sliding ship's .round .oslona. szyb central locking -zamykanie centralne (drmi) clear view screen . pot.luk ewakuacyjny. ze wspolnym zawiasem .round ship's . zabezpieczenie.d r m i . oslona.obscured .obudowa.o.fanlight .szklo matowe pane .drzwi deszczoszczelne escape .o. okrqtowe suwane . pot. blokujqce - -- - - - - - - - -- -- - - - manhole -wlaz . owalny z pokrywq do Srub coaming -zrqbnica wlazu cover -pokrywa wlazu support -podtrzymywacze wlazow door .zrqbnica okna window .barierka hinge .szklo zbrojone guard .tunnel . otwor w burcie lid -pokrywa wlazu pokladowego skylight -Swietlik maszynowy -cover -pokrywa Swietlika gear . z gornq czqSciq otwieranq . oknem casing .szyb wyjScia ewakuacyjnego. zabezpieczenie chain .szyb windy ventilation cover -pokrywy wentylacyjne spigot .iluminator.o.zaryglowak door .nakladka mocujqca szybq -toughened safety szyba ze szkla hartowanego .: blindklapa -eyebrow -rynienka nad iluminatorem.oslona iluminatora.sznur gumowy do uszczelniania scuttle -wlaz.okno .o.ochrona. zablokowanie device . sterowki wind scoop -lapacz wiatru wiper -wycieraczka (okienna) controller . pot.o.wyjScie awaryjne (prowadzqce przez tunel) eyebrow -rynienka (nad iluminatorem) glass .d r m i gazoszczelne -hinged splash-proof zawiasowe h i strugoszczelne . prostokqtne .unieruchomienie.szklo ognioodporne .szyba wirujqca closure for opening .o.wycieraczki Slizgowe .pendulum .rectangular . w dno wewnetrzne) unwatertight -wlaz niewodoszczelny -with cover and key closure -wlaz z zamkniqciem klinowym port .mechanizm otwierania trunk -szyb .furta (burtowa. luk awaryjny scuttle .okno z ramq stalq .o.weather-proof .zawias.hose proof .wlaz owalny plate -pokrywa wlazu .watertight -d r m i wodoszczelne .non-opening .iluminator burtowy. klapa locking .oval .fire resistant -pane .lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne rail .straight line -wycieraczki przesuwane - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - .iluminator . nieotwierane .szyba heated .ship's .wlaz okrqgly. dzialowa) protection .common hinged .bolted .urzqdzenie ryglujqce.wheelhouse .regulator (szybkoici) wycieraczki .otwory i pokrywy - bull's-eye .zamknigcie otworu companion -zejiciowka (pod poklad) connection bridge -pomost na zbiornikowcu dog . luk awaryjny trunk .flush -wlaz wpuszczany (w poklad) . okrqgle .porqcz barierki railing .welded .: bulaj deadlight .pokrywa (drzwi) wlazu .drzwi strugoszczelne .4. zapadka (to) dog .opening .wlaz okragly . okrqtowe .sunken -wlaz wpuszczony (np.szyba podgrzewana retaining frame .o.wired . luczek.

SHIP'S EQUIPMENT Accommod Accommodation ladder traa .trap gldwny starboard side view/ widok z prawej b u r y upper plafor/ .4.

lina chwytna przy sztormtrapie hatch stanchion .hatch .drabinka wejiciowa na statek .drabinka masztowa .schodnia gangplank -kladka gangway .porgz barierki .wspornik barierki do ogradzania luku socket .barierka ----- -- - - - - - - hand grab -porqcz handhold .railing .szpula do nawijania trapu p.bulwark .mechaniczny podnoinik pilota ladder .t.trap burtowy wysuwany.trap burtowy port .Jacob's . klatka schodowa manrope .round-rung drabinka linowa o szczeblach okrglych . szczebel (np.uchwyt prqtowy.trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd non-slip grooves -przeciwilizgowe zlobienia w stopniach open railing -barierka.kqt nachylenia wzglqdem poziomu boarding -wejicie na poklad arrangements .pomost komunikacyjny na zbiornikowcu fore-and-aft-bridge -pomost komunikacyjny biegnqcy wzdhz statku gangboard .zurawik -protection net .trap burtowy z napqdem hydraulicznym .trapy i schodnie accommodation ladder -trap glowny davit .drabina. pomost (wzdhz pokladu zbiornikowca) embarking . portowy) -boat -pilotowka door .extension .okrqtowanie.hold . winda pilotowa ladder .zabezpieczenie.combined -arrangement -polqczenie sztormtrapu i trapu gl6wnego breastwork -barierki poprzeczne brow .drabina pionowa -way -zejiciowka. wcignik.furta wodna stanchion .gniazdo wspornika barierki heaving line -rzutka high freeboard -wysoka wolna burta hoist -podnoinik.pilot .telescopic . drabina pochylona -jack .pochwyt drabinki -tails -konce lin bocznych sztormtrapu . w y c i g .trap glowny z silnikiem pneumatycznym --with hydraulic motor .cage .winda trapu glownego electric motor .rolki trapu bulwark -nadburcie port .silnik elektryczny w. na zrebnicy ladowni) grab rope . teleskopowy angle of inclination to level .schodki pilotowe . uchwyt @rzy wlazie.podnoinik pilotowy.lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne .drabina lukowa .drabina do ladowni .drabinka linowa -jumping .inclined .mast . sztormtrap . -- - - - - -- - - - .kladka landing .schodnia.furta wejiciowa .trap glowny.rope .trap grab rod .drabinka linowa. wejicie na poklad flying bridge . -with air motor .combined .rail .drabinka linowa.safety -drabinka bezpieczenstwa stringer .furta wejiciowa ladder .lina do przytrzymywania siq (np. reling pilot -pilot (tu: morski. drabinka pilotowa --hasp .4.sztormtrap pilotowy.drabina rozsuwana .vertical .siatka ochronna trapu winch .porecz. oslona chain .urzqdzenia umozliwiajqce wejicie na statek .shore .kladka. schody .sztormtrap .gorna platforma trapu -truck .trap burtowy w polqczeniu z drabinkq pilotowq door .drzwi pilotowe hoist . schodnia . przy wchodzeniu po sztormtrapie) Mediterranean gangway .drabina z oslonq . zejiciowce) hand-rail -porecz hand rope -porccz z liny.stojak nadburcia catwalk .wspornik nadburcia stay .boarding .porqcz z liny guard . falrep. sztormtrap . WPOSAZENIE STATKOWE Ladders and gangways .g.

trapy i drabiny handrail/ cage ladder drabinka z oslonq bulwark ladder schodki ~ilotowe drabinka pionowa .platforma goma reel -rolka (trapu) rail -porqcz .zbyt krotki sztormtrap rest firmly (against ship's side) .straight .upper .zbyt dlugi sztormtrap .stopien staky .guard . SHIP'S EQUIPMENT Gangways and ladders . stojak b.foldable .bulwark -porqcz nadburcia .stopnie z prqtow do drabiny safety net for accommodation ladder -siatka bezpieczenstwa do trapu side rope .lina chwytna .schodnia -mechanical -hoist ladder -trap pilotowy podnoszony mechanicznie ..4.stopien plaski turning device -urzqdzenie do wykladania trapu (do pozycji poziomej) .breast -barierka poprzeczna .stopien przeciwpoSlizgowy .automatic -urzqdzenie automatyczne do wykladania trapu - -- .stopien gumowy .side .fixed .rozporka step .stopieli samopoziomujqcy .too long .stojak wsuwany seat .lina chwytna .porqcz barierki stanchion .stojak skladany stickable .platforma poirednia .lina chwytna bez wglow -with knots .man-.storm -porqcz sztormowa rope .rubber .hand-.szczebel rungs for dog-step ladder .lina .lina chwytna z wqzlami spreader -rozporka sztormtrapu stanchion . foldable .spoczywaC pewnie (na burcie) platform -platforma .gniazdo stojaka wsuwanego .stopien wygiqty .lower .szczebel drabiny spreader .lina boczna (noha) sztormtrapu split distance piece .too short .: sztyca wharf ladder -trap nabrzezowy rung .swivel -platforma obrotowa .lina chwytna sztormtrapu - - - - ----- - - - -without knots .platforma dolna .self-adjusting ..bent .intermediate .wspomik barierki.stojak.dwuczlonowe elementy dystansowe t r a p spoke .non-slip .platforma skladana . pot.stopien .

level/ \cysokoSC trapu nad pozion~ ~ . WPOSAZENIE STATKOWI i-Pilot ladder - steps not equally spaced/ stopnie nierowno rozstawione side ropes not equallj spaced/ liny boczne nie rozstawione rdnno niebezpieczna petla luzna koricowh-u liny typical failures ofpilot ladder typowe wady trapu pilotowego height above Mzter. o d y platfbrrna dolna rigging ofpilot ladder combined wlth accommodation ladder iamocowanie trapu pilotowego w polqczeniu z trapem gldwnym .4.

wyposazenie pokladowe. pot.odpowietrzenie cleat . knaga pojedyncza -belaying .urzqdzenie pokladowe light .spkywnik.arm rozek pojedynczy.rozmieszczenie urzqdzen pokladowych .drain (scupper) - splywnik pokladowy - .4.horn cleat . szpigat . SHIP'S EQUIPMENT Deck fittings .osprzqt pokladowy gear .flange kolnierz pokladowy r u r o c i w - .rozek.knaga. wlewowy .Swiatlo pokladowe machinery .drain Sciek pokladowy .osprzet pokladowy air pipe .collar -kolnierz pokladowy . knaga .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka deckmounted -zamontowany na pokladzie eyeplate -piericien pokladowy filler -wlew zbiornika filling pipe -rurociu napelniajqcy.scupper Deckfinings .wyposaienie pokladowe obramowanie Scieku scupper/ &ek pokladowy deck' longitudinal/ wzdlulnik poktadowy .odpowietrznik deck -poklad equipment -wyposazenie pokladowe fittings .rozek pojedynczy -ring -piericien pokladowy .: Sciek pokladowy.wyposazenie pokladowe deck (fittings) . osprzqt pokladowy -- .scupper grating . rozki pokladowe .horn -rozek (pokladowy) pojedynczy de-aeration -odpowietrzanie de-aerator .cleat rozki pokladowe. pot. knaga .arrangement .dowel korek pokladowy .

Sciek pokladowy gutterway .4.greting. przy zaworze.zaczep. korku sondy) lug .duza knaga label plate .odpowietrznik outlet -wylot odpowietrzenia -pipe -odpowietrzenie. zaworach) ring -piericien pokladowy (do mocowania lin).Sciek kennet (cleat) -duia knaga.ucho pokladowe.korek rury s. WYPOSAZENIE STATKOWE freeing port .rura Scieku pokladowego shore connection -przylqcze brzegowe (np.tabliczka informacyjna (na sondach. scupper .nakrqtka rury s.oko z pierkcieniem sounding pipe -rura sondazowa . odplyw grating . odpowietrznik .furta wodna grating . rurocie odpowietrza- -- . zaczep pokladowy plate . plug .obramowanie Scieku pokladowego MY .odpowietrzenie.cap - - - .Sciek przyburtowy -bar . ucho.. pacholek z r6zkami kevel .kolurnny (maszty) odpowietrzeh wash port .nadbudo'wka i maszt satelite antenna/ e m radarowa radio-directionfinder antenna/ antena radionamiernika halyard/ linka Jagowa znak armatora a UKF bridge top deck poklad namiarowy fast rescue boat/ szybka lodi ratunkowa lrnain decW poklad glowny gunpay/ trap glowny . kratownica gutter water-way .risers Superstructure and mast . zaczep -bolt .szpigat. wystcp -pad -zaczep pokladowy piericieniowy name plate .tabliczka informacyjna (np.kratka Sciekowa -hole -otwor Sciekowy -pipe . do pobierania wody slodkiej) vent .escape . Sciek.furta wodna waterway .

.stopieli.fore .head of . SHIP'S EQUIPMENT Mast .sztag sygnalowy - .maszt bramowy . top masztu ladder .usztywniaC.sztender (odcinek stalowej liny zakonczonej okami) shroud -wanta (np.sztag sygnalowy signal yard -rejka sygnalowa stay .maszt gl6wny .maszt ladunkowy . podstawa.radar .sztag.main .podpokladowa czqSC masztu lutchet -mechanizm do polozenia masztu (statku przechodzqcego pod mostem) mast -maszt .maszt column -kolumna. stojak housing of a .lower .szczyt masztu.maszt dwunozny step .stenga (masztu) triatic stay .maszt radarowy .sheer .kolumna masztu .drabinka masztowa . rozporka (to) stay .truck -jablko (na szczycie masztu) - -top - wierzcholek.szczyt (top) masztu lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .pair .maszt trojnozny -yoke -jarzmo masztu masthead .lattice .maszt dwunozny .collapsible . szczyt (masztu) - - - -- - - - - - tripod. gniazdo masztu topmast . naciqgaC (sztagi masztu) step .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego masthouse -masztowka pennant .maszt skladany collar -pokladowy kolnierz masztowy .cargo .bipod .gniazdo masztu - .4.maszt przedni . masztu radarowego) signal stay .maszt kratowy .

filtry 5. 5.1.2.5.1.2.silownia Engine room piping . Engine room .5. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.uklad wydechowy 5.2.1.8.7.4.4. 5.system gazu obojqtnego 5.silownia 5.13. 5. Engine control room -centrala kontrolno-manewrowa (CMK) Engine room .2.7.11.kotly (okrqtowe) 5.urzqdzenia pomocnicze silowni 5.2.5. (Ship's) boilers . 5. 5.3. 5. Propeller shaft .9.12. Inert gas system (IGS) .3.cieplo i wymienniki ciepla 5.1. 5.maszyna sterowa 5.przekladnia 5. Sewage treatment plant .3. Control and automation .2.3. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn and air conditioning 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 193 195 201 202 206 208 208 210 211 224 231 240 241 243 . Compressors -sprqiarki 5. Gear .6. Heat and heat exchangers . Auxilieries .10. 5.3.paliwo Engine .olej smarowy Engine room tanks -zbiorniki silowni Fuel oil . Incinerator -spalarka 5. Electricity -elektrycznoSC 5.1.1.2.4.3.2.2.powietrze i woda Lubricating oil .8.3. Fuel and oil separators .7.1.urzqdzenie do obr6bki Sciek6w 5.instalacja rurociqgowa silowni Valves .sterowanie silnikiem Turbocharger and steam turbine -turbodoladowarka i turbina parowa 5.1. 5. 5.1.sterowanie i automatyka 5.1.wirbwki paliwa i olejow 5. 5.5. ~efrigeration chlodnictwo i klimatyzacja 5.2.5.1.2.zawory Air and water .3.14. Exhaust gas system . Filters .5.6.6. Pumps -pompy 5. Steering gear .wal Srubowy 5.silnik Engine operation -dzialanie silnika Engine features -charakterystyka silnika Engine control . 5.4.

sekcja silnikow pomocniczych shaft generator section . komunikacji .s.glowna tablica rozdzielcza.5.sterowanie.monitoring.sekcja sterowania i kontroli . I Engine control IWom @CR) .sekcja sterowania silnikami pomocniczymi .zapis danych storage -przechowywanie danych engine telegraph -telegraf silnika glownego engine control room consoles -konsole sterowania w CMK .sterowanie komputerowe -computer system -uklad automatyczny sterowany komputerem desk .steam generator -wytwomica pary . rozdzielnica giowna diesel generator section .sekcja monitorowania. sterowania sprczarkami .auxiliary engine (AE) .heat exchangers .boilers .a l a d l o g printer .dane logger .rejestrator danych logging .k.kociol opalany olejem - - - - -- -- -- -- --- -- boiler .boiler consol .pumps . regulacja.exhaust - -- ---- .computer .drukarka alarmow main switchboard .sekcja synchronizacji miscellaneous section .skraplacz - .konsola sterowania kotlami .sterowanie z silowni lever .sterowanie (np.compressors .sekcja sterowania kotiami .kociol na spaliny odlotowe data . silnikiem glownym) z mostka -bridge -system -uklad sterowania z mostka circuit .tablica sterownicza (kontrolna) system .oil fired boiler .condenser .sekcja sterowania wymiennikami ciepla .engine room .sekcja sterowania pompami boiler console -konsola sterowania kotlami . alarm and .przetwarzanie danych record .pulpit sterowniczy .rejestracja danych processing .uklad sterowania control section .tentrala manewrowo-kontrolna (CMK) control .sekcja pr$dnicy walowej --turbo generator section -sekcja turboprqdnicy synchronising section .sekcje rozne .communication console . kontrola .diwignia sterujqca -panel . alarmow i sterowania -main engine (ME) remote -zdalne sterowanie silnikiem glownym .bridge . ENGINE ROOM f Engine control room - control sect~on/> sekcja sterowanla control console/ konrola sterowanza .obwod kontrolny .

cargo refrigeration .szyb kotlowni --platform .mechanizmy pomocnicze silowni - -- - - - - -- bulkhead .iwietlik silowni unattended (unmanned) machinery space (UMS) .incinerator .5.exhaust gas .silownia ship's machinery . przedzial .lubrication oil . electrical workshop -warsztat elektryczny emergency exit .odchylenia od warunkow podstawowych .system wody slodkiej .system paliwa ciqzkiego .machinery .fuel oil .systemy silowni -bilge .bottom .system chlodzenia . kotlownia -bulkhead .podloga. SILOWNIA ship energy monitoring-monitorowanie energii na statku .cooling .instalacja.droga ewakuacji z silowni -hatch .silownia bezwachtowa void space .long term trending .pozbawiona dostgpu) - - - - - -- - - - - -- - - - - - .silownia . poziom dna wewnetrznego (silowni) propelling power spaces . oslona.grodz kotlowni casing .pomieszczenie kotlow.diagnostyka osiagow statku sound insulation .szyb silowni machinery space -przestrzen silowni machinery compartment -przedzial silowni marine power plant .system paliwa lekkiego .system grzania .ventilation .obudowa.ballast .fire-fighting system ppoz.trending of baseline deviations .fresh water .steering gear -pomieszczenie maszyny sterowej COz cylinder room -pomieszczenie butli CO.izolacja akustyczna sound-proofed -diwiekoszczelny -- Engine room .oiwietlenie awaryjne machinery casing .pompownia -steering gear pomieszczenie maszyny sterowej .emergency . .purifier .trend odchylen od warunkow podstawowych -machinery performance diagnostics -diagnostyka osiilgow urzqdzeli .monitoring systems and computers interface capability -zgodnoSC interfejsow systemow i komputerow kontrolnych .boiler -platforma kotla .system gazow spalinowych .air conditioning -pomieszczenie urzqdzen klimatyzacyjnych .szyb maszynowy store room -magazyn maszynowy (engine room) systems .system wentylacji room -tu: pomieszczenie . szyb compartment -pomieszczenie.przestrzen pusta (w odroznieniu od koferdamu .injector test -pomieszczenie prob wtryskiwaczy .system wody morskiej .silnik -accessory room -magazyn maszynowy compartment -przedzial silowni department -dzial maszynowy escape route .vessel performance diagnostics . urzqdzenie .trendy dlugookresowe .short term trending -trendy krotkookresowe . szyb maszynowni -room . suwnica plant .podstawowe warunki pracy (warunki odniesienia) -data display -wyiwietlanie danych .silownia morska overhead crane (travelling crane) -b i g suwnicowy.system zezowy .wyjicie zapasowe.szyb silowni.baseline conditions .deviation from baseline conditions .fan -pomieszczenie wentylatorow .pomieszczenie spalarki .silownia.pomieszczenie wirowek .chlodnia ladunkowa platform -platforma (w silowni) . przedzial silowni auxiliaries .silownia boiler room .system oleju smarowego . wyjicie awaryjne emergency generator room -pomieszczenie generatora awaryjnego engine .store -magazyn maszynowy lighting .system powietrza sprqzonego .system balastowy .oiwietlenie .heating .mechanizmy i urzqdzenia okr~towe skylight .compressed air .sea water .diesel oil .pump .platforma kotlow casing .grodi przedzialu silowni --casing .

pange/ polqczenie kolnierzowM - blank flange/ a flange/ kolnierz gas proof bulkhead adaptor/ przejicie grodziowe gazoszczelne kolnierz dsemkowy . 900 bend/ kolanko kolnierzowe cross piece/ czwornik rurowy "T" piece/ "T" piece reduction/ trbjnik rurowy trojnik redukcyjny flexible pipe fixed pipe claml: clamp/ uchwyt uchwyt rurouy rurony elastyczny sztyuvzy reducink coupling lunge adapter/ reducind coupling with long sleeve/ type '%"/po/qczenie 7olqczenie poiqczenie redukcyjne typu 9 p o l q c z e n i e redukkolnierzowe zwykle cyjne z dlugq tulejq reducing flange coupling with adapter/ polqczesleeve/ polqczenie reducing coupling coupling with end t).rurarz silowni flanged pipe.5. elbow. ENGINE ROOM /' Engine room piping ..pe "C1'/polqczenie plate/ polqczenie z nie kolnierzowe z tulejq redukcyjne redukcyjne typu "C" zailepkq 1 I Manifold -przewdd rurowy rozgaE@ny .

plug -kurek bezdlawikowy .pipe .cyrkulacja. wyginaC bilge .finned .linia resztkowania.kurek odcinaj8cy .korek spustowy -trap .zaSlepiaC .: dociqgniqte) -face -powierzchnia styku poiqczenia kolnierzowego .Sciekanie kropel drip-pan -wanienka sciekowa elbow -kolanko.blind . bocznik .stripping .zaslepiak (np. pierScien collector . otwor wlotowy -chest -skrzynia ssqca.w. rurociqg) blind . otwor odwadniajqcy .Sciek.kurek spustowy .check drain . gwintowe .wczownica ozebrowana -heating -wqzownica systemu grzewczego .instalacja zqzowa -main .kurek czerpalny . kurek. lqcznik mrowy filler -wlew zbiornika -plug .podpora (wspornik) rurociqgu -bell .vapour -zaw6r odpowietrzajqcy . obiegu zamkniqtego .dwudrozny (kurek) .wezownica . krociec redukC Y ~ Y bend -luk.Engine room piping .korek spustowy -cock .shut off . przewodow) cock -kurek -bleeder kurek spustowy.pompa resztkujqca -system -system resztkujqcy drip . Sciek -hole .nipple -polqczenie skrqcane.kolnierz. magistrala pozarowa flange -kolnierz.rura -bearer . kolanko (rury) (to) bend -zginaC.odSlepiaC branch -odgalqzienie. spust -bolt . zawor upustowy .skrzynia zqzowa line -rurociqg zqzowy -suction (pipe) -rurociqg ssqcy zqzowy system .linia (pot. omijaC circulation .welded .korek spustowy cock . ruraz .spust.wqzownica Scienna collar .terminal -kurek odcinajqcy .test . zgiqcie. skrzynia denna (kingstonowa) joint -polqczenie .drenai.drainage -kurek spustowy .(to) by-pass .tap .zqza -box.kielich rury. obieg clogging .korek wlewowy fire-main -gl6wny rurociqg wody do zwalczania pozarow.kurek spustowy -hole . kolektor connector -zlqczka dirt trap .rura zbiorcza.otwor przeplywowy (w denniku) -pump . system osuszania -bolt .kosz ssawny -chest .obchodziC.blind off .otwor Sciekowy pipe .przeplyw flowmeter -przeplywomierz inlet .zaSlepka kolnierzowa -evenly tightened bolts -(sruby) rownomiernie dokrqcone (pot.zatykanie sic (rurek. main .rura spustowa -plate -taca Sciekowa plug . (rose box) . kryza -blank . odnoga (rury) by-pass .polqczenie spawane line . rurociqg r.spectacle . syfon -valve -zawor Sciekowy.obejScie.kurek probierczy -two-way .vent -kurek odpowietrzajqcy coil -wqzownica .osadnik drain .zamkniqcie wodne.polqczenie skrqcane overflow -przelew pipage -r u r o c i ~(system) rurociqgow.odwadniacz samoczynny .zawor.kurek spustowy - -- - - - - - - - - - - - drain .wlot.drain . pipe .: rurociqg) .magistrala (np.closed system . rurociqgowa) drain -glowny rurociqg zqzowy manifold -rurociag rozgalqziony nipple -zlqczka wkrqtna rurowa connection .kolnierz osemkowy flanged coupling -polqczenie kolnierzowe flowing .zaslepka kolnierzowa .instalacja rurociqgowa silowni accessories -wyposaienie dodatkowe adaptor .expansion -polqczenie (zlqcze) elastyczne .rurociqg zqzowy glowny -pipeline -rurociqg zqzowy -well . zawor spustowy drainage .flanged -polqczenie kolnierzowe . ssawa -bellow -koncowka ssawna rurociqgu - - - - - - - - - .studzienka zqzowa blank off .spigot .zlqczka zwqzkowa.wall .

klapowy - pipe going downwards .zasuwa double-seated changeover valve . wodoszczelne bulkhead crossing.zailepka kolnierzowa spectacle flange .zawor motylkouy gate valve . screw d o w .polqczenie -polqczenie .zawor kqtowy valve.rurociqg ze wskazaniem kierunku przep+wu valves.rurociqg oipe with indication o f direction o f j l o u .zawor klapouy prosty flap.zawor dwusiedzeniouq dwupotoieniowy . szybko rozlqczne ex ansion joint with pland . screu.rurociqgi krzyiujqce sic. non-watertight przejicie grodz. kqtowy non return valve Iflap). butterfly valve . kompensator ioint. connected .ed joint.zawor skrqcane koinierzowe bezpieczensh mufowe . klapy sztormowe appliances . kurki. prosty non return valve Iflap).5. ENGINE ROOM Piping systems basic symbols .rurociqgr krzyzijqce sie.zawor kulouy.zaw6r szybko otwieri jqcy sie quick-closing valve .zawor denny ball valve (-cock) kurek kulowy .trojnik . angle . korel zewnqtrzny?? blank flange . straight. sleeve .zawor zaporowo-zwrotny.rurociqg biegnqc~ ku gorze quick-opening valve . nie polqczone ze sobq crosing pipes. polqczone ze sobq tee pipe .zailepka przestawna bulkhead fitting water t i f hf.zawbr samozamykajqc) joint.armatura indicating and measuring instruments wskainiki i przyrzqdy pomiarowe non-return valve (flap).niewodoszczelne pipe going upwards .zawor przelotowy valve. angle .polqczenie non return valve Iflap). angle. not connected . straight mrotny.podstawowe symbole systemow rurociqgow Rurociqgi -pipings oipe .flanged przejicie grodziowe ko nlerzowe.nakrqtka zailepiajqca. gate valves.zawdr zwro n)~.zawor trbjdroiny zawi Pipes andpipes joints . three-way .reduktor safety valve -zawor bezpieczeristwa angle safety valve kqtowy self-closing valve . cocks and flaps zawoq: zasuuy.szybko zamykajqcy si regulating valve -zawbr regulacjjny kingston valve . jlanged ioint.rura kompensacyjna cap nut . angle . .rurociqg biegnqc w doi orifice .. straight through . screw down zawor zaporowo zbr>rotnykqtowy flap. kqtowy reducing valve expansion pipe (corrugated) general rura kompensujqca.zawor - flexible pipe elastyczne klapowy.polqczenie Rompensacyjne z d awrcq expansion pipe .polqczenie .m e i k a valve straight through .rurociqgi i ich polqczenia crossingpipes. quick-releasing -poiqczenie rurowe.

rejestrator .komin bell-mouthed pipe end . three-way. przelot prosty cock with bottom connection .magnetyczny Distance level indicator. suction valve chest sknynia zawordw ssqcych suction valve chest with non return valves .odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with pressure-vacuum valve . with bottom connection kurek kqtowy z polqczeniem dolnym cock. .piywak ist ton . straigh.pompa Srubowa lub zgbata hand pump (bucket) -pompa rgczna tlokowa Fimkgs -inne wyposaienie funnel . Counter (indicate function) Recorder . angle. angle kqtowy zawdr dwusiedzeniowy.koncdwka ssqca w hztalcie lejka air pipe . three-way.cont. four-way. prosty.odpowietrzenie z siatkq air pipe with cover . przelotowy double-seated change valve.el. straight through in plug .armatura mudbox . three-way.tlok membrane .symbols .separator steam trap . straight through . with bottom connection .sprgjna mass .odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with cover and net .wskainik poziomu electric motor . dwupoloze.skrzynia zawordw zwrotnych double-seated changeover valve. angle .kurek czterodrozny. niowy. L-port in plug kurek trdjdrozny. ieniowy cock.kurek kqtowy cock.kurek s podiqczeniem dolnym cock.odwadniacz p a y na powrocie skroplin centrifugal pump -pompa wirowa gear-or screw pump . T-port in plug kurek trdjdrozny.rgcznie otwierany spring .ezektor various accessories (text to be added) -rdzne wyposazenie (okreilone tekstem) piston pump -pompa Appliances . przelot 5" cock.zdalny wskainik p.osadnik filter or strainer -filtr magnetic filter -filtr magnetyczny separator .kurek prosty cock. o przelocie "T" cock.zdalnie sterowany hand operated .silnik elektromagnet. dwupolo.cigiar float .odpowietrzenie air pipe with net .odpowietrzenie z zaworem ciinieniowo-prdiniowym deck fittings for sounding or filling pipe short sounding pipe with selfclosing cock Control and regulation parts -elementy regdacji i sterowania remote control .zawdr dwusiedzeniowy.przepona Stop for sounding rod Sight indicator Observation glas Level indicator .o przelocie prostym z podlqczeniem dolnym cock. electro-magnetic . with bottom connection -kurek trojdroiny z podlqczeniem dol"Ym ejector . straight through.

wspomik rurowy stopper .ballast .zwezka rurowa.rurociqg pokladowy -grid . turbulencja . zailepka.fuel - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .seamless .opaski Straub'a na rury striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowd stuffing box .cooling . Sciek.rura odpowietrzajqca .rurociqg napelniajqcy.rurociqg zezowy - 5. doplyw paliwa) stainless steel . system . zatyczka .system przelewowy .rura bez szwu -socket .oslona rury.sanitary .bilge .filling .feeding .mra sondazowa (zbiomika) -tunnel .zaslepka rury tubing -siec rur. ukladanie rurociagow .kolano (rurowe) union .rurociag odlotowy (gazow spalinowych) .zlqczka wkr~tna plug .socket .overflow . system rurociagow.rurociagi gazow piping .dlawnica suction box .feed .exhaust .rura sciekowa sea chest . tabliczka tabliczka informacyjna (np.gwintownica do rur elbow .rury w ukladzie rzedowym . rurociqgi tubing .: kolanko) -bender .krociec rurowy . otulina rury chocking .rura odlotowa .rura.rurociqg ze stali nierdzewnej Straub coupling .zatkanie rury closer .vent .rurociqgi grzewcze .kolnierz rurowy .rurociqg .zlqczka.bend .kolnierz rury.klucz do rur stanchion .zailepka rury -tap .gwint rurowy turn . ENGINE ROOM .blanking -korek zaslepiajqcy -hole .hydraulic .deck .tabliczka informacyjna plug -korek.szpigat.purge . o samoczynnym drenaiu shut off .zlqcze rurowe covering .rura .tube .wieszak rurociqgu -joint .zailepka rury stud .kurek tube .kratka Sciekowa -hole . rurociqgi .ukladanie rurociqgow turbulence -przeplyw burzliwy.zaslepka rury .saddle clip .zailepka rurociqgu.zlqczka rurowa pipe .rurociag przelewowy .rurociqgi chlodzenia .kolanko rurowe fitting .gietarka do rur -cap .rurociqgi hydrauliczne in line .name .otulina rury -cross .czwomik rurowy cutter .fuel .wezownica connection . odplyw grating .instalacja sanitama tap .odgalezienie skosne rurociqgu nipple .zailepka -coil . przy za-label worze.instalacja.sprinkler .vapour .rurociqg.telescopic .overflow .rurociqg balastowy .rurociqgi paliwowe -hanger . instalacja rurociqgowa plate -plytka.system rurociqgow. -reducer .teleskopowe -thread .skrzynia kingstonu system .obcinak do rur . reduktor .pipe .discharge .heating . korek do r.kurek scupper .sounding .otwor korka (w zbiorniku) . korku sondy) .rura ze stali nierdzewnej --piping .dead head of a zaslepiona koncowka rury die .rurociqg paliwowy pipes -wry.siec rurociagow system .exhaust gas -rurociagi gazow spalinowych .rurocicgi Sciekowe .scupper .rura scieku pokladowego . rurka -plug .zlqcze rurowe lateral .rurociqgi systemu zraszania .odciqc (np. kielich rury spanner (wrench) .rurociqg odpowietrzajqcy pipeline .luk rurociqgu (pot.skrzynia denna.zailepka rurowa casing .rura kolnierzowa flaring -rozszerzenie u wylotu rury .sewage .rurociqg zasilajqcy . ksztaltka mrowa flange .uchwyt rury .tunel (rurociqgowy) .flanged .zailepka rury stopper . kingstonowa self-draining -samoodwadniajqcy sic. wlewowy .rurociqg zasilajqcy .stal nierdzewna --pipe .otwor sciekowy .

J Y \ L . three piece ball valve trzyczgiciowy zawdr kulowy .Valves -zawoiy piston/ ttok valve actuator/ serwomotor valve actuator/ sterownik zaworu piston shaji/ trzon tlokowy intermediate collar/ kohierz poiredni housing/ korpus washer/ podktadka r top cover nut/ nakretka pokrywy gdrnej butterfly valve zawdr motylkowy - _.

otwierany napi~ciem .zakrqcid (np. przepIywu floating drainage valve/ odwadniacz pbwakouy three piece ball valve/ trzyczeiciouy zawdr kulouy control valve/ zawdr regulacyjny .gear -osprzct zaworu.guide -prowadnica -head .-gholdera trzpien grzybka zaworu (trzon) .stud szpilki mocujqce czqSci korpusu --nut nakr~tki mocujqce czqici k. ENGINE ROOM Valves -zawory manifold .de-energized ..cover pokrywa zaworu -disc .face -przylgnia zaworu .grzybek zaworu .grzybek zaworu .Sruba regulacyjna arms -klawiatura zaworu -body .zawory Valves and gates i zasuwy nanometer valve/ zwdr manometrowy check valve/ zawdr mrotny gate valve/ zasuwa klinowa stop valve/ zawdr zaporowy draining valve/ zawdr spustouy quick-closing valve/ stop valve/ zawdr szybkozawdr zaporouy zamykajqcy stop-check valve/ zawdr zaporowo -zwrotny osadnik min.skrzynia kingstonowa.locknut -nakrctka kontrujqca - .flap -klapa zaworu wylewowego (burtowego> .korpus - - - .clearance luz zaworowy . otwierany zanikiem napiccia turn off . zawor) water box .dome -kopula . rozrzqd zaworu . straight-run valve/ zawdr min. zawor rozgaI Q ~ Y name plate .hand wheel -pokrctlo zaworu .lapping -przeszlifowanie zaworu . skrzynia denna valve (construction) -konstrukcja zaworu adjusting screw .z.-retaining clip -pierScien zaciskowy wbk .skrzynia zaworowa.energized .gasket -uszczelka korpusu .z.tabliczka informacyjna (na zaworach) sea connections -zawory zaburtowe solenoid valve -zawor elektromagnetyczny .oclkrtyik (np. . zawor) turn on .5..

.samoczynny z.disc .inlet .zawor burtowy .z.full bore . trzpien spray .zawor denny .self-closing -zawor samozamykajqcy sie .maksymalne dopuszczalne ciinienie nastawcze zaworu odciqzeniowego .flap .cross .z.spindle -wrzeciono zaworu.zawor podwodny valve (type) -typ zaworu .zawor sterujqcy .spring spraiyna zaworu .side .zawor denny kingstonowy .control .w obiegu oleju .zawor bezpieczenstwa controlled . zawor sterujqcy . bocznikowy .seat -gniazdo zaworu .zawor burtowy .zawor odcinajqcy -throttle -zawor dlawiqcy .manoeuvering scavange air non-return -zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego . elektromagnetyczny .kingston .crankcase relief .zawor bezp.oil relief .admission .relief .butterfly .balanced .expansion .zawor hydrauliczny z napqdem elektromagnetycznym .zawor kulowy .sea . z.pilot .sea chest -skrzynia denna.zawor szybkiego zamykania .podtlokowy zawor nvrotny .iruba ustalajqca - .starting air -zawor romchowy .zawor suwakowy .zawor doladowania . przeponowy .non-return . rozprqzny .z.shut off .three-way -zawor trojdrogowy -two-way -zawor dwudrogowy .refacing -przeszlifowanie zaworu .zawor klapowy.diaphragm .positioner -nastawnik (pozycyjny) zaworu .intake .zawor elektromagnetyczny .main -zaw6r glowny .float -zawor plywakowy .by-pass .zawor wlotowy .zawor wylotowy .zaw6r kontrolny.securing pin plug -korek zabezpieczajqcy kolek .z.- 5.needle . igielkowy .charging .discharge -zawor wyplywowy . kingston .securing pin kolek zabezpieczajqcy siedzenie .zaw6r zasuwowy.zawor dolotowy ..double-seat . SILOWNIA - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .slide .screw .zawor cihieniowo .zawor iglicowy.ball -zawor kulowy .scavanging powietrza przeplukujqcego .safety -zawor bezpieczelistwa .zawor denny. trojprzeplywowy .zawor rozdzielczy .z.seating -siedzenie zaworu .solenoid .cone .sluice .zawor pilotowy.-plate -talerz sprqiyny - -wheel . zawor zasuwowy .zawor wlotowy .zawor jednodrogowy -piston ..cut-off .distribution .-wtryskiwacze (nozzles) . zawor spustowy .z. rozruchowy .zawor stozkowy .zawor czterodrogowy . zdalnie sterowany .three-pass .globe .stop .rocker -diwignia zaworu .remote .quick closing .back-pressure .z.zawor (kurek) indykatorowy .reducing .zaw6r motylkowy .zawor odciqzony .zawor klapowy .sea inlet .zawor talerzowy .zaw6r glowny -maximum allowable relief setting (MARVS) .automatic start .clack .pressure/vacuum (PN) .indicator .angle -zawor kqtowy .four-way valve .z.zawor redukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - .electromagnetic .gate -zasuwa.drain .zawor odcinajqcy .pokretlo zaworu valve -zawor .outlet .zawor dwusiedzeniowy .check .-. przelewowy skrzyni korbowej .zawor zwrotny . zawor zwrotny .zawor tloczkowy .prozniowy .hydraulic solenoid .zawor iciekowy. klapa sztormowa . skrzynia kingstonowa . trojdrozny.master .underwater . zasuwa .quick closing -zawor szybko zamykajqcy .zawor odcinajqcy .one-way .under piston non return .zaw6r zwrotny . obejkiowy.zawor czterodrogowy .overboard discharge .zawor o pehym otwarciu .

zasilanie wodq --system .filtrowanie powietrza flow -przeplyw powietrza --free .zbiomik wody treatment .filtr powietrza cock -kurek odpowietrzajqcy .odsalanie wody .chlodzenie powietrzem cushion .dmuchawa powietrzna -cleaner .domestic fresh .uzdatnianie wody cooler .osuszacz powietrza escape .klej wodoodporny .scavenge . higroskopijnoik -ballast -balast wodny -treatment -dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem -box skrzynia -kingstonowa.obieg wody.zanieczyszczenie powietrza -powered -pneumatyczny . startowego -tight .zbiornik powietrza .rozpuszczalny w wodzie strainer .dlawica wodna service pipe .system wody zasilajqcej -finder -wykrywacz wody -gauge -wodowskaz.preheated -powietrze podgrzane pressure gauge .poziom wody indicator .odpowietrzenie filter .silnik chlodzony wodq cooling . odpowietrzajqca --pocket .otwor odpowietrzajqcy inlet -wlot powietrza intake .woda zasilajqca -feeding system .starting -pipe .poduszka powietrzna -dryer .powietrze przephkuj$ce space .woda slodka drive .ogrzewanie wodne inlet . s. nieprzepuszczajqcy powietrza pump -pompa powietrzna receiver .woda do picia pressure .twardoii wody -heating .odpowietrzenie. w kotle) -hardness .5.szczelny -trap .chlodzenie wodq column .woda sanitama.dlawica wodna -hammer . denna -circulation .feed .starting valve .mrociqg wodny softener -zmiekczacz wody soluble .mra powietrzna.uderzenia wodne (np.sprqzarka powietrza --cooled engine -silnik chlodzony powietrzem --cooler .ciinieniomierz -proof -hermetyczny.wskaznik poziomu wody --main .chlodnica powietrza --cooling .polqczenie wodoszczelne level . cyrkulacja wody --cooled engine .uszczelnienie wodne sealed gland .filtr powietrza filtering .zawor p. poziomowskaz gland .odpowietrzony --heater -podgrzewacz powietrza -hole . zamkniecie wodne -valve -zawor wentylacyjny vent . ENGINE ROOM - Air and water -powietrze i woda air -powietrze -blower .potable .odpowietrzenie.przewod p.uzdatnianie wody waterproof -wodoszczelny glue . startowego -absorbtion -wodochlonnoiC. odprowadzenie powietrza -vessel .instalacja wodna -tank . woda uzywana do celow sanitamych (w odroznieniu od wody pitnej) seal .sanitary .korek powietrzny -pollution . startowego .salinity of zasolenie wody .glowna magistrala wodna -outlet . r.zbiornik sprqzonego powietrza --release .wlot powietrza lock -korek powietrzny (w rurociqgu) --operated -pneumatyczny -pilot distributor -rozdzielacz powietrza pilotujqcego -pipe .filtr wody supply .odplyw wody -pollution -zanieczyszczenie wody . odpowietrznik reservoir .starting bottle -butla powietrza startowego -starting line -linia (mrociqg) p.compressed -powietrze sprqione compressor .ciinienie wody .przestrzen powietrzna .doplyw wody -jacket -plaszcz wodny -joint .syfon.starting .napqd wodny .powietrze startowe .s h p wody conditioning .chlodnica wody desalination .zbiornik powietrza .ballast water -woda - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - .

odolejacz system .engine .spare .pompa olejowa point .poziomowai.rura odpowietrzajqca - - - - -- - - - - - - - -- - - .czujnik poziomu plynu muck .olej silnikowy (smarowy) -film .osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb. f. przyrzqd pomiarowy cock .film olejowy filter .zbiornik rozchodowy .wskainik (poziomu) plynu .de-mucking -wybieranie o. powietrza) sediment -osad (to) steam -parowaC (zbiomik). wyrownywaC (np.analizator mgly olejowej --pump . rezenvowy.filtr olejowy.ulaz .engine ..pojemnose zbiomika . nadmiarowy (ekspansyjny) -expansion .olej zuzyty drip-feed lubrication -smarowanie kroplowe (lubricating) oil -olej (smarowy) cooler . poziomy cieczy w zbiornikach) liquid -ciecz fuel -paliwo plynne.smarownoiC.taSma miernicza gauging -pomiar.korek spustowy oleju duct .smarowanie olejowe -ability .zbiornik osadowy .smarowaC lubrication .overflow .osad depositing .settling .zbiornik opadowy .przelew. oleju smarowego -gland .alarm niskiego poziomu .kurek odpowietrzajqcy pipe . zwczka dlawiqca przeplyw oleju. kryza -mist detector .zbiornik przelewowy .high alarm .storage .odpowietrznik cock .taking .gravity .zbiornik capacity .szklo wodowskazu strip . ze zbiomika overflow .dlawica olejowa lubrication .zbiomik (np.poziom (np.reserve -zb.kurek probierczy glass .low alarm .punkt smarowania -residues .zbiornik suchy zb. zapasowy . przelanie sic reservoir . mierzenie level .studzienka.smarowanie lozysk purify -oczyszczaC purification -oczyszczanie Engine room tanks zbiorniki silowni deposit . . smarnoic . system smarowania -tight . zb~ornik iciekowy tank .zbiornik zapasowy .plywak (w zbiomiku) gauge -miernik. zb. czySciC atmosferc zbiornika za pomocq pary sump .bearing oil .szlam olejowy separator .olejoszczelny lubricant -olej smarowy .Lubricating oil olej smarowy dirty oil .emulsion .kanalik olejowy .emulsja olejowa emulsifying .smarowanie olejowe --orifice -otwor.chlodnica oleju drain plug .daily service .alarm wysokiego poziomu (to) level . paliwo ciekle layer -warstwa plynu level sensor .emulgowanie (powstawanie emulsji) .system olejowy. cieczy w zbiomiku) indicator .dry .zbiomik zapasowy thermotank -termotank (water) sampler -wykrywacz wody topping off -dopelnienie (czt$ciowo napelnionego zbiornika) ullage .osadzanie sic float .olej silnikowy (smarowy) (to) lubricate .pomiar ulaiu vent .

Bunkering and sampling pobieranie i prdbkobranie paliwa portable gas tight sampler bunkering arrangement organizacja bunkrowania -gazoszczelne urzqdzenie do poboru prdbek liquid/ pryn water/ woda lina stalowa slip hook/ hak odrzutny spill tank/ zbiornik przelewowy hose supporting chain/ iancuch podtrzymujqcy wqz ]I fuel barge mark$old/ zawdr rozgaieiny barki paliwowej dripping method/ HFO settling tank/ zb.r 5. rozchodowv viscosimeter/ o other auxiliaries/ do innych silnikdw pomocniczych chanieover valve/ zawor zmiany paliwa booster puhp/ pompa podajqca Juction jilt&/ filtr nu ssaniu . osadowy paliwa cieikiego HFO daily tank/ zb. rozchodony paliwa ciezkieg I separator/ Fuel oil system -system paliwa cigikiego ----*---------from other auxiliaries/ z f innych silnikow pomocniczych ! I MDO daily tan/ zb. ENGINE ROOM .

paliwo ciqzkie .okres probkobrania sight-flow (sight glass) -przeziernik sight hole .lepkoiC -index -wskainik l. paliwo "ciqzkie" -gas olej napqdowy (do silnikow wysokoprchych) .commence -rozpoczqcie bunkrowania . mazut.fuel . ponownie napehid at sea -zaopatrywak w morzu (tu: paliwo) sample -probka .increase -rate -zwiqkszyt ratq pompowania .olej opalowy.cease -przenvanie pompowania . resztkowe. olej opalowy oil (hfo. (statek) z dostatecznym zapasem paliwa bunkering -przyjmowanie p.stacja bunkrowa (to) bunker -przyjmowaC paliwo.marine -morski.specific -consumption -jednostkowe mzycie paliwa -system -system paliwowy .prqtowy wskainik poziomu plynu w zbiorniku dipper -czerpak. zbiornik paliwowy -- 5. naczynie do pobierania plynu ze zbiornika dipping rode -miernik prqtowy poziomu dip up -zaczerpnqk (np.wanienka iciekowa drop -kropla emergency stop . paliwo .diesel .uzupelnic (zapas).zuiycie dobowe diesel fuel -p.paliwo ciqzkie o malej zawartoici siarki fuel -paliwo -coefficient -wspolczynnik zuzycia paliwa consumption -zuzycie paliwa.pobieraC probkq . .pobieranie pr6bek (np. SciekaC -pan -wanienka Sciekowa sampling .reduce -rate -zrnniejszyk ratq bunkrowania raising -bunkrowanie w morzu refuelling -uzupelnianie paliwa.wziernik specific gravity -ciqzar wlaiciwy specimen -probka stem .olej (napqdowy) do silnik6w okr. zweglanie consumption -zuiycie.tank -zbiornik paliwa.tu: awaryjne wstrzymanie bunkrowania fuel oil -olej opalowy. probkobiorca sampling -probkobranie procedure -procedura pobierania probek -time . indeks wiskozowy -regulator -wiskozymetr viscous .olej napqdowy.residual -p. SILOWNIA - - - - - - -- - - - -valve -wtryskiwacz fuelling at sea -bunkrowanie w morzu heavy fuel -p. HFO) -p.opatrywanie (probki) nalepkq z opisem i plombowanie liquid meter -plynowskaz oil . czerpaC stick .low sulphur (LSFO) .engine .standard -probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probkq sampler -pobierajqcy probkq.daily .lepki resistance .op6r lepkoici volume -objqtoiC -- - - - -- - - - - - - - . rozchod contamination -zanieczyszczenie paliwa -heater -podgrzewacz paliwa impurities -zanieczyszczenia injection pump -pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa oil -paliwo ciqzkie. do silnikow wysokoprqznych diesel oil (do) . olej napqdowy rack position . ciqzkie.. pozostaloiciowe . paliwa) metodq kropelkowq -tray .Fuel oil -paliwo (olej napedowy) bunker -paliwo. bunkrowaC bunkers -paliwo na statku ..in .rata ( u pompowania paliwa) t: . okrqtowy oil hose -w@ (transportu) paliwa derrick . tankowanie at sea -uzupelnianie paliwa w morzu (to) replenish .olej. olej opalowy labeling and sealing .olej napqdowy. rozchod (np.zabunkrowany.zobowiqzanie dostawcy paliwa odnoh i e jego dostawy viscometer -lepkoiciomierz viscosity .average .polozenie elementu nastawy paliwa (listwy paliwowej) .draw . bunkrowanie.zuiycie irednie . bunkrowanie calorie -kaloria calorific value -wartoiC opalowa carbon deposit -osad w e l a carbonisation-osady welowe. paliwo lekkie dip -zanurzaC (w zbiorniku). ciqzkie. probkq ze zbiornika) drip -kapat.rate .iurawik do podnoszenia wqza transportowego pumping -pompowanie . bunkier delivery receipt -kwit bunkrowy station . paliwa) . paliwo "lekkie" .

wydechowy air start valve/ zawor p o y startowego exhaust gas manifold/ piston head. ENGINE ROOM r Main propulsion two-stroke engine dwusuwowy silnik napgdu glbwnego lower platform/ qlatforma dolna exhaust valve/ zawor.5.ourtesv o f the New Sulzer Diesel Ltd .cyllnder liner/ 1 tuleja cylindrowa piericienie ttokowe cylinder cover stud/ szpilka pokqwy cylindra \__i scavenging ports/ okna przepluh&ce . piston crowd connecting rod/ korbowod turning gear/ thrust collar/ obracarka kotnierz oporowy -' ? \\----- cooling jacket/ koszulka .

rama fundamentowa bed .podstawa (silnika).final drive gear wheel .rolka napqdzana krzywkq .reversing unit .inlet . rama fundamentowa.lozysko czopu korbowego --cap .sprzeglo cam -krzywka .czop korbowy bearing.supporting .lozysko glowki korbowodu (main) bearing -glowne lozysko ramowe cap -pokrywa lozyska ramowego --jack .podkladki podtrzymujqce clutch . krzyzulec -bearing .napqd lancuchowy rubber clad guide bars .silnik wodzikowy - -- -- ------ --- --- - -- - .dolna pokrywa lozyska korbowego shell (big end bearing shell.stopa korbowodu -eye ofthe--gorny leb korbowodu small end . silnika) -plate .wneka korbowa crankcase .air .lyzwy .lozysko oporowe .napqd walu krzywkowego .naped walu krzywkowego --rollers .epoxy raisin .loie. wal krzywkowy connecting rod (conrod) -korbowod -big end .lozysko wodzika --cap -pokrywa lozyska krzyzulcowego -engine .stopa korbowodu .silnik bearing -lozysko -bolt .: sprqzynowanie walu crank (throw) -wykorbienie crosshead .damped .gniazdo lozyska r.exhaust krzywka wydechowa .podnohnik lozyska glownego --lubricating oil supply -przewod oleju smarowego glownego loiyska ramowego -journal cap -pokrywa lozyska ramowego saddle .crosshead -lozysko krzyzulcowe .top-end .chlodnica powietrza cleaning process . wykorbienie angle -pozycja walu korbowego case .czop korbowy bearing .main - gear wheel .zestaw kol zebatych do nape- -- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- du.train of gear .5.otwory w korbowodzie bottom end .leb tlokowy korbowodu bearing .proces czyszczenia -charge---c hlodnica powietrza doladowujslcego .chlodnica miqdzystopniowa crank -korba.zawor przeciwwybuchowy w karterze crankpin . podstawa (silnika) chock -podkladka (poduszka) pomiqdzy silnikiem a ramq .skrzynia korbowa monitoring unit .stalowe .cambox -komora krzywkowa .dolne lozysko (korbowe) .lozysko czopu korbowego (pot.follower rollers .combined thrust and journal lozysko oporowo-ramowe . pot.steel .strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .gumowa okladzina prowadnic lancucha -drive .uklad przesterowujqcy walu krzywkowego .krzywka zaworu ssqcego -reversing krzywki przesterowujqce na biegu wstecz -slide .wal korbowy z tlumikiem drgan -deflection -kontrola uloienia walu.side .bieznia krzywki camshaft -wal krzywkowy chain drive . lozysko korbowe) pit .end .intermediate gear wheel -poirednie kolo z q bate .intake . SILOWNIA Engine .wodzik.bores in .krzywka zaworu ssqcego .skrzynia korbowa -mist detector -wykrywacz (analizator) mgly olejowej relief door . bottom bearing shell) -panewka lozyska korbowego crankshaft -wal korbowy .air side of the .lozysko lba korbowodu (sworznia tlokowego) cooler .intercooler . -thrust collar saddle-piece -kolnierzowe osadzenie glownego lozyska oporowego base plate .z zywic sztucznych .koncowe .fuel -krzywka paliwowa .ostatnie kolo zebate na wale krzywkowym .Sruba lozyskowa -bottom end .loze (np.urzqdzenie analizujqce atmosfere w skrzyni korbowej -pin .flank of the .glowne kolo zebate .chlodnica .thrust .boczne (przy stoperach) .

glowica cylindra valve rocker/ .a - .Four stroke medium speed engine US^ gas receiver/ h~lektor gazbw v d e c h o ~ c h irednioobrotowy silnik czterosuwowy injection valve/ wt skiwacz piston rings/ cylinder head t u r b o \d o a d o w a r FerScienie tlokowe .

turbo-reciprocating .silnik z doladowaniem .diesel .internal combustion (IC) .main .silnik wysokoprqzny .silnik benzynowy .main bearing cap -pokrywa lozyska ramowego - - - .double acting .Sruba kotwiczqca.oil .silnik okrqtowy .silnik.silnik jednostronnego dzialania .guide -prowadnica wodzika - cross wedge .booster pump .opposed-piston .reciprocating .marine .silnik tlokowy ..fundament silnika frame . fundamentowa) fuel -paliwo .injector -wtryskiwacz .fundament silnika casing .ship's .silnik z tlokami przeciwbieznymi .oil -filtr olejowy .silniki wysokoprqzne pracujqce przez przekladnie na wspolny wal guide -prowadnica shoe -lyzwy wodzika clearance -luz na prowadnicach wodzika head -glowica silnika inspection door -drzwi inspekcyjne jacket -piaszcz cooling system -system chlodzeniaplaszcza cylindrow -cooling fresh water preheater -podgrzewacz wody chkodzqcej cylindry journal -czop walu .silnik parowy z turbinq na parq odlotowq .four-stroke .anchor bolt . podwojnego dzialania .air .V-engine .silnik czterosuwowy .klin poprzeczny cylinder . maszyna .holding down bolt .: wtryskiwacz) -viscosity regulator -wiskozymetr fuel pump -pompa paliwowa . maszyna -bed .s.fundament silnika shaft -wal silnika glownego.(statek) z silnikiem o zbyt malej mocy .Scianki cylindra cylinder liner -tuleja cylindrowa --cooling .silnik tlokowy .silnik.Sruba Sciqgajqca engine .pompa podajqca paliwo injection pump -paliwowa pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa -knocks .single acting .oslona silnika foundation .filtr automatyczny (czyszczony wstecznym przeplywem fihowanego czynnika) .fundament silnika seating .underpowered . wal napqdowy engine .petrol .supercharged .silnik wysokoprqzny .filtr . uklad block -blok cylindrowy -bore .silnik napqdu glownego .tuleja cylindra oil feed -zasilanie olejem cylindrowym -oil pump eccentric drive -mimokrodowy napqd pompy olejowej -wall .piston .glowica cylindra liner .radial .silnik dwurzgdowy.- - -- - . widlasty (engine) foundation -fundament silnika .dno tloka -head .silnik w ukladzie gwiazdowym . mocujqca -bolt .silnik okrqtowy .cylinder.Srednica cylindra cover -pokrywa cylindra crown .push rod -popychacz na zaworze w pompie paliwowej geared diesel engines .auto backwashing .suction .slow-speed -wolnoobrotowy (npsilnik) .filtry na ssaniu .fuel injection pump -pompa wtryskowa .Sruba fundamentowa filter .stuki paliwowe -pump -pompa paliwowa -timing -rozrzd -valve -zaw6r paliwowy (pot.Sruba fundamentowa .filtr powietrza . spalinowy . amortyzator drawbolt .chlodzenie tulei cylindrowej flange -kolnierz tulei -quills -kroCce do smarowaniatulei cylindrowej --wear ridges -prog powstaly wskutek zuiycia powierzchni wewnqtrznej tulei damper -przepustnica damper -tlumik drgah.silnik krzyiulcowy .s.magnetic -filtr magnetyczny flywheel -kolo zarnachowe frame -rama (np.triple expansion -maszyna parowa potroj- - - - - -- - - - - - - - - - - - nego rozprezania .crosshead type .

zwezka dlawiqca przeplyw oleju.intake .trunk .filtr olejowy mist detector .dlawica trzonu tlokowego stuffing box .objetoic tulei od dolnego do gornego punktu martwego -floating wristpin -sworzen plywajqcy (przemieszczajqcy sic w tulei osadzonej w tloku) gudgeon pin .polqczenie koncow piericienia na styk overlapped . tloczysko gland .lubricating -orifice -otwor.chlodnica oleju .compression -piericien uszczelniajqcy gap .tuleja (np.piericien zgamiajqcy piston rod -trzon tlokowy.teleskopowe doprowadzenie wody chlodzqcej do tioka crown ..skok tloka trunk-type -tlok silnika bezwodzikowego .cooling oil pipe -rura oleju chlodzenia tloka . wtryskiwacza) oil .luz w zarnku ends square butt . skrzynia zaworowa .exhaust kolektor wylotowy piston .okno wylotowe (wydechowe) .diesel .urzqdzenia napedowe statku propulsion -naped .dlawica trzonu tlokowego port . kryza .main parts silnik .prqdnica napedu (statku) - ---- -- - - - . cylindra silnika) nozzle -dysza (np.air .cz&i gldwne exhaust valve/ zaw6r wydechowy fuel injection valve/ zawor wtlyskowy paliwa cylinder cover/ giowica cylindra big end bearing (crank bearing.silnik napedowy crankshafi/ engine .olej cooler . crankpin bearing. bottom end bearing)/ lojisko korbowe liner .silniki napqdowe .denko tloka displacement .zamek piericienia tloka axial clearance .okno wlotowe power .sworzen tloka -pin . naped drive -naped mechaniczny -operated .ENGINE ROOM Propulsion engine .ship -plant .exhaust .kolektor (rozgalqzienie) powietrza przeplukujqcego/ doladowujqcego .luz poosiowy w rowku -- - - - - -- - - - - piericienia --radial clearance -luz promieniowy w rowku pierhcienia --butt clearance .o napedzie mechanicznym -piston -tlok wykonawczy propelling -napedowy machinery .naped (silnikiem) diesla generator .rowki (kanaliki) piericieni oil ring .okno .tlok cooling telescopic pipes .sworzen tlokowy -ring -piericien tlokowy scraper ring -piericien zgarniajqcy skirt -plaszcz tloka -travel .analizator mgly olejowej (w skrzyni korbowej) manifold -kolektor.lub filter .tlok bezwodzikowy - (piston) ring -piericien tlokowy .polqczenie na zakladkg -gas ring -piericien uszczelniajqcy grooves .moc.

turbine main -turbinowy napqd glowny .means of .podtlokowy zawor zwrotny web -korba.Srodki nap~du. wykorbienie walu .under piston non return .motor .leb korbowodu - -- - - - -- - - - - - - - .turbo-electric napqd turbinowo-elektryczn Y pump -pompa .ship -turbine .iruba przytrzymujqca sump -zbiornik Sciekowy. miska olejowa swing-joint . turbina turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny -ship -statek o napqdzie turbinowo-elektrycz"Y turning gear . prowadnica staybolt .w obiegu oleju .hold down .sktzynia denna.suwak.- -- - - - - thrust shaft -wal oporowy thrust spindle -popychacz tie piece .oil relief .intake -zawor wlotowy .zawor pilotowy rocker arms -klawiatura zaworu .naped tachometru timing gear -rozrzqd thrust bearing (block) -lozysko oporowe thrust pins .pompa wodna quill -tuleja.main -machinery .silnik napedowy .Sciqg ramowy turbine -turbina -engine .scavenging -z.pilot .big-end .silniki napedu glownego .kolek.manoeuvring scavange air non-retum zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego needle -zawor igielkowy .. wodzik.Sciqgi oporowe - - . krociec smarny seating .zawor (kurek) indykatorowy .mechanical -napqd mechaniczny .osprzqt zaworu .spray -wtryskiwacze (nozzles) .zawor bezp.napqd glowny .zaw6r -crankcase relief z.charging .water . SILOWNIA - we .fundament spark-ignition -zaplon iskrowy slider .napqd silnikowy motor .zawor doladowania czynnika gear .wahacz tachometer -tachometr drive gear .zawor rozruchowy .pompa olejowa .steam . Sruba dwustronna.tu: blok (np.turbina okrqtowa .main . kolek gwintowany .obracarka unit .indicator .oil . silniki napedo- - 5. powietrza przeplukujqcego -sea chest .silnik turbinowy. skrzynia kingstonowa .naped parowy .naped statku .Sciqg Srubowy -ring -pierScien prowadzqcy stud . silnika glownego) valve .starting air .ship . slupek. naddnieniowy skrzyni korbowej .

ch. startowego .odpowietrzajqcy ukiad chi.chlodzenie cool .starting -pipe -przewod p. startowego - . studzib coolant (cooling agent) -czynnik chlodzqcy cooling . spaliny pyrometer -pirometr do pomiaru temp.sprqzanie ignitian .water inlet main .through -przedmuchany (silnik) carbon deposit -osad wqgla clogged fuel nozzle -zatkane dysze paliwowe cooling . defekt silnika -trouble . a.piston .suw sprqzania crash stop -nagle.direct .chlodzenie tloka system .owalnoik overloading -przeciqzenie overspeed -nadobroty trip .obroty jaiowe ignition .open system .zaplon indicate -indykowak. spalin stroke .ciknienie wstvnego przesmarowania pressure charging -doladowanie pressure relief -dekompresja revers -zmienib napqd na wsteczny scavenging (air) .liquid .otwarty. zwalnianie blown.wychladzab -jacket -plaszcz chlodzqcy .zawor bezpieczenstwa zasobnika powietrza blower .-go drive gear -napqd rozdzielacza p.return flow . down .samozaplon ratio .silnik failure -awaria silnika.powietrze -pilot distributor -rozdzielacz p. ENGINE ROOM Engine operation -dzialanie silnika air . cylindrow) powietrzem --box -zasobnik powietrza przeplukujqcego fire extinguishing steam/C02 equipment urzqdzenie do gaszenia parqlC02 ognia w przestrzeni podtlokowej --manifold -kolektor (r0zgalqienie)"powietrza przepiukujqcegol doladowujqcego --pump -pompa powietrza przeplukujqcego --receiver -zasobnik powietrza przedmuchujwego drain pipe -rura spustowa powietrza p. .przy peinym obciqzeniu .zaklocenie w pracy silnika - - - -- - - exhaust -wydech -gas -gazy wydechowe.suw wydechu -valve -zawor wydechowy fuel rack position signal (FPS) -sygnal polozenia listwy paliwowej full power -peina moc idle running -bieg jalowy idle speed . -starting -bottle -butla powietrza startowego .chlodzenie .under .chlodzenie powietrzem . zwrotne (pqtlowe) .przedrnuchiwanie bezpokrednie . przedmuchiwanie (np.f d l -peine obciqzenie .zarnkniqty.kolektor wlotowy wody chlodzqcej -water outlet main -kolektor wylotowy wody chlodzqcej combustion -spalanie chamber -komora spalania .loop .chlodzib.automatyczna redukcja obciqzenia.dmuchawa przedmuchujqca .rozdzielacz powietrza romchowego auto shut down -automatyczne zatrzymanie auto slow down .closed system . bezpokredni s. wykonywab wykres indykatorowy indicator -wskainik diagram -wykres indykatorowy injection -wtrysk load .obciqzenie . pokredni s.ch.starting line -linia (ruroci@ p.p.system chlodzenia -venting tank -zb.starting valve -zaw6r p.p.przeplukiwanie.at full .air .stopien sprgzania -ring -pierkcien tlokowy uszczelniajqcy stroke .internal -engine -silnik spalania wewnqtrznego compression .pilotujqce- - .pod obciqieniem ovality .przephkanie nawrotne - - - - -- -- --- - - . safety valve . . startowego .starter distribiutor .5. awaryjne zatrzymanie statku przy uiyciu biegu wstecz SG cylinder wear -zuiycie cylindrow detonation -detonacje engine .urzqdzenie zatrzymujqce silnik powyzej maksymalnych dopuszczalnych obrotow prelubrication -przesmarowanie wstqne pressure .chlodzenie wodne .

up .obciqzenie stake .estimated .driving -rnoc napqdowa . suw .peak .rnoc nominalna (silnika) .rnoc indykowana .liczba obrotow w jednostce czasu overall efficiency .critical .dopuszczalna granica performance -dzialanie power .over.przepiukanie poprzeczne -valve -zawor przedmuchujqcy scavenged -z przephkaniem scavenging .two--cycle -obieg dwusuwowy (silnika spalinowego) .kon mechaniczny Cjednostka mocy) .effective (EHP) .dopuszczalne obciqzenie .exhaust . doplyw paliwa) cock -kurek odcinajqcy sticking piston rings .sprawnoik calkowita permissible limit .rnoc dostarczona (na irub~) .rated -prqdkoit znamionowa .rnoc w koniach . niedostateczne obciqienie vibration -wibracje vibrational period -okres drgan - - 5.permanent .z doladowaniem . SILOWNIA -- - - - - Engine features charakterystyka silnika actual efficiency .silnik efficiency .skutecznoS6 engine .service .supercharged .sprawnosk silnika exciting force .intake .obciQenie eksploatacyjne quasi-propulsive coefficient .oczyszczanie (usuwanie zanieczyszczen) shut-down -zatrzymanie (np.skok tloka trottle down .long .pr~dkoSC (obroty) krytyczna .suw wydechu .nadmiar mocy .moment sily of pull .suw rozprqzania .rated -rnoc znamionowa -requirement .indicated (IHP) .delivered (DHP) .diugi skok -power .suw sprezania . indykowak (np. silnik) indication -wskazanie.-przeciQenie .service horse .rnoc eksploatacyjna (silnika) speed -predkoiC . HP) .suw ssania .rnoc okreSlona na pr6bach modelowych .zapieczone piericienie tloka stroke .uciclg na palu continuous -c i & y running -praca c i a l a critical moment -moment dopuszczalny effectivness .suw pracy .excess .metric .rnoc na wale indicate -wskazywak.permissible .brake -rnoc uzyteczna.obciqzenie szczytowe .rnoc uzyteczna .sprawnoSC ogolna. silnika) shut off .expansion .sila wymuszajqca - - exciting moment -moment wymuszajqcy horse power (hp.nominal .zapotrzebowanie na rnoc -reserve -rezenva mocy . rnoc efektywna .compression .suw odkorbowy timing -ustawianie rozrzqdu top dead centre -polozenie zwrotne odkorbowe total running hours .sprawnoSC napedowa moment -moment of a force .obciqzenie .shaft .dlawic underloading -niedociqzenie.rnoc (tu: silnika) .moment ucirlgu mooring trial -proba (silnika) na uwiezi number of revolutions (npm) .service -prqdkoit eksploatacyjna -- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - .skok.og6lem godzin pracy (silnika) travel .peak . calkowita bollard pull .rnoc szczytowa .uniflow .consumed -rnoc zuzywana . wskazowka indicator -indykator diagram -wykres indykatorowy load .odciqc (np.

5.overspeed type r. zabezpieczajqcy przed przekroczeniem obrotow granicznych -pilot valve plunger .napqd regulatora obrotow hunting .bezwladnik r.regulator wielozakresowy . ENGINE ROOM r Governor .safety -regulator bezpieczelistwa . o nastawie zmiennej -weight .buster.regulator obrotow . . obrotow . odirodkowego load limit control .constant speed -r.regulator nakretka wlewu oleju poiqczenie przegu 'ng loaded accumulator/ mulator spreiynowy receiving compensating piston/ tiok kompensujqcy synchronizer control/ rgczna regulacja obrotdw synchronizacjir- syn.niestabilna praca r. regulatora prqdkohci obrotowej governor .wal nastawiania zadanej prqdkoici obrotowej - - - - -- - - .suwak sterujqcy r. o stalej nastawie obrotow drive gear .nastawa maksymalnego obciqzenia speed drop control -nastawa nachylenia charakterystyki synchronizer control -rqczna regulacja obrotow synchronizacji speed adjusting shaft . urzqdzenie wspomagajqce pracq np. indicator/ wskainik (synchronizacji) obrotdw 2 booster .all-speed .nastawa maksymalnego obciqienia -variable speed -reg.speed limiting .

zaklocenia w pracy silnika full ahead .czas rozruchu stop -zatrzymaC (silnik glowny) telegraph block. z powodu awarii).regulator prqdkosci obrotowej indicator . przeciwny.rozruch.bardzo wolno ahead .obwod kontrolny desk -pulpit sterowniczy lever . silnika) -per minute (rpm.prgdkoiC krytyczna. predkoSciomierz. niezdatny do zeglugi emergency -awaryjny -full speed .zawrocik revolutions (revs) -obroty .tablica sterownicza (kontrolna) system .rejestrator manewrow.odwrotny.obrotow na minute run .pelna predkoSC awaryjna overload -przeciqienie awaryjne run .stojak telegrafu maszynowego telegraph recorder . tachometr.pol (tu: prqdkoici) .uwaga. silnika) (to) overload -przeciqzyk (tu: silnik) overspeed -nadmiema prqdkoik obrotowa overspeeding -rozbieganie sic (silnika) power boost -zwiqkszenie mocy rev-counter -obrotomierz reversal -przeciwienstwo kierunku ruchu (np.wolno naprzod astern . silnika) starting .poczqtek.b.range of .ahead . poruszak sic wstecz revert . obroty . rejestrator telegrafu maszynowego vessel monitoring system (VMS) -system nadzoru (podsystemow) statkowych - - - - - - - .zakres zabronionych obrotow (silnika) .ahead .dzwignia sterujqca panel . silnika) reverse .wolno ahead .cala wstecz full capacity work -praca (silnika) pelnqmocq full load -pelne obciQenie (silnika) full speed -pelna predkoiC half . bieg (silnika) slow .prqdkoSC. telegrafu maszynowego) overload -przeciqienie (np.b. regulacja.bieg (np.obrotomierz.praca silnika glownego w trybie awaryjnym stop .Engine control sterowanie silnikiem all stop! -maszyny stop! at constant speed -przy stalej predkoici.sterowanie komputerowe system . silnikiem glownym) z mostka system .barred range . pogotowie (w silowni) start .statek bez zasilania. rozruch (np.statek unieruchomiony (np. niewlaSciwa praca silnika.wskainik kierunku i liczby obrotow silnika disabled .sterowanie.przesterowak silnik na pracq wstecz. kontrola circuit .utrata predkoki stand-by .pol wstecz -- -- - -- -- - order logger -rejestrator polecen (np. maszyny do przodu).w.cala naprzod full astern .przycisk awaryjnego zatrzymywania silnika glownego engine telegraph -telegraf maszynowy engine trouble -problem z silnikiem.uklad automatyczny sterowany komputerem control .liczba obrotbw (np. revlmin) .number of .wolno wstecz speed . wsteczny (to) reverse .uklad sterowania z mostka bridge telegraph -telegraf na mostku computer control . przy stalych obrotach at full speed -przy pelnych obrotach bridge control . uruchomienie interlock -blokada startowa period . zmiana kierunku ruchu reverse .sterowanie (np.obroty biegu naprzod counter .ogranicznik prqdkoki obrotowej loss .pol naprzod .w.uklad sterowania critical speed .obrotomierz. szybkoSciomierz limiter .obroty krytyczne -passing of the --range -przechodzenie zakresu obrotow krytycznych . przebieg (to) run -pracowak (o maszynie) running -praca. licznik obrotow indicator .wskaznik obrotow . bez napqdu dead slow . wstecz direction and revolution indicator . obroty krytyczne governor .critical .nawrot.okres rozruchu time . naprzod --astern .zakres obrotow krytycznych dead ship .astern .

Turbocharger .turbodmuchawa bearing assembly - bearing space cover/ obudown wlotu gazow .

steam . korpus .napqd parowy -rising plant .double-flow .: pompowanie turbiny turbocharging -turbodoladowanie turbo-compressor -turbospr~zarka turbo-supercharger -turbosprqzarka doladowujqca - - - -- - 181 .t. dwustrumieniowa .turbina wysokopr~zna .cargo pump .t.manometr na kotle pipe -rurociqg parowy propulsion . akcyjno-reakcyjna .doladowanie supercharged engine -silnik z doladowaniem turbine .low speed .t.zaw6r typu "Gestra" turbine .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiomikowcach) .turbina parowa supercharger .turbina .kadhb. o dwu kierunkach obrotu .boiler -kociol parowy . sprgzarki) overheating -przegrzanie steam .turbina parowa Turbine .impulse-reaction -t.turbodmuchawa pomocnicza -blower .high-pressure .sprqzarka doladowujqca supercharging .turbina spalinowa .turbina parowa .drive .napqd parowy -driven .t.turbina air casing .turbina nawrotna -body .backing . SILOWNIA \ team turbine .dmuchawa surging .non-condensing t.double motion . przeciwprqma (wydmuchowa) . napqdowa .para wodna . reakcyjna turbocharger -turbodoladowarka auxiliary blower .napqdzany parq gauge .kana1 powietrzny blade -lopatka wirnika -profile . .pot. o jednym kierunku obr.profil lopatki -ring -wieniec lopatkowy (turbiny..5.t.turbina gazowa .generator .pressure .power . niskoobrotowa .single motion .wytwomica pary -trap .t.gas - - - - - turbine -turbina .turbogenerator (prqdnica napedzana turbind internal combustion .

Propeller shaft seals and bearings uszczelnienia i loiyska walu Srubowego propeller blade/ skrzydlo iruby \ \ air connection to ship's system/ podlqczenie do syslemu powietrza statkowego / / air control unit/ zespril kontroli (ciinienia) powietrza sterntuhr seal/ drain collection line/ rurociqg spustowy oleju rurociqg obiegu oleju @ward seal casing/ obudowa uszczelnienia dziohowego I source: John Crane Marine InrernafionalJCM-L .

line shaft .spring .lozysko walu Srubowego strips .tune1 walu (napedowego) -bossing . centrowac propeller .dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego stuffing-box .studzienka tunelowa (w tunelu walu napedowego) - - - Main engine shafting . drewno gwajakowe liner .linia w a h napedowego stern tube/ waiu propeller shajl intermediate shaft/ wai Srubowy wai poSredni flywheel/ koio zamqchowe I I crankshaj/ wai korbow Y .pochwa walu Srubowego bearing .wal Srubowy (to) aline .wal Srubowy -tube wal pochwowy (przechodzqcy przez pochwe) -tunnel .tail .propeller .lozysko walu Srubowego gland .tuleja walu Srubowego -pipe -pochwa walu Srubowego power -moc na wale .ustawiac w linii.linia walow (napedowych) line . lozysko walu poSredniego well . komora dlawnicowa recess . osiowanie bearing -lozysko .lozysko oporowe lignum vitae -gwajak.wal napedowy .tuleja (walu) line up .propeller shaft .loiysko tunelowe.tune1 (walu Srubowego) bearing .lozysko walu napedowego .tune1 walu (napedowego) - - -- - - -------- - - - - - - -- - shafting .5.peddik.wal poSredni (tunelowy) liner .Sruba tunelowa shaft bearing .screw .intermediate shaft -1.stem tube -lozysko walu Brubowego -thrust .loiysko linii walu .wspomik walu (Srubowego) shaft -wal napqdowy -alley . loiysko walu poSredniego -escape -wyjscie awaryjne (prowadzqce przez tunel) platform .intermediate .wal Srubowy strut -wspornik walu Srubowego .wal Srubowy -revolution indicator -wskainik obrotow walu .driving . walu poiredniego . reces tunelu (walu Srubowego) screw .lozysko walu Srubowego .oplywka walu -bracket -wspornik walu . osiowac alignment -ustawienie w linii. reces tunelu (walu Srubowego) tail end .linia wal6w stern bush -loiysko walu Srubowego.dlawnica.stozek walu Srubowego tail-shaft liner -tuleja walu Srubowego thrust block -lozysko oporowe thrust shaft -wal oporowy tunnel .engine -wal silnika generator -prqdnica walowa .ustawiak w linii.listwy lozyska walu Srubowego bushing .lozysko tunelowe. SILOWNIA Propeller shaft .podloga tunelu -recess -wneka tunelu. Sruba napedowa -bracket .wneka tunelu. pochwa walu Srubowego stern gland -dlawik pochwy walu stern tube .

przekladnia planetama .mniejsze kolo w przekladni zcbatej.sun -wal kola slonecznego planet pin .kolo obiegowe rack-and-pinion gear .przekladnia z ~ b a t a . zmniejszenie gearing -przekladnia redukcyjna sun wheel -kolo centralne.zebatka.high speed .przekladnia rownolegla . przekladnia nawrotna .differential -przekladnia roinicowa .kolo z.kolo zebate worm gear -przekladnia Slimakowa worm wheel .kolo zqbate napqdzajqce -gear . ' 5.walek .przekladnia obiegowa .skrzynia przekladniowa drive .przekladnia zebata.reduction -przekladnia redukcyjna .o zmiennym przeloieniu . Slimacznica - - - - .epicyclic .zqb toothed -zebaty gear -przekladnia zgbata -wheel .sworzen kola obiegowego planet wheel . walek zqbaty . duzych obrotow .kolo z.step-up -przekladnia zwiqkszajqca .planetary .zazgbiaC gear (type) -typ przekladni .. kolo zgbate -bevel -kolo (przekladnia) zcbate stoikowe casing .przekladnia zqbatkowa reducer -przekladnia redukcyjna reduction -redukcja.napgd przekladniowy ratio -przelozenie przekladni (to) gear .double reduction dwustopniowa przekladnia redukcyjna .reverse-reduction .toothed .variable speed . annulus/ piericien zebaty zewn<trzny kolo kolo Gear -przekladnia annulus -piericien zqbaty zewngtrzny countershaft -wal poiredni (przekladni zqbatej gear .kolo poSrednie w przekladni pinion .reversing -urzqdzenie nawrotne.worm -przekladnia Slimakowa geared drive -naped z przekladniq mechanicz- - - - - - -- - - - - "4 gearing -przekladnia zgbata idler . kolo sloneczne tooth .low speed .driving .single reduction .przekladnia redukcyjno-nawrotna . ENGINE ROOM Marine epicyclic gears statkowa przekladnia planetarna planet wheel/ koio obiegowe.parallel .obudowa przekladni -box .jednostopniowa przekladnia redukcyjna . malych obrotow .

uMad wydechowy (system gaz6w spalinowych) damper -zasuwa kominowa exhaust -wyciqg -draught -przewod wyciqgowy -driven supercharger -turbosprezarka na gazy spalinowe -gas . -valve -zawor wydechowy exhaust gas .angular . ' L 'L * incinerato spalarka turbodoiadowarka exhaust gas manifold/ silnik glb&ny / wyde~ho&~ch Exhaust gas system . .kompensator boczny fire dampers -pokrywy ppoz.exhaust . up-take/ dymrrrcu prqdnicy swag'--' emergency generator/ prqdnica awaty ..analizator spalin wylotowych emission . spalinowych) pyrometer -pirometr do pomiaru temperatury spalin --turbine -turbina na pare wylotowa. expansion joint .kolnierz kompensatora . poiqczenie elastyczne .waste .gaz spalinowy.ciinienie wylotowe silencer -tfumik wydechowy -turbine .lateral .. . spaliny analyser . ." .gaz spalinowy.emisja gazow spalinowych --pipe -rurociqg odlotowy (g. wylotowa. na kominie fume .axial .gaz spalinowy.turbina napqdzana para. wyziewy funnel -komin gases -gazy .mieszek kompensatora flange . spaliny .burnt . gazy spalinowe .exhaust -kolektor wylotowy natural draught -cirlg naturalny (kominowy) soot . pionowy przewod dymny -- --- ---- - - - ---- . .spaliny. m"" J " . spaliny manifold -kolektor gazow wydechowych --temperature .5. opary.'- ~ v n n n a i joints o~ satory mieszkowe emergency gene?.kompensator kqtowy .kompensator mieszkowy.' .gazy odlotowe manifold -kolektor .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy stack -komin up-take -dymnica. SILOWNIA \ Exhaust gas system L system gazdw spalino.temperatura gaz6w spalinowch pipe -rura wydechowa port .kompensator osiowy bellows .szczelina wylotowa -pressure .dym.

auxiliary duct .cone .generator awaryjny -power supply .napqd bezpoiredni . pot.hamulec cierny centrifugal -odirodkowy separator -wirowka odirodkowa condenser -skraplacz clutch .: wkuplowanie (sprztgla) evaporate -parowat evaporator -wyparownik.kociol na spaliny odlotowe brake -hamulec .chlodnica powietrza .friction .sprzqglo tarczowe .main -glowna sprqzarka powietrza rozruchowego air cooler .skraplacz pomocniczy engine .sprzqglo klowe -jaw .lqcznik coupling .zagrozenie.sprzqglo cierne szczqkowe . s.air .napqd niezalezny (to) drive -napqdzak driving power .plate . agregat air compressor .chlodnica powietrza air drying station .sprzqgniqcie.sprzqglo cierne stozkowe . polqczenie tulejowe damper -nawilzacz data plate -tabliczka znamionowa desalination -odsalanie device -urzqdzenie.block friction .napqd hydrauliczny .kondensat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .claw . cieplo odpadowe (spalin) np.sprzqiony.sucha chlodnica powietrza condensing unit .separator wod zqzowych blower -dmuchawa .5.auxiliary .tlumik drgan appliance -przyrzqd.sprzqglo wielotarczowe . klowe .dmuchawa pomocnicza .napqd .skraplat condenser . przyrzqd distillate -destylat distiller -wyparownik drive .cooler (calorific box) .disk .skraplarka cooler . pot.spalarka .electric -napqd elektryczny .sprzqgak coupled . stan zagrozenia -bilge pump .sprzqglo klowe .: wkuplowany .moc napqdowa economizer -urzqdzenie wykorzystujqce tzw.zbiornik sprqzonego powietrza antivibrator .przewod dmuchawy pomocniczej boiler -kociol .sprzqglo flange -kolnierz sprzqglowy .tarczowe sprzqglo cierne -tail sprzqglo pomiqdzy silnikiem elektrycznym a walem Brubowym combustion device .sprzqzony bezpoirednio coupler .pump -pompa skroplinowa condensation -kondensacja.awaryjne urzqdzenie sterowe engagement .exhaust gas .direct-coupled .belt .awaryjna pompa pozarowa -generator . wlqczenie.auxiliary -pomocnicza sprq zarka powietrza rozruchowego air coompresor .dry air .. ENGINE ROOM Auxiliaries (urzqdzenia) pomocnicze absorber -thmik drgan. mechanizmy pomocnicze silowni bilge separator .chain .centrifugal .sprzqglo tulejowe.independent .sprzqglo cierne .sprzqglo klowe .sprzqglo szczqkowe.claw . skraplanie condense .stacja osuszania powietrza air receiver .chlodnica (to) couple .sprzqglo .dmuchawa pomocnicza --duct -przewod dmuchawy pomocniczej condenser .napqd pasowy .urzqdzenia pomocnicze.napqd lancuchowy . urzqdzenie auxiliary -pomocniczy blower .sprzqglo odirodkowe .zespol. amortyzator aggregate . do podgrzewania wody emergency .awaryjna pompa zqzowa fire pump .skrzynia cieplna .direct-.domestic -podgrzewacz wody pitnej .. parownik -plate -wyparownik plytowy condensate .friction .silnik pomocniczy machinery -maszyny pomocnicze auxiliaries .zasilanie awaryjne steering gear .dog-.skraplacz .muff .fluid .multi disc .

loze seating .dozi~biacz supercharged -z doladowaniem.plyta fundamentowa gear -przekladnia.pompa hydroforowa -tank .follow-up -urzqdzenie n a d e n e . udar absorber . napedu) .instrukcja obslugi ship's machinery . urzqdzenie running conditions -warunki pracy (urzqdzenia) saddle -podpora. przy zaworze) incinerator . os przegubu plant .separator vessel -komora do oddzielania pary od solanki foundation .wstrzqs.przelozenie przekladni redukcyjnej . urzqdzenie . trwaloik eksploatacyjna manual .reduction ratio .przekladnia redukcyjna .(urzqdzenie) przystosowane do pracy z duzym obciqzeniem high-duty -(urzqdzenie) o wysokiej wydajnoSci housing .dysza .kolo zebate proste final fuel M.sterylizator wody - - - - . tabliczka identyfikacyjna (np.E.czop czolowy.: compactor) prasa do Bmieci i odpadow waste incinerator .turbogenerator.sluzba.spur .spalarka odpadow water gauge -wodowskaz water sterylizator .discharging .amortyzator absorbtion .instalacja. prqdnica turbinowa vacuum evaporator block. obsluga conditions .amortyzacja wstrz4sow steam preheater -podgrzewacz parowy wody subcooler (heatexchanger) .cisnienie hydrauliczne -test -proba cisnieniowa (wodna) hydrophore plant -urzqdzenie hydroforowe --pump .obudowa hydraulic -hydrauliczny acumulator .przekladnia obiegowa (planetama) .fundament (urzqdzenia) -plate .ciecz hydrauliczna jack .dlawik.przenoszenie (transmisja) mechaniczne (np. dlawica.sprzeglo hydrauliczne -drive -naped hydrauliczny fluid .epicyclic . eksploatacji (urzqdzenia) instruction .silownik hydrauliczny. diwignik hydrauliczny pressure .mechanical transmission .obw6d hydrauliczny clutch .silownia morska motor .instrukcja obslugi -life -okres uzytkowania.silnik generator .tabliczka informacyjna. heater .mechanical -przekladnia mechaniczna . podnosnik.dysza wyplywowa pivot . uszczelnienie dlawicowe heater -podgrzewacz -heavy fuel separator podgrzewacz paliwa ciezkiego dla wirowki heavy-duty .wyparownik podcihieniowy vaporizer -odparowywacz viscontrol electronic -wiskozymetr paliwa dla silnika glownego waste and garbage press (pot. mechanizm. doladowany supercharger .sprzeglo hydrauliczne coupling .spalarka incinerate .wcirlg przejezdny turbo-dynamo -prqdnica turbinowa prqdu stalego turbo-generator . SILOWNIA - fecal sewage biochemical treatment plant urzqdzenie do oczyszczania kciekow fekalnych frame -rama fresh water generator -wyparownik .mechanizmy i urzqdzenia okrgtowe shock .5.zbiomik hydroforowy - - - - - - -- index plate .reduction .sprezarka doladowujqca travelling hoist (stores hoists) .fundament service .akumulator hydrauliczny circuit .disengaging -urzqdzenie zwalniajqce .podgrzewacz koncowy paliwa dla SG gland .warunki pracy.zespo1 silnikowo-prqdnicowy nozzle .spopielak marine power plant .

.

pompa do beczek .pompa pneumatyczna tlokowa . wysokoik podnoszenia -hose .numik (pompy) vane -lopatka (pompy) Pump (type) . jednostopniowa z podwojnym ssaniem .pompa rcczna .zatkanie sic zaworu pompy impeller -wimik pompy lifting height .przelewak sic .reciprocating ..eccenter screw -p..multi stage -pompa odirodkowa wielostopniowa . wyladunkowy (to) fetch .-pompa irubowa submersible .(QP) PomPY .rate of . pompa .air .-pompa turbinowa . pompc) priming -zalewanie pompy.przeplyw niezakl6cony .Pumps -pompy bilge ejector .single stage submerged -pompa odirodkowa jednostopniowa.single stage .suction .studzienka pompy stripping -resztkowanie.strainer of a .rurociqg odprowadzajqcy..kierunek przeplywu indicator -wskaznik przeplywu . zasilajqcy head .pompa irubowa trojwimikowa turbine .-pump -pompa samozasysajqca pump sucks air (pump looses suction) .single stage double suction .immersed .pompa odirodkowa diaphragm -pompa przeponowa . irubowa mimoirodowa .wysokoik pompowania.two stage -pompa odirodkowa dwustopniowa -two stage submerged -pompa odirodkowa dwustopniowa.pompa strumieniowa .direction of .ezektor zezowy bilge inlet -przewod ssqcy pompy centrifugal pump -pompa odirodkowa .powietrza .-pompa rcczna membrane . SILOWNIA - - -- -- -- --- -- -- - .water -przeplyw wody gag .w@ tloczny -of a pump -wydajnoik pompy -pipe .-pompa zcbata hand .ejector -pompa strumieniowa. wypompowanie resztek ladunku plynnego suction .. rurociqg tloczny discharge pipe . pompa strumieniowa -wing -pompa skrzydelkowa.pompa ssqca three spindle screw .pompa podciinieniowa.przepompowanie (to) pump ship -pompowat zezy pump well ..water-jet .pompa glebinowa .p.strumienica.przeplyw oleju over .oil .rurociqg zasilajqcy.power .barrel .smok pompy room -pompownia pumpability -mozliwoiC wypompowania (ladunku.laminar -przeplyw laminamy -meter -przeplywomierz . zanurzona delivery -tloczenie. pompa lopatkowa prime .pompa irubowa dwuwimikowa vacuum .-pompa rotacyjna .gear - - feeding - - pompa zasilajqca - - - - - - - - - - - prozniowa .single stage close coupled -jednostopniowa pompa odirodkowa .ssanie powietrza przez pompe pump -pompa .-pompa tlokowa -pneumatic piston .manual . odirodkowa.centrifugal . zanurzona .wysokoik podnoszenia (przez PO~P~) driving gear -popychacz w pompie plunger .screw .rotary . pompa ezektorowa. odirodkowa jednostopniowa .pompa wyporowa . zasilanie channel -kana1 tloczny. balastu) pumpable -pompowalne pumping -pompowanie --out -wypompowak over . zasysanie - - - - .piston .self.ssanie (pompy).-pompa zanurzona -jet .zassak (pompc) flow -przeplyw .turbulent -przeplyw turbulentny -undisturbed .two spindle screw .przygotowak do natychmiastowego uzycia (np.-pompa z napcdem mechanicznym .szybkoik przeplywu . rozruch urzqdzenia .pompa przeponowa . ezektorowa - - 5.p.

ENGINE ROOM .5.

azotu. inert gas)/ podiqczenie powietrza s p r g i o n e g o .5. Werk RadolfieN screw spindle set/ . SILOWNIA local capacity control/miejscowa regulacja wydajnoici capai :awor reg 1 connection for compressed air/(nitrogen.dolot cofferdam surrounding hydraulic section/ koferdam otaczajqcysekcje hydrauliki high p r e s s u r e hydraulic motor/ wysokociSnieniowy silnik hydrauliczny volute casing/ obudowa spiralna ceramic sleeve/ tuleja hydraulically driven cargo pump (deep well pump) . Allweiler AG. gazu obojetnego \ resztkowania top plate/pokrywa szybu exhaust trap/ osadnik kontrolny 1 deck trunk/ szyb pompy cargo discharge pipe/ rurociqg wyiadunkowy cargo stripping pipe/ rurociqg resztkowania iadunku cofferdam purging pipe/_ rura przedmuchiwania koferdamu cofferdam pipe/ rura koferdamu hydraulic return pipe/rura hydrauliki .powrot hydraulic pressure pipe/ rura hydrauliki .pompa ladunkowa o napqdzie hydraulicznym hearing/ iozysko brake/ hamulec oil seal/ uszczelnienie olejowe coupling/ sprzeglo \ stuf4ng box/ diawica cargo seal/ uszczelni/enie strony iadunkowej cofferdam seal/ uszczelnienie koferdamu screw pump pompa kubowa Pumps -pompy (3) source.

.ballast .sludger -pompa pluczkowa .stand-by pompa zapasowa (znajdujqca siq w pogotowiu) . mulowa .scavenging .pompa balastowa .circulating -pompa cyrkulacyjna.skrzynia kingstonowa -head .sprinkler -pompa instalacji tryskaczowej .feed .- - - - - - - - - - czenia .sea water cooling pompa chlodzqca wody morskiej .pompa zasilajqca . prozniomierz pressure .pompa transportu paliwa .hydrophor -pompa hydroforowa .boiler feed .5.pompa szlamowa.condensate -pompa skroplinowa .service .wakuometr.pompa zqzowa .sanitary -pompa wody sanitarnej .ssak pompy strum -kosz ssqcy pumps .pompa zasilania kotla .pompa pozarowa .pompa olejowa .sludge .awaryjna pompa pozarowa . p.fire and bilge -pompa pozarowo-zczowa .hydraulic -pompa hydrauliczna .bilge . obiegowa .water extraction .transfer -pompa transportowa .sump -pompa oleju skrzyni korbowej .chlodnica skrzynkowa w electric heater -podgrzewacz elektryczny .fuel .trimming pompa wyrownywania przeglqbienia .oil burner -pompa palnika olejowego .chemicals -pompa do chemikaliow .lubricating oil -pompa oleju smarnego .podcihienie - - - - - - -- -- - - -- - - Heat exchangers wymienniki ciepla f i h e a t i n g element bundle/ wiqzka elementow grzewczych sea water inlet/ wlotwody morskiej sea water outlet/ wylot wody morskie.pompa przeplukujqca (w silniku dwusuwowym) .pompa zuzytego oleju .wysokok5 ssania (pompy) -hose .stripping -pompa resztkujqca .pompa ogolnego uzytku .pompa osuszajqca vacuum -proinia gauge .pompa do smarow .rura ssawna (pompy) -rose .cargo .pompa szlamu . boxcooler .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiornikowcach) ..general service -pompa ogolnego przezna- - - - .booster -pompa wspomagajqca .air -pompa powietrzna .drinking water .fuel booster -pompa podajqca paliwo .fuel transfer .emergency fire-.dirty oil .wqz ssawny -lift -wysokoic ssania (pompy) -pipe .fresh water cooling .pompa paliwowa .pompy wedlug przeznaczenia .liquid mud .fire-.smok pompy strainer .pompa chlodzenia wodq slodkq .oil .pompa wody slodkiej .sewage -pompa fekaliow .grease . ENGINE ROOM -box .

wymienniki ciepla Plate heater podgrzewacz plyiowy supporting column kolumna wspierajq wearing washer/ podkladka dystansowa guidi washer/ podkladka prowadzqca Tubular carPo heater rurowy podgrzewacz ladunku connection for heating medium/ doprowadzecollecting header/ komora zbiorcza - branch for safety valve/ aodiaczenie zaworu bezaieczeristwa tube bundle of spirally wound stainless steel/ wiazka sniralnie . cavgo outlet/ odprowadzenie iadunku tribution header/ komora rozdzielcza Srodka grzewczego .5. Heat exchangers . SILOWNIA .

czynnik grzewczy overall heat transfer coefficient -wsp6lczynnik przenikania ciepla preheating -podgrzewanie radiate -promieniowak radiator . grzejnik .cieplo alarm .grzejnik.unoszenie.cieplo spalania.cieplo i jego wymiana cooler .chlodnica plytowa .plate . przedchlodnia .mokra chlodnica powietrza cooling .odpornoik na wysokie temperatury medium .inefficient -niewystarczajqce chlodzenie exchange -wymiana heat . medium .air-cooled -w. chlodnica superheater -przegrzewacz superheating -przegrzanie.wzrost temperatury capacity -pojemnoik cieplna conduction .chlodnica powietrza -air side of the strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .wymiennik ciepla .alarm podwyzszonej temperatury build-up ..cooling .chlodzenie .izolacja cieplna leakage -przeciek cieplny -radiation -promieniowanie.chlodnica micdzystopniowa .wspolczynnik wymiany ciepla heater -podgrzewacz. heat exchanger .przewodzenie ciepla conductivity -przewodnoik cieplna convection .direct-contact -wymiennik ciepla o wy- --- -- - - - - - - mianie bezpoiredniej -plate -plytowy wymiennik ciepla .charge air -ch. chlodzony powietrzem . radiacja cieplna -transfer -przekazywanie ciepla -transmitting area -powierzchnia wymiany c.purifier -podgrzewacz wir6wki heating -nagrzewanie. przegrzewanie tube -rura .. c.fuel oil -podgrzewacz paliwa .chlodnica . powietrza doladowujqcego .inter.finned .chlodnica oleju .. konwekcja ciepla exchange -wymiana ciepla flow -przeplyw ciepla insulation .wet air . Srodek.5.schladzalnia.tubular -rurowy wymiennik ciepla heat transfer coefficient .lubricating oil .pre. ogrzewanie coil -wczownica grzewcza steam -para grzewcza surface -powierzchnia grzewcza system -system grzewczy unit .air-.heating .czynnik. wart046 opalowa heat resistance .rura z ozebrowaniem -- -- - - - - . ENGINE ROOM seawater circuit/ central cooling system centralny system chlodzenia komputerowego pompa cyrkulacyjna Heat and heat exchanging .czynnik chlodzqcy .element grzejny value .

. SILOWNIA Oily water separating system system odolejania wdd zezowych air inlet/ wlot ~owietrza pneumatic piston valv backwashing outlet to pneumatyczny zawor t przepiukiwanie mrotn pneumatic piston valve . oily water separator separator wdd zaolejonych heating/ podgrzewanie automatic oildrain controlbox/ clean water overboard discharge/zrzut wody connector for power supply/ podiqczenie vacuum-pressure backwashing inlet pneumatic pistonvalve/ zawor wlotowy tiokowy oily water separator installation instalacja separatora wdd zaolejonych springloaded discharge valve/ sprgiynowy zawdr tioczny clean water overboard discharge/ zrzut wody czystej za burte eneumatic piston valve 9il outlet/ pneumatyczny zawor tiokouy .5.pzpreu i\ kiwanie zwrotne meumatic piston valve Pneumatic rhree-way v a l v e d . pn ( funnel (sample wafer outlet connection)/ pobdr probki wody three-way ball valve/ -frdjdroiny zawor kulouy backwashing inlet pneumatic -pistonvalve/ pneumatyczny zawor tiokowy wlotowy iiwanie zwrotne pomiar zawartoici 01 suction straine skrzyn~azaworu ssqcego filtr na ssanlu z zaworem dennym ..

oily .-olej -- - .spust oil ..odolejacz. separator olejowy - - part per million (ppm)-czeici na milion (miara zanieczyszczen olejowych) sample point . pompowania popluczyn do morza) drain . oleju brudnego clean water supply/ zasilanie wodq czystq punkt poboru probek Oily water separator separator w6d zaolejonych discharge criteria -kryteria (ograniczenia dot.czqsteczki oleju separator .kurek do poboru probek separation .woda czysta . ENGINE ROOM Ol water separator -separator wdd zaolejonych iy oil outlet/ wylot o/ l\ e water pump/ pompa wodna oil transfer pipe/ rurociqg transportu oleju 7 unit drain and s ptyt separacyjnych 3 2 float control switch/ oil content bilge alarm/ alarm zawartoici oleju w wodach zezowych to bilge or oil contaminated tank/ do zez lub do zb.odpady olejowe water -woda .oddzielanie. rozdzielanie sludge outlet -wylot szlamu waste oil .woda zaolejona oil interface -powierzchnia rozdzialu w.olej zanieczyszczony -particles .contaminated .olej .clean .

19. deflector ring/ piericieri deflektora. 16. 20. screw/ iruba. operating water cover/pokrywa zespou wody operacyjnej. 4. Flexible connection. 8.over/ pokywa loiyska szyjkowego. 2. 5. frame. 22. 11. 7. water/elastycz. plug/ korek. E. 13. 6. L. Motor/ silnik.5. J. F Flexible connec. Control cabinet/ szaJka sterowania. SILOWNIA Oil separator . Machine bottom part/dolna cz@ urzqdzenia. C. inductive sensor/czujnik indukcyjnv. abyrinth ring/piericieri uszczelnienia labiyntowego. 12. 18. Cable support/ tor kablowy. Frame hood/kolpakramy. K.water/ wqi elastyczny wody. labyrinth ring holder/ uchwyt uszczelnienia labiyntowego. strainer/jZtr: g@ @ . Flexible connection . sensor support/ uchwyt czujnika.frame support/podstawa amy. '0. o-ring/piericieri samouszczelniajqcy. Valve block.odlot wody g P: & E 2 ciachine bottom part/ czciC dolna urzqdzenia. seal ring/piericieri uszczelniajqcy. B. 1 7. 14. pipe/ rurka. neck bearing . 15.l. bottom part/ ama czgici dolnej. Identificatfon plate/ tabliczka identypkacyjna. 3. lexagon bushing/ tulejka szeiciokqtna.B tion air/podlqczenie elastycznepowietrza I.A ne podlqczenie .front casing/ obudowa czolowa. D. Machine upper part/ gdrna cz& urzqdzenia.wirdwka oleju (I) machine bottom part cz& dolna urzqdzenia A. oil/zespdi zawordw .a. 21.olej. M.D I .bottom bearing holder/uchwyt dolnego iozyska. wing insert/ wkladka krzydelkowa. driving device vertical/ pionowy zespol lapgdzajqcy. elbow/ kolanko. 9. washer/podklad.

.lower/ doha pokgwa sprzggla oil pump/ pompa olejowa w & . orifice/ . source: A@ Lava1 Co.5. roller bearing/ loiysko rolkowe.napedpionowy ierscien dystansowy W centrifugal clutch sprzeglo odirodkowe coupling hub/ piasta sprzggla zabezpieczajqcy bowl spindle/ wal bgbna loiysko kulkowe dzenie gbrnego iozyska nap ring/ piericieri abezpieczajqcy Segera belt driving device zespdl napedu pasowego cover/ obudowa spindle pulley/ kolo pasowe Self-alig. .wirbwka oleju (2) nap ring/piericieri abezpieczajqcy Segera driving device vertical . I lubr~cationoil. samoustalajqce dysza olejowa centrifugal clutch/ sprzgglo odirodkowe clutch cover . ENGINE ROOM f Oil separator .. .

wirdwka oleju (3) separator bowl beben wirdwki In-and outlet device zespdl wlotu i wylotu nakretka blokujqca washer/ podktadka connecting housing/ obudowa tqczqca supporting ring/pier Scien podtrzymujqcy ing water ring/pierScieri ania wody operacyjnej o-ring/ piericien samouszczelniajqcy source: Alfa Lava1 Co.5. SILOWNIA Oil separator . .

conical .talerz sludge space . 2.upper paring -talerz rozdzielajqcy purifier -wirowka (oczyszczajqca) separator -wir6wka bowl .bqben disc . Oil separator -wir6wka oleju .podkladka gumowa tlumiqca drgania top bearing spring .talerz staly . pressure transmitter/ przetwornik ciinienia.obudowa b ~ b n a spindle . pneumatic valve/ zawor pneumatyczny 3. 9. oil blok zawordw oleju I . 10.5. 6.beben casing . non-return valve/ zawbr zwrotny.Slimacznica chamber -komora -upper pairing -goma komora rozdzielania centrifugal .pokrywa zespolu wody operacyjnej driving device -urzqdzenie napedowe . 8. pressure indicator/ wskainik ciinienia.paring .flow control -talerz sterujqcy .belt . temperature sensor/czujnik temperatuiy. ENGINE ROOM Oil separator (4) .przestrzen szlamowa spindle -wal pionowy wirowki warm -Slimak gear transmission -przekladnia Slimakowa wheel .szafka sterowania valve block -zespol zaworow operating water cover . pneumatic change-over valve/ zawdr pneumatyczny. single acting shut-off valve/zawbr odcinaiacv.talerz stozkowy .force -sila odSrodkowa .odirodkowy - - - - -- - - mode selector -przelqcznik rodzaju pracy brake -hamulec dosing ring -pierScien dawkujqcy dumping rubber washer . 5.wal bebna control cabinet .oczyszczanie odSrodkowe disc -talerz .spreiyna loiyska gornego friction pads -wykladziny cierne sprzqgla bowl .inter stack -talerze rozdzielajqce . needle valve/ zawor iglowy.wirdwka oleju Valve block.separator -wir6wka odirodkowa centrifuginal separation . water transducer/ przetwornik ciI Snienia wody 4.zespol napedu pasowego .vertical pionowy zespol napedzajqcy labyrinth ring holder -uchwyt uszczelnienia labiryntowego coupling hub -piasta sprzqgla friction block -blok ciemy spindle pulley -kolo pasowe - --- .

zb.screw type wkrgcany (lqczony gwintowo) - - - - - - - - -- .element filtrujqcy particles -czqsteczki sediment -osad solids .filtr podwojny .sludge reservoir . filtr wstqnego oczyszczania .filtr na ssaniu filtration .filtr gruboziarnisty.suction .obudowa filtra gauze .filtrowanie filtrator .duplex .komora filtra cloth .flange type -mocow~ny kolnierzowo ..filtr powietrza .filtr dokladnego oczyszczania .filtr odirodkowy .filtr magnetyczny .super-fine .siatka filtracyjna mesh .siatka filtrujqca -pack -wklad filtru -removable cover -zdejmowalna pokrywa f.fine .filtr .magnetic .filtr paliwowy . security valve -zawor obejiciowy .air.filtr bardzo dokladny .Filter -filtr air washing -przedmuchiwanie (filtrow) auto backwashing (automatic back-flushing) filtr automatyczny czyszczony wstecznym przeplywem czyszczonego czynnika filter .czqsteczki stale strainer -filtr (siatkowy) -cloth -tkanina filtracyjna .centrifugal .oil .filtr olejowy filter cleaning .fuel . szlamu po filtrowaniu filter (type) -filtr .coarse .czyszczenie filtra filter (elements) -elementy filtra cartridge -wklad filtra chamber .filtr bocznikowy .automatic -filtr automatyczny - - - by-pass .tkanina filtracyjna cylinder housing .

lower/ w/az inspekcyjn~~ doln.v vent cock/ zawor soot remover -urzqdzenie do usuwania sadzy iryection pip J rura d o p r o u ~ .. ENGINE ROOM Economiser [gas boiler) -(exhaust kociol nu spaliny odlotowe inspection manhole.zasilajqcy izolacja outer casing/i skrzynia zewnetrzna inspection manhole.5.silnika . dzajqcu compressed air supply) doptyw powietrza exhaust gas front engine/ gazj spalinowe .skrzynia kolektor doptywowy . upper/ collection header socket/ collection header/ sekcja poboru p a y section outlet pipe/ inner steel cas wewnetrzna .

air vent .fundament kotla shell .soot blower .odbijaC kamien kotlowy .air heater -podgrzewacz powietrza .drum . komora dymowa .soot blowing . nasycenia) .perforated flat bottom .smoke box . p.izolacja .gas baffles .oplomka .deflektor (przegroda wymuszajqca) .(to) scale -usuwaC kamien kotlowy .mudhole -wyczystka (mulowa) .cleaning of the boiler .rurociqg smmowania seating .blow-down device .odmulanie kotla .sludge box .gl6wny pob6r pary .smoke tubes -plomieniowki .mud box . -raise steam -podnosit ciinienie pary w kotle .deflektor wymuszajqcy dluzszq drogq plomieni przez palenisko -hatch .oddzielacz wody z pary (odwadniacz) end .oczko (uchwyt do podnoszenia kotla) .circulating pump - - - .fur (scale) -kamien kotlowy .wydajnoiC kotla parowego .wspornik .rurociqg pary odlotowej (z zaworu bezpieczenstwa) -water tube .steaming capacity of a .pressure control .mudhole cover -pokrywa wyczystki . obiegowa covering . SILOWNIA (Ship's) boilers kotly (okrqtowe) boiler attendance and maintenance -nadzorowanie i konserwacja kotla .feed regulator -regulator zasilania .walczak kotla .insulation .tubular glass gauge .baffle plate -przegroda wymuszajqca -base of the boiler .) scum piping .wyczystka mulowa .otulina kotla drum -walczak kotla.blow-down of the boiler .boiler test -proba wodna kotla .dymnica.dno plaskie sitowe .fundament kotla -gas deflector .zalewanie kotla -boiler scumming .Sciana wodna (wiqzka rur wodnych w komorze spalania kotla) .plaszcz kotla .zdmuchiwanie sadzy -water level control -kontrola poziomu wody scale.oil burner -palnik kotla .drum wall .reinforcing ring .steaming rate -wydajnoSC kotla boiler (elements) -elementy kotla .5.jednostkowe zuiycie paliwa rate of evaporation -wsp6lczynnik odparowania .lifting eye .baffle .odpowietrzenie .drop of water level .wlaz .zdmuchiwacz sadzy stool .cleaning door -wyczystka - - - .manhole .main outlet .waste steam pipe .boiler priming .dno kotla foundation .feed pump -pompa zasilajqca kociol .kontrola ciinienia .urzqdzenie odmulajqce casing .handhole -wyczystka .reflex plate glass gauge .superheater -przegrzewacz .support .szumowanie kotla .nadzorowaC (tu:pracc kotla) .icianka walczaka .fundament kotla .szyb kotlowy .refleksyjne szklo wodowskazowe .deflektory plomieniowe .piericien wzmacniajqcy (wok01 wlazow etc.firing up a boiler .podstawa kotla .pompa cyrkulacyjna.scale off a boiler . scaling -kamien kotlowy scaling hammer -mlotek do usuwania kamienia kotlowego boiler (characteristic) -(charakterystyka) kotla capacity -wydajnoSC kotla efficiency .sprawnoSC kotla heating surface -powierzchnia grzewcza -permissible stresses -naprqzenia dopuszczalne rate of combustion .czyszczenie kotla .waterwall .dry pipe .osadnik . kolektor .priming -zalewanie kotla -putting boiler into service -uruchomienie k.descaling -usuwanie kamienia kotlowego .luk kotlowy .rozpalanie kotla .szklo wodowskazowe rurkowe .desuperheater -chlodnica pary (do temp.firetubes -plomieniowki .(to) attend .spadek poziomu wody .

kociol kombinowany lement adiacyl I soumc: SAACKE Mrrrine ~ y . s t m . s bottom collector/ kolektor dolny I ME exhaust gas inlet/ wlot spalin z silnika gliwnego .Oil-Bred boiler -kociot opalany olejem Composite boiler .

k.air assisted .manometr kotlowy .Scotch (marine) . kqtowy .typ kotla auxiliary -kociol pomocniczy . SIEOWNIA . gldwnego napqdu statku . pionowy .kociol na gazy odlotowe burner -palnik .glowica zasilajqca .main feed water stop .horizontal .kurek probierczy scum pan .z.main feed check . pomocniczy. dysza .forced circulation .k.atomization . glowny poboru pary . bezpieczenstwa .pomocniczy z.wzmocnienie krokca salinometer cock .atomizing air inlet -wlot powietrza rozpylajrlcego .fire tube .gauge glass .lej w kotle na rurociqgu szumowania standpipe .double-seat full lift safety -podwojny pelnoskokowy z.wlot pary rozpylajqcej fireback .oplomki vent . poziomy .kurek .gl6wny zawor zaporowy . do odmulania zawor (kurek) odcina-cut off of pressure jqcy manometru . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin -exhaust gas k.atomizer -rozpylacz (koncowka wtryskiwa- boiler (fittings) -(armatura) kotta cza) . na spaliny odlotowe . sprqiynowy z.auxiliary steam stop . opalany olejem opalowym .glowny parowy zawor zaporowy .palnik wspomagany powietrzem . zaporowy .angle stop .blown down piping .accessories -osprzqt kotlowy.water tube .manometr kotlowy .odpowietrzenie -water level indicator -sygnalizator poziomu (boiler) valve -zawor kotlowy .rura kotlowa pressure gauge .analizator spalin wylotowych .rura poboru -pipe .krociec przykotlowy steam atomised burner .stabilizator plomienia . zwrotny w glowicy zasilajqcej kotla main steam stop .z.vertical .rura zasilajqca gauge .k.steam drum -walczak parowy .bottom blow . maly .rurocirlg odmulania . bezpieczenstwa .drum type -kociol walczakowy -economizer -k.blown down device .atomized -p.k.k.flame stabiliser .feed pipe .waste-heat .5.atomize -rozpylak .urzqdzenie odmulujqce .cofanie siq ognia . wodnorurkowy .main . wody zasilajqcej .k.szklo wodowskazowe -manometer cock -kurek manometrowy . do szumowania gornego - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - boiler (type) .domestic -podgrzewacz wody pitnej .steam gauge .exhaust gas analyzer .outlet pipe .dry pipe . poboru p a y . rozpylajqcy za pomocqpary -atomizer -rozpylacz palnika.manometr .rozpylanie .spring double safety stop -podwojny pelnoskokowy.z. wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin .glowny zasilajqcy zaw6r zaporowy .k. plomieniowkowy .atomizing steam inlet .main stop outlet .pomocniczy zaporowy z.kociol okrqtowy .sectional header .reinforcement of standpipe .composite kociol przystosowany do opalania ropq lub gazami spalinowymi .zaporowy z.donkey .kociol La Monta . wody zasilajqcej .fuel oil control valve -zawor sterowania oleju opalowego - -- -- - - - - - - - - .z.z.auxiliary feed water stop .kurek probierczy wody kotlowej -sampling cock .odwadniacz pary .auxiliary feed water check .kociol szkocki .deaeration -zawor odpowietrzajqcy .dodatkowy zaporowy z.marine .stop .safety .palnik rozpylajqcy za pomocq pary .exhaust gas heated . armatura .burner -palnik kotla .kociol sekcyjny .vapourizing tubes .surface blow .oil-fired -k.main feed water check .cock .

-para przegrzana .level control .baffles drogp pary) parowe dluzszq - -refractory -wymurowka paleniska .Srodek zmipkczajqcy wodp treatment -preparowanie wody.w temperaturze wrzenia at the intake -na wlocie at the outlet .flareback .foaming -pienienie sip wody wskutek obecnoici czqstek oleju .saturated . zamieniona w pare nasyconq drum (collector) -walczak parowy - - - water -woda at the boil .kontrola poziomu reflex plate .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy -blowing -zdmuchiwanie sadzy steam -para .pitting -korozja punktowa kotla .spadek poziomu wody drum collector -walczak dolny (wodny) economizer -podgrzewacz wody . ENGINE ROOM fuel oil inlet -wlot oleju opalowego .wrzenie wody .na wylocie .superheated . rotacyjny .para przegrzana.zapalarka -nozzle .steam assisted -palnik wspomagany parq furnace -komora spalania w kotle door .dysza palnika .drzwiczki paleniska heating surface -powierzchnia grzewcza lining -wykladzina komory spalania - .refractory material (fire bricks) .boiling .desuperheated ..5.rotary -palnik obrotowy.feed -woda zasilajqca kociol .materialy niepalne (uiywane jako wymurowka p.separator deflektory pary (wymuszajqcy separator . uzdatnianie wody (kotlowej) - .flow of -przepfyw glass .-para nasycona - - - - . ) irregularities and failures of the boiler -nieprawidlowoSci i blpdy w pracy kotla .- - - Sewage treatment plant .operation principles urzqdzenia do obrdbki iciekdw .szklo wodowskazowe -hammer -uderzenie (mlot wodny) hardness .woda zasilajqca kociol .cofanie sip plomienia .fuel oil return -powrot oleju opalowego igniter .drop of level .zasilanie .szklo wodowskazowe refleksyjne softener .zasada dzialania soil inlet/ wlot zanieczvszczeri z toalet vend o d p o i t r z e n i e / / suvface skimmer/ zgarniacz powierzchniowy .boiler feed .odciecie presostatu soot . p.cut off pressure gauge .twardoSC .feed compound -Srodek zmipkczajqcy wodp zasilajqcq feeding . ~ f water I 1 wlot wdd sanitarnych high level float switch/ wlqcznik p+akowy wysokiego poziomu napowietrzanie oprdiniajqca .

SILOWNIA . .5.

gaz obojqtny sample -probka gazu obojqtnego system .system gazu obojgtnego air intake -pobor powietrza boiler up-take valve .komora spalania feeding .proces spalania incinerator .solid .spalarka pionowa loading door .panel sterowania systemem gazu obojqtnego inert gas .oil .szlam olejowy waste .auxiliary burner -palnik pomocniczy .komora spalania process .napehianie spalarki .spalarka .napelnianie (zbiornikow) gazem obojqtnym oxygen analyser .analizator tlenu scrubbing tower -pluczka wiezowa. skruber - --- - - . odpadki .system gazu obojqtnego inerting .popiol combustion -spalanie air -powietrze towarzyszqce spalaniu chamber .odpady olejowe . ENGINE ROOM f incinerator .odpady plynne .odpady.vertical .drzwiczki do ladowania odpadow non-combustible materials -materialy niepalne oil .odpady stale - Inert gas system (IGS) .burner -palnik .spalarka -"---'r diluter/ rozrzedzacz alin z powietrzem) combustion chamber combustion air inlet wlot powietrza spalania forced draught fan/ wentylato ciqgu wymuszonego oaniotnvale dno ualeniska' zasuwa popielnika Incinerator .combustion chamber .liquid .spalarka ash .zawor poboru gazow spalinowych z kotia deck water seal -poWadowe zarnkniqcie wodne demister -osuszacz IGS control panel .5.olej -sludge .

fnieniowo proiniowe) beaning/ blower/ dmuchawa seawater inlet/ wlot wody source: Deiegasa De.surollo Tecnicas .Inert gas system -system gazu oboj@zego rbridge punel/ panel nu mostku boiler up-take valve/ main control panel to cargo tanks/ do zhrornlkow non return valve/ a z w r t liquid P/V breaker/ zawdr P/V 2 5 scrubber/ pluczku demltter/ osuszacz discharge overboard/ water fbr woda do mycia (zabezpieczenie ci.

system zdalnego sterowania maszyny sterowej .non-.5.primary -urzqdzenie sterowe gl6wne .auxiliary -urzqdzenie sterowe awaryjne compartment (flat) .pelen zakres wychylenia stem (na obie burty) plunger .procedura zmiany systemu sterowania cylinder . zapasowe.nurnik pump -pompa nurnikowa - rudder angle indicator .nurnik power failure alarms -alarm zaniku napipcia power steering gear . awaryjne ----- -- -- -- --- .~rzesterowaniemaszyny sterowej .u.urzqdzenie sterowe.pomieszczenie maszyny sterowej block diagram .wskainik wychylenia stem steerer -urzqdzenie sterowe steering gear .sterowanie rezenvowe follow-up tiller -zadajnik kqta wychylenia ste- - rn full movement of rudder . s.secondary . ENGINE ROOM Steering gear -maszyna sterowa actual position of the ruder -rzeczywiste polozenie stem change over procedure .mechaniczne urzqdzenie sterowe ram .schemat blokowy urzqdzenia sterowego power unit failure alarm .silownik emergency steering gear -awaryjne urzqdzenie sterowe follow-up steer .alarm zaniku zasilania maszyny sterowej remote control system .sterowanie nadqzne .hydraulic -hydrauliczne urzqdzenie sterowe -main--urzqdzenie sterowe gkowne overshoot . maszyna sterowa ..

) capacitor -kondensator . nieizolowany -bush .zdolnoSC wylqczania bridging -mostkowanie briefly delayed .szyna zbiorcza.c.flexible .glowna szyna zbiorcza battery -bateria acid -kwas akumulatorowy -backup -bateryjne zasilanie bezprzerwowe charger -zasilacz ladowania akumulatorow .nieosloni~ty. gietki gland .circuit truck -podwozie wylqcznika .mechanizm szybkiego przerywania prqdu -mechanism -zamek wylqcznika -of control circuits -w.-rozregulowanie admittance -admitancja. bocznik (to) by-pass . regulacja .emergency -akumulatory awaryjne room .cela akumulatora plant .urzqdzenie inicjujqce rozruch adjustment -nastawienie.kondensator z odczepami capacity -pojemnoSC . obwodow sterowania - (circuit) breaker -wylqcznik zwarciowy . opaska bar .5.szyna zbiorcza .kondensator z polaryzacjq . obwodu .air (ACB) -w. przewod elektryczny .dlawica kablowa -joint .polarized .bus.kabel koncentryczny .insulating . przewodnobk pozorna alternator -prqdnica prqdu zmiennego -protection system .mal.system zabezpieczenia prqdnicy ammeter -amperomierz amplifier -wzmacniacz modules -moduly wzmacniajqce anode .live -kabel pod napieciem lug -konc6wka kabla cover . awaria napedu breaker -wylqcznik capacity -zdolnoSC wylqczania .w. motor . urzqdzenie wzbudzajqce for starting .main bus..kabel elastyczny. magistrala .obejicie.anoda current -prqd anodowy backplane -tyl kasety pakietow od strony zlqcz systemowych ballast .oplot (ochronny) kabla clamp -zacisk kablowy clip -uchwyt na kabel .silnik prqdu przemiennego active load .flexible -kabel elastyczny.triple pole with latching mechanism wylqcznik obwodu trojfazowego z mechanizmem zatrzaskowym .oslona koncowki kabla port -przylqcze kablowe run . z komorq -- -- -- - - - - - - - - - - iukowq wykonanq z materialow kompozytowych . z.fast break mechanism (FBM) .ciqg kabli capacitance -pojernnoiC measurement -pomiar pojemnoici (el. generator -alternator.schemat polqczeh elektrycznych .zlqcze kablowe . pobudzaC actuator -urzqdzenie uruchamiajqce.obchodzik.coaxial .kondensator powietrzny .nastawienie dokladne . SILOWNIA Electricity -elektrycznoS6 accumulator -akumulator -battery -bateria akumulatorowa cell .air .bare .storage -bateria akumulatorowa black-out . z komorq powietrznq .obciqzenie mocq czynnq active-power meter -miernik mocy czynnej actuate -uruchamiak. uklad -breaker -wylqcznik (automatyczny) obwodu diagram .akurnulatorownia .c.obciqzalnoSC (przewodow) choke -dlawik coil -dlawik circuit .obwod.dlawik band -taima. z.z krotkq zwlokq brushholder -szczotkotrzymacz brushless -bezszczotkowa (np.izolowany w.vacuum (VCB) -wylqcznik zwarciowy z komorq prozniowq breaking capacity . prqhica prqdu przemiennego a.moulded case (MCCB) .akumulatomia a.kondensator elektrolityczny z polaryzacjq -with tappings .polarized electrolytic .prqdnica) buzzer -brzqczyk by-pass . omijaC cable -kabel.circuit -wylqcznik zwarciowy .obwod wejbciowy -- -- - - - -- - - - - - - - - .awaria zasilania.fine . giqtki .input .carrying .

- Generator set zespdl prqdotwo'rczy cylinder unit/ charge air receiver/ kolektor uklad silnika powietrza doladowujqcego turbodoladowarka two-step charge-air cool dwustopniowa chlodn powietrza doladowa cover with thermostatic valvesfor high temperature cooling-water po?irywa z zaworami termosta niskiej i wysokiej temperatury ernator stator/ stator alternators cover with thermostatic valves for lub-oil system/pokrywa z zaworami t e r m o s t a ~ z n y m i systemu oleju smarowego lubricating oil cooler/ chlodnica oleju smarowego x Electric motor .silnik elektryczny fan/ erminal box/ terminal box cover/ pokrywa skrzynki zaciskowej seaY uszczelka top part of terminal box/ gorna cz& skrzynki zaciskowej wentylatora tabliczka znamionowa shaft sealing ringIpiericien uszczelniajqcy wal ' resilient preloading ring/ pierscien sprezynujqcy wstepnego naprezania .5. ENGINE ROOM .

styk normalnie otwarty .gniazdo typu "zenskiego" . zyla kabla . normalnie otwarty .protective -przewod izolowany .odbiornik energii - - - - - - - -- - - - - - contact .normal close (NC -s.skrzynka zaciskowa.Swiatlo pokladowe delay .interrogator .plate -prqd anodowy .napqd spalinowo-elektryczny .styk normalnie zamkniqty .star-delta .chassis -polqczenie z masq obudowy .induction .frequency -przetwornik czcstotliwoSci .female . SILOWNIA .plytka mocujqca (do montazu na szynie) coil -cewka .return -przewod powrotny .three phase delta .delta -polqczenie w trojkqt . nakladany .screen -przewod ekranowany .obwod rownolegly .polqczenie przewodu .threephase -prqd trojfazowy -transformer -przekladnik prqdowy . lqcznik .neutral .sonda prqdowa . ) .rated operational -znamionowy prqd pracy -rated uninterrupted -znamionowy prqd c i g gly sensor module .stycznik box .C. lqczeniowa .przewbd zerowy . zwloka diagram .zestaw stykow glownych .normal open (NO) .obw6d drukowany . w trojkqt trojfazowe polq-three phase double-delta czenie w podwojny trojkqt .cewka indukcyjna commutator -komutator conductance -przewodnoSC czynna conduction -przewodzenie conductor -przewodnik. plug-in type -modul stykow pomocniczych.schemat .prqd bierny .alternating (A.block .main -s set .idle .parallel .modul czujnika napiqcia .three phase star .schemat blokowy diesel-electric drive . przewod.szafa stycznikowa control .standard auxiliary -s.styk.frame -polqczenie z masq obudowy .changeover -zestyk przelqczajqcy .terminal strip .prqd przemienny -cycle -cykl .5.styki pomocnicze ze wskainikiem wyzwolenia contactor .auxiliary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . konwerter .effective -prqd skuteczny dead -bez napigia debounce .styk punktowy .input -prqd zasilajqcy .lightning .trojfazowe polqczenie w gwiazdc . a s . stykanie siq module -modul stykow pomocniczy ch .input -control -regulacja mocy wejSciowej probe .make contact (NO) .micro -mikrowylqcznik .auxiliary -module. normalnie zarnkniqty .styk o dzialaniu ze zwlokq czasowq .selecting -obwod wybiorczy clamp -zacisk clip plate .break (NC) .three phase zig-zag .live -przewod pod napiqciem .make -zamknqt obwod . pomocniczy zwykly .schemat polqczen connection -polqczenie -box .pair of -s -para zestykow .obwod *jSciowy .printed .sterowanie stycznikowe with thermal overload releases .trojfazowe p.stycznik z wyzwalaczem przeciqzenia termicznego converter -przetwornik.polqczenie gwiazda-trojkqt .time delayed .rotation -przetwornica wirujqca cord -przewod przylqczny urzqdzenia current -prqd .s.point .listwa zaciskowa -with screen earthed -przewod w ekranie uziemionym (to) connect -1qczyC -to frame -1qczyC z masq connecting diagram .output .flexible -przewod elastyczny -junction .eliminacja drgan stykbw deck light .trojfazowe polqczenie w zyg-zag connector -zlqcze.piorunochron .trip indicating auxiliary .opoinienie.zlqcze urzqdzenia powiadamiajqcego ..series parallel -polqczenie szeregowo-rownolegle .male -wtyk typu "mcskiego" consumer .make and break -zestyk przelqczny .

ENGINE ROOM .5.

powrot prqdu przez ziemiq -wire -przewod uziemiajqcy.statek o napedzie spalinowo-elektrycznym dimmer -Sciemniacz.ohwietlenie awaryjne set -prqdnica awaryjna -procedure -procedura postwowania w razie zagrozenia stop .log elektromechaniczny motor .antykorozyjna oslona katodowa electrolytic derusting -odrdzewianie elektrolityczne electromagnet -elektromagnes electromagnetic-elektromagnetyczny coupling .sterowanie elektrohydrauliczne steering gear -urzqdzenie sterowe elektrohydrauliczne electrolytic corrosion .maximum operating frequency .blade -bezpiecznik nozowy box .ogranicznik stop . korekta excitation -wzbudzanie exciter -wzbudnica.shaft -prqdnica walowa .port .sprzqglo elektromagnetyczne field -pole elektromagnetyczne -valve -zaw6r elektromagnetyczny electrostatic -elektrostatyczny - - - - ---- -discharge -wyladowanie elektrostatyczne emergency .- diesel-electric ship .stan awarii. zasilaC energiq equalization -wyrownanie.tacho.protective -uziemienie ochronne return .standby -prqdnica w pogotowiu globe -klosz kulisty glow lamp . -winding .latarka elektryczna -winch -winda elektryczna electro-hydraulic -elektrohydrauliczny -winch -winda elektrohydrauliczna steering .insulating -bezpiecznik izolowany socket .generator awaryjny lighting .-prqdnica tachometryczna .lampa jarzeniowa. uziemienie (to) earth -uziemiaC earthing -uziemienie electrical installation . jarzeniowka gross horse-power .bezpiecznik rurkowy -high breaking capacity -bezpiecznik wielkiej mocy .el.obwod uziemiony .glass tube . urzqdzenie sterowe -telegraph .el.podstwa bezpiecznikowa .oprawka bezpiecznika element -wkladka topikowa .prqdnica wzbudzajqca fault -tu: zwarcie (elektryczne) flashlight .instalacja elektryczna electrical propulsion .generator.paralleling mechanism .maksymalna czgstoSC lqczen fuse . prqd..latarka bateryjna flip-flop -przerzutnik (elektryczny) frequency -czgtotliwoSC .bezpiecznik topikowy base .: ziemia circuit .turbo-. portowa . silnika glownego) signal .sprzqglo elektro-magnetyczne drive -napqd elektryczny -heater -podgrzewacz (grzejnik) elektryczny log .uzwojenie generatora .moc indukowana (to) ground -uziemiC -- - - - - - - - - - - - - .napqd rownolegly (do jednoczesnego wlqczania dwoch wylqcznikow) earth -uziemienie. telegraf maszynowy telemotor -telemotor elektryczny -torch . pot.rotary -napqd obrotowy .sygnal alarmowy supply -zasilanie awaryjne -switch -wylqcznik awaryjny end-position switch -wylqcznik krancowy energise -pobudzak.gniazdo bezpiecznikowe generating set -zespol prqdotworczy generator .ship's service -prqdnica pomocnicza . napqd (statku) electric -elektryczny coupling .turbogenerator. turbinowa voltage controller -regulator napiecia g.prqdnica postojowa. regulator natezenia Swiatla direction of flow -kierunek przeplywu disconnected -rozlqczony distribution board -tablica rozdzielcza drive . stan zagroienia -battery -akumulatory awaryjne generator .przycisk awaryjnego zatrzymywania (np. prqdnica .el.skrzynka bezpiecznikowa cap .napqd .silnik elektryczny shock -porazenie prqdem shop -warsztat elektryczny steering gear .korozja elektrochemiczna control .

'Cr. A L ."C"' - . .x d shield with yoke ring .. U&"Y"JC.Siemens synchmnous generaror instnrction hub/pias ta .-. .kienie przewodzqce uzwojeniem wzbudzajqcym rectifier ring with modules - I L ... nchronous generator -prqdnica synchroniczna air guide wall/ oslona powietnnq lnner bearzng cap/ wewngtrzna pokrywa iozyska I ball bearing/ lozysko kulkowe T I fan impeller/ wirnik wentylatora end sAield/ osiona koncowa rotor shaft/ wal wirnika statorfnrmeI . ' modul warystora rotor 'core with excitation winding/ rdzeri wirnika z pier. . .-. varistor module/ ...."-.:*I. .U&C.wzth core ..:L.~... # . r . prostoxnik z piericieniami fqczqcymi unu wmuing rumu sru~uru .". w- rotor core with winding/ rdzeri wirnika z uzwojeniem source. ". .~ .

cewka indukcyjna factor -wsp6lczynnik cewki indukcyjnej field .non essential -s . ekran - - - - - -- - - - - - -wskaznik ekranowy.lampa oscyloskopowa overcharge -przeciqzenie overcurrent -przetgzenie rely -przekaznik nadprqdowy -trip -wyzwalacz nadprqdowy overdischarging . histereza ilumination . izolowanie.mutual .portable .display - - - - -- - . calkowicie zabudowany.reactive .dioda emitujqca Sw.pole indukcyjne .Swietlne oznakowanie nawigacyjne.obudowa silnika -totally enclosed fan cooled (TEFC) -silnik zabudowany chlodzony (wbudowanym) wentylatorem .izolator integrated circuit .system ohwietlenia limiter .obciqzenie bierne monitor -monitor.obciazenie .control .regulacja obcieenia . zarowka light . statku) impedance -impedancja . nulling -zerowanie ohmmeter -omomierz oscillator .totally enclosed non-ventilated (TENV) s.skrzynka polqczeniowa kilowatt (kW) -kilowat kilowatt-hour (kwh) -kilowatogodzina lamp . ekran mains immunity -odpornoSC sieciowa mains transformer -transformator sieci zasilajqcej measuring instrument -przyrzqd pomiarowy measurement result -wynik pomiaru motor .installation wiring -impendancja instalacji wewngtrznej .filament .essential -s -najwazniejsze (glowne) odbiorniki energii .direct current motor . uchwyt.miernik stanu izolacji insulator .lampa.silnik prqdu stalego generator .izolowaC insulated -izolowany insulating -izolacyjny -tape -taSma izolacyjna -value -wartoSC izolacyjna insulation -izolacja.linie polqczeniowe line voltage -napigcie migdzyprzewodowe - load . material izolacyjny -resistance test -pomiar opornoSci izolacji -tester .zapalaC lighting -oiwietleniowy arrester .reference .obwod scalony jumper -lqcznik.silnik .oprawa oiwietleniowa -panel -tablica Swietlna -system . zarowka -bracket -uchwyty Swiatla (nawigacyjnego) .generator drgan oscilloscope -oscyloskop -tube .odbiory mniej wazne .5.compound -silnik szeregowo-bocznikowy .strefa nieczuloici loop -pgtla nieczuloSci.peak -obciqzenie szczytowe .zabezpieczenie nadmiarowe mocy elektrycznej overvoltage -przepigcie paralleling generators -generatory pracujqce rownolegle parallel running -praca rownolegla permissible fluctuation -dopuszczalne wahania (np. niechlodzony multifunction device -urzqdzenie wielofunkcyjne navigation lights .lampa. source .zr6dlo Swiatla (to) light . SILOWNIA ground test -test uziemienia handle . ochronnik przepigciowy fitting .Swiatlo przenokne emitting diode (LED) . rgkojeSC . przewod lqczeniowy junction-box .diwignia.nadmierne wyladowanie (np.indukcja wzajemna insulant -material izolacyjny (to) insulate .rotary -dzwignia obrotowa hysteresis .Swiatlo .tablica kontrolna inductance -indukcyjnoSC induction (coil) . napigcia) phase -faza change -przesunigcie fazowe .tablica kontrolna Swiatel p.oSwietlenie (np.impedancja odniesienia indicator panel .odgromnik.zespol silnikowo-prqdnicowy housing . zwieracz. Swiatla pozycyjne board .ogranicznik interconnection lines . akumulatora) overpower protection .

. ENGINE ROOM r \ Circuit breaker w~E'Zcznik aUtomatJ'CZnY rear connection bolt stud/ przvlaczenie tvlne z koikiem . variable depth/ naped obrotowy zmienna glebokoSC .. rear mechanical interlock/ blokada mechaniczna tylna front mechanical interlock/ blokada mechaniczna & & r.5. ..lonu zaciskow terminal cover -front connected/ osiona zaciskow diuga dla przyiqczenia czoiowego plug-ln rear connection/ kolek gwzntowany dla przyiqczenza wtykowego accessory lead termmal/ przylqczenle osprzetu dla pomocnzczych obwodow elektiycznych interpole barrier/ przegroda fazowa "ire mechanical interlocW dokada mechaniczna z kablem J zalqcznik aker mounted/ naped obrotowy bezpoirednio zamontowany zamontowany na panelu operating handle.- r--"'-". . gwintowanym rear connection Jat bar/ przyiqczenie tylne z n v ~ d21-r ~ o w i o nlnrhim m .n 1 1 111 .rear .

short cirquit -wylqcznik zwarciowy . odpowiedi rotating machines -maszyny wirujqce . oprawka recharge .biegun ujernny .intermediate -przekainik poSredniczqcy .multicross -przekaznik wielostykowy .opomoSC.voltage -wyzwalacz napiqciowy remote -zdalny onioff function .shaft generator -prqdnica walowa .trojfazowa prqdnica synchroniczna scheme .biegun . opornik test -pomiar oporu -thermometer -termometr oporowy resistor -rezystor. kleszcze plug -wtyczka female -wtyczka z otworami na bolce .schemat.czuloSC.three phase induction motor ..elektrownia (tu: statkowa).primary .single phase bridgeconnected prostownik dwupohiwkowy relay -przekaznik .czgtotliwoSC sieciowa mains . z bezpiecznikiem topliwym -male -wtyk z bolcami plugboard .shunt -wyzwalacz napiqciowy . plan of connections .degree of . nastawny.solid state - 5.opor biemy .shift -przesuniqcie fazowe - - - - - - - - - - - -- - - - .rated --making capacity -namionowa zdolnoSC zalqczania marcia .variable -rezystor nastawny.obroty i prqdkoSC z.przekaznik nadprqdowy . dodatkowy styk glowny .three phase induction motor squirrel cage rotor .ladowaC ponownie rectifier -prostownik .o.temperature sensitive -termistor .rnoc mamionowa speed . potencjometr .negative .adjustable . ponownie nastawiak resistance .tablica polqczen z gniazdami wtyczkowymi pole .wyzwalacz przeciqzenia termicznego .reactive .ustawib w polozeniu spoczynkowym.inductive .czwarty biegun.w.to -voltage -napigie miqdzyfazowe photodiode .przekainik czasowo wyzwalany .napiqcie.magnetic overcurrent -wymalacz nadprqdowy o dzialaniu magnetycznym .undervoltage -wyzwalacz podnapiqciowy .thermal overload .three phase synchronous generator .semiconductor controlled (SCR) -tyrystor .szczypce.pobor mocy preexcitation -przedwzbudzenie projector -reflektor protection -zabezpieczenie .secondary -zabezpieczenie wt6rne raceway .overload -przekaznik przeciqzeniowy .positive -biegun dodatni power .naped zdalny (to) rereeve -przewijab (to) reset .latching -przekaznik blokujqcy sig (w jednej lub w dwbch pozycjach) .silnik prqdu stalego .sieC zasilajqca --plant .silnik klatkowy .zabezpieczenie pienvotne . silnika rating -wzorcowanie (przyrzqdu) reactance .schemat polqczen semi-conductor -pblprzewodnik short -zwarcie short circuit -krotkie zwarcie .direct current motor . potencjometr -with tappings .torowisko przewodow rated -znamionowy power .rezystor z odczepami response .fourth (4th) pole .zdalne zalwylqczanie operator . wyzerowak. rnoc frequency .three phase induction motor with slip ring rotor .gniazdo zasilania. opornik .opornoSC bierna indukcyjna receptacle .przekaznik polprzewodnikowy release -wyzwalacz .open circuit shunt -wyzwalacz sterujqcy .rnoc biema shortage . opor nastawny.silnik pierhcieniowy .stopien ochrony .fusible .trojfazowy asynchroniczny silnik indukcyjny .DC generator with excitation -prqdnica prqdu stalego ze wzbudzeniem . SILOWNIA - - - - - - - - - - - - . zespol generatorow .over current .brak mocy switch -wlqcmik zasilania take-off .time releaser .fotodioda pliers .

konstrukcja kabla core/ oirodek kabla separator /rozdzielacz insulator /izolator inside sheet/powloka ochronna reinforcement/ wzmocnienie z tkaniny opancerzenie kabla outside sheat/ insulator/ opona gumowa +la miedziana DIN cable lug connection/ polqczenie kablowe ze stycznikiem wg norm DIN single contactor and double clip connection/polqczenie pojedynczego i podwbjnego przewodu ze stycznikiem ging arm/ wieszak instalacja kablowa cable earth uziemienie kabla . ENGINE ROOM r Cables -kable \ power cable construction .5.

snap .button -przycisk. czasowy tongue ring -zacisk na koncu kabla transducer -przetwornik transformer -transformator .auxiliary -wylqcznik pomocniczy .RC .transformator trojfazowy z uzwojeniami separowanymi transistor -tranzystor .. akumulatora) under load -pod obciQeniem underloading -niedociqzenie.toggle -przelqcznik migowy . przel.styk Slizgowy socket -gniazdko wtykowe. oprawka solenoid valve -zawor elektromagnetyczny strand -iyla kabla stuffing tube -dlawnica rurowa (uszczelniajg ca przejScie kabla np.zasilaC suppressor -uklad ochronny .free-wheel diode .uklad tlumiqcy RC . listwa zaciskowa -box .liquid level actuated -przelqcznik zalqczany poziomem cieczy .silnik bocznikowy slider . cewki) undercharge -niedoladowanie (np.quick break -wylqcznik migowy .asymmetrical terminal . trial time delay -zwloka czasowa time lag -zwloka czasowa time relay -przekaznik czasowy with dropout delay .cam operated -p. zalqczany przez krzywkq .bidirectional .p. glowna tablica rozdzielcza (GTR) switchgear -przelqcznik .autotransformator . niedostateczne obciqzenie volt (V) -wolt voltage controller oscillator (VCO) -generator przestrajany napigciowo voltage -napiecie ."on" .wlqcznik over -przelqczak . rozdzielnia.short cirquit -lqcznik zwarciowy .statek o napgdzie turbo-elektrycznym turn . zalqczany temperaturq - - - - - - switchover -przelqczaC terminal -koncowka.t.diodowy uklad tlumiq- .autotransformator zasilania -reactor .rated --- - CY .przekainik z opoinionym opadaniem zwory --with pick-up delay -przekaznik z opoznionym przyciaganiem zwory timer -regulator czasowy timer modul -modul czasowy .autotransformer .lqcznik dotykowy (to) switch -przelqczaC switching capacity -zdolnoSC lqczeniowa switchboard -tablica rozdzielcza.breaking capacity . przez grodi) supply -zasilanie (elektryczne) (to) supply .obciqienie probne link -wtyczka probiercza panel .touch .tablica do prob -plug -wtyczka pomiarowa thyristor -tyrystor .limit -wylqcznik krancowy -off -wylqczaC .field effect (FET) -tranzystor polowy turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny propulsion -napqd turbinowo-elektryczny ship .dlawik .napigcie na zaciskach termocouple -termopara test -pr6ba load . powodowaC zwarcie setting knob -pokrgtlo nastawcze ship's mains -okrqtowa sieC zasilajqca shunt -bocmik --motor . centralka telefoniczna .power auto.lqcznik migowy .pneumatic -pneumatyczny m.zwoj (sprqiyny.asymetryczne napigcie na zaciskach - - -- -- - - - - - .flow speed actuated -przelqcznik zalqczany prqdkobciq przeplywu .main (MSB) -rozdzielnia glowna.listwa zaciskowa -voltage . dwukierunkowy.voltage -przekladnik napiqciowy -with separate windings . zalqczany cihnieniem (presostat) -temperature actuated -p.pressure actuated . przelqcznik .varistor -warystorowy uklad tlumiqcy - switch -lqcznik.current -przekladnik prqdowy . przyciskowy .skrzynka zaciskowa -strip ."off' switch -wylqcznik on -wlqczaC .znamionowa zdolnoSC wylqczania zwarcia (to) -zwieraC.

---.-~----twatt meters for generator load control/ watomierze sterowania obciqzeniem prqdnic automatic loading and unloading push buttons/przyciski automatycznej vnchronizacji i roziqczania prqdnic ontrol switches for breaker/ control/ przeiqczniki steroania wyiqcznikami prqdnic governor control switches/ / przeiqczniki sterowania regulatorem obrotow spring-loaded control' switches/ przeiqczniki kontrolne z samoczynnym powrotem 1I E m m $j f ' I[Il Em m iJJ Lm--.m m m m 1 I I alarm indicating lamps/ lampki alarmowe freiuency meters/ cz~stoSciomierz synchronoscope/ synchronoskop synchronisation lamps/ lampki synchronizujqce -control switched przeiqczniki sterowania - main switchboard - .5. przelqcznik ciinieniowy wylqcznik limit switch/ photoelectric sensor/ Sezpieczeristwa wyiqcznik kraricowy czujnik fotoelektryczny voltmeter/ woltomierz programmable logic pilot lamp/ lampka pushbutton/ wskainikowa przycisk controller (PLC)/ programowalny sterownik logiczny selector switch/ przeiqcznik obrotowy proximity sensor/ elektromagnetyczny czujnik zbIiieniowj r. ENGINE ROOM f Switchboard and elements tablica rozdzielcza ijej element' 10 przeznaczenia przekainik test probe/ 'erminaN stycznik z canymi pressure switch presostat.

-napipcie udarowe wire . nawijanie excess .dip -zapad napiecia wattmeter -watomierz . przewody montaiowe yoke . uzwojenie .cewka z odczepami impulse . SILOWNIA . c i a przewodow rated operational .interval odstep czasu pomiedzy zmiana.controller oscillator -generator przestrojony Ward-Leonard system -uklad Ward-Leonarnapigciowo da (prqdnica-silnik) .wzglgdna zmiana n. cluster/ iwiatlo ladunkowe ..low. pracy -way -tor przewodow kablowych relative .zmiana napiqcia - - urzqdzenia).znamionowe n.drop spadek napigcia winding uzwojenie..-przewod pod napieciem .day signalling light/ lampa sygnalizacyjna mast-top Morse signalling Morse lamp signallins key/ klucz do sygnali:argo light.surge -udar napieciowy - -three phase balanced system -symetryczny uklad napigC troj fazowych variation .Swiatlo masztowe marine floodlighting Aldis .change szybka zmiana napiecia .cewka.oslona druciana (np. lqcznik (w akumulatorze) Ship's lights . voltmeter-wat (W) watt (W) .fluctuation -wahania napiecia -with tappings .runs -tor kablowy.characteristic -charakterystyka zmiany n.iwiatla statkowe mast head light . oprzewodowanie (np.guard . przewody polqczeniowe.niskie napiecie . wiring okablowanie.Srednie napigcie live .medium .change . - 5. lampa kablowa . na lampy) ...rapid .Wattmeter -watomierz mi napigia wandering lead -kablowka.inductor .mostek.drut .- ..-przepiecie .change -zmiana napiecia -woltomierz .

ENGINE ROOM f .5.

system .open loop .t ~ y b sterowania .obwod kontrolny .manual .ciinienie alarmowe signal .step-by-step .self tuning -regulator samonastrajalny converter -przetwornik. uklad regulacji -valve . czujka bimetaliczna block diagram .closed loop control .static system -bezstykowy uklad sterowniczy .automatyzacja pelna . regulowak controllability .sterowanie nad@ne gear -uklad sterowania .sterowanie (np.sterowanie bezpoirednie disturbance . pulpit sterowniczy .sterowanie.master . (regulacji) mode .direct .sterowak.program .analogowe wejScie1 wyjScie automatic -automatyczny control .schemat blokowy (urzqdzenia) bridge control . wywolany przez jeden z kilku czujnikow .electronic -regulator elektroniczny .sequential .partial . t.element sterujqcy error -uchyb regulacji . sterownicza . obwod closing permission . sygnal alarmowy .follow-up . kontrola obciqienia loop .uklad sterowania zarnkniety . t.pre-set -nastawa.analog to digital (ADC) -przetwornik analogowo-cyfrowy computer control -sterowanie komputerowe - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - . silnikiem glownym) z mostka system ..sterowanie sekwencyjne -signal .glowny uklad s.deadman .constraints of . w ukladzie otwartym panel .common alarm zbiorczy.diwignia sterujqca .centrala manewrowo-kontrolna .s.czqiciowa automatyzacja automatization-automatyzacja bi-metalic element .pulpit kontrolny. regulowak adjusting screw . regulacja -board -tablica sterownicza.sterowanie skokowe system -uklad sterowania.sterowanie rgczne .sterowanie automatycme system .uklad automatyczny sterowany komputerem control .load . kontrolna circuit .sterownik .samoczynny zawor rozruchowy automation -automatyzacja .digital .ograniczenie sterowania desk -pulpit sterowniczy . alarmow).electronic .(to) accept -przyjq6 alarm .potwierdzenie (np. konwertor .system automatycznej regulacji -remote control system -automatyczny uklad zdalnego sterowania start valve .Control and automation sterowanie i automatyka accept -przyjqk. regulacja alarm -alarm.zezwolenie na zamknigcie wylqcznika closing pulse transmitter-uklad przekazywania impulsu zalqczajqcego cluster .sygnal alarmu switch -wlqcznik alarmu system -instalacja alarmowa analogue inputloutput .sterowalnoSk controller . wiqzka .(to) acknowledge -potwierdzib alarm actuate -uruchomik (wlqczyk) alarm -bell .false -alarm falszywy -hooter -buczek alarmowy pressure .full .zaklocenie sterowania . regulacja wstqpna .sterowanie elektronicme -element .uklad sterowania z mostka closed loop -zamkniqta pqtla.tablica kontrolna.grupa (np. zaakceptowak acknowledgement .go out of -wymkn$ sig spod kontroli input -wejicie sterujqce lever .sterowanie programowe -quantity -wielkoSk sterujqca request . alarmu) actuator -urzqdzenie wykonawcze adjust -nastawiak.sterowanie w pqtli zarnknietej.regulacja obciqzenia.Sruba regulacyjna adjustment -nastawianie.sterowanie cyfrowe . regulacja console .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy .zawor sterujqcy (to) control .urzqdzenie alarmowe .element bimetaliczny.alarm wachtowy device .sygnal sterujqcy .zqdanie przekazania sterowania room .

1 potwierdzenie alarmu commis. kry ycznych shaft generator in service/ prqdnica walowa wlqczona engine critical speed/ krytyene obrory silnika output limited/ ograniczenie mocy maksymalnej wolne obracanie praca iobroty) morskie z niskq emisjq NOx sound oj7 uylqczenie ~jgnalizacjiaku~@cznej alarm ackn.5.system sterowania silowni slow down not cancellable/ zwalnianie niekasowalne I shut down not cancellable/ zatrzymywanie awayjne niekasowalne\ shut down cancellable/ zatrzymywanie awaryjne kasowalne slow down cancellable/ awaryjne zmniejszanie obrotdw A start interlocW blokada startu remote control failure/ awaria ukladu zdalnego sterowania / urning gear engaged/ bracarka walu wlqczona slow turning failure/ awaria systemu wolnego obracania start air pressure low/ niskie ciinienie powietrza startowego all aux. ENGINE ROOM Engine room control system . blowers failure/ uszkodzenie dmuchaw pomocniczych shut down active/ "awalyjny stop" zalqczony slow down active/ awaryjne zmniejszanie obrotow uaktywnione overspeed/ przekroczenie maks)~malnychobrotdw start air pressure/ cisnienie powietrza s t a r t o w e g o l command rpm/ obroty nastawione engine rpm/ chief rpm limit/ ogranicznik obrotow maksymalnych critical sveed setuointl 'obrot6w. shut down/ zatrzymanie cancel speed program/ ominiqcie programu ~'zrostu obrotdw 1 ' (11 \nie eg n engine room contra// sthd bridge wing/ sterowanie : prawego skrzj~dlamostka \ 'bridge control/ sterowanie z mostka . lock/ hlokada zmiany/ stano~l?skasterousania lamp tesr/ kontmla lanipek wskainikonych / slow down/ zwolnienie.

temperature .tablica alarmowa silnika -diagnostic system -uklad diagnostyczny silnika failure -blqd. wylqcznik bezpieczenstw a end .sygnal alarmowy -switch -wylqcznik awaryjny. zatrzymywania silnika glownego) signal . kierowanie (pracq urzqdzenia) controls .sygnal wyjSciowy regulatora cyfrowego flip-flop -przerzutnik function select -wybor funkcji - - - - - - - - - - - gate -bramka (np.bramka typu MODULO 2 (nierownowainoSC) .system operacyjny operation .remote unit .czujnik zegarowy digital -cyfrowy control . sterowanie.bramka typu negacja . zaworow itd.level .sterowanie cyfrowe speed sensor . pokrptlo knock-off -wylqcznik samoczynny latch -przerzutnik z pamipciq -input -wejScie zatrzaskowe light emitting diode (LED) . tyrystora) -AND -b.NAND .przycisk awaryjnego (np.5. regulacja rpczna lever .tryb pracy (np.sprzpzenie zwrotne linkage .zdalny panel kontrolny system -uklad kontrolny unit -panel kontrolny operating -operacyjny -gear -mechanizm zdalnego zamykania (drzwi wodoszczelnych. dzialanie.bramka negujqca input information -informacja wejiciowa input/output (Vo) -wejScieiwyjScie integrated -zintegrowany circuit (IC) .zintegrowany system nadzoru key pad -panel przyciskow operacyjnych klaxon horn -buczek alarmowy knob -galka.monostable -przerzutnik monostabilny .kontrola obciqzenia .obwod scalony -monitoring and control system -zintegrowany system nadzoru i sterowania monitoring and system .czujnik. uszkodzenie. typu I (iloczynu logicznego) .czujka . nadzor desk -pulpit urzqdzen kontrolnych . urzqdzenia) - - - - - - - -- - - -- .peha prgdkoSC awaryjna governor -regulator bezpieczenstwa -overload -przeciqzenie awaryjne -stop -ogranicmik.silnik alarm panel . zakonczenie --position switch -wylqcznik krancowy engine .funkcjonowanie.koniec.liquid crystal (LCD) -wykwietlacz cieklokrystalicmy module . awaria indication .NOT (NEGATER) .RS bistable . wylqcmik bezpieczenstwa stop .obciqienie robocze manual -rpczny -control -sterowanie rpczne. sterowanie rgcznei automatyczne) system .dioda elektroluminescencyjna load -obcieenie control .diwignia sterowania rpcznego selector -przelqcznik rpczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rgczne-automatyczne monitoring -kontrola.czujnik poziomu -resistance temperature (RTD) -czujnik termorezystancyjny .detecting .przerzutnik bistabilny typu RS emergency .cycle of cykl operacji operational readiness . koncowka.) mode . SILOWNIA cycle . czujka .manewr6w) detector .czujka temperaturowa dial-gauge .sprzgzenie zwrotne mechaniczne flash .stan awarii.dane.cykl data .AND with negated output -bramka typu negacja .working . praca operation -operowanie.gotowoSC operacyjna (np.elementy regulacji i sterowania .mean time between -s (MTBF) -Sredni okres migdzyawaryjny feedback .exclusive OR . informacje logger -rejestrator danych (np.cyfrowy czujnik prgdkosci obrotowej display -wyhwietlacz. stan zagrozenia full speed -.modul wykwietlacza element -czgSC skladowa -delay -with specified dely time -uklad op6zniajqcy z opoinieniem ustawialnym . monitor .sygnalizacja uszkodzenia .

........kontrola osiqgdw statku bridge mostek display unit/ monitor ship speed/ predkoit statku wind speed and direction/ predkoit i kierunek wiatru G%?c-- ....panel w CMK I relay panel panel przekainikowy v main engine silnik gldwny engine side control console telegraph . engine control room display unit/ monitor .......konsola telegrafu na stanowisku Iokalnym - - - ship performance monitoring .1 control room panel .......centrala manewro- 1 t fuel Pow/ przepiyw paliwa fuel temperature/ temperatura paliwa shaft power sensor/ czujnik mocy nu wale ......

regulator programowy record .zdalne sterowanie speed adjustment -zdalne nastawianie prcdkoSci obrotowej remotely controlled -zdalnie sterowany safety cut-out -wylqcznik bezpieczenstwa safety device .obrobka (danych) processor -procesor program (programme) -program.samonastawny self-aligning . p.informacja na wyjiciu .czujniki pomiarowe .regulator samonastraj alny semi-automatic -pblautomatyczny sensor .kontrola ciinienia element -czujnik manometryczny reducing station . presostat gauge .vibration pick-up . sekwencja control .czas regulacji. automatyczny self-adjusting .measure .ciinienie robocze processing (of data) .regulacja ciinienia.czujnik drgan servo-mechanism -senvomechanizm servomotor -senvomotor.signal .czujnik pomiarowy .measure.rejestrator.samoustawny self-check .czujnik temperaturowy .czujnik ciinienia .punkt podlqczenia czujki plant -urzqdzenie.filtr samooczyszczajqcy sic self-closing .rozklad ciinien drop . ustalony pressostat .5.samozamykajqcy sic cock -kurek samozamykajqcy sie door .niezawodnoik. plan controller .urzqdzenie redukujqce c.sterowanie sekwencyjne sequential processing-przetwarzanie sekwencyjne sequential start . senvomotor -time . czujka point .samoczynne sprawdzanie sic self-cleaning -samooczyszczajqce sic filter .regulacja poirednia - - - - - - - - - - - relay -przekaznik (to) relay -przekazywak reliability . obiekt regulowany preset -zadany.bezpieczenstwo eksploatacyjne (np.working .heat .alarm .sygnal alarmowy .spadek ciinienia alarm -alarmowy sygnalizator ciSnienia control . tablica .sterowanie automatyczne self tuning regulator .input -wejiciowy czujnik pomiarowy .manometr head . pewnoik (dzialania) remote -zdalny control . wahanie output -wyjicie device -urzqdzenie wyjiciowe information .start sekwencyjny set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu.czujnik ciinienia oleju .actuating . czujniku) setting -nastawianie.c. transformer -przetwornik ciinienia vessel -butla (zbiornik) ciinieniowa .urzqdzenie zabezpieczajqce.czujnik ciepla . wybieranie device -urzqdzenie nastawcze. telegrafu maszynowego) oscillation . urzqdzenia) order logger -rejestrator polecen (np.regulator regulation -regulacja . temperatury .oscylacja. zabezpieczenie self-acting -samoczynny.ciinienie autotransformer -przetwornik cihnienia distribution .presostat wysokiego ciinienia pressure . wskazania urzqdzen recording instrument -urzqdzenie rejestrujqce regulator .high pressure control . czas ustalania signal .-- .zapis.sygnal uruchamiajqcy.tablica kontrolna. rejestr recorder . przyrzqd rejestmjqcy dane.temperature . tablica wskaznikowa photocell . nastawiajqcy . zaprogramowany. silownik sequence -kolejnoik.telltale .sygnal wyjiciowy (to) overshoot .emergency sygnal alarmowy - - --- -- - - - - - - - - .temperature . regulatorze. cy) stale ciinienie .drzwi samozamykajqce sic self-steering . SILOWNIA operational safety .fotokomorka photosensor -fotokomorka pickup -przetwornik.stacja redukcji ciinienia -reducing unit .wysokoik ciinienia (slupa cieczy) monitoring .oil pressure .pressure pick-up .intermediate .przeregulowak (przekroczyk nastawc dopuszczalnri) panel -plyta (czolowa).sygnal .czujnik kontrolujqcy (utrzymuja.

silownia bezwachtowa working speed -predkohk robocza. wylqcznik. ENGINE ROOM . prcdkohciomierz drive gear -naped tachometru telemotor -telemotor --gear -urzqdzenie telemotoryczne system .selsyn odbiornik synchronism -synchronizm synchronizer .limit -wylqcznik krancowy .master -wlqcznik gl6wny .selsyn nadajnik -receiver .czujnik plywakowy poziomu wody . obroty robocze - - - - - - -- - - .czas .sygnalizacja zakonczenia. przeiqcznik . instalacja -pneumatic .sygnalizacja akustyczna speed governor .sygnal ostrzegawczy sound signalling .system.rise .transient .5. bez obslugi czlowieka engine room .synchronizator system .ending .czas opadania .selsyn -control selsyn .-wlqcznik - - - - - - - - iqcznika) pressure -presostat .wylqcznik krancowy .level .czas narastania .czas narastania w stanie nieustalonym trace -wykres rejestratora (np.off -wylqcznik .przetwornik cihnienia trip -wylqcznik samoczynny setting -nastawa wyzwalacza unmanned .spreiyna nastawna regulatora predkohci obrotowej switching time .system telemotoryczny temperature -temperatura control . temperatur) transducer -przetwornik .emergency -wyiqcznik bezpieczenstwa .spring-loaded -wylqcznik spr@ynowy tachometer -tachometr.end-position .reference .spadek temperatury -rise -wzrost temperatury terminal -urzqdzenie koncowe.float .czas przelqczania synchro .selsyn transformatorowy generator .regulator prqdkoki obrotowej speeder spring .czujnik poziomu progowy . manewrow.system pneumatycmy switch -wlqcznik.off position -polozenie spoczynkowe (prze- zakonczenia light -lampka sygnalowa processing unit (SPU) -jednostka przetwarzania danych .fall .bezwachtowy.neutral position -pozycja neutralna . terminal termel -termoelement thermoregulators -termoregulatory time . sygnal - . uklad.sygnal odniesienia -relay -przekainik sygnaiowy -warning .on-.pressure .kontrola temperatury detector -wskaznik temperatury fall .

SILOWNIA 3 Refrigerating unit -parts agregat chlodniczy .5.cz&i cylinder valve/ zawor butli kainik ciinienia locknut/ nakrqtka zabezpieczajqca z tworzywa Mylar -olnierz enclosing tube collar/ tulei szczelniajqcy i kotpak piston/ tloczek* top return spring/ gorna sprczyna powrotn 1 bottom return sprin dolna sprgiyna powrot filter/ filtr .zawdr sterujqcy ssaniem suction modulation valve .

&skowa r pompy olejowej rzewdd ssania oleju oil pressure relief va zawdr przelewouy o .spreiarka tlokowa @ e e cylinder head gasket/ uszczelka giowicy cylindra discharge valve screw and lockwasher/ Sruba mocujqca zawor tloczny z podkiadkq zabezpieczajqcq discharge valve stop/ ogranicznik zaworu tiocznego 0 @ valve plate gasket/ uszczelka ply@ zaworowej oil pump and bearing head giowica lo.5. ENGINE ROOM Reciprocating compressor .

chlodnictwo absorbs .chlodnica .OC..urzqdzenie chlodnicze .absorbowak absorbent filter .water-cooled .wstepne schladzanie . OF) .chlodzenie wentylatorowe .still air chlodzenie grawitacyjnym ruchem powietrza plant .(chlodniczy) agregat absorbcyjny air-cooled cargo -ladunek chlodzony powietrzem analyzer .closed coil system .absorbcja -refrigerating plant -(chlodniczy) agregat absorbcyjny -unit .vacuum .pre-.rapid . studzik coolant -czynnik chlodzqcy cooler . tloczenie duct -przewod zasilajqcy.- -- - - - - - .szybkie schladzanie .chlodzenie prozniowe deflector .analizator blower section .chlodzenie agent .odmrazak defrosting .filtr absorbcyjny absorption refrigerator -chlodziarka absorbcyjna absorption .schladzanie -plant -urzqdzenia chlodnicze.schladzanie .skraplacz chlodzony powietrzem evaporator .zasilanie.wstwne schladzanie (ladowni przed przyjqciem ladunku) .skraplacz chlodzony wodq condenser (elements) -czgSci skraplacza - - - -- - - - - -condenser pressure control (CPC) -sterowanie ciinienia skraplacza condenser pressure transducer (CPT) -przetwornik ciinienia skraplacza -control transformer (CT) -transformator sterowania defrost termination sensor (DTS) .chlodnica solanki cooling ..czynnik chlodzqcy coil -wqzownica chlodzqca down .sub.emergency bypass switch .stopier'i dehumidifier .air cooled .czujnik stanu rozmraiania fan switch (CFS) . SILOWNIA Refrigeration .zbiornik solanki calcium chloride .rurki contact icing -zarnrazanie kontaktowe (to) cool ..osuszacz.dochlodzenie system .szybkie schladzanie coil -wqzownica .chlodnica chilling .awarjjny wylqcznik ominiqcia automatycznego programu chlodzenia cooling .chlodzenie przeponowe . odwilzacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz de-icer -odladzacz de-icing -odladzanie delivery .wgzownica obiegu zamkniqtego -cooling wqzownica systemu chlodzqcego .suction -komora ssania charging connection . kana1 tloczny - - - .odwadniacz shell -plaszcz skraplacza -tube sheet .5.pre.cupro-nickel -wqzowica miedzio-niklowa .(typ) skraplacza .urzqdzenie chlodnicze sprqzarkowe condenser (type) .chlorek wapnia chamber -komora .chlodzenie solankowe tank .skraplacz piaszczowy . maszynownia chlodnicza .oddzielacz kropel (to) defrost .fore.odparowywacz pressure transducer .polqczenie do uzupelniania czynnika chlodniczego chiller .wylqcznik wentylatora skraplacza -pot . woda morska cooler .fan .tube -rurowy skraplacz .Sciana sitowa tubes .quick .system chlodzenia -tower -wieza chlodnicza .finned -wqzownica ozebrowana .chlodzenie wstqpne -jacket .nadmuch brine .shell .skraplacz .heating -wgzownica systemu grzewczego compression .odmrazanie heater -podgrzewacz odszraniajqcy room -rozmrazalnia degree (deg.chlodzik.sprqzanie refrigerating plant .przetwornik ciinienia skraplacza ..solanka.pressure -komora cihieniowa .

niskoprofilowa z~bata f valve cap screw/ Sruba mocujqca zawdr suction valve/ zawdr ssqcy 1 rurka pohoru oleju 1 . Sruby mocujqce (dolnq panewke) suction strainer Motor end cover uszczelka zaworu Sruhy i podkladki fil .Compressor -sprgiarka relief valve/ oil pump and bearing/ oil pump and bearing head/ glowica pompy valve plate pfyta zaworowa low profile gear oil pump .

odwadniacz czynnika cieklego pre-cooler . chlo-transmitting dziwo pre-cooler .zespol urzdzen chlodniczych -unit -agregat chlodniczy (np.ammonia .zespol urzqdzen chlodniczych refrigeration system (expansion) .stan (skupienia) cieczy subcooler . wydajnolC chlodnicza coil -wqzownica chlodz~ca machine .slow -powolne zamraianie . zamrazanie chamber -komora zamraialnicza cycle -cykl zamraialniczy equipment .wstqpna chlodnica plynu -receiver .flooded .marine .szron .pojemnolC chlodni.distributing .szybkie zamarzanie .punkt zamraiania .chlodziwo (chlodniczy czynnik polredniczqcy.folia insulation .latent . chlodnictwo capacity -wydajnoiC chlodzenia .chlodzik chamber .chlodnictwo okrqtowe plant .dwutlenek .freon .difluorodichloromethane -freon 12 (dwufluorodwuchlorometan) .dochladzacz czynnika cieklego medium -czynnik . parownik coil -wqzownica parownika heater .chlodzony cargo .dry .secondary .5.schladzanie wstqpne rate of air circulation .izolacja z folii forecooler .rapid .zbiornik plynu state .czqlC wentylacyjna filter-drier -filtr osuszajqcy float -plywak .freon 11 (gaz chlodniczy) heat .komora chlodnicza plant .chlodzenie.schladzalnia.suchy parownik .podgrzewacz wqzownicy (do odladzania parownika) .high side -plywak wysokiego poziomu .czynnik chlodniczy condensing coil .of respiration -cieplo oddychania intermediate plate -plytka poirednia liquid -ciecz line drier .czynnik chlodniczy .urzqdzenie chlodnicze room -pomieszczenie chlodnicze store .chlodnica wstqma freezant .difluoromonochloromethane-fkeon 22 (dwufluorodwuchlorometan) .chlodziwo czynnik polredniczqcy.presostat r6znicowy equalizing line -przewod wyrownawczy evaporate -parowak evaporation -odparowanie evaporator -wyparownik. np. na kontenerze) refrigeration .dioxide .fluorinated .szybkie zamrazanie .amoniak .quick .cieplo exchanger -wymiennik ciepla .iloiC cyrkulacji powietrza rectifier -wykraplacz reefer .skraplacz (wqzownica do skraplania czynnika) .ladunek chlodzony container .parownik zalany fan section .chlodnia prowiantowa unit -kontener chlodzony vehicle .low side .czynnik mrozqcy freezer -zamrazarka capacity -pojernnolk zamrazalnicza . przedchlodnia pre-cooling .skraplarka -plant .chlodnia prowiantowa refreezing -ponowne zamrazanie refrigerant . SILOWNIA differential pressure control .contact -zamrazarka kontaktowa (wielkoplytowa) freezing -zamarzanie.dwutlenek wqgla . solanka) refrigerate .accumulation of .oszranianie gas .cieplo utajone of freezing .snap .mrozenie szybkie frost .samochod-chlodnia refrigerating. schladzaC refrigerated .sprzqt zamrazalniczy -point .plywak niskiego poziomu foil .ladownia chlodzona stores .chlodzik.cieplo zamarzania .carbon dioxide .kontener chlodzony -hold .freon .freon . chlodzqcy capacity .system chlodniczy (ekspansyjny) -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - .chlodniczy.monofluorotrichloromethane .gaz .

direct .temperatura rozmrazania thawing .wlaiciwa (chlodnicza) wydajno6C obj@o6ciowa thermal relay -przekaznik cieplny thermocouple -termopara thermodynamics -termodynamika thermometer -termometr thermoregulator -regulator temperatury.temperatura nasycenia .heater termination ..thawing .supply temperature (STS) .kana1 ssawny temperature -temperatura .sterowanie termostatem water .5. ENGINE ROOM .termostat stanu podgrzewacza thermostatic control.czujnik .chlodzenie natryskiem solanki spray pump -pompa smarowania rozbryzgowego strong mixture -bogaty roztwor suction channel .schlodzenia ..odwadniacz -pan -wanienka wodna (pod wyparownikiem) - - - - - - - - - .schladzania -- rupture disc . rozmraialnia theoretical volumetric output .solanka z wody morskiej sensor .rozmrazanie -off process -rozmrazanie .-bezpoiredni syst.dielectric -rozmrazanie diaelektryczne .indirect .czujnik (temperatury) otoczenia .electrical resistance -rozmrazanie prqdem elektrycznym thaw room -przedchlodnia. termoregulator thermostat -termostat .defrost termination czujnik stanu rozmrozenia .ambient -temperatura otoczenia - - - - freezing -temperatura zamarzania saturation .woda box -przestrzeti wodna eliminator .czujnik temperatury powrotu rejestratora -return temperature (RTS) -czujnik temperatury powietrza powracajqcego .membrana.sub-freezing -temperatura ponizej punktu zamarzania .czujnik temperatury powietrza chlodzqcego shaft seal cover -pokrywa uszczelnienia walu splash lubricated -smarowanie rozbryzgowe spray brine system . przepona bezpieczehstwa sea brine .ambient (AMBS) .-pokredni syst.return recorder (RRC) .

d cover - Reciprocating compressor -sprgiarka tlokowa water cooled version .odcinajqcy A top cover pokrywa gbrna gasket for top cover/ szuszczelk polnyuy gornej zwrotna zaworu ssqcego earrng cover at shafi en pokrywa toiyska na koricowce watu gasket for side cover/ uszczelka pokrywy boczngj main hearing bushing/ ewka foiyska gldwnego magnetyczne unalogowy panel sterowania pokrywa wodna or1 charging valve/ water cover- gasket for water cover/ uszczelka pokrywy wodnej source: Suhroe. Aarhus uszczelka pokrywy koricowej ua~c~t-mu punrywy nurrcuwg .wersja chlodzona wodq gasket for end cover/ e l k pokrywy koricowej dust strainer/ gasket f o r water cover/ s z c z e l k a pokrywy wodnej piston pin/ sworzeri tloka I discharge stop valve zawbr ttoczno .

bearing head gasket/ uszczelka gfowicy loiyskow<j earing heud casing/ hudowa gtowicy ioiyskowej zawdr suwako .nce piston sleave/ ka tloka rdwnowaiqcego Screw compressor -sprgiarka Srubowa lnierz strony ssycej sucction cover pokrywa strony ssqcej micros.casing cover/ pokiywu ?butJ-..witch base plate/ main rotor casing/ giowna obudowa wirniku seal cover gasket/ uszczelka poktywy uszczelniajqcej nszczelniujqcej" " .

Condensing unit -zespdl skraplajqcy compressor/ sight glass (oil)/ szklo discharge isolating valve/ zawdr odcinajqcy stmny ttocznej oil d@erential pressure switch/ presostat roznicowy igh pressure switch/ resostat wysokiego ciinienia podgrzewacz (oleju) w skrzyni korbowej sea wylot u filtr - refrigerantjlter .su.szacz czynnika ch/odzqcego refrigerant charging valbe/ zawdr uzupehiania czynnika chlodzqcego ' LP switch/ wytqcznik niskiego ci. Morinr . York Rrfr~gcr(~rion.drier/ o.(.nienia sourer.

zawor rozprqzny . wsteczne.gauge .purge .suction side of .manometr ..system powietrza sprqzonego compression -sprqzanie compressor -sprqzarka .zawor plywakowy .rozprqzny zaw6r przegrzania .centrifugal .sprqzarka rotacyjna .tongue . rozprqzny (ekspansyjny) .zawor rozprqzny typu kapilarnego .king .elektromagnetyczny zawor ssqcy .expansion -z.ciinienie graniczne .sprgzarka odirodkowa contactor (CC) .starting air .presostat niskiego ciSnienia manometr -manometr pounds per square inch (psi) ..head -wysokoiC ciinienia (slupa cieczy) .cisnienie powietrza startowego vessel .sealed -unit . przeciwcihienie (przed sprqzarkq chlodniczil) below atmospheric -podciinienie distribution .modulacyjny zawor ssania .spadek ciinienia .sprqzarka wyporowa .suction modulation .sprgzarka czolowa .suction solenoid .float .zawor odcinajqcy przed zaworem rozprqznym . powietrza roboczego .presostat r6znicowy pressure -cisnienie above atmospheric .wysoka prbznia valve -zawor .spr.zawor odciqzony .constant pressure -zawor stalocihieniowy . powietrza startowego .modulacyjny zawor ssania .zaw6r odpowietrzajqcy zawor rozprqzny szyb-quench expansion kiego schladzania .ciinienie najwyzsze readings .at constant -pod stalym ciknieniem .discharge service .. rozPKAY --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - .zawor elektromagnetyczny .rotary .cii.z.globe type . tloczqcy sprqzarki .sucction modulation (SMV) .solenoid .excess .5.high (HP) -wysokie ciinienie .spr.back-.high (HPS) -pr.high .Srednie cii.reciprocating .zawor zwrotny .zbiornik cihieniowy - - - - - - - - - - - - - - - - - high-pressure -wysokociinieniowy.low (LP) .termostatyczny z.strona ssqca kompresora cylinder . agregat hermetyczny .nadcihienie .rotar sliding vane .nadcihienie .niskie ciinienie -mean effective . ENGINE ROOM Compressors and pressure spreiarki i cihienie air receivers -zbiornik powietrza air bottles .stycmik sprqzarki -crankcase heater (CCH) -podgrzewacz skrzyni korbowej sprqzarki .expansion capillary type .zawor kulowy .sprqzarka awaryjna . wysokiego cihienia -water (WPS) -presostat ciinienia wody superpressure -ciinienie bardzo wysokie vacuum -pr6znia gauge -wacuometr .starting air .zawor plytkowy .expansion superheat .rozklad ciinien drop .booster .sprqzarka rotacyjna z lopatkami Slizgowymi .expansion control .suction solenoid (SSV) -elektromagnetyczny zawor ssania .hand expansion -rgczny zawor rozprqzny .back-pressure -zaw6r przeciwcihieniowy . walec differential pressure control .service air .thermostatic exp. butla.non-return .atmosfera (jednostka) compress -sprqzaC compressed air system . wysokoP'&Y low pressure control .limit . uzyteczne -peak .odczyty cihienia .balanced .emergency .funtow na cal kwadratowy (jednostka cihienia) pressure switch -presostat .Schrader -zaw6r Schradera (zawor otwierajqcy sig pod naciskiem zewnqtrznym) .spr.cylinder.zbiorniki powietrza atmosphere (atm) .

Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja discharge/ vylot powietrza lir exhaust air fan/ wentylator wyciqgowy exhaust air section/ ekcja wyciqgu supply air duct/przewdd nadmuchu.chiodnica wstqna supply air fan/ wentylator nadmuchowy bathroom/ distribution s e c t i o w a z i e n k a sekcja rozdziaiu kabina powietrza air conditioning unit szafa klimatyzacyjna air discharge grill/ pressure gauge switch/ okiego ciinienia nia skraplacz skrzynka poiqczeniowa .powietrza mixing section/ sekcja mieszania preheatedair cooler/ podgrzewacz.

exhaust -wentylator wycislgowy . wentylowaC ventilating -wentylacyjny fan -wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny ventilation -wentylacja. wentylowanie. wywietrznik.mushroom -wentylator grzybkowy . ENGINE ROOM Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja - .sprqzarka klimatyzacji condenser .filtr powietrza conditioned -klimatyzowany conditioning -klimatyzacja . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora cover -pokrowiec wentylatora cowl -glowica wentylatora .vacuum -wentylator wyciagowy mushroom head -glowica wentylatora grzybkowego (to) ventilate .osuszacz exhaust -wycislg (powietrza) duct -przewod wentylacji wyciagowej -fan -wentylator wentylacji wycislgowej -pipe -przewod wentylacji wycislgowej ventilation -wentylacja wycislgowa exhaust vent -wentylator wycicgowy fan -wentylator .p.5. obiegowe -trunk -kanal wentylacyjny air conditioning -klimatyzacja compressor . przewietrzak.urzqdzenie klimatyzacyjne condensing moisture -wilgoC kondensacyjna cowl .mechanical -wentylacja mechaniczna -panel -klapa wentylacyjna .induced draught -wentylator wyciagowy .system klimatyzacji -unit . przewietrzanie duct -przewod wentylacyjny .axial flow -wentylator osiowy cooling . otaczajqce casing --.chlodzenie wentylatorowe - - - --- - - - .kana1 wentylacyjny cleaner .supply -wentylacja nawiewowa -system . wywiewnik trunk -przewod nawiewnika -turning gear -mechanizm obracajqcy nawiewnik .wentylator napqdzany elektrycznie .recirculated -p.glowica nawiewnika dehumidification-odwilzanie.wietrzyC. osuszanie dehydration -odwadnianie dryer .nawiewnik . spust ciknienia - - - - - - -- .skraplacz klimatyzacji --system .system wentylacji ventilator -wentylator.intake .out-take wentylator wycislgowy.electrical driven air -powietrze ambient .uptake -wentylator wyciagowy venting -odpowietrzanie.agregat klimatyzacyjny conditioning unit .

aperture .otwory . ugiq cie detection -wykrywanie diameter -Srednica . montowaC axle .instrukcja obslugi sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci. w uiyciu jack . rozkaz instruction .podnoinik (to) jam .ulec uszkodzeniu. w ruchu inoperative -nieczynny.Sruba Scieajqca elongation -wydluzenie estimate -oceniaC excessive wear -nadmierne zuiycie expected life . giqtki fouling -zanieczyszczenie foundation .instalowak. odchylenie.manufacturing -wada produkcyjna defective -wadliwy deflection .dmuchaC blow free . montaz fixed orifice -kryza stala flap -klapa. zablokowaC circular -okrrtgly cleaner -Srodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.luz.obslugi) w formie brosmry . dokumentacja urzqdzen dowel -korek ustalajqcy.latent -wada ukryta . niedzialajqcy install . otwory zosiowane. zawieSC failure -defekt.dokumentacja wyposazenia. utrzymanie (sprawnoSci technicznej) service . do centrowania in operation -w dzialaniu. oczyszczanie . zakladaC interchange -wymiana instruction -polecenie.instrukcja (np.zakleszczaC siq jammed -zakleszczony joint -polqczenie. tolerancja assembly -montaz. pasujqcy fitted with -wyposaiony w - - - - - - - fitting .instrukcja. zlqcze lapped surface contact . defekt .dopasowanie. p6106 belt -taSma. szkolenie booklet .Srednica otworu dirt trap . giqtki flexible shaft -wal elastyczny.obsiuga konsenvacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniaC (to) make water -przeciekaC maker -producent malfunction .konserwacja.5. awarii. SILOWNIA Engine overhauls and repairs przeglqdy i naprawy maszyn admissible (range) -zakres dopuszczalny allowance .aligned -otwory ustawione w linii.znaczna awaria.stycznoSC na powierzchni dotartej lost motion .internal -uszkodzenie wewnqtrzne fit out -wyposaiyC fit for -przystosowaC (do czegoi).czyszczenie plomieniem clearance gauge . pokrywa flexibility -elastycznoSt.udrozniC breakdown -awaria .szczelinomierz close . przewidywana tnva1oSC (to) fail . wal osiowy. duza awaria centering -centrowanie chock -zaklinowaC.osadnik disengage -rozlqczyk disengaging gear -urzqdzenie zwalniajqce dismountable -zdejmowany distribution -rozklad documentation -dokumentacja .odksztalcenie. konsenvowaC maintenance . awaria .flame .operating . prowadzqcy drawbolt . pas blow .przewidywany czas eksploatacji.luz maintain -utrzymywak.engine .major .equipment .excessive -nadmierne tarcie guarantee claims -roszczenie gwarancyjne hand tight -dokrqcony (docirtgniqty)rqcmie holes .oS. o.defekt silnika . polecen in use -wykorzystywany.fundament (urzqdzenia) -plate -plyta fundamentowa friction -tarcie . giqtkoSC flexible connection . giqtkie flexible hose -wqz elastyczny.polqczenie elastyczne.niewlaaciwe (wadliwe) dzialanie manhours -roboczogodziny manufacturing defect -wada produkcyjna misalignment -nieliniowoSC ustawienia mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC - - - - - - .zailepiak otw6r defect -wada.

standard -code of practice -przepisy techniczne stress -naprgzenie .interchangeability of -zamiennoSC czgici .zuiywanie sig -parts . zakleszczenie seizing-up -zatarcie. management .interchangeable . harmonogram secure -zabezpieczak seizing .(system) zarzqdzania czgSciami zamiennymi --inventory list .dz.extent of .spare . na zuj c i e work .specyfikacja prac (remontowya worn -zuzyC part .rownomierne zuiycie wear and tear -zuiycie normalne .owalnoSC (np. pulsowanie puncture -przebicie.- - - - -- - - - - .tloka) overhaul -remont kapitalny . bezawaryjne .non-failure .gorna czgSC perusal -oglgdziny. przebiC otwor pitting -korozja wzerowa. otwarcie operation'. wglgbienie.zatarcie (np. przeglqd part . Scieranie .5.czgSci nj. zakleszczenie - - - - - - - - - seizure -zatarcie. dokladny pre-ignition -przedwczesny zaplon prepare -przygotowaC pre-specification-wstqpna specyfikacja stoczniowa prevent -zapobiegaC pulsation -pulsacja. umocniC troubleshooting -wykrywanie usterek unburnt -niespalony unserviceable -niezdatny do uiytku unterside .grafik.czgSC dolna .graphic . powazniejszy remont .czgSC skladowa .funkcjonowanie.sekwencja.obsluga shake -wstrzqs shut-off . wzery polish -polysk.odpornoSC na zuiycie.component .lista czgici zamiennych . uszczelnienie seam -pgknigcie.szpara (spare) parts -czpSci zamienne control .kontrola czgici zamiennych.no-failure .mniejsze naprawy retainer -element ustalajqcy score -wzery na biezni loiyska seal -uszczelka.zakres napraw .ubytki spowodowane korozjq wear -zuiycie monitoring -kontrola zuiycia resistance . polerowaC precise -precyzyjny.formularz zamowienia czghci zamiennych sequential number -numer kolejny formularza zamowienia spring -pgknqC surface -powierzchnia standard -wzorzec.walne quality .zuzyta czgSC withstand -wytrzymywaC ---- -.bottom .zakres robot.emergency -naprawa dorazna . norma. wyzlobienie refacing .odciqk (doplyw) .czgici wzajernnie wymienialne -purchase order @o) . zarzqdzanie cz.czgSC zamienna -top .kurek odcinajqcy slot . bez usterek. dzialanie .czgSC spodnia upset . przeklucie purge -usuwaC (niepozqdanq substancjg) rating plate -tabliczka znamionowa readiness -gotowoSC recess -wngka. ocena wzrokowa pierce -przedziurawik. kolejnoSC schedule -harmonogram .odpornoSC na Scieranie. ENGINE ROOM mishandling -niewlahciwa obsluga modular -modularny structure -budowa modulowa off-centre -mimoSrodowy opening -otwor.dzialanie bezawaryjne outflow -wyplyw ovality .czgSC . silnika).szlifowanie gniazd zaworow reliable -niezawodny repair -naprawa . na czgiciach zamiennych) tighten .thermal -naprgzenie termiczne structural damage -uszkodzenia strukturalne tag -etykietka (np.normalne zuzycie wearing -zuiywanie out . rysa sequence .fair .spgcznienie metalu wastage .uszczelniC.extent of .remont. zakres prac specification .wigksza naprawa.z.general .major .minor .praca . zakleszczenie service .cock .uniform .

nawigacja 2. Navigation . Weathering -sztormowanie 17. -prawo drogi morskiej 15. Astronavigation -astronawigacja 246 252 3. Telex command codes and abbreviations -kody i skr6ty teleksowe 20. Signalling and signals . Ice navigation -iegluga w lodach 18.system Sledzenia drogi 14. Radio & GMDSS communication -lqcznoSf radiowa i GMDSS 19. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i kyrokompas 268 8.nawigacja 10. ATA.sygnalizacja i sygnaly . Electronic navigation aids -elektroniczne urzpdzenia nawigacyjne 258 260 5. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 11. Bridge and bridge equipment . Radar. Coastal navigation and approaches . Ship Handling -manewrowanie statkiem 16. EPA . Directions -kierunki 9. Collision Avoidance Regs.6.radar i urzpdzenia antykolizyjne 12.mostek i jego wyposaienie 4. ARPA.nawigacja przybrzeina i podejScia 264 7. Track control system . Charts and publications -mapy i publikacje 6. Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu 13. Navigation .

6. NAVIGATION t?elestial I .dwnikowy co-ordinate system uklad wspdlrzednych North celestial pole/ terrestial sphere/ kula demska celestial concave/ sfera (kula) niebieska Greenwich hour angle (GHA)/ Gryniczowski kqt godzinny South celestial pole/ poludniowy biegun niebieski Horizontal co-ordinate system horyzontalny uklad wspdlrzednych 9bsewer's meridian/ horyzont astronomiczny observer's inferior meridian/ dolny niebieski poludnik obsenvatora Nadir/ nadir .

dopelnienie deklinacji co-latitude .iwit astronomiczny astronomy -astronomia .zakmienie obrqczkowe .n.odlegloik zenitalna.hour .luk dzienny inequality .sun .t) -rownanie czasu - - - - - - - - - .nautical .doba astronomiczna -position line . .nierownokk dobowa motion -ruch dzienny parallax -paralaksa dzienna dawn .annular . odchylenie .diurnal .astronawigacja - - - .n. .n.vernal -rownonoc wiosenna equation of time (eqn.kolo godzinne of equal altitiude -kolo pozycyjne of position . pozorny altitude -wysokoik pozorna error -blqd pozorny -horizon -horyzont pozorny. brzask eclipse -zakmienie . okrslg .first of the sextant . kolo wysokoici.aberracja dobowa accrue -przyrastak (o poprawce) adjustment -usunipcie blpdu (tu: sekstantu) . .n.second of the sextant -usunigcie blgdu niepionowokci nieruchomego lusterka sekstantu .iwit cywilny co-altitude .vertical -kolo wierzcholkowe circumeridian -przypoludnikowy civil twilight .usunipcie b l ~ d u sekstantu na niepionowoik lusterka ruchomego .obnizenie widnokrqgu distance of visible horizon .third adjustment of the sextant .aberracja. zmierzona sekstan-sextant tem .meridian -poludnik niebieski .sfera (kula) niebieska .index correction (IC) .position -kolo p'ozycyjne .aberracja roczna .poprawka indeksu (sekstantu) .odlegloik widnokrqgu diurnal -dobowv abberation .true -wysokoik astronomiczna anomaly -anomalia apparent -widoczny.simultaneous -s .equal -s method -metoda rownych wysokogci .annual .6.observed -wysokoik obsenvowana wysokolk c. wznoszenie sip difference -roznica rektascencji astronavigation -astronawigacja astronomical -astronomiczny day .Swit. gwiazdozbior declination -deklinacja dip .tor pozornego ruchu wlasnego Slonca ascending node -wpzel wstepujqcy ascension -wschodzenie.total -zakmienie calkowite ecliptic -ekliptyka equinox -punkt rownonocy. r6wnonoc .jednoczesne obsenvacje wysokoici c.sphere sfera niebieska - celestial -niebieski - - - -- - - - - - - chronometer -chronometr (okrgtowy) circle .zakmienie slonca .concave .autumnal -rownonoc jesienna .kolo godzinne of altitude -kolo wierzcholkowe of declination .partial -zakmienie czgiciowe .odlegloik biegunowa.equator -rownik niebieski .astronawigacja abberation .dopelnienie szerokoici geograficznej obsenvatora conjunction -koniunkcja constellation -konstelacja.kolo. NAWIGACJA Astronavigation .kolo pozycyjne of right ascension -kolo wzniesienia prostego. dopelnienie wysokokci co-declination .aberracja dobowa arc .astronomiczna linia pozycyjna -time .czas astronomiczny triangle -trojkqt biegunowy twiglight .fix -pozycja astronomiczna .usuwanie blpdow sekstantu (nier6wnolegloici lunetki) almucantar -rownoleinik wysokoici.dwie niejednoczesne linie pozycyjne z jednego c.navigation astronawigacja biegun niebieski -pole .double . almucantar altitude -wysokoik (ciala niebieskiego) correction -poprawka wysokokci c. horyzont nawigacyjny noon -poludnie prawdziwe path of the sun .horizon -horyzont niebieski . kolo godzinne .

NAVIGATION Sun movement Wch S(orlca meridian passage/ kulminacja Slorica upper transit/ height of eye/ wysokoSd oczna obseiwatora / Moon's phases -fazy Ksieiyca IV IZ \ 4 I 11 @ c IV promienie Slorica -sun rays/ III v VI VII VIII waxing moon/ Ksigjc przybierajqcy # waning moon/ Ksigiyc ubywajqcy .r1 6.

kulminacja dolna (c.latitude of a .zegluga po poludniku .inferior -poludnik dolny latitude .odstqp czasu (pomipdzy kulminacjq a porannq obsenvacjq Slonca) normal latitude .roznica dlugohci w mierze czasowej .celstial -horyzont niebieski co-ordinate system. wz6r cosinusowy gibbous -Ksipiyc pomipdzy kwadrq a pelniq height of eye (WE) .distance of visible -odlegloSC widnokrw .wspolrzpdne ukladu .systematic -blqd systematyczny ex-meridian altitude -wysokohC przypoludnikowa ex-meridian latitude -szerokoSCprzypoludnikowa favourable oposition -wielka opozycja first point of Aries . widnokrqg .line -rownik niebieski -of perpendicularity-blql niepionowoici (lusterka sekstantu) .Hilaire method .punkt rownonocy wiosennej.) lunar -ksipiycowy -cycle -cykl ksipiycowy -day .points -punkty rbwnonocy error -blqd .of collimation .eccentric -blqd ekscentrycmoSci sekstantu index .n.upper -krawpdi goma line of nodes .horyzont obserwatora.odlegloSC zenitalna w czasie kulminacji meridian passage -przejScie (ciala niebieskiego) przez poludnik -lower--kulminacja dolna (c.(roznica pomipdzy pomierzonq i obliczonq odleglokciq zenitalncL) -method -metoda wysokokciowa (okreklania pozycji) iso-azimuth .blqd nierownoleglokci osi lunety .blqd niepionowoSci (lusterka nieruchomego w sekstancie) .kulminacja g6ma -zenith distance .linia rownych azymutow local hour angle (LHA) .6.co-ordinate system .observer's . punkt Barana first point of Libra -punkt rbwnonocy jesiennej galaxy .of instrument -blqd przyrzqdu - equinoctial -rownik niebieski rownikowego .miejscowy kqt godzinny limb -krawpdi (np.(IE) -blqd indeksu .blqd pryzmatycznokci (lusterek sekstantu) .szerokokC z kulminacji sailing . Ksipeca.cialo niebieskie .szerokoSC c. horizon -horyzont.prismatic .gwiazda poranna (Wenus) nadir .blqd osobowy .gwiazda polnocna - - - - - . horyzont widoczny -plane -plaszczyzna horyzontu hour angle (HA) -kqt godzinny.n.side (of the sextant) .n.observer's .szerokoSC normalna North Star (Polaris) . Slonca) .Swit nautyczny.-blqd przypadkowy .upper -passage . zmierzch nautyczny noon interval .accidental .Slonce hwiecqce o polnocy fiako gwazda kolobiegunowa) moonrise -wschod Ksipiyca moonset -zachod Ksipiyca moon's phase -faza Ksipiyca Morning Star .linia wpzlow local hour angle -miejscowy kqt godzinny local transit -przejkcie ciala niebieskiegoprzez poludnik miejscowy longitude method -metoda dlugohciowa (okreSlania pozycji) lower transit .(astronawigacyjna) metoda wysokoSciowa meridian -poludnik (niebieski) -altitude -wysokohC kulminacyjna (ciala niebieskiego) angle -kqt godzinny distance .personal -blqd osobowy .) midnight sun .nadir nautical twilight .rownanie cosinusowe.personal equation .-blqd oosbowy .doba ksipiycowa -month -miesiqc ksipiycowy Marcq St.wysokoSC oczna obserwatora heavenly body .wspohzpdne ukiadu horyzontalnego . NAWIGACJA .lower -krawpdi dolna . kqt czasowy identification of stars -identyfikacjagwiazdy - - - -- - - - - intercept .Droga Mlecma general equatation .shade -blqd wywolany szklami przyCmionymi sekstantu .

NAVIGATION Sextant sekstant shades/ szkl przydmiewajqc index glass.6. binoculars/ lornetka nawigacyjna . index mirror/ correction screw/ Sruba korekcyjna minutowq -r\f protractor/ protraktor clamp/ diwignia limbusa navigational triangle/ trojkqt nawigacyjny chart magnifiers (magnz5ing glass)/ szklo powiekszajqce do czytania mapy 1 \ \ przenoinik do map chart dividers/ / kl parallel rules/ h i e rdwnolegle navigational glasses.

mean -refrakcja Srednia retardation -retardacja.Saturn .Mars .astronomical (APL) .North -biegun polnocny Swiata Pole Star . (to) set .odlegloSC biegunowa Polaris -Gwiazda Polarna pole -biegun .Uran .upper .annual -paralaksa roczna .n.abnormal .czas gwiazdowy.n.) .poprawianie zmlerzonych wysokoSci -to the meridian . tabularyczny time amplitude .Wenus polar altitude -wysokoSC biegunowa polar distance .inferior .rownoleinik wysokoSci. zobaczyC. branie wysokoSci (sekstantem) reduction .n.lower -kulminacja dolna . opoinienie right ascension (RA) -wmoszenie proste.) twilight . mierzyC wysokoSC slonca sekstantem sidereal (Sid) . poprawianie wysokoSci zmierzonej -take a -wykonaC obsenvacjg astronomicznq (dla okreilenia pozycji) (to) sight -obsenvowaC. observation (obs.kulminacja gorna true place -rzeczywiste polozenie (c.) - - - - - - - -- -- - - running fix .Swit.chronometr czasu gwiazdowego -day .n. przez poludnik ziemski .n. okreSlaC namiar na c.Jupiter -Jowisz .elevated -biegun widoczny .zachod Slonca table of computed altitude and azimuth tablice wysokoici i azymutbw tabular -tablicowy. rektascensja round of sights -(kilka niemal jednoczesnych obsenvacji c.lapaC slonce.przeliczanie obsenvacji.Mercury . almukantar of declination .Pluto . zmierzch fix -pozycja (astronawigacyjna) z gwiazd wane -zanikaC.Neptune -Neptun .obsenvacja -post -miejsce obsenvacji .n.Uranus .n.metoda przypoludnikowa refraction (ref) -refrakcja . dla okreSlenia linii pozycyjnej) -transfer of -przesunigcie linii pozycyjnej precession and nutation -precesja i nutacja prime vertical -pienvszy wertykal reduction . setting -wyznaczanie namiaru na c. bra6 wysokoSC (ciala niebieskiego sekstantem) southing -kulminacja c.amplituda czasu (wschodu i zachodu) transit -przejhcie c.Venus (Morning Star) .Merkury .zenit -distance (ZD) .kulminacja dolna .gwiazdowy kqt godzinny noon -moment gorowania punktu Barana -time .zachodziC (o cialach niebieskich).pozycja z dw6ch pozycyjnych linii niejednoczesnych semi diameter (SD) -promien c.Mars .anormalna refrakcja . shoot the sun .odlegloSC zenitalna - - - - - - .rbwnoleznik deklinacyjny of latitude -rownoleznik ekliptyki planet -planeta . stellar magnitude -wielkoSC gwiazdowa sunrise -wschod Slonca sunset .Ziemia . kqt czasowy punktu Barana -year -rok gwiazdowy sight -obsenvacja.superior -kulminacja gorna .obliczaC obsenvacjq P and R (Parallax and Refraction) -paralaksa i refrakcja parallax -paralaksa .work an .doba gwiazdowa -hour angle .astronomiczna linia pozycyjna --sight -obsenvacja wysokoSci (c.Earth .n.Saturn .horizontal (HP) -paralaksa pozioma in altitude -paralaksa dzienna parallel -rownoleinik of altitude .6 NAWIGACJA . ubywaC (o ksigiycu) wanning -zanikajqcy (o ksigiycu) -moon -ksiqiyc ubywajqcy waxing -przybywanie ksipiyca -moon -ksigiyc przybierajqcy zenith .Gwiazda Polarna position line -linia pozycyjna . w azymucie pld.Pluton .gwiazdowy (odnoszqcy sip do punktu Barana) -month -miesiqc syderyczny chronometer .

pilot automatyczny conning position/ stanowisko kierowania statkiem secondary navigation post/ stanowisko nawigacyjne pomocnicze primary navigation truffle suwellance and manoeuveringpost/gidwne stanowisko nawigacyjne. NAVIGATION I kolo sterowe.6. analizy ruchu i manewrowe manoeuvering post/ stanowisko manewrowe stanowisko kierowania Typicalbridgelayou&with centralized and integrated functiondqpowy r o z W mostka z funkcjamiscentralizowanymi i .

manewrowanie .field of vision -pole widzenia functionality .fire pump control .lornetka pryzmatyczna bridge -mostek (nawigacyjny.stanowisko lqcznolci .automatic sprinkler pump control . cumowanie .monitoring of ship stability -monitorowanie statecznoici statku . syrena .thrust direction indicator -wskainik kierun- - -- ku naporu pqdnika -watertight doors control -sterowanie d r v i a mi wodoszczelnymi bridge functions -funkcje mostka .zamykanie i otwieranie drzwi poiarowych .nadzorowanie systembw bezpieczetistwa wewnqtrznego .dokowanie.fire detection and alarm system -system wykrywania pozar6w i alarmowania .zapasowe irodlo zasilania .aneroid.voyage planning .gl6wne stanowisko nawigacyjne. -heading control system -system kontroli kursu.ship's whistle .funkcjonalnoSC mostka layout -rozklad mostka. autopilot .sterowanie pompami spryskiwaczy ppoi.steering gear control -kontrola maszyny ste- rowej .navigation -nawigacja -passage execution -realizacja podroiy .poi.manual steering .route planning -planowanie trasy (bridge) workstation .lornetka .external and internal communication .sygnalizacja zewnqtrzna .wskainiki i urzqdzenia kontrolne na mostku .stanowisko nadzoru bezpieczenstwa statku . NAWIGACJA Bridge and bridge equipment mostek i jego wyposaienie anemograph -anemograf anemometer -anemometr.integrated navigation system (INS) .loading.docking .wskainik obrotow Sruby .stanowisko planowania podroiy central clock -zegar-matka.navigation lights control board -tablica kontrolna lwiatel nawigacyjnych .stanowisko kierowania cumowaniem .emergency power source . wiatromierz aneroid .propeller pitch indicator .monitoring of internal safety systems .system nawigacji zintegrowanej . uklad mostka bridge displays and controls .prismatic .machinery control -kontrola pracy urzqdzen silowni .stanowsko sterowania rqcznego .skrzynka chronometru - - - - - - .safety .eyepiece .zapobieganie zderzeniom .collision avoidance . silnikiem) z mostka system -uklad sterowania z mostka .wskainik szybkolci zmiany kursu .emergency bilge pump control .propeller rpm indicator .emergency lightning -olwietlenie awaryjne . .rudder angle indicator . aneroid morski binocular bridge sight .sterowanie pompami p.namiernik lornetkowy binoculars .primary navigation.automatic graphical position display .docking .internal communication equipment .ir6dlo zasilania awaryjnego . zegar gl6wny chronometer-chronometr -box . manewrowania i obsenvowania ruchu (innych statkbw) .stanowisko (pracy na mostku) .communications . discharging and cargo control -przeladunek i kontrola ladunku .6.system sygnalizacji wewnqtrznej .sterowanie awaryjnq pompq z g o w q .gwizdek okrqtowy.komunikacja zewnqtrzna i wewnqtrzna .okular (lornety) .manoeuvring .rate of turn indicator .internal signal system .wskainik skoku hruby .sprzqt lqcznolci wewnqtrznej .wskainik wychyle- nia stem .automatycma graficzna projekcja pozycji . traffic suwellance and manoeuvering . kapitanski) consol -pulpit manewrowy na mostku -control -sterowanie (np.fire door holding and release .external signal system .reserve source of energy .

-..6. .. reference system receiver/ odbiornik systemu referencyjnego I i mametic comuass/ . s~rawdzanietrasv - . jrokompas log' rate of turn indicator/ nskainik szybkoici system control unit sterowanie systemem r D C! p 4 I alarm panel/ 9 main steering post/ giowne stanowisko sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy powtarzacz zyrokompasu &-ocompass repeaters/ powtarzacze jrokompasu I rudder angle indicator/ wskainik uychylenia steru Zntegrated navigation track control system nawipacia zinteprowana svstem kontroli trasv - - 1 . NAVIGATION f Integrated navigation system -zintegrowany system nawigacyjny -.-.. .

chod dzienny chronometru -record book.echosonda jednowiqzkowa (konwencjonalna) emergency -zagrozenie.-dobowy ch6d chronometru .ekran monitora unit .correction -poprawka chronometru .communications .dziennik poprawek ch.dane -base -baza danych logger .multibeam echosonda wielowiqzkowa (pozwalajqca na uzyskanie trojwymiarowego obrazu dna) .syrena tlokowa dimmer -Sciemniacz.arkusz danych daylight signalling lamp .echosonda. kwarcowy rate .collision avoidance calculation .oSwietlenie (np. podawanie (np. .wskainik kierunku i liczby obrotow (silnika lub Sruby) dividers -przenoinik.ch.lampa do sygnalizacji dziennej.error -blqd chronometru .akumulatory awaryjne stop -wylqcznik bezpieczenstwa. przyrzqd direction finder (DF) -radionamiernik diaphon .obliczenia antykolizyjne .quartz crystal .dobowe przyspieszenie chronometru loosing rate .daily rate of . glowny clear-view screen . NAWIGACJA ..ch. . z mostka) gimbal(s) -zawieszenie kardanowe glasses .navigational -przyrzqd nawigacyjny integrated bridge -mostek zintegrowany --system (IBS) -system mostka zintegrowanego integrated bridge operations -operacje mostka zintegrowanego .gaining rate of - - - - - - - - direction and revolution indicator . cyrkiel nawigacyjny echosounder .konsola crew call system .singlebeam .szybkoSC transmisji danych record . stan zagrozenia -battery . aldis depth recorder -echosonda deviascope -dewiaskop device -urzqdzenie.informacje (niezbgdne do kierowania statkiem) --display -prezentacja danych (niezbgdnych do kierowania statkiem) -position -pozycja kierowania statkiem console . sprzgt feed -zasilanie.sprzgt komputerowy. elektroniczny ilumination .nautical -przyrzqd nawigacyjny . od ostatniegu punktu zwrotu) distance recorder -licznik przebytej drogi (na logu) display -zobrazowanie screen ..electronic . wylqcznik awaryjnego zatrzymania SG supply -zasilanie awaryjne switch -wylqcznik bezpieczenstwa engine alarm panel .szyba wirujqca clinometer -przechylomierz clock -zegar compasses -przenoinik (cyrkiel) nawigacyjny conning -dowodzenie.IqcznoSC -- - - -- - - .lornetka glycerine .gliceryna goniometer -goniometr gyro compass . sonda akustyczna .wewngtrzny system przywolania data . iyrokompas repeaters -powtarzacze iyrokompasu hard copy -wydruk hardware .rejestrator danych logging -rejestracja danych plate -tabliczka znamionowa -processing -przetwarzanie danych rate . papieru w kursografie) (to) feed -zasilaC. podawaC field of view -pole widzenia (lornetki) field of vision -widocznoSC (np.dobowe opbznienie chr.ch. prowadzenie statku information . elektroniczny .standard .monitor 6.kompas iyroskopowy.tablica alarmow w silowni engine telegraph -telegraf maszynowy equipment -wyposazenie.zapis danych -recorder -rejestrator danych storage -przechowywanie danych sheet . regulator natgzenia Swiatla distance indicator -wskainik przebytej drogi (np. statku) board -tablica Swiatel pokladowych inclinometer -inklinometr instrument -przyrzqd error -blqd przyrzqdu -board -tablica przyrzqdow .

6.ence system/ hydroakustyczIY system referencyjny A - a niczny system referencyjny w unnel thruster I / 7gdnik tunelowy nr 1 tunnel thruster 2/ pgdnik tunelowy nr 2 azimuth thruster I/ main propeller I/ napgd giowny nr 1 pgdnik azymutalny nr 1 azimuth thruster 2/ main propeller 2/ napgd giowny nr 2 pgdnik azymutalny nr 2 Source: Kongsherg Simrad AS .2/ rzqdzenia podtrzymujqce zasilanie nrl.2 rydroacoustic position refe. 2 ninterruptible power supply Go 1.2/ pionowy system referencyjny nr 1. NAVIGATION f Dynamic positioning system system pozycjonowania dynamicznego )ind sensor no I/ wind sensor no 2/ \ Artemis microwave position fixingheference system/mikro- emote joysticW vstick zdalnego sterowania gyro no I/ gyro no 2/ j r o nr 1 j r o nr 2 1 vertical reference system no 1.

pelorus phasing (of echosounder) . mostek kapitanski navigational lights board .funkcje z.Pitot tube .arkusz nakresowy.chronometr morski mark -podzialka (na lince sondy rqcznej) master -gl6wny communicator -rozgloSnia manewrowa control .kontrola Swiatel nawigacyjnych i sygnal6w diwiqkowych .log zaburtowy .bezpieczenstwo (wewnqtrzne i zewnqtrzne) .licznik logu .log ciinieniowy -register . .tablica kontrolna Swiatel pozycyjnych navigation spaces -pomieszczenia nawigacyjne navigation table .control of watertight integrity -kontrola wo- .machinery control .position determination .ustawianie podzakresow (echosondy) pitch indicator -wskaznik wychylenia skrzydel Sruby nastawnej plotter -nakreilacz .log Dopplera -dual axis speed log dwuskladowy (wskazujqcy prqdkoSC postepowq i poprzecznsl) . NAWIGACJA doszczelnoSci kadiuba -hull stress control -kontrola naprqzen kadluba -loading.propulsion and steering orders .selector -przelqcznik rqczny - 6.st01 nawigacyjny network . monitorowanie system -uklad kontrolny navigating bridge -mostek nawigacyjny.log connector -mechaniczny przekaznik logu .log elektromagnetyczny error -poprawka logu indicator -wskaznik logu . discharging and cargo control -nadzor operacji przeladunkowychi monitorowanie stanu ladunku .olow line .Pitot .passage planning -planowanie podroiy .przekazywanie poleceh na ster i do silowni interference area -obszar zaklocen lamp bracket -uchwyty Swiatla nawigacyjnego lead .radar -rzutnik refleksyjny plotting sheet .electromagnetic .Srubowy log denny . przewodow) night glasses .towed .screw .submerged screw .sonda rqczna (. siatka n.safety and security . telegrafu maszynowego) panel -plyta (czolowa).aneroid morski barometer -barometr morski chronometer .log denny . tablica parallel rules .Doppler speed .olowianka") lead .dioda emitujqca Swiatlo log .navigation lights and whistle control .dopplerowski log dwuskladowy (dwuwymiarowy) loudhailer -megafon elektroniczny manual -rpczny -- - - -- - - - -- - - - -control -sterowanie rqczne.lornetka nocna night order book -dziennik polecen nocnych (kapitana) one man bridge operation (OMBO) -mostek z jednoosobowq obshgq on-switch -wlqcznik order logger -rejestrator polecen (np.monitor.sieC (np.rurka Pitota ..okreilanie pozycji . nadzor. ekran monitoring -kontrola.management -zarzqdzanie functions .monitorowanie pracy urzqdzeh silowni .pressure .gl6wny uklad sterowania (regulacji) -switch -wlqcznik glowny mercurial barometer -barometr rtqciowy modes -rodzaj (tryb) pracy (urzqdzenia) modular -modularny structure . regulacja rqczna marine -morski.linka sondy rqcznej light emitting diode (LED) . protractor -protraktor (to) provide data -dostarczaC dane psychrometer -psychrometr pushbutton -przycisk - - .passage execution -realizacja podr6i.y . ekran display -wskainik ekranowy. okrqtowy aneroid ..log mechaniczny -single axis Doppler log dopplerowskijednoskladowy .submerged .(nawigacyjny) linial rbwnolegly pelorus -tarcza namiernicza.budowa modulowa monitor .two axis Doppler .log hydrauliczny Pitot .

automat mglowy syreny okrgtowej (to) wind -nakrgcak zegar.autopilot adaptacyjny - - - .automatyczna graficzna projekcja pozycji automatic identification system (AIS) .regulator samonastrajalny semiautomatic -polautomatyczny set (to) -nastawiak. wprawik w ruch radio bearing -radionamiar radio direction-finder (RDF) .ruchome lusterko .obrotomierz.limbus micrometer .alidada -horizontal shade -szklo przykmiewajqce (nieruchomego lusterka) .adaptive . NAVIGATION put in motion -uruchomik. barograf wing . regulatorze.index line .aparat telefoniczny telescope .Sruba mikrometryczna telescope .regulacja sekstantu.oslona skrzydla mostka works .gomy poklad sterowki whistle controller . czujniku) set-square -trojkqt.szklo przyciemniajqce ruchomego lusterka sekstantu limb .system automatycznej identyfikacji automatic radar plotting aid (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking aid (ATA) . manewrow.angle sekstant do mierzenia kqtow poziomych artificial horizon .bgben z podzialka Sruba mikrometryczna sekstantu shade .sonda rgczna.sonda. okreSlanie poprawek .odlegloSC przetwomika od poziomu wody vertical force instrument .ekran.index shade .(system odniesienia.automatyczne urzqdzenie Sledzenia ech radarowych autopilot -pilot automatyczny . rolka reflector -reflektor roll angle indicator -wskaznik kqta przechylow roller rule .index bar -alidada .odczyt (wskazan przyrzqdu) reel . ekierka sextant .linial rownolegly rolkowy screen . olowianka sounding machine .czytnik reading .sekstant . szybkobciomierz station pointer -protraktor talk back -rozgloSnia manewrowa telegraph block -stojak telegrafu maszynowego telephone exchange .zaslona (od Swiatla) ship's clock -zegar okrgtowy sounder .inklinometr weather glass -barometr (z zaznaczeniem pogody) wheelhouse .index glass .mechanizm (np.kreska indeksowa . brzqczyk (np.skrzydlo mostka (nawigacyjnego) -bridge .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) shelter .6.alidade .sterowka -top . zegara) - - - - Electronic navigational aids elektroniczne urzqdzenia nawigacyjne Artemis .luneta trace -wykres rejestratora (np.luneta sekstantu .stalowa linka sondy (mechanicznej) speed indicator .sonda mechaniczna sounding wire .lunetka nocna shade .samoczynne sprawdzanie sig self tuning regulator .star telescope .radionamiernik reader .centrala telefoniczna telephone receiver -sluchawka telefoniczna telephone set . temperatur) track cursor -wskainik kqta drogi track plotter -wykreblacz drogi transducer -przetwomik depth .radionamiemik automatyczny automatic graphical position display .sztuczny horyzont adjustment . usuwanie blgdow. tachometr -- - speed indicator -prqdkobciomierz.zwoj. telegrafu) sounding lead . oslona self-check .szklo przykmiewajqce lusterka nieruchomego -tangent screw . barografu. nawigacyjny system referencyjny) automatic direction-finder . ustawiak set point -wartobk zadana (ustawiona na urzqdzeniu.

6.roznicowy system pozycyjny display -monitor screen . w systemie Decca) differential positioning system (DPS) .malfunction of ECDIS .datum sounding .prezentacja rastrowa danych .Fanbeam -laserowy system referencyjny transmitting heading device (THD) -urzqlzenie do przekazywania informacji o kursie voyage data recorder (VDR) -rejestrator danych z podroiy .system nawigacji zintegrowanej long range (LR) -dalekiego z a s i ~ u Loran (long range aid to navigation) .elektroniczna pomoc nakresowa electronic position-furing system -elektroniczny system okreilania pozycji electronic tracking aid (ETA) -elektroniczne urzqdzenie nakresowe global navigation satellite service (GNSS) globalny system nawigacji satelitarnej global (orbiting) navigation satellite system (GLONASS) .rozne inne dane geodezyjne .system test failure .indication -wskazowki -larger scale ENC available -dostqna el.stacja gl6wna (np.granice (mapy) .zero mapy (dla sondowan) .projection . mapa nawigacyjna w wipkszej skali - -.gridlines .deviation from route .dekometr fix -pozycja okrehlona przy uiyciu systemu Decca .satelita nawigacyjny non-directional beacon (NDB) -bezkierunkowa stawa radiowa radar (radio detection and ranging) -radar reference system .skala prezentacji .systemy referencyjne -route planning across safety contour -planowanie trasy z przekroczeniem konturu bezpiecznego .ekran monitora ECDIS alarms .vector data presentation -prezentacja wektorowa danych electronic chart system (ECS) .display scale .zero mapy.datum vertical -zero mapy (dla okreilania wysokoici obiektow) .globalny system nawigacji satelitarnej (USA) integrated navigation system (INS) .dekometr identyfikacyjny sequence -kolejnohk identyfikacji pasm master station . punkt odniesienia .system map elektronicznych electronic navigational aids -urzqdzenia nawigacyjne elctronic plotting aid .-- - - -reference systems . NAWIGACJA Decca -radionawigacyjny system hiperboliczn Y chain .inter-chain system -system mipdzylancuchowy (okrehlania pozycji w systemie Decca) lane -pasmo w systemie Decca identification .alarmy ECDIS -approach to critical point -podejScie do punktu krytycznego .raster data presentation .odwzorowanie .siatka mapy .different geodetic datum .identyfikacja pasma --meter .system roznicowy.exceeding off-track limits -przekroczenie dopuszczalnych granic zejicia z trasy -largest scale for alarm -alarm zbyt duzej skali (mapy elektronicznej) .awaria ukladow testujqcych .Loran (system nawigacji hiperbolicznej duzego zasiegu) navsat (navigational satellite) .akwen o specjalnych warunkach .datum .zejicie z zaplanowanej trasy .differential absolute and relative positioning system (DARPS) -roznicowy system (referencyjny) pozycjonowania absolutnego i wzglqdnego .awaria ECDIS -positioning system failure . system referencyjny .lancuch stacji systemu Decca decometer .crossing safety contour -przekroczenie konturu bezpiecznego .awaria systemu powyjnego ECS database -baza danych systemu ECS electronic chart display and information system (ECDIS) -system map elektronicmych i informacji nawigacyjnej -borders .area with special conditions .globalny system nawigacji satelitarnej (rosyjski) global positioning system (GPS) .

graduatlon/l podzraikl Pnnmrl1061 chart datrng data wydania mapy T 2470 " vc. NAVIGATION Vautical Chart wapa nawigacyjna .-dwno/einika I border/ obramowanie mapy I I 1 / projection/ odwzorowanie graduated meridian/ heights/ skala szerokoici wysokoici chart frame/ :hart datum/ ramka mapy zero mapy small corrections/i poprawki mate chart frame/' ramka mapy longitude scale/' skala dlugoici London Pub11 hed a the Admmdg13hNovr1953 t 3740x2540. . 2 I chart number/ (numer mapy I I I I lon~itude scale/ skaTa diugoici ( 1 graduated parallel/ jodrialka t. new edition/ nowe wydanre chart number/ numer mapy . Edirionr Isr Or! I%5 I h Mar 1989 ".6.-- I British AdmiraltyHydrographic Office logo/logo Biura Hydrograficznepo Admiralicii Bwtviskiei D J A .

coast .pilot .archipelago .6. warstwica glebinowa decreasing -zmniejszanie Distance Tables .mapa pilotowa .cotidal .mapa z liniami wartoici plywow catalogue -katalog map .mapa uaktualniona -work -prace na mapie (kreilenie pozycji itd. linia jednakowych glqbokoSci - - - - - - .siatka topograficzna.great circle .Tablice odlegloici Dreisenstock tables .poprawianie map of publications .monthly .mapa gnomoniczna .Biuro Hydrograficzne (Admiralicji Brytyjskiej) International Code of Signals -Miqdzynarodowy kod sygnalowy isobath .znieksztalcenie odwzorowania -folio . NAWIGACJA Charts and publications mapy i wydawnictwa ABC Table -tablice (nawigacyjne) ABC Admiralty chart -mapa admiralicji --agent -agent sprzedajqcy mapy admiralicji depot .locja sheets .glqbokoik in fathom .mapa specjalna .up-dated .mapa archipelagu .glqbokoik w metrach contour .izobata. wklejka of chart .mapa nakresowa .mapa akwenow przybrzeznych . linia jednakowych glgbokoki (sondowan) gnomonic projection -rzut gnomoniczny graduated meridian-skala szerokoici (na mapie w rzucie Merkatora) graduated parallel -podzialka dlugoici (geograficznej) graduation -podzialka error .mapy . poprawianie -block .Katalog map i innych wydawnictw Admiralicji chart -mapa morska . siatka kwadratow na mapie reference -kwadrat siatki topograficznej hachures -kreski (ilustrujqce rzeibq terenu na starszych mapach) Hydrographic Office (HO) .dane shiqce do poprawiania mapy . rocznik astronomiczny fathom line .blqd podzialki grid .plotting -wykreilanie pozycji.mapa gnomoniczna .) chart elements -elementy mapy -block -poprawka mapy w formie wklejki border -ramka mapy nawigacyjnej compass rose -r6za kompasowa na mapie dating -datowanie mapy frame -rarnka mapy nawigacyjnej .korekta blokowa (mapy).uaktualnik (np.mapa poprawiona correction data .current -mapa prqdow datum -zero hydrograficzne mapy distortion .mapa miesiqczna (pokamjqca np.corrected .numer mapy admiralicji Admiralty Sailing Directions -locja Admiralty Tide Tables -tablice plywow almanac -rocznik astronomiczny Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners .coast sheets .glqbokoik w sqzniach in meters .skladnica map admiralicji -number .mapa brzegowa .index -mapka indeksowa - - -- - - - - - - - - - - inset .szczegolowe mapy brzegowe compass rose -roza kompasowa contour line -warstwica conventional signs -symbole umowne na mapie nawigacyjnej correction -poprawka. mapq) Catalogue of Admiralty Charts and Publications .folial map nawigacyjnych .routing .tytul mapy charted visibiliy -zasieg widzialnoici Swiatel nawigacyjnych wedlug mapy coast -brzeg chart -mapa brzegowa pilot .coastal .navigational -mapy nawigacyjne .wkladka (mala mapka umieszczona na wiqkszej) symbols .szczegolowe mapy brzegowe .Tablice (nawigacyjne) Dreisenstocka ephemeries -efemerydy.symbole (oznaczenia) stosowane na mapie nawigacyjnej -title of . kursu chart .izobata.gnomonic .kierunek i prqdkoik prqdbw) . almanach nautycmy.poprawianie wydawnictw (nawigacyjnych) depth .izobata.special .Roczne Zestawienie Wiadomoici Zeglarskich bring up to date .

warstwica tytui mapy 1 NORTHERN PART .

cienki .spis Swiatel (nawigacyjnych) List of Lights and Fog Signals .clay .driftsand .locja plans -plany polar chart . almanach nautyczny nautical -morski.Poradnik marynarza Tide Tables . NAWIGACJA - lattice -siatka (hiperbolicznych) linii pozycyjnych (na mapie) light list .mu1 rzadki .clean .mialki piasek .podzialka szeroko6ci of longitude . mapa z trasami typowymi) routing guide .nature of -rodzaj dna morskiego .ooze .tablice nawigacyjne navigation publications -publikacje nautyczne.increasing -miqkszanie vigia -znak na mapie ostrzegajqcy przed przeszkodq wind chart -mapa wiatrbw wind rose .kartografia.dumping area -wysypisko (odpadkow.gruby iwir sunken rock .mapa wrak6w -- - - - -- .drobny iwir .podzialka dlugoici -of mid latitide . amunicji) .atlas map drogowych wraz z opisami satellite-derived positions -poprawki do pozycji satelitarnych Sailing Directions . mapy drogowe (mapa z wymaczonyrni trasami statkow.tablice prqdkoSci star chart -mapa nieba Standard Marine Navigational Vocabulary Morski nawigacyjny slownik frazeologiczny The Mariner's Handbook .podzialka dlugoici of latitude .Spis iwiatel (nawigacyjnych) i sygnalow mglowych List of Radio Signals .quality of the bottom .Drogi oceaniczne Swiata other charts and diagrams -mapy inne i diammY pilot .fine .sand .osad . . pomoce nawigacyjne Notice to Mariners .Wiadomoici Zeglarskie ocean charts -mapy generalne Ocean Passages for the World .latitude podzialka szerokoici (geograficznej .warunki nauralne -- scale .skala .obstacle -przeszkoda .gravel .chapter index diagram -mapka opisywanych (w danym tomie locji) akwenow .Rocznik astronomiczny.obstruction . mapa morska tables .deposit .Spis sygnalow radiowy ch magnetic direction -kierunki magnetyczne magnetic variation -deklinacja magnetyczna curves -krzywe deklinacji magnetycznej (to) map -nanosik na mapq mapping .podzialka Sredniej szerokoSci sea bottom nature .naniesiony piasek .skala podwodna supplementary tables -tablice uzupelniajqce speed table .mapa w gnomonicznym rzucie biegunowym polar projection -rzut polarny publications -publikacje radio-aid lattice .longitude . nanoszenie na mapq Mercator's chart -mapa Merkatora Mercator's projection -odwzorowanie (rzut) Merkatora natural projection -odwzorowanie (rzut) naturalne (kartograficzny) Nautical Almanac (NA) . mialki.czyste dno (morza) .dumping ground -akwen wyznaczony do zatapiania odpadow.glina .rodzaj dna (morskiego) .shingle .6.natural conditions . amunicji itd.Tablice plywow title of chart -tytul mapy (morskiej) topography -topografia true direction -kierunki rzeczywiste uncharted -nie naniesiony na map? variation -deklinacja (magnetyczna) .clean bottom .roza wiatrbw wreck chart .(podwodna) przeszkoda nawigacyjna .locja .czysty .charakter dna morskiego .drobny. marynarski chart -mapa nawigacyjna.siatka systemu hiperbolicznego routeing charts -mapy klimatyczne.

NAVIGATION .6.

specially protected .odplynqi od lqdu coast -brzeg.akwen przeladunow closed for navigation -akwen zamknigty dla zeglugi .restricted .sailed (sld) -wyszedl (w morze. cy (np.wzdluz brzegu anchorage -kotwicowisko .anchorage . przybrzezny departure -wyjScie statku (w morze) .linie tranzytu okrgtow podwodnych ..akwen przylegly . w kierunku .established -wyznaczone kotwicowisko anchoring -kotwiczenie prohibited .proceed to sea -wychodziC w morze .stand out .ice .radiostacja brzegowa shipping -zegluga przybrzezna signals .fala przybojowa.outer limit of the narrow zewnptrzna granica wqskiego przejScia clear the land .akwen Cwiczen marynarki woj ennej .outgoing traffic -ruch (statkow) opuszczajqcych port .zawijak do portu channel -kana1 . o statku) .narrow -wqski kana1 . ktorego naleiy unikaC arrival -przybycie .time of arrival .gotowy do wyjicia w morze .(statek) wychodzqcy w morze .safe . NAWIGACJA Coastal navigation and approachesnawigacja przybrzeina i podejicia along shore .definitywne wyjScie statku . statku na redp) - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ashore -na lqdzie bar -plycizna . pienv-outer sza od strony morza bound -ply& do.6.akwen. z kanalu) ..(podchodzenie przy braku widzialnoSci wzrokowej.akwen bezpieczny .akweny eksplotacji dna morskiego .main ship .akweny zalodzen .. zabroniony dla zeglugi .akwen o ograniczonym ruchu .wychodziC w morze --- - - - -- - - .cargo transhipment .final sailing . wybrzeze line .outward vessel -wychodzqcy (w morze) .: podejicie) -blind .ready for sea .mid-.czas przybycia (np.(akwen) podejiciowy do portu -recommended -route -zalecana trasa podejScia speed -prgdkoSC zblizania to leeward -podchodziC z zawietrznej (to) approach the coast -zblizai sig (podchodziC) do wybrzeza area .kotwicowisko .zblizanie sic (pot.akweny specjalne.a..adjacent .kierowaC sig w morze .pipeline .stand for the offing .glowny kana1 zeglowny ..outward bound -wychodzqcy w podroz .port . nadbrzezny -areas -rejony (akweny) przybrzezne navigation -nawigacja przybrzezna radiostation . obszar graniczny bounded -ograniczony. -home .sygnaly brzegowe state -panstwo nadbrzezne -traffic -ruch przybrzezny -waters -wody przybrzezne coastwise -brzegowy.akwen zbadany -temporary closed for navigation -akwen czasow0 zamknipty dla zeglugi -to be avoided -rejon.akwen przebiegu rurociqgow podwodnych . plyn& na .akwen glqbokowodny . akweny chronione exercise area .rejon Cwiczeli okrgtow podwodnych .refrakcja brzegowa coastal -brzegowy.submarine transit lane .surveyed .outward bound convoy -konw6j wychodza.offshore production . obszar .seaplane landing -akwen lqdowan wodnosamolotow . w granicach breaker .(statek) zdqiajqcy do portu macierzystego boundary -granica. pot: "na Slepo") ..strefa przyboju breaking sea -lamiqca sig fala breaking the wave -iamanie sig fali brought up -przybyl (statek) (to) call .put to sea -wyjSC w morze .cable akwen przebiegu kabli podmorskich .danger .Srodek tom wodnego .akwen niebezpieczny .kotwiczenie zabronione approach .prohibited ..deep water .linia wybrzeza -refraction .inner lawica najblizsza brzegu (wewngtrzna) plycizna (lawica) zewngtrzna.military practice . przyboj zone .out-bound .

neck of .glgboko6C .reda roadstead -reda route .dno nieczyste knoll -najplytsze miejsce mielizny home port -port macierzysty.szlak przecinajqcy inne szlaki . zauwaienie 11 4.dumping -wysypisko .long line -pol.polawianie zabronione .trasa przelotowa routeing -wymaczanie tras poruszania siq statkow.od lqdu.niebezpieczenstwo (nawigacyjne) przy brzegu offshore . odnoga morska lough -jezioro.through .osady przybrzezne nearwater -wody przybrzezne needles -podwodne iglice skal ocean line .fish farms .zdqzajqcy do portu macierzystego hug the land -trzymaC siq lqdu hydrographic-hydrograficzny surveying -badania hydrograficzne inland -w glgbi lqdu sea -morze wewngtrzne -waters -wody Srodlqdowe water-way .sea .steam away .tor wodny . szlaki .odroznik ditch canal -kana1 drying .trawling -polawianie tralowaniem zone .vessel leaving -wychodzqcy (np.Srodek nurtu (rzeki) narrows -wqskie przejhcie. znajdujqcy sie na lqdzie landfall -zbliianie sig do lqdu. 1 landward . wysychanie dump -wysypisko encompassing -otaczajqcy extend -rozcirlgaC sic fairway .oil .spoil .w kierunku lqdu. trasa . zatoczka mainland . NAVIGATION stand to sea . ku brzegowi ledge -rafa lee of the shore -pod oslonq brzegu lee shore -brzeg na zawietrznej lies .farmy hodowli ryb .szlaki oznakowane .odejSC w morze . przeplyn* pass E of -przeplynqk na wschbd od .crossing .6.glowny tor wodny field -pole.dno zanieczyszczone . dno ..lqd - -- -- - - - - - land-based .raise the depth .gas .dluga zatoka.fish traps .akwen rybacki . linami haczykowymi prohibited .laguna reef -rafa otaczajqca lagung lake -jezioro land .trasy przeplywu. bystrze reach -prosty odcinek rzeki .-wqski przesmyk lqdu . (to) proceed -podqzaC. wiatr) open coast -wybrzeze otwarte opening -przejScie w rafie pass -przejSC.sieci przydenne -drift net polawianie sieciami dryfujqcymi . akwen .glqbsza woda (to) distinguish .deep . woda glgboka .main .bottom nets . przesmyk nearshore -plycima przybrzezna deposit .-zobaczyC lqd -- ..lezy.osuszanie.take the sea -wychodzik w morze . ruty.glgbia. - - - - - - .strefa rybolowstwa flats -plycizna flat shoal -piycizna ground .lqdowy.(to) .odcinek rzeki od ostatniego zakrgtu do morza recommended track. z portu) - . polawianie .foul . udawaC sig (dokqd6) proximity of navigational hazards -bliskoSC niebezpieczenstwnawigacyjnych race -prqd.oceaniczny szlak ieglugowy offing -bezpieczna odlegloSC od lqdu off-lying danger .sea .granice loch .lqd staly mid stream .kosze.Srbdlqdowe drogi wodne island -wyspa isle -wyspa islet -wysepka lagoon . regulacja ruchu statkow system -system wyznaczonych tras morskich run in with -plynqC w pobliiu brzegu safety fairway -bezpieczny tor wodny . port rejestracji homeward .. jest polozony limits .(podmorskie) pole naftowe .zalecana trasa przejicia ridge -grzbiet mielimy podwodnej right-bank -prawobrzezny river -rzeka road(s) .(podmorskie) pole gazowe fishing -rybolowstwo.marked .odplynqb ..grunt. z kierunku lqdu (np.deeper water .osirlgnq5 .szlak zeglugowy. pulapki na ryby ground .

NAWIGACJA seabed .foul . plycizna. kana1 zeglugowy water -woda. nadmorski seaward . line .extensive .skupisko skal seaboard -wybrzeze morskie.ograniczenia dla zeglugi signal . w kierunku morza sea-way -wolna przestrzen na morzu shallow -plycizna.system raportowania pozycji. .do) submarine -podmorski activity . akwen .statek wychodzqcy (np.linia rozgraniczenia ruchu s. akwen) traffic .skrzyzowanie lub romidlenie torow wodnych -lane -wyznaczony pas ruchu.ruch (statkow) analysis .system kontroli (systemow) statku outward .otoczony skalami .rocky patch . z portu) -traffic management -zarz&anie ruchem statk6w -traffic system .system ruchu statkbw vicinity -poblize. brzeg morski seacoast -wybrzeze morskie seashore -brzeg morski seaside -wybrzeze (morskie).rock bar .ilohk zawinigC (statkow do portu) traffic separation scheme .podr6z (statku) w gorg rzeki waterway . skladania meldunkow trasowych .dzialalnohk podwodna surveyed . restrictions . management -zarzqdzanie ruchem s.separation zone . traffic .system rozgraniczenia ruchu (statkow) -caution area -akwen wymagajqcy wzomozonej czujnoki - - - -crossing routing scheme -schemat przecinajqcych sip tras mchu .statek.traffic roundabout scheme .deepwater route .schemat ruchu okrpznego statk6w zone . w pobliiu vigia . linia brzegu stand in -podchodzik do lqdu (to) steam -plynqk stretches .strefa separacji ruchu . s.brackish .droga wodna. okrpt inward .akwen waters -wody (np.restricted -wody ograniczone - --- - - - - - .akwen niebezpieczny (dla ieglugi) region .rozcislga sip (od .coastal -wody przybrzezne . meldunkowy -mandatory SRS -obowiqzkowe meldowanie .check point -punkt kontrolny.dno morza ..szlak glgbokowodny (dla statk6w o duiym zanurzeniu) -intersection.zbadany (np.statek wchodzqcy (do portu) monitoring system . strefa ruchu s.shoal areas .analiza ruchu s.shallower water -plytsza woda .recommended traffic lanes .sygnaly ruchu (w porcie) surveillance -nadzor nad ruchem s.obszary pfytkowodne .czolo brzegu shore fishery -lowisko przybrzezne shore horizon .przecigcie (np.sektor niepewny up along -plynqk w glqb kanalu vessel . w ujSciu rzeki) .inshore traffic zone .calling-in-point (CIP) -miejsce zgloszenia .woda slodka zasolona (np.navigable -wody zeglowne.shoal -mielizna.. control . zeglowny .separation line -linia rozdzielajqca (tory kierunkowe w systemach separacji ruchu) .6. piaszczysta lawica .zalecane strefy ruchu .linia brzegu shore-line -wybrzeze.shoal patch .rockbound .akwen zamknigty dla ieglugi . torow wodnych) .domniemana mielizna voyage up the river . wykorzystywane do zeglugi.skala . akwen .rafa .skierowany do morza.intensywny ruch s.restricted area .strefa rozgraniczajqca ruch statk6w (w roinych kiemnkach) -two-way traffic route -trasa dwukierunkowa unmarked -nieoznakowany unreliable sector .splycenie -water -woda plytka ship reporting system (SRS) .rock .ship movement reporting -meldowanie o ruchu statku shore -brzeg morski shoreface . -precautionary area -akwen wzmoionej czujnohci . mielizna -bank -plycizna . zeglowne).internal -wody wewngtrzne .strefa ruchu przybrzeinego -junction .kontrola ruchu s.

helmet. iron correcquadrantal corrector/ kula z miekkiej stali odstawa dla kuli oiwietlenie kompas iscop/ ernik peryskopowy mirror/ lusterko compass bowl/ kociotek sight vane/ przeziernik Gyrocompass kompas iyroskopowy symmetrical transformer/ transformator symetryzujqcy on/offswitch for follow-up plate wiqcznik systemu nadqinego lubber line/ kreska kursowa transmitter/ nadajnik servomotor/ senvomoto obudowa zewngtrzna gyrocompass repeater/ powtarzacz jrokompasu . dome/ iron ball.6. NAVIGATION Magnetic compass kompas magnetyczny Flinders bar/ rura korektora Flin- hood.

swirl -blqd wleczenia ( r o e kompasowej) .fluid .induction .azimuth .blqd kompasu.dry .mariner's -kompas okrqtowy .Gaussin .verge ring -pierkcien dociskowy (kompasu) compass -kompas -bearing -namiar kompasowy -bridge -poklad namiarowy correction -poprawka kompasu course .kompas namiarowy.igla kompasowa -pivot -trzpien roiy kompasowej -point -znak rumbowy -pole -podstawa kompasu okrqtowego .(calkowita) poprawka kompasu -- - - - - - - - - - - - .kurs kompasowy directing force .dipping needle .liquid .fore-and-aft correctors -korektory wzdluzne .swinging buoy -plawa dewiacyjna .skrzynka kompasowa card .dewiacja przechylowa . tarcza namiernicza . calkowita poprawka k.lubber .blqd indukcji(wskazan k.dumb -pelorus.czqSci kompasu binnacle -podstawa (szafka) kompasu -bowl -kociolek kompasowy -box .compensator -magnes kompensacyjny .r6za kompasowa chamber -kociolek kompasowy cover -pokrowiec na kompas .kompas mokry.dipping .gniazdo magnesowe -magnifying glass -kompasowe szklo powiqkszajqce needle . kompas z plynem .kopula kompasu light .kompas suchy . k. w kabinie kapitana kompas magnetycz-transmitting magnetic ny przekaznikowy .kule kompensacyjne .obracanie statku (przy okreSlaniu dewiacji) automatic pilot . pilot automatycz"Y autopilot .roze (kola) deklinacyjne na mapie (compass) error .swinging ship .magnet chamber .inklinator . pryzmatyczny (zaopatrzony w pryzmat ulatwiajqcy odczyt wskazan) .korektor Flindersa .Flinders bar . NAWIGACJA Magnetic compass and gyro compass .reflector -kompas refleksyjny . nastawianie -adjust a compass -kompensowaC blgdy kompasu adjuster .sight vane -przeziernik (namiernika) stand -podstawa kompasu .igla inklinacyjna .kompensacja .expansion chamber -komora rozprqina (kompasu magnetycznego z plynem)float -plywak kompasu -helmet .pole -kompas podwyzszony -prismatic .sila ustawiajqca kompasu rose .compensation .variation needle .dome -kopula (kompasu magn.) error .czasowa dewiacja kompasu .heeling adjuster -przyrzqd do kompensowania dewiacji przechylowej -heeling corrector -korektor przechylowy (magnesowy kompensator dewiacji paechylowej) .(total) -of compass . magnetycznego . .kompas glowny .unsteady -kompas niestateczny compass (components) .k.kompas sterowy - - - - - - - -telltale compass .swing -wykonywaC cyrkulacjq (dla okreSlenia dewiacji) .igla magnetyczna .kompas glowny .periscopic -kompas peryskopowy .standard .quadrantal .steering .kompas magnetyczny i iyrokompas adjustment -kompensacja.kompas z plynem .semicircular corrector -magnes do kompensacji dewiacji polokrgznej .calkowita poprawka kompasu m.after .compensated campass -kompas po kompensacji dewiacji .) .kompas rufowy .projector -kompas projekcyjny .dewiator kompasow .spirit -kompas z plynem .compensating -blqd przypadkowy directional -blqd kierunkowy .oiwietlenie kompasu .autopilot.liquid-card .iron correctors .kopula kompasu hood .quadrantal corrector .kompas z plynem .blqd CwierCokrqzny .autopilot settings -nastawy autopilota azimuth -azymut reading device -namiernik compass -kompas .blqd przekainikowy (wskazah kompasu) .bearing . glowny .kula kompensacyjna .6.heeling .k.blqd kreski kursowej kompasu of repeating system .

6. NAVIGATION

translation - blqd przemieszczenia (we wskazaniach kompasu) - turning - blqd polnocny (kompasu) declination -deklinacja magnetyczna decrease - zrnniejszenie deklinacji increase -zwiqkszenie deklinacji deviation -dewiacja (magnetyczna) -buoy - dalba dewiacyjna - constant - dewiacja stala curve -krzywa dewiacji - local attraction - dewiacja miejscowa - quadrantal - dewiacja CwierCokrpzna - residual deviation - dewiacja ostateczna - semicircular - dewiacja polokrqzna table -tabela dewiacji dip -inklinacja magnetyczna compass rose -roia kompasowa - dromoscopic card -roza kompasowa ze skalqdla kursow magnetycmych i rzeczywistych error - blqd kreski kursowej - Fleur de lys -kwiat lilii - ornament roiy wiatrow - flower of the winds - roza wiatr6w - lubber line - kreska kursowa - lubber's point - kreska kursowa - rose -roza (kompasowa) - tilt of the card -przechyl r6iy (kompasowej) gyrocompass -kompas iyroskopowy - master compass - k. glowny, iyromatka - master -iyromatka gyro - iyroskop course -kurs iyrokompasowy drift - dryf iyroskopu gyrocompass (components) - czqSci skladowe iyrokompasu, k. iyroskopowego - centering pin - trzpien centrujqcy z. - gyroscop - iyroskop - gyrosphere -kula iyroskopowa -pivot bearing - loiysko ukladu kierujqcego -repeater -powtarzacz iyrokompasu (gyrocompass) error -blqd iyrokompasu - balistic -blqd szybkokci (iyrokompasu) - rolling -blqd przechylu (kyrokompasu) - running down - (iyrokompas) wskazujqcy z blqdem dodatnim - speed -blqd prqdkohci (iyrokompasu) - speed latitude - dewiacja szybkoSciowa gyromagnetic compass -kompas kyromagnetycmy gyro-pilot - autopilot, sternik automatyczny (gyropilot) settings -nastawy iyropilota
-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-permanent helm setting -nastawa stalego wychylenia stem - steering instability compensator - kompensator niestatecznoki kursowej (statku) gyro-repeater -powtarzacz iyrokompasu, rePetytor inclination -pochylenie, nachylenie of needle - inklinacja igly (magentycznej) magnet -magnes (kompensujqcy) - adjusting -magnes kompensacyjny - compensating -magnes kompensacyjny - corrector - magnes kompensacyjny - heeling - korektor przechylowy (magnes) do kompensacji dewiacji przechylowej - natural - magnes naturalny - permanent - magnes staly - temporary -m. nietrwaly (indukcyjny) magnetic -magnetyczny anomaly -anomalia magnetyczna -bearing -namiar magnetyczny chart - mapa magnetyczna coefficient -wspolczynnik dewiacji compass -kompas magnetyczny course - kurs magnetyczny declination -deklinacja (magnetyczna) dip - inklinacja magnetyczna disturbance - zaburzenie magnetyczne equator -rownik magnetyczny latitude - szerokoSC magnetyczna meridian -poludnik magnetyczny needle - igla magnetycma pole -biegun magnetyczny range -nabieznik dewiacyjny variation -deklinacja magnetyczna curves - izogona magnetism -magnetyzm - isodynamic line - izodyna - isogonic line - izogona - mild steel - stal miqkka - non-magnetic materials - materialy niemagnetyczne - permanent - magnetyzm s t a b - red pole - biegun dodatni (magnesu) - retentive -magnetyzm nabyty - retentivity -pozostaloh5 magnetyczna - ship's magnetism -magnetyzm okrqtowy - subpermanent magnetism - m. polstab - temporary -magnetyzm zmienny receiver compass -powtarzacz kompasu repeater compass - powtarzacz kompasu, repetytor kompasu

-

- -

-

-

--

-

-

-

Compass rose rdia kompasowa

half cardinal point

N NbyE NNE NE by N NE NEbyE ENE EbyN E E by S ESE SE by E SE SE by S SSE S by E S S by W SSW SW by S SW SW by W WSW WbyS W WbyN WNW NW by W NW NW by N NNW N by W

oooO
1 l o 114 22O 112 33O 314 45O 56O114 67O 112 78O 314 90° 1Ol0 114 112O 112 123O 314 135O 146O 114 157O 112 168O 314 180° 191° 114 202O 112 213O 314 225O 236O 114 247O 112 258O 314 270° 281°1/4 292O 112 303O 314 315O 326O 114 337O 112 348O 314

North North by east North-northeast Northeast by north Northeast Northeast by east East-northeast East by north East East by south East-southeast Southeast by east Southeast Southeast by south South-south east South by east

-p6lnoc
- poinoc do wschodu - poinocno polnocny wschod -polnocny wschod do polnocy

-polnocny wsch6d
-

-polnocny wschod do wschodu

wschodnio p6inocny wschbd

- wschod do polnocy -wschdd - wschod do poludnia -wschodni poludniowy wschod -poludniowy wsch6d do wschodu -poludniowy wsch6d -poludniowy wschod do poludnia -poludniowy poiudniowy wschod -poiudnie do wschodu

South -poludnie South by west - poiudnie do zachodu South-southwest -poiudniowy poludniowy zachod Southwest by south -poludniowy zachod do poludnia South-west -poludniowy zachdd Southwest by west -pohdniowy zachod do zachodu West-southwest - zachodnio poludniowy zachod West by south - zach6d do poludnia West West by north West - northwest Northwest by west Northwest Northwest by north North-northwest North by west
- zachdd - zachod do pohocy - zachodni pbhocny zachod
-

-pblnocny zach6d
-

pohocny zachod do zachodu polnocno polnocny zachod polnoc do zachodu

-polnocny zach6d do pohocy

6. NAVIGATION
f'

Relative d', =bc'v,ea - kierunki wzglcdne

; Y O O + ; ~ ~ ~

po

right ahead -prosto z dziobu ahead/ na kursie

7

4

abeamgort, port beam/ n7lewvm trawersie

Vi'd

astern/z rufi right astern/prosto za rufq clockwise/zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara counter-clockwise/przeciwniedo kierunku ruchu wskazdwek zegara

9 3

d
\

g3$

.a .-

afhvard/ w kierunku rb u

-I

forward/ w kierunku dziobu przednia cz& statku, na przedzie

.4
.

3 -

2

Port side/ lewa burta

5$

'3
'-

starboard side/prawa burta

fore/ z przodu, ku przodowi

.
Y

6. NAWIGACJA

Directions - kierunki
abaft - z tylu, za, w rufowej cz&i statku -beam -za trawersem, z tylu trawersu statku abeam -na trawersie aboard - na statku, na burcie above deck - nad pokladem above sea level - nad poziomem morza abreast -w jednej linii, na trawersie afore -przed (dziobem statku), z przodu aft - na rufie, ku rufie aftermost -na samej rufie aftward -w kierunku rufy ahead -naprzod, z przodu, przed dziobem - right - prosto z dziobu aloft -w gorze, nad pokladem alongside -przy burcie, wzdluz burty amidships -na Srodokreciu apoop -na rufie astern -za rufq athwart -w poprzek (np. statku) athwartships -w poprzek statku at the angle of ... -pod kqtem back -tyl beam -trawers before the beam -przed trawersem broad on bow - 4 5 O od dziobu clockwise -zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara counter-clockwise - przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek zegara direction -kierunek directional -kierunkowy dead astern - dokladnie za rufq dead ahead - dokladnie przed dziobem direction -kierunek East (E) -wschod Eastern -wschodni east -wschod, wschodni, na wschodzie east -plynd w kierunku wschodnim east - zmieniak kierunek ruchu na wschodni eastbound - (statek) plynqcy na wschod east by north -wschod do polnocy east by south -wschod do poludnia easterly -wschodni easterly - ze wschodu, na wschod east-northeast -wschodnio-polnocny wschod, ze wschodnio-polnocnego wschodu na wsch6d od ... east of. east-southeast - na wschodnio-poludniowy wschod, ze wsch.-poludniowego wschodu

-

eastward - kierunek wschodni, na wschod eastwardly - na wsch6d eastwards -na wschod east-west - ze wschodu na zachod end on - wprost na, na wprost fore - przedni, z przodu, ku przodowi fore and aft -wzdluz statku, na dziobie i rufie foremost -przedni, najbardziej z dziobu foremost - do przodu, naprzod forward - przednia czgSC statku, na przedzie, na dziobie head - przod statku North (N) -polnoc (kierunek geograficzny) north -polnocny, na polnocy N (Northern) -polnocny north (of) - na polnoc od... northeast -(w kierunku) z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeast - pblnocny wschod, na p6lnocnym wschodzie northeasterly -p6lnocno-wschodni northeasterly -z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeastward -w kierunku polnocnowschodnim, na polnocny wschod northerly -polnocny northerly -z polnocy, na polnoc north-northeast - w kierunku pblnocno-polnocno-wschodnim north-northwest - w kierunku p6lnocno-polnocno-zachodnim northward - na polnoc northward -kierunek polnocny northwest -w kierunku polnocno-zachodnim, z kierunku polnocno-zachodniego northwesterly -polnocno-zachodni, z polnocnego zachodu, na polnocny zachod northwestward - na pblnocny zachod offshore - od brzegu off the beam -na trawersie on board - na statku, na statek on-deck -na pokladzie on ship board - na statku, na statek on the beam -na trawersie on the bow - ,,na dziobie" (o obiektach usytuowanych w sektorze dziobowym) on the quarter -w Cwiartce rufowej on the starboard beam -na prawym trawersie outboard - (polozony) na zewnqtrz kadluba P and S (Port and Starboard) - prawa i lewa (burta)

6. NAVIGATION
f

3

Vertical distances and locations odleglos'ci i rozmieszczenie pionowe
on the mast/ na maszcie over the bridge/ nad mostkiem on the bridge/ nu mostku

on open decW na poktadzie otwartym on upper tweendecW na g o r y m miedzypokiadzie on lower tweendeck/ nu dolnym miedzypokladzie on the bottom/ na dnie under the bottom/ pod dnem

over deck/ponad pokladem below deck/pod pokladem

under the keel/ pod kilem

overhead clearance/ odleglos'd od topu przeiwit pionowy

glebokoiC

underkeel giebokoii pod stepkq

over the bottom/ nad dnem on the bottom/ na dnie

t

t

6. NAWIGACJA

point - rumb (1 1,25O) -by - rumb czwartej klasy (do ...) -cardinal --punkty kardynalne kompasu, strony Swiata - forced -rumb czwartej klasy (do ...) - half cardinal - znak rumbowy poiredni - half -poi rumba - intercardinal of points - znaki rumbowe poSrednie of the compass - znak rumbowy - quadrantal points - znaki r. poSrednie - quarter - znak rumbowy trzeciej klasy - quarter card -roza kompasowa o podzialce rumbowej - three-letter point (of the compass) -znak rumbowy trzeciej klasy port -lewy beam -na lewym trawersie -bow - w lewo od dziobu quarter - w lewo od rufy side (ps) - lewa burta rhumb - rumb (1 1,XO) right astern -prosto za rufq South (S) -poludnie Southern (S) -poludniowy starboard side (stb) -prawa burta south -poludniowy south - na poludnie, na poludniu south -posuwaC sig na poludnie, kierowaC sig na poludnie southbound -plynqcy na poludnie (statek) southeast - z poludniowego wschodu, na poludniowym wschodzie southeast - na poludniowy wschod, na poludniowym wschodzie southeasterly - z poludniowego wschodu, na poludniowy wschod southeastward - (kierunek) poludniowo wschodni southeastward(s) - na poludniowy wschod souther - skrgcaC na poludnie southerly -poludniowy

-

-

-

-

-

-

-

southerly - z poludnia, na poludnie south-southeast -na poludniowo-poludniowy zachod, z poludniowo- poludniowego zachodu southward -kierunek poludniowy south-ward(s) - na poludnie southwest - poludniowy zachod (kierunek, znak rumbowy) southwest - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwest by south - poludniowy zachod do poludnia (kierunek, znak rumbowy) southwest by west - poludniowy zachod do zachodu (kierunek, znak rumbowy) southwesterly - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwestward(s) - na poludniowy zachod starboard (stbd) -prawa burta -beam -na prawym trawersie -bow - w prawo od dziobu -quarter - w prawo od rufy side -prawa burta thwartships -w poprzek statku (to) veer -zmieniaC kierunek (na zgodny z ruchem wskazowek zegara), obracaC sig W (West) -zachod W (Western) - zachodni west - zachod (kierunek) west -posuwaC sig na zachod, zmieniaC kierunek (ruchu) na zachodni west - zachodni west (of) -na zachodzie, na zachod westbound - (statek) plynqcy na zachod westerly - zachodni westerly - z zachodu, na zachod west-northwest - na zachodnio-polnocny zachod, z zachodnio-polnocnego zachodu west-southwest - na zachodnio-poludniowy zachod, z zachodnio-poludniowego zachodu westward - kierunek zachodni westwardly - na zachod westward(s) - na zachbd

-

6. NAVIGATION f

s Course: and bearings . ... - - . . .kursy i numrury.

true North/ pdlnoc rzecz~wista magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

compass North/ polnoc kompasowa \

, '
mwo -.-

~owm-+ion/

poprawka jrokompasu gyrocompass North/ x5lxoc iyrokompasowa ompass course/

true course/ kurs rzeczywisty magnetic course/ kurs magnetyczny compass course/ kurs kompasowy magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

true North/ procompass North/ Ni 7olnoc jrokompasowa

true ship's course, course steered/ rzeczywisty kurs statk~ course over the ware kqt drogi po wodzie

Navigation - nawigacja
accuracy - dokladnoSC accurate -dokladny acoustic sounding - sondowanie akustyczne (echosondq) acquire -zdobyC, zebra6 (dane) against the sun - ruch przeciwny do ruchu wskazowek zegara, ruch z zachodu na wschod against the wind -pod wiatr angle - kqt of cut - kqt przecipcia sip linii pozycyjnych of position - kqt przecipcia sip ortodromy z poludnikiem on the bow -kqt kursowy angular -kqtowy distance - odlegloSC kqtowa speed -prpdkoiC kqtowa velocity -prpdkoik kqtowa apparent -widoczny, pozorny -wind -wiatr pozorny argument - zmienna niezalezna, argument (wejSciowy do tablic) assumed position -pozycja zalozona average - Sredni, przeciptny speed - prgdkoiC Srednia azimuth -azymut circle - kolo azymutalne zwane wierzcholkowym compass -kompas glowny diagram -wykres wartokci azymutu reading device - namiernik -tables -tablice azymutalne bearing -namiar amplitude - amplituda wschodu i zachodu - check - namiar kontrolny - clearing - n. bezpieczny compass -kompas namiarowy, k. glbwny - constant - n. staly, niezmienny - constant line - linia stalego namiaru - cross -n. krzyzowy finder -namiernik line - (wykreilona na mapie) linia namiaru - reciprocal - n. przeciwny, kontrnamiar - relative -namiar wzglgdny, kqt kursowy - safety -namiar bezpieczny (to) bear -namierzak cable -kabel(1110 mili morskiej) area - akwen ukladania kabla, obszar (dna), przez ktory biegnq kable circle -kolo, okrslg

- great

- of position -kolo pozycyjne - of visibility -krqg widzialnohci - small - - kolo male

- -kolo wielkie, ortodroma

6. NAWIGACJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

composite sailing - zegluga mieszana (po ortodromie i loksodromie) computation - liczenie, obliczanie (to) compute - liczyk, obliczak contracted horizon -horyzont przyblizony (z powodu zmniejszonej widzialnoici) convergency -kqt zbieznoSci poludnikbw correction -poprawka, poprawianie of course - poprawka kursu course - kurs angle - kqt kursowy - compass - kurs kompasowy - direct - kurs bezpoiredni error -poprawka iyrokompasu - estimated - kurs przyblizany - final -kurs koticowy (ortodromy) - gyro -kurs zyrokompasowy - initial -kurs poczqtkowy ( ortodromy) made good - kilt drogi nad dnem - magnetic -kurs magnetyczny over the ground - kurs nad dnem recorder -kursograf steadiness - statecznoSC kursowa -to steer -kurs na ster -through the water - kurs po wodzie - true -kurs rzeczywisty course-keeping stability - statecznoiC kursowa current -prqd (spowodowany zjawiskami meteorologicznymi w odroznieniu od tidal stream - pwd plywow) danger -niebezpieczenstwo area - obszar niebezpieczny -bearing -namiar niebezpieczny depth - glgbokoSC line - linia (na mapie) oznaczajqca obszar niebezpieczny sector - sektor niebezpieczny day's run - odlegloSC przebyta w ciqgu doby - average - irednia odlegloSC przebyta w ciqgu doby dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne position - pozycja zliczona navigation -nawigacja zliczeniowa downstream -z prqdem down the wind - z wiatrem drift - dryf departure -zboczenie nawigacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---

6. NAVIGATION

- course -kurs poczqtkowy - - track - droga po ortodromie - distance -odlegloSC przebyta od punktu po- Greenwich meridian poludnik gryniczowski
-

czqtkowego deviate -zbaczaC, odchylaC deviation -zboczenie z zaplanowanej trasy deep-sea lead - sonda glqbinowa deep-sea lead line - linka sondy glqbinowej deep-sea sounding- sondowanie glqbokowodne difference of latitude -r6znica szerokoici geograficznej difference of longitude -roinica dlugoici geograficznej dip - obnizenie widnokrau directional radio beacon - radiolatarnia kierunkowa distance - odlegloSC -made good - odlegloiC (droga) rzeczywista - measured - mila pomiarowa - nautical - odlegloSC po loksodromie over ground - odlegloSC nad dnem -through the water - odlegloSC po wodzie dynamic positioning -pozycjonowanie dynamiczne, dynamiczna stabilizacja pozycji dynamic stability on course -dynamiczna statecznoSC kursowa equiangular spiral - loksodroma (nawig) erase -wycieraC error - btqd, pomylka - gyro blqd zyrokompasu in navigation -blqd nawigacyjny estimated position -pozycja przypuszczalna, pozycja przyblizona fathom (fath.) - sqzen (to) fathom - sondowaC (dno) fathometer - echosonda fathomable - dajqce siq wysondowaC (dno) fathomless -nie dajqce sic wysondowaC (dno) first meridian -pienvszy poludnik, p, zerowy fix - pozycja obsenvowana - element of a -wielkoici wyznaczajqce pozycjq statku geographical -geograficzny latitude - szerokoSC geograficzna longitude - dhgoic geograficzna geo-navigation -nawigacja terestryczna great circle - kolo wielkie, ortodroma bearing - kurs poczqtkowy na ortodromie distance - odlegloiC po ortodromie sailing - zegluga po ortodromie

-

-

-

-

-

-

--

---

half-convergency - poprawka loksodromiczna half size scale - skala 1: 2 heading to - kierowaC siq w strong.. heave the lead - sondowaC rqcznie heave to - lezeC w dryfie height of eye - wysokoBC oczna, wzniesienie oka (obsenvatora) high latitudes - duze szerokoici geograficzne horizontal -poziomy angle - kqt poziomy danger angle -kqt poziomy niebezpieczny - forward -widnokra (widziany) z dziobu hyperbolic lattice - siatka hyperboliczna identification -identyfikacja - mistaken -bledna identyfikacja inaccuracy - niedokladnoSC inaccurate -niedokladny increase - zwiqkszenie, zwyzka, przyrost inland -w glqbi lqdu navigation - nawigacja Srodlqdowa sea - morze wewnqtrzne -vessel - statek zeglugi Srodlqdowej -waters -wody Srodlqdowe water-way - Srodlqdowe drogi wodne inter-island trading -zegluga miqdzy wyspami interpolation -interpolacja knot (kn, kt) - wqzel (jednostka prqdkoki = 1Mdgodz) latitude (lat) - szerokoSC (geograficzna) -by dead reckoning - szerokoSC zliczona -by observation - szerokoSC obsenvowana lie the course -p o d e a t zalozonym kursem lie the course -wykreSlaC kurs lay down a course -wykreSliC kurs lay the land - straciC lqd z oczu league - odcinek trzymilowy (np. w tzw. mili pomiarowej) leg -odgalqzienie, odnoga, odcinek drogi (pomiqdzy zmianami kursu) Line - rownik line - linia - advance a - przesunqk liniq pozycyjnq of bearing - linia namiaru of position - linia pozycyjna of sounding - linia sondowania (to) log - dokonaC zapisu w dzienniku okrqtowym

-

-

-

-

-

-

-

6. NAWIGACJA

log board - tabliczka do zapis6w nawigacyjnych log-book - dziennik okretowy longitude (long.) - dlugoSC geograficma by dead reckoning - dlugoSC geograficma zliczona -by observation - dlugoSC g. obsenvowana in arc - dlugoSC g.w mierze kqtowej in time - dlugoSC g. w mierze czasowej low latitudes - male szerokoSci geograficzne, tropik loxodrome - loksodroma loxodromic curve -krzywa loksodromiczna loxodromic line - loksodroma margin of safety -zapas bezpieczenstwa make a landfall -zblizyC sip do lqdu (to) mark -makowat, maczyC marker - oznaczenie, znacznik (np. glebokoSci) mate's log - dziennik okretowy mean depth - Srednia glqbokoSC mean mercatorial bearing - namiar (Sredni) loksodromiczny measured mile -mila pomiarowa course - kurs przejScia mili pomiarowej measured range -zakres pomiarowy meridian -poludnik line - linia poludnika meridional -poludniowy -difference of latitude -r6inica powiqkszonej szerokohci part -powiekszona szerokoSC middle latitude - Srednia szerokoSC sailing - metoda Sredniej szerokoSci mile -mila - international nautical - miedzynarodowa mila morska (1852 m) minute -minuta (to) navigate -nawigowab, plywaC navigation -nawigacja, zegluga - coastal -nawigacja przybrzeina - improper -niewlaiciwa nawigacja - inland -w glebi lqdu - inland waterways navigation -zegluga Sr6dlqdowa - sea - nawigacja (zegluga) pelnomorska - ocean going -zegluga oceaniczna, zegluga wielka navigational accuracy - dokladnoSC nawigacji

-

-

--

-

--

-

-

-

-

observed (obs.) -obsenvowany, rzeczywisty offing -widnokrqg morski offset -przesuniecie (poprzeczne) open bearings -namiary nierownoczesne optimization -optymalizacja passage planning -planowanie podroiy - safety margin - zapas bezpieczehstwa - passage execution - realizacja podr6zy - route planning - planowanie trasy - pre-arrival check list - lista sprawdzajqca (czynnoSci) przed portem - pre-departure check list - lista sprawdzajqca przed wyjiciem w morze - pilot card - informacja dla pilota (o wlaiciwoSciach manewrowych statku) - voyage planning- planowanie podr6zy - passage plan -plan przejicia (morzem) - transocean routes - trasy transoceaniczne - near coastal navigation -zegluga przybrzezna - pilot passages -przejkcia z pilotem - areas of danger - obszary niebezpieczne - allowable error margin - dopuszczalny margines b l e d ~ - pilot embarkation area - miejsce podejmowania pilota - position doubtful (PD) - pozycja niepewna, pozycja wqtpliwa -position fixing aids -obiekty/urz&enia ulatwiajqce okreilenie pozycji position -pozycja - accuracy of the - dokladnoSC approximate (PA) -pozycja przyblizona - assumed -pozycja przyjqta, zalozona - corrected -pozycja poprawiona - dead reckoning - pozycja zliczona doubtful (PD) - pozycja wqtpliwa - estimated -pozycja przyblizona line - linia pozycyjna - noon - pozycja w poludnie (czasu statkowego) - observed - pozycja obsenvowana - transferred line -przesuniqta 1. pozycyjna speed -prqdkoSC - average - predkoiC Srednia over ground (SOG) -prqdkoSC nad dnem - true -prqdkoSC rzeczywista work a traverse - zliczaC drogq (przy zmianach kursu) work up the reckoning - wyznaczaC pozycje ze zliczenia

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

6. NAVIGATION

f Navigational lights and marks
Gwiatla i znaki nawigacyjne

lights/ nabieinikowe

~hore lighthouse/ !atarnia brzegowa

shoal lighthouse/ latarnia nu plyciinie

breakwater lighthouse/ latarnia nu falochronie

framework light structure/ latarnia nu konstrukcji aiurowej

onical buoy/ lawa stoikowa
r -

spherical buoy/ can buoy/ plawa cylindryczna plawa kulista topmark/ znak szczytowy light/ s'wiatlo radar reflector/ reflektor radarowy . photovoltaicpanel/ panel fotoogniw superstructure/ cz& nadwodna -buoy number/ numer plawy

pillar buoy/ spar buoy/ plawa plawa drqzkowa kolumienkowa

top marks znaki szczytowe

cylinder/ ball/ cross/ double two balls/ kula krzyi cross/ walec podw6jna podwbjny kula krzyi

laricuch kotwiczny obciqznik, a martwa

a. cone point-up/stoiek, wierzcholkiem do gory; double cones: b. points upwards/ wierzcholkami do gory, c. base to base/podstawami do siebie, d. points downwords/ wierzcho/karni w ddl, e. point to point/ wierzcholkami do siebie

f 8 8d

Navigational lights and marks Swiatla i znaki nawigacyjne
arc of visibility - sektor widocznoSci bands -pasy poziome na plawach beacon -stawa nawigacyjna - approach - stawa podejSciowa - boat - latarniowiec niedozorowany - diamond - stawa ze znakiem szczytowym w ksztalcie rombu - fixed - stawa - floating -plawa - front - stawa przednia - radar - stawa radarowa, latarnia r. - rear -tylna stawa (nabieznika) signal - sygnal stawy (radiowej) (to) beacon -ustawiaC znaki nawigacyjne beaconage - system oznakowania nawigacyjnego beaconboat -maly statek latarniowy beaconed rock - skala oznakowana stawq beacons in line -nabieznik dzienny beam transmitter - stawa radiowa buoy - plawa, pot: boja - bell -plawa dzwonowa break adrift -plawa zenvana i dryfujqca - cable -plawa kablowa - chequered plawa pomalowana w szachownice damaged -plawa uszkodzona - gas -plawa gazowa - gong -plawa gongowa - high focal plane -plawa latarniowa - horn - plawa akustyczna (wyposaiona w r6g sygnalowy pneumatyczny) - light -plawa Swietlna - mooring - boja cumownicza, beczka cumownicza removed - plawa usunieta -replaced -plawa zastagiona (innym znakiem) - topmark -plawa ze znakiem szczytowym - watch - plawka pozycyjna (do oceny dryfu) plawa z buczkiem, plawa buczqca -whistle buoy (shape) - ksztakt plawy - barrel -plawa beczkowa - beacon - plawa dr@kowa - can -plawa cylindryczna - cask -plawa beczkowa - conical -plawa stozkowa - cylindrical -plawa cylindryczna

- nun

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

(boja) plawa wrzecionowa - ogival -plawa t~ostozkowa - pillar -plawa drekowa - spar -wiecha, tyka - spherical -plawa kulista - spindle -plawa wrzecionowata buoyage - obojowanie, oznakowanie bojami - bar buoy -plawa na lawicy rzecznej -buoyed channel -kanal oznaczony plawami - cardinal system of - kardynalny system oznakowania (nawigacyjnego) - channel -plawa na torze wodnym - danger -plawa oznaczajqca niebezpieczelistwo - landfall buoy -plawa dojazdowa - mark buoy - boja (plawa) ostrzegawcza may prove unreliable - obojowanie moze okazaC sic zawodne - mid-channel buoy - pfawa omaczajqca Srodek tom wodnego - middle-ground buoy - plawa oznaczajqca mielizne Srodkowq - outfall buoy -plawa oznaczajqca ujScie Sciekow - port hand buoy - plawa wyznaczajqca lewq strone (tom wodnego) -right hand buoy -plawa wyznaczajqca prawq strong (tom wodnego) - safe water - (plawa oznaczajqca wode gleboka, oznaczajqca kanal zeglowny) - sea buoy - plawa podejSciowa - spit - plawa oznaczajqca koniec mielizny lub wysuniqtego lqdu - starboard hand mark - prawostronny znak nawigacyjny - starboard hand buoy -plawa prawoburtowa - station buoy -plawka pozycyjna - turning buoy - plawa zwrotna (na zakrecie tom wodnego) -wreck buoy -plawa wrakowa - winter - obojowanie zimowe (to) buoy -ustawiaC boje, plawy characteristic (of light) - charakterystyka (Swiatla nawigacyjnego) - alternating white and red (Alt. W & R) -(Swiatlo nawigacyjne) zmienne bialo-czenvone - fixed light (F) - Swiatlo stale - fixed and flashing (F.Fl) - Swiatlo nawigacyjne mieszane - fixed and group flashing (F.Gp.Fl.) - (Sw. naw.) mieszane, stale z blyskami w grupach

-

6. NAWIGACJA
-

-

-

-

-

-

-

kombinowane.kombinowane . NAVIGATION r Characteristics of navigational lights charakterystyki Swiatel nawigacyjnych occulting/ przerywane \ I I I I I I I Group oc!culting/ I przelywane grupowe I cdmposite group flashing.6. bt'yskowe-grupowe mieszane bt'yskowe quick/ Swiatio migajqce j&ed and g-roub/Swiatlo mieszane w grupach :omPosite group occulting/ ' :ombinowane przerywane grupowe ' I ' &ui & i a migajqce grupowe d p e r i o d / okres flashing/ Swiatlo bt'yskowe rnxumm long flashing/ Swiatlo biyskowe-dlugie :nterrupted quiLk/ migajqce prze rywane very quick/ szybko migajqce I altknatikg/ bt'yskowe zmienne alte?nating group occulting/ przerywane zmienne w grupach alterhating white-red-ireen/ Swiatlo zmienne biaio-czerwono-zielone Rlmmmmm I I I group very quick/ szybko migajqce grupowe I I gSoup flashing/ Swiatio blyskowe-grupowe interrupted vevy quick/ szybko migajqce przerywane I 7 ultra quick/ I ultra migajqce altbrnating group' occulting white-red-green/ przerywane M grupach. biaio-czerwono-zielon~ I I alternating fixed and flashing/ mieszane zmienne Morse code/ Swiatlo wg kodu Morse'a "K" \nterrupted ultrai quick/ ultra migajqce przerywane albrnating fixed and composite group flashing/ mieszane zmienne w grupach .

occulting quick flashing light .composite group occulting .sygnal dzienny w ksztalcie walca (to) distinguish . naw.(Sw.latamiowiec. ultra szybko migajqce -very quick flashing .Swiatlo przerywane .latamia (morska) -buoy .Swiatlo przerywane . blaskowe . Swiatla nawigacyjne lightship . naw.intermittent light . znak dzienny drum .background .(Sw.Swiatlo blyskowe (blaskowe) .bearing .system bocmy oznakowania bocznego leading marks -znaki nabieznika light -Swiatlo (np.Swiatlo migawkowe z przenvami . naw.Swiatla kolorowe . po 3 blyski w grupie -group alternating light -Swiatlo zmienne grupowe . wystawione float -plywak latamiowy .blysk .flickering light .latamik -tender -statek obslugujqcy oznakowanie nawigacyjne lights .zasloniqcie (Swiatla) . pot.Fl(3)) . nawigacyjne).aero latarnia lotnicza wykorzystywana do celow nawigacji morskiej .latarniowiec -- - - -- - - - - - - - - - .czenvony (kolor Swiatla) -ultra quick flashing .rear .Swiatlo migawkowe przerywane . o dlugim blysku .group flashing (Gp. sektorowe bialo-czenvono-zielone -green (G) . grupowe .stawa Swietlna -boat -ponton (plywak) latarniowy -buoy -plawa (boja) Swietlna .dipping a -chowanie s i Swiatla (np.latamia plywajqca -keeper .Swiatla nabieznikowe .obscured .intermittent quick flashing .Swiatlo zapalone.6.(Swiatlo) kombinowane blyskowo-grupowe .: latamia .group flashing (Gr.zr6dlo Swiatla .coast -nawigacyjne Swiatla brzegowe . (3)) .(Sw.isophase light .long flashing light -Swiatlo blyskowe.coasting -brzegowe Swiatla nawigacyjne . zeglowny lighted range -nabieznik Swietlny lighthouse .flashing light .) blyskowe grupowe.Swiatla .isochronous light .fixed white and red green (FW RG) .Swietlne oznakowanie nawigacyjne. Swiatlo nawigacyjne) fanal -lampa latami morskiej z mechanizmem fixed mark -staly znak nawigacyjny fixing by radar -okreilanie pozycji z pomocq radaru - floating mark -plywajqcy znak nawigacyjny IALA maritime buoyage system .Swiatlo blyskowe .) gmpowe blyskowe.composite group flashing .naw.) grupowe.) stale.quick flashing (Qk.sektor Swiecenia (latami) .flashing (Fl) .Swiatlo izofazowe .leading .) blyskowe. NAWIGACJA fixed light (F) . naw. latar~ ni za horyzontem) -direction (indicating) Swiatlo kierunkowe dues -oplata za Swiatla (nawigacyjne) exhibited .Fl) .navigation . statek latamiowy lights in line -nabieznik Swietlny lightvessel . po 3 blyski w grupie -group occulting (GpOcc.odr6zniC (to) exhibit -pokazywak (Sw.occultation .tylne Swiatlo (nabieinika) sector .Swiatlo izochroniczne .sektor bialy. przerywane.flashlight .Swiatla tla .Swiatlo sektorowe source .Swiatlo (nawigacyjne) zielone .Swiatlo niedozorowane .Swiatlo migajqce .occulting light .bardzo szybko migajqce coast marks -nawigacyjne znaki brzegowe conspicuous (object) -obiekt latwo wyroiniajqcy siq z otoczenia day-beacon range -nabieinik dzienny day mark -nawigacyjny znak dzienny diamond shape -romb.Swiatlo migajqce.front .(Swiatlo) przerywane.white . nawigacyjne) (to) fade -zanikaC (np.coloured .Fl(3)) -(Sw.nabieznik Swietlny .flash .(Sw.unattended .Swiatio przednie (nabieznika) .latamia lotnicza -beacon .sector .) migajqce -red (R) .air .(Sw. naw.Swiatlo stale .system oznakowania nawigacyjnego IALA LANBY (Large Automatic Navigation Buoy) -duia automatyczna plawa nawigacyjna landfall mark -znak dojazdowy landmark -lqdowy obiekt nawigacyjny lateral -boczny -system of buoyage . po 3 przerwy w grupie .Swiatlo przesloniqte (innym obiektem) .

poprawka nu prqd total angle/ znos caikowit ground track/ wektor ruchu nad dnem - estimated position/ pozycja przyblizona .stacja sygnalowa south cone -stozek skierowany wierzcholkiem w d61 (znak szczytowy plawy) (to) stream -wyrzucit. urzqdzenia nawigacyjne navigational aids .zasieg widzialnoici - - - Leeway and drift triangle .Swiatlo wejiciowe (do portu) prominent (object) -obiekt latwy do zidentyfikowania - raise a light -zobaczyt Swiatlo (latarni).fixed -staiy znak nawigacyjny marking .Swiatlo sektorowe . znakowanie. latarnia) visibility range .stozek wierzcholkiem do gory (znak szczytowy plawy) obstruction light .jednolity system oznakowania unwatched -niestrzezony (znak nawigacyjny.linia Srodkowa sektora zeglownego light . postawit a buoy -postawit plawkg stripes .Swiatlo ostrzegawcze dla samolot6w (umieszczone na wysokich konstrukcjach) obscured -zasloniety.ustawianie znakow (nawigacyjnych).6.oznakowanie (pasy) pionowe na plawach top mark -znak szczytowy (plawy) uniform system of buoyage . NAVIGATION luminosity -natqzenie (zrodla) Swiatla luminous intensity .zasieg widocznoici (Swiatla) mark -znak (nawigacyjny) .wejit w zasieg Swiatla sea-mark -znak nawigacyjny sector . urzqdzenia nawigacyjne north cone . oznaczanie navaid (aids to navigation) -oznakowanie nawigacyjne.narrow -wqski sektor sectored light -Swiatlo sektorowe shape -znak nawigacyjny (wywieszany przez statek) signal mast -maszt sygnalowy signal station .natgzenie (zrodla) Swiatla luminous range .niewidoczny perch -wiecha (znak nawigacyjny) period of light .stawa palowa port light .okres Swiecenia (Swiatla nawigacyjnego) pile -pal -beacon .oznakowanie nawigacyjne. Swiecenia latarni) centreline .sektor (np.trbjkqt dryfu i znosu dead reckoning position/ pozycja zliczona water track/ wektor leeway angle/ d v j poprawka na wiatr corrected DR position// pozycja zliczona popraw drift angle/ znos.

stale kregi odleglohci cathode-ray tube (CRT) .echo niebezpieczne detected objects -obiekty wykryte detection-wykrywanie differentiation -rozroznianie differentiator -rozroznialnik digital scan conversion (DSC) .fast-time (FTC) . liniowy .linia zasilajqca antenp gain .background .hand .listek wsteczny (promieniowania anteny rad. ATA).(echo) przyj~te Sledzenia do adjustment -zgrywanie.zobrazowanie analogowe .akwizycja automatyczna criteria -kryteria akwizycji (ech) .akwizycja (obiektu na radarze.automatyczna regulacja sygnalu wizyjnego back lobe .obszar akwizycji (ech) . wskaznik . EPA radar i urzqdzenia antykolizyjne acquisition .synthetic .zobrazowanie syntetyczne --- - - - - - .manual .zaklocenia bierne reduction .) bow crossing-przejicie przed dziobem.obudowa anteny mount -podstawa anteny anti-clutter rain -eliminacja zaklbcen od opadow anti-fading device -urzqkenie przeciwzanikowe attenuation -tlumienie automatic radar plotting aids (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking-automatyczny system Sledzenia aid (ATA) .kolizja risk -ryzyko kolizji alarm .czas pozostajqcy do osiqgnipcia odlegloSci przejhcia przed dziobem bearing -namiar of CPA (BCPA) .6. ATA.ograniczenie zaklocen collision .automatic .regulacja jasnoSci . punkt najmniejszej odlegloici miqdzy statkami (Dmin) clutter . ARPA.strefa cienia brilliance -jasnoiC zobrazowania calibration rings .analogue . NAWIGACJA RADAR. przyjqcie obiektu do Sledzenia area . przed dziobem time (BCT) .) blind area .uklad automatycznego strojenia .linear -wzm.alarm ryzyka kolizji assesment .strefa akwizycji acquired .obszar cienia blind sector . zobrazowanie.zysk antenowy -housing .discrimination -rozroznialnoit kqtowa .lampa oscyloskopowa circular polarization (CP) -polaryzacja kolowa closest point of approach (CPA) -punkt najwi~kszego zblizenia.automatic frequency . przeciqcie kursu przed dziobem distance prediction -przewidywana odlegloSC przejhcia przed dziobem --time prediction -przewidywany czas przejScia przed dziobem --range (BCR) -odlegloSC p.szerokoSt wiqzki (charakterystyki promieniowania rad. ARPA.automatyczne urzqdzenie do Sledzenia ech radarowych video control .ocena ryzyka kolizji control -regulacja.collision .anti-clutter sea .zasi~gowaregulacja wzmocnienia (ZRW) .namiar na pozycjq najmniejszego zblizenia .kurs kolizyjny coverage -obszar pokrycia radarowego -range .zamiana wspolrzqdnych biegunowych na prostokqtne (namiar i odlegloSC) digital video signal .akwizycja rpczna zone .logarithmic -wzm.akwizycja rqczna .vector linia namiaru - - - - - - - - --- -- beam width . logarytmiczny antenna -antena feed . dostrajanie arial gain -uklad energetyczny anteny afterglow .eliminacja zaklocen od fa1 .cyfrowy (radarowy) sygnal wizyjny discrimination -rozroznialnoSC.zasieg pokrycia (obsenvacjq radarow@ dangerous target . strojenie . ekran.rozroznialnik course -kurs . zdolno6t rozdzielcza display -monitor.poiwiata ekranu radarowego amplifier-wzmacniacz .

znik urzqdzenia set gyro/ wskazari zyrokompasu \ ustawienie \ h O N m O F F 1 1 . zorientowanie wzgl. NAVIGATION RADAR AND ARPA control oanel A/ 1 ctronic module/ control panel display "A" . acknowledgement of alarm/potwierdzenie .reczne ) 7 relative motion/North -up display/ ruch wzglpdnx zorientowanie wzgl. dziobu .alarmu brightness setting day/night operation/ ustawienie ja. U .snoici dzierihoc markers and range rings brightness/ jasnoid marke-row. pdinocy t? ? *@ rn .special functions selection/ menu . " . dna. 8 r -manual tuning/ strojenie rpczne rain clutter/ redukcja / zakioceri od opadow relative motion/course-up display/ ruch wzglpdny.wskazania panelu kontrolnego "A" operation-stand-by switch/ przelqcznik praca-pogotowie 1 equipment on-off/ wl .Eurma switch/ pielqcznik dlugoici impulsow menu .short/lonp aulse 6 u.6.wybor funkcii suecialnvch . kursu ' manual-resetting/zerowanie. reseto- ' d e l a y of automatic display-resetting/ zwloka w automatycznym zeroweaniu monitora head marker off/ wylqcznik kreski kursowej stern marker off/ wylqcznik kreski rufowej .center display/ stabilizacja wzgl. linii i krggdw vectors and symbols brightness/ jasnoii wektorow i symboli radar display brightness/ jasnoit monitora panel brightness/ jasnoit panela operacyjnego I_ a m -data and compass scale brightness/ jasnoit danych i skali kompasu sea clutter/ redukcja zak/oceri od fa1 gain/ wzmocnienie -relative motiodhead-up display/ zorientowanie wzgl. true motion/ ruch rzeczywisty ' s p o s i t i o n ~ pozycja statku w Srodku ekranu resetting s h i p ~ ~ to centre of display/ powrot pozycji statku wlasnego do Srodka ekranu range rings ON/OFF/ wlqczni stalych krpgdw odleg/oici wanie ( .

zorientowanie wzgl.programowanie linii nawigacyjnych . programowanie .echo stale .) z ekranu .skrajnie wysoka czestotliwoSC (odpowiadajqca falom milimetrowym) electronic -elektroniczny.r. urzqdzenie nakresowe -- - - - - - - - - - -- --- .ruch statku do przodu angle . wsteczne (od listkow bocznych) .kreska kursowa switch -wylqcznik kreski kursowej marker -wskaznik polozenia dziobu statku switch -wylqcznik znacznika kursu high definition radar -radar (o duiej rozdzielczoSci) -- - SU -expanded centre plan zobrazowanie z pnesuniptym Srodkiem .setting of turning points .m.zorientowanie wzglpdem kur- -- .setting of reference points .m.bad .dukt echo .permanent .nakrehlanie elektroniczne aid (EPA) .r.lampa elektronowa electronic radar map -elektroniczna mapa radarowa (e.) .poiwiata echa. NAWIGACJA -azimuth stabilized stabilizacja wedlug azymutu .linia zasilajqca antenp fidelity -wiernoit (odtwarzania) focusing -nastawianie ostroki follow-up system . monitora -unit .zorientowanie wzgl.clearing the route map .back.echo falszywe trail .el.r.display of the stored route map .echo od opad6w -reference -echo odniesienia (dla stabilizacji wzgl. zobrazowak distance marks -wskainiki odlegloki distance meter -odlegloSciomierz duct .) .rasterscan .continuation -kontynuacja.second trace .storage of constructed route map .) -reference point selection -wybor punktu odniesienia .echo pohednie .elektroniczny wskainik namiarowy -bearing line (EBL) -elektroniczna kreska namiarowa -bearing marker (EBM) -elektroniczny znacznik namiaru plotting .multiple .e.odtworzenie (wykwietlenie) zmagazynowanej (e.course-up .r.echo .zobrazowanie telewizyjne w prostok@nym ukladzie wspolrzpdnych screen .fading .cancellation .6.m.przeslona ekranu.slabe echo . Slad pozostawiany na ekranie przez ruchome echo extremely high frequency (EHF) .elektronowy -bearing cursor . przedluienie (np.echo wielokrotne .north-up .m. dziobu .echo od wiqzek bocznych .nanoszenie.central (zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywist~ . linii nawigacyjnych .side .echo z poprzedniego cyklu @racy radaru) . dna) .inserting -wstawianie (punktow.m. linii) .indirect . punktow.obrazowat.echo stale ( m a l e ) .ekran monitora screening . linia namiaru i odlegloici tube .programowanie punktow zwrotu envelope -obwiednia (echa) extractor -ekstraktor fading .precipitation .system nadqzny grid current -prqd siatkowy grid modulation -modulacja siatkowa guard zone .kqt kursowy line .setting of navigational lines .off-centered .magazynowanie gotowych (e.ekran (radaru) z przesuniptym Srodkiem obrazu ..spurious ..strefa strzezona harmonic distortion-znieksztalcenie nieliniowe heading .fixed .zanik sygnalu feeder .m.usuwanie (e.) .setting .head-up . linii) .r.reading of the stored route map -odczyt zmagazynowanej (e.r.echo zanikajqce .programowanie punktow odniesienia .kasowanie (ech Sledzonych.) -map selection -wybor (e. poinocy .video symbols (EPVS) -symbole wizyjne nakresow radarowych -range and bearing line (ERBL) -el.wskaznik (radaru) (to) display .

obszar inforrnaqii own ship data . FTC. ustawienia zakresu ring spacing. rozrdznialnik. piericieri obszam strzeionego route planning .odpowiedi nu dzialanie operatora available input values.pasmo czgtotliwoici puls length . tlurnienie zaklocen interferencyjnych STC. dostrojenie range .zasiegowa regulacja wzmocnienia. display mode .resetowanie ruchu rzeczywistego. CPA.kurs iyro. dlugoid wektora trail length.dane elektronicznej kreski namiarowej & .dane statku wlasnego: gyro course. course over ground . FC.informacje dot.uszkodzenie variable data area (VDAJ reply to operator action .wprowadzenie niewlaiciuych danych performance monitoc trail delay . rodzaj zobrazowania frequency band .vch zmien- displays on the data areas wskazania na obszarach informacji data area fDA) . CPA.planowanie trasy alarm area (AA) . NAVIGATION iARPA display -monitor ARPA \ TM reset.prpdkoid. vector length .dune markera data area 0 4 data for VRM .obszar alarmow target overlflow . guard ring . odlegloici) guard ring setting (ustawianie piericienia czuwania) setting navigations lines (ustawianie lini nawigacyjnych) I I \ I L 1 I I I bearing marker centered on own ship/ wskainik namiaru umieszczony na statku wlasnym trail time/ zmiana dlugoici poiwiaty input of own ship's speed/ wprowadzanie predkoici statku wlasnego input of CPA/TCPA/ wprowadzanie CPA/TCPA aquiring a target/ akwizycja echa guard sector setting/ ustawianie sektora czuwania .automatyczna regulacja sygnaiu wizyjnego.dune ruchomego krpgu odlegloici data for EBM . kqt drogi nad dnem speed. tuning indication .monitor dzialania. adjustment .nadmiar ech control panel display "B" .odstepy pomiedzy kregami. system fault . blqd systemu incorrect input . automatic video control. wskainikstrojenia data area 0 3 marker data .dlugoid poiwiaty.wartoici dostepnych danych wejiciowych.dlugoid impulsu data area D2 clean sweep.obszar dan. opoinienie manewru pr6bnego service alarm .wskazania panelu kontrolnego "B" ?BM ON-OFF/ wlqcznik narkera elektronicznego switch of past track/ wylqcznik historii echa switch of vectors/ realtive bearing/ wylqcznik wektorow wlqcznik kqta kursowego I numeric keyboard (klawiatura numeiyczna) VRM ON/OFF (wlqcznik ruchomego beg.zakres data area D l range setting information . interference rejection .6 .

p.(elektroniczny) znacznik czasu .ruchomy krrlg (znacznik) odlegloSci microwaves -mikrofale minor lobe -wiqzka boczna mixer -mieszacz modulator -modulator motion -ruch .przewidywany obszar niebezpieczenstwa (wok61statku) parallel -rownolegly index .monitor nadawczoodbiorczy phase .ruch wzglgdny .impulsator.historia (echa) interface -uklad podlqczeniowy interference -zaklocenia.0 staloczqstotliwoSciowa .impuls duration . radarowy) modulator .wskaznik panoramicmy plotting -wykonywanie nakresow.ogranicznik lobe .przewidywany punkt kolizji puls repetition frequency (PRF) .daleki zasieg (np.fixed frequency (FFR) .faza deviation .ruch rzeczywisty navigational radar equipment -nawigacyjne wyposaienie radarowe night effect .fast sweep frequency (FSR) -r.czas tnvania impulsu.diugi impuls (np. interferencja rejection (IR) .obszar zagrozenia kolizyjnego predicted point of collision .poprzednie pozycje Sledzonego echa radarowego performance figure . radar-) lost target .0 szybko zmiennoczqstotliwoSciowa .radar o duzej rozroznialnoici history (track) . modulator impulsowy -peak power .optyczny sygnai ostrzegawczy overall noise factor -wspolczynnik szumow predicted area of danger (PAD) .p.6.p.visual signal -- - - - - - - - - - - . NAWIGACJA high fidelity -wysoka wiernoSC (odtwarzania) high resolution radar .tlumienie zaklocen interferencyjnych integrator -uklad sumujqcy interrogation signal (station) -sygnai (stacja) odpowiadajqca interscan .time .dzwiqkowy sygnal ostrzegawczy - - .audiable signal .relative .variable range (VRM) .true .r. szerokoSC impulsu --ratio -wsp6lczynnik impulsowania .czgtotliwoSC powtarzania impulsow pulse .efekt nocny noise limiter -ogranicznik szumow operational warning -ostrzeienia operacyjne .moc szczytowa impulsu -rate -wsp6lczynnik impulsowania .przelqcznik szerokokci impulsu racon (radar beacon) .arkusz nakresowy pointer -wskainik ruchomy polarisation error -blqd polaryzacyjny potential collision point (PCP) -pozycja moiliwej kolizji predicted area of danger (PAD) . pokrqtlo land effect -efekt brzegowy limiter .impuls krotki switch .manewr statku wiasnego manoeuvring board -arkusz do nakresow radarowych manual plotting -nakres rqczny rqczny nakres radarowy -radar map lines .wskaznik kierunku i odleglohci w radarze interswitch -uklad przelqczeniowy kinescope -kineskop klystron -klistron knob -galka.short .linie (elektroniczne do tworzenia) maPY marker -znacznik .-- - - - -- .long .stopien sprawnoici performance monitor .listek (charakterystyki promieniowania anteny) width . nakres performance -przedstawienie nakresu sheet .radarowa piawa odzewowa (r.obiekt zgubiony (na ekranie) magnetron -magnetron manoeuvre -manewr of own ship .szerokoSC wiqzki (promieniowania) long range .tarcza linii rownoleglych past track .0) .dewiacja fazy difference -przesuniqcie fazowe modulation -modulacja fazy phasemeter -fazomierz picture alignement -zgranie obrazu pip .impuls szpilkowy plan position indicator (PPI) .

dziobu heading line off/ kreska kursowa wylqczona antena wlqczona transmitted power monitor/ monitor mocy @F&:tio zakresu short puls/ praca na krotkim impulsie long puls/ praca na 0 panel illumination/ oiwietlenie panelu display brilliance/ jasnoSi zobrazowania range rings/ wlqcznik staiych n 0 0 NLT 04S u scanner on/ tuning/ pokrgtlo wzmocnienia g a d pokrgtio wjmocnienia rainclutter/ rozroinialnik true motion/ ruch rzeczywisty variable range marker/ pokrgtto ruchomego kregu odlegioici electronic bearing line/elektronlczna kreska namiarowa performance monitor/ monitor nadawczo . pdinocy head-up presentation/ zobrazowanie wzgl.6.odbiorczy route monitoring symbols symbole [procesu] monitorowania drogi own ship/ statek wiasny selected target/ obiekt wybrany collision target/ obiekt kolizyjny lost target/ obiekt utracony active AIS target/ aktywny obiekt z AIS "sleeping" AIS target/ nieaktywny obiekt z AIS vector for course and speed made good/ wektor drogl i prgdkoici nad dnem variable range marker and-or electronic bearing line/ ruchomy znacznik odlegloSci i-lub elektroniczna linia namiarowa cursor/ kursor past track with time marks/ droga z oznaczeniem czasu own ship's vectorfor course and speed made good/ wektor drogi i prgdkoici nad dnem statku wlasnego own ship's vector for course and speed through water/ wektor drogi i predkoSci po wodzie statku wlasnego predicted tidal stream or current vector with effective time and strength/ wektorprzewidywanegoprqdu lubprqdu plywowego wskazujqcy kierunek. NAVIGATION Radar Symbols .oznaczenia radarowe 0 sea clutter/pokrgt/o zasiggowej regulacji wzmocnienia radar o f f / radar wyiqczony radar on/ radar wlqczony radar stand-bjd radar w pogotowiu "north-up" presentation/ zobrazowanie wzgl. predkoii i czas dzia/ania/ danger highlight/ wyroznienie niebezpieczenstwa clearing line/ linia bezpiecznej odlegloici position line and time/ (linia pozycyjna i czas) planned course and speed to make good/ planowana droga i prgdkoii nad dnem event/ zdarzenie distance to run/ odlegloib do przebycia planned position with date and time/pozycja planowana z datq i czasem visual limits oflights/ odlegloSC pojawienia sie Swiatia nawigacyjnego estimated position and time/ przybliiona pozycja i czas 0705 a .

0 dostrajajqca czestotliwoSC odpowiedzi do cz. na czestotliwoSciach) scanned area -akwen przeszukiwany scanner .long-range przeszukiwanie na duiych zakresach - - - - - - - - -- .S" (odpowiadajqcy radarom pracujqcym na fali 10 cm) scan -pehy obrot anteny (to) scan .zakres . odzewu do cz. data .wektor ruchu wzglgdnego responder beacon .sygnal (stacja) odpowiadajqca resolution -rozroznialnoSC.obraz radarowy interference -zaklocenie interferencyjne limitations .ograniczenia (wynikajqce np.zakres pracy radaru receiver .r.ruch wzgledny -motion display -zobrazowanie ruchu wzglgdnego -plot -nakres radarowy wzgl~dny speed -prgdko6C wzgledna -vector . z uzytej skali) comer -reflektor radarowy coverage .kurs wzgledny display .namiar wzgledny course .user selectable (USR) . NAWIGACJA frequency agile (FAR) .ruchomy znacznik odlegloSci -marks -stale krqgi odlegloici.superrefrakcja .0 wolno zmiennoczgstotliwoSciowa .p.horyzont radarowy image .zakres.radar antenna .moc znamionowa zasilania reflection plotter -rzutnik refleksyjny refraction -refrakcja .standard -refrakcja standardowa (Srednia) relative -wzglgdny bearing .p.non selectable (NSR) -r.p.odbiomik radaru -reflector .sub-standard .symulator radarowy .6.p.odpowiedni zasieg and bearing discrimination .manipulator.krqgi odlegloSci scale .obraz radarowy range .(akwen) pokryty zasiqgiem r.slow sweep frequency (SSR) -r.radarowe Sledzenie obiektu transmitter -nadajnik radarowy radar with chart facility .skala zakres6w switch -przelqcznik zakresow radar reflector (ra. wzbudzenia z przesuwem czasu .radar doplerowski enhancer -wzmacniacz ech radarowych horizon . log .stawa radarowa responding signal (station) .przeszukiwaC (na radarze. zmiennocz~stotliwoSciowa .0.antena radarowa parabolic .dziennik pracy radaru observer -obsenvator radarowy plot -nakres radarowy presentation .p.rozroznialnoSC radaru screen picture -zobrazowanie radarowe scanning -przeszukiwanie radarowe simulator .przeszukiwanie (za pomocq radaru) .r.radar z mozliwoSciq tworzenia map rain clutter -zaklocenia od deszczu (na ekranie radaru) - - - - . wskazniki odlegloSci rings . pot.Doppler .rozr6znialnoSC w odlegloSci i namiarze marker .0 dostrajajqcy cz.interrogation time offset frequency agile (ITOFAR) .adequite .: kula row video signal .refl) .0.zobrazowanie wzgl~dne motion (RM) .reflektor radarowy (skrot na mapach) rated power supply .wzmacniacz ech radarowych tracking . bez mozliwoSci kasowania przez nawigatora .surowy (radarowy) sygnal wizyjny S-band . z mozliwo6ciq kasowania odpowiedzi przez nawigatora radar (radio detection and ranging) .sweep frequency (SFR) .super standard . wzbudzenia . zasia.stepped sweep (STSR) -r.antena paraboliczna rotation -pr~dkoSC obrotowa anteny scanning .- - - - - - - Ramark -nadawcza latamia radarowa range .dane radarowe -detection -wykrywanie radarowe display (unit) -wskaznik radaru .r.0.antena radaru characteristics .charakterystyka radaru -constraints .r.0 z charakterystykq schodkowq .. rozdzielczoSC rollerball .ograniczenia (techniczne) r.p. obszar accuracy -dokladnoSC okreSlenia odlegloSci . odlegloSC.reflektor radarowy resolution .target enchancer .subrefrakcja .p.

tlumienie.falowod klinowy target .generator podstawy czasu (to) sweep .6.czuloik sensitivity time control (STC) -zasiqgowa regulacja wzmocnienia shadow region .impuls krotki side lobe -wiqzka boczna.Slad echa na ekranie radarowym tapered waveguide .grednica okrqgu zataczanego przez antenq synthesized transceiver -nadajnik-odbiornik z syntezq tadpole tail .echo (radarowe) acknowledgement -potwierdzenie acquisition . w pamiqci ARPA) aspect . nadbrzeina stacja radarowa short puls . pomiar CPA i TCPA relative vector/ wektor ruchu wzglgdne time m znacznik electronic bearing line elektvoniczna linia namia ~ W ship's M radar plot: CPA and TCPA measurement (N) o0 ship's heading marker/ tnacznik kursu statku initial position of target/poczqtkowa pozy- off-centered position/ pozycja statku dasnego pota Srodkiem ekranu rget/ obecna pozycja echa variable range marker/ ruchomy krqg odlegloici ative tracW droga wzgledna obecna pozycja echa . NAVIGATION scanty radar information . pomocniczy) slotted array .antena radarowa spot -plamka Swietlna (na ekranie radaru) squelching .stabilizacja wzglgdem dna .samodostrajacz sensitivity .antena szczelinowa slotted waveguide aerial .przeszukiwak (radarem).zaklocenia atmosferyczne suppressed area .regulacja zasiqgowa wzmocnienia swing circle .sea .odbicie od fa1 morskich self-tuner .stabilizacja .obszar wylqczony (w ktorym echa nie podlegajq akwizycji) supression .aspekt echa - - - - - -nakres radarowy.Slad podstawy czasu na ekranie r. listek boczny (charakterystyki promieniowania anteny) echo .ekran.obszar znajdujqcy siq w cieniu radarowym shadow sector .akwizycja (rejestracja) obiektow (do Sledzenia.fala jonosferyczna slave display -wskainik powtarzajqcy (dodatkowy. wygaszanie sweep . generator .sektor cienia radarowego ship's radar -radar okrqtowy shore-based radar -radar brzegowy.ground . oslona sea clutter . blokada szumow stabilisation .echo od wiqzek bocznych signal-to-noise ratio -stosunek sygnalu do szumow signal-to-clutter ratio . odchylab (wiqzkq elektronow) swept control .dlawienie szum6w.skwe informacje radarowe screen .stabilizacja wzglqdem wody strays .antena szczelinowa -- smoothing -wygladzanie speckled background -efekt szumow na ekranie radarowym spinner .stosunek sygnah do zaklocen sky wave .zaklocenie obrazu radarowego przez odbicia od sfalowanej powierzchni morza sea return .

tor chart .lost . poziom ograniczania time base -podstawa czasu time gate -bramka czasowa (napi~cia) timer -zegar wewngtrzny Time to Closest Point Approach (TCPA ) czas do punktu najwi~kszegozblizenia (TDmin) timing -ustalanie polozen impulsow trace -Slad (pozostawiany przez podstawc czasu na ekranie) track .blqd Sledzenia radar -radar Sledzqcy - - - -range .uklad impulsu spustowego (czasoster) pulse .obiekt Sledzony vessel . miernik cz~stotliwoBci window -przeslona.audiable .odlegloSC echa (Sledzonego) .relative .dokladnoSC Sledzenia cancellation .SledziC (echo statku na ekranie r.transponder.echo symulowane speed -prpdkoBC echa swop . Sledzonych) -predicted motion -przewidywany ruch echa . kurs obiektu deletion .przewidywany ruch obiektu threshold .ostrzezenie . zakonczenie iledzenia error .false .) tracking -Sledzenie (poruszajqcego sig obiektu).kurs echa. manewr probny trigger (circuit) .Slad.echo zgubione (ze Sledzenia) overflow -przekroczenie dopuszczalnej liczby ech (np.usuwanie obiektow z pamipci - - ARPA . NAWIGACJA .namiar na echo course .range of .zanikanie echa .zakres Sledzenia obiektu w systemie antykolizyjnym tranceiver -blok nadawczo-odbiorczy transponder .kontrast obrazu visor .odstep Sladu starting point -punkt poczqtkowy trasy (to) track .identyfikacja obiektu (echa) identity .zakres X (fala dlugoSci 3 cm) - ---- - -- - - .kolpak oslaniajqcy ekran radaru przed Swiatlem zewnptrznym warning .simulated .statek Sledzony (radarem) target's motion trend -tendencja ruchu obiek- - - - - - target's predicted motion .distinguishable - .falomierz.echo wyrbznialne fading .impuls spustowy true -rzeczywisty -bearing -namiar rzeczywisty course -kurs rzeczywisty motion (TM) -ruch rzeczywisty display .migotanie (ech) untuning .falszywe echo identification . okres Sledzenia accuracy .6.arkusze zliczeniowe interval .bearing of the .wskaznik ruchu rzeczywistego.identyfikacja echa .true bearing of the -namiar rzeczywisty na echo -under track .wektor (ruchu) wzglpdnego wektor o zmiennej dlugo-time adjustable Sci czasowej -true -wektor (ruchu) rzeczywistego video contrast . zobrazowanie ruchu rzeczywistego fix -zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywistq --ground stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem dna sea stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem wody -plot -nakres rzeczywisty speed -prpdkoSC rzeczywista tuning -wzmocnienie twinkling . trasa.falowod wavemeter .prog.ostrzezenie diwiekowe wave clutter -(zaklocenia obrazu radarowego spowodowane odbiciami od fal) wave filter -filtr do eliminacji zaklocen od falowania morskiego waveguide .rozstrojenie vector -wektor . diafragma x-band . radioplawa odzewowa trails -pokwiata (echa) trial manoeuvre -syrnulacja manewru.mylenie ech .przenvanie.

11. 2.ccurance/ wystepowanie plywu syzygijnego. Spring tide . Neap tide range/skokplywu kwadraturowego. Tidalpredicions/przewidywania p*u. Mean ranges/ s'rednie skoki plywu. Low water/ woda niska. Falling tide/ odplyw. Standard port name/ n a m a portu zasadniczego. 19. Rising tide/przyplyw. 16. Low water level/ wysokoit uody niskiej.ange/skokplywu syzygijnego. 10. 7. Spring tide cuwe/krzywa plywu syzygijzego. High water level/wysokoid wody wysokiej. 15. Spring . Tide curves/ krzywe plywu. 8. Month and day/ miesiqc i dzieri. 17. Low water time/ moment wody ziskiej. 18. High water/ woda wysoka. Nautical Light and Tides (Swiatlo nawigacyjne ipiywy) A [table] elevation of light/ wysokoSC irddla Swiatla nad poziomem MHWS elevation of 'light over chart datum/ wysokoSC zrodla Swiatla nad zeremI mapy elevation of light over sea level/ wysokoit irddia Swiatla nad aktualnym poziomem morza MHWS = Mean High Water Springs/ Srednia wysoka woda syzygijna MHWN = Mean High Water Neap/ Srednia wysoka woda kwadraturowa MLWN = Mean Low Water Neap/Srednia niska woda kwadraturowa MLWS = Mean Low Water Springs/ Srednia niska woda syzygijna LAT = Lowest Astronomical Tide/ najnizszy plyw astronomiczny . NAVIGATION Tide and tide curve piyw i krzywa piywu MEAN SPRING AND NEAP CURVES Springs occur 2 days atfer New DUNKERQUE I . Chart datum/ :ero mapy. Veap tide curve/ krzywa plywu kwadraturowego.6. 3. 5. 6. 4. 12. High water time/rnoment wody wysokiej. 9. 14. 13.

1qd odslaniajqcy sic przy odplywie - - .czas tnvania prqdu plywowego eagre -fala przyplywu w ujkciu rzeki ebb .skok plywu dobowego stream -prqd towarzyszqcy plywom d.pasmo plywow strefy przybrzeznej kappa . NAWIGACJA Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu Admiralty Tidal Stream Atlas -Atlas plywow i prqdow plywowych Admiralicji after H W -po wysokiej wodzie after-rush -gwaltowna fala przyplywu age of phase inequality .analiza harmoniczna constants .wysokoSC wody niskiej high differences -r6znice wysokoki high water level -poziom wody wysokiej high water mark .woda wysoka zwykiego plywu syzygijnego hydrograph -wykres przyplywu intertidal zone .odplyw channel -nurt przyplywu stream -prqd odplywu ebbtide -odplyw eddy -wir.6.linia jednakowej wysokoici plywow cotidal chart .znak wody wysokiej High Water Ordinary Neap Tide (HWONT) -woda wysoka zwyldego plywu kwadraturowego High Water Ordinary Spring Tide (HWOST) .znak wody wysokiej high water neaps -woda wysoka plywu kwadratowego high water springs -woda wysoka plywu syzygijnego high water stand .linia jednakowych skokow plywow co-range line -liniajednakowych wartoici plywow dead neap .skladowe harmoniczne method .czas tnvania wody wysokiej higher high water -wyzsza woda wysoka Highest Astronomical Tide (HAT) .mapa z liniami jednakowych skokow plywow cotidal line .nier6wnoSC roczna (plywu) atidal -bezplywowy before H W -przed wysokq wodq be-neaped -(statek oczekujqcy na plyw syzygijny.nizsza woda niska lowest low water -najnizsza woda niska lowest low water spring -najnizsza woda niskaplywu syzygijnego low-tide elevation . przeciwprqd om) - - -water -przeciwprqd plywowy factor -wspolczynnik flood channel -nurt przyplywu flood current -prqd przyplywu flood mark -znak wysokokci przyplywu flood stream -prqd przyplywu flow -(prqd wypadkowy z prqdu plywowego i wiatrowego) half ebb -pol odplywu half flood -polowa przyplywu half tide -polamplituda plywu harmonic -harmoniczny analysis .dobowy -range .metoda harmoniczna height of high water -wysokoSC wody wysokiej height of low water .najnizsza wysoka woda plywu kwadraturowego direction of flow -kierunek przeplywu diurnal .wiek nierownokci age of the moon -wiek Ksiezyca agger -plyw podwojny amphidromic point -wezel amfidromiczny annual constituent -skladowa roczna (plywu) annual inequality . tide -plyw dobowy variation -wahania dobowe dry harbour -port wysychajqcy w trakcie odplywu drying features -przeszkody nawigacyjne widoczne przy odplywie drying heights -wysokohci wysychajqce przy odplywie ponad zerem mapy drying reef -sucha (wystajqca nad poziom morza) rafa duration of stream . by zejkC z mielizny) chart datum -zero mapy co-height line .najwyzszy plyw astronomiczny High Water Mark (HWM) .opoinienie w fazie plywu last of the ebb -koncowy etap odplywu level -poziom lower high water -wyzsza woda niska lower low water .stale harmonicme constituents .

nier6wnoSC faz lag .harmonic method of .neaps -Srednia woda niska kwadraturowa prings .intenvalniska ksigiycowy Sredniej wody niskiej .Srednia nizsza woda niska Mean Low Water Springs (MLWS) -Srednia niska woda plywu syzygijnego Mean Low Water Neap (MLWN) .anormalne obnizenie plywu non-harmonic -nieharmoniczny constant .opoznienie fazowe port of reference -port odniesienia positive surge -anormalne podwyzszenie ply---S - - - WU prediction -prognoza (tu: plywu) predicted tide -plyw przewidywany predictions -przepowiednie (plywow) .Srednia woda wysoka mean high water interval .Srednia niska woda plywu kwadraturowego Mean Sea Level (MSL) .Srednia nizsza woda wysoka Mean Higher Low Water (MHLW) .Srednia wysoka woda kwadraturowa Mean High Water Spring (MHWS) .bezruch wody niskiej Lowest Low Water (LLW) . Oridinary Spring Tides (LWOST) .prqd ust~ujqcy.Srednia wysoka woda syzygijna .Srednia wysoka woda plywu syzygijnego Mean High Water Neap (MHWN) .Sredni poziom morza mean higher high water .gl6wny kierunek (rozchodzenia siq) p r w l y w u Mean High Water Springs (MHWS) .metody przepowiedni .Srednia wyzsza woda wysoka mean high water .line ---- mean low water .Srednia wyzsza woda niska Mean Lower Low Water (MLLW) ..Sredni poziom morza mean spring rise .najnizsza z niskich wod lunisolar constituent -skladowa ksiqzycowosloneczna (plywu) Lowest Astronomical Tide (LAT) -najnizszy plyw astronomiczny lunitidal interval -odstqp ksigiycowy Low Water Mark (LWM) -znak wody niskiej Low Water.metoda harmoniczna przepowiedni .Srednia woda niska syzygijna mean neap rise -Srednie narastanieplywu kwadraturowego mean range . NAVIGATION low tide shoreline -linia najnizszego stanu plyWU low water .Srednie narastanie plywu syzygijnego mean tide level .linia brzegowa odpowiadajqca wodzie niskiej --mark -znak odpowiadajqcy wodzie niskiej neaps -woda niska plywu kwadraturowego spring -woda niska plywu syzygijnego stand . Ordinary Neap Tides (LWONT) -woda niska zwyldych plywow syzygijnych Low Water.6..Srednia wysoka woda syzygijna neap -(plyw) kwadraturowy low water -niska woda kwadraturowa range .methods of .Srednia wysoka woda plywu kwadraturowego Mean Higher High Water (MHHW) .Sredni skok (plywu) mean sea level .stale nieharmoniczne (plywu) ordnance datum -zerowy poziom morza outgoing current .intenval ksiqiycowy Sredniej wody wysokiej mean high water neap -Srednia wysoka woda kwadraturowa mean high water spring .woda niska zwyklych plywow kwadraturowych main flood .lunitidal interval ..woda niska (plywu) .daily tide -przepowiednie plywow -datum of tidal -zero przepowiedni plywowych - - - - . prqd odplywowy over tide -plyw wysoki perigee tide -plyw w przyziemnym polozeniu Ksiqiyca phase -faza inequality .amplituda plywu kwadraturowego -tide -plyw kwadraturowy neaped -(statek osiadly na mieliznie w czasie zrnniejszania siq amplitudy plywu syzygijnego) neaps -piywy kwadraturowe negative surge .Sredni poziom plywu meteorological effect on tides -wplyw warunkow meteorologicznych na plyw meteorological tide -plyw pogodowy Mean High Water Neap (MHWN) .Srednia woda --.Srednia wyzsza woda wysoka Mean Lower High Water (MLHW) .

prpdkoSC prqdu przyplywowego subtidal -lezqcy poniiej strefy objqtej plywami syzygy .obnizony poziom wody (powodujqcy osiadanie statku na mieliinie) slack water -woda martwa - shallow water corrections -poprawki plytkowodne solar constituent .uproszczona metoda przepowiedni plywow predominant -przewazajqcy (np.stala plywow -constituent . opierajqc dziob o nabrzeie) storm surges -wezbrania sztormowe storm tide -przyplyw sztormowy strength of ebb .p r d powierzchniowy (od brzegu) rips .amplituda plywu angles -krlty plywu -bore .syzygia -tide -plyw syzygijny tidal -plywowy (np.port zasadniczy (port odniesienia.kierunek i szybkoSC prqdu plywowego sewed .skladowa harmoniczna plywu constant . plyw) primary tide -plyw pienvotny.prqd pplywwy jednokierunkowy reduction of soundings -poprawka sondowan (na wahania poziomu morza spowodowane piywami) reduction level of the soundings -poziom redukcji glpbokoSci reference port . plyw glowny priming -przyspieszenie (plywu) quarter diurnal -(plyw) CwierCdobowy range of sea level .opadanie plywu halfrange -polskok plywu levels -poziom plywow period .okres plywu -plane of reference .prqdkoSci of current -prpdkoSC prqdu of fall -prqdkoSC opadania of rise .nier6wnoSC polmiesiqczna (w plywach) set .wahania poziomu morza range of water level .poprawka sezonowa Sredniego poziomu morza secondary -wtomy.port odniesienia (przy obliczaniu plywow) reversing current -prqd odwracajqcy sip (plywow) rip current .prqdkoSC prqdu odplywowego strength of flood . dla ktorego krzywa plywow jest obliczona w tablicach) stand of the tide -bezruch plywu stem the tide .fala przyplywu u ujicia rzeki (bore) component .prpdkoSC wznoszenia (poziomu wody) ratio of ranges .zero plywu -day .kierunek dzialania prqdu and drift (of tidal stream) .skladowa sloneczna (ply- w4 solstitial spring time -plyw syzygijny w czasie przesilenia spring range .skladowa plywu current .doba piywowa diagram -wykres plywu differences -roznice plywow fall .plynqC pod prqd plywu (takie obracaC statek na przyplywie.(statek) osiadly na mieliinie (podczas odplywu) seasonal changes -zmiany sezonowe seasonal correction to mean sea level . drugorzgdny semi-diurnal -pbldobowy tide -plyw p6ldobowy semimenstrual inequality .obliczanie plywow -race -bystrze plywu - - -- - - .dla portow zasadniczych -for secondary ports -dla portow dolqczonych . port) amplitude .prqd staly. wywolany zjawiskami meteorologicznymi curve -krzywa plywu datum .stloczenie fa1 plywow rise and falls -wznoszenie i opadanie (plywu) rotary stream -piywowy prqd wirowy sand warped .6.skok plywu syzygijnego spring rise -narastanie plywu syzygijnego springs -plywy syzygijne spring tide -plyw syzygijny stagnant water .stosunek skokbw (plywow) rectilinear stream .woda stojqca stand -bezruch plywu standard cuwe -krzywa standardowa (plywu) standard port .skok poziomu wody rate .zero plywow -prediction . NAWIGACJA -for standard ports .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego and rate (of tidal stream) .simplified harmonic method of .

low -niska woda (plywu) -lowest astronomical--najnizszy plyw astronomiczny -range of the tide -skok plywu.czas plywu .tropic -plyw zwrotnikowy under the lee -plyw przeciwny do kierunku wiatru tides with diurnal inequality .obszar plywowy -wave .stloczenie fa1 plywow .skladowa harmoniczna p.abnormal -nienormalny plyw .sygnaly plywow tide sued six feet .high of tide -wysokoSC plywu .rodzaj plywu .mixed -plyw mieszany .double .rising .plyw podwojny .neap -plyw kwadraturowy .plyw wyjqtkowo wysoki .rownonocny plyw syzygijny .opoznienie plywu tide -plyw .rise of .diurnal .sily powodujqce plywy tide rode .(statek) zatrzymany przez plyw tide-rip .age of diurnal -wiek plywu dobowego .plywy nieregularne tideway -tor wodny podlegajqcy plywom.skok plywu apogeicznego . amplituda ply- .flood -przyplyw .change of -przesilenie plywu .equinoctial .athwart -w poprzek prqdu plywowego .semi-diurnal -plyw poldobowy .fala plywu -waters -akwen plywowy -zone -wybrzeze w strefie plywow tide -plyw in .making of a -przybieranie plywu .przyplyw -water .astronomical -plyw zrownowazony .mixed -plyw mieszany .turnig of the .falling .lee -plyw zgodny z kierunkiem wiatru .plyw rownonocny .turn of the -przesilenie plywu (type of) tide .miejscowy czas zmiany plywu .exceptionally low -plyw wyjqtkowo niski .equilibrium -plyw zrownowaiony .odplyw .flowing -prqd przyplywu - - .range skok plywu - 6.equatorial .after flood -przesilenie przyplywu .zmiana prqdu plywowego .brak sze6ciu stop do uzyskania przez statek plywalnoici tide tables -tablice plywow tide (parameters) -parametry plywu .average ratio .czas wody niskiej uptide -pod prqd (plywowy) voung flood -~oczatek ~rniphiwu .age of semidiurnal -wiek plywu poldobowego .wzniesienie plywu (ponad zero mapy) .exceptionally high .spring -plyw syzygijny . .wychodzqcy w morze przy najblizszej wysokiej wodzie tide signals .direct -plyw ksiqiycowy .anti-solar -plyw przeciwsloneczny .equinoctial spring . strumien glowny prqdu plywowego time differences -rbznice momentow time of high water .amplitude of tide .amplituda plywu .duration of tide .rip .plyw dobowy . .inverted -plyw odwrocony .dziobem do plywu (o statku stojg cyrn na kotwicy) tide sail .czas wody wysokiej time of low water .apparent time of change of .forced - - -- - - - - - - - .atmospheric -plyw atmosferyczny .wysokoSC przyplywu powyzej wyliczonego -high -wysoka fala (plywu) .plyw przy zerowej deklinacji ksiqkyca .antilunar plyw przeciwksiqzycowy .fala plywowa .leeward -plyw z wiatrem .-river -rzeka z plywami -rise -wznoszenie plywu species -rodzaje (typy) plywow -stream -prqd wywolany zjawiskami plywow -types -typy plywow undulation .stloczenie fa1 plywu tide-rising forces .apogean -plyw apogeiczny .component of .6redni stosunek (skoku p. NAVIGATION - - - - - - - WU .races -kotlowisko prqdow (plywowych) .retardation of tide .wchodziC do portu wraz z plywem out -wychodziC z portu z plywem tide-ball -kula sygnalowa plywow tide-bound .apogean range .

urzqdzenie umozliwiajqce funkcjp obejScia zabezpieczen .blqd pozycji wzdluz t. po ktorym statek aktualnie plynie alarm .z.odcinek trasy. zblizania do punktu zwrotu .kolejny punkt zwrotu po tym.luk wok01 punktu zwrotu (po przekroczeniu kt6rego uruchamia sie alarm zblizania) back-up navigator -oficer-nawigator pozostajqcy w pogotowiu conning information display -prezentacja informacji koniecznych do kierowania statkiem conning position .z.promien zwrotu .(linia.) .6.odlegloSC od zaplanowanej trasy.z. wskazujqcy niebezpieczenstwo -primary .minimalna prpdkoSC manewrowa po wodzie. zmiany kursu a. control . na kt6rej statek powinien rozpoczqk wykonywanie zmiany kursu) - - - - - - abbreviations .2. NAWIGACJA Track Control System (TCS) . wylqczenia programu) position monitor function .urzqdzenie do pomiaru prpdkoSci i odlegloSci system electronic navigation chart (SENC) elektroniczny system map nawigacyjnych wheel-over time (WOT) -moment wylozenia stem przy zwrocie C Y ~ Y NEXT-point .m o t o zalozonym promieniu lub zalozonej kqtowej prpdkoici zwrotu .kontrola kursu leg .along speed control .kurs pomipdzy punktami zwrotu planning -planowanie trasy (podroiy) -plotter -wykreSlacz drogi -temporary .course change (CCA) . do ktorego statek sig zbliza track .secondary .zegluga po loksodromie route -zaplanowana trasa podr6 j (skladajqca sip z kilku odcinkow . sygnal ostrzegawczy .kontrola prpdkohci wzdluz zaplanowanej trasy (t. drugorzedny ambiguity .a.przesunipcie boczne (w stosunku do t.) FROM-waypoint .skroty: course change indication (CCI) .a.kierunek dziobu control .assisted .z.alarm.legs) -monitoring -kontrolowanie trasy podroj (w stosunku do zaplanowanej) -planning -planowanie trasy p o d r o j steering mode selector .elektroniczna mapa nawigacyjna electronic position-fixing system (EPFS) elektroniczny system pozycyjny equipment under test (EUT) -sprzqt testowanY speed and distance measuring equipment (SDME) .z.kontrola ruchu statku wzdluz t.zwrot (zmiana kursu) . nad dnem .odcinek trasy mipdzy punktami zwrotu minimum manoeuvering speed for track control .wskazanie zmiany kursu dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne electronic navigation chart (ENC) .rate of -prpdkoSC kqtowa zwrotu waypoint -punkt zwrotu wheel-over line .along error . course . --error -blqd zejicia z t. dla ktorej system kontroli drogi zachowuje dokladnoSC dzialania multifunction display -wskainik wielofunk- -- - - -- override function -funkcja obejhcia zabezpieczen (np.a.trasa zaplanowana (droga). przy ktorej uruchamiany jest alarm cross track -prostopadly do trasy zaplanowanej -distance .kierunek rzeczywistej drogi statku pomiqdzy punktem wyjScia i punktem przyjicia course over the ground (COG) -kqt drogi nad dnem course differencelimit -rbinica pomiqdzy kursem zaplanowanym a faktycznym.dwuznacznoSC (pozycji) arrival circle .odlegloSC statku od t.podstawowy system okreSlania pozycji rhumb line sailing .droga tymczasowa (pomijajqca zaplanowane punkty zwrotu) turn .radius of .pozycja kierowania (statkiem) course made good (CMG) .system kontroli trasy active track . do ktorego zbliza sie statek override facility . (odlegloSC statku od trasy zaplanowanej) limit .przelqcznik wyboru rodzaju sterowania TO-way point -punkt zwrotu.arrival .poprzedni punkt zwrotu heading . przy kt6rej uruchamiany jest alarm distance off track .funkcja monitorowania pozycji primary position fixing system .

/ reciprocqt'courses/ kurs~.zeniom overtaking/ wyprzedzanie head-on situation/ stark' idqce wprost na siebie t t I n I' I regaining the course/ powrdcid na kurs Crossing situation/ sytuacja przecinania kursu .6.diamond. folded construction/ sygnal dzienny .p$zeciwlegie stand on vessel priviliged vessel/ statekmajqcy pierwszeristwo drogi *-----. I b\. wierzcholkiem romb w dol i do g o y ball/ kula cylinder/ walec . NAVIGATION Collision avoidance zapobieganie zde. konstrukcji skladanej diamond/ cones..romb. apex down and up/ stoiki. give-way vessel/ statek overtaken vessel/ statek vyprzedzany overtaking vessel/ statek wyprzedzajqcy crossing vessel/ statek przecinajqcy kurs close quarter situation/ sytuacja nadmiernego zbliienia giving way/ ustepowanie lay shapes :naki dzienne anchored vessel/ restricted in her ability to mano P severely restricted in her ability to deviate from her course/ statek o vessel not under command/ statek nieodpowiadajqcy day signal .

nearly-reciprocal -kurs prawie przeciwny .statecznoik kursowa crossing -przecinak.regain the .(statek) ograniczony zanurzeniem course -kurs angle .check .zmiana kursu (in) ample time -dostatecmie wczeinie angle of view . z nabrzezem lub ze znakiem nawigacyjnym all-round look-out.za trawersem. NAWIGACJA abnormal tow -nietypowy zespol holowniczy (np.kqt widzenia angle on the bow -kqt kursowy approaching vessel .namiar bezpieczny .minqk przeszkodq w bezpiecznej odlegloici close -bliski -range . kolizji) .powrocik na kurs steadiness .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.zderzenie. kolizja avoidance .statek zblizajqcy siq avoiding action -dzialanie zapobiegajqce (kolizji) beam -trawers .effective -dzialanie efektywne -to avoid collision .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu risk -ryzyko zderzenia collided ship -statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.dziobem na wprost caution -uwaga .zone . nadbrzezny -- 5.sygnal dlugi gwizdkiem .long .dz.. akcja .kqt kursowy line .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu combination light .navigation -nawigacja przybrzezna -traffic ruch przybrzezny . z tylu t.namiar staly.namiar kontrolny .strefa ruchu przybrzeznego - - - - - - - - - - - - -waters -wody przybrzezne collision .iwiatlo (latarnia) kombinowane communication lines .abaft the .reciprocal .dzialanie.dzialanie dla zapobiezenia zderzeniu taken -podjqte dzialania allision -zderzenie siq statku w drodze i stojqcego.przecinak kurs przed dziobem (innego statku) astern (of the other vessel) .bliska odlegloik.forward of the -przed trawersem .sygnal gwizdkiem (syrenq) okrqtowq .zapobieganie zderzeniu course -kurs na zderzenie.nawigowak ze szczegolnq uwagq clear . k. kolizyjny regulations .short .avoiding .extreme . niezmienny .kurs przeciwny .prolonged . mala odlegloik quarter .clearing .sygnal dlugi gwizdkiem .obsenvacja dookola alteration of course .bliska odlegloSC - - .situation .szczegolna uwaga .(statek) odpowiadajqcy za swoje ruchy blast .on the -na trawersie bearing -namiar change .early -wczesne dzialania .constant .przecinak kurs za rufq (innego statku) course .szlaki zeglugowe confined waters -wody ograniczone congested area -akwen o duiym natqzeniu ruchu (statkow) conjunction -zlqczenie torow wodnych constrained by draught . statkow przecinajqcych kurs ship .sytuacja nadmiernego zblizenia Collision Avoidance Regulations close-up . przecinajqcy ahead (of the other vessel) .(to) navigate with . z dokiem plywajqcym) action .(statek) przecinajqcy kurs rules .szybkoik zblizania siq niom coastal -brzegowy.akwen o duj m natqzeniu ruchu statkow (to) crash -ulec katastrofie back manoeuver . zapobiegajqce (np.manewr zatrzymywania awaryjnego crash-stop -manewr zatrzymania awaryjnego - - - - - - .zblizak siq przepisy o zapobieganiu zderzeclosing-rate .linia kursu .zmiana namiaru . . kt6ry spowodowal zderzenie "colregs" (collision regulations) .relative -namiar wzglqdny bell -dzwon (okrqtowy) be under command .statek przecinajqcy kurs crowded area .sygnal krotki gwizdkiem bow on .

wqskie przejScie not under command -(statek) nieodpowiadajqcy za swoje ruchy outsteam -wyprzedzak (to) overhaul -przeganiak (inny statek) (to) overtake -wyprzedzak (inny statek) own speed .statek idqcy naprzeciw narrow channel rule .szczyt (top) masztu light .. bez napqdu deep draught .foremast head . niezdatny do zeglugi end on -wprost na.flashing . prawidlo lights -przepisowe Swiatla nawigacyjne relative -wzglgdny -- - -- - - - -- - ..przepis.podqzak.Swiatlo pozycyjne masztowe .gong head on .steaming ..deck .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.Swiatlo (masztowe) dolne . wymagane .starboard -prawe Swiatlo pozycyjne .sygnaly mglowe .background .spotkanie siq dziobami rule .Swiatlo torowe (Swiatlo kierunkowe dla statku holowanego) .Swiatla tla. z powodu awarii).dziobowe Swiatlo kotwiczne .Swiatlo statku nieodpowiadajqcego za swoje ruchy .duze zanurzenie vessel .statek bez zasilania.diwigkowe sygnaly mglowe give way -ustepowaC drogi.prescribed .(to) indicate .prawidlo zachowania siq w wqskim przejiciu narrow waters .Swiatlo holowania . przypisane. zmrok day shape . na wprost encounter .Swiatlo rufowe .wody ograniczone.Swiatlo blyskowe .Swiatlo .Swiatlo rufowe .all-round -Swiatlo widoczne dookola widnokr egu .Swiatlo pokladowe .trasa glqbokowodna disabled vessel -statek unieruchomiony (np.pair trawling .polawianie w tukq lights .audiable .Srodki ostroznoSci proceed .intensity - - natqzenie Swiecenia . Sw.zderzenie czolowe Inland Rules of the Road .range .Swiatlo masztowe .Swiatlo burtowe .Swiatlo (masztowe) gorne -visibility -widocznoSC Swiatel arc .Swiatlo masztowe .obsenvacja.sidelight .(pozycyjne) Swiato masztowe lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .poop lantern .znaki dzienne dead ship .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego meeting vessel .ciqgla obsenvacja -man .Sw.not under command .ciemnoSC.przednie Swiatlo maszto- . dawaC pienvszenstwo gong .prawo drogi na wodach wewnqtrznych intention -zamiar .statek (prom) poruszajqcy siq w poprzek kanalu darkness .prqdkoSc okrgtu wlasnego parallel . (np.statek o dukym zanurzeniu deep water route .luk widocznoSci Swiatla lights exhibition -wystawianie Swiatel lookout . regulacja.trzymak sic z dala (od innego statku.na oku" station -punkt obsenvacyjny manoeuvrability -zdolnoSC manewrowa (statku) masthead .miqdzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu interval .wskazaC zamiar International Regulations for Preventing Collisions at Sea . inny statek) collision .Swiatlo (statku) nie - - -- --- -- - - - - - - - - - odpowiadajqcego za swoje ruchy .dziobem prosto na .masthead .upper . NAVIGATION cross-channel vessel .latarnia rufowa.steering . rufowe Swiatlo pozycyjne -port lewe Swiatlo pozycyjne . obsenvator .combined lantern .statek rybacki fog signals .na brzegu .Swiatla rybackie -vessel . ustagiC drogi) light .iSC kursem rownoleglym precautions .lower .odstqp keep course and speed -utrzymaC kurs i predkosk keep out of the way .bow .towing . udawac siq (dokqdi) regulation .headlight .marynarz stojqcy .constant . statkow idqcych wprost lub prawie wprost na siebie fishing -polawiajqcy .6.breakdown (NUC lights) .latarnia kombinowana .stern .

s.cone .statek morski sea room -przestrzen (manewrowa) .strumien ruchu .zatrzymaC (statek) top lantern .rules of the road -prawo drogi (morskiej) running lights .priviliged s. zawracat.odstgp m. przepis .slacken zrnniejszyc prgdkoSC standing lights .line -tor kierunkowy inshore .fog -s .manoeuvring .statek wyprzedzany .give way .warning . majqcy pierwszenstwo drogi .systemy rozgraniczenia ruchu trolling -polow wqdq holowanq (ciilgnionrl) line .sygnal manewrowy -prescribed .zwrotnoSC two-boat trawl (pair trawling) -polow w tukq under way -w drodze.kurs wzglgdny rendezvous .sygnaly mgiowe interval .sygnal ostrzegawczy sound -diwigk (to) sound -nadawaC sygnal diwiekowy speed -prgdkoSC .natgzenie ruchu - - .statek przecinajqcy kurs .latamia okretowa sidelights .(zamierzone) spotkanie statk6w right -prawo of way -prawo pienvszenstwa drogi of way signal .sznury haczykowe (to) turn .overtaking .stozek ---apex down -stozek wierzcholkiem w do1 .polowy sznurami haczykowymi tub gear ..-bearing -namiar wzglgdny course .statek holujqcy -trawling .statek nieodpowiadajqcy za swoje ruchy .statek prawie przed dziobem not under command (NUC) .latamia masztowa traffic -ruch (tu: statkow) density .pushed .prgdkoSC bezpieczna .sailing .pushing -pchacz -restricted in her ability to manoeuvre -statek z ograniczonq zdolnohciq manewrowania .sufficient wystarczajqca przestrzen manewrowa shape -znak dzienny .statek polawiajqcy tralowaniem -underway .restrictions ograniczenia dla zeglugi .statki wzajemnie widoczne nearing .s..cylinder -walec .flow .power driven .overtaken .line linia rozgraniczenia ruchu .statek wyprzedzajqcy .sygnal pienvszenstwa drogi risk -ryzyko assesment .statek ustqpujqcy z drogi in sight of one another .sygnai diwiqkowy -successive -s -sygnaly (diwigki) nastqpujqce po sobie .romb ship's lantern . skrpcaC turning ability .obracaC sig.separation rozgraniczenie ruchu statkow .ryzyko zderzenia rogue vessel -statek nieprzestrzegajqcy prawa drogi rule -prawidlo.ocena ryzyka of collision .statek przed dziobem constrained by her draught .stozek .zone .(statek) z podniesionq kotwica ale nie w drodze unlit -nieoSwietlony vessel .Swiatla pozycyjne stopping distance -odlegloSC niezbpdna do zatrzymania statku take all way off .stand on .rules of navigation -prawo drogi (morskiej) .sygnal -(to) attract attention -s.safe .statek ograniczony swym zanurzeniem crossing . majqcy pienvszenstwo drogi -towing .lina wqdy holowanej true bearing -namiar rzeczywisty true distance -odleglo6C rzeczywista tub trawling . dla zwrocenia uwagi .conical .statek pchany . w ruchu (o statku) under way .diamond .statek o napgdzie mechanicznym .sound . o powaznie ograniczonej zdolnoici do odchylania sig od swego kursu - - - - - - - - -- - . sygnalami (diwiekami) .statek polawiajqcy . NAWIGACJA - --- - - - - - - - -- - --schemes .zone .fishing .Swiatla burtowe side-light screen -oslona Bwiatla burtowego signal .Swiatla pozycyjne safe speed -prgdko6C bezpieczna seagoing vessel .statek w drodze -severely restricted in her ability to deviate Erom her course .sygnal przypisany .strefa rozgraniczenia ruchu - 5.strefa ruchu przybrzeznego .statek zblizajqcy sic nearly ahead .determining of .statek zaglowy .ocena ryzyka .statek ahead .

slaba widzialnoS6 .-.ukladaniem rurociqgow --..dlugi dzwiqk syrenq .dredging .zredukowana widzialnoiC .reduced .polowem .due .mine clearance operations -....naleirvta czuinoiC - - whistle .prace .diving operation poglgbianie nurkowe --.servicing navigation marks --.cable lying -.gwizdek.poor .pipe laying .czujnoSC . visibility . NAVIGATION .fishing .low .obslugq znak6w nawigacyjnych ...statek zajgty .towing -.restricted .zintegrowany system sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy gyro compass repeaters/ powtarzacze zyrokompasu rate ofturn indicator/ wskaznik szybkoici zmiany kursu thrusters control/ kontrola sterow ry strumieniowe .long blast .dzwiqk syrenq okrqtowq -blasts in succession -diwigki nastqpujqce po sobie ...state of ...ukladaniem kabla ...sygnaly syrenq statkowq - Integrated steering system .short blast .slaba widzialnoik .blast .holowaniem --.6.constant .stala czujnoSC ... syrena okrgtowa .....rozmi- vessel engaged in.dlugi diwiqk syrenq -prolonged blast ...dzwigk kr6tki syrenq signal . .ograniczona widzialnoSC .stan widzialnoici - - widzialnoiC - - - nowaniem vigilance ...

.full speed .przemieszczenie boczne (w stosunku do zaplanowanego tom) diameter of turning circle -Srednica cyrkulacji discharge current .daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a kick astern .ruch wstecz . z przodu. dobra manewrowoSC (statku) handy -porqczny.obr6ciC statek (to) broach . sprawny headway ..z prqdkoiciq . zwrotny (dobrze manewrujqcy statek).. do tylu -motion . zwigkszak prqdkoSC.ustawit statek burtq do wiatru bumping -uderzenie statku (o nabrzeze) (to) cant .nabieraC prqdkoici naprzod (o statku) fetch sternway -nabieraC prqdkoici wstecz (o statku) fetch way .efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego sig statku) bank suction -efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego siq statku) bring to -zatrzymaC (statek) bring up to speed -rozpgdziC bring about ...statecznoiC kursowa distance off track .naprzod.(ply& ze sterem wychylonym dla kompensacji np.Srednica -of turning circle ... at full speed -przy pelnej prgdkoSci back engines ..cofaC statek backward motion -ruch wsteczny bank effect ... statek w stosunku do prqdu) capability of the engine ... rozpqdzaC give a kick ahead .5.cofaC siq statkiem back running -bieg wsteczny backset -przeciwprqd back ship .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a turn ahead .. prqdkoiC wykonywania zwrotu) easy her -zrnniejszyC prqdkoSC (statku) feeling the bottom -reagowanie statku na bliskoiC dna (wibracje przy przechodzeniu plycizny) fetch headway .Sruba stala gain speed -przyspieszaC.ruszyC z miejsca (o statku) first phase of turning motion -pienvsza faza cyrkulacji fixed propeller .... NAWIGACJA Ship handling manewrowanie statkiem above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba added mass -masa towarzyszqca advance -przesunigcie czolowe (statku na cyrkulacji) velocity -prqdkoSC postqpowa ahead .zwolniC (np.obroty biegu wstecz! steering trial .rnoc wstecz -pull .Srednica cyrkulacji directionally stable -kursowo stateczny (statek) directional stability .statecznoSC kursowa - - - - crash back manoeuver -manewr zatrzymania statku (przez przesterowanie silnika z calej naprzod na calq wstecz) crash stop -zatrzymanie statku przez przesterowanie silnika na calq wstecz --test -proba awaryjnego zatrzymywania statku diameter . at a speed of ..mozliwoSci silnika carrying helm . dryfu) central manoeuvring position -centralne stanowisko manewrowe course-keeping ability .dawaC bieg wstecz (maszynami) back off .. przed dziobem revolutions .. .u c i u wstecz -revolutions ..half speed --pol wstecz! astern -wstecz..strumien zairubowy ease .z tylu.daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a wide berth -przeplywak w bezpiecznej odlegloici give her everything .ustawiaC pod kqtem (np.daC calq rnoc silnika half ahead! -pol (mocy) naprzod! half astern! -pol (mocy) wstecz! handiness .statecznoSC kursowa course steadiness . za -power ..moving -poruszaC sig wstecz (o statku) of .zwrotnoSC.z szybkoSciq..daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a turn astern .proba biegu wstecz at a rate of .cala wstecz! . .obroty biegu naprzod all stop! -maszyny stop! astern! -wstecz! .ruch (statku) do przodu .

cyrkulacja transfer/ przesuniecie boczne ------- negative transfer/ Man over board .czlowiek za burtq ieading 20° short of opposite course/ iurs mniejszy o 20' od kontrkursu deviation from original course by 250° . NAVIGATION I Turning circle .6. 270° manoeuvre -petla Andersona. pojedynczy zwrot . Anderso turn.odchylenie o 250° od kursu pienvotnego odchylenie o 60' od kursu pienvotnego rudder to midship/ and stop engine/ ster Srodek i stop maszyna rudder hard over/ Wlliamson turn ~etla Williamsona Scharnow turn petla Scharnowa I Single turn. one turn.

iSC silq bezwladnoSci Kempf manoeuvers -proba Kempfa kick full ahead -dab na moment calq naprzod (.kopnqC maszynq") lateral thrust . manewrownoSC statku (to) manoeuvre -manewrowak manoeuvering -manewrowy berth -przestrzen manewrowa . cumowaC (statek) burtq do prqdu make headway -posuwaC siq naprzod (o statku) make a leeway -dryfowaC.strumien Srubowy screwing effect . NAWIGACJA - - -- - .hamowanie Srubq current .wskaznik prqdkoici zmiany kursu ratio steady turning speed . byC znoszonym (o statku) make the weather side -podejSC ze strony nawietrmej (to) make way -posuwaC sig do przodu (o statku) manageability -wlaSciwoSci manewrowe (statku) man overboard .nadajnik kqta wychylenia stem area -powierzchnia stem cross force .czlowiek za burtq delayed action .Sruba prawoskrqtna right-hand propeller .(statek) zawietrzny left-handed propeller .osoba zaginiona manoeuver .zintegrowany system manewrowania -ship's -characteristics -charakterystyka manewrowa statku -trials -pr6ba wlaSciwoSci manewrowych -test -badanie wlaSciwoSci manewrowych moment -moment due to wind pressure .strumien zahrubowy radius -promien radius of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rate of turn indicator . w ktorym czlowiek wypadl za burtq manoeuvrability .integrated system .uniform turning .sila boczna (poprzeczna) stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .manewr "czlowiek za burtq" maneuvre -manewr .nastawa ograniczenia kqta wychylenia stem (iyropilot) moment -moment na trzonie sterowym -telltale -wskaznik polozenia stem tiller .efekt boczny Sruby napqdowej race .strumien zairubowy -effect .moment od naporu wiatru -- -- - - - - pary sil moment of a force -moment sily moment of inertia -moment bezwladnoSci moment of pull -moment uciqgu motion -ruch .skok wzrastajqcy (Sruby nastawnej) keep her way .trzecia faza cyrkulacji.wlaSciwoSci manewrowe statku.recovery .ruch do przodu .napor poprzeczny lateral thruster -ster strumieniowy (poprzeczny) lay to .manewr prowadzqcy do miejsca.of a couple of forces -moment - 5.ahead .sklonnoSC statku do kierowania sig na wiatr leeward gauge -(statek) majdujqcy siqpo stronie zawietrznej (innego statku) leewardly .wspolczynnik prqdkohci ustalonej cyrkulacji do prqdkoSci poczqtkowej real speed -prqdkoSC rzeczywista (to) reverse means of propulsion -przesterowaC Srodki napqdu right-handed screw .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze limit setting .ster angle -kqt wylozenia steru indicator -wskaznik wychylenia stem --transmitter .Sruba prawoskrgtna rudder .Sruba napqdowa -backing .stanqC w dryfie lee helm .astern -ruch do tylu. prqdu). faza cyrkulacji ustalonej .- - hove to -poloiyC (statek) w dryfie increasing pitch .akcja z opoznieniem --immediate action -akcja natychmiastowa . ruch wstecz pick up speed -zwiqkszyk prqdkoSC pinwheel -obracaC statek (dwuSrubowy) przeciwbieznq pracq Srub pivoting point -punkt obrotu (statku podczas cyrkulacj i) race of the screw .posuwaC sig bokiem (do wiatru.sila poprzeczna stem run the headway down -zmniejszyC prpdkoik screw .missing person .Sruba lewoskrqtna lie atwart .efekt (napor) boczny Sruby ..sterownica -torque .

stem strumieniowego) turn . napor wiatru - - - - -- - - . najmniejsza prgdkoSC umozliwiaj~ca sterowanie sternway -ruch statku wstecz stop! -zatrzymak! (silnik glowny) stop her! -zatrzymaC (statek)! stopping distance -odlegloSC konieczna do zatrzymania statku stoppage -zatrzymanie.large -manewrowanie wielkim statkiem . p.zwrotnoSC (statku) radius -promien cyrkulacji -ratio .statek obracajqcy sic.statecznoSC kursowa standard -znormalizowany.czeSC stem poza osiq obrotu tail section of the rudder blade .proba wciowa. pojedyncza petla . oddzialywanie Scian (np.Anderson . zmniejszenie prcdkoSci loss . p. wykonywanie cyrkulacji ability .petla Andersona.druga faza cyrkulacji sheer alongside . faza cyrkulacji ustalonej vessel .wolno naprzod! slow astern! -wolno wstecz! slowing down -zrnniejszenia prqdkohci. zmiana kursu. na prqdzie) sheer off .Williamson -petla Williamsona (to) turn .obrociC (statek) na malej przestrzeni variable pitch propeller .czgSC stem poza osiq obrotu take way off the ship .napor boczny (np.cyrkulacja ustalona diameter .symulator (do nauki) manewrowania statkiem side force of a propeller -napor boczny (Sruby) slipstream -strumien zairubowy slow ahead! .trzecia faza cyrkulacji.Srednica ustalonej cyrkulacji speed -prqdkoSC ustalonej cyrkulacji steerageway -prqdkoSC sterowna (statku).single . Andersona . szybkoSC -drop .spowodowaC poprzeczny mch statku sheer a ship .pptla .Scharnow -petla Scharnowa .Sruba nastawna variable speed and courses -prcdkoSC i kursy zmienne wake current . Andersona .odsuwaC statek bokiem (np.uniform motion . skrgcaC turning .Srednica cyrkulacji manoeuver . NAVIGATION second phase of turning motion . zwykly test . statek wykonujqcy zwrot turn short around . zawracak. kanalu na manewrowoSC) wandering -tendencja statku do schodzenia z kursu wash .cyrkulacja qualities .odchodzik od.one -pojedyncza petla.trzecia faza cyrkulacji.(statek) zatrzymany przez silny wiatr wind moment .strumien nadqiajqcy wall effect .Srednica taktyczna tail of (rudder) blade .6. zwalnianie speed -prpdkoSC.moment naporu wiatru wind pressure -cihnienie wiatru.charakterystyka manewrowa circle .wytraciC bieg statku.spadek prcdkoSci.efekt przykienny (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyicienny.woda odrzucana przez Smbe windage -odchylenie (spowodowane wiatrem) area -powierzchnia nawiewu wind bound . wstrzymanie tactical diameter . pogotowie! steady-turning circle .zwrotno6C statku centre -jlrodek obrotu (statku) characteristic .large course -kurs manewrowania wielkimi statkami simulator . proba standardowa Kempfa stand-by! -uwaga!.obracaC sic. faza cyrkulacji ustalonej topside projected area -powierzchnia nawieWU -- -- -- - -- -- transverse -poprzeczny -thrust .obracanie sic.utrata predkoSci of advance -predkoSC postepowa (Sruby napedowej) trial -proba prqdkoSci stability of motion . zboczyC ship handling -manewrowanie statkiem .pojedyncza petla.o k r cyrkulacji ~ diameter . zwolniC third phase of turning motion .szybkoSC zmiany kursu speed -prpdkoSC cyrkulacji (statku) .

short-crested . falowanie przeciwne .kqt dryfu lop .wchodzenie fali na poklad seaward wind -wiatr od morza semicircle -polkole. polkrcg . oko sztormu flat calm .green . ciqzko na fali .stan morza .heavy . wiatrem) -by the wind .strona zawietrzna board .gnany wiatrem dry ship -statek niebiorqcy wody na poklad w sztormie eye of storm .podnosiC siq na fali.turbulent .stan morza .fala nadqzajqca.following .sztormowanie adrift -dryfujqcy.fala boczna .fala krotka . znos angle -kqt dryfu current -prqd dryfowy direction -kierunek dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven -gnany (np. nurzaC dziobem lub rufq heavily -nurzaC siq gwakownie screw racing -wzrost obrotow Sruby wychodzqcej z wody scud .falowanie nadqkajqce.udar. spiqtrzona .navigable -polowka zeglowna (w cyklonie) send .open . fala z rufy . falowanie krzyzujqce siq . zapadaC dziobem lub rufq w fale (o statku) shake -wstrzqs shelter .falowanie boczne.zalewaC dziob statku na kotwicy over-raked -statek zalewany falq w czasie postoju na kotwicy panting .sea state .cisza zupelna flaw -podmuch wiatru forward spray -bryzg dziobowy froth -piana heavy spray . stlok (fal) overhanging crest -zalamujqcy siq grzbiet fali over rake .fala krotka main spray -bryzg glowny make heavy weather -pracowaC ciqzko na fali (o statku) overfalls -kipiel.sztormowaC rufh i6C z wiatrem scudding .falowanie z baksztagu (skohe do statku) quartering winds -wiatr z baksztagu running high -morze wzburzone run out to sea . morze otwarte hull slamming .centrum sztormu. silny sleming.schronienie - - - - - -- - - - - - - - . falowanie .5.short .naprqienia kadhba spowodowane naporem fa1 pooping .athwart .morze wzburzone .abeam .podnosiC siq na fali.burta zawietrzna side -burta zawietrzna . NAWIGACJA Weathering .sztormowanie rufq sea -morze.uderzenia dziobowej czqki kadhba (o wodq wskutek zbyt duiej prqdkoSci i przechylow wzdhznych).falowanie boczne .ciqzkie bryzgi high sea -morze wzburzone.drgania kadhba od naporu fa1 stress .quartering .(lezqcy) po stronie zawietrznej leeway .cross -morze sklocone.state of the .tempestuous . fale wyprzedzajqce .drobna fala lee .under the . sleming labour -pracowaC (np. ciqzkie uderzenia dziobem o fale quartering waves .dryf.na zawietrznej leeward -zawietrzny leeward .fala krotka. z burty .obmywany przez fale awave .overtaking . fala. znoszony afloat -unoszqcy siq na wodzie awash .beam . stan morza.uciec w morze przed sztormem scend .statek) leaper . morze niespokojne seas on deck .wchodzenie fali (na statek) od rufy - - - - - - (to) pound -uderzaC dziobowq czqSciq statku o fale pounding .falujqcy breach .morze wzburzone.morze wzburzone .dryf boczny -angle .morze otwarte .falowanie z baksztagu (skoh e do statku) .fala wchodzqca na poklad statku -head falowanie dziobowe.rozbijanie siq fa1 (o statek) down the wind -z wiatrem drift .

real -wiatr rzeczywisty .zalewanie (pokladu przez fale.strefa (wystepowania) przyboju surge .slabniqcie (wiatru. fala wyprzedzajqca .height of .burta nawietrzna winter storm .posuwaC siq na czole fali surf zone .szkwalisty (wiatr) storm bound .glowny kierunek dryfu wiatrowego current -prqd dryfowy . na wiatr side .fala przybojowa .sztorm.fala poprzeczna weather -pogoda .strona nawietrzna statku wet -mokry (statek zalewany przez fale) ship .wysokoSC fali .sila wiatru .diagonal .cross -krzykujqce siq fale martwe .ground .speed of -prqdkoSC fali . fala z rufj .in the -na wietrze is heading -wiatr wyostrza . plywu) tempest .deep water .fala ukoSna .fala przydenna . NAVIGATION ship's endurance .fala glqbokowodna .wiatr z baksztagu .bad .heavy .sztorm zimowy winter month -miesiqce zimowe (to) work .statek biorqcy duzo wody na poklad wholesome (ship) -(statek) dobrze trzymajqcy siq na fali.run before the .fala glqbokowodna .stern system -uklad z falowaniem nadqzaj v ~ .transverse .fala nadqzajqca. burza to windward -na wiatr (w kierunku skqd wieje wiatr) (to) track .sztormowaC rufq windfall .bow . statek.pracowaC (np.ladunek na fali) - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - .synchronous .deep .gwaitowna fala (to) surge .sleming (uderzenia dziobem statku o fale) spray .sygnaly sztormowe.fala . fali) squall .land -bryza lqdowa .falowaC swell -rozkolys.tempestuous -pogoda burzowa (to) weather .sztormowaC weathering .fala martwa z dziobu . linia nawalnic squally .sztormowanie weather quarter .following -wiatr z rufy force .linia szkwalu. falowanie nadqzajqce .stan pogody .warunki pogodowe .fala dziobowa .(statek) zatrzymany przez sztorm storm signals .head . martwa fala .surf .trudne warunki pogodowe .fala z rufy.zatrzymany przez pogodq gleam -przejainienie nad horyzontem zwiastujqce poprawe pogody .zla pogoda conditions .burzliwa pogoda .trawers nawietrzny bound . sygnaly ostrzegajqce o sztormie (to) strain -pracowaC (o kadlubie na fali) (to) surf .following .fala synchroniczna . statek dzielny wind -wiatr component .falowanie nadqzajqce.SledziC (przemieszczanie siq oka tajfunu) traverse wind -wiatr przeciwny true wind -wiatr rzeczywisty try .foul .6. branie fali na poklad) slamming .nawietrzny.quarter .rough .oko cyklonu washing down .sldadowa od wiatru current -prqd wiatrowy.severe .zdolnoSC statku do przetrwania (trudnych warunkow pogodowych) shipment of green water -zalewanie pokladu (przez fale) shipping water .beam .ciqzki rozkolys taking off .state of the .round -wiatr obracajqcy siq .overtaking - - - - - - - - .fala boczna .silna bryza lqdowa wind's eye -kierunek wiatru windward .(statek) biorqcy wodg dziobem wash overboard -zmyC z pokladu wave . prqd dryfowy drift .stern .ciqzkie warunki pogodowe a storm -przetrwak bezpiecznie sztorm -beam .bryzg (np.sztormowaC under the wind -na zawietrznej unfavourable winds -niepomyhlne wiatry upwind -pod wiatr vortex .szkwal line .

gdzie zegluga jest mozliwa tylko w asyhcie lodoiamacza) lym - - ice-breaker -lodoiamacz working with .obszar trudny (obszar.pilot lodowy --report -meldunek lodowy. raport o zalodzeniu season . uniemozliwiajqce mu samodzielnqzeglugq) nipped -zakleszczony (przez 1od) opening -przejicie w lodzie open lead near shore . statku) load .(port) skuty lodem icebound -(statek) uwiqziony w lodach icebound -skuty lodem (akwen. manewrowanie z lodolamaczem ice conditions -warunki lodowe .1od -bulletin -biuletyn lodowy chart -mapa lodowa code .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa land blink .kod lodowy conditions .sygnal lodowy strengthening .kanal przybrzezny (w lodach) - - --- .wzmocnienie przeciwlodowe warning .oblodzenie International Ice Patrol (IIP) .zegluga z lodolamaczem. NAWIGACJA Ice navigation -nawigacja w lodach beset .medium -umiarkowane warunki lodowe .ostrzezenie lodowe icebound .severe . lodowa sluzba patrolowa -pilot . czqsto okresowe.sezon lodowy (okres zalodzenia) signal . na ktorym wystqpujq ciqzkie.otwarty kanal w lodach przy brzegu open water . tor wodny) wolny od lodu ice-free -(port) niezamarzajqcy ice jamming -zator lodowy ice lead -przejicie w lodach iceport .oblodzenie (np.warunki lodowe formation . kanal na akwenie zalodzonym frozen in .lead -wolne przejkcie miqdzy pakiem a stalym lodem.lekkie .odblask lodowy loose ice .akwen wolny od zalodzenia over-icing the ship -zalodzenie statku Radio Navigational Warnings and Ice Reports -radiowe ostrzeienia nawigacyjne i meldunki lodowe shore lead .ciqzkie warunki lodowe ice-free . utrudniajqce zeglugq warunki lodowe) field of ice -pole lodowe first open water -po ustagieniu lod6w flaw -szczelina pomiqdzy pakiem a lodem sta- .(statek) uwigiony w lodach difficult area .luzna kra nip -kleszczenie statku (przez lod.5. stanowi duze niebezpieczehstwo dla zeglugi) icing .port lodowy (wglqbienie w barierze lodowej. w kt6rym nastqpuje aktywny proces deformacji.(statek) zablokowany lodami frozen spray -marznqcy bryzg (fali) ice .(akwen. wykorzystywane do cumowania) ice under pressure -1od pod naporem (lbd.light .obciqzenie od oblodzenia patrol -patrol lodowy.

GMDSS communication in emergency -IqcznoS GMDSS w niebezpieczeristwie local user terminal lokalna stacja odbiorcza coast radio statior. .

narrow (NB) -pasmo wqskie .Sledzenie automatyczne (np.very narrow (VNB) -p.wstqga boczna (czqstotliwoSci) .5.antena kierunkowa .Srodki alarmowania amplitude shift-keying (ASK) .false .szerokoSC pasma batteries -baterie .antena wewnqtrzna .obszar.indpendant side (ISB) -niezalezna wstega boczna .Automatyczny system raportowania [pozycji dla] wzajemnej pomocy statkow auto-alarm-autoalarm (automatycmy odbiornik alarmowy) automatic keying device -klucz automatyczn Y Automatic Gain Control (AGC) -automatyczna regulacja wzmocnienia Automatic radio telex (ATOR) -automatyczny teleks radiowy Automatic Repeat on reQuest (ARQ) -automatyczne zqdanie powtbrzenia auto-track .prqd antenowy .cewka antenowa strojqca -wire .dish .inadvertently .intermediate (IB) -pasmo poSrednie .loop .wide (WB) -pasmo szerokie (foniczne) bandwidth .tablica rozdzielacza antenowa current .antena paraboliczna .distress .akwen audibility -zrozumialoSC.sztuczna antena earthing switch -przelqcznik uziemienia anteny .antena stabilizowana - - antena dipolowa.dumrnv .means of .antena bezkierunkowa .emisja z jednq wstegq bocznq switch -przelqcznik zakresow .lower side . dip01 - - - - - - - - - - - - - amplifier -wzmacniacz amplitude .artificial .sztuczna antena -change over switch -przelqcznik antenowy nadawanie-odbior circuit .uruchomiC przypadkowo adjacent channel -(radiowy) kana1 przylegly Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Spis sygnalow radiowych Admiralicji (Brytyjskiej) aerial .side .amplituda modulation (AM) .modulacja przez kluczowanie amplitudy answerback -znamiennik (teleksowy) antenna .antena .uruchomiC rqcznie .directional .zakres morski .baterie wielokrotnie ladowalne - - -- - - - - - - - - - - .parabolic . nalu komunikacji) banana pin -wtyczka bananowa band -pasmo -high frequency (HF) pasmo wysokich czqstotliwoki .sea .dolna wstega boczna . slyszalnoS6 audiable alarm -alarm akustyczny Automated Mutual Assistance Vessel Reporting System (AMVER) .transmitting .alarm .antena nadawcza -trunk -rurowy przepust anteny w pokladzie tuning coil .stabilized .alarm falszywy alert . NAWIGACJA Radio and GMDSS communication -IqcznoE radiowa i GMDSS accounting authority -firma rozliczajqca korespondencj~ statku accounting authority identification code (AAIC) .antena ramowa -mast -maszt antenowy -terminal -koncowka antenowa .re-chargeable .maritime .obw6d antenowy -breaker -wylqcznik antenowy control table .antena radiowa o ksztalcie miski .single side (SSB) .position of .indoor . bardzo wqskie . osi~alnoSC ka(np.kod identyfikacyjny firmy rozliczajqcej korespondencjq statkowq acknowledgement -potwierdzenie (odbioru) acknowledge receipt .potwierdziC odbior activate -uaktywni automatically -uruchomiC automatycznie manually .antena - dipole - - . satelity przez antenq) availability -dostqpnoSC. akwen .modulacja amplitudy area .linka antenowa -yard .pozycja niebezpieczenstwa alerting .alarmowanie w niebezpieczenstwie .omni-directional .alarmowanie .reja antenowa (to) alarm -alarmowaC .

NAVIGATION (?MDSS ?o eauivment yposaie&ex~~~~~ MF/HF DSC watch receiver/ radiotelefone MF/HF/ NBDP telex terminal/ NAVTEX receiver/ odbiornik nastuchowv MF/HF radiotelefon MF/HF terminal teleksowv NBDP DSC odbiornik Navtex f VHF radiotelefone with built-in DSC/ radiotelefon VHF z wbudowanym DSC Y printer/ drukarka MF/HF DSC terminal/ terminal MF/HF DSC Sea area A4 .6.system automatycznej idenlyfikacji AZS rejestrator danych z podr& .GMDSS station components .skladowe stacji GMDSS dla obszaru morskiego A4 GMDSS alarming and position indicating equipment .wyposaienie GMDSS dla alarmowania VHF hand held radio/ reczna radiostacja VHF transmitter with unique encoded signal/ nadajnik z unikalnym sygnaiem identyjikacyjnym VHF antenna/ GPYVHF combined antennu/ antena zintegrowana GPS/VHF distribution box/ skrzynka rozdzielcza linka do mocowania ptawy do Srodka ratunkowego Automatic Zdentification SystemAZS .

sygnal rozpoznawczy (to) call -wolaC.korespondencja bezpieczenstwa. Search and Rescue Commi -ttee (COMSAR) -Podkomitet (IMO) dls Radiokomunikacji.single per carrier -pojedynczy kanal tele- - - - - -- -- - - - - - - - - \ .collect rozmowa na koszt abonenta z lqdu .sygnal wywolawczy.country .message -kanal roboczy .deferred . ostrzegawcza coverage -pokrycie (systemem lqcznoici) data rate .czgstotliwoiC wymaczona delivery .ship's business .-wspolny kanal radiokomunikacyjny . komunikacja band -pasmo emisji .dostarczenie odloione delayed . transmisja radiowa.wywolanie (radiowe). block diagram .inter-ship radio .kod kraju .modulowana fala noina channel -kanal .wywokanie rutynowe (DSC) .szybkoiC transmisji danych de-activated -ponownie uruchomiony dedicated frequency .safety .wywolanie sluibowe (DSC) sign .group to selected ships .w.fala nietlumiona correspondence .signalling .dostarczenie opoznione .safety -wywolanie ostrzegawcze .wywolanie grupowe do wybranych statk6w .oplata brzegowa .korespondencja (tu: radiowa) . polqczenie (telefoniczne) .person to person . NAWIGACJA bias -przedpigie blind transmission -nadawanie bez potwierdzenia odbioru.fala noina .kod kierunkowy .kanal przydzialu .lqcznoiC telefoniczna .modulated .relay . radiofonia cabinet .all stations . wzywaC calling (ship) -statek wywolujqcy calling frequences -czgtotliwoit wywolania carriage -karetka dalekopisu -return -przesunipcie karetki do kolejnej linii carrier .kqcznoik migdzy statkami .lqcznoiC za pomocq urzqdzeri naziemnych (w odroinieniu od satelitarnej) -worldwide komunikacja radiowa o zasiggu globalnym Communication.: nadawanie blind .loss of -utrata lqcznoici . -- - foniczny na oddzielnej czpstotliwoScinoinej charge .1qcznoiC teleksowa .collective sign .fala noina -wave (CW) .satellite .dostarczenie natychmiastowe priority -priorytet dostarczenia digital -cyfrowy -call -wywolanie cyfrowe - - - -- - - - - - - -- - - - - .kanal wspolny .polqczenie z wybranq osoba .public .kanal przydzielony .area .immediate . vot.geographical area -wywolanie statkow w okreilonym obszarze geograficznym . wiadomoici) confirmation -potwierdzenie otrzymania .poirednictwo (w komunikacji w niebezpieczenstwie) .terrestrial .telephone .reliable .1qcznoiC satelitarna .initiate a -wywolaC (innq stacjp) -in progress -wywolanie w trakcie (trwajqce) .destination -kod przeznaczenia kod senvisu telefonicz-telephone service nego .all ships -w.bridge-to-bridge -lqcznoik mostek-mostek .wywolanie ogolne .routine . do wszystkich statkbw .maritime -1qcznoiC morska .grupowy sygnak wywolawczy -distress wywolanie w niebezpieczenstwie .kanal iqdania .korespondencja publiczna .co-.general .oplata . szafka call .ship .nadawanie radiofoniczne.lqcznoiC niezawodna .request .telex service -kod senvisu teleksowego communication -lqcznoiC.coast . do wszystkich stacji category -kategoria wywolania .repeating of -powtorzenie wywolania .dostarczenie (np. Poszukiwan i Ratownictwa continuous wave (CW) .5.telex .on-scene -s -kanaly (lqcznoici) uiywane na miejscu akcjilwypadku A .oplata statkowa code -kod .skrzynka.assignment .schemat blokowy (urzqdzenia) blocking -blokowanie odbiornika broadcast .common .

6. wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .dupleksowa szybka transmisja danych duplex operation . Decca receiver antenna/ antena odbiornika Decca 12. 16.korespondencja w n. Antenna INMARSAT-C/ antena stacji satelitarnej INMARSAT-C 9. Spot beam antenna/antena s y s t e m roinicowego.wywolanie w niebezpieczenstwie w systemie DSC calling channel -kana1 wywolania w DSC duplex high speed data (transmission) (DHSD) . Receiving MF/HF-DSC antenna/ antena odbiorcza MFhYF-DSC 5. Radar antenna (X band)/antena ra- Antennas ' arrangement I daru pasma X. 17.ekran monitora. 19. wskainik.message wiadomoik w niebezpieczenstwie . 23.emisja dwuwstqgowa droppable disposable radio -prosta radiostacja zrzutowa (do zrzucania z samolotow) DSC distress call . TV/FM receivina antenna/ antenu odbiorcza TV/FM. 20. bezpoirednim directional -kierunkowy radio beacon .. Whip antenna/ antena pretowa. dwuplekser direct radio link .cyfrowe selektywne wywolanie digital selective call (DSC) . NAVIGATION . Anemometer sensor/ czujnik wiatromierza. VHFIDSC antenna/ antena VHFIDSC 8. AM receivina antenna/ antena odbiornika AM. GPS antenna/ antena systemu GPS 13. Radiodirection finder antenna/ antena radionamiernika 14.wspohzqdne (pozycji) niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoik niebezpieczenstwa . 24.signal -sygnal wzywania pomocy - -- --- - -traffic . 21. wskaznik (to) display .obrazowak distress -niebezpiecznstwo -button -przycisk powodujqcy wygenerowanie wiadomoici niebezpieczenstwa call . Antenna coupler/ uklad sprzegajqcy antenowy 3. Radome antenna INMARSAT-A/antena kopuiowa stacji satelitarnej INMARSAT-A 11. VHF antenna/ antena VHF 4. disturbance -zaklocenia. Wire antenna/ antena linkowa.selective calling (DSC) .priority -priorytet niebezpieczenstwa . Radar antenna (S band)/ antena radaru pasma S.podwojna wstqga boczna. 22.generator (DMG) generator wiadomoici niebezpieczenstwa . Omni directional cone-shaped antenna/ bezkierunkowa antena stozkowa .awarjjna radioplawa lotnicza (GMDSS) . Transmitting MF/HF antenna/ antena nadawcza MF/HF 2. Watch keeping receiver antenna/ antena odbiorcza odbiornika nasiuchowego 6.radiolatarnia kierunkowa direction finder -radionamiernik direction finding (DF) -radionamierzanie display -monitor.nature -rodzaj niebezpieczenstwa . zaburzenia dot -kropka (w alfabecie Morse'a) double side band (DSB) . 18.cyfrowe selektywne wywolanie diplexer .radiokomunikacja dwutorowa enhanced group call (EGC) -rozszerzone wywolanie grupowe emergency locator transmitter (ELT) .zdwajacz. UHF telemetw antenna/ antena sys1 temu telemetrychego UHF 10. UHF-antenna/antena UHF.bezpoirednia l@cznoSkradiowa direct printing -wydruk bezpoiredni telegraphy -telegrafia o w.wezwanie pomocy. zobrazowanie screen . VHF antenna/ antena VHF 7. 1. Weather facsimile antenna/ antenafaksymile pogodowego/ 15. modulacja dwuwstegowa transmission .

300-3000 MHz.czgstotliwoSC lotnicza .SAR-dedicated -czgstotliwoSC przypisana sluzbom SAR . 30-300 MHz.wielokrotny dostgp z podzialem czasu -extremely high skrajnie wielkie czgstotliwoSci (30 . -prowadzik nasluch na cz.cz.(morska) radioplawa awaryjna end of sequence signal (EOS) . radioplawa awavjna format for calling -rodzaj wywolania frequency -czgstotliwoSC . pomylka gap . u j t k o w a .zysk anteny General Operator Certificate (GOC) .extremely low skrajnie male cz~stotliwoSci (ponizej 300 KHz) . -high (HF) .radio (RF) .transmitting .300 GHz) .cz.czgstotliwoSC 30-300 kHz .czgtotliwoik dodatkowa -shift keying (FSK) . 300-3000 kHz -modulation (FM) -modulacja czgtotliwoici .super high (SHF) .medium (MF) .regulacja wzmocnienia of antenna .cz.working .assigned . NAWIGACJA On-board communication fqcznos'Cwewnqtrzstatkowa - headset/ sluchawki signal device/ Swiatlo sygnalizacyjne I e-mail -poczta elektroniczna emergency locator transmitter (ELT) .low (LF) .cz..modulacja z kluczowaniem czgstotliwobci .maximum usable frequency . czgstotliwoSC fa1 metrowych 3-30 kHz -very low (VLF) .czgstotliwoSC nadawcza -ultra high -(UHF) . akustyczna .inter-ship -- - - - - - - - - ..(to) guard . foniczna.czgstotliwoiC radiowa .aeronautical .awaryjny nadajnik lokalizujqcy (lotniczy) emergency position-indicating radiobeacon (EPIRB) .automatic control (AGC) .otwarty system korekcji blqd6w w transmisji 1-10 figure code -kod cyfrowy float free terminal -EPIRB.voice (VF) . 3-30 MHz -intermediate -(IF) -cz~stotliwoSC poirednia -international maritime distress migdzynarodowe morskie cz.primary .obwiednia (modulacji) erase signal .extra high (EHF) .cz. czgstotliwoSC fa1 decymetrowych .Swiadectwo Ogolnego Operatora GMDSS Global maritime distress and safety system (GMDSS) -Swiatowy Morski System Lqcznoici Alarmowej i Bezpieczenstwa .cz~stotliwoSC .very high (VHF) .lowest usable . 30-300 GHz division multiple access (FDMA) .cz.czgstotliwoSk robocza gain -wzmocnienie .najwyzsza (w danych warunkach) czgstotliwoiC uzyteczna .sygnal pomylki error -blqd.znak kohca sekwencji envelope .secondary . fax Forward Error Correcting (FEC) .odstgp pomigdzy blgdami establish contact -nawiqzak 1qcznoSC facsimile -faksymile.czgstotliwoSC przydzielona .automatyczna regulacja wzmocnienia control . niebezpieczenstwa - - - - --- - - -- cz.czgstotliwoik podstawowa . 3-30 GHz .5. do IqcznoSci migdzystatkowej .najnizsza cz.

Spis stacji radionamierzania i sluzb specjalnych List of Ship Stations . nielegalne International Radio Consultative Committee (CCIR) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds. z danym satelitq) lower side band (LSB) -dolna wstega boczna Local User Terminal (LUT) .Spis stacji statkowych (to) listen -prowadzik nasluch (radiowy) continously -prowadzik nasluch cicgly listening in . Telegrafii i Telefonii key -klucz telegraficzny keyboard -klawiatura key in -wprowadzik (za pomocq klawiatury) keying . nadawanie kluczem L-band satelite EPIRB .spis stacji nadbrzeznych List of Radio determination and Special Service Stations .sygnal do naprowadzania. Telekomunikacji International Telecommunication Convention (ITC) -Migdzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna International Telecommunication Regulations (ITR) .sluchawki naglowne high speed data (transmission) (HSD) -szybka transmisja danych homing -nakierowanie. korespondencja sluzbowa -priority -pienvszenstwo przekazu wiadomoSci MET warning .Mi~dzynarodowe Regulaminy Radiotelekomunikacyjne International TelecommunicationUnion (ITU) -Migdzynarodowy Zwiqzek Telekomunika- - - - C Y ~ ~ Y International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.6. naprowadzanie -bearing -namiar naprowadzajqcy signal .lokalna stacja naziemna loudspeaker -gloinik Maritime Identification Digits (MID) -morski numer identyfikacyjny (wskaznik bandery Maritime Mobile Service (MMS) .Migdzynarodowe Konsorcjum LqcznoSci Satelitarnej interference -zaklocenie .wiadomoSc.ostrzezenie meteorologiczne microphone -mikrofon microprocessor -mikroprocesor microswitch -mikrowylqcznik - - .generator lokalny log-in .radioplawa awaryjna systemy Inrnarsat E line feed -przesunigcie linii (w dalekopisie) List of Coast Stations .kod identyfikacyjny morskiej sluzby ruchomej Maritime Safety Information (MSI) . mikrofon headphone .-- GMDSS General Operator -ogolny operator GMDSS certificate -Swiadectwo ogolnego operatora GMDSS ground wave .czas biemy (przy nadawaniu) impulse -impuls Inmarsat (International Mobile Satellite Organization) .sluzba nasluchowa local oscillator .numer identyfikacyjny naziemnej stacji statkowej International Telecommunication Satellite Consortium (INTELSAT) . sygnal naprowadzaj qcy identity -tozsamoSk (stacji) -number -numer identyfikacyjny identification number -numer identyfikacyj"Y idle period .logowanie (zglaszanie gotowoki do pracy urzqdzenia np.unlawful -zaklocenia spowodowane pracq nieregulaminowh bezprawne.odbiornik morskich informacji b.morskie informacje bezpieczenstwa -maritime safety information receiver NAVTEX . NAVIGATION .Migdzynarodowa Organizacja Ruchomej LqcznoSci Satelitarnej Mobile Number (IMN) .ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Satellite Service (MMSS) satelitarna ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Selective Call identify code (MMSI) .fala przyziemna hand-held VHF equipment -przenoina (rgczna) radiostacja VHF hand-held walkie-talkie -przenohy (rgczny) radiotelefon UKF hand set -mikrotelefon.nasluch radiowy listening post -miejsce nasluchu listening watch . Master Plan for GMDSS -plan ogolny (funkcjonowania) systemu GMDSS Mayday -radiotelefoniczny sygnal niebezpieczenstwa relay -poSrednictwo w niebezpieczenstwie message (MSG) .kluczowanie.

secondary .dziennik radiowy officer -radiooficer operator .safety -bezpieczenstwo (ostrzeganie) . odbiornik radiowy alarm signal -radiowy sygnal-alarmowy -beacon .awaryjny.radio -radiostacja przenokna ..urgency -pilnoSC procedure -procedura .opuszczenie statku . przenoSna .zalewanie (przedzialow) .kopula ochronna (anteny) radio -radiostacja.sinking .distress -niebezpieczenstwo .hand-held battery-powered radio -podrpczna radiostacja przenoina zasilana bateriami -hand-held droppable radio -przenoha (rpczna) radiostacja zrzutowa .international .routine -priorytet zwykly .primary -podstawowa sieC alarmowania .inne (niebezpieczenstwo) .radiostacia do namierzania distress frequency .radiooperator 5. w l-qcznoki radiowej) .procedura korespondencji propagation -propagacja characteristic -charakterystyka propagacji protective radome .sieC (stacji radiowych) . zaklocenia level -poziom szurnow suppression .obszar w skoordynowanym systemie transmisji ostrzezen dalekiego zasiegu NAVTEX .radionamiar -broadcast .kana1 IqcznoSci radiowej -communication -komunikacja radiowa.kolizja .radiofonia calling-in point -punkt meldunkowy (np.national .correspondence .radiowy sygnal wzywania pomocy fix -pozycja z radionamiarow fog signal -radiowy sygnal mglowy frequency -czgtotliwoSC radiowa heading angle -radiowy kqt hrsowy -horizon -horyzont radiowy interference .called subscribers -numer teleksowy abonenta lqdowego -end of sequence -koniec sekwencji wywolawczej meteorologicalobservation (OBS) -obserwacje meteorologiczne Operational Control Centre (OCC) .listing .public switched (PSN) .survival craft transceivers -przenoha radiostacja do irodkow ratunkowych power .zaklocenie radiowe log book .moc -amplifier -wzmacniacz mocy pre-amplifier -przedwzmacniacz procedural words .attack by pirates .operacyjne centrum kontroli (INMARSAT. indywidualny nadajnik pozycjonujqcy phonetic spelling -literowanie phonetic alphabet .disabled and adrift .grounding -wejicie na mieliznp . NAWIGACJA - - - - - - - - - - - --- .sieC miqdzynarodowa .alfabet fonetyczny (sluiqcy do literowania) portable -przenoiny -hand-held radio -radiostacja rqczna.thmienie szumbw number -numer .firelexplosion -pozarleksplozja .sieC krajowa .microtelephone -mikrotelefon modulation -modulacja narrow-band direct printing (NBDP) . w systemie VTS) channel .(radiotelefoniczny) sygnal pilnoici pause -pauza Personal Locator Beacon (PLB) .atak piratow NAVAREA . GMDSS) over .unieruchomienie i dryfowanie .priorytet. lslczno66 radiowa direction-finder -radionamiernik direction-finding -radionamierzanie station .abandoning ship .czpstotliwoSC lqcznoici w niebezpieczenstwie distress signal .telegrafia dalekopisowa o druku bezpoirednim nature of distress -rodzaj niebezpieczenstwa . pierwszenstwo.undesignated .radiolatarnia bearing .slowa proceduralne priority . uprzywilejowanie (np.szumy.equipment -przenoiny sprzpt radiowy .zatonigie .wtorna sieC alarmowania Network Operation Centre (NOC) -OSrodek Operacyjny Sieci (GMDSS) noise .lqdowa publiczna sieC telekomunikacyjna .(niebezpieczny) przechyl .system automatycznego odbioru morskich informacji bezpieczenstwa network .sygnal przejScia na odbior PAN PAN .collision .flooding .

system satelitow geostacjonarnych scanning -przeszukiwanie receiver .radiotelefonia telegraph (WT) -radiotelegrafia telegraphy (RTG) -radiotelegrafia -teletype (RTT) .radio .kabina radiowa safety signal -radiowy sygnal ostrzegawczy set .radiolatarnia obrotowa - - - - - - - - rotating beacon -radiolatamia wirujqca rotating direction finder .antena odbiorcza -ship -statek odbierajqcy (korespondencjp radiowq) station .dalekopis radiowy radiodetermination -radionamierzanie.AOR-West (Atlantic Ocean Region-West) zachodni rejon Oceanu Atlantyckiego . dedicated frequencies . pot: resetowanie . NAVIGATION -pratique -Swiadectwo wolnoSci ruchow uzyskane drogq radiowq .satelitarny segment sieci Iqcznofci (to) select -wybraC (stacjp. rejon.radiostacja telephony (RIT. akwen .system satelitow o orbitach polamych (biegunowych) .poszukiwanie i ratowanie wspomagane Sledzeniem satelitarnym (sieC satelitow ratownictwa) search and rescue radar transponders (SART) -transponder radarowy Satcom (satellite communication) -komunikacja satelitarna Satellite Control Centre (SCC) .sygnal radiowy silence .geostationary . sygnaw region -region.przekazywak (np. komunikat .szumy wlasne odbiornika .osrodek zarzqdzania sieciq satelit6w (Inmarsat) satelite system .manualy -zerowanie (resetowanie) rpczne revolving radio beacon .grupowe wywolanie selektywne --number -numer wywolania selektywnego Selective Broadcast Sending Station (SBSS) stacja nadawcza selektywnego systemu rozglaszania selectivity .radionamiernik z antenq obrotowq safety call -wywolanie ostrzegawcze safety message -wiadomoSC.IOR (Indian Ocean Region) .stacja odbierajqca reception .odbiornik .odbiornik radiowy signal . okreSlanie pozycji za pomocq radionamiarow radiogoniometer -radionamiernik radiolocation -radiolokacja radio-range beacon .odbiornik przeszukujqcy securite! .zerowanie.radiolatamia kierunkowa radio regulations (RR) -regulaminy radiowe radiotelex -radioteleks receiver .nadajnik radiowy sending -nadawanie Sequential Single Frequency Code (SSFC) sekwencyjny kod jednoczpstotliwoiciowy (analogowe selektywne wywolanie) service -tu: IqcznoiC ---- - --- - - -- .odbior recipient -odbiorca (korespondencji radiowej.ground .cisza radiowa station .odpowiedz reporting point -punkt meldunkowy (statku) reset .transmission of -transmisja wiadomoSci bezpieczenstwa search and rescue (SAR) -poszukiwanie i ratowanie operation .public station .selektywnoSC semi-conductor -polprzewodnik sender . poSredniczyC reply .emergency -radioodbiornik awaryjny letter (RTL) . czpstotliwoSC) selective calling -wywolanie selektywne .list radio-teleksowy -noise .operacja poszukiwania i rat. wolanie o pomoc).polar-orbiting . odbierajqcy antenna .odbieranie.AOR-East (Atlantic Ocean Region-East) wschodni rejon Oceanu Atlantyckiego .system (sieC) satelitarna .POR (Pacific Ocean Region) -rejon Oceanu Spokojnego relay .radiostacja publiczna receiver -odbiornik radiowy report .lqdowy segment sieci lqcznohci .raport radiowy room .rejon Oceanu Indyjskiego .czgtotliwoSci przypisane sluibom SAR Search and Rescue Satellite Aided Tracking (SARSAT) .group .radiotelefoniczny sygnal bezpieczenstwa segment -segment .radioodbiornik receiving .announcement of ogloszenie wiadomoSci bezpieczenstwa .space .6. RTF) .

IqcznoSC krotkiego zasiqgu set up watch -ustali6 wachtg short-wave transmitter .teleks communication .coast .ground earth (GES) -naziemna stacja nadbrzezna -in distress .zakiocenia atmosferyczne (w odbiorze radiowym) station .stacja ruchoma . przekazywanie.(technika) czasowego zwielokrotnienia kanalow Time Division Multiplexer Access (TDMA) zwielokrotnienie czasowe dostepu do satelity teleprinter message (tpm) -wiadomoii. nadawcza) -broadcast receiving (BRS) .n a m a stacji network co-ordination (NCS) .odwolanie ciszy (radiowej) signal letters .cisza (tu: radiowa) .statek nadajqcy (wiadomoSC) station .1qcznoSC teleksowa message -wiadomoSC teleksowa .stacja wywolujqca .lqcznoSC Sredniego zasiegu .radio -teleks radiowy.s.naziemna stacja nadbrzezna (lqcznoici satelitarnej) -coast radio (CRS) -radiostacja nadbrzeina (IqcznoSci terrestrycznej) . przesylanie - - - - - - - -- - - - - - - .sygnal rozpoznawczy. -distress alert -alarmowanie stacji brzegowej przez statek w niebezpieczenstwie silence . pojedynczy kanal na jednq n o h q single-sideband modulation (SSB) -modulacja jednowstqgowa SOS .stacja glowna -mobile .polozenie stacji .mobile earth (MES) . danych).stacja podlegla store and forward messaging -technika gromadzenia i przesylania informacji telecommunication -telekomunikacja teleprinter -dalekopis telex . sprawdzenie testing -testowanie. przekazana teleksem traffic -trafika -distress korespondencja w niebezpieczenstwie .stacja (statek) w niebezpieczenstwie in vicinity .naziemna stacja ruchoma (systemu Inmarsat) - - - - - - - - - - - - - - - - - name of . odbiorcza -broadcast sending (BSS) -stacja nadawcza .nadajnik krotkofalow ship-to-shore -IqcznoSC statku z brzegiem -alerting -alarmowanie stacji brzegowej przez statek call -wywolanie stacji brzegowej przez st.stacja brzegowa . sprawdzanie .tekst Time Division Multiplex (TDM) . stacja kt6ra nadala sygnal.(pokrgtlo) blokady szum6w standby -pogotowie statics .korespondencja bezpieczenstwa (ostrzegawcza) transeiver -zespol nadawczo-odbiorczy transmit-receiveswitch -przelqcznik nadawanie-odbi6r transmitter -nadajnik transmitting -nadawanie ship .coast earth (CES) .stacja statkowa .(radiotelegraficzny) sygnal wzywania pomocy (to) spell .5.land earth (LES) .stacja koordynujqca (Inmarsat) -of origin -stacja zlecajqca.equipment .stacja nadajqca wiadomoSC) transmission .statkowa.stacja w pobliiu .resumption (of radio -) .calling .roll call of . NAWIGACJA long-range . sygnal wywolawczy single channel per carrier (SCPC) -pojedynczy kanal telefoniczny.test.podawanie kolejki oczekujqcych (przez stacjg brzegowd .ship earth station (SES) .wznowienie (komunikacji radiowej) .exchange of -wymiana korespondencji .lqdowa stacja naziemna (systemu Inmarsat) .1iterowaC space .slave . wiadomoSC .sprawdzanie sprzetu text .master .location of . radioteleks terrestrial -przyziemny test .intership .nadawanie.komunikacja radiowa mipdzy statkami list -wykaz zalegajqcej korespondencji .lifting .short-range .stacja (np.safety . ruchoma stacja naziemna lqcznoSci satelitarnej .odstgp (w wydruku dalekopisu) squelch .lqcznoSC dalekiego zasiegu medium-range .ship . transmisja (np.

odebrano RDL .ustanowik wachtg wireless -radiostacja -aerial -antena radiowa -bearing -namiar radiowy. NIO) T-R switch .blqd formatu FREQ . dziennik radiowy operator .list radio-teleksowy STA .wiadomoici) upper side band (USB) .abonent zajqty OK .kabina radiowa telegraphy (WIT) -radiotelegrafia World Wide Navigational Warning System (WWNWS) .set up .band -pasmo czgstotliwoici przenoszonych . przelqcznik nadawanie-odbior trimmer -kondensator wyrownawczy rownolegly capacitor .~wiatowy System Ostrzezen Nawigacyjnych Telex command codes and abbrevations .pilnoik .abonent nieobecny ACK -potwierdzenie ADV -powiadomienie AGN .brak polqczenia OBS -wiadomoik meteorologiczna OCC .zqdanie informacji z bazy danych stacji nadbrzeznej MED -pilna wiadomoik medyczna MNS .strojenie indicator .stopien pilnoici -message -pilna wiadomoik -signal -sygnal p.anulowane AMV -wiadomoik do systemu AMVER BRK .radio .zqdanie przekazania wiadornoici do abonenta przy pomocy transmisji danych DIRTTLX -zqdanie nawiilzania bezpo6redniej lqcznoici teleksowej z abonentem DER -nieczynny EEE -pomyika FAX -zqdanie przekazania wiadomoici na faks FM .wskainik strojenia two-channel -dwukanalowy urgency . nadak wiadomoik MULTLX -wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do kilku adresatow NAV . nadajnik) tuned circuit -obwod strojony (rezonansowy) tunimg .O ~ / Z FMT .znowu ANUL .proszg POS -pozycja statku RCD .zqdanie informacji o uslugach i procedurach stacji nadbrzeznej INF .przerwanie polqczenia ze stacjq nadbrzeznq CRV -czy odbierasz dobrze? odbieram dobrze DATA . (komunikatu.g6ma wstqga boczna variable capacitor -kondensator zmienny very high frequency (VHF) -wysoka czgtotliwoik (30 .dziennik radiostacji.kody i skr6ty teleksowe ABS .wiadomoik.czekak MSG . rownolegly tropospheric wave -fala troposferyczna (to) tune .dotyczy RPT -powtorzenie RTL .stroit (np.300 MHz) volume -regulacja sily glow watch -wachta (sluzba) .zqdanie podania ostrzezeh nawigacyjnych NC .przelqcznik NIO. rozpoczq5 nadawanie HELP . radionamiar cabin .(niegdyi) kabina radiowa log .6.czgstotliwoik nasluchu na statku GA+ .zqdanie podania statusu wiadomoici przeslanych systemem "przechowaji przekai" - - - - .wachta radiowa .radiooperator room .minuty MOM . NAVIGATION - .nadawak.kondensator w.zqdanie ponownego polqczenia z abonentem wywolanym poprzedniq komendq DIRTTLX RE (REF) .line linia zasilajqca -to cease transmission-zaprzestak nadawania transponder -wmacniacz z ukladem przemiany (w radiokomunikacji satelitamej) T-R cell .zgadzam siql zgadzasz sic? OPR .mierak gazowany (lampa nadawanie-odbior.zqdanie polqczenia z operatorem PLS .degree of .

koszyk (znak dzienny) -black ball . colour -bandera narodowa dash -kreska (w alfabecie Morse'a) dasher block -bloczek flagowy day shapes -znaki dzienne .long .radiotelegram THRU -jestei polqczony w trybie teleksowym TKS .stozek (naw.dzigkujp TLX .short .nadanie noty sluzbowej SVP -proszg TAX -jaka oplata? TEL .czubek stozka -basket . "wychodzg w morze" burgee -proporczyk (z wycigciem) clip hook -hak zatrzaskowy.dalekopis URG -polqczenie pilne W -wyrazy WRU -kto tam ? WX -zqdanie prognozy pogody XXX -pomylka Signalling and signals .sygnalizacja i sygnaly aldis lamp -aldis. reflektor sygnalizacyjny at half-mast -do polowy masztu at the dip .double -podwojny diwigk gwizdkiem .maszt sygnalowy top mast/ wierzchoiek masztu not under command lights/ Swiatia statku "nieodpowiadajqcego top flash lrght/ Swiatio do sygnalizacji Morse'a i Christmas tree/ t . karabinczyk color.apex .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do innego statku SRY -przepraszam SVC .sygnal diwigkowy dlugi .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" TLXA -zqdanie potwierdzenia czasu przekazania teleksu do adresata TPR .do p6l masztu (o fladze) blast -dzwipk (syreny okrgtowej) .5.zqdanie przekazania wiadomoici telefonicznie pod wskazany numer TEST MSG -wiadomoSC testowa TGM . znak dzienny) - - - - Signal mast .dlugi sygnak (syreng rogiem mglowym) . NAWIGACJA STS .kula (mak dzieAy) .prolonged . lampa sygnalowa blue Peter -flaga rnks "P".diwigk (syrenq) krotki blinker -szczytowka.cone .

flaga armatora locker .zmieniam swoj kurs w prawo" F (I am disabled .socket -gniazdo drzewca flagowego fly .bandera handlowa .lampa do sygnalizacji dziennej dressed full .szczyt masztu.flaga wzywania pomocy .affirmative flaga potwierdzenia mks.audiable . sygnal zakonczenia ensign -bandera panstwowa .sygnal Swietlny wzywania pomocy daylight signalling lamp . banvnik stosowany jako sygnal wzywania pomocy emergency signal .dlugoSC flagi -nieSC flagp fog . top masztu hoist -wysokoSC bodniesienia) flagi hoist .flaga.flag - -- - - - -- - - - - - - -- - - - ."zmieniam swoj kurs w prawo" J (I am on fire and I have dangerous cargo on board."mam nurka po wodq: trzymajcie sig z dala i idicie powoli" B (I am taking in.flara light .Yak".flaga zastepcza (kodu) -toggle -przetyczka flagowa .gong mglowy gun .diwiekowe sygnaly mglowe -bell . or discharging.flaga wskazujqca kierunek wiatru flagpole socket . flaga) head of mast .national .schowek na flagi .merchant -bandera marynarki handlowej . manewrujq z trudnosciq" E (I am altering my course to starboard) . potwierdzenie. or carrying dangerous goods) .do p6lmasztu (bandera.sygnal alarmowy ending signal . lub: "znaczenie poprzedzajqcej grupy sygnalow powinno by6 rozumiane jako potwierdzenie" D (Keep clear of me .N" MKS oznaczajqca neg a c j ~flaga zaprzeczenia .szafka na flagi clip -lqcmik linek flagowych -code--flagakodu .house .gniazdo maszciku flagowego .rzut flag sygnalowych Inglefield clips -haczyki flagowe International Code of Signals -Miedzynarodowy Kod Sygnalowy (MKS) A (I have a diver down: keep well clear at slow speed) .diamond shape . flagsztok socket .flaga sygnalu pogody . H (I have pilot on board) .salutowaC banderq staff .I am manoeuvring with difficulty) -"trzymajcie sie z dala ode mnie.macznik banvny..mercantile .podnoszenie bandergali (to) dress ship -podnieSC bandergale dye marker .substitude ."mam po- flagstaff .communicate with me) -"jestem niezdolny do mchu.gniazdo maszciku flagowego salute .mgla . or: I am hauling nets) "potrzebuje pilota".alarm falszywy farewell whistle -pozegnalny sygnal syrenq first substitute -pienvsza flaga (kodu) zastepcza flag ..dzwon mglowy .drzewce flagowe. .gniazdo drzewca flagowego .alfabet flagowy chest .armatni sygnal mglowy signal . keep well clear off me) . nawiqzcie IqcznoSC ze mnq" G (I require a pilot.sygnal dzienny w ksztalcie walca dip the flag . NAVIGATION .sygnaly mglowe foghorn -rog mglowy full dress (of a ship) -pelna gala banderowa half-mast high ."mam pilota na pokladzie" I (I am altering my course to port) . Nadawany przez statki rybackie lowiqce w pobliiu siebie oznacza: "wybieram sieci".wind . bandera . flaga "tak" alphabet .drum .statek w pelnej bandergali dressing line .salutowaC banderq distress flare .weather .distress .affirmative) .pilot .drzewce bandery entering signals -sygnaly wejiciowe do portu false alarm .salut banderq staff .explosive -signal -detonacyjny sygnal mglowy gong .6."ladujg lub wyladowuje.drzewce flagowe .flaga narodowa -negative -flaga .flaga pilotowa -pole socket .znak dzienny w ksztalcie rombu .sygnalizacja zakonczenia. albo mam na statku ladunki niebezpieczne" C (Yes .dipping .lina pomocnicza bandergali dressing ship .

.salut banderze seamarker .cone .flaga odpowiedzi pilot house bell .wstecz" T (Keep clear of me.w porcie: ..rufowy maszt flagowy. szczytowka -mirror . jestem zajpty tralowaniem we dwojkg" U (You are running into danger) . flaga pilotowa .proporzec dziobowy .wydajg sieci" jack -proporzec.answering .zdrowyM proszg o i Swiadectwo zdolnoSci ruchbw" R (The way is off my ship."droga prowadzi z daleka od mojego statku. sygnal Swietlny ."potrzebujq pomocy lekarskiej" X (Stop carrying out your intentions and watch for my signals) -. kotwicg" Z (I require a tug. zob. W morzu.lampa sygnalizacyjna..cylinder -walec short .recognition .Swiatlo nawigacyjne pokazujqce literg alfabetu Morse'a Morse lamp .sygnal dwuflagowy (mks) .flaga powtorzenia (MKS) ripper -rog mglowy salute .towing .three flag . or: I am shooting nets) ."moj statek jest .sygnalizacja optyczna -- - - - - - - - - - - - ."kierujecie sig ku niebezpieczenstwu" V (I require assistance) .alfabet Morse'a light .zaC z wami la.salut -to the flag .three letter . NAWIGACJA zar i niebezpieczny ladunek na statku. drzewce bandery reed horn -rog mglowy repeater . tez dash) - making colours -podniesienie bandery Morse code .czlowiek za b u r t e P (All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea. also: My nets have come fast upon an obstruction) ..flaga kwarantannowa jewel block -bloczek flagowy lazy halyard .sygnal jednoflagowy pistol .sygnal trzyliterowy . I am engaged in pair trawling) .flaglinka zastcpcza long .lampa do sygnalizacji alfabetem Morse'a nautophone -nautofon pennant -proporczyk .."wlokq moja.lusterko sygnalizacyjne -procedure -procedury sygnalizacyjne . pistolet do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych .stacja sygnalowa stay .yellow jack .cy do zwracania uwagi podczas akcji ratowniczej) shape -znak (dzienny) sygnalizacyjny ."zatrzymalem moj statek i nie posuwam sic po wodzie" N (No) .sztag sygnalowy .wstrzymajcie sig z wykonywaniem waszych zamierzen i uwazajcie na moje sygnaly".5.flaglinka.dzwon na mostku poop staff .kula . Y (I am dragging my anchor) .sygnal nocny. uzyta przez statek rybacki omacza: .sygnal trzyflagowy ..stozek .answering ."potrzebujp pomocy" W (I require medical assistance) .sygnal . wqzel szotowy .aural .night .wszystkie osoby powinny sig zameldowaC na statek. gdyz statek wkrotce wychodzi w morze".bow . you may feel your past me) .. linka sygnalowa --bend -wqzel flagowy.sygnaly holownicze ..sygnal odpowiedzi .kropka (w alfabecie Morse'a) signal .sygnal rozpoznawczy rocket -rakieta sygnalowa station .moje sieci zaczepily o przeszkodp" Q (my vessel is healthy and I request free pratique) . mozecie przejSC za ma.sygnat diwigkowy flag -flaga sygnalowa.warning -sygnal ostrzegawczy -yard -rejka sygnalowa signalling . aldisem) -lamp .one-flag .potrzebujq holownika" lub: .banvnik do wody (sluza.two-flag .cznoSCU L (You should stop your vessel instantly) -"zatrzymajcie wasz statek natychmiast" M (My vessel is stopped and making no way through the water) ." S (My engines are going astern) . trzymajcie sip z daleka ode mnie" K (I wish to communicate with you) -I1pragnq nawia.niem(zaprzeczenie) 0 (Man overboard) ."trzymajcie siq z dala ode mnie.moje silniki pracuja.... flaga migdzynarodowego kodu sygnalowego -halyard ..visual .ball .rakietnica.kreska (w alfabecie Morse'a.sygnalizacja (np.

syrena (diwiqkowa) sound -diwiqk .automat mgiowy syreny okrqtowej lanyard . szczyt (masztu) typhon .sygnai diwiqkowy signalling -sygnalizacja akustyczna (to) sound -nadawaC sygnal diwiqkowy (to) strike -opuSciC (flagq.urzqdzenie do nadawania sygnaiow mgiowych i ostrzegawczych (ship's whistle) vibratory horn -membranowy rog mglowy warning .sygnai ostrzegawczy test -proba ukiadu ostrzegawczego whistle .linka wszyta w brzeg flagi time ball .syrena okrqtowa.maszt flagowy mast truck/ jablko masztu - - - halyard downhaul/ - r mast/ maszt . banderq) tack line .linka syreny (gwizdka) valve -zawor na syrenq wind vane -wiatrowskaz.navigational -ostrzezenie nawigacyjne signal . buczek controller .kula sygnalowa (do sygnalizacji czasu) top -wierzchoiek.diwiqk ddlgi (syrensl) . NAVIGATION siren .Swiatko ostrzegawcze .diwiqk krotki (syrensl) signal .long .6. gwizdek.ostrzezenie light . flaga wskazujqca kierunek wiatru - - Flag mast .short .

Cargo distribution planning .kontenery 4. Ro-ro cargo lashing equipment .mocowanie ladunku 15. Cargoes . . Forces acting on cargo . Cargo stowage . .ladunki chlodzone 9. Container stowage . Cargo .ladunek 1. Cargo lashing . Ro-ro cargo -ladunki toczne CARGO STOWAGE AND LASHING SZTAUOWANIE I MOCOWANIE LADUNKU 12.Types of containers .sprzet do sztauowania i mocowania kontenerow 17.bezpieczenstwo ladunkow 22. Reefer cargo . Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 7.sprzet do mocowania ladunkow tocznych 19.sztauowanie drewna i produktow jego przetwarzania 20.typ kontenera 5. General cargo -drobnica 8.wentylacja ladunku 10. Chemical and gas cargoes . Container stacking and lashing equipment . Containers . Cargo safety . Cargo ventilation . Liquid cargoes -ladunki plynne 11.planowanie rozmieszczenia ladunku 13.konstrukcja kontenera 6.Container construction .ladunki 2. Forestry products stowage . Bulk cargoes -ladunki masowe 3.7.sztauowanie ladunku 14.ladunki chemiczne i gazy .sztauowanie kontener6w 16. Ro-ro cargo stowage -sztauowanie ladunk6w tocznych 18.sily dzialajqce na ladunek 21.

7. CARGO

Cargoes classifcation 1klasyfkacja ladunkdw

-

C
bulk cargoes/ ladunki masowe ladunki masowe suche ladunki masowe piynne

general cargoes/ ladunki dvobnicowe

unitized cargoes/ iadunki jednostkowane

beczki artom/

Cargoes -ladunki
bulk-in-bags-out (BIBO) - zaladunek (towaru) luzem, wyladunek w workach break-bulk cargo - drobnica, ladunek polmasowy, duze partie jednorodnej drobnicy bulk - duza iloid, masa -cargo -ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe cargo - ladunek - deck - ladunek pokladowy - dry - ladunek suchy - dry freight - drobnica konwencjonalna - filler -ladunek wypelniajqcy - frozen - ladunek mrozony - general - drobnica, ladunek drobnicowy -heavy - ladunek ciqzki - homogeneous - ladunek jednorodny - project - ladunki zwiqzane z tym samym projektem, wozone czqsto z roznych miejsc i w roinym czasie - reefer - ladunek chlodzony - refrigerated - ladunek chlodzony - special -ladunek specjalny -transit -ladunek tranzytowy, ladunek przeznaczony do innego portu units -jednostki ladunkowe - voluminous - ladunek o duzej objqtoici commodity - rodzaj ladunku, rodzaj towaru index - indeks towarow float onlfloat off - wplywanie/wyplywanie (technologia przeladunku poziomego barkowca)

-

-

-

-

-

-

-

forestry - pot. okreilenie dot. drewna, celulozy i papieru uzywane w iegludze products (FP) - okreslenie dot, drewna, celulozy i papieru uzywane w zegludze gas - gaz - liquified - gaz plynny generals - drobnica in bulk - luzem, ladunek masowy lift-onhft-off (10-10) -system przeladunku pionowy liquid cargo -ladunek plynny in bulk - ladunek plynny luzem lot - partia (ladunku) measurement goods - towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) merchandise -towar neo-bulk -drobnica jednorodna w duzych partiach; rowniez: break-bulk roll onlroll off (ro-ro) -wtaczaC/wytaczaC, pozioma technologia przeladunku roll onlroll off, lift onllift of, float onlfloat off (ro-lo-flo) - mieszany system przeladunku stosowany na barkowcach ship-to-truck cargo handling system - przeladunek ukladarkami statek-ciqzarowki unit load -jednostka ladunkowa - standardized - znormalizowana jednostka ladunkowa waterborne - (ladunek) przewozony drogq wodns~ zaladowany na statek wet goods -towary (ladunki) plynne, takze ladunki o duzej zawartosci wilgoci

-

-

--

--

Bulk cargo -ladunki masowe

-

animal feed products -pasze ammonium -amon nitrate - azotan amonu phosphate - fosforan amonu sulphate - siarczan amonowy anhydrite -anhydryt apatites -apatyty artificial manures -nawozy sztuczne baryt - baryt block - blok (np. marmuru) bulk - duza iloSC, masa cargo - ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe bulky cargo -ladunki masowe calcium -wapn -ammonium nitrate - saletrzak chloride - chlorek wapnia -nitrate - azotan wapnia phosphate - fosforan wapnia cement -cement cereals - zboza products - produkty zbozowe charcoal -wqgiel drzewny clinker -klinkier coal -wqgiel - anthracite - antracyt, wqgiel antracytowy - cobbles -kostka weglowa (sortyment wegla) - cobs - orzech (s.w.) -duff -wilgotny mial wqglowy dumping - zaladunek wegla -dust - pyl weglowy - hard -wqgiel kamienny, antracyt - lump - gruby wqgiel, wegiel w brylach - nuts - orzech (s.w.) - peas, pea - groszek - small - drobny -tipper - wywrotnica wagonowa coke - koks -breeze - drobny koks, mial koksowy concentrate -koncentrat concentrated ores -koncentraty rudy corundum -korund cotton -bawelna dust-proof -pyloodporny dust-tight -pyloszczelny easy trimmer - statek latwo trymujqcy easy trimming hold -ladownia trymujqca feeder -zasobnik uzupehiajqcy feedmeal -mqczka paszowa

-

-

-

-

-

-

fertilizers -nawozy - nawozy sztuczne - dry - nawozy suche - fossil meal - ziemia okrzemkowa - liquid - nawozy w plynie - mixed - n. mieszane, wieloskladnikowe - natrium sulphate - siarczan sodu (nawoz) - nitrogen-phosphorus azotowo-fosforowy - nitrogenous - -n. azotowy -phosphatic - n. fosforowy - potassic - n. potasowy -potassium chloride - chlorek potasu potassium nitrate - azotan potasu - potassium sulphate - siarczan potasu - superphosphate of calcium - superfosfat filler cargo -ladunek wypelniajqcy flattening - rownanie powierzchni ladunku sypkiego flow moisture point - punkt uplynnienia suchego masowego ladunku sypkiego fodder -pasza goods in bulk -ladunek masowy grain - ziarno, zboze -barley -jqczmien - broom corn - sorgo -buckwheat - gryka capacity - pojemnoic ladunkowa statku dla ziarna cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna (w m3 lub cbft) -cargo certificate -Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboza luzem - corn - kukurydza -heap - stos ziarna, zboza - heavy (hg) - zboze (ziarno) ciqzkie - horse bean - bobik in bulk - ziarno, zboze luzem - light (lg) - ziarno (zboze) lekkie - maize -kukurydza - mail - sorgo - rye - zyto - wheat - pszenica granulate -granulaty gypsum - gips india-rubber -kauczuk naturalny iron - stal ore - ruda zelaza jute -juta level - poziom, poziomy (to) level -poziomowac, wyrownywac (np. powierzchniq ladunku)
- artificial

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lime -wapno meal -pasze -beet pulp - wytloki buraczane -oily - makuchy - rape - Sruta rzepakowa - soya - sruta sojowa minerals -mineraly - alumina - tlenek glinu - asbestos - azbest - bauxites -boksyty - bentonites - bentonity - ceramic clinker -klinker ceramiczny - China clay - kaolin - clays - gliny - fluorite - fluoryt - gipsum - gips - kaolin - kaolin - phosphate rocks - fosforyty - porphyres - porfiry - pumice -pumeks - salt - so1 - sands - piaski - silicon - krzem - sulphur - siarka metals -metale - antimony - antymon -beryllium -beryl - bismuth - bizmut - boron - boru - cadmium - kadm - chromium - chrom - cobalt - kobalt - copper - miedi - iron - ielazo - lead - olow - magnesite - magnezyt - magnesium -magnez - manganese - mangan - molybden - molibden - nickel - nikiel - non-ferrous metale kolorowe, metale niezelazne - scrap metal -zlom metalowy - tin - cyna - titanium -tytan - tungsten - wolfram - vanadium - wanad pellets - granulaty recycling - surowce wtome rice - ryi - clean - ryz iuszczony - paddy - ryz nieluszczony

-

-

--

-

-

-polished - ryz polerowany - rough - ryz niehszczony - white -ryz polerowany stones and rocks -kamienie i skaly -alabaster - alabaster - basalt -bazalt - calcite -kamien wapienny - chalk - kreda - dolomite - dolomit - flints - krzemienie - granites - granity - gravels - zwiry - limestone - kamien wapienny marbles -marmury mortar -h s z y w o ore - ruda - coarse - ruda w kesach concentrate - koncentrat rudy - copper - ruda miedzi fines - ruda drobnoziamista - finished - ruda wzbogacona - iron -ruda zelaza - lump - ruda gruba, w brylach - magnetite - ruda magnetytowa - roasted - ruda prazona -yard - skladowisko rudy raw material - surowiec seed cakes -makuchy prasowane sand - piasek sandstone -piaskowiec shingles -zwiry soda - soda sodium chloride - chlorek sodu sodium sulphate - siarczan sodu stone -kamienie scrap - zlom (jako ladunek) -yard - skladowisko zlomu screen bulkhead - grodz pylochronna sugar - cukier transportable moisture limit - dopuszczalna zawartoSC wilgoci (w transportowanym ladunku masowym) trim -trymerka a cargo -trymowad ladunek (to) trim - trymowat, rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimming -trymerka - normal hold - ladownia normalnie trymuj w tin test - proba wilgotnoici ladunku w puszce vegetable fibre - wl6kno roslinne wet salted hides - skory mokrosolone

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

k e s and markings o"f containers typy i oznakowanie kontenero'w
w

-

-

containers/

general cargo containers konteney uniwersalne

kontene y plytowe collapsible containers/

tank containers/ kontenery zbiornikowe

thermal containers/ kontenery izotermiczne

containers for dry bulk cargo/ do ladunkow masowych luzem

container top/ dach kontenera

-

owner's code, container size, type and check digit/ kod wtaiciciela, rodzaj i typ kontenera, cyfra kontrolna I container capacities/ dune eksp1oatac;yjne konten

container top/l sea-air container mark/znak dach kontenera kontenera lotniczo-morskiego

container Leight/ wysokoii kontenera

owner's code/kod wtaiciciela equipment category identified identyfikator kategorii wyposazenia container number/ numer kontenera
L

,

OCLu 244435 0---digit/ cyfra kontmlna check 22G 1 characteristic/ charakterystyka kontenera
length/ dtugoSC kontenera

I'

-

type/ typ kontenera

breadth/ szerokoiC kontenera

container markings oznakowanie kontenera

7. CARGO

Containers - kontenery

- approval -uznanie konstrukcji kontenera (za bezpiecznd -- certificate Swiadectwo uznania bezpiecznej konstrukcji kontenera safety - plate - tabliczka uznajqca k. bez-

container -kontener

pieczny (do eksploatacji) -safety devices -urzqdzenia (zawory) bezpieczenstwa na k. zbiomikowych approved continuous examination programme (ACEP) - zatwierdzony (przez instytucjc klasyfikacyjnq) program stalych przeglqdow stanu kontenera advanced transit atmosphere control (ATAC) - system kontroli i regulowania skladu atmosfery w zaladowanym k. chlodzonym clip-on unit - urzqdzenie chlodnicze przystosowane do doczepiania do k. chlodzonego container - kontener, pojemnik atmosphere - atmosfera w kontenerze berth - nabrzeze kontenerowe centre of gravity - Srodek ciczkosci k. condition - stan (techniczny) kontenera -depot - sklad, depot kontenerowy examination report - sprawozdanie z przeglqdu k. -external dimensions - wymiary zewnctrzne k. internal dimensions -wymiary wewn. k. -marking - oznakowanie k. -survey certificate - Swiadectwo przeglqdu k. sticker - nalepka k. terminal -baza, terminal kontenerowy tightness test -proba szczelnosci kontenera container continuous examination programme (CEP) - program nadzoru ciaglego stanu techn. k. containerization -konteneryzacja Convention for Safe Containers plate (CSC plate) - tabliczka zgodnosci k. z normami Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach data plate - tabliczka na k. zawierajqca m.in. jego tare, wage brutto i wymiary document holder - kieszen na k. zawierajqca jego dokumenty, np, celne

-

-

-

dolly - zestaw kol (opuszczanych pod przedniq czeiciq naczepy drogowej po odlqczeniu od niej c i ~ n i k a ) forty-foot equivalent unit (FEU) - kontener czterdziestostopowy ETEU (equivalent TEU) - statystyczne pojecie umowne, okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU full container load (FCL) -k. formowany przez jednego zaladowcc, na jego koszt i ryzyko IMO sticker -nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych label - etykietka, nalepka - container - nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych (takze: sticker) less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objqtoSC kontenera lime scrubber - pochlaniacz niepozqdanych gazow w kontenerach chlodzonych modified atmosphere operation (MAO) przewoz ladunku w k. z kontrolowanqatmosferq periodic examination scheme -program przeglqdow okresowych stanu kontenera portable refrigeration unit - przenohe (doczepiane) do k. urzqdzenie chlodnicze pre-trip inspection -inspekcja kontenera przed jego napelnieniem racking force - sila pozioma odksztalcajqca ramq nosn* k. racking test -proba sztywnoici (np. ramy noSnej kontenera) safety approval table (SAT) -tabliczka uznania k. za bezpieczny (to) strip - (tu) rozladowal. (zawartoSC kontenera) stripping - (tu) rozladunek zawartoici kontenera stuffing - napelnianie kontenera - de-- - oproznianie kontenera temperature recorder -rejestrator temperatury w k. chlodniczych TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, 20' equivalent unitised freight unit) - umowna jednostka statystyczna odpowiadajqca kontenerowi 20', kontener przeliczeniowy

-

7. LADUNEK

Container types typy kontenerdw

side door container/ k. z otwieranq Scianq bocinq

open top container/ kontener bez dachu

dry cargo contained kontener uniwersalny

full side access container/ k. o velnym ~ t ~ ~SciflV bocznej c i u

bulk container/ k. do prie- dry bulker container/ k. do priewozu tadunkdw sypkich wozu ladunkow sypkich luzem

, insulated porthole container/ ' kontener izotermiczny z dociepian.ym agregatem

reefer container/ kontener chlodiony

tank container; tanktainer/ kontener =bionzikowy

cattle container/ kontener do przewozu bydla

ventilated container/ kontener wentylowany

7. CARGO

Container types-

typy kontenerow

- full

bin -pojemnik bolster - paleta kontenerowa, podloga k. box - amerykanskie okreilenie k. cargotainer -kontener ladunkowy container -kontener - all-purpose - kontener uniwersalny flat -podloga kontenerowa (do pojemnikow na sprzqt do mocowania, palet, pakietow itd.) - lashing - podloga kontenerowa do sprzqtu do mocowania - rod - pojemnik do skladowania prqtow do mocowania k. z drzwiami w obu Scia-both ends doors nach szczytowych - bulk freight - k. do przewozu ladunkow masowych, sypkich (wyposazony w otwory nasypowe oraz otwory do wyladunku) - cattle - kontener czqiciowo otwarty, do przewom bydla - closed -k. zamkniqty, z mozliwoSciq zaladunku wylqcznie przez umieszczone w Scianie szczytowej lub bocznej drzwi - closed ventilated - kontener wentylowany zamkniqtym obiegiem powietrza - collapsible - kontener skladany (ktorego poszczegolne elementy mogq byd demontowane lub sktadane w celu zmniejszenia objqtoSci pustego pojemnika) - Conair kontener chlodzony poprzez (podlqczony) system statkowy - controlled atmosphere - k. majqcy urza; dzenie do kontroli atmosfery w jego wnqtrzu - cooled - kontener chlodzony - cellular compatible paletwide (CPC) -kontener do palet (o wymiarach wewnqtrznych pozwalajqcych na zaladunek 24 palet 1,O x 1,2 m lub 30 palet 0,8 x 1,2 m, jednoczesnie o wymiarach zewnqtrznych umozliwiajqcych jego zaladowanie w prowadnice) - dry - do przewozu ladunkow suchych - dry bulker - kontener zamkniqty do ladunkow sypkich -dry freight special-- k. specjalny do drobnicy - euro palletwide box k. o wymiarach przystosowanych do przewozu europalet - gear - kontener ramowy do mocowania osprzqtu ukladarek (widly, ramy etc.) -full side access -k. o pelnym otwarciu sciany bocznej

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

tilt - kontener, ktorego Sciany boczne, niekiedy rowniez szczytowe i dach pokryte sq brezentem - gas tight -kontener gazoszczelny - general purpose - k, zamkniqty, zwykly - grilled sides - k. ze scianami aiurowymi - half-height polkontener, k. otwarty, zwykle o wysokosci od 4'00" do 4'03", - half-height open-top (HHOT) - k. polowkowy otwarty (bez dachu) - half-size - polkontener - half-rack - polkontener skladany - half tilt - k. ze znacznq cz&iq Scian (lub Scian i dachu) pokrytq brezentem - hard top - k. z dachem sztywnym - hard top open top -k. otwarty z montowalnym dachem sztywnym - heated - kontener ogrzewany - high cube - k. wysoki (9'00", 9'06") - hi-cube -populame okreilenie kontenerow o wysokoici 9'00" i powyzej - high cube unit - patrz "hi-cube" - insulated - kontener izolowany - isothermal - kontener izotermiczny (zdolny do utrzymania temperatury wewnqtrznej) - open-side - k. z otwieranq Scianq - open-top - k. otwarty (bez dachu) - overheight - kontener o podwyzszonej wysokoici, ladunek ponad dozwolonqwysokoSC - plain van -k. zamkniqty, zwykly - power pack - k. z generatorem elektrycznym do zasilania awaryjnego innych k. - reefer - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated unit - kontener chlodzony - sheeted -kontener bez dachu (przykrywany oponczz+, rowniez: open top) - shipping - (morski) kontener transportowy, pojemnik transportowy - side door - k. z drzwiami w co najmniej jednej Scianie bocznej - slim wall - k. o Scianach z plaskiej blachy plytko profilowanej - special - k, zbudowany do przewozu specyficznego, nietypowego ladunku - top loader (TL) - kontener z mozliwosciq zaladunku przez dach - single trip (STC) - kontener jednorazowy

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

Container types
- typy kontenerdw

half-height open top container/ kontener polbwkowy

flat rack/ kontener plytouy 40' ze Bcianami szczytouymi

bolster/ podioga kontenerowa)

pack-flat container/ kontener pack-flat

flat-rack container with collapsible ends/ kontener o podstawie plytowej ze skladanq konstrukcjq czolowq

heated -k. zbiornikowy, ogrzewany para -thermal - kontener izotermiczny - tipping bulk - k. do ladunkow masowych, wyladowywany przez przechylanie - ventilated -k. wentylowany flat -podloga kontenerowa (bolster) flatrack, flatrack - k. tylko ze Scianami szczytowymi lub tylko z bocznymi - fixed end - podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi stabmi -collapsible -podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skadanymi -with full end wall - k. tylko z pelnymi Scianami szczytowymi -folding end --podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skladanymi platform -platforma (podloga) kontenerowa swapbody - kontener wyposaiony w stalowe

- steam

-

-

-

-

-

-

-

nogi, umozliwiajqce zaladunek na naczepe bez uzycia podnosnika - folded - swapbody, calkowicie skladany kontener na nogach - tiltsides - swapbody kryty brezentem (opohczd - curtainsider - swapbody o Scianach krytych brezentem (oponczd - stackable - swapbody przystosowany do piqtrzenia tank (container) -kontener zbiornikowy - glycol cooled -k. zbiornikowy chlodzony glikolem - insulated k. zbiomikowy izolowany termicznie - reefer -k. zbiornikowy chlodzony - semi-insulated -k. zbiomikowy polizolowany termicznie - tanktainer - kontener zbiomikowy

---

---

-----

--

7. CARGO

Container construction konstrukcja kontenera
rear header/ belka poprzeczna gorna

I

cross member/ poprzeczne podstawy

locking cam/ rygiel locking rods/ are@ ryglujqce

' drzwi door/

slupek naroiny rear corner casting/ naroze zaczepowe y l n e

1

upper corner castmg/ naroze gorne

corrugated floor/

naroze dolne

naroze dolne

/

lower corner casttng/ contamer floor/ naroze dolne r p o d l o g a Xontenera

sciana kontenera

7. LADUNEK

Container construction konstrukcja kontenera
container -kontener all-welded stainless steel - k. ze stali nierdzewnej, spawany battens - szalowanie drewniane (chroniqce ladunek wewnqtrz kontenera) bottom -podstawa kontenera bulkhead - (pot.) nazwa Sciany szczytowej kontenera, przeciwleglej do drzwi bull rings - piericienie shzqce do mocowania (ladunku w kontenerze) camber -wypukla podloga kontenerowa (dla wzmocnienia konstrukcji) crossmembers - zebra kontenera - double jacket tank - k. ze zbiomikiem o podwojnym poszyciu end frame - rama czolowa kontenera fittings - osprzgt kontenera -forklift pocket -kieszenie na widly ukladarki frame -rama kontenera gooseneck tunnel - tunel w podstawie k. na zaczep typu "gqsia szyja" -head -sciana szczytowa kontenera, przeciwna do Sciany z drzwiami - lightweight frame tank -kontener zbiomikowy z ram* o lekkiej konstrukcji - rivetted aluminium - aluminiowy k. nitowany - ultralite dry freight - k. bardzo lekki (z tworzyw sztucznych lub kompozytow) outriggers - wezlowki k. -overflow prevention device -urzqdzenie zabezpieczajqce przed przelaniem zbiornika -pressure control device - urzqdzenie do pomiaru ciSnienia w k. zbiornikowym -rain gutter - okap kontenera - sheating - poszycie Scian i dachu k. tilt - brezent lub inna tkanina (lub tworzywo) okrywajqce k. bez dachu lub bez Scian -tipping discharge letterbox hatch -otwor prostokqtny w dolnej czesci drzwi k. do wyladunku ladunkow masowych understructure - podstawa kontenera ventilator cover -pokrywa wywietrznika k. clip on unit (COU) - przyczepny kontenerowy (agregat chlodniczy) corner -naroznik casting - odlewane naroze kontenera
-

- fitting -naroznik k.
Genoa comer fitting - narozniki wykonane wedug zalece~i IMO protection plate - plyta wzmacniajqca przy narozach k. -post - slupek naroinikowy k. -top -fitting -gome naroie (zaczepowe kontenera) door - drzwi k. - end - drzwi czolowe kontenera gasket -uszczelka drzwi k. hardware - detale drzwi k. -hinges - zawiasy drzwi -loading hatch -otwor nasypowy w drzwiach k. do ladunkow masowych (do zaladunku urzqdzeniami pneumatycznymi) -locking bar -skoble (prqty) zamykajqce d r m i locking mechanism - mechanizm blokowania drzwi k. -panel -plyta drzwiowa k. - side - drzwi boczne k. dual refrigeration systems for hazardous cargoes - podwojny system chlodzenia w k. z ladunkami niebezpiecznymi floor - podloga k. hat-section center spacer - profil Srodkowy podlogi k. lashing rings - uchwyty w podlodze kontenera shzqce do mocowania ladunku treshold plate - plyta ochronna podlogi k. - wooden flooring - podloga drewniana k. glass reinforced plastic (GRP) - tworzywo sztuczne wzmacniane wloknem szklanym; kompozycja stosowana do produkcji lekkich k., zwlaszcza chlodzonych header -belka poprzeczna goma k. bar - prqt lub ksztaltownik stalowy nad drzwiami kontenera bez dachu - door - belka poprzeczna nad drzwiami k. extension plate - plyta przy czolowej belce gornej k. - front -belka p.a goma Sciany czolowej k. insulation - izolacja k. izotemicznych - fire proof thermal - izolacja termiczna ognioodporna - polyurethane blown foam - izolacja z piany poliuretanowej - thermal - izolacja termiczna k. panel -plyta (poszycia) Sciany k. - side - Sciana boczna - front - Sciana czolowa
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO

Refrigerated container kontener chlodzony

refrigerated un agrega t

control panel/ panel sterowania I

_ control box/ szafka kontrolna

suction -

service tank/ zbiornik senvisowy nu ssaniu

-

7. LADUNEK

- corrugated side

- Sciana boczna ksztaltowana k. - aluminium flat side (front) - aluminiowa plaska Sciana boczna (szczytowa) post - shpek k. - front - slupek Sciany czolowej k. - J- bar - slupki typu "J" - rear - shpek Sciany drzwiowej k. - side - slupek Sciany bocznej k. rail - belka (noha) k. -bottom side rail - belka boczna dolna k. side rail - belka boczna k. -top side rail -belka boczna gorna k. roof - dach k. -bow - zebro dachu k. -hatches - otwory nasypowe w dachu k. panel - plyta dachu k. racking test -proba sztywnoSci k. sandwich construction-konstrukcja przekladkowa (np. izolacji kontenera)

-

-

-

-

-

-

seal - plomba container -plomba z linki stalowej - high security bolt - zbrojona plomba k. - indicative container strip plomba z taSmy stalowej z wytloczonym numerem - solid metal container -plomba z prqta stalowego side - Sciana k. - door - Sciana drzwiowa k. - front - Sciana czolowa k. sandwich panel - Sciana o konstrukcji typu "sandwich" (warstwowej) - inner lining -wewnqtrzna wykladzina kontenera zbiornikowego (np. teflon) sill - belka poprzeczna k. - door belka poprzeczna Sciany drzwiowej - front - belka poprzeczna podstawy Sciany czolowej k. wall - Sciana - end - Sciana szczytowa kontenera - side - Sciana boczna kontenera
- cable

-

-

--

-

-

-

--

-

Forest products -produkty

half/ poiowizna

baulk/ belka

square/ krawedziuk

slipper/ podklad kolejowy

plywood/ sklejka

sawn timber packages -pakiety tarcicy

ragged-end package, truck package/ pakiet desek tartych : nierownym jednym koricem

,flush end package, length package/ pakiet desek tartych z oboma koricami rownymi

cants/ plyzmy

belka o wymiarach 4-10 cali .tarcica mokra .scantlings -laty.tarcica .solid fibre .food-board .pot.linia ladunkowa na drewnowcu.karton wielowarstwowy . odpowiadajqca wodzie slodkiej load -jednostka miary drewna (50 cuft) lumber (LBR) -tarcica (okreslenie stosowane w Kanadzie i USA.karton do pakowania Srodkow spozywczych . s h o t uiywany na planach ladunkowych) air dried .plyta komorkowa (panelowa) .50 do 180 mm szer.slats .deal .laty. krawcdziaki .baulks .railway ties (slippers) .tarcica -bale .listwy . baliki .slippers .warstwa ladunku drewna fresh water timber load line (LF) .tarcica . i nie mniej niz 100 mm grubosci small .kora mangrowca .sawn wood .slatings . drewna.karton do pakowania plynow . (deals and battens) -bale i baliki -deals.5 stop szeiciennych) natural seasoning -naturalne suszenie (drewna) paper -papier .laths . posiadajqce dwie lub trzy Sciany plaskie.scants (scantlings) .deski .podklady kolejowe .krociaki (sortyment tarcicy) . celulozy i papieru.listwy (na skrzynki) .drewno powietrzno-suche -green -drewno mokre. kora board -karton .karton na pudelka .produkty przetworstwa drzewnego absorbtion .quinine . CARGO Forest products .karton .white liner chip-board .podlogowka (deski podlogowe) flush ends . uzywane w zegludze products (FP) .cardboard - - .tektura - - - - - - - -- - .rolled h a f t liner board (KLB) -papier szary w rolach .customer cut (CC) .asphalt saturated . kora drzewa uzywana do produkcji lekow barque -bark. okreilenie dot.quilla .pot.korek drying . osuszanie flooring .karton wielowarstwowy cork .waney timber .kora drzewa uzywana w produkcji mydla. celulozy i papieru.duplex . wozona w belach .kantowka. nasiqkanie drewna. end .drewno przetarte.drewno suszone w suszarni Mille (M) -tysiecy board feet (jednostka miary tarcicy = 83.drewno powietrznie suche sawn timber .multi layer .karton nasycony asfaltem - - - - - - karton. pryzmy .cellular wood panel .drewno przetarte od 1.liquid .battens .papier stosowany do produkcji kartonow .karton dwuwarstwowy . deski.drewno przetarte o szerokoici ponizej 150 mm i ponizej 50 mm gruboici.krawqdziak.bibulka chlonna . drewna. kantowka .fibre .cellular .folding box-board .objctoSc (np.square .absorbent lightweight . niesuszone (w odroznieniu od kiln dry lumber) h e a t treated drewno poddawane dzialaniu wysokich temperatur dla zabicia szkodnikow -kiln dried . drewna) przyjqta na statek junglewood .plyta piliniowa carton .plank .kora .green lumber . krawqdziaki .ends .grube kawaly drewna.podklady kolejowe .mangrove . boards and batten (DBB) -bale.pakiet o obu koncach rownych forestry .deska. tektura falista kryta .d.bal (tarcica) .absorbcja.7.suszenie. uiywane w zegludze intake measure . tarcica .bela -balk.chinina. celulozy lub papieru wodq air dry (timber) .listwy .converted timber .belki -boards (brds) .b.h a f t lineboard .tarcica przycinana wg zqdan odbiorcy (skrot uzywany na planach ladunkowych) .okreilenie dot. drewno tropikalne layer .cants .karton na opakowania .kawalki drewna przetartego o zaokr&onych brzegach bark . o dlugosci ponizej 2500 mm .

asphalt saturated . bielona .drewno.rolled wood (RWP) .rolled fluf (RFP) . powlekany.celuloza termo-mechaniczna (round) timber .trociny seasoning .dry rot .bolt . siarczanowa bielona . iredni .papier lekki.butt end .gont shooks -klepki na beczki shipping dry . bielona . do fotokopiarek corrugated board . pakowy .edge . bielona .waste paper .c.zgnilima.kopalniaki pulpwood -papierowka .papier -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - rozpuszczalna objqtoiciowa ("puchowa") . chemiotermomechaniczna .refined ground (RGP) .p.plac do skladowania drewna staves .rice -p. falisty .mursz twardy .light weight coated (LWC) .desolving - - . polchemiczna bielona -bleached wood (BWP) . chemiomechaniczna - .sklejka in standard bundles .slupki (na msztowania) .copying .log .akacja .p. pulpa drzewna .rickers (scafolding) . samokopiujqcy.pitrops .kloce drewna . stosowane w odniesieniu do drewna nieprzetartego) .celuloza w rolach .tarcica wstqpnie przesuszona (wystarczajqco do transportu morzem) stacking yard .bleached h a f t (BKP) . pulpa celulozowa.rough .celuloza . pakietu etc.medium weight . ryiowy .mursz suchy (grzybica drewna) . szary .chemiotermomechaniczna c.tarcica odziomkowa .brzoza .doatiness .fluff . zywotnik zachodni .kraftliner .p.sklejka pakietyzowana w standardowych pakietach rattan .mursz ( w drewnie) .. suszenie drewna of timber . strzala . ciqzki . tarcica (w Ameryce Pln. powlekany.alder .apple -jablon .round .suszenie drewna shingles .acacia .p.drewno okrqgle -bole . kloda odkorowana .chemitermomechanical (CTMP) .celuloza.encased knot .heavy weight -p.c. tluszczoodporny .-p.sezonowanie drewna. jednorazowy .drewno okragle timber .greaseproof .kopalniaki.drewno prasowane seasoned .kloda. powlekany.dunnage ..chemiomechaniczna c.gatunki drzew .one-time carbon .p.light weight .tuja.bamboo pole ..edge .marka zanurzenia dla statku przystosowanego do przewozu drewna timber faults -wady drewna .diuzyca.birch . sezonowane mark . "pulchna" w rolach .kloc nieodkorowany .bleached chemi-thermomechanical pulp (BCTMP) .tyczki bambusowe.aspen .krawqdi bloku.drewno wysuszone.c.celuloza - - - - - - - - - - - - - - . bambus -beech . powlekany .rattan sawdust . okleina woodpulp (pulp) .hewn .c.pickets .peeled .chemiomechanical (CMC) .coated powlekany . nasycany asfaltem 7.sztauerskie . pien .offset .dolna. odziomkowa czqic klody .rot .p.p.patrz: shooks tissue -bibula higeniczna veneer (VNR) .thermo mechanical (TMP) .papier odpadowy plywood (PLY) .bleached semichemical (BSCP) . do druku offsetowego . kloc.fomier.arbor-vitae .olcha .sack kraft (SKT) -papier na worki i torebki .(drewno) balsa .tyczki .celuloza rafinowana z drewna mielonego (scieranego) .buk . wyrzynek .sqk niewroiniqty .chinese .butt end . .p.c.p. LADUNEK ..ash -jesion -balsa (wood) .incipient decay .kloda.bark struck .c. mursz (drewna) (species of) wood . okrqglaki kopalniane pit .dluzyce .osika .bleached chemimechanical (BCMP) .tarcica compressed .kloc. lekki . chinski (z kory bambusowej) .packing .p.

cottonwood. o czenvonym barwniku .fir -jodla .lime .soma czarna - -- - .) goods.orzech -willow .ebony .cedr . wild .7.mahon .kazde drewno lekkie dowolnego rodzaju i dowolnie obrobione ..teak .jarrah wood .plum .hickory -hikora.heban .drewno twarde (zwykle liiciaste) -white .sosna --white .maple .drewno miqkkie (zwykle iglaste) .soma wejmutka . CARGO .lipa .guaiac.sosna smolna stone .modrzew .hebanowiec .larch .z r ~ b k drewniane i .icier drzewny.(deski) o gruboici ponizej 1 cala water seasoning .wierzba timber load line .sycamore -jawor .pitch - - - - - - - - - - .pear.elm .ground .prime . sweet .oak .iliwa .hornbeam ..palisander .poplar ..topola czarna .pine .trzeinia .box . light .cottonwood. miazga .sapele .tomarack -modrzew amerykanski . zywotnik .bwierk .przechowywanie (drewna) w wodzie wood .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna underinch (under one inch thick) .spruce .heavy .sandalowiec .hard .yew .palisander .hurma .drewno ciezkie (kazde drewno ciqzkie jak dqb.cedar .firewood .red .modrzew ..drewno chips .cenne drewno tropikalne.cypress .drewno opalowe (kominkowe) .drewno twarde (drewno drzew liiciastych) .cherry.sapan . orzesznik .grab .black .tek . tek itd. mahon.ironwood . black .larch .mahogany ..Swierk .grusza .klon .topola sucha .limba -plane -jawor .drewno sandalowca .spruce .topola . lignum vitae .sandal ..sapele .swiss .cis -walnut .chestnut . dry .drewno "zelazne" .drewno iwieze .bukszpan camwood (barwood) .mahon australijski -juniper -jalowiec .cyprys .redwood .green .kasztanowiec .lignum vitae .modrzew afrykanski .gwajak.dqb .Douglas fir -jodla Douglasa .hack matack .drewno cennych gatunkow .wiqz .gwajak .daglesia -jedlica .sekwoja .

towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) pack -pakiet.bela cylindryczna ballot .worek z tkaniny baggage .off-gauge -ladunek ponadgabarytowy . ciqzka jednostka (ladunkowa).uniform general . ze sklejki .cechy measurement goods .sztuka ci~zka. ladunek drobnicowy in bales .prawo zastawu na bagazu room .workowanie bale . skrzynia breakage .drobnica awkward lift .steel .aluminium with non-removable head .bagaz declaration . tarcicy lub -- - - - --- PW - - - - hard bundled .balot.bela .pakiet (np.measurement .bqben stalowy -plywood . barylka cargo -ladunek beczkowany .worek jutowy .bagazownia bagged -workowany cargo .ladunek w sztukach .packaged .ladunki drobnicowe bulky -przestrzenny.general . kontenery) unit -jednostka ladunkowa cars knocked down (CKD) -skrzynie z samochodami w czqkiach case -pudelko. beczulka coiled steel sheet -blacha stalowa w k r e a c h corral .poirednie pojemniki do przewozu ladunkow luzem -flexible (FIBC) -elastyczne pojemniki poirednie do przewozu luzem (do 3m3) jerrican -kanister lifting unit frame (LUF) . palety.krata.paper -worek papierowy -polypropylene -worek z polypropylenu .superpaleta load board -paleta ladunkowa marks .fibre .) crate . sk6r mokrosolonych itd.piece .deklaracja celna bagazu entry . mala bela barrel -beczka.b. z tworzyw sztucznych flexi-tank -zbiornik elastyczny generals .precious . skrzynia cask -beczka.round .drobnica package (bundle) . z wlokien syntetycznych .drobnica heavy lift (hl) .ragged end .drobnica mieszana .ladunek workowany bagger .light -ladunek lekki (przestrzenny) . zwoj can -puszka canned goods -towary w puszkach cargo -ladunek .ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) [ l .sztuka (ladunku) niewymiarowa bag . z pokrywq zdejmowalnq .7.pudlo. paczka (to) pack -pakowaC package freight . przy sztauowaniu amunicji. 13 mt/m3 lub 1mt/40cuft] .pakiety (drewna) z nierownym jednym koncem - - -- .b.length .b. drewniana box .drogocenny ladunek .plastic .package . aluminiowy z pokrywqniezdejmowalnq -with removable head -b.drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breakloads .worek -cargo -ladunek workowany -jute .kratownica (obudowa drewniana stosowana np.drobnica jednolita - - -- - - - - - - - - - - - -unitized ladunek zjednostkowany (np. ciqzki unos in cases (ilcs) .wooden .drobnica .zgloszenie (celne) bagazu lien . o duzych wymiarach cargo -ladunek przestrzenny. skrzynia azurowa dimensions (dims) -wymiary drum -beben (opakowanie) . klatka.w skrzyniach intermediate bulk container (IBC) .b. obj~toiciowy bundle -wiqzka.pakiet tarcicy opasany taimq (bandowany) maszynowo .mixed general .drobnica.textile .multi-wall paper worek papierowy wielowarstwowy .drobnica konwencjonalna .b. EADUNEK General cargo .ladunek w belach .pakiet tarcicy z oboma koncami rownymi -one flush end pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem .ladunek pakietyzowany .workownica bagging .dry freight .

CARGO iCargo units iednostki ladunkowe > woodpulp bale/ bela pulpy woodpulp unit/ jednostka pulp?. woodpulp loading lift/ unos pulpy cargo unit marking oznakowaniejednostki tadunku corner protector/ oslony naroinikow protecting slats/ lishuy qchronne steel band/ taSma stalowa unit number/ skids/ piozy ' waga i wymiary angle face pallet.7. szngle deck pallet/ paleta jednostronna double deck pallet/ paleta dwustronna r wqv pallet/ eta z czterema 'Sciami na wid@ bale/ bela nle opakowana bela opakowana crate/ krata VBC). big-bags/ duze pojemniki dastyczne do przewozu luzem container/ kontener container stack/ stos kontenerow container block/ blok kontenerow .

lead - .paleta z kieszeniami dla ukladarki z czterech stron . jednostronna . taca (ladunkowa) unit load -jednostka ladunkowa .standardized .paleta ladunkowa . spod skrzyni lub bur@ lodzi przed uszkodzeniem) steel products -produkty stalowe ...pakiet tarcicy bandowany recznie . p. jednostka ladunku parts knocked down (PKD) .morskiego pallet -paleta .----- - - - - - - - - - plate -plyta.znormalizowana jednostka ladunkowa wire coils .pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem packaged unit -pakiety packages -pakiety packing -pakowanie.two-way . gqski.(ladunek) przygotowany do zaladunku lub pozostawiony w ladowni na zawiesiach reel .post -paleta slupkowa .taSma (do mocowania ladunku) tray -paleta. blachy shrink wrapped .soft bundled .four way .sztywny p.gqski cynku -..box .paleta (ladunkowa) z dwiema parami otworow na widly palletization -paletyzacja parcel . na ladunki masowe .skrzynia z czqSciami samochodowymi pieces (pcs) .zwoj (rola) papieru.gqski olowiu zinc .flat .hot rolled . na ladunki masowe .(opakowanie) nadajqce siq do transport. odlqczanymi lub skladanymi Scianami pionowymi .ladunki.rigid .square (flush) both ends . palety etc.wyroby stalowe walcowane na gorqco strap . arkusz blachy portable bulk container -skladany pojemnik na ladunki masowe .truck .single-decked -paleta jednoplytowa.paleta z min.sztuki pigs . dwustronna .paleta dwuplytowa. zabezpieczajzge np.zwoje drutu -- -- -- Reefer cargo compartment przedzial ladunku chlodzonego cooler room/ . trzema stalymi. gqsi - - - .flexible -elastyczny p. na ladunki masowe pre-sling . obcia.rolled -wyroby stalowe walcowane . opakowanie .pakiety (drewna) z oboma koncami rownymi .semirigid .iron -stal w gqskach .double decked .paczka.polsztywny p. gane foliq termokurczliwq skids -plozy (drewniane. p.sea .wlewka metali.

polqczonych razem w koronie) controlled atmosphere (CA) -system przewozu owocow w atmosferze gazu obojetnego coolant -czynnik chlodzqcy cooler .izolowany -hatch cover . przelamanego banana large box -karton bananow wazqcy 20 kg - - -- - - .rozkladanie koncowki ladunku na calqpowierzchnie podlogi ladowni .pokrywa luku chlodzonego hold .moszcz solid pack pasteurized .ladunek chlodzony powietrzem --cooling .powietrze cyrkulujqce wok01 ladunku zamiast wskroS ladunku.sok skoncentrowany -raw .wanienka Sciekowa dry ice . wydajnoici w celu szybkiego zredukowania temperatury frozen -mrozony cargo -ladunek mrozony .chlodnica cooling .czynnik chlodniczy .powietrze --cooled cargo .lod suchy field heat -cieplo resztkowe pozostajqce w ladunku i w kartonach. do baterii chlodzqcej .) .chlodzenie powietrzem .ladunek chlodzony fish . pochodzqce z miejsca ich pakowania finger -pojedynczy banan floor off .fresh .miejsce pakowania bananow do transportu --code number -numer identyfikacyjny miejsca pakowania stemplowany na wieku kartonu (to) chill .freon full refrigeration(FR) -praca chlodni na maks.viatiated -powietrze zawierajqce produkty oddychania owocow.syrop -tinned .zywnoSC mrozona meat ..chlodzenie agent -czynnik chlodzqcy coil -weiownica chlodzqca down .return temperatura powietrza powracajqcego znad ladunku. wskutek zlego zasztauowania .sok surowy pulp .deep cargo .pulpa owocowa purees .kompot syrup .ryby chlodzone -fruits -owoce przechlodzone (w trakcie transportu morzem) chilling .schladzanie . zasilajqcy delivery duct -przewod zasilajqcy.mieso mrozone fruit .rozmraialnia degree (deg.oddzielacz kropel defrost -odmraiac defrosting -odmraianie room .owoce suszone fresh .przecier -raw juice .short cycle .prechilling . usuwane do atmosfery w trakcie wentylacji bananas parts -czqSci banana boxing station .Reefer cargo -ladunek chlodzony air .ryba mrozona food .ladunek glqboko mrozony (< -1 8OC) fish .chlodzony cargo .owoce puszkowane hand -wianek bananow odcietych z lodygi (1 1 do 19 pojedynczych bananow) insulated .schladzanie .swieze -juice .pulpa mroiona stewed .stopien dehumidifier -odwiliacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz - -- - - - - - deicer .zamiast pietrzenia fluorinated refrigerant .odladzacz delicate cargo -ladunek delikatny delivery channel -kanal tloczny.wstqpne schladzanie cluster .tu: sok wyplywajqcy z zielonego.wstepne schladzanie (ladowni przed przyjeciem ladunku) deflector .czqSC wianka bananow (zawierajqca 4 do 8 b.owoc dried .chlodzic chilled .ladownia izolowana latex . kanal tloczny dielectric thawing -rozmrazanie diaelektryczne drip-pan -wanienka Sciekowa drip-tray .sok pitny concentrate .powietrze atrnosferyczne wprowadzone do ladowni przy pomocy statkowego systemu wentylacyjnego .pre.

delivery air . powietrza wchodzqcego do ladowni) . ciecia na skorce owocu scratches -zadrapania. okresu schladzania i temperatury miqzszu owocow ladowanych ripe & turning (R&T) -banan. latki na skorkach zielonych owocow (spowodowane infekcjq grzybowd split peel .pulp .pleSn korony (spowodowana grzybem) crown rot . rysy speckling .2 kg stem . o wadze ok. 1 m wok01 lukow micdzypokladow na statkach przewidzianych do wyladunku w USA reduction period -czas potrzebny. 13.jeden lub wiecej pokladow w ladowni obslugiwanych osobnym urzqdzeniem chlodniczym refrigerated . rowniez miqzszu) banana finger rot -zgnila skorka i m i e s z banana trips -wypryski na bananach (spowodowane obecnoiciq insektow) black tip .grzybica atakujqca koniec owocu.7 C powyzej wymaganej temperatury przewozu reefer unit (RU) .zbrqzowienie i skurczenie szyjki banana . po jej odcieciu od lodygi bananowca maturity injury .temperatura otoczenia . na ktorym rozwijal sic kwiat) crown mold . dwustopniowego obnizania temperatury ladunku two temperature cooling . tip constriction -skurczenie koncowki owocu (spowodowane infekcjq bakteryjnsl) under peel discoloration (UPD) .7.odbarwienie widoczne pod wierzchniq warstwq owocu.t.) wolna przestrzen o szer.zob.grzybica atakujqca podstawe kwiatu banana caterpillarscrab -deformacja wywolana obecnoScia lanvy motyla lub Cmy chemical injury -uszkodzenie chemicme (skutek uzycia Srodkow antygrzybicznych itp. po zamknie ciu ladowni do o s i ~ n i c c i a temperatury powietrza wychodzqcego o okolo 2-2. 22 .karton b.skorka rozdzielona (pekniqcie na krawcdzi skorki) Sun-burn . w ktorym rozpoczql siq proces dojrzewania.uszkodzenie w czasie dojrzewania (brqzowo-pomaranczowe plamy i odbanvienia na skorce zielonego owocu) mutilated finger .zadana temperatura przewozu (zalecana t.) cooked fruit .oparzenia sloneczne owocow b. blizny.carrying .uszkodzenia owoc6w - - -- - - banana bruising -obtluczenie bananow (mechaniczne uszkodzenie. np. miqzszu owocu (pot.cctki.owoc zaparzony (wskutek dojrzewania w zbyt wysokiej temperaturze) cigar end . uszkodzenia mechaniczne neck injury -uszkodzenie szyjki (banana) red rust -wada bananow wywolana dzialaniem insektow residue -nalot (po Srodkach antygrzybicznych i preparatach owadobojczych) scaring -uszkodzenia.chlodzony cargo . a kolor zmienia sic z zielonego na zolty secondary plenum -przestrzen pomiqdzy dolnymi a gornymi deskami palety ustawionej na gretingach ladowni skirting -papier umieszczony wok01 podstaw palet ustawianych najdalej od coolersow. powietrza na wlocie. zamiast micdzy kartonami small box .ambient .(pot.gnicie korony banana (zaawansowana forma plesni korony) dry rot .obumieranie owocu spowodowane infekcjq bakteryjnq latex.ladunek chlodzony -hold . carrying temperature -pull down nizsza z dwoch t. wyciekajqcy z korony wiqzki b. podanych w instrukcji na podroz .okaleczony owoc banana.50 kg owocow) supply ventilation -wentylacja nawiewowa temperature -temperatura .dwustopniowe schladzanie ladunku US Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA ) Departament Bezpieczenstwa Pracy i Administracji Zdrowia USA vegetables -warzywa Fruit damages .ladownia chlodzona reporting reduction periods and loading pulp temperature -raport dot.bialy sok. zabezpieczajqcy przed przeplyvem powietrza przez podstawy palet. banana whithered pedicel . LADUNEK 0 S H A wells . pulpy) two-stage temperature instruction -instrukcja dot.cala wiqzka (kiSC) bananow wraz z lodygq (ok.

przewietrzanie .continuous . wydzielanie pary wodnej -mixing ratio .system wentylacji .surface . wentylacja ambient temperature -temperatura otoczenia cargo sweat . ladunku) ventilator -wentylator.brodek osuszajqcy.changes (ale) .carbon .rice . drewniany przewietrznik ryiowy - - - - - - - - .wada naturalna (np.zawartohk wilgoci migration .wilgotnoik wlabciwa .pocenie sic (burt statku).wietrza w ladowniach . w ladunku ryzu) circulation -cyrkulacja .suszenie. cyrkulacja powietrza -funnel -kanal wentylacyjny refreshing .odporny na wilgoc normal atmosphere -atmosfera normalna (fizyczna) recirculation -recyrkulacja relative humidity -wilgotnosc wzglgdna rice air duct . korytko. roszenie through ventilation -wentylacja (ladunku) na wskrob ventilated insulation .wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny -well .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) . bwie-replacement ze powietrze . kominek wenecki.changes per hour (aclh) -liczba wymian powietrza (w ladowni) na godzing -circulation -obieg powietrza.odwadniacz.ambient -powietrze otaczajqce -trunk -kanal wentylacyjny (to) air -wietrzyk airing -wietrzenie.punkt rosy dioxide .studnia wentylacyjna (w stosie ladunku) ventilation -wentylacja.relative .pocenie sic ladunku (wskutek zlej wentylacji) chimney . nawiewnik .komin wentylacyjny (np.wooden venetian . osuszanie agent .czqstotliwobC wymiany po.potnica sweating .dwutlenek .dwutlenek wggla disk .forced air . osuszacz exhauster -wentylator wyciqgowy exhaust -wyciqg -duct -przewod wentylacji wyciqgowej - -- - - -- - - fan -wentylator w y c i ~ o w y -ventilation -wentylacja wyciqgowa humid -wilgotny humidity -wilgotnoit expiration .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) ship sweat -pocenie sic burt (kondensacja wilgoci na burtach) sweat board .wentylacja naturalna -pressure -wentylacja nawiewowa -system .natural .obnizenie temperatury punktu rosy depression of wet bulb -roznica wskazan termometru wilgotnego i suchego dew point -punkt rosy indicator .casing -kanal wentylacyjny .wilgotnobc wzglcdna inherent vice .7. towaru) moist -wilgotny moisture -wilgoC content .pot. wywietrznik.wentylacja ciqgla -duct -przewod wentylacyjny . CARGO Cargo ventilation wentylacja ladunku air -powietrze . urzqdzenie do usuwania wilgoci z atmosfery ladowni depression of the point .wymiana powietrza powietrze wymienione.przemieszczanie sic wilgoci (w ladunku) moisture-proof .izolacja z kanalami wentylacyjnymi ventilating -wentylacyjny fan .obieg powietrza wymuszony condensate -kondensat condensation -kondensacja dehumidification plant .tarcza (tu: rejestratora temperatury) dry bulb temperature -temperatura termometru suchego (w psychrometrze) dry-bulb thermometer -termometr suchy drying .wentylacja powierzchniowa (ladowni.wydzielanie wilgoci.

olej szamowy .oleje opalowe (pozostaloSciowe) . barwa ropy lub produktu.ropa wzbogacona diathermic oil .tailored . opalowy olej . olej napedowy .olej . jasny produkt naftowy .heavy -paliwo ciezkie . w odroznieniu od .benzyna do silnikow samochodowych.paliwo lekkie.paliwo ci~zkie.olej bawelniany .olej slonecznikowy ..fuel .7.aviation . olej z oliwek .high flash jet .linseed .ropa surowa . stanowiqca jednq z ich cech charakterystycmych component -skladowe (ropy. ciczka benzyna .ladunek plynny --in bulk .krzemian sodu sour crude oil -tzw.fish .wood .paliwo lekkie .peanut .clean (clean petroleum products.light .castor .palm kernel .crude . gazu) . white oils.olej lniany .asphalt .asfalt benzene -benzen bitumens -asfalty blends .sour . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych sodium silicate . benzyna .asfalty wchodzqce w sklad ropy crude (oil) . LADUNEK Liquid cargoes .. rycynowy) .motor .oleje ciemne (ciernno zabanvione) .flaxseed .medium paliwo Srednie (o Srednim ciezarze) gasoline .enriched oil (takie: spiked -) -ropa wzbogacona z dodatkiem gazu ziemnego lub innych w ~ l o w o d o r o w .olej arachidowy .olej kokosowy .ciecz.benzyna naturalna glycerine -gliceryna latex .lubricating .olej arachidowy . plyn fertilizer .diesel .mieszanki (dwoch lub wiqcej gatunkow ropy) caustic soda .vegetable . ropa surowa.ladunek plynny luzem sulphur . mleczko kauczukowe light .ladunki plynne asphalt .ropa surowa o duzej zawartosci siarkowodoru . przetwarzania ropy) carrier .(sztuczne) nawozy plynne -cargo .olej.latex.tadunek brudny (np.benzyna do silnikow lotniczych .olej grzewczy dirty cargo .stopien.paliwo turboodrzutowe -jet -(tested aviation kerosenes ) -paliwo turboodrzutowe .produktowiec.ropa naftowa surowa i produkty ropopochodne -gas .gazolina.soda kaustyczna color (colour) -kolor.olej opalowy grade .surowa (nieprzetworzona ropa naftowa) blends .coconut .black .S) sulphuric acid -kwas siarkowy - - - - -- - - -- . kwaSna surowa ropa naftowa (z zawartosciq H.produkty ropopochodne product -produkt (np.clean products") fuel -paliwo .gaz wydzielany przez rope products .olej napedowy ciezki . nielotna) oil .tung .olej tungowy .heavy fuel .oliwa.olej grzewczy . klasa (skali lub jakoSci) .residual fuels .lekkie (np.sunflower .olej lniany .olej sezamowy .mieszanina dwoch lub wigcej gatunkow ropy carrier .olive .black diesel .olej tungowy oil .oleje smarne -white rafinowane produkty ropy naftowej paraffins -parafiny petroleum .soyabean olej sojowy .gatunek ropy .natural .gingelly .olej rybny .arachis . ropa .cottonseed .ropa wzbogacona grade .olej roilinny .cotton .olej rqcznikowy (pot.diathermic . white products) -olej czysty.siarka plynna - - - - -- - - -- - - - - - molassas -molasa naptha -nafta non-volatile petroleum -ropa o temperaturze zaplonu ponizej 60°C (tzw.olej z ziarn palmowych .sesame .olej bawelniany .zbiornikowiec do przewozu ropy surowej . paliwo) liquid .fortified .

st in-Jirst out system/ wytadunek w tej samej kolejnoici jak zafadunek hoistable cardeck/ podwieszane pokfady samochodowe access ramp/ rampa .Ro-ro cargoes -ladunki toczne upper . w pozycji zzioionej in stowed position/ fir. dna wewnetrznego inner bottom/ duo wewn@rzne ' road/rail threedecker/ trzypokiadowy prom do przewozu naczep i wagonow flow stowage/ kierunek przeplywu vehicle deck/ poktad pajazdowy bow ramp/ rampa dziobowa .truck deck/ okiad Srodkowy dla naczep deck/ d gfowny Flume stabrhzatron tanks zbrornzkz stabrfzzujqce fypu Ffume stabilization find ptetwy stahilizujqce inner bottom1-deck no I/ poktad tadunkony nr I.truck deck/ oktad gdrny dla naczep iddle .

7.drzwi z zawiasami z boku . paleta.bow .otwory w burtach uzywane do zaladunku i wyladunku slop .przyczepa niska (pot.tank . EADUNEK Ro-ro cargo .drzwi (wodoszczelne) . samobiezny (np.ladunki toczne access equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.) articulated road train .pochylenie wzgledem siebie sqsiadujqcego pokladu i rampy threshold -tu: poklad rufowy w miejscu polqczenia z rampq (zwykle jego przeiwit limituje wysokok pojazdow) trailer -przyczepa -bimodal naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .rampa skoina stem -rampa rufowa slop -kqt nachylenia r.pokladu road train -pociqg drogowy.przyczepa podlodziowa car (passenger car) .van body -naczepa wysoka (trailer) . flat itd.: podczolgowka) .hoistable car -poklad samochodowy podnoszony .towing vehicleIvan body .bulkhead .vehicle . takze mipdzy pokladem a pokladem wyzszym) deck -poklad -folding car poklad samochodowy sklada"Y .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.ciqgnik z plaskq platfomq ladunkowq . naczepa do przewozu kontenerow . potocznie uzywana ogolnie) railway .: mafi) Rolux -pot.zestaw: samochod ciqzarowy z naczepqpolqczone przegubowo.rampa zewnqtrzna -gradient -pochylenie rampy . pociqg drogowy . spoczywajqcy na nabrzeiu .low bed .naczepa portowa.przeiwit (pomiqdzy konstrukcjq rampy a podwoziem pojazdu. naczepa portowa (nazwa zastrzezona przez producenta naczep i ciqgnikow.ciqgnik drogowy z naczepq boat-carrying trailer .drzwi z zawiasami z gory draw bar combination -zestaw drogowy: samochod cipzarowy z przyczepqz polqczeniem SztY-Ym elevator -winda ladunkowa envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy. ladunek toczny) semi-trailer -naczepa samochodu ciqzarowego side ports .roll .top -hinged .flat bed trailer . furty.samochod osobowy cargo space -przestrzen ladunkowa cassettes -kasety clearance .tank .drzwi grodziowe .internal . wzgl.pociqg ramp -rampa . : mafi) .przyczepa wysoka.open sided -ciqzarowka z otwieranymi burtami -road .ramva wewnetrzna -- - - - - - - - - . kontener.z wlasnym napqdem.samochod cysterna truck -ciqzarowka vehicle -pojazd .quarter - -- -- - - - - - - .external . naczepa niska (pot. kaseta ladunkowa (tez: nazwa producenta kaset) ro-ro cargoes -ladunki toczne ro-ro cargo unit -jednostka ladunkowa toczna (pojazd.naczepa szkieletowa.side-hinged . drogowa .samochod cysterna wheel-based cargo -ladunek kolowy - .rampa dziobowa . drzwi grodziowe itd. zmniejszajqca kqt ich zalamania fully enclosed goods vehicle -samochod ciqzarowy lorries -ciczarowka mafi -naczepa niska.) self-propelled .ciqgnik z plaskq platfonnq ladunkowq (pot. samochod ciqzarowy z przyczepq roll-trailer .road-rail -naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .poklad do przewozu ladunkow tocznych door (watertight) .skeleton .

cbft) .noSnoSC .intermediate .stopa szeicienna deadload .1. szkodliwy cargo operational report -raport portowy.lekki (przestrzenny) list ladunkowa -lower .inboard .noSnoSC calkowita (brutto) . .ladunek niebezpieczny . rozkladanie.flammable -1.skala noSnoSci ton .noSnoSC ladunkowa .optional . 1adownoSC --displacement coefficient -wspolczynnik wykorzystania wypornoSci -efficiency -wspolczynnik wykorzystania wypornosci ratio .special -ladunek specjalny specification .fixed .mass cecha ladunku.ladunek delikatny density -gcstoSC (masa wlakiwa) distribution .valuable . layout .zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoSC do przewozu danego ladunku) commodity description -opis towarow commodity plan -plan ladunkowy cubic feet (c.safe -ladunek bezpieczny . rozplanowanie ladunku ladunek .overside . niebezpieczny .locker-listaschowek.-ladunek opcyjny -. planowanie rozmieszczenia ladunku . noSnoSC ladunkowa -centre of gravity .ladunek -book .ladunek podpokladowy .bale -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach .ladunek przeznaczony do wyla- - - - - - - .deep frozen .last (lc) .cargo .inflammable -1. CARGO Cargo distribution planning planowanie rozmieszczenia ladunku air draft -wielkoSC dopuszczalnego wynurzenia kadluba statku okreSlona dostcpnoiciq 1%dowych urzqlzeti przeladunkowych (rowniez: najwyiej wzniesiony element konstrukcji statku przy danym zanurzeniu) after run -rufowe zwcienie ladowni bale space -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach ballast -balast -bottom water .ladunek ponadwymiarowy .f.harmful .noxious .mark masa ladunku oznakowanie 1.wodny balast denny -draft .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) cargo . rozmieszczenie ladunku hold ..objqtoSC ladunku cargo . raport operacji przeladunkowych cargo worthiness .noSnoSC netto. palny . zamroiony .carrying .tona noSnoSci tonnage (dwt) . szkodliwy . rozloienie.out of gauge .cargo .break bulk .cigiar martwy (r6inica pomiedzy wyliczonym a faktycznym zanurzeniem statku) deadweight (dw) -nosno86 (ukytkowa) statku all told (dwat) .1.dangerous .rozklad. .light - - - - - - .zanurzenie statku pod balastem . drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku broken stowage .1.off-gauge .ladunek pokladowy .1adownoSC netto.ladunek cenny volume .poprzedni ladunek (przewieziony danym statkiem) lay-out.planowanie przeladunku.drobnica konwencjonalna (w odroinieniu od zjednostkowanej) capacity .ksiqzka ladunkowa .ladunek przyjmowany w portach podroinych . palny.wspolczynnik wykorzystania wypornoici scale .rozmieszczenie.- - - - - dunku w pienvszej kolejnosci -part -ladunek czqiciowy (zajmujqcy czcSC objctosci ladowni lub noSnoSci statku) -plan -plan ladunkowy.ladownia .7.noSnoSC ladunkowa . latwopalny . .hazardous .measure -miara ladunku .ladunek mroiony.strata sztauerska capacity -pojemnoSC.poklad dolny ladunku cennego komora .ladunek ponadgabarytowy . sztauplan planning . iatwopalny.specyfikacja ladunkowa .noSnoSC calkowita cargo capacity (dwcc) ..noSnoSC ladunkowa - - - - - - - - - .balast staly between-decks -micdzypoklad block .deck .blok (ladunku) (to) block -blokowaC breakage -strata sztauerska.Srodek cieikoici ladunku deadweight (dwtc) .ladunek . zapalny.cubic .delicate . zapalny.

regroupage .ladunek wykorzystujqcy pelnq pojemnoiC i 1adownoSC statku full and down .tona wypornoSci tonnage -wypornoSC draft .forward .Swiatlo luku. otwor lukowy -way .ladunek pod pokladem lubli na pokladzie inboard . LADUNEK deck (dk) -poklad -height .statek pelny obj~toSciowoi ciezarowo full cargo -ladunek pelny (wykorzystujqcy calkowitq pojemnoSC lub noSnoSC statku) full load displacement -wypomoiC odpowiadajqca stanowi pelnego zaladowania good measurement ship .ladownia chlodzona in andlor over. z dala od burt in light condition .reefer .zanurzenie w stanie zaladowanym -loaded zanurzenie w stanie zaladowanym marks .permissible .permitted .obciqienie skupione -maximum permissible load -maksymalne dopuszczalne obciqzenie . otwor luku heavy . ladunek .port-captain. sztuka ciczka.poprawka na wode slodkq load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej full and complete cargo .ciezar statku pustego list -przechyl load .w inne partie hatch .zanurzenie .depth of .grupowanie ladunku podzielonego .ladownia dziobowa .grupowanie ladunku w partie . sztuka cicza ka lift (hl) .ladownia na ladunki suche freight cargo .(statek) pusty.glgbokoSC ladowni .statek bez ladunku.after .concentrated .ladownia dolna .deep -vessel .drobnica konwencjonalna empty ship .ladunek pokladowy .statek o duzym zanurzeniu .glcbokosC ladowni dimension(s) -wymiar(y) -hatchway -wymiary luku ladowni displacement -wypornoSC ton .ladownia przeznaczona na ladunki suche .pojemnoSC nadmiarowa luku fixed ballast -balast staly flying captain .load .cargo . niezaladowany fresh water allowance (FWA) .obciqienie.lower (lh) .zanurzenie dopuszczalne .wysokoSC micdzypokladu load .wewnqtrz kadluba.ladownia rufowa .refrigerated . statku indicator .weather -poklad otwarty deep vessel . shipment under or on deck @o) .luk rufowy . balastow i zapasow lightweight .after .ladownia chlodzona .degroupage .luk ladowni .luk ladowni .7.podzial ladunku na partie .(ladunek) w partiach calostatkowych intaken weight (int) -ciqzar zaladowany (przyjety na statek) light condition .Swiatlo luku.ladownia .statek pusty.dry cargo .rozklad obciqzenia - - - - - - - - - - - - - . ciezki unos hold (ho) .allowable . bez ladunku even keel -na rownej stepce excess of hatchway .ladunek cigzki grain .wskaznik zanurzenia .glgbokoSC ladowni .clear -wolna ladownia .fore -ladownia dziobowa .luk (luczek) dziobowy square .zanurzenie dopuszczalne restrictions . cargo superintendent flying light (ship) .obciqzenie dopuszczalne distribution .(statek) w stanie pustym in shipload quantities .ograniczenia zanurzenia draught (dft) -zanurzenie gauge .przyrzqd do mierzenia z.fore .ciczka jednostka ladunkowa.znaki zanurzenia dry cargo -ladunek suchy hold .ciqzki cargo .statek o duzym zanurzeniu deep tank -zbiornik gleboki depth of hold .depth of .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoici ladowni grain capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna - - - - - - - -- -- -- grain cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziama grain space -przestrzen dostcpna dla zaladunku ziarna groupage .zboze (ziarno) cigzkie -lift -c i ~ i kjednostka ladunkowa.

plan sztauerski .ladunek) stowage .skala ladunkowa. komputer ladunkowy coefficient -wspolczynnik obciqzenia guidance facilities .letnia wodnica ladunkowa loading (ldg) .displacement .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) more (more or less) -mniej lub wiqcej net capacity -noSnosC (statku) netto.winter -zimowa linia ladunkowa .ladownia dolna measurement cargo -ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) measurement goods .dopuszczalne obciqzenie - - .urzqdzenie do kontroli operacji przeladunkowych load line .long .statek .tona wypornosci . pot.- - - - pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny z lqdu za planowanie operacji przeladunkowych pre-planning -wstqpne planowanie z lqdu rozmieszczenia ladunku i operacji ladunkowych roll-over -przerzucenie nadwyzki ladunku na nastqpny statek (z braku miejsca) row .(sztauerski) plan blokowy planning .koordynator portowy.tona metryczna (=lo00 kg) - - - - - - - -- - - - - - . odrzucony ton .summer . bez ladunku . sztauerski statku shut out . komora. koordynuja.185 kg) -burden . pot. CARGO . nosnos6 ladunkowa net deadweight .good measurement .empty .przestrzen .tona angielska.informacja dla portu o towarach (w tym niebezpiecznych) znajdujqcych siq na statku -- -.przeciqzenie. zazwyczaj przedstawiciel agenta. skala zanurzenia sea stores .ciqzar wlakiwy (to) shift . niezaladowana specific gravity .uniform rownomierny rozklad obciq2e- robocze nia loadicator .metric .partia (ladunku) lower hold (lh.nie przyjq5 (ladunku) cargo -ladunek nieprzyjety do zaladunku.obciqzenie stosem (kontenerowym) .block .fungible freight -ladunek niewymagajqcy separacji ship .p. w imieniu armatora.letnia linia ladunkowa .wspolczynnik bezpieczelistwa scale of loading . English tone .deadweight .planowanie port-captain -osoba m.foil .: krbtka (= 907.tona noinosci .point .ladownosc overload .safe working .zaladunek calculator -kalkulator operacji przeladunkowych.sharing -rozklad obciqzen -stack -.05 kg12240 lbs) .linia ladunkowa marks .przesuwak (np.summer load waterline .English .tona noSnoSci .zapasy okr~towe.utilization of -wykorzystanie przestrzeni -void -tu: przestrzen wolna.sztauowanie -factor (sf) -wspolczynnik sztauerski.statek o wysokim wspolczynniku przestrzennosci ladowni ship's stowage factor -wspolczynnik sztauerski statku shipload -ladunek calostatkowy. loker long goods .urzqdzenie wspomagajqce obliczenia ladunkowe locker .: dluga (= 1016.7. wspolczynnik przestrzennosci (ladunku) plan . zapasy na podroz statku (limitujqce nohoSC ladunkow4 separation .separacja foliq .rzqd (ladunku) safety factor (sf) . LH) .ship's factor . nadwyzka ladunku (ponad dopuszczalny) permanent ballast -balast staly plan -plan .wsp.separacja . cy wspolpraq pomiedzy stronami obslugujqcymi statek w porcie pre-loading advice . ladunek pelnookrqtowy space .schowek.obciqzenie punktowe .in.ladunek d h g i lot .statek pusty. nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator .znaki wolnej burty .tona -American -tona amerykanska. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca.

bonifikata iloiciowa of displacement -wypomoSC (statku) .wspolczynnik zmiany objqtoSci (ladunku plynnego) waterballast (wb) -balast wodny weight .ladunek podpokladowy underloading -niedoladowanie statku (to) update .- .skala ladunkowa.tona sztauerska (przestrzenna lub cipzarowa) tonnage .even keel .tolerancja ciezaru distribution -rozmieszczenie cigzarow draft .przeglqbiony na rufc .ciczar lub objctoSC --- - .tonaz (rejestrowy.zmiana przeglqbienia .tonaz mark . pojemnoSC) micdzypokladu under-deck -pod pokladem cargo .ciqzar allowance . takie: na gomym pokladzie trim -przegl~bienie.znak tonazowy scale .ton na cal zanurzenia (masa zwiekszajqca zanurzenie o 1 cal) topside(s) .-shipping tona frachtowa (przestrzenna lub masy) . LADUNEK - - - - --space -przestrzen (ladunkowa) micdzypokladu tonnage .wyrownaC zanurzenie . trym -bring on an even keel . plan) useful deadweight -ladownoSC useful load -ciciar uiytecmy.na rbwnej stcpce .p.tolerancja wagi. td) .przeglqbiony na dziob .change of .micdzypoklad -- 7. skala zaladowania tons per inch immersion (TPI) .ciqzar jednostkowy weight or measurement (wlm) .down at the stem .unit (uw) . American ton .optimal -trym optymalny tween deck (TD.stevedore .w poblizu burt.short . ladownoSC uiytkowa volume coefficient .down at the head .aktualizowaC (dane.

.General cargo stowage sztauowanie drobnicy open deck/ pokiad otwart)? hatchway/ s'wiatio (uku nesting/nest stowing/ sztauowanie w siodio soldier stowing/ sztauowanie w szereg inner bottom deck/ bags stowing/ sztauowanie workdw bottom tier cross tier stowing/ sztauowanie na krzyz stowage and lashing of steel reels sztauowanie i mocowanie blachy w krggach locking coil/ .. bottom layer/ warstwa d o l n d [ square timber chock/ rozpoly z krawgdziako steel wire lashing/ 7owanie linami stalowymi- \ nest stowing/sztauowanie w siodlo - (1 lrfiy dunnage$oor/ podiogaz desek sztauerskich wedge/ klin wedges/ kliny inner bottom/J dno wewngtrzne . .

LADUNEK Cargo stowage sztauowanie ladunku aburton -(ladunek ulozony) w poprzek statku air bag (air cushion) . bilge on bilge -(sztauowanie beczek) brzuch w brzuch bilge and cantline. biegly on stowage .kratownica sztauerska. w ktorej mozna pracowac perusal -ogledziny.przewracanie.rozbieranie (np. ocena wzrokowa pickings . kantowanie (np.ladunek zaladowany przy burcie per workable hatch . sztauplan spaces -przestrzen ladunkowa stowage .rownomiemie at the angle of .ekspert.unos. wyrownywac (np. przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foil . shot uzywany na planach ladunkowych off-size -niezgodny z wymiarami outboard stow .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breaking-down .klinometr.oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings . odpadki overstowage .oslony krawedziowe .ladunek dlugi manual stowing .siatka do zabezpieczenia ladunku. statku) bag on bag . rozpieranie 1.oslona krawedziowa envelope . pokladnikami bilge and bilge.ladunek net . .podloga podwojna (ukladana z desek w hate) flooring off -wylozenie dna wewnetrznego lub mipdzypokladu pod pienvszq warstwp ladunku. przechylomierz (to) list .sztauowanie wzdluz statku goods -towary (ladunek) ground tier -najniisza warstwa ladunku heavy cargo .wypelnienie ladunkiem przestrzeni miedzy rozpomicami. na podlogach kontenerowych -comer protectors .w poprzek (np.wbijac klin fore-and-aft . sztuka ciqzka hoist .ladunek jednorodny inboard .(zalwyladunek) na luk ladowni.strata sztauerska cantling . elementow konstrukcyjnych statku charges .folia force a wedge . np.w poblizu linii symetrii statku.drewno sztauerskie dunnaging-wykladanie ladowniiladunku materialami sztauerskimi edge to edge .ladunek cipzki heavy lift -cipzka jednostka ladunkowa. (w ladowni) bottom cargo -ladunek do zaladunku na dnie statku breakage .sztauowanie w siodlo on deck stow (OD) -zaladunek na poklad. wewnqtrz kadluba.: hiw homogeneous -jednorodny cargo . beczek) cargo . bloku zasztauowanego ladunku) break out -rozsztauowaC (ladunek) broken space .sztauowanie reczne nested stowing . pot. skrzynie) - - .podloga double floor . greting mat -mata separacyjna -wood .szczelna brezentowa oslona ladunku (zakopertowanie) expert .blokowanie ladunku. sztauowanie na wierzchu innego ladunku overturn -przewracac (np.(sztauowanie) worek na worek beam filling .plan ladunkowy.obsztauowanie (innym ladunkiem).sztauowanie ladunku cargo superintendent .na styk (np.stos ladunku plan .ekspert sztauerski flattening-wyrownywanie powierzchni ladun- - - - - - - - floor .perishable -ladunek latwo psujqcy sic pile . ladowanie) edge protector .. rzeczoznawca. bilge on cantline -(sztauowanie beczek) w siodlo blocking off .worek powietrzny do rozpierania ladunku w ladowni.staly przechyl boczny (statku) longer -rzqd beczek ulozonych wzdluz statku long goods .pod kqtem athwart .inspektor ladunkowy concentrated load .resztki. kontenerze at a uniform rate .7. z dala od burt (to) level -poziomowaC..przechylik sic (o statku) listing .obciqienie skupione contline -bruzda miedzy rzqdami beczek covering top tiers of cargo -okrycie wierzchniej warstwy ladunku dunnage -drewno. powierzchnie ladunku) list -przechyl staly (boczny statku) indicator . material sztauerski do wykladania ladunku.

tight .stos.klin drewniany do zabezpieczania beczek przed przesunigciem re-stow -przesztauowak.half bag .trymowanie statku (uzyskiwanie zadanego zanurzenia dziobu i rufy) unstack .self-.trymowaC.sztauerka .sztauowanie w pionie.trymowaC ladunek (to) trim . blok) stack . pot.rozmieszczaC cigzkie ladunki wzdfuz burt -- - - - - -- -- - - - - .hold . plan ladunkowy.Scisla sztauerka . prace przeladunkowe (na statku) stow .st01 sztauerski stevedore ton . rozmieszczaC ladunek stowage .broken . zasztauowaC ponownie riders -wierzchnia warstwa stosu beczek rubber cushion -worek sztauerski separation -rozdzielenie.zaladunek pod poklad. ladownia) . beczek) (to) stow .separacja ladunku soldiers stowing .on deck (OD) .compact .easy hold -ladownia latwo trymujqca -hatch . sztapel) (to) unstow .bcisla sztauerka .pile . s h o t uzywany na planach ladunkowych . sztaplowaC quoin .sztauowanie.sztauowanie.luk trymowniczy -heavy -hold -ladownia trudna do trymowania . rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimmer -pot. sterta (to) stack.suitcase . sterta (to) pile -ukladaC w stos.(statek) samotrymujqcy trimming -trymowanie ladunku (masowego) certificate -Swiadectwo klasy trymowniczej (statku) -class of the hold .sztauowanie na pokladzie .blok ladunku odseparowany od innego ladunku na tym samym pokladzie stow .under deck (UD) .sztauowanie ladunku pod Sam poklad topping off . pot.self-.sztauowanie w sqsiedztwie ladunk6w wilgotnych supercargo . niezasztauowany voids . sztauerka (to) stevedore . w pozycji stojqcej (np.sztauowanie rqczne .improper .inspektor ladunkowy (patrz: superintendent.zmigkczenia" statku wing out weights .rozsztauowany (ladunek). nieodpowiednie plan -plan sztauerski.tona sztauerska (przestrzenna lub ciezarowa) stevedoring .rozsztauowak unstowed . pigtrzyC..block . sztapel.niewlaSciwe.wet . trymujqcy (statek.rozbierak (stos.sztauer. sztauerka. stabilny (stos.sztauowaC stevedore's table .: sztaplowaC stevedore .hand .vessel .. ukladanie. rozmieszczanie ladunku .stos.normal hold .self-.dopelnianie statku (w glgbszym miejscu postoju) topping off -dopelnienie (czgbciowo napelnionego zbiornika) trim (trimming) -trymerka.Swiadectwo (wlaiciwego) zasztauowania. strata sztauerska certificate .wolne przestrzenie migdzy ladunkiem drewna walking board -plyta sztauerska winging -rozmieszczanie ciezarow wzdluz burt dla .upright .safe -bezpieczne sztauowanie . plan rozmieszczenia ladunku - - - - - - - - - - - - - odpowiednie. separacja tarpaulin -plachta separacyjna of cargo . wlabciwe sztauowa-proper nie . trymowanie ladunku (masowego) a cargo .sztauowanie blokowe .przestrzen utracona przy sztauowaniu.ladownia normalnie trymujwa .statek samotrymujqcy the ship .klasa trymownicza ladowni . certyfikat sztauerski .stateczny.sztauowanie.sztauowanie w szereg stable (stack) .sztauowanie zwarte . firma sztauerska gang -brygada sztauerska stevedores (stev) .ukladaC w stos.sztauowak.ladownia samotrymujqca .sztauowanie na pol worka (kolejne warstwy przesuniete o p61 worka) . sztauerka.sztauerzy stevedorage .: supercargo) tarpaulin -brezent impregnowany tip -wywracaC topping off .sztauowanie pakietu drewna na jednym z bokow (na sztorc) .easy (statek) latwo trymujqcy -heavy .(statek) trudno trymujqcy -ordinary statek zwyczajnie trymujqcy .compact .

oko na linie . gretingi hand tight -dokrgony (dociqgniqty) rqcznie hand ratchet tensioner -zamki.kratownica sztauerska.zaczep (uchwyt) do mocowania plan . ladunek) chocked .oko bez chomqtka (kauszy) - - - eyeplate .zaczep pierkcieniowy rod .listwy charges .rubber mats -maty gumowe .zacisk do lin stalowych.zaczepy pokladowe typu D dunnage .dunnage .lom z pazurem.obciqhenie dynamiczne edge protector -oslona krawqdziowa elongation .rozpieraC (np.hog .soft boards -miqkkie plyty gratings . zabka clips (wire clips) .materialy zwiqkszajqce tarcie .mata ladunkowa Cargo Securing Manual (CSM) .plyty .drewno sztauerskie dunnaging -wykladanie ladowni materialami sztauerskimi dynamic load .odciag linowy cargo mat .boards .odciqg prqtowy shackle .battens .oslony krawqdziowe. dzwigni napinajq4 ) eye . wystqp -pad .Cargo lashing .odciqg lancuchowy eye .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings . material sztauerski .(ladunek) rozparty chocking off -rozpieranie (np.oko liny (to) fast -zamocowaC flattening .mocowanie (ladunku linami.opaska wiqzki cable lash .drewno. zabka bundle . ucho.soft .hard .pojemnik (np.iruba Sciqgajqca D-rings .wydhzenie liny (pod obciqieniem) extension -przedhzenie (np. drewnem sztauerskim) clamp -zacisk.wylozenie dna wewnqtrznego lub miqdzypokladu pod pienvszq warstwq ladunku.zaczep.mocowanie ladunku acceleration-przyspieszenie bin . lapa do wyciagania gwozdzi - - - - - - - .mocowanie z zastosowaniem przewiqzek lugs . na sprzqt do mocowania) bottle rigging screw -iciagacz gwintowy (butelkowy) bottom dunnage .zaciski linowe.rownanie powierzchni ladunku sypkiego flooring -material uzyty na podlogi off .zaczep pokladowy piericieniowy mat -mata .oko do zaczepienia liny mocujqcej .oko (na linie stalowej) z chomqtkiem (kauszrl) . material na maty nail . ramienia dzialania sily) -handle -przedhzacz (np.kratownice.separation -mata separacyjna matting -wylozenie ladowni matami.(statkowa) instrukcja mocowania ladunku cargo securing means -irodki do mocowania ladunku chock -podkladka rozpierajqca (to) chock .drewno sztauerskie .zaczep do mocowania lashing .zaczep pokladowy piericieniowy eyesplice . pot. oslony naroznikowe drawbolt . lancuchami) chain . greting -mat -mata separacyjna -wood .plan mocowania -plate -zaczep plytowy point -punkt (zaczep) do mocowania ring . urzqdzenia do rgznego napinania pasow mocujqcych ladunek hog line -przewiqzka lash -zamocowad (linrl) lug .podloga z desek sztauerskich bracket -klarnra (mocujqca stojak przy pokladowym ladunku drewna) bulldog grip .gwoidz claw .szakla do mocowania lock nut -przeciwnakrqtka lug . przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foot-wires -krotkie odcinki liny (stropy) przytrzymujqce bloki otwierane friction increasing device .sklejka .plywood . pot.:zabki corner protectors .

g .General cargo lashing mocowanie drobnicy heavy package on deck lashing mocowanie sduki cieikiej nu pokladzie r plotek do drobnicy .. z 4 E 0 f $ 3 isj deck lashing point/ do mocowania timber coralled blocW blok obudowany drewnem drewno sztauerskie deck cargo stowage and lashing sztauowanie i mocowanie ladunku na pokladzie .

dla bezpiecznego wyladunku z nizszych pokladow.: studnia wiggle wire .podpory.odciqg tahmowy webbing lashing ratchet .pionowe przegrody uzywane do shvorzenia prostych powierzchni bocznych.wzmocniona plandeka do mocowania ladunku na naczepach niskich.bardzo giqtka lina stalowa (uzywana do mocowania ladunku) work loose -rozluiniC (np.stojak. stojaka spacer -podkladka (wyrownawcza) spacing -odstqy (pomicdzy wic+zadlarni.7. klinowaC wheel chock .napinaczka spar ceiling .potnice speed lash -sciqgacz irubowy napinany urzqdzeniem pneumatycznym stanchions . urzqdzenie do napinania wiqzadel trailer horse -podpora naczepy drogowej trailer support -podpora naczepy drogowej trestle . stojaki steel wire . naprczacz thimble . zdjqk zawiesie (z uno- - ~4 unscrew -wykrqcaC irubq.lina stalowa .Sciqgacze do mocowania drewna ring -pierkien pokladowy (do mocowania lin).lina stosowana do "sznurowania" bloku (drewna na pokladzie) wire rope .urzqdzenie zapadkowe do napinania pasow (kluczem grzechotkowym) webbing lashing speed sincer -urz&enie do szybkiego napinania pasow mocujqcych wedge . w wi@zadlach) -bands .zdj$ strop.stojak. przywirlzywaC tie-down device -urzqdzenie do mocowania tier dividers -przekladki drewniane pomiqdzy warstwami pakietow drewna tighten .mocowanie bar .luz (np. pot.urzqdzenie napinajqce.naprezenie rozciqgajqce. stojakami) span lashing -przewiqz Bciqgajqcy spanner -napinacz . klonica (do mocowania ladunku na naczepie lub na pokladzie ohvartym) visa fix . szekla shoring .chain .wolna przestrzen pozostawiona wok01 zrgbnic migdzypokladow. podstawka (pod kola pojazdu) weighing note . nazwa producenta web lashing .sciagacz do mocowania ladunku - tenacity -wytrzymaloSC na zenvanie tensile strength . napinaC. 6lizgaC sic.czgSC zacisku linowego.zeSlizgnqC siq z czegoS snatch block -blok otwierany socket . podporami.extra flexible .potnice.gniazdo podpory. naciagak tightening device .prqt do mocowania ladunku do pokladu strap -pasek. szalowanie burt w ladowni sparring .kausza (to) tie -wiqzaC. LADUNEK pad eye -pokladowy zaczep pierScieniowy pallet securing bars -przetyczkowe prgty uiywane do zabezpieczenia Scian palet lub ladunku kartonow luzem pre-tension -naprgzenie wstqpne (mocowanie ladunku) pull . naciqg retightening -ponowne napinanie. rozciqganie tensioner -napinacz. opaski) slip hook -hak odrzutny (to) slip -rozwiqzaC sig (o h i e .klin.lina stalowa (tu: do mocowania) straining-screw . zsuwaC slip off . Sciqgacz upright . mocowania wskutek drgan i wstrzqs6w kadluba) - -- .klin.atest cigiaru weight allowance -tolerancja ciqzaru well . U-bolt .oko z pierscieniem safety factor -wspolczynnik bezpieczenstwa securing . pot. koziol (pod naczepq) turnbuckle -Sciqgacz irubowy tightener . do ktorych dochodzq palety slack . Sruba w ksztalcie litery U (to) unshackle -odszaklowaC.wytrzymaloSC na rozciqganie tensile stress . dociqganie rigging-screws .luzne tasmy (bandowki. pqtli).urzqdzenie do napinania 4. wyszaklowaC (to) unsling.szakla. zaczep -plate .zaciskai.podpieranie side shores . sztyca.ciqgnienie. taima uzywana do zamocowania prqtow do pokladu secured -zamocowane -by strapping -zamocowane tasmami -by shrink-wrapping foil -zamocowane foliq termokurczliwq shackle .

91 port of discharging masa kontenera second tier lashing mocowanie 2.0 71.0 6 4 2 1 3 5 7 9 70.CARGO Container stowage and lashing plan plan sztauowania i mocowania kontenero'w Stacking arrangement for 40fi' bay -r o z i e c e i e k o t e e r w w r z d i e 4 0 bay number/ numer ~ Z vertical centre ofthe bay gravity/ wysokoSC Srodka cieikoici rzedu 1 Ez: Ttl vt total weight ~ { ~ ~ ~rcafiowita 'in bay/ f ~ @ . wars row number/ 10 numer szeregu-ow: stack w e i g h t / A t : masa stosu B 74.0 69.0 69.0 67.0 69.0 Timber lashing mocowanie drewna guide wire/ lina rowadzqca lashing chain/ h i c u c h mocujqcy chain number/ r n u m e r pozycji osprzetu certijcate expire date/ data wainoici a t e s t u l 4' initials of atesting person/ inicja+ osoby atestujqcej mark of atesting body/ safety working load/ dopuszczalne obciqienie robocze 1 timber rigging set zestaw do mocowania drewna lashing chain/ iaricuch mocujqcy ck edge/ wedi bloku timber rigging set zestaw do mocowania drewna edge protkctor/ oslona krawedziowa . warstwy mocowanie I .0 74.0t I VCG: 24. rzedu From F E L I X S T O V E ~ C ~ ~ B ~ Y 22 A E C K in bay: 701.0 11 69.0 69.

ustawiony wzdhz statku tier -warstwa kontenerow .zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.vessel layout .over-high (OH) .allowable -weight . o nadstandardowej szerokosci .discharge schematic .rzqd przystosowany do jednej dlugosci kontenerow (20' .pozycja komory kontenerowej (okreslona kodem) container rating -masa kontenera z ladunkiem (container load) plan (CLP) . nacisk . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.dopuszczalne obciqienie wagq stosu kontenerowego -on deck -sztauowanie na pokladzie. kontenerow) lashing system . kontenerow) -weight -obci@enie przy piqtrzeniu (np.warstwa k. kontenerow) stowage . plyty stalowe kielichowo rozchylone. chlodzonego row .master .pre-stow -wstqpny plan ladunkowy -schematic --plan pokazujqcy blokowo kontenery do poszczegolnych portow .zlecenia na zaladunek k. fore-and-aft .loading schematic schematyczny (blokowy) plan zaladunkowy .schematyczny (blokowy) plan wyladunkowy . o nadstandardowej dlugosci reefer request -zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k. sekcja .point .kontenerowy plan zaladunkowy . do prowadnic end-to-end spacing . niestandardowego .sztauowanie kontenerdw bay -rzqd kontenerow. siq.stateczny.plan ladunkowy uzupelniany w kolejnych portach . o nadstandardowej wysokoici -over length (OL) -k.system mocowania k.overhight cargo (OH) .bottom .prowadnice k. nadwymiarowy cargo request .ladunek w kontenerze bez dachu. stabilny (stos.prowadnice kontenerowe .top .blockwise -blokowy plan ladunkowy .gniazdo ustalajqce kontener position .warstwa goma kontenerow .. load . blok) stacking -piqtrzenie (kontenerow) .komora kontenerowa guides -prowadnice komor kontenerowych guide fitting . iz do danego kontenera mozna zaladowak tylko okreslony ladunek) code of container position -kontenerowy kod pozycji container block -blok kontenerow -aisle space -przestrzen wolna miqdzy stosami kontenerow cell .odlegloSk miqdzy scianq czolowq kontenera a drzwiowq nastqpnego w szeregu full loaded weight and capacity (container) (kontener) wykorzystany calkowicie pod wzglqdem nosnoici i kubatury guides .longitudinaly. kontenerow) slot -cela k.kod ograniczenia (wskazujqcy.obci@enie.door-to-door .dopuszczalna masa stosu kontenerowego .40' lub innej) cargo restriction code .bay --plan ladunkowy (sztauerski) rzedow (sekcji) kontenerowca .sztauowanie . piqtrzenie na pokladzie (np.szereg (np.lista przeladunkowa kontenerow przeznaczonych na inny statek - - - - - -- - - .continuous container .pozycja kontenera okreilona kodem (rzqd/szereg/warstwa) IMO Dangerous Cargo Request .Container stowage .stable .plan pokazujqcy aktualny stan zaladowania statku dangerous goods safety stowage certificateSwiadectwo wlaiciwego zasztauowania towarow niebezpiecznych (w kontenerze) deflector plates -glowice wprowadzajqce. przestrzen zajmowana przez pojedynczy kontener stack .dedicated - - - -- - - - - - gajqce od dna wewnqtrznego na okreilonq wysokoik powyzej pokladu otwartego grid number .travelling .k. wystajqcy ponad jego obrys .over-width (OW) -k.obciqienie punktowe (na gniazdo) -minimum breaking (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) overgauge (container) -k. z ladunkiem niebezpiecmym layer -warstwa (ladunku.athwartship k.generalny plan sztauerski .stos kontenerowy load .k. ustawiony w poprzek statku .sposob ustawienia kontenerow na statku ("drzwiami do siebie") . ustawiona na dnie wewnetrznym transhipment list .

7. CARGO

Container deck fittings Flush type deck fittings - gniazda kontenerowe wpuszczane gniazda k o n t e n e r o w ~
t

Single deckfitting/ gniazdo wpuszczone pojedyncze

u

double transversal deckfitting/ gniazdo wpuszczone podwojne poprzeczne

., '' -

double longitudinal deckfitting/gniazdopodwojne podluzne

quadruple deckfitting/ gniazdo wpuszczonepoczworne

w

Dovetail type deckfittings - gniazda konteneroweprofilowe
dovetail double athwartship fitting/gniazdo profilowe podwojne poprzeczne dovetail single deck fitting/ gniazdo profilowe pojedyncze

single deckfitting/ gniazdo pojedyncze nakladane

double transversal deckfitting/g. podwbjne poprzeczne nakladane

double longitudinal deckfitting/ g. podwojne podluine nakladane

quadruple deckjtting/ g. poczwdrne nakladane

guide fittings/ g. prowadnicowe ryglowane

breech base deck socket/gniazdo bagnetowe

guide side fitting with pin/g. prowadnicowe tyglowane - boczne z przetyczkq

guide corner double fitting/ g. prowadnicowe vglowane - naroznikowe podwojne

Guide corner single fitting/ g. prowadnicowe lyglowane - naroznikowe pojedyncze

Stackingpedestal type deckfittings - gniazda kontenerowe fundamentowe
tacking pedestal raised ongitudinal sockets/ g. :ontenerowe fundamenowe podluzne stacking pedestal raised transverse sockets/ g. kontenerowe fundamentowe poprzeczne stacking pedestal raised doubleathwartshipsocket/ g. fundamentowe podwojne poprzeczne stacking pedestal raise6 double longitudinal socket/ g. fundamentowe po. dwojne podiuine

7. LADUNEK

lashing -mocowanie, odciqgi -bar - prqt do mocowania bin - pojemnik chain - lancuch do mocowania, odciqg lanflat - podloga kontenerowa do pojemnikow cuchowy na sprzgt do mocowania tensioner - dzwignia napinajqca - lashing -pojemnik do sprzgtu do mocowa--lever - dzwignia napinajqca nia point - punkt mocowania, zaczep - rod - pojemnik do skladowania prgtow do rod - prgt do mocowania mocowania -rigid - odciqg prgtowy sztywny bridge fittings -lqczniki mostkowe, eye-plughook -odciqg prgtowy zakonczo-compensating lqczniki mostkowe wyrowny okiem i kosciq nawcze hook-plughook - odciqg prgtowy zakonbridge strut -uchwyty specjalne, rozporki czony hakiem i koiciq - intermediate sidesupport - uchwyty specjaleye-eye - odciqg prgtowy zakonczony ne poirednie okiem z obu koncow - side supports -uchwyty specjalne eye-hook - odciqg prgtowy zakonczony - top-side supports -uchwyty specjalne do naokiem i hakiem rozy gomych eye-swivelhead - oko-zaczep przegubowy compensating spacer -przekladka wyrownawextension rod - prgt przedluzajqcy cza cone - czop pokladowy (kontenerowy), prze- -wire - odciqg z liny stalowej locking device - urzqdzenie ryglujqce, blokukladka -bottom stacking - (kontenerowy) czop pojwe locking pin -przetyczka zabezpieczajqca, kokladowy lek zabezpieczajqcy - compensating stacking - przekladka wyratchet - klucz z grzechotkq lub napinacz do rownawcza napinania Sciqgaczy - deck stacker - czop pokladowy - double intermediate transversal stacking - securing devices -uchwyty mocujqce (zabezpieczajqce) przekladka podwojna podluzna - double intermediate transversal stacking - - clover leaf fitting - zaczep pokladowy krzyzowy przekladka podwojna podluzna - double longitudinal czopy pokladowe po- - D-ring - zaczep pierkcieniowy - elephant foot -uchwyt mocujqcy, pot.: stopa dwojne, wzdhzne slonia - double transversal - czopy pokladowe po- eye -uchwyt mocujqcy oczkowy dwojne poprzeczne - locking -czop pokladowy, przekladka blo- - hinged D-ring - zaczep pierscieniowy skladany typu D-ring kuj qca - pingwin -uchwyt mocujqcy palcowy - quadruple bottom stacking - czop pokla- removable D-ring - zaczep pierscieniowy dowy poczwomy przenosny (wsuwany) typu D-ring - single - czop pokladowy pojedynczy pro(deck) socket - gniazdo (pokladowe) sty ( z przetyczkq lub b e ~ ) - stacking - przekladka ustalajqca (poloze- -breech - gniazdo typu zamkowego - deck - gniazdo (pokladowe) nie kontenera) gniazdo podwoj-with pin - czop skrgtny lub wsuwany z prze- -double longitudinal flush ne wzdluzne wpuszczane Wzkq gniazdo do czopow wsuwanych extension handle - przedluzacz ramienia na- -dove tail - flush - gniazdo wpuszczane (wspawane) pinacza impact tool - pneumatic hammer - pistolet - raised - gniazdo podniesione - single flush - gniazdo pojedyncze wpuszpneumatyczny do napinania Sciqgaczy czane

Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontener6w

hook -hak - short tip - hak z pazurem krotkim - long tip - hak z pazurem dlugim

-

-

-

-

--

-------

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

7. CARGO

Container stacking cones and twistlocks :zopy kontenerowepokladowe zwykle i lqczniki skretne

source: TEC

@
;ngle stacking conel dove tail cone/ czop polop pokladowy poje- kladouy wsuwany
Y ~ ~ Z Y

@@
weldable cone, double athwartshipl czoppodwdjnypoprzeczny do spawania na pokiadzie breech base socket twistlock/ iqcznikpokiadowy do gniazd bagnetowych

1

weldable cone, single/ czop pojedynczy do spawania na pokiadzie

ingle turned foot tacking cone/ czop okiadowy pojedynzy skretny

dove tail twistlocW iqcznik commontwistlock/ skretny pokladowy d o lqcznik pokiadowy gniazd profilowych skretny

intermediate stacking cones przekladki kontenerowe pos'rednie

intermediate double athwartship stacking conel iqcznik podwdjny poprzeczny

intermediate double intermediate quadruple longitudinal stacking stacking cone/ iqcznik pocone/ igcznik podwdj- czwdrny ny wzd&ny '

intermediate single stacking cone/ lqcznik pojedyriczy

compensating stacking fixed base raised twicone/ przekiadka wy- stlock/ lqcznik skrgtny kompensujqcy ze staiq rdwnawcza podstawq

semi automatic twistlocks/lqcznikskr@ny pdiautomatyczny

fixed base twistlock/ lqcznik skrgtny ze staiq podstawq

twistlock stacker with linkage plate/ iqcznik skrgtny z pbtq iqczqcq

7. EADUNEK

cross single flush socket - gniazdo naroznikowe wpuszczane pojedyncze -cross single flush with lashing eyes -gniazdo naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania - cross single comer flush with lashing eyes - g. naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania -double transversal flush -gniazdo podwojne poprzeczne wpuszczane - quadruple flush socket - gniazdo wpuszczane poczwome - special double transversal flush - gniazdo poprzeczne podwojne specjalne wpuszczane - single flush -with lashing eyes - pojedyncze g. wpuszczane z otworami do mocowania - special flush -with lashing eyes - specjalne g. wpuszczane z otworami do mocowania, - special flush bottom with lashing eyes specjalne gniazdo wpuszczane z otworami do mocowania stacker -przekladka micdzywarstwowa - compensating spacer - przekladka wyrownawcza - cone - cone spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma czopami - double longitudinal (double fore and aft -) -przekladka podw6jna wzdluzna - double transversal (double athwartship -) -przekladka podwojna poprzeczna - fixed base raised twistlock -przekladka wyrownawcza ze stalq podstawa, i lqcznikiem skretnym - hole-cone spacer -przekladka wyrownawcza z otworem i czopem - hole-hole spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma otworami - quadruple - przekladka poczworna - single -przekladka pojedyncza - twistlock - lqcznik skretny stacking cone, deck stacker, bottom stacking cone - czop pokladowy
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--locking pin -przetyczka blokujqca do czopa pokladowego - double longitudinal - czopy pokladowe podwojne, wzdluzne - double transversal - czopy pokladowe podwojne poprzeczne - quadruple - czopy pokladowe poczwome - single - czop pokladowy pojedynczy prosty ( z przetyczkq lub b e ~ ) -with pin - czop skretny lub wsuwany z przetyczkil turnbuckle - Sciqgacz -closed body -Sciqgacze Srubowe zamkniq te handwheel - dzwignia w ksztalcie kola do napinania Sciqgaczy Srubowych hook-hook - Sciqgacz zakonczony hakami z obu stron hook-jaw - Sciqgacz zakonczony hakiem i widelkami jaw-jaw - Sciqgacz zakonczony widelkami z obu stron -jaw-whip Sciqgacz do zakladania podwojnych odciqg6w - open body - Sciqgacze Srubowe otwarte speedlash -Scirlgacze Srubowe pneumatyczne twistlock -lqcznik skretny, przekladka blokujqca skretna actuator pole - diwignia (drqzek) do zamykania i otwierania Iqcznikow skrqtnych - breech base - 1, skrqtny jednoglowicowy do gniazd bagnetowych - dovetail -1. skrctny jednoglowicowy wsuwany w gniazdo profilowe - double cone , interbox connector -l. skrgtny dwuglowicowy - fixed base - 1. skrqtny jednoglowicowy - fixed base raised -przekladka wyrownawcza ze stala,podstawq i lqcznikiem skrqtnym - safety -1. skrdny polautomatyczny - semi-automatic -dwuglowicowy 1. polautomatyczny

---

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO f

:ontainer lashing plates and points zaczepy i gniazda do zaczepdw lashing plates kontenerowych
zaczepy pbtowe
single lashing eye, non flush/zaczep plyt o w pojedynczy double lashing eye/zaczep plytowy podwojny triple lashing eye/ zaczep plytowy potrbjny

jlush keyholewing for side support -gniazdo wpuszczane do uchwytdw specjalnych

-,

@

jednostopniowe onestep/

two step / dwustopniowe

quadruple lashing ?ye/ zaczep piytowy 7oczwbrny

three step/

single flush lashing point/ zaczep pretouy wpuszczany

flush lashingpoints/gniazda pokladowe wpuszczane: single/ pojedyncze, quadruple/poczworne

sliding D-ring, single/ piericieri pojedynczy, wsuwany

hinged D-rings flush/ zaczepy piericieniowe wpuszczane: single/ pojedynczy, double/ podwojny

veldable D-ring, single/za- weldable D-rings, double/ container socket D-ring, zeppiericieniowy, pojedyn- zaczep piericieniowy, po- single/zaczep piericienio:zy naspauywany dwbjny naspawywany wy, pojedynczy do gniazda kontenerowego

cloverleaf D-rin) zaczep piericienic wy w ksztalcie 1 icia koniczyny

lashing points for elephangoot zaczepy do koricdwek "stopa slonia "

half cloverleaf deck socket/ zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny -poiow~OWY

cloverleaf deck socket/zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny
Courtesy o TEC, Conve,: Peck nnd Hole. Seusafi f

extension rode/ prgt przediuzajqcy lashing rod plug hook - knob/ odciqg pretowy koSC - galka

.
lashing rod eye - eye/ odciqg pretowy oko - oko lashing rod plug eye - hooW odciqg pretowy oko - hak
-,

--

lashing rod plug hook - plug hooW

/\
lashing rod swivel head - knob/

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - gal&

-

-.

8; 5 a 9 a.

2."a.
F

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - galka oko z chomqtkiem splatane lashing rod hook - knob/ odciqg pretowy hak - galka bulldog-gripped eye with thimble/ oko z chomqtkiem wykonane zaciskumi Iinowymi
-

-.

~

,

q

-

&

9 ~

knob/ odciqg pr@owy oko - gaika

talurit splicing eye with thimble/ oko z chomqtkiem z zaciskiem metalowym

7

ri 9
2

7. CARGO
'r

-iciqgacze

Turnbuckles
hook - hook turnbuc Sciqgacz hak - hak

- Sciqgacze typu zamknigtego

close type/solid body turnbuckles

iciqgacz hak - widetki

Sciqgacz hak - zaczep butelkowy

gaczy

adjustable turnbuckle jaw-whip/ dciqgacz otwarty o regulacji skokowej widetki - zaczep podwbjny

open type turnbuckles Sciqgacze typu otwartego
Hamburger type turnbuckle/ Sciqgacz typu ham burskiego

adjustable turnbuckle jaw-whip/ Sciqgacz otwarty o regulacji skokowej wide& - zaczep pojedynczy

hydraulically tightened turnbuckle/Sciqgacz napinany hydraulicznie

speed-lash type turnbuckle/ iciqgacz typu speedlash

Container lashing hooks zaczepy do mocowania kontenerdw
pinguin hook short/ container hook short/ eye hoow hak kontenerowy, krdtki

pinguin hook long/ uchuyt palcowy dlugi

container hook long/ hak kontenerouy, dhgi

elephant foot fitting/ zaczep typu noga stonia

Bridge fittings and hooks lqczniki mostkowe i zaczepy

tension - pressure screw compensating screw bridge bridge fitting/ tqcznik most- fitting/ lqcznik mostkouy, Srubowy kompensujqcy kowy Srubowy Sciqgajqco -

m

screw tension bridge fitting/ Iqcznik mostkowy, Srubouy Sciqgajqcy

u
Container lashin equipment construction - onstrukcja sprzetu do mocowania kontenerdw

tension pressure element/ element rozpierajqcy

f

lock nut/ nakretka

hook end/ zakon-

- mostek Srubowy
tighteining handle/

screw bridgefitting

clevis end/ wide&

turnbuckle closed type
- Sciqgacz Srubowy typu

-

zamknietego

twistlock - iqcznik skrgtny

lock nut/

trzon o regulacji end fittind . ... -koricdwka
J - - - -

adjustable bridge fitting mostek o regulacji skokowej

7. CARGO

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment - sprzet i mocowanie ladunkdw ro-ro

roll-trailer elements - czeici

f$

iqcznik skrgtny chowany

colapsibe p i czop chowany

do mocowania

do mocowania

roll-trailer securing

- mocowanie naczepy niskiej

urge net/ siatka adunkowa

web lashing with buckle/ pas do mocowania z zamkiem corner protector/ osiona naroznikowa

road-trailer securing mocowanie naczepy wysokiej

odciqg h r i c k h o u y rolltrailer/ deck socket/ naczepa niska gniazdo pokiadowe

/

/

trailer horse, fiont trailer support/ podpora naczepy przednia

truiler jack, rear wheel chocks/ trailer support/ kliny pod kola podpora naczepy tylna

cargo securing equipment - sprzgt do mocowania iadunku
safety plug /korek

corner protector/ oslona krawedziowa

cargo net/ siatka iadunkowa

storage bean/ do mocowania

c

c

krata stalowa nu sprzet do mocowania

chain lashing/

7. LADUNEK

Ro-ro cargoes stowage sztauowanie ladunkow tocznych
athwartship -w poprzek statku blockwise plan -blokowy plan ladunkowy break-bulk - drobnica jednorodna w duzych partiach (rowniez: neo-bulk) coupling -whaczanie przyczepy, naczepy -mouth -otwor w naczepie do wprowadzania lqcznika typu goosneck -point - miejsce whaczania naczepy first in last out (FILO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna od kolejnosci zaladunku first in first out (FIFO) - kolejnoSC wyladunku taka sama jak zaladunku float line -kierunek, w ktorym sztauowane sq palety, samochody, kontenery flow stowage - sposob sztauowania samochodow na pojazdowcach, umozliwiajqcy ich wyladunek bez dodatkowych manewrow (zawracania itd.) flush deck -poklad plaski, bez wystajqcych elementow konstrukcji, z wpuszczanymi gniazdami head-out system -system ustawiania samochodow przodem do kierunku wyjazdu landing place - miejsce na pokladzie otwartym statku ro-ro, w ktorym dzwig stawia kontener przemieszczany nastepnie ukladarkq last in first out (LIFO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna do kolejnoici zaladunku key car - samochod, ktory na danym pokladzie (lub w bloku) nalezy wyladowac jako pienvszy key position - pozycja zajmowana przez samochod przeznaczony do wyladunku w pienvszej kolejnoici load - obciqzenie, nacisk - axle - obciQenie na 04 pojazdu - uniform - obciqzenie jednorodne (pokladu, rampy) -point -obciqzenie punktowe (np. na gniazdo) - print - obciqzenie na Slad opony pojazdu - tyre print - obciqkenie na Slad opony poj azdu lifting - podnoszenie, -height -wysokoSC podnoszenia ukladarki -capacity -udzwig ukladarki manoeuvring space - przestrzeli manewrowa na pokladach ro-ro

-

-

-

-

master plan - generalny plan sztauerski minimum breaking load (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) platform -poklad do zaladunku samochodow osobowych na statkach nie bedqcych samochodowcami port-captain -osoba m.in. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca, w imieniu armatora, nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator - koordynator portowy, zazwyczaj przedstawiciel agenta, koordynujqcy wspolprace pomiqdzy stronami obslugujqcymi statek w porcie preplanner -osoba opracowujqca plan ladunkowy i program obslugi statku w porcie preplanning - planowanie zaladunku przed przyjkciem statku do portu ro-ro, roll on - roll -off - wtaczakl wytaczai, przeladunek poziomy stolro - system rownoleglego zalwyladunku statku dwiema technologiami strengthened area - powierzchnie pokladu o podwyzszonej wytrzymalosci (na ladunki cigzkie) stowing point -gang, brygada (w technologii ro-ro) ro-ro handling equipment-sprzet stosowany do przemieszczania ladunkow w systemie roro cone caps -slupki ostrzegawcze stosowane na samochodowcach flat gear - kontener ramowy do mocowania osprzetu ukladarek (widly, ramy etc.) fork lift (FLT) -podnoinik widlowy, sztaplarka --truck -w6zek widlowy, sztaplarka forks -widly - inverted - widly odwrocone frame -rama do podnoszenia kontenerow ukladarkq - side lift - rama boczna kontenerowa - top lift - rama gorna goosneck - pot. g g i a szyja, ramie lqczqce naczepq niskq i ciqgnik -tunnel - tune1 na ramie typu goosneck runners - ciqgniki i naczepy niskie wykorzystywane w technologii sto-ro do dowozenia ladunku na poklady ro-ro tugmaster - citgniki do naczep

-

-

-

7. CARGO

,

\

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment -sprzgt i mocowanie ladunkdw ro-ro (2)
web lashing with buckle/ pas do mocowania, z zamkiem shock absorbing chain lashin mocowanie iancuchem absorbujqcym naprgienia web lashing lock, ratchet tensioner, tightener/ zamek pasa do mocowania

Ro-ro cargo lashing equipment - ratchet tightner - urzqdzenie do nacirlgania pasow do mocowania sprzqt do mocowania ladunkdw ro-ro rod -pret do mocowania kontenerbw
air bag -worek powietrzny do rozpierania ladunku car-lashing -mocowanie samochodu cargo -ladunek -nets - siatka do zabezpieczenia ladunku operational report - raport portowy, raport operacji przeladunkowych securing manual - statkowa instrukcja mocowania ladunku - unitised - ladunek jednostkowany chain -lancuch lashing - mocowanie iancuchami - towed - ladunek toczny holowany -chain with chain lever -lancuch z napinaczkq rqcznq - shock absorbing lash - lancuch do mocowania z elementem absorbujqcym drgania i naprqzenia flush elephant foot fitting -gniazdo typu noga slonia lashing - mocowanie -belt - pas do mocowania chain - lancuch do mocowania -hook - hak konczqcy odcirlg np.prGtowy lever - dzwignia napinajqca odcislg -point -punkt zaczepienia mocowania rod - prqt mocujqcy -ring - zaczep piericieniowy do mocowania -wire - odcirlg z liny stalowej pads -podkladki (sztauerskie, np. gumowe) point - punkt - lashing - punkt do mocowania, zaczep load - dopuszczalne obciqzenie punktowe - loading - gang w technologii 10-10 railway -pocirlg -chock - klin pod kola wagonu -jack - lewar do wagonow kolejowych -rack and pinion jack -lewar irubowy do wagonow
-

-

-

-

-

-

-

-

ring - piericien do mocowania D-ring -piericien do mocowania w ksztalcie litery D roll-lash - nazwa systemu mocowania g6mej cz&i ladunku na naczepach saver - oslona chroniqca drzwi samochodow przed uszkodzeniem przy otwieraniu secure - zabezpieczak, mocowai securing points - punkty zaczepienia mocowan single action clip -nacislg z zamkiem na pasie do mocowania samochodu stanchion - slupek, klonica (naczepy niskiej, naczepy portowej) tension lever -dzwignia napinajqca tie-down points - punkty mocowania pojazdow top-lashing - mocowanie od gory ladunku na naczepach trailer -przyczepa (wysoka), naczepa chock - klin pod kola -horse -podstawa, stojak do przyczepy -horse with springloaded wheel -stojak z chowanym kolkiem -jack - lewarek do podnoszenia przyczepy trestle - podstawa, stojak pod naczepq, podpora turnbuckle -icirlgacz webb-guide -prowadnice pasow do mocowania walking boards -plyty (stolarskie, sklejka) do przekladania ladunku web -pas tkany do mocowania - carbon -fibre webbing -pas do mocowania z wlokna wqglowego rachet -pas z nacirlgiem zapadkowym -webbing belts -pasy patentowe do mocowania ladunku - weblashing - mocowanie pasami tkanymi (z tworzyw sztucznych)

-

-

7. LADUNEK

Timber stowing and lashing sztauowanie i mocowanie drewna

round timber - drewno okrqgle

linia symetrii

hatch covers) po!oywy iadowni

uprights/ podpora, sztyca

block stowing/ sztauowanie w bloku mocowanie opasyw

deck cargo/

suitcase stowa sztauowanie na szt

sawn wood - tarcica

hatch covers/ pokrywy iadowni

L~-rin~/ zaczep pokiadowj

gravity .static component .horizontal . sily powodujqce zeslizgiwanie sic ladunku - - - - - - .vertical -ruchy pionowe .naprgzenie .przyspieszenie wzdluzne .longitudinal .sila ciczkoSci .compression .sily odksztalcajqce .skladowa dynamiczna .sily Scinajqce .sily oddzialujqce .coefficient -wspolczynnik tarcia load .sily.skladowa statyczna .sila tarcia.racking .static - - - - - - .dynamic component -skladowa dynamiczna .permissible .obciqkenie dynamiczne .sily poprzeczne .(okres) kolysan shift (of cargo) -przesuniccie ladunku toppling .dynamic .dynamic .sily .tipping .przewracanie (np.przyspieszenie poziome .static .amplitude of .obciqzenie statyczne motions -ruchy .. bedqce wynikiem .acting .nadmieme przyspieszenie .vertical .zawalenie sic (np.dynamic .longitudinal -przesuwanie sic wzdluzne .transverse .transversal -przyspieszenie poprzeczne .sily przeciwne .sily przewracajqce .sily pionowe acceleration -przyspieszenie excessive .-jednorodny .skladowa statyczna effect of wind .transversal -przesuwanie sig poprzeczne vertical pressure -nacisk pionowy vibrations -wibracje metacentric height .sily dynamiczne . masa distrubution of .efekt naporu fa1 (wchodzqcych na poklad) forces .niejednorodny - friction .amplituda ruchow .shoring .sily przesuwajqce.sily wzdluzne .frequency of .rozklad mas .shear .efekt dzialania wiatru effect of green seas .ruchy wzdluzne .cz~stotliwoSC ruchow .wysokoSC metacentryczna (GM) rolling (period) .tension .sliding .Srodek ruchu collapsing .sily dopuszczalne .non homogenous .transvers -ruchy poprzeczne sliding -przesuwanie sic. CARGO Forces acting on cargo sily dzialajqce nu ladunek longitudinal sliding przesuwanie wzdluifle - toppling force/ sila przewracajqca kobsanle poprzeczne transversal slldmg/ przesuwanle poprzeczne @ .7.sily Sciskajqce . kontenera) components -skladowe .obciqzenie.adverse . kontenera) - - - - .longitudinal . tarcie - - ..longitudinal ..homogenous .resultant . Slizganie sic .sily podpierajqce .vertical -przyspieszenie pionowe centre of motion .

respirable .dwutlenek wqgla emergency tow chafe chain .samozaplon temperature .nieodgazowany freeing -odgazowanie (zbiornika lub statku) . palny cargo -ladunek palny gas .ladunki niebezpieczne goods .dyspersja (rozcienczanie.) zatwierdzone przez klasyfikatora do uzywania w atmosferze wybuchowej (patrz rowniez "intrinsically safe") atmosphere -atmosfera .eksplozja -proof .wqglowodor indicator .dodatek antystatyczny (substancje dodawane do produktow ropopochodnych.autogenous -temperature -najnizsza temperatura samozaplonu combustable -latwopalne (materialy) gas indicator .instrument do pomiaru stopnia wybuchowoSci atmosfery explosion .spalanie .narzqdzie lub sprzqt atestowany.zezwolenie na wejicie (np. uzywany m. istniejqcej z jednej jego strony.lower -- - - - - -- - limit (LEL) .gaz palny concentration -stqienie (koncentracja) gazow palnych -range .spryskiwacz (podlqczony do rurociqgu ppoz.atmosfera palna -monitored atmosfera monitorowana (kontrolowana pod wzgl.roztwor piany gas .(statek.czynnik pianotworczy concentrate . iskier flammable -zapalny.system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana (stosowana do cel6w gainiczych) compound . upper (UFL) .wskainik (indykator) gazu - - - -- - - -- - - .7. zbiornik) certified .goma granica wybuchowoici (GGW) explosive limits -granice wybuchowoici flame -plomien arrester . wolny od gazu (np. poiwiadczony certyfikatem --certificate -Swiadectwopotwierdzajqcestan odgazowania zbiomika (lub statku) .dolna granica wybuchowoici (DGW) . uniemozliwiajqce gromadzenie siq elektrycznoici statycznej) approved type (equipment) -wyposazenie (latarki.czynnik pianotworczy solution .dwutlenek .in.towary niebezpieczne declaration .zatrzymywacz plomeni (ekran powodujqcy obnizenie temperatury plomienia.zakres palnoici (stqienie gazbw pomiqdzy dolnq a gomq granicq zapalnoici) limit.. do przestrzeni zamkniqtej) explosimeter . zbiomik) odgazowany. LADUNEK Cargo safety bezpieczenstwo ladunkdw antistatic additive .zapalenie samorzutne dangerous -niebezpieczny -area -obszar niebezpiecmy (zagrozony eksplozjq na statku) cargoes . zapobiegajqcy rozpryskiwaniu siq np.hydrocarbon . nie powodujqcy zagrozenia eksplozjq . walkie-talkie itd.deklaracja towarow niebezpiecznych --manifest -manifest ladunkow niebezpiecznych deck sprinkler .non free . niz temperatura zaplonu gazu obojqtnego z drugiej jego strony) screen .vowietrze tloczone do zb. rozpraszanie) gazu.goma granica zapalnoici gazow flammability -latwopalnoSC flashpoint -temperatura zaplonu flue gas system .dolna granica zapalnoici gazow limit.free .odcinek lancucha dolqczonego do holu awaryjnego entry permit . ladunkowych poprzez rurociqgi gazu obojqtnego -free -odgazowany.upper limit (UEL) . do poziomu nizszego.spontaneous . do schladzania pokladu) dioxide .wykrywacz gazow latwopalnych combustion .gaz concentration -koncentracja (stqzenie) gazu -detector -wykrywacz gazow (w zbiornikach) dispersion . skladu) . lower (LFL) .tank .carbon .atmosfera zbiomika auto ignition .atrnosfera nadajqca siq do oddychania . metoda odgazowania zbiornikow .flammable .najnizsza temperatura samozaplonu . latwopalny.ekran przeciwogniowy.

. CARGO mixture .irodlo zaplonu incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.system gazu obojqtnego inerting .pockets of -tzw.saturated -wqglowodor nasycony hydrogen -wodor sulphide . wywietrznik.gazoszczelny gauze screen -przeciwiskrowa oslona siatkowa hydrocarbon -wqglowod6r compound . nawiewnik venting system .podrqcznik procedur i organizacji pressure/vacum valve (PN valve) -zawor cihieniowo prozniowy safety tag -wywieszka (tablica.iskra zapalajqca inflammable -palny.zawartoiC tlenu (np.vent lines przewody wentylacyjne do usu- (w zbiornikach i ladowniach) wania gazu .volatile .iwiadectwo poddania ladunku dzialaniu inhibitora inhibitor .miernik zawartoici tlenu w atmosferze -content .brak dostatecznej (do oddychania) iloici tlenu [< 19%] level -poziom tlenu w zbiomiku Procedures and Arrangements Manual (P&A Manual) .gaz w~lowodorowy .goods .system wentylacyjny (odgazowywania zbiomikow ladunku plynnego) - - - .okreblenie stanu zbiornika (wypelnionego gazem obojqtnym) inert gas (IG) . przy ktorym ludzie mogq pracowaC bezpiecznie przez 8 godzin dziennie. kieszenie zawierajqce gaz - - .gaz obojqtny (np.auto.source of .system dystrybucji gazu obojqtnego --generator -wytwornica gazu obojcmego --plant -wytwornica gazu obojqmego --purging -przedmuchiwanie gazem obojqtnym inert gas system (IGS) . zapalny cargo -ladunek latwopalny inhibited cargo certificate (ICC) . przywieszka) ostrzegawcza safety valve . azot) distribution system .mieszanina wqglowodorow -gas .mieszanina gazow .gazy lome gastight .wypieranie gazu (metoda odgazowywania zbiornikow) .highly -latwopalny storage .pary szkodliwe nitrogen .7. czynnik hamujqcy inert condition .rurociag odprowadzajqcy pary vaporizer -odparowywacz ventilator -wentylator.inhibitor. mgiel. par.zaplon .sklad materialow latwopalnych insulating flange -polqczenie kolnierzowe 1%dowych i statkowych urzqdzen przeladunkowych zawierajqce uszczelkq zapobiegajqcq przeplywowi elektrycznoici statycznej ~nternationalMaritime Dangerous Goods Code (IMDG) . zapalny. przez 5 dni w tygodniu vapours (vapors) -pary -barrier .substancje niszczqce ozon oxygen . samoistnie bezpieczne (nil emitujqce ciepla lub iskier) materials hazardous only in bulk (MHB) materialy niebezpieczne tylko w ilobciach masowych maximum allowable relief valve setting (MARVS) .towary szkodliwe.azot ozone depleting substances (ODs) .izolacja paroszczelna -cock . latwopalny cargo -ladunek latwopalny .purging (displacement) .maksymalne dopuszczalne cibnienie nastawcze zaworu odciqzeniowego naked light -ogien otwarty noxious .szkodliwy .wprowadzenie gazu obojqtnego do przestrzeni zbiomika incendiary spark .tlen analyser (meter) .zawor bezpieczenstwa static electricity -elektrycznoSC statyczna treshold limit value (TLV) -maksymalne stqzenie szkodliwych dla zdrowia gazow.samozaplon .Miqdzynarodowy morski kod towarow niebezpiecznych - - - - - -- ' - - - intrinsically safe -(urzqdzenie) skonstruowanew sposob bezpiecmy. w atmosferze zbiornika) -deficiency .siarkowodor (H2S) ignition . ladunki szkodliwe vapour .zawor odpowietrzajqcy -main -magistrala odprowadzania par (ladunku plynnego) -pipe .

brom bromates -bromiany brominated hydrocarbons -weglowodory bromowane bromomethane -bromometan.zasady ally1 alcohol -alkohol allylowy ammonia and compounds .mieszanka alkoholi aldehyde .Chemical and gas cargoes ladunki chemiczne i gazy acid .aminoetan.kwas acrylamide -akrylamid alcohol .amoniak ammonia.etan ethanol .parowanie (tu: ladunku) boil-off temperature -temperatura wrzenia boiling temperature -temperatura wrzenia acetaldehyde -aldehyd octowy acetic acid -kwas octowy acetic anhydride -bezwodnik octowy acetonitrile .kwas borowy bromine .alkohol etylowy .dwuwinyl.karbinol carbon dioxide .alkohole alcohols mixtures .amoniak i jego zwiqzki boil-off .chlorofenolany cyanides inorganic . anhydrous .spirytus rektyfikowany columbial spirit .butan butane-propane mixtures -mieszaniny butanowo-propanowe butylenes -butyleny carbinol .chloroetan chloroethylene -chloroetylen chlorophenols . etyloamina ammonia . bromek metylu butadiene .roztwor dekstrozy diethanolamine .siarczki wegla camphor oil -olej kamforowy chlorates .siarczan dwuetylowy dimethyl formamide -dwumetyloformamid dimethyloamine -dwumetyloamina dimethylmethane -dwumetylometan dimethyl sulphate .eter etylowy ethyl alcohol .dwuwinyl ethane .acetofenon acetyl chloride -chlorek acetylu acrylamide solution -roztwor akrylamidu acrylic acid -kwas akrylowy acrylonitrile -akrylonitryl adipanitrile -nitryl adipinowy alcohols .etan ether .chlorofenole chlorophenates .benzen benzoic derivative pesticides -pestycydy .aldehyd aminoethane .arsenowodor azides .pentan aromatic esters -estry aromatyczne aromatic ethers -etery aromatyczne arsine .ftalan oktylu dipropylene glycol -glikol dwupropylenowy divinyl .alkohol metylowy (o duzej czystoki) chlorine .cyjanki nieorganiczne cyanides organic -cyjanidy organiczne dextrose solution .pochodne kwasu benzoesowego bivinyl .eter dwuetylowy diethyl ketone .tlenki alifatyczne aliphatic silicates -krzemiany alifatyczne alkalis .chlor chloroarsines .siarczan dwumetylowy dioctyl phthalate .amoniak bezwodny amyl hydride .butadien butane .alkohol aldehydes -aldehydy aliphatic amines -aminy alifatyczne aliphatic esters -estry alifatyczne aliphatic ethers -etery alifatyczne aliphatic oxides .eter ethyl eter .azydki benzene .chloroarseny chloroethane .chlor chlorites -chloryny chloroacetates -chlorooctany citric juice -kwasek cytrynowy colonial spirit .tlenek wegla carbon sulphides .etanol ethene .dwuetyloketon diethyl sulphate .dwutlenek wegla carbon monoxide .chlorany chlorinated hydrocarbons -weglowodory chlorowane chlorine .acetonitryl acetophenone .dwuetanoloamina diethyl ether -eter etylowy diethylene glycol -glikol dwuetylenowy diethyl ether . erytren boranes -borowodory boric acid .

czterotlenki osmu oxalates . all isomers -pentany wszystkie izomery pentene -penteny perchlorates -nadchlorany perchloromethyl-mercaptan .chlorek winylu vinyl ethyl ether -eter etylowinylowy vinylidene chloride .weglowodory fluorowane fluorides .metyloacetylenu-propadienu mieszaniny methylamine -aminooctan methylethylene methylethene methyl bromide -bromek metylu -- - methyl chloride -chlorek metylu monobromomethane monoethyloamine -monoetyloamina morpholine .nitrofenole osmium tetroxide .fenetol phenols . CARGO - -- ethylamine -etyloamina ethyl chloride .chlorek winilidenu wood alcohol -spirytus drzewny wood spirit .skroplenie gazu liquefied gas .propadiene mixtures .azotany nitrites .tlenek etylenu fluorinated hydrocarbons .system ochrony ladunku gazu skroplonego liquefied natural gas (LNG) .cyjanowodor hydrogen sulphide .ponowne skraplanie rodenticides -rodentycydy saturated vapour pressure -ciinienie par nasyconych semi-pressurised gas carrier .propan propene .germanowodor halogenated cyyanogens -halogenocyjany hydrocarbons -wqglowodory hydrogen cyanide .morfolina naphtalene .szczawiany pentanes.siarczki sulphur dioxide .siarkowodor hypochlorites -podchloryny iodinated hydrocarbons -jodowane wqglowodory isocyanates -izocyjaniany isopentane .fluorooctany freon .freon fully refrigerated gas carrier -gazowiec w pelni chlodzony fumigants -fumiganty germane .sz~ciofluorek tricresylphosphate turpentine .propen propylene -propylen propylene oxide .nadchlorometylo-merkaptan permanganates -nadmanganiany peroxides .chlorek etylu ethylene -etylen ethylene glycol -glikol etylenowy ethylene oxide .antymonowodbr sulphides .naftalen nitrates .azot nitrogen oxides .azotyny nitriles .tlenki azotu nitrophenols .fluor fluoroacetates .7.tlenek siarki teluru tellurium hexafluoride .gaz skroplony containment system .fenole phosphides .fosforowodor picrates -pjkryniany pyridines -pirydyny propane .dwutlenek siarki sulphur oxide .fosforki phosphine .metan (skroplony gaz naturalny) methanol .izopentan isoprene .fluorki fluorine .metanol methyl alcohol -alkohol metylowy methylacetylene -metyloacetylen methylacetylene .gazowiec polcisnieniowy stibine .czteroetylek olowiu lead tetramethyl -czterometylek olowiu liquefaction .izopropyloamina ketones -ketony lead tetraethyl .terpentyna vinyl chloride .skroplony gaz ziemny liquefied petroleum gas (LPG) -skroplony gaz ropopochodny mercaptans -merkaptany metal carbonyls -karbonylki metali methane (LNG) .spirytus drzewny .nitryle nitrogen .izopren isopropylamine .gazowe czynniki chlodzqce reliquefaction .nadtlenki phenetole .tlenek propylenu refrigerant gases .

t o d i ratunhowa i ratownicza 3. 4bandoning the ship .8. Personal proteeti\ e equipment .morskie s?stem? ewakuaujne 10.alarmowanie n niebezpiec~enstwie 8.pos~uhiwanie rato\\anie i 13. CAR and IAXlS-\R . Launching and reco\ering .p i e r w s ~ a ponloc med?crna 16.q p r q t ochron? osobistej . Rledical first aid . Launching appliances . Safety of life at sea bezpieczenstwo iycia na morzu I. Safet? .ind?widualn> sprzet ratunkom? 7. Firefighting . Rlarine accidents and sahage .ochrona srodowisha 14.u r r q d ~ e n i a \\odonania do 4. Signalling equipment and p?rotechnics .S-\R helicopter operations .n p a d k i i rato\?nictwo morskie I I.dzialania Smiglowca S 4 R 12. Enkironmental protection . l l a r i n e e\acuation qstems .m a l c r a n i e poiarow 15.o p u s ~ c ~ a nstatku ie 5.s p r q t s?gnalirac?jn? i pirotechnicm? 9.tratwa ratunkowa 2. Life raft . Life boat and rescue boat . U a r m i n g i n distress . Personal life sabing equipment .wodowanie i podnos~enie (todzi) 6.betpiec/enst\\o 17.

8. sea anchor.pojemnik tratwy storage cradle/ loie tratwy faleri hydrostatic release unit zwalniak hydrostaryczny graduated drinking vessel/ miarku do painter line/ zapadka zwalniajqca shackle/ szakla water inlet/ wlot wody manual release mechanism/ mechanizm zwalniania recznego szakla /I .taima odblaskowa radar reflector/ ment/ SART seat/ l y deszczowej gniazdo transpondera SART 1 lower inflatable chamber/ dolna komora plywalnoiciow kieszed wodna. SAFETY OF LIFE AT SEA I Life raft tratwa ratunkowa exterior light/ canopy/ reflective strip/ Swiatlo zewnetrzne namiqt . stabilizator container lid/ pokrywa pojemnika emergency pack/ wyposaienie away j n e Itratw~l ije raft instruction leaflet/ nstrukcja obslugi t r a w drogue. dryfkotwa life rafl container .

falen. komora wypomokiowa inflation -nadmuchiwanie (tratwy) .outside courtain .inflatable .osprzqt tratwy ratunkowej bellow .tratwa samoprostujqca servicing station .air chamber valve -zawor komory wypornoSciowej -boarding ramp -podest (ulatwiajqcy wejScie do tratwy) -boarding ladder -drabinka (ulatwiajqca wejScie do tratwy) -buoyancy -plywalnoSC (tratwy) chamber .inflation hoses -wqze do napelniania kom6r .linka do przytrzymywania pojemnika.fiberglass pojemnik tratwy z wlokna szklanego .bezpieczny n6z plywajrlcy -drinking water vessel -naczynie z miarkqdo racjonowania wody .przedzial wodoszczelny.zewnqtrzny fartuch .radar reflector -reflektor radarowy .pneumatic -tratwa pneumatyczna -valise -pojemnik tratwy ratunkowej .zestaw do napraw . zrzucana (za burtg) . .inflatable chamber .coroczny przeglqd tratwy capacity -pojemnoSC tratwy container -pojemnik (tratwy) .stelaz do tratw .. lodzi lub tratwy bridle . .Swiatlo wewnqtrzne .indoor light .drogue -dryfkotwa.Swiatlo zewnqtrzne . pas sluzqcy do odwracania przewroconej tratwy .komora wypornoSciowa compartment -przedzial wypornoSciowy tube .komora wypomoiciowa canopy -namiot (tratwy) arch .gas cylinder -pojemnik.zawiesie.lina.selfrighting . kotwica plywajqca .zawor bezpieczenstwa -tent .t.wiosla -painter (line) . lodzi) . strop (do wodowania tratwy za pomocq hrawika) -buoyant lifeline -ratunkowa linka plywajqca .inflating -napelnianie (siq) tratwy .outdoor light .buoyant safety knife .floating -tratwa unoszqca siq na wodzie .kieszeh wodna.stacja przeglqdow i atestowania tram .waterborne -tratwa zwodowana liferaft (construction) -konstrukcja tratwy ratunkowej .namiot .first aid kit -zestaw pierwszej pomocy .zawor zwrotny .tratwa wodowana za pomocq hrawika . butla z gazem grabline .non-retum valve .rescue quoit with line .water pocket .electric torch .mieszek.linka chwytna (wokol t. lodzi) lifeline . tu: linka operacyjna . stabilizator tratwy powietrzem - - - - -- - - - - ------ - liferaft (fitting) .luk (podtrzymujqcy) namiot closure .Swiatlo zewnqtrzne .krqzek ratunkowy z linkq retrieving line . .inflatable compartment . pompka (do dopelniania komor wypomoSciowych) bowsing line .operating cord .reversible -tratwa dwustronna .emergency rations -racje iywnoiciowe .reflective tape -taSma odblaskowa .rigid -sztywny pojemnik tratwy .exterior light .plug -korek spustowy -racks ..davit launched .observation slot -kolnierz obserwacyjny .komora wypomoSciowa .rain catchment -lapacz wody deszczowej .fishing tackle .wlaz .sluzba ratownictwa iycia survival equipment .throw overboard .paddle .lifting eye -zaczep (ucho) do podnoszenia t.8.tratwa pneumatyczna .zestaw do lowienia ryb .righting strap .Srodki ratunkowe life saving service .linka do przyciqgania t.wyposazenie ratunkowe liferaft -tratwa ratunkowa -annual -sewicing .safety valve .repair kit .sea anchor .latarka elektryczna -emergency pack -pojemnik ze sprzqtem awaryjnvm .zawor podlogowy -hatch .rigid -tratwa ratunkowa typu sztywnego .dryfkotwa - - - - .lina chwytna (wokol t.floor valve .linka operacyjna .pasy sluzqce do odwracania przewroconej tratwy -righting line .open -tratwa otwarta -weatherproof valise -pojemnik tratwy odpomy na warunki pogodowe .zaslona zewnqtrzna namiotu t. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Liferaft -tratwa ratunkowa life saving equipment .

lddi ratunkowa swobodnego wodowania.securing pin/ trzpieri zabezpieczajqcy releasing arm/ ramie zwalniajqce 1 steering tower/ kiosk sternika 1 rigid inflatable fast rescue boat stybka.' . pdlsztywna iddi ratownicza free fall lifeboat .8.engine foundation/ fundament silnika k e e l / stepka . lddi zrzutowa . SAFETY OF LIFE AT SEA Lifeboat lddi ratunkowa buoyancy tanW oar/ gunwale clamp/ obejma krawedzi burty linka chwytna life boat cross section przekrdj lodzi ratunkowej keel seat/ gniazdo stepki keel stop/ foam buoyancy tanW zbiornik gunwale/ lawa poprzeczna water tanW zbiornik wody side benches/ lawy boczne 3 remote release hooks haki zdalnie zwalniane floating block shackle/ hook/ hak / / uchwyt przyobiowy L rubber fender/ odbojnica gumowa bilge hand rail/ T1 fdod tank/pojemnik na iywnodi ..

motorowa lodi ratunkowa propulsion .hak lodzi .pontoon -pontonowa lo& ratunkowa .buoyancy -zbiomik wypornoiciowy .(typ) lodzi ratunkowej .water .rigid . nadmuchiwana .lodz r.buiscuits .metallic .fully .topping-up pump -pompka dopelniajqca (komory wypornoSciowe tratwy) .siekierka.motorowka dinghy -ponton z doczepnym silnikiem lifeboat .mala lodka.(tu) suchary .stepka boczna (lodzi ratunkowej) lifeboat (construction) -konstrukcja lodzi r.lodi ratownicza typu sztywnego . toporek .porqcz .linka holownicza .piyty podlogowe.jednostka (16dz lub tratwa) ratunkowa .bilge handrail -uchwyt przestepkowy .handrail .tow rope .air case .self-righting -lodi samoprostujqca siq .inflated .lodi ratunkowa o napedzie rqcznym .inflatable -lodi pneumatyczna .weak link .fire-protected freefall -ognioodporna lodz wodowana swobodnie (zrzutowa) .towing -lawa holownicza (na lodzi) . pneumatyczna lodz ratownicza .totally enclosed -lodz calkowicie zakryta .8.fuel -zbiornik paliwa .bailer .zbiornik wody (pitnej) lifeboat (propulsion) -napqd lodzi r.lodz ratunkowa w pehi zakryta -partially -lodi czqkiowo zakryta .kiosk stemika .axe .semi rigid -polsztywna lodi ratownicza lifeboat equipment -wyposazenie lodzi r.lodz skladana -free-fall lodi wodowana swobodnie (zrzutowa) .szybka lodz ratownicza .lodz skladana .bailer .16di ratunkowa air bottles -butle powietrza air vents -wywietrzniki bilge grab rail -porqcz przystepkowa fibre . .linka dryfkotwy signalling mirror -lusterko sygnalizacyjne .steering tower .wlokno szklane boat -lodi z wlokna szklanego laminate .motorowa l6di ratunkowa .zbiornik powietrzny koncowy .non-powered boat -lodz bez napqdu mechanicznego -propeller gear -rqczne urzqdzenie napqdowe lifeboat (type) .open .drain .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym keel .zbiornik wypornoiciowy .rowlock chock -zdwojenie przydulkowe .silnik boat .napqd silnikowy rescue boat -lodz ratownicza .okucie gniazda dulki .czerpak . .lawka .lawka poprzeczna lodzi tank .bottom boards .air .lawka burtowa (w lodzi) .sea anchor cord .end .lo& ratunkowa zakryta . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .16dz ratunkowa odkryta .folding .sztywna.lodi niewywrotna motor .rgczne urzqdzenie napqdowe (lodzi) --- - - - - - .zbiornik . . podloga .lifting .side seat .gwizdek - Lifeboat .side bench .hak do podnoszenia glass reinforced plastic (GRP) .hand-operated propeller .outboard .buoyancy -plywalnoiC. ponton pneumatyczny .collapsible boat .slabe ogniwo -whistle .zbiornik wypornoiciowy -bank (bench) .hand-propelled - -- - - - - -- - - - - - -- -- -- -- .otwieracz do puszek (konsenv) .rowing-boat -lodi wioslowa .self-righting double-hull -16dz ratunkowa samoprostujqca o podwojnym poszyciu .thwart .gqbka (do zbierania wody) .fast .l6di wioslowa .sponge .glass .czerpak do wody .rowlock plate .metalowa 1odz ratunkowa .tin opener .laminat z wlokna szklanego food locker -pojemnik na iywno6C hook .uncapsizing boat .wl6kno .stqpka -plate -plyta stqpki rail .enclosed .otwor spustowy w dnie lodzi . wypornoiC -buoyancy foam -pianka wypomoSciowa .lawka boczna .self-bailing boat -1odz samoodwadniajqca siq .rigid inflatable fast .lodi wioslowa .pulling boat .silnik przyczepny -propelled lifeboat.silnik lodziowy lodi ratunkowa o -mechanically propelled napqdzie mechanicznym .dinghy .rowboat .survival craft .lifeboat engine .

Totaly enclosedfree fall lifeboat .calkowicie zarnkni@a zrzutowa external light/ reflektor radarowy lifeb.at rations/ lodziowe racje iywnoiciowe .

radar reflector .trail line .odbijacz .rations .desalinator -urzqdzenie do odsalania wody .szakla holownicza . oslony burt lodzi.hak odrzutny .reflektor r.towing painter .-tackle .n6z .bosaki -buoyant -nietonqcy.storm oil .talia falu . plywajqcy . . zeSlizg lodzi ratunkowej . aktywny .food rations -racje zywnoiciowe .oil bag -worek do rozprowadzania oleju (na powierzchni morza) .grappling hooks .active .dulka .wioslo sterowe .internal air supply system .rowlock .sea painter .falen rufowy - - - - - - .korek spustowy w dnie lodzi .lina do holowania . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU -biscuit tin -puszka na suchary -boat charts -mapy szalupowe .toporek .: punktowiec) .hook -bosak lodziowy .holowniczy falen lodziowy . na Srodkach ratunkowych) .skids .no2 z plywajqcq rgkojeiciq .system spryskiwania zewngtrznego lodzi .hand pump .painter .dulka .czerpak .grasp . lina holownicza .falen dlugi .odbojnica lodzi .otwieracz do puszek .swifter .dulka .reflective tape .zamknigty system obiegu powietrza (w lodzi zakrytej) .ladder .trail line -plywajqca lina holownicza .lina podstgpkowa .falen rufowy -plug .retro-reflective tape -taima odblaskowa .towrope .odbojnica (gumowa) lodzi . pasywny .bow - --- .skates .leak screw -korek spustowy . fa1 .fa1 .brezent lodziowy.folding knife . pokrowiec lodzi .sprinkler system .towline -hol.scissors . lina holownicza .hol.bucket . lodzi etc.crutch .hatchet .dryfkotwa.sponge .sea-biscuits .Sruba napgdowa . tratwy.quoit -plywajqcy krqzek (ratunkowy) .drift anchor .towing hawser -hol.falen .open hook .oarlock .reflektor (pot.rubber .external water spray systems .lamp .tin opener .torch .fender .tu: oslony (chroniqce lodz przed uszkodzeniem w trakcie opuszczania) .gqbka .odbijacz linowy wok01 lodzi .spot light .rumpel z przedluiaczem .pioro (wiosla) .drabinka lodziowa .paddle -wioslo lopatkowe .suchary szalupowe .reflektor radarowy .zbiornik oleju do uSm.noiyczki .cover .8.towing shackle .faleti dziobowy stern .rgkojeSC (wiosla) .tripping line .latarnia lodzi ratunkowej .-blade .latarka elektryczna .oil can .system spryskiwania zewngtrznego lodzi - .czerpak do wody .search lights -reflektory szperacze .steering .lodziowe racje iywnoSciowe .tiller .linka (rzutka) plywajqca .olej do uimierzania fa1 .bosaki lub kotwiczki .cradle .drogue -drykotwa .skeet .rub rail .plozy.propeller .rumpel .skate -zeilizg lodziowy.balika do oleju .kotwica plywajqca .passive -reflektor r.n6z skladany .listwa na burcie (po kt6rej zsuwa sig 16di ratunkowa) .-heaving line .wiadro .compass -kompas lodziowy . ploza burtowa .linka pomocnicza dryfkotwy other lifeboat equipment -inne wyposazenie lodzi ratunkowych .dipper . kotwica plywajqca .halyard .fishing tackle -zestaw do lowienia ryb .with buoyant handle .odbojnica lodzi .pompa rgczna .taima odblaskowa (np.oar .knife .fan .sea anchor .plywajqcy krqzek do podawania rzutki line .pioro wiosla -buoyant -wioslo plywajqce .lina holownicza .aft .lifeline -linka ratunkowa (asekuracyjna) woko1 kola. lina holownicza .folding tiller .rzutka nietonqca rescue quoit .hauling line .boat hooks .grab line .storm oil tank .rubbing strake .wioslo .

SAFETY OF LIFE AT SEA .8.loie pokla owe tratwy deck cradles or Iiferaft d shackle/ szakla davit-launched life raft tratwa wodowana iurawikiem release gear/ urzqdzenie zwalniaj ce 4 tricing pendant. rama zurawiko double roler track/ podwcijny tor jezdny hydrostatic release u zwalniak hydrostatyc . ' Launching appliances urzqdzenia do wodowania head block/ roller track gravity davits iurawiki grawitacyjne jezdne . mantai \ hak lodziowp I bowsing-in tackle/ talia przytrzymujqca ilewing motor/ silnik obracania . manrope/ spustka.

ogniwo . olinowanie iurawik6w iodziowych .spustka.hook .blocks .zwalniak automatyczny gear safety pins .zawiesie lodziowe -tackle .stem -iurawik rufowy .hak .lifeboat hoist -podnoinik lodzi ratunkowej .shackle .cradle .talia lodziowa centrifugal clutch .gravity -iurawik grawitacyjny head .suspension chain .arm -ramie (iurawika) -cleat .hak do podnoszenia (np.glowica iurawika (zblocze gome) pedestal .tu: spustka. mechanizm podnoszqcy .stojaki zrzutowe (tratw) sling . winda.swing -iurawik obrotowy davit (loose gear) .: mantal) -wire . hydrostatyczny mechanism .span (topline) -wiez spustkowa (pot.mocowany do pokladu stojak na tratwy .: toprik) .slip hook . pot.zamiana koncow talii -turning date of wire falls -data obrocenia lin talii guide sheaves -rolki lkrqzki prowadzqce launch .lazy painter -kr6tki falen .fall .fa1 .fall cover -pokrowiec na talie .halyard tackle -talia faiu . mantal .free-fall trackway .manropes .szakla.lina stalowa talii fall -talia .krqtlik .gaja .8.tricing pendant . wy c i a -hook .loze lodziltratwy deck-mounted storage .round bar .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny -hydrostatic -unit (HRU) -z.urzqdzenie do wodowania system -urzqdzenia do wodowania lodzi lever . - - - - - .halyard .lift .mechanizm zwalniajqcy (np.frame -rama .lancuch podtrzymujqcy .padeye -zaczep piericieniowy -renewal date of wire falls -data wymiany lin talii . tratwe).zeilizg (do wodowania swobodnego lodzi zrzutowych) -racks .bolce (przetyczki) zabezpieczajqce urzqdzenie zwalniajqce .rozki do mocowania liny.kolumna zurawika .urzqdzenie szybkiego z.swivel .diwignia lifeboat slip way -pochylnia lodzi ratunkowej lifting (gear) -urz&enie do podnoszenia.takielunek.wysokoiC podnoszenia.osprzet lluiny zurawika .spustki (pot.hak odrzutny .sprzglo odirodkowe davit -iurawik .wodowaC (lo&.link .remote releasing .sztormtrap .osprzqt do mocowania . mantal .automatic gear .hydraulic gear .fastening fittings .falls turned end-for-end -obracanie liny talii . iodi z talii) operating equipment .legar lodzi - boathife raft seat . diwig. szekla - - - - - - - (odcinek lancucha pomiedzy blokiem talii a hakiem) . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Launching appliances urzqdzenia do wodowania .tricing line .end for end turning -przelozenie (odwr6cenie kierunku) liny talii .monkey line .lina talii zurawika . knaga collar -jarzmo iurawika craft .iurawik obrotowy socket .urzqdzenie do zwalniania (tratw) . lodzi) (to) lift -podnosik lowering mechanism -mechanizm opuszczania release -zwolnienie .szalupa launching.bloki . opuszczaC na wode appliances -urzqdzenia do wodowania device -urzadzenie do wodowania gear .life line .quick unit . mantal .Jacob's ladder .guy .chock legar lodziowy .16dz zawieszona na iurawikach .zdalne zwalnianie .lina do przyciilgania lodzi do bum .bowsing in tackle -talia przytrzymujqca lodz cover -pokrowiec na talie iurawika .gniazdo zurawika stand -podstawa iurawika .spustka.tackle .

winda (tu: lodziowa) -brake -hamulec wciilgarki .obsadzanie lodzi (tratwy) on the water .lodz na wodzie - - -- - - - - sig na wodzie boat manoeuvring .wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz . rozklad alarmu opuszczania statku --drill -alarm Cwiczebny opuszczenia statku station -miejsce zbiorki w alarmie lodziowymi opuszczania statku abandonment -opuszczenie statku alarm -alarm -bell . lodzi) -unit -zwalniak. lodziowa .zajqC miejsca w lodzi at full outreach position .-lbdz zwodowana.czlonek obsady 1. sygnal wzywania pomocy ending signal .lista (alarmowa) -station -miejsce zbiorki. stanowisko alarmowe stations bill . sygnat zakonczenia (alarmu) evacuation .zbibrka (na alarmie) list .gladki bgben w. opuszczanie statku.alarm Cwiczebny (to) capsize -wywr6ciC sic dnem do gory fend (off) . znajdujqca chanizm zwalniajqcy (np.grooved drum .sygnal alarmowy.enter the ..ilobkowany bqben w. opuicit ship! .holowaC tow aft -przygotowywaC 1odi do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie emergency . takie: muster station boat -lodz deck -poklad lodziowy illumination -oiwietlenie pokladu lodziowego .lifeboatllife raft commander .rozklad alarmow practice muster .lifeboatman .odpychaC lodi (to) row -wioslowaC quell waves .swung out -lodz wychylona za burtg -waterborne .ewakuacja. .general emergency .lifeboat .czerpaC (czerpakiem) . system zwalniania.w.system .embarkation deck .alarm Cwiczebny.rozklad alarmu lodziowego.malniak.lodi w pozycji marszowej (w pozycji zamocowania) .sygnal alarmowy switch -wlqcznik alarmowy assembly station -miejsce zbiorki assembling point . zapobiegajqce powstawaniu lum) transmission gear -przekladnia winch -wciqgarka.opuiciC statek! bill .alarm lodziowy muster .powered lifeboat .bail out -wybieraC (czerpakiem) (to) boat -plynqC lodziq drill .stan zagrozenia -procedure -procedura postepowania w razie zagroienia signal .opuszczanie statku --- alarms and drills -alarmy i Cwiczenia abandon -pormciC.dmonek alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .unpowered lifeboat w. Cwiczenia . lodziowa z zasilaniem .urzqdzenie do podnoszenia rozbitkow z wody life boat crew .boat .smooth drum .miejsce zbi6rki (w czasie alarmu). lodziowa bez zasilania 8. me.w.manning of a .certified lifeboatman -dyplomowany ratownik . ratunkowej oarsman -wioklarz - - - - .uimierzak grzywacze fa1 (olejem) secure alongside -zamocowaC (lodi) przy burcie (to) tow ..sztormtrap Jason's ladder .obsada lodzi ratunkowej .manewrowanie lodziq -back oars . podejmowanie rozbitkow z jednostki w niebezpieczenstwie Jacob's ladder .urzqdzenie naprezajqce (line talii. .lodz calkowicie wychylona za burte -at the embarkation deck -lodz na wysokoici pokladu obsadzania (wsiadania do lodzi) in stowed position . urzqdzenie zwalniajqce releasing gear -urzqdzenie zwalniajqce tensioning device . SAFETY OF LIFE AT SEA - - - -- Abandoning the ship .sygnalizacja zakonczenia.poklad wyznaczony do obsadzania lodzi ratunkowych -hook handler -marynarz obslugujqcy hak lodzi .(to) bail .dowodca lodzil tratwy .alarm ogolny -push-button -przycisk alarmowy signal .

zwolniC mocowania - - .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny .hydraulic gear .zwodowaC lodz ratunkowq (ratowniczrl) station .16dz ratunkowa . lodzi) .pod obciqzeniem" Lifeboat launching wodowanie lodzi ratunkowej - - - - - - - boat at embarkation decW lodi przy pokladzie wsiadania lowering/ oouszczanie fall/ talia- - - waterborne boat/ l6di zwodowana - - - - - - -operating equipment -urzqdzenie do zdalnego zwalniania (tratw) .on-load system .maksymalna masa (dopuszczalna przy podnoszeniu lodzi.marszowafl lodzi (pozycja zamocowania) swing out davits (boats) .lower .lodz z prawej burty lowering .siatka (tu: ewakuacyjna) painter to the main deck -podaC falen na poklad glowny put in the leak screws -wkrqcik korki spustowe recovery .prqdkoSC opuszczania of the boat .zmagazynowana energia kinetyczna stowed position . .siatka do podejmowania z wody rozbitkow slack fall . tratwy) .automatic -wodowanie automatyczne .lodz niezaladowana .system zwalniania .manual -zwolnienie rqczne (tratwy) .lina do przytrzymywania lodzi przy burcie fully-loaded boat .16di z lewej burty ..opuSciC sztormtrap system .opuszczanie (iodzi) speed .hydrostatic -unit (HRU) .zwalniak. do pokladu .bez obciqzenia" .manual -wodowanie rqcme the lifeboat (rescue boat) .quick unit -urzqdzenie szybkiego zwalniania .. lodzi) z wody bowsing line .opuszczanie lodzi net . urzqdzenie zwalniajqce scrambling net .stanowisko wodowania (lodzi) lifeboat .prepare -przygotowak 1odz ratunkowq .system zwalniania (np.off-load system ..podnoszenie lodzi .pozycja . podjqcie lodzi recovering -podnoszenie .boat .zwalniak h.odzyskanie.wychyliC iurawiki (wychyliC lodzie za burtq) swung out position -16dz w pozycji wychylonej take off lashing .port side .luzna talia slip knot -wqzel lawkowy stored mechanical power . tratwq) launching -wodowanie (lodzi.non-loaded .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .opuSciC lodz .hoist a in -wciilgn$ lodz na miejsce .maximum load .halting a -zatrzymywanie iodzi (w trakcie opuszczania) .lodz w pelni zaladowana (to) launch -wodowaC (16dz.lower -to deck level -opuSciC 1.system zwalniania .lightest load -najmniejsza masa przy opuszczaniu .remote releasing . tratwy) release -zwalnianie embarkation ladder .launching and recovering wodowanie i podnoszenie (tratwy.starboard side .zdalne zwalnianie unit .

termiczny insulation .pas z karabinczykiem velcro fasteners -talmy mocujqce typu "rzep" -watertight zipper -wodoszczelny zamek blyskawicmy survive -przetnvak.horseshoe . SAFETY OF LIFE AT SEA Personal life-saving equipment indywidualny sprzqt ratunkowy anti-exposure suit .koio ratunkowe z linkq with a smoke-signal .ochrona cieplna -protective aid (TPA) . -buoyancy -plywalnoSk pasa ratunkowego collar -kohierz front -przod pasa ratunkowego .lampka pasa ratunkowego straps .klarnra (zapinajqca) pasa r.protection . kombinezon asekuracyjny - .lodz ratunkowa equipment .secure line with a snap .kombinezon ratunkowy bez izolacji cieplnej unpacking -rozpakowanie kombinezonu life buoy -kolo ratunkowe .wodoszczelny water activated light .izolacja cieplna Personal survival equipment indywidualny sprzqt ratunkowy lrfebuoy chute/ zrzutma kota - - - -- "cziowlek za burtq" - - - immersion suit kombinezon ratunkowy - rescue light/--Swiatlo sygnalizacyjne - .stroj (kombinezon) ratunkowy -bag -torba na Srodek ochrony cieplnej . (w ksztalcie podkowy) --with line .kolo ratunkowe z plawkq dymnq -light and smoke lifebuoy -kolo ratunkowe z piawkq iwietlno-dymnq life-jacket -pas (kamizelka) ratunkowy -buckle .gloves -rekawice .8.zakladanie kombinezonu non-insulated suit .sprzgt ratunkowy skid-launched freefall craft .kaptur .lampka pasa ratunkowego light .wearing -zakladak pas ratunkowy whistle .kolo r. przeiycie craft . .taimy (do wiqzania) pasa r.gwizdek do pasa ratunkowego life-float -plywak ratunkowy life-ring . w kamizelce ratunkowej) water light .kolo ratunkowe life vest -kamizelka ratunkowa luminous buoy -kolo ratunkowe z lampkq survival -przetnvanie.inflatable -nadmuchiwane pasy ratunkowe lamp .zrzutowa lodz ratunkowa survival suit . przezyC swimming -piywanie thermal -cieplny.Srodek ochrony cieplnej waterproof -nieprzemakalny.kombinezon ochronny (chroniqcy przed warunkami pogodowymi) immersion suit -kombinezon ratunkowy donning .hood .Swiatlo aktywowane przez wode (np.piawka Swietlna @rzy kole ratunkowym) water-resistant -wodoodporny work and protective suit -kombinezon roboczo-ochronny.

sygnal ponaglenia signalling . EPIRB) alarm -alarm.wspoirzgdne miejsca wypadku. stan zagrozenia call .Mayday .radio frequency .lusterko sygnalizacyjne procedure .emergency . awaryjna radioplawa pozycjonujqca (lokalizujqca) emergency receiver .sygnal alarmowy .sygnak optyczny.sygnal niebezpieczenstwa .aural distress .przepisy dot.radio urgency . s.radio distress . uruchamiak (np.sygnal diwiqkowy .sygnal alarmu switch -wlqcmik alarmu -system .radiowy sygnal bezpieczenstwa .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .przekazywaC foniczny sygnal wzywania pomocy signal -sygnal .sygnalizacja -code -kod sygnalizacyjny equipment .lampa sygnalizacyjna -methods -metody sygnalizacji mirror .sygnal ratunkowy -visual . procedury sygnalizacji signal .instalacja alarmowa alert .life saving . sygnal alarmowy -bell .radioodbiornik awaryjny flashlight -latarka bateryjna hand-held walkie-talkie (portable)-rqcmy radiotelefon UKF (to) relay -przekazywak . barwnik stosowanyjako sygnal wzywania pomocy - - - - emergency frequency -czqstotliwoSCalarmowa emergency position radio beacon -radioplawa awaryjna.macmik banvny.sygnal .hand-operated general -push button -przycisk alarmu ogblnego -hooter -buczek alarmowy signal .radiowy sygnal wzywania pomocy . wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .sygnal wzywania pomocy dye marker .wezwanie pomocy.radioplawa VHFiIMF distress -niebezpieczenstwo. wizualny .radiowy sygnal pilnoici. sygnalizacji.Mayday .sprzqt sygnalizacyjny lamp .fonicmy sygnal wzywania pomocy .nature of -rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy procedure -postqowanie w wypadku wzywania pomocy .alarm batteryless telephon -telefon bezbateryjny buoyant VHFNHF marker beacon .alarm .cz~stotliwoSklqcznoSci w niebezpieczenstwie -signal .sygnal diwiekowy - - - - - - - - - . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Alarming in distress -alarmowanie w niebezpieczenstwie activate-uaktywniai.sygnal Swietlny wzywania pomocy message -komunikat niebezpieczenstwa . zdarzenia niebezpiecznego -flag -flaga wzywania pomocy niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoSk -light .radio safety .sound .8.

- 111 \ zewnctrzna parachute/ spadochron flare composition/ sygnalizacyjny $re cap/ nakrctka plastic coated steel tube/ rura stalowa powlekana zawlec~kaiglicy striker mechanism/ mechanizm iglicy . SAFETY OF LIFE AT SEA r Pyrotechnics and signalling equipment -pirotechnika i sprzet sygnalizacyjny I nun overboard marker .emergency smoke marke dawka s'wietlno-dymna "czlowiek za burtq " buoyant orange smoke signal/pomarahczowa sygnalizacyjna plawka dymna igniter cord/ linka hand-held red distress flare/ rgczna ratunkowa pochodnia czenvona hand-held distress signal rockel/ rgczna ratunkowa rakieta spadochronowa 11 flare composition/ 1 '.8.

flara rgczna floating lights .Swiatlo pirotechniczne signal . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .gwiazda self-ignition Light -samoczynnie zapalajqca sig plawka do kola slow-burning -wolno palqcy.rakieta do podawania rzutki ratunkowej -line -linka ratunkowa (wystrzeliwana za pomocqrakiety) -parachute flare .rakiemica.pochodnia .spadochronowa rakieta sygnalizacyjna .Swiatla plywajqce life buoy light -plawka Swietlna ratunkowa lifeline-throwing apparatus -wyrzumia (miotacz) linki ratunkowej line-throwing apparatus -wyrzumia linki ratunkowej man over board buoy.sygnal dymny (plywajwy). pistolet sygnalowy .sygnal 8. markery banvne) flame and smoke floats -plawki plomieniowe i dymne flame floats -plawki plomieniowe flare .distress flare . rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) pyrotechnics -pirotechniczne Srodki sygnalizacvine . manoverboard markerplawka Swietlno-dymna "czlowiek za burtq" parachute distress signal -rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) parachute flare .flare pistol .self-igniting light .pirotechnic pirotechniczny grodek sygna- -- - -- lizacyjny.Signalling equipment and pyrotechnics -wyposaienie sygnalizacyjne i pirotechniczne buoyant -plywajqcy dye markers -banvniki sygnalizacyjne (proszki banviqce wodg.rakieta spadochronowa star signal -rakieta sygnalizacyjna.smoke -(buoyant smoke -) . p.light .sygnal dymny -- - - - - Line throwing apparatus aparat do strzelania rzutek Source: Pains . raca apparatus -wyrzutnia linki ratunkowej . Srodek wzywania pomocy .flare pistol with colour-coded signal .Swieca dymna generator .Vessex Lld sleeved end/ konc (rzutki) z oslonkq marker light strobe/ sygalizacyjne dwiatlo stroboskopowe .Swiatlo samoaktywujqce rocket -rakieta.flara.life-saving -s . trudnopalny smoke -dym candle .pistolet sygnalizacyjny z kolorowymi rakietami -hand (sygnalizacyjna) pochodnia rgczna.- .self activating smoke samoaktywujqca sig plawka dymna .generator dymu marker -plawka dymna signal .lifeline .sygnaiy wzywania pomocy . plawka dymna .parachute -rakieta sygnalizacyjna.flara ratunkowa .

8. SAFETY OF LIFE AT SEA I deck mounted slide container/ 7 -intei$ace structure/ poiqczenie rgkawa z wejiciem \coverplate/ pokrywa -evacuation chute/ vertical descent system (VDS) or chute system/pionowy system ewakuacyjny system z rekawem ewakuacyjnym muster station/ miejsce zbiorki life raft container racks/ stojak na pojemniki tratw k .

zeilizg zwiniqty stowage box .taima odblaskowa -remote release system -system zdalnego zwalniania .zeilizg -ejecting pusher bag -poduszka (pneumatyczna) wypychajqca zeilizg (z pojemnika) -release lever -dzwignia zwalniajqca zehlizg -deployed .sliding path .deployment handle -diwignia do uruchamiania systemu MES .dowbdca platformy .operating handle .glowne rury konstrukcji .reflective tape .przedzial wypornoiciowy .8. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Marine evacuation systems morskie systemy ewakuacyjne chute .retaining line . zeilizg pionowy (tu: ewakuacyjny) system -pionowy system ewakuacyjny.floating platform -platforma plywajqca . nadmuchiwany.konstrukcja morskiego systemu ewakuacyjnego .extender boom ram .szybka ewakuacja MES construction . kolejnoSC wykonywania czynnoici -platform leader .czas ewakuacji .pneumatyczny.single-track .operating sequence .obsluga morskiego systemu ewakuacyjnego .rozwiniqcie (systemu ewakuacyjnego) .inflatable .6ciezka zehlizgu .icieika zeilizgu vertical descent system (VDS) -pionowy system ewakuacyjny.outboard door -d r m i zewnqtrzne (pojemnika) -platform -platforma (plywajqca) - - - - control line .zeilizg rozwiniqty -packed .skrzynia do przechowywania zeilizgu -stowage container -pojemnik systemu MES operation .rapid .main tubes .dual-track -zeilizg z podwojnq iciezkq .komora wypornoiciowa .dry-shod .linka operacyjna platformy slide .linka do cumowania (tratwy do platformy) -retrieving liferaft -podcislganie tratwy do burty lub do platformy .zeilizg z jednq iciezkq .sekwencja operacyjna. napelniany gazem .inner door .zeilizgiwanie sig.slide -zeilizg ewakuacyjny .d r m i wewnqtrzne pojemnika systemu .sliding down .buoyancy compartment . system z rqkawem ewakuacyjnym - - - .ewakuacja "suchq stopq" . zsuwanie siq po zehlizgu .diwignia operacyjna . system z rqkawem ewakuacyjnym evacuation -ewakuacja -time .inflation hoses .track .deployment .zsuwnia.silownik pneumatyczny otwierajqcy d r m i pojemnika MES .buoyancy tube .wqze do napelniania systemu .

dno morskie (to) ground -wej6C na mieliznq. porzucony accident -wypadek -report -raport powypadkowy aground -na dnie. dotknqt (np. na brzegu buckling of the deck -wygipcie.person missing .czlowiek za burtq .bezpoirednie niebezpieczenstwo . lezeC na burcie (o statku) loss . kolizja .statek niezdatny do zeglugi disaster -katastrofa distressed vessel -statek w niebezpieczenstwie driftwood -dryfujqce drewno emergency -niebezpieczenstwo . dotknq6 dna hard and fast -(statek) mocno siedzqcy na dnie hazard -niebezpieczenstwo -to navigation .grounding -wejicie na mieliznp .awaria silnika.schodziC z trudem z mielizny founder .grunt. uderzyC .constructive total .come into .obiekt plywajqcy obstruction -plywajqca przeszkoda flotsam -resztki ladunku z zatopionego statku unoszqce siq na wodzie flooding -zalewanie (to) forge .oil spill .fire -pozar .potential -potencjalne niebezpieczehstwo emergency situations .strata calkowita konstruktywna - - - .calkowita strata statku .(to) provide .cargo shifting -przesunigie .strata of propulsion .zetknqi sic. przez napor fa1 (o statku) (to) capsize -wywr6ciC siq dnem do gory collided ship . plazp beaching a vessel .zderzenie.osi@C na dnie intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji. plywajqcy wrak disabled .eksplozja .total . sprzqt przez fale) consequences of accident -skutki wypadku -reduce to a minimum -ograniczyk skutki wypadku do minimum contact .zaginiqcie osoby - - ship lost .manewr zatrzymywania awaryjnego -stop -manewr zatrzymywania awaryjnego danger -niebezpieczenstwo -imminent -bliskie.maritime inquiry .podnoszenie wrak6w z duiych glpboko6ci derelict .zagrozenie dla zeglugi hazardous floating object.(to) render -udzielaC pomocy beached -wyrzucony na mieliznq.zatonqk (o statku) -head down . niewla- - -- - - - - k i w a praca silnika.sytuacje awaryjne .zderzenie statku plynqcego i stojqcego assistance -pomoc . bez napqdu debris -szczqtki deep water salvage .damage . zaklocenia w pracy s.osadzenie statku na plaiy. SAFETY OF LIFE AT SEA Marine accidents and salvage wypadki i ratownictwo morskie abandoned ship . nieuszkodzony lie over -mieC przechyl.collision .udzielaC pomocy . ktory spowodowal zderzenie carry away -znosiC z pokladu (np.zatonqC dziobem go down -ton&. i6C na dno ground .dochodzenie morskie .considerable damage to ship -znaczne uszko- - - dzenie statku . wykrzywienie.statek opuszczony. na mielihie alist -przechylony na burtp allision .niebezpieczenstwo spowodowane minami dead ship .8.uszkodzenie . wyboczenie pokladu buffeting of the seas -spychanie przez morze.mine . floating -plywajqcy logs -plywajqce logi (klody) drewna -object .vessel missing -zaginiqcie statku (to) endanger -narazaC na niebezpieczenstwo engine failure .dotknqk.explosion . defekt silnika engine trouble -problem z silnikiem.man (person) overboard .utrata nappdu .actual -faktyczne niebezpieczehstwo .rozlew olejowy .obiekt plywajqcy (stwarzajqcy zagrozenie dla zeglugi) hijacking attempt -pr6ba ponvania high and dry -(statek) calkowicie wynurzony (stojqcy na mieliinie) hit the beach .statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.statek porzucony.statek bez zasilania. nabrzeza) crash -ulec katastrofie back manoeuver .strata statku .

wynagrodzenie za ratownictwo officer .gross .ocena ryzyka of collision -ryzyko zderzenia run aground -wej6C na mieliznq run down .statek o nienaruszonej konstrukcji. ladunek rozbitego statku wrecker . BEZPIECZE~~STWO ZYCIA NA MORZU . mienie uratowane.zatopiony bez 6ladu take the beach -wyrzuciC na brzeg take the bottom -wej6C na mieliznq take the ground -wejSC na mielimq touch the bottom -dotknqC dna (dnem statku) unlawful act -czy bezprawny unseaworthiness -niezdatnoSC do zeglugi unseaworthy -niezdatny do zeglugi vessel . -pontoon -ponton ratowniczy -pump -pompa ratownicza -reward -wynagrodzenie za ratownictwo service -usluga ratownicza.oficer ratowniczy (oficer odpowiedzialny za akcjq ratowniczq) -party .szczqtki wraku.statek zanurza siq (tonie) shipwreck -rozbicie sip statku (to) shipwreck -rozbiC statek sinking -toniqcie sleeper . wyrzucony na brzeg . ratownictwo . wyprostowaC siq risk -ryzyko assesment -ocena ryzyka .zaloga ratownicza. osadzenie na mieliznie .ship .kolizja dziobem. ratownicy lien .stranded osiadly na mieliinie. niema1 wypadek negligence -zaniedbanie.Swiadome osadzenie (statku) na mieliznie (to) strike -wejkk na mieliznq.casualty -wypadek morski maritime peril -niebezpieczenstwo morskie missing person .8.kloc plywajqcy pod wodq (to) stick .cia. panika wreck -wrak dispersal .statek . okrqtowy - - - - - - - salvaging -podnoszenie statkow (lub odzyskiwanie ladunku z zatopionych/uszkodzonych statkow) salvor -ratownik (osoba.ratownictwo okrgtowe marine -morski.oczyszczanie dna z wrakow .strach. zaplata za ratownictwo agreement -umowa ratownicza charges -koszty ratownictwa clause .zaloga ratownicza. zatopiC statek wskutek kolizji running aground -wyrzucenie (statku) naplycizng salvage .uncharted -wrak nienaniesiony na mapq wreckage . osi@C na dnie (to) strand -wyrzuciC (statek) na brzeg stranded wreck -wrak wyrzucony na brzeg stranding -wyrzucenie (statku) na brzeg.zderzyk sig dziobem.act of .(statek) zatopiony .determining of .ship .akt piractwa pirate attack .osiadly na mieliinie @rzy odplywie.intact .atak piracki ram -staranowak refloat -przywrociC plywalnoSC (statku).osoba zaginiona near miss .strata wynikla w nastqpstwie akcji ratowniczej lub pomimo jej podjqcia money -wynagrodzenie ratownikow.half-. rozbicie siq statku. brzeg submerged -zanurzony sugging .zastaw ratownikow (na koszty ratownictwa) loss . nieuszkodzony . statek.ratownictwo morskie.sytuacja bliska wypadkowi. zatopik statek (wskutek kolizji) run into .razqce zaniedbanie overset -wywrociC siq (o statku) pile up -wejSC na mielizng piracy -piractwo . gnqC statek z mielizny (to) right -powrot do polozenia pionowego (o statku).statek uszkodzony -washed ashore -wyrzucony na brzeg wind-up .klauzula ratownicza crew . firma ratownicza) seaworthiness .striking of -uderzyC we wrak . niedbalstwo . $. oddzial r. lub wskutek obnizonego poziomu wody) shipping catastrophe -katastrofa zeglugowa ship settles .statek na wpol zatopiony sunk without a trace .zdatno6C do zeglugi sewed .unintact .accident -wypadek morski .ugrzqznqk w mule.ratownik (podnoszqcy zatopione wraki i ich ladunek) wrecking -ratownictwo okrqtowe - - -- - - .voluntary .uderzanie dnem statku wyrzuconego na mielimq o jej dno sunken .

engine/ silnik. 6. front landing gear/podwozie przednie. turn/ skrqt. 12. 5. 13. 9. air intake/ wlot powietrza. 3. wind direction. 14. cabin/ kabina.painted yellow/ namalowane wewngtrzne. hover/ zawis.dziaiania ratownicze imigiowca m 1 R helicopter . 4.s'miglowiec SAR 1 1. 15. line of approach/kierunekpodejicia imiglowca. main landing gear/podwozie glowne. SAFETY OF LIFE AT SEA 1 Helicopter rescue operations . iolte koio helicopter maneowering zone strefa manewrowania imiglowca helicopter landing area miejsce lqdowania imiglowca lifting devices/ urzqdzenie do podnoszenia rescue basket/ kosz ratowniczy rescue net/ siatka ratownicza rescue litter/ nosze ratownicze rescue seat/ rescue sling/ siodelko ratownicze pgtla ratownicza .flight decW kabina pilo ta. anti-torque tail rotor/imigio ogonowe. 7. rotor blade/ lopatka wirnika. double lifting method sposdb podnoszenia parami / - w 1 1 helicopter approach/podejicie imiglowca 11.8. kierunek wiatru namalowane biaie k clear zone/ inner circle . 8. ship's identification/ identj$kacja statku. tail/ ogon. 10. 2. rotor head/giowica wirnika.

incapacitated .operating .transfer .ewakuacja uratowanych flashing lamp .amphibious .maksymalna odlegloSC operacyjna maximum operational endurance .S.sygnal do naprowadzania lifting -podnoszenie ludzi (przez Smiglowiec.hoisting -miejsce podnoszenia (na statku) .pick-up -miejsce podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .search -obszar poszukiwan .8.zawis Smiglowca line of approach .obnizanie lotu przez Smiglowiec hover . lqdowac na wodzie ditching aircraft .ewakuacja czlowieka .strefa manewrowania Smiglowca (wolna przestrzen min.urzqdzenie do podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .winching -miejsce podnoszenia (osoby ze statku) deck party -zespol pokladowy (wspomagaja.air-wind current .obszar operacyjny .samolot wodujqcy ditching heading -kurs wodowania double lift method -metoda podnoszenia parami electrostatic discharge -wyladowanie elektrostatycme evacuation survivors. miejsce .miejsce przekazywania (osoby na Smiglowiec) .lampa blyskajqca floodlights -reflektory szerokostrumieniowe. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA SAR helicopter operations dzialania Smiglowca SAR agreed frequency -uzgodniona czgtotliwoSC area -obszar.landing .technika podnoszenia przez Smiglowiec w zawisie poza obrysem statku homing -naprowadzanie bearings .promien dzialan S.prqd powietrza (wytworzony przez wirnik Smiglowca) clear zone . poszukiwania i ratowania -winching .operacja Smiglowca .Smiglowiec .opuszczanie osoby wyszkolonej maximum operating distance .osoba niesprawna . 30 m Srednicy na pokladzie statku przyjmujqcego Smiglowiec) obstacle -przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) obstruction .double lift -podnoszenie parami (podnoszenie ratowanego wraz z ratownikiem) loop of the sling -petla zawiesia lowering trained individuals .namiar naprowadzajqcy equipment -urzqdzenia do naprowadzania signal .poklad (lqdowisko) Smiglowca landing deck .osoba .olinienie. cy lqdowanie Smiglowca lub podejmowanie ludzi) distress scene -miejsce wypadku (to) ditch -wodowat.moiliwoSC pozostawania na miejscu akcji own bearing -namiar wlasny pennant-indicator -flaga lub proporzec wskazujqcy kierunek wiatru person . przy pomocy liny) capacity -udiwig (tu: Smiglowca) device .helideck .lqdowisko (Smiglowca) . oilepienie pilota (ile ustawionymi Swiatlami i reflektorami statku) helicopter -Smiglowiec .SAR .manewrowanie Smiglowca . .poklad do lqdowania (Smiglowca) -landing platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca -platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca helicopter (manoeuvering) .przestrzen wolna od przeszkod (wok61 lqdowiska) climb -wznoszenie sig Smiglowca descend .kierunek podejScia Smiglowca (do statku) manoeuvring zone .podnoszenie przez Smiglowiec helicopter (landing) -lqdowanie Smiglowca deck -poklad (lqdowisko) Smiglowca .czlonek zalogi Smiglowca operation .evacuation of .radius of action .picking up uninjured -podnoszenie osoby rannej rendez-vous position -pozycja spotkania rescue -ratowanie -basket -kosz ratowniczy - - - - - - - - - - - - - - - . oSwietlenie pokladu statku forced landing -przymusowe lqdowanie glare .przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) hi-line (lifting) technique .maksymalna operacyjna dlugotrwaloSC lotu on-scene endurance .amfibia assistance -pomoc Smiglowca crew member .

radio bands .international distress signal -mipdzynarodowy sygnal niebezpieczenstwa monitor channel .crosswind component .pokrycie (np.meldunek do systemu AMVER .siatka ratownicza litter .pasma (czpstotliwoSci) radiowej .akcja natychmiastowa .Smiglowiec ratowniczy -net .international code flag .head component . obszar SAR.deviation report (DR) -meldunek o zejSciu z trasy .jednostka poszukujqca searchlight .special report (SR) .system meldowania pozycji report . za ktbry odpowiada sqsiedni oSrodek koordynacji ratownictwa aid -pomoc AMVER .meldunek pozycyjny .sprpzacz przy stropie ratowniczym search object .rodzaj ofiar communications -1qcznoSC co-ordinating channel .surface wind direction -kierunek wiatru powierzchniowego .plan podrojr .relative -wiatr wzglpdny -relative -direction -kierunek wiatru wzglpdnego .ograniczona przestrzen podnoszenia cable . 1qcznoSci na miejscu akcji .meldunek o przybyciu .raport specjalny assisting craft .k.visual .area . wciclgarka (tu: na Smiglowcu) winching .lqcznoSC wzrokowa co-ordination -koordynacja correction factor -wspolczynnik poprawki .weather -wspolczynnik pogodowy coverage .relative speed -prpdkoSC wiatru wzglpdnego . SAFETY OF LIFE AT SEA -helicopter .statek udzielajqcy pomocy boarding station .akcja poczqtkowa adjacent RCC .surface wind speed .lina stalowa do podnoszenia hook -hak na linie do podnoszenia operation .skladowa wiatru z dziobu .kanal nasluchu press channel . poszkodowany .surface wind -wiatr powierzchniowy .8.punkt odniesienia (w akcji poszukiwawczej) .arrival report (FR) .nature of .kanal prasowy .miejsce podnoszenia (z pokladu) .(reflektor) szperacz seating belt .pas z siodelkiem signalling lamp .locating a .nosze ratownicze seat . zawirowania visual meteorological conditions (VMC) -dobre warunki widzialnoSci (pozwalaj~ce lot na samolotu) winch -winda.jednostka idqca z pomocq assisting facility .pokrycie (danego) obszaru -factor -wspolczynnik pokrycia datum .sailing plan (SP) .obiekt poszukiwan search facility .miejsce wchodzenia do Srodka ratunkowego breeches buoy .kanal koordynacji (akcji) on-scene channel .Srodek udzielajqcy pomocy assisting vessel .skladowa poprzeczna od wiatru directional indicator .flaga Mi~dzynarodowego kodu sygnalowego .lampa sygnalowa static discharge danger -ryzyko porazenia ladunkiem statycznym static electricity -elektrycznoSC statyczna turbulence -turbulencje.ofiara. akwenu Srodkami poszukiwania) .operacja podnoszenia wind -wiatr . p@la ratownicza rotor -wimik (Smiglowca) safety toggle .initial .wskaznik kierunku wiatru .prqdkoSC wiatru powierzchniowego velocity -prpdkoSC wiatru windsock -rpkaw - SAR and IAMSAR poszukiwanie i ratowanie action .podnoszenie (z pokladu) -area .departure report (DP) -meldunek na wyjScie -position report (PR) .akcja immediate .polozenie punktu odniesienia - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - .confined .siodelko ratownicze sling -pptla ewakuacyjna.przylegly (obszar) SAR.spodnie ratunkowe casualty .

asysta floating free . zrzut liferafts .kierunek znosu downwind -kierunek znosu z wiatrem estimation . umiejscowienie -signal -sygnal umozliwiajqcy lokalizacjq statku (np.point -punkt odniesienia .zrzuty zaopatrzenia .kurs do punktu przejqcia .postepowanie w wypadku wzywania pomocy signal .supply .rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy -procedure .kqt dryfu components .Morski ratowniczy oSrodek koordynacyjny - - - - - - - - - .sposoby powiadamiania o niebezpieczenstwie .przejmowanie bezpoSrednie przez doganianie .efekt dryfu -relative rates of -wzglqdna prqdkoSC dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven .ocena znosu speed -prqdkoSC znosu lifeboat service . przechwytywania speed .person .gnany (np.flaga wzywania pomocy frequency .skladowe dryfu . wzywanie pomocy call and message .comparative rates of -porownywalna prqdkoSC dryfu current -prqd wywolujqcy dryf distance . wiatrem).sygnal wzywania pomocy distressed -w niebezpieczenstwie craft -jednostka w niebezpieczenstwie .prqdkoSC do punktu przejqcia intercepting -przejmowanie.kotwica plywajqca angle .sluzba ratownictwa (przybrzeznego) lifeboat wagon . przejqcie .beam-on . polqczenie bezpoirednie distress -niebezpieczenstwo -call --wywolanie w niebezpieczenstwie. przechwytywanie International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) Miqdzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania land-based .lokalizacja.offset -przejqcie przy stalym namiarze procedures -procedura przejmowania. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .awaryjna radioplawa pozycyjna - - - - - - - - - escort service .zawietrzna leeway -znos wiatrowy direction .osoba w Oniebezpieczenstwie . pot.obliczona pozycja odniesie- nia direct radio link -lqcznoSC bezpoirednia.dziakania eskortujqce. przechwytujqca .head-on direct intercept -przejmowanie bezpoirednie na kursach przeciwnych ..obsenvator.czqstotliwoSC wywolania w niebezpieczenstwie -message -wiadomoSC w niebezpieczenstwie . namierzanego) look-out .direct overtaking .: oko loud hailer -megafon maritime search and rescue facilities .wywolanie i wiadomoSC w niebezpieczenstwie flag .droppable equipment -sprzqt ratunkowy z m cany z samolotu .supply -procedures -procedury zrzutow zaopatrzenia .8.samosplywajqca hydroplane -hydroplan intercept -przechwycenie.odlegloSC dryfu direction -kierunek dryfu effect .overtaking -przejqcie przez doganianie .morskie Srodki poszukiwania i ratowania Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) .lqdowy. znajdujqcy siq na lqdzie leeward .position -pozycja punktu odniesienia .przejmowanie z minimalnym czasem do miejsca lqdowania .operatorzy zrzutow Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) . j.statek w niebezpieczenstwie drift -dryf anchor .zrzucanie tratw -techniques -techniki zrzutow .supply droppers . napqdzany -by the wind .gnany wiatrem dropping -zrzucanie.nature of .vessel .methods of notification .naczepa do transportu lodzi ratowniczej life-saving and rescue equipment -sprzqt ratunkowy i ratowniczy locating .przejmowanie przy stalych namiarachina trawersie course .direct -przejmowanie bezpoirednie -facility -jednostka przejmujqca.computed .minimum time to scene (MTTSI) .

search leg/ odcinek wz ~oszukiwania O(..wzoiy poszukiwari most probable area/ obszar najbardziej prawdopodobny initial search area radius/promieri poczqtkowego h g u poszukiwari 7 a ... coordinated/ skoordynowane poszukiwanie kursami kroczqcymi parallel sweep search/ poszukiwanie z nawrotami. datum/ punkt odniesienia expanding square search/poszukiwanie metodq powiehzajqcego sic kwadratu 2... z nawrotem sector search/ poszukiwanie sektorowe creeping line search..way point/ punkt zwrotu .u_ cross leg/ odcinek p o p r e c z j centre point/ ~ o r i e n t a t i o n / punkt odniesienia zorientowanie wzoru turn point . commence search point/ track line search.--. trasami rdwnoleg&mi I I .8. return/poszukiwanie wzdlui kursu.punkt drogi kierunek ogolny +poszukiwari Ii .. SAFETY OF LIFE AT SEA 3 Search patterns .

oSrodek pomocniczy (RSC) ratownictwa unit -jednostka ratownicza rescue (equipment) .sprzqt radiokomunikacyjny .probable -pozycja prawdopodobna .szelki ratownicze (to) rescue -ratowak.droppable radio .Mipdzynarodowakonwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim SAR Convention .siatka ulatwiajqca wspinanie po burcie seat .lo& ratownicza litter .siatka ratownicza quoit -kr@ek ratunkowy scrambling net .nosze ratownicze -net .kana1 (1qcznoSci) na miejscu akcji co-ordinator (OSCs) .stacja ratownicza sub-center (RSC) .. .hand-held VHF rqczna stacja VHF (walkie-talkie) -portable hand-held battery-powered droppable radio .obsenvator.final -raport koncowy .sprzpt ratowniczy apparatus .progress - - - - - - .os6b na pokladzie portable VHF radios for communication with the ship and boats deployed .operacja ratownicza -plan -plan akcji ratunkowej -procedures -procedury ratownicze station .rqczne VHF dla IqcznoSci pomiqdzy statkiem i zwodowanymi lodziami position -pozycja .ratowanie Srodkami plywajqcymi by aircraft -ratowanie przez statek powietrznY co-ordination center (RCC) .osoba w wodzie -s on-board (POB) .kosz ratowniczy -boat . na miejscu akcji channel .: oko on-scene .ratowniczy ohrodek koordynacyjny operation .osoba w niebezpieczenstwie in the water (PIW) . zrzutowa radiostacja zasilana bateriami (to) recover -podjqt (czkowieka z wody) .on-scene weather .akcja ratunkowa by maritime facility .operacja poszukiwania i ratowania SAR service .sluzba SAR .rpczna.meldunek o pogodzie na miejscu akcji .na miejscu zdarzenia.attempt to -proba podjqcia (osoby z wody) recovery technique -technika podejmowania reference point -punkt odniesienia requisitioned ship -statek zarekwirowany (w celu udzielenia pomocy) relief instructions -instrukcja zmian (wymiany hodkow poszukiwania) report -meldunek. paramedycy pararescue -pararatownicy person .statek ratowniczy sling .most probable position (of a distressed craft) -najbardziej prawdopodobna pozycja Cjednostki w niebezpieczenstwie) radar reflector -reflektor radarowy radar transponder -transponder radarowy radio equipment . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR) .aeronautical and maritime co-ordination lotniczo-morska koordynacja (akcji) SAR - .distressed .OSC -meldunek koordynatora na miejscu akcj i - - - - --- - - - - -raport o rozwoju (sytuacji) summary of daily operations -meldunek podsumowujqcy dzialania w danym dniu rescue -ratowniczy action . nieSC pomoc personnel -personel ratowniczy of survivors . raport .ratowanie pozostalych przy iyciu risk assessment -ocena ryzyka Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Kr6lewska Narodowa Organizacja Ratownictwa (brzegowego) SAR (International Convention on Marine Search and Rescue) .Poradnik poszukiwania i ratowania dla statkow handlowych (dawniej) observer .: poszukiwanie i ratowanie (statkow i rozbitkow) SAR operation . pot..pot.8.koordynator na miejscu akcji radiocommunications -lqcznoSC radiowa na miejscu (akcji) paramedical personnel .: Miqdzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratowaniu na morzu SAR (Search and Rescue) .pot.aparat ratowniczy -basket ..radiostacja przystosowana do zrzutow .personel paramedyczny.osoba .siodelko ratownicze ship .

jednostka poszukujqca (lodi.(to) conduct .punkt rozpoczecia poszukiwan .odcinek poszukiwan (trasa poszukiwania.podobszar poszukiwan .fixed SART .abandoning of the .narodowa organizacja SAR -mission .wypadek na morzu otwartym coastal incident -wypadek przybrzezny mission co-ordinator (SMCs) .odstppy (miqdzy statkami poszukujqcymi) sucessful -poszukiwanie skuteczne .8. przebyta jednym kursem) -loose line abreast -poszukiwai liniq tyraliery .instruktaz personelu SAR @rzed akcjrl) briefing form . wypadek morski ocean incident .surface -poszukiwania nawodne. 1odi itd.(wspolrzpdne) punktu naroinikowego schematu poszukiwan --creep direction -kierunek romijania schematu poszukiwan .coordinated creeping line .creeping line .obiekt poszukiwany pattern .cross . SAFETY OF LIFE AT SEA personnel .sluzby SAR -tasking -przydzial zadan w operacji SAR (to) search -przesmkiwai search -poszukiwanie action plan .wzor poszukiwania . Smiglowiec.koordynator misji SAR .transponder radarowy .poszukiwanie konturowe corner point .transponder instalowany na Srodkach ratunkowych search pattern -wzor.poszukiwanie kursami kroczqcymi (spiralnie) .(wspolrzedne) punktu Srodkowego wzoru poszukiwan --circle radius -promien okregu poszukiwan .separations . samolot) .suspending of the .sub-area .centre of the .Srodek wzoru poszukiwania centre point .commence search point (CSP) .incydent SAR.unsuccessful -poszukiwania nieskuteczne . okrqt.national organization .formularz instruktaiu co-ordinator (SCs) -koordynator SAR (SC) .Srodek SAR (samolot.zawieszenie poszukiwan -team .przenvanie poszukiwan .posmkiwanie kursami kroczqcymi skoordynowane (np.misja SAR.visual -poszukiwanie wzrokowe search and rescue radar transponder (SART) .radar -poszukiwanie radarowe rate -predkoSC poszukiwania .contour .wykonanie (akcji) poszukiwania .grupa poszukujqca -the area thoroughly -przeszukai obszar staramie unit .primary object .briefing of - - - -- - - - - -- - - - - - -object .) -dispatching SAR facility -uruchomienie Srodka SAR identification . przez statek i samolot) --designation -wyznaczenie wzoru poszukiwan - - - - - - - - - - -- - -- - - - .region poszukiwan i ratownictwa area .agencja macierzysta Srodka SAR incident .execution of .prowadzii poszukiwania course .quick -natychmiastowe poszukiwania .secondary object -drugorzedny przedmiot poszukiwan .carry-off SART -transponder przenoiny .glowny przedmiot poszukiwan procedure -procedura poszukiwan .obszar poszukiwan coverage -pokrycie obszaru poszukiwan . poszukiwania na powierzchni morza .first -pienvszy odcinek poszukiwania leg .odcinek poprzeczny w schemacie poszukiwania .debriefing of personnel .identyfikacja Srodka SAR --parent agency .raport (przesluchanie) personelu SAR po akcji poszukiwania -dedicated frequencies -czgtotliwoSci (radiowe) przypisane sluzbom SAR facility .air -poszukiwanie powietrzne -and-rescue operation -operacja poszukiwania i ratowania and rescue region (SRR) . schemat poszukiwania -carryouta--wykonywai wzor poszukiwan.plan poszukiwan .conclusion of .kurs poszukiwania . akcja SAR services . realizowai schemat poszukiwan .zakonczenie poszukiwan .

jednostka poszukiwawczoratownicza ship interface -zkqcze statkowe (umozliwiajqce np. animal.. non return (TSN) -poszukiwanie wzdM kursu.rescue .fala waves quelling -uhmierzanie fa1 -by means o f vegetable.skoordynowane przeszukiwania trasami rownoleglymi . zwierzpcych.szerokoit schematu poszukiwania length . przekazywanie danych z urzqdzen nawigacyjnych do plawy EPIRB) situation report (SITREP) -raport sytuacyjny z miejsca akcji poszukiwawczo-ratowniczej -format .siatka do wspinania sip (po burcie) Search and Rescue (SAR) .sector -poszukiwanie sektorowe size -wielkoSC schematu poszukiwan .stacja ratownicza (wyposazona w wyrzutnie linki ratunkowej) .leeward -zawietrzna -wind vector .(standardowy) format raportu sytuacyjnego . rybnych wind .life-boat stacja ratownictwa (wyposazona w lodzie ratownicze) streamer .windward -nawietrzna survivor -uratowany .transponder radarowy SART - -- - - - - -- -- .odcinki rownolegle w schemacie poszukiwania .wektor wiatru .parallel tracks .unit (SRU) - -- -- .parallel sweep search.rocket .pozostawat z tylu (o statku) w szyku poszukujqcych .dhgoSC schematu poszukiwania -parallel leg . coordinated . fish oils przy pomocy olej6w roilinnych.expanding square search .wz6r przeszukiwania (wzrokowego) scanning techniques -technika przeszukiwania .rownolegle trasy (poszukiwan) -parallel tracks search -poszukiwanie trasami rownoleglymi (przez kilka jednostek) .latarka track line search (TS) -poszukiwanie wzdluz kursu (TS) ---with return (TSR) -poszukiwanie wzdlui kursu. w s t e a banvna (do oznakowania zrzutbw wyposazenia) supplies and survival equipment -zaopatrzenie i wyposazenie ratunkowe surface movement -ruch (tu: Srodka ratunkowego.dropping astern .proporczyk.przeszukiwania trasami rownoleglymi (przez jednq jednostkg) radius -promien poszukiwan .szerokoSC pasa przeszukiwania track -trasa. z zawroceniem -. tor (poszukiwan) -track spacing . rozbitka) po powierzchni morza torch .z wiatrem .odlegkoSci (rozstaw) tras poszukiwan turn point -punkt zwrotu (na trasie poszukiwania) search light -reflektor szperacz scanner -obsenvator.downwind .poszukiwanie metodq powipkszajqcego sip kwadratu radius -promien wzoru poszukiwania width .stacja .wiatr .poszukiwanie i ratowanie Radar Transponder (SART) .techniki wzrokowe scrambling net .sweep width .parallel sweep search . bez powrotu visual contact -kontakt wzrokowy wave .stacja ratownictwa .visual . "oko" scanning pattern .initial SITREP -wstqmy raport sytuacyjny spotting techniques -techniki wykrywania station .

SAFETY OF LIFE AT SEA f Anti-pollution booms zapoiy przeciwroz floating boom string przegroda p&wajqca curtain boom przegroda kurtynowa balast Environmental protection .rozproszenie naturalne .tlenki siarki emission .evaporation -parowanie (cieczy rozlanej) .osiadanie (na brzegu) Health.dissolution .zapora sztywna clean-up operation -operacja oczyszczania - - contaminant -substancja zanieczyszczajqca contaminate -zanieczyszczaC contaminated-zanieczyszczony contamination -zanieczyszczenie contingency -zapobieganie (rozlewom) -plan . paliwo.utlenianie sip (cieczy rozlanej) . .planowanie akcji zapobiegania i zwalczania rozlewow crude oil washing -mycie zbiornikow ropq deoiling .zasady postppowania w sytuacjach awaryjnych dla statkow przewozqcych ladunki niebezpieczne - - - environment -Srodowisko environmetal protection .dispertion -rozproszenie.zawartoSC oleju (ropy) np.plan zapobiegania rozlewom planning .rigid . Safety & Environment Manual podrgznik bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska [systemu QMS] leak -przeciek nitrogen oxides (NOx) .oxidation .rozpuszczenie .flexible -zapora elastyczna .worek (do zbierania rozlanego oleju) content . rozklad biologiczny .ekologia Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS) . dyspergowanie. dyspergowanie .olej. rozproszenie przy uiyciu Srodkow chemicmych . sldadu spalin) fate of spilt oil -zachowanie sip rozlewu .stranding .odolejanie discharge criteria -kryteria zrzutu (ograniczenia dot.chemical . Srodek rozpraszajqcy (rozlew) dispersion -rozproszenie.dyspergowanie.analiza gazow spalinowych analyzer .biodegradation -biodegradacja.natural .analizator (np. stek rozlewu spreading-rozprzestrzenianiesip.ochrona Srodowiska exhaust gases -gazy spalinowe -clean--czyste gazy spalinowe analysis . rozplywanie sip rozlewu .8.osiadanie cza.emisja tlenkow azotu oil . pompowania popluczyn do morza) dispersant -dyspergant.sedimentation -sedymentacja.oil spill -rozproszenie rozlewu olejowego ecology . ropa bag .ochrona Srodowiska boom -zapora (przegroda) plywajqca . w wodzie dispersal boat (vessel) -lodi (statek) do rozpraszania (neutralizacji) rozlewow olejowych --- - - .

dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem - - -- .czcSC obj@oSciowa part by weight .air zanieczyszczenie powietrza .mycie zbiornikow .oil clearance .odolejacz. odpadki . rozproszenie .mata (absorbujqca) pillow .oil .dyspergowanie. paliwa incident .containing . paliwa) drills .reakcja.sorbent naturalny -pad .odpady olejowe .liquid .environmental .Dobrowolna umowa armatorow zbiornikowc6w dotyczqca odpowiedzialnoSci za zanieczyszczenia (morza) produktami naftowymi vapour emission .szlam. rozlewu paliwa response . rozlew tank washing .natural .mineral-based . oleju na wodzie) -patches .pre-wash -mycie wstepne .odpady plynne .recovering -zbieranie (rozlanej ropy) .solid -odpady stale water ballast -balast wodny treatment .sorbent (material absorbujqcy rozlany olej) .smugi (Slady) oleju part by volume .oil .burning .emisja par Vessel Response Plan (VRP) .bioremediation zwalczanie rozlewbw przy uiyciu bakterii .dispersation .sorbent na bazie materialow pochodzenia naturalnego .natychmiastowa reakcja (na rozlew) incident -wypadek rozlewu movement -przemieszczanie sic rozlewu --direction -kierunek przesuwania sic rozlewu speed -prcdkoSC przesuwania sic rozlewu -response .poduszka nasiqkliwa (do zbierania rozlewu) .zbiornik Sciekow sanitarnych -treatment system -uklad oczyszczania Sciekow Shipboard Oil Polution Emergency Plan statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych - .usuwanie zanieczyszczen olejowych team -grupa zwalczania rozlewow -team drill .sposoby reagowania .rozlew oleju.barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) separator .szlam z oleju.initial washings discharge -wstvne zdanie popluczyn (na lqd) sludge .utilization -utylizacja sewage .zanieczyszczenie Srodowiska . szlam olejowy skimmer -zgarniarka sorbent .Cwiczenia grupy zwalczania rozlewow .statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych waste .smugi oleju pollution .Scieki (tu: sanitarne) system -system Sciekow sanitarnych -tank .first rinse -wstepne spiukanie .synthetic . film (np.-film -warstewka.ograniczanie (rozlewu) .Cwiczenia w zwalczaniu rozlewow .sorbent syntetyczny spill -rozlew (cieczy.czeSC wagowa part per million (ppm) -cz&i na milion (miara zanieczyszczen olejowych) pollution -zanieczyszczenie .incydent dot.water -zanieczyszczenie wody response (options) .spalanie . separator olejowy slick -plama olejowa spill . reagowanie na rozlew (to) spill -rozlaC (ciecz.odpady.immediate response .usuwanie zanieczyszczen olejowych --separating barge . paliwo) spillage -wyciek. mu1 - - --- - - - - -- -- - - - - -- - sulphur oxides (SOx) -tlenki siarki Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .zanieczyszczenia (rozlewy) olejowe pollution clearance .reakcja na rozlew Oil Pollution Act (OPA) -ustawa (USA) ustanawiajqca zasady odpowiedzialnoSci za rozlewy olejowe oil record book -ksiqzka zapisow olejowych oily strips .

odpady r&ne i szklo waste management -zarzqdzanie odpadami food and wet waste iywnoik i odpady mokre food waste holding and . sludge oil .<ci - + A .for residuals coming fi-om incinerator/ zhiornik i system zdawania pozostalo4ci pochodzqcych ze spalarki holding tank for water corningkbm thefood waste sy.feeding unit/ zespdl przechowywunia i podawania odpadow iywno.\icieki sanitarne odpady olejowe \ 0 - \ shore connection/ .MARPOL Convention -konwencja MARPOL nitrogen oxides (NOx) emission control la emisji tlenkhw azotu general waste and glass .i general waste shreded rozdrabniacz odpadow rriinych toprim/ prasa do miazdienia waste silo for a u J t ~ c f e e d ~ n ~ toma of I 1 ~ u l ~ emaWna do r/ Scierania na miazge sewam -. m a g e treatment obrobka Sciekdw zbiornik szlamu holding tank and discharge system .stem/zbiornik wody z systemu odpadhw IywnoSci bilge well/ stndzienka zezowa Aily water separator/ separator wod zaolejonych .

system do gaszenia pozarow medium .warning . combustible -palny -walls and insulation -palne Scianki i izolacje combustion -spalanie .przgroda (przeciwpozarowa) klasy "A" air typhoon .) .carbon dioxide .pozar stalych materialow latwopalnych . .instalacja niskiego .gainica wodna extinguishing -gahiczy agent -medium gaszqce.szyb wyjicia awaryjnego way -droga ucieczki evacuation -ewakuacja hole .droga ewakuacji (w razie pozaru) -hatch -luk ewakuacyjny. czynnik gainiczy .gainica pianowa ..portable fire .butla z powietrzem do aparatu oddechowego breathing apparatus .hand operated . luk awaryjny set .proszkowy system gainiczy .soda-acid .urz&enia do gaszenia pozaru .syrena powietrzna (alarmowa) alarm -alarm .halon . .aparat oddechowy .system gainiczy. luk awaryjny route .samozapalenie command station -postemnek dowodzenia compressed-airbreathing apparatus-aparat oddechowy na sprqzone powietrze control of fire ..manual fire -rqczny alarm ppoz.gainica przenoina .tkmienie plomieni (np. stan awarii -battery -akumulatory awaryjne -exit -wyjicie awaryjne. gazow i smarow latwopalnych .koc azbestowy suit -ubranie azbestowe "B" class division .oznaczenia (tu: drog ewakuacji) -way .instalacja wysokiego ciSnienia CO.fire-.gainica proszkowa .przgroda (przeciwpozarowa) klasy "B" blanketing .koncentracja dwutlenku wegla class of fire -typ pozaru . potas itd.spontaneous .8.system .stan zagrozenia.compressed-air ..aparat oddechowy na sprqzone powietrze carbon dioxide (CO. gazbw) discharge horn -prqdownica Bniegowa - di~charging nozzle -dysza wyplywowa (to) disconnect -odlqczyt.dry powder . tytan.transportable CO.BCF (halon) ..droga ewakuacji explosive cargo -ladunek wybuchowy extinguisher -galnica .class A fire .gainica pianowa .foam .system gaszenia - - - - -- -- . droga ewakuacyjna fire pump ..gahica plynowa .fluid . kocem gainiczym) breathing air cylinder .dry powder .otw6r ewakuacyjny (trasowany do wypalenia) markings .class B fire -pozar piynow.water .droga ucieczki scuttle .uchodzenie. rozlqczyk disconnected -rozlqczony emergency ..gainica halonowa . ucieczka apparatus -oddechowy aparat ewakuacyjny .system gaszenia --activation -uruchomienie systemu .dwutlenek wqgla concentration .fire-.gahica halonowa .azbest -blanket .alarm poiarowy ..fire-.fire-.high pressure L co2 ciinienia CO. czynnik gainiczy extinguishing system .alarm ostrzegawczy asbestos .opanowanie pozaru deck water system -pokladowy system wody (do zwalczania pozarow) detector -wykrywacz (np.gainica .medium gaszqce. s6d.luk ewakuacyjny.foam type .gainica rqcma .low pressure C 0 2 .sygnal alarmu pozarowego .fire signal .ladunek do gainicy .malczanie poiardw "A" class division .) C 0 2 extinguishing system .awaryjna pompa p. type agregat iniegowy .class D fire -pozar metali palnych (magnez.fire-.zestaw sprzqtu pianowego -- - - - - - - - - - - -- - -- -- . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Firefighting.ewakuacyjny aparat oddechowy t d .pozarowa generator -generator awaryjny set -prqdnica awaryjna lighting -oiwietlenie awaryjne supply -zasilanie awaryjne escape ..appliances .gainica Sniegowa charge .class C fire -pozar urzqdzen elektrycznych .

head mask/ masku respirator/ respzrator W o o kaptur d / ubranie ognioodporne crow bar/ lorn nym powietrzem .hip-shore connection/ miedzynarodowy lqcznik p.8.aparat oddechowy .gadnica pianowa - . ~ c h w y t foam fire extinguisher . szelki apairn+*. .. .gadnica proszkowa ship-shorefive connection lqcznik p. SAFETY OF LIFE AT SEA iFirefighting appliances sprzet przeciwpoiarowy tryskaczowego Hi-fog carbon dioxide cartridge pierced przebijak naboju g handle. poiarowy laricuch Sruby hydrant breathing apparatus holder/ nJdechowego . poiarowy hydrant wheel/ pokrgtto hydrantu hydrant adaptbr/ reduktor hydrantu international .

kombinezon ochrony termicznej fire fighting .urzqdzenia pozarowe zone .ogniotnvaloBC. ognioodporny bulkhead . ochrona przeciwpozarowa fire-prevention -zapobieganie pozarom flame-proof -odporny na plomienie. pozarnictwo equipment .strefa pozaru fire-barge .przegroda ogniotnvala fire (retarding construction) .magazyn sprzqtu ppoz. typu uniwersalnego -pneumatically activated . nozzles -prqdownice do wqzy ppoz. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU miany pneumatycznie .fireman .szkolenie pozarowe fire-(equipment) -sprzqt przeciwpozarowy . zasysacz liniowy --ladder .dual-purpose type .grodi ogniotnvala --door .piywajqca zapora przeciwogniowa fire-brigade . ezektorowa --remote starting -zdalne uruchamianie pompy pozarowej fire-resistance .lom .drzwi pozarowe --impeding bulkhead -gr6dz opozniajqca rozprzestrzenianie sig pozaru --insulation .inline inductor .delivery of a -wydajnoSC pompy -portable ejector -przenoSna p...delivery head -wysokoBC pompowania.. suit .zespol ppoz.-system urucha.toporek .Brodki zmniejszajqce palnoSC --retarding bulkhead .ogien.straiak fire-hazard .system gaszenia pianq .koc pozarniczy . czujka ogniowa . zwalczanie pozarow.froth fire - 8. - -- -- - -- fire-party .strai pozarna fire-detection -wykrywanie poiaru .fire-indicator -wykrywacz poiaru fire-drill .fire-detector ..koc ognioodporny --resistant gloves .toporek -hydrant (fire plug) -hydrant .. pozar appliances .statek pozarniczy station -przystan statkow pozarniczych fire-boom .branchman -prqdownik .mieszalnik.hand axe .konstrukcja (statku) zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia --bulkhead .barka pozarnicza fire-bill -rozklad alarmu pozarowego fire-boat .firemanship -pozarnictwo .delivery hose -wqz tloczny .hatchet .halonowy system gainiczy ppoz. ognioszczelny fire protection -ochrona przeciwpozarowa fire proximity suit . i.koc azbestowy --axe -toporek strazacki --blanket .fire and bilge -pompa pozarowo-zgzowa .spadek temperatury fire . pozarowa --retardants .rqkawice ognioodporne store .izolacja ogniowa. wysokoBC podnoszenia .zwalczanie ognia.grodi zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .branch pipe -prqdownica --bucket -wiadro pozarowe .prqdownice do wgiy halon . ognioodpornoSC fire-resisting .electrically activated -- - system urucha- miany elektrycznie explosion-proof -przeciwwybuchowy fall of temperature .crow-bar .drabina strazacka --plug -hydrant pozarowy --resistant blanket .asbestos blanket .grodi ogniotnvala division .zagrozenie ogniowe.emergency -awaryjna pompa pozarowa .delivery hose -wqz tloczny .(statkowa) sekcja pozarowa fire-patrol -patrol pozarowy fire-point -temperatura palenia fire-precautions-Brodki ostroznoSciprzeciwpozarowej.sprzqt przeciwpozarowy fire-fighting team .sluzba pozarnicza fire-smothering . .stroj ognioochronny (fire)-pump -pompa pozarowa .shutter .zaluzje (do odcinania doplywu powietrza na otworach wentylacyjnych) fire-retarding-division-podzial spowalniajqcy rozprzestrzenianie siq ognia fire-risk -ryzyko pozaru fire-roll -rozklad alarmowy (lista alarmowa z podzialem obowiqzk6w w razie pozaru) fire-round -patrol pozarowy.fireman's outfit -wyposazenie strazaka . niebezpieczenstwo pozaru fire hose -wqze ppoz. obchod prewen- -- -- - --- C Y ~ Y -- fire-safety -bezpieczenstwo pozarowe fire sand -piasek przeciwpozarowy fire-service .ogniotnvaly.wykrywacz pozaru.tlumienie pozaru ..

ladunek latwopalny . zwijak do wpza .zlqczka wpza . wachta p. generator p.zawor rozgalginy portable fire-fighting equipment -przenoSny (podrgczny) sprzpt przeciwpozarowy port fire brigade -portowa straz pozama port fire officer . r. magistrala pozarowa -hydrant .Srodki ewakuacji monitor .Srodek spieniajqcy gas .hydrant .arrangement instalacja (parowa.op6hiacz plomieni flammable cargo -ladunek palny flammable mixture spillage -rozlew substancji palnej flash point -temperatura zaplonu flue gas system .rozprzestrzenianie sip p.) . wqz gigtki - - - -- --- - ignitable -zapalny ignite .niedostatek tlenu piping .sklad materialow latwopalnych international shore connection -lqcznik migdzynarodowy (lqcze ppoi.zapalak (sig) ignition . tloczny .steam installation parowa instalacja ga- szenia poiaru fire-station .strumien wody.chemical -piana chemiczna compound . flame -plomien --proof .zwinipty wqz -socket . SAFETY OF LIFE AT SEA .reel .odpomoiC na wysokie temperaw .zbiomik gazu halon -halon hanger -wieszak (np. dzialko wodne nozzle .flaked . strumien of water .dysza (np.czynnik pianotworczy extinguisher .fire-main .8. rozpylacz. zapalny cargo .swinging . wodna.gaSnica pianowa .dozor pozarowy.) oxygen deficiency .. do gahicy) heat resistance .zaplon incombustible -niepalny inflammable -latwopalny...roll of .roztwbr pianotworczy system -galniczy system pianowy foam application system -system podawania piany -fixed---system staly podawania piany .liquified .installation .odpomy na p.gazowa instalacja tlumienia pozaru .manifold .zdalne sterowanie .fuel valve closing .fire -piana gahnicza generator -wytwomica piany.szpula do wpza.portable .coupling lqcznik do wgza .okrpt ppoz.gaz plynny vessel .wqz zlozony w harmonijkg .system przenohy podawania piany foaming agent . ognioszczelny propagation .powolne rozszerzanie sip plomienia means of escape .distribution -rurociilg rozprowadzajqcy .zdalne zamykanie zaworow paliwowych of C 0 2 extinguishing plant valves .highly .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana ..oficer straiy portowej refractory -ogniotrwaly release -urzqdzenie uruchamiajqce system cabinet ..mechanical piana (gainicza) wytworzona mechanicznie -portable -equipment -przenoiny sprzpt pianotworczy solution .skrzynka urzqdzenia uruchamiajqcego remote (control) .rurociilg -delivery pipe -rurociilg zasilajqcy. retardant .cradle -wychylny kosz na wqz - hose -wqz ppoz... gazowa) do tlumienia pozaru .glowny rurociilg wody do zwalczania pozarow.latwopalny storage ..fittings osprzgt wpzowy ..zdalne odcinanie wentylatorow silowni - - - - - -- .) jet -dysza.miejsce zdalnego sterowania zaworow instalacji gazowej CO. . switching off engine room fans .line linia wpzowa (ppoz.gaz -cylinder -butla gazowa .gas gaz do tlumienia pozaru . prqdnicy wpza ppoz. prqd wody spray nozzle -prqdownica wielostrumieniowa low flame spread .miejsce zbiorki w alarmie pozar o w fire-stations -rozklad alarmowy fire-wall -przegroda ogniowa fire-warp -(najczpSciej stalowa) lina podawana na beczkp przy przeladunku towarow niebezpiecznych fire-watch .

Fire detection and fighting systems systemy wykrywania i zwlaczania poiaru release cabinet/ skrzynka zvwania zawordw -------.--.. protected space/ pomieszczenie chronione Jive detection and alarm system system wyktywczo-alarmowy door switch open/close wlqcznik zamkniecia drzwi deck indication/ czujka temperaturowa y chemicalpowder system ystem proszkowo-chemiczny - release cabinet/ nitrogen cylinders/ powder vdsse~/ butle z azotem zbiorniki proszku vessel/ zbiorniki proszku gas cyhnders/ butle gazowe r--- .---------- C02 discharge piping/ rurociqg rozladowania butli CO.

automatyczna instalacja wykrywcza dymu -detection system -system wykrywczy dymu detector -wykrywacz dymu helmet -helm dymowy indicator -wykrywacz dymu -mask -maska przeciwdymowa -respirator .ontintie until fire is extinguished . SAFETY OF LIFE AT SEA Phases offire fighting -f a q zwalczanic poiaru .shore connection .dysza wodna.aparat oddechowy izolacyjny self-extinguising . czqd procedure zwalczania ognia .hydrostatic .samogasnqcy self-heating -samozagrzewanie(sig) self-ignition .insulated .automatic detection system .irodek do tlumienia (pozaru) line -rurociqg systemu tlumienia ognia .oglosid alarm poiarowy "eport location offire -podad lokalizacje po iaru na mostek m e s s fire .dysza stozkowa smoke -dym .system gaszenia poiarow za pomocq pary smoulder -tliC sig solution .stablish proper communications between brid.zawor butli . wiedniq lqcznoid pomiedzy mostkiem i miej.oundfire alarm .zawor glowny . owad akcje do wygaszenia ognia -- - - - - -- h foam gun dzialko pianowe vertical movement spontaneous ignition -samozapalenie sprinkler -instalacja tryskaczowa .chlodzony zbiornik gazu test -test . s'lid wlas'ciwy sposdb gaszenia ietermine how to prevent the spread of the fifin -ocenit. sonel i przydzial zadari .samozapalenie.zawor z koric6wkq do -- - -- - - - podlqczenia do instalacji lqdowej ventilation -wentylacja shut off -zatrzymanie (odcigcie) wentylacji water jet .zbiornik izolowany .zbiornik .wodny test szczelnoSci butli .refrigerated . np.water -wodna instalacja tryskaczowa standard fire test . klapa dymowa smothering -tlumienie ognia agent .maska przeciwdymowa shutter -przeslona dymowa.main . ge and location offire .steam system . prqdownica - - .test ciinieniowy time delay -zwloka czasowa valve -zawor co2 ntal movement am solution supply/ guLremote control hydraulic tubes/przewody hydrauliczne zdalnego sterowania dziaikiem .obchod (statku.) -pump -pompa instalacji tryskaczowej . samozaplon shielded nozzle .kontynu.switching off of holds fans . scem akcji )eginprocedures for attacking thefire ..ustanowid odpo.okreilid konieczny per. ting assignments .okre.) safety belt -pas bezpieczenstwa seat of the fire .automatic automatyczna instalacja tryskaczowa head .cylinder .pomieszczenie bronione 8.ocenidpoiar ietermine the class offire . jakzapobiec rozprzestrzenianiu sir poiaru letermine the requiredpersonnel andfire-figh.tryskacz (instalacji ppoi.czynnik pianotworczy space protected -pomieszczenie chronione by C 0 2 system .znormalizowana proba ogniowa tank . ppoz.ir6dlo poiaru self-contained -niezalezny.rozpo. samodzielny breathing apparatus .okreilit klase po zaru ietermine appropriate extinguishing agent okreSlid wlas'ciwy czynnikgas'niczy ietermine appropriate method ofattack.pressure .zdalne odcinanie wentylatorow ladowni rotary branch -prqdownica wirujqca rounds .

niskie ciinienie krwi cardiac massage -masaz serca heart .rogowka .serce attack .krwotok iylny (to) bleed -krwawik blood -krew circulation -krqienie krwi pressure .report of .tqtnica podobojczykowa bleeding -krwawienie .cukrzyca disease .index -palec wskazujqcy .conjuctiva .lower .venous haemorrhage .source of .odbyt appendix -wyrostek (robaczkowy) body .carotid .zrenica .siatkowka eyelid -powieka .choroba .raport medyczny quarantinable diseases -choroby kwarantannowe - - - .zatamowak krwawienie .brachial .epilepsy .femoral -tqtnica udowa .infectious .spojowka .right -prawe piuco nasal cavity -jama nosowa oral cavity -jama ustna pancreas -trzustka pericardium -osierdzie pharynx .b61 serca trouble -problemy z sercem ventricle -komora serca pulse .thumb .epilepsja .arterial haemorrhage -krwotok tqtniczy -profusely -mocno krwawiqcy .aorta brzuszna artery .lewe piuco .cukrzyca .recurring .oko .choroba .iledziona stomach -zolqdek trachea -tchawica ureter -moczow6d urinary bladder -pqcherz moczowy wrist .subclavian .konczyna dolna .lower .gardio rectum -odbytnica skin . o ostrym przebiegu .arteria .tqtnica ramienna .skora spleen .abdominal . puls vein -iyla - - - - - -- - deseases and illnesses .przegub - - - blood circulation -krqzenie krwi aorta .soczewka .atak serca atrium -przedsionek .lens .ciinienie krwi -high--wysokie ciinienie krwi .upper .maly palec .middle -palec irodkowy .cornea .little .choroba ostra.stop the bleeding .tqtno.pupil . padaczka illness .severe loss of blood -powazny uplyw krwi .third .tqtnica szyjna .choroby i stany chorobowe aquired immune deficiency syndrome (AIDS) -nabyty zespoi braku odpornoici allergy -uczulenie diabetes .arteria biodrowa .palec serdeczny .8.low .aorta .choroba nawrotna epilepsy .retina .iliac . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU First medical aid pierwsza pomoc medyczna human body -cialo ludzkie anus .konczyna gorna liver -wqtroba lung .axiliary -tgtnica pachowa .g6rna powieka finger -palec .left .ciaio bronchus -oskrzele cerebrum -mozg diaphragm -przepona duodenum -dwunastnica eye .diabetes .dolna powieka .upper .choroba zakazna .iris -tqczowka .zrodio krwawienia .acute .epilepsja.kciuk fingernail -pamokiek intestine -jelito kidney -nerka larynx -krtan limb -konczyna .heartbeat -bicie serca pain .piuco .

SAFETY OF LIFE AT SEA I.luman C body .widok z przodu .main parts top of head/ cz& wierzchnia frontal region of head/ czgiC przednia side of head/ czeiC boczna chin/ podbrodek nose/ nos mouth/ usta neck front/ szyja.8. przdd chest/ klatka piersiowa abdomen/ brzuch: central upper/ centralna gorna upper abdomen/ cz& gorna central lower abdomen/central nu goma cz& brzucha lower abdomen/ dolna cz@ groidpachwina -' scrotum/ mosznapenis/ penis testicles/ jqdra I dloni front of leg/ przod nogi tight/ udo: upper tight/gbrna cz& middle tight/ cz& irodkowa lower tight/ czeSC dolna knee/ kolano calf/ lydka foot/ stopa ankle/ kostka toes/palce stopy heel/ pieta anterior view .

lekka hipotermia .spodziewany czas prze j c i a . w o h ) fracture -zlamanie .cialo obce (np.czas przej c i a ..shallow .moderate .anchorage -kotwicowisko kwarantannowe -buoy -plawa kwarantannowa .oddychanie usta-usta .symptoms in .-plytki oddech care .problem -klopoty z oddychaniem . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .(to) immobilise .ofiara.ocena (stanu) ofiary assistance -pomoc .to perform -reanimowaC rescued -uratowany rigor mortis .harbour -port kwarantannowy .to perform -wykonaC resuscytacjq - - - - .unieruchomiC .sztuczne oddychanie assessment of victim . BwiadomoSC .objawy hipotermii injured .mouth-to-nose .regulations -przepisy kwarantannowe .medical .semi-conscious -polprzytomny .heat loss -utrata ciepla .medical first -pienvsza pomoc medyczna artificial respiration .stan uratowanego victim .BmierC deceased . utrata sil fatality -wypadek Bmiertelny hospitalization -hospitalizacja human remains .weak . rannego station .dewiacja.severe -powazna hipotermia .ofiara vital signs -oznaki zycia - Marine casualty .opieka .szczqtki ludzkie hypothermia -hipotermia .report -raport kwarantannowy .regular .osoba zmarla -handling of person -postwowanie ze zmarlym deviation .ranna osoba nausea . zranienie reanimation -reanimacja .stqzenie poimiertne shipwrecked person -rozbitek sunstroke -udar sloneczny sunburn -oparzenie sloneczne survival time . ewakuacja chorego.flag -flaga kwarantannowa .unconscious .expected survival time .station -stacja kwarantannowa - quarantine -kwarantanna severe acute respiratory syndrome (SARS) zesp61 ostrej niewydolnoici oddechowej sickness .first -pienvsza pomoc .8.declaration -deklaracja kwarantannowa .oddychanie usta-nos resuscitation -resuscytacja .(to) locate .survival time .choroba occurence -zdarzenie personal injury -uraz.opieka medyczna - consciousness -przytomnoSC. poszkodowany.czas przetnvania survivor -uratowany.nieprzytomny electric shock -porazenie prqdem foreign body .osoba ranna -badly -powaznie ranny person .fee -oplata kwarantannowa . zboczenie (statku) z trasy (to) drown -utonqt drowning -utoniqcie evacuation -ewakuacja -medical ewakuacja medycma.oddychanie nieregularne .conscious -przytomny .pomoc medyczna aid .stanowisko ewakuacyjne exhaustion -wyczerpanie.zlokalizowaC zlamanie paralysis -paraliz pulse -puls .artificial .pomoc .umiarkowana hipotermia -prolonged immersion -dlugotnvale zanurzenie .light .oddychanie regularne .sztuczne oddychanie - - - - - - - - mouth-to-mouth .signal -sygnal kwarantannowy .slaby puls respiration -oddychanie .choroba morska - - - - -- - irregular . ranny w wypadku morskim Medical aid .dues -oplaty kwarantannowe .drogi oddechowe concussion -wstrzqs contused -kontuzjowany death . rozbitek pozostaly przy jciu survivor's condition .render -udzieliC pomocy breathing -oddychanie -passages .

SAFETY OF LIFE AT SEA Human body .main parts cialo ludzkie .widok z tylu .8.gldwne cz&i head/ glowa: side of head/ cz& boczna top of head/czeiC wierzchnia back of head/ czeSC tylna back of neck/ tyl szyi trunk/ tuldw: shoulder/ bark scapula region/ okolice lopatki armpit/pacha arm upper/ ramie back upper arm/ tyl ramienia elbow/lokieC spinal column/ kregoslup: upper part/ czeSC gdrna middle part/ czqiC irodkowa lower/ czeiC dolna kidney region/ okolice nerek forearm/ przedramie back lower arm/ tyl przedramienia wrist/przegub dloni thumb/ kciuk palm of hand/ dlon back of hand/ wierzch dloni - tight/ udo: upper/ cz& gdrna middle/ czqSC Srodkowa lower/ cz& dolna back/ tyE back of knee/ tyl kolana calf/ lydka - foot/ stopa toes/palce stopy heel/pieta posterior view .

inhalator International Medical Guide for Ships -Mipdzynarodowy poradnik pomocy medycznej na statkach injection -zastrzyk .leki taken -przyjmowane leki painkillers .opatrunek .treatment -wstepna pomoc medyczna .6rodki przeciwbolowe patient -pacjent condition .assistance pomoc medyczna .krople do uszu eye lotion .szok pourazowy symptoms .apteczka okrqtowa -requisition form . podskomy insulin .zastrzyk domiqiniowy . apteczka pienvszej pomocy hospital admission -przyjqcie do szpitala inhaler .transport pacjenta post-treumatic -pourazowy shock .Poradnik pienvszej pomocy medycznej Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) Poradnik pienvszej pomocy medycznej do uzytku w wypadkach z udzialem towarow niebezpiecznych medication .pomoc medyczna administration -podawanie (np.obsluga.urgent advise -pilna porada medyczna Medical First Aid Guide .objawy pourazowe previous surgery -wczeiniejsze zabiegi (chirurgiczne) physical welfare .radiowa porada lekarska .examination -badanie lekarskie . pomoc medyczna treatment . wyposazenia apteczki okrptowej. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU suffocation -uduszenie sight test -badanie wzroku symptoms -objawy unconscious -nieprzytornny urine -mocz poisoned -zatruty -poisoned with CO . leku) of oxygen -podawanie tlenu anaesthetic .aspiryna w tabletkach bandage -bandaz . zestaw lek6w (wyposazenie statku) equipment -wyposazenie apteki okrqtowej -locker .request for -z 'qdanie porady medycznej .intramuscular .zatruty tlenkiem w a l a Medical aid .stan pacjenta is serious .radio -radio medycme - medical -medyczny - - - - -request for medical assistance -zqdanie udzielenia pomocy medycznej service .agrafka scissors -noiyczki sleeping pills -tabletki nasenne splints -lupki sticking plaster -plaster stretcher -nosze suppositories -czopki - - -- - -- .stan pacjenta jest powazny transportation .initial .stan zdrowia safety pin .subcutaneous .compress .Srodki przeciwbiegunkowe anti-histamine -Srodki antyhistaminowe anti-septic cream -ma66 antyseptyczna anti-seasicknesspills -piguiki przeciwko chorobie lokomocyjnej anti-tetanus -Srodki przeciwtqzcowe aspirin tablets .elastic -bandaz elastyczny cotton wool -wata disinfectant -Srodek dezynfekujqcy dose -dawka drugs .z.evacuation ewakuacja medyczna (rannego lub chorego) .formularz skierowania do lekarza -scales -wyrnagania dot.leki ear drops .fitness certificate -Swiadectwo zdrowia .krople do oczu first aid outfit -zestaw pienvszej pomocy.insulina laxative .8.attendance -wizyta lekarska .certificate Swiadectwo medyczne .attention -pomoc medyczna .leczenie medical -medyczny advice -porada medyczna --by radio . zestaw wymaganych lekow i instrumentow - .help -pomoc lekarska .aid -pomoc medyczna .board -komisja lekarska .6rodek mieczulajqcy antibiotic -antybiotyk anti-diarrhoea .6rodek przeczyszczajqcy medical chest -apteczka okrqtowa.

SAFETY OF LIFE AT SEA f Human body . sternum/ mostek upper arm bone/ ramie ribs/ zebra spinal column/ kregoslup: upper part/ czeid gorna middle part/ czeid irodkowa lower part/ czeid dolna ulna/ koid lokciowa ilium/ koiC biodrowa pelvis bone/ miednica radius/ koiC przedramieniowa sacrum/ koid krzyzowa carpus/ nadgarstek wrist joint/ koici przegubu dioni metacarpus/ irodrecze fingers bones/ koici palcow coccyx/ koid guziczna femur.szkielet skull/ czaszka frontal bone/ koid czolowa temporal bone/ koid skroniowa upper jaw/ szczeka gbrna lowerjaw/szczeka dolna clavicle/ obojczyk shoulder joint/ staw barkowy scapula/ iopatka breast bone.skeleton cialo ludzkie .widok z przodu . brooch bone/ ko4C strzaikowa tibia.8. knee cap/ rzepka fibula. thigh bone/ koid udowa patella. shin bone/ koid goleniowa tarsus/ step heel bone/ kos'd piety rnetatarsus.foot bones/ koici irodstopia bones of the toes/ kos'cipalcdw stopy skeleton .anterior view/ szkielet .

plytki oddech ..rozlegle poparzenia .oddech . zranienie .Swiszczqcy (oddech) (to) breath -oddychak caught -kaszel clammy -wilgotna (np.cut .fatal .trucizna poisoning -zatrucie redness -zaczenvienienie rush -wysypka septic -septyczny. skora) congenital defect -defekt wrodzony constipation -zaparcie. infekcja migraine -migrena pain .uninjured person . zranienie . rana.crushed -zmiazdzenie .wheezing .rozstroj zolqdka (to) suffer .fracture .injuries sustained .obrzqk swollen .(to) dress a .doznane obrazenia suffered .tepy bo1 .secondary . zranienie.oparzenia .kontuzjowany .simple .rany accident -wypadek -wypadek imiertelny . opaska uciskowa tweezers -pinceta vaccination .samobojstwo .rozlegla rana .puncture . .stluczenie burns and scalds -poparzenia .extensive bums .szok cieplny heat-stroke -udar cieplny infection -zakazenie.severe .crushed -przygnieciony.pocik sic swelling . wrzod backache -bo1 plecow breath .zwichniqcie .severe -powazne poparzenia contusion -rana tluczona crushing -zmiazdzenie dislocation -zwichniqcie fracture -zlamanie .rana ciqta .8. obrazenia .rana kluta wounded -ranny .rana.(to) feel pain .osoba niezraniona .drugorzqdne zranienia .cierpiek (to) sweat .rana szarpana .obciqty . opuchly toothache .zlamanie proste haemorrhage -krwotok .internal .opatrzyk ranq .(to) attempt -usilowak popelnik samobojstwo torn away .external .open .zranienie Smiertelne .wymioty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .silny b61 poison .burns .zlamanie skomplikowane .extent of -rozmiar obrazen .work -uraz wskutek wypadku przy pracy suiside .zlamanie .serious -powazne rany. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU (to) swollow -polykak thermometer -termometr tourniquet -krqpulec.opatrunek wounds and injuries .concussion -wstrzqs mozgu . obstrukcja dehydration -odwodnienie diarrhoea -biegunka earache -bo1 ucha fever .poparzony .b61 .ropien. zmiazdzony .compound .laceration .burnt .doznane rany.dolegliwoSk abscess . -bo1 promieniujqcy ku.extensive .. obrazenia .internal -krwotok wewnqtrzny injury -uraz.obrazenia zewnqtrzne . zakainy shivering -dreszcze sore .urwany wound .dislocation .szczepionka wound dressing .personal -uszkodzenie ciala.fatal - - Soreness .bo1 zqba throbbing (pain) -bo1 pulsujqcy ulcer -wrzod vomiting .szczepienie vaccine .hit .serious -powazny wypadek bruise ..shallow .bolesny stomach< zolqdek ache -b61 iolqdka upset .bruised .incision .gorqczka headache -b61 glowy heat-shock .dull .uderzony .czuk bo1 -pain radiated to .obrzqkly. obrazenia ..obrazenia wewnqtrzne .zlamanie otwarte .considerable -powazne zranienie .

czas ostatnio spoiytego posilku 0 ability of patient to eat.poprzedni i nastqpny port zawinigcia. or be moved . drink. address and phone number of vessel's agent .jak on nastapil 0 whether the vessel has a medicine chest. ETA do portu przeznaczenia 0 communications and homing signal available .rodzaj choroby lub rany.czy statek ma apteczkp i czy lekarz lub inna osoba z wyszkoleniem medycznym znajduje sip na statku 0 whether a suitable clear area is available for helicopter winch operations or landing . port przeznaczenia 0 estimated time of arrival. wlqcznie z oczywistq przyczynq choroby i jej historiq 0 symptoms . puls. including apparent cause and related history . nationality. age. picia. and whether a physician or other medically trained person is aboard . forma i iloSC wszelkich podanych lekow 0 time of last food consumption .nazwisko. and blood pressure .nazwisko pacjenta. next port of call.w razie wypadku . port of destination . and amounts of all medications given . kurs i prqdkohC 0 patient's name.oddech pacjenta. and language . chodzenia lub przemieszczania go 0 with accident cases.dodatkowe stosowne uwagi . narodowoSC i jqzyk 0 patient's respiration. temperature. form.lokalizacja b61u 0 nature of illness or injury. temperatura i cihienie krwi 0 location of pain .objawy 0 type. pulse rate.pozycja statku.nazwa statku i radiowy sygnal wywolawczy 0 position of the vessel.typ. gender. adres i numer telefonu agenta statku 0 last port of call.8. course and speed . time. walk. and ETA to next port of call . SAFETY OF LIFE AT SEA Medical Evacuation (Example of Report) . pleC.zdolnoiC pacjenta do jedzenia.ewakuacja medyczna (przyklad raportu) 0 name of the vessel and radio call sign .lqcznoSC i dostqpne sygnaly naprowadzania 0 additional pertinent remarks .czy dostqpne jest wolne od przeszkbd miejsce dla lqdowania Smiglowca lub operacji podnoszenia chorego 0 name. how the accident occurred . czas.przyblizony czas przybycia. wiek.

wdrozenie closed space -pomieszczenie zamkniqte manual -podrqcznik systemu QMS (to) comply .reneval -w.zawiesiC certyfikat. standard and contingency manual -podrqcznik postq.-powaina niezgodnoSC dzania bezpieczenstwem deficiency -niedocizgniqcia manual (SMM) .quality -wzorzec jakoSci.ocena wstqpna.wydanie Swiadectwa. effective -efektywny security -bezpieczehstwo emergency ..non.audit wewnqtrzny .initial .audit zewngtrzny .instrukcja operacji przeladunkowych assessment -ocena periodical evaluation -oceny okresowe .ocena dla odnowienia Swiadectwa procedure -procedura audyt .dokumentacja check list . poczqtkowa preventive inspection-inspekcja zapobiegaw. w razie zagrozenia Swiadectwo endanger -narazaC na niebezpieczenstwo to (verify) .audit requirements -wymagania . zawiesiC acjach awaryjnych.SMC) certificate .safety -bezpieczenstwo dab przepisom) .ocena okresowa cza .document of .audit dotyczqcy bezpieczenstwa .initial -weryfikacja wstepna International Safety Management (ISM) Code . designated person -osoba wyznaczona system (SMS) . statku .ksiega zarz&ania b.gotowoSC w stanach zagrozenia suspend -zawiesiC -procedure -procedura postepowania w sytua certificate .tymczasowy dokuprecautions .instrukcja .sprawdzak.lista sprawdzajqca.dow6d obiektywny ..stan zagrozenia.oficer b. standard jakohci powania w stanach awaryjnych i zagrozenia standing orders .weryfikacja hazardous occurence .- --- - - - .nie.niezgodno6C .annual -weryfikacja coroczna instruction . ostroinoSC Quality Management System (QMS) . postepowanie rutynowe bridge order book -ksiqzka polecen kapitana review -przeglqd caution -uwaga.8.reneval .internal .company -wymagania kompanijne .niezgodnoSC safety management -zarzqdzanie bezpieczenconformity -zgodnoSC (tu: z zasadami kodekstwem su zarzqdzania bezpieczenstwem .odpowiedzialnoSC na mostku routines -rutyna.major now..Srodki bezpieczenstwa .system zarzqdzania b.periodical -w.. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Main Shipboard Manual (MSM) -glowna instrukcja statkowa (w systemie zarz&ania action -dzialanie. okresowa -Mi~dzynarodowy kodeks zarzqdzania bez.Interim -tymczasowy certyfikat zarzq.certyfikat zarzqdzania b. .external . niedociqgniqk.corrective .polecenia stale obowiqmjqce prepardness .dzialanie korygujqce (majqce observation -spostrzezenie na celu usuniqcie brakbw.interim document of .appropriate . odpowia.convention -wymagania konwencyjne .QMS) .odpowiednia akcja objective evidence . norma.. firmy compliance -zgodnoSC (z przepisami) measures .oficer b.dokument zgodnoici .syscautionary signal -sygnal ostrzgawczy tem zarzqdzania jakoiciq certification .additional -weryfikacja dodatkowa na . weryfikowai guidelines -wytyczne verification -sprawdzanie.Operational Manual Cargo Handling (OMCH) zgodnoSci) . lista kontrolna implementation.Srodki bezpieczehstwa ment zgodnohci supervisor -inspektor b&pieczenstwa pracy . odnowieniowa pieczenstwem Safety -bezpieczenstwo - - - ----- --- - - - - -- -.company officer . nadanie .zdarzenie niebezpiecz. stan awarii standard -wzorzec.non-.approval -zatwierdzenie certyfikatu documentation .ship's officer . akcja bezpieczenstwem.mandatory -wymagania obowiqzkowe bridge procedure -procedury (postepowania) responsibility .spelniaC (wymagania.periodical .safety .

SAFETY OF LIFE AT SEA / Safety equipment wyposaienie bezpieczeristwa respiratory protection ochrona drdg oddechowych aist strap b d k / sprzqczka Pass dust respirator/ maska p.pylowa z zasilaniem powietrznym safety harness :zelki bezpieczeristwa chipping goggles/ okulary ochronne do stukania rdzy welding goggles/ okulary spawalnicze chemical cartridgel maska p.pylowa chemical cartridge respirator/ maska arzeciwchemiczna z pochlaniaczem air fed helmet/ maska p.chemiczna z pochianiaczem dust protecting masW maska przeciwpyiowa gas protection suit strdj gazoochronny welding gloves/ rckawice spawacza full vision facemas maska z szerokim wizjere gas detector .wykrywacz gazdw key pad/ plytka przyciskow alarmowe material/ material odporny na Scieranie .8.

rubber -rqkawice gumowe .siatka zabezpieczajqca trap gloves -rgkawice .instrukcja. gumowo-plastikowe .working cotton .latwo widoczne ubranie explosimeter . wykrywacz gazow (palnych) eye-shield .personal .rubber -buty gumowe (kalosze) .maska p.safety work shoes -buty robocze (niskie) .hak zapadkowy .filtr do maski przeciwpylowej dust protecting mask -maska przeciwpylowa ear defenders .eksplozymetr.calliper -hak zatrzaskowy.oil resistant .safety -hak zapadkowy . karabinczyk . pylowa .olejo/kwasoodporne buty wysokieizwykle .r.lampa bezpieczenstwa - - - - - - - - -- - - - -- - .obshgi) w formie broszury intrinsically safe . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Personal protective equipment (PPE) -odziei i sprzqt ochronny antiskid -przeciwilizgowy anti slip tape -taima przeciwpoilizgowa boots -buty (wysokie) .rubber-soled shoes .ear .gas -wykrywacz gazow (w zbiornikach) .kask ochronny.okulary ochronne -helmet .aparat tlenowy do oddychania personal error -blqd osobowy precautions .przepisy bezpieczenstwa goggles . k.8.hak zatrzaskowy. karabinczyk .rqkawice kwasoodporne hard hat -kask ochronny - - -- -- - - - - - helmet -kask protective .odziez ochronna. helm ochronny hook . zabezpieczenie .non slip soles -buty o podeszwie przeciwilizgowej .safety -kask bezpieczehstwa.irodki ostroznoici protection .spring -karabinczyk instruction .sk6rzane r.safety work -with steel toe .oslona oczu faceshield -oslona twarzy spawacza gas mask .zatyczki do uszu (korki) easily visible coat .industrial (przemyslowe) bezpieczenstwo PracY ladder .rqkawice olejoodporne .(nieprzemakalne) ubranie sztormowe overall -kombinezon oxygen analyser .anti slip zabezpieczenie przeciwpoilizgowe .ochrona.bawelniane r.acid resistance .clip .disposable . o podeszwie gumowej -with steel toe caps -buty ze stalowymi oslonami palcow boilersuit -kombinezon cartridge -wklad filtrujqcy maski -holder . gazowa gas tight -gazoszczelny gas measuring instruments .lina zabezpieczajqca przed upadkiem przy pracy na szczycie pokladowego ladunku drewna .working leather .ochronny cloth .urzqkenie do pomiaru stqzenia gazu gangway net .kask ochronny .kask ochronny rain suit with hood -ubranie przeciwdeszczowe z kapturem safety -bezpieczenstwo -belt -pas bezpieczenstwa -code -kodeks bezpieczenstwa. robocze .maski jednorazowe filter .b.samoistnie bezpieczne (urzqdzenie) multigas detector -wykrywacz gaz6w oilskins .buty robocze ze stalowymi noskami . szkolenie booklet .drabinka bezpieczenstwa lamp . odziei robocza -helmet .fall .irodki ochrony osobistej protective .analizator (zawartoici tlenu w powietrzu) oxygen respirator .oiVacid resistant boots/shoes . ochronny shield -przylbica spawacza hook -hak .protective .ochronniki sluchu ear muffs -ochronniki shchu ear plugs . oslona.instrukcja (np.rqkawice ochronne .multi gas -wykrywacz uniwersalny dust mask -maska p. robocze .obudowa wkladu filtrujqcego detector -wykrywacz .rubber.sluchawki ochronne . plastic .

SAFETY OF LIFE AT SEA lines . lampa kablowa working cloth non-inflamable-odziez robocza.8.linka bezpieczenstwa -operational bezpieczenstwo eksploatacyjne (np. niepalna . urzqdzenia) shoes -buty bezpieczne - -- wandering lead -kablbwka.

narzedzia . Cleaning . Berthing and port manoeuvering -cumowanie i manewry portowe 3.sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Ropes and rope works . Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicp 2. Cargo gear handling -obsluga urzpdzeli przeladunkowych 5.manewrowanie lodzip 7. Gauging and ullaging . Knots and splices . Grease and greasing -smary i smarowanie 15.cumowanie 6.sterowanie 13. Small elements -elementy drobne 19.wezly i sploty 9. Ship's fenders -odbijacze statkowe 14. Maintenance and repairs -konserwacja i naprawy 17.czyszczenie. Failures and damages -defekty i uszkodzenia 16. Boat handling . Steering .korozja i rdza 11. Corrosion and rust . Seamenship and maintenance wiedza okretowa i konserwacja 1.liny i prace z linami 8. Paints and painting -farby i malowanie 12. sprzptanie 10. Inspections and surveys -inspekcje i badania 18. Tools . Mooring operations .9.

chain draw ahead/ chain draw I1 o%lock/ ricuch patrzy na wprost chain draw I o'clock/ laricuch patny nu godz.00 stawanie na dwdch kotwicach U II moor head and zakotwiczyC nu k c . dziobowej i rufowej chain draw astern/ laricuch patrzy do tyt chain draw astern/ laricuch patrzy do rylu note: directions also given in points!/ kierunki podawane takie w rumbach . 03.Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchor home/ kotwica nu miejscu anchor above the water/ kotwica nad wodq kotwica pod powierzchniq wody natural sheer/ normalne odchylenie statku od kierunku laricucha kotwicznego F anchor under the & chain up and down/ anchor aweigh/ laricuch w pionie kotwica puicila chain drawing astern/ laricuch patrzy do tylu \ Lrie7\ I working anchor/ kotwica trqmajqca I 1 .00 riding cabb na r e n y lazy cable/ kotwiczny luiny laricuch ' chain draw 9 okloc w 3 o'clock/ atny nu godz. 01.

stanie na kotwicy -berth . (akwen) przydatny jako kotwicowisko anchorage -kotwicowisko -buoy -beczka cumownicza .veer (to)! . kotwiczny)! .Bwiatlo kotwiczne is aweigh -kotwica podniesiona station .let go ! -rzuciC kotwice! -pay out! .cable draw nine o'clock! .by6 w pogotowiu do wybrania kotwicy! . wyluzowaC! (lahcuch) -pay away! .przemiennie wybieraC i luzowaC (lancuch)! .kotwicowisko awaryjne. kotwiczenie.(to) bite .keep slack -trzymaC luzno (1.render cable! .drop . odkotwiczaC anchoring-rzucanie kotwicy. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchorable .cable draw astern! .come aweigh -odenvaC sic od gruntu (o kotwicy) .stand-by to drop! .coming home -pelzanie (kotwicy) . popuszczaC (lancuch)! . na miejsce -bring home an anchor -wcislgn@ kotwicg na miejsce . popuszczaC! .come to -rzuciC kotwicc. dragowanie .luzowaC. dragowanie .weigh anchor .slacken! .podnosiC kotwicg.podrywaC kotwicp z dna .drop the anchor ! . kotwicmy) . kotwiczny)! .drag of an -pelzanie kotwicy.up and down! .hold-on! .heave short -wybraC lancuch niemal do pionu .at .9.windlass engaged! -winda wsprzeglona! anchored -zakotwiczony - - - - - .podnieBC kotwicg! . do wybierania) -bites! -kotwica trzyma! .dzwon kotwiczny -bells -bicie w dzwon (na statku zakotwiczonym) cock-a-bill .underfoot! .rzucaC kotwice ground .heave a cable short -podebraC (skr6ciC) lancuch kotwiczny - - - - - - - - - -heave around -wybieraC lancuch na windzie .dredge -wlec kotwicg w celach manewrowych .(dno) nadajge sip do kotwiczenia.stand-by to weigh! .veer away! .podnosiC kotwicg! .trzymaC iancuch! -home .shorten in cable! -podebraC (1.stoppers on! -zaloiyC stopery ! up! .veer and haul! .wydawak!.kotwica na miejscu! ."patrzy" do tylu! (o lancuchu kotwicznym) .awake! -przygotowana! (k.slack away! -poluzowat.miejsce kotwiczne anchor (orders) -polecenia na kotwicg . kotwiczny)! .by6 w pogotowiu do rzucenia kotwicy! .trip the .cable draw ahead -"patrzy" do przodu (o lancuchu kotwicznym) .lancuch "patrzy" prostopadle do prawej burty! .rzuciC kotwicg! .kotwica na miejscu! up! . rezerwowe permition .meldunki ze stanowiska kotwiczenia -awash! -kotwica wyszla z wody! -aweigh! -kotwica puicila.na kotwicy -ball .clear anchor! . zakotwiczyC .get ready -przygotowaC kotwicg .rzucaC kotwicg .kotwica podwieszona dragging -pelzanie kotwicy .lancuch luiny! .znak kotwiczny -bell .zezwolenie na kotwiczenie anchor -kotwica .stan* na kotwicy .kotwica w pionie! .heave in -wybieraC kotwicg .drop the .kotwicowisko -holds -kotwica trzyma apeak! -kotwica w pionie! light .kotwiczne stanowisko manewrowe anchor (handling) -manewry kotwicq .luzowaC.heave up -wybieraC kotwicg .emergency .luzowac lancuch! -pick up an anchor! .drag of an -pelzanie kotwicy.zlapaC grunt (o kotwicy) .zakotwiczyC -bring up .pod dziobnica (o lancuchu)! .kotwica czysta! @o wyciqgnieciu z wody) -home! . w pionie (kotwica podczas wybierania)! .luzowaC stopniowo (lancuch)! anchor (reports) . rozluiniaC (i.chain is slack! .do oporu.popuszczaC (1.break ground -wynvaC kotwicg z dna -break out -wynvaC kotwice z dna -bring to an anchor .

skrg (lancuchow kotwicznych) running moor .stawanie na dwoch oddalonych kotwicach .short stay -postoj na kotwicy (na skroconym lancuchu) .skala .lava (L) .stan& w rozrzucie kotwic ( z pomocq maszyn) scope .girt fertoing -postbj na dwoch kotwicach .luzny lancuch kotwiczny lee anchor -kotwica na zawietrznej lie at anchor . dzwonek. stawaC na kotwicy.obracaC statek prohibited anchorage -kotwiczenie zabronione (to) range -lukowaC (na kotwicy) ride on anchor . stawaC na dwoch kotwicach .linka serca dmonu striker .dlugosC lancucha (od kluzy do kotwicy lezqcej na dnie) seabed .splqtanie sip lancucha lazy cable . rmciC kotwicq rufowq bell .clay (Cy) .kotwica rzucona w kierunku pod prqd przyplywowy .nieczyste dno (morza) ground .serce d m o n u break adrift .zalamany lancuch kotwiczny (to) part .obszar nienadajqcy sip do kotwiczenia.dno nadajqce sig do kotwiczenia -good--dno dobrze trzymajqce (kotwicq) grow .stab (na kotwicy) burtq do wiatru -ride easy -staC na luinym lancuchu (kotwicznym) .muliste.kotwiczyk.moor head and steam . o zanieczyszczonym dnie -berth -kotwicowisko nienadajqce siq do postoju -bottom .statek kotwiczqcy na redzie round turn .Swiatlo kotwiczne roadster .ordinary moor . bloto .rock (R) .shells (Sh) .glina .serce d m o n u rope .muddy .standing moor (running moor) .cumowab (statek).9. rmcaC kotwicp -by the stem .postoj na dwoch kotwicach i cumach rufowych natural sheer -normalne odchylenie statku (od kierunku lancucha kotwicznego) nipped cable .lawa .chalk (Ck) .ride athwart .muszle engagement -wlqczenie. wkuplowanie (sprzpgla).kreda .zaplqtaC kotwicq fouled by the flukes -kotwica zaplqtana lapami w lancuch holding ground . lancuch kotwiczny) area .dropping moor .moor across .dzwon. dzie z kierunku przeciwnego do wiatru . SEAMENSHIP AND MAINTENACE (to) anchor .patrzec (o lancuchu) hawse rope -lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych hawsing -myszkowanie statku zakotwiczonego - - -- -- - kinking of chain .zawiesie (strop) stalowe do rozplqtywania lancuchow bottom -dno .mud (M) .stawaC na kotwicach rozstawionych . lancucha kotwicznego) clear berth -przestrzen wystarczajqca do swobodnego obracania sig statku zakotwiczonego clear hawse -rozplqtywaC skrqt lancuchow kotwicznych --pendant .zakotwiczyk na kotwicy dziobowej i rufowej . wsprzqglenie foul -poplqtany (np.kotwiczenie na rozstawionych kotwicach .dno morza .zenvaC sig (o lancuchu) part from an anchor -zenvaC siq z kotwicy pay around .zerwaC sig (z kotwicy) catenary .stones (St) .otoczaki .ebb anchor -kotwica "patrzqca" pod prqd odplywowy .pebbles (Pb) .zwis (np.stab na kotwicy riding light .gravel (G) -iwir .flood anchor .staC na kotwicy methods of anchoring -metody kotwiczenia .coral (Co) -koral .zaplqtane lancuchy kotwiczne (to) foul .kamienie .dno nieczyste (nienadajqce siq do kotwiczenia) -hawse .sand (S) -piasek .ride hard -stab na naprpzonym lancuchu (kotwicznym) -riding weathertide -stab na kotwicy przy pra.moor . blotniste . uderzenie w dzwon okrptowy clapper .mul.zakotwiczyk na kotwicy rufowej.

mostek rufowy (na promie) break adrift -zenvaC sig (z cum) snub .soft -mipkkie screw anchor -kotwica martwa Srubowa screw mooring -kotwica martwa Srubowa sheer .nabrzeze nienadajqce sip do postoju berthing -przycumowanie (do nabrzeza) -bring to a rope .sandy -piaszczysta .closing-rate . manewrowak sterem zapobiegajqc splqtaniu sip lancuchow kotwicznych underhaul -stak na kotwicy pod kqtem do kierunku lancucha kotwicznego wskutek dzialania prqdu under weigh .obloiyk line (np.dno nieczyste .odcinek lancucha (zapobiegajqcy przecieraniu sip liny na przewloce) depth on sill -glpbokoSk na progu d o h .zwracak sig rufq (o statku na kotwiCY) (to) tend -patrzek.come alongside . przeciqganie statku (wzdlui nabrzeza) .(to) shift -przesuwak .reef -rafa coral reef . na promach) dolphin -dalba Doppler berthing system .sandy clay -piaszczysto-gliniaste . wyjSk ze 61uzy .stoper lancucha kotwicznego z hakiem odrzutnym slip the (anchor) chain -zwolnik lancuch kotwiczny (w razie niebezpieczehstwa) snub cable -przytrzymywak lancuch (wind@ span mooring-podwbjne zakotwiczenie(beczki cumowniczej) sweep for an anchor -poszukiwak (tralem) zatopionej kotwicy swing .seaweed -wodorosty .foul berth . na beczce swinging basin -basen umozliwiajqcy swobodne obracanie sip statku na kotwicy swinging berth .dokowaC.odejib od nabrzeza .get away from berth .(to) coil -ukladak line.obracaC statek na kotwicy. by6 skierowanym (o lancuchu kotwicznym) tend ship -miek baczenie na statek (np. dla lepszej amortyzacji szarpnigk wind rode .dobik do nabrzeza .(statek) z podniesionq kotwica.warping buoy -plawa do przeciilgania statku .deep water berth -nabrzeie w basenie glgbokowodnym .czyste stanowisko kotwiczne (umozliwiajqce swobodne obracanie sig statku na kotwicy) (to) tail .rafa koralowa -rocky shoal -piycizna skalista . klarowak .vessel clear of berth . stojqcy na kotwicy).odbijak (od nabrzeza) .przytrzymywanie statku cumq oblozonq na polerze berth -nabrzeze .obciqkak iuk lancucha kotwicznego.get away from alongside .warp -przeciqgak statek wzdiuz nabrzeza -warping -przeciqganie statku wzdiuz nabrzeza chafing chain . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .9.shifting .spoil ground . wypuScik lancuch calkowicie slip stopper .szybkoik zblizania sip . wchodzik do basenu portowego dockage period .close-up to the berth .(statek stojqcy na kotwicy) dziobem do wiatru working anchor -kotwica trzymajqca - Berthing and port manoeuvering cumowanie i manewry portowe after bridge .czas otwarcia d o h (w porcie piywowym) docking bridge -rufowy mostek manewrowy (np.zblizak sip do nabrzeza .odchylenie zakotwiczonego statku od linii ladcucha sight the anchor -sprawdzak kotwicg (po wyciqgnigciu z wody) sleeping cable -luiniejszy z dw6ch splqtanych lahcuchbw kotwicznych slip a cable -porzucik lancuch kotwiczny.system pomiaru prgdkoSci podchodzenia (statku do nabrzeza) double banking -cumowanie do burty innego statku emergency towing arrangement -system holowania awaryjnego - .obszar portowy entrance -wejCcie do d o h suchego (to) dock. na bpbnie windy) -clear -odcumowak od nabrzeza.statek odcumowal . Sluzy dock -basen portowy area . ale nie w drodze weather anchor -kotwica trzymajilca weight the cable .przesunipcie.

/ foreward (bow) breast/ lina dziobowa poprzeczna forward spring/ szpring dziobowy ' \ \ / / hauling iff buoy/ boja do odciqgania statku od nabrzeza stern spring/ szpring rufowy stem quarter line/ rufowa lina Cwiartkowa stern (aji) breast/ lina rufowa poprzeczna cross lines moor/ cumowanie na cumach skrzyiowanych multi buoy tanker moor/ cumowanie na dwdch kotwicach i beczkach / stern line/ lina rufowa stern line through panama lead/ lina rufowa podana przez kluzg panamskq w dolphins moor/ cumowanie przy dalbach . poler / mixed moorina with anchor and buoy for sai'iing without tug/ cumowanie kotwicq i beczkq do wyjicia bez holownika 6 \ \ \ 3 \ / .cumowanie i manewryportowe headline/ lina dziobowa pachol. buoy mooring/ cumowanie do beczek mooring alongside. / . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Berthing andport manouvering .9. double banking/ ro-ro mooring arrangement/ cumowanie pojazdowcdw normal moor/ cumowanie zwykle .d.

spring .tor wodny. brest -bridle .poprzeczna lina mfowa. cuma -pile -pal cumowniczy -place -miejsce zacumowania statku sinker .odbijanie (od nabrzeza) .moored .odcumowaC . fender -odbijacz -bar .szpring rufowy .zacumowany na linie i szpringu z dziobu i z rufy .three-leg .lina dziobowa .fore and aft mooring -przycumowanie z dziobu i z rufy . wyjSC w morze .beczka cumownicza zakotwiczona na trzech martwych kotwicach mooring (ropes) .obrotnica statku .dokowanie.zerwaC sig z uwiqzi gut -tor wodny miqdzy mieliznami (to) harbour -zawijaC do portu harbour -port -pilot -pilot portowy signals .obrotnica statk6w .urzqdzenie cumownicze line .after spring .stem line (rope) .szpring . szpring . wstrzymujqca ruch statku .headline .cross lines mooring .cumowanie na linach skrzyzowanych .quarter rope (spring) .: holowanie statku na inne nabrzeze .lina do przeciilganiu statku .lina goncza.lina dziobowa .messenger . statek do portu) . brest rufowy .szpring dziobowy .urzqdzenie cumownicze gear .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd methods of mooring . farwater .drewniany odbijacz plywajqcy fetch away .forward breast line -dziobowa lina poprzeczna.cuma poprzeczna - - - -- .put off .odcumowaC .bring in .quarter mooring .lina poprzeczna.heaving line .forward spring .dalba cumownicza equipment .sposoby cumowania .lina cumownicza.lina podawana z lqdu .sprqiyna.sygnaiy portowe tug -holownik portowy hauling off buoy -beczka do odcirlgania statku (np.after breast rope . blok betonu) dolphin .miejsce zacumowania.rzutka knot .stem on -podchodziC rufqdo nabrzeza. brest dziobowy .check rope -lina przytrzymujqca.wprowadzaC (np.dopuszczalna prqdkoSC na torze w.galka na rzutce .(to) moor . cuma rufowa .wzdluz statku .9. pot.liny cumownicze .buoy .unberthing .all fours" .odbiC od nabrzeza.bring out . sprqiynowanie.(to) unberth .basin .lina rufowa. od nabrzeza) haul -przeholowywaC statek z nabrzeza na nabrzeze lay-by -mijanka w kanale lie by -pozostawaC w pobliiu (portu) (to) lock -wprowadzak (statek) do Sluzy maneouvering -manewrowanie . messinger .after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa -bow breast -poprzeczna lina dziobowa ..lina cumownicza (zawozona na beczkq lub lqd) . zacumowanie anchor -kotwica martwa -berth -miejsce zacumowania -block -martwa kotwica -buoy -boja (beczka) cumownicza chain -lahcuch uiywany do cumowania clamp . wchodziC rufq do d o h .belka odbojowa -beam -belka odbojowa -pile -pal odbojowy spar .plawa wyznaczajqca poczqtek tom wodnego speed .odcumowanie mediterranean gangway . wprowadzanie statku do basenu portowego .mediterranean moor -cumowanie statku rufq do nabrzeza fairway .forward line .mar&va kotwica (np.docking .breast (line.(to) unmoor .up and down line . rope) .cumowaC (statek) .odrzuciC (np.alongside .quarter mooring . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .szpring rufowy -slip rope (wire) -lina (stalowa) oblozona jako buchta (z mozliwoSciq popuszczania) .cumowanie na szpringu - - mooring .running line . blok betonu) .guess warp .shifting -przesuwanie statku w porcie.swinging area . dzi6b od nabrzeia) -buoy -boja manewrowa .martwa kotwica (np.cross ropes (springs) -liny (szpringi) podane na krzyz .hauling off .

system amerykatiski zamocowany na oble wany na oble dziobo~ynr European system .system holowania awaryjnego ' I I oedestal roller/ rolka na cokole forecastle decW poklad dziobbwki pear shape oden linW ogniwo gruszkowe otwierane .system europejski holownik kierujqcy rufq holownikpchajqcy remote release handle/ diwignia zdalnego zwalniania remote release wire/ lina stalowa zd. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tugs and towing holowniki i holowanie American system . zwalniania bezpieczenie haka tow rope/ tug .holownik hak holowniczy spring linowy odbijacz linowy emergency towing arrangement .9.

waist hawser. lina holownicza light .first line ashore! -pierwsza lina na lqdzie! . linia beczek (cumowniczych dla malych statkbw) trunk buoy -beczka cumownicza tug -holownik -boat .obciqgnqC (line) na sztywno! .dalba palowa fender .oplata holownicza line . obloiyC (line)! .podaC line na beczke cumowniczq pile -pal dolphin .lina podana na lqd - sonar docking system -podchodzenie do nabrzeza z uiiyciem sonaru spring .holownik assistance -pomoc holownika.linia boi.holownika) - - - - - - - ----- . przy pomocy (np.zostawiC po jednej linie! .(statek) zacumowany! .hold on! .(lina) gotowa do wyluzowania! .ready for running! .9.przygotowanie statku do podjecia holu towing -holowniczy bridle winch .liny cumownicze obciqzone (pracujqce.veer away! .hol force .lina holownika.lina podana ze Srodokrecia -warp -lina cumownicza do przeciqgania stat- ku wzdlui nabrzeza .propeller not clear! .Swiatlo holownicze power -uciqg.deep-sea -holowanie oceaniczne (to) tow -holowaC tow forward .single up! . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .let go the -rzuciC hol trot . lina holownicza stern -rufa holownika line .heave tight! .szakla holownicza winch -wciqgarka holownicza towline -hol.trzymaC (line).! . popuszczaC (linq) (to) wharf .heave! (heave in!) -wybieraC! -heave line! -wybieraC ling! .luzowaC stopniowo! (lind mooring reports -raporty przy cumowaniu .working lines .make fast! -zamocowaC.wciqgarka pomocniczej liny cumowniczej -beam -palqk holowniczy -bridle -wiei cumownicza efficiency -wspblczynnik sprawnokci holowania -hawser -hol. lina holownicza two-legged mooring -podwbjne zakotwiczenie beczki cumowniczej (to) veer .single-up fonvardlaft! -pozostala dziobowd rufowa i szpring! .luzowaC.system dalb (lub beczek) cumowniczych pick up the buoy .stop heaving! -wstrzymaC wybieranie! .szpring. zamocowane! -head all fast -na dziobie wszystkie (liny) mocno! .keep tight! .holowanie . sila uciqgu shackle .veer and haul! -przemiennie wybieraC i luzowaC! (line) .odbijacz palowy mooring . sprqiyna in .stem fast! -zamocowaC liny rufowe! . wszystkie liny oblozone!.trzymaC line naprezonq! .moc holowania .uciqg (holownika) -power . utrzymujqce faktycznie statek w pozycji zacumowania) mooring orders -polecenia cumownicze -belay that! -przytrzymywaC (statek linsl)! -belay there! -przytrzymywaC (statek lina! .pick up heaving line! -podj& rzutkq! .take the -przyjqC hol .heave up! -wybieraC (line)! -made fast! .lina holownika.zostawiC po jednej (linie)! .stem fast! .skladaC sip do nabrzeza na szpringu ship .dalba cumownicza run out -zawoziC (line) safe berth (sb) -bezpieczne nabrzeze (to) shift -przeciqgak (statek) shore fast . asysta holownika charge .Sruba nie czysta! . lina holownicza tow rail -palqk holowniczy tow-rope .liny rufowe mocno! moorings .waist breast .single up lines! . nie popuszczat.obracaC statek zakotwiczony za poSrednictwem szpringu rufowego -the stern into position -zloiyC rufe na szpringu (w wyznaczonyrn miejscu nabrzeza) stern foremost -rufq naprzbd take in tow -wzi$ na hol take out a rope -zawoziC line (lodziqna brzeg) towage .cumowaC (do nabrzeza) with the assistance -za pomoca.lina podana ze Srbdokrqcia .all clear (foreward)!-wszystkie liny rzucone (na dziobie)! -all fast! -wszystkie (liny) mocno!.

9. interfac.---. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu restricted gauging/ mierzenie w systemze pbiotwartym open gauging/ mierzenie w syste~ie otwartym ullage port/ otwdr oundi 'ole/ ltwdr ondaz closed gauging/ mierzenie w systemie zamknietym float gauge/ miernik piywakowy radar gauge/ miernik radarowy pressure gauging/ miernik ciinieniowy deck mounted sensor for pressure and temperature1 zamontowany na pokladzie czujnik ciinienia i temperatuty h r i k i n g plate/ ptytka ochronna sounding tape/ sonda tas'mowa bottom pressure and temperature s e n s o r / A przydenny sensor ciinienia i temperatuty ullage.---cone antenna/ antena stozkowa II sensor/ czujnik interface le~*el faza rozdzralu olej-11 oda 7M ater 11 oda . detector (UTZ gauge)/ urzqdze nie dopomiaru ulaiu. temperature. tempera tury i wykrywania faty rozdzia poziom odniesienia 1 l!l radar ullage gauge/ radarowy miernik ulaiu ectronic box/ element pressure sensor/ czujnik nienia gazy obojqtnego odczyt gaseous atmosphere (inerted atmosphere)/ ullage level/ poziom ulaiu liquid cargo/ iadunek plynny -------.--.

talii) safe working load .dopuszczalne obciqienie robocze sag of a rope .podnieik. czerpak - - - - - - -- - - -- - - - . talii) fall . bom) (to) unhook .tabliczka informacyjna (np.linka sondy rqcznej heave the lead .podnieSk do pionu sway up .dotknqi (sondd dna -tables -tablice sondazowe. przy korku sondy) level -poziom.sonda rqczna line . bloki) round down -rozciilgnqk taliq round up . odczepik topping -podnoszenie (to) whip .cradle the -poloiyk i zamocowak bom .szarpanie bomu.mocowanie b. na sondach) oil /water interface .rener .married system .otwor sondazowy log . (w pozqdanej pozycji) .automatic .zaczerpnqk (np.sonda prqtowa .sondowak rqcznie label plate .odlegloik od dna zbiornika do maku (punktu) odniesienia strip -taima miernicza gauging -pomiar.podnosik linoblokiem underrun a tackle -rozcizgak talie (to) unsling -zdjqk zawiesie (strop) z unosu union gear -renery sprzqione union system .inboard -rener bomu ustawionego nad ladowniq .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi .listwa pomiarowa hand lead .automatyczny miemik poziomu plynu w zbiorniku cock -kurek probierczy glass .ladownia obslugiwana dwiema parami bomow end for end -przeloienie (odwr6cenie kierunku) liny (np. tablice pojemnoSci zbiornikow -tape .9. przyrzqd pomiarowy .czerpak.housing the .rura sondazowa (zbiornika) striking plate -ochronna plytka stalowa przyspawana pod sondq take soundings -przesondowak tape -taSma measure -taima miernicza.) dipper .obciqgnqk luz talii running part -koniec biegowy (liny.pressure -miernik cihieniowy girth stick (pot. krzyiowanie siq bom6w lowering speed -pr~dkoSk opuszczania (ladunku na renerze) outreach -wysiqg (bomu poza burtq) outboard runner .faza rozdzialu wody i ropy w zbiorniku detector .tyczka do sondowania (zbiomika) -pipe -rura sondazowa (zbiomika) rod . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu -up .lata miemicza (do pomiaru poziomu cieczy w zbiomikach) name plate .spar and gear -bomy sprzqzone booms (derricks) handling -praca bomami doublerigged hatch .system przeladunku bomem polqczonym z suwnicq .szklo wodowskazu reference height .strike .zwis liny sway on end .tabliczka informacyjna (np.shot the -ustawik b.sonda taimowa -tube . przy maszcie .wskainik poziomu measuring rod . poziomy gauge -wskainik poziomu indicator .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi up and down fall -rener podnoszqcy i opuszczajqcy unos w pracy bomami sprzqzonymi whip and skid system . naczynie do pobierania plynu ze zbiomika gauge -miernik.stick -prqtowy wskainik poziomu plynu - dip -zanurzak (w zbiorniku).rener bomu ladunkowego (ustawionego nad nabrzeiem) (to) rig -wyposaiyC statek (w liny.przyrzqd do wykrywania fazy rozdzialu oleju (ropy) i wody w zbiorniku sounding -sondazowy -hole . mierzenie . unieik swinging derrick system .overboard -r.: crucifix) . pr6bkq ze zb.odhaczyk. bomu wychylonego za burtq jack-knifing .dziennik sondowan -pole .wyladunek pojedynczym bomem obracanym (to) top -podnosik do pionu (np. taSma sondy Cargo gear handling -obsluga urzqdzen przeladunkowych back a rope -zabezpieczyk gaje profendrem boom -bom .

hamowaC bieg statku linq lub laticuchem checking bollard -pachol (poler) do przytrzymywania statku manewrujqcego check rope -cuma wyhamowujqca inercjg statku (to) clear -odcumowaC od nabrzeza. wciuaC hawser . ling) fire-warp (fue-wire) -(najczgiciej stalowa) lina podawana na beczkg przy przeladunku towarow niebezpiecznych flaked line . poluzowaC (np.przekladaC oko cumy przez oko innej. zacumowaC Mediterranean mooring .obkladaC ling (na polerze) bollard eye -oko na h i e cumowniczej (do zakladania na poler) (to) cast away -rzucaC (np.cuma dziobowa . messinger (lina pomocnicza do wciilgania liny cigzkiej.(lina) wybrana na sztywno tauten . pgtla (to) bight -przywiqzywaC pgtlq bow line . na cumy) turn for lowering -przygotowaC ling do luzowania (przez zdjgcie kilku mojow z polera) turn up a rope -zamocowaC ling. lancucha.lina rozcislgnigta na pokladzie - haul away -wybierak (ling) haul down . pachol (to) bitt .odrzuciC.stoper laticuchowo-linowy ease -popuSciC.brest. wyluzowaC (np.cuma rufowa make fast -zamocowaC.cuma poprzeczna rope . puSciC (np. napinaC.popuszczaC (ling z bgbna) skokami.lina .cuma podana ze irodokrgcia - - .gruba lina holownicza head all fast . obloj C (line).szpring rufowy belay that! -przytrzymywak (statek cumsl) belay there! -przytrzymywaC (statek cumsl) bight -buchta (liny).lina podana ze Srbdokrgcia waist hawser.obloiyC ling chafe -przecieranie sig (np.szpring . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Mooring operations -cumowanie after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa after spring . holowniczej) send a heaving line! -podaC rzutkg! send a rope! -podaC ling cumowniczq! send a wire! -podaC szpring! spring .cross . naciuaC ling windq heave line -wybieraC ling heave tight .opuszczaC haul in -wybieraC.szpringi podane na krzyz surge -zrzucaC ling (z bebna windy) (to) surge .obciunqk (ling) na sztywno heave up -wybieraC (linq) heaving line -rzutka --knot (pot. wyjSC ze Sluzy. lina poprzeczna .spring . oblojC ling na stale unbitt -zrzuciC ling z pacholka waist breast .naprpzaC.lina goncza.cross -s . zrzuciC ling z bgbna take a turn -obloiyC ling take in the slack -wybieraC luz (liny) tally on -wybieraC ling rgcznie taut .head .galka na rzutce line . oblozonej na polerze dog-stopper .: monkey fist) .mieC baczenie (np. ling na kabestanie) bite -buchta liny.cuma dziobowa heave-in -wybierak ling.cuma poprzeczna (to) bring -oblojC (np. pgtla (cumy) bitt -poler.molniC ling cast off . liny) check -poluzowaC (silnie naprgzonsl) ling.stem . line) ease away -popuSciC.9. ling) catch a turn . doprowadzaC do porzqdku (to) tend .lina podana na krzyz (z innil) . minqC przeszkodg w bezpiecznej odlegloSci clear for running -(lina) gotowa do wydawania dipping the eye . np.dziobowa lina (cumownicza) breast -cuma poprzeczna line . liny cumownicze) casting off -rzucanie cum cast loose .na dziobie wszystkie (cumy) mocno! headline . delikatnie hamowaC szybko wybiegajqcy lancuch kotwiczny.szpring rufowy at all fours -(statek) zacumowany na wszystkich czterech cumach back spring . rzucik.cumowanie statku rufq do nabrzeza (z rozrzuconymi kotwicami dziobowymi) messenger .szpring .breast .

linka do przycirlgania tug line .dulka kolkowa (to) tie -wiqzaC.okucie gniazda dulki sea anchor -kotwica plywajqca sea painter .faleh dziobowy bowsing line -lina do przytrzymywania lodzi przy burcie dinghy -mala lodka.uSmierzaC grzywacze fa1 (olejem) rigged oar -wioslo sterowe (to) row -wioslowaC rowboat -16di wioslowa rowing-boat -lodi wioslowa rowlock . wioslowaC pulling boat .dlugi bosak boat manoeuvring . ponton pneumatycmy disengaging gear -urz&enie zwalniajqce drogue -dryfkotwa end-position switch -wylqcznik krancowy fall .falen dlugi secure alongside -zamocowaC (lbdi) przy burcie secure a painter -zamocowaC falen shove off -odepchnqk (lo& od burty.hol underrun (a rope) -podcirlgat sig wzdluz liny bgdqc w lodzi wash .16di wioslowa quell waves . p r z y w i m a t tie up -zacumowaC (to) tow -holowaC tow aft -przygotowywaC 16di do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie tricing line .czerpaC (czerpakiem) .krotki falen - - - -- - -- - - non-powered boat . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Boat handling manewrowanie lodziq barge pole .lo& skladana folding tiller -rumpel z przedluiaczem foot spar -rozporka lodzi grab tine .dulka chock -zdwojenie przydulkowe -plate .manewrowanie lodziq -back oars -wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz (to) bail .mala lodka.pioro wiosla . jolka (do malowania burt) keel over -wywrociC (16di) stepkq do gory kerosene lamp -lampa naftowa knife -noz lanyard .bail out -wybierak (czerpakiem) (to) boat -plyn& lodziq (to) capsize -wywr6ciC sig dnem do gory bow foremost .9.dulka pin .glass -wlokno szklane boat -16di z wl6kna szklanego laminate .linka noza lazy painter . od brzegu) slip knot -wgzel lawkowy stroke -pocirlgnigcie wioslem stern painter -falen rufowy surfmanship -sztuka kierowania lodziqna fali przybojowej thole .dziobem do przodu bow painter .lina chwytna grasp -rgkojeSC (wiosla) hitcher -bosak jackknife -noz bosmanski jolly boat .laminat z wlokna szklanego folding boat .16di bez napgdu mechanicmego oar -wioslo blade -pioro wiosla oarlock -dulka oarsman -wioSlarz puddening -odbijacz dziobowy pull -ciwqC.fa1 lina talii cover -pokrowiec na talig iurawika fan -pioro wiosla fend (off) -odpychaC lo& fibre -wlokno .

cotton .naprqzona (lina).short/ splot krdtki na linie wiokiennej back splice/ kurza stopka heaving ball (monkey fist)/ gaika rzutki hard eye/ wire rope splicing/ splatanie oka na linie stalowej wire rope long seizing/ opaska dhga na h i e stalowej wire rope shears/ noiyce do lin stalowych imadlo takielarskie Ropes and rope works -liny i prace linowe afoul -poplqtany.gruba tkanina workowa canvas -plotno zaglowe .oko liny . liny) eye .flemish .: z kauszsi) .ciqgnqC taliami bowse down .spuszczaC na taliach burlap .oko liny fake -plaski zwoj liny.figure eight 6sernka (sposob ulozenia liny) .lina uloiona wzdluz. lina zwiniqta w k r a i na pokladzie (to) coil -ukladaC line w zwbj. fit .hard . zakonczenie (np.long . zaplqtany against the lay -przeciw spustowi (liny) (to) bowse .sloneczko (sposob ulozenia liny na pokladzie) .9. nvijaC linq.lina do podnoszenia przedmiotu bez bloku deck tackle -talia do prac pokladowych (to) entangle -poplqtak line end -koniec.soft .sloneczko. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Rope works -prace linowe sailmakers' needles/ igly iaglowe marline spike/ rozek ieglarski sewinn mallet/ b domotowiqz&a sail twine/ nid iaglowa rope seizing/ opaska na h i e wlokiennej o!& splecione na linie rope splice .nvoj (np. klarowaC w piericienie contline -bruzda (miqdzy pokretkami liny) cordage -olinowanie - - bar taut .rozek drewniany do robot linowych - - -- - .setting .ocieranie siq coil . koncowka. liny) . wqiykiem fid -rozek takielarski.ucho (na linie stalowej) z chomqtkiem (pot.flemish .ucho linowe bez chomqtka eyesplice .plotno baweiniane chafing -przecieranie siq -batten -okladzina przeciwciema chafage . krqg liny w nvoju . pod obciqzeniem cable stage -platforma na liny dead rope .

nie popuszczaC kink . ce z liny loop -petla marline -marlinka needle .dwunitka. petli). omotka (smur smolowany) -wire . pot.linki. zwiqzaC line hold on -trzymak (line).linka (do wiqzania dw6ch lin grubszych) nippering .petla.tail .szpikulec.szakla lqczqca line z lancuchem -vice -maszynka bosmanska (do lin). remizka -line .: szplajsowaC splicing . ciqgn& (to) hitch -przywiqzak line.skrecak line. kolec splice . linka do podciqgania haul tight -wybieraC na sztywno eye -oko cumy.lina -handling . imadlo tail on -wybierak line. pokrqtkq line .long . zwisajqcy away -poluzowak (to) slip -rozwiqaC siq (o h i e .drut przewiqzowy stuff .oko na linie stalowej wykonane zaciskiem metalowym twist .splatak.ciqgnqk.sznurowanie . szplajsowanie lin fid .eye . rozek zeglarski spike seamanship . szplajs .skrgcak unbend -odwiqzaC. oko liny heave (lub hiv. linki) hauling -wybieranie (liny) line -rzutka. pokretka - - - - .splot krotki (na linie) . skret (na h i e ) keckling .9. zwitek ( sznura.operowanie ling praca z linami . niC. line) palm -rqkawica bosmahska (to) part -zenvaC sig (o h i e ) partition -zenvanie sie liny paunch mat -mata chroniqca liny przed przecieraniem sic poured socket -zalana cynluem koncowka liny stalowej pull on a rope .splot na kauszy (chomqtku) nipper . SlizgaC sig.supel.zamocowaC (linq) (to) lay .short .zwis (liny) slack -luzny.lina przewiqowa strand . podaC line -weed a -usunqk druty lub wlokna wystaja. sznurki sluzqce do przewiqzywania tween . splataC riding turn .igla zaglomistrzowska spike -marszpikiel.oblozenie (liny) dookola rounding -owijanie liny (zabezpieczanieprzed tarciem) sail maker's palm -rqkawica zeglarska sail needle -igla zeglarska seaming twine -niC zaglowa seizing -przewiqz (na h i e ) .roboty takielarskie mat -mata nip .oblozenie zaciskajqce (linq) riggers vice -imadlo takielarskie (do splatania lin stalowych) - - - - rope works -roboty linowe rose lashing -wiqzanie na krzyz z przewiqzem na skrzyzowaniu lin round in -wybraC luz liny (w poziomie) round thimble -kausza okrala round turn . remizka (w brezencie) -hole .supel (na linie) of a splice . ostrze.stare liny uzywane jako ochrona przed tarciem lacing .luwers.zwiqzanie dw6ch lin @rzy pomocy opaski) (to) overhaul -wyklarowaC (taliq.skrgcenie (to) twist . to heave) -podnosik.linka do wiqzania brezentow lash .splot dlugi .splatanie.cross -przewiqz krzyzowy line . wybieraC (linq) racking seizing -przewiqz osemkowy raddle -przeplatak.splot do lqczenia liny wlbkiennej ze stalowq (to) splice . ciqgnqC jq recznie talurit splicing . rozwiqzak line uncoil -rozwijak ze zwoju (line) (to) unlay -rozkrgciC (line) na pokrqtki yarn -przpdza.drut przewiqzowy (to) seize -wiqzaC. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY hank -Idqbek. przewiqzywai: slack .luwers. zsuwaC slip off -zeClizgnqC sie z czegoS spike .splot.roiek drewniany (do robot linowych) shackle .pass a -przewlec line.

wezly i wezly przywiqzowe overhand knot/ wezei zwykb reef knot/ wezel r e f o ~ y figure eight/ w q e i dsemkowy square knot/ wezel piaski carrick bend/ w ~ z eprosty i bowline knot/ wyblinka fisherman 's bend/ w p e i rybacki backwall hitch/ wezel hakowy halyard bend/ w q e l topslowy clove hitch/ wqzel wantowy a half hitch with timber hit&/ wezei zaciskowy timber hitch/ wezei zaciskowy . SEAMENSHIP AND MAINTENACE r Knots and hitches .9.

diamond -splot w ksztalcie galki (na h i e ) .bight .anchor -wqzel rybacki . przetknigie (pokrqtki w splocie) (to) tuck -przebijaC (linq).korona podwojna (wqzel) . plecionka clinch -wqzel zaciskowy common whipping -opaska zwykla (na linie) double diamond -galka podwojna (wqzel) end -koniec. pojedynczy .splot dlugi .English -wqzel szotowy .splot z wytraceniem gruboki .timber -wqzel zaciskowy knot -wqzel (splot) .splot hiszpanski .lubber's -wqzel .crown -korona (wqzel) . plecionki nip .double crown .double -wqzel cumowniczy monkey fist .clove -wqzel wyblinkowy .w.back .splot linowy w postaci wienca hitch -wqzel przywiqzujqcy . pot.foot-rope .kurza stopka . pleciona opaska na - -- - - - ski i wqzly) (to) bind -wiqzak.: szplajs . wqzel zwykly .linka pleciona sheepshank .supel noose -pptla zacirlgajqca siq (to) plait .Englishman's -wqzel lqcznikowy .skr6t (liny) sparring down -zakladaC prowizoryczne wyblinki weft yarn -przepaska na linie.: opa- - - .granny -wqzel . motowiqanie liny (to) whip . galka. zapobiegajqcy jej wysuwaniu siq z bloku -thumb -wqzel zwykly -wall .galka rzutki magrame work . flagowy (pojedynczy). zaloj C pqtlq bends and hitches -roboty linowe (dosl.netting .zakladaC wyblinki round turn and two half hitches -wqzel cumowniczy splice .figure eight -wqzel6semkowy . koncowka.splot krotki (na linie) tuck.przebicie.half hitch .. opaska (na kohcach liny) .sznurek do robienia opasek na linie whip upon whip . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Knots and splices -wezly i sploty bend .babskiM - - - -- linie reef -wqzel refowy .chwyt (wqzel) ---and timber hitch -wqzel zaciskowy i chwyt .galka podwojna . podwojny krzyzowy .wqzel sieciarski .masthead -wqzel masztowy .snowball -wqzel lawkowy -swab w.wqzel.short .common -wqzel szotowy.double sheet -podwojny wqzel szotowy .wqzel podwojny zabezpieczony .w.opaska -twine .sploty ozdobne.backwall -w g e l hakowy .long .splot podw6jny .fisherman's -wqzel rybacki .grocer's -w g e l zaciskowy .splot.babski" .opaska (na h i e ) szyta sennit line . przetykaC (pokrqtkg w splocie) Turk's head .weaver -wqzel flagowy lark's head -wqzel cumowniczy . szotowy -buoy rope -wqzei rybacki .single -wqzel refowy (to) bend -zwiqzaC.double carrick .overhand -wgzel zwykly . opaska turecka running bowline -wpzel zaciskowy sailmaker's whipping .oplot.bow -wqzel refowy .bowline -wqzel bosmanski .double .single -wqzel pojedynczy..zaplatab.splot w postaci galki na linie . szotowy .opaska na opaskq - - --- - .zakladaC opaskq na koniec liny whipping .ozdobna.lanyard -wqzel talrepowy .drawing .reeving line -wqzel dlugi .flat -wqzek refowy .becket -wqzel flagowy.chwyt stoperowy .manrope .running -wqzel kawkowy .stopper wqzel wiqzany na koncu liny.collar -wqzel topowy .opaska pleciona.rolling . w.sailor's -wqzel krzyzowy .9. 1qczyC: braid . pleSC rattle down .sheet -wqzel szotowy (flagowy) .fisherman's -wqzel lqcznikowy . zakohczenie clinch -wqzel zaciskowy grommet ring -splot w ksztalcie wienca z liny .pinneaple .

. I wozek It pojemnik nu piasek h suction pipe/ rura ssqca sandblasting set zestaw do piaskowania .Cleaning equipment sprzgt do czyszczenia tank cleaning machine (TCM) dziafko do mycia zbiornikdw cargo hold washing machine ... wqi wysokociinieniowy.. ' I! 4 szczotku do mvcra a m obudowa wlotu washing medium in wlot plynu myjqcego I! chemical injector wtryskiwacz chemikalidw skrobaczka do poktadu I I '...' .. vibrating concentrated jet lance / dysza skoncentrowanego strumienia wibrujqcego . main pipe/rura glowna horizontal rotation/ obrot poziomy vertical housing/ obudowa pionowa\ vertical oscillation/ obudowa pionowa nozzle tube assembly/ budowa rurki dyszy jet stream/ prqd cieczy dysza frollq koiko wdzku : wet sandblasting lance/ dysza do piaskowania nu mokro 0 . I foam rnjector/ wtryskiwacz prany &+3 . L.. a.. rotary brush/ ' W .-.maszyna do mycia tadowni can of detergent/ barika z detergentem contarner rack/ pojemnrkz high pressure hose/ ..- ..

luszczenie sic flow -przeplyv flush . mud -mul. wymagajqcy czyszczenia spraying -rozpylanie.cold -woda zimna .chemical -czyszczenie chemikaliami .maletfemale -polqczenie wtykowe .removing -usuwanie brudu -trap .heavy duty hose .rough .temperatura na wlocie wash . dezynfekcyjny disinfection -dezynfekcja disinfestation-dezynsekcja drain .strumien wody.heated .high pressure .fresh water .czyszczenie detergentami equipment .water -zmywanie wodq contamination -zanieczyszczenie coupling -polqczenie (np.solvent ..sprzqtacz cleaner .iloiC wody working method -metoda pracy - - - - - - - - - . szczotkowaC bucket -wiadro lanyard .p.szczotka do szorowania scruffy -zanieczyszczony.ciinienie .dmuchaC breaming -czyszczenie plomieniem brush . bkoto -box .opaska zaciskowa na w e . rozpylacz jet .odwadniak.czyszczenie rozpuszczalnikiem . natryskanie stationary cleaning plant .steam . . wqza) .sole rozpuszczalne w wodzie -volume . drobny flaking . wilgotna temperature -temperatura .cz.- 9. czyiciwo baweiniane degreassing .splukaC (strumieniem cieczy) foam -piana equipment -urzdzenie pianotworcze - - - - - - -- - - - - grinding off -zeszlifowaC grit . wyczyszczony.odolejanie desalting -odsalanie descaling -usuwanie kamienia kotlowego detergent .detergent dirt .irodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.detergent .szczotka. oczyszczanie -accessories -sprzgt (akcesoria) do mycia .de-mucking -wybieranie osad6w ze zb. wyczystka nozzle -dysza .outlet -dysza wylotowa particles -czqsteczki pressure .szorstka powierzchnia .szorowaC scrubbing brush . splukiwaC strumieniem wody washing -mycie .osadnik mudhole -otwor wyczystkowy.osadnik disinfectant-irodek odkaiajqcy.cold water .iwirek.ciinienie wody soluble salts .w e jet .strumie6 of water .quick -polqczenie "szybkie" .odtluszczanie deoiling .snap-on -for hoses .zmywaC. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Cleaning -czyszczenie. wysokociinieniowe -hot water .kurz engine cleaner gun -pistolet do mycia maszyn fine -czysty.hot . sprzqtanie blow .strumieli wody -pressure .stala instalacja do czyszczenia surface -powierzchnia .mycie wodq slodkq water .sprzqt do czyszczenia . zaciskowe wqiy connect -lqczyC cotton waste .dysza wlotowa . prqd wody muck -osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.dry .dysza.odpady przqdzy bawetnianej.brud .sucha powierzchnia .hoseclip .inlet .woda .high pressure -wqz wysokociinieniowy .czyszczenie wodq zimnq .my6 deck hose -wqz do mycia pokladu deck pipe -rurociw do mycia pokladu down . grys.woda podgrzana .woda gorqca -jet .czyszczenie parq .linka do wiadra clean -czysty cleaner .inlet .czyszczenie wodq gorqcq -jet water zmywanie wodqpod ciinieniem method -metoda czyszczenia .high -wysokie ciinienie . irut hose -wqz connection -podlqczenie wqza .wet -powierzchnia mokra.low -niskie ciinienie scrub . osuszak dust .

9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE I Rust removing tools narzedzia do usuwania rdzy dluto pneumatyczne sprgzarka powietrzna handle/ uchwy/ dluto pneumatyczne igl0we abrasive wheel/ tarcza Scierna kolnien zewngtrzny washer/ podkladka m screw/ & druba .

zgorzelina walcownicza corrosive -korozyjny power -agresywnoS6 korozyjna derusting -odrdzewianie descaling -odbijanie.korozja og6lna .accelerated -przyspieszona korozja .fretting . czyszczenie strumieniem p i a s h pod cilnieniem -shot Srutowanie.mlotek (diuto) pneumatyczny do odbijania rdzy -hammer -mlotek do odbijania rdzy.luzna rdza . Srodowisko korozjogenne --- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - corroding medium -czynnik korozjogenny corrosion (type) -korozja .przeciwrdzewny.pitting -korozja wzerowa .centrifugal abrassive .luzna rdza na dnie zbiornika lub ladowni .scale .korozja szczelinowa . strumieniowe powietrzem sprgzonym .moderate -korozja umiarkowana .stopien korozji .mechanical .9.piaskowanie.czyszczenie mechaniczne by brushing .czyszczenie strumieniowe odirodkowe . odbijak chipper .spot -czyszczenie strumieniowe lokalne (niewielkich powierzchni) .goosneck . dziobak.mill scale -zendra.sand . strumieniowe materialem Sciernym z dodatkiem wody blasting -czyszczenie strumieniowe .power tool .sweep -czyszczenie strumieniowe dla usunigcia wierzchniej warstwy pokrycia cleaning -czyszczenie .dry abrasive . odbijanie rdzy .needle gun .korozja biologiczna . skrobaczka .-czyszczenie wodno-piaskowe .vacuum .excessive -nadmierna korozja . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Corrosion and rust korozja i rdza anticorrosive .abrasive czyszczenie strumieniowe materialem Sciernyrn .crevice . podcihnieniowe .czyszczenie strumieniowe suche .znaczna korozja rust-preventing-(konserwacja) zapobiegajqca rdzewieniu rust-preventive -Srodek przeciwrdzewny rust-proof -nierdzewny rust-resisting.czyszczenie mlotkiem iglowym .fatigue -korozja zmqczeniowa -flush rust -rdza nalotna (powstala tui po przygotowaniu powierzchni) .climatic -korozja klimatycma .air chiesel .grit-.czyszczenie przez szczotkowanie -by chipping .system sprgzonego powietrza (to) corrode -korodowa6 corrodibility -podatno66 na korozje corrodible -podatny na korozjg corroding environment .korozja gkgboka .galvanic -korozja elektrochemicma inhibitor .hydro-.dziobak.korozja cierna .odbijanie (stukanie) rdzy .cz.inhibitor korozji .substancial .-czyszczenie strumieniowe kwirkiem .powierzchnia skorodowana weeps -rdzawe zacieki worn protectors -anody cynkowe zinc anodes -anody cynkowe (antykorozyjne) -- - - - - - - - - - - - .wet abrasive .general . odbijacz do rdzy compressed air system .czyszczenie (z rdzy) strumieniem Srutu . usuwanie (stukanie) rdzy pneumatic -pneurnatyczny angle grinder -pneumatyczna szlifierka kqtowa -hammer -mlotek pneumatycmy -chipping hammer -mlotek pneumatyczny do stukania rdzy ---chisel -kohcowka (bijak) do mlotka pneumatycznego rust grade .czyszczenie s.biological .skrobak plaski corroded surface .cz.severe -powazna korozja .loose rust .skrobak.stukanie. antykorozyjny antirust -przeciwrdzewny blast-cleaning-czyszczenie strumieniowe .deep .czyszczenie narzgdziami mechanicznymi chipping .compressed air abrassive .odporny na rdzg scaling machine -maszynka do obstukiwania rdzy scraper .Srodowisko korozyjne.

wyglgta boatswacn's chacrl . SEAMENSHIP AND MAINTENACE 7 Rust removing tools (2) narzedzia do usuwania rdzy pneumatic I-.elektryczny mlotek do stukania r d ~ striker head for electric scaling hammer/ glowica bijakowa do elektlycznego miotka do rdzy k l scraper/ skrobaczka dwustronna.9.iston hammer/ miotek pneumatyczny jednobijakowy pneumatic 3-piston hammer/ mlotek pneumatyczny trdjbijakow cover/ pokrywa umbrella/ oslona neumatic needle chisel/ iuto pneumatyczne igiowe zawdr diawienia 3 6 single chamber blast machine mastyna jednokomorowa do czyszczenia strumieniowego hand tools .narzedzia rpzne electric chipping hammer .

inhibitive type .specyfikacja malowania . farby) . farby) .luszczenie (powloki) . niedostatecma (powyzej 20% rdzy ciqzkiej) .system natrysku bezpowietrznego -by brush -nakladanie farby pqdzlem -by roller -nakladanie farby walkiem -by spraying -natryskowe .soft -powloka miqkka coating faults -wady powlok .spqkanie powloki od zimna .odspajanie powloki od podloza .painting specification .priming . dobra (z korozjq punktow4 .good .lakier transparentny -damage -uszkodzenie powlok (malarskich) .spray painting -malowanie natryskowe .mud-cracking -rysy skurczowe .lifting .przeciwrdzewny.alluminium .skrajna postaC rys .flow . system powlokowy.farba przeciwrdzewna anti-fouling .miss . malarskie) .non-slip . lakier asfaltowy enamel -lakier asfaltowy (to) bitumate -pokrywaC bitumastykiem bituminous enamel -farba bitumiczna bituminous paint -farba bitumiczna boot-topping (paint) -farba wodnicowa application rate -zukycie farby (na jednostkq powierzchni) coat -powloka.pokrycie (farba). lakier . przeciwpoSlizgowa .airless spray system .flaking -luszczenie sig (np.male dziurki w powioce - .blistering .f. bezcynkowa bitumastic -bitumastyk.spqkania wlosowate -holiday .clear -material .cratering -kraterowanie (powstawanie okrqgiych wglqbien w powloce) .f. koncowa .hair-cracking .peeling . przeciwporostowa --tin free selfpolishing type -farba samoszlifujqca.blisters -pqcherze (na plytach poszycia) .undercoating .undercoat -powloka miqdzywarstwowa (to) coat -pokryC warstwq (np. rysy na powloce . Slady pocianiqC pqdzlem -bubbling -powstawanie pqcherzykow w nanoszonej warstwie . malowanie .crawling -cofanie siq wymalowania .thickness recommended .chalking -kredowanie (powloki malarskiej) .spqkanie w postaci skorki krokodylowej .roller -malowanie walkiem system .bronzing -brqzowienie (starej powloki) -brush marks -sznary.intermediate -powloka poirednia .kwiaty mrozu (drobne zmarszczki na powloce) .wyplywanie pigment6w na powierzchniq (w postaci smug lub plam) . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Paints and painting farby i malowanie application of paint -nakladanie farby.fair . suma uzyskanych powlok .farba.flexibility -giqtkoSC (elastyczoSC) powlok .top -powloka zewngtrzna.grunt.after tack -kleistoSC wyschniqtej powloki .crow's foot cracking -spqkanie w postaci kurzych lapek .spraying pressure .bielenie (wskutek wytrqcania sip stalych skladnikow farb) . ostatnie krycie (farbd .checking .pinholing .p.ocena (stanu) powloki .spqkanie.crocodiling .farba aluminiowa .crazing .blushing .farby .9. pierwsza warstwa krycia .spqcherzenie (powloki) .brittleness .cold cracking . grunt coating assessment . przeciwkorozyjny .ageing .miejsce niepokryte (farb4 .malowanie polewaniem wielostrumieniowym material .kruchoSC powloki .floating .blooming -pojawianie sig wykwitow na powloce .orange peel -struktura powierzchni podobna do sk6rki pomaranczowej .zalecana gruboiC (powloki) paints .airless spraying -natrysk bezpowietrzny .fading -plowienie (powloki) . dostateczna (powyzej 20% rdzy - - - - - - - - -- - - - - lekkiej) -poor --p.p. farby) coating -powloki (np.podklad.miejsce niepokryte (farbd .frosting .ciSnienie natrysku .cissing -ujawnianie sip nierownoici powlok . warstwa (np.starzenie (powlok) .anticorrosive .finishing powloka nawierzchniowa.

9.malowanie air owered spray ainting ma owanie natrysbem powietrznym source: Gmco Inc P air pressure gauge/ przytrzymujqca airless spray painting malowanie natryskiem bezpowietrznym high pressure hose/ wqz wysokociinieniowy wqz powietrzny zamocowana na pojemniku hand tools narzedzia reczne - round brush/ pcdzel piericieniowy radiator angle brush/ pgdqel plaski kqtowy roller/ wqlek fG t e n d brush/ pedzel do szablonow flat b r u s h pgdzel plaski paint pot/wanienka na farbg v . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Painting .

oleoresinous aluminium .sags .zdolnolk krycia .zielenice (porosty na kadlubie) maintenance-konserwacja .solvent -rozpuszczalnik .zacieki (w formie firanki) .obrastaC (np. na kwasy .incorrect -niewlalciwa k.compatibility . la- sorpcji cieczy lub pary) sweating .dodatki -binder . firanki .farba lateksowa .o.przyczepnolC (powloki do podloza) .czas schniqcia . aluminiowa olejno-iywicma .anti-corrosive ..odpornolC .spoiwo .-- - - .vehicle .adherence -przyleganie (np.heat-resistant -odporna na wysokie temperaw .o.polyurethane -poliuretanowy .iywicma . marine growth -wodorosty na kadlubie paint .olejnoiywiczny .hardness .magazyn farb shop -malarnia.pigment -pigment. na oleje .9. powlok malarskich) drying .additives .ostatnia powloka.sheen .silikon resin aluminium .colour .zgodnolC (rbznych farb.finish .quick-drying .runs .spoiwo .drying time . powlok farb) .swelling .o.szybkoschnqcy . ostatnie krycie (farbd flame cleaning -czyszczenie plomieniem foul . porosty (na dnie statku) of the ship's bottom .latex .farba alkidowo .alkidowo-aluminiowa .accelerator -przyspieszacz .sinkage -wsiqkanie (farby w podloze) .silking -plamy polyskowe (na powloce) .o.gloss -polysk (powloki) .porastanie dna statku gassing -gazowanie (twoaenie siq gazu w trakcie przechowywania farb) green algae .malowaC z gory na do1 .szpachlowanie fdm -powloka finishing coating .zanieczyszczenia.alkyd-aluminium f. .substancje nielotne .heat .bitumen -bitumiczny -epoxy -epoksydowy .zacieki.kolor. na dzialanie czynnikow pogodowych type of system .anti-fouling -przeciwporostowa . odblaskowa .water .f.ropiness .farba dwuskladnikowa (to) paint -malowaC paint components -skladniki farby .inadequate -niewystarczajqca k.wrazenie polysku .system malowania .schniqcie filling . na temperature .solvents . silikonowoiywicmo-aluminiowe painting -malowanie -- - - .reflective .Slady pociqgniqk pqdzlem .f.bitumiczna .medium .farba pokladowa .scale (to) -luszczyC siq .non-volatile matter . dno) fouling .o.oil .alkyd resin .nieczyste dno statku (to) foul .antiskid -przeciwSlizgowy .two components . barwnik - kierow lub ich zgodnolC z podlozem) .farba antykorozyjna . warsztat malarski -spraying -malowanie natryskowe down aloft . na dzialanie wody - -weather -.o.twardolC (powloki) .f.bitominous .obrolniqty (kadlub statku) -bottom .washability -podatnolC na mycie resistance .pqdzel container -pojemnik na farbq gun -pistolet natryskowy do malowania locker .spoiwo paint properties -wlaSciwolci farby .acid .farba zewnqtrzna .extender -wypelniacz . na rozpuszczalniki .adhesive strength .pqcmienie powloki (wskutek ab- - plasticizer -plastyfikator .hiding power .dirt retention -sklonnolC powloki do zatrzy- mywania brudu .wypacanie (przemieszczanie siq skladnika farby na powierzchniq) -weathering -starzenie siq w warunkach sztormowych -wrinkling -marszczenie sig (np. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY . barwa .farba -remover -zmywacz farb -brush .polyvinyl-chloride -chlorowinylowe -vinyl -winylowa (kind of) paint -rodzaj farby .oleoresinous .deck .

filler .gruntowak (farbd settling -osadzanie (farby na dnie pojemnika) shelf life .water soluble salts . SEAMENSHIP AND MAINTENACE miscellaneous products -produkty roine .thinner -rozcienczalnik . lakier wieloskladnikowy . grunt (to) prime . pqdzle) .solvent cleaning .airless paint sprayer .szpachlowka .mieszaC (np. walka malarskiego) .chemical pre-treatment -wstvne chemiczne przygotowanie (powierzchni) .czyszczenie rozpuszczalnikiem . farbq) store -zapasy (np.maszyna do malowa- airless spray machine -maszyna do malowania natryskiem bezpowietrznym .spray-gun -pistolet natryskowy.mill scale .float -ponton (do konserwacji burt) . rusztowanie -floating pomost plywajqcy (do konserwacji burt statku) .pot -pojemnik (na farbq.powierzchnia chroniona (np.oil varnish .coated .chemical cleaning -czyszczenie chemikaliami .9.spraying nozzle -dysza rozpylajqca (farbq) stage -pomost.lakier painting equipment -sprzqt do malowania .pokost .rust-preventing -farba gruntowa rdzochronna .farba burtowa nadwodna touch up .lakier bezbarwny .przygotowanie powierzchni .varnish .swinging -rusztowanie wiszqce stirrer . odrdzewiacz . pistolet do malowania natryskowego .malowak lokalnie powierzchnie brudne volatile organic compound (VOC) -loma substancja organiczna wet-on-wet application -malowanie mokro na mokro (przed wyschniqciem poprzedniej warstwy) - - - - .extension handle . . farb@ .cleaning process -proces czyszczenia .rozcienczalnik .multi-pack product -farba.rust remover -zmywacz rdzy.stare powloki farby .farba gruntowa.burning-off .wash .: stelinga.farba gruntowa .mieszadlo (do farby) arm -ramiq mieszadla -blade .farba podkladowa .dyestuff -banvnik .dilutant .stripping-usuwanie starej farby rozpuszczalnikiem .stopper -kit szpachlowy .opalanie (usuwanie starej farby) .skrzydelko mieszadla striker -pqdzel na kiju painting techniques -technologie malowania pot life -okres przydatnoici do stosowania (po zmieszaniu skladnikow) - nia bezpowietrznym ----natryskiem-pistolet natryskowy do mahand gun -lowania bezpowietrznegodo malowania n.uncoated -powierzchnia niechroniona surface preparation .b.air spray machine -maszyna do malowania .high pressure painting pump -pompa do malowania pod wysokiem cihieniem -hydraulic arm vehicles ("cherry picker") -pojazd z wysiqgnikiem hydraulicznym .emalia. polewa .sole rozpuszczalne w wodzie theoretical spreading rate -wydajnoSC teoretycma thickening -gqstnienie (farby) topside -nadwodna czq6C burty -paint .pqdzel na kiju .: stelinga -bosun chair .enamel . farb) substrate .drier .epoxy ester primer -farba gruntowa epoksydowo-estrowa .spray nozzles -dysze - -- - - practical spreading rate -wydajnoSC praktyczna primer . pot. pot.okres przydatnoici (przy przechowywaniu farby w zarnkniqtym pojernniku) skinning -powstawanie koiucha na powierzchni farby w puszce spreading rate -wydajnoSC (to) stir .podloie surface -powierzchnia .blowgun -pistolet do malowania . do pqdzla.sykatywa .rozsuwany kij (np.stolek bosmahski bracket -wspornik pomostu rusztowania .striker .long a m -pqdzel na kiju r .hanging -rusztowanie wiszqce staging -rusztowanie.zgorzelina walcownicza .shop .old paint system .spar vamich .

. drqzek sterowniczy hand wheel -kolo rqczne (np. sterownoSC - .przeciwdzialanie sterem meet the helm! -wstrzymywaC sterem!.ster troche w lewo! starboard helm! .ile leiy? ile na kursie? keep course -trzymaC kurs! - - - keep her so! .sterowanie.szprycha kola sterowego odpowiadajqca poloieniu stem zero midships wheel! .zejSC z kursu get on paraller course .ster wylozony w lewo manual -reczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rcczne-automatyczne steering lever -diwignia sterowania recmego meet her! -wstrzymywak! meeting rudder -wstrzymywaniesterem.ster Srodek! mind the helm (rudder)! -uwaga na sterze! neutral position -pofozenie obojqtne..sluchaC stem (o statku) as she goes -tak trzymaC (komenda na ster) a-starboard -na prawq burtq..lewo na burte hard-a-starboard -prawo na burtc hard over! . heading -kierunek.sterowaC steerage ..sterowanie automatyczne slow marks -wolno zmieniajqcy sic nabieinik (to) stand -trzymaC kurs stand a course -trzymaC kurs (zadany) stand on -utrzymywak (kurs i szybkoik) starboard the helm! . check the helm (wheel) . kontrowaC sterem! midship! .wstrzymywak mch kqtowy statku przez wychylenie stem na burte przeciwnq. mch statku do przodu heading to..ster prosto!.ster w prawo! starboard! -wyloiyC sterna prawq burtq! starboard a bit! . polozenie zerowe (stem) non-follow-up steering -sterowanierezenvowe.sterownica. kierowanie statkiem.: oddawaC ster emergency steering -sterowanie awaryjne get off the course .ster w prawo! starboard twenty! -dwadzieicia w prawo! steady! -tak trzymaC! steady as she goes! -tak trzymaC! steady course .kurs staly (to) steer .ster troche w prawo! starboard easy! -wolno w prawo! starboard a little! .zwrotnoSC statku indicator -wskainik wychylenia stem order .9. zwrotny (statek) hand steering .zmniejszaC wychylenie stem.ster na Srodku!. sterowe) hard-a-port .to follow -plynqk kursem ease .. w lewo ster! push-button control .sterowaC na .(ster) na burtg! sterna burcie! head for . prgdkoSC wykonywania zwrotu) easy her! -zmniejszyk prqdkoSC (statku) easy the helm .. sterowny (statek) good-turning (ship) -dobrze reagujqcy na ster.sterowanie rqcme hand tiller -rumpel. nie nadqzne performance index of steering -wskaznik jakoSci sterowania port the helm -ster lewo!. dowodziC conning -prowadzenie statku. ster zero!. zatrzymywak. ster Srodek! self-steering . pot.zwolniC (np.sterna Srodek! midship spoke .poloiyi sic na kurs rholegly good-steering (ship) -dobrze sterujqcy. -kierowaC sig w stronp. wstrzymywai obracanie (to) con -wydawaC polecenia. w ktory zwrocony jest statek.proba stem przy biegu naprzod amidships .komenda na ster hold -trzymak..Srodek ster! ster zero! answer the helm .tak trzymat! lay the rudder -wychylaC ster left rudder .sterowanie przyciskowe put over (the rudder) -wyloiyk (ster) right full rudder -prawo na burte! right rudder -ster wychylony w prawo right the helm! .sterowanie automatyczne bring on with -wejSC w nabieinik z . ster angle -kqt wychylenia stem -handiness . przytrzymywai course -trzymaC kurs how's her head . ster zero! midships! . dowodzenie statkiem course -kurs . helm . na prawo automatic steering .. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Steering -sterowanie ahead steering test .

cork .odbijacz linowy .odbijacz dziobowy .odbojnica pile -pal odbojowy .hand . greting stemika -wheel .odbijacz korkowy .odbijacz rgcmy .odbojnica lodzi rubbing strip -belka odbojowa (holownika) rub rail .odbojnica (gumowa) iodzi rubbing strake . odbijacz z okrqglaka foam fdled rubber fender -odbijacz gumowy wypelniony pianksl pot.stanowisko sternika.quarter .odbojnica iodzi puddening -odbijacz dziobowy - -- Ship's fenders -odbijacze statkowe 1 cork fenders/ odbijacze korkowe hand fenders odbijacze reczne foam filred rubber sea fender (~okohattia fender) .przejSC czysto (obok jakiegoi obiektu.: Yokohama (to) rub -trzeC sig.odbijacz -bar -belka odbojowa -beam -belka odbojowa .fisherman's -odbijacz linowy .permanent .odbijacz mfowy .9.sterowaC w pobliiu lqdu steer clear of .sterowanie column -kolumna sterowa -light -Swiatio kierunkowe dla sternika (znajdujqce sig w linii symetrii statku) qualities .morski odbijacz gumowy wypelniony piankq square timberfender/ odbijacze z krawedziak6w tyre fender/ odbijacze z opony ka z laricucha i opon reinforced urethane skin/ wzmocniona powloka uretanowa Ifoam core/ wnetrze wypelnione piankq I chain and tire net/siat.sterowaC malymi wychyleniami stem steer with small helm -sterowaC malymi wychyleniami stem wheel -kolo sterowe -grating -kratownica (greting) na stanowisku stemika Ship's fenders odbijacze statkowe camel -odbijacz piywajqcy fender .bow .sterownokk (statku) stand . obcieraC rubber . SEAMENSHIP AND MAINTENACE steer by the lay of the land .mat .koio sterowe steer small .rope .spar drewniany odbijacz piywajqcy.odbijacz z maty . . statku) steered course -kurs sterowy steering .

smarownica kapturowa .wosk waxing -woskowanie .smarowaC.smarowniczka oil (luboil) . powioka olejowa -hole .smarownica tiokowa -horn -naczynie na smar do lin stalowych -nipple .smar (stab) .smarowniczka oil .gear .smarowniczka rgczna -circulating . .interval -okres smarowania .smarowak lubricating .smar (to) smear .smarowat greaser -smarownik.motor .smarownica oiling .mainica cup .starzenie sig oleju emulsion .gear .smarowanie olejowe -mist -mgla olejowa.olej -bath -k ~ i eolejowa l can . olejenie - .smar .olej silnikowy (to) oil .bearing .smarowanie olejem self-lubricating -samosmarowalny --block -blok samosmarowny sheave -k&ek samosmarowny slush . oliwiC oiler . mazaC wax . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY f Greasing -smarowanie high pressure grease bucket pump/ wysokociinieniowa pompa wiaderkowa do smaru lubrication and greasing chart symbols example -priyklad symboli stosowanych na planach smarowania 1 A grease for ball and roller bearings/ smar do loiysk kulkowych i rolkouych grease for sleeve bearings/ smar do l o i p k tulejowych grease for wire ropes/ smar do lin stalowych grease for open spur gears/ smar do przekiadni z~batych greasefor jib bearing/ smar do ioiysk wysiggnikbw diwigowych oil level check/ sprawdzenie poziomu oleju oil filters check/ sprawdzeniefiltrdw olejowych hydraulic oil change/ wymiana oleju hydraulicznego gear case oil change/ wymiana oleju w skrzyni przekladniowej A 0 grease bucket/ wiadro do smaru * 8 9 a pump oiler / olejarka grease nipples/ smarowniczki Grease and greasing .smarownica kapturowa film -warstewka s m m nipple . smarownica lubricant .smar i smarowanie glycerine -gliceryna grease .system.- - - - - - - -- .otw6r olejowy lubrication . schemat s.smar przekiadniowy gun .system -ukiad olejowy lubricator -smarownica mineral fat -wazelina oil .9.smarowaC (olejem).chart -plan smarowania.smar przeldadniowy (to) lubricate .smarowanie ability -smarownokC cup .olej smarowy point -punkt smarowania lubrication -smarowanie.oil -olej smarowy .olej smarowy pump -pompa smarownicza resistant .emulsja olejowa film -warstewka smaru. obieg olejowy deteroration .smar lojrskowy -box . olej rozpylony .smaroodporny (to) grease .

spalone leak -nieszczelnoik.odchylenie. szczelina malfunction -wadliwe dzialanie cracking -pqkanie. kadluba) out .9. owalnoik wastage .odpornoik na icieranie.fatigue -pqkniqcia zmqczeniowe abnormal -nienormalny.fair . SEAMENSHIP AND MAINTENACE -tracing -wyszukiwanie uszkodzeh faulty -wadliwy fracture -pqkniqcia . zrobik dziurq deformation -deformacja stove in -wgnieciony. powstawanie rys misalignment -nieliniowoik ustawienia crushed -zgnieciony.crack (fracture) -pqkniqcie zmqczeniowe out -zuiywanie sic failure -pqkniqcie zmgzeniowe parts .zuiycie normalne (np.ciqzkie uszkodzenie line -niewsp6losiowy.eliptycznoik.local .spadek. ubytek error -blqd. czqici) unserviceable -niezdatny do uiytku disturbance -zaklbcenia.kontrola zuiycia of instrument -blqd przyrzqdu resistance .spqcznienie metalu ellipticity . wgniecenie indent -wgniecenie (to) burn -palik indentation -naciqcie. przeciek caverna -wzer. blqd.szczelina. niesprawny nym z a s i w repair -nienadajqcy siq do naprawy location -zlokalizowanie uszkodzenia service -wycofany z uiytku repaires . niepracujqcy extent . na zuiycie stress -naprezenie zmqczeniowe worn .average -uszkodzenie awaryjne action -nieczynny.zuiyk test -prbba na zmqczenie part -zuiyta czqik fault . przeciekanie corrosion -korozja (to) make water -przeciekak crack -pqkniqcie.zepsuty. nieprawidlowy -hairline .ocena (rozmiaru) uszkodzenia out of -poza .corrosion -korozja zmqczeniowa wearing -zuiywanie . przenva buckling -skrqcenie czegoi.naprawy uszkodzen squeegze -zgniatak.normalne zuiycie .uszkodzenie niewidoczne operation -nieczynny.omylka. pomylka free runnng time . zgniecenie -report -raport poawaryjny squeezed -iciiniqty survey . nienastawione .heavy . plyty) stave in .latent . obnizenie wear and tear .uniform -rownomierne zuiycie fall .wglqbienie (to) leak -przeciekak corrode -korodowak leakage -nieszczelnoik. wada.odksztalcenie (elementu. zmiazdiony mishandling -niewlaiciwe obchodzenie sip damage -uszkodzenia misfit -niedopasowanie assesment . icieranie of repeating system -blqd przekainika . przeciekak friction -tarcie broken down -uszkodzony gap .przedziurawik. wysuniqty . zakleszczak fragment -odlamek (to) bleed -przepuszczak. skaza. uszkodzony (np.uszkodzenie lokalne.rozmiar uszkodzenia adjustment -rozregulowany. wylqczony (z uiytku) .grab -uszkodzenie czerpakiem control -wymknqk siq spod kontroli .czas pracy bezawaryjnej wear -zuiycie monitoring . szpara. Failures and damages defekty i uszkodzenia - - - - - - - - - - -- - - .odpornoik na n j l c i e .mikropqkniqcie (to) bind -zacinak sie. kawerna. odgiqcie (np. urzqto pieces -rozpaik sip na kawaiki dzenia) fatigue -zmqczenie . wgiqcie (np.oglqdziny poawaryjne (to) stave -wgnieik deflection .kadlub) deformed -zdeformowany strained -odksztalcony dent -wgniecenie structural damage -uszkodzenia strukturalne deterioration -pogorszenie troubleshooting -wykrywanie usterek distortion . zaburzenia upset .zuiycie. o ograniczoorder .czqici zuiywalne fracture -pqkniqcie zmqczeniowe quality .

montai.Sruba . zesp61 -drawing -rysunek zestawieniowy (to) bolt .pr6by zanurzania statku z dokiem documentation -dokumentacia . fitter -monter fitting . trwaloik fatigue test -pr6ba na zmqczenie feather -wpust otworowy edge . prostowak fastener -Iqcznik fastening -polqczenie.9. nakrqtek breaming -czyszczenie plomieniem (to) careen -przechylak statek dla odsloniqcia dna (do konserwacji) careenage . regulowak after treatment . zamocowanie fastness . giqtki - - - -- - - . urzqdzenie dimension -wymiar - - - - disassemble -demontowak.nieodpowiedni . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Maintenance and repairs . adaptowak adapted for -przystosowany do. kontrolowak clearance -luz .dok suchy entrance -wejScie do d o h suchego -master -dokmistrz sinking trials .dokumentacja remontowa .odciqcie doplywu cut to the length -obciqty na wymiar deficiency -niezgodnoSk z wyrnaganiami degreasing .skrqcik (Srubami). nieruchomy flattening -prostowanie blachy flexible -elastyczny..excessive -nadrnierny luz gauge .naddatek materialu. luz anneal -wyiarzak assemble -montowak.. armatura fixed -staly. gietki connection -polqczenie elastyczne.dok (tu: suchy) . adjust -nastawiak.dokumentacja wyposaienia . zdemontowak dismount -zdemontowak dismantled -zdemontowany. nakrqtek -tightening .dokumentacja statkowa doubling -naspawanie dodatkowejplyty (blathy) -plate -plyta zdwajajqca.luzowanie Srub. skladanie assembly . uszczelnienie cementation -cementowanie cement box -skrzynia cementowa chasing -nacinanie gwintu.skrqcanie Srubami.osprzqt. rowk6w (to) check .(to) loosen -poluzowak (np. zeirubowak bolting . gietkie -hose -wqi elastyczny.odtluszczanie demountable -demontowalny derusting . lqczenie Srubami bolt .konserwacja i naprawy abrade .improper .ostra krawqdz female -element mieszczqcy w sobie inny element filler -wypelniacz -metal -metal wypelniajqcy (to) fit -pasowak.Scierak. nakrqtkq) slackening . skladak assembling -montaz.maintenance .sprawdzak.. rozlqczyk disconnected -rozlqczony dismantle -rozmontowak.dociqganie Srub. pasujqcy fitted with -wyposazony w . zamontowak fit out -wyposaiyk fit for -przystosowak (do czegoS).dry .obrbbka cieplna po spawaniu allowance .less -zbyt maly clogged -zatkany fuel nozzle -zatkana dysza paliwowa clogging -zatykanie siq przewod6w connect -lqczyk connection -polqczenie cut-off . nakladka drilling -wiercenie dry docking .equipment . tolerancja wykonania elementu.dokowanie statku dla remontu durability -trwaloik element -czeik skladowa end lap -zakladka stykowa exchange -wymiana fail -nie osiilgnqk celu dzialania (to) fair .szczelinomierz .ship's .odpornoSk. zlqcze.. wyposazak. montaz fittings . szlifowak adapt -przystosowywak. naspawana.przechylanie statku dla odsloniqcia dna caulk -doszczelnienie.dopasowanie.. rozbierak disconnect -odlqczyk.przywracak wyglqd (ksztalt) oryginalny. zamocowany. skladanie.odrdzewianie device -przyrzqd. rozebrany dock .

proof . zatapianie the dock . uiytkownik (urzqdzenia) (to) order . pracowak (o urzqdzeniu) (to) operate . polecat.okres.dzialanie . opis ogolny (np. wymiar .dolna czqik pattern -wzor. elementow zuiytych) - -- - - . regulowak (to) ream -rozwiercak.funkcjonowanie.zalewanie d o h force a wedge -wbijak klin (to) function -dzialak. urzqdzenie wyeksploatowane leak -przeciek detector -wykrywacz szczelin.dzialania (urzqdzenia) operator . urzqdzenia) conditions . oprawka idle (standstill) period . stojak. rozszerzak reaming -rozwiercanie reboring . szablon plugging . bezawavjne -test -proba funkcjonowania. SEAMENSHIP AND MAINTENACE - lina elastycma. w ruchu inoperative -nieczynny. utrzymanie (sprawnoici technicmej) -planned maintenance system (PMS) -system planowania przeglqdow i remontow service -obsluga konserwacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniak measurement -pomiar.stalowka elastycma.bottom (lower) .. rozkazywak outline -obrys.obsluga comfort -latwoik obslugi (np.obslugujqcy. kierowaC urzqlzeniem operating .rope .ponowne przetaczanie. giqtki -wire .o. proba na obciqkenie lute -material uszczelniajqcy maintain -utrzymywak.zamawiak (np.lut twardy holder -uchwyt. zamocowanie mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC mishandling -niewlaiciwa obsluga (to) mount -montowaC mounting -zamontowanie.odnowienie.zaniedbanie. zamocowanie negligence .odnowik renewable -wymienny renewal . manipulowak. gdy urzqdzenie (silnik) nie jest ujrwane in operation -w dzialaniu.top .shaft - 9.obciqzenie probne -test . hartowany hardening -utwardzanie. wymiana (czqici.zailepianie (otworu) preservation -konsenvacja (to) preserve -konserwowak. niedbalstwo neutral position -polozenie obojqtne.obciqzenie . systemu) (to) pack -uszczelniak packing -uszczelnienie part -czqik .g6ma czgik . giqtka flooding -zalewanie.external -pomiar zewnqtrzny . niedzialajqcy in use -wykorzystywany. w uiyciu jack -podnoinik jammed -zakleszczony (to) join -lqczyC joint -polqczenie. polozenie zerowe operate . konserwowak maintenance . zabezpieczak put on test -poddawak prbbie. funkcjonowak (to) grip -zaciskaC (to) hammer -wbijaC (to) handle . rozwiercanie rebushing -wymiana tulei recondition -odnawiak. ope- .uruchamiak urzqdzenie.obslugiwaC.warunki pracy (np.no-failure dzialanie bez usterek. przywracak stan uiytkowy regulate -regulowak remove -usuwak renew .with care -obchodzik siq ostroinie hand tight -dokrgcony (docizgniqty) rqcmie hardened -utwardzony.konserwacja. twardnienie hardness -twardoik hard solder . czgici zamienne). operator. urzqdzenia) operation . giqtka -wal elastyczny. probne. zlqcze jointing piece -element lqczqcy junk -zlom. przeciekanie leveling of the plate -prostowanie blach load . zabezpieczak prevent -zapobiegak protect -ochraniak. nieszczelnoici -proof test -pr6ba szczelnoici leakage -nieszczelnoik.internal -pomiar wewnqtrzny (to) mount -montowak rowak (czymi) - - - - - mounting -zamontowanie.dzialak. testowak put under load -obciqzak readjust -ponownie nastawiak.

-podwodny - repair -naprawa. rezerwa. naprawa o. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY current . rozklad (przeglqdow) (to) schedule -planowaC scheduling -ustalenie harmonogramu scheme .general .uruchomiC set up -nastawiak @rzyrzqd).zestaw.rozbierat. wybrakowane. maszynp) (to) settle . magazynowania store .-remont biezqcy . w zbiorniku) set to work .Sruba.shipyard . czgSci zamienne) strap -nakladka (to) strip . nienadajqce sig do uiytku) (to) scrap .dock -stocmia remontowa in good . Srubg) in -wkrgcaC Srubg -jack -podnoknik Srubowy on -nakrgcaC (nakrgtkq) out -wykrgcaC Srubg -plug . skladowanie.dokrgcaC (Srubg) seal -uszczelnienie (to) seal -uszczelniaC sealing -uszczelnianie compound . czujniku) set .korek gwintowy -press -prasa Srubowa -thread .schemat. obcieraC running in -docieranie silnika sanding -szlifowanie scaffolding -rusztowanie schedule -plan.shop -warsztat naprawczy .to - - - - - - - .dokrgcaC..zlomowaC (np. wybraC luz solder .nienadajqcy sig do naprawy .minor .nienadajqcy sig do naprawy crew -zaloga remontowa work -prace naprawcze -yard . komplet (to) set -nastawiaC. osiadaC (np. remont.chropowatoSC ogolna (to) rub .lut. urzqdzenie) subassembly -montaz wstgpny survey -przeglqd . opis techniczny . demontowak (np.: czgSci zamienne lub materialy miszczone.gwint - - - - -przykrgcak Srubg --up . plan scrap -zlom (pot.Srubonit technical -techniczny control .zbieznoSC. dociqgaC (nakrgtkg).specyfikacja remontowa stock .obsluga manual . stop lutowniczy sound -zdrowy. wkrgt down -przySrubowaC -home .zapas materialbw lub czgSci zamiennych (na statku). wymiana take to pieces -rozebraC na czgSci (to) tap .beyond . dociqgaC (np.kontrola techniczna .magazyn. regulatorze. ustawiaC set in motion -uruchomiC (np. stozkowatoSC tapered .-w dobrym stanie . w remoncie underwater .stocmia remontowa (to) replace -wymieniaC (czgSci) replacement-wymiana ride down -naciskaC (umieszczajqc na wlaiciwym miejscu) riding team . specyfikacja.annual -przeglqd roczny .-naprawa tymczasowa .drobna naprawa out of . inwentarz (tu: maszynowy) storage -sklad.progressive -przeglqd stopniowy swop -zamiana. magazynowanie -life -dopuszczalny czas skladowania.temporary .occasional -przeglqd dorainy . zuzyte czgSci) screw .-naprawa biezqca .stozkowy tapped -gwintowany tap rivet . kadlub) spare parts (spares) .czgSci zamienne specification-wyszczeg6lnienie.masa uszczelniajqca composition -pasta uszczelniajqca seat seal -uszczelnienie oparcia service .-w naprawie.regulowaC (urzqdzenie). zapasy (materialy techniczne...instrukcja obshgi set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu.routine .9.to the hull -remont (naprawy) kadluba under .remont okresowy.trzeC sig.chropowatoSC . .running . reperacja .team -brygada remontowa .kit -zestaw naprawczy major .czlonek obsady portowej statku rinse -plukaC roughness. bez defektow. zapas.osadzaC sig. bez korozji (np.gwintowaC otw6r taper .lotna brygada remontowa rigger .-wigksza naprawa .

9. wpust tenacity -wytrzymalosc na zenvanie (to) tend . kontrola -.gwintowanie tight .protokot oglcdzin survey .specyfikacja odbiorcza -test .kontrola dzialania . dokumentacja urzqdzen . remontami planning planowanie recommendation -.przeglqd opohiony .okres pomicdzy przeglqdami. w remoncie underwater . dokrccony . marnotrawstwo waste material .niewykonany. oglcdziny jomt .rqcznie dokrgcony timing .toczyc (na tokarce) turning .wykrywanie examination -badanie. pobielanie toe .badania wzrokowe.proba odbiorcza trials . wyprowadzic (statek) z doku.zagigcie pod kqtem ostrym under repair .dokonywac przeglqdu (urzqdzenia).ciasny.odkrccic nakrgtkq (to) undock . sprawozdanie of survey -.routine . naprawa.materialy odpadowe (to) water .montaz probny trolley .proby zdawczo-odbiorcze detection -.specification .inspekcja zapobiegawcza .niewykonane zalecenia overhaul . przy ktorych nie jest wytwarzane ciepto .falisty unscren . szhfowanie) -. zalegb -deficiency nieusunieta niezgodnoic ( z wyniaganiami) recommendation .arkusz (wynikow) prob thread . element obrabiany . naprawiac overhauling period .wykrywanie btcdow.cynowanie.ekspertyza documentation -dokumentacja equipment .w naprawie. cigcie gazowe.visual .przeglqd okresowy (to) overhaul .konsenvowac (np. chemiczna) trial assembly .overdue . sprawdzanie.remont kapitalny -life .badanie.dokumentacja wyposazenia. oglqdziny .czop. odbior delivery.prace remontowe. naprawami . basenu undulated .pomspekcyjne) report -.procedura odbiorcza.straty.praca probna (urzqdzenia) test sheet . pracowac (o urzqdzeniu) Inspections and surveys .kontrola odbiorcza .hot . napicty.functional .inspekcje i badania - - - - acceptance .brzeg ksztaltownika treatment .prace prowadzone i: uiyciem c~epta (spawanie. postcpowanie odbiorcze .protokol zdawczo-odbiorczy inspection .podwodny undo a nut . SEAMENSHIP A N D RIAINTENACE technological .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) special -. ogledziny outstanding.praca.toczenie (na tokarce) twisted plate .kontrola odbiorcza procedure .przeglqd.przyjecie.obrobka drewna work .hand .external .wykrgcac Srubc unserviceable .inspekcja.raport. nieusunicty.gwint threading .mechanizm niedziatajqcy woodworking .zalecenie (np.obrobka (cieplna.technologiczny technology .hot permit pozwolenie na prace z uzyciem ognia otwartego (to) work .visual .technologia template .oglcdziny expertise .wozek suwnicy troubleshooting .wydokowac.. remont .act . liny) test run .okres pomicdzy przeglqdami..badanie zewnqtrzne .ptyta (blacha) odksztalcona (zwichrowana) under bevel . usterek (to) turn .cold .dokumentacja remontowa inspection .preventive .przeciekac wild .przeglqd (klasowy) czteroletni - - - - - - - - - - - - - .general .niezdatny do uzytku wastage .ustawianie rozrzqdu tinning .obrabiac (element mechanicznie).receiving .szablon tenon .maintenance .

firing .nakrqtka okrqgla .butterfly -nakrqtka motylkowa .S.set . zabezpieczak nut -nakrqtka .podwieszone bearing (construction) -konstrukcja loiyska . oslona ioiyska bolt .wrench head .9.kolek ustalajqcy .split .neck . siatka z cienkiego drutu (to) glue .radial .axial -loiysko oporowe.zawleczka .anchor .stal loiyskowa .lock .S.pivoted pad .adjusting .castellated .spring .nakrqtka zaciskowa . z lbem do klucza bush -tuleja. loiysko osiowe .zacisk.otulina lever -diwignia lining -wykladzina hose band -opaska na wqz. pot.blind -nakrqtka kolpakowa . piericieh lagging .Smby loiyskowe . panewki . nasadka .Cruba gwintowana .bracket mounting .loiysko kulkowe -bolts .protective -nasadka ochronna choke -dlawik circlip .lock -nakrqtka zabezpieczajqca . przerwa gasket -uszczelka gauze .fitted . oprawka hoop .kleiC grinding off -zeszlifowak grip -zacisk.adjusting . panew bushing -tuleja.S.fly -nakrqtka skrzydekkowa .roller -loiysko rolkowe .S c i Srubowy ~ .podparcie wspomiko- - - - we loiyska .clamp .retaining -nakrqtka zabezpieczajqca .spring loaded .nakrqtka nastawcza . ustalaj qca collar -kohierz.shell -panew.gland -nakrqtka dlawikowa . nakrqtek .koiysko wahliwe . tulejka.loj s k o wahliwe .slide -loiysko Slizgowe .sleeve .tap .loiysko poprzeczne .locked -nakrqtka z przeciwnakrqtkq . zlqcze jointing material -material na uszczelki jointing piece -element lqczqcy lock -zamek. zabezpieczajqca . bez nakrqtki -tie .step -loiysko wzdluine . szpara.S. zaciskowa .clamping .ball . plytka dociskajqca. ustalajqca . z lbem szeiciokqtnym -hole .hexagon .Sruba fundamentowa .metal .S.nakrqtka koronowa .zawleczka disc -tarcza.stud .lozysko wzdluine .grzanie siq loiyska .nakrqtka oporowa .zabezpieczajqcy piericien sprqiynu- -- - - - - - ~QCY clamp . zlqczka cotter -przetyczka -pin . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Small elements .foodstep .packing nakrqtka dlawikowa .needle -loiysko igielkowe .opaska.plane -loiysko Slizgowe .luzowanie Smb. panewka cap -kolpak.nakrqtka szeSciokqtna . kompensacyjne connector -lqcznik.- .back .S.check -nakrqtka kontrujqca .szczelina.race -bieinia (loiyska) .Smba z przewqzeniem .bush .underslung shell type .pinching .S. krgek gap . uchwyt holder -uchwyt.spherical -nakr~tka lbie kulistym) (o .otwor na Srubq .pierkcienie wyrbwnawcze.collar -nakrqtka wiehcowa . regulacyjna . dwustronna .eye S.S. oczkowa . obrqcz. stojak.elementy drobne anti-friction alloy -stop loiyskowy bearing (type) -typ loiyska.Sruba z przewqzeniem .nakrqtka kolpakowa . klamra.S.cap .gaza. rygiel nut -przeciwnakrqtka washer -podkiadka zabezpieczajqca (to) lock -blokowaC.nakrqtka dzielona - - -- -- - - .loiysko tulejowe .nakrqtka tulejowa .: cybant joint -polqczenie. pierkcien compensating rings .drop .check .ogranicznik . pasowana .hexagon . nalaywka.round .slackening .l.

Sruba dwustronna -bolt .gwint rurowy .locating -kolek ustalajqcy .toggle -przetyczka odchylna plate -plytka . krzywik nastawny spring .chain - -belt -pas klinowy (napqdowy) . przetyczka.pipe .nit roll -walec.distance .return .Whitworth .szczotka druciana gauze .Sruba skrzydelkowa seal .metric . kawalek .locking -k. zabezpieczajqcy. czop.korek denny -hole .element dystansowy pin .thumb -n.linka druciana .lock -podkladka zabezpieczajqca wedge .metryczny .drut zabezpieczajqcy - - - .union -nakrqtka lqczqca .locking -plytka zabezpieczajqca plug -zailepka. uszczelnienie.thumb .szpilka.zawleczka -hole . kolek. zawleczka .iruba .wing -nakrgtka skrzydelkowa orifice -kryza packing -uszczelka. korek.drut -brush .unified -gwint calowy .otwor korka (w zbiorniku) ring -piericien .split -pierkien rozcigty rivet .gwint lewy . motylkowa (skrzydelkowa) .guide .9.Sruba dwustronna thread -gwint .split .sprqiyna.kolek ustalajqcy . rolka roller -waiek - - - .p i n t drobnozwojowy .locking . SEAMENSHIP AND MAINTENACE . sprgiynowanie .otw6r na kolek -joint -poiqczenie swormiowe .left-hand .calowy gwint Whitwortha washer -podkladka .wbijaC klin wire . prze- - - tyczka.plug -korek wkrgcany gwintowany .cienka siatka druciana line . przekladka dystansowa spindle -wrzeciono.h b a ustalajqca .stop .sprqiyna powrotna stud . zawleczka . kr@ek. zatyczka .sworzen. szczeliwo pad -podkladka piece -element.force a .bottom . trzpien obrotowy spline -wypust.klin - - - - - - - -iancuch tulejkowy (drabinkowy) screw . sztuka.uszczelka shim -podkladka regulacyjna liner -podkladka regulujqca sleeve -tuleja -joint -polqczenie tulejowe spacer -rozpbrka.fine .

aparat blower (fan) -dmuchawa calipers -macki chain -lancuch -belt .dluto .flat -przecinak Slusarski .blacksmith sledge -mlot ciqzki.hand .stub .Sruba oczkowa electric -elektrycmy. operowanie hand pump -pompa rqcma hydraulic -hydraulicmy grease gun .w.flat -pilnik plaski .f.f.face -frez czolowy -hollow mill -f.chipping -mlotek do stukania rdzy .siekierka. operowaC (czyrns) hand lever -diwignia rqczna handling -manipulowanie.w e (przedluiacz) smarownicy hydraulicmej pipe benders . aparatura. do rowk6w .threading . o nape&ie elektrycmym -drill.narzynka divider -przenoinik.bastard -pilnik r6wniak .grzebien do identyfikacji gwintu grinder .thickness (feeler) .smooth file -pilnik gladzik .screw pitch .smarownica hydraulicma extension hose . mlotek .frez.half-round -pilnik p6lokr&y .obslugiwak.coarse -pilniKzdzierak . toporek apparatus -przyrzqd. cyrkiel warsztatowy drift -przebijak (narzqdzie) drill -wiertlo . n6z tokarski . kowalski . do przegwintowywania . przeciwwybuchowy wentylator elektrycmy .szczelinomierz .mlotek hand axe . korba rqczna.roller -lancuch Galla (lancuch tulejkowy) cherry picker -wysiegnik samobieiny chisel .f.no2 do toczenia compass -cyrkiel counterbore-poglqbiacz walcowy .- - - -- NT -jack -podnoinik hydraulicmy . sprawdzian .angle -pilnik tr6jkqtny .oval -pilnik owalny . uchwyt hack-saw -pila do metalu hammer -mlot.water driven turbine -wentylator napqdzany turbinq wodnq file -pilnik . portable -rqcma wiertarka elektrycma angle grinder -rqcma elektrycma szlifierka kqtowa ---rubber pad -podkladka gumowa do szlifierki -bench grinder . z kohierzem oporowym . do plytkich otwor6w crow bar -lom stalowy cutter .gruboiciomierz .lancuch Galla -block -wcicgnik lancuchowy -hoist -wcicgnik lancuchowy .needle -pilnik igiekowy .turning .thread .szlifierka elektrycma stolowa -drill press -stacjonarna wiertarka elektryczna pionowa fan -wentylator - - - - - -- - - -- - elektrycmy.spot facer -p. trzonek.szlifierka grip -zacisk.micrometer -mikrometr .stop -w. o napqdzie elektrycznym -portable ventilation fan -elektrycmy wentylator przenoiny explosion proof -przenoiny. stozkowy .ratchet -korba grzechotkowa.angle . ze skr6conq czqSciq roboczq eye -oko -bolt .extension bar -przedluiacz uchwytu (to) handle .electric -- --- - - - - - - . narze&ie pomiarowe.countersink -p. cliwignia .spotting -wiertlo do nawiercania .wyginarka hydrauliczna do . uchwyt.tap file -pilnik do gwint6w gauge -pnyrzqd. do gwint6w die -narzynka holder . toporek hand-hold -rqczny handle -rqkojeSC. czolowy wewnqtrzny . manipulowak.siekierka. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Tools -narzedzia air hammer -mlotek pneumatyczny anvil -kowadlo axe .second cut -p6lgladzik .cold -przecinak . kqtowy .9.oprawka do narzynki rethreading -n.gap .slotting . grzechotka .

o I screw pitch gauge/ wzorzec gwintu taper reamer/ rozwiertak stoikowy straight fluted reamer/ rozwiertak z zebami prostymi threading die/ narzynka . do piericieni wewnetrzne proste circlip pliers internal bent nose/ sz.9. piaski klucz dynamometrvczny. szczelinomierz universal joint for socket wrench/ lqcznik uniwersalny do kluczy /In/. do piericieni wewnetrzne zagiete .narzedzia double oven end soanner/ klucz Bwustronnj. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tools . - klucz oczkowy odgiety klucz nastawny socket wrench/ klucz nasadowy ring spanner straight/ klucz oczkowy plaski screwdriver/ irubokret ratchet handle/ uchwyt z przechotkq do klucza I socket wrench ratchet/ nrzechotka do klucza nasad>wego . do pierjcieni zewnetrzne end cutter/ szc?VPce do ciecia czolowe eound nose pliers/ izczypce okrqgie long nose pliers straight/ szczypce wydluione sz.combination spanner/ klucz kombinowany X E L gap gauge. do ~iericieni zewnetrzne zagiete side cutting pliers/ szczypce do ciqcia boczne :ombination pliers/ kombinerki long nose pliers bent/ szczypce dlugie zagiete circlip pliers internal straight/ sz. clearance gauge. -countersink/ poglebiacz stozkowy N for hardened steel/ wiertlo do stali utwardzanej ?at nose pliers/ izczypceplaskie szczypce radiotechniczne external straight/ sz.

ratchet .chain -klucz lahcuchowy do rur .stop ring .ring -klucz oczkowy (dwunastokqtny) .- - - - - - -- - - - . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .combination .side cutting .sz. przebijak rammer -ubijak ratchet chain hoist -wcitgnik lahcuchowy (z zabezpieczeniemzapadkowym) reamer -rozwiertak . komplet (np.long needle nose .turning -n6z tokarski ultrasonic equipment .toggle .zestaw.r. matryca stock -oprawa (uchwyt) narzqdzia tap -gwintownik thermometer -termometr threading die -narzynka tongs -kleszcze tool -narzqdzie kit -zestaw narzqdzi .sz.mikrometr nail claw -lapa do wycislgania gwoidzi nippers . okrslgle kr6tkie .hydraulic -noiyce hydraulicme slide caliper -suwmiarka slide rule -suwak logarytmiczny spanner -klucz (maszynowy) . wydluione .single ended .r.klucz nasadkowy rurowy .kombinerki . stozkowy - - - - - .-- - --- - router -frezarka saw -pila screwdriver .sz.wykaliczak .flat nose -sz.cable shoe .hexagon nut .Srubokret .Srubokrqt do nakrqtek szeSciobtnych screw dynamometer-dynamometr Srubowy screw jack -podnoinik Srubowy set . zdzierak roughing .sz..bent -klucz fajkowy . do cigia . do piedcieni Seegera .tape 9.szczypce uniwersalne.sz.sz.klucz nastawny hakowy .sprzqt ultradiwiqkowy do pomiaru gruboSci plyt ventilator -wentylator -air turbine ventilator -wentylator napqdzany turbinq powietrznq .klucz kombinowany (polqczenie klucza oczkowego i plaskiego) .hook . czolowe do ciqcia .klucz do rur . walek.round nose .klucz z grzechotkq .double ended -klucz dwustronny . skr6cony straight fluted . dwuostrzowy .kiel tokarski chuck -uchwyt tokarski -tool .box -klucz oczkowy . z zagiqtym noskiem . komplet lathe -tokarka carrier . do usuwania zadziorow - .finishing .r. bocme do ciqcia .r.deep .hand lever type -noiyce rqcme z diwigniq .r.r.szczypce kolankowe pneumatic -pneumatyczny chain hoist -pneumatycmy podnoinik lahcuchowy impact wrench -klucze pneumatyczne socket -nakladka (konc6wka) klucza pneumatycznego -hand drill -wiertarka rqczna pneumatycma portable -przenohy grinding tool .ratchet . uchwyt (narzqdzia) shears -noiyce .torque -klucz dynamometryczny stencil -wzornik.stub .bent nose .-pump -pompa hydrauliczna kit -zestaw.Srubokrqt z grzechotkq . . plaskie wydluione .sz.szlifierka rqczna z napqdem mechanicmym punch -punktak. plaskie -bulldog end cutting -sz. narzqdzi) shaft -wal.adjustable -klucz nastawny .sz.-r. trzonek shank -trzonek.cutting .long nose .zabierak tokarski centre .klucz jednostronny .burring .combination .pack .n6i tokarski machine tool -obrabiarka machining -obr6bka skrawaniem mallet (wooden) -mlotek drewniany metal electrode -elektroda metalowa micrometer-mikrometr gauge .pipe .szczypce do ciqcia drutu outside caliper -macki pincers -obcegi pinch bar -1om pincher -kleszcze diwigniowe planetary hoist -wielokrqiek r6znicowy pliers -szczypce . z zqbami prostymi . do usuwania izolacji i zakladania zlqczy .

Slimakowa. rgczny lever chain hoist/ wciqgnik lancuchowy z diwigniq hydraulic jacW podnoinik hydrauliczny mechanical jacW podnoinik mechaniczny .9.Allen hexagon - - - -- - - - - Tools -narzedzia (2) lifting and pulling machine/ unqdzenie do podnoszenia i naciqgania electric hoist/ wciqgnik elktryczny manual chain hoist/ wciqgnik lancuchowy.tension -klucz dynamometrycmy .pipe .force a -wbijaC klin vernier .double offset -klucz oczkowy wygiqty dwustronny .caliper-noniusz z noniuszem suwrniarka vice (vise) imadlo - .klucze Allena (do wkrq tbw z szekiokqtnym gniazdem) .socket -klucz nasadkowy .open end .imadlo do rur wedge -klin belt -pas klinowy (napqdowy) .pipe -klucz nasta&ny do rur (zabka) .ram -mkot do wbijania klinbw worm geared block -wcirlgnik z przekladnia. wrench -klucz .double open end klucz plaski dwustronny .ratchet .klucz pkaski .klucz z grzechotkq . SEAMENSHIP AND MAINTENACE .klucz plaski .flat end .valve wheel -klucze do zaworbw .

Port operations time -czas operacji portowych 24. Crew matters -sprawy zalogowe 6. Freight -fracht 19. Ship's operations -eksploatacja statku 27. Fees. Crew -zaloga 5. Shipping -iegluga 1. naleinoici i platnoici 18. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Work organization on board -organizacja pracy na statku 9. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Maritime law -prawo morskie 22. Charter and liner clauses . Port call -zawi&cie do portu 23.rejon ieglugi 10.10. Contract . Shipping industry -iegluga handlowa 25. Claims -roszczenia 15. Container trade -przew6z kontener6w 16. Voyage -pod& morska 28. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. dues and payments -oplaty. Insurance -ubezpieczenia 21. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. International safety codes -migdzynarodowe kody bezpieczeistwa . Area of trading . International conventions -konwencje migdzynarodowe 3.umowa 17. Accommodations-pomieszczenia 7. Ship's computer -komputer statkowy 29. Ship's documents -dokumenty statkowe 26.klauzule czarterowe i liniowe 14. International maritime organizations and associations -migdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. Charter -czarter 13.

Eadunkbw Stalych i Kontenerbw ' - Fire Protection . Solid Cargoes and Containers (DSC)/ Pnewozu Towarbw 4 Niebezpiecznych.10.Statkbw Rybackich Search and Rescue(C0MSAR)/ Radiokomunikacji.FP/ Ochrony PPoiarowej . SHIPPING International Organizations I I I International Labour Organization .(NAVJ/ )'~ez~ieczenstwa Zeglugi Carriage of Dangerous Goods.(ZLO)/ Mied~ynarodowa Organizacja Pracy Food and Agriculture Organization (FAO)/ Organizacja Wyiywienia i Rolnictwa - World Health Organization (WHO)/ $wiatowa Organizacja Zdrowia - I 1 1 1 Sub-Committees -podkomitety I I I1 I Bulk Liquids and Gases (BLG)/ Ciecry i Gazbw Przewozonych Luzem I 4 Ship Design and Equipment (DE)/ Konstrukcji i Qposazenia Statkbw 1 ilag State Implementation W I ) / Wdrazania Konwencji Stability and Load Lines and Fishing Vessels Safety (SLF)/ Statecznos'ci. Poszukiwania i Ratowania ' Standards of Training and Watchkeeping (STC W)/ )' Standardbw Qszkolenia i Pelnienia Wacht Safety of Navigation . Linii Eadunkowych i Bezp.

Miqdzynaro- dowe Stowarzyszenie WlaScicieli Statk6w Przewoiqcych tadunki Suche International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Migdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleznych Wlaicicieli Zbiornikowc6w International Association of Institutes of Navigation (IAIN) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytutow Nawigacji International Association of Lighthouse Authorities (IALA) .Miqdzynarodowa Rada Operatorow Kontenerowcow International Civil Aviation Organization (ICAO) .Organizacja Portow Morskich Wspolnoty Europejskiej European Maritime Pilot's Association (EMPA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Koordynatorow Obslugi Ladunkow International Chamber of Commerce (ICC) Miqdzynarodowa Izba Handlowa International Chamber of Shipping (ICS) Miqdzynarodowa Izba Zeglugowa International Container Bureau (ICB) -Miqdzynarodowe Biuro Kontenerowe International Council of Containership Operators (ICCO) .International maritime organizations and associations-morskie organizacje i stowarzyszenia miedzynarodowe Baltic and International Maritime Council (BIMCO) .Miqdzyrzqdowa Morska Organizacja Doradcza (poprzedniczka IMO) Integrated Global Ocean Station System (IGOSS) -Zintegrowany $wiatowy System Stacji Oceanicmych International Association for Biological Oceanography (IABO) -Miedzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Biologicznej International Association of Clasification Societies (IACS) .Baltycka i Miqdzynarodowa Rada Morska Council of European and Japanese National Shipowners Association (CENSA) -Rada Europejskich i Japonskich Narodowych Stowarzyszen Armatorow European Community Sea Ports Organization (ESPO) .Stowarzyszenie Iniynierow Okrqtownictwa Intergovernmental Commision on Oceanography (ICO) -Miqdzyrzqdowa Komisja Oceanograficma Inter-governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) .Miqdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) -Migdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Spedytorow International Federation of Shipmaster's Associations (IFSMA) -Miqdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Kapitanow International Hydrographic Bureau (IHB) Miqdzynarodowe Biuro Hydrograficzne International Hydrographic Organization (IHO) -Miqdzynarodowa Organizacja Hydrograficzna International Ice Patrol (IIP) .Europejskie Stowarzyszenie Pilotow Morskich European Maritime Safety Administration (EMSA) Europejska administracja bezpieczenstwa morskiego European Shippers' Council (ESC) .Ukiad Ogolny o Clach i Handlu Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) Zrzeszenie Maklerow Oluqtowych Institute of London Underwriters (ILU) Zrzeszenie Ubezpieczycieli Londyhskich Institute of Naval Architects (INA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Adrninistracji Systemow Nawigacyjnych i Latarni (Morskich) International Association of Physical Oceanography (IAPO) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Fizycznej International Association of Ports and Harbours (IAPH) .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa International Longshoremen's Association (ILA) .Miqdzynarodowy Zwiqzek Dokerow International Labour Organisation (ILO) Migdzynarodowa Organizacja Pracy .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Portow i Przystani International Cargo Handling Coordinating Association (ICHCA) .Rada Zaladowcow Europejskich European Tugowner's Association (ETA) Europejskie Stowarzyszenie Armatorow Holownikow General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) .

nowelizacja -under revision -w rewizji. SHIPPING International Maritime Arbitration Organization (IMAO) -Miqdzynarodowa Organizacja Arbitraiu Morskiego International Maritime Employers Committee (IMEC) .agreed .uzgodnione .fiancuskie towarzystwo klasyfikacyjne .dokumenty podstawowe .basic .Nippon Kaiji Kyokai (NKK) -japonskie towarzystwo klasyfikacyjne) .przyjqte .circular .Lloyd's Register of Shipping (LR) .International Association of Classification Societies (IACS) . podlegajqca zmianom (np. kod .M.circular letter .recommendation -zalecenie . Zwiqzek Ratownictwa (okrgtowego) International Ship's Managers' Association (ISMA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Firm Zarzqlzajqcych (statkami) International Shipowners' Association (INSA) -M.convention .Det norske Veritas (DnV) -norweskie towarzystwo klasyfikacyjne .agreement -porozumienie .zalecane.protocol .Miqdzynarodowe Forum Morskie Towarzystw Naftowych Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .towa- rzystwo klasyfikacyjne USA .procedure for control -procedury kontrolne . Trybunal Prawa Morza International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleinych Armatorow Zbiornikowc6w International Transport Workers Federation (ITF) -MiqdzynarodowaFederacja Pracownik6w Transportu Marine Engine and Equipment Manufacturers Association (MEEMA) -Stowarzyszenie Producentow Silnikbw i Urz&en Okrqtowych Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) .recommended .working papers -dokumenty robocze - classification society -instytucja klasyfikacyjna .Migdzynarodowy Komitet Pracodawcow Morskich International Maritime Forwarding Association (IMFA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Spedytorow Morskich International Maritime Pilot's Association (IMPA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Pilotow Morskich International Passenger Ship Association (IPSA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Statkbw Pasazerskich International SalvageUnion (ISU) -M.code .10. rekomendowane .Dobrowolne Porozumienie Armatorow Zbiornikowc6w Dotyczqce Odpowiedzialnokci za Zanieczyszczenia (morza) Produktarni Naftowymi IMO (International Maritime Organization) -Miqdzynarodowa Organizacja Morska Maritime Safety Committee (MSC) -Komitet Bezpieczenstwa Zeglugi (IMO) IMO documents -dokumenty IMO .ok6lnik .Germanischer Lloyd (GL) .performance standards -wymagania techniczno-eksploatacyjne .kodeks.protokol .adopted .Bureau Veritas (BV) .Organizacja Szkolenia dla Przybrzeinego Pnemysh Naftowego Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) .list okolny .Hellenic Register of Shipping (HRS) -greckie towarzystwo klasyfikacyjne .konwencja -guidelines -wytyczne . konwencja) .brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne . infonnacyjne .resolution .rezolucja .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych . Stowarzyszenie Armatorow International Shipping Federation (ISF) Miqdzynarodowa Federacja Zeglugowa International Ship Suppliers Association (ISSA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Dostawcow Okrqtowych International Tribunal for the Law of the Sea (ITLS) .d.niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne .revision .information papers .American Burea of Shipping (ABS) .

k. o stosowaniu szkodliwych systemow przeciwporostowej ochrony kadhba International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) M. o ulatwieniach w miqdzynarodowyrn ruchu morskim Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) -K. Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) . wsp61pracy i zwalczaniu rozlewow olejowych International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND) M.konwencje miedzynarodowe Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) . odnoszqca sie do odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiqzku z przewozem morzem materialow nukleamych International Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) . wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez zalogi statkow rybackich International Convention on Standards of Training. k. Atenska w zwiqzku z przewozem morzem pasazerow i ich bagaiu Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) -K.M. k. o poszukiwaniu i ratowaniu na morza International Convention on Oil Pollution Prepardness.K. k. o ratownictwie International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE) -M. k. k.M.M. o standardach wyszkolenia. o bezpiecznych kontenerach International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) . k. o standardach wyszkolenia. w sprawie przepisow o zapobieganiu zderzeniom na morzu Convention relating to Civil Liabiity in the field of Maritime Carriage of Nuclear Material (NUCLEAR) . o liniach ladunkowych International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) -M. o zwalczaniu aktow bezprawnych skierowanych przeciwko bezpieczenstwu zeglugi morskiej Convention on Facilitation of International Maritime l'kaffic (FAL) -K.M. Response and Co-operation (OPRC) . k. k. o pomierzaniu statkow International Convention on Standards of Training. z Torremolinos o bezpieczedstwie statk6w rybackich .M. k. o odpowiedzialnoSci i odszkodowaniach za szkody wynikle z przewozu morzem substancji niebezpiecmych i szkodliwych International Convention on Load Lines -M.Miedzynarodowa konwencja o bezpieczenstwie @cia na morzu International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage . k. Certification and Watch keeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) -M. k. k. k. k. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez wyrzucanie odpadkow i innych Smieci International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) -M i e dzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom ze statkow International Convention for Safe Containers (CSC) -M.K. o ustanowieniu miqdzynarodowego funduszu odszkodowah za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships M. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez marynarzy The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (SFV) M.K. k. o ograniczeniu odpowiedzialnoSci za roszczenia morskie Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) . o przygotowaniu.M. o mipdzynarodowej morskiej organizacji sateliatamej Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) . o odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody spowodowane rozlewami olejow napqdowych International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) -M.- -- International Conventions . dotyczqca interwencji na morzu otwartym w przypadku rozlewow olejowych International Convention on Salvage (SALVAGE) .M. o odpowiedzialnoici cywilnej za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS) .

ds. E. szkolenia (uracownik ds. naboru Training Officer/ kierownik ds. eksploatacvinvch Manager/ kierownik Shore StaffManager/ kierownik dzialu kadr lqdowych Sea Staff Manager/ kierownik dzialu kadr morskich Claim and Insurance Department/ dzial Chartering Department/ dzial operacyjny - buidlingd kierownik 1-4 Reefer Fleet Manager/ kierownikfloty chlodniowcdw kierownikfloty Ro-ro Fleet Manager/ kierownikfloty pojazdowcdw vessels A. o&&izacji podrdiyl I + piGzamTSeamen Documents ClerWprac. 1 Recruitment Officer/ kierownik ds. bezpieczeristwa 4 Designated person/ osoba wyznaczona I 1 t Quality and Safety ManagementDepartment/ dzial zarzqdzania jakokiq i bezpieczenstwa C O ~ D U ~ V 1 " Management (zarzqd firmy) / 1 r I Management ~ecretaiy/) President/ Prezyden t - sekretariatzarzqdu I Mce-president -financial) wiceprezydent ds. dokumentdw marvnarskich Operation Officer vessels B. vessels A. finansowvch wiceprezydent ds. C/ inspektor techniczny 1 t 1 / Chartering B u l k e d dzial operacyjny masowce dzial operacyjny chlodniowce Chartering Ro-ro/ dzial operacyjny pojazdowce A .statki D. rozliczeri . C/ inspektor nawigacyjny pracownik ds. wiceprezydent ds. B.10. B. C/ ojcer operacyjny . F/ ojcer operacyjny .. SHIPPING -? Ship's operator -armator (an example -przyklad) Safety officer/ officer ds.statki A. C Operation Officer vessels E. wiceprezydent ds. B. F -c D.

Shipowner and ship's operator wlaScicie1 i armator statku accountant-pracownik dziaiu ksiegowoici bookkeeper -ksiegowy circular .company .sea staff -kierownik dziaiu kadr morskich owner's protection club -klub P&I.okolnik company safety officer (CSO) . dziaiu kadr lqdowych office assistant . czarterujqcego) pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny za rozplanowanie operacji przeladunkowych president -prezydent principal -mocodawca.pracownik odpowiedzialny za szkolenie kadr vice-president -wiceprezydent -financial .superintendent techniczny.linia zeglugowa ship's operating -eksploatacja statku supercargo -supercargo (nadzorujqcy ladunek przedstawiciel jego wlaiciciela) superintendent .armator. operator statku shipowner -wlaiciciel statku shipping -zeglugowy company .shore staff .dzial zarzqdzania jakoiciq i bezpieczenstwa designatedperson -osoba wymaczona (w systemie zarzqdzania bezpieczenstwem) flying captain -supercargo.dzial techniczny staff -personel technicmy superintendent .czarter6w -chartering .oplata menedzmentowa.marine -inspektor nawigacyjny (armatora) technical -techniczny department . oficer (zwykle kapitan) spoza zalogi statku.purchasing .zarzqd firmy secretary . przedsiebiorstwo armatorskie -department -dzial ekspedycji -industry -zegluga.oficer organizujqcy i nadzorujqcy przeladunek (z ramienia armatora.dzial zamowien .quality and safety management . odpowiedzialny za sprawny jego zaladunek (takze port-captain. do spraw technicznych -maritime -wiceprezydent do spraw morskich operation . zleceniodawca recruitment officer -pracownik odpowiedzialny za nabor kadr seamens' travel clerk .pracownik odpowiedzialny za organizacjq podrozy marynarzy seamen documents clerk -pracownik odpowiedzialny za wyrabianie dokumentow marynarskich ship operator .inspektor (techniczny statkow) .zarzqdca statku . rozliczen maryna- rzy port captain . dzial eksploatacji .fleet -kierownik floty . eks- -- - - ploatacyjny (zajmujqcy siq grupq statkow) operator -armator.personnel -dzial kadr .technical .k. operator (zarzqdzajqcyeksploatacjq statku lub linii) owner -wlakiciel statku .claim and insurance .dzial operacyjny dzial operacyjny.wiceprezydent do spraw eksploatacyjnych -- - -- - - - - - -- - . armatorski klub ubezpieczeniowy owner's representative-przedstawiciel armatora pay clerk . wynagrodzenie firmy zarzqdzajqcej .wlaiciciel zarzqdzajqcy (statkiem) - - .oficer bezpieczenstwa firmy clerk -pracownik biurowy department -dzial .firma zarzqdzajqca (eksploatacjq statku) manager -kierownik dziaiu .przedsiqbiorstwo zeglugowe.asystent biurowy office staff . przemysl zeglugowy line .ship .operation .obsada biura operation officer -pracownik operacyjny.operation . cargo superintendent) management -zarzqd (firmy) . inspektor technicmy training officer .dzial operacyjny.dzial techniczny .wiceprezydent do spraw finansowych -technical -w. dz.pracownik ds.crewing -dzial zalogowy .sekretariat zarzqdu management company .firma zarzqdzajqca (statkami) fee .managing .ship .dzial ubezpieczen i roszczen .

oficerowie poziomu operacyjnego / Watchkeeping ratings deck marynarze wachtowi .oficerowie poziomu zarzqdzania kapitan Chief Engineer/ d w i mechanik mechanik wachtowy Operation level oflcers .engine r o o d marynarze wachtowi silownia I - Bosun/ bosman Able Bodied Seaman/ starszy marynarz Oiler/ smarownik 'L 9 .O 3 y Trainees prakgkanci pomocnik kucharza k 3 B 8 -. - Deck Cadet/ Q Engine Cadet/ kadet maszynowy 1 Messboy/ ml steward I .Crew -zaloga Management level omcers .poklac P Electrician/ elektryk I - Supporting level ratings marynarze poziomu pomocniczego Watchkeeping ratings .

first assistant ..zaloga okrqtujqca -man . mechanik (okrqtowy) .ochmistrz cleaner -sprzqtacz complement .kluczowi czlonkowie zalogi.zaloga pokiadowa officer -oficer pokladowy -rating .czlonkowie rodziny (tu: mary"am dual purpose (DP) . st. pelnik funkcje boatswain -bosman bosun -bosman boy -chlopiec (praktykant szeregowy) .zaloga pokladowa -joining . dejman deck -pokladowy crew -zaloga pokladowa department -dzial pokladowy engineer -mechanik pokladowy gang -brygada robocza -hand -marynarz pokiadowy -hands . z nazwiskiem lub stanowiskiem) bed room steward -steward kabinowy be in charge of . 3. uczen szkoly morskiej .wachtowy pokiadowy deckie -marynarz pokladowy department -wydzial..reefer -mechanik chlodni surveyor .drugi mechanik ..wyposaienie dzialu hotelowego.zaloga remontowa -- - - - - .deck -kadet pokladowy .dozor poiarowy.nucleus .cala zaloga .czlonek zalogi o dwoch specjalnoiciach (np.starszy mechanik -mate .steward pokladowy watchman .all .zaloga .szef. identyfikator (np. . kierownik cook .deck -praktykant pokladowy ..starszy oficer -steward .stemik crew . 3.starszy kucharz.engine -kadet maszynowy captain -kapitan (posiadacz dyplomu kapitanskiego) .merchant .guarantee -mechanik gwarancyjny -officer -oficer mechanik (okrqtowy) .dzial hotelowy equipment .czlonek obsady lodzi ratunkowej lookout man -marynarz stojqcy .na oku" (to) man -obsadzik statek zalogq manning -obsadzanie (statku) zalogq manpower .merchant navy .engine -praktykant maszynowy badge -naszywka.Crew -zatoga able-bodied seaman (Am) -starszy marynarz apprentice-praktykant . wachta poiarowa first mate -pienvszy oficer (pokladowy na statku pasaierskim) hand -marynarz szeregowy hands -zaloga statku ..mar.steward kabinowy cadet -kadet.mess -chlopiec (praktykant) hotelowy cabin steward .pokladowy czlonek zalogi szeregowej steward . mechanik) key personnel . dzial na statku dependants ./motorzysta) electrician -elektryk engine department -dzial maszynowy engineer .chlopiec (praktykant) pokladowy .. oficer.kapitan statku handlowego .cala zaloga na poklad! handy man -pomocnik helmsman -stemik helper -pomocnik hotel manager -kierownik dzialu hotelowego junior officer .zaloga hotelowa chief . stanowiska kluczowe lifeboatman.. szef kuchni engineer .iniynier. sprzqt hotelowy staff .siia robocza - - - - - - - .etatowa zaloga (obsada) statku coxwain .4.- - - - - - - dayman -pracownik dniowkowy (w odroinieniu od wachtowego).oficer mlodszy (2..sea -kapitan statku morskiego carpenter -cieSla (okr~towy) catering -hotelarstwo department .kapitan marynarki handlowej .deck .all hands on deck! .inspektor maszynowy fire-watch .deck .repair . zmiemicy .czlonek zalogi -member -czlonek zalogi .zaloga szkieletowa .starszy oficer officer .odpowiadak za.relief -zaloga zmieniajilca.

lotna brygada remontowa rigger -czlonek obsady portowej statku seafarer -marynarz sea-going engineer -mechanik okrqtowy seaman -marynarz apprentice -praktykant pokladowy seamanlike-marynarski - - - - - -- - - seamanly -godny marynarza seamanship -praktyka morska sea staff -personel plywajqcy.duty .mechanik okrqtowy fitter . st.starszy oficer pokladowy .second . oficer pokladowy.chief .wachtowy.(pot.(obecnie) najnizsze stanowisko w zalodze maszynowej.catering . drugi mechanik) shipmaster -kapitan statku shipmate -kolega ze statku shipkeeper .chlopak kabinowy .steward -boy .oficer sluibowy .marynarz statku handlowego mess boy -mlodszy steward.catering .chief .zaloga hotelowa . SHIPPING mariner -marynarz master -kapitan statku mariner -kapitan (zeglugi handlowe) mate -oficer (pokladowy) .starszy oficer (kapitan. mechanik) .oficer dziah hotelowego .deck .oficer odpowiedzialny za sprawy bezpieczenstwapracy .zaloga pokladowa .safety .personel. dzial adrninistracyjno-gospodarczy(na statku) steersman -stemik.zaloga maszynowa steward .smarownik old man .stewardesa steward's department -dzial hotelowy. zmiennik tankerman . dozorujqcy statek uwiqzany (bez zalogi) ship's -statkowy doctor .z niepelnq zalogq wiper (wpr) .ship safety (SSO) -oficer bezpieczenstwa statku oiler .engine . 2.(statek) obsadzony niepelnq zalogq understaffed . marynarz sterujqcy storekeeper (stk) -magazynier maszynowy subordinate -podwladny substitute -zastepca.spawacz okrqtowy surgeon .deck . marynarze senior officer -wyzszy oficer (kapitan.- .10.cabin .radio -radiooficer .) radiooficer staff .oficer wachtowy .steward kabinowy stewardess . starszy oficer. st. mechanik. starszy mechanik.bez dyplomu (oficerskiego) bez Bwiadectwa (marynarskiego) undermanned .senior .oficer maszynowy.ochmistrz . oficer mechanik -of the watch .osoba przyuczana do zawodu uncertificated . doSwiadczony marynarz ordinary seaman (01s) -marynarz (stopien) Persons on Board (POB) . pomocnik stewarda midshipman -asystent pokladowy motorman -motorzysta navigating officer -oficer nawigacyjny navigator -nawigator officer -oficer .stary.(pot.lekarz okrqtowy short-handed -niepelna obsada zalogowa sparks (sparky) .drugi oficer pokladowy merchant seaman .lekarz okrqtowy -electrician -elektryk okrqtowy engineer . kadry captain .engine .. osob na pokladzie (take: pilot na pokladzie) principal -pnelozony pumpman -pompowy (marynarz obslugujqcy pompy na zbiomikowcu) purser .marynarz wykonujqcy proste czynnoici pomocnicze - - - --- .kapitan (kierujqcy zalogq statku pasaierskiego i odpowiadajqcy za bezpieczenstwo) ..) marynarz obslugujqcy zbiomiki i rurociqgi zbiomikowca trainee .Slusarz okrqtowy staff -oficerowie statku welder .intendent quartermaster-stemik rating -marynarz (szeregowy czlonek zalogi) repair team -brygada remontowa riding squad .(pot.oficer pokladowy .) stary (kapitan statku) old salt .

lista zaciqgu.turist -wiza turystyczna .transit visa -wiza tranzytowa .Swiadectwo szczepien . .account of wages -rozliczenie wynagrodzen .ship's articles .powtorne (kolejne) wykroczenie bonus .urlopowe .dodatek.provisions of .basic wage -placa podstawowa .rozliczanie zalogi .lista plac . dobowy -allowance .fixed deductions -potrqcenia stale .paszport . zastepstwo .union fee -skiadki czlonkowskie na zwiqzki zawodowe collective bargaining agreement (CBA) umowa zbiorowa . potrqcenia kantynowe . stawka zywieniowa application -podanie .cash account -rozliczenie gotowki .dodatek za powrot do tej samej finny lub na ten Sam statek .dodatek zbiornikowcowy (crew) accounting -rozliczanie (zalogi) .ordering -replacement -zlecanie zmiany z.offender -winowajca .lista zaliczek .offence -wykroczenie .overtimes -nadgodziny -payroll .leave pay .port odpowiedni (tu: do podmiany zalogi) (crew) documents -dokumenty zalogowe .lista zalogi .advance wages receipt .port dogodny (tu: do podmiany zalogi) list .repeated offence .grave offence -powaine wykroczenie .kantyna.bonded store deductions .return .account period .medical certificate . koszty 1qcnoSci telefonicznej .guilty -winien . rodzinny . lista zalogi .zezwolenie na pracg crewing agent .income tax -podatek dochodowy .stawka dzienna (np.health certificate -Swiadectwo zdrowia .food .pienvsze zdarzenie (naruszenie dyscypliny po raz pienvszy) . rola zaciqgowa. czarna lista (lista zawierajqca nazwiska osob naruszajqcych dyscyplinq pracy itd.musterola.work permit . umowa o pracq na statku .lista zalogi .visa -wiza .Swiadectwo zdrowia -muster roll .potrqcenia kantynowe .telephone expenses .alcohol abuse -naduiycie alkoholu .dieta.Crew matters -sprawy zalogowe allowance .tzw.potrqcenia komunikacyjne.seniority -dodatek za staz . bez pracy) as per contract .passport-. bonus .potrqcenia .agent zalogowy crews' custom declaration -deklaracja celna zalogi crews' experience .ustalenia (przepisy) umowy zbiorowej crew (change) -wymiana zalogi .seaman's visa -wiza marynarska .tanker . zywieniowa) inspection -przeglqd codzienny routine .deductions .bonus .monthly summary -zestawienie miesigczne -monthly wage account -miesiqczne rozlicze- - nie plac - .vaccination .crew .relief -zmiana zalogi.advances -zaliczki .allotment note -polecenie przekazu pieniqznego . breach of discipline -naruszenie dyscypliny .crew list .czynnoici codzienne -task -zadania dzienne (przy podziale pracy) --- - - - - - - - - - .first occurence .convenient port . bonus .cash advance -zaliczka .dzienny.international medical certificate -migdzynarodowe iwiadectwo zdrowia .allotment -przekaz pieniqzny.okres rozrachunkowy plac .submit an -zloiyC podanie articles of agreement-umowa zbiorowa o pracg na statku podpisana pomiqdzy kapitanem i zalogct lista zaciqgowa ashore -na lqdzie (np.replacement -zmiennik.zgodnie z urnowq bill of health . zmiennicy .iwiadectwo zdrowia black list .slop chest .doiwiadczenie zalogi crews' level of training -poziom wyszkolenia zalogi daily .dodatek. p. dodatek -dodatek na wyiywienie.suitable port .

zaokrqtowanie (to) employ -zatrudniak employment -zatrudnienie agreement .dismissal .cause of -przyczyna wyokrqtowania -certificate -zahwiadczenie o wyokrqtowaniu .) statek.mozliwoBk polegania (na kimi) form . zdezerterowak labour costs -koszty robocizny labour turnover -plynnohk kadr landing -wyokrqtowanie landsick .disciplinary .agent zalogowy (to) mess .language proficiency -umiejqtnokci jqzykowe .ability .droga sluibowa list . niedbalstwo notice of termination -wypowiedzenie occupational desease -choroba zawodowa occupational hygiene -higiena zawodowa order on board -porzqdek na statku overtimes -godziny nadliczbowe.inspekcja . kontrakt (to) evaluate .lista zalogi. placa za nadgodziny . SHIPPING discharge -wyokrqtowanie -book -ksiqieczka zeglarska .personal conduct .umowa o pracq contract -kontrakt.niekompetencja . ocena . dyscyplinarne discipline on board .abstract (from the -) -wyciilg (z dziennika okrt$owego) (to) man .competence -kompetencja - - - - - .lista zalogi log book -dziennik okrqtowy entry -zapisy w dzienniku okrqtowym extract . do lodzi embarking -okrqtowanie.oceniak.umiejqtnohci.inspekcja pomieszczen zalogowych . wejid na statek.ostrzeienie .10.obsadzik statek zalogq manning .obsadzanie (statku) zalogq agent .spoiywak posilek mess bill -wydatki na wyiywienie muster roll .formularz opinii . zaangaiowanie . wej6cie na statek. zachowanie siq .zatrudniak engagement -zatrudnienie.dependability -- - - --- - .wyokrqtowanie kame.wyokrqtowanie.safety awarness -zachowanie bezpieczenstwa .performance -wykonywanie obowiqzkbw . zejBk ze statku disembarkation .zdatnohk do awansu .reprimand -reprymenda disembark -wyokrqtowak.opinia.motivation -motywacja .zwolnienie usprawiedliwione .(pot.prowadzenie siq.temperament -temperament health certificate -Bwiadectwo zdrowia house the crew -rozmieszczak zalogq inspection .attitude -postawa.(marynarz) tqskniqcy za lqdem line of authority .lista .warning .zwolnienie (kame) .crew quarters .inspekcja niezapowiadana join -zaokrqtowak jump a ship .explanation -wytlumaczenie .opu6cik statek bez pozwolenia.verbal waming .incompetence .zaniedbanie.unannounced .re.ponowne zatrudnienie employer -pracodawca employee -pracownik engage . umowa o pracq . musterola negligence . na kt6rym zabronione jest uiywanie alkoholu (to) embark .entry to the log .postepowanie dyscyplinarne .promotion ability .written warning -ostrzeienie pisernne .cause of -przyczyna zwolnienia -justified .crew .zapis w dzienniku okrqtowym dry ship .zaokrqtowak.recommendation .contract of -umowa o pracq.dyscyplina na statku disciplinary-dyscyplinarny -case -przypadek naruszenia dyscypliny disciplinary procedure .initiative . zachowanie siq .zalecenia .ostrzezenie ustne . zejhcie ze statku disembarking -wyokr~towanie dismissal -zwolnienie (z pracy) . przyjqk na statek embarkation-zaokrqtowanie.wyciilg z dziennika okrqtowego . zdolnohci ..inicjatywa -judgement -umiejqtnoBk osqdu . opiniowak evaluation report .hearing -wysluchanie (obwinionego) .

praktyki morskiej) rejoin -ponownie zatrudnik siq (u tego samego armatora. zwolnienie z zaciqgu.choroba morska ship's articles . na tym samym statku) responsibility -odpowiedzialnoSC Sailor's House .placa (to) pay .osobisty -belongings . schludny uniform -mundur allowance .stawka za nadgodziny sheet .sprawy zalogowe position . podrozy means . opinia trade union -zwiqzek zawodowy training . prowiantu lub czgici zamieiych (na statku) supplies . skreiliC z listy zalogi signing off -wyokrqtowanie. prowiant.dystynkcje .(cala) zaloga statku .ostrzezenie na piimie - - - - -- .ostrzezenie ustne .skala wyiywienia.rozliczenie plac warning . zaopatrzenie supply -zaopatrzenie.verbal .arkusz (zestawienie) nadgodzin paid off -splacony.zaloga statku victualling -wyzywienie -bill -rozliczenie kosztbw wyzywienia (zalogi) -rate .okrodek szkoleniowy programme -program szkolenia ship . staz plywania sea service -sluzba morska. zasob to be in force .written .nadgodziny gwarantowane (oplacone bez wzglqdu na to czy byly przepracowane) rate .szkolenie centre .deklaracja rzeczy osobistych personnel -personel. zapas.rzeczy osobiste declaration .sea .obowiqzywaC. dostawa. przepis .ostrzezenie .statek szkoleniowy simulator . staz -muster . zaloga accident -wypadek z udzialem czlowieka matters .guaranteed - - - -- - - ship stores .okres praktyki morskiej pratique (free pratique) -iwiadectwo (sanitarne) swobody ruch6w promotion -awans -policy -polityka awansowa provision -zywnoiC. tabela naleznych racji (iywnoiciowych) wages -placa account . rozliczony (marynarz wyokrgtowany) pay .musterola.Dom Marynarza sanitary conditions -warunki sanitarne seafaring -plywanie (zarobkowe) po morzu Seaman's Book -ksiqzeczka ieglarska seamanlike -marynarski seamanship .distinction .alarm Cwiczebny .dodatek mundurowy . zaokrqtowanie slop chest -kantyna dla zalogi (to) smuggle -przemycak.. umowa o pracg na statku ship's company .mundur granatowy vessel . zmustrowanie (to) sign-on -zaokrqtowat. dotyczqcy zaokrqtowania. dostarczaC testimonials . doiwiadczenie morskie sea period -czas pobytu w morzu.scale of -normy wyzywienia ration -racja iywnoiciowa record . szmuglowaC stock -zapas materialow.stanowisko practice -praktyka. doiwiadczenie na morzu sea sickness .symulator szkoleniowy transportation -transport -costs -koszty transportu. splaciC przy wyokrgtowaniu passport -paszport personal . wiedza okrqtowa.stawka dzienna na wyiywienie (zalogi) scale .placiC paymaster -platnik (na statku pasaierskim) pay off -wyplaciC naleznoiC.marine blue . rola zaciqgowa.irodki transportu trim -uporzqdkowany.zaiwiadczenie o zatrudnieniu.dostawa.praktyka morska.zapis (np.fully manned .zapasy okrqtowe shipwrecked person -rozbitek shore leave -wyjicie na lqd (marynarza) (to) sign-off -wyokrqtowak. byk w mocy (o przepisach) (to) supply -zaopatrywaC.statek .statek w pelni obsadzony (zalogd compliment . wpisak na listq zalogi signing on -zamustrowanie.

10.nadbudu'wka i pomieszczenia Owner's lope/ messdeck/ navigation decW pokiad nawigacyjny bridge/ provision crane/ mostek diwig gospodarciy living quarters pomieszczenia mieszkalne smoke detection system/ system wykrywania dymu 1 . SHIPPING Superstructure and accommodations .

lower . wystarczajqce pomieszczenia air -conditioned room -pomieszczenie klimatyzowane air-conditioning-klimatyzacja system .mostek kapitanski .linen -magazynek bielizny .szafa chlodnicza.captain's . chlodziarka room -pomieszczenie .suitable .boiler . magazynek .tally -biuro liczmenow officer's quarters -pomieszczenia oficerskie open space .suszarka fiddle -krata wok01 stolu (zapobiegajqca spadaniu naczyn) galley .kotlownia.dry provision .odpowiednie.akumulatorownia .stevedore's -biuro sztauerow . magazynek ciesielski chart room -kabina nawigacyjna climatizer-klimatyzator.cold storage.after . prowiantu.mesa zalogowa messroom -mesa zalogowa deck workshop -warsztat pokladowy dispensary -ambulatorium dividing bulkhead .conference -pok6j konferencyjny .system klimatyzacji --unit -agregat klimatyzacyjny alleyway -korytarz wzdluzny na statku berth .cargo .szalunek pomieszczen pantry -pentra passageway -korytarz poprzeczny (na statku) passenger -pasaier -accommodation -pomieszczenie pasazerskie bay -pomieszczenie pasazerskie deck -poklad pasazerski spaces -pomieszczenia pasazerskie reefer stores -prowiant chlodzony refrigerated cabinet -szafa chlodnicza.pomieszczenia accommodation -pomieszczenie -pomieszczenia zalogowe -plan -plan pomieszczen .accumulator -akumulatorownia. jadalnia zalogi szeregowej messroom -mesa.zaloga -mess .emergency generator pomieszczenie agregatu awaryjnego -provision magazyn zywnoSci.biuro pokladowe .deck . ogrzewanie indoors -w pomieszczeniu zamknictym inside cabin -kabina wewnqtrzna (bez okna) laundry -pralnia locker -zarnkniccie.biuro .wyposaienie kuchni machines .crew --mesa zalogowa.dolna koja boatswain's locker -magazyn bosmanski bonded store -magazynek celny bridge -mostek (kapitanski. nawigacyjny) .conditioned pomieszczenie klimatyzowane .komora skladowa (chlodzona) .Accommodation .koja deck -poklad mieszkalny .crew - - -- - - - - - - - paint -magazyn farb library -biblioteka lounge -salon (na statku wycieczkowym. jadalnia office .Sredniowka (nadbudbwka na Brodokqciu) cabin -kabina equipment -wyposazenie kabiny carpenter's shop -ciesielnia. na ktorym znajduje sic mesa .dining -jadalnia . pomieszczenie akumulatorow .biuro ladunkowe .(statkowy) piec kuchenny heater -podgrzewacz.pomieszczenie otwarte (nie wliczane do pojemnoSci statku) panelling . promie) mess -mesa deck -poklad.urzqdzenia kuchenne range .chart -kabina nawigacyjna . grzejnik heating -nagrzewanie. pomieszczenie kotla .docking -mostek rufowy (na promie) bridgehouse .battery ..Sciana dzialowa dryer .engine . prowiantura - - - - - - - - - - - - -- -- . magazyn prowiantu suchego .biuro maszynowe spaces -pomieszczenia biurowe .drying .sucha prowiantura.mostek rufowy (na promie) . urzqdzenie klimatyzacyjne crew .officer's -mesa oficerska .suszarnia . chlodziarka refrigerated stores -zywnoBC chlodzona.kuchnia statkowa equipment . prowiant chlodzony refrigerator.

biurkowa -bed light/ lampka kojowa -bed/ koja .kabina mirror light/ Swiatio nad lustrem. . bath room/ lazienka ceiling light/ lampa sujtowa electric clock/ zegar elektiyczny wall light/ lampa Scienna lampa .10./ wash-bowh lustro umywalka sofa/ sofa desk/ biurko . desk light/ alleyway/' korytarz mirro/. r- SHIPPING Ferry cross section -przekrbj promu staircase/ klatka schodowa dno podwojne cabin .

sterownia - - - - - .master mariner .chemicals -magazyn chemikaliow .reefer .magazyn dziaiu hotelowego .steward's .endorsement attesting the recognition of a -potwierdzenie uznania dyplomul Swiadectwa . magazyn -bosun's -magazynek bosmanski .pump .magazyn bielizny brudnej .master home trade .chiodnia.engineer officer in charge of watch .dyplom kapitana w zegludze krajowej .recreation -pomieszczenie rekreacyjne . Swiadectwa certificate of competency -certyfikat. komora chlodnicza .able fisherman -seagoing fishing -Swiadectwo starszego rybaka ryboiowstwa morskiego -cook assistant Swiadectwo miodszego kucharza okrgtowego .centrala telefoniczna wheelhouse .pokiad nadbudowki -crew quarters -czeSC nadbudowki z pomieszczeniami zalogi .dyplomowany oficer certificate .chlodnia prowiantowa .abled-bodied seaman home trade .magazyn zaopatrzenia dzialu administracyjno-gospodarczego superstructure-nadbudowka deck .iwiadectwo holder .chlodnia prowiantowa (na statku) .- - - - certified officer .dyplom kapitana.dyplom starszego oficera mechanika .mate .posiadacz dyplomu.Swiadectwo mlodszego marynarza pokladowego .chief mate .abled-bodied seaman ..paint .pomieszczenia pasazerskie .passenger spaces .Swiadectwo kucharza okretowego .office spaces -pomieszczenia biurowe .dyplom oficera pokiadowego .near coastal voyages . .refrigerated provision .officer in charge of a navigational watch dyplom oficera wachtowego - -- - - - - - - - -- - - - - - - .dyplom kapitana zeglugi baltyckiej .salon (czgSc pomieszczen kapitan- - - - Certificates of Competency .Swiadectwo starszego marynarza w zegludze krajowej .pompownia .dyplom oficera mechanika wachtowego .fisherman seagoing fishing . komora chlodnicza .pomieszczenia pasazerow telephone equipment exchange .sterowka saloon .passenger quarters .chlodnia.iwiadectwo starszego marynarza .deck hand .dyplom kapitana zeglugi wielkiej .chief engineer officer .pomieszczenia marynarzy self-closing door -drzwi samozamykajqce sic store -magazynek.master .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .magazyn farb .chief mate -dyplom starszego oficera .Swiadectwa kompetencyjne skich) screen door -drzwi siatkowe seamens' quarters .catering .iwiadectwo rybaka ryboiowstwa morskiego holder -posiadacz Swiadectwa dyplom -marine electro-automation officer oficera elektroautomatyka okretowego -master -dyplom kapitana zeglugi wielkiej .master's .cook . Swiadectwo kwalifikacji kapitana statku handlowego . Swiadectwo kwalifikacyjne .deck -magazyn pokladowy .steering . Swiadectwo kwalifikacyjne .chill .crew spaces -pomieszczenia zalogowe .fire equipment -magazynek sprzetu ppoz.cold .dirty linen .dyplom starszego oficera -of competency -dyplom oficerski.

s\\ indectwo inar) narskie) dispensation -zez\\olenie na rajmo\\ anlc stano\\ iska d>namic positioning operator certificate swiadect\\o operatom s>stemu par! ejono\\ .dyplom s k i p p e r class 2 szypra klasy 2 rybolih s t w morskiego tanhcrman i\\ iadectwn prresrkolenia uprax ni.) d l plom kap~tdna near coastal \o>ages zegluga prrqbrzezna permission . chcmikalio\~cach -on liquiticd gas tanker -rermolenie na prace na garowcach -on 011tanker zezw olenie na pracq na r b ~ o r n ~ h o \cu do prze\\ o r u ropy \ permit to operate high speed craft .zaSwiadczenie o pelnieniu \vachty nawigacyjn ej .zas\\. star n w r A - -- - - racja.. < \ < iadectun kraju bander!.przcpisy ~nternntional .dokunient z~ralniajqcy (kapitana) z obolviqzku korrystania z us1~1g pilota rating forming part of an engine room ~vatch C\viadect\vo motorzysty ~vachtou-ego . dokument) sea practice praktl ka morska \ea s e n i c e .zegluga krajowa home state C O C d y p l o m (Swiadect\vo) kraju pochodzen~a (rnarynarza) issued under the provisions . zeglugi baltyckiej . SHIPPIRC - - ofiicer in charge of a na\ igational batch-. dyplom. sprawozdan~e.wystawiono na podstawie przcpisb\v .I arn! dy plom \ master's license . - .rating forming part of a naLigational \\ateti sa iadectwo marynarza wachtou ego . . license licencja.?jqce do plyu ania na tbiomikou each -I\ iper-SM iadect\\o mlodszego motorrh. paiist\\o bander! ccrtiticate COC' cert? tikat.iadczenie praktyki plyi+ania of matchkeeping s e n ice on the bridge -.control .regillatlons przcpisy kraju bandery GRIDSS General Operator Certificate (GOC G M D S S ) .dyplom oficera \vachtowego.sty certification \vyda\\ aanle dq plombu certificate of competency ( C O C ) s\\iadect\\o kompetenc>jne (dkplom oticerski.prrepisy krajo\ve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - spurious sfitlszo\\any (np..przepis) mi<dzynarodo\ve national . S\riadectwo kwalitikacyjne .o f sea s e n i c e . .dyplom kapitana.iqctk\\aliiikacje regulations .sa ~adectmo ogranlczone operatord u ~ z ~ ~ d GMDCS zen home trade .10..r a n 1e51iccrt! fikat. near coastal loyages .dyplom drugicgo oficera mechaniku home t r a d c d y p l o m s/ys k i p p e r class 1 pra klasy 1 \4 zegludze kra.second engineer officer .Inia dynamiczncgo flag state kra..zezu oleLieronanie statkarni o duzych prqdkonie n c ~ sciach qualification document -+\I ~adechvo potwierdz>i.ordinary seaman honic trade hviadect\\o marynarra a zegludze k r a j o w j pilotage licencja pilota p i l o t a g e exemption .su lddect\\o operdtora ogolnego u~zqdzen GMDSS GhlDSS Restricted Operator Certificate (ROC CJMDSS).1 bander).jo\\ej home trade dyplom szy-skipper class 7 pra klasy 2 n zegludze krajoaej skipper class 1 seagoing fishing .inspekcja administracji kraju b.prakt)k'~ mor\ha.r c m o l e n ~ e -on chemical tanker r a r \ \ o l e n ~ e pracc. na na .dyplom szypra klasy 1 rybolbn st\\ a lnorskiego seagoing fishing . Swiadect\vo k\valifikacji kapitana statku handlowego master's ticket --(pot. /a- .. raport suspend certificate -..\ alld .

stanowisko ..wachta 04. rozkaz (to) order -polecac.12.p ~ n k zborny t off-duty -po shzbie on board . pot. (np. crew call system .wachta kotwiczna -below -wachta wolna (od shiby) ..oficer wachtowy .pracowaC na wysokosci in progress .stanowisko. na statek on-deck -na pokladzie on duty .00) . uzytkownik (urzqdzenia) order -polecenie.forenoon .00 .wehodzit na poklad go aloft .00 .take over the -przejqc wachtq (to) watch .obciqzenie pracq . obsada wachty -afternoon w.set up .urgent -praca pilna working day .00 -officer ...byl zatrudniony na stanowisku ..wachta 20.wachta 08. objqc (np.obsenvacja. wachtq).glowna instrukcja statkowa management of a vessel -zarzqdzanie statkiem man-hour -roboczogodzina mariner's handbook -poradnik marynarza muster .silownia bezwachtowa watch -wachta.i..middle .stanowisko pracy - - -- - - -- - - - - --- - - - - - - - . popohdniowa (12.zmienit kogoS na shzbie reliever -zmiennik - - replacement -zastepstwo round .piece -.) routine -czynnosci rutynowe (wykonywane na statku stale) .objqc kierowanie statkiem take the sea . rozkazywac overlap . iSC na morze turn to .praca aloft . operator. szkolenie.wziqc udzial w .. zakladka performing bridge watchkeeping duty -pelnienie wachty na mostku post .obshgi) w formie broszury -sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.trzymanie wachty.24.zbiorka list -rozktad alarmowy station . wachtowy -engineer -mechanik wachtowy oMicer -.zaznajomienie siq zalogi z nowym statkiem workstation .to be in -bye w pogotowiu (do pracy) straight time -czas roboczy zwykly (w odroznieniu do nadgodzin) (to) substitute -zastqpowac take charge of .oficer wachtowy watchman -wachtowy work .00 .praca w toku (nie zakonczona) --load .praca akordowa .ustanowik wachte . manewrowe) relieve officer -oficer przejmujqcy wachtq (to) relieve .Work organization on board .anchor .daily ..morning . .deck ..objqc kierownictwo take over -przejqc (np.) . pozycja principal -przelozony.porzqdek dnia stand by -pogotowie .00 . dayman deficiency -niezgodnosk z wymaganiami go aboard .engine -wachta maszynowa engineer -mechanik wachtowy .08.00 .dzien powszedni.bez obshgi czlowieka engine room .iSC na morze graphic schedule -harmonogram instruction . statek.instrukcja. obsenvator main shipboard manual . rozkaz -booklet .00 -1 6.wachta pokladowa . pelniqcy wachtq.first .obchod (statku.Q4.wewnqtrzstatkowy system przywolania (zalogi) day-off .00 .stanowiska (alarmowe.na shzbie one onlone off -system pracy zalogi (jednakowy czas spqdzany na statku i na lqdzie) operator .. funkcja. np...dniowka robocza day worker -pracownik dniowkowy.zabierac siq do roboty unmanned .. szef quarters .zaokrqtowai.00 .obslugujqcy.set the -wyznaczyc wachtq . dz.pelniC wachtq watchkeeping .organizacja pracy na statku (to) board -wehodzit na statek boarding -wejicie na poklad capacity .wspinak sie na maszt go to sea .dzien wolny od pracy day wage . .dniowka day work .. take the con .. ppoi.na statku.wachta 00. kierownictwo) duties -przejqc obowiqzki take part in .served in of . roboczy working time -czas pracy working up a new ship . polecen lookout .okres przejmowania obowiqzkow przez czlonkow zalogi. (served as .

Londyn London.zachodnie wybrzeza Ameryki Poludniowej West Indies (WI) .Zjednoczone Krolestwo.Genua.port Zatoki Meksykanskiej Havre.wyb. La Spezia or Leghorn (GSSL) . wybrzeia Afryki --of England (WCE) .USA.B.1) .wyspa Man Isle of Wight (IOW) -wyspa Wight London (Ldn) . pln. USEC) .porty lezqce na rzekach Parana i La Plata South Africa (SA. SHIPPING Area of Trading -rejon ieglugi Buenos Aires (BA. Antwerp or Rotterdam (LHAR) . wschodnie wybrzeza South America.wsch. Le Havre.. Meksykanska United States.Indie Wschodnie Europe (EU) . Northern Range (NR) -rejon polnocny (portow wsch.strefa polnocna USA West EnglandEast Ireland (W..zachodnie wybrzeza --of Africa (WCA) -z. Hull. East Coast (SAM EC) -Ameryka Pld. north of Cape Hatteras (USNH) -porty wschodniego wybrzeza USA na polnoc od przylqdka Hatteras United States North Range (USNR) ..Liverpool Marseilles (M'lls) . West Coast (SAM WC) Ameryka Pld.Zachodnia Anglia/Wschodnia Irlandia West Coast (WC) .10. SAF) -Afryka Poludniowa South America. kraje wschodu Persian Gulf (PG) . wybrzeza Anglii of India (WCI) . Irlandii East Coast of Great Britain (ECGB) wschodnie wybrzeza Wielkiej Brytanii Europe Combined Terminals (ECT) -zespol terminali kontenerowych w Rotterdamie East Coast United Kingdom (ECUK) wschodnie wybrzeia Wielkiej Brytanii East Indies (EI) . Savona.(port wyladunkowy) nie na polnoc od . Antwerpia lub Dunkierka Gulf of Mexico (USGulf) -Zat. wschodnie wybrzeia East Coast Africa (ECA) .(porty) w strefie Le Havre-Hamburg Hong Kong (HK) . wybrzeza not north of (nin) . Antwerpia lub Dunkierka Hamburg-Le Havre range (HIH) .Buenos Aires Buenos Aires and/or La Plata (BALP) -Buenos Aires illub La Plata Baltic trade -zegluga baltycka British Columbia (BC) . Neapol lub La Spezia German North Sea Ports (GNSP) -porty niemieckie w basenie M. Hull. Antwerp or Dunkirk (HA or D) .porty pln.Londyn. Polnocnego Genova.z.Indie Zachodnie -- -- . wybrzeza Indii of South America (WCSA) . Baires) .Southampton Southern Range (SR) . Livorno lub Neapol Genoa.) -porty Zjednoczonego Krolestwa lub Kontynent (europejski) United Kingdom. Naples or La Spezia (GNS) -Genua.Daleki Wschod Gdansk or Gdynia (GG) -Gdansk lub Gdynia Gdansk. Savona.zach. Afryki East Coast of India (ECI) -wsch.o k r g Columbia East Coast of USA (EC USA. Europy od Antwerpii do Hamburga Continent Bordeaux-Hamburg (CBH) -porty p6lnocnych wybrzeiy Europy od Bordeaux do Hamburga Continent Le Havre-Hamburg range (CHH) -kontynentalne porty polnocnoeuropejskie w rejonie od Le Havre do Hamburga Channel Islands (CI) -wyspy Kanalu La Manche Continent -porty polnocnoeuropejskie pomip dzy Hamburgiem i Bordeaux District of Columbia (DC) .Europa Far East (FE) .Wschod.Genua. Havre. Gdynia or Szczecin (GGS) -Gdansk.Zatoka Perska Rotterdam (R'dam) -Rotterdam River Plate (River) . wyb. zachodnie wybrzeza Southampton (Soton) .poludniowe porty atlantyckiego wybrzeza USA United Kingdom (UK) -Zjednoczone Krolestwo United Kingdom or Continent ports (UK I Cont.Marsylia North Coast (NC) -wybrzeie polnocne North coast of South America (NC SAM) Ameryka Poludniowa.IE.Hongkong Isle of Man (IOM) . Gdynia lub Szczecin Genova. Indii East Coast of Ireland (ECI) .Kolumbia Brytyjska Continent Antwerp-Hamburg (CAH) . La Spezia lub Livorno Gulf ports . Antwerp or Dunkirk (UKHAD) . wybrzeza USA) Orient . Antwerpia lub Rotterdam Liverpool (Lpl) . Livorno or Naples (GLN) ..wsch.Le Havre. wyb.

ladunek eksportowy -transit -ladunek tranzytowy. zlecanielprzyjmowanie ladunku do przewozu . prawo wyboru . ekspediowak forwarding .optional . ladunek przeznaczony do innego portu closing date -data zakonczenia przyjmowania ladunkow na dany statek na plac skladowy commodity description -opis towarow commodity index -indeks towarow (to) consign -nadawak. przewozy) steaming range -zasiqg plywania (statku) stem . udzial. zwloka description of the vessel .ladunek w eksporcie haulage -przewoz. na statek on ship board . nadwyika export .port zaladunku.wolny od wszelkich obci@e~i not exceeding (ne) -nie przekraczaj%cy offer .bukowanie wstepne (ladunku) -reference number -numer nadany danej partii zabukowanej przez agenta bukujqcego -note -nota bukingowa.zlecenie spedycyjne freight . ropa surowa.okres obowiqzywania umowy bukingowej cargo (cgo) .Cargo booking .ladunek balastowy ladunek brudny (np.instrukcja spedycyjna -order .outward .port dostarczenia ladunku -of discharge -port wyladunkowy of loading (pol) .umowa bukingowa delay -opoznienie.ilosc (ladunku) w opcji czarterujqcego -quantity at Owner's ilobC (ladunku) w opcji armatora order port -port zlecenia out-bound freight -ladunek w eksporcie payable ton -tona zarobkowa port . wysylka towaru.fracht.ballast . wysylaC (np.clean products") . towar) consignment -partia (np.custom of the (cop) .port . excl. transport (Iqdowy) inducement .counter .advance . mazutu) dirty trade -przewoz ladunkow brudnych dispatch -wyslaC ladunek.z. ilobC ladunku oferowanego net (free of all deductions) .eksport.bukowanie ladunku alongside delivery .oferta .spedycja instruction . ladunku) contract of affreightment . na statek option (opt) -wybor.quantity at captain's (qc) .ladunek . przyjqcia l.zezwolenie wywozowe.opis statku dirty tanker -zbiornikowiec do przewozu ropy surowej i produktow ciemnych (np..homeward - .kontroferta . przesylke except (ex) -wylqczajqc. potwierdzenie zabukowania period .quantity at Charterer's .ladunek na droge powrotnq inbound . rezenvowaC booking -bukowanie. spobrod excess -nadmiar. kontyngent eksportowy firm indication -wskaznik staly forward -wysylac. z wylqczeniem ex .back - - -- - - . eksportowe quota .port opcyjny pre-booked -wstqpnie zabukowany precarriage -przewoz wst~pny quota -kontyngent.zwyczaj portu -of delivery (pod) . statek) - . w -dirty odroznieniu od .na statku. na statek (to) book -bukowak (ladunek). port zaladunkowy of transhippment . ladunek .firm -oferta wiqzqca on board -na statku.ilok (ladunku) w opcji kapitana .) -wylqczajqc. oddaC do dyspozycji (np.kontyngent wywozowy. ekspedycja (morzem) shipping -zegluga -ton -tona frachtowa (przestrzenna lub masy) -unit -jednostka ladunkowa (stanowiqca podstawe naliczenia frachtu) -weight . opcja.outward .alimentacja. wywoz license .ladunek na drogq powrotnq . kwota (ilosc) receiving note -zgloszenie ladunku shipment -partia ladunkowa.ciezar wysylkowy (ladunku) spread -rozkladac (np.zobowiqzanie zaladowcy odnohie terminu zaladowania ladunku stoppage in transit -wstrzymanie wydania ladunku tender -udostqpnik. z wylqczeniem excluded ports -porty wylqczone excluding (ex.port przeladunkowy .dostawa pod burte bill's of lading lot -partia konosamentowa board receipt -potwierdzenie zaladowania ladunku.ladunek powrotny - - - - - - -- - - - - .

data .konosament na okaziciela cargo .konosament "nieczysty".fumigation .kwit skladowy.konosament zbiorczy .konosament czysty.komplet konosamentow .marine .konosament bezpoiredni .outturn .arkusz danych -storage -przechowywanie danych - - - - - - - - - - - - ---- - .konosament .Swiadectwo odszczurzania . atest .Swiadectwo fumigacji .dane -base .order .manifest ladunkowy. .direct .record book ksiqzka ladunkowa - -- -- -- -- ---- -- ------ --- ------ ------ -release -kwit celny (zwolnienie towarow odprawionych) specification .kopia kapitaliska (konosamentu) .specyfikacja ladunkowa tracer .konosament na okaziciela -blank--konosament na okaziciela terms and conditions .bearer .zgloszenie przybycia (powiadomienie odbiorcow ladunku o jego przybyciu) bill of entry .captain's copy . z naniesionymi uwagami .konosament zbiorowy date of issue .swiadectwo wolnosci ruchow .konosament czarterowy .grain cargo .liner .dry -zaswiadczenie eksperta.zapis danych sheet .omnibus .baza danych -freight system -komputerowy system bukowania logging .dokumenty ladunkowe acceptancespecification -specyfikacja odbiorcza arrival notice .gas free .zaiwiadczenie.documents -dokumentacja ladunkowa .konosament morski .konosament zaladowania.konosament morski .list lista ladunkowa .straight -konosament imienny (na okreslonq osobc) .house . wydany z datqpoiniejszq .collective .Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboia luzem of delivery .on board . wystawiony z datq wczeSniejszq .groupage .data wydania k.free pratique . okaziciel konosamentu . celna deklaracja przywozowa bill of lading (bll. dowod zlozenia -of discharge .local .10.dokument o iloici ladunku wyladowanego ze statku.przetwarzanie danych -rate .deratting exemption .clean .dokument wysylany przez agenta stwierdzajqcy.konosament "nieczysty" ( z uwagami) .declaration zgloszenie ladunku .warunki konosamentowe .konosament domowy . BIL) .Swiadectwo zdrowia .konosament spedytorski .forwarder's . SHIPPING Cargo documents .ocean .ante dated -k.lista specjalna towarow n. stowage plan .konosament zbiorowy (obejmujqcy kilka przesylek) --holder -posiadacz.Swiadectwo wyladowania of health . ze statek zostal odgazowany (wolny od gazow palnych) .to bearer .Swiadectwo zwrotu statku -of registry -certyfikat okrqtowy .charter party .claused .konosament liniowy .shipped .rejestracja danych -processing .konosament na dowozowq cz& trasy .konosament bezpoiredni .plan sztauerski towarow n. Swiadectwo.konosament zatadowania .konosament na zlecenie .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji .foul . i i okreilony ladunek zaginql lub zostal wyladowany z nadwyikq certificate -certyfikat. special list .derrating .szybkoSC transmisji danych record .full set of -s .ladunek -book .protokol przekazania -of deposit .post-dated -k. i e caly ladunek zostal ze zbiornikow wyladowany .ksiqzka ladunkowa .konosament na towary zaladowane . wydany przez odbiorcq condition -warunek (umowy) commodity plan -plan ladunkowy dangerous goods -towary niebezpieczne manifest . bez uwag .through .manifest towarow n.swiadectwo pochodzenia -of redelivery .intake -dokument o iloSci ladunku zaladowanego wedlug wskazan miernikow statkowych of origin (C/O) .

Forwarders Certificate of Transport (FCT) spedytorskie zaiwiadczenie transportowe .Swiadectwo swobody ruchow import license .certyfikat zaladowcy dot.deklaracja zaladowcy dot.dated (dd) . wagi towaru w kontenerze .cargo .Swiadectwo zwolnienia expiration -wygainiqcie (waznoici dokumentu.konosament elektroniczny (rowniei sea waybill) feed back . przewozu towarow niebezpiecznych . dokument cesji of trust .sptyw informacji do systemu kontrolnego.paczka. zezwolenie na przyw6z towarow exemption -zwolnienie certificate .list.kwit sternika. informacja zwrotna FIATA documents -dokumenty Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow .inward .faktura .niezbywalny morski list przewozowy note . dlo) . jednostka ladunku receipt .zgloszenie gotowosci statku (do zaiwyladunku) notify-address -adres osoby.Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB) -niezbywalny.transport multimodalny document .wygainigie (waznoici dokumentu. ktorej zglasza siq nadejicie przesylki (ladunku) do portu przeznaczenia parcel . deklaracja przewozonych ladunkow mate's receipt (MIR) . nota of protest .licencja importowa invoice .upowainienie do podpisania konosamentu -of credit -akredytywa -of guarantee . dokument of authorisation to sign bill of lading . multimodalny list przewozowy FIATA . umowy) -date -data wygasniqcia. konosament) wystawiony na transport multimodalny non-negotiable sea waybill .dokument (np.Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL) -zbywalny multimodalny konosament FIATA .list gwarancyjny -of subrogation .datowany delivery order (do.blank .Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods (SDT) .Swiadectwo.weighing . awizowanie of readiness (NOR) . praw).atest ciqzaru notice -zawiadomienie.kwit wydania dock pass -przepustka portowa dock receipt -kwit skladowy. u p w terminu waznoSci expiry .FIATA Forwarding Instruction (FFI) -zlece- - - nie spedycyjne form .FIATA Warehouse Receipt (FWR) -kwit skladowy FIATA .exporter's .cesja (np.formularz czysty.manifest ladunkowy . notyfikacja.dziemik okrqtowy manifest (of cargo) -manifest ladunkowy .freight . blankiet .pro-forma -prowizoryczny (rachunek) letter .dokonaC zapisu w dziemiku okrqtowym log-book . dokument przyjqcia ladunku do przewozu documentation -dokumentacja . certyfikatu. dowod przyjqcia ladunku na statek multimodal -multimodalny transport .licencja eksportowa express cargo bill .formularz.kwit przesylowy (na jednostkq ladunku) - - - - - -- - -- -- - .Shippers Intermodal Weigh Certification (SIC) .shipping Swiadectwo zaladowania (towaru) . niewypelniony free pratique .Forwarders Certificate of Receipt (FCR) spedytorskie zaiwiadczenie przyjqcia towaru do wysylki . u p w terminu waznosci export license .dokumentacja draft -weksel enclosure -zalqcznik (do pisma) entry .zgloszenie statku (ladunku) do odprawy celnej -certificate -swiadectwo dokonania odprawy celnej statku (ladunku) -permit -zezwolenie na wejicie (statku do portu). pismo. umowy) -date -data wygainigia.nota protestacyjna .manifest przywozowy (w imporcie) manifest (ladunkow) wywozonych -outward (ladunkow w eksporcie) -ship's --manifest okrqtowy.faktura wywozowa .potwierdzenie odbioru (to) log .

zlecenie spedycyjne cargo specification .dokumenty przewozowe (ladunkowe) shipping instruction -instrukcja (dyspozycja) zaladunkowa shipping order .dziennik liczmana tally sheet -kwit liczmanski time sheet -karta kontrolna czasu (zwykle obejmuj$ca okres reda-reda) warehouse receipt -kwit skladowy. SHIPPING -ticket -kwit przesylowy (na jednostke ladunku) permission -zezwolenie.kwit skladowy (pokwitowanie zlozonego na sklad w porcie ladunku) report . pozwolenie port health declaration -deklaracja sanitama (skladana na zawiniecie do danego portu) pratique (free pratique) -Swiadectwo (sanitarne) swobody ruchow preliminary -wstqpny (np.daily .specyfikacja ladunkowa stowed onlunder deck .konosament elektroniczny shipper's export declaration (SED) .raport.raport dzienny .zaladowane nalpod pokladem (uwaga na konosamencie) tally book .10.zestawienie iloici (wyladowanego ladunku) . raport) processing (of documents) -przygotowanie dokumentow program (programme) -program. sprawozdanie. plan received for shipment .warehouse (WIW) -kwit magazynowy wharfinger's certificate -portowy kwit skladewy - .zlecenie zaladunkowe.konosament przyjccia do zaladowania quay receipt .sailing -raport o wyjbciu (statku) w morze seal log . protokol .spis numerow plomb - - seawaybill .outtum . kwit magav'owy warrant .skladowy dowod zastawczy .deklaracja eksportowa zaladowcy shipping documents .

makler okrqtowy (frach- - - - -- - -- - - - - - - - %CY chartering order -zlecenie zaczarterowania chartering policy -polityka czarterowa CP blading (charter party bill of lading) -konosament czarterowy charter party form .czarter na podroi (to) charter -wyczarterowak chartered rate . na kolejne podroie .czarter na podr6z .czarterujqcy na czas chartering broker .oddawak w subczarter.round trip .loading . przez BIMCO) .) .Swiadectwo wskazujqce stan statku (wlqczajqc balasty.znormalizowany formularz umowy czarterowej chartererspay dues (cpd) -oplaty ponosi czarterujqcy date ..zawrzeC umowq czarterowq fix a ship -wyczarterowak statek fixing letter .niestandardowy formularz czarterpartii --- --- .private . np.statek zastqpczy slothire -umowa czarterowa dot. statku w czarter) . dreadage .statek podobny relief ship .net .najem czqici przestrzeni ladunkowej . podczarter.port przekazania statku w cz.formularz umowy czarterowej -port .lub wyladunku rate .inspekcja statku zdawanego przez czarterujqcego armatorowi reference ship .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas on-hire survey . wykorzystania czqSci przestrzeni ladunkowej statku sub-charterer-podczarterujqcy.bareboat .lump sum cz. paliwo i woda slodka) przy zdawaniu go przez czarterujqcego charter -czarter. wskazujqce stan statku (w tym balasty.consecutive voyage cz.standard .nettom .stawka czarterowa .czarter na czas .deadweight .time (TIC) .port of .open .space . z powodu awarii technicznej survey .data .laydays .(granice czasowe rozpoczqcia cz..okres wylqczenia statku z czarteru off-survey .recommended --- --- - - -- - . zatwierdzony (np. subczarterujqcy sub-charter party -umowa podczarterowania.czarter czqSci pojemnokci statku .formularz umowy czarterowej.czarter otwarty (nie okreilajqcy ladunku ani portow wyladunkowych) party -umowa czarterowa. cz.zalecany formularz czarterpartii . subczarter .sub-umowa podczarterowania.potwierdzanie czarteru za pomocq umowy czarterowej hire . czarterpartii .umowa cz.Charter -czarter certificate of delivery .czarter statku bez zalogi commission -prowizja czarterowa .netto" (kosztow za-Iwyladunku i sztauowania nie ponosi przewoznik) off-hire-wycofanie statku z czarteru na krotki okres.oplata w czarterze na czas lay-days .formularz u.slot .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas --time . na podr6z okrqznq .przewidziany w czarterze czas na wylzaladunek statku net terms -czarter . wodq slodkq i paliwo) przy przekazywaniu go czarterujqcemu certificate of redelivery -Sw.round .approved .stawka czarterowa charterer -czarterujqcy -time .czarter na podroz okrqznq .zdanie statku po czarterze survey .oglqdziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas on-survey -ogl~dziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas --report -protokol przyjqcia statku w czarter re-charter . podczarterowak redelivery (redely) .dni ulgowe w czarterze delivery (dely. dly) -przekazanie (np. podczarter . czarterpartia -party form .data ladowania --of readiness -data gotowoici do zaladunku days of grace .voyage .czarter wskazujqcy port za.prawo zaladunku ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy excluded ports -porty wylqczone fix a charter . wynajem statku .trip .za zryczaltowanq surnq frachtu .czarter ze stawkq od noinoSci -definite time of arrival (dft) -ostateczna data przybycia .czarter na warunkach .

SHIPPING Charter and liner clauses klauzule czarterowe i liniowe always afloat (aa) -klauzula czarteru zastrzegajqca dostatecznq glebokoiC przy nabrzezu always accessible . stwierdzajaca.klauzula dodatkowych niebezpieczenstw arbitration clause . odladunku na barki liner negligence clause .wlqczyi: (np. prawa do przyjecia ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy dunnage clause -klauzula dot.klauzula dot. dot.klauzula dot.klauzula zezwalajqca na odstagienie praw banking clause -k.klauzula . wartoici wolnoclowej both-to-blame collision clause -klauzula dot. przewozu sztuk ciezkich Himalaya clause -klauzula dot. dot. sqdu lub miejsca) lien clause . dot. utkniccia na mieliznie heavy Lift clause.k. kosztow drewna sztauerskiego embody (in) . awarii wspolnej zawinionej przez czlonka zalogi) jurisdiction clause . klauzulc do umowy czarterowej) employment clause -klauzula dot..10. zatrudnienia (podlegloici kapitana wobec czarterujqcego na czas) fire-clause . przestojowego) deviation clause -klauzula dewiacyjna disbursement clause -klauzula wydatk6w dispatch clause . iz statek nie moie osiadaC na dnie w trakcie przeladunku) force majeure clause -klauzula dot. dot. wlaSciwoSci prawa. dot. odpowiedzialnoSci za zderzenia currency clause -klauzula walutowa deviation clause (DC) .zawsze dostqpny. zatloczenia portu contact clause .klauzula Jasona (dot. osiqgalnY (port) abandonment clause . uzywania chwytakow przy przeladunku grounding clause -klauzula dot. kosztow bankowych berth charter clause .klauzula dot. skutkow dzialania sily wyzszej grab (discharge) clause . oplat portowych clause (cl) .lub wyladunku w porcie bonded value clause .klauzula collision clause -klauzula kolizyjna. abandonowa (regulujqca warunki i skutki porzucenia statku) additional perils clause . przenv awaryjnych (np.klauzula o wlaSciwoSci prawa bandery floating clause . straty konstruktywnej (statku) breakdown clause -klauzula dot. objecia ograniczeniem odpowiedzialnoSci przewoinika osob wykonujqcych usfugi zwiqzane z przeladunkiem i przewozem towarow hire and payment clause -klauzula dot. ladunku pokladowego demurrage clause .klauzula jurysdykcyjna (dot.klauzula poiarowa flag clause . zabezpieczenia statku przy wyladunku chwytakami cesser clause .klauzula dot.k.klauzula dot. odpowiedzialnoSci za fracht charges clause -klauzula dot. szkod wyniklych ze zderzenia congestion clause -klauzula kongestyjna. w czarterze na czas) cancelling clause -k.klauzula dot. oplaty za przestoj (tzw. prawa zastawu lighterage clause . dot. lodow (regulujqca przypadki niewlaiciwego wykonania umowy przewozu spowodowane zalodzeniem) identity of carrier clause (ioc) -klauzula ustalajqca przewoinika incorporation clause -klauzula wlqczajqca dodatkowe warunki . czarterowa okreslajqca miejsce za. odpowiedzialnoSci obu stron za zderzenie break up clause -klauzula dot.k.do konosamentu Jason clause . anulowania umowy cargo free clause -k.dostatecznej glebokoici" (stanowiqca.klauzula dewiacyjna w czarterze deck cargo clause -klauzula dot. frachtu i jego platnoici ice clause . prawa przewoznika do natychmiastowego wyladunku po zacumowaniu) .k.k. zaniedban London clause -klauzula londynska (dot.klauzula dot.klauzula dot. dot.k. i i koszty obslugi ladunku ponosi czarterujqcy ceiling clause . arbitrazu assignment clause .klauzula dot. dot. premii za poipiech disposal clause -klauzula dyspozycyjna (ustalajqca date i miejsce zwrotu statku przez czarterujqcego) dreading clause -klauzula dot.

pokrycia przez ubezpieczyciela kosztow segregacji ladunku uszkodzonego) skimming clause -klauzula dot. cych do tego samego armatora skimming picking clause . wskutek awarii technicznej) optional clause .marine extension clause . kary umownej prolongation clause -klauzula prolongacyjna (o przedluzeniu umowy) re-chartering clause . holowania trade clause . kolejnoici podejScia statkow pod przeladunek wg kolejnoici przybycia waiting for the berth clause -klauzula o oczekiwaniu na nabrzeie war clause -klauzula wojenna weather permitting clause -klauzula dot. dot. na barkg paramount clause .klauzula o prawie do odbioru ladunku na barkg towage and salving clause -klauzula dot.klauzula dot.k. oplat nabrzezowych winch clause -klauzula dot.klauzula dot.klauzula o (zawinionym) zderzeniu safe aground clause -klauzula dot.k. holowania towage clause . dodatkowego ubezpieczenia ladunku master employment clause -klauzula dot. dot. przy kt6rym statek dotyka dna przy odplywie) not always afloat but safe aground (naabsa) -z dotkniqciem gruntu przez statek. notyfikacji wskazanej osoby o nadejiciu ladunku do portu przeznaczenia off-hire clause -klauzula dot.z dotkniqciem gruntu (port lub nabrzeze. przewozu ladunkow w ladowniach chlodzonych requisition clause -klauzula dot.klauzula nadrzqdnoici (dot.klauzula dot.klauzula dot. podlegloici kapitana (wzglgdem czarterujqcego) not always afloat (naa) . bez niebezpieczenstwa uszkodzenia dna statku near clause -klauzula nakazujqca statkowi podejicie do portu wyladunkowego na minimalnq bezpiecznq odlegloSC notify clause -klauzula dot. prawa odbioru ladunku pod burtrt np. always accessible (sb aaaa) -bezpieczne. zawsze dostqpne nabrzeze o dostatecznej glgbokoici Saturday afternoon clause . bezpiecznego osiadania statku na gruncie portu plywowego safe berth. konsekwencji rekwizycji running down clause . okresowego wylqczenia statku z czarteru (np.klauzula dot. podporzqdkowania konosamentu zasadom Konwencji Brukselskiej) perils of the sea clause -klauzula dot. uzywania statkowych wind ladunkowych .klauzula segregacyjna (dot. subczarteru redelivery clause -klauzula dot. kosztow przebrania ladunku uszkodzonego strike-clause -klauzula strajkowa subletting clause . zdania statku przez czarterujqcego reefer clause . dot.klauzula podnajmu substitution clause -klauzula substytucyjna tackle clause . always afloat. czajqca sobotg po poludniu i niedzielg z czasu przeznaczonego na przeladunek separation clause -klauzula separacyjna sister ship clause -klauzula o statkach naleza.klauzula wyla. ladunku opcyjnego overside delivery clause -klauzula dot. niebezpieczenstw morskich penalty clause -klauzula dot. dopuszczalnych akwenow dysponowania statkiem turn clause . naliczania czasu zaladunku z uwzglgdnieniem warunkow pogodowych wharfage clause -k.

deratting - -- - .zlamany . rewers of survey .list gwarancyjny. n. defekt .list gwarancyjny bag trier .holed .uszkodzic przez zanieczyszczenie -by tainting -uszkodzenie przez przejqcie obcych zapachow certificate .abandon act of God .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji -of damage .roszczenie ladunkowe . ladunek) contamination-zanieczyszczenie ladunku (np.dokumentacja uszkodzen samochodu cargo .zglqbnik do pobierania probek z workow brack -towar wybrakowany bracking . powodujqce zmiang jej charakterystyki) customary trade loss -zwyczajowy ubytek ladunku w trakcie transportu damage . postqpowanie car exception report .przebity .atest awaryjny -of desinfection .bent -wgniecenie .deformation .odrzucenie ladunku (np. atest .selekcja towaru uszkodzonego (tzw.poswiqcenie czgici ladunku lub wyposazenia dla ratowania statku act of war .clean ladunek czysty.bend -wygigcie . statku). bez zanieczyszczen condition .wyrywkowo (np. Swiadectwo.wada. innym gatunkiem ropy.sea (SID) -szkoda powstala w czasie transportu morzem.zakres uszkodzen (statku.ladunek claim .stan ladunku contaminantion -zanieczyszczenie ladunku out of specification .tom . eksperta) attestation .rozenvany contaminant .sila wyzsza act of hostility .uszkodzenie. SHIPPING Claims -roszczenia absorb -wchlaniac (wodq) accident of the sea .Swiadectwo inspekcji claim -roszczenie claimant -roszczqcy container damage -uszkodzenie kontenera .extent of . wyrzqdzona wodq morskq seawater .deratting exemption - .przecigie. sprochniale careless handling .drogocemy ladunek -rejection ..nieostrozne operowanie.uszkodzenie ladunku -to ship .cracked -pqkniqty .precious . brakowanie towaru broken down -uszkodzony broken.bow .Swiadectwo odszczurzania - - - - -- - - - - . zarobaczone.latent -wada ukryta .broken .protokol szkod . odszkodowanie z tytuh uszkodzenia by contamination .spowodowac szkodq certificate -certyfikat. skazac (np. z powodu uszkodzen) -wastage . ofiara wypadku (to) cause damage .odorous .porzucenie (np.ladunek o silnej woni . zaiwiadczenie back letter .ladunek niezgodny ze specyfikacjq loss -utrata ladunku .oplata za stawienie siq (np.uszkodzenie statku damaged cargo report -raport uszkodzen fadunku defect .zgiqcie . przeciety .odpadowe.dzialania wojeme actual total loss -rzeczywista strata calkowita assign an expert -wyznaczyC eksperta at random .Swiadectwo dezynfekcji of indemnity . ladunkowych) to cargo . szkoda.dzialania wrogie.substancja zanieczyszczajqca.10.ubytek ladunku (w czasie przeladunku lub transportu) cargo-worthy (ship) -(statek) przystosowany do przewozu danego ladunku cargoworthiness -zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoid do przewozu danego ladunku) casualty -nieszczqsliwy wypadek.inspekcja doznanych szkod (np.cut .wypadek morski abandonment. szkoda wywolana wodq morskq survey . wojeme act of man . ladunku) uszkodzenia spowodowane ha-hook hole kiem sztauerskim .Swiadectwo. o kontroli) attendance fee . wormy and punky .uszkodzenie.odksztalcenie . skazajqca (to) contaminate -zanieczyszczac.

wyciek (np. rewers in dispute . probkobiorca sampler -probnik.dostawa ladunku w porzqdku (to) rub -trzeC sip. uszkodzony przez wodc morskq seizure .znakowanie (cechowanie) ladunku marks stained -cechy (oznaczenia towaru. samozaplon (np. kontrola excess -nadmiar.wlasnoic ladunku.standard . odpadki pilferage .drobna kradziez pre-loading inspection . niz do portu przeznaczenia overcarry -przewieiC ladunek poza port przeznaczenia overlanded -wyladowany z nadwyzkq (w stosunku do konosamentu) overdue -(statek) zaginiony peculiarity .probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probke sampler -pobierajqcy probkc.zaniedbanie.rozbieznoSC. wskutek przeladunku) sea damaged -uszkodzony w czasie transportu morzem. ladunku) discoloration -odbanvienie. separacja - - . rozkurz (np. obcieraC (to) rummage -przeszukiwac ladunek sample -probka . ladunku) pickings -resztki.pobieraC probki examination -badanie. statku) przed zaladunkiem property in goods . zmiana banvy ladunku discrepancy . dezynfekcyjn Y disinfection -dezynfekcja disinfestation -dezynsekcja dissipation -rozproszenie.inspekcja (ladunku. z beczki) letter of guarantee . niezgodnoSC (np.rozkurz (strata ladunkow sypkich np.sporny (np. towaru) inherent vice .wspolne ogledziny (ekspertow obu stron) leakage . ladunku) separation -rozdzielenie.ubytek normalny (ladunku) observations -obsenvacje. ladunku) zaplamione - marks unclear . brak ladunku) in good order and condition -(ladunek) w nalezytym porzqdku i w dobrym stanie inherent quality -wlaiciwoSC szczegolna (np.strata na wadze (ladunku) marine accident -wypadek morski marine casualty -wypadek morski marking (of cargo) .strata in weight .list gwarancyjny letter of indemnity . ladunku) right and true (rtd) . towaru) jettisonning .szczegolna wlaSciwoiC (np.konfiskata (tu: statku. zglcbnik sampling time .defective -wadliwy dent -wgniecenie deratization -deratyzacja deratting -deratyzacja deterioration -pogorszenie sicjakoSci (np. ladunku) self-ignition-samozapalenie.wada naturalna (np. niedbalstwo .gross -powazne zaniedbanie normal shrinkage . w iloici ladunku) disinfectant -Srodek odkazajqcy. rozkurz (to) draw samples . zlamanie indemnification -kompensacja strat illub poniesionych kosztow indemnify -zabezpieczyi. ladunku) experts' commitee -komisja rzeczoznawcow extract from log -wyciqg z dziemika fall to pieces -rozpaSC sic na kawalki fracture -pt$cniccie. uwagi oddments -resztki ladunku offsetting of claims -kompensata wzajemnych roszczen overcarriage -przewiezienie ladunku dalej. ladunkow sypkich) distortion -odksztalcenie (opakowania. wynagrodzic straty indemnity bond . ladunku) draftage -rozsyp.list gwarancyjny. wlasnoSC towaru residue cargo -resztki (pozostaloici) ladunku right and true delivery -prawidlowa dostawa (przesylki.cechy (oznaczenia ladunku) niewyraine mildew -plesn missing -zaginiony (np. nadwyzka (np.list gwarancyjny loss . sprawdzanie.okres probkobrania scattering .Swiadome zwolnienie (wyrzucenie) czcSci lub caloici ladunku za burtc joint survey . statek) mold -pleSn natural wastage -naturalny ubytek (ladunku) w czasie transportnegligence .

brak.podarte York-Antwerp Rules (YAR) -Reguly YorkuAntwerpii - - - - - - - .packing rusty .rzeczoznawca morski shifting of cargo .rust and oil spotted .top sheets rusty . niedobor (np.kontrola (czystoici) ladowni . z braku miejsca) cargo .ladunek niedajqcy siq zidentyfikowat water absorbtion -wodochlonnoiC.(ladunek) niezaladowany na statek (np. SHIPPING separation of cargo .rozlaC (ciecz.kontrola (ladowni illub 1adunku) przed zaladunkiem .edges bent and rusty .dentlng .inspekcja (ladunku. wyciek. statku) przed zaladunkiem report .wgniecenia (w wyrobach hutniczych) .0) .zmiotki.nie przyjqb (ladunku) shut-out cargo -ladunek odrzucony.tylko strata calkowita (statku) trade shortage -naturalny ubytek ladunku (np.przeglqd. kawy) slacks -niepelne.wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) of holds .szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem take up -wchlaniaC (wodq) total loss only (t.opakowanie zardzewiale . wskutek sztormowej pogody) sweepings . rozsypaC (ladunek) spillage .widoczne plamy rdzy - -- - -rust spots apparent on top sheets -plamy rdzy widoczne na wierzchnich arkuszach . zanieczyszczony (np. wskutek wysychania) unidentifiable cargo .pre-loading .cz~iciowo zardzewiale .wyladowany z niedoborem.opakowanie mokre -pitted -wzery .samozapalenie steel and steel products -stal i wyroby ze stali .niedobor wagi (ladunku) shrink -kurczyC siq shrinkage . zmiotki taint -szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem tainting damage .pokrycia mokre .krawqdz~e pogiqte i zardzewiale .gome arkusze zardzewiale surplus of weight -nadwyzka wagi survey . wyladowany z brakiem --shipped -niezaladowany na statek (np.covers wet .zapiaszczony. rozlew spontaneous combustion -samozapalenie spontaneous ignition . poplamiony. "wiotkie" worki . atest (to) survey . paliwo).dostawa (ladunku) z brakami --landed .naddatek na skurcz shut out .plamy rdzy i oleju .1.opakowanie dirty .nasiqkniqty wodh napelniony wodq wrapper .packing wet .dokonywaC przeglqdu surveyor .shipper's .zamoczona czqSC ladunku (np.ubytek ladunku (wskutek wysychania) allowance .ladunek zardzewialy . ladunek) spill .przesuni~cie ladunku (np. ladunku) short -brak delivery .brudne stained . certyfikat oglq dzin -joint .rusty ends . z braku miejsca) -weight .protokol oglqdzm.inspektor.resztki ladunku. nieprzyjqty do zaladunku skimmings .poplamione tear . higroskopijnoSC waterlogged . pobrudzony.worki niepelne w czasie wyladunku soiled .covered with snow .pre-loading . partly .10.goods in rusty condition . rzeczoznawca . list gwarancyjny (zaladowcy) ship fills -rozsypy (ladunku) ship spills -ladunek zebrany z rozsypow statkowych ship sweepings .separacja ladunku shipper's guarantee -rewers. oglqdziny -certificate -protokol oglqdzin.zmiotki statkowe shortage .zardzewiale konce -rusty.pokryte Sniegiem .marine .rusty covers -pokrycia zardzewiale .rust spots apparent .

dostawa k.Azja . przewoz na warunkach . -space sharing umowa o wspolnym wykorzystaniu przestrzeni ladunkowej .dowoz z zaplecza lub odwrotnie organizowany przez przewoznika morskiego check-digit .umowa o wspolnym wykorzystaniu slotow (przestrzeni ladunkowej) na statkach pozostajqcych w dyspozycji stron u.operator kontenerowy przewozu wiqzanego .grupowad ladunek dla umieszczenia w jednym kontenerze container -zapelnid kontener ladunkami roznych zaladowcow consolidation point -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze consolidator .k. obshgujqcy kilka por- - -- - - - -- -- port . formowany przez zaladowcq na jego koszt i ryzyko global tracker sewice .slot sharing . . wypelniony ladunkiem..Trans Atlantic Agreement (TAA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Polnocnego Atlantyku carrier's haulage .statystyczne pojg cie urnowne.czteroliterowa pienvsza czqid kodu identyfikacyjnego kontenera -serial number -siedmiocyfiowy numer (dmga czeid kodu identyfikacyjnego kontenera) tracking system .o . partia ladunku wypelniajqca kontener.nabrzeie-nabrzeie" -- . k.firma grupujqca ladunki dla umieszczenia ich w kontenerze container -kontener.umowa o wspolnym wykorzystaniu posiadanego tonaiu .combined transport . pojemnik dimension(s) -wymiar(y) kontenera land bridge .single - wzajemnej wymianie kontenerow .Owiadectwo pochodzenia (ladunku) container freight station (CFS) -magazyn formowania kontenerow LCL na terminalu k.Container trade przew6z kontenerow agreement -umowa pomiedzy armatorami. na mocy ktorej przewoinik oddaje kontener innemu przewoznikowi do uiytku na czas okreilony certificate of origin . container fully loaded weight and capacity (FWC) -k. przewoz kilku partii w jednym kontenerze.Europe Asia Trade Agreement (EATA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Europa . bezpoirednio od nadawcy do odbiorcy ETEU (equivalent TEU) . pozwalajqcym na maksymalne wykorzystanie pojemnoici i noinoici k.umowa armatorow o tow .k.vessel sharing (VSA) . containerization-konteneryzacja damage report .miejsce odpraw kontenerow polozone w glqbi lqdu inland rules -zasady i stawki za przewozy kontener6w w obrqbie Europy less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objetoSC kontenera.konwencja o bezpiecznych kontenerach container service charge (csc) -kontenerowa oplata terminalowa container sublease .multi port . takze w oparciu o satelitarne systemy nawigacji container operator -operator kontenerowy .raport uszkodzen (kontenera) demurrage -dodatkowa oplata za przetrzymanie kontenera ponad umowiony czas door-to-door (house-to-house) . obslugujqcy jeden port Container Safety Convention (CSC) .umowa.system iledzenia pozycji kontenerow home-to-home-dostawa ladunku w relacji bezposredniej (door-to-door) inland clearance depot (ICD) . okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU Far East Freight Conference (FEFC) -Konferencja Dalekowschodnia feeder service -semis dostawczy (dowozowy) Fortyfoot Equivalent Unit (FEU) -jednostka umowna odpowiadajqca wielkosci kontenera 40' (2TEU) freight all kinds (FAK) -stawka frachtowa niezalezna od przewozonego w k.lqdowy most kontenerowy leasing -umowa o leasingu kontenera logistics -monitorowanie ruchow kontenera -manifest -manifest kontenerowy -moves .ruchy diwigu kontenerowego -number -numer identyfikacyjny kontenera owner -wlaiciciel kontenera prefix .ostatnia cyfra w numerze kontenera majqca charakter kontrolny consolidate .system sledzenia pozycji kontenera w oparciu o raporty teleksowe.direct interchange . ladunku freight container station -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze full container load (FCL) -jednolity ladunek pelnokontenerowy.0.

surety -kaucja gwarancyjna .conference . porozumienie -master lease generalna umowa dzierzawy . zabezpieczenie . kontenera do portu) precarrier -dowozqcy Pre-trip Inspection (pti) -inspekcja techniczna (kontenera chlodzonego) przed przewozem shortsea (trading) .umowa przewozu na warunkach konferencyjnych . twenty foot equivalent unit) .volume . kontrahent deal -umowa effective -skuteczny. since .naruszenie umowy .waga lub objgtosc ladunku w k. konosamentu) conditions -warunki .armatorzy obslugujqcy linie transoceaniczne (w odroznieniu od feeder-carriers) marchant haulage .umowa ustna stevedore .umowa o czarterze okreilonej liczby slotow sharing . posiadajqcy najwigksze floty statkow kontenerowych overcapacity -nadmiema pojemnoik ladunkowa statkow eksploatowanych na danej linii w stosunku do dost~pnych ladunkow parcel receipt -kwit przesylowy (na mniejsze partie drobnicy) payload . osoba uprawniona -to sign . .kontener 20' (jednostka statystyczna okreilajqca iloib ladunku rownowaznego kontenerowi 20') Contract -umowa agreement -umowa.umowa o wspolnym wykorzystaniu pojemnosci kontenerowej statkow -ratio -iloik przewiezionych w c i w roku kontenerow przypadajqcych na celg (slot) stripping ..obowiqzujqcy na okres .przewoz lqdowy kontenera mega-carriers -przewoznicy o zasiqgu i znaczeniu globalnym.stevedore .obowiqmjqcy od .umowa sprzedazy (np.anulowanie (umowy).fidelity umowa o wylqcznosci (korzystania z uslug danej linii zeglugowej) .. skasowak.standard (std) .data odstqpienia od umowy cession .skreslenie. skreslenie -date .as per .kontrakt sztauerski . na podstawie ktorej obliczany jest fracht.ilosciowy kontrakt przewozowy contractor .break a ..contract .freedom of .par01 . kontenera) pier-to-pier -przewoz kontenera w relacji nabrzeze . wyraznie zastrzezona - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - . anulowak cancelling .groupage .. platnoici authority . kaucja.papier wartobciowy.cesja (np.large volume -umowa przewozu wielkich partii towarow lien -umowne prawo zastawu -of agency -umowa agencyjna of sale .prawo podpisu bond . standardowe contract -umowa .miejsce dostarczenia ladunku poza portem pool -umowa o wspolnym uzytkowaniu kontenerow Port of Discharging (pod) -port wyladunku Port of Loading (pol) -port zaladunku precarriage -dowoz (np. rowniez maksymalna dopuszczalna waga ladunku w kontenerze payment for detention ..swoboda zawierania umbw .dotrzymywak warunkow u.extension of .umowa dot.oplata za przetrzymanie (np.sztauowanie ladunku w kontenerze terminal handling charges (THC) -koszty wyladunku i portowe TEU (20' equivalent unitised freight unit.upowaznienie.rozladunek kontenera stuffing .cela kontenerowa charter deal .sztauer kontraktowy .zegluga krotkiego z a s i ~ u slot .h i e dalekiego zasiau lumpsum -stawka frachtowa zryczaltowana mainline carriers . erase -wycierak.breach of .gwarancja umowna.10.nabrzeze place of receipt (pr) -miejsce przyjecia ladunku poza portem place of delivery (pd) .zgodnie z umowq .adhere to a .favourable -korzystne warunki .strona umowy.grupowa kaucja gwarancyjna (to) cancel -uniewaznib.na podstawie kontraktu . statku) of towage -umowa holownicza . skreilik erasure .warunki umowy .zerwak umowg .payments . slowo usuniete (z tekstu) express warranty . efektywny for . uprawnienia.by . SHIPPING long distance routes .przedluzenie umowy .warunki normalne.

nota prowizoryczna.upust. dues and payments oplaty. zobowiqzanie usual terms (ut) . koszty portowe .Reguly Haskie Hague-Visby Rules -Reguly Hasko-Visbijskie Hamburg Rules -Reguly Hamburskie implied -domniemany. umow provision -postanowienie.free of .oplata.dunnage .oplata holownicza (to) charge . bon breakdown -wyszczegolnienie czqici skladowych (np.zobowiqzanie domniemane -warranty .gotowka against document (cad) . niewieqco without guarantee (wog) -bez gwarancji Fees. naleznoic .oplata za cumowanie . pot.liniowe warunki przewozu net terms (nt) -warunki netto net weight (nt.landing . nieodplatny .zloiyC ofertq (to) tender . zastrzezenie subject to (sub) -pod warunkiem ze. rozszerzenie (umowy) expiry (exy) -uplyw (terminu) falling under the contract -podlegajqcy umowie favourable quotation -korzystna oferta frustrate .inward -wejiciowe oplaty (portowe) . umowy) place of fulfilment .) -gwarantowany Hague Rules .oferta . otwarcia akredytywy -licence -pod warunkiem. bonifikata.oplaty dokowe .koszty wyladunku .rekompensata kosztow przewoznika carrier's remuneration -naleznoici przewoznika cash . zqdaC czegoi (w umowie) stipulation -warunek (umowy).strona (umowy) place of conclusion .dzieliC proporcjonalnie.boatman .miejsce wykonania (np.warunki netto offer .firm (fio) .port . za miejsce przy nabrzeiu. dorozumiany condition . bezpiecznego przybycia tender . klauzula provisional note .prowizja za wylozenie funduszy (np.submit a .oplaty przeladunkowe . ze uzyskana zostanie licencja (np. prowizji buoyage -oplata za utrzymanie znak6w nawigacyjnych burden -koszty ogolne cancellation fee -oplata stornowa carrier's allowance . tymczasowe potwierdzenie zawarcia umowy (to) stipulate .berth .uczyniC (umowq) bezprzedmiotowq gross terms (gt) . eksportowa) -safe amval -pod w. przy zaladunku charge . naleinoici i platnoici abatement . repartycja beaconage .handling .oplata za ukladanie materialow sztauerskich .platnoic za ladunek w zamian za konosament on delivery (cod) .stawka zawierajqca oplate za wszystkie wykonane uslugi allowance .oplata za przewoz lodziq bond -zobowiqzanie zaplaty.warunki brutto guaranteed (guar. z zastrzezeniem -alteration -pod warunkiem zmian -letter of credit -pod w.oplata za korzystanie z nabrzeia .oferta .platnoik za ladunek na rqce przewoznika przy odbiorze ladunku on shipment -platne g. dokonywaC repartycji apportionment -podzial.okres gwarancyjny without engagement -bez zobowiqzania.oplata na utrzymanie oznakowania nawigacyjnego berthage -oplata nabrzezowa.tug . oferowac underbid -oferowak korzystnie. kejowe boatage . oferowaC korzystnq cenq undertaking -przedsiqwziqcie.oferta wiqzqca party .extension . rabat apportion .gwarancja -period .dock .bezplatny.oplaty portowe.zastrzegac (sobie).obci@yC (finansowo) disbursement's .skladaC ofertq.przedluzenie (terminu waznoici).gwarancja domniemana liner terms (lit) .miejsce zawarcia (np. bonifikata address commission -prowizja adresowa advance note -nota zaliczkowa agency fee -oplata agencyjna all-in rate . agenta) na wydatki zleceniodawcy - - - - - - - - - .warunek (umowy) dorozumiany -term -warunek (umowy) domniemany undertaking . obligacja.upust.normalne warunki warranty .wt) . poszczegolnych kosztow) brokerage -prowizja maklerska -clause -klauzula dot.

oplaty. oplata skarbowa . agenta.oplaty portowe . dewizy foreign exchange -waluta obca.nota kredytowa . oplata za przesuwanie statku slinging -koszt formowania unosow ship pays dues (spd) .oplaty kotwiczne. dodatkowe obciqzenie terminal handling charges (THC) -koszty wyladunku/zaladunku i inne portowe toll . oplata za postoj na kotwicy 5 02 - - - --- - in advance -z gory (np.za tone quayage .stawka biezqca customary deductions -zwyczajowe potrqcenia daily operating costs -dobowe koszty eksploatacyjne deffered rebate -rabat odroczony deposit -depozyt. bez regresu. oplata sztauerska storage .zaplata za holowanie dutiable -towar podlegajqcy ocleniu duty .credit (CM) . kredyt lockage .letter of (LIC) -akredytywa currency of payment .stawka zryczaltowana repudiate . zwiqzane z postojem statku w porcie) surcharge . postojowa. dewizy free from all commitments -wolny od wszelkich zobowiqzan free of all deductions -bez potrqceli free of encumbrances .port . oplaty portowe port tolls .shed oplata magazynowa. kotwiczne . zaplacic) lighterage .wynagrodzenie za odholowanie statku od nabrzeza sundries -wydatki r