An Illustrated English-Polish Seaman's Dictionary

***

Ilustrowany angielsko-polski slownik marynarza

This dictionary has been donated by the Association of Polish Maritime Agents and Representatives (APMAR) following a grant from

The International Maritime Training Trust is established to assist with measures which contribute towards providing Polish Seafarers with training which is in full compliance with the IMO STCW Convention

The Trust is supported by donations from several employers, principally Dorchester Maritime Ltd, following an agreement with Polish Seafarers' representatives, and is managed from the Isle of Man

An Illustrated

English-Polish

Seaman's Dictionary

Ilustrowany

angielsko-pols ki

slownik marynarza

TRADEMAR

Zebral i opracowal redakcyjnie - Jerzy Puchalski Konsultacja j~zykowa merytoryczna: mgr Tomasz Darski [lo], i radiooficer I kl. inz. Jerzy Dzienisz [6],inz. st. mech. okr. Marian Dylewicz [6], st. mech. okr. Marian Kaminski [6],mgr inz. inz. kpt. Z.W.Eugeniusz Kazanecki [l-4, 7-12],mgr inz. Slawomir Kucharski [l-31, kpt, z.w. inz. Andrzej Sliwinski [l-4,6-121, in?. kpt. i.w. Ryszard Wawruch [l-4,6-121, w st. spocz. dr kmdr ink Franciszek Wrobel [6] Konsultacja anglistyczna - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak Opracowanie graficzne - Robert Bqk, Marian Matocha, Jerzy Puchalski, Wojciech Wigkiewicz Korekta polska - Ewa Kunicka Korekta angielska - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak

W k s i e c e wykorzystano ilustracje i elementy publikacji nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej oraz: Alfa Lava1 Marine & Power, Allweiler AG Werk Radolfzell, Burmeister and Wain, Conver, Detegasa Desarollo Tecnicas, Framo-Frank Molm AS, FR Fassmer & Co., Graco Inc., Haglunds Cranes, Harmworthy Engineering Ltd., International Association of Classification Society (IACS), International Maritime Organisation (IMO), John Crane Marine Int., Krupp Atlass Elektronik, New Sulzer Diesel Ltd., Pains-Vessex, Peck and Hale, Raytheon Anschutz GmbH, Sabroe, Siemens, TEC, Unimor ASA, York Refrigeration Marine, Seasafe, Woodward Governor Co. i inne.

All rights resewed. No part of this publication may, for sales purposes be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission in writing from the Editors.

Wszelkieprawa zastrzezone. Zadna cz& niniejszejpublikacji nie moie byC reprodukowana,przechouywana lub przesylana w jakiejkolwiekformie lub jakimkolwiek Srodkiern elektronicznym, mechanicznym, p r q pomocy fotokopiowania, nagrywania lub innym sposobem bezpisemnej zgody edawcy.

O Copyright by Wydawnictwo TRADEMAR, Gdynia 2003 Wydanie I - Gdynia 2003 Sklad i lamanie tekstu - Trademar, Gdynia Ilustracje banvne - Studio Spartan, Gdynia Druk i oprawa - Bernardinum, Pelplin

ISBN 83-915444-4-3

Spis treSci
Od redakcji

I. Theory of the ship - teoria okretu
1. Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty 2. Capacities - pojemnoSC i noSnoSC 3. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Curves, lines and scales -krzywe, linie i skale 5. Displacement and deadweight - wypomoSC i noSnoSC 6. Stability - statecznoii: 7 . Strength -wytrzymaloSC 8. Maneouvering -manewrowanie 8. Resistance - opor 10. Buoyancy -wypor 11. Ship's movements - ruchy statku 12. Draught and load lines - zanurzenie i linie ladunkowe 13. Propellers - pqdniki

11. Ships and shipbuilding - statki i budownictwo okretowe
1. Ship's types -typy statkow 2. Design and construction -projektowanie i budowanie statkow 3. Steel and unferrous materials - materialy stalowe i z metali niezelaznych 4. Other materials - inne materialy 5. Shipyard - stocznia 6. Treatment, processing and repair - obrobka i naprawa 7. Welding - spawanie 8. Ship's plans -plany statkowe

111. Ship's construction - konstrukcja statku
1. Hull - kadhb 2. Fore part construction - konstrukcja czqSci dziobowej 3. Bottom - dno 4. Bulkhead - grodi 5. Cargo compartments -przedzialy ladunkowe 6. Classification -klasyfikacja (statkow) 7. Container cell guides -prowadnice kontenerowe 8. Deck - poklad 9. Construction members -elementy konstrukcji 10. Pipes and piping - rury i rurociagi 11. Plates and plating -plyty i poszycie 12. Rudder - ster 13. Stem - rufa 14. Tanks - zbiorniki 15. Trunks and tunnels - szyby i tunele

IV. Ship's equipment - wyposaienie statkowe
1. Anchor and anchor chain -kotwica i la~icuch kotwiczny 2. Mooring equipment - urzqdzenia cumownicze 3. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Cargo lifting devices - diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ropes - liny 6. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access -urzqdzenia dostqpu 8. Opennings and covers -otwory i ich zamkniqcia 9. Ladders and gangways - trapy i schodnie 10. Deck fittings - elementy wyposazenia pokladu 11. Superstructure and masts -nadbudowka i maszty

V. Engine room - sitownia
1.1. Engine control room - centrala kontrolno-manewrowa (CMK) 1.2. Engine room - silownia 1.3. Engine room piping - instalacja rurociqgowa silowni 1.4. Valves - zawory 1.5. Air and water -powietrze i woda 1.6. Lubricating oil - olej smarowy 1.7. Engine room tanks - zbiorniki silowni 1.8. Fuel oil -paliwo 2.1. Engine - silnik 2.2. Engine operation - dzialanie silnika 2.3. Engine features - charakterystyka silnika 2.4. Engine control - sterowanie silnikiem 2.5. Turbocharger and steam turbine - turbodoladowarka i turbina parowa 2.6. Propeller shaft -wal Smbowy 2.7. Gear - przekladnia 2.8. Exhaust gas system -uklad wydechowy 3.1. Auxilieries -urzqdzenia pomocnicze silowni 3.2. Pumps -pompy 3.3. Heat and heat exchangers - cieplo i wymienniki ciepla 3.4. Fuel and oil separators - wirowki paliwa i olejow 3.5. Filters - filtry 4. (Ship's) boilers - kotly (okrqtowe) 5. Sewage treatment plant - urzqdzenie do obrobki Sciekow 6. Incinerator - spalarka 7. Inert gas system (IGS) -wytwornica gazu obojqtnego 8. Steering gear - maszyna sterowa 5.9. Electricity - elektrycznoSC 5.10. Control and automation - sterowanie i automatyka 5.11. Refrigeration - chlodzenie i klimatyzacja 5.12. Compressors and pressure - sprqzarki i ciSnienie 5.13. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.14. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 192 195 20 1 202 206 208 208 210 211 224 23 1 240 24 1 243

VI. Navigation - nawigacja
1. Astronavigation -astronawigacja 2. Bridge and bridge equipment -mostek i jego wyposaienie nawigacyjne 3. Electronic navigation aids - elektronicme urz~dzenia 4. Charts and publications -mapy i publikacje 5. Coastal navigation and approaches -nawigacja przybrzezna i podejScia 6. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i iyrokompas 7. Directions -kierunki 8. Navigation -nawigacja 9. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 10. Radar, ARPA, ATA, EPA -radar i urzqdzenia antykolizyjne 11. Tides and tide curves -p@vy i krzywa plywu 12. Track control system - system Sledzenia drogi 13. Collision Avoidance Regs. -prawo drogi morskiej 14. Ship Handling -manewrowanie statkiem 15. Weathering - sztormowanie 16. Ice navigation - zegluga w lodach 17. Radio & GMDSS communication -lqcznoSC radiowa i GMDSS 18. Telex command codes and abbreviations - kody i skroty teleksowe 19. Signalling and signals - sygnalizacja i sygnaly

VII. Cargo -ladunek
1. Cargoes - ladunki 2. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Containers -kontenery 3.1. - Types of containers - typ kontenera 3.2. - Container construction -konstrukcja kontenera 4. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 5. General cargo - drobnica 6. Reefer cargo -ladunki chlodzone 7. Cargo ventilation -wentylacja ladunku 8. Liquid cargoes -ladunki plynne 9. Ro-ro cargo -ladunki toczne 10. Cargo distribution planning -planowanie rozmieszczenia ladunku 11. Cargo stowage - sztauowanie ladunku 12. Cargo lashing -mocowanie ladunku 13. Container stowage -sztauowanie kontenerow 14. Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontenerow 15. Ro-ro cargo stowage - sztauowanie ladunkow tocznych 16. Ro-ro cargo lashing equipment - sprzqt do mocowania ladunkow tocznych 17. Forestry products stowage - sztauowanie drewna i produktbw jego przetwarzania 18. Forces acting on cargo - sily dzialajqce na ladunek 19. Cargo safety -bezpieczenstwo ladunkow 20. Chemical and gas cargoes -ladunki chemiczne i gazy

VIII. Safety of life at sea - bezpieczenstwo iycia na morzu
1. Life raft -tratwa ratunkowa 2. Life boat and rescue boat - lo& ratunkowa i ratownicza 3. Launching appliances -urz3dzenia do wodowania 4. Abandoning the ship - opuszczanie statku 5. Launching and recovering -wodowanie i podnoszenie (lodzi) 6. Personal life saving equipment -indywidualny sprzqt ratunkowy 7. Alarming in distress - alarmowanie w niebezpiecze~istwie 8. Signalling equipment and pyrotechnics -sprzqt sygnalizacyjny i pirotechniczny 9. Marine evacuation systems -morskie systemy ewakuacyjne 10. Marine accidents and salvage -wypadki i ratownictwo morskie 11. SAR helicopter operations - dzialania Smiglowca SAR 12. SAR and IAMSAR -poszukiwanie i ratowanie 13. Environmental protection - ochrona irodowiska 14. Firefighting -zwalczanie pozarow 15. Medical first aid -pienvsza pomoc medyczna 16. Safety -bezpieczenstwo 17. Personal protective equipment - sprzqt ochrony osobistej

IX. Seamenship and maintenance wiedza okrqtowa i konserwacja
1. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicq 2. Berthing and port manoeuvering - cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging - sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Cargo gear handling -obshga urzqdzen przeladunkowych 5. Mooring operations - cumowanie 6. Boat handling -manewrowanie lodziq 7. Ropes and rope works - liny i prace z linami 8. Knots and splices -wqzly i sploty 9. Cleaning -czyszczenie, sprzqtanie 10. Corrosion and rust - korozja i rdza 11. Paints and painting - farby i malowanie 12. Steering - sterowanie 13. Ship's fenders - odbijacze statkowe 14. Grease and greasing - smary i smarowanie 15. Failures and damages - defekty i uszkodzenia 16. Maintenance and repairs -konsenvacja i naprawy 17. Inspections and surveys - inspekcje i badania 18. Small elements -elementy drobne 19. Tools - narzqdzia

X. Shipping - iegluga
1. International maritime organizations and associations -miqdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje miqdzynarodowe 3. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Crew - zaloga 5. Crew matters - sprawy zalogowe 6. Accommodations -pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Work organization on board - organizacja pracy na statku 9. Area of trading -rejon zeglugi 10. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Charter - czarter 13. Charter and liner clauses -klauzule czarterowe i liniowe 14. Claims - roszczenia 15. Container trade -przewoz kontenerow 16. Contract -umowa 17. Fees, dues and payments -oplaty, naleznoici i platnoici 18. Freight - fracht 19. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Insurance -ubezpieczenia 2 1. Maritime law -prawo morskie 22. Port call -zawiniqcie do portu 23. Port operations time - czas operacji portowych 24. Shipping industry -zegluga handlowa 25. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's operations - eksploatacja statku 27. Voyage -podroi morska 28. Ship's computer -komputer statkowy 29. International safety codes -miqdzynarodowe kody bezpieczenstwa

XI. Ports and terminals -porty i terminale
1. Ports and harbours -porty i przystanie 2. Container terminal -terminal kontenerowy 3. Bulk cargoes terminal -terminal ladunkow masowych 4. Ferry and ro-ro terminal -terminal ro-ro 5. Oil terminal -terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych 6. Port authorities -wladze portowe 7. Port services -ushgi portowe 8. Port staff and work -pracownicy i praca portowa 9. Cranes - d h i g i 10. Cargo handling -przeladunek 11. Cargo handling equipment - sprzqt przeladunkowy 12. Liquid cargo handling -przeladunek kadunku plynnego

XII. Marine geography - geografia morska
1. Geography - geografia 2. Lands and oceans - Iqdy i oceany 3. Ocean currents -pqdy oceaniczne 4. Meteorology - meteorologia 5. Time - czas 6. Magnetism -magnetyzm 7. Astronomy -astronomia 8. Wind -wiatr 9. Coast -wybrzeze 10. Clouds and precipitation -chmury i opady 11. Metheorological phenomena -zjawiska meteorologiczne 12. Sea bottom - dno morskie 13. Swell and waves -falowanie i fale 14. Ice - Ibd 15. Visibility -widzialnoSC 16. Beaufort scale - skala Beauforta

Color tables -tablice barwne Annexes - aneksy Bibliography - bibliografia

Od redakcji
1. Geneza slownika i jego charakter
Historia polskich slownikow morskich siega okresu przedwojennego. Juz po wojnie ukazalo siq ich kilkanascie, o roznym charakterze i objgtosci. Kazda kolejna edycja byla wzbogacana o nowe pojqcia, co odpowiadalo szybkim zmianom w zegludze we wszystkich dziedzinach z niq zwiqzanych. W ostatnich latach ukazywaly siq glownie niewielkie slowniki specjalistyczne, w pewnej mierze odzwierciedlajqce wspomniane zmiany. Jeszcze kilkanascie lat temu na statku zbyteczne bylo slownictwo komputerowe, w zalqikach byly systemy GMDSS, zarzqdzania jakoiciq czy bezpieczeristwem, ochrona srodowiska, systemy map elektronicznych, zintegrowane systemy nawigacyjne i systemy automatyzacji silowni, globalna organizacja sluib poszukiwania i ratowania na morzu. Obok pojawiania sic nowych dziedzin wiedzy - ewoluowaly stare: zmieniaiy sic w czqsci lub w calosci przepisy konwencji STCW, SOLAS, warunki przewozu INCO, przepisy dotyczqce konstrukcji i wyposazenia statkow itd. Zmiany te majq niekiedy zasieg znaczny: mozna pokusik sie o stwierdzenie, iz corocznie pojawia sie kilkaset nowych slow i pojgC w jezyku angielskim, zwiqzanych poirednio lub bezposrednio z zeglugq. Slowniki, ze wzgledu na swq specyfikc, nie nadqzajqza wspomnianymi zmianami. W efekcie wirod marynarzy hnkcjonujq dziesiqtki krotkich i dluzszych opracowan zawierajqcych "nowinki" jezykowe, powielane i uzupelniane przez kolejnych wspolautorow. hwiadczy to o wielkiej potrzebie slownika nowoczesnego, praktycznego. Wydawnictwo TRADEMAR zdecydowalo sic na opublikowanie po raz pienvszy w Polsce slownika tak szeroko zilustrowanego. Idea takiego slownika nie jest nowa: w generalnej koncepcji niniejsza publikacja jest wzorowana na Dictionnaire maritime thematique anglais etfrancais, opublikowanym w roku 1991 przez francuskie Wydawnictwo Masson. Roinice polegajqna unowoczesnieniu slownictwa, wzbogaceniu poprzez wprowadzenie nowych podrozdzialow (pienvsza pomoc, ratownictwo iycia, ochrona Srodowiska, zarzqdzanie jakoiciq i bezpieczenstwem, automatyka itd.), pominigiu tematyki zeglarstwa i rezygnacjg z cz&i pienvowzoru, ktore majq charakter slownika frazeologicznego. Slownik niniejszy w efekcie nie aspiruje do nazwy "morski", poniewaz nie ujmuje slownictwa z niektorych dyscyplin morskich. Ograniczono slownictwo z zakresu oceanologii, oceanografii, budownictwa morskiego. Pominigto (z pewnymi wyjqtkami) archaizmy jqzykowe i p o j ~ cia, ktore juz wychodzq z uiycia. Uwzglgdniono natomiast podstawowe slownictwo z dziedzin niezbcdnych wspolczesnym marynarzom w trakcie ich pracy na morzu, jakkolwiek bezpoirednio z morzem niezwiqzanych. Stqd zdecydowano siq na nazwg "Angielsko - polski slownik marynarza", jako bardziej odpowiadajqcqjego charakterowi. Zamieszczona w koncu slownika bibliografia wskazuje podstawowe irodla, z ktorych zaczerpnieto znaczqcq czqSC prezentowanych poj& Naleiy pamigtac, iz kaidy kolejny slownik jest efektem kompilacji poprzednich, uzupelnionym o nowe pojqcia a jednoczeinie pomijajqcym okreilenia, ktore wychodzq z uzycia. W niniejszym opracowaniu mozna wicc znaleiC zarowno pewne elementy najstarszych slownikow angielsko - polskich (np. Slownik angielsko - polski handlu morskiego, U! Skibicki, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze 1951)jak i szeregu relatywnie nowych publikacji, jakie ukazaly sic po roku 2000.

urzqdzen AIS. iz wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia statkowej silowni powinny siq w niej znaleic. zamieszczenie nazw wszystkich. wprowadzanie nowych dokumentow (w tym elektronicznych) rowniez rozszerza istniejqce slownictwo: uwzglqdnienie w slowniku dokumentow Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow (FIATA documents) wydaje sig rownie konieczne. slownik niniejszy bgdzie najbardziej uzyteczny dla osob posiadajqcych juz pewnq znajomoSC jgzyka angielskiego. wrgcz niemozliwego do rozwiqzania problemu powiqzania ilustracji z tekstem przedstawionym w porzqdku alfabetycznym. sztauowania.pl w miarq moiliwoSci . ktorego w ogole nie jesteimy w stanie powiqzaC z zadnym rozdzialem tematycznym. Uklad ten ma oczywiicie swoje wady i zalety. Do pienvszych nalezy klopotliwa procedura poszukiwania znaczenia slowa. automatyzacji silowni. Pojawily sig nowe pojqcia w tradycyjnej nawigacji. postanowila zwrocic siq do Czytelnikow z apelem o pomoc w zbieraniu nowych okreilen niezbqdnych dla uzupelniania niniejszej publikacji. Kazdy z nich dzieli sig dalej na kilkanakie podrozdzialow i dopiero na tym poziomie znajdujemy uklad alfabetyczny. bez niebezpieczenstwa zmiany tej publikacji w slownik chemiczny. tak charakterystycznego dla wigkszoSci slownikow.z podaniem zrodla. Jednak zawartoSC tej czqici jest daleko bogatsza. safety contour. obshgi urzqdzen silowni itd. systemu GMDSS. Redakcja slownika. najbardziej charakterystycznych i najczgiciej w transporcie morskim spotykanych slow zwiqzanych z ladunkami chemicznymi. z jakimi redakcja slownika musiala siq uporad. Wprowadzono szerokie omowienie pojgc z nowoczesnej nawigacji zintegrowanej. z silowniq okrqtowq. Zamieszczono wiqc jedynie okolo setki wybranych. Budowa i spos6b korzystania ze slownika Slownik ilustrowany ma specyficzny charakter i wymaga dokladnego zapoznania sig z jego strukturq. Zakres slownika Jednym z glownych dylematow. zintegrowanych systemow sterowania i kierowania statkami. Nadmiar pojgC z tego zakresu zamienilby slownik w techniczny. reference systems (nawigacyjne systemy referencyjne) czy dynamicpositioning (pozycjonowanie dynamiczne). To z kolei pociaa za sobqpowstawanie kolejnych okreilen: DP Vessel czy DP Vessels Owners Association .Trzeba podkreiliC. Podobnie sprawa siq ma z pojqciami technicznymi. 3. co nie bylo celem redakcji. Jest on podzielony na 12 rozdzialow tematycznych. jak nowych INCO terms. systemow referencyjnych. ale i wiele powszechnie uzywanych na morzu zwrotow.DPVOA (Stowarzyszenie Armatorow Statkow DP). bylo pytanie o jego zakres merytoryczny. IloSC samych tylko chemikaliow przewozonych transportem morskim siega kilkunastu tysigcy. W efekcie. Postgp w organizacji zeglugi. jest niemozliwe. systembw pozycjonowania dynamicznego. Pienvszs~ rzucajqcq siq w oczy odmiennoiciq jest odejScie od ukladu czysto alfabetycznego. Jednak olbrzymig z punktu widzenia marynarza (czqsto dopiero uczqcego siq trudnego i specyficznego jqzyka zawodowego) zaletq . Rysunki w nim zawarte shzq jedynie ilustracji omawianych pojgk i nie mogq zastqpic wyczerpujqcych instrukcji postqpowania i fachowych poradnikow. map elektronicznych. Prosimy o przesylanie ich na adres e-mailowy redakcji trademar@post. UznaliSmy bowiem. zwiqzanymi np. 2. Dla przykladu. iz niniejszy slownik w zadnej mierze nie jest podrqcznikiem z zakresu np. GPS. zdajqc sobie sprawq z zakresu i szybkoici zmian w zegludze. jak: safety bearing. Z rysunkbw nalezy zatem korzystad z wielkq ostroznoiciq. Zaproponowanie takiego ukladu jest wynikiem trudnego. w dzisiejszej zegludze ladunkiem stak sig moze niema1 kazdy materialny produkt dzialalnoici czlowieka. niz zawartoSC poprzednich polskich slownikow morskich. Podano w slowniku nie tylko slowka.

Coraz czqsciej zamiast tych ostatnich okreilen stosowane jest zresztq carrier. Jeili wir6d slow kluczowych niekt6re sq zamkniqte nawiasem. Na przyklad statki o tradycyjnych metodach przeiadunku (pionowego) przyjqto nazywaC "10-10" ("lift-odlift-off') dopiero po wprowadzeniu do eksploatacji zupeinie nowego typu . zwyczaju morskiego i morskiej wymiany towarowej obsenvujemy nieustanny romoj i ewolucjq morskiego jqzyka angielskiego.. ktory ma za zadanie nastqpnego dnia dokonaC przeglqdu np. inne przeszly w niebyt jako zwroty calkowicie zapomniane.. tak nierozlqcznie zwiqzane z historiq zeglugi brytyjskiej powoli zanikajq na rzecz na przyklad Collective Bargaining Agreement (potocznie nazywanym przez marynarzy "CBA"). Marynarz. Z czasem. pod ktorymi wymieniono slowa i okreilenia powiqzane. Oryginalne znaczenie home w morskim jqzyku angielskim odnosilo siq do Wielkiej Brytanii. Proces wymiany obsenvujemy nieustannie: Ship's Articles. Podobny jest cel alfabetycznego indeksu polsko .. slowo to upowszechnilo siq w zegludze swiatowej a jego znaczenie uleglo rozszerzeniu. Zwiqksza to nieco objqtoiC slownika ale jednoczeinie ulatwia korzystanie z niego. pojawiajq siq w ich miejsce nowe.angielskiego. ale jest pojqciem zwiqzanym poSrednio.jest wlainie przedstawienie pojqC obok sqsiadujqcej z nimi ilustracji. iz nastqpujqce po nim slowo nie jest bezpoirednio powiqzane ze slowem kluczowym. w tekicie wytluszczono tzw. tylda odnosi siq do slowa (slow) poza nawiasem. ktora przetnvaia na morzu rowno wiek. by po jakimi czasie zniknqC. Tylda przed lub po slowie powiqzanym zastqpuje slowo (lub slowa) kluczowe. czy it . Dzisiejsze metody naboru marynarzy jak i towarzyszqce im slownictwo sqzdecydowanie odmienne.Niektore z tych okreilen mozna traktowaC jako archaizmy. Rozwoj morskiego slownictwa angielskiego i konsekwencje tego Wraz z rozwojem cywilizacji. gdzie z kolei opuszczal jak najszybciej "goicinne" jego poklady i. niezbcdne dzisiaj. Stare formy i zwroty zanikajq (zachowujqc jedynie wartoiC historycznsl). 4. Wraz z rozwojem technologii przewozow pojawialy sig nowe okreilenia istniejqcych juz przedmiotow i obiektow. stawai siq latwym lupem handlarzy opium. wirowki. system Consol). Brytanii i zeglugq wok01jej wybrzezy. Przykladem tego moze by6 siabo dzii znane w Wielkiej Brytanii okreilenie to be shanghaied.... Spojony i zamustrowany siiq marynarz trzeiwial dopiero w morzu na statku zmierzajqcym do Chin. bez wzglqdu na kraj pochodzenia armatora czy umiejscowienie portu macierzystego. ship (niegdyi stosowane glownie do okrqtow wojennych) i vessel (zwykle . czy tez z niektorymi innymi okresleniami (mammooth tanker. Opisany powyzej uklad slownika spowodowai w wielu przypadkach koniecznoSC powtorzenia niektorych slow w roznych podrozdzialach. a uprawiajqcy zeglugc pomiedzy Szczecinem a Gdyniqplywa w home trade . key words slowa kluczowe. techniki. wraz z ekspansjqjqzyka angielskiego.statkow poziomego ladowania. Zatem statek polski zmierzajqcy do Polski jest home bound. umieszczonego na koncu slownika. . MySlnik natomiast wskazuje. moze bez problemu zapoznaC siq w jednym miejscu z podstawowym slownictwem niezbcdnym do tego celu. Zatem okreilenia home bound czy home trade oznaczaly odpowiednio: rejs powrotny do W. Dopelnieniem (nieslychanym jak na brytyjski tradycjonalizm) zmian jqzykowych jest dyskusja na temat czy statekjest she. Zaciera siq w jqzyku angielskim roznica pomiqdzy seafarer i seaman.. Pewne okreilenia w zeglugowej praktyce pojawiajq sic. W oryginale oznaczalo ono malo subtelnq metodq "rekrutacji" zalogi statku.. w stosunku do ktorych przyjclo sic uzywaC okreSlenia: ro-ro. Dla latwiejszego zlokalizowania waznych pojqC.. Tak stalo siq z caloiciq komunikacji radiotelegraficznej.statek handlowy). Obecnie home bound stosowane jest potocznie dla okreilenia podrozy powrotnej kazdego statku.

dziqki czemu mlodzi adepci sztuki zeglarskiej na picknym zaglowcu nie czujq s i jak na wozie drabinia~ stym. Gdybyhmy kurczowo trzymali siq "naukowych" okreslen wprowadzanych przez rozne powaine gremia. ale postqp technologiczny spowodowal. W Polsce podobnego zadania podjql sip Polski Komitet Normalizacji. czerpala ona wiele z innych jgykow.. w okolicach obla dziobowego). Morski jqzyk angielski jest wiqc jqzykiem zywym.. Tak sprawy siq mialy z nazwami potocznymi: m a j . . Tymczasem (by6 moze jest to skutek wplywbw amerykanskich) wspolczeSni marynarze (rowniez brytyjscy) chqtniej poslugujq siq pojqciem draft.tworzone jest zupelnie nowe slowo. n a c i ~ a C hcitgacz. r6znego rodzaju nowotworami jqzykowymi. Amerykanizmy to nie tylko upraszczanie pisowni czy wymowy. zwyczaje i organizacja w zegludze sqglownym powodem ewolucji morskiego jqzyka angielskiego. W Polsce do46 bezskutecznie (i glownie w krqgach wojskowych) propagowano okrehlenie "urzqdzenie radiolokacyjne" lub krocej: "radiolokator". Amerykariscy piloci w Kanale Panamskim z upodobaniem stosowali fruit boat dla okrehlenia chlodniowca.z roznym skutkiem. tzn. Najczqhciej slowo (lub slowa) juz istniejqce jest adaptowane dla okreslenia nowego pojqcia (np.Nowe technologie. Z czasem pisowniq zmieniono na radar i to okreilenie przyjqlo siq powszechnie w krajach anglojqzycznych.. niekiedy na silq.. Obfite slowotw6rstwo producentbw i uiytkownikow ma swoje konsekwencje. Pojqcie panamax odnoszqce siq do wielkoici statk6w mogqcych przeplynqk Kanalem Panamskim generalnie zachowuje swe znaczenie w odniesieniu do ich maksymalnych wymiarow w metrach. Zdecydowanym amerykanizmem jest tite. dziS studenci szkol morskich citgnqliby na iaglowcach szkolnych "lejce" (zamiast "brasy"). zastepujqcy angielskie tight (tu: napinaC. Inny przypadek. Polskie slownictwo morskie Ciekawym przykladem powstawania i ewolucji nowego slowa/nazwyjest radar. Podjqte lata temu prace tnvajq nadal .. 5. roll-trailel. bollard). jako wlahciwy odpowiednik polskiego "zanurzenie". to czy warto bezskutecznie narzucak im "pachol"? . to adaptowanie nazw producentow jako powszechnie stosowanego okreilenia. Okresy nasilonego patriotyzmu owocowaly probami wzbogacenia polskiego jqzyka morskiego. zaS holownik zalecajqprzyjqk on the shoulder (doslownie "na ramieniu". harbor zamiast harbonp. mobrey. RoznorodnosC ta zmusila Miqdzynarodowq Organizacjq Standaryzacji (ISO) do podjqcia proby normalizacji nazewnictwa.. to rowniez nowe okreslenia. inne wywolujqniekonczqce siq dyskusje fachowcow. i i wielkosk ta podana (w odniesieniu do kontenerowca) w TEU zmienia siq wraz z rozwojem nowych konstrukcji okrqtowych. Wobec relatywnie slabej pozycji polskiej floty na przestrzeni naszej historii. ur itd. Mozna zatem postawiC pytanie: czy jest sens bezkrytycznego upierania siq przy "shsznych" nazwach? Jehli 99 proc.). Pienvotnie by1 to skrot od Radio Detecting and Ranging czyli RaDaR lub czqiciej: RADAR. zgodnie z zasadq "Polacy nie gqsi. w postaci wielu okreSlen tych samych rzeczy czy procesbw. Wszystkie wspblczesne jqzyki wykazujq tendencjq do upraszczania. Tq bataliq (na szczqhcie) przegrano. W wielu innych . Niekiedy odgomie ustalone okreilenia przegrywajq z uzywanymi w praktyce.".w poczqtkowym okresie probowano zastepowak je roznymi propozycjami lokalnymi.. szybko ewoluujqcym. lancuch mocujqcy itd. cassette).. aby obrocid "orczyki" jczyli "reje"). Obsenvujemy przy tym dwie r6zne drogi powstawania nowych pojqC. WipkszoSC polskich slownikow podaje draught. marynarzy uzywa okrehlenia "poler" (z ang. Obecnie sq to nazwy zapomniane i w zegludze powszechnie uzywa sic okreslenia radar. Rzadziej .

w Polsce ze slowem "komputer".. Zbior ten (nastppnie rozszerzony) nie obejmujejednak skrbtow z innych (poza handlowymi) dziedzin (np. Niektore polskie okreilenia sa. Niekiedy wreszcie w roznych kontekstach angielski wyraz ma zupelnie inny polski odpowiednik: erneP. Jpzyk angielski pozwala na krotkie i precyzyjne opisanie pewnych poj& ktbrym odpowiadajq polskie okreilenia wieloczlonowe: forestry nalezaloby przethmaczyC na polskie "drewno i produkty jego przetwarzania".droga ewakuacji itd. z gracjq i bardzo praktycznie przelozono na polski "alarm wachtowy". nawigacji technicznej. majq o kilkanaicie procent wiqkszq objqtoSC. angielskie. Konsekwentnie zatem nalezy zadaC pytanie szersze. skracania i ulatwiania komunikacji i korespondencji. Dla przeciwwagi inny przyldad.. Zresztq w polskich irodowiskach morskich istniejqzadawnione i nie do konca rozstrzygnipte spory: czyflashing light to "Swiatlo blaskowe" czy "blyskowe"??. "maszyny liczqce".. acz niekonsekwentnie akceptuje sip jako prawidlowe okreilenie "obojowanie". w miejsce powszechnie stosowanego przez marynarzy "boja".sterowanie awaryjne escape . System ten. w jqzyku polskim.. bqdqcych efektem tendencji do upraszczania. pozostanie ono w praktycznym uzytku bez wzglqdu na okolniki..wywodzi siq z czasow. Te roznice sq wyrainie widoczne przy przekladzie fachowych publikacji. ktbre po tej operacji.. Tym- . Thmaczenie nie jest (i slusznie. latwiejsze w uzyciu lub lepiej oddajqce istote sprawy jest okreilenie oryginalne .. W jqzyku polskim zaleca sip stosowanie okreilenia "plawa" jako odpowiednika angielskiego buoy.. "maszyny matematyczne" itd. praktyczne i dobre okreilenie polskie... gdy w korespondencji telegraficznej platne byly poszczegblne slowa. publikujqc w roku 1991 MARVOC (Slownik skrotow stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim). stan awarii boat . zwlaszcza w zegludze.. juz dla wygody stosowany jest obecnie przede wszystkim w korespondencji e-mailowej.) polskich. ale trudny do podwazenia podnosi sip. iz iwiatlo "blyska" a nie "blaska" . Jako argument humorystyczny. Niewielka z tego czqiC . W Polsce sprawq zebrania i uporzqdkowania skrotow stosowanych w zegludze zajql siq Uniwersytet Gdahski.zadna ustawa nie nakloni uzytkownikow do stosowania nowotworow (proponujq: "dziwotworow". przydhgie: crude oil carrier to "zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftowej". jqzykoznawcy bitwq tq przegrali doiC szybko i nikt dzisiaj nie neguje poprawnoici okreilenia komputer.. Nie wymyilono przy tym (ze wzglqdu na oczywistq trudnoik) odpowiednika wyrazu buoyage ("oplawienie" byloby nie do przyjpcia?) i z koniecznoici. Jeili zgrabniejsze. Swietnie przyjqio siq t a k e i funkcjonuje powszechnie polskie "drobnica". Potwierdzenia shsznoici takiego poglqdu nie trzeba daleko szukaC. iz jeili juz istnieje zgrabne. co zapewne brzmi nader zgrzytliwie dla purystow jqzykowych .lbdi ratunkowa brake -hamulec bezpieczenstwa call -wezwanie (wywolanie) w niebezpieczenstwie -control . Ocenia sib ze w szeroko pojetej zegludze stosuje sip kilkanaicie tysiqcy skrbtow. powinno by6 akceptowane w Polsce? Zaryzykujp stwierdzenie.) doslowne. do jakiego stopnia nazewnictwo np.skroty stosowane w korespondencji i w dokumentach . - Wspolczesny jpzyk (nie tylko morski) zawiera ogromnq iloiC skrotow. Pomimo heroicznych bojow o "czystoiC" polskiego jpzyka i uzywanie okreileli: "maszyny cyfrowe". Jako odpowiednik general cargo.stan zagroienia.Powyzsze przypomina innqwojnq stoczona.gency .. silowni okrqtowych itd). ale dla fachowcow w pelni zrozumiale i zawiera pozqdanq informacjp. bowiem cbz martwej osobie po alarmie . Wrqcz nieprzethmaczalny angielski dziwolilg deadman alarm. Z drugiej strony slowniki tlumaczq piping jako "ruraz".

kpt. Jednoczeinie "produkcja" skrotow stale roinie. wprawiajqc w zaklopotanie zarowno uiytkownikow-praktykow. Gdynia. Marian Dylewicz. st. w roznych publikacjach a nawet w slownikach angielskich na przemian te same skroty pisane sqmalymi lub duzymi literami: dwt i (bardziej tradycyjne) DWT sq w tym sensie rownoprawne.to najwainiejsi z licznej ich grupy. Szczegolnie jednak wielki wklad pracy. Marian Kamitiski. mech.innym razem (coraz czciciej) kropki sic pomija. Obecnie w praktyce. mgr Tomasz Darski. skomplikowanej problematyce Redakcja chcialaby na koniec wyraziC slowa uznania i podziqkowania grupie konsultantow.W. radiooficer I kl. W koncowej czcici slownika zawarto zestawienie najwainiejszych skrotow wraz z ich rozwinieciem w jczyku angielskim i polskim. kpt. raz litery skrotow przedzielane sq kropkami . . korym Redakcja sklada tq drogq wyrazy wielkiej wdziccznoici i uznania. maj 2003 r. W piimiemictwie fachowym i w iyciu codziennym stosowane sq wymiennie i generalnie bez logicznego klucza litery male i duze. okr. Jerzy Dzienisz. w ktorej zawsze wystepowaly wylqcznie duze lub wylqcznie male litery. Z. Eugeniusz Kazanecki. Sprawa byla prosta w przypadku skr6tow stosowanych w korespondencji telegraficznej i teleksowej. Z.czasem istnieje zbior (niepublikowany) obejmujqcy ponad 12 000 skr6t6w ze wszystkich dziedzin zwiqzanych z zeglugq. Iain Leak oraz inz. jako ze jest to obecnie bardzo widoczny i powszechny trend. j~zykoznawcowjak i wydawnictwa. inz kpt. ini. Z. okr. st. capt. kt6rym slownik niniejszy w znacznej mierze zawdziecza swq ostatecznq forme: dr Boleslaw Borzycki. inz. W niniejszym opracowaniu przyjeto zasadc. Problem sprawia usystematyzowanie pisowni shotow.Andrzej Sliwinski . Wspominajqc o powyzszej. pozostale (charakterystyczne glownie dla korespondencji) .W. iz skroty od n a m wlasnych (np.malymi.W. wiedzy i zaangazowania w powstanie tej publikacji wnieili: dr inz.Ryszard Wawruch. mgr inz. mech. GMDSS czy IMO) sq pisane duzymi literami. Generalnie kropki sq pomijane.

Dimensions and proflles -wymiary i ksztalty 2. Theory of the ship . Resistance -op6r 10. Strength -wytrzymaloif 8. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Stability . Draught and load lines -zanurzenie i linie ladunkowe 13. Ship's movements -ruchy statku 1 12. Buoyancy -wypdr 1 . Propellers -pedniki .1.teoria okretu 1. Capacities -pojemnoSC i noScnoSC 3. Curves. lines and scales -krzywe.statecznoIf 7. Displacement and deadweight -wypornoif i noInoSC 6. linie i skale 5. Maneouvering -manewrowanie 9.

' 1.. 1 &: & k Q a length overall underwater hull/ diugosc caikowzta podwodzia 6 - a I 2 4 S free board/ wolna burta \ breadth/ szerokosc parallel body length/ dlugoSC cylindrycznej cz&i kadluba dead m e / podoblenie r length of run/ dlugoii zaoblenia rufowego -I- --.- length of entrance/ diugoid zaostrzenia dziobowego camber/ wypukloSL: pokladu . THEORY OF THE SHIP Dimensions and shapes . parallel middle body/ midship body/ cylindryczna czgSd kadiuba finite element model of a double-hull tanker (model zbiornikowca o podwojnym kadiubie rozchylenie dziobu sheer line/ .wymiary i ksztalty length overall/ dlugoSC caikowita I \ length on waterline/ diugoSC wodnicy konstrukcyjnej Z 3 L ) - 3 a$ 2 *' length between perpendiculars/ divgosC pomigdzy pionam.

owrqzenie teoretyczne shape .osie kadluba lines .szerokoSC (statku) .wspolczynnik smukloSci (kadluba) fine .ukosne Sciqcie.deck line linia Srodkowa pokladu chamfer .wspolczynnik smuklosci corection .cylindryczna czqSC kadhba dimension -wymiar .waterplane . plaszczyzna symetrii .midship .zanurzenie konstrukcyjne extreme -najwiqkszy breadth .wspolczynnik pelnotliwoici dziobowej czgSci kadluba -vertical prismatic -wspolczynnik pelnotliwoSci pionowej . wrqgu) beam .statek smukly fine-lines .linia podstawowa -plane -plaszczyzna podstawowa (teoretyczna) block coefficient .smukloSC kadhba of the stem .kqt zaostrzenia rufowego axes .dlugoSC zaostrzenia dziobowego .wsp.poprawka na dhgoSC of entrance .wspolczynnik pelnotliwoici przekroju wodnicowego curvature -zaoblenie (kadhba).cylindrical - 1.smukly (statek) fineness smukloSC of the form .szerokoSC statku -moulded szerokoSC na wodnicy konstrukcyjnej base .dhgoSC najwiqksza fatness ratio .main -s -wymiary glowne (statku) -principal -s . podstawa line .wspolczynnik pelnotliwobci zaostrzenia dziobowego of the afterbody .oS kolysania of symmetry -oS symetrii -system .baza.smukly form vessel .uklad osi kadluba backsweep .krzywizna (np.prismatic of the forebody .owrqzenie kadluba. statku) draught .wspolczynnik pelnotliwoSci czqSci dziobowej of the run .osie axis .oS -of abscissae .extreme -najwiqkszy of section .cylindryczna czqsc kadluba plan . pelnotliwoici wodnicy - - -- - ---- - - - - - - - - - .oblo burt o malym promieniu coefficient -wspolczynnik of fitneness .wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .szerokoSC na wodnicy centre .cylindryczna czqSC kadhba .wspolczynnik pelnotliwoici wzdluznej .of the forebody . linia Srodkowa.wymiary glowne (np.frame section .dlugosc -between perpendiculars (LBP) -dlugobc miqdzy pionami constant .linia (06) symetrii.prismatic of the afterbody .wspolczynnik pelnotliwoSci kadluba of entrance .wspolczynnik pelnotliwoSci zaostrzenia rufowego body -kadlub statku axes .szerokoSC na wrqznicy -on waterline .zalamana linia (powierzchni kadhba) length .statek smukly ship .wspolczynnik pelnotliwoici mfowej czqici kadhba .prismatic .form -wspolczynnik pe~notliwoSci . sfazowanie chime .Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty angle of entrance -kqt zaostrzenia dziobowego angle of run . krzywizna dead flat .wspolczynnik pelnotliwoSci wzdhznej kadluba .ratio -wspolczynnik smukloici kadluba knuckle line .zanurzenie . szerokoid calkowita -draught -zanurzenie najwiqksze.moulded .h i e teoretyczne kadluba .midship section .wspolczynnik pelnotliwoici czqsci mfowej .najwiqksza szerokoSC statku.oS rzqdnych of roll .oS odciqtych of ordinates .smukloSC rufy .Srodek line . zanurzenie maksymalne length . TEORIA OKReTU - - -- - - - - - - - - - - .dimensions (dims) -wymiary .ksztalt kadluba breadth .wspolczynnik pelnotliwosci przekroju wrqznicowego -maximum section wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .middle .

fbre body/ czeii.Body plan -h i e teoretyczne kadtuba frames section plan. body plan/ plan przekrojdw wrggowych bulwark/ oklad dzioh6wki ad iia t ajt perpendicular/ pion rufbwy Lbotrom/ dno mid section/ owreiel Luzer body/ cz@ rufiwa \. tf' orward nadburcte jbrecustle deck/ poklad dziobowki rzutpionowy Iinii teoretycznych midship section plane/ plaszczyzna owreia I fine offlolation/ wodnica Lupper deck/ poklad gorny . rufbwa perpendicular.

szerokoSC pomiarowa (statku) main dimensions -wymiary gkowne (statku) coefficient -wspolczynnik pojemnoici bmtto main particulars -wymiary glowne (kadluba) measurement .-dlugoit skrajna .dhgoSC cylin.hull .dhgoSC calkowita (statku) depth -wysokoSC rejestrowa (statku) on waterline (LWL.of run - .length between -s .after -przegigie rufowe draught .dlugoiC pomiqdzy pionami dunkowej on summer load line -dlugoik (statku) mie.1. tonazowa jemnoici statku) length .dlugosC rejestrowa na linii wodnej round of beam -wypukloSC.. tonazowa .pion dziobowy drycznej czqici kadhba on load waterline .rake .streamlining -ksztalt oplywowy theoretical naval architecture-teoria okrqtu na paraller middle body .linia wzniosu pokladu wzdhznej mathematical ship model -matematycmy mo.extreme overhanging stern -nawis rufowy zaoblenia rufowego perpendicular-pion -of the parallel middle body .szerokoSC na wodnicy overhang -nawis (mfowy) .perpendicular-pionowy.dlugoSC - - - - - - - - - - - - - - - - . w.nawis rufowy on waterline . d.dlugoiC na wodnicy la.cylindryczna czqiC tonnage -tonaz kadhba. najwiqk.ballast -wodnica balastowa midship section -owrqze. wstawka cylindryczna -breadth .aft (after -) -pion rufowy .wspolczynnik pelnotliwoici fikacyjnych sheer line . w. podepth -wysokoiC pomiarowa. pomierzanie (np.pomiar.wodnica . TEORJA O W T U .przegiqcie dziobowe sze streamline-oplywowy gross weight -maksymalna masa brutto (to) streamline -nadawaC ksztalt oplywowy -moulded depth -maksymalna wysokoSC bocz.zanurzenie maksyrnalne.1.pomiar kadluba waterline .forward .. wygiqcie (pokla-waterline .odchylenie od pionu ku) na wodnicy konstrukcyjnej of stern .dlugoSC na wodnicy konstrukdu) scantlings -wymiary elementow konstrukcyjcyjnej nych kadluba wynikajqce z przepisow klasylongitudinal -wzdluzny coefficient ..sheer plan -rzut boczny (linii teoretycznych) shoulder -przegiqcie del k s z t a h kadluba maximum -najwiqkszy .szerokoSC rejestrowa (statku) -overall (LOA) .fore .dlugoSC (statku) length .) . prostopadly rzona na letniej wodnicy ladunkowej quarter .zaokrulona cz@C mfy -on the designed load waterline -dlugoSC (stat.dlugoSC pomiarowa.dlugoSC (statku) na wodnicy registered -rejestrowy konstrukcyjnej -breadth . zlad poprzeczny -breadth on .

gross -pomiar pojemnoSci brutto . kubatura .good ship .rejestracja (statku) space -przestrzen.ciqzar brutto measurement -pomierzanie .cubic .noinoiC (statku) netto.cargo -przestrzen ladunkowa .83 m3.deducted .machinery -przestrzen silowni Suez Canal tonnage -pojemnoiC statku okreSlona wedlug przepisow Kanalu Sueskiego ton -tona burden .grain .grain cubic -pojemnoiC ladunkowa statku dla ziama (w m3 lub cuft) .1.rejestr (np.pojemnoSC ladunkowa dla be1 . noinoic ladunkowa -plan -plan pojemnoiciowy gross .net .exempted -przestrzen wylqczona (nie wliczona do tonaiu) . obecnie nie stosowane measurement .przestrzen potrqcana (przy pomiarach statku) na silowniq register . certyfikat pomiarowy deck -poklad pomiarowy.pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna .przestrzen potrqcona (przy pomierzaniu statku) .tonaz rejestrowy brutto (obecnie nie stosowane) ton .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) .deductible . poklad tonazowy dues .pomiar pojemnoici (statku) -- - - - - .przestrzen potrqcalna . statkow) register of shipping .pomiar pojemnoici brutto of tonnage -pomiar pojemnoici (statku) ton .pomiar pojemnoSci netto Panama Canal tonnage -pojemnosC statkupomierzona wg przepisow Kanalu Panamskiego propelling power deduction .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoSci ladowni .netto measurement -pomiar pojemnoici netto -register ton (NRT) -ton rejestrowych netto -registered tonnage (n) -tonaz rejestrowy netto - - - - - - - - -tonnage (NT)-tonaz (rejestrowy) netto.iwiadectwo pomiarowe.oplaty tonazowe mark .brutto register tonnage (GRT) .tona rejestrowa (100 stop3 = 2.tona noinoici tonnage -tonaz -certificate . obecnie nie stosowane) -tonnage (GT) -pojemnosc brutto. THEORY OF THE SHIP Capacity -pojemnoSt5 i noSnoSt5 admeasurement-pomiar pojemnoici (npstatku) capacity -pojemnoiC -bales .1893 m3) net .83m3. obecnie nie stosowane) registry (of a ship) .gross tonnage .tona pojemnoici (1. tonaz brutto -weight .rejestr statkow register tonnage -tonai rejestrowy register ton (RT) .tona rejestrowa (2.znak tonazowy measurement .

zlad poprzeczny plane -plaszczyzna owreza moulded base plane -plaszczyzna podstawowa plane -plaszczyzna .uklad osi plywania frame -pole przekroju wrqznicowego line -wreg teoretyczny spacing .plan owrqzenia half breadth plan -rzut pionowy (linii teoretycznych). zlad poprzeczny midship section -owrqze.owrqzenie wzdluzne section -zlad wzdluzny.ukoinica fixed axes system .osie kadluba lines .plaszczyzna plywania -of symmetry -plaszczyzna symetrii .1.kadlub statku axes .midship -plaszczyzna owrqza .zna symetrii i deck line/ lirzia przecigcia deck centre line.above water lateral -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqici kadhtba .water line -przekroj wodnicowy profile -przekroj wzdluzny statku section -przekroj (wrqznicowy) area -pole przekroju -modulus -wskainik wytrzymaloici owrqza -plane -plaszczyzna wrqznicowa transverse -poprzeczny section area -pole przekroju wregowego section plane -plaszczyzna wrqznicowa section . TEORIA 0KRE. poktadu fotward perpendicular/ pion dzioboxy ! pion r u j b ~ y after perpeitdicular/ .TU Planes and sections .plaszczyzny i przekroje body . przekroj wzdluzny view -widok wzdluzny -- - - - - midship bend -owrqze.h i e teoretyczne kadluba buttock -przekr6j wzdluznicowy line -wzdluznica -plane -plaszczyzna wzdhznicowa cross section -przekroj poprzeczny --area of vessel -pole przekroju wregowego diagonal -przekroj ukoinicowy (statku) line .wregi teoretyczne.moulded base -plaszczyzna podstawowa of floatation .odstqp wregowy framing -owrqzenie -plan .designed plaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej section -przekroj wodnicowy - - - - - - - - -- - Planes -plaszczyzny midship section plane/ 'ongitudinal centre plane/ hszcz). rzut wodnicowy half-breaths -rzqdne wodnic inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) line of flotation -wodnica longitudinal -wzdluiny centre plane -plaszczyzna symetrii framing . linie podziah wregowego vertical datum plane at the midship section plaszczyzna owrqza waterplane -plaszczyzna wodnicowa area -pole przekroju wodnicowego .

THEORY OF THE SHIP .1.

wrqgi teoretyczne.linie podzialu wreowego . linie i skale curves -krzywe .square .family of -rodzina krzywych .draught .skala ladunkowa sheer plan .krzywa calkowa momentu przekroju wrqinicowego wzglgdem owrqza of metacentric radii -krzywa promieni metacentrycznych of moment to change trim one inch -krzywa jednostkowego momentu przeglqbiajqcego of resistance .krzywa calkowa przekroju wrqznicowego -of bending moment -krzywa momentu gnqcego of buoyancy -krzywa wyporu of centre of gravity of waterplanes .Bonjean .krzywa momentow przechylajqcych of height of metacentre -krzywa wysokoici metacentrum of loads -krzywa obciQe6 -of longitudinal centres of buoyancy -krzywa odciqtych Srodkow wyporu -of longitudinal centre of floatation .rzut boczny (wzdluznicowy.h i e teoretycme kadluba moulded line of frames .krzywa odciqtych Srodkow ciqzkoici wodnic -of flotation -krzywa rzeczywistych Srodkow geometrycznych wodnicy of heeling moments .loading . TEOIUA O W T U - - - - - - - - - - - . linie podzialu wrcgowego - - - - - - - - - .skala . lines and scales -krzywe.skala Bonjeana .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczymy symetrii -of vertical centres of buoyancy -krzywa wysokoSci Srodkow ciqzkoici of vertical metacentre .krzywa oporu -of righting moments -krzywa momentow prostujqcych of righting arms .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczyzny podstawowej of water planes areas .punkt przegiqcia (krzywej scale .of sectional areas - 1.krzywa ramion prostujg cych (krzywa Reeda) . linii teoretycznych) stations .skala przyrostu zanurzenia .cross of stability -pantokareny .obrys zewngtrzny wrcgow plot a curve -wykreSlaC krzywq point of inflection .hydrostatic -krzywe hydrostatyczne -hydrostatic -for trimed ship -krzywe hydrostatycme statku przeglqbionego (krzywe Firsowa) of areas of section .krzywa wysokoSci metacentrum of vertical moment of section .odcigta Srodka ci~zkoici wodnicy -of longitudinal locus of the centres of buoyance -wzdluina krzywa Srodkow wyporu -of longitudinal metacentres -krzywa wzdluinych wysokoici metacentrycznych -of longitudinal moment of inertia of water plane -krzywa wzdluinego momentu bezwladnoSci of longitudinal moment of section .krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) of stability of form -pantokarena -of statical stability-krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) -of tons per inch immersion -krzywa zmiany zanurzenia od przyjqtych ciqzarow jednostkowych -of transverse metacentres -krzywa poprzecznych metacentrow -of transverse moment of inertia of water plane -krzywa poprzecznego momentu bezwladnoSciowego of transverse moment of section .krzywa pol przekrojow wrqinicowych of shearing forces -krzywa sil tnqcych of stability .skala zanurzenia .Bonjean .krzywa pol przekroj6w wodnicowych of weight -krzywa ciqzarow -of wetted surface-krzywa powierzchni zwilzonej kadluba lines drawing .Curves.immersion .skala Bonjeana .

capacity noSnoSC calkowita (brutto) .all told noSnoSC calkowita (bmtto) cargo .. skala ladunkowa i r a j in meters/ :arrurzenie tv metrach metacentric height above base in centre of buoyancy from density of water/ metres/ ~ysokoSCmetacentTczna midship [m]/ odlegloid S gqstoSC wody w m nad pluszczyznq podstau.weight of .dlugoSC obliczeniowa .skala noSnoSci.wypomoSC -wypornoSC .1.tona wypornoici tonnage .wypornoSC (statku) .wypomoSC -volume of . THEORY OF THE SHIP Displacement and deadweight - .curve -krzywa wypomoici statku pustego (statku) zaladowanego .light displacement -wypornoSC - .net .1adownoSC ratio .wspolczynnik wykorzystania wypor- .wspolczynnik wykorzystania wypomoSci efficiency .(dwtc) noSnoSC ladunkowa (netto) . u o d z ~ e deadweight in tons/ noSnoSC w tonach moment to change trim im/crn// moment przeglebiajqcy tm/cm centre ofjlotat.from midship/ odlegioSC Srodkl .wspolczynnik wykorzystania wypomosci .length - .-displacement coefficient - - - - Deadweight scale .carrying capacity noSnoSC - deadweight (dwt.v yvporu od owrela [m/ d~splacemetztm tons/ tons per em zn salt uater/ draught m m / ~ j p o r n o s cu tonach slonej ton nu ctn M.wypornoSC konstrukcyjna ton . DWT) -noSnoSC (statku) - - - - .on in m.capacity (dwcc) -noSnoSC ladunkowa netto .obj@oiCpodwodzia .load .moulded .

stan (tu: statecznoici) .ciqzar statku pustego loading coefficient -wsp6lczynnik obciqzenia maximum gross weight .stable .balast wodny -waterline -wodnica balastowa ballasted -zabalastowany .znajdowaC siq w rownowadze .height of -wysokoSC Srodka ciqzkoici .kqt zanurzenia pokladu of dip .1.ciqzar netto tonnage -tonaz scale .krzywa statecznoici dynamicznej lever -ramiq statecznoSci dynamicznej curve .rownowaga obojqtna .netto capacity . wynik . noSnoSC ladunkowa deadweight .heavy .zanurzenie i przeglqbienie dynamical stability -statecznoSC dynamiczna curve .noSnoSC (statku) netto.kqt przechylu of inclination -kqt przechylu of maximum righting arm . balastowych - - - - - - - - - - - (to) calculate -obliczak calculation procedure -kolejnoSC obliczen calculator -kalkulator (to) capsize -wywrociC sig dnem do gory cargo permeability -stopien zatapialnoSci ladunku.upsetting .statical of heel -kqt przechylu statycznego .stan (statecznoici) w czasie podroiy .wodnica statku pustego light ship weight . zaladowania .be in .dynamiczny kqt krytyczny of statical stability -statyczny kqt krytyczn Y draft and trim .to -balastowak .Srodek wodnicy plywania of gravity .kqt .statek bez ladunku.kqt krytyczny statecznoici anti-heeling system -system przeciwprzechylowy arm -ramie . empty ship .unstable .form .Srodek ciqzkoici -of gravity of transverse section -Srodek cigzkoSci przekroju wrqznicowego centre of buoyancy .statek pusty.rownowaga stala .permanent -balast stab .noSnoSC ladunkowa light condition . TEORIA OKRQTU .Srodek wyporu . s. nasiqkliwoii.kqt zalewania -of heel .1adownoSC -weight .height of -wysokoSC Srodka wyporu centre of gravity (COG) .wplyw ksztaltu (kadluba) -free surface -efekt swobodnych powierzchni wind -wplyw wiatm.ton noSnoSci noSnoSci -tonnage (dwt) .righting .skala ladunkowa.Srodek ciqzkoici .maksymalna masa brutto net .kqt najwiqkszego ramienia prostujqcego .z balastem w zbiornikach oraz ladowni balastowej .skala - - - Stability .scale .ramiq prostujqce .tona .Srodek wyporu of flotation . bez ladunku equilibrium -rownowaga . kqt przechylu -of dynamical heel -kqt przechylu dynamicznego of flooding . centre .light .wysokoSC Srodka ciqzkoici ponad stqpkq condition .neutral .critical -kqt krytyczny of deck immersion .water . balastow i zapasow light waterline .rownowaga chwiejna external -zewnqtrzny - --- -- -- - - -- --- --- --- - - - - - .upsetting -ramiq przechylajqce ballast -balast .statecznoik above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba angle .arrival stan (statecznoSci) na przyjScie(d0 portu przeznaczenia) during voyage .stan na wyjScie (z portu) .height of the above the keel .z balastem w zb.krzywa ramion statecznoici dynamicznej effect -efekt.departure .Srodek of buoyancy . wplyw naporu w.inklinacja.intermediate stan statecznoici przed balastowaniem critical angle -kqt krytyczny of dynamical stability .

umum righting arm/ krzywa statecznoici statycz k r z p a statecznoici dynamicznej point of curve inflection/ punkt przegiecia krzpvej capsizing angle/ kqt ~ ~ w r a c a n i a ~ \ . THEORY OF THE SHIP iStability -statecznoik metacentrum poprzeczne wodnica piywania lever/ ramie Curves of levers of statical and dynamical stability wykves ramion statecznoici statycznej i dynamicznej ma.1.

allowable . proba statecznoici inclining test . moment bezwladnoici przekroju wodnicowego stability .statek bez ladunku.poczqtkowa wzdluzna wysokoSC metacentryczna longitudinal metacentric radius .wysokoiC Srodka ciqzkoici nad stepkq -(initial) longitudinal metacentre above base line .ewoluta metacentryczna -height -wysokoiC metacentryczna -radius -promien metacentryczny stability .odcigta irodka cigzkoSci wodnicy metacentre .w. wytrzymaloici. balastow i zapasow ..dopuszczalny moment przechylajqcy .stabilizator przeplywowy. od dzia.(statek) w stanie pustym line of flotation -wodnica list -przechyl staly (boczny statku) indicator .oprogramowanie do obliczen statecznoSciowych i wytrzymaloSci ogblnej longitudinal-wzdluzny centre of floatation . pusty condition .poczqtkowy poprzeczny promien metacentryczny instability . niestabilnoik. chwiejnoik keel line .urzqdzenie do automatycznych obliczen statecznoici.maximum .linia stqpki light (L) .statecznoSC poczqtkowa metacentrum (M) -metacentrum metacentre -metacentrum moment (M) -moment .wysokoik metacentrum poczqtkowego ponad liniq podstawowq (initial) transvers metacentre above base line .kalkulator operacji przeladunkowych.moment -moment zewnetrzny (np.. komputer ladunkowy loading instrument .maksymalny moment przechylajqcy .(statek) lekki.niestatecznoik. pot.moment od naporu wiatru - - - - - - - - - .staly przechyl boczny (statku) loading calculator .pr6ba przechylow. powierzchni (cieczy) heel -przechyl statku (skutek kolysania) heeling -przechylanie siq (statku) resistance .poczqtkowy wzdluiny promien metacentryczny -position of flotation -poczqtkowe poloienie statku wyprostowanego -state .transverse metacentric radius lania wiatru) flume stabilizer .wysokoSC poczqtkowego metacentrum poprzecznego ponad liniq podstawowq hold water ballast -balast wodny w ladowni immersed area -powierzchnia zwilzona (kadluba) inclining experiment -proba przechylow.volumetric -objqtobciowy moment przechylajqcy heeled water plane -wodnica statku przechylonego height of the -wysokoSk centre of gravity above the keel (KG) . zbiornik typu flume.in condition . wyjiciowy transverse metacentre -poczqtkowe metacentrum poprzeczne transverse metacentric height .moment przechylajqcy .przechylomierz (to) list .wzdluiny (duty) promien metacentryczny -moment of inertia -wzdluiny promien bezwladnoici moment of inertia of water plane . zanurzenia loading software .statecmoSC wzdluzna metacentric -metacentryczny -curves -wykres wmiesienia metacentrum ponad stqpkq diagram .przechylik siq (o statku) listing .stan poczqtkowy.poczqtkowa poprzeczna wysokoik metacentryczna -- ---- - - - - .capsizing .metacentrum wzdluzne metacentric height -wysokoSC metacentryczna wzdluzna metacentric radius . proba statecznoici initial -poczqtkowy inclination -przechyl poczqtkowy longitudinal metacentre -poczqtkowe metacentrum wzdluzne longitudinal metacentric height .wykres wzniesienia metacentrum ponad stqpke evolute .: Flume free surface -swobodna powierzchnia (cieczy w zbiorniku) effect -wpkyw s.moment wywracajqcy due to wind pressure .opor przechylu heeling moment .

sila przywracajqca righting -prostujqcy arm -ramig prostujqce.stabilizacja .of a couple of forces moment pary sil .damaged calculation . statkowym) specific gravity -ciezar wlaSciwy stability .stabilizacja bierna prometacentre -metacentrum poprzeczne restoring force . stabilnoSC.statecznoSC statyczna (statku) -test -proba przechylow. statecznoSC -damage w stanie uszkodzonym .stabilizacja pasywna stable .statical .upsetting .moment przywracajqcy righting . staloSC at large angles of heel -statecznoSC przy duzych kqtach przechylu statecznoSC awaryjna.p.ship's .klin .initial .poprzeczna wysokoSC metacentryczna metacentric radius .active .of flooding moment zalewania .stabilizacja aktywna . drewnem po wejsciu fali na poklad (obnizajqca chwilowo GM) uncapsizing ship -statek niewywrotny unstable -niestateczny equilibrium .moment wymuszajqcy - -moment przechylajqcy - neutral position -polozenie obojgtne passive stabilization .statecznoSC ciezaru .stabilizacja przeplywowa .statecznoSC ksztaltu .para prostujqca lever -ramie momentu prostujqcego sheer draft -przekroj wzdluzny (statku) Simpson's rules -wzory Simpsona skin constant .(balast lub ladunek pozostawiony dla poprawy statecznosci poprzecznej statku) tank .flume .intact .poprzeczna krzywa Srodkow wyporu metacentre -pozorne metacentrum poprz.ultimate .wspolczynnik powierzchni zwilzonej sloshing -uderzenia spowodowane falowaniem cieczy w zbiorniku (np.free .statecznoSC dynamiczna . statku nieuszkodzonego levers .dynamical .s.obliczenia statecznoSci (statku) w stanie uszkodzonym data . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) stiffening . ramie momentu prostujqcego couple . proba statecznoici .moment prostujqcy - - . stabilny.zbiornik .slack ballast zbiornik balastowy niepelny tender -migkki (statek o malej wysokoSci metacentrycznej) topside projected area -powierzchnia nawiew transverse -poprzeczny locus of centres of buoyancy .statecznoit.statek sztywny (o duzej. THEORY OF THE SHIP .emerged -klin wynurzony .statecznoSC ujemna of form .rolling .negative .klin zanurzony - - - - -- - - - - - .moment prostujqcy stability .passive .informacja o statecznoici .rownowaga chwiejna wedge .moment statyczny .zakres statecznoici -reserve dynamical -rezenvowa statecznoSC dynamiczna dodatkowa statecznoSC ksztaltu -residuary .poprzeczny promien metacentq-czny -moment of inertia -poprzeczny moment bezwladnoSci moment of inertia of water plane .stability calculation -obliczenia statecznoici - - -- - - - - - - - - - - - -- .statecznoSC resztkowa stabilization .stateczny.statecznoSC poprzeczna trapped water -woda uwieziona chwilowo pomigdzy np.of force moment sily .of stability -moment prostujqcy overturning .rzgdna Srodka wyporu position of the centre of gravity of the water plane .statecznoSC wzdluzna -moment .statical . metacentric height .statecznoSC statku .rzgdna Srodka cigzkoici przekroju wodnicowego prometacentre -metacentrum poprzeczne righting moment .statecznoSC k s z t a h of weight .statecznoSC poczqtkowa . tnvaly equilibrium -rownowaga stala stiff -sztywny (statek o duzej. moment bemladnoSci przekroju wodnicowego position of the centre of buoyancy .range of .moment prostujqcy .immersed .moment wywracajqcy restoring .longitudinal .ramiona statecznoici .of inertia (I) moment bezwladnoici - .1.form . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) -vessel .zbiornik niepelny ..

naprgzenie .wytrzymaloSC wzdiuzna (statku) w stanie nieuszkodzonym strain .moment wyginajqcy (statek na grzbiecie statku) -stress . nacisk .odksztalcenie wzdluzne stress .point .local .Strength -wytrzymatoSi bending . pr6ba na obciqzenie longitudinal -wzdluzny .wspolczynnik momentu limiter .wygiqcie siq.dopuszczalne obciqzenie .naprezenia wzdiuzne minimum breaking load (MBL) -minimalna sila zrywajqca racking force . naprqzenie lokalne torque .bending .moment zginajqcy na fali .skrecanie loading .obciqzenie dynamiczne monitoring computer -komputer do kontroli obciqzen (kadiuba) . kadluba) .intensity of .wysoka wytrzymakoSC na rozcitganie hog . materiaiu stress .wyginaC sie (o statku w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) sagging -ugiqcie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) -moment .obciq2enie skrpcajqce stress -naprqzenie skrqcajqce vibration .sila tnqca stress .dopuszczalne naprqzenie . przegiqcie sic statku na grzbiecie fali (to) hog -wyginaC sip. konstrukcji statku).moment s k ~ c a j q c y kadluba) (tu: coefficient -wspolczynnik momentu constant .rozklad obciq2en load test .sila odksztalcajqca sag . rozprowadzanie.zginanie -moment -moment wyginajqcy .moment gnqcy na wodzie spokojnej strength -wytrzymaloSC na zginanie stress -naprqzenie zginajqce distribution -rozklad.spietrzenie naprpzen .allowable .permissible .dynamic .skrecanie test -proba skrqcania torsional .obciqzenie.naprqzenie wyginajqce finder .czujnik naprqzen (np.ogranicznik momentu obrotowego torsiograph -torsjograf torsiometer -torsjometr torsion .obciqzenie punktowe (na gniazdo) .wave -moment . przeginaC siq na grzbiecie fali (o statku) hogging -wygiqcie siq statku na grzbiecie fali moment .still water moment .drgania skretne toughness .moment wyginajqcy (statek w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) stress -naprezenie wynikle przy wygiqciu sip statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) (to) shear .obciqzenie probne. odpornoSC na obciqzenia dynamiczne twisting moment .intact strength .wygiecie siq statku na wierzcholkach fa1 force .damaged strength -wytrzymaloSC wzdluzna (statku) w stanie uszkodzonym .naprezenie tnqce strength -wytrzymaloSC (np.naprqzenie miejscowe.citgliwoSC.naprqzenie w konstrukcji statku wygiqtego (na grzbiecie fali) load .sharing .ScinaC shearing . rozkladanie. obciqzen) high tenacity .moment skrqcajqcy - - - - - - - - - - .skrqtny deflection .ugigie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozloienia ladunku) - - - - - - - - - - (to) sag . rozlozenie (np.

charakterystyka hydrodynamiczna - - - - .proba benvladnoki statku crash-stop .strumien zasrubowy entrained water -woda towanyszqca (ruchom statku) flow dynamics -hydrodynamika head seas -falowanie dziobowe hull .sprawnoSC kadluba -force center .kadlub (statku) efficiency .awaryjna cala wstecz crash back manoeuver (crash astern) -manewr zatrzymywania awaryjnego crash-backing test (crash astern test) .Srednica cyrkulacji discharge current .manewr zatrzymywania awaryjnego diameter .sila poprzeczna w kadlubie hydraulic wake -strumien nadqzajqcy wypornoiciowy hydrodynamic -hydrodynamiczny characteristic . op6r boczny kadluba transverse force . THEORY OF THE SHIP Forces acting on manoeuvering ship sity dzialajqce na manewrujqcy statek tangential velocity/ predkoi~kqtowa transverse hydrodynamic force/ poprzeczna siia hydrodynamiczna punkt obrotu transverse velocity/ predkoid poprzeczna droga irodka cieikoici apparent wind/ wind force acting on ship/ sila wiatru dzialajqcego nu statek longitudinal force/ total aerodynamic force/ catkowita siia aerodynamiczna Maneouvering . punkt przylozenia sily poprzecznej -force component -sila (skladowa) poprzeczna.Brednica -of turning circle .Srodek naporu.1.manewrowanie coefficient of hydrodynamic lateral resistance -wspolczynnik hydrodynamicznego oporu bocznego centre of turning motion .Srodek cyrkulacji crash aster .

opor tarcia coefficient -wspolczynnik (oporu) tarcia friction -tarcie coefficient .induced .fala poprzeczna -wake .opor ksztaltu .opor cihienia . efekt przyssania (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyScienny wave .opor indukowany .tarcie powierzchniowe coefficient -wsp6lczynnik tarcia resistance . proba wczowa Resistance -opor center .opor calkowity skin friction .sila poprzeczna stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .opor wywolany falowaniem .fala ukoina of displacement .opor tarcia .opory ksztaltu (kadluba) .opor "golego" kadluba coefficient -wspolczynnik oporu due to waves .cihienie hydrodynamiczne hydrodynamics -hydrodynamika hydrostatics -hydrostatyka initial ship turning moment -moment poczqtkowy zwrotu statku radius -promien -of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rudder .form .seakeeping . test .humps of -wypukloit krzywej oporu .wsp.steering .opor ksztaltu .powierzchnia stem cross force . sila poprzeczna stem shallow water -woda plytka effect . proba standardowa Kempfa wall effect . .frictional .Srodek oporu powietrza drag -opor hydrodynamiczny coefficient .efekt przyicienny.transverse .wspolczynnik tarcia (kadluba) -plate -coefficient -wsp.proba wlaSciwoSci morskich (statku) .profile . tarcia plyty . napor wiatru velocity of encounter -prqdkoSC spotkaniowa zigzag test -proba standardowa Kempfa.ster angle -kqt wyhzenia stem area . sila holowania .crash stop .tangential .wsp. oporu falowego .total .opor calkowity frictional form effect -wplyw ksztaltu na opor tarcia frictional resistance .specific total . oporu calkowitego .spiral .fala .bare-hull .opor styczny total resistance -opor calkowity coefficient .proba wczowa.profile .pr6ba awaryjnego zatrzymywania statku .pressure .opor statku .opor .fall .diagonal .Srodek -of lateral resistance -Srodek bocznego oporu of water pressure .wspolczynnik oporu h.proba spiralna .form .specific wave-making .opor profilowy .line of hull .1. oporu calkowitego - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- 33 .fala dziobowa resistance .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze -moment -moment na trzonie sterowym -torque -moment stem.opor falowy -system of a ship -uklad fa1 okr@owych .opor bryzgowy .opor przeplywu per ton .strumien nadQajqcy falowy wind moment -moment naporu wiatru wind pressure -ciinienie wiatru.opor ksztaltu kadluba of flow .total .opor jednostkowy .specific .skin . TEORIA O W T U --of the rudder -charakterystyka hydrodynamiczna stem pressure .opor sterowania .wspolczynnik oporu .opor profilowy .opor ruchu .opor styczny to motion .Srodek oporu wody of wind pressure .opor holowania.circulation -proba cyrkulacji .tarcie powierzchniowe hump speed -prcdkoSC odpowiadajqca wypuklosci krzywej oporu resistance .residuary .standard .bow system -uklad falowania dziobowego .towrope .opor plytkowodzia test -proba.efekt plytkowodzia resistance .wsp.spray .

unosiC sic na wodzie.sila wyporu . plywaC flotage -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floatation -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floating power -plywalnoSC calkowita floating plane -plaszczyzna plywania floodable -zatapialny length .moment bezwladnoici masy towarzyszqcej added weight method -metoda przyjqtego c i e zaru buoyancy .w stanie zatopienia -final -condition -stan w koncowym (etapie) zalewania flooding .cargo .centre of (CB ) .statecznoSC statku nieuszkodzonego lost buoyancy method -metoda utraconej wypornoSci margin line .factor of . nieuszkodzony stability .krzywa dlugosci zatapialnej flooded -zalany.poradnik.reserve .wspolczynnik podzialowy (niezatapialnosci) survival capability -zdolnoic statku do przetnvania uszkodzenia kadluba book .asymmetrical . zanurzenie do wodnicy podzialowej length .dlugoSC podzialowa load line .statek niezatapialny - --zatapianie asymetryczne -zatapianie -- - - - - >m'/ myszkowanie heave/ Ship movements .statek uszkodzony unsinkability -niezatapialnoSC unsinkable -niezatapialny ship .Srodek wyporu force .ruchy statku six movements of freedom -szeSC stopni swobody .heaved -wypor w czasie nurzania .symetrical -- - - - - - -- -- - - symetryczne ingress (of water) .plywalnosc. wspolczynnik przepuszczalnoSci ladunku permissible length (of compartment) -dopuszczalna dlugoSC (przedzialu) subdivision -podzial grodziowy kadluba .odciqta Srodka wyPorn -pitched wypor w czasie kolysania wzdluznego .wodnica podzialowa unintact vessel .dlugoSC zatapialna curve .1.stopien nasiqkliwoSci ladunku.longitudinal centre of .zalewanie.zapas ptywalnoici float . statecznoSci stanow awaryjnych statku subdivision -podzial (grodziowy kadluba) draught .linia graniczna (niezatapialnoSci) permeability -wspolczynnik zatapialnoSci . zatapianie .locus of centres of .zanurzenie podzialowe. THEORY OF THE SHIP Buoyancy -wypor added mass -masa towarzyszqca coefficient -wspolczynnik masy towarzyszqcej moment of inertia .krzywa Srodkow wyPorn . zatopiony condition . wdarcie siq wody intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji. wypor hydrostatyczn Y . instrukcja dot.do kadluba) inrush -wtargni~cie wody.wtargniqcie wody (np.

stabilizowak stabilizer .okres kiwania ride -unosik sig na wodzie rock off -rozkolysak roll .stabilizator kolysan statku stabilization .ship .ruch nietlumiony .zsynchronizowane kolysanie boczne tank stabilization -stabilizacja (kolysan) zbiornikami toss -kolysak siq nieregularnie (o statku) virtual mass .simple .ruch rotacyjny .stabilizator . okres przechylow bocznych ship stabilizer .proba tlumienia forced oscillation-kolysanie wymuszone (statku) force of inertia .okres kolysan (bocznych) (to) pitch .undumped .amplituda kiwania of roll . wahania swinging moment -moment wychylajqcy synchronous rolling .amplituda kolysan dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania wzdluznego -moment -moment pochylajqcy .forced .stabilizacja (kolysan) statku (to) stabilize .oS kolysania damping fins -pletwy tlumiqce k. wytlumianie amplitudy kolysan -test .sila wymuszajqca dryf boczny.rotational .ruchy statku amplitude -amplituda of pitch .uncouple .okres n.axis of . statku) .natural frequency .okres kolysania. boczne stabilization device -urzqdzenie stabilizujqce przechyly (to) roll .czqstoSC kqtowa swobodnego kolysania .ruch liniowy .okres swobodnego kiwania period .unresisted -ruch nietlumiony .unstable -ruch niestateczny motions -ruchy .ship . dryf bocmy (to) sway -przesuwak siq (dryfowak) bokiem swaying -przesuwanie sig poprzeczne. zanikanie -curve -krzywa zanikania -of roll -wygaszanie amplitudy kolysan (statku).kqt odchylenia (migdzy plaszczyznq symetrii a kierunkiem ruchu postgpowego statku) (to) yaw -myszkowak yawing . kolysanie statku .kolysanie proste. dryfowanie boczne -force . kolysanie wzdluine amplitude . oscylacjg poprzecznq swing -ruch wahadlowy.okres nurzania motion -ruch .linear .stabilizator kolysan statku stabilizing fin -pletwa stabilizatora surge . ruchy proste natural damped frequency -czgstotliwo6kkolysan wlasnych tlumionych natural (undamped) frequency -czgstotliwoSC kolysan wlasnych (nietlumionych) period of roll .natural - - - - - - - - - - - - period .kolysanie boczne (statku) .masa czynna (masa okrgtu i wody towarzyszqcej jego ruchowi) weatherliness . wytlumianie.kolysak siq wzdluinie (o statku).ruch wymuszony (np. kiwak pitching .ruchy proste (statku).Ship movements .myszkowanie -moment -poprzeczny moment obrotowy kadluba - - - - - - - . sila inercji flare impact -uderzenie nawisu dziobowego free oscillation -kolysanie wlasne -period -okres kolysan wlasnych heave -nurzanie heaved buoyancy -wypor w czasie nurzania heaving -nurzanie .amplituda kolysania -of the motion .natural -kolysanie wlasne (statku) . kolysanie proste . swobodnego period .ship -ruchy statku.stabilizacja .oscylacja wzdluina statku -force -sila wymuszajqca oscylacjg wzdluznq sway . dryf wzdluzny surging .amplituda ruchow extinction -wygaszanie.sklonnoSk (statku) do myszkowania yaw -myszkowanie (statku) angle .ruch poprzeczny.kolysat siq (o statku) rolling -kolysanie boczne (statku) dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania (poprzecznego) period .oscylacja wzdluzna.kiwanie siq.natural period .sila bezwladnoki.

rarzysmxz klas?. tropic/ deck line/ linia pokladu LTF TF lumber. tropik.znak wolnej burty lumber.1. woda slodka fresh water/ woda slodka tropik NA initials of classrjcation societ)' [AB = American Bureau ofShippingJ/ inicja[v tol. summer/ lumbel.fikac~p~ego 1 Plimsoll mark/ znak Plimsolla tonnage mark/ znak tonazolvy .North Atlantic/ dreuno. THEORY OF THE SHIP Draft marks . tropic. winter/ drewno. fresh water/ drelrno.znaki zanurzenia draft marks in feet/ znaki zanurzenia w stopach 16 l4 draft marks in decimeters/ znaki zanurzenia w decytnetrach aft marks/ znaki zanurzenia 77a r u j e r Load line mark . zima. At1ant)'k pblnocny tropical fresh water/ tropik. woda sfodka lumbel. zima lumber winter .

marka Plimsolla load line . tropikalnej .S (Summer) .mean .wyrownaC zanurzenie freeboard (fbd) -wolna burta deck -poktad wolnej burty depth -wysokoSC boczna length .zanurzenie maksymalne.zanurzenie rufy even keel -na rownej stqpce .ballast .zanurzenie statku pod balastem .zmniejszyi zanurzenie statku loading disc -znak wolnej burty.zanurzenie Srednie .statek o duzym zanurzeniu down by the head . na P h . Tropical.strefy (geograficzne) wolnej burty fresh water -woda slodka allowance -poprawka na wodq slodkq - -- - - - - - - - - -- - - - -- --load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej immersion -zanurzenie scale .load -zanurzenie w stanie zaladowanym .LTF (Lumber.forward . moment przeglqbiajqcy o 1 cal keel drag -przeglqbienie konstrukcyjne lessen the draught of the vessel .linia ladunkowa . TEOIUA O W T U Draft and load lines zanurzenie i h i e ladunkowe bar draft (BID) -zanurzenie (maksymalne dopuszczalne) na lawicy.zanurzenie rufy .stem .(statek) przeglqbiony na rufq deck line .1.TF .inspekcja wolnej burty load line .(statek) przeglqbiony na dziob down by the stern .LS (LumberiSummer) -letnia linia ladunkowa drewnowca .loaded (Id) .shoal .stosunek wolnej burty do zanurzenia zones .light .after .F (Fresh water) .linia ladunkowa statku pod balastem .wskaznik zanurzenia . wodnica konstrukcyjna length dlugoiC na wodnicy ladunkowej marks -znaki wolnej burty maximum load waterline -wodnica statku w pehi zaladowanego - --- --- -- - .LWNA (Lumber.T (Tropic) -oznaczenie tropikalnej linii wolnej burty . Fresh water) .linia ladunkowa statku pustego marks .deep .(statek) przeglqbiony na mfq draft. draught (dft) -zanurzenie statku .skala przyrostu zanurzenia inch trim moment (ITM) -jednostkowy moment przeglqbiajqcy.linia poldadu (do pomiaru wolnej burty) deep draught vessel .przyrzqd do mierzenia zanurzenia statku indicator .male zanurzenie .zimowa linia wolnej burty .znaki wolnej burty survey .WNA (Winter in North Atlantic load line) linia ladunkowa odpowiadajqca zimie.light .dhgoSC na wysokoici letniej linii ladunkowej -mark -znak wolnej burty ratio . Winter line) -zimowa linia ladunkowa drewnowca .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca wodzie slodkiej. na plyciznie brackish -zasolony -water -woda zasolona (np.(statek) przeglqbiony na dziob by the stern .zimowa linia ladunkowa drewnowca na Atlantyk Pohocny .duze zanurzenie .letnia linia ladunkowa w wodzie slodkiej .znaki zanurzenia .linia ladunkowa -ballast .maximum .zanurzenie dziobowe gauge .zanurzenie dziobu -critical docking krytycme zanurzenie przy dokowaniu .permitted . najwiqksze .oznaczenie letniej linii ladunkowej .LW (Lumber. w ujiciu rzeki) by the head . Atlantyku load waterline -wodnica ladunkowa.zanurzenie w stanie zaladowanym -marks .bow .W .zanurzenie dopuszczalne . Winter North Atlantic line) .zanurzenie statku pustego .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca strefie tropikalnej .tropikalna linia wolnej burty statku zanurzonego w wodzie slodkiej .LT (LumberiTropical) .bring on an .

skala zanurzenia sea-gauge .osady na kadlubie na linii zanurzenia winter load line .letnia linia ladunkowa summer load waterline .znak Plimsolla.przeglqbienie na rufc .1.niewlakiwie przegl~biony trimmed -przeglqbiony by the head -przeglqbiony na dziob by the stem -przeglqbiony na rufq trimming moment -moment przeglqbiajqcy tropical load line . ponad liniq wolnej burty) permanent trim -przeglqbienie konstrukcyjne Plimsoll line (Plimsoll mark) . przeglqbienie -by the head -przeglqbienie na dziob -by the stem .krzywa przeglqbien . skala zaladowania tons per inch (immersion) (TPI) -ciqzar zwiqkszajqcy zanurzenie o 1 cal trim -trym.zimowa linia ladunkowa - - - - .change of .na rownej stqpce.strefa sezonowa (okreilajqca wymaganq wysokoik wolnej burty) ship with design trim . THEORY OF THE SHIP maximum moulded depth -maksymalna wysokoSC boczna moment to change trim one inch (one cm) jednostkowy moment przeglqbiajqcy on even keel .zanurzenie statku sea-going draft -zanurzenie morskie seasonal zone .letnia wodnica ladunkowa timber load line .zmiana przeglqbienia curve .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna tropical load line .skala ladunkowa.linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej tonnage -tonaz mark -znak tonazowy scale . znak wolnej burty scale of loading .out of .skala ladunkowa.przeladowaC (statek.statek z przeglqbieniem konstrukcyjnym squatting .osiadanie statku statutory deck line . bez przeglq bienia (to) overload .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej under-keel allowance -bezpiecmy zapas glqbokoici (przy danym zanurzeniu statku) under-keel clearance -zapas glqbokoici (pod dnem statku) water marks -znaki zanurzenia water marks .mak pokladu (dla okreSlenia wolnej burty) summer load line .

gruboSC profilu -thickness .wskaznik wychylenia skrzydel S.real .rake of .blade -pole powierzchni skrzydla Sruby .skok rzeczywisty (S.skok staly (Sruby) -variable -propeller -Sruba o zmiennym skoku .expanded blade contour -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla .strumien pqdnikowy. Sruby nap? dowej) cavitation -kawitacja strony cisnqcej Sruby heavily loaded screw .skok nominalny of no thrust .odchylenie skrzydla Sruby section -profil skrzydla Sruby length .strona cisnqca skrzydla Sruby leading edge -krawqdz natarcia -tip -wierzcholek skrzydla trailing edge -krawqdi s p w blade .skok zerowego naporu factor -wspolczynnik skoku -geometrical skok geometryczny.developed blade --pole powierzchni rozwiniqtej (pqdnika) .Sruba nastawna pitch propeller .1. nastawnej) pitchometer-przyrzqd do rnierzenia skoku Sruby okrqtowej propeller (characteristic) .strona cisnqca (skrzydla Sruby) face .strona ssqca skrzydla Sruby driving face .expanded blade -outline -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla back ordinate -rzqdna strony ssqcej (skrzydla Sruby napqdowej) base cord .wspolczynnik skoku (Sruby okrqtoW ) .pole powierzchni wyprostowanej skrzydla .geometry of .wspolczynnik powierzchni rominidej skrzydel (Sruby) .virtual .geometrical angle of attack of element kqt natarcia elementu skrzydla .skok geomeryczny Sruby ratio .obrys skrzydla .projected area ratio .skok rzeczywisty (Sruby) .nominal .developed blade ratio .ciqciwa (nominalnego skoku Sruby) blade (elements) -(elementy) skrzydla -back .skok (Sruby nastawnej) angle . .kqt skoku Sruby nastawnej . TEORIA O m T U Propellers -pedniki - adjustable -nastawny -blade propeller .circumferencial velocity -prqdkoSC obwodowa Sruby -efficiency .mean . skok nominalny indicator .szerokoSC skrzydla Sruby -thickness .Sruba nastawna advance -posuw Sruby okrqtowej -coefficient -wspolczynnik posuwu ratio -wspolczynnik uSlizgu pozornego speed -prqdkoSC uSlizgu pozornego applied power -rnoc dostarczana (np.disk of the screw -pole powierzchni k r q p Sruby -disk ratio -wspolczynnik powierzchni wyprostowanej .effective .uniform .posuw Sruby napqdowej area ratio -wspolczynnik powierzchni Sruby .geometria Sruby horse power .obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) .gruboSC skrzydla --ratio -wspolczynnik gruboici skrzydla Sruby -width ratio -wsp.expanded (blade) . strumien Srnbowy - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - .skok zerowego momentu of the propeller .(charakterystyka) Sruby napqdowej advance .sprawnoSC Sruby . szerokoici skrzydla face -powierzchnia czolowa (np.wspolczynnik powierzchni wyprostowanej skrzydla .mean section -wspolczynnik Sredniej szerokoici skrzydla outline .Sruba silnie obciqzona ideal efficiency .wspolczynnik powierzchni rzutowanej skrzydla -projected -contour -obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) -- -- - - - - - - - - - - - - - -projected outline .sprawnoSC idealna (Sruby) pitch . na Srube) area -powierzchnia .skok zerowego naporu of no torque .skrzydlo (Sruby) .expanded blade ratio .kinematics of -kinematyka Sruby open-water efficiency -sprawnoSC rzeczywista pqdnika race .Sredni skok Sruby .rnoc (dostarczona Srubie) .

- ~-~ .- single propeller left handed/ Sruba pojedyncza.1.-..--.--.- d / ~ -.. lewoskretna outward rotating propellers/ Sruby nu zewnqtrz skretne inward rotating propellers /Sruby do wewnqtrz skretne contra-rotating propellers/s(ruby podu....-- 2 -- -- . . .-. - Propellers -pgdniki - Propellers and side effecUslruby i efekt boczny l ..-..-~.. Sruba w dyszy azimuth propellc without nozzle/ pednik azymutaln) Sruba bez dyszy diwignia sterowania II l v f i l v 11 7 1 u lf 'turntable/ tarcza obrotowa blade/ lopatka Schottel azimuth propeller/ pednik azymutalny Schottela Voith-Schneider propeller/ pqdnik Voit-Schneidera water -jet propulsion/ pqdnik strugowodny azipod propeller/ pednikgondolowy discha&e nozzle. ~. THEORY OF THE SHIP . -~ - Kort nozzle propeller/ dysza Korta propeller conventional propeller with rudder/ i n ba bez dyszy i ster propeller in nozzle/ Sruba w dyszy z pietwq sterowq azimuth propeller with nozzle/ pydnik azymutalny.. outlet nozzle/ dysza wylotowa inlet duct/ omdr wlotowv kanalu .djneprzeciwbiezne (kontrarotacyjne) * .-- w g g ..--.---~ .-. -.-......- -..

Sruba nastawna .tandem -s .water-jet -pqdnik strugowodny - .Sruba niezrownowazona hydrodynamicznie .shrouded zespol dysza-Aruba.kolpak Sruby -hub -piasta Sruby lock nut . obrotowy pqdnik Srubowy -rotating blade .rotor Flettnera.contrary turning -s .Sruby tandem propeller -pqdnik .Sruby przeciwskrqtne .azipod .wspolczynnik obciqzenia Sruby ..S.skrzydlo Sruby blade centre line/ piasta Sruby W .solid .feathering screw .dysza Korta.partially immersed . dy sza Korta) -plus nozzle system -dysza Korta.Sruba nastawna .Sruby tandem .Sruba o zmiennym skoku - .hydrodynamically unbalanced .Sruba dziobowa .Sruba o silnie skoinych skrzydlach .Sruba prawoskrqtna - 1.pqdnik cykloidalny .ducted . ster aktywny . dysza Korta .adjustable .Bruba pchajqca .rotor -pqdnik rotorowy .fast runnng .marine screw .Sruba napqdowa . - - - - - - -- - - -- -- Propeller's blade .highly skewed .contra rotating -s .Flettner rotor . TEOIUA O W T U .active rudder .Sruby przeciwbiezne .Sruba o skoku ustalonym .tween .pitch . o skrzydlach stalych pitch .right-hand . dysza Korta . pqdnik Flettnera . zespol dysza-sruba.Sruba o skoku nastawnym .bow propeller .Sruba czqSciowo zanurzona .skrzydlo Sruby -cap .fixed .ideal -pqdnik idealny -jet -pqdnik strugowodny .Sruba stala .Sruba szybkoobrotowa .Sruba stala. zespol dyszaSruba -nozzle zespol napqdowy dysza-iruba (np.rotatable thruster .rotating thruster .controlable pitch (CP propeller) .stable - - - - - - - - - - - - - S.Kort-nozzle .pushing . o skoku nastawnym .-screwing effect -efekt (napor) boczny Sruby speed of advance -prqdkoSC postqpowa -tangential velocity -prqdkoSC obrotowa Sruby propeller (parts) .zespol dysza-Sruba .sleeve dysza napqdowa. zespol dysza-Sruba .cycloidal -pqdnik cykloidalny .Sruba nastawna .elektryczny pqdnik gondolowy .Sruboster. obrotowy pqdnik Srubowy .load coefficient of .nakrqtka Sruby okretowej propeller (type) -typ Sruby .controllable pitch .Sruba (napqdowa statku) -blade .ster czynny.Sruboster.reactive -pqdnik reakcyjny .reversible .

power screw .coefficient wspolczynnik ssania .efektywnoSC napqdo..-naped silnikowy zero angle . p.wspolczynnik ssania Sruby) .linia maksymalnych gruboici skew ratio .constant wspolczynnik obciQenia pqdnika wa .effective mean - - Sredni efektywny strumien nadqzajqcy fraction . o osi pionowej -..ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla .kqt natarcia przy zerowym momencie -- - - --- .specific -wspolczynnik naporu (Sruby napedowej) .napor pqdnika of the screw-nozzle system -napor zespolu .Voith-Schneider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sruby) real -rzeczywisty -pitch .Srednica Sruby (nap~dowej) effect -efekt boczny Sruby napedowej of non-uniform pitch .kqt zerowego naporu .factor -wspolczynnik ssania . stem strumieniowego) horse-power (THP) .ratio wspolczynnik uslizgu .kqt natarcia przy zepump-jet .(ujemny) uslizg Sruby napedowej - -- - -horse power . o osi pionowej true uSlizg rzeczywisty (Sruby napqdopropelling force sila napgdzajqca propulsion -napqd wej) .vertical axis - .sila ssania Sruby root section -przekr6j nasady (skrzydla Sruby nastawnej) screw .water-jet .rnoc naporu Sruby thruster . sil-a propulsive force sila napqdowa ssania rake odchylenie od pionu .of attack .characteristics charakterystyki napqdowe -virtual -..apparent . .napor dyszy of the propeller .-p.naped strugowodny .of blade -odchylenie skrzydla Sruby .angle -kqt naporu -jet .nominal .Sruba o skoku stalym .strumien Srubowy shaft -wal Sruby napqdowej skew-back .adopted propeller Sruba przystosowana do strumienia nadqzajqcego .naped strugowodny zero angle .Sruba napcdowa -propeller .coefficient -wspblczynnik naporu .deduction .napor boczny (np..napqd strugowodny rowym naporze .Sruba napedowa.1.effective -uSlizg efektywny .wspolczynnik odgiqcia skrzydla slip -uSlizg iruby (okrqtowej) ..uSlizg nominalny .interakcja (hydrodynamiczna) miqdzy pqdnikami wake -Slad torowy.napqd strugowodny thrust napor hydraulic .motor .Sruba napedowa current .Sruba nastawna (o skoku zmiennym) of uniform pitch . THEORY OF THE SHIP nominal .rnoc naporu (Sruby) -interaction of the system -wspolczynnik ssania zespolu of the nozzle .transverse .current strumien nadqzajqcy ~ C Y .nominalny strumien nadqzajqcy speed -predkoSC strumienia nadqzajqcego zero torque angle -kqt zerowego momentu of attack ..wspolczynnik strumienia nadqzajvego .hydraulic jet .napqd strugowodny propulsive efficiency .skok rzeczywisty (Sruby) slip -uSlizg rzeczywisty (Sruby) speed -predkoSC uSlizgu rzeczywistego speed -prqdkoSC rzeczywista resistance augment .strumien zairubowy diameter .Sruba pchajqca . strumien nadqza- - - - - - .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla dyszy .Sruba prawoskrqtna race . cykloidalny.ster strumieniowy.coefficient -wspolczynnik strumienia nadqiajqcego .uSlizg pozorny . iruba okrqtowa -pushing screw .right-handed .odgigcie (skrzydla Sruby) --line . (okrqtowy) pcdnik sterujqcy interaction . kilwater.pqdnik Voit-Schneidera.speed -prqdkoSC uilizgu p.fraction of nozzle .uSlizg (hydrodynamiczny) rzeczywisty .ssanie (Sruby napqdowej).negative ..

processing and repair -obrobka i naprawa 7.typy statkow 2. Steel and unferrous materials .materialy stalowe i z metali nieielaznych 4. Design and construction projektowanie i budowanie statk6w 3. Ship's plans -plany statkowe . Treatment. Ship's types . Other materials -inne materialy 5. Shipyard .2. Ships and shipbuilding statki i budownictwo okrqtowe 1.stocznia 6. Welding -spawanie 8.

1 gas carriersl dry cargo vessels1 . ..1. statki do przewozu general cargo vessels1 drobnicowce J ladunkow suchych - r- I unitized cargo carriers/ statki do przewozu ladunkow zjednostkoaanych ~' 1 bulk carriersl masowce 1 TzzGG pakietowce kontenerowce ~ ro-ro vessels1 pojazdowce .2. ..i i I I passenger vessels1 statki pasaierskie fishing vessels1 statki rybackie 1 cargo vessels1 dry cargo vessels1 ladunkow suchych zbiornikowce . SHIPS AND SHIPBUILDING Ships classification klasyfikacja statkdw I I ships1 statki I sport and pleasure crafts1 auxiliary vessels1 statki pomocnicze warships1 statki handlowe 1 I cargo vessels1 1 s t a t ~towarowe .

fmit .banana .masowiec bez urzqdzeti przeladunkowych bulker -masowiec bulker (by size) -masowce wedlug wielkoici .zaglowka. do przebulk.dump .bitumen .cellular -barka kontenerowa .typy statkow air-cushion vehicle (ACV) -poduszkowiec anchor-handling tug supply vessel (AHTS) holownik dostawczy.statek handlowy -pilot .statek do przewozu bydla .szalanda .barka dostarczajqca paliwo.zbiornikowiec do przewozu .2.split hopper -barka z otwieranym dnem . naczep itd.barkowiec .statek ustawiajqcy plawy cable-layer -kablowiec car carrier (CA-CA) . tocznych i ropy plynnych) - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - . lodi iaglowa .cementowiec.combi -statek kombinowany (np.pojazdowiec.rudowqglowiec sowego . wykorzystywany do przemieszczania kotwic w operacjach offshore autoferry -prom samochodowy barge -barka .lodz ratownicza . statek ro-ro przysto-cassette -pleasure .) chlodniowiec przewozqcy - - - - - - bulk carrier -masowiec geared .motor cargo .rescue .tank -barka zbiomikowa train .cattle .fishing .masowiec 35 000 . kuter .fire-.jw osobowych.barka do ukladania rurociqg6w . pociqg holowniczy tug -holownik manewrowy .gearless .patrol . barka bunkrowa .capesize -masowiec 80 000 .twin .oil ro-ro (BORO) vessel -statek do przedrewna.barka wqglowa .shipbome . powyzej 180 000 dwt buoy tender .cement .zespol barek.bulk wine .oil-separating . pojazdo- - - - - --- w.statek wycieczkowy sowany do przewozu kaset ladunkowych .samoc~o~owiec statek przystosowany wylqcz-personal nie do przewozu samochodow osobowych -pure---c zysty samochodowiec.bulk .barka przewozona statkiem (barkowcem) .masowiec .handymax .(pot.masowiec 20 000 . statek do przewozu samochod.fuel .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) on board (BOB) .coal .masowiec wyposazony w urzqdzenia przeladunkowe .zbiomikowiec do przewozu asfaltu .pipe-lying .coal-ore . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E Ship's types .zbiomikowiec do przewozu bitumen~ .panamax -masowiec 50 000 .lodi pilotowa. jego przetwor.coal -wqglowiec z urzqdzeniami do workowania ladunku ma.. liner -liniowiec towarowy carrier -tu: statek . ciczarowych.49 999 dwt . - - - .pure - car1 trailers carrier .chemical -chemikaliowiec bulk-in.oil dispersal -(vessel) -16dz (statek) do rozstatek do przewozu cementu -bulk cement praszania (neutralizacji) rozlewow olejowych luzem .79 999 dwt -very large bulk carrier (VLBC) -bardzo duiy masowiec.barge -barkowiec .jw i ladunkow wozu ladunkow masowych.barka motorowa wina . pot.lodz patrolowa .lodz rybacka.180 000 dwt .asphalt .: pilotbwka kasetowiec.bananowiec.dwie barki zlqczone burtami beaconboat -maky latamiowiec bezzalogowy boat -lodz.iec . chlodniowiec do przewozu bananow . maly statek .statek pozarniczy . bez wlasnego napcdu . maky statek rybacki.34 999 dwt . statek do przewo-water zbiomikowiec zaopatrujqcyw wodq luzem slodkq . bags-out (BIBO) vessel .bulk+il -ropomasowiec OWOC~ .sailing .cargo .nonpropelled .handy .b.masowiec .

statki do przewozu ladunkdw suchych cargo ships/ drobni- universal general cargo vessels/ drobnicowce dry cargo vessels/ statki do Eadunkow H reefer vessels/ chlodniowce heacy lift vessels/ statki do przewozu sztuk ciczkich semicontainer vessels/ semikontenerowce vessels/ drobnicowce statki do przewozu ladunkow zjednostkowanych I lift-on .2. SHIPS AND SHIPBUILDING 'f i Dry cargo vessels . A Lighter Aboard SHip 's System (LASH)/ system przewozu barek w ladowni statku .lift-off technology/ technologia mixed technology/ technologia mieszana container .ro-ro vessels (con-ro)/ kontenerowcepojazdowce barge carriers/ barkowce roll-on/roll-off technology/technologia przeladunku pozioma ro-ro ships/ pojazdowce - kontenerowce car carriers/ samochodowce train ferries/ promy kolejowe i -barkowiec pallet carrier ro-ro/ paletowce ro-ro I 4 LASH barge carrier typu LASH LASH barge/ statek macierzvstv .

do przewozu paliw plynnych -pipe .statek do przewozu zwierzqt .statek do przewozu drewna okrqglego. pojemnikowiec -all--kontenerowiec --car-trailer ship -kontenerowiec samochodowo-naczepowy .newsprint .zb.: logow .1500 TEU . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -juice -zbiornikowiec do przewozu s o h pomaranczowego .oilibulkiore .totally - -- -- -- -- - -- -- --- -- -- .liquefied CO.kontenerowiec wielozadaniow . pojemnikowiec cellular ship -komorowiec coal-ore-bulk-oil (COBO) vessel . statek do przewozu palet .vehicle pojazdowiec (statek do przewozu ladunkow tocznych) .livestock .liquefied gas zbiomikowiec do przewozu gazow skroplonych .ropomasowiec .oil . gazowiec LNG . pelny kontenerowiec .container-barge kontenerowiec-barkowiec .drewnowiec . -zbiomikowiec do przewozu skroplonego dwutlenku wggla .ore-oil .feeder barge .log .orange - -- - - - enclosed forestry (TEFC ) .drewnowiec .open hatch bulk (OHBC) .self dumping log .roporudomasowiec . pot.orelcoal .statek przystosowany do przeladunku w technologii ro-ro i 10-10 container-barge carrier -kontenerowiec-barkowiec container (ship) -kontenerowiec.statek do przewozu sztuk ciczkich .komorowiec o pojemnoSci 1000 .samochodowiec wylqcznie do przewozu samochodow i naczep .woodchip .statek do przewozu papieru .kontenerowiec-paletowiec container vessel (by size) .lumber . rudy zelaza.zbiornikowiec do przewozu wody .feeder .statek do przewozu papierowki -pure car carrier (PCC) .paper . o wysokiej wolnej burcie .rudoropowiec -pallet paletowiec.compact size .statek kontenerowy wedlug wielkosci .combination - 2.statek do przewozu drewna (i jego przetworow) o pelnym otwarciu ladowni .statek do przewozu samochodow osobowych -pure car1 trailer (PCTC) .zbiornikowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego.statek samorozladowujqcy sig do przewozu klod .zbiornikowiec.rudowiec. 1600 TEU . wegla i innych ladunkow masowych collier -weglowiec commercial vessel -statek handlowy con-ro ship (containerlro-ro ship) .high-sidewall hatch-coverless (HLCC) kontenerowiec bez pokryw ladowni.open hatch forest product (OHFPC) .masowiec o pelnym otwarciu ladowni . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych -pulpwood .statek do przewozu rur -product -produktowiec.handy size .kontenerowiec-pojazdowiec.drewnowiec . masowiec do przewozu .water .wood .hatchless ship -kontenerowiec bez pokryw ladowni .kontenerowiec bez pokryw ladowni .kontenerowiec komorowy. 00) .statek do przewozu papieru -petrol .oilhulk .masowiec do przewozu zrqbkow drewna catamaran -katamaran cellular container ship .komorowiec o pojernnoici do ok.statek do przewozu ropy naftowej.ropowiec.statek do przewozu ladunkow ropopochodnych oraz masowych (OBO.convertible . ropowiec .open-hatch (OHC) -kontenerowiec bez pokryw ladowni .crude . statek do przewozu surowej ropy naftowej .kontenerowiec dowozowy -fill--komorowiec.roporudowiec .ore .opentop kontenerowiec bez pokryw lukowch --palet ship .barkowiec dowozowy -heavy lift ..rudoweglowiec .oil-ore ( 0 0 ) .hatchcoverless .timber .calkowicie zarnkni~ty statek do przewozu papieru i celulozy .liquified natural gas (LNG) .oreibulkioil -roporudomasowiec . komorowiec.

2. SHIPS AND SHIPBUILDING Bulk carriers bulk carriers/ statki do przewozu masowych ladunkow multi-purpose b u l k e d wielozadaniowe coal carriers/ ore c a r r i e d rudowce cement carriers/ cementowce I combination carriers/ masowce kombinowane rudoropowce roporudornasowce carriers/ roporudomaore-coal carriers/ i woodchips carriers/ statki do przewozu zrqbkow drewna bulk-in bags-out BIBO/ masowce z urzqdzeniami do workowania ladunku masowce-samochodowce self-unloading bulk carried masowiec samowyladowujqcy sic geared bulk carrier/ masowiec wyposaiony w diwigi .

ro-roipassenger (ROPAX) -prom przewozqcy pojazdy i pasazerow .hydraulic -poglqbiarka ssqca . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E - Suez max .statek wypomoiciowy dredge -poglqbiarka dredger -poglqbiarka .statek ro-ro przystosowany do przewozu samochodow ciqzarowych z kierowcami .poglqbiarka z otwieranym dnem .suction-cutter poglqbiarka ssqca z glowicq frezujqcq .p.hover (hovering) .dumb .trailing suction .ground effect .passengerlvehicle .statek do polowu krabow craft -mala jednostka plywajqca .kuter pilotowy.hydrofoil .poglqbiarka bez napqdu .grapple -poglqbiarka chwytakowa .liner .non-displacement -statek niewypomoSciowy .river .trailing -poglqbiarka ze smokiem wleczonym .kontenerowiec ponizej 12 000 TEU (statek przyszloici) .passenger --prom pasazerski .netter .drivers .poglqbiarka nasiqbiema .dipper .clamshell -poglqbiarka chwytakowa .poglqbiarka lyzkowa.fish .ladder -poglqbiarka wieloczerpakowa -- . -water poduszkowiec.car -prom samochodowy .statek bez napqdu .compound -p.sand-pump -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ssqca split hopper .elevator -poglqbiarka wieloczerpakowa .prom boat -prom.driverslro-ro statek do przewozu ciqiarowek z kabinami dla kierowcow .open .suction -poglqbiarka ssqca .grab -poglqbiarka chwytakowa .hopper . czerpakowo-ssqca -continuous bucket poglqbiarka wieloczerpakowa .hydraulic suction -poglqbiarka ssqca .poduszkowiec .longliner .bucket -poglqbiarka czerpakowa .train -prom kolejowy -truck.poglqbiarka wieloczerpakowa . lodi pilotowa deep-sea ro-ro -pelnomorski statek ro-ro displacement craft .statek bezpokladowy .statek rybacki . jednoczerpakowa .railway -prom kolejowy prom przewozqcy pojazdy -roll odroll off .poglqbiarka . statek dowozqcy kontenery do duzych portow bazow ch ferry .platforma wiertnicza drillship -statek wiertniczy fast feeder box (FFB) -szybki kontenerowiec dowozowy feeder (feeder vessel) -dowozowiec.drag-suction . ciqzarowek i naczep fishing vessel . ssqco-refulujqca drilling rig . wodolot) crane lighter -diwig plywajqcy cruiser -statek pasazerski.kuter .dumb .-prom samochodowo-kolejowy . pot.ultimate container carrier (UCC) .bucket ladder .pump - - .poglqbiarka czerpakowo ssqca .poduszkowiec .pilot .: fera . statek.prom do przewozu wagonow kolejowych.statek do polowu sznurami haczykowymi .statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi -line trawler -statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi .prom pasazersko-samochodowy .statek przystosowany do przewozu bawelny crabber .railway-car -prom kolejowo-samochodowy .statek kontenerowy powyzej 3500 TEU -ultra large (ULCS) -bardzo duzy kontenerowiec (powyzej 6 000 TEU) cotton fitted (ship) .chain bucket -poglqbiarka czerpakowa . wycieczkowiec cutter .passenger-car -prom pasazersko-samochodowy .2.statek rybacki polawiajqcy sieciami - ssqca -- -poglqbiarka - - - - - -- - -- - -- - - .statek rzeczny jednostka plywajqca (jacht.wodolot .harbour -jednostka taboru portowego .kuter rybacki . rail .combi-.railivehicle prom kolejowo-samochodowy .

' carriers LPG/ gazowce do przewozu skroplo- gazowce do przewozu skroplo- 1 1 Tanker vessels -zbiornikowce zbiornikowce pitch carriers/ zb. SHIPS AND SHIPBUILDING . do przewozu bitumenu ude carrier/zbiornikowiec orangejuice carrier/ zbiornikowiec u .2. do przewozu smob magazyny oil-ore carriers/ zb.

prom pasazersko-samochodowy ferry -prom pasazerski liner .troller .paragraphn vessel -paragrafowiec.statek zeglugi Srodlqdowej jetfoil -wodolot .statek handlowy.statek przystosowany do zamiennego przewozu rudy zelaza.szkuner do polowu ostryg boat . statek trzykadhbowy .statek rybacki (do polowy wqdami cicgnionymi) .lifting -barka do podnoszenia wrakow light-vessel .tuna boat . statek-baza obshgujqcy flotyllq rybackaJ multi-purpose offshore support ship .lugrotrawler -trimaran -trimaran.. przyjmujqcy ladunek lighter .seiner . pot.oyster - - junk .side trawler -trawler burtowy .statek pilotowy - - .latarniowiec lightfloat -niewielki latarniowiec bezzalogowy liner . ladunku) harbour launch -1odz portowa heavy trimmer -statek trudnotrymujqcy high speed ship .annular-jet .ruchoma platforma wiertnicza off-shore platform -platforma wiertnicza oil-bulk carrier (OB) -ropomasowiec oil-bulk-ore (OBO) vessel.trawler .trawler-drifter .2.statek ladujqcy.wielozadaniowy statek wsparcia off-shore non-geared vessel -statek bez wlasnych urzqdzen przeladunkowych oceanographic research vessel .statek wiertniczy.lodz pilotowa.tuna clipper .statek do zwalczania rozlew6w olejowych ordinary trimmer -statek zwyczajnie trymujqcy .statek z urzqdzeniami przeladunkowymi ground effect machine -poduszkowiec handymax bulker -patrz: handysize handy size (vessel) -statek o optymalnej wielkoici (dla danej linii.dzonka kutter -kuter rybacki lifting pontoon -ponton do podnoszenia (wrakow) lifting vessel . lichtuga .kuter do polowu ostryg . krewetkowiec . platforma wiertnicza motor ferry (do -prom motorowy mothership -statek-matka (statek-baza odbierajqcy ropq ze zbiornikowcow dowozowych.statek pasaierski (liniowiec) liquified petroleum gas carrier (LPG) -zbiornikowiec do przewozu skroplonych gazow ropopochodnych.statek oceanograficzny offshore mobile driling unit .barka.tunczykowiec .statek pasaierski car ferry .poduszkowiec z dyszq obwodowq hulk .statek bardzo szybki hovercraft -poduszkowiec .oyster .tunczykowiec floating -plywajqcy -crane -diwig plywajqcy -dock -dok plywajqcy elevator .elewator plywajqcy -gantry -plywajqcy dzwig portalowy -hotel -hotel plywajqcy landing stage -przystan plywajqca -storage -magazyn plywajqcy -oil terminal -plywajqcy terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych -pile driving plant -kafar plywajqcy flotel (floating hotel) .statek rybacki polawiajqcy niewodem -shrimp boat -kuter do polowu krewetek.trawler . statek o tonazu lub wymiarach dostosowanych do przepisow o oplatach tonazowych passenger -pasazerski ship .hotelowiec (konstmkcja plywajqca przeznaczona jako kwatera zalog off-shore) freighter .statek polawiajqcy w tukq .stary statek (pozbawiony napcdu) hydrographic survey vessel .statek do badan hydrograficznych hydroskimmer-statek na poduszce powietrznej icebreaker -lodolamacz inland vessel .liniowiec pasazerski pilot launch .pair trawler . statek towarowy geared vessel . innych ladunkow masowych i ropy oil drilling rig -platforma wiertnicza (na polu naftowym) oil spill combatment vessel . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E schooner . gazowiec LPG mobile offshore drilling unit (MODU) .: pilotowka pilot vessel .

statki pasaierskie andferries/ statki i passenger.cargo ferries/ promy pasaierskotowarowe .t a r catamaran/ du ukadluho\t e ctatkl pasazersho-samoc hodou e i passenger-cargo vessels/ ~tatkl pasaf ersko-towarowe double-ended car-pa.sanlochodo~?. i : passenger-car hvdrofod/ bezwypornosc~oi~e statkl e pasazersko-samochodo~i passenger-cat.s.2.ve pacsenger . d~vu.cerzgerJert:~/ prom pasaiersko-.strowg.hovercraft/ podtuzkoicce pasaierskosamochodoir e promy pasa?eskosamochodowe train-passenger-car ferries/pronq>kolejowopasazersko-samochodo~. . SHIPS AND SHIPBUILDING Passenger vessels .

dry cargo . komorowiec -general cargo statek do przewozu drobnicy. okrqt .full cellular .oceaographic survey .oil recovery .statek poziomego ladowania.coal -wqglowiec -container kontenerowiec.sto-ro-sideport vessel .statek szkolny .statki wedlug technologii przeladunku .statek samotrymujqcy semicontainer vessel -polkontenerowiec.refrigerated .coiled -zbiornikowiec wyposazony w wqzownice grzewcze - .chlodniowiec.sto-ro vessel .statek con-ro . drobnicowiec . HS) .patrol .statek pozarniczy .s.general ..statek o poziomej technologii przeladunku .kontenerowiec komorowy.statek do przewozu ladunkow suchych .wodolot lighters aboard (LASH) .ro-flow .statek meteorologiczny .kablowiec . pojazdowiec .zestaw pchany (pchacz i kilka barek) reefer .hydrofoil (HIS.statek.wodolot - -- - -- -- - - - -- - - - .bulk cargo . oceanograficzny . statek o poziomej technologii przeladunku barek (wplywanielwyplywanie) .chlodniowiec kontenerowy salvage lifting vessel -statek ratowniczy (przystosowany do podnoszenia wrakow) sea train ferry -prom kolejowy self-trimmer -(statek) samotrymujqcy self-trimming vessel .statki wedlug konstrukcji . statek z dokiem do przewozu mniejszych jednostek ships (by construction) .tall .samowyladowczy .zestaw pchany (pchacz + barka) push train .zaglowiec rejowy .sailing . drobnicowiec czgSciowo przystosowany do przewozu kontenerow ship .statek bunkrowy .lighter aboard .10-10 (lift-odlift-off) vessel (ship) .petroleum . pojemnikowiec .masowiec .self-unloading vessel .jw. zaglowiec .statek do przewozu zwierzqt . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E pipe-lying vessel .trailer . z furtq burtowq -roll odroll off .poduszkowiec .ro-rolcontainer . statek do przewozu ladunkow chlodzonych vessel .chlodniowiec -research . semikontenerowiec.statek do zbierania rozlewow olejowych .alluminium alloys .statek do przewozu ladunku na naczepach.dozorowiec.school .diwig plywajqcy (bez napgdu wlasnego) pram -barka plaskodenna product-bulk-ore (PROBO) roporudomasowiec przystosowany rowniez do przewozu produktow ropopochodnych push-boat -pchacz pushed tanker -zbiornikowiec/barka bez napedu wlasnego (pchany) pusher -pchacz push-tow .statek badawczy .cruise -wycieczkowiec .statek zaglowy.s.drobnicowiec wielozadaniowy .statek do ukladania rurociqgow pontoon -ponton crane .barkowiec typu LASH .statek o pionowym systemie przeladunku .flo-flo vessel (float-odfloat-off) -barkowiec. pojazdowiec . okrgt patrolowy .barkowiec .chlodniowiec container vessel .2.fire fighting .drill ..lift-odlift-off vesselstatek o pionowym systemie przeladunku .hospital .vehicle cargo -pojazdowiec ships by cargo handling technology .weather .multi-purpose general cargo .statek towarowy .hover.fuel .drobnicowiec .ro-ro (roll on-roll-off) vessel .statek-dok.statek ze stopow aluminiowych -closed shelterdecker -ochronnopokladowiec zamkniqty . ciqgnikow drogowych.hydrofoil - - - - - - - -- - - - - - - - - .statek szpitalny .cargo .statek przystosowany do przeladunku w technologii sto-ro (ukladarkami wjezdzajqcymi na statek rampq) .statek wiertniczy .zbiornikowiec do przewozu paliw plynnych -pilgrim statek do przewozu pielgrzymow .cattle .cable .

2. SHIPS AND SHIPBUILDING .

steam tanker (sit.statek bez napcdu wiadunkow w temp.statek otwarty (bez pokryw ladow.non-selfpropelled .twin screw .statek sztywny (o krotkim okrewykonana z zelbetu sie kolysan) . motorowiec .statek dwuprzedzialowozu chemikaliow i produktow ropopochodwy (o niezatapialnobci dwuprzedzialowej) nych .single hull .statek jednopokladowy.zbiornikowiec z wytank cleaning vessel . motorowy zyny -motor vessel ( d v ) -statek o napqdzie moto.self-propelled (vessel) .near-hatchless .statek o napqdzie parowym.ochronnopokladowiec -turbine -turbinowiec.chemical-parcel .TOWE -double hull statek o podwojnym kadlubie .non-propelled .statek jednoirubowy . motorowiec go gazu .steam . SN.chemical-product -zbiornikowiec do prze.statek bez napqdu .double skeg stem .statek prototypowy sister ship .motor ( d s ) .statek o napqdzie strugooil tanker) wodnym .statek bez pokryw na nie.triple screw .steel . gruncie zaglowiec . poduszkowiec -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- .surface effect (SES) .statek z wlasnym gazu skroplonego napqdem liquid sulphur -zbiornikowiec do przewozu siarki cieklej .zbiornikowiec o napqdzie parowym . statek o napqdzie turotwarty binowym . statek hydrograficmy with bottom reinforced for grounding ..chemical -zbiornikowiec do przewozu che.fine form -(vessel) .) .liquefied gas zbiornikowiec do przewozu .single deck .statek bez pokryw ladowni .statek wielopokladowy .light alloy .statek jednoprzedzialowy wy . tankowiec.single screw .single skeg stern . dwuiruni) bowiec prototype . statek parowy ktorych iadowniach . sls) .wooden .statek drewniany .statek badawczy. chemikaliowiec .zbiornikowiec do przewozu plynnerowym.statek ze stopow lekkich ..zbiornikowiec do przetwq rufowq wozu malych partii ladunkow chemicznych . s.edible oil . STATKI 1 BUDOWNICTWO 0KRE.zbiornikowiec o napq-gasoline zbiornikowiec do przewozu bendzie motorowym.statek o dnie zaoblonym survey ship .two-compartment .statek do czyszczenia dzielonymi zbiornikami balastowymi zbiornikow strengthened for navigation in ice .statek siostrzany .statek trzyirubowy -turbine steam (tss) -turbinowy statek paro.fuel .V.hatchless .statek o napqdzie motorowym. statek o napqdzie paro.t.statek poruszajqcy siq na poduszce powietrznej.zbiornikowiec do przewozu proships (by propulsion) . +160°C do +240°C snego .zbiornikowiec do przewozu olejow jadalnych .motor tanker ( d t ) .statek z pojedynczq ple.v.open shelterdecker .2. zb.clean .reinforced concrete -jednostka plywajqca stiff vessel .) -statek zaglowy.zbiornikowiec do przewozu paliw .statek o pojedynczym kadlubie mikaliow.open .zbiornikowiec do przewozu ia. s. wzmocnieniami lodowymi statek do przewozu iadunkow plynnych i ga.segregated ballast .high heat .statek smukly steam ship (ss.one-compartment .statki wedlug napqdu duktow "czystych" (w odroznieniu od crude -jet-propelled .statek z podwojnq plewym twqrufowq .statek stalowy .parowiec.multideck .statek dwubrubowy. parowiec .gas .round-bottom .steamer -parowiec. jedzow nopokladowiec .statek z dnem przystosowanym do osiadania na sailing vessel (S.statek ze tanker (tank ship) -zbiornikowiec.

semicontainer vessel semikontenerowiec

general view widok ogdlny

poktad dziohdwki

hulhou.~ how/ gruszka dziohowa

w

2. STATKl1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE

natural gas (LNG) - zb. do przewozu skroplonego gazu ziernnego - methane - zbiornikowiec LNG - oil - zbiornikowiec, ropowiec - parcel - zbiornikowiec przystosowany do przewozu licznych niewielkich partii ladunkow chemicznych -refueling -zbiornikowiec zaopatrujqcy statki w valiwo - shuttle - zbiornikowiec-dowozowiec, wahadlowiec tankers (by size) -zbiornikowce wg wielkoici (dwt) - aframax - zbiomikowiec 50 000 - 99 999 - handy size - zb. 12 000 - 25 000 - mammoth - zbiornikowiec 70 000 150 000 - panamax - zbiornikowiec 50 000 - 70 000 - suezmax - zbiorn. 100 000 - 149 999 - supertanker -zbiornikowiec 30 000 - 70 000 - ultra large crude oil carrier (ULCC) - super wielki zbiornikowiec (>300 000 dwt) -very large crude oil carrier (VLCC) -bardzo duzy zbiornikowiec do przewozu ropy surowej (dwt 150 000 - 299 999) tender - statek pomocniczy trader - statek handlowy tug - holownik - berthing -holownik portowy -boat - holownik - craft - holownik portowy - harbour - holownik portowy - ocean - holownik oceaniczny - pusher-- - pchacz - salvage -holownik ratowniczy - seagoing - holownik pelnomorski supply vessel (tslv) - senvisowiec vessel - statek - auxiliary - statek pomocniczy - cable-laying -kablowiec - cargo - statek towarowy - coiled - zbiornikowiec z w~zownicami grzewczymi w zbiornikach - cruise -wycieczkowiec - dive support (DSV) - statek wsparcia prac nurkowych (off-shore) - drilling - statek wiertniczy - easy trimmer - statek latwo trymujqcy - emergency support (ESV) - statek wsparcia awaryjnego off-shore (wyposazony w Srodki malczania ognia, szpital itd.)

- liquefied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

doiwiadczalny rybacki - field support (FSP) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym (zapewniajqcy wyzszy poziom bezpieczenstwa i pomocy niz SBV- patrz: stand-by vessel) - general-purpose -statek ogolnego przeznaczenia, wielozadaniowy - harbour - statek portowy - heavy lift - statek do przewozu sztuk ciqzkich -hybrid ro-ro statek uniwersalny, np. zbiornikowiec z czqSciq ro-ro, hybrydowiec - lash-type - barkowiec - lighter - statek uzywany do transportn ladunku pomiqdzy lqdem a innym (duiym) statkiem - merchant - statek handlowy - mooring - statek do stawiania beczek cumowniczych - off-shore - statek zaopatrujqcy instalacje przybrzeine - off-shore support - statek wsparcia, statek do obslugi instalacji przybrzeznych -pure ro-ro - statek poziomego ladowania o wszystkich pokladach dostqpnych dla tej technologii - rescue - statek ratowniczy - research - statek badawczy - salvage - statek ratownictwa morskiego - stand by (SBV) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym, statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy wieiy wiertn. - seabed operations - statek do prowadzenia badan dna morskiego - seabee-type -barkowiec - sludge - statek (lub barka) do odbioru pozostaloici olejowych i wod zaolejonych - specialized - statek specjalistyczny, statek do przewozu specjalnych ladunkow - standby (SBV) - statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy platformie statek do badan sejsmicmych dna -seismic - supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - platform supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - survey - statek badawczy, s. hydrograficzny - surveying -statek badawczy, statek hydrograficzny
- fishing

- experimental

-

-

- statek

- statek

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

, '

2. STATKI 1 BUDOWNICTWO O W T O W E

trading - statek handlowy training - statek szkolny - tuglsupply senvisowiec, holownik dostawczy (zaopatrujqcy np. wieze wiertnicze) vessels (by range of trade) - statki wedlug zasiqgu zeglugi - canal trader -zbiornikowiec uprawiajqcy zeglugc przez Kana1 Sueski - coaster - statek zeglugi przybrzeznej - coasting - statek zeglugi przybrzeznej - coast liner - liniowiec zeglugi przybrzeznej - high sea - statek pelnomorski - lake - statek jeziorowy - ocean - statek oceaniczny, pelnomorski
-

-

--

-

-

-ocean going (ship) -statek oceaniczny, statek pelnomorski - open-sea - statek pelnomorski - river-sea - statek rzecznomorski - seagoing - statek pehomorski - sea - statek pelnomorski -tramp - tramp, statek zeglugi trampowej - estuary - statek zalewowy warship - okrqt wojenny water bus -tramwaj wodny yacht -jacht - motor -jacht motorowy - sailing -jacht zaglowy - seagoing -jacht pelnomorski

-

-

-

-

-

-

-

Multipurpose vessels statki wielozadaniowe

double purpose, bulk - container vessel/ dwuzadaniowy masowiec - kontenerowiec
Y

double purpose, paper and bitumen enclosed carrier/ dwuzadaniowy statek zanzkniety do przewozu papiem i bitumenu

combi-carrier; oilforestry carried statek uniwersalny do przewozu drewna,

Con-ro vessel pojazdowiec-kontenerowiec
radar mast/ maszt radarouy superstructure/ nadhuddwka

container tier/ warshva kontenerdu' bid& mostek container row/ szereg k?ntenerbw container bay/ rzqd kontenerow

.

I
I

, 1 1

,

I

fore mast/ maszt dziobouy fiwecastle/ dziohriwka

rtcrn quat!ter ramp/ r-ufiwa rampa uhoina

1z/e boat/ lddi ratunkowa pokfudy samochodowc

car decks/ poklady rumochodowe

I
kadhib statku

1

I
c t e r cell./ komory (cele) kontenerowe how tru.rtrrr/ dziohowe stery strumienrowe bulbous how/ gruszka dziohowa

ster

fixed ramps to car decks/ stale rampy nu poklady samochodowe

I

1 ship .ride/
hurta statku underwater part of' hull/ podwodna cze.<Ckadluba

general view widok ogdlny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
I

\

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

Dry cargo and container vessels -statki do przewozu Eadunkdw suchych i kontenerowce

container-reefer vessel/ kontenerowiec-chlodniowiec

ro-ro/ 10-10 container carrier/ kontenerowiec przvstosowany do przeiadunku w technologii pionowej i poziomej

ellular container vessel/ kontenerowiec komorowy

forest product carrier/ statek do przewozu celulozy i papieru

forest product - YO-YO carrier/ statek ro-ro do przewozu celulozy ipapieru
..

........ ........

.....

.... ....

........

....

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E

( Tankers -ibiornikowce
f'

gas carrier LNG/ gazowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego
I

gas carrier LPG/ gazowiec do przewozu

chemical carrier/ chemikaliowiec

shuttle tanker with bow-loading system/zbiornikowiec dowozowiec z systemem przeladunku przez dzidb

P
crude oil carrier/zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftotc~ej

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
/'

Auxiliary andfishing vessels statkipomocnicze i rybackie (I)
icebreaker/ lodoiamacz

.sel/ statek hydrograjkzny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
, '
\

Auxiliary vessels statki pomocnicze (2)

hospital ship/ statek szpitalny

a. *

8

I

/

research vessel/

n l dania rurociqgow podwodnych FV

pipe-lying vessel/ statek do ukia-

avy dutyfloating derri:k/

'
dredging vessel/poglebiarka

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
I

2. STATKI I BUDOWNICTWO OKRFTOWE

Design of the construction projektowanie konstrukcji
arrangement -rozmieszczenie, uklad - konstrukcja rownorzqdna - general plan - plan ogolny (statku) - structural rozwiqzanie strukturalne, r. konstrukcyjne "as fitted" plan -plan zgodny z wykonaniem computer aided design (CAD) -projektowanie wspomagane komputerowo (to) design - projektowaC design -projekt data - dane projektowe drawing - rysunek konstrukcyjny -fault -blqd konstrukcyjny - ship - projektowanie statku designed -zaprojektowany, projektowy -block coefficient -wspolczynnik pelnotliwoSci podwodzia (do zanurzenia konstr.) displacement -wypornoiC konstrukcyjna draught - zanurzenie konstrukcyjne -trim -przeglqbienie konstrukcyjne -waterline -wodnica konstrukcyjna waterplane coefficient - wspolczynnik pelnotliwoici konstrukcyjnego przekroju wodnicowego waterplane (section) - konstrukcyjny przekroj wodnicowy dimension -wymiar - dims (dimensions) -wymiary - principal -s - wymiary glowne dimensioning of details -zwymiarowanie detali documentation -dokumentacja diagram -wykres, schemat drawing -rysunek - detailed -rysunek szczegolowy - installation - rysunek montazowy office -biuro konstrukcyjne - original - rysunek oryginalny - working - rysunek roboczy -workshop rysunek warsztatowy - 2-D construction - rysunek konstrukcyjny dwuwymiarowy - 3-D construction - r. k. trzywymiarowy experimental tank -zbiornik do badan modelowych faculty of naval architecture -wydzial budowy okrqtow (szkoly wyzszej) hull -kadlub structure - struktura (konstrukcja) kadluba
- equivalent

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

internal loading -obciqzenie wewnctrzne inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) installation instruction - instrukcja montaiu line - linia lining - kreskowanie (na rysunku) main particulars -wymiary glowne (kadluba), glowne dane statku material list - lista materialow outboard profile -widok z boku parent -wzorcowy, macierzysty form - ksztalt macierzysty (pienvszy z serii kadlubow) model - model (ksztalt) macierzysty ship - statek wzorcowy (pienvszy z serii) plan - plan - general arrangement -plan ogolny of tanks - plan zbiornikow of holds - plan ladowni plotting paper -papier milimetrowy profile -profil, zarys put into commission - oddaC do eksploatacji put on test -poddawaC probie, testowaC redesign - zmiana konstrukcji statku (to) redesign - zmieniaC konstrukcjq (to) reinforce - wzmacniaC (np. konstrukcjp) reinforcement -wzmocnienie (konstrukcji) scale - skala (np. rysunku) -base - linia podstawowa wykresu (to) scale - wyskalowaC (np. zbiornik) shell -poszycie - bottom -poszycie dna - bow - poszycie dziobu deck - poszycie pokladu -expansion plan - plan rozwiniqcia poszycia ship construction - konstrukcja statku - monohull - k. konwencjonalna kadluba - double bottom - k, z dnem podwojnym - double skin k. z podwojnq burtq - double hull - k. z podwbjnq burtq i podwojnym dnem - double bottom with double skin - k. z podwojnq burtq i podwojnym dnem - mid-deck configuration - k. zbiornikowca z micdzypokladem ship drawings - rysunki (techniczne) statku underdesigned - zbyt slabo zaprojektowany element konstrukcji view -widok, rzut - general -widok ogolny working out -obliczenie wynikow, opracowanie szczegolow

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

blacha) round -walek.kohierz z kqtownika iron .mosiqdz bronze -brqz alloy -brqz .flat -plaskownik .kqtownik lebkowy collar .stal miqkka square -prqt stalowy.stal nierdzewna ferrytyczna .brqz .ceownik .stal nierdzewna chromowo-niklowa ferrytycznoaustenityczna - - - - - - - - - - - - --- -- -- .boundary -bar -kqtownik obramowujqcy . "czysty" -plate .plyta (blacha) giqta na walcach .checkered -plyta (blacha) ryflowana . brqzal .stop brqzowo-aluminiowy.lqcznik z kqtownika steel . hartowany hard iron . blacha.prqt stalowy o przekroju szehciokmym .fresh .blacha cienka perforated -perforowany pipe -rura stalowa plate -plyta. p.H.channel . ksztaltownik sheet .zetownik beam -belka .bulb -ksztaltownik kebkowy . ksztaltownik .blacha stalowa metal .kqtownik . SHIPS AND SHIPBUILDING Steel and unferrous materials -material~ stalowe i z metali nieielaznych aUoy .stal nierdzewna .kqtownik stalowy bar -prqt.perforated .aluminium bronze .blacha perforowana .stop brass -mosiqdz okrqtowy . brqz aluminiowy.stal twarda hardness -twardoSC -test -proba twardoSci lead .lany iron .mosiqdz alloy .olow metal -metal .I.half -pohvalek stalowy science of materials -materialoznawstwo section -profil walcowany.ferritic-austenitic chromium-nickel .corrugated -blacha falista . aluminium foil .diamond -plyta diamentowa. o przekroju kwadratu in section .chromowane .blacha gruba sheet . kqtownik -bar .I-bar . stalowy o przekroju kwadratowym rolled -walcowany (np.zeliwo chain -lancuch staliwny steel .brass .angle .ship -blacha okrqtowa .equal-angle -kqtownik rownoramienny .staliwo chrome .round -prpt okrrlgly -square .folia aluminiowa angle -kqt.aluminium .kqtownik .standard size -plyta (blacha) o wymiarach znormalizowanych -thickness .metal -plyta metalowa .metal niemalowany.bulb -plaskownik lebkowy .cunifer -brqz niklowy bulb tee -teownik lebkowy cast .stopy lekkie .2. prqt stalowy okrrlgly .zetownik .Admiralty - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - copper -miedi flat -plaskownik forged -kuty forging -kucie.p.gruboh6 blachy rod -prqt -hexagon .blacha cienka soft iron .rolled .kqtownik lug .unequal angle kqtownik nierownoramienn Y . odkuwka hardened -utwardzony.tee -teownik -tee bulb .chrom plated .dwuteownik . blacha rombowa .teownik lebkowy .bulb .belka dwuteowa -Tbelka teowa brass .phosphor bronze -brqz fosforowy cast iron -zeliwo stopowe steel .ferritic .Z.dwuteownik szerokostopowy .o przekroju kwadratowym stainless steel .austenitic chromium-nickel austenityczna nierdzewna stal chromowo-niklowa .stal stopowa aluminium -glin.arkusz blachy (cienki) iron .zet . arkusz blachy .

YXXS bulb bar/ channel bar/ ksztaltowrtik ceownik lebkowy channel bar and reverse/ ceownik i kqtownik .stal chromowomolibdenowa .stal po obrobce termomechanicznej .fine-grained normalized structural .cynk coated ocynkowany -plating . podlogi silowni).chromium-vanadium -stal chromowo-wanadowa .stal niklowa .stal chromowo-molibdenowo-wanadowa .nickel .nickel chrome .stal alloy .vlebkowy spawany ~.martensitic .2.bialy metal (stop cynkowy kozyskowy) wire ..thermomechanically treated .stal okrqtowa . greting stalowy -high tensile (HT) .niskostopowa stal konstrukcyjna .quenched and tempered .drobnoziarnista normalizowana s.stal niklowo-chromowa -- .blacha biala.weglowomanganowa stal n i s k o w ~ l o w a wire .stal stopowa .stal wanadowa .drut zinc .stal molibdenowa -plate -blacha stalowa .cyna plate .stal weglowa . trojnik (rurowy) tin .stal nierdzewna martenzytycma steel .stal o wysokiej wytrzymaloici na rozcislganie . blacha stalowa ocynowana try square -kqtownik undulatory -falisty white metal.chromium-molybdenum .w-carbon carbon-manganese . konstrukcyjna .chromium-molybdenum-vanadium .ship .stal ulepszana cieplnie . STATKI I BUDOWNICTWO O m T O W E .Y.grade of -rodzaj.molybdenum - - - - - - - - - .stal stopowa kuta .cynkowanie - - - - - - - - - - Angle bars and beams kqtowniki i belki broad flanged beam/dwuteownik szeroko-stopouy tee bar/ tee bar toe equal angle/ unequal angle/ teou'nik welded/teownik kqtownik kqtowmik nieodwrocony rownoramienny rownoramienny toe welded angle/ bulb artgle/ kqtownik kqtownik prz. typ stali -grating -kratownica stalowa (np.low alloyed structural .forged alloy .drut stalowy tee -teownik.vanadium .carbon .

izolacja z folii gasket -uszczelka glass-paper -papier Scierny glass silk . w efekcie korozji) -testing .2.hard wood .dwutlenek wqgla detergent .carbon .fire proof thermal .drewno screw . sworzen.odpady bawelniane cotton and wool waste .polyurethane blown foam .badanie materialu mineral wool -welna zuzlowa nail -gwoidi oil varnish -pokost oxygen .ubytki materialu (np.laminat z wlokna szklanego re-inforced plastic (GRP) . guma -plate -plyta gumowa sand-paper -papier Scierny sealing compound -masa uszczelniajqca slug wool -welna iuzlowa solvent .wzmocnione tworzywo sztuczne resin -iywica rubber -kauczuk.izolacja termicma jointing material -material na uszczelki lining -wykladzina .rozpuszczalnik strength of materials -wytrzymaloSC materialow sulphuric acid -kwas siarkowy teflon .blast-cleaning -Scierniwo (do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powierzchni) cloth -plotno Scierne -paper -papier Scierny stick .poliuretan foam .elastycznoSC foil . szczeliwo pad -podkladka pin -przetyczka.tlen packing -uszczelka.odpornoSC.fibre reinforced plastic (CFRP) .soft wood -wylozone drewnem miqkkim lignum-vitae -gwajak. drewno gwajakowe material -material (konstmkcyjny) defect -wada materialowa wastages . czop polyurethane .kompozyt polimerowy wzmocniony wloknem wqgloWYm caustic soda . spoiwo.beton cotter -przetyczka -pin -zawleczka cotton waste (c.wylozone drewnem twardym .oseka.siatka z lin drucianych wood . pilnik Scierny -wheel .drut -brush .tarcza Scierna.odpady wlokniste dioxide .ogniotrwaly reinforced plastic .activated -wqgiel aktywowany .szczotka druciana gauze . krqzek Scierny acethylene -acetylen acid-resisting -kwasoodporny adhesive -klej.masa cementowa na poklady concrete .wata szklana glue .izolacja .wkrety do drewna - - - - - - - .izolacja termiczna ognioodporna .cienka siatka druciana nail .klej glycerine -gliceryna - - - - - --- - granulated cork -kruszywo korkowe insulant -material izolacyjny insulation . tnvaloSC glass fibre -wlokno szklane laminate .detergent emery cloth -plotno Scierne epoxide resins -iywice epoksydowe fastness .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym fibrous-glass reinforced plastic (FRP) -tworzywo zbrojone wloknem szklanym fire-retardants -Srodki zmniejszajqce palnoSC flexural strength -wytrzymaloSC na zginanie flexibility .Scierny .pianka poliuretanowa refractory .folia insulation .(gwoidz) druciak netting . SHIPS AND SHIPBUILDING Other materials -materialy inne abrasive . uszczelnienie. lepiszcze asbestos -azbest carbon -wqgiel .thermal .welna szklana glass wool .soda kaustyczna corkboard -plyta korkowa cement -cement -wash -mleczko cementowe (to) cement -cementowai cemtex .gwint vax .dwutlenek .rugs) .izolacja z piany poliuretanowej .wosk wire .teflon thread .

linia montaiowa room .2. wykonac (to) fit out -wyposaiyC fitted with .dokowanie statku dla remontu plan . fabrykowat.(maszynowy) rysunek techniczny erect -ustawiaC pionowo.stocznia remontowa ramline . zatapianie the dock . warsztat remontow team -brygada remontowa -to the hull .montai .dok plywajqcy floor . hala montazowa stand . wgiqcie (np.rysik (traserski) scribing -rysowanie (rysikiem) scriving knife -rysik (traserski) - - - - - - - .dok konstrukcyjny . budowa .plan dokowania w d o h plywajqcym lub suchym korek spustowy w zbiorniku balasto-plug wym survey .kadlub (statku) measurement -pomiar kadluba indentation -naciqcie. Sluzy) galvanizing -cynkowanie -plant -galwanizernia.under .dno d o h . przyrz%d dock -dok (suchy lub plywajqcy) -building .suchy dok entrance -wejscie do d o h suchego . montai . hala montazowa shop .stocznia assembly .dry . STATKl I BUDOWNICTWO OKRQTOWE Shipyard .: kilblok launching -wodowaC (statek) laying down -trasowanie laying off .sznurek traserski scribe -trasowaC scriber .w budowie (np.repair . budowat.osprzqt. wznosiC erection -ustawianie w pionie. armatura flanged edge -krawqdi zagiqta flanged knee -wqzlowka zagiqta flanged plate -plyta zagiqta flanging -kryzowanie.montownia. kadluba) jumboization -powiqkszenie (np.dry . zaginanie krawqdzi blathy flattening -prostowanie blachy flooding -zalewanie.nabrzeze wyposazeniowe pipe making plant -rurownia pipe shop -rurownia repair -naprawa dock stocznia remontowa shop .montownia. statek) constructional -konstrukcyjny conversion of a ship -przebudowa statku delivery-acceptance act .line - - - - - - - - - - - - --out berth -nabrzeze wyposazeniowe (stoczni) fittings .odlewnia chalk line .warsztat naprawczy.wyposazony w fitting . kadluba statku) (to) jumboize -powiqkszyC kadlub s t a t h keel block -blok stqpkowy.dokowanie .proby zanurzania statku z dokiem (to) dock -dokowak.dopasowanie.inspekcja (kadluba) statku na d o h doubling -naspawanie dodatkowej plyty (blathy) end launching -wodowanie wzdluzne engineering -iniynieria -drawing .dno ( d o h .prog doku (suchego) sinking trials . warsztat galwanizacyjn Y hanging stage -rusztowanie wiszqce hull . montaz clip -uchwyt montazowy (to) fabricate .trasowanie lay the keel -polo j C stqpkc leveling of the plate -prostowanie blach lofting . pot.zalewanie d o h floor .w naprawie. wchodzik do basenu portowego docking .protok61 zdawczoodbiorczy device -urzqdzenie.budowa building slip -pochylnia okrqtowa casting house . w remoncie works -prace naprawcze -yard .remont (naprawy) kadluba under .wytwarzaC. budowaC construction -konstrukcja.floating .dok remontowy sill .konstruowak.trasowanie marking projector -rzutnik traserski mould loft -trasernia outfit -wyposaienie statku outfitting -wyposazenie (nowo zbudowanego statku) quay .linka traserska (to) construct .stanowisko montazowe build .

'ischarging berth/ iahrzeie roztadunkowe discharging crane/ diwig roztadunkowy plates stores/ mapazvn hlach steel workshop/ warsztat kostruk j i statko~ych stacking yard/ @ce/ biuro .organizacja stoczni equipment prefabrication shop/ warsztat prefahrykacji w.fIusarnia wyposazenio~~a equipment elements store/ magazyn elemenldw wyposazenia fuel tanks/ zhiorniki paliwowe .vposaienia .Shipyard arrangment .fitting-out berth/ nabrzeie wyposaieniowe yard jire-fightirig station/ stoczniowa strai pozarna warsztaty wyposaieniowe iuro dokmistrza .fitting workshop/ .

dzial projektowania .brygadzista. wydzial stoczni shipyard staff -zaloga stoczni .guarantee engineer . instalator rurociqgow .2.organizacja stoczni department -wydzial .cleaning and painting -wydzial czyszczenia i malowania .design .szef produkcji stoczni .sklad profili storage area -plac skladowy steel foundry .testing department .szef produkcji stoczni ship house -pochylnia kryta shore connection -przylqcze brzegowe (np.glowny konstruktor (projektant) statku .cieila .electrical -wydzial elektryczny .data processing .plate .wydzial obslugi statkow i diwigow .traser .fitting -wydzial wyposazenia .plac skladowy blach .wydzial prefabrykacji kadlubow .hull conversion -wydzial przebudowy kadlubow .marketing department .chief quality inspector .pipe fitter -rurarz.management office -biuro zarzqdu .rurarz .yard manager .linesman .odlewnia stali straightening rolls .ciinienie probne run .plate hanger -monter plyt kadluba .plater's squad -brygada monterska .welder .dock crew .floating dock -w.plumber .boilermaker .pochylnia.traser .estimating office -biuro kosztorysowe .shop -proba w warsztacie . dokow plywajqcych -hull construction -wydzial konstrukcji kadlubow .szef produkcji .monter plyt kadlubowych .staging and carpentry -wydzial rusztowan i prac ciesielskich .profile . do pobierania wody slodkiej) side launching -wodowanie boczne side wall -baszta doku plywajqcego sliding caisson -przesuwna brama d o h slipway .laboratorium badawcze shop (workshop) -warsztat.structure painting wydzial malowania kadlubow .obciqzenie probne -panel .tablica do prob (zasilania) -pressure .chief inspector .walce do prostowania blach test -proba.szef logistyki .kierownik dzialu kontroli technicznej .ciSnienie probne (mierzone wysokoSciq slupa wody) load .traser .chief of logistic .estimator - - - - - . mistrz .fitter -monter .praca pr6bna (urzqdzenia) sheet .stolarz .stacja prob .monter -kosztorysant .works manager .dzial marketingu .wydzial remontow kadluba .shop superintendent -szef wydzialu.dock master .szef biura kontroli jakoici .liner-off .marking-off platter -traser .shipyard manager .malarz .purchasing -wydzial zaopatrzenia .maintenance wydzial konsenvacji .production .iIjrnier stacji prob . szef produkcji (stoczni) . STATKI I BUDOWNICTWO OKRI$TOWE shipyard organization .chief design engineer .marine power plant department -wydzial silowni okrqtowych .monter plyt kadlubowych .loftsman .assistant shipyard manager -glowny budowniczy statku .hull pre-production .iniynier gwarancyjny -joiner .dokrnistrz - - - - - - - - - - - - -- - - - - erector .plate erector .test engineer . badanie area .plater .carpenter .spawacz .arkusz (wynikow) prob .dzial przetwarzania danych .wydzial produkcji .producent kotlow . Slusarz rurowy.listwa traserska stores -magazyny stackyard -magazyn .obszar prob head .testing laboratory .hull repair .ship and crane service .kierownik produkcji .subcontractor -wydzial podwykonawcow .chief of production . slip spline .painter .outfitting division -wydzial wyposazeniowy (stoczni) .zaloga d o h (plywajqcego) .foreman .

zaklad prefabrykacji .2.breaking-up .warsztat piaskowania . wskutek korozji) wear and tear .warsztat kotlarski . ciqk. zamocowanie flanging -kryzowanie.boiler . gazowe) pod wodq torch -palnik do ciqcia pod wodq ---lighter -znicz przy palniku do ciccia pod wodq valve . element obrabiany in progress (WIP) .zuiycie normalne workmanship -jakoSk wykonania.rozmiar of damage -rozmiar uszkodzen of repair -rozmiar naprawy fastening -polqczenie. rozdzierak temporary measure .kamera do zdjgd podwodnych cutting . kadluba) (to) undock -wydokowak.zawor podwodny -welding .breaker . zaginanie krawgdzi blathy flattening .skrgcanie Srubami.zinc .outfitting -warsztat wyposazenia .obrabiak (element mechanicznie) workshop -warsztat . odspawak.szablon drewniany woodworking . wycinanie cut -przecinak. twardnienie heating -nagrzewanie insert -wstawka insulate .stocznia zlomowa declivity .ciqcie (np.prostowanie blachy forge -kuk forging . skladowisko . lqczenie Srubami caulk .ocena gruboici measurement -pomiar grubosci blachy -reduction -zrnniejszenie gruboici (np.test .stocznia remontowa . processing and repair -obrobka.obrobka drewna work -praca.stocznia zlomowa .steel .galwanizernia.szlifowak off .stolarnia .painting -warsztat malarski . wycinak crop in -wstawiak. basenu wood template .zaklad prob i badan .stocznia .stacking -plac skladowy.zla jakoik wykonania workpiece -przedmiot obrabiany - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . fachowoid .poor .zeszlifowac hardened -utwardzony.izolowak latent -ukryty. niewidoczny (o wadach) leveling of the plate -prostowanie blach squeeze -zgniecenie strenghten -tu: wzmacniak trial assembly -montaz probny (to) tear -rozrywak.produkcja w toku (niezakonczona) (to) work .cynkownia yard . hartowany hardening -utwardzanie.machining -warsztat obrobki .prqdkoSC na probach tank -basen modelowy -trip measurements -pomiary na mili pomiarowej trip prediction diagram .pmtwarzanie i naprawa anneal -wyzarzak bending -zginanie bent -wyginad to sample -wygiqC wedlug wzoru bolting .normal . SHIPS AND SHIPBUILDING trial -pr6ba stoczniowa -range -mila pomiarowa -s on measured mile -proby na mili pomiarowej speed .sklad stali . warsztat galwanizacyjny -joinery -warsztat stolarski .builder's - . wspawad cropping -obcinanie. kucie (to) fit -wyposazak.proba Treatment. wyciqk cut-length -przyciqk na wymiar cut to the length -przyciqty na wymiar dye penetrant -penetrant banvny extent .galvanizing .stok terenu stoczni .wykres prognozy szybkoici na probach -trip prognosis -prognoza szybkoici (statku) na probach underwater -podwodny camera .woodworking .engine -warsztat silnikow .pipe -warsztat rurarski .zuzycie . zlqcze.grubosk assessment .Srodki tymczasowe thickness .shotblasting .inspekcja podwodna (np.odkuwka. wyprowadzik (statek) z d o h .doszczelnienie (to) crop -obcinak. przecigie cut-out -wycigcie.prefabrication .spawanie pod wodq survey .repair . pasowad fitted -wyposazony (to) grind .

spoiwo spawalnicze - - - - - Welding .spawacz lukowy.alternating current (AC) -prqd zmienny -welder . twardego -coated rod . spawarka lukowa -welding .wadliwa spoina beading -ukladanie Sciegow (spawalniczych) bevelled -zakonczony skoSnie.luk .otulony topnikiem ---- - - building-up -napawanie.zakladka stykowa seam . STATKI 1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE Welding . palenie torch -palnik do spawania butt .spawanie lukowe electrode . torch -palnik cutting . nakladanie Sciegow burner -palnik burning .cigie plazmowe cylinder -butla -trolley . spaw czolowy lap .Scieg spawalniczy .spawanie lap weld/ butt welding "V"/ spawanie doczoiowe "V" Jller w'eld/ spoina packwinol~ two-slded filler weld/ spoina pachwinowa d~wtronna butt welding "Vf'/ spawarlie doczoiowe ypu "I."' butt weld/ spoina doczolowa gas pressure gauge/ ciinieniomierz ashback arrester/ dziob palnika .lqczenie na styk crack -pckniecie cut-off -przeciqc.spawanie abutment -polqczenie na styk arc .oxy-arc .zlobkowanie spoiny back grinding of welds .szlifowanie spoiny graniowej backing -podkladka spoiny -ring -podkladka piericieniowa (przy spawaniu rur) -weld . odciqb d o p w cut-out -wylqczyt cutting . "sfazowany" blowpipe.styk dwoch plyt -joint -polqczenie czolowe.2.osad material .ciccie palnikiem brazing rod -prgt (drut) do lut.spawanie.przewody do s.spoina graniowa bead . lukowego generator -prqdnica spawalnicza plant .faulty . elektrycznego back gauging of welds .uszkodzenie spowodowane spawaniem deposit .wires .spoina na styk strap -nakladka zlqcza czolowego -strapped joint -polqczenie stykowe z nakladkq butting .spaw.prowadnica do cigcia .spawarka lukowa . spoiwo metal .cigcie lukowo-tlenowe .wozek do butli gazowych damage arising from welding .elektroda do s.plasma .ciecie guide .

SHIPS AND SHIPBUILDING elektrode (type) -rodzaj elektrody .preheated .elektroda otulona .thorium alloyed .lut twardy heating -podgrzewanie .neutral -p.elektroda otulona .circumferencial .end of a run of welding -zakonczenie spoiny .Scieg przetopowy seam .hardwearing .argon .topnienie.rdzen plomienia cutter -palnik do ciqcia cutting .spoiwo (spawalnicze) flame -piomieli.acid type - - - - - - - - - - - - - - - - - concentrated heat source .rutile . odpoma .shielding .otulina rutylowo-kwaina .metal .high alloy .s. pochodnia .rutile thick .annealed -wyzarzony .dysze do ciqcia overlap -zakiadka padding -napawanie. doczolowe ("na s t y k ) joining metals -polqczenie metali kerf .szew.fazowanie pqkniqC.rutile-acid .sily skurczu slag .gaz sprqzony cutting . niskostopowa .otulina rutylowo-zasadowa .s.otulina rutylowa . wysokostopowa .otulina rutylowa gruba electrode holder -uchwyt do elektrody end lap -zakladka stykowa face shield -oslona (tarcza) spawacza filler .brazing silver . wyzlobienie hard solder .przesunipcie stykow (elementow spawanych) shrinkage forces .cyna lutownicza veed .2.melting point -temperatura topnienia .basic type .p.zuzel.(spaw) Scieg spoiny .szczelina po ciqciu gazowym lagging .iskry spatter -rozprysk steel .spaw obwodowy shift of buts .spaw na styk .el.tlen .opary fusion faults -blqdy wtopu gas .cutting .ciqcie palnikiem . stapianie .argon . gruboSci blach) groove -rowek.unalloyed .rutile-basic .stainless .lut srebrny sparks .oxygene .covered . stopowa.carburizing -piomien nawqglajqcy core . torowa (electrode) covering -otulina elektrody .acetylen .thermal process -proces cieplny joint -polqczenie (metali).wqz do gazu .acid .s.elektroda kwasna .ciqcie gazowe -hose . mierzenie (np.silver solder . utleniajqcy flashback .dysza .s.elektroda zasadowa .rutile . natapianie peening -przekuwanie spoiny pores -pory run .melting .otulina celulozowa .lutownica -brazing alloy .cofnipcie siq plomienia flush joint -polqczenie czolowe flux .walowa zwykla straightening -prostowanie tin .gaz oslonowy -welding .sklad stali .elektroda metalowa .s.heat resistant .lutowanie twarde . nierdzewna . rutylowo-celulozowa .pomiar.skoncentrowane zrodlo ciepla . zlqcze .rutile-cellulose .acetylene generator -wytwomica acetylenu . obojqtny .square butt .coated type .beginning of a run of welding .lut twardy . szlaka soldering . zaroodpoma .lut srebrny .spoiwo metal .otulina lap joint -polqczenie na zakladkq lapped joint -polqczenie na zakladkq nozzle .root .o. spoina -butt .otulina kwaina .stal compound .low alloy .otulina zasadowa .brazing .podgrzany .gaz .acetylene . spawanych blach veed-out -wyciqcie krawqdzi w ksztalcie V - - - - - - - - - - .oxidizing -p.poczqtek spoiny .compressed .soldering iron .spawanie gazowe gauging .basic .elektroda rutylowa .topnik fracture -pqkniecie fumes .cellulosic .lutowanie .

rozlew spoiny .plasma arc .electro-gas .shield .sp.statek spawany welder .fillet . htkowe z drutem proszkowym w oslonie gazu aktywnego .submerged arc .kadlub spawany -joint -polqczenie spawane -ship .obrobka cieplna po s. na podkladce -without backing .spawacz welder's protection . elektrodq topliwq w oslonie gazow obojqtnych .sp.transverse .sp.ochrona spawacza .stresses - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- .spawany -hull .s.sposoby spawania .metal-arc inert gas (MIG -) .undercut . z topnikiem .spawanie automatyczne .Scieg spoiny -butt .szybkoiC spawania seam .spawanie automatyczne .sp.spawanie wqskoszczelinowe .oslona. 1.flux-cored wire metal-arc with active gas shield . gazowe (acetylenowotlenowe) .metal-arc -with covered electrode .face shield -oslona twarzy spawacza gloves -rqkawice spawalnicze .electro-slag .overlap .podtopienie welding method . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E weeping -lzawienie szwow weld .spawanie lukiem krytym -tungsten inert gas arc (TIG -) .thermit .spawanie lukowe elektrodq otulonq . 1.crater crack -peknigcie spoiny .spoina poprzeczna weldability .spawanie gazowe generator .underbead cracking .spoina typu V czolowa .luk spawalniczy area .tarcza spawacza -helmet shield -przylbica spawacza -welder's helmet -oslona twarzy spawacza .prqdnica spawalnicza .sp.brak wtopienia .odstqp (miqdzy spawanymi elementami) groove -rowek spawalniczy pass -warstwa spoiny reinforcement -nadlew spoiny run .machine .after treatment .strefa spawania -backhand (backward) -spawanie w prawo .polqczenie spawane .stof do spawania .hand .automatic .elektroda do spawania .spawanie pod wodq cutting .vertical downwards .brak przetopienia .slag inclusions -wtrqcenia iuzla .spot .flux-cored wire metal-arc -without gas shield .overhead -pozycja pulapowa underwater (welding) .spawanie gazowe .thickness of .vertical upwards -pionowa z d o h do gory .gas .single V .argon shield .lack of penetration .autogenous .pqkniqcie pod spoinq .spawanie plazmowe . elektroiuzlowe .spawanie termitowe .spawanie z oslonq welding defects -blqdy spawania .spawanie bez podkladki -with gas backing .polqczenie spawane machine . ekran welding . elektrodq topliwq w oslonie C 0 2 i mieszanek .spawanie w oslonie argonu .spawalnoSC weldable .palnik do ciqcia pod wodq lighter -znicz przy palniku do ciqcia pod wodq weldment -konstrukcja spawana 77 .pozycja podolna .narrow gap .sp.kolejnoSC spawania .warstwa spoiny .spoina pachwinowa gap .handshield .prqd spawania electrode .metal-arc active gas -(MAG -) -sp.spawalny welded .flux .spoina czolowa connection .spaw.2. 1.sp.spawanie rpcme -joint .spawanie . spoina -bead .lack of fusion . and cutting torch -palnik uniwersalny arc . elektrodqnietopliwq w oslonie gazow obojqtnych (welding) position -pozycja spawania .pozycja naicienna .spawarka .pionowa z gory w do1 . gazowe) pod wodq torch .cipcie (np.flat .sp.oxy-acetylene .manual arc .spoina dwustronna .spawanie Sciegiem krokowym clamp -uchwyt spawalniczy current .zgrzewanie punktowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -naprqzenia spawalnicze -table .rate of .back-step .gruboSC spoiny torch -palnik spawalniczy -with backing material .szew spawalniczy sequence . lukowe drutem proszkowym (samooslonowe) .spawanie z topnikiem from both sides . lukowe reczne .s.full penetration .horizontal . elektrogazowe .

znak wolnej burty General accomodation plan -plan ogolny pomieszczen General arrangement plan -plan ogolny High-pressure air conditioning system -system klimatyzacji wysokiego cisnienie Holds insulation and refrigerating installation .konstrukcja skrajnika rufowego.R.zestawienie noinosci Deck Equipment -wyposazenie pokladowe Deck crane post -podstawa diwigu pokladowego Deck cranes installation plan . Compressed air installation outside the engine room .pomocnicze styczniki kierunkowe Diagram of navigation console in wheel house . lista inwentarza .computer system .instrukcja gaszenia silowni Extinguishing instruction of hold and paint store .2. Control column BC reeding panel -kolumna sterownicza BC . extinguishing instruction .ochrona katodowa kadluba Hull piping -ruraz kadluba Hydrophore tank -zbiornik hydroforowy Hydrophore tank body .schemat wentylacji pomieszczen Direction auxiliary contact . deckheads and floors insulation plan -plan izolacji grodzi. SHIPS AND SHIPBUILDING Ship's plans -plany statkowe Accommodation fans -wentylatory pomieszczen After peak .skala Bonjeana Bottom plugs and manholes installation plan -plan rozmieszczenia wlazow i korkow dennych Bulkheads. pokladow i powierzchni podpokladowych C0. cylinders room -pomieszczenie butli CO. konstrukcja rufy Air conditioning plan -plan klimatyzacji Air receiver .instalacja powietrza sprqzonego poza silownia.izolacja ladowni i urzqdzenia chlodnicze Holds lighting SBD drawing .raport z prob przechylow Input/output list of the ER.plan zabezpieczenia niezatapialnosci Deadweight data .statecznoik statku nieuszkodzonego Inventory list .korpus zbiomika hydroforowego Hydrostatic curves -krzywe hydrostatyczne Hydrostatic curves for trimed ship -krzywe hydrostatyczne statku przeglqbionego Inclining experiment report . loose plans -rozne plany (instalacji) elektrycznej Electric connections -polqczenia elektryczne Engine room SBD lightning drawing -schemat rozdzielnicy oiwietlenia silowni E.schemat pulpitu nawigacyjnego sterowni Docking plan -plan dokowania Double bottom and main engine bed plate dno podwbjne i fundament silnika glownego Draught marks -znaki zanurzenia ECR controle diagram .plan instalacji dzwigow pokladowych Desktop navigation steering -pulpit nawigacyjny w sterowni Diagram auxiliaries unit service engine schemat rozdzielnicy mechanizmow pomocniczych silowni Diagram accomodation fans .panel odczytowy Cross curves of stability -pantokareny Damage control plan .schemat rozdzielnicy oswietlenia ladowni i obwodow koncowych Hull's cathodic protection .inwentarz.schemat pulpitu CMK(centra1i manewrowo-kontrolnej) Electrical misc. Fore end structure -konstrukcja dziobu Freeboard marks .instrukcja gaszenia ladowni i magazynku farb Fire control plan -plan obrony ppoz. CO. extinguishing installation plan -plan instalacji gainiczej CO.zestawienie wejSk i wyjik komputerowego systemu silowni Intact stability .linie teoretyczne (kadluba) Bonjean scale .zbiomik sprgzonego powietrza Anchor gear installation plan -plan instalacji urzqdzen kotwicznych Anticondensation heating of motor -podgrzewanie antykondensacyjne silnika Arrangement of sensors in refrigerated hold -rozmieszczenie cmjnikow w ladowni chlodzonej Automatic telephone installation diagram schemat instalacji telefonow automatycznych Auxiliary signalling cable diagram -schemat sygnalizacji pomocniczych Body lines .

zlad podluzny nadbudowki Main switchboard diagram specification -tabela schematu rozdzielnicy glownej Markings of tanks and bulkheads on shell plating .plan sond.skala ladunkowa Longitudinal section -zlad podluzny Longitudinal section decks -zlad podluzny poklady Longitudinal section . wymiary ladowni Scaling of tanks -pojemnoSci zbiomikow.oznaczenia zbiomikow i grodzi na poszyciu kadluba Midship section .urzqdzenia chlodniczego ladowni R22 diagram .general arragement plan -plan ogolny systemu chlodni R22 diagram -air-conditioning refrigerating plant -schemat R22 urzqdzenia chlodniczego klimatyzacji R22 diagram . skalowanie zbiomikow Scaling of tanks/ electric sounder .raport z pomiarow wibracji Results of longitudinal vibration measurments of main engine crankshaft -wyniki pomiarow drgan wzdluznych walu korbowego silnika Results of torisional vibration measurements of main propulsion plant line shafting wyniki pomiarow drgan skrgtnych linii walow silnika napedu glownego Rudder horn -wspomik steru Ruder blade sheet -poszycie pletwy steru Rudder stock -trzon sterowy Safety plan -plan rozmieszczenia Srodkow ratunkowych Sanitary discharge system plan -system usuwania Sciekow sanitamych Sanitary water supply system -system zasilania wody sanitarnej Scaling of holds .dziobnica Sternframe -tylnica Subdivision index .wskaznik podzialu grodziowego Superstructure deck -poklad nadbudowki .plan instalacji urzqdzen ratunkowychy Life saving equipment installation plan -plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego List of machinery . machinery room -plan pomieszczenia silowni chlodniczej Plan of windows and side scuttles -plan okien i iluminatorow Painting plan -plan malowania Pilot's card -karta pilotowa Refrigerating systems .sondy rcczne Scuppers air drainage system .holds refrigerating plant schemat obiegu R22 .zlad poprzeczny Mooring equipment installation plan .spis urzqdzen Loading plan -plan ladunkowy Loading scale .plan Sciekow z ladowni chlodzonych Plan of drains from refrigerated provision store -plan Sciekow z chlodzonych magazynkow prowiantowych Plan of refr. wlew6w i odpowietrzen Spare parts list .raport z pomiarow halasu Report on vibration measurement . filling and air plan . fans and pumps diagram . STATKI I BUDOWNICTWO OKRKTOWE Life gear installation plan .superstructure .system Sciekow i odplywow Sea water diagram .skalowanie zbiomikow .lista cz&i zamiennych Speed trails report .plan istalacji urzqdzen cumowniczych Plan of doors -plan drzwi Plan of drains of refrigerated holds .schemat zdalnego wylqczania mechanizmow silowni i wentylatorow Report on noise measurement .sondy elektryczne Scaling of tanks / manual sounder -skalowanie zbiomikow .refrigerating plants schemat obiegu wody chlodzqcej urzqdzen chlodniczych Sensors arrangement of remote measurement of liquid levels plan -plan czujek systemu zdalnego pomierzania poziomu cieczy Shell expansion -rominigie poszycia Sounding.provision store refrigerating installation plant -schemat silowni chlodniczej R22 magazynkow prowiantowych Remote stop for wentil.pojemnoici ladowni.2.raport z prob prqlkosci Steam central heating installation plan -plan centralnego ogrzewania parowego Steering and manouvring equipment installation plan -plan instalacji wyposaienia sterowego i manewrowego Steering gear operating instruction -instrukcja obslugi maszyny sterowej Stem .

kociol . Double -chamber indicator fuel filter for ME .skrzynia cieplna Couplings .chamber diesel fuel filter for AE dwukomorowy filtr paliwa dieslowego dla silnika pomocniczego Double . gow (systemu) grzania zbiomikow Tank steaming out installation plan -plan instalacji parowania zbiomikow Technical specification .komora wylqcznika palnika Chain blocks with manual drive for A.pompa wody zasilajqca kociol pomocniczy Boiler blown programme control system uklad programowania odmulania kott6w okretowych Ballast pump -pompa balastowa Bilge pump -pornpa zezowa Boiler assembly drawing .30 -rozplanowanie silowni .kociol VX Boiler burner -palnik kotla Boiler Pressure Part .sprzegla COz fire fighting fittings .stacja osuszania powietrza Anchor .dwukomorowy indykatorowy filtr paliwa dla silnika glownego Double .kociol kolumna czujnika . w y c i u lancuchowy dla silnika pomocniczego Chain blocks with manual drive for separators -w y c i e lancuchowy dla wirowek Code book -ksiqzka kodowa Code book for spare parts of aux.R.rozplanowanie dna silowni Engine Room Lay-out . oil filter for .2.dohmentacja teoretyczna bearing of rudder stock-loz~sko garne trzonu sterowego Ventilation -wentylacja Ventilation plan -plan wentylacji Watertight bulkheads .przekroj w plaszczyznie symetrii Engine room lay-out . diesel engine -ksiqzka kodowa czqici zapasowych pomocniczego silnika diesla Condensate cooler (calorific box) .specyfikacja techniczna Theoretical documentation .cross section in centre line .kotwicmy Assembly crane .silniki i urzqdzenia Air coompresor . Machinery .cross-section at Fr.przekroj na wrqgu 30.principal diagram mat zasadniczy sieci oiwietleniowej Signal equipment cable diagram .suwnica montazowa Aux. SHIPS AND SHIPBUILDING Tank arrangement plan -plan zbiomikow Tank boundary bulkheads in engine room grodzie zbiomikow w silowni Tanks heating piping diagram -plan rurocia.podrecznik obslugi systemow chlodniczych klimatyzacji i magazynkow prowiantowych List of equipment for E.czeSC ciSnieniowa Boiler fittings. boiler feed water pump.E.kociol .schemat urzqdzen sygnalowych Direction auxiliary connect .karta informacyjna na mOstku (Zc h a r a k t e r ~ s t ~ k q d a nmanewro~ch wych statku) Water extinguishing installation plan -plan wodnej instalacji gainiczej Sewice manual of provision stores and air conditions refrigerating system .main .sruba napedowa Engine Room Lay-out -rozplanowanie silowni Engine Room Lay-out .chamber indicator lub. stand pipes and inner elements -kociol: armatura.mooring unit -zespol cumowniczo .regulator zasilania Boiler float chamber .rozplanowanie silowni . kroCce i czeici wewnqtrzne Boiler water level sensing elements . automatic control system .g16wna sprezarka powietrza rozmchowego Air compressor auxiliary -pomocnicza sprqzarka powietrza rozruchowego Air conditioning unit switchboard -rozdzielnica centrali klimatyzacji pomieszczen Air drying station .grodzie wodoszczelne Wheelhouse deck -poklad nawigacyjny Wheelhouse poster .lista wyposazenia systemu sterowania silowni Lighting network .system gahiczy CO.pomocnicze styczniki kierunkowe Screw propeller .floor . EGB Feed Water Pump .

pompa chlodzenia .2. STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E ME .pozioma pompa transportu odpad6w paliwowych Hot sanitary water circulation pump -pompa obiegowa wody cieplej sanitarnej Hydraulic elements of hatch covers -elementhydrauliki pokryw lukowych Hydraulic elements of side door drive -Elementy hydrauliki napqdu furt burtowych Indicators .zestawienie Exhaust gas boiler mountings and fittings kociol utylizacyjny schemat montazowy Exhaust gas boiler unit .rozdzielnica glowna ME exhaust gas boiler ciraulating pump pompa obiegowa kotla utylizacyjnego silnika glownego .wirowka paliwa ciqzkiego Heavy fuel separator heater .wczownica Exhaust gas turbocharger .komora wylotowa Exhaust gas boiler coil pipe .automatic -filtr automatyczny oleju smarnego lo5ysk i krzyiulc6w silnika glownego Lub. oil ME screw pump .pompa Srubowa oleju smarowego silnika glownego Lubricating pumps (ME cyl.indykatorowy filtr oleju smarnego silnika glownego Drawings and instructions -rysunki i instrukcje Drum for EGB -walczak kotla ECR automation console -pulpit automatyki w CMK Electric drive system for aux.naped elektryczny dmuchawy pomocniczej Electric drive system for overhead crane zestaw napedu elektrycznego do suwnicy Electrical equipment for standart evaporator .kociol utylizacyjny .wyposazenie elektryczne wyparownika wody morskiej Electric heater for sanitary water -podgrzewacz elektryczny wody Emergency switchboard . oil indicator filter for AE -filtr indykatorowy oleju smarnego silnika pomocniczego Lub.podgrzewacz oleju smarnego dla wirowki Lub.indykatory (wskainiki) List of tools for marine aux.podgrzewacz kohcowy paliwa dla SG Flow meters -licznik paliwa dla silnika glownego Fuel filter for AE automatic filtr paliwa dla silnika pomocniczego .dwukomorowy .kociol utylizacyjny .podgrzewacz paliwa ciczkiego dla wirowki Hold blige aux. oil heater for separator . oil separator -wirowka oleju smarnego Lub.turbosprczarka Fecal sewage biochemical treatment plant urz&enie do oczyszczania Sciekow fekalnych Final fuel ME heater . piston pump -pompa pomocnicza tlokowa zezy ladowni Horizontal sludge transport pump .rozdzielnica mechanizmow silowni Evaporator supply pump -pompa zasilajqca wyparownika Exhaust gas boiler assembly drawing .automatyczny Fuel oil pressure regulator -regulator ciSnienia paliwa ciqzkiego Fuel supply block for AE and boiler blok zasilania paliwem silnika pomocniczego i kotla - Generator turbocharger -turbosprgzarka silnika pomocniczego Harbour sea water cooling pump . lubricators) pompy smarne silnika glownego Lubricating pumps -pompy smarownicze Lube oil recommendations -tabela zalecanych olejow Machinery and equipment -maszyny i urzqdzenia Magnetic float switch -czujnik plywakowo magnetyczny Main engine fresh water cooling pump -pornpa wody slodkiej chlodzenia cylindrow silnika glownego Main switchboard .rozdzielnica awaryjna Engine room bilge auxiliary piston pump pompa pomocnicza tlokowa zczy maszynowej ERAuxiliaries switchboard .kociol utylizacyjny Exhaust gas boiler inlet header -kociol utylizacyjny komora wlotowa Exhaust gas boiler outlet header -kociol utylizacyjny . engine -wykaz narzcdzi i przyrzqdow silnika Lubricating oil filter for AE -filtr oleju smarnego dla silnika pomocniczego Lubricating oil filter for ME bearings and crossheads .portowa Heavy fuel separator . blower .

gas boiler -opis techniczny kotla utylizacyjnego Three-phase transformer -transformator trojfazowy Travelling hoist (stores hoists) . ME cylinders cooling water heater -podgrzewacz wody chlodzqcej cylindry S.wcirlg przejezdny Vacum evaporator block -wyparownik podcihieniowy Valves for desludging of steam boilers .gas boiler instrukcja obslugi kotla utylizacyjnego Service instructions of hand .elektroniczny wiskozymetr paliwa dla silnika glownego Voltage regulators .sterownicza Steering gear with equipment -maszyna sterowa Steer rudder stock grease pump .lista rysunkow (silnika) -tools and devices list .spalarka odpadow Waste incinerator exhaust gas fan -wentylator w y c i ~ o w y spalin spalarki odpadow Water and oil coolers .regulator obrotow .awaryjny statkowy silnik prqdotworczy Marine emergency aux.maintenance -konsenvacja.lista narzedzi i przyrzqdow Main sea water pump -pompa glowna wody morskiej Marine auxilary engine . ME fresh water re.operation .analizator poziomu zaolejenia Oil mist detector -wykrywacz mgly olejowej Oil separator . alternator prqdnica statkowego silnika awaryjnego Marine service alternators .podgrzewacz parowy wody slodkiej do mycia ladowni Steam preheater -podgrzewacz parowy wody Steering gear power . SHIPS AND SHIPBUILDING ME fuel filter .automatic -filtr automatyczny paliwa dla silnika glownego Main engine instruction . eng.szlifierka do gniazd zaworow wydechowych Viscontrol electronic .G.instrukcja obslugi zaslepienia wqzownic Service instructions of exhaust .prqdnica okrqtowa ME air coolers washing water pump -do mycia chlodnic powietrza S.zawory do odmulania kotlow parowych Valve seat grinding machine . remonty .control switchboard rozdzielnica energetyczno .operated soot blower -instrukcja obshgi rqcznego zdmuchiwacza sadzy Service instructions of water tube boiler instrukcja obslugi kotla Set of drawings -zestaw rysunkow Steam fresh water heater for hatch cleaning .instrukcja silnika glownego .solomierz dla wody kotlowej Service instructions of coil blanking.chlodnica wody i oleju Water hydrophore pump -pompa hydroforowa wody Woodward governor .silnik pomocniczy Marine emergency auxiliary engine .fill pump .uszczelnienia loiyska rufowego Storage batteries charging switchboard rozdzielnica ladowania akumulatorow Tachometer -obrotomierz Tank liquid measurement converters -przetworniki do pomiaru cieczy w zbiornikach Technical specification of boiler .odolejacz wody zqzowej Plate heat exchanger fresh water cooler chlodnica centralna wody slodkiej Power control switchboard -glowna tablica rozdzielcza Relief condenser -skraplacz pomocniczy Rudder stock prelubrication control and supply switchboard .Pompa uzupehiajqca wodq slodkq do SG ME heating water pump .rozdzielnica zasilania i sterowania smarowaniem trzonu sterowego Salinometr for boiler water .list of drawings .pompa-wody do grzania silnika glownego Mineralizer of distillate from evaporators minerlizator destylatu Mobrey float switch service Instructions -instrukcja obshgi wylqcznika Mobrey Oil content level analyser .prasa do smieci i odpadow Waste incinerator .G.2.regulator napiecia prqdnicy silnika Waste and garbage press .o p i s techniczny kotla Technical specification and service instructions of water gauge .pompa smarowania trzonu sterowego Sterntube seal .dzialanie .opis techniczny i instrukcja obslugi wodowskazu Technical specification of exhaust .

ster 13.konstrukcja czqici dziobowej 3. Trunks and tunnels . Deck . Pipes and piping . Fore part construction . Container cell guides .elementy konstrukcji 10.zbiorniki 15.rury i rurociqgi 11. Bottom .szyby i tunele .kadlub 2.konstrukcja statku 1. Ship's construction .rufa 14.3.gr6di 5. Rudder .przedzialy ladunkowe 6.plyty i poszycie 12.klasyfikacja (statkow) 7. Classification . Tanks .prowadnice kontenerowe 8.poklad 9. Hull . Stern . Plates and plating . Construction members . Cargo compartments . Bulkhead .dno 4.

'thoinka" radar mast/ maszt radarowy navigation bridge/ mostek nawigacacyiny gruszka cz& dziobowa monkey island. wheelhouse top deckj_ poklad namiarowy i C 1 s i przestrzen ladunkowa above water bo nadwodna czgSC kadlu upper tank. szczytowy. zb. obiowy double bottom/ dno podwojne h underwater part of hull/ podwodna czgSC kadluba . zb. SHIP'S CONSTRUCTION f \ Main ship's parts gldwne czgici statku funnel/ PyP' rufowka stem/ stewa dziob superstructure/ nadbudbwka -r?!? rufowa cz& kadluba g n a l mast.3. "Christmas tree1'/ maszt sygnalowy. przyoblowy. top side tanW zb. burtowy double bottom tank/ zbiornik dna podwbjnego bilge hopper tanW A / zb.

side -poszycie burt side .anti-rolling .duct .zachodzik na siebie overstress -przeci@aC (konstrukcjq) section -przekrq . pas poszycia kadluba .linia krawqdzi plyt poszycia stabilizer .pketwa przeciwprzechykowa -box .: kilblok -bracket -wqzlowka przystepkowa -double denny wzdluznik Srodkowy blizniaczy (tunelowy) .middle .stqpka skrzynkowa.underwater .kadlub wewnctrzny (na statku o podwojnym kadlubie) . .underwater .w polowie dlugoici statku mid-height -w polowie wysokosci mid-length -w polowie dlugoici (to) overlap .mocnica plate .poszycie kadluba plating -plyty poszycia kadluba .elementy strukturalne integrity .stalowy strake -pas.nienaruszalnoSC struktury sheer .(parallel) middle .podpora dokowa.obudowa pletwy (stabilizatora) .cross .dlugoSC of entrance .inner .zkad poprzeczny na owrqzu shape -ksztalt shell -poszycie.diminishing -wygubione pasy poszycia strap .burta statku skin -poszycie .ship's .plyty poszycia burt .bottom -poszycie dna .cylindryczna czqSC kadluba plane -plaszczyzna owreza midships .pomieszczenie maszyny sterowej .cargo -przedzial ladunkowy .of run dlugoSC zaoblenia rufowego .mocnica burtowa sheet line .podwodzie appendages -wystajqce czqSci podwodzia board .anti-pitch .dlugosC zaostrzenia dziobowego - .bow -poszycie dziobu .stabilizator steel-hulled .of the parallel middle body .pletwa stabilizujqca kiwanie .double -poszycie podwojne .midship .outer -poszycie zewnqtrzne plating .kadhb body .burta -plating -poszycie burt shell -poszycie burt shell plating . Srodkowa czqSC statku bend . plyty poszycia kadhrba .cylindryczna czqSC kadluba . nadwodzie .burta statku bolster plate -plyta przykluzowa boot topping -pas wodnicowy bable clench -plyta w komorze lancuchowej.zlad poprzeczny -body .deck -poszycie pokladu expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia plating -plyty poszycia .stabilizator pletwowy hull -kadlub (w sensie konstrukcji) czqiC nadwodna statku.dlugosC cylin- - - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - - drycznej czgici kadluba main dimensions -wymiary gMwne (statku) midship .zewnqtrzne poszycie kadluba .zlad (przekroj) poprzeczny . tunelowa -plate .kadhb zewnqtrzny.kadlub statku .(statek) o stalowym kadlubie steely .poszycie wewnqtrzne (na statku o podwojnym kadlubie) . poszycie zewnqtrzne (np.podwodna czqSC kadluba intersection -przekroj Isherwood system . pot. KONSTRUKCJA STATKU Hull .Srodokrccie.outer .stqpka belkowa -block .longitudinal .pletwa stabilizatora stabilization . pasmo.inner .activated aktywna pletwa stabilizacyjna .single -poszycie pojedyncze structural .ship .stqpka -bar .steering gear .plyta mocnicy burtowej strake .nakladka topside -nadwodna czqSC burty - - - - - - - - - - - - - - - - .owrqzenie (kadluba) Isherwooda (wzdluzny uklad usztywnien) keel .3.stabilizing .strukturalny (konstrukcyjny) defect -wada strukturalna elements .stabilizacja pletwami (type) stabilizer .kadlub (w sensie ksztaltu) above water .zlad wzdluzny .watertight -przedzial wodoszczelny fin -pletwa .stqpka plaska length .czqSC nadwodna statku. do mocowania jest koncowki lancucha dead flat -cylindryczna czqiC kadluba compartment -przedzial .cylindryczna czgSC k. zbiornikowca) shell . nad-above water wodzie .

SHIP'S CONSTRUCTION / Fore part construction - c m ? @ 1 Types of bows and bulbs (Wpy dziobdw i gruszek dziobowych): clipper bow/ dziob kliprowy icebreaker bow/ dzidb podci~ty spoon bow/ dzidb pochylony bulbous bow/ dziob taranowy plumb bow/ dziob prosty conventional /drou shaped) bulbous bok/ gruszka kroplowa cylindrical b u i i o u s bow/gruszka walcowa iz { Meller bulbous bow/ gruszka melerowska .3.

dziobu) -of bow nachylenie dziobu.krzywizna dziobu.komora lancuchowa -clench -zamocowanie koncowki lancucha w komorze kotwicznej nose dziobnica .dziob wychylony shell .dziob z gruszkq -chock plate -przydziobnicowa plyta nadburcia frame -w r e dziobowy hawspipe . -pipe .czqiC dziobu zawierajqca kluzy kotwiczne -bolster kolnierz kluzy kotwicznej -buckler .zasuwa kluzy kotwicznej flap .long .maszt przedni forepeak bulkhead .dziobnica plytowa raking .pokrywa khzy kancuchowej shackle .kluza lancuchowa clench . bak .dziobnica.raked .1.dziob mocno wychylony .plyta lqczqca stqpkq z dziobnicq fore hatch . floor grating .dziobowka dluga -rail .bow rozchylenie dziobu out bow . KONSTRUKCJA STATKU Fore part construction konstrukcja cz&i dziobowej angle -kqt -of flare -kqt wychylenia dziobnicy of entrance . kotwicznego entrance -wejscie.smukly dziob fineness of the bow .otwor kluzy kotwicznej hawse-pipe -rura kluzy kotwicznej .zaostrzenie dziobowe fine .break - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . skrajnika dziobowego forerake .sekcja dziobowa kadluba . komora cargo -schowek. zaostrzenie dziobowe angle kqt zaostrzenia dziobowego.kluza kotwiczna dziobowa .soft . w komorze cover .linia dziobu.burty statku przy dziobnicy breasthook -pozioma wqzlowka przydziobnicowa chain -lancuch (tu: kotwiczny) cable lancuch kotwiczny locker .flange -kolnierz kluzy kotwicznej hawser port przewloka (cumownicza) reel .dziob rozchylony profile .dziobnica plytowa overhang .pronouned racked .dziobnica wychylona stemson -wqzlowka dziobnicy .balustrada dziobowa . g.smuk1oSC dziobu flare kielichowe rozchylenie czqici dziobowej statku -angle of .szakla mocujqca koncowkq 1.kohierz burtowy kluzy spray wall .short . komora ladunku cennego chain .kratownica podlogi k.schowek.zamocowanie koncowki 1.dziob assembly .kqt zaostrzenia dziobnicy apron plate -nadburcie w czqici dziobowej bow .3.wychylenie dziobu do przodu hawse .odchylenie od pionu angle k4t nachylenia (np.przegroda miqdzy komorami floor .nawis (dziobowy) rake .plyta dziobowa -plating -poszycie dziobowe .lean .bulbous .dziobnica belkowa line .gr6dz zderzeniowa.pokrywa kluzy kotwicznej hawse-hole .poklad dziobowki.dziob ostry -plate .pozioma wqzlowka przydziobnicowa foremast .oslona przed bryzgami (na dziobie statku) spurling pipe kluza lahcuchowa spurnwater oslona przeciwbryzgowa stem .bqben do nawijania liny locker .plate . w komorze stopper hamulec 1.usztywnienia podlogi komory 1. linia dziobu forebody .kqt wychylenia dziobnicy . kqt zaostrzenia wodnicy w rejonie dziobnicy entry .luczek dziobowy fore hold ladownia dziobowa fore hook .komora lancuchowa -bulkhead .poszycie dziobu bows . stewa dziobowa bar .dziobowa czqSC kadluba - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - forecastle . linia dziobnicy .dziobowka of -uskok dziobowki deck . nawis dziobowy shell flange .dziobowka kr6tka fore deck -poklad dziobowy forefoot -nasada dziobowa -knee -w~zlowka nasady dziobowej -plate .

3. SHIP'S CONSTRUCTION Double bottom construction konstrukcja dna podwojnego bilge well/ cellurar double bottom dno podwbjne komorowe centre girder/ den wzdtuinik Srodkow single skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o pojedynczym poszyciu double skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o poszyciu podwbjnym plating/posq~cie dna zewnqtrznego .

dennik pelny .stqpka skrzynkowa .dennik otwarty .transom .studzienka zqzowa bottom .d.solid .dno wewnqtrzne longitudinal -w r g wzdluzny dna zewn. z otworami ulzeniowymi . dna podwojnego keel . wspornica oblowa - - - -- - - - - - - - -- - - - break -uskok drain hole .bilge intercostal -w.wzdluznik oblowy line .denny wzdluznik Srodkowy .bottom .duct .continuous .poszycie dna nad stepkq plaskq floor .stqpka .flat .inner .bilge .poprzecznica rufowa girder -wzdluznik .zqza.dennik glowny.zbiorniki oblowe intercostal stringer .dennik otwarty .denny wzdluznik boczny . dennik owrqza .plate .plyta stqpki .skrzynka -keel .inner . spustowy -reinforce ring -piericien wzmacniajqcy box .outer .kosz zqzowy bracket -wglowka .dennik pelny .outer .dennik czqSciowy. pas oblowy longitudinal .dennik .przerywany wzdluznik oblowy keelson .main .dno pojedyncze strake .wzdluznik zbiornika oblowego.rose -kosz zqzowy .single .w.dno wewnqtrzne w silowni -plate -plyta poszycia dna platform -podloga (silowni) plating -poszycie dna plug .turn of krzywizna obla.inner bottom -w.margin . dna wewnqtrznego plate -plyta -margin -plyta krawqdziowa (zbiornika dna podwojnego) striking . poklad nad skrajnikami (takie najnizszy poklad ladunkowy statkow ro-ro) .bracket .plaskie dno frame -w r g denny .studzienka zqzowa (mala) -hopper .dennik wysoki -head .wzdluznica denna .stqpka plaska .skeleton .sttyka wewnqtrzna .double bottom .stqpka zewnqtrzna -plate -plyta stqpki limber -kana1 zgowy.raised .bilge -wzdluznik oblowy .wqzlowka oblowa .wzdluznik .plytka ochronna (pod sondaJ rose box -kosz zgowy sea chest .lightening hole .double . oblowa.skrzynia denna.otwor ulzeniowy .dno .boczny strake -pas oblowy poszycia stringer -wzdluznik oblowy .stqpka przechylowa. kingstonowa stringer .deck -wzdluznica pokladowa .rise of .intercostal .dennik szczelny (ciqgly) -deep dennik wysoki (skrajnika rufowego) .wmiesienie dna statku . oblowy przerywany tank top -poszycie dna wewnqtrznego.dno wewnqtrzne skosne -- - - - - - - - - - - - - - - - -- .kosz z g o w y -bracket -wglowka oblowa -chest . zaokrqglenie obla -well .dennik przerywany .tank side -w.plyta oblowa plating -poszycie obla.cellular double . krotki . .lightened . zqza -board -pokrywa zqzy -hole .dennik otwarty .flat .gorna krawqdi dennika . oblowa .rising .rurociqg zqzowy main -glowny rurociqg zqzowy plate .strum .dno podwojne o budowie komorowej . wzdluznik denny . oblo -board -pokrywa zqzy -box .center .otwor przeplywowy w denniku -plate -pokrywa zqzy longitudinal -wzdluzny.otwor przeplywowy (w denniku) flat plate keelson .bottom side .dno zewnqtrzne -platform .pas poszycia dna bottom (plating) -poszycie dna plyty poszycia dna wewnqtrz-inner bottom nego -plug -korek denny.skrzynia zqzowa cover -pokrywa zqzy -hat .open .3. wzdluznik .dno (statku) bilge . s. KONSTRUKCJA STATKU Bottom .dno podwojne . d.korek denny .partial .

3. SHIP'S CONSTRUCTION i . Bulkheads -grodzie collision bulkhead Cfront) ddi zderzeniowa (od przodu) k o m o y iaricuchow rmocnienia grodzi collision bulkhead (rear) grddi zderzeniowa (tyl) bulkhead centreline web/ Srodnik wiqzara Srodkowego grodzi (Srodkowa grddi ottom centreline girder/ enny wzdluinik S r o d k o v bulkhead horizontal stiffener/ wzmocnienia poriome grodzi wzdluinik pomieszczenie maszyny ste stern bulkhead .grddi ru fowa wa/ Sruby napedowej dennik skrajnika rufowego . . . .

grodzie poprzeczne i wzdluine ship's side/ burta statku inner bottom/ dno wewnetrztze double bottom/ dno podwbjne inner bottom/ dno wewnetrzne . lekka .g.enclosure .grodzie poziome. ogniotnvala division -przegroda ogniotnvala .grodz poprzeczna bulkhead (type) -typ grodzi .grodz wzdhzna Srodkowa (centralna) .w poprzek statku "B" class division -przegroda ppoz.grodz wytrzymaloiciowa . poklad wodoszczelny . niewodoszczelna . na ktorej znajduja.grodz pylochronna .screen .grodz pozioma.central .centerline . opozniajqca rozszerzanie siq pozaru bulkhead -grodi -deck . rozdzielaja. KONSTRUKCJA STATKU Bulkhead .gr6di kolicowa (nadbudowki) .forepeak - - - - - - - - - - horizontal .strona grodzi.watertight .collision .divisional . poklad wodoszczelny (na statkach ro-ro) . typu "A" (ogniotnvala) athwartships .) door .grodz olejoszczelna .grodz ladowni .peak .engine room .-grodz skrajnika dziobowego - -- - - -- - - Transverse and longitudinal bulkheads .3.grodi podzialowa (ppoz.grodz wodoszczelna rough side .poklad grodziowy .grodi "A" class division -przegroda ppoz.grodi profilowana (falista) .grain -grodz przesypowa.gr6dz otaczajqca flange -kolnierz grodziowy .grodz zderzeniowa .g.gr6dz skrajnika -plating -poszycie grodzi stiffener -usztywnienie grodzi .grodi wzdhzna w plaszczyinie symetrii statku .grodi wzdluzna .g.cargo hold .partition . siq wzmocnienia subdivision -podzial grodziowy kadluba - .fire-retarding -god2 opoiniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .horizontal .side .corrugated .end .skeletal grodz szkieletowa.drzwi grodziowe .grodz skrajnika rufowego .grodi wytrzymaloiciowa .afterpeak . falistej) .fire-resisting .longitudinal .structural .transverse .grodz plaska (w odroznieniu od corrugated .oil-tight .non watertight .structural .(wzdluzna) grodz boczna -transverse .gr6dz silowni .grodz poprzecma bulkhead (location) -umiejscowienie grodzi .plane .ca poszczegolne stosy lub bloki kontenerowe .profilowanej. grodi zbozowa .

pilers deck beam/ pokladnik ramowj I I .3. SHIP'S CONSTRUCTION \ Engine room compartment -przedzial silowid pillar/ podpora.

refrigerated .urzqdzenia do przewozu zboza hatch .polqczenie spawane pokladu i zrqbnicy floor .szalowanie (burt).klin lukowy hold (ho) .3.ladownia dolna .wzdluinik ladowni .szalowanie stale plank .zrqbnica poprzeczna luku termination bracket . luk ladowni.spider . lata batten .ladder drabina lukowa .naroznik otworu ladowni cover -pokrycie luku opening .davit iurawik lukowy -derrick iurawik lukowy .gniazdo klina lukowego coaming .potnica burtowa .przycisk brezentu lukowego.flush . pokrowiec.grodz ladowni . na zrqbnicy ladowni) ledge bar .spar -potnice.szyb luku (przestrzen w e w n a z zrqbnic). szczebel (np.side .ladownia przeznaczona na ladunki suche ladder .otwor lukowy -wedge .balast wodny w ladowni sparring -potnice spider dog .side .-end beam zrqbnica poprzeczna luku .podloga flooring .ladownia ceiling .main .ksztaltownik zrqbnicy luku .ladownia izolowana . otwor ladowni -beam .wqzlowka koncowa zrqbnicy luku ladowni .luk ladowni ceiling . deska potnicowa cargo hatch .square Swiatlo luku.socket -gniazdo rozpornicy .cargo .zrqbnica gladka grab rod -uchwyt prqtowy.ladownia glowna pillar .lower .fixed .zrqbnica -bracket -wqzlowka zrqbnicy luku . zrqbnik lukowy hatch-rest section -ksztaltownik lukowy hatch side coaming -zrqbnica wzdluina luku hatch trunk -szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) hatchway . podloga ladowni .rozpomica lukowa -bearer -ksztaltownik lukowy carrier .dry cargo .drabina do ladowni .zaoblenie (elitpyczne) naroznika .end .zrebnik corner -naroznik -ellipse .zrqbnica lukowa .ledge bar zrqbik lukowy .socket ..cover pokrywa luku .plaskownik pod kliny brezentu lukowego -beam .grating kratownica (wokol) luku - .water ballast .comer -naroze luku -- .cargo - .luk awning -tent lukowy. KONSTRUKCJA STATKU Cargo compartments przedzialy ladunkowe batten -potnica -potnica ladunkowa .plating (wzmocnione) poszycie naroia luku .potnice ladowni stringer .ladownia chlodzona side ceiling .szalowanie ladowni . szalowanie burt w ladowni coaming .deska podlogi ladowni .zaokraglenie naroznika deck edge seam . otwor lukowy .insulated .szalowanie burty sparring .material ukyty na podlogi grain fittings .lata potnicowa.stanchions wspomik barierki (do ogradzania luku) .gniazdo potnicy - - - - - - ..ladownia -batten cleat -uchwyt potnicy -bulkhead .gniazdo rozpornicy clamping bar -przycisk lukowy cleat . brezent -bar .flared zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku i polepszenia obsenvacji z diwigu) .gniazdo wspomika barierki - - -- - - - - - hatch-rest bar -ksztaltownik.podpora migdzypokladu (ladowni) .rounding .rozpomica lukowa comer .zrqbnica boczna (wzdluina) -top bar .

' 3. SHIP'S CONSTRUCTION weather deck/ poklad otwart..~> s container row/ $zereg kontenerbw coaming bracket/ - - kadlub statku .

3. rank top/ poszycie dna wewnetrznego wzdhiuik pokladowy pbta wzmacniajqca stiffener/ dennik usztywniajqcy heel plate/ pillar structure konstrukcja podpory . KONSTRUKCJA STATKU \ L inner bottom plating.

SHIP'S CONSTRUCTION / Cargo compartment przedzial tadunkowy deck platzng/ poszycre pokladu tanker vessel . zeczna wzdluzna profilouana .3.zbiornikowiec wzdluzna plasha grodz pop.

partial secondary barrier/ wanienka Sciekowa czgiciowo druga bariera / b o u b l e bottom pipe passage/ tunel rurociqgow w dnie podwojnym .3.zbiornik o konstrukcji membranowej protection structure/ top and upper section reinforcemen wzmocnienie sekcji wyzszych i gor transversal bulkhe barrier/ uienvot bariera membranowa primary insulation/ izolacja pienvotna secondav membrane barrier/ wtorna bariera membranowa secondary insulatiod izolacja wtorna double bottom/ dno podwoine I I 1 I Gas carrier .spherical cantilevered tank gazowiec .wolnonoiny zbiornik sfetyczny weathertight rubber gasket joint/ z uszczelkq gumowq strugoszczelnq strugoszczelne under-deck passageway/ przejicie pod pokladem inner hull/ kadlub wewnetrzny (bariera wt6rna) wspornik drip pan . KONSTRUKCJA STATKU Gas carrier .membrane system tank gazowiec .

ladownia sideshell frames bracke wezibwki wregow burtowyvc inner bottom plating/ poszycie dna wewnetr nego I' zbiornik przyoblou poszycie pasa obfow~ego hopper transverse ring web/ wreg rarnowy poprzeczny zbiornika przyobiowego hopper tank slopping plating ~zdluinik posVcia hopper tank slopping plate/ poszycie skosu zbiornika prz. SHIP'S CONSTRUCTION i Cargo compartment (selftrimming bulkcarrier) .3.vobtowego bottom longitudinal/ nreg wzdluiny dna stepka skrzyniowa wzdluznik dna podwbjnego keel plate/ piyta stepki bottom shell/ poszycie dna / bottom longitudinal/ wreg w d l u i n y dna zewnetrznqo .przedzial ladunkowy (masowiec ~amotrymujqcy) deck plating/ poszycie pokladu hatch coamingi zrebnica tadou'ni zbiornik szczj~toxy - cargo hold.

(to) suspend zawiesiC certyfikat. instytucja klasyfikacyjna -approved -umany (zatwierdzony) przez klasyfikatora .procedura odbiorcza.perusal .extention of .akceptowalne granice acceptance -przyjqcie.counter .raport z pomiaru gruboSci (blach) modification -zmiana (w konstrukcji).annual .expunge the (of a ship) .klasa automatyzacji .external visual .kartoteka (zbior) dokumentacji .klasa statku recommendation -zalecenie -requirements -wymagania klasyfikacyjne - - - - --- - - - - - - - - -- - -survey . pomierzanie (np. modyfikacje plans -plany (statku) planned maintenance system (PMS) -system planowania remontow probationary period -okres probny repair -naprawa .ocena projektu assesment -ocena assignment of free board -wyznaczanie wolnej burty certificate -certyfikat.sprawdzenie. atest .statek.confirmation of -potwierdzenie klasy .(to) issue .thickness -pomiary gruboici (np.discontinuance of -zawieszenie klasy . oglqdzin .oglqdziny wzrokowe zewnqtrzne .Swiadectwo inspekcji. przeglqd.3.inspekcja klasyfikacyjna zachowanie (utrzymanie) -maintenance of klasy note .inspekcja przyspieszona .equipment . postqpowanie odbiorcze specification .proba odbiorcza -trials -proby zdawczo-odbiorcze allowable margins .Masyfikacja (statkbw) acceptable limits .inspekcja (statku) dla nadania klasy surveyor .random .statek w dobrym stanie technicznym standard code of practice -przepisy techniczne survey . odbior inspection .warunek klasy of the ship . KONSTRUKCJA STATKU Classification .zawieszenie klasy -withdrawal of pozbawienie (statku) klasy (przez klasyfikatora) (to) class a vessel . blach) report .wydaC Swiadectwo .specyfikacja odbiorcza -test .oglqdziny. rzeczoznawca.maintenance history dokumentacja historii remontow examination -badanie.inspekcja wyrywkowa class .re-examination -ponowne sprawdzenie ekspert -ekspert. Swiadectwo.dopuszczalny margines appraisal of design .kontrola odbiorcza procedure . wstrzymak klasq . mierzenie graphic schedule -harmonogram measurement .dokumentacja wyposaienia.inspektor towarzystwa klasyfikacyjnego .expiry of class -wygasniqcie klasy .suspension of class . dokumentacja urzqdzen file .zawiesiC klasq (statku).lista sprawdzajqca (czynnoSci) . oglqdziny . nadawaC klasq deficiency -niezgodnoSC z wymaganiami documentation -dokumentacja .condition of -warunek utrzymania klasy . zawiesik Swiadectwo certification -wydanie Swiadectwa checking . pojemnoSci statku) .klasa. biegky experts' commitee -komisja rzeczoznawcow fair wear and tear .automated . ktoremu nadano klasq classification -nadawanie klasy statkom certificate -Swiadectwo (certyfikat) klasy society -towarzystwo klasyfikacyjne (to) classify -klasyfikowat. kontrola. urzqdzenia) gauging -pomierzanie.pomiar.short time Swiadectwo na okres skrocony -of survey . grupa class -klasyfikator. ocena wzrokowa .inspekcja.advanced .extension of -przedluzenie klasy inspection . sprawdzanie.permanent -naprawa ostateczna.normalne zuj c i e (np.nadac klasq statkowi classed vessel . kontrola .przedluzenie (terminu waznoSci) Swiadectwa -full term -Swiadectwo wydane na standardowy okres .kontrola poprawnoSci inspekcji list . tnvala society -towarzystwo (tu: klasyfikacyjne) sound vessel . inspekcja . n.inspekcja coroczna - -- - - - -- - - -- - - - - .

3. SHIP'S CONSTRUCTION Container cell guide system system prowadnic kontenerowych on deck cell guide system system prowadnic na pokladzie container cell guide grid/ aiurowa konstrukcia vrowadnic kontenerowvch under deck cellguide system system prowadnic pod pokladem .

intermediate .continuous machinery (CMS) .grodz . plyty stalowe kielichowo rozchylone.on deck system .system prowadnic przesuwalnych .inspekcja wolnej burty . cela.underwater .przeglqd dorazny of hatch covers .inspekcja ciqgla maszyn .inspekcja kadluba .pokladowe podpory k. rozdzielajqca poszczegolne stosy lub bloki kontenerow .inspekcja konwencyjna .special (SS) -inspekcja specjalna (co 5 lat) .distributed .inspekcja poirednia .continuous hull (CHS) . (statku) na wodzie .prowadnice k.bottom .i.i.container .inspekcja zalegla . na pokladzie .odnowienie (tu: klasy) -report -raport poinspekcyjny. przed uwiqzaniem statku . proba in operation .zakres inspekcji for alterations -przeglqd PO wprowadzonych zmianach . chlodzonych - . zawiesiC Swiadectwo testing . kadluba) (to) survey .prowadnica kontenerowa --system -system prowadnic kontenerowych container deck stanchions .(in) discretion of the w uznaniu inspektora . rzeczoznawca .senior . cz& ladowni wydzielona prowadnicami do zaladunku jednego kontenera .system (uklad) prowadnic bulkhead .in-water .extent of the .rzeczoznawca morski .planowanie przeglqdow.marine . atest scope of . podwodna (np.cela (komora) kontenerowa cellular -komorowy guide .inspekcja uszkodzenia .docking .kontrola (szczelnoici) lukow ladowni .dokonywak przeglqdu surveyor -inspektor (np.i.due . ciqgla kadluba .(statek) w dobrym stanie - 3..inspektor kadlubowy .skeletal -grodi szkieletowa. towarzystwa klasyfikacyjnego). certyfikat o.occasional .loadline .system prowadnic k. zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.zawiesiC certyfikat.prowadnica kontenerowa .cellular .hull .inspekcja rozlozona (w czasie) .starszy inspektor suspend -zawiesiC a certificate .glowice wprowadzajqce.inspekcja okresowa -planning .engineer .system prowadnic demontowalnych system .guides - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - .prowadnice kontenerowe .removable .procedura inspekcji progressive -przeglqd stopniowy renewal .prowadnice kontenerowe container cell -komora kontenerowa .i.inspekcja zalegla.postponed .data zakonczenia inspekcji .zakres inspekcji .statutory .inspekcja dna -certificate -protokol oglqdzin..sprawdzanie.grodzie wzdluzne .centerline .damage . KONSTRUKCJA STATKU - - Container cell guides .prowadnica kontenerowa siqgajqce od dna wewn@znego na okreilonqwysokoiC powyzej pokladu otwartego -deck mounted retractable system prowadnic demontowalnych na pokladzie .grodzie poprzeczne service platform -platforma (w sieci prowadnic) do obslugi kontenerow np.pokladowe podpory kontenerowe . demontowalne deflector (plates) . protokol oglqdzin.periodical .dismantable .removeable cell system .hull . completion date . zaplanowana expiry date -data wygainiqcia .inspekcja odlozona procedure .inspektor maszynowy .overdue .grodz wzdhzna w plaszczyznie symetrii statku longitudinal ..transverse .laying-up .sprawdzac w dzialaniu taut . inspekcji .inspekcja kadluba na d o h . usuwalne cell -komora.continuous container . do prowadnic flared coaming -zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku kontenerow) grid -aiurowa konstrukcja stalowa prowadnic oddzielajqca szeregi kontenerow w kolejnych komorach kontenerowca guide -prowadnica (kontenerowa) .movable system .

. pilers 1 hatch end beam/ koticouj pokladnik luku gusset plate/ p&ta diame~ztowa vesselfit for carriage of containers on deck statek przystosowany do przewozu kontenero'w na pokladzie hutch covers/ container socket/ niazdo kontenerowe .3. pot.statek drobnicowy pillar/ podpora. SHIP'S CONSTRUCTION r Deck construction -konstrukcja pokladu 1 general cargo vessel .

main -poklad glowny machinery . p.transverse stiffeners -poprzeczne usztywnienia pokladu .diamond -poszycie pokladu z plyty ryflowanej deckmounted -zamontowany na pokladzie deck line .vehicle . p. pilers -plate -plyta poszycia pokladu -plating -poszycie pokladu strength .car -poklad samochodowy -erection -nadbudowka . otwarty deck (construction) .rozstaw pokladnikow bulwark -nadburcie deck -poklad .pokladnik wzdluzny . pot.podpora pokladowa.boat -poklad lodziowy .poklad otwarty .dolny miqdzypoklad .mocnica burtowa transom -pawqz rufy .urzqdzenie pokladowe girder -wzdluinik pokladowy head .polpoklad .plate .uskok pokladu centre line .poklad nawigacyjny .poklad mocny.linia wzniosu pokladu shelf . rozpornica .poklad do przewozu ladunkow tocznych .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka decking -poszycie pokladu .wzdluinik pokladnikowy shoulder .gorny miqdzypoklad watertight wodoszczelny deck -poklad wodoszczelny - - - - - - - - - - - - - - .strength .poklad above deck .wznios pokladu equipment -wyposazenie pokladowe fittings .rejon polqczenia pokladu glownego z burtq stanchion -podpora.3.main -poklad glowny . podest sheer .accommodation . KONSTRUKCJA STATKU Deck .: szpigat .open .awning -poklad spacerowy .szalunek podpokladowy -height -wysokoSC miqdzypokladu longitudinal .half -polpokladnik .splywnik pokladowy flange -kolnierz pokladowy rurociagu ring -piericien pokladowy -scupper -Sciek pokladowy.linia pokladu (dla pomiaru wolnej burty) deck location -poloienie pokladu monkey island -(pot.nad pokladem beam -pokladnik.urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit -wyposazenie pokladowe - - - - - - - - - - - - - - pillar .poklad ochronny .box .) poklad namiarowy. diwigar.poklad dolny .half .osprzqt pokladowy gear .linia Srodkowa pokladu erection .weather -poklad pogodowy.poklad gladki .scupper grating .wznios pokladu line . odplyw.passenger -poklad pasazerski .lower .wytrzymaloSC (konstrukcji pokladu) .dolny poklad .navigation .bridge -poklad mostka.intermediate -miqdzypokladnik knee -wqzlowka pokladowa -moulding of (deck) -wysokoSC pokkadnika spacing .upper .wheelhouse -poklad namiarowy deck (fittings) .lower .upper .poklad gorny .promenade -poklad spacerowy .shelter .sun deck -poklad sloneczny .upper . poktad nad sterowkq partners -wzmocnienie mi~dzypokladnikowe platform -platforma.(konstrukcja) pokladu beam -pokladnik break .osprzpt pokladowy drain (scupper) .poklad gorny . wspornik stringer -wzdluznik .flush . nawigacyjny .freeboard -poklad wolnej burty .poklad mieszkalny .pokladnik skrzynkowy .deck -wzdluznik pokladowy .mocnica pokladowa tie plate -wzdluinica pokladowa top hamper -elementy konstrukcji statku wystajqce ponad poklad tweendeck (TD) -miqdzypoklad . poklad wytrzymaloSciowy stringer .lower .

wqzlowka oblowa.3. szcz. podpora. wspornik floor -dennik otwarty . oblowego inner bottom longitudinal/ wreg wzdtuzny dna wewnqtrznego (2 I LPLL keel plate/ pbta stepki 1 duct keel/ stepka skrzyniowa outer bottom shell plat~ng/ poszycie dna zewnqtrznego bottom longitudinal/ hopper r a n d wreg w d l u i n y dna zbiornik oblouy zewnetrznego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika oblowego - turn of the bilge . element noSny bracket -wglowka.wing . SHIP'S CONSTRUCTION Construction members -elementy konstrukcji bearer -wspornik.margin . double bottom tank/ zbiornik dna podwhjnegodouble bottom girded wzdluznik dna podwojnego inner bottom plating/ poszycie dna wewnetrznego center line/ linia svmetrii side shell frames bracket/ wez/owki wregow burtowych hopper tank sloping plate/ poszycie skosu zbiornika obtowego hopper tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie wzdluzne iciany skoinej zb.transverse section masowiec -przekrdj poprzeczny 2 .wqzl6wka oblowa . wspornica carling -kr6tki wzdhznik chime -wzdhinik krawqdziowy crossbar -poprzeczna belka - - - - Bulk carrier .wczlowka plyty wachlarzowej .wqzlbwka oblowa.vtouy topside tank longitudinal plating/ poszycie wzdluine zbiornika szczytowego topside tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie uzdluzne Sciany ukoinej zbiornika szczytowego C) 5 : 3 4 6 p g T g e cargo hold . wspornica oblowa .stopa wqzlowki .taper -wqzl6wka stozkowa . jatch coaming' E d deck longitudinal/ wzdluinik pokladowy deck plating/ r p o s z y c i e pokladu S B wreg ramowy burtowy zb.tapered -wqzlowka stozkowa -toe .bilge plating/ obto poszycie obla dennego A 1 .gusset .scarfing -wczlowka ukoina - - tank side . podpora.ladownia wreg burtowy wzdluiny side shell/ poszycie b u r y $ 3 .

cokol poprzeczny .kqtnica longitudinal -wzdluzny.side .bevelled -wreg rozchylony .U-shaped -wreg w ksztalcie U .dennik frame -wreg .upper .flaring .wzdluznik boczny internal members -elementy wewnqtrzne knee -wgzlowka .longitudinal .dagger -wqzlowka skoSna . wzdluinik .quarter -w.deck .owrgzenie poprzecme.hanging -wczlowka podwieszona . pokladowa przy paweiy .side shell . pokladu) Srodkowego rzqdu .shell .common -zasadniczy odstqp wregowy standing bevel -rozchylenie wregu stiffened -usztywniony.3.bow .main .middle line .round - .przekroj poprzeczny stool .wreg pehy . rozporka support -podpora (to) support -podpierak.wspornik.side . migdzy wregami) .: skalops siding .intermediate -migdzywreg .web -wzdluznik ramowy pillar .otwor Sciekowy.web .wreg wysoki face plate -polka wregu ramowego .flanged .transverse frame -wreg ramowy poprzeczny - - - - - - - - - - - - .Srodnik wzdluznika.quarter - - - .wreg glowny . odlegloici (np.side -wzdluznik burtowy . wzmocniony przeciwwregiem .gorny cokol strengthening -wzmocnienie stringer -wzdluznik plate . plyta wgl6wki .pilar.centre -wzdluznik Srodkowy .transverse . zan poprzecznych -racking -usztywnienie poprzeczne web . uklad wiqzan kadluba . uklad wreg poprzecznych girder -wzdluznik.longitudinal .w~zlowka zagieta .wreg tunelu .lodging -wqlowka pozioma -plate -wczlowka.web -wzdluznik ramowy strongback . podpora .sideshell -wreg burtowy . ramowy section . element konstrukcji statku) stiffener -usztywnienie .podpora (np.szerokoik wregu of a frame .transverse .dolny cokol .wreg rozwarty .carling .szerokoSk styku wregu do burty spacing -rozstaw.rider .stem -wreg rufowy.solid .owrqzenie.wreg w ksztalcie V .grodz poprzeczna frame -wreg ramowy stringer -wzdluznik wzmocniony.wqzlowka wzdluznika krotkiego . grodzi).wzdluinik burtowy .lower . diwigar .cokol poprzeczny . pot. KONSTRUKCJA STATKU floor .V-shaped .podpora rurowa - - -podpora bocznego rzqdu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reinforcement -wzmocnienie scalloping -polokrqgle wyciqcie (w elemencie konstrukcji) scallops .strona (np.wzdluznica pokladowa members -wzdluzne elementy konstrukcji section -przekroj wzdluzny . podtrzymywak supporting structure . wregu wzmocnionego bulkhead .intercostal -wzdluznik przerywany .wzdluznik usztywniajqcy (np.deep .podpora peha tubular .transverse -usztywnienie poprzecme stiffening -usztywnienie stool .owrezenie wzdluzne .midship -wreg glowny -reverse -w..podpora peha solid . wzmocniony (np.wzdluznik poszycia burt .konstrukcja noSna transom -pawqz beam -pokladnik poprzeczny rufy frame -wreg poprzecznikowy transverse -poprzeczny -numeral -wskainik (klasyfikacyjny) dla wia.mocnica pokladowa . tylnica .wreg ramowy framing . duze pokrywy) strut .wreg dziobowy -bracket -wczlowka wregu .tunnel . rozstawienie.wzdluznik burtowy . slup.longitudinal -wreg wzdluzny .cokol .usztywnienie wzdluzne side .thwart .wreg podwojny . na ktorej znajdujq sig usztywnienia .sloping-outward -wreg rozwarty .transverse -wreg poprzeczny .

- -.w&ownice 1 I . SHIP'S CONSTRUCTION f- Pipelines of a product carrier -rurociqgi na produktowcu overboard discharge/ zqwdr zrzutowy / tank cleaning heater/podgrzewacz wody do mycia Iadowni Pipelines in a product carrier . .3..rurociqgi n a p r o ~ u ~ t o w c u tank heating system . bottoln coil/ weiownica denna - coil section/ sekcja wezownicy weiownica grzewcza coil loop/ petla weiownicy .coils/ system grzania zbiornikdw .

korek spustowy cock .korek z lbem do klucza kwadratowego stanchion -wspornik rurowy stopper . rurociqg lqcznikowy (linia sekcyjna.sieC wqzownic .wall -wqiownica Scienna collar .zaSlepka rury -tee .flange . izolacja rury .magistrala (np.kolanko (rury) . koncowka kohierzowa rurociqgu statkowego. zawor) main . instalacja rurociqgowa . przeciekanie line .square head plug .cross czwornik rurowy .przylqcze do napelniania (zbiornika) flange .zlqczka pipe .Pipes and pipings rury i rurociqgi ballast line .linia (rurociqg) .seamless -rura bez szwu .korek spustowy pump .short nipple .stainless steel .sounding .proba szczelnoSci (to) leak -przeciekak leakage -nieszczelnoSC.system rurociqgow.rura spustowa plug .union .rura sondazowa .zailepiona kolicowka rury drain -rurociqg Sciekowy -bolt . lqczqca poprzecznie ssawy zbiornikow danej sekcji) .drop .diameter .magistrala zqzowa drain . wlewowy flange .zlqczka wkrqtna krotka socket . zawor spustowy drainage -drenaz.covering otulina rury.glowny (np. KONSTRUKCJA STATKU k rury .heating -wqzownica grzewcza .kohierz rury grid .system resztkujqcy -trap -zamknigcie wodne.rura ssqca pipeline (line) -rurociqg crossovers -poprzeczne rozgalqzienia rurociqgu od gl6wnej linii ladunkowej lub resztkowej flange .Srednica .otwor Sciekowy -pipe .suction .coil wqiownica . kohierzowe) rurociqgu manifold . do ktorego przymocowuje siq wqze lub ramiona przeiadunkowe .podpora (wspomik) rurociqgu -bend .mufka .overdeck -rurociqg pokiadowy pipes -rurociqg in line -rury w ukladzie rzqdowym piping (system) .pompa resztkujqca -system .rura .kurek spustowy -hole .zwqzka szeiciokqtna nipple .rura ze stali nierdzewnej . do ktorej podlqcza siq weze giqtkie lub ramiona --valve .rurociqgi balastowe ballast suction pipe -rurociqg balastowy ssqCY . pierScien crossover line .czwornik z redukcjq reducing socket .kohierz . syfon valve -zawor Sciekowy.branch .cross-over linia poprzeczna.bottom .linia rurociqgu poprzeczna dead head of a pipe .skrzynia zaworowa. nieszczelnoSci -proof test . system osuszania filling connection .kolnierz rurociqgu.sieC rurociqgow knee piece . znajdujqcy siq najblizej kohierza rurociqgu. kryza flanged joint -polqczenie kohierzowe leak -nieszczelnoSC.reducer . przeciek detector -wykrywacz szczelin.kohierz.kolnierz.glowny zaw6r odcinajqcy.return bend .trojnik z redukcjq -reducing crosses .polqczenia (np.manifold.filling -rurociqg napelniajqcy.zwqzka rurowa reducing tee .long .zailepka - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - .wqzownica denna grid .hexagon bushing - coil -wqzownica . polqczenie kolnierzowe (rurociqgu) -joints .zlqczka wkrqtna dluga . rurociqgowa) -bilge line .rura z odgalqzieniem . zawor rozgalqzny.linia spadowa main .mufka z redukcjq .glowny rurociqg z ~ z o w y manifold . rurociqg rozgalgiony pipe -rura -bearer .trojnik .elbow -h 3.luk rury w ksztalcie U .luk rurociqgu cap .

SHIP'S CONSTRUCTION .3.

pasmo.szyb.plyta diamentowa.otwor Sciekowy -pipe .cable clench -plyta do mocowania ogniwa koncowego w komorze lancuchowej . rurka plug .tank top -poszycie dna wewnqtrznego rim .zamek stalowej Scianki szczelnej interlocking joint .splywnik. p.gusset -plyta wachlarzowa.krawqdi zagiqta end lap .checkered -plyta stalowa ryflowana .zeliwo chrome plated -chromowane billboard -poduszka kotwiczna decking -poszycie pokladu diamond decking . zachodzenie na siebie (np.plyta zagiqta .zakladka stykowa face . naspawana na inng nakladka edge -krawqdz plyty .strona (powierzchnia) zewnqtrzna. loze clip -uchwyt rury scupper . system rurociqgow.collar -plyta kolnierzowa .zaSlepka rury stopper .blacha falista. KONSTRUKCJA STATKU plug -korek zabezpieczajqcy przed wyciekiem lub drenujqcy rurociqg pressure/vacum valve (PNvalve) -zawor ciSnieniowo-prozniowy saddle -podpora.poszycie burt .flanged .linia krawqdzi plyt poszycia shell .pas poszycia (ponizej mocnicy burtowej) surface internal . szpigat.poszycie dziobu .odlewany iron .poszycie dna -bow .rura Scieku pokladowego sea chest .Scianka szczelna margine angle -kqtownik plyty krawqdziowej overlap -zakladka.kadlub expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia longitudinal . Sciek.szyb kablowy . rombowa . odplyw -grating .skrzynia denna.doubling -plyta zdwajajqca.rura. wqzlowa .sheer -plyta mocnicy burtowej - - - flush -plaskie.drop .3. blacha .sieC rur. rura wznoina staple angle -kolnierz z kqtownika striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowri) suction .polqczenie czolowe -plating -poszycie gladkie (burt) interlock of steel sheet piling . pofaldowana .polqczenie (Scianki dzialowej) na zamek interlocking sheeting .deck -poszycie pokladu .poszycie kadluba strake .rura ze stali nierdzewnej -piping .powierzchnia wewnqtrzna pasa transverse -poprzeczny - - - - - - - - - - - - - - - - - . Scianka dzialowa plate -plyta.pipe .pas blach poszycia (kadluba) .wygubione pasy poszycia doubler -nakladka edge -krawqdi .stal nierdzewna -pipe . magistrala.kratka Sciekowa -hole .wysokoSC ssania pipe -rura ssawna trap . plyt poszycia) partition -przegroda.corrugated .intercostal -plyta przerywana .sheer -plyta mocnicy burtowej plating -poszycie burtowe .apron -nadburcie w cz&i dziobowej bilge -plyta oblowa .obrzeie sheeting -poszycie sheet line . czoIowa .krotki pas ( poszycia) . glowny kana1 . rurociqgi tubing -ukladanie rurociqgow vent line -rurociqg odgazowujqcy - - - - - - Plates and plating .side .chock -plyta przy przewloce .topside .zaSlepka rury tubing .diamond . kingstonowa stainless steel .ssanie -head .szyb rurociagowy tube .landing .blacha pokladowa ryflowana diminishing plank . p. wpuszczone -joint .blachy i poszycie cast . pas poszycia kadluba .cable .wzdluznica burtowa plating .flanged .zamkniqcie wodne (syfon) trunk .pas.rurociqg ze stali nierdzewnej standpipe -hydrant.bottom .pas poszycia pod mocnicq of plating .

tjdnica statku propeller arch/ luk n a d i r u b o ~ y rudder plate/ pietwa steru rudder carrier/ ioiysko noine steru forefoot/ stopa tylnicy i I " propeller aperture/ okno Srubowe pzasta walu Srubowego propeller port/ ramq Sruboue . SHIP'S CONSTRUCTION I I Ship 's stern and rudder .rufa statku i ster stern frame/ trzon steru rudder blade~-l plewa steru A)\ i > propeller shafi/ wal Srubowy 7--I stern frame .3.

ster Oertza .zlqcze sterowe -eye .equipoise .wzglqdna powierzchnia stem rudder (type) .ster wypornoSciowy.ster dziobowy bracket .center-plate .ster zawiasowy .stopien zrownowazenia bottom pintle .ucho trzonu steru frame .biplane .ster podwieszany rudder stock -trzon sterowy bearing .wspolczynnik zrownowazenia stem back post -ramie sterowe (tylnicy) balance ratio .ster zrownowazony .ster Flettnera . ster opwowy .sworzen - - - - - - -- - - - - - - - - - ---- - closed aperture/rufa z oknem clearwater/rufa z oknem s'rubouym zamknietym Srubowym omartym I I cu&ay stern/ rufa podcieta .czop noSny stem Costa bulb .glowica trzonu sterowego yoke -jarzmo steru rudder post -ramie sterowe stoppers -wystqpy oporowe trzonu stem heel brace .rama pletwy stem gudgeon .ster dwupletwowy .tandem .ster zrownowazony .Sruba napedowa -aperture .okucie piety stem horseshoe plate -wzmocnienie przejicia trzonu sterowego pintle .ster niezr6wnowazony .loiysko .otwor w trzonie sterowym stock .czop stem -port .span of the -wysokoSC stem. powierzchnia .ogranicznik sektora (wychylenia) stem carrier bearing .ster -balance .ster polzr6wnowazony .trzon sterowy stops .simplex .wystqpy oporowe trzonu sterowego -trunk .opor sterowania stern frame -tylnica .czop loiyska stem -- - -- sworznia stem zamkowy (stem) propeller .koker trzonu sterowego upper stock .gmszka Costy (na pletwie stem) diaper plate .locking -bearing - .ster .fully balanced ster calkowicie zrownowaiony .koker trzonu sterowego tube .czop noSny steru .zrownowazenie stem -bearing .okno Srubowe (w tylnicy) screw clearance -przeswit Sruby (napqdowej) steering gear -maszyna sterowa steering resistance .ster jednoplytowy .semi-balanced .Flettner .balance ratio .ster Lurssena .hinged .ster czeSciowo podwieszony . rozpiqtoSC s.loj s k o trzonu sterowego head .oslona Sruby -post .okno Srubowe w tylnicy arch .gniazdo czopa sterowego -hangings -zawieszenie stem -head .3.single-plate .luk nadimbowy frame -rama Srubowa guard .loiysko noSne stem casing .ster prosty .rama Srubowa (tylnicy) relative rudder area . .partially underhang .ster jednoplytowy .streamlined .underhung .loiysko trzona sterowego blade -pletwa stem bottom pintle .lifting .bow .ster area -pole.ogranicznik sektora sterowego coupling .Oertz .ballanced .plyta wzmacniajqca przejicie trzonu sterowego (przez kadlub) rudder .ster tandem .koker trzonu sterowego chock .glowica trzonu sterowego stuffing box dlawica trzonu sterowego screw aperture .unbalanced . KONSTRUKCJA STATKU Rudder .glowica trzonu sterowego pintle .

stewa tylna profile .rufowa cz@C statku A-bracket -wspornik walu Srubowego aft . pochwa walu Srubowego .rufa okrala . rufowa czqSC kadluba -bush -loiysko walu Srubowego.lozysko walu Srubowego strips .rufowa cz@ statku czenie maszyny ste steering gear/ maszyna sterowa $owica trzonu ste er brackel ik walu 'ego .fantail -rufa eliptyczna . SHIP'S CONSTRUCTION Stern .loiysko walu Srubowego .apple .counter .rufa z nawisem .rufa tunelowa .frame tylnica .hawsepipe rufowa kluza kotwiczna - - -pipe .gland -dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego (types of) stern -typy rufy .gland -dlawik pochwy walu (Srubowego) .---- - - Stem .square .round .tylnica.linia rufy stern tube -pochwa walu Srubowego -bearing .rufa pelna .zwqzenie ladowni rufowej afterpeak bulkhead -grodz skrajnika rufowego buttock -nawis rufowy deck transom -pawqz rufy hollow pilar -wspornik rufowy oxter plate .grodi skrajnika frame -w r a skrajnika spectacle frame -tylnica krzyzowa.listwy lozyska walu Srubowego bushing .na rufie. w czqSci rufowej after body -rufowa czeSC kadluba after deck -poklad rufowy after frame -wreg promieniowy after hatch -rufowy luk ladunkowy aftermost -najbardziej wysuniqty ku rufie.3.rufa plaska .rufowa kluza kotwiczna -post .skrajnik -bulkhead . tylnica statku wieloirubowego stern -rufa. na samej mfie after perpendicular -pion rufowy after run .dolna plyta kosza rufowego peak .tunnel .chock przewloka mfowa .

/+shell plating/ poszycie piyta czolowa side frame/ side shell/ cross section/ przekroj pionowy perspective view/ stringer in forepeak tank/ wzdluznik skrajnika dziob. trunk connecting topside tank and hopper tank/ szyb lqczqcy zbiornik szczytouy i przyoblouy inner bottom/ *-collision bulkhead/ grodz zderzeniowa . collision bulkhead/ grodi zderzeniowa-' .

3. SHIP'S CONSTRUCTION Tanks arrangement uklad zbiornikdw forepeak/ skrajnik d z i o b o ~ y .

heating line -rurocirlg grzewczy zbiornika independent tank -zbiornik niezalezny main tank -zbiornik glowny name plate .settling .flume typ zb. zb. zbiornik Sciekow sanitarnych scupper drain . systemu przeciwprzechy~owego.skrajnik rufowy .skrajnik .zbiornik grzany coil -wgzownica grzewcza zbiornika .double bottom . olejowy (Sciekowy) .peak . kompensujqcy przechyl .heating -wqzownica systemu grzewczego coiled . podpokladowy -topside .zbiornik oblowy .hopper .zbiornik Sciekowy .activated anti-rolling .overflow .szyb lqczqcy zb.zbiornik podpokladowy . zbiornik przelewowy .heeling .drain -zbiornik Sciekowy. skrajnika dziobowego .zbiornik Srodkowy .zbiorniki podpokladowe na starych typach zbiornikowcow (stabilizing) tank -zbiornik stabilizacyjny .: zb. ladunkowe przeznaczone rowniez do przewozu balastu wodnego . przeciwprzechylowy .zbiorniki air escape -odpowietrzenie air hole -otwor odpowietrzajqcy ballast tank -balast .waste oil .closed system -w.bierny zb.sludge .aktywny zbiornik stabilizacyjny .zbiornik dolny .expansion -zbiornik ekspansyjny ladunku . zb. Sciekow sanitarnych .zb.daily service . szczytowy.central .(zbiornik) wyposazony w wqzownice (engine room) tank -zbiornik w silowni .underdeck .zbiornik kontrolny.side .zbiornik rozchodowy .self-supporting . przedzial pusty z dostqpem (w odroznieniu od void space) coil -wqzownica . systemu kompensacji przechylow (wywolanych operacjami przeladunkowymi) .zbiornik osadowy .ballast trunk .zbiornik oblowy -layout -rozklad (rozmieszczenie) zbiomikow . stabilizacyjnych .antiheeling . tadunku plynnego na zbiornikowcach zb.zbiornik burtowy zb.clean .zb.zbiornik gorny .afterpeak .finned -wqzownica ozebrowana grid .zbiornik skrajnika .tabliczka informacyjna (na sondach) summer tank. popluczyn itd. cofferdam .centre .3.secondary - -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- .interbarrier space -przestrzen pomiqdzy barierami zbiornikow gazu skroplonego na gaZOWCU -- --- -- --- -- - - -- - - - - - - - - - - - barier -druga bariera (druga przegroda bezpieczenstwa wok01 zbiornika gazu skroplonego na gazowcu) . na pozosta-slop 1oSci ladunku.bilge hopper .observation .deep . przeciwprzechylowy tank (localisation) -(lokalizacja) zbiornika .zbiornik wody sanitarnej.zb.kopula zbiornika do przewozu gazow skroplonych heated tank .panel (siek) wgzownic w zbiorniku .zbiornik szlamu olejowego .zbiornik paliwowy . balastowe trymujqce -water--zbiornik wody balastowej.service .lub oil sump .zbiornik przelewowy . KONSTRUKCJA STATKU Tanks .peak . szczytowy i oblowy .zbiornik Srodkowy .segregated -balast wydzielony (przewozony w zbiornikach przeznaczonych tylko do balastu) .upper .zbiornik paliwa . przeciekowy .fuel .semi-membrane zbiornik typu semi-membranowego dome .zb.wing .zbiornik glqboki .zb.zb.bunker .sewage .zbiornik boczny .zbiornik balastu czystego .zbiornik ladunkowy .liquid .slop .passive anti-rolling .dedicated -zb.anti-rolling -zb.zb.zbiornik oleju zuiytego expansion tank -zbiornik nadmiarowy (gas) tank .koferdam.zbiornik rozchodowy .trimming . obiegu zamkniqtego wqzownica systemu chlodzqcego -cooling .zbiornik gazu .forepeak . zbiornik balastu wodnego cargo tank .zbiornik samonoiny .lower .pot.sanitary .zbiornik dna podwojnego . szlamu i odpadow olejowych .

zbiornik suchy - -expansion .zbiornik kulisty .domestic . oleju smarowego tank (construction) -konstrukcja zbiornika .zbiornik wody pitnej - --- -- -- .zbiornik -ballast .korek spustowy w zbiorniku balastowym . ladunku plynnego .reserve - - -.stainless steel . nadmiarowy (ekspansyjny) opadowy overflow .luczek nadmiarowy (ekspansyjny). paliwa lekkiego.dno wewnqtrzne -wash plate -plyta przelewowa (w zbiorniku) tank .rura sondazowa .heavy oil .zbiornik balastowy . rezenvowy.lubricating oil .zbiornik rozchodowy .odpowietrznik . . SHIP'S CONSTRUCTION schodnia tank .zbiornik wody slodkiej -feed zbiornik wody zasilajqcej -fresh--zbiomik wody slodkiej .expansion trunk .szyb nadmiarowy lid -pokrywa luku zb.zbiornik zapasowy - - -- - - - - - tank (fitings) -wyposazenie zbiornika .zb.air-escape pipe .zbiornik . oleju napedowego . zapasowy settling .diesel oil . paliwa ciqzkiego .expansion hatch .membrane zbiomik typu membranowego .zb. zb.korek spustowy (w dnie statku) . zb.daily service .zbiomik - - - .zb. kulistego .zb.zb.3.bleeder . ze stali nierdzewnej -top .sloping plating .potable .gravity .striking plate -plytka ochronna pod rurqsondazowq water tank -zbiomik wody .spherical .zbiornik przelewowy ..fundament zb.rura odpowietrzenia zb.docking plug .dry .zbiornik osadowy storage .filler -wlew zbiornika sounding pipe (tube) . zbiornik nadmiarowy .escape vent .zb.spherical skirt .poszycie nachylonej plaszczyzny zbiornika oblowego .

jcie zbiornika oblou'ego hopper tank slopping plating longitudinal/ wzdluznik poszycia skosu zbiornika obiowego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika obiowego bottom longitudinal/ uzdluznik denny uzdluinik poszycia hurt entrance in topside tank wejs'cie do zbiornika szcq$owego ladder/ slde shell/ poszycie burg drabina side longitudinal/ w. przelaz deck longitudinal/ w." """' tnnG vlllnino nlnto/ r""y5:' " pos.zdluznik b u r t p y .""" ". KONSTRUKCJA STATKU Top side tank and hopper tank .3. side shell/ ladder/ poszycie burg drabina bulkhead/ grodi .construction details zbiornik szczytowy i oblowy .' .detale konstrukcyjne topside tank cross section przekrbj zbiornika szcqtowego topside tank sloping p poszycie zbiornika szczyt open deck plating/ poszycie pokladu ohartego I manhole/ wlaz.zdluinik p o k l a d o ~ topside tank sloping plating longitudinal/ wzdlu2nik poszycia zbiornika szczytou1ego - 7c- hopper tank zblornik przyoblowy hnnnor .

szyb Swietlika closed-in space -przestrzen zamkniqta closed-in trunk .dostqp hole .cable - - - - -- - - - - kablowy obudowany .light . logo gastight -gazoszczelny stack . magistrala.closed-in - .venting -kanal wentylacyjny -ventilation -kanal (szyb) wentylacyjny tunnel -tune1 (walu Srubowego.smoke -komin trunk .shaft .szyb nadmiarowy .szyb wentylacyjny .szyb - - - - . otwor wentylacyjny ventilated insulation .pipe .obudowa. SHIP'S CONSTRUCTION Trunks and tunnels .tilling . reces tunelu (walu Srubowego) . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora -turning gear -mechanizm obracajqcynawiewnik vertical -pionowy .expansion .szyb oiwietleniowy.studzienka w tunelu vent -odpowietrznik.szyb.szyb kominowy .szyb do napelniania .tunel (walu Srubowego) . wywietrznik.ventilation -przewod wentylacyjny dust-proof -pyloodporny dusttight -pyloszczelny exhaust (fan) -wentylator wyciqgowy exhauster -wentylator wyciqgowy fan -wentylator funnel -komin cap -kryza kominowa casing .connecting .wyjicie awaryjne z tunelu platform . szyb .air .szyb - - - - - - - . gkowny kanal .air -kanal (dukt) wentylacyjny .underdeck .szyb rurociqgowy .hatch .szyb lqczqcy deck -poklad skrzyniowy . przewod -exhaust dukt (przewod wentylacji wyciqgowej) .podloga tunelu -recess -wnqka tunelu.szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) .lower .komin dolny(odcinek pod pokladem) .3.szyb obudowany duct -kanal.otwor wejiciowy casing . oslona.bottom -tune1 w dnie podwojnym escape .funnel .izolacja z kanakami wentylacyjnymi ventilating fan -wywietrznik ventilator -wentylator.szyb kominowy mark -znak armatorski na kominie.komin .tune1 podpokladowy -well .szyby i tunele access . rurocigowy) .szyb trzonu sterowego .rudder .

urzqdzenia dostqpu 8.wyposaienie statku 1. Mooring equipment . Anchor and anchor chain . Means of access . Ship's equipment .kotwica i lancuch kotwiczny 2. Ladders and gangways . Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5.trapy i schodnie 10.urzqdzenia cumownicze 3. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Ropes .4. Opennings and covers .liny 6. Superstructure and masts . Hatch covers -pokrywy ladowni 7.otwory i ich zamkniqcia 9.nadbudowka i maszty . Deck fittings -element-wyposaienia pokladu 11.

kotwice Qpu Halla bez poprzeczki rl Admiralty anchor kotwica admiralicji anchor s h a d e / szakla kotwiczna 1 rchor arm/ y a kotwicy anchor arm/ tapa .4. kotwicy r anchor stock/ poprzeczka kotwicy anchor shankl trzon kotwicy 1 anchor arm tapa kotwicy pieta kotwicy sworzeli kotwiczny anchor crown/ pieta kotwicj Spek anchor/ kotwica Speka Danforth anchor/ kotwica Danfortha D'Hone special anchor/ kotwica specjalna DrHone'a Stoke's anchor/ kotwica Stokes'a . SHIP'S EQUIPMENT Anchors stockless Hall anchorkotwica .

kotwica rufowa .double fluked .sprzqt kotwiczny -ball -mak kotwiczny.swinging moorings .diameter of . dryfiotwa . kotwica talerzowa .mushroom .lancuch o krotkich ogniwach .mooring block .kotwica dziobnicowa . z ruchomymi lapami .rozporka ogniwa lancuchowego . kula kotwicma bell -dzwon kotwiczny buoy -plawka kotwiczna davit -iurawik kotwiczny -hook -hak (do ukladania lancucha kotwicznego w komorze) line .kotwica grzybowa.housing .kotwica admiralicji - - - - - - - - - - - - - - - stockless -kotwica patentowa stream .eye of an .malniak lancucha kotwicmego span .drift -kotwica plywajqca.Danforth .otwor w koncu trzona kotwicy (do zakladania szakli) fluke -lapa kotwicy folding stock .shackle of the .nipped -zalamany lancuch kotwiczny stud .szakla kotwicy shaft -trzon kotwicy shank -trzon kotwicy shoe -poduszka lapy kotwicy spile pin .trzon kotwicy -bill -pazur kotwicy -blade .length of .riding -pokrywa kluzy kotwicznej (zlozona z dwoch polbwek) cable -lancuch kotwiczny lifter -kolo lancuchowe (wcirlgarki) markings .kotwica patentowa .close link .k.stocked .Srednica lancucha forerunner .ogniwa lancucha pomigdzy kotwicq a pienvszym przgslem poirednim .kotwica prqdowa .lancuch bezrozporkowy outboard shot .stoodless link .kotwica Danfortha .(to) range -rozcirlgak lancuch (kotwiczny) na pokladzie .martwa kotwica . przgslo lancucha kotwicznego shot -przqslo lancucha kotwicznego slipping arrangement .kotwica Martina .blind -pokrywa kluzy kotwicmej .swinging fluke -kotwica patentowa .szakla.Swiatlo kotwiczne anchor (type) .stem .mooring .Swiadectwo kotwic i lancuchow arm -ramie kotwicy beam .czqSC ramienia pod lapq kotwicy crown -pigta (kotwicy) .stream -lancuch kotwicy rufowej .lancuch o ogniwach bez poprzeczek chain -lancuch (tu: kotwiczny) .przqslo .Martin's .lugless .stem .szpilka szakli lancucha kotwicznego spur -wystgp zaczepowy k.szakla krqtlikowa (chain) link -ogniwo (lancucha) -bending shackle -szakla koncowa (lancucha kotwicznego) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .martwa kotwica pojedyncza (beczki cumowniczej) buckler -zasuwa kluzy kotwicznej . patentowej stock -poprzeczka trzonu kotwicy anchor (gear) .poprzeczka k.czgSC przednia lancucha .riding -lancuch lqczqcy beczkq cumowniczq z obciqznikiem .half -pokrywa kluzy kotwicznej skladajqca siq z dwoch czgSci .dhgoSC lancucha link . WYPOSAZENIE STATKOWE Anchor and anchor chain kotwica i lancuch kotwiczny anchor -kotwica and chain certificate .lina kotwiczna light .anchor shackle -przqslo lancucha kotwicznego -bitter end -koniec lancucha kotwicznego (w komorze kotwicznej) .oznakowanie (przgsel) lancucha kotwicznego .patent .kotwica patentowa .galka na poprzeczce kotwicy -palm -lapa kotwicy -pea -pazur kotwicy -peak -pazur kotwicy shackle . (skladana) nut .(typ) kotwicy .ogniwo lancuchowe .stud-link -lancuch z ogniw rozporkowych swivel -krqtlik swivel hook -hak krgtlikowy swivel piece shackle .4.kotwica martwa .

"DM p e anchor shackle/ szakla laricuchowa q p u "D". 21. Pin/prze&czka. komora laricuchou~a. Kenter joining shackle/ ogniwo Kentera. Pear shackle/ szakla gruszkowa. 7. Spurling pipe/kluza la+ cuchowa. 22. 11. 8. Stud link. Collision bulkhead/ grodi zderzeniowa Securing anchor to zamocowanie kotwicy do lancucha 15. Studless link/ ogniwo bez rozporki. 13.lO. Cable lifter/orzech windy. Anchor shackle/ szakla kohviczria. Deck plate/ poszycie poktadu. 23.indi. 17. 12. Anchor chain. 6.Devil's claw/ sstosr razurowv. anchor cable/ lancuch k o ~ i c z n y 3. wciqgarka lalicuchowa. anchor pipe/ kluza kotwtczna. Doubler/ nakladka. Swivel shackle/ krqtlik lancucha. 2. Hawse pipe.4. Chain stouuer/ sto9. 19. a& fundament storera kuicucha. chain stopper fd&dation/ per z a p a d k o ~ yl & . Anchor shank/ trzon kotwicy . 16. 5. Windlass foundation/ fun"dament w. ~ i n d l a s swinda ko&iczj nu. kotwicznej. 18. studded link. 24. Chain locker/ . SHIP'S EQUIPMENT anchor chain arrangement rozmieszczenie laricucha kotwicznego I. 20. Bolster/ kolnierz pokladowy. common link/ ogniwo rozporv kowe.4.

ogniwo zwykle (lancucha kotwicznego) .mfowa kluza kotwiczna stern pipe -rufowa kluza kotwiczna (chain) stopper -hamulec (lancuchowy).stoper lancuchowy .stoper bezpieczenstwa (w komorze lancuchowej) .ogniwo patentowe.riding pawl .rozporka ogniwa lancucha k.korek olowiany (zabezpieczajqcy szpilkq ogniwa Kentera w lancuchu kotwicmym) .ogniwo koncowe przqsla (lancucha kotwicznego) . .lead pellet .lqcznik Kentera.lug .Blake slip .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .stoper zapadkowy lever controller .stoper lancucha kotwicznego .kratownica (greting) komory 1.sprzeglo .cable .stoper lancucha kotwicznego Blake'a .stoper lancucha kotwicznego . .cable lifter .k.4.lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych holding power .chain locker .stoper szczgkowy (lancucha kotwicznego) hawse . manhole -wlaz komory lancuchowej chain pipe -kluza lancuchowa bed -poduszka kotwiczna cover -pokrywa kluzy lancuchowej pocket . .ogniwo gmszkowe stay pin .stoper lancucha kotwicznego .end shackle . lqczqca przqsla) -joining .intermediate .stoper pazurowy lancucha .detachable Kenter -rozkladane (demontowalne) ogniwo Kentera .brake . .open -ogniwo koncowe (lancucha kotwicznego) .deck .zapadka stopera lancucha kotwicznego .orzech bqbna windy kotwicznej .riding slip .stoper pazurowy .pokrowiec na otwor kluzy kotwicznej cover -pokrywa kluzy kotwicznej flap -pokrywa kluzy kotwicznej -pipe .enlarged ogniwo lancuchowe duie (przedostatnie w przqile) .pear . lqcznik Kentera .Kenter .stoper mimoirodowy (lancucha kotwicznego) . WYPOSAZENIE STATKOWE common .stoper kotwicy - - - - -- - - - - - - -- ------- - - Le Hoff .sprzeglo klowe clutch .sila trzymania (kotwicy) --power -wysoka sila trzymania (kotwicy) shackle .bqben lancuchowy windy k.patent . szakla Kentera .szakla lqcznikowa (lancucha kotwicznego.wnqka kluzy kotwicznej stern hawse pipe .lqcznik .chain grab .riding .ogniwo patentowe (lancucha) .hamulec .chain hoist -wcirlgnik lancuchowy claw clutch .rozporka ogniwa lancucha .riding chock . stoPer .housing .szakla mocujqca lancuch w komorze kotwicznej spurling pipe -kluza lahcuchowa windlass -winda kotwiczna -band brake -hamulec taimowy -bed -loze windy kotwicznej.friction brake -hamulec cierny (taimowy) - - - - - -- - - .Kenter joining . fundament w.ogniwo poirednie (przedostatnie ogniwo z rozporkq w przqSle) .) .devil 's claw .stud .long stud .kluza kotwiczna rope .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .end .ogniwo (lancucha kotwicznego) z rozporkq chain locker -komora lancuchowa bulkhead .przegroda komory lancuchowej -clench .czqSC dziobu zawierajqca kluzy kotwicme -bag .long end .rozporka ogniwa lancucha kotwicznego .chain claw .stud .connecting .sworzen mocujqcy ostatnie ogniwo lancucha w komorze kotwicznej floor -podloga komory lancuchowej grating .screw controller .szakla .cable holder -bqben lancuchowy (windy k.szakla lqczqca przqsla .lugless .sprzeglo klowe claw coupling .Hartford szakla Hatforda (do zamocowania lancucha kotwicznego do beczki) -joiner .szakla lqczqca Kentera .szakla koncowa lancucha k.

5. Anchor chain. 13.l8. SHIP'S EQUIPMENT \ I. 11. Flange/ kolnierz b u r t o y . 8.Forecastle stores/ magazynek dziobowy. 15. cable locker/ komora iaricuchowa. . Panting. Hawse pipe/ kluza kohviczna. anchor cable/ iancuch kohviczny. I6. 2. Chain stopper/ stoper zapadko~y lancucha. Chain locker floor/ podloga k o m o g ~ lancuchowej. Chain lockel. Windlass/ winda kotwiczna. 7.Main drck/poklad glowny. 4. Doubler/ nakladka. Chain slipping arrangement/ malniak lancucha kotwicznego. Starboard anchor/ kohvica prawa. 10. wciqgarka laricuchowa. 9. Forecastle bulwark/ nadburcie dziobdwki. 14. 12. Forecastle decWpoklad dziobowki. Bitter end/ koricowka lancucha. 3.frame/ wzmocniony wreg skrajnika. Spurling pipe/ kluza lancuchowa). 17. 6.4. Bolster/ kolnierz pokladouy.

?. grooved drum/ &ben ilobkowany common pinion for drum drive/ wspolne kolo zcbate napedu obu bebnow tween drum deck unit/ dwubqbnowa cz& pokladowa tnagazynowy podkladki mocujqc urzqdzenie do automa@cznego nawijania przeciwwaga .4.wciqgarka cumownicza z samonaciqgiem band brake/ hamulec taimon. WYPOSAZENIE STATKOWE 1 Windlass .wciqgarka kotwiczna m~indlasscontrol handle/ diwignia cable I$er/ kolo laricuchowe silnik elekttyczny kolnierz kluzy laricuchowej Selftensioning mooring winch .

koricdwka iaricucha be''.4. SHIP'S EQUIPMENT bitter end .wcillgarka cumownicza manual band brake/ hamulec reczny storage drum 2/ beben 2 bebna mamzvnowepo linv m)) winch control p a ~ e l / panel sterowania windq s\J A&l dog I T c o Z r o i panel cover/ poknwa panela sterowania end of break band/zamocowume koricdwk taimy h a m u h wplnned '1 klowe #n/ garkl band brake hamulec taSmowy break band/ hamulec taimowv hne storage drum/ beben magazynowy 11n+ w A 6 w y k / u d hamulca~ ~ ~ h .dzwon cotter pin/ zawleczka main deck/locker clench/ ogniwo komorowe bell securing ring/ clapper securing ring/ ogniwo powiekszone common link link/ ogniwo zwykle Mooring winch .

open .p.bqben linowy windy -head . pachol.rolka (np.cruciform towing -krzyzowy poler holowniczy . pachola -head .krrlg liny w zwoju gipsy .bqben do nawijania liny -thimble .glowica polera.double .prowadnica liny .p. podwojny equipment -urzqdzenie cumownicze gear .multipurpose . pacholek .przewloka dziobowa .rolka cumownicza rope .przecieranie siq battenwykladzina chroniqca lincprzed przecieraniem sic -chain -odcinek lancucha zabezpieczajqcy line przed przecieraniem siq na kluzie chock -przewloka (linowa) .belaying .pacholek load .cuma dziobowa knight .prqdkoic pelzania .oko cumy. z rozkami . pojedyncza click .kabestan .urzqdzenie cumownicze -pipe .poler (pacholek) c. oko liny port .pedestal .przewloka podwojna .stoper lancuchowo-linowy drum .wzmocnienie polera.leading .lina.4.poler.obrzeze plyty fundamentowej kabestanu catch . WYPOSAZENIE STATKOWE Mooring equipment -urzqdzenia cumownicze band clutch . w ktorej znajdujq sic zapadki -rack . samoczynnego wydawania liny .z rolkq kierunkowq fake .mooring -poler.stoper lancuchowo-linowy .zapadka.lina (cumownicza) guide .zapadka -head . gruba lina holownicza eye . pachola .stoper liny cumowniczej (zamocowany do polera) bollard -poler.Panama .kausza do duiych lin stalowych headline .hamulec . polkluza -prowadnica liny . pacholek -bracket .double . poler krzyzowy stopper .zapadka (np.przewloka (cumownicza) -reel .band . (wybierania.bollard - - - - - --- - - - - - - - - - - - - .bqben (linowy) end .rolka na cokole sheave -prowadnica kr&zkowaliny -with guide roller .bow .ucirlg trzymania na bqbnie mooring -cumowniczy bitt .kluza panamska .prqdkoSC biegu jalowego . w kabestanie) comb cleat -przewtoka dog-stopper . przewloka z rolkami walcowymi .bqben dzielony - - - - - - - - - - - - - - - fairlead -przewloka.triple . dwuwargowa .bqben linowy windy hawser .pedestial .poler (pachol) z h a g % p.p.ucirlg -recovery u. cuma.creep . pacholka stopper .hamulec tasmowy cable drum -bqben linowy (windy) cable tier -buchta liny capstan .dolna czcSC kabestanu.double .przewloka cumownicza Norman pin -poprzeczka polera (pacholka) Panama lead -kluza cumownicza (panamska) pawl . wydawania) staghorn -pachol krzyzowy.kabestan podwojny -rim .closed .przewkoka otwarta .mooring . pachol -cleat .gniazda zapadkowe (kabestanu) roller .przewloka zamkniqta . przewloki rolkowej) chock -przewloka rolkowa fairlead -glowica obrotowa.light line .bcben do nawijania liny cumowniczej split .holding -u c i e trzymania na hamulcu . pachok cumowniczy -pin .poler (pachol) podwojny .drum .zaczep stopera (do liny) .single p.sprzqglo taimowe bitt .pelna p. zatrzask chafing .podstawa rolki cumowniczej warping . samoczynnego nawijania liny -rendering u.Panama .mooring rope . podwojna .poprzeczka polera.bqben linowy windy .poler (pachol) potr6jny brake .przewloka panamska (rolkowa) rowser chock przewloka zamkniqta .full . pachol.ukladacz liny tube kosz na liny storage reel -bqben do magazynowania liny speed -prqdkoSC ..lanyard stoper linowy lug .poler.stoper (do lin) .double .dog-. uniwersalna .

.......anchor and moorinn arrannement dziobbwka .....Forecastle . tharmflec behm manual band brake/ reczny magazynowego liny en magazynowy liny orage drum dog clutch/ pedestal fairlead rolka kierunkowa double bollard pachol podwbjny double chock.. double ..urzqdzenia kotwiczne i c y \ /------ \ ..pachol podwbjny Panama lead/ kluza panamska przewloka podwbjna z rolkami walcouymi roller fairlead/ przewloka z rolkami walcowymi . --- windlass/ winda kotwiczna I .......... open chock/ przewloka podwojna rolkowu moorirzg rope run/ bieg /in cumowniczych zaczep stopera ead (closed chock)/ horizontal roller/ cruciform towing bitt...

o stalym naciqgu.head -blok renerowy gomy (nokowy) .blok dolny talii gai ruchomej .dolny blok topenanty .glowica windy .blok z okuciem i szaklq .combined windlass /mooring .self-tensioning mooring winda cumownicza z automatycznq regulacjq naciqgu - Cargo gear .becket -blok z uchem dolnym . otwar ta closed mooring chock (lead) przewtoka cumownicza zamknieta \ .kabestan cumowniczy drum .ninepin .blok skladany .blok zespolony (z dwoma krqzkami.wciqgarka cumownicza z przystawkq kotwicznq .glowica cumownicza.sister . z krqzkiem ze szprychami) .blok z hakiem .double -blok dwukrqzkowy .zblocze .lower span .blok ruchomy .pulley .blok otwierany .4.dolny blok kierunkowy (renera) .manoeuvering-anchor wciqgarka manewrowo-kotwiczna .split .blok szerokokrqzkowy .openable ship's -okrctowy blok otwierany -patent -blok rolkowy . elektrohydrauliczna -head .treble -blok trojkrqzkowy .holowanie bitts .hook .leading -blok kierunkowy . sluiqcy do przeciqgania (statku) capstan .osprzqt (zdejmowalny) urzqdzen przeladunkowych ball sinker -obciqznik kulisty block -blok.electric -wciqgarka elektryczna .shackle .dolny blok topenanty .single -blok jednokrqikowy . automatyczna .constant tension mooring -w. three roller open fairlead/ przewloka trzyrolkowa. zblocze.loose . w.viol -blok otwarty - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - Mooring equipment urzqdzenia cumownicze baseplate/ rvlleri Panama lead/ three roller open fairlead przewtoka trzyrolkowa.lower slewing guy .clamp .podwojny poler (pachok) holowniczy na holowniku bollard -poler (pachol) holowniczy chock -przewloka holownicza -posts -podwojny poler (pachol) holowniczy na holowniku winch -wciqgarka holownicza veer .snatch . wielokrqiek .b ~ b e n windy cumowniczej end .blok do bloku . b ~ b e n linowy wciqgarki cumowniczej guide -rolka kierunkowa -winch -wciqgarka cumownicza gkowicowa winch -wciqgarka (pot. WYPOSAZENIE STATKOWE towing .angle -blok kierunkowy .head span .electro-hydraulic -w.mooring -wciqgarka cumownicza .blok czterokrqzkowy -gin blok szkieletowy (otwarty. umieszczonym~ jeden nad drugim) .heel .running .: winda) .standing -blok staly .mast head span -blok gomy topenanty .fourfold .automatic mooring -wciqgarka cumownicza automatyczna b~bnowa .silnikowe wydawanie liny warping -cumowniczy.haul -blok prowadzqcy .blok prowadniczy .block and block .

konstrukcja bloku tackle . SHIP'S EQUIPMENT . ' Cargo gear .osprzet Eadunkowy zdejmowalny block construction .talia stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq snatch block with shackle/ blok otwierany z szaklq sr~athhblock with hook/ blok otwierany z hakiem crarze block with one sheeve/ blok diwigowy jednohcrqzkou?.four sheeved blok diwigowy czterokrqikowy / kretlik z hak-iem luiny loose swivel hook/ bloks fittings wyposaienie blokdw stiff swivel eye/ standard snivel hook/ kretlik statrdardowy z hakiem swin&ng swivel hook/ kretlik z hakiem ohrotouym loose swivel stgj"swive1 hook/ hook/ kretlik kretlik z hakiem sztywyy lulny z okiem I stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq I loose swivel and shackle/ kretlik luiny z szaklq cargo shackles szakle ladunkowe 1 cargo hooks haki ladunkowe screw pin shackle "D" type/ szakla typu "D" ze swjorzniem xkrgcanym screw.4. pin shackle "omega" type/ szakla typu "omega" ze sworzniem xkrecanym cargo hook with shackle/ hak hdunkou y z szaklq cargo hook with swivel eye/ hak ladunkowy z kretlikiem ramshorn cargo hook/ hak dwurozny .loose . lina ruchoma irm zamocowana crane block with.

sheave .cargo .wyzlobienie na policzkach bloku do zaloienia stropu .single . ucho.spring .union -uklad pracy sprzqzonej -union -rig -system sprzqzonych bomow (ladunkowych) .krqiek .Sruba hakowa .stoper talii ramshackle -uszkodzona szakla rigging . talii) deadman .kierunek biegu liny w osprzqcie ladunkowym lug -zaczep.zawleczka .score .obciqznik haka ladunkowego pin -przetyczka.single .linoblok -treble -t.married .t.szakla marks cecha long li ucho podlui thimble .krqzek szprychowy (bloku) burton -talia podr~czna .cargo .ucho dolne bloku .rowek krqzka linowego .4.breech .krqzek pelny (w bloku) -dumb sheave -rowek prowadniczy (blok bez krqzka) .z dwoch blokow trojkrqzkowych .becket . sworzen. z dwoch blokow dwukrqzkowch .hak ladunkowy - . line) overhauling weight ..weston .zawleczka .-hak (ladunkowy) podwojny .Flemish -hak (ladunkowy) podwi?jny - - - - - - -- - -tackle .hak odrzutny .talia o blokach z hakami lead .wielokrqiek roznicowy (to) purchase -podnosib (za pomocq talii) racking stopper .chomqtko swivel . hak podwojny .krqtlik :abezpiec:ajqca . czop purchase -wielokreek.6 bloku .spring .roller sheave -krqzek bloku na lozysku walcowym .finger -hak palcowy .talia z dwoch blokow jednokrqzkowych cotter -przetyczka -pin .hak krqtlikowy - . wystqp monkey face -lqcznik trojkqtny (to) overhaul -wyklarowab (taliq.disk sheave .olinowanie - - - -- - - shackle . talia .shell of a -policzek bloku .konstrukcja bloku arse (of a block) .gniazdo zatyczki (szakli) hook -hak -block .pelican .loading .hak iadunkowy .rener ladunkowy .cheek .rener sprzqzony -rapid transit dodatkowy rener (przy pracy dwoma bomami) featherway .union swivel . z dwbch blokow dwukrqzkowych -fourfold talia z blokiem czterokrqikowym .dolna czqi.split .sister .double . WYPOSAZENIE STATKOWE block construction .policzek (bloku) .-hak zapadkowy .t.zawleczka delta plate -lqcznik trojkqtny (lancucha.do1 bloku .blok z hakiem -bolt .shiver .krQek bloku .clasp -hak skladany.swivel .gorge .hak polowkowy .gaja bomu ladunkowego fall -rener .krqtlik w systemie bomow sprzqzonych .ramshorn .twofold .spoke sheave .

derrick stool/ Stulcken heavy derrick . SHIP'S EQUIPMENT Cargo lifting devices .4.urzqdzenia przeladunkowe derrick head fitting/ brojenie zblocza gornego upper cargo purchasr block/ g6rny blok tali lower cargo purchase block/ dolny blok ta- talia iadunkow hooW hak ladunkowy podwojny topping Iifi $$%inch/ wriqgarka topenan2).born cigiki Stulckena .

schooner .boom topping lift . talia lekka thimble . zalozona prostopadle do krqzka (to) shackle .-guy .szeroka (szakla) - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - . szekla .topenanta.kierunek biegu liny w osprzgie .guy .talia. zszaklowaC (polqczyk szaklq) slew line (rope) .szakla podluzna .lift .bow .lift .robocza dlugoSC talii .leading part .4.krqtlik tackle .chomqtko (kausza) polqczona topping -podnoszenie lift .prowadnica renera tension .talia dluga .szakla zwykla (zalozona sworzniem do bloku) .szkunergaja swivel .dee .span .pendant .regular .szakla kuta podluina okrqgla . wybierana na windzie chain .talia .sztag . diwigu) guy .takielunek staly runner -rener .talia topenanty.purchase .luff .talia za taliq .blok zawieszony na rozpiqtej lnie chain .watch .szakla w ksztalcie liry -jaws of a .lqcznik trojkqtny (lqczqcy np...sz. wyszaklowaC whip .lancuch gai prefendra . wyszorowai..talia zlozona z bloku dwu. topenanta bomu purchase .cargo .ciqgnik topenanty tringle plate .podnosic linoblokiem wide of clear .running .talia gajowa ruchoma split fall -rener z hakiem (przy pracy bomami niesprzqzonymi) - -- -- - - - - - - - - - - - -- span .harp-shape .gaja ruchoma talii pendant .hook -talia o blokach z hakami .double luff .sztender gai taliowej --tackle .single whip .lina podtrzymujqca blok.szakla do liny .main guy .blok gorny topenanty --bull rope -lina stalowa dolqczona do topenanty bomu. WYPOSAZENIE STATKOWE belly guy .rozstaw szakli (przestrzen pomiedzy ramionami szakli) -pin -przetyczka sworznia szakli .talia topenanty (bomu) standing part -koniec staly liny standing topping lift . topenant block .long .spinai.preventer -prefender (stalowa lina ustalajqca polozenie bomu) chain .szakla typu .gaja bomu ladunkowego .lina przytrzymujqca Srodkowq czqSC bomu ladunkowego .fall fal.rener ladunkowy guide .i trzykrqzkowego drift .lead .topenanta .talia topenanty . wielokrqzek .olinowanie ruchome .szakla ze sworzniem wkrqcanym .lancuch prefendra . przenoha .lina topenanty bomu tackle . lina talii . (linq z bqbna) (to) unshackle -odszaklowai.szakla w ksztalcie liry .lancuch do mocowania topenanty w polozeniu roboczym fall -koniec biegowy talii topenanty.chomqtko (pot.forged .loop -pqtla .gaja stala prefendrowa chain .talia z bloku jednokrqikowego i dwukrqzkowego upon . line .talia topenanty .: kausza) .kausza w ksztalcie serca .talia podrqczna.up and down .ruch obrotowy (bomu.sztender .span rope -. rozpiqta miqdzy dwoma punktami -block .topenanta bomu dead end -koncowka renera zamocowana na bqbnie .screw .side .club link .linoblok (to) whip .deadman .topenanta stala stay .heart-shaped .topenanta rope .lina do obracania bomu w poziomie slewing .union .sworzen szakli ..szakla.szakla okrqgla -bolt .talia podrqczna. renery) triangular lifting eye -zaczep ladunkowy trojkmy union gear -renery sprzqzone unreeve -wywlec.lancuch topenantowy rope .standing .gaja .D-.D" . wielokrqiek t.napiqcie w h i e renera shackle .linoblok .rope .topenant bomu ladunkowego .gaja glowna (bomu) .odcinek liny przechodzqcy przez blok otwierany .

24. Derrick head cargo$tting/zaczep nokowy talii renera. Derrick head span fitting/zaczep nokowy gajotopenanty. Cargo lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego renera. Span rope/ lina gajotopenanty.twin span tackle heavy derrick sprzet przeladunkowy . 2. Span triangular platel lqcznik trojkqtny gajotopenanty. Double connecting fork/polqczenie wideikowe podwbjne. 16. 15. Mast head cargo lead block/ blok gorny kierunkowj renera. Span winch/ wciqgarka gajotopenanty. Becket/zaczep bloku. Mast head span lead block bracket/ wspornik bloku gornego kierunkowego gajotopenanty. Span/slewing tackle/ talia gajotopenanty. Lower cargo purchase block/ blok dolny tali1 renera. 4. Heavy derrick born/ ciezki zuraw bomouy. 5. Derrick heelfitting/pieta bomu. 10. Cargo runner/ rener. 6. 20. Span lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego gajotopenanty. 21. 11. 23. Swivel/ kretlik. Goosneck trunnion/ ioiysko bomu cieikiego. Head cargo purchase block/blok nokowy talii renera. 22. Mast head cargo lead block bracket/ wspornikgornego bloku kierunkowego renera. SHIP'S EQUIPMENT Cargo gear .4. Portal mast/ maszt bramouy. 7. 17.born cieiki o dwdch gajotopenantach Q 1. 26. 31. Mast head span block/ blok gdiany gajotopenanty. Derrick head built-in sheave/krqiek wbudowany w nok. Cargo winch / wciqgarka renera. 30. Mast head span lead block/ blok g o r y kierunkowy gajotopenanty. 28. Cargo tackle/ talia renei-a 19. 13. 25. 8. Ramshorn hook/ hakpodwojny. 12. King post/ fundament bomu ciqzkiego.Transverse beam/ belka poprzeczna masztu. 18. 3. 14. 9. \ .27. 29. Span block trunnion zawieszenie obrotowe bloku gajotopenanty. Shackle/szakla.

bgben linowy wciqgarki -platform -podstawa wciagarki ladunkowej reel .bqben do nawijania (liny) -reversible -wciagarka o zmiennym biegu rope drum -bqben linowy .obracaC siq (o bomie.widelki podwojne gallow -podstawa bomu . bomu) -jumbo .king post -podstawa bomu .loiysko bomu ciqzkiego gallows .goosneck bearing -lozysko bomu head . stojak standard -kolumna.swinging .diwig obrotowy derrick .hak tadunkowy -jib .widelki noku bomu fitting .iuraw bomowy guy . podstawa.light -bom ladunkowy lekki .rozstaw bomow samson-posts -pot.wciqgarka elektryczna .Pacific iron -wiczba bomu ladunkowego -pedestal .ruch obrotowy (bomu.nok bomu -heel .sprz&o cierne szczqkowe .married gear .heavy lift -iuraw bomowy ciqzki .span .p.w.zaczep masztowy topenanty winch -wciqgarka (pot. iuraw bomowy crane . elektrohydrauliczna end -bqben linowy wciqgarki .nok bomu cargo block -blok gomy renera double lug fitting .renery sprzqzone boom (construction) -konstrukcja bomu chock -poduszka gniazda bomu cradle -loze bomu crutch .dolny (kierunkowy) blok renerowy bomu . h a w bomowy boom . WYPOSAZENIE STATKOWE Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe boom .wcigarka ladunkowa drum end -bqben linowy wciqgarki .loiysko bomu ciqzkiego table -podstawa gniazda bomu 1.bomy sprzgzone .zaczep bomowy podwojny plaski heel -piqta bomu --block . stacjonamy .h r a w pokladowy.podstawa bomu ciqzkiego trunnion . diwigu) slewing .dolny blok renera fitting -widelki pigty bomu .diwig pokladowy hook .stojak bomu married gear -bomy sprzqzone slew .double yoke piece .electric .deck .rener .ciqzki bom . crane -diwig .electro-hydraulic -w.wciqgarka gai .dolly -pozioma belka do mocowania talii .stanowisko. stojak runner .heavy-duty bom ciqzki o d u j m udiwigu . stoisko.wciqgarka topenantowa -warping drum -bqben linowy windy - - - - -- - - - - - - - - - - - .4. 2.heavy -bom ciqzki .bom obrotowy trunnion .kolumna ladunkowa stool .: winda) -barrel -glowica wciqgarki.podstawa bomu ciqzkiego .lattice -bom kratowy .heel .cargo - -- - -- - - ---- - -- - - - crutch -rozwidlona czgSC stojaka bomu derrick -bom.: maszt bomu ciqzkiego stand .swinging -bom ladunkowy obracany derick heel lead block .cokol. topenanty bomu obciqionego table -podstawa wciagarki ladunkowej .gypsy -bqben linowy wciqgarki -head .bom.wysiqgnik iurawia -jib .stojak bomu . diwigu) -crane .lifting gear guy eye plate . stojak safe working load (SWL) -dopuszczalne obciqzenie robocze trunnion piece for spar bearings .slewing .samson post -kolumna (stanowiqca podporq bomu ladunkowego) .topping .piqta bomu .gaja bomu -head .cargo .silnik diwigu radius -w y s i e diwigu rating -udiwig znamionowy .hydraulic -hydrauliczny iuraw bomowy post .married fall -rener sprzqzony .piqta (np.bom -bom ladunkowy -heavy--bom ladunkowy ciqzki . bgben -block friction clutch .luffing-jib -iuraw wychylny motor .zaczep bomowy oczkowy gai stool .union gear .bom obrotowy (umieszczony w plaszczyznie symetrii statku) derricks span .

- Cargo lifting devices .4. obudowa przekladni source HAGL L'VDS Cranes . winda opuszczania wysiegnika hoisting winch/winda podnoszenia silownik parkowania foundation/ fundament funkcji obracania slewing beaAng teeth/ L i b bearing/ zebatka loiyska obracania lozpko wysiegnika hook/ hak ladunkowy cargo crane drum/ beben linouy dzwigu ladunkowego gearbox housing/ /.diwigi okretowe lekkie duty ship's (cargo) cranes okretowe cieikie (ladunkowe) - wire sheeves1 -cargo electric motor/ silnik elekttycznv' pump unit/ blok pompy oil filters/ filtg~olejk luffing winch/.urzqdzenia przefadunkowe ig z wysrqgnikiem lamanym stiff boom crane/ diwig z wysiegnikiem szvwnym telescopic boom crane/ diwig z wysiegnikiem teleskopoqm folding boom crane/ diwig wysiegnikiem wsuwanym light duty ship's cranes . SHIP'S EQUIPMENT .

z wysiegnikiem teleskopowym cargo hook -hak ladunkowy cargo runner -rener ladunkowy cargo winch -winda renera crane construction -konstrukcja diwigu crane jib .diwignia podnoszenia luffing winch -winda zmiany wysiegu oil cooling system .knickle boom . z wysiegnikiem sztY-ym .heavy duty ship's . WYPOSAZENIE STATKOWE cargo crane (type) -diwig ladunkowy .obciQnik haka power cable -kabel zasilajqcy slewing and luffing lever .telescopic boom . lekki .d h i g n i a obrotu diwigu i zmiany wysiegu slewing movements mechanism -mechanizm obracania dzwigu slewing winch -winda opuszczania ventilator -wentylator Side loading system -system przeladunku przez bur@ hydraulic lifting gear/ hydratrliczne urzqdzenie 1 diwigowe side door/ furtu burtowa 1 .slimtype--diwig 1.diwig 1.system chlodzenia oleju oil tank with hydraulic pumps -zbiomik oleju z pompami hydraulicznymi operator (craneman) cabin -kabina dzwigowego overhauling weight .diwig 1.diwig 1.double slender .diwig 1.diwig okretowy 1.pokladowy 1. typu smuklego . z wysiegnikiem lamanym .folding boom .4.diwig 1. ciezki .light duty . z wysiegnikiem wsuwanym -general purpose diwig 1.stiff boom . dzwig podwojny .ramie wysiegnika -- ------- --- crane pedestal -podstawa diwigu electric motor driving hydraulic pumps -silnik napedzajqcy pompy hydraulicme head block -blok nokowy jib parking support -wspomik wysiwika (w pozycji marszowej) lever for hoisting . ogolnego przeznaczenia .

spust rdwnolegb wire rope .cross lay/ lina stalowa . SHIP'S EQUIPMENT Ropes -liny wire construction konstrukcja liny stalowej fiber core/ rdzeri wldkiennv wire rope/ lina stalowa ordinaty lay/ Lung's lay/ spust z ~ y k b spust Langa righthand/ righthand/ prawoskrqtna prawoskrqtnt lefthand/ lewoskretna lewoskrema vire rope -parallel lay/ ina stalowa . zewnetrzne coil of a rope/ zwoj liny .lina d o kienna pleciona 8-pokr@kowa double plaited rope/ lina wlokienna plecionu podwojnie h o w e r laid coitstruction/ konstrukcja liny sztjwnej outer braided cover/ tkany oplot zewnetrzny (pot.: koszulka) inner braided cover/ tkany oplot wewnetrzny wire rope arrangement code kod konstrukcji liny stalowej center wire/ number o f strand/ liczba pokretek independent wire rope core/ niezalezny rdzen z liny stalowej I - 16 x ( + 7 + (7+7) +14 = 265 wires 7x7+ inside wires/ druty wewnetrzne outside intermediate wires (small)/ druty zewnetrzne poirednie (male) outside inermediate wires (large)/ druty zewizetrzne poirednie (duie) routside wires/ drut).4.spust poprzeczny lina typu Herkules fibre rope construction konstrukcja Iiny wldkiennej double braided hawsers/ lina podwojnie tkana 8-strand plaited rope .

left hand .lina z wlokien sztucznych .lina do pracy pod dukym obciqzeniem - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tensile strength . giqtka .cienka linka .linka druciana.warp laid .lina wielopokrgtkowa . skret .reverse laid .drut core -rdzen druciany (stalowy) w linie line .rdzen. stalowka stoper .1.short in the jaw .wlokno sztuczne . giqtka 1.left-handed . skrgtu kablowego .lina konopna (niesmolowana) .braided .abrasion resistance .lina kokosowa .linka sygnalowa.water-laid .extra flexible wire .lina splotu zwyklego. ze stali nierdzewnej .lina typu Herkules heart .signal halyard .shroud-laid .circumference .lina manilowa .strand -pokrqtka .lina stalowa rope (characteristic) .polypropylene .back laid .b. odporna na zmpczenie . stalowej rope .splot liny .lina wl6kienna .lina czteropokrqtkowa .Srednica liny .nylon .lina nylonowa .double braided .lina (o splocie kablowym) cross section (of the rope) -przekroj liny fibre .obwod liny diameter .flexibility .fatigue resistance .wlokno kokosowe core -rdzen wlokienny -jute -juta .polyesterlnylon .lina lewoskrgtna (o lewym spuicie) .soft .length of .lina elastyczna.natural fibre line -lina z wl6kna naturalnego .spust lewy (liny) .rope yam .piasawa.tyP liny -bass .flexible .lina o krotkim spdcie.regular rope .lina poliestrowa .lina wlokienna .lina o jednakowym spuicie drutow i pokrgtek .manila hemp .stoper szczgkowy lub lancuchowy do lin stalowych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .dlugoSC pokrgtki dookola obwodu liny .right hand .coir .linka bawelniana .lina lniana .bast .plain-laid . podwojnie pleciona .lina wspolzwita .1.Lang rope .lina o splocie kablowym rope (failure) -wady liny deformation -znieksztalcenie (liny) elongation -wydluzenie (tu: liny) (rope) lay (lay of rope) .cord .lina ksztaltowana (wykonana z dmtow dogigtych przed skrgceniem) -polyester .multi-strands .fibre .white .sila zrywajqca .round of a . o splocie lewoskrgtnym .fibre clad .wlokno naturalne rope .manila .rope . dusza liny . gigtka . stalowka -reel -bgben do przechowywania 1.heart of a -rdzen liny -jaw of a . stalowa.Hercules .staineless steel .wire .linen line .4.gruba lina holownicza rope (type) .lina pleciona .combination .lina z wlokna kokosowego .SciSle skrqcona.lina kombinowana .1.odpornoSC na rozcirlganie unkinkable lay -spust liny utrudniajyy tworzenie sig suplow rope (construction) -konstrukcja liny . lina przeciwzwita .flexible wire .charakterystyka liny .cotton .lina pleciona .lina typu Herkules . 1.preformed .skok skrgtu liny . stalowa . gigtkoiC (tu: liny) .right-hand .man-made .1.natural . WYPOSAZENIE STATKOWE Ropes . flaglinka .1.coir lina z wlokna kokosowego .hard .lina prawoskrgtna .odpornoiC na scieranie -breaking strength .lina polipropylenowa .fibre clad .spust dlugi (liny) wire .man-made .lina lewego spustu . stalowa elastyczna.lina prawoskrgtna .spust liny.elastycznoSC.lina stalowa.1.lina przeciwzwita .wl6kno . poliestrowo-nylonowa .grass .niC konopna .liny cable .skok skrctu liny laid .plaited .manila .ordinary-.prawy spust (liny) .1.1.vegetable -wlokno roilinne hawser . kombinowana (typu Herkules) -jute .lina jutowa .backhanded .manila .lina manilowa .spust krotki (liny) . wlokno z palm . twarda .heavy duty rope .

hatch covers -pokrywy ladowni hatch cover pokrywa ladowni urzqdzenie dociskowe eccentric wheel/ kolo mimo.~kowe ksztaitownik zrgbnicy wheel guide rail/ crhnpression bar/ szyna jezdna piaskownik zrszczelniajqcy I 1 I .- Iina do Z Lzmykania ladowni I haul wire/ r l k a gunzowa cross joint cleat/ trrzadzenie dociskowe szyna jezdna coaming bar/ ksztaltownik zrqbnicy hydraulic )ack/ podnoinik hvdrauliczn.~ hallancing roller/_ rolka obrotowa kolo mimoirodowe urzqdzenie doci.Grodow uszczelka gumowa ksztaitownik zrgbnicy sinale uull cover pok y y jednociqgowe n .

hydrauliczne . panel side chain .pokrywy skladane -hydraulic folding pokrywy skladane.zakrywanie lukow ladowni battening bar .insulated hatch .segment pokryw.flared . otwieranal zamykana cia.p.4.plaskownik uszczelniajqcy .rolka obrotowa batten down -zakrywanie lukow ladowni -the hatches .urzqdzenie dociskowe .ladownia cover -pokrywa luku cover wheel .wspomik zrqbnicy cover -pokrywa.linka stalowa.szyna jezdna wire .gniazdo rozpornicy cleat -lqcznik.hydraulically operated . toczne pokrywy) guide rail .luk olejoszczelny -tarpaulin .kolo (np.brezent lukowy -tent . typu pontonowego .pokrywy zwijane .drabinka lukowa .rozpomica shoe .obejma (na klin lukowy) -panel -panel pokrywy .kanalik odprowadzajqcy wodq drain pipe -rurka odprowadzajqca wodq eccentric -mimoirod -wheel .piggy-back .cross joint . unoszone i odtaczane - - - - - - - - - -- - - - type . ciqgnik stalowy backhaul .kolo mimoirodowe end-position switch -wylqcznik krancowy grab rod .roll stowing (rolltite) . zacisk . na zr~bnicy ladowni) hatch .ciqgnik (z liny stalowej) .zrqbnica odchylona kielichowo w celu ulatwienia zaladunku kontenerow stiffener .lasza (plaskownik sluzqcy do dociskania brezentu lukowego) beam .shifting -poprzeczna rozpornica (lukowa) socket .plyta poszycia panelu rising track . ladowni przesuwana -wire operated -p.folding .namiot lukowy.pontoon - - - - - - - - Hatch covers -pokrywy ladowni side rolling covers/ p o k y y v odsuwane na bo p o k ~ w y p u pontonowego V .uchwyt pretowy.p. przykrycie .screw .p. szczebel (np.gniazdo rozpornicy .lancuch lqczqcy panele -top plate . gnikiem stalowym cover (type) -tYP pokrywy .: daszek hatchway -przestrzen pod lukiem ladowni panel .oil-tight .p. otwieranel zamykane hydraulicznie .irubowe urzqdzenie dociskowe coaming -zrqbnica -bar -ksztaltownik zrqbnicy -compression bar .sliding hatch -p. WYPOSAZENIE STATKOWE Hatch covers .kolo pokrywy ladowni ladder .prowadnica rolek obrotowych rubber gasket -uszczelka gumowa shifting board -przegroda przesypowa (przy przewozie ziama) spreader -rozpomica stowage bay -wncka na pokrywy wheel .lina do zamykania ladowni -haul . luku chlodzonego . pot.batten cleat .pokrywy ladowni ballancing roller .side rolling -pokrywy odsuwane na boki drainage channel .

koricowa flat end joint/ uszczelka koricowa iqczqca hatch cover . SHIP'S EQUIPMENT r ' \ Hatch covers details pokrywy ladowni .umieszczenie uszczelki pokrywy ladowni flat rubber pad/ rszczelka gumowa piaska terminal rubber pad/ uszczelka g.szczego'?y chain attachement/f zaczep iancucha eccentric wheel assembly konstrukcja kola mimoSrodowego podwbjna piytka lqczqca podkiadka stalowa ballancing roller assembly konstrukcja kola obrotowego head/ cross joint wedgeklin do klinowania pokryw zacisk koncowy zacisk boczny zacisk szybkiego dzialania koiek stozkouy hatch cover cleats zaciski pokryw ladowni hatch cover pad arrangemen.side/ bok p o h w hatch cover . .top/ two way joint/ uszczelka iqczqca dwustronna W w "L" shaped pad/ uszczelka w ksztaicie "L '" three way pad/ uszczelka f i t angle pad/ uszczelka naroina uszczelka kqtoua hatch cover rubber pads uszczelki gumowe pokryw ladowni uszczelniajqcy drain channel/ kanai Sciekowy .4.

Access equipment .urzqdzenia dostcpu hoistable car deck/ car deck stowed/ segment rumpy hemicyclic watertight doors/ obrotowe drzwi wodoszczelne hoistable car deck poklad samochodowy podito~zoizy I .sarnochodowy .

(burtowe) do pobierania paliwa .kolka prowadzqce hinged -zawiasowy. zamykane (recznie) .wodoszczelne cargo elevator -winda ladunkowa clearance -tu: przeiwit pomipdzy konstrukcjq rampy a nadwoziem pojazdu door -drzwi . przegubowy -ramp -rampa (np.horizontally watertight .multi panel .drzwi wielopanelowe -pilot .drzwi burtowe .: klapa rampy .grodziowe d.side shell .poziomo zasuwane d r m i wodoszczelne .hoistable .rampa dziobowa cover -pokrywa rampy .rampa podnoszona .d r m i jednocz&iowe .cargo .drzwi zasuwane .equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.otwor wejSciowy accessible -dostqpny air port .rygiel boczny manhole -wlaz cover -pokrywa wlazu mechanical cleating wedges -kliny blokowane mechaniczne port .furta rufowa .quarter -rampa skoSna .drzwi pilotowe .internal fixed -rampa wewnetrzna stala -jumbo -rampa typu ciczkiego .zasuwane drzwi grodziowe -vertically sliding -drzwi grodziowe przesuwane pionowo . furty.furta burtowa .horizontal . drzwi grodziowe itd. SHIP'S EQUIPMENT Means of access -Srodki dostepu access .rampa rufowa slewing .drzwi g. zawiasowa watertight door .drzwi grodziowe -bunker d.rampa stala .furta dziobowa .obrotowy .furta ladunkowa . drzwi wodoszczelne hoistable cardeck -poklad samochodowy podnoszony hydraulic actuator .rampa zewnptrzna .sliding .rampa dziobowa gradient -pochylenie rampy .d r m i z zawiasami z gory .internal .watertight .furta .bottom .furta burtowa ramp -rampa .door .furta dziobowa ramp -rampa dziobowa visor .fore .side -rampa boczna (burtowa) slop -kqt nachylenia r.iluminator.drzwi obrotowe .slewing -drzwi obrotowe .side-hinged .4.drzwi wodoszczelne envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.stem ramp .external .dostep. drmiczki kontrolne .watertight .fixed .horizontal sliding .bow .pochylenie wzgledem siebie sqsiaduja.side .zamknigie klinowe - - - - - - - - - - - - -- -- --- . luku) .side .silownik hydrauliczny hydraulic cylinder .rampa wewnptrzna .bow .dziob port .rampa rufowa obrotowa sliding door .(wodoszczelne) drzwi grodziowe (zawiasowe) .top -hinged . zmniejszajqca kqt ich zalamania - - - ---- -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - guiding frames .stem . bulaj air tight door . samochodowa) opuszczana.z.geared .szyny prowadzqce guiding wheels . dojScie door -wlaz. wzgLpokladu . blokada .single panel .side .hinged . spoczywajqcy na nabrzeiu.sliding . przylbica bulkhead door -drzwi grodziowe .dziob otwierany.d r m i (wodoszczelne) przesuwane .) -hole . cego pokiadu i rampy threshold -pokiad rufowy w miejscu polqczenia z rampq wedge closing .furta ladunkowa coaming -zrebnica (otworu drzwi.drzwi gazoszczelne angled stern ramp -ukoSna rampa rufowa bow .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.cargo .poziomo zasuwane drzwi wodoszczelne .stem .rygiel dolny .drzwi zasuwane poziomo drzwi wodoszczel-vertically watertight ne przesuwane pionowo slop .drzwi z zawiasami z boku . pot.silownik hydrauliczny internal end-hinged ramp -rampa wewnptrzna zawiasowa (na statku ro-ro) lock -rygiel.bulkhead .

Access equipment . . side hinges/ . nabrzeiny rampy - combined side door-ramp .drzwi dziobowe otwierane na boki z rampq rufowa .drzwi wodoszczelne 2 zintegrowana furta burtowa mechanical cleating wedges/ system klinowania mechanicznego z rampq watertight bulkhead door wodoszczelne drzwi grodziowe \ rampa dziobowa rampa wodoszczelna ramp/ rampa t side ramp/ rampa burtowa . x-.v boczne hydraulic cylinder/ silownik hydrauliczny double sternramp yodwdjna rampa rufowa .urzqdzenia dostgpu bow vzsor/ r d z z o b o w a przyiblca two sectzon bow door / dwuczeBcrowe drzwz dzrobowe 1 ' bow visor with ramp dzidb z przylbicq i rampq side-hinged bow door w i t h ' d ramp .zawias.

&'Lsh$~ podkfadka elockng n u nakretka samoblokujqca -y !I klamka hk=3 gumowy nakrgtka e dog) lygiel strong bulk/ wzdfuinik usztywniajqcy hinge r &xsing nipple/ smarowt~iczka toggle/ nakretka koszykowa wdg4 klin 3 @ Y bull's eye iluminator zawias deadlight/ pokiywa toughened glass/ szkfo uhmrdzone liquid cargo tank manhole/ wlaz do zbiornika ladunku piynnego stud. SHIP'S EQUIPMENT iDoor and covers -drzwi ipokrywy lubricatzon nipple/ klamka z trzonem nakrqtka moylkowa splash-proof door drzwi strugoszczelne ====== K / " @ $ < 1 tall nut/ nakretka jednoramienna eye bolt/ /3 .4. szpilka nut/ nakrgtka washer/ podkladka tapping ring/ piericieri gwintowany 1 cover plate/ pokrywa manhole cover pokrywa wiazu deck hatch/ wiaz pokladowy .

okrqgle .luk ewakuacyjny.bolted .szyba podgrzewana retaining frame .d r m i gazoszczelne -hinged splash-proof zawiasowe h i strugoszczelne .opening .o. w dno wewnetrzne) unwatertight -wlaz niewodoszczelny -with cover and key closure -wlaz z zamkniqciem klinowym port .pendulum .obudowa.wired .4.zaryglowak door .ochrona. ze wspolnym zawiasem .straight line -wycieraczki przesuwane - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - .porqcz barierki railing .iluminator. przegub side scuttle .o. luk awaryjny scuttle .common hinged . zapadka (to) dog .droga ewakuacji -hatch -luk ewakuacyjny. pot.: blindklapa -eyebrow -rynienka nad iluminatorem.szyba wirujqca closure for opening .obscured .wycieraczki Slizgowe .weather-proof . pot.urzqdzenie ryglujqce.barierka hinge .o.non-opening .rectangular .hose proof .okno .oslona. oknem casing .fire resistant -pane .round .ship's .sunken -wlaz wpuszczony (np.sliding ship's .watertight -d r m i wodoszczelne .szklo matowe pane .zawias.o. z ramq stakq (wspawane) .drzwi deszczoszczelne escape .szyba heated .bolted . nieotwierane .welded .wlaz owalny plate -pokrywa wlazu .o. sterowki wind scoop -lapacz wiatru wiper -wycieraczka (okienna) controller .pokrywa (drzwi) wlazu .wyjScie awaryjne (prowadzqce przez tunel) eyebrow -rynienka (nad iluminatorem) glass .nakladka mocujqca szybq -toughened safety szyba ze szkla hartowanego . WYPOSAZENIE STATKOWE Openings and covers .lift .d r m i .round ship's .mechanizm otwierania trunk -szyb .okno z ramq stalq . dzialowa) protection . zabezpieczenie rubber sealing cord .regulator (szybkoici) wycieraczki . owalny z pokrywq do Srub coaming -zrqbnica wlazu cover -pokrywa wlazu support -podtrzymywacze wlazow door . oslona. blokujqce - -- - - - - - - - -- -- - - - manhole -wlaz .unieruchomienie.iluminator burtowy.furta (burtowa.fanlight .okno otwierane .o.flush -wlaz wpuszczany (w poklad) .szklo ognioodporne .sznur gumowy do uszczelniania scuttle -wlaz. luczek. prostokqtne .iluminator .rygiel. z gornq czqSciq otwieranq .drzwi strugoszczelne . okrqtowe suwane . szyb central locking -zamykanie centralne (drmi) clear view screen .oval .: bulaj deadlight .o. oslona.: bulaj lid -pokrywa. zabezpieczenie chain .zrqbnica okna window .wheelhouse . otwor w burcie lid -pokrywa wlazu pokladowego skylight -Swietlik maszynowy -cover -pokrywa Swietlika gear . okrqtowe .tunnel . zablokowanie device . pot.szklo .szyb windy ventilation cover -pokrywy wentylacyjne spigot .side scuttle .o.szklo zbrojone guard .wlaz okrqgly.gas tight .zamknigcie otworu companion -zejiciowka (pod poklad) connection bridge -pomost na zbiornikowcu dog . klapa locking .otwory i pokrywy - bull's-eye .lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne rail . zabezpieczenie. awaryjnego .pantograph -wycieraczki Slizgowe .o.oslona iluminatora. luk awaryjny trunk .wlaz okragly .szyb wyjScia ewakuacyjnego.

trap gldwny starboard side view/ widok z prawej b u r y upper plafor/ .4. SHIP'S EQUIPMENT Accommod Accommodation ladder traa .

barierka ----- -- - - - - - - hand grab -porqcz handhold .trap glowny z silnikiem pneumatycznym --with hydraulic motor .drabina rozsuwana . zejiciowce) hand-rail -porecz hand rope -porccz z liny.trap grab rod .extension .boarding .drabinka linowa.schodnia gangplank -kladka gangway .stojak nadburcia catwalk . WPOSAZENIE STATKOWE Ladders and gangways .vertical .pilot . drabinka pilotowa --hasp .drabina.rope .silnik elektryczny w. portowy) -boat -pilotowka door .shore . -- - - - - -- - - - . w y c i g .winda trapu glownego electric motor .zurawik -protection net .gorna platforma trapu -truck .drabina lukowa .hatch . schodnia .urzqdzenia umozliwiajqce wejicie na statek .rail .drabina do ladowni .pomost komunikacyjny na zbiornikowcu fore-and-aft-bridge -pomost komunikacyjny biegnqcy wzdhz statku gangboard .trap burtowy z napqdem hydraulicznym . uchwyt @rzy wlazie. przy wchodzeniu po sztormtrapie) Mediterranean gangway .drabinka masztowa . winda pilotowa ladder .lina do przytrzymywania siq (np. schody .bulwark . reling pilot -pilot (tu: morski.combined .drabina z oslonq .mechaniczny podnoinik pilota ladder . na zrebnicy ladowni) grab rope .trapy i schodnie accommodation ladder -trap glowny davit .pochwyt drabinki -tails -konce lin bocznych sztormtrapu . teleskopowy angle of inclination to level . oslona chain . sztormtrap .szpula do nawijania trapu p.inclined .g.safety -drabinka bezpieczenstwa stringer .kqt nachylenia wzglqdem poziomu boarding -wejicie na poklad arrangements .telescopic . sztormtrap . wcignik.kladka.porgz barierki .cage .mast .furta wejiciowa ladder .siatka ochronna trapu winch .podnoinik pilotowy.kladka landing . lina chwytna przy sztormtrapie hatch stanchion .hold . klatka schodowa manrope .t. szczebel (np.drzwi pilotowe hoist .furta wejiciowa .uchwyt prqtowy.furta wodna stanchion .trap burtowy wysuwany.wspornik nadburcia stay . pomost (wzdhz pokladu zbiornikowca) embarking . wejicie na poklad flying bridge . falrep.gniazdo wspornika barierki heaving line -rzutka high freeboard -wysoka wolna burta hoist -podnoinik.wspornik barierki do ogradzania luku socket .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd non-slip grooves -przeciwilizgowe zlobienia w stopniach open railing -barierka.okrqtowanie.drabina pionowa -way -zejiciowka. -with air motor .trap glowny.4.round-rung drabinka linowa o szczeblach okrglych .combined -arrangement -polqczenie sztormtrapu i trapu gl6wnego breastwork -barierki poprzeczne brow .zabezpieczenie.rolki trapu bulwark -nadburcie port .railing .Jacob's .sztormtrap pilotowy. drabina pochylona -jack .porqcz z liny guard .drabinka linowa.trap burtowy port .drabinka linowa -jumping .porecz.lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne .drabinka wejiciowa na statek .schodnia.schodki pilotowe .sztormtrap .trap burtowy w polqczeniu z drabinkq pilotowq door .

self-adjusting .szczebel drabiny spreader .breast -barierka poprzeczna .platforma skladana .swivel -platforma obrotowa .stopien staky .bulwark -porqcz nadburcia .rozporka step .lina chwytna sztormtrapu - - - - ----- - - - -without knots .spoczywaC pewnie (na burcie) platform -platforma .stojak wsuwany seat .wspomik barierki. SHIP'S EQUIPMENT Gangways and ladders .stopien wygiqty .stopnie z prqtow do drabiny safety net for accommodation ladder -siatka bezpieczenstwa do trapu side rope .platforma goma reel -rolka (trapu) rail -porqcz .hand-.platforma dolna .stopien gumowy .non-slip .bent .stopien przeciwpoSlizgowy .porqcz barierki stanchion .stopieli samopoziomujqcy .stojak.dwuczlonowe elementy dystansowe t r a p spoke .side ..lina chwytna z wqzlami spreader -rozporka sztormtrapu stanchion .too short .intermediate .4.lower ..zbyt krotki sztormtrap rest firmly (against ship's side) .: sztyca wharf ladder -trap nabrzezowy rung .stopien .lina boczna (noha) sztormtrapu split distance piece .fixed .foldable .zbyt dlugi sztormtrap . stojak b.szczebel rungs for dog-step ladder .lina chwytna .schodnia -mechanical -hoist ladder -trap pilotowy podnoszony mechanicznie .upper .too long .platforma poirednia .guard .man-.stopien plaski turning device -urzqdzenie do wykladania trapu (do pozycji poziomej) .automatic -urzqdzenie automatyczne do wykladania trapu - -- . foldable . pot.rubber .stojak skladany stickable .trapy i drabiny handrail/ cage ladder drabinka z oslonq bulwark ladder schodki ~ilotowe drabinka pionowa .straight .gniazdo stojaka wsuwanego .storm -porqcz sztormowa rope .lina .lina chwytna bez wglow -with knots .lina chwytna .

level/ \cysokoSC trapu nad pozion~ ~ . WPOSAZENIE STATKOWI i-Pilot ladder - steps not equally spaced/ stopnie nierowno rozstawione side ropes not equallj spaced/ liny boczne nie rozstawione rdnno niebezpieczna petla luzna koricowh-u liny typical failures ofpilot ladder typowe wady trapu pilotowego height above Mzter.4. o d y platfbrrna dolna rigging ofpilot ladder combined wlth accommodation ladder iamocowanie trapu pilotowego w polqczeniu z trapem gldwnym .

wyposazenie pokladowe deck (fittings) . osprzqt pokladowy -- .wyposaienie pokladowe obramowanie Scieku scupper/ &ek pokladowy deck' longitudinal/ wzdlulnik poktadowy .horn -rozek (pokladowy) pojedynczy de-aeration -odpowietrzanie de-aerator .horn cleat . wlewowy .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit . knaga . pot.arm rozek pojedynczy.rozmieszczenie urzqdzen pokladowych . pot. knaga pojedyncza -belaying . szpigat .4. rozki pokladowe .: Sciek pokladowy.siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka deckmounted -zamontowany na pokladzie eyeplate -piericien pokladowy filler -wlew zbiornika filling pipe -rurociu napelniajqcy.rozek.drain Sciek pokladowy .knaga.collar -kolnierz pokladowy .urzqdzenie pokladowe light .odpowietrzenie cleat .wyposazenie pokladowe.rozek pojedynczy -ring -piericien pokladowy .spkywnik.flange kolnierz pokladowy r u r o c i w - . knaga .scupper Deckfinings .dowel korek pokladowy . SHIP'S EQUIPMENT Deck fittings .odpowietrznik deck -poklad equipment -wyposazenie pokladowe fittings .arrangement .scupper grating .Swiatlo pokladowe machinery .drain (scupper) - splywnik pokladowy - .osprzet pokladowy air pipe .osprzqt pokladowy gear .cleat rozki pokladowe.

zaczep.obramowanie Scieku pokladowego MY .escape .. ucho.ucho pokladowe. zaczep -bolt . zaworach) ring -piericien pokladowy (do mocowania lin). rurocie odpowietrza- -- .furta wodna grating . scupper . korku sondy) lug .korek rury s. wystcp -pad -zaczep pokladowy piericieniowy name plate .Sciek przyburtowy -bar .Sciek kennet (cleat) -duia knaga.tabliczka informacyjna (na sondach. odpowietrznik .duza knaga label plate . pacholek z r6zkami kevel .Sciek pokladowy gutterway .odpowietrzenie. Sciek. plug .nadbudo'wka i maszt satelite antenna/ e m radarowa radio-directionfinder antenna/ antena radionamiernika halyard/ linka Jagowa znak armatora a UKF bridge top deck poklad namiarowy fast rescue boat/ szybka lodi ratunkowa lrnain decW poklad glowny gunpay/ trap glowny .greting.risers Superstructure and mast . kratownica gutter water-way .nakrqtka rury s. odplyw grating .cap - - - . WYPOSAZENIE STATKOWE freeing port . zaczep pokladowy plate .kolurnny (maszty) odpowietrzeh wash port . przy zaworze. do pobierania wody slodkiej) vent .szpigat.oko z pierkcieniem sounding pipe -rura sondazowa .kratka Sciekowa -hole -otwor Sciekowy -pipe .odpowietrznik outlet -wylot odpowietrzenia -pipe -odpowietrzenie.furta wodna waterway .4.tabliczka informacyjna (np.rura Scieku pokladowego shore connection -przylqcze brzegowe (np.

szczyt masztu.sztag. masztu radarowego) signal stay .kolumna masztu .pair .usztywniaC.maszt radarowy . podstawa.maszt skladany collar -pokladowy kolnierz masztowy .gniazdo masztu - .sztag sygnalowy - .lattice .head of .maszt dwunozny step .maszt ladunkowy .4.maszt bramowy .maszt przedni .maszt kratowy . SHIP'S EQUIPMENT Mast .stopieli.sztender (odcinek stalowej liny zakonczonej okami) shroud -wanta (np.cargo . stojak housing of a .maszt trojnozny -yoke -jarzmo masztu masthead . gniazdo masztu topmast .stenga (masztu) triatic stay .maszt gl6wny .radar .fore . top masztu ladder .collapsible .main .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego masthouse -masztowka pennant .lower .drabinka masztowa .sheer .maszt dwunozny .maszt column -kolumna.sztag sygnalowy signal yard -rejka sygnalowa stay .bipod . rozporka (to) stay .truck -jablko (na szczycie masztu) - -top - wierzcholek.podpokladowa czqSC masztu lutchet -mechanizm do polozenia masztu (statku przechodzqcego pod mostem) mast -maszt . naciqgaC (sztagi masztu) step .szczyt (top) masztu lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand . szczyt (masztu) - - - -- - - - - - tripod..

7. Filters .2. Engine control room -centrala kontrolno-manewrowa (CMK) Engine room . 5.uklad wydechowy 5.silownia 5.2. 5.4.cieplo i wymienniki ciepla 5.1.12.7. Inert gas system (IGS) .4.13.wal Srubowy 5.paliwo Engine .7.powietrze i woda Lubricating oil . Control and automation . Sewage treatment plant . Pumps -pompy 5.5.2. Engine room .1.5.4.1.sterowanie i automatyka 5.2. ~efrigeration chlodnictwo i klimatyzacja 5.przekladnia 5.1.10. (Ship's) boilers . 5.urzqdzenie do obr6bki Sciek6w 5.wirbwki paliwa i olejow 5.5. Electricity -elektrycznoSC 5.9.2.maszyna sterowa 5.3.8. 5. Propeller shaft . 5.3.2. Gear . Compressors -sprqiarki 5.4.instalacja rurociqgowa silowni Valves . 5.5.1. 5.6.1. Incinerator -spalarka 5.8. Auxilieries .silnik Engine operation -dzialanie silnika Engine features -charakterystyka silnika Engine control . 5.sterowanie silnikiem Turbocharger and steam turbine -turbodoladowarka i turbina parowa 5.11.1.1. Heat and heat exchangers . Steering gear . Exhaust gas system .system gazu obojqtnego 5.1.1.2.3.3.kotly (okrqtowe) 5. 5.6.14.2.silownia Engine room piping .3. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5. Fuel and oil separators .olej smarowy Engine room tanks -zbiorniki silowni Fuel oil .2.3.2.urzqdzenia pomocnicze silowni 5.zawory Air and water .2.3. 5.5.filtry 5.5. 5. 5.1.3.6. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn and air conditioning 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 193 195 201 202 206 208 208 210 211 224 231 240 241 243 .

glowna tablica rozdzielcza.sterowanie (np.przetwarzanie danych record .s.kociol opalany olejem - - - - -- -- -- -- --- -- boiler .pumps .sekcja synchronizacji miscellaneous section .konsola sterowania kotlami . kontrola .dane logger .sekcja monitorowania. I Engine control IWom @CR) .rejestracja danych processing .monitoring.bridge . alarmow i sterowania -main engine (ME) remote -zdalne sterowanie silnikiem glownym .engine room .boilers .condenser .sekcje rozne .skraplacz - .sekcja silnikow pomocniczych shaft generator section . alarm and .sekcja pr$dnicy walowej --turbo generator section -sekcja turboprqdnicy synchronising section .sekcja sterowania silnikami pomocniczymi .pulpit sterowniczy .computer .zapis danych storage -przechowywanie danych engine telegraph -telegraf silnika glownego engine control room consoles -konsole sterowania w CMK .sterowanie komputerowe -computer system -uklad automatyczny sterowany komputerem desk .boiler consol . sterowania sprczarkami .sterowanie z silowni lever .tentrala manewrowo-kontrolna (CMK) control .communication console .diwignia sterujqca -panel .uklad sterowania control section .obwod kontrolny . rozdzielnica giowna diesel generator section .tablica sterownicza (kontrolna) system .sekcja sterowania i kontroli .a l a d l o g printer .5.oil fired boiler .compressors .heat exchangers . komunikacji .k.sekcja sterowania kotiami . silnikiem glownym) z mostka -bridge -system -uklad sterowania z mostka circuit .sekcja sterowania pompami boiler console -konsola sterowania kotlami . regulacja.sekcja sterowania wymiennikami ciepla .auxiliary engine (AE) .sterowanie.kociol na spaliny odlotowe data .drukarka alarmow main switchboard .exhaust - -- ---- .rejestrator danych logging . ENGINE ROOM f Engine control room - control sect~on/> sekcja sterowanla control console/ konrola sterowanza .steam generator -wytwomica pary .

bottom .silownia morska overhead crane (travelling crane) -b i g suwnicowy. oslona. kotlownia -bulkhead .short term trending -trendy krotkookresowe .system grzania .purifier .lubrication oil . przedzial silowni auxiliaries .silownia .silownia ship's machinery .diagnostyka osiagow statku sound insulation .monitoring systems and computers interface capability -zgodnoSC interfejsow systemow i komputerow kontrolnych .deviation from baseline conditions .baseline conditions .system paliwa lekkiego .5. szyb compartment -pomieszczenie.silownia.silownia boiler room . przedzial . electrical workshop -warsztat elektryczny emergency exit .cargo refrigeration .long term trending .emergency .system oleju smarowego .fresh water . SILOWNIA ship energy monitoring-monitorowanie energii na statku .system gazow spalinowych .trending of baseline deviations .mechanizmy pomocnicze silowni - -- - - - - -- bulkhead .platforma kotlow casing .compressed air . wyjicie awaryjne emergency generator room -pomieszczenie generatora awaryjnego engine .szyb kotlowni --platform .droga ewakuacji z silowni -hatch .szyb silowni.boiler -platforma kotla .injector test -pomieszczenie prob wtryskiwaczy .machinery .system wentylacji room -tu: pomieszczenie .wyjicie zapasowe.store -magazyn maszynowy lighting .obudowa.pomieszczenie kotlow.fuel oil .steering gear -pomieszczenie maszyny sterowej COz cylinder room -pomieszczenie butli CO.grodz kotlowni casing .pompownia -steering gear pomieszczenie maszyny sterowej .system wody morskiej .mechanizmy i urzqdzenia okr~towe skylight .systemy silowni -bilge .system paliwa ciqzkiego .fan -pomieszczenie wentylatorow .podstawowe warunki pracy (warunki odniesienia) -data display -wyiwietlanie danych .system chlodzenia .system wody slodkiej .trendy dlugookresowe .heating .diesel oil .pomieszczenie wirowek .podloga.instalacja.air conditioning -pomieszczenie urzqdzen klimatyzacyjnych .szyb maszynowy store room -magazyn maszynowy (engine room) systems .szyb silowni machinery space -przestrzen silowni machinery compartment -przedzial silowni marine power plant .cooling . suwnica plant .pump .odchylenia od warunkow podstawowych .system zezowy .system balastowy .pozbawiona dostgpu) - - - - - -- - - - - -- - - - - - .silnik -accessory room -magazyn maszynowy compartment -przedzial silowni department -dzial maszynowy escape route .ventilation .oiwietlenie awaryjne machinery casing .izolacja akustyczna sound-proofed -diwiekoszczelny -- Engine room .oiwietlenie .przestrzen pusta (w odroznieniu od koferdamu .iwietlik silowni unattended (unmanned) machinery space (UMS) .grodi przedzialu silowni --casing .ballast . szyb maszynowni -room .pomieszczenie spalarki .trend odchylen od warunkow podstawowych -machinery performance diagnostics -diagnostyka osiilgow urzqdzeli . poziom dna wewnetrznego (silowni) propelling power spaces .silownia bezwachtowa void space .vessel performance diagnostics .system powietrza sprqzonego .incinerator .exhaust gas . .fire-fighting system ppoz.sea water .chlodnia ladunkowa platform -platforma (w silowni) . urzqdzenie .

rurarz silowni flanged pipe..pange/ polqczenie kolnierzowM - blank flange/ a flange/ kolnierz gas proof bulkhead adaptor/ przejicie grodziowe gazoszczelne kolnierz dsemkowy .5.pe "C1'/polqczenie plate/ polqczenie z nie kolnierzowe z tulejq redukcyjne redukcyjne typu "C" zailepkq 1 I Manifold -przewdd rurowy rozgaE@ny . ENGINE ROOM /' Engine room piping . 900 bend/ kolanko kolnierzowe cross piece/ czwornik rurowy "T" piece/ "T" piece reduction/ trbjnik rurowy trojnik redukcyjny flexible pipe fixed pipe claml: clamp/ uchwyt uchwyt rurouy rurony elastyczny sztyuvzy reducink coupling lunge adapter/ reducind coupling with long sleeve/ type '%"/po/qczenie 7olqczenie poiqczenie redukcyjne typu 9 p o l q c z e n i e redukkolnierzowe zwykle cyjne z dlugq tulejq reducing flange coupling with adapter/ polqczesleeve/ polqczenie reducing coupling coupling with end t). elbow.

kryza -blank .instalacja rurociqgowa silowni accessories -wyposaienie dodatkowe adaptor . magistrala pozarowa flange -kolnierz.w.kurek probierczy -two-way .zaSlepka kolnierzowa -evenly tightened bolts -(sruby) rownomiernie dokrqcone (pot.zqza -box.nipple -polqczenie skrqcane. otwor odwadniajqcy .instalacja zqzowa -main .otwor Sciekowy pipe .rurociqg zqzowy glowny -pipeline -rurociqg zqzowy -well .zawor. syfon -valve -zawor Sciekowy. ssawa -bellow -koncowka ssawna rurociqgu - - - - - - - - - . odnoga (rury) by-pass .obejScie. bocznik .kurek czerpalny . pipe .linia resztkowania.odwadniacz samoczynny .shut off .Engine room piping . otwor wlotowy -chest -skrzynia ssqca.otwor przeplywowy (w denniku) -pump .wall .polqczenie spawane line .rura spustowa -plate -taca Sciekowa plug .kurek odcinaj8cy .kurek spustowy -hole .kurek spustowy - -- - - - - - - - - - - - drain . przewodow) cock -kurek -bleeder kurek spustowy.blind off . main . krociec redukC Y ~ Y bend -luk.podpora (wspornik) rurociqgu -bell .obchodziC.rura -bearer . system osuszania -bolt .studzienka zqzowa blank off .wczownica ozebrowana -heating -wqzownica systemu grzewczego .closed system . lqcznik mrowy filler -wlew zbiornika -plug . kurek.drain .odSlepiaC branch -odgalqzienie.wlot.expansion -polqczenie (zlqcze) elastyczne . rurociqg) blind .test . omijaC circulation .finned .plug -kurek bezdlawikowy .pipe . pierScien collector . skrzynia denna (kingstonowa) joint -polqczenie .korek spustowy -cock .flanged -polqczenie kolnierzowe .pompa resztkujqca -system -system resztkujqcy drip .: dociqgniqte) -face -powierzchnia styku poiqczenia kolnierzowego .vent -kurek odpowietrzajqcy coil -wqzownica .welded .vapour -zaw6r odpowietrzajqcy . (rose box) . kolanko (rury) (to) bend -zginaC. obiegu zamkniqtego .blind . rurociqgowa) drain -glowny rurociqg zqzowy manifold -rurociag rozgalqziony nipple -zlqczka wkrqtna rurowa connection . zgiqcie.kosz ssawny -chest .: rurociqg) .polqczenie skrqcane overflow -przelew pipage -r u r o c i ~(system) rurociqgow.kurek spustowy .drainage -kurek spustowy . gwintowe .osadnik drain .zamkniqcie wodne.skrzynia zqzowa line -rurociqg zqzowy -suction (pipe) -rurociqg ssqcy zqzowy system .zlqczka zwqzkowa.drenai.magistrala (np. kolektor connector -zlqczka dirt trap . zawor spustowy drainage .wqzownica Scienna collar .rura zbiorcza.dwudrozny (kurek) .kolnierz osemkowy flanged coupling -polqczenie kolnierzowe flowing . obieg clogging .zaslepka kolnierzowa . spust -bolt . ruraz .korek spustowy -trap .Sciekanie kropel drip-pan -wanienka sciekowa elbow -kolanko.cyrkulacja.kolnierz.korek spustowy cock .przeplyw flowmeter -przeplywomierz inlet .zaslepiak (np. Sciek -hole .Sciek.terminal -kurek odcinajqcy .(to) by-pass .zaSlepiaC .spust.korek wlewowy fire-main -gl6wny rurociqg wody do zwalczania pozarow.check drain .zatykanie sic (rurek. wyginaC bilge . rurociqg r.kielich rury.spigot . zawor upustowy .wezownica .stripping .tap .linia (pot.spectacle .

kurki. quick-releasing -poiqczenie rurowe. screu. non-watertight przejicie grodz. . nie polqczone ze sobq crosing pipes.5.zawor kqtowy valve.rurociqgi krzyiujqce sic.rurociqg ze wskazaniem kierunku przep+wu valves. wodoszczelne bulkhead crossing. angle . kompensator ioint. screw d o w . sleeve . screw down zawor zaporowo zbr>rotnykqtowy flap.rurociqg biegnqc~ ku gorze quick-opening valve . klapowy - pipe going downwards .rurociqg biegnqc w doi orifice .zailepka przestawna bulkhead fitting water t i f hf.zawor klapouy prosty flap.rurociqg oipe with indication o f direction o f j l o u . straight through .zawor dwusiedzeniouq dwupotoieniowy . connected .zaw6r szybko otwieri jqcy sie quick-closing valve . not connected . straight. szybko rozlqczne ex ansion joint with pland .polqczenie . cocks and flaps zawoq: zasuuy. ENGINE ROOM Piping systems basic symbols .rurociqgr krzyzijqce sie. gate valves. jlanged ioint.zawor - flexible pipe elastyczne klapowy. kqtowy non return valve Iflap). three-way .ed joint..reduktor safety valve -zawor bezpieczeristwa angle safety valve kqtowy self-closing valve .zailepka kolnierzowa spectacle flange .flanged przejicie grodziowe ko nlerzowe.zasuwa double-seated changeover valve .podstawowe symbole systemow rurociqgow Rurociqgi -pipings oipe . prosty non return valve Iflap).rurociqgi i ich polqczenia crossingpipes.armatura indicating and measuring instruments wskainiki i przyrzqdy pomiarowe non-return valve (flap). butterfly valve .zawbr samozamykajqc) joint.trojnik .zawor kulouy. klapy sztormowe appliances .nakrqtka zailepiajqca.rura kompensacyjna cap nut .zawor motylkouy gate valve .zawor denny ball valve (-cock) kurek kulowy .zawor skrqcane koinierzowe bezpieczensh mufowe . angle.zawor trbjdroiny zawi Pipes andpipes joints . kqtowy reducing valve expansion pipe (corrugated) general rura kompensujqca.zawor przelotowy valve.polqczenie non return valve Iflap). angle .niewodoszczelne pipe going upwards .m e i k a valve straight through . straight mrotny.zawor zaporowo-zwrotny. polqczone ze sobq tee pipe . angle .polqczenie Rompensacyjne z d awrcq expansion pipe .polqczenie -polqczenie .zawdr zwro n)~. korel zewnqtrzny?? blank flange .szybko zamykajqcy si regulating valve -zawbr regulacjjny kingston valve .

o przelocie prostym z podlqczeniem dolnym cock.zdalny wskainik p.koncdwka ssqca w hztalcie lejka air pipe . prosty. angle . four-way.kurek prosty cock.rgcznie otwierany spring .armatura mudbox . dwupoloze. three-way. . with bottom connection . T-port in plug kurek trdjdrozny. three-way.symbols .el.separator steam trap . dwupolo.cigiar float .silnik elektromagnet.odpowietrzenie z zaworem ciinieniowo-prdiniowym deck fittings for sounding or filling pipe short sounding pipe with selfclosing cock Control and regulation parts -elementy regdacji i sterowania remote control .rejestrator .kurek kqtowy cock.sprgjna mass .odwadniacz p a y na powrocie skroplin centrifugal pump -pompa wirowa gear-or screw pump .wskainik poziomu electric motor .komin bell-mouthed pipe end . ieniowy cock. with bottom connection kurek kqtowy z polqczeniem dolnym cock.magnetyczny Distance level indicator.odpowietrzenie air pipe with net . straigh.osadnik filter or strainer -filtr magnetic filter -filtr magnetyczny separator . o przelocie "T" cock.zdalnie sterowany hand operated .tlok membrane . przelot prosty cock with bottom connection . with bottom connection -kurek trojdroiny z podlqczeniem dol"Ym ejector .odpowietrzenie z siatkq air pipe with cover .kurek czterodrozny. przelot 5" cock. three-way.odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with cover and net .skrzynia zawordw zwrotnych double-seated changeover valve. straight through in plug .pompa Srubowa lub zgbata hand pump (bucket) -pompa rgczna tlokowa Fimkgs -inne wyposaienie funnel . straight through .zawdr dwusiedzeniowy. suction valve chest sknynia zawordw ssqcych suction valve chest with non return valves . electro-magnetic . przelotowy double-seated change valve.cont.ezektor various accessories (text to be added) -rdzne wyposazenie (okreilone tekstem) piston pump -pompa Appliances .odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with pressure-vacuum valve .kurek s podiqczeniem dolnym cock.przepona Stop for sounding rod Sight indicator Observation glas Level indicator . Counter (indicate function) Recorder . straight through. angle. niowy. angle kqtowy zawdr dwusiedzeniowy. L-port in plug kurek trdjdrozny.piywak ist ton .

rurociqg ze stali nierdzewnej Straub coupling .feeding .rura .zailepka rurociqgu.sanitary .kurek tube .rura odpowietrzajqca . turbulencja .wspomik rurowy stopper . zailepka.zailepka rury -tap .filling . ksztaltka mrowa flange .kolnierz rurowy .rurociqgi chlodzenia .rurociag przelewowy .zailepka rurowa casing .sewage .oslona rury.fuel .overflow . odplyw grating .zlqczka.odgalezienie skosne rurociqgu nipple .rurociqgi grzewcze .zaslepka rury tubing -siec rur.rurociagi gazow piping .socket .vent .zatkanie rury closer .zwezka rurowa.rura kolnierzowa flaring -rozszerzenie u wylotu rury .name . o samoczynnym drenaiu shut off . rurociqgi .czwomik rurowy cutter .rura.pipe . system .gwintownica do rur elbow .otwor korka (w zbiorniku) . tabliczka tabliczka informacyjna (np.rurociqg . doplyw paliwa) stainless steel .cooling . otulina rury chocking .telescopic .zlqcze rurowe covering .rurociqg napelniajqcy. korku sondy) .mra sondazowa (zbiomika) -tunnel .discharge .tunel (rurociqgowy) . instalacja rurociqgowa plate -plytka. kingstonowa self-draining -samoodwadniajqcy sic.zaslepka rury .rurociqgi hydrauliczne in line . przy za-label worze.deck .scupper .opaski Straub'a na rury striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowd stuffing box .kolano (rurowe) union .sprinkler .rurociqg paliwowy pipes -wry.obcinak do rur . rurka -plug .system przelewowy .sounding .instalacja sanitama tap .ballast .rurociqg pokladowy -grid . ENGINE ROOM .rurocicgi Sciekowe .rurociag odlotowy (gazow spalinowych) .rura sciekowa sea chest .dead head of a zaslepiona koncowka rury die .rurociqg odpowietrzajqcy pipeline .rura odlotowa .klucz do rur stanchion .uchwyt rury .zailepka rury stopper .rurociqg zasilajqcy .zlqcze rurowe lateral .rurociqgi paliwowe -hanger .rury w ukladzie rzedowym .fuel - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .rura scieku pokladowego .purge . Sciek.bend .gietarka do rur -cap .ukladanie rurociqgow turbulence -przeplyw burzliwy.rura ze stali nierdzewnej --piping .zlqczka wkr~tna plug .kolnierz rury.rurociqg balastowy .siec rurociagow system .system rurociqgow.zailepka rury stud .saddle clip .wezownica connection .szpigat.zlqczka rurowa pipe .otulina rury -cross .rura bez szwu -socket .: kolanko) -bender .exhaust gas -rurociagi gazow spalinowych .skrzynia kingstonu system .teleskopowe -thread .stal nierdzewna --pipe .rurociqg zasilajqcy .heating . zatyczka .vapour .seamless . ukladanie rurociagow .bilge .blanking -korek zaslepiajqcy -hole .exhaust .wieszak rurociqgu -joint .tabliczka informacyjna plug -korek. rurociqgi tubing .feed .skrzynia denna.flanged .rurociqgi systemu zraszania .kurek scupper .otwor sciekowy .hydraulic . kielich rury spanner (wrench) .kolanko rurowe fitting . reduktor .luk rurociqgu (pot. -reducer .odciqc (np.dlawnica suction box .krociec rurowy .instalacja. system rurociagow. korek do r.rurociqg zezowy - 5.gwint rurowy turn .tube .kratka Sciekowa -hole . wlewowy .overflow .zailepka -coil .rurociqg.

three piece ball valve trzyczgiciowy zawdr kulowy .Valves -zawoiy piston/ ttok valve actuator/ serwomotor valve actuator/ sterownik zaworu piston shaji/ trzon tlokowy intermediate collar/ kohierz poiredni housing/ korpus washer/ podktadka r top cover nut/ nakretka pokrywy gdrnej butterfly valve zawdr motylkowy - _. J Y \ L .

z. straight-run valve/ zawdr min.de-energized .locknut -nakrctka kontrujqca - .hand wheel -pokrctlo zaworu .z.korpus - - - . przepIywu floating drainage valve/ odwadniacz pbwakouy three piece ball valve/ trzyczeiciouy zawdr kulouy control valve/ zawdr regulacyjny .flap -klapa zaworu wylewowego (burtowego> . otwierany zanikiem napiccia turn off .gear -osprzct zaworu..5.grzybek zaworu . ENGINE ROOM Valves -zawory manifold . otwierany napi~ciem . .cover pokrywa zaworu -disc . zawor) water box .grzybek zaworu . zawor) turn on . rozrzqd zaworu .stud szpilki mocujqce czqSci korpusu --nut nakr~tki mocujqce czqici k.energized .Sruba regulacyjna arms -klawiatura zaworu -body .guide -prowadnica -head .skrzynia kingstonowa.gasket -uszczelka korpusu .-retaining clip -pierScien zaciskowy wbk . skrzynia denna valve (construction) -konstrukcja zaworu adjusting screw .lapping -przeszlifowanie zaworu ..zakrqcid (np. zawor rozgaI Q ~ Y name plate .dome -kopula .-gholdera trzpien grzybka zaworu (trzon) .clearance luz zaworowy .skrzynia zaworowa.tabliczka informacyjna (na zaworach) sea connections -zawory zaburtowe solenoid valve -zawor elektromagnetyczny .oclkrtyik (np.zawory Valves and gates i zasuwy nanometer valve/ zwdr manometrowy check valve/ zawdr mrotny gate valve/ zasuwa klinowa stop valve/ zawdr zaporowy draining valve/ zawdr spustouy quick-closing valve/ stop valve/ zawdr szybkozawdr zaporouy zamykajqcy stop-check valve/ zawdr zaporowo -zwrotny osadnik min.face -przylgnia zaworu .

zawor iciekowy.stop .maksymalne dopuszczalne ciinienie nastawcze zaworu odciqzeniowego .float -zawor plywakowy .zawor stozkowy .zawor klapowy. bocznikowy .prozniowy .ball -zawor kulowy .hydraulic solenoid .slide .positioner -nastawnik (pozycyjny) zaworu .disc .z.- 5.zawor dolotowy . zawor zasuwowy .zawor dwusiedzeniowy . zawor zwrotny .refacing -przeszlifowanie zaworu . trojdrozny.zawor wlotowy .overboard discharge .reducing .quick closing -zawor szybko zamykajqcy .zawor denny.needle .zawor burtowy . przeponowy . elektromagnetyczny .zawor czterodrogowy .z.diaphragm .charging .distribution .flap . klapa sztormowa . igielkowy .sluice .back-pressure .relief .automatic start .pilot . rozprqzny .admission .butterfly .cone .shut off . zawor sterujqcy .full bore .iruba ustalajqca - .solenoid .z.electromagnetic . obejkiowy.side .zawor hydrauliczny z napqdem elektromagnetycznym .spring spraiyna zaworu .zaw6r glowny -maximum allowable relief setting (MARVS) .zawor cihieniowo .gate -zasuwa.zawor odcinajqcy ..securing pin plug -korek zabezpieczajqcy kolek .zawor odcinajqcy -throttle -zawor dlawiqcy .spindle -wrzeciono zaworu.check .zawor suwakowy . przelewowy skrzyni korbowej .balanced .zawor bezpieczenstwa controlled .w obiegu oleju .zawor talerzowy .zawor jednodrogowy -piston .three-way -zawor trojdrogowy -two-way -zawor dwudrogowy . trojprzeplywowy .zawor iglicowy..crankcase relief .sea .starting air -zawor romchowy .zawor podwodny valve (type) -typ zaworu .podtlokowy zawor nvrotny .outlet .scavanging powietrza przeplukujqcego .rocker -diwignia zaworu .main -zaw6r glowny .underwater .-plate -talerz sprqiyny - -wheel .zawor sterujqcy .z. SILOWNIA - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .self-closing -zawor samozamykajqcy sie .discharge -zawor wyplywowy . rozruchowy .zawor kulowy .zawor (kurek) indykatorowy .drain .zawor o pehym otwarciu .zawor tloczkowy .zaw6r kontrolny.pokretlo zaworu valve -zawor .indicator .zawor szybkiego zamykania .-.seat -gniazdo zaworu .zawor pilotowy.zawor redukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - .zawor doladowania . z.cross .double-seat .zawor wlotowy . zawor spustowy .sea inlet .safety -zawor bezpieczelistwa .remote .samoczynny z.globe .zawor denny kingstonowy .zawor burtowy .zawor klapowy .three-pass .zawor wylotowy .by-pass .zaw6r zasuwowy.quick closing . kingston .one-way ..zawor czterodrogowy .clack .inlet .-wtryskiwacze (nozzles) .zaw6r zwrotny .z. trzpien spray .zawor bezp.sea chest -skrzynia denna.pressure/vacuum (PN) .z.expansion .four-way valve .angle -zawor kqtowy . zasuwa .zawor elektromagnetyczny .z.manoeuvering scavange air non-return -zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego .z.zaw6r motylkowy .securing pin kolek zabezpieczajqcy siedzenie .control .kingston .non-return .intake .zawor odcinajqcy .master .zawor rozdzielczy .cut-off . zdalnie sterowany .under piston non return . skrzynia kingstonowa .seating -siedzenie zaworu .screw .zawor odciqzony .zawor denny .oil relief .zawor zwrotny .

starting bottle -butla powietrza startowego -starting line -linia (mrociqg) p.chlodzenie wodq column . nieprzepuszczajqcy powietrza pump -pompa powietrzna receiver . startowego -absorbtion -wodochlonnoiC. woda uzywana do celow sanitamych (w odroznieniu od wody pitnej) seal . startowego -tight . odpowietrzajqca --pocket .sanitary .wskaznik poziomu wody --main .przestrzen powietrzna .zbiornik powietrza .korek powietrzny -pollution .potable .uzdatnianie wody waterproof -wodoszczelny glue .woda do picia pressure .szczelny -trap .wlot powietrza lock -korek powietrzny (w rurociqgu) --operated -pneumatyczny -pilot distributor -rozdzielacz powietrza pilotujqcego -pipe .mra powietrzna.filtr powietrza cock -kurek odpowietrzajqcy . s.odpowietrzenie.odplyw wody -pollution -zanieczyszczenie wody .compressed -powietrze sprqione compressor .mrociqg wodny softener -zmiekczacz wody soluble .zawor p.odpowietrzenie filter .chlodzenie powietrzem cushion .napqd wodny .ciinieniomierz -proof -hermetyczny.przewod p.powietrze przephkuj$ce space . odprowadzenie powietrza -vessel .syfon.uzdatnianie wody cooler . startowego .zbiornik sprqzonego powietrza --release .woda zasilajqca -feeding system .instalacja wodna -tank . ENGINE ROOM - Air and water -powietrze i woda air -powietrze -blower .starting -pipe .uderzenia wodne (np.chlodnica powietrza --cooling .starting valve .twardoii wody -heating .woda slodka drive .poduszka powietrzna -dryer .klej wodoodporny .glowna magistrala wodna -outlet .zbiornik powietrza .zanieczyszczenie powietrza -powered -pneumatyczny .system wody zasilajqcej -finder -wykrywacz wody -gauge -wodowskaz. odpowietrznik reservoir .filtrowanie powietrza flow -przeplyw powietrza --free .scavenge . zamkniecie wodne -valve -zawor wentylacyjny vent .s h p wody conditioning .ogrzewanie wodne inlet .osuszacz powietrza escape . w kotle) -hardness .filtr powietrza filtering .chlodnica wody desalination .zasilanie wodq --system .odsalanie wody .salinity of zasolenie wody .powietrze startowe . higroskopijnoik -ballast -balast wodny -treatment -dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem -box skrzynia -kingstonowa.dlawica wodna -hammer . cyrkulacja wody --cooled engine .odpowietrzony --heater -podgrzewacz powietrza -hole .filtr wody supply .ballast water -woda - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - . poziomowskaz gland .preheated -powietrze podgrzane pressure gauge .woda sanitama.rozpuszczalny w wodzie strainer . r.dmuchawa powietrzna -cleaner .zbiomik wody treatment .starting .dlawica wodna service pipe .5.sprqzarka powietrza --cooled engine -silnik chlodzony powietrzem --cooler .doplyw wody -jacket -plaszcz wodny -joint .otwor odpowietrzajqcy inlet -wlot powietrza intake .obieg wody.domestic fresh .ciinienie wody .feed .poziom wody indicator . denna -circulation .polqczenie wodoszczelne level .silnik chlodzony wodq cooling .odpowietrzenie.uszczelnienie wodne sealed gland .

zbiornik rozchodowy .olej silnikowy (smarowy) -film .kurek probierczy glass .zbiomik (np.korek spustowy oleju duct . .bearing oil .szklo wodowskazu strip . zb~ornik iciekowy tank . poziomy cieczy w zbiornikach) liquid -ciecz fuel -paliwo plynne.emulgowanie (powstawanie emulsji) .przelew.film olejowy filter .olej silnikowy (smarowy) (to) lubricate . czySciC atmosferc zbiornika za pomocq pary sump .engine .gravity .smarowaC lubrication . kryza -mist detector .osadzanie sic float . oleju smarowego -gland . przelanie sic reservoir .pojemnose zbiomika . zb.Lubricating oil olej smarowy dirty oil .kurek odpowietrzajqcy pipe .de-mucking -wybieranie o.low alarm .osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.szlam olejowy separator .pomiar ulaiu vent .ulaz .smarownoiC.zbiornik osadowy .plywak (w zbiomiku) gauge -miernik.reserve -zb. paliwo ciekle layer -warstwa plynu level sensor .emulsja olejowa emulsifying . system smarowania -tight .rura odpowietrzajqca - - - - -- - - - - - - - -- - - .poziom (np.czujnik poziomu plynu muck .zbiornik opadowy .taking .daily service .engine .zbiornik capacity .overflow .punkt smarowania -residues . powietrza) sediment -osad (to) steam -parowaC (zbiomik).zbiornik przelewowy .smarowanie lozysk purify -oczyszczaC purification -oczyszczanie Engine room tanks zbiorniki silowni deposit .studzienka. rezenvowy.taSma miernicza gauging -pomiar. ze zbiomika overflow .dry .kanalik olejowy .alarm niskiego poziomu .dlawica olejowa lubrication . cieczy w zbiomiku) indicator .olej zuzyty drip-feed lubrication -smarowanie kroplowe (lubricating) oil -olej (smarowy) cooler .smarowanie olejowe --orifice -otwor.olejoszczelny lubricant -olej smarowy .osad depositing .filtr olejowy.pompa olejowa point . zwczka dlawiqca przeplyw oleju.settling .poziomowai.storage .alarm wysokiego poziomu (to) level . przyrzqd pomiarowy cock .zbiornik zapasowy .chlodnica oleju drain plug .system olejowy. smarnoic . wyrownywaC (np. mierzenie level .emulsion .analizator mgly olejowej --pump .odolejacz system .odpowietrznik cock . zapasowy .spare .smarowanie olejowe -ability . nadmiarowy (ekspansyjny) -expansion . f.zbiomik zapasowy thermotank -termotank (water) sampler -wykrywacz wody topping off -dopelnienie (czt$ciowo napelnionego zbiornika) ullage .high alarm .zbiornik suchy zb.wskainik (poziomu) plynu ..

rozchodony paliwa ciezkieg I separator/ Fuel oil system -system paliwa cigikiego ----*---------from other auxiliaries/ z f innych silnikow pomocniczych ! I MDO daily tan/ zb. rozchodowv viscosimeter/ o other auxiliaries/ do innych silnikdw pomocniczych chanieover valve/ zawor zmiany paliwa booster puhp/ pompa podajqca Juction jilt&/ filtr nu ssaniu . osadowy paliwa cieikiego HFO daily tank/ zb. ENGINE ROOM . Bunkering and sampling pobieranie i prdbkobranie paliwa portable gas tight sampler bunkering arrangement organizacja bunkrowania -gazoszczelne urzqdzenie do poboru prdbek liquid/ pryn water/ woda lina stalowa slip hook/ hak odrzutny spill tank/ zbiornik przelewowy hose supporting chain/ iancuch podtrzymujqcy wqz ]I fuel barge mark$old/ zawdr rozgaieiny barki paliwowej dripping method/ HFO settling tank/ zb.r 5.

fuel .op6r lepkoici volume -objqtoiC -- - - - -- - - - - - - - . okrqtowy oil hose -w@ (transportu) paliwa derrick .reduce -rate -zrnniejszyk ratq bunkrowania raising -bunkrowanie w morzu refuelling -uzupelnianie paliwa. SILOWNIA - - - - - - -- - - - -valve -wtryskiwacz fuelling at sea -bunkrowanie w morzu heavy fuel -p.commence -rozpoczqcie bunkrowania . tankowanie at sea -uzupelnianie paliwa w morzu (to) replenish . mazut.marine -morski.lepki resistance . probkq ze zbiornika) drip -kapat.okres probkobrania sight-flow (sight glass) -przeziernik sight hole .average . paliwa) . paliwo "lekkie" .olej napqdowy.draw . ponownie napehid at sea -zaopatrywak w morzu (tu: paliwo) sample -probka .cease -przenvanie pompowania . naczynie do pobierania plynu ze zbiornika dipping rode -miernik prqtowy poziomu dip up -zaczerpnqk (np.daily .Fuel oil -paliwo (olej napedowy) bunker -paliwo.tank -zbiornik paliwa. do silnikow wysokoprqznych diesel oil (do) . bunkrowaC bunkers -paliwo na statku . HFO) -p.olej opalowy. . paliwo ciqzkie .zabunkrowany. olej napqdowy rack position .opatrywanie (probki) nalepkq z opisem i plombowanie liquid meter -plynowskaz oil .pobieraC probkq .lepkoiC -index -wskainik l. (statek) z dostatecznym zapasem paliwa bunkering -przyjmowanie p.tu: awaryjne wstrzymanie bunkrowania fuel oil -olej opalowy.zuiycie irednie .zuiycie dobowe diesel fuel -p. paliwo "ciqzkie" -gas olej napqdowy (do silnikow wysokoprchych) .paliwo ciqzkie o malej zawartoici siarki fuel -paliwo -coefficient -wspolczynnik zuzycia paliwa consumption -zuzycie paliwa.rata ( u pompowania paliwa) t: . zbiornik paliwowy -- 5.uzupelnic (zapas). ciqzkie. paliwa) metodq kropelkowq -tray . czerpaC stick . paliwo .iurawik do podnoszenia wqza transportowego pumping -pompowanie .stacja bunkrowa (to) bunker -przyjmowaC paliwo.specific -consumption -jednostkowe mzycie paliwa -system -system paliwowy .. bunkrowanie. indeks wiskozowy -regulator -wiskozymetr viscous . olej opalowy oil (hfo. SciekaC -pan -wanienka Sciekowa sampling . rozchod contamination -zanieczyszczenie paliwa -heater -podgrzewacz paliwa impurities -zanieczyszczenia injection pump -pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa oil -paliwo ciqzkie.residual -p. zweglanie consumption -zuiycie. pozostaloiciowe . resztkowe.engine .zobowiqzanie dostawcy paliwa odnoh i e jego dostawy viscometer -lepkoiciomierz viscosity . rozchod (np.diesel .olej (napqdowy) do silnik6w okr. ciqzkie.rate .olej napqdowy. bunkrowanie calorie -kaloria calorific value -wartoiC opalowa carbon deposit -osad w e l a carbonisation-osady welowe.wziernik specific gravity -ciqzar wlaiciwy specimen -probka stem . bunkier delivery receipt -kwit bunkrowy station .standard -probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probkq sampler -pobierajqcy probkq. olej opalowy labeling and sealing .wanienka iciekowa drop -kropla emergency stop .low sulphur (LSFO) .pobieranie pr6bek (np.olej. probkobiorca sampling -probkobranie procedure -procedura pobierania probek -time .in . paliwo lekkie dip -zanurzaC (w zbiorniku)..prqtowy wskainik poziomu plynu w zbiorniku dipper -czerpak.polozenie elementu nastawy paliwa (listwy paliwowej) .increase -rate -zwiqkszyt ratq pompowania .

ENGINE ROOM r Main propulsion two-stroke engine dwusuwowy silnik napgdu glbwnego lower platform/ qlatforma dolna exhaust valve/ zawor. piston crowd connecting rod/ korbowod turning gear/ thrust collar/ obracarka kotnierz oporowy -' ? \\----- cooling jacket/ koszulka .cyllnder liner/ 1 tuleja cylindrowa piericienie ttokowe cylinder cover stud/ szpilka pokqwy cylindra \__i scavenging ports/ okna przepluh&ce .ourtesv o f the New Sulzer Diesel Ltd .5. wydechowy air start valve/ zawor p o y startowego exhaust gas manifold/ piston head.

: sprqzynowanie walu crank (throw) -wykorbienie crosshead . bottom bearing shell) -panewka lozyska korbowego crankshaft -wal korbowy .ostatnie kolo zebate na wale krzywkowym .intercooler .lozysko lba korbowodu (sworznia tlokowego) cooler . rama fundamentowa.wal korbowy z tlumikiem drgan -deflection -kontrola uloienia walu.skrzynia korbowa monitoring unit .rolka napqdzana krzywkq . krzyzulec -bearing .urzqdzenie analizujqce atmosfere w skrzyni korbowej -pin .damped .bores in .stalowe .strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .intermediate gear wheel -poirednie kolo z q bate .Sruba lozyskowa -bottom end .loie.dolna pokrywa lozyska korbowego shell (big end bearing shell. silnika) -plate .lozysko wodzika --cap -pokrywa lozyska krzyzulcowego -engine . -thrust collar saddle-piece -kolnierzowe osadzenie glownego lozyska oporowego base plate .napqd walu krzywkowego .bieznia krzywki camshaft -wal krzywkowy chain drive .zestaw kol zebatych do nape- -- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- du.inlet .dolne lozysko (korbowe) .final drive gear wheel .supporting .zawor przeciwwybuchowy w karterze crankpin .boczne (przy stoperach) .fuel -krzywka paliwowa .lozysko czopu korbowego (pot.z zywic sztucznych . podstawa (silnika) chock -podkladka (poduszka) pomiqdzy silnikiem a ramq .sprzeglo cam -krzywka .5.loze (np.cambox -komora krzywkowa .chlodnica powietrza cleaning process .side .top-end .reversing unit .stopa korbowodu -eye ofthe--gorny leb korbowodu small end .train of gear .gniazdo lozyska r.main - gear wheel .silnik wodzikowy - -- -- ------ --- --- - -- - .lyzwy . rama fundamentowa bed .lozysko oporowe .air side of the .krzywka zaworu ssqcego .crosshead -lozysko krzyzulcowe .stopa korbowodu .czop korbowy bearing.proces czyszczenia -charge---c hlodnica powietrza doladowujslcego .intake .end .podstawa (silnika). wal krzywkowy connecting rod (conrod) -korbowod -big end .gumowa okladzina prowadnic lancucha -drive .glowne kolo zebate .follower rollers .uklad przesterowujqcy walu krzywkowego .wodzik.otwory w korbowodzie bottom end .epoxy raisin .exhaust krzywka wydechowa .podnohnik lozyska glownego --lubricating oil supply -przewod oleju smarowego glownego loiyska ramowego -journal cap -pokrywa lozyska ramowego saddle .combined thrust and journal lozysko oporowo-ramowe . lozysko korbowe) pit .chlodnica .silnik bearing -lozysko -bolt .napqd lancuchowy rubber clad guide bars .czop korbowy bearing .skrzynia korbowa -mist detector -wykrywacz (analizator) mgly olejowej relief door .lozysko czopu korbowego --cap . SILOWNIA Engine .lozysko glowki korbowodu (main) bearing -glowne lozysko ramowe cap -pokrywa lozyska ramowego --jack .thrust .steel .leb tlokowy korbowodu bearing .koncowe . wykorbienie angle -pozycja walu korbowego case .podkladki podtrzymujqce clutch .flank of the .chlodnica miqdzystopniowa crank -korba.wneka korbowa crankcase .naped walu krzywkowego --rollers .air .krzywka zaworu ssqcego -reversing krzywki przesterowujqce na biegu wstecz -slide . pot.

glowica cylindra valve rocker/ .Four stroke medium speed engine US^ gas receiver/ h~lektor gazbw v d e c h o ~ c h irednioobrotowy silnik czterosuwowy injection valve/ wt skiwacz piston rings/ cylinder head t u r b o \d o a d o w a r FerScienie tlokowe .a - .

crosshead type .silnik tlokowy . spalinowy .silnik okrqtowy .marine .: wtryskiwacz) -viscosity regulator -wiskozymetr fuel pump -pompa paliwowa .Sruba kotwiczqca. mocujqca -bolt .silnik jednostronnego dzialania .silnik w ukladzie gwiazdowym .silnik krzyiulcowy .turbo-reciprocating . widlasty (engine) foundation -fundament silnika .cylinder.stuki paliwowe -pump -pompa paliwowa -timing -rozrzd -valve -zaw6r paliwowy (pot.auto backwashing .klin poprzeczny cylinder . maszyna .underpowered .tuleja cylindra oil feed -zasilanie olejem cylindrowym -oil pump eccentric drive -mimokrodowy napqd pompy olejowej -wall .reciprocating ..radial . podwojnego dzialania .fundament silnika shaft -wal silnika glownego.pompa podajqca paliwo injection pump -paliwowa pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa -knocks .opposed-piston .fundament silnika frame .magnetic -filtr magnetyczny flywheel -kolo zarnachowe frame -rama (np.triple expansion -maszyna parowa potroj- - - - - -- - - - - - - - - - - - nego rozprezania .Srednica cylindra cover -pokrywa cylindra crown .silniki wysokoprqzne pracujqce przez przekladnie na wspolny wal guide -prowadnica shoe -lyzwy wodzika clearance -luz na prowadnicach wodzika head -glowica silnika inspection door -drzwi inspekcyjne jacket -piaszcz cooling system -system chlodzeniaplaszcza cylindrow -cooling fresh water preheater -podgrzewacz wody chkodzqcej cylindry journal -czop walu .(statek) z silnikiem o zbyt malej mocy .silnik czterosuwowy .double acting .four-stroke .- - -- - .single acting .ship's . uklad block -blok cylindrowy -bore .internal combustion (IC) .filtr powietrza .silnik benzynowy .injector -wtryskiwacz .oslona silnika foundation .diesel . amortyzator drawbolt .fundament silnika seating .silnik z tlokami przeciwbieznymi .main bearing cap -pokrywa lozyska ramowego - - - .supercharged .booster pump .silnik wysokoprqzny .s.dno tloka -head .fundament silnika casing .slow-speed -wolnoobrotowy (npsilnik) .V-engine .silnik okrqtowy .fuel injection pump -pompa wtryskowa .Scianki cylindra cylinder liner -tuleja cylindrowa --cooling .filtry na ssaniu .glowica cylindra liner .push rod -popychacz na zaworze w pompie paliwowej geared diesel engines .air .main .silnik.silnik.s.silnik wysokoprqzny .Sruba Sciqgajqca engine .Sruba fundamentowa .oil -filtr olejowy . maszyna -bed .chlodzenie tulei cylindrowej flange -kolnierz tulei -quills -kroCce do smarowaniatulei cylindrowej --wear ridges -prog powstaly wskutek zuiycia powierzchni wewnqtrznej tulei damper -przepustnica damper -tlumik drgah.filtr .silnik dwurzgdowy.silnik parowy z turbinq na parq odlotowq .silnik z doladowaniem .filtr automatyczny (czyszczony wstecznym przeplywem fihowanego czynnika) .silnik tlokowy .petrol .anchor bolt .guide -prowadnica wodzika - cross wedge .piston .suction . wal napqdowy engine .Sruba fundamentowa filter . fundamentowa) fuel -paliwo .holding down bolt .oil .silnik napqdu glownego .

teleskopowe doprowadzenie wody chlodzqcej do tioka crown .zamek piericienia tloka axial clearance .moc.filtr olejowy mist detector . crankpin bearing.cooling oil pipe -rura oleju chlodzenia tloka .lub filter .urzqdzenia napedowe statku propulsion -naped . wtryskiwacza) oil .objetoic tulei od dolnego do gornego punktu martwego -floating wristpin -sworzen plywajqcy (przemieszczajqcy sic w tulei osadzonej w tloku) gudgeon pin .chlodnica oleju .ENGINE ROOM Propulsion engine .luz poosiowy w rowku -- - - - - -- - - - - piericienia --radial clearance -luz promieniowy w rowku pierhcienia --butt clearance . kryza .polqczenie na zakladkg -gas ring -piericien uszczelniajqcy grooves .tlok cooling telescopic pipes .dlawica trzonu tlokowego stuffing box .dlawica trzonu tlokowego port .silnik napedowy crankshafi/ engine .trunk .o napedzie mechanicznym -piston -tlok wykonawczy propelling -napedowy machinery .diesel .exhaust ..air .exhaust kolektor wylotowy piston .olej cooler .cz&i gldwne exhaust valve/ zaw6r wydechowy fuel injection valve/ zawor wtlyskowy paliwa cylinder cover/ giowica cylindra big end bearing (crank bearing. naped drive -naped mechaniczny -operated . tloczysko gland .piericien zgamiajqcy piston rod -trzon tlokowy.prqdnica napedu (statku) - ---- -- - - - . bottom end bearing)/ lojisko korbowe liner .kolektor (rozgalqzienie) powietrza przeplukujqcego/ doladowujqcego . zwezka dlawiqca przeplyw oleju.skok tloka trunk-type -tlok silnika bezwodzikowego . cylindra silnika) nozzle -dysza (np.denko tloka displacement . skrzynia zaworowa .analizator mgly olejowej (w skrzyni korbowej) manifold -kolektor.polqczenie koncow piericienia na styk overlapped .naped (silnikiem) diesla generator .rowki (kanaliki) piericieni oil ring .main parts silnik .luz w zarnku ends square butt .silniki napqdowe .lubricating -orifice -otwor.ship -plant .intake .sworzen tloka -pin .compression -piericien uszczelniajqcy gap .tuleja (np.okno wylotowe (wydechowe) .okno wlotowe power .sworzen tlokowy -ring -piericien tlokowy scraper ring -piericien zgarniajqcy skirt -plaszcz tloka -travel .tlok bezwodzikowy - (piston) ring -piericien tlokowy .okno .

powietrza przeplukujqcego -sea chest .intake -zawor wlotowy .starting air .iruba przytrzymujqca sump -zbiornik Sciekowy.ship .wahacz tachometer -tachometr drive gear .zawor doladowania czynnika gear .naped parowy .indicator ..zaw6r -crankcase relief z.- -- - - - - thrust shaft -wal oporowy thrust spindle -popychacz tie piece .napqd silnikowy motor .water .zawor pilotowy rocker arms -klawiatura zaworu .silnik turbinowy.pompa wodna quill -tuleja.scavenging -z.under piston non return .turbo-electric napqd turbinowo-elektryczn Y pump -pompa . naddnieniowy skrzyni korbowej .motor . silniki napedo- - 5.ship -turbine .Sciqgi oporowe - - .naped statku .hold down .naped tachometru timing gear -rozrzqd thrust bearing (block) -lozysko oporowe thrust pins .steam .turbina okrqtowa . miska olejowa swing-joint .manoeuvring scavange air non-retum zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego needle -zawor igielkowy .turbine main -turbinowy napqd glowny .main -machinery . silnika glownego) valve . turbina turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny -ship -statek o napqdzie turbinowo-elektrycz"Y turning gear . Sruba dwustronna.sktzynia denna. krociec smarny seating .obracarka unit .silniki napedu glownego . SILOWNIA - we .leb korbowodu - -- - - - -- - - - - - - - .oil .silnik napedowy . prowadnica staybolt . wykorbienie walu .Srodki nap~du.napqd glowny .main .Sciqg ramowy turbine -turbina -engine . skrzynia kingstonowa .pilot .zawor (kurek) indykatorowy .means of . kolek gwintowany . slupek.tu: blok (np.Sciqg Srubowy -ring -pierScien prowadzqcy stud .osprzqt zaworu .kolek.mechanical -napqd mechaniczny .podtlokowy zawor zwrotny web -korba.oil relief . wodzik.pompa olejowa .suwak.fundament spark-ignition -zaplon iskrowy slider .big-end .zawor rozruchowy .spray -wtryskiwacze (nozzles) .w obiegu oleju .charging .zawor bezp.

5. spalin stroke .odpowietrzajqcy ukiad chi.chlodzenie powietrzem .stopien sprgzania -ring -pierkcien tlokowy uszczelniajqcy stroke .pilotujqce- - . przedmuchiwanie (np. bezpokredni s.zarnkniqty.chlodzenie tloka system .at full .liquid .starting line -linia (ruroci@ p.water inlet main . ENGINE ROOM Engine operation -dzialanie silnika air .through -przedmuchany (silnik) carbon deposit -osad wqgla clogged fuel nozzle -zatkane dysze paliwowe cooling . zwrotne (pqtlowe) .closed system .p.under . down .internal -engine -silnik spalania wewnqtrznego compression . . wykonywab wykres indykatorowy indicator -wskainik diagram -wykres indykatorowy injection -wtrysk load .chlodzenie cool .chlodzenie .p.samozaplon ratio . zwalnianie blown.ch.ch.zaplon indicate -indykowak.f d l -peine obciqzenie . cylindrow) powietrzem --box -zasobnik powietrza przeplukujqcego fire extinguishing steam/C02 equipment urzqdzenie do gaszenia parqlC02 ognia w przestrzeni podtlokowej --manifold -kolektor (r0zgalqienie)"powietrza przepiukujqcegol doladowujqcego --pump -pompa powietrza przeplukujqcego --receiver -zasobnik powietrza przedmuchujwego drain pipe -rura spustowa powietrza p.starting -pipe -przewod p. studzib coolant (cooling agent) -czynnik chlodzqcy cooling .silnik failure -awaria silnika.przeplukiwanie.-go drive gear -napqd rozdzielacza p.starter distribiutor .return flow .rozdzielacz powietrza romchowego auto shut down -automatyczne zatrzymanie auto slow down .owalnoik overloading -przeciqzenie overspeed -nadobroty trip . defekt silnika -trouble .urzqdzenie zatrzymujqce silnik powyzej maksymalnych dopuszczalnych obrotow prelubrication -przesmarowanie wstqne pressure .suw wydechu -valve -zawor wydechowy fuel rack position signal (FPS) -sygnal polozenia listwy paliwowej full power -peina moc idle running -bieg jalowy idle speed .zawor bezpieczenstwa zasobnika powietrza blower . startowego .zaklocenie w pracy silnika - - - -- - - exhaust -wydech -gas -gazy wydechowe.przedrnuchiwanie bezpokrednie .dmuchawa przedmuchujqca . awaryjne zatrzymanie statku przy uiyciu biegu wstecz SG cylinder wear -zuiycie cylindrow detonation -detonacje engine .przy peinym obciqzeniu . spaliny pyrometer -pirometr do pomiaru temp. startowego - .system chlodzenia -venting tank -zb. a.open system .pod obciqieniem ovality .automatyczna redukcja obciqzenia.air .starting valve -zaw6r p. safety valve .kolektor wlotowy wody chlodzqcej -water outlet main -kolektor wylotowy wody chlodzqcej combustion -spalanie chamber -komora spalania .otwarty.loop .wychladzab -jacket -plaszcz chlodzqcy .sprqzanie ignitian .suw sprqzania crash stop -nagle.obciqzenie .piston . .direct .powietrze -pilot distributor -rozdzielacz p.ciknienie wstvnego przesmarowania pressure charging -doladowanie pressure relief -dekompresja revers -zmienib napqd na wsteczny scavenging (air) . pokredni s.chlodzib.obroty jaiowe ignition .przephkanie nawrotne - - - - -- -- --- - - . -starting -bottle -butla powietrza startowego . startowego .chlodzenie wodne .

oczyszczanie (usuwanie zanieczyszczen) shut-down -zatrzymanie (np.dopuszczalna granica performance -dzialanie power .critical .skok.kon mechaniczny Cjednostka mocy) .rated -rnoc znamionowa -requirement .suw sprezania .service . silnik) indication -wskazanie.rnoc dostarczona (na irub~) .moment ucirlgu mooring trial -proba (silnika) na uwiezi number of revolutions (npm) .zapieczone piericienie tloka stroke .pr~dkoSC (obroty) krytyczna . calkowita bollard pull .driving -rnoc napqdowa . rnoc efektywna . indykowak (np.obciQenie eksploatacyjne quasi-propulsive coefficient .dlawic underloading -niedociqzenie.indicated (IHP) .-przeciQenie .sprawnoik calkowita permissible limit .permissible .uniflow .nominal .metric .peak .rnoc w koniach .skutecznoS6 engine .rnoc (tu: silnika) .rated -prqdkoit znamionowa .brake -rnoc uzyteczna.obciqzenie stake .suw wydechu .sprawnosk silnika exciting force .service -prqdkoit eksploatacyjna -- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - .obciqzenie .sprawnoSC napedowa moment -moment of a force .consumed -rnoc zuzywana .estimated .sprawnoSC ogolna.zapotrzebowanie na rnoc -reserve -rezenva mocy .obciqzenie szczytowe .up .peak .suw pracy .og6lem godzin pracy (silnika) travel .suw rozprqzania .rnoc szczytowa .intake .skok tloka trottle down .rnoc okreSlona na pr6bach modelowych .exhaust . niedostateczne obciqienie vibration -wibracje vibrational period -okres drgan - - 5. silnika) shut off .compression .nadmiar mocy .sila wymuszajqca - - exciting moment -moment wymuszajqcy horse power (hp.suw ssania .silnik efficiency .rnoc eksploatacyjna (silnika) speed -predkoiC .suw odkorbowy timing -ustawianie rozrzqdu top dead centre -polozenie zwrotne odkorbowe total running hours . suw .rnoc na wale indicate -wskazywak. doplyw paliwa) cock -kurek odcinajqcy sticking piston rings . wskazowka indicator -indykator diagram -wykres indykatorowy load .over. SILOWNIA -- - - - - Engine features charakterystyka silnika actual efficiency .diugi skok -power .dopuszczalne obciqzenie .permanent .rnoc nominalna (silnika) .przepiukanie poprzeczne -valve -zawor przedmuchujqcy scavenged -z przephkaniem scavenging .supercharged .z doladowaniem . HP) .service horse .expansion .long .delivered (DHP) .odciqc (np.liczba obrotow w jednostce czasu overall efficiency .rnoc uzyteczna .moment sily of pull .two--cycle -obieg dwusuwowy (silnika spalinowego) .shaft .effective (EHP) .uciclg na palu continuous -c i & y running -praca c i a l a critical moment -moment dopuszczalny effectivness .rnoc indykowana .excess .

safety -regulator bezpieczelistwa .wal nastawiania zadanej prqdkoici obrotowej - - - - -- - - . o nastawie zmiennej -weight . zabezpieczajqcy przed przekroczeniem obrotow granicznych -pilot valve plunger .all-speed . ENGINE ROOM r Governor . obrotow .overspeed type r.nastawa maksymalnego obciqzenia speed drop control -nastawa nachylenia charakterystyki synchronizer control -rqczna regulacja obrotow synchronizacji speed adjusting shaft . odirodkowego load limit control . indicator/ wskainik (synchronizacji) obrotdw 2 booster .regulator nakretka wlewu oleju poiqczenie przegu 'ng loaded accumulator/ mulator spreiynowy receiving compensating piston/ tiok kompensujqcy synchronizer control/ rgczna regulacja obrotdw synchronizacjir- syn.speed limiting .buster. o stalej nastawie obrotow drive gear .constant speed -r.5.nastawa maksymalnego obciqienia -variable speed -reg. urzqdzenie wspomagajqce pracq np. . regulatora prqdkohci obrotowej governor .suwak sterujqcy r.regulator obrotow .niestabilna praca r.bezwladnik r.napqd regulatora obrotow hunting .regulator wielozakresowy .

niezdatny do zeglugi emergency -awaryjny -full speed .nawrot. zaklocenia w pracy silnika full ahead .okres rozruchu time .w.przycisk awaryjnego zatrzymywania silnika glownego engine telegraph -telegraf maszynowy engine trouble -problem z silnikiem. przeciwny. bez napqdu dead slow . z powodu awarii).bieg (np. silnikiem glownym) z mostka system . regulacja.ahead . niewlaSciwa praca silnika.praca silnika glownego w trybie awaryjnym stop .liczba obrotbw (np. predkoSciomierz.prgdkoiC krytyczna. wstecz direction and revolution indicator .sterowanie (np.wskaznik obrotow . licznik obrotow indicator .cala naprzod full astern .b.tablica sterownicza (kontrolna) system . silnika) (to) overload -przeciqzyk (tu: silnik) overspeed -nadmiema prqdkoik obrotowa overspeeding -rozbieganie sic (silnika) power boost -zwiqkszenie mocy rev-counter -obrotomierz reversal -przeciwienstwo kierunku ruchu (np.odwrotny. rozruch (np.przesterowak silnik na pracq wstecz.dzwignia sterujqca panel .uklad sterowania critical speed .rozruch. revlmin) . obroty krytyczne governor .utrata predkoki stand-by . zmiana kierunku ruchu reverse . rejestrator telegrafu maszynowego vessel monitoring system (VMS) -system nadzoru (podsystemow) statkowych - - - - - - - .obwod kontrolny desk -pulpit sterowniczy lever . obroty .obrotomierz. tachometr.number of .uklad sterowania z mostka bridge telegraph -telegraf na mostku computer control .uklad automatyczny sterowany komputerem control . pogotowie (w silowni) start .b.regulator prqdkosci obrotowej indicator .wolno ahead .sterowanie.czas rozruchu stop -zatrzymaC (silnik glowny) telegraph block.pol naprzod .cala wstecz full capacity work -praca (silnika) pelnqmocq full load -pelne obciQenie (silnika) full speed -pelna predkoiC half . przy stalych obrotach at full speed -przy pelnych obrotach bridge control . przebieg (to) run -pracowak (o maszynie) running -praca. poruszak sic wstecz revert .bardzo wolno ahead .statek bez zasilania.stojak telegrafu maszynowego telegraph recorder .w.zakres zabronionych obrotow (silnika) .obrotow na minute run .pol wstecz -- -- - -- -- - order logger -rejestrator polecen (np.sterowanie komputerowe system .zawrocik revolutions (revs) -obroty .barred range .critical .wolno naprzod astern .statek unieruchomiony (np.poczqtek.ahead .obrotomierz. silnika) starting .astern .zakres obrotow krytycznych dead ship . telegrafu maszynowego) overload -przeciqienie (np.pelna predkoSC awaryjna overload -przeciqienie awaryjne run . naprzod --astern .wskainik kierunku i liczby obrotow silnika disabled .uwaga. bieg (silnika) slow .Engine control sterowanie silnikiem all stop! -maszyny stop! at constant speed -przy stalej predkoici.pol (tu: prqdkoici) . szybkoSciomierz limiter .wolno wstecz speed .rejestrator manewrow. kontrola circuit .obroty biegu naprzod counter . silnika) -per minute (rpm. maszyny do przodu). uruchomienie interlock -blokada startowa period .obroty krytyczne -passing of the --range -przechodzenie zakresu obrotow krytycznych .prqdkoSC. wsteczny (to) reverse .ogranicznik prqdkoki obrotowej loss . silnika) reverse .range of .

Turbocharger .turbodmuchawa bearing assembly - bearing space cover/ obudown wlotu gazow .

boiler -kociol parowy .doladowanie supercharged engine -silnik z doladowaniem turbine .zaw6r typu "Gestra" turbine .dmuchawa surging .drive . sprgzarki) overheating -przegrzanie steam .. przeciwprqma (wydmuchowa) .turbina parowa supercharger .t. o dwu kierunkach obrotu . reakcyjna turbocharger -turbodoladowarka auxiliary blower .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiomikowcach) .backing .t.turbina parowa .sprqzarka doladowujqca supercharging .single motion . napqdowa .turbina parowa Turbine .: pompowanie turbiny turbocharging -turbodoladowanie turbo-compressor -turbospr~zarka turbo-supercharger -turbosprqzarka doladowujqca - - - -- - 181 .impulse-reaction -t.power . niskoobrotowa .high-pressure .napqdzany parq gauge .non-condensing t.cargo pump . dwustrumieniowa . korpus .t.para wodna .kadhb.t.turbina air casing .double-flow .turbogenerator (prqdnica napedzana turbind internal combustion .turbodmuchawa pomocnicza -blower .steam .double motion .t.low speed .napqd parowy -driven .wytwomica pary -trap .manometr na kotle pipe -rurociqg parowy propulsion .5.napqd parowy -rising plant .turbina wysokopr~zna . SILOWNIA \ team turbine .turbina gazowa .kana1 powietrzny blade -lopatka wirnika -profile .gas - - - - - turbine -turbina .pot.turbina nawrotna -body .profil lopatki -ring -wieniec lopatkowy (turbiny.turbina . akcyjno-reakcyjna .turbina spalinowa .t. .generator .pressure . o jednym kierunku obr.

Propeller shaft seals and bearings uszczelnienia i loiyska walu Srubowego propeller blade/ skrzydlo iruby \ \ air connection to ship's system/ podlqczenie do syslemu powietrza statkowego / / air control unit/ zespril kontroli (ciinienia) powietrza sterntuhr seal/ drain collection line/ rurociqg spustowy oleju rurociqg obiegu oleju @ward seal casing/ obudowa uszczelnienia dziohowego I source: John Crane Marine InrernafionalJCM-L .

wal Srubowy (to) aline .tune1 walu (napedowego) - - -- - - -------- - - - - - - -- - shafting .studzienka tunelowa (w tunelu walu napedowego) - - - Main engine shafting .ustawiak w linii.pochwa walu Srubowego bearing .tail .dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego stuffing-box . komora dlawnicowa recess .propeller shaft .loiysko tunelowe.wneka tunelu.linia wal6w stern bush -loiysko walu Srubowego. pochwa walu Srubowego stern gland -dlawik pochwy walu stern tube .lozysko walu Srubowego strips .intermediate .wal poSredni (tunelowy) liner .wal Srubowy strut -wspornik walu Srubowego .listwy lozyska walu Srubowego bushing .linia walow (napedowych) line . loiysko walu poSredniego -escape -wyjscie awaryjne (prowadzqce przez tunel) platform .lozysko oporowe lignum vitae -gwajak.engine -wal silnika generator -prqdnica walowa .wal Srubowy -revolution indicator -wskainik obrotow walu .lozysko walu Srubowego gland .tune1 walu (napedowego) -bossing .lozysko walu Srubowego .wspomik walu (Srubowego) shaft -wal napqdowy -alley .dlawnica.oplywka walu -bracket -wspornik walu .linia w a h napedowego stern tube/ waiu propeller shajl intermediate shaft/ wai Srubowy wai poSredni flywheel/ koio zamqchowe I I crankshaj/ wai korbow Y . reces tunelu (walu Srubowego) tail end . reces tunelu (walu Srubowego) screw . osiowac alignment -ustawienie w linii.stem tube -lozysko walu Brubowego -thrust .ustawiac w linii.driving . lozysko walu poSredniego well .propeller .lozysko walu napedowego .Sruba tunelowa shaft bearing .screw .tuleja walu Srubowego -pipe -pochwa walu Srubowego power -moc na wale . SILOWNIA Propeller shaft .5.peddik. osiowanie bearing -lozysko .tune1 (walu Srubowego) bearing .spring .wal Srubowy -tube wal pochwowy (przechodzqcy przez pochwe) -tunnel .line shaft . Sruba napedowa -bracket .intermediate shaft -1. drewno gwajakowe liner . centrowac propeller .stozek walu Srubowego tail-shaft liner -tuleja walu Srubowego thrust block -lozysko oporowe thrust shaft -wal oporowy tunnel .lozysko tunelowe.podloga tunelu -recess -wneka tunelu.wal napedowy . walu poiredniego .loiysko linii walu .tuleja (walu) line up .

napgd przekladniowy ratio -przelozenie przekladni (to) gear .worm -przekladnia Slimakowa geared drive -naped z przekladniq mechanicz- - - - - - -- - - - - "4 gearing -przekladnia zgbata idler .. kolo zgbate -bevel -kolo (przekladnia) zcbate stoikowe casing .parallel . walek zqbaty . Slimacznica - - - - .step-up -przekladnia zwiqkszajqca .differential -przekladnia roinicowa .epicyclic .kolo z. duzych obrotow .kolo obiegowe rack-and-pinion gear .walek . ' 5.kolo zebate worm gear -przekladnia Slimakowa worm wheel .przekladnia zqbatkowa reducer -przekladnia redukcyjna reduction -redukcja.variable speed .single reduction . przekladnia nawrotna .przekladnia redukcyjno-nawrotna .kolo z.kolo poSrednie w przekladni pinion . zmniejszenie gearing -przekladnia redukcyjna sun wheel -kolo centralne. annulus/ piericien zebaty zewn<trzny kolo kolo Gear -przekladnia annulus -piericien zqbaty zewngtrzny countershaft -wal poiredni (przekladni zqbatej gear . malych obrotow .zazgbiaC gear (type) -typ przekladni .high speed . kolo sloneczne tooth .jednostopniowa przekladnia redukcyjna .reversing -urzqdzenie nawrotne.zebatka.sun -wal kola slonecznego planet pin .przekladnia obiegowa .kolo zqbate napqdzajqce -gear .driving .zqb toothed -zebaty gear -przekladnia zgbata -wheel .przekladnia zebata.przekladnia planetama .przekladnia z ~ b a t a .double reduction dwustopniowa przekladnia redukcyjna .o zmiennym przeloieniu .reduction -przekladnia redukcyjna .low speed .reverse-reduction .obudowa przekladni -box .sworzen kola obiegowego planet wheel .skrzynia przekladniowa drive .planetary . ENGINE ROOM Marine epicyclic gears statkowa przekladnia planetarna planet wheel/ koio obiegowe.toothed .przekladnia rownolegla .mniejsze kolo w przekladni zcbatej.

kolnierz kompensatora .burnt . wyziewy funnel -komin gases -gazy ." .exhaust -kolektor wylotowy natural draught -cirlg naturalny (kominowy) soot .mieszek kompensatora flange ..gazy odlotowe manifold -kolektor . spaliny . pionowy przewod dymny -- --- ---- - - - ---- . gazy spalinowe . -valve -zawor wydechowy exhaust gas .temperatura gaz6w spalinowch pipe -rura wydechowa port . .dym.gaz spalinowy. poiqczenie elastyczne .kompensator osiowy bellows .'- ~ v n n n a i joints o~ satory mieszkowe emergency gene?. .lateral .gaz spalinowy.uMad wydechowy (system gaz6w spalinowych) damper -zasuwa kominowa exhaust -wyciqg -draught -przewod wyciqgowy -driven supercharger -turbosprezarka na gazy spalinowe -gas .ciinienie wylotowe silencer -tfumik wydechowy -turbine . spaliny analyser ..axial . . spalinowych) pyrometer -pirometr do pomiaru temperatury spalin --turbine -turbina na pare wylotowa.spaliny. spaliny manifold -kolektor gazow wydechowych --temperature . wylotowa. ' L 'L * incinerato spalarka turbodoiadowarka exhaust gas manifold/ silnik glb&ny / wyde~ho&~ch Exhaust gas system .szczelina wylotowa -pressure .' .exhaust .gaz spalinowy.kompensator mieszkowy.turbina napqdzana para.waste .analizator spalin wylotowych emission . . SILOWNIA \ Exhaust gas system L system gazdw spalino.angular .kompensator kqtowy .kompensator boczny fire dampers -pokrywy ppoz. m"" J " . opary. expansion joint .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy stack -komin up-take -dymnica.5.emisja gazow spalinowych --pipe -rurociqg odlotowy (g. up-take/ dymrrrcu prqdnicy swag'--' emergency generator/ prqdnica awaty . na kominie fume .

block friction .separator wod zqzowych blower -dmuchawa .awaryjne urzqdzenie sterowe engagement .urzqdzenia pomocnicze. skraplanie condense .generator awaryjny -power supply .chlodnica powietrza .skraplacz .zespol.exhaust gas .zbiornik sprqzonego powietrza antivibrator .cooler (calorific box) .sprzqiony.skraplarka cooler .napqd lancuchowy . pot.: wkuplowanie (sprztgla) evaporate -parowat evaporator -wyparownik.auxiliary -pomocnicza sprq zarka powietrza rozruchowego air coompresor .electric -napqd elektryczny .muff .kondensat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . klowe ..zagrozenie.napqd bezpoiredni .przewod dmuchawy pomocniczej boiler -kociol .fluid .disk .napqd pasowy .sprzqglo .friction .napqd niezalezny (to) drive -napqdzak driving power .cone .napqd .dmuchawa pomocnicza --duct -przewod dmuchawy pomocniczej condenser .chlodnica powietrza air drying station .dog-.multi disc .sprzqglo cierne szczqkowe .: wkuplowany . przyrzqd distillate -destylat distiller -wyparownik drive .sucha chlodnica powietrza condensing unit .belt .napqd hydrauliczny .chlodnica (to) couple .auxiliary duct .awaryjna pompa zqzowa fire pump .centrifugal . agregat air compressor .sprzqglo tulejowe.skrzynia cieplna . cieplo odpadowe (spalin) np..tarczowe sprzqglo cierne -tail sprzqglo pomiqdzy silnikiem elektrycznym a walem Brubowym combustion device .friction .moc napqdowa economizer -urzqdzenie wykorzystujqce tzw.dry air .chain .sprzqglo klowe -jaw .dmuchawa pomocnicza .claw .hamulec cierny centrifugal -odirodkowy separator -wirowka odirodkowa condenser -skraplacz clutch .tlumik drgan appliance -przyrzqd.sprzqglo odirodkowe .sprzqgniqcie.spalarka . parownik -plate -wyparownik plytowy condensate .sprzqglo szczqkowe.main -glowna sprqzarka powietrza rozruchowego air cooler . stan zagrozenia -bilge pump .direct-. pot.sprzqglo klowe . wlqczenie.sprzqglo cierne .skraplacz pomocniczy engine .pump -pompa skroplinowa condensation -kondensacja.auxiliary .lqcznik coupling .sprzqgak coupled .sprzqglo wielotarczowe .stacja osuszania powietrza air receiver . amortyzator aggregate .sprzqglo cierne stozkowe .domestic -podgrzewacz wody pitnej .skraplat condenser . do podgrzewania wody emergency . mechanizmy pomocnicze silowni bilge separator .sprzqglo klowe .sprzqglo tarczowe .plate . urzqdzenie auxiliary -pomocniczy blower .direct-coupled .independent .kociol na spaliny odlotowe brake -hamulec .sprzqzony bezpoirednio coupler .claw . s. ENGINE ROOM Auxiliaries (urzqdzenia) pomocnicze absorber -thmik drgan.silnik pomocniczy machinery -maszyny pomocnicze auxiliaries .awaryjna pompa pozarowa -generator . polqczenie tulejowe damper -nawilzacz data plate -tabliczka znamionowa desalination -odsalanie device -urzqdzenie.zasilanie awaryjne steering gear .sprzqglo flange -kolnierz sprzqglowy .5.air .

E.spur . diwignik hydrauliczny pressure . eksploatacji (urzqdzenia) instruction .follow-up -urzqdzenie n a d e n e .sprezarka doladowujqca travelling hoist (stores hoists) . heater .discharging . urzqdzenie . SILOWNIA - fecal sewage biochemical treatment plant urzqdzenie do oczyszczania kciekow fekalnych frame -rama fresh water generator -wyparownik . przy zaworze) incinerator .zespo1 silnikowo-prqdnicowy nozzle . urzqdzenie running conditions -warunki pracy (urzqdzenia) saddle -podpora.silownia morska motor . os przegubu plant .sterylizator wody - - - - .obw6d hydrauliczny clutch . tabliczka identyfikacyjna (np.turbogenerator. loze seating . doladowany supercharger .tabliczka informacyjna.ciecz hydrauliczna jack .dozi~biacz supercharged -z doladowaniem. mechanizm.pompa hydroforowa -tank .dysza wyplywowa pivot .wstrzqs.disengaging -urzqdzenie zwalniajqce .wyparownik podcihieniowy vaporizer -odparowywacz viscontrol electronic -wiskozymetr paliwa dla silnika glownego waste and garbage press (pot.sluzba.5.mechanical -przekladnia mechaniczna .separator vessel -komora do oddzielania pary od solanki foundation .amortyzacja wstrz4sow steam preheater -podgrzewacz parowy wody subcooler (heatexchanger) .mechanical transmission .przekladnia redukcyjna .cisnienie hydrauliczne -test -proba cisnieniowa (wodna) hydrophore plant -urzqdzenie hydroforowe --pump . obsluga conditions . trwaloik eksploatacyjna manual .silnik generator .spalarka odpadow water gauge -wodowskaz water sterylizator .: compactor) prasa do Bmieci i odpadow waste incinerator .reduction ratio .(urzqdzenie) przystosowane do pracy z duzym obciqzeniem high-duty -(urzqdzenie) o wysokiej wydajnoSci housing .silownik hydrauliczny.dlawik.spalarka incinerate .amortyzator absorbtion .przekladnia obiegowa (planetama) .dysza . udar absorber . podnosnik.przelozenie przekladni redukcyjnej .wcirlg przejezdny turbo-dynamo -prqdnica turbinowa prqdu stalego turbo-generator .warunki pracy.kolo zebate proste final fuel M.sprzeglo hydrauliczne -drive -naped hydrauliczny fluid .podgrzewacz koncowy paliwa dla SG gland .obudowa hydraulic -hydrauliczny acumulator . dlawica.zbiomik hydroforowy - - - - - - -- index plate .fundament (urzqdzenia) -plate . napedu) . uszczelnienie dlawicowe heater -podgrzewacz -heavy fuel separator podgrzewacz paliwa ciezkiego dla wirowki heavy-duty .epicyclic .fundament service .plyta fundamentowa gear -przekladnia.czop czolowy. prqdnica turbinowa vacuum evaporator block.sprzeglo hydrauliczne coupling .instrukcja obslugi ship's machinery .reduction .mechanizmy i urzqdzenia okrgtowe shock .instrukcja obslugi -life -okres uzytkowania.akumulator hydrauliczny circuit .przenoszenie (transmisja) mechaniczne (np.instalacja.spopielak marine power plant .

.

self.pompa wyporowa .two spindle screw .laminar -przeplyw laminamy -meter -przeplywomierz .water -przeplyw wody gag .ssanie powietrza przez pompe pump -pompa . odirodkowa.-pompa tlokowa -pneumatic piston . pompa strumieniowa -wing -pompa skrzydelkowa.-pompa z napcdem mechanicznym .strumienica. odirodkowa jednostopniowa .szybkoik przeplywu .pompa odirodkowa diaphragm -pompa przeponowa .turbulent -przeplyw turbulentny -undisturbed .ejector -pompa strumieniowa.two stage -pompa odirodkowa dwustopniowa -two stage submerged -pompa odirodkowa dwustopniowa. balastu) pumpable -pompowalne pumping -pompowanie --out -wypompowak over .eccenter screw -p.single stage close coupled -jednostopniowa pompa odirodkowa .studzienka pompy stripping -resztkowanie.rurociqg odprowadzajqcy.suction . zasilajqcy head . rozruch urzqdzenia .strainer of a .power ..single stage double suction .immersed . pompc) priming -zalewanie pompy.pompa ssqca three spindle screw .screw .. ezektorowa - - 5.air .gear - - feeding - - pompa zasilajqca - - - - - - - - - - - prozniowa . wypompowanie resztek ladunku plynnego suction .p.wysokoik podnoszenia (przez PO~P~) driving gear -popychacz w pompie plunger .-pompa rcczna membrane . jednostopniowa z podwojnym ssaniem .multi stage -pompa odirodkowa wielostopniowa .(QP) PomPY .przelewak sic .pompa przeponowa .pompa irubowa trojwimikowa turbine .single stage .kierunek przeplywu indicator -wskaznik przeplywu . zasysanie - - - - .piston .p.ezektor zezowy bilge inlet -przewod ssqcy pompy centrifugal pump -pompa odirodkowa .reciprocating . zanurzona delivery -tloczenie.powietrza . wyladunkowy (to) fetch .rate of .w@ tloczny -of a pump -wydajnoik pompy -pipe . rurociqg tloczny discharge pipe . SILOWNIA - - -- -- -- --- -- -- - .-pompa zanurzona -jet .pompa podciinieniowa.pompa pneumatyczna tlokowa . zanurzona .pompa strumieniowa . pompa ezektorowa.przeplyw niezakl6cony . pompa .barrel .direction of .przeplyw oleju over .zassak (pompc) flow -przeplyw .-pompa rotacyjna .-pump -pompa samozasysajqca pump sucks air (pump looses suction) . wysokoik podnoszenia -hose .wysokoik pompowania.centrifugal .water-jet . zasilanie channel -kana1 tloczny.numik (pompy) vane -lopatka (pompy) Pump (type) .ssanie (pompy)..pompa irubowa dwuwimikowa vacuum .Pumps -pompy bilge ejector .przepompowanie (to) pump ship -pompowat zezy pump well .-pompa turbinowa .rurociqg zasilajqcy. pompa lopatkowa prime .-pompa zcbata hand .oil . irubowa mimoirodowa .przygotowak do natychmiastowego uzycia (np.single stage submerged -pompa odirodkowa jednostopniowa.pompa rcczna .pompa glebinowa .pompa do beczek .smok pompy room -pompownia pumpability -mozliwoiC wypompowania (ladunku...-pompa irubowa submersible .manual .zatkanie sic zaworu pompy impeller -wimik pompy lifting height .rotary .

5. ENGINE ROOM .

gazu obojetnego \ resztkowania top plate/pokrywa szybu exhaust trap/ osadnik kontrolny 1 deck trunk/ szyb pompy cargo discharge pipe/ rurociqg wyiadunkowy cargo stripping pipe/ rurociqg resztkowania iadunku cofferdam purging pipe/_ rura przedmuchiwania koferdamu cofferdam pipe/ rura koferdamu hydraulic return pipe/rura hydrauliki .5. Allweiler AG.dolot cofferdam surrounding hydraulic section/ koferdam otaczajqcysekcje hydrauliki high p r e s s u r e hydraulic motor/ wysokociSnieniowy silnik hydrauliczny volute casing/ obudowa spiralna ceramic sleeve/ tuleja hydraulically driven cargo pump (deep well pump) .powrot hydraulic pressure pipe/ rura hydrauliki . SILOWNIA local capacity control/miejscowa regulacja wydajnoici capai :awor reg 1 connection for compressed air/(nitrogen. azotu. inert gas)/ podiqczenie powietrza s p r g i o n e g o . Werk RadolfieN screw spindle set/ .pompa ladunkowa o napqdzie hydraulicznym hearing/ iozysko brake/ hamulec oil seal/ uszczelnienie olejowe coupling/ sprzeglo \ stuf4ng box/ diawica cargo seal/ uszczelni/enie strony iadunkowej cofferdam seal/ uszczelnienie koferdamu screw pump pompa kubowa Pumps -pompy (3) source.

prozniomierz pressure .lubricating oil -pompa oleju smarnego .water extraction .fuel .pompa do smarow .pompa przeplukujqca (w silniku dwusuwowym) .sludge .boiler feed .fire and bilge -pompa pozarowo-zczowa .ssak pompy strum -kosz ssqcy pumps .emergency fire-.hydrophor -pompa hydroforowa .pompy wedlug przeznaczenia .wakuometr.fresh water cooling .scavenging .rura ssawna (pompy) -rose .pompa pozarowa .service .wysokok5 ssania (pompy) -hose .air -pompa powietrzna .5.trimming pompa wyrownywania przeglqbienia .chlodnica skrzynkowa w electric heater -podgrzewacz elektryczny .sump -pompa oleju skrzyni korbowej .oil .pompa ogolnego uzytku .pompa zuzytego oleju .circulating -pompa cyrkulacyjna.sea water cooling pompa chlodzqca wody morskiej .booster -pompa wspomagajqca . ENGINE ROOM -box . boxcooler .pompa zqzowa .chemicals -pompa do chemikaliow .awaryjna pompa pozarowa .skrzynia kingstonowa -head .pompa olejowa .pompa szlamu .pompa szlamowa. obiegowa .liquid mud .pompa chlodzenia wodq slodkq .pompa transportu paliwa .pompa zasilania kotla .sanitary -pompa wody sanitarnej .sprinkler -pompa instalacji tryskaczowej .ballast .transfer -pompa transportowa .smok pompy strainer .grease .condensate -pompa skroplinowa .dirty oil .fuel booster -pompa podajqca paliwo .pompa osuszajqca vacuum -proinia gauge ..sewage -pompa fekaliow .bilge .oil burner -pompa palnika olejowego .cargo .hydraulic -pompa hydrauliczna .sludger -pompa pluczkowa .feed .wqz ssawny -lift -wysokoic ssania (pompy) -pipe ..pompa zasilajqca .podcihienie - - - - - - -- -- - - -- - - Heat exchangers wymienniki ciepla f i h e a t i n g element bundle/ wiqzka elementow grzewczych sea water inlet/ wlotwody morskiej sea water outlet/ wylot wody morskie.general service -pompa ogolnego przezna- - - - . mulowa .pompa paliwowa . p.turbinowa pompa ladunkowa (na zbiornikowcach) .stand-by pompa zapasowa (znajdujqca siq w pogotowiu) .drinking water .fire-.pompa wody slodkiej .stripping -pompa resztkujqca .fuel transfer .pompa balastowa .- - - - - - - - - - czenia .

Heat exchangers .5. SILOWNIA .wymienniki ciepla Plate heater podgrzewacz plyiowy supporting column kolumna wspierajq wearing washer/ podkladka dystansowa guidi washer/ podkladka prowadzqca Tubular carPo heater rurowy podgrzewacz ladunku connection for heating medium/ doprowadzecollecting header/ komora zbiorcza - branch for safety valve/ aodiaczenie zaworu bezaieczeristwa tube bundle of spirally wound stainless steel/ wiazka sniralnie . cavgo outlet/ odprowadzenie iadunku tribution header/ komora rozdzielcza Srodka grzewczego .

grzejnik.cieplo i jego wymiana cooler .cieplo alarm . ogrzewanie coil -wczownica grzewcza steam -para grzewcza surface -powierzchnia grzewcza system -system grzewczy unit .alarm podwyzszonej temperatury build-up ..inefficient -niewystarczajqce chlodzenie exchange -wymiana heat .fuel oil -podgrzewacz paliwa .air-cooled -w.finned .wet air .wymiennik ciepla .heating .plate .chlodnica powietrza -air side of the strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .izolacja cieplna leakage -przeciek cieplny -radiation -promieniowanie.5..charge air -ch.rura z ozebrowaniem -- -- - - - - .czynnik grzewczy overall heat transfer coefficient -wsp6lczynnik przenikania ciepla preheating -podgrzewanie radiate -promieniowak radiator . c.przewodzenie ciepla conductivity -przewodnoik cieplna convection .mokra chlodnica powietrza cooling .cooling .. przedchlodnia . heat exchanger .chlodzenie .chlodnica plytowa .cieplo spalania. wart046 opalowa heat resistance .wzrost temperatury capacity -pojemnoik cieplna conduction . Srodek. chlodnica superheater -przegrzewacz superheating -przegrzanie.direct-contact -wymiennik ciepla o wy- --- -- - - - - - - mianie bezpoiredniej -plate -plytowy wymiennik ciepla .tubular -rurowy wymiennik ciepla heat transfer coefficient .inter. chlodzony powietrzem .czynnik. grzejnik . powietrza doladowujqcego .odpornoik na wysokie temperatury medium .pre. konwekcja ciepla exchange -wymiana ciepla flow -przeplyw ciepla insulation .chlodnica oleju .lubricating oil .schladzalnia.unoszenie.chlodnica micdzystopniowa .element grzejny value .chlodnica . radiacja cieplna -transfer -przekazywanie ciepla -transmitting area -powierzchnia wymiany c.air-.wspolczynnik wymiany ciepla heater -podgrzewacz. ENGINE ROOM seawater circuit/ central cooling system centralny system chlodzenia komputerowego pompa cyrkulacyjna Heat and heat exchanging . medium . przegrzewanie tube -rura .czynnik chlodzqcy .purifier -podgrzewacz wir6wki heating -nagrzewanie.

pn ( funnel (sample wafer outlet connection)/ pobdr probki wody three-way ball valve/ -frdjdroiny zawor kulouy backwashing inlet pneumatic -pistonvalve/ pneumatyczny zawor tiokowy wlotowy iiwanie zwrotne pomiar zawartoici 01 suction straine skrzyn~azaworu ssqcego filtr na ssanlu z zaworem dennym .. . SILOWNIA Oily water separating system system odolejania wdd zezowych air inlet/ wlot ~owietrza pneumatic piston valv backwashing outlet to pneumatyczny zawor t przepiukiwanie mrotn pneumatic piston valve . oily water separator separator wdd zaolejonych heating/ podgrzewanie automatic oildrain controlbox/ clean water overboard discharge/zrzut wody connector for power supply/ podiqczenie vacuum-pressure backwashing inlet pneumatic pistonvalve/ zawor wlotowy tiokowy oily water separator installation instalacja separatora wdd zaolejonych springloaded discharge valve/ sprgiynowy zawdr tioczny clean water overboard discharge/ zrzut wody czystej za burte eneumatic piston valve 9il outlet/ pneumatyczny zawor tiokouy .5.pzpreu i\ kiwanie zwrotne meumatic piston valve Pneumatic rhree-way v a l v e d .

oddzielanie.clean . oleju brudnego clean water supply/ zasilanie wodq czystq punkt poboru probek Oily water separator separator w6d zaolejonych discharge criteria -kryteria (ograniczenia dot.olej zanieczyszczony -particles .kurek do poboru probek separation .czqsteczki oleju separator ..woda zaolejona oil interface -powierzchnia rozdzialu w.oily . separator olejowy - - part per million (ppm)-czeici na milion (miara zanieczyszczen olejowych) sample point .woda czysta .contaminated . ENGINE ROOM Ol water separator -separator wdd zaolejonych iy oil outlet/ wylot o/ l\ e water pump/ pompa wodna oil transfer pipe/ rurociqg transportu oleju 7 unit drain and s ptyt separacyjnych 3 2 float control switch/ oil content bilge alarm/ alarm zawartoici oleju w wodach zezowych to bilge or oil contaminated tank/ do zez lub do zb.odolejacz.olej .spust oil . rozdzielanie sludge outlet -wylot szlamu waste oil . pompowania popluczyn do morza) drain .odpady olejowe water -woda .-olej -- - .

'0. plug/ korek. 5. driving device vertical/ pionowy zespol lapgdzajqcy. 18. frame. lexagon bushing/ tulejka szeiciokqtna. Machine bottom part/dolna cz@ urzqdzenia. C.odlot wody g P: & E 2 ciachine bottom part/ czciC dolna urzqdzenia. 14. 4. oil/zespdi zawordw . Identificatfon plate/ tabliczka identypkacyjna. screw/ iruba. bottom part/ ama czgici dolnej. Flexible connection.5. D. 8.frame support/podstawa amy. inductive sensor/czujnik indukcyjnv. E. deflector ring/ piericieri deflektora. Motor/ silnik. Valve block. washer/podklad. elbow/ kolanko. B. 15. seal ring/piericieri uszczelniajqcy. 9. J.over/ pokywa loiyska szyjkowego. Cable support/ tor kablowy. strainer/jZtr: g@ @ . 6. wing insert/ wkladka krzydelkowa. water/elastycz. operating water cover/pokrywa zespou wody operacyjnej. 11. 2. F Flexible connec.wirdwka oleju (I) machine bottom part cz& dolna urzqdzenia A.bottom bearing holder/uchwyt dolnego iozyska. 7. o-ring/piericieri samouszczelniajqcy. Control cabinet/ szaJka sterowania. 19.olej.D I . M. labyrinth ring holder/ uchwyt uszczelnienia labiyntowego. 1 7.B tion air/podlqczenie elastycznepowietrza I. 13.a. 21. L. 12. 16. K. sensor support/ uchwyt czujnika. abyrinth ring/piericieri uszczelnienia labiyntowego.front casing/ obudowa czolowa. Flexible connection . 22.water/ wqi elastyczny wody. 20.l. pipe/ rurka.A ne podlqczenie . Frame hood/kolpakramy. neck bearing . SILOWNIA Oil separator . Machine upper part/ gdrna cz& urzqdzenia. 3.

. I lubr~cationoil. samoustalajqce dysza olejowa centrifugal clutch/ sprzgglo odirodkowe clutch cover . source: A@ Lava1 Co. . .5.lower/ doha pokgwa sprzggla oil pump/ pompa olejowa w & .napedpionowy ierscien dystansowy W centrifugal clutch sprzeglo odirodkowe coupling hub/ piasta sprzggla zabezpieczajqcy bowl spindle/ wal bgbna loiysko kulkowe dzenie gbrnego iozyska nap ring/ piericieri abezpieczajqcy Segera belt driving device zespdl napedu pasowego cover/ obudowa spindle pulley/ kolo pasowe Self-alig.wirbwka oleju (2) nap ring/piericieri abezpieczajqcy Segera driving device vertical . roller bearing/ loiysko rolkowe. ENGINE ROOM f Oil separator . . orifice/ .

wirdwka oleju (3) separator bowl beben wirdwki In-and outlet device zespdl wlotu i wylotu nakretka blokujqca washer/ podktadka connecting housing/ obudowa tqczqca supporting ring/pier Scien podtrzymujqcy ing water ring/pierScieri ania wody operacyjnej o-ring/ piericien samouszczelniajqcy source: Alfa Lava1 Co. . SILOWNIA Oil separator .5.

5.separator -wir6wka odirodkowa centrifuginal separation .talerz sludge space . 5.talerz stozkowy .flow control -talerz sterujqcy .obudowa b ~ b n a spindle .spreiyna loiyska gornego friction pads -wykladziny cierne sprzqgla bowl . pressure transmitter/ przetwornik ciinienia.oczyszczanie odSrodkowe disc -talerz .przestrzen szlamowa spindle -wal pionowy wirowki warm -Slimak gear transmission -przekladnia Slimakowa wheel . 2.conical . water transducer/ przetwornik ciI Snienia wody 4. single acting shut-off valve/zawbr odcinaiacv.beben casing . 6.zespol napedu pasowego . oil blok zawordw oleju I . 8.bqben disc .force -sila odSrodkowa .podkladka gumowa tlumiqca drgania top bearing spring .pokrywa zespolu wody operacyjnej driving device -urzqdzenie napedowe .odirodkowy - - - - -- - - mode selector -przelqcznik rodzaju pracy brake -hamulec dosing ring -pierScien dawkujqcy dumping rubber washer .talerz staly . non-return valve/ zawbr zwrotny. temperature sensor/czujnik temperatuiy. needle valve/ zawor iglowy. pressure indicator/ wskainik ciinienia.wirdwka oleju Valve block. Oil separator -wir6wka oleju . ENGINE ROOM Oil separator (4) .szafka sterowania valve block -zespol zaworow operating water cover . pneumatic change-over valve/ zawdr pneumatyczny.inter stack -talerze rozdzielajqce .belt .wal bebna control cabinet .paring .upper paring -talerz rozdzielajqcy purifier -wirowka (oczyszczajqca) separator -wir6wka bowl . pneumatic valve/ zawor pneumatyczny 3. 9.Slimacznica chamber -komora -upper pairing -goma komora rozdzielania centrifugal .vertical pionowy zespol napedzajqcy labyrinth ring holder -uchwyt uszczelnienia labiryntowego coupling hub -piasta sprzqgla friction block -blok ciemy spindle pulley -kolo pasowe - --- . 10.

szlamu po filtrowaniu filter (type) -filtr ..siatka filtrujqca -pack -wklad filtru -removable cover -zdejmowalna pokrywa f.fine .super-fine .oil .filtr odirodkowy .automatic -filtr automatyczny - - - by-pass .filtr magnetyczny .centrifugal . filtr wstqnego oczyszczania .magnetic .czqsteczki stale strainer -filtr (siatkowy) -cloth -tkanina filtracyjna .fuel .filtr bocznikowy .filtr bardzo dokladny .obudowa filtra gauze .zb.air.filtr paliwowy .tkanina filtracyjna cylinder housing .filtr gruboziarnisty.filtr .suction .filtr dokladnego oczyszczania .element filtrujqcy particles -czqsteczki sediment -osad solids .filtr powietrza . security valve -zawor obejiciowy .Filter -filtr air washing -przedmuchiwanie (filtrow) auto backwashing (automatic back-flushing) filtr automatyczny czyszczony wstecznym przeplywem czyszczonego czynnika filter .filtrowanie filtrator .flange type -mocow~ny kolnierzowo .duplex .filtr na ssaniu filtration .komora filtra cloth .screw type wkrgcany (lqczony gwintowo) - - - - - - - - -- .siatka filtracyjna mesh .sludge reservoir .filtr olejowy filter cleaning .filtr podwojny .czyszczenie filtra filter (elements) -elementy filtra cartridge -wklad filtra chamber .coarse .

silnika . upper/ collection header socket/ collection header/ sekcja poboru p a y section outlet pipe/ inner steel cas wewnetrzna . ENGINE ROOM Economiser [gas boiler) -(exhaust kociol nu spaliny odlotowe inspection manhole.skrzynia kolektor doptywowy . dzajqcu compressed air supply) doptyw powietrza exhaust gas front engine/ gazj spalinowe .v vent cock/ zawor soot remover -urzqdzenie do usuwania sadzy iryection pip J rura d o p r o u ~ .. lower/ w/az inspekcyjn~~ doln.zasilajqcy izolacja outer casing/i skrzynia zewnetrzna inspection manhole.5.

zalewanie kotla -boiler scumming .baffle plate -przegroda wymuszajqca -base of the boiler .rozpalanie kotla .otulina kotla drum -walczak kotla.desuperheater -chlodnica pary (do temp.zdmuchiwanie sadzy -water level control -kontrola poziomu wody scale.waterwall .nadzorowaC (tu:pracc kotla) .circulating pump - - - .fundament kotla .dry pipe .mudhole -wyczystka (mulowa) .blow-down of the boiler .dno kotla foundation .szumowanie kotla .rurociqg smmowania seating .luk kotlowy .waste steam pipe .osadnik .odpowietrzenie .oil burner -palnik kotla .insulation .czyszczenie kotla .fundament kotla shell .priming -zalewanie kotla -putting boiler into service -uruchomienie k.zdmuchiwacz sadzy stool .fundament kotla -gas deflector .pressure control . kolektor .sprawnoSC kotla heating surface -powierzchnia grzewcza -permissible stresses -naprqzenia dopuszczalne rate of combustion .air heater -podgrzewacz powietrza .odbijaC kamien kotlowy .izolacja .wlaz .icianka walczaka .pompa cyrkulacyjna. -raise steam -podnosit ciinienie pary w kotle .szklo wodowskazowe rurkowe .(to) attend .szyb kotlowy .boiler priming .) scum piping .kontrola ciinienia . SILOWNIA (Ship's) boilers kotly (okrqtowe) boiler attendance and maintenance -nadzorowanie i konserwacja kotla .manhole .reflex plate glass gauge .wyczystka mulowa .fur (scale) -kamien kotlowy .soot blower .soot blowing .dno plaskie sitowe .wydajnoiC kotla parowego .podstawa kotla .tubular glass gauge .5.gas baffles . p.refleksyjne szklo wodowskazowe .feed pump -pompa zasilajqca kociol .steaming rate -wydajnoSC kotla boiler (elements) -elementy kotla .walczak kotla .cleaning of the boiler .oddzielacz wody z pary (odwadniacz) end .firetubes -plomieniowki .rurociqg pary odlotowej (z zaworu bezpieczenstwa) -water tube .superheater -przegrzewacz .mudhole cover -pokrywa wyczystki .drop of water level .urzqdzenie odmulajqce casing .oplomka . obiegowa covering .wspornik . scaling -kamien kotlowy scaling hammer -mlotek do usuwania kamienia kotlowego boiler (characteristic) -(charakterystyka) kotla capacity -wydajnoSC kotla efficiency .gl6wny pob6r pary .deflektory plomieniowe .drum .descaling -usuwanie kamienia kotlowego .jednostkowe zuiycie paliwa rate of evaporation -wsp6lczynnik odparowania .blow-down device .feed regulator -regulator zasilania .dymnica.piericien wzmacniajqcy (wok01 wlazow etc.firing up a boiler .baffle .drum wall .cleaning door -wyczystka - - - .reinforcing ring . nasycenia) .deflektor wymuszajqcy dluzszq drogq plomieni przez palenisko -hatch . komora dymowa .deflektor (przegroda wymuszajqca) .main outlet .sludge box .Sciana wodna (wiqzka rur wodnych w komorze spalania kotla) .boiler test -proba wodna kotla .handhole -wyczystka .perforated flat bottom .mud box .air vent .support .plaszcz kotla .smoke tubes -plomieniowki .scale off a boiler .odmulanie kotla .smoke box .spadek poziomu wody .(to) scale -usuwaC kamien kotlowy .steaming capacity of a .oczko (uchwyt do podnoszenia kotla) .lifting eye .

s bottom collector/ kolektor dolny I ME exhaust gas inlet/ wlot spalin z silnika gliwnego .Oil-Bred boiler -kociot opalany olejem Composite boiler .kociol kombinowany lement adiacyl I soumc: SAACKE Mrrrine ~ y . s t m .

k. armatura .glowny zasilajqcy zaw6r zaporowy . plomieniowkowy .reinforcement of standpipe .air assisted .Scotch (marine) .kurek probierczy scum pan . gldwnego napqdu statku .forced circulation .main . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin -exhaust gas k.auxiliary feed water stop .water tube .analizator spalin wylotowych .horizontal . do szumowania gornego - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - boiler (type) .pomocniczy zaporowy z.dry pipe . opalany olejem opalowym . dysza .rozpylanie . bezpieczenstwa .exhaust gas heated .flame stabiliser .atomizing air inlet -wlot powietrza rozpylajrlcego .angle stop .composite kociol przystosowany do opalania ropq lub gazami spalinowymi . zwrotny w glowicy zasilajqcej kotla main steam stop .surface blow .bottom blow .steam gauge . maly .szklo wodowskazowe -manometer cock -kurek manometrowy . wodnorurkowy .z.main feed water check .z.outlet pipe .cock . SIEOWNIA .odwadniacz pary .lej w kotle na rurociqgu szumowania standpipe .oplomki vent .kociol szkocki .manometr .safety .atomizer -rozpylacz (koncowka wtryskiwa- boiler (fittings) -(armatura) kotta cza) .kociol sekcyjny . poziomy .donkey .z.k.z.rura poboru -pipe .rurocirlg odmulania .z.drum type -kociol walczakowy -economizer -k.stabilizator plomienia .main feed water stop . wody zasilajqcej .zaporowy z. poboru p a y .krociec przykotlowy steam atomised burner .fuel oil control valve -zawor sterowania oleju opalowego - -- -- - - - - - - - - .k.vertical .typ kotla auxiliary -kociol pomocniczy .atomizing steam inlet . pionowy .double-seat full lift safety -podwojny pelnoskokowy z. kqtowy .urzqdzenie odmulujqce .atomize -rozpylak .fire tube .atomization .glowny parowy zawor zaporowy .domestic -podgrzewacz wody pitnej .manometr kotlowy .5.steam drum -walczak parowy .exhaust gas analyzer .gl6wny zawor zaporowy .wlot pary rozpylajqcej fireback .dodatkowy zaporowy z.rura kotlowa pressure gauge .stop . pomocniczy.feed pipe .wzmocnienie krokca salinometer cock .kociol La Monta .manometr kotlowy .palnik wspomagany powietrzem .burner -palnik kotla . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin .marine .auxiliary steam stop . bezpieczenstwa .sectional header . rozpylajqcy za pomocqpary -atomizer -rozpylacz palnika.glowica zasilajqca . glowny poboru pary .rura zasilajqca gauge .main feed check .palnik rozpylajqcy za pomocq pary .waste-heat .blown down device .odpowietrzenie -water level indicator -sygnalizator poziomu (boiler) valve -zawor kotlowy .gauge glass .auxiliary feed water check .accessories -osprzqt kotlowy. do odmulania zawor (kurek) odcina-cut off of pressure jqcy manometru .oil-fired -k.k.spring double safety stop -podwojny pelnoskokowy.k.kurek . wody zasilajqcej . zaporowy .vapourizing tubes . na spaliny odlotowe .k. sprqiynowy z.main stop outlet .deaeration -zawor odpowietrzajqcy .kociol na gazy odlotowe burner -palnik .kurek probierczy wody kotlowej -sampling cock .kociol okrqtowy .cofanie siq ognia .k.blown down piping .pomocniczy z.atomized -p.

drzwiczki paleniska heating surface -powierzchnia grzewcza lining -wykladzina komory spalania - .operation principles urzqdzenia do obrdbki iciekdw ..flow of -przepfyw glass .dysza palnika .zasilanie . zamieniona w pare nasyconq drum (collector) -walczak parowy - - - water -woda at the boil .boiler feed .wrzenie wody .na wylocie .cut off pressure gauge . p.odciecie presostatu soot .superheated .5.woda zasilajqca kociol .zasada dzialania soil inlet/ wlot zanieczvszczeri z toalet vend o d p o i t r z e n i e / / suvface skimmer/ zgarniacz powierzchniowy .cofanie sip plomienia .level control .rotary -palnik obrotowy.boiling .feed -woda zasilajqca kociol .spadek poziomu wody drum collector -walczak dolny (wodny) economizer -podgrzewacz wody .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy -blowing -zdmuchiwanie sadzy steam -para .foaming -pienienie sip wody wskutek obecnoici czqstek oleju .separator deflektory pary (wymuszajqcy separator .kontrola poziomu reflex plate . ) irregularities and failures of the boiler -nieprawidlowoSci i blpdy w pracy kotla . uzdatnianie wody (kotlowej) - .refractory material (fire bricks) .flareback .materialy niepalne (uiywane jako wymurowka p. ~ f water I 1 wlot wdd sanitarnych high level float switch/ wlqcznik p+akowy wysokiego poziomu napowietrzanie oprdiniajqca .szklo wodowskazowe -hammer -uderzenie (mlot wodny) hardness . ENGINE ROOM fuel oil inlet -wlot oleju opalowego .steam assisted -palnik wspomagany parq furnace -komora spalania w kotle door .-para nasycona - - - - .-para przegrzana .Srodek zmipkczajqcy wodp treatment -preparowanie wody.drop of level .- - - Sewage treatment plant .para przegrzana.saturated .zapalarka -nozzle .pitting -korozja punktowa kotla .szklo wodowskazowe refleksyjne softener .feed compound -Srodek zmipkczajqcy wodp zasilajqcq feeding .baffles drogp pary) parowe dluzszq - -refractory -wymurowka paleniska .fuel oil return -powrot oleju opalowego igniter .w temperaturze wrzenia at the intake -na wlocie at the outlet .twardoSC . rotacyjny .desuperheated .

.5. SILOWNIA .

odpady olejowe .komora spalania feeding .auxiliary burner -palnik pomocniczy .odpady plynne .drzwiczki do ladowania odpadow non-combustible materials -materialy niepalne oil . skruber - --- - - .vertical .liquid .proces spalania incinerator .odpady.gaz obojqtny sample -probka gazu obojqtnego system .zawor poboru gazow spalinowych z kotia deck water seal -poWadowe zarnkniqcie wodne demister -osuszacz IGS control panel .burner -palnik .spalarka ash .szlam olejowy waste .spalarka .oil .napehianie spalarki .spalarka -"---'r diluter/ rozrzedzacz alin z powietrzem) combustion chamber combustion air inlet wlot powietrza spalania forced draught fan/ wentylato ciqgu wymuszonego oaniotnvale dno ualeniska' zasuwa popielnika Incinerator .system gazu obojgtnego air intake -pobor powietrza boiler up-take valve .odpady stale - Inert gas system (IGS) .popiol combustion -spalanie air -powietrze towarzyszqce spalaniu chamber .komora spalania process .analizator tlenu scrubbing tower -pluczka wiezowa.system gazu obojqtnego inerting . odpadki .panel sterowania systemem gazu obojqtnego inert gas . ENGINE ROOM f incinerator .solid .napelnianie (zbiornikow) gazem obojqtnym oxygen analyser .olej -sludge .5.combustion chamber .spalarka pionowa loading door .

surollo Tecnicas .Inert gas system -system gazu oboj@zego rbridge punel/ panel nu mostku boiler up-take valve/ main control panel to cargo tanks/ do zhrornlkow non return valve/ a z w r t liquid P/V breaker/ zawdr P/V 2 5 scrubber/ pluczku demltter/ osuszacz discharge overboard/ water fbr woda do mycia (zabezpieczenie ci.fnieniowo proiniowe) beaning/ blower/ dmuchawa seawater inlet/ wlot wody source: Deiegasa De.

pomieszczenie maszyny sterowej block diagram .sterowanie nadqzne .pelen zakres wychylenia stem (na obie burty) plunger .nurnik pump -pompa nurnikowa - rudder angle indicator ..silownik emergency steering gear -awaryjne urzqdzenie sterowe follow-up steer . ENGINE ROOM Steering gear -maszyna sterowa actual position of the ruder -rzeczywiste polozenie stem change over procedure .sterowanie rezenvowe follow-up tiller -zadajnik kqta wychylenia ste- - rn full movement of rudder .alarm zaniku zasilania maszyny sterowej remote control system .procedura zmiany systemu sterowania cylinder .auxiliary -urzqdzenie sterowe awaryjne compartment (flat) .5.schemat blokowy urzqdzenia sterowego power unit failure alarm .hydraulic -hydrauliczne urzqdzenie sterowe -main--urzqdzenie sterowe gkowne overshoot .u.nurnik power failure alarms -alarm zaniku napipcia power steering gear . awaryjne ----- -- -- -- --- .non-. zapasowe.primary -urzqdzenie sterowe gl6wne .secondary .system zdalnego sterowania maszyny sterowej .wskainik wychylenia stem steerer -urzqdzenie sterowe steering gear . maszyna sterowa .mechaniczne urzqdzenie sterowe ram .urzqdzenie sterowe.~rzesterowaniemaszyny sterowej . s.

circuit truck -podwozie wylqcznika .dlawik band -taima.kondensator z odczepami capacity -pojemnoSC .anoda current -prqd anodowy backplane -tyl kasety pakietow od strony zlqcz systemowych ballast .oslona koncowki kabla port -przylqcze kablowe run .fine .mal.circuit -wylqcznik zwarciowy .triple pole with latching mechanism wylqcznik obwodu trojfazowego z mechanizmem zatrzaskowym .mechanizm szybkiego przerywania prqdu -mechanism -zamek wylqcznika -of control circuits -w. magistrala . gietki gland .air (ACB) -w. przewodnobk pozorna alternator -prqdnica prqdu zmiennego -protection system .izolowany w.insulating .kondensator z polaryzacjq .input .storage -bateria akumulatorowa black-out .ciqg kabli capacitance -pojernnoiC measurement -pomiar pojemnoici (el.kondensator powietrzny .5.obchodzik.kabel koncentryczny .w. bocznik (to) by-pass .air .obciqzenie mocq czynnq active-power meter -miernik mocy czynnej actuate -uruchamiak.c.coaxial . z komorq -- -- -- - - - - - - - - - - iukowq wykonanq z materialow kompozytowych .akurnulatorownia .oplot (ochronny) kabla clamp -zacisk kablowy clip -uchwyt na kabel . regulacja .flexible -kabel elastyczny.live -kabel pod napieciem lug -konc6wka kabla cover .szyna zbiorcza. generator -alternator.urzqdzenie inicjujqce rozruch adjustment -nastawienie.moulded case (MCCB) .szyna zbiorcza .) capacitor -kondensator .glowna szyna zbiorcza battery -bateria acid -kwas akumulatorowy -backup -bateryjne zasilanie bezprzerwowe charger -zasilacz ladowania akumulatorow .zdolnoSC wylqczania bridging -mostkowanie briefly delayed .schemat polqczeh elektrycznych .obwod.obejicie.emergency -akumulatory awaryjne room .akumulatomia a.obciqzalnoSC (przewodow) choke -dlawik coil -dlawik circuit .kondensator elektrolityczny z polaryzacjq -with tappings .system zabezpieczenia prqdnicy ammeter -amperomierz amplifier -wzmacniacz modules -moduly wzmacniajqce anode .dlawica kablowa -joint . opaska bar . z.polarized .flexible . z komorq powietrznq .polarized electrolytic .nieosloni~ty.-rozregulowanie admittance -admitancja. uklad -breaker -wylqcznik (automatyczny) obwodu diagram .kabel elastyczny. SILOWNIA Electricity -elektrycznoS6 accumulator -akumulator -battery -bateria akumulatorowa cell .carrying . obwodow sterowania - (circuit) breaker -wylqcznik zwarciowy . przewod elektryczny .silnik prqdu przemiennego active load .main bus. motor .bare .cela akumulatora plant .vacuum (VCB) -wylqcznik zwarciowy z komorq prozniowq breaking capacity .obwod wejbciowy -- -- - - - -- - - - - - - - - .prqdnica) buzzer -brzqczyk by-pass .zlqcze kablowe .z krotkq zwlokq brushholder -szczotkotrzymacz brushless -bezszczotkowa (np. nieizolowany -bush .bus. obwodu . giqtki . urzqdzenie wzbudzajqce for starting . prqhica prqdu przemiennego a.nastawienie dokladne . pobudzaC actuator -urzqdzenie uruchamiajqce.. awaria napedu breaker -wylqcznik capacity -zdolnoSC wylqczania .c. z. omijaC cable -kabel.awaria zasilania.fast break mechanism (FBM) .

ENGINE ROOM .5. - Generator set zespdl prqdotwo'rczy cylinder unit/ charge air receiver/ kolektor uklad silnika powietrza doladowujqcego turbodoladowarka two-step charge-air cool dwustopniowa chlodn powietrza doladowa cover with thermostatic valvesfor high temperature cooling-water po?irywa z zaworami termosta niskiej i wysokiej temperatury ernator stator/ stator alternators cover with thermostatic valves for lub-oil system/pokrywa z zaworami t e r m o s t a ~ z n y m i systemu oleju smarowego lubricating oil cooler/ chlodnica oleju smarowego x Electric motor .silnik elektryczny fan/ erminal box/ terminal box cover/ pokrywa skrzynki zaciskowej seaY uszczelka top part of terminal box/ gorna cz& skrzynki zaciskowej wentylatora tabliczka znamionowa shaft sealing ringIpiericien uszczelniajqcy wal ' resilient preloading ring/ pierscien sprezynujqcy wstepnego naprezania .

obwod rownolegly .flexible -przewod elastyczny -junction . w trojkqt trojfazowe polq-three phase double-delta czenie w podwojny trojkqt .series parallel -polqczenie szeregowo-rownolegle .trojfazowe p.frequency -przetwornik czcstotliwoSci .plytka mocujqca (do montazu na szynie) coil -cewka ..C.changeover -zestyk przelqczajqcy .stycznik z wyzwalaczem przeciqzenia termicznego converter -przetwornik.trojfazowe polqczenie w zyg-zag connector -zlqcze.point .threephase -prqd trojfazowy -transformer -przekladnik prqdowy .polqczenie przewodu .normal open (NO) .modul czujnika napiqcia .input -prqd zasilajqcy .three phase zig-zag .styk normalnie zamkniqty .make -zamknqt obwod .auxiliary -module.obw6d drukowany .normal close (NC -s.make and break -zestyk przelqczny .5.trip indicating auxiliary .opoinienie. a s .printed .neutral .return -przewod powrotny . lqcznik .prqd przemienny -cycle -cykl . pomocniczy zwykly .piorunochron .block .screen -przewod ekranowany .selecting -obwod wybiorczy clamp -zacisk clip plate .styki pomocnicze ze wskainikiem wyzwolenia contactor .szafa stycznikowa control .styk normalnie otwarty .trojfazowe polqczenie w gwiazdc . zwloka diagram .pair of -s -para zestykow .idle .star-delta .lightning . plug-in type -modul stykow pomocniczych.schemat blokowy diesel-electric drive . SILOWNIA .sonda prqdowa .plate -prqd anodowy . nakladany .terminal strip . konwerter .female .parallel .male -wtyk typu "mcskiego" consumer .live -przewod pod napiqciem .protective -przewod izolowany .polqczenie gwiazda-trojkqt .styk o dzialaniu ze zwlokq czasowq .output .zlqcze urzqdzenia powiadamiajqcego .time delayed . normalnie zarnkniqty .odbiornik energii - - - - - - - -- - - - - - contact .rotation -przetwornica wirujqca cord -przewod przylqczny urzqdzenia current -prqd .obwod *jSciowy .styk punktowy .stycznik box . stykanie siq module -modul stykow pomocniczy ch .schemat polqczen connection -polqczenie -box .input -control -regulacja mocy wejSciowej probe .three phase delta .napqd spalinowo-elektryczny .zestaw stykow glownych .schemat .auxiliary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .chassis -polqczenie z masq obudowy . przewod.prqd bierny .break (NC) .effective -prqd skuteczny dead -bez napigia debounce .listwa zaciskowa -with screen earthed -przewod w ekranie uziemionym (to) connect -1qczyC -to frame -1qczyC z masq connecting diagram .sterowanie stycznikowe with thermal overload releases .induction .skrzynka zaciskowa.eliminacja drgan stykbw deck light . normalnie otwarty .rated operational -znamionowy prqd pracy -rated uninterrupted -znamionowy prqd c i g gly sensor module . ) .gniazdo typu "zenskiego" .delta -polqczenie w trojkqt . zyla kabla .cewka indukcyjna commutator -komutator conductance -przewodnoSC czynna conduction -przewodzenie conductor -przewodnik.interrogator . lqczeniowa .Swiatlo pokladowe delay .main -s set .frame -polqczenie z masq obudowy .alternating (A.standard auxiliary -s.przewbd zerowy .make contact (NO) .styk.three phase star .s.micro -mikrowylqcznik .

5. ENGINE ROOM .

obwod uziemiony .napqd rownolegly (do jednoczesnego wlqczania dwoch wylqcznikow) earth -uziemienie.el.podstwa bezpiecznikowa .skrzynka bezpiecznikowa cap .el.generator awaryjny lighting . urzqdzenie sterowe -telegraph . turbinowa voltage controller -regulator napiecia g.latarka bateryjna flip-flop -przerzutnik (elektryczny) frequency -czgtotliwoSC .uzwojenie generatora . regulator natezenia Swiatla direction of flow -kierunek przeplywu disconnected -rozlqczony distribution board -tablica rozdzielcza drive . prqd. stan zagroienia -battery -akumulatory awaryjne generator .oprawka bezpiecznika element -wkladka topikowa .bezpiecznik topikowy base .latarka elektryczna -winch -winda elektryczna electro-hydraulic -elektrohydrauliczny -winch -winda elektrohydrauliczna steering .port .maksymalna czgstoSC lqczen fuse .standby -prqdnica w pogotowiu globe -klosz kulisty glow lamp .tacho.bezpiecznik rurkowy -high breaking capacity -bezpiecznik wielkiej mocy .blade -bezpiecznik nozowy box .ship's service -prqdnica pomocnicza . uziemienie (to) earth -uziemiaC earthing -uziemienie electrical installation .turbo-.sygnal alarmowy supply -zasilanie awaryjne -switch -wylqcznik awaryjny end-position switch -wylqcznik krancowy energise -pobudzak.powrot prqdu przez ziemiq -wire -przewod uziemiajqcy.silnik elektryczny shock -porazenie prqdem shop -warsztat elektryczny steering gear .ogranicznik stop .przycisk awaryjnego zatrzymywania (np. portowa .statek o napedzie spalinowo-elektrycznym dimmer -Sciemniacz.sprzqglo elektromagnetyczne field -pole elektromagnetyczne -valve -zaw6r elektromagnetyczny electrostatic -elektrostatyczny - - - - ---- -discharge -wyladowanie elektrostatyczne emergency .maximum operating frequency .glass tube . telegraf maszynowy telemotor -telemotor elektryczny -torch .log elektromechaniczny motor .sprzqglo elektro-magnetyczne drive -napqd elektryczny -heater -podgrzewacz (grzejnik) elektryczny log . napqd (statku) electric -elektryczny coupling . prqdnica .ohwietlenie awaryjne set -prqdnica awaryjna -procedure -procedura postwowania w razie zagrozenia stop ..shaft -prqdnica walowa .rotary -napqd obrotowy .instalacja elektryczna electrical propulsion .protective -uziemienie ochronne return .generator. silnika glownego) signal .- diesel-electric ship .antykorozyjna oslona katodowa electrolytic derusting -odrdzewianie elektrolityczne electromagnet -elektromagnes electromagnetic-elektromagnetyczny coupling .napqd .prqdnica postojowa.sterowanie elektrohydrauliczne steering gear -urzqdzenie sterowe elektrohydrauliczne electrolytic corrosion . pot.stan awarii.-prqdnica tachometryczna .gniazdo bezpiecznikowe generating set -zespol prqdotworczy generator . -winding .el.moc indukowana (to) ground -uziemiC -- - - - - - - - - - - - - .korozja elektrochemiczna control . korekta excitation -wzbudzanie exciter -wzbudnica.prqdnica wzbudzajqca fault -tu: zwarcie (elektryczne) flashlight .: ziemia circuit .paralleling mechanism . jarzeniowka gross horse-power .insulating -bezpiecznik izolowany socket .turbogenerator.lampa jarzeniowa. zasilaC energiq equalization -wyrownanie.

.-. U&"Y"JC.-."C"' - ..x d shield with yoke ring .:*I.. # . varistor module/ .~ .wzth core . . nchronous generator -prqdnica synchroniczna air guide wall/ oslona powietnnq lnner bearzng cap/ wewngtrzna pokrywa iozyska I ball bearing/ lozysko kulkowe T I fan impeller/ wirnik wentylatora end sAield/ osiona koncowa rotor shaft/ wal wirnika statorfnrmeI . A L ."-.. .~.'Cr.kienie przewodzqce uzwojeniem wzbudzajqcym rectifier ring with modules - I L .. ' modul warystora rotor 'core with excitation winding/ rdzeri wirnika z pier.U&C.".:L. .. ". prostoxnik z piericieniami fqczqcymi unu wmuing rumu sru~uru .. . r .Siemens synchmnous generaror instnrction hub/pias ta . ... w- rotor core with winding/ rdzeri wirnika z uzwojeniem source..

source .strefa nieczuloici loop -pgtla nieczuloSci.zapalaC lighting -oiwietleniowy arrester .ogranicznik interconnection lines . izolowanie.generator drgan oscilloscope -oscyloskop -tube .obwod scalony jumper -lqcznik.lampa. histereza ilumination .5.Swietlne oznakowanie nawigacyjne.peak -obciqzenie szczytowe . statku) impedance -impedancja .reactive .dioda emitujqca Sw. rgkojeSC .indukcja wzajemna insulant -material izolacyjny (to) insulate .system ohwietlenia limiter .zabezpieczenie nadmiarowe mocy elektrycznej overvoltage -przepigcie paralleling generators -generatory pracujqce rownolegle parallel running -praca rownolegla permissible fluctuation -dopuszczalne wahania (np.tablica kontrolna Swiatel p. ekran - - - - - -- - - - - - -wskaznik ekranowy.control .rotary -dzwignia obrotowa hysteresis .regulacja obcieenia .reference . akumulatora) overpower protection .miernik stanu izolacji insulator .diwignia. zarowka -bracket -uchwyty Swiatla (nawigacyjnego) . material izolacyjny -resistance test -pomiar opornoSci izolacji -tester .mutual . nulling -zerowanie ohmmeter -omomierz oscillator .silnik prqdu stalego generator .direct current motor . calkowicie zabudowany.oSwietlenie (np.silnik . zarowka light .nadmierne wyladowanie (np.Swiatlo przenokne emitting diode (LED) .non essential -s .oprawa oiwietleniowa -panel -tablica Swietlna -system .odbiory mniej wazne .obudowa silnika -totally enclosed fan cooled (TEFC) -silnik zabudowany chlodzony (wbudowanym) wentylatorem .portable .izolator integrated circuit .installation wiring -impendancja instalacji wewngtrznej .display - - - - -- - . Swiatla pozycyjne board . SILOWNIA ground test -test uziemienia handle .skrzynka polqczeniowa kilowatt (kW) -kilowat kilowatt-hour (kwh) -kilowatogodzina lamp .odgromnik. ekran mains immunity -odpornoSC sieciowa mains transformer -transformator sieci zasilajqcej measuring instrument -przyrzqd pomiarowy measurement result -wynik pomiaru motor .compound -silnik szeregowo-bocznikowy .impedancja odniesienia indicator panel . przewod lqczeniowy junction-box .cewka indukcyjna factor -wsp6lczynnik cewki indukcyjnej field .Swiatlo . zwieracz.zespol silnikowo-prqdnicowy housing . niechlodzony multifunction device -urzqdzenie wielofunkcyjne navigation lights . uchwyt.essential -s -najwazniejsze (glowne) odbiorniki energii .tablica kontrolna inductance -indukcyjnoSC induction (coil) .filament .zr6dlo Swiatla (to) light .linie polqczeniowe line voltage -napigcie migdzyprzewodowe - load .izolowaC insulated -izolowany insulating -izolacyjny -tape -taSma izolacyjna -value -wartoSC izolacyjna insulation -izolacja. napigcia) phase -faza change -przesunigcie fazowe .totally enclosed non-ventilated (TENV) s. ochronnik przepigciowy fitting .lampa oscyloskopowa overcharge -przeciqzenie overcurrent -przetgzenie rely -przekaznik nadprqdowy -trip -wyzwalacz nadprqdowy overdischarging .lampa.obciqzenie bierne monitor -monitor.pole indukcyjne .obciazenie .

.n 1 1 111 . gwintowanym rear connection Jat bar/ przyiqczenie tylne z n v ~ d21-r ~ o w i o nlnrhim m . .lonu zaciskow terminal cover -front connected/ osiona zaciskow diuga dla przyiqczenia czoiowego plug-ln rear connection/ kolek gwzntowany dla przyiqczenza wtykowego accessory lead termmal/ przylqczenle osprzetu dla pomocnzczych obwodow elektiycznych interpole barrier/ przegroda fazowa "ire mechanical interlocW dokada mechaniczna z kablem J zalqcznik aker mounted/ naped obrotowy bezpoirednio zamontowany zamontowany na panelu operating handle. . ENGINE ROOM r \ Circuit breaker w~E'Zcznik aUtomatJ'CZnY rear connection bolt stud/ przvlaczenie tvlne z koikiem .- r--"'-".5. variable depth/ naped obrotowy zmienna glebokoSC .rear . rear mechanical interlock/ blokada mechaniczna tylna front mechanical interlock/ blokada mechaniczna & & r...

three phase induction motor .three phase synchronous generator . potencjometr .silnik prqdu stalego .czgtotliwoSC sieciowa mains .single phase bridgeconnected prostownik dwupohiwkowy relay -przekaznik .wyzwalacz przeciqzenia termicznego .negative .temperature sensitive -termistor . potencjometr -with tappings .przekainik czasowo wyzwalany .three phase induction motor squirrel cage rotor . SILOWNIA - - - - - - - - - - - - . nastawny.solid state - 5.w.intermediate -przekainik poSredniczqcy . opornik .shaft generator -prqdnica walowa .ladowaC ponownie rectifier -prostownik .schemat polqczen semi-conductor -pblprzewodnik short -zwarcie short circuit -krotkie zwarcie .zdalne zalwylqczanie operator .multicross -przekaznik wielostykowy .silnik pierhcieniowy .torowisko przewodow rated -znamionowy power .short cirquit -wylqcznik zwarciowy . z bezpiecznikiem topliwym -male -wtyk z bolcami plugboard . rnoc frequency .over current .variable -rezystor nastawny.elektrownia (tu: statkowa).brak mocy switch -wlqcmik zasilania take-off .trojfazowa prqdnica synchroniczna scheme .fourth (4th) pole .thermal overload .gniazdo zasilania.rnoc mamionowa speed .adjustable .degree of . kleszcze plug -wtyczka female -wtyczka z otworami na bolce .sieC zasilajqca --plant ..o.zabezpieczenie pienvotne . ponownie nastawiak resistance .szczypce.opor biemy . silnika rating -wzorcowanie (przyrzqdu) reactance .open circuit shunt -wyzwalacz sterujqcy .biegun ujernny .positive -biegun dodatni power .rated --making capacity -namionowa zdolnoSC zalqczania marcia .time releaser .fotodioda pliers .obroty i prqdkoSC z.fusible .shift -przesuniqcie fazowe - - - - - - - - - - - -- - - - .biegun .schemat. opor nastawny. oprawka recharge .inductive .rezystor z odczepami response .tablica polqczen z gniazdami wtyczkowymi pole .czuloSC. zespol generatorow . opornik test -pomiar oporu -thermometer -termometr oporowy resistor -rezystor.opornoSC bierna indukcyjna receptacle .shunt -wyzwalacz napiqciowy .naped zdalny (to) rereeve -przewijab (to) reset .czwarty biegun.primary .semiconductor controlled (SCR) -tyrystor .opomoSC.overload -przekaznik przeciqzeniowy .to -voltage -napigie miqdzyfazowe photodiode .secondary -zabezpieczenie wt6rne raceway .silnik klatkowy .three phase induction motor with slip ring rotor .trojfazowy asynchroniczny silnik indukcyjny .undervoltage -wyzwalacz podnapiqciowy . dodatkowy styk glowny . odpowiedi rotating machines -maszyny wirujqce .reactive . wyzerowak.ustawib w polozeniu spoczynkowym.magnetic overcurrent -wymalacz nadprqdowy o dzialaniu magnetycznym .rnoc biema shortage .przekaznik polprzewodnikowy release -wyzwalacz .voltage -wyzwalacz napiqciowy remote -zdalny onioff function .napiqcie.latching -przekaznik blokujqcy sig (w jednej lub w dwbch pozycjach) . plan of connections .DC generator with excitation -prqdnica prqdu stalego ze wzbudzeniem .pobor mocy preexcitation -przedwzbudzenie projector -reflektor protection -zabezpieczenie .direct current motor .przekaznik nadprqdowy .stopien ochrony .

konstrukcja kabla core/ oirodek kabla separator /rozdzielacz insulator /izolator inside sheet/powloka ochronna reinforcement/ wzmocnienie z tkaniny opancerzenie kabla outside sheat/ insulator/ opona gumowa +la miedziana DIN cable lug connection/ polqczenie kablowe ze stycznikiem wg norm DIN single contactor and double clip connection/polqczenie pojedynczego i podwbjnego przewodu ze stycznikiem ging arm/ wieszak instalacja kablowa cable earth uziemienie kabla . ENGINE ROOM r Cables -kable \ power cable construction .5.

button -przycisk.main (MSB) -rozdzielnia glowna.asymetryczne napigcie na zaciskach - - -- -- - - - - - . przez grodi) supply -zasilanie (elektryczne) (to) supply . niedostateczne obciqzenie volt (V) -wolt voltage controller oscillator (VCO) -generator przestrajany napigciowo voltage -napiecie .breaking capacity .lqcznik migowy .listwa zaciskowa -voltage . zalqczany przez krzywkq .tablica do prob -plug -wtyczka pomiarowa thyristor -tyrystor . glowna tablica rozdzielcza (GTR) switchgear -przelqcznik . listwa zaciskowa -box .liquid level actuated -przelqcznik zalqczany poziomem cieczy . akumulatora) under load -pod obciQeniem underloading -niedociqzenie.varistor -warystorowy uklad tlumiqcy - switch -lqcznik.obciqienie probne link -wtyczka probiercza panel .uklad tlumiqcy RC .lqcznik dotykowy (to) switch -przelqczaC switching capacity -zdolnoSC lqczeniowa switchboard -tablica rozdzielcza.limit -wylqcznik krancowy -off -wylqczaC .field effect (FET) -tranzystor polowy turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny propulsion -napqd turbinowo-elektryczny ship .quick break -wylqcznik migowy . cewki) undercharge -niedoladowanie (np. czasowy tongue ring -zacisk na koncu kabla transducer -przetwornik transformer -transformator .bidirectional .short cirquit -lqcznik zwarciowy .rated --- - CY .dlawik .pneumatic -pneumatyczny m.wlqcznik over -przelqczak .auxiliary -wylqcznik pomocniczy .napigcie na zaciskach termocouple -termopara test -pr6ba load . przyciskowy .toggle -przelqcznik migowy .free-wheel diode .skrzynka zaciskowa -strip ..przekainik z opoinionym opadaniem zwory --with pick-up delay -przekaznik z opoznionym przyciaganiem zwory timer -regulator czasowy timer modul -modul czasowy .touch .flow speed actuated -przelqcznik zalqczany prqdkobciq przeplywu .t.transformator trojfazowy z uzwojeniami separowanymi transistor -tranzystor . przelqcznik . dwukierunkowy.znamionowa zdolnoSC wylqczania zwarcia (to) -zwieraC.voltage -przekladnik napiqciowy -with separate windings .power auto.autotransformator zasilania -reactor .current -przekladnik prqdowy .autotransformator . zalqczany cihnieniem (presostat) -temperature actuated -p. powodowaC zwarcie setting knob -pokrgtlo nastawcze ship's mains -okrqtowa sieC zasilajqca shunt -bocmik --motor ."on" . rozdzielnia.snap ."off' switch -wylqcznik on -wlqczaC . trial time delay -zwloka czasowa time lag -zwloka czasowa time relay -przekaznik czasowy with dropout delay .zwoj (sprqiyny.autotransformer .asymmetrical terminal .styk Slizgowy socket -gniazdko wtykowe.p.cam operated -p.pressure actuated . centralka telefoniczna .diodowy uklad tlumiq- .silnik bocznikowy slider . zalqczany temperaturq - - - - - - switchover -przelqczaC terminal -koncowka.RC . przel.zasilaC suppressor -uklad ochronny . oprawka solenoid valve -zawor elektromagnetyczny strand -iyla kabla stuffing tube -dlawnica rurowa (uszczelniajg ca przejScie kabla np.statek o napgdzie turbo-elektrycznym turn .

ENGINE ROOM f Switchboard and elements tablica rozdzielcza ijej element' 10 przeznaczenia przekainik test probe/ 'erminaN stycznik z canymi pressure switch presostat.m m m m 1 I I alarm indicating lamps/ lampki alarmowe freiuency meters/ cz~stoSciomierz synchronoscope/ synchronoskop synchronisation lamps/ lampki synchronizujqce -control switched przeiqczniki sterowania - main switchboard - . przelqcznik ciinieniowy wylqcznik limit switch/ photoelectric sensor/ Sezpieczeristwa wyiqcznik kraricowy czujnik fotoelektryczny voltmeter/ woltomierz programmable logic pilot lamp/ lampka pushbutton/ wskainikowa przycisk controller (PLC)/ programowalny sterownik logiczny selector switch/ przeiqcznik obrotowy proximity sensor/ elektromagnetyczny czujnik zbIiieniowj r.-~----twatt meters for generator load control/ watomierze sterowania obciqzeniem prqdnic automatic loading and unloading push buttons/przyciski automatycznej vnchronizacji i roziqczania prqdnic ontrol switches for breaker/ control/ przeiqczniki steroania wyiqcznikami prqdnic governor control switches/ / przeiqczniki sterowania regulatorem obrotow spring-loaded control' switches/ przeiqczniki kontrolne z samoczynnym powrotem 1I E m m $j f ' I[Il Em m iJJ Lm--.---.5.

.change .Wattmeter -watomierz mi napigia wandering lead -kablowka..interval odstep czasu pomiedzy zmiana.wzglgdna zmiana n. oprzewodowanie (np.oslona druciana (np.cewka. przewody polqczeniowe. cluster/ iwiatlo ladunkowe . lampa kablowa .- .fluctuation -wahania napiecia -with tappings .controller oscillator -generator przestrojony Ward-Leonard system -uklad Ward-Leonarnapigciowo da (prqdnica-silnik) . SILOWNIA . uzwojenie .-napipcie udarowe wire .zmiana napiqcia - - urzqdzenia). na lampy) . wiring okablowanie. pracy -way -tor przewodow kablowych relative . - 5.-przewod pod napieciem .znamionowe n.iwiatla statkowe mast head light .low.characteristic -charakterystyka zmiany n.change -zmiana napiecia -woltomierz .cewka z odczepami impulse . przewody montaiowe yoke .runs -tor kablowy..change szybka zmiana napiecia .mostek. nawijanie excess .surge -udar napieciowy - -three phase balanced system -symetryczny uklad napigC troj fazowych variation . voltmeter-wat (W) watt (W) .medium .rapid ..inductor .drop spadek napigcia winding uzwojenie.drut .day signalling light/ lampa sygnalizacyjna mast-top Morse signalling Morse lamp signallins key/ klucz do sygnali:argo light.Swiatlo masztowe marine floodlighting Aldis ..dip -zapad napiecia wattmeter -watomierz .-przepiecie .Srednie napigcie live . c i a przewodow rated operational . lqcznik (w akumulatorze) Ship's lights .niskie napiecie .guard .

ENGINE ROOM f .5.

alarmu) actuator -urzqdzenie wykonawcze adjust -nastawiak.glowny uklad s. sterownicza . uklad regulacji -valve .step-by-step .full .regulacja obciqzenia.tablica kontrolna.element sterujqcy error -uchyb regulacji .grupa (np. czujka bimetaliczna block diagram .deadman .sygnal alarmu switch -wlqcznik alarmu system -instalacja alarmowa analogue inputloutput .go out of -wymkn$ sig spod kontroli input -wejicie sterujqce lever . regulacja alarm -alarm.t ~ y b sterowania .sterowanie bezpoirednie disturbance .analog to digital (ADC) -przetwornik analogowo-cyfrowy computer control -sterowanie komputerowe - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - . zaakceptowak acknowledgement .(to) acknowledge -potwierdzib alarm actuate -uruchomik (wlqczyk) alarm -bell .zqdanie przekazania sterowania room .analogowe wejScie1 wyjScie automatic -automatyczny control .sterownik .zawor sterujqcy (to) control .load .automatyzacja pelna .open loop .electronic -regulator elektroniczny .ograniczenie sterowania desk -pulpit sterowniczy . regulowak adjusting screw .sterowalnoSk controller . w ukladzie otwartym panel .common alarm zbiorczy.zezwolenie na zamknigcie wylqcznika closing pulse transmitter-uklad przekazywania impulsu zalqczajqcego cluster . regulowak controllability .sterowanie sekwencyjne -signal .closed loop control .sterowanie w pqtli zarnknietej.zaklocenie sterowania .pre-set -nastawa.sterowanie programowe -quantity -wielkoSk sterujqca request . kontrola obciqienia loop ..(to) accept -przyjq6 alarm .direct .manual . silnikiem glownym) z mostka system .static system -bezstykowy uklad sterowniczy .schemat blokowy (urzqdzenia) bridge control .sterowanie rgczne .sterowanie elektronicme -element .diwignia sterujqca .false -alarm falszywy -hooter -buczek alarmowy pressure . alarmow).ciinienie alarmowe signal .element bimetaliczny.samoczynny zawor rozruchowy automation -automatyzacja .sterowak.pulpit kontrolny.constraints of . pulpit sterowniczy .program . t.system .urzqdzenie alarmowe .self tuning -regulator samonastrajalny converter -przetwornik.obwod kontrolny .sterowanie (np. sygnal alarmowy . wywolany przez jeden z kilku czujnikow . regulacja console .Control and automation sterowanie i automatyka accept -przyjqk. t.system automatycznej regulacji -remote control system -automatyczny uklad zdalnego sterowania start valve .sterowanie.follow-up . kontrolna circuit .master .s.uklad automatyczny sterowany komputerem control .sterowanie cyfrowe .alarm wachtowy device .Sruba regulacyjna adjustment -nastawianie.uklad sterowania zarnkniety .czqiciowa automatyzacja automatization-automatyzacja bi-metalic element .uklad sterowania z mostka closed loop -zamkniqta pqtla.digital .electronic . konwertor . regulacja wstqpna .sygnal sterujqcy .sequential . (regulacji) mode . regulacja -board -tablica sterownicza.centrala manewrowo-kontrolna .potwierdzenie (np.sterowanie skokowe system -uklad sterowania. wiqzka .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy .sterowanie automatycme system .partial . obwod closing permission .sterowanie nad@ne gear -uklad sterowania .

1 potwierdzenie alarmu commis. kry ycznych shaft generator in service/ prqdnica walowa wlqczona engine critical speed/ krytyene obrory silnika output limited/ ograniczenie mocy maksymalnej wolne obracanie praca iobroty) morskie z niskq emisjq NOx sound oj7 uylqczenie ~jgnalizacjiaku~@cznej alarm ackn.5.system sterowania silowni slow down not cancellable/ zwalnianie niekasowalne I shut down not cancellable/ zatrzymywanie awayjne niekasowalne\ shut down cancellable/ zatrzymywanie awaryjne kasowalne slow down cancellable/ awaryjne zmniejszanie obrotdw A start interlocW blokada startu remote control failure/ awaria ukladu zdalnego sterowania / urning gear engaged/ bracarka walu wlqczona slow turning failure/ awaria systemu wolnego obracania start air pressure low/ niskie ciinienie powietrza startowego all aux. shut down/ zatrzymanie cancel speed program/ ominiqcie programu ~'zrostu obrotdw 1 ' (11 \nie eg n engine room contra// sthd bridge wing/ sterowanie : prawego skrzj~dlamostka \ 'bridge control/ sterowanie z mostka . lock/ hlokada zmiany/ stano~l?skasterousania lamp tesr/ kontmla lanipek wskainikonych / slow down/ zwolnienie. ENGINE ROOM Engine room control system . blowers failure/ uszkodzenie dmuchaw pomocniczych shut down active/ "awalyjny stop" zalqczony slow down active/ awaryjne zmniejszanie obrotow uaktywnione overspeed/ przekroczenie maks)~malnychobrotdw start air pressure/ cisnienie powietrza s t a r t o w e g o l command rpm/ obroty nastawione engine rpm/ chief rpm limit/ ogranicznik obrotow maksymalnych critical sveed setuointl 'obrot6w.

cyfrowy czujnik prgdkosci obrotowej display -wyhwietlacz.AND with negated output -bramka typu negacja .RS bistable .exclusive OR .sygnal alarmowy -switch -wylqcznik awaryjny. dzialanie. sterowanie. monitor .working .elementy regulacji i sterowania . czujka .sprzgzenie zwrotne mechaniczne flash .dane.manewr6w) detector .) mode . SILOWNIA cycle .NAND .bramka typu MODULO 2 (nierownowainoSC) . typu I (iloczynu logicznego) . wylqcmik bezpieczenstwa stop .czujka .koniec. pokrptlo knock-off -wylqcznik samoczynny latch -przerzutnik z pamipciq -input -wejScie zatrzaskowe light emitting diode (LED) .zdalny panel kontrolny system -uklad kontrolny unit -panel kontrolny operating -operacyjny -gear -mechanizm zdalnego zamykania (drzwi wodoszczelnych.bramka typu negacja .funkcjonowanie.sprzpzenie zwrotne linkage .liquid crystal (LCD) -wykwietlacz cieklokrystalicmy module . informacje logger -rejestrator danych (np.tryb pracy (np.peha prgdkoSC awaryjna governor -regulator bezpieczenstwa -overload -przeciqzenie awaryjne -stop -ogranicmik.sygnal wyjSciowy regulatora cyfrowego flip-flop -przerzutnik function select -wybor funkcji - - - - - - - - - - - gate -bramka (np.przerzutnik bistabilny typu RS emergency .level .NOT (NEGATER) .stan awarii.cycle of cykl operacji operational readiness .obciqienie robocze manual -rpczny -control -sterowanie rpczne.czujnik zegarowy digital -cyfrowy control . stan zagrozenia full speed -.zintegrowany system nadzoru key pad -panel przyciskow operacyjnych klaxon horn -buczek alarmowy knob -galka. regulacja rpczna lever . tyrystora) -AND -b.modul wykwietlacza element -czgSC skladowa -delay -with specified dely time -uklad op6zniajqcy z opoinieniem ustawialnym .czujka temperaturowa dial-gauge .silnik alarm panel .sterowanie cyfrowe speed sensor .5.mean time between -s (MTBF) -Sredni okres migdzyawaryjny feedback .obwod scalony -monitoring and control system -zintegrowany system nadzoru i sterowania monitoring and system . urzqdzenia) - - - - - - - -- - - -- . zaworow itd.kontrola obciqzenia .przycisk awaryjnego (np.diwignia sterowania rpcznego selector -przelqcznik rpczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rgczne-automatyczne monitoring -kontrola.monostable -przerzutnik monostabilny .gotowoSC operacyjna (np.sygnalizacja uszkodzenia .czujnik.dioda elektroluminescencyjna load -obcieenie control .czujnik poziomu -resistance temperature (RTD) -czujnik termorezystancyjny . nadzor desk -pulpit urzqdzen kontrolnych . praca operation -operowanie.bramka negujqca input information -informacja wejiciowa input/output (Vo) -wejScieiwyjScie integrated -zintegrowany circuit (IC) . uszkodzenie.detecting . sterowanie rgcznei automatyczne) system .tablica alarmowa silnika -diagnostic system -uklad diagnostyczny silnika failure -blqd.remote unit . wylqcznik bezpieczenstw a end .temperature . awaria indication . zatrzymywania silnika glownego) signal . zakonczenie --position switch -wylqcznik krancowy engine . kierowanie (pracq urzqdzenia) controls . koncowka.system operacyjny operation .cykl data .

...centrala manewro- 1 t fuel Pow/ przepiyw paliwa fuel temperature/ temperatura paliwa shaft power sensor/ czujnik mocy nu wale ..........kontrola osiqgdw statku bridge mostek display unit/ monitor ship speed/ predkoit statku wind speed and direction/ predkoit i kierunek wiatru G%?c-- ....konsola telegrafu na stanowisku Iokalnym - - - ship performance monitoring .....panel w CMK I relay panel panel przekainikowy v main engine silnik gldwny engine side control console telegraph . engine control room display unit/ monitor .........1 control room panel ..

regulacja poirednia - - - - - - - - - - - relay -przekaznik (to) relay -przekazywak reliability .actuating .intermediate .urzqdzenie zabezpieczajqce.temperature .ciinienie autotransformer -przetwornik cihnienia distribution .sygnal .zapis.telltale .vibration pick-up .measure .regulacja ciinienia.regulator samonastraj alny semi-automatic -pblautomatyczny sensor .czas regulacji.czujnik ciepla . pewnoik (dzialania) remote -zdalny control .czujniki pomiarowe .sygnal uruchamiajqcy. tablica . automatyczny self-adjusting . zabezpieczenie self-acting -samoczynny. silownik sequence -kolejnoik. czas ustalania signal .measure.working . regulatorze.temperature . presostat gauge .wysokoik ciinienia (slupa cieczy) monitoring . nastawiajqcy . temperatury . sekwencja control .kontrola ciinienia element -czujnik manometryczny reducing station .czujnik pomiarowy . zaprogramowany.urzqdzenie redukujqce c.przeregulowak (przekroczyk nastawc dopuszczalnri) panel -plyta (czolowa).start sekwencyjny set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu.regulator programowy record .ciinienie robocze processing (of data) .sygnal wyjiciowy (to) overshoot .high pressure control . wahanie output -wyjicie device -urzqdzenie wyjiciowe information . senvomotor -time .sterowanie sekwencyjne sequential processing-przetwarzanie sekwencyjne sequential start .-- .samozamykajqcy sic cock -kurek samozamykajqcy sie door .niezawodnoik.samoczynne sprawdzanie sic self-cleaning -samooczyszczajqce sic filter . telegrafu maszynowego) oscillation . wybieranie device -urzqdzenie nastawcze.regulator regulation -regulacja .signal .czujnik drgan servo-mechanism -senvomechanizm servomotor -senvomotor.5.filtr samooczyszczajqcy sic self-closing .oscylacja. tablica wskaznikowa photocell . plan controller .czujnik ciinienia . SILOWNIA operational safety .alarm .rozklad ciinien drop .emergency sygnal alarmowy - - --- -- - - - - - - - - .heat .sygnal alarmowy . przyrzqd rejestmjqcy dane.zdalne sterowanie speed adjustment -zdalne nastawianie prcdkoSci obrotowej remotely controlled -zdalnie sterowany safety cut-out -wylqcznik bezpieczenstwa safety device .samoustawny self-check .punkt podlqczenia czujki plant -urzqdzenie.samonastawny self-aligning .pressure pick-up . wskazania urzqdzen recording instrument -urzqdzenie rejestrujqce regulator . rejestr recorder . czujniku) setting -nastawianie.czujnik kontrolujqcy (utrzymuja. p.czujnik temperaturowy .czujnik ciinienia oleju . obiekt regulowany preset -zadany.obrobka (danych) processor -procesor program (programme) -program.c. cy) stale ciinienie .fotokomorka photosensor -fotokomorka pickup -przetwornik. czujka point .informacja na wyjiciu .sterowanie automatyczne self tuning regulator .stacja redukcji ciinienia -reducing unit . urzqdzenia) order logger -rejestrator polecen (np.tablica kontrolna.spadek ciinienia alarm -alarmowy sygnalizator ciSnienia control .oil pressure .bezpieczenstwo eksploatacyjne (np.drzwi samozamykajqce sic self-steering .presostat wysokiego ciinienia pressure .input -wejiciowy czujnik pomiarowy .manometr head . transformer -przetwornik ciinienia vessel -butla (zbiornik) ciinieniowa . ustalony pressostat .rejestrator.

prcdkohciomierz drive gear -naped tachometru telemotor -telemotor --gear -urzqdzenie telemotoryczne system .sygnal odniesienia -relay -przekainik sygnaiowy -warning .sygnalizacja zakonczenia.level .czas narastania w stanie nieustalonym trace -wykres rejestratora (np.transient .synchronizator system .limit -wylqcznik krancowy .selsyn transformatorowy generator .czas .bezwachtowy.system telemotoryczny temperature -temperatura control .regulator prqdkoki obrotowej speeder spring .5.przetwornik cihnienia trip -wylqcznik samoczynny setting -nastawa wyzwalacza unmanned .-wlqcznik - - - - - - - - iqcznika) pressure -presostat . instalacja -pneumatic .kontrola temperatury detector -wskaznik temperatury fall .off position -polozenie spoczynkowe (prze- zakonczenia light -lampka sygnalowa processing unit (SPU) -jednostka przetwarzania danych .wylqcznik krancowy . wylqcznik. przeiqcznik .ending .czas przelqczania synchro .end-position .czujnik poziomu progowy .master -wlqcznik gl6wny . terminal termel -termoelement thermoregulators -termoregulatory time .float .on-.czujnik plywakowy poziomu wody . bez obslugi czlowieka engine room .selsyn odbiornik synchronism -synchronizm synchronizer .spreiyna nastawna regulatora predkohci obrotowej switching time . uklad.spadek temperatury -rise -wzrost temperatury terminal -urzqdzenie koncowe.reference .selsyn -control selsyn . sygnal - .fall .system pneumatycmy switch -wlqcznik.sygnalizacja akustyczna speed governor .emergency -wyiqcznik bezpieczenstwa .system. manewrow.silownia bezwachtowa working speed -predkohk robocza. temperatur) transducer -przetwornik . ENGINE ROOM .selsyn nadajnik -receiver .neutral position -pozycja neutralna .czas opadania .sygnal ostrzegawczy sound signalling .rise . obroty robocze - - - - - - -- - - .czas narastania .off -wylqcznik .spring-loaded -wylqcznik spr@ynowy tachometer -tachometr.pressure .

cz&i cylinder valve/ zawor butli kainik ciinienia locknut/ nakrqtka zabezpieczajqca z tworzywa Mylar -olnierz enclosing tube collar/ tulei szczelniajqcy i kotpak piston/ tloczek* top return spring/ gorna sprczyna powrotn 1 bottom return sprin dolna sprgiyna powrot filter/ filtr .5.zawdr sterujqcy ssaniem suction modulation valve . SILOWNIA 3 Refrigerating unit -parts agregat chlodniczy .

&skowa r pompy olejowej rzewdd ssania oleju oil pressure relief va zawdr przelewouy o . ENGINE ROOM Reciprocating compressor .5.spreiarka tlokowa @ e e cylinder head gasket/ uszczelka giowicy cylindra discharge valve screw and lockwasher/ Sruba mocujqca zawor tloczny z podkiadkq zabezpieczajqcq discharge valve stop/ ogranicznik zaworu tiocznego 0 @ valve plate gasket/ uszczelka ply@ zaworowej oil pump and bearing head giowica lo.

still air chlodzenie grawitacyjnym ruchem powietrza plant .oddzielacz kropel (to) defrost .przetwornik ciinienia skraplacza .chlodzenie przeponowe .wstwne schladzanie (ladowni przed przyjqciem ladunku) .pre-.suction -komora ssania charging connection .odmrazanie heater -podgrzewacz odszraniajqcy room -rozmrazalnia degree (deg.(typ) skraplacza .chlodzenie wstqpne -jacket .dochlodzenie system .pre.wylqcznik wentylatora skraplacza -pot .polqczenie do uzupelniania czynnika chlodniczego chiller .5.odparowywacz pressure transducer .odwadniacz shell -plaszcz skraplacza -tube sheet .wgzownica obiegu zamkniqtego -cooling wqzownica systemu chlodzqcego .closed coil system .(chlodniczy) agregat absorbcyjny air-cooled cargo -ladunek chlodzony powietrzem analyzer .system chlodzenia -tower -wieza chlodnicza . kana1 tloczny - - - .skraplacz chlodzony powietrzem evaporator .chlodnica chilling .chlodnica .Sciana sitowa tubes .chlorek wapnia chamber -komora .wstepne schladzanie . OF) .schladzanie .zbiornik solanki calcium chloride .rurki contact icing -zarnrazanie kontaktowe (to) cool . odwilzacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz de-icer -odladzacz de-icing -odladzanie delivery .szybkie schladzanie coil -wqzownica . woda morska cooler .cupro-nickel -wqzowica miedzio-niklowa . SILOWNIA Refrigeration .quick . studzik coolant -czynnik chlodzqcy cooler .urzqdzenie chlodnicze .zasilanie.czujnik stanu rozmraiania fan switch (CFS) .- -- - - - - - ..chlodzenie solankowe tank .sub.rapid ..water-cooled .solanka.chlodnictwo absorbs .air cooled .absorbcja -refrigerating plant -(chlodniczy) agregat absorbcyjny -unit .analizator blower section .absorbowak absorbent filter .OC.chlodzenie prozniowe deflector .schladzanie -plant -urzqdzenia chlodnicze.skraplacz chlodzony wodq condenser (elements) -czgSci skraplacza - - - -- - - - - -condenser pressure control (CPC) -sterowanie ciinienia skraplacza condenser pressure transducer (CPT) -przetwornik ciinienia skraplacza -control transformer (CT) -transformator sterowania defrost termination sensor (DTS) . tloczenie duct -przewod zasilajqcy.osuszacz.chlodnica solanki cooling .pressure -komora cihieniowa .vacuum ..nadmuch brine .urzqdzenie chlodnicze sprqzarkowe condenser (type) .fore.finned -wqzownica ozebrowana .skraplacz piaszczowy .czynnik chlodzqcy coil -wqzownica chlodzqca down .odmrazak defrosting .emergency bypass switch .shell .skraplacz .fan .awarjjny wylqcznik ominiqcia automatycznego programu chlodzenia cooling .chlodzik.chlodzenie agent .tube -rurowy skraplacz .filtr absorbcyjny absorption refrigerator -chlodziarka absorbcyjna absorption . maszynownia chlodnicza .stopier'i dehumidifier .szybkie schladzanie .sprqzanie refrigerating plant .heating -wgzownica systemu grzewczego compression .chlodzenie wentylatorowe ..

Compressor -sprgiarka relief valve/ oil pump and bearing/ oil pump and bearing head/ glowica pompy valve plate pfyta zaworowa low profile gear oil pump . Sruby mocujqce (dolnq panewke) suction strainer Motor end cover uszczelka zaworu Sruhy i podkladki fil .niskoprofilowa z~bata f valve cap screw/ Sruba mocujqca zawdr suction valve/ zawdr ssqcy 1 rurka pohoru oleju 1 .

solanka) refrigerate .stan (skupienia) cieczy subcooler .iloiC cyrkulacji powietrza rectifier -wykraplacz reefer .komora chlodnicza plant .cieplo zamarzania .suchy parownik .chlodziwo (chlodniczy czynnik polredniczqcy.chlodzenie.flooded . na kontenerze) refrigeration .chlodzony cargo .szybkie zamrazanie .dwutlenek .latent .low side .urzqdzenie chlodnicze room -pomieszczenie chlodnicze store .secondary .dioxide .snap .chlodniczy.cieplo exchanger -wymiennik ciepla .szron .cieplo utajone of freezing .ladunek chlodzony container . np.zespol urzdzen chlodniczych -unit -agregat chlodniczy (np.chlodnia prowiantowa refreezing -ponowne zamrazanie refrigerant .marine . parownik coil -wqzownica parownika heater .czynnik mrozqcy freezer -zamrazarka capacity -pojernnolk zamrazalnicza .freon . zamrazanie chamber -komora zamraialnicza cycle -cykl zamraialniczy equipment .high side -plywak wysokiego poziomu .schladzalnia.freon 11 (gaz chlodniczy) heat .skraplacz (wqzownica do skraplania czynnika) .rapid .samochod-chlodnia refrigerating.5.chlodzik chamber .chlodnica wstqma freezant .czynnik chlodniczy .pojemnolC chlodni.dochladzacz czynnika cieklego medium -czynnik .mrozenie szybkie frost . SILOWNIA differential pressure control .monofluorotrichloromethane .fluorinated .system chlodniczy (ekspansyjny) -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - .odwadniacz czynnika cieklego pre-cooler .presostat r6znicowy equalizing line -przewod wyrownawczy evaporate -parowak evaporation -odparowanie evaporator -wyparownik.ammonia .amoniak .skraplarka -plant . chlo-transmitting dziwo pre-cooler .kontener chlodzony -hold .accumulation of .czqlC wentylacyjna filter-drier -filtr osuszajqcy float -plywak .carbon dioxide .zespol urzqdzen chlodniczych refrigeration system (expansion) .distributing .zbiornik plynu state .dwutlenek wqgla .quick . schladzaC refrigerated .slow -powolne zamraianie .chlodnia prowiantowa unit -kontener chlodzony vehicle .szybkie zamarzanie .schladzanie wstqpne rate of air circulation . wydajnolC chlodnicza coil -wqzownica chlodz~ca machine . chlodnictwo capacity -wydajnoiC chlodzenia .wstqpna chlodnica plynu -receiver .gaz .folia insulation .of respiration -cieplo oddychania intermediate plate -plytka poirednia liquid -ciecz line drier .chlodzik.podgrzewacz wqzownicy (do odladzania parownika) .plywak niskiego poziomu foil . chlodzqcy capacity .chlodziwo czynnik polredniczqcy.czynnik chlodniczy condensing coil .difluorodichloromethane -freon 12 (dwufluorodwuchlorometan) .parownik zalany fan section .contact -zamrazarka kontaktowa (wielkoplytowa) freezing -zamarzanie.difluoromonochloromethane-fkeon 22 (dwufluorodwuchlorometan) .chlodnictwo okrqtowe plant . przedchlodnia pre-cooling .freon .izolacja z folii forecooler .oszranianie gas .dry .ladownia chlodzona stores .punkt zamraiania .sprzqt zamrazalniczy -point .freon .

woda box -przestrzeti wodna eliminator .czujnik .czujnik temperatury powrotu rejestratora -return temperature (RTS) -czujnik temperatury powietrza powracajqcego .wlaiciwa (chlodnicza) wydajno6C obj@o6ciowa thermal relay -przekaznik cieplny thermocouple -termopara thermodynamics -termodynamika thermometer -termometr thermoregulator -regulator temperatury.kana1 ssawny temperature -temperatura .solanka z wody morskiej sensor .. przepona bezpieczehstwa sea brine . rozmraialnia theoretical volumetric output .chlodzenie natryskiem solanki spray pump -pompa smarowania rozbryzgowego strong mixture -bogaty roztwor suction channel ..heater termination .sub-freezing -temperatura ponizej punktu zamarzania .supply temperature (STS) .membrana.5.-bezpoiredni syst. ENGINE ROOM .czujnik temperatury powietrza chlodzqcego shaft seal cover -pokrywa uszczelnienia walu splash lubricated -smarowanie rozbryzgowe spray brine system .thawing .termostat stanu podgrzewacza thermostatic control.temperatura rozmrazania thawing .ambient (AMBS) .temperatura nasycenia .czujnik (temperatury) otoczenia .direct .defrost termination czujnik stanu rozmrozenia .schlodzenia .rozmrazanie -off process -rozmrazanie .odwadniacz -pan -wanienka wodna (pod wyparownikiem) - - - - - - - - - .sterowanie termostatem water .dielectric -rozmrazanie diaelektryczne .electrical resistance -rozmrazanie prqdem elektrycznym thaw room -przedchlodnia.indirect . termoregulator thermostat -termostat .schladzania -- rupture disc .return recorder (RRC) .ambient -temperatura otoczenia - - - - freezing -temperatura zamarzania saturation .-pokredni syst.

Aarhus uszczelka pokrywy koricowej ua~c~t-mu punrywy nurrcuwg .d cover - Reciprocating compressor -sprgiarka tlokowa water cooled version .odcinajqcy A top cover pokrywa gbrna gasket for top cover/ szuszczelk polnyuy gornej zwrotna zaworu ssqcego earrng cover at shafi en pokrywa toiyska na koricowce watu gasket for side cover/ uszczelka pokrywy boczngj main hearing bushing/ ewka foiyska gldwnego magnetyczne unalogowy panel sterowania pokrywa wodna or1 charging valve/ water cover- gasket for water cover/ uszczelka pokrywy wodnej source: Suhroe.wersja chlodzona wodq gasket for end cover/ e l k pokrywy koricowej dust strainer/ gasket f o r water cover/ s z c z e l k a pokrywy wodnej piston pin/ sworzeri tloka I discharge stop valve zawbr ttoczno .

casing cover/ pokiywu ?butJ-..nce piston sleave/ ka tloka rdwnowaiqcego Screw compressor -sprgiarka Srubowa lnierz strony ssycej sucction cover pokrywa strony ssqcej micros.witch base plate/ main rotor casing/ giowna obudowa wirniku seal cover gasket/ uszczelka poktywy uszczelniajqcej nszczelniujqcej" " . bearing head gasket/ uszczelka gfowicy loiyskow<j earing heud casing/ hudowa gtowicy ioiyskowej zawdr suwako .

Condensing unit -zespdl skraplajqcy compressor/ sight glass (oil)/ szklo discharge isolating valve/ zawdr odcinajqcy stmny ttocznej oil d@erential pressure switch/ presostat roznicowy igh pressure switch/ resostat wysokiego ciinienia podgrzewacz (oleju) w skrzyni korbowej sea wylot u filtr - refrigerantjlter .su.(. York Rrfr~gcr(~rion.drier/ o.nienia sourer. Morinr .szacz czynnika ch/odzqcego refrigerant charging valbe/ zawdr uzupehiania czynnika chlodzqcego ' LP switch/ wytqcznik niskiego ci.

head -wysokoiC ciinienia (slupa cieczy) .spr.emergency .zawor rozprqzny . ENGINE ROOM Compressors and pressure spreiarki i cihienie air receivers -zbiornik powietrza air bottles .termostatyczny z.expansion -z.suction modulation .balanced .constant pressure -zawor stalocihieniowy .sprgzarka odirodkowa contactor (CC) .high .spadek ciinienia .zawor plytkowy .nadcihienie .odczyty cihienia .float .service air .ciinienie graniczne .zbiorniki powietrza atmosphere (atm) .zawor kulowy .at constant -pod stalym ciknieniem .system powietrza sprqzonego compression -sprqzanie compressor -sprqzarka .expansion capillary type . wysokiego cihienia -water (WPS) -presostat ciinienia wody superpressure -ciinienie bardzo wysokie vacuum -pr6znia gauge -wacuometr .starting air . uzyteczne -peak .low (LP) .rotary .presostat niskiego ciSnienia manometr -manometr pounds per square inch (psi) .wysoka prbznia valve -zawor . tloczqcy sprqzarki .nadcihienie . rozprqzny (ekspansyjny) . wysokoP'&Y low pressure control .cisnienie powietrza startowego vessel .spr. powietrza roboczego .sprqzarka awaryjna .manometr .rotar sliding vane .centrifugal .niskie ciinienie -mean effective .strona ssqca kompresora cylinder .Srednie cii..king .Schrader -zaw6r Schradera (zawor otwierajqcy sig pod naciskiem zewnqtrznym) .sprqzarka rotacyjna z lopatkami Slizgowymi ..purge .back-.expansion control . walec differential pressure control .rozklad ciinien drop .suction solenoid .globe type .suction solenoid (SSV) -elektromagnetyczny zawor ssania .zawor zwrotny . agregat hermetyczny .presostat r6znicowy pressure -cisnienie above atmospheric .reciprocating .sealed -unit . butla.suction side of .sprgzarka czolowa .thermostatic exp.expansion superheat .limit .modulacyjny zawor ssania .high (HPS) -pr.atmosfera (jednostka) compress -sprqzaC compressed air system . powietrza startowego .sprqzarka rotacyjna .zawor rozprqzny typu kapilarnego .zawor odcinajqcy przed zaworem rozprqznym .zawor elektromagnetyczny .cii.high (HP) -wysokie ciinienie .. przeciwcihienie (przed sprqzarkq chlodniczil) below atmospheric -podciinienie distribution .zbiornik cihieniowy - - - - - - - - - - - - - - - - - high-pressure -wysokociinieniowy.booster .solenoid .modulacyjny zawor ssania .stycmik sprqzarki -crankcase heater (CCH) -podgrzewacz skrzyni korbowej sprqzarki .gauge .back-pressure -zaw6r przeciwcihieniowy .zaw6r odpowietrzajqcy zawor rozprqzny szyb-quench expansion kiego schladzania .non-return .sprqzarka wyporowa .cylinder.zawor odciqzony .hand expansion -rgczny zawor rozprqzny .tongue .sucction modulation (SMV) .spr. rozPKAY --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - .elektromagnetyczny zawor ssqcy .funtow na cal kwadratowy (jednostka cihienia) pressure switch -presostat .excess .zawor plywakowy .starting air .discharge service .rozprqzny zaw6r przegrzania . wsteczne.ciinienie najwyzsze readings .z.5.

chiodnica wstqna supply air fan/ wentylator nadmuchowy bathroom/ distribution s e c t i o w a z i e n k a sekcja rozdziaiu kabina powietrza air conditioning unit szafa klimatyzacyjna air discharge grill/ pressure gauge switch/ okiego ciinienia nia skraplacz skrzynka poiqczeniowa .Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja discharge/ vylot powietrza lir exhaust air fan/ wentylator wyciqgowy exhaust air section/ ekcja wyciqgu supply air duct/przewdd nadmuchu.powietrza mixing section/ sekcja mieszania preheatedair cooler/ podgrzewacz.

uptake -wentylator wyciagowy venting -odpowietrzanie.system wentylacji ventilator -wentylator.nawiewnik . wentylowaC ventilating -wentylacyjny fan -wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny ventilation -wentylacja.skraplacz klimatyzacji --system .5. wywietrznik. otaczajqce casing --.vacuum -wentylator wyciagowy mushroom head -glowica wentylatora grzybkowego (to) ventilate . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora cover -pokrowiec wentylatora cowl -glowica wentylatora .mushroom -wentylator grzybkowy .p.axial flow -wentylator osiowy cooling . obiegowe -trunk -kanal wentylacyjny air conditioning -klimatyzacja compressor .supply -wentylacja nawiewowa -system .electrical driven air -powietrze ambient . wywiewnik trunk -przewod nawiewnika -turning gear -mechanizm obracajqcy nawiewnik .chlodzenie wentylatorowe - - - --- - - - . ENGINE ROOM Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja - .system klimatyzacji -unit .urzqdzenie klimatyzacyjne condensing moisture -wilgoC kondensacyjna cowl .wentylator napqdzany elektrycznie .out-take wentylator wycislgowy.exhaust -wentylator wycislgowy .filtr powietrza conditioned -klimatyzowany conditioning -klimatyzacja .mechanical -wentylacja mechaniczna -panel -klapa wentylacyjna .glowica nawiewnika dehumidification-odwilzanie. osuszanie dehydration -odwadnianie dryer . spust ciknienia - - - - - - -- . przewietrzanie duct -przewod wentylacyjny .intake .sprqzarka klimatyzacji condenser . wentylowanie.agregat klimatyzacyjny conditioning unit .recirculated -p.kana1 wentylacyjny cleaner .osuszacz exhaust -wycislg (powietrza) duct -przewod wentylacji wyciagowej -fan -wentylator wentylacji wycislgowej -pipe -przewod wentylacji wycislgowej ventilation -wentylacja wycislgowa exhaust vent -wentylator wycicgowy fan -wentylator . przewietrzak.wietrzyC.induced draught -wentylator wyciagowy .

do centrowania in operation -w dzialaniu. utrzymanie (sprawnoSci technicznej) service .aligned -otwory ustawione w linii.internal -uszkodzenie wewnqtrzne fit out -wyposaiyC fit for -przystosowaC (do czegoi).otwory .polqczenie elastyczne. o.osadnik disengage -rozlqczyk disengaging gear -urzqdzenie zwalniajqce dismountable -zdejmowany distribution -rozklad documentation -dokumentacja . zakladaC interchange -wymiana instruction -polecenie. defekt .major .Srednica otworu dirt trap .instrukcja (np.przewidywany czas eksploatacji. pokrywa flexibility -elastycznoSt.instalowak. SILOWNIA Engine overhauls and repairs przeglqdy i naprawy maszyn admissible (range) -zakres dopuszczalny allowance . prowadzqcy drawbolt . przewidywana tnva1oSC (to) fail . giqtki flexible shaft -wal elastyczny. polecen in use -wykorzystywany. giqtki fouling -zanieczyszczenie foundation . pasujqcy fitted with -wyposaiony w - - - - - - - fitting .obslugi) w formie brosmry .zakleszczaC siq jammed -zakleszczony joint -polqczenie.zailepiak otw6r defect -wada. dokumentacja urzqdzen dowel -korek ustalajqcy.ulec uszkodzeniu.excessive -nadmierne tarcie guarantee claims -roszczenie gwarancyjne hand tight -dokrqcony (docirtgniqty)rqcmie holes . zablokowaC circular -okrrtgly cleaner -Srodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie. wal osiowy. w ruchu inoperative -nieczynny. montowaC axle .Sruba Scieajqca elongation -wydluzenie estimate -oceniaC excessive wear -nadmierne zuiycie expected life .5.udrozniC breakdown -awaria . duza awaria centering -centrowanie chock -zaklinowaC.dopasowanie.szczelinomierz close .stycznoSC na powierzchni dotartej lost motion .aperture .fundament (urzqdzenia) -plate -plyta fundamentowa friction -tarcie .luz maintain -utrzymywak.instrukcja.luz. szkolenie booklet .latent -wada ukryta . oczyszczanie .dmuchaC blow free . otwory zosiowane. rozkaz instruction . niedzialajqcy install . tolerancja assembly -montaz.manufacturing -wada produkcyjna defective -wadliwy deflection . w uiyciu jack .flame .equipment . ugiq cie detection -wykrywanie diameter -Srednica . montaz fixed orifice -kryza stala flap -klapa.defekt silnika .operating . pas blow .niewlaaciwe (wadliwe) dzialanie manhours -roboczogodziny manufacturing defect -wada produkcyjna misalignment -nieliniowoSC ustawienia mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC - - - - - - . zlqcze lapped surface contact .znaczna awaria.obsiuga konsenvacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniaC (to) make water -przeciekaC maker -producent malfunction . p6106 belt -taSma. awarii. giqtkoSC flexible connection .dokumentacja wyposazenia.odksztalcenie. zawieSC failure -defekt.engine .czyszczenie plomieniem clearance gauge .podnoinik (to) jam .oS. giqtkie flexible hose -wqz elastyczny. konsenvowaC maintenance .konserwacja. awaria . odchylenie.instrukcja obslugi sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.

minor .uniform .uszczelniC. bezawaryjne . pulsowanie puncture -przebicie.walne quality .ubytki spowodowane korozjq wear -zuiycie monitoring -kontrola zuiycia resistance .extent of . zakleszczenie service .fair .zakres napraw .remont. zakleszczenie - - - - - - - - - seizure -zatarcie. ocena wzrokowa pierce -przedziurawik.zuiywanie sig -parts .extent of .czgSC .spgcznienie metalu wastage .tloka) overhaul -remont kapitalny . na zuj c i e work .praca .kontrola czgici zamiennych. kolejnoSC schedule -harmonogram .lista czgici zamiennych . dzialanie . umocniC troubleshooting -wykrywanie usterek unburnt -niespalony unserviceable -niezdatny do uiytku unterside .formularz zamowienia czghci zamiennych sequential number -numer kolejny formularza zamowienia spring -pgknqC surface -powierzchnia standard -wzorzec.mniejsze naprawy retainer -element ustalajqcy score -wzery na biezni loiyska seal -uszczelka. przeglqd part .emergency -naprawa dorazna .major .specyfikacja prac (remontowya worn -zuzyC part .z.component . uszczelnienie seam -pgknigcie.szlifowanie gniazd zaworow reliable -niezawodny repair -naprawa .spare . ENGINE ROOM mishandling -niewlahciwa obsluga modular -modularny structure -budowa modulowa off-centre -mimoSrodowy opening -otwor.normalne zuzycie wearing -zuiywanie out . wglgbienie.dz.czgSC skladowa .zakres robot.zuzyta czgSC withstand -wytrzymywaC ---- -.no-failure .general . zarzqdzanie cz.gorna czgSC perusal -oglgdziny. polerowaC precise -precyzyjny.zatarcie (np. na czgiciach zamiennych) tighten . wyzlobienie refacing . powazniejszy remont .rownomierne zuiycie wear and tear -zuiycie normalne .odciqk (doplyw) . wzery polish -polysk.kurek odcinajqcy slot .dzialanie bezawaryjne outflow -wyplyw ovality .czgSC dolna .odpornoSC na Scieranie.funkcjonowanie. dokladny pre-ignition -przedwczesny zaplon prepare -przygotowaC pre-specification-wstqpna specyfikacja stoczniowa prevent -zapobiegaC pulsation -pulsacja. przebiC otwor pitting -korozja wzerowa.non-failure .thermal -naprgzenie termiczne structural damage -uszkodzenia strukturalne tag -etykietka (np.sekwencja. rysa sequence .- - - - -- - - - - .obsluga shake -wstrzqs shut-off . przeklucie purge -usuwaC (niepozqdanq substancjg) rating plate -tabliczka znamionowa readiness -gotowoSC recess -wngka.wigksza naprawa. Scieranie .cock .interchangeability of -zamiennoSC czgici .czgSC spodnia upset . silnika). zakres prac specification .grafik. otwarcie operation'.czgSC zamienna -top .(system) zarzqdzania czgSciami zamiennymi --inventory list .owalnoSC (np.szpara (spare) parts -czpSci zamienne control . standard -code of practice -przepisy techniczne stress -naprgzenie .czgSci nj.5. harmonogram secure -zabezpieczak seizing . norma. bez usterek.graphic .bottom . zakleszczenie seizing-up -zatarcie.czgici wzajernnie wymienialne -purchase order @o) . management .odpornoSC na zuiycie.interchangeable .

Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 11.radar i urzpdzenia antykolizyjne 12. Ice navigation -iegluga w lodach 18. Electronic navigation aids -elektroniczne urzpdzenia nawigacyjne 258 260 5. Signalling and signals . Bridge and bridge equipment .6.nawigacja 2. EPA . Navigation .system Sledzenia drogi 14. Charts and publications -mapy i publikacje 6.mostek i jego wyposaienie 4. Track control system . Navigation . Ship Handling -manewrowanie statkiem 16.sygnalizacja i sygnaly . Collision Avoidance Regs. Weathering -sztormowanie 17. ATA. Astronavigation -astronawigacja 246 252 3. Radar. Coastal navigation and approaches . Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu 13. Telex command codes and abbreviations -kody i skr6ty teleksowe 20. -prawo drogi morskiej 15.nawigacja przybrzeina i podejScia 264 7. ARPA. Directions -kierunki 9. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i kyrokompas 268 8.nawigacja 10. Radio & GMDSS communication -lqcznoSf radiowa i GMDSS 19.

NAVIGATION t?elestial I .6.dwnikowy co-ordinate system uklad wspdlrzednych North celestial pole/ terrestial sphere/ kula demska celestial concave/ sfera (kula) niebieska Greenwich hour angle (GHA)/ Gryniczowski kqt godzinny South celestial pole/ poludniowy biegun niebieski Horizontal co-ordinate system horyzontalny uklad wspdlrzednych 9bsewer's meridian/ horyzont astronomiczny observer's inferior meridian/ dolny niebieski poludnik obsenvatora Nadir/ nadir .

total -zakmienie calkowite ecliptic -ekliptyka equinox -punkt rownonocy.jednoczesne obsenvacje wysokoici c.kolo. almucantar altitude -wysokoik (ciala niebieskiego) correction -poprawka wysokokci c.sphere sfera niebieska - celestial -niebieski - - - -- - - - - - - chronometer -chronometr (okrgtowy) circle .meridian -poludnik niebieski .partial -zakmienie czgiciowe .vernal -rownonoc wiosenna equation of time (eqn.obnizenie widnokrqgu distance of visible horizon .vertical -kolo wierzcholkowe circumeridian -przypoludnikowy civil twilight .diurnal . horyzont nawigacyjny noon -poludnie prawdziwe path of the sun .dwie niejednoczesne linie pozycyjne z jednego c.kolo godzinne of altitude -kolo wierzcholkowe of declination .index correction (IC) .aberracja. NAWIGACJA Astronavigation . gwiazdozbior declination -deklinacja dip .usuwanie blpdow sekstantu (nier6wnolegloici lunetki) almucantar -rownoleinik wysokoici. wznoszenie sip difference -roznica rektascencji astronavigation -astronawigacja astronomical -astronomiczny day .odlegloik widnokrqgu diurnal -dobowv abberation .equal -s method -metoda rownych wysokogci .n.sun .n.hour . odchylenie .t) -rownanie czasu - - - - - - - - - .double .navigation astronawigacja biegun niebieski -pole .equator -rownik niebieski .luk dzienny inequality .kolo godzinne of equal altitiude -kolo pozycyjne of position .aberracja roczna .annual .astronawigacja abberation .fix -pozycja astronomiczna .nierownokk dobowa motion -ruch dzienny parallax -paralaksa dzienna dawn . r6wnonoc .zakmienie slonca .doba astronomiczna -position line .Swit.first of the sextant .observed -wysokoik obsenvowana wysokolk c. okrslg .odlegloik biegunowa.zakmienie obrqczkowe .tor pozornego ruchu wlasnego Slonca ascending node -wpzel wstepujqcy ascension -wschodzenie.sfera (kula) niebieska .n.odlegloik zenitalna. pozorny altitude -wysokoik pozorna error -blqd pozorny -horizon -horyzont pozorny.astronomiczna linia pozycyjna -time .dopelnienie szerokoici geograficznej obsenvatora conjunction -koniunkcja constellation -konstelacja.simultaneous -s .position -kolo p'ozycyjne . brzask eclipse -zakmienie .n.autumnal -rownonoc jesienna .third adjustment of the sextant . .concave .horizon -horyzont niebieski .kolo pozycyjne of right ascension -kolo wzniesienia prostego. dopelnienie wysokokci co-declination .iwit cywilny co-altitude .aberracja dobowa arc .6. kolo godzinne .aberracja dobowa accrue -przyrastak (o poprawce) adjustment -usunipcie blpdu (tu: sekstantu) . .czas astronomiczny triangle -trojkqt biegunowy twiglight .poprawka indeksu (sekstantu) .true -wysokoik astronomiczna anomaly -anomalia apparent -widoczny. dopelnienie deklinacji co-latitude .usunipcie b l ~ d u sekstantu na niepionowoik lusterka ruchomego .iwit astronomiczny astronomy -astronomia .nautical . . zmierzona sekstan-sextant tem .astronawigacja - - - .second of the sextant -usunigcie blgdu niepionowokci nieruchomego lusterka sekstantu . kolo wysokoici.annular .

r1 6. NAVIGATION Sun movement Wch S(orlca meridian passage/ kulminacja Slorica upper transit/ height of eye/ wysokoSd oczna obseiwatora / Moon's phases -fazy Ksieiyca IV IZ \ 4 I 11 @ c IV promienie Slorica -sun rays/ III v VI VII VIII waxing moon/ Ksigjc przybierajqcy # waning moon/ Ksigiyc ubywajqcy .

(roznica pomipdzy pomierzonq i obliczonq odleglokciq zenitalncL) -method -metoda wysokokciowa (okreklania pozycji) iso-azimuth .inferior -poludnik dolny latitude .lower -krawpdi dolna .wysokoSC oczna obserwatora heavenly body .rownanie cosinusowe.prismatic .n.upper -krawpdi goma line of nodes .punkt rownonocy wiosennej.of instrument -blqd przyrzqdu - equinoctial -rownik niebieski rownikowego .6. horizon -horyzont.-blqd oosbowy .odstqp czasu (pomipdzy kulminacjq a porannq obsenvacjq Slonca) normal latitude .points -punkty rbwnonocy error -blqd . widnokrqg .szerokoSC c.blqd nierownoleglokci osi lunety .Swit nautyczny.upper -passage .blqd niepionowoSci (lusterka nieruchomego w sekstancie) .Slonce hwiecqce o polnocy fiako gwazda kolobiegunowa) moonrise -wschod Ksipiyca moonset -zachod Ksipiyca moon's phase -faza Ksipiyca Morning Star .) midnight sun .co-ordinate system .(IE) -blqd indeksu .n.celstial -horyzont niebieski co-ordinate system. horyzont widoczny -plane -plaszczyzna horyzontu hour angle (HA) -kqt godzinny.-blqd przypadkowy .(astronawigacyjna) metoda wysokoSciowa meridian -poludnik (niebieski) -altitude -wysokohC kulminacyjna (ciala niebieskiego) angle -kqt godzinny distance .kulminacja dolna (c.accidental .shade -blqd wywolany szklami przyCmionymi sekstantu .personal equation .gwiazda polnocna - - - - - .) lunar -ksipiycowy -cycle -cykl ksipiycowy -day .szerokoSC normalna North Star (Polaris) .horyzont obserwatora. Ksipeca.observer's .odlegloSC zenitalna w czasie kulminacji meridian passage -przejScie (ciala niebieskiego) przez poludnik -lower--kulminacja dolna (c.blqd pryzmatycznokci (lusterek sekstantu) .roznica dlugohci w mierze czasowej .personal -blqd osobowy .linia rownych azymutow local hour angle (LHA) .distance of visible -odlegloSC widnokrw . Slonca) .cialo niebieskie . zmierzch nautyczny noon interval .zegluga po poludniku .szerokokC z kulminacji sailing .side (of the sextant) . kqt czasowy identification of stars -identyfikacjagwiazdy - - - -- - - - - intercept . wz6r cosinusowy gibbous -Ksipiyc pomipdzy kwadrq a pelniq height of eye (WE) .eccentric -blqd ekscentrycmoSci sekstantu index .line -rownik niebieski -of perpendicularity-blql niepionowoici (lusterka sekstantu) .Droga Mlecma general equatation .latitude of a .wspohzpdne ukiadu horyzontalnego .doba ksipiycowa -month -miesiqc ksipiycowy Marcq St.Hilaire method .gwiazda poranna (Wenus) nadir .blqd osobowy .linia wpzlow local hour angle -miejscowy kqt godzinny local transit -przejkcie ciala niebieskiegoprzez poludnik miejscowy longitude method -metoda dlugohciowa (okreSlania pozycji) lower transit .wspolrzpdne ukladu .n.systematic -blqd systematyczny ex-meridian altitude -wysokohC przypoludnikowa ex-meridian latitude -szerokoSCprzypoludnikowa favourable oposition -wielka opozycja first point of Aries .observer's . NAWIGACJA .of collimation . punkt Barana first point of Libra -punkt rbwnonocy jesiennej galaxy .kulminacja g6ma -zenith distance .miejscowy kqt godzinny limb -krawpdi (np.nadir nautical twilight .

binoculars/ lornetka nawigacyjna . NAVIGATION Sextant sekstant shades/ szkl przydmiewajqc index glass.6. index mirror/ correction screw/ Sruba korekcyjna minutowq -r\f protractor/ protraktor clamp/ diwignia limbusa navigational triangle/ trojkqt nawigacyjny chart magnifiers (magnz5ing glass)/ szklo powiekszajqce do czytania mapy 1 \ \ przenoinik do map chart dividers/ / kl parallel rules/ h i e rdwnolegle navigational glasses.

) twilight .Gwiazda Polarna position line -linia pozycyjna .Wenus polar altitude -wysokoSC biegunowa polar distance .rbwnoleznik deklinacyjny of latitude -rownoleznik ekliptyki planet -planeta .astronomiczna linia pozycyjna --sight -obsenvacja wysokoSci (c.Uran .zachod Slonca table of computed altitude and azimuth tablice wysokoici i azymutbw tabular -tablicowy.kulminacja dolna .Mars .work an . setting -wyznaczanie namiaru na c. mierzyC wysokoSC slonca sekstantem sidereal (Sid) .zenit -distance (ZD) .mean -refrakcja Srednia retardation -retardacja.chronometr czasu gwiazdowego -day .poprawianie zmlerzonych wysokoSci -to the meridian .kulminacja gorna true place -rzeczywiste polozenie (c. zmierzch fix -pozycja (astronawigacyjna) z gwiazd wane -zanikaC.Neptune -Neptun .Mercury .Jupiter -Jowisz .rownoleinik wysokoSci.annual -paralaksa roczna .gwiazdowy (odnoszqcy sip do punktu Barana) -month -miesiqc syderyczny chronometer .n.Saturn .) - - - - - - - -- -- - - running fix .obliczaC obsenvacjq P and R (Parallax and Refraction) -paralaksa i refrakcja parallax -paralaksa .n.gwiazdowy kqt godzinny noon -moment gorowania punktu Barana -time . poprawianie wysokoSci zmierzonej -take a -wykonaC obsenvacjg astronomicznq (dla okreilenia pozycji) (to) sight -obsenvowaC. przez poludnik ziemski . okreSlaC namiar na c. w azymucie pld.6 NAWIGACJA .Uranus .anormalna refrakcja .Pluton .Ziemia . opoinienie right ascension (RA) -wmoszenie proste.n. zobaczyC. ubywaC (o ksigiycu) wanning -zanikajqcy (o ksigiycu) -moon -ksiqiyc ubywajqcy waxing -przybywanie ksipiyca -moon -ksigiyc przybierajqcy zenith . bra6 wysokoSC (ciala niebieskiego sekstantem) southing -kulminacja c.n.upper . shoot the sun .Swit.Earth . almukantar of declination .n.n.lapaC slonce.) .doba gwiazdowa -hour angle .Mars .pozycja z dw6ch pozycyjnych linii niejednoczesnych semi diameter (SD) -promien c.n. (to) set .odlegloSC biegunowa Polaris -Gwiazda Polarna pole -biegun .zachodziC (o cialach niebieskich).metoda przypoludnikowa refraction (ref) -refrakcja . rektascensja round of sights -(kilka niemal jednoczesnych obsenvacji c. observation (obs.superior -kulminacja gorna .amplituda czasu (wschodu i zachodu) transit -przejhcie c. tabularyczny time amplitude . dla okreSlenia linii pozycyjnej) -transfer of -przesunigcie linii pozycyjnej precession and nutation -precesja i nutacja prime vertical -pienvszy wertykal reduction .Saturn .astronomical (APL) .n.North -biegun polnocny Swiata Pole Star .Venus (Morning Star) .obsenvacja -post -miejsce obsenvacji .horizontal (HP) -paralaksa pozioma in altitude -paralaksa dzienna parallel -rownoleinik of altitude .abnormal .przeliczanie obsenvacji.czas gwiazdowy.Pluto . branie wysokoSci (sekstantem) reduction . kqt czasowy punktu Barana -year -rok gwiazdowy sight -obsenvacja. stellar magnitude -wielkoSC gwiazdowa sunrise -wschod Slonca sunset .Merkury .elevated -biegun widoczny .inferior .lower -kulminacja dolna .odlegloSC zenitalna - - - - - - .

NAVIGATION I kolo sterowe.6. pilot automatyczny conning position/ stanowisko kierowania statkiem secondary navigation post/ stanowisko nawigacyjne pomocnicze primary navigation truffle suwellance and manoeuveringpost/gidwne stanowisko nawigacyjne. analizy ruchu i manewrowe manoeuvering post/ stanowisko manewrowe stanowisko kierowania Typicalbridgelayou&with centralized and integrated functiondqpowy r o z W mostka z funkcjamiscentralizowanymi i .

poi.collision avoidance .docking .voyage planning .monitoring of ship stability -monitorowanie statecznoici statku .internal communication equipment .sygnalizacja zewnqtrzna .sterowanie pompami p.sterowanie pompami spryskiwaczy ppoi.ship's whistle .monitoring of internal safety systems .external signal system .thrust direction indicator -wskainik kierun- - -- ku naporu pqdnika -watertight doors control -sterowanie d r v i a mi wodoszczelnymi bridge functions -funkcje mostka .stanowisko kierowania cumowaniem .zamykanie i otwieranie drzwi poiarowych .fire pump control .nadzorowanie systembw bezpieczetistwa wewnqtrznego .zapasowe irodlo zasilania .system nawigacji zintegrowanej . kapitanski) consol -pulpit manewrowy na mostku -control -sterowanie (np.field of vision -pole widzenia functionality .manual steering .machinery control -kontrola pracy urzqdzen silowni . cumowanie .gwizdek okrqtowy.aneroid.primary navigation.external and internal communication . zegar gl6wny chronometer-chronometr -box .rudder angle indicator .emergency power source .okular (lornety) .rate of turn indicator . wiatromierz aneroid .stanowisko planowania podroiy central clock -zegar-matka.dokowanie.fire detection and alarm system -system wykrywania pozar6w i alarmowania .manewrowanie . -heading control system -system kontroli kursu. uklad mostka bridge displays and controls .fire door holding and release .sprzqt lqcznolci wewnqtrznej .namiernik lornetkowy binoculars .wskainiki i urzqdzenia kontrolne na mostku .wskainik wychyle- nia stem .eyepiece .skrzynka chronometru - - - - - - .route planning -planowanie trasy (bridge) workstation .automatic graphical position display . syrena .funkcjonalnoSC mostka layout -rozklad mostka.emergency lightning -olwietlenie awaryjne . .integrated navigation system (INS) .safety .stanowisko nadzoru bezpieczenstwa statku . manewrowania i obsenvowania ruchu (innych statkbw) . NAWIGACJA Bridge and bridge equipment mostek i jego wyposaienie anemograph -anemograf anemometer -anemometr.wskainik szybkolci zmiany kursu .propeller rpm indicator .communications . traffic suwellance and manoeuvering .wskainik skoku hruby .navigation -nawigacja -passage execution -realizacja podroiy .zapobieganie zderzeniom .steering gear control -kontrola maszyny ste- rowej .docking .automatycma graficzna projekcja pozycji .automatic sprinkler pump control . autopilot .navigation lights control board -tablica kontrolna lwiatel nawigacyjnych .stanowisko (pracy na mostku) .emergency bilge pump control .stanowisko lqcznolci .lornetka .gl6wne stanowisko nawigacyjne. aneroid morski binocular bridge sight .internal signal system . silnikiem) z mostka system -uklad sterowania z mostka .propeller pitch indicator .loading.6.reserve source of energy .ir6dlo zasilania awaryjnego .prismatic .stanowsko sterowania rqcznego . discharging and cargo control -przeladunek i kontrola ladunku .manoeuvring .lornetka pryzmatyczna bridge -mostek (nawigacyjny.wskainik obrotow Sruby .komunikacja zewnqtrzna i wewnqtrzna .system sygnalizacji wewnqtrznej .sterowanie awaryjnq pompq z g o w q .

s~rawdzanietrasv - . -. jrokompas log' rate of turn indicator/ nskainik szybkoici system control unit sterowanie systemem r D C! p 4 I alarm panel/ 9 main steering post/ giowne stanowisko sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy powtarzacz zyrokompasu &-ocompass repeaters/ powtarzacze jrokompasu I rudder angle indicator/ wskainik uychylenia steru Zntegrated navigation track control system nawipacia zinteprowana svstem kontroli trasv - - 1 .-.. ... reference system receiver/ odbiornik systemu referencyjnego I i mametic comuass/ . NAVIGATION f Integrated navigation system -zintegrowany system nawigacyjny -.6. .

dane -base -baza danych logger .dobowe opbznienie chr. przyrzqd direction finder (DF) -radionamiernik diaphon .daily rate of .kompas iyroskopowy. elektroniczny . sonda akustyczna .gaining rate of - - - - - - - - direction and revolution indicator .IqcznoSC -- - - -- - - . prowadzenie statku information ..akumulatory awaryjne stop -wylqcznik bezpieczenstwa.dobowe przyspieszenie chronometru loosing rate .ch.error -blqd chronometru . glowny clear-view screen .wskainik kierunku i liczby obrotow (silnika lub Sruby) dividers -przenoinik. statku) board -tablica Swiatel pokladowych inclinometer -inklinometr instrument -przyrzqd error -blqd przyrzqdu -board -tablica przyrzqdow .konsola crew call system .chod dzienny chronometru -record book. .szybkoSC transmisji danych record .echosonda.echosonda jednowiqzkowa (konwencjonalna) emergency -zagrozenie.navigational -przyrzqd nawigacyjny integrated bridge -mostek zintegrowany --system (IBS) -system mostka zintegrowanego integrated bridge operations -operacje mostka zintegrowanego . aldis depth recorder -echosonda deviascope -dewiaskop device -urzqdzenie.obliczenia antykolizyjne . z mostka) gimbal(s) -zawieszenie kardanowe glasses .correction -poprawka chronometru .quartz crystal .ch.lampa do sygnalizacji dziennej.-dobowy ch6d chronometru .tablica alarmow w silowni engine telegraph -telegraf maszynowy equipment -wyposazenie. papieru w kursografie) (to) feed -zasilaC.wewngtrzny system przywolania data . regulator natgzenia Swiatla distance indicator -wskainik przebytej drogi (np.szyba wirujqca clinometer -przechylomierz clock -zegar compasses -przenoinik (cyrkiel) nawigacyjny conning -dowodzenie.syrena tlokowa dimmer -Sciemniacz. od ostatniegu punktu zwrotu) distance recorder -licznik przebytej drogi (na logu) display -zobrazowanie screen . wylqcznik awaryjnego zatrzymania SG supply -zasilanie awaryjne switch -wylqcznik bezpieczenstwa engine alarm panel .singlebeam .nautical -przyrzqd nawigacyjny .monitor 6. stan zagrozenia -battery ..communications . podawanie (np. podawaC field of view -pole widzenia (lornetki) field of vision -widocznoSC (np.ekran monitora unit . kwarcowy rate .electronic . iyrokompas repeaters -powtarzacze iyrokompasu hard copy -wydruk hardware . cyrkiel nawigacyjny echosounder .collision avoidance calculation .oSwietlenie (np.standard .zapis danych -recorder -rejestrator danych storage -przechowywanie danych sheet . elektroniczny ilumination . NAWIGACJA .rejestrator danych logging -rejestracja danych plate -tabliczka znamionowa -processing -przetwarzanie danych rate .dziennik poprawek ch.sprzgt komputerowy.gliceryna goniometer -goniometr gyro compass .arkusz danych daylight signalling lamp .lornetka glycerine .informacje (niezbgdne do kierowania statkiem) --display -prezentacja danych (niezbgdnych do kierowania statkiem) -position -pozycja kierowania statkiem console . .multibeam echosonda wielowiqzkowa (pozwalajqca na uzyskanie trojwymiarowego obrazu dna) . sprzgt feed -zasilanie.ch.

6.2 rydroacoustic position refe.ence system/ hydroakustyczIY system referencyjny A - a niczny system referencyjny w unnel thruster I / 7gdnik tunelowy nr 1 tunnel thruster 2/ pgdnik tunelowy nr 2 azimuth thruster I/ main propeller I/ napgd giowny nr 1 pgdnik azymutalny nr 1 azimuth thruster 2/ main propeller 2/ napgd giowny nr 2 pgdnik azymutalny nr 2 Source: Kongsherg Simrad AS .2/ pionowy system referencyjny nr 1.2/ rzqdzenia podtrzymujqce zasilanie nrl. NAVIGATION f Dynamic positioning system system pozycjonowania dynamicznego )ind sensor no I/ wind sensor no 2/ \ Artemis microwave position fixingheference system/mikro- emote joysticW vstick zdalnego sterowania gyro no I/ gyro no 2/ j r o nr 1 j r o nr 2 1 vertical reference system no 1. 2 ninterruptible power supply Go 1.

radar -rzutnik refleksyjny plotting sheet . monitorowanie system -uklad kontrolny navigating bridge -mostek nawigacyjny.monitor. ekran display -wskainik ekranowy.submerged .rurka Pitota .kontrola Swiatel nawigacyjnych i sygnal6w diwiqkowych .Pitot .sieC (np. telegrafu maszynowego) panel -plyta (czolowa).towed .linka sondy rqcznej light emitting diode (LED) .propulsion and steering orders . discharging and cargo control -nadzor operacji przeladunkowychi monitorowanie stanu ladunku .management -zarzqdzanie functions .log Dopplera -dual axis speed log dwuskladowy (wskazujqcy prqdkoSC postepowq i poprzecznsl) .log denny .tablica kontrolna Swiatel pozycyjnych navigation spaces -pomieszczenia nawigacyjne navigation table .st01 nawigacyjny network .dioda emitujqca Swiatlo log .olowianka") lead .two axis Doppler . NAWIGACJA doszczelnoSci kadiuba -hull stress control -kontrola naprqzen kadluba -loading.log zaburtowy .olow line .pressure . przewodow) night glasses .screw .log mechaniczny -single axis Doppler log dopplerowskijednoskladowy .log ciinieniowy -register . regulacja rqczna marine -morski.safety and security .Srubowy log denny . protractor -protraktor (to) provide data -dostarczaC dane psychrometer -psychrometr pushbutton -przycisk - - . pelorus phasing (of echosounder) .sonda rqczna (.arkusz nakresowy. siatka n.log connector -mechaniczny przekaznik logu .przekazywanie poleceh na ster i do silowni interference area -obszar zaklocen lamp bracket -uchwyty Swiatla nawigacyjnego lead .control of watertight integrity -kontrola wo- .Doppler speed .position determination . tablica parallel rules .monitorowanie pracy urzqdzeh silowni .log hydrauliczny Pitot .funkcje z.submerged screw .lornetka nocna night order book -dziennik polecen nocnych (kapitana) one man bridge operation (OMBO) -mostek z jednoosobowq obshgq on-switch -wlqcznik order logger -rejestrator polecen (np.passage execution -realizacja podr6i. okrqtowy aneroid .licznik logu .gl6wny uklad sterowania (regulacji) -switch -wlqcznik glowny mercurial barometer -barometr rtqciowy modes -rodzaj (tryb) pracy (urzqdzenia) modular -modularny structure .bezpieczenstwo (wewnqtrzne i zewnqtrzne) .okreilanie pozycji .electromagnetic .machinery control .log elektromagnetyczny error -poprawka logu indicator -wskaznik logu .(nawigacyjny) linial rbwnolegly pelorus -tarcza namiernicza. ekran monitoring -kontrola..budowa modulowa monitor .selector -przelqcznik rqczny - 6. mostek kapitanski navigational lights board . .passage planning -planowanie podroiy . nadzor.navigation lights and whistle control .ustawianie podzakresow (echosondy) pitch indicator -wskaznik wychylenia skrzydel Sruby nastawnej plotter -nakreilacz .chronometr morski mark -podzialka (na lince sondy rqcznej) master -gl6wny communicator -rozgloSnia manewrowa control .aneroid morski barometer -barometr morski chronometer .Pitot tube .dopplerowski log dwuskladowy (dwuwymiarowy) loudhailer -megafon elektroniczny manual -rpczny -- - - -- - - - -- - - - -control -sterowanie rqczne..y .

usuwanie blgdow.alidada -horizontal shade -szklo przykmiewajqce (nieruchomego lusterka) . zegara) - - - - Electronic navigational aids elektroniczne urzqdzenia nawigacyjne Artemis .linial rownolegly rolkowy screen .angle sekstant do mierzenia kqtow poziomych artificial horizon . wprawik w ruch radio bearing -radionamiar radio direction-finder (RDF) .sonda mechaniczna sounding wire .odczyt (wskazan przyrzqdu) reel .ruchome lusterko .oslona skrzydla mostka works .odlegloSC przetwomika od poziomu wody vertical force instrument . czujniku) set-square -trojkqt.zwoj.sonda rgczna.stalowa linka sondy (mechanicznej) speed indicator .automatyczna graficzna projekcja pozycji automatic identification system (AIS) .index shade .Sruba mikrometryczna telescope . ustawiak set point -wartobk zadana (ustawiona na urzqdzeniu.autopilot adaptacyjny - - - . NAVIGATION put in motion -uruchomik.regulacja sekstantu.obrotomierz.index glass .sterowka -top .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) -bridge .szklo przykmiewajqce lusterka nieruchomego -tangent screw .szklo przyciemniajqce ruchomego lusterka sekstantu limb . telegrafu) sounding lead .ekran.centrala telefoniczna telephone receiver -sluchawka telefoniczna telephone set .inklinometr weather glass -barometr (z zaznaczeniem pogody) wheelhouse .sonda.kreska indeksowa .index line . rolka reflector -reflektor roll angle indicator -wskaznik kqta przechylow roller rule .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) shelter .regulator samonastrajalny semiautomatic -polautomatyczny set (to) -nastawiak.czytnik reading .mechanizm (np.automatyczne urzqdzenie Sledzenia ech radarowych autopilot -pilot automatyczny .index bar -alidada .(system odniesienia. olowianka sounding machine . manewrow.star telescope . szybkobciomierz station pointer -protraktor talk back -rozgloSnia manewrowa telegraph block -stojak telegrafu maszynowego telephone exchange .6.alidade .sekstant . tachometr -- - speed indicator -prqdkobciomierz.radionamiemik automatyczny automatic graphical position display .automat mglowy syreny okrgtowej (to) wind -nakrgcak zegar.radionamiernik reader . regulatorze. brzqczyk (np. barograf wing .luneta trace -wykres rejestratora (np.aparat telefoniczny telescope .zaslona (od Swiatla) ship's clock -zegar okrgtowy sounder .luneta sekstantu .gomy poklad sterowki whistle controller . ekierka sextant .limbus micrometer .system automatycznej identyfikacji automatic radar plotting aid (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking aid (ATA) .adaptive . oslona self-check .lunetka nocna shade .bgben z podzialka Sruba mikrometryczna sekstantu shade . okreSlanie poprawek . temperatur) track cursor -wskainik kqta drogi track plotter -wykreblacz drogi transducer -przetwomik depth . barografu.sztuczny horyzont adjustment . nawigacyjny system referencyjny) automatic direction-finder .samoczynne sprawdzanie sig self tuning regulator .

malfunction of ECDIS .rozne inne dane geodezyjne . punkt odniesienia .gridlines .dekometr fix -pozycja okrehlona przy uiyciu systemu Decca .system roznicowy.deviation from route . w systemie Decca) differential positioning system (DPS) .6.different geodetic datum .zejicie z zaplanowanej trasy .system nawigacji zintegrowanej long range (LR) -dalekiego z a s i ~ u Loran (long range aid to navigation) .roznicowy system pozycyjny display -monitor screen .stacja gl6wna (np.datum .lancuch stacji systemu Decca decometer .system test failure .skala prezentacji .dekometr identyfikacyjny sequence -kolejnohk identyfikacji pasm master station .elektroniczna pomoc nakresowa electronic position-furing system -elektroniczny system okreilania pozycji electronic tracking aid (ETA) -elektroniczne urzqdzenie nakresowe global navigation satellite service (GNSS) globalny system nawigacji satelitarnej global (orbiting) navigation satellite system (GLONASS) .siatka mapy .systemy referencyjne -route planning across safety contour -planowanie trasy z przekroczeniem konturu bezpiecznego .awaria systemu powyjnego ECS database -baza danych systemu ECS electronic chart display and information system (ECDIS) -system map elektronicmych i informacji nawigacyjnej -borders .projection .datum sounding .vector data presentation -prezentacja wektorowa danych electronic chart system (ECS) .inter-chain system -system mipdzylancuchowy (okrehlania pozycji w systemie Decca) lane -pasmo w systemie Decca identification .prezentacja rastrowa danych .raster data presentation .crossing safety contour -przekroczenie konturu bezpiecznego .Loran (system nawigacji hiperbolicznej duzego zasiegu) navsat (navigational satellite) . mapa nawigacyjna w wipkszej skali - -.area with special conditions .ekran monitora ECDIS alarms .differential absolute and relative positioning system (DARPS) -roznicowy system (referencyjny) pozycjonowania absolutnego i wzglqdnego .globalny system nawigacji satelitarnej (USA) integrated navigation system (INS) .awaria ukladow testujqcych .odwzorowanie .system map elektronicznych electronic navigational aids -urzqdzenia nawigacyjne elctronic plotting aid .alarmy ECDIS -approach to critical point -podejScie do punktu krytycznego .display scale .zero mapy.globalny system nawigacji satelitarnej (rosyjski) global positioning system (GPS) .datum vertical -zero mapy (dla okreilania wysokoici obiektow) .exceeding off-track limits -przekroczenie dopuszczalnych granic zejicia z trasy -largest scale for alarm -alarm zbyt duzej skali (mapy elektronicznej) .Fanbeam -laserowy system referencyjny transmitting heading device (THD) -urzqlzenie do przekazywania informacji o kursie voyage data recorder (VDR) -rejestrator danych z podroiy . system referencyjny .zero mapy (dla sondowan) .awaria ECDIS -positioning system failure . NAWIGACJA Decca -radionawigacyjny system hiperboliczn Y chain .-- - - -reference systems .satelita nawigacyjny non-directional beacon (NDB) -bezkierunkowa stawa radiowa radar (radio detection and ranging) -radar reference system .indication -wskazowki -larger scale ENC available -dostqna el.identyfikacja pasma --meter .granice (mapy) .akwen o specjalnych warunkach .

.-- I British AdmiraltyHydrographic Office logo/logo Biura Hydrograficznepo Admiralicii Bwtviskiei D J A . new edition/ nowe wydanre chart number/ numer mapy . 2 I chart number/ (numer mapy I I I I lon~itude scale/ skaTa diugoici ( 1 graduated parallel/ jodrialka t. Edirionr Isr Or! I%5 I h Mar 1989 ". graduatlon/l podzraikl Pnnmrl1061 chart datrng data wydania mapy T 2470 " vc.6. NAVIGATION Vautical Chart wapa nawigacyjna .-dwno/einika I border/ obramowanie mapy I I 1 / projection/ odwzorowanie graduated meridian/ heights/ skala szerokoici wysokoici chart frame/ :hart datum/ ramka mapy zero mapy small corrections/i poprawki mate chart frame/' ramka mapy longitude scale/' skala dlugoici London Pub11 hed a the Admmdg13hNovr1953 t 3740x2540.

corrected .Tablice odlegloici Dreisenstock tables .mapa poprawiona correction data .plotting -wykreilanie pozycji.locja sheets .znieksztalcenie odwzorowania -folio .navigational -mapy nawigacyjne .Biuro Hydrograficzne (Admiralicji Brytyjskiej) International Code of Signals -Miqdzynarodowy kod sygnalowy isobath .korekta blokowa (mapy).mapa akwenow przybrzeznych . warstwica glebinowa decreasing -zmniejszanie Distance Tables .numer mapy admiralicji Admiralty Sailing Directions -locja Admiralty Tide Tables -tablice plywow almanac -rocznik astronomiczny Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners .archipelago .mapa gnomoniczna .skladnica map admiralicji -number .blqd podzialki grid . NAWIGACJA Charts and publications mapy i wydawnictwa ABC Table -tablice (nawigacyjne) ABC Admiralty chart -mapa admiralicji --agent -agent sprzedajqcy mapy admiralicji depot .mapa gnomoniczna .mapa archipelagu .folial map nawigacyjnych .szczegolowe mapy brzegowe compass rose -roza kompasowa contour line -warstwica conventional signs -symbole umowne na mapie nawigacyjnej correction -poprawka.izobata.current -mapa prqdow datum -zero hydrograficzne mapy distortion .) chart elements -elementy mapy -block -poprawka mapy w formie wklejki border -ramka mapy nawigacyjnej compass rose -r6za kompasowa na mapie dating -datowanie mapy frame -rarnka mapy nawigacyjnej .wkladka (mala mapka umieszczona na wiqkszej) symbols .coast .gnomonic . kursu chart .Roczne Zestawienie Wiadomoici Zeglarskich bring up to date .coast sheets .dane shiqce do poprawiania mapy .glqbokoik w metrach contour .kierunek i prqdkoik prqdbw) .poprawianie map of publications .szczegolowe mapy brzegowe .up-dated . wklejka of chart .routing .monthly .cotidal . poprawianie -block .mapa nakresowa .great circle .mapa z liniami wartoici plywow catalogue -katalog map .glqbokoik w sqzniach in meters . almanach nautycmy.pilot .mapa uaktualniona -work -prace na mapie (kreilenie pozycji itd.poprawianie wydawnictw (nawigacyjnych) depth .siatka topograficzna. siatka kwadratow na mapie reference -kwadrat siatki topograficznej hachures -kreski (ilustrujqce rzeibq terenu na starszych mapach) Hydrographic Office (HO) .mapy .special . linia jednakowych glqbokoSci - - - - - - .Tablice (nawigacyjne) Dreisenstocka ephemeries -efemerydy.mapa specjalna .tytul mapy charted visibiliy -zasieg widzialnoici Swiatel nawigacyjnych wedlug mapy coast -brzeg chart -mapa brzegowa pilot .index -mapka indeksowa - - -- - - - - - - - - - - inset .Katalog map i innych wydawnictw Admiralicji chart -mapa morska .symbole (oznaczenia) stosowane na mapie nawigacyjnej -title of .izobata.glqbokoik in fathom .mapa miesiqczna (pokamjqca np.coastal . mapq) Catalogue of Admiralty Charts and Publications .mapa pilotowa .mapa brzegowa . linia jednakowych glgbokoki (sondowan) gnomonic projection -rzut gnomoniczny graduated meridian-skala szerokoici (na mapie w rzucie Merkatora) graduated parallel -podzialka dlugoici (geograficznej) graduation -podzialka error . rocznik astronomiczny fathom line .6.izobata.uaktualnik (np.

warstwica tytui mapy 1 NORTHERN PART .

tablice prqdkoSci star chart -mapa nieba Standard Marine Navigational Vocabulary Morski nawigacyjny slownik frazeologiczny The Mariner's Handbook .longitude .latitude podzialka szerokoici (geograficznej . amunicji itd. cienki .gravel .czysty .czyste dno (morza) . amunicji) .driftsand .Poradnik marynarza Tide Tables .increasing -miqkszanie vigia -znak na mapie ostrzegajqcy przed przeszkodq wind chart -mapa wiatrbw wind rose .Rocznik astronomiczny.charakter dna morskiego .deposit .skala podwodna supplementary tables -tablice uzupelniajqce speed table .osad .clay .dumping ground -akwen wyznaczony do zatapiania odpadow.6.obstacle -przeszkoda . pomoce nawigacyjne Notice to Mariners .skala .drobny iwir .kartografia.locja plans -plany polar chart .gruby iwir sunken rock .warunki nauralne -- scale .Drogi oceaniczne Swiata other charts and diagrams -mapy inne i diammY pilot .nature of -rodzaj dna morskiego .mu1 rzadki .rodzaj dna (morskiego) . mapa z trasami typowymi) routing guide .Wiadomoici Zeglarskie ocean charts -mapy generalne Ocean Passages for the World .tablice nawigacyjne navigation publications -publikacje nautyczne.atlas map drogowych wraz z opisami satellite-derived positions -poprawki do pozycji satelitarnych Sailing Directions .drobny. mialki.quality of the bottom .podzialka dlugoici of latitude .natural conditions .mapa wrak6w -- - - - -- .mapa w gnomonicznym rzucie biegunowym polar projection -rzut polarny publications -publikacje radio-aid lattice .locja .Tablice plywow title of chart -tytul mapy (morskiej) topography -topografia true direction -kierunki rzeczywiste uncharted -nie naniesiony na map? variation -deklinacja (magnetyczna) .clean bottom .naniesiony piasek .sand .dumping area -wysypisko (odpadkow.siatka systemu hiperbolicznego routeing charts -mapy klimatyczne. NAWIGACJA - lattice -siatka (hiperbolicznych) linii pozycyjnych (na mapie) light list .(podwodna) przeszkoda nawigacyjna . marynarski chart -mapa nawigacyjna.spis Swiatel (nawigacyjnych) List of Lights and Fog Signals .roza wiatrbw wreck chart .obstruction . mapa morska tables .podzialka dlugoici -of mid latitide .chapter index diagram -mapka opisywanych (w danym tomie locji) akwenow .clean . . nanoszenie na mapq Mercator's chart -mapa Merkatora Mercator's projection -odwzorowanie (rzut) Merkatora natural projection -odwzorowanie (rzut) naturalne (kartograficzny) Nautical Almanac (NA) .ooze . mapy drogowe (mapa z wymaczonyrni trasami statkow.shingle .mialki piasek .podzialka szeroko6ci of longitude .glina .Spis iwiatel (nawigacyjnych) i sygnalow mglowych List of Radio Signals .podzialka Sredniej szerokoSci sea bottom nature . almanach nautyczny nautical -morski.fine .Spis sygnalow radiowy ch magnetic direction -kierunki magnetyczne magnetic variation -deklinacja magnetyczna curves -krzywe deklinacji magnetycznej (to) map -nanosik na mapq mapping .

NAVIGATION .6.

outward bound -wychodzqcy w podroz .cargo transhipment .established -wyznaczone kotwicowisko anchoring -kotwiczenie prohibited .offshore production .akwen glqbokowodny .(akwen) podejiciowy do portu -recommended -route -zalecana trasa podejScia speed -prgdkoSC zblizania to leeward -podchodziC z zawietrznej (to) approach the coast -zblizai sig (podchodziC) do wybrzeza area . pot: "na Slepo") .strefa przyboju breaking sea -lamiqca sig fala breaking the wave -iamanie sig fali brought up -przybyl (statek) (to) call .restricted .czas przybycia (np..outgoing traffic -ruch (statkow) opuszczajqcych port .safe . w granicach breaker .narrow -wqski kana1 ..akwen Cwiczen marynarki woj ennej .fala przybojowa. ktorego naleiy unikaC arrival -przybycie . cy (np.cable akwen przebiegu kabli podmorskich .ready for sea .surveyed .akweny eksplotacji dna morskiego . -home .radiostacja brzegowa shipping -zegluga przybrzezna signals .wzdluz brzegu anchorage -kotwicowisko .. przybrzezny departure -wyjScie statku (w morze) .zawijak do portu channel -kana1 .military practice .sygnaly brzegowe state -panstwo nadbrzezne -traffic -ruch przybrzezny -waters -wody przybrzezne coastwise -brzegowy.zblizanie sic (pot.(podchodzenie przy braku widzialnoSci wzrokowej.akwen przebiegu rurociqgow podwodnych . pienv-outer sza od strony morza bound -ply& do. zabroniony dla zeglugi .definitywne wyjScie statku . statku na redp) - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ashore -na lqdzie bar -plycizna .akwen.deep water .akwen zbadany -temporary closed for navigation -akwen czasow0 zamknipty dla zeglugi -to be avoided -rejon.odplynqi od lqdu coast -brzeg.outer limit of the narrow zewnptrzna granica wqskiego przejScia clear the land .sailed (sld) -wyszedl (w morze.Srodek tom wodnego . wybrzeze line .outward vessel -wychodzqcy (w morze) .linie tranzytu okrgtow podwodnych .port .linia wybrzeza -refraction .kotwicowisko .put to sea -wyjSC w morze .refrakcja brzegowa coastal -brzegowy.gotowy do wyjicia w morze .final sailing .6. w kierunku ..time of arrival .akwen przeladunow closed for navigation -akwen zamknigty dla zeglugi .anchorage .akwen przylegly .glowny kana1 zeglowny .stand out . akweny chronione exercise area . NAWIGACJA Coastal navigation and approachesnawigacja przybrzeina i podejicia along shore . nadbrzezny -areas -rejony (akweny) przybrzezne navigation -nawigacja przybrzezna radiostation ..akweny specjalne.wychodziC w morze --- - - - -- - - .kotwiczenie zabronione approach .adjacent ..rejon Cwiczeli okrgtow podwodnych .(statek) wychodzqcy w morze . obszar .proceed to sea -wychodziC w morze .specially protected .danger .inner lawica najblizsza brzegu (wewngtrzna) plycizna (lawica) zewngtrzna.stand for the offing .seaplane landing -akwen lqdowan wodnosamolotow .ice .akwen niebezpieczny . obszar graniczny bounded -ograniczony.prohibited .mid-.out-bound .a.main ship .pipeline .: podejicie) -blind .akwen bezpieczny .akwen o ograniczonym ruchu . przyboj zone ..(statek) zdqiajqcy do portu macierzystego boundary -granica.akweny zalodzen . z kanalu) . o statku) .outward bound convoy -konw6j wychodza. plyn& na .kierowaC sig w morze .submarine transit lane .

dluga zatoka.fish traps .lqd staly mid stream . znajdujqcy sie na lqdzie landfall -zbliianie sig do lqdu.lqd - -- -- - - - - - land-based .sieci przydenne -drift net polawianie sieciami dryfujqcymi .raise the depth . akwen .glqbsza woda (to) distinguish .glgboko6C .bottom nets .. dno .fish farms .neck of . bystrze reach -prosty odcinek rzeki . udawaC sig (dokqd6) proximity of navigational hazards -bliskoSC niebezpieczenstwnawigacyjnych race -prqd. trasa .sea .deeper water . przesmyk nearshore -plycima przybrzezna deposit .foul .w kierunku lqdu.granice loch ..Srbdlqdowe drogi wodne island -wyspa isle -wyspa islet -wysepka lagoon .-zobaczyC lqd -- .szlak zeglugowy. wysychanie dump -wysypisko encompassing -otaczajqcy extend -rozcirlgaC sic fairway .through .odejSC w morze .tor wodny .oil . pulapki na ryby ground . z kierunku lqdu (np.marked .steam away .osuszanie.dumping -wysypisko .szlaki oznakowane .Srodek nurtu (rzeki) narrows -wqskie przejhcie. polawianie . linami haczykowymi prohibited .farmy hodowli ryb .odcinek rzeki od ostatniego zakrgtu do morza recommended track. woda glgboka .6.oceaniczny szlak ieglugowy offing -bezpieczna odlegloSC od lqdu off-lying danger .osirlgnq5 .kosze.dno nieczyste knoll -najplytsze miejsce mielizny home port -port macierzysty.trawling -polawianie tralowaniem zone . z portu) - .(podmorskie) pole gazowe fishing -rybolowstwo.take the sea -wychodzik w morze .szlak przecinajqcy inne szlaki .gas .trasa przelotowa routeing -wymaczanie tras poruszania siq statkow.sea .dno zanieczyszczone .zdqzajqcy do portu macierzystego hug the land -trzymaC siq lqdu hydrographic-hydrograficzny surveying -badania hydrograficzne inland -w glgbi lqdu sea -morze wewngtrzne -waters -wody Srodlqdowe water-way .strefa rybolowstwa flats -plycizna flat shoal -piycizna ground . wiatr) open coast -wybrzeze otwarte opening -przejScie w rafie pass -przejSC.glgbia.osady przybrzezne nearwater -wody przybrzezne needles -podwodne iglice skal ocean line . szlaki .vessel leaving -wychodzqcy (np.lezy. ku brzegowi ledge -rafa lee of the shore -pod oslonq brzegu lee shore -brzeg na zawietrznej lies . przeplyn* pass E of -przeplynqk na wschbd od .lqdowy. (to) proceed -podqzaC. 1 landward .trasy przeplywu. regulacja ruchu statkow system -system wyznaczonych tras morskich run in with -plynqC w pobliiu brzegu safety fairway -bezpieczny tor wodny .niebezpieczenstwo (nawigacyjne) przy brzegu offshore .od lqdu.-wqski przesmyk lqdu . zatoczka mainland .(podmorskie) pole naftowe .. odnoga morska lough -jezioro.main .reda roadstead -reda route .polawianie zabronione .odroznik ditch canal -kana1 drying . - - - - - - .crossing . port rejestracji homeward .odplynqb . ruty.akwen rybacki .deep . zauwaienie 11 4. NAVIGATION stand to sea .(to) .grunt.glowny tor wodny field -pole..zalecana trasa przejicia ridge -grzbiet mielimy podwodnej right-bank -prawobrzezny river -rzeka road(s) .laguna reef -rafa otaczajqca lagung lake -jezioro land .long line -pol.spoil . jest polozony limits .

podr6z (statku) w gorg rzeki waterway .rocky patch .6.skierowany do morza.strefa separacji ruchu . wykorzystywane do zeglugi.shallower water -plytsza woda . piaszczysta lawica .separation line -linia rozdzielajqca (tory kierunkowe w systemach separacji ruchu) . torow wodnych) .skala .kontrola ruchu s.shoal -mielizna. -precautionary area -akwen wzmoionej czujnohci . linia brzegu stand in -podchodzik do lqdu (to) steam -plynqk stretches . zeglowny .dno morza .analiza ruchu s.dzialalnohk podwodna surveyed . plycizna.rafa .shoal areas .rock .akwen waters -wody (np.akwen zamknigty dla ieglugi . restrictions . NAWIGACJA seabed .deepwater route .skrzyzowanie lub romidlenie torow wodnych -lane -wyznaczony pas ruchu.szlak glgbokowodny (dla statk6w o duiym zanurzeniu) -intersection.system ruchu statkbw vicinity -poblize.coastal -wody przybrzezne .statek wchodzqcy (do portu) monitoring system .shoal patch .traffic roundabout scheme .linia rozgraniczenia ruchu s. kana1 zeglugowy water -woda.intensywny ruch s. management -zarzqdzanie ruchem s.brackish .strefa ruchu przybrzeinego -junction .ruch (statkow) analysis .system kontroli (systemow) statku outward . mielizna -bank -plycizna . s. w pobliiu vigia . akwen .ship movement reporting -meldowanie o ruchu statku shore -brzeg morski shoreface .statek wychodzqcy (np.splycenie -water -woda plytka ship reporting system (SRS) . okrpt inward .restricted area .extensive .do) submarine -podmorski activity .strefa rozgraniczajqca ruch statk6w (w roinych kiemnkach) -two-way traffic route -trasa dwukierunkowa unmarked -nieoznakowany unreliable sector .recommended traffic lanes .otoczony skalami . w ujSciu rzeki) . traffic . akwen .navigable -wody zeglowne.ilohk zawinigC (statkow do portu) traffic separation scheme .check point -punkt kontrolny.statek. line .foul .droga wodna.ograniczenia dla zeglugi signal .przecigcie (np.rozcislga sip (od . brzeg morski seacoast -wybrzeze morskie seashore -brzeg morski seaside -wybrzeze (morskie). meldunkowy -mandatory SRS -obowiqzkowe meldowanie .sygnaly ruchu (w porcie) surveillance -nadzor nad ruchem s.rockbound .separation zone .akwen niebezpieczny (dla ieglugi) region .czolo brzegu shore fishery -lowisko przybrzezne shore horizon .internal -wody wewngtrzne . control . nadmorski seaward . zeglowne). .system raportowania pozycji.schemat ruchu okrpznego statk6w zone . strefa ruchu s.rock bar .system rozgraniczenia ruchu (statkow) -caution area -akwen wymagajqcy wzomozonej czujnoki - - - -crossing routing scheme -schemat przecinajqcych sip tras mchu . z portu) -traffic management -zarz&anie ruchem statk6w -traffic system .calling-in-point (CIP) -miejsce zgloszenia .sektor niepewny up along -plynqk w glqb kanalu vessel .zalecane strefy ruchu .inshore traffic zone .woda slodka zasolona (np.zbadany (np.restricted -wody ograniczone - --- - - - - - . skladania meldunkow trasowych .linia brzegu shore-line -wybrzeze.skupisko skal seaboard -wybrzeze morskie. akwen) traffic .domniemana mielizna voyage up the river .. w kierunku morza sea-way -wolna przestrzen na morzu shallow -plycizna..obszary pfytkowodne .

dome/ iron ball. NAVIGATION Magnetic compass kompas magnetyczny Flinders bar/ rura korektora Flin- hood.6. helmet. iron correcquadrantal corrector/ kula z miekkiej stali odstawa dla kuli oiwietlenie kompas iscop/ ernik peryskopowy mirror/ lusterko compass bowl/ kociotek sight vane/ przeziernik Gyrocompass kompas iyroskopowy symmetrical transformer/ transformator symetryzujqcy on/offswitch for follow-up plate wiqcznik systemu nadqinego lubber line/ kreska kursowa transmitter/ nadajnik servomotor/ senvomoto obudowa zewngtrzna gyrocompass repeater/ powtarzacz jrokompasu .

kule kompensacyjne .bearing . glowny .czasowa dewiacja kompasu .r6za kompasowa chamber -kociolek kompasowy cover -pokrowiec na kompas .blqd kreski kursowej kompasu of repeating system .dry .blqd kompasu.kopula kompasu light .oiwietlenie kompasu .kompas rufowy .compensated campass -kompas po kompensacji dewiacji . w kabinie kapitana kompas magnetycz-transmitting magnetic ny przekaznikowy .standard .kompas suchy .sila ustawiajqca kompasu rose .dipping .kompas namiarowy.kompas glowny .mariner's -kompas okrqtowy . k. magnetycznego .after .liquid .6.verge ring -pierkcien dociskowy (kompasu) compass -kompas -bearing -namiar kompasowy -bridge -poklad namiarowy correction -poprawka kompasu course .swirl -blqd wleczenia ( r o e kompasowej) .kurs kompasowy directing force .inklinator .blqd przekainikowy (wskazah kompasu) .swinging buoy -plawa dewiacyjna . kompas z plynem .kompas magnetyczny i iyrokompas adjustment -kompensacja. NAWIGACJA Magnetic compass and gyro compass .obracanie statku (przy okreSlaniu dewiacji) automatic pilot .projector -kompas projekcyjny .dumb -pelorus.lubber .gniazdo magnesowe -magnifying glass -kompasowe szklo powiqkszajqce needle . pryzmatyczny (zaopatrzony w pryzmat ulatwiajqcy odczyt wskazan) .fore-and-aft correctors -korektory wzdluzne .dipping needle .kompas z plynem .kopula kompasu hood .quadrantal corrector .heeling adjuster -przyrzqd do kompensowania dewiacji przechylowej -heeling corrector -korektor przechylowy (magnesowy kompensator dewiacji paechylowej) .compensating -blqd przypadkowy directional -blqd kierunkowy .dewiator kompasow . .(total) -of compass .kompensacja .korektor Flindersa .azimuth .fluid . calkowita poprawka k.expansion chamber -komora rozprqina (kompasu magnetycznego z plynem)float -plywak kompasu -helmet .pole -kompas podwyzszony -prismatic .kompas glowny .Gaussin .reflector -kompas refleksyjny . pilot automatycz"Y autopilot .igla magnetyczna .igla inklinacyjna .dewiacja przechylowa .dome -kopula (kompasu magn. nastawianie -adjust a compass -kompensowaC blgdy kompasu adjuster .kompas sterowy - - - - - - - -telltale compass .induction .magnet chamber .) error .sight vane -przeziernik (namiernika) stand -podstawa kompasu . tarcza namiernicza .periscopic -kompas peryskopowy .heeling .calkowita poprawka kompasu m.blqd CwierCokrqzny .liquid-card .autopilot settings -nastawy autopilota azimuth -azymut reading device -namiernik compass -kompas .steering .iron correctors .Flinders bar .kompas mokry.czqSci kompasu binnacle -podstawa (szafka) kompasu -bowl -kociolek kompasowy -box .blqd indukcji(wskazan k.compensation .kompas z plynem .roze (kola) deklinacyjne na mapie (compass) error .skrzynka kompasowa card .(calkowita) poprawka kompasu -- - - - - - - - - - - - .autopilot.k.kula kompensacyjna .igla kompasowa -pivot -trzpien roiy kompasowej -point -znak rumbowy -pole -podstawa kompasu okrqtowego .swing -wykonywaC cyrkulacjq (dla okreSlenia dewiacji) .variation needle .spirit -kompas z plynem .quadrantal .k.compensator -magnes kompensacyjny .semicircular corrector -magnes do kompensacji dewiacji polokrgznej .swinging ship .) .unsteady -kompas niestateczny compass (components) .

6. NAVIGATION

translation - blqd przemieszczenia (we wskazaniach kompasu) - turning - blqd polnocny (kompasu) declination -deklinacja magnetyczna decrease - zrnniejszenie deklinacji increase -zwiqkszenie deklinacji deviation -dewiacja (magnetyczna) -buoy - dalba dewiacyjna - constant - dewiacja stala curve -krzywa dewiacji - local attraction - dewiacja miejscowa - quadrantal - dewiacja CwierCokrpzna - residual deviation - dewiacja ostateczna - semicircular - dewiacja polokrqzna table -tabela dewiacji dip -inklinacja magnetyczna compass rose -roia kompasowa - dromoscopic card -roza kompasowa ze skalqdla kursow magnetycmych i rzeczywistych error - blqd kreski kursowej - Fleur de lys -kwiat lilii - ornament roiy wiatrow - flower of the winds - roza wiatr6w - lubber line - kreska kursowa - lubber's point - kreska kursowa - rose -roza (kompasowa) - tilt of the card -przechyl r6iy (kompasowej) gyrocompass -kompas iyroskopowy - master compass - k. glowny, iyromatka - master -iyromatka gyro - iyroskop course -kurs iyrokompasowy drift - dryf iyroskopu gyrocompass (components) - czqSci skladowe iyrokompasu, k. iyroskopowego - centering pin - trzpien centrujqcy z. - gyroscop - iyroskop - gyrosphere -kula iyroskopowa -pivot bearing - loiysko ukladu kierujqcego -repeater -powtarzacz iyrokompasu (gyrocompass) error -blqd iyrokompasu - balistic -blqd szybkokci (iyrokompasu) - rolling -blqd przechylu (kyrokompasu) - running down - (iyrokompas) wskazujqcy z blqdem dodatnim - speed -blqd prqdkohci (iyrokompasu) - speed latitude - dewiacja szybkoSciowa gyromagnetic compass -kompas kyromagnetycmy gyro-pilot - autopilot, sternik automatyczny (gyropilot) settings -nastawy iyropilota
-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-permanent helm setting -nastawa stalego wychylenia stem - steering instability compensator - kompensator niestatecznoki kursowej (statku) gyro-repeater -powtarzacz iyrokompasu, rePetytor inclination -pochylenie, nachylenie of needle - inklinacja igly (magentycznej) magnet -magnes (kompensujqcy) - adjusting -magnes kompensacyjny - compensating -magnes kompensacyjny - corrector - magnes kompensacyjny - heeling - korektor przechylowy (magnes) do kompensacji dewiacji przechylowej - natural - magnes naturalny - permanent - magnes staly - temporary -m. nietrwaly (indukcyjny) magnetic -magnetyczny anomaly -anomalia magnetyczna -bearing -namiar magnetyczny chart - mapa magnetyczna coefficient -wspolczynnik dewiacji compass -kompas magnetyczny course - kurs magnetyczny declination -deklinacja (magnetyczna) dip - inklinacja magnetyczna disturbance - zaburzenie magnetyczne equator -rownik magnetyczny latitude - szerokoSC magnetyczna meridian -poludnik magnetyczny needle - igla magnetycma pole -biegun magnetyczny range -nabieznik dewiacyjny variation -deklinacja magnetyczna curves - izogona magnetism -magnetyzm - isodynamic line - izodyna - isogonic line - izogona - mild steel - stal miqkka - non-magnetic materials - materialy niemagnetyczne - permanent - magnetyzm s t a b - red pole - biegun dodatni (magnesu) - retentive -magnetyzm nabyty - retentivity -pozostaloh5 magnetyczna - ship's magnetism -magnetyzm okrqtowy - subpermanent magnetism - m. polstab - temporary -magnetyzm zmienny receiver compass -powtarzacz kompasu repeater compass - powtarzacz kompasu, repetytor kompasu

-

- -

-

-

--

-

-

-

Compass rose rdia kompasowa

half cardinal point

N NbyE NNE NE by N NE NEbyE ENE EbyN E E by S ESE SE by E SE SE by S SSE S by E S S by W SSW SW by S SW SW by W WSW WbyS W WbyN WNW NW by W NW NW by N NNW N by W

oooO
1 l o 114 22O 112 33O 314 45O 56O114 67O 112 78O 314 90° 1Ol0 114 112O 112 123O 314 135O 146O 114 157O 112 168O 314 180° 191° 114 202O 112 213O 314 225O 236O 114 247O 112 258O 314 270° 281°1/4 292O 112 303O 314 315O 326O 114 337O 112 348O 314

North North by east North-northeast Northeast by north Northeast Northeast by east East-northeast East by north East East by south East-southeast Southeast by east Southeast Southeast by south South-south east South by east

-p6lnoc
- poinoc do wschodu - poinocno polnocny wschod -polnocny wschod do polnocy

-polnocny wsch6d
-

-polnocny wschod do wschodu

wschodnio p6inocny wschbd

- wschod do polnocy -wschdd - wschod do poludnia -wschodni poludniowy wschod -poludniowy wsch6d do wschodu -poludniowy wsch6d -poludniowy wschod do poludnia -poludniowy poiudniowy wschod -poiudnie do wschodu

South -poludnie South by west - poiudnie do zachodu South-southwest -poiudniowy poludniowy zachod Southwest by south -poludniowy zachod do poludnia South-west -poludniowy zachdd Southwest by west -pohdniowy zachod do zachodu West-southwest - zachodnio poludniowy zachod West by south - zach6d do poludnia West West by north West - northwest Northwest by west Northwest Northwest by north North-northwest North by west
- zachdd - zachod do pohocy - zachodni pbhocny zachod
-

-pblnocny zach6d
-

pohocny zachod do zachodu polnocno polnocny zachod polnoc do zachodu

-polnocny zach6d do pohocy

6. NAVIGATION
f'

Relative d', =bc'v,ea - kierunki wzglcdne

; Y O O + ; ~ ~ ~

po

right ahead -prosto z dziobu ahead/ na kursie

7

4

abeamgort, port beam/ n7lewvm trawersie

Vi'd

astern/z rufi right astern/prosto za rufq clockwise/zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara counter-clockwise/przeciwniedo kierunku ruchu wskazdwek zegara

9 3

d
\

g3$

.a .-

afhvard/ w kierunku rb u

-I

forward/ w kierunku dziobu przednia cz& statku, na przedzie

.4
.

3 -

2

Port side/ lewa burta

5$

'3
'-

starboard side/prawa burta

fore/ z przodu, ku przodowi

.
Y

6. NAWIGACJA

Directions - kierunki
abaft - z tylu, za, w rufowej cz&i statku -beam -za trawersem, z tylu trawersu statku abeam -na trawersie aboard - na statku, na burcie above deck - nad pokladem above sea level - nad poziomem morza abreast -w jednej linii, na trawersie afore -przed (dziobem statku), z przodu aft - na rufie, ku rufie aftermost -na samej rufie aftward -w kierunku rufy ahead -naprzod, z przodu, przed dziobem - right - prosto z dziobu aloft -w gorze, nad pokladem alongside -przy burcie, wzdluz burty amidships -na Srodokreciu apoop -na rufie astern -za rufq athwart -w poprzek (np. statku) athwartships -w poprzek statku at the angle of ... -pod kqtem back -tyl beam -trawers before the beam -przed trawersem broad on bow - 4 5 O od dziobu clockwise -zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara counter-clockwise - przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek zegara direction -kierunek directional -kierunkowy dead astern - dokladnie za rufq dead ahead - dokladnie przed dziobem direction -kierunek East (E) -wschod Eastern -wschodni east -wschod, wschodni, na wschodzie east -plynd w kierunku wschodnim east - zmieniak kierunek ruchu na wschodni eastbound - (statek) plynqcy na wschod east by north -wschod do polnocy east by south -wschod do poludnia easterly -wschodni easterly - ze wschodu, na wschod east-northeast -wschodnio-polnocny wschod, ze wschodnio-polnocnego wschodu na wsch6d od ... east of. east-southeast - na wschodnio-poludniowy wschod, ze wsch.-poludniowego wschodu

-

eastward - kierunek wschodni, na wschod eastwardly - na wsch6d eastwards -na wschod east-west - ze wschodu na zachod end on - wprost na, na wprost fore - przedni, z przodu, ku przodowi fore and aft -wzdluz statku, na dziobie i rufie foremost -przedni, najbardziej z dziobu foremost - do przodu, naprzod forward - przednia czgSC statku, na przedzie, na dziobie head - przod statku North (N) -polnoc (kierunek geograficzny) north -polnocny, na polnocy N (Northern) -polnocny north (of) - na polnoc od... northeast -(w kierunku) z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeast - pblnocny wschod, na p6lnocnym wschodzie northeasterly -p6lnocno-wschodni northeasterly -z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeastward -w kierunku polnocnowschodnim, na polnocny wschod northerly -polnocny northerly -z polnocy, na polnoc north-northeast - w kierunku pblnocno-polnocno-wschodnim north-northwest - w kierunku p6lnocno-polnocno-zachodnim northward - na polnoc northward -kierunek polnocny northwest -w kierunku polnocno-zachodnim, z kierunku polnocno-zachodniego northwesterly -polnocno-zachodni, z polnocnego zachodu, na polnocny zachod northwestward - na pblnocny zachod offshore - od brzegu off the beam -na trawersie on board - na statku, na statek on-deck -na pokladzie on ship board - na statku, na statek on the beam -na trawersie on the bow - ,,na dziobie" (o obiektach usytuowanych w sektorze dziobowym) on the quarter -w Cwiartce rufowej on the starboard beam -na prawym trawersie outboard - (polozony) na zewnqtrz kadluba P and S (Port and Starboard) - prawa i lewa (burta)

6. NAVIGATION
f

3

Vertical distances and locations odleglos'ci i rozmieszczenie pionowe
on the mast/ na maszcie over the bridge/ nad mostkiem on the bridge/ nu mostku

on open decW na poktadzie otwartym on upper tweendecW na g o r y m miedzypokiadzie on lower tweendeck/ nu dolnym miedzypokladzie on the bottom/ na dnie under the bottom/ pod dnem

over deck/ponad pokladem below deck/pod pokladem

under the keel/ pod kilem

overhead clearance/ odleglos'd od topu przeiwit pionowy

glebokoiC

underkeel giebokoii pod stepkq

over the bottom/ nad dnem on the bottom/ na dnie

t

t

6. NAWIGACJA

point - rumb (1 1,25O) -by - rumb czwartej klasy (do ...) -cardinal --punkty kardynalne kompasu, strony Swiata - forced -rumb czwartej klasy (do ...) - half cardinal - znak rumbowy poiredni - half -poi rumba - intercardinal of points - znaki rumbowe poSrednie of the compass - znak rumbowy - quadrantal points - znaki r. poSrednie - quarter - znak rumbowy trzeciej klasy - quarter card -roza kompasowa o podzialce rumbowej - three-letter point (of the compass) -znak rumbowy trzeciej klasy port -lewy beam -na lewym trawersie -bow - w lewo od dziobu quarter - w lewo od rufy side (ps) - lewa burta rhumb - rumb (1 1,XO) right astern -prosto za rufq South (S) -poludnie Southern (S) -poludniowy starboard side (stb) -prawa burta south -poludniowy south - na poludnie, na poludniu south -posuwaC sig na poludnie, kierowaC sig na poludnie southbound -plynqcy na poludnie (statek) southeast - z poludniowego wschodu, na poludniowym wschodzie southeast - na poludniowy wschod, na poludniowym wschodzie southeasterly - z poludniowego wschodu, na poludniowy wschod southeastward - (kierunek) poludniowo wschodni southeastward(s) - na poludniowy wschod souther - skrgcaC na poludnie southerly -poludniowy

-

-

-

-

-

-

-

southerly - z poludnia, na poludnie south-southeast -na poludniowo-poludniowy zachod, z poludniowo- poludniowego zachodu southward -kierunek poludniowy south-ward(s) - na poludnie southwest - poludniowy zachod (kierunek, znak rumbowy) southwest - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwest by south - poludniowy zachod do poludnia (kierunek, znak rumbowy) southwest by west - poludniowy zachod do zachodu (kierunek, znak rumbowy) southwesterly - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwestward(s) - na poludniowy zachod starboard (stbd) -prawa burta -beam -na prawym trawersie -bow - w prawo od dziobu -quarter - w prawo od rufy side -prawa burta thwartships -w poprzek statku (to) veer -zmieniaC kierunek (na zgodny z ruchem wskazowek zegara), obracaC sig W (West) -zachod W (Western) - zachodni west - zachod (kierunek) west -posuwaC sig na zachod, zmieniaC kierunek (ruchu) na zachodni west - zachodni west (of) -na zachodzie, na zachod westbound - (statek) plynqcy na zachod westerly - zachodni westerly - z zachodu, na zachod west-northwest - na zachodnio-polnocny zachod, z zachodnio-polnocnego zachodu west-southwest - na zachodnio-poludniowy zachod, z zachodnio-poludniowego zachodu westward - kierunek zachodni westwardly - na zachod westward(s) - na zachbd

-

6. NAVIGATION f

s Course: and bearings . ... - - . . .kursy i numrury.

true North/ pdlnoc rzecz~wista magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

compass North/ polnoc kompasowa \

, '
mwo -.-

~owm-+ion/

poprawka jrokompasu gyrocompass North/ x5lxoc iyrokompasowa ompass course/

true course/ kurs rzeczywisty magnetic course/ kurs magnetyczny compass course/ kurs kompasowy magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

true North/ procompass North/ Ni 7olnoc jrokompasowa

true ship's course, course steered/ rzeczywisty kurs statk~ course over the ware kqt drogi po wodzie

Navigation - nawigacja
accuracy - dokladnoSC accurate -dokladny acoustic sounding - sondowanie akustyczne (echosondq) acquire -zdobyC, zebra6 (dane) against the sun - ruch przeciwny do ruchu wskazowek zegara, ruch z zachodu na wschod against the wind -pod wiatr angle - kqt of cut - kqt przecipcia sip linii pozycyjnych of position - kqt przecipcia sip ortodromy z poludnikiem on the bow -kqt kursowy angular -kqtowy distance - odlegloSC kqtowa speed -prpdkoiC kqtowa velocity -prpdkoik kqtowa apparent -widoczny, pozorny -wind -wiatr pozorny argument - zmienna niezalezna, argument (wejSciowy do tablic) assumed position -pozycja zalozona average - Sredni, przeciptny speed - prgdkoiC Srednia azimuth -azymut circle - kolo azymutalne zwane wierzcholkowym compass -kompas glowny diagram -wykres wartokci azymutu reading device - namiernik -tables -tablice azymutalne bearing -namiar amplitude - amplituda wschodu i zachodu - check - namiar kontrolny - clearing - n. bezpieczny compass -kompas namiarowy, k. glbwny - constant - n. staly, niezmienny - constant line - linia stalego namiaru - cross -n. krzyzowy finder -namiernik line - (wykreilona na mapie) linia namiaru - reciprocal - n. przeciwny, kontrnamiar - relative -namiar wzglgdny, kqt kursowy - safety -namiar bezpieczny (to) bear -namierzak cable -kabel(1110 mili morskiej) area - akwen ukladania kabla, obszar (dna), przez ktory biegnq kable circle -kolo, okrslg

- great

- of position -kolo pozycyjne - of visibility -krqg widzialnohci - small - - kolo male

- -kolo wielkie, ortodroma

6. NAWIGACJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

composite sailing - zegluga mieszana (po ortodromie i loksodromie) computation - liczenie, obliczanie (to) compute - liczyk, obliczak contracted horizon -horyzont przyblizony (z powodu zmniejszonej widzialnoici) convergency -kqt zbieznoSci poludnikbw correction -poprawka, poprawianie of course - poprawka kursu course - kurs angle - kqt kursowy - compass - kurs kompasowy - direct - kurs bezpoiredni error -poprawka iyrokompasu - estimated - kurs przyblizany - final -kurs koticowy (ortodromy) - gyro -kurs zyrokompasowy - initial -kurs poczqtkowy ( ortodromy) made good - kilt drogi nad dnem - magnetic -kurs magnetyczny over the ground - kurs nad dnem recorder -kursograf steadiness - statecznoSC kursowa -to steer -kurs na ster -through the water - kurs po wodzie - true -kurs rzeczywisty course-keeping stability - statecznoiC kursowa current -prqd (spowodowany zjawiskami meteorologicznymi w odroznieniu od tidal stream - pwd plywow) danger -niebezpieczenstwo area - obszar niebezpieczny -bearing -namiar niebezpieczny depth - glgbokoSC line - linia (na mapie) oznaczajqca obszar niebezpieczny sector - sektor niebezpieczny day's run - odlegloSC przebyta w ciqgu doby - average - irednia odlegloSC przebyta w ciqgu doby dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne position - pozycja zliczona navigation -nawigacja zliczeniowa downstream -z prqdem down the wind - z wiatrem drift - dryf departure -zboczenie nawigacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---

6. NAVIGATION

- course -kurs poczqtkowy - - track - droga po ortodromie - distance -odlegloSC przebyta od punktu po- Greenwich meridian poludnik gryniczowski
-

czqtkowego deviate -zbaczaC, odchylaC deviation -zboczenie z zaplanowanej trasy deep-sea lead - sonda glqbinowa deep-sea lead line - linka sondy glqbinowej deep-sea sounding- sondowanie glqbokowodne difference of latitude -r6znica szerokoici geograficznej difference of longitude -roinica dlugoici geograficznej dip - obnizenie widnokrau directional radio beacon - radiolatarnia kierunkowa distance - odlegloSC -made good - odlegloiC (droga) rzeczywista - measured - mila pomiarowa - nautical - odlegloSC po loksodromie over ground - odlegloSC nad dnem -through the water - odlegloSC po wodzie dynamic positioning -pozycjonowanie dynamiczne, dynamiczna stabilizacja pozycji dynamic stability on course -dynamiczna statecznoSC kursowa equiangular spiral - loksodroma (nawig) erase -wycieraC error - btqd, pomylka - gyro blqd zyrokompasu in navigation -blqd nawigacyjny estimated position -pozycja przypuszczalna, pozycja przyblizona fathom (fath.) - sqzen (to) fathom - sondowaC (dno) fathometer - echosonda fathomable - dajqce siq wysondowaC (dno) fathomless -nie dajqce sic wysondowaC (dno) first meridian -pienvszy poludnik, p, zerowy fix - pozycja obsenvowana - element of a -wielkoici wyznaczajqce pozycjq statku geographical -geograficzny latitude - szerokoSC geograficzna longitude - dhgoic geograficzna geo-navigation -nawigacja terestryczna great circle - kolo wielkie, ortodroma bearing - kurs poczqtkowy na ortodromie distance - odlegloiC po ortodromie sailing - zegluga po ortodromie

-

-

-

-

-

-

--

---

half-convergency - poprawka loksodromiczna half size scale - skala 1: 2 heading to - kierowaC siq w strong.. heave the lead - sondowaC rqcznie heave to - lezeC w dryfie height of eye - wysokoBC oczna, wzniesienie oka (obsenvatora) high latitudes - duze szerokoici geograficzne horizontal -poziomy angle - kqt poziomy danger angle -kqt poziomy niebezpieczny - forward -widnokra (widziany) z dziobu hyperbolic lattice - siatka hyperboliczna identification -identyfikacja - mistaken -bledna identyfikacja inaccuracy - niedokladnoSC inaccurate -niedokladny increase - zwiqkszenie, zwyzka, przyrost inland -w glqbi lqdu navigation - nawigacja Srodlqdowa sea - morze wewnqtrzne -vessel - statek zeglugi Srodlqdowej -waters -wody Srodlqdowe water-way - Srodlqdowe drogi wodne inter-island trading -zegluga miqdzy wyspami interpolation -interpolacja knot (kn, kt) - wqzel (jednostka prqdkoki = 1Mdgodz) latitude (lat) - szerokoSC (geograficzna) -by dead reckoning - szerokoSC zliczona -by observation - szerokoSC obsenvowana lie the course -p o d e a t zalozonym kursem lie the course -wykreSlaC kurs lay down a course -wykreSliC kurs lay the land - straciC lqd z oczu league - odcinek trzymilowy (np. w tzw. mili pomiarowej) leg -odgalqzienie, odnoga, odcinek drogi (pomiqdzy zmianami kursu) Line - rownik line - linia - advance a - przesunqk liniq pozycyjnq of bearing - linia namiaru of position - linia pozycyjna of sounding - linia sondowania (to) log - dokonaC zapisu w dzienniku okrqtowym

-

-

-

-

-

-

-

6. NAWIGACJA

log board - tabliczka do zapis6w nawigacyjnych log-book - dziennik okretowy longitude (long.) - dlugoSC geograficma by dead reckoning - dlugoSC geograficma zliczona -by observation - dlugoSC g. obsenvowana in arc - dlugoSC g.w mierze kqtowej in time - dlugoSC g. w mierze czasowej low latitudes - male szerokoSci geograficzne, tropik loxodrome - loksodroma loxodromic curve -krzywa loksodromiczna loxodromic line - loksodroma margin of safety -zapas bezpieczenstwa make a landfall -zblizyC sip do lqdu (to) mark -makowat, maczyC marker - oznaczenie, znacznik (np. glebokoSci) mate's log - dziennik okretowy mean depth - Srednia glqbokoSC mean mercatorial bearing - namiar (Sredni) loksodromiczny measured mile -mila pomiarowa course - kurs przejScia mili pomiarowej measured range -zakres pomiarowy meridian -poludnik line - linia poludnika meridional -poludniowy -difference of latitude -r6inica powiqkszonej szerokohci part -powiekszona szerokoSC middle latitude - Srednia szerokoSC sailing - metoda Sredniej szerokoSci mile -mila - international nautical - miedzynarodowa mila morska (1852 m) minute -minuta (to) navigate -nawigowab, plywaC navigation -nawigacja, zegluga - coastal -nawigacja przybrzeina - improper -niewlaiciwa nawigacja - inland -w glebi lqdu - inland waterways navigation -zegluga Sr6dlqdowa - sea - nawigacja (zegluga) pelnomorska - ocean going -zegluga oceaniczna, zegluga wielka navigational accuracy - dokladnoSC nawigacji

-

-

--

-

--

-

-

-

-

observed (obs.) -obsenvowany, rzeczywisty offing -widnokrqg morski offset -przesuniecie (poprzeczne) open bearings -namiary nierownoczesne optimization -optymalizacja passage planning -planowanie podroiy - safety margin - zapas bezpieczehstwa - passage execution - realizacja podr6zy - route planning - planowanie trasy - pre-arrival check list - lista sprawdzajqca (czynnoSci) przed portem - pre-departure check list - lista sprawdzajqca przed wyjiciem w morze - pilot card - informacja dla pilota (o wlaiciwoSciach manewrowych statku) - voyage planning- planowanie podr6zy - passage plan -plan przejicia (morzem) - transocean routes - trasy transoceaniczne - near coastal navigation -zegluga przybrzezna - pilot passages -przejkcia z pilotem - areas of danger - obszary niebezpieczne - allowable error margin - dopuszczalny margines b l e d ~ - pilot embarkation area - miejsce podejmowania pilota - position doubtful (PD) - pozycja niepewna, pozycja wqtpliwa -position fixing aids -obiekty/urz&enia ulatwiajqce okreilenie pozycji position -pozycja - accuracy of the - dokladnoSC approximate (PA) -pozycja przyblizona - assumed -pozycja przyjqta, zalozona - corrected -pozycja poprawiona - dead reckoning - pozycja zliczona doubtful (PD) - pozycja wqtpliwa - estimated -pozycja przyblizona line - linia pozycyjna - noon - pozycja w poludnie (czasu statkowego) - observed - pozycja obsenvowana - transferred line -przesuniqta 1. pozycyjna speed -prqdkoSC - average - predkoiC Srednia over ground (SOG) -prqdkoSC nad dnem - true -prqdkoSC rzeczywista work a traverse - zliczaC drogq (przy zmianach kursu) work up the reckoning - wyznaczaC pozycje ze zliczenia

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

6. NAVIGATION

f Navigational lights and marks
Gwiatla i znaki nawigacyjne

lights/ nabieinikowe

~hore lighthouse/ !atarnia brzegowa

shoal lighthouse/ latarnia nu plyciinie

breakwater lighthouse/ latarnia nu falochronie

framework light structure/ latarnia nu konstrukcji aiurowej

onical buoy/ lawa stoikowa
r -

spherical buoy/ can buoy/ plawa cylindryczna plawa kulista topmark/ znak szczytowy light/ s'wiatlo radar reflector/ reflektor radarowy . photovoltaicpanel/ panel fotoogniw superstructure/ cz& nadwodna -buoy number/ numer plawy

pillar buoy/ spar buoy/ plawa plawa drqzkowa kolumienkowa

top marks znaki szczytowe

cylinder/ ball/ cross/ double two balls/ kula krzyi cross/ walec podw6jna podwbjny kula krzyi

laricuch kotwiczny obciqznik, a martwa

a. cone point-up/stoiek, wierzcholkiem do gory; double cones: b. points upwards/ wierzcholkami do gory, c. base to base/podstawami do siebie, d. points downwords/ wierzcho/karni w ddl, e. point to point/ wierzcholkami do siebie

f 8 8d

Navigational lights and marks Swiatla i znaki nawigacyjne
arc of visibility - sektor widocznoSci bands -pasy poziome na plawach beacon -stawa nawigacyjna - approach - stawa podejSciowa - boat - latarniowiec niedozorowany - diamond - stawa ze znakiem szczytowym w ksztalcie rombu - fixed - stawa - floating -plawa - front - stawa przednia - radar - stawa radarowa, latarnia r. - rear -tylna stawa (nabieznika) signal - sygnal stawy (radiowej) (to) beacon -ustawiaC znaki nawigacyjne beaconage - system oznakowania nawigacyjnego beaconboat -maly statek latarniowy beaconed rock - skala oznakowana stawq beacons in line -nabieznik dzienny beam transmitter - stawa radiowa buoy - plawa, pot: boja - bell -plawa dzwonowa break adrift -plawa zenvana i dryfujqca - cable -plawa kablowa - chequered plawa pomalowana w szachownice damaged -plawa uszkodzona - gas -plawa gazowa - gong -plawa gongowa - high focal plane -plawa latarniowa - horn - plawa akustyczna (wyposaiona w r6g sygnalowy pneumatyczny) - light -plawa Swietlna - mooring - boja cumownicza, beczka cumownicza removed - plawa usunieta -replaced -plawa zastagiona (innym znakiem) - topmark -plawa ze znakiem szczytowym - watch - plawka pozycyjna (do oceny dryfu) plawa z buczkiem, plawa buczqca -whistle buoy (shape) - ksztakt plawy - barrel -plawa beczkowa - beacon - plawa dr@kowa - can -plawa cylindryczna - cask -plawa beczkowa - conical -plawa stozkowa - cylindrical -plawa cylindryczna

- nun

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

(boja) plawa wrzecionowa - ogival -plawa t~ostozkowa - pillar -plawa drekowa - spar -wiecha, tyka - spherical -plawa kulista - spindle -plawa wrzecionowata buoyage - obojowanie, oznakowanie bojami - bar buoy -plawa na lawicy rzecznej -buoyed channel -kanal oznaczony plawami - cardinal system of - kardynalny system oznakowania (nawigacyjnego) - channel -plawa na torze wodnym - danger -plawa oznaczajqca niebezpieczelistwo - landfall buoy -plawa dojazdowa - mark buoy - boja (plawa) ostrzegawcza may prove unreliable - obojowanie moze okazaC sic zawodne - mid-channel buoy - pfawa omaczajqca Srodek tom wodnego - middle-ground buoy - plawa oznaczajqca mielizne Srodkowq - outfall buoy -plawa oznaczajqca ujScie Sciekow - port hand buoy - plawa wyznaczajqca lewq strone (tom wodnego) -right hand buoy -plawa wyznaczajqca prawq strong (tom wodnego) - safe water - (plawa oznaczajqca wode gleboka, oznaczajqca kanal zeglowny) - sea buoy - plawa podejSciowa - spit - plawa oznaczajqca koniec mielizny lub wysuniqtego lqdu - starboard hand mark - prawostronny znak nawigacyjny - starboard hand buoy -plawa prawoburtowa - station buoy -plawka pozycyjna - turning buoy - plawa zwrotna (na zakrecie tom wodnego) -wreck buoy -plawa wrakowa - winter - obojowanie zimowe (to) buoy -ustawiaC boje, plawy characteristic (of light) - charakterystyka (Swiatla nawigacyjnego) - alternating white and red (Alt. W & R) -(Swiatlo nawigacyjne) zmienne bialo-czenvone - fixed light (F) - Swiatlo stale - fixed and flashing (F.Fl) - Swiatlo nawigacyjne mieszane - fixed and group flashing (F.Gp.Fl.) - (Sw. naw.) mieszane, stale z blyskami w grupach

-

6. NAWIGACJA
-

-

-

-

-

-

-

kombinowane .6. biaio-czerwono-zielon~ I I alternating fixed and flashing/ mieszane zmienne Morse code/ Swiatlo wg kodu Morse'a "K" \nterrupted ultrai quick/ ultra migajqce przerywane albrnating fixed and composite group flashing/ mieszane zmienne w grupach . kombinowane. NAVIGATION r Characteristics of navigational lights charakterystyki Swiatel nawigacyjnych occulting/ przerywane \ I I I I I I I Group oc!culting/ I przelywane grupowe I cdmposite group flashing. bt'yskowe-grupowe mieszane bt'yskowe quick/ Swiatio migajqce j&ed and g-roub/Swiatlo mieszane w grupach :omPosite group occulting/ ' :ombinowane przerywane grupowe ' I ' &ui & i a migajqce grupowe d p e r i o d / okres flashing/ Swiatlo bt'yskowe rnxumm long flashing/ Swiatlo biyskowe-dlugie :nterrupted quiLk/ migajqce prze rywane very quick/ szybko migajqce I altknatikg/ bt'yskowe zmienne alte?nating group occulting/ przerywane zmienne w grupach alterhating white-red-ireen/ Swiatlo zmienne biaio-czerwono-zielone Rlmmmmm I I I group very quick/ szybko migajqce grupowe I I gSoup flashing/ Swiatio blyskowe-grupowe interrupted vevy quick/ szybko migajqce przerywane I 7 ultra quick/ I ultra migajqce altbrnating group' occulting white-red-green/ przerywane M grupach.

zr6dlo Swiatla .Swiatlo izofazowe . naw.obscured .(Sw.sektor bialy.front .occulting quick flashing light .) stale.latarniowiec -- - - -- - - - - - - - - - . naw.bearing . ultra szybko migajqce -very quick flashing . NAWIGACJA fixed light (F) .unattended .latamia (morska) -buoy .Fl) . grupowe .czenvony (kolor Swiatla) -ultra quick flashing .Swiatlo migawkowe przerywane . o dlugim blysku .sektor Swiecenia (latami) .zasloniqcie (Swiatla) .leading .Swiatla .latamiowiec.aero latarnia lotnicza wykorzystywana do celow nawigacji morskiej .sygnal dzienny w ksztalcie walca (to) distinguish .group flashing (Gr. latar~ ni za horyzontem) -direction (indicating) Swiatlo kierunkowe dues -oplata za Swiatla (nawigacyjne) exhibited .isochronous light .Swiatlo niedozorowane .background .coast -nawigacyjne Swiatla brzegowe .latamik -tender -statek obslugujqcy oznakowanie nawigacyjne lights . po 3 blyski w grupie -group alternating light -Swiatlo zmienne grupowe .(Swiatlo) kombinowane blyskowo-grupowe . Swiatlo nawigacyjne) fanal -lampa latami morskiej z mechanizmem fixed mark -staly znak nawigacyjny fixing by radar -okreilanie pozycji z pomocq radaru - floating mark -plywajqcy znak nawigacyjny IALA maritime buoyage system .Swiatlo blyskowe (blaskowe) . nawigacyjne).Swiatla tla .Fl(3)) .) blyskowe grupowe.quick flashing (Qk.Swiatlo migawkowe z przenvami .(Sw. naw.air .(Swiatlo) przerywane. (3)) .Swiatlo blyskowe .sector .Swiatla kolorowe . naw. blaskowe .flickering light .occultation .white .long flashing light -Swiatlo blyskowe.Swiatlo przesloniqte (innym obiektem) .rear . zeglowny lighted range -nabieznik Swietlny lighthouse .Swiatlo izochroniczne .fixed white and red green (FW RG) . po 3 przerwy w grupie . naw.) gmpowe blyskowe.(Sw.) migajqce -red (R) .composite group occulting .bardzo szybko migajqce coast marks -nawigacyjne znaki brzegowe conspicuous (object) -obiekt latwo wyroiniajqcy siq z otoczenia day-beacon range -nabieinik dzienny day mark -nawigacyjny znak dzienny diamond shape -romb.) blyskowe.Swiatlo (nawigacyjne) zielone .Swiatlo sektorowe source .Swiatlo przerywane . sektorowe bialo-czenvono-zielone -green (G) .system oznakowania nawigacyjnego IALA LANBY (Large Automatic Navigation Buoy) -duia automatyczna plawa nawigacyjna landfall mark -znak dojazdowy landmark -lqdowy obiekt nawigacyjny lateral -boczny -system of buoyage .(Sw. nawigacyjne) (to) fade -zanikaC (np.: latamia .Swietlne oznakowanie nawigacyjne.coloured .isophase light .coasting -brzegowe Swiatla nawigacyjne .latamia plywajqca -keeper .Swiatlo migajqce .blysk . statek latamiowy lights in line -nabieznik Swietlny lightvessel .Swiatlo stale .) grupowe.Swiatla nabieznikowe .Swiatlo zapalone.naw.intermittent light .navigation .(Sw. znak dzienny drum .intermittent quick flashing . Swiatla nawigacyjne lightship . wystawione float -plywak latamiowy .flashing (Fl) .stawa Swietlna -boat -ponton (plywak) latarniowy -buoy -plawa (boja) Swietlna .flashing light . po 3 blyski w grupie -group occulting (GpOcc.system bocmy oznakowania bocznego leading marks -znaki nabieznika light -Swiatlo (np.6.group flashing (Gp.Swiatio przednie (nabieznika) . pot. przerywane.Swiatlo przerywane .flashlight .tylne Swiatlo (nabieinika) sector .occulting light .Swiatlo migajqce.latamia lotnicza -beacon .odr6zniC (to) exhibit -pokazywak (Sw.nabieznik Swietlny .flash .composite group flashing .dipping a -chowanie s i Swiatla (np.Fl(3)) -(Sw.

NAVIGATION luminosity -natqzenie (zrodla) Swiatla luminous intensity .Swiatlo sektorowe . latarnia) visibility range .6.zasieg widzialnoici - - - Leeway and drift triangle .Swiatlo ostrzegawcze dla samolot6w (umieszczone na wysokich konstrukcjach) obscured -zasloniety. postawit a buoy -postawit plawkg stripes .stawa palowa port light .natgzenie (zrodla) Swiatla luminous range . oznaczanie navaid (aids to navigation) -oznakowanie nawigacyjne.wejit w zasieg Swiatla sea-mark -znak nawigacyjny sector .niewidoczny perch -wiecha (znak nawigacyjny) period of light .zasieg widocznoici (Swiatla) mark -znak (nawigacyjny) .ustawianie znakow (nawigacyjnych).narrow -wqski sektor sectored light -Swiatlo sektorowe shape -znak nawigacyjny (wywieszany przez statek) signal mast -maszt sygnalowy signal station .fixed -staiy znak nawigacyjny marking .stacja sygnalowa south cone -stozek skierowany wierzcholkiem w d61 (znak szczytowy plawy) (to) stream -wyrzucit.Swiatlo wejiciowe (do portu) prominent (object) -obiekt latwy do zidentyfikowania - raise a light -zobaczyt Swiatlo (latarni). Swiecenia latarni) centreline .okres Swiecenia (Swiatla nawigacyjnego) pile -pal -beacon .sektor (np.stozek wierzcholkiem do gory (znak szczytowy plawy) obstruction light .oznakowanie (pasy) pionowe na plawach top mark -znak szczytowy (plawy) uniform system of buoyage . urzqdzenia nawigacyjne navigational aids .oznakowanie nawigacyjne. znakowanie.jednolity system oznakowania unwatched -niestrzezony (znak nawigacyjny.trbjkqt dryfu i znosu dead reckoning position/ pozycja zliczona water track/ wektor leeway angle/ d v j poprawka na wiatr corrected DR position// pozycja zliczona popraw drift angle/ znos. poprawka nu prqd total angle/ znos caikowit ground track/ wektor ruchu nad dnem - estimated position/ pozycja przyblizona .linia Srodkowa sektora zeglownego light . urzqdzenia nawigacyjne north cone .

zaklocenia bierne reduction .zobrazowanie analogowe .zamiana wspolrzqdnych biegunowych na prostokqtne (namiar i odlegloSC) digital video signal .cyfrowy (radarowy) sygnal wizyjny discrimination -rozroznialnoSC. zdolno6t rozdzielcza display -monitor. ATA.manual .akwizycja (obiektu na radarze.stale kregi odleglohci cathode-ray tube (CRT) .automatyczna regulacja sygnalu wizyjnego back lobe .discrimination -rozroznialnoit kqtowa .echo niebezpieczne detected objects -obiekty wykryte detection-wykrywanie differentiation -rozroznianie differentiator -rozroznialnik digital scan conversion (DSC) . EPA radar i urzqdzenia antykolizyjne acquisition .namiar na pozycjq najmniejszego zblizenia .zobrazowanie syntetyczne --- - - - - - .kolizja risk -ryzyko kolizji alarm .strefa cienia brilliance -jasnoiC zobrazowania calibration rings . zobrazowanie.kurs kolizyjny coverage -obszar pokrycia radarowego -range . strojenie .obszar cienia blind sector . ekran.strefa akwizycji acquired .listek wsteczny (promieniowania anteny rad.) blind area .rozroznialnik course -kurs . przyjqcie obiektu do Sledzenia area .anti-clutter sea .regulacja jasnoSci .eliminacja zaklocen od fa1 . ARPA. przed dziobem time (BCT) .linia zasilajqca antenp gain .synthetic .logarithmic -wzm.lampa oscyloskopowa circular polarization (CP) -polaryzacja kolowa closest point of approach (CPA) -punkt najwi~kszego zblizenia. ATA).automatic .automatic frequency . przeciqcie kursu przed dziobem distance prediction -przewidywana odlegloSC przejhcia przed dziobem --time prediction -przewidywany czas przejScia przed dziobem --range (BCR) -odlegloSC p. punkt najmniejszej odlegloici miqdzy statkami (Dmin) clutter .ocena ryzyka kolizji control -regulacja.6.zysk antenowy -housing .hand .analogue .akwizycja automatyczna criteria -kryteria akwizycji (ech) .akwizycja rpczna zone .szerokoSt wiqzki (charakterystyki promieniowania rad. wskaznik .obszar akwizycji (ech) .zasieg pokrycia (obsenvacjq radarow@ dangerous target . NAWIGACJA RADAR.poiwiata ekranu radarowego amplifier-wzmacniacz .linear -wzm. dostrajanie arial gain -uklad energetyczny anteny afterglow .(echo) przyj~te Sledzenia do adjustment -zgrywanie. ARPA.vector linia namiaru - - - - - - - - --- -- beam width .fast-time (FTC) . liniowy . logarytmiczny antenna -antena feed .zasi~gowaregulacja wzmocnienia (ZRW) .ograniczenie zaklocen collision .obudowa anteny mount -podstawa anteny anti-clutter rain -eliminacja zaklbcen od opadow anti-fading device -urzqkenie przeciwzanikowe attenuation -tlumienie automatic radar plotting aids (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking-automatyczny system Sledzenia aid (ATA) .uklad automatycznego strojenia .collision .akwizycja rqczna .alarm ryzyka kolizji assesment .background .automatyczne urzqdzenie do Sledzenia ech radarowych video control .czas pozostajqcy do osiqgnipcia odlegloSci przejhcia przed dziobem bearing -namiar of CPA (BCPA) .) bow crossing-przejicie przed dziobem.

dna.short/lonp aulse 6 u.center display/ stabilizacja wzgl. true motion/ ruch rzeczywisty ' s p o s i t i o n ~ pozycja statku w Srodku ekranu resetting s h i p ~ ~ to centre of display/ powrot pozycji statku wlasnego do Srodka ekranu range rings ON/OFF/ wlqczni stalych krpgdw odleg/oici wanie ( .wskazania panelu kontrolnego "A" operation-stand-by switch/ przelqcznik praca-pogotowie 1 equipment on-off/ wl . acknowledgement of alarm/potwierdzenie . zorientowanie wzgl.Eurma switch/ pielqcznik dlugoici impulsow menu . NAVIGATION RADAR AND ARPA control oanel A/ 1 ctronic module/ control panel display "A" .reczne ) 7 relative motion/North -up display/ ruch wzglpdnx zorientowanie wzgl. U . 8 r -manual tuning/ strojenie rpczne rain clutter/ redukcja / zakioceri od opadow relative motion/course-up display/ ruch wzglpdny. dziobu .znik urzqdzenia set gyro/ wskazari zyrokompasu \ ustawienie \ h O N m O F F 1 1 . " .alarmu brightness setting day/night operation/ ustawienie ja. reseto- ' d e l a y of automatic display-resetting/ zwloka w automatycznym zeroweaniu monitora head marker off/ wylqcznik kreski kursowej stern marker off/ wylqcznik kreski rufowej .snoici dzierihoc markers and range rings brightness/ jasnoid marke-row.special functions selection/ menu .wybor funkcii suecialnvch .6. kursu ' manual-resetting/zerowanie. pdinocy t? ? *@ rn . linii i krggdw vectors and symbols brightness/ jasnoii wektorow i symboli radar display brightness/ jasnoit monitora panel brightness/ jasnoit panela operacyjnego I_ a m -data and compass scale brightness/ jasnoit danych i skali kompasu sea clutter/ redukcja zak/oceri od fa1 gain/ wzmocnienie -relative motiodhead-up display/ zorientowanie wzgl.

system nadqzny grid current -prqd siatkowy grid modulation -modulacja siatkowa guard zone .zanik sygnalu feeder .kqt kursowy line .programowanie punktow odniesienia ..6. dna) .ekran monitora screening .kasowanie (ech Sledzonych.r.) z ekranu .linia zasilajqca antenp fidelity -wiernoit (odtwarzania) focusing -nastawianie ostroki follow-up system .poiwiata echa.rasterscan .magazynowanie gotowych (e.) .off-centered . NAWIGACJA -azimuth stabilized stabilizacja wedlug azymutu . linii) .spurious .skrajnie wysoka czestotliwoSC (odpowiadajqca falom milimetrowym) electronic -elektroniczny.echo od opad6w -reference -echo odniesienia (dla stabilizacji wzgl.r.kreska kursowa switch -wylqcznik kreski kursowej marker -wskaznik polozenia dziobu statku switch -wylqcznik znacznika kursu high definition radar -radar (o duiej rozdzielczoSci) -- - SU -expanded centre plan zobrazowanie z pnesuniptym Srodkiem .ruch statku do przodu angle .bad . urzqdzenie nakresowe -- - - - - - - - - - -- --- . linia namiaru i odlegloici tube .r. punktow.north-up .echo falszywe trail .continuation -kontynuacja.echo stale ( m a l e ) .dukt echo .elektronowy -bearing cursor .m. zobrazowak distance marks -wskainiki odlegloki distance meter -odlegloSciomierz duct .r.reading of the stored route map -odczyt zmagazynowanej (e.fixed .el.back.r.m.) -map selection -wybor (e.setting of turning points . Slad pozostawiany na ekranie przez ruchome echo extremely high frequency (EHF) .zorientowanie wzglpdem kur- -- .echo pohednie .lampa elektronowa electronic radar map -elektroniczna mapa radarowa (e.nanoszenie.slabe echo .storage of constructed route map .head-up .echo stale .setting .echo z poprzedniego cyklu @racy radaru) .echo od wiqzek bocznych .echo wielokrotne .odtworzenie (wykwietlenie) zmagazynowanej (e.video symbols (EPVS) -symbole wizyjne nakresow radarowych -range and bearing line (ERBL) -el.przeslona ekranu.display of the stored route map .) . programowanie .m.m..strefa strzezona harmonic distortion-znieksztalcenie nieliniowe heading .) .r.cancellation . wsteczne (od listkow bocznych) .inserting -wstawianie (punktow.permanent .programowanie punktow zwrotu envelope -obwiednia (echa) extractor -ekstraktor fading . przedluienie (np.fading .wskaznik (radaru) (to) display . poinocy .indirect . linii nawigacyjnych .m.obrazowat.side .echo zanikajqce .course-up .e.central (zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywist~ .setting of reference points .zorientowanie wzgl.) -reference point selection -wybor punktu odniesienia . monitora -unit .precipitation .zobrazowanie telewizyjne w prostok@nym ukladzie wspolrzpdnych screen .second trace .m.clearing the route map .echo .multiple . dziobu .nakrehlanie elektroniczne aid (EPA) .programowanie linii nawigacyjnych . linii) .ekran (radaru) z przesuniptym Srodkiem obrazu .usuwanie (e.elektroniczny wskainik namiarowy -bearing line (EBL) -elektroniczna kreska namiarowa -bearing marker (EBM) -elektroniczny znacznik namiaru plotting .setting of navigational lines .zorientowanie wzgl.

wskainikstrojenia data area 0 3 marker data .dlugoid impulsu data area D2 clean sweep. tuning indication . tlurnienie zaklocen interferencyjnych STC. FC.obszar dan. CPA.dlugoid poiwiaty. rozrdznialnik.automatyczna regulacja sygnaiu wizyjnego.dane elektronicznej kreski namiarowej & .resetowanie ruchu rzeczywistego. NAVIGATION iARPA display -monitor ARPA \ TM reset.6 . opoinienie manewru pr6bnego service alarm .zasiegowa regulacja wzmocnienia. system fault . blqd systemu incorrect input .uszkodzenie variable data area (VDAJ reply to operator action . automatic video control.prpdkoid.vch zmien- displays on the data areas wskazania na obszarach informacji data area fDA) .wartoici dostepnych danych wejiciowych.dune ruchomego krpgu odlegloici data for EBM .obszar inforrnaqii own ship data .nadmiar ech control panel display "B" . piericieri obszam strzeionego route planning .kurs iyro.pasmo czgtotliwoici puls length . guard ring . vector length . interference rejection .planowanie trasy alarm area (AA) . course over ground .dune markera data area 0 4 data for VRM .dane statku wlasnego: gyro course. adjustment . dostrojenie range .wskazania panelu kontrolnego "B" ?BM ON-OFF/ wlqcznik narkera elektronicznego switch of past track/ wylqcznik historii echa switch of vectors/ realtive bearing/ wylqcznik wektorow wlqcznik kqta kursowego I numeric keyboard (klawiatura numeiyczna) VRM ON/OFF (wlqcznik ruchomego beg. display mode . ustawienia zakresu ring spacing.obszar alarmow target overlflow . CPA. dlugoid wektora trail length.odpowiedi nu dzialanie operatora available input values.odstepy pomiedzy kregami.monitor dzialania.informacje dot. odlegloici) guard ring setting (ustawianie piericienia czuwania) setting navigations lines (ustawianie lini nawigacyjnych) I I \ I L 1 I I I bearing marker centered on own ship/ wskainik namiaru umieszczony na statku wlasnym trail time/ zmiana dlugoici poiwiaty input of own ship's speed/ wprowadzanie predkoici statku wlasnego input of CPA/TCPA/ wprowadzanie CPA/TCPA aquiring a target/ akwizycja echa guard sector setting/ ustawianie sektora czuwania . FTC. rodzaj zobrazowania frequency band . kqt drogi nad dnem speed.wprowadzenie niewlaiciuych danych performance monitoc trail delay .zakres data area D l range setting information .

pokrqtlo land effect -efekt brzegowy limiter .historia (echa) interface -uklad podlqczeniowy interference -zaklocenia.faza deviation .impulsator.radarowa piawa odzewowa (r.p.ruch wzglgdny .wskaznik kierunku i odleglohci w radarze interswitch -uklad przelqczeniowy kinescope -kineskop klystron -klistron knob -galka.variable range (VRM) .tarcza linii rownoleglych past track .listek (charakterystyki promieniowania anteny) width .optyczny sygnai ostrzegawczy overall noise factor -wspolczynnik szumow predicted area of danger (PAD) .przewidywany punkt kolizji puls repetition frequency (PRF) . nakres performance -przedstawienie nakresu sheet .short .visual signal -- - - - - - - - - - - .moc szczytowa impulsu -rate -wsp6lczynnik impulsowania .ruchomy krrlg (znacznik) odlegloSci microwaves -mikrofale minor lobe -wiqzka boczna mixer -mieszacz modulator -modulator motion -ruch .6.obiekt zgubiony (na ekranie) magnetron -magnetron manoeuvre -manewr of own ship .obszar zagrozenia kolizyjnego predicted point of collision .dewiacja fazy difference -przesuniqcie fazowe modulation -modulacja fazy phasemeter -fazomierz picture alignement -zgranie obrazu pip .poprzednie pozycje Sledzonego echa radarowego performance figure . szerokoSC impulsu --ratio -wsp6lczynnik impulsowania .linie (elektroniczne do tworzenia) maPY marker -znacznik .efekt nocny noise limiter -ogranicznik szumow operational warning -ostrzeienia operacyjne .(elektroniczny) znacznik czasu .fixed frequency (FFR) . radar-) lost target .dzwiqkowy sygnal ostrzegawczy - - . interferencja rejection (IR) .czas tnvania impulsu.long .arkusz nakresowy pointer -wskainik ruchomy polarisation error -blqd polaryzacyjny potential collision point (PCP) -pozycja moiliwej kolizji predicted area of danger (PAD) .ogranicznik lobe .szerokoSC wiqzki (promieniowania) long range . modulator impulsowy -peak power .radar o duzej rozroznialnoici history (track) .diugi impuls (np.przewidywany obszar niebezpieczenstwa (wok61statku) parallel -rownolegly index .-- - - - -- .relative .true .p.impuls krotki switch .czgtotliwoSC powtarzania impulsow pulse .impuls duration .manewr statku wiasnego manoeuvring board -arkusz do nakresow radarowych manual plotting -nakres rqczny rqczny nakres radarowy -radar map lines .przelqcznik szerokokci impulsu racon (radar beacon) .impuls szpilkowy plan position indicator (PPI) .daleki zasieg (np.time . radarowy) modulator .tlumienie zaklocen interferencyjnych integrator -uklad sumujqcy interrogation signal (station) -sygnai (stacja) odpowiadajqca interscan .audiable signal .ruch rzeczywisty navigational radar equipment -nawigacyjne wyposaienie radarowe night effect .fast sweep frequency (FSR) -r.r.0) .monitor nadawczoodbiorczy phase . NAWIGACJA high fidelity -wysoka wiernoSC (odtwarzania) high resolution radar .stopien sprawnoici performance monitor .0 szybko zmiennoczqstotliwoSciowa .p.0 staloczqstotliwoSciowa .wskaznik panoramicmy plotting -wykonywanie nakresow.

NAVIGATION Radar Symbols .odbiorczy route monitoring symbols symbole [procesu] monitorowania drogi own ship/ statek wiasny selected target/ obiekt wybrany collision target/ obiekt kolizyjny lost target/ obiekt utracony active AIS target/ aktywny obiekt z AIS "sleeping" AIS target/ nieaktywny obiekt z AIS vector for course and speed made good/ wektor drogl i prgdkoici nad dnem variable range marker and-or electronic bearing line/ ruchomy znacznik odlegloSci i-lub elektroniczna linia namiarowa cursor/ kursor past track with time marks/ droga z oznaczeniem czasu own ship's vectorfor course and speed made good/ wektor drogi i prgdkoici nad dnem statku wlasnego own ship's vector for course and speed through water/ wektor drogi i predkoSci po wodzie statku wlasnego predicted tidal stream or current vector with effective time and strength/ wektorprzewidywanegoprqdu lubprqdu plywowego wskazujqcy kierunek. dziobu heading line off/ kreska kursowa wylqczona antena wlqczona transmitted power monitor/ monitor mocy @F&:tio zakresu short puls/ praca na krotkim impulsie long puls/ praca na 0 panel illumination/ oiwietlenie panelu display brilliance/ jasnoSi zobrazowania range rings/ wlqcznik staiych n 0 0 NLT 04S u scanner on/ tuning/ pokrgtlo wzmocnienia g a d pokrgtio wjmocnienia rainclutter/ rozroinialnik true motion/ ruch rzeczywisty variable range marker/ pokrgtto ruchomego kregu odlegioici electronic bearing line/elektronlczna kreska namiarowa performance monitor/ monitor nadawczo .oznaczenia radarowe 0 sea clutter/pokrgt/o zasiggowej regulacji wzmocnienia radar o f f / radar wyiqczony radar on/ radar wlqczony radar stand-bjd radar w pogotowiu "north-up" presentation/ zobrazowanie wzgl.6. predkoii i czas dzia/ania/ danger highlight/ wyroznienie niebezpieczenstwa clearing line/ linia bezpiecznej odlegloici position line and time/ (linia pozycyjna i czas) planned course and speed to make good/ planowana droga i prgdkoii nad dnem event/ zdarzenie distance to run/ odlegloib do przebycia planned position with date and time/pozycja planowana z datq i czasem visual limits oflights/ odlegloSC pojawienia sie Swiatia nawigacyjnego estimated position and time/ przybliiona pozycja i czas 0705 a . pdinocy head-up presentation/ zobrazowanie wzgl.

interrogation time offset frequency agile (ITOFAR) .sweep frequency (SFR) .target enchancer . data .user selectable (USR) .S" (odpowiadajqcy radarom pracujqcym na fali 10 cm) scan -pehy obrot anteny (to) scan .wektor ruchu wzglgdnego responder beacon . zasia.non selectable (NSR) -r.skala zakres6w switch -przelqcznik zakresow radar reflector (ra. odzewu do cz.(akwen) pokryty zasiqgiem r.surowy (radarowy) sygnal wizyjny S-band .antena radaru characteristics .refl) .stepped sweep (STSR) -r.ograniczenia (wynikajqce np.obraz radarowy range .przeszukiwaC (na radarze.0 dostrajajqcy cz.p.0.moc znamionowa zasilania reflection plotter -rzutnik refleksyjny refraction -refrakcja .r.: kula row video signal .horyzont radarowy image .0.rozr6znialnoSC w odlegloSci i namiarze marker .r.obraz radarowy interference -zaklocenie interferencyjne limitations .ruch wzgledny -motion display -zobrazowanie ruchu wzglgdnego -plot -nakres radarowy wzgl~dny speed -prgdko6C wzgledna -vector . zmiennocz~stotliwoSciowa .radar z mozliwoSciq tworzenia map rain clutter -zaklocenia od deszczu (na ekranie radaru) - - - - . NAWIGACJA frequency agile (FAR) .super standard .- - - - - - - Ramark -nadawcza latamia radarowa range .manipulator.Doppler .reflektor radarowy resolution . pot.6. wzbudzenia .p.przeszukiwanie (za pomocq radaru) .odbiomik radaru -reflector .namiar wzgledny course .slow sweep frequency (SSR) -r.ograniczenia (techniczne) r. obszar accuracy -dokladnoSC okreSlenia odlegloSci .charakterystyka radaru -constraints .antena radarowa parabolic .radarowe Sledzenie obiektu transmitter -nadajnik radarowy radar with chart facility .standard -refrakcja standardowa (Srednia) relative -wzglgdny bearing .adequite .0 dostrajajqca czestotliwoSC odpowiedzi do cz.0 wolno zmiennoczgstotliwoSciowa .wzmacniacz ech radarowych tracking .zobrazowanie wzgl~dne motion (RM) .r. rozdzielczoSC rollerball .ruchomy znacznik odlegloSci -marks -stale krqgi odlegloici.0.radar antenna .sygnal (stacja) odpowiadajqca resolution -rozroznialnoSC.p.p.reflektor radarowy (skrot na mapach) rated power supply .sub-standard . odlegloSC.r. z uzytej skali) comer -reflektor radarowy coverage .radar doplerowski enhancer -wzmacniacz ech radarowych horizon . log .odpowiedni zasieg and bearing discrimination .dziennik pracy radaru observer -obsenvator radarowy plot -nakres radarowy presentation ..rozroznialnoSC radaru screen picture -zobrazowanie radarowe scanning -przeszukiwanie radarowe simulator .p.0 z charakterystykq schodkowq .antena paraboliczna rotation -pr~dkoSC obrotowa anteny scanning . wzbudzenia z przesuwem czasu .stawa radarowa responding signal (station) .zakres pracy radaru receiver .superrefrakcja .zakres. na czestotliwoSciach) scanned area -akwen przeszukiwany scanner .p.subrefrakcja .kurs wzgledny display . wskazniki odlegloSci rings .long-range przeszukiwanie na duiych zakresach - - - - - - - - -- .p. bez mozliwoSci kasowania przez nawigatora .zakres .krqgi odlegloSci scale .symulator radarowy . z mozliwo6ciq kasowania odpowiedzi przez nawigatora radar (radio detection and ranging) .dane radarowe -detection -wykrywanie radarowe display (unit) -wskaznik radaru .

nadbrzeina stacja radarowa short puls . w pamiqci ARPA) aspect .obszar wylqczony (w ktorym echa nie podlegajq akwizycji) supression .stosunek sygnah do zaklocen sky wave .ekran.echo od wiqzek bocznych signal-to-noise ratio -stosunek sygnalu do szumow signal-to-clutter ratio .skwe informacje radarowe screen .stabilizacja wzglqdem wody strays .6.antena szczelinowa -- smoothing -wygladzanie speckled background -efekt szumow na ekranie radarowym spinner .obszar znajdujqcy siq w cieniu radarowym shadow sector .antena szczelinowa slotted waveguide aerial . NAVIGATION scanty radar information . blokada szumow stabilisation . wygaszanie sweep .samodostrajacz sensitivity .generator podstawy czasu (to) sweep .regulacja zasiqgowa wzmocnienia swing circle .przeszukiwak (radarem).czuloik sensitivity time control (STC) -zasiqgowa regulacja wzmocnienia shadow region .falowod klinowy target . odchylab (wiqzkq elektronow) swept control . pomocniczy) slotted array .Slad podstawy czasu na ekranie r. oslona sea clutter .stabilizacja .Slad echa na ekranie radarowym tapered waveguide .zaklocenia atmosferyczne suppressed area . listek boczny (charakterystyki promieniowania anteny) echo . pomiar CPA i TCPA relative vector/ wektor ruchu wzglgdne time m znacznik electronic bearing line elektvoniczna linia namia ~ W ship's M radar plot: CPA and TCPA measurement (N) o0 ship's heading marker/ tnacznik kursu statku initial position of target/poczqtkowa pozy- off-centered position/ pozycja statku dasnego pota Srodkiem ekranu rget/ obecna pozycja echa variable range marker/ ruchomy krqg odlegloici ative tracW droga wzgledna obecna pozycja echa .dlawienie szum6w.antena radarowa spot -plamka Swietlna (na ekranie radaru) squelching .zaklocenie obrazu radarowego przez odbicia od sfalowanej powierzchni morza sea return .sea .grednica okrqgu zataczanego przez antenq synthesized transceiver -nadajnik-odbiornik z syntezq tadpole tail .impuls krotki side lobe -wiqzka boczna.ground .echo (radarowe) acknowledgement -potwierdzenie acquisition .tlumienie.odbicie od fa1 morskich self-tuner .sektor cienia radarowego ship's radar -radar okrqtowy shore-based radar -radar brzegowy.stabilizacja wzglgdem dna . generator .aspekt echa - - - - - -nakres radarowy.akwizycja (rejestracja) obiektow (do Sledzenia.fala jonosferyczna slave display -wskainik powtarzajqcy (dodatkowy.

identyfikacja obiektu (echa) identity .relative .ostrzezenie diwiekowe wave clutter -(zaklocenia obrazu radarowego spowodowane odbiciami od fal) wave filter -filtr do eliminacji zaklocen od falowania morskiego waveguide . diafragma x-band . miernik cz~stotliwoBci window -przeslona.falowod wavemeter .Slad. tor chart .impuls spustowy true -rzeczywisty -bearing -namiar rzeczywisty course -kurs rzeczywisty motion (TM) -ruch rzeczywisty display .transponder.kolpak oslaniajqcy ekran radaru przed Swiatlem zewnptrznym warning .falszywe echo identification . okres Sledzenia accuracy .false .odlegloSC echa (Sledzonego) . NAWIGACJA .namiar na echo course .echo zgubione (ze Sledzenia) overflow -przekroczenie dopuszczalnej liczby ech (np.zanikanie echa . zakonczenie iledzenia error .6.rozstrojenie vector -wektor .audiable .przenvanie.simulated .distinguishable - .range of . Sledzonych) -predicted motion -przewidywany ruch echa .SledziC (echo statku na ekranie r.statek Sledzony (radarem) target's motion trend -tendencja ruchu obiek- - - - - - target's predicted motion .falomierz.uklad impulsu spustowego (czasoster) pulse .zakres Sledzenia obiektu w systemie antykolizyjnym tranceiver -blok nadawczo-odbiorczy transponder .true bearing of the -namiar rzeczywisty na echo -under track .usuwanie obiektow z pamipci - - ARPA .dokladnoSC Sledzenia cancellation .echo symulowane speed -prpdkoBC echa swop . zobrazowanie ruchu rzeczywistego fix -zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywistq --ground stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem dna sea stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem wody -plot -nakres rzeczywisty speed -prpdkoSC rzeczywista tuning -wzmocnienie twinkling .kontrast obrazu visor .mylenie ech . radioplawa odzewowa trails -pokwiata (echa) trial manoeuvre -syrnulacja manewru.echo wyrbznialne fading .wskaznik ruchu rzeczywistego.prog.blqd Sledzenia radar -radar Sledzqcy - - - -range .zakres X (fala dlugoSci 3 cm) - ---- - -- - - .bearing of the .przewidywany ruch obiektu threshold .identyfikacja echa .wektor (ruchu) wzglpdnego wektor o zmiennej dlugo-time adjustable Sci czasowej -true -wektor (ruchu) rzeczywistego video contrast .obiekt Sledzony vessel .odstep Sladu starting point -punkt poczqtkowy trasy (to) track . trasa. manewr probny trigger (circuit) .lost .migotanie (ech) untuning .) tracking -Sledzenie (poruszajqcego sig obiektu).ostrzezenie . kurs obiektu deletion .kurs echa.arkusze zliczeniowe interval . poziom ograniczania time base -podstawa czasu time gate -bramka czasowa (napi~cia) timer -zegar wewngtrzny Time to Closest Point Approach (TCPA ) czas do punktu najwi~kszegozblizenia (TDmin) timing -ustalanie polozen impulsow trace -Slad (pozostawiany przez podstawc czasu na ekranie) track .

Rising tide/przyplyw. Low water level/ wysokoit uody niskiej. Veap tide curve/ krzywa plywu kwadraturowego. NAVIGATION Tide and tide curve piyw i krzywa piywu MEAN SPRING AND NEAP CURVES Springs occur 2 days atfer New DUNKERQUE I . 16. Spring tide . 8. Standard port name/ n a m a portu zasadniczego. 4. Tide curves/ krzywe plywu. Neap tide range/skokplywu kwadraturowego. 3. High water/ woda wysoka. 15. 2. Falling tide/ odplyw. 13. 11. 6.ccurance/ wystepowanie plywu syzygijnego. Tidalpredicions/przewidywania p*u. Mean ranges/ s'rednie skoki plywu. Spring . Chart datum/ :ero mapy. 14. 7. Spring tide cuwe/krzywa plywu syzygijzego. 18. High water level/wysokoid wody wysokiej. Low water/ woda niska. High water time/rnoment wody wysokiej. 12. 5. Month and day/ miesiqc i dzieri. 19.6. 10. 9. Low water time/ moment wody ziskiej. Nautical Light and Tides (Swiatlo nawigacyjne ipiywy) A [table] elevation of light/ wysokoSC irddla Swiatla nad poziomem MHWS elevation of 'light over chart datum/ wysokoSC zrodla Swiatla nad zeremI mapy elevation of light over sea level/ wysokoit irddia Swiatla nad aktualnym poziomem morza MHWS = Mean High Water Springs/ Srednia wysoka woda syzygijna MHWN = Mean High Water Neap/ Srednia wysoka woda kwadraturowa MLWN = Mean Low Water Neap/Srednia niska woda kwadraturowa MLWS = Mean Low Water Springs/ Srednia niska woda syzygijna LAT = Lowest Astronomical Tide/ najnizszy plyw astronomiczny .ange/skokplywu syzygijnego. 17.

wysokoSC wody niskiej high differences -r6znice wysokoki high water level -poziom wody wysokiej high water mark .stale harmonicme constituents .najwyzszy plyw astronomiczny High Water Mark (HWM) .analiza harmoniczna constants .metoda harmoniczna height of high water -wysokoSC wody wysokiej height of low water .linia jednakowej wysokoici plywow cotidal chart .odplyw channel -nurt przyplywu stream -prqd odplywu ebbtide -odplyw eddy -wir.znak wody wysokiej High Water Ordinary Neap Tide (HWONT) -woda wysoka zwyldego plywu kwadraturowego High Water Ordinary Spring Tide (HWOST) .najnizsza wysoka woda plywu kwadraturowego direction of flow -kierunek przeplywu diurnal .czas tnvania prqdu plywowego eagre -fala przyplywu w ujkciu rzeki ebb .6.znak wody wysokiej high water neaps -woda wysoka plywu kwadratowego high water springs -woda wysoka plywu syzygijnego high water stand . przeciwprqd om) - - -water -przeciwprqd plywowy factor -wspolczynnik flood channel -nurt przyplywu flood current -prqd przyplywu flood mark -znak wysokokci przyplywu flood stream -prqd przyplywu flow -(prqd wypadkowy z prqdu plywowego i wiatrowego) half ebb -pol odplywu half flood -polowa przyplywu half tide -polamplituda plywu harmonic -harmoniczny analysis .woda wysoka zwykiego plywu syzygijnego hydrograph -wykres przyplywu intertidal zone .linia jednakowych skokow plywow co-range line -liniajednakowych wartoici plywow dead neap .skladowe harmoniczne method .nizsza woda niska lowest low water -najnizsza woda niska lowest low water spring -najnizsza woda niskaplywu syzygijnego low-tide elevation .pasmo plywow strefy przybrzeznej kappa .wiek nierownokci age of the moon -wiek Ksiezyca agger -plyw podwojny amphidromic point -wezel amfidromiczny annual constituent -skladowa roczna (plywu) annual inequality .czas tnvania wody wysokiej higher high water -wyzsza woda wysoka Highest Astronomical Tide (HAT) .skok plywu dobowego stream -prqd towarzyszqcy plywom d.opoinienie w fazie plywu last of the ebb -koncowy etap odplywu level -poziom lower high water -wyzsza woda niska lower low water .1qd odslaniajqcy sic przy odplywie - - . NAWIGACJA Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu Admiralty Tidal Stream Atlas -Atlas plywow i prqdow plywowych Admiralicji after H W -po wysokiej wodzie after-rush -gwaltowna fala przyplywu age of phase inequality . by zejkC z mielizny) chart datum -zero mapy co-height line . tide -plyw dobowy variation -wahania dobowe dry harbour -port wysychajqcy w trakcie odplywu drying features -przeszkody nawigacyjne widoczne przy odplywie drying heights -wysokohci wysychajqce przy odplywie ponad zerem mapy drying reef -sucha (wystajqca nad poziom morza) rafa duration of stream .nier6wnoSC roczna (plywu) atidal -bezplywowy before H W -przed wysokq wodq be-neaped -(statek oczekujqcy na plyw syzygijny.mapa z liniami jednakowych skokow plywow cotidal line .dobowy -range .

Srednia wyzsza woda wysoka mean high water .metoda harmoniczna przepowiedni .Srednia woda --.Srednia nizsza woda wysoka Mean Higher Low Water (MHLW) .Srednia wysoka woda syzygijna .Sredni poziom morza mean spring rise .Srednia nizsza woda niska Mean Low Water Springs (MLWS) -Srednia niska woda plywu syzygijnego Mean Low Water Neap (MLWN) .amplituda plywu kwadraturowego -tide -plyw kwadraturowy neaped -(statek osiadly na mieliznie w czasie zrnniejszania siq amplitudy plywu syzygijnego) neaps -piywy kwadraturowe negative surge .Srednia wysoka woda kwadraturowa Mean High Water Spring (MHWS) ..Srednia wysoka woda syzygijna neap -(plyw) kwadraturowy low water -niska woda kwadraturowa range .intenvalniska ksigiycowy Sredniej wody niskiej .intenval ksiqiycowy Sredniej wody wysokiej mean high water neap -Srednia wysoka woda kwadraturowa mean high water spring .Srednia wyzsza woda niska Mean Lower Low Water (MLLW) .opoznienie fazowe port of reference -port odniesienia positive surge -anormalne podwyzszenie ply---S - - - WU prediction -prognoza (tu: plywu) predicted tide -plyw przewidywany predictions -przepowiednie (plywow) ..methods of .bezruch wody niskiej Lowest Low Water (LLW) .line ---- mean low water .Sredni poziom plywu meteorological effect on tides -wplyw warunkow meteorologicznych na plyw meteorological tide -plyw pogodowy Mean High Water Neap (MHWN) .metody przepowiedni .Srednia wyzsza woda wysoka Mean Lower High Water (MLHW) .harmonic method of .anormalne obnizenie plywu non-harmonic -nieharmoniczny constant . Ordinary Neap Tides (LWONT) -woda niska zwyldych plywow syzygijnych Low Water.Srednia woda wysoka mean high water interval .woda niska zwyklych plywow kwadraturowych main flood .stale nieharmoniczne (plywu) ordnance datum -zerowy poziom morza outgoing current ..daily tide -przepowiednie plywow -datum of tidal -zero przepowiedni plywowych - - - - .woda niska (plywu) .linia brzegowa odpowiadajqca wodzie niskiej --mark -znak odpowiadajqcy wodzie niskiej neaps -woda niska plywu kwadraturowego spring -woda niska plywu syzygijnego stand .Srednie narastanie plywu syzygijnego mean tide level . NAVIGATION low tide shoreline -linia najnizszego stanu plyWU low water .Srednia wysoka woda plywu syzygijnego Mean High Water Neap (MHWN) .lunitidal interval .gl6wny kierunek (rozchodzenia siq) p r w l y w u Mean High Water Springs (MHWS) .Srednia niska woda plywu kwadraturowego Mean Sea Level (MSL) .prqd ust~ujqcy.Sredni poziom morza mean higher high water .neaps -Srednia woda niska kwadraturowa prings .nier6wnoSC faz lag . prqd odplywowy over tide -plyw wysoki perigee tide -plyw w przyziemnym polozeniu Ksiqiyca phase -faza inequality .Sredni skok (plywu) mean sea level .6. Oridinary Spring Tides (LWOST) .Srednia wysoka woda plywu kwadraturowego Mean Higher High Water (MHHW) .najnizsza z niskich wod lunisolar constituent -skladowa ksiqzycowosloneczna (plywu) Lowest Astronomical Tide (LAT) -najnizszy plyw astronomiczny lunitidal interval -odstqp ksigiycowy Low Water Mark (LWM) -znak wody niskiej Low Water.Srednia woda niska syzygijna mean neap rise -Srednie narastanieplywu kwadraturowego mean range .

prqd staly.skok poziomu wody rate .p r d powierzchniowy (od brzegu) rips .prqd pplywwy jednokierunkowy reduction of soundings -poprawka sondowan (na wahania poziomu morza spowodowane piywami) reduction level of the soundings -poziom redukcji glpbokoSci reference port .uproszczona metoda przepowiedni plywow predominant -przewazajqcy (np.stosunek skokbw (plywow) rectilinear stream .poprawka sezonowa Sredniego poziomu morza secondary -wtomy.opadanie plywu halfrange -polskok plywu levels -poziom plywow period .amplituda plywu angles -krlty plywu -bore .woda stojqca stand -bezruch plywu standard cuwe -krzywa standardowa (plywu) standard port .stloczenie fa1 plywow rise and falls -wznoszenie i opadanie (plywu) rotary stream -piywowy prqd wirowy sand warped .fala przyplywu u ujicia rzeki (bore) component .prqdkoSci of current -prpdkoSC prqdu of fall -prqdkoSC opadania of rise .kierunek dzialania prqdu and drift (of tidal stream) . wywolany zjawiskami meteorologicznymi curve -krzywa plywu datum .syzygia -tide -plyw syzygijny tidal -plywowy (np. drugorzgdny semi-diurnal -pbldobowy tide -plyw p6ldobowy semimenstrual inequality .skladowa sloneczna (ply- w4 solstitial spring time -plyw syzygijny w czasie przesilenia spring range .prpdkoSC wznoszenia (poziomu wody) ratio of ranges . opierajqc dziob o nabrzeie) storm surges -wezbrania sztormowe storm tide -przyplyw sztormowy strength of ebb .zero plywu -day .okres plywu -plane of reference .port zasadniczy (port odniesienia.port odniesienia (przy obliczaniu plywow) reversing current -prqd odwracajqcy sip (plywow) rip current .prqdkoSC prqdu odplywowego strength of flood . port) amplitude . plyw) primary tide -plyw pienvotny. plyw glowny priming -przyspieszenie (plywu) quarter diurnal -(plyw) CwierCdobowy range of sea level .skok plywu syzygijnego spring rise -narastanie plywu syzygijnego springs -plywy syzygijne spring tide -plyw syzygijny stagnant water .6. dla ktorego krzywa plywow jest obliczona w tablicach) stand of the tide -bezruch plywu stem the tide .wahania poziomu morza range of water level .nier6wnoSC polmiesiqczna (w plywach) set .simplified harmonic method of .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego and rate (of tidal stream) .stala plywow -constituent .dla portow zasadniczych -for secondary ports -dla portow dolqczonych . NAWIGACJA -for standard ports .obnizony poziom wody (powodujqcy osiadanie statku na mieliinie) slack water -woda martwa - shallow water corrections -poprawki plytkowodne solar constituent .doba piywowa diagram -wykres plywu differences -roznice plywow fall .plynqC pod prqd plywu (takie obracaC statek na przyplywie.obliczanie plywow -race -bystrze plywu - - -- - - .(statek) osiadly na mieliinie (podczas odplywu) seasonal changes -zmiany sezonowe seasonal correction to mean sea level .skladowa harmoniczna plywu constant .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego sewed .zero plywow -prediction .skladowa plywu current .prpdkoSC prqdu przyplywowego subtidal -lezqcy poniiej strefy objqtej plywami syzygy .

antilunar plyw przeciwksiqzycowy .wchodziC do portu wraz z plywem out -wychodziC z portu z plywem tide-ball -kula sygnalowa plywow tide-bound .rise of .mixed -plyw mieszany .equilibrium -plyw zrownowaiony .apparent time of change of .exceptionally high .stloczenie fa1 plywu tide-rising forces .low -niska woda (plywu) -lowest astronomical--najnizszy plyw astronomiczny -range of the tide -skok plywu.apogean range .inverted -plyw odwrocony .plywy nieregularne tideway -tor wodny podlegajqcy plywom.double .age of semidiurnal -wiek plywu poldobowego .spring -plyw syzygijny .turn of the -przesilenie plywu (type of) tide .flowing -prqd przyplywu - - . strumien glowny prqdu plywowego time differences -rbznice momentow time of high water .apogean -plyw apogeiczny .range skok plywu - 6.brak sze6ciu stop do uzyskania przez statek plywalnoici tide tables -tablice plywow tide (parameters) -parametry plywu . amplituda ply- .plyw rownonocny .skladowa harmoniczna p.anti-solar -plyw przeciwsloneczny .duration of tide .plyw przy zerowej deklinacji ksiqkyca . .flood -przyplyw .atmospheric -plyw atmosferyczny .athwart -w poprzek prqdu plywowego .retardation of tide .component of .odplyw .czas plywu .neap -plyw kwadraturowy .sygnaly plywow tide sued six feet .rownonocny plyw syzygijny .plyw dobowy .6redni stosunek (skoku p. .amplituda plywu .average ratio .wzniesienie plywu (ponad zero mapy) .obszar plywowy -wave .wychodzqcy w morze przy najblizszej wysokiej wodzie tide signals .amplitude of tide .mixed -plyw mieszany .przyplyw -water .leeward -plyw z wiatrem .high of tide -wysokoSC plywu .skok plywu apogeicznego .dziobem do plywu (o statku stojg cyrn na kotwicy) tide sail .change of -przesilenie plywu .wysokoSC przyplywu powyzej wyliczonego -high -wysoka fala (plywu) .fala plywowa .stloczenie fa1 plywow .rip .diurnal .lee -plyw zgodny z kierunkiem wiatru .equinoctial .plyw wyjqtkowo wysoki .turnig of the .czas wody wysokiej time of low water . NAVIGATION - - - - - - - WU .plyw podwojny .after flood -przesilenie przyplywu .forced - - -- - - - - - - - .making of a -przybieranie plywu .equinoctial spring .rising .astronomical -plyw zrownowazony .semi-diurnal -plyw poldobowy .direct -plyw ksiqiycowy .czas wody niskiej uptide -pod prqd (plywowy) voung flood -~oczatek ~rniphiwu .falling .miejscowy czas zmiany plywu .zmiana prqdu plywowego .exceptionally low -plyw wyjqtkowo niski .age of diurnal -wiek plywu dobowego .(statek) zatrzymany przez plyw tide-rip .rodzaj plywu .tropic -plyw zwrotnikowy under the lee -plyw przeciwny do kierunku wiatru tides with diurnal inequality .sily powodujqce plywy tide rode .opoznienie plywu tide -plyw .equatorial .fala plywu -waters -akwen plywowy -zone -wybrzeze w strefie plywow tide -plyw in .races -kotlowisko prqdow (plywowych) .abnormal -nienormalny plyw .-river -rzeka z plywami -rise -wznoszenie plywu species -rodzaje (typy) plywow -stream -prqd wywolany zjawiskami plywow -types -typy plywow undulation .

) .odlegloSC statku od t.z.blqd pozycji wzdluz t. do ktorego statek sig zbliza track .minimalna prpdkoSC manewrowa po wodzie.along error .legs) -monitoring -kontrolowanie trasy podroj (w stosunku do zaplanowanej) -planning -planowanie trasy p o d r o j steering mode selector .promien zwrotu . (odlegloSC statku od trasy zaplanowanej) limit .odcinek trasy mipdzy punktami zwrotu minimum manoeuvering speed for track control . na kt6rej statek powinien rozpoczqk wykonywanie zmiany kursu) - - - - - - abbreviations .trasa zaplanowana (droga).a. zblizania do punktu zwrotu .urzqdzenie umozliwiajqce funkcjp obejScia zabezpieczen .a. przy kt6rej uruchamiany jest alarm distance off track . nad dnem . drugorzedny ambiguity .assisted .kierunek dziobu control .z.dwuznacznoSC (pozycji) arrival circle .odcinek trasy. sygnal ostrzegawczy .z. po ktorym statek aktualnie plynie alarm . przy ktorej uruchamiany jest alarm cross track -prostopadly do trasy zaplanowanej -distance .przesunipcie boczne (w stosunku do t.arrival .funkcja monitorowania pozycji primary position fixing system .pozycja kierowania (statkiem) course made good (CMG) .kurs pomipdzy punktami zwrotu planning -planowanie trasy (podroiy) -plotter -wykreSlacz drogi -temporary . --error -blqd zejicia z t.kolejny punkt zwrotu po tym. wskazujqcy niebezpieczenstwo -primary .along speed control .przelqcznik wyboru rodzaju sterowania TO-way point -punkt zwrotu.alarm.(linia. course .elektroniczna mapa nawigacyjna electronic position-fixing system (EPFS) elektroniczny system pozycyjny equipment under test (EUT) -sprzqt testowanY speed and distance measuring equipment (SDME) .podstawowy system okreSlania pozycji rhumb line sailing .z.droga tymczasowa (pomijajqca zaplanowane punkty zwrotu) turn .poprzedni punkt zwrotu heading .a.radius of .odlegloSC od zaplanowanej trasy. zmiany kursu a.system kontroli trasy active track .) FROM-waypoint .6.luk wok01 punktu zwrotu (po przekroczeniu kt6rego uruchamia sie alarm zblizania) back-up navigator -oficer-nawigator pozostajqcy w pogotowiu conning information display -prezentacja informacji koniecznych do kierowania statkiem conning position .m o t o zalozonym promieniu lub zalozonej kqtowej prpdkoici zwrotu .kontrola kursu leg . NAWIGACJA Track Control System (TCS) .rate of -prpdkoSC kqtowa zwrotu waypoint -punkt zwrotu wheel-over line .kontrola prpdkohci wzdluz zaplanowanej trasy (t.z. dla ktorej system kontroli drogi zachowuje dokladnoSC dzialania multifunction display -wskainik wielofunk- -- - - -- override function -funkcja obejhcia zabezpieczen (np.wskazanie zmiany kursu dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne electronic navigation chart (ENC) .secondary . control .2.skroty: course change indication (CCI) .zwrot (zmiana kursu) .kierunek rzeczywistej drogi statku pomiqdzy punktem wyjScia i punktem przyjicia course over the ground (COG) -kqt drogi nad dnem course differencelimit -rbinica pomiqdzy kursem zaplanowanym a faktycznym.zegluga po loksodromie route -zaplanowana trasa podr6 j (skladajqca sip z kilku odcinkow . do ktorego zbliza sie statek override facility .kontrola ruchu statku wzdluz t.course change (CCA) . wylqczenia programu) position monitor function .urzqdzenie do pomiaru prpdkoSci i odlegloSci system electronic navigation chart (SENC) elektroniczny system map nawigacyjnych wheel-over time (WOT) -moment wylozenia stem przy zwrocie C Y ~ Y NEXT-point .

zeniom overtaking/ wyprzedzanie head-on situation/ stark' idqce wprost na siebie t t I n I' I regaining the course/ powrdcid na kurs Crossing situation/ sytuacja przecinania kursu . folded construction/ sygnal dzienny . I b\.diamond.p$zeciwlegie stand on vessel priviliged vessel/ statekmajqcy pierwszeristwo drogi *-----. konstrukcji skladanej diamond/ cones./ reciprocqt'courses/ kurs~. give-way vessel/ statek overtaken vessel/ statek vyprzedzany overtaking vessel/ statek wyprzedzajqcy crossing vessel/ statek przecinajqcy kurs close quarter situation/ sytuacja nadmiernego zbliienia giving way/ ustepowanie lay shapes :naki dzienne anchored vessel/ restricted in her ability to mano P severely restricted in her ability to deviate from her course/ statek o vessel not under command/ statek nieodpowiadajqcy day signal . NAVIGATION Collision avoidance zapobieganie zde. apex down and up/ stoiki.6.. wierzcholkiem romb w dol i do g o y ball/ kula cylinder/ walec .romb.

z tylu t. z dokiem plywajqcym) action .statek zblizajqcy siq avoiding action -dzialanie zapobiegajqce (kolizji) beam -trawers . statkow przecinajqcych kurs ship .akwen o duj m natqzeniu ruchu statkow (to) crash -ulec katastrofie back manoeuver . k.extreme .iwiatlo (latarnia) kombinowane communication lines .przecinak kurs za rufq (innego statku) course . kolizji) .linia kursu .szlaki zeglugowe confined waters -wody ograniczone congested area -akwen o duiym natqzeniu ruchu (statkow) conjunction -zlqczenie torow wodnych constrained by draught .zderzenie.przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu combination light .minqk przeszkodq w bezpiecznej odlegloici close -bliski -range .zapobieganie zderzeniu course -kurs na zderzenie.nearly-reciprocal -kurs prawie przeciwny .regain the .(statek) przecinajqcy kurs rules .sygnal dlugi gwizdkiem .(to) navigate with .powrocik na kurs steadiness .sygnal krotki gwizdkiem bow on .short . .obsenvacja dookola alteration of course . kolizyjny regulations .(statek) ograniczony zanurzeniem course -kurs angle . niezmienny .nawigowak ze szczegolnq uwagq clear .dz.check .on the -na trawersie bearing -namiar change . NAWIGACJA abnormal tow -nietypowy zespol holowniczy (np.manewr zatrzymywania awaryjnego crash-stop -manewr zatrzymania awaryjnego - - - - - - . przecinajqcy ahead (of the other vessel) .sygnal dlugi gwizdkiem .namiar kontrolny .sygnal gwizdkiem (syrenq) okrqtowq .forward of the -przed trawersem .navigation -nawigacja przybrzezna -traffic ruch przybrzezny .zmiana kursu (in) ample time -dostatecmie wczeinie angle of view .situation .abaft the .strefa ruchu przybrzeznego - - - - - - - - - - - - -waters -wody przybrzezne collision .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.statek przecinajqcy kurs crowded area . nadbrzezny -- 5.sytuacja nadmiernego zblizenia Collision Avoidance Regulations close-up .clearing . kt6ry spowodowal zderzenie "colregs" (collision regulations) .prolonged .(statek) odpowiadajqcy za swoje ruchy blast .namiar bezpieczny .kqt kursowy line . kolizja avoidance .relative -namiar wzglqdny bell -dzwon (okrqtowy) be under command .kurs przeciwny .long .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu risk -ryzyko zderzenia collided ship -statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.zone .dziobem na wprost caution -uwaga .kqt widzenia angle on the bow -kqt kursowy approaching vessel .statecznoik kursowa crossing -przecinak.avoiding . akcja .effective -dzialanie efektywne -to avoid collision .zblizak siq przepisy o zapobieganiu zderzeclosing-rate ..przecinak kurs przed dziobem (innego statku) astern (of the other vessel) .za trawersem.early -wczesne dzialania . zapobiegajqce (np.constant .dzialanie.bliska odlegloSC - - .szczegolna uwaga .reciprocal .bliska odlegloik.zmiana namiaru . mala odlegloik quarter .namiar staly. z nabrzezem lub ze znakiem nawigacyjnym all-round look-out.dzialanie dla zapobiezenia zderzeniu taken -podjqte dzialania allision -zderzenie siq statku w drodze i stojqcego.szybkoik zblizania siq niom coastal -brzegowy.

Swiatlo masztowe . wqskie przejScie not under command -(statek) nieodpowiadajqcy za swoje ruchy outsteam -wyprzedzak (to) overhaul -przeganiak (inny statek) (to) overtake -wyprzedzak (inny statek) own speed .not under command .foremast head ..prqdkoSc okrgtu wlasnego parallel .Swiatlo masztowe .obsenvacja.(pozycyjne) Swiato masztowe lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .ciemnoSC.sidelight .lower .statek bez zasilania.znaki dzienne dead ship .headlight .deck .na brzegu .Swiatlo pokladowe .zderzenie czolowe Inland Rules of the Road .duze zanurzenie vessel .Swiatla rybackie -vessel . udawac siq (dokqdi) regulation .latarnia kombinowana .Swiatlo (masztowe) dolne . inny statek) collision .audiable .Swiatlo .przepis.upper .gong head on . statkow idqcych wprost lub prawie wprost na siebie fishing -polawiajqcy .podqzak.intensity - - natqzenie Swiecenia .sygnaly mglowe . niezdatny do zeglugi end on -wprost na..flashing .wody ograniczone.odstqp keep course and speed -utrzymaC kurs i predkosk keep out of the way .latarnia rufowa.masthead . Sw.stern .wskazaC zamiar International Regulations for Preventing Collisions at Sea .combined lantern .steaming .Swiatlo (statku) nie - - -- --- -- - - - - - - - - - odpowiadajqcego za swoje ruchy .Swiatlo rufowe .ciqgla obsenvacja -man .all-round -Swiatlo widoczne dookola widnokr egu .Swiatla tla. ustagiC drogi) light .background .pair trawling .statek idqcy naprzeciw narrow channel rule .statek o dukym zanurzeniu deep water route .statek (prom) poruszajqcy siq w poprzek kanalu darkness .breakdown (NUC lights) . obsenvator .spotkanie siq dziobami rule . przypisane.miqdzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu interval . zmrok day shape .Swiatlo burtowe .starboard -prawe Swiatlo pozycyjne .Swiatlo statku nieodpowiadajqcego za swoje ruchy .na oku" station -punkt obsenvacyjny manoeuvrability -zdolnoSC manewrowa (statku) masthead .Sw.bow . na wprost encounter .iSC kursem rownoleglym precautions .constant .6.podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego meeting vessel .polawianie w tukq lights .prawidlo zachowania siq w wqskim przejiciu narrow waters .dziobem prosto na .Swiatlo pozycyjne masztowe .statek rybacki fog signals .trasa glqbokowodna disabled vessel -statek unieruchomiony (np.Swiatlo (masztowe) gorne -visibility -widocznoSC Swiatel arc .prescribed . rufowe Swiatlo pozycyjne -port lewe Swiatlo pozycyjne ..trzymak sic z dala (od innego statku. bez napqdu deep draught .przednie Swiatlo maszto- . wymagane . z powodu awarii).Swiatlo rufowe .steering .Swiatlo blyskowe . regulacja.luk widocznoSci Swiatla lights exhibition -wystawianie Swiatel lookout .Swiatlo torowe (Swiatlo kierunkowe dla statku holowanego) . dawaC pienvszenstwo gong .marynarz stojqcy . prawidlo lights -przepisowe Swiatla nawigacyjne relative -wzglgdny -- - -- - - - -- - .prawo drogi na wodach wewnqtrznych intention -zamiar .diwigkowe sygnaly mglowe give way -ustepowaC drogi.prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.szczyt (top) masztu light .range .towing . NAVIGATION cross-channel vessel .dziobowe Swiatlo kotwiczne .(to) indicate . (np.poop lantern .Swiatlo holowania .Srodki ostroznoSci proceed .

pushing -pchacz -restricted in her ability to manoeuvre -statek z ograniczonq zdolnohciq manewrowania .statek ograniczony swym zanurzeniem crossing .priviliged s.statek pchany .statek o napgdzie mechanicznym . skrpcaC turning ability .give way .zwrotnoSC two-boat trawl (pair trawling) -polow w tukq under way -w drodze.romb ship's lantern .determining of .ryzyko zderzenia rogue vessel -statek nieprzestrzegajqcy prawa drogi rule -prawidlo.statek zaglowy .latamia masztowa traffic -ruch (tu: statkow) density .s.sailing .Swiatla burtowe side-light screen -oslona Bwiatla burtowego signal .fog -s .sygnal przypisany .rules of navigation -prawo drogi (morskiej) . dla zwrocenia uwagi .lina wqdy holowanej true bearing -namiar rzeczywisty true distance -odleglo6C rzeczywista tub trawling .Swiatla pozycyjne safe speed -prgdko6C bezpieczna seagoing vessel .statek wyprzedzany .polowy sznurami haczykowymi tub gear .statek przecinajqcy kurs .zatrzymaC (statek) top lantern .stozek ---apex down -stozek wierzcholkiem w do1 .strefa rozgraniczenia ruchu - 5.statek nieodpowiadajqcy za swoje ruchy .sygnal pienvszenstwa drogi risk -ryzyko assesment .odstgp m.warning ..conical .natgzenie ruchu - - .ocena ryzyka of collision ..Swiatla pozycyjne stopping distance -odlegloSC niezbpdna do zatrzymania statku take all way off .sygnal ostrzegawczy sound -diwigk (to) sound -nadawaC sygnal diwiekowy speed -prgdkoSC .power driven . majqcy pienvszenstwo drogi -towing .statek w drodze -severely restricted in her ability to deviate Erom her course .stozek .separation rozgraniczenie ruchu statkow .latamia okretowa sidelights .overtaking .systemy rozgraniczenia ruchu trolling -polow wqdq holowanq (ciilgnionrl) line .flow .line -tor kierunkowy inshore .statek przed dziobem constrained by her draught .(zamierzone) spotkanie statk6w right -prawo of way -prawo pienvszenstwa drogi of way signal . przepis .statek holujqcy -trawling .statek prawie przed dziobem not under command (NUC) .sygnal manewrowy -prescribed .-bearing -namiar wzglgdny course .kurs wzglgdny rendezvous .stand on .s. zawracat.statek wyprzedzajqcy .pushed .safe .sygnai diwiqkowy -successive -s -sygnaly (diwigki) nastqpujqce po sobie .manoeuvring .sygnaly mgiowe interval .zone .restrictions ograniczenia dla zeglugi .sound .prgdkoSC bezpieczna .sygnal -(to) attract attention -s.sznury haczykowe (to) turn .diamond . majqcy pierwszenstwo drogi . sygnalami (diwiekami) .strefa ruchu przybrzeznego .ocena ryzyka .statek polawiajqcy .cone .statek polawiajqcy tralowaniem -underway .statek zblizajqcy sic nearly ahead .sufficient wystarczajqca przestrzen manewrowa shape -znak dzienny .slacken zrnniejszyc prgdkoSC standing lights .rules of the road -prawo drogi (morskiej) running lights .statek ahead .overtaken .statek ustqpujqcy z drogi in sight of one another .fishing .line linia rozgraniczenia ruchu . o powaznie ograniczonej zdolnoici do odchylania sig od swego kursu - - - - - - - - -- - .zone . NAWIGACJA - --- - - - - - - - -- - --schemes . w ruchu (o statku) under way .obracaC sig.statki wzajemnie widoczne nearing .cylinder -walec .(statek) z podniesionq kotwica ale nie w drodze unlit -nieoSwietlony vessel .statek morski sea room -przestrzen (manewrowa) .strumien ruchu .

polowem .poor .. syrena okrgtowa ....cable lying -.holowaniem --..dzwigk kr6tki syrenq signal .stala czujnoSC .diving operation poglgbianie nurkowe --.state of .. .ograniczona widzialnoSC .low . visibility .long blast .due .6.....ukladaniem kabla ..mine clearance operations -.gwizdek.pipe laying .dlugi diwiqk syrenq -prolonged blast .obslugq znak6w nawigacyjnych .naleirvta czuinoiC - - whistle .czujnoSC ..prace .dlugi dzwiqk syrenq .ukladaniem rurociqgow --..slaba widzialnoik .zredukowana widzialnoiC .slaba widzialnoS6 .stan widzialnoici - - widzialnoiC - - - nowaniem vigilance .fishing .short blast .dredging .dzwiqk syrenq okrqtowq -blasts in succession -diwigki nastqpujqce po sobie .rozmi- vessel engaged in.blast .... NAVIGATION ..restricted .towing -...zintegrowany system sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy gyro compass repeaters/ powtarzacze zyrokompasu rate ofturn indicator/ wskaznik szybkoici zmiany kursu thrusters control/ kontrola sterow ry strumieniowe ...sygnaly syrenq statkowq - Integrated steering system .statek zajgty .-.servicing navigation marks --..reduced .constant .

daC calq rnoc silnika half ahead! -pol (mocy) naprzod! half astern! -pol (mocy) wstecz! handiness .obroty biegu naprzod all stop! -maszyny stop! astern! -wstecz! .statecznoSC kursowa course steadiness .nabieraC prqdkoici naprzod (o statku) fetch sternway -nabieraC prqdkoici wstecz (o statku) fetch way .cofaC statek backward motion -ruch wsteczny bank effect ..naprzod.ustawit statek burtq do wiatru bumping -uderzenie statku (o nabrzeze) (to) cant .full speed .proba biegu wstecz at a rate of . przed dziobem revolutions . ... dobra manewrowoSC (statku) handy -porqczny.efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego sig statku) bank suction -efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego siq statku) bring to -zatrzymaC (statek) bring up to speed -rozpgdziC bring about .strumien zairubowy ease .. sprawny headway . zwrotny (dobrze manewrujqcy statek). za -power .. do tylu -motion .z szybkoSciq.z prqdkoiciq .Sruba stala gain speed -przyspieszaC.rnoc wstecz -pull .dawaC bieg wstecz (maszynami) back off .Srednica -of turning circle ... zwigkszak prqdkoSC.zwolniC (np.obr6ciC statek (to) broach .5...przemieszczenie boczne (w stosunku do zaplanowanego tom) diameter of turning circle -Srednica cyrkulacji discharge current ..daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a wide berth -przeplywak w bezpiecznej odlegloici give her everything .half speed --pol wstecz! astern -wstecz. dryfu) central manoeuvring position -centralne stanowisko manewrowe course-keeping ability ...statecznoSC kursowa - - - - crash back manoeuver -manewr zatrzymania statku (przez przesterowanie silnika z calej naprzod na calq wstecz) crash stop -zatrzymanie statku przez przesterowanie silnika na calq wstecz --test -proba awaryjnego zatrzymywania statku diameter ..daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a kick astern ... statek w stosunku do prqdu) capability of the engine .u c i u wstecz -revolutions .obroty biegu wstecz! steering trial .cofaC siq statkiem back running -bieg wsteczny backset -przeciwprqd back ship . z przodu.cala wstecz! . prqdkoiC wykonywania zwrotu) easy her -zrnniejszyC prqdkoSC (statku) feeling the bottom -reagowanie statku na bliskoiC dna (wibracje przy przechodzeniu plycizny) fetch headway ..ruch wstecz .z tylu.moving -poruszaC sig wstecz (o statku) of .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a turn ahead . rozpqdzaC give a kick ahead ...(ply& ze sterem wychylonym dla kompensacji np.. .. at full speed -przy pelnej prgdkoSci back engines ..daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a turn astern .. NAWIGACJA Ship handling manewrowanie statkiem above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba added mass -masa towarzyszqca advance -przesunigcie czolowe (statku na cyrkulacji) velocity -prqdkoSC postqpowa ahead .Srednica cyrkulacji directionally stable -kursowo stateczny (statek) directional stability .statecznoiC kursowa distance off track .ustawiaC pod kqtem (np.ruszyC z miejsca (o statku) first phase of turning motion -pienvsza faza cyrkulacji fixed propeller .mozliwoSci silnika carrying helm .zwrotnoSC. at a speed of .ruch (statku) do przodu ..

Anderso turn.6. one turn. NAVIGATION I Turning circle . 270° manoeuvre -petla Andersona.czlowiek za burtq ieading 20° short of opposite course/ iurs mniejszy o 20' od kontrkursu deviation from original course by 250° .odchylenie o 250° od kursu pienvotnego odchylenie o 60' od kursu pienvotnego rudder to midship/ and stop engine/ ster Srodek i stop maszyna rudder hard over/ Wlliamson turn ~etla Williamsona Scharnow turn petla Scharnowa I Single turn. pojedynczy zwrot .cyrkulacja transfer/ przesuniecie boczne ------- negative transfer/ Man over board .

sila poprzeczna stem run the headway down -zmniejszyC prpdkoik screw . ruch wstecz pick up speed -zwiqkszyk prqdkoSC pinwheel -obracaC statek (dwuSrubowy) przeciwbieznq pracq Srub pivoting point -punkt obrotu (statku podczas cyrkulacj i) race of the screw .kopnqC maszynq") lateral thrust .efekt (napor) boczny Sruby .sterownica -torque .astern -ruch do tylu.(statek) zawietrzny left-handed propeller .hamowanie Srubq current .czlowiek za burtq delayed action .Sruba napqdowa -backing . w ktorym czlowiek wypadl za burtq manoeuvrability .akcja z opoznieniem --immediate action -akcja natychmiastowa .of a couple of forces -moment - 5.nastawa ograniczenia kqta wychylenia stem (iyropilot) moment -moment na trzonie sterowym -telltale -wskaznik polozenia stem tiller .napor poprzeczny lateral thruster -ster strumieniowy (poprzeczny) lay to .efekt boczny Sruby napqdowej race . manewrownoSC statku (to) manoeuvre -manewrowak manoeuvering -manewrowy berth -przestrzen manewrowa .strumien zahrubowy radius -promien radius of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rate of turn indicator .uniform turning .ahead . byC znoszonym (o statku) make the weather side -podejSC ze strony nawietrmej (to) make way -posuwaC sig do przodu (o statku) manageability -wlaSciwoSci manewrowe (statku) man overboard . cumowaC (statek) burtq do prqdu make headway -posuwaC siq naprzod (o statku) make a leeway -dryfowaC.manewr prowadzqcy do miejsca.wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze limit setting ..Sruba prawoskrgtna rudder .ruch do przodu .Sruba prawoskrqtna right-hand propeller .nadajnik kqta wychylenia stem area -powierzchnia stem cross force .zintegrowany system manewrowania -ship's -characteristics -charakterystyka manewrowa statku -trials -pr6ba wlaSciwoSci manewrowych -test -badanie wlaSciwoSci manewrowych moment -moment due to wind pressure .strumien Srubowy screwing effect .missing person .posuwaC sig bokiem (do wiatru. faza cyrkulacji ustalonej .ster angle -kqt wylozenia steru indicator -wskaznik wychylenia stem --transmitter .Sruba lewoskrqtna lie atwart .wskaznik prqdkoici zmiany kursu ratio steady turning speed .iSC silq bezwladnoSci Kempf manoeuvers -proba Kempfa kick full ahead -dab na moment calq naprzod (.strumien zairubowy -effect .sila boczna (poprzeczna) stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .- - hove to -poloiyC (statek) w dryfie increasing pitch .skok wzrastajqcy (Sruby nastawnej) keep her way .osoba zaginiona manoeuver .wlaSciwoSci manewrowe statku.moment od naporu wiatru -- -- - - - - pary sil moment of a force -moment sily moment of inertia -moment bezwladnoSci moment of pull -moment uciqgu motion -ruch .stanqC w dryfie lee helm .sklonnoSC statku do kierowania sig na wiatr leeward gauge -(statek) majdujqcy siqpo stronie zawietrznej (innego statku) leewardly . NAWIGACJA - - -- - .integrated system . prqdu).recovery .trzecia faza cyrkulacji.manewr "czlowiek za burtq" maneuvre -manewr .wspolczynnik prqdkohci ustalonej cyrkulacji do prqdkoSci poczqtkowej real speed -prqdkoSC rzeczywista (to) reverse means of propulsion -przesterowaC Srodki napqdu right-handed screw .

(statek) zatrzymany przez silny wiatr wind moment .woda odrzucana przez Smbe windage -odchylenie (spowodowane wiatrem) area -powierzchnia nawiewu wind bound .statecznoSC kursowa standard -znormalizowany.spowodowaC poprzeczny mch statku sheer a ship . zmniejszenie prcdkoSci loss .efekt przykienny (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyicienny.szybkoSC zmiany kursu speed -prpdkoSC cyrkulacji (statku) .spadek prcdkoSci.trzecia faza cyrkulacji.pptla . p.o k r cyrkulacji ~ diameter . szybkoSC -drop .proba wciowa.pojedyncza petla. pojedyncza petla .wytraciC bieg statku. faza cyrkulacji ustalonej topside projected area -powierzchnia nawieWU -- -- -- - -- -- transverse -poprzeczny -thrust .Scharnow -petla Scharnowa . napor wiatru - - - - -- - - . zboczyC ship handling -manewrowanie statkiem .statek obracajqcy sic.petla Andersona. na prqdzie) sheer off . wykonywanie cyrkulacji ability . zwykly test . Andersona . zwalnianie speed -prpdkoSC.obracanie sic.zwrotnoSC (statku) radius -promien cyrkulacji -ratio .Srednica cyrkulacji manoeuver .czeSC stem poza osiq obrotu tail section of the rudder blade .single .trzecia faza cyrkulacji.moment naporu wiatru wind pressure -cihnienie wiatru.one -pojedyncza petla. statek wykonujqcy zwrot turn short around . stem strumieniowego) turn .druga faza cyrkulacji sheer alongside .uniform motion .cyrkulacja qualities . kanalu na manewrowoSC) wandering -tendencja statku do schodzenia z kursu wash . NAVIGATION second phase of turning motion .charakterystyka manewrowa circle .6.obracaC sic.Anderson .odchodzik od. Andersona . skrgcaC turning .symulator (do nauki) manewrowania statkiem side force of a propeller -napor boczny (Sruby) slipstream -strumien zairubowy slow ahead! . proba standardowa Kempfa stand-by! -uwaga!. zmiana kursu.large -manewrowanie wielkim statkiem . najmniejsza prgdkoSC umozliwiaj~ca sterowanie sternway -ruch statku wstecz stop! -zatrzymak! (silnik glowny) stop her! -zatrzymaC (statek)! stopping distance -odlegloSC konieczna do zatrzymania statku stoppage -zatrzymanie.utrata predkoSci of advance -predkoSC postepowa (Sruby napedowej) trial -proba prqdkoSci stability of motion . oddzialywanie Scian (np.Srednica ustalonej cyrkulacji speed -prqdkoSC ustalonej cyrkulacji steerageway -prqdkoSC sterowna (statku). wstrzymanie tactical diameter .zwrotno6C statku centre -jlrodek obrotu (statku) characteristic .Srednica taktyczna tail of (rudder) blade .strumien nadqiajqcy wall effect .czgSC stem poza osiq obrotu take way off the ship .wolno naprzod! slow astern! -wolno wstecz! slowing down -zrnniejszenia prqdkohci.large course -kurs manewrowania wielkimi statkami simulator .obrociC (statek) na malej przestrzeni variable pitch propeller .odsuwaC statek bokiem (np.napor boczny (np. zawracak. pogotowie! steady-turning circle .Sruba nastawna variable speed and courses -prcdkoSC i kursy zmienne wake current .cyrkulacja ustalona diameter . zwolniC third phase of turning motion .Williamson -petla Williamsona (to) turn . p. faza cyrkulacji ustalonej vessel .

oko sztormu flat calm .fala wchodzqca na poklad statku -head falowanie dziobowe. silny sleming. fala.open .sztormowanie adrift -dryfujqcy.strona zawietrzna board .navigable -polowka zeglowna (w cyklonie) send .heavy . ciqzko na fali .morze otwarte .dryf boczny -angle .following . polkrcg . morze otwarte hull slamming .state of the .na zawietrznej leeward -zawietrzny leeward .wchodzenie fali (na statek) od rufy - - - - - - (to) pound -uderzaC dziobowq czqSciq statku o fale pounding .morze wzburzone .fala krotka main spray -bryzg glowny make heavy weather -pracowaC ciqzko na fali (o statku) overfalls -kipiel. ciqzkie uderzenia dziobem o fale quartering waves . znoszony afloat -unoszqcy siq na wodzie awash .centrum sztormu.schronienie - - - - - -- - - - - - - - .uciec w morze przed sztormem scend .podnosiC siq na fali.falowanie boczne . falowanie krzyzujqce siq .udar.cisza zupelna flaw -podmuch wiatru forward spray -bryzg dziobowy froth -piana heavy spray .falowanie z baksztagu (skoh e do statku) .falowanie nadqkajqce.athwart . morze niespokojne seas on deck .sztormowaC rufh i6C z wiatrem scudding .short .cross -morze sklocone.statek) leaper .stan morza .rozbijanie siq fa1 (o statek) down the wind -z wiatrem drift .stan morza .quartering .short-crested . falowanie . z burty .ciqzkie bryzgi high sea -morze wzburzone. fale wyprzedzajqce .sztormowanie rufq sea -morze. falowanie przeciwne .green . nurzaC dziobem lub rufq heavily -nurzaC siq gwakownie screw racing -wzrost obrotow Sruby wychodzqcej z wody scud .zalewaC dziob statku na kotwicy over-raked -statek zalewany falq w czasie postoju na kotwicy panting . spiqtrzona .drobna fala lee .falowanie boczne.uderzenia dziobowej czqki kadhba (o wodq wskutek zbyt duiej prqdkoSci i przechylow wzdhznych).dryf. zapadaC dziobem lub rufq w fale (o statku) shake -wstrzqs shelter . stan morza. NAWIGACJA Weathering . znos angle -kqt dryfu current -prqd dryfowy direction -kierunek dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven -gnany (np.beam .falowanie z baksztagu (skohe do statku) quartering winds -wiatr z baksztagu running high -morze wzburzone run out to sea .(lezqcy) po stronie zawietrznej leeway .morze wzburzone .naprqienia kadhba spowodowane naporem fa1 pooping .abeam .burta zawietrzna side -burta zawietrzna .fala nadqzajqca.fala krotka .gnany wiatrem dry ship -statek niebiorqcy wody na poklad w sztormie eye of storm .fala krotka.obmywany przez fale awave .tempestuous .drgania kadhba od naporu fa1 stress . sleming labour -pracowaC (np.turbulent .5.overtaking .fala boczna .podnosiC siq na fali.falujqcy breach .sea state . wiatrem) -by the wind . fala z rufy .morze wzburzone.wchodzenie fali na poklad seaward wind -wiatr od morza semicircle -polkole. stlok (fal) overhanging crest -zalamujqcy siq grzbiet fali over rake .kqt dryfu lop .under the .

deep .sztormowanie weather quarter . martwa fala .(statek) zatrzymany przez sztorm storm signals .synchronous .fala przydenna . fala z rufj .height of .bow . burza to windward -na wiatr (w kierunku skqd wieje wiatr) (to) track .szkwal line .sztormowaC rufq windfall .strona nawietrzna statku wet -mokry (statek zalewany przez fale) ship .wysokoSC fali .trudne warunki pogodowe .following -wiatr z rufy force .szkwalisty (wiatr) storm bound .fala nadqzajqca.ground .sztormowaC under the wind -na zawietrznej unfavourable winds -niepomyhlne wiatry upwind -pod wiatr vortex .fala boczna .gwaitowna fala (to) surge .sztorm zimowy winter month -miesiqce zimowe (to) work .foul . statek.sleming (uderzenia dziobem statku o fale) spray . fali) squall . plywu) tempest .burta nawietrzna winter storm .silna bryza lqdowa wind's eye -kierunek wiatru windward .zla pogoda conditions . prqd dryfowy drift . statek dzielny wind -wiatr component .severe . NAVIGATION ship's endurance .fala ukoSna .oko cyklonu washing down .following .ladunek na fali) - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - .sztormowaC weathering .land -bryza lqdowa .transverse .nawietrzny. branie fali na poklad) slamming .warunki pogodowe .zdolnoSC statku do przetrwania (trudnych warunkow pogodowych) shipment of green water -zalewanie pokladu (przez fale) shipping water .sztorm.fala martwa z dziobu .beam .(statek) biorqcy wodg dziobem wash overboard -zmyC z pokladu wave .tempestuous -pogoda burzowa (to) weather .state of the .fala glqbokowodna .fala dziobowa .cross -krzykujqce siq fale martwe .sila wiatru .linia szkwalu.overtaking - - - - - - - - .strefa (wystepowania) przyboju surge .pracowaC (np.run before the .heavy .stern system -uklad z falowaniem nadqzaj v ~ .burzliwa pogoda .fala glqbokowodna .quarter .ciqzkie warunki pogodowe a storm -przetrwak bezpiecznie sztorm -beam .head . falowanie nadqzajqce .bryzg (np.wiatr z baksztagu .stan pogody .falowanie nadqzajqce.trawers nawietrzny bound .posuwaC siq na czole fali surf zone .rough .fala poprzeczna weather -pogoda .fala .slabniqcie (wiatru.diagonal .SledziC (przemieszczanie siq oka tajfunu) traverse wind -wiatr przeciwny true wind -wiatr rzeczywisty try .zalewanie (pokladu przez fale.fala synchroniczna .speed of -prqdkoSC fali .ciqzki rozkolys taking off .stern .surf .zatrzymany przez pogodq gleam -przejainienie nad horyzontem zwiastujqce poprawe pogody .falowaC swell -rozkolys.glowny kierunek dryfu wiatrowego current -prqd dryfowy . na wiatr side .real -wiatr rzeczywisty .statek biorqcy duzo wody na poklad wholesome (ship) -(statek) dobrze trzymajqcy siq na fali.sldadowa od wiatru current -prqd wiatrowy.fala przybojowa .round -wiatr obracajqcy siq . sygnaly ostrzegajqce o sztormie (to) strain -pracowaC (o kadlubie na fali) (to) surf .fala z rufy.6.bad .in the -na wietrze is heading -wiatr wyostrza .sygnaly sztormowe. fala wyprzedzajqca .deep water . linia nawalnic squally .

obszar trudny (obszar.odblask lodowy loose ice .(statek) zablokowany lodami frozen spray -marznqcy bryzg (fali) ice .port lodowy (wglqbienie w barierze lodowej.luzna kra nip -kleszczenie statku (przez lod.warunki lodowe formation . lodowa sluzba patrolowa -pilot .ciqzkie warunki lodowe ice-free .pilot lodowy --report -meldunek lodowy.lekkie .5. na ktorym wystqpujq ciqzkie.Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa land blink .sygnal lodowy strengthening . gdzie zegluga jest mozliwa tylko w asyhcie lodoiamacza) lym - - ice-breaker -lodoiamacz working with . kanal na akwenie zalodzonym frozen in .(akwen.sezon lodowy (okres zalodzenia) signal . tor wodny) wolny od lodu ice-free -(port) niezamarzajqcy ice jamming -zator lodowy ice lead -przejicie w lodach iceport .kod lodowy conditions . czqsto okresowe.medium -umiarkowane warunki lodowe .otwarty kanal w lodach przy brzegu open water . manewrowanie z lodolamaczem ice conditions -warunki lodowe .(port) skuty lodem icebound -(statek) uwiqziony w lodach icebound -skuty lodem (akwen.obciqzenie od oblodzenia patrol -patrol lodowy.zegluga z lodolamaczem. statku) load .1od -bulletin -biuletyn lodowy chart -mapa lodowa code . NAWIGACJA Ice navigation -nawigacja w lodach beset .wzmocnienie przeciwlodowe warning .(statek) uwigiony w lodach difficult area .ostrzezenie lodowe icebound . utrudniajqce zeglugq warunki lodowe) field of ice -pole lodowe first open water -po ustagieniu lod6w flaw -szczelina pomiqdzy pakiem a lodem sta- . wykorzystywane do cumowania) ice under pressure -1od pod naporem (lbd. stanowi duze niebezpieczehstwo dla zeglugi) icing .severe .akwen wolny od zalodzenia over-icing the ship -zalodzenie statku Radio Navigational Warnings and Ice Reports -radiowe ostrzeienia nawigacyjne i meldunki lodowe shore lead . w kt6rym nastqpuje aktywny proces deformacji. raport o zalodzeniu season .lead -wolne przejkcie miqdzy pakiem a stalym lodem.light . uniemozliwiajqce mu samodzielnqzeglugq) nipped -zakleszczony (przez 1od) opening -przejicie w lodzie open lead near shore .kanal przybrzezny (w lodach) - - --- .oblodzenie International Ice Patrol (IIP) .oblodzenie (np.

GMDSS communication in emergency -IqcznoS GMDSS w niebezpieczeristwie local user terminal lokalna stacja odbiorcza coast radio statior. .

sztuczna antena earthing switch -przelqcznik uziemienia anteny .zakres morski .antena bezkierunkowa .inadvertently . osi~alnoSC ka(np.indpendant side (ISB) -niezalezna wstega boczna .pozycja niebezpieczenstwa alerting .linka antenowa -yard .re-chargeable . NAWIGACJA Radio and GMDSS communication -IqcznoE radiowa i GMDSS accounting authority -firma rozliczajqca korespondencj~ statku accounting authority identification code (AAIC) . slyszalnoS6 audiable alarm -alarm akustyczny Automated Mutual Assistance Vessel Reporting System (AMVER) .Automatyczny system raportowania [pozycji dla] wzajemnej pomocy statkow auto-alarm-autoalarm (automatycmy odbiornik alarmowy) automatic keying device -klucz automatyczn Y Automatic Gain Control (AGC) -automatyczna regulacja wzmocnienia Automatic radio telex (ATOR) -automatyczny teleks radiowy Automatic Repeat on reQuest (ARQ) -automatyczne zqdanie powtbrzenia auto-track .stabilized . bardzo wqskie .side .antena .false .antena ramowa -mast -maszt antenowy -terminal -koncowka antenowa .antena radiowa o ksztalcie miski .sea .akwen audibility -zrozumialoSC.reja antenowa (to) alarm -alarmowaC .alarm falszywy alert .wide (WB) -pasmo szerokie (foniczne) bandwidth .kod identyfikacyjny firmy rozliczajqcej korespondencjq statkowq acknowledgement -potwierdzenie (odbioru) acknowledge receipt .emisja z jednq wstegq bocznq switch -przelqcznik zakresow .alarmowanie w niebezpieczenstwie .modulacja amplitudy area .dish .indoor .antena paraboliczna .baterie wielokrotnie ladowalne - - -- - - - - - - - - - - .very narrow (VNB) -p.Sledzenie automatyczne (np.dolna wstega boczna . nalu komunikacji) banana pin -wtyczka bananowa band -pasmo -high frequency (HF) pasmo wysokich czqstotliwoki .uruchomiC przypadkowo adjacent channel -(radiowy) kana1 przylegly Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Spis sygnalow radiowych Admiralicji (Brytyjskiej) aerial .antena stabilizowana - - antena dipolowa.tablica rozdzielacza antenowa current .maritime . akwen .means of .wstqga boczna (czqstotliwoSci) .antena wewnqtrzna .sztuczna antena -change over switch -przelqcznik antenowy nadawanie-odbior circuit .single side (SSB) .narrow (NB) -pasmo wqskie .szerokoSC pasma batteries -baterie .cewka antenowa strojqca -wire .transmitting .dumrnv .loop .5.alarmowanie .antena nadawcza -trunk -rurowy przepust anteny w pokladzie tuning coil .uruchomiC rqcznie .distress .artificial .modulacja przez kluczowanie amplitudy answerback -znamiennik (teleksowy) antenna . dip01 - - - - - - - - - - - - - amplifier -wzmacniacz amplitude . satelity przez antenq) availability -dostqpnoSC.omni-directional .intermediate (IB) -pasmo poSrednie .obw6d antenowy -breaker -wylqcznik antenowy control table .lower side .obszar.potwierdziC odbior activate -uaktywni automatically -uruchomiC automatycznie manually .directional .antena - dipole - - .antena kierunkowa .Srodki alarmowania amplitude shift-keying (ASK) .alarm .parabolic .position of .amplituda modulation (AM) .prqd antenowy .

GMDSS station components .skladowe stacji GMDSS dla obszaru morskiego A4 GMDSS alarming and position indicating equipment . NAVIGATION (?MDSS ?o eauivment yposaie&ex~~~~~ MF/HF DSC watch receiver/ radiotelefone MF/HF/ NBDP telex terminal/ NAVTEX receiver/ odbiornik nastuchowv MF/HF radiotelefon MF/HF terminal teleksowv NBDP DSC odbiornik Navtex f VHF radiotelefone with built-in DSC/ radiotelefon VHF z wbudowanym DSC Y printer/ drukarka MF/HF DSC terminal/ terminal MF/HF DSC Sea area A4 .wyposaienie GMDSS dla alarmowania VHF hand held radio/ reczna radiostacja VHF transmitter with unique encoded signal/ nadajnik z unikalnym sygnaiem identyjikacyjnym VHF antenna/ GPYVHF combined antennu/ antena zintegrowana GPS/VHF distribution box/ skrzynka rozdzielcza linka do mocowania ptawy do Srodka ratunkowego Automatic Zdentification SystemAZS .6.system automatycznej idenlyfikacji AZS rejestrator danych z podr& .

modulated .bridge-to-bridge -lqcznoik mostek-mostek .lqcznoiC za pomocq urzqdzeri naziemnych (w odroinieniu od satelitarnej) -worldwide komunikacja radiowa o zasiggu globalnym Communication. Poszukiwan i Ratownictwa continuous wave (CW) .wywokanie rutynowe (DSC) .oplata brzegowa . polqczenie (telefoniczne) .co-.1qcznoiC satelitarna .korespondencja publiczna .geographical area -wywolanie statkow w okreilonym obszarze geograficznym .kod kraju . wiadomoici) confirmation -potwierdzenie otrzymania .wywolanie (radiowe).fala nietlumiona correspondence .satellite .telex .kanal przydzialu .wywolanie grupowe do wybranych statk6w . Search and Rescue Commi -ttee (COMSAR) -Podkomitet (IMO) dls Radiokomunikacji.loss of -utrata lqcznoici .polqczenie z wybranq osoba . radiofonia cabinet .all ships -w.korespondencja bezpieczenstwa.request .person to person .dostarczenie odloione delayed .fala noina . vot. wzywaC calling (ship) -statek wywolujqcy calling frequences -czgtotliwoit wywolania carriage -karetka dalekopisu -return -przesunipcie karetki do kolejnej linii carrier .ship's business .-wspolny kanal radiokomunikacyjny .safety -wywolanie ostrzegawcze .kanal iqdania . do wszystkich stacji category -kategoria wywolania .kod kierunkowy .public .initiate a -wywolaC (innq stacjp) -in progress -wywolanie w trakcie (trwajqce) .korespondencja (tu: radiowa) .on-scene -s -kanaly (lqcznoici) uiywane na miejscu akcjilwypadku A .general .signalling .dostarczenie (np. transmisja radiowa.assignment .reliable .nadawanie radiofoniczne.schemat blokowy (urzqdzenia) blocking -blokowanie odbiornika broadcast .inter-ship radio .fala noina -wave (CW) .immediate .szybkoiC transmisji danych de-activated -ponownie uruchomiony dedicated frequency .1qcznoiC teleksowa .single per carrier -pojedynczy kanal tele- - - - - -- -- - - - - - - - - \ .routine .dostarczenie opoznione .all stations .lqcznoiC niezawodna .wywolanie ogolne .wywolanie sluibowe (DSC) sign .destination -kod przeznaczenia kod senvisu telefonicz-telephone service nego . ostrzegawcza coverage -pokrycie (systemem lqcznoici) data rate .oplata statkowa code -kod .telephone .repeating of -powtorzenie wywolania .kanal przydzielony .ship . komunikacja band -pasmo emisji . NAWIGACJA bias -przedpigie blind transmission -nadawanie bez potwierdzenia odbioru.deferred .czgstotliwoiC wymaczona delivery . -- - foniczny na oddzielnej czpstotliwoScinoinej charge .collect rozmowa na koszt abonenta z lqdu .terrestrial .: nadawanie blind .poirednictwo (w komunikacji w niebezpieczenstwie) .collective sign .safety .maritime -1qcznoiC morska .sygnal wywolawczy.oplata .kanal wspolny . do wszystkich statkbw .message -kanal roboczy .group to selected ships .dostarczenie natychmiastowe priority -priorytet dostarczenia digital -cyfrowy -call -wywolanie cyfrowe - - - -- - - - - - - -- - - - - .relay .lqcznoiC telefoniczna .5.country .skrzynka.area .grupowy sygnak wywolawczy -distress wywolanie w niebezpieczenstwie . block diagram .modulowana fala noina channel -kanal .telex service -kod senvisu teleksowego communication -lqcznoiC. szafka call .w.kqcznoik migdzy statkami . sygnal rozpoznawczy (to) call -wolaC.common .coast .

UHF telemetw antenna/ antena sys1 temu telemetrychego UHF 10. Radar antenna (S band)/ antena radaru pasma S. Antenna coupler/ uklad sprzegajqcy antenowy 3.6.emisja dwuwstqgowa droppable disposable radio -prosta radiostacja zrzutowa (do zrzucania z samolotow) DSC distress call . Antenna INMARSAT-C/ antena stacji satelitarnej INMARSAT-C 9. AM receivina antenna/ antena odbiornika AM.obrazowak distress -niebezpiecznstwo -button -przycisk powodujqcy wygenerowanie wiadomoici niebezpieczenstwa call . Transmitting MF/HF antenna/ antena nadawcza MF/HF 2. modulacja dwuwstegowa transmission . Radiodirection finder antenna/ antena radionamiernika 14. VHF antenna/ antena VHF 7. Radar antenna (X band)/antena ra- Antennas ' arrangement I daru pasma X. 21. Weather facsimile antenna/ antenafaksymile pogodowego/ 15. 19. Omni directional cone-shaped antenna/ bezkierunkowa antena stozkowa .wezwanie pomocy. wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .bezpoirednia l@cznoSkradiowa direct printing -wydruk bezpoiredni telegraphy -telegrafia o w.generator (DMG) generator wiadomoici niebezpieczenstwa . 23. GPS antenna/ antena systemu GPS 13.selective calling (DSC) .message wiadomoik w niebezpieczenstwie .signal -sygnal wzywania pomocy - -- --- - -traffic . Wire antenna/ antena linkowa. dwuplekser direct radio link . Watch keeping receiver antenna/ antena odbiorcza odbiornika nasiuchowego 6.. Anemometer sensor/ czujnik wiatromierza.zdwajacz.nature -rodzaj niebezpieczenstwa . VHF antenna/ antena VHF 4. wskainik. 17. Whip antenna/ antena pretowa.cyfrowe selektywne wywolanie digital selective call (DSC) . Receiving MF/HF-DSC antenna/ antena odbiorcza MFhYF-DSC 5.podwojna wstqga boczna. bezpoirednim directional -kierunkowy radio beacon .cyfrowe selektywne wywolanie diplexer . 16. zobrazowanie screen . disturbance -zaklocenia.priority -priorytet niebezpieczenstwa . 20. VHFIDSC antenna/ antena VHFIDSC 8.ekran monitora. NAVIGATION . Spot beam antenna/antena s y s t e m roinicowego.dupleksowa szybka transmisja danych duplex operation . 1. TV/FM receivina antenna/ antenu odbiorcza TV/FM.awarjjna radioplawa lotnicza (GMDSS) .wywolanie w niebezpieczenstwie w systemie DSC calling channel -kana1 wywolania w DSC duplex high speed data (transmission) (DHSD) . UHF-antenna/antena UHF. 24.radiokomunikacja dwutorowa enhanced group call (EGC) -rozszerzone wywolanie grupowe emergency locator transmitter (ELT) . 22. Radome antenna INMARSAT-A/antena kopuiowa stacji satelitarnej INMARSAT-A 11. Decca receiver antenna/ antena odbiornika Decca 12. zaburzenia dot -kropka (w alfabecie Morse'a) double side band (DSB) .korespondencja w n. wskaznik (to) display .wspohzqdne (pozycji) niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoik niebezpieczenstwa .radiolatarnia kierunkowa direction finder -radionamiernik direction finding (DF) -radionamierzanie display -monitor. 18.

.Swiadectwo Ogolnego Operatora GMDSS Global maritime distress and safety system (GMDSS) -Swiatowy Morski System Lqcznoici Alarmowej i Bezpieczenstwa .300-3000 MHz.automatic control (AGC) .assigned .modulacja z kluczowaniem czgstotliwobci .lowest usable .sygnal pomylki error -blqd.cz.extremely low skrajnie male cz~stotliwoSci (ponizej 300 KHz) . -prowadzik nasluch na cz.cz.cz~stotliwoSC . 30-300 GHz division multiple access (FDMA) . u j t k o w a .cz.cz.czgstotliwoSC lotnicza .cz.very high (VHF) .extra high (EHF) .awaryjny nadajnik lokalizujqcy (lotniczy) emergency position-indicating radiobeacon (EPIRB) .maximum usable frequency .5. NAWIGACJA On-board communication fqcznos'Cwewnqtrzstatkowa - headset/ sluchawki signal device/ Swiatlo sygnalizacyjne I e-mail -poczta elektroniczna emergency locator transmitter (ELT) .cz. do IqcznoSci migdzystatkowej . niebezpieczenstwa - - - - --- - - -- cz.inter-ship -- - - - - - - - - .czgstotliwoSC nadawcza -ultra high -(UHF) .transmitting .najwyzsza (w danych warunkach) czgstotliwoiC uzyteczna .radio (RF) .300 GHz) .primary .automatyczna regulacja wzmocnienia control .voice (VF) .super high (SHF) . -high (HF) .obwiednia (modulacji) erase signal . 3-30 GHz .otwarty system korekcji blqd6w w transmisji 1-10 figure code -kod cyfrowy float free terminal -EPIRB. 3-30 MHz -intermediate -(IF) -cz~stotliwoSC poirednia -international maritime distress migdzynarodowe morskie cz.. foniczna.znak kohca sekwencji envelope .low (LF) .wielokrotny dostgp z podzialem czasu -extremely high skrajnie wielkie czgstotliwoSci (30 . radioplawa awavjna format for calling -rodzaj wywolania frequency -czgstotliwoSC .czgstotliwoSC 30-300 kHz .czgtotliwoik dodatkowa -shift keying (FSK) .SAR-dedicated -czgstotliwoSC przypisana sluzbom SAR . czgstotliwoSC fa1 decymetrowych . 30-300 MHz. fax Forward Error Correcting (FEC) .working . 300-3000 kHz -modulation (FM) -modulacja czgtotliwoici .regulacja wzmocnienia of antenna .najnizsza cz.zysk anteny General Operator Certificate (GOC) .medium (MF) .(morska) radioplawa awaryjna end of sequence signal (EOS) .czgstotliwoiC radiowa .czgstotliwoSC przydzielona . akustyczna . czgstotliwoSC fa1 metrowych 3-30 kHz -very low (VLF) .secondary .aeronautical .czgstotliwoik podstawowa .odstgp pomigdzy blgdami establish contact -nawiqzak 1qcznoSC facsimile -faksymile. pomylka gap .czgstotliwoSk robocza gain -wzmocnienie .(to) guard .

lokalna stacja naziemna loudspeaker -gloinik Maritime Identification Digits (MID) -morski numer identyfikacyjny (wskaznik bandery Maritime Mobile Service (MMS) .morskie informacje bezpieczenstwa -maritime safety information receiver NAVTEX . Master Plan for GMDSS -plan ogolny (funkcjonowania) systemu GMDSS Mayday -radiotelefoniczny sygnal niebezpieczenstwa relay -poSrednictwo w niebezpieczenstwie message (MSG) .sygnal do naprowadzania. nielegalne International Radio Consultative Committee (CCIR) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.generator lokalny log-in .unlawful -zaklocenia spowodowane pracq nieregulaminowh bezprawne. Telegrafii i Telefonii key -klucz telegraficzny keyboard -klawiatura key in -wprowadzik (za pomocq klawiatury) keying .Migdzynarodowe Konsorcjum LqcznoSci Satelitarnej interference -zaklocenie .Spis stacji radionamierzania i sluzb specjalnych List of Ship Stations .fala przyziemna hand-held VHF equipment -przenoina (rgczna) radiostacja VHF hand-held walkie-talkie -przenohy (rgczny) radiotelefon UKF hand set -mikrotelefon.nasluch radiowy listening post -miejsce nasluchu listening watch .spis stacji nadbrzeznych List of Radio determination and Special Service Stations .Migdzynarodowa Organizacja Ruchomej LqcznoSci Satelitarnej Mobile Number (IMN) .ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Satellite Service (MMSS) satelitarna ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Selective Call identify code (MMSI) . naprowadzanie -bearing -namiar naprowadzajqcy signal .kluczowanie. nadawanie kluczem L-band satelite EPIRB .-- GMDSS General Operator -ogolny operator GMDSS certificate -Swiadectwo ogolnego operatora GMDSS ground wave .Spis stacji statkowych (to) listen -prowadzik nasluch (radiowy) continously -prowadzik nasluch cicgly listening in .odbiornik morskich informacji b. korespondencja sluzbowa -priority -pienvszenstwo przekazu wiadomoSci MET warning . sygnal naprowadzaj qcy identity -tozsamoSk (stacji) -number -numer identyfikacyjny identification number -numer identyfikacyj"Y idle period .czas biemy (przy nadawaniu) impulse -impuls Inmarsat (International Mobile Satellite Organization) . z danym satelitq) lower side band (LSB) -dolna wstega boczna Local User Terminal (LUT) .kod identyfikacyjny morskiej sluzby ruchomej Maritime Safety Information (MSI) .Mi~dzynarodowe Regulaminy Radiotelekomunikacyjne International TelecommunicationUnion (ITU) -Migdzynarodowy Zwiqzek Telekomunika- - - - C Y ~ ~ Y International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds. mikrofon headphone .numer identyfikacyjny naziemnej stacji statkowej International Telecommunication Satellite Consortium (INTELSAT) .ostrzezenie meteorologiczne microphone -mikrofon microprocessor -mikroprocesor microswitch -mikrowylqcznik - - . NAVIGATION .6.logowanie (zglaszanie gotowoki do pracy urzqdzenia np.sluchawki naglowne high speed data (transmission) (HSD) -szybka transmisja danych homing -nakierowanie.radioplawa awaryjna systemy Inrnarsat E line feed -przesunigcie linii (w dalekopisie) List of Coast Stations . Telekomunikacji International Telecommunication Convention (ITC) -Migdzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna International Telecommunication Regulations (ITR) .sluzba nasluchowa local oscillator .wiadomoSc.

uprzywilejowanie (np.wtorna sieC alarmowania Network Operation Centre (NOC) -OSrodek Operacyjny Sieci (GMDSS) noise .zalewanie (przedzialow) .sieC miqdzynarodowa .called subscribers -numer teleksowy abonenta lqdowego -end of sequence -koniec sekwencji wywolawczej meteorologicalobservation (OBS) -obserwacje meteorologiczne Operational Control Centre (OCC) .secondary .operacyjne centrum kontroli (INMARSAT.international .microtelephone -mikrotelefon modulation -modulacja narrow-band direct printing (NBDP) .zaklocenie radiowe log book .procedura korespondencji propagation -propagacja characteristic -charakterystyka propagacji protective radome .system automatycznego odbioru morskich informacji bezpieczenstwa network .abandoning ship . zaklocenia level -poziom szurnow suppression .radiowy sygnal wzywania pomocy fix -pozycja z radionamiarow fog signal -radiowy sygnal mglowy frequency -czgtotliwoSC radiowa heading angle -radiowy kqt hrsowy -horizon -horyzont radiowy interference .radiostacia do namierzania distress frequency .primary -podstawowa sieC alarmowania .szumy.zatonigie .sieC krajowa .undesignated .urgency -pilnoSC procedure -procedura .hand-held battery-powered radio -podrpczna radiostacja przenoina zasilana bateriami -hand-held droppable radio -przenoha (rpczna) radiostacja zrzutowa .radiooperator 5. przenoSna .kolizja .awaryjny.radiolatarnia bearing . odbiornik radiowy alarm signal -radiowy sygnal-alarmowy -beacon .distress -niebezpieczenstwo .sieC (stacji radiowych) .sygnal przejScia na odbior PAN PAN .safety -bezpieczenstwo (ostrzeganie) . w l-qcznoki radiowej) . GMDSS) over .routine -priorytet zwykly .disabled and adrift .czpstotliwoSC lqcznoici w niebezpieczenstwie distress signal . w systemie VTS) channel . NAWIGACJA - - - - - - - - - - - --- .correspondence .opuszczenie statku .radio -radiostacja przenokna .telegrafia dalekopisowa o druku bezpoirednim nature of distress -rodzaj niebezpieczenstwa .listing .survival craft transceivers -przenoha radiostacja do irodkow ratunkowych power .(niebezpieczny) przechyl .attack by pirates ..moc -amplifier -wzmacniacz mocy pre-amplifier -przedwzmacniacz procedural words .atak piratow NAVAREA .radionamiar -broadcast .flooding .inne (niebezpieczenstwo) .sinking .equipment -przenoiny sprzpt radiowy . lslczno66 radiowa direction-finder -radionamiernik direction-finding -radionamierzanie station .thmienie szumbw number -numer .radiofonia calling-in point -punkt meldunkowy (np. pierwszenstwo.kopula ochronna (anteny) radio -radiostacja.priorytet.grounding -wejicie na mieliznp .unieruchomienie i dryfowanie .collision .lqdowa publiczna sieC telekomunikacyjna .slowa proceduralne priority . indywidualny nadajnik pozycjonujqcy phonetic spelling -literowanie phonetic alphabet .firelexplosion -pozarleksplozja .public switched (PSN) .(radiotelefoniczny) sygnal pilnoici pause -pauza Personal Locator Beacon (PLB) .national .obszar w skoordynowanym systemie transmisji ostrzezen dalekiego zasiegu NAVTEX .kana1 IqcznoSci radiowej -communication -komunikacja radiowa.alfabet fonetyczny (sluiqcy do literowania) portable -przenoiny -hand-held radio -radiostacja rqczna.dziennik radiowy officer -radiooficer operator .

dalekopis radiowy radiodetermination -radionamierzanie.public station .satelitarny segment sieci Iqcznofci (to) select -wybraC (stacjp. odbierajqcy antenna .POR (Pacific Ocean Region) -rejon Oceanu Spokojnego relay .przekazywak (np.system satelitow geostacjonarnych scanning -przeszukiwanie receiver . sygnaw region -region.radiostacja publiczna receiver -odbiornik radiowy report .zerowanie. poSredniczyC reply .czgtotliwoSci przypisane sluibom SAR Search and Rescue Satellite Aided Tracking (SARSAT) .odpowiedz reporting point -punkt meldunkowy (statku) reset . RTF) .radiolatarnia obrotowa - - - - - - - - rotating beacon -radiolatamia wirujqca rotating direction finder .poszukiwanie i ratowanie wspomagane Sledzeniem satelitarnym (sieC satelitow ratownictwa) search and rescue radar transponders (SART) -transponder radarowy Satcom (satellite communication) -komunikacja satelitarna Satellite Control Centre (SCC) .selektywnoSC semi-conductor -polprzewodnik sender .ground .antena odbiorcza -ship -statek odbierajqcy (korespondencjp radiowq) station .cisza radiowa station .transmission of -transmisja wiadomoSci bezpieczenstwa search and rescue (SAR) -poszukiwanie i ratowanie operation .space .list radio-teleksowy -noise .nadajnik radiowy sending -nadawanie Sequential Single Frequency Code (SSFC) sekwencyjny kod jednoczpstotliwoiciowy (analogowe selektywne wywolanie) service -tu: IqcznoiC ---- - --- - - -- .radiolatamia kierunkowa radio regulations (RR) -regulaminy radiowe radiotelex -radioteleks receiver . wolanie o pomoc).odbiornik radiowy signal .AOR-East (Atlantic Ocean Region-East) wschodni rejon Oceanu Atlantyckiego .odbieranie.osrodek zarzqdzania sieciq satelit6w (Inmarsat) satelite system .odbiornik przeszukujqcy securite! .stacja odbierajqca reception . NAVIGATION -pratique -Swiadectwo wolnoSci ruchow uzyskane drogq radiowq . rejon.radiotelefonia telegraph (WT) -radiotelegrafia telegraphy (RTG) -radiotelegrafia -teletype (RTT) .group .system satelitow o orbitach polamych (biegunowych) .manualy -zerowanie (resetowanie) rpczne revolving radio beacon . komunikat .emergency -radioodbiornik awaryjny letter (RTL) .polar-orbiting .sygnal radiowy silence .AOR-West (Atlantic Ocean Region-West) zachodni rejon Oceanu Atlantyckiego .radiotelefoniczny sygnal bezpieczenstwa segment -segment .odbiornik .szumy wlasne odbiornika .radioodbiornik receiving .lqdowy segment sieci lqcznohci .raport radiowy room .6.geostationary . okreSlanie pozycji za pomocq radionamiarow radiogoniometer -radionamiernik radiolocation -radiolokacja radio-range beacon .radionamiernik z antenq obrotowq safety call -wywolanie ostrzegawcze safety message -wiadomoSC. dedicated frequencies . akwen .operacja poszukiwania i rat.radio .IOR (Indian Ocean Region) .radiostacja telephony (RIT.announcement of ogloszenie wiadomoSci bezpieczenstwa .odbior recipient -odbiorca (korespondencji radiowej.rejon Oceanu Indyjskiego .kabina radiowa safety signal -radiowy sygnal ostrzegawczy set .grupowe wywolanie selektywne --number -numer wywolania selektywnego Selective Broadcast Sending Station (SBSS) stacja nadawcza selektywnego systemu rozglaszania selectivity .system (sieC) satelitarna . pot: resetowanie . czpstotliwoSC) selective calling -wywolanie selektywne .

radioteleks terrestrial -przyziemny test . nadawcza) -broadcast receiving (BRS) .s.naziemna stacja ruchoma (systemu Inmarsat) - - - - - - - - - - - - - - - - - name of .n a m a stacji network co-ordination (NCS) .tekst Time Division Multiplex (TDM) .roll call of .5.short-range .IqcznoSC krotkiego zasiqgu set up watch -ustali6 wachtg short-wave transmitter .korespondencja bezpieczenstwa (ostrzegawcza) transeiver -zespol nadawczo-odbiorczy transmit-receiveswitch -przelqcznik nadawanie-odbi6r transmitter -nadajnik transmitting -nadawanie ship .(radiotelegraficzny) sygnal wzywania pomocy (to) spell .exchange of -wymiana korespondencji . odbiorcza -broadcast sending (BSS) -stacja nadawcza . przekazana teleksem traffic -trafika -distress korespondencja w niebezpieczenstwie .ship .(pokrgtlo) blokady szum6w standby -pogotowie statics .coast earth (CES) .lifting .stacja glowna -mobile .test.nadajnik krotkofalow ship-to-shore -IqcznoSC statku z brzegiem -alerting -alarmowanie stacji brzegowej przez statek call -wywolanie stacji brzegowej przez st.coast .zakiocenia atmosferyczne (w odbiorze radiowym) station .stacja brzegowa .stacja statkowa . transmisja (np.cisza (tu: radiowa) .master .naziemna stacja nadbrzezna (lqcznoici satelitarnej) -coast radio (CRS) -radiostacja nadbrzeina (IqcznoSci terrestrycznej) .ground earth (GES) -naziemna stacja nadbrzezna -in distress .land earth (LES) .lqdowa stacja naziemna (systemu Inmarsat) .stacja koordynujqca (Inmarsat) -of origin -stacja zlecajqca. pojedynczy kanal na jednq n o h q single-sideband modulation (SSB) -modulacja jednowstqgowa SOS .1iterowaC space .nadawanie.stacja (statek) w niebezpieczenstwie in vicinity .teleks communication .statkowa.calling .komunikacja radiowa mipdzy statkami list -wykaz zalegajqcej korespondencji .stacja wywolujqca . danych). stacja kt6ra nadala sygnal. przekazywanie. wiadomoSC .radio -teleks radiowy.stacja podlegla store and forward messaging -technika gromadzenia i przesylania informacji telecommunication -telekomunikacja teleprinter -dalekopis telex .podawanie kolejki oczekujqcych (przez stacjg brzegowd . ruchoma stacja naziemna lqcznoSci satelitarnej .wznowienie (komunikacji radiowej) . sprawdzenie testing -testowanie.lqcznoSC Sredniego zasiegu .odwolanie ciszy (radiowej) signal letters .stacja (np.slave . sygnal wywolawczy single channel per carrier (SCPC) -pojedynczy kanal telefoniczny.1qcznoSC teleksowa message -wiadomoSC teleksowa . przesylanie - - - - - - - -- - - - - - - . NAWIGACJA long-range . sprawdzanie .intership .ship earth station (SES) .polozenie stacji .sprawdzanie sprzetu text .odstgp (w wydruku dalekopisu) squelch .lqcznoSC dalekiego zasiegu medium-range .resumption (of radio -) .safety .stacja nadajqca wiadomoSC) transmission .stacja w pobliiu .sygnal rozpoznawczy.mobile earth (MES) .equipment . -distress alert -alarmowanie stacji brzegowej przez statek w niebezpieczenstwie silence .statek nadajqcy (wiadomoSC) station .(technika) czasowego zwielokrotnienia kanalow Time Division Multiplexer Access (TDMA) zwielokrotnienie czasowe dostepu do satelity teleprinter message (tpm) -wiadomoii.location of .stacja ruchoma .

NAVIGATION - .anulowane AMV -wiadomoik do systemu AMVER BRK .line linia zasilajqca -to cease transmission-zaprzestak nadawania transponder -wmacniacz z ukladem przemiany (w radiokomunikacji satelitamej) T-R cell . przelqcznik nadawanie-odbior trimmer -kondensator wyrownawczy rownolegly capacitor .wiadomoik.zqdanie polqczenia z operatorem PLS .nadawak.zqdanie podania statusu wiadomoici przeslanych systemem "przechowaji przekai" - - - - .zqdanie ponownego polqczenia z abonentem wywolanym poprzedniq komendq DIRTTLX RE (REF) .kondensator w.zgadzam siql zgadzasz sic? OPR . (komunikatu.przerwanie polqczenia ze stacjq nadbrzeznq CRV -czy odbierasz dobrze? odbieram dobrze DATA .blqd formatu FREQ .dziennik radiostacji.wskainik strojenia two-channel -dwukanalowy urgency .czgstotliwoik nasluchu na statku GA+ .zqdanie informacji z bazy danych stacji nadbrzeznej MED -pilna wiadomoik medyczna MNS .strojenie indicator . rownolegly tropospheric wave -fala troposferyczna (to) tune . rozpoczq5 nadawanie HELP .zqdanie przekazania wiadornoici do abonenta przy pomocy transmisji danych DIRTTLX -zqdanie nawiilzania bezpo6redniej lqcznoici teleksowej z abonentem DER -nieczynny EEE -pomyika FAX -zqdanie przekazania wiadomoici na faks FM .czekak MSG .list radio-teleksowy STA .stroit (np.kabina radiowa telegraphy (WIT) -radiotelegrafia World Wide Navigational Warning System (WWNWS) .band -pasmo czgstotliwoici przenoszonych .~wiatowy System Ostrzezen Nawigacyjnych Telex command codes and abbrevations .degree of .zqdanie informacji o uslugach i procedurach stacji nadbrzeznej INF .ustanowik wachtg wireless -radiostacja -aerial -antena radiowa -bearing -namiar radiowy.abonent nieobecny ACK -potwierdzenie ADV -powiadomienie AGN .zqdanie podania ostrzezeh nawigacyjnych NC .radio .brak polqczenia OBS -wiadomoik meteorologiczna OCC . radionamiar cabin .minuty MOM .radiooperator room .mierak gazowany (lampa nadawanie-odbior.wachta radiowa .przelqcznik NIO.abonent zajqty OK .300 MHz) volume -regulacja sily glow watch -wachta (sluzba) .odebrano RDL .(niegdyi) kabina radiowa log . nadak wiadomoik MULTLX -wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do kilku adresatow NAV .g6ma wstqga boczna variable capacitor -kondensator zmienny very high frequency (VHF) -wysoka czgtotliwoik (30 .znowu ANUL .pilnoik .kody i skr6ty teleksowe ABS .stopien pilnoici -message -pilna wiadomoik -signal -sygnal p. NIO) T-R switch . nadajnik) tuned circuit -obwod strojony (rezonansowy) tunimg .proszg POS -pozycja statku RCD .wiadomoici) upper side band (USB) .O ~ / Z FMT .6. dziennik radiowy operator .set up .dotyczy RPT -powtorzenie RTL .

do p6l masztu (o fladze) blast -dzwipk (syreny okrgtowej) .short . znak dzienny) - - - - Signal mast . "wychodzg w morze" burgee -proporczyk (z wycigciem) clip hook -hak zatrzaskowy.stozek (naw.double -podwojny diwigk gwizdkiem .koszyk (znak dzienny) -black ball .dzigkujp TLX . NAWIGACJA STS . reflektor sygnalizacyjny at half-mast -do polowy masztu at the dip .dalekopis URG -polqczenie pilne W -wyrazy WRU -kto tam ? WX -zqdanie prognozy pogody XXX -pomylka Signalling and signals .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" TLXA -zqdanie potwierdzenia czasu przekazania teleksu do adresata TPR .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do innego statku SRY -przepraszam SVC .sygnalizacja i sygnaly aldis lamp -aldis. lampa sygnalowa blue Peter -flaga rnks "P".kula (mak dzieAy) .diwigk (syrenq) krotki blinker -szczytowka.long .cone .dlugi sygnak (syreng rogiem mglowym) .apex .5.zqdanie przekazania wiadomoici telefonicznie pod wskazany numer TEST MSG -wiadomoSC testowa TGM .prolonged . karabinczyk color.radiotelegram THRU -jestei polqczony w trybie teleksowym TKS .nadanie noty sluzbowej SVP -proszg TAX -jaka oplata? TEL . colour -bandera narodowa dash -kreska (w alfabecie Morse'a) dasher block -bloczek flagowy day shapes -znaki dzienne .czubek stozka -basket .sygnal diwigkowy dlugi .maszt sygnalowy top mast/ wierzchoiek masztu not under command lights/ Swiatia statku "nieodpowiadajqcego top flash lrght/ Swiatio do sygnalizacji Morse'a i Christmas tree/ t .

weather .Yak".do p6lmasztu (bandera.gniazdo drzewca flagowego .pilot .dipping .distress .gniazdo maszciku flagowego salute .flaga narodowa -negative -flaga . Nadawany przez statki rybackie lowiqce w pobliiu siebie oznacza: "wybieram sieci". top masztu hoist -wysokoSC bodniesienia) flagi hoist .merchant -bandera marynarki handlowej . potwierdzenie."mam pilota na pokladzie" I (I am altering my course to port) .affirmative) .sygnal Swietlny wzywania pomocy daylight signalling lamp . albo mam na statku ladunki niebezpieczne" C (Yes .schowek na flagi .salut banderq staff ..dlugoSC flagi -nieSC flagp fog . .lina pomocnicza bandergali dressing ship . flagsztok socket .sygnaly mglowe foghorn -rog mglowy full dress (of a ship) -pelna gala banderowa half-mast high .explosive -signal -detonacyjny sygnal mglowy gong . or discharging.flaga sygnalu pogody . keep well clear off me) ."mam nurka po wodq: trzymajcie sig z dala i idicie powoli" B (I am taking in.house .national .flaga armatora locker ."zmieniam swoj kurs w prawo" J (I am on fire and I have dangerous cargo on board.gong mglowy gun .mercantile .alarm falszywy farewell whistle -pozegnalny sygnal syrenq first substitute -pienvsza flaga (kodu) zastepcza flag .szczyt masztu.I am manoeuvring with difficulty) -"trzymajcie sie z dala ode mnie.dzwon mglowy .drzewce bandery entering signals -sygnaly wejiciowe do portu false alarm .6. flaga "tak" alphabet .mgla . lub: "znaczenie poprzedzajqcej grupy sygnalow powinno by6 rozumiane jako potwierdzenie" D (Keep clear of me . or carrying dangerous goods) .drum .N" MKS oznaczajqca neg a c j ~flaga zaprzeczenia ..sygnal dzienny w ksztalcie walca dip the flag .podnoszenie bandergali (to) dress ship -podnieSC bandergale dye marker .bandera handlowa .lampa do sygnalizacji dziennej dressed full . sygnal zakonczenia ensign -bandera panstwowa .wind .socket -gniazdo drzewca flagowego fly .diwiekowe sygnaly mglowe -bell .zmieniam swoj kurs w prawo" F (I am disabled .gniazdo maszciku flagowego .statek w pelnej bandergali dressing line . manewrujq z trudnosciq" E (I am altering my course to starboard) .flaga wskazujqca kierunek wiatru flagpole socket . flaga) head of mast .macznik banvny.audiable .szafka na flagi clip -lqcmik linek flagowych -code--flagakodu .diamond shape . nawiqzcie IqcznoSC ze mnq" G (I require a pilot.znak dzienny w ksztalcie rombu .sygnal alarmowy ending signal .drzewce flagowe.flara light .sygnalizacja zakonczenia.flaga pilotowa -pole socket .rzut flag sygnalowych Inglefield clips -haczyki flagowe International Code of Signals -Miedzynarodowy Kod Sygnalowy (MKS) A (I have a diver down: keep well clear at slow speed) .flaga wzywania pomocy .armatni sygnal mglowy signal . NAVIGATION .flaga.flaga zastepcza (kodu) -toggle -przetyczka flagowa .salutowaC banderq staff .alfabet flagowy chest . H (I have pilot on board) .affirmative flaga potwierdzenia mks.drzewce flagowe . or: I am hauling nets) "potrzebuje pilota"."ladujg lub wyladowuje.substitude .flag - -- - - - -- - - - - - - -- - - - .communicate with me) -"jestem niezdolny do mchu. banvnik stosowany jako sygnal wzywania pomocy emergency signal .salutowaC banderq distress flare . bandera ."mam po- flagstaff .

zaC z wami la.stozek ..one-flag .sygnal nocny.5.sygnal ..sygnalizacja (np.stacja sygnalowa stay . zob.kropka (w alfabecie Morse'a) signal . NAWIGACJA zar i niebezpieczny ladunek na statku... Y (I am dragging my anchor) ."wlokq moja. sygnal Swietlny .sygnat diwigkowy flag -flaga sygnalowa."potrzebujp pomocy" W (I require medical assistance) .three letter .cy do zwracania uwagi podczas akcji ratowniczej) shape -znak (dzienny) sygnalizacyjny . I am engaged in pair trawling) .Swiatlo nawigacyjne pokazujqce literg alfabetu Morse'a Morse lamp .wstrzymajcie sig z wykonywaniem waszych zamierzen i uwazajcie na moje sygnaly". also: My nets have come fast upon an obstruction) .niem(zaprzeczenie) 0 (Man overboard) .aural .salut -to the flag .wszystkie osoby powinny sig zameldowaC na statek. drzewce bandery reed horn -rog mglowy repeater .towing .alfabet Morse'a light .sztag sygnalowy .."moj statek jest .answering ."potrzebujq pomocy lekarskiej" X (Stop carrying out your intentions and watch for my signals) -.kula .sygnal dwuflagowy (mks) ..three flag ."zatrzymalem moj statek i nie posuwam sic po wodzie" N (No) .lusterko sygnalizacyjne -procedure -procedury sygnalizacyjne . trzymajcie sip z daleka ode mnie" K (I wish to communicate with you) -I1pragnq nawia. flaga pilotowa .recognition .visual .cznoSCU L (You should stop your vessel instantly) -"zatrzymajcie wasz statek natychmiast" M (My vessel is stopped and making no way through the water) ..zdrowyM proszg o i Swiadectwo zdolnoSci ruchbw" R (The way is off my ship..sygnal trzyliterowy .two-flag .sygnal rozpoznawczy rocket -rakieta sygnalowa station . linka sygnalowa --bend -wqzel flagowy.sygnalizacja optyczna -- - - - - - - - - - - - .wstecz" T (Keep clear of me. tez dash) - making colours -podniesienie bandery Morse code .warning -sygnal ostrzegawczy -yard -rejka sygnalowa signalling .sygnal jednoflagowy pistol .ball .answering .. wqzel szotowy .wydajg sieci" jack -proporzec.lampa sygnalizacyjna. jestem zajpty tralowaniem we dwojkg" U (You are running into danger) . szczytowka -mirror .night .flaga odpowiedzi pilot house bell . or: I am shooting nets) .czlowiek za b u r t e P (All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea. gdyz statek wkrotce wychodzi w morze"..kreska (w alfabecie Morse'a. mozecie przejSC za ma.dzwon na mostku poop staff .sygnal odpowiedzi .rakietnica.proporzec dziobowy .w porcie: .salut banderze seamarker . aldisem) -lamp .cone .sygnaly holownicze .banvnik do wody (sluza.moje silniki pracuja."droga prowadzi z daleka od mojego statku.cylinder -walec short . uzyta przez statek rybacki omacza: .flaglinka zastcpcza long .bow .sygnal trzyflagowy . you may feel your past me) ."trzymajcie siq z dala ode mnie."kierujecie sig ku niebezpieczenstwu" V (I require assistance) . W morzu. flaga migdzynarodowego kodu sygnalowego -halyard .flaga kwarantannowa jewel block -bloczek flagowy lazy halyard .potrzebujq holownika" lub: .flaga powtorzenia (MKS) ripper -rog mglowy salute .moje sieci zaczepily o przeszkodp" Q (my vessel is healthy and I request free pratique) .lampa do sygnalizacji alfabetem Morse'a nautophone -nautofon pennant -proporczyk .. pistolet do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych .yellow jack .rufowy maszt flagowy.flaglinka." S (My engines are going astern) .. kotwicg" Z (I require a tug.

linka wszyta w brzeg flagi time ball .diwiqk ddlgi (syrensl) .syrena okrqtowa.maszt flagowy mast truck/ jablko masztu - - - halyard downhaul/ - r mast/ maszt .long .short .syrena (diwiqkowa) sound -diwiqk . szczyt (masztu) typhon . NAVIGATION siren .6. gwizdek.ostrzezenie light . flaga wskazujqca kierunek wiatru - - Flag mast .sygnai diwiqkowy signalling -sygnalizacja akustyczna (to) sound -nadawaC sygnal diwiqkowy (to) strike -opuSciC (flagq.urzqdzenie do nadawania sygnaiow mgiowych i ostrzegawczych (ship's whistle) vibratory horn -membranowy rog mglowy warning .linka syreny (gwizdka) valve -zawor na syrenq wind vane -wiatrowskaz.automat mgiowy syreny okrqtowej lanyard .navigational -ostrzezenie nawigacyjne signal . banderq) tack line .kula sygnalowa (do sygnalizacji czasu) top -wierzchoiek.sygnai ostrzegawczy test -proba ukiadu ostrzegawczego whistle . buczek controller .diwiqk krotki (syrensl) signal .Swiatko ostrzegawcze .

General cargo -drobnica 8. Container stowage . .sily dzialajqce na ladunek 21. Reefer cargo . Container stacking and lashing equipment .mocowanie ladunku 15.Types of containers .sztauowanie drewna i produktow jego przetwarzania 20.kontenery 4.sprzet do sztauowania i mocowania kontenerow 17.sztauowanie ladunku 14. Cargo distribution planning . Ro-ro cargo -ladunki toczne CARGO STOWAGE AND LASHING SZTAUOWANIE I MOCOWANIE LADUNKU 12. Forestry products stowage .ladunki chemiczne i gazy . . Containers . Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 7. Cargo stowage . Cargo lashing . Ro-ro cargo lashing equipment .ladunki 2.ladunki chlodzone 9.konstrukcja kontenera 6. Cargo .planowanie rozmieszczenia ladunku 13. Forces acting on cargo .wentylacja ladunku 10.bezpieczenstwo ladunkow 22. Ro-ro cargo stowage -sztauowanie ladunk6w tocznych 18. Cargoes . Chemical and gas cargoes . Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Cargo ventilation .Container construction .typ kontenera 5.ladunek 1.sprzet do mocowania ladunkow tocznych 19. Liquid cargoes -ladunki plynne 11.sztauowanie kontener6w 16. Cargo safety .7.

7. CARGO

Cargoes classifcation 1klasyfkacja ladunkdw

-

C
bulk cargoes/ ladunki masowe ladunki masowe suche ladunki masowe piynne

general cargoes/ ladunki dvobnicowe

unitized cargoes/ iadunki jednostkowane

beczki artom/

Cargoes -ladunki
bulk-in-bags-out (BIBO) - zaladunek (towaru) luzem, wyladunek w workach break-bulk cargo - drobnica, ladunek polmasowy, duze partie jednorodnej drobnicy bulk - duza iloid, masa -cargo -ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe cargo - ladunek - deck - ladunek pokladowy - dry - ladunek suchy - dry freight - drobnica konwencjonalna - filler -ladunek wypelniajqcy - frozen - ladunek mrozony - general - drobnica, ladunek drobnicowy -heavy - ladunek ciqzki - homogeneous - ladunek jednorodny - project - ladunki zwiqzane z tym samym projektem, wozone czqsto z roznych miejsc i w roinym czasie - reefer - ladunek chlodzony - refrigerated - ladunek chlodzony - special -ladunek specjalny -transit -ladunek tranzytowy, ladunek przeznaczony do innego portu units -jednostki ladunkowe - voluminous - ladunek o duzej objqtoici commodity - rodzaj ladunku, rodzaj towaru index - indeks towarow float onlfloat off - wplywanie/wyplywanie (technologia przeladunku poziomego barkowca)

-

-

-

-

-

-

-

forestry - pot. okreilenie dot. drewna, celulozy i papieru uzywane w iegludze products (FP) - okreslenie dot, drewna, celulozy i papieru uzywane w zegludze gas - gaz - liquified - gaz plynny generals - drobnica in bulk - luzem, ladunek masowy lift-onhft-off (10-10) -system przeladunku pionowy liquid cargo -ladunek plynny in bulk - ladunek plynny luzem lot - partia (ladunku) measurement goods - towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) merchandise -towar neo-bulk -drobnica jednorodna w duzych partiach; rowniez: break-bulk roll onlroll off (ro-ro) -wtaczaC/wytaczaC, pozioma technologia przeladunku roll onlroll off, lift onllift of, float onlfloat off (ro-lo-flo) - mieszany system przeladunku stosowany na barkowcach ship-to-truck cargo handling system - przeladunek ukladarkami statek-ciqzarowki unit load -jednostka ladunkowa - standardized - znormalizowana jednostka ladunkowa waterborne - (ladunek) przewozony drogq wodns~ zaladowany na statek wet goods -towary (ladunki) plynne, takze ladunki o duzej zawartosci wilgoci

-

-

--

--

Bulk cargo -ladunki masowe

-

animal feed products -pasze ammonium -amon nitrate - azotan amonu phosphate - fosforan amonu sulphate - siarczan amonowy anhydrite -anhydryt apatites -apatyty artificial manures -nawozy sztuczne baryt - baryt block - blok (np. marmuru) bulk - duza iloSC, masa cargo - ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe bulky cargo -ladunki masowe calcium -wapn -ammonium nitrate - saletrzak chloride - chlorek wapnia -nitrate - azotan wapnia phosphate - fosforan wapnia cement -cement cereals - zboza products - produkty zbozowe charcoal -wqgiel drzewny clinker -klinkier coal -wqgiel - anthracite - antracyt, wqgiel antracytowy - cobbles -kostka weglowa (sortyment wegla) - cobs - orzech (s.w.) -duff -wilgotny mial wqglowy dumping - zaladunek wegla -dust - pyl weglowy - hard -wqgiel kamienny, antracyt - lump - gruby wqgiel, wegiel w brylach - nuts - orzech (s.w.) - peas, pea - groszek - small - drobny -tipper - wywrotnica wagonowa coke - koks -breeze - drobny koks, mial koksowy concentrate -koncentrat concentrated ores -koncentraty rudy corundum -korund cotton -bawelna dust-proof -pyloodporny dust-tight -pyloszczelny easy trimmer - statek latwo trymujqcy easy trimming hold -ladownia trymujqca feeder -zasobnik uzupehiajqcy feedmeal -mqczka paszowa

-

-

-

-

-

-

fertilizers -nawozy - nawozy sztuczne - dry - nawozy suche - fossil meal - ziemia okrzemkowa - liquid - nawozy w plynie - mixed - n. mieszane, wieloskladnikowe - natrium sulphate - siarczan sodu (nawoz) - nitrogen-phosphorus azotowo-fosforowy - nitrogenous - -n. azotowy -phosphatic - n. fosforowy - potassic - n. potasowy -potassium chloride - chlorek potasu potassium nitrate - azotan potasu - potassium sulphate - siarczan potasu - superphosphate of calcium - superfosfat filler cargo -ladunek wypelniajqcy flattening - rownanie powierzchni ladunku sypkiego flow moisture point - punkt uplynnienia suchego masowego ladunku sypkiego fodder -pasza goods in bulk -ladunek masowy grain - ziarno, zboze -barley -jqczmien - broom corn - sorgo -buckwheat - gryka capacity - pojemnoic ladunkowa statku dla ziarna cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna (w m3 lub cbft) -cargo certificate -Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboza luzem - corn - kukurydza -heap - stos ziarna, zboza - heavy (hg) - zboze (ziarno) ciqzkie - horse bean - bobik in bulk - ziarno, zboze luzem - light (lg) - ziarno (zboze) lekkie - maize -kukurydza - mail - sorgo - rye - zyto - wheat - pszenica granulate -granulaty gypsum - gips india-rubber -kauczuk naturalny iron - stal ore - ruda zelaza jute -juta level - poziom, poziomy (to) level -poziomowac, wyrownywac (np. powierzchniq ladunku)
- artificial

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lime -wapno meal -pasze -beet pulp - wytloki buraczane -oily - makuchy - rape - Sruta rzepakowa - soya - sruta sojowa minerals -mineraly - alumina - tlenek glinu - asbestos - azbest - bauxites -boksyty - bentonites - bentonity - ceramic clinker -klinker ceramiczny - China clay - kaolin - clays - gliny - fluorite - fluoryt - gipsum - gips - kaolin - kaolin - phosphate rocks - fosforyty - porphyres - porfiry - pumice -pumeks - salt - so1 - sands - piaski - silicon - krzem - sulphur - siarka metals -metale - antimony - antymon -beryllium -beryl - bismuth - bizmut - boron - boru - cadmium - kadm - chromium - chrom - cobalt - kobalt - copper - miedi - iron - ielazo - lead - olow - magnesite - magnezyt - magnesium -magnez - manganese - mangan - molybden - molibden - nickel - nikiel - non-ferrous metale kolorowe, metale niezelazne - scrap metal -zlom metalowy - tin - cyna - titanium -tytan - tungsten - wolfram - vanadium - wanad pellets - granulaty recycling - surowce wtome rice - ryi - clean - ryz iuszczony - paddy - ryz nieluszczony

-

-

--

-

-

-polished - ryz polerowany - rough - ryz niehszczony - white -ryz polerowany stones and rocks -kamienie i skaly -alabaster - alabaster - basalt -bazalt - calcite -kamien wapienny - chalk - kreda - dolomite - dolomit - flints - krzemienie - granites - granity - gravels - zwiry - limestone - kamien wapienny marbles -marmury mortar -h s z y w o ore - ruda - coarse - ruda w kesach concentrate - koncentrat rudy - copper - ruda miedzi fines - ruda drobnoziamista - finished - ruda wzbogacona - iron -ruda zelaza - lump - ruda gruba, w brylach - magnetite - ruda magnetytowa - roasted - ruda prazona -yard - skladowisko rudy raw material - surowiec seed cakes -makuchy prasowane sand - piasek sandstone -piaskowiec shingles -zwiry soda - soda sodium chloride - chlorek sodu sodium sulphate - siarczan sodu stone -kamienie scrap - zlom (jako ladunek) -yard - skladowisko zlomu screen bulkhead - grodz pylochronna sugar - cukier transportable moisture limit - dopuszczalna zawartoSC wilgoci (w transportowanym ladunku masowym) trim -trymerka a cargo -trymowad ladunek (to) trim - trymowat, rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimming -trymerka - normal hold - ladownia normalnie trymuj w tin test - proba wilgotnoici ladunku w puszce vegetable fibre - wl6kno roslinne wet salted hides - skory mokrosolone

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

k e s and markings o"f containers typy i oznakowanie kontenero'w
w

-

-

containers/

general cargo containers konteney uniwersalne

kontene y plytowe collapsible containers/

tank containers/ kontenery zbiornikowe

thermal containers/ kontenery izotermiczne

containers for dry bulk cargo/ do ladunkow masowych luzem

container top/ dach kontenera

-

owner's code, container size, type and check digit/ kod wtaiciciela, rodzaj i typ kontenera, cyfra kontrolna I container capacities/ dune eksp1oatac;yjne konten

container top/l sea-air container mark/znak dach kontenera kontenera lotniczo-morskiego

container Leight/ wysokoii kontenera

owner's code/kod wtaiciciela equipment category identified identyfikator kategorii wyposazenia container number/ numer kontenera
L

,

OCLu 244435 0---digit/ cyfra kontmlna check 22G 1 characteristic/ charakterystyka kontenera
length/ dtugoSC kontenera

I'

-

type/ typ kontenera

breadth/ szerokoiC kontenera

container markings oznakowanie kontenera

7. CARGO

Containers - kontenery

- approval -uznanie konstrukcji kontenera (za bezpiecznd -- certificate Swiadectwo uznania bezpiecznej konstrukcji kontenera safety - plate - tabliczka uznajqca k. bez-

container -kontener

pieczny (do eksploatacji) -safety devices -urzqdzenia (zawory) bezpieczenstwa na k. zbiomikowych approved continuous examination programme (ACEP) - zatwierdzony (przez instytucjc klasyfikacyjnq) program stalych przeglqdow stanu kontenera advanced transit atmosphere control (ATAC) - system kontroli i regulowania skladu atmosfery w zaladowanym k. chlodzonym clip-on unit - urzqdzenie chlodnicze przystosowane do doczepiania do k. chlodzonego container - kontener, pojemnik atmosphere - atmosfera w kontenerze berth - nabrzeze kontenerowe centre of gravity - Srodek ciczkosci k. condition - stan (techniczny) kontenera -depot - sklad, depot kontenerowy examination report - sprawozdanie z przeglqdu k. -external dimensions - wymiary zewnctrzne k. internal dimensions -wymiary wewn. k. -marking - oznakowanie k. -survey certificate - Swiadectwo przeglqdu k. sticker - nalepka k. terminal -baza, terminal kontenerowy tightness test -proba szczelnosci kontenera container continuous examination programme (CEP) - program nadzoru ciaglego stanu techn. k. containerization -konteneryzacja Convention for Safe Containers plate (CSC plate) - tabliczka zgodnosci k. z normami Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach data plate - tabliczka na k. zawierajqca m.in. jego tare, wage brutto i wymiary document holder - kieszen na k. zawierajqca jego dokumenty, np, celne

-

-

-

dolly - zestaw kol (opuszczanych pod przedniq czeiciq naczepy drogowej po odlqczeniu od niej c i ~ n i k a ) forty-foot equivalent unit (FEU) - kontener czterdziestostopowy ETEU (equivalent TEU) - statystyczne pojecie umowne, okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU full container load (FCL) -k. formowany przez jednego zaladowcc, na jego koszt i ryzyko IMO sticker -nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych label - etykietka, nalepka - container - nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych (takze: sticker) less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objqtoSC kontenera lime scrubber - pochlaniacz niepozqdanych gazow w kontenerach chlodzonych modified atmosphere operation (MAO) przewoz ladunku w k. z kontrolowanqatmosferq periodic examination scheme -program przeglqdow okresowych stanu kontenera portable refrigeration unit - przenohe (doczepiane) do k. urzqdzenie chlodnicze pre-trip inspection -inspekcja kontenera przed jego napelnieniem racking force - sila pozioma odksztalcajqca ramq nosn* k. racking test -proba sztywnoici (np. ramy noSnej kontenera) safety approval table (SAT) -tabliczka uznania k. za bezpieczny (to) strip - (tu) rozladowal. (zawartoSC kontenera) stripping - (tu) rozladunek zawartoici kontenera stuffing - napelnianie kontenera - de-- - oproznianie kontenera temperature recorder -rejestrator temperatury w k. chlodniczych TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, 20' equivalent unitised freight unit) - umowna jednostka statystyczna odpowiadajqca kontenerowi 20', kontener przeliczeniowy

-

7. LADUNEK

Container types typy kontenerdw

side door container/ k. z otwieranq Scianq bocinq

open top container/ kontener bez dachu

dry cargo contained kontener uniwersalny

full side access container/ k. o velnym ~ t ~ ~SciflV bocznej c i u

bulk container/ k. do prie- dry bulker container/ k. do priewozu tadunkdw sypkich wozu ladunkow sypkich luzem

, insulated porthole container/ ' kontener izotermiczny z dociepian.ym agregatem

reefer container/ kontener chlodiony

tank container; tanktainer/ kontener =bionzikowy

cattle container/ kontener do przewozu bydla

ventilated container/ kontener wentylowany

7. CARGO

Container types-

typy kontenerow

- full

bin -pojemnik bolster - paleta kontenerowa, podloga k. box - amerykanskie okreilenie k. cargotainer -kontener ladunkowy container -kontener - all-purpose - kontener uniwersalny flat -podloga kontenerowa (do pojemnikow na sprzqt do mocowania, palet, pakietow itd.) - lashing - podloga kontenerowa do sprzqtu do mocowania - rod - pojemnik do skladowania prqtow do mocowania k. z drzwiami w obu Scia-both ends doors nach szczytowych - bulk freight - k. do przewozu ladunkow masowych, sypkich (wyposazony w otwory nasypowe oraz otwory do wyladunku) - cattle - kontener czqiciowo otwarty, do przewom bydla - closed -k. zamkniqty, z mozliwoSciq zaladunku wylqcznie przez umieszczone w Scianie szczytowej lub bocznej drzwi - closed ventilated - kontener wentylowany zamkniqtym obiegiem powietrza - collapsible - kontener skladany (ktorego poszczegolne elementy mogq byd demontowane lub sktadane w celu zmniejszenia objqtoSci pustego pojemnika) - Conair kontener chlodzony poprzez (podlqczony) system statkowy - controlled atmosphere - k. majqcy urza; dzenie do kontroli atmosfery w jego wnqtrzu - cooled - kontener chlodzony - cellular compatible paletwide (CPC) -kontener do palet (o wymiarach wewnqtrznych pozwalajqcych na zaladunek 24 palet 1,O x 1,2 m lub 30 palet 0,8 x 1,2 m, jednoczesnie o wymiarach zewnqtrznych umozliwiajqcych jego zaladowanie w prowadnice) - dry - do przewozu ladunkow suchych - dry bulker - kontener zamkniqty do ladunkow sypkich -dry freight special-- k. specjalny do drobnicy - euro palletwide box k. o wymiarach przystosowanych do przewozu europalet - gear - kontener ramowy do mocowania osprzqtu ukladarek (widly, ramy etc.) -full side access -k. o pelnym otwarciu sciany bocznej

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

tilt - kontener, ktorego Sciany boczne, niekiedy rowniez szczytowe i dach pokryte sq brezentem - gas tight -kontener gazoszczelny - general purpose - k, zamkniqty, zwykly - grilled sides - k. ze scianami aiurowymi - half-height polkontener, k. otwarty, zwykle o wysokosci od 4'00" do 4'03", - half-height open-top (HHOT) - k. polowkowy otwarty (bez dachu) - half-size - polkontener - half-rack - polkontener skladany - half tilt - k. ze znacznq cz&iq Scian (lub Scian i dachu) pokrytq brezentem - hard top - k. z dachem sztywnym - hard top open top -k. otwarty z montowalnym dachem sztywnym - heated - kontener ogrzewany - high cube - k. wysoki (9'00", 9'06") - hi-cube -populame okreilenie kontenerow o wysokoici 9'00" i powyzej - high cube unit - patrz "hi-cube" - insulated - kontener izolowany - isothermal - kontener izotermiczny (zdolny do utrzymania temperatury wewnqtrznej) - open-side - k. z otwieranq Scianq - open-top - k. otwarty (bez dachu) - overheight - kontener o podwyzszonej wysokoici, ladunek ponad dozwolonqwysokoSC - plain van -k. zamkniqty, zwykly - power pack - k. z generatorem elektrycznym do zasilania awaryjnego innych k. - reefer - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated unit - kontener chlodzony - sheeted -kontener bez dachu (przykrywany oponczz+, rowniez: open top) - shipping - (morski) kontener transportowy, pojemnik transportowy - side door - k. z drzwiami w co najmniej jednej Scianie bocznej - slim wall - k. o Scianach z plaskiej blachy plytko profilowanej - special - k, zbudowany do przewozu specyficznego, nietypowego ladunku - top loader (TL) - kontener z mozliwosciq zaladunku przez dach - single trip (STC) - kontener jednorazowy

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

Container types
- typy kontenerdw

half-height open top container/ kontener polbwkowy

flat rack/ kontener plytouy 40' ze Bcianami szczytouymi

bolster/ podioga kontenerowa)

pack-flat container/ kontener pack-flat

flat-rack container with collapsible ends/ kontener o podstawie plytowej ze skladanq konstrukcjq czolowq

heated -k. zbiornikowy, ogrzewany para -thermal - kontener izotermiczny - tipping bulk - k. do ladunkow masowych, wyladowywany przez przechylanie - ventilated -k. wentylowany flat -podloga kontenerowa (bolster) flatrack, flatrack - k. tylko ze Scianami szczytowymi lub tylko z bocznymi - fixed end - podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi stabmi -collapsible -podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skadanymi -with full end wall - k. tylko z pelnymi Scianami szczytowymi -folding end --podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skladanymi platform -platforma (podloga) kontenerowa swapbody - kontener wyposaiony w stalowe

- steam

-

-

-

-

-

-

-

nogi, umozliwiajqce zaladunek na naczepe bez uzycia podnosnika - folded - swapbody, calkowicie skladany kontener na nogach - tiltsides - swapbody kryty brezentem (opohczd - curtainsider - swapbody o Scianach krytych brezentem (oponczd - stackable - swapbody przystosowany do piqtrzenia tank (container) -kontener zbiornikowy - glycol cooled -k. zbiornikowy chlodzony glikolem - insulated k. zbiomikowy izolowany termicznie - reefer -k. zbiornikowy chlodzony - semi-insulated -k. zbiomikowy polizolowany termicznie - tanktainer - kontener zbiomikowy

---

---

-----

--

7. CARGO

Container construction konstrukcja kontenera
rear header/ belka poprzeczna gorna

I

cross member/ poprzeczne podstawy

locking cam/ rygiel locking rods/ are@ ryglujqce

' drzwi door/

slupek naroiny rear corner casting/ naroze zaczepowe y l n e

1

upper corner castmg/ naroze gorne

corrugated floor/

naroze dolne

naroze dolne

/

lower corner casttng/ contamer floor/ naroze dolne r p o d l o g a Xontenera

sciana kontenera

7. LADUNEK

Container construction konstrukcja kontenera
container -kontener all-welded stainless steel - k. ze stali nierdzewnej, spawany battens - szalowanie drewniane (chroniqce ladunek wewnqtrz kontenera) bottom -podstawa kontenera bulkhead - (pot.) nazwa Sciany szczytowej kontenera, przeciwleglej do drzwi bull rings - piericienie shzqce do mocowania (ladunku w kontenerze) camber -wypukla podloga kontenerowa (dla wzmocnienia konstrukcji) crossmembers - zebra kontenera - double jacket tank - k. ze zbiomikiem o podwojnym poszyciu end frame - rama czolowa kontenera fittings - osprzgt kontenera -forklift pocket -kieszenie na widly ukladarki frame -rama kontenera gooseneck tunnel - tunel w podstawie k. na zaczep typu "gqsia szyja" -head -sciana szczytowa kontenera, przeciwna do Sciany z drzwiami - lightweight frame tank -kontener zbiomikowy z ram* o lekkiej konstrukcji - rivetted aluminium - aluminiowy k. nitowany - ultralite dry freight - k. bardzo lekki (z tworzyw sztucznych lub kompozytow) outriggers - wezlowki k. -overflow prevention device -urzqdzenie zabezpieczajqce przed przelaniem zbiornika -pressure control device - urzqdzenie do pomiaru ciSnienia w k. zbiornikowym -rain gutter - okap kontenera - sheating - poszycie Scian i dachu k. tilt - brezent lub inna tkanina (lub tworzywo) okrywajqce k. bez dachu lub bez Scian -tipping discharge letterbox hatch -otwor prostokqtny w dolnej czesci drzwi k. do wyladunku ladunkow masowych understructure - podstawa kontenera ventilator cover -pokrywa wywietrznika k. clip on unit (COU) - przyczepny kontenerowy (agregat chlodniczy) corner -naroznik casting - odlewane naroze kontenera
-

- fitting -naroznik k.
Genoa comer fitting - narozniki wykonane wedug zalece~i IMO protection plate - plyta wzmacniajqca przy narozach k. -post - slupek naroinikowy k. -top -fitting -gome naroie (zaczepowe kontenera) door - drzwi k. - end - drzwi czolowe kontenera gasket -uszczelka drzwi k. hardware - detale drzwi k. -hinges - zawiasy drzwi -loading hatch -otwor nasypowy w drzwiach k. do ladunkow masowych (do zaladunku urzqdzeniami pneumatycznymi) -locking bar -skoble (prqty) zamykajqce d r m i locking mechanism - mechanizm blokowania drzwi k. -panel -plyta drzwiowa k. - side - drzwi boczne k. dual refrigeration systems for hazardous cargoes - podwojny system chlodzenia w k. z ladunkami niebezpiecznymi floor - podloga k. hat-section center spacer - profil Srodkowy podlogi k. lashing rings - uchwyty w podlodze kontenera shzqce do mocowania ladunku treshold plate - plyta ochronna podlogi k. - wooden flooring - podloga drewniana k. glass reinforced plastic (GRP) - tworzywo sztuczne wzmacniane wloknem szklanym; kompozycja stosowana do produkcji lekkich k., zwlaszcza chlodzonych header -belka poprzeczna goma k. bar - prqt lub ksztaltownik stalowy nad drzwiami kontenera bez dachu - door - belka poprzeczna nad drzwiami k. extension plate - plyta przy czolowej belce gornej k. - front -belka p.a goma Sciany czolowej k. insulation - izolacja k. izotemicznych - fire proof thermal - izolacja termiczna ognioodporna - polyurethane blown foam - izolacja z piany poliuretanowej - thermal - izolacja termiczna k. panel -plyta (poszycia) Sciany k. - side - Sciana boczna - front - Sciana czolowa
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO

Refrigerated container kontener chlodzony

refrigerated un agrega t

control panel/ panel sterowania I

_ control box/ szafka kontrolna

suction -

service tank/ zbiornik senvisowy nu ssaniu

-

7. LADUNEK

- corrugated side

- Sciana boczna ksztaltowana k. - aluminium flat side (front) - aluminiowa plaska Sciana boczna (szczytowa) post - shpek k. - front - slupek Sciany czolowej k. - J- bar - slupki typu "J" - rear - shpek Sciany drzwiowej k. - side - slupek Sciany bocznej k. rail - belka (noha) k. -bottom side rail - belka boczna dolna k. side rail - belka boczna k. -top side rail -belka boczna gorna k. roof - dach k. -bow - zebro dachu k. -hatches - otwory nasypowe w dachu k. panel - plyta dachu k. racking test -proba sztywnoSci k. sandwich construction-konstrukcja przekladkowa (np. izolacji kontenera)

-

-

-

-

-

-

seal - plomba container -plomba z linki stalowej - high security bolt - zbrojona plomba k. - indicative container strip plomba z taSmy stalowej z wytloczonym numerem - solid metal container -plomba z prqta stalowego side - Sciana k. - door - Sciana drzwiowa k. - front - Sciana czolowa k. sandwich panel - Sciana o konstrukcji typu "sandwich" (warstwowej) - inner lining -wewnqtrzna wykladzina kontenera zbiornikowego (np. teflon) sill - belka poprzeczna k. - door belka poprzeczna Sciany drzwiowej - front - belka poprzeczna podstawy Sciany czolowej k. wall - Sciana - end - Sciana szczytowa kontenera - side - Sciana boczna kontenera
- cable

-

-

--

-

-

-

--

-

Forest products -produkty

half/ poiowizna

baulk/ belka

square/ krawedziuk

slipper/ podklad kolejowy

plywood/ sklejka

sawn timber packages -pakiety tarcicy

ragged-end package, truck package/ pakiet desek tartych : nierownym jednym koricem

,flush end package, length package/ pakiet desek tartych z oboma koricami rownymi

cants/ plyzmy

drewno przetarte o szerokoici ponizej 150 mm i ponizej 50 mm gruboici.bibulka chlonna .tarcica mokra .warstwa ladunku drewna fresh water timber load line (LF) .pakiet o obu koncach rownych forestry . niesuszone (w odroznieniu od kiln dry lumber) h e a t treated drewno poddawane dzialaniu wysokich temperatur dla zabicia szkodnikow -kiln dried .pot.listwy .listwy .slippers . end .5 stop szeiciennych) natural seasoning -naturalne suszenie (drewna) paper -papier .drewno suszone w suszarni Mille (M) -tysiecy board feet (jednostka miary tarcicy = 83.objctoSc (np. i nie mniej niz 100 mm grubosci small .plyta piliniowa carton .karton nasycony asfaltem - - - - - - karton.sawn wood .drewno powietrznie suche sawn timber . CARGO Forest products . baliki .podklady kolejowe .grube kawaly drewna.karton do pakowania Srodkow spozywczych .pot. uzywane w zegludze products (FP) .karton wielowarstwowy .multi layer . kantowka .listwy (na skrzynki) .papier stosowany do produkcji kartonow . (deals and battens) -bale i baliki -deals.cellular wood panel .karton na pudelka .tarcica .rolled h a f t liner board (KLB) -papier szary w rolach . drewna. drewno tropikalne layer .cants .quilla .podklady kolejowe .scantlings -laty.karton do pakowania plynow .folding box-board . krawqdziaki .laths .krawqdziak. belka o wymiarach 4-10 cali .deska. tarcica .karton .karton na opakowania .railway ties (slippers) . nasiqkanie drewna.fibre .produkty przetworstwa drzewnego absorbtion .cellular .food-board .battens . kora board -karton . posiadajqce dwie lub trzy Sciany plaskie. tektura falista kryta .laty. krawcdziaki .drewno przetarte od 1.baulks .suszenie.linia ladunkowa na drewnowcu. okreilenie dot.kantowka.50 do 180 mm szer.chinina.customer cut (CC) .green lumber .krociaki (sortyment tarcicy) .plank .tarcica .kora mangrowca .quinine .d.drewno powietrzno-suche -green -drewno mokre. uiywane w zegludze intake measure .slatings . s h o t uiywany na planach ladunkowych) air dried .deski .tektura - - - - - - - -- - . o dlugosci ponizej 2500 mm .kora .b. pryzmy .h a f t lineboard . deski.plyta komorkowa (panelowa) . celulozy lub papieru wodq air dry (timber) .bela -balk.liquid .mangrove .7. drewna. kora drzewa uzywana do produkcji lekow barque -bark.podlogowka (deski podlogowe) flush ends .kora drzewa uzywana w produkcji mydla.ends .bal (tarcica) .tarcica -bale .square .cardboard - - .converted timber . boards and batten (DBB) -bale.asphalt saturated . celulozy i papieru.absorbcja. wozona w belach .absorbent lightweight .waney timber .solid fibre .karton dwuwarstwowy .korek drying . osuszanie flooring .okreilenie dot.scants (scantlings) . celulozy i papieru.deal . odpowiadajqca wodzie slodkiej load -jednostka miary drewna (50 cuft) lumber (LBR) -tarcica (okreslenie stosowane w Kanadzie i USA.belki -boards (brds) . drewna) przyjqta na statek junglewood .duplex .kawalki drewna przetartego o zaokr&onych brzegach bark .white liner chip-board .drewno przetarte.karton wielowarstwowy cork .slats .tarcica przycinana wg zqdan odbiorcy (skrot uzywany na planach ladunkowych) .

dunnage . lekki .papier lekki.chemiotermomechaniczna c.packing .tarcica odziomkowa .kloc nieodkorowany .bleached chemi-thermomechanical pulp (BCTMP) .p.dry rot .sack kraft (SKT) -papier na worki i torebki .celuloza rafinowana z drewna mielonego (scieranego) .suszenie drewna shingles .dolna.celuloza - - - - - - - - - - - - - - . pulpa celulozowa.p.mursz twardy .medium weight .p.p.rickers (scafolding) .plac do skladowania drewna staves .drewno okrqgle -bole .p.slupki (na msztowania) . nasycany asfaltem 7. chemiomechaniczna - . . tarcica (w Ameryce Pln.butt end .rattan sawdust .kloda.marka zanurzenia dla statku przystosowanego do przewozu drewna timber faults -wady drewna . odziomkowa czqic klody .bleached h a f t (BKP) .c.kopalniaki. "pulchna" w rolach . ryiowy .light weight coated (LWC) .(drewno) balsa .tarcica wstqpnie przesuszona (wystarczajqco do transportu morzem) stacking yard .light weight . kloc.sezonowanie drewna.krawqdi bloku.rot .drewno prasowane seasoned .copying .round .kloda.bamboo pole .mursz ( w drewnie) . strzala . bielona .kopalniaki pulpwood -papierowka .c.encased knot . szary . zywotnik zachodni .edge .bleached semichemical (BSCP) . powlekany. mursz (drewna) (species of) wood .butt end .. kloda odkorowana .mursz suchy (grzybica drewna) .kloc.refined ground (RGP) .trociny seasoning . tluszczoodporny .gatunki drzew .rice -p.celuloza w rolach . okleina woodpulp (pulp) .sztauerskie . siarczanowa bielona . do druku offsetowego .drewno wysuszone.bolt .incipient decay .desolving - - .papier odpadowy plywood (PLY) . bambus -beech .bleached chemimechanical (BCMP) . ciqzki . okrqglaki kopalniane pit .dluzyce .heavy weight -p.sqk niewroiniqty . suszenie drewna of timber .p. pien .brzoza .olcha .drewno. powlekany.greaseproof .rolled fluf (RFP) .celuloza .aspen .c.kloce drewna .p.p.asphalt saturated ..patrz: shooks tissue -bibula higeniczna veneer (VNR) . wyrzynek .one-time carbon .c.tuja..log .p.waste paper .arbor-vitae .kraftliner .gont shooks -klepki na beczki shipping dry . LADUNEK .doatiness . pakietu etc. chinski (z kory bambusowej) .drewno okragle timber .tyczki .rolled wood (RWP) ..pitrops . falisty .sklejka in standard bundles .birch .peeled .c.chinese .acacia .fluff .coated powlekany . do fotokopiarek corrugated board . bielona . iredni .ash -jesion -balsa (wood) . pulpa drzewna . powlekany.diuzyca.offset .papier -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - rozpuszczalna objqtoiciowa ("puchowa") . chemiotermomechaniczna .zgnilima.bark struck .tyczki bambusowe.fomier.celuloza termo-mechaniczna (round) timber .celuloza.osika . bielona .akacja .chemitermomechanical (CTMP) .p.sklejka pakietyzowana w standardowych pakietach rattan .-p.c.apple -jablon .buk . samokopiujqcy. sezonowane mark . stosowane w odniesieniu do drewna nieprzetartego) .thermo mechanical (TMP) .rough .pickets . polchemiczna bielona -bleached wood (BWP) .hewn .tarcica compressed . jednorazowy .alder . powlekany .chemiomechaniczna c.edge .chemiomechanical (CMC) . pakowy .

swiss .oak .soma czarna - -- - .cyprys .drewno "zelazne" .hebanowiec .daglesia -jedlica .sapan ..poplar .wiqz .sapele .topola czarna .topola .drewno cennych gatunkow .drewno sandalowca .heban ..cottonwood.orzech -willow .mahon australijski -juniper -jalowiec .fir -jodla .palisander .box .drewno opalowe (kominkowe) .grab .mahon .chestnut .drewno miqkkie (zwykle iglaste) . sweet . light .limba -plane -jawor .ebony .tomarack -modrzew amerykanski .sapele .modrzew .larch . miazga .yew .cottonwood.firewood ..kasztanowiec .hard . tek itd.guaiac.icier drzewny.lipa .grusza .plum .pitch - - - - - - - - - - .heavy .klon .topola sucha .cedr .ironwood . o czenvonym barwniku .modrzew .drewno ciezkie (kazde drewno ciqzkie jak dqb. wild .hack matack .cedar .sosna smolna stone .drewno twarde (zwykle liiciaste) -white .ground .pine .bwierk .iliwa .dqb .(deski) o gruboici ponizej 1 cala water seasoning .prime .cherry.Douglas fir -jodla Douglasa .sekwoja .redwood .sosna --white .green .red .gwajak .black ..sandal .hickory -hikora.jarrah wood . orzesznik . mahon.spruce .przechowywanie (drewna) w wodzie wood . black ..drewno chips .maple .teak .7.bukszpan camwood (barwood) .modrzew afrykanski .tek ..cypress .drewno iwieze .kazde drewno lekkie dowolnego rodzaju i dowolnie obrobione .) goods. CARGO .elm .sandalowiec .cenne drewno tropikalne.gwajak.Swierk .trzeinia .drewno twarde (drewno drzew liiciastych) .wierzba timber load line .cis -walnut .spruce . dry .mahogany .pear.z r ~ b k drewniane i .lignum vitae .palisander .larch . zywotnik .sycamore -jawor . lignum vitae .hornbeam .lime .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna underinch (under one inch thick) .hurma .soma wejmutka .

palety. mala bela barrel -beczka.drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breakloads .workowanie bale .drobnica mieszana .paper -worek papierowy -polypropylene -worek z polypropylenu .superpaleta load board -paleta ladunkowa marks .bagaz declaration .round . aluminiowy z pokrywqniezdejmowalnq -with removable head -b.measurement .sztuka (ladunku) niewymiarowa bag . z pokrywq zdejmowalnq . tarcicy lub -- - - - --- PW - - - - hard bundled .ladunek pakietyzowany . barylka cargo -ladunek beczkowany .packaged .b. drewniana box . 13 mt/m3 lub 1mt/40cuft] .deklaracja celna bagazu entry .worek z tkaniny baggage .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) pack -pakiet.steel .aluminium with non-removable head .bela cylindryczna ballot .dry freight .cechy measurement goods .light -ladunek lekki (przestrzenny) . ze sklejki .workownica bagging .package .ladunki drobnicowe bulky -przestrzenny.ladunek w sztukach . ladunek drobnicowy in bales . skrzynia cask -beczka. paczka (to) pack -pakowaC package freight .general .poirednie pojemniki do przewozu ladunkow luzem -flexible (FIBC) -elastyczne pojemniki poirednie do przewozu luzem (do 3m3) jerrican -kanister lifting unit frame (LUF) .pakiety (drewna) z nierownym jednym koncem - - -- . sk6r mokrosolonych itd.fibre .b.bela .textile .b.pakiet tarcicy opasany taimq (bandowany) maszynowo .pudlo.) crate .off-gauge -ladunek ponadgabarytowy .bagazownia bagged -workowany cargo .ragged end .w skrzyniach intermediate bulk container (IBC) .plastic .length .drobnica package (bundle) . przy sztauowaniu amunicji.b.drobnica .sztuka ci~zka.b. z tworzyw sztucznych flexi-tank -zbiornik elastyczny generals . kontenery) unit -jednostka ladunkowa cars knocked down (CKD) -skrzynie z samochodami w czqkiach case -pudelko.multi-wall paper worek papierowy wielowarstwowy .pakiet tarcicy z oboma koncami rownymi -one flush end pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem . obj~toiciowy bundle -wiqzka.mixed general . o duzych wymiarach cargo -ladunek przestrzenny. beczulka coiled steel sheet -blacha stalowa w k r e a c h corral .zgloszenie (celne) bagazu lien .drobnica.drobnica awkward lift . zwoj can -puszka canned goods -towary w puszkach cargo -ladunek . ciqzki unos in cases (ilcs) .precious . EADUNEK General cargo .piece .ladunek workowany bagger . ciqzka jednostka (ladunkowa). skrzynia breakage .krata.pakiet (np.balot.worek jutowy .kratownica (obudowa drewniana stosowana np. z wlokien syntetycznych .prawo zastawu na bagazu room .drobnica konwencjonalna .7. klatka.uniform general .drobnica jednolita - - -- - - - - - - - - - - - -unitized ladunek zjednostkowany (np.ladunek w belach . skrzynia azurowa dimensions (dims) -wymiary drum -beben (opakowanie) .drogocenny ladunek .worek -cargo -ladunek workowany -jute .bqben stalowy -plywood .ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) [ l .wooden .drobnica heavy lift (hl) .

woodpulp loading lift/ unos pulpy cargo unit marking oznakowaniejednostki tadunku corner protector/ oslony naroinikow protecting slats/ lishuy qchronne steel band/ taSma stalowa unit number/ skids/ piozy ' waga i wymiary angle face pallet. szngle deck pallet/ paleta jednostronna double deck pallet/ paleta dwustronna r wqv pallet/ eta z czterema 'Sciami na wid@ bale/ bela nle opakowana bela opakowana crate/ krata VBC). big-bags/ duze pojemniki dastyczne do przewozu luzem container/ kontener container stack/ stos kontenerow container block/ blok kontenerow . CARGO iCargo units iednostki ladunkowe > woodpulp bale/ bela pulpy woodpulp unit/ jednostka pulp?.7.

gane foliq termokurczliwq skids -plozy (drewniane.double decked . dwustronna .semirigid ..wlewka metali.paleta (ladunkowa) z dwiema parami otworow na widly palletization -paletyzacja parcel .polsztywny p.pakiety (drewna) z oboma koncami rownymi .morskiego pallet -paleta . p. p.paleta z min.pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem packaged unit -pakiety packages -pakiety packing -pakowanie. blachy shrink wrapped ..paleta ladunkowa .flat .gqski cynku -.square (flush) both ends .zwoje drutu -- -- -- Reefer cargo compartment przedzial ladunku chlodzonego cooler room/ .zwoj (rola) papieru.rolled -wyroby stalowe walcowane .znormalizowana jednostka ladunkowa wire coils .four way .two-way . arkusz blachy portable bulk container -skladany pojemnik na ladunki masowe .gqski olowiu zinc . gqsi - - - .paleta dwuplytowa.standardized . na ladunki masowe .lead - . obcia. palety etc.box .wyroby stalowe walcowane na gorqco strap .soft bundled .taSma (do mocowania ladunku) tray -paleta.sztuki pigs .hot rolled .sztywny p.single-decked -paleta jednoplytowa. na ladunki masowe .post -paleta slupkowa . jednostronna . opakowanie .(opakowanie) nadajqce siq do transport. trzema stalymi. na ladunki masowe pre-sling .(ladunek) przygotowany do zaladunku lub pozostawiony w ladowni na zawiesiach reel .paczka.flexible -elastyczny p.ladunki.sea .truck .----- - - - - - - - - - plate -plyta.pakiet tarcicy bandowany recznie . zabezpieczajzge np. gqski. jednostka ladunku parts knocked down (PKD) . odlqczanymi lub skladanymi Scianami pionowymi .rigid . taca (ladunkowa) unit load -jednostka ladunkowa .iron -stal w gqskach . spod skrzyni lub bur@ lodzi przed uszkodzeniem) steel products -produkty stalowe .skrzynia z czqSciami samochodowymi pieces (pcs) .paleta z kieszeniami dla ukladarki z czterech stron ..

schladzanie . polqczonych razem w koronie) controlled atmosphere (CA) -system przewozu owocow w atmosferze gazu obojetnego coolant -czynnik chlodzqcy cooler .chlodzony cargo .sok pitny concentrate .kompot syrup .izolowany -hatch cover . wskutek zlego zasztauowania .viatiated -powietrze zawierajqce produkty oddychania owocow. do baterii chlodzqcej .return temperatura powietrza powracajqcego znad ladunku.ladunek chlodzony fish .ryby chlodzone -fruits -owoce przechlodzone (w trakcie transportu morzem) chilling .wstepne schladzanie (ladowni przed przyjeciem ladunku) deflector .oddzielacz kropel defrost -odmraiac defrosting -odmraianie room .mieso mrozone fruit . zasilajqcy delivery duct -przewod zasilajqcy.schladzanie .stopien dehumidifier -odwiliacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz - -- - - - - - deicer .czynnik chlodniczy .lod suchy field heat -cieplo resztkowe pozostajqce w ladunku i w kartonach. usuwane do atmosfery w trakcie wentylacji bananas parts -czqSci banana boxing station .powietrze --cooled cargo .syrop -tinned .swieze -juice .sok skoncentrowany -raw .owoce suszone fresh .przecier -raw juice .short cycle .powietrze atrnosferyczne wprowadzone do ladowni przy pomocy statkowego systemu wentylacyjnego .zamiast pietrzenia fluorinated refrigerant .odladzacz delicate cargo -ladunek delikatny delivery channel -kanal tloczny.miejsce pakowania bananow do transportu --code number -numer identyfikacyjny miejsca pakowania stemplowany na wieku kartonu (to) chill .moszcz solid pack pasteurized . kanal tloczny dielectric thawing -rozmrazanie diaelektryczne drip-pan -wanienka Sciekowa drip-tray .pre. przelamanego banana large box -karton bananow wazqcy 20 kg - - -- - - ..prechilling .wanienka Sciekowa dry ice .pulpa owocowa purees .zywnoSC mrozona meat .deep cargo .powietrze cyrkulujqce wok01 ladunku zamiast wskroS ladunku.sok surowy pulp .chlodzic chilled .rozkladanie koncowki ladunku na calqpowierzchnie podlogi ladowni .ladunek chlodzony powietrzem --cooling .rozmraialnia degree (deg. pochodzqce z miejsca ich pakowania finger -pojedynczy banan floor off .) .ladownia izolowana latex .chlodzenie agent -czynnik chlodzqcy coil -weiownica chlodzqca down .chlodnica cooling .Reefer cargo -ladunek chlodzony air .fresh .ladunek glqboko mrozony (< -1 8OC) fish .ryba mrozona food .wstqpne schladzanie cluster .owoce puszkowane hand -wianek bananow odcietych z lodygi (1 1 do 19 pojedynczych bananow) insulated .pulpa mroiona stewed .pokrywa luku chlodzonego hold .freon full refrigeration(FR) -praca chlodni na maks.owoc dried . wydajnoici w celu szybkiego zredukowania temperatury frozen -mrozony cargo -ladunek mrozony .czqSC wianka bananow (zawierajqca 4 do 8 b.tu: sok wyplywajqcy z zielonego.chlodzenie powietrzem .

uszkodzenia owoc6w - - -- - - banana bruising -obtluczenie bananow (mechaniczne uszkodzenie.uszkodzenie w czasie dojrzewania (brqzowo-pomaranczowe plamy i odbanvienia na skorce zielonego owocu) mutilated finger .(pot.carrying .delivery air .dwustopniowe schladzanie ladunku US Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA ) Departament Bezpieczenstwa Pracy i Administracji Zdrowia USA vegetables -warzywa Fruit damages .zadana temperatura przewozu (zalecana t. podanych w instrukcji na podroz .ladunek chlodzony -hold .bialy sok. powietrza na wlocie. tip constriction -skurczenie koncowki owocu (spowodowane infekcjq bakteryjnsl) under peel discoloration (UPD) .temperatura otoczenia .zob. 22 .ladownia chlodzona reporting reduction periods and loading pulp temperature -raport dot. dwustopniowego obnizania temperatury ladunku two temperature cooling . LADUNEK 0 S H A wells . na ktorym rozwijal sic kwiat) crown mold .odbarwienie widoczne pod wierzchniq warstwq owocu.grzybica atakujqca koniec owocu. pulpy) two-stage temperature instruction -instrukcja dot. carrying temperature -pull down nizsza z dwoch t.grzybica atakujqca podstawe kwiatu banana caterpillarscrab -deformacja wywolana obecnoScia lanvy motyla lub Cmy chemical injury -uszkodzenie chemicme (skutek uzycia Srodkow antygrzybicznych itp.7 C powyzej wymaganej temperatury przewozu reefer unit (RU) .pulp . 13.) wolna przestrzen o szer. a kolor zmienia sic z zielonego na zolty secondary plenum -przestrzen pomiqdzy dolnymi a gornymi deskami palety ustawionej na gretingach ladowni skirting -papier umieszczony wok01 podstaw palet ustawianych najdalej od coolersow. banana whithered pedicel . zamiast micdzy kartonami small box . po zamknie ciu ladowni do o s i ~ n i c c i a temperatury powietrza wychodzqcego o okolo 2-2.zbrqzowienie i skurczenie szyjki banana .okaleczony owoc banana.owoc zaparzony (wskutek dojrzewania w zbyt wysokiej temperaturze) cigar end . miqzszu owocu (pot.karton b. w ktorym rozpoczql siq proces dojrzewania.50 kg owocow) supply ventilation -wentylacja nawiewowa temperature -temperatura .cctki. uszkodzenia mechaniczne neck injury -uszkodzenie szyjki (banana) red rust -wada bananow wywolana dzialaniem insektow residue -nalot (po Srodkach antygrzybicznych i preparatach owadobojczych) scaring -uszkodzenia.chlodzony cargo . np. 1 m wok01 lukow micdzypokladow na statkach przewidzianych do wyladunku w USA reduction period -czas potrzebny.cala wiqzka (kiSC) bananow wraz z lodygq (ok.pleSn korony (spowodowana grzybem) crown rot . zabezpieczajqcy przed przeplyvem powietrza przez podstawy palet.jeden lub wiecej pokladow w ladowni obslugiwanych osobnym urzqdzeniem chlodniczym refrigerated .skorka rozdzielona (pekniqcie na krawcdzi skorki) Sun-burn .) cooked fruit . po jej odcieciu od lodygi bananowca maturity injury .t. wyciekajqcy z korony wiqzki b. rowniez miqzszu) banana finger rot -zgnila skorka i m i e s z banana trips -wypryski na bananach (spowodowane obecnoiciq insektow) black tip . ciecia na skorce owocu scratches -zadrapania. okresu schladzania i temperatury miqzszu owocow ladowanych ripe & turning (R&T) -banan.ambient .obumieranie owocu spowodowane infekcjq bakteryjnq latex. rysy speckling .2 kg stem . powietrza wchodzqcego do ladowni) . o wadze ok.7.gnicie korony banana (zaawansowana forma plesni korony) dry rot . blizny. latki na skorkach zielonych owocow (spowodowane infekcjq grzybowd split peel .oparzenia sloneczne owocow b.

pot.natural .wydzielanie wilgoci.carbon .dwutlenek .relative .komin wentylacyjny (np.wentylacja naturalna -pressure -wentylacja nawiewowa -system . cyrkulacja powietrza -funnel -kanal wentylacyjny refreshing . drewniany przewietrznik ryiowy - - - - - - - - . bwie-replacement ze powietrze .obnizenie temperatury punktu rosy depression of wet bulb -roznica wskazan termometru wilgotnego i suchego dew point -punkt rosy indicator .izolacja z kanalami wentylacyjnymi ventilating -wentylacyjny fan .forced air . nawiewnik . kominek wenecki.wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny -well .brodek osuszajqcy. CARGO Cargo ventilation wentylacja ladunku air -powietrze .odporny na wilgoc normal atmosphere -atmosfera normalna (fizyczna) recirculation -recyrkulacja relative humidity -wilgotnosc wzglgdna rice air duct . w ladunku ryzu) circulation -cyrkulacja .wietrza w ladowniach .pocenie sic ladunku (wskutek zlej wentylacji) chimney . osuszanie agent .tarcza (tu: rejestratora temperatury) dry bulb temperature -temperatura termometru suchego (w psychrometrze) dry-bulb thermometer -termometr suchy drying .wentylacja ciqgla -duct -przewod wentylacyjny .wentylacja powierzchniowa (ladowni.suszenie.changes (ale) . korytko.przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) .studnia wentylacyjna (w stosie ladunku) ventilation -wentylacja.przemieszczanie sic wilgoci (w ladunku) moisture-proof . wydzielanie pary wodnej -mixing ratio .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) ship sweat -pocenie sic burt (kondensacja wilgoci na burtach) sweat board .czqstotliwobC wymiany po. wywietrznik.wymiana powietrza powietrze wymienione.rice .wooden venetian .ambient -powietrze otaczajqce -trunk -kanal wentylacyjny (to) air -wietrzyk airing -wietrzenie.changes per hour (aclh) -liczba wymian powietrza (w ladowni) na godzing -circulation -obieg powietrza.7.odwadniacz.dwutlenek wggla disk . wentylacja ambient temperature -temperatura otoczenia cargo sweat . ladunku) ventilator -wentylator.punkt rosy dioxide . roszenie through ventilation -wentylacja (ladunku) na wskrob ventilated insulation .zawartohk wilgoci migration .wilgotnoik wlabciwa .obieg powietrza wymuszony condensate -kondensat condensation -kondensacja dehumidification plant .wilgotnobc wzglcdna inherent vice . urzqdzenie do usuwania wilgoci z atmosfery ladowni depression of the point . osuszacz exhauster -wentylator wyciqgowy exhaust -wyciqg -duct -przewod wentylacji wyciqgowej - -- - - -- - - fan -wentylator w y c i ~ o w y -ventilation -wentylacja wyciqgowa humid -wilgotny humidity -wilgotnoit expiration .pocenie sic (burt statku).potnica sweating . przewietrzanie .casing -kanal wentylacyjny .continuous .wada naturalna (np.surface . towaru) moist -wilgotny moisture -wilgoC content .system wentylacji .

gatunek ropy . kwaSna surowa ropa naftowa (z zawartosciq H.lekkie (np. rycynowy) .ropa surowa .olej arachidowy .heavy fuel .ciecz.tailored .olej roilinny .zbiornikowiec do przewozu ropy surowej . olej napedowy .olej grzewczy .oleje ciemne (ciernno zabanvione) .olej rqcznikowy (pot. zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych sodium silicate .S) sulphuric acid -kwas siarkowy - - - - -- - - -- .olej kokosowy .clean products") fuel -paliwo .ladunki plynne asphalt . white products) -olej czysty. LADUNEK Liquid cargoes .asfalt benzene -benzen bitumens -asfalty blends .7.black diesel . ropa surowa.peanut .sesame .diathermic .olej rybny .olej lniany .gaz wydzielany przez rope products .paliwo ci~zkie.ropa naftowa surowa i produkty ropopochodne -gas .siarka plynna - - - - -- - - -- - - - - - molassas -molasa naptha -nafta non-volatile petroleum -ropa o temperaturze zaplonu ponizej 60°C (tzw. benzyna ..ladunek plynny --in bulk .olej tungowy oil . gazu) .high flash jet .olej grzewczy dirty cargo .natural .(sztuczne) nawozy plynne -cargo . olej z oliwek . stanowiqca jednq z ich cech charakterystycmych component -skladowe (ropy.olej .crude .mieszanina dwoch lub wigcej gatunkow ropy carrier .arachis .gingelly .oleje opalowe (pozostaloSciowe) . jasny produkt naftowy .olive .lubricating .paliwo turboodrzutowe -jet -(tested aviation kerosenes ) -paliwo turboodrzutowe .asphalt .benzyna do silnikow lotniczych .heavy -paliwo ciezkie .aviation .sour .linseed .asfalty wchodzqce w sklad ropy crude (oil) .produktowiec.tung .fuel .olej opalowy grade .tadunek brudny (np. opalowy olej . ciczka benzyna .clean (clean petroleum products.mieszanki (dwoch lub wiqcej gatunkow ropy) caustic soda . nielotna) oil .palm kernel .gazolina.sunflower .wood .olej szamowy .ropa wzbogacona grade .light .cotton .olej bawelniany .ropa wzbogacona diathermic oil .castor .stopien. w odroznieniu od .soda kaustyczna color (colour) -kolor.benzyna do silnikow samochodowych.latex. barwa ropy lub produktu.enriched oil (takie: spiked -) -ropa wzbogacona z dodatkiem gazu ziemnego lub innych w ~ l o w o d o r o w .oleje smarne -white rafinowane produkty ropy naftowej paraffins -parafiny petroleum .krzemian sodu sour crude oil -tzw.oliwa.olej bawelniany . paliwo) liquid . white oils.ladunek plynny luzem sulphur .paliwo lekkie.soyabean olej sojowy .fortified .residual fuels .olej lniany .olej arachidowy .coconut .medium paliwo Srednie (o Srednim ciezarze) gasoline .olej napedowy ciezki .flaxseed .paliwo lekkie .black .olej sezamowy .olej z ziarn palmowych .olej slonecznikowy .vegetable .diesel . ropa .. plyn fertilizer .fish . klasa (skali lub jakoSci) . przetwarzania ropy) carrier .surowa (nieprzetworzona ropa naftowa) blends .motor . mleczko kauczukowe light .olej tungowy .olej.produkty ropopochodne product -produkt (np.benzyna naturalna glycerine -gliceryna latex .ropa surowa o duzej zawartosci siarkowodoru .cottonseed .

st in-Jirst out system/ wytadunek w tej samej kolejnoici jak zafadunek hoistable cardeck/ podwieszane pokfady samochodowe access ramp/ rampa .truck deck/ okiad Srodkowy dla naczep deck/ d gfowny Flume stabrhzatron tanks zbrornzkz stabrfzzujqce fypu Ffume stabilization find ptetwy stahilizujqce inner bottom1-deck no I/ poktad tadunkony nr I.truck deck/ oktad gdrny dla naczep iddle .Ro-ro cargoes -ladunki toczne upper . dna wewnetrznego inner bottom/ duo wewn@rzne ' road/rail threedecker/ trzypokiadowy prom do przewozu naczep i wagonow flow stowage/ kierunek przeplywu vehicle deck/ poktad pajazdowy bow ramp/ rampa dziobowa . w pozycji zzioionej in stowed position/ fir.

internal .top -hinged .open sided -ciqzarowka z otwieranymi burtami -road .low bed .vehicle .przyczepa wysoka.quarter - -- -- - - - - - - .drzwi (wodoszczelne) . flat itd.rampa skoina stem -rampa rufowa slop -kqt nachylenia r.roll . drzwi grodziowe itd.road-rail -naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy . potocznie uzywana ogolnie) railway .external .z wlasnym napqdem. drogowa .naczepa szkieletowa. zmniejszajqca kqt ich zalamania fully enclosed goods vehicle -samochod ciqzarowy lorries -ciczarowka mafi -naczepa niska. wzgl.) articulated road train . paleta.ladunki toczne access equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy. naczepa niska (pot.drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.samochod osobowy cargo space -przestrzen ladunkowa cassettes -kasety clearance . takze mipdzy pokladem a pokladem wyzszym) deck -poklad -folding car poklad samochodowy sklada"Y . spoczywajqcy na nabrzeiu .rampa dziobowa .drzwi z zawiasami z gory draw bar combination -zestaw drogowy: samochod cipzarowy z przyczepqz polqczeniem SztY-Ym elevator -winda ladunkowa envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy. ladunek toczny) semi-trailer -naczepa samochodu ciqzarowego side ports . pociqg drogowy . furty.ramva wewnetrzna -- - - - - - - - - . kaseta ladunkowa (tez: nazwa producenta kaset) ro-ro cargoes -ladunki toczne ro-ro cargo unit -jednostka ladunkowa toczna (pojazd.pochylenie wzgledem siebie sqsiadujqcego pokladu i rampy threshold -tu: poklad rufowy w miejscu polqczenia z rampq (zwykle jego przeiwit limituje wysokok pojazdow) trailer -przyczepa -bimodal naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy . naczepa do przewozu kontenerow . kontener. samochod ciqzarowy z przyczepq roll-trailer .hoistable car -poklad samochodowy podnoszony .ciqgnik z plaskq platfonnq ladunkowq (pot.flat bed trailer . naczepa portowa (nazwa zastrzezona przez producenta naczep i ciqgnikow.drzwi grodziowe .przyczepa podlodziowa car (passenger car) .samochod cysterna wheel-based cargo -ladunek kolowy - .towing vehicleIvan body .przeiwit (pomiqdzy konstrukcjq rampy a podwoziem pojazdu. : mafi) .side-hinged .samochod cysterna truck -ciqzarowka vehicle -pojazd .przyczepa niska (pot.skeleton .tank .pociqg ramp -rampa .naczepa portowa. samobiezny (np.7.bulkhead .van body -naczepa wysoka (trailer) .tank .ciqgnik drogowy z naczepq boat-carrying trailer .bow . EADUNEK Ro-ro cargo .rampa zewnqtrzna -gradient -pochylenie rampy .: podczolgowka) .) self-propelled .otwory w burtach uzywane do zaladunku i wyladunku slop .ciqgnik z plaskq platfomq ladunkowq .: mafi) Rolux -pot.drzwi z zawiasami z boku .zestaw: samochod ciqzarowy z naczepqpolqczone przegubowo.pokladu road train -pociqg drogowy.poklad do przewozu ladunkow tocznych door (watertight) .

cbft) .noxious .cargo .7. .cargo .-ladunek opcyjny -. rozloienie.noSnoSC . 1adownoSC --displacement coefficient -wspolczynnik wykorzystania wypornoSci -efficiency -wspolczynnik wykorzystania wypornosci ratio . szkodliwy cargo operational report -raport portowy.locker-listaschowek..overside .skala noSnoSci ton .ladunek przeznaczony do wyla- - - - - - - .optional .noSnoSC ladunkowa - - - - - - - - - .noSnoSC ladunkowa .bale -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach .carrying .measure -miara ladunku .fixed . rozplanowanie ladunku ladunek .hazardous .wspolczynnik wykorzystania wypornoici scale .1.Srodek cieikoici ladunku deadweight (dwtc) .lekki (przestrzenny) list ladunkowa -lower .blok (ladunku) (to) block -blokowaC breakage -strata sztauerska.special -ladunek specjalny specification .noSnoSC netto.poklad dolny ladunku cennego komora . layout . sztauplan planning .ladunek .zanurzenie statku pod balastem .objqtoSC ladunku cargo . niebezpieczny .harmful .ladunek -book .ladunek delikatny density -gcstoSC (masa wlakiwa) distribution .break bulk .out of gauge .off-gauge .rozklad.ladunek ponadgabarytowy .ladownia .- - - - - dunku w pienvszej kolejnosci -part -ladunek czqiciowy (zajmujqcy czcSC objctosci ladowni lub noSnoSci statku) -plan -plan ladunkowy. planowanie rozmieszczenia ladunku .last (lc) . zamroiony .ksiqzka ladunkowa .strata sztauerska capacity -pojemnoSC.ladunek cenny volume .balast staly between-decks -micdzypoklad block .inflammable -1.ladunek podpokladowy . latwopalny . CARGO Cargo distribution planning planowanie rozmieszczenia ladunku air draft -wielkoSC dopuszczalnego wynurzenia kadluba statku okreSlona dostcpnoiciq 1%dowych urzqlzeti przeladunkowych (rowniez: najwyiej wzniesiony element konstrukcji statku przy danym zanurzeniu) after run -rufowe zwcienie ladowni bale space -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach ballast -balast -bottom water ..poprzedni ladunek (przewieziony danym statkiem) lay-out.mass cecha ladunku.specyfikacja ladunkowa .rozmieszczenie.pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) cargo . zapalny.wodny balast denny -draft . drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku broken stowage . palny .light - - - - - - .dangerous .cigiar martwy (r6inica pomiedzy wyliczonym a faktycznym zanurzeniem statku) deadweight (dw) -nosno86 (ukytkowa) statku all told (dwat) . rozkladanie.ladunek niebezpieczny .f.noSnoSC ladunkowa . iatwopalny.deep frozen . szkodliwy .drobnica konwencjonalna (w odroinieniu od zjednostkowanej) capacity .zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoSC do przewozu danego ladunku) commodity description -opis towarow commodity plan -plan ladunkowy cubic feet (c.stopa szeicienna deadload .1adownoSC netto.mark masa ladunku oznakowanie 1.ladunek mroiony. zapalny.1.intermediate . raport operacji przeladunkowych cargo worthiness .deck .cubic . .ladunek ponadwymiarowy .valuable .1.noSnoSC calkowita cargo capacity (dwcc) . .ladunek przyjmowany w portach podroinych .inboard . palny. noSnoSC ladunkowa -centre of gravity . rozmieszczenie ladunku hold .delicate .noSnoSC calkowita (brutto) .safe -ladunek bezpieczny .ladunek pokladowy .flammable -1.planowanie przeladunku.tona noSnoSci tonnage (dwt) .

ladownia chlodzona .load .ciqzki cargo .podzial ladunku na partie .ladownia rufowa .glgbokoSC ladowni .ladownia dziobowa .glcbokosC ladowni dimension(s) -wymiar(y) -hatchway -wymiary luku ladowni displacement -wypornoSC ton .rozklad obciqzenia - - - - - - - - - - - - - .7.degroupage .fore -ladownia dziobowa . bez ladunku even keel -na rownej stepce excess of hatchway .obciqienie.statek bez ladunku.obciqienie skupione -maximum permissible load -maksymalne dopuszczalne obciqzenie .fore .statek pelny obj~toSciowoi ciezarowo full cargo -ladunek pelny (wykorzystujqcy calkowitq pojemnoSC lub noSnoSC statku) full load displacement -wypomoiC odpowiadajqca stanowi pelnego zaladowania good measurement ship .w inne partie hatch .after .obciqzenie dopuszczalne distribution . sztuka ciczka.wysokoSC micdzypokladu load .ladunek cigzki grain .ograniczenia zanurzenia draught (dft) -zanurzenie gauge . z dala od burt in light condition .znaki zanurzenia dry cargo -ladunek suchy hold .ladownia przeznaczona na ladunki suche .port-captain.ladunek wykorzystujqcy pelnq pojemnoiC i 1adownoSC statku full and down .ladunek pokladowy .wskaznik zanurzenia .ladownia dolna .reefer . statku indicator .luk ladowni . sztuka cicza ka lift (hl) .ciezar statku pustego list -przechyl load .permissible .clear -wolna ladownia .permitted . balastow i zapasow lightweight .allowable .lower (lh) . shipment under or on deck @o) .Swiatlo luku.pojemnoSC nadmiarowa luku fixed ballast -balast staly flying captain .ladunek pod pokladem lubli na pokladzie inboard .dry cargo .zboze (ziarno) cigzkie -lift -c i ~ i kjednostka ladunkowa.ladownia chlodzona in andlor over.przyrzqd do mierzenia z.luk ladowni .statek pusty.poprawka na wode slodkq load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej full and complete cargo . cargo superintendent flying light (ship) .(statek) w stanie pustym in shipload quantities .zanurzenie . niezaladowany fresh water allowance (FWA) .tona wypornoSci tonnage -wypornoSC draft .Swiatlo luku.statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoici ladowni grain capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna - - - - - - - -- -- -- grain cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziama grain space -przestrzen dostcpna dla zaladunku ziarna groupage .deep -vessel .forward .ladownia .concentrated .(statek) pusty.refrigerated .wewnqtrz kadluba.depth of .glgbokoSC ladowni .grupowanie ladunku w partie . LADUNEK deck (dk) -poklad -height .regroupage .grupowanie ladunku podzielonego .luk rufowy . ladunek .zanurzenie w stanie zaladowanym -loaded zanurzenie w stanie zaladowanym marks .(ladunek) w partiach calostatkowych intaken weight (int) -ciqzar zaladowany (przyjety na statek) light condition . otwor luku heavy .luk (luczek) dziobowy square .ciczka jednostka ladunkowa.zanurzenie dopuszczalne .after . otwor lukowy -way . ciezki unos hold (ho) .depth of .cargo .weather -poklad otwarty deep vessel .drobnica konwencjonalna empty ship .zanurzenie dopuszczalne restrictions .statek o duzym zanurzeniu .statek o duzym zanurzeniu deep tank -zbiornik gleboki depth of hold .ladownia na ladunki suche freight cargo .

planowanie port-captain -osoba m. zapasy na podroz statku (limitujqce nohoSC ladunkow4 separation .: dluga (= 1016.05 kg12240 lbs) .winter -zimowa linia ladunkowa .utilization of -wykorzystanie przestrzeni -void -tu: przestrzen wolna.dopuszczalne obciqzenie - - .ciqzar wlakiwy (to) shift .- - - - pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny z lqdu za planowanie operacji przeladunkowych pre-planning -wstqpne planowanie z lqdu rozmieszczenia ladunku i operacji ladunkowych roll-over -przerzucenie nadwyzki ladunku na nastqpny statek (z braku miejsca) row . ladunek pelnookrqtowy space .point . odrzucony ton .English . wspolczynnik przestrzennosci (ladunku) plan .separacja .summer .urzqdzenie do kontroli operacji przeladunkowych load line .summer load waterline .obciqzenie punktowe .letnia wodnica ladunkowa loading (ldg) .deadweight .tona -American -tona amerykanska.statek o wysokim wspolczynniku przestrzennosci ladowni ship's stowage factor -wspolczynnik sztauerski statku shipload -ladunek calostatkowy.(sztauerski) plan blokowy planning . niezaladowana specific gravity .ladownia dolna measurement cargo -ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) measurement goods . pot. w imieniu armatora.nie przyjq5 (ladunku) cargo -ladunek nieprzyjety do zaladunku.obciqzenie stosem (kontenerowym) . cy wspolpraq pomiedzy stronami obslugujqcymi statek w porcie pre-loading advice .uniform rownomierny rozklad obciq2e- robocze nia loadicator .plan sztauerski .ladunek) stowage . sztauerski statku shut out .zaladunek calculator -kalkulator operacji przeladunkowych.towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) more (more or less) -mniej lub wiqcej net capacity -noSnosC (statku) netto.sztauowanie -factor (sf) -wspolczynnik sztauerski.foil .wspolczynnik bezpieczelistwa scale of loading .statek pusty.: krbtka (= 907.przeciqzenie.przestrzen . CARGO .zapasy okr~towe. koordynuja. bez ladunku .schowek.long .tona metryczna (=lo00 kg) - - - - - - - -- - - - - - .urzqdzenie wspomagajqce obliczenia ladunkowe locker . English tone .skala ladunkowa. LH) .linia ladunkowa marks .separacja foliq .koordynator portowy.safe working .tona wypornosci . realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca.informacja dla portu o towarach (w tym niebezpiecznych) znajdujqcych siq na statku -- -. loker long goods .tona noinosci . nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator .metric .sharing -rozklad obciqzen -stack -.185 kg) -burden .ladownosc overload .letnia linia ladunkowa .in.empty .przesuwak (np. skala zanurzenia sea stores .displacement .statek . pot.ship's factor .tona noSnoSci .p.fungible freight -ladunek niewymagajqcy separacji ship .znaki wolnej burty .tona angielska.block . komputer ladunkowy coefficient -wspolczynnik obciqzenia guidance facilities .partia (ladunku) lower hold (lh. zazwyczaj przedstawiciel agenta. komora.7. nadwyzka ladunku (ponad dopuszczalny) permanent ballast -balast staly plan -plan .good measurement .rzqd (ladunku) safety factor (sf) .wsp.ladunek d h g i lot . nosnos6 ladunkowa net deadweight .

tonaz (rejestrowy. American ton .ciqzar jednostkowy weight or measurement (wlm) .aktualizowaC (dane.ton na cal zanurzenia (masa zwiekszajqca zanurzenie o 1 cal) topside(s) . takie: na gomym pokladzie trim -przegl~bienie.unit (uw) . plan) useful deadweight -ladownoSC useful load -ciciar uiytecmy.even keel . trym -bring on an even keel . skala zaladowania tons per inch immersion (TPI) .down at the head .przeglqbiony na rufc .zmiana przeglqbienia .w poblizu burt.p.optimal -trym optymalny tween deck (TD. td) .short . pojemnoSC) micdzypokladu under-deck -pod pokladem cargo .ladunek podpokladowy underloading -niedoladowanie statku (to) update .przeglqbiony na dziob .ciczar lub objctoSC --- - .na rbwnej stcpce .micdzypoklad -- 7. bonifikata iloiciowa of displacement -wypomoSC (statku) .tona sztauerska (przestrzenna lub cipzarowa) tonnage .tolerancja wagi.-shipping tona frachtowa (przestrzenna lub masy) .tolerancja ciezaru distribution -rozmieszczenie cigzarow draft .change of . LADUNEK - - - - --space -przestrzen (ladunkowa) micdzypokladu tonnage . ladownoSC uiytkowa volume coefficient .znak tonazowy scale .ciqzar allowance .tonaz mark .wspolczynnik zmiany objqtoSci (ladunku plynnego) waterballast (wb) -balast wodny weight .wyrownaC zanurzenie .stevedore .skala ladunkowa.- .down at the stem .

bottom layer/ warstwa d o l n d [ square timber chock/ rozpoly z krawgdziako steel wire lashing/ 7owanie linami stalowymi- \ nest stowing/sztauowanie w siodlo - (1 lrfiy dunnage$oor/ podiogaz desek sztauerskich wedge/ klin wedges/ kliny inner bottom/J dno wewngtrzne . . ..General cargo stowage sztauowanie drobnicy open deck/ pokiad otwart)? hatchway/ s'wiatio (uku nesting/nest stowing/ sztauowanie w siodio soldier stowing/ sztauowanie w szereg inner bottom deck/ bags stowing/ sztauowanie workdw bottom tier cross tier stowing/ sztauowanie na krzyz stowage and lashing of steel reels sztauowanie i mocowanie blachy w krggach locking coil/ .

ladunek net .klinometr. z dala od burt (to) level -poziomowaC.obciqienie skupione contline -bruzda miedzy rzqdami beczek covering top tiers of cargo -okrycie wierzchniej warstwy ladunku dunnage -drewno.perishable -ladunek latwo psujqcy sic pile .ladunek dlugi manual stowing . wewnqtrz kadluba. rzeczoznawca.7..szczelna brezentowa oslona ladunku (zakopertowanie) expert .ladunek jednorodny inboard .rozbieranie (np. kantowanie (np.podloga double floor .unos.oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .obsztauowanie (innym ladunkiem).przechylik sic (o statku) listing .oslony krawedziowe .ladunek cipzki heavy lift -cipzka jednostka ladunkowa. rozpieranie 1.: hiw homogeneous -jednorodny cargo . sztuka ciqzka hoist . statku) bag on bag .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breaking-down .przewracanie. pot. LADUNEK Cargo stowage sztauowanie ladunku aburton -(ladunek ulozony) w poprzek statku air bag (air cushion) . powierzchnie ladunku) list -przechyl staly (boczny statku) indicator . np.. ladowanie) edge protector . sztauowanie na wierzchu innego ladunku overturn -przewracac (np.drewno sztauerskie dunnaging-wykladanie ladowniiladunku materialami sztauerskimi edge to edge .wypelnienie ladunkiem przestrzeni miedzy rozpomicami. bilge on bilge -(sztauowanie beczek) brzuch w brzuch bilge and cantline. pokladnikami bilge and bilge. odpadki overstowage .stos ladunku plan . bloku zasztauowanego ladunku) break out -rozsztauowaC (ladunek) broken space .ekspert.strata sztauerska cantling .kratownica sztauerska.folia force a wedge . elementow konstrukcyjnych statku charges .w poblizu linii symetrii statku.pod kqtem athwart .blokowanie ladunku. greting mat -mata separacyjna -wood . na podlogach kontenerowych -comer protectors .ladunek zaladowany przy burcie per workable hatch . wyrownywac (np.ekspert sztauerski flattening-wyrownywanie powierzchni ladun- - - - - - - - floor .resztki.rownomiemie at the angle of . przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foil .plan ladunkowy.w poprzek (np.wbijac klin fore-and-aft .na styk (np.sztauowanie w siodlo on deck stow (OD) -zaladunek na poklad.sztauowanie wzdluz statku goods -towary (ladunek) ground tier -najniisza warstwa ladunku heavy cargo . shot uzywany na planach ladunkowych off-size -niezgodny z wymiarami outboard stow .podloga podwojna (ukladana z desek w hate) flooring off -wylozenie dna wewnetrznego lub mipdzypokladu pod pienvszq warstwp ladunku. bilge on cantline -(sztauowanie beczek) w siodlo blocking off .siatka do zabezpieczenia ladunku.worek powietrzny do rozpierania ladunku w ladowni.inspektor ladunkowy concentrated load .sztauowanie reczne nested stowing . sztauplan spaces -przestrzen ladunkowa stowage . material sztauerski do wykladania ladunku.(sztauowanie) worek na worek beam filling . kontenerze at a uniform rate . przechylomierz (to) list .(zalwyladunek) na luk ladowni.sztauowanie ladunku cargo superintendent . w ktorej mozna pracowac perusal -ogledziny. .staly przechyl boczny (statku) longer -rzqd beczek ulozonych wzdluz statku long goods . beczek) cargo .oslona krawedziowa envelope . skrzynie) - - . ocena wzrokowa pickings . biegly on stowage . (w ladowni) bottom cargo -ladunek do zaladunku na dnie statku breakage .

improper .sztauowanie. sztauerka.sztauowanie w sqsiedztwie ladunk6w wilgotnych supercargo .: sztaplowaC stevedore .sztauerka .separacja ladunku soldiers stowing .sztauowaC stevedore's table .sztauowanie blokowe .niewlaSciwe.upright . wlabciwe sztauowa-proper nie .st01 sztauerski stevedore ton .luk trymowniczy -heavy -hold -ladownia trudna do trymowania .rozsztauowany (ladunek). trymujqcy (statek.on deck (OD) . beczek) (to) stow .sztauowanie w pionie. rozmieszczaC ladunek stowage .self-.hand . s h o t uzywany na planach ladunkowych . stabilny (stos.trymowaC ladunek (to) trim .rozbierak (stos.Swiadectwo (wlaiciwego) zasztauowania. w pozycji stojqcej (np.under deck (UD) .ladownia samotrymujqca .compact . sterta (to) pile -ukladaC w stos.trymowaC..sztauer.compact .ladownia normalnie trymujwa .stos.dopelnianie statku (w glgbszym miejscu postoju) topping off -dopelnienie (czgbciowo napelnionego zbiornika) trim (trimming) -trymerka.sztauerzy stevedorage .sztauowanie. separacja tarpaulin -plachta separacyjna of cargo .sztauowanie na pokladzie .. niezasztauowany voids .(statek) trudno trymujqcy -ordinary statek zwyczajnie trymujqcy . certyfikat sztauerski . zasztauowaC ponownie riders -wierzchnia warstwa stosu beczek rubber cushion -worek sztauerski separation -rozdzielenie.half bag . pigtrzyC.pile . blok) stack .tight .vessel . strata sztauerska certificate . plan rozmieszczenia ladunku - - - - - - - - - - - - - odpowiednie. firma sztauerska gang -brygada sztauerska stevedores (stev) .easy hold -ladownia latwo trymujqca -hatch . ladownia) . rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimmer -pot.broken .block . sztapel) (to) unstow . sztaplowaC quoin .inspektor ladunkowy (patrz: superintendent. rozmieszczanie ladunku .rozsztauowak unstowed .sztauowanie rqczne .zmigkczenia" statku wing out weights . prace przeladunkowe (na statku) stow .sztauowanie zwarte .safe -bezpieczne sztauowanie .trymowanie statku (uzyskiwanie zadanego zanurzenia dziobu i rufy) unstack .normal hold . ukladanie.stateczny.przestrzen utracona przy sztauowaniu.sztauowak.ukladaC w stos.sztauowanie w szereg stable (stack) .klin drewniany do zabezpieczania beczek przed przesunigciem re-stow -przesztauowak.hold .suitcase .sztauowanie pakietu drewna na jednym z bokow (na sztorc) .sztauowanie na pol worka (kolejne warstwy przesuniete o p61 worka) .tona sztauerska (przestrzenna lub ciezarowa) stevedoring .self-.bcisla sztauerka .self-. sztapel.easy (statek) latwo trymujqcy -heavy .klasa trymownicza ladowni . pot. sztauerka. nieodpowiednie plan -plan sztauerski. plan ladunkowy.sztauowanie.: supercargo) tarpaulin -brezent impregnowany tip -wywracaC topping off .wolne przestrzenie migdzy ladunkiem drewna walking board -plyta sztauerska winging -rozmieszczanie ciezarow wzdluz burt dla . trymowanie ladunku (masowego) a cargo .rozmieszczaC cigzkie ladunki wzdfuz burt -- - - - - -- -- - - - - .Scisla sztauerka .blok ladunku odseparowany od innego ladunku na tym samym pokladzie stow .zaladunek pod poklad. sztauerka (to) stevedore .sztauowanie ladunku pod Sam poklad topping off .statek samotrymujqcy the ship .stos.wet . pot.(statek) samotrymujqcy trimming -trymowanie ladunku (masowego) certificate -Swiadectwo klasy trymowniczej (statku) -class of the hold . sterta (to) stack.

mocowanie (ladunku linami.hog . zabka bundle .mocowanie ladunku acceleration-przyspieszenie bin .wylozenie dna wewnqtrznego lub miqdzypokladu pod pienvszq warstwq ladunku. oslony naroznikowe drawbolt .zaczep pokladowy piericieniowy mat -mata .iruba Sciqgajqca D-rings .(statkowa) instrukcja mocowania ladunku cargo securing means -irodki do mocowania ladunku chock -podkladka rozpierajqca (to) chock .kratownice.zaczep (uchwyt) do mocowania plan .odciqg lancuchowy eye .separation -mata separacyjna matting -wylozenie ladowni matami.oko liny (to) fast -zamocowaC flattening .szakla do mocowania lock nut -przeciwnakrqtka lug .battens .:zabki corner protectors .podloga z desek sztauerskich bracket -klarnra (mocujqca stojak przy pokladowym ladunku drewna) bulldog grip .kratownica sztauerska. lapa do wyciagania gwozdzi - - - - - - - . na sprzqt do mocowania) bottle rigging screw -iciagacz gwintowy (butelkowy) bottom dunnage . zabka clips (wire clips) .drewno sztauerskie dunnaging -wykladanie ladowni materialami sztauerskimi dynamic load . ramienia dzialania sily) -handle -przedhzacz (np. lancuchami) chain . material na maty nail . ladunek) chocked .oko (na linie stalowej) z chomqtkiem (kauszrl) .rubber mats -maty gumowe .rownanie powierzchni ladunku sypkiego flooring -material uzyty na podlogi off . pot.pojemnik (np.sklejka .obciqhenie dynamiczne edge protector -oslona krawqdziowa elongation . wystqp -pad . material sztauerski .oslony krawqdziowe.zaczep do mocowania lashing .mata ladunkowa Cargo Securing Manual (CSM) .mocowanie z zastosowaniem przewiqzek lugs .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .drewno sztauerskie .Cargo lashing .zaczep pokladowy piericieniowy eyesplice .zaczep pierkcieniowy rod .plan mocowania -plate -zaczep plytowy point -punkt (zaczep) do mocowania ring . greting -mat -mata separacyjna -wood .hard .(ladunek) rozparty chocking off -rozpieranie (np.gwoidz claw .zaciski linowe. przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foot-wires -krotkie odcinki liny (stropy) przytrzymujqce bloki otwierane friction increasing device .listwy charges .plyty .zacisk do lin stalowych.materialy zwiqkszajqce tarcie .soft boards -miqkkie plyty gratings .zaczep.lom z pazurem. dzwigni napinajq4 ) eye .dunnage . gretingi hand tight -dokrgony (dociqgniqty) rqcznie hand ratchet tensioner -zamki. urzqdzenia do rgznego napinania pasow mocujqcych ladunek hog line -przewiqzka lash -zamocowad (linrl) lug .oko bez chomqtka (kauszy) - - - eyeplate . ucho.soft .odciag linowy cargo mat .drewno.plywood .boards . pot.opaska wiqzki cable lash .zaczepy pokladowe typu D dunnage .oko do zaczepienia liny mocujqcej .odciqg prqtowy shackle . drewnem sztauerskim) clamp -zacisk.oko na linie .wydhzenie liny (pod obciqieniem) extension -przedhzenie (np.rozpieraC (np.

.General cargo lashing mocowanie drobnicy heavy package on deck lashing mocowanie sduki cieikiej nu pokladzie r plotek do drobnicy .g . z 4 E 0 f $ 3 isj deck lashing point/ do mocowania timber coralled blocW blok obudowany drewnem drewno sztauerskie deck cargo stowage and lashing sztauowanie i mocowanie ladunku na pokladzie .

LADUNEK pad eye -pokladowy zaczep pierScieniowy pallet securing bars -przetyczkowe prgty uiywane do zabezpieczenia Scian palet lub ladunku kartonow luzem pre-tension -naprgzenie wstqpne (mocowanie ladunku) pull .stojak.czgSC zacisku linowego.naprezenie rozciqgajqce.kausza (to) tie -wiqzaC.podpory.mocowanie bar . zsuwaC slip off .urzqdzenie do napinania 4. dociqganie rigging-screws . w wi@zadlach) -bands .atest cigiaru weight allowance -tolerancja ciqzaru well . szekla shoring .luzne tasmy (bandowki.gniazdo podpory.wzmocniona plandeka do mocowania ladunku na naczepach niskich.luz (np.zdj$ strop.zeSlizgnqC siq z czegoS snatch block -blok otwierany socket .napinaczka spar ceiling . stojaka spacer -podkladka (wyrownawcza) spacing -odstqy (pomicdzy wic+zadlarni. naciqg retightening -ponowne napinanie. podporami.lina stosowana do "sznurowania" bloku (drewna na pokladzie) wire rope . stojaki steel wire . zdjqk zawiesie (z uno- - ~4 unscrew -wykrqcaC irubq.oko z pierscieniem safety factor -wspolczynnik bezpieczenstwa securing .szakla.klin.extra flexible . klinowaC wheel chock . pot.odciqg tahmowy webbing lashing ratchet . urzqdzenie do napinania wiqzadel trailer horse -podpora naczepy drogowej trailer support -podpora naczepy drogowej trestle .chain . U-bolt . koziol (pod naczepq) turnbuckle -Sciqgacz irubowy tightener . taima uzywana do zamocowania prqtow do pokladu secured -zamocowane -by strapping -zamocowane tasmami -by shrink-wrapping foil -zamocowane foliq termokurczliwq shackle . do ktorych dochodzq palety slack .bardzo giqtka lina stalowa (uzywana do mocowania ladunku) work loose -rozluiniC (np. pot. naciagak tightening device . szalowanie burt w ladowni sparring . klonica (do mocowania ladunku na naczepie lub na pokladzie ohvartym) visa fix .7.podpieranie side shores .stojak. naprczacz thimble .lina stalowa (tu: do mocowania) straining-screw .urzqdzenie napinajqce. dla bezpiecznego wyladunku z nizszych pokladow.wolna przestrzen pozostawiona wok01 zrgbnic migdzypokladow.prqt do mocowania ladunku do pokladu strap -pasek.Sciqgacze do mocowania drewna ring -pierkien pokladowy (do mocowania lin). nazwa producenta web lashing . rozciqganie tensioner -napinacz.sciagacz do mocowania ladunku - tenacity -wytrzymaloSC na zenvanie tensile strength .zaciskai. wyszaklowaC (to) unsling.potnice. opaski) slip hook -hak odrzutny (to) slip -rozwiqzaC sig (o h i e . zaczep -plate . napinaC. podstawka (pod kola pojazdu) weighing note .urzqdzenie zapadkowe do napinania pasow (kluczem grzechotkowym) webbing lashing speed sincer -urz&enie do szybkiego napinania pasow mocujqcych wedge .klin.wytrzymaloSC na rozciqganie tensile stress .: studnia wiggle wire .potnice speed lash -sciqgacz irubowy napinany urzqdzeniem pneumatycznym stanchions . Sruba w ksztalcie litery U (to) unshackle -odszaklowaC.ciqgnienie.lina stalowa . przywirlzywaC tie-down device -urzqdzenie do mocowania tier dividers -przekladki drewniane pomiqdzy warstwami pakietow drewna tighten . 6lizgaC sic. Sciqgacz upright . pqtli). mocowania wskutek drgan i wstrzqs6w kadluba) - -- . stojakami) span lashing -przewiqz Bciqgajqcy spanner -napinacz . sztyca.pionowe przegrody uzywane do shvorzenia prostych powierzchni bocznych.

0 69. warstwy mocowanie I .0 69.0 11 69.0 69.0 71.0 Timber lashing mocowanie drewna guide wire/ lina rowadzqca lashing chain/ h i c u c h mocujqcy chain number/ r n u m e r pozycji osprzetu certijcate expire date/ data wainoici a t e s t u l 4' initials of atesting person/ inicja+ osoby atestujqcej mark of atesting body/ safety working load/ dopuszczalne obciqienie robocze 1 timber rigging set zestaw do mocowania drewna lashing chain/ iaricuch mocujqcy ck edge/ wedi bloku timber rigging set zestaw do mocowania drewna edge protkctor/ oslona krawedziowa .91 port of discharging masa kontenera second tier lashing mocowanie 2. rzedu From F E L I X S T O V E ~ C ~ ~ B ~ Y 22 A E C K in bay: 701.0 69. wars row number/ 10 numer szeregu-ow: stack w e i g h t / A t : masa stosu B 74.0t I VCG: 24.CARGO Container stowage and lashing plan plan sztauowania i mocowania kontenero'w Stacking arrangement for 40fi' bay -r o z i e c e i e k o t e e r w w r z d i e 4 0 bay number/ numer ~ Z vertical centre ofthe bay gravity/ wysokoSC Srodka cieikoici rzedu 1 Ez: Ttl vt total weight ~ { ~ ~ ~rcafiowita 'in bay/ f ~ @ .0 67.0 74.0 6 4 2 1 3 5 7 9 70.

chlodzonego row . blok) stacking -piqtrzenie (kontenerow) .obciqienie punktowe (na gniazdo) -minimum breaking (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) overgauge (container) -k.generalny plan sztauerski . z ladunkiem niebezpiecmym layer -warstwa (ladunku. o nadstandardowej szerokosci . ustawiony wzdhz statku tier -warstwa kontenerow . nacisk .szereg (np.kontenerowy plan zaladunkowy .40' lub innej) cargo restriction code .bottom . kontenerow) stowage .komora kontenerowa guides -prowadnice komor kontenerowych guide fitting .bay --plan ladunkowy (sztauerski) rzedow (sekcji) kontenerowca . przestrzen zajmowana przez pojedynczy kontener stack . do prowadnic end-to-end spacing . nadwymiarowy cargo request .zlecenia na zaladunek k. niestandardowego .overhight cargo (OH) .prowadnice kontenerowe . stabilny (stos.dopuszczalna masa stosu kontenerowego .point .loading schematic schematyczny (blokowy) plan zaladunkowy .sztauowanie kontenerdw bay -rzqd kontenerow.door-to-door .dedicated - - - -- - - - - - gajqce od dna wewnqtrznego na okreilonq wysokoik powyzej pokladu otwartego grid number .obci@enie. siq. o nadstandardowej wysokoici -over length (OL) -k.travelling . kontenerow) -weight -obci@enie przy piqtrzeniu (np.sztauowanie ..longitudinaly. iz do danego kontenera mozna zaladowak tylko okreslony ladunek) code of container position -kontenerowy kod pozycji container block -blok kontenerow -aisle space -przestrzen wolna miqdzy stosami kontenerow cell . piqtrzenie na pokladzie (np.gniazdo ustalajqce kontener position .lista przeladunkowa kontenerow przeznaczonych na inny statek - - - - - -- - - .discharge schematic .over-high (OH) .Container stowage .stos kontenerowy load .sposob ustawienia kontenerow na statku ("drzwiami do siebie") . kontenerow) lashing system .pozycja komory kontenerowej (okreslona kodem) container rating -masa kontenera z ladunkiem (container load) plan (CLP) .plan pokazujqcy aktualny stan zaladowania statku dangerous goods safety stowage certificateSwiadectwo wlaiciwego zasztauowania towarow niebezpiecznych (w kontenerze) deflector plates -glowice wprowadzajqce.master .top .rzqd przystosowany do jednej dlugosci kontenerow (20' .kod ograniczenia (wskazujqcy.continuous container .over-width (OW) -k.blockwise -blokowy plan ladunkowy .vessel layout .pre-stow -wstqpny plan ladunkowy -schematic --plan pokazujqcy blokowo kontenery do poszczegolnych portow . o nadstandardowej dlugosci reefer request -zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.prowadnice k. zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.stable . kontenerow) slot -cela k. ustawiony w poprzek statku .ladunek w kontenerze bez dachu.k.warstwa goma kontenerow . plyty stalowe kielichowo rozchylone. fore-and-aft .athwartship k.zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.plan ladunkowy uzupelniany w kolejnych portach .warstwa k.schematyczny (blokowy) plan wyladunkowy .stateczny.pozycja kontenera okreilona kodem (rzqd/szereg/warstwa) IMO Dangerous Cargo Request .k. sekcja . wystajqcy ponad jego obrys . ustawiona na dnie wewnetrznym transhipment list . load .odlegloSk miqdzy scianq czolowq kontenera a drzwiowq nastqpnego w szeregu full loaded weight and capacity (container) (kontener) wykorzystany calkowicie pod wzglqdem nosnoici i kubatury guides .dopuszczalne obciqienie wagq stosu kontenerowego -on deck -sztauowanie na pokladzie.system mocowania k.allowable -weight .

7. CARGO

Container deck fittings Flush type deck fittings - gniazda kontenerowe wpuszczane gniazda k o n t e n e r o w ~
t

Single deckfitting/ gniazdo wpuszczone pojedyncze

u

double transversal deckfitting/ gniazdo wpuszczone podwojne poprzeczne

., '' -

double longitudinal deckfitting/gniazdopodwojne podluzne

quadruple deckfitting/ gniazdo wpuszczonepoczworne

w

Dovetail type deckfittings - gniazda konteneroweprofilowe
dovetail double athwartship fitting/gniazdo profilowe podwojne poprzeczne dovetail single deck fitting/ gniazdo profilowe pojedyncze

single deckfitting/ gniazdo pojedyncze nakladane

double transversal deckfitting/g. podwbjne poprzeczne nakladane

double longitudinal deckfitting/ g. podwojne podluine nakladane

quadruple deckjtting/ g. poczwdrne nakladane

guide fittings/ g. prowadnicowe ryglowane

breech base deck socket/gniazdo bagnetowe

guide side fitting with pin/g. prowadnicowe tyglowane - boczne z przetyczkq

guide corner double fitting/ g. prowadnicowe vglowane - naroznikowe podwojne

Guide corner single fitting/ g. prowadnicowe lyglowane - naroznikowe pojedyncze

Stackingpedestal type deckfittings - gniazda kontenerowe fundamentowe
tacking pedestal raised ongitudinal sockets/ g. :ontenerowe fundamenowe podluzne stacking pedestal raised transverse sockets/ g. kontenerowe fundamentowe poprzeczne stacking pedestal raised doubleathwartshipsocket/ g. fundamentowe podwojne poprzeczne stacking pedestal raise6 double longitudinal socket/ g. fundamentowe po. dwojne podiuine

7. LADUNEK

lashing -mocowanie, odciqgi -bar - prqt do mocowania bin - pojemnik chain - lancuch do mocowania, odciqg lanflat - podloga kontenerowa do pojemnikow cuchowy na sprzgt do mocowania tensioner - dzwignia napinajqca - lashing -pojemnik do sprzgtu do mocowa--lever - dzwignia napinajqca nia point - punkt mocowania, zaczep - rod - pojemnik do skladowania prgtow do rod - prgt do mocowania mocowania -rigid - odciqg prgtowy sztywny bridge fittings -lqczniki mostkowe, eye-plughook -odciqg prgtowy zakonczo-compensating lqczniki mostkowe wyrowny okiem i kosciq nawcze hook-plughook - odciqg prgtowy zakonbridge strut -uchwyty specjalne, rozporki czony hakiem i koiciq - intermediate sidesupport - uchwyty specjaleye-eye - odciqg prgtowy zakonczony ne poirednie okiem z obu koncow - side supports -uchwyty specjalne eye-hook - odciqg prgtowy zakonczony - top-side supports -uchwyty specjalne do naokiem i hakiem rozy gomych eye-swivelhead - oko-zaczep przegubowy compensating spacer -przekladka wyrownawextension rod - prgt przedluzajqcy cza cone - czop pokladowy (kontenerowy), prze- -wire - odciqg z liny stalowej locking device - urzqdzenie ryglujqce, blokukladka -bottom stacking - (kontenerowy) czop pojwe locking pin -przetyczka zabezpieczajqca, kokladowy lek zabezpieczajqcy - compensating stacking - przekladka wyratchet - klucz z grzechotkq lub napinacz do rownawcza napinania Sciqgaczy - deck stacker - czop pokladowy - double intermediate transversal stacking - securing devices -uchwyty mocujqce (zabezpieczajqce) przekladka podwojna podluzna - double intermediate transversal stacking - - clover leaf fitting - zaczep pokladowy krzyzowy przekladka podwojna podluzna - double longitudinal czopy pokladowe po- - D-ring - zaczep pierkcieniowy - elephant foot -uchwyt mocujqcy, pot.: stopa dwojne, wzdhzne slonia - double transversal - czopy pokladowe po- eye -uchwyt mocujqcy oczkowy dwojne poprzeczne - locking -czop pokladowy, przekladka blo- - hinged D-ring - zaczep pierscieniowy skladany typu D-ring kuj qca - pingwin -uchwyt mocujqcy palcowy - quadruple bottom stacking - czop pokla- removable D-ring - zaczep pierscieniowy dowy poczwomy przenosny (wsuwany) typu D-ring - single - czop pokladowy pojedynczy pro(deck) socket - gniazdo (pokladowe) sty ( z przetyczkq lub b e ~ ) - stacking - przekladka ustalajqca (poloze- -breech - gniazdo typu zamkowego - deck - gniazdo (pokladowe) nie kontenera) gniazdo podwoj-with pin - czop skrgtny lub wsuwany z prze- -double longitudinal flush ne wzdluzne wpuszczane Wzkq gniazdo do czopow wsuwanych extension handle - przedluzacz ramienia na- -dove tail - flush - gniazdo wpuszczane (wspawane) pinacza impact tool - pneumatic hammer - pistolet - raised - gniazdo podniesione - single flush - gniazdo pojedyncze wpuszpneumatyczny do napinania Sciqgaczy czane

Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontener6w

hook -hak - short tip - hak z pazurem krotkim - long tip - hak z pazurem dlugim

-

-

-

-

--

-------

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

7. CARGO

Container stacking cones and twistlocks :zopy kontenerowepokladowe zwykle i lqczniki skretne

source: TEC

@
;ngle stacking conel dove tail cone/ czop polop pokladowy poje- kladouy wsuwany
Y ~ ~ Z Y

@@
weldable cone, double athwartshipl czoppodwdjnypoprzeczny do spawania na pokiadzie breech base socket twistlock/ iqcznikpokiadowy do gniazd bagnetowych

1

weldable cone, single/ czop pojedynczy do spawania na pokiadzie

ingle turned foot tacking cone/ czop okiadowy pojedynzy skretny

dove tail twistlocW iqcznik commontwistlock/ skretny pokladowy d o lqcznik pokiadowy gniazd profilowych skretny

intermediate stacking cones przekladki kontenerowe pos'rednie

intermediate double athwartship stacking conel iqcznik podwdjny poprzeczny

intermediate double intermediate quadruple longitudinal stacking stacking cone/ iqcznik pocone/ igcznik podwdj- czwdrny ny wzd&ny '

intermediate single stacking cone/ lqcznik pojedyriczy

compensating stacking fixed base raised twicone/ przekiadka wy- stlock/ lqcznik skrgtny kompensujqcy ze staiq rdwnawcza podstawq

semi automatic twistlocks/lqcznikskr@ny pdiautomatyczny

fixed base twistlock/ lqcznik skrgtny ze staiq podstawq

twistlock stacker with linkage plate/ iqcznik skrgtny z pbtq iqczqcq

7. EADUNEK

cross single flush socket - gniazdo naroznikowe wpuszczane pojedyncze -cross single flush with lashing eyes -gniazdo naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania - cross single comer flush with lashing eyes - g. naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania -double transversal flush -gniazdo podwojne poprzeczne wpuszczane - quadruple flush socket - gniazdo wpuszczane poczwome - special double transversal flush - gniazdo poprzeczne podwojne specjalne wpuszczane - single flush -with lashing eyes - pojedyncze g. wpuszczane z otworami do mocowania - special flush -with lashing eyes - specjalne g. wpuszczane z otworami do mocowania, - special flush bottom with lashing eyes specjalne gniazdo wpuszczane z otworami do mocowania stacker -przekladka micdzywarstwowa - compensating spacer - przekladka wyrownawcza - cone - cone spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma czopami - double longitudinal (double fore and aft -) -przekladka podw6jna wzdluzna - double transversal (double athwartship -) -przekladka podwojna poprzeczna - fixed base raised twistlock -przekladka wyrownawcza ze stalq podstawa, i lqcznikiem skretnym - hole-cone spacer -przekladka wyrownawcza z otworem i czopem - hole-hole spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma otworami - quadruple - przekladka poczworna - single -przekladka pojedyncza - twistlock - lqcznik skretny stacking cone, deck stacker, bottom stacking cone - czop pokladowy
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--locking pin -przetyczka blokujqca do czopa pokladowego - double longitudinal - czopy pokladowe podwojne, wzdluzne - double transversal - czopy pokladowe podwojne poprzeczne - quadruple - czopy pokladowe poczwome - single - czop pokladowy pojedynczy prosty ( z przetyczkq lub b e ~ ) -with pin - czop skretny lub wsuwany z przetyczkil turnbuckle - Sciqgacz -closed body -Sciqgacze Srubowe zamkniq te handwheel - dzwignia w ksztalcie kola do napinania Sciqgaczy Srubowych hook-hook - Sciqgacz zakonczony hakami z obu stron hook-jaw - Sciqgacz zakonczony hakiem i widelkami jaw-jaw - Sciqgacz zakonczony widelkami z obu stron -jaw-whip Sciqgacz do zakladania podwojnych odciqg6w - open body - Sciqgacze Srubowe otwarte speedlash -Scirlgacze Srubowe pneumatyczne twistlock -lqcznik skretny, przekladka blokujqca skretna actuator pole - diwignia (drqzek) do zamykania i otwierania Iqcznikow skrqtnych - breech base - 1, skrqtny jednoglowicowy do gniazd bagnetowych - dovetail -1. skrctny jednoglowicowy wsuwany w gniazdo profilowe - double cone , interbox connector -l. skrgtny dwuglowicowy - fixed base - 1. skrqtny jednoglowicowy - fixed base raised -przekladka wyrownawcza ze stala,podstawq i lqcznikiem skrqtnym - safety -1. skrdny polautomatyczny - semi-automatic -dwuglowicowy 1. polautomatyczny

---

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO f

:ontainer lashing plates and points zaczepy i gniazda do zaczepdw lashing plates kontenerowych
zaczepy pbtowe
single lashing eye, non flush/zaczep plyt o w pojedynczy double lashing eye/zaczep plytowy podwojny triple lashing eye/ zaczep plytowy potrbjny

jlush keyholewing for side support -gniazdo wpuszczane do uchwytdw specjalnych

-,

@

jednostopniowe onestep/

two step / dwustopniowe

quadruple lashing ?ye/ zaczep piytowy 7oczwbrny

three step/

single flush lashing point/ zaczep pretouy wpuszczany

flush lashingpoints/gniazda pokladowe wpuszczane: single/ pojedyncze, quadruple/poczworne

sliding D-ring, single/ piericieri pojedynczy, wsuwany

hinged D-rings flush/ zaczepy piericieniowe wpuszczane: single/ pojedynczy, double/ podwojny

veldable D-ring, single/za- weldable D-rings, double/ container socket D-ring, zeppiericieniowy, pojedyn- zaczep piericieniowy, po- single/zaczep piericienio:zy naspauywany dwbjny naspawywany wy, pojedynczy do gniazda kontenerowego

cloverleaf D-rin) zaczep piericienic wy w ksztalcie 1 icia koniczyny

lashing points for elephangoot zaczepy do koricdwek "stopa slonia "

half cloverleaf deck socket/ zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny -poiow~OWY

cloverleaf deck socket/zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny
Courtesy o TEC, Conve,: Peck nnd Hole. Seusafi f

extension rode/ prgt przediuzajqcy lashing rod plug hook - knob/ odciqg pretowy koSC - galka

.
lashing rod eye - eye/ odciqg pretowy oko - oko lashing rod plug eye - hooW odciqg pretowy oko - hak
-,

--

lashing rod plug hook - plug hooW

/\
lashing rod swivel head - knob/

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - gal&

-

-.

8; 5 a 9 a.

2."a.
F

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - galka oko z chomqtkiem splatane lashing rod hook - knob/ odciqg pretowy hak - galka bulldog-gripped eye with thimble/ oko z chomqtkiem wykonane zaciskumi Iinowymi
-

-.

~

,

q

-

&

9 ~

knob/ odciqg pr@owy oko - gaika

talurit splicing eye with thimble/ oko z chomqtkiem z zaciskiem metalowym

7

ri 9
2

7. CARGO
'r

-iciqgacze

Turnbuckles
hook - hook turnbuc Sciqgacz hak - hak

- Sciqgacze typu zamknigtego

close type/solid body turnbuckles

iciqgacz hak - widetki

Sciqgacz hak - zaczep butelkowy

gaczy

adjustable turnbuckle jaw-whip/ dciqgacz otwarty o regulacji skokowej widetki - zaczep podwbjny

open type turnbuckles Sciqgacze typu otwartego
Hamburger type turnbuckle/ Sciqgacz typu ham burskiego

adjustable turnbuckle jaw-whip/ Sciqgacz otwarty o regulacji skokowej wide& - zaczep pojedynczy

hydraulically tightened turnbuckle/Sciqgacz napinany hydraulicznie

speed-lash type turnbuckle/ iciqgacz typu speedlash

Container lashing hooks zaczepy do mocowania kontenerdw
pinguin hook short/ container hook short/ eye hoow hak kontenerowy, krdtki

pinguin hook long/ uchuyt palcowy dlugi

container hook long/ hak kontenerouy, dhgi

elephant foot fitting/ zaczep typu noga stonia

Bridge fittings and hooks lqczniki mostkowe i zaczepy

tension - pressure screw compensating screw bridge bridge fitting/ tqcznik most- fitting/ lqcznik mostkouy, Srubowy kompensujqcy kowy Srubowy Sciqgajqco -

m

screw tension bridge fitting/ Iqcznik mostkowy, Srubouy Sciqgajqcy

u
Container lashin equipment construction - onstrukcja sprzetu do mocowania kontenerdw

tension pressure element/ element rozpierajqcy

f

lock nut/ nakretka

hook end/ zakon-

- mostek Srubowy
tighteining handle/

screw bridgefitting

clevis end/ wide&

turnbuckle closed type
- Sciqgacz Srubowy typu

-

zamknietego

twistlock - iqcznik skrgtny

lock nut/

trzon o regulacji end fittind . ... -koricdwka
J - - - -

adjustable bridge fitting mostek o regulacji skokowej

7. CARGO

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment - sprzet i mocowanie ladunkdw ro-ro

roll-trailer elements - czeici

f$

iqcznik skrgtny chowany

colapsibe p i czop chowany

do mocowania

do mocowania

roll-trailer securing

- mocowanie naczepy niskiej

urge net/ siatka adunkowa

web lashing with buckle/ pas do mocowania z zamkiem corner protector/ osiona naroznikowa

road-trailer securing mocowanie naczepy wysokiej

odciqg h r i c k h o u y rolltrailer/ deck socket/ naczepa niska gniazdo pokiadowe

/

/

trailer horse, fiont trailer support/ podpora naczepy przednia

truiler jack, rear wheel chocks/ trailer support/ kliny pod kola podpora naczepy tylna

cargo securing equipment - sprzgt do mocowania iadunku
safety plug /korek

corner protector/ oslona krawedziowa

cargo net/ siatka iadunkowa

storage bean/ do mocowania

c

c

krata stalowa nu sprzet do mocowania

chain lashing/

7. LADUNEK

Ro-ro cargoes stowage sztauowanie ladunkow tocznych
athwartship -w poprzek statku blockwise plan -blokowy plan ladunkowy break-bulk - drobnica jednorodna w duzych partiach (rowniez: neo-bulk) coupling -whaczanie przyczepy, naczepy -mouth -otwor w naczepie do wprowadzania lqcznika typu goosneck -point - miejsce whaczania naczepy first in last out (FILO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna od kolejnosci zaladunku first in first out (FIFO) - kolejnoSC wyladunku taka sama jak zaladunku float line -kierunek, w ktorym sztauowane sq palety, samochody, kontenery flow stowage - sposob sztauowania samochodow na pojazdowcach, umozliwiajqcy ich wyladunek bez dodatkowych manewrow (zawracania itd.) flush deck -poklad plaski, bez wystajqcych elementow konstrukcji, z wpuszczanymi gniazdami head-out system -system ustawiania samochodow przodem do kierunku wyjazdu landing place - miejsce na pokladzie otwartym statku ro-ro, w ktorym dzwig stawia kontener przemieszczany nastepnie ukladarkq last in first out (LIFO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna do kolejnoici zaladunku key car - samochod, ktory na danym pokladzie (lub w bloku) nalezy wyladowac jako pienvszy key position - pozycja zajmowana przez samochod przeznaczony do wyladunku w pienvszej kolejnoici load - obciqzenie, nacisk - axle - obciQenie na 04 pojazdu - uniform - obciqzenie jednorodne (pokladu, rampy) -point -obciqzenie punktowe (np. na gniazdo) - print - obciqzenie na Slad opony pojazdu - tyre print - obciqkenie na Slad opony poj azdu lifting - podnoszenie, -height -wysokoSC podnoszenia ukladarki -capacity -udzwig ukladarki manoeuvring space - przestrzeli manewrowa na pokladach ro-ro

-

-

-

-

master plan - generalny plan sztauerski minimum breaking load (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) platform -poklad do zaladunku samochodow osobowych na statkach nie bedqcych samochodowcami port-captain -osoba m.in. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca, w imieniu armatora, nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator - koordynator portowy, zazwyczaj przedstawiciel agenta, koordynujqcy wspolprace pomiqdzy stronami obslugujqcymi statek w porcie preplanner -osoba opracowujqca plan ladunkowy i program obslugi statku w porcie preplanning - planowanie zaladunku przed przyjkciem statku do portu ro-ro, roll on - roll -off - wtaczakl wytaczai, przeladunek poziomy stolro - system rownoleglego zalwyladunku statku dwiema technologiami strengthened area - powierzchnie pokladu o podwyzszonej wytrzymalosci (na ladunki cigzkie) stowing point -gang, brygada (w technologii ro-ro) ro-ro handling equipment-sprzet stosowany do przemieszczania ladunkow w systemie roro cone caps -slupki ostrzegawcze stosowane na samochodowcach flat gear - kontener ramowy do mocowania osprzetu ukladarek (widly, ramy etc.) fork lift (FLT) -podnoinik widlowy, sztaplarka --truck -w6zek widlowy, sztaplarka forks -widly - inverted - widly odwrocone frame -rama do podnoszenia kontenerow ukladarkq - side lift - rama boczna kontenerowa - top lift - rama gorna goosneck - pot. g g i a szyja, ramie lqczqce naczepq niskq i ciqgnik -tunnel - tune1 na ramie typu goosneck runners - ciqgniki i naczepy niskie wykorzystywane w technologii sto-ro do dowozenia ladunku na poklady ro-ro tugmaster - citgniki do naczep

-

-

-

7. CARGO

,

\

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment -sprzgt i mocowanie ladunkdw ro-ro (2)
web lashing with buckle/ pas do mocowania, z zamkiem shock absorbing chain lashin mocowanie iancuchem absorbujqcym naprgienia web lashing lock, ratchet tensioner, tightener/ zamek pasa do mocowania

Ro-ro cargo lashing equipment - ratchet tightner - urzqdzenie do nacirlgania pasow do mocowania sprzqt do mocowania ladunkdw ro-ro rod -pret do mocowania kontenerbw
air bag -worek powietrzny do rozpierania ladunku car-lashing -mocowanie samochodu cargo -ladunek -nets - siatka do zabezpieczenia ladunku operational report - raport portowy, raport operacji przeladunkowych securing manual - statkowa instrukcja mocowania ladunku - unitised - ladunek jednostkowany chain -lancuch lashing - mocowanie iancuchami - towed - ladunek toczny holowany -chain with chain lever -lancuch z napinaczkq rqcznq - shock absorbing lash - lancuch do mocowania z elementem absorbujqcym drgania i naprqzenia flush elephant foot fitting -gniazdo typu noga slonia lashing - mocowanie -belt - pas do mocowania chain - lancuch do mocowania -hook - hak konczqcy odcirlg np.prGtowy lever - dzwignia napinajqca odcislg -point -punkt zaczepienia mocowania rod - prqt mocujqcy -ring - zaczep piericieniowy do mocowania -wire - odcirlg z liny stalowej pads -podkladki (sztauerskie, np. gumowe) point - punkt - lashing - punkt do mocowania, zaczep load - dopuszczalne obciqzenie punktowe - loading - gang w technologii 10-10 railway -pocirlg -chock - klin pod kola wagonu -jack - lewar do wagonow kolejowych -rack and pinion jack -lewar irubowy do wagonow
-

-

-

-

-

-

-

-

ring - piericien do mocowania D-ring -piericien do mocowania w ksztalcie litery D roll-lash - nazwa systemu mocowania g6mej cz&i ladunku na naczepach saver - oslona chroniqca drzwi samochodow przed uszkodzeniem przy otwieraniu secure - zabezpieczak, mocowai securing points - punkty zaczepienia mocowan single action clip -nacislg z zamkiem na pasie do mocowania samochodu stanchion - slupek, klonica (naczepy niskiej, naczepy portowej) tension lever -dzwignia napinajqca tie-down points - punkty mocowania pojazdow top-lashing - mocowanie od gory ladunku na naczepach trailer -przyczepa (wysoka), naczepa chock - klin pod kola -horse -podstawa, stojak do przyczepy -horse with springloaded wheel -stojak z chowanym kolkiem -jack - lewarek do podnoszenia przyczepy trestle - podstawa, stojak pod naczepq, podpora turnbuckle -icirlgacz webb-guide -prowadnice pasow do mocowania walking boards -plyty (stolarskie, sklejka) do przekladania ladunku web -pas tkany do mocowania - carbon -fibre webbing -pas do mocowania z wlokna wqglowego rachet -pas z nacirlgiem zapadkowym -webbing belts -pasy patentowe do mocowania ladunku - weblashing - mocowanie pasami tkanymi (z tworzyw sztucznych)

-

-

7. LADUNEK

Timber stowing and lashing sztauowanie i mocowanie drewna

round timber - drewno okrqgle

linia symetrii

hatch covers) po!oywy iadowni

uprights/ podpora, sztyca

block stowing/ sztauowanie w bloku mocowanie opasyw

deck cargo/

suitcase stowa sztauowanie na szt

sawn wood - tarcica

hatch covers/ pokrywy iadowni

L~-rin~/ zaczep pokiadowj

vertical -ruchy pionowe .longitudinal -przesuwanie sic wzdluzne .sily poprzeczne .sily podpierajqce .non homogenous .tension . tarcie - - .longitudinal .acting .sily oddzialujqce .sily odksztalcajqce .sily dynamiczne .static component .7.vertical -przyspieszenie pionowe centre of motion .przewracanie (np.amplituda ruchow .frequency of .permissible .Srodek ruchu collapsing .-jednorodny .vertical .gravity .nadmieme przyspieszenie .ruchy wzdluzne .sily Scinajqce .skladowa statyczna .sila ciczkoSci .transversal -przyspieszenie poprzeczne .sily pionowe acceleration -przyspieszenie excessive .longitudinal .dynamic .sliding .sily. sily powodujqce zeslizgiwanie sic ladunku - - - - - - .transverse .resultant .naprgzenie .zawalenie sic (np...transvers -ruchy poprzeczne sliding -przesuwanie sic.obciqzenie statyczne motions -ruchy .static - - - - - - .przyspieszenie wzdluzne .amplitude of .sily Sciskajqce .dynamic .compression .efekt dzialania wiatru effect of green seas .sily dopuszczalne . masa distrubution of .sily przewracajqce .sily przeciwne .sila tarcia.adverse .shoring .rozklad mas . kontenera) - - - - .racking .coefficient -wspolczynnik tarcia load . bedqce wynikiem .(okres) kolysan shift (of cargo) -przesuniccie ladunku toppling .skladowa dynamiczna . Slizganie sic .niejednorodny - friction . kontenera) components -skladowe .sily wzdluzne .cz~stotliwoSC ruchow .efekt naporu fa1 (wchodzqcych na poklad) forces .wysokoSC metacentryczna (GM) rolling (period) .static .przyspieszenie poziome ..skladowa statyczna effect of wind .dynamic component -skladowa dynamiczna .tipping .sily .homogenous .horizontal .shear .dynamic .longitudinal .sily przesuwajqce.obciqkenie dynamiczne . CARGO Forces acting on cargo sily dzialajqce nu ladunek longitudinal sliding przesuwanie wzdluifle - toppling force/ sila przewracajqca kobsanle poprzeczne transversal slldmg/ przesuwanle poprzeczne @ .transversal -przesuwanie sig poprzeczne vertical pressure -nacisk pionowy vibrations -wibracje metacentric height .obciqzenie.

vowietrze tloczone do zb. metoda odgazowania zbiornikow .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana (stosowana do cel6w gainiczych) compound . upper (UFL) .. walkie-talkie itd. zbiomik) odgazowany.zapalenie samorzutne dangerous -niebezpieczny -area -obszar niebezpiecmy (zagrozony eksplozjq na statku) cargoes .odcinek lancucha dolqczonego do holu awaryjnego entry permit . nie powodujqcy zagrozenia eksplozjq . uniemozliwiajqce gromadzenie siq elektrycznoici statycznej) approved type (equipment) -wyposazenie (latarki.najnizsza temperatura samozaplonu .non free .zakres palnoici (stqienie gazbw pomiqdzy dolnq a gomq granicq zapalnoici) limit. ladunkowych poprzez rurociqgi gazu obojqtnego -free -odgazowany.dodatek antystatyczny (substancje dodawane do produktow ropopochodnych.narzqdzie lub sprzqt atestowany.czynnik pianotworczy concentrate . uzywany m.(statek.in.eksplozja -proof .wqglowodor indicator . zapobiegajqcy rozpryskiwaniu siq np.dyspersja (rozcienczanie.upper limit (UEL) .wskainik (indykator) gazu - - - -- - - -- - - .respirable .spontaneous . LADUNEK Cargo safety bezpieczenstwo ladunkdw antistatic additive .dolna granica zapalnoici gazow limit.dolna granica wybuchowoici (DGW) . do poziomu nizszego.atrnosfera nadajqca siq do oddychania .goma granica wybuchowoici (GGW) explosive limits -granice wybuchowoici flame -plomien arrester .nieodgazowany freeing -odgazowanie (zbiornika lub statku) .spalanie .ladunki niebezpieczne goods .ekran przeciwogniowy.towary niebezpieczne declaration . do schladzania pokladu) dioxide . iskier flammable -zapalny.instrument do pomiaru stopnia wybuchowoSci atmosfery explosion . palny cargo -ladunek palny gas .flammable .lower -- - - - - -- - limit (LEL) . lower (LFL) . istniejqcej z jednej jego strony. latwopalny. niz temperatura zaplonu gazu obojqtnego z drugiej jego strony) screen .samozaplon temperature . zbiornik) certified .dwutlenek .) zatwierdzone przez klasyfikatora do uzywania w atmosferze wybuchowej (patrz rowniez "intrinsically safe") atmosphere -atmosfera .roztwor piany gas . do przestrzeni zamkniqtej) explosimeter .deklaracja towarow niebezpiecznych --manifest -manifest ladunkow niebezpiecznych deck sprinkler . poiwiadczony certyfikatem --certificate -Swiadectwopotwierdzajqcestan odgazowania zbiomika (lub statku) .atmosfera zbiomika auto ignition .wykrywacz gazow latwopalnych combustion . skladu) . rozpraszanie) gazu.carbon .free .tank . wolny od gazu (np.atmosfera palna -monitored atmosfera monitorowana (kontrolowana pod wzgl.spryskiwacz (podlqczony do rurociqgu ppoz.dwutlenek wqgla emergency tow chafe chain .zezwolenie na wejicie (np.hydrocarbon .zatrzymywacz plomeni (ekran powodujqcy obnizenie temperatury plomienia.7.gaz concentration -koncentracja (stqzenie) gazu -detector -wykrywacz gazow (w zbiornikach) dispersion .autogenous -temperature -najnizsza temperatura samozaplonu combustable -latwopalne (materialy) gas indicator .czynnik pianotworczy solution .gaz palny concentration -stqienie (koncentracja) gazow palnych -range .goma granica zapalnoici gazow flammability -latwopalnoSC flashpoint -temperatura zaplonu flue gas system .

inhibitor.siarkowodor (H2S) ignition .substancje niszczqce ozon oxygen .wprowadzenie gazu obojqtnego do przestrzeni zbiomika incendiary spark .source of .goods .maksymalne dopuszczalne cibnienie nastawcze zaworu odciqzeniowego naked light -ogien otwarty noxious . przy ktorym ludzie mogq pracowaC bezpiecznie przez 8 godzin dziennie.purging (displacement) .auto. ladunki szkodliwe vapour .miernik zawartoici tlenu w atmosferze -content .iskra zapalajqca inflammable -palny.gazoszczelny gauze screen -przeciwiskrowa oslona siatkowa hydrocarbon -wqglowod6r compound .zawartoiC tlenu (np.okreblenie stanu zbiornika (wypelnionego gazem obojqtnym) inert gas (IG) . latwopalny cargo -ladunek latwopalny .zawor bezpieczenstwa static electricity -elektrycznoSC statyczna treshold limit value (TLV) -maksymalne stqzenie szkodliwych dla zdrowia gazow.pary szkodliwe nitrogen .gazy lome gastight . zapalny. nawiewnik venting system .brak dostatecznej (do oddychania) iloici tlenu [< 19%] level -poziom tlenu w zbiomiku Procedures and Arrangements Manual (P&A Manual) .system gazu obojqtnego inerting .pockets of -tzw.izolacja paroszczelna -cock .samozaplon .irodlo zaplonu incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.podrqcznik procedur i organizacji pressure/vacum valve (PN valve) -zawor cihieniowo prozniowy safety tag -wywieszka (tablica.system wentylacyjny (odgazowywania zbiomikow ladunku plynnego) - - - .zaplon .iwiadectwo poddania ladunku dzialaniu inhibitora inhibitor . mgiel.towary szkodliwe.sklad materialow latwopalnych insulating flange -polqczenie kolnierzowe 1%dowych i statkowych urzqdzen przeladunkowych zawierajqce uszczelkq zapobiegajqcq przeplywowi elektrycznoici statycznej ~nternationalMaritime Dangerous Goods Code (IMDG) .volatile . kieszenie zawierajqce gaz - - .saturated -wqglowodor nasycony hydrogen -wodor sulphide . zapalny cargo -ladunek latwopalny inhibited cargo certificate (ICC) .azot ozone depleting substances (ODs) . samoistnie bezpieczne (nil emitujqce ciepla lub iskier) materials hazardous only in bulk (MHB) materialy niebezpieczne tylko w ilobciach masowych maximum allowable relief valve setting (MARVS) . par.zawor odpowietrzajqcy -main -magistrala odprowadzania par (ladunku plynnego) -pipe . przez 5 dni w tygodniu vapours (vapors) -pary -barrier .gaz obojqtny (np.tlen analyser (meter) . w atmosferze zbiornika) -deficiency .. czynnik hamujqcy inert condition . wywietrznik.system dystrybucji gazu obojqtnego --generator -wytwornica gazu obojcmego --plant -wytwornica gazu obojqmego --purging -przedmuchiwanie gazem obojqtnym inert gas system (IGS) .mieszanina wqglowodorow -gas .szkodliwy .highly -latwopalny storage .mieszanina gazow .rurociag odprowadzajqcy pary vaporizer -odparowywacz ventilator -wentylator. azot) distribution system .gaz w~lowodorowy . CARGO mixture .vent lines przewody wentylacyjne do usu- (w zbiornikach i ladowniach) wania gazu .wypieranie gazu (metoda odgazowywania zbiornikow) .7.Miqdzynarodowy morski kod towarow niebezpiecznych - - - - - -- ' - - - intrinsically safe -(urzqdzenie) skonstruowanew sposob bezpiecmy. przywieszka) ostrzegawcza safety valve .

Chemical and gas cargoes ladunki chemiczne i gazy acid .cyjanki nieorganiczne cyanides organic -cyjanidy organiczne dextrose solution .eter etylowy ethyl alcohol .siarczki wegla camphor oil -olej kamforowy chlorates .mieszanka alkoholi aldehyde .spirytus rektyfikowany columbial spirit .amoniak ammonia.alkohol metylowy (o duzej czystoki) chlorine .eter ethyl eter .pochodne kwasu benzoesowego bivinyl .dwuetyloketon diethyl sulphate .butan butane-propane mixtures -mieszaniny butanowo-propanowe butylenes -butyleny carbinol .etanol ethene .chlor chloroarsines .azydki benzene .aminoetan.etan ethanol .chlorany chlorinated hydrocarbons -weglowodory chlorowane chlorine .dwutlenek wegla carbon monoxide . bromek metylu butadiene .arsenowodor azides .roztwor dekstrozy diethanolamine .brom bromates -bromiany brominated hydrocarbons -weglowodory bromowane bromomethane -bromometan.amoniak i jego zwiqzki boil-off .dwuwinyl ethane .zasady ally1 alcohol -alkohol allylowy ammonia and compounds .dwuwinyl.chlorofenolany cyanides inorganic .benzen benzoic derivative pesticides -pestycydy .chloroetan chloroethylene -chloroetylen chlorophenols .chloroarseny chloroethane .etan ether .chlor chlorites -chloryny chloroacetates -chlorooctany citric juice -kwasek cytrynowy colonial spirit .ftalan oktylu dipropylene glycol -glikol dwupropylenowy divinyl .kwas borowy bromine .eter dwuetylowy diethyl ketone . etyloamina ammonia .kwas acrylamide -akrylamid alcohol .acetofenon acetyl chloride -chlorek acetylu acrylamide solution -roztwor akrylamidu acrylic acid -kwas akrylowy acrylonitrile -akrylonitryl adipanitrile -nitryl adipinowy alcohols . anhydrous .alkohol etylowy .siarczan dwumetylowy dioctyl phthalate . erytren boranes -borowodory boric acid .butadien butane .karbinol carbon dioxide .dwuetanoloamina diethyl ether -eter etylowy diethylene glycol -glikol dwuetylenowy diethyl ether .chlorofenole chlorophenates .acetonitryl acetophenone .siarczan dwuetylowy dimethyl formamide -dwumetyloformamid dimethyloamine -dwumetyloamina dimethylmethane -dwumetylometan dimethyl sulphate .tlenki alifatyczne aliphatic silicates -krzemiany alifatyczne alkalis .pentan aromatic esters -estry aromatyczne aromatic ethers -etery aromatyczne arsine .parowanie (tu: ladunku) boil-off temperature -temperatura wrzenia boiling temperature -temperatura wrzenia acetaldehyde -aldehyd octowy acetic acid -kwas octowy acetic anhydride -bezwodnik octowy acetonitrile .amoniak bezwodny amyl hydride .alkohole alcohols mixtures .aldehyd aminoethane .alkohol aldehydes -aldehydy aliphatic amines -aminy alifatyczne aliphatic esters -estry alifatyczne aliphatic ethers -etery alifatyczne aliphatic oxides .tlenek wegla carbon sulphides .

tlenek propylenu refrigerant gases .morfolina naphtalene .tlenek siarki teluru tellurium hexafluoride .nadtlenki phenetole .nitryle nitrogen . all isomers -pentany wszystkie izomery pentene -penteny perchlorates -nadchlorany perchloromethyl-mercaptan .propadiene mixtures .szczawiany pentanes.izopren isopropylamine .fluorki fluorine .nadchlorometylo-merkaptan permanganates -nadmanganiany peroxides .fluor fluoroacetates .antymonowodbr sulphides .fenetol phenols .skroplony gaz ziemny liquefied petroleum gas (LPG) -skroplony gaz ropopochodny mercaptans -merkaptany metal carbonyls -karbonylki metali methane (LNG) .izopropyloamina ketones -ketony lead tetraethyl .skroplenie gazu liquefied gas .nitrofenole osmium tetroxide .freon fully refrigerated gas carrier -gazowiec w pelni chlodzony fumigants -fumiganty germane .siarczki sulphur dioxide .fluorooctany freon .ponowne skraplanie rodenticides -rodentycydy saturated vapour pressure -ciinienie par nasyconych semi-pressurised gas carrier .gazowe czynniki chlodzqce reliquefaction .metan (skroplony gaz naturalny) methanol .terpentyna vinyl chloride .spirytus drzewny .naftalen nitrates .izopentan isoprene .germanowodor halogenated cyyanogens -halogenocyjany hydrocarbons -wqglowodory hydrogen cyanide .system ochrony ladunku gazu skroplonego liquefied natural gas (LNG) .fenole phosphides .tlenki azotu nitrophenols . CARGO - -- ethylamine -etyloamina ethyl chloride .tlenek etylenu fluorinated hydrocarbons .dwutlenek siarki sulphur oxide .chlorek winylu vinyl ethyl ether -eter etylowinylowy vinylidene chloride .fosforki phosphine .chlorek winilidenu wood alcohol -spirytus drzewny wood spirit .gazowiec polcisnieniowy stibine .sz~ciofluorek tricresylphosphate turpentine .cyjanowodor hydrogen sulphide .weglowodory fluorowane fluorides .siarkowodor hypochlorites -podchloryny iodinated hydrocarbons -jodowane wqglowodory isocyanates -izocyjaniany isopentane .7.gaz skroplony containment system .metyloacetylenu-propadienu mieszaniny methylamine -aminooctan methylethylene methylethene methyl bromide -bromek metylu -- - methyl chloride -chlorek metylu monobromomethane monoethyloamine -monoetyloamina morpholine .czteroetylek olowiu lead tetramethyl -czterometylek olowiu liquefaction .azotany nitrites .azot nitrogen oxides .czterotlenki osmu oxalates .propan propene .fosforowodor picrates -pjkryniany pyridines -pirydyny propane .azotyny nitriles .propen propylene -propylen propylene oxide .chlorek etylu ethylene -etylen ethylene glycol -glikol etylenowy ethylene oxide .metanol methyl alcohol -alkohol metylowy methylacetylene -metyloacetylen methylacetylene .

4bandoning the ship .q p r q t ochron? osobistej . Life raft .o p u s ~ c ~ a nstatku ie 5.t o d i ratunhowa i ratownicza 3. Enkironmental protection . Firefighting .n p a d k i i rato\?nictwo morskie I I. U a r m i n g i n distress . Life boat and rescue boat .ochrona srodowisha 14. Launching and reco\ering .betpiec/enst\\o 17.S-\R helicopter operations . Launching appliances .morskie s?stem? ewakuaujne 10. Rlarine accidents and sahage .ind?widualn> sprzet ratunkom? 7. Personal proteeti\ e equipment . Signalling equipment and p?rotechnics .p i e r w s ~ a ponloc med?crna 16.s p r q t s?gnalirac?jn? i pirotechnicm? 9.dzialania Smiglowca S 4 R 12.pos~uhiwanie rato\\anie i 13.alarmowanie n niebezpiec~enstwie 8. CAR and IAXlS-\R . Rledical first aid . Safet? . l l a r i n e e\acuation qstems .8. Personal life sabing equipment .u r r q d ~ e n i a \\odonania do 4.wodowanie i podnos~enie (todzi) 6. Safety of life at sea bezpieczenstwo iycia na morzu I.m a l c r a n i e poiarow 15.tratwa ratunkowa 2.

sea anchor. dryfkotwa life rafl container . stabilizator container lid/ pokrywa pojemnika emergency pack/ wyposaienie away j n e Itratw~l ije raft instruction leaflet/ nstrukcja obslugi t r a w drogue.pojemnik tratwy storage cradle/ loie tratwy faleri hydrostatic release unit zwalniak hydrostaryczny graduated drinking vessel/ miarku do painter line/ zapadka zwalniajqca shackle/ szakla water inlet/ wlot wody manual release mechanism/ mechanizm zwalniania recznego szakla /I .8.taima odblaskowa radar reflector/ ment/ SART seat/ l y deszczowej gniazdo transpondera SART 1 lower inflatable chamber/ dolna komora plywalnoiciow kieszed wodna. SAFETY OF LIFE AT SEA I Life raft tratwa ratunkowa exterior light/ canopy/ reflective strip/ Swiatlo zewnetrzne namiqt .

sluzba ratownictwa iycia survival equipment .krqzek ratunkowy z linkq retrieving line .water pocket .luk (podtrzymujqcy) namiot closure .wiosla -painter (line) .throw overboard .rigid -sztywny pojemnik tratwy .outdoor light . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Liferaft -tratwa ratunkowa life saving equipment .linka do przytrzymywania pojemnika.first aid kit -zestaw pierwszej pomocy .floor valve .tratwa wodowana za pomocq hrawika .buoyant safety knife .przedzial wodoszczelny.Swiatlo wewnqtrzne .rescue quoit with line . stabilizator tratwy powietrzem - - - - -- - - - - ------ - liferaft (fitting) .tratwa pneumatyczna .stacja przeglqdow i atestowania tram .latarka elektryczna -emergency pack -pojemnik ze sprzqtem awaryjnvm .rigid -tratwa ratunkowa typu sztywnego .reflective tape -taSma odblaskowa .inflation hoses -wqze do napelniania kom6r .falen.wyposazenie ratunkowe liferaft -tratwa ratunkowa -annual -sewicing .namiot .repair kit .plug -korek spustowy -racks . butla z gazem grabline .bezpieczny n6z plywajrlcy -drinking water vessel -naczynie z miarkqdo racjonowania wody .open -tratwa otwarta -weatherproof valise -pojemnik tratwy odpomy na warunki pogodowe .zaslona zewnqtrzna namiotu t.outside courtain . lodzi lub tratwy bridle .floating -tratwa unoszqca siq na wodzie .waterborne -tratwa zwodowana liferaft (construction) -konstrukcja tratwy ratunkowej . komora wypomokiowa inflation -nadmuchiwanie (tratwy) .pneumatic -tratwa pneumatyczna -valise -pojemnik tratwy ratunkowej .fiberglass pojemnik tratwy z wlokna szklanego .safety valve .indoor light . .Swiatlo zewnqtrzne .inflatable compartment .lifting eye -zaczep (ucho) do podnoszenia t. pas sluzqcy do odwracania przewroconej tratwy .operating cord .air chamber valve -zawor komory wypornoSciowej -boarding ramp -podest (ulatwiajqcy wejScie do tratwy) -boarding ladder -drabinka (ulatwiajqca wejScie do tratwy) -buoyancy -plywalnoSC (tratwy) chamber . .paddle .zawiesie.davit launched .pasy sluzqce do odwracania przewroconej tratwy -righting line .stelaz do tratw .fishing tackle .radar reflector -reflektor radarowy ..linka do przyciqgania t.exterior light . kotwica plywajqca .zestaw do lowienia ryb .kieszeh wodna.zawor bezpieczenstwa -tent .electric torch .zawor podlogowy -hatch . tu: linka operacyjna .non-retum valve .gas cylinder -pojemnik.Srodki ratunkowe life saving service .osprzqt tratwy ratunkowej bellow . .sea anchor .komora wypornoSciowa compartment -przedzial wypornoSciowy tube . strop (do wodowania tratwy za pomocq hrawika) -buoyant lifeline -ratunkowa linka plywajqca .8.t..selfrighting .Swiatlo zewnqtrzne .wlaz .inflating -napelnianie (siq) tratwy . lodzi) .tratwa samoprostujqca servicing station .linka operacyjna .inflatable .dryfkotwa - - - - .observation slot -kolnierz obserwacyjny .righting strap .linka chwytna (wokol t.coroczny przeglqd tratwy capacity -pojemnoSC tratwy container -pojemnik (tratwy) .drogue -dryfkotwa. zrzucana (za burtg) .mieszek.zawor zwrotny .rain catchment -lapacz wody deszczowej .inflatable chamber .reversible -tratwa dwustronna .lina.komora wypomoSciowa . lodzi) lifeline . pompka (do dopelniania komor wypomoSciowych) bowsing line .lina chwytna (wokol t.zewnqtrzny fartuch .zestaw do napraw .emergency rations -racje iywnoiciowe .komora wypomoiciowa canopy -namiot (tratwy) arch .

engine foundation/ fundament silnika k e e l / stepka .8. lddi zrzutowa .securing pin/ trzpieri zabezpieczajqcy releasing arm/ ramie zwalniajqce 1 steering tower/ kiosk sternika 1 rigid inflatable fast rescue boat stybka.' . SAFETY OF LIFE AT SEA Lifeboat lddi ratunkowa buoyancy tanW oar/ gunwale clamp/ obejma krawedzi burty linka chwytna life boat cross section przekrdj lodzi ratunkowej keel seat/ gniazdo stepki keel stop/ foam buoyancy tanW zbiornik gunwale/ lawa poprzeczna water tanW zbiornik wody side benches/ lawy boczne 3 remote release hooks haki zdalnie zwalniane floating block shackle/ hook/ hak / / uchwyt przyobiowy L rubber fender/ odbojnica gumowa bilge hand rail/ T1 fdod tank/pojemnik na iywnodi .lddi ratunkowa swobodnego wodowania. pdlsztywna iddi ratownicza free fall lifeboat ..

self-bailing boat -1odz samoodwadniajqca siq . .thwart . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA . ponton pneumatyczny .zbiornik .weak link .8.buoyancy -plywalnoiC.czerpak .pontoon -pontonowa lo& ratunkowa .survival craft .hak lodzi .totally enclosed -lodz calkowicie zakryta .stepka boczna (lodzi ratunkowej) lifeboat (construction) -konstrukcja lodzi r.(typ) lodzi ratunkowej .zbiornik wypornoiciowy -bank (bench) .zbiornik powietrzny koncowy .axe .air .fuel -zbiornik paliwa .fast .open .lifeboat engine .side seat .lodz ratunkowa w pehi zakryta -partially -lodi czqkiowo zakryta .dinghy .sponge .end .hak do podnoszenia glass reinforced plastic (GRP) .handrail .bailer .non-powered boat -lodz bez napqdu mechanicznego -propeller gear -rqczne urzqdzenie napqdowe lifeboat (type) .zbiornik wody (pitnej) lifeboat (propulsion) -napqd lodzi r. nadmuchiwana .motorowka dinghy -ponton z doczepnym silnikiem lifeboat .lodi ratunkowa o napedzie rqcznym .rigid .linka dryfkotwy signalling mirror -lusterko sygnalizacyjne .rowing-boat -lodi wioslowa .porqcz .silnik boat .gwizdek - Lifeboat .otwor spustowy w dnie lodzi .lo& ratunkowa zakryta .lawka boczna .silnik przyczepny -propelled lifeboat.rowlock chock -zdwojenie przydulkowe .lodi niewywrotna motor .side bench .16di ratunkowa air bottles -butle powietrza air vents -wywietrzniki bilge grab rail -porqcz przystepkowa fibre .inflated . podloga .topping-up pump -pompka dopelniajqca (komory wypornoSciowe tratwy) .bottom boards .lodz skladana .bilge handrail -uchwyt przestepkowy .lawka poprzeczna lodzi tank . wypornoiC -buoyancy foam -pianka wypomoSciowa .szybka lodz ratownicza .otwieracz do puszek (konsenv) .buoyancy -zbiomik wypornoiciowy .kiosk stemika .stqpka -plate -plyta stqpki rail .mala lodka.sztywna.linka holownicza .enclosed .lawka .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym keel .lifting . .metalowa 1odz ratunkowa .self-righting -lodi samoprostujqca siq .lodi ratownicza typu sztywnego .hand-operated propeller .motorowa lodi ratunkowa propulsion . pneumatyczna lodz ratownicza .16dz ratunkowa odkryta .rigid inflatable fast .collapsible boat .wl6kno .steering tower .fully .piyty podlogowe.fire-protected freefall -ognioodporna lodz wodowana swobodnie (zrzutowa) .tow rope .rowboat .outboard .glass .drain .pulling boat .jednostka (16dz lub tratwa) ratunkowa .siekierka.napqd silnikowy rescue boat -lodz ratownicza .semi rigid -polsztywna lodi ratownicza lifeboat equipment -wyposazenie lodzi r.water .rowlock plate .uncapsizing boat .bailer .hand-propelled - -- - - - - -- - - - - - -- -- -- -- .slabe ogniwo -whistle .air case .lodi wioslowa .rgczne urzqdzenie napqdowe (lodzi) --- - - - - - .folding .okucie gniazda dulki .gqbka (do zbierania wody) .self-righting double-hull -16dz ratunkowa samoprostujqca o podwojnym poszyciu .lodz r.laminat z wlokna szklanego food locker -pojemnik na iywno6C hook .zbiornik wypornoiciowy . toporek .lodz skladana -free-fall lodi wodowana swobodnie (zrzutowa) .buiscuits .towing -lawa holownicza (na lodzi) .motorowa l6di ratunkowa .metallic .inflatable -lodi pneumatyczna .tin opener .czerpak do wody .lawka burtowa (w lodzi) .silnik lodziowy lodi ratunkowa o -mechanically propelled napqdzie mechanicznym .l6di wioslowa .wlokno szklane boat -lodi z wlokna szklanego laminate .sea anchor cord . .(tu) suchary .

Totaly enclosedfree fall lifeboat .at rations/ lodziowe racje iywnoiciowe .calkowicie zarnkni@a zrzutowa external light/ reflektor radarowy lifeb.

tiller .storm oil .rzutka nietonqca rescue quoit .trail line .zamknigty system obiegu powietrza (w lodzi zakrytej) .falen .korek spustowy w dnie lodzi .hauling line .skeet .odbojnica lodzi .faleti dziobowy stern .bosaki lub kotwiczki .scissors .cradle .oil can .rumpel .tu: oslony (chroniqce lodz przed uszkodzeniem w trakcie opuszczania) .hatchet .otwieracz do puszek .with buoyant handle .taima odblaskowa (np.n6z . ploza burtowa .open hook .suchary szalupowe .lamp .falen rufowy -plug .radar reflector .sprinkler system .zbiornik oleju do uSm.-heaving line .sponge .active .drogue -drykotwa .oarlock .dipper .spot light . lina holownicza .wiadro .internal air supply system .talia falu .folding tiller .czerpak .rgkojeSC (wiosla) .oil bag -worek do rozprowadzania oleju (na powierzchni morza) .dryfkotwa.rub rail .rations .szakla holownicza . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU -biscuit tin -puszka na suchary -boat charts -mapy szalupowe .-tackle .swifter .8.trail line -plywajqca lina holownicza .reflektor radarowy . oslony burt lodzi. . lodzi etc.sea anchor .torch .plywajqcy krqzek do podawania rzutki line .bosaki -buoyant -nietonqcy.passive -reflektor r.falen dlugi . lina holownicza .no2 z plywajqcq rgkojeiciq .halyard .lina podstgpkowa .knife .paddle -wioslo lopatkowe .lina holownicza .-blade .pompa rgczna .reflektor r.skates .fa1 .drift anchor .czerpak do wody .storm oil tank .Sruba napgdowa .hol.falen rufowy - - - - - - .: punktowiec) .towing shackle .lifeline -linka ratunkowa (asekuracyjna) woko1 kola.food rations -racje zywnoiciowe .latarka elektryczna .balika do oleju .search lights -reflektory szperacze .lina do holowania .hak odrzutny .leak screw -korek spustowy . zeSlizg lodzi ratunkowej . aktywny .bucket .reflective tape .rowlock .linka (rzutka) plywajqca .dulka .listwa na burcie (po kt6rej zsuwa sig 16di ratunkowa) .towing painter .skids .reflektor (pot.desalinator -urzqdzenie do odsalania wody .bow - --- .skate -zeilizg lodziowy.fishing tackle -zestaw do lowienia ryb .pioro wiosla -buoyant -wioslo plywajqce .odbojnica lodzi .system spryskiwania zewngtrznego lodzi - .compass -kompas lodziowy .dulka .grab line .odbijacz linowy wok01 lodzi .tripping line . pokrowiec lodzi .wioslo sterowe .boat hooks .linka pomocnicza dryfkotwy other lifeboat equipment -inne wyposazenie lodzi ratunkowych . pasywny .grappling hooks .retro-reflective tape -taima odblaskowa .rubber .drabinka lodziowa .kotwica plywajqca .ladder .odbojnica (gumowa) lodzi .sea-biscuits .steering .oar .gqbka . kotwica plywajqca .grasp .plozy.holowniczy falen lodziowy . na Srodkach ratunkowych) .rubbing strake .toporek .noiyczki .propeller .n6z skladany . lina holownicza .hook -bosak lodziowy .lodziowe racje iywnoSciowe .cover .wioslo .brezent lodziowy.towing hawser -hol.towline -hol.sea painter .tin opener .folding knife .towrope .fan . tratwy.pioro (wiosla) .odbijacz .external water spray systems .painter . fa1 .latarnia lodzi ratunkowej .crutch .dulka .olej do uimierzania fa1 .aft .quoit -plywajqcy krqzek (ratunkowy) .hand pump . plywajqcy .fender .system spryskiwania zewngtrznego lodzi .rumpel z przedluiaczem .

mantai \ hak lodziowp I bowsing-in tackle/ talia przytrzymujqca ilewing motor/ silnik obracania .loie pokla owe tratwy deck cradles or Iiferaft d shackle/ szakla davit-launched life raft tratwa wodowana iurawikiem release gear/ urzqdzenie zwalniaj ce 4 tricing pendant.8. SAFETY OF LIFE AT SEA . rama zurawiko double roler track/ podwcijny tor jezdny hydrostatic release u zwalniak hydrostatyc . manrope/ spustka. ' Launching appliances urzqdzenia do wodowania head block/ roller track gravity davits iurawiki grawitacyjne jezdne .

16dz zawieszona na iurawikach .wysokoiC podnoszenia.chock legar lodziowy .kolumna zurawika .urzqdzenie do wodowania system -urzqdzenia do wodowania lodzi lever .halyard .slip hook .swing -iurawik obrotowy davit (loose gear) .: toprik) .iurawik obrotowy socket .legar lodzi - boathife raft seat .mechanizm zwalniajqcy (np.glowica iurawika (zblocze gome) pedestal .padeye -zaczep piericieniowy -renewal date of wire falls -data wymiany lin talii .tricing pendant .tackle .life line .mocowany do pokladu stojak na tratwy .8.osprzet lluiny zurawika .spustka.span (topline) -wiez spustkowa (pot.: mantal) -wire .tu: spustka.urzqdzenie szybkiego z.wodowaC (lo&.lift .bolce (przetyczki) zabezpieczajqce urzqdzenie zwalniajqce . mantal .fa1 .monkey line . tratwe).quick unit .hook . olinowanie iurawik6w iodziowych .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .gravity -iurawik grawitacyjny head .gniazdo zurawika stand -podstawa iurawika .osprzqt do mocowania .krqtlik .zwalniak automatyczny gear safety pins .zdalne zwalnianie .lina do przyciilgania lodzi do bum .stojaki zrzutowe (tratw) sling .lifeboat hoist -podnoinik lodzi ratunkowej .frame -rama .talia lodziowa centrifugal clutch . - - - - - .arm -ramie (iurawika) -cleat .ogniwo .zamiana koncow talii -turning date of wire falls -data obrocenia lin talii guide sheaves -rolki lkrqzki prowadzqce launch . mantal . mantal . hydrostatyczny mechanism .spustki (pot.fastening fittings .stem -iurawik rufowy .halyard tackle -talia faiu . szekla - - - - - - - (odcinek lancucha pomiedzy blokiem talii a hakiem) . mechanizm podnoszqcy . winda.round bar . knaga collar -jarzmo iurawika craft .zeilizg (do wodowania swobodnego lodzi zrzutowych) -racks . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Launching appliances urzqdzenia do wodowania .lina talii zurawika .falls turned end-for-end -obracanie liny talii .zawiesie lodziowe -tackle .automatic gear .suspension chain . diwig.loze lodziltratwy deck-mounted storage . wy c i a -hook .link .remote releasing .lancuch podtrzymujqcy .guy .sztormtrap .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny -hydrostatic -unit (HRU) -z.blocks .hak odrzutny .fall .urzqdzenie do zwalniania (tratw) .gaja . pot.hak .szakla.hydraulic gear . lodzi) (to) lift -podnosik lowering mechanism -mechanizm opuszczania release -zwolnienie .shackle .manropes .sprzglo odirodkowe davit -iurawik .lina stalowa talii fall -talia .diwignia lifeboat slip way -pochylnia lodzi ratunkowej lifting (gear) -urz&enie do podnoszenia.swivel .lazy painter -kr6tki falen .cradle .fall cover -pokrowiec na talie .rozki do mocowania liny.szalupa launching.hak do podnoszenia (np. opuszczaC na wode appliances -urzqdzenia do wodowania device -urzadzenie do wodowania gear .bloki .tricing line .free-fall trackway .Jacob's ladder .end for end turning -przelozenie (odwr6cenie kierunku) liny talii .spustka. iodi z talii) operating equipment .takielunek.bowsing in tackle -talia przytrzymujqca lodz cover -pokrowiec na talie iurawika .

certified lifeboatman -dyplomowany ratownik .w.sygnal alarmowy.zajqC miejsca w lodzi at full outreach position . opuicit ship! .general emergency .obsadzanie lodzi (tratwy) on the water . sygnal wzywania pomocy ending signal .unpowered lifeboat w.rozklad alarmu lodziowego.ilobkowany bqben w.poklad wyznaczony do obsadzania lodzi ratunkowych -hook handler -marynarz obslugujqcy hak lodzi .urzqdzenie naprezajqce (line talii.lifeboatllife raft commander .bail out -wybieraC (czerpakiem) (to) boat -plynqC lodziq drill .zbibrka (na alarmie) list . winda (tu: lodziowa) -brake -hamulec wciilgarki . znajdujqca chanizm zwalniajqcy (np.sztormtrap Jason's ladder .lifeboatman .uimierzak grzywacze fa1 (olejem) secure alongside -zamocowaC (lodi) przy burcie (to) tow .dmonek alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .miejsce zbi6rki (w czasie alarmu).smooth drum .sygnalizacja zakonczenia.opuiciC statek! bill .stan zagrozenia -procedure -procedura postepowania w razie zagroienia signal .sygnal alarmowy switch -wlqcznik alarmowy assembly station -miejsce zbiorki assembling point . urzqdzenie zwalniajqce releasing gear -urzqdzenie zwalniajqce tensioning device .alarm lodziowy muster .ewakuacja.grooved drum .lista (alarmowa) -station -miejsce zbiorki. zapobiegajqce powstawaniu lum) transmission gear -przekladnia winch -wciqgarka.lifeboat . lodzi) -unit -zwalniak. Cwiczenia . SAFETY OF LIFE AT SEA - - - -- Abandoning the ship . . system zwalniania.holowaC tow aft -przygotowywaC 1odi do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie emergency .dowodca lodzil tratwy . lodziowa . takie: muster station boat -lodz deck -poklad lodziowy illumination -oiwietlenie pokladu lodziowego . podejmowanie rozbitkow z jednostki w niebezpieczenstwie Jacob's ladder . sygnat zakonczenia (alarmu) evacuation .w.obsada lodzi ratunkowej .-lbdz zwodowana. .malniak.manning of a .czerpaC (czerpakiem) .system ..urzqdzenie do podnoszenia rozbitkow z wody life boat crew . me.wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz .alarm Cwiczebny.alarm ogolny -push-button -przycisk alarmowy signal . ratunkowej oarsman -wioklarz - - - - .odpychaC lodi (to) row -wioslowaC quell waves .enter the .lodi w pozycji marszowej (w pozycji zamocowania) ..czlonek obsady 1.opuszczanie statku --- alarms and drills -alarmy i Cwiczenia abandon -pormciC.(to) bail . lodziowa z zasilaniem .powered lifeboat .boat .alarm Cwiczebny (to) capsize -wywr6ciC sic dnem do gory fend (off) .lodz calkowicie wychylona za burte -at the embarkation deck -lodz na wysokoici pokladu obsadzania (wsiadania do lodzi) in stowed position . rozklad alarmu opuszczania statku --drill -alarm Cwiczebny opuszczenia statku station -miejsce zbiorki w alarmie lodziowymi opuszczania statku abandonment -opuszczenie statku alarm -alarm -bell . opuszczanie statku. lodziowa bez zasilania 8.gladki bgben w.lodz na wodzie - - -- - - - - sig na wodzie boat manoeuvring . stanowisko alarmowe stations bill .manewrowanie lodziq -back oars .swung out -lodz wychylona za burtg -waterborne .embarkation deck .rozklad alarmow practice muster .

pozycja .launching and recovering wodowanie i podnoszenie (tratwy. .zwodowaC lodz ratunkowq (ratowniczrl) station .starboard side . podjqcie lodzi recovering -podnoszenie .prqdkoSC opuszczania of the boat . tratwy) .zwolniC mocowania - - .hoist a in -wciilgn$ lodz na miejsce .lina do przytrzymywania lodzi przy burcie fully-loaded boat ..luzna talia slip knot -wqzel lawkowy stored mechanical power .quick unit -urzqdzenie szybkiego zwalniania .odzyskanie.lodz niezaladowana .on-load system .maksymalna masa (dopuszczalna przy podnoszeniu lodzi. urzqdzenie zwalniajqce scrambling net .siatka do podejmowania z wody rozbitkow slack fall . lodzi) .opuszczanie (iodzi) speed .lower .maximum load .lower -to deck level -opuSciC 1.wychyliC iurawiki (wychyliC lodzie za burtq) swung out position -16dz w pozycji wychylonej take off lashing .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny .marszowafl lodzi (pozycja zamocowania) swing out davits (boats) .hydraulic gear .16dz ratunkowa .automatic -wodowanie automatyczne .system zwalniania .bez obciqzenia" .non-loaded . do pokladu .opuSciC sztormtrap system .16di z lewej burty .manual -zwolnienie rqczne (tratwy) .manual -wodowanie rqcme the lifeboat (rescue boat) .siatka (tu: ewakuacyjna) painter to the main deck -podaC falen na poklad glowny put in the leak screws -wkrqcik korki spustowe recovery .opuSciC lodz .system zwalniania .zmagazynowana energia kinetyczna stowed position .stanowisko wodowania (lodzi) lifeboat .system zwalniania (np.off-load system . tratwy) release -zwalnianie embarkation ladder .port side ..remote releasing .opuszczanie lodzi net .prepare -przygotowak 1odz ratunkowq .zwalniak h.hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi ..halting a -zatrzymywanie iodzi (w trakcie opuszczania) .lodz z prawej burty lowering .lodz w pelni zaladowana (to) launch -wodowaC (16dz.podnoszenie lodzi .boat . tratwq) launching -wodowanie (lodzi.zdalne zwalnianie unit .hydrostatic -unit (HRU) .zwalniak.pod obciqzeniem" Lifeboat launching wodowanie lodzi ratunkowej - - - - - - - boat at embarkation decW lodi przy pokladzie wsiadania lowering/ oouszczanie fall/ talia- - - waterborne boat/ l6di zwodowana - - - - - - -operating equipment -urzqdzenie do zdalnego zwalniania (tratw) . lodzi) z wody bowsing line .lightest load -najmniejsza masa przy opuszczaniu .

gwizdek do pasa ratunkowego life-float -plywak ratunkowy life-ring . przezyC swimming -piywanie thermal -cieplny.taimy (do wiqzania) pasa r.8.kolo r.kolo ratunkowe z plawkq dymnq -light and smoke lifebuoy -kolo ratunkowe z piawkq iwietlno-dymnq life-jacket -pas (kamizelka) ratunkowy -buckle .kombinezon ratunkowy bez izolacji cieplnej unpacking -rozpakowanie kombinezonu life buoy -kolo ratunkowe . kombinezon asekuracyjny - .izolacja cieplna Personal survival equipment indywidualny sprzqt ratunkowy lrfebuoy chute/ zrzutma kota - - - -- "cziowlek za burtq" - - - immersion suit kombinezon ratunkowy - rescue light/--Swiatlo sygnalizacyjne - .inflatable -nadmuchiwane pasy ratunkowe lamp .protection . -buoyancy -plywalnoSk pasa ratunkowego collar -kohierz front -przod pasa ratunkowego .lampka pasa ratunkowego light .klarnra (zapinajqca) pasa r.zrzutowa lodz ratunkowa survival suit .zakladanie kombinezonu non-insulated suit .ochrona cieplna -protective aid (TPA) .horseshoe .kombinezon ochronny (chroniqcy przed warunkami pogodowymi) immersion suit -kombinezon ratunkowy donning .hood .secure line with a snap .stroj (kombinezon) ratunkowy -bag -torba na Srodek ochrony cieplnej . termiczny insulation .wodoszczelny water activated light . SAFETY OF LIFE AT SEA Personal life-saving equipment indywidualny sprzqt ratunkowy anti-exposure suit . (w ksztalcie podkowy) --with line . .lampka pasa ratunkowego straps .Srodek ochrony cieplnej waterproof -nieprzemakalny.pas z karabinczykiem velcro fasteners -talmy mocujqce typu "rzep" -watertight zipper -wodoszczelny zamek blyskawicmy survive -przetnvak. przeiycie craft .koio ratunkowe z linkq with a smoke-signal .sprzgt ratunkowy skid-launched freefall craft .Swiatlo aktywowane przez wode (np.piawka Swietlna @rzy kole ratunkowym) water-resistant -wodoodporny work and protective suit -kombinezon roboczo-ochronny.wearing -zakladak pas ratunkowy whistle .kolo ratunkowe life vest -kamizelka ratunkowa luminous buoy -kolo ratunkowe z lampkq survival -przetnvanie. w kamizelce ratunkowej) water light .gloves -rekawice .lodz ratunkowa equipment .kaptur .

sygnal Swietlny wzywania pomocy message -komunikat niebezpieczenstwa .sygnal diwiqkowy .sygnal alarmowy .sygnal . s.macmik banvny.8.aural distress . wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .radiowy sygnal bezpieczenstwa .radiowy sygnal wzywania pomocy .sygnal alarmu switch -wlqcmik alarmu -system .hand-operated general -push button -przycisk alarmu ogblnego -hooter -buczek alarmowy signal . sygnal ponaglenia signalling . sygnalizacji.Mayday .wezwanie pomocy.fonicmy sygnal wzywania pomocy .sygnak optyczny.Mayday .lusterko sygnalizacyjne procedure .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .sprzqt sygnalizacyjny lamp . stan zagrozenia call . awaryjna radioplawa pozycjonujqca (lokalizujqca) emergency receiver . zdarzenia niebezpiecznego -flag -flaga wzywania pomocy niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoSk -light .sygnal diwiekowy - - - - - - - - - .life saving .radio safety . wizualny .sound .przekazywaC foniczny sygnal wzywania pomocy signal -sygnal . procedury sygnalizacji signal .radiowy sygnal pilnoici.wspoirzgdne miejsca wypadku.przepisy dot.nature of -rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy procedure -postqowanie w wypadku wzywania pomocy .sygnal wzywania pomocy dye marker .radio distress .radioodbiornik awaryjny flashlight -latarka bateryjna hand-held walkie-talkie (portable)-rqcmy radiotelefon UKF (to) relay -przekazywak .alarm .sygnalizacja -code -kod sygnalizacyjny equipment .radio urgency .cz~stotliwoSklqcznoSci w niebezpieczenstwie -signal . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Alarming in distress -alarmowanie w niebezpieczenstwie activate-uaktywniai.alarm batteryless telephon -telefon bezbateryjny buoyant VHFNHF marker beacon . barwnik stosowanyjako sygnal wzywania pomocy - - - - emergency frequency -czqstotliwoSCalarmowa emergency position radio beacon -radioplawa awaryjna.emergency .instalacja alarmowa alert .radioplawa VHFiIMF distress -niebezpieczenstwo.sygnal niebezpieczenstwa . EPIRB) alarm -alarm.sygnal ratunkowy -visual .lampa sygnalizacyjna -methods -metody sygnalizacji mirror .radio frequency . sygnal alarmowy -bell . uruchamiak (np.

8.emergency smoke marke dawka s'wietlno-dymna "czlowiek za burtq " buoyant orange smoke signal/pomarahczowa sygnalizacyjna plawka dymna igniter cord/ linka hand-held red distress flare/ rgczna ratunkowa pochodnia czenvona hand-held distress signal rockel/ rgczna ratunkowa rakieta spadochronowa 11 flare composition/ 1 '.- 111 \ zewnctrzna parachute/ spadochron flare composition/ sygnalizacyjny $re cap/ nakrctka plastic coated steel tube/ rura stalowa powlekana zawlec~kaiglicy striker mechanism/ mechanizm iglicy . SAFETY OF LIFE AT SEA r Pyrotechnics and signalling equipment -pirotechnika i sprzet sygnalizacyjny I nun overboard marker .

sygnal dymny -- - - - - Line throwing apparatus aparat do strzelania rzutek Source: Pains . raca apparatus -wyrzutnia linki ratunkowej .Swiatla plywajqce life buoy light -plawka Swietlna ratunkowa lifeline-throwing apparatus -wyrzumia (miotacz) linki ratunkowej line-throwing apparatus -wyrzumia linki ratunkowej man over board buoy.Signalling equipment and pyrotechnics -wyposaienie sygnalizacyjne i pirotechniczne buoyant -plywajqcy dye markers -banvniki sygnalizacyjne (proszki banviqce wodg.sygnaiy wzywania pomocy .pirotechnic pirotechniczny grodek sygna- -- - -- lizacyjny.self-igniting light . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .pochodnia . p.distress flare . markery banvne) flame and smoke floats -plawki plomieniowe i dymne flame floats -plawki plomieniowe flare .generator dymu marker -plawka dymna signal .- . manoverboard markerplawka Swietlno-dymna "czlowiek za burtq" parachute distress signal -rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) parachute flare .Swiatlo pirotechniczne signal .Vessex Lld sleeved end/ konc (rzutki) z oslonkq marker light strobe/ sygalizacyjne dwiatlo stroboskopowe .flare pistol with colour-coded signal .flare pistol . Srodek wzywania pomocy .lifeline . trudnopalny smoke -dym candle .spadochronowa rakieta sygnalizacyjna .flara.life-saving -s .flara ratunkowa .rakiemica. rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) pyrotechnics -pirotechniczne Srodki sygnalizacvine .sygnal 8.smoke -(buoyant smoke -) . flara rgczna floating lights .Swieca dymna generator . plawka dymna .gwiazda self-ignition Light -samoczynnie zapalajqca sig plawka do kola slow-burning -wolno palqcy.rakieta spadochronowa star signal -rakieta sygnalizacyjna.Swiatlo samoaktywujqce rocket -rakieta.self activating smoke samoaktywujqca sig plawka dymna . pistolet sygnalowy .parachute -rakieta sygnalizacyjna.rakieta do podawania rzutki ratunkowej -line -linka ratunkowa (wystrzeliwana za pomocqrakiety) -parachute flare .light .pistolet sygnalizacyjny z kolorowymi rakietami -hand (sygnalizacyjna) pochodnia rgczna.sygnal dymny (plywajwy).

SAFETY OF LIFE AT SEA I deck mounted slide container/ 7 -intei$ace structure/ poiqczenie rgkawa z wejiciem \coverplate/ pokrywa -evacuation chute/ vertical descent system (VDS) or chute system/pionowy system ewakuacyjny system z rekawem ewakuacyjnym muster station/ miejsce zbiorki life raft container racks/ stojak na pojemniki tratw k .8.

ewakuacja "suchq stopq" .glowne rury konstrukcji .obsluga morskiego systemu ewakuacyjnego .retaining line .operating sequence .konstrukcja morskiego systemu ewakuacyjnego .icieika zeilizgu vertical descent system (VDS) -pionowy system ewakuacyjny.zeilizg rozwiniqty -packed .dowbdca platformy .dual-track -zeilizg z podwojnq iciezkq . zsuwanie siq po zehlizgu .inflatable .pneumatyczny.deployment handle -diwignia do uruchamiania systemu MES .zeilizg -ejecting pusher bag -poduszka (pneumatyczna) wypychajqca zeilizg (z pojemnika) -release lever -dzwignia zwalniajqca zehlizg -deployed .wqze do napelniania systemu .buoyancy compartment .inner door .d r m i wewnqtrzne pojemnika systemu .reflective tape .komora wypornoiciowa .diwignia operacyjna .szybka ewakuacja MES construction .deployment .zeilizg z jednq iciezkq . nadmuchiwany.dry-shod . kolejnoSC wykonywania czynnoici -platform leader .operating handle .extender boom ram .linka do cumowania (tratwy do platformy) -retrieving liferaft -podcislganie tratwy do burty lub do platformy .zeilizgiwanie sig.floating platform -platforma plywajqca . napelniany gazem .linka operacyjna platformy slide .sliding down .zsuwnia.outboard door -d r m i zewnqtrzne (pojemnika) -platform -platforma (plywajqca) - - - - control line .main tubes . zeilizg pionowy (tu: ewakuacyjny) system -pionowy system ewakuacyjny.slide -zeilizg ewakuacyjny .buoyancy tube .rapid . system z rqkawem ewakuacyjnym evacuation -ewakuacja -time .sekwencja operacyjna.rozwiniqcie (systemu ewakuacyjnego) .silownik pneumatyczny otwierajqcy d r m i pojemnika MES .single-track .track .czas ewakuacji .skrzynia do przechowywania zeilizgu -stowage container -pojemnik systemu MES operation .8.zeilizg zwiniqty stowage box .inflation hoses .sliding path .6ciezka zehlizgu . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Marine evacuation systems morskie systemy ewakuacyjne chute . system z rqkawem ewakuacyjnym - - - .przedzial wypornoiciowy .taima odblaskowa -remote release system -system zdalnego zwalniania .

potential -potencjalne niebezpieczehstwo emergency situations . plywajqcy wrak disabled .constructive total .actual -faktyczne niebezpieczehstwo .rozlew olejowy .zatonqC dziobem go down -ton&.uszkodzenie .strata statku .statek opuszczony. bez napqdu debris -szczqtki deep water salvage .obiekt plywajqcy (stwarzajqcy zagrozenie dla zeglugi) hijacking attempt -pr6ba ponvania high and dry -(statek) calkowicie wynurzony (stojqcy na mieliinie) hit the beach .statek bez zasilania.manewr zatrzymywania awaryjnego -stop -manewr zatrzymywania awaryjnego danger -niebezpieczenstwo -imminent -bliskie.grounding -wejicie na mieliznp .grunt.explosion .vessel missing -zaginiqcie statku (to) endanger -narazaC na niebezpieczenstwo engine failure .mine . porzucony accident -wypadek -report -raport powypadkowy aground -na dnie.strata of propulsion . dotknq6 dna hard and fast -(statek) mocno siedzqcy na dnie hazard -niebezpieczenstwo -to navigation .(to) provide .zetknqi sic.(to) render -udzielaC pomocy beached -wyrzucony na mieliznq. kolizja .statek porzucony.czlowiek za burtq . plazp beaching a vessel .podnoszenie wrak6w z duiych glpboko6ci derelict .obiekt plywajqcy obstruction -plywajqca przeszkoda flotsam -resztki ladunku z zatopionego statku unoszqce siq na wodzie flooding -zalewanie (to) forge .osadzenie statku na plaiy.damage . niewla- - -- - - - - k i w a praca silnika.person missing .8.fire -pozar .zderzenie. floating -plywajqcy logs -plywajqce logi (klody) drewna -object .sytuacje awaryjne . defekt silnika engine trouble -problem z silnikiem.bezpoirednie niebezpieczenstwo .considerable damage to ship -znaczne uszko- - - dzenie statku .strata calkowita konstruktywna - - - . wykrzywienie. na mielihie alist -przechylony na burtp allision . ktory spowodowal zderzenie carry away -znosiC z pokladu (np.calkowita strata statku .zagrozenie dla zeglugi hazardous floating object.awaria silnika.maritime inquiry . zaklocenia w pracy s.oil spill . uderzyC .udzielaC pomocy .come into .eksplozja .schodziC z trudem z mielizny founder .zatonqk (o statku) -head down . wyboczenie pokladu buffeting of the seas -spychanie przez morze.man (person) overboard .statek niezdatny do zeglugi disaster -katastrofa distressed vessel -statek w niebezpieczenstwie driftwood -dryfujqce drewno emergency -niebezpieczenstwo .statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek. przez napor fa1 (o statku) (to) capsize -wywr6ciC siq dnem do gory collided ship .zaginiqcie osoby - - ship lost .zderzenie statku plynqcego i stojqcego assistance -pomoc . dotknqt (np. lezeC na burcie (o statku) loss .niebezpieczenstwo spowodowane minami dead ship .cargo shifting -przesunigie .collision . dno morskie (to) ground -wej6C na mieliznq.dochodzenie morskie . na brzegu buckling of the deck -wygipcie.osi@C na dnie intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.utrata nappdu . sprzqt przez fale) consequences of accident -skutki wypadku -reduce to a minimum -ograniczyk skutki wypadku do minimum contact . nabrzeza) crash -ulec katastrofie back manoeuver .dotknqk. i6C na dno ground . nieuszkodzony lie over -mieC przechyl. SAFETY OF LIFE AT SEA Marine accidents and salvage wypadki i ratownictwo morskie abandoned ship .total .

nieuszkodzony . panika wreck -wrak dispersal .osiadly na mieliinie @rzy odplywie. zaplata za ratownictwo agreement -umowa ratownicza charges -koszty ratownictwa clause .statek uszkodzony -washed ashore -wyrzucony na brzeg wind-up . zatopik statek (wskutek kolizji) run into .striking of -uderzyC we wrak .statek . mienie uratowane.determining of .8. zatopiC statek wskutek kolizji running aground -wyrzucenie (statku) naplycizng salvage .kloc plywajqcy pod wodq (to) stick . $.akt piractwa pirate attack .zdatno6C do zeglugi sewed . firma ratownicza) seaworthiness . ratownicy lien .statek na wpol zatopiony sunk without a trace . osi@C na dnie (to) strand -wyrzuciC (statek) na brzeg stranded wreck -wrak wyrzucony na brzeg stranding -wyrzucenie (statku) na brzeg.zaloga ratownicza.ratownik (podnoszqcy zatopione wraki i ich ladunek) wrecking -ratownictwo okrqtowe - - -- - - .cia.zderzyk sig dziobem.strata wynikla w nastqpstwie akcji ratowniczej lub pomimo jej podjqcia money -wynagrodzenie ratownikow.voluntary . BEZPIECZE~~STWO ZYCIA NA MORZU . statek. ladunek rozbitego statku wrecker .atak piracki ram -staranowak refloat -przywrociC plywalnoSC (statku).razqce zaniedbanie overset -wywrociC siq (o statku) pile up -wejSC na mielizng piracy -piractwo .sytuacja bliska wypadkowi.Swiadome osadzenie (statku) na mieliznie (to) strike -wejkk na mieliznq.strach.accident -wypadek morski .oficer ratowniczy (oficer odpowiedzialny za akcjq ratowniczq) -party .intact . rozbicie siq statku. -pontoon -ponton ratowniczy -pump -pompa ratownicza -reward -wynagrodzenie za ratownictwo service -usluga ratownicza.osoba zaginiona near miss .uderzanie dnem statku wyrzuconego na mielimq o jej dno sunken .statek o nienaruszonej konstrukcji. niedbalstwo . gnqC statek z mielizny (to) right -powrot do polozenia pionowego (o statku).ocena ryzyka of collision -ryzyko zderzenia run aground -wej6C na mieliznq run down .klauzula ratownicza crew .uncharted -wrak nienaniesiony na mapq wreckage . ratownictwo .act of . wynagrodzenie za ratownictwo officer . okrqtowy - - - - - - - salvaging -podnoszenie statkow (lub odzyskiwanie ladunku z zatopionych/uszkodzonych statkow) salvor -ratownik (osoba. osadzenie na mieliznie .zaloga ratownicza.zatopiony bez 6ladu take the beach -wyrzuciC na brzeg take the bottom -wej6C na mieliznq take the ground -wejSC na mielimq touch the bottom -dotknqC dna (dnem statku) unlawful act -czy bezprawny unseaworthiness -niezdatnoSC do zeglugi unseaworthy -niezdatny do zeglugi vessel . niema1 wypadek negligence -zaniedbanie.half-.unintact .ratownictwo morskie. brzeg submerged -zanurzony sugging . wyprostowaC siq risk -ryzyko assesment -ocena ryzyka . oddzial r. lub wskutek obnizonego poziomu wody) shipping catastrophe -katastrofa zeglugowa ship settles .ship .szczqtki wraku.statek zanurza siq (tonie) shipwreck -rozbicie sip statku (to) shipwreck -rozbiC statek sinking -toniqcie sleeper .ship .kolizja dziobem.(statek) zatopiony .ugrzqznqk w mule.zastaw ratownikow (na koszty ratownictwa) loss .ratownictwo okrgtowe marine -morski. wyrzucony na brzeg .stranded osiadly na mieliinie.casualty -wypadek morski maritime peril -niebezpieczenstwo morskie missing person .gross .oczyszczanie dna z wrakow .

turn/ skrqt. 14. 6. main landing gear/podwozie glowne.8. cabin/ kabina.dziaiania ratownicze imigiowca m 1 R helicopter . rotor blade/ lopatka wirnika. kierunek wiatru namalowane biaie k clear zone/ inner circle . 4. anti-torque tail rotor/imigio ogonowe. 10. engine/ silnik. wind direction. 12. 5. 9. 13. 2.flight decW kabina pilo ta. tail/ ogon. double lifting method sposdb podnoszenia parami / - w 1 1 helicopter approach/podejicie imiglowca 11. 3. line of approach/kierunekpodejicia imiglowca. ship's identification/ identj$kacja statku.painted yellow/ namalowane wewngtrzne. hover/ zawis. iolte koio helicopter maneowering zone strefa manewrowania imiglowca helicopter landing area miejsce lqdowania imiglowca lifting devices/ urzqdzenie do podnoszenia rescue basket/ kosz ratowniczy rescue net/ siatka ratownicza rescue litter/ nosze ratownicze rescue seat/ rescue sling/ siodelko ratownicze pgtla ratownicza . rotor head/giowica wirnika. SAFETY OF LIFE AT SEA 1 Helicopter rescue operations . 15. 7. front landing gear/podwozie przednie. air intake/ wlot powietrza. 8.s'miglowiec SAR 1 1.

oilepienie pilota (ile ustawionymi Swiatlami i reflektorami statku) helicopter -Smiglowiec .moiliwoSC pozostawania na miejscu akcji own bearing -namiar wlasny pennant-indicator -flaga lub proporzec wskazujqcy kierunek wiatru person . .samolot wodujqcy ditching heading -kurs wodowania double lift method -metoda podnoszenia parami electrostatic discharge -wyladowanie elektrostatycme evacuation survivors.landing .poklad do lqdowania (Smiglowca) -landing platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca -platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca helicopter (manoeuvering) .helideck .maksymalna operacyjna dlugotrwaloSC lotu on-scene endurance .winching -miejsce podnoszenia (osoby ze statku) deck party -zespol pokladowy (wspomagaja.osoba niesprawna .incapacitated .manewrowanie Smiglowca .olinienie.amfibia assistance -pomoc Smiglowca crew member .poklad (lqdowisko) Smiglowca landing deck .lampa blyskajqca floodlights -reflektory szerokostrumieniowe. miejsce . lqdowac na wodzie ditching aircraft .operacja Smiglowca .technika podnoszenia przez Smiglowiec w zawisie poza obrysem statku homing -naprowadzanie bearings .ewakuacja czlowieka .8.przestrzen wolna od przeszkod (wok61 lqdowiska) climb -wznoszenie sig Smiglowca descend .urzqdzenie do podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .prqd powietrza (wytworzony przez wirnik Smiglowca) clear zone .transfer . oSwietlenie pokladu statku forced landing -przymusowe lqdowanie glare .air-wind current . poszukiwania i ratowania -winching .podnoszenie przez Smiglowiec helicopter (landing) -lqdowanie Smiglowca deck -poklad (lqdowisko) Smiglowca . 30 m Srednicy na pokladzie statku przyjmujqcego Smiglowiec) obstacle -przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) obstruction .zawis Smiglowca line of approach .ewakuacja uratowanych flashing lamp .namiar naprowadzajqcy equipment -urzqdzenia do naprowadzania signal .przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) hi-line (lifting) technique .operating .evacuation of .miejsce przekazywania (osoby na Smiglowiec) .lqdowisko (Smiglowca) . cy lqdowanie Smiglowca lub podejmowanie ludzi) distress scene -miejsce wypadku (to) ditch -wodowat.maksymalna odlegloSC operacyjna maximum operational endurance .kierunek podejScia Smiglowca (do statku) manoeuvring zone .promien dzialan S.hoisting -miejsce podnoszenia (na statku) .amphibious .czlonek zalogi Smiglowca operation .SAR .search -obszar poszukiwan .S. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA SAR helicopter operations dzialania Smiglowca SAR agreed frequency -uzgodniona czgtotliwoSC area -obszar. przy pomocy liny) capacity -udiwig (tu: Smiglowca) device .strefa manewrowania Smiglowca (wolna przestrzen min.double lift -podnoszenie parami (podnoszenie ratowanego wraz z ratownikiem) loop of the sling -petla zawiesia lowering trained individuals .Smiglowiec .opuszczanie osoby wyszkolonej maximum operating distance .pick-up -miejsce podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .osoba .obnizanie lotu przez Smiglowiec hover .obszar operacyjny .radius of action .picking up uninjured -podnoszenie osoby rannej rendez-vous position -pozycja spotkania rescue -ratowanie -basket -kosz ratowniczy - - - - - - - - - - - - - - - .sygnal do naprowadzania lifting -podnoszenie ludzi (przez Smiglowiec.

akcja poczqtkowa adjacent RCC .lampa sygnalowa static discharge danger -ryzyko porazenia ladunkiem statycznym static electricity -elektrycznoSC statyczna turbulence -turbulencje.akcja natychmiastowa .punkt odniesienia (w akcji poszukiwawczej) .surface wind direction -kierunek wiatru powierzchniowego .deviation report (DR) -meldunek o zejSciu z trasy .departure report (DP) -meldunek na wyjScie -position report (PR) .surface wind speed .miejsce wchodzenia do Srodka ratunkowego breeches buoy .international distress signal -mipdzynarodowy sygnal niebezpieczenstwa monitor channel .spodnie ratunkowe casualty .surface wind -wiatr powierzchniowy .ograniczona przestrzen podnoszenia cable .pasma (czpstotliwoSci) radiowej .rodzaj ofiar communications -1qcznoSC co-ordinating channel .k.prqdkoSC wiatru powierzchniowego velocity -prpdkoSC wiatru windsock -rpkaw - SAR and IAMSAR poszukiwanie i ratowanie action .pas z siodelkiem signalling lamp .(reflektor) szperacz seating belt .miejsce podnoszenia (z pokladu) .radio bands .weather -wspolczynnik pogodowy coverage .head component .area .meldunek do systemu AMVER .sailing plan (SP) .skladowa poprzeczna od wiatru directional indicator .kanal nasluchu press channel .nature of .relative -wiatr wzglpdny -relative -direction -kierunek wiatru wzglpdnego . p@la ratownicza rotor -wimik (Smiglowca) safety toggle .skladowa wiatru z dziobu .przylegly (obszar) SAR.akcja immediate .pokrycie (danego) obszaru -factor -wspolczynnik pokrycia datum .raport specjalny assisting craft .initial .siodelko ratownicze sling -pptla ewakuacyjna.siatka ratownicza litter .Smiglowiec ratowniczy -net . zawirowania visual meteorological conditions (VMC) -dobre warunki widzialnoSci (pozwalaj~ce lot na samolotu) winch -winda.jednostka idqca z pomocq assisting facility .locating a .flaga Mi~dzynarodowego kodu sygnalowego .wskaznik kierunku wiatru .jednostka poszukujqca searchlight .Srodek udzielajqcy pomocy assisting vessel .kanal prasowy .international code flag . obszar SAR.obiekt poszukiwan search facility . SAFETY OF LIFE AT SEA -helicopter .nosze ratownicze seat .special report (SR) .plan podrojr .polozenie punktu odniesienia - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - . za ktbry odpowiada sqsiedni oSrodek koordynacji ratownictwa aid -pomoc AMVER .system meldowania pozycji report . 1qcznoSci na miejscu akcji .8.ofiara.meldunek pozycyjny .lqcznoSC wzrokowa co-ordination -koordynacja correction factor -wspolczynnik poprawki . wciclgarka (tu: na Smiglowcu) winching .relative speed -prpdkoSC wiatru wzglpdnego .operacja podnoszenia wind -wiatr .sprpzacz przy stropie ratowniczym search object .visual . poszkodowany .arrival report (FR) .statek udzielajqcy pomocy boarding station .podnoszenie (z pokladu) -area .pokrycie (np.crosswind component .meldunek o przybyciu .confined .lina stalowa do podnoszenia hook -hak na linie do podnoszenia operation . akwenu Srodkami poszukiwania) .kanal koordynacji (akcji) on-scene channel .

zrzucanie tratw -techniques -techniki zrzutow . znajdujqcy siq na lqdzie leeward .kurs do punktu przejqcia .przejmowanie bezpoSrednie przez doganianie . namierzanego) look-out ..operatorzy zrzutow Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) .position -pozycja punktu odniesienia .efekt dryfu -relative rates of -wzglqdna prqdkoSC dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven .direct overtaking .rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy -procedure .point -punkt odniesienia . przechwytywania speed .prqdkoSC do punktu przejqcia intercepting -przejmowanie.8.sposoby powiadamiania o niebezpieczenstwie . umiejscowienie -signal -sygnal umozliwiajqcy lokalizacjq statku (np.flaga wzywania pomocy frequency . napqdzany -by the wind .computed .nature of .gnany (np.Morski ratowniczy oSrodek koordynacyjny - - - - - - - - - . wzywanie pomocy call and message .naczepa do transportu lodzi ratowniczej life-saving and rescue equipment -sprzqt ratunkowy i ratowniczy locating .odlegloSC dryfu direction -kierunek dryfu effect .postepowanie w wypadku wzywania pomocy signal .head-on direct intercept -przejmowanie bezpoirednie na kursach przeciwnych .sluzba ratownictwa (przybrzeznego) lifeboat wagon . j.vessel .methods of notification .wywolanie i wiadomoSC w niebezpieczenstwie flag .dziakania eskortujqce.obsenvator. przejqcie .statek w niebezpieczenstwie drift -dryf anchor .obliczona pozycja odniesie- nia direct radio link -lqcznoSC bezpoirednia.direct -przejmowanie bezpoirednie -facility -jednostka przejmujqca. zrzut liferafts .ocena znosu speed -prqdkoSC znosu lifeboat service .awaryjna radioplawa pozycyjna - - - - - - - - - escort service .overtaking -przejqcie przez doganianie .zawietrzna leeway -znos wiatrowy direction .kqt dryfu components .kotwica plywajqca angle .supply . polqczenie bezpoirednie distress -niebezpieczenstwo -call --wywolanie w niebezpieczenstwie.beam-on .skladowe dryfu .morskie Srodki poszukiwania i ratowania Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) .: oko loud hailer -megafon maritime search and rescue facilities .person .zrzuty zaopatrzenia . pot. przechwytywanie International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) Miqdzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania land-based . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU . asysta floating free .przejmowanie z minimalnym czasem do miejsca lqdowania .kierunek znosu downwind -kierunek znosu z wiatrem estimation .gnany wiatrem dropping -zrzucanie.przejmowanie przy stalych namiarachina trawersie course .samosplywajqca hydroplane -hydroplan intercept -przechwycenie.lqdowy. wiatrem).supply droppers .offset -przejqcie przy stalym namiarze procedures -procedura przejmowania. przechwytujqca .supply -procedures -procedury zrzutow zaopatrzenia .droppable equipment -sprzqt ratunkowy z m cany z samolotu .minimum time to scene (MTTSI) .sygnal wzywania pomocy distressed -w niebezpieczenstwie craft -jednostka w niebezpieczenstwie .comparative rates of -porownywalna prqdkoSC dryfu current -prqd wywolujqcy dryf distance .czqstotliwoSC wywolania w niebezpieczenstwie -message -wiadomoSC w niebezpieczenstwie .osoba w Oniebezpieczenstwie .lokalizacja.

coordinated/ skoordynowane poszukiwanie kursami kroczqcymi parallel sweep search/ poszukiwanie z nawrotami...8. SAFETY OF LIFE AT SEA 3 Search patterns .. datum/ punkt odniesienia expanding square search/poszukiwanie metodq powiehzajqcego sic kwadratu 2..way point/ punkt zwrotu . z nawrotem sector search/ poszukiwanie sektorowe creeping line search. commence search point/ track line search.u_ cross leg/ odcinek p o p r e c z j centre point/ ~ o r i e n t a t i o n / punkt odniesienia zorientowanie wzoru turn point .punkt drogi kierunek ogolny +poszukiwari Ii . return/poszukiwanie wzdlui kursu... trasami rdwnoleg&mi I I . search leg/ odcinek wz ~oszukiwania O(..wzoiy poszukiwari most probable area/ obszar najbardziej prawdopodobny initial search area radius/promieri poczqtkowego h g u poszukiwari 7 a .--.

sprzpt ratowniczy apparatus ..siatka ulatwiajqca wspinanie po burcie seat .sluzba SAR .nosze ratownicze -net .obsenvator.kana1 (1qcznoSci) na miejscu akcji co-ordinator (OSCs) .operacja ratownicza -plan -plan akcji ratunkowej -procedures -procedury ratownicze station .akcja ratunkowa by maritime facility .stacja ratownicza sub-center (RSC) ..szelki ratownicze (to) rescue -ratowak. raport .rpczna.ratowanie Srodkami plywajqcymi by aircraft -ratowanie przez statek powietrznY co-ordination center (RCC) .statek ratowniczy sling .pot.hand-held VHF rqczna stacja VHF (walkie-talkie) -portable hand-held battery-powered droppable radio .: Miqdzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratowaniu na morzu SAR (Search and Rescue) .osoba w wodzie -s on-board (POB) . paramedycy pararescue -pararatownicy person ..radiostacja przystosowana do zrzutow . pot.meldunek o pogodzie na miejscu akcji .OSC -meldunek koordynatora na miejscu akcj i - - - - --- - - - - -raport o rozwoju (sytuacji) summary of daily operations -meldunek podsumowujqcy dzialania w danym dniu rescue -ratowniczy action .aparat ratowniczy -basket . nieSC pomoc personnel -personel ratowniczy of survivors .siodelko ratownicze ship .os6b na pokladzie portable VHF radios for communication with the ship and boats deployed .oSrodek pomocniczy (RSC) ratownictwa unit -jednostka ratownicza rescue (equipment) .: oko on-scene .attempt to -proba podjqcia (osoby z wody) recovery technique -technika podejmowania reference point -punkt odniesienia requisitioned ship -statek zarekwirowany (w celu udzielenia pomocy) relief instructions -instrukcja zmian (wymiany hodkow poszukiwania) report -meldunek.aeronautical and maritime co-ordination lotniczo-morska koordynacja (akcji) SAR - . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR) .distressed .most probable position (of a distressed craft) -najbardziej prawdopodobna pozycja Cjednostki w niebezpieczenstwie) radar reflector -reflektor radarowy radar transponder -transponder radarowy radio equipment .pot.progress - - - - - - .rqczne VHF dla IqcznoSci pomiqdzy statkiem i zwodowanymi lodziami position -pozycja . .sprzqt radiokomunikacyjny .operacja poszukiwania i ratowania SAR service .koordynator na miejscu akcji radiocommunications -lqcznoSC radiowa na miejscu (akcji) paramedical personnel .final -raport koncowy .8. na miejscu akcji channel .ratowanie pozostalych przy iyciu risk assessment -ocena ryzyka Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Kr6lewska Narodowa Organizacja Ratownictwa (brzegowego) SAR (International Convention on Marine Search and Rescue) .on-scene weather .siatka ratownicza quoit -kr@ek ratunkowy scrambling net .na miejscu zdarzenia.: poszukiwanie i ratowanie (statkow i rozbitkow) SAR operation .personel paramedyczny.osoba w niebezpieczenstwie in the water (PIW) .ratowniczy ohrodek koordynacyjny operation . zrzutowa radiostacja zasilana bateriami (to) recover -podjqt (czkowieka z wody) .lo& ratownicza litter .Poradnik poszukiwania i ratowania dla statkow handlowych (dawniej) observer .osoba .kosz ratowniczy -boat .droppable radio .Mipdzynarodowakonwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim SAR Convention .probable -pozycja prawdopodobna .

wypadek morski ocean incident .centre of the .8.instruktaz personelu SAR @rzed akcjrl) briefing form . poszukiwania na powierzchni morza .agencja macierzysta Srodka SAR incident .poszukiwanie kursami kroczqcymi (spiralnie) .coordinated creeping line .przenvanie poszukiwan .contour .grupa poszukujqca -the area thoroughly -przeszukai obszar staramie unit .formularz instruktaiu co-ordinator (SCs) -koordynator SAR (SC) .poszukiwanie konturowe corner point .obszar poszukiwan coverage -pokrycie obszaru poszukiwan .primary object .transponder radarowy .zakonczenie poszukiwan .transponder instalowany na Srodkach ratunkowych search pattern -wzor.glowny przedmiot poszukiwan procedure -procedura poszukiwan .abandoning of the . 1odi itd. akcja SAR services .fixed SART .creeping line .Srodek wzoru poszukiwania centre point .kurs poszukiwania .air -poszukiwanie powietrzne -and-rescue operation -operacja poszukiwania i ratowania and rescue region (SRR) . przebyta jednym kursem) -loose line abreast -poszukiwai liniq tyraliery .wypadek na morzu otwartym coastal incident -wypadek przybrzezny mission co-ordinator (SMCs) .quick -natychmiastowe poszukiwania .(wspolrzpdne) punktu naroinikowego schematu poszukiwan --creep direction -kierunek romijania schematu poszukiwan .wykonanie (akcji) poszukiwania .Srodek SAR (samolot.carry-off SART -transponder przenoiny .visual -poszukiwanie wzrokowe search and rescue radar transponder (SART) .odstppy (miqdzy statkami poszukujqcymi) sucessful -poszukiwanie skuteczne .secondary object -drugorzedny przedmiot poszukiwan .first -pienvszy odcinek poszukiwania leg . okrqt.sub-area .misja SAR.podobszar poszukiwan .national organization .odcinek poprzeczny w schemacie poszukiwania .radar -poszukiwanie radarowe rate -predkoSC poszukiwania .narodowa organizacja SAR -mission .wzor poszukiwania .jednostka poszukujqca (lodi.prowadzii poszukiwania course . Smiglowiec.conclusion of . SAFETY OF LIFE AT SEA personnel .identyfikacja Srodka SAR --parent agency .(wspolrzedne) punktu Srodkowego wzoru poszukiwan --circle radius -promien okregu poszukiwan .punkt rozpoczecia poszukiwan .odcinek poszukiwan (trasa poszukiwania.cross . samolot) .briefing of - - - -- - - - - -- - - - - - -object .) -dispatching SAR facility -uruchomienie Srodka SAR identification .unsuccessful -poszukiwania nieskuteczne .surface -poszukiwania nawodne.plan poszukiwan .zawieszenie poszukiwan -team . realizowai schemat poszukiwan .separations .commence search point (CSP) .suspending of the .obiekt poszukiwany pattern .region poszukiwan i ratownictwa area .incydent SAR.(to) conduct .sluzby SAR -tasking -przydzial zadan w operacji SAR (to) search -przesmkiwai search -poszukiwanie action plan .koordynator misji SAR .execution of . przez statek i samolot) --designation -wyznaczenie wzoru poszukiwan - - - - - - - - - - -- - -- - - - .posmkiwanie kursami kroczqcymi skoordynowane (np.raport (przesluchanie) personelu SAR po akcji poszukiwania -dedicated frequencies -czgtotliwoSci (radiowe) przypisane sluzbom SAR facility .debriefing of personnel . schemat poszukiwania -carryouta--wykonywai wzor poszukiwan.

jednostka poszukiwawczoratownicza ship interface -zkqcze statkowe (umozliwiajqce np.sweep width .wektor wiatru .expanding square search .sector -poszukiwanie sektorowe size -wielkoSC schematu poszukiwan .rescue .stacja ratownictwa .parallel sweep search .rownolegle trasy (poszukiwan) -parallel tracks search -poszukiwanie trasami rownoleglymi (przez kilka jednostek) .odcinki rownolegle w schemacie poszukiwania .stacja ratownicza (wyposazona w wyrzutnie linki ratunkowej) . z zawroceniem -.life-boat stacja ratownictwa (wyposazona w lodzie ratownicze) streamer .stacja .(standardowy) format raportu sytuacyjnego .dhgoSC schematu poszukiwania -parallel leg . rybnych wind .wz6r przeszukiwania (wzrokowego) scanning techniques -technika przeszukiwania .parallel sweep search. coordinated .siatka do wspinania sip (po burcie) Search and Rescue (SAR) . bez powrotu visual contact -kontakt wzrokowy wave .initial SITREP -wstqmy raport sytuacyjny spotting techniques -techniki wykrywania station .downwind .visual .fala waves quelling -uhmierzanie fa1 -by means o f vegetable.przeszukiwania trasami rownoleglymi (przez jednq jednostkg) radius -promien poszukiwan .szerokoSC pasa przeszukiwania track -trasa.poszukiwanie i ratowanie Radar Transponder (SART) . rozbitka) po powierzchni morza torch . non return (TSN) -poszukiwanie wzdM kursu. animal. w s t e a banvna (do oznakowania zrzutbw wyposazenia) supplies and survival equipment -zaopatrzenie i wyposazenie ratunkowe surface movement -ruch (tu: Srodka ratunkowego. przekazywanie danych z urzqdzen nawigacyjnych do plawy EPIRB) situation report (SITREP) -raport sytuacyjny z miejsca akcji poszukiwawczo-ratowniczej -format . "oko" scanning pattern .z wiatrem .transponder radarowy SART - -- - - - - -- -- .wiatr .szerokoit schematu poszukiwania length .unit (SRU) - -- -- .leeward -zawietrzna -wind vector .windward -nawietrzna survivor -uratowany .proporczyk.rocket .odlegkoSci (rozstaw) tras poszukiwan turn point -punkt zwrotu (na trasie poszukiwania) search light -reflektor szperacz scanner -obsenvator. fish oils przy pomocy olej6w roilinnych.pozostawat z tylu (o statku) w szyku poszukujqcych . zwierzpcych.skoordynowane przeszukiwania trasami rownoleglymi .parallel tracks .dropping astern ..poszukiwanie metodq powipkszajqcego sip kwadratu radius -promien wzoru poszukiwania width .techniki wzrokowe scrambling net .latarka track line search (TS) -poszukiwanie wzdluz kursu (TS) ---with return (TSR) -poszukiwanie wzdlui kursu. tor (poszukiwan) -track spacing .

zawartoSC oleju (ropy) np.ochrona Srodowiska exhaust gases -gazy spalinowe -clean--czyste gazy spalinowe analysis . dyspergowanie.dyspergowanie. pompowania popluczyn do morza) dispersant -dyspergant.ekologia Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS) .rozproszenie naturalne .rigid .utlenianie sip (cieczy rozlanej) .zapora sztywna clean-up operation -operacja oczyszczania - - contaminant -substancja zanieczyszczajqca contaminate -zanieczyszczaC contaminated-zanieczyszczony contamination -zanieczyszczenie contingency -zapobieganie (rozlewom) -plan . dyspergowanie .planowanie akcji zapobiegania i zwalczania rozlewow crude oil washing -mycie zbiornikow ropq deoiling .flexible -zapora elastyczna . w wodzie dispersal boat (vessel) -lodi (statek) do rozpraszania (neutralizacji) rozlewow olejowych --- - - . rozproszenie przy uiyciu Srodkow chemicmych .ochrona Srodowiska boom -zapora (przegroda) plywajqca .stranding . Safety & Environment Manual podrgznik bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska [systemu QMS] leak -przeciek nitrogen oxides (NOx) .dispertion -rozproszenie. stek rozlewu spreading-rozprzestrzenianiesip.sedimentation -sedymentacja.oil spill -rozproszenie rozlewu olejowego ecology .analizator (np. Srodek rozpraszajqcy (rozlew) dispersion -rozproszenie.8.osiadanie (na brzegu) Health.osiadanie cza.evaporation -parowanie (cieczy rozlanej) . rozklad biologiczny . paliwo. .olej.tlenki siarki emission . SAFETY OF LIFE AT SEA f Anti-pollution booms zapoiy przeciwroz floating boom string przegroda p&wajqca curtain boom przegroda kurtynowa balast Environmental protection . ropa bag .plan zapobiegania rozlewom planning .odolejanie discharge criteria -kryteria zrzutu (ograniczenia dot.chemical .oxidation .biodegradation -biodegradacja.natural . rozplywanie sip rozlewu .analiza gazow spalinowych analyzer .worek (do zbierania rozlanego oleju) content .dissolution .emisja tlenkow azotu oil .rozpuszczenie .zasady postppowania w sytuacjach awaryjnych dla statkow przewozqcych ladunki niebezpieczne - - - environment -Srodowisko environmetal protection . sldadu spalin) fate of spilt oil -zachowanie sip rozlewu .

sposoby reagowania .odpady plynne .bioremediation zwalczanie rozlewbw przy uiyciu bakterii . paliwa) drills .reakcja.environmental .dyspergowanie. oleju na wodzie) -patches .oil . szlam olejowy skimmer -zgarniarka sorbent .zanieczyszczenia (rozlewy) olejowe pollution clearance .sorbent (material absorbujqcy rozlany olej) .smugi oleju pollution . rozlewu paliwa response .odpady. separator olejowy slick -plama olejowa spill .synthetic .usuwanie zanieczyszczen olejowych --separating barge .spalanie .dispersation . rozlew tank washing .air zanieczyszczenie powietrza .ograniczanie (rozlewu) .usuwanie zanieczyszczen olejowych team -grupa zwalczania rozlewow -team drill .pre-wash -mycie wstepne . paliwa incident .odolejacz.recovering -zbieranie (rozlanej ropy) .Cwiczenia grupy zwalczania rozlewow .szlam z oleju.smugi (Slady) oleju part by volume .odpady olejowe .containing .oil clearance . rozproszenie .-film -warstewka.emisja par Vessel Response Plan (VRP) .reakcja na rozlew Oil Pollution Act (OPA) -ustawa (USA) ustanawiajqca zasady odpowiedzialnoSci za rozlewy olejowe oil record book -ksiqzka zapisow olejowych oily strips . mu1 - - --- - - - - -- -- - - - - -- - sulphur oxides (SOx) -tlenki siarki Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .water -zanieczyszczenie wody response (options) . reagowanie na rozlew (to) spill -rozlaC (ciecz.barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) separator .natural . film (np.zanieczyszczenie Srodowiska .immediate response .Scieki (tu: sanitarne) system -system Sciekow sanitarnych -tank .sorbent naturalny -pad .szlam.zbiornik Sciekow sanitarnych -treatment system -uklad oczyszczania Sciekow Shipboard Oil Polution Emergency Plan statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych - .sorbent syntetyczny spill -rozlew (cieczy.czeSC wagowa part per million (ppm) -cz&i na milion (miara zanieczyszczen olejowych) pollution -zanieczyszczenie .liquid .initial washings discharge -wstvne zdanie popluczyn (na lqd) sludge .oil .mata (absorbujqca) pillow .incydent dot.poduszka nasiqkliwa (do zbierania rozlewu) .rozlew oleju.first rinse -wstepne spiukanie .solid -odpady stale water ballast -balast wodny treatment .burning .utilization -utylizacja sewage .sorbent na bazie materialow pochodzenia naturalnego .czcSC obj@oSciowa part by weight . odpadki .mineral-based .natychmiastowa reakcja (na rozlew) incident -wypadek rozlewu movement -przemieszczanie sic rozlewu --direction -kierunek przesuwania sic rozlewu speed -prcdkoSC przesuwania sic rozlewu -response .Dobrowolna umowa armatorow zbiornikowc6w dotyczqca odpowiedzialnoSci za zanieczyszczenia (morza) produktami naftowymi vapour emission .mycie zbiornikow .statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych waste .Cwiczenia w zwalczaniu rozlewow .dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem - - -- . paliwo) spillage -wyciek.

sludge oil .\icieki sanitarne odpady olejowe \ 0 - \ shore connection/ .i general waste shreded rozdrabniacz odpadow rriinych toprim/ prasa do miazdienia waste silo for a u J t ~ c f e e d ~ n ~ toma of I 1 ~ u l ~ emaWna do r/ Scierania na miazge sewam -.feeding unit/ zespdl przechowywunia i podawania odpadow iywno.<ci - + A . m a g e treatment obrobka Sciekdw zbiornik szlamu holding tank and discharge system .for residuals coming fi-om incinerator/ zhiornik i system zdawania pozostalo4ci pochodzqcych ze spalarki holding tank for water corningkbm thefood waste sy.MARPOL Convention -konwencja MARPOL nitrogen oxides (NOx) emission control la emisji tlenkhw azotu general waste and glass .stem/zbiornik wody z systemu odpadhw IywnoSci bilge well/ stndzienka zezowa Aily water separator/ separator wod zaolejonych .odpady r&ne i szklo waste management -zarzqdzanie odpadami food and wet waste iywnoik i odpady mokre food waste holding and .

luk ewakuacyjny. kocem gainiczym) breathing air cylinder . luk awaryjny set .appliances .proszkowy system gainiczy .awaryjna pompa p.class D fire -pozar metali palnych (magnez..syrena powietrzna (alarmowa) alarm -alarm .przgroda (przeciwpozarowa) klasy "A" air typhoon .soda-acid .system gainiczy.foam type .dry powder .medium gaszqce.gainica Sniegowa charge .) C 0 2 extinguishing system .system .class B fire -pozar piynow.gainica pianowa .ladunek do gainicy .instalacja niskiego .system gaszenia - - - - -- -- . ucieczka apparatus -oddechowy aparat ewakuacyjny .gainica wodna extinguishing -gahiczy agent -medium gaszqce.pozarowa generator -generator awaryjny set -prqdnica awaryjna lighting -oiwietlenie awaryjne supply -zasilanie awaryjne escape .) .warning . .opanowanie pozaru deck water system -pokladowy system wody (do zwalczania pozarow) detector -wykrywacz (np.carbon dioxide ...przgroda (przeciwpozarowa) klasy "B" blanketing .gainica przenoina .gahica halonowa . rozlqczyk disconnected -rozlqczony emergency .samozapalenie command station -postemnek dowodzenia compressed-airbreathing apparatus-aparat oddechowy na sprqzone powietrze control of fire .zestaw sprzqtu pianowego -- - - - - - - - - - - -- - -- -- .instalacja wysokiego ciSnienia CO.uchodzenie.compressed-air ..spontaneous .gahica plynowa .manual fire -rqczny alarm ppoz.gainica .koncentracja dwutlenku wegla class of fire -typ pozaru . s6d. luk awaryjny route .8.alarm ostrzegawczy asbestos .dwutlenek wqgla concentration .low pressure C 0 2 ..dry powder .. system do gaszenia pozarow medium . potas itd. gazbw) discharge horn -prqdownica Bniegowa - di~charging nozzle -dysza wyplywowa (to) disconnect -odlqczyt.azbest -blanket . tytan.fire-.fire-.gainica halonowa .foam .fire signal .ewakuacyjny aparat oddechowy t d .fire-.high pressure L co2 ciinienia CO.tkmienie plomieni (np.aparat oddechowy .portable fire . gazow i smarow latwopalnych .sygnal alarmu pozarowego .class A fire .butla z powietrzem do aparatu oddechowego breathing apparatus .droga ewakuacji (w razie pozaru) -hatch -luk ewakuacyjny.droga ucieczki scuttle .fluid .pozar stalych materialow latwopalnych . czynnik gainiczy .malczanie poiardw "A" class division .szyb wyjicia awaryjnego way -droga ucieczki evacuation -ewakuacja hole .class C fire -pozar urzqdzen elektrycznych . type agregat iniegowy . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Firefighting. czynnik gainiczy extinguishing system .otw6r ewakuacyjny (trasowany do wypalenia) markings . combustible -palny -walls and insulation -palne Scianki i izolacje combustion -spalanie .gainica pianowa .fire-.droga ewakuacji explosive cargo -ladunek wybuchowy extinguisher -galnica .stan zagrozenia. droga ewakuacyjna fire pump .halon .BCF (halon) ..oznaczenia (tu: drog ewakuacji) -way .gainica rqcma .system gaszenia --activation -uruchomienie systemu .hand operated . ..koc azbestowy suit -ubranie azbestowe "B" class division .alarm poiarowy . stan awarii -battery -akumulatory awaryjne -exit -wyjicie awaryjne.gainica proszkowa .water .urz&enia do gaszenia pozaru .aparat oddechowy na sprqzone powietrze carbon dioxide (CO.transportable CO.fire-.

head mask/ masku respirator/ respzrator W o o kaptur d / ubranie ognioodporne crow bar/ lorn nym powietrzem . . . SAFETY OF LIFE AT SEA iFirefighting appliances sprzet przeciwpoiarowy tryskaczowego Hi-fog carbon dioxide cartridge pierced przebijak naboju g handle. szelki apairn+*..hip-shore connection/ miedzynarodowy lqcznik p. poiarowy laricuch Sruby hydrant breathing apparatus holder/ nJdechowego . ~ c h w y t foam fire extinguisher .gadnica proszkowa ship-shorefive connection lqcznik p.gadnica pianowa - . poiarowy hydrant wheel/ pokrgtto hydrantu hydrant adaptbr/ reduktor hydrantu international .8.aparat oddechowy .

. czujka ogniowa . zasysacz liniowy --ladder ..konstrukcja (statku) zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia --bulkhead .toporek .szkolenie pozarowe fire-(equipment) -sprzqt przeciwpozarowy .straiak fire-hazard .ogniotnvaloBC. zwalczanie pozarow. ognioodporny bulkhead .sluzba pozarnicza fire-smothering . typu uniwersalnego -pneumatically activated . pozarnictwo equipment .fireman's outfit -wyposazenie strazaka . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU miany pneumatycznie . ognioodpornoSC fire-resisting ..toporek -hydrant (fire plug) -hydrant .magazyn sprzqtu ppoz.asbestos blanket .branchman -prqdownik ..tlumienie pozaru .prqdownice do wgiy halon . obchod prewen- -- -- - --- C Y ~ Y -- fire-safety -bezpieczenstwo pozarowe fire sand -piasek przeciwpozarowy fire-service .koc azbestowy --axe -toporek strazacki --blanket .emergency -awaryjna pompa pozarowa .halonowy system gainiczy ppoz. .fire-detector . suit .kombinezon ochrony termicznej fire fighting .zwalczanie ognia.branch pipe -prqdownica --bucket -wiadro pozarowe .mieszalnik. i.lom .grodi zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .dual-purpose type .statek pozarniczy station -przystan statkow pozarniczych fire-boom .firemanship -pozarnictwo .strai pozarna fire-detection -wykrywanie poiaru .fireman .barka pozarnicza fire-bill -rozklad alarmu pozarowego fire-boat .system gaszenia pianq .(statkowa) sekcja pozarowa fire-patrol -patrol pozarowy fire-point -temperatura palenia fire-precautions-Brodki ostroznoSciprzeciwpozarowej.fire and bilge -pompa pozarowo-zgzowa .ogien.rqkawice ognioodporne store ..grodi ogniotnvala --door . - -- -- - -- fire-party .przegroda ogniotnvala fire (retarding construction) .zagrozenie ogniowe.sprzqt przeciwpozarowy fire-fighting team .piywajqca zapora przeciwogniowa fire-brigade .hatchet .drabina strazacka --plug -hydrant pozarowy --resistant blanket . ognioszczelny fire protection -ochrona przeciwpozarowa fire proximity suit .wykrywacz pozaru.froth fire - 8. ezektorowa --remote starting -zdalne uruchamianie pompy pozarowej fire-resistance .fire-indicator -wykrywacz poiaru fire-drill .urzqdzenia pozarowe zone .koc pozarniczy .izolacja ogniowa. ochrona przeciwpozarowa fire-prevention -zapobieganie pozarom flame-proof -odporny na plomienie.delivery of a -wydajnoSC pompy -portable ejector -przenoSna p.drzwi pozarowe --impeding bulkhead -gr6dz opozniajqca rozprzestrzenianie sig pozaru --insulation .-system urucha.strefa pozaru fire-barge .stroj ognioochronny (fire)-pump -pompa pozarowa . nozzles -prqdownice do wqzy ppoz. pozar appliances .shutter .crow-bar .spadek temperatury fire .delivery hose -wqz tloczny .koc ognioodporny --resistant gloves .hand axe ..grodi ogniotnvala division .inline inductor . niebezpieczenstwo pozaru fire hose -wqze ppoz. pozarowa --retardants .zespol ppoz.Brodki zmniejszajqce palnoSC --retarding bulkhead .electrically activated -- - system urucha- miany elektrycznie explosion-proof -przeciwwybuchowy fall of temperature .delivery head -wysokoBC pompowania.delivery hose -wqz tloczny .ogniotnvaly.zaluzje (do odcinania doplywu powietrza na otworach wentylacyjnych) fire-retarding-division-podzial spowalniajqcy rozprzestrzenianie siq ognia fire-risk -ryzyko pozaru fire-roll -rozklad alarmowy (lista alarmowa z podzialem obowiqzk6w w razie pozaru) fire-round -patrol pozarowy. wysokoBC podnoszenia .

highly .gazowa instalacja tlumienia pozaru .czynnik pianotworczy extinguisher ..glowny rurociilg wody do zwalczania pozarow.fuel valve closing . wodna..chemical -piana chemiczna compound . ognioszczelny propagation . wqz gigtki - - - -- --- - ignitable -zapalny ignite .flaked .odpomoiC na wysokie temperaw .portable .roll of .dozor pozarowy. wachta p.latwopalny storage . gazowa) do tlumienia pozaru . r.) oxygen deficiency . generator p.8.zaplon incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.fire-main .zwinipty wqz -socket .odpomy na p.liquified .coupling lqcznik do wgza .rozprzestrzenianie sip p.. flame -plomien --proof . prqd wody spray nozzle -prqdownica wielostrumieniowa low flame spread .zapalak (sig) ignition .swinging . SAFETY OF LIFE AT SEA .szpula do wpza.. prqdnicy wpza ppoz.. retardant .skrzynka urzqdzenia uruchamiajqcego remote (control) .mechanical piana (gainicza) wytworzona mechanicznie -portable -equipment -przenoiny sprzpt pianotworczy solution .cradle -wychylny kosz na wqz - hose -wqz ppoz.system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana .rurociilg -delivery pipe -rurociilg zasilajqcy. magistrala pozarowa -hydrant .fittings osprzgt wpzowy ..gas gaz do tlumienia pozaru .manifold .zdalne odcinanie wentylatorow silowni - - - - - -- .) jet -dysza.zdalne zamykanie zaworow paliwowych of C 0 2 extinguishing plant valves .strumien wody.wqz zlozony w harmonijkg .gaz -cylinder -butla gazowa .arrangement instalacja (parowa. tloczny .niedostatek tlenu piping .system przenohy podawania piany foaming agent .fire -piana gahnicza generator -wytwomica piany. switching off engine room fans .Srodki ewakuacji monitor .) .. .roztwbr pianotworczy system -galniczy system pianowy foam application system -system podawania piany -fixed---system staly podawania piany .hydrant .miejsce zbiorki w alarmie pozar o w fire-stations -rozklad alarmowy fire-wall -przegroda ogniowa fire-warp -(najczpSciej stalowa) lina podawana na beczkp przy przeladunku towarow niebezpiecznych fire-watch .zdalne sterowanie . dzialko wodne nozzle . do gahicy) heat resistance . zapalny cargo ..gaz plynny vessel .sklad materialow latwopalnych international shore connection -lqcznik migdzynarodowy (lqcze ppoi.gaSnica pianowa .zlqczka wpza .op6hiacz plomieni flammable cargo -ladunek palny flammable mixture spillage -rozlew substancji palnej flash point -temperatura zaplonu flue gas system . zwijak do wpza .oficer straiy portowej refractory -ogniotrwaly release -urzqdzenie uruchamiajqce system cabinet .steam installation parowa instalacja ga- szenia poiaru fire-station .ladunek latwopalny .reel .okrpt ppoz.installation .zbiomik gazu halon -halon hanger -wieszak (np.Srodek spieniajqcy gas .powolne rozszerzanie sip plomienia means of escape .line linia wpzowa (ppoz.. rozpylacz.dysza (np.miejsce zdalnego sterowania zaworow instalacji gazowej CO.zawor rozgalginy portable fire-fighting equipment -przenoSny (podrgczny) sprzpt przeciwpozarowy port fire brigade -portowa straz pozama port fire officer .distribution -rurociilg rozprowadzajqcy . strumien of water .

protected space/ pomieszczenie chronione Jive detection and alarm system system wyktywczo-alarmowy door switch open/close wlqcznik zamkniecia drzwi deck indication/ czujka temperaturowa y chemicalpowder system ystem proszkowo-chemiczny - release cabinet/ nitrogen cylinders/ powder vdsse~/ butle z azotem zbiorniki proszku vessel/ zbiorniki proszku gas cyhnders/ butle gazowe r--- .Fire detection and fighting systems systemy wykrywania i zwlaczania poiaru release cabinet/ skrzynka zvwania zawordw -------.--..---------- C02 discharge piping/ rurociqg rozladowania butli CO.

maska przeciwdymowa shutter -przeslona dymowa.samogasnqcy self-heating -samozagrzewanie(sig) self-ignition . ppoz.shore connection . samodzielny breathing apparatus .okre.irodek do tlumienia (pozaru) line -rurociqg systemu tlumienia ognia . czqd procedure zwalczania ognia .pressure .) -pump -pompa instalacji tryskaczowej .ustanowid odpo.obchod (statku.zbiornik .chlodzony zbiornik gazu test -test .tryskacz (instalacji ppoi.zdalne odcinanie wentylatorow ladowni rotary branch -prqdownica wirujqca rounds .okreilid konieczny per.zawor z koric6wkq do -- - -- - - - podlqczenia do instalacji lqdowej ventilation -wentylacja shut off -zatrzymanie (odcigcie) wentylacji water jet .switching off of holds fans .samozapalenie.cylinder .steam system .czynnik pianotworczy space protected -pomieszczenie chronione by C 0 2 system .aparat oddechowy izolacyjny self-extinguising .ontintie until fire is extinguished .insulated .zawor butli . klapa dymowa smothering -tlumienie ognia agent .) safety belt -pas bezpieczenstwa seat of the fire . ting assignments .test ciinieniowy time delay -zwloka czasowa valve -zawor co2 ntal movement am solution supply/ guLremote control hydraulic tubes/przewody hydrauliczne zdalnego sterowania dziaikiem .automatic detection system . SAFETY OF LIFE AT SEA Phases offire fighting -f a q zwalczanic poiaru .kontynu.system gaszenia poiarow za pomocq pary smoulder -tliC sig solution .znormalizowana proba ogniowa tank . prqdownica - - .rozpo.automatyczna instalacja wykrywcza dymu -detection system -system wykrywczy dymu detector -wykrywacz dymu helmet -helm dymowy indicator -wykrywacz dymu -mask -maska przeciwdymowa -respirator .dysza stozkowa smoke -dym . np.dysza wodna. sonel i przydzial zadari .. scem akcji )eginprocedures for attacking thefire .oundfire alarm .ocenidpoiar ietermine the class offire .zbiornik izolowany .zawor glowny .okreilit klase po zaru ietermine appropriate extinguishing agent okreSlid wlas'ciwy czynnikgas'niczy ietermine appropriate method ofattack.automatic automatyczna instalacja tryskaczowa head .main .refrigerated .wodny test szczelnoSci butli . owad akcje do wygaszenia ognia -- - - - - -- h foam gun dzialko pianowe vertical movement spontaneous ignition -samozapalenie sprinkler -instalacja tryskaczowa . wiedniq lqcznoid pomiedzy mostkiem i miej.pomieszczenie bronione 8.ir6dlo poiaru self-contained -niezalezny. s'lid wlas'ciwy sposdb gaszenia ietermine how to prevent the spread of the fifin -ocenit. jakzapobiec rozprzestrzenianiu sir poiaru letermine the requiredpersonnel andfire-figh. samozaplon shielded nozzle .oglosid alarm poiarowy "eport location offire -podad lokalizacje po iaru na mostek m e s s fire .hydrostatic . ge and location offire .water -wodna instalacja tryskaczowa standard fire test .stablish proper communications between brid.

tqtnica ramienna .low .choroba nawrotna epilepsy .ciinienie krwi -high--wysokie ciinienie krwi .lens .lewe piuco .retina .cornea .source of .kciuk fingernail -pamokiek intestine -jelito kidney -nerka larynx -krtan limb -konczyna .dolna powieka .b61 serca trouble -problemy z sercem ventricle -komora serca pulse .lower .epilepsja .niskie ciinienie krwi cardiac massage -masaz serca heart .report of .serce attack .conjuctiva .severe loss of blood -powazny uplyw krwi .femoral -tqtnica udowa .konczyna dolna .zrodio krwawienia .diabetes .oko .aorta .right -prawe piuco nasal cavity -jama nosowa oral cavity -jama ustna pancreas -trzustka pericardium -osierdzie pharynx .zatamowak krwawienie .zrenica .axiliary -tgtnica pachowa .konczyna gorna liver -wqtroba lung .thumb .lower .arteria .soczewka .aorta brzuszna artery . puls vein -iyla - - - - - -- - deseases and illnesses .choroba ostra.epilepsy .cukrzyca .iledziona stomach -zolqdek trachea -tchawica ureter -moczow6d urinary bladder -pqcherz moczowy wrist .choroby i stany chorobowe aquired immune deficiency syndrome (AIDS) -nabyty zespoi braku odpornoici allergy -uczulenie diabetes .index -palec wskazujqcy .tqtnica szyjna .stop the bleeding .carotid .choroba .middle -palec irodkowy .little . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU First medical aid pierwsza pomoc medyczna human body -cialo ludzkie anus .krwotok iylny (to) bleed -krwawik blood -krew circulation -krqienie krwi pressure .pupil .piuco .8.rogowka .odbyt appendix -wyrostek (robaczkowy) body .iris -tqczowka .choroba .choroba zakazna .third . o ostrym przebiegu .arterial haemorrhage -krwotok tqtniczy -profusely -mocno krwawiqcy .cukrzyca disease .acute .heartbeat -bicie serca pain .recurring .siatkowka eyelid -powieka .g6rna powieka finger -palec .iliac .maly palec .raport medyczny quarantinable diseases -choroby kwarantannowe - - - .left .palec serdeczny .upper .gardio rectum -odbytnica skin .ciaio bronchus -oskrzele cerebrum -mozg diaphragm -przepona duodenum -dwunastnica eye .tqtnica podobojczykowa bleeding -krwawienie .upper .abdominal .brachial .epilepsja.venous haemorrhage .przegub - - - blood circulation -krqzenie krwi aorta .skora spleen .spojowka .arteria biodrowa .subclavian .tqtno. padaczka illness .infectious .atak serca atrium -przedsionek .

main parts top of head/ cz& wierzchnia frontal region of head/ czgiC przednia side of head/ czeiC boczna chin/ podbrodek nose/ nos mouth/ usta neck front/ szyja.luman C body .widok z przodu . przdd chest/ klatka piersiowa abdomen/ brzuch: central upper/ centralna gorna upper abdomen/ cz& gorna central lower abdomen/central nu goma cz& brzucha lower abdomen/ dolna cz@ groidpachwina -' scrotum/ mosznapenis/ penis testicles/ jqdra I dloni front of leg/ przod nogi tight/ udo: upper tight/gbrna cz& middle tight/ cz& irodkowa lower tight/ czeSC dolna knee/ kolano calf/ lydka foot/ stopa ankle/ kostka toes/palce stopy heel/ pieta anterior view .8. SAFETY OF LIFE AT SEA I.

unieruchomiC .slaby puls respiration -oddychanie .oddychanie nieregularne . rannego station .flag -flaga kwarantannowa .light .objawy hipotermii injured .spodziewany czas prze j c i a .report -raport kwarantannowy .to perform -wykonaC resuscytacjq - - - - .semi-conscious -polprzytomny ..to perform -reanimowaC rescued -uratowany rigor mortis .regulations -przepisy kwarantannowe .oddychanie usta-usta .szczqtki ludzkie hypothermia -hipotermia . ranny w wypadku morskim Medical aid . zranienie reanimation -reanimacja .conscious -przytomny .opieka .artificial . w o h ) fracture -zlamanie .station -stacja kwarantannowa - quarantine -kwarantanna severe acute respiratory syndrome (SARS) zesp61 ostrej niewydolnoici oddechowej sickness .oddychanie usta-nos resuscitation -resuscytacja .zlokalizowaC zlamanie paralysis -paraliz pulse -puls .dues -oplaty kwarantannowe .choroba occurence -zdarzenie personal injury -uraz. BwiadomoSC .pomoc .render -udzieliC pomocy breathing -oddychanie -passages .osoba ranna -badly -powaznie ranny person .sztuczne oddychanie - - - - - - - - mouth-to-mouth .medical first -pienvsza pomoc medyczna artificial respiration .czas przetnvania survivor -uratowany.unconscious .dewiacja.medical .stan uratowanego victim .moderate .first -pienvsza pomoc .sztuczne oddychanie assessment of victim .heat loss -utrata ciepla .ocena (stanu) ofiary assistance -pomoc .czas przej c i a .nieprzytomny electric shock -porazenie prqdem foreign body .stanowisko ewakuacyjne exhaustion -wyczerpanie. rozbitek pozostaly przy jciu survivor's condition .BmierC deceased .stqzenie poimiertne shipwrecked person -rozbitek sunstroke -udar sloneczny sunburn -oparzenie sloneczne survival time .signal -sygnal kwarantannowy .lekka hipotermia .8.ranna osoba nausea .cialo obce (np.shallow .opieka medyczna - consciousness -przytomnoSC.harbour -port kwarantannowy .weak .expected survival time . poszkodowany.ofiara vital signs -oznaki zycia - Marine casualty .ofiara.problem -klopoty z oddychaniem . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU . ewakuacja chorego.declaration -deklaracja kwarantannowa .osoba zmarla -handling of person -postwowanie ze zmarlym deviation .-plytki oddech care .umiarkowana hipotermia -prolonged immersion -dlugotnvale zanurzenie . utrata sil fatality -wypadek Bmiertelny hospitalization -hospitalizacja human remains .anchorage -kotwicowisko kwarantannowe -buoy -plawa kwarantannowa . zboczenie (statku) z trasy (to) drown -utonqt drowning -utoniqcie evacuation -ewakuacja -medical ewakuacja medycma.severe -powazna hipotermia .drogi oddechowe concussion -wstrzqs contused -kontuzjowany death .oddychanie regularne .regular .(to) immobilise .choroba morska - - - - -- - irregular .(to) locate .fee -oplata kwarantannowa .mouth-to-nose .pomoc medyczna aid .survival time .symptoms in .

8.gldwne cz&i head/ glowa: side of head/ cz& boczna top of head/czeiC wierzchnia back of head/ czeSC tylna back of neck/ tyl szyi trunk/ tuldw: shoulder/ bark scapula region/ okolice lopatki armpit/pacha arm upper/ ramie back upper arm/ tyl ramienia elbow/lokieC spinal column/ kregoslup: upper part/ czeSC gdrna middle part/ czqiC irodkowa lower/ czeiC dolna kidney region/ okolice nerek forearm/ przedramie back lower arm/ tyl przedramienia wrist/przegub dloni thumb/ kciuk palm of hand/ dlon back of hand/ wierzch dloni - tight/ udo: upper/ cz& gdrna middle/ czqSC Srodkowa lower/ cz& dolna back/ tyE back of knee/ tyl kolana calf/ lydka - foot/ stopa toes/palce stopy heel/pieta posterior view .main parts cialo ludzkie .widok z tylu . SAFETY OF LIFE AT SEA Human body .

compress .examination -badanie lekarskie . pomoc medyczna treatment .formularz skierowania do lekarza -scales -wyrnagania dot.elastic -bandaz elastyczny cotton wool -wata disinfectant -Srodek dezynfekujqcy dose -dawka drugs . wyposazenia apteczki okrptowej. podskomy insulin .leki ear drops .opatrunek .attendance -wizyta lekarska .stan zdrowia safety pin .assistance pomoc medyczna .aid -pomoc medyczna .radiowa porada lekarska .pomoc medyczna administration -podawanie (np.evacuation ewakuacja medyczna (rannego lub chorego) .urgent advise -pilna porada medyczna Medical First Aid Guide .Poradnik pienvszej pomocy medycznej Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) Poradnik pienvszej pomocy medycznej do uzytku w wypadkach z udzialem towarow niebezpiecznych medication .stan pacjenta jest powazny transportation . zestaw lek6w (wyposazenie statku) equipment -wyposazenie apteki okrqtowej -locker .leki taken -przyjmowane leki painkillers .z.objawy pourazowe previous surgery -wczeiniejsze zabiegi (chirurgiczne) physical welfare .board -komisja lekarska .request for -z 'qdanie porady medycznej .radio -radio medycme - medical -medyczny - - - - -request for medical assistance -zqdanie udzielenia pomocy medycznej service . leku) of oxygen -podawanie tlenu anaesthetic . zestaw wymaganych lekow i instrumentow - .subcutaneous .6rodki przeciwbolowe patient -pacjent condition .krople do uszu eye lotion .6rodek mieczulajqcy antibiotic -antybiotyk anti-diarrhoea .agrafka scissors -noiyczki sleeping pills -tabletki nasenne splints -lupki sticking plaster -plaster stretcher -nosze suppositories -czopki - - -- - -- .apteczka okrqtowa -requisition form .attention -pomoc medyczna .insulina laxative . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU suffocation -uduszenie sight test -badanie wzroku symptoms -objawy unconscious -nieprzytornny urine -mocz poisoned -zatruty -poisoned with CO .krople do oczu first aid outfit -zestaw pienvszej pomocy.8.transport pacjenta post-treumatic -pourazowy shock .initial .leczenie medical -medyczny advice -porada medyczna --by radio .Srodki przeciwbiegunkowe anti-histamine -Srodki antyhistaminowe anti-septic cream -ma66 antyseptyczna anti-seasicknesspills -piguiki przeciwko chorobie lokomocyjnej anti-tetanus -Srodki przeciwtqzcowe aspirin tablets .intramuscular .zatruty tlenkiem w a l a Medical aid .zastrzyk domiqiniowy .szok pourazowy symptoms .inhalator International Medical Guide for Ships -Mipdzynarodowy poradnik pomocy medycznej na statkach injection -zastrzyk .obsluga.treatment -wstepna pomoc medyczna .fitness certificate -Swiadectwo zdrowia .aspiryna w tabletkach bandage -bandaz .6rodek przeczyszczajqcy medical chest -apteczka okrqtowa.certificate Swiadectwo medyczne .stan pacjenta is serious . apteczka pienvszej pomocy hospital admission -przyjqcie do szpitala inhaler .help -pomoc lekarska .

sternum/ mostek upper arm bone/ ramie ribs/ zebra spinal column/ kregoslup: upper part/ czeid gorna middle part/ czeid irodkowa lower part/ czeid dolna ulna/ koid lokciowa ilium/ koiC biodrowa pelvis bone/ miednica radius/ koiC przedramieniowa sacrum/ koid krzyzowa carpus/ nadgarstek wrist joint/ koici przegubu dioni metacarpus/ irodrecze fingers bones/ koici palcow coccyx/ koid guziczna femur.szkielet skull/ czaszka frontal bone/ koid czolowa temporal bone/ koid skroniowa upper jaw/ szczeka gbrna lowerjaw/szczeka dolna clavicle/ obojczyk shoulder joint/ staw barkowy scapula/ iopatka breast bone.anterior view/ szkielet . shin bone/ koid goleniowa tarsus/ step heel bone/ kos'd piety rnetatarsus. brooch bone/ ko4C strzaikowa tibia. knee cap/ rzepka fibula. SAFETY OF LIFE AT SEA f Human body .8.foot bones/ koici irodstopia bones of the toes/ kos'cipalcdw stopy skeleton . thigh bone/ koid udowa patella.skeleton cialo ludzkie .widok z przodu .

silny b61 poison . infekcja migraine -migrena pain .external .work -uraz wskutek wypadku przy pracy suiside ..obciqty .ropien.shallow .rozstroj zolqdka (to) suffer .internal -krwotok wewnqtrzny injury -uraz.rozlegle poparzenia . rana.dull .gorqczka headache -b61 glowy heat-shock .szok cieplny heat-stroke -udar cieplny infection -zakazenie. opuchly toothache .considerable -powazne zranienie .czuk bo1 -pain radiated to .bolesny stomach< zolqdek ache -b61 iolqdka upset .secondary . obstrukcja dehydration -odwodnienie diarrhoea -biegunka earache -bo1 ucha fever .fatal .kontuzjowany .dislocation .opatrzyk ranq .bo1 zqba throbbing (pain) -bo1 pulsujqcy ulcer -wrzod vomiting .extensive .cierpiek (to) sweat .zranienie Smiertelne .8.zlamanie otwarte ..rana ciqta .rana kluta wounded -ranny .zlamanie skomplikowane . obrazenia .wymioty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .obrazenia wewnqtrzne . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU (to) swollow -polykak thermometer -termometr tourniquet -krqpulec. zranienie .zlamanie proste haemorrhage -krwotok .rany accident -wypadek -wypadek imiertelny . zranienie .fatal - - Soreness .burns .rozlegla rana .cut . obrazenia . opaska uciskowa tweezers -pinceta vaccination ..puncture .szczepienie vaccine .osoba niezraniona . skora) congenital defect -defekt wrodzony constipation -zaparcie.extensive bums . obrazenia . .uderzony .fracture .b61 .opatrunek wounds and injuries .Swiszczqcy (oddech) (to) breath -oddychak caught -kaszel clammy -wilgotna (np.uninjured person .bruised .pocik sic swelling .crushed -przygnieciony. zmiazdzony .internal .hit . zakainy shivering -dreszcze sore .burnt .oparzenia . -bo1 promieniujqcy ku.zlamanie .laceration .personal -uszkodzenie ciala..open .injuries sustained .rana.serious -powazne rany.compound .wheezing .(to) attempt -usilowak popelnik samobojstwo torn away .(to) feel pain .trucizna poisoning -zatrucie redness -zaczenvienienie rush -wysypka septic -septyczny.samobojstwo .poparzony .severe -powazne poparzenia contusion -rana tluczona crushing -zmiazdzenie dislocation -zwichniqcie fracture -zlamanie . wrzod backache -bo1 plecow breath .severe . zranienie.urwany wound .drugorzqdne zranienia .(to) dress a .dolegliwoSk abscess .simple .concussion -wstrzqs mozgu .szczepionka wound dressing .obrzqkly.serious -powazny wypadek bruise .doznane obrazenia suffered .oddech .extent of -rozmiar obrazen .doznane rany.crushed -zmiazdzenie .obrzqk swollen .plytki oddech .incision .tepy bo1 .zwichniqcie .rana szarpana .obrazenia zewnqtrzne .stluczenie burns and scalds -poparzenia .

nazwa statku i radiowy sygnal wywolawczy 0 position of the vessel. wlqcznie z oczywistq przyczynq choroby i jej historiq 0 symptoms .poprzedni i nastqpny port zawinigcia. address and phone number of vessel's agent . age.rodzaj choroby lub rany. and ETA to next port of call .nazwisko. port of destination .nazwisko pacjenta. narodowoSC i jqzyk 0 patient's respiration. czas. nationality.lqcznoSC i dostqpne sygnaly naprowadzania 0 additional pertinent remarks .pozycja statku. course and speed . kurs i prqdkohC 0 patient's name. gender. and amounts of all medications given . and language . walk. and blood pressure .objawy 0 type.ewakuacja medyczna (przyklad raportu) 0 name of the vessel and radio call sign . and whether a physician or other medically trained person is aboard . picia.czas ostatnio spoiytego posilku 0 ability of patient to eat. SAFETY OF LIFE AT SEA Medical Evacuation (Example of Report) . forma i iloSC wszelkich podanych lekow 0 time of last food consumption . next port of call. including apparent cause and related history . form. adres i numer telefonu agenta statku 0 last port of call. how the accident occurred .czy statek ma apteczkp i czy lekarz lub inna osoba z wyszkoleniem medycznym znajduje sip na statku 0 whether a suitable clear area is available for helicopter winch operations or landing .czy dostqpne jest wolne od przeszkbd miejsce dla lqdowania Smiglowca lub operacji podnoszenia chorego 0 name.oddech pacjenta. time.typ.przyblizony czas przybycia.lokalizacja b61u 0 nature of illness or injury. chodzenia lub przemieszczania go 0 with accident cases.jak on nastapil 0 whether the vessel has a medicine chest. pleC. temperature.dodatkowe stosowne uwagi . drink. pulse rate. port przeznaczenia 0 estimated time of arrival. temperatura i cihienie krwi 0 location of pain .w razie wypadku . puls. ETA do portu przeznaczenia 0 communications and homing signal available . wiek. or be moved .8.zdolnoiC pacjenta do jedzenia.

standard and contingency manual -podrqcznik postq..ocena dla odnowienia Swiadectwa procedure -procedura audyt .audit requirements -wymagania .certyfikat zarzqdzania b.initial .annual -weryfikacja coroczna instruction .Interim -tymczasowy certyfikat zarzq.sprawdzak. niedociqgniqk. zawiesiC acjach awaryjnych. okresowa -Mi~dzynarodowy kodeks zarzqdzania bez. weryfikowai guidelines -wytyczne verification -sprawdzanie. odnowieniowa pieczenstwem Safety -bezpieczenstwo - - - ----- --- - - - - -- -.quality -wzorzec jakoSci. statku . lista kontrolna implementation.niezgodno6C .odpowiednia akcja objective evidence .spelniaC (wymagania.ship's officer .tymczasowy dokuprecautions .stan zagrozenia..instrukcja .dow6d obiektywny .. effective -efektywny security -bezpieczehstwo emergency . poczqtkowa preventive inspection-inspekcja zapobiegaw..appropriate . akcja bezpieczenstwem.dzialanie korygujqce (majqce observation -spostrzezenie na celu usuniqcie brakbw.audit zewngtrzny .additional -weryfikacja dodatkowa na . firmy compliance -zgodnoSC (z przepisami) measures .polecenia stale obowiqmjqce prepardness . odpowia.SMC) certificate . norma.odpowiedzialnoSC na mostku routines -rutyna.periodical .lista sprawdzajqca.Srodki bezpieczenstwa . nadanie .gotowoSC w stanach zagrozenia suspend -zawiesiC -procedure -procedura postepowania w sytua certificate .oficer b. designated person -osoba wyznaczona system (SMS) .zdarzenie niebezpiecz.reneval .approval -zatwierdzenie certyfikatu documentation .company officer .-powaina niezgodnoSC dzania bezpieczenstwem deficiency -niedocizgniqcia manual (SMM) . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Main Shipboard Manual (MSM) -glowna instrukcja statkowa (w systemie zarz&ania action -dzialanie.Srodki bezpieczehstwa ment zgodnohci supervisor -inspektor b&pieczenstwa pracy .ksiega zarz&ania b.non..convention -wymagania konwencyjne .niezgodnoSC safety management -zarzqdzanie bezpieczenconformity -zgodnoSC (tu: z zasadami kodekstwem su zarzqdzania bezpieczenstwem .wdrozenie closed space -pomieszczenie zamkniqte manual -podrqcznik systemu QMS (to) comply . standard jakohci powania w stanach awaryjnych i zagrozenia standing orders .audit wewnqtrzny .8.safety -bezpieczenstwo dab przepisom) .nie.system zarzqdzania b.ocena wstqpna.non-.weryfikacja hazardous occurence . . postepowanie rutynowe bridge order book -ksiqzka polecen kapitana review -przeglqd caution -uwaga.periodical -w.dokument zgodnoici . ostroinoSC Quality Management System (QMS) .Operational Manual Cargo Handling (OMCH) zgodnoSci) .interim document of .major now.dokumentacja check list .oficer b.initial -weryfikacja wstepna International Safety Management (ISM) Code . stan awarii standard -wzorzec.mandatory -wymagania obowiqzkowe bridge procedure -procedury (postepowania) responsibility .document of .audit dotyczqcy bezpieczenstwa .ocena okresowa cza .safety .internal .zawiesiC certyfikat. w razie zagrozenia Swiadectwo endanger -narazaC na niebezpieczenstwo to (verify) .QMS) .instrukcja operacji przeladunkowych assessment -ocena periodical evaluation -oceny okresowe .external .company -wymagania kompanijne .reneval -w.wydanie Swiadectwa.syscautionary signal -sygnal ostrzgawczy tem zarzqdzania jakoiciq certification .- --- - - - .corrective .

SAFETY OF LIFE AT SEA / Safety equipment wyposaienie bezpieczeristwa respiratory protection ochrona drdg oddechowych aist strap b d k / sprzqczka Pass dust respirator/ maska p.pylowa z zasilaniem powietrznym safety harness :zelki bezpieczeristwa chipping goggles/ okulary ochronne do stukania rdzy welding goggles/ okulary spawalnicze chemical cartridgel maska p.8.pylowa chemical cartridge respirator/ maska arzeciwchemiczna z pochlaniaczem air fed helmet/ maska p.chemiczna z pochianiaczem dust protecting masW maska przeciwpyiowa gas protection suit strdj gazoochronny welding gloves/ rckawice spawacza full vision facemas maska z szerokim wizjere gas detector .wykrywacz gazdw key pad/ plytka przyciskow alarmowe material/ material odporny na Scieranie .

drabinka bezpieczenstwa lamp . wykrywacz gazow (palnych) eye-shield .samoistnie bezpieczne (urzqdzenie) multigas detector -wykrywacz gaz6w oilskins .clip .aparat tlenowy do oddychania personal error -blqd osobowy precautions .hak zatrzaskowy.(nieprzemakalne) ubranie sztormowe overall -kombinezon oxygen analyser .safety work -with steel toe .olejo/kwasoodporne buty wysokieizwykle .latwo widoczne ubranie explosimeter .rubber -buty gumowe (kalosze) .instrukcja (np.ochronny cloth .zatyczki do uszu (korki) easily visible coat .kask ochronny .okulary ochronne -helmet .przepisy bezpieczenstwa goggles .personal .kask ochronny rain suit with hood -ubranie przeciwdeszczowe z kapturem safety -bezpieczenstwo -belt -pas bezpieczenstwa -code -kodeks bezpieczenstwa.kask ochronny. gazowa gas tight -gazoszczelny gas measuring instruments .buty robocze ze stalowymi noskami .calliper -hak zatrzaskowy.oil resistant .protective .odziez ochronna. plastic .irodki ochrony osobistej protective .safety -hak zapadkowy .ochronniki sluchu ear muffs -ochronniki shchu ear plugs .spring -karabinczyk instruction .bawelniane r.hak zapadkowy .lampa bezpieczenstwa - - - - - - - - -- - - - -- - .working cotton .multi gas -wykrywacz uniwersalny dust mask -maska p.urzqkenie do pomiaru stqzenia gazu gangway net .safety -kask bezpieczehstwa.industrial (przemyslowe) bezpieczenstwo PracY ladder .analizator (zawartoici tlenu w powietrzu) oxygen respirator . robocze .siatka zabezpieczajqca trap gloves -rgkawice . o podeszwie gumowej -with steel toe caps -buty ze stalowymi oslonami palcow boilersuit -kombinezon cartridge -wklad filtrujqcy maski -holder .anti slip zabezpieczenie przeciwpoilizgowe . karabinczyk .filtr do maski przeciwpylowej dust protecting mask -maska przeciwpylowa ear defenders . pylowa .ear .rubber -rqkawice gumowe .sk6rzane r.obshgi) w formie broszury intrinsically safe .rqkawice kwasoodporne hard hat -kask ochronny - - -- -- - - - - - helmet -kask protective .safety work shoes -buty robocze (niskie) .oslona oczu faceshield -oslona twarzy spawacza gas mask .irodki ostroznoici protection .fall .r. szkolenie booklet . gumowo-plastikowe .non slip soles -buty o podeszwie przeciwilizgowej . odziei robocza -helmet .b. helm ochronny hook .rubber.rqkawice olejoodporne .oiVacid resistant boots/shoes . oslona. zabezpieczenie . robocze .rubber-soled shoes .obudowa wkladu filtrujqcego detector -wykrywacz .sluchawki ochronne .lina zabezpieczajqca przed upadkiem przy pracy na szczycie pokladowego ladunku drewna .working leather .8.disposable .gas -wykrywacz gazow (w zbiornikach) . karabinczyk .ochrona.maska p. k. BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Personal protective equipment (PPE) -odziei i sprzqt ochronny antiskid -przeciwilizgowy anti slip tape -taima przeciwpoilizgowa boots -buty (wysokie) .instrukcja. ochronny shield -przylbica spawacza hook -hak .eksplozymetr.acid resistance .maski jednorazowe filter .rqkawice ochronne .

linka bezpieczenstwa -operational bezpieczenstwo eksploatacyjne (np. lampa kablowa working cloth non-inflamable-odziez robocza.8. SAFETY OF LIFE AT SEA lines . urzqdzenia) shoes -buty bezpieczne - -- wandering lead -kablbwka. niepalna .

narzedzia .czyszczenie. Inspections and surveys -inspekcje i badania 18. Berthing and port manoeuvering -cumowanie i manewry portowe 3.sondowanie i mierzenie ulaiu 4. sprzptanie 10. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicp 2. Cargo gear handling -obsluga urzpdzeli przeladunkowych 5. Corrosion and rust .korozja i rdza 11. Failures and damages -defekty i uszkodzenia 16. Gauging and ullaging . Ropes and rope works . Maintenance and repairs -konserwacja i naprawy 17. Steering . Mooring operations .9.manewrowanie lodzip 7. Tools .wezly i sploty 9. Grease and greasing -smary i smarowanie 15. Small elements -elementy drobne 19.cumowanie 6. Seamenship and maintenance wiedza okretowa i konserwacja 1.sterowanie 13.liny i prace z linami 8. Cleaning . Ship's fenders -odbijacze statkowe 14. Knots and splices . Boat handling . Paints and painting -farby i malowanie 12.

00 stawanie na dwdch kotwicach U II moor head and zakotwiczyC nu k c . chain draw ahead/ chain draw I1 o%lock/ ricuch patrzy na wprost chain draw I o'clock/ laricuch patny nu godz. 03. dziobowej i rufowej chain draw astern/ laricuch patrzy do tyt chain draw astern/ laricuch patrzy do rylu note: directions also given in points!/ kierunki podawane takie w rumbach .Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchor home/ kotwica nu miejscu anchor above the water/ kotwica nad wodq kotwica pod powierzchniq wody natural sheer/ normalne odchylenie statku od kierunku laricucha kotwicznego F anchor under the & chain up and down/ anchor aweigh/ laricuch w pionie kotwica puicila chain drawing astern/ laricuch patrzy do tylu \ Lrie7\ I working anchor/ kotwica trqmajqca I 1 .00 riding cabb na r e n y lazy cable/ kotwiczny luiny laricuch ' chain draw 9 okloc w 3 o'clock/ atny nu godz. 01.

veer and haul! .veer away! .drop the anchor ! .drag of an -pelzanie kotwicy.veer (to)! .clear anchor! .awake! -przygotowana! (k. w pionie (kotwica podczas wybierania)! .stoppers on! -zaloiyC stopery ! up! .weigh anchor .rzuciC kotwicg! .9. dragowanie . kotwiczny)! .podnieBC kotwicg! .kotwiczne stanowisko manewrowe anchor (handling) -manewry kotwicq .miejsce kotwiczne anchor (orders) -polecenia na kotwicg .luzowaC. kotwiczenie.break ground -wynvaC kotwicg z dna -break out -wynvaC kotwice z dna -bring to an anchor .zezwolenie na kotwiczenie anchor -kotwica . rezerwowe permition . wyluzowaC! (lahcuch) -pay away! .let go ! -rzuciC kotwice! -pay out! .underfoot! .podrywaC kotwicp z dna .meldunki ze stanowiska kotwiczenia -awash! -kotwica wyszla z wody! -aweigh! -kotwica puicila. stanie na kotwicy -berth .heave a cable short -podebraC (skr6ciC) lancuch kotwiczny - - - - - - - - - -heave around -wybieraC lancuch na windzie . (akwen) przydatny jako kotwicowisko anchorage -kotwicowisko -buoy -beczka cumownicza . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchorable .popuszczaC (1.by6 w pogotowiu do wybrania kotwicy! .luzowaC stopniowo (lancuch)! anchor (reports) .kotwicowisko -holds -kotwica trzyma apeak! -kotwica w pionie! light .(to) bite .up and down! .cable draw astern! . kotwiczny)! .(dno) nadajge sip do kotwiczenia. rozluiniaC (i.Bwiatlo kotwiczne is aweigh -kotwica podniesiona station .stand-by to weigh! .luzowaC.come to -rzuciC kotwicc.stan* na kotwicy .wydawak!.zakotwiczyC -bring up .podnosiC kotwicg! .lancuch luiny! .get ready -przygotowaC kotwicg .zlapaC grunt (o kotwicy) .stand-by to drop! . do wybierania) -bites! -kotwica trzyma! .pod dziobnica (o lancuchu)! .heave up -wybieraC kotwicg .heave short -wybraC lancuch niemal do pionu . kotwiczny)! .rzucaC kotwicg .cable draw ahead -"patrzy" do przodu (o lancuchu kotwicznym) .kotwica w pionie! .luzowac lancuch! -pick up an anchor! .hold-on! .przemiennie wybieraC i luzowaC (lancuch)! .do oporu.kotwica podwieszona dragging -pelzanie kotwicy . popuszczaC (lancuch)! .windlass engaged! -winda wsprzeglona! anchored -zakotwiczony - - - - - .coming home -pelzanie (kotwicy) .podnosiC kotwicg. dragowanie .kotwica czysta! @o wyciqgnieciu z wody) -home! . na miejsce -bring home an anchor -wcislgn@ kotwicg na miejsce .drop the .drop .heave in -wybieraC kotwicg .lancuch "patrzy" prostopadle do prawej burty! .trip the . odkotwiczaC anchoring-rzucanie kotwicy.kotwicowisko awaryjne.cable draw nine o'clock! ."patrzy" do tylu! (o lancuchu kotwicznym) .drag of an -pelzanie kotwicy. popuszczaC! .slacken! .chain is slack! .kotwica na miejscu! .kotwica na miejscu! up! .render cable! . kotwicmy) .emergency .slack away! -poluzowat.na kotwicy -ball . zakotwiczyC .znak kotwiczny -bell .keep slack -trzymaC luzno (1.by6 w pogotowiu do rzucenia kotwicy! .rzucaC kotwice ground .at .dredge -wlec kotwicg w celach manewrowych .dzwon kotwiczny -bells -bicie w dzwon (na statku zakotwiczonym) cock-a-bill .shorten in cable! -podebraC (1.trzymaC iancuch! -home .come aweigh -odenvaC sic od gruntu (o kotwicy) .

ride athwart .obracaC statek prohibited anchorage -kotwiczenie zabronione (to) range -lukowaC (na kotwicy) ride on anchor .dzwon.zawiesie (strop) stalowe do rozplqtywania lancuchow bottom -dno .stab (na kotwicy) burtq do wiatru -ride easy -staC na luinym lancuchu (kotwicznym) .obszar nienadajqcy sip do kotwiczenia.flood anchor . rmcaC kotwicp -by the stem .coral (Co) -koral .mud (M) .dno nadajqce sig do kotwiczenia -good--dno dobrze trzymajqce (kotwicq) grow .zaplqtaC kotwicq fouled by the flukes -kotwica zaplqtana lapami w lancuch holding ground .Swiatlo kotwiczne roadster .stab na kotwicy riding light . blotniste .standing moor (running moor) .zaplqtane lancuchy kotwiczne (to) foul .patrzec (o lancuchu) hawse rope -lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych hawsing -myszkowanie statku zakotwiczonego - - -- -- - kinking of chain .stawaC na kotwicach rozstawionych . stawaC na kotwicy.zwis (np.moor across . lancuch kotwiczny) area .zakotwiczyk na kotwicy dziobowej i rufowej .short stay -postoj na kotwicy (na skroconym lancuchu) .kreda .serce d m o n u break adrift . lancucha kotwicznego) clear berth -przestrzen wystarczajqca do swobodnego obracania sig statku zakotwiczonego clear hawse -rozplqtywaC skrqt lancuchow kotwicznych --pendant .skala .luzny lancuch kotwiczny lee anchor -kotwica na zawietrznej lie at anchor .dno morza .kotwiczenie na rozstawionych kotwicach . bloto .zenvaC sig (o lancuchu) part from an anchor -zenvaC siq z kotwicy pay around .moor head and steam .muszle engagement -wlqczenie. dzie z kierunku przeciwnego do wiatru .ordinary moor .kotwica rzucona w kierunku pod prqd przyplywowy . rmciC kotwicq rufowq bell .dropping moor .lawa .mul.cumowab (statek). wkuplowanie (sprzpgla). uderzenie w dzwon okrptowy clapper .muliste.rock (R) .chalk (Ck) .pebbles (Pb) .otoczaki .postoj na dwoch kotwicach i cumach rufowych natural sheer -normalne odchylenie statku (od kierunku lancucha kotwicznego) nipped cable .sand (S) -piasek .lava (L) .linka serca dmonu striker .ride hard -stab na naprpzonym lancuchu (kotwicznym) -riding weathertide -stab na kotwicy przy pra.skrg (lancuchow kotwicznych) running moor . o zanieczyszczonym dnie -berth -kotwicowisko nienadajqce siq do postoju -bottom .9.dno nieczyste (nienadajqce siq do kotwiczenia) -hawse .gravel (G) -iwir . SEAMENSHIP AND MAINTENACE (to) anchor .serce d m o n u rope . stawaC na dwoch kotwicach .clay (Cy) .splqtanie sip lancucha lazy cable .glina .ebb anchor -kotwica "patrzqca" pod prqd odplywowy .zalamany lancuch kotwiczny (to) part .girt fertoing -postbj na dwoch kotwicach . wsprzqglenie foul -poplqtany (np.zerwaC sig (z kotwicy) catenary .moor .stan& w rozrzucie kotwic ( z pomocq maszyn) scope .shells (Sh) .muddy .kamienie .zakotwiczyk na kotwicy rufowej.statek kotwiczqcy na redzie round turn .kotwiczyk.stawanie na dwoch oddalonych kotwicach .stones (St) . dzwonek.staC na kotwicy methods of anchoring -metody kotwiczenia .nieczyste dno (morza) ground .dlugosC lancucha (od kluzy do kotwicy lezqcej na dnie) seabed .

przeciqganie statku (wzdlui nabrzeza) .sandy -piaszczysta .przesunipcie. manewrowak sterem zapobiegajqc splqtaniu sip lancuchow kotwicznych underhaul -stak na kotwicy pod kqtem do kierunku lancucha kotwicznego wskutek dzialania prqdu under weigh .sandy clay -piaszczysto-gliniaste .przytrzymywanie statku cumq oblozonq na polerze berth -nabrzeze .reef -rafa coral reef . wchodzik do basenu portowego dockage period . Sluzy dock -basen portowy area .close-up to the berth .odcinek lancucha (zapobiegajqcy przecieraniu sip liny na przewloce) depth on sill -glpbokoSk na progu d o h . na beczce swinging basin -basen umozliwiajqcy swobodne obracanie sip statku na kotwicy swinging berth .warping buoy -plawa do przeciilgania statku .deep water berth -nabrzeie w basenie glgbokowodnym .come alongside .soft -mipkkie screw anchor -kotwica martwa Srubowa screw mooring -kotwica martwa Srubowa sheer .stoper lancucha kotwicznego z hakiem odrzutnym slip the (anchor) chain -zwolnik lancuch kotwiczny (w razie niebezpieczehstwa) snub cable -przytrzymywak lancuch (wind@ span mooring-podwbjne zakotwiczenie(beczki cumowniczej) sweep for an anchor -poszukiwak (tralem) zatopionej kotwicy swing .obracaC statek na kotwicy.odbijak (od nabrzeza) .warp -przeciqgak statek wzdiuz nabrzeza -warping -przeciqganie statku wzdiuz nabrzeza chafing chain .dokowaC.9.vessel clear of berth .(to) shift -przesuwak . stojqcy na kotwicy).zblizak sip do nabrzeza .rafa koralowa -rocky shoal -piycizna skalista .dno nieczyste . wypuScik lancuch calkowicie slip stopper .(to) coil -ukladak line. ale nie w drodze weather anchor -kotwica trzymajilca weight the cable .seaweed -wodorosty .obciqkak iuk lancucha kotwicznego.(statek stojqcy na kotwicy) dziobem do wiatru working anchor -kotwica trzymajqca - Berthing and port manoeuvering cumowanie i manewry portowe after bridge .statek odcumowal .czas otwarcia d o h (w porcie piywowym) docking bridge -rufowy mostek manewrowy (np.obloiyk line (np.system pomiaru prgdkoSci podchodzenia (statku do nabrzeza) double banking -cumowanie do burty innego statku emergency towing arrangement -system holowania awaryjnego - .nabrzeze nienadajqce sip do postoju berthing -przycumowanie (do nabrzeza) -bring to a rope .get away from alongside . na promach) dolphin -dalba Doppler berthing system .closing-rate . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .spoil ground .odchylenie zakotwiczonego statku od linii ladcucha sight the anchor -sprawdzak kotwicg (po wyciqgnigciu z wody) sleeping cable -luiniejszy z dw6ch splqtanych lahcuchbw kotwicznych slip a cable -porzucik lancuch kotwiczny.obszar portowy entrance -wejCcie do d o h suchego (to) dock. wyjSk ze 61uzy . by6 skierowanym (o lancuchu kotwicznym) tend ship -miek baczenie na statek (np. na bpbnie windy) -clear -odcumowak od nabrzeza. klarowak .zwracak sig rufq (o statku na kotwiCY) (to) tend -patrzek.get away from berth .dobik do nabrzeza .czyste stanowisko kotwiczne (umozliwiajqce swobodne obracanie sig statku na kotwicy) (to) tail . dla lepszej amortyzacji szarpnigk wind rode .odejib od nabrzeza .szybkoik zblizania sip .foul berth .shifting .(statek) z podniesionq kotwica.mostek rufowy (na promie) break adrift -zenvaC sig (z cum) snub .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE Berthing andport manouvering .cumowanie i manewryportowe headline/ lina dziobowa pachol. poler / mixed moorina with anchor and buoy for sai'iing without tug/ cumowanie kotwicq i beczkq do wyjicia bez holownika 6 \ \ \ 3 \ / . / . double banking/ ro-ro mooring arrangement/ cumowanie pojazdowcdw normal moor/ cumowanie zwykle .d. / foreward (bow) breast/ lina dziobowa poprzeczna forward spring/ szpring dziobowy ' \ \ / / hauling iff buoy/ boja do odciqgania statku od nabrzeza stern spring/ szpring rufowy stem quarter line/ rufowa lina Cwiartkowa stern (aji) breast/ lina rufowa poprzeczna cross lines moor/ cumowanie na cumach skrzyiowanych multi buoy tanker moor/ cumowanie na dwdch kotwicach i beczkach / stern line/ lina rufowa stern line through panama lead/ lina rufowa podana przez kluzg panamskq w dolphins moor/ cumowanie przy dalbach . buoy mooring/ cumowanie do beczek mooring alongside.9.

bring in .lina goncza.forward breast line -dziobowa lina poprzeczna.sygnaiy portowe tug -holownik portowy hauling off buoy -beczka do odcirlgania statku (np.unberthing .(to) moor .hauling off .shifting -przesuwanie statku w porcie.buoy .odcumowanie mediterranean gangway . rope) .check rope -lina przytrzymujqca. cuma -pile -pal cumowniczy -place -miejsce zacumowania statku sinker .running line .liny cumownicze . brest -bridle .wzdluz statku .swinging area .tor wodny. od nabrzeza) haul -przeholowywaC statek z nabrzeza na nabrzeze lay-by -mijanka w kanale lie by -pozostawaC w pobliiu (portu) (to) lock -wprowadzak (statek) do Sluzy maneouvering -manewrowanie .beczka cumownicza zakotwiczona na trzech martwych kotwicach mooring (ropes) .szpring rufowy -slip rope (wire) -lina (stalowa) oblozona jako buchta (z mozliwoSciq popuszczania) .all fours" .(to) unmoor .szpring .sprqiyna. brest dziobowy .stem on -podchodziC rufqdo nabrzeza.mediterranean moor -cumowanie statku rufq do nabrzeza fairway .after spring . szpring . pot. statek do portu) .zacumowany na linie i szpringu z dziobu i z rufy .cross ropes (springs) -liny (szpringi) podane na krzyz . brest rufowy . wchodziC rufq do d o h .after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa -bow breast -poprzeczna lina dziobowa .spring .cross lines mooring .three-leg . blok betonu) .sposoby cumowania .martwa kotwica (np.cumowanie na linach skrzyzowanych .9.lina cumownicza (zawozona na beczkq lub lqd) .forward spring . blok betonu) dolphin . dzi6b od nabrzeia) -buoy -boja manewrowa . wprowadzanie statku do basenu portowego .basin .odcumowaC .quarter mooring .lina dziobowa .poprzeczna lina mfowa. zacumowanie anchor -kotwica martwa -berth -miejsce zacumowania -block -martwa kotwica -buoy -boja (beczka) cumownicza chain -lahcuch uiywany do cumowania clamp .cumowanie na szpringu - - mooring .lina cumownicza.belka odbojowa -beam -belka odbojowa -pile -pal odbojowy spar .szpring dziobowy . fender -odbijacz -bar .mar&va kotwica (np. farwater .odrzuciC (np.drewniany odbijacz plywajqcy fetch away .wprowadzaC (np. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .urzqdzenie cumownicze gear .(to) unberth .obrotnica statk6w .fore and aft mooring -przycumowanie z dziobu i z rufy .urzqdzenie cumownicze line .odcumowaC .alongside .up and down line .after breast rope .forward line . sprqiynowanie.docking .bring out .cumowaC (statek) .cuma poprzeczna - - - -- .miejsce zacumowania.galka na rzutce .headline . wyjSC w morze .lina poprzeczna.rzutka knot .moored .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd methods of mooring .put off .dalba cumownicza equipment .dokowanie.obrotnica statku .quarter rope (spring) .lina dziobowa .odbiC od nabrzeza..stem line (rope) . cuma rufowa .lina do przeciilganiu statku .messenger .szpring rufowy .guess warp .lina podawana z lqdu .odbijanie (od nabrzeza) .quarter mooring .heaving line .plawa wyznaczajqca poczqtek tom wodnego speed . messinger .dopuszczalna prqdkoSC na torze w.zerwaC sig z uwiqzi gut -tor wodny miqdzy mieliznami (to) harbour -zawijaC do portu harbour -port -pilot -pilot portowy signals .breast (line.lina rufowa. wstrzymujqca ruch statku .: holowanie statku na inne nabrzeze .

holownik hak holowniczy spring linowy odbijacz linowy emergency towing arrangement .9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tugs and towing holowniki i holowanie American system . zwalniania bezpieczenie haka tow rope/ tug .system holowania awaryjnego ' I I oedestal roller/ rolka na cokole forecastle decW poklad dziobbwki pear shape oden linW ogniwo gruszkowe otwierane .system amerykatiski zamocowany na oble wany na oble dziobo~ynr European system .system europejski holownik kierujqcy rufq holownikpchajqcy remote release handle/ diwignia zdalnego zwalniania remote release wire/ lina stalowa zd.

liny rufowe mocno! moorings .holowanie .let go the -rzuciC hol trot .single up lines! .veer away! .moc holowania .all clear (foreward)!-wszystkie liny rzucone (na dziobie)! -all fast! -wszystkie (liny) mocno!.keep tight! . lina holownicza tow rail -palqk holowniczy tow-rope .wciqgarka pomocniczej liny cumowniczej -beam -palqk holowniczy -bridle -wiei cumownicza efficiency -wspblczynnik sprawnokci holowania -hawser -hol.stop heaving! -wstrzymaC wybieranie! . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .working lines .lina holownika.first line ashore! -pierwsza lina na lqdzie! .lina holownika.obciqgnqC (line) na sztywno! .take the -przyjqC hol .dalba cumownicza run out -zawoziC (line) safe berth (sb) -bezpieczne nabrzeze (to) shift -przeciqgak (statek) shore fast . zamocowane! -head all fast -na dziobie wszystkie (liny) mocno! .waist breast . sila uciqgu shackle .odbijacz palowy mooring . sprqiyna in .waist hawser.uciqg (holownika) -power .stem fast! .lina podana ze Srbdokrqcia . nie popuszczat.pick up heaving line! -podj& rzutkq! .zostawiC po jednej linie! .holownik assistance -pomoc holownika. popuszczaC (linq) (to) wharf .trzymaC line naprezonq! .! .zostawiC po jednej (linie)! .Sruba nie czysta! .podaC line na beczke cumowniczq pile -pal dolphin .dalba palowa fender .single up! . lina holownicza light .heave! (heave in!) -wybieraC! -heave line! -wybieraC ling! . utrzymujqce faktycznie statek w pozycji zacumowania) mooring orders -polecenia cumownicze -belay that! -przytrzymywaC (statek linsl)! -belay there! -przytrzymywaC (statek lina! . linia beczek (cumowniczych dla malych statkbw) trunk buoy -beczka cumownicza tug -holownik -boat .Swiatlo holownicze power -uciqg.liny cumownicze obciqzone (pracujqce.luzowaC. obloiyC (line)! . przy pomocy (np.lina podana ze Srodokrecia -warp -lina cumownicza do przeciqgania stat- ku wzdlui nabrzeza .9. asysta holownika charge . lina holownicza two-legged mooring -podwbjne zakotwiczenie beczki cumowniczej (to) veer .veer and haul! -przemiennie wybieraC i luzowaC! (line) .stem fast! -zamocowaC liny rufowe! .ready for running! .deep-sea -holowanie oceaniczne (to) tow -holowaC tow forward .hold on! .luzowaC stopniowo! (lind mooring reports -raporty przy cumowaniu .oplata holownicza line .skladaC sip do nabrzeza na szpringu ship .single-up fonvardlaft! -pozostala dziobowd rufowa i szpring! .make fast! -zamocowaC. wszystkie liny oblozone!.lina podana na lqd - sonar docking system -podchodzenie do nabrzeza z uiiyciem sonaru spring .holownika) - - - - - - - ----- .hol force .szpring.trzymaC (line).cumowaC (do nabrzeza) with the assistance -za pomoca.system dalb (lub beczek) cumowniczych pick up the buoy .obracaC statek zakotwiczony za poSrednictwem szpringu rufowego -the stern into position -zloiyC rufe na szpringu (w wyznaczonyrn miejscu nabrzeza) stern foremost -rufq naprzbd take in tow -wzi$ na hol take out a rope -zawoziC line (lodziqna brzeg) towage .(statek) zacumowany! .propeller not clear! .heave up! -wybieraC (line)! -made fast! .szakla holownicza winch -wciqgarka holownicza towline -hol.linia boi.(lina) gotowa do wyluzowania! .przygotowanie statku do podjecia holu towing -holowniczy bridle winch . lina holownicza stern -rufa holownika line .heave tight! .

--. tempera tury i wykrywania faty rozdzia poziom odniesienia 1 l!l radar ullage gauge/ radarowy miernik ulaiu ectronic box/ element pressure sensor/ czujnik nienia gazy obojqtnego odczyt gaseous atmosphere (inerted atmosphere)/ ullage level/ poziom ulaiu liquid cargo/ iadunek plynny -------. temperature.9. interfac. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu restricted gauging/ mierzenie w systemze pbiotwartym open gauging/ mierzenie w syste~ie otwartym ullage port/ otwdr oundi 'ole/ ltwdr ondaz closed gauging/ mierzenie w systemie zamknietym float gauge/ miernik piywakowy radar gauge/ miernik radarowy pressure gauging/ miernik ciinieniowy deck mounted sensor for pressure and temperature1 zamontowany na pokladzie czujnik ciinienia i temperatuty h r i k i n g plate/ ptytka ochronna sounding tape/ sonda tas'mowa bottom pressure and temperature s e n s o r / A przydenny sensor ciinienia i temperatuty ullage.---cone antenna/ antena stozkowa II sensor/ czujnik interface le~*el faza rozdzralu olej-11 oda 7M ater 11 oda . detector (UTZ gauge)/ urzqdze nie dopomiaru ulaiu.---.

zaczerpnqk (np.inboard -rener bomu ustawionego nad ladowniq . pr6bkq ze zb.) dipper .podnosik linoblokiem underrun a tackle -rozcizgak talie (to) unsling -zdjqk zawiesie (strop) z unosu union gear -renery sprzqione union system .married system .housing the .podnieik. unieik swinging derrick system .strike . bom) (to) unhook . na sondach) oil /water interface .automatyczny miemik poziomu plynu w zbiorniku cock -kurek probierczy glass .czerpak.mocowanie b. krzyiowanie siq bom6w lowering speed -pr~dkoSk opuszczania (ladunku na renerze) outreach -wysiqg (bomu poza burtq) outboard runner .stick -prqtowy wskainik poziomu plynu - dip -zanurzak (w zbiorniku).tabliczka informacyjna (np.automatic .rura sondazowa (zbiornika) striking plate -ochronna plytka stalowa przyspawana pod sondq take soundings -przesondowak tape -taSma measure -taima miernicza.otwor sondazowy log . talii) fall .obciqgnqk luz talii running part -koniec biegowy (liny. czerpak - - - - - - -- - - -- - - - . bloki) round down -rozciilgnqk taliq round up .ladownia obslugiwana dwiema parami bomow end for end -przeloienie (odwr6cenie kierunku) liny (np.szklo wodowskazu reference height . mierzenie .rener bomu ladunkowego (ustawionego nad nabrzeiem) (to) rig -wyposaiyC statek (w liny.system pracy dwoma bomami sprzqzonymi .9.szarpanie bomu.tyczka do sondowania (zbiomika) -pipe -rura sondazowa (zbiomika) rod .shot the -ustawik b.tabliczka informacyjna (np. talii) safe working load .odlegloik od dna zbiornika do maku (punktu) odniesienia strip -taima miernicza gauging -pomiar.system pracy dwoma bomami sprzqzonymi up and down fall -rener podnoszqcy i opuszczajqcy unos w pracy bomami sprzqzonymi whip and skid system .sonda prqtowa .spar and gear -bomy sprzqzone booms (derricks) handling -praca bomami doublerigged hatch . taSma sondy Cargo gear handling -obsluga urzqdzen przeladunkowych back a rope -zabezpieczyk gaje profendrem boom -bom . tablice pojemnoSci zbiornikow -tape .linka sondy rqcznej heave the lead . przy korku sondy) level -poziom.sondowak rqcznie label plate .dopuszczalne obciqienie robocze sag of a rope . bomu wychylonego za burtq jack-knifing .cradle the -poloiyk i zamocowak bom .dziennik sondowan -pole . naczynie do pobierania plynu ze zbiomika gauge -miernik.sonda rqczna line .podnieSk do pionu sway up . przyrzqd pomiarowy . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu -up .lata miemicza (do pomiaru poziomu cieczy w zbiomikach) name plate .dotknqi (sondd dna -tables -tablice sondazowe. poziomy gauge -wskainik poziomu indicator .sonda taimowa -tube .wyladunek pojedynczym bomem obracanym (to) top -podnosik do pionu (np.zwis liny sway on end .system przeladunku bomem polqczonym z suwnicq .overboard -r. przy maszcie .rener . (w pozqdanej pozycji) .: crucifix) . odczepik topping -podnoszenie (to) whip .odhaczyk.pressure -miernik cihieniowy girth stick (pot.faza rozdzialu wody i ropy w zbiorniku detector .przyrzqd do wykrywania fazy rozdzialu oleju (ropy) i wody w zbiorniku sounding -sondazowy -hole .listwa pomiarowa hand lead .wskainik poziomu measuring rod .

ling na kabestanie) bite -buchta liny.cumowanie statku rufq do nabrzeza (z rozrzuconymi kotwicami dziobowymi) messenger . liny) check -poluzowaC (silnie naprgzonsl) ling. pgtla (to) bight -przywiqzywaC pgtlq bow line . line) ease away -popuSciC.popuszczaC (ling z bgbna) skokami.lina podana ze Srbdokrgcia waist hawser.opuszczaC haul in -wybieraC.szpring .obciunqk (ling) na sztywno heave up -wybieraC (linq) heaving line -rzutka --knot (pot. poluzowaC (np.mieC baczenie (np. wyjSC ze Sluzy.lina goncza.9. puSciC (np.cuma podana ze irodokrgcia - - . pgtla (cumy) bitt -poler.gruba lina holownicza head all fast . oblozonej na polerze dog-stopper . lina poprzeczna . doprowadzaC do porzqdku (to) tend .obkladaC ling (na polerze) bollard eye -oko na h i e cumowniczej (do zakladania na poler) (to) cast away -rzucaC (np. np.stem . delikatnie hamowaC szybko wybiegajqcy lancuch kotwiczny.naprpzaC.szpring rufowy at all fours -(statek) zacumowany na wszystkich czterech cumach back spring .na dziobie wszystkie (cumy) mocno! headline .breast . obloj C (line).cuma poprzeczna rope . wciuaC hawser .cuma dziobowa .cuma poprzeczna (to) bring -oblojC (np. naciuaC ling windq heave line -wybieraC ling heave tight . minqC przeszkodg w bezpiecznej odlegloSci clear for running -(lina) gotowa do wydawania dipping the eye . rzucik.szpring . holowniczej) send a heaving line! -podaC rzutkg! send a rope! -podaC ling cumowniczq! send a wire! -podaC szpring! spring . hamowaC bieg statku linq lub laticuchem checking bollard -pachol (poler) do przytrzymywania statku manewrujqcego check rope -cuma wyhamowujqca inercjg statku (to) clear -odcumowaC od nabrzeza.cuma rufowa make fast -zamocowaC. na cumy) turn for lowering -przygotowaC ling do luzowania (przez zdjgcie kilku mojow z polera) turn up a rope -zamocowaC ling.: monkey fist) . napinaC.cross .lina rozcislgnigta na pokladzie - haul away -wybierak (ling) haul down . oblojC ling na stale unbitt -zrzuciC ling z pacholka waist breast . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Mooring operations -cumowanie after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa after spring .brest.szpringi podane na krzyz surge -zrzucaC ling (z bebna windy) (to) surge .cross -s .(lina) wybrana na sztywno tauten .lina .dziobowa lina (cumownicza) breast -cuma poprzeczna line .molniC ling cast off . zacumowaC Mediterranean mooring .lina podana na krzyz (z innil) .przekladaC oko cumy przez oko innej.head .galka na rzutce line . messinger (lina pomocnicza do wciilgania liny cigzkiej.szpring rufowy belay that! -przytrzymywak (statek cumsl) belay there! -przytrzymywaC (statek cumsl) bight -buchta (liny).cuma dziobowa heave-in -wybierak ling.odrzuciC.stoper laticuchowo-linowy ease -popuSciC. zrzuciC ling z bgbna take a turn -obloiyC ling take in the slack -wybieraC luz (liny) tally on -wybieraC ling rgcznie taut .obloiyC ling chafe -przecieranie sig (np. wyluzowaC (np.spring . lancucha. liny cumownicze) casting off -rzucanie cum cast loose . ling) catch a turn . ling) fire-warp (fue-wire) -(najczgiciej stalowa) lina podawana na beczkg przy przeladunku towarow niebezpiecznych flaked line . pachol (to) bitt .

dulka pin . od brzegu) slip knot -wgzel lawkowy stroke -pocirlgnigcie wioslem stern painter -falen rufowy surfmanship -sztuka kierowania lodziqna fali przybojowej thole . jolka (do malowania burt) keel over -wywrociC (16di) stepkq do gory kerosene lamp -lampa naftowa knife -noz lanyard .linka noza lazy painter .uSmierzaC grzywacze fa1 (olejem) rigged oar -wioslo sterowe (to) row -wioslowaC rowboat -16di wioslowa rowing-boat -lodi wioslowa rowlock .faleh dziobowy bowsing line -lina do przytrzymywania lodzi przy burcie dinghy -mala lodka.fa1 lina talii cover -pokrowiec na talig iurawika fan -pioro wiosla fend (off) -odpychaC lo& fibre -wlokno .16di wioslowa quell waves .dulka chock -zdwojenie przydulkowe -plate .dulka kolkowa (to) tie -wiqzaC.manewrowanie lodziq -back oars -wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz (to) bail .linka do przycirlgania tug line . ponton pneumatycmy disengaging gear -urz&enie zwalniajqce drogue -dryfkotwa end-position switch -wylqcznik krancowy fall .16di bez napgdu mechanicmego oar -wioslo blade -pioro wiosla oarlock -dulka oarsman -wioSlarz puddening -odbijacz dziobowy pull -ciwqC.dlugi bosak boat manoeuvring .lina chwytna grasp -rgkojeSC (wiosla) hitcher -bosak jackknife -noz bosmanski jolly boat . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Boat handling manewrowanie lodziq barge pole .pioro wiosla .9.hol underrun (a rope) -podcirlgat sig wzdluz liny bgdqc w lodzi wash .krotki falen - - - -- - -- - - non-powered boat .bail out -wybierak (czerpakiem) (to) boat -plyn& lodziq (to) capsize -wywr6ciC sig dnem do gory bow foremost .lo& skladana folding tiller -rumpel z przedluiaczem foot spar -rozporka lodzi grab tine . p r z y w i m a t tie up -zacumowaC (to) tow -holowaC tow aft -przygotowywaC 16di do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie tricing line .dziobem do przodu bow painter .okucie gniazda dulki sea anchor -kotwica plywajqca sea painter .czerpaC (czerpakiem) . wioslowaC pulling boat .falen dlugi secure alongside -zamocowaC (lbdi) przy burcie secure a painter -zamocowaC falen shove off -odepchnqk (lo& od burty.glass -wlokno szklane boat -16di z wl6kna szklanego laminate .mala lodka.laminat z wlokna szklanego folding boat .

lina zwiniqta w k r a i na pokladzie (to) coil -ukladaC line w zwbj.lina uloiona wzdluz. liny) . wqiykiem fid -rozek takielarski. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Rope works -prace linowe sailmakers' needles/ igly iaglowe marline spike/ rozek ieglarski sewinn mallet/ b domotowiqz&a sail twine/ nid iaglowa rope seizing/ opaska na h i e wlokiennej o!& splecione na linie rope splice .ciqgnqC taliami bowse down .long .naprqzona (lina). zakonczenie (np. zaplqtany against the lay -przeciw spustowi (liny) (to) bowse .: z kauszsi) .oko liny fake -plaski zwoj liny. krqg liny w nvoju .sloneczko.oko liny .ucho linowe bez chomqtka eyesplice .flemish .flemish . klarowaC w piericienie contline -bruzda (miqdzy pokretkami liny) cordage -olinowanie - - bar taut .lina do podnoszenia przedmiotu bez bloku deck tackle -talia do prac pokladowych (to) entangle -poplqtak line end -koniec. liny) eye .rozek drewniany do robot linowych - - -- - .ucho (na linie stalowej) z chomqtkiem (pot.setting .spuszczaC na taliach burlap .plotno baweiniane chafing -przecieranie siq -batten -okladzina przeciwciema chafage . pod obciqzeniem cable stage -platforma na liny dead rope .short/ splot krdtki na linie wiokiennej back splice/ kurza stopka heaving ball (monkey fist)/ gaika rzutki hard eye/ wire rope splicing/ splatanie oka na linie stalowej wire rope long seizing/ opaska dhga na h i e stalowej wire rope shears/ noiyce do lin stalowych imadlo takielarskie Ropes and rope works -liny i prace linowe afoul -poplqtany.9.figure eight 6sernka (sposob ulozenia liny) . fit .hard .sloneczko (sposob ulozenia liny na pokladzie) .cotton .nvoj (np. koncowka.gruba tkanina workowa canvas -plotno zaglowe . nvijaC linq.ocieranie siq coil .soft .

stare liny uzywane jako ochrona przed tarciem lacing .dwunitka.zamocowaC (linq) (to) lay .splatak. SlizgaC sig. pot.: szplajsowaC splicing . petli).skrgcak unbend -odwiqzaC. nie popuszczaC kink .supel (na linie) of a splice .ciqgnqk. remizka -line . sznurki sluzqce do przewiqzywania tween .igla zaglomistrzowska spike -marszpikiel.splot krotki (na linie) .splot.splot do lqczenia liny wlbkiennej ze stalowq (to) splice .sznurowanie .petla.linka do wiqzania brezentow lash . splataC riding turn .drut przewiqzowy stuff . szplajs .drut przewiqzowy (to) seize -wiqzaC. zwiqzaC line hold on -trzymak (line). pokretka - - - - .9. remizka (w brezencie) -hole . omotka (smur smolowany) -wire . zwitek ( sznura.short .eye . pokrqtkq line .skrecak line. imadlo tail on -wybierak line. ciqgn& (to) hitch -przywiqzak line. zwisajqcy away -poluzowak (to) slip -rozwiqaC siq (o h i e . ostrze. szplajsowanie lin fid .szpikulec.splot dlugi .zwis (liny) slack -luzny.luwers.oblozenie zaciskajqce (linq) riggers vice -imadlo takielarskie (do splatania lin stalowych) - - - - rope works -roboty linowe rose lashing -wiqzanie na krzyz z przewiqzem na skrzyzowaniu lin round in -wybraC luz liny (w poziomie) round thimble -kausza okrala round turn .pass a -przewlec line. skret (na h i e ) keckling .splatanie. rozek zeglarski spike seamanship .roiek drewniany (do robot linowych) shackle . podaC line -weed a -usunqk druty lub wlokna wystaja.lina przewiqowa strand .tail .zwiqzanie dw6ch lin @rzy pomocy opaski) (to) overhaul -wyklarowaC (taliq. niC.luwers.szakla lqczqca line z lancuchem -vice -maszynka bosmanska (do lin).splot na kauszy (chomqtku) nipper .lina -handling . linka do podciqgania haul tight -wybieraC na sztywno eye -oko cumy.oko na linie stalowej wykonane zaciskiem metalowym twist . linki) hauling -wybieranie (liny) line -rzutka.oblozenie (liny) dookola rounding -owijanie liny (zabezpieczanieprzed tarciem) sail maker's palm -rqkawica zeglarska sail needle -igla zeglarska seaming twine -niC zaglowa seizing -przewiqz (na h i e ) . rozwiqzak line uncoil -rozwijak ze zwoju (line) (to) unlay -rozkrgciC (line) na pokrqtki yarn -przpdza.long .linka (do wiqzania dw6ch lin grubszych) nippering . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY hank -Idqbek. oko liny heave (lub hiv. zsuwaC slip off -zeClizgnqC sie z czegoS spike .operowanie ling praca z linami .skrgcenie (to) twist . ce z liny loop -petla marline -marlinka needle .cross -przewiqz krzyzowy line . wybieraC (linq) racking seizing -przewiqz osemkowy raddle -przeplatak. line) palm -rqkawica bosmahska (to) part -zenvaC sig (o h i e ) partition -zenvanie sie liny paunch mat -mata chroniqca liny przed przecieraniem sic poured socket -zalana cynluem koncowka liny stalowej pull on a rope . ciqgnqC jq recznie talurit splicing . to heave) -podnosik.roboty takielarskie mat -mata nip . kolec splice .linki. przewiqzywai: slack .supel.

9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE r Knots and hitches .wezly i wezly przywiqzowe overhand knot/ wezei zwykb reef knot/ wezel r e f o ~ y figure eight/ w q e i dsemkowy square knot/ wezel piaski carrick bend/ w ~ z eprosty i bowline knot/ wyblinka fisherman 's bend/ w p e i rybacki backwall hitch/ wezel hakowy halyard bend/ w q e l topslowy clove hitch/ wqzel wantowy a half hitch with timber hit&/ wezei zaciskowy timber hitch/ wezei zaciskowy .

snowball -wqzel lawkowy -swab w.bow -wqzel refowy .chwyt (wqzel) ---and timber hitch -wqzel zaciskowy i chwyt .9.splot dlugi . pot.sploty ozdobne.timber -wqzel zaciskowy knot -wqzel (splot) .splot podw6jny .babskiM - - - -- linie reef -wqzel refowy .opaska na opaskq - - --- - .clove -wqzel wyblinkowy .opaska pleciona.double crown .splot. przetknigie (pokrqtki w splocie) (to) tuck -przebijaC (linq).figure eight -wqzel6semkowy .single -wqzel refowy (to) bend -zwiqzaC.galka podwojna .opaska (na h i e ) szyta sennit line .double -wqzel cumowniczy monkey fist .w.foot-rope . motowiqanie liny (to) whip .przebicie.w. koncowka.. plecionki nip .crown -korona (wqzel) . przetykaC (pokrqtkg w splocie) Turk's head .Englishman's -wqzel lqcznikowy .double carrick .: szplajs . szotowy .becket -wqzel flagowy.splot linowy w postaci wienca hitch -wqzel przywiqzujqcy .English -wqzel szotowy .anchor -wqzel rybacki . pleSC rattle down . szotowy -buoy rope -wqzei rybacki .galka rzutki magrame work . pojedynczy . flagowy (pojedynczy).collar -wqzel topowy .drawing .long . w.granny -wqzel .sailor's -wqzel krzyzowy .splot krotki (na linie) tuck.babski" . plecionka clinch -wqzel zaciskowy common whipping -opaska zwykla (na linie) double diamond -galka podwojna (wqzel) end -koniec.back ..fisherman's -wqzel lqcznikowy .wqzel sieciarski .splot hiszpanski .opaska -twine .reeving line -wqzel dlugi .short .: opa- - - .overhand -wgzel zwykly .grocer's -w g e l zaciskowy .bight .zaplatab. pleciona opaska na - -- - - - ski i wqzly) (to) bind -wiqzak. podwojny krzyzowy .sheet -wqzel szotowy (flagowy) . galka.lubber's -wqzel .flat -wqzek refowy . opaska (na kohcach liny) .korona podwojna (wqzel) .splot w postaci galki na linie .kurza stopka . opaska turecka running bowline -wpzel zaciskowy sailmaker's whipping .pinneaple .single -wqzel pojedynczy.masthead -wqzel masztowy .lanyard -wqzel talrepowy .double .wqzel podwojny zabezpieczony .common -wqzel szotowy.wqzel.bowline -wqzel bosmanski .double sheet -podwojny wqzel szotowy . 1qczyC: braid . zapobiegajqcy jej wysuwaniu siq z bloku -thumb -wqzel zwykly -wall .zakladaC wyblinki round turn and two half hitches -wqzel cumowniczy splice .netting . zaloj C pqtlq bends and hitches -roboty linowe (dosl. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Knots and splices -wezly i sploty bend .sznurek do robienia opasek na linie whip upon whip .backwall -w g e l hakowy .fisherman's -wqzel rybacki .ozdobna.splot z wytraceniem gruboki .weaver -wqzel flagowy lark's head -wqzel cumowniczy .chwyt stoperowy .stopper wqzel wiqzany na koncu liny.supel noose -pptla zacirlgajqca siq (to) plait .diamond -splot w ksztalcie galki (na h i e ) .rolling .oplot.skr6t (liny) sparring down -zakladaC prowizoryczne wyblinki weft yarn -przepaska na linie.linka pleciona sheepshank . wqzel zwykly .running -wqzel kawkowy . zakohczenie clinch -wqzel zaciskowy grommet ring -splot w ksztalcie wienca z liny .manrope .half hitch .zakladaC opaskq na koniec liny whipping .

. rotary brush/ ' W ..... L.. ' I! 4 szczotku do mvcra a m obudowa wlotu washing medium in wlot plynu myjqcego I! chemical injector wtryskiwacz chemikalidw skrobaczka do poktadu I I '.. main pipe/rura glowna horizontal rotation/ obrot poziomy vertical housing/ obudowa pionowa\ vertical oscillation/ obudowa pionowa nozzle tube assembly/ budowa rurki dyszy jet stream/ prqd cieczy dysza frollq koiko wdzku : wet sandblasting lance/ dysza do piaskowania nu mokro 0 . wqi wysokociinieniowy.maszyna do mycia tadowni can of detergent/ barika z detergentem contarner rack/ pojemnrkz high pressure hose/ ..Cleaning equipment sprzgt do czyszczenia tank cleaning machine (TCM) dziafko do mycia zbiornikdw cargo hold washing machine .- .-. a. I wozek It pojemnik nu piasek h suction pipe/ rura ssqca sandblasting set zestaw do piaskowania . I foam rnjector/ wtryskiwacz prany &+3 .. vibrating concentrated jet lance / dysza skoncentrowanego strumienia wibrujqcego ...' .

dry .solvent . .strumie6 of water .stala instalacja do czyszczenia surface -powierzchnia .chemical -czyszczenie chemikaliami . drobny flaking .splukaC (strumieniem cieczy) foam -piana equipment -urzdzenie pianotworcze - - - - - - -- - - - - grinding off -zeszlifowaC grit . wyczyszczony. szczotkowaC bucket -wiadro lanyard .woda podgrzana . wymagajqcy czyszczenia spraying -rozpylanie. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Cleaning -czyszczenie.outlet -dysza wylotowa particles -czqsteczki pressure .cold -woda zimna .ciinienie . oczyszczanie -accessories -sprzgt (akcesoria) do mycia .czyszczenie rozpuszczalnikiem . dezynfekcyjny disinfection -dezynfekcja disinfestation-dezynsekcja drain .water -zmywanie wodq contamination -zanieczyszczenie coupling -polqczenie (np.brud .opaska zaciskowa na w e .odwadniak.inlet ..de-mucking -wybieranie osad6w ze zb.woda .iwirek. bkoto -box .czyszczenie parq .my6 deck hose -wqz do mycia pokladu deck pipe -rurociw do mycia pokladu down .odpady przqdzy bawetnianej.osadnik mudhole -otwor wyczystkowy.rough .odtluszczanie deoiling .szczotka. splukiwaC strumieniem wody washing -mycie .sole rozpuszczalne w wodzie -volume .fresh water .dysza wlotowa . wyczystka nozzle -dysza .szczotka do szorowania scruffy -zanieczyszczony.w e jet .kurz engine cleaner gun -pistolet do mycia maszyn fine -czysty.ciinienie wody soluble salts .p.heavy duty hose . grys.czyszczenie wodq gorqcq -jet water zmywanie wodqpod ciinieniem method -metoda czyszczenia . sprzqtanie blow .cold water .iloiC wody working method -metoda pracy - - - - - - - - - .high pressure . irut hose -wqz connection -podlqczenie wqza .quick -polqczenie "szybkie" .dysza.dmuchaC breaming -czyszczenie plomieniem brush .removing -usuwanie brudu -trap .inlet .wet -powierzchnia mokra.osadnik disinfectant-irodek odkaiajqcy. prqd wody muck -osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.detergent .hot .sprzqt do czyszczenia .high -wysokie ciinienie .irodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.maletfemale -polqczenie wtykowe .mycie wodq slodkq water .- 9.temperatura na wlocie wash . czyiciwo baweiniane degreassing . wilgotna temperature -temperatura .luszczenie sic flow -przeplyv flush .cz.czyszczenie detergentami equipment .strumieli wody -pressure . rozpylacz jet .szorowaC scrubbing brush .snap-on -for hoses . natryskanie stationary cleaning plant .low -niskie ciinienie scrub .sucha powierzchnia .zmywaC.steam .detergent dirt .sprzqtacz cleaner .linka do wiadra clean -czysty cleaner .high pressure -wqz wysokociinieniowy . wysokociinieniowe -hot water . mud -mul. zaciskowe wqiy connect -lqczyC cotton waste .czyszczenie wodq zimnq .woda gorqca -jet .odolejanie desalting -odsalanie descaling -usuwanie kamienia kotlowego detergent .szorstka powierzchnia . osuszak dust .heated .strumien wody.hoseclip . wqza) .

9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE I Rust removing tools narzedzia do usuwania rdzy dluto pneumatyczne sprgzarka powietrzna handle/ uchwy/ dluto pneumatyczne igl0we abrasive wheel/ tarcza Scierna kolnien zewngtrzny washer/ podkladka m screw/ & druba .

skrobak.spot -czyszczenie strumieniowe lokalne (niewielkich powierzchni) .korozja szczelinowa .scale .powierzchnia skorodowana weeps -rdzawe zacieki worn protectors -anody cynkowe zinc anodes -anody cynkowe (antykorozyjne) -- - - - - - - - - - - - . czyszczenie strumieniem p i a s h pod cilnieniem -shot Srutowanie.znaczna korozja rust-preventing-(konserwacja) zapobiegajqca rdzewieniu rust-preventive -Srodek przeciwrdzewny rust-proof -nierdzewny rust-resisting.czyszczenie narzgdziami mechanicznymi chipping .czyszczenie mechaniczne by brushing .skrobak plaski corroded surface . antykorozyjny antirust -przeciwrdzewny blast-cleaning-czyszczenie strumieniowe .korozja gkgboka .goosneck . zgorzelina walcownicza corrosive -korozyjny power -agresywnoS6 korozyjna derusting -odrdzewianie descaling -odbijanie.-czyszczenie strumieniowe kwirkiem .fretting .vacuum .czyszczenie strumieniowe odirodkowe . skrobaczka .czyszczenie s.general .mechanical .luzna rdza na dnie zbiornika lub ladowni .wet abrasive .luzna rdza .stukanie.piaskowanie.mlotek (diuto) pneumatyczny do odbijania rdzy -hammer -mlotek do odbijania rdzy.moderate -korozja umiarkowana .fatigue -korozja zmqczeniowa -flush rust -rdza nalotna (powstala tui po przygotowaniu powierzchni) .crevice . odbijacz do rdzy compressed air system . Srodowisko korozjogenne --- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - corroding medium -czynnik korozjogenny corrosion (type) -korozja . strumieniowe powietrzem sprgzonym .9. podcihnieniowe .power tool .czyszczenie mlotkiem iglowym .air chiesel .odbijanie (stukanie) rdzy .mill scale -zendra.czyszczenie strumieniowe suche .dry abrasive .biological .excessive -nadmierna korozja . usuwanie (stukanie) rdzy pneumatic -pneurnatyczny angle grinder -pneumatyczna szlifierka kqtowa -hammer -mlotek pneumatycmy -chipping hammer -mlotek pneumatyczny do stukania rdzy ---chisel -kohcowka (bijak) do mlotka pneumatycznego rust grade .odporny na rdzg scaling machine -maszynka do obstukiwania rdzy scraper . odbijak chipper . dziobak.loose rust .korozja og6lna . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Corrosion and rust korozja i rdza anticorrosive .abrasive czyszczenie strumieniowe materialem Sciernyrn .climatic -korozja klimatycma .czyszczenie przez szczotkowanie -by chipping .przeciwrdzewny.pitting -korozja wzerowa .korozja biologiczna .hydro-. odbijanie rdzy .dziobak.compressed air abrassive .centrifugal abrassive .system sprgzonego powietrza (to) corrode -korodowa6 corrodibility -podatno66 na korozje corrodible -podatny na korozjg corroding environment .stopien korozji .czyszczenie (z rdzy) strumieniem Srutu .korozja cierna .inhibitor korozji .Srodowisko korozyjne.sand .deep .needle gun .-czyszczenie wodno-piaskowe .accelerated -przyspieszona korozja .sweep -czyszczenie strumieniowe dla usunigcia wierzchniej warstwy pokrycia cleaning -czyszczenie .galvanic -korozja elektrochemicma inhibitor .cz.severe -powazna korozja .substancial .cz. strumieniowe materialem Sciernym z dodatkiem wody blasting -czyszczenie strumieniowe .grit-.

elektryczny mlotek do stukania r d ~ striker head for electric scaling hammer/ glowica bijakowa do elektlycznego miotka do rdzy k l scraper/ skrobaczka dwustronna. wyglgta boatswacn's chacrl .9.iston hammer/ miotek pneumatyczny jednobijakowy pneumatic 3-piston hammer/ mlotek pneumatyczny trdjbijakow cover/ pokrywa umbrella/ oslona neumatic needle chisel/ iuto pneumatyczne igiowe zawdr diawienia 3 6 single chamber blast machine mastyna jednokomorowa do czyszczenia strumieniowego hand tools . SEAMENSHIP AND MAINTENACE 7 Rust removing tools (2) narzedzia do usuwania rdzy pneumatic I-.narzedzia rpzne electric chipping hammer .

undercoating . rysy na powloce . bezcynkowa bitumastic -bitumastyk.kruchoSC powloki .podklad.airless spray system .f.soft -powloka miqkka coating faults -wady powlok .checking .lifting .flexibility -giqtkoSC (elastyczoSC) powlok .specyfikacja malowania .odspajanie powloki od podloza .bielenie (wskutek wytrqcania sip stalych skladnikow farb) .miss .airless spraying -natrysk bezpowietrzny .ageing .bronzing -brqzowienie (starej powloki) -brush marks -sznary.intermediate -powloka poirednia .spraying pressure .crawling -cofanie siq wymalowania .ocena (stanu) powloki . Slady pocianiqC pqdzlem -bubbling -powstawanie pqcherzykow w nanoszonej warstwie .wyplywanie pigment6w na powierzchniq (w postaci smug lub plam) . dobra (z korozjq punktow4 .spray painting -malowanie natryskowe . suma uzyskanych powlok . farby) .farba przeciwrdzewna anti-fouling . grunt coating assessment . niedostatecma (powyzej 20% rdzy ciqzkiej) .frosting .spqcherzenie (powloki) .starzenie (powlok) .spqkanie powloki od zimna . farby) coating -powloki (np.system natrysku bezpowietrznego -by brush -nakladanie farby pqdzlem -by roller -nakladanie farby walkiem -by spraying -natryskowe .brittleness .ciSnienie natrysku .lakier transparentny -damage -uszkodzenie powlok (malarskich) .miejsce niepokryte (farbd .painting specification . lakier asfaltowy enamel -lakier asfaltowy (to) bitumate -pokrywaC bitumastykiem bituminous enamel -farba bitumiczna bituminous paint -farba bitumiczna boot-topping (paint) -farba wodnicowa application rate -zukycie farby (na jednostkq powierzchni) coat -powloka.9.good .crow's foot cracking -spqkanie w postaci kurzych lapek .fading -plowienie (powloki) . system powlokowy. pierwsza warstwa krycia .cissing -ujawnianie sip nierownoici powlok .pokrycie (farba).pinholing .crazing .blooming -pojawianie sig wykwitow na powloce .luszczenie (powloki) .mud-cracking -rysy skurczowe .priming .zalecana gruboiC (powloki) paints .grunt.skrajna postaC rys .spqkanie. koncowa .peeling .top -powloka zewngtrzna.male dziurki w powioce - .orange peel -struktura powierzchni podobna do sk6rki pomaranczowej .farby . lakier .blushing .farba.p.floating .kwiaty mrozu (drobne zmarszczki na powloce) .spqkanie w postaci skorki krokodylowej .spqkania wlosowate -holiday .after tack -kleistoSC wyschniqtej powloki .anticorrosive .p.f. przeciwporostowa --tin free selfpolishing type -farba samoszlifujqca. przeciwkorozyjny .farba aluminiowa .cratering -kraterowanie (powstawanie okrqgiych wglqbien w powloce) .cold cracking .non-slip .miejsce niepokryte (farb4 .przeciwrdzewny. warstwa (np. farby) .chalking -kredowanie (powloki malarskiej) .hair-cracking .blistering . malowanie .inhibitive type . dostateczna (powyzej 20% rdzy - - - - - - - - -- - - - - lekkiej) -poor --p.malowanie polewaniem wielostrumieniowym material .crocodiling .clear -material . malarskie) .fair .blisters -pqcherze (na plytach poszycia) . przeciwpoSlizgowa .flow . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Paints and painting farby i malowanie application of paint -nakladanie farby.flaking -luszczenie sig (np.roller -malowanie walkiem system .finishing powloka nawierzchniowa. ostatnie krycie (farbd .alluminium .thickness recommended .undercoat -powloka miqdzywarstwowa (to) coat -pokryC warstwq (np.

SEAMENSHIP AND MAINTENACE Painting .malowanie air owered spray ainting ma owanie natrysbem powietrznym source: Gmco Inc P air pressure gauge/ przytrzymujqca airless spray painting malowanie natryskiem bezpowietrznym high pressure hose/ wqz wysokociinieniowy wqz powietrzny zamocowana na pojemniku hand tools narzedzia reczne - round brush/ pcdzel piericieniowy radiator angle brush/ pgdqel plaski kqtowy roller/ wqlek fG t e n d brush/ pedzel do szablonow flat b r u s h pgdzel plaski paint pot/wanienka na farbg v .9.

schniqcie filling .two components . porosty (na dnie statku) of the ship's bottom .pqcmienie powloki (wskutek ab- - plasticizer -plastyfikator . firanki .bitominous .latex . powlok malarskich) drying .f.zanieczyszczenia.runs .anti-corrosive .vehicle .adhesive strength .o.ostatnia powloka.f.anti-fouling -przeciwporostowa .iywicma .przyczepnolC (powloki do podloza) .alkyd-aluminium f.o.spoiwo .zielenice (porosty na kadlubie) maintenance-konserwacja .zgodnolC (rbznych farb. na dzialanie czynnikow pogodowych type of system .inadequate -niewystarczajqca k.medium . powlok farb) .swelling .acid .colour .gloss -polysk (powloki) .water .reflective .adherence -przyleganie (np.incorrect -niewlalciwa k. na temperature .zacieki.twardolC (powloki) . barwnik - kierow lub ich zgodnolC z podlozem) .silikon resin aluminium .-- - - .compatibility .accelerator -przyspieszacz . odblaskowa .9.alkyd resin .zacieki (w formie firanki) .hardness . na dzialanie wody - -weather -.hiding power .substancje nielotne .olejnoiywiczny .scale (to) -luszczyC siq .farba alkidowo . na rozpuszczalniki .farba zewnqtrzna . .heat-resistant -odporna na wysokie temperaw .szpachlowanie fdm -powloka finishing coating .o.deck .finish .farba antykorozyjna .magazyn farb shop -malarnia.f. marine growth -wodorosty na kadlubie paint .bitumen -bitumiczny -epoxy -epoksydowy ..solvents .washability -podatnolC na mycie resistance . warsztat malarski -spraying -malowanie natryskowe down aloft .o.ropiness .zdolnolk krycia .farba dwuskladnikowa (to) paint -malowaC paint components -skladniki farby .oleoresinous aluminium .farba -remover -zmywacz farb -brush .quick-drying . la- sorpcji cieczy lub pary) sweating .alkidowo-aluminiowa .additives .drying time .antiskid -przeciwSlizgowy .bitumiczna .dodatki -binder .heat .system malowania .non-volatile matter .porastanie dna statku gassing -gazowanie (twoaenie siq gazu w trakcie przechowywania farb) green algae .polyvinyl-chloride -chlorowinylowe -vinyl -winylowa (kind of) paint -rodzaj farby .polyurethane -poliuretanowy .solvent -rozpuszczalnik .pqdzel container -pojemnik na farbq gun -pistolet natryskowy do malowania locker . barwa . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .silking -plamy polyskowe (na powloce) .Slady pociqgniqk pqdzlem .o.szybkoschnqcy . na kwasy . ostatnie krycie (farbd flame cleaning -czyszczenie plomieniem foul .farba lateksowa . na oleje . silikonowoiywicmo-aluminiowe painting -malowanie -- - - .malowaC z gory na do1 . aluminiowa olejno-iywicma .oleoresinous .obrolniqty (kadlub statku) -bottom .nieczyste dno statku (to) foul .oil .o.sinkage -wsiqkanie (farby w podloze) .sags .kolor.pigment -pigment.sheen .extender -wypelniacz .farba pokladowa .spoiwo paint properties -wlaSciwolci farby .odpornolC .obrastaC (np.spoiwo .wypacanie (przemieszczanie siq skladnika farby na powierzchniq) -weathering -starzenie siq w warunkach sztormowych -wrinkling -marszczenie sig (np.czas schniqcia .wrazenie polysku . dno) fouling .dirt retention -sklonnolC powloki do zatrzy- mywania brudu .

drier .spar vamich . pistolet do malowania natryskowego .uncoated -powierzchnia niechroniona surface preparation .sole rozpuszczalne w wodzie theoretical spreading rate -wydajnoSC teoretycma thickening -gqstnienie (farby) topside -nadwodna czq6C burty -paint . farb@ .podloie surface -powierzchnia .solvent cleaning .szpachlowka .wash .mieszadlo (do farby) arm -ramiq mieszadla -blade .pqdzel na kiju . odrdzewiacz .pot -pojemnik (na farbq.farba burtowa nadwodna touch up . polewa .shop .swinging -rusztowanie wiszqce stirrer .airless paint sprayer .air spray machine -maszyna do malowania . pot. do pqdzla. grunt (to) prime .spraying nozzle -dysza rozpylajqca (farbq) stage -pomost.farba podkladowa .striker .przygotowanie powierzchni .farba gruntowa .rust-preventing -farba gruntowa rdzochronna .stare powloki farby . lakier wieloskladnikowy .burning-off .blowgun -pistolet do malowania .spray-gun -pistolet natryskowy.powierzchnia chroniona (np.lakier painting equipment -sprzqt do malowania .emalia.: stelinga. pqdzle) .dilutant .filler .farba gruntowa.dyestuff -banvnik .gruntowak (farbd settling -osadzanie (farby na dnie pojemnika) shelf life .spray nozzles -dysze - -- - - practical spreading rate -wydajnoSC praktyczna primer .rozcienczalnik .varnish .multi-pack product -farba.stripping-usuwanie starej farby rozpuszczalnikiem .rust remover -zmywacz rdzy.lakier bezbarwny .skrzydelko mieszadla striker -pqdzel na kiju painting techniques -technologie malowania pot life -okres przydatnoici do stosowania (po zmieszaniu skladnikow) - nia bezpowietrznym ----natryskiem-pistolet natryskowy do mahand gun -lowania bezpowietrznegodo malowania n. farb) substrate .mieszaC (np.opalanie (usuwanie starej farby) .enamel . farbq) store -zapasy (np.czyszczenie rozpuszczalnikiem .stolek bosmahski bracket -wspornik pomostu rusztowania .: stelinga -bosun chair .9.oil varnish .high pressure painting pump -pompa do malowania pod wysokiem cihieniem -hydraulic arm vehicles ("cherry picker") -pojazd z wysiqgnikiem hydraulicznym .water soluble salts .epoxy ester primer -farba gruntowa epoksydowo-estrowa .thinner -rozcienczalnik .old paint system .mill scale .stopper -kit szpachlowy .long a m -pqdzel na kiju r .maszyna do malowa- airless spray machine -maszyna do malowania natryskiem bezpowietrznym .extension handle .coated .zgorzelina walcownicza . .okres przydatnoici (przy przechowywaniu farby w zarnkniqtym pojernniku) skinning -powstawanie koiucha na powierzchni farby w puszce spreading rate -wydajnoSC (to) stir .b.float -ponton (do konserwacji burt) .chemical pre-treatment -wstvne chemiczne przygotowanie (powierzchni) .malowak lokalnie powierzchnie brudne volatile organic compound (VOC) -loma substancja organiczna wet-on-wet application -malowanie mokro na mokro (przed wyschniqciem poprzedniej warstwy) - - - - .chemical cleaning -czyszczenie chemikaliami . rusztowanie -floating pomost plywajqcy (do konserwacji burt statku) . SEAMENSHIP AND MAINTENACE miscellaneous products -produkty roine .cleaning process -proces czyszczenia .sykatywa .pokost .hanging -rusztowanie wiszqce staging -rusztowanie. walka malarskiego) . pot.rozsuwany kij (np.

zatrzymywak. przytrzymywai course -trzymaC kurs how's her head .sterna Srodek! midship spoke .ster Srodek! mind the helm (rudder)! -uwaga na sterze! neutral position -pofozenie obojqtne. pot.. mch statku do przodu heading to..ster wylozony w lewo manual -reczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rcczne-automatyczne steering lever -diwignia sterowania recmego meet her! -wstrzymywak! meeting rudder -wstrzymywaniesterem.zwrotnoSC statku indicator -wskainik wychylenia stem order .szprycha kola sterowego odpowiadajqca poloieniu stem zero midships wheel! .ster na Srodku!. w ktory zwrocony jest statek.sterowaC na . heading -kierunek. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Steering -sterowanie ahead steering test . kierowanie statkiem.zmniejszaC wychylenie stem. dowodzenie statkiem course -kurs . .ster prosto!.Srodek ster! ster zero! answer the helm . wstrzymywai obracanie (to) con -wydawaC polecenia.. check the helm (wheel) . dowodziC conning -prowadzenie statku.sterowanie.wstrzymywak mch kqtowy statku przez wychylenie stem na burte przeciwnq.ster troche w lewo! starboard helm! ..ster w prawo! starboard! -wyloiyC sterna prawq burtq! starboard a bit! . ster zero!.sterowanie automatyczne slow marks -wolno zmieniajqcy sic nabieinik (to) stand -trzymaC kurs stand a course -trzymaC kurs (zadany) stand on -utrzymywak (kurs i szybkoik) starboard the helm! . polozenie zerowe (stem) non-follow-up steering -sterowanierezenvowe.ster w prawo! starboard twenty! -dwadzieicia w prawo! steady! -tak trzymaC! steady as she goes! -tak trzymaC! steady course .zejSC z kursu get on paraller course . ster Srodek! self-steering .ile leiy? ile na kursie? keep course -trzymaC kurs! - - - keep her so! . drqzek sterowniczy hand wheel -kolo rqczne (np.sluchaC stem (o statku) as she goes -tak trzymaC (komenda na ster) a-starboard -na prawq burtq.komenda na ster hold -trzymak.to follow -plynqk kursem ease .: oddawaC ster emergency steering -sterowanie awaryjne get off the course ..sterowanie automatyczne bring on with -wejSC w nabieinik z .. nie nadqzne performance index of steering -wskaznik jakoSci sterowania port the helm -ster lewo!.sterowaC steerage . helm . sterowe) hard-a-port . -kierowaC sig w stronp. prgdkoSC wykonywania zwrotu) easy her! -zmniejszyk prqdkoSC (statku) easy the helm .(ster) na burtg! sterna burcie! head for .poloiyi sic na kurs rholegly good-steering (ship) -dobrze sterujqcy.tak trzymat! lay the rudder -wychylaC ster left rudder . zwrotny (statek) hand steering . na prawo automatic steering .sterownica. sterowny (statek) good-turning (ship) -dobrze reagujqcy na ster.. w lewo ster! push-button control .sterowanie przyciskowe put over (the rudder) -wyloiyk (ster) right full rudder -prawo na burte! right rudder -ster wychylony w prawo right the helm! .sterowanie rqcme hand tiller -rumpel.ster troche w prawo! starboard easy! -wolno w prawo! starboard a little! . ster zero! midships! .kurs staly (to) steer .przeciwdzialanie sterem meet the helm! -wstrzymywaC sterem!. kontrowaC sterem! midship! ..proba stem przy biegu naprzod amidships .9.zwolniC (np. sterownoSC - .lewo na burte hard-a-starboard -prawo na burtc hard over! . ster angle -kqt wychylenia stem -handiness .

odbojnica pile -pal odbojowy .sterowaC malymi wychyleniami stem steer with small helm -sterowaC malymi wychyleniami stem wheel -kolo sterowe -grating -kratownica (greting) na stanowisku stemika Ship's fenders odbijacze statkowe camel -odbijacz piywajqcy fender .stanowisko sternika.przejSC czysto (obok jakiegoi obiektu.permanent .sterowaC w pobliiu lqdu steer clear of .odbijacz rgcmy . obcieraC rubber . odbijacz z okrqglaka foam fdled rubber fender -odbijacz gumowy wypelniony pianksl pot.rope . .9.sterowanie column -kolumna sterowa -light -Swiatio kierunkowe dla sternika (znajdujqce sig w linii symetrii statku) qualities .odbojnica (gumowa) iodzi rubbing strake .odbojnica iodzi puddening -odbijacz dziobowy - -- Ship's fenders -odbijacze statkowe 1 cork fenders/ odbijacze korkowe hand fenders odbijacze reczne foam filred rubber sea fender (~okohattia fender) .fisherman's -odbijacz linowy .: Yokohama (to) rub -trzeC sig.hand .odbijacz korkowy .quarter .morski odbijacz gumowy wypelniony piankq square timberfender/ odbijacze z krawedziak6w tyre fender/ odbijacze z opony ka z laricucha i opon reinforced urethane skin/ wzmocniona powloka uretanowa Ifoam core/ wnetrze wypelnione piankq I chain and tire net/siat. greting stemika -wheel .koio sterowe steer small . SEAMENSHIP AND MAINTENACE steer by the lay of the land .odbijacz linowy .cork .odbijacz -bar -belka odbojowa -beam -belka odbojowa .sterownokk (statku) stand .odbojnica lodzi rubbing strip -belka odbojowa (holownika) rub rail .odbijacz z maty .odbijacz mfowy . statku) steered course -kurs sterowy steering .mat .bow .spar drewniany odbijacz piywajqcy.odbijacz dziobowy .

smar przeldadniowy (to) lubricate .wosk waxing -woskowanie .olej -bath -k ~ i eolejowa l can . schemat s.smaroodporny (to) grease .chart -plan smarowania.smarownica kapturowa .9.smarowanie ability -smarownokC cup . obieg olejowy deteroration .starzenie sig oleju emulsion .smarownica oiling .smarowanie olejowe -mist -mgla olejowa. powioka olejowa -hole .smar (to) smear .smarowniczka oil .oil -olej smarowy .smarownica tiokowa -horn -naczynie na smar do lin stalowych -nipple .smarowniczka rgczna -circulating .smar przekiadniowy gun .smarowak lubricating .motor .smar i smarowanie glycerine -gliceryna grease .interval -okres smarowania .system -ukiad olejowy lubricator -smarownica mineral fat -wazelina oil .smar (stab) . olej rozpylony .smarowat greaser -smarownik. oliwiC oiler .bearing .smarowanie olejem self-lubricating -samosmarowalny --block -blok samosmarowny sheave -k&ek samosmarowny slush . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY f Greasing -smarowanie high pressure grease bucket pump/ wysokociinieniowa pompa wiaderkowa do smaru lubrication and greasing chart symbols example -priyklad symboli stosowanych na planach smarowania 1 A grease for ball and roller bearings/ smar do loiysk kulkowych i rolkouych grease for sleeve bearings/ smar do l o i p k tulejowych grease for wire ropes/ smar do lin stalowych grease for open spur gears/ smar do przekiadni z~batych greasefor jib bearing/ smar do ioiysk wysiggnikbw diwigowych oil level check/ sprawdzenie poziomu oleju oil filters check/ sprawdzeniefiltrdw olejowych hydraulic oil change/ wymiana oleju hydraulicznego gear case oil change/ wymiana oleju w skrzyni przekladniowej A 0 grease bucket/ wiadro do smaru * 8 9 a pump oiler / olejarka grease nipples/ smarowniczki Grease and greasing . . smarownica lubricant .olej silnikowy (to) oil .gear .emulsja olejowa film -warstewka smaru.olej smarowy point -punkt smarowania lubrication -smarowanie.mainica cup .smarowniczka oil (luboil) .olej smarowy pump -pompa smarownicza resistant .gear .system.smar .smarowaC (olejem).- - - - - - - -- .smar lojrskowy -box . mazaC wax .smarowaC.otw6r olejowy lubrication . olejenie - .smarownica kapturowa film -warstewka s m m nipple .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE -tracing -wyszukiwanie uszkodzeh faulty -wadliwy fracture -pqkniqcia . Failures and damages defekty i uszkodzenia - - - - - - - - - - -- - - .local . przeciek caverna -wzer.czas pracy bezawaryjnej wear -zuiycie monitoring .kontrola zuiycia of instrument -blqd przyrzqdu resistance .odpornoik na icieranie. ubytek error -blqd. na zuiycie stress -naprezenie zmqczeniowe worn . skaza. przenva buckling -skrqcenie czegoi. zmiazdiony mishandling -niewlaiciwe obchodzenie sip damage -uszkodzenia misfit -niedopasowanie assesment . wgiqcie (np. wada.fatigue -pqkniqcia zmqczeniowe abnormal -nienormalny. nienastawione .spqcznienie metalu ellipticity . niepracujqcy extent . kadluba) out .crack (fracture) -pqkniqcie zmqczeniowe out -zuiywanie sic failure -pqkniqcie zmgzeniowe parts .corrosion -korozja zmqczeniowa wearing -zuiywanie . powstawanie rys misalignment -nieliniowoik ustawienia crushed -zgnieciony.czqici zuiywalne fracture -pqkniqcie zmqczeniowe quality . blqd.eliptycznoik. urzqto pieces -rozpaik sip na kawaiki dzenia) fatigue -zmqczenie .odpornoik na n j l c i e .heavy .ciqzkie uszkodzenie line -niewsp6losiowy. o ograniczoorder .grab -uszkodzenie czerpakiem control -wymknqk siq spod kontroli . wgniecenie indent -wgniecenie (to) burn -palik indentation -naciqcie.naprawy uszkodzen squeegze -zgniatak. plyty) stave in .zuiycie.odchylenie.zuiyk test -prbba na zmqczenie part -zuiyta czqik fault .uniform -rownomierne zuiycie fall . czqici) unserviceable -niezdatny do uiytku disturbance -zaklbcenia.kadlub) deformed -zdeformowany strained -odksztalcony dent -wgniecenie structural damage -uszkodzenia strukturalne deterioration -pogorszenie troubleshooting -wykrywanie usterek distortion . zaburzenia upset . przeciekanie corrosion -korozja (to) make water -przeciekak crack -pqkniqcie.fair .uszkodzenie lokalne. wylqczony (z uiytku) . obnizenie wear and tear . uszkodzony (np.rozmiar uszkodzenia adjustment -rozregulowany.spalone leak -nieszczelnoik. wysuniqty .uszkodzenie niewidoczne operation -nieczynny. niesprawny nym z a s i w repair -nienadajqcy siq do naprawy location -zlokalizowanie uszkodzenia service -wycofany z uiytku repaires .przedziurawik.latent . pomylka free runnng time .9. kawerna.normalne zuiycie . szpara.zepsuty.odksztalcenie (elementu.omylka.ocena (rozmiaru) uszkodzenia out of -poza .zuiycie normalne (np. nieprawidlowy -hairline .wglqbienie (to) leak -przeciekak corrode -korodowak leakage -nieszczelnoik. zrobik dziurq deformation -deformacja stove in -wgnieciony. zakleszczak fragment -odlamek (to) bleed -przepuszczak. owalnoik wastage .spadek.szczelina. icieranie of repeating system -blqd przekainika . odgiqcie (np. szczelina malfunction -wadliwe dzialanie cracking -pqkanie.mikropqkniqcie (to) bind -zacinak sie. zgniecenie -report -raport poawaryjny squeezed -iciiniqty survey .average -uszkodzenie awaryjne action -nieczynny.oglqdziny poawaryjne (to) stave -wgnieik deflection . przeciekak friction -tarcie broken down -uszkodzony gap .

osprzqt. luz anneal -wyiarzak assemble -montowak.odtluszczanie demountable -demontowalny derusting . zesp61 -drawing -rysunek zestawieniowy (to) bolt .odpornoSk.improper .dokumentacja wyposaienia . zeirubowak bolting . zamocowany. nakrqtek breaming -czyszczenie plomieniem (to) careen -przechylak statek dla odsloniqcia dna (do konserwacji) careenage . uszczelnienie cementation -cementowanie cement box -skrzynia cementowa chasing -nacinanie gwintu.. regulowak after treatment .excessive -nadrnierny luz gauge .equipment . skladanie..dry ..less -zbyt maly clogged -zatkany fuel nozzle -zatkana dysza paliwowa clogging -zatykanie siq przewod6w connect -lqczyk connection -polqczenie cut-off . wyposazak. prostowak fastener -Iqcznik fastening -polqczenie. rozlqczyk disconnected -rozlqczony dismantle -rozmontowak.Sruba . skladak assembling -montaz.dociqganie Srub. rozbierak disconnect -odlqczyk.dokumentacja statkowa doubling -naspawanie dodatkowejplyty (blathy) -plate -plyta zdwajajqca.ship's .konserwacja i naprawy abrade .maintenance . nieruchomy flattening -prostowanie blachy flexible -elastyczny.Scierak. nakrqtkq) slackening .sprawdzak.ostra krawqdz female -element mieszczqcy w sobie inny element filler -wypelniacz -metal -metal wypelniajqcy (to) fit -pasowak. gietki connection -polqczenie elastyczne. rowk6w (to) check .przechylanie statku dla odsloniqcia dna caulk -doszczelnienie. zdemontowak dismount -zdemontowak dismantled -zdemontowany. pasujqcy fitted with -wyposazony w .. nakladka drilling -wiercenie dry docking . lqczenie Srubami bolt . kontrolowak clearance -luz .skrqcik (Srubami). naspawana.pr6by zanurzania statku z dokiem documentation -dokumentacia .odrdzewianie device -przyrzqd.szczelinomierz . gietkie -hose -wqi elastyczny. zamontowak fit out -wyposaiyk fit for -przystosowak (do czegoS).montai.dok suchy entrance -wejScie do d o h suchego -master -dokmistrz sinking trials .dok (tu: suchy) . nakrqtek -tightening .dopasowanie.nieodpowiedni . adjust -nastawiak. tolerancja wykonania elementu. zamocowanie fastness .dokumentacja remontowa .skrqcanie Srubami. rozebrany dock .luzowanie Srub. zlqcze.9.odciqcie doplywu cut to the length -obciqty na wymiar deficiency -niezgodnoSk z wyrnaganiami degreasing . montaz fittings .naddatek materialu.(to) loosen -poluzowak (np. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Maintenance and repairs . trwaloik fatigue test -pr6ba na zmqczenie feather -wpust otworowy edge . urzqdzenie dimension -wymiar - - - - disassemble -demontowak. fitter -monter fitting .dokowanie statku dla remontu durability -trwaloik element -czeik skladowa end lap -zakladka stykowa exchange -wymiana fail -nie osiilgnqk celu dzialania (to) fair . szlifowak adapt -przystosowywak.obrbbka cieplna po spawaniu allowance .przywracak wyglqd (ksztalt) oryginalny. adaptowak adapted for -przystosowany do. skladanie assembly .. giqtki - - - -- - - . armatura fixed -staly.

ope- . pracowak (o urzqdzeniu) (to) operate .internal -pomiar wewnqtrzny (to) mount -montowak rowak (czymi) - - - - - mounting -zamontowanie. rozkazywak outline -obrys.odnowienie. nieszczelnoici -proof test -pr6ba szczelnoici leakage -nieszczelnoik. niedzialajqcy in use -wykorzystywany. operator.top . szablon plugging . manipulowak.uruchamiak urzqdzenie. elementow zuiytych) - -- - - . giqtki -wire .stalowka elastycma.ponowne przetaczanie. funkcjonowak (to) grip -zaciskaC (to) hammer -wbijaC (to) handle .obslugiwaC.okres.no-failure dzialanie bez usterek.zaniedbanie. kierowaC urzqlzeniem operating .konserwacja.zailepianie (otworu) preservation -konsenvacja (to) preserve -konserwowak. polecat. utrzymanie (sprawnoici technicmej) -planned maintenance system (PMS) -system planowania przeglqdow i remontow service -obsluga konserwacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniak measurement -pomiar.obciqzenie probne -test .zamawiak (np.dzialania (urzqdzenia) operator .dzialanie . urzqdzenie wyeksploatowane leak -przeciek detector -wykrywacz szczelin. opis ogolny (np. zlqcze jointing piece -element lqczqcy junk -zlom. giqtka flooding -zalewanie. zamocowanie mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC mishandling -niewlaiciwa obsluga (to) mount -montowaC mounting -zamontowanie. przeciekanie leveling of the plate -prostowanie blach load . stojak. niedbalstwo neutral position -polozenie obojqtne.obciqzenie .with care -obchodzik siq ostroinie hand tight -dokrgcony (docizgniqty) rqcmie hardened -utwardzony.obsluga comfort -latwoik obslugi (np. urzqdzenia) operation .dolna czqik pattern -wzor. w uiyciu jack -podnoinik jammed -zakleszczony (to) join -lqczyC joint -polqczenie.obslugujqcy. probne. testowak put under load -obciqzak readjust -ponownie nastawiak. w ruchu inoperative -nieczynny. wymiar . oprawka idle (standstill) period .o.warunki pracy (np. wymiana (czqici. czgici zamienne).external -pomiar zewnqtrzny .odnowik renewable -wymienny renewal . twardnienie hardness -twardoik hard solder . systemu) (to) pack -uszczelniak packing -uszczelnienie part -czqik .bottom (lower) . urzqdzenia) conditions .lut twardy holder -uchwyt.rope . rozwiercanie rebushing -wymiana tulei recondition -odnawiak. regulowak (to) ream -rozwiercak. zabezpieczak prevent -zapobiegak protect -ochraniak.zalewanie d o h force a wedge -wbijak klin (to) function -dzialak. uiytkownik (urzqdzenia) (to) order . polozenie zerowe operate .g6ma czgik . hartowany hardening -utwardzanie. SEAMENSHIP AND MAINTENACE - lina elastycma.proof . zamocowanie negligence . przywracak stan uiytkowy regulate -regulowak remove -usuwak renew .. zabezpieczak put on test -poddawak prbbie. bezawavjne -test -proba funkcjonowania. proba na obciqkenie lute -material uszczelniajqcy maintain -utrzymywak.shaft - 9. konserwowak maintenance . zatapianie the dock .funkcjonowanie. gdy urzqdzenie (silnik) nie jest ujrwane in operation -w dzialaniu.dzialak. rozszerzak reaming -rozwiercanie reboring . giqtka -wal elastyczny.

kit -zestaw naprawczy major .gwint - - - - -przykrgcak Srubg --up . wkrgt down -przySrubowaC -home . magazynowania store . zapas.dokrgcaC (Srubg) seal -uszczelnienie (to) seal -uszczelniaC sealing -uszczelnianie compound .zbieznoSC. zuzyte czgSci) screw . naprawa o. kadlub) spare parts (spares) .to the hull -remont (naprawy) kadluba under .kontrola techniczna .. maszynp) (to) settle .drobna naprawa out of .rozbierat.temporary . opis techniczny .-w naprawie. specyfikacja. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY current .minor . dociqgaC (nakrgtkg). obcieraC running in -docieranie silnika sanding -szlifowanie scaffolding -rusztowanie schedule -plan.stozkowy tapped -gwintowany tap rivet . wybraC luz solder .Srubonit technical -techniczny control .chropowatoSC ogolna (to) rub .shipyard .dock -stocmia remontowa in good .-naprawa biezqca .zestaw. stop lutowniczy sound -zdrowy. reperacja . rezerwa..zlomowaC (np.to - - - - - - - . demontowak (np.-w dobrym stanie .masa uszczelniajqca composition -pasta uszczelniajqca seat seal -uszczelnienie oparcia service . magazynowanie -life -dopuszczalny czas skladowania. komplet (to) set -nastawiaC. w remoncie underwater .routine .zapas materialbw lub czgSci zamiennych (na statku). nienadajqce sig do uiytku) (to) scrap .remont okresowy.general . wymiana take to pieces -rozebraC na czgSci (to) tap ..czgSci zamienne specification-wyszczeg6lnienie.annual -przeglqd roczny .schemat.czlonek obsady portowej statku rinse -plukaC roughness.-wigksza naprawa . .korek gwintowy -press -prasa Srubowa -thread .nienadajqcy sig do naprawy .osadzaC sig. stozkowatoSC tapered .progressive -przeglqd stopniowy swop -zamiana. urzqdzenie) subassembly -montaz wstgpny survey -przeglqd .lut.trzeC sig.: czgSci zamienne lub materialy miszczone. Srubg) in -wkrgcaC Srubg -jack -podnoknik Srubowy on -nakrgcaC (nakrgtkq) out -wykrgcaC Srubg -plug . wybrakowane.occasional -przeglqd dorainy . remont. czgSci zamienne) strap -nakladka (to) strip .-naprawa tymczasowa .lotna brygada remontowa rigger . dociqgaC (np.stocmia remontowa (to) replace -wymieniaC (czgSci) replacement-wymiana ride down -naciskaC (umieszczajqc na wlaiciwym miejscu) riding team .magazyn. bez korozji (np. regulatorze.dokrgcaC.beyond . inwentarz (tu: maszynowy) storage -sklad.regulowaC (urzqdzenie). plan scrap -zlom (pot.team -brygada remontowa . osiadaC (np. skladowanie. ustawiaC set in motion -uruchomiC (np. bez defektow.shop -warsztat naprawczy . czujniku) set .chropowatoSC .uruchomiC set up -nastawiak @rzyrzqd).specyfikacja remontowa stock . rozklad (przeglqdow) (to) schedule -planowaC scheduling -ustalenie harmonogramu scheme . w zbiorniku) set to work . zapasy (materialy techniczne.instrukcja obshgi set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu.obsluga manual .-podwodny - repair -naprawa.9.running .gwintowaC otw6r taper .nienadajqcy sig do naprawy crew -zaloga remontowa work -prace naprawcze -yard .-remont biezqcy .Sruba.

nieusunicty.montaz probny trolley .overdue . w remoncie underwater . naprawami .gwintowanie tight . ogledziny outstanding. liny) test run .visual .falisty unscren .inspekcja. naprawa.badanie.przeglqd.wozek suwnicy troubleshooting .proba odbiorcza trials .hot .zagigcie pod kqtem ostrym under repair . dokumentacja urzqdzen .mechanizm niedziatajqcy woodworking .dokonywac przeglqdu (urzqdzenia).ustawianie rozrzqdu tinning . basenu undulated .receiving .wydokowac. cigcie gazowe.technologiczny technology ..okres pomicdzy przeglqdami. sprawozdanie of survey -.visual .praca probna (urzqdzenia) test sheet .protokot oglcdzin survey . przy ktorych nie jest wytwarzane ciepto . SEAMENSHIP A N D RIAINTENACE technological .hand .brzeg ksztaltownika treatment . remontami planning planowanie recommendation -. zalegb -deficiency nieusunieta niezgodnoic ( z wyniaganiami) recommendation .act . oglcdziny jomt .general . wpust tenacity -wytrzymalosc na zenvanie (to) tend .oglcdziny expertise . naprawiac overhauling period . usterek (to) turn .toczenie (na tokarce) twisted plate .przeglqd (klasowy) czteroletni - - - - - - - - - - - - - .niewykonane zalecenia overhaul .obrobka drewna work .czop.wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) special -.specyfikacja odbiorcza -test .straty. sprawdzanie.wykrgcac Srubc unserviceable .przyjecie.przeglqd okresowy (to) overhaul .konsenvowac (np.przeglqd opohiony . kontrola -. odbior delivery.rqcznie dokrgcony timing .prace prowadzone i: uiyciem c~epta (spawanie.podwodny undo a nut .toczyc (na tokarce) turning .technologia template .badania wzrokowe. marnotrawstwo waste material .ciasny.functional .odkrccic nakrgtkq (to) undock . pobielanie toe . oglqdziny . dokrccony .raport.szablon tenon .cold .obrobka (cieplna. szhfowanie) -.wykrywanie examination -badanie.przeciekac wild . napicty.preventive .external . remont .9.proby zdawczo-odbiorcze detection -.inspekcja zapobiegawcza .niezdatny do uzytku wastage .w naprawie.protokol zdawczo-odbiorczy inspection .prace remontowe.arkusz (wynikow) prob thread ..hot permit pozwolenie na prace z uzyciem ognia otwartego (to) work .dokumentacja wyposazenia.cynowanie. chemiczna) trial assembly . postcpowanie odbiorcze .specification .ptyta (blacha) odksztalcona (zwichrowana) under bevel .maintenance .kontrola dzialania .pomspekcyjne) report -.kontrola odbiorcza .inspekcje i badania - - - - acceptance .obrabiac (element mechanicznie).materialy odpadowe (to) water .zalecenie (np. element obrabiany .routine .wykrywanie btcdow.praca.remont kapitalny -life .procedura odbiorcza.ekspertyza documentation -dokumentacja equipment .badanie zewnqtrzne . pracowac (o urzqdzeniu) Inspections and surveys .okres pomicdzy przeglqdami.dokumentacja remontowa inspection .kontrola odbiorcza procedure .niewykonany.gwint threading . wyprowadzic (statek) z doku.

otulina lever -diwignia lining -wykladzina hose band -opaska na wqz.loj s k o wahliwe . ustalaj qca collar -kohierz.check -nakrqtka kontrujqca . zlqcze jointing material -material na uszczelki jointing piece -element lqczqcy lock -zamek.nakrqtka nastawcza .szczelina. pot.S. rygiel nut -przeciwnakrqtka washer -podkiadka zabezpieczajqca (to) lock -blokowaC. pasowana .lock -nakrqtka zabezpieczajqca .plane -loiysko Slizgowe . z lbem do klucza bush -tuleja. zlqczka cotter -przetyczka -pin .check .Smby loiyskowe . krgek gap . nalaywka.Cruba gwintowana .pivoted pad .hexagon .nakrqtka oporowa .sleeve .anchor . loiysko osiowe .spring .koiysko wahliwe .bush . szpara.adjusting .blind -nakrqtka kolpakowa .collar -nakrqtka wiehcowa . oczkowa .- . tulejka.neck .podwieszone bearing (construction) -konstrukcja loiyska .firing .metal . nasadka . zabezpieczajqca .luzowanie Smb.split .packing nakrqtka dlawikowa .cap .gaza.step -loiysko wzdluine .retaining -nakrqtka zabezpieczajqca .loiysko poprzeczne . z lbem szeiciokqtnym -hole . klamra.pierkcienie wyrbwnawcze.: cybant joint -polqczenie.kolek ustalajqcy .Sruba z przewqzeniem . kompensacyjne connector -lqcznik. siatka z cienkiego drutu (to) glue . bez nakrqtki -tie .S.bracket mounting .S.eye S.S.round .S.back .spring loaded .foodstep .stud .grzanie siq loiyska .ball .underslung shell type .adjusting .lock .S c i Srubowy ~ .S.tap . pierkcien compensating rings .opaska.zacisk.podparcie wspomiko- - - - we loiyska . panewka cap -kolpak.drop .nakrqtka dzielona - - -- -- - - .set .loiysko kulkowe -bolts .radial .clamping .zawleczka disc -tarcza. panewki .clamp .fitted .castellated .locked -nakrqtka z przeciwnakrqtkq . nakrqtek . panew bushing -tuleja.slide -loiysko Slizgowe .zawleczka .l.ogranicznik . stojak.shell -panew. przerwa gasket -uszczelka gauze .hexagon .axial -loiysko oporowe.protective -nasadka ochronna choke -dlawik circlip .roller -loiysko rolkowe .nakrqtka szeSciokqtna .loiysko tulejowe . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Small elements .9.S.nakrqtka okrqgla .Sruba fundamentowa .wrench head .S.gland -nakrqtka dlawikowa .pinching . uchwyt holder -uchwyt.nakrqtka zaciskowa . plytka dociskajqca.zabezpieczajqcy piericien sprqiynu- -- - - - - - ~QCY clamp . oslona ioiyska bolt . oprawka hoop . zabezpieczak nut -nakrqtka .otwor na Srubq .lozysko wzdluine .elementy drobne anti-friction alloy -stop loiyskowy bearing (type) -typ loiyska. dwustronna .spherical -nakr~tka lbie kulistym) (o .Smba z przewqzeniem . piericieh lagging .needle -loiysko igielkowe . regulacyjna .S. ustalajqca .nakrqtka tulejowa .nakrqtka koronowa .nakrqtka kolpakowa .fly -nakrqtka skrzydekkowa .stal loiyskowa .race -bieinia (loiyska) .kleiC grinding off -zeszlifowak grip -zacisk.butterfly -nakrqtka motylkowa . obrqcz. zaciskowa .slackening .

locking -k.drut -brush . przekladka dystansowa spindle -wrzeciono.sprqiyna.Whitworth .bottom .locking -plytka zabezpieczajqca plug -zailepka. zabezpieczajqcy.plug -korek wkrgcany gwintowany . kr@ek.lock -podkladka zabezpieczajqca wedge .szpilka.metryczny .thumb .otwor korka (w zbiorniku) ring -piericien .guide .gwint rurowy .gwint lewy .distance .force a .fine . sztuka. szczeliwo pad -podkladka piece -element. sprgiynowanie . rolka roller -waiek - - - .split .element dystansowy pin . czop. Sruba dwustronna -bolt .h b a ustalajqca .drut zabezpieczajqcy - - - .thumb -n.unified -gwint calowy .p i n t drobnozwojowy .wing -nakrgtka skrzydelkowa orifice -kryza packing -uszczelka.locking .left-hand .toggle -przetyczka odchylna plate -plytka . korek.pipe . motylkowa (skrzydelkowa) . uszczelnienie.Sruba skrzydelkowa seal .union -nakrqtka lqczqca .metric .wbijaC klin wire .linka druciana .klin - - - - - - - -iancuch tulejkowy (drabinkowy) screw .locating -kolek ustalajqcy .korek denny -hole .zawleczka -hole .iruba .uszczelka shim -podkladka regulacyjna liner -podkladka regulujqca sleeve -tuleja -joint -polqczenie tulejowe spacer -rozpbrka. trzpien obrotowy spline -wypust.return .calowy gwint Whitwortha washer -podkladka . zatyczka .Sruba dwustronna thread -gwint . zawleczka .stop .9. krzywik nastawny spring . zawleczka .sworzen. SEAMENSHIP AND MAINTENACE . prze- - - tyczka.kolek ustalajqcy .otw6r na kolek -joint -poiqczenie swormiowe .nit roll -walec. kolek. kawalek .sprqiyna powrotna stud . przetyczka.chain - -belt -pas klinowy (napqdowy) .szczotka druciana gauze .cienka siatka druciana line .split -pierkien rozcigty rivet .

thread .thickness (feeler) .narzynka divider -przenoinik.hand .blacksmith sledge -mlot ciqzki.bastard -pilnik r6wniak .roller -lancuch Galla (lancuch tulejkowy) cherry picker -wysiegnik samobieiny chisel .obslugiwak. aparat blower (fan) -dmuchawa calipers -macki chain -lancuch -belt .gruboiciomierz . grzechotka .needle -pilnik igiekowy .flat -pilnik plaski .slotting . portable -rqcma wiertarka elektrycma angle grinder -rqcma elektrycma szlifierka kqtowa ---rubber pad -podkladka gumowa do szlifierki -bench grinder .oprawka do narzynki rethreading -n. aparatura.water driven turbine -wentylator napqdzany turbinq wodnq file -pilnik .smooth file -pilnik gladzik .coarse -pilniKzdzierak . o nape&ie elektrycmym -drill.9.flat -przecinak Slusarski .siekierka.stub . sprawdzian . korba rqczna.szczelinomierz . narze&ie pomiarowe. stozkowy .threading . do gwint6w die -narzynka holder . cliwignia .oval -pilnik owalny . operowanie hand pump -pompa rqcma hydraulic -hydraulicmy grease gun .- - - -- NT -jack -podnoinik hydraulicmy .f.spot facer -p. o napqdzie elektrycznym -portable ventilation fan -elektrycmy wentylator przenoiny explosion proof -przenoiny.mlotek hand axe . czolowy wewnqtrzny .spotting -wiertlo do nawiercania .tap file -pilnik do gwint6w gauge -pnyrzqd.countersink -p. mlotek . cyrkiel warsztatowy drift -przebijak (narzqdzie) drill -wiertlo . trzonek.chipping -mlotek do stukania rdzy .half-round -pilnik p6lokr&y .Sruba oczkowa electric -elektrycmy. z kohierzem oporowym .f.dluto .no2 do toczenia compass -cyrkiel counterbore-poglqbiacz walcowy . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Tools -narzedzia air hammer -mlotek pneumatyczny anvil -kowadlo axe . operowaC (czyrns) hand lever -diwignia rqczna handling -manipulowanie.cold -przecinak .lancuch Galla -block -wcicgnik lancuchowy -hoist -wcicgnik lancuchowy . do plytkich otwor6w crow bar -lom stalowy cutter .siekierka. do przegwintowywania .w e (przedluiacz) smarownicy hydraulicmej pipe benders . ze skr6conq czqSciq roboczq eye -oko -bolt . toporek apparatus -przyrzqd.turning .grzebien do identyfikacji gwintu grinder .gap .smarownica hydraulicma extension hose . kowalski . manipulowak.micrometer -mikrometr .face -frez czolowy -hollow mill -f.szlifierka elektrycma stolowa -drill press -stacjonarna wiertarka elektryczna pionowa fan -wentylator - - - - - -- - - -- - elektrycmy. toporek hand-hold -rqczny handle -rqkojeSC.extension bar -przedluiacz uchwytu (to) handle . uchwyt hack-saw -pila do metalu hammer -mlot.second cut -p6lgladzik .w.wyginarka hydrauliczna do .electric -- --- - - - - - - .stop -w.szlifierka grip -zacisk.angle -pilnik tr6jkqtny . przeciwwybuchowy wentylator elektrycmy .angle . kqtowy . do rowk6w . uchwyt. n6z tokarski .ratchet -korba grzechotkowa.f.screw pitch .frez.

do pierjcieni zewnetrzne end cutter/ szc?VPce do ciecia czolowe eound nose pliers/ izczypce okrqgie long nose pliers straight/ szczypce wydluione sz.9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tools . o I screw pitch gauge/ wzorzec gwintu taper reamer/ rozwiertak stoikowy straight fluted reamer/ rozwiertak z zebami prostymi threading die/ narzynka . - klucz oczkowy odgiety klucz nastawny socket wrench/ klucz nasadowy ring spanner straight/ klucz oczkowy plaski screwdriver/ irubokret ratchet handle/ uchwyt z przechotkq do klucza I socket wrench ratchet/ nrzechotka do klucza nasad>wego .combination spanner/ klucz kombinowany X E L gap gauge. piaski klucz dynamometrvczny. do piericieni wewnetrzne zagiete . -countersink/ poglebiacz stozkowy N for hardened steel/ wiertlo do stali utwardzanej ?at nose pliers/ izczypceplaskie szczypce radiotechniczne external straight/ sz. clearance gauge. do piericieni wewnetrzne proste circlip pliers internal bent nose/ sz.narzedzia double oven end soanner/ klucz Bwustronnj. do ~iericieni zewnetrzne zagiete side cutting pliers/ szczypce do ciqcia boczne :ombination pliers/ kombinerki long nose pliers bent/ szczypce dlugie zagiete circlip pliers internal straight/ sz. szczelinomierz universal joint for socket wrench/ lqcznik uniwersalny do kluczy /In/.

z zagiqtym noskiem . z zqbami prostymi .n6i tokarski machine tool -obrabiarka machining -obr6bka skrawaniem mallet (wooden) -mlotek drewniany metal electrode -elektroda metalowa micrometer-mikrometr gauge . walek.kombinerki .. trzonek shank -trzonek. narzqdzi) shaft -wal. do cigia .toggle .szczypce do ciqcia drutu outside caliper -macki pincers -obcegi pinch bar -1om pincher -kleszcze diwigniowe planetary hoist -wielokrqiek r6znicowy pliers -szczypce .adjustable -klucz nastawny .pipe .Srubokrqt do nakrqtek szeSciobtnych screw dynamometer-dynamometr Srubowy screw jack -podnoinik Srubowy set . plaskie wydluione .sz.cable shoe .ring -klucz oczkowy (dwunastokqtny) .long needle nose .box -klucz oczkowy .sz.r. przebijak rammer -ubijak ratchet chain hoist -wcitgnik lahcuchowy (z zabezpieczeniemzapadkowym) reamer -rozwiertak .round nose .kiel tokarski chuck -uchwyt tokarski -tool . do piedcieni Seegera .-pump -pompa hydrauliczna kit -zestaw.hydraulic -noiyce hydraulicme slide caliper -suwmiarka slide rule -suwak logarytmiczny spanner -klucz (maszynowy) .pack . wydluione .hook .sz.Srubokret . komplet lathe -tokarka carrier .deep .sz.klucz jednostronny .Srubokrqt z grzechotkq .sz. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .chain -klucz lahcuchowy do rur .szczypce uniwersalne. bocme do ciqcia .klucz kombinowany (polqczenie klucza oczkowego i plaskiego) . do usuwania izolacji i zakladania zlqczy .ratchet . uchwyt (narzqdzia) shears -noiyce .sz.r.stop ring .combination . czolowe do ciqcia .single ended .klucz z grzechotkq .turning -n6z tokarski ultrasonic equipment .combination .r.wykaliczak . .stub .side cutting .klucz nasadkowy rurowy .r.klucz do rur . matryca stock -oprawa (uchwyt) narzqdzia tap -gwintownik thermometer -termometr threading die -narzynka tongs -kleszcze tool -narzqdzie kit -zestaw narzqdzi . komplet (np.klucz nastawny hakowy .ratchet .tape 9.cutting .double ended -klucz dwustronny .flat nose -sz.bent nose .r.burring .zestaw. okrslgle kr6tkie . do usuwania zadziorow - .zabierak tokarski centre . skr6cony straight fluted .szlifierka rqczna z napqdem mechanicmym punch -punktak.finishing .-- - --- - router -frezarka saw -pila screwdriver . zdzierak roughing .long nose .- - - - - - -- - - - .sz.bent -klucz fajkowy . dwuostrzowy . plaskie -bulldog end cutting -sz.hexagon nut .-r.torque -klucz dynamometryczny stencil -wzornik.hand lever type -noiyce rqcme z diwigniq .sprzqt ultradiwiqkowy do pomiaru gruboSci plyt ventilator -wentylator -air turbine ventilator -wentylator napqdzany turbinq powietrznq .mikrometr nail claw -lapa do wycislgania gwoidzi nippers .sz.r. stozkowy - - - - - .szczypce kolankowe pneumatic -pneumatyczny chain hoist -pneumatycmy podnoinik lahcuchowy impact wrench -klucze pneumatyczne socket -nakladka (konc6wka) klucza pneumatycznego -hand drill -wiertarka rqczna pneumatycma portable -przenohy grinding tool .

Slimakowa.caliper-noniusz z noniuszem suwrniarka vice (vise) imadlo - . rgczny lever chain hoist/ wciqgnik lancuchowy z diwigniq hydraulic jacW podnoinik hydrauliczny mechanical jacW podnoinik mechaniczny .pipe -klucz nasta&ny do rur (zabka) .force a -wbijaC klin vernier .klucze Allena (do wkrq tbw z szekiokqtnym gniazdem) .ratchet .tension -klucz dynamometrycmy .klucz pkaski .double offset -klucz oczkowy wygiqty dwustronny .ram -mkot do wbijania klinbw worm geared block -wcirlgnik z przekladnia.klucz plaski .double open end klucz plaski dwustronny .imadlo do rur wedge -klin belt -pas klinowy (napqdowy) .9.pipe .open end .valve wheel -klucze do zaworbw .socket -klucz nasadkowy .klucz z grzechotkq . wrench -klucz . SEAMENSHIP AND MAINTENACE .Allen hexagon - - - -- - - - - Tools -narzedzia (2) lifting and pulling machine/ unqdzenie do podnoszenia i naciqgania electric hoist/ wciqgnik elktryczny manual chain hoist/ wciqgnik lancuchowy.flat end .

Charter and liner clauses . Voyage -pod& morska 28. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Charter -czarter 13. Port operations time -czas operacji portowych 24. International safety codes -migdzynarodowe kody bezpieczeistwa . Accommodations-pomieszczenia 7.klauzule czarterowe i liniowe 14. Freight -fracht 19. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. naleinoici i platnoici 18. Insurance -ubezpieczenia 21. Ship's operations -eksploatacja statku 27.umowa 17. dues and payments -oplaty. Ship's computer -komputer statkowy 29. International conventions -konwencje migdzynarodowe 3. Shipping -iegluga 1. Shipping industry -iegluga handlowa 25. Crew matters -sprawy zalogowe 6. Fees. Work organization on board -organizacja pracy na statku 9. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Port call -zawi&cie do portu 23. Container trade -przew6z kontener6w 16. Contract . International maritime organizations and associations -migdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. Crew -zaloga 5.rejon ieglugi 10. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Maritime law -prawo morskie 22. Claims -roszczenia 15. Area of trading . Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8.10.

Statkbw Rybackich Search and Rescue(C0MSAR)/ Radiokomunikacji. Eadunkbw Stalych i Kontenerbw ' - Fire Protection .FP/ Ochrony PPoiarowej . Poszukiwania i Ratowania ' Standards of Training and Watchkeeping (STC W)/ )' Standardbw Qszkolenia i Pelnienia Wacht Safety of Navigation .10. SHIPPING International Organizations I I I International Labour Organization .(ZLO)/ Mied~ynarodowa Organizacja Pracy Food and Agriculture Organization (FAO)/ Organizacja Wyiywienia i Rolnictwa - World Health Organization (WHO)/ $wiatowa Organizacja Zdrowia - I 1 1 1 Sub-Committees -podkomitety I I I1 I Bulk Liquids and Gases (BLG)/ Ciecry i Gazbw Przewozonych Luzem I 4 Ship Design and Equipment (DE)/ Konstrukcji i Qposazenia Statkbw 1 ilag State Implementation W I ) / Wdrazania Konwencji Stability and Load Lines and Fishing Vessels Safety (SLF)/ Statecznos'ci. Linii Eadunkowych i Bezp.(NAVJ/ )'~ez~ieczenstwa Zeglugi Carriage of Dangerous Goods. Solid Cargoes and Containers (DSC)/ Pnewozu Towarbw 4 Niebezpiecznych.

Stowarzyszenie Iniynierow Okrqtownictwa Intergovernmental Commision on Oceanography (ICO) -Miqdzyrzqdowa Komisja Oceanograficma Inter-governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) .Miqdzynarodowa Rada Operatorow Kontenerowcow International Civil Aviation Organization (ICAO) .Europejskie Stowarzyszenie Pilotow Morskich European Maritime Safety Administration (EMSA) Europejska administracja bezpieczenstwa morskiego European Shippers' Council (ESC) .Rada Zaladowcow Europejskich European Tugowner's Association (ETA) Europejskie Stowarzyszenie Armatorow Holownikow General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Koordynatorow Obslugi Ladunkow International Chamber of Commerce (ICC) Miqdzynarodowa Izba Handlowa International Chamber of Shipping (ICS) Miqdzynarodowa Izba Zeglugowa International Container Bureau (ICB) -Miqdzynarodowe Biuro Kontenerowe International Council of Containership Operators (ICCO) .Ukiad Ogolny o Clach i Handlu Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) Zrzeszenie Maklerow Oluqtowych Institute of London Underwriters (ILU) Zrzeszenie Ubezpieczycieli Londyhskich Institute of Naval Architects (INA) .Miqdzyrzqdowa Morska Organizacja Doradcza (poprzedniczka IMO) Integrated Global Ocean Station System (IGOSS) -Zintegrowany $wiatowy System Stacji Oceanicmych International Association for Biological Oceanography (IABO) -Miedzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Biologicznej International Association of Clasification Societies (IACS) .Miqdzynarodowy Zwiqzek Dokerow International Labour Organisation (ILO) Migdzynarodowa Organizacja Pracy .International maritime organizations and associations-morskie organizacje i stowarzyszenia miedzynarodowe Baltic and International Maritime Council (BIMCO) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Adrninistracji Systemow Nawigacyjnych i Latarni (Morskich) International Association of Physical Oceanography (IAPO) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Fizycznej International Association of Ports and Harbours (IAPH) .Baltycka i Miqdzynarodowa Rada Morska Council of European and Japanese National Shipowners Association (CENSA) -Rada Europejskich i Japonskich Narodowych Stowarzyszen Armatorow European Community Sea Ports Organization (ESPO) .Miqdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) -Migdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Spedytorow International Federation of Shipmaster's Associations (IFSMA) -Miqdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Kapitanow International Hydrographic Bureau (IHB) Miqdzynarodowe Biuro Hydrograficzne International Hydrographic Organization (IHO) -Miqdzynarodowa Organizacja Hydrograficzna International Ice Patrol (IIP) .Organizacja Portow Morskich Wspolnoty Europejskiej European Maritime Pilot's Association (EMPA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Portow i Przystani International Cargo Handling Coordinating Association (ICHCA) .Miqdzynaro- dowe Stowarzyszenie WlaScicieli Statk6w Przewoiqcych tadunki Suche International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Migdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleznych Wlaicicieli Zbiornikowc6w International Association of Institutes of Navigation (IAIN) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytutow Nawigacji International Association of Lighthouse Authorities (IALA) .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa International Longshoremen's Association (ILA) .

podlegajqca zmianom (np. SHIPPING International Maritime Arbitration Organization (IMAO) -Miqdzynarodowa Organizacja Arbitraiu Morskiego International Maritime Employers Committee (IMEC) .d. konwencja) .International Association of Classification Societies (IACS) .dokumenty podstawowe .recommended . Stowarzyszenie Armatorow International Shipping Federation (ISF) Miqdzynarodowa Federacja Zeglugowa International Ship Suppliers Association (ISSA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Dostawcow Okrqtowych International Tribunal for the Law of the Sea (ITLS) . Trybunal Prawa Morza International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleinych Armatorow Zbiornikowc6w International Transport Workers Federation (ITF) -MiqdzynarodowaFederacja Pracownik6w Transportu Marine Engine and Equipment Manufacturers Association (MEEMA) -Stowarzyszenie Producentow Silnikbw i Urz&en Okrqtowych Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) .zalecane.Migdzynarodowy Komitet Pracodawcow Morskich International Maritime Forwarding Association (IMFA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Spedytorow Morskich International Maritime Pilot's Association (IMPA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Pilotow Morskich International Passenger Ship Association (IPSA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Statkbw Pasazerskich International SalvageUnion (ISU) -M.list okolny .M.code .Lloyd's Register of Shipping (LR) .revision .uzgodnione .Germanischer Lloyd (GL) .information papers .convention .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych . rekomendowane .working papers -dokumenty robocze - classification society -instytucja klasyfikacyjna .resolution .agreement -porozumienie .circular .American Burea of Shipping (ABS) . Zwiqzek Ratownictwa (okrgtowego) International Ship's Managers' Association (ISMA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Firm Zarzqlzajqcych (statkami) International Shipowners' Association (INSA) -M.konwencja -guidelines -wytyczne . kod .agreed .Bureau Veritas (BV) .10.Dobrowolne Porozumienie Armatorow Zbiornikowc6w Dotyczqce Odpowiedzialnokci za Zanieczyszczenia (morza) Produktarni Naftowymi IMO (International Maritime Organization) -Miqdzynarodowa Organizacja Morska Maritime Safety Committee (MSC) -Komitet Bezpieczenstwa Zeglugi (IMO) IMO documents -dokumenty IMO .Miqdzynarodowe Forum Morskie Towarzystw Naftowych Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .kodeks.brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne . infonnacyjne .nowelizacja -under revision -w rewizji.basic .rezolucja .protocol .ok6lnik .towa- rzystwo klasyfikacyjne USA .fiancuskie towarzystwo klasyfikacyjne .Det norske Veritas (DnV) -norweskie towarzystwo klasyfikacyjne .recommendation -zalecenie .niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne .Hellenic Register of Shipping (HRS) -greckie towarzystwo klasyfikacyjne .Organizacja Szkolenia dla Przybrzeinego Pnemysh Naftowego Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) .circular letter .performance standards -wymagania techniczno-eksploatacyjne .przyjqte .protokol .procedure for control -procedury kontrolne .Nippon Kaiji Kyokai (NKK) -japonskie towarzystwo klasyfikacyjne) .adopted .

o ustanowieniu miqdzynarodowego funduszu odszkodowah za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships M.M. o odpowiedzialnoici cywilnej za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS) . odnoszqca sie do odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiqzku z przewozem morzem materialow nukleamych International Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) .K. o liniach ladunkowych International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) -M. o pomierzaniu statkow International Convention on Standards of Training.M. k. o bezpiecznych kontenerach International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) . k.M. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez zalogi statkow rybackich International Convention on Standards of Training.- -- International Conventions . konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez wyrzucanie odpadkow i innych Smieci International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) -M i e dzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom ze statkow International Convention for Safe Containers (CSC) -M. o przygotowaniu. o ulatwieniach w miqdzynarodowyrn ruchu morskim Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) -K. k. o stosowaniu szkodliwych systemow przeciwporostowej ochrony kadhba International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) M. Atenska w zwiqzku z przewozem morzem pasazerow i ich bagaiu Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) -K. Certification and Watch keeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) -M. k.M. o odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody spowodowane rozlewami olejow napqdowych International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) -M. Response and Co-operation (OPRC) . o mipdzynarodowej morskiej organizacji sateliatamej Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) . k. o zwalczaniu aktow bezprawnych skierowanych przeciwko bezpieczenstwu zeglugi morskiej Convention on Facilitation of International Maritime l'kaffic (FAL) -K. z Torremolinos o bezpieczedstwie statk6w rybackich . wsp61pracy i zwalczaniu rozlewow olejowych International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND) M. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez marynarzy The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (SFV) M. o poszukiwaniu i ratowaniu na morza International Convention on Oil Pollution Prepardness. o standardach wyszkolenia. k.Miedzynarodowa konwencja o bezpieczenstwie @cia na morzu International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage .K. k.M. k. k. k.M. o ratownictwie International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE) -M. dotyczqca interwencji na morzu otwartym w przypadku rozlewow olejowych International Convention on Salvage (SALVAGE) . k. w sprawie przepisow o zapobieganiu zderzeniom na morzu Convention relating to Civil Liabiity in the field of Maritime Carriage of Nuclear Material (NUCLEAR) . k.K. o odpowiedzialnoSci i odszkodowaniach za szkody wynikle z przewozu morzem substancji niebezpiecmych i szkodliwych International Convention on Load Lines -M.konwencje miedzynarodowe Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) .M. k. Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) . k. o ograniczeniu odpowiedzialnoSci za roszczenia morskie Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) . o standardach wyszkolenia. k. k.

statki D. wiceprezydent ds. E. ds. C/ inspektor techniczny 1 t 1 / Chartering B u l k e d dzial operacyjny masowce dzial operacyjny chlodniowce Chartering Ro-ro/ dzial operacyjny pojazdowce A . C/ ojcer operacyjny . F -c D. naboru Training Officer/ kierownik ds.statki A. finansowvch wiceprezydent ds.. bezpieczeristwa 4 Designated person/ osoba wyznaczona I 1 t Quality and Safety ManagementDepartment/ dzial zarzqdzania jakokiq i bezpieczenstwa C O ~ D U ~ V 1 " Management (zarzqd firmy) / 1 r I Management ~ecretaiy/) President/ Prezyden t - sekretariatzarzqdu I Mce-president -financial) wiceprezydent ds. B. o&&izacji podrdiyl I + piGzamTSeamen Documents ClerWprac. C/ inspektor nawigacyjny pracownik ds. 1 Recruitment Officer/ kierownik ds. eksploatacvinvch Manager/ kierownik Shore StaffManager/ kierownik dzialu kadr lqdowych Sea Staff Manager/ kierownik dzialu kadr morskich Claim and Insurance Department/ dzial Chartering Department/ dzial operacyjny - buidlingd kierownik 1-4 Reefer Fleet Manager/ kierownikfloty chlodniowcdw kierownikfloty Ro-ro Fleet Manager/ kierownikfloty pojazdowcdw vessels A. rozliczeri .10. C Operation Officer vessels E. F/ ojcer operacyjny . SHIPPING -? Ship's operator -armator (an example -przyklad) Safety officer/ officer ds. szkolenia (uracownik ds. B. wiceprezydent ds. dokumentdw marvnarskich Operation Officer vessels B. B. vessels A.

marine -inspektor nawigacyjny (armatora) technical -techniczny department .Shipowner and ship's operator wlaScicie1 i armator statku accountant-pracownik dziaiu ksiegowoici bookkeeper -ksiegowy circular . eks- -- - - ploatacyjny (zajmujqcy siq grupq statkow) operator -armator.dzial operacyjny dzial operacyjny.crewing -dzial zalogowy . dz.inspektor (techniczny statkow) .sekretariat zarzqdu management company .dzial techniczny staff -personel technicmy superintendent . operator (zarzqdzajqcyeksploatacjq statku lub linii) owner -wlakiciel statku .obsada biura operation officer -pracownik operacyjny.operation . odpowiedzialny za sprawny jego zaladunek (takze port-captain.dzial ubezpieczen i roszczen .purchasing . zleceniodawca recruitment officer -pracownik odpowiedzialny za nabor kadr seamens' travel clerk .oficer bezpieczenstwa firmy clerk -pracownik biurowy department -dzial . do spraw technicznych -maritime -wiceprezydent do spraw morskich operation .personnel -dzial kadr .fleet -kierownik floty .czarter6w -chartering .asystent biurowy office staff .firma zarzqdzajqca (eksploatacjq statku) manager -kierownik dziaiu .armator.pracownik odpowiedzialny za szkolenie kadr vice-president -wiceprezydent -financial .managing .technical .wiceprezydent do spraw finansowych -technical -w. przedsiebiorstwo armatorskie -department -dzial ekspedycji -industry -zegluga.operation . operator statku shipowner -wlaiciciel statku shipping -zeglugowy company .pracownik odpowiedzialny za organizacjq podrozy marynarzy seamen documents clerk -pracownik odpowiedzialny za wyrabianie dokumentow marynarskich ship operator .zarzqd firmy secretary .company . wynagrodzenie firmy zarzqdzajqcej . rozliczen maryna- rzy port captain .superintendent techniczny.firma zarzqdzajqca (statkami) fee . inspektor technicmy training officer .okolnik company safety officer (CSO) . przemysl zeglugowy line .ship .quality and safety management .wlaiciciel zarzqdzajqcy (statkiem) - - .shore staff .dzial zamowien . dziaiu kadr lqdowych office assistant .oficer organizujqcy i nadzorujqcy przeladunek (z ramienia armatora.dzial operacyjny.k.ship .oplata menedzmentowa.wiceprezydent do spraw eksploatacyjnych -- - -- - - - - - -- - .sea staff -kierownik dziaiu kadr morskich owner's protection club -klub P&I.pracownik ds. czarterujqcego) pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny za rozplanowanie operacji przeladunkowych president -prezydent principal -mocodawca.dzial zarzqdzania jakoiciq i bezpieczenstwa designatedperson -osoba wymaczona (w systemie zarzqdzania bezpieczenstwem) flying captain -supercargo.dzial techniczny . armatorski klub ubezpieczeniowy owner's representative-przedstawiciel armatora pay clerk .linia zeglugowa ship's operating -eksploatacja statku supercargo -supercargo (nadzorujqcy ladunek przedstawiciel jego wlaiciciela) superintendent . dzial eksploatacji .zarzqdca statku .claim and insurance .przedsiqbiorstwo zeglugowe. oficer (zwykle kapitan) spoza zalogi statku. cargo superintendent) management -zarzqd (firmy) .

poklac P Electrician/ elektryk I - Supporting level ratings marynarze poziomu pomocniczego Watchkeeping ratings .O 3 y Trainees prakgkanci pomocnik kucharza k 3 B 8 -. - Deck Cadet/ Q Engine Cadet/ kadet maszynowy 1 Messboy/ ml steward I .oficerowie poziomu operacyjnego / Watchkeeping ratings deck marynarze wachtowi .engine r o o d marynarze wachtowi silownia I - Bosun/ bosman Able Bodied Seaman/ starszy marynarz Oiler/ smarownik 'L 9 .Crew -zaloga Management level omcers .oficerowie poziomu zarzqdzania kapitan Chief Engineer/ d w i mechanik mechanik wachtowy Operation level oflcers .

3.kluczowi czlonkowie zalogi.deck .all hands on deck! .. sprzqt hotelowy staff .- - - - - - - dayman -pracownik dniowkowy (w odroinieniu od wachtowego).sea -kapitan statku morskiego carpenter -cieSla (okr~towy) catering -hotelarstwo department .deck .repair . szef kuchni engineer .czlonkowie rodziny (tu: mary"am dual purpose (DP) .dozor poiarowy.stemik crew .ochmistrz cleaner -sprzqtacz complement .kapitan statku handlowego .merchant navy .drugi mechanik .wachtowy pokiadowy deckie -marynarz pokladowy department -wydzial.czlonek obsady lodzi ratunkowej lookout man -marynarz stojqcy . kierownik cook .reefer -mechanik chlodni surveyor ..deck -praktykant pokladowy ..relief -zaloga zmieniajilca.steward kabinowy cadet -kadet. dejman deck -pokladowy crew -zaloga pokladowa department -dzial pokladowy engineer -mechanik pokladowy gang -brygada robocza -hand -marynarz pokiadowy -hands . z nazwiskiem lub stanowiskiem) bed room steward -steward kabinowy be in charge of .czlonek zalogi -member -czlonek zalogi .dzial hotelowy equipment .mar.merchant .etatowa zaloga (obsada) statku coxwain . zmiemicy .kapitan marynarki handlowej . uczen szkoly morskiej .starszy kucharz..cala zaloga na poklad! handy man -pomocnik helmsman -stemik helper -pomocnik hotel manager -kierownik dzialu hotelowego junior officer .zaloga .na oku" (to) man -obsadzik statek zalogq manning -obsadzanie (statku) zalogq manpower .engine -kadet maszynowy captain -kapitan (posiadacz dyplomu kapitanskiego) ..zaloga pokiadowa officer -oficer pokladowy -rating .siia robocza - - - - - - - .cala zaloga .oficer mlodszy (2. dzial na statku dependants .iniynier. wachta poiarowa first mate -pienvszy oficer (pokladowy na statku pasaierskim) hand -marynarz szeregowy hands -zaloga statku .odpowiadak za.starszy mechanik -mate .first assistant .nucleus ..mess -chlopiec (praktykant) hotelowy cabin steward .zaloga hotelowa chief .szef. mechanik) key personnel .steward pokladowy watchman .zaloga remontowa -- - - - - . mechanik (okrqtowy) . pelnik funkcje boatswain -bosman bosun -bosman boy -chlopiec (praktykant szeregowy) .zaloga szkieletowa .engine -praktykant maszynowy badge -naszywka. stanowiska kluczowe lifeboatman.czlonek zalogi o dwoch specjalnoiciach (np.wyposaienie dzialu hotelowego.inspektor maszynowy fire-watch . 3.deck -kadet pokladowy .zaloga pokladowa -joining .zaloga okrqtujqca -man .all . oficer...Crew -zatoga able-bodied seaman (Am) -starszy marynarz apprentice-praktykant . st.4.pokladowy czlonek zalogi szeregowej steward . identyfikator (np.chlopiec (praktykant) pokladowy . .guarantee -mechanik gwarancyjny -officer -oficer mechanik (okrqtowy) .starszy oficer officer ./motorzysta) electrician -elektryk engine department -dzial maszynowy engineer .starszy oficer -steward .

marynarz wykonujqcy proste czynnoici pomocnicze - - - --- .starszy oficer pokladowy .oficer maszynowy.chlopak kabinowy . drugi mechanik) shipmaster -kapitan statku shipmate -kolega ze statku shipkeeper .marynarz statku handlowego mess boy -mlodszy steward.chief .senior .intendent quartermaster-stemik rating -marynarz (szeregowy czlonek zalogi) repair team -brygada remontowa riding squad . mechanik) . SHIPPING mariner -marynarz master -kapitan statku mariner -kapitan (zeglugi handlowe) mate -oficer (pokladowy) . oficer pokladowy. dzial adrninistracyjno-gospodarczy(na statku) steersman -stemik. st.(pot.stary.(obecnie) najnizsze stanowisko w zalodze maszynowej.second .catering .) radiooficer staff .) marynarz obslugujqcy zbiomiki i rurociqgi zbiomikowca trainee . starszy oficer..spawacz okrqtowy surgeon .starszy oficer (kapitan.(pot.engine ..engine .safety .z niepelnq zalogq wiper (wpr) . dozorujqcy statek uwiqzany (bez zalogi) ship's -statkowy doctor . pomocnik stewarda midshipman -asystent pokladowy motorman -motorzysta navigating officer -oficer nawigacyjny navigator -nawigator officer -oficer . kadry captain . marynarze senior officer -wyzszy oficer (kapitan.personel.deck .drugi oficer pokladowy merchant seaman .zaloga maszynowa steward .ship safety (SSO) -oficer bezpieczenstwa statku oiler .(statek) obsadzony niepelnq zalogq understaffed .oficer sluibowy .- . marynarz sterujqcy storekeeper (stk) -magazynier maszynowy subordinate -podwladny substitute -zastepca. oficer mechanik -of the watch .) stary (kapitan statku) old salt .stewardesa steward's department -dzial hotelowy. osob na pokladzie (take: pilot na pokladzie) principal -pnelozony pumpman -pompowy (marynarz obslugujqcy pompy na zbiomikowcu) purser .wachtowy.steward kabinowy stewardess .oficer odpowiedzialny za sprawy bezpieczenstwapracy .lotna brygada remontowa rigger -czlonek obsady portowej statku seafarer -marynarz sea-going engineer -mechanik okrqtowy seaman -marynarz apprentice -praktykant pokladowy seamanlike-marynarski - - - - - -- - - seamanly -godny marynarza seamanship -praktyka morska sea staff -personel plywajqcy.10. zmiennik tankerman .oficer dziah hotelowego . mechanik. 2.cabin .mechanik okrqtowy fitter . st.deck .steward -boy .zaloga pokladowa .osoba przyuczana do zawodu uncertificated .lekarz okrqtowy short-handed -niepelna obsada zalogowa sparks (sparky) .bez dyplomu (oficerskiego) bez Bwiadectwa (marynarskiego) undermanned .kapitan (kierujqcy zalogq statku pasaierskiego i odpowiadajqcy za bezpieczenstwo) .(pot.smarownik old man .duty .oficer pokladowy . doSwiadczony marynarz ordinary seaman (01s) -marynarz (stopien) Persons on Board (POB) .Slusarz okrqtowy staff -oficerowie statku welder .catering .ochmistrz .oficer wachtowy .chief . starszy mechanik.zaloga hotelowa .lekarz okrqtowy -electrician -elektryk okrqtowy engineer .radio -radiooficer .

rozliczanie zalogi . bonus .dodatek za powrot do tej samej finny lub na ten Sam statek .offender -winowajca .passport-.account period .dieta.basic wage -placa podstawowa .port odpowiedni (tu: do podmiany zalogi) (crew) documents -dokumenty zalogowe .turist -wiza turystyczna .zgodnie z urnowq bill of health .overtimes -nadgodziny -payroll .relief -zmiana zalogi.okres rozrachunkowy plac . .ustalenia (przepisy) umowy zbiorowej crew (change) -wymiana zalogi .allotment -przekaz pieniqzny. zmiennicy .repeated offence .bonded store deductions .czynnoici codzienne -task -zadania dzienne (przy podziale pracy) --- - - - - - - - - - .convenient port .allotment note -polecenie przekazu pieniqznego .account of wages -rozliczenie wynagrodzen .powtorne (kolejne) wykroczenie bonus .Swiadectwo szczepien .leave pay .slop chest .advance wages receipt .tanker .suitable port . dobowy -allowance .vaccination . rodzinny . dodatek -dodatek na wyiywienie.ship's articles .medical certificate . zastepstwo . zywieniowa) inspection -przeglqd codzienny routine .guilty -winien .iwiadectwo zdrowia black list .fixed deductions -potrqcenia stale . umowa o pracq na statku .seniority -dodatek za staz .dodatek.replacement -zmiennik.cash account -rozliczenie gotowki .submit an -zloiyC podanie articles of agreement-umowa zbiorowa o pracg na statku podpisana pomiqdzy kapitanem i zalogct lista zaciqgowa ashore -na lqdzie (np. czarna lista (lista zawierajqca nazwiska osob naruszajqcych dyscyplinq pracy itd. lista zalogi .dodatek.union fee -skiadki czlonkowskie na zwiqzki zawodowe collective bargaining agreement (CBA) umowa zbiorowa .tzw.alcohol abuse -naduiycie alkoholu . p.advances -zaliczki .health certificate -Swiadectwo zdrowia .doiwiadczenie zalogi crews' level of training -poziom wyszkolenia zalogi daily .dodatek zbiornikowcowy (crew) accounting -rozliczanie (zalogi) . stawka zywieniowa application -podanie .lista plac .lista zalogi .potrqcenia komunikacyjne.international medical certificate -migdzynarodowe iwiadectwo zdrowia .port dogodny (tu: do podmiany zalogi) list .first occurence .deductions .return .ordering -replacement -zlecanie zmiany z.potrqcenia .potrqcenia kantynowe .cash advance -zaliczka .stawka dzienna (np. rola zaciqgowa.grave offence -powaine wykroczenie . potrqcenia kantynowe .bonus . breach of discipline -naruszenie dyscypliny .pienvsze zdarzenie (naruszenie dyscypliny po raz pienvszy) .income tax -podatek dochodowy . bez pracy) as per contract .Swiadectwo zdrowia -muster roll .crew .agent zalogowy crews' custom declaration -deklaracja celna zalogi crews' experience .telephone expenses .provisions of .kantyna.monthly summary -zestawienie miesigczne -monthly wage account -miesiqczne rozlicze- - nie plac - .food . koszty 1qcnoSci telefonicznej .visa -wiza .work permit .lista zalogi .seaman's visa -wiza marynarska .offence -wykroczenie . bonus .paszport .transit visa -wiza tranzytowa .urlopowe .Crew matters -sprawy zalogowe allowance .zezwolenie na pracg crewing agent .dzienny.musterola.crew list .lista zaliczek .lista zaciqgu.

safety awarness -zachowanie bezpieczenstwa .prowadzenie siq. zejBk ze statku disembarkation .personal conduct .zapis w dzienniku okrqtowym dry ship .agent zalogowy (to) mess .initiative ..ponowne zatrudnienie employer -pracodawca employee -pracownik engage .10.spoiywak posilek mess bill -wydatki na wyiywienie muster roll .reprimand -reprymenda disembark -wyokrqtowak.recommendation . wejid na statek.(marynarz) tqskniqcy za lqdem line of authority .incompetence . zaangaiowanie .ostrzeienie .motivation -motywacja .inspekcja pomieszczen zalogowych .lista .) statek. opiniowak evaluation report .lista zalogi.opu6cik statek bez pozwolenia.umowa o pracq contract -kontrakt.explanation -wytlumaczenie .verbal waming .language proficiency -umiejqtnokci jqzykowe . zejhcie ze statku disembarking -wyokr~towanie dismissal -zwolnienie (z pracy) .lista zalogi log book -dziennik okrqtowy entry -zapisy w dzienniku okrqtowym extract .oceniak.ability .(pot. wej6cie na statek. na kt6rym zabronione jest uiywanie alkoholu (to) embark .re.zatrudniak engagement -zatrudnienie.umiejqtnohci. kontrakt (to) evaluate .wyokrqtowanie.hearing -wysluchanie (obwinionego) .wyokrqtowanie kame.performance -wykonywanie obowiqzkbw .unannounced .crew .disciplinary . musterola negligence .written warning -ostrzeienie pisernne .zalecenia .warning .cause of -przyczyna zwolnienia -justified . niedbalstwo notice of termination -wypowiedzenie occupational desease -choroba zawodowa occupational hygiene -higiena zawodowa order on board -porzqdek na statku overtimes -godziny nadliczbowe.inicjatywa -judgement -umiejqtnoBk osqdu .promotion ability . dyscyplinarne discipline on board .dependability -- - - --- - .ostrzezenie ustne .mozliwoBk polegania (na kimi) form .inspekcja niezapowiadana join -zaokrqtowak jump a ship .attitude -postawa.obsadzik statek zalogq manning .niekompetencja .temperament -temperament health certificate -Bwiadectwo zdrowia house the crew -rozmieszczak zalogq inspection . przyjqk na statek embarkation-zaokrqtowanie. SHIPPING discharge -wyokrqtowanie -book -ksiqieczka zeglarska .droga sluibowa list .opinia. zdezerterowak labour costs -koszty robocizny labour turnover -plynnohk kadr landing -wyokrqtowanie landsick .abstract (from the -) -wyciilg (z dziennika okrt$owego) (to) man .zwolnienie usprawiedliwione .crew quarters .contract of -umowa o pracq. zachowanie siq .zwolnienie (kame) . do lodzi embarking -okrqtowanie. zdolnohci .zdatnohk do awansu . ocena .wyciilg z dziennika okrqtowego .obsadzanie (statku) zalogq agent . placa za nadgodziny .zaokrqtowanie (to) employ -zatrudniak employment -zatrudnienie agreement . umowa o pracq .inspekcja .zaniedbanie.postepowanie dyscyplinarne .dyscyplina na statku disciplinary-dyscyplinarny -case -przypadek naruszenia dyscypliny disciplinary procedure .zaokrqtowak.competence -kompetencja - - - - - . zachowanie siq .entry to the log .dismissal .formularz opinii .cause of -przyczyna wyokrqtowania -certificate -zahwiadczenie o wyokrqtowaniu .

praktyki morskiej) rejoin -ponownie zatrudnik siq (u tego samego armatora. szmuglowaC stock -zapas materialow. dostawa.fully manned .obowiqzywaC. zaloga accident -wypadek z udzialem czlowieka matters .osobisty -belongings .verbal . dostarczaC testimonials .rozliczenie plac warning . umowa o pracg na statku ship's company .irodki transportu trim -uporzqdkowany.(cala) zaloga statku . prowiantu lub czgici zamieiych (na statku) supplies . tabela naleznych racji (iywnoiciowych) wages -placa account . opinia trade union -zwiqzek zawodowy training . zasob to be in force .guaranteed - - - -- - - ship stores .ostrzezenie .dodatek mundurowy . zmustrowanie (to) sign-on -zaokrqtowat. rola zaciqgowa.mundur granatowy vessel .statek szkoleniowy simulator .symulator szkoleniowy transportation -transport -costs -koszty transportu..scale of -normy wyzywienia ration -racja iywnoiciowa record . wiedza okrqtowa.placiC paymaster -platnik (na statku pasaierskim) pay off -wyplaciC naleznoiC. rozliczony (marynarz wyokrgtowany) pay .zaiwiadczenie o zatrudnieniu. zwolnienie z zaciqgu.stawka za nadgodziny sheet .placa (to) pay . prowiant.marine blue .praktyka morska. wpisak na listq zalogi signing on -zamustrowanie.written . schludny uniform -mundur allowance .sea . doiwiadczenie morskie sea period -czas pobytu w morzu.okrodek szkoleniowy programme -program szkolenia ship .rzeczy osobiste declaration . splaciC przy wyokrgtowaniu passport -paszport personal .zapis (np. staz -muster .statek .dostawa.alarm Cwiczebny . zapas. zaopatrzenie supply -zaopatrzenie. na tym samym statku) responsibility -odpowiedzialnoSC Sailor's House . podrozy means . dotyczqcy zaokrqtowania.ostrzezenie ustne .ostrzezenie na piimie - - - - -- .Dom Marynarza sanitary conditions -warunki sanitarne seafaring -plywanie (zarobkowe) po morzu Seaman's Book -ksiqzeczka ieglarska seamanlike -marynarski seamanship .zaloga statku victualling -wyzywienie -bill -rozliczenie kosztbw wyzywienia (zalogi) -rate .statek w pelni obsadzony (zalogd compliment .choroba morska ship's articles .distinction .okres praktyki morskiej pratique (free pratique) -iwiadectwo (sanitarne) swobody ruch6w promotion -awans -policy -polityka awansowa provision -zywnoiC.musterola. doiwiadczenie na morzu sea sickness . zaokrqtowanie slop chest -kantyna dla zalogi (to) smuggle -przemycak.stawka dzienna na wyiywienie (zalogi) scale .skala wyiywienia.nadgodziny gwarantowane (oplacone bez wzglqdu na to czy byly przepracowane) rate . skreiliC z listy zalogi signing off -wyokrqtowanie.zapasy okrqtowe shipwrecked person -rozbitek shore leave -wyjicie na lqd (marynarza) (to) sign-off -wyokrqtowak. byk w mocy (o przepisach) (to) supply -zaopatrywaC.stanowisko practice -praktyka.deklaracja rzeczy osobistych personnel -personel.arkusz (zestawienie) nadgodzin paid off -splacony.dystynkcje . staz plywania sea service -sluzba morska. przepis .sprawy zalogowe position .szkolenie centre .

SHIPPING Superstructure and accommodations .10.nadbudu'wka i pomieszczenia Owner's lope/ messdeck/ navigation decW pokiad nawigacyjny bridge/ provision crane/ mostek diwig gospodarciy living quarters pomieszczenia mieszkalne smoke detection system/ system wykrywania dymu 1 .

suszarnia .boiler .system klimatyzacji --unit -agregat klimatyzacyjny alleyway -korytarz wzdluzny na statku berth .pomieszczenia accommodation -pomieszczenie -pomieszczenia zalogowe -plan -plan pomieszczen .accumulator -akumulatorownia.docking -mostek rufowy (na promie) bridgehouse .captain's .battery . pomieszczenie akumulatorow .zaloga -mess .kuchnia statkowa equipment .mesa zalogowa messroom -mesa zalogowa deck workshop -warsztat pokladowy dispensary -ambulatorium dividing bulkhead .wyposaienie kuchni machines .crew - - -- - - - - - - - paint -magazyn farb library -biblioteka lounge -salon (na statku wycieczkowym. prowiantura - - - - - - - - - - - - -- -- .biuro ladunkowe .Accommodation .chart -kabina nawigacyjna .biuro .szafa chlodnicza. na ktorym znajduje sic mesa ..dry provision .(statkowy) piec kuchenny heater -podgrzewacz. nawigacyjny) . chlodziarka room -pomieszczenie . pomieszczenie kotla . jadalnia office .cold storage.mostek rufowy (na promie) . chlodziarka refrigerated stores -zywnoBC chlodzona.cargo .Sciana dzialowa dryer .odpowiednie.biuro pokladowe .officer's -mesa oficerska . magazyn prowiantu suchego .kotlownia. magazynek .pomieszczenie otwarte (nie wliczane do pojemnoSci statku) panelling .koja deck -poklad mieszkalny .sucha prowiantura. prowiantu.mostek kapitanski . ogrzewanie indoors -w pomieszczeniu zamknictym inside cabin -kabina wewnqtrzna (bez okna) laundry -pralnia locker -zarnkniccie. urzqdzenie klimatyzacyjne crew . grzejnik heating -nagrzewanie.linen -magazynek bielizny . jadalnia zalogi szeregowej messroom -mesa.Sredniowka (nadbudbwka na Brodokqciu) cabin -kabina equipment -wyposazenie kabiny carpenter's shop -ciesielnia.akumulatorownia .szalunek pomieszczen pantry -pentra passageway -korytarz poprzeczny (na statku) passenger -pasaier -accommodation -pomieszczenie pasazerskie bay -pomieszczenie pasazerskie deck -poklad pasazerski spaces -pomieszczenia pasazerskie reefer stores -prowiant chlodzony refrigerated cabinet -szafa chlodnicza.komora skladowa (chlodzona) .conditioned pomieszczenie klimatyzowane . magazynek ciesielski chart room -kabina nawigacyjna climatizer-klimatyzator.urzqdzenia kuchenne range .after .dolna koja boatswain's locker -magazyn bosmanski bonded store -magazynek celny bridge -mostek (kapitanski.biuro maszynowe spaces -pomieszczenia biurowe .emergency generator pomieszczenie agregatu awaryjnego -provision magazyn zywnoSci. wystarczajqce pomieszczenia air -conditioned room -pomieszczenie klimatyzowane air-conditioning-klimatyzacja system .drying .crew --mesa zalogowa.dining -jadalnia .suszarka fiddle -krata wok01 stolu (zapobiegajqca spadaniu naczyn) galley .tally -biuro liczmenow officer's quarters -pomieszczenia oficerskie open space .deck . promie) mess -mesa deck -poklad.lower . prowiant chlodzony refrigerator.engine .stevedore's -biuro sztauerow .conference -pok6j konferencyjny .suitable .

desk light/ alleyway/' korytarz mirro/. bath room/ lazienka ceiling light/ lampa sujtowa electric clock/ zegar elektiyczny wall light/ lampa Scienna lampa . r- SHIPPING Ferry cross section -przekrbj promu staircase/ klatka schodowa dno podwojne cabin .kabina mirror light/ Swiatio nad lustrem./ wash-bowh lustro umywalka sofa/ sofa desk/ biurko .biurkowa -bed light/ lampka kojowa -bed/ koja . .10.

centrala telefoniczna wheelhouse . Swiadectwa certificate of competency -certyfikat.pomieszczenia pasazerskie .iwiadectwo holder .chill ..pompownia .dyplom starszego oficera mechanika .near coastal voyages .cold .engineer officer in charge of watch .Swiadectwa kompetencyjne skich) screen door -drzwi siatkowe seamens' quarters .cook .deck -magazyn pokladowy .abled-bodied seaman home trade .dyplom kapitana w zegludze krajowej .passenger quarters . .pomieszczenia pasazerow telephone equipment exchange .chiodnia.dyplom oficera pokiadowego .chlodnia.Swiadectwo starszego marynarza w zegludze krajowej .chief engineer officer .able fisherman -seagoing fishing -Swiadectwo starszego rybaka ryboiowstwa morskiego -cook assistant Swiadectwo miodszego kucharza okrgtowego .abled-bodied seaman .dirty linen .master .dyplom starszego oficera -of competency -dyplom oficerski.paint .master mariner .- - - - certified officer .dyplom kapitana. Swiadectwo kwalifikacyjne .crew spaces -pomieszczenia zalogowe .fire equipment -magazynek sprzetu ppoz.chief mate .magazyn farb .sterowka saloon . Swiadectwo kwalifikacji kapitana statku handlowego .catering .magazyn zaopatrzenia dzialu administracyjno-gospodarczego superstructure-nadbudowka deck .salon (czgSc pomieszczen kapitan- - - - Certificates of Competency . komora chlodnicza .master's .reefer .fisherman seagoing fishing .chlodnia prowiantowa (na statku) .steering .sterownia - - - - - .iwiadectwo starszego marynarza .officer in charge of a navigational watch dyplom oficera wachtowego - -- - - - - - - - -- - - - - - - .pomieszczenia marynarzy self-closing door -drzwi samozamykajqce sic store -magazynek.endorsement attesting the recognition of a -potwierdzenie uznania dyplomul Swiadectwa . komora chlodnicza .Swiadectwo mlodszego marynarza pokladowego .pokiad nadbudowki -crew quarters -czeSC nadbudowki z pomieszczeniami zalogi .deck hand .office spaces -pomieszczenia biurowe .chief mate -dyplom starszego oficera .pump .magazyn bielizny brudnej .posiadacz dyplomu.magazyn dziaiu hotelowego .iwiadectwo rybaka ryboiowstwa morskiego holder -posiadacz Swiadectwa dyplom -marine electro-automation officer oficera elektroautomatyka okretowego -master -dyplom kapitana zeglugi wielkiej . magazyn -bosun's -magazynek bosmanski .dyplom oficera mechanika wachtowego .dyplom kapitana zeglugi baltyckiej .chlodnia prowiantowa .refrigerated provision .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .dyplomowany oficer certificate .mate .chemicals -magazyn chemikaliow .passenger spaces . Swiadectwo kwalifikacyjne .Swiadectwo kucharza okretowego .master home trade .dyplom kapitana zeglugi wielkiej .steward's .

iqctk\\aliiikacje regulations ...su lddect\\o operdtora ogolnego u~zqdzen GMDSS GhlDSS Restricted Operator Certificate (ROC CJMDSS).dyplom kapitana. near coastal loyages .prrepisy krajo\ve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - spurious sfitlszo\\any (np. sprawozdan~e.second engineer officer .zegluga krajowa home state C O C d y p l o m (Swiadect\vo) kraju pochodzen~a (rnarynarza) issued under the provisions . .) d l plom kap~tdna near coastal \o>ages zegluga prrqbrzezna permission . star n w r A - -- - - racja.dokunient z~ralniajqcy (kapitana) z obolviqzku korrystania z us1~1g pilota rating forming part of an engine room ~vatch C\viadect\vo motorzysty ~vachtou-ego .przcpisy ~nternntional . dyplom. na na .dyplom oficera \vachtowego.dyplom szypra klasy 1 rybolbn st\\ a lnorskiego seagoing fishing . license licencja. < \ < iadectun kraju bander!.zaSwiadczenie o pelnieniu \vachty nawigacyjn ej ..wystawiono na podstawie przcpisb\v .dyplom drugicgo oficera mechaniku home t r a d c d y p l o m s/ys k i p p e r class 1 pra klasy 1 \4 zegludze kra.zas\\. /a- .przepis) mi<dzynarodo\ve national ..I arn! dy plom \ master's license .dyplom s k i p p e r class 2 szypra klasy 2 rybolih s t w morskiego tanhcrman i\\ iadectwn prresrkolenia uprax ni. S\riadectwo kwalitikacyjne . zeglugi baltyckiej .r a n 1e51iccrt! fikat. chcmikalio\~cach -on liquiticd gas tanker -rermolenie na prace na garowcach -on 011tanker zezw olenie na pracq na r b ~ o r n ~ h o \cu do prze\\ o r u ropy \ permit to operate high speed craft . - .\ alld . paiist\\o bander! ccrtiticate COC' cert? tikat.control .prakt)k'~ mor\ha. Swiadect\vo k\valifikacji kapitana statku handlowego master's ticket --(pot.10.?jqce do plyu ania na tbiomikou each -I\ iper-SM iadect\\o mlodszego motorrh.zezu oleLieronanie statkarni o duzych prqdkonie n c ~ sciach qualification document -+\I ~adechvo potwierdz>i.regillatlons przcpisy kraju bandery GRIDSS General Operator Certificate (GOC G M D S S ) .inspekcja administracji kraju b..o f sea s e n i c e .. SHIPPIRC - - ofiicer in charge of a na\ igational batch-.ordinary seaman honic trade hviadect\\o marynarra a zegludze k r a j o w j pilotage licencja pilota p i l o t a g e exemption . s\\ indectwo inar) narskie) dispensation -zez\\olenie na rajmo\\ anlc stano\\ iska d>namic positioning operator certificate swiadect\\o operatom s>stemu par! ejono\\ . dokument) sea practice praktl ka morska \ea s e n i c e .jo\\ej home trade dyplom szy-skipper class 7 pra klasy 2 n zegludze krajoaej skipper class 1 seagoing fishing .sa ~adectmo ogranlczone operatord u ~ z ~ ~ d GMDCS zen home trade .sty certification \vyda\\ aanle dq plombu certificate of competency ( C O C ) s\\iadect\\o kompetenc>jne (dkplom oticerski.iadczenie praktyki plyi+ania of matchkeeping s e n ice on the bridge -.1 bander).Inia dynamiczncgo flag state kra.rating forming part of a naLigational \\ateti sa iadectwo marynarza wachtou ego . raport suspend certificate -.r c m o l e n ~ e -on chemical tanker r a r \ \ o l e n ~ e pracc. .

p ~ n k zborny t off-duty -po shzbie on board . .morning .stanowiska (alarmowe..iSC na morze graphic schedule -harmonogram instruction .stanowisko .wachta kotwiczna -below -wachta wolna (od shiby) .00 .objqc kierownictwo take over -przejqc (np. crew call system .zbiorka list -rozktad alarmowy station . uzytkownik (urzqdzenia) order -polecenie..zabierac siq do roboty unmanned ..bez obshgi czlowieka engine room .00 .00 .served in of .piece -. zakladka performing bridge watchkeeping duty -pelnienie wachty na mostku post .00 .engine -wachta maszynowa engineer -mechanik wachtowy .08.Work organization on board . iSC na morze turn to . obsenvator main shipboard manual .stanowisko.wachta 20.) .00) .oficer wachtowy watchman -wachtowy work . take the con .zaznajomienie siq zalogi z nowym statkiem workstation . rozkaz (to) order -polecac.praca akordowa .ustanowik wachte .silownia bezwachtowa watch -wachta.pracowaC na wysokosci in progress .24. roboczy working time -czas pracy working up a new ship .dzien wolny od pracy day wage .wachta pokladowa .glowna instrukcja statkowa management of a vessel -zarzqdzanie statkiem man-hour -roboczogodzina mariner's handbook -poradnik marynarza muster . funkcja.na shzbie one onlone off -system pracy zalogi (jednakowy czas spqdzany na statku i na lqdzie) operator ..trzymanie wachty.12.wachta 04.porzqdek dnia stand by -pogotowie .take over the -przejqc wachtq (to) watch ..00 -officer .objqc kierowanie statkiem take the sea .wziqc udzial w . pot. manewrowe) relieve officer -oficer przejmujqcy wachtq (to) relieve .oficer wachtowy .dzien powszedni. pelniqcy wachtq.. kierownictwo) duties -przejqc obowiqzki take part in .first .. (served as .00 . ppoi.anchor .) routine -czynnosci rutynowe (wykonywane na statku stale) .instrukcja. . wachtq).to be in -bye w pogotowiu (do pracy) straight time -czas roboczy zwykly (w odroznieniu do nadgodzin) (to) substitute -zastqpowac take charge of .dniowka robocza day worker -pracownik dniowkowy.na statku.organizacja pracy na statku (to) board -wehodzit na statek boarding -wejicie na poklad capacity .Q4..byl zatrudniony na stanowisku . wachtowy -engineer -mechanik wachtowy oMicer -. statek.set the -wyznaczyc wachtq ..urgent -praca pilna working day .stanowisko pracy - - -- - - -- - - - - --- - - - - - - - ..00 .dniowka day work . np. szkolenie. rozkaz -booklet .wewnqtrzstatkowy system przywolania (zalogi) day-off . popohdniowa (12.pelniC wachtq watchkeeping .00 . dayman deficiency -niezgodnosk z wymaganiami go aboard . objqc (np..zmienit kogoS na shzbie reliever -zmiennik - - replacement -zastepstwo round .okres przejmowania obowiqzkow przez czlonkow zalogi. polecen lookout . obsada wachty -afternoon w. szef quarters .daily .obslugujqcy.wspinak sie na maszt go to sea . pozycja principal -przelozony. dz.praca w toku (nie zakonczona) --load . operator.praca aloft .. na statek on-deck -na pokladzie on duty .deck .set up .00 -1 6.zaokrqtowai.obshgi) w formie broszury -sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.obciqzenie pracq .forenoon . rozkazywac overlap .obsenvacja..i.wachta 00. (np.wachta 08.middle ..obchod (statku.wehodzit na poklad go aloft ..

Northern Range (NR) -rejon polnocny (portow wsch.port Zatoki Meksykanskiej Havre..) -porty Zjednoczonego Krolestwa lub Kontynent (europejski) United Kingdom. Irlandii East Coast of Great Britain (ECGB) wschodnie wybrzeza Wielkiej Brytanii Europe Combined Terminals (ECT) -zespol terminali kontenerowych w Rotterdamie East Coast United Kingdom (ECUK) wschodnie wybrzeia Wielkiej Brytanii East Indies (EI) .Londyn. Antwerp or Rotterdam (LHAR) . wyb. wybrzeia Afryki --of England (WCE) ..o k r g Columbia East Coast of USA (EC USA. Hull. Savona. USEC) . wybrzeza Anglii of India (WCI) .Europa Far East (FE) . Savona. Naples or La Spezia (GNS) -Genua.1) . wschodnie wybrzeia East Coast Africa (ECA) .Liverpool Marseilles (M'lls) . Antwerpia lub Dunkierka Gulf of Mexico (USGulf) -Zat.strefa polnocna USA West EnglandEast Ireland (W. Afryki East Coast of India (ECI) -wsch.Zatoka Perska Rotterdam (R'dam) -Rotterdam River Plate (River) .Southampton Southern Range (SR) . Polnocnego Genova. Hull.Indie Zachodnie -- -- .USA.wsch.zach.Marsylia North Coast (NC) -wybrzeie polnocne North coast of South America (NC SAM) Ameryka Poludniowa.Le Havre.Genua. wybrzeza Indii of South America (WCSA) .Kolumbia Brytyjska Continent Antwerp-Hamburg (CAH) .B.Indie Wschodnie Europe (EU) .IE.wyb. Indii East Coast of Ireland (ECI) . Livorno or Naples (GLN) .porty pln.Hongkong Isle of Man (IOM) . Le Havre.zachodnie wybrzeza --of Africa (WCA) -z.. La Spezia lub Livorno Gulf ports . East Coast (SAM EC) -Ameryka Pld.Zjednoczone Krolestwo.Wschod. north of Cape Hatteras (USNH) -porty wschodniego wybrzeza USA na polnoc od przylqdka Hatteras United States North Range (USNR) . Gdynia or Szczecin (GGS) -Gdansk. wybrzeza USA) Orient .wyspa Man Isle of Wight (IOW) -wyspa Wight London (Ldn) .(porty) w strefie Le Havre-Hamburg Hong Kong (HK) . West Coast (SAM WC) Ameryka Pld.z. wybrzeza not north of (nin) .Buenos Aires Buenos Aires and/or La Plata (BALP) -Buenos Aires illub La Plata Baltic trade -zegluga baltycka British Columbia (BC) .Daleki Wschod Gdansk or Gdynia (GG) -Gdansk lub Gdynia Gdansk.10.poludniowe porty atlantyckiego wybrzeza USA United Kingdom (UK) -Zjednoczone Krolestwo United Kingdom or Continent ports (UK I Cont. Antwerp or Dunkirk (UKHAD) .(port wyladunkowy) nie na polnoc od . Livorno lub Neapol Genoa.zachodnie wybrzeza Ameryki Poludniowej West Indies (WI) . Neapol lub La Spezia German North Sea Ports (GNSP) -porty niemieckie w basenie M.Zachodnia Anglia/Wschodnia Irlandia West Coast (WC) . wschodnie wybrzeza South America.. Europy od Antwerpii do Hamburga Continent Bordeaux-Hamburg (CBH) -porty p6lnocnych wybrzeiy Europy od Bordeaux do Hamburga Continent Le Havre-Hamburg range (CHH) -kontynentalne porty polnocnoeuropejskie w rejonie od Le Havre do Hamburga Channel Islands (CI) -wyspy Kanalu La Manche Continent -porty polnocnoeuropejskie pomip dzy Hamburgiem i Bordeaux District of Columbia (DC) . SHIPPING Area of Trading -rejon ieglugi Buenos Aires (BA. wyb. kraje wschodu Persian Gulf (PG) .Londyn London. Antwerpia lub Rotterdam Liverpool (Lpl) . SAF) -Afryka Poludniowa South America.wsch. Antwerpia lub Dunkierka Hamburg-Le Havre range (HIH) . Gdynia lub Szczecin Genova. Baires) .porty lezqce na rzekach Parana i La Plata South Africa (SA. zachodnie wybrzeza Southampton (Soton) . pln. La Spezia or Leghorn (GSSL) . Meksykanska United States. Havre. Antwerp or Dunkirk (HA or D) .Genua.

bukowanie wstepne (ladunku) -reference number -numer nadany danej partii zabukowanej przez agenta bukujqcego -note -nota bukingowa.z.homeward - . rezenvowaC booking -bukowanie.back - - -- - - . nadwyika export .port dostarczenia ladunku -of discharge -port wyladunkowy of loading (pol) .ladunek .quantity at captain's (qc) .umowa bukingowa delay -opoznienie. opcja. wywoz license .alimentacja. statek) - .eksport. na statek on ship board . mazutu) dirty trade -przewoz ladunkow brudnych dispatch -wyslaC ladunek. ropa surowa. zwloka description of the vessel .fracht.) -wylqczajqc. excl. kontyngent eksportowy firm indication -wskaznik staly forward -wysylac.wolny od wszelkich obci@e~i not exceeding (ne) -nie przekraczaj%cy offer .ladunek eksportowy -transit -ladunek tranzytowy. kwota (ilosc) receiving note -zgloszenie ladunku shipment -partia ladunkowa. port zaladunkowy of transhippment .zwyczaj portu -of delivery (pod) . przyjqcia l. przesylke except (ex) -wylqczajqc.ladunek powrotny - - - - - - -- - - - - .counter ..Cargo booking .ciezar wysylkowy (ladunku) spread -rozkladac (np.zlecenie spedycyjne freight . spobrod excess -nadmiar.custom of the (cop) .ballast . prawo wyboru .port opcyjny pre-booked -wstqpnie zabukowany precarriage -przewoz wst~pny quota -kontyngent.bukowanie ladunku alongside delivery . ekspedycja (morzem) shipping -zegluga -ton -tona frachtowa (przestrzenna lub masy) -unit -jednostka ladunkowa (stanowiqca podstawe naliczenia frachtu) -weight .kontroferta .instrukcja spedycyjna -order .spedycja instruction . ladunku) contract of affreightment .oferta .ilosc (ladunku) w opcji czarterujqcego -quantity at Owner's ilobC (ladunku) w opcji armatora order port -port zlecenia out-bound freight -ladunek w eksporcie payable ton -tona zarobkowa port .okres obowiqzywania umowy bukingowej cargo (cgo) .port zaladunku.clean products") . zlecanielprzyjmowanie ladunku do przewozu .ladunek na droge powrotnq inbound . towar) consignment -partia (np.port . udzial.ladunek na drogq powrotnq .outward . ladunek .firm -oferta wiqzqca on board -na statku.zobowiqzanie zaladowcy odnohie terminu zaladowania ladunku stoppage in transit -wstrzymanie wydania ladunku tender -udostqpnik. ladunek przeznaczony do innego portu closing date -data zakonczenia przyjmowania ladunkow na dany statek na plac skladowy commodity description -opis towarow commodity index -indeks towarow (to) consign -nadawak. oddaC do dyspozycji (np. przewozy) steaming range -zasiqg plywania (statku) stem .opis statku dirty tanker -zbiornikowiec do przewozu ropy surowej i produktow ciemnych (np. z wylqczeniem excluded ports -porty wylqczone excluding (ex. na statek option (opt) -wybor. ilobC ladunku oferowanego net (free of all deductions) . wysylka towaru.zezwolenie wywozowe.na statku.ilok (ladunku) w opcji kapitana .port przeladunkowy . wysylaC (np. w -dirty odroznieniu od . ekspediowak forwarding . transport (Iqdowy) inducement .dostawa pod burte bill's of lading lot -partia konosamentowa board receipt -potwierdzenie zaladowania ladunku. potwierdzenie zabukowania period .advance .kontyngent wywozowy.ladunek balastowy ladunek brudny (np.quantity at Charterer's .optional . z wylqczeniem ex . eksportowe quota .outward . na statek (to) book -bukowak (ladunek).ladunek w eksporcie haulage -przewoz.

dokumenty ladunkowe acceptancespecification -specyfikacja odbiorcza arrival notice .konosament bezpoiredni .konosament morski . BIL) .specyfikacja ladunkowa tracer .intake -dokument o iloSci ladunku zaladowanego wedlug wskazan miernikow statkowych of origin (C/O) .przetwarzanie danych -rate . i i okreilony ladunek zaginql lub zostal wyladowany z nadwyikq certificate -certyfikat.foul .free pratique .charter party .outturn .dokument wysylany przez agenta stwierdzajqcy.kwit skladowy.swiadectwo wolnosci ruchow . .konosament czysty. dowod zlozenia -of discharge .lista specjalna towarow n.arkusz danych -storage -przechowywanie danych - - - - - - - - - - - - ---- - .captain's copy .manifest towarow n.post-dated -k.Swiadectwo zdrowia . data . atest .zapis danych sheet .declaration zgloszenie ladunku .Swiadectwo odszczurzania .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji .data wydania k.through .marine .baza danych -freight system -komputerowy system bukowania logging .konosament spedytorski . celna deklaracja przywozowa bill of lading (bll.swiadectwo pochodzenia -of redelivery .konosament zaladowania.konosament domowy . SHIPPING Cargo documents .local . bez uwag .claused .konosament na okaziciela -blank--konosament na okaziciela terms and conditions .konosament .to bearer .groupage .fumigation .Swiadectwo wyladowania of health .clean .order . z naniesionymi uwagami .konosament "nieczysty" ( z uwagami) .derrating .omnibus . okaziciel konosamentu . wydany przez odbiorcq condition -warunek (umowy) commodity plan -plan ladunkowy dangerous goods -towary niebezpieczne manifest .dry -zaswiadczenie eksperta.zaiwiadczenie.forwarder's .10.Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboia luzem of delivery .ante dated -k.konosament na zlecenie .warunki konosamentowe .grain cargo .dane -base .gas free .konosament zbiorowy (obejmujqcy kilka przesylek) --holder -posiadacz.konosament na okaziciela cargo .szybkoSC transmisji danych record .konosament na towary zaladowane .full set of -s .konosament czarterowy .konosament bezpoiredni .ladunek -book .bearer .liner .ocean .konosament zatadowania .konosament morski . special list .zgloszenie przybycia (powiadomienie odbiorcow ladunku o jego przybyciu) bill of entry .dokument o iloici ladunku wyladowanego ze statku.house .documents -dokumentacja ladunkowa .konosament liniowy . ze statek zostal odgazowany (wolny od gazow palnych) .straight -konosament imienny (na okreslonq osobc) .record book ksiqzka ladunkowa - -- -- -- -- ---- -- ------ --- ------ ------ -release -kwit celny (zwolnienie towarow odprawionych) specification .Swiadectwo zwrotu statku -of registry -certyfikat okrqtowy .direct .Swiadectwo fumigacji .collective . wydany z datqpoiniejszq .deratting exemption .kopia kapitaliska (konosamentu) .konosament "nieczysty".ksiqzka ladunkowa . wystawiony z datq wczeSniejszq . i e caly ladunek zostal ze zbiornikow wyladowany .on board .konosament zbiorowy date of issue .list lista ladunkowa .rejestracja danych -processing .konosament zbiorczy .manifest ladunkowy. Swiadectwo.shipped .komplet konosamentow .protokol przekazania -of deposit .plan sztauerski towarow n. stowage plan .konosament na dowozowq cz& trasy .

dokument of authorisation to sign bill of lading . dlo) .FIATA Warehouse Receipt (FWR) -kwit skladowy FIATA . zezwolenie na przyw6z towarow exemption -zwolnienie certificate .inward .Swiadectwo.Swiadectwo zwolnienia expiration -wygainiqcie (waznoici dokumentu.dziemik okrqtowy manifest (of cargo) -manifest ladunkowy .transport multimodalny document .zgloszenie statku (ladunku) do odprawy celnej -certificate -swiadectwo dokonania odprawy celnej statku (ladunku) -permit -zezwolenie na wejicie (statku do portu). multimodalny list przewozowy FIATA .Swiadectwo swobody ruchow import license . wagi towaru w kontenerze . deklaracja przewozonych ladunkow mate's receipt (MIR) .Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods (SDT) .kwit sternika.zgloszenie gotowosci statku (do zaiwyladunku) notify-address -adres osoby.licencja importowa invoice .wygainigie (waznoici dokumentu.Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL) -zbywalny multimodalny konosament FIATA . pismo.paczka.faktura .licencja eksportowa express cargo bill .freight .blank . u p w terminu waznosci export license .Forwarders Certificate of Receipt (FCR) spedytorskie zaiwiadczenie przyjqcia towaru do wysylki .list.manifest ladunkowy . u p w terminu waznoSci expiry . dokument cesji of trust . blankiet .formularz. notyfikacja. praw).nota protestacyjna .niezbywalny morski list przewozowy note .dated (dd) .shipping Swiadectwo zaladowania (towaru) . umowy) -date -data wygainigia.cesja (np.upowainienie do podpisania konosamentu -of credit -akredytywa -of guarantee .dokumentacja draft -weksel enclosure -zalqcznik (do pisma) entry .datowany delivery order (do.Shippers Intermodal Weigh Certification (SIC) .pro-forma -prowizoryczny (rachunek) letter .potwierdzenie odbioru (to) log . ktorej zglasza siq nadejicie przesylki (ladunku) do portu przeznaczenia parcel . przewozu towarow niebezpiecznych .deklaracja zaladowcy dot. nota of protest .list gwarancyjny -of subrogation . dokument przyjqcia ladunku do przewozu documentation -dokumentacja .kwit wydania dock pass -przepustka portowa dock receipt -kwit skladowy.konosament elektroniczny (rowniei sea waybill) feed back .formularz czysty. dowod przyjqcia ladunku na statek multimodal -multimodalny transport . certyfikatu. niewypelniony free pratique .atest ciqzaru notice -zawiadomienie.manifest przywozowy (w imporcie) manifest (ladunkow) wywozonych -outward (ladunkow w eksporcie) -ship's --manifest okrqtowy.Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB) -niezbywalny.sptyw informacji do systemu kontrolnego.dokument (np. konosament) wystawiony na transport multimodalny non-negotiable sea waybill . umowy) -date -data wygasniqcia. jednostka ladunku receipt . informacja zwrotna FIATA documents -dokumenty Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow .kwit przesylowy (na jednostkq ladunku) - - - - - -- - -- -- - .certyfikat zaladowcy dot.FIATA Forwarding Instruction (FFI) -zlece- - - nie spedycyjne form .Forwarders Certificate of Transport (FCT) spedytorskie zaiwiadczenie transportowe .weighing .exporter's .faktura wywozowa .dokonaC zapisu w dziemiku okrqtowym log-book . awizowanie of readiness (NOR) .cargo .

raport dzienny .specyfikacja ladunkowa stowed onlunder deck .kwit skladowy (pokwitowanie zlozonego na sklad w porcie ladunku) report .spis numerow plomb - - seawaybill .zlecenie zaladunkowe. kwit magav'owy warrant .dokumenty przewozowe (ladunkowe) shipping instruction -instrukcja (dyspozycja) zaladunkowa shipping order .zaladowane nalpod pokladem (uwaga na konosamencie) tally book . zlecenie spedycyjne cargo specification .konosament przyjccia do zaladowania quay receipt .outtum . SHIPPING -ticket -kwit przesylowy (na jednostke ladunku) permission -zezwolenie.daily . sprawozdanie. raport) processing (of documents) -przygotowanie dokumentow program (programme) -program.skladowy dowod zastawczy .raport.warehouse (WIW) -kwit magazynowy wharfinger's certificate -portowy kwit skladewy - .10.deklaracja eksportowa zaladowcy shipping documents .konosament elektroniczny shipper's export declaration (SED) .dziennik liczmana tally sheet -kwit liczmanski time sheet -karta kontrolna czasu (zwykle obejmuj$ca okres reda-reda) warehouse receipt -kwit skladowy.sailing -raport o wyjbciu (statku) w morze seal log . plan received for shipment . protokol .zestawienie iloici (wyladowanego ladunku) . pozwolenie port health declaration -deklaracja sanitama (skladana na zawiniecie do danego portu) pratique (free pratique) -Swiadectwo (sanitarne) swobody ruchow preliminary -wstqpny (np.

oddawak w subczarter..najem czqici przestrzeni ladunkowej . paliwo i woda slodka) przy zdawaniu go przez czarterujqcego charter -czarter.lub wyladunku rate .data . dreadage .Charter -czarter certificate of delivery . na kolejne podroie .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas on-hire survey .czarterujqcy na czas chartering broker .port przekazania statku w cz. podczarter .czarter na czas .prawo zaladunku ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy excluded ports -porty wylqczone fix a charter .slot .przewidziany w czarterze czas na wylzaladunek statku net terms -czarter .(granice czasowe rozpoczqcia cz.private .umowa cz. przez BIMCO) . zatwierdzony (np. z powodu awarii technicznej survey . subczarter .statek podobny relief ship .formularz umowy czarterowej.zdanie statku po czarterze survey .makler okrqtowy (frach- - - - -- - -- - - - - - - - %CY chartering order -zlecenie zaczarterowania chartering policy -polityka czarterowa CP blading (charter party bill of lading) -konosament czarterowy charter party form .deadweight .stawka czarterowa charterer -czarterujqcy -time . wskazujqce stan statku (w tym balasty.loading .trip ..sub-umowa podczarterowania.round . wodq slodkq i paliwo) przy przekazywaniu go czarterujqcemu certificate of redelivery -Sw.net .czarter otwarty (nie okreilajqcy ladunku ani portow wyladunkowych) party -umowa czarterowa.standard .zalecany formularz czarterpartii .czarter na podr6z .) . podczarterowak redelivery (redely) .consecutive voyage cz.zawrzeC umowq czarterowq fix a ship -wyczarterowak statek fixing letter .oglqdziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas on-survey -ogl~dziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas --report -protokol przyjqcia statku w czarter re-charter .czarter na podroz okrqznq . dly) -przekazanie (np.statek zastqpczy slothire -umowa czarterowa dot.round trip .niestandardowy formularz czarterpartii --- --- .approved .Swiadectwo wskazujqce stan statku (wlqczajqc balasty.laydays .za zryczaltowanq surnq frachtu .recommended --- --- - - -- - .port of .formularz umowy czarterowej -port .space .nettom . wykorzystania czqSci przestrzeni ladunkowej statku sub-charterer-podczarterujqcy.czarter czqSci pojemnokci statku .bareboat .formularz u. na podr6z okrqznq .oplata w czarterze na czas lay-days .okres wylqczenia statku z czarteru off-survey . subczarterujqcy sub-charter party -umowa podczarterowania.stawka czarterowa . podczarter.lump sum cz.znormalizowany formularz umowy czarterowej chartererspay dues (cpd) -oplaty ponosi czarterujqcy date .data ladowania --of readiness -data gotowoici do zaladunku days of grace .voyage . czarterpartii . np.potwierdzanie czarteru za pomocq umowy czarterowej hire .open . wynajem statku . czarterpartia -party form .czarter wskazujqcy port za.czarter na podroi (to) charter -wyczarterowak chartered rate . cz.czarter ze stawkq od noinoSci -definite time of arrival (dft) -ostateczna data przybycia . statku w czarter) .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas --time .netto" (kosztow za-Iwyladunku i sztauowania nie ponosi przewoznik) off-hire-wycofanie statku z czarteru na krotki okres.inspekcja statku zdawanego przez czarterujqcego armatorowi reference ship .czarter na warunkach .dni ulgowe w czarterze delivery (dely.time (TIC) .czarter statku bez zalogi commission -prowizja czarterowa .

uzywania chwytakow przy przeladunku grounding clause -klauzula dot.klauzula collision clause -klauzula kolizyjna. prawa przewoznika do natychmiastowego wyladunku po zacumowaniu) .klauzula dot. premii za poipiech disposal clause -klauzula dyspozycyjna (ustalajqca date i miejsce zwrotu statku przez czarterujqcego) dreading clause -klauzula dot. awarii wspolnej zawinionej przez czlonka zalogi) jurisdiction clause . dot. straty konstruktywnej (statku) breakdown clause -klauzula dot. osiqgalnY (port) abandonment clause . iz statek nie moie osiadaC na dnie w trakcie przeladunku) force majeure clause -klauzula dot. w czarterze na czas) cancelling clause -k.klauzula Jasona (dot. dot.k. objecia ograniczeniem odpowiedzialnoSci przewoinika osob wykonujqcych usfugi zwiqzane z przeladunkiem i przewozem towarow hire and payment clause -klauzula dot. odladunku na barki liner negligence clause . dot.klauzula zezwalajqca na odstagienie praw banking clause -k. odpowiedzialnoSci za fracht charges clause -klauzula dot.wlqczyi: (np. oplat portowych clause (cl) .klauzula poiarowa flag clause . stwierdzajaca. i i koszty obslugi ladunku ponosi czarterujqcy ceiling clause .zawsze dostqpny. zatrudnienia (podlegloici kapitana wobec czarterujqcego na czas) fire-clause . sqdu lub miejsca) lien clause . anulowania umowy cargo free clause -k. skutkow dzialania sily wyzszej grab (discharge) clause .do konosamentu Jason clause .klauzula dot. ladunku pokladowego demurrage clause .klauzula dot. abandonowa (regulujqca warunki i skutki porzucenia statku) additional perils clause . szkod wyniklych ze zderzenia congestion clause -klauzula kongestyjna. dot. prawa zastawu lighterage clause .klauzula dewiacyjna w czarterze deck cargo clause -klauzula dot. dot. arbitrazu assignment clause . wlaSciwoSci prawa. zabezpieczenia statku przy wyladunku chwytakami cesser clause . przewozu sztuk ciezkich Himalaya clause -klauzula dot.klauzula o wlaSciwoSci prawa bandery floating clause . kosztow bankowych berth charter clause . frachtu i jego platnoici ice clause . prawa do przyjecia ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy dunnage clause -klauzula dot.klauzula dot.k.k.dostatecznej glebokoici" (stanowiqca.klauzula dot.k.k.klauzula jurysdykcyjna (dot.klauzula dodatkowych niebezpieczenstw arbitration clause . przestojowego) deviation clause -klauzula dewiacyjna disbursement clause -klauzula wydatk6w dispatch clause . przenv awaryjnych (np.klauzula dot. czarterowa okreslajqca miejsce za. oplaty za przestoj (tzw.. odpowiedzialnoSci obu stron za zderzenie break up clause -klauzula dot. utkniccia na mieliznie heavy Lift clause.klauzula dot. kosztow drewna sztauerskiego embody (in) . klauzulc do umowy czarterowej) employment clause -klauzula dot.klauzula dot. odpowiedzialnoSci za zderzenia currency clause -klauzula walutowa deviation clause (DC) . lodow (regulujqca przypadki niewlaiciwego wykonania umowy przewozu spowodowane zalodzeniem) identity of carrier clause (ioc) -klauzula ustalajqca przewoinika incorporation clause -klauzula wlqczajqca dodatkowe warunki . dot.klauzula dot.10. zaniedban London clause -klauzula londynska (dot. dot.klauzula . SHIPPING Charter and liner clauses klauzule czarterowe i liniowe always afloat (aa) -klauzula czarteru zastrzegajqca dostatecznq glebokoiC przy nabrzezu always accessible .lub wyladunku w porcie bonded value clause . zatloczenia portu contact clause . wartoici wolnoclowej both-to-blame collision clause -klauzula dot. dot.k.

always afloat. okresowego wylqczenia statku z czarteru (np. na barkg paramount clause .klauzula dot.z dotkniqciem gruntu (port lub nabrzeze. niebezpieczenstw morskich penalty clause -klauzula dot. dot. naliczania czasu zaladunku z uwzglgdnieniem warunkow pogodowych wharfage clause -k. zdania statku przez czarterujqcego reefer clause .klauzula podnajmu substitution clause -klauzula substytucyjna tackle clause .klauzula nadrzqdnoici (dot. ladunku opcyjnego overside delivery clause -klauzula dot.klauzula wyla. dot. notyfikacji wskazanej osoby o nadejiciu ladunku do portu przeznaczenia off-hire clause -klauzula dot.klauzula o (zawinionym) zderzeniu safe aground clause -klauzula dot.marine extension clause . podlegloici kapitana (wzglgdem czarterujqcego) not always afloat (naa) . zawsze dostqpne nabrzeze o dostatecznej glgbokoici Saturday afternoon clause . kolejnoici podejScia statkow pod przeladunek wg kolejnoici przybycia waiting for the berth clause -klauzula o oczekiwaniu na nabrzeie war clause -klauzula wojenna weather permitting clause -klauzula dot. przy kt6rym statek dotyka dna przy odplywie) not always afloat but safe aground (naabsa) -z dotkniqciem gruntu przez statek.klauzula dot.k. kosztow przebrania ladunku uszkodzonego strike-clause -klauzula strajkowa subletting clause . bez niebezpieczenstwa uszkodzenia dna statku near clause -klauzula nakazujqca statkowi podejicie do portu wyladunkowego na minimalnq bezpiecznq odlegloSC notify clause -klauzula dot. cych do tego samego armatora skimming picking clause . holowania trade clause . holowania towage clause . prawa odbioru ladunku pod burtrt np. dot. bezpiecznego osiadania statku na gruncie portu plywowego safe berth. kary umownej prolongation clause -klauzula prolongacyjna (o przedluzeniu umowy) re-chartering clause . always accessible (sb aaaa) -bezpieczne. dodatkowego ubezpieczenia ladunku master employment clause -klauzula dot. konsekwencji rekwizycji running down clause . podporzqdkowania konosamentu zasadom Konwencji Brukselskiej) perils of the sea clause -klauzula dot. czajqca sobotg po poludniu i niedzielg z czasu przeznaczonego na przeladunek separation clause -klauzula separacyjna sister ship clause -klauzula o statkach naleza. subczarteru redelivery clause -klauzula dot.klauzula dot.k. pokrycia przez ubezpieczyciela kosztow segregacji ladunku uszkodzonego) skimming clause -klauzula dot. przewozu ladunkow w ladowniach chlodzonych requisition clause -klauzula dot. uzywania statkowych wind ladunkowych .klauzula segregacyjna (dot. wskutek awarii technicznej) optional clause . dopuszczalnych akwenow dysponowania statkiem turn clause .klauzula dot.klauzula o prawie do odbioru ladunku na barkg towage and salving clause -klauzula dot.klauzula dot. oplat nabrzezowych winch clause -klauzula dot.

.wyrywkowo (np. atest . wyrzqdzona wodq morskq seawater . SHIPPING Claims -roszczenia absorb -wchlaniac (wodq) accident of the sea . powodujqce zmiang jej charakterystyki) customary trade loss -zwyczajowy ubytek ladunku w trakcie transportu damage . szkoda wywolana wodq morskq survey .latent -wada ukryta .roszczenie ladunkowe .clean ladunek czysty.broken .bend -wygigcie . statku).extent of . skazac (np. defekt .inspekcja doznanych szkod (np.protokol szkod . przeciety .spowodowac szkodq certificate -certyfikat.dzialania wrogie. postqpowanie car exception report .zlamany .oplata za stawienie siq (np.odksztalcenie .odpadowe.sila wyzsza act of hostility .Swiadectwo odszczurzania - - - - -- - - - - .dzialania wojeme actual total loss -rzeczywista strata calkowita assign an expert -wyznaczyC eksperta at random .10.Swiadectwo.zgiqcie .cracked -pqkniqty .cut .tom . odszkodowanie z tytuh uszkodzenia by contamination . ladunek) contamination-zanieczyszczenie ladunku (np.odrzucenie ladunku (np.nieostrozne operowanie.wypadek morski abandonment. ladunku) uszkodzenia spowodowane ha-hook hole kiem sztauerskim .stan ladunku contaminantion -zanieczyszczenie ladunku out of specification .precious .Swiadectwo inspekcji claim -roszczenie claimant -roszczqcy container damage -uszkodzenie kontenera .uszkodzenie statku damaged cargo report -raport uszkodzen fadunku defect .ubytek ladunku (w czasie przeladunku lub transportu) cargo-worthy (ship) -(statek) przystosowany do przewozu danego ladunku cargoworthiness -zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoid do przewozu danego ladunku) casualty -nieszczqsliwy wypadek.przebity .list gwarancyjny bag trier . eksperta) attestation .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji -of damage . wormy and punky . wojeme act of man .deratting - -- - .substancja zanieczyszczajqca.przecigie.dokumentacja uszkodzen samochodu cargo .bow .zakres uszkodzen (statku.list gwarancyjny.odorous . o kontroli) attendance fee . ladunkowych) to cargo . skazajqca (to) contaminate -zanieczyszczac.wada.ladunek claim .ladunek o silnej woni .sea (SID) -szkoda powstala w czasie transportu morzem.Swiadectwo dezynfekcji of indemnity .zglqbnik do pobierania probek z workow brack -towar wybrakowany bracking . Swiadectwo. brakowanie towaru broken down -uszkodzony broken. sprochniale careless handling .deformation .uszkodzic przez zanieczyszczenie -by tainting -uszkodzenie przez przejqcie obcych zapachow certificate . rewers of survey .poswiqcenie czgici ladunku lub wyposazenia dla ratowania statku act of war .ladunek niezgodny ze specyfikacjq loss -utrata ladunku .bent -wgniecenie .uszkodzenie. szkoda.abandon act of God .rozenvany contaminant . zaiwiadczenie back letter .deratting exemption - .drogocemy ladunek -rejection .selekcja towaru uszkodzonego (tzw. z powodu uszkodzen) -wastage . bez zanieczyszczen condition .uszkodzenie. n.holed . ofiara wypadku (to) cause damage .atest awaryjny -of desinfection .porzucenie (np.uszkodzenie ladunku -to ship . zarobaczone. innym gatunkiem ropy.

list gwarancyjny loss .zaniedbanie. rewers in dispute . towaru) inherent vice . ladunku) zaplamione - marks unclear . samozaplon (np.rozbieznoSC. nadwyzka (np.rozkurz (strata ladunkow sypkich np.wlasnoic ladunku.strata na wadze (ladunku) marine accident -wypadek morski marine casualty -wypadek morski marking (of cargo) . brak ladunku) in good order and condition -(ladunek) w nalezytym porzqdku i w dobrym stanie inherent quality -wlaiciwoSC szczegolna (np. niedbalstwo . niezgodnoSC (np.wada naturalna (np. rozkurz (np.konfiskata (tu: statku.drobna kradziez pre-loading inspection . rozkurz (to) draw samples . kontrola excess -nadmiar. obcieraC (to) rummage -przeszukiwac ladunek sample -probka .szczegolna wlaSciwoiC (np.inspekcja (ladunku.list gwarancyjny letter of indemnity .sporny (np. z beczki) letter of guarantee .znakowanie (cechowanie) ladunku marks stained -cechy (oznaczenia towaru. uwagi oddments -resztki ladunku offsetting of claims -kompensata wzajemnych roszczen overcarriage -przewiezienie ladunku dalej.okres probkobrania scattering .defective -wadliwy dent -wgniecenie deratization -deratyzacja deratting -deratyzacja deterioration -pogorszenie sicjakoSci (np. wskutek przeladunku) sea damaged -uszkodzony w czasie transportu morzem.standard . odpadki pilferage . ladunku) discoloration -odbanvienie. statek) mold -pleSn natural wastage -naturalny ubytek (ladunku) w czasie transportnegligence . sprawdzanie.cechy (oznaczenia ladunku) niewyraine mildew -plesn missing -zaginiony (np.wspolne ogledziny (ekspertow obu stron) leakage . zlamanie indemnification -kompensacja strat illub poniesionych kosztow indemnify -zabezpieczyi. wlasnoSC towaru residue cargo -resztki (pozostaloici) ladunku right and true delivery -prawidlowa dostawa (przesylki. dezynfekcyjn Y disinfection -dezynfekcja disinfestation -dezynsekcja dissipation -rozproszenie. ladunkow sypkich) distortion -odksztalcenie (opakowania.pobieraC probki examination -badanie.gross -powazne zaniedbanie normal shrinkage . separacja - - .ubytek normalny (ladunku) observations -obsenvacje.list gwarancyjny. w iloici ladunku) disinfectant -Srodek odkazajqcy.dostawa ladunku w porzqdku (to) rub -trzeC sip. wynagrodzic straty indemnity bond . ladunku) experts' commitee -komisja rzeczoznawcow extract from log -wyciqg z dziemika fall to pieces -rozpaSC sic na kawalki fracture -pt$cniccie. uszkodzony przez wodc morskq seizure . probkobiorca sampler -probnik. ladunku) draftage -rozsyp. ladunku) pickings -resztki.wyciek (np. zglcbnik sampling time . zmiana banvy ladunku discrepancy .Swiadome zwolnienie (wyrzucenie) czcSci lub caloici ladunku za burtc joint survey . ladunku) self-ignition-samozapalenie. niz do portu przeznaczenia overcarry -przewieiC ladunek poza port przeznaczenia overlanded -wyladowany z nadwyzkq (w stosunku do konosamentu) overdue -(statek) zaginiony peculiarity . ladunku) right and true (rtd) . ladunku) separation -rozdzielenie.probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probke sampler -pobierajqcy probkc. statku) przed zaladunkiem property in goods . towaru) jettisonning .strata in weight .

zmiotki taint -szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem tainting damage . rozsypaC (ladunek) spillage .dentlng .dostawa (ladunku) z brakami --landed . wyciek.rust spots apparent . list gwarancyjny (zaladowcy) ship fills -rozsypy (ladunku) ship spills -ladunek zebrany z rozsypow statkowych ship sweepings .goods in rusty condition . wskutek wysychania) unidentifiable cargo . partly .inspektor.podarte York-Antwerp Rules (YAR) -Reguly YorkuAntwerpii - - - - - - - .szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem take up -wchlaniaC (wodq) total loss only (t.dokonywaC przeglqdu surveyor .marine .covers wet . certyfikat oglq dzin -joint . wskutek sztormowej pogody) sweepings .rusty covers -pokrycia zardzewiale .packing rusty .protokol oglqdzm.kontrola (ladowni illub 1adunku) przed zaladunkiem . niedobor (np.0) . z braku miejsca) -weight . SHIPPING separation of cargo .zmiotki statkowe shortage .przeglqd.naddatek na skurcz shut out .poplamione tear .inspekcja (ladunku.przesuni~cie ladunku (np.rzeczoznawca morski shifting of cargo .samozapalenie steel and steel products -stal i wyroby ze stali .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) of holds .zamoczona czqSC ladunku (np.cz~iciowo zardzewiale .widoczne plamy rdzy - -- - -rust spots apparent on top sheets -plamy rdzy widoczne na wierzchnich arkuszach . kawy) slacks -niepelne.wgniecenia (w wyrobach hutniczych) .1.zmiotki.zardzewiale konce -rusty. ladunku) short -brak delivery .shipper's .kontrola (czystoici) ladowni .wyladowany z niedoborem.brudne stained .tylko strata calkowita (statku) trade shortage -naturalny ubytek ladunku (np.niedobor wagi (ladunku) shrink -kurczyC siq shrinkage .ladunek zardzewialy .covered with snow .nasiqkniqty wodh napelniony wodq wrapper . rozlew spontaneous combustion -samozapalenie spontaneous ignition . wyladowany z brakiem --shipped -niezaladowany na statek (np. statku) przed zaladunkiem report . nieprzyjqty do zaladunku skimmings .opakowanie zardzewiale .brak. pobrudzony. oglqdziny -certificate -protokol oglqdzin. paliwo). rzeczoznawca . atest (to) survey . poplamiony.zapiaszczony.rusty ends .worki niepelne w czasie wyladunku soiled .separacja ladunku shipper's guarantee -rewers.resztki ladunku.opakowanie dirty .pokrycia mokre .(ladunek) niezaladowany na statek (np.rozlaC (ciecz.pokryte Sniegiem . ladunek) spill . higroskopijnoSC waterlogged . zanieczyszczony (np.packing wet .nie przyjqb (ladunku) shut-out cargo -ladunek odrzucony.top sheets rusty .ubytek ladunku (wskutek wysychania) allowance . "wiotkie" worki .gome arkusze zardzewiale surplus of weight -nadwyzka wagi survey .10.ladunek niedajqcy siq zidentyfikowat water absorbtion -wodochlonnoiC.krawqdz~e pogiqte i zardzewiale .rust and oil spotted .pre-loading .plamy rdzy i oleju .pre-loading .opakowanie mokre -pitted -wzery .edges bent and rusty . z braku miejsca) cargo .

Container trade przew6z kontenerow agreement -umowa pomiedzy armatorami..dowoz z zaplecza lub odwrotnie organizowany przez przewoznika morskiego check-digit .system iledzenia pozycji kontenerow home-to-home-dostawa ladunku w relacji bezposredniej (door-to-door) inland clearance depot (ICD) . obshgujqcy kilka por- - -- - - - -- -- port .umowa armatorow o tow .system sledzenia pozycji kontenera w oparciu o raporty teleksowe.raport uszkodzen (kontenera) demurrage -dodatkowa oplata za przetrzymanie kontenera ponad umowiony czas door-to-door (house-to-house) .vessel sharing (VSA) .o . okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU Far East Freight Conference (FEFC) -Konferencja Dalekowschodnia feeder service -semis dostawczy (dowozowy) Fortyfoot Equivalent Unit (FEU) -jednostka umowna odpowiadajqca wielkosci kontenera 40' (2TEU) freight all kinds (FAK) -stawka frachtowa niezalezna od przewozonego w k.ruchy diwigu kontenerowego -number -numer identyfikacyjny kontenera owner -wlaiciciel kontenera prefix .umowa. obslugujqcy jeden port Container Safety Convention (CSC) . container fully loaded weight and capacity (FWC) -k. k.miejsce odpraw kontenerow polozone w glqbi lqdu inland rules -zasady i stawki za przewozy kontener6w w obrqbie Europy less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objetoSC kontenera. wypelniony ladunkiem.0. pojemnik dimension(s) -wymiar(y) kontenera land bridge .lqdowy most kontenerowy leasing -umowa o leasingu kontenera logistics -monitorowanie ruchow kontenera -manifest -manifest kontenerowy -moves .umowa o wspolnym wykorzystaniu slotow (przestrzeni ladunkowej) na statkach pozostajqcych w dyspozycji stron u.k.grupowad ladunek dla umieszczenia w jednym kontenerze container -zapelnid kontener ladunkami roznych zaladowcow consolidation point -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze consolidator . .Trans Atlantic Agreement (TAA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Polnocnego Atlantyku carrier's haulage . containerization-konteneryzacja damage report . partia ladunku wypelniajqca kontener.slot sharing .ostatnia cyfra w numerze kontenera majqca charakter kontrolny consolidate . takze w oparciu o satelitarne systemy nawigacji container operator -operator kontenerowy .operator kontenerowy przewozu wiqzanego .k. formowany przez zaladowcq na jego koszt i ryzyko global tracker sewice .konwencja o bezpiecznych kontenerach container service charge (csc) -kontenerowa oplata terminalowa container sublease .combined transport . przewoz kilku partii w jednym kontenerze.direct interchange .nabrzeie-nabrzeie" -- .Europe Asia Trade Agreement (EATA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Europa .czteroliterowa pienvsza czqid kodu identyfikacyjnego kontenera -serial number -siedmiocyfiowy numer (dmga czeid kodu identyfikacyjnego kontenera) tracking system .dostawa k. pozwalajqcym na maksymalne wykorzystanie pojemnoici i noinoici k.Azja .firma grupujqca ladunki dla umieszczenia ich w kontenerze container -kontener.statystyczne pojg cie urnowne. bezpoirednio od nadawcy do odbiorcy ETEU (equivalent TEU) .umowa o wspolnym wykorzystaniu posiadanego tonaiu .Owiadectwo pochodzenia (ladunku) container freight station (CFS) -magazyn formowania kontenerow LCL na terminalu k. ladunku freight container station -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze full container load (FCL) -jednolity ladunek pelnokontenerowy. przewoz na warunkach .single - wzajemnej wymianie kontenerow . na mocy ktorej przewoinik oddaje kontener innemu przewoznikowi do uiytku na czas okreilony certificate of origin .multi port . -space sharing umowa o wspolnym wykorzystaniu przestrzeni ladunkowej .

kontrahent deal -umowa effective -skuteczny.adhere to a ..strona umowy.par01 . anulowak cancelling . rowniez maksymalna dopuszczalna waga ladunku w kontenerze payment for detention .obowiqmjqcy od .miejsce dostarczenia ladunku poza portem pool -umowa o wspolnym uzytkowaniu kontenerow Port of Discharging (pod) -port wyladunku Port of Loading (pol) -port zaladunku precarriage -dowoz (np. skreilik erasure . posiadajqcy najwigksze floty statkow kontenerowych overcapacity -nadmiema pojemnoik ladunkowa statkow eksploatowanych na danej linii w stosunku do dost~pnych ladunkow parcel receipt -kwit przesylowy (na mniejsze partie drobnicy) payload . kaucja.skreslenie.umowa o czarterze okreilonej liczby slotow sharing .umowa dot.ilosciowy kontrakt przewozowy contractor .upowaznienie.volume .payments .kontener 20' (jednostka statystyczna okreilajqca iloib ladunku rownowaznego kontenerowi 20') Contract -umowa agreement -umowa.data odstqpienia od umowy cession .przedluzenie umowy .zerwak umowg .break a .umowa przewozu na warunkach konferencyjnych . platnoici authority .dotrzymywak warunkow u.zgodnie z umowq .gwarancja umowna.by .breach of . skreslenie -date .warunki umowy . kontenera do portu) precarrier -dowozqcy Pre-trip Inspection (pti) -inspekcja techniczna (kontenera chlodzonego) przed przewozem shortsea (trading) .kontrakt sztauerski ..umowa ustna stevedore .naruszenie umowy .papier wartobciowy.standard (std) .10.sztauowanie ladunku w kontenerze terminal handling charges (THC) -koszty wyladunku i portowe TEU (20' equivalent unitised freight unit. standardowe contract -umowa .waga lub objgtosc ladunku w k.fidelity umowa o wylqcznosci (korzystania z uslug danej linii zeglugowej) .surety -kaucja gwarancyjna . erase -wycierak. slowo usuniete (z tekstu) express warranty .cela kontenerowa charter deal .grupowa kaucja gwarancyjna (to) cancel -uniewaznib. statku) of towage -umowa holownicza ..rozladunek kontenera stuffing . since .large volume -umowa przewozu wielkich partii towarow lien -umowne prawo zastawu -of agency -umowa agencyjna of sale .as per .zegluga krotkiego z a s i ~ u slot .extension of . zabezpieczenie . konosamentu) conditions -warunki .obowiqzujqcy na okres .anulowanie (umowy). .cesja (np.. twenty foot equivalent unit) .przewoz lqdowy kontenera mega-carriers -przewoznicy o zasiqgu i znaczeniu globalnym.stevedore .contract .freedom of .h i e dalekiego zasiau lumpsum -stawka frachtowa zryczaltowana mainline carriers . kontenera) pier-to-pier -przewoz kontenera w relacji nabrzeze . porozumienie -master lease generalna umowa dzierzawy . skasowak. uprawnienia.oplata za przetrzymanie (np.nabrzeze place of receipt (pr) -miejsce przyjecia ladunku poza portem place of delivery (pd) .groupage .umowa sprzedazy (np. efektywny for .favourable -korzystne warunki .conference .warunki normalne.armatorzy obslugujqcy linie transoceaniczne (w odroznieniu od feeder-carriers) marchant haulage .swoboda zawierania umbw .sztauer kontraktowy . wyraznie zastrzezona - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - .na podstawie kontraktu .. na podstawie ktorej obliczany jest fracht.prawo podpisu bond . osoba uprawniona -to sign .umowa o wspolnym wykorzystaniu pojemnosci kontenerowej statkow -ratio -iloik przewiezionych w c i w roku kontenerow przypadajqcych na celg (slot) stripping . SHIPPING long distance routes .

miejsce zawarcia (np. umow provision -postanowienie.stawka zawierajqca oplate za wszystkie wykonane uslugi allowance .nota prowizoryczna.miejsce wykonania (np. bon breakdown -wyszczegolnienie czqici skladowych (np.skladaC ofertq. tymczasowe potwierdzenie zawarcia umowy (to) stipulate .boatman . zobowiqzanie usual terms (ut) . otwarcia akredytywy -licence -pod warunkiem.upust. za miejsce przy nabrzeiu.free of . zqdaC czegoi (w umowie) stipulation -warunek (umowy). bonifikata.zloiyC ofertq (to) tender . ze uzyskana zostanie licencja (np.oferta .dzieliC proporcjonalnie.firm (fio) .gwarancja -period . repartycja beaconage .) -gwarantowany Hague Rules .oferta wiqzqca party .normalne warunki warranty .przedluzenie (terminu waznoici). pot.oplata za korzystanie z nabrzeia . agenta) na wydatki zleceniodawcy - - - - - - - - - .rekompensata kosztow przewoznika carrier's remuneration -naleznoici przewoznika cash .inward -wejiciowe oplaty (portowe) . rozszerzenie (umowy) expiry (exy) -uplyw (terminu) falling under the contract -podlegajqcy umowie favourable quotation -korzystna oferta frustrate . nieodplatny .wt) .gotowka against document (cad) . bonifikata address commission -prowizja adresowa advance note -nota zaliczkowa agency fee -oplata agencyjna all-in rate .gwarancja domniemana liner terms (lit) .oferta .Reguly Haskie Hague-Visby Rules -Reguly Hasko-Visbijskie Hamburg Rules -Reguly Hamburskie implied -domniemany. zastrzezenie subject to (sub) -pod warunkiem ze.strona (umowy) place of conclusion . oferowac underbid -oferowak korzystnie.warunek (umowy) dorozumiany -term -warunek (umowy) domniemany undertaking . niewieqco without guarantee (wog) -bez gwarancji Fees.zastrzegac (sobie).uczyniC (umowq) bezprzedmiotowq gross terms (gt) .oplata. eksportowa) -safe amval -pod w.tug .submit a .prowizja za wylozenie funduszy (np. oferowaC korzystnq cenq undertaking -przedsiqwziqcie. dues and payments oplaty.upust. z zastrzezeniem -alteration -pod warunkiem zmian -letter of credit -pod w. obligacja. koszty portowe .koszty wyladunku . dorozumiany condition .extension .dunnage . przy zaladunku charge .dock . bezpiecznego przybycia tender .platnoic za ladunek w zamian za konosament on delivery (cod) .platnoik za ladunek na rqce przewoznika przy odbiorze ladunku on shipment -platne g.port .liniowe warunki przewozu net terms (nt) -warunki netto net weight (nt.oplata za ukladanie materialow sztauerskich . umowy) place of fulfilment .oplata na utrzymanie oznakowania nawigacyjnego berthage -oplata nabrzezowa. dokonywaC repartycji apportionment -podzial.warunki brutto guaranteed (guar.oplata za przewoz lodziq bond -zobowiqzanie zaplaty.oplaty portowe.oplaty dokowe . naleznoic . naleinoici i platnoici abatement .oplaty przeladunkowe .zobowiqzanie domniemane -warranty .handling .bezplatny. poszczegolnych kosztow) brokerage -prowizja maklerska -clause -klauzula dot.warunki netto offer . rabat apportion .oplata holownicza (to) charge .berth .oplata za cumowanie . kejowe boatage .landing . klauzula provisional note . prowizji buoyage -oplata za utrzymanie znak6w nawigacyjnych burden -koszty ogolne cancellation fee -oplata stornowa carrier's allowance .obci@yC (finansowo) disbursement's .okres gwarancyjny without engagement -bez zobowiqzania.

oplata za przeladunek wharf demurrage -oplata za skladowanie ladunku na nabrzezu poza czasem okreslonym - - - . dewizy free from all commitments -wolny od wszelkich zobowiqzan free of all deductions -bez potrqceli free of encumbrances . zaplacic) lighterage .account -jednostka rozliczeniowa warehouse rent -oplata za skladowanie.stawka.oplata (np.przesuwanie statku w porcie.export .free of . uchylac sic od zobowiqzan schedule of apportionment -tabela repartycji (podzialu np.oplata konsularna cover -pokrycie finansowe coverage -pokrycie finansowe cranage -oplata za uzywanie diwigow.oplaty kotwiczne.oplaty latarniowe .transit .oplaty.oplata tonazowa -money . kurs .handling manipulacyjna consulage .za tone quayage . premia dodatkowa. oplata sztauerska storage . doplata. diwigowe credit -akredytywa.dock .letter of (LIC) -akredytywa currency of payment .promissory -weksel prosty -without recourse -w.stawka biezqca customary deductions -zwyczajowe potrqcenia daily operating costs -dobowe koszty eksploatacyjne deffered rebate -rabat odroczony deposit -depozyt. tzw.zestawienie wydatkow portowych dockage .oplaty portowe . dodatkowe obciqzenie terminal handling charges (THC) -koszty wyladunku/zaladunku i inne portowe toll .clo.zaplata za holowanie dutiable -towar podlegajqcy ocleniu duty .kotwiczne. agenta.peage . oplata za postoj na kotwicy 5 02 - - - --- - in advance -z gory (np.zaplata za holowanie unit of.oplata za balast -buoy oplata bojowa (na konsenvacjc plaw) . oplata skarbowa . skladowe wharfage .-bez prowizji -prowizja . a vista .oplaty portowe .customs .wolny od podatku groundage . oplata celna .quay .clo tranzytowe entry fee -wpisowe foreign currency .free of -wolne od cia .oplata za odlichtowanie loan -pozyczka.nota kredytowa . lump) -ryczalt note -weksel -at sight -w.bez obciqien (statek) free of tax (tax free) .oplata pilotowa port rates -taryfy portowe. postojowa.stawka zryczaltowana repudiate .harbour . zwiqzane z postojem statku w porcie) surcharge .oplaty dokowe .port . kotwiczne . oplata za przesuwanie statku slinging -koszt formowania unosow ship pays dues (spd) .oplaty p