An Illustrated English-Polish Seaman's Dictionary

***

Ilustrowany angielsko-polski slownik marynarza

This dictionary has been donated by the Association of Polish Maritime Agents and Representatives (APMAR) following a grant from

The International Maritime Training Trust is established to assist with measures which contribute towards providing Polish Seafarers with training which is in full compliance with the IMO STCW Convention

The Trust is supported by donations from several employers, principally Dorchester Maritime Ltd, following an agreement with Polish Seafarers' representatives, and is managed from the Isle of Man

An Illustrated

English-Polish

Seaman's Dictionary

Ilustrowany

angielsko-pols ki

slownik marynarza

TRADEMAR

Zebral i opracowal redakcyjnie - Jerzy Puchalski Konsultacja j~zykowa merytoryczna: mgr Tomasz Darski [lo], i radiooficer I kl. inz. Jerzy Dzienisz [6],inz. st. mech. okr. Marian Dylewicz [6], st. mech. okr. Marian Kaminski [6],mgr inz. inz. kpt. Z.W.Eugeniusz Kazanecki [l-4, 7-12],mgr inz. Slawomir Kucharski [l-31, kpt, z.w. inz. Andrzej Sliwinski [l-4,6-121, in?. kpt. i.w. Ryszard Wawruch [l-4,6-121, w st. spocz. dr kmdr ink Franciszek Wrobel [6] Konsultacja anglistyczna - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak Opracowanie graficzne - Robert Bqk, Marian Matocha, Jerzy Puchalski, Wojciech Wigkiewicz Korekta polska - Ewa Kunicka Korekta angielska - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak

W k s i e c e wykorzystano ilustracje i elementy publikacji nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej oraz: Alfa Lava1 Marine & Power, Allweiler AG Werk Radolfzell, Burmeister and Wain, Conver, Detegasa Desarollo Tecnicas, Framo-Frank Molm AS, FR Fassmer & Co., Graco Inc., Haglunds Cranes, Harmworthy Engineering Ltd., International Association of Classification Society (IACS), International Maritime Organisation (IMO), John Crane Marine Int., Krupp Atlass Elektronik, New Sulzer Diesel Ltd., Pains-Vessex, Peck and Hale, Raytheon Anschutz GmbH, Sabroe, Siemens, TEC, Unimor ASA, York Refrigeration Marine, Seasafe, Woodward Governor Co. i inne.

All rights resewed. No part of this publication may, for sales purposes be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission in writing from the Editors.

Wszelkieprawa zastrzezone. Zadna cz& niniejszejpublikacji nie moie byC reprodukowana,przechouywana lub przesylana w jakiejkolwiekformie lub jakimkolwiek Srodkiern elektronicznym, mechanicznym, p r q pomocy fotokopiowania, nagrywania lub innym sposobem bezpisemnej zgody edawcy.

O Copyright by Wydawnictwo TRADEMAR, Gdynia 2003 Wydanie I - Gdynia 2003 Sklad i lamanie tekstu - Trademar, Gdynia Ilustracje banvne - Studio Spartan, Gdynia Druk i oprawa - Bernardinum, Pelplin

ISBN 83-915444-4-3

Spis treSci
Od redakcji

I. Theory of the ship - teoria okretu
1. Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty 2. Capacities - pojemnoSC i noSnoSC 3. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Curves, lines and scales -krzywe, linie i skale 5. Displacement and deadweight - wypomoSC i noSnoSC 6. Stability - statecznoii: 7 . Strength -wytrzymaloSC 8. Maneouvering -manewrowanie 8. Resistance - opor 10. Buoyancy -wypor 11. Ship's movements - ruchy statku 12. Draught and load lines - zanurzenie i linie ladunkowe 13. Propellers - pqdniki

11. Ships and shipbuilding - statki i budownictwo okretowe
1. Ship's types -typy statkow 2. Design and construction -projektowanie i budowanie statkow 3. Steel and unferrous materials - materialy stalowe i z metali niezelaznych 4. Other materials - inne materialy 5. Shipyard - stocznia 6. Treatment, processing and repair - obrobka i naprawa 7. Welding - spawanie 8. Ship's plans -plany statkowe

111. Ship's construction - konstrukcja statku
1. Hull - kadhb 2. Fore part construction - konstrukcja czqSci dziobowej 3. Bottom - dno 4. Bulkhead - grodi 5. Cargo compartments -przedzialy ladunkowe 6. Classification -klasyfikacja (statkow) 7. Container cell guides -prowadnice kontenerowe 8. Deck - poklad 9. Construction members -elementy konstrukcji 10. Pipes and piping - rury i rurociagi 11. Plates and plating -plyty i poszycie 12. Rudder - ster 13. Stem - rufa 14. Tanks - zbiorniki 15. Trunks and tunnels - szyby i tunele

IV. Ship's equipment - wyposaienie statkowe
1. Anchor and anchor chain -kotwica i la~icuch kotwiczny 2. Mooring equipment - urzqdzenia cumownicze 3. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Cargo lifting devices - diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ropes - liny 6. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access -urzqdzenia dostqpu 8. Opennings and covers -otwory i ich zamkniqcia 9. Ladders and gangways - trapy i schodnie 10. Deck fittings - elementy wyposazenia pokladu 11. Superstructure and masts -nadbudowka i maszty

V. Engine room - sitownia
1.1. Engine control room - centrala kontrolno-manewrowa (CMK) 1.2. Engine room - silownia 1.3. Engine room piping - instalacja rurociqgowa silowni 1.4. Valves - zawory 1.5. Air and water -powietrze i woda 1.6. Lubricating oil - olej smarowy 1.7. Engine room tanks - zbiorniki silowni 1.8. Fuel oil -paliwo 2.1. Engine - silnik 2.2. Engine operation - dzialanie silnika 2.3. Engine features - charakterystyka silnika 2.4. Engine control - sterowanie silnikiem 2.5. Turbocharger and steam turbine - turbodoladowarka i turbina parowa 2.6. Propeller shaft -wal Smbowy 2.7. Gear - przekladnia 2.8. Exhaust gas system -uklad wydechowy 3.1. Auxilieries -urzqdzenia pomocnicze silowni 3.2. Pumps -pompy 3.3. Heat and heat exchangers - cieplo i wymienniki ciepla 3.4. Fuel and oil separators - wirowki paliwa i olejow 3.5. Filters - filtry 4. (Ship's) boilers - kotly (okrqtowe) 5. Sewage treatment plant - urzqdzenie do obrobki Sciekow 6. Incinerator - spalarka 7. Inert gas system (IGS) -wytwornica gazu obojqtnego 8. Steering gear - maszyna sterowa 5.9. Electricity - elektrycznoSC 5.10. Control and automation - sterowanie i automatyka 5.11. Refrigeration - chlodzenie i klimatyzacja 5.12. Compressors and pressure - sprqzarki i ciSnienie 5.13. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.14. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 192 195 20 1 202 206 208 208 210 211 224 23 1 240 24 1 243

VI. Navigation - nawigacja
1. Astronavigation -astronawigacja 2. Bridge and bridge equipment -mostek i jego wyposaienie nawigacyjne 3. Electronic navigation aids - elektronicme urz~dzenia 4. Charts and publications -mapy i publikacje 5. Coastal navigation and approaches -nawigacja przybrzezna i podejScia 6. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i iyrokompas 7. Directions -kierunki 8. Navigation -nawigacja 9. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 10. Radar, ARPA, ATA, EPA -radar i urzqdzenia antykolizyjne 11. Tides and tide curves -p@vy i krzywa plywu 12. Track control system - system Sledzenia drogi 13. Collision Avoidance Regs. -prawo drogi morskiej 14. Ship Handling -manewrowanie statkiem 15. Weathering - sztormowanie 16. Ice navigation - zegluga w lodach 17. Radio & GMDSS communication -lqcznoSC radiowa i GMDSS 18. Telex command codes and abbreviations - kody i skroty teleksowe 19. Signalling and signals - sygnalizacja i sygnaly

VII. Cargo -ladunek
1. Cargoes - ladunki 2. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Containers -kontenery 3.1. - Types of containers - typ kontenera 3.2. - Container construction -konstrukcja kontenera 4. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 5. General cargo - drobnica 6. Reefer cargo -ladunki chlodzone 7. Cargo ventilation -wentylacja ladunku 8. Liquid cargoes -ladunki plynne 9. Ro-ro cargo -ladunki toczne 10. Cargo distribution planning -planowanie rozmieszczenia ladunku 11. Cargo stowage - sztauowanie ladunku 12. Cargo lashing -mocowanie ladunku 13. Container stowage -sztauowanie kontenerow 14. Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontenerow 15. Ro-ro cargo stowage - sztauowanie ladunkow tocznych 16. Ro-ro cargo lashing equipment - sprzqt do mocowania ladunkow tocznych 17. Forestry products stowage - sztauowanie drewna i produktbw jego przetwarzania 18. Forces acting on cargo - sily dzialajqce na ladunek 19. Cargo safety -bezpieczenstwo ladunkow 20. Chemical and gas cargoes -ladunki chemiczne i gazy

VIII. Safety of life at sea - bezpieczenstwo iycia na morzu
1. Life raft -tratwa ratunkowa 2. Life boat and rescue boat - lo& ratunkowa i ratownicza 3. Launching appliances -urz3dzenia do wodowania 4. Abandoning the ship - opuszczanie statku 5. Launching and recovering -wodowanie i podnoszenie (lodzi) 6. Personal life saving equipment -indywidualny sprzqt ratunkowy 7. Alarming in distress - alarmowanie w niebezpiecze~istwie 8. Signalling equipment and pyrotechnics -sprzqt sygnalizacyjny i pirotechniczny 9. Marine evacuation systems -morskie systemy ewakuacyjne 10. Marine accidents and salvage -wypadki i ratownictwo morskie 11. SAR helicopter operations - dzialania Smiglowca SAR 12. SAR and IAMSAR -poszukiwanie i ratowanie 13. Environmental protection - ochrona irodowiska 14. Firefighting -zwalczanie pozarow 15. Medical first aid -pienvsza pomoc medyczna 16. Safety -bezpieczenstwo 17. Personal protective equipment - sprzqt ochrony osobistej

IX. Seamenship and maintenance wiedza okrqtowa i konserwacja
1. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicq 2. Berthing and port manoeuvering - cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging - sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Cargo gear handling -obshga urzqdzen przeladunkowych 5. Mooring operations - cumowanie 6. Boat handling -manewrowanie lodziq 7. Ropes and rope works - liny i prace z linami 8. Knots and splices -wqzly i sploty 9. Cleaning -czyszczenie, sprzqtanie 10. Corrosion and rust - korozja i rdza 11. Paints and painting - farby i malowanie 12. Steering - sterowanie 13. Ship's fenders - odbijacze statkowe 14. Grease and greasing - smary i smarowanie 15. Failures and damages - defekty i uszkodzenia 16. Maintenance and repairs -konsenvacja i naprawy 17. Inspections and surveys - inspekcje i badania 18. Small elements -elementy drobne 19. Tools - narzqdzia

X. Shipping - iegluga
1. International maritime organizations and associations -miqdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje miqdzynarodowe 3. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Crew - zaloga 5. Crew matters - sprawy zalogowe 6. Accommodations -pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Work organization on board - organizacja pracy na statku 9. Area of trading -rejon zeglugi 10. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Charter - czarter 13. Charter and liner clauses -klauzule czarterowe i liniowe 14. Claims - roszczenia 15. Container trade -przewoz kontenerow 16. Contract -umowa 17. Fees, dues and payments -oplaty, naleznoici i platnoici 18. Freight - fracht 19. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Insurance -ubezpieczenia 2 1. Maritime law -prawo morskie 22. Port call -zawiniqcie do portu 23. Port operations time - czas operacji portowych 24. Shipping industry -zegluga handlowa 25. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's operations - eksploatacja statku 27. Voyage -podroi morska 28. Ship's computer -komputer statkowy 29. International safety codes -miqdzynarodowe kody bezpieczenstwa

XI. Ports and terminals -porty i terminale
1. Ports and harbours -porty i przystanie 2. Container terminal -terminal kontenerowy 3. Bulk cargoes terminal -terminal ladunkow masowych 4. Ferry and ro-ro terminal -terminal ro-ro 5. Oil terminal -terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych 6. Port authorities -wladze portowe 7. Port services -ushgi portowe 8. Port staff and work -pracownicy i praca portowa 9. Cranes - d h i g i 10. Cargo handling -przeladunek 11. Cargo handling equipment - sprzqt przeladunkowy 12. Liquid cargo handling -przeladunek kadunku plynnego

XII. Marine geography - geografia morska
1. Geography - geografia 2. Lands and oceans - Iqdy i oceany 3. Ocean currents -pqdy oceaniczne 4. Meteorology - meteorologia 5. Time - czas 6. Magnetism -magnetyzm 7. Astronomy -astronomia 8. Wind -wiatr 9. Coast -wybrzeze 10. Clouds and precipitation -chmury i opady 11. Metheorological phenomena -zjawiska meteorologiczne 12. Sea bottom - dno morskie 13. Swell and waves -falowanie i fale 14. Ice - Ibd 15. Visibility -widzialnoSC 16. Beaufort scale - skala Beauforta

Color tables -tablice barwne Annexes - aneksy Bibliography - bibliografia

Od redakcji
1. Geneza slownika i jego charakter
Historia polskich slownikow morskich siega okresu przedwojennego. Juz po wojnie ukazalo siq ich kilkanascie, o roznym charakterze i objgtosci. Kazda kolejna edycja byla wzbogacana o nowe pojqcia, co odpowiadalo szybkim zmianom w zegludze we wszystkich dziedzinach z niq zwiqzanych. W ostatnich latach ukazywaly siq glownie niewielkie slowniki specjalistyczne, w pewnej mierze odzwierciedlajqce wspomniane zmiany. Jeszcze kilkanascie lat temu na statku zbyteczne bylo slownictwo komputerowe, w zalqikach byly systemy GMDSS, zarzqdzania jakoiciq czy bezpieczeristwem, ochrona srodowiska, systemy map elektronicznych, zintegrowane systemy nawigacyjne i systemy automatyzacji silowni, globalna organizacja sluib poszukiwania i ratowania na morzu. Obok pojawiania sic nowych dziedzin wiedzy - ewoluowaly stare: zmieniaiy sic w czqsci lub w calosci przepisy konwencji STCW, SOLAS, warunki przewozu INCO, przepisy dotyczqce konstrukcji i wyposazenia statkow itd. Zmiany te majq niekiedy zasieg znaczny: mozna pokusik sie o stwierdzenie, iz corocznie pojawia sie kilkaset nowych slow i pojgC w jezyku angielskim, zwiqzanych poirednio lub bezposrednio z zeglugq. Slowniki, ze wzgledu na swq specyfikc, nie nadqzajqza wspomnianymi zmianami. W efekcie wirod marynarzy hnkcjonujq dziesiqtki krotkich i dluzszych opracowan zawierajqcych "nowinki" jezykowe, powielane i uzupelniane przez kolejnych wspolautorow. hwiadczy to o wielkiej potrzebie slownika nowoczesnego, praktycznego. Wydawnictwo TRADEMAR zdecydowalo sic na opublikowanie po raz pienvszy w Polsce slownika tak szeroko zilustrowanego. Idea takiego slownika nie jest nowa: w generalnej koncepcji niniejsza publikacja jest wzorowana na Dictionnaire maritime thematique anglais etfrancais, opublikowanym w roku 1991 przez francuskie Wydawnictwo Masson. Roinice polegajqna unowoczesnieniu slownictwa, wzbogaceniu poprzez wprowadzenie nowych podrozdzialow (pienvsza pomoc, ratownictwo iycia, ochrona Srodowiska, zarzqdzanie jakoiciq i bezpieczenstwem, automatyka itd.), pominigiu tematyki zeglarstwa i rezygnacjg z cz&i pienvowzoru, ktore majq charakter slownika frazeologicznego. Slownik niniejszy w efekcie nie aspiruje do nazwy "morski", poniewaz nie ujmuje slownictwa z niektorych dyscyplin morskich. Ograniczono slownictwo z zakresu oceanologii, oceanografii, budownictwa morskiego. Pominigto (z pewnymi wyjqtkami) archaizmy jqzykowe i p o j ~ cia, ktore juz wychodzq z uiycia. Uwzglgdniono natomiast podstawowe slownictwo z dziedzin niezbcdnych wspolczesnym marynarzom w trakcie ich pracy na morzu, jakkolwiek bezpoirednio z morzem niezwiqzanych. Stqd zdecydowano siq na nazwg "Angielsko - polski slownik marynarza", jako bardziej odpowiadajqcqjego charakterowi. Zamieszczona w koncu slownika bibliografia wskazuje podstawowe irodla, z ktorych zaczerpnieto znaczqcq czqSC prezentowanych poj& Naleiy pamigtac, iz kaidy kolejny slownik jest efektem kompilacji poprzednich, uzupelnionym o nowe pojqcia a jednoczeinie pomijajqcym okreilenia, ktore wychodzq z uzycia. W niniejszym opracowaniu mozna wicc znaleiC zarowno pewne elementy najstarszych slownikow angielsko - polskich (np. Slownik angielsko - polski handlu morskiego, U! Skibicki, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze 1951)jak i szeregu relatywnie nowych publikacji, jakie ukazaly sic po roku 2000.

automatyzacji silowni. Nadmiar pojgC z tego zakresu zamienilby slownik w techniczny. Jednak zawartoSC tej czqici jest daleko bogatsza. iz niniejszy slownik w zadnej mierze nie jest podrqcznikiem z zakresu np. map elektronicznych. systemu GMDSS. Jest on podzielony na 12 rozdzialow tematycznych. co nie bylo celem redakcji. jest niemozliwe. Pojawily sig nowe pojqcia w tradycyjnej nawigacji. postanowila zwrocic siq do Czytelnikow z apelem o pomoc w zbieraniu nowych okreilen niezbqdnych dla uzupelniania niniejszej publikacji. Zamieszczono wiqc jedynie okolo setki wybranych. z jakimi redakcja slownika musiala siq uporad. wrgcz niemozliwego do rozwiqzania problemu powiqzania ilustracji z tekstem przedstawionym w porzqdku alfabetycznym. jak: safety bearing. slownik niniejszy bgdzie najbardziej uzyteczny dla osob posiadajqcych juz pewnq znajomoSC jgzyka angielskiego. reference systems (nawigacyjne systemy referencyjne) czy dynamicpositioning (pozycjonowanie dynamiczne). niz zawartoSC poprzednich polskich slownikow morskich. Zaproponowanie takiego ukladu jest wynikiem trudnego. IloSC samych tylko chemikaliow przewozonych transportem morskim siega kilkunastu tysigcy. zintegrowanych systemow sterowania i kierowania statkami. UznaliSmy bowiem. obshgi urzqdzen silowni itd. 2. jak nowych INCO terms. zamieszczenie nazw wszystkich. systemow referencyjnych. To z kolei pociaa za sobqpowstawanie kolejnych okreilen: DP Vessel czy DP Vessels Owners Association . ale i wiele powszechnie uzywanych na morzu zwrotow. Postgp w organizacji zeglugi. Podobnie sprawa siq ma z pojqciami technicznymi.Trzeba podkreiliC. Kazdy z nich dzieli sig dalej na kilkanakie podrozdzialow i dopiero na tym poziomie znajdujemy uklad alfabetyczny. systembw pozycjonowania dynamicznego. Podano w slowniku nie tylko slowka.DPVOA (Stowarzyszenie Armatorow Statkow DP). Jednak olbrzymig z punktu widzenia marynarza (czqsto dopiero uczqcego siq trudnego i specyficznego jqzyka zawodowego) zaletq .pl w miarq moiliwoSci . Do pienvszych nalezy klopotliwa procedura poszukiwania znaczenia slowa. Budowa i spos6b korzystania ze slownika Slownik ilustrowany ma specyficzny charakter i wymaga dokladnego zapoznania sig z jego strukturq. w dzisiejszej zegludze ladunkiem stak sig moze niema1 kazdy materialny produkt dzialalnoici czlowieka. zdajqc sobie sprawq z zakresu i szybkoici zmian w zegludze. Wprowadzono szerokie omowienie pojgc z nowoczesnej nawigacji zintegrowanej. bez niebezpieczenstwa zmiany tej publikacji w slownik chemiczny. Prosimy o przesylanie ich na adres e-mailowy redakcji trademar@post. Dla przykladu. Uklad ten ma oczywiicie swoje wady i zalety. safety contour. najbardziej charakterystycznych i najczgiciej w transporcie morskim spotykanych slow zwiqzanych z ladunkami chemicznymi. bylo pytanie o jego zakres merytoryczny. Redakcja slownika. ktorego w ogole nie jesteimy w stanie powiqzaC z zadnym rozdzialem tematycznym. urzqdzen AIS. Z rysunkbw nalezy zatem korzystad z wielkq ostroznoiciq. zwiqzanymi np. Rysunki w nim zawarte shzq jedynie ilustracji omawianych pojgk i nie mogq zastqpic wyczerpujqcych instrukcji postqpowania i fachowych poradnikow. Pienvszs~ rzucajqcq siq w oczy odmiennoiciq jest odejScie od ukladu czysto alfabetycznego. Zakres slownika Jednym z glownych dylematow. W efekcie. tak charakterystycznego dla wigkszoSci slownikow. 3. GPS. wprowadzanie nowych dokumentow (w tym elektronicznych) rowniez rozszerza istniejqce slownictwo: uwzglqdnienie w slowniku dokumentow Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow (FIATA documents) wydaje sig rownie konieczne. z silowniq okrqtowq. sztauowania. iz wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia statkowej silowni powinny siq w niej znaleic.z podaniem zrodla.

Niektore z tych okreilen mozna traktowaC jako archaizmy. Jeili wir6d slow kluczowych niekt6re sq zamkniqte nawiasem. system Consol). slowo to upowszechnilo siq w zegludze swiatowej a jego znaczenie uleglo rozszerzeniu. Pewne okreilenia w zeglugowej praktyce pojawiajq sic. Dopelnieniem (nieslychanym jak na brytyjski tradycjonalizm) zmian jqzykowych jest dyskusja na temat czy statekjest she. Stare formy i zwroty zanikajq (zachowujqc jedynie wartoiC historycznsl).. Marynarz. key words slowa kluczowe. Oryginalne znaczenie home w morskim jqzyku angielskim odnosilo siq do Wielkiej Brytanii. Coraz czqsciej zamiast tych ostatnich okreilen stosowane jest zresztq carrier. inne przeszly w niebyt jako zwroty calkowicie zapomniane. . Brytanii i zeglugq wok01jej wybrzezy. Opisany powyzej uklad slownika spowodowai w wielu przypadkach koniecznoSC powtorzenia niektorych slow w roznych podrozdzialach.. tak nierozlqcznie zwiqzane z historiq zeglugi brytyjskiej powoli zanikajq na rzecz na przyklad Collective Bargaining Agreement (potocznie nazywanym przez marynarzy "CBA"). Rozwoj morskiego slownictwa angielskiego i konsekwencje tego Wraz z rozwojem cywilizacji.. pod ktorymi wymieniono slowa i okreilenia powiqzane. Z czasem. ktora przetnvaia na morzu rowno wiek.statek handlowy).. Przykladem tego moze by6 siabo dzii znane w Wielkiej Brytanii okreilenie to be shanghaied.jest wlainie przedstawienie pojqC obok sqsiadujqcej z nimi ilustracji. Wraz z rozwojem technologii przewozow pojawialy sig nowe okreilenia istniejqcych juz przedmiotow i obiektow. Tak stalo siq z caloiciq komunikacji radiotelegraficznej. Zwiqksza to nieco objqtoiC slownika ale jednoczeinie ulatwia korzystanie z niego. umieszczonego na koncu slownika. by po jakimi czasie zniknqC. wirowki. moze bez problemu zapoznaC siq w jednym miejscu z podstawowym slownictwem niezbcdnym do tego celu. Zatem statek polski zmierzajqcy do Polski jest home bound. ship (niegdyi stosowane glownie do okrqtow wojennych) i vessel (zwykle . 4.angielskiego.. bez wzglqdu na kraj pochodzenia armatora czy umiejscowienie portu macierzystego. gdzie z kolei opuszczal jak najszybciej "goicinne" jego poklady i. W oryginale oznaczalo ono malo subtelnq metodq "rekrutacji" zalogi statku. pojawiajq siq w ich miejsce nowe.statkow poziomego ladowania. Spojony i zamustrowany siiq marynarz trzeiwial dopiero w morzu na statku zmierzajqcym do Chin. Obecnie home bound stosowane jest potocznie dla okreilenia podrozy powrotnej kazdego statku. Proces wymiany obsenvujemy nieustannie: Ship's Articles. techniki. Na przyklad statki o tradycyjnych metodach przeiadunku (pionowego) przyjqto nazywaC "10-10" ("lift-odlift-off') dopiero po wprowadzeniu do eksploatacji zupeinie nowego typu . iz nastqpujqce po nim slowo nie jest bezpoirednio powiqzane ze slowem kluczowym. Dla latwiejszego zlokalizowania waznych pojqC. zwyczaju morskiego i morskiej wymiany towarowej obsenvujemy nieustanny romoj i ewolucjq morskiego jqzyka angielskiego. Tylda przed lub po slowie powiqzanym zastqpuje slowo (lub slowa) kluczowe. Podobny jest cel alfabetycznego indeksu polsko .. wraz z ekspansjqjqzyka angielskiego. ktory ma za zadanie nastqpnego dnia dokonaC przeglqdu np. w stosunku do ktorych przyjclo sic uzywaC okreSlenia: ro-ro. tylda odnosi siq do slowa (slow) poza nawiasem. Zatem okreilenia home bound czy home trade oznaczaly odpowiednio: rejs powrotny do W. czy it . w tekicie wytluszczono tzw. ale jest pojqciem zwiqzanym poSrednio. czy tez z niektorymi innymi okresleniami (mammooth tanker.. Zaciera siq w jqzyku angielskim roznica pomiqdzy seafarer i seaman. Dzisiejsze metody naboru marynarzy jak i towarzyszqce im slownictwo sqzdecydowanie odmienne. MySlnik natomiast wskazuje. niezbcdne dzisiaj.. stawai siq latwym lupem handlarzy opium. a uprawiajqcy zeglugc pomiedzy Szczecinem a Gdyniqplywa w home trade ..

i i wielkosk ta podana (w odniesieniu do kontenerowca) w TEU zmienia siq wraz z rozwojem nowych konstrukcji okrqtowych.). RoznorodnosC ta zmusila Miqdzynarodowq Organizacjq Standaryzacji (ISO) do podjqcia proby normalizacji nazewnictwa. W Polsce podobnego zadania podjql sip Polski Komitet Normalizacji. Gdybyhmy kurczowo trzymali siq "naukowych" okreslen wprowadzanych przez rozne powaine gremia..tworzone jest zupelnie nowe slowo. Z czasem pisowniq zmieniono na radar i to okreilenie przyjqlo siq powszechnie w krajach anglojqzycznych. ale postqp technologiczny spowodowal.. marynarzy uzywa okrehlenia "poler" (z ang. bollard). 5. Amerykanizmy to nie tylko upraszczanie pisowni czy wymowy. zwyczaje i organizacja w zegludze sqglownym powodem ewolucji morskiego jqzyka angielskiego.. Wobec relatywnie slabej pozycji polskiej floty na przestrzeni naszej historii. mobrey. Tak sprawy siq mialy z nazwami potocznymi: m a j . tzn. Zdecydowanym amerykanizmem jest tite. w okolicach obla dziobowego).. inne wywolujqniekonczqce siq dyskusje fachowcow. zgodnie z zasadq "Polacy nie gqsi. zastepujqcy angielskie tight (tu: napinaC. Tq bataliq (na szczqhcie) przegrano. harbor zamiast harbonp. Niekiedy odgomie ustalone okreilenia przegrywajq z uzywanymi w praktyce. niekiedy na silq. W Polsce do46 bezskutecznie (i glownie w krqgach wojskowych) propagowano okrehlenie "urzqdzenie radiolokacyjne" lub krocej: "radiolokator".. aby obrocid "orczyki" jczyli "reje"). szybko ewoluujqcym.. cassette).. Obfite slowotw6rstwo producentbw i uiytkownikow ma swoje konsekwencje. Najczqhciej slowo (lub slowa) juz istniejqce jest adaptowane dla okreslenia nowego pojqcia (np. czerpala ona wiele z innych jgykow. Mozna zatem postawiC pytanie: czy jest sens bezkrytycznego upierania siq przy "shsznych" nazwach? Jehli 99 proc. WipkszoSC polskich slownikow podaje draught.w poczqtkowym okresie probowano zastepowak je roznymi propozycjami lokalnymi. to rowniez nowe okreslenia. Podjqte lata temu prace tnvajq nadal . lancuch mocujqcy itd. Wszystkie wspblczesne jqzyki wykazujq tendencjq do upraszczania. dziqki czemu mlodzi adepci sztuki zeglarskiej na picknym zaglowcu nie czujq s i jak na wozie drabinia~ stym. Rzadziej . jako wlahciwy odpowiednik polskiego "zanurzenie". ur itd.". . Obsenvujemy przy tym dwie r6zne drogi powstawania nowych pojqC. roll-trailel. Inny przypadek. Polskie slownictwo morskie Ciekawym przykladem powstawania i ewolucji nowego slowa/nazwyjest radar.z roznym skutkiem. Tymczasem (by6 moze jest to skutek wplywbw amerykanskich) wspolczeSni marynarze (rowniez brytyjscy) chqtniej poslugujq siq pojqciem draft. Okresy nasilonego patriotyzmu owocowaly probami wzbogacenia polskiego jqzyka morskiego. to adaptowanie nazw producentow jako powszechnie stosowanego okreilenia. dziS studenci szkol morskich citgnqliby na iaglowcach szkolnych "lejce" (zamiast "brasy"). n a c i ~ a C hcitgacz. Amerykariscy piloci w Kanale Panamskim z upodobaniem stosowali fruit boat dla okrehlenia chlodniowca. Pojqcie panamax odnoszqce siq do wielkoici statk6w mogqcych przeplynqk Kanalem Panamskim generalnie zachowuje swe znaczenie w odniesieniu do ich maksymalnych wymiarow w metrach. w postaci wielu okreSlen tych samych rzeczy czy procesbw.. r6znego rodzaju nowotworami jqzykowymi. Obecnie sq to nazwy zapomniane i w zegludze powszechnie uzywa sic okreslenia radar. Pienvotnie by1 to skrot od Radio Detecting and Ranging czyli RaDaR lub czqiciej: RADAR. Morski jqzyk angielski jest wiqc jqzykiem zywym. to czy warto bezskutecznie narzucak im "pachol"? . zaS holownik zalecajqprzyjqk on the shoulder (doslownie "na ramieniu". W wielu innych .Nowe technologie.

nawigacji technicznej. powinno by6 akceptowane w Polsce? Zaryzykujp stwierdzenie.sterowanie awaryjne escape . Potwierdzenia shsznoici takiego poglqdu nie trzeba daleko szukaC. ale trudny do podwazenia podnosi sip. Wrqcz nieprzethmaczalny angielski dziwolilg deadman alarm. Pomimo heroicznych bojow o "czystoiC" polskiego jpzyka i uzywanie okreileli: "maszyny cyfrowe". Zresztq w polskich irodowiskach morskich istniejqzadawnione i nie do konca rozstrzygnipte spory: czyflashing light to "Swiatlo blaskowe" czy "blyskowe"??. Niewielka z tego czqiC . Niekiedy wreszcie w roznych kontekstach angielski wyraz ma zupelnie inny polski odpowiednik: erneP. Jako argument humorystyczny. Niektore polskie okreilenia sa. Tym- . bqdqcych efektem tendencji do upraszczania. majq o kilkanaicie procent wiqkszq objqtoSC.. W jqzyku polskim zaleca sip stosowanie okreilenia "plawa" jako odpowiednika angielskiego buoy. angielskie. ktbre po tej operacji. System ten. Jpzyk angielski pozwala na krotkie i precyzyjne opisanie pewnych poj& ktbrym odpowiadajq polskie okreilenia wieloczlonowe: forestry nalezaloby przethmaczyC na polskie "drewno i produkty jego przetwarzania".. publikujqc w roku 1991 MARVOC (Slownik skrotow stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim)... latwiejsze w uzyciu lub lepiej oddajqce istote sprawy jest okreilenie oryginalne .) doslowne..skroty stosowane w korespondencji i w dokumentach . iz jeili juz istnieje zgrabne. ale dla fachowcow w pelni zrozumiale i zawiera pozqdanq informacjp. Z drugiej strony slowniki tlumaczq piping jako "ruraz". Ocenia sib ze w szeroko pojetej zegludze stosuje sip kilkanaicie tysiqcy skrbtow.. Jako odpowiednik general cargo.. acz niekonsekwentnie akceptuje sip jako prawidlowe okreilenie "obojowanie".. Thmaczenie nie jest (i slusznie. "maszyny matematyczne" itd. "maszyny liczqce". Zbior ten (nastppnie rozszerzony) nie obejmujejednak skrbtow z innych (poza handlowymi) dziedzin (np... pozostanie ono w praktycznym uzytku bez wzglqdu na okolniki. w miejsce powszechnie stosowanego przez marynarzy "boja". skracania i ulatwiania komunikacji i korespondencji. z gracjq i bardzo praktycznie przelozono na polski "alarm wachtowy". bowiem cbz martwej osobie po alarmie . W Polsce sprawq zebrania i uporzqdkowania skrotow stosowanych w zegludze zajql siq Uniwersytet Gdahski. co zapewne brzmi nader zgrzytliwie dla purystow jqzykowych . do jakiego stopnia nazewnictwo np.. zwlaszcza w zegludze.. stan awarii boat ..Powyzsze przypomina innqwojnq stoczona.wywodzi siq z czasow. Swietnie przyjqio siq t a k e i funkcjonuje powszechnie polskie "drobnica". przydhgie: crude oil carrier to "zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftowej".gency . Dla przeciwwagi inny przyldad. Nie wymyilono przy tym (ze wzglqdu na oczywistq trudnoik) odpowiednika wyrazu buoyage ("oplawienie" byloby nie do przyjpcia?) i z koniecznoici.) polskich. iz iwiatlo "blyska" a nie "blaska" . Konsekwentnie zatem nalezy zadaC pytanie szersze.zadna ustawa nie nakloni uzytkownikow do stosowania nowotworow (proponujq: "dziwotworow".w Polsce ze slowem "komputer". gdy w korespondencji telegraficznej platne byly poszczegblne slowa. Te roznice sq wyrainie widoczne przy przekladzie fachowych publikacji. praktyczne i dobre okreilenie polskie. w jqzyku polskim. Jeili zgrabniejsze. silowni okrqtowych itd).stan zagroienia. - Wspolczesny jpzyk (nie tylko morski) zawiera ogromnq iloiC skrotow.droga ewakuacji itd. jqzykoznawcy bitwq tq przegrali doiC szybko i nikt dzisiaj nie neguje poprawnoici okreilenia komputer.lbdi ratunkowa brake -hamulec bezpieczenstwa call -wezwanie (wywolanie) w niebezpieczenstwie -control . juz dla wygody stosowany jest obecnie przede wszystkim w korespondencji e-mailowej.

kpt. Sprawa byla prosta w przypadku skr6tow stosowanych w korespondencji telegraficznej i teleksowej. capt. kt6rym slownik niniejszy w znacznej mierze zawdziecza swq ostatecznq forme: dr Boleslaw Borzycki. Wspominajqc o powyzszej. okr. jako ze jest to obecnie bardzo widoczny i powszechny trend. Z.Andrzej Sliwinski . Obecnie w praktyce. Eugeniusz Kazanecki.czasem istnieje zbior (niepublikowany) obejmujqcy ponad 12 000 skr6t6w ze wszystkich dziedzin zwiqzanych z zeglugq. w roznych publikacjach a nawet w slownikach angielskich na przemian te same skroty pisane sqmalymi lub duzymi literami: dwt i (bardziej tradycyjne) DWT sq w tym sensie rownoprawne.W. Iain Leak oraz inz. . j~zykoznawcowjak i wydawnictwa. korym Redakcja sklada tq drogq wyrazy wielkiej wdziccznoici i uznania. st. Szczegolnie jednak wielki wklad pracy. Z.Ryszard Wawruch. mgr Tomasz Darski.to najwainiejsi z licznej ich grupy.innym razem (coraz czciciej) kropki sic pomija. mgr inz. W koncowej czcici slownika zawarto zestawienie najwainiejszych skrotow wraz z ich rozwinieciem w jczyku angielskim i polskim. skomplikowanej problematyce Redakcja chcialaby na koniec wyraziC slowa uznania i podziqkowania grupie konsultantow. okr. wiedzy i zaangazowania w powstanie tej publikacji wnieili: dr inz. W niniejszym opracowaniu przyjeto zasadc.malymi. Marian Dylewicz.W. Marian Kamitiski.W. kpt. wprawiajqc w zaklopotanie zarowno uiytkownikow-praktykow. GMDSS czy IMO) sq pisane duzymi literami. Jerzy Dzienisz. raz litery skrotow przedzielane sq kropkami . st. Z. W piimiemictwie fachowym i w iyciu codziennym stosowane sq wymiennie i generalnie bez logicznego klucza litery male i duze. mech. Generalnie kropki sq pomijane. ini. pozostale (charakterystyczne glownie dla korespondencji) . inz kpt. maj 2003 r. inz. Jednoczeinie "produkcja" skrotow stale roinie. Gdynia. Problem sprawia usystematyzowanie pisowni shotow. w ktorej zawsze wystepowaly wylqcznie duze lub wylqcznie male litery. mech. radiooficer I kl. iz skroty od n a m wlasnych (np.

Capacities -pojemnoSC i noScnoSC 3. Draught and load lines -zanurzenie i linie ladunkowe 13. Maneouvering -manewrowanie 9.teoria okretu 1. Curves. Ship's movements -ruchy statku 1 12. Stability . Buoyancy -wypdr 1 . Strength -wytrzymaloif 8. Dimensions and proflles -wymiary i ksztalty 2. lines and scales -krzywe.statecznoIf 7. Displacement and deadweight -wypornoif i noInoSC 6. Resistance -op6r 10.1. Propellers -pedniki . Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. linie i skale 5. Theory of the ship .

.- length of entrance/ diugoid zaostrzenia dziobowego camber/ wypukloSL: pokladu .wymiary i ksztalty length overall/ dlugoSC caikowita I \ length on waterline/ diugoSC wodnicy konstrukcyjnej Z 3 L ) - 3 a$ 2 *' length between perpendiculars/ divgosC pomigdzy pionam. ' 1. THEORY OF THE SHIP Dimensions and shapes . parallel middle body/ midship body/ cylindryczna czgSd kadiuba finite element model of a double-hull tanker (model zbiornikowca o podwojnym kadiubie rozchylenie dziobu sheer line/ . 1 &: & k Q a length overall underwater hull/ diugosc caikowzta podwodzia 6 - a I 2 4 S free board/ wolna burta \ breadth/ szerokosc parallel body length/ dlugoSC cylindrycznej cz&i kadluba dead m e / podoblenie r length of run/ dlugoii zaoblenia rufowego -I- --.

cylindryczna czqsc kadluba plan .wspolczynnik pelnotliwoici przekroju wodnicowego curvature -zaoblenie (kadhba).dhgoSC najwiqksza fatness ratio .ratio -wspolczynnik smukloici kadluba knuckle line .prismatic of the afterbody .oS odciqtych of ordinates .main -s -wymiary glowne (statku) -principal -s .wspolczynnik pelnotliwosci przekroju wrqznicowego -maximum section wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .zalamana linia (powierzchni kadhba) length .szerokoSC statku -moulded szerokoSC na wodnicy konstrukcyjnej base .wspolczynnik pelnotliwoici wzdluznej . plaszczyzna symetrii .szerokoSC (statku) . linia Srodkowa.dlugoSC zaostrzenia dziobowego .middle . sfazowanie chime .waterplane .wspolczynnik pelnotliwoSci zaostrzenia rufowego body -kadlub statku axes .smukly form vessel .osie kadluba lines . podstawa line .ukosne Sciqcie.wspolczynnik pelnotliwoici mfowej czqici kadhba .dlugosc -between perpendiculars (LBP) -dlugobc miqdzy pionami constant .oS -of abscissae .statek smukly ship .owrqzenie kadluba.Srodek line . TEORIA OKReTU - - -- - - - - - - - - - - .wspolczynnik smuklosci corection . statku) draught .wspolczynnik pelnotliwoici czqsci mfowej . pelnotliwoici wodnicy - - -- - ---- - - - - - - - - - . szerokoid calkowita -draught -zanurzenie najwiqksze.oS kolysania of symmetry -oS symetrii -system .cylindryczna czqSC kadhba dimension -wymiar .szerokoSC na wodnicy centre .oS rzqdnych of roll .statek smukly fine-lines .of the forebody .zanurzenie .cylindryczna czqSC kadhba .deck line linia Srodkowa pokladu chamfer .midship .szerokoSC na wrqznicy -on waterline .poprawka na dhgoSC of entrance .smukloSC rufy .extreme -najwiqkszy of section .kqt zaostrzenia rufowego axes .smukloSC kadhba of the stem .wymiary glowne (np.smukly (statek) fineness smukloSC of the form .ksztalt kadluba breadth .midship section .wspolczynnik pelnotliwoici dziobowej czgSci kadluba -vertical prismatic -wspolczynnik pelnotliwoSci pionowej .wsp. krzywizna dead flat .prismatic of the forebody .Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty angle of entrance -kqt zaostrzenia dziobowego angle of run .linia podstawowa -plane -plaszczyzna podstawowa (teoretyczna) block coefficient . zanurzenie maksymalne length .zanurzenie konstrukcyjne extreme -najwiqkszy breadth .oblo burt o malym promieniu coefficient -wspolczynnik of fitneness .krzywizna (np.frame section .dimensions (dims) -wymiary .cylindrical - 1. wrqgu) beam .moulded .wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .wspolczynnik pelnotliwoSci wzdhznej kadluba .wspolczynnik smukloSci (kadluba) fine .linia (06) symetrii.wspolczynnik pelnotliwoSci czqSci dziobowej of the run . owrqzenie teoretyczne shape .baza.prismatic .wspolczynnik pelnotliwoSci kadluba of entrance .najwiqksza szerokoSC statku.h i e teoretyczne kadluba .wspolczynnik pelnotliwobci zaostrzenia dziobowego of the afterbody .osie axis .uklad osi kadluba backsweep .form -wspolczynnik pe~notliwoSci .

body plan/ plan przekrojdw wrggowych bulwark/ oklad dzioh6wki ad iia t ajt perpendicular/ pion rufbwy Lbotrom/ dno mid section/ owreiel Luzer body/ cz@ rufiwa \.fbre body/ czeii. tf' orward nadburcte jbrecustle deck/ poklad dziobowki rzutpionowy Iinii teoretycznych midship section plane/ plaszczyzna owreia I fine offlolation/ wodnica Lupper deck/ poklad gorny . rufbwa perpendicular.Body plan -h i e teoretyczne kadtuba frames section plan.

prostopadly rzona na letniej wodnicy ladunkowej quarter .szerokoSC rejestrowa (statku) -overall (LOA) .przegiqcie dziobowe sze streamline-oplywowy gross weight -maksymalna masa brutto (to) streamline -nadawaC ksztalt oplywowy -moulded depth -maksymalna wysokoSC bocz.zaokrulona cz@C mfy -on the designed load waterline -dlugoSC (stat.1.dlugoiC pomiqdzy pionami dunkowej on summer load line -dlugoik (statku) mie.dlugoSC pomiarowa. tonazowa .extreme overhanging stern -nawis rufowy zaoblenia rufowego perpendicular-pion -of the parallel middle body . d. tonazowa jemnoici statku) length .length between -s .fore . TEORJA O W T U .szerokoSC pomiarowa (statku) main dimensions -wymiary gkowne (statku) coefficient -wspolczynnik pojemnoici bmtto main particulars -wymiary glowne (kadluba) measurement .forward .pomiar. w.rake .dhgoSC calkowita (statku) depth -wysokoSC rejestrowa (statku) on waterline (LWL.) ..wspolczynnik pelnotliwoici fikacyjnych sheer line .pion dziobowy drycznej czqici kadhba on load waterline .wodnica .. w.pomiar kadluba waterline .odchylenie od pionu ku) na wodnicy konstrukcyjnej of stern .dlugoiC na wodnicy la.nawis rufowy on waterline .dhgoSC cylin.dlugoSC (statku) na wodnicy registered -rejestrowy konstrukcyjnej -breadth .dlugoSC (statku) length .1.aft (after -) -pion rufowy .cylindryczna czqiC tonnage -tonaz kadhba.zanurzenie maksyrnalne. wstawka cylindryczna -breadth .ballast -wodnica balastowa midship section -owrqze. pomierzanie (np.perpendicular-pionowy.-dlugoit skrajna .dlugoSC na wodnicy konstrukdu) scantlings -wymiary elementow konstrukcyjcyjnej nych kadluba wynikajqce z przepisow klasylongitudinal -wzdluzny coefficient .sheer plan -rzut boczny (linii teoretycznych) shoulder -przegiqcie del k s z t a h kadluba maximum -najwiqkszy .szerokoSC na wodnicy overhang -nawis (mfowy) .linia wzniosu pokladu wzdhznej mathematical ship model -matematycmy mo.dlugoSC - - - - - - - - - - - - - - - - .of run - . najwiqk.streamlining -ksztalt oplywowy theoretical naval architecture-teoria okrqtu na paraller middle body .. zlad poprzeczny -breadth on .dlugosC rejestrowa na linii wodnej round of beam -wypukloSC. podepth -wysokoiC pomiarowa.after -przegigie rufowe draught .hull . wygiqcie (pokla-waterline .

noinoiC (statku) netto. obecnie nie stosowane) -tonnage (GT) -pojemnosc brutto.rejestr (np.1.rejestr statkow register tonnage -tonai rejestrowy register ton (RT) .tona rejestrowa (2.pomiar pojemnoici (statku) -- - - - - .iwiadectwo pomiarowe.cubic .pojemnoSC ladunkowa dla be1 .deductible .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoSci ladowni .pomiar pojemnoici brutto of tonnage -pomiar pojemnoici (statku) ton .przestrzen potrqcana (przy pomiarach statku) na silowniq register .cargo -przestrzen ladunkowa .oplaty tonazowe mark .netto measurement -pomiar pojemnoici netto -register ton (NRT) -ton rejestrowych netto -registered tonnage (n) -tonaz rejestrowy netto - - - - - - - - -tonnage (NT)-tonaz (rejestrowy) netto. tonaz brutto -weight .pomiar pojemnoSci netto Panama Canal tonnage -pojemnosC statkupomierzona wg przepisow Kanalu Panamskiego propelling power deduction . certyfikat pomiarowy deck -poklad pomiarowy.brutto register tonnage (GRT) .1893 m3) net .tonaz rejestrowy brutto (obecnie nie stosowane) ton .deducted .rejestracja (statku) space -przestrzen.grain cubic -pojemnoiC ladunkowa statku dla ziama (w m3 lub cuft) .tona pojemnoici (1.net .gross tonnage . THEORY OF THE SHIP Capacity -pojemnoSt5 i noSnoSt5 admeasurement-pomiar pojemnoici (npstatku) capacity -pojemnoiC -bales . obecnie nie stosowane) registry (of a ship) . kubatura . noinoic ladunkowa -plan -plan pojemnoiciowy gross .ciqzar brutto measurement -pomierzanie .machinery -przestrzen silowni Suez Canal tonnage -pojemnoiC statku okreSlona wedlug przepisow Kanalu Sueskiego ton -tona burden .gross -pomiar pojemnoSci brutto . obecnie nie stosowane measurement .pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna .good ship .exempted -przestrzen wylqczona (nie wliczona do tonaiu) .83m3.pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) .grain . poklad tonazowy dues .przestrzen potrqcalna .znak tonazowy measurement .tona rejestrowa (100 stop3 = 2.przestrzen potrqcona (przy pomierzaniu statku) . statkow) register of shipping .tona noinoici tonnage -tonaz -certificate .83 m3.

zna symetrii i deck line/ lirzia przecigcia deck centre line. linie podziah wregowego vertical datum plane at the midship section plaszczyzna owrqza waterplane -plaszczyzna wodnicowa area -pole przekroju wodnicowego .plaszczyzny i przekroje body . rzut wodnicowy half-breaths -rzqdne wodnic inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) line of flotation -wodnica longitudinal -wzdluiny centre plane -plaszczyzna symetrii framing .designed plaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej section -przekroj wodnicowy - - - - - - - - -- - Planes -plaszczyzny midship section plane/ 'ongitudinal centre plane/ hszcz). zlad poprzeczny plane -plaszczyzna owreza moulded base plane -plaszczyzna podstawowa plane -plaszczyzna .owrqzenie wzdluzne section -zlad wzdluzny.h i e teoretyczne kadluba buttock -przekr6j wzdluznicowy line -wzdluznica -plane -plaszczyzna wzdhznicowa cross section -przekroj poprzeczny --area of vessel -pole przekroju wregowego diagonal -przekroj ukoinicowy (statku) line .plan owrqzenia half breadth plan -rzut pionowy (linii teoretycznych).1.plaszczyzna plywania -of symmetry -plaszczyzna symetrii .midship -plaszczyzna owrqza .ukoinica fixed axes system .uklad osi plywania frame -pole przekroju wrqznicowego line -wreg teoretyczny spacing .water line -przekroj wodnicowy profile -przekroj wzdluzny statku section -przekroj (wrqznicowy) area -pole przekroju -modulus -wskainik wytrzymaloici owrqza -plane -plaszczyzna wrqznicowa transverse -poprzeczny section area -pole przekroju wregowego section plane -plaszczyzna wrqznicowa section .wregi teoretyczne.osie kadluba lines . TEORIA 0KRE. przekroj wzdluzny view -widok wzdluzny -- - - - - midship bend -owrqze. poktadu fotward perpendicular/ pion dzioboxy ! pion r u j b ~ y after perpeitdicular/ . zlad poprzeczny midship section -owrqze.kadlub statku axes .above water lateral -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqici kadhtba .TU Planes and sections .odstqp wregowy framing -owrqzenie -plan .moulded base -plaszczyzna podstawowa of floatation .

THEORY OF THE SHIP .1.

krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) of stability of form -pantokarena -of statical stability-krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) -of tons per inch immersion -krzywa zmiany zanurzenia od przyjqtych ciqzarow jednostkowych -of transverse metacentres -krzywa poprzecznych metacentrow -of transverse moment of inertia of water plane -krzywa poprzecznego momentu bezwladnoSciowego of transverse moment of section . linii teoretycznych) stations .skala przyrostu zanurzenia .cross of stability -pantokareny .loading .obrys zewngtrzny wrcgow plot a curve -wykreSlaC krzywq point of inflection .krzywa wysokoSci metacentrum of vertical moment of section .krzywa calkowa przekroju wrqznicowego -of bending moment -krzywa momentu gnqcego of buoyancy -krzywa wyporu of centre of gravity of waterplanes .Bonjean .skala zanurzenia .krzywa calkowa momentu przekroju wrqinicowego wzglgdem owrqza of metacentric radii -krzywa promieni metacentrycznych of moment to change trim one inch -krzywa jednostkowego momentu przeglqbiajqcego of resistance .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczymy symetrii -of vertical centres of buoyancy -krzywa wysokoSci Srodkow ciqzkoici of vertical metacentre .of sectional areas - 1. TEOIUA O W T U - - - - - - - - - - - . lines and scales -krzywe.odcigta Srodka ci~zkoici wodnicy -of longitudinal locus of the centres of buoyance -wzdluina krzywa Srodkow wyporu -of longitudinal metacentres -krzywa wzdluinych wysokoici metacentrycznych -of longitudinal moment of inertia of water plane -krzywa wzdluinego momentu bezwladnoSci of longitudinal moment of section .punkt przegiqcia (krzywej scale .skala . linie i skale curves -krzywe .draught .Curves.krzywa pol przekroj6w wodnicowych of weight -krzywa ciqzarow -of wetted surface-krzywa powierzchni zwilzonej kadluba lines drawing .krzywa odciqtych Srodkow ciqzkoici wodnic -of flotation -krzywa rzeczywistych Srodkow geometrycznych wodnicy of heeling moments .linie podzialu wreowego .skala ladunkowa sheer plan .hydrostatic -krzywe hydrostatyczne -hydrostatic -for trimed ship -krzywe hydrostatycme statku przeglqbionego (krzywe Firsowa) of areas of section .Bonjean .h i e teoretycme kadluba moulded line of frames .krzywa pol przekrojow wrqinicowych of shearing forces -krzywa sil tnqcych of stability .wrqgi teoretyczne.square .krzywa momentow przechylajqcych of height of metacentre -krzywa wysokoici metacentrum of loads -krzywa obciQe6 -of longitudinal centres of buoyancy -krzywa odciqtych Srodkow wyporu -of longitudinal centre of floatation .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczyzny podstawowej of water planes areas .krzywa oporu -of righting moments -krzywa momentow prostujqcych of righting arms .krzywa ramion prostujg cych (krzywa Reeda) .rzut boczny (wzdluznicowy.family of -rodzina krzywych . linie podzialu wrcgowego - - - - - - - - - .skala Bonjeana .skala Bonjeana .immersion .

on in m.1.dlugoSC obliczeniowa . DWT) -noSnoSC (statku) - - - - .net .from midship/ odlegioSC Srodkl .carrying capacity noSnoSC - deadweight (dwt. skala ladunkowa i r a j in meters/ :arrurzenie tv metrach metacentric height above base in centre of buoyancy from density of water/ metres/ ~ysokoSCmetacentTczna midship [m]/ odlegloid S gqstoSC wody w m nad pluszczyznq podstau. THEORY OF THE SHIP Displacement and deadweight - .capacity (dwcc) -noSnoSC ladunkowa netto .moulded .length - .wspolczynnik wykorzystania wypomosci .all told noSnoSC calkowita (bmtto) cargo .weight of ..skala noSnoSci.curve -krzywa wypomoici statku pustego (statku) zaladowanego .light displacement -wypornoSC - .wypornoSC (statku) .wypomoSC -volume of .v yvporu od owrela [m/ d~splacemetztm tons/ tons per em zn salt uater/ draught m m / ~ j p o r n o s cu tonach slonej ton nu ctn M.wypomoSC -wypornoSC .obj@oiCpodwodzia .wspolczynnik wykorzystania wypomoSci efficiency . u o d z ~ e deadweight in tons/ noSnoSC w tonach moment to change trim im/crn// moment przeglebiajqcy tm/cm centre ofjlotat.wspolczynnik wykorzystania wypor- .-displacement coefficient - - - - Deadweight scale .capacity noSnoSC calkowita (brutto) .tona wypornoici tonnage .(dwtc) noSnoSC ladunkowa (netto) .load .1adownoSC ratio .wypornoSC konstrukcyjna ton .

kqt krytyczny statecznoici anti-heeling system -system przeciwprzechylowy arm -ramie .z balastem w zbiornikach oraz ladowni balastowej .water .neutral . s.permanent -balast stab .krzywa ramion statecznoici dynamicznej effect -efekt.kqt przechylu of inclination -kqt przechylu of maximum righting arm .rownowaga stala . kqt przechylu -of dynamical heel -kqt przechylu dynamicznego of flooding .to -balastowak .kqt . zaladowania .height of -wysokoSC Srodka wyporu centre of gravity (COG) .kqt zanurzenia pokladu of dip .ciqzar netto tonnage -tonaz scale .wysokoSC Srodka ciqzkoici ponad stqpkq condition .stable .light .Srodek wyporu of flotation .departure .zanurzenie i przeglqbienie dynamical stability -statecznoSC dynamiczna curve .height of -wysokoSC Srodka ciqzkoici .stan (tu: statecznoici) .Srodek ciqzkoici .skala - - - Stability .ramiq prostujqce .krzywa statecznoici dynamicznej lever -ramiq statecznoSci dynamicznej curve .wodnica statku pustego light ship weight .scale .upsetting .znajdowaC siq w rownowadze .be in . empty ship .wplyw ksztaltu (kadluba) -free surface -efekt swobodnych powierzchni wind -wplyw wiatm.stan (statecznoici) w czasie podroiy .upsetting -ramiq przechylajqce ballast -balast .unstable .1.noSnoSC ladunkowa light condition . nasiqkliwoii.dynamiczny kqt krytyczny of statical stability -statyczny kqt krytyczn Y draft and trim .inklinacja.statical of heel -kqt przechylu statycznego . noSnoSC ladunkowa deadweight .kqt zalewania -of heel .maksymalna masa brutto net . TEORIA OKRQTU .ciqzar statku pustego loading coefficient -wsp6lczynnik obciqzenia maximum gross weight .heavy .skala ladunkowa.kqt najwiqkszego ramienia prostujqcego .statecznoik above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba angle .intermediate stan statecznoici przed balastowaniem critical angle -kqt krytyczny of dynamical stability .stan na wyjScie (z portu) .form .ton noSnoSci noSnoSci -tonnage (dwt) .height of the above the keel .statek bez ladunku. balastowych - - - - - - - - - - - (to) calculate -obliczak calculation procedure -kolejnoSC obliczen calculator -kalkulator (to) capsize -wywrociC sig dnem do gory cargo permeability -stopien zatapialnoSci ladunku.tona .balast wodny -waterline -wodnica balastowa ballasted -zabalastowany .z balastem w zb.Srodek wodnicy plywania of gravity .netto capacity .Srodek of buoyancy . balastow i zapasow light waterline .rownowaga obojqtna .statek pusty.rownowaga chwiejna external -zewnqtrzny - --- -- -- - - -- --- --- --- - - - - - . bez ladunku equilibrium -rownowaga .Srodek ciqzkoici -of gravity of transverse section -Srodek cigzkoSci przekroju wrqznicowego centre of buoyancy . wynik . centre .noSnoSC (statku) netto.arrival stan (statecznoSci) na przyjScie(d0 portu przeznaczenia) during voyage .Srodek wyporu .righting .1adownoSC -weight . wplyw naporu w.critical -kqt krytyczny of deck immersion .

umum righting arm/ krzywa statecznoici statycz k r z p a statecznoici dynamicznej point of curve inflection/ punkt przegiecia krzpvej capsizing angle/ kqt ~ ~ w r a c a n i a ~ \ .1. THEORY OF THE SHIP iStability -statecznoik metacentrum poprzeczne wodnica piywania lever/ ramie Curves of levers of statical and dynamical stability wykves ramion statecznoici statycznej i dynamicznej ma.

moment od naporu wiatru - - - - - - - - - .statecznoSC poczqtkowa metacentrum (M) -metacentrum metacentre -metacentrum moment (M) -moment .poczqtkowy poprzeczny promien metacentryczny instability .: Flume free surface -swobodna powierzchnia (cieczy w zbiorniku) effect -wpkyw s.(statek) w stanie pustym line of flotation -wodnica list -przechyl staly (boczny statku) indicator . proba statecznoici initial -poczqtkowy inclination -przechyl poczqtkowy longitudinal metacentre -poczqtkowe metacentrum wzdluzne longitudinal metacentric height .statecmoSC wzdluzna metacentric -metacentryczny -curves -wykres wmiesienia metacentrum ponad stqpkq diagram .niestatecznoik.maximum .opor przechylu heeling moment ..moment przechylajqcy .moment wywracajqcy due to wind pressure .poczqtkowy wzdluiny promien metacentryczny -position of flotation -poczqtkowe poloienie statku wyprostowanego -state .dopuszczalny moment przechylajqcy .statek bez ladunku.wysokoik metacentrum poczqtkowego ponad liniq podstawowq (initial) transvers metacentre above base line .wzdluiny (duty) promien metacentryczny -moment of inertia -wzdluiny promien bezwladnoici moment of inertia of water plane . chwiejnoik keel line . powierzchni (cieczy) heel -przechyl statku (skutek kolysania) heeling -przechylanie siq (statku) resistance .stan poczqtkowy.w. od dzia.staly przechyl boczny (statku) loading calculator .poczqtkowa poprzeczna wysokoik metacentryczna -- ---- - - - - . wytrzymaloici.urzqdzenie do automatycznych obliczen statecznoici.linia stqpki light (L) .przechylomierz (to) list . moment bezwladnoici przekroju wodnicowego stability . komputer ladunkowy loading instrument .kalkulator operacji przeladunkowych.wysokoiC Srodka ciqzkoici nad stepkq -(initial) longitudinal metacentre above base line .transverse metacentric radius lania wiatru) flume stabilizer .przechylik siq (o statku) listing .allowable . balastow i zapasow .. proba statecznoici inclining test . wyjiciowy transverse metacentre -poczqtkowe metacentrum poprzeczne transverse metacentric height .pr6ba przechylow.in condition .(statek) lekki. zanurzenia loading software . niestabilnoik.oprogramowanie do obliczen statecznoSciowych i wytrzymaloSci ogblnej longitudinal-wzdluzny centre of floatation .stabilizator przeplywowy.maksymalny moment przechylajqcy .moment -moment zewnetrzny (np.capsizing . pot.volumetric -objqtobciowy moment przechylajqcy heeled water plane -wodnica statku przechylonego height of the -wysokoSk centre of gravity above the keel (KG) .ewoluta metacentryczna -height -wysokoiC metacentryczna -radius -promien metacentryczny stability . zbiornik typu flume.metacentrum wzdluzne metacentric height -wysokoSC metacentryczna wzdluzna metacentric radius .odcigta irodka cigzkoSci wodnicy metacentre .wysokoSC poczqtkowego metacentrum poprzecznego ponad liniq podstawowq hold water ballast -balast wodny w ladowni immersed area -powierzchnia zwilzona (kadluba) inclining experiment -proba przechylow. pusty condition .wykres wzniesienia metacentrum ponad stqpke evolute .poczqtkowa wzdluzna wysokoSC metacentryczna longitudinal metacentric radius .

moment bemladnoSci przekroju wodnicowego position of the centre of buoyancy .stateczny.statecznoSC wzdluzna -moment .statecznoSC poprzeczna trapped water -woda uwieziona chwilowo pomigdzy np.informacja o statecznoici .stabilizacja bierna prometacentre -metacentrum poprzeczne restoring force .rzgdna Srodka wyporu position of the centre of gravity of the water plane .ramiona statecznoici .statecznoSC ksztaltu .immersed .statecznoSC k s z t a h of weight .rzgdna Srodka cigzkoici przekroju wodnicowego prometacentre -metacentrum poprzeczne righting moment .statecznoSC statku .statecznoSC dynamiczna .stabilizacja przeplywowa .statek sztywny (o duzej.form . proba statecznoici .zakres statecznoici -reserve dynamical -rezenvowa statecznoSC dynamiczna dodatkowa statecznoSC ksztaltu -residuary .statecznoit.poprzeczny promien metacentq-czny -moment of inertia -poprzeczny moment bezwladnoSci moment of inertia of water plane .zbiornik niepelny .of force moment sily .longitudinal .dynamical . metacentric height .sila przywracajqca righting -prostujqcy arm -ramig prostujqce.statical .emerged -klin wynurzony . stabilnoSC.statecznoSC ciezaru .klin .range of .rolling . statecznoSC -damage w stanie uszkodzonym .stabilizacja aktywna . drewnem po wejsciu fali na poklad (obnizajqca chwilowo GM) uncapsizing ship -statek niewywrotny unstable -niestateczny equilibrium .poprzeczna wysokoSC metacentryczna metacentric radius .statical . THEORY OF THE SHIP .stabilizacja .para prostujqca lever -ramie momentu prostujqcego sheer draft -przekroj wzdluzny (statku) Simpson's rules -wzory Simpsona skin constant .stabilizacja pasywna stable .stability calculation -obliczenia statecznoici - - -- - - - - - - - - - - - -- .s. nadmiernej wysokoici metacentrycznej) stiffening .of flooding moment zalewania .ultimate .wspolczynnik powierzchni zwilzonej sloshing -uderzenia spowodowane falowaniem cieczy w zbiorniku (np.p..obliczenia statecznoSci (statku) w stanie uszkodzonym data .damaged calculation . staloSC at large angles of heel -statecznoSC przy duzych kqtach przechylu statecznoSC awaryjna.moment prostujqcy .intact . statku nieuszkodzonego levers .moment wymuszajqcy - -moment przechylajqcy - neutral position -polozenie obojgtne passive stabilization . statkowym) specific gravity -ciezar wlaSciwy stability .flume .of a couple of forces moment pary sil .zbiornik .moment wywracajqcy restoring .slack ballast zbiornik balastowy niepelny tender -migkki (statek o malej wysokoSci metacentrycznej) topside projected area -powierzchnia nawiew transverse -poprzeczny locus of centres of buoyancy .passive .poprzeczna krzywa Srodkow wyporu metacentre -pozorne metacentrum poprz.1.of inertia (I) moment bezwladnoici - .free .statecznoSC resztkowa stabilization .initial . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) -vessel .moment prostujqcy stability .negative .of stability -moment prostujqcy overturning .statecznoSC statyczna (statku) -test -proba przechylow. stabilny.upsetting .statecznoSC ujemna of form .moment przywracajqcy righting .(balast lub ladunek pozostawiony dla poprawy statecznosci poprzecznej statku) tank . ramie momentu prostujqcego couple .moment prostujqcy - - .ship's .statecznoSC poczqtkowa .moment statyczny .rownowaga chwiejna wedge .klin zanurzony - - - - -- - - - - - .active . tnvaly equilibrium -rownowaga stala stiff -sztywny (statek o duzej.

skrecanie loading . rozprowadzanie.sila odksztalcajqca sag .moment skrqcajqcy - - - - - - - - - - .sila tnqca stress .drgania skretne toughness . kadluba) .moment zginajqcy na fali .obciqzenie punktowe (na gniazdo) .wytrzymaloSC wzdiuzna (statku) w stanie nieuszkodzonym strain .dynamic .czujnik naprqzen (np.skrecanie test -proba skrqcania torsional .zginanie -moment -moment wyginajqcy .allowable .ScinaC shearing . przegiqcie sic statku na grzbiecie fali (to) hog -wyginaC sip.sharing .obciqzenie dynamiczne monitoring computer -komputer do kontroli obciqzen (kadiuba) .obciqzenie probne.moment wyginajqcy (statek w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) stress -naprezenie wynikle przy wygiqciu sip statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) (to) shear . obciqzen) high tenacity . nacisk .naprqzenie wyginajqce finder .obciq2enie skrpcajqce stress -naprqzenie skrqcajqce vibration .naprezenia wzdiuzne minimum breaking load (MBL) -minimalna sila zrywajqca racking force .moment s k ~ c a j q c y kadluba) (tu: coefficient -wspolczynnik momentu constant . pr6ba na obciqzenie longitudinal -wzdluzny .wygiqcie siq.Strength -wytrzymatoSi bending .point .naprqzenie w konstrukcji statku wygiqtego (na grzbiecie fali) load .dopuszczalne obciqzenie .damaged strength -wytrzymaloSC wzdluzna (statku) w stanie uszkodzonym . naprqzenie lokalne torque .wyginaC sie (o statku w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) sagging -ugiqcie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) -moment . materiaiu stress .moment wyginajqcy (statek na grzbiecie statku) -stress .still water moment .wygiecie siq statku na wierzcholkach fa1 force .intensity of .wave -moment .citgliwoSC.obciqzenie.odksztalcenie wzdluzne stress .local . odpornoSC na obciqzenia dynamiczne twisting moment . przeginaC siq na grzbiecie fali (o statku) hogging -wygiqcie siq statku na grzbiecie fali moment .wysoka wytrzymakoSC na rozcitganie hog .ugigie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozloienia ladunku) - - - - - - - - - - (to) sag .skrqtny deflection .dopuszczalne naprqzenie .wspolczynnik momentu limiter .intact strength .naprqzenie miejscowe.naprgzenie . konstrukcji statku).moment gnqcy na wodzie spokojnej strength -wytrzymaloSC na zginanie stress -naprqzenie zginajqce distribution -rozklad. rozkladanie.rozklad obciq2en load test .spietrzenie naprpzen .bending .permissible . rozlozenie (np.naprezenie tnqce strength -wytrzymaloSC (np.ogranicznik momentu obrotowego torsiograph -torsjograf torsiometer -torsjometr torsion .

kadlub (statku) efficiency .Srodek naporu. THEORY OF THE SHIP Forces acting on manoeuvering ship sity dzialajqce na manewrujqcy statek tangential velocity/ predkoi~kqtowa transverse hydrodynamic force/ poprzeczna siia hydrodynamiczna punkt obrotu transverse velocity/ predkoid poprzeczna droga irodka cieikoici apparent wind/ wind force acting on ship/ sila wiatru dzialajqcego nu statek longitudinal force/ total aerodynamic force/ catkowita siia aerodynamiczna Maneouvering .Srednica cyrkulacji discharge current .strumien zasrubowy entrained water -woda towanyszqca (ruchom statku) flow dynamics -hydrodynamika head seas -falowanie dziobowe hull .Srodek cyrkulacji crash aster .awaryjna cala wstecz crash back manoeuver (crash astern) -manewr zatrzymywania awaryjnego crash-backing test (crash astern test) .proba benvladnoki statku crash-stop .manewrowanie coefficient of hydrodynamic lateral resistance -wspolczynnik hydrodynamicznego oporu bocznego centre of turning motion .charakterystyka hydrodynamiczna - - - - .sprawnoSC kadluba -force center . op6r boczny kadluba transverse force . punkt przylozenia sily poprzecznej -force component -sila (skladowa) poprzeczna.manewr zatrzymywania awaryjnego diameter .1.Brednica -of turning circle .sila poprzeczna w kadlubie hydraulic wake -strumien nadqzajqcy wypornoiciowy hydrodynamic -hydrodynamiczny characteristic .

Srodek oporu wody of wind pressure .opor przeplywu per ton .opor profilowy .humps of -wypukloit krzywej oporu .opor profilowy .bare-hull .opor tarcia coefficient -wspolczynnik (oporu) tarcia friction -tarcie coefficient .proba wlaSciwoSci morskich (statku) .form . oporu calkowitego - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- 33 .opor ksztaltu kadluba of flow .opor styczny total resistance -opor calkowity coefficient .opor falowy -system of a ship -uklad fa1 okr@owych .opor ksztaltu .wspolczynnik oporu .opor statku .pr6ba awaryjnego zatrzymywania statku .proba spiralna . proba standardowa Kempfa wall effect .strumien nadQajqcy falowy wind moment -moment naporu wiatru wind pressure -ciinienie wiatru.crash stop .specific wave-making .opor ksztaltu .powierzchnia stem cross force .wsp.cihienie hydrodynamiczne hydrodynamics -hydrodynamika hydrostatics -hydrostatyka initial ship turning moment -moment poczqtkowy zwrotu statku radius -promien -of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rudder .spray .opor "golego" kadluba coefficient -wspolczynnik oporu due to waves .steering .opor cihienia .profile .tarcie powierzchniowe hump speed -prcdkoSC odpowiadajqca wypuklosci krzywej oporu resistance .profile .efekt przyicienny.wsp.transverse .opor tarcia .residuary . oporu calkowitego .pressure .wspolczynnik tarcia (kadluba) -plate -coefficient -wsp.fala ukoina of displacement .1.ster angle -kqt wyhzenia stem area .tangential .fala dziobowa resistance . TEORIA O W T U --of the rudder -charakterystyka hydrodynamiczna stem pressure .sila poprzeczna stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force . test .opor calkowity frictional form effect -wplyw ksztaltu na opor tarcia frictional resistance .Srodek oporu powietrza drag -opor hydrodynamiczny coefficient .spiral . proba wczowa Resistance -opor center .specific total .skin .fala .form .wsp.opor styczny to motion .opor wywolany falowaniem .Srodek -of lateral resistance -Srodek bocznego oporu of water pressure .total .opor jednostkowy .total .standard .opor .opor holowania. oporu falowego . sila poprzeczna stem shallow water -woda plytka effect .bow system -uklad falowania dziobowego .wspolczynnik oporu h.frictional . .towrope .opor sterowania .circulation -proba cyrkulacji .opor ruchu .opory ksztaltu (kadluba) .opor plytkowodzia test -proba.wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze -moment -moment na trzonie sterowym -torque -moment stem.fall .tarcie powierzchniowe coefficient -wsp6lczynnik tarcia resistance .opor indukowany .diagonal .seakeeping . sila holowania .specific .fala poprzeczna -wake .efekt plytkowodzia resistance . napor wiatru velocity of encounter -prqdkoSC spotkaniowa zigzag test -proba standardowa Kempfa. tarcia plyty .opor calkowity skin friction .proba wczowa.line of hull .induced .opor bryzgowy . efekt przyssania (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyScienny wave .

Srodek wyporu force .symetrical -- - - - - - -- -- - - symetryczne ingress (of water) . zatopiony condition . wdarcie siq wody intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.wodnica podzialowa unintact vessel .linia graniczna (niezatapialnoSci) permeability -wspolczynnik zatapialnoSci .odciqta Srodka wyPorn -pitched wypor w czasie kolysania wzdluznego .stopien nasiqkliwoSci ladunku.cargo .heaved -wypor w czasie nurzania .plywalnosc.krzywa dlugosci zatapialnej flooded -zalany.dlugoSC zatapialna curve . wypor hydrostatyczn Y .zalewanie. nieuszkodzony stability .locus of centres of . plywaC flotage -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floatation -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floating power -plywalnoSC calkowita floating plane -plaszczyzna plywania floodable -zatapialny length .longitudinal centre of .sila wyporu .zapas ptywalnoici float .unosiC sic na wodzie.moment bezwladnoici masy towarzyszqcej added weight method -metoda przyjqtego c i e zaru buoyancy .statek uszkodzony unsinkability -niezatapialnoSC unsinkable -niezatapialny ship .do kadluba) inrush -wtargni~cie wody.reserve .ruchy statku six movements of freedom -szeSC stopni swobody . THEORY OF THE SHIP Buoyancy -wypor added mass -masa towarzyszqca coefficient -wspolczynnik masy towarzyszqcej moment of inertia . instrukcja dot.1.w stanie zatopienia -final -condition -stan w koncowym (etapie) zalewania flooding .wspolczynnik podzialowy (niezatapialnosci) survival capability -zdolnoic statku do przetnvania uszkodzenia kadluba book .statecznoSC statku nieuszkodzonego lost buoyancy method -metoda utraconej wypornoSci margin line .wtargniqcie wody (np.centre of (CB ) . zatapianie .krzywa Srodkow wyPorn .zanurzenie podzialowe.poradnik.asymmetrical .statek niezatapialny - --zatapianie asymetryczne -zatapianie -- - - - - >m'/ myszkowanie heave/ Ship movements .dlugoSC podzialowa load line . wspolczynnik przepuszczalnoSci ladunku permissible length (of compartment) -dopuszczalna dlugoSC (przedzialu) subdivision -podzial grodziowy kadluba . zanurzenie do wodnicy podzialowej length .factor of . statecznoSci stanow awaryjnych statku subdivision -podzial (grodziowy kadluba) draught .

stabilizator .okres kolysania.oscylacja wzdluina statku -force -sila wymuszajqca oscylacjg wzdluznq sway .kolysat siq (o statku) rolling -kolysanie boczne (statku) dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania (poprzecznego) period .okres nurzania motion -ruch . sila inercji flare impact -uderzenie nawisu dziobowego free oscillation -kolysanie wlasne -period -okres kolysan wlasnych heave -nurzanie heaved buoyancy -wypor w czasie nurzania heaving -nurzanie .stabilizowak stabilizer . dryf bocmy (to) sway -przesuwak siq (dryfowak) bokiem swaying -przesuwanie sig poprzeczne.ruchy proste (statku).kolysanie proste.ruch wymuszony (np.myszkowanie -moment -poprzeczny moment obrotowy kadluba - - - - - - - .natural - - - - - - - - - - - - period .kolysanie boczne (statku) .stabilizator kolysan statku stabilizing fin -pletwa stabilizatora surge .ruchy statku amplitude -amplituda of pitch .ruch rotacyjny .proba tlumienia forced oscillation-kolysanie wymuszone (statku) force of inertia . kiwak pitching .unresisted -ruch nietlumiony . oscylacjg poprzecznq swing -ruch wahadlowy.simple .natural frequency .sila bezwladnoki.stabilizacja (kolysan) statku (to) stabilize .ship . swobodnego period .kiwanie siq.stabilizacja .natural -kolysanie wlasne (statku) . statku) .okres swobodnego kiwania period . dryf wzdluzny surging .oS kolysania damping fins -pletwy tlumiqce k.amplituda ruchow extinction -wygaszanie.Ship movements .linear . boczne stabilization device -urzqdzenie stabilizujqce przechyly (to) roll . kolysanie proste . wytlumianie. wahania swinging moment -moment wychylajqcy synchronous rolling .ship -ruchy statku.forced . okres przechylow bocznych ship stabilizer . kolysanie wzdluine amplitude .okres kolysan (bocznych) (to) pitch .ship .ruch poprzeczny.unstable -ruch niestateczny motions -ruchy .stabilizator kolysan statku stabilization .kqt odchylenia (migdzy plaszczyznq symetrii a kierunkiem ruchu postgpowego statku) (to) yaw -myszkowak yawing .amplituda kolysan dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania wzdluznego -moment -moment pochylajqcy .axis of .oscylacja wzdluzna.zsynchronizowane kolysanie boczne tank stabilization -stabilizacja (kolysan) zbiornikami toss -kolysak siq nieregularnie (o statku) virtual mass .amplituda kiwania of roll . wytlumianie amplitudy kolysan -test . ruchy proste natural damped frequency -czgstotliwo6kkolysan wlasnych tlumionych natural (undamped) frequency -czgstotliwoSC kolysan wlasnych (nietlumionych) period of roll .uncouple .masa czynna (masa okrgtu i wody towarzyszqcej jego ruchowi) weatherliness .okres n.okres kiwania ride -unosik sig na wodzie rock off -rozkolysak roll .amplituda kolysania -of the motion .kolysak siq wzdluinie (o statku).ruch nietlumiony .ruch liniowy . kolysanie statku . dryfowanie boczne -force .czqstoSC kqtowa swobodnego kolysania .natural period .rotational .sklonnoSk (statku) do myszkowania yaw -myszkowanie (statku) angle . zanikanie -curve -krzywa zanikania -of roll -wygaszanie amplitudy kolysan (statku).sila wymuszajqca dryf boczny.undumped .

zima.rarzysmxz klas?.1.znak wolnej burty lumber. fresh water/ drelrno. zima lumber winter .North Atlantic/ dreuno.fikac~p~ego 1 Plimsoll mark/ znak Plimsolla tonnage mark/ znak tonazolvy . summer/ lumbel. tropik. woda slodka fresh water/ woda slodka tropik NA initials of classrjcation societ)' [AB = American Bureau ofShippingJ/ inicja[v tol. THEORY OF THE SHIP Draft marks . winter/ drewno. woda sfodka lumbel. tropic/ deck line/ linia pokladu LTF TF lumber.znaki zanurzenia draft marks in feet/ znaki zanurzenia w stopach 16 l4 draft marks in decimeters/ znaki zanurzenia w decytnetrach aft marks/ znaki zanurzenia 77a r u j e r Load line mark . tropic. At1ant)'k pblnocny tropical fresh water/ tropik.

W . najwiqksze .1. TEOIUA O W T U Draft and load lines zanurzenie i h i e ladunkowe bar draft (BID) -zanurzenie (maksymalne dopuszczalne) na lawicy.zimowa linia ladunkowa drewnowca na Atlantyk Pohocny .zanurzenie dziobowe gauge .dhgoSC na wysokoici letniej linii ladunkowej -mark -znak wolnej burty ratio . moment przeglqbiajqcy o 1 cal keel drag -przeglqbienie konstrukcyjne lessen the draught of the vessel .LT (LumberiTropical) .shoal . Winter North Atlantic line) .LS (LumberiSummer) -letnia linia ladunkowa drewnowca .zmniejszyi zanurzenie statku loading disc -znak wolnej burty.bring on an .light .skala przyrostu zanurzenia inch trim moment (ITM) -jednostkowy moment przeglqbiajqcy.TF .zanurzenie maksymalne.linia poldadu (do pomiaru wolnej burty) deep draught vessel .forward .inspekcja wolnej burty load line .permitted .load -zanurzenie w stanie zaladowanym .zanurzenie Srednie .oznaczenie letniej linii ladunkowej .stem . Winter line) -zimowa linia ladunkowa drewnowca . marka Plimsolla load line . na P h .letnia linia ladunkowa w wodzie slodkiej .loaded (Id) .linia ladunkowa .(statek) przeglqbiony na dziob down by the stern .maximum .ballast .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca strefie tropikalnej .statek o duzym zanurzeniu down by the head . w ujiciu rzeki) by the head . wodnica konstrukcyjna length dlugoiC na wodnicy ladunkowej marks -znaki wolnej burty maximum load waterline -wodnica statku w pehi zaladowanego - --- --- -- - . na plyciznie brackish -zasolony -water -woda zasolona (np.zanurzenie rufy .deep .linia ladunkowa statku pustego marks . Atlantyku load waterline -wodnica ladunkowa.wskaznik zanurzenia .tropikalna linia wolnej burty statku zanurzonego w wodzie slodkiej .linia ladunkowa statku pod balastem .linia ladunkowa -ballast .zanurzenie statku pustego .zanurzenie dopuszczalne .zimowa linia wolnej burty .bow .LWNA (Lumber.S (Summer) .duze zanurzenie .LTF (Lumber.(statek) przeglqbiony na mfq draft.(statek) przeglqbiony na dziob by the stern .wyrownaC zanurzenie freeboard (fbd) -wolna burta deck -poktad wolnej burty depth -wysokoSC boczna length .znaki wolnej burty survey .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca wodzie slodkiej.przyrzqd do mierzenia zanurzenia statku indicator .stosunek wolnej burty do zanurzenia zones .light .T (Tropic) -oznaczenie tropikalnej linii wolnej burty .LW (Lumber.zanurzenie w stanie zaladowanym -marks .mean .(statek) przeglqbiony na rufq deck line .after . Fresh water) . draught (dft) -zanurzenie statku .F (Fresh water) .zanurzenie rufy even keel -na rownej stqpce .male zanurzenie .strefy (geograficzne) wolnej burty fresh water -woda slodka allowance -poprawka na wodq slodkq - -- - - - - - - - - -- - - - -- --load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej immersion -zanurzenie scale . Tropical.znaki zanurzenia . tropikalnej .zanurzenie dziobu -critical docking krytycme zanurzenie przy dokowaniu .zanurzenie statku pod balastem .WNA (Winter in North Atlantic load line) linia ladunkowa odpowiadajqca zimie.

letnia wodnica ladunkowa timber load line . THEORY OF THE SHIP maximum moulded depth -maksymalna wysokoSC boczna moment to change trim one inch (one cm) jednostkowy moment przeglqbiajqcy on even keel .krzywa przeglqbien .statek z przeglqbieniem konstrukcyjnym squatting .out of .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna tropical load line .1.na rownej stqpce.skala ladunkowa.zimowa linia ladunkowa - - - - .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej tonnage -tonaz mark -znak tonazowy scale .przeglqbienie na rufc .letnia linia ladunkowa summer load waterline . skala zaladowania tons per inch (immersion) (TPI) -ciqzar zwiqkszajqcy zanurzenie o 1 cal trim -trym.osiadanie statku statutory deck line .mak pokladu (dla okreSlenia wolnej burty) summer load line . ponad liniq wolnej burty) permanent trim -przeglqbienie konstrukcyjne Plimsoll line (Plimsoll mark) . skala zanurzenia sea-gauge .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej under-keel allowance -bezpiecmy zapas glqbokoici (przy danym zanurzeniu statku) under-keel clearance -zapas glqbokoici (pod dnem statku) water marks -znaki zanurzenia water marks . bez przeglq bienia (to) overload .skala ladunkowa.niewlakiwie przegl~biony trimmed -przeglqbiony by the head -przeglqbiony na dziob by the stem -przeglqbiony na rufq trimming moment -moment przeglqbiajqcy tropical load line .zmiana przeglqbienia curve .zanurzenie statku sea-going draft -zanurzenie morskie seasonal zone .przeladowaC (statek.change of .osady na kadlubie na linii zanurzenia winter load line .znak Plimsolla.strefa sezonowa (okreilajqca wymaganq wysokoik wolnej burty) ship with design trim . znak wolnej burty scale of loading . przeglqbienie -by the head -przeglqbienie na dziob -by the stem .

obrys skrzydla .developed blade --pole powierzchni rozwiniqtej (pqdnika) . szerokoici skrzydla face -powierzchnia czolowa (np.expanded (blade) .strona cisnqca skrzydla Sruby leading edge -krawqdz natarcia -tip -wierzcholek skrzydla trailing edge -krawqdi s p w blade .skok zerowego naporu of no torque .skok staly (Sruby) -variable -propeller -Sruba o zmiennym skoku . nastawnej) pitchometer-przyrzqd do rnierzenia skoku Sruby okrqtowej propeller (characteristic) .skok rzeczywisty (Sruby) .mean . TEORIA O m T U Propellers -pedniki - adjustable -nastawny -blade propeller .gruboSC profilu -thickness .geometry of .Sruba nastawna advance -posuw Sruby okrqtowej -coefficient -wspolczynnik posuwu ratio -wspolczynnik uSlizgu pozornego speed -prqdkoSC uSlizgu pozornego applied power -rnoc dostarczana (np.Sredni skok Sruby .skok (Sruby nastawnej) angle . strumien Srnbowy - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - .circumferencial velocity -prqdkoSC obwodowa Sruby -efficiency .skok geomeryczny Sruby ratio .expanded blade -outline -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla back ordinate -rzqdna strony ssqcej (skrzydla Sruby napqdowej) base cord .effective .(charakterystyka) Sruby napqdowej advance .geometria Sruby horse power .skrzydlo (Sruby) .expanded blade contour -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla . Sruby nap? dowej) cavitation -kawitacja strony cisnqcej Sruby heavily loaded screw .Sruba silnie obciqzona ideal efficiency .expanded blade ratio .uniform .virtual .strumien pqdnikowy.pole powierzchni wyprostowanej skrzydla .Sruba nastawna pitch propeller .1.sprawnoSC Sruby .strona cisnqca (skrzydla Sruby) face . skok nominalny indicator .kinematics of -kinematyka Sruby open-water efficiency -sprawnoSC rzeczywista pqdnika race .skok nominalny of no thrust .geometrical angle of attack of element kqt natarcia elementu skrzydla .real .rake of .blade -pole powierzchni skrzydla Sruby .disk of the screw -pole powierzchni k r q p Sruby -disk ratio -wspolczynnik powierzchni wyprostowanej .kqt skoku Sruby nastawnej .wspolczynnik powierzchni wyprostowanej skrzydla .strona ssqca skrzydla Sruby driving face .skok rzeczywisty (S.skok zerowego naporu factor -wspolczynnik skoku -geometrical skok geometryczny. na Srube) area -powierzchnia .wspolczynnik powierzchni rzutowanej skrzydla -projected -contour -obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) -- -- - - - - - - - - - - - - - -projected outline .szerokoSC skrzydla Sruby -thickness .ciqciwa (nominalnego skoku Sruby) blade (elements) -(elementy) skrzydla -back .gruboSC skrzydla --ratio -wspolczynnik gruboici skrzydla Sruby -width ratio -wsp.odchylenie skrzydla Sruby section -profil skrzydla Sruby length .wspolczynnik skoku (Sruby okrqtoW ) .skok zerowego momentu of the propeller .nominal .wskaznik wychylenia skrzydel S.obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) .mean section -wspolczynnik Sredniej szerokoici skrzydla outline .developed blade ratio .wspolczynnik powierzchni rominidej skrzydel (Sruby) .sprawnoSC idealna (Sruby) pitch .posuw Sruby napqdowej area ratio -wspolczynnik powierzchni Sruby .rnoc (dostarczona Srubie) . .projected area ratio .

- ~-~ . - Propellers -pgdniki - Propellers and side effecUslruby i efekt boczny l . .---~ .. Sruba w dyszy azimuth propellc without nozzle/ pednik azymutaln) Sruba bez dyszy diwignia sterowania II l v f i l v 11 7 1 u lf 'turntable/ tarcza obrotowa blade/ lopatka Schottel azimuth propeller/ pednik azymutalny Schottela Voith-Schneider propeller/ pqdnik Voit-Schneidera water -jet propulsion/ pqdnik strugowodny azipod propeller/ pednikgondolowy discha&e nozzle. -.- single propeller left handed/ Sruba pojedyncza..-.--.. .--..- d / ~ -. -~ - Kort nozzle propeller/ dysza Korta propeller conventional propeller with rudder/ i n ba bez dyszy i ster propeller in nozzle/ Sruba w dyszy z pietwq sterowq azimuth propeller with nozzle/ pydnik azymutalny.-.-- w g g ..--... outlet nozzle/ dysza wylotowa inlet duct/ omdr wlotowv kanalu ..- -.-~..1.djneprzeciwbiezne (kontrarotacyjne) * .-.. lewoskretna outward rotating propellers/ Sruby nu zewnqtrz skretne inward rotating propellers /Sruby do wewnqtrz skretne contra-rotating propellers/s(ruby podu.. ~.-......-- 2 -- -- .-. THEORY OF THE SHIP .

stable - - - - - - - - - - - - - S.ducted .skrzydlo Sruby -cap . o skoku nastawnym .contrary turning -s .wspolczynnik obciqzenia Sruby .Sruba niezrownowazona hydrodynamicznie .-screwing effect -efekt (napor) boczny Sruby speed of advance -prqdkoSC postqpowa -tangential velocity -prqdkoSC obrotowa Sruby propeller (parts) .Sruba o silnie skoinych skrzydlach .Sruba nastawna . zespol dyszaSruba -nozzle zespol napqdowy dysza-iruba (np.contra rotating -s .marine screw .feathering screw .pqdnik cykloidalny .Sruby tandem propeller -pqdnik .active rudder . o skrzydlach stalych pitch .solid .rotating thruster .partially immersed .Sruby przeciwbiezne .controllable pitch .tandem -s .fixed .Sruba (napqdowa statku) -blade .nakrqtka Sruby okretowej propeller (type) -typ Sruby .highly skewed .Sruba prawoskrqtna - 1.rotor Flettnera.load coefficient of .reactive -pqdnik reakcyjny .tween .water-jet -pqdnik strugowodny - .Sruboster. - - - - - - -- - - -- -- Propeller's blade .S. ster aktywny .ster czynny.Sruba o skoku nastawnym .Sruba nastawna . zespol dysza-Sruba .Sruba napqdowa .Sruba stala. obrotowy pqdnik Srubowy -rotating blade .Sruba dziobowa . TEOIUA O W T U .controlable pitch (CP propeller) . dysza Korta .rotatable thruster .Sruba nastawna .sleeve dysza napqdowa.Sruba szybkoobrotowa .bow propeller .azipod . dysza Korta .pitch .Sruba o zmiennym skoku - .Sruboster.Bruba pchajqca .pushing .fast runnng .Sruba stala .dysza Korta.cycloidal -pqdnik cykloidalny .shrouded zespol dysza-Aruba.rotor -pqdnik rotorowy .right-hand .elektryczny pqdnik gondolowy . obrotowy pqdnik Srubowy .Sruba o skoku ustalonym . pqdnik Flettnera .hydrodynamically unbalanced .Sruby przeciwskrqtne .Flettner rotor .reversible .skrzydlo Sruby blade centre line/ piasta Sruby W .Sruby tandem ..zespol dysza-Sruba . dy sza Korta) -plus nozzle system -dysza Korta.ideal -pqdnik idealny -jet -pqdnik strugowodny .adjustable .Sruba czqSciowo zanurzona .Kort-nozzle .kolpak Sruby -hub -piasta Sruby lock nut . zespol dysza-sruba.

effective -uSlizg efektywny ...power screw .Sruba napcdowa -propeller . strumien nadqza- - - - - - .napqd strugowodny propulsive efficiency .Sruba prawoskrqtna race .speed -prqdkoSC uilizgu p.current strumien nadqzajqcy ~ C Y .(ujemny) uslizg Sruby napedowej - -- - -horse power .Sruba napedowa current .Voith-Schneider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sruby) real -rzeczywisty -pitch .1.strumien Srubowy shaft -wal Sruby napqdowej skew-back .napqd strugowodny rowym naporze .transverse .odgigcie (skrzydla Sruby) --line .nominal .-p.. o osi pionowej -.linia maksymalnych gruboici skew ratio .coefficient -wspolczynnik strumienia nadqiajqcego .Sruba pchajqca .vertical axis - .Sruba nastawna (o skoku zmiennym) of uniform pitch .constant wspolczynnik obciQenia pqdnika wa .interakcja (hydrodynamiczna) miqdzy pqdnikami wake -Slad torowy. sil-a propulsive force sila napqdowa ssania rake odchylenie od pionu .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla dyszy .napor pqdnika of the screw-nozzle system -napor zespolu . p.Srednica Sruby (nap~dowej) effect -efekt boczny Sruby napedowej of non-uniform pitch .ster strumieniowy.napor dyszy of the propeller .wspolczynnik ssania Sruby) .uSlizg pozorny .rnoc naporu (Sruby) -interaction of the system -wspolczynnik ssania zespolu of the nozzle .ssanie (Sruby napqdowej).rnoc naporu Sruby thruster .angle -kqt naporu -jet .nominalny strumien nadqzajqcy speed -predkoSC strumienia nadqzajqcego zero torque angle -kqt zerowego momentu of attack . stem strumieniowego) horse-power (THP) .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla .uSlizg (hydrodynamiczny) rzeczywisty .ratio wspolczynnik uslizgu . iruba okrqtowa -pushing screw .Sruba o skoku stalym ..uSlizg nominalny .wspolczynnik strumienia nadqzajvego ..sila ssania Sruby root section -przekr6j nasady (skrzydla Sruby nastawnej) screw .characteristics charakterystyki napqdowe -virtual -.wspolczynnik odgiqcia skrzydla slip -uSlizg iruby (okrqtowej) .water-jet .apparent .coefficient wspolczynnik ssania . .napqd strugowodny thrust napor hydraulic .strumien zairubowy diameter .pqdnik Voit-Schneidera.specific -wspolczynnik naporu (Sruby napedowej) . THEORY OF THE SHIP nominal .-naped silnikowy zero angle .factor -wspolczynnik ssania .napor boczny (np.motor .hydraulic jet .fraction of nozzle .naped strugowodny zero angle . kilwater.of attack .deduction .kqt zerowego naporu . o osi pionowej true uSlizg rzeczywisty (Sruby napqdopropelling force sila napgdzajqca propulsion -napqd wej) .right-handed .coefficient -wspblczynnik naporu .efektywnoSC napqdo.adopted propeller Sruba przystosowana do strumienia nadqzajqcego .skok rzeczywisty (Sruby) slip -uSlizg rzeczywisty (Sruby) speed -predkoSC uSlizgu rzeczywistego speed -prqdkoSC rzeczywista resistance augment .Sruba napedowa.kqt natarcia przy zepump-jet .kqt natarcia przy zerowym momencie -- - - --- .effective mean - - Sredni efektywny strumien nadqzajqcy fraction ...naped strugowodny . cykloidalny.negative . (okrqtowy) pcdnik sterujqcy interaction .of blade -odchylenie skrzydla Sruby .

Ships and shipbuilding statki i budownictwo okrqtowe 1. Shipyard .stocznia 6. Ship's plans -plany statkowe . Steel and unferrous materials .materialy stalowe i z metali nieielaznych 4. processing and repair -obrobka i naprawa 7.2.typy statkow 2. Other materials -inne materialy 5. Ship's types . Welding -spawanie 8. Design and construction projektowanie i budowanie statk6w 3. Treatment.

i i I I passenger vessels1 statki pasaierskie fishing vessels1 statki rybackie 1 cargo vessels1 dry cargo vessels1 ladunkow suchych zbiornikowce .1.. . SHIPS AND SHIPBUILDING Ships classification klasyfikacja statkdw I I ships1 statki I sport and pleasure crafts1 auxiliary vessels1 statki pomocnicze warships1 statki handlowe 1 I cargo vessels1 1 s t a t ~towarowe .1 gas carriersl dry cargo vessels1 . . statki do przewozu general cargo vessels1 drobnicowce J ladunkow suchych - r- I unitized cargo carriers/ statki do przewozu ladunkow zjednostkoaanych ~' 1 bulk carriersl masowce 1 TzzGG pakietowce kontenerowce ~ ro-ro vessels1 pojazdowce ..2.

pipe-lying .zbiomikowiec do przewozu asfaltu .dwie barki zlqczone burtami beaconboat -maky latamiowiec bezzalogowy boat -lodz. jego przetwor.fmit .panamax -masowiec 50 000 .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) on board (BOB) .barka motorowa wina . lodi iaglowa .34 999 dwt .zbiomikowiec do przewozu bitumen~ . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E Ship's types ..lodz ratownicza .barkowiec .masowiec wyposazony w urzqdzenia przeladunkowe . bags-out (BIBO) vessel .bitumen .) chlodniowiec przewozqcy - - - - - - bulk carrier -masowiec geared .49 999 dwt .bulk+il -ropomasowiec OWOC~ .chemical -chemikaliowiec bulk-in.samoc~o~owiec statek przystosowany wylqcz-personal nie do przewozu samochodow osobowych -pure---c zysty samochodowiec.rudowqglowiec sowego .rescue . pot.pure - car1 trailers carrier .barka do ukladania rurociqg6w . bez wlasnego napcdu .cellular -barka kontenerowa .zaglowka.dump .fire-.cargo .lodi pilotowa.gearless .barge -barkowiec . barka bunkrowa .statek handlowy -pilot .bulk .masowiec 35 000 . naczep itd.bulk wine .180 000 dwt .patrol .lodz patrolowa . statek do przewozu samochod.asphalt . ciczarowych.twin . chlodniowiec do przewozu bananow .pojazdowiec.barka przewozona statkiem (barkowcem) . powyzej 180 000 dwt buoy tender . tocznych i ropy plynnych) - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - .oil ro-ro (BORO) vessel -statek do przedrewna.fuel .2. do przebulk.iec . statek do przewo-water zbiomikowiec zaopatrujqcyw wodq luzem slodkq .bananowiec.typy statkow air-cushion vehicle (ACV) -poduszkowiec anchor-handling tug supply vessel (AHTS) holownik dostawczy.barka wqglowa .handy .banana .nonpropelled . liner -liniowiec towarowy carrier -tu: statek .statek pozarniczy .zespol barek.b. pociqg holowniczy tug -holownik manewrowy .motor cargo .masowiec .statek ustawiajqcy plawy cable-layer -kablowiec car carrier (CA-CA) .lodz rybacka. statek ro-ro przysto-cassette -pleasure .(pot.coal-ore .shipbome . pojazdo- - - - - --- w.jw osobowych.coal .79 999 dwt -very large bulk carrier (VLBC) -bardzo duiy masowiec. wykorzystywany do przemieszczania kotwic w operacjach offshore autoferry -prom samochodowy barge -barka .split hopper -barka z otwieranym dnem .combi -statek kombinowany (np.capesize -masowiec 80 000 . maly statek .masowiec bez urzqdzeti przeladunkowych bulker -masowiec bulker (by size) -masowce wedlug wielkoici .szalanda .cement .sailing .: pilotbwka kasetowiec.cementowiec.zbiornikowiec do przewozu .tank -barka zbiomikowa train .masowiec 20 000 .handymax .oil-separating .fishing .statek do przewozu bydla . - - - .coal -wqglowiec z urzqdzeniami do workowania ladunku ma.barka dostarczajqca paliwo.statek wycieczkowy sowany do przewozu kaset ladunkowych . kuter .oil dispersal -(vessel) -16dz (statek) do rozstatek do przewozu cementu -bulk cement praszania (neutralizacji) rozlewow olejowych luzem .cattle .masowiec . maky statek rybacki.jw i ladunkow wozu ladunkow masowych.

statki do przewozu ladunkdw suchych cargo ships/ drobni- universal general cargo vessels/ drobnicowce dry cargo vessels/ statki do Eadunkow H reefer vessels/ chlodniowce heacy lift vessels/ statki do przewozu sztuk ciczkich semicontainer vessels/ semikontenerowce vessels/ drobnicowce statki do przewozu ladunkow zjednostkowanych I lift-on . SHIPS AND SHIPBUILDING 'f i Dry cargo vessels .ro-ro vessels (con-ro)/ kontenerowcepojazdowce barge carriers/ barkowce roll-on/roll-off technology/technologia przeladunku pozioma ro-ro ships/ pojazdowce - kontenerowce car carriers/ samochodowce train ferries/ promy kolejowe i -barkowiec pallet carrier ro-ro/ paletowce ro-ro I 4 LASH barge carrier typu LASH LASH barge/ statek macierzvstv .2. A Lighter Aboard SHip 's System (LASH)/ system przewozu barek w ladowni statku .lift-off technology/ technologia mixed technology/ technologia mieszana container .

hatchless ship -kontenerowiec bez pokryw ladowni . statek do przewozu surowej ropy naftowej .statek do przewozu zwierzqt .masowiec do przewozu zrqbkow drewna catamaran -katamaran cellular container ship .handy size .kontenerowiec bez pokryw ladowni .open hatch forest product (OHFPC) .statek do przewozu sztuk ciczkich .zbiornikowiec.zbiornikowiec do przewozu wody .livestock .oilibulkiore .orelcoal .statek do przewozu papieru .roporudowiec .container-barge kontenerowiec-barkowiec .statek do przewozu ladunkow ropopochodnych oraz masowych (OBO. pot.ropomasowiec .. masowiec do przewozu .orange - -- - - - enclosed forestry (TEFC ) .rudoropowiec -pallet paletowiec.open hatch bulk (OHBC) .water . do przewozu paliw plynnych -pipe .ore-oil .oreibulkioil -roporudomasowiec . o wysokiej wolnej burcie .statek do przewozu papieru -petrol .drewnowiec .liquefied CO.drewnowiec . pelny kontenerowiec .oilhulk . rudy zelaza.komorowiec o pojernnoici do ok.zb.statek do przewozu samochodow osobowych -pure car1 trailer (PCTC) .statek do przewozu papierowki -pure car carrier (PCC) .rudowiec.compact size .: logow .feeder barge .kontenerowiec wielozadaniow .vehicle pojazdowiec (statek do przewozu ladunkow tocznych) .zbiornikowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego.woodchip .kontenerowiec komorowy.convertible .crude .newsprint .wood . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -juice -zbiornikowiec do przewozu s o h pomaranczowego .oil .statek przystosowany do przeladunku w technologii ro-ro i 10-10 container-barge carrier -kontenerowiec-barkowiec container (ship) -kontenerowiec. wegla i innych ladunkow masowych collier -weglowiec commercial vessel -statek handlowy con-ro ship (containerlro-ro ship) . pojemnikowiec cellular ship -komorowiec coal-ore-bulk-oil (COBO) vessel .self dumping log .statek do przewozu ropy naftowej. komorowiec.combination - 2.barkowiec dowozowy -heavy lift .ore .kontenerowiec-paletowiec container vessel (by size) .calkowicie zarnkni~ty statek do przewozu papieru i celulozy .oil-ore ( 0 0 ) .statek do przewozu rur -product -produktowiec.statek kontenerowy wedlug wielkosci .totally - -- -- -- -- - -- -- --- -- -- .rudoweglowiec .log .paper .1500 TEU .kontenerowiec dowozowy -fill--komorowiec.drewnowiec .timber .samochodowiec wylqcznie do przewozu samochodow i naczep .komorowiec o pojemnoSci 1000 .liquefied gas zbiomikowiec do przewozu gazow skroplonych . statek do przewozu palet . ropowiec .kontenerowiec-pojazdowiec. zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych -pulpwood .liquified natural gas (LNG) .opentop kontenerowiec bez pokryw lukowch --palet ship .ropowiec.statek do przewozu drewna (i jego przetworow) o pelnym otwarciu ladowni . 00) .masowiec o pelnym otwarciu ladowni .lumber .statek do przewozu drewna okrqglego.statek samorozladowujqcy sig do przewozu klod .roporudomasowiec .feeder .open-hatch (OHC) -kontenerowiec bez pokryw ladowni .hatchcoverless . gazowiec LNG .high-sidewall hatch-coverless (HLCC) kontenerowiec bez pokryw ladowni. 1600 TEU . pojemnikowiec -all--kontenerowiec --car-trailer ship -kontenerowiec samochodowo-naczepowy . -zbiomikowiec do przewozu skroplonego dwutlenku wggla .

2. SHIPS AND SHIPBUILDING Bulk carriers bulk carriers/ statki do przewozu masowych ladunkow multi-purpose b u l k e d wielozadaniowe coal carriers/ ore c a r r i e d rudowce cement carriers/ cementowce I combination carriers/ masowce kombinowane rudoropowce roporudornasowce carriers/ roporudomaore-coal carriers/ i woodchips carriers/ statki do przewozu zrqbkow drewna bulk-in bags-out BIBO/ masowce z urzqdzeniami do workowania ladunku masowce-samochodowce self-unloading bulk carried masowiec samowyladowujqcy sic geared bulk carrier/ masowiec wyposaiony w diwigi .

poglqbiarka bez napqdu .railway -prom kolejowy prom przewozqcy pojazdy -roll odroll off .netter .statek do polowu sznurami haczykowymi .liner .car -prom samochodowy .suction -poglqbiarka ssqca .poglqbiarka nasiqbiema .kontenerowiec ponizej 12 000 TEU (statek przyszloici) .railway-car -prom kolejowo-samochodowy .statek rybacki polawiajqcy sieciami - ssqca -- -poglqbiarka - - - - - -- - -- - -- - - .poduszkowiec .open . statek dowozqcy kontenery do duzych portow bazow ch ferry .grapple -poglqbiarka chwytakowa .suction-cutter poglqbiarka ssqca z glowicq frezujqcq .-prom samochodowo-kolejowy .bucket -poglqbiarka czerpakowa .platforma wiertnicza drillship -statek wiertniczy fast feeder box (FFB) -szybki kontenerowiec dowozowy feeder (feeder vessel) -dowozowiec.hover (hovering) .pump - - .dipper .statek kontenerowy powyzej 3500 TEU -ultra large (ULCS) -bardzo duzy kontenerowiec (powyzej 6 000 TEU) cotton fitted (ship) . ciqzarowek i naczep fishing vessel .ro-roipassenger (ROPAX) -prom przewozqcy pojazdy i pasazerow . lodi pilotowa deep-sea ro-ro -pelnomorski statek ro-ro displacement craft .elevator -poglqbiarka wieloczerpakowa .fish .statek do polowu krabow craft -mala jednostka plywajqca .harbour -jednostka taboru portowego .poglqbiarka lyzkowa.non-displacement -statek niewypomoSciowy .combi-.prom pasazersko-samochodowy .passengerlvehicle .wodolot .kuter . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E - Suez max .prom boat -prom. wodolot) crane lighter -diwig plywajqcy cruiser -statek pasazerski. statek.drivers .statek bezpokladowy .poglqbiarka .p.clamshell -poglqbiarka chwytakowa .hydraulic suction -poglqbiarka ssqca .poglqbiarka wieloczerpakowa . rail .ladder -poglqbiarka wieloczerpakowa -- .train -prom kolejowy -truck.dumb .kuter rybacki .poglqbiarka z otwieranym dnem .chain bucket -poglqbiarka czerpakowa .statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi -line trawler -statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi .hydrofoil .prom do przewozu wagonow kolejowych.kuter pilotowy. jednoczerpakowa .: fera .hydraulic -poglqbiarka ssqca .ground effect .drag-suction .driverslro-ro statek do przewozu ciqiarowek z kabinami dla kierowcow .statek przystosowany do przewozu bawelny crabber . wycieczkowiec cutter .longliner .statek ro-ro przystosowany do przewozu samochodow ciqzarowych z kierowcami .pilot .dumb .2.compound -p.ultimate container carrier (UCC) .bucket ladder .statek rzeczny jednostka plywajqca (jacht.passenger --prom pasazerski .river . ssqco-refulujqca drilling rig . -water poduszkowiec.statek rybacki .poglqbiarka czerpakowo ssqca .statek wypomoiciowy dredge -poglqbiarka dredger -poglqbiarka .passenger-car -prom pasazersko-samochodowy .hopper .sand-pump -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ssqca split hopper .grab -poglqbiarka chwytakowa .railivehicle prom kolejowo-samochodowy . czerpakowo-ssqca -continuous bucket poglqbiarka wieloczerpakowa .trailing -poglqbiarka ze smokiem wleczonym .poduszkowiec .statek bez napqdu . pot.trailing suction .

do przewozu bitumenu ude carrier/zbiornikowiec orangejuice carrier/ zbiornikowiec u . SHIPS AND SHIPBUILDING . do przewozu smob magazyny oil-ore carriers/ zb.2. ' carriers LPG/ gazowce do przewozu skroplo- gazowce do przewozu skroplo- 1 1 Tanker vessels -zbiornikowce zbiornikowce pitch carriers/ zb.

dzonka kutter -kuter rybacki lifting pontoon -ponton do podnoszenia (wrakow) lifting vessel .statek z urzqdzeniami przeladunkowymi ground effect machine -poduszkowiec handymax bulker -patrz: handysize handy size (vessel) -statek o optymalnej wielkoici (dla danej linii.prom pasazersko-samochodowy ferry -prom pasazerski liner . platforma wiertnicza motor ferry (do -prom motorowy mothership -statek-matka (statek-baza odbierajqcy ropq ze zbiornikowcow dowozowych.tuna boat . lichtuga . przyjmujqcy ladunek lighter .tunczykowiec floating -plywajqcy -crane -diwig plywajqcy -dock -dok plywajqcy elevator . pot.lodz pilotowa.poduszkowiec z dyszq obwodowq hulk . statek o tonazu lub wymiarach dostosowanych do przepisow o oplatach tonazowych passenger -pasazerski ship .tunczykowiec . krewetkowiec .oyster .hotelowiec (konstmkcja plywajqca przeznaczona jako kwatera zalog off-shore) freighter . statek towarowy geared vessel .statek oceanograficzny offshore mobile driling unit .trawler-drifter .liniowiec pasazerski pilot launch .kuter do polowu ostryg .statek przystosowany do zamiennego przewozu rudy zelaza.statek pilotowy - - .statek do badan hydrograficznych hydroskimmer-statek na poduszce powietrznej icebreaker -lodolamacz inland vessel .statek rybacki (do polowy wqdami cicgnionymi) .statek pasaierski car ferry .oyster - - junk .statek rybacki polawiajqcy niewodem -shrimp boat -kuter do polowu krewetek.seiner .lugrotrawler -trimaran -trimaran.wielozadaniowy statek wsparcia off-shore non-geared vessel -statek bez wlasnych urzqdzen przeladunkowych oceanographic research vessel .: pilotowka pilot vessel .annular-jet .barka.statek do zwalczania rozlew6w olejowych ordinary trimmer -statek zwyczajnie trymujqcy .statek bardzo szybki hovercraft -poduszkowiec .statek zeglugi Srodlqdowej jetfoil -wodolot . gazowiec LPG mobile offshore drilling unit (MODU) .trawler .lifting -barka do podnoszenia wrakow light-vessel .paragraphn vessel -paragrafowiec.tuna clipper .stary statek (pozbawiony napcdu) hydrographic survey vessel .pair trawler .statek pasaierski (liniowiec) liquified petroleum gas carrier (LPG) -zbiornikowiec do przewozu skroplonych gazow ropopochodnych.elewator plywajqcy -gantry -plywajqcy dzwig portalowy -hotel -hotel plywajqcy landing stage -przystan plywajqca -storage -magazyn plywajqcy -oil terminal -plywajqcy terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych -pile driving plant -kafar plywajqcy flotel (floating hotel) .statek polawiajqcy w tukq .latarniowiec lightfloat -niewielki latarniowiec bezzalogowy liner .side trawler -trawler burtowy .statek wiertniczy. statek-baza obshgujqcy flotyllq rybackaJ multi-purpose offshore support ship .statek ladujqcy. innych ladunkow masowych i ropy oil drilling rig -platforma wiertnicza (na polu naftowym) oil spill combatment vessel . ladunku) harbour launch -1odz portowa heavy trimmer -statek trudnotrymujqcy high speed ship .szkuner do polowu ostryg boat .statek handlowy. statek trzykadhbowy . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E schooner .troller .trawler ..ruchoma platforma wiertnicza off-shore platform -platforma wiertnicza oil-bulk carrier (OB) -ropomasowiec oil-bulk-ore (OBO) vessel.2.

cargo ferries/ promy pasaierskotowarowe .2. i : passenger-car hvdrofod/ bezwypornosc~oi~e statkl e pasazersko-samochodo~i passenger-cat.statki pasaierskie andferries/ statki i passenger. d~vu. SHIPS AND SHIPBUILDING Passenger vessels .t a r catamaran/ du ukadluho\t e ctatkl pasazersho-samoc hodou e i passenger-cargo vessels/ ~tatkl pasaf ersko-towarowe double-ended car-pa.cerzgerJert:~/ prom pasaiersko-.ve pacsenger .strowg. .hovercraft/ podtuzkoicce pasaierskosamochodoir e promy pasa?eskosamochodowe train-passenger-car ferries/pronq>kolejowopasazersko-samochodo~.s.sanlochodo~?.

statek con-ro .coiled -zbiornikowiec wyposazony w wqzownice grzewcze - .statek do zbierania rozlewow olejowych .masowiec .weather .statek meteorologiczny .hydrofoil - - - - - - - -- - - - - - - - - .drobnicowiec .chlodniowiec -research .cruise -wycieczkowiec .statek o pionowym systemie przeladunku .alluminium alloys ..lighter aboard .cable .oceaographic survey .cattle .wodolot - -- - -- -- - - - -- - - - .cargo .10-10 (lift-odlift-off) vessel (ship) .drobnicowiec wielozadaniowy .zestaw pchany (pchacz + barka) push train .statek bunkrowy .statek ze stopow aluminiowych -closed shelterdecker -ochronnopokladowiec zamkniqty .self-unloading vessel .tall .general .sto-ro vessel . pojazdowiec .zestaw pchany (pchacz i kilka barek) reefer .patrol .s.sailing .oil recovery .ro-rolcontainer .petroleum .statek badawczy .full cellular .statek poziomego ladowania.hospital .trailer .statek szpitalny .statki wedlug konstrukcji .statki wedlug technologii przeladunku .statek przystosowany do przeladunku w technologii sto-ro (ukladarkami wjezdzajqcymi na statek rampq) .dry cargo .statek do przewozu ladunku na naczepach.wodolot lighters aboard (LASH) .ro-ro (roll on-roll-off) vessel . zaglowiec . pojemnikowiec .statek do przewozu ladunkow suchych .statek pozarniczy . pojazdowiec . semikontenerowiec.statek do przewozu zwierzqt .fire fighting .bulk cargo .. drobnicowiec .hydrofoil (HIS.chlodniowiec container vessel .drill .sto-ro-sideport vessel .dozorowiec. oceanograficzny .statek-dok. okrgt patrolowy . statek o poziomej technologii przeladunku barek (wplywanielwyplywanie) . okrqt .2.chlodniowiec kontenerowy salvage lifting vessel -statek ratowniczy (przystosowany do podnoszenia wrakow) sea train ferry -prom kolejowy self-trimmer -(statek) samotrymujqcy self-trimming vessel .lift-odlift-off vesselstatek o pionowym systemie przeladunku .jw.ro-flow .zaglowiec rejowy .fuel .s.hover. komorowiec -general cargo statek do przewozu drobnicy.statek do ukladania rurociqgow pontoon -ponton crane . drobnicowiec czgSciowo przystosowany do przewozu kontenerow ship .kablowiec .samowyladowczy . HS) .statek szkolny .school .barkowiec typu LASH .barkowiec . statek do przewozu ladunkow chlodzonych vessel .statek.flo-flo vessel (float-odfloat-off) -barkowiec.statek o poziomej technologii przeladunku .zbiornikowiec do przewozu paliw plynnych -pilgrim statek do przewozu pielgrzymow .statek towarowy . statek z dokiem do przewozu mniejszych jednostek ships (by construction) .statek samotrymujqcy semicontainer vessel -polkontenerowiec.kontenerowiec komorowy.statek zaglowy.coal -wqglowiec -container kontenerowiec. STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E pipe-lying vessel .multi-purpose general cargo .vehicle cargo -pojazdowiec ships by cargo handling technology .diwig plywajqcy (bez napgdu wlasnego) pram -barka plaskodenna product-bulk-ore (PROBO) roporudomasowiec przystosowany rowniez do przewozu produktow ropopochodnych push-boat -pchacz pushed tanker -zbiornikowiec/barka bez napedu wlasnego (pchany) pusher -pchacz push-tow . ciqgnikow drogowych.statek wiertniczy .poduszkowiec .refrigerated .chlodniowiec. z furtq burtowq -roll odroll off .

2. SHIPS AND SHIPBUILDING .

statek hydrograficmy with bottom reinforced for grounding .statek bez napqdu .motor ( d s ) .single skeg stern . dwuiruni) bowiec prototype . parowiec .near-hatchless .statek bez pokryw ladowni .statek z wlasnym gazu skroplonego napqdem liquid sulphur -zbiornikowiec do przewozu siarki cieklej .zbiornikowiec do przewozu proships (by propulsion) .statek stalowy .statek bez napcdu wiadunkow w temp.hatchless .triple screw . sls) .zbiornikowiec do przewozu olejow jadalnych .zbiornikowiec o napqdzie parowym . gruncie zaglowiec .segregated ballast .statek o pojedynczym kadlubie mikaliow.statek dwubrubowy.statek otwarty (bez pokryw ladow.statek z pojedynczq ple.statek o napqdzie parowym.statek poruszajqcy siq na poduszce powietrznej.chemical-product -zbiornikowiec do prze.steel .TOWE -double hull statek o podwojnym kadlubie .statek jednoirubowy .gas .non-propelled .statek dwuprzedzialowozu chemikaliow i produktow ropopochodwy (o niezatapialnobci dwuprzedzialowej) nych . statek parowy ktorych iadowniach .statek o napqdzie strugooil tanker) wodnym .steam tanker (sit.statek jednoprzedzialowy wy .steamer -parowiec.edible oil .non-selfpropelled .statek smukly steam ship (ss. SN.statek z dnem przystosowanym do osiadania na sailing vessel (S.) -statek zaglowy.surface effect (SES) .chemical -zbiornikowiec do przewozu che.double skeg stem .open .zbiornikowiec do przewozu ia.statek o dnie zaoblonym survey ship . zb.chemical-parcel .V.steam .light alloy . poduszkowiec -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- . STATKI 1 BUDOWNICTWO 0KRE.round-bottom .one-compartment .open shelterdecker .multideck .2.statek prototypowy sister ship .parowiec. tankowiec.v.liquefied gas zbiornikowiec do przewozu .motor tanker ( d t ) .statek drewniany .statek z podwojnq plewym twqrufowq .reinforced concrete -jednostka plywajqca stiff vessel .statek badawczy.statek sztywny (o krotkim okrewykonana z zelbetu sie kolysan) .self-propelled (vessel) .statek siostrzany .single deck .single hull ..high heat .statek ze stopow lekkich .statek jednopokladowy.zbiornikowiec do przetwq rufowq wozu malych partii ladunkow chemicznych .clean .zbiornikowiec do przewozu paliw .statek do czyszczenia dzielonymi zbiornikami balastowymi zbiornikow strengthened for navigation in ice .zbiornikowiec do przewozu plynnerowym.fuel .statek o napqdzie motorowym.two-compartment . wzmocnieniami lodowymi statek do przewozu iadunkow plynnych i ga.zbiornikowiec o napq-gasoline zbiornikowiec do przewozu bendzie motorowym. +160°C do +240°C snego .statki wedlug napqdu duktow "czystych" (w odroznieniu od crude -jet-propelled . statek o napqdzie turotwarty binowym .twin screw . s.statek ze tanker (tank ship) -zbiornikowiec. s.wooden .ochronnopokladowiec -turbine -turbinowiec.) .fine form -(vessel) .t. motorowiec . motorowiec go gazu . chemikaliowiec .statek wielopokladowy . jedzow nopokladowiec .single screw . statek o napqdzie paro.zbiornikowiec z wytank cleaning vessel ..statek bez pokryw na nie.statek trzyirubowy -turbine steam (tss) -turbinowy statek paro. motorowy zyny -motor vessel ( d v ) -statek o napqdzie moto.

semicontainer vessel semikontenerowiec

general view widok ogdlny

poktad dziohdwki

hulhou.~ how/ gruszka dziohowa

w

2. STATKl1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE

natural gas (LNG) - zb. do przewozu skroplonego gazu ziernnego - methane - zbiornikowiec LNG - oil - zbiornikowiec, ropowiec - parcel - zbiornikowiec przystosowany do przewozu licznych niewielkich partii ladunkow chemicznych -refueling -zbiornikowiec zaopatrujqcy statki w valiwo - shuttle - zbiornikowiec-dowozowiec, wahadlowiec tankers (by size) -zbiornikowce wg wielkoici (dwt) - aframax - zbiomikowiec 50 000 - 99 999 - handy size - zb. 12 000 - 25 000 - mammoth - zbiornikowiec 70 000 150 000 - panamax - zbiornikowiec 50 000 - 70 000 - suezmax - zbiorn. 100 000 - 149 999 - supertanker -zbiornikowiec 30 000 - 70 000 - ultra large crude oil carrier (ULCC) - super wielki zbiornikowiec (>300 000 dwt) -very large crude oil carrier (VLCC) -bardzo duzy zbiornikowiec do przewozu ropy surowej (dwt 150 000 - 299 999) tender - statek pomocniczy trader - statek handlowy tug - holownik - berthing -holownik portowy -boat - holownik - craft - holownik portowy - harbour - holownik portowy - ocean - holownik oceaniczny - pusher-- - pchacz - salvage -holownik ratowniczy - seagoing - holownik pelnomorski supply vessel (tslv) - senvisowiec vessel - statek - auxiliary - statek pomocniczy - cable-laying -kablowiec - cargo - statek towarowy - coiled - zbiornikowiec z w~zownicami grzewczymi w zbiornikach - cruise -wycieczkowiec - dive support (DSV) - statek wsparcia prac nurkowych (off-shore) - drilling - statek wiertniczy - easy trimmer - statek latwo trymujqcy - emergency support (ESV) - statek wsparcia awaryjnego off-shore (wyposazony w Srodki malczania ognia, szpital itd.)

- liquefied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

doiwiadczalny rybacki - field support (FSP) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym (zapewniajqcy wyzszy poziom bezpieczenstwa i pomocy niz SBV- patrz: stand-by vessel) - general-purpose -statek ogolnego przeznaczenia, wielozadaniowy - harbour - statek portowy - heavy lift - statek do przewozu sztuk ciqzkich -hybrid ro-ro statek uniwersalny, np. zbiornikowiec z czqSciq ro-ro, hybrydowiec - lash-type - barkowiec - lighter - statek uzywany do transportn ladunku pomiqdzy lqdem a innym (duiym) statkiem - merchant - statek handlowy - mooring - statek do stawiania beczek cumowniczych - off-shore - statek zaopatrujqcy instalacje przybrzeine - off-shore support - statek wsparcia, statek do obslugi instalacji przybrzeznych -pure ro-ro - statek poziomego ladowania o wszystkich pokladach dostqpnych dla tej technologii - rescue - statek ratowniczy - research - statek badawczy - salvage - statek ratownictwa morskiego - stand by (SBV) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym, statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy wieiy wiertn. - seabed operations - statek do prowadzenia badan dna morskiego - seabee-type -barkowiec - sludge - statek (lub barka) do odbioru pozostaloici olejowych i wod zaolejonych - specialized - statek specjalistyczny, statek do przewozu specjalnych ladunkow - standby (SBV) - statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy platformie statek do badan sejsmicmych dna -seismic - supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - platform supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - survey - statek badawczy, s. hydrograficzny - surveying -statek badawczy, statek hydrograficzny
- fishing

- experimental

-

-

- statek

- statek

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

, '

2. STATKI 1 BUDOWNICTWO O W T O W E

trading - statek handlowy training - statek szkolny - tuglsupply senvisowiec, holownik dostawczy (zaopatrujqcy np. wieze wiertnicze) vessels (by range of trade) - statki wedlug zasiqgu zeglugi - canal trader -zbiornikowiec uprawiajqcy zeglugc przez Kana1 Sueski - coaster - statek zeglugi przybrzeznej - coasting - statek zeglugi przybrzeznej - coast liner - liniowiec zeglugi przybrzeznej - high sea - statek pelnomorski - lake - statek jeziorowy - ocean - statek oceaniczny, pelnomorski
-

-

--

-

-

-ocean going (ship) -statek oceaniczny, statek pelnomorski - open-sea - statek pelnomorski - river-sea - statek rzecznomorski - seagoing - statek pehomorski - sea - statek pelnomorski -tramp - tramp, statek zeglugi trampowej - estuary - statek zalewowy warship - okrqt wojenny water bus -tramwaj wodny yacht -jacht - motor -jacht motorowy - sailing -jacht zaglowy - seagoing -jacht pelnomorski

-

-

-

-

-

-

-

Multipurpose vessels statki wielozadaniowe

double purpose, bulk - container vessel/ dwuzadaniowy masowiec - kontenerowiec
Y

double purpose, paper and bitumen enclosed carrier/ dwuzadaniowy statek zanzkniety do przewozu papiem i bitumenu

combi-carrier; oilforestry carried statek uniwersalny do przewozu drewna,

Con-ro vessel pojazdowiec-kontenerowiec
radar mast/ maszt radarouy superstructure/ nadhuddwka

container tier/ warshva kontenerdu' bid& mostek container row/ szereg k?ntenerbw container bay/ rzqd kontenerow

.

I
I

, 1 1

,

I

fore mast/ maszt dziobouy fiwecastle/ dziohriwka

rtcrn quat!ter ramp/ r-ufiwa rampa uhoina

1z/e boat/ lddi ratunkowa pokfudy samochodowc

car decks/ poklady rumochodowe

I
kadhib statku

1

I
c t e r cell./ komory (cele) kontenerowe how tru.rtrrr/ dziohowe stery strumienrowe bulbous how/ gruszka dziohowa

ster

fixed ramps to car decks/ stale rampy nu poklady samochodowe

I

1 ship .ride/
hurta statku underwater part of' hull/ podwodna cze.<Ckadluba

general view widok ogdlny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
I

\

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

Dry cargo and container vessels -statki do przewozu Eadunkdw suchych i kontenerowce

container-reefer vessel/ kontenerowiec-chlodniowiec

ro-ro/ 10-10 container carrier/ kontenerowiec przvstosowany do przeiadunku w technologii pionowej i poziomej

ellular container vessel/ kontenerowiec komorowy

forest product carrier/ statek do przewozu celulozy i papieru

forest product - YO-YO carrier/ statek ro-ro do przewozu celulozy ipapieru
..

........ ........

.....

.... ....

........

....

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E

( Tankers -ibiornikowce
f'

gas carrier LNG/ gazowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego
I

gas carrier LPG/ gazowiec do przewozu

chemical carrier/ chemikaliowiec

shuttle tanker with bow-loading system/zbiornikowiec dowozowiec z systemem przeladunku przez dzidb

P
crude oil carrier/zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftotc~ej

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
/'

Auxiliary andfishing vessels statkipomocnicze i rybackie (I)
icebreaker/ lodoiamacz

.sel/ statek hydrograjkzny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
, '
\

Auxiliary vessels statki pomocnicze (2)

hospital ship/ statek szpitalny

a. *

8

I

/

research vessel/

n l dania rurociqgow podwodnych FV

pipe-lying vessel/ statek do ukia-

avy dutyfloating derri:k/

'
dredging vessel/poglebiarka

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
I

2. STATKI I BUDOWNICTWO OKRFTOWE

Design of the construction projektowanie konstrukcji
arrangement -rozmieszczenie, uklad - konstrukcja rownorzqdna - general plan - plan ogolny (statku) - structural rozwiqzanie strukturalne, r. konstrukcyjne "as fitted" plan -plan zgodny z wykonaniem computer aided design (CAD) -projektowanie wspomagane komputerowo (to) design - projektowaC design -projekt data - dane projektowe drawing - rysunek konstrukcyjny -fault -blqd konstrukcyjny - ship - projektowanie statku designed -zaprojektowany, projektowy -block coefficient -wspolczynnik pelnotliwoSci podwodzia (do zanurzenia konstr.) displacement -wypornoiC konstrukcyjna draught - zanurzenie konstrukcyjne -trim -przeglqbienie konstrukcyjne -waterline -wodnica konstrukcyjna waterplane coefficient - wspolczynnik pelnotliwoici konstrukcyjnego przekroju wodnicowego waterplane (section) - konstrukcyjny przekroj wodnicowy dimension -wymiar - dims (dimensions) -wymiary - principal -s - wymiary glowne dimensioning of details -zwymiarowanie detali documentation -dokumentacja diagram -wykres, schemat drawing -rysunek - detailed -rysunek szczegolowy - installation - rysunek montazowy office -biuro konstrukcyjne - original - rysunek oryginalny - working - rysunek roboczy -workshop rysunek warsztatowy - 2-D construction - rysunek konstrukcyjny dwuwymiarowy - 3-D construction - r. k. trzywymiarowy experimental tank -zbiornik do badan modelowych faculty of naval architecture -wydzial budowy okrqtow (szkoly wyzszej) hull -kadlub structure - struktura (konstrukcja) kadluba
- equivalent

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

internal loading -obciqzenie wewnctrzne inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) installation instruction - instrukcja montaiu line - linia lining - kreskowanie (na rysunku) main particulars -wymiary glowne (kadluba), glowne dane statku material list - lista materialow outboard profile -widok z boku parent -wzorcowy, macierzysty form - ksztalt macierzysty (pienvszy z serii kadlubow) model - model (ksztalt) macierzysty ship - statek wzorcowy (pienvszy z serii) plan - plan - general arrangement -plan ogolny of tanks - plan zbiornikow of holds - plan ladowni plotting paper -papier milimetrowy profile -profil, zarys put into commission - oddaC do eksploatacji put on test -poddawaC probie, testowaC redesign - zmiana konstrukcji statku (to) redesign - zmieniaC konstrukcjq (to) reinforce - wzmacniaC (np. konstrukcjp) reinforcement -wzmocnienie (konstrukcji) scale - skala (np. rysunku) -base - linia podstawowa wykresu (to) scale - wyskalowaC (np. zbiornik) shell -poszycie - bottom -poszycie dna - bow - poszycie dziobu deck - poszycie pokladu -expansion plan - plan rozwiniqcia poszycia ship construction - konstrukcja statku - monohull - k. konwencjonalna kadluba - double bottom - k, z dnem podwojnym - double skin k. z podwojnq burtq - double hull - k. z podwbjnq burtq i podwojnym dnem - double bottom with double skin - k. z podwojnq burtq i podwojnym dnem - mid-deck configuration - k. zbiornikowca z micdzypokladem ship drawings - rysunki (techniczne) statku underdesigned - zbyt slabo zaprojektowany element konstrukcji view -widok, rzut - general -widok ogolny working out -obliczenie wynikow, opracowanie szczegolow

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

unequal angle kqtownik nierownoramienn Y .brass .diamond -plyta diamentowa.I-bar .staliwo chrome .p.angle .kqtownik stalowy bar -prqt.prqt stalowy o przekroju szehciokmym . SHIPS AND SHIPBUILDING Steel and unferrous materials -material~ stalowe i z metali nieielaznych aUoy .dwuteownik szerokostopowy .bulb . blacha) round -walek.bulb -plaskownik lebkowy .checkered -plyta (blacha) ryflowana .rolled .boundary -bar -kqtownik obramowujqcy .teownik lebkowy . p.o przekroju kwadratowym stainless steel .metal niemalowany.zeliwo chain -lancuch staliwny steel .mosiqdz bronze -brqz alloy -brqz .blacha cienka perforated -perforowany pipe -rura stalowa plate -plyta.mosiqdz alloy .standard size -plyta (blacha) o wymiarach znormalizowanych -thickness .olow metal -metal . hartowany hard iron .Z. ksztaltownik sheet .cunifer -brqz niklowy bulb tee -teownik lebkowy cast .channel .zetownik beam -belka . o przekroju kwadratu in section .kqtownik .brqz .aluminium bronze .stal stopowa aluminium -glin.gruboh6 blachy rod -prqt -hexagon .kqtownik .ceownik . brqz aluminiowy.dwuteownik .ferritic-austenitic chromium-nickel .arkusz blachy (cienki) iron .bulb -ksztaltownik kebkowy .ship -blacha okrqtowa .lany iron . ksztaltownik .corrugated -blacha falista .zetownik .austenitic chromium-nickel austenityczna nierdzewna stal chromowo-niklowa .flat -plaskownik .half -pohvalek stalowy science of materials -materialoznawstwo section -profil walcowany.stal nierdzewna ferrytyczna . blacha rombowa .lqcznik z kqtownika steel .aluminium .ferritic .blacha cienka soft iron .fresh .phosphor bronze -brqz fosforowy cast iron -zeliwo stopowe steel .equal-angle -kqtownik rownoramienny .round -prpt okrrlgly -square . odkuwka hardened -utwardzony. brqzal .stal nierdzewna chromowo-niklowa ferrytycznoaustenityczna - - - - - - - - - - - - --- -- -- .metal -plyta metalowa .stal miqkka square -prqt stalowy.stal nierdzewna .chromowane .stopy lekkie .stop brass -mosiqdz okrqtowy .2.belka dwuteowa -Tbelka teowa brass .stal twarda hardness -twardoSC -test -proba twardoSci lead .tee -teownik -tee bulb .zet .blacha gruba sheet . kqtownik -bar . blacha. aluminium foil . "czysty" -plate .kqtownik lug .perforated .folia aluminiowa angle -kqt. prqt stalowy okrrlgly . stalowy o przekroju kwadratowym rolled -walcowany (np.stop brqzowo-aluminiowy.H.blacha stalowa metal .kohierz z kqtownika iron .plyta (blacha) giqta na walcach .Admiralty - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - copper -miedi flat -plaskownik forged -kuty forging -kucie.chrom plated .kqtownik lebkowy collar .blacha perforowana .I. arkusz blachy .

drut stalowy tee -teownik. trojnik (rurowy) tin .vlebkowy spawany ~.thermomechanically treated .stal po obrobce termomechanicznej .nickel chrome .niskostopowa stal konstrukcyjna .quenched and tempered .bialy metal (stop cynkowy kozyskowy) wire .cynk coated ocynkowany -plating .chromium-vanadium -stal chromowo-wanadowa .fine-grained normalized structural .stal weglowa .stal stopowa kuta .w-carbon carbon-manganese .nickel . podlogi silowni).2.molybdenum - - - - - - - - - .stal okrqtowa .chromium-molybdenum .cynkowanie - - - - - - - - - - Angle bars and beams kqtowniki i belki broad flanged beam/dwuteownik szeroko-stopouy tee bar/ tee bar toe equal angle/ unequal angle/ teou'nik welded/teownik kqtownik kqtowmik nieodwrocony rownoramienny rownoramienny toe welded angle/ bulb artgle/ kqtownik kqtownik prz. typ stali -grating -kratownica stalowa (np.stal alloy .stal niklowo-chromowa -- .stal stopowa . konstrukcyjna ..chromium-molybdenum-vanadium . greting stalowy -high tensile (HT) .stal molibdenowa -plate -blacha stalowa .forged alloy .low alloyed structural .stal o wysokiej wytrzymaloici na rozcislganie .cyna plate .carbon . STATKI I BUDOWNICTWO O m T O W E .stal wanadowa .drobnoziarnista normalizowana s.blacha biala.weglowomanganowa stal n i s k o w ~ l o w a wire .vanadium .YXXS bulb bar/ channel bar/ ksztaltowrtik ceownik lebkowy channel bar and reverse/ ceownik i kqtownik .ship .drut zinc .grade of -rodzaj.stal chromowo-molibdenowo-wanadowa .stal chromowomolibdenowa .Y.stal ulepszana cieplnie .stal nierdzewna martenzytycma steel .stal niklowa .martensitic . blacha stalowa ocynowana try square -kqtownik undulatory -falisty white metal.

izolacja z folii gasket -uszczelka glass-paper -papier Scierny glass silk .folia insulation .pianka poliuretanowa refractory .fire proof thermal .welna szklana glass wool .wosk wire .wzmocnione tworzywo sztuczne resin -iywica rubber -kauczuk.odpady bawelniane cotton and wool waste . czop polyurethane .wata szklana glue .detergent emery cloth -plotno Scierne epoxide resins -iywice epoksydowe fastness .szczotka druciana gauze .dwutlenek .tarcza Scierna.masa cementowa na poklady concrete .soft wood -wylozone drewnem miqkkim lignum-vitae -gwajak.beton cotter -przetyczka -pin -zawleczka cotton waste (c. drewno gwajakowe material -material (konstmkcyjny) defect -wada materialowa wastages .poliuretan foam . lepiszcze asbestos -azbest carbon -wqgiel . sworzen. w efekcie korozji) -testing .cienka siatka druciana nail .badanie materialu mineral wool -welna zuzlowa nail -gwoidi oil varnish -pokost oxygen .fibre reinforced plastic (CFRP) .teflon thread .ogniotrwaly reinforced plastic .siatka z lin drucianych wood .polyurethane blown foam .kompozyt polimerowy wzmocniony wloknem wqgloWYm caustic soda .drewno screw . guma -plate -plyta gumowa sand-paper -papier Scierny sealing compound -masa uszczelniajqca slug wool -welna iuzlowa solvent .tlen packing -uszczelka.odpornoSC. krqzek Scierny acethylene -acetylen acid-resisting -kwasoodporny adhesive -klej.blast-cleaning -Scierniwo (do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powierzchni) cloth -plotno Scierne -paper -papier Scierny stick . uszczelnienie.klej glycerine -gliceryna - - - - - --- - granulated cork -kruszywo korkowe insulant -material izolacyjny insulation .izolacja .oseka.2.elastycznoSC foil .thermal .izolacja termiczna ognioodporna . SHIPS AND SHIPBUILDING Other materials -materialy inne abrasive . spoiwo.laminat z wlokna szklanego re-inforced plastic (GRP) .activated -wqgiel aktywowany .soda kaustyczna corkboard -plyta korkowa cement -cement -wash -mleczko cementowe (to) cement -cementowai cemtex . tnvaloSC glass fibre -wlokno szklane laminate .odpady wlokniste dioxide .izolacja z piany poliuretanowej .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym fibrous-glass reinforced plastic (FRP) -tworzywo zbrojone wloknem szklanym fire-retardants -Srodki zmniejszajqce palnoSC flexural strength -wytrzymaloSC na zginanie flexibility .rugs) .izolacja termicma jointing material -material na uszczelki lining -wykladzina .carbon .dwutlenek wqgla detergent .ubytki materialu (np.hard wood .wylozone drewnem twardym .gwint vax .drut -brush .wkrety do drewna - - - - - - - . szczeliwo pad -podkladka pin -przetyczka.Scierny .(gwoidz) druciak netting . pilnik Scierny -wheel .rozpuszczalnik strength of materials -wytrzymaloSC materialow sulphuric acid -kwas siarkowy teflon .

montai .dok plywajqcy floor .prog doku (suchego) sinking trials .rysik (traserski) scribing -rysowanie (rysikiem) scriving knife -rysik (traserski) - - - - - - - .kadlub (statku) measurement -pomiar kadluba indentation -naciqcie.konstruowak. Sluzy) galvanizing -cynkowanie -plant -galwanizernia.w naprawie. STATKl I BUDOWNICTWO OKRQTOWE Shipyard .dry . kadluba) jumboization -powiqkszenie (np.dokowanie . budowat.(maszynowy) rysunek techniczny erect -ustawiaC pionowo.plan dokowania w d o h plywajqcym lub suchym korek spustowy w zbiorniku balasto-plug wym survey . kadluba statku) (to) jumboize -powiqkszyC kadlub s t a t h keel block -blok stqpkowy. budowa .floating . warsztat galwanizacyjn Y hanging stage -rusztowanie wiszqce hull .inspekcja (kadluba) statku na d o h doubling -naspawanie dodatkowej plyty (blathy) end launching -wodowanie wzdluzne engineering -iniynieria -drawing .stanowisko montazowe build . montaz clip -uchwyt montazowy (to) fabricate .dopasowanie.stocznia remontowa ramline .dok konstrukcyjny .odlewnia chalk line .linka traserska (to) construct .warsztat naprawczy. wgiqcie (np. zaginanie krawqdzi blathy flattening -prostowanie blachy flooding -zalewanie.dok remontowy sill .line - - - - - - - - - - - - --out berth -nabrzeze wyposazeniowe (stoczni) fittings . w remoncie works -prace naprawcze -yard . wznosiC erection -ustawianie w pionie.trasowanie lay the keel -polo j C stqpkc leveling of the plate -prostowanie blach lofting .nabrzeze wyposazeniowe pipe making plant -rurownia pipe shop -rurownia repair -naprawa dock stocznia remontowa shop .stocznia assembly .osprzqt.dry . pot.linia montaiowa room . hala montazowa shop .suchy dok entrance -wejscie do d o h suchego .trasowanie marking projector -rzutnik traserski mould loft -trasernia outfit -wyposaienie statku outfitting -wyposazenie (nowo zbudowanego statku) quay . statek) constructional -konstrukcyjny conversion of a ship -przebudowa statku delivery-acceptance act .protok61 zdawczoodbiorczy device -urzqdzenie.montownia. armatura flanged edge -krawqdi zagiqta flanged knee -wqzlowka zagiqta flanged plate -plyta zagiqta flanging -kryzowanie. fabrykowat.2. wchodzik do basenu portowego docking . budowaC construction -konstrukcja. zatapianie the dock .dokowanie statku dla remontu plan . przyrz%d dock -dok (suchy lub plywajqcy) -building .budowa building slip -pochylnia okrqtowa casting house .dno d o h .repair . warsztat remontow team -brygada remontowa -to the hull .wyposazony w fitting .zalewanie d o h floor . wykonac (to) fit out -wyposaiyC fitted with .proby zanurzania statku z dokiem (to) dock -dokowak.dno ( d o h .under .sznurek traserski scribe -trasowaC scriber .remont (naprawy) kadluba under . hala montazowa stand . montai .w budowie (np.montownia.: kilblok launching -wodowaC (statek) laying down -trasowanie laying off .wytwarzaC.

fitting workshop/ .'ischarging berth/ iahrzeie roztadunkowe discharging crane/ diwig roztadunkowy plates stores/ mapazvn hlach steel workshop/ warsztat kostruk j i statko~ych stacking yard/ @ce/ biuro .vposaienia .fitting-out berth/ nabrzeie wyposaieniowe yard jire-fightirig station/ stoczniowa strai pozarna warsztaty wyposaieniowe iuro dokmistrza .fIusarnia wyposazenio~~a equipment elements store/ magazyn elemenldw wyposazenia fuel tanks/ zhiorniki paliwowe .organizacja stoczni equipment prefabrication shop/ warsztat prefahrykacji w.Shipyard arrangment .

plac skladowy blach .szef produkcji .loftsman .plater's squad -brygada monterska .traser .yard manager .painter .hull conversion -wydzial przebudowy kadlubow . badanie area .brygadzista.fitter -monter .szef logistyki .kierownik dzialu kontroli technicznej .malarz . szef produkcji (stoczni) .floating dock -w.plate .traser .plater .hull pre-production .pipe fitter -rurarz.testing laboratory .organizacja stoczni department -wydzial .monter -kosztorysant .ship and crane service .subcontractor -wydzial podwykonawcow .dock master .testing department .test engineer .obszar prob head .cleaning and painting -wydzial czyszczenia i malowania .pochylnia.electrical -wydzial elektryczny .walce do prostowania blach test -proba.2.listwa traserska stores -magazyny stackyard -magazyn .iniynier gwarancyjny -joiner .plate hanger -monter plyt kadluba .boilermaker .cieila . dokow plywajqcych -hull construction -wydzial konstrukcji kadlubow .praca pr6bna (urzqdzenia) sheet .marine power plant department -wydzial silowni okrqtowych .assistant shipyard manager -glowny budowniczy statku .dzial marketingu .fitting -wydzial wyposazenia .shop superintendent -szef wydzialu.shipyard manager .dzial projektowania .rurarz .stacja prob .chief quality inspector .glowny konstruktor (projektant) statku .shop -proba w warsztacie .wydzial remontow kadluba .szef produkcji stoczni . do pobierania wody slodkiej) side launching -wodowanie boczne side wall -baszta doku plywajqcego sliding caisson -przesuwna brama d o h slipway .estimator - - - - - .production .design .ciinienie probne run .traser .wydzial prefabrykacji kadlubow .dock crew .staging and carpentry -wydzial rusztowan i prac ciesielskich .monter plyt kadlubowych .obciqzenie probne -panel .spawacz .chief of logistic .maintenance wydzial konsenvacji .tablica do prob (zasilania) -pressure .guarantee engineer .producent kotlow .structure painting wydzial malowania kadlubow .szef biura kontroli jakoici . wydzial stoczni shipyard staff -zaloga stoczni .works manager .szef produkcji stoczni ship house -pochylnia kryta shore connection -przylqcze brzegowe (np.odlewnia stali straightening rolls .chief of production .sklad profili storage area -plac skladowy steel foundry .dzial przetwarzania danych .marketing department .outfitting division -wydzial wyposazeniowy (stoczni) .wydzial produkcji .foreman .carpenter .marking-off platter -traser .linesman . mistrz . slip spline .wydzial obslugi statkow i diwigow .dokrnistrz - - - - - - - - - - - - -- - - - - erector .estimating office -biuro kosztorysowe .welder .hull repair .laboratorium badawcze shop (workshop) -warsztat.chief design engineer . Slusarz rurowy.monter plyt kadlubowych .arkusz (wynikow) prob . STATKI I BUDOWNICTWO OKRI$TOWE shipyard organization . instalator rurociqgow .purchasing -wydzial zaopatrzenia .liner-off .plate erector .ciSnienie probne (mierzone wysokoSciq slupa wody) load .plumber .chief inspector .data processing .iIjrnier stacji prob .management office -biuro zarzqdu .zaloga d o h (plywajqcego) .profile .stolarz .kierownik produkcji .

stolarnia .boiler .breaking-up .cynkownia yard .prostowanie blachy forge -kuk forging .odkuwka. wskutek korozji) wear and tear . SHIPS AND SHIPBUILDING trial -pr6ba stoczniowa -range -mila pomiarowa -s on measured mile -proby na mili pomiarowej speed .ciqcie (np. ciqk. zamocowanie flanging -kryzowanie.proba Treatment.obrabiak (element mechanicznie) workshop -warsztat . wyciqk cut-length -przyciqk na wymiar cut to the length -przyciqty na wymiar dye penetrant -penetrant banvny extent . skladowisko . odspawak.spawanie pod wodq survey . pasowad fitted -wyposazony (to) grind .woodworking .poor . lqczenie Srubami caulk .warsztat piaskowania .szlifowak off .painting -warsztat malarski . hartowany hardening -utwardzanie.galvanizing .prqdkoSC na probach tank -basen modelowy -trip measurements -pomiary na mili pomiarowej trip prediction diagram . twardnienie heating -nagrzewanie insert -wstawka insulate .zawor podwodny -welding .repair .inspekcja podwodna (np.szablon drewniany woodworking .pipe -warsztat rurarski .galwanizernia.sklad stali .stocznia remontowa .stocznia zlomowa .izolowak latent -ukryty.steel . rozdzierak temporary measure . element obrabiany in progress (WIP) .engine -warsztat silnikow .doszczelnienie (to) crop -obcinak.breaker . przecigie cut-out -wycigcie. warsztat galwanizacyjny -joinery -warsztat stolarski .skrgcanie Srubami.2.prefabrication .rozmiar of damage -rozmiar uszkodzen of repair -rozmiar naprawy fastening -polqczenie.zuzycie .zuiycie normalne workmanship -jakoSk wykonania.zla jakoik wykonania workpiece -przedmiot obrabiany - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .stok terenu stoczni .warsztat kotlarski . niewidoczny (o wadach) leveling of the plate -prostowanie blach squeeze -zgniecenie strenghten -tu: wzmacniak trial assembly -montaz probny (to) tear -rozrywak.zaklad prob i badan .grubosk assessment .zeszlifowac hardened -utwardzony.ocena gruboici measurement -pomiar grubosci blachy -reduction -zrnniejszenie gruboici (np. wycinanie cut -przecinak.obrobka drewna work -praca.wykres prognozy szybkoici na probach -trip prognosis -prognoza szybkoici (statku) na probach underwater -podwodny camera .test . zlqcze.zinc .pmtwarzanie i naprawa anneal -wyzarzak bending -zginanie bent -wyginad to sample -wygiqC wedlug wzoru bolting . kadluba) (to) undock -wydokowak.produkcja w toku (niezakonczona) (to) work .normal . fachowoid .stocznia zlomowa declivity .builder's - . basenu wood template . kucie (to) fit -wyposazak. zaginanie krawgdzi blathy flattening . gazowe) pod wodq torch -palnik do ciqcia pod wodq ---lighter -znicz przy palniku do ciccia pod wodq valve .shotblasting .stocznia . wyprowadzik (statek) z d o h .machining -warsztat obrobki . wspawad cropping -obcinanie. processing and repair -obrobka.stacking -plac skladowy.Srodki tymczasowe thickness .outfitting -warsztat wyposazenia . wycinak crop in -wstawiak.zaklad prefabrykacji .kamera do zdjgd podwodnych cutting .

przewody do s. spoiwo metal .spawanie.faulty .wires .elektroda do s.cigcie lukowo-tlenowe . torch -palnik cutting .ciecie guide .spawacz lukowy.prowadnica do cigcia .osad material .oxy-arc .zakladka stykowa seam .ciccie palnikiem brazing rod -prgt (drut) do lut. odciqb d o p w cut-out -wylqczyt cutting .spawanie lukowe electrode .cigie plazmowe cylinder -butla -trolley . palenie torch -palnik do spawania butt .spaw. nakladanie Sciegow burner -palnik burning .wadliwa spoina beading -ukladanie Sciegow (spawalniczych) bevelled -zakonczony skoSnie. elektrycznego back gauging of welds .spoina na styk strap -nakladka zlqcza czolowego -strapped joint -polqczenie stykowe z nakladkq butting .wozek do butli gazowych damage arising from welding . twardego -coated rod . spaw czolowy lap . "sfazowany" blowpipe.styk dwoch plyt -joint -polqczenie czolowe."' butt weld/ spoina doczolowa gas pressure gauge/ ciinieniomierz ashback arrester/ dziob palnika .plasma .spoiwo spawalnicze - - - - - Welding .spawanie abutment -polqczenie na styk arc .2.Scieg spawalniczy .szlifowanie spoiny graniowej backing -podkladka spoiny -ring -podkladka piericieniowa (przy spawaniu rur) -weld .spawarka lukowa .lqczenie na styk crack -pckniecie cut-off -przeciqc.luk .spoina graniowa bead . spawarka lukowa -welding .zlobkowanie spoiny back grinding of welds . STATKI 1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE Welding .alternating current (AC) -prqd zmienny -welder .otulony topnikiem ---- - - building-up -napawanie. lukowego generator -prqdnica spawalnicza plant .spawanie lap weld/ butt welding "V"/ spawanie doczoiowe "V" Jller w'eld/ spoina packwinol~ two-slded filler weld/ spoina pachwinowa d~wtronna butt welding "Vf'/ spawarlie doczoiowe ypu "I.uszkodzenie spowodowane spawaniem deposit .

s.lut twardy heating -podgrzewanie .compressed .dysze do ciqcia overlap -zakiadka padding -napawanie.stal compound .brazing silver .acid type - - - - - - - - - - - - - - - - - concentrated heat source .elektroda kwasna .rutile thick .metal .preheated .gaz sprqzony cutting .otulina rutylowa gruba electrode holder -uchwyt do elektrody end lap -zakladka stykowa face shield -oslona (tarcza) spawacza filler .spoiwo (spawalnicze) flame -piomieli.carburizing -piomien nawqglajqcy core .lut srebrny sparks .lutowanie .melting point -temperatura topnienia .otulina celulozowa .s.s.acetylen .podgrzany . wysokostopowa .circumferencial . rutylowo-celulozowa .otulina lap joint -polqczenie na zakladkq lapped joint -polqczenie na zakladkq nozzle .elektroda otulona . odpoma .ciqcie palnikiem . obojqtny . pochodnia .root .topnik fracture -pqkniecie fumes . gruboSci blach) groove -rowek.(spaw) Scieg spoiny . nierdzewna .spawanie gazowe gauging .ciqcie gazowe -hose .otulina rutylowo-kwaina .elektroda metalowa . stopowa.dysza . torowa (electrode) covering -otulina elektrody . wyzlobienie hard solder .cutting .walowa zwykla straightening -prostowanie tin .acetylene .cellulosic .beginning of a run of welding .oxidizing -p.square butt .przesunipcie stykow (elementow spawanych) shrinkage forces .annealed -wyzarzony .soldering iron . stapianie .rutile-cellulose .shielding .iskry spatter -rozprysk steel .skoncentrowane zrodlo ciepla . natapianie peening -przekuwanie spoiny pores -pory run .sklad stali .heat resistant .o.p.elektroda zasadowa .rutile . mierzenie (np.melting .thermal process -proces cieplny joint -polqczenie (metali).cyna lutownicza veed .lut twardy .low alloy .acetylene generator -wytwomica acetylenu .szew.acid .rdzen plomienia cutter -palnik do ciqcia cutting .silver solder .spaw obwodowy shift of buts .brazing .otulina kwaina .neutral -p. niskostopowa .argon .fazowanie pqkniqC. zlqcze .otulina rutylowo-zasadowa .s.rutile-acid .otulina zasadowa .pomiar.s.rutile .2.spoiwo metal .spaw na styk .end of a run of welding -zakonczenie spoiny . SHIPS AND SHIPBUILDING elektrode (type) -rodzaj elektrody .coated type .basic .stainless .unalloyed . utleniajqcy flashback .argon . doczolowe ("na s t y k ) joining metals -polqczenie metali kerf . spoina -butt .elektroda rutylowa .tlen . zaroodpoma .el.otulina rutylowa .gaz oslonowy -welding .cofnipcie siq plomienia flush joint -polqczenie czolowe flux .thorium alloyed .wqz do gazu . szlaka soldering .zuzel.opary fusion faults -blqdy wtopu gas .sily skurczu slag .szczelina po ciqciu gazowym lagging .high alloy .elektroda otulona .basic type .lutownica -brazing alloy .lut srebrny .Scieg przetopowy seam .hardwearing .covered .lutowanie twarde .oxygene . spawanych blach veed-out -wyciqcie krawqdzi w ksztalcie V - - - - - - - - - - .poczqtek spoiny .topnienie.rutile-basic .gaz .

manual arc . elektrogazowe .transverse .flux-cored wire metal-arc -without gas shield .spawalny welded .full penetration . elektrodqnietopliwq w oslonie gazow obojqtnych (welding) position -pozycja spawania .spoina pachwinowa gap .warstwa spoiny .2.undercut . lukowe drutem proszkowym (samooslonowe) .luk spawalniczy area .argon shield .overlap . gazowe) pod wodq torch .obrobka cieplna po s.spawanie z topnikiem from both sides .zgrzewanie punktowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -naprqzenia spawalnicze -table .spawany -hull .szybkoiC spawania seam . 1.electro-slag .flux-cored wire metal-arc with active gas shield . gazowe (acetylenowotlenowe) .pionowa z gory w do1 .brak wtopienia .polqczenie spawane machine .prqdnica spawalnicza .pozycja podolna . z topnikiem .sposoby spawania .spot .s.face shield -oslona twarzy spawacza gloves -rqkawice spawalnicze .spawanie Sciegiem krokowym clamp -uchwyt spawalniczy current .single V .spoina poprzeczna weldability .palnik do ciqcia pod wodq lighter -znicz przy palniku do ciqcia pod wodq weldment -konstrukcja spawana 77 .spawanie gazowe generator .fillet . na podkladce -without backing .hand .lack of fusion .gruboSC spoiny torch -palnik spawalniczy -with backing material .odstqp (miqdzy spawanymi elementami) groove -rowek spawalniczy pass -warstwa spoiny reinforcement -nadlew spoiny run .spawanie z oslonq welding defects -blqdy spawania .sp.vertical downwards . elektrodq topliwq w oslonie gazow obojqtnych .kadlub spawany -joint -polqczenie spawane -ship . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E weeping -lzawienie szwow weld .automatic . spoina -bead .spoina typu V czolowa .polqczenie spawane .sp.oxy-acetylene .overhead -pozycja pulapowa underwater (welding) .narrow gap .metal-arc -with covered electrode .handshield .underbead cracking .slag inclusions -wtrqcenia iuzla .spawacz welder's protection . elektrodq topliwq w oslonie C 0 2 i mieszanek .spawanie plazmowe .lack of penetration .elektroda do spawania .spawarka .flat .spawalnoSC weldable .spawanie lukowe elektrodq otulonq .rozlew spoiny .brak przetopienia .spawanie lukiem krytym -tungsten inert gas arc (TIG -) .crater crack -peknigcie spoiny . 1.spawanie termitowe .autogenous .kolejnoSC spawania .back-step .metal-arc inert gas (MIG -) . and cutting torch -palnik uniwersalny arc .machine .sp.stresses - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- . lukowe reczne .spawanie bez podkladki -with gas backing . elektroiuzlowe .after treatment .spaw.oslona.spoina czolowa connection .spawanie wqskoszczelinowe . htkowe z drutem proszkowym w oslonie gazu aktywnego .Scieg spoiny -butt .spawanie rpcme -joint .spawanie gazowe .statek spawany welder .sp.spawanie pod wodq cutting .sp.podtopienie welding method .thermit .ochrona spawacza .spawanie .plasma arc .pozycja naicienna .pqkniqcie pod spoinq .spawanie w oslonie argonu .horizontal .prqd spawania electrode .sp.submerged arc .stof do spawania .gas .electro-gas .sp.s.szew spawalniczy sequence .spoina dwustronna .flux .strefa spawania -backhand (backward) -spawanie w prawo .spawanie automatyczne .rate of .cipcie (np.vertical upwards -pionowa z d o h do gory .tarcza spawacza -helmet shield -przylbica spawacza -welder's helmet -oslona twarzy spawacza .metal-arc active gas -(MAG -) -sp.shield .spawanie automatyczne . ekran welding . 1.thickness of .sp.

korpus zbiomika hydroforowego Hydrostatic curves -krzywe hydrostatyczne Hydrostatic curves for trimed ship -krzywe hydrostatyczne statku przeglqbionego Inclining experiment report . deckheads and floors insulation plan -plan izolacji grodzi.zestawienie noinosci Deck Equipment -wyposazenie pokladowe Deck crane post -podstawa diwigu pokladowego Deck cranes installation plan .plan instalacji dzwigow pokladowych Desktop navigation steering -pulpit nawigacyjny w sterowni Diagram auxiliaries unit service engine schemat rozdzielnicy mechanizmow pomocniczych silowni Diagram accomodation fans .schemat pulpitu CMK(centra1i manewrowo-kontrolnej) Electrical misc. lista inwentarza .plan zabezpieczenia niezatapialnosci Deadweight data .schemat rozdzielnicy oswietlenia ladowni i obwodow koncowych Hull's cathodic protection . Compressed air installation outside the engine room . CO. konstrukcja rufy Air conditioning plan -plan klimatyzacji Air receiver .konstrukcja skrajnika rufowego.ochrona katodowa kadluba Hull piping -ruraz kadluba Hydrophore tank -zbiornik hydroforowy Hydrophore tank body .izolacja ladowni i urzqdzenia chlodnicze Holds lighting SBD drawing .statecznoik statku nieuszkodzonego Inventory list . SHIPS AND SHIPBUILDING Ship's plans -plany statkowe Accommodation fans -wentylatory pomieszczen After peak .znak wolnej burty General accomodation plan -plan ogolny pomieszczen General arrangement plan -plan ogolny High-pressure air conditioning system -system klimatyzacji wysokiego cisnienie Holds insulation and refrigerating installation .panel odczytowy Cross curves of stability -pantokareny Damage control plan .instrukcja gaszenia silowni Extinguishing instruction of hold and paint store . pokladow i powierzchni podpokladowych C0.schemat pulpitu nawigacyjnego sterowni Docking plan -plan dokowania Double bottom and main engine bed plate dno podwbjne i fundament silnika glownego Draught marks -znaki zanurzenia ECR controle diagram . extinguishing installation plan -plan instalacji gainiczej CO.schemat wentylacji pomieszczen Direction auxiliary contact .R.skala Bonjeana Bottom plugs and manholes installation plan -plan rozmieszczenia wlazow i korkow dennych Bulkheads.2.zbiomik sprgzonego powietrza Anchor gear installation plan -plan instalacji urzqdzen kotwicznych Anticondensation heating of motor -podgrzewanie antykondensacyjne silnika Arrangement of sensors in refrigerated hold -rozmieszczenie cmjnikow w ladowni chlodzonej Automatic telephone installation diagram schemat instalacji telefonow automatycznych Auxiliary signalling cable diagram -schemat sygnalizacji pomocniczych Body lines . Control column BC reeding panel -kolumna sterownicza BC .linie teoretyczne (kadluba) Bonjean scale .instrukcja gaszenia ladowni i magazynku farb Fire control plan -plan obrony ppoz.instalacja powietrza sprqzonego poza silownia.pomocnicze styczniki kierunkowe Diagram of navigation console in wheel house .computer system .zestawienie wejSk i wyjik komputerowego systemu silowni Intact stability . Fore end structure -konstrukcja dziobu Freeboard marks . loose plans -rozne plany (instalacji) elektrycznej Electric connections -polqczenia elektryczne Engine room SBD lightning drawing -schemat rozdzielnicy oiwietlenia silowni E. extinguishing instruction .inwentarz.raport z prob przechylow Input/output list of the ER. cylinders room -pomieszczenie butli CO.

wskaznik podzialu grodziowego Superstructure deck -poklad nadbudowki .zlad poprzeczny Mooring equipment installation plan . filling and air plan .plan istalacji urzqdzen cumowniczych Plan of doors -plan drzwi Plan of drains of refrigerated holds .skala ladunkowa Longitudinal section -zlad podluzny Longitudinal section decks -zlad podluzny poklady Longitudinal section .plan Sciekow z ladowni chlodzonych Plan of drains from refrigerated provision store -plan Sciekow z chlodzonych magazynkow prowiantowych Plan of refr. STATKI I BUDOWNICTWO OKRKTOWE Life gear installation plan .holds refrigerating plant schemat obiegu R22 . fans and pumps diagram .refrigerating plants schemat obiegu wody chlodzqcej urzqdzen chlodniczych Sensors arrangement of remote measurement of liquid levels plan -plan czujek systemu zdalnego pomierzania poziomu cieczy Shell expansion -rominigie poszycia Sounding.plan sond.oznaczenia zbiomikow i grodzi na poszyciu kadluba Midship section .urzqdzenia chlodniczego ladowni R22 diagram .lista cz&i zamiennych Speed trails report .raport z prob prqlkosci Steam central heating installation plan -plan centralnego ogrzewania parowego Steering and manouvring equipment installation plan -plan instalacji wyposaienia sterowego i manewrowego Steering gear operating instruction -instrukcja obslugi maszyny sterowej Stem . skalowanie zbiomikow Scaling of tanks/ electric sounder .sondy rcczne Scuppers air drainage system .superstructure . machinery room -plan pomieszczenia silowni chlodniczej Plan of windows and side scuttles -plan okien i iluminatorow Painting plan -plan malowania Pilot's card -karta pilotowa Refrigerating systems .system Sciekow i odplywow Sea water diagram .spis urzqdzen Loading plan -plan ladunkowy Loading scale .pojemnoici ladowni.skalowanie zbiomikow .2.sondy elektryczne Scaling of tanks / manual sounder -skalowanie zbiomikow .general arragement plan -plan ogolny systemu chlodni R22 diagram -air-conditioning refrigerating plant -schemat R22 urzqdzenia chlodniczego klimatyzacji R22 diagram .zlad podluzny nadbudowki Main switchboard diagram specification -tabela schematu rozdzielnicy glownej Markings of tanks and bulkheads on shell plating .dziobnica Sternframe -tylnica Subdivision index .plan instalacji urzqdzen ratunkowychy Life saving equipment installation plan -plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego List of machinery .raport z pomiarow halasu Report on vibration measurement .raport z pomiarow wibracji Results of longitudinal vibration measurments of main engine crankshaft -wyniki pomiarow drgan wzdluznych walu korbowego silnika Results of torisional vibration measurements of main propulsion plant line shafting wyniki pomiarow drgan skrgtnych linii walow silnika napedu glownego Rudder horn -wspomik steru Ruder blade sheet -poszycie pletwy steru Rudder stock -trzon sterowy Safety plan -plan rozmieszczenia Srodkow ratunkowych Sanitary discharge system plan -system usuwania Sciekow sanitamych Sanitary water supply system -system zasilania wody sanitarnej Scaling of holds .schemat zdalnego wylqczania mechanizmow silowni i wentylatorow Report on noise measurement . wlew6w i odpowietrzen Spare parts list .provision store refrigerating installation plant -schemat silowni chlodniczej R22 magazynkow prowiantowych Remote stop for wentil. wymiary ladowni Scaling of tanks -pojemnoSci zbiomikow.

schemat urzqdzen sygnalowych Direction auxiliary connect .g16wna sprezarka powietrza rozmchowego Air compressor auxiliary -pomocnicza sprqzarka powietrza rozruchowego Air conditioning unit switchboard -rozdzielnica centrali klimatyzacji pomieszczen Air drying station .dwukomorowy indykatorowy filtr paliwa dla silnika glownego Double . Machinery .silniki i urzqdzenia Air coompresor . stand pipes and inner elements -kociol: armatura. gow (systemu) grzania zbiomikow Tank steaming out installation plan -plan instalacji parowania zbiomikow Technical specification .R.chamber diesel fuel filter for AE dwukomorowy filtr paliwa dieslowego dla silnika pomocniczego Double . SHIPS AND SHIPBUILDING Tank arrangement plan -plan zbiomikow Tank boundary bulkheads in engine room grodzie zbiomikow w silowni Tanks heating piping diagram -plan rurocia.kociol kolumna czujnika .komora wylqcznika palnika Chain blocks with manual drive for A. Double -chamber indicator fuel filter for ME .specyfikacja techniczna Theoretical documentation .sruba napedowa Engine Room Lay-out -rozplanowanie silowni Engine Room Lay-out .suwnica montazowa Aux.dohmentacja teoretyczna bearing of rudder stock-loz~sko garne trzonu sterowego Ventilation -wentylacja Ventilation plan -plan wentylacji Watertight bulkheads .30 -rozplanowanie silowni .stacja osuszania powietrza Anchor .kociol .regulator zasilania Boiler float chamber .karta informacyjna na mOstku (Zc h a r a k t e r ~ s t ~ k q d a nmanewro~ch wych statku) Water extinguishing installation plan -plan wodnej instalacji gainiczej Sewice manual of provision stores and air conditions refrigerating system .podrecznik obslugi systemow chlodniczych klimatyzacji i magazynkow prowiantowych List of equipment for E. w y c i u lancuchowy dla silnika pomocniczego Chain blocks with manual drive for separators -w y c i e lancuchowy dla wirowek Code book -ksiqzka kodowa Code book for spare parts of aux.E.kociol VX Boiler burner -palnik kotla Boiler Pressure Part .mooring unit -zespol cumowniczo .przekroj na wrqgu 30.floor .system gahiczy CO. EGB Feed Water Pump .czeSC ciSnieniowa Boiler fittings. oil filter for . boiler feed water pump.lista wyposazenia systemu sterowania silowni Lighting network .skrzynia cieplna Couplings .przekroj w plaszczyznie symetrii Engine room lay-out .rozplanowanie silowni .cross section in centre line .kociol .sprzegla COz fire fighting fittings .chamber indicator lub.kotwicmy Assembly crane . automatic control system . diesel engine -ksiqzka kodowa czqici zapasowych pomocniczego silnika diesla Condensate cooler (calorific box) .rozplanowanie dna silowni Engine Room Lay-out .pomocnicze styczniki kierunkowe Screw propeller .cross-section at Fr.main .pompa wody zasilajqca kociol pomocniczy Boiler blown programme control system uklad programowania odmulania kott6w okretowych Ballast pump -pompa balastowa Bilge pump -pornpa zezowa Boiler assembly drawing . kroCce i czeici wewnqtrzne Boiler water level sensing elements .principal diagram mat zasadniczy sieci oiwietleniowej Signal equipment cable diagram .2.grodzie wodoszczelne Wheelhouse deck -poklad nawigacyjny Wheelhouse poster .

zestawienie Exhaust gas boiler mountings and fittings kociol utylizacyjny schemat montazowy Exhaust gas boiler unit . oil heater for separator . oil ME screw pump . oil indicator filter for AE -filtr indykatorowy oleju smarnego silnika pomocniczego Lub.naped elektryczny dmuchawy pomocniczej Electric drive system for overhead crane zestaw napedu elektrycznego do suwnicy Electrical equipment for standart evaporator .kociol utylizacyjny .podgrzewacz paliwa ciczkiego dla wirowki Hold blige aux.wirowka paliwa ciqzkiego Heavy fuel separator heater .wyposazenie elektryczne wyparownika wody morskiej Electric heater for sanitary water -podgrzewacz elektryczny wody Emergency switchboard .rozdzielnica awaryjna Engine room bilge auxiliary piston pump pompa pomocnicza tlokowa zczy maszynowej ERAuxiliaries switchboard . piston pump -pompa pomocnicza tlokowa zezy ladowni Horizontal sludge transport pump .komora wylotowa Exhaust gas boiler coil pipe . engine -wykaz narzcdzi i przyrzqdow silnika Lubricating oil filter for AE -filtr oleju smarnego dla silnika pomocniczego Lubricating oil filter for ME bearings and crossheads .automatic -filtr automatyczny oleju smarnego lo5ysk i krzyiulc6w silnika glownego Lub.kociol utylizacyjny Exhaust gas boiler inlet header -kociol utylizacyjny komora wlotowa Exhaust gas boiler outlet header -kociol utylizacyjny .2.podgrzewacz kohcowy paliwa dla SG Flow meters -licznik paliwa dla silnika glownego Fuel filter for AE automatic filtr paliwa dla silnika pomocniczego .turbosprczarka Fecal sewage biochemical treatment plant urz&enie do oczyszczania Sciekow fekalnych Final fuel ME heater .rozdzielnica mechanizmow silowni Evaporator supply pump -pompa zasilajqca wyparownika Exhaust gas boiler assembly drawing .portowa Heavy fuel separator .automatyczny Fuel oil pressure regulator -regulator ciSnienia paliwa ciqzkiego Fuel supply block for AE and boiler blok zasilania paliwem silnika pomocniczego i kotla - Generator turbocharger -turbosprgzarka silnika pomocniczego Harbour sea water cooling pump . oil separator -wirowka oleju smarnego Lub.indykatorowy filtr oleju smarnego silnika glownego Drawings and instructions -rysunki i instrukcje Drum for EGB -walczak kotla ECR automation console -pulpit automatyki w CMK Electric drive system for aux.pompa Srubowa oleju smarowego silnika glownego Lubricating pumps (ME cyl. blower .indykatory (wskainiki) List of tools for marine aux.pompa chlodzenia . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E ME .rozdzielnica glowna ME exhaust gas boiler ciraulating pump pompa obiegowa kotla utylizacyjnego silnika glownego . lubricators) pompy smarne silnika glownego Lubricating pumps -pompy smarownicze Lube oil recommendations -tabela zalecanych olejow Machinery and equipment -maszyny i urzqdzenia Magnetic float switch -czujnik plywakowo magnetyczny Main engine fresh water cooling pump -pornpa wody slodkiej chlodzenia cylindrow silnika glownego Main switchboard .podgrzewacz oleju smarnego dla wirowki Lub.dwukomorowy .pozioma pompa transportu odpad6w paliwowych Hot sanitary water circulation pump -pompa obiegowa wody cieplej sanitarnej Hydraulic elements of hatch covers -elementhydrauliki pokryw lukowych Hydraulic elements of side door drive -Elementy hydrauliki napqdu furt burtowych Indicators .wczownica Exhaust gas turbocharger .kociol utylizacyjny .

dzialanie .chlodnica wody i oleju Water hydrophore pump -pompa hydroforowa wody Woodward governor .odolejacz wody zqzowej Plate heat exchanger fresh water cooler chlodnica centralna wody slodkiej Power control switchboard -glowna tablica rozdzielcza Relief condenser -skraplacz pomocniczy Rudder stock prelubrication control and supply switchboard .gas boiler -opis techniczny kotla utylizacyjnego Three-phase transformer -transformator trojfazowy Travelling hoist (stores hoists) .o p i s techniczny kotla Technical specification and service instructions of water gauge . ME cylinders cooling water heater -podgrzewacz wody chlodzqcej cylindry S.gas boiler instrukcja obslugi kotla utylizacyjnego Service instructions of hand . eng.G. alternator prqdnica statkowego silnika awaryjnego Marine service alternators .opis techniczny i instrukcja obslugi wodowskazu Technical specification of exhaust .operated soot blower -instrukcja obshgi rqcznego zdmuchiwacza sadzy Service instructions of water tube boiler instrukcja obslugi kotla Set of drawings -zestaw rysunkow Steam fresh water heater for hatch cleaning .spalarka odpadow Waste incinerator exhaust gas fan -wentylator w y c i ~ o w y spalin spalarki odpadow Water and oil coolers .2.prasa do smieci i odpadow Waste incinerator .solomierz dla wody kotlowej Service instructions of coil blanking.sterownicza Steering gear with equipment -maszyna sterowa Steer rudder stock grease pump .analizator poziomu zaolejenia Oil mist detector -wykrywacz mgly olejowej Oil separator .lista narzedzi i przyrzqdow Main sea water pump -pompa glowna wody morskiej Marine auxilary engine .list of drawings .automatic -filtr automatyczny paliwa dla silnika glownego Main engine instruction .elektroniczny wiskozymetr paliwa dla silnika glownego Voltage regulators .uszczelnienia loiyska rufowego Storage batteries charging switchboard rozdzielnica ladowania akumulatorow Tachometer -obrotomierz Tank liquid measurement converters -przetworniki do pomiaru cieczy w zbiornikach Technical specification of boiler .operation .prqdnica okrqtowa ME air coolers washing water pump -do mycia chlodnic powietrza S.podgrzewacz parowy wody slodkiej do mycia ladowni Steam preheater -podgrzewacz parowy wody Steering gear power .szlifierka do gniazd zaworow wydechowych Viscontrol electronic . ME fresh water re.instrukcja obslugi zaslepienia wqzownic Service instructions of exhaust .instrukcja silnika glownego .regulator obrotow .zawory do odmulania kotlow parowych Valve seat grinding machine .maintenance -konsenvacja.wcirlg przejezdny Vacum evaporator block -wyparownik podcihieniowy Valves for desludging of steam boilers . remonty .pompa smarowania trzonu sterowego Sterntube seal .control switchboard rozdzielnica energetyczno . SHIPS AND SHIPBUILDING ME fuel filter .silnik pomocniczy Marine emergency auxiliary engine .rozdzielnica zasilania i sterowania smarowaniem trzonu sterowego Salinometr for boiler water .G.pompa-wody do grzania silnika glownego Mineralizer of distillate from evaporators minerlizator destylatu Mobrey float switch service Instructions -instrukcja obshgi wylqcznika Mobrey Oil content level analyser .regulator napiecia prqdnicy silnika Waste and garbage press .fill pump .Pompa uzupehiajqca wodq slodkq do SG ME heating water pump .awaryjny statkowy silnik prqdotworczy Marine emergency aux.lista rysunkow (silnika) -tools and devices list .

Construction members . Bulkhead . Container cell guides . Hull .plyty i poszycie 12. Classification .ster 13.rufa 14. Cargo compartments . Deck . Bottom .elementy konstrukcji 10.gr6di 5. Pipes and piping . Rudder .szyby i tunele . Fore part construction .konstrukcja czqici dziobowej 3.klasyfikacja (statkow) 7. Ship's construction .przedzialy ladunkowe 6. Stern .kadlub 2. Tanks .zbiorniki 15.dno 4.prowadnice kontenerowe 8.3.rury i rurociqgi 11.konstrukcja statku 1. Plates and plating . Trunks and tunnels .poklad 9.

SHIP'S CONSTRUCTION f \ Main ship's parts gldwne czgici statku funnel/ PyP' rufowka stem/ stewa dziob superstructure/ nadbudbwka -r?!? rufowa cz& kadluba g n a l mast.3. burtowy double bottom tank/ zbiornik dna podwbjnego bilge hopper tanW A / zb. przyoblowy. "Christmas tree1'/ maszt sygnalowy. szczytowy. zb. 'thoinka" radar mast/ maszt radarowy navigation bridge/ mostek nawigacacyiny gruszka cz& dziobowa monkey island. wheelhouse top deckj_ poklad namiarowy i C 1 s i przestrzen ladunkowa above water bo nadwodna czgSC kadlu upper tank. top side tanW zb. obiowy double bottom/ dno podwojne h underwater part of hull/ podwodna czgSC kadluba . zb.

poszycie zewnqtrzne (np.kadhb zewnqtrzny.stabilizator pletwowy hull -kadlub (w sensie konstrukcji) czqiC nadwodna statku.zachodzik na siebie overstress -przeci@aC (konstrukcjq) section -przekrq .mocnica burtowa sheet line .outer -poszycie zewnqtrzne plating .duct .burta statku bolster plate -plyta przykluzowa boot topping -pas wodnicowy bable clench -plyta w komorze lancuchowej.obudowa pletwy (stabilizatora) .cylindryczna czqSC kadluba plane -plaszczyzna owreza midships .underwater .cylindryczna czgSC k.of the parallel middle body .(statek) o stalowym kadlubie steely .middle .stqpka belkowa -block .single -poszycie pojedyncze structural .diminishing -wygubione pasy poszycia strap .inner .podwodna czqSC kadluba intersection -przekroj Isherwood system .owrqzenie (kadluba) Isherwooda (wzdluzny uklad usztywnien) keel . KONSTRUKCJA STATKU Hull .watertight -przedzial wodoszczelny fin -pletwa .3.anti-rolling .double -poszycie podwojne .dlugoSC of entrance .zlad wzdluzny .cylindryczna czqSC kadluba .underwater .mocnica plate .kadlub wewnctrzny (na statku o podwojnym kadlubie) .steering gear . Srodkowa czqSC statku bend .inner .w polowie dlugoici statku mid-height -w polowie wysokosci mid-length -w polowie dlugoici (to) overlap .dlugosC cylin- - - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - - drycznej czgici kadluba main dimensions -wymiary gMwne (statku) midship .kadhb body .burta -plating -poszycie burt shell -poszycie burt shell plating . tunelowa -plate .of run dlugoSC zaoblenia rufowego .stabilizacja pletwami (type) stabilizer .kadlub statku .dlugosC zaostrzenia dziobowego - . zbiornikowca) shell . nad-above water wodzie .nakladka topside -nadwodna czqSC burty - - - - - - - - - - - - - - - - .burta statku skin -poszycie .pomieszczenie maszyny sterowej . do mocowania jest koncowki lancucha dead flat -cylindryczna czqiC kadluba compartment -przedzial .plyta mocnicy burtowej strake .kadlub (w sensie ksztaltu) above water .podpora dokowa.zlad (przekroj) poprzeczny .nienaruszalnoSC struktury sheer .poszycie wewnqtrzne (na statku o podwojnym kadlubie) .side -poszycie burt side .midship .longitudinal .zewnqtrzne poszycie kadluba .: kilblok -bracket -wqzlowka przystepkowa -double denny wzdluznik Srodkowy blizniaczy (tunelowy) .bottom -poszycie dna .pketwa przeciwprzechykowa -box .stalowy strake -pas. pasmo.pletwa stabilizujqca kiwanie . pot.linia krawqdzi plyt poszycia stabilizer .cargo -przedzial ladunkowy .stqpka -bar . nadwodzie .zlad poprzeczny -body .deck -poszycie pokladu expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia plating -plyty poszycia .Srodokrccie.stqpka plaska length .bow -poszycie dziobu .poszycie kadluba plating -plyty poszycia kadluba .stabilizator steel-hulled .activated aktywna pletwa stabilizacyjna .cross .czqSC nadwodna statku.(parallel) middle .anti-pitch .elementy strukturalne integrity .outer . . pas poszycia kadluba .pletwa stabilizatora stabilization .stabilizing . plyty poszycia kadhrba .strukturalny (konstrukcyjny) defect -wada strukturalna elements .ship .zkad poprzeczny na owrqzu shape -ksztalt shell -poszycie.plyty poszycia burt .ship's .podwodzie appendages -wystajqce czqSci podwodzia board .stqpka skrzynkowa.

SHIP'S CONSTRUCTION / Fore part construction - c m ? @ 1 Types of bows and bulbs (Wpy dziobdw i gruszek dziobowych): clipper bow/ dziob kliprowy icebreaker bow/ dzidb podci~ty spoon bow/ dzidb pochylony bulbous bow/ dziob taranowy plumb bow/ dziob prosty conventional /drou shaped) bulbous bok/ gruszka kroplowa cylindrical b u i i o u s bow/gruszka walcowa iz { Meller bulbous bow/ gruszka melerowska .3.

KONSTRUKCJA STATKU Fore part construction konstrukcja cz&i dziobowej angle -kqt -of flare -kqt wychylenia dziobnicy of entrance . g.dziobnica wychylona stemson -wqzlowka dziobnicy . dziobu) -of bow nachylenie dziobu.bow rozchylenie dziobu out bow .usztywnienia podlogi komory 1. floor grating .dziob ostry -plate . w komorze stopper hamulec 1. bak .dziobowa czqSC kadluba - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - forecastle .long .sekcja dziobowa kadluba .dziobnica plytowa overhang .break - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .pronouned racked .kluza kotwiczna dziobowa .bulbous . -pipe . komora ladunku cennego chain .dziobowka dluga -rail .bqben do nawijania liny locker .3. linia dziobnicy . stewa dziobowa bar .szakla mocujqca koncowkq 1.soft .balustrada dziobowa . kotwicznego entrance -wejscie.oslona przed bryzgami (na dziobie statku) spurling pipe kluza lahcuchowa spurnwater oslona przeciwbryzgowa stem .pokrywa kluzy kotwicznej hawse-hole .zasuwa kluzy kotwicznej flap .smukly dziob fineness of the bow .dziob assembly .schowek.nawis (dziobowy) rake .dziobnica.czqiC dziobu zawierajqca kluzy kotwiczne -bolster kolnierz kluzy kotwicznej -buckler .dziob mocno wychylony .kqt wychylenia dziobnicy .linia dziobu.plate .dziobowka kr6tka fore deck -poklad dziobowy forefoot -nasada dziobowa -knee -w~zlowka nasady dziobowej -plate .maszt przedni forepeak bulkhead .kohierz burtowy kluzy spray wall .1.flange -kolnierz kluzy kotwicznej hawser port przewloka (cumownicza) reel .poklad dziobowki.luczek dziobowy fore hold ladownia dziobowa fore hook .komora lancuchowa -clench -zamocowanie koncowki lancucha w komorze kotwicznej nose dziobnica .gr6dz zderzeniowa. nawis dziobowy shell flange .otwor kluzy kotwicznej hawse-pipe -rura kluzy kotwicznej .smuk1oSC dziobu flare kielichowe rozchylenie czqici dziobowej statku -angle of .dziob wychylony shell .kluza lancuchowa clench .zamocowanie koncowki 1.dziob z gruszkq -chock plate -przydziobnicowa plyta nadburcia frame -w r e dziobowy hawspipe . kqt zaostrzenia wodnicy w rejonie dziobnicy entry .krzywizna dziobu.plyta dziobowa -plating -poszycie dziobowe .pozioma wqzlowka przydziobnicowa foremast . komora cargo -schowek.dziobowka of -uskok dziobowki deck .odchylenie od pionu angle k4t nachylenia (np.wychylenie dziobu do przodu hawse . skrajnika dziobowego forerake . linia dziobu forebody .zaostrzenie dziobowe fine .kqt zaostrzenia dziobnicy apron plate -nadburcie w czqici dziobowej bow .poszycie dziobu bows .kratownica podlogi k. w komorze cover .dziobnica plytowa raking .pokrywa khzy kancuchowej shackle .dziobnica belkowa line . zaostrzenie dziobowe angle kqt zaostrzenia dziobowego.lean .raked .burty statku przy dziobnicy breasthook -pozioma wqzlowka przydziobnicowa chain -lancuch (tu: kotwiczny) cable lancuch kotwiczny locker .plyta lqczqca stqpkq z dziobnicq fore hatch .komora lancuchowa -bulkhead .dziob rozchylony profile .short .przegroda miqdzy komorami floor .

SHIP'S CONSTRUCTION Double bottom construction konstrukcja dna podwojnego bilge well/ cellurar double bottom dno podwbjne komorowe centre girder/ den wzdtuinik Srodkow single skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o pojedynczym poszyciu double skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o poszyciu podwbjnym plating/posq~cie dna zewnqtrznego .3.

krotki .stqpka skrzynkowa .skeleton .wzdluznik . oblowy przerywany tank top -poszycie dna wewnqtrznego.rurociqg zqzowy main -glowny rurociqg zqzowy plate .dno (statku) bilge .rose -kosz zqzowy . wzdluznik denny .gorna krawqdi dennika .inner .intercostal .single .dno wewnqtrzne skosne -- - - - - - - - - - - - - - - - -- .plytka ochronna (pod sondaJ rose box -kosz zgowy sea chest .dno wewnqtrzne w silowni -plate -plyta poszycia dna platform -podloga (silowni) plating -poszycie dna plug .deck -wzdluznica pokladowa .solid . KONSTRUKCJA STATKU Bottom .studzienka zqzowa (mala) -hopper .flat .3.lightening hole .transom .bilge intercostal -w.otwor ulzeniowy . pas oblowy longitudinal .stqpka plaska .dno wewnqtrzne longitudinal -w r g wzdluzny dna zewn.strum .double . poklad nad skrajnikami (takie najnizszy poklad ladunkowy statkow ro-ro) .double bottom .skrzynka -keel .outer .denny wzdluznik boczny .dennik otwarty .bottom . .dennik .dennik czqSciowy.przerywany wzdluznik oblowy keelson .denny wzdluznik Srodkowy .poszycie dna nad stepkq plaskq floor .rise of .bilge .dennik pelny .w. dennik owrqza .partial .plyta stqpki .kosz zqzowy bracket -wglowka .stqpka przechylowa.dno .flat . kingstonowa stringer .plate .outer .wqzlowka oblowa .dno podwojne .cellular double . oblo -board -pokrywa zqzy -box .wzdluznica denna .dno podwojne o budowie komorowej .inner bottom -w.continuous .skrzynia denna.main .wzdluznik oblowy line .dennik wysoki -head . wzdluznik .zbiorniki oblowe intercostal stringer .kosz z g o w y -bracket -wglowka oblowa -chest .rising . oblowa .open .turn of krzywizna obla.dno zewnqtrzne -platform .plyta oblowa plating -poszycie obla.dno pojedyncze strake .dennik szczelny (ciqgly) -deep dennik wysoki (skrajnika rufowego) .plaskie dno frame -w r g denny .duct .bracket .raised . zaokrqglenie obla -well .lightened .wzdluznik zbiornika oblowego.stqpka zewnqtrzna -plate -plyta stqpki limber -kana1 zgowy.bottom side .center .inner .otwor przeplywowy w denniku -plate -pokrywa zqzy longitudinal -wzdluzny.wmiesienie dna statku . zqza -board -pokrywa zqzy -hole .korek denny .poprzecznica rufowa girder -wzdluznik .boczny strake -pas oblowy poszycia stringer -wzdluznik oblowy .skrzynia zqzowa cover -pokrywa zqzy -hat .zqza.dennik glowny. oblowa. s. z otworami ulzeniowymi . wspornica oblowa - - - -- - - - - - - - -- - - - break -uskok drain hole .dennik otwarty .dennik otwarty . dna wewnqtrznego plate -plyta -margin -plyta krawqdziowa (zbiornika dna podwojnego) striking .pas poszycia dna bottom (plating) -poszycie dna plyty poszycia dna wewnqtrz-inner bottom nego -plug -korek denny.otwor przeplywowy (w denniku) flat plate keelson . d.bilge -wzdluznik oblowy .sttyka wewnqtrzna .d.stqpka .studzienka zqzowa bottom .margin . dna podwojnego keel .tank side -w.dennik przerywany . spustowy -reinforce ring -piericien wzmacniajqcy box .dennik pelny .

3. .grddi ru fowa wa/ Sruby napedowej dennik skrajnika rufowego . SHIP'S CONSTRUCTION i . Bulkheads -grodzie collision bulkhead Cfront) ddi zderzeniowa (od przodu) k o m o y iaricuchow rmocnienia grodzi collision bulkhead (rear) grddi zderzeniowa (tyl) bulkhead centreline web/ Srodnik wiqzara Srodkowego grodzi (Srodkowa grddi ottom centreline girder/ enny wzdluinik S r o d k o v bulkhead horizontal stiffener/ wzmocnienia poriome grodzi wzdluinik pomieszczenie maszyny ste stern bulkhead . . .

oil-tight .) door .skeletal grodz szkieletowa.grodz wodoszczelna rough side . opozniajqca rozszerzanie siq pozaru bulkhead -grodi -deck .structural .gr6di kolicowa (nadbudowki) . poklad wodoszczelny . typu "A" (ogniotnvala) athwartships .central .cargo hold .grodzie poprzeczne i wzdluine ship's side/ burta statku inner bottom/ dno wewnetrztze double bottom/ dno podwbjne inner bottom/ dno wewnetrzne .poklad grodziowy .grodi "A" class division -przegroda ppoz.g. niewodoszczelna .structural .grodz ladowni .grodi wzdluzna .grodz zderzeniowa . KONSTRUKCJA STATKU Bulkhead .plane .enclosure .grodi podzialowa (ppoz.engine room . siq wzmocnienia subdivision -podzial grodziowy kadluba - .gr6dz otaczajqca flange -kolnierz grodziowy .peak .profilowanej.ca poszczegolne stosy lub bloki kontenerowe .g.longitudinal .gr6dz skrajnika -plating -poszycie grodzi stiffener -usztywnienie grodzi .g.fire-retarding -god2 opoiniajqca rozprzestrzenianie siq ognia . na ktorej znajduja.grodi wytrzymaloiciowa .grodz plaska (w odroznieniu od corrugated .transverse . poklad wodoszczelny (na statkach ro-ro) . falistej) .horizontal .grodzie poziome.grain -grodz przesypowa.divisional . grodi zbozowa .drzwi grodziowe .fire-resisting .side .corrugated .grodi profilowana (falista) .non watertight .grodz olejoszczelna .grodz poprzeczna bulkhead (type) -typ grodzi .screen . lekka .partition .grodz skrajnika rufowego .gr6dz silowni .forepeak - - - - - - - - - - horizontal .afterpeak .grodz wytrzymaloiciowa . ogniotnvala division -przegroda ogniotnvala .strona grodzi.collision .grodz poprzecma bulkhead (location) -umiejscowienie grodzi . rozdzielaja.-grodz skrajnika dziobowego - -- - - -- - - Transverse and longitudinal bulkheads .grodz wzdhzna Srodkowa (centralna) .centerline .grodi wzdhzna w plaszczyinie symetrii statku .grodz pozioma.w poprzek statku "B" class division -przegroda ppoz.(wzdluzna) grodz boczna -transverse .end .watertight .3.grodz pylochronna .

3. SHIP'S CONSTRUCTION \ Engine room compartment -przedzial silowid pillar/ podpora. pilers deck beam/ pokladnik ramowj I I .

end .ladownia chlodzona side ceiling .zaokraglenie naroznika deck edge seam .socket -gniazdo rozpornicy .socket .spar -potnice.insulated .comer -naroze luku -- .otwor lukowy -wedge .cargo - . zrqbnik lukowy hatch-rest section -ksztaltownik lukowy hatch side coaming -zrqbnica wzdluina luku hatch trunk -szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) hatchway .grodz ladowni .szalowanie burty sparring .luk awning -tent lukowy.3.podloga flooring . szalowanie burt w ladowni coaming .flared zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku i polepszenia obsenvacji z diwigu) .wzdluinik ladowni ..stanchions wspomik barierki (do ogradzania luku) .zrqbnica -bracket -wqzlowka zrqbnicy luku .ladownia ceiling .zrqbnica poprzeczna luku termination bracket .szalowanie (burt).potnica burtowa .ladder drabina lukowa .rozpomica lukowa -bearer -ksztaltownik lukowy carrier .klin lukowy hold (ho) .plating (wzmocnione) poszycie naroia luku .zaoblenie (elitpyczne) naroznika .dry cargo . pokrowiec.podpora migdzypokladu (ladowni) .cargo .side .-end beam zrqbnica poprzeczna luku .gniazdo klina lukowego coaming .szyb luku (przestrzen w e w n a z zrqbnic).szalowanie stale plank .ledge bar zrqbik lukowy .plaskownik pod kliny brezentu lukowego -beam . szczebel (np. podloga ladowni .ladownia przeznaczona na ladunki suche ladder .davit iurawik lukowy -derrick iurawik lukowy . deska potnicowa cargo hatch .cover pokrywa luku .rozpomica lukowa comer .lower .zrebnik corner -naroznik -ellipse .szalowanie ladowni .water ballast .drabina do ladowni . otwor ladowni -beam . lata batten .deska podlogi ladowni .balast wodny w ladowni sparring -potnice spider dog .side .gniazdo rozpornicy clamping bar -przycisk lukowy cleat .luk ladowni ceiling .grating kratownica (wokol) luku - .gniazdo potnicy - - - - - - .ladownia -batten cleat -uchwyt potnicy -bulkhead .rounding .fixed . luk ladowni.flush . brezent -bar .potnice ladowni stringer .ladownia dolna .lata potnicowa.gniazdo wspomika barierki - - -- - - - - - hatch-rest bar -ksztaltownik.ladownia izolowana .spider .material ukyty na podlogi grain fittings .ksztaltownik zrqbnicy luku .main . KONSTRUKCJA STATKU Cargo compartments przedzialy ladunkowe batten -potnica -potnica ladunkowa .wqzlowka koncowa zrqbnicy luku ladowni .. na zrqbnicy ladowni) ledge bar .zrqbnica lukowa . otwor lukowy .square Swiatlo luku.przycisk brezentu lukowego.zrqbnica gladka grab rod -uchwyt prqtowy.urzqdzenia do przewozu zboza hatch .naroznik otworu ladowni cover -pokrycie luku opening .ladownia glowna pillar .zrqbnica boczna (wzdluina) -top bar .refrigerated .polqczenie spawane pokladu i zrqbnicy floor .

SHIP'S CONSTRUCTION weather deck/ poklad otwart.~> s container row/ $zereg kontenerbw coaming bracket/ - - kadlub statku . ' 3..

rank top/ poszycie dna wewnetrznego wzdhiuik pokladowy pbta wzmacniajqca stiffener/ dennik usztywniajqcy heel plate/ pillar structure konstrukcja podpory .3. KONSTRUKCJA STATKU \ L inner bottom plating.

zbiornikowiec wzdluzna plasha grodz pop. SHIP'S CONSTRUCTION / Cargo compartment przedzial tadunkowy deck platzng/ poszycre pokladu tanker vessel . zeczna wzdluzna profilouana .3.

zbiornik o konstrukcji membranowej protection structure/ top and upper section reinforcemen wzmocnienie sekcji wyzszych i gor transversal bulkhe barrier/ uienvot bariera membranowa primary insulation/ izolacja pienvotna secondav membrane barrier/ wtorna bariera membranowa secondary insulatiod izolacja wtorna double bottom/ dno podwoine I I 1 I Gas carrier .partial secondary barrier/ wanienka Sciekowa czgiciowo druga bariera / b o u b l e bottom pipe passage/ tunel rurociqgow w dnie podwojnym . KONSTRUKCJA STATKU Gas carrier .membrane system tank gazowiec .3.spherical cantilevered tank gazowiec .wolnonoiny zbiornik sfetyczny weathertight rubber gasket joint/ z uszczelkq gumowq strugoszczelnq strugoszczelne under-deck passageway/ przejicie pod pokladem inner hull/ kadlub wewnetrzny (bariera wt6rna) wspornik drip pan .

ladownia sideshell frames bracke wezibwki wregow burtowyvc inner bottom plating/ poszycie dna wewnetr nego I' zbiornik przyoblou poszycie pasa obfow~ego hopper transverse ring web/ wreg rarnowy poprzeczny zbiornika przyobiowego hopper tank slopping plating ~zdluinik posVcia hopper tank slopping plate/ poszycie skosu zbiornika prz.3.przedzial ladunkowy (masowiec ~amotrymujqcy) deck plating/ poszycie pokladu hatch coamingi zrebnica tadou'ni zbiornik szczj~toxy - cargo hold. SHIP'S CONSTRUCTION i Cargo compartment (selftrimming bulkcarrier) .vobtowego bottom longitudinal/ nreg wzdluiny dna stepka skrzyniowa wzdluznik dna podwbjnego keel plate/ piyta stepki bottom shell/ poszycie dna / bottom longitudinal/ wreg w d l u i n y dna zewnetrznqo .

oglqdziny .automated .condition of -warunek utrzymania klasy .kontrola odbiorcza procedure .normalne zuj c i e (np.kartoteka (zbior) dokumentacji .suspension of class .thickness -pomiary gruboici (np.sprawdzenie. n.kontrola poprawnoSci inspekcji list .inspekcja (statku) dla nadania klasy surveyor .inspektor towarzystwa klasyfikacyjnego . ktoremu nadano klasq classification -nadawanie klasy statkom certificate -Swiadectwo (certyfikat) klasy society -towarzystwo klasyfikacyjne (to) classify -klasyfikowat.lista sprawdzajqca (czynnoSci) . rzeczoznawca. odbior inspection .dopuszczalny margines appraisal of design .counter .Swiadectwo inspekcji.expiry of class -wygasniqcie klasy .ocena projektu assesment -ocena assignment of free board -wyznaczanie wolnej burty certificate -certyfikat.zawiesiC klasq (statku).zawieszenie klasy -withdrawal of pozbawienie (statku) klasy (przez klasyfikatora) (to) class a vessel .confirmation of -potwierdzenie klasy . tnvala society -towarzystwo (tu: klasyfikacyjne) sound vessel .oglqdziny. blach) report .inspekcja przyspieszona . kontrola.Masyfikacja (statkbw) acceptable limits . oglqdzin .advanced . grupa class -klasyfikator.inspekcja coroczna - -- - - - -- - - -- - - - - . urzqdzenia) gauging -pomierzanie.specyfikacja odbiorcza -test .(to) issue . Swiadectwo.re-examination -ponowne sprawdzenie ekspert -ekspert. instytucja klasyfikacyjna -approved -umany (zatwierdzony) przez klasyfikatora .statek.inspekcja klasyfikacyjna zachowanie (utrzymanie) -maintenance of klasy note . postqpowanie odbiorcze specification .external visual . pojemnoSci statku) .(to) suspend zawiesiC certyfikat. inspekcja . sprawdzanie.short time Swiadectwo na okres skrocony -of survey .extension of -przedluzenie klasy inspection . nadawaC klasq deficiency -niezgodnoSC z wymaganiami documentation -dokumentacja .dokumentacja wyposaienia.equipment .akceptowalne granice acceptance -przyjqcie. modyfikacje plans -plany (statku) planned maintenance system (PMS) -system planowania remontow probationary period -okres probny repair -naprawa . przeglqd. dokumentacja urzqdzen file .annual .procedura odbiorcza.klasa automatyzacji .klasa.maintenance history dokumentacja historii remontow examination -badanie. atest .statek w dobrym stanie technicznym standard code of practice -przepisy techniczne survey .przedluzenie (terminu waznoSci) Swiadectwa -full term -Swiadectwo wydane na standardowy okres .3. mierzenie graphic schedule -harmonogram measurement .nadac klasq statkowi classed vessel . zawiesik Swiadectwo certification -wydanie Swiadectwa checking .proba odbiorcza -trials -proby zdawczo-odbiorcze allowable margins .extention of .expunge the (of a ship) .inspekcja wyrywkowa class .raport z pomiaru gruboSci (blach) modification -zmiana (w konstrukcji).discontinuance of -zawieszenie klasy . KONSTRUKCJA STATKU Classification .warunek klasy of the ship .klasa statku recommendation -zalecenie -requirements -wymagania klasyfikacyjne - - - - --- - - - - - - - - -- - -survey .oglqdziny wzrokowe zewnqtrzne .wydaC Swiadectwo . wstrzymak klasq . pomierzanie (np.inspekcja. ocena wzrokowa . biegky experts' commitee -komisja rzeczoznawcow fair wear and tear .permanent -naprawa ostateczna.random .pomiar. kontrola .perusal .

SHIP'S CONSTRUCTION Container cell guide system system prowadnic kontenerowych on deck cell guide system system prowadnic na pokladzie container cell guide grid/ aiurowa konstrukcia vrowadnic kontenerowvch under deck cellguide system system prowadnic pod pokladem .3.

underwater .zakres inspekcji .planowanie przeglqdow..prowadnice k.statutory .inspekcja kadluba .i. rozdzielajqca poszczegolne stosy lub bloki kontenerow . plyty stalowe kielichowo rozchylone.continuous machinery (CMS) .i. zawiesiC Swiadectwo testing .grodzie poprzeczne service platform -platforma (w sieci prowadnic) do obslugi kontenerow np.cellular .system (uklad) prowadnic bulkhead .marine . do prowadnic flared coaming -zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku kontenerow) grid -aiurowa konstrukcja stalowa prowadnic oddzielajqca szeregi kontenerow w kolejnych komorach kontenerowca guide -prowadnica (kontenerowa) . chlodzonych - .special (SS) -inspekcja specjalna (co 5 lat) .due .(in) discretion of the w uznaniu inspektora .starszy inspektor suspend -zawiesiC a certificate . na pokladzie .on deck system .prowadnica kontenerowa . inspekcji .inspekcja rozlozona (w czasie) .grodz wzdhzna w plaszczyznie symetrii statku longitudinal ..inspekcja ciqgla maszyn .pokladowe podpory kontenerowe .inspekcja wolnej burty .inspekcja konwencyjna . towarzystwa klasyfikacyjnego). ciqgla kadluba .inspekcja dna -certificate -protokol oglqdzin.grodz . proba in operation .continuous container .extent of the .centerline . KONSTRUKCJA STATKU - - Container cell guides .hull .inspekcja uszkodzenia .prowadnice kontenerowe container cell -komora kontenerowa ..inspektor kadlubowy .i.in-water .postponed .continuous hull (CHS) .prowadnica kontenerowa --system -system prowadnic kontenerowych container deck stanchions .inspekcja odlozona procedure .engineer .system prowadnic demontowalnych system . certyfikat o.sprawdzanie.docking . podwodna (np.inspekcja okresowa -planning .system prowadnic przesuwalnych . usuwalne cell -komora.loadline .inspektor maszynowy .zawiesiC certyfikat. (statku) na wodzie . rzeczoznawca .rzeczoznawca morski .grodzie wzdluzne .senior .transverse . przed uwiqzaniem statku .prowadnica kontenerowa siqgajqce od dna wewn@znego na okreilonqwysokoiC powyzej pokladu otwartego -deck mounted retractable system prowadnic demontowalnych na pokladzie .dismantable .pokladowe podpory k.removable .removeable cell system .container .prowadnice kontenerowe .occasional . zaplanowana expiry date -data wygainiqcia . cela.data zakonczenia inspekcji .procedura inspekcji progressive -przeglqd stopniowy renewal .damage .inspekcja poirednia .inspekcja zalegla.(statek) w dobrym stanie - 3.kontrola (szczelnoici) lukow ladowni . kadluba) (to) survey .intermediate . cz& ladowni wydzielona prowadnicami do zaladunku jednego kontenera .inspekcja kadluba na d o h . demontowalne deflector (plates) .inspekcja zalegla .hull .bottom .system prowadnic k.glowice wprowadzajqce.odnowienie (tu: klasy) -report -raport poinspekcyjny.laying-up .i.distributed . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.sprawdzac w dzialaniu taut .skeletal -grodi szkieletowa.dokonywak przeglqdu surveyor -inspektor (np. atest scope of .guides - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - .overdue .movable system .periodical .przeglqd dorazny of hatch covers .cela (komora) kontenerowa cellular -komorowy guide .zakres inspekcji for alterations -przeglqd PO wprowadzonych zmianach . protokol oglqdzin. completion date .

pot.. pilers 1 hatch end beam/ koticouj pokladnik luku gusset plate/ p&ta diame~ztowa vesselfit for carriage of containers on deck statek przystosowany do przewozu kontenero'w na pokladzie hutch covers/ container socket/ niazdo kontenerowe .3. SHIP'S CONSTRUCTION r Deck construction -konstrukcja pokladu 1 general cargo vessel .statek drobnicowy pillar/ podpora.

uskok pokladu centre line .nad pokladem beam -pokladnik.urzqdzenie pokladowe girder -wzdluinik pokladowy head .half -polpokladnik .) poklad namiarowy. p.szalunek podpokladowy -height -wysokoSC miqdzypokladu longitudinal .wznios pokladu equipment -wyposazenie pokladowe fittings .boat -poklad lodziowy .dolny poklad .linia wzniosu pokladu shelf .passenger -poklad pasazerski .strength .poklad above deck . pot.upper .intermediate -miqdzypokladnik knee -wqzlowka pokladowa -moulding of (deck) -wysokoSC pokkadnika spacing .osprzpt pokladowy drain (scupper) .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka decking -poszycie pokladu .diamond -poszycie pokladu z plyty ryflowanej deckmounted -zamontowany na pokladzie deck line .wheelhouse -poklad namiarowy deck (fittings) .pokladnik skrzynkowy .bridge -poklad mostka.sun deck -poklad sloneczny .rozstaw pokladnikow bulwark -nadburcie deck -poklad .polpoklad . rozpornica .lower . diwigar.plate .promenade -poklad spacerowy . KONSTRUKCJA STATKU Deck .3.poklad dolny .mocnica pokladowa tie plate -wzdluinica pokladowa top hamper -elementy konstrukcji statku wystajqce ponad poklad tweendeck (TD) -miqdzypoklad .deck -wzdluznik pokladowy .poklad do przewozu ladunkow tocznych . odplyw.open .car -poklad samochodowy -erection -nadbudowka .gorny miqdzypoklad watertight wodoszczelny deck -poklad wodoszczelny - - - - - - - - - - - - - - .transverse stiffeners -poprzeczne usztywnienia pokladu .linia pokladu (dla pomiaru wolnej burty) deck location -poloienie pokladu monkey island -(pot.box .wzdluinik pokladnikowy shoulder . otwarty deck (construction) .wytrzymaloSC (konstrukcji pokladu) .poklad mocny. poklad wytrzymaloSciowy stringer .pokladnik wzdluzny .main -poklad glowny machinery . p.poklad mieszkalny .wznios pokladu line .lower .poklad gladki .shelter .freeboard -poklad wolnej burty .flush .poklad otwarty . pilers -plate -plyta poszycia pokladu -plating -poszycie pokladu strength .navigation .poklad gorny .awning -poklad spacerowy .main -poklad glowny .linia Srodkowa pokladu erection .poklad nawigacyjny .poklad ochronny .poklad gorny . wspornik stringer -wzdluznik .osprzqt pokladowy gear .rejon polqczenia pokladu glownego z burtq stanchion -podpora.upper .mocnica burtowa transom -pawqz rufy .dolny miqdzypoklad .vehicle .: szpigat . poktad nad sterowkq partners -wzmocnienie mi~dzypokladnikowe platform -platforma. nawigacyjny .splywnik pokladowy flange -kolnierz pokladowy rurociagu ring -piericien pokladowy -scupper -Sciek pokladowy.(konstrukcja) pokladu beam -pokladnik break .weather -poklad pogodowy.urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit -wyposazenie pokladowe - - - - - - - - - - - - - - pillar . podest sheer .podpora pokladowa.half .lower .scupper grating .upper .accommodation .

podpora.bilge plating/ obto poszycie obla dennego A 1 .vtouy topside tank longitudinal plating/ poszycie wzdluine zbiornika szczytowego topside tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie uzdluzne Sciany ukoinej zbiornika szczytowego C) 5 : 3 4 6 p g T g e cargo hold . szcz.3. oblowego inner bottom longitudinal/ wreg wzdtuzny dna wewnqtrznego (2 I LPLL keel plate/ pbta stepki 1 duct keel/ stepka skrzyniowa outer bottom shell plat~ng/ poszycie dna zewnqtrznego bottom longitudinal/ hopper r a n d wreg w d l u i n y dna zbiornik oblouy zewnetrznego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika oblowego - turn of the bilge .wing .gusset .wqzl6wka oblowa .ladownia wreg burtowy wzdluiny side shell/ poszycie b u r y $ 3 .scarfing -wczlowka ukoina - - tank side . podpora.tapered -wqzlowka stozkowa -toe .stopa wqzlowki . SHIP'S CONSTRUCTION Construction members -elementy konstrukcji bearer -wspornik. wspornica carling -kr6tki wzdhznik chime -wzdhinik krawqdziowy crossbar -poprzeczna belka - - - - Bulk carrier . element noSny bracket -wglowka.margin . wspornica oblowa .taper -wqzl6wka stozkowa .wczlowka plyty wachlarzowej . wspornik floor -dennik otwarty .wqzlbwka oblowa. jatch coaming' E d deck longitudinal/ wzdluinik pokladowy deck plating/ r p o s z y c i e pokladu S B wreg ramowy burtowy zb.wqzlowka oblowa. double bottom tank/ zbiornik dna podwhjnegodouble bottom girded wzdluznik dna podwojnego inner bottom plating/ poszycie dna wewnetrznego center line/ linia svmetrii side shell frames bracket/ wez/owki wregow burtowych hopper tank sloping plate/ poszycie skosu zbiornika obtowego hopper tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie wzdluzne iciany skoinej zb.transverse section masowiec -przekrdj poprzeczny 2 .

wreg pehy . zan poprzecznych -racking -usztywnienie poprzeczne web .konstrukcja noSna transom -pawqz beam -pokladnik poprzeczny rufy frame -wreg poprzecznikowy transverse -poprzeczny -numeral -wskainik (klasyfikacyjny) dla wia.strona (np.longitudinal .wreg podwojny .wreg wysoki face plate -polka wregu ramowego .flaring .Srodnik wzdluznika.U-shaped -wreg w ksztalcie U .side .carling .sloping-outward -wreg rozwarty .side -wzdluznik burtowy .common -zasadniczy odstqp wregowy standing bevel -rozchylenie wregu stiffened -usztywniony.hanging -wczlowka podwieszona .cokol . migdzy wregami) .middle line .wzdluznik usztywniajqcy (np.transverse frame -wreg ramowy poprzeczny - - - - - - - - - - - - . pot. uklad wreg poprzecznych girder -wzdluznik. na ktorej znajdujq sig usztywnienia .owrgzenie poprzecme. pokladowa przy paweiy . diwigar .wzdluznica pokladowa members -wzdluzne elementy konstrukcji section -przekroj wzdluzny . rozporka support -podpora (to) support -podpierak.szerokoSk styku wregu do burty spacing -rozstaw.podpora peha solid . wzmocniony (np.3.side shell .transverse -wreg poprzeczny .quarter -w.wqzlowka wzdluznika krotkiego .deck .web -wzdluznik ramowy pillar .thwart .wreg glowny .cokol poprzeczny .deep .round - . tylnica .V-shaped .podpora peha tubular .usztywnienie wzdluzne side . pokladu) Srodkowego rzqdu .stem -wreg rufowy.mocnica pokladowa .cokol poprzeczny .longitudinal .transverse .tunnel .wzdluznik poszycia burt . slup.sideshell -wreg burtowy .upper .wreg w ksztalcie V .quarter - - - . podtrzymywak supporting structure . KONSTRUKCJA STATKU floor .wreg ramowy framing .wreg rozwarty .: skalops siding . duze pokrywy) strut .wzdluznik boczny internal members -elementy wewnqtrzne knee -wgzlowka .web -wzdluznik ramowy strongback .podpora rurowa - - -podpora bocznego rzqdu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reinforcement -wzmocnienie scalloping -polokrqgle wyciqcie (w elemencie konstrukcji) scallops .przekroj poprzeczny stool .wreg tunelu . uklad wiqzan kadluba . grodzi).lodging -wqlowka pozioma -plate -wczlowka.intercostal -wzdluznik przerywany .shell .flanged .centre -wzdluznik Srodkowy .w~zlowka zagieta .bevelled -wreg rozchylony .midship -wreg glowny -reverse -w.rider . wregu wzmocnionego bulkhead .transverse .kqtnica longitudinal -wzdluzny.dolny cokol .gorny cokol strengthening -wzmocnienie stringer -wzdluznik plate .side .owrqzenie.otwor Sciekowy.wreg dziobowy -bracket -wczlowka wregu .dennik frame -wreg . wzmocniony przeciwwregiem . ramowy section . wzdluinik .intermediate -migdzywreg . podpora .web .pilar.szerokoik wregu of a frame .wzdluinik burtowy . rozstawienie. element konstrukcji statku) stiffener -usztywnienie .solid .main .dagger -wqzlowka skoSna .podpora (np.bow .lower .longitudinal -wreg wzdluzny . odlegloici (np. plyta wgl6wki .owrezenie wzdluzne .wzdluznik burtowy .grodz poprzeczna frame -wreg ramowy stringer -wzdluznik wzmocniony.transverse -usztywnienie poprzecme stiffening -usztywnienie stool ..wspornik.

bottoln coil/ weiownica denna - coil section/ sekcja wezownicy weiownica grzewcza coil loop/ petla weiownicy .w&ownice 1 I .3. .. SHIP'S CONSTRUCTION f- Pipelines of a product carrier -rurociqgi na produktowcu overboard discharge/ zqwdr zrzutowy / tank cleaning heater/podgrzewacz wody do mycia Iadowni Pipelines in a product carrier .- -.coils/ system grzania zbiornikdw .rurociqgi n a p r o ~ u ~ t o w c u tank heating system .

magistrala zqzowa drain .wqzownica denna grid .bottom . system osuszania filling connection .coil wqiownica .zlqczka wkrqtna krotka socket .hexagon bushing - coil -wqzownica .rura sondazowa . izolacja rury .luk rurociqgu cap .zwqzka szeiciokqtna nipple .sieC wqzownic .linia rurociqgu poprzeczna dead head of a pipe . rurociqg lqcznikowy (linia sekcyjna.covering otulina rury.glowny (np. zawor rozgalqzny. KONSTRUKCJA STATKU k rury . lqczqca poprzecznie ssawy zbiornikow danej sekcji) .glowny zaw6r odcinajqcy.zlqczka wkrqtna dluga . do ktorej podlqcza siq weze giqtkie lub ramiona --valve .zaSlepka rury -tee .trojnik z redukcjq -reducing crosses .drop .korek spustowy cock .long .overdeck -rurociqg pokiadowy pipes -rurociqg in line -rury w ukladzie rzqdowym piping (system) .kurek spustowy -hole .rura ssqca pipeline (line) -rurociqg crossovers -poprzeczne rozgalqzienia rurociqgu od gl6wnej linii ladunkowej lub resztkowej flange .kohierz rury grid .zailepka - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - . rurociqgowa) -bilge line . zawor) main . pierScien crossover line .glowny rurociqg z ~ z o w y manifold . rurociqg rozgalgiony pipe -rura -bearer . syfon valve -zawor Sciekowy.podpora (wspomik) rurociqgu -bend .heating -wqzownica grzewcza .linia spadowa main .mufka .mufka z redukcjq .stainless steel .rurociqgi balastowe ballast suction pipe -rurociqg balastowy ssqCY .polqczenia (np.cross czwornik rurowy .cross-over linia poprzeczna.rura spustowa plug .czwornik z redukcjq reducing socket .seamless -rura bez szwu .przylqcze do napelniania (zbiornika) flange .diameter . zawor spustowy drainage -drenaz.filling -rurociqg napelniajqcy.manifold.rura z odgalqzieniem .korek z lbem do klucza kwadratowego stanchion -wspornik rurowy stopper . znajdujqcy siq najblizej kohierza rurociqgu.proba szczelnoSci (to) leak -przeciekak leakage -nieszczelnoSC.pompa resztkujqca -system . kryza flanged joint -polqczenie kohierzowe leak -nieszczelnoSC.zailepiona kolicowka rury drain -rurociqg Sciekowy -bolt .luk rury w ksztalcie U .otwor Sciekowy -pipe . przeciek detector -wykrywacz szczelin. instalacja rurociqgowa .union .wall -wqiownica Scienna collar .reducer .Srednica .zwqzka rurowa reducing tee .trojnik . przeciekanie line .magistrala (np.korek spustowy pump .elbow -h 3.rura .system resztkujqcy -trap -zamknigcie wodne.sieC rurociqgow knee piece .branch .kolnierz. wlewowy flange .square head plug . koncowka kohierzowa rurociqgu statkowego.zlqczka pipe .short nipple .suction . do ktorego przymocowuje siq wqze lub ramiona przeiadunkowe .kohierz .sounding .kolnierz rurociqgu.linia (rurociqg) .system rurociqgow. polqczenie kolnierzowe (rurociqgu) -joints .flange .Pipes and pipings rury i rurociqgi ballast line .rura ze stali nierdzewnej . kohierzowe) rurociqgu manifold .skrzynia zaworowa. nieszczelnoSci -proof test .kohierz.kolanko (rury) .return bend .

3. SHIP'S CONSTRUCTION .

loze clip -uchwyt rury scupper .bottom .szyb kablowy .otwor Sciekowy -pipe . p.gusset -plyta wachlarzowa.3. pasmo.polqczenie (Scianki dzialowej) na zamek interlocking sheeting .pas.rurociqg ze stali nierdzewnej standpipe -hydrant.blachy i poszycie cast . naspawana na inng nakladka edge -krawqdz plyty .chock -plyta przy przewloce . Sciek. Scianka dzialowa plate -plyta. glowny kana1 .plyta diamentowa. rurociqgi tubing -ukladanie rurociqgow vent line -rurociqg odgazowujqcy - - - - - - Plates and plating .pas poszycia (ponizej mocnicy burtowej) surface internal .zakladka stykowa face .linia krawqdzi plyt poszycia shell . rombowa .zaSlepka rury tubing .doubling -plyta zdwajajqca.blacha falista.pas blach poszycia (kadluba) .tank top -poszycie dna wewnqtrznego rim .blacha pokladowa ryflowana diminishing plank .poszycie burt .pipe .krawqdi zagiqta end lap . czoIowa .odlewany iron . magistrala.zaSlepka rury stopper . szpigat.skrzynia denna.kratka Sciekowa -hole .sheer -plyta mocnicy burtowej - - - flush -plaskie.ssanie -head .poszycie dna -bow .poszycie kadluba strake .krotki pas ( poszycia) .rura Scieku pokladowego sea chest .powierzchnia wewnqtrzna pasa transverse -poprzeczny - - - - - - - - - - - - - - - - - .stal nierdzewna -pipe .topside .zamkniqcie wodne (syfon) trunk . rurka plug . p. zachodzenie na siebie (np.poszycie dziobu .cable clench -plyta do mocowania ogniwa koncowego w komorze lancuchowej .szyb.intercostal -plyta przerywana .rura ze stali nierdzewnej -piping .kadlub expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia longitudinal .diamond .flanged . pas poszycia kadluba . KONSTRUKCJA STATKU plug -korek zabezpieczajqcy przed wyciekiem lub drenujqcy rurociqg pressure/vacum valve (PNvalve) -zawor ciSnieniowo-prozniowy saddle -podpora.rura. wpuszczone -joint . system rurociqgow.sheer -plyta mocnicy burtowej plating -poszycie burtowe .zeliwo chrome plated -chromowane billboard -poduszka kotwiczna decking -poszycie pokladu diamond decking .wygubione pasy poszycia doubler -nakladka edge -krawqdi .szyb rurociagowy tube .collar -plyta kolnierzowa .side . rura wznoina staple angle -kolnierz z kqtownika striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowri) suction .splywnik.apron -nadburcie w cz&i dziobowej bilge -plyta oblowa .pas poszycia pod mocnicq of plating .landing .deck -poszycie pokladu .corrugated .sieC rur. odplyw -grating .plyta zagiqta . pofaldowana .flanged .polqczenie czolowe -plating -poszycie gladkie (burt) interlock of steel sheet piling . plyt poszycia) partition -przegroda.strona (powierzchnia) zewnqtrzna.cable . wqzlowa . blacha .checkered -plyta stalowa ryflowana .Scianka szczelna margine angle -kqtownik plyty krawqdziowej overlap -zakladka.wzdluznica burtowa plating .zamek stalowej Scianki szczelnej interlocking joint .obrzeie sheeting -poszycie sheet line . kingstonowa stainless steel .wysokoSC ssania pipe -rura ssawna trap .drop .

SHIP'S CONSTRUCTION I I Ship 's stern and rudder .3.tjdnica statku propeller arch/ luk n a d i r u b o ~ y rudder plate/ pietwa steru rudder carrier/ ioiysko noine steru forefoot/ stopa tylnicy i I " propeller aperture/ okno Srubowe pzasta walu Srubowego propeller port/ ramq Sruboue .rufa statku i ster stern frame/ trzon steru rudder blade~-l plewa steru A)\ i > propeller shafi/ wal Srubowy 7--I stern frame .

hinged .ster zawiasowy .span of the -wysokoSC stem.koker trzonu sterowego upper stock .otwor w trzonie sterowym stock .czop noSny steru .loiysko .ster polzr6wnowazony .ster dziobowy bracket .okno Srubowe (w tylnicy) screw clearance -przeswit Sruby (napqdowej) steering gear -maszyna sterowa steering resistance .czop noSny stem Costa bulb .ster czeSciowo podwieszony .locking -bearing - .zlqcze sterowe -eye .Flettner .ogranicznik sektora (wychylenia) stem carrier bearing .gmszka Costy (na pletwie stem) diaper plate .ster zrownowazony .center-plate .sworzen - - - - - - -- - - - - - - - - - ---- - closed aperture/rufa z oknem clearwater/rufa z oknem s'rubouym zamknietym Srubowym omartym I I cu&ay stern/ rufa podcieta .ster .czop stem -port . powierzchnia . rozpiqtoSC s.ster jednoplytowy .koker trzonu sterowego chock .ster Flettnera .zrownowazenie stem -bearing .trzon sterowy stops .opor sterowania stern frame -tylnica . KONSTRUKCJA STATKU Rudder .single-plate .fully balanced ster calkowicie zrownowaiony .ster podwieszany rudder stock -trzon sterowy bearing .semi-balanced .ster jednoplytowy .Oertz .ster -balance .lifting .ster tandem .tandem . ster opwowy .okucie piety stem horseshoe plate -wzmocnienie przejicia trzonu sterowego pintle .bow .biplane .loiysko trzona sterowego blade -pletwa stem bottom pintle .koker trzonu sterowego tube .unbalanced .streamlined .ballanced .balance ratio .czop loiyska stem -- - -- sworznia stem zamkowy (stem) propeller .equipoise .luk nadimbowy frame -rama Srubowa guard .glowica trzonu sterowego yoke -jarzmo steru rudder post -ramie sterowe stoppers -wystqpy oporowe trzonu stem heel brace .ster wypornoSciowy.ster zrownowazony .ster niezr6wnowazony .3.Sruba napedowa -aperture .partially underhang .plyta wzmacniajqca przejicie trzonu sterowego (przez kadlub) rudder .loiysko noSne stem casing .rama pletwy stem gudgeon .underhung .glowica trzonu sterowego stuffing box dlawica trzonu sterowego screw aperture . .wspolczynnik zrownowazenia stem back post -ramie sterowe (tylnicy) balance ratio .okno Srubowe w tylnicy arch .ster prosty .rama Srubowa (tylnicy) relative rudder area .glowica trzonu sterowego pintle .wzglqdna powierzchnia stem rudder (type) .ster area -pole.simplex .ster Oertza .gniazdo czopa sterowego -hangings -zawieszenie stem -head .stopien zrownowazenia bottom pintle .ster Lurssena .ucho trzonu steru frame .oslona Sruby -post .loj s k o trzonu sterowego head .ster dwupletwowy .wystqpy oporowe trzonu sterowego -trunk .ogranicznik sektora sterowego coupling .

SHIP'S CONSTRUCTION Stern .gland -dlawik pochwy walu (Srubowego) .rufowa cz@ statku czenie maszyny ste steering gear/ maszyna sterowa $owica trzonu ste er brackel ik walu 'ego .tunnel .chock przewloka mfowa .square . rufowa czqSC kadluba -bush -loiysko walu Srubowego.counter .rufa plaska .fantail -rufa eliptyczna .rufa okrala .skrajnik -bulkhead .na rufie.frame tylnica .3.rufa pelna .---- - - Stem . pochwa walu Srubowego .rufowa cz@C statku A-bracket -wspornik walu Srubowego aft . w czqSci rufowej after body -rufowa czeSC kadluba after deck -poklad rufowy after frame -wreg promieniowy after hatch -rufowy luk ladunkowy aftermost -najbardziej wysuniqty ku rufie.rufowa kluza kotwiczna -post .listwy lozyska walu Srubowego bushing .tylnica.apple .grodi skrajnika frame -w r a skrajnika spectacle frame -tylnica krzyzowa.rufa z nawisem .gland -dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego (types of) stern -typy rufy .hawsepipe rufowa kluza kotwiczna - - -pipe .loiysko walu Srubowego .rufa tunelowa . tylnica statku wieloirubowego stern -rufa. na samej mfie after perpendicular -pion rufowy after run .round . stewa tylna profile .zwqzenie ladowni rufowej afterpeak bulkhead -grodz skrajnika rufowego buttock -nawis rufowy deck transom -pawqz rufy hollow pilar -wspornik rufowy oxter plate .lozysko walu Srubowego strips .dolna plyta kosza rufowego peak .linia rufy stern tube -pochwa walu Srubowego -bearing .

/+shell plating/ poszycie piyta czolowa side frame/ side shell/ cross section/ przekroj pionowy perspective view/ stringer in forepeak tank/ wzdluznik skrajnika dziob. collision bulkhead/ grodi zderzeniowa-' . trunk connecting topside tank and hopper tank/ szyb lqczqcy zbiornik szczytouy i przyoblouy inner bottom/ *-collision bulkhead/ grodz zderzeniowa .

3. SHIP'S CONSTRUCTION Tanks arrangement uklad zbiornikdw forepeak/ skrajnik d z i o b o ~ y .

sludge .underdeck .3.interbarrier space -przestrzen pomiqdzy barierami zbiornikow gazu skroplonego na gaZOWCU -- --- -- --- -- - - -- - - - - - - - - - - - barier -druga bariera (druga przegroda bezpieczenstwa wok01 zbiornika gazu skroplonego na gazowcu) .fuel . balastowe trymujqce -water--zbiornik wody balastowej.closed system -w.lower .zbiornik samonoiny .forepeak .panel (siek) wgzownic w zbiorniku . systemu przeciwprzechy~owego.zbiornik dna podwojnego .peak . szlamu i odpadow olejowych .side .: zb.segregated -balast wydzielony (przewozony w zbiornikach przeznaczonych tylko do balastu) .zbiorniki podpokladowe na starych typach zbiornikowcow (stabilizing) tank -zbiornik stabilizacyjny .aktywny zbiornik stabilizacyjny .settling .zbiornik osadowy .zbiornik glqboki .zbiornik burtowy zb.zbiornik paliwa .zbiornik paliwowy .zbiorniki air escape -odpowietrzenie air hole -otwor odpowietrzajqcy ballast tank -balast .sewage .zbiornik grzany coil -wgzownica grzewcza zbiornika .dedicated -zb. olejowy (Sciekowy) .deep .finned -wqzownica ozebrowana grid .zb.zb.antiheeling .zbiornik szlamu olejowego .skrajnik rufowy .upper . skrajnika dziobowego .zbiornik balastu czystego .lub oil sump .overflow .peak . przedzial pusty z dostqpem (w odroznieniu od void space) coil -wqzownica .flume typ zb.zb.tabliczka informacyjna (na sondach) summer tank.clean .ballast trunk . zbiornik przelewowy .drain -zbiornik Sciekowy. Sciekow sanitarnych .zbiornik Srodkowy .anti-rolling -zb.zbiornik rozchodowy . popluczyn itd.slop . przeciwprzechylowy . szczytowy i oblowy .liquid .heating -wqzownica systemu grzewczego coiled .zbiornik podpokladowy .observation .trimming .zbiornik przelewowy .activated anti-rolling .double bottom .zbiornik kontrolny.centre .zbiornik dolny . zbiornik balastu wodnego cargo tank .zb.bierny zb. obiegu zamkniqtego wqzownica systemu chlodzqcego -cooling .zbiornik oblowy -layout -rozklad (rozmieszczenie) zbiomikow .hopper . przeciwprzechylowy tank (localisation) -(lokalizacja) zbiornika .heeling . przeciekowy .central .waste oil .zb.daily service .zbiornik ladunkowy .sanitary .koferdam. szczytowy.semi-membrane zbiornik typu semi-membranowego dome .zb. stabilizacyjnych .zbiornik oblowy . na pozosta-slop 1oSci ladunku.service . podpokladowy -topside .pot.self-supporting .wing . ladunkowe przeznaczone rowniez do przewozu balastu wodnego .zbiornik Sciekowy .bunker . tadunku plynnego na zbiornikowcach zb.expansion -zbiornik ekspansyjny ladunku . zbiornik Sciekow sanitarnych scupper drain . KONSTRUKCJA STATKU Tanks .passive anti-rolling .zbiornik wody sanitarnej. zb.zbiornik oleju zuiytego expansion tank -zbiornik nadmiarowy (gas) tank .zbiornik boczny . zb.bilge hopper .kopula zbiornika do przewozu gazow skroplonych heated tank .zb. cofferdam . systemu kompensacji przechylow (wywolanych operacjami przeladunkowymi) .zbiornik rozchodowy .(zbiornik) wyposazony w wqzownice (engine room) tank -zbiornik w silowni .secondary - -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- .zbiornik gazu .szyb lqczqcy zb. kompensujqcy przechyl .zbiornik Srodkowy .afterpeak .heating line -rurocirlg grzewczy zbiornika independent tank -zbiornik niezalezny main tank -zbiornik glowny name plate .skrajnik .zbiornik skrajnika .zbiornik gorny .

szyb nadmiarowy lid -pokrywa luku zb.dry .zbiomik - - - .zb.daily service .zbiornik zapasowy - - -- - - - - - tank (fitings) -wyposazenie zbiornika .zb.fundament zb.zb. zbiornik nadmiarowy .poszycie nachylonej plaszczyzny zbiornika oblowego ..heavy oil .zb. paliwa ciqzkiego .zbiornik osadowy storage .zbiornik wody slodkiej -feed zbiornik wody zasilajqcej -fresh--zbiomik wody slodkiej .3. .escape vent .reserve - - -.korek spustowy (w dnie statku) .expansion trunk .zbiornik rozchodowy .expansion hatch . ladunku plynnego .spherical .zbiornik suchy - -expansion .dno wewnqtrzne -wash plate -plyta przelewowa (w zbiorniku) tank . rezenvowy. zapasowy settling .zbiornik .odpowietrznik . ze stali nierdzewnej -top . kulistego .zbiornik balastowy . nadmiarowy (ekspansyjny) opadowy overflow .bleeder . paliwa lekkiego. SHIP'S CONSTRUCTION schodnia tank .luczek nadmiarowy (ekspansyjny).potable .spherical skirt .domestic .rura odpowietrzenia zb. oleju smarowego tank (construction) -konstrukcja zbiornika .zbiornik przelewowy .rura sondazowa .lubricating oil .membrane zbiomik typu membranowego . oleju napedowego .korek spustowy w zbiorniku balastowym .zbiornik kulisty .docking plug . zb.striking plate -plytka ochronna pod rurqsondazowq water tank -zbiomik wody . zb.air-escape pipe .filler -wlew zbiornika sounding pipe (tube) .zbiornik -ballast .gravity .diesel oil .zb.zb.stainless steel .sloping plating .zbiornik wody pitnej - --- -- -- .

detale konstrukcyjne topside tank cross section przekrbj zbiornika szcqtowego topside tank sloping p poszycie zbiornika szczyt open deck plating/ poszycie pokladu ohartego I manhole/ wlaz.zdluznik b u r t p y .construction details zbiornik szczytowy i oblowy .jcie zbiornika oblou'ego hopper tank slopping plating longitudinal/ wzdluznik poszycia skosu zbiornika obiowego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika obiowego bottom longitudinal/ uzdluznik denny uzdluinik poszycia hurt entrance in topside tank wejs'cie do zbiornika szcq$owego ladder/ slde shell/ poszycie burg drabina side longitudinal/ w. side shell/ ladder/ poszycie burg drabina bulkhead/ grodi ." """' tnnG vlllnino nlnto/ r""y5:' " pos. przelaz deck longitudinal/ w.zdluinik p o k l a d o ~ topside tank sloping plating longitudinal/ wzdlu2nik poszycia zbiornika szczytou1ego - 7c- hopper tank zblornik przyoblowy hnnnor . KONSTRUKCJA STATKU Top side tank and hopper tank .' .""" ".3.

tunel (walu Srubowego) .ventilation -przewod wentylacyjny dust-proof -pyloodporny dusttight -pyloszczelny exhaust (fan) -wentylator wyciqgowy exhauster -wentylator wyciqgowy fan -wentylator funnel -komin cap -kryza kominowa casing . przewod -exhaust dukt (przewod wentylacji wyciqgowej) .szyb wentylacyjny .light .tilling . szyb .shaft . logo gastight -gazoszczelny stack .pipe . wywietrznik.rudder .szyb obudowany duct -kanal.szyby i tunele access .expansion .smoke -komin trunk .venting -kanal wentylacyjny -ventilation -kanal (szyb) wentylacyjny tunnel -tune1 (walu Srubowego.bottom -tune1 w dnie podwojnym escape .lower .szyb nadmiarowy .cable - - - - -- - - - - kablowy obudowany .szyb oiwietleniowy. nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora -turning gear -mechanizm obracajqcynawiewnik vertical -pionowy .szyb. rurocigowy) . SHIP'S CONSTRUCTION Trunks and tunnels .connecting .izolacja z kanakami wentylacyjnymi ventilating fan -wywietrznik ventilator -wentylator.szyb rurociqgowy . gkowny kanal .komin dolny(odcinek pod pokladem) .wyjicie awaryjne z tunelu platform .szyb kominowy mark -znak armatorski na kominie.obudowa.szyb - - - - .szyb - - - - - - - .szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) .air . reces tunelu (walu Srubowego) .closed-in - .podloga tunelu -recess -wnqka tunelu. oslona. otwor wentylacyjny ventilated insulation .szyb trzonu sterowego . szyb Swietlika closed-in space -przestrzen zamkniqta closed-in trunk .szyb do napelniania .otwor wejiciowy casing .air -kanal (dukt) wentylacyjny .hatch .studzienka w tunelu vent -odpowietrznik.dostqp hole .szyb lqczqcy deck -poklad skrzyniowy .szyb kominowy . magistrala.funnel .komin .3.tune1 podpokladowy -well .underdeck .

Opennings and covers .liny 6. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4.trapy i schodnie 10. Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5.urzqdzenia cumownicze 3.wyposaienie statku 1.otwory i ich zamkniqcia 9.urzqdzenia dostqpu 8. Mooring equipment . Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Ladders and gangways .nadbudowka i maszty . Means of access .kotwica i lancuch kotwiczny 2. Ship's equipment .4. Deck fittings -element-wyposaienia pokladu 11. Anchor and anchor chain . Ropes . Superstructure and masts .

kotwice Qpu Halla bez poprzeczki rl Admiralty anchor kotwica admiralicji anchor s h a d e / szakla kotwiczna 1 rchor arm/ y a kotwicy anchor arm/ tapa .4. SHIP'S EQUIPMENT Anchors stockless Hall anchorkotwica . kotwicy r anchor stock/ poprzeczka kotwicy anchor shankl trzon kotwicy 1 anchor arm tapa kotwicy pieta kotwicy sworzeli kotwiczny anchor crown/ pieta kotwicj Spek anchor/ kotwica Speka Danforth anchor/ kotwica Danfortha D'Hone special anchor/ kotwica specjalna DrHone'a Stoke's anchor/ kotwica Stokes'a .

martwa kotwica . patentowej stock -poprzeczka trzonu kotwicy anchor (gear) .kotwica patentowa .Martin's .diameter of .szakla kotwicy shaft -trzon kotwicy shank -trzon kotwicy shoe -poduszka lapy kotwicy spile pin .4.dhgoSC lancucha link .szakla krqtlikowa (chain) link -ogniwo (lancucha) -bending shackle -szakla koncowa (lancucha kotwicznego) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . (skladana) nut . kula kotwicma bell -dzwon kotwiczny buoy -plawka kotwiczna davit -iurawik kotwiczny -hook -hak (do ukladania lancucha kotwicznego w komorze) line .double fluked .kotwica rufowa .stem .Danforth . przgslo lancucha kotwicznego shot -przqslo lancucha kotwicznego slipping arrangement .poprzeczka k.kotwica prqdowa .anchor shackle -przqslo lancucha kotwicznego -bitter end -koniec lancucha kotwicznego (w komorze kotwicznej) .stoodless link .stud-link -lancuch z ogniw rozporkowych swivel -krqtlik swivel hook -hak krgtlikowy swivel piece shackle .mooring .riding -lancuch lqczqcy beczkq cumowniczq z obciqznikiem .kotwica martwa .oznakowanie (przgsel) lancucha kotwicznego .ogniwo lancuchowe .swinging fluke -kotwica patentowa .rozporka ogniwa lancuchowego .patent .czqSC ramienia pod lapq kotwicy crown -pigta (kotwicy) .kotwica admiralicji - - - - - - - - - - - - - - - stockless -kotwica patentowa stream .half -pokrywa kluzy kotwicznej skladajqca siq z dwoch czgSci .sprzqt kotwiczny -ball -mak kotwiczny.stem .lancuch bezrozporkowy outboard shot .stream -lancuch kotwicy rufowej .martwa kotwica pojedyncza (beczki cumowniczej) buckler -zasuwa kluzy kotwicznej .otwor w koncu trzona kotwicy (do zakladania szakli) fluke -lapa kotwicy folding stock .nipped -zalamany lancuch kotwiczny stud .kotwica grzybowa. kotwica talerzowa .shackle of the .kotwica Danfortha .czgSC przednia lancucha .ogniwa lancucha pomigdzy kotwicq a pienvszym przgslem poirednim .lugless .housing .kotwica patentowa .close link .(typ) kotwicy .szpilka szakli lancucha kotwicznego spur -wystgp zaczepowy k.Swiatlo kotwiczne anchor (type) .galka na poprzeczce kotwicy -palm -lapa kotwicy -pea -pazur kotwicy -peak -pazur kotwicy shackle .lancuch o krotkich ogniwach .trzon kotwicy -bill -pazur kotwicy -blade .lancuch o ogniwach bez poprzeczek chain -lancuch (tu: kotwiczny) .mooring block .stocked .eye of an .Srednica lancucha forerunner .przqslo . WYPOSAZENIE STATKOWE Anchor and anchor chain kotwica i lancuch kotwiczny anchor -kotwica and chain certificate .length of .kotwica dziobnicowa .drift -kotwica plywajqca.k. dryfiotwa .malniak lancucha kotwicmego span .lina kotwiczna light .blind -pokrywa kluzy kotwicmej .mushroom . z ruchomymi lapami .riding -pokrywa kluzy kotwicznej (zlozona z dwoch polbwek) cable -lancuch kotwiczny lifter -kolo lancuchowe (wcirlgarki) markings .kotwica Martina .swinging moorings .(to) range -rozcirlgak lancuch (kotwiczny) na pokladzie .szakla.Swiadectwo kotwic i lancuchow arm -ramie kotwicy beam .

17. 16. Deck plate/ poszycie poktadu. ~ i n d l a s swinda ko&iczj nu. anchor pipe/ kluza kotwtczna. 20. 12.4. 22. Doubler/ nakladka. Spurling pipe/kluza la+ cuchowa. 7. Kenter joining shackle/ ogniwo Kentera. 11. kotwicznej. Hawse pipe. 18. 24. Bolster/ kolnierz pokladowy. komora laricuchou~a. a& fundament storera kuicucha. 21. Studless link/ ogniwo bez rozporki. Chain locker/ . 13. Pear shackle/ szakla gruszkowa. Anchor shackle/ szakla kohviczria. Swivel shackle/ krqtlik lancucha.lO. common link/ ogniwo rozporv kowe. 19. Anchor chain.4. SHIP'S EQUIPMENT anchor chain arrangement rozmieszczenie laricucha kotwicznego I. Collision bulkhead/ grodi zderzeniowa Securing anchor to zamocowanie kotwicy do lancucha 15. wciqgarka lalicuchowa. 23. 8. anchor cable/ lancuch k o ~ i c z n y 3. Anchor shank/ trzon kotwicy . Pin/prze&czka.indi. 2. Stud link. "DM p e anchor shackle/ szakla laricuchowa q p u "D". 5. Chain stouuer/ sto9. Windlass foundation/ fun"dament w. chain stopper fd&dation/ per z a p a d k o ~ yl & .Devil's claw/ sstosr razurowv. 6. studded link. Cable lifter/orzech windy.

end shackle .riding chock .korek olowiany (zabezpieczajqcy szpilkq ogniwa Kentera w lancuchu kotwicmym) .stoper lancucha kotwicznego Blake'a .k.4.rozporka ogniwa lancucha kotwicznego .stoper lancucha kotwicznego .friction brake -hamulec cierny (taimowy) - - - - - -- - - .Hartford szakla Hatforda (do zamocowania lancucha kotwicznego do beczki) -joiner .cable .stoper lancucha kotwicznego .sprzeglo .chain grab .deck .cable holder -bqben lancuchowy (windy k.stoper pazurowy lancucha .Kenter joining .ogniwo koncowe przqsla (lancucha kotwicznego) . lqczqca przqsla) -joining .szakla .stoper lancuchowy . .Blake slip .stoper szczgkowy (lancucha kotwicznego) hawse .riding .orzech bqbna windy kotwicznej .brake .rozporka ogniwa lancucha k. fundament w.ogniwo zwykle (lancucha kotwicznego) .wnqka kluzy kotwicznej stern hawse pipe .stoper lancucha kotwicznego .intermediate .pokrowiec na otwor kluzy kotwicznej cover -pokrywa kluzy kotwicznej flap -pokrywa kluzy kotwicznej -pipe . WYPOSAZENIE STATKOWE common .lqcznik .stud .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .przegroda komory lancuchowej -clench .stoper pazurowy . .mfowa kluza kotwiczna stern pipe -rufowa kluza kotwiczna (chain) stopper -hamulec (lancuchowy).detachable Kenter -rozkladane (demontowalne) ogniwo Kentera .riding slip .Kenter .chain claw .patent .bqben lancuchowy windy k.chain locker .rozporka ogniwa lancucha .long end .open -ogniwo koncowe (lancucha kotwicznego) .lead pellet .sworzen mocujqcy ostatnie ogniwo lancucha w komorze kotwicznej floor -podloga komory lancuchowej grating .zapadka stopera lancucha kotwicznego .lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych holding power .szakla lqczqca Kentera .sprzeglo klowe claw coupling . szakla Kentera . .szakla lqcznikowa (lancucha kotwicznego.chain hoist -wcirlgnik lancuchowy claw clutch .kluza kotwiczna rope .) .ogniwo patentowe (lancucha) .stoper mimoirodowy (lancucha kotwicznego) .lugless .screw controller .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .ogniwo gmszkowe stay pin .stoper kotwicy - - - - -- - - - - - - -- ------- - - Le Hoff . manhole -wlaz komory lancuchowej chain pipe -kluza lancuchowa bed -poduszka kotwiczna cover -pokrywa kluzy lancuchowej pocket .pear .connecting .housing .ogniwo (lancucha kotwicznego) z rozporkq chain locker -komora lancuchowa bulkhead .stud .sprzeglo klowe clutch .lug .szakla mocujqca lancuch w komorze kotwicznej spurling pipe -kluza lahcuchowa windlass -winda kotwiczna -band brake -hamulec taimowy -bed -loze windy kotwicznej.cable lifter .riding pawl .ogniwo patentowe.stoper bezpieczenstwa (w komorze lancuchowej) .long stud . .enlarged ogniwo lancuchowe duie (przedostatnie w przqile) .stoper zapadkowy lever controller .szakla koncowa lancucha k.czqSC dziobu zawierajqca kluzy kotwicme -bag .hamulec .devil 's claw .kratownica (greting) komory 1.end .ogniwo poirednie (przedostatnie ogniwo z rozporkq w przqSle) . stoPer .lqcznik Kentera. lqcznik Kentera .sila trzymania (kotwicy) --power -wysoka sila trzymania (kotwicy) shackle .szakla lqczqca przqsla .

Chain lockel. Forecastle bulwark/ nadburcie dziobdwki. Bitter end/ koricowka lancucha.l8. 10. 5. 3. 2. . Chain locker floor/ podloga k o m o g ~ lancuchowej. Chain stopper/ stoper zapadko~y lancucha. Doubler/ nakladka. 11. Starboard anchor/ kohvica prawa.4. 9. 12. 6. Windlass/ winda kotwiczna. Panting. Hawse pipe/ kluza kohviczna. Forecastle decWpoklad dziobowki. Spurling pipe/ kluza lancuchowa). 13. 14. 15. 8. 17.Main drck/poklad glowny. Anchor chain. SHIP'S EQUIPMENT \ I. Bolster/ kolnierz pokladouy.Forecastle stores/ magazynek dziobowy.frame/ wzmocniony wreg skrajnika. I6. 7. wciqgarka laricuchowa. Flange/ kolnierz b u r t o y . Chain slipping arrangement/ malniak lancucha kotwicznego. anchor cable/ iancuch kohviczny. cable locker/ komora iaricuchowa. 4.

grooved drum/ &ben ilobkowany common pinion for drum drive/ wspolne kolo zcbate napedu obu bebnow tween drum deck unit/ dwubqbnowa cz& pokladowa tnagazynowy podkladki mocujqc urzqdzenie do automa@cznego nawijania przeciwwaga .?. WYPOSAZENIE STATKOWE 1 Windlass .wciqgarka kotwiczna m~indlasscontrol handle/ diwignia cable I$er/ kolo laricuchowe silnik elekttyczny kolnierz kluzy laricuchowej Selftensioning mooring winch .4.wciqgarka cumownicza z samonaciqgiem band brake/ hamulec taimon.

4.wcillgarka cumownicza manual band brake/ hamulec reczny storage drum 2/ beben 2 bebna mamzvnowepo linv m)) winch control p a ~ e l / panel sterowania windq s\J A&l dog I T c o Z r o i panel cover/ poknwa panela sterowania end of break band/zamocowume koricdwk taimy h a m u h wplnned '1 klowe #n/ garkl band brake hamulec taSmowy break band/ hamulec taimowv hne storage drum/ beben magazynowy 11n+ w A 6 w y k / u d hamulca~ ~ ~ h .koricdwka iaricucha be''. SHIP'S EQUIPMENT bitter end .dzwon cotter pin/ zawleczka main deck/locker clench/ ogniwo komorowe bell securing ring/ clapper securing ring/ ogniwo powiekszone common link link/ ogniwo zwykle Mooring winch .

p.ucirlg trzymania na bqbnie mooring -cumowniczy bitt .holding -u c i e trzymania na hamulcu .poler (pachol) potr6jny brake .lina.mooring rope .bqben do nawijania liny -thimble . pacholek .stoper liny cumowniczej (zamocowany do polera) bollard -poler.bcben do nawijania liny cumowniczej split .lanyard stoper linowy lug .hamulec tasmowy cable drum -bqben linowy (windy) cable tier -buchta liny capstan .double .przewkoka otwarta .light line .belaying .Panama .gniazda zapadkowe (kabestanu) roller .creep .pedestial .z rolkq kierunkowq fake . w ktorej znajdujq sic zapadki -rack .ukladacz liny tube kosz na liny storage reel -bqben do magazynowania liny speed -prqdkoSC . podwojny equipment -urzqdzenie cumownicze gear . pachol.mooring -poler. zatrzask chafing .podstawa rolki cumowniczej warping .bqben linowy windy -head .p.bqben (linowy) end .kluza panamska .kabestan . pojedyncza click .sprzqglo taimowe bitt . gruba lina holownicza eye .dog-.mooring . pachok cumowniczy -pin .urzqdzenie cumownicze -pipe .p.multipurpose . uniwersalna .poler.pedestal .rolka cumownicza rope .zapadka (np.wzmocnienie polera.Panama .rolka na cokole sheave -prowadnica kr&zkowaliny -with guide roller .przewloka podwojna .leading .poler.rolka (np.cruciform towing -krzyzowy poler holowniczy . pachol.przewloka panamska (rolkowa) rowser chock przewloka zamkniqta .przewloka (cumownicza) -reel .przewloka zamkniqta . cuma.open .przewloka dziobowa .poler (pachol) podwojny .double .double .lina (cumownicza) guide . przewloki rolkowej) chock -przewloka rolkowa fairlead -glowica obrotowa. oko liny port .zaczep stopera (do liny) .4.kausza do duiych lin stalowych headline . pachola -head .bqben linowy windy .glowica polera.oko cumy.przewloka cumownicza Norman pin -poprzeczka polera (pacholka) Panama lead -kluza cumownicza (panamska) pawl .pelna p.stoper lancuchowo-linowy drum .closed . przewloka z rolkami walcowymi .bqben dzielony - - - - - - - - - - - - - - - fairlead -przewloka.cuma dziobowa knight .prqdkoSC biegu jalowego . w kabestanie) comb cleat -przewtoka dog-stopper . samoczynnego nawijania liny -rendering u.poprzeczka polera. pachola .bollard - - - - - --- - - - - - - - - - - - - . podwojna .przecieranie siq battenwykladzina chroniqca lincprzed przecieraniem sic -chain -odcinek lancucha zabezpieczajqcy line przed przecieraniem siq na kluzie chock -przewloka (linowa) . samoczynnego wydawania liny .hamulec .poler (pachol) z h a g % p. dwuwargowa .zapadka -head .prqdkoic pelzania .band .triple . wydawania) staghorn -pachol krzyzowy. polkluza -prowadnica liny .krrlg liny w zwoju gipsy .obrzeze plyty fundamentowej kabestanu catch .stoper (do lin) . pachol -cleat .stoper lancuchowo-linowy .dolna czcSC kabestanu. pacholka stopper .prowadnica liny . WYPOSAZENIE STATKOWE Mooring equipment -urzqdzenia cumownicze band clutch .kabestan podwojny -rim . z rozkami .pacholek load . pacholek -bracket .drum .poler (pacholek) c.bow . (wybierania.double .single p.bqben linowy windy hawser .full .zapadka.. poler krzyzowy stopper .ucirlg -recovery u.

pachol podwbjny Panama lead/ kluza panamska przewloka podwbjna z rolkami walcouymi roller fairlead/ przewloka z rolkami walcowymi .urzqdzenia kotwiczne i c y \ /------ \ .. --- windlass/ winda kotwiczna I . open chock/ przewloka podwojna rolkowu moorirzg rope run/ bieg /in cumowniczych zaczep stopera ead (closed chock)/ horizontal roller/ cruciform towing bitt....... tharmflec behm manual band brake/ reczny magazynowego liny en magazynowy liny orage drum dog clutch/ pedestal fairlead rolka kierunkowa double bollard pachol podwbjny double chock. double .....anchor and moorinn arrannement dziobbwka ....Forecastle ............

blok szerokokrqzkowy . zblocze.electric -wciqgarka elektryczna .blok dolny talii gai ruchomej .podwojny poler (pachok) holowniczy na holowniku bollard -poler (pachol) holowniczy chock -przewloka holownicza -posts -podwojny poler (pachol) holowniczy na holowniku winch -wciqgarka holownicza veer .hook .wciqgarka cumownicza z przystawkq kotwicznq .pulley .loose .dolny blok kierunkowy (renera) .snatch .manoeuvering-anchor wciqgarka manewrowo-kotwiczna .blok z hakiem . automatyczna .double -blok dwukrqzkowy .lower slewing guy . three roller open fairlead/ przewloka trzyrolkowa.head -blok renerowy gomy (nokowy) .mast head span -blok gomy topenanty .ninepin .head span .single -blok jednokrqikowy .running .self-tensioning mooring winda cumownicza z automatycznq regulacjq naciqgu - Cargo gear .glowica cumownicza.fourfold .blok czterokrqzkowy -gin blok szkieletowy (otwarty.treble -blok trojkrqzkowy .silnikowe wydawanie liny warping -cumowniczy.blok otwierany . sluiqcy do przeciqgania (statku) capstan .dolny blok topenanty .openable ship's -okrctowy blok otwierany -patent -blok rolkowy .split .zblocze .blok zespolony (z dwoma krqzkami. w.block and block . wielokrqiek .b ~ b e n windy cumowniczej end .holowanie bitts .shackle .4. z krqzkiem ze szprychami) . b ~ b e n linowy wciqgarki cumowniczej guide -rolka kierunkowa -winch -wciqgarka cumownicza gkowicowa winch -wciqgarka (pot.standing -blok staly .lower span . WYPOSAZENIE STATKOWE towing . umieszczonym~ jeden nad drugim) .glowica windy .angle -blok kierunkowy .blok prowadniczy .haul -blok prowadzqcy .sister .blok skladany . otwar ta closed mooring chock (lead) przewtoka cumownicza zamknieta \ .blok ruchomy .combined windlass /mooring . elektrohydrauliczna -head .blok z okuciem i szaklq .kabestan cumowniczy drum .viol -blok otwarty - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - Mooring equipment urzqdzenia cumownicze baseplate/ rvlleri Panama lead/ three roller open fairlead przewtoka trzyrolkowa.electro-hydraulic -w.osprzqt (zdejmowalny) urzqdzen przeladunkowych ball sinker -obciqznik kulisty block -blok.heel .mooring -wciqgarka cumownicza .becket -blok z uchem dolnym .dolny blok topenanty .constant tension mooring -w.automatic mooring -wciqgarka cumownicza automatyczna b~bnowa . o stalym naciqgu.clamp .: winda) .leading -blok kierunkowy .blok do bloku .

SHIP'S EQUIPMENT . ' Cargo gear .four sheeved blok diwigowy czterokrqikowy / kretlik z hak-iem luiny loose swivel hook/ bloks fittings wyposaienie blokdw stiff swivel eye/ standard snivel hook/ kretlik statrdardowy z hakiem swin&ng swivel hook/ kretlik z hakiem ohrotouym loose swivel stgj"swive1 hook/ hook/ kretlik kretlik z hakiem sztywyy lulny z okiem I stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq I loose swivel and shackle/ kretlik luiny z szaklq cargo shackles szakle ladunkowe 1 cargo hooks haki ladunkowe screw pin shackle "D" type/ szakla typu "D" ze swjorzniem xkrgcanym screw. lina ruchoma irm zamocowana crane block with.konstrukcja bloku tackle .osprzet Eadunkowy zdejmowalny block construction .4.talia stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq snatch block with shackle/ blok otwierany z szaklq sr~athhblock with hook/ blok otwierany z hakiem crarze block with one sheeve/ blok diwigowy jednohcrqzkou?.loose . pin shackle "omega" type/ szakla typu "omega" ze sworzniem xkrecanym cargo hook with shackle/ hak hdunkou y z szaklq cargo hook with swivel eye/ hak ladunkowy z kretlikiem ramshorn cargo hook/ hak dwurozny .

cargo .hak polowkowy .shiver .olinowanie - - - -- - - shackle .rener ladunkowy .stoper talii ramshackle -uszkodzona szakla rigging .gniazdo zatyczki (szakli) hook -hak -block .union -uklad pracy sprzqzonej -union -rig -system sprzqzonych bomow (ladunkowych) .zawleczka .weston .split .married . sworzen.double .t. hak podwojny .spoke sheave .Sruba hakowa .spring .rowek krqzka linowego .4.zawleczka delta plate -lqcznik trojkqtny (lancucha..roller sheave -krqzek bloku na lozysku walcowym .Flemish -hak (ladunkowy) podwi?jny - - - - - - -- - -tackle .union swivel .z dwoch blokow trojkrqzkowych .-hak (ladunkowy) podwojny .rener sprzqzony -rapid transit dodatkowy rener (przy pracy dwoma bomami) featherway .single .gorge . talii) deadman .twofold . z dwoch blokow dwukrqzkowch .becket .wielokrqiek roznicowy (to) purchase -podnosib (za pomocq talii) racking stopper .obciqznik haka ladunkowego pin -przetyczka.cargo .krqiek .chomqtko swivel .disk sheave .pelican .hak krqtlikowy - . czop purchase -wielokreek.hak odrzutny .krqzek szprychowy (bloku) burton -talia podr~czna . z dwbch blokow dwukrqzkowych -fourfold talia z blokiem czterokrqikowym . wystqp monkey face -lqcznik trojkqtny (to) overhaul -wyklarowab (taliq.gaja bomu ladunkowego fall -rener .6 bloku .krqtlik w systemie bomow sprzqzonych .blok z hakiem -bolt .hak iadunkowy .talia o blokach z hakami lead .hak ladunkowy - .kierunek biegu liny w osprzqcie ladunkowym lug -zaczep.krqtlik :abezpiec:ajqca .ramshorn .linoblok -treble -t.krQek bloku .clasp -hak skladany.konstrukcja bloku arse (of a block) . talia . ucho.score .do1 bloku .breech .single .loading .krqzek pelny (w bloku) -dumb sheave -rowek prowadniczy (blok bez krqzka) .cheek .ucho dolne bloku .-hak zapadkowy .wyzlobienie na policzkach bloku do zaloienia stropu .talia z dwoch blokow jednokrqzkowych cotter -przetyczka -pin .zawleczka .dolna czqi.sheave .sister .spring .shell of a -policzek bloku .t. WYPOSAZENIE STATKOWE block construction .policzek (bloku) .swivel . line) overhauling weight .szakla marks cecha long li ucho podlui thimble .finger -hak palcowy .

urzqdzenia przeladunkowe derrick head fitting/ brojenie zblocza gornego upper cargo purchasr block/ g6rny blok tali lower cargo purchase block/ dolny blok ta- talia iadunkow hooW hak ladunkowy podwojny topping Iifi $$%inch/ wriqgarka topenan2).born cigiki Stulckena . derrick stool/ Stulcken heavy derrick .4. SHIP'S EQUIPMENT Cargo lifting devices .

szakla do liny .odcinek liny przechodzqcy przez blok otwierany .talia topenanty .lancuch prefendra .regular .talia zlozona z bloku dwu.topenanta ..bow .sworzen szakli . zalozona prostopadle do krqzka (to) shackle .blok zawieszony na rozpiqtej lnie chain .podnosic linoblokiem wide of clear . WYPOSAZENIE STATKOWE belly guy .talia topenanty . (linq z bqbna) (to) unshackle -odszaklowai.topenanta bomu dead end -koncowka renera zamocowana na bqbnie .forged .rozstaw szakli (przestrzen pomiedzy ramionami szakli) -pin -przetyczka sworznia szakli .lqcznik trojkqtny (lqczqcy np.sztag . line .purchase .chomqtko (pot.sztender .boom topping lift . przenoha . wielokrqzek .szakla ze sworzniem wkrqcanym .leading part .kausza w ksztalcie serca .talia dluga .kierunek biegu liny w osprzgie .spinai.schooner .span rope -.side .lina do obracania bomu w poziomie slewing .talia gajowa ruchoma split fall -rener z hakiem (przy pracy bomami niesprzqzonymi) - -- -- - - - - - - - - - - - -- span . rozpiqta miqdzy dwoma punktami -block .talia podrqczna. wybierana na windzie chain .i trzykrqzkowego drift .talia z bloku jednokrqikowego i dwukrqzkowego upon .D-.szakla kuta podluina okrqgla .lancuch gai prefendra .gaja . wielokrqiek t.gaja bomu ladunkowego .szakla.lead .szakla w ksztalcie liry -jaws of a . topenanta bomu purchase .prowadnica renera tension .talia podrqczna.rener ladunkowy guide .preventer -prefender (stalowa lina ustalajqca polozenie bomu) chain .: kausza) .szakla okrqgla -bolt .blok gorny topenanty --bull rope -lina stalowa dolqczona do topenanty bomu.up and down .talia za taliq . renery) triangular lifting eye -zaczep ladunkowy trojkmy union gear -renery sprzqzone unreeve -wywlec.hook -talia o blokach z hakami .union .luff .dee .lift .szakla typu .sztender gai taliowej --tackle .topenanta rope .standing .robocza dlugoSC talii .span .topenanta stala stay .pendant .talia topenanty (bomu) standing part -koniec staly liny standing topping lift .lina podtrzymujqca blok. talia lekka thimble .D" .olinowanie ruchome .szakla zwykla (zalozona sworzniem do bloku) .lancuch topenantowy rope .lina przytrzymujqca Srodkowq czqSC bomu ladunkowego .running .lancuch do mocowania topenanty w polozeniu roboczym fall -koniec biegowy talii topenanty.-guy .krqtlik tackle . wyszorowai.talia. szekla .single whip . zszaklowaC (polqczyk szaklq) slew line (rope) .szakla podluzna .rope .4.takielunek staly runner -rener .main guy .fall fal.cargo .szkunergaja swivel .talia .ruch obrotowy (bomu. lina talii .linoblok (to) whip . topenant block .szakla w ksztalcie liry .screw .gaja stala prefendrowa chain .chomqtko (kausza) polqczona topping -podnoszenie lift .loop -pqtla . diwigu) guy .double luff ..guy .gaja ruchoma talii pendant .napiqcie w h i e renera shackle .harp-shape .ciqgnik topenanty tringle plate .club link .talia topenanty.sz..deadman .topenanta..gaja glowna (bomu) .lift . wyszaklowaC whip .topenant bomu ladunkowego .heart-shaped .lina topenanty bomu tackle .linoblok .watch .szeroka (szakla) - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - .long .

Heavy derrick born/ ciezki zuraw bomouy. Swivel/ kretlik. 16. 3. 29. 11. 31. 20. Span/slewing tackle/ talia gajotopenanty. Span block trunnion zawieszenie obrotowe bloku gajotopenanty. SHIP'S EQUIPMENT Cargo gear . 30. 9. Span lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego gajotopenanty. 10. 23. 28. Ramshorn hook/ hakpodwojny. 21. Derrick head cargo$tting/zaczep nokowy talii renera. Mast head cargo lead block bracket/ wspornikgornego bloku kierunkowego renera. 22. Mast head cargo lead block/ blok gorny kierunkowj renera. Head cargo purchase block/blok nokowy talii renera. 12. Derrick head built-in sheave/krqiek wbudowany w nok.born cieiki o dwdch gajotopenantach Q 1. 2. Span triangular platel lqcznik trojkqtny gajotopenanty. Goosneck trunnion/ ioiysko bomu cieikiego. 4. Portal mast/ maszt bramouy. Derrick heelfitting/pieta bomu. Span rope/ lina gajotopenanty. 5. Cargo lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego renera. King post/ fundament bomu ciqzkiego. Becket/zaczep bloku. 26. 17. 15.twin span tackle heavy derrick sprzet przeladunkowy . 6.27. Cargo runner/ rener. Mast head span lead block bracket/ wspornik bloku gornego kierunkowego gajotopenanty. 25. Shackle/szakla.Transverse beam/ belka poprzeczna masztu. Span winch/ wciqgarka gajotopenanty. \ . Lower cargo purchase block/ blok dolny tali1 renera. 18. Derrick head span fitting/zaczep nokowy gajotopenanty. Cargo tackle/ talia renei-a 19.4. 24. Cargo winch / wciqgarka renera. Double connecting fork/polqczenie wideikowe podwbjne. 7. 8. Mast head span lead block/ blok g o r y kierunkowy gajotopenanty. 14. Mast head span block/ blok gdiany gajotopenanty. 13.

ciqzki bom .rozstaw bomow samson-posts -pot.zaczep masztowy topenanty winch -wciqgarka (pot.widelki podwojne gallow -podstawa bomu .hak tadunkowy -jib .heavy-duty bom ciqzki o d u j m udiwigu .heavy -bom ciqzki .swinging -bom ladunkowy obracany derick heel lead block . diwigu) -crane .heel .hydraulic -hydrauliczny iuraw bomowy post .bgben linowy wciqgarki -platform -podstawa wciagarki ladunkowej reel .goosneck bearing -lozysko bomu head .diwig obrotowy derrick .electric . elektrohydrauliczna end -bqben linowy wciqgarki .deck .silnik diwigu radius -w y s i e diwigu rating -udiwig znamionowy .bomy sprzgzone .electro-hydraulic -w.zaczep bomowy podwojny plaski heel -piqta bomu --block .stojak bomu married gear -bomy sprzqzone slew .diwig pokladowy hook .married gear .wysiqgnik iurawia -jib .double yoke piece .podstawa bomu ciqzkiego .Pacific iron -wiczba bomu ladunkowego -pedestal .heavy lift -iuraw bomowy ciqzki .bom.bom -bom ladunkowy -heavy--bom ladunkowy ciqzki .w.sprz&o cierne szczqkowe .bom obrotowy trunnion .wciqgarka elektryczna .gaja bomu -head .4.wciqgarka gai .rener .dolly -pozioma belka do mocowania talii .podstawa bomu ciqzkiego trunnion .zaczep bomowy oczkowy gai stool .luffing-jib -iuraw wychylny motor . crane -diwig .: maszt bomu ciqzkiego stand . stojak safe working load (SWL) -dopuszczalne obciqzenie robocze trunnion piece for spar bearings .stanowisko.swinging .nok bomu cargo block -blok gomy renera double lug fitting .nok bomu -heel . 2. diwigu) slewing .piqta (np.: winda) -barrel -glowica wciqgarki.bqben do nawijania (liny) -reversible -wciagarka o zmiennym biegu rope drum -bqben linowy .stojak bomu .dolny (kierunkowy) blok renerowy bomu .cargo .piqta bomu .slewing .cokol.widelki noku bomu fitting . bomu) -jumbo .dolny blok renera fitting -widelki pigty bomu . stojak runner .iuraw bomowy guy .lattice -bom kratowy .wciqgarka topenantowa -warping drum -bqben linowy windy - - - - -- - - - - - - - - - - - .obracaC siq (o bomie.lifting gear guy eye plate .loiysko bomu ciqzkiego table -podstawa gniazda bomu 1.topping . stacjonamy .union gear .king post -podstawa bomu .cargo - -- - -- - - ---- - -- - - - crutch -rozwidlona czgSC stojaka bomu derrick -bom. iuraw bomowy crane .samson post -kolumna (stanowiqca podporq bomu ladunkowego) .light -bom ladunkowy lekki .loiysko bomu ciqzkiego gallows .bom obrotowy (umieszczony w plaszczyznie symetrii statku) derricks span .p.married fall -rener sprzqzony .ruch obrotowy (bomu.wcigarka ladunkowa drum end -bqben linowy wciqgarki . topenanty bomu obciqionego table -podstawa wciagarki ladunkowej . stoisko. stojak standard -kolumna.kolumna ladunkowa stool . bgben -block friction clutch . h a w bomowy boom . WYPOSAZENIE STATKOWE Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe boom .renery sprzqzone boom (construction) -konstrukcja bomu chock -poduszka gniazda bomu cradle -loze bomu crutch .gypsy -bqben linowy wciqgarki -head .span .h r a w pokladowy. podstawa.

winda opuszczania wysiegnika hoisting winch/winda podnoszenia silownik parkowania foundation/ fundament funkcji obracania slewing beaAng teeth/ L i b bearing/ zebatka loiyska obracania lozpko wysiegnika hook/ hak ladunkowy cargo crane drum/ beben linouy dzwigu ladunkowego gearbox housing/ /.diwigi okretowe lekkie duty ship's (cargo) cranes okretowe cieikie (ladunkowe) - wire sheeves1 -cargo electric motor/ silnik elekttycznv' pump unit/ blok pompy oil filters/ filtg~olejk luffing winch/. obudowa przekladni source HAGL L'VDS Cranes . - Cargo lifting devices .urzqdzenia przefadunkowe ig z wysrqgnikiem lamanym stiff boom crane/ diwig z wysiegnikiem szvwnym telescopic boom crane/ diwig z wysiegnikiem teleskopoqm folding boom crane/ diwig wysiegnikiem wsuwanym light duty ship's cranes . SHIP'S EQUIPMENT .4.

slimtype--diwig 1.stiff boom .folding boom .diwig 1.pokladowy 1.ramie wysiegnika -- ------- --- crane pedestal -podstawa diwigu electric motor driving hydraulic pumps -silnik napedzajqcy pompy hydraulicme head block -blok nokowy jib parking support -wspomik wysiwika (w pozycji marszowej) lever for hoisting . lekki . z wysiegnikiem sztY-ym . z wysiegnikiem wsuwanym -general purpose diwig 1. typu smuklego . ciezki .heavy duty ship's . dzwig podwojny .diwignia podnoszenia luffing winch -winda zmiany wysiegu oil cooling system .diwig 1. z wysiegnikiem teleskopowym cargo hook -hak ladunkowy cargo runner -rener ladunkowy cargo winch -winda renera crane construction -konstrukcja diwigu crane jib .knickle boom .obciQnik haka power cable -kabel zasilajqcy slewing and luffing lever .diwig 1.double slender . ogolnego przeznaczenia . z wysiegnikiem lamanym .diwig 1.light duty .d h i g n i a obrotu diwigu i zmiany wysiegu slewing movements mechanism -mechanizm obracania dzwigu slewing winch -winda opuszczania ventilator -wentylator Side loading system -system przeladunku przez bur@ hydraulic lifting gear/ hydratrliczne urzqdzenie 1 diwigowe side door/ furtu burtowa 1 .4.system chlodzenia oleju oil tank with hydraulic pumps -zbiomik oleju z pompami hydraulicznymi operator (craneman) cabin -kabina dzwigowego overhauling weight . WYPOSAZENIE STATKOWE cargo crane (type) -diwig ladunkowy .telescopic boom .diwig 1.diwig okretowy 1.

spust poprzeczny lina typu Herkules fibre rope construction konstrukcja Iiny wldkiennej double braided hawsers/ lina podwojnie tkana 8-strand plaited rope .: koszulka) inner braided cover/ tkany oplot wewnetrzny wire rope arrangement code kod konstrukcji liny stalowej center wire/ number o f strand/ liczba pokretek independent wire rope core/ niezalezny rdzen z liny stalowej I - 16 x ( + 7 + (7+7) +14 = 265 wires 7x7+ inside wires/ druty wewnetrzne outside intermediate wires (small)/ druty zewnetrzne poirednie (male) outside inermediate wires (large)/ druty zewizetrzne poirednie (duie) routside wires/ drut). zewnetrzne coil of a rope/ zwoj liny .lina d o kienna pleciona 8-pokr@kowa double plaited rope/ lina wlokienna plecionu podwojnie h o w e r laid coitstruction/ konstrukcja liny sztjwnej outer braided cover/ tkany oplot zewnetrzny (pot.cross lay/ lina stalowa .4. SHIP'S EQUIPMENT Ropes -liny wire construction konstrukcja liny stalowej fiber core/ rdzeri wldkiennv wire rope/ lina stalowa ordinaty lay/ Lung's lay/ spust z ~ y k b spust Langa righthand/ righthand/ prawoskrqtna prawoskrqtnt lefthand/ lewoskretna lewoskrema vire rope -parallel lay/ ina stalowa .spust rdwnolegb wire rope .

shroud-laid .right hand .coir .combination .white .lina prawoskrgtna .sila zrywajqca .lina nylonowa .1.lina manilowa . giqtka .Lang rope . WYPOSAZENIE STATKOWE Ropes .manila .plain-laid . o splocie lewoskrgtnym .wlokno sztuczne .lina ksztaltowana (wykonana z dmtow dogigtych przed skrgceniem) -polyester .rope . stalowa .lina lewego spustu .skok skrctu liny laid .lina wspolzwita . stalowa elastyczna.drut core -rdzen druciany (stalowy) w linie line .stoper szczgkowy lub lancuchowy do lin stalowych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .abrasion resistance .rope yam .coir lina z wlokna kokosowego . lina przeciwzwita .manila .bast .natural .lina stalowa.preformed .flexible .wire .back laid . skrgtu kablowego . odporna na zmpczenie .strand -pokrqtka .wlokno kokosowe core -rdzen wlokienny -jute -juta .liny cable .dlugoSC pokrgtki dookola obwodu liny .lina konopna (niesmolowana) .lina wlokienna .wl6kno .spust dlugi (liny) wire .lina typu Herkules .lina przeciwzwita . podwojnie pleciona . dusza liny .manila hemp .braided .tyP liny -bass .odpornoiC na scieranie -breaking strength .lina poliestrowa .multi-strands .charakterystyka liny . gigtka .1.lina elastyczna. gigtkoiC (tu: liny) .rdzen. stalowka -reel -bgben do przechowywania 1.lina jutowa .flexible wire .ordinary-.1.left-handed .plaited .b.lina lniana . flaglinka .lina kokosowa .lina o krotkim spdcie.extra flexible wire . ze stali nierdzewnej .lina o jednakowym spuicie drutow i pokrgtek .nylon .fibre clad .spust liny.Srednica liny .piasawa.elastycznoSC.lina (o splocie kablowym) cross section (of the rope) -przekroj liny fibre .heart of a -rdzen liny -jaw of a .SciSle skrqcona.lina stalowa rope (characteristic) .flexibility .polypropylene .niC konopna . twarda .staineless steel .manila .circumference .reverse laid .lina wl6kienna .lina o splocie kablowym rope (failure) -wady liny deformation -znieksztalcenie (liny) elongation -wydluzenie (tu: liny) (rope) lay (lay of rope) .1.double braided .wlokno naturalne rope .splot liny .4.natural fibre line -lina z wl6kna naturalnego .lina czteropokrqtkowa .heavy duty rope .lina splotu zwyklego.Hercules .lina wielopokrgtkowa .fibre clad .fibre .water-laid .skok skrgtu liny .soft .spust lewy (liny) .linka sygnalowa.cotton .gruba lina holownicza rope (type) .prawy spust (liny) .vegetable -wlokno roilinne hawser .backhanded .lina z wlokna kokosowego .lina pleciona .fatigue resistance .man-made .length of .lina kombinowana .1.lina z wlokien sztucznych . stalowa. poliestrowo-nylonowa .grass .lina typu Herkules heart .polyesterlnylon .warp laid .cienka linka .1.odpornoSC na rozcirlganie unkinkable lay -spust liny utrudniajyy tworzenie sig suplow rope (construction) -konstrukcja liny .lina do pracy pod dukym obciqzeniem - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tensile strength . skret . stalowej rope .linka druciana.man-made .hard .linen line .lina prawoskrgtna . stalowka stoper .lina lewoskrgtna (o lewym spuicie) .left hand .short in the jaw .lina pleciona . wlokno z palm . kombinowana (typu Herkules) -jute .lina manilowa .cord . 1.obwod liny diameter .signal halyard . giqtka 1.lina polipropylenowa .spust krotki (liny) .linka bawelniana .regular rope .right-hand .1.round of a .1.

- Iina do Z Lzmykania ladowni I haul wire/ r l k a gunzowa cross joint cleat/ trrzadzenie dociskowe szyna jezdna coaming bar/ ksztaltownik zrqbnicy hydraulic )ack/ podnoinik hvdrauliczn.Grodow uszczelka gumowa ksztaitownik zrgbnicy sinale uull cover pok y y jednociqgowe n .~kowe ksztaitownik zrgbnicy wheel guide rail/ crhnpression bar/ szyna jezdna piaskownik zrszczelniajqcy I 1 I .~ hallancing roller/_ rolka obrotowa kolo mimoirodowe urzqdzenie doci.hatch covers -pokrywy ladowni hatch cover pokrywa ladowni urzqdzenie dociskowe eccentric wheel/ kolo mimo.

pokrywy zwijane .flared .roll stowing (rolltite) . WYPOSAZENIE STATKOWE Hatch covers .zakrywanie lukow ladowni battening bar .rozpomica shoe . unoszone i odtaczane - - - - - - - - - -- - - - type .kolo pokrywy ladowni ladder .sliding hatch -p.uchwyt pretowy. toczne pokrywy) guide rail .szyna jezdna wire .linka stalowa.luk olejoszczelny -tarpaulin .segment pokryw. otwieranel zamykane hydraulicznie .p.kanalik odprowadzajqcy wodq drain pipe -rurka odprowadzajqca wodq eccentric -mimoirod -wheel .plyta poszycia panelu rising track .gniazdo rozpornicy cleat -lqcznik.insulated hatch .namiot lukowy. szczebel (np. luku chlodzonego . ciqgnik stalowy backhaul . typu pontonowego .kolo (np.lasza (plaskownik sluzqcy do dociskania brezentu lukowego) beam .p. przykrycie . pot.obejma (na klin lukowy) -panel -panel pokrywy .kolo mimoirodowe end-position switch -wylqcznik krancowy grab rod .p.pokrywy ladowni ballancing roller .pontoon - - - - - - - - Hatch covers -pokrywy ladowni side rolling covers/ p o k y y v odsuwane na bo p o k ~ w y p u pontonowego V .hydraulically operated .drabinka lukowa .: daszek hatchway -przestrzen pod lukiem ladowni panel . zacisk .p.wspomik zrqbnicy cover -pokrywa.shifting -poprzeczna rozpornica (lukowa) socket .irubowe urzqdzenie dociskowe coaming -zrqbnica -bar -ksztaltownik zrqbnicy -compression bar .prowadnica rolek obrotowych rubber gasket -uszczelka gumowa shifting board -przegroda przesypowa (przy przewozie ziama) spreader -rozpomica stowage bay -wncka na pokrywy wheel . panel side chain .oil-tight .folding .ladownia cover -pokrywa luku cover wheel .brezent lukowy -tent .pokrywy skladane -hydraulic folding pokrywy skladane.urzqdzenie dociskowe . otwieranal zamykana cia.gniazdo rozpornicy . gnikiem stalowym cover (type) -tYP pokrywy .zrqbnica odchylona kielichowo w celu ulatwienia zaladunku kontenerow stiffener . na zr~bnicy ladowni) hatch .screw . hydrauliczne .ciqgnik (z liny stalowej) .4. ladowni przesuwana -wire operated -p.side rolling -pokrywy odsuwane na boki drainage channel .rolka obrotowa batten down -zakrywanie lukow ladowni -the hatches .lina do zamykania ladowni -haul .lancuch lqczqcy panele -top plate .piggy-back .plaskownik uszczelniajqcy .batten cleat .cross joint .

umieszczenie uszczelki pokrywy ladowni flat rubber pad/ rszczelka gumowa piaska terminal rubber pad/ uszczelka g.top/ two way joint/ uszczelka iqczqca dwustronna W w "L" shaped pad/ uszczelka w ksztaicie "L '" three way pad/ uszczelka f i t angle pad/ uszczelka naroina uszczelka kqtoua hatch cover rubber pads uszczelki gumowe pokryw ladowni uszczelniajqcy drain channel/ kanai Sciekowy . koricowa flat end joint/ uszczelka koricowa iqczqca hatch cover . SHIP'S EQUIPMENT r ' \ Hatch covers details pokrywy ladowni .side/ bok p o h w hatch cover .szczego'?y chain attachement/f zaczep iancucha eccentric wheel assembly konstrukcja kola mimoSrodowego podwbjna piytka lqczqca podkiadka stalowa ballancing roller assembly konstrukcja kola obrotowego head/ cross joint wedgeklin do klinowania pokryw zacisk koncowy zacisk boczny zacisk szybkiego dzialania koiek stozkouy hatch cover cleats zaciski pokryw ladowni hatch cover pad arrangemen. .4.

Access equipment .urzqdzenia dostcpu hoistable car deck/ car deck stowed/ segment rumpy hemicyclic watertight doors/ obrotowe drzwi wodoszczelne hoistable car deck poklad samochodowy podito~zoizy I .sarnochodowy .

drzwi grodziowe -bunker d.drzwi wodoszczelne envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.obrotowy .kolka prowadzqce hinged -zawiasowy.bow .otwor wejSciowy accessible -dostqpny air port .rygiel dolny .horizontal sliding . drzwi grodziowe itd.drzwi burtowe .equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.szyny prowadzqce guiding wheels .drzwi zasuwane poziomo drzwi wodoszczel-vertically watertight ne przesuwane pionowo slop .side .furta .stem ramp .hinged .side-hinged .zamknigie klinowe - - - - - - - - - - - - -- -- --- .z. luku) .: klapa rampy .furta ladunkowa coaming -zrebnica (otworu drzwi.quarter -rampa skoSna .dostep. zamykane (recznie) .side .rygiel boczny manhole -wlaz cover -pokrywa wlazu mechanical cleating wedges -kliny blokowane mechaniczne port .furta ladunkowa .external .internal fixed -rampa wewnetrzna stala -jumbo -rampa typu ciczkiego .cargo . przylbica bulkhead door -drzwi grodziowe .rampa rufowa obrotowa sliding door .grodziowe d.internal .furta burtowa .silownik hydrauliczny internal end-hinged ramp -rampa wewnptrzna zawiasowa (na statku ro-ro) lock -rygiel.fixed . drmiczki kontrolne .side shell .top -hinged .bottom .stem .cargo .drzwi pilotowe .slewing -drzwi obrotowe .rampa stala .fore .furta rufowa . zmniejszajqca kqt ich zalamania - - - ---- -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - guiding frames .bulkhead .furta dziobowa ramp -rampa dziobowa visor . SHIP'S EQUIPMENT Means of access -Srodki dostepu access .horizontal .d r m i z zawiasami z gory .side -rampa boczna (burtowa) slop -kqt nachylenia r.4.(wodoszczelne) drzwi grodziowe (zawiasowe) .furta dziobowa .d r m i jednocz&iowe . samochodowa) opuszczana. furty.rampa dziobowa cover -pokrywa rampy .silownik hydrauliczny hydraulic cylinder .hoistable . drzwi wodoszczelne hoistable cardeck -poklad samochodowy podnoszony hydraulic actuator . cego pokiadu i rampy threshold -pokiad rufowy w miejscu polqczenia z rampq wedge closing .bow . wzgLpokladu .dziob otwierany.side .drzwi obrotowe .rampa wewnptrzna .rampa podnoszona .wodoszczelne cargo elevator -winda ladunkowa clearance -tu: przeiwit pomipdzy konstrukcjq rampy a nadwoziem pojazdu door -drzwi .single panel .door .stem .rampa zewnptrzna .dziob port . przegubowy -ramp -rampa (np.watertight .drzwi g.sliding .sliding . dojScie door -wlaz.furta burtowa ramp -rampa .rampa dziobowa gradient -pochylenie rampy .multi panel .iluminator.pochylenie wzgledem siebie sqsiaduja.zasuwane drzwi grodziowe -vertically sliding -drzwi grodziowe przesuwane pionowo .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.geared .horizontally watertight .d r m i (wodoszczelne) przesuwane . (burtowe) do pobierania paliwa . bulaj air tight door .poziomo zasuwane drzwi wodoszczelne . zawiasowa watertight door .poziomo zasuwane d r m i wodoszczelne .watertight .rampa rufowa slewing .drzwi z zawiasami z boku .) -hole .drzwi wielopanelowe -pilot . blokada .drzwi zasuwane . spoczywajqcy na nabrzeiu. pot.drzwi gazoszczelne angled stern ramp -ukoSna rampa rufowa bow .

v boczne hydraulic cylinder/ silownik hydrauliczny double sternramp yodwdjna rampa rufowa .zawias. . side hinges/ .urzqdzenia dostgpu bow vzsor/ r d z z o b o w a przyiblca two sectzon bow door / dwuczeBcrowe drzwz dzrobowe 1 ' bow visor with ramp dzidb z przylbicq i rampq side-hinged bow door w i t h ' d ramp .Access equipment . x-. nabrzeiny rampy - combined side door-ramp .drzwi dziobowe otwierane na boki z rampq rufowa .drzwi wodoszczelne 2 zintegrowana furta burtowa mechanical cleating wedges/ system klinowania mechanicznego z rampq watertight bulkhead door wodoszczelne drzwi grodziowe \ rampa dziobowa rampa wodoszczelna ramp/ rampa t side ramp/ rampa burtowa .

&'Lsh$~ podkfadka elockng n u nakretka samoblokujqca -y !I klamka hk=3 gumowy nakrgtka e dog) lygiel strong bulk/ wzdfuinik usztywniajqcy hinge r &xsing nipple/ smarowt~iczka toggle/ nakretka koszykowa wdg4 klin 3 @ Y bull's eye iluminator zawias deadlight/ pokiywa toughened glass/ szkfo uhmrdzone liquid cargo tank manhole/ wlaz do zbiornika ladunku piynnego stud. SHIP'S EQUIPMENT iDoor and covers -drzwi ipokrywy lubricatzon nipple/ klamka z trzonem nakrqtka moylkowa splash-proof door drzwi strugoszczelne ====== K / " @ $ < 1 tall nut/ nakretka jednoramienna eye bolt/ /3 . szpilka nut/ nakrgtka washer/ podkladka tapping ring/ piericieri gwintowany 1 cover plate/ pokrywa manhole cover pokrywa wiazu deck hatch/ wiaz pokladowy .4.

szklo ognioodporne .otwory i pokrywy - bull's-eye . zabezpieczenie.wlaz okragly .zawias.: bulaj deadlight .ochrona.okno .ship's .luk ewakuacyjny. okrqtowe .o.wired . ze wspolnym zawiasem .sznur gumowy do uszczelniania scuttle -wlaz.sunken -wlaz wpuszczony (np. otwor w burcie lid -pokrywa wlazu pokladowego skylight -Swietlik maszynowy -cover -pokrywa Swietlika gear .d r m i gazoszczelne -hinged splash-proof zawiasowe h i strugoszczelne .iluminator.regulator (szybkoici) wycieraczki .lift . szyb central locking -zamykanie centralne (drmi) clear view screen .nakladka mocujqca szybq -toughened safety szyba ze szkla hartowanego .o.tunnel .wlaz okrqgly.4.lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne rail .obudowa. przegub side scuttle .weather-proof .fire resistant -pane .zamknigcie otworu companion -zejiciowka (pod poklad) connection bridge -pomost na zbiornikowcu dog .pantograph -wycieraczki Slizgowe .rectangular . awaryjnego .oval . blokujqce - -- - - - - - - - -- -- - - - manhole -wlaz .bolted . okrqtowe suwane .non-opening .wlaz owalny plate -pokrywa wlazu .bolted .o.common hinged .wyjScie awaryjne (prowadzqce przez tunel) eyebrow -rynienka (nad iluminatorem) glass .welded .opening . zablokowanie device . luk awaryjny scuttle . zabezpieczenie rubber sealing cord . oknem casing .szklo .droga ewakuacji -hatch -luk ewakuacyjny.sliding ship's .obscured .unieruchomienie.: bulaj lid -pokrywa.fanlight .iluminator .flush -wlaz wpuszczany (w poklad) . pot.szyb wyjScia ewakuacyjnego.drzwi strugoszczelne .drzwi deszczoszczelne escape . okrqgle .d r m i . nieotwierane .szyba podgrzewana retaining frame .okno otwierane .oslona. luczek. pot.: blindklapa -eyebrow -rynienka nad iluminatorem.side scuttle .porqcz barierki railing .szyba heated .o.gas tight . oslona. sterowki wind scoop -lapacz wiatru wiper -wycieraczka (okienna) controller .barierka hinge .round .straight line -wycieraczki przesuwane - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - .zaryglowak door . klapa locking .okno z ramq stalq .wycieraczki Slizgowe .mechanizm otwierania trunk -szyb . w dno wewnetrzne) unwatertight -wlaz niewodoszczelny -with cover and key closure -wlaz z zamkniqciem klinowym port .o.o.furta (burtowa.szyb windy ventilation cover -pokrywy wentylacyjne spigot .oslona iluminatora.zrqbnica okna window .o.o. z gornq czqSciq otwieranq .hose proof . luk awaryjny trunk . pot.wheelhouse . zapadka (to) dog .urzqdzenie ryglujqce. z ramq stakq (wspawane) . zabezpieczenie chain .szklo matowe pane . WYPOSAZENIE STATKOWE Openings and covers .o.pendulum .iluminator burtowy.rygiel. dzialowa) protection . oslona.szklo zbrojone guard . owalny z pokrywq do Srub coaming -zrqbnica wlazu cover -pokrywa wlazu support -podtrzymywacze wlazow door .watertight -d r m i wodoszczelne .pokrywa (drzwi) wlazu . prostokqtne .round ship's .szyba wirujqca closure for opening .

4.trap gldwny starboard side view/ widok z prawej b u r y upper plafor/ . SHIP'S EQUIPMENT Accommod Accommodation ladder traa .

cage .porqcz z liny guard .inclined .schodnia gangplank -kladka gangway . falrep.hold .drabinka linowa. zejiciowce) hand-rail -porecz hand rope -porccz z liny.wspornik barierki do ogradzania luku socket .extension .trap grab rod .schodnia.pomost komunikacyjny na zbiornikowcu fore-and-aft-bridge -pomost komunikacyjny biegnqcy wzdhz statku gangboard .silnik elektryczny w. wejicie na poklad flying bridge . przy wchodzeniu po sztormtrapie) Mediterranean gangway .Jacob's .kqt nachylenia wzglqdem poziomu boarding -wejicie na poklad arrangements .pochwyt drabinki -tails -konce lin bocznych sztormtrapu .drabina pionowa -way -zejiciowka.trap burtowy port .rope . schodnia .siatka ochronna trapu winch . -with air motor .porecz. pomost (wzdhz pokladu zbiornikowca) embarking .mechaniczny podnoinik pilota ladder .hatch .safety -drabinka bezpieczenstwa stringer .rail .drabinka linowa.schodki pilotowe . uchwyt @rzy wlazie.furta wejiciowa .okrqtowanie.drabina rozsuwana . reling pilot -pilot (tu: morski.zabezpieczenie.barierka ----- -- - - - - - - hand grab -porqcz handhold . WPOSAZENIE STATKOWE Ladders and gangways .trap burtowy w polqczeniu z drabinkq pilotowq door .furta wodna stanchion .drzwi pilotowe hoist .telescopic . lina chwytna przy sztormtrapie hatch stanchion .vertical .sztormtrap pilotowy. -- - - - - -- - - - .drabinka wejiciowa na statek .boarding .gniazdo wspornika barierki heaving line -rzutka high freeboard -wysoka wolna burta hoist -podnoinik.trapy i schodnie accommodation ladder -trap glowny davit . portowy) -boat -pilotowka door .kladka landing .railing .kladka. oslona chain .combined .4.pilot .urzqdzenia umozliwiajqce wejicie na statek .g.lina do przytrzymywania siq (np. sztormtrap . na zrebnicy ladowni) grab rope .wspornik nadburcia stay .trap glowny. drabina pochylona -jack .drabina.trap burtowy z napqdem hydraulicznym .drabinka masztowa . wcignik.combined -arrangement -polqczenie sztormtrapu i trapu gl6wnego breastwork -barierki poprzeczne brow .drabina do ladowni .szpula do nawijania trapu p. sztormtrap .mast .lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne .trap burtowy wysuwany. winda pilotowa ladder . schody .gorna platforma trapu -truck .winda trapu glownego electric motor .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd non-slip grooves -przeciwilizgowe zlobienia w stopniach open railing -barierka.trap glowny z silnikiem pneumatycznym --with hydraulic motor .porgz barierki .shore .drabina lukowa .uchwyt prqtowy.bulwark .drabinka linowa -jumping .podnoinik pilotowy. drabinka pilotowa --hasp .t.drabina z oslonq .stojak nadburcia catwalk .zurawik -protection net .furta wejiciowa ladder .rolki trapu bulwark -nadburcie port .sztormtrap .round-rung drabinka linowa o szczeblach okrglych . teleskopowy angle of inclination to level . klatka schodowa manrope . w y c i g . szczebel (np.

stopien staky . foldable .szczebel drabiny spreader .stopieli samopoziomujqcy .too short .schodnia -mechanical -hoist ladder -trap pilotowy podnoszony mechanicznie .intermediate .side .zbyt krotki sztormtrap rest firmly (against ship's side) .breast -barierka poprzeczna .: sztyca wharf ladder -trap nabrzezowy rung .stojak.fixed .lina chwytna bez wglow -with knots .platforma poirednia .lina chwytna .too long ..platforma goma reel -rolka (trapu) rail -porqcz . SHIP'S EQUIPMENT Gangways and ladders .wspomik barierki.straight . pot.4.man-.stojak wsuwany seat .zbyt dlugi sztormtrap .upper .stopien gumowy .swivel -platforma obrotowa .lina chwytna sztormtrapu - - - - ----- - - - -without knots .lina chwytna .lower .stojak skladany stickable .self-adjusting .stopien plaski turning device -urzqdzenie do wykladania trapu (do pozycji poziomej) .lina boczna (noha) sztormtrapu split distance piece .hand-.bent .automatic -urzqdzenie automatyczne do wykladania trapu - -- .porqcz barierki stanchion .non-slip .rozporka step ..platforma dolna .platforma skladana .gniazdo stojaka wsuwanego .storm -porqcz sztormowa rope .bulwark -porqcz nadburcia .stopien wygiqty .lina .stopnie z prqtow do drabiny safety net for accommodation ladder -siatka bezpieczenstwa do trapu side rope .dwuczlonowe elementy dystansowe t r a p spoke .spoczywaC pewnie (na burcie) platform -platforma .rubber .stopien . stojak b.guard .szczebel rungs for dog-step ladder .stopien przeciwpoSlizgowy .foldable .trapy i drabiny handrail/ cage ladder drabinka z oslonq bulwark ladder schodki ~ilotowe drabinka pionowa .lina chwytna z wqzlami spreader -rozporka sztormtrapu stanchion .

WPOSAZENIE STATKOWI i-Pilot ladder - steps not equally spaced/ stopnie nierowno rozstawione side ropes not equallj spaced/ liny boczne nie rozstawione rdnno niebezpieczna petla luzna koricowh-u liny typical failures ofpilot ladder typowe wady trapu pilotowego height above Mzter. level/ \cysokoSC trapu nad pozion~ ~ .4. o d y platfbrrna dolna rigging ofpilot ladder combined wlth accommodation ladder iamocowanie trapu pilotowego w polqczeniu z trapem gldwnym .

horn cleat .rozek pojedynczy -ring -piericien pokladowy .spkywnik. szpigat .knaga.drain Sciek pokladowy . osprzqt pokladowy -- .osprzet pokladowy air pipe .drain (scupper) - splywnik pokladowy - . SHIP'S EQUIPMENT Deck fittings .flange kolnierz pokladowy r u r o c i w - .wyposazenie pokladowe deck (fittings) . knaga pojedyncza -belaying . pot.rozmieszczenie urzqdzen pokladowych . pot.Swiatlo pokladowe machinery .scupper Deckfinings .arm rozek pojedynczy.: Sciek pokladowy.urzqdzenie pokladowe light .wyposazenie pokladowe.odpowietrzenie cleat . knaga .osprzqt pokladowy gear .4.horn -rozek (pokladowy) pojedynczy de-aeration -odpowietrzanie de-aerator .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit .arrangement . rozki pokladowe .cleat rozki pokladowe.scupper grating .rozek.siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka deckmounted -zamontowany na pokladzie eyeplate -piericien pokladowy filler -wlew zbiornika filling pipe -rurociu napelniajqcy.dowel korek pokladowy .wyposaienie pokladowe obramowanie Scieku scupper/ &ek pokladowy deck' longitudinal/ wzdlulnik poktadowy . wlewowy . knaga .odpowietrznik deck -poklad equipment -wyposazenie pokladowe fittings .collar -kolnierz pokladowy .

kratka Sciekowa -hole -otwor Sciekowy -pipe .cap - - - . przy zaworze.tabliczka informacyjna (np.nadbudo'wka i maszt satelite antenna/ e m radarowa radio-directionfinder antenna/ antena radionamiernika halyard/ linka Jagowa znak armatora a UKF bridge top deck poklad namiarowy fast rescue boat/ szybka lodi ratunkowa lrnain decW poklad glowny gunpay/ trap glowny . do pobierania wody slodkiej) vent . zaworach) ring -piericien pokladowy (do mocowania lin).risers Superstructure and mast .nakrqtka rury s.rura Scieku pokladowego shore connection -przylqcze brzegowe (np.Sciek kennet (cleat) -duia knaga. pacholek z r6zkami kevel . ucho. Sciek.duza knaga label plate .szpigat.ucho pokladowe. scupper . korku sondy) lug . WYPOSAZENIE STATKOWE freeing port .kolurnny (maszty) odpowietrzeh wash port .zaczep..furta wodna grating . plug .furta wodna waterway .korek rury s. rurocie odpowietrza- -- .odpowietrznik outlet -wylot odpowietrzenia -pipe -odpowietrzenie.oko z pierkcieniem sounding pipe -rura sondazowa . kratownica gutter water-way .tabliczka informacyjna (na sondach. odpowietrznik .greting. odplyw grating .4.odpowietrzenie.escape .obramowanie Scieku pokladowego MY . zaczep pokladowy plate . zaczep -bolt .Sciek przyburtowy -bar . wystcp -pad -zaczep pokladowy piericieniowy name plate .Sciek pokladowy gutterway .

sheer .. naciqgaC (sztagi masztu) step .maszt bramowy .pair .kolumna masztu .sztag.maszt gl6wny .sztender (odcinek stalowej liny zakonczonej okami) shroud -wanta (np. masztu radarowego) signal stay .maszt radarowy .sztag sygnalowy - . rozporka (to) stay . gniazdo masztu topmast .lattice .lower . stojak housing of a .sztag sygnalowy signal yard -rejka sygnalowa stay .maszt skladany collar -pokladowy kolnierz masztowy .maszt dwunozny step .head of .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego masthouse -masztowka pennant .main .podpokladowa czqSC masztu lutchet -mechanizm do polozenia masztu (statku przechodzqcego pod mostem) mast -maszt .szczyt masztu.maszt ladunkowy .4.maszt column -kolumna. top masztu ladder .maszt kratowy .stopieli.fore . szczyt (masztu) - - - -- - - - - - tripod.usztywniaC.gniazdo masztu - .cargo .radar . podstawa. SHIP'S EQUIPMENT Mast .collapsible .maszt dwunozny .maszt trojnozny -yoke -jarzmo masztu masthead .maszt przedni .drabinka masztowa .szczyt (top) masztu lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .truck -jablko (na szczycie masztu) - -top - wierzcholek.stenga (masztu) triatic stay .bipod .

powietrze i woda Lubricating oil .olej smarowy Engine room tanks -zbiorniki silowni Fuel oil .uklad wydechowy 5.2.instalacja rurociqgowa silowni Valves .maszyna sterowa 5. Propeller shaft . Electricity -elektrycznoSC 5. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5. 5.3.9.5.4.kotly (okrqtowe) 5.5.urzqdzenie do obr6bki Sciek6w 5.4.1.1.1.2. 5.1.cieplo i wymienniki ciepla 5.5.4.paliwo Engine .5.wal Srubowy 5. Filters . 5. 5. Exhaust gas system . Engine control room -centrala kontrolno-manewrowa (CMK) Engine room .2.7.urzqdzenia pomocnicze silowni 5.3. 5. 5.3. Compressors -sprqiarki 5. 5.8. 5. ~efrigeration chlodnictwo i klimatyzacja 5.silownia 5.1.7.1.4.2.1.5. Inert gas system (IGS) .3. Sewage treatment plant .1. Gear . 5.6. 5.sterowanie silnikiem Turbocharger and steam turbine -turbodoladowarka i turbina parowa 5. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn and air conditioning 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 193 195 201 202 206 208 208 210 211 224 231 240 241 243 .5.sterowanie i automatyka 5. Pumps -pompy 5. Heat and heat exchangers .8. Auxilieries .2.6.silnik Engine operation -dzialanie silnika Engine features -charakterystyka silnika Engine control .1.3. Steering gear . (Ship's) boilers .11.1.2.3. 5.2.1.13.system gazu obojqtnego 5. 5.wirbwki paliwa i olejow 5. Fuel and oil separators . Incinerator -spalarka 5.14.10.2.6.2.zawory Air and water . Engine room . Control and automation .3.silownia Engine room piping .7.12.2.przekladnia 5.2.3.filtry 5.

alarmow i sterowania -main engine (ME) remote -zdalne sterowanie silnikiem glownym . rozdzielnica giowna diesel generator section .tablica sterownicza (kontrolna) system .sekcje rozne .sekcja sterowania wymiennikami ciepla .sekcja pr$dnicy walowej --turbo generator section -sekcja turboprqdnicy synchronising section .sterowanie (np. ENGINE ROOM f Engine control room - control sect~on/> sekcja sterowanla control console/ konrola sterowanza .konsola sterowania kotlami .rejestracja danych processing .condenser .uklad sterowania control section .sekcja sterowania silnikami pomocniczymi .heat exchangers .zapis danych storage -przechowywanie danych engine telegraph -telegraf silnika glownego engine control room consoles -konsole sterowania w CMK .sterowanie z silowni lever .sekcja monitorowania. alarm and .sekcja synchronizacji miscellaneous section .kociol na spaliny odlotowe data .obwod kontrolny .pulpit sterowniczy .bridge .a l a d l o g printer .przetwarzanie danych record .monitoring. I Engine control IWom @CR) .5.computer .skraplacz - .tentrala manewrowo-kontrolna (CMK) control . silnikiem glownym) z mostka -bridge -system -uklad sterowania z mostka circuit .dane logger .drukarka alarmow main switchboard .k. komunikacji .pumps .sekcja silnikow pomocniczych shaft generator section .exhaust - -- ---- .auxiliary engine (AE) . kontrola .rejestrator danych logging .compressors .sekcja sterowania i kontroli .s. sterowania sprczarkami .sekcja sterowania pompami boiler console -konsola sterowania kotlami .engine room .oil fired boiler .sterowanie komputerowe -computer system -uklad automatyczny sterowany komputerem desk .sekcja sterowania kotiami .boilers .kociol opalany olejem - - - - -- -- -- -- --- -- boiler .sterowanie.boiler consol .communication console . regulacja.diwignia sterujqca -panel .glowna tablica rozdzielcza.steam generator -wytwomica pary .

pomieszczenie kotlow.long term trending .cooling .bottom . .diesel oil .air conditioning -pomieszczenie urzqdzen klimatyzacyjnych .szyb kotlowni --platform .system paliwa ciqzkiego .ventilation .odchylenia od warunkow podstawowych .system wody slodkiej .system balastowy .pompownia -steering gear pomieszczenie maszyny sterowej .5.trend odchylen od warunkow podstawowych -machinery performance diagnostics -diagnostyka osiilgow urzqdzeli .incinerator .system paliwa lekkiego .diagnostyka osiagow statku sound insulation .heating .vessel performance diagnostics .pomieszczenie wirowek .baseline conditions .szyb maszynowy store room -magazyn maszynowy (engine room) systems .silownia ship's machinery .szyb silowni. suwnica plant .steering gear -pomieszczenie maszyny sterowej COz cylinder room -pomieszczenie butli CO.emergency .pozbawiona dostgpu) - - - - - -- - - - - -- - - - - - .silnik -accessory room -magazyn maszynowy compartment -przedzial silowni department -dzial maszynowy escape route .pomieszczenie spalarki .system wentylacji room -tu: pomieszczenie .silownia.silownia boiler room . urzqdzenie . poziom dna wewnetrznego (silowni) propelling power spaces .injector test -pomieszczenie prob wtryskiwaczy .sea water . przedzial .system zezowy .system powietrza sprqzonego .silownia morska overhead crane (travelling crane) -b i g suwnicowy.ballast . szyb compartment -pomieszczenie.izolacja akustyczna sound-proofed -diwiekoszczelny -- Engine room .platforma kotlow casing . oslona.trendy dlugookresowe .szyb silowni machinery space -przestrzen silowni machinery compartment -przedzial silowni marine power plant .machinery .obudowa.silownia bezwachtowa void space .oiwietlenie . electrical workshop -warsztat elektryczny emergency exit .cargo refrigeration .mechanizmy pomocnicze silowni - -- - - - - -- bulkhead .mechanizmy i urzqdzenia okr~towe skylight .systemy silowni -bilge .podloga.pump . SILOWNIA ship energy monitoring-monitorowanie energii na statku .grodi przedzialu silowni --casing .lubrication oil .wyjicie zapasowe.store -magazyn maszynowy lighting .deviation from baseline conditions .system chlodzenia .compressed air .oiwietlenie awaryjne machinery casing .chlodnia ladunkowa platform -platforma (w silowni) .purifier .short term trending -trendy krotkookresowe .system grzania .fuel oil . przedzial silowni auxiliaries .silownia .system gazow spalinowych .droga ewakuacji z silowni -hatch .system wody morskiej .system oleju smarowego .instalacja.fresh water .boiler -platforma kotla .trending of baseline deviations . kotlownia -bulkhead .fan -pomieszczenie wentylatorow .podstawowe warunki pracy (warunki odniesienia) -data display -wyiwietlanie danych .przestrzen pusta (w odroznieniu od koferdamu .monitoring systems and computers interface capability -zgodnoSC interfejsow systemow i komputerow kontrolnych . szyb maszynowni -room .fire-fighting system ppoz.grodz kotlowni casing .iwietlik silowni unattended (unmanned) machinery space (UMS) .exhaust gas . wyjicie awaryjne emergency generator room -pomieszczenie generatora awaryjnego engine .

pe "C1'/polqczenie plate/ polqczenie z nie kolnierzowe z tulejq redukcyjne redukcyjne typu "C" zailepkq 1 I Manifold -przewdd rurowy rozgaE@ny .pange/ polqczenie kolnierzowM - blank flange/ a flange/ kolnierz gas proof bulkhead adaptor/ przejicie grodziowe gazoszczelne kolnierz dsemkowy .rurarz silowni flanged pipe. 900 bend/ kolanko kolnierzowe cross piece/ czwornik rurowy "T" piece/ "T" piece reduction/ trbjnik rurowy trojnik redukcyjny flexible pipe fixed pipe claml: clamp/ uchwyt uchwyt rurouy rurony elastyczny sztyuvzy reducink coupling lunge adapter/ reducind coupling with long sleeve/ type '%"/po/qczenie 7olqczenie poiqczenie redukcyjne typu 9 p o l q c z e n i e redukkolnierzowe zwykle cyjne z dlugq tulejq reducing flange coupling with adapter/ polqczesleeve/ polqczenie reducing coupling coupling with end t).. elbow. ENGINE ROOM /' Engine room piping .5.

spectacle . pierScien collector . kryza -blank . (rose box) .expansion -polqczenie (zlqcze) elastyczne . magistrala pozarowa flange -kolnierz.rura spustowa -plate -taca Sciekowa plug .korek spustowy cock . spust -bolt .kolnierz osemkowy flanged coupling -polqczenie kolnierzowe flowing .test .w.drenai. main .przeplyw flowmeter -przeplywomierz inlet . gwintowe .osadnik drain . krociec redukC Y ~ Y bend -luk. kolanko (rury) (to) bend -zginaC.odwadniacz samoczynny . kolektor connector -zlqczka dirt trap .tap .vapour -zaw6r odpowietrzajqcy . zawor upustowy .plug -kurek bezdlawikowy .vent -kurek odpowietrzajqcy coil -wqzownica . zgiqcie.kurek spustowy - -- - - - - - - - - - - - drain . zawor spustowy drainage .obejScie.Engine room piping . ssawa -bellow -koncowka ssawna rurociqgu - - - - - - - - - .polqczenie skrqcane overflow -przelew pipage -r u r o c i ~(system) rurociqgow.korek spustowy -cock .shut off . obieg clogging .rura zbiorcza.studzienka zqzowa blank off .wezownica .wczownica ozebrowana -heating -wqzownica systemu grzewczego .zamkniqcie wodne.: dociqgniqte) -face -powierzchnia styku poiqczenia kolnierzowego . syfon -valve -zawor Sciekowy. rurociqg r.zaslepiak (np.wqzownica Scienna collar .pipe . system osuszania -bolt .linia (pot. odnoga (rury) by-pass . rurociqg) blind . przewodow) cock -kurek -bleeder kurek spustowy.(to) by-pass .zqza -box.closed system .spigot .zatykanie sic (rurek.flanged -polqczenie kolnierzowe .stripping .odSlepiaC branch -odgalqzienie.finned .korek wlewowy fire-main -gl6wny rurociqg wody do zwalczania pozarow.skrzynia zqzowa line -rurociqg zqzowy -suction (pipe) -rurociqg ssqcy zqzowy system .welded .rurociqg zqzowy glowny -pipeline -rurociqg zqzowy -well . bocznik .dwudrozny (kurek) . lqcznik mrowy filler -wlew zbiornika -plug .instalacja rurociqgowa silowni accessories -wyposaienie dodatkowe adaptor .blind off .Sciek.Sciekanie kropel drip-pan -wanienka sciekowa elbow -kolanko.magistrala (np. obiegu zamkniqtego . kurek.drain .spust.podpora (wspornik) rurociqgu -bell . pipe .rura -bearer . Sciek -hole .linia resztkowania.zaSlepka kolnierzowa -evenly tightened bolts -(sruby) rownomiernie dokrqcone (pot.korek spustowy -trap .check drain . ruraz .polqczenie spawane line .kurek spustowy . skrzynia denna (kingstonowa) joint -polqczenie .blind .kosz ssawny -chest .pompa resztkujqca -system -system resztkujqcy drip .kurek czerpalny . otwor odwadniajqcy .kurek probierczy -two-way .kurek odcinaj8cy .wall .obchodziC.cyrkulacja.otwor przeplywowy (w denniku) -pump .nipple -polqczenie skrqcane.zaSlepiaC .wlot.kielich rury.kurek spustowy -hole .: rurociqg) . omijaC circulation .otwor Sciekowy pipe .zaslepka kolnierzowa .instalacja zqzowa -main . wyginaC bilge .drainage -kurek spustowy .kolnierz. rurociqgowa) drain -glowny rurociqg zqzowy manifold -rurociag rozgalqziony nipple -zlqczka wkrqtna rurowa connection .zawor. otwor wlotowy -chest -skrzynia ssqca.terminal -kurek odcinajqcy .zlqczka zwqzkowa.

kqtowy non return valve Iflap). kurki. korel zewnqtrzny?? blank flange . sleeve .reduktor safety valve -zawor bezpieczeristwa angle safety valve kqtowy self-closing valve .zawbr samozamykajqc) joint.rurociqg ze wskazaniem kierunku przep+wu valves. straight through .zawor kqtowy valve.5.polqczenie -polqczenie . three-way . angle .zawor przelotowy valve.zawor skrqcane koinierzowe bezpieczensh mufowe . klapy sztormowe appliances .zawor motylkouy gate valve . wodoszczelne bulkhead crossing. straight.polqczenie non return valve Iflap).rurociqgi krzyiujqce sic.. angle . jlanged ioint. kompensator ioint. nie polqczone ze sobq crosing pipes.rurociqgi i ich polqczenia crossingpipes. butterfly valve . . klapowy - pipe going downwards . cocks and flaps zawoq: zasuuy.zaw6r szybko otwieri jqcy sie quick-closing valve .niewodoszczelne pipe going upwards .zawor denny ball valve (-cock) kurek kulowy .zailepka przestawna bulkhead fitting water t i f hf. polqczone ze sobq tee pipe . not connected .polqczenie .m e i k a valve straight through .armatura indicating and measuring instruments wskainiki i przyrzqdy pomiarowe non-return valve (flap). angle. screw d o w . quick-releasing -poiqczenie rurowe. non-watertight przejicie grodz. screu.zawor dwusiedzeniouq dwupotoieniowy . szybko rozlqczne ex ansion joint with pland .rurociqg biegnqc w doi orifice . screw down zawor zaporowo zbr>rotnykqtowy flap.zailepka kolnierzowa spectacle flange .rurociqg oipe with indication o f direction o f j l o u .polqczenie Rompensacyjne z d awrcq expansion pipe .zawor - flexible pipe elastyczne klapowy.zawor kulouy.zawdr zwro n)~.rura kompensacyjna cap nut .podstawowe symbole systemow rurociqgow Rurociqgi -pipings oipe .zasuwa double-seated changeover valve . gate valves.zawor trbjdroiny zawi Pipes andpipes joints . angle . kqtowy reducing valve expansion pipe (corrugated) general rura kompensujqca.nakrqtka zailepiajqca.szybko zamykajqcy si regulating valve -zawbr regulacjjny kingston valve .trojnik . prosty non return valve Iflap).flanged przejicie grodziowe ko nlerzowe.rurociqgr krzyzijqce sie. ENGINE ROOM Piping systems basic symbols . connected .zawor klapouy prosty flap.ed joint. straight mrotny.zawor zaporowo-zwrotny.rurociqg biegnqc~ ku gorze quick-opening valve .

sprgjna mass . suction valve chest sknynia zawordw ssqcych suction valve chest with non return valves . ieniowy cock.odwadniacz p a y na powrocie skroplin centrifugal pump -pompa wirowa gear-or screw pump . angle kqtowy zawdr dwusiedzeniowy. prosty. przelot prosty cock with bottom connection . with bottom connection . three-way.separator steam trap .armatura mudbox .odpowietrzenie z zaworem ciinieniowo-prdiniowym deck fittings for sounding or filling pipe short sounding pipe with selfclosing cock Control and regulation parts -elementy regdacji i sterowania remote control . niowy.silnik elektromagnet.rgcznie otwierany spring . dwupolo.kurek czterodrozny.symbols .pompa Srubowa lub zgbata hand pump (bucket) -pompa rgczna tlokowa Fimkgs -inne wyposaienie funnel . straigh.odpowietrzenie air pipe with net .kurek s podiqczeniem dolnym cock.ezektor various accessories (text to be added) -rdzne wyposazenie (okreilone tekstem) piston pump -pompa Appliances .piywak ist ton . przelot 5" cock.rejestrator .zawdr dwusiedzeniowy.magnetyczny Distance level indicator.o przelocie prostym z podlqczeniem dolnym cock. angle .kurek prosty cock. T-port in plug kurek trdjdrozny. three-way.cigiar float . three-way.skrzynia zawordw zwrotnych double-seated changeover valve. Counter (indicate function) Recorder . four-way.odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with pressure-vacuum valve . angle. electro-magnetic . with bottom connection -kurek trojdroiny z podlqczeniem dol"Ym ejector .cont.koncdwka ssqca w hztalcie lejka air pipe .komin bell-mouthed pipe end . . straight through in plug .przepona Stop for sounding rod Sight indicator Observation glas Level indicator .osadnik filter or strainer -filtr magnetic filter -filtr magnetyczny separator . przelotowy double-seated change valve.tlok membrane .kurek kqtowy cock. dwupoloze.el.wskainik poziomu electric motor .zdalnie sterowany hand operated .zdalny wskainik p. straight through.odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with cover and net . straight through . o przelocie "T" cock. with bottom connection kurek kqtowy z polqczeniem dolnym cock.odpowietrzenie z siatkq air pipe with cover . L-port in plug kurek trdjdrozny.

gietarka do rur -cap .rurociqg balastowy .rurociqg paliwowy pipes -wry.sprinkler .zailepka rury stud . zailepka.bend .rura.opaski Straub'a na rury striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowd stuffing box .vent .wspomik rurowy stopper .obcinak do rur .gwintownica do rur elbow .blanking -korek zaslepiajqcy -hole .rura bez szwu -socket .zatkanie rury closer .sounding .ukladanie rurociqgow turbulence -przeplyw burzliwy.fuel - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .zaslepka rury tubing -siec rur. korek do r.rury w ukladzie rzedowym .exhaust .rura odlotowa .scupper .wieszak rurociqgu -joint . kingstonowa self-draining -samoodwadniajqcy sic.uchwyt rury .tube .sanitary .luk rurociqgu (pot.kratka Sciekowa -hole . rurka -plug . instalacja rurociqgowa plate -plytka.filling .zlqczka wkr~tna plug .telescopic .seamless .heating .overflow .odciqc (np. ksztaltka mrowa flange .otwor korka (w zbiorniku) .deck . doplyw paliwa) stainless steel .kolnierz rurowy . odplyw grating .krociec rurowy .zlqcze rurowe lateral . zatyczka .kurek scupper .klucz do rur stanchion . turbulencja .instalacja.kurek tube .overflow .szpigat.rurociqgi hydrauliczne in line .system rurociqgow.skrzynia denna. korku sondy) .socket .vapour .zailepka rury stopper .tabliczka informacyjna plug -korek.rurociag odlotowy (gazow spalinowych) .rura sciekowa sea chest . reduktor .rurociqgi chlodzenia . otulina rury chocking .tunel (rurociqgowy) .rurocicgi Sciekowe .rurociqg napelniajqcy.: kolanko) -bender .teleskopowe -thread .hydraulic .odgalezienie skosne rurociqgu nipple .gwint rurowy turn .rura ze stali nierdzewnej --piping .feeding .cooling .dead head of a zaslepiona koncowka rury die .stal nierdzewna --pipe .rurociqgi grzewcze . rurociqgi tubing .zailepka rury -tap .pipe . przy za-label worze.rurociqg.rura kolnierzowa flaring -rozszerzenie u wylotu rury .kolano (rurowe) union .mra sondazowa (zbiomika) -tunnel . o samoczynnym drenaiu shut off .rurociqgi systemu zraszania .sewage .otwor sciekowy .rurociqg pokladowy -grid .rura .zwezka rurowa.zlqczka. wlewowy .rurociqg odpowietrzajqcy pipeline . kielich rury spanner (wrench) .zlqczka rurowa pipe .ballast .bilge .fuel .zlqcze rurowe covering . ENGINE ROOM .name .purge . tabliczka tabliczka informacyjna (np.flanged .instalacja sanitama tap .discharge .skrzynia kingstonu system .kolanko rurowe fitting .wezownica connection .rurociqg zasilajqcy .siec rurociagow system .rurociqg zezowy - 5.rurociqg ze stali nierdzewnej Straub coupling .rurociagi gazow piping . system .rurociag przelewowy .rurociqg zasilajqcy . system rurociagow.oslona rury.dlawnica suction box .rura scieku pokladowego .zailepka -coil .exhaust gas -rurociagi gazow spalinowych .rurociqg . ukladanie rurociagow .zaslepka rury .saddle clip .zailepka rurowa casing .czwomik rurowy cutter . rurociqgi .otulina rury -cross . -reducer .rura odpowietrzajqca . Sciek.system przelewowy .zailepka rurociqgu.feed .kolnierz rury.rurociqgi paliwowe -hanger .

Valves -zawoiy piston/ ttok valve actuator/ serwomotor valve actuator/ sterownik zaworu piston shaji/ trzon tlokowy intermediate collar/ kohierz poiredni housing/ korpus washer/ podktadka r top cover nut/ nakretka pokrywy gdrnej butterfly valve zawdr motylkowy - _. three piece ball valve trzyczgiciowy zawdr kulowy . J Y \ L .

guide -prowadnica -head .oclkrtyik (np.cover pokrywa zaworu -disc .locknut -nakrctka kontrujqca - .lapping -przeszlifowanie zaworu . zawor rozgaI Q ~ Y name plate . skrzynia denna valve (construction) -konstrukcja zaworu adjusting screw .hand wheel -pokrctlo zaworu .flap -klapa zaworu wylewowego (burtowego> .zakrqcid (np. zawor) water box .zawory Valves and gates i zasuwy nanometer valve/ zwdr manometrowy check valve/ zawdr mrotny gate valve/ zasuwa klinowa stop valve/ zawdr zaporowy draining valve/ zawdr spustouy quick-closing valve/ stop valve/ zawdr szybkozawdr zaporouy zamykajqcy stop-check valve/ zawdr zaporowo -zwrotny osadnik min.. otwierany zanikiem napiccia turn off .dome -kopula .-gholdera trzpien grzybka zaworu (trzon) . rozrzqd zaworu .gasket -uszczelka korpusu .face -przylgnia zaworu .z.grzybek zaworu . przepIywu floating drainage valve/ odwadniacz pbwakouy three piece ball valve/ trzyczeiciouy zawdr kulouy control valve/ zawdr regulacyjny .skrzynia kingstonowa.gear -osprzct zaworu.clearance luz zaworowy .stud szpilki mocujqce czqSci korpusu --nut nakr~tki mocujqce czqici k.-retaining clip -pierScien zaciskowy wbk .grzybek zaworu ..tabliczka informacyjna (na zaworach) sea connections -zawory zaburtowe solenoid valve -zawor elektromagnetyczny .5.korpus - - - . ENGINE ROOM Valves -zawory manifold .skrzynia zaworowa.Sruba regulacyjna arms -klawiatura zaworu -body . zawor) turn on . . otwierany napi~ciem . straight-run valve/ zawdr min.de-energized .z.energized .

zawor iglicowy.double-seat .zawor czterodrogowy .indicator .z.z.balanced .underwater .zawor dolotowy .gate -zasuwa.zawor klapowy .-plate -talerz sprqiyny - -wheel ..zawor wlotowy . SILOWNIA - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .remote .zawor iciekowy.inlet .podtlokowy zawor nvrotny .zawor szybkiego zamykania .under piston non return .reducing .zawor o pehym otwarciu . zawor zwrotny .zawor odciqzony . skrzynia kingstonowa .z.sea inlet . igielkowy . rozprqzny .admission .zawor denny .zawor pilotowy. zawor sterujqcy .back-pressure .overboard discharge . trzpien spray .zawor stozkowy .securing pin kolek zabezpieczajqcy siedzenie . przeponowy .manoeuvering scavange air non-return -zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego .zawor (kurek) indykatorowy . zawor zasuwowy ..relief .non-return .four-way valve .zawor hydrauliczny z napqdem elektromagnetycznym . z.zawor rozdzielczy .zawor suwakowy .full bore .quick closing .safety -zawor bezpieczelistwa .z.zawor denny kingstonowy .z.securing pin plug -korek zabezpieczajqcy kolek . obejkiowy.electromagnetic .sea chest -skrzynia denna.ball -zawor kulowy .prozniowy . trojprzeplywowy .butterfly .zawor wylotowy . zawor spustowy .control . rozruchowy .zaw6r motylkowy .zawor odcinajqcy -throttle -zawor dlawiqcy .discharge -zawor wyplywowy .seat -gniazdo zaworu .automatic start .outlet .zawor cihieniowo .self-closing -zawor samozamykajqcy sie .pokretlo zaworu valve -zawor . zdalnie sterowany .needle .crankcase relief .z.charging .zawor klapowy.side .flap .zaw6r zasuwowy.. bocznikowy .zawor wlotowy .main -zaw6r glowny .- 5.float -zawor plywakowy .screw .refacing -przeszlifowanie zaworu .seating -siedzenie zaworu .z.sea .quick closing -zawor szybko zamykajqcy . trojdrozny.zawor podwodny valve (type) -typ zaworu .three-pass .expansion .by-pass .zawor bezpieczenstwa controlled .w obiegu oleju .clack .globe .iruba ustalajqca - .one-way .cut-off .oil relief .kingston .maksymalne dopuszczalne ciinienie nastawcze zaworu odciqzeniowego . zasuwa .starting air -zawor romchowy . przelewowy skrzyni korbowej .zawor bezp.angle -zawor kqtowy .stop .rocker -diwignia zaworu .sluice .drain .z.zawor odcinajqcy .-.zaw6r glowny -maximum allowable relief setting (MARVS) .cross .zawor burtowy . elektromagnetyczny .pressure/vacuum (PN) .zawor elektromagnetyczny .zawor redukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - .zaw6r zwrotny .zawor burtowy .shut off .zawor talerzowy .cone .zawor tloczkowy .zaw6r kontrolny.distribution .zawor czterodrogowy . kingston .spring spraiyna zaworu .zawor zwrotny .slide .spindle -wrzeciono zaworu.three-way -zawor trojdrogowy -two-way -zawor dwudrogowy .solenoid .pilot . klapa sztormowa .zawor jednodrogowy -piston .samoczynny z.zawor sterujqcy .check .-wtryskiwacze (nozzles) .zawor denny.positioner -nastawnik (pozycyjny) zaworu .scavanging powietrza przeplukujqcego .zawor kulowy .hydraulic solenoid .diaphragm .disc .intake .zawor doladowania .zawor dwusiedzeniowy .master .zawor odcinajqcy .

5.uszczelnienie wodne sealed gland .wskaznik poziomu wody --main . odpowietrznik reservoir .obieg wody.system wody zasilajqcej -finder -wykrywacz wody -gauge -wodowskaz.chlodnica wody desalination .twardoii wody -heating .chlodzenie wodq column .zbiomik wody treatment . cyrkulacja wody --cooled engine .odpowietrzenie.starting bottle -butla powietrza startowego -starting line -linia (mrociqg) p.chlodzenie powietrzem cushion .uzdatnianie wody waterproof -wodoszczelny glue . startowego -tight .powietrze przephkuj$ce space .syfon.zbiornik powietrza .filtr powietrza filtering .poduszka powietrzna -dryer .compressed -powietrze sprqione compressor .uzdatnianie wody cooler .chlodnica powietrza --cooling .doplyw wody -jacket -plaszcz wodny -joint .domestic fresh .woda slodka drive . w kotle) -hardness . ENGINE ROOM - Air and water -powietrze i woda air -powietrze -blower .sanitary . poziomowskaz gland .potable .starting -pipe .zawor p.woda zasilajqca -feeding system .zbiornik powietrza . higroskopijnoik -ballast -balast wodny -treatment -dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem -box skrzynia -kingstonowa.feed .powietrze startowe .otwor odpowietrzajqcy inlet -wlot powietrza intake .odpowietrzony --heater -podgrzewacz powietrza -hole .ciinieniomierz -proof -hermetyczny.instalacja wodna -tank . odpowietrzajqca --pocket .mrociqg wodny softener -zmiekczacz wody soluble .polqczenie wodoszczelne level . nieprzepuszczajqcy powietrza pump -pompa powietrzna receiver . odprowadzenie powietrza -vessel .silnik chlodzony wodq cooling . zamkniecie wodne -valve -zawor wentylacyjny vent .dlawica wodna -hammer .dlawica wodna service pipe .zanieczyszczenie powietrza -powered -pneumatyczny . startowego -absorbtion -wodochlonnoiC.ogrzewanie wodne inlet .szczelny -trap .ciinienie wody .osuszacz powietrza escape .filtr wody supply .napqd wodny .mra powietrzna.scavenge . startowego .odpowietrzenie.zasilanie wodq --system .poziom wody indicator .starting valve .wlot powietrza lock -korek powietrzny (w rurociqgu) --operated -pneumatyczny -pilot distributor -rozdzielacz powietrza pilotujqcego -pipe .klej wodoodporny .ballast water -woda - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - . woda uzywana do celow sanitamych (w odroznieniu od wody pitnej) seal .woda do picia pressure .odplyw wody -pollution -zanieczyszczenie wody .uderzenia wodne (np.s h p wody conditioning .salinity of zasolenie wody .sprqzarka powietrza --cooled engine -silnik chlodzony powietrzem --cooler .filtr powietrza cock -kurek odpowietrzajqcy .korek powietrzny -pollution .filtrowanie powietrza flow -przeplyw powietrza --free .zbiornik sprqzonego powietrza --release .preheated -powietrze podgrzane pressure gauge .przewod p.przestrzen powietrzna . r.odsalanie wody . s.dmuchawa powietrzna -cleaner .glowna magistrala wodna -outlet .woda sanitama. denna -circulation .starting .odpowietrzenie filter .rozpuszczalny w wodzie strainer .

oleju smarowego -gland .zbiornik zapasowy .szklo wodowskazu strip . czySciC atmosferc zbiornika za pomocq pary sump .zbiomik (np. f. cieczy w zbiomiku) indicator .system olejowy.storage .emulsion .engine . .alarm wysokiego poziomu (to) level .analizator mgly olejowej --pump .alarm niskiego poziomu .olej zuzyty drip-feed lubrication -smarowanie kroplowe (lubricating) oil -olej (smarowy) cooler .filtr olejowy.bearing oil ..pojemnose zbiomika .punkt smarowania -residues .odolejacz system . zb~ornik iciekowy tank .smarowanie olejowe --orifice -otwor. wyrownywaC (np.engine .osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.dlawica olejowa lubrication .odpowietrznik cock .taking .studzienka.taSma miernicza gauging -pomiar.czujnik poziomu plynu muck .pompa olejowa point . zwczka dlawiqca przeplyw oleju.zbiomik zapasowy thermotank -termotank (water) sampler -wykrywacz wody topping off -dopelnienie (czt$ciowo napelnionego zbiornika) ullage .zbiornik przelewowy . przelanie sic reservoir .emulsja olejowa emulsifying .olej silnikowy (smarowy) (to) lubricate .przelew. zb.korek spustowy oleju duct . paliwo ciekle layer -warstwa plynu level sensor .daily service . nadmiarowy (ekspansyjny) -expansion .zbiornik suchy zb.film olejowy filter .kurek probierczy glass .smarowaC lubrication .osad depositing .settling . smarnoic .kurek odpowietrzajqcy pipe .osadzanie sic float . rezenvowy.plywak (w zbiomiku) gauge -miernik. przyrzqd pomiarowy cock . kryza -mist detector .zbiornik osadowy .pomiar ulaiu vent .olej silnikowy (smarowy) -film .rura odpowietrzajqca - - - - -- - - - - - - - -- - - .zbiornik opadowy . poziomy cieczy w zbiornikach) liquid -ciecz fuel -paliwo plynne.zbiornik capacity . ze zbiomika overflow .low alarm .poziom (np. system smarowania -tight .smarowanie lozysk purify -oczyszczaC purification -oczyszczanie Engine room tanks zbiorniki silowni deposit .wskainik (poziomu) plynu .Lubricating oil olej smarowy dirty oil . mierzenie level .gravity .reserve -zb.dry .spare .de-mucking -wybieranie o. powietrza) sediment -osad (to) steam -parowaC (zbiomik).smarowanie olejowe -ability .chlodnica oleju drain plug .olejoszczelny lubricant -olej smarowy .zbiornik rozchodowy .poziomowai.high alarm .overflow .szlam olejowy separator .ulaz .kanalik olejowy .smarownoiC.emulgowanie (powstawanie emulsji) . zapasowy .

osadowy paliwa cieikiego HFO daily tank/ zb. rozchodowv viscosimeter/ o other auxiliaries/ do innych silnikdw pomocniczych chanieover valve/ zawor zmiany paliwa booster puhp/ pompa podajqca Juction jilt&/ filtr nu ssaniu . ENGINE ROOM . rozchodony paliwa ciezkieg I separator/ Fuel oil system -system paliwa cigikiego ----*---------from other auxiliaries/ z f innych silnikow pomocniczych ! I MDO daily tan/ zb. Bunkering and sampling pobieranie i prdbkobranie paliwa portable gas tight sampler bunkering arrangement organizacja bunkrowania -gazoszczelne urzqdzenie do poboru prdbek liquid/ pryn water/ woda lina stalowa slip hook/ hak odrzutny spill tank/ zbiornik przelewowy hose supporting chain/ iancuch podtrzymujqcy wqz ]I fuel barge mark$old/ zawdr rozgaieiny barki paliwowej dripping method/ HFO settling tank/ zb.r 5.

zabunkrowany. paliwo "ciqzkie" -gas olej napqdowy (do silnikow wysokoprchych) . bunkier delivery receipt -kwit bunkrowy station .standard -probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probkq sampler -pobierajqcy probkq.stacja bunkrowa (to) bunker -przyjmowaC paliwo. SciekaC -pan -wanienka Sciekowa sampling .olej napqdowy.draw .. paliwo ciqzkie . mazut.zuiycie irednie . ciqzkie.reduce -rate -zrnniejszyk ratq bunkrowania raising -bunkrowanie w morzu refuelling -uzupelnianie paliwa.increase -rate -zwiqkszyt ratq pompowania .lepki resistance .polozenie elementu nastawy paliwa (listwy paliwowej) .opatrywanie (probki) nalepkq z opisem i plombowanie liquid meter -plynowskaz oil .commence -rozpoczqcie bunkrowania . olej napqdowy rack position .pobieranie pr6bek (np.olej (napqdowy) do silnik6w okr. paliwo "lekkie" . HFO) -p.specific -consumption -jednostkowe mzycie paliwa -system -system paliwowy .pobieraC probkq . ponownie napehid at sea -zaopatrywak w morzu (tu: paliwo) sample -probka . bunkrowanie. paliwo .zuiycie dobowe diesel fuel -p..tu: awaryjne wstrzymanie bunkrowania fuel oil -olej opalowy.prqtowy wskainik poziomu plynu w zbiorniku dipper -czerpak.iurawik do podnoszenia wqza transportowego pumping -pompowanie .rata ( u pompowania paliwa) t: . olej opalowy labeling and sealing . paliwa) .wanienka iciekowa drop -kropla emergency stop . naczynie do pobierania plynu ze zbiornika dipping rode -miernik prqtowy poziomu dip up -zaczerpnqk (np.engine .in .residual -p. . SILOWNIA - - - - - - -- - - - -valve -wtryskiwacz fuelling at sea -bunkrowanie w morzu heavy fuel -p.fuel .okres probkobrania sight-flow (sight glass) -przeziernik sight hole .olej opalowy.lepkoiC -index -wskainik l. zweglanie consumption -zuiycie.cease -przenvanie pompowania . resztkowe.rate . (statek) z dostatecznym zapasem paliwa bunkering -przyjmowanie p. bunkrowanie calorie -kaloria calorific value -wartoiC opalowa carbon deposit -osad w e l a carbonisation-osady welowe.marine -morski.olej. zbiornik paliwowy -- 5.average . paliwa) metodq kropelkowq -tray .zobowiqzanie dostawcy paliwa odnoh i e jego dostawy viscometer -lepkoiciomierz viscosity .op6r lepkoici volume -objqtoiC -- - - - -- - - - - - - - . rozchod (np. tankowanie at sea -uzupelnianie paliwa w morzu (to) replenish .wziernik specific gravity -ciqzar wlaiciwy specimen -probka stem .Fuel oil -paliwo (olej napedowy) bunker -paliwo.paliwo ciqzkie o malej zawartoici siarki fuel -paliwo -coefficient -wspolczynnik zuzycia paliwa consumption -zuzycie paliwa. do silnikow wysokoprqznych diesel oil (do) .low sulphur (LSFO) . okrqtowy oil hose -w@ (transportu) paliwa derrick . pozostaloiciowe . paliwo lekkie dip -zanurzaC (w zbiorniku).uzupelnic (zapas). olej opalowy oil (hfo. probkobiorca sampling -probkobranie procedure -procedura pobierania probek -time . ciqzkie. bunkrowaC bunkers -paliwo na statku .daily . probkq ze zbiornika) drip -kapat.tank -zbiornik paliwa. rozchod contamination -zanieczyszczenie paliwa -heater -podgrzewacz paliwa impurities -zanieczyszczenia injection pump -pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa oil -paliwo ciqzkie. indeks wiskozowy -regulator -wiskozymetr viscous . czerpaC stick .diesel .olej napqdowy.

piston crowd connecting rod/ korbowod turning gear/ thrust collar/ obracarka kotnierz oporowy -' ? \\----- cooling jacket/ koszulka .ourtesv o f the New Sulzer Diesel Ltd .5.cyllnder liner/ 1 tuleja cylindrowa piericienie ttokowe cylinder cover stud/ szpilka pokqwy cylindra \__i scavenging ports/ okna przepluh&ce . wydechowy air start valve/ zawor p o y startowego exhaust gas manifold/ piston head. ENGINE ROOM r Main propulsion two-stroke engine dwusuwowy silnik napgdu glbwnego lower platform/ qlatforma dolna exhaust valve/ zawor.

lozysko czopu korbowego (pot.: sprqzynowanie walu crank (throw) -wykorbienie crosshead .follower rollers .lyzwy .stopa korbowodu .chlodnica powietrza cleaning process .napqd walu krzywkowego .podnohnik lozyska glownego --lubricating oil supply -przewod oleju smarowego glownego loiyska ramowego -journal cap -pokrywa lozyska ramowego saddle .chlodnica .wal korbowy z tlumikiem drgan -deflection -kontrola uloienia walu.podstawa (silnika).czop korbowy bearing .lozysko wodzika --cap -pokrywa lozyska krzyzulcowego -engine .side .sprzeglo cam -krzywka .steel .ostatnie kolo zebate na wale krzywkowym .proces czyszczenia -charge---c hlodnica powietrza doladowujslcego .zestaw kol zebatych do nape- -- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- du.stalowe .crosshead -lozysko krzyzulcowe .podkladki podtrzymujqce clutch .lozysko oporowe .top-end .urzqdzenie analizujqce atmosfere w skrzyni korbowej -pin .air side of the .damped .supporting . lozysko korbowe) pit . rama fundamentowa bed .train of gear . bottom bearing shell) -panewka lozyska korbowego crankshaft -wal korbowy . krzyzulec -bearing . -thrust collar saddle-piece -kolnierzowe osadzenie glownego lozyska oporowego base plate .intake .lozysko czopu korbowego --cap .koncowe .Sruba lozyskowa -bottom end .krzywka zaworu ssqcego -reversing krzywki przesterowujqce na biegu wstecz -slide .main - gear wheel .silnik bearing -lozysko -bolt .gumowa okladzina prowadnic lancucha -drive .loze (np.glowne kolo zebate .leb tlokowy korbowodu bearing .czop korbowy bearing.bieznia krzywki camshaft -wal krzywkowy chain drive .air .silnik wodzikowy - -- -- ------ --- --- - -- - .boczne (przy stoperach) .krzywka zaworu ssqcego .flank of the .dolne lozysko (korbowe) .strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .wneka korbowa crankcase .skrzynia korbowa monitoring unit .bores in .gniazdo lozyska r.otwory w korbowodzie bottom end .intercooler .inlet .5.skrzynia korbowa -mist detector -wykrywacz (analizator) mgly olejowej relief door .rolka napqdzana krzywkq .exhaust krzywka wydechowa .z zywic sztucznych .naped walu krzywkowego --rollers .reversing unit .end .chlodnica miqdzystopniowa crank -korba.wodzik.zawor przeciwwybuchowy w karterze crankpin . silnika) -plate . rama fundamentowa. SILOWNIA Engine .lozysko glowki korbowodu (main) bearing -glowne lozysko ramowe cap -pokrywa lozyska ramowego --jack .cambox -komora krzywkowa .uklad przesterowujqcy walu krzywkowego . wykorbienie angle -pozycja walu korbowego case .loie. pot.fuel -krzywka paliwowa . podstawa (silnika) chock -podkladka (poduszka) pomiqdzy silnikiem a ramq .dolna pokrywa lozyska korbowego shell (big end bearing shell.final drive gear wheel .stopa korbowodu -eye ofthe--gorny leb korbowodu small end .epoxy raisin .lozysko lba korbowodu (sworznia tlokowego) cooler . wal krzywkowy connecting rod (conrod) -korbowod -big end .thrust .napqd lancuchowy rubber clad guide bars .intermediate gear wheel -poirednie kolo z q bate .combined thrust and journal lozysko oporowo-ramowe .

Four stroke medium speed engine US^ gas receiver/ h~lektor gazbw v d e c h o ~ c h irednioobrotowy silnik czterosuwowy injection valve/ wt skiwacz piston rings/ cylinder head t u r b o \d o a d o w a r FerScienie tlokowe .a - .glowica cylindra valve rocker/ .

silniki wysokoprqzne pracujqce przez przekladnie na wspolny wal guide -prowadnica shoe -lyzwy wodzika clearance -luz na prowadnicach wodzika head -glowica silnika inspection door -drzwi inspekcyjne jacket -piaszcz cooling system -system chlodzeniaplaszcza cylindrow -cooling fresh water preheater -podgrzewacz wody chkodzqcej cylindry journal -czop walu .fundament silnika shaft -wal silnika glownego.single acting .air .silnik tlokowy . widlasty (engine) foundation -fundament silnika .klin poprzeczny cylinder .chlodzenie tulei cylindrowej flange -kolnierz tulei -quills -kroCce do smarowaniatulei cylindrowej --wear ridges -prog powstaly wskutek zuiycia powierzchni wewnqtrznej tulei damper -przepustnica damper -tlumik drgah.triple expansion -maszyna parowa potroj- - - - - -- - - - - - - - - - - - nego rozprezania .internal combustion (IC) .main bearing cap -pokrywa lozyska ramowego - - - .magnetic -filtr magnetyczny flywheel -kolo zarnachowe frame -rama (np.turbo-reciprocating .piston .Sruba Sciqgajqca engine .fundament silnika frame .fuel injection pump -pompa wtryskowa .holding down bolt .silnik jednostronnego dzialania .Sruba kotwiczqca.silnik parowy z turbinq na parq odlotowq .auto backwashing . podwojnego dzialania .cylinder.four-stroke .silnik benzynowy .dno tloka -head .double acting .crosshead type .reciprocating .oil -filtr olejowy .(statek) z silnikiem o zbyt malej mocy .filtr powietrza . fundamentowa) fuel -paliwo .- - -- - .Srednica cylindra cover -pokrywa cylindra crown .silnik wysokoprqzny . maszyna .silnik napqdu glownego .silnik krzyiulcowy .main .silnik z doladowaniem .silnik. uklad block -blok cylindrowy -bore .silnik czterosuwowy .glowica cylindra liner . wal napqdowy engine .Sruba fundamentowa filter .push rod -popychacz na zaworze w pompie paliwowej geared diesel engines .silnik w ukladzie gwiazdowym .supercharged .petrol .oil .fundament silnika casing .Scianki cylindra cylinder liner -tuleja cylindrowa --cooling .slow-speed -wolnoobrotowy (npsilnik) .oslona silnika foundation .opposed-piston . amortyzator drawbolt .guide -prowadnica wodzika - cross wedge .V-engine .silnik dwurzgdowy.booster pump .: wtryskiwacz) -viscosity regulator -wiskozymetr fuel pump -pompa paliwowa .silnik z tlokami przeciwbieznymi .tuleja cylindra oil feed -zasilanie olejem cylindrowym -oil pump eccentric drive -mimokrodowy napqd pompy olejowej -wall ..s.silnik wysokoprqzny .radial .silnik okrqtowy . mocujqca -bolt . spalinowy . maszyna -bed .ship's .silnik.fundament silnika seating .filtry na ssaniu .anchor bolt .suction .silnik tlokowy .injector -wtryskiwacz .Sruba fundamentowa .pompa podajqca paliwo injection pump -paliwowa pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa -knocks .marine .s.filtr .underpowered .filtr automatyczny (czyszczony wstecznym przeplywem fihowanego czynnika) .diesel .stuki paliwowe -pump -pompa paliwowa -timing -rozrzd -valve -zaw6r paliwowy (pot.silnik okrqtowy .

cylindra silnika) nozzle -dysza (np. naped drive -naped mechaniczny -operated .dlawica trzonu tlokowego stuffing box .o napedzie mechanicznym -piston -tlok wykonawczy propelling -napedowy machinery .moc.urzqdzenia napedowe statku propulsion -naped .analizator mgly olejowej (w skrzyni korbowej) manifold -kolektor.air .tlok cooling telescopic pipes .olej cooler .silnik napedowy crankshafi/ engine .luz w zarnku ends square butt . zwezka dlawiqca przeplyw oleju.ENGINE ROOM Propulsion engine .teleskopowe doprowadzenie wody chlodzqcej do tioka crown . skrzynia zaworowa ..main parts silnik .denko tloka displacement .objetoic tulei od dolnego do gornego punktu martwego -floating wristpin -sworzen plywajqcy (przemieszczajqcy sic w tulei osadzonej w tloku) gudgeon pin . kryza .naped (silnikiem) diesla generator .sworzen tloka -pin . tloczysko gland .kolektor (rozgalqzienie) powietrza przeplukujqcego/ doladowujqcego .cooling oil pipe -rura oleju chlodzenia tloka .ship -plant .rowki (kanaliki) piericieni oil ring .okno .luz poosiowy w rowku -- - - - - -- - - - - piericienia --radial clearance -luz promieniowy w rowku pierhcienia --butt clearance .zamek piericienia tloka axial clearance .lubricating -orifice -otwor.skok tloka trunk-type -tlok silnika bezwodzikowego .filtr olejowy mist detector .silniki napqdowe .lub filter .dlawica trzonu tlokowego port . bottom end bearing)/ lojisko korbowe liner . crankpin bearing.polqczenie koncow piericienia na styk overlapped .cz&i gldwne exhaust valve/ zaw6r wydechowy fuel injection valve/ zawor wtlyskowy paliwa cylinder cover/ giowica cylindra big end bearing (crank bearing.okno wlotowe power .piericien zgamiajqcy piston rod -trzon tlokowy.sworzen tlokowy -ring -piericien tlokowy scraper ring -piericien zgarniajqcy skirt -plaszcz tloka -travel .polqczenie na zakladkg -gas ring -piericien uszczelniajqcy grooves .chlodnica oleju .tlok bezwodzikowy - (piston) ring -piericien tlokowy .compression -piericien uszczelniajqcy gap .intake .diesel .okno wylotowe (wydechowe) . wtryskiwacza) oil .exhaust kolektor wylotowy piston .exhaust .tuleja (np.trunk .prqdnica napedu (statku) - ---- -- - - - .

naped statku .mechanical -napqd mechaniczny .napqd silnikowy motor . prowadnica staybolt .pompa wodna quill -tuleja.naped tachometru timing gear -rozrzqd thrust bearing (block) -lozysko oporowe thrust pins .under piston non return .suwak.turbina okrqtowa .ship .- -- - - - - thrust shaft -wal oporowy thrust spindle -popychacz tie piece .zawor doladowania czynnika gear .water .charging .Srodki nap~du.silniki napedu glownego . miska olejowa swing-joint . slupek.zaw6r -crankcase relief z.osprzqt zaworu .starting air . skrzynia kingstonowa .hold down .zawor rozruchowy .turbo-electric napqd turbinowo-elektryczn Y pump -pompa .motor . powietrza przeplukujqcego -sea chest .silnik napedowy .Sciqg Srubowy -ring -pierScien prowadzqcy stud .naped parowy .fundament spark-ignition -zaplon iskrowy slider . naddnieniowy skrzyni korbowej . wykorbienie walu .oil .big-end . kolek gwintowany .napqd glowny .ship -turbine .Sciqgi oporowe - - .zawor (kurek) indykatorowy .turbine main -turbinowy napqd glowny .intake -zawor wlotowy ..pompa olejowa .main -machinery . krociec smarny seating .podtlokowy zawor zwrotny web -korba.indicator . Sruba dwustronna.w obiegu oleju .oil relief .sktzynia denna.spray -wtryskiwacze (nozzles) .zawor bezp.leb korbowodu - -- - - - -- - - - - - - - .iruba przytrzymujqca sump -zbiornik Sciekowy.manoeuvring scavange air non-retum zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego needle -zawor igielkowy .main .obracarka unit . SILOWNIA - we . turbina turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny -ship -statek o napqdzie turbinowo-elektrycz"Y turning gear .zawor pilotowy rocker arms -klawiatura zaworu .wahacz tachometer -tachometr drive gear . wodzik.steam .kolek.pilot .means of .Sciqg ramowy turbine -turbina -engine .silnik turbinowy.tu: blok (np.scavenging -z. silnika glownego) valve . silniki napedo- - 5.

closed system . przedmuchiwanie (np.obciqzenie .ch.wychladzab -jacket -plaszcz chlodzqcy .przy peinym obciqzeniu .open system .chlodzib.p.stopien sprgzania -ring -pierkcien tlokowy uszczelniajqcy stroke . bezpokredni s.silnik failure -awaria silnika.urzqdzenie zatrzymujqce silnik powyzej maksymalnych dopuszczalnych obrotow prelubrication -przesmarowanie wstqne pressure .chlodzenie powietrzem .chlodzenie cool .f d l -peine obciqzenie . spaliny pyrometer -pirometr do pomiaru temp. zwalnianie blown.chlodzenie wodne .przephkanie nawrotne - - - - -- -- --- - - .zaplon indicate -indykowak. wykonywab wykres indykatorowy indicator -wskainik diagram -wykres indykatorowy injection -wtrysk load .5.at full . safety valve .-go drive gear -napqd rozdzielacza p.loop .kolektor wlotowy wody chlodzqcej -water outlet main -kolektor wylotowy wody chlodzqcej combustion -spalanie chamber -komora spalania .suw wydechu -valve -zawor wydechowy fuel rack position signal (FPS) -sygnal polozenia listwy paliwowej full power -peina moc idle running -bieg jalowy idle speed .sprqzanie ignitian .liquid . startowego - .through -przedmuchany (silnik) carbon deposit -osad wqgla clogged fuel nozzle -zatkane dysze paliwowe cooling .ch. pokredni s. a.under .powietrze -pilot distributor -rozdzielacz p.chlodzenie .samozaplon ratio .zaklocenie w pracy silnika - - - -- - - exhaust -wydech -gas -gazy wydechowe.otwarty. startowego .system chlodzenia -venting tank -zb.dmuchawa przedmuchujqca .odpowietrzajqcy ukiad chi. studzib coolant (cooling agent) -czynnik chlodzqcy cooling .automatyczna redukcja obciqzenia.suw sprqzania crash stop -nagle.ciknienie wstvnego przesmarowania pressure charging -doladowanie pressure relief -dekompresja revers -zmienib napqd na wsteczny scavenging (air) . awaryjne zatrzymanie statku przy uiyciu biegu wstecz SG cylinder wear -zuiycie cylindrow detonation -detonacje engine .starting line -linia (ruroci@ p.zarnkniqty.direct .starter distribiutor . cylindrow) powietrzem --box -zasobnik powietrza przeplukujqcego fire extinguishing steam/C02 equipment urzqdzenie do gaszenia parqlC02 ognia w przestrzeni podtlokowej --manifold -kolektor (r0zgalqienie)"powietrza przepiukujqcegol doladowujqcego --pump -pompa powietrza przeplukujqcego --receiver -zasobnik powietrza przedmuchujwego drain pipe -rura spustowa powietrza p. .return flow . defekt silnika -trouble .zawor bezpieczenstwa zasobnika powietrza blower .pilotujqce- - .przedrnuchiwanie bezpokrednie . ENGINE ROOM Engine operation -dzialanie silnika air . startowego .starting -pipe -przewod p.p.water inlet main .pod obciqieniem ovality . . down .owalnoik overloading -przeciqzenie overspeed -nadobroty trip . -starting -bottle -butla powietrza startowego .piston .internal -engine -silnik spalania wewnqtrznego compression .obroty jaiowe ignition .chlodzenie tloka system .air .rozdzielacz powietrza romchowego auto shut down -automatyczne zatrzymanie auto slow down .starting valve -zaw6r p.przeplukiwanie. spalin stroke . zwrotne (pqtlowe) .

dlawic underloading -niedociqzenie.przepiukanie poprzeczne -valve -zawor przedmuchujqcy scavenged -z przephkaniem scavenging .critical .expansion .rnoc (tu: silnika) .rnoc indykowana .sila wymuszajqca - - exciting moment -moment wymuszajqcy horse power (hp.obciqzenie stake . indykowak (np.moment ucirlgu mooring trial -proba (silnika) na uwiezi number of revolutions (npm) .indicated (IHP) .pr~dkoSC (obroty) krytyczna .odciqc (np.driving -rnoc napqdowa .peak .skok.permissible .obciqzenie szczytowe .long .peak .suw odkorbowy timing -ustawianie rozrzqdu top dead centre -polozenie zwrotne odkorbowe total running hours .silnik efficiency .permanent .rnoc nominalna (silnika) .suw ssania .rnoc w koniach .over.up .oczyszczanie (usuwanie zanieczyszczen) shut-down -zatrzymanie (np. rnoc efektywna .rated -rnoc znamionowa -requirement .diugi skok -power . suw .rnoc dostarczona (na irub~) .rnoc na wale indicate -wskazywak. calkowita bollard pull .sprawnosk silnika exciting force .z doladowaniem .compression .brake -rnoc uzyteczna.sprawnoik calkowita permissible limit .zapieczone piericienie tloka stroke . silnik) indication -wskazanie. niedostateczne obciqienie vibration -wibracje vibrational period -okres drgan - - 5.obciQenie eksploatacyjne quasi-propulsive coefficient .suw rozprqzania .sprawnoSC ogolna. silnika) shut off .estimated .uniflow .suw pracy .liczba obrotow w jednostce czasu overall efficiency .og6lem godzin pracy (silnika) travel .nominal .delivered (DHP) .rnoc uzyteczna .uciclg na palu continuous -c i & y running -praca c i a l a critical moment -moment dopuszczalny effectivness .effective (EHP) .supercharged .suw sprezania .two--cycle -obieg dwusuwowy (silnika spalinowego) .metric .intake .skutecznoS6 engine . HP) .skok tloka trottle down .consumed -rnoc zuzywana .obciqzenie . doplyw paliwa) cock -kurek odcinajqcy sticking piston rings .moment sily of pull .exhaust .suw wydechu . SILOWNIA -- - - - - Engine features charakterystyka silnika actual efficiency .service -prqdkoit eksploatacyjna -- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - . wskazowka indicator -indykator diagram -wykres indykatorowy load .service horse .shaft .excess .kon mechaniczny Cjednostka mocy) .rated -prqdkoit znamionowa .sprawnoSC napedowa moment -moment of a force .rnoc szczytowa .nadmiar mocy .dopuszczalna granica performance -dzialanie power .rnoc eksploatacyjna (silnika) speed -predkoiC .dopuszczalne obciqzenie .-przeciQenie .service .zapotrzebowanie na rnoc -reserve -rezenva mocy .rnoc okreSlona na pr6bach modelowych .

. urzqdzenie wspomagajqce pracq np. zabezpieczajqcy przed przekroczeniem obrotow granicznych -pilot valve plunger . o nastawie zmiennej -weight .niestabilna praca r. odirodkowego load limit control .all-speed .nastawa maksymalnego obciqzenia speed drop control -nastawa nachylenia charakterystyki synchronizer control -rqczna regulacja obrotow synchronizacji speed adjusting shaft .wal nastawiania zadanej prqdkoici obrotowej - - - - -- - - .regulator wielozakresowy . regulatora prqdkohci obrotowej governor .constant speed -r.speed limiting . indicator/ wskainik (synchronizacji) obrotdw 2 booster . obrotow .suwak sterujqcy r.overspeed type r.safety -regulator bezpieczelistwa . ENGINE ROOM r Governor .5. o stalej nastawie obrotow drive gear .bezwladnik r.regulator nakretka wlewu oleju poiqczenie przegu 'ng loaded accumulator/ mulator spreiynowy receiving compensating piston/ tiok kompensujqcy synchronizer control/ rgczna regulacja obrotdw synchronizacjir- syn.napqd regulatora obrotow hunting .buster.regulator obrotow .nastawa maksymalnego obciqienia -variable speed -reg.

pol naprzod .wskainik kierunku i liczby obrotow silnika disabled .uwaga. przy stalych obrotach at full speed -przy pelnych obrotach bridge control .tablica sterownicza (kontrolna) system .uklad sterowania critical speed . silnikiem glownym) z mostka system .w.critical . niezdatny do zeglugi emergency -awaryjny -full speed . licznik obrotow indicator .uklad sterowania z mostka bridge telegraph -telegraf na mostku computer control .prgdkoiC krytyczna.uklad automatyczny sterowany komputerem control . pogotowie (w silowni) start .bieg (np. rozruch (np.astern .poczqtek.czas rozruchu stop -zatrzymaC (silnik glowny) telegraph block.statek bez zasilania. zmiana kierunku ruchu reverse . uruchomienie interlock -blokada startowa period .obrotow na minute run .bardzo wolno ahead . wsteczny (to) reverse . silnika) reverse .rejestrator manewrow. silnika) -per minute (rpm.ogranicznik prqdkoki obrotowej loss .cala wstecz full capacity work -praca (silnika) pelnqmocq full load -pelne obciQenie (silnika) full speed -pelna predkoiC half .stojak telegrafu maszynowego telegraph recorder .number of . wstecz direction and revolution indicator .obrotomierz.dzwignia sterujqca panel .obroty biegu naprzod counter . szybkoSciomierz limiter . z powodu awarii).pol wstecz -- -- - -- -- - order logger -rejestrator polecen (np.cala naprzod full astern .obrotomierz. predkoSciomierz.odwrotny. naprzod --astern .obroty krytyczne -passing of the --range -przechodzenie zakresu obrotow krytycznych . bez napqdu dead slow .obwod kontrolny desk -pulpit sterowniczy lever . telegrafu maszynowego) overload -przeciqienie (np. tachometr.nawrot.regulator prqdkosci obrotowej indicator .b. obroty krytyczne governor .sterowanie komputerowe system . kontrola circuit .praca silnika glownego w trybie awaryjnym stop .wolno ahead .pol (tu: prqdkoici) . poruszak sic wstecz revert .przycisk awaryjnego zatrzymywania silnika glownego engine telegraph -telegraf maszynowy engine trouble -problem z silnikiem.zakres obrotow krytycznych dead ship . maszyny do przodu).statek unieruchomiony (np. bieg (silnika) slow . zaklocenia w pracy silnika full ahead .rozruch.zakres zabronionych obrotow (silnika) .okres rozruchu time . obroty .prqdkoSC.pelna predkoSC awaryjna overload -przeciqienie awaryjne run .liczba obrotbw (np.wolno wstecz speed .Engine control sterowanie silnikiem all stop! -maszyny stop! at constant speed -przy stalej predkoici.wolno naprzod astern . rejestrator telegrafu maszynowego vessel monitoring system (VMS) -system nadzoru (podsystemow) statkowych - - - - - - - .barred range .range of .utrata predkoki stand-by .wskaznik obrotow . regulacja.zawrocik revolutions (revs) -obroty . przebieg (to) run -pracowak (o maszynie) running -praca. revlmin) .sterowanie.ahead .w. przeciwny.przesterowak silnik na pracq wstecz.b.ahead . silnika) (to) overload -przeciqzyk (tu: silnik) overspeed -nadmiema prqdkoik obrotowa overspeeding -rozbieganie sic (silnika) power boost -zwiqkszenie mocy rev-counter -obrotomierz reversal -przeciwienstwo kierunku ruchu (np. silnika) starting . niewlaSciwa praca silnika.sterowanie (np.

Turbocharger .turbodmuchawa bearing assembly - bearing space cover/ obudown wlotu gazow .

turbina .turbina nawrotna -body .impulse-reaction -t.dmuchawa surging .t.turbina air casing .turbina spalinowa .sprqzarka doladowujqca supercharging .napqdzany parq gauge .turbina parowa supercharger .low speed .double motion .drive .turbodmuchawa pomocnicza -blower .steam .non-condensing t. o jednym kierunku obr.double-flow . akcyjno-reakcyjna .turbina parowa .turbina gazowa .profil lopatki -ring -wieniec lopatkowy (turbiny.wytwomica pary -trap .zaw6r typu "Gestra" turbine .t.single motion . korpus . niskoobrotowa . napqdowa .high-pressure . przeciwprqma (wydmuchowa) .pot.kana1 powietrzny blade -lopatka wirnika -profile .gas - - - - - turbine -turbina . SILOWNIA \ team turbine .napqd parowy -driven .turbogenerator (prqdnica napedzana turbind internal combustion .turbina wysokopr~zna . .t.para wodna . reakcyjna turbocharger -turbodoladowarka auxiliary blower .5. sprgzarki) overheating -przegrzanie steam .power . o dwu kierunkach obrotu .manometr na kotle pipe -rurociqg parowy propulsion ..napqd parowy -rising plant .t.doladowanie supercharged engine -silnik z doladowaniem turbine .t.cargo pump .backing .kadhb.pressure .turbina parowa Turbine .boiler -kociol parowy .: pompowanie turbiny turbocharging -turbodoladowanie turbo-compressor -turbospr~zarka turbo-supercharger -turbosprqzarka doladowujqca - - - -- - 181 .t.generator . dwustrumieniowa .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiomikowcach) .

Propeller shaft seals and bearings uszczelnienia i loiyska walu Srubowego propeller blade/ skrzydlo iruby \ \ air connection to ship's system/ podlqczenie do syslemu powietrza statkowego / / air control unit/ zespril kontroli (ciinienia) powietrza sterntuhr seal/ drain collection line/ rurociqg spustowy oleju rurociqg obiegu oleju @ward seal casing/ obudowa uszczelnienia dziohowego I source: John Crane Marine InrernafionalJCM-L .

drewno gwajakowe liner .lozysko walu Srubowego strips .tune1 walu (napedowego) -bossing .tune1 walu (napedowego) - - -- - - -------- - - - - - - -- - shafting . SILOWNIA Propeller shaft .stem tube -lozysko walu Brubowego -thrust .propeller shaft .ustawiac w linii.Sruba tunelowa shaft bearing .wal poSredni (tunelowy) liner .wneka tunelu.loiysko tunelowe. osiowac alignment -ustawienie w linii.loiysko linii walu .propeller .wal Srubowy (to) aline .listwy lozyska walu Srubowego bushing . pochwa walu Srubowego stern gland -dlawik pochwy walu stern tube .dlawnica. Sruba napedowa -bracket .podloga tunelu -recess -wneka tunelu.lozysko oporowe lignum vitae -gwajak.5.wal Srubowy -tube wal pochwowy (przechodzqcy przez pochwe) -tunnel .screw .lozysko walu Srubowego gland .tune1 (walu Srubowego) bearing .lozysko walu Srubowego .linia w a h napedowego stern tube/ waiu propeller shajl intermediate shaft/ wai Srubowy wai poSredni flywheel/ koio zamqchowe I I crankshaj/ wai korbow Y . centrowac propeller .oplywka walu -bracket -wspornik walu . lozysko walu poSredniego well .intermediate shaft -1.linia wal6w stern bush -loiysko walu Srubowego. komora dlawnicowa recess .line shaft .studzienka tunelowa (w tunelu walu napedowego) - - - Main engine shafting .engine -wal silnika generator -prqdnica walowa .tuleja walu Srubowego -pipe -pochwa walu Srubowego power -moc na wale .linia walow (napedowych) line . reces tunelu (walu Srubowego) tail end .spring .intermediate .stozek walu Srubowego tail-shaft liner -tuleja walu Srubowego thrust block -lozysko oporowe thrust shaft -wal oporowy tunnel .ustawiak w linii. osiowanie bearing -lozysko .driving .wal Srubowy -revolution indicator -wskainik obrotow walu .wspomik walu (Srubowego) shaft -wal napqdowy -alley .lozysko tunelowe.tuleja (walu) line up .wal Srubowy strut -wspornik walu Srubowego .dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego stuffing-box .tail . reces tunelu (walu Srubowego) screw .lozysko walu napedowego . walu poiredniego . loiysko walu poSredniego -escape -wyjscie awaryjne (prowadzqce przez tunel) platform .pochwa walu Srubowego bearing .peddik.wal napedowy .

mniejsze kolo w przekladni zcbatej.kolo zqbate napqdzajqce -gear .przekladnia zebata.zqb toothed -zebaty gear -przekladnia zgbata -wheel .low speed .reduction -przekladnia redukcyjna .o zmiennym przeloieniu . kolo zgbate -bevel -kolo (przekladnia) zcbate stoikowe casing . ENGINE ROOM Marine epicyclic gears statkowa przekladnia planetarna planet wheel/ koio obiegowe.kolo obiegowe rack-and-pinion gear .napgd przekladniowy ratio -przelozenie przekladni (to) gear . zmniejszenie gearing -przekladnia redukcyjna sun wheel -kolo centralne.epicyclic . kolo sloneczne tooth .skrzynia przekladniowa drive .przekladnia zqbatkowa reducer -przekladnia redukcyjna reduction -redukcja.zazgbiaC gear (type) -typ przekladni .step-up -przekladnia zwiqkszajqca .przekladnia planetama . malych obrotow .driving .kolo zebate worm gear -przekladnia Slimakowa worm wheel .. walek zqbaty .high speed .przekladnia redukcyjno-nawrotna . duzych obrotow .double reduction dwustopniowa przekladnia redukcyjna .reverse-reduction .toothed .jednostopniowa przekladnia redukcyjna .parallel .differential -przekladnia roinicowa .przekladnia obiegowa .sworzen kola obiegowego planet wheel .obudowa przekladni -box . Slimacznica - - - - .przekladnia rownolegla .worm -przekladnia Slimakowa geared drive -naped z przekladniq mechanicz- - - - - - -- - - - - "4 gearing -przekladnia zgbata idler .walek . ' 5.sun -wal kola slonecznego planet pin .kolo z.reversing -urzqdzenie nawrotne.planetary .przekladnia z ~ b a t a .variable speed .zebatka. annulus/ piericien zebaty zewn<trzny kolo kolo Gear -przekladnia annulus -piericien zqbaty zewngtrzny countershaft -wal poiredni (przekladni zqbatej gear .single reduction . przekladnia nawrotna .kolo z.kolo poSrednie w przekladni pinion .

up-take/ dymrrrcu prqdnicy swag'--' emergency generator/ prqdnica awaty .szczelina wylotowa -pressure .analizator spalin wylotowych emission . m"" J " .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy stack -komin up-take -dymnica.'- ~ v n n n a i joints o~ satory mieszkowe emergency gene?.exhaust -kolektor wylotowy natural draught -cirlg naturalny (kominowy) soot .angular .exhaust . . opary. wylotowa. spaliny manifold -kolektor gazow wydechowych --temperature .temperatura gaz6w spalinowch pipe -rura wydechowa port ..kolnierz kompensatora . .gaz spalinowy.kompensator mieszkowy.turbina napqdzana para. wyziewy funnel -komin gases -gazy .kompensator boczny fire dampers -pokrywy ppoz. SILOWNIA \ Exhaust gas system L system gazdw spalino.5. na kominie fume ." ..gaz spalinowy.ciinienie wylotowe silencer -tfumik wydechowy -turbine .axial . gazy spalinowe .uMad wydechowy (system gaz6w spalinowych) damper -zasuwa kominowa exhaust -wyciqg -draught -przewod wyciqgowy -driven supercharger -turbosprezarka na gazy spalinowe -gas .' .emisja gazow spalinowych --pipe -rurociqg odlotowy (g.dym. expansion joint . poiqczenie elastyczne . spaliny analyser .spaliny.gazy odlotowe manifold -kolektor .burnt . . spalinowych) pyrometer -pirometr do pomiaru temperatury spalin --turbine -turbina na pare wylotowa. -valve -zawor wydechowy exhaust gas . spaliny .kompensator kqtowy .lateral .gaz spalinowy. pionowy przewod dymny -- --- ---- - - - ---- .kompensator osiowy bellows .mieszek kompensatora flange . .waste . ' L 'L * incinerato spalarka turbodoiadowarka exhaust gas manifold/ silnik glb&ny / wyde~ho&~ch Exhaust gas system .

sprzqgniqcie. klowe .sprzqglo tulejowe.sprzqglo cierne szczqkowe .claw .sprzqglo .centrifugal .: wkuplowanie (sprztgla) evaporate -parowat evaporator -wyparownik.dry air .main -glowna sprqzarka powietrza rozruchowego air cooler .sprzqglo klowe -jaw .hamulec cierny centrifugal -odirodkowy separator -wirowka odirodkowa condenser -skraplacz clutch .generator awaryjny -power supply .fluid . pot.auxiliary duct .plate .sprzqglo odirodkowe . s. stan zagrozenia -bilge pump .sprzqglo tarczowe .tlumik drgan appliance -przyrzqd..urzqdzenia pomocnicze.zagrozenie.sprzqgak coupled .napqd bezpoiredni .spalarka .skraplacz . ENGINE ROOM Auxiliaries (urzqdzenia) pomocnicze absorber -thmik drgan.kondensat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .sprzqglo flange -kolnierz sprzqglowy .napqd pasowy .awaryjna pompa pozarowa -generator .stacja osuszania powietrza air receiver .zasilanie awaryjne steering gear . polqczenie tulejowe damper -nawilzacz data plate -tabliczka znamionowa desalination -odsalanie device -urzqdzenie.: wkuplowany .sucha chlodnica powietrza condensing unit . do podgrzewania wody emergency .exhaust gas .electric -napqd elektryczny .sprzqglo szczqkowe. mechanizmy pomocnicze silowni bilge separator .dmuchawa pomocnicza .skrzynia cieplna . agregat air compressor . wlqczenie..sprzqiony.sprzqglo cierne .lqcznik coupling .sprzqglo klowe .claw .air .sprzqglo wielotarczowe .silnik pomocniczy machinery -maszyny pomocnicze auxiliaries .chlodnica powietrza air drying station .pump -pompa skroplinowa condensation -kondensacja.independent .friction . parownik -plate -wyparownik plytowy condensate .separator wod zqzowych blower -dmuchawa .tarczowe sprzqglo cierne -tail sprzqglo pomiqdzy silnikiem elektrycznym a walem Brubowym combustion device .napqd hydrauliczny .sprzqglo klowe .belt . urzqdzenie auxiliary -pomocniczy blower .moc napqdowa economizer -urzqdzenie wykorzystujqce tzw.skraplacz pomocniczy engine .cooler (calorific box) .direct-coupled .friction .auxiliary -pomocnicza sprq zarka powietrza rozruchowego air coompresor .napqd niezalezny (to) drive -napqdzak driving power .skraplat condenser .dmuchawa pomocnicza --duct -przewod dmuchawy pomocniczej condenser . cieplo odpadowe (spalin) np.zbiornik sprqzonego powietrza antivibrator .muff . amortyzator aggregate . pot. skraplanie condense .direct-.chlodnica powietrza .przewod dmuchawy pomocniczej boiler -kociol .cone .block friction .5.multi disc .sprzqzony bezpoirednio coupler .chain .disk .skraplarka cooler .auxiliary .chlodnica (to) couple .zespol.awaryjne urzqdzenie sterowe engagement .domestic -podgrzewacz wody pitnej .sprzqglo cierne stozkowe . przyrzqd distillate -destylat distiller -wyparownik drive .awaryjna pompa zqzowa fire pump .dog-.kociol na spaliny odlotowe brake -hamulec .napqd .napqd lancuchowy .

silownik hydrauliczny.amortyzator absorbtion . loze seating .spalarka odpadow water gauge -wodowskaz water sterylizator .sterylizator wody - - - - .sluzba.przekladnia obiegowa (planetama) .wstrzqs. tabliczka identyfikacyjna (np.czop czolowy.zespo1 silnikowo-prqdnicowy nozzle .sprzeglo hydrauliczne coupling . heater .kolo zebate proste final fuel M.dysza . urzqdzenie .spalarka incinerate . trwaloik eksploatacyjna manual . diwignik hydrauliczny pressure .epicyclic .instrukcja obslugi ship's machinery .spopielak marine power plant .obw6d hydrauliczny clutch .reduction . eksploatacji (urzqdzenia) instruction .obudowa hydraulic -hydrauliczny acumulator .silnik generator .dysza wyplywowa pivot .disengaging -urzqdzenie zwalniajqce .: compactor) prasa do Bmieci i odpadow waste incinerator .wcirlg przejezdny turbo-dynamo -prqdnica turbinowa prqdu stalego turbo-generator . mechanizm.zbiomik hydroforowy - - - - - - -- index plate .tabliczka informacyjna.akumulator hydrauliczny circuit .mechanical transmission . prqdnica turbinowa vacuum evaporator block.(urzqdzenie) przystosowane do pracy z duzym obciqzeniem high-duty -(urzqdzenie) o wysokiej wydajnoSci housing .silownia morska motor .dlawik.spur . podnosnik.podgrzewacz koncowy paliwa dla SG gland .amortyzacja wstrz4sow steam preheater -podgrzewacz parowy wody subcooler (heatexchanger) . przy zaworze) incinerator .turbogenerator.pompa hydroforowa -tank .E. dlawica.fundament (urzqdzenia) -plate .reduction ratio .dozi~biacz supercharged -z doladowaniem.cisnienie hydrauliczne -test -proba cisnieniowa (wodna) hydrophore plant -urzqdzenie hydroforowe --pump .przenoszenie (transmisja) mechaniczne (np.5.follow-up -urzqdzenie n a d e n e .mechanizmy i urzqdzenia okrgtowe shock .mechanical -przekladnia mechaniczna .discharging . urzqdzenie running conditions -warunki pracy (urzqdzenia) saddle -podpora. os przegubu plant .fundament service .warunki pracy.instrukcja obslugi -life -okres uzytkowania.separator vessel -komora do oddzielania pary od solanki foundation . obsluga conditions .sprzeglo hydrauliczne -drive -naped hydrauliczny fluid . doladowany supercharger .plyta fundamentowa gear -przekladnia. udar absorber .wyparownik podcihieniowy vaporizer -odparowywacz viscontrol electronic -wiskozymetr paliwa dla silnika glownego waste and garbage press (pot.ciecz hydrauliczna jack . uszczelnienie dlawicowe heater -podgrzewacz -heavy fuel separator podgrzewacz paliwa ciezkiego dla wirowki heavy-duty . napedu) . SILOWNIA - fecal sewage biochemical treatment plant urzqdzenie do oczyszczania kciekow fekalnych frame -rama fresh water generator -wyparownik .przelozenie przekladni redukcyjnej .instalacja.sprezarka doladowujqca travelling hoist (stores hoists) .przekladnia redukcyjna .

.

pompa irubowa trojwimikowa turbine .single stage .rate of .air .turbulent -przeplyw turbulentny -undisturbed .strainer of a .przepompowanie (to) pump ship -pompowat zezy pump well . pompc) priming -zalewanie pompy.barrel ..pompa do beczek . balastu) pumpable -pompowalne pumping -pompowanie --out -wypompowak over .single stage double suction .rurociqg zasilajqcy.self.ejector -pompa strumieniowa. zanurzona delivery -tloczenie.pompa ssqca three spindle screw . zanurzona . jednostopniowa z podwojnym ssaniem . ezektorowa - - 5.-pompa zcbata hand .studzienka pompy stripping -resztkowanie.oil .Pumps -pompy bilge ejector . pompa strumieniowa -wing -pompa skrzydelkowa.pompa odirodkowa diaphragm -pompa przeponowa .two spindle screw .water-jet . zasilanie channel -kana1 tloczny.water -przeplyw wody gag . wyladunkowy (to) fetch .centrifugal .two stage -pompa odirodkowa dwustopniowa -two stage submerged -pompa odirodkowa dwustopniowa. wypompowanie resztek ladunku plynnego suction . pompa ezektorowa.zassak (pompc) flow -przeplyw . odirodkowa jednostopniowa .suction .immersed .gear - - feeding - - pompa zasilajqca - - - - - - - - - - - prozniowa .-pump -pompa samozasysajqca pump sucks air (pump looses suction) .-pompa z napcdem mechanicznym .rurociqg odprowadzajqcy.przygotowak do natychmiastowego uzycia (np.pompa przeponowa .-pompa rotacyjna ..przeplyw oleju over .pompa wyporowa .ssanie powietrza przez pompe pump -pompa .pompa pneumatyczna tlokowa .piston ..powietrza .kierunek przeplywu indicator -wskaznik przeplywu .direction of .laminar -przeplyw laminamy -meter -przeplywomierz .pompa irubowa dwuwimikowa vacuum .. zasilajqcy head .screw .eccenter screw -p.multi stage -pompa odirodkowa wielostopniowa .p.single stage close coupled -jednostopniowa pompa odirodkowa .manual .numik (pompy) vane -lopatka (pompy) Pump (type) . zasysanie - - - - .pompa podciinieniowa.-pompa tlokowa -pneumatic piston .pompa glebinowa .smok pompy room -pompownia pumpability -mozliwoiC wypompowania (ladunku. pompa .pompa rcczna . irubowa mimoirodowa ..przeplyw niezakl6cony .reciprocating . rurociqg tloczny discharge pipe . pompa lopatkowa prime .wysokoik podnoszenia (przez PO~P~) driving gear -popychacz w pompie plunger .zatkanie sic zaworu pompy impeller -wimik pompy lifting height .ssanie (pompy).-pompa irubowa submersible .-pompa rcczna membrane .szybkoik przeplywu .strumienica.przelewak sic .pompa strumieniowa .w@ tloczny -of a pump -wydajnoik pompy -pipe .(QP) PomPY . SILOWNIA - - -- -- -- --- -- -- - .rotary .-pompa turbinowa . odirodkowa.power . rozruch urzqdzenia .p. wysokoik podnoszenia -hose .-pompa zanurzona -jet .ezektor zezowy bilge inlet -przewod ssqcy pompy centrifugal pump -pompa odirodkowa .single stage submerged -pompa odirodkowa jednostopniowa.wysokoik pompowania.

5. ENGINE ROOM .

SILOWNIA local capacity control/miejscowa regulacja wydajnoici capai :awor reg 1 connection for compressed air/(nitrogen. gazu obojetnego \ resztkowania top plate/pokrywa szybu exhaust trap/ osadnik kontrolny 1 deck trunk/ szyb pompy cargo discharge pipe/ rurociqg wyiadunkowy cargo stripping pipe/ rurociqg resztkowania iadunku cofferdam purging pipe/_ rura przedmuchiwania koferdamu cofferdam pipe/ rura koferdamu hydraulic return pipe/rura hydrauliki .powrot hydraulic pressure pipe/ rura hydrauliki .pompa ladunkowa o napqdzie hydraulicznym hearing/ iozysko brake/ hamulec oil seal/ uszczelnienie olejowe coupling/ sprzeglo \ stuf4ng box/ diawica cargo seal/ uszczelni/enie strony iadunkowej cofferdam seal/ uszczelnienie koferdamu screw pump pompa kubowa Pumps -pompy (3) source.5. Allweiler AG. Werk RadolfieN screw spindle set/ . azotu.dolot cofferdam surrounding hydraulic section/ koferdam otaczajqcysekcje hydrauliki high p r e s s u r e hydraulic motor/ wysokociSnieniowy silnik hydrauliczny volute casing/ obudowa spiralna ceramic sleeve/ tuleja hydraulically driven cargo pump (deep well pump) . inert gas)/ podiqczenie powietrza s p r g i o n e g o .

pompa pozarowa .pompa balastowa .chlodnica skrzynkowa w electric heater -podgrzewacz elektryczny .ssak pompy strum -kosz ssqcy pumps .fuel booster -pompa podajqca paliwo .- - - - - - - - - - czenia .feed .pompa zqzowa .oil burner -pompa palnika olejowego .5.drinking water .chemicals -pompa do chemikaliow .sludge .dirty oil .hydrophor -pompa hydroforowa .boiler feed .sanitary -pompa wody sanitarnej .smok pompy strainer .pompa ogolnego uzytku .fresh water cooling .sea water cooling pompa chlodzqca wody morskiej .oil .pompa zasilajqca .fire and bilge -pompa pozarowo-zczowa .emergency fire-.condensate -pompa skroplinowa .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiornikowcach) .pompa paliwowa .sewage -pompa fekaliow .fire-.lubricating oil -pompa oleju smarnego .pompa wody slodkiej . boxcooler .stand-by pompa zapasowa (znajdujqca siq w pogotowiu) .pompa do smarow .awaryjna pompa pozarowa . obiegowa .trimming pompa wyrownywania przeglqbienia .podcihienie - - - - - - -- -- - - -- - - Heat exchangers wymienniki ciepla f i h e a t i n g element bundle/ wiqzka elementow grzewczych sea water inlet/ wlotwody morskiej sea water outlet/ wylot wody morskie.pompa transportu paliwa .ballast .service .pompa szlamu .pompa szlamowa.pompa osuszajqca vacuum -proinia gauge .pompa zuzytego oleju . prozniomierz pressure ..liquid mud .booster -pompa wspomagajqca .sump -pompa oleju skrzyni korbowej .pompa chlodzenia wodq slodkq .pompa przeplukujqca (w silniku dwusuwowym) .sludger -pompa pluczkowa .pompy wedlug przeznaczenia .stripping -pompa resztkujqca .scavenging .wqz ssawny -lift -wysokoic ssania (pompy) -pipe . ENGINE ROOM -box ..cargo .skrzynia kingstonowa -head .transfer -pompa transportowa .wakuometr. mulowa .pompa olejowa .pompa zasilania kotla .hydraulic -pompa hydrauliczna .water extraction .fuel transfer .fuel .circulating -pompa cyrkulacyjna.wysokok5 ssania (pompy) -hose .rura ssawna (pompy) -rose . p.sprinkler -pompa instalacji tryskaczowej .grease .bilge .air -pompa powietrzna .general service -pompa ogolnego przezna- - - - .

cavgo outlet/ odprowadzenie iadunku tribution header/ komora rozdzielcza Srodka grzewczego .wymienniki ciepla Plate heater podgrzewacz plyiowy supporting column kolumna wspierajq wearing washer/ podkladka dystansowa guidi washer/ podkladka prowadzqca Tubular carPo heater rurowy podgrzewacz ladunku connection for heating medium/ doprowadzecollecting header/ komora zbiorcza - branch for safety valve/ aodiaczenie zaworu bezaieczeristwa tube bundle of spirally wound stainless steel/ wiazka sniralnie . Heat exchangers . SILOWNIA .5.

chlodzenie . przegrzewanie tube -rura .5. grzejnik . Srodek.przewodzenie ciepla conductivity -przewodnoik cieplna convection .alarm podwyzszonej temperatury build-up .element grzejny value .wzrost temperatury capacity -pojemnoik cieplna conduction .cieplo spalania.czynnik.inter.czynnik grzewczy overall heat transfer coefficient -wsp6lczynnik przenikania ciepla preheating -podgrzewanie radiate -promieniowak radiator . c.wymiennik ciepla ..czynnik chlodzqcy .purifier -podgrzewacz wir6wki heating -nagrzewanie.pre. ENGINE ROOM seawater circuit/ central cooling system centralny system chlodzenia komputerowego pompa cyrkulacyjna Heat and heat exchanging . konwekcja ciepla exchange -wymiana ciepla flow -przeplyw ciepla insulation .cieplo i jego wymiana cooler .chlodnica .chlodnica powietrza -air side of the strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .finned .chlodnica plytowa .air-cooled -w. przedchlodnia .plate .rura z ozebrowaniem -- -- - - - - . wart046 opalowa heat resistance ... heat exchanger .direct-contact -wymiennik ciepla o wy- --- -- - - - - - - mianie bezpoiredniej -plate -plytowy wymiennik ciepla . chlodzony powietrzem . chlodnica superheater -przegrzewacz superheating -przegrzanie.odpornoik na wysokie temperatury medium . ogrzewanie coil -wczownica grzewcza steam -para grzewcza surface -powierzchnia grzewcza system -system grzewczy unit .grzejnik.mokra chlodnica powietrza cooling . powietrza doladowujqcego .izolacja cieplna leakage -przeciek cieplny -radiation -promieniowanie.heating .chlodnica micdzystopniowa . radiacja cieplna -transfer -przekazywanie ciepla -transmitting area -powierzchnia wymiany c.charge air -ch.fuel oil -podgrzewacz paliwa .cooling .unoszenie. medium .schladzalnia.wet air .tubular -rurowy wymiennik ciepla heat transfer coefficient .inefficient -niewystarczajqce chlodzenie exchange -wymiana heat .wspolczynnik wymiany ciepla heater -podgrzewacz.lubricating oil .air-.cieplo alarm .chlodnica oleju .

SILOWNIA Oily water separating system system odolejania wdd zezowych air inlet/ wlot ~owietrza pneumatic piston valv backwashing outlet to pneumatyczny zawor t przepiukiwanie mrotn pneumatic piston valve . oily water separator separator wdd zaolejonych heating/ podgrzewanie automatic oildrain controlbox/ clean water overboard discharge/zrzut wody connector for power supply/ podiqczenie vacuum-pressure backwashing inlet pneumatic pistonvalve/ zawor wlotowy tiokowy oily water separator installation instalacja separatora wdd zaolejonych springloaded discharge valve/ sprgiynowy zawdr tioczny clean water overboard discharge/ zrzut wody czystej za burte eneumatic piston valve 9il outlet/ pneumatyczny zawor tiokouy .5. . pn ( funnel (sample wafer outlet connection)/ pobdr probki wody three-way ball valve/ -frdjdroiny zawor kulouy backwashing inlet pneumatic -pistonvalve/ pneumatyczny zawor tiokowy wlotowy iiwanie zwrotne pomiar zawartoici 01 suction straine skrzyn~azaworu ssqcego filtr na ssanlu z zaworem dennym .pzpreu i\ kiwanie zwrotne meumatic piston valve Pneumatic rhree-way v a l v e d ..

ENGINE ROOM Ol water separator -separator wdd zaolejonych iy oil outlet/ wylot o/ l\ e water pump/ pompa wodna oil transfer pipe/ rurociqg transportu oleju 7 unit drain and s ptyt separacyjnych 3 2 float control switch/ oil content bilge alarm/ alarm zawartoici oleju w wodach zezowych to bilge or oil contaminated tank/ do zez lub do zb.oily .kurek do poboru probek separation .-olej -- - . separator olejowy - - part per million (ppm)-czeici na milion (miara zanieczyszczen olejowych) sample point .woda zaolejona oil interface -powierzchnia rozdzialu w.czqsteczki oleju separator .contaminated .olej zanieczyszczony -particles . pompowania popluczyn do morza) drain .odpady olejowe water -woda . rozdzielanie sludge outlet -wylot szlamu waste oil .clean .oddzielanie. oleju brudnego clean water supply/ zasilanie wodq czystq punkt poboru probek Oily water separator separator w6d zaolejonych discharge criteria -kryteria (ograniczenia dot.odolejacz.woda czysta .olej .spust oil ..

Motor/ silnik.wirdwka oleju (I) machine bottom part cz& dolna urzqdzenia A.bottom bearing holder/uchwyt dolnego iozyska. Machine upper part/ gdrna cz& urzqdzenia.olej. D. Cable support/ tor kablowy. neck bearing . seal ring/piericieri uszczelniajqcy. K. 12. E. oil/zespdi zawordw . 21. J. lexagon bushing/ tulejka szeiciokqtna. Control cabinet/ szaJka sterowania. '0. frame. operating water cover/pokrywa zespou wody operacyjnej. Machine bottom part/dolna cz@ urzqdzenia. Frame hood/kolpakramy. water/elastycz. C. plug/ korek. 6. 2. 15. 9.B tion air/podlqczenie elastycznepowietrza I.over/ pokywa loiyska szyjkowego. pipe/ rurka. 22.5.front casing/ obudowa czolowa. strainer/jZtr: g@ @ . elbow/ kolanko. 13. 5. deflector ring/ piericieri deflektora. sensor support/ uchwyt czujnika. 20. bottom part/ ama czgici dolnej. inductive sensor/czujnik indukcyjnv.A ne podlqczenie . 1 7.l. Valve block.odlot wody g P: & E 2 ciachine bottom part/ czciC dolna urzqdzenia. 4. 3. 8. 11. screw/ iruba. 19. Identificatfon plate/ tabliczka identypkacyjna.D I . o-ring/piericieri samouszczelniajqcy. wing insert/ wkladka krzydelkowa. M. labyrinth ring holder/ uchwyt uszczelnienia labiyntowego. 7. B. driving device vertical/ pionowy zespol lapgdzajqcy. SILOWNIA Oil separator . Flexible connection. Flexible connection . L.a.water/ wqi elastyczny wody. washer/podklad. F Flexible connec. 18. 16. 14. abyrinth ring/piericieri uszczelnienia labiyntowego.frame support/podstawa amy.

lower/ doha pokgwa sprzggla oil pump/ pompa olejowa w & . samoustalajqce dysza olejowa centrifugal clutch/ sprzgglo odirodkowe clutch cover . ENGINE ROOM f Oil separator . I lubr~cationoil. . orifice/ . source: A@ Lava1 Co.5. .. .wirbwka oleju (2) nap ring/piericieri abezpieczajqcy Segera driving device vertical . roller bearing/ loiysko rolkowe.napedpionowy ierscien dystansowy W centrifugal clutch sprzeglo odirodkowe coupling hub/ piasta sprzggla zabezpieczajqcy bowl spindle/ wal bgbna loiysko kulkowe dzenie gbrnego iozyska nap ring/ piericieri abezpieczajqcy Segera belt driving device zespdl napedu pasowego cover/ obudowa spindle pulley/ kolo pasowe Self-alig.

SILOWNIA Oil separator .5.wirdwka oleju (3) separator bowl beben wirdwki In-and outlet device zespdl wlotu i wylotu nakretka blokujqca washer/ podktadka connecting housing/ obudowa tqczqca supporting ring/pier Scien podtrzymujqcy ing water ring/pierScieri ania wody operacyjnej o-ring/ piericien samouszczelniajqcy source: Alfa Lava1 Co. .

water transducer/ przetwornik ciI Snienia wody 4.vertical pionowy zespol napedzajqcy labyrinth ring holder -uchwyt uszczelnienia labiryntowego coupling hub -piasta sprzqgla friction block -blok ciemy spindle pulley -kolo pasowe - --- .beben casing .talerz stozkowy .paring .obudowa b ~ b n a spindle . pressure transmitter/ przetwornik ciinienia. temperature sensor/czujnik temperatuiy.przestrzen szlamowa spindle -wal pionowy wirowki warm -Slimak gear transmission -przekladnia Slimakowa wheel . Oil separator -wir6wka oleju .zespol napedu pasowego .separator -wir6wka odirodkowa centrifuginal separation .wal bebna control cabinet . 9.conical . ENGINE ROOM Oil separator (4) . 2. 5. non-return valve/ zawbr zwrotny. single acting shut-off valve/zawbr odcinaiacv.wirdwka oleju Valve block.pokrywa zespolu wody operacyjnej driving device -urzqdzenie napedowe . pressure indicator/ wskainik ciinienia. 10. 8.flow control -talerz sterujqcy .Slimacznica chamber -komora -upper pairing -goma komora rozdzielania centrifugal .szafka sterowania valve block -zespol zaworow operating water cover .spreiyna loiyska gornego friction pads -wykladziny cierne sprzqgla bowl .inter stack -talerze rozdzielajqce . oil blok zawordw oleju I . pneumatic valve/ zawor pneumatyczny 3.odirodkowy - - - - -- - - mode selector -przelqcznik rodzaju pracy brake -hamulec dosing ring -pierScien dawkujqcy dumping rubber washer .podkladka gumowa tlumiqca drgania top bearing spring . pneumatic change-over valve/ zawdr pneumatyczny.upper paring -talerz rozdzielajqcy purifier -wirowka (oczyszczajqca) separator -wir6wka bowl .talerz sludge space .force -sila odSrodkowa .belt .oczyszczanie odSrodkowe disc -talerz .bqben disc . needle valve/ zawor iglowy.5.talerz staly . 6.

filtr olejowy filter cleaning .centrifugal ..filtr gruboziarnisty.filtr podwojny . filtr wstqnego oczyszczania .flange type -mocow~ny kolnierzowo .Filter -filtr air washing -przedmuchiwanie (filtrow) auto backwashing (automatic back-flushing) filtr automatyczny czyszczony wstecznym przeplywem czyszczonego czynnika filter .fine .sludge reservoir .czqsteczki stale strainer -filtr (siatkowy) -cloth -tkanina filtracyjna .coarse .super-fine .magnetic .komora filtra cloth .czyszczenie filtra filter (elements) -elementy filtra cartridge -wklad filtra chamber .tkanina filtracyjna cylinder housing .filtr odirodkowy . szlamu po filtrowaniu filter (type) -filtr .siatka filtracyjna mesh .fuel .automatic -filtr automatyczny - - - by-pass .filtr na ssaniu filtration .filtr bocznikowy .filtr powietrza .filtr paliwowy .filtr magnetyczny .suction .oil .filtrowanie filtrator .zb.element filtrujqcy particles -czqsteczki sediment -osad solids .obudowa filtra gauze .siatka filtrujqca -pack -wklad filtru -removable cover -zdejmowalna pokrywa f.filtr bardzo dokladny .duplex . security valve -zawor obejiciowy .screw type wkrgcany (lqczony gwintowo) - - - - - - - - -- .filtr dokladnego oczyszczania .filtr .air.

dzajqcu compressed air supply) doptyw powietrza exhaust gas front engine/ gazj spalinowe .zasilajqcy izolacja outer casing/i skrzynia zewnetrzna inspection manhole. ENGINE ROOM Economiser [gas boiler) -(exhaust kociol nu spaliny odlotowe inspection manhole.silnika .v vent cock/ zawor soot remover -urzqdzenie do usuwania sadzy iryection pip J rura d o p r o u ~ ..5.skrzynia kolektor doptywowy . lower/ w/az inspekcyjn~~ doln. upper/ collection header socket/ collection header/ sekcja poboru p a y section outlet pipe/ inner steel cas wewnetrzna .

wydajnoiC kotla parowego .pompa cyrkulacyjna.deflektory plomieniowe .cleaning of the boiler . komora dymowa .mudhole -wyczystka (mulowa) .pressure control .5.szyb kotlowy .wlaz .drum .baffle plate -przegroda wymuszajqca -base of the boiler .(to) attend .zdmuchiwanie sadzy -water level control -kontrola poziomu wody scale.szklo wodowskazowe rurkowe .waterwall .oplomka .insulation .boiler priming .nadzorowaC (tu:pracc kotla) .rurociqg pary odlotowej (z zaworu bezpieczenstwa) -water tube .sludge box .smoke tubes -plomieniowki . p.tubular glass gauge .baffle .spadek poziomu wody .zalewanie kotla -boiler scumming .walczak kotla .zdmuchiwacz sadzy stool .steaming capacity of a .wspornik .oil burner -palnik kotla . scaling -kamien kotlowy scaling hammer -mlotek do usuwania kamienia kotlowego boiler (characteristic) -(charakterystyka) kotla capacity -wydajnoSC kotla efficiency .) scum piping .feed regulator -regulator zasilania .oddzielacz wody z pary (odwadniacz) end . -raise steam -podnosit ciinienie pary w kotle .plaszcz kotla . SILOWNIA (Ship's) boilers kotly (okrqtowe) boiler attendance and maintenance -nadzorowanie i konserwacja kotla .kontrola ciinienia .drop of water level .izolacja .cleaning door -wyczystka - - - . obiegowa covering .piericien wzmacniajqcy (wok01 wlazow etc.air heater -podgrzewacz powietrza .icianka walczaka .manhole .szumowanie kotla .handhole -wyczystka .gas baffles .steaming rate -wydajnoSC kotla boiler (elements) -elementy kotla . kolektor .dymnica.reinforcing ring .reflex plate glass gauge .desuperheater -chlodnica pary (do temp.oczko (uchwyt do podnoszenia kotla) .firetubes -plomieniowki .urzqdzenie odmulajqce casing .mudhole cover -pokrywa wyczystki .lifting eye .priming -zalewanie kotla -putting boiler into service -uruchomienie k.odpowietrzenie .(to) scale -usuwaC kamien kotlowy .soot blowing .superheater -przegrzewacz .fundament kotla .waste steam pipe .luk kotlowy .air vent .blow-down of the boiler .descaling -usuwanie kamienia kotlowego .otulina kotla drum -walczak kotla.mud box .gl6wny pob6r pary .support .feed pump -pompa zasilajqca kociol .jednostkowe zuiycie paliwa rate of evaporation -wsp6lczynnik odparowania .firing up a boiler .czyszczenie kotla .soot blower .rurociqg smmowania seating .perforated flat bottom .deflektor wymuszajqcy dluzszq drogq plomieni przez palenisko -hatch .blow-down device .rozpalanie kotla .drum wall .sprawnoSC kotla heating surface -powierzchnia grzewcza -permissible stresses -naprqzenia dopuszczalne rate of combustion .fundament kotla -gas deflector .podstawa kotla .odmulanie kotla .osadnik .boiler test -proba wodna kotla .dno plaskie sitowe . nasycenia) .Sciana wodna (wiqzka rur wodnych w komorze spalania kotla) .refleksyjne szklo wodowskazowe .circulating pump - - - .odbijaC kamien kotlowy .smoke box .main outlet .dno kotla foundation .fur (scale) -kamien kotlowy .scale off a boiler .fundament kotla shell .dry pipe .wyczystka mulowa .deflektor (przegroda wymuszajqca) .

kociol kombinowany lement adiacyl I soumc: SAACKE Mrrrine ~ y . s t m . s bottom collector/ kolektor dolny I ME exhaust gas inlet/ wlot spalin z silnika gliwnego .Oil-Bred boiler -kociot opalany olejem Composite boiler .

kociol okrqtowy .atomization .z. SIEOWNIA .main .atomizing air inlet -wlot powietrza rozpylajrlcego .pomocniczy zaporowy z.rurocirlg odmulania .dry pipe .kociol sekcyjny .vertical .Scotch (marine) .dodatkowy zaporowy z.palnik wspomagany powietrzem .fuel oil control valve -zawor sterowania oleju opalowego - -- -- - - - - - - - - . dysza .manometr kotlowy . do odmulania zawor (kurek) odcina-cut off of pressure jqcy manometru .composite kociol przystosowany do opalania ropq lub gazami spalinowymi .z. opalany olejem opalowym .palnik rozpylajqcy za pomocq pary .steam drum -walczak parowy .atomizer -rozpylacz (koncowka wtryskiwa- boiler (fittings) -(armatura) kotta cza) .k.main feed water check . glowny poboru pary .main feed check .kurek probierczy scum pan . zwrotny w glowicy zasilajqcej kotla main steam stop .stop .vapourizing tubes . pomocniczy.steam gauge . poboru p a y .double-seat full lift safety -podwojny pelnoskokowy z.k.auxiliary feed water stop . wodnorurkowy .zaporowy z.rura zasilajqca gauge .rura poboru -pipe .z.typ kotla auxiliary -kociol pomocniczy .forced circulation .gauge glass . maly . do szumowania gornego - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - boiler (type) .atomize -rozpylak . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin -exhaust gas k.oplomki vent .spring double safety stop -podwojny pelnoskokowy. poziomy .5.outlet pipe .k.z.surface blow . gldwnego napqdu statku .exhaust gas analyzer .blown down device .blown down piping .exhaust gas heated .manometr kotlowy . pionowy .domestic -podgrzewacz wody pitnej .accessories -osprzqt kotlowy.glowica zasilajqca .bottom blow .lej w kotle na rurociqgu szumowania standpipe .marine .analizator spalin wylotowych .urzqdzenie odmulujqce .k.odwadniacz pary .oil-fired -k.wlot pary rozpylajqcej fireback .burner -palnik kotla . zaporowy .kociol na gazy odlotowe burner -palnik . wody zasilajqcej . sprqiynowy z. wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin .szklo wodowskazowe -manometer cock -kurek manometrowy .rura kotlowa pressure gauge .kociol szkocki . wody zasilajqcej .glowny zasilajqcy zaw6r zaporowy .atomizing steam inlet .horizontal .drum type -kociol walczakowy -economizer -k.k. rozpylajqcy za pomocqpary -atomizer -rozpylacz palnika.feed pipe .donkey . bezpieczenstwa .air assisted . bezpieczenstwa . armatura .krociec przykotlowy steam atomised burner .sectional header .k.odpowietrzenie -water level indicator -sygnalizator poziomu (boiler) valve -zawor kotlowy .auxiliary feed water check .main feed water stop .fire tube .deaeration -zawor odpowietrzajqcy .kurek .flame stabiliser .glowny parowy zawor zaporowy .water tube .rozpylanie . plomieniowkowy .wzmocnienie krokca salinometer cock .k.z.angle stop .reinforcement of standpipe .kurek probierczy wody kotlowej -sampling cock .waste-heat .auxiliary steam stop .cock . kqtowy .atomized -p. na spaliny odlotowe .safety .cofanie siq ognia .gl6wny zawor zaporowy .stabilizator plomienia .kociol La Monta .manometr .pomocniczy z.main stop outlet .

cofanie sip plomienia . ) irregularities and failures of the boiler -nieprawidlowoSci i blpdy w pracy kotla .w temperaturze wrzenia at the intake -na wlocie at the outlet .kontrola poziomu reflex plate .na wylocie . zamieniona w pare nasyconq drum (collector) -walczak parowy - - - water -woda at the boil .spadek poziomu wody drum collector -walczak dolny (wodny) economizer -podgrzewacz wody .refractory material (fire bricks) .szklo wodowskazowe -hammer -uderzenie (mlot wodny) hardness .fuel oil return -powrot oleju opalowego igniter .flow of -przepfyw glass .desuperheated .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy -blowing -zdmuchiwanie sadzy steam -para .rotary -palnik obrotowy.woda zasilajqca kociol .-para przegrzana .- - - Sewage treatment plant .zasada dzialania soil inlet/ wlot zanieczvszczeri z toalet vend o d p o i t r z e n i e / / suvface skimmer/ zgarniacz powierzchniowy .flareback . p.drop of level .-para nasycona - - - - .zasilanie . uzdatnianie wody (kotlowej) - . rotacyjny .para przegrzana.wrzenie wody .boiler feed .steam assisted -palnik wspomagany parq furnace -komora spalania w kotle door .level control .cut off pressure gauge .pitting -korozja punktowa kotla .superheated .feed compound -Srodek zmipkczajqcy wodp zasilajqcq feeding .Srodek zmipkczajqcy wodp treatment -preparowanie wody.dysza palnika . ENGINE ROOM fuel oil inlet -wlot oleju opalowego .boiling .baffles drogp pary) parowe dluzszq - -refractory -wymurowka paleniska .foaming -pienienie sip wody wskutek obecnoici czqstek oleju .operation principles urzqdzenia do obrdbki iciekdw .zapalarka -nozzle .materialy niepalne (uiywane jako wymurowka p.odciecie presostatu soot .feed -woda zasilajqca kociol .saturated .drzwiczki paleniska heating surface -powierzchnia grzewcza lining -wykladzina komory spalania - .5.. ~ f water I 1 wlot wdd sanitarnych high level float switch/ wlqcznik p+akowy wysokiego poziomu napowietrzanie oprdiniajqca .szklo wodowskazowe refleksyjne softener .separator deflektory pary (wymuszajqcy separator .twardoSC .

5. . SILOWNIA .

napehianie spalarki .odpady stale - Inert gas system (IGS) .odpady olejowe . odpadki . ENGINE ROOM f incinerator .odpady.proces spalania incinerator .olej -sludge .spalarka .spalarka -"---'r diluter/ rozrzedzacz alin z powietrzem) combustion chamber combustion air inlet wlot powietrza spalania forced draught fan/ wentylato ciqgu wymuszonego oaniotnvale dno ualeniska' zasuwa popielnika Incinerator .spalarka ash .system gazu obojgtnego air intake -pobor powietrza boiler up-take valve .komora spalania feeding .analizator tlenu scrubbing tower -pluczka wiezowa.komora spalania process .szlam olejowy waste .system gazu obojqtnego inerting .oil .zawor poboru gazow spalinowych z kotia deck water seal -poWadowe zarnkniqcie wodne demister -osuszacz IGS control panel .liquid .combustion chamber .napelnianie (zbiornikow) gazem obojqtnym oxygen analyser .burner -palnik .auxiliary burner -palnik pomocniczy .gaz obojqtny sample -probka gazu obojqtnego system .spalarka pionowa loading door . skruber - --- - - .5.panel sterowania systemem gazu obojqtnego inert gas .drzwiczki do ladowania odpadow non-combustible materials -materialy niepalne oil .popiol combustion -spalanie air -powietrze towarzyszqce spalaniu chamber .vertical .odpady plynne .solid .

Inert gas system -system gazu oboj@zego rbridge punel/ panel nu mostku boiler up-take valve/ main control panel to cargo tanks/ do zhrornlkow non return valve/ a z w r t liquid P/V breaker/ zawdr P/V 2 5 scrubber/ pluczku demltter/ osuszacz discharge overboard/ water fbr woda do mycia (zabezpieczenie ci.surollo Tecnicas .fnieniowo proiniowe) beaning/ blower/ dmuchawa seawater inlet/ wlot wody source: Deiegasa De.

secondary . ENGINE ROOM Steering gear -maszyna sterowa actual position of the ruder -rzeczywiste polozenie stem change over procedure . maszyna sterowa .procedura zmiany systemu sterowania cylinder .silownik emergency steering gear -awaryjne urzqdzenie sterowe follow-up steer . s. zapasowe.auxiliary -urzqdzenie sterowe awaryjne compartment (flat) .u.schemat blokowy urzqdzenia sterowego power unit failure alarm .sterowanie nadqzne . awaryjne ----- -- -- -- --- .hydraulic -hydrauliczne urzqdzenie sterowe -main--urzqdzenie sterowe gkowne overshoot ..pelen zakres wychylenia stem (na obie burty) plunger .non-.primary -urzqdzenie sterowe gl6wne .urzqdzenie sterowe.pomieszczenie maszyny sterowej block diagram .alarm zaniku zasilania maszyny sterowej remote control system .nurnik power failure alarms -alarm zaniku napipcia power steering gear .~rzesterowaniemaszyny sterowej .sterowanie rezenvowe follow-up tiller -zadajnik kqta wychylenia ste- - rn full movement of rudder .5.wskainik wychylenia stem steerer -urzqdzenie sterowe steering gear .system zdalnego sterowania maszyny sterowej .nurnik pump -pompa nurnikowa - rudder angle indicator .mechaniczne urzqdzenie sterowe ram .

gietki gland .mal.c.ciqg kabli capacitance -pojernnoiC measurement -pomiar pojemnoici (el.glowna szyna zbiorcza battery -bateria acid -kwas akumulatorowy -backup -bateryjne zasilanie bezprzerwowe charger -zasilacz ladowania akumulatorow . z.circuit -wylqcznik zwarciowy .5.obciqzalnoSC (przewodow) choke -dlawik coil -dlawik circuit .nieosloni~ty.-rozregulowanie admittance -admitancja.emergency -akumulatory awaryjne room .zdolnoSC wylqczania bridging -mostkowanie briefly delayed . z.prqdnica) buzzer -brzqczyk by-pass . przewodnobk pozorna alternator -prqdnica prqdu zmiennego -protection system .z krotkq zwlokq brushholder -szczotkotrzymacz brushless -bezszczotkowa (np.carrying .dlawica kablowa -joint . SILOWNIA Electricity -elektrycznoS6 accumulator -akumulator -battery -bateria akumulatorowa cell .obchodzik.c.akumulatomia a. awaria napedu breaker -wylqcznik capacity -zdolnoSC wylqczania .) capacitor -kondensator .air (ACB) -w.silnik prqdu przemiennego active load .cela akumulatora plant .urzqdzenie inicjujqce rozruch adjustment -nastawienie.schemat polqczeh elektrycznych . pobudzaC actuator -urzqdzenie uruchamiajqce.triple pole with latching mechanism wylqcznik obwodu trojfazowego z mechanizmem zatrzaskowym . regulacja .kondensator z odczepami capacity -pojemnoSC .kabel koncentryczny .flexible .obciqzenie mocq czynnq active-power meter -miernik mocy czynnej actuate -uruchamiak.main bus.mechanizm szybkiego przerywania prqdu -mechanism -zamek wylqcznika -of control circuits -w.input .bare . motor .obwod wejbciowy -- -- - - - -- - - - - - - - - .kondensator elektrolityczny z polaryzacjq -with tappings .szyna zbiorcza . z komorq powietrznq .insulating .vacuum (VCB) -wylqcznik zwarciowy z komorq prozniowq breaking capacity . opaska bar .awaria zasilania.oplot (ochronny) kabla clamp -zacisk kablowy clip -uchwyt na kabel .polarized .kabel elastyczny.akurnulatorownia .nastawienie dokladne .kondensator powietrzny .system zabezpieczenia prqdnicy ammeter -amperomierz amplifier -wzmacniacz modules -moduly wzmacniajqce anode .storage -bateria akumulatorowa black-out .fast break mechanism (FBM) ..dlawik band -taima.oslona koncowki kabla port -przylqcze kablowe run .polarized electrolytic .flexible -kabel elastyczny.obejicie. omijaC cable -kabel. bocznik (to) by-pass .bus. urzqdzenie wzbudzajqce for starting .coaxial .circuit truck -podwozie wylqcznika .szyna zbiorcza.izolowany w.live -kabel pod napieciem lug -konc6wka kabla cover . obwodu . prqhica prqdu przemiennego a.kondensator z polaryzacjq .air . giqtki .anoda current -prqd anodowy backplane -tyl kasety pakietow od strony zlqcz systemowych ballast .zlqcze kablowe . generator -alternator. nieizolowany -bush .moulded case (MCCB) . przewod elektryczny . obwodow sterowania - (circuit) breaker -wylqcznik zwarciowy . uklad -breaker -wylqcznik (automatyczny) obwodu diagram . z komorq -- -- -- - - - - - - - - - - iukowq wykonanq z materialow kompozytowych .fine .obwod. magistrala .w.

5.silnik elektryczny fan/ erminal box/ terminal box cover/ pokrywa skrzynki zaciskowej seaY uszczelka top part of terminal box/ gorna cz& skrzynki zaciskowej wentylatora tabliczka znamionowa shaft sealing ringIpiericien uszczelniajqcy wal ' resilient preloading ring/ pierscien sprezynujqcy wstepnego naprezania . ENGINE ROOM . - Generator set zespdl prqdotwo'rczy cylinder unit/ charge air receiver/ kolektor uklad silnika powietrza doladowujqcego turbodoladowarka two-step charge-air cool dwustopniowa chlodn powietrza doladowa cover with thermostatic valvesfor high temperature cooling-water po?irywa z zaworami termosta niskiej i wysokiej temperatury ernator stator/ stator alternators cover with thermostatic valves for lub-oil system/pokrywa z zaworami t e r m o s t a ~ z n y m i systemu oleju smarowego lubricating oil cooler/ chlodnica oleju smarowego x Electric motor .

plug-in type -modul stykow pomocniczych.sonda prqdowa . lqcznik . zwloka diagram .auxiliary -module.series parallel -polqczenie szeregowo-rownolegle . ) . normalnie zarnkniqty .induction .styk.eliminacja drgan stykbw deck light .obw6d drukowany .styk normalnie zamkniqty .threephase -prqd trojfazowy -transformer -przekladnik prqdowy .return -przewod powrotny .chassis -polqczenie z masq obudowy .listwa zaciskowa -with screen earthed -przewod w ekranie uziemionym (to) connect -1qczyC -to frame -1qczyC z masq connecting diagram .stycznik z wyzwalaczem przeciqzenia termicznego converter -przetwornik.C.schemat polqczen connection -polqczenie -box ..interrogator .three phase zig-zag . SILOWNIA .changeover -zestyk przelqczajqcy .trojfazowe polqczenie w zyg-zag connector -zlqcze.delta -polqczenie w trojkqt .time delayed .trip indicating auxiliary .napqd spalinowo-elektryczny . nakladany .opoinienie.pair of -s -para zestykow .sterowanie stycznikowe with thermal overload releases .standard auxiliary -s.flexible -przewod elastyczny -junction . przewod.prqd przemienny -cycle -cykl .make contact (NO) .szafa stycznikowa control .input -control -regulacja mocy wejSciowej probe .styk normalnie otwarty .styki pomocnicze ze wskainikiem wyzwolenia contactor .screen -przewod ekranowany .printed .przewbd zerowy .obwod rownolegly .live -przewod pod napiqciem .plate -prqd anodowy .styk punktowy .three phase delta .auxiliary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .main -s set .stycznik box . stykanie siq module -modul stykow pomocniczy ch .trojfazowe p.block .idle .frame -polqczenie z masq obudowy .output .protective -przewod izolowany .plytka mocujqca (do montazu na szynie) coil -cewka .break (NC) .alternating (A.polqczenie przewodu .gniazdo typu "zenskiego" .male -wtyk typu "mcskiego" consumer .zestaw stykow glownych .point .normal open (NO) .micro -mikrowylqcznik .obwod *jSciowy . a s .input -prqd zasilajqcy . pomocniczy zwykly .cewka indukcyjna commutator -komutator conductance -przewodnoSC czynna conduction -przewodzenie conductor -przewodnik.lightning .make -zamknqt obwod .zlqcze urzqdzenia powiadamiajqcego .s.styk o dzialaniu ze zwlokq czasowq .effective -prqd skuteczny dead -bez napigia debounce .star-delta .frequency -przetwornik czcstotliwoSci .rated operational -znamionowy prqd pracy -rated uninterrupted -znamionowy prqd c i g gly sensor module .schemat blokowy diesel-electric drive .make and break -zestyk przelqczny .rotation -przetwornica wirujqca cord -przewod przylqczny urzqdzenia current -prqd .three phase star .female .neutral . lqczeniowa .prqd bierny .Swiatlo pokladowe delay .terminal strip . w trojkqt trojfazowe polq-three phase double-delta czenie w podwojny trojkqt . normalnie otwarty .schemat . zyla kabla .5.normal close (NC -s. konwerter .parallel .odbiornik energii - - - - - - - -- - - - - - contact .polqczenie gwiazda-trojkqt .trojfazowe polqczenie w gwiazdc .piorunochron .modul czujnika napiqcia .skrzynka zaciskowa.selecting -obwod wybiorczy clamp -zacisk clip plate .

ENGINE ROOM .5.

przycisk awaryjnego zatrzymywania (np. silnika glownego) signal .bezpiecznik topikowy base .latarka bateryjna flip-flop -przerzutnik (elektryczny) frequency -czgtotliwoSC . korekta excitation -wzbudzanie exciter -wzbudnica.blade -bezpiecznik nozowy box .el.maksymalna czgstoSC lqczen fuse . prqd.skrzynka bezpiecznikowa cap . pot.uzwojenie generatora .sprzqglo elektromagnetyczne field -pole elektromagnetyczne -valve -zaw6r elektromagnetyczny electrostatic -elektrostatyczny - - - - ---- -discharge -wyladowanie elektrostatyczne emergency .-prqdnica tachometryczna .gniazdo bezpiecznikowe generating set -zespol prqdotworczy generator .lampa jarzeniowa.paralleling mechanism . -winding .sprzqglo elektro-magnetyczne drive -napqd elektryczny -heater -podgrzewacz (grzejnik) elektryczny log .podstwa bezpiecznikowa . prqdnica .latarka elektryczna -winch -winda elektryczna electro-hydraulic -elektrohydrauliczny -winch -winda elektrohydrauliczna steering .obwod uziemiony .napqd .tacho.maximum operating frequency .stan awarii.silnik elektryczny shock -porazenie prqdem shop -warsztat elektryczny steering gear .prqdnica wzbudzajqca fault -tu: zwarcie (elektryczne) flashlight . turbinowa voltage controller -regulator napiecia g.port . stan zagroienia -battery -akumulatory awaryjne generator .sterowanie elektrohydrauliczne steering gear -urzqdzenie sterowe elektrohydrauliczne electrolytic corrosion .powrot prqdu przez ziemiq -wire -przewod uziemiajqcy. telegraf maszynowy telemotor -telemotor elektryczny -torch .el.log elektromechaniczny motor ..generator awaryjny lighting . regulator natezenia Swiatla direction of flow -kierunek przeplywu disconnected -rozlqczony distribution board -tablica rozdzielcza drive .prqdnica postojowa.antykorozyjna oslona katodowa electrolytic derusting -odrdzewianie elektrolityczne electromagnet -elektromagnes electromagnetic-elektromagnetyczny coupling .el. napqd (statku) electric -elektryczny coupling .ogranicznik stop .- diesel-electric ship . jarzeniowka gross horse-power .ship's service -prqdnica pomocnicza .bezpiecznik rurkowy -high breaking capacity -bezpiecznik wielkiej mocy .sygnal alarmowy supply -zasilanie awaryjne -switch -wylqcznik awaryjny end-position switch -wylqcznik krancowy energise -pobudzak.ohwietlenie awaryjne set -prqdnica awaryjna -procedure -procedura postwowania w razie zagrozenia stop .turbo-.korozja elektrochemiczna control .rotary -napqd obrotowy .insulating -bezpiecznik izolowany socket .turbogenerator.napqd rownolegly (do jednoczesnego wlqczania dwoch wylqcznikow) earth -uziemienie.standby -prqdnica w pogotowiu globe -klosz kulisty glow lamp . zasilaC energiq equalization -wyrownanie.shaft -prqdnica walowa . uziemienie (to) earth -uziemiaC earthing -uziemienie electrical installation .moc indukowana (to) ground -uziemiC -- - - - - - - - - - - - - .protective -uziemienie ochronne return .oprawka bezpiecznika element -wkladka topikowa .statek o napedzie spalinowo-elektrycznym dimmer -Sciemniacz. portowa .generator.: ziemia circuit . urzqdzenie sterowe -telegraph .instalacja elektryczna electrical propulsion .glass tube .

.-. ". varistor module/ .'Cr.wzth core .. r .U&C. .~ .. .x d shield with yoke ring .... ' modul warystora rotor 'core with excitation winding/ rdzeri wirnika z pier. . . prostoxnik z piericieniami fqczqcymi unu wmuing rumu sru~uru ."-. A L .Siemens synchmnous generaror instnrction hub/pias ta ... # . w- rotor core with winding/ rdzeri wirnika z uzwojeniem source.-."C"' - .".kienie przewodzqce uzwojeniem wzbudzajqcym rectifier ring with modules - I L . .:L. nchronous generator -prqdnica synchroniczna air guide wall/ oslona powietnnq lnner bearzng cap/ wewngtrzna pokrywa iozyska I ball bearing/ lozysko kulkowe T I fan impeller/ wirnik wentylatora end sAield/ osiona koncowa rotor shaft/ wal wirnika statorfnrmeI .~.. U&"Y"JC. .:*I.

izolowanie.compound -silnik szeregowo-bocznikowy .Swiatlo przenokne emitting diode (LED) . source . ekran mains immunity -odpornoSC sieciowa mains transformer -transformator sieci zasilajqcej measuring instrument -przyrzqd pomiarowy measurement result -wynik pomiaru motor .installation wiring -impendancja instalacji wewngtrznej .portable .display - - - - -- - .tablica kontrolna Swiatel p.dioda emitujqca Sw.regulacja obcieenia .odgromnik.linie polqczeniowe line voltage -napigcie migdzyprzewodowe - load .zapalaC lighting -oiwietleniowy arrester .generator drgan oscilloscope -oscyloskop -tube . Swiatla pozycyjne board .strefa nieczuloici loop -pgtla nieczuloSci.diwignia.lampa.essential -s -najwazniejsze (glowne) odbiorniki energii . calkowicie zabudowany.rotary -dzwignia obrotowa hysteresis .tablica kontrolna inductance -indukcyjnoSC induction (coil) .lampa. rgkojeSC .peak -obciqzenie szczytowe .silnik .ogranicznik interconnection lines .silnik prqdu stalego generator .odbiory mniej wazne .nadmierne wyladowanie (np.mutual .reactive .obwod scalony jumper -lqcznik. histereza ilumination .impedancja odniesienia indicator panel .totally enclosed non-ventilated (TENV) s. przewod lqczeniowy junction-box .zabezpieczenie nadmiarowe mocy elektrycznej overvoltage -przepigcie paralleling generators -generatory pracujqce rownolegle parallel running -praca rownolegla permissible fluctuation -dopuszczalne wahania (np. zarowka -bracket -uchwyty Swiatla (nawigacyjnego) .obciazenie .control . ekran - - - - - -- - - - - - -wskaznik ekranowy. statku) impedance -impedancja .obudowa silnika -totally enclosed fan cooled (TEFC) -silnik zabudowany chlodzony (wbudowanym) wentylatorem . zwieracz.system ohwietlenia limiter .obciqzenie bierne monitor -monitor.lampa oscyloskopowa overcharge -przeciqzenie overcurrent -przetgzenie rely -przekaznik nadprqdowy -trip -wyzwalacz nadprqdowy overdischarging .non essential -s . napigcia) phase -faza change -przesunigcie fazowe . uchwyt.Swietlne oznakowanie nawigacyjne. SILOWNIA ground test -test uziemienia handle .cewka indukcyjna factor -wsp6lczynnik cewki indukcyjnej field .skrzynka polqczeniowa kilowatt (kW) -kilowat kilowatt-hour (kwh) -kilowatogodzina lamp . zarowka light .direct current motor . ochronnik przepigciowy fitting .pole indukcyjne .zespol silnikowo-prqdnicowy housing . niechlodzony multifunction device -urzqdzenie wielofunkcyjne navigation lights .zr6dlo Swiatla (to) light . material izolacyjny -resistance test -pomiar opornoSci izolacji -tester .izolowaC insulated -izolowany insulating -izolacyjny -tape -taSma izolacyjna -value -wartoSC izolacyjna insulation -izolacja.reference .filament . akumulatora) overpower protection .miernik stanu izolacji insulator .oSwietlenie (np.5. nulling -zerowanie ohmmeter -omomierz oscillator .indukcja wzajemna insulant -material izolacyjny (to) insulate .Swiatlo .oprawa oiwietleniowa -panel -tablica Swietlna -system .izolator integrated circuit .

n 1 1 111 . rear mechanical interlock/ blokada mechaniczna tylna front mechanical interlock/ blokada mechaniczna & & r.rear . .5.. gwintowanym rear connection Jat bar/ przyiqczenie tylne z n v ~ d21-r ~ o w i o nlnrhim m .- r--"'-". ..lonu zaciskow terminal cover -front connected/ osiona zaciskow diuga dla przyiqczenia czoiowego plug-ln rear connection/ kolek gwzntowany dla przyiqczenza wtykowego accessory lead termmal/ przylqczenle osprzetu dla pomocnzczych obwodow elektiycznych interpole barrier/ przegroda fazowa "ire mechanical interlocW dokada mechaniczna z kablem J zalqcznik aker mounted/ naped obrotowy bezpoirednio zamontowany zamontowany na panelu operating handle.. variable depth/ naped obrotowy zmienna glebokoSC . ENGINE ROOM r \ Circuit breaker w~E'Zcznik aUtomatJ'CZnY rear connection bolt stud/ przvlaczenie tvlne z koikiem .

kleszcze plug -wtyczka female -wtyczka z otworami na bolce .pobor mocy preexcitation -przedwzbudzenie projector -reflektor protection -zabezpieczenie .primary . zespol generatorow .to -voltage -napigie miqdzyfazowe photodiode .voltage -wyzwalacz napiqciowy remote -zdalny onioff function .trojfazowy asynchroniczny silnik indukcyjny .brak mocy switch -wlqcmik zasilania take-off .przekainik czasowo wyzwalany .obroty i prqdkoSC z.degree of .inductive .trojfazowa prqdnica synchroniczna scheme . plan of connections .schemat polqczen semi-conductor -pblprzewodnik short -zwarcie short circuit -krotkie zwarcie .adjustable .three phase synchronous generator . opor nastawny.three phase induction motor .short cirquit -wylqcznik zwarciowy .latching -przekaznik blokujqcy sig (w jednej lub w dwbch pozycjach) .rated --making capacity -namionowa zdolnoSC zalqczania marcia . opornik test -pomiar oporu -thermometer -termometr oporowy resistor -rezystor.magnetic overcurrent -wymalacz nadprqdowy o dzialaniu magnetycznym .szczypce.elektrownia (tu: statkowa).open circuit shunt -wyzwalacz sterujqcy .DC generator with excitation -prqdnica prqdu stalego ze wzbudzeniem .fusible .positive -biegun dodatni power . nastawny.ustawib w polozeniu spoczynkowym.naped zdalny (to) rereeve -przewijab (to) reset . wyzerowak. z bezpiecznikiem topliwym -male -wtyk z bolcami plugboard .przekaznik nadprqdowy .opornoSC bierna indukcyjna receptacle .overload -przekaznik przeciqzeniowy .. potencjometr -with tappings .silnik klatkowy .secondary -zabezpieczenie wt6rne raceway .silnik prqdu stalego .shaft generator -prqdnica walowa .opomoSC.silnik pierhcieniowy . odpowiedi rotating machines -maszyny wirujqce .tablica polqczen z gniazdami wtyczkowymi pole .direct current motor . oprawka recharge .shift -przesuniqcie fazowe - - - - - - - - - - - -- - - - .sieC zasilajqca --plant .czuloSC.zdalne zalwylqczanie operator .variable -rezystor nastawny. rnoc frequency .fourth (4th) pole .ladowaC ponownie rectifier -prostownik .negative .biegun ujernny .intermediate -przekainik poSredniczqcy .czgtotliwoSC sieciowa mains .rnoc biema shortage .opor biemy .schemat.shunt -wyzwalacz napiqciowy .time releaser .three phase induction motor squirrel cage rotor . potencjometr .solid state - 5.thermal overload .o.single phase bridgeconnected prostownik dwupohiwkowy relay -przekaznik . silnika rating -wzorcowanie (przyrzqdu) reactance .multicross -przekaznik wielostykowy .rnoc mamionowa speed . opornik .gniazdo zasilania. dodatkowy styk glowny .przekaznik polprzewodnikowy release -wyzwalacz .reactive .zabezpieczenie pienvotne .w. SILOWNIA - - - - - - - - - - - - .rezystor z odczepami response .biegun .three phase induction motor with slip ring rotor .fotodioda pliers .undervoltage -wyzwalacz podnapiqciowy .napiqcie.temperature sensitive -termistor .stopien ochrony . ponownie nastawiak resistance .torowisko przewodow rated -znamionowy power .semiconductor controlled (SCR) -tyrystor .wyzwalacz przeciqzenia termicznego .over current .czwarty biegun.

5. ENGINE ROOM r Cables -kable \ power cable construction .konstrukcja kabla core/ oirodek kabla separator /rozdzielacz insulator /izolator inside sheet/powloka ochronna reinforcement/ wzmocnienie z tkaniny opancerzenie kabla outside sheat/ insulator/ opona gumowa +la miedziana DIN cable lug connection/ polqczenie kablowe ze stycznikiem wg norm DIN single contactor and double clip connection/polqczenie pojedynczego i podwbjnego przewodu ze stycznikiem ging arm/ wieszak instalacja kablowa cable earth uziemienie kabla .

statek o napgdzie turbo-elektrycznym turn .transformator trojfazowy z uzwojeniami separowanymi transistor -tranzystor . oprawka solenoid valve -zawor elektromagnetyczny strand -iyla kabla stuffing tube -dlawnica rurowa (uszczelniajg ca przejScie kabla np. listwa zaciskowa -box .wlqcznik over -przelqczak .przekainik z opoinionym opadaniem zwory --with pick-up delay -przekaznik z opoznionym przyciaganiem zwory timer -regulator czasowy timer modul -modul czasowy . powodowaC zwarcie setting knob -pokrgtlo nastawcze ship's mains -okrqtowa sieC zasilajqca shunt -bocmik --motor .current -przekladnik prqdowy . glowna tablica rozdzielcza (GTR) switchgear -przelqcznik . zalqczany cihnieniem (presostat) -temperature actuated -p."off' switch -wylqcznik on -wlqczaC .free-wheel diode . zalqczany temperaturq - - - - - - switchover -przelqczaC terminal -koncowka.short cirquit -lqcznik zwarciowy . centralka telefoniczna . zalqczany przez krzywkq .flow speed actuated -przelqcznik zalqczany prqdkobciq przeplywu . dwukierunkowy. przelqcznik .RC . cewki) undercharge -niedoladowanie (np.varistor -warystorowy uklad tlumiqcy - switch -lqcznik.lqcznik migowy .znamionowa zdolnoSC wylqczania zwarcia (to) -zwieraC.touch .auxiliary -wylqcznik pomocniczy .snap .quick break -wylqcznik migowy .diodowy uklad tlumiq- .p.styk Slizgowy socket -gniazdko wtykowe..pneumatic -pneumatyczny m.napigcie na zaciskach termocouple -termopara test -pr6ba load .silnik bocznikowy slider .power auto.t.cam operated -p. przel.zasilaC suppressor -uklad ochronny .zwoj (sprqiyny.pressure actuated .liquid level actuated -przelqcznik zalqczany poziomem cieczy . przez grodi) supply -zasilanie (elektryczne) (to) supply .asymetryczne napigcie na zaciskach - - -- -- - - - - - .limit -wylqcznik krancowy -off -wylqczaC .rated --- - CY .bidirectional . rozdzielnia.autotransformator .asymmetrical terminal .lqcznik dotykowy (to) switch -przelqczaC switching capacity -zdolnoSC lqczeniowa switchboard -tablica rozdzielcza.breaking capacity .autotransformator zasilania -reactor .field effect (FET) -tranzystor polowy turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny propulsion -napqd turbinowo-elektryczny ship . czasowy tongue ring -zacisk na koncu kabla transducer -przetwornik transformer -transformator . akumulatora) under load -pod obciQeniem underloading -niedociqzenie.toggle -przelqcznik migowy . niedostateczne obciqzenie volt (V) -wolt voltage controller oscillator (VCO) -generator przestrajany napigciowo voltage -napiecie .button -przycisk.tablica do prob -plug -wtyczka pomiarowa thyristor -tyrystor . trial time delay -zwloka czasowa time lag -zwloka czasowa time relay -przekaznik czasowy with dropout delay . przyciskowy .listwa zaciskowa -voltage ."on" .main (MSB) -rozdzielnia glowna.uklad tlumiqcy RC .dlawik .autotransformer .skrzynka zaciskowa -strip .voltage -przekladnik napiqciowy -with separate windings .obciqienie probne link -wtyczka probiercza panel .

5. ENGINE ROOM f Switchboard and elements tablica rozdzielcza ijej element' 10 przeznaczenia przekainik test probe/ 'erminaN stycznik z canymi pressure switch presostat.---.m m m m 1 I I alarm indicating lamps/ lampki alarmowe freiuency meters/ cz~stoSciomierz synchronoscope/ synchronoskop synchronisation lamps/ lampki synchronizujqce -control switched przeiqczniki sterowania - main switchboard - .-~----twatt meters for generator load control/ watomierze sterowania obciqzeniem prqdnic automatic loading and unloading push buttons/przyciski automatycznej vnchronizacji i roziqczania prqdnic ontrol switches for breaker/ control/ przeiqczniki steroania wyiqcznikami prqdnic governor control switches/ / przeiqczniki sterowania regulatorem obrotow spring-loaded control' switches/ przeiqczniki kontrolne z samoczynnym powrotem 1I E m m $j f ' I[Il Em m iJJ Lm--. przelqcznik ciinieniowy wylqcznik limit switch/ photoelectric sensor/ Sezpieczeristwa wyiqcznik kraricowy czujnik fotoelektryczny voltmeter/ woltomierz programmable logic pilot lamp/ lampka pushbutton/ wskainikowa przycisk controller (PLC)/ programowalny sterownik logiczny selector switch/ przeiqcznik obrotowy proximity sensor/ elektromagnetyczny czujnik zbIiieniowj r.

change .medium . pracy -way -tor przewodow kablowych relative .Wattmeter -watomierz mi napigia wandering lead -kablowka. uzwojenie . lqcznik (w akumulatorze) Ship's lights .oslona druciana (np.drop spadek napigcia winding uzwojenie.interval odstep czasu pomiedzy zmiana. c i a przewodow rated operational ..controller oscillator -generator przestrojony Ward-Leonard system -uklad Ward-Leonarnapigciowo da (prqdnica-silnik) .change szybka zmiana napiecia . wiring okablowanie. voltmeter-wat (W) watt (W) . oprzewodowanie (np. przewody polqczeniowe.- . nawijanie excess .iwiatla statkowe mast head light .wzglgdna zmiana n. SILOWNIA .-napipcie udarowe wire . na lampy) .rapid .cewka. przewody montaiowe yoke .dip -zapad napiecia wattmeter -watomierz .fluctuation -wahania napiecia -with tappings .drut ..inductor .characteristic -charakterystyka zmiany n.-przepiecie . cluster/ iwiatlo ladunkowe ..guard .surge -udar napieciowy - -three phase balanced system -symetryczny uklad napigC troj fazowych variation .-przewod pod napieciem .day signalling light/ lampa sygnalizacyjna mast-top Morse signalling Morse lamp signallins key/ klucz do sygnali:argo light..low.zmiana napiqcia - - urzqdzenia).Srednie napigcie live . - 5.cewka z odczepami impulse .niskie napiecie .znamionowe n.change -zmiana napiecia -woltomierz .Swiatlo masztowe marine floodlighting Aldis ..mostek.runs -tor kablowy. lampa kablowa .

5. ENGINE ROOM f .

digital .regulacja obciqzenia.analogowe wejScie1 wyjScie automatic -automatyczny control . sterownicza . zaakceptowak acknowledgement .sterowalnoSk controller .zezwolenie na zamknigcie wylqcznika closing pulse transmitter-uklad przekazywania impulsu zalqczajqcego cluster .uklad automatyczny sterowany komputerem control .grupa (np.manual . regulacja wstqpna . regulacja -board -tablica sterownicza.sterowanie nad@ne gear -uklad sterowania .master .centrala manewrowo-kontrolna . czujka bimetaliczna block diagram .ciinienie alarmowe signal .sygnal alarmu switch -wlqcznik alarmu system -instalacja alarmowa analogue inputloutput .false -alarm falszywy -hooter -buczek alarmowy pressure .(to) acknowledge -potwierdzib alarm actuate -uruchomik (wlqczyk) alarm -bell .static system -bezstykowy uklad sterowniczy .sterowak. alarmow).schemat blokowy (urzqdzenia) bridge control .full . pulpit sterowniczy . regulowak controllability .zawor sterujqcy (to) control .constraints of .sterowanie.sterowanie (np.t ~ y b sterowania .go out of -wymkn$ sig spod kontroli input -wejicie sterujqce lever .ograniczenie sterowania desk -pulpit sterowniczy .common alarm zbiorczy.sterowanie skokowe system -uklad sterowania.follow-up ..dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy . alarmu) actuator -urzqdzenie wykonawcze adjust -nastawiak.program .sterowanie elektronicme -element .sterowanie w pqtli zarnknietej.glowny uklad s.partial .zaklocenie sterowania .s.sterowanie bezpoirednie disturbance .urzqdzenie alarmowe .diwignia sterujqca . kontrola obciqienia loop .analog to digital (ADC) -przetwornik analogowo-cyfrowy computer control -sterowanie komputerowe - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - .direct .closed loop control .Control and automation sterowanie i automatyka accept -przyjqk.electronic .uklad sterowania z mostka closed loop -zamkniqta pqtla.alarm wachtowy device .sterownik . kontrolna circuit . sygnal alarmowy .sygnal sterujqcy .sterowanie sekwencyjne -signal . silnikiem glownym) z mostka system .system . uklad regulacji -valve .uklad sterowania zarnkniety .sequential .(to) accept -przyjq6 alarm .step-by-step . t.element sterujqcy error -uchyb regulacji . wywolany przez jeden z kilku czujnikow .samoczynny zawor rozruchowy automation -automatyzacja . w ukladzie otwartym panel .load . t.tablica kontrolna.potwierdzenie (np.pre-set -nastawa.obwod kontrolny .system automatycznej regulacji -remote control system -automatyczny uklad zdalnego sterowania start valve .electronic -regulator elektroniczny .open loop . (regulacji) mode .sterowanie rgczne .automatyzacja pelna .deadman .pulpit kontrolny. obwod closing permission .sterowanie programowe -quantity -wielkoSk sterujqca request .sterowanie cyfrowe .zqdanie przekazania sterowania room . regulowak adjusting screw .self tuning -regulator samonastrajalny converter -przetwornik.Sruba regulacyjna adjustment -nastawianie. regulacja console . wiqzka .sterowanie automatycme system . regulacja alarm -alarm.element bimetaliczny.czqiciowa automatyzacja automatization-automatyzacja bi-metalic element . konwertor .

5. kry ycznych shaft generator in service/ prqdnica walowa wlqczona engine critical speed/ krytyene obrory silnika output limited/ ograniczenie mocy maksymalnej wolne obracanie praca iobroty) morskie z niskq emisjq NOx sound oj7 uylqczenie ~jgnalizacjiaku~@cznej alarm ackn.system sterowania silowni slow down not cancellable/ zwalnianie niekasowalne I shut down not cancellable/ zatrzymywanie awayjne niekasowalne\ shut down cancellable/ zatrzymywanie awaryjne kasowalne slow down cancellable/ awaryjne zmniejszanie obrotdw A start interlocW blokada startu remote control failure/ awaria ukladu zdalnego sterowania / urning gear engaged/ bracarka walu wlqczona slow turning failure/ awaria systemu wolnego obracania start air pressure low/ niskie ciinienie powietrza startowego all aux. ENGINE ROOM Engine room control system .1 potwierdzenie alarmu commis. shut down/ zatrzymanie cancel speed program/ ominiqcie programu ~'zrostu obrotdw 1 ' (11 \nie eg n engine room contra// sthd bridge wing/ sterowanie : prawego skrzj~dlamostka \ 'bridge control/ sterowanie z mostka . blowers failure/ uszkodzenie dmuchaw pomocniczych shut down active/ "awalyjny stop" zalqczony slow down active/ awaryjne zmniejszanie obrotow uaktywnione overspeed/ przekroczenie maks)~malnychobrotdw start air pressure/ cisnienie powietrza s t a r t o w e g o l command rpm/ obroty nastawione engine rpm/ chief rpm limit/ ogranicznik obrotow maksymalnych critical sveed setuointl 'obrot6w. lock/ hlokada zmiany/ stano~l?skasterousania lamp tesr/ kontmla lanipek wskainikonych / slow down/ zwolnienie.

level .manewr6w) detector . stan zagrozenia full speed -. SILOWNIA cycle .obwod scalony -monitoring and control system -zintegrowany system nadzoru i sterowania monitoring and system .czujnik zegarowy digital -cyfrowy control .silnik alarm panel .cycle of cykl operacji operational readiness . praca operation -operowanie.obciqienie robocze manual -rpczny -control -sterowanie rpczne.funkcjonowanie.tryb pracy (np. informacje logger -rejestrator danych (np.czujka .NOT (NEGATER) . sterowanie. czujka .bramka typu MODULO 2 (nierownowainoSC) . urzqdzenia) - - - - - - - -- - - -- . wylqcmik bezpieczenstwa stop .modul wykwietlacza element -czgSC skladowa -delay -with specified dely time -uklad op6zniajqcy z opoinieniem ustawialnym . dzialanie.gotowoSC operacyjna (np.stan awarii. uszkodzenie.dane. pokrptlo knock-off -wylqcznik samoczynny latch -przerzutnik z pamipciq -input -wejScie zatrzaskowe light emitting diode (LED) . nadzor desk -pulpit urzqdzen kontrolnych .NAND .zdalny panel kontrolny system -uklad kontrolny unit -panel kontrolny operating -operacyjny -gear -mechanizm zdalnego zamykania (drzwi wodoszczelnych.sygnal alarmowy -switch -wylqcznik awaryjny.mean time between -s (MTBF) -Sredni okres migdzyawaryjny feedback .przerzutnik bistabilny typu RS emergency .monostable -przerzutnik monostabilny . zakonczenie --position switch -wylqcznik krancowy engine .dioda elektroluminescencyjna load -obcieenie control .remote unit .zintegrowany system nadzoru key pad -panel przyciskow operacyjnych klaxon horn -buczek alarmowy knob -galka.diwignia sterowania rpcznego selector -przelqcznik rpczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rgczne-automatyczne monitoring -kontrola.cykl data .czujka temperaturowa dial-gauge .kontrola obciqzenia . typu I (iloczynu logicznego) . awaria indication .5.) mode .exclusive OR .czujnik.liquid crystal (LCD) -wykwietlacz cieklokrystalicmy module . zaworow itd. kierowanie (pracq urzqdzenia) controls .koniec.elementy regulacji i sterowania .AND with negated output -bramka typu negacja . koncowka.RS bistable .sygnalizacja uszkodzenia .cyfrowy czujnik prgdkosci obrotowej display -wyhwietlacz.working .sprzgzenie zwrotne mechaniczne flash .sygnal wyjSciowy regulatora cyfrowego flip-flop -przerzutnik function select -wybor funkcji - - - - - - - - - - - gate -bramka (np.tablica alarmowa silnika -diagnostic system -uklad diagnostyczny silnika failure -blqd. zatrzymywania silnika glownego) signal .system operacyjny operation . monitor . sterowanie rgcznei automatyczne) system .czujnik poziomu -resistance temperature (RTD) -czujnik termorezystancyjny . tyrystora) -AND -b.temperature .detecting .sterowanie cyfrowe speed sensor .bramka typu negacja . regulacja rpczna lever .sprzpzenie zwrotne linkage . wylqcznik bezpieczenstw a end .peha prgdkoSC awaryjna governor -regulator bezpieczenstwa -overload -przeciqzenie awaryjne -stop -ogranicmik.przycisk awaryjnego (np.bramka negujqca input information -informacja wejiciowa input/output (Vo) -wejScieiwyjScie integrated -zintegrowany circuit (IC) .

engine control room display unit/ monitor ..............panel w CMK I relay panel panel przekainikowy v main engine silnik gldwny engine side control console telegraph ..1 control room panel .....konsola telegrafu na stanowisku Iokalnym - - - ship performance monitoring ..kontrola osiqgdw statku bridge mostek display unit/ monitor ship speed/ predkoit statku wind speed and direction/ predkoit i kierunek wiatru G%?c-- .....centrala manewro- 1 t fuel Pow/ przepiyw paliwa fuel temperature/ temperatura paliwa shaft power sensor/ czujnik mocy nu wale ......

tablica kontrolna. tablica wskaznikowa photocell .vibration pick-up .input -wejiciowy czujnik pomiarowy .bezpieczenstwo eksploatacyjne (np.temperature . automatyczny self-adjusting . czas ustalania signal .regulacja poirednia - - - - - - - - - - - relay -przekaznik (to) relay -przekazywak reliability .oil pressure .emergency sygnal alarmowy - - --- -- - - - - - - - - .oscylacja.c.informacja na wyjiciu .temperature .ciinienie autotransformer -przetwornik cihnienia distribution . zabezpieczenie self-acting -samoczynny.niezawodnoik. wskazania urzqdzen recording instrument -urzqdzenie rejestrujqce regulator . sekwencja control .sygnal alarmowy .working .filtr samooczyszczajqcy sic self-closing .urzqdzenie redukujqce c.alarm .high pressure control . czujniku) setting -nastawianie. zaprogramowany.czujniki pomiarowe .regulator samonastraj alny semi-automatic -pblautomatyczny sensor . temperatury . obiekt regulowany preset -zadany.samoustawny self-check .ciinienie robocze processing (of data) .measure .signal . tablica .telltale .regulacja ciinienia.kontrola ciinienia element -czujnik manometryczny reducing station . rejestr recorder .sygnal .punkt podlqczenia czujki plant -urzqdzenie.regulator regulation -regulacja . regulatorze. cy) stale ciinienie .obrobka (danych) processor -procesor program (programme) -program.czas regulacji.zdalne sterowanie speed adjustment -zdalne nastawianie prcdkoSci obrotowej remotely controlled -zdalnie sterowany safety cut-out -wylqcznik bezpieczenstwa safety device . wybieranie device -urzqdzenie nastawcze.czujnik ciinienia .zapis.czujnik ciepla . telegrafu maszynowego) oscillation .wysokoik ciinienia (slupa cieczy) monitoring .presostat wysokiego ciinienia pressure . plan controller .intermediate .sygnal wyjiciowy (to) overshoot .sygnal uruchamiajqcy.rozklad ciinien drop .czujnik kontrolujqcy (utrzymuja.urzqdzenie zabezpieczajqce.-- .sterowanie sekwencyjne sequential processing-przetwarzanie sekwencyjne sequential start .manometr head . czujka point .czujnik drgan servo-mechanism -senvomechanizm servomotor -senvomotor.sterowanie automatyczne self tuning regulator .samonastawny self-aligning . p.fotokomorka photosensor -fotokomorka pickup -przetwornik.stacja redukcji ciinienia -reducing unit . silownik sequence -kolejnoik. ustalony pressostat .drzwi samozamykajqce sic self-steering . presostat gauge .measure.czujnik temperaturowy .spadek ciinienia alarm -alarmowy sygnalizator ciSnienia control .samoczynne sprawdzanie sic self-cleaning -samooczyszczajqce sic filter .5. senvomotor -time .pressure pick-up .czujnik pomiarowy .rejestrator. wahanie output -wyjicie device -urzqdzenie wyjiciowe information . nastawiajqcy . przyrzqd rejestmjqcy dane.przeregulowak (przekroczyk nastawc dopuszczalnri) panel -plyta (czolowa).actuating .heat . pewnoik (dzialania) remote -zdalny control .start sekwencyjny set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu. urzqdzenia) order logger -rejestrator polecen (np. transformer -przetwornik ciinienia vessel -butla (zbiornik) ciinieniowa .samozamykajqcy sic cock -kurek samozamykajqcy sie door . SILOWNIA operational safety .regulator programowy record .czujnik ciinienia oleju .

emergency -wyiqcznik bezpieczenstwa .end-position . instalacja -pneumatic . ENGINE ROOM .silownia bezwachtowa working speed -predkohk robocza.sygnalizacja zakonczenia.czas przelqczania synchro . sygnal - .sygnalizacja akustyczna speed governor .spadek temperatury -rise -wzrost temperatury terminal -urzqdzenie koncowe.selsyn -control selsyn .-wlqcznik - - - - - - - - iqcznika) pressure -presostat .kontrola temperatury detector -wskaznik temperatury fall .sygnal ostrzegawczy sound signalling . terminal termel -termoelement thermoregulators -termoregulatory time .neutral position -pozycja neutralna . przeiqcznik .czujnik poziomu progowy .ending .selsyn nadajnik -receiver .czas narastania w stanie nieustalonym trace -wykres rejestratora (np.spreiyna nastawna regulatora predkohci obrotowej switching time .spring-loaded -wylqcznik spr@ynowy tachometer -tachometr.transient .system.system telemotoryczny temperature -temperatura control .fall .przetwornik cihnienia trip -wylqcznik samoczynny setting -nastawa wyzwalacza unmanned .synchronizator system .5.selsyn transformatorowy generator .float .level .wylqcznik krancowy .rise . temperatur) transducer -przetwornik .master -wlqcznik gl6wny . obroty robocze - - - - - - -- - - .limit -wylqcznik krancowy .off -wylqcznik .off position -polozenie spoczynkowe (prze- zakonczenia light -lampka sygnalowa processing unit (SPU) -jednostka przetwarzania danych .czujnik plywakowy poziomu wody .pressure . manewrow.czas .bezwachtowy.sygnal odniesienia -relay -przekainik sygnaiowy -warning .on-.czas narastania .czas opadania .regulator prqdkoki obrotowej speeder spring .system pneumatycmy switch -wlqcznik.reference .selsyn odbiornik synchronism -synchronizm synchronizer . prcdkohciomierz drive gear -naped tachometru telemotor -telemotor --gear -urzqdzenie telemotoryczne system . bez obslugi czlowieka engine room . wylqcznik. uklad.

zawdr sterujqcy ssaniem suction modulation valve . SILOWNIA 3 Refrigerating unit -parts agregat chlodniczy .5.cz&i cylinder valve/ zawor butli kainik ciinienia locknut/ nakrqtka zabezpieczajqca z tworzywa Mylar -olnierz enclosing tube collar/ tulei szczelniajqcy i kotpak piston/ tloczek* top return spring/ gorna sprczyna powrotn 1 bottom return sprin dolna sprgiyna powrot filter/ filtr .

ENGINE ROOM Reciprocating compressor .5.&skowa r pompy olejowej rzewdd ssania oleju oil pressure relief va zawdr przelewouy o .spreiarka tlokowa @ e e cylinder head gasket/ uszczelka giowicy cylindra discharge valve screw and lockwasher/ Sruba mocujqca zawor tloczny z podkiadkq zabezpieczajqcq discharge valve stop/ ogranicznik zaworu tiocznego 0 @ valve plate gasket/ uszczelka ply@ zaworowej oil pump and bearing head giowica lo.

vacuum .absorbowak absorbent filter .chlodzik.(typ) skraplacza .pre. SILOWNIA Refrigeration .water-cooled .system chlodzenia -tower -wieza chlodnicza .finned -wqzownica ozebrowana .solanka.schladzanie .closed coil system .odmrazak defrosting .rapid .wgzownica obiegu zamkniqtego -cooling wqzownica systemu chlodzqcego .wstepne schladzanie .czynnik chlodzqcy coil -wqzownica chlodzqca down .chlodnica solanki cooling .5.odparowywacz pressure transducer .absorbcja -refrigerating plant -(chlodniczy) agregat absorbcyjny -unit .chlodzenie solankowe tank .skraplacz chlodzony wodq condenser (elements) -czgSci skraplacza - - - -- - - - - -condenser pressure control (CPC) -sterowanie ciinienia skraplacza condenser pressure transducer (CPT) -przetwornik ciinienia skraplacza -control transformer (CT) -transformator sterowania defrost termination sensor (DTS) .- -- - - - - - .pre-.chlodnica .zasilanie.czujnik stanu rozmraiania fan switch (CFS) .quick .sprqzanie refrigerating plant .nadmuch brine .air cooled .urzqdzenie chlodnicze .cupro-nickel -wqzowica miedzio-niklowa .skraplacz piaszczowy .still air chlodzenie grawitacyjnym ruchem powietrza plant .wylqcznik wentylatora skraplacza -pot ..sub.chlodzenie wstqpne -jacket ..shell .urzqdzenie chlodnicze sprqzarkowe condenser (type) .chlorek wapnia chamber -komora .analizator blower section .(chlodniczy) agregat absorbcyjny air-cooled cargo -ladunek chlodzony powietrzem analyzer .chlodnictwo absorbs .rurki contact icing -zarnrazanie kontaktowe (to) cool ..skraplacz chlodzony powietrzem evaporator .. kana1 tloczny - - - .chlodzenie agent .wstwne schladzanie (ladowni przed przyjqciem ladunku) . woda morska cooler .tube -rurowy skraplacz .polqczenie do uzupelniania czynnika chlodniczego chiller .osuszacz.oddzielacz kropel (to) defrost .chlodnica chilling .dochlodzenie system .pressure -komora cihieniowa .zbiornik solanki calcium chloride . maszynownia chlodnicza .chlodzenie prozniowe deflector .OC. odwilzacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz de-icer -odladzacz de-icing -odladzanie delivery .szybkie schladzanie coil -wqzownica .filtr absorbcyjny absorption refrigerator -chlodziarka absorbcyjna absorption . OF) .suction -komora ssania charging connection .stopier'i dehumidifier .schladzanie -plant -urzqdzenia chlodnicze.awarjjny wylqcznik ominiqcia automatycznego programu chlodzenia cooling .emergency bypass switch .chlodzenie przeponowe . studzik coolant -czynnik chlodzqcy cooler .odmrazanie heater -podgrzewacz odszraniajqcy room -rozmrazalnia degree (deg.heating -wgzownica systemu grzewczego compression . tloczenie duct -przewod zasilajqcy.odwadniacz shell -plaszcz skraplacza -tube sheet .fan .chlodzenie wentylatorowe .przetwornik ciinienia skraplacza .fore.Sciana sitowa tubes .szybkie schladzanie .skraplacz .

Compressor -sprgiarka relief valve/ oil pump and bearing/ oil pump and bearing head/ glowica pompy valve plate pfyta zaworowa low profile gear oil pump .niskoprofilowa z~bata f valve cap screw/ Sruba mocujqca zawdr suction valve/ zawdr ssqcy 1 rurka pohoru oleju 1 . Sruby mocujqce (dolnq panewke) suction strainer Motor end cover uszczelka zaworu Sruhy i podkladki fil .

chlodzik chamber .dwutlenek wqgla .punkt zamraiania .fluorinated . chlo-transmitting dziwo pre-cooler .chlodzik.freon .odwadniacz czynnika cieklego pre-cooler .komora chlodnicza plant .chlodnia prowiantowa refreezing -ponowne zamrazanie refrigerant .amoniak . zamrazanie chamber -komora zamraialnicza cycle -cykl zamraialniczy equipment . parownik coil -wqzownica parownika heater .difluoromonochloromethane-fkeon 22 (dwufluorodwuchlorometan) .suchy parownik .chlodnica wstqma freezant .accumulation of .chlodzenie.low side .monofluorotrichloromethane .rapid .dwutlenek .zespol urzdzen chlodniczych -unit -agregat chlodniczy (np.chlodziwo (chlodniczy czynnik polredniczqcy.carbon dioxide .chlodnictwo okrqtowe plant .cieplo utajone of freezing .marine .ladunek chlodzony container .stan (skupienia) cieczy subcooler .schladzanie wstqpne rate of air circulation . np.system chlodniczy (ekspansyjny) -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - .chlodnia prowiantowa unit -kontener chlodzony vehicle .szybkie zamarzanie .secondary .presostat r6znicowy equalizing line -przewod wyrownawczy evaporate -parowak evaporation -odparowanie evaporator -wyparownik.skraplarka -plant .iloiC cyrkulacji powietrza rectifier -wykraplacz reefer .snap .kontener chlodzony -hold .difluorodichloromethane -freon 12 (dwufluorodwuchlorometan) .flooded .czynnik chlodniczy .freon .cieplo exchanger -wymiennik ciepla .zbiornik plynu state .skraplacz (wqzownica do skraplania czynnika) .folia insulation .latent .urzqdzenie chlodnicze room -pomieszczenie chlodnicze store .mrozenie szybkie frost .szron .schladzalnia.quick .gaz . chlodnictwo capacity -wydajnoiC chlodzenia .cieplo zamarzania . solanka) refrigerate .contact -zamrazarka kontaktowa (wielkoplytowa) freezing -zamarzanie. SILOWNIA differential pressure control .freon .parownik zalany fan section .dioxide .chlodzony cargo .wstqpna chlodnica plynu -receiver .czynnik chlodniczy condensing coil . wydajnolC chlodnicza coil -wqzownica chlodz~ca machine . chlodzqcy capacity .zespol urzqdzen chlodniczych refrigeration system (expansion) .sprzqt zamrazalniczy -point .high side -plywak wysokiego poziomu .samochod-chlodnia refrigerating. schladzaC refrigerated .slow -powolne zamraianie .podgrzewacz wqzownicy (do odladzania parownika) .freon 11 (gaz chlodniczy) heat .plywak niskiego poziomu foil .izolacja z folii forecooler .chlodziwo czynnik polredniczqcy.oszranianie gas .of respiration -cieplo oddychania intermediate plate -plytka poirednia liquid -ciecz line drier . przedchlodnia pre-cooling .distributing .pojemnolC chlodni.dochladzacz czynnika cieklego medium -czynnik .ammonia .czqlC wentylacyjna filter-drier -filtr osuszajqcy float -plywak .czynnik mrozqcy freezer -zamrazarka capacity -pojernnolk zamrazalnicza .szybkie zamrazanie .5. na kontenerze) refrigeration .chlodniczy.dry .ladownia chlodzona stores .

czujnik temperatury powietrza chlodzqcego shaft seal cover -pokrywa uszczelnienia walu splash lubricated -smarowanie rozbryzgowe spray brine system .temperatura rozmrazania thawing .indirect .direct ..solanka z wody morskiej sensor .chlodzenie natryskiem solanki spray pump -pompa smarowania rozbryzgowego strong mixture -bogaty roztwor suction channel .electrical resistance -rozmrazanie prqdem elektrycznym thaw room -przedchlodnia.dielectric -rozmrazanie diaelektryczne .return recorder (RRC) .czujnik .temperatura nasycenia .czujnik (temperatury) otoczenia .rozmrazanie -off process -rozmrazanie ..czujnik temperatury powrotu rejestratora -return temperature (RTS) -czujnik temperatury powietrza powracajqcego .schlodzenia .-bezpoiredni syst. ENGINE ROOM . przepona bezpieczehstwa sea brine .5.termostat stanu podgrzewacza thermostatic control.ambient (AMBS) .schladzania -- rupture disc .ambient -temperatura otoczenia - - - - freezing -temperatura zamarzania saturation .odwadniacz -pan -wanienka wodna (pod wyparownikiem) - - - - - - - - - .wlaiciwa (chlodnicza) wydajno6C obj@o6ciowa thermal relay -przekaznik cieplny thermocouple -termopara thermodynamics -termodynamika thermometer -termometr thermoregulator -regulator temperatury.woda box -przestrzeti wodna eliminator . termoregulator thermostat -termostat .sub-freezing -temperatura ponizej punktu zamarzania .heater termination .thawing .kana1 ssawny temperature -temperatura .membrana.defrost termination czujnik stanu rozmrozenia .-pokredni syst. rozmraialnia theoretical volumetric output .sterowanie termostatem water .supply temperature (STS) .

wersja chlodzona wodq gasket for end cover/ e l k pokrywy koricowej dust strainer/ gasket f o r water cover/ s z c z e l k a pokrywy wodnej piston pin/ sworzeri tloka I discharge stop valve zawbr ttoczno .odcinajqcy A top cover pokrywa gbrna gasket for top cover/ szuszczelk polnyuy gornej zwrotna zaworu ssqcego earrng cover at shafi en pokrywa toiyska na koricowce watu gasket for side cover/ uszczelka pokrywy boczngj main hearing bushing/ ewka foiyska gldwnego magnetyczne unalogowy panel sterowania pokrywa wodna or1 charging valve/ water cover- gasket for water cover/ uszczelka pokrywy wodnej source: Suhroe.d cover - Reciprocating compressor -sprgiarka tlokowa water cooled version . Aarhus uszczelka pokrywy koricowej ua~c~t-mu punrywy nurrcuwg .

casing cover/ pokiywu ?butJ-.witch base plate/ main rotor casing/ giowna obudowa wirniku seal cover gasket/ uszczelka poktywy uszczelniajqcej nszczelniujqcej" " . bearing head gasket/ uszczelka gfowicy loiyskow<j earing heud casing/ hudowa gtowicy ioiyskowej zawdr suwako .nce piston sleave/ ka tloka rdwnowaiqcego Screw compressor -sprgiarka Srubowa lnierz strony ssycej sucction cover pokrywa strony ssqcej micros..

Condensing unit -zespdl skraplajqcy compressor/ sight glass (oil)/ szklo discharge isolating valve/ zawdr odcinajqcy stmny ttocznej oil d@erential pressure switch/ presostat roznicowy igh pressure switch/ resostat wysokiego ciinienia podgrzewacz (oleju) w skrzyni korbowej sea wylot u filtr - refrigerantjlter .nienia sourer.su.szacz czynnika ch/odzqcego refrigerant charging valbe/ zawdr uzupehiania czynnika chlodzqcego ' LP switch/ wytqcznik niskiego ci.(.drier/ o. York Rrfr~gcr(~rion. Morinr .

zbiornik cihieniowy - - - - - - - - - - - - - - - - - high-pressure -wysokociinieniowy.booster .zbiorniki powietrza atmosphere (atm) .atmosfera (jednostka) compress -sprqzaC compressed air system . rozPKAY --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - .sprqzarka wyporowa .tongue .modulacyjny zawor ssania .zawor zwrotny .wysoka prbznia valve -zawor .Schrader -zaw6r Schradera (zawor otwierajqcy sig pod naciskiem zewnqtrznym) . powietrza roboczego .excess .zawor plywakowy .solenoid . wysokoP'&Y low pressure control .high (HPS) -pr.system powietrza sprqzonego compression -sprqzanie compressor -sprqzarka .high .zawor odciqzony .thermostatic exp.limit . przeciwcihienie (przed sprqzarkq chlodniczil) below atmospheric -podciinienie distribution .king .zawor rozprqzny .suction solenoid (SSV) -elektromagnetyczny zawor ssania ..at constant -pod stalym ciknieniem .modulacyjny zawor ssania .funtow na cal kwadratowy (jednostka cihienia) pressure switch -presostat .sprgzarka odirodkowa contactor (CC) .high (HP) -wysokie ciinienie .back-pressure -zaw6r przeciwcihieniowy .zawor odcinajqcy przed zaworem rozprqznym .gauge .z.non-return .Srednie cii.float .reciprocating . wsteczne.nadcihienie .presostat niskiego ciSnienia manometr -manometr pounds per square inch (psi) .rotar sliding vane .expansion -z.spadek ciinienia .sealed -unit .sprqzarka rotacyjna .suction modulation . rozprqzny (ekspansyjny) . butla.spr.niskie ciinienie -mean effective .back-.manometr .zaw6r odpowietrzajqcy zawor rozprqzny szyb-quench expansion kiego schladzania . wysokiego cihienia -water (WPS) -presostat ciinienia wody superpressure -ciinienie bardzo wysokie vacuum -pr6znia gauge -wacuometr .odczyty cihienia .sucction modulation (SMV) .sprgzarka czolowa .low (LP) .zawor kulowy .expansion control .ciinienie najwyzsze readings .5.hand expansion -rgczny zawor rozprqzny .zawor rozprqzny typu kapilarnego .cylinder.starting air .rozprqzny zaw6r przegrzania .. uzyteczne -peak .zawor plytkowy .balanced .starting air .service air .spr. walec differential pressure control .spr.head -wysokoiC ciinienia (slupa cieczy) . powietrza startowego .strona ssqca kompresora cylinder .nadcihienie . ENGINE ROOM Compressors and pressure spreiarki i cihienie air receivers -zbiornik powietrza air bottles . agregat hermetyczny .ciinienie graniczne .termostatyczny z.cisnienie powietrza startowego vessel .expansion superheat .purge .centrifugal .stycmik sprqzarki -crankcase heater (CCH) -podgrzewacz skrzyni korbowej sprqzarki .rozklad ciinien drop .presostat r6znicowy pressure -cisnienie above atmospheric .suction side of .cii..expansion capillary type . tloczqcy sprqzarki .suction solenoid .discharge service .rotary .zawor elektromagnetyczny .elektromagnetyczny zawor ssqcy .sprqzarka rotacyjna z lopatkami Slizgowymi .globe type .sprqzarka awaryjna .emergency .constant pressure -zawor stalocihieniowy .

powietrza mixing section/ sekcja mieszania preheatedair cooler/ podgrzewacz.chiodnica wstqna supply air fan/ wentylator nadmuchowy bathroom/ distribution s e c t i o w a z i e n k a sekcja rozdziaiu kabina powietrza air conditioning unit szafa klimatyzacyjna air discharge grill/ pressure gauge switch/ okiego ciinienia nia skraplacz skrzynka poiqczeniowa .Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja discharge/ vylot powietrza lir exhaust air fan/ wentylator wyciqgowy exhaust air section/ ekcja wyciqgu supply air duct/przewdd nadmuchu.

ENGINE ROOM Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja - .chlodzenie wentylatorowe - - - --- - - - .system klimatyzacji -unit .skraplacz klimatyzacji --system .5.out-take wentylator wycislgowy.system wentylacji ventilator -wentylator. otaczajqce casing --. wentylowaC ventilating -wentylacyjny fan -wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny ventilation -wentylacja. wywiewnik trunk -przewod nawiewnika -turning gear -mechanizm obracajqcy nawiewnik .osuszacz exhaust -wycislg (powietrza) duct -przewod wentylacji wyciagowej -fan -wentylator wentylacji wycislgowej -pipe -przewod wentylacji wycislgowej ventilation -wentylacja wycislgowa exhaust vent -wentylator wycicgowy fan -wentylator .vacuum -wentylator wyciagowy mushroom head -glowica wentylatora grzybkowego (to) ventilate . osuszanie dehydration -odwadnianie dryer .sprqzarka klimatyzacji condenser .uptake -wentylator wyciagowy venting -odpowietrzanie.intake . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora cover -pokrowiec wentylatora cowl -glowica wentylatora .electrical driven air -powietrze ambient . wentylowanie. przewietrzak. obiegowe -trunk -kanal wentylacyjny air conditioning -klimatyzacja compressor .exhaust -wentylator wycislgowy .filtr powietrza conditioned -klimatyzowany conditioning -klimatyzacja .mechanical -wentylacja mechaniczna -panel -klapa wentylacyjna .kana1 wentylacyjny cleaner .recirculated -p. spust ciknienia - - - - - - -- . przewietrzanie duct -przewod wentylacyjny .wentylator napqdzany elektrycznie .wietrzyC.nawiewnik . wywietrznik.induced draught -wentylator wyciagowy .urzqdzenie klimatyzacyjne condensing moisture -wilgoC kondensacyjna cowl .glowica nawiewnika dehumidification-odwilzanie.axial flow -wentylator osiowy cooling .p.supply -wentylacja nawiewowa -system .mushroom -wentylator grzybkowy .agregat klimatyzacyjny conditioning unit .

stycznoSC na powierzchni dotartej lost motion . montowaC axle . rozkaz instruction .instalowak.obsiuga konsenvacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniaC (to) make water -przeciekaC maker -producent malfunction . awaria .oS.szczelinomierz close .defekt silnika .aligned -otwory ustawione w linii. pokrywa flexibility -elastycznoSt.polqczenie elastyczne. prowadzqcy drawbolt . giqtki fouling -zanieczyszczenie foundation .dopasowanie. o. awarii. polecen in use -wykorzystywany.equipment .obslugi) w formie brosmry . giqtkoSC flexible connection . wal osiowy. oczyszczanie .luz.internal -uszkodzenie wewnqtrzne fit out -wyposaiyC fit for -przystosowaC (do czegoi). dokumentacja urzqdzen dowel -korek ustalajqcy. do centrowania in operation -w dzialaniu.udrozniC breakdown -awaria .operating .otwory . niedzialajqcy install .niewlaaciwe (wadliwe) dzialanie manhours -roboczogodziny manufacturing defect -wada produkcyjna misalignment -nieliniowoSC ustawienia mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC - - - - - - .fundament (urzqdzenia) -plate -plyta fundamentowa friction -tarcie .aperture . duza awaria centering -centrowanie chock -zaklinowaC.podnoinik (to) jam .dmuchaC blow free .dokumentacja wyposazenia. szkolenie booklet .luz maintain -utrzymywak.instrukcja (np.flame .ulec uszkodzeniu.czyszczenie plomieniem clearance gauge .konserwacja. p6106 belt -taSma. zawieSC failure -defekt. w uiyciu jack .znaczna awaria. pas blow . giqtkie flexible hose -wqz elastyczny. zlqcze lapped surface contact . pasujqcy fitted with -wyposaiony w - - - - - - - fitting .5.instrukcja.zakleszczaC siq jammed -zakleszczony joint -polqczenie. SILOWNIA Engine overhauls and repairs przeglqdy i naprawy maszyn admissible (range) -zakres dopuszczalny allowance .zailepiak otw6r defect -wada. odchylenie. utrzymanie (sprawnoSci technicznej) service . przewidywana tnva1oSC (to) fail . tolerancja assembly -montaz.manufacturing -wada produkcyjna defective -wadliwy deflection . montaz fixed orifice -kryza stala flap -klapa.latent -wada ukryta .odksztalcenie. ugiq cie detection -wykrywanie diameter -Srednica . zablokowaC circular -okrrtgly cleaner -Srodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.instrukcja obslugi sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.Srednica otworu dirt trap . zakladaC interchange -wymiana instruction -polecenie. defekt .major .osadnik disengage -rozlqczyk disengaging gear -urzqdzenie zwalniajqce dismountable -zdejmowany distribution -rozklad documentation -dokumentacja . otwory zosiowane.Sruba Scieajqca elongation -wydluzenie estimate -oceniaC excessive wear -nadmierne zuiycie expected life .engine . konsenvowaC maintenance .przewidywany czas eksploatacji.excessive -nadmierne tarcie guarantee claims -roszczenie gwarancyjne hand tight -dokrqcony (docirtgniqty)rqcmie holes . w ruchu inoperative -nieczynny. giqtki flexible shaft -wal elastyczny.

silnika).component .spare . harmonogram secure -zabezpieczak seizing .extent of .wigksza naprawa.czgSC skladowa . na czgiciach zamiennych) tighten .lista czgici zamiennych .gorna czgSC perusal -oglgdziny.cock .walne quality . otwarcie operation'.odpornoSC na Scieranie. zakleszczenie - - - - - - - - - seizure -zatarcie.interchangeability of -zamiennoSC czgici . zakres prac specification .zakres robot.czgSC spodnia upset . bez usterek.obsluga shake -wstrzqs shut-off .interchangeable .odciqk (doplyw) . dzialanie .rownomierne zuiycie wear and tear -zuiycie normalne . bezawaryjne . polerowaC precise -precyzyjny. uszczelnienie seam -pgknigcie. norma.kontrola czgici zamiennych.uszczelniC. Scieranie .tloka) overhaul -remont kapitalny .sekwencja.thermal -naprgzenie termiczne structural damage -uszkodzenia strukturalne tag -etykietka (np.kurek odcinajqcy slot .minor . ocena wzrokowa pierce -przedziurawik. zakleszczenie seizing-up -zatarcie. pulsowanie puncture -przebicie.ubytki spowodowane korozjq wear -zuiycie monitoring -kontrola zuiycia resistance .uniform .(system) zarzqdzania czgSciami zamiennymi --inventory list .szlifowanie gniazd zaworow reliable -niezawodny repair -naprawa .spgcznienie metalu wastage .no-failure .bottom .fair .non-failure .czgSci nj.czgici wzajernnie wymienialne -purchase order @o) . dokladny pre-ignition -przedwczesny zaplon prepare -przygotowaC pre-specification-wstqpna specyfikacja stoczniowa prevent -zapobiegaC pulsation -pulsacja. wzery polish -polysk. przeglqd part . umocniC troubleshooting -wykrywanie usterek unburnt -niespalony unserviceable -niezdatny do uiytku unterside .major . zakleszczenie service .normalne zuzycie wearing -zuiywanie out . ENGINE ROOM mishandling -niewlahciwa obsluga modular -modularny structure -budowa modulowa off-centre -mimoSrodowy opening -otwor.czgSC .zatarcie (np.specyfikacja prac (remontowya worn -zuzyC part . kolejnoSC schedule -harmonogram .zuzyta czgSC withstand -wytrzymywaC ---- -.mniejsze naprawy retainer -element ustalajqcy score -wzery na biezni loiyska seal -uszczelka. wglgbienie. na zuj c i e work . przeklucie purge -usuwaC (niepozqdanq substancjg) rating plate -tabliczka znamionowa readiness -gotowoSC recess -wngka.zuiywanie sig -parts .5.szpara (spare) parts -czpSci zamienne control .zakres napraw .- - - - -- - - - - . management . powazniejszy remont .dz.owalnoSC (np.general .praca . przebiC otwor pitting -korozja wzerowa.dzialanie bezawaryjne outflow -wyplyw ovality .extent of . standard -code of practice -przepisy techniczne stress -naprgzenie .czgSC dolna .funkcjonowanie.odpornoSC na zuiycie.czgSC zamienna -top .graphic .grafik. zarzqdzanie cz.formularz zamowienia czghci zamiennych sequential number -numer kolejny formularza zamowienia spring -pgknqC surface -powierzchnia standard -wzorzec.z.emergency -naprawa dorazna .remont. rysa sequence . wyzlobienie refacing .

-prawo drogi morskiej 15. EPA .mostek i jego wyposaienie 4.system Sledzenia drogi 14.radar i urzpdzenia antykolizyjne 12. Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu 13. Astronavigation -astronawigacja 246 252 3. Ship Handling -manewrowanie statkiem 16. Weathering -sztormowanie 17.nawigacja 10. Coastal navigation and approaches . Directions -kierunki 9. Radar. Collision Avoidance Regs. ATA. Radio & GMDSS communication -lqcznoSf radiowa i GMDSS 19. Telex command codes and abbreviations -kody i skr6ty teleksowe 20.nawigacja 2. Charts and publications -mapy i publikacje 6.sygnalizacja i sygnaly . ARPA.nawigacja przybrzeina i podejScia 264 7.6. Ice navigation -iegluga w lodach 18. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i kyrokompas 268 8. Navigation . Bridge and bridge equipment . Track control system . Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 11. Signalling and signals . Navigation . Electronic navigation aids -elektroniczne urzpdzenia nawigacyjne 258 260 5.

NAVIGATION t?elestial I .dwnikowy co-ordinate system uklad wspdlrzednych North celestial pole/ terrestial sphere/ kula demska celestial concave/ sfera (kula) niebieska Greenwich hour angle (GHA)/ Gryniczowski kqt godzinny South celestial pole/ poludniowy biegun niebieski Horizontal co-ordinate system horyzontalny uklad wspdlrzednych 9bsewer's meridian/ horyzont astronomiczny observer's inferior meridian/ dolny niebieski poludnik obsenvatora Nadir/ nadir .6.

sun .aberracja dobowa arc .nierownokk dobowa motion -ruch dzienny parallax -paralaksa dzienna dawn .iwit cywilny co-altitude . zmierzona sekstan-sextant tem . almucantar altitude -wysokoik (ciala niebieskiego) correction -poprawka wysokokci c. wznoszenie sip difference -roznica rektascencji astronavigation -astronawigacja astronomical -astronomiczny day .kolo godzinne of altitude -kolo wierzcholkowe of declination .third adjustment of the sextant .observed -wysokoik obsenvowana wysokolk c. odchylenie .horizon -horyzont niebieski .n.zakmienie slonca .navigation astronawigacja biegun niebieski -pole .equal -s method -metoda rownych wysokogci .index correction (IC) .hour .astronawigacja abberation .t) -rownanie czasu - - - - - - - - - .obnizenie widnokrqgu distance of visible horizon .true -wysokoik astronomiczna anomaly -anomalia apparent -widoczny.equator -rownik niebieski .n.aberracja.aberracja roczna . horyzont nawigacyjny noon -poludnie prawdziwe path of the sun . pozorny altitude -wysokoik pozorna error -blqd pozorny -horizon -horyzont pozorny.first of the sextant .odlegloik zenitalna.tor pozornego ruchu wlasnego Slonca ascending node -wpzel wstepujqcy ascension -wschodzenie.iwit astronomiczny astronomy -astronomia .vertical -kolo wierzcholkowe circumeridian -przypoludnikowy civil twilight .annual .concave .autumnal -rownonoc jesienna . kolo wysokoici.position -kolo p'ozycyjne .zakmienie obrqczkowe .astronomiczna linia pozycyjna -time .usunipcie b l ~ d u sekstantu na niepionowoik lusterka ruchomego .kolo. . dopelnienie wysokokci co-declination .nautical .total -zakmienie calkowite ecliptic -ekliptyka equinox -punkt rownonocy.odlegloik biegunowa.jednoczesne obsenvacje wysokoici c. kolo godzinne .aberracja dobowa accrue -przyrastak (o poprawce) adjustment -usunipcie blpdu (tu: sekstantu) .poprawka indeksu (sekstantu) .kolo pozycyjne of right ascension -kolo wzniesienia prostego. . dopelnienie deklinacji co-latitude .sfera (kula) niebieska .partial -zakmienie czgiciowe .second of the sextant -usunigcie blgdu niepionowokci nieruchomego lusterka sekstantu .double .odlegloik widnokrqgu diurnal -dobowv abberation .6. okrslg . brzask eclipse -zakmienie .doba astronomiczna -position line .dwie niejednoczesne linie pozycyjne z jednego c.dopelnienie szerokoici geograficznej obsenvatora conjunction -koniunkcja constellation -konstelacja.kolo godzinne of equal altitiude -kolo pozycyjne of position .vernal -rownonoc wiosenna equation of time (eqn.sphere sfera niebieska - celestial -niebieski - - - -- - - - - - - chronometer -chronometr (okrgtowy) circle . r6wnonoc .meridian -poludnik niebieski .annular .usuwanie blpdow sekstantu (nier6wnolegloici lunetki) almucantar -rownoleinik wysokoici.n. gwiazdozbior declination -deklinacja dip .luk dzienny inequality .n.fix -pozycja astronomiczna .simultaneous -s .Swit.diurnal .astronawigacja - - - .czas astronomiczny triangle -trojkqt biegunowy twiglight . . NAWIGACJA Astronavigation .

r1 6. NAVIGATION Sun movement Wch S(orlca meridian passage/ kulminacja Slorica upper transit/ height of eye/ wysokoSd oczna obseiwatora / Moon's phases -fazy Ksieiyca IV IZ \ 4 I 11 @ c IV promienie Slorica -sun rays/ III v VI VII VIII waxing moon/ Ksigjc przybierajqcy # waning moon/ Ksigiyc ubywajqcy .

n.-blqd oosbowy .linia wpzlow local hour angle -miejscowy kqt godzinny local transit -przejkcie ciala niebieskiegoprzez poludnik miejscowy longitude method -metoda dlugohciowa (okreSlania pozycji) lower transit .kulminacja g6ma -zenith distance . Slonca) .rownanie cosinusowe.wspolrzpdne ukladu .observer's .nadir nautical twilight .Swit nautyczny.Slonce hwiecqce o polnocy fiako gwazda kolobiegunowa) moonrise -wschod Ksipiyca moonset -zachod Ksipiyca moon's phase -faza Ksipiyca Morning Star . kqt czasowy identification of stars -identyfikacjagwiazdy - - - -- - - - - intercept .Droga Mlecma general equatation .upper -passage .) lunar -ksipiycowy -cycle -cykl ksipiycowy -day .inferior -poludnik dolny latitude .doba ksipiycowa -month -miesiqc ksipiycowy Marcq St.(astronawigacyjna) metoda wysokoSciowa meridian -poludnik (niebieski) -altitude -wysokohC kulminacyjna (ciala niebieskiego) angle -kqt godzinny distance .blqd osobowy . zmierzch nautyczny noon interval . widnokrqg .systematic -blqd systematyczny ex-meridian altitude -wysokohC przypoludnikowa ex-meridian latitude -szerokoSCprzypoludnikowa favourable oposition -wielka opozycja first point of Aries .upper -krawpdi goma line of nodes .blqd pryzmatycznokci (lusterek sekstantu) .szerokoSC normalna North Star (Polaris) .distance of visible -odlegloSC widnokrw .szerokoSC c.wspohzpdne ukiadu horyzontalnego .of instrument -blqd przyrzqdu - equinoctial -rownik niebieski rownikowego .(IE) -blqd indeksu .linia rownych azymutow local hour angle (LHA) .wysokoSC oczna obserwatora heavenly body .gwiazda poranna (Wenus) nadir .line -rownik niebieski -of perpendicularity-blql niepionowoici (lusterka sekstantu) .6.personal equation .eccentric -blqd ekscentrycmoSci sekstantu index .n.lower -krawpdi dolna .odlegloSC zenitalna w czasie kulminacji meridian passage -przejScie (ciala niebieskiego) przez poludnik -lower--kulminacja dolna (c.side (of the sextant) . Ksipeca.horyzont obserwatora.celstial -horyzont niebieski co-ordinate system.blqd niepionowoSci (lusterka nieruchomego w sekstancie) .n.shade -blqd wywolany szklami przyCmionymi sekstantu .latitude of a .szerokokC z kulminacji sailing .observer's .-blqd przypadkowy .kulminacja dolna (c.gwiazda polnocna - - - - - . horyzont widoczny -plane -plaszczyzna horyzontu hour angle (HA) -kqt godzinny.blqd nierownoleglokci osi lunety .miejscowy kqt godzinny limb -krawpdi (np.zegluga po poludniku .roznica dlugohci w mierze czasowej . horizon -horyzont.prismatic .punkt rownonocy wiosennej.personal -blqd osobowy .Hilaire method .of collimation .odstqp czasu (pomipdzy kulminacjq a porannq obsenvacjq Slonca) normal latitude .points -punkty rbwnonocy error -blqd .) midnight sun . NAWIGACJA .cialo niebieskie . wz6r cosinusowy gibbous -Ksipiyc pomipdzy kwadrq a pelniq height of eye (WE) .co-ordinate system .(roznica pomipdzy pomierzonq i obliczonq odleglokciq zenitalncL) -method -metoda wysokokciowa (okreklania pozycji) iso-azimuth .accidental . punkt Barana first point of Libra -punkt rbwnonocy jesiennej galaxy .

NAVIGATION Sextant sekstant shades/ szkl przydmiewajqc index glass.6. binoculars/ lornetka nawigacyjna . index mirror/ correction screw/ Sruba korekcyjna minutowq -r\f protractor/ protraktor clamp/ diwignia limbusa navigational triangle/ trojkqt nawigacyjny chart magnifiers (magnz5ing glass)/ szklo powiekszajqce do czytania mapy 1 \ \ przenoinik do map chart dividers/ / kl parallel rules/ h i e rdwnolegle navigational glasses.

work an .zachodziC (o cialach niebieskich).) twilight . stellar magnitude -wielkoSC gwiazdowa sunrise -wschod Slonca sunset .amplituda czasu (wschodu i zachodu) transit -przejhcie c.n. bra6 wysokoSC (ciala niebieskiego sekstantem) southing -kulminacja c.upper .Saturn .mean -refrakcja Srednia retardation -retardacja.gwiazdowy kqt godzinny noon -moment gorowania punktu Barana -time .Neptune -Neptun .superior -kulminacja gorna .Venus (Morning Star) . setting -wyznaczanie namiaru na c.zachod Slonca table of computed altitude and azimuth tablice wysokoici i azymutbw tabular -tablicowy.n.rbwnoleznik deklinacyjny of latitude -rownoleznik ekliptyki planet -planeta . przez poludnik ziemski .horizontal (HP) -paralaksa pozioma in altitude -paralaksa dzienna parallel -rownoleinik of altitude .) .chronometr czasu gwiazdowego -day . zobaczyC. branie wysokoSci (sekstantem) reduction . almukantar of declination .lower -kulminacja dolna . okreSlaC namiar na c.kulminacja gorna true place -rzeczywiste polozenie (c.astronomical (APL) . dla okreSlenia linii pozycyjnej) -transfer of -przesunigcie linii pozycyjnej precession and nutation -precesja i nutacja prime vertical -pienvszy wertykal reduction .Uran .abnormal .6 NAWIGACJA .lapaC slonce.odlegloSC biegunowa Polaris -Gwiazda Polarna pole -biegun .n. poprawianie wysokoSci zmierzonej -take a -wykonaC obsenvacjg astronomicznq (dla okreilenia pozycji) (to) sight -obsenvowaC.kulminacja dolna . opoinienie right ascension (RA) -wmoszenie proste.obsenvacja -post -miejsce obsenvacji .annual -paralaksa roczna . zmierzch fix -pozycja (astronawigacyjna) z gwiazd wane -zanikaC.doba gwiazdowa -hour angle . kqt czasowy punktu Barana -year -rok gwiazdowy sight -obsenvacja. mierzyC wysokoSC slonca sekstantem sidereal (Sid) .Saturn .Jupiter -Jowisz . tabularyczny time amplitude .obliczaC obsenvacjq P and R (Parallax and Refraction) -paralaksa i refrakcja parallax -paralaksa .Wenus polar altitude -wysokoSC biegunowa polar distance .odlegloSC zenitalna - - - - - - .pozycja z dw6ch pozycyjnych linii niejednoczesnych semi diameter (SD) -promien c.anormalna refrakcja .gwiazdowy (odnoszqcy sip do punktu Barana) -month -miesiqc syderyczny chronometer .Mercury .Pluto .Ziemia .rownoleinik wysokoSci. ubywaC (o ksigiycu) wanning -zanikajqcy (o ksigiycu) -moon -ksiqiyc ubywajqcy waxing -przybywanie ksipiyca -moon -ksigiyc przybierajqcy zenith .elevated -biegun widoczny .poprawianie zmlerzonych wysokoSci -to the meridian . shoot the sun .Uranus .Merkury .zenit -distance (ZD) .n. w azymucie pld.astronomiczna linia pozycyjna --sight -obsenvacja wysokoSci (c.Pluton .n.Swit. observation (obs.czas gwiazdowy.Earth .przeliczanie obsenvacji.inferior .Mars .) - - - - - - - -- -- - - running fix .n.metoda przypoludnikowa refraction (ref) -refrakcja .North -biegun polnocny Swiata Pole Star .Mars .n.n. rektascensja round of sights -(kilka niemal jednoczesnych obsenvacji c. (to) set .Gwiazda Polarna position line -linia pozycyjna .

NAVIGATION I kolo sterowe. analizy ruchu i manewrowe manoeuvering post/ stanowisko manewrowe stanowisko kierowania Typicalbridgelayou&with centralized and integrated functiondqpowy r o z W mostka z funkcjamiscentralizowanymi i .6. pilot automatyczny conning position/ stanowisko kierowania statkiem secondary navigation post/ stanowisko nawigacyjne pomocnicze primary navigation truffle suwellance and manoeuveringpost/gidwne stanowisko nawigacyjne.

internal communication equipment .stanowisko nadzoru bezpieczenstwa statku .docking .gl6wne stanowisko nawigacyjne.external and internal communication .field of vision -pole widzenia functionality .fire detection and alarm system -system wykrywania pozar6w i alarmowania .automatic graphical position display .external signal system . discharging and cargo control -przeladunek i kontrola ladunku .internal signal system .lornetka .zapobieganie zderzeniom .skrzynka chronometru - - - - - - .wskainik wychyle- nia stem . syrena . zegar gl6wny chronometer-chronometr -box .ir6dlo zasilania awaryjnego .system sygnalizacji wewnqtrznej .stanowisko (pracy na mostku) .ship's whistle .manewrowanie .sterowanie awaryjnq pompq z g o w q .sygnalizacja zewnqtrzna .navigation -nawigacja -passage execution -realizacja podroiy .sterowanie pompami spryskiwaczy ppoi. wiatromierz aneroid .sterowanie pompami p.system nawigacji zintegrowanej .eyepiece . aneroid morski binocular bridge sight .zapasowe irodlo zasilania .namiernik lornetkowy binoculars .6. NAWIGACJA Bridge and bridge equipment mostek i jego wyposaienie anemograph -anemograf anemometer -anemometr.wskainiki i urzqdzenia kontrolne na mostku .nadzorowanie systembw bezpieczetistwa wewnqtrznego .zamykanie i otwieranie drzwi poiarowych .route planning -planowanie trasy (bridge) workstation .loading. -heading control system -system kontroli kursu.collision avoidance .gwizdek okrqtowy.prismatic .steering gear control -kontrola maszyny ste- rowej .thrust direction indicator -wskainik kierun- - -- ku naporu pqdnika -watertight doors control -sterowanie d r v i a mi wodoszczelnymi bridge functions -funkcje mostka .okular (lornety) .integrated navigation system (INS) . kapitanski) consol -pulpit manewrowy na mostku -control -sterowanie (np.reserve source of energy .rudder angle indicator .communications .wskainik skoku hruby . .docking . manewrowania i obsenvowania ruchu (innych statkbw) .propeller rpm indicator .automatycma graficzna projekcja pozycji .manual steering .monitoring of ship stability -monitorowanie statecznoici statku . silnikiem) z mostka system -uklad sterowania z mostka .emergency power source .fire door holding and release .stanowisko lqcznolci .safety .stanowisko planowania podroiy central clock -zegar-matka.aneroid.lornetka pryzmatyczna bridge -mostek (nawigacyjny.emergency bilge pump control . autopilot . traffic suwellance and manoeuvering .komunikacja zewnqtrzna i wewnqtrzna .emergency lightning -olwietlenie awaryjne .wskainik obrotow Sruby .automatic sprinkler pump control .fire pump control .poi.stanowisko kierowania cumowaniem .rate of turn indicator . cumowanie .stanowsko sterowania rqcznego .propeller pitch indicator .manoeuvring .sprzqt lqcznolci wewnqtrznej .monitoring of internal safety systems .machinery control -kontrola pracy urzqdzen silowni .primary navigation. uklad mostka bridge displays and controls .voyage planning .wskainik szybkolci zmiany kursu .funkcjonalnoSC mostka layout -rozklad mostka.dokowanie.navigation lights control board -tablica kontrolna lwiatel nawigacyjnych .

jrokompas log' rate of turn indicator/ nskainik szybkoici system control unit sterowanie systemem r D C! p 4 I alarm panel/ 9 main steering post/ giowne stanowisko sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy powtarzacz zyrokompasu &-ocompass repeaters/ powtarzacze jrokompasu I rudder angle indicator/ wskainik uychylenia steru Zntegrated navigation track control system nawipacia zinteprowana svstem kontroli trasv - - 1 . -.. . s~rawdzanietrasv - .6.. NAVIGATION f Integrated navigation system -zintegrowany system nawigacyjny -.-.. . reference system receiver/ odbiornik systemu referencyjnego I i mametic comuass/ .

statku) board -tablica Swiatel pokladowych inclinometer -inklinometr instrument -przyrzqd error -blqd przyrzqdu -board -tablica przyrzqdow . podawaC field of view -pole widzenia (lornetki) field of vision -widocznoSC (np.akumulatory awaryjne stop -wylqcznik bezpieczenstwa.. .multibeam echosonda wielowiqzkowa (pozwalajqca na uzyskanie trojwymiarowego obrazu dna) .dobowe przyspieszenie chronometru loosing rate .echosonda. wylqcznik awaryjnego zatrzymania SG supply -zasilanie awaryjne switch -wylqcznik bezpieczenstwa engine alarm panel .dobowe opbznienie chr.gliceryna goniometer -goniometr gyro compass .error -blqd chronometru .monitor 6.informacje (niezbgdne do kierowania statkiem) --display -prezentacja danych (niezbgdnych do kierowania statkiem) -position -pozycja kierowania statkiem console .obliczenia antykolizyjne ..sprzgt komputerowy.oSwietlenie (np. aldis depth recorder -echosonda deviascope -dewiaskop device -urzqdzenie. glowny clear-view screen .lornetka glycerine .collision avoidance calculation . elektroniczny .syrena tlokowa dimmer -Sciemniacz.lampa do sygnalizacji dziennej.tablica alarmow w silowni engine telegraph -telegraf maszynowy equipment -wyposazenie.ekran monitora unit .rejestrator danych logging -rejestracja danych plate -tabliczka znamionowa -processing -przetwarzanie danych rate . papieru w kursografie) (to) feed -zasilaC. sprzgt feed -zasilanie.ch.dziennik poprawek ch.electronic .standard .nautical -przyrzqd nawigacyjny .dane -base -baza danych logger .quartz crystal . z mostka) gimbal(s) -zawieszenie kardanowe glasses .kompas iyroskopowy. NAWIGACJA . regulator natgzenia Swiatla distance indicator -wskainik przebytej drogi (np.szybkoSC transmisji danych record . podawanie (np.correction -poprawka chronometru .szyba wirujqca clinometer -przechylomierz clock -zegar compasses -przenoinik (cyrkiel) nawigacyjny conning -dowodzenie.konsola crew call system . stan zagrozenia -battery .wewngtrzny system przywolania data . .echosonda jednowiqzkowa (konwencjonalna) emergency -zagrozenie. od ostatniegu punktu zwrotu) distance recorder -licznik przebytej drogi (na logu) display -zobrazowanie screen . cyrkiel nawigacyjny echosounder .singlebeam .navigational -przyrzqd nawigacyjny integrated bridge -mostek zintegrowany --system (IBS) -system mostka zintegrowanego integrated bridge operations -operacje mostka zintegrowanego . sonda akustyczna .gaining rate of - - - - - - - - direction and revolution indicator . prowadzenie statku information .arkusz danych daylight signalling lamp .daily rate of . elektroniczny ilumination .communications .chod dzienny chronometru -record book. iyrokompas repeaters -powtarzacze iyrokompasu hard copy -wydruk hardware .zapis danych -recorder -rejestrator danych storage -przechowywanie danych sheet . przyrzqd direction finder (DF) -radionamiernik diaphon .ch.wskainik kierunku i liczby obrotow (silnika lub Sruby) dividers -przenoinik. kwarcowy rate .IqcznoSC -- - - -- - - .ch.-dobowy ch6d chronometru .

6.2 rydroacoustic position refe.2/ pionowy system referencyjny nr 1. NAVIGATION f Dynamic positioning system system pozycjonowania dynamicznego )ind sensor no I/ wind sensor no 2/ \ Artemis microwave position fixingheference system/mikro- emote joysticW vstick zdalnego sterowania gyro no I/ gyro no 2/ j r o nr 1 j r o nr 2 1 vertical reference system no 1. 2 ninterruptible power supply Go 1.ence system/ hydroakustyczIY system referencyjny A - a niczny system referencyjny w unnel thruster I / 7gdnik tunelowy nr 1 tunnel thruster 2/ pgdnik tunelowy nr 2 azimuth thruster I/ main propeller I/ napgd giowny nr 1 pgdnik azymutalny nr 1 azimuth thruster 2/ main propeller 2/ napgd giowny nr 2 pgdnik azymutalny nr 2 Source: Kongsherg Simrad AS .2/ rzqdzenia podtrzymujqce zasilanie nrl.

passage execution -realizacja podr6i. siatka n.management -zarzqdzanie functions . NAWIGACJA doszczelnoSci kadiuba -hull stress control -kontrola naprqzen kadluba -loading.passage planning -planowanie podroiy .position determination . telegrafu maszynowego) panel -plyta (czolowa).radar -rzutnik refleksyjny plotting sheet .navigation lights and whistle control .monitorowanie pracy urzqdzeh silowni .okreilanie pozycji .selector -przelqcznik rqczny - 6.Doppler speed .dopplerowski log dwuskladowy (dwuwymiarowy) loudhailer -megafon elektroniczny manual -rpczny -- - - -- - - - -- - - - -control -sterowanie rqczne.log mechaniczny -single axis Doppler log dopplerowskijednoskladowy .rurka Pitota .log denny .log Dopplera -dual axis speed log dwuskladowy (wskazujqcy prqdkoSC postepowq i poprzecznsl) .propulsion and steering orders .log ciinieniowy -register .screw .monitor. tablica parallel rules .log zaburtowy .gl6wny uklad sterowania (regulacji) -switch -wlqcznik glowny mercurial barometer -barometr rtqciowy modes -rodzaj (tryb) pracy (urzqdzenia) modular -modularny structure .kontrola Swiatel nawigacyjnych i sygnal6w diwiqkowych .ustawianie podzakresow (echosondy) pitch indicator -wskaznik wychylenia skrzydel Sruby nastawnej plotter -nakreilacz .olowianka") lead . ekran display -wskainik ekranowy.Pitot .olow line .st01 nawigacyjny network .log elektromagnetyczny error -poprawka logu indicator -wskaznik logu .chronometr morski mark -podzialka (na lince sondy rqcznej) master -gl6wny communicator -rozgloSnia manewrowa control .machinery control . mostek kapitanski navigational lights board .submerged screw .y . protractor -protraktor (to) provide data -dostarczaC dane psychrometer -psychrometr pushbutton -przycisk - - .control of watertight integrity -kontrola wo- . ekran monitoring -kontrola.arkusz nakresowy.log connector -mechaniczny przekaznik logu .electromagnetic .budowa modulowa monitor . pelorus phasing (of echosounder) .lornetka nocna night order book -dziennik polecen nocnych (kapitana) one man bridge operation (OMBO) -mostek z jednoosobowq obshgq on-switch -wlqcznik order logger -rejestrator polecen (np.Pitot tube .licznik logu .aneroid morski barometer -barometr morski chronometer ..towed .pressure .sonda rqczna (.two axis Doppler .tablica kontrolna Swiatel pozycyjnych navigation spaces -pomieszczenia nawigacyjne navigation table .safety and security . monitorowanie system -uklad kontrolny navigating bridge -mostek nawigacyjny.przekazywanie poleceh na ster i do silowni interference area -obszar zaklocen lamp bracket -uchwyty Swiatla nawigacyjnego lead .(nawigacyjny) linial rbwnolegly pelorus -tarcza namiernicza.dioda emitujqca Swiatlo log .linka sondy rqcznej light emitting diode (LED) . nadzor.Srubowy log denny . regulacja rqczna marine -morski. discharging and cargo control -nadzor operacji przeladunkowychi monitorowanie stanu ladunku .submerged .log hydrauliczny Pitot .funkcje z. okrqtowy aneroid .sieC (np..bezpieczenstwo (wewnqtrzne i zewnqtrzne) . przewodow) night glasses . .

sonda mechaniczna sounding wire .gomy poklad sterowki whistle controller .inklinometr weather glass -barometr (z zaznaczeniem pogody) wheelhouse .sterowka -top . olowianka sounding machine .mechanizm (np. regulatorze.6.system automatycznej identyfikacji automatic radar plotting aid (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking aid (ATA) .sekstant .automat mglowy syreny okrgtowej (to) wind -nakrgcak zegar. wprawik w ruch radio bearing -radionamiar radio direction-finder (RDF) . okreSlanie poprawek . nawigacyjny system referencyjny) automatic direction-finder .automatyczna graficzna projekcja pozycji automatic identification system (AIS) .zwoj.automatyczne urzqdzenie Sledzenia ech radarowych autopilot -pilot automatyczny .index glass .radionamiemik automatyczny automatic graphical position display .stalowa linka sondy (mechanicznej) speed indicator . ustawiak set point -wartobk zadana (ustawiona na urzqdzeniu.adaptive . tachometr -- - speed indicator -prqdkobciomierz.index line . rolka reflector -reflektor roll angle indicator -wskaznik kqta przechylow roller rule . usuwanie blgdow.star telescope .oslona skrzydla mostka works .ekran.luneta sekstantu .zaslona (od Swiatla) ship's clock -zegar okrgtowy sounder .sztuczny horyzont adjustment .odczyt (wskazan przyrzqdu) reel .bgben z podzialka Sruba mikrometryczna sekstantu shade .sonda. barografu.odlegloSC przetwomika od poziomu wody vertical force instrument .ruchome lusterko .index bar -alidada . telegrafu) sounding lead .szklo przykmiewajqce lusterka nieruchomego -tangent screw .autopilot adaptacyjny - - - .index shade .obrotomierz. zegara) - - - - Electronic navigational aids elektroniczne urzqdzenia nawigacyjne Artemis .regulator samonastrajalny semiautomatic -polautomatyczny set (to) -nastawiak.centrala telefoniczna telephone receiver -sluchawka telefoniczna telephone set . barograf wing .linial rownolegly rolkowy screen .angle sekstant do mierzenia kqtow poziomych artificial horizon . temperatur) track cursor -wskainik kqta drogi track plotter -wykreblacz drogi transducer -przetwomik depth .radionamiernik reader . ekierka sextant .lunetka nocna shade .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) -bridge .aparat telefoniczny telescope .alidade . szybkobciomierz station pointer -protraktor talk back -rozgloSnia manewrowa telegraph block -stojak telegrafu maszynowego telephone exchange .limbus micrometer .Sruba mikrometryczna telescope .sonda rgczna. NAVIGATION put in motion -uruchomik.(system odniesienia. czujniku) set-square -trojkqt.czytnik reading .kreska indeksowa .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) shelter .samoczynne sprawdzanie sig self tuning regulator .alidada -horizontal shade -szklo przykmiewajqce (nieruchomego lusterka) .szklo przyciemniajqce ruchomego lusterka sekstantu limb . manewrow.luneta trace -wykres rejestratora (np.regulacja sekstantu. brzqczyk (np. oslona self-check .

display scale .malfunction of ECDIS .odwzorowanie .prezentacja rastrowa danych .alarmy ECDIS -approach to critical point -podejScie do punktu krytycznego .different geodetic datum .crossing safety contour -przekroczenie konturu bezpiecznego .indication -wskazowki -larger scale ENC available -dostqna el.raster data presentation .zero mapy.datum vertical -zero mapy (dla okreilania wysokoici obiektow) .roznicowy system pozycyjny display -monitor screen .dekometr identyfikacyjny sequence -kolejnohk identyfikacji pasm master station .Fanbeam -laserowy system referencyjny transmitting heading device (THD) -urzqlzenie do przekazywania informacji o kursie voyage data recorder (VDR) -rejestrator danych z podroiy .inter-chain system -system mipdzylancuchowy (okrehlania pozycji w systemie Decca) lane -pasmo w systemie Decca identification .akwen o specjalnych warunkach .globalny system nawigacji satelitarnej (rosyjski) global positioning system (GPS) .systemy referencyjne -route planning across safety contour -planowanie trasy z przekroczeniem konturu bezpiecznego .rozne inne dane geodezyjne .elektroniczna pomoc nakresowa electronic position-furing system -elektroniczny system okreilania pozycji electronic tracking aid (ETA) -elektroniczne urzqdzenie nakresowe global navigation satellite service (GNSS) globalny system nawigacji satelitarnej global (orbiting) navigation satellite system (GLONASS) .system roznicowy.awaria ukladow testujqcych .datum . w systemie Decca) differential positioning system (DPS) . system referencyjny .differential absolute and relative positioning system (DARPS) -roznicowy system (referencyjny) pozycjonowania absolutnego i wzglqdnego . NAWIGACJA Decca -radionawigacyjny system hiperboliczn Y chain .lancuch stacji systemu Decca decometer .-- - - -reference systems .system nawigacji zintegrowanej long range (LR) -dalekiego z a s i ~ u Loran (long range aid to navigation) .gridlines .ekran monitora ECDIS alarms .dekometr fix -pozycja okrehlona przy uiyciu systemu Decca .projection .system map elektronicznych electronic navigational aids -urzqdzenia nawigacyjne elctronic plotting aid .deviation from route .awaria systemu powyjnego ECS database -baza danych systemu ECS electronic chart display and information system (ECDIS) -system map elektronicmych i informacji nawigacyjnej -borders .vector data presentation -prezentacja wektorowa danych electronic chart system (ECS) .skala prezentacji . mapa nawigacyjna w wipkszej skali - -.awaria ECDIS -positioning system failure .identyfikacja pasma --meter .datum sounding .globalny system nawigacji satelitarnej (USA) integrated navigation system (INS) .6.exceeding off-track limits -przekroczenie dopuszczalnych granic zejicia z trasy -largest scale for alarm -alarm zbyt duzej skali (mapy elektronicznej) .siatka mapy .zero mapy (dla sondowan) .granice (mapy) .Loran (system nawigacji hiperbolicznej duzego zasiegu) navsat (navigational satellite) .area with special conditions .zejicie z zaplanowanej trasy .system test failure .stacja gl6wna (np. punkt odniesienia .satelita nawigacyjny non-directional beacon (NDB) -bezkierunkowa stawa radiowa radar (radio detection and ranging) -radar reference system .

graduatlon/l podzraikl Pnnmrl1061 chart datrng data wydania mapy T 2470 " vc. new edition/ nowe wydanre chart number/ numer mapy .-dwno/einika I border/ obramowanie mapy I I 1 / projection/ odwzorowanie graduated meridian/ heights/ skala szerokoici wysokoici chart frame/ :hart datum/ ramka mapy zero mapy small corrections/i poprawki mate chart frame/' ramka mapy longitude scale/' skala dlugoici London Pub11 hed a the Admmdg13hNovr1953 t 3740x2540. NAVIGATION Vautical Chart wapa nawigacyjna . Edirionr Isr Or! I%5 I h Mar 1989 ".6. . 2 I chart number/ (numer mapy I I I I lon~itude scale/ skaTa diugoici ( 1 graduated parallel/ jodrialka t.-- I British AdmiraltyHydrographic Office logo/logo Biura Hydrograficznepo Admiralicii Bwtviskiei D J A .

mapq) Catalogue of Admiralty Charts and Publications .szczegolowe mapy brzegowe .mapa akwenow przybrzeznych .korekta blokowa (mapy).szczegolowe mapy brzegowe compass rose -roza kompasowa contour line -warstwica conventional signs -symbole umowne na mapie nawigacyjnej correction -poprawka.mapa specjalna . poprawianie -block .glqbokoik w metrach contour .skladnica map admiralicji -number .current -mapa prqdow datum -zero hydrograficzne mapy distortion .kierunek i prqdkoik prqdbw) .glqbokoik w sqzniach in meters .folial map nawigacyjnych .Biuro Hydrograficzne (Admiralicji Brytyjskiej) International Code of Signals -Miqdzynarodowy kod sygnalowy isobath .Katalog map i innych wydawnictw Admiralicji chart -mapa morska . linia jednakowych glgbokoki (sondowan) gnomonic projection -rzut gnomoniczny graduated meridian-skala szerokoici (na mapie w rzucie Merkatora) graduated parallel -podzialka dlugoici (geograficznej) graduation -podzialka error .locja sheets . NAWIGACJA Charts and publications mapy i wydawnictwa ABC Table -tablice (nawigacyjne) ABC Admiralty chart -mapa admiralicji --agent -agent sprzedajqcy mapy admiralicji depot .great circle .archipelago .mapa nakresowa . rocznik astronomiczny fathom line .izobata.numer mapy admiralicji Admiralty Sailing Directions -locja Admiralty Tide Tables -tablice plywow almanac -rocznik astronomiczny Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners .monthly . warstwica glebinowa decreasing -zmniejszanie Distance Tables .6.mapa archipelagu .pilot .mapa brzegowa .mapa miesiqczna (pokamjqca np.index -mapka indeksowa - - -- - - - - - - - - - - inset .poprawianie map of publications .navigational -mapy nawigacyjne .wkladka (mala mapka umieszczona na wiqkszej) symbols .mapa gnomoniczna . linia jednakowych glqbokoSci - - - - - - . wklejka of chart .mapy .siatka topograficzna.corrected .uaktualnik (np.coastal .routing . kursu chart . almanach nautycmy.coast sheets .Roczne Zestawienie Wiadomoici Zeglarskich bring up to date .mapa gnomoniczna .mapa poprawiona correction data .up-dated .glqbokoik in fathom .izobata.coast .poprawianie wydawnictw (nawigacyjnych) depth .dane shiqce do poprawiania mapy .gnomonic . siatka kwadratow na mapie reference -kwadrat siatki topograficznej hachures -kreski (ilustrujqce rzeibq terenu na starszych mapach) Hydrographic Office (HO) .znieksztalcenie odwzorowania -folio .mapa pilotowa .mapa z liniami wartoici plywow catalogue -katalog map .) chart elements -elementy mapy -block -poprawka mapy w formie wklejki border -ramka mapy nawigacyjnej compass rose -r6za kompasowa na mapie dating -datowanie mapy frame -rarnka mapy nawigacyjnej .Tablice odlegloici Dreisenstock tables .special .cotidal .plotting -wykreilanie pozycji.symbole (oznaczenia) stosowane na mapie nawigacyjnej -title of .mapa uaktualniona -work -prace na mapie (kreilenie pozycji itd.tytul mapy charted visibiliy -zasieg widzialnoici Swiatel nawigacyjnych wedlug mapy coast -brzeg chart -mapa brzegowa pilot .Tablice (nawigacyjne) Dreisenstocka ephemeries -efemerydy.blqd podzialki grid .izobata.

warstwica tytui mapy 1 NORTHERN PART .

Spis iwiatel (nawigacyjnych) i sygnalow mglowych List of Radio Signals .deposit .podzialka dlugoici of latitude .quality of the bottom .spis Swiatel (nawigacyjnych) List of Lights and Fog Signals .dumping area -wysypisko (odpadkow.mapa wrak6w -- - - - -- .Spis sygnalow radiowy ch magnetic direction -kierunki magnetyczne magnetic variation -deklinacja magnetyczna curves -krzywe deklinacji magnetycznej (to) map -nanosik na mapq mapping .(podwodna) przeszkoda nawigacyjna . cienki .driftsand .clean bottom .Rocznik astronomiczny.roza wiatrbw wreck chart .osad .gruby iwir sunken rock .drobny iwir .chapter index diagram -mapka opisywanych (w danym tomie locji) akwenow .czyste dno (morza) . mapy drogowe (mapa z wymaczonyrni trasami statkow.charakter dna morskiego .Poradnik marynarza Tide Tables .ooze . amunicji) . almanach nautyczny nautical -morski.6.obstruction .podzialka dlugoici -of mid latitide .obstacle -przeszkoda .tablice prqdkoSci star chart -mapa nieba Standard Marine Navigational Vocabulary Morski nawigacyjny slownik frazeologiczny The Mariner's Handbook .locja .mapa w gnomonicznym rzucie biegunowym polar projection -rzut polarny publications -publikacje radio-aid lattice . mapa morska tables .warunki nauralne -- scale .shingle . nanoszenie na mapq Mercator's chart -mapa Merkatora Mercator's projection -odwzorowanie (rzut) Merkatora natural projection -odwzorowanie (rzut) naturalne (kartograficzny) Nautical Almanac (NA) .Tablice plywow title of chart -tytul mapy (morskiej) topography -topografia true direction -kierunki rzeczywiste uncharted -nie naniesiony na map? variation -deklinacja (magnetyczna) .tablice nawigacyjne navigation publications -publikacje nautyczne.mu1 rzadki .fine .clay .nature of -rodzaj dna morskiego . pomoce nawigacyjne Notice to Mariners .dumping ground -akwen wyznaczony do zatapiania odpadow.glina .gravel .clean .atlas map drogowych wraz z opisami satellite-derived positions -poprawki do pozycji satelitarnych Sailing Directions .podzialka szeroko6ci of longitude .mialki piasek .longitude .Wiadomoici Zeglarskie ocean charts -mapy generalne Ocean Passages for the World . mialki. NAWIGACJA - lattice -siatka (hiperbolicznych) linii pozycyjnych (na mapie) light list .latitude podzialka szerokoici (geograficznej .sand .rodzaj dna (morskiego) .siatka systemu hiperbolicznego routeing charts -mapy klimatyczne.podzialka Sredniej szerokoSci sea bottom nature .locja plans -plany polar chart .drobny.naniesiony piasek .kartografia.increasing -miqkszanie vigia -znak na mapie ostrzegajqcy przed przeszkodq wind chart -mapa wiatrbw wind rose .Drogi oceaniczne Swiata other charts and diagrams -mapy inne i diammY pilot .natural conditions .skala . .skala podwodna supplementary tables -tablice uzupelniajqce speed table . marynarski chart -mapa nawigacyjna. mapa z trasami typowymi) routing guide . amunicji itd.czysty .

6. NAVIGATION .

akwen niebezpieczny .danger .stand out .fala przybojowa. cy (np.akweny eksplotacji dna morskiego .(akwen) podejiciowy do portu -recommended -route -zalecana trasa podejScia speed -prgdkoSC zblizania to leeward -podchodziC z zawietrznej (to) approach the coast -zblizai sig (podchodziC) do wybrzeza area . -home . przybrzezny departure -wyjScie statku (w morze) .main ship .kotwiczenie zabronione approach .submarine transit lane . wybrzeze line .a.cable akwen przebiegu kabli podmorskich .zblizanie sic (pot..czas przybycia (np.sygnaly brzegowe state -panstwo nadbrzezne -traffic -ruch przybrzezny -waters -wody przybrzezne coastwise -brzegowy.(statek) zdqiajqcy do portu macierzystego boundary -granica.military practice .akwen przylegly .anchorage . akweny chronione exercise area .strefa przyboju breaking sea -lamiqca sig fala breaking the wave -iamanie sig fali brought up -przybyl (statek) (to) call ..kotwicowisko .akweny zalodzen . pot: "na Slepo") .refrakcja brzegowa coastal -brzegowy.established -wyznaczone kotwicowisko anchoring -kotwiczenie prohibited ... ktorego naleiy unikaC arrival -przybycie .(podchodzenie przy braku widzialnoSci wzrokowej.linia wybrzeza -refraction .offshore production .specially protected .akweny specjalne.out-bound .linie tranzytu okrgtow podwodnych .put to sea -wyjSC w morze .definitywne wyjScie statku . w granicach breaker .glowny kana1 zeglowny ..restricted .akwen o ograniczonym ruchu .proceed to sea -wychodziC w morze .sailed (sld) -wyszedl (w morze.zawijak do portu channel -kana1 . z kanalu) .pipeline .wychodziC w morze --- - - - -- - - .outgoing traffic -ruch (statkow) opuszczajqcych port .outward bound -wychodzqcy w podroz .mid-.akwen.gotowy do wyjicia w morze .safe .inner lawica najblizsza brzegu (wewngtrzna) plycizna (lawica) zewngtrzna.ice .kierowaC sig w morze .port .time of arrival .akwen Cwiczen marynarki woj ennej .outward bound convoy -konw6j wychodza.ready for sea . statku na redp) - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ashore -na lqdzie bar -plycizna .wzdluz brzegu anchorage -kotwicowisko .: podejicie) -blind .radiostacja brzegowa shipping -zegluga przybrzezna signals .stand for the offing .(statek) wychodzqcy w morze .cargo transhipment .prohibited . pienv-outer sza od strony morza bound -ply& do..outer limit of the narrow zewnptrzna granica wqskiego przejScia clear the land .seaplane landing -akwen lqdowan wodnosamolotow .outward vessel -wychodzqcy (w morze) .akwen przeladunow closed for navigation -akwen zamknigty dla zeglugi .Srodek tom wodnego .akwen glqbokowodny .odplynqi od lqdu coast -brzeg.. przyboj zone . w kierunku .adjacent .akwen zbadany -temporary closed for navigation -akwen czasow0 zamknipty dla zeglugi -to be avoided -rejon.6. obszar . NAWIGACJA Coastal navigation and approachesnawigacja przybrzeina i podejicia along shore .surveyed .rejon Cwiczeli okrgtow podwodnych .final sailing .akwen przebiegu rurociqgow podwodnych . zabroniony dla zeglugi . plyn& na .narrow -wqski kana1 .deep water .akwen bezpieczny . obszar graniczny bounded -ograniczony. o statku) . nadbrzezny -areas -rejony (akweny) przybrzezne navigation -nawigacja przybrzezna radiostation .

przesmyk nearshore -plycima przybrzezna deposit .-zobaczyC lqd -- . z portu) - . woda glgboka .niebezpieczenstwo (nawigacyjne) przy brzegu offshore .sea . linami haczykowymi prohibited .szlaki oznakowane .osuszanie.glgbia.dno zanieczyszczone .polawianie zabronione . regulacja ruchu statkow system -system wyznaczonych tras morskich run in with -plynqC w pobliiu brzegu safety fairway -bezpieczny tor wodny . zauwaienie 11 4.marked .lqdowy.neck of .fish farms . bystrze reach -prosty odcinek rzeki .szlak zeglugowy.glowny tor wodny field -pole.bottom nets . wiatr) open coast -wybrzeze otwarte opening -przejScie w rafie pass -przejSC.kosze.laguna reef -rafa otaczajqca lagung lake -jezioro land .deep .oceaniczny szlak ieglugowy offing -bezpieczna odlegloSC od lqdu off-lying danger .sea .(to) . z kierunku lqdu (np.szlak przecinajqcy inne szlaki .fish traps .glqbsza woda (to) distinguish .deeper water .6.take the sea -wychodzik w morze . szlaki . polawianie .long line -pol.trasa przelotowa routeing -wymaczanie tras poruszania siq statkow.sieci przydenne -drift net polawianie sieciami dryfujqcymi .gas .foul .Srbdlqdowe drogi wodne island -wyspa isle -wyspa islet -wysepka lagoon . trasa . - - - - - - .grunt.zalecana trasa przejicia ridge -grzbiet mielimy podwodnej right-bank -prawobrzezny river -rzeka road(s) .farmy hodowli ryb .zdqzajqcy do portu macierzystego hug the land -trzymaC siq lqdu hydrographic-hydrograficzny surveying -badania hydrograficzne inland -w glgbi lqdu sea -morze wewngtrzne -waters -wody Srodlqdowe water-way . dno .dluga zatoka.vessel leaving -wychodzqcy (np.akwen rybacki . wysychanie dump -wysypisko encompassing -otaczajqcy extend -rozcirlgaC sic fairway ..reda roadstead -reda route . zatoczka mainland .raise the depth . udawaC sig (dokqd6) proximity of navigational hazards -bliskoSC niebezpieczenstwnawigacyjnych race -prqd. znajdujqcy sie na lqdzie landfall -zbliianie sig do lqdu.dumping -wysypisko . odnoga morska lough -jezioro..dno nieczyste knoll -najplytsze miejsce mielizny home port -port macierzysty.w kierunku lqdu. przeplyn* pass E of -przeplynqk na wschbd od .crossing .strefa rybolowstwa flats -plycizna flat shoal -piycizna ground ..through .tor wodny . (to) proceed -podqzaC.trasy przeplywu. 1 landward .osirlgnq5 .spoil . jest polozony limits .lezy.od lqdu.Srodek nurtu (rzeki) narrows -wqskie przejhcie. pulapki na ryby ground . ruty.steam away . NAVIGATION stand to sea .granice loch . port rejestracji homeward .(podmorskie) pole naftowe . akwen .-wqski przesmyk lqdu .odcinek rzeki od ostatniego zakrgtu do morza recommended track.. ku brzegowi ledge -rafa lee of the shore -pod oslonq brzegu lee shore -brzeg na zawietrznej lies .oil .odroznik ditch canal -kana1 drying .trawling -polawianie tralowaniem zone .(podmorskie) pole gazowe fishing -rybolowstwo.glgboko6C .osady przybrzezne nearwater -wody przybrzezne needles -podwodne iglice skal ocean line .lqd - -- -- - - - - - land-based .lqd staly mid stream .main .odejSC w morze .odplynqb .

restricted -wody ograniczone - --- - - - - - .przecigcie (np.calling-in-point (CIP) -miejsce zgloszenia .zalecane strefy ruchu .system raportowania pozycji. mielizna -bank -plycizna . w pobliiu vigia .skrzyzowanie lub romidlenie torow wodnych -lane -wyznaczony pas ruchu.recommended traffic lanes .statek wychodzqcy (np.rafa .shoal -mielizna.rozcislga sip (od . .linia brzegu shore-line -wybrzeze.restricted area .statek. NAWIGACJA seabed . nadmorski seaward .skupisko skal seaboard -wybrzeze morskie. kana1 zeglugowy water -woda. strefa ruchu s. wykorzystywane do zeglugi.extensive . skladania meldunkow trasowych .strefa ruchu przybrzeinego -junction .sygnaly ruchu (w porcie) surveillance -nadzor nad ruchem s.domniemana mielizna voyage up the river .. zeglowne).navigable -wody zeglowne.woda slodka zasolona (np.6.traffic roundabout scheme .ruch (statkow) analysis .dzialalnohk podwodna surveyed .inshore traffic zone .rock bar ..intensywny ruch s. restrictions .shallower water -plytsza woda .foul .check point -punkt kontrolny.do) submarine -podmorski activity .skala . traffic .rock . plycizna.akwen zamknigty dla ieglugi . brzeg morski seacoast -wybrzeze morskie seashore -brzeg morski seaside -wybrzeze (morskie).ship movement reporting -meldowanie o ruchu statku shore -brzeg morski shoreface .system kontroli (systemow) statku outward .ograniczenia dla zeglugi signal .system rozgraniczenia ruchu (statkow) -caution area -akwen wymagajqcy wzomozonej czujnoki - - - -crossing routing scheme -schemat przecinajqcych sip tras mchu .skierowany do morza.podr6z (statku) w gorg rzeki waterway . w kierunku morza sea-way -wolna przestrzen na morzu shallow -plycizna.strefa separacji ruchu . line . w ujSciu rzeki) . s.zbadany (np. linia brzegu stand in -podchodzik do lqdu (to) steam -plynqk stretches . okrpt inward .droga wodna.separation line -linia rozdzielajqca (tory kierunkowe w systemach separacji ruchu) .czolo brzegu shore fishery -lowisko przybrzezne shore horizon .szlak glgbokowodny (dla statk6w o duiym zanurzeniu) -intersection.brackish . meldunkowy -mandatory SRS -obowiqzkowe meldowanie . piaszczysta lawica .linia rozgraniczenia ruchu s.statek wchodzqcy (do portu) monitoring system .ilohk zawinigC (statkow do portu) traffic separation scheme .strefa rozgraniczajqca ruch statk6w (w roinych kiemnkach) -two-way traffic route -trasa dwukierunkowa unmarked -nieoznakowany unreliable sector .rocky patch .coastal -wody przybrzezne . akwen . management -zarzqdzanie ruchem s. akwen .akwen waters -wody (np.akwen niebezpieczny (dla ieglugi) region . torow wodnych) . zeglowny .rockbound .kontrola ruchu s.splycenie -water -woda plytka ship reporting system (SRS) .schemat ruchu okrpznego statk6w zone .shoal patch .separation zone .shoal areas . z portu) -traffic management -zarz&anie ruchem statk6w -traffic system .otoczony skalami .dno morza . control . -precautionary area -akwen wzmoionej czujnohci . akwen) traffic .internal -wody wewngtrzne .obszary pfytkowodne .system ruchu statkbw vicinity -poblize.deepwater route .analiza ruchu s.sektor niepewny up along -plynqk w glqb kanalu vessel .

helmet.6. NAVIGATION Magnetic compass kompas magnetyczny Flinders bar/ rura korektora Flin- hood. iron correcquadrantal corrector/ kula z miekkiej stali odstawa dla kuli oiwietlenie kompas iscop/ ernik peryskopowy mirror/ lusterko compass bowl/ kociotek sight vane/ przeziernik Gyrocompass kompas iyroskopowy symmetrical transformer/ transformator symetryzujqcy on/offswitch for follow-up plate wiqcznik systemu nadqinego lubber line/ kreska kursowa transmitter/ nadajnik servomotor/ senvomoto obudowa zewngtrzna gyrocompass repeater/ powtarzacz jrokompasu . dome/ iron ball.

steering . k.Gaussin .spirit -kompas z plynem .compensation .verge ring -pierkcien dociskowy (kompasu) compass -kompas -bearing -namiar kompasowy -bridge -poklad namiarowy correction -poprawka kompasu course .dome -kopula (kompasu magn.liquid . calkowita poprawka k.unsteady -kompas niestateczny compass (components) .autopilot.quadrantal corrector .fore-and-aft correctors -korektory wzdluzne .compensated campass -kompas po kompensacji dewiacji .dewiacja przechylowa .variation needle .mariner's -kompas okrqtowy .induction . .kurs kompasowy directing force .azimuth .kula kompensacyjna .(total) -of compass .kompas sterowy - - - - - - - -telltale compass . NAWIGACJA Magnetic compass and gyro compass .swing -wykonywaC cyrkulacjq (dla okreSlenia dewiacji) .kopula kompasu light .swirl -blqd wleczenia ( r o e kompasowej) .compensator -magnes kompensacyjny .blqd kreski kursowej kompasu of repeating system . pilot automatycz"Y autopilot .kompas namiarowy.dipping needle .kompas glowny .r6za kompasowa chamber -kociolek kompasowy cover -pokrowiec na kompas .k.blqd kompasu.dumb -pelorus.czasowa dewiacja kompasu .swinging buoy -plawa dewiacyjna .magnet chamber .kompas rufowy .igla kompasowa -pivot -trzpien roiy kompasowej -point -znak rumbowy -pole -podstawa kompasu okrqtowego .kompas magnetyczny i iyrokompas adjustment -kompensacja.expansion chamber -komora rozprqina (kompasu magnetycznego z plynem)float -plywak kompasu -helmet .iron correctors .kompas glowny . tarcza namiernicza .after .dipping .lubber .heeling .Flinders bar .oiwietlenie kompasu .sight vane -przeziernik (namiernika) stand -podstawa kompasu .semicircular corrector -magnes do kompensacji dewiacji polokrgznej .k.quadrantal . pryzmatyczny (zaopatrzony w pryzmat ulatwiajqcy odczyt wskazan) .liquid-card .standard .dewiator kompasow . w kabinie kapitana kompas magnetycz-transmitting magnetic ny przekaznikowy .kule kompensacyjne .reflector -kompas refleksyjny .fluid .skrzynka kompasowa card . magnetycznego .roze (kola) deklinacyjne na mapie (compass) error .(calkowita) poprawka kompasu -- - - - - - - - - - - - .gniazdo magnesowe -magnifying glass -kompasowe szklo powiqkszajqce needle .igla magnetyczna .czqSci kompasu binnacle -podstawa (szafka) kompasu -bowl -kociolek kompasowy -box .kompas z plynem .calkowita poprawka kompasu m.blqd przekainikowy (wskazah kompasu) .dry .blqd indukcji(wskazan k.swinging ship .periscopic -kompas peryskopowy .korektor Flindersa .pole -kompas podwyzszony -prismatic .autopilot settings -nastawy autopilota azimuth -azymut reading device -namiernik compass -kompas . glowny .) error .kopula kompasu hood .projector -kompas projekcyjny . nastawianie -adjust a compass -kompensowaC blgdy kompasu adjuster .kompensacja .sila ustawiajqca kompasu rose .blqd CwierCokrqzny .heeling adjuster -przyrzqd do kompensowania dewiacji przechylowej -heeling corrector -korektor przechylowy (magnesowy kompensator dewiacji paechylowej) .inklinator . kompas z plynem .kompas mokry.igla inklinacyjna .obracanie statku (przy okreSlaniu dewiacji) automatic pilot .) .bearing .kompas suchy .compensating -blqd przypadkowy directional -blqd kierunkowy .kompas z plynem .6.

6. NAVIGATION

translation - blqd przemieszczenia (we wskazaniach kompasu) - turning - blqd polnocny (kompasu) declination -deklinacja magnetyczna decrease - zrnniejszenie deklinacji increase -zwiqkszenie deklinacji deviation -dewiacja (magnetyczna) -buoy - dalba dewiacyjna - constant - dewiacja stala curve -krzywa dewiacji - local attraction - dewiacja miejscowa - quadrantal - dewiacja CwierCokrpzna - residual deviation - dewiacja ostateczna - semicircular - dewiacja polokrqzna table -tabela dewiacji dip -inklinacja magnetyczna compass rose -roia kompasowa - dromoscopic card -roza kompasowa ze skalqdla kursow magnetycmych i rzeczywistych error - blqd kreski kursowej - Fleur de lys -kwiat lilii - ornament roiy wiatrow - flower of the winds - roza wiatr6w - lubber line - kreska kursowa - lubber's point - kreska kursowa - rose -roza (kompasowa) - tilt of the card -przechyl r6iy (kompasowej) gyrocompass -kompas iyroskopowy - master compass - k. glowny, iyromatka - master -iyromatka gyro - iyroskop course -kurs iyrokompasowy drift - dryf iyroskopu gyrocompass (components) - czqSci skladowe iyrokompasu, k. iyroskopowego - centering pin - trzpien centrujqcy z. - gyroscop - iyroskop - gyrosphere -kula iyroskopowa -pivot bearing - loiysko ukladu kierujqcego -repeater -powtarzacz iyrokompasu (gyrocompass) error -blqd iyrokompasu - balistic -blqd szybkokci (iyrokompasu) - rolling -blqd przechylu (kyrokompasu) - running down - (iyrokompas) wskazujqcy z blqdem dodatnim - speed -blqd prqdkohci (iyrokompasu) - speed latitude - dewiacja szybkoSciowa gyromagnetic compass -kompas kyromagnetycmy gyro-pilot - autopilot, sternik automatyczny (gyropilot) settings -nastawy iyropilota
-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-permanent helm setting -nastawa stalego wychylenia stem - steering instability compensator - kompensator niestatecznoki kursowej (statku) gyro-repeater -powtarzacz iyrokompasu, rePetytor inclination -pochylenie, nachylenie of needle - inklinacja igly (magentycznej) magnet -magnes (kompensujqcy) - adjusting -magnes kompensacyjny - compensating -magnes kompensacyjny - corrector - magnes kompensacyjny - heeling - korektor przechylowy (magnes) do kompensacji dewiacji przechylowej - natural - magnes naturalny - permanent - magnes staly - temporary -m. nietrwaly (indukcyjny) magnetic -magnetyczny anomaly -anomalia magnetyczna -bearing -namiar magnetyczny chart - mapa magnetyczna coefficient -wspolczynnik dewiacji compass -kompas magnetyczny course - kurs magnetyczny declination -deklinacja (magnetyczna) dip - inklinacja magnetyczna disturbance - zaburzenie magnetyczne equator -rownik magnetyczny latitude - szerokoSC magnetyczna meridian -poludnik magnetyczny needle - igla magnetycma pole -biegun magnetyczny range -nabieznik dewiacyjny variation -deklinacja magnetyczna curves - izogona magnetism -magnetyzm - isodynamic line - izodyna - isogonic line - izogona - mild steel - stal miqkka - non-magnetic materials - materialy niemagnetyczne - permanent - magnetyzm s t a b - red pole - biegun dodatni (magnesu) - retentive -magnetyzm nabyty - retentivity -pozostaloh5 magnetyczna - ship's magnetism -magnetyzm okrqtowy - subpermanent magnetism - m. polstab - temporary -magnetyzm zmienny receiver compass -powtarzacz kompasu repeater compass - powtarzacz kompasu, repetytor kompasu

-

- -

-

-

--

-

-

-

Compass rose rdia kompasowa

half cardinal point

N NbyE NNE NE by N NE NEbyE ENE EbyN E E by S ESE SE by E SE SE by S SSE S by E S S by W SSW SW by S SW SW by W WSW WbyS W WbyN WNW NW by W NW NW by N NNW N by W

oooO
1 l o 114 22O 112 33O 314 45O 56O114 67O 112 78O 314 90° 1Ol0 114 112O 112 123O 314 135O 146O 114 157O 112 168O 314 180° 191° 114 202O 112 213O 314 225O 236O 114 247O 112 258O 314 270° 281°1/4 292O 112 303O 314 315O 326O 114 337O 112 348O 314

North North by east North-northeast Northeast by north Northeast Northeast by east East-northeast East by north East East by south East-southeast Southeast by east Southeast Southeast by south South-south east South by east

-p6lnoc
- poinoc do wschodu - poinocno polnocny wschod -polnocny wschod do polnocy

-polnocny wsch6d
-

-polnocny wschod do wschodu

wschodnio p6inocny wschbd

- wschod do polnocy -wschdd - wschod do poludnia -wschodni poludniowy wschod -poludniowy wsch6d do wschodu -poludniowy wsch6d -poludniowy wschod do poludnia -poludniowy poiudniowy wschod -poiudnie do wschodu

South -poludnie South by west - poiudnie do zachodu South-southwest -poiudniowy poludniowy zachod Southwest by south -poludniowy zachod do poludnia South-west -poludniowy zachdd Southwest by west -pohdniowy zachod do zachodu West-southwest - zachodnio poludniowy zachod West by south - zach6d do poludnia West West by north West - northwest Northwest by west Northwest Northwest by north North-northwest North by west
- zachdd - zachod do pohocy - zachodni pbhocny zachod
-

-pblnocny zach6d
-

pohocny zachod do zachodu polnocno polnocny zachod polnoc do zachodu

-polnocny zach6d do pohocy

6. NAVIGATION
f'

Relative d', =bc'v,ea - kierunki wzglcdne

; Y O O + ; ~ ~ ~

po

right ahead -prosto z dziobu ahead/ na kursie

7

4

abeamgort, port beam/ n7lewvm trawersie

Vi'd

astern/z rufi right astern/prosto za rufq clockwise/zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara counter-clockwise/przeciwniedo kierunku ruchu wskazdwek zegara

9 3

d
\

g3$

.a .-

afhvard/ w kierunku rb u

-I

forward/ w kierunku dziobu przednia cz& statku, na przedzie

.4
.

3 -

2

Port side/ lewa burta

5$

'3
'-

starboard side/prawa burta

fore/ z przodu, ku przodowi

.
Y

6. NAWIGACJA

Directions - kierunki
abaft - z tylu, za, w rufowej cz&i statku -beam -za trawersem, z tylu trawersu statku abeam -na trawersie aboard - na statku, na burcie above deck - nad pokladem above sea level - nad poziomem morza abreast -w jednej linii, na trawersie afore -przed (dziobem statku), z przodu aft - na rufie, ku rufie aftermost -na samej rufie aftward -w kierunku rufy ahead -naprzod, z przodu, przed dziobem - right - prosto z dziobu aloft -w gorze, nad pokladem alongside -przy burcie, wzdluz burty amidships -na Srodokreciu apoop -na rufie astern -za rufq athwart -w poprzek (np. statku) athwartships -w poprzek statku at the angle of ... -pod kqtem back -tyl beam -trawers before the beam -przed trawersem broad on bow - 4 5 O od dziobu clockwise -zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara counter-clockwise - przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek zegara direction -kierunek directional -kierunkowy dead astern - dokladnie za rufq dead ahead - dokladnie przed dziobem direction -kierunek East (E) -wschod Eastern -wschodni east -wschod, wschodni, na wschodzie east -plynd w kierunku wschodnim east - zmieniak kierunek ruchu na wschodni eastbound - (statek) plynqcy na wschod east by north -wschod do polnocy east by south -wschod do poludnia easterly -wschodni easterly - ze wschodu, na wschod east-northeast -wschodnio-polnocny wschod, ze wschodnio-polnocnego wschodu na wsch6d od ... east of. east-southeast - na wschodnio-poludniowy wschod, ze wsch.-poludniowego wschodu

-

eastward - kierunek wschodni, na wschod eastwardly - na wsch6d eastwards -na wschod east-west - ze wschodu na zachod end on - wprost na, na wprost fore - przedni, z przodu, ku przodowi fore and aft -wzdluz statku, na dziobie i rufie foremost -przedni, najbardziej z dziobu foremost - do przodu, naprzod forward - przednia czgSC statku, na przedzie, na dziobie head - przod statku North (N) -polnoc (kierunek geograficzny) north -polnocny, na polnocy N (Northern) -polnocny north (of) - na polnoc od... northeast -(w kierunku) z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeast - pblnocny wschod, na p6lnocnym wschodzie northeasterly -p6lnocno-wschodni northeasterly -z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeastward -w kierunku polnocnowschodnim, na polnocny wschod northerly -polnocny northerly -z polnocy, na polnoc north-northeast - w kierunku pblnocno-polnocno-wschodnim north-northwest - w kierunku p6lnocno-polnocno-zachodnim northward - na polnoc northward -kierunek polnocny northwest -w kierunku polnocno-zachodnim, z kierunku polnocno-zachodniego northwesterly -polnocno-zachodni, z polnocnego zachodu, na polnocny zachod northwestward - na pblnocny zachod offshore - od brzegu off the beam -na trawersie on board - na statku, na statek on-deck -na pokladzie on ship board - na statku, na statek on the beam -na trawersie on the bow - ,,na dziobie" (o obiektach usytuowanych w sektorze dziobowym) on the quarter -w Cwiartce rufowej on the starboard beam -na prawym trawersie outboard - (polozony) na zewnqtrz kadluba P and S (Port and Starboard) - prawa i lewa (burta)

6. NAVIGATION
f

3

Vertical distances and locations odleglos'ci i rozmieszczenie pionowe
on the mast/ na maszcie over the bridge/ nad mostkiem on the bridge/ nu mostku

on open decW na poktadzie otwartym on upper tweendecW na g o r y m miedzypokiadzie on lower tweendeck/ nu dolnym miedzypokladzie on the bottom/ na dnie under the bottom/ pod dnem

over deck/ponad pokladem below deck/pod pokladem

under the keel/ pod kilem

overhead clearance/ odleglos'd od topu przeiwit pionowy

glebokoiC

underkeel giebokoii pod stepkq

over the bottom/ nad dnem on the bottom/ na dnie

t

t

6. NAWIGACJA

point - rumb (1 1,25O) -by - rumb czwartej klasy (do ...) -cardinal --punkty kardynalne kompasu, strony Swiata - forced -rumb czwartej klasy (do ...) - half cardinal - znak rumbowy poiredni - half -poi rumba - intercardinal of points - znaki rumbowe poSrednie of the compass - znak rumbowy - quadrantal points - znaki r. poSrednie - quarter - znak rumbowy trzeciej klasy - quarter card -roza kompasowa o podzialce rumbowej - three-letter point (of the compass) -znak rumbowy trzeciej klasy port -lewy beam -na lewym trawersie -bow - w lewo od dziobu quarter - w lewo od rufy side (ps) - lewa burta rhumb - rumb (1 1,XO) right astern -prosto za rufq South (S) -poludnie Southern (S) -poludniowy starboard side (stb) -prawa burta south -poludniowy south - na poludnie, na poludniu south -posuwaC sig na poludnie, kierowaC sig na poludnie southbound -plynqcy na poludnie (statek) southeast - z poludniowego wschodu, na poludniowym wschodzie southeast - na poludniowy wschod, na poludniowym wschodzie southeasterly - z poludniowego wschodu, na poludniowy wschod southeastward - (kierunek) poludniowo wschodni southeastward(s) - na poludniowy wschod souther - skrgcaC na poludnie southerly -poludniowy

-

-

-

-

-

-

-

southerly - z poludnia, na poludnie south-southeast -na poludniowo-poludniowy zachod, z poludniowo- poludniowego zachodu southward -kierunek poludniowy south-ward(s) - na poludnie southwest - poludniowy zachod (kierunek, znak rumbowy) southwest - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwest by south - poludniowy zachod do poludnia (kierunek, znak rumbowy) southwest by west - poludniowy zachod do zachodu (kierunek, znak rumbowy) southwesterly - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwestward(s) - na poludniowy zachod starboard (stbd) -prawa burta -beam -na prawym trawersie -bow - w prawo od dziobu -quarter - w prawo od rufy side -prawa burta thwartships -w poprzek statku (to) veer -zmieniaC kierunek (na zgodny z ruchem wskazowek zegara), obracaC sig W (West) -zachod W (Western) - zachodni west - zachod (kierunek) west -posuwaC sig na zachod, zmieniaC kierunek (ruchu) na zachodni west - zachodni west (of) -na zachodzie, na zachod westbound - (statek) plynqcy na zachod westerly - zachodni westerly - z zachodu, na zachod west-northwest - na zachodnio-polnocny zachod, z zachodnio-polnocnego zachodu west-southwest - na zachodnio-poludniowy zachod, z zachodnio-poludniowego zachodu westward - kierunek zachodni westwardly - na zachod westward(s) - na zachbd

-

6. NAVIGATION f

s Course: and bearings . ... - - . . .kursy i numrury.

true North/ pdlnoc rzecz~wista magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

compass North/ polnoc kompasowa \

, '
mwo -.-

~owm-+ion/

poprawka jrokompasu gyrocompass North/ x5lxoc iyrokompasowa ompass course/

true course/ kurs rzeczywisty magnetic course/ kurs magnetyczny compass course/ kurs kompasowy magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

true North/ procompass North/ Ni 7olnoc jrokompasowa

true ship's course, course steered/ rzeczywisty kurs statk~ course over the ware kqt drogi po wodzie

Navigation - nawigacja
accuracy - dokladnoSC accurate -dokladny acoustic sounding - sondowanie akustyczne (echosondq) acquire -zdobyC, zebra6 (dane) against the sun - ruch przeciwny do ruchu wskazowek zegara, ruch z zachodu na wschod against the wind -pod wiatr angle - kqt of cut - kqt przecipcia sip linii pozycyjnych of position - kqt przecipcia sip ortodromy z poludnikiem on the bow -kqt kursowy angular -kqtowy distance - odlegloSC kqtowa speed -prpdkoiC kqtowa velocity -prpdkoik kqtowa apparent -widoczny, pozorny -wind -wiatr pozorny argument - zmienna niezalezna, argument (wejSciowy do tablic) assumed position -pozycja zalozona average - Sredni, przeciptny speed - prgdkoiC Srednia azimuth -azymut circle - kolo azymutalne zwane wierzcholkowym compass -kompas glowny diagram -wykres wartokci azymutu reading device - namiernik -tables -tablice azymutalne bearing -namiar amplitude - amplituda wschodu i zachodu - check - namiar kontrolny - clearing - n. bezpieczny compass -kompas namiarowy, k. glbwny - constant - n. staly, niezmienny - constant line - linia stalego namiaru - cross -n. krzyzowy finder -namiernik line - (wykreilona na mapie) linia namiaru - reciprocal - n. przeciwny, kontrnamiar - relative -namiar wzglgdny, kqt kursowy - safety -namiar bezpieczny (to) bear -namierzak cable -kabel(1110 mili morskiej) area - akwen ukladania kabla, obszar (dna), przez ktory biegnq kable circle -kolo, okrslg

- great

- of position -kolo pozycyjne - of visibility -krqg widzialnohci - small - - kolo male

- -kolo wielkie, ortodroma

6. NAWIGACJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

composite sailing - zegluga mieszana (po ortodromie i loksodromie) computation - liczenie, obliczanie (to) compute - liczyk, obliczak contracted horizon -horyzont przyblizony (z powodu zmniejszonej widzialnoici) convergency -kqt zbieznoSci poludnikbw correction -poprawka, poprawianie of course - poprawka kursu course - kurs angle - kqt kursowy - compass - kurs kompasowy - direct - kurs bezpoiredni error -poprawka iyrokompasu - estimated - kurs przyblizany - final -kurs koticowy (ortodromy) - gyro -kurs zyrokompasowy - initial -kurs poczqtkowy ( ortodromy) made good - kilt drogi nad dnem - magnetic -kurs magnetyczny over the ground - kurs nad dnem recorder -kursograf steadiness - statecznoSC kursowa -to steer -kurs na ster -through the water - kurs po wodzie - true -kurs rzeczywisty course-keeping stability - statecznoiC kursowa current -prqd (spowodowany zjawiskami meteorologicznymi w odroznieniu od tidal stream - pwd plywow) danger -niebezpieczenstwo area - obszar niebezpieczny -bearing -namiar niebezpieczny depth - glgbokoSC line - linia (na mapie) oznaczajqca obszar niebezpieczny sector - sektor niebezpieczny day's run - odlegloSC przebyta w ciqgu doby - average - irednia odlegloSC przebyta w ciqgu doby dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne position - pozycja zliczona navigation -nawigacja zliczeniowa downstream -z prqdem down the wind - z wiatrem drift - dryf departure -zboczenie nawigacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---

6. NAVIGATION

- course -kurs poczqtkowy - - track - droga po ortodromie - distance -odlegloSC przebyta od punktu po- Greenwich meridian poludnik gryniczowski
-

czqtkowego deviate -zbaczaC, odchylaC deviation -zboczenie z zaplanowanej trasy deep-sea lead - sonda glqbinowa deep-sea lead line - linka sondy glqbinowej deep-sea sounding- sondowanie glqbokowodne difference of latitude -r6znica szerokoici geograficznej difference of longitude -roinica dlugoici geograficznej dip - obnizenie widnokrau directional radio beacon - radiolatarnia kierunkowa distance - odlegloSC -made good - odlegloiC (droga) rzeczywista - measured - mila pomiarowa - nautical - odlegloSC po loksodromie over ground - odlegloSC nad dnem -through the water - odlegloSC po wodzie dynamic positioning -pozycjonowanie dynamiczne, dynamiczna stabilizacja pozycji dynamic stability on course -dynamiczna statecznoSC kursowa equiangular spiral - loksodroma (nawig) erase -wycieraC error - btqd, pomylka - gyro blqd zyrokompasu in navigation -blqd nawigacyjny estimated position -pozycja przypuszczalna, pozycja przyblizona fathom (fath.) - sqzen (to) fathom - sondowaC (dno) fathometer - echosonda fathomable - dajqce siq wysondowaC (dno) fathomless -nie dajqce sic wysondowaC (dno) first meridian -pienvszy poludnik, p, zerowy fix - pozycja obsenvowana - element of a -wielkoici wyznaczajqce pozycjq statku geographical -geograficzny latitude - szerokoSC geograficzna longitude - dhgoic geograficzna geo-navigation -nawigacja terestryczna great circle - kolo wielkie, ortodroma bearing - kurs poczqtkowy na ortodromie distance - odlegloiC po ortodromie sailing - zegluga po ortodromie

-

-

-

-

-

-

--

---

half-convergency - poprawka loksodromiczna half size scale - skala 1: 2 heading to - kierowaC siq w strong.. heave the lead - sondowaC rqcznie heave to - lezeC w dryfie height of eye - wysokoBC oczna, wzniesienie oka (obsenvatora) high latitudes - duze szerokoici geograficzne horizontal -poziomy angle - kqt poziomy danger angle -kqt poziomy niebezpieczny - forward -widnokra (widziany) z dziobu hyperbolic lattice - siatka hyperboliczna identification -identyfikacja - mistaken -bledna identyfikacja inaccuracy - niedokladnoSC inaccurate -niedokladny increase - zwiqkszenie, zwyzka, przyrost inland -w glqbi lqdu navigation - nawigacja Srodlqdowa sea - morze wewnqtrzne -vessel - statek zeglugi Srodlqdowej -waters -wody Srodlqdowe water-way - Srodlqdowe drogi wodne inter-island trading -zegluga miqdzy wyspami interpolation -interpolacja knot (kn, kt) - wqzel (jednostka prqdkoki = 1Mdgodz) latitude (lat) - szerokoSC (geograficzna) -by dead reckoning - szerokoSC zliczona -by observation - szerokoSC obsenvowana lie the course -p o d e a t zalozonym kursem lie the course -wykreSlaC kurs lay down a course -wykreSliC kurs lay the land - straciC lqd z oczu league - odcinek trzymilowy (np. w tzw. mili pomiarowej) leg -odgalqzienie, odnoga, odcinek drogi (pomiqdzy zmianami kursu) Line - rownik line - linia - advance a - przesunqk liniq pozycyjnq of bearing - linia namiaru of position - linia pozycyjna of sounding - linia sondowania (to) log - dokonaC zapisu w dzienniku okrqtowym

-

-

-

-

-

-

-

6. NAWIGACJA

log board - tabliczka do zapis6w nawigacyjnych log-book - dziennik okretowy longitude (long.) - dlugoSC geograficma by dead reckoning - dlugoSC geograficma zliczona -by observation - dlugoSC g. obsenvowana in arc - dlugoSC g.w mierze kqtowej in time - dlugoSC g. w mierze czasowej low latitudes - male szerokoSci geograficzne, tropik loxodrome - loksodroma loxodromic curve -krzywa loksodromiczna loxodromic line - loksodroma margin of safety -zapas bezpieczenstwa make a landfall -zblizyC sip do lqdu (to) mark -makowat, maczyC marker - oznaczenie, znacznik (np. glebokoSci) mate's log - dziennik okretowy mean depth - Srednia glqbokoSC mean mercatorial bearing - namiar (Sredni) loksodromiczny measured mile -mila pomiarowa course - kurs przejScia mili pomiarowej measured range -zakres pomiarowy meridian -poludnik line - linia poludnika meridional -poludniowy -difference of latitude -r6inica powiqkszonej szerokohci part -powiekszona szerokoSC middle latitude - Srednia szerokoSC sailing - metoda Sredniej szerokoSci mile -mila - international nautical - miedzynarodowa mila morska (1852 m) minute -minuta (to) navigate -nawigowab, plywaC navigation -nawigacja, zegluga - coastal -nawigacja przybrzeina - improper -niewlaiciwa nawigacja - inland -w glebi lqdu - inland waterways navigation -zegluga Sr6dlqdowa - sea - nawigacja (zegluga) pelnomorska - ocean going -zegluga oceaniczna, zegluga wielka navigational accuracy - dokladnoSC nawigacji

-

-

--

-

--

-

-

-

-

observed (obs.) -obsenvowany, rzeczywisty offing -widnokrqg morski offset -przesuniecie (poprzeczne) open bearings -namiary nierownoczesne optimization -optymalizacja passage planning -planowanie podroiy - safety margin - zapas bezpieczehstwa - passage execution - realizacja podr6zy - route planning - planowanie trasy - pre-arrival check list - lista sprawdzajqca (czynnoSci) przed portem - pre-departure check list - lista sprawdzajqca przed wyjiciem w morze - pilot card - informacja dla pilota (o wlaiciwoSciach manewrowych statku) - voyage planning- planowanie podr6zy - passage plan -plan przejicia (morzem) - transocean routes - trasy transoceaniczne - near coastal navigation -zegluga przybrzezna - pilot passages -przejkcia z pilotem - areas of danger - obszary niebezpieczne - allowable error margin - dopuszczalny margines b l e d ~ - pilot embarkation area - miejsce podejmowania pilota - position doubtful (PD) - pozycja niepewna, pozycja wqtpliwa -position fixing aids -obiekty/urz&enia ulatwiajqce okreilenie pozycji position -pozycja - accuracy of the - dokladnoSC approximate (PA) -pozycja przyblizona - assumed -pozycja przyjqta, zalozona - corrected -pozycja poprawiona - dead reckoning - pozycja zliczona doubtful (PD) - pozycja wqtpliwa - estimated -pozycja przyblizona line - linia pozycyjna - noon - pozycja w poludnie (czasu statkowego) - observed - pozycja obsenvowana - transferred line -przesuniqta 1. pozycyjna speed -prqdkoSC - average - predkoiC Srednia over ground (SOG) -prqdkoSC nad dnem - true -prqdkoSC rzeczywista work a traverse - zliczaC drogq (przy zmianach kursu) work up the reckoning - wyznaczaC pozycje ze zliczenia

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

6. NAVIGATION

f Navigational lights and marks
Gwiatla i znaki nawigacyjne

lights/ nabieinikowe

~hore lighthouse/ !atarnia brzegowa

shoal lighthouse/ latarnia nu plyciinie

breakwater lighthouse/ latarnia nu falochronie

framework light structure/ latarnia nu konstrukcji aiurowej

onical buoy/ lawa stoikowa
r -

spherical buoy/ can buoy/ plawa cylindryczna plawa kulista topmark/ znak szczytowy light/ s'wiatlo radar reflector/ reflektor radarowy . photovoltaicpanel/ panel fotoogniw superstructure/ cz& nadwodna -buoy number/ numer plawy

pillar buoy/ spar buoy/ plawa plawa drqzkowa kolumienkowa

top marks znaki szczytowe

cylinder/ ball/ cross/ double two balls/ kula krzyi cross/ walec podw6jna podwbjny kula krzyi

laricuch kotwiczny obciqznik, a martwa

a. cone point-up/stoiek, wierzcholkiem do gory; double cones: b. points upwards/ wierzcholkami do gory, c. base to base/podstawami do siebie, d. points downwords/ wierzcho/karni w ddl, e. point to point/ wierzcholkami do siebie

f 8 8d

Navigational lights and marks Swiatla i znaki nawigacyjne
arc of visibility - sektor widocznoSci bands -pasy poziome na plawach beacon -stawa nawigacyjna - approach - stawa podejSciowa - boat - latarniowiec niedozorowany - diamond - stawa ze znakiem szczytowym w ksztalcie rombu - fixed - stawa - floating -plawa - front - stawa przednia - radar - stawa radarowa, latarnia r. - rear -tylna stawa (nabieznika) signal - sygnal stawy (radiowej) (to) beacon -ustawiaC znaki nawigacyjne beaconage - system oznakowania nawigacyjnego beaconboat -maly statek latarniowy beaconed rock - skala oznakowana stawq beacons in line -nabieznik dzienny beam transmitter - stawa radiowa buoy - plawa, pot: boja - bell -plawa dzwonowa break adrift -plawa zenvana i dryfujqca - cable -plawa kablowa - chequered plawa pomalowana w szachownice damaged -plawa uszkodzona - gas -plawa gazowa - gong -plawa gongowa - high focal plane -plawa latarniowa - horn - plawa akustyczna (wyposaiona w r6g sygnalowy pneumatyczny) - light -plawa Swietlna - mooring - boja cumownicza, beczka cumownicza removed - plawa usunieta -replaced -plawa zastagiona (innym znakiem) - topmark -plawa ze znakiem szczytowym - watch - plawka pozycyjna (do oceny dryfu) plawa z buczkiem, plawa buczqca -whistle buoy (shape) - ksztakt plawy - barrel -plawa beczkowa - beacon - plawa dr@kowa - can -plawa cylindryczna - cask -plawa beczkowa - conical -plawa stozkowa - cylindrical -plawa cylindryczna

- nun

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

(boja) plawa wrzecionowa - ogival -plawa t~ostozkowa - pillar -plawa drekowa - spar -wiecha, tyka - spherical -plawa kulista - spindle -plawa wrzecionowata buoyage - obojowanie, oznakowanie bojami - bar buoy -plawa na lawicy rzecznej -buoyed channel -kanal oznaczony plawami - cardinal system of - kardynalny system oznakowania (nawigacyjnego) - channel -plawa na torze wodnym - danger -plawa oznaczajqca niebezpieczelistwo - landfall buoy -plawa dojazdowa - mark buoy - boja (plawa) ostrzegawcza may prove unreliable - obojowanie moze okazaC sic zawodne - mid-channel buoy - pfawa omaczajqca Srodek tom wodnego - middle-ground buoy - plawa oznaczajqca mielizne Srodkowq - outfall buoy -plawa oznaczajqca ujScie Sciekow - port hand buoy - plawa wyznaczajqca lewq strone (tom wodnego) -right hand buoy -plawa wyznaczajqca prawq strong (tom wodnego) - safe water - (plawa oznaczajqca wode gleboka, oznaczajqca kanal zeglowny) - sea buoy - plawa podejSciowa - spit - plawa oznaczajqca koniec mielizny lub wysuniqtego lqdu - starboard hand mark - prawostronny znak nawigacyjny - starboard hand buoy -plawa prawoburtowa - station buoy -plawka pozycyjna - turning buoy - plawa zwrotna (na zakrecie tom wodnego) -wreck buoy -plawa wrakowa - winter - obojowanie zimowe (to) buoy -ustawiaC boje, plawy characteristic (of light) - charakterystyka (Swiatla nawigacyjnego) - alternating white and red (Alt. W & R) -(Swiatlo nawigacyjne) zmienne bialo-czenvone - fixed light (F) - Swiatlo stale - fixed and flashing (F.Fl) - Swiatlo nawigacyjne mieszane - fixed and group flashing (F.Gp.Fl.) - (Sw. naw.) mieszane, stale z blyskami w grupach

-

6. NAWIGACJA
-

-

-

-

-

-

-

bt'yskowe-grupowe mieszane bt'yskowe quick/ Swiatio migajqce j&ed and g-roub/Swiatlo mieszane w grupach :omPosite group occulting/ ' :ombinowane przerywane grupowe ' I ' &ui & i a migajqce grupowe d p e r i o d / okres flashing/ Swiatlo bt'yskowe rnxumm long flashing/ Swiatlo biyskowe-dlugie :nterrupted quiLk/ migajqce prze rywane very quick/ szybko migajqce I altknatikg/ bt'yskowe zmienne alte?nating group occulting/ przerywane zmienne w grupach alterhating white-red-ireen/ Swiatlo zmienne biaio-czerwono-zielone Rlmmmmm I I I group very quick/ szybko migajqce grupowe I I gSoup flashing/ Swiatio blyskowe-grupowe interrupted vevy quick/ szybko migajqce przerywane I 7 ultra quick/ I ultra migajqce altbrnating group' occulting white-red-green/ przerywane M grupach. biaio-czerwono-zielon~ I I alternating fixed and flashing/ mieszane zmienne Morse code/ Swiatlo wg kodu Morse'a "K" \nterrupted ultrai quick/ ultra migajqce przerywane albrnating fixed and composite group flashing/ mieszane zmienne w grupach . kombinowane.kombinowane . NAVIGATION r Characteristics of navigational lights charakterystyki Swiatel nawigacyjnych occulting/ przerywane \ I I I I I I I Group oc!culting/ I przelywane grupowe I cdmposite group flashing.6.

Swiatlo migajqce .coloured .unattended .zr6dlo Swiatla . wystawione float -plywak latamiowy .latamia (morska) -buoy .flashing (Fl) .(Swiatlo) przerywane.Swiatla kolorowe .Swiatlo zapalone. naw.flashlight .navigation .) gmpowe blyskowe.6.) grupowe.latamik -tender -statek obslugujqcy oznakowanie nawigacyjne lights . nawigacyjne). nawigacyjne) (to) fade -zanikaC (np.front .Swiatlo stale . NAWIGACJA fixed light (F) .) blyskowe grupowe.Swiatlo izofazowe . latar~ ni za horyzontem) -direction (indicating) Swiatlo kierunkowe dues -oplata za Swiatla (nawigacyjne) exhibited .bardzo szybko migajqce coast marks -nawigacyjne znaki brzegowe conspicuous (object) -obiekt latwo wyroiniajqcy siq z otoczenia day-beacon range -nabieinik dzienny day mark -nawigacyjny znak dzienny diamond shape -romb.(Sw. Swiatla nawigacyjne lightship . po 3 blyski w grupie -group alternating light -Swiatlo zmienne grupowe .Swiatlo niedozorowane .Swiatio przednie (nabieznika) .intermittent quick flashing .odr6zniC (to) exhibit -pokazywak (Sw.: latamia .white . przerywane.background .Fl(3)) .) blyskowe. zeglowny lighted range -nabieznik Swietlny lighthouse .blysk .leading .zasloniqcie (Swiatla) . (3)) .composite group occulting .Swiatlo przesloniqte (innym obiektem) .(Sw.Fl(3)) -(Sw.latamia lotnicza -beacon .Swiatlo izochroniczne .czenvony (kolor Swiatla) -ultra quick flashing .isophase light .fixed white and red green (FW RG) .Swiatlo przerywane . pot. znak dzienny drum .Swiatlo sektorowe source .) stale. Swiatlo nawigacyjne) fanal -lampa latami morskiej z mechanizmem fixed mark -staly znak nawigacyjny fixing by radar -okreilanie pozycji z pomocq radaru - floating mark -plywajqcy znak nawigacyjny IALA maritime buoyage system . naw. naw.stawa Swietlna -boat -ponton (plywak) latarniowy -buoy -plawa (boja) Swietlna .flashing light .Swiatlo migawkowe z przenvami .isochronous light .Swiatla .flickering light . po 3 blyski w grupie -group occulting (GpOcc.Swiatla nabieznikowe . statek latamiowy lights in line -nabieznik Swietlny lightvessel .latamiowiec. blaskowe .Swietlne oznakowanie nawigacyjne.rear .aero latarnia lotnicza wykorzystywana do celow nawigacji morskiej .sector .(Swiatlo) kombinowane blyskowo-grupowe .bearing .occultation . naw.Swiatlo migajqce.intermittent light . naw.dipping a -chowanie s i Swiatla (np.nabieznik Swietlny .Swiatlo przerywane .coast -nawigacyjne Swiatla brzegowe .system bocmy oznakowania bocznego leading marks -znaki nabieznika light -Swiatlo (np.coasting -brzegowe Swiatla nawigacyjne .obscured .system oznakowania nawigacyjnego IALA LANBY (Large Automatic Navigation Buoy) -duia automatyczna plawa nawigacyjna landfall mark -znak dojazdowy landmark -lqdowy obiekt nawigacyjny lateral -boczny -system of buoyage .Swiatlo migawkowe przerywane .Swiatlo (nawigacyjne) zielone .Fl) .) migajqce -red (R) .tylne Swiatlo (nabieinika) sector . sektorowe bialo-czenvono-zielone -green (G) .occulting light .sygnal dzienny w ksztalcie walca (to) distinguish .long flashing light -Swiatlo blyskowe.latamia plywajqca -keeper .group flashing (Gp. o dlugim blysku .flash .sektor bialy.quick flashing (Qk. grupowe .sektor Swiecenia (latami) .air .(Sw.group flashing (Gr.(Sw. ultra szybko migajqce -very quick flashing . po 3 przerwy w grupie .(Sw.Swiatlo blyskowe (blaskowe) .Swiatlo blyskowe .Swiatla tla .latarniowiec -- - - -- - - - - - - - - - .occulting quick flashing light .naw.composite group flashing .

zasieg widocznoici (Swiatla) mark -znak (nawigacyjny) .Swiatlo sektorowe .ustawianie znakow (nawigacyjnych).trbjkqt dryfu i znosu dead reckoning position/ pozycja zliczona water track/ wektor leeway angle/ d v j poprawka na wiatr corrected DR position// pozycja zliczona popraw drift angle/ znos.6.oznakowanie nawigacyjne. urzqdzenia nawigacyjne north cone .okres Swiecenia (Swiatla nawigacyjnego) pile -pal -beacon . postawit a buoy -postawit plawkg stripes .stozek wierzcholkiem do gory (znak szczytowy plawy) obstruction light . urzqdzenia nawigacyjne navigational aids . oznaczanie navaid (aids to navigation) -oznakowanie nawigacyjne.linia Srodkowa sektora zeglownego light .stawa palowa port light .wejit w zasieg Swiatla sea-mark -znak nawigacyjny sector .niewidoczny perch -wiecha (znak nawigacyjny) period of light . latarnia) visibility range .jednolity system oznakowania unwatched -niestrzezony (znak nawigacyjny.Swiatlo ostrzegawcze dla samolot6w (umieszczone na wysokich konstrukcjach) obscured -zasloniety. NAVIGATION luminosity -natqzenie (zrodla) Swiatla luminous intensity .narrow -wqski sektor sectored light -Swiatlo sektorowe shape -znak nawigacyjny (wywieszany przez statek) signal mast -maszt sygnalowy signal station .stacja sygnalowa south cone -stozek skierowany wierzcholkiem w d61 (znak szczytowy plawy) (to) stream -wyrzucit. znakowanie.natgzenie (zrodla) Swiatla luminous range .fixed -staiy znak nawigacyjny marking . Swiecenia latarni) centreline .Swiatlo wejiciowe (do portu) prominent (object) -obiekt latwy do zidentyfikowania - raise a light -zobaczyt Swiatlo (latarni). poprawka nu prqd total angle/ znos caikowit ground track/ wektor ruchu nad dnem - estimated position/ pozycja przyblizona .sektor (np.oznakowanie (pasy) pionowe na plawach top mark -znak szczytowy (plawy) uniform system of buoyage .zasieg widzialnoici - - - Leeway and drift triangle .

zysk antenowy -housing .fast-time (FTC) .6.cyfrowy (radarowy) sygnal wizyjny discrimination -rozroznialnoSC.lampa oscyloskopowa circular polarization (CP) -polaryzacja kolowa closest point of approach (CPA) -punkt najwi~kszego zblizenia.uklad automatycznego strojenia . NAWIGACJA RADAR. liniowy .zamiana wspolrzqdnych biegunowych na prostokqtne (namiar i odlegloSC) digital video signal . ekran.regulacja jasnoSci .) bow crossing-przejicie przed dziobem.kurs kolizyjny coverage -obszar pokrycia radarowego -range .automatic . przeciqcie kursu przed dziobem distance prediction -przewidywana odlegloSC przejhcia przed dziobem --time prediction -przewidywany czas przejScia przed dziobem --range (BCR) -odlegloSC p. przyjqcie obiektu do Sledzenia area .collision .linia zasilajqca antenp gain .eliminacja zaklocen od fa1 .alarm ryzyka kolizji assesment . strojenie .synthetic .anti-clutter sea .(echo) przyj~te Sledzenia do adjustment -zgrywanie. przed dziobem time (BCT) . ARPA.akwizycja rpczna zone .akwizycja automatyczna criteria -kryteria akwizycji (ech) . ARPA. zobrazowanie.namiar na pozycjq najmniejszego zblizenia .stale kregi odleglohci cathode-ray tube (CRT) .szerokoSt wiqzki (charakterystyki promieniowania rad.akwizycja (obiektu na radarze.) blind area .ocena ryzyka kolizji control -regulacja.obudowa anteny mount -podstawa anteny anti-clutter rain -eliminacja zaklbcen od opadow anti-fading device -urzqkenie przeciwzanikowe attenuation -tlumienie automatic radar plotting aids (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking-automatyczny system Sledzenia aid (ATA) .background .zaklocenia bierne reduction . dostrajanie arial gain -uklad energetyczny anteny afterglow .zasi~gowaregulacja wzmocnienia (ZRW) .ograniczenie zaklocen collision .akwizycja rqczna .zasieg pokrycia (obsenvacjq radarow@ dangerous target .rozroznialnik course -kurs .vector linia namiaru - - - - - - - - --- -- beam width .strefa cienia brilliance -jasnoiC zobrazowania calibration rings . ATA).zobrazowanie syntetyczne --- - - - - - .logarithmic -wzm.manual . logarytmiczny antenna -antena feed . zdolno6t rozdzielcza display -monitor.hand . EPA radar i urzqdzenia antykolizyjne acquisition .kolizja risk -ryzyko kolizji alarm .zobrazowanie analogowe .automatic frequency .echo niebezpieczne detected objects -obiekty wykryte detection-wykrywanie differentiation -rozroznianie differentiator -rozroznialnik digital scan conversion (DSC) .obszar akwizycji (ech) . ATA. punkt najmniejszej odlegloici miqdzy statkami (Dmin) clutter . wskaznik .obszar cienia blind sector .automatyczna regulacja sygnalu wizyjnego back lobe .strefa akwizycji acquired .linear -wzm.automatyczne urzqdzenie do Sledzenia ech radarowych video control .poiwiata ekranu radarowego amplifier-wzmacniacz .czas pozostajqcy do osiqgnipcia odlegloSci przejhcia przed dziobem bearing -namiar of CPA (BCPA) .analogue .discrimination -rozroznialnoit kqtowa .listek wsteczny (promieniowania anteny rad.

zorientowanie wzgl.wskazania panelu kontrolnego "A" operation-stand-by switch/ przelqcznik praca-pogotowie 1 equipment on-off/ wl . kursu ' manual-resetting/zerowanie.alarmu brightness setting day/night operation/ ustawienie ja. 8 r -manual tuning/ strojenie rpczne rain clutter/ redukcja / zakioceri od opadow relative motion/course-up display/ ruch wzglpdny.center display/ stabilizacja wzgl. dna. NAVIGATION RADAR AND ARPA control oanel A/ 1 ctronic module/ control panel display "A" .6.wybor funkcii suecialnvch . pdinocy t? ? *@ rn . U .Eurma switch/ pielqcznik dlugoici impulsow menu .znik urzqdzenia set gyro/ wskazari zyrokompasu \ ustawienie \ h O N m O F F 1 1 . reseto- ' d e l a y of automatic display-resetting/ zwloka w automatycznym zeroweaniu monitora head marker off/ wylqcznik kreski kursowej stern marker off/ wylqcznik kreski rufowej . linii i krggdw vectors and symbols brightness/ jasnoii wektorow i symboli radar display brightness/ jasnoit monitora panel brightness/ jasnoit panela operacyjnego I_ a m -data and compass scale brightness/ jasnoit danych i skali kompasu sea clutter/ redukcja zak/oceri od fa1 gain/ wzmocnienie -relative motiodhead-up display/ zorientowanie wzgl.short/lonp aulse 6 u. true motion/ ruch rzeczywisty ' s p o s i t i o n ~ pozycja statku w Srodku ekranu resetting s h i p ~ ~ to centre of display/ powrot pozycji statku wlasnego do Srodka ekranu range rings ON/OFF/ wlqczni stalych krpgdw odleg/oici wanie ( . " .snoici dzierihoc markers and range rings brightness/ jasnoid marke-row. acknowledgement of alarm/potwierdzenie . dziobu .reczne ) 7 relative motion/North -up display/ ruch wzglpdnx zorientowanie wzgl.special functions selection/ menu .

przedluienie (np.bad .m.back.r.programowanie punktow zwrotu envelope -obwiednia (echa) extractor -ekstraktor fading .6. monitora -unit .fixed .) -reference point selection -wybor punktu odniesienia .reading of the stored route map -odczyt zmagazynowanej (e.zorientowanie wzglpdem kur- -- . linii nawigacyjnych .zobrazowanie telewizyjne w prostok@nym ukladzie wspolrzpdnych screen . linii) .echo stale . linia namiaru i odlegloici tube .nanoszenie.system nadqzny grid current -prqd siatkowy grid modulation -modulacja siatkowa guard zone .rasterscan .r.skrajnie wysoka czestotliwoSC (odpowiadajqca falom milimetrowym) electronic -elektroniczny.dukt echo .head-up .echo falszywe trail .spurious .programowanie punktow odniesienia . zobrazowak distance marks -wskainiki odlegloki distance meter -odlegloSciomierz duct .central (zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywist~ .) . programowanie .course-up .indirect ..el.strefa strzezona harmonic distortion-znieksztalcenie nieliniowe heading .r.kasowanie (ech Sledzonych.odtworzenie (wykwietlenie) zmagazynowanej (e.echo od wiqzek bocznych .echo stale ( m a l e ) .echo . Slad pozostawiany na ekranie przez ruchome echo extremely high frequency (EHF) .e.elektronowy -bearing cursor .obrazowat.r.wskaznik (radaru) (to) display .r.setting of turning points .off-centered .) .m.) -map selection -wybor (e.echo zanikajqce .) .m.display of the stored route map .slabe echo .kreska kursowa switch -wylqcznik kreski kursowej marker -wskaznik polozenia dziobu statku switch -wylqcznik znacznika kursu high definition radar -radar (o duiej rozdzielczoSci) -- - SU -expanded centre plan zobrazowanie z pnesuniptym Srodkiem .zorientowanie wzgl.clearing the route map . linii) .m.video symbols (EPVS) -symbole wizyjne nakresow radarowych -range and bearing line (ERBL) -el.magazynowanie gotowych (e. poinocy . wsteczne (od listkow bocznych) .przeslona ekranu.setting ..poiwiata echa.permanent .echo z poprzedniego cyklu @racy radaru) .) z ekranu .side . dna) .linia zasilajqca antenp fidelity -wiernoit (odtwarzania) focusing -nastawianie ostroki follow-up system .inserting -wstawianie (punktow.lampa elektronowa electronic radar map -elektroniczna mapa radarowa (e.r. punktow.nakrehlanie elektroniczne aid (EPA) .programowanie linii nawigacyjnych .ekran (radaru) z przesuniptym Srodkiem obrazu .storage of constructed route map . dziobu .cancellation .usuwanie (e.setting of reference points . NAWIGACJA -azimuth stabilized stabilizacja wedlug azymutu .zanik sygnalu feeder .echo od opad6w -reference -echo odniesienia (dla stabilizacji wzgl.fading .ruch statku do przodu angle .m.echo wielokrotne .m.kqt kursowy line .echo pohednie . urzqdzenie nakresowe -- - - - - - - - - - -- --- .north-up .elektroniczny wskainik namiarowy -bearing line (EBL) -elektroniczna kreska namiarowa -bearing marker (EBM) -elektroniczny znacznik namiaru plotting .continuation -kontynuacja.precipitation .setting of navigational lines .multiple .ekran monitora screening .zorientowanie wzgl.second trace .

automatyczna regulacja sygnaiu wizyjnego.obszar inforrnaqii own ship data .obszar dan.dane elektronicznej kreski namiarowej & . dlugoid wektora trail length.dlugoid poiwiaty. rodzaj zobrazowania frequency band .odstepy pomiedzy kregami.informacje dot. system fault .pasmo czgtotliwoici puls length . FC. display mode .wprowadzenie niewlaiciuych danych performance monitoc trail delay . FTC.kurs iyro. dostrojenie range .wskazania panelu kontrolnego "B" ?BM ON-OFF/ wlqcznik narkera elektronicznego switch of past track/ wylqcznik historii echa switch of vectors/ realtive bearing/ wylqcznik wektorow wlqcznik kqta kursowego I numeric keyboard (klawiatura numeiyczna) VRM ON/OFF (wlqcznik ruchomego beg. ustawienia zakresu ring spacing.zakres data area D l range setting information . adjustment . opoinienie manewru pr6bnego service alarm . rozrdznialnik.monitor dzialania. tuning indication . wskainikstrojenia data area 0 3 marker data .6 .uszkodzenie variable data area (VDAJ reply to operator action . course over ground . odlegloici) guard ring setting (ustawianie piericienia czuwania) setting navigations lines (ustawianie lini nawigacyjnych) I I \ I L 1 I I I bearing marker centered on own ship/ wskainik namiaru umieszczony na statku wlasnym trail time/ zmiana dlugoici poiwiaty input of own ship's speed/ wprowadzanie predkoici statku wlasnego input of CPA/TCPA/ wprowadzanie CPA/TCPA aquiring a target/ akwizycja echa guard sector setting/ ustawianie sektora czuwania .prpdkoid. automatic video control.obszar alarmow target overlflow . CPA.vch zmien- displays on the data areas wskazania na obszarach informacji data area fDA) . kqt drogi nad dnem speed.nadmiar ech control panel display "B" .dune markera data area 0 4 data for VRM . CPA.resetowanie ruchu rzeczywistego. interference rejection . NAVIGATION iARPA display -monitor ARPA \ TM reset.dlugoid impulsu data area D2 clean sweep. blqd systemu incorrect input . guard ring .dane statku wlasnego: gyro course. piericieri obszam strzeionego route planning .odpowiedi nu dzialanie operatora available input values.dune ruchomego krpgu odlegloici data for EBM .wartoici dostepnych danych wejiciowych.planowanie trasy alarm area (AA) . tlurnienie zaklocen interferencyjnych STC. vector length .zasiegowa regulacja wzmocnienia.

radarowy) modulator .relative .czas tnvania impulsu.listek (charakterystyki promieniowania anteny) width .tlumienie zaklocen interferencyjnych integrator -uklad sumujqcy interrogation signal (station) -sygnai (stacja) odpowiadajqca interscan . NAWIGACJA high fidelity -wysoka wiernoSC (odtwarzania) high resolution radar .monitor nadawczoodbiorczy phase .impuls duration . modulator impulsowy -peak power .ogranicznik lobe .daleki zasieg (np.optyczny sygnai ostrzegawczy overall noise factor -wspolczynnik szumow predicted area of danger (PAD) .radar o duzej rozroznialnoici history (track) .ruch rzeczywisty navigational radar equipment -nawigacyjne wyposaienie radarowe night effect .przelqcznik szerokokci impulsu racon (radar beacon) .tarcza linii rownoleglych past track .moc szczytowa impulsu -rate -wsp6lczynnik impulsowania . szerokoSC impulsu --ratio -wsp6lczynnik impulsowania .fixed frequency (FFR) .p.p.(elektroniczny) znacznik czasu .dzwiqkowy sygnal ostrzegawczy - - .time .arkusz nakresowy pointer -wskainik ruchomy polarisation error -blqd polaryzacyjny potential collision point (PCP) -pozycja moiliwej kolizji predicted area of danger (PAD) .czgtotliwoSC powtarzania impulsow pulse .impuls krotki switch .historia (echa) interface -uklad podlqczeniowy interference -zaklocenia.0 staloczqstotliwoSciowa .impuls szpilkowy plan position indicator (PPI) .0 szybko zmiennoczqstotliwoSciowa .fast sweep frequency (FSR) -r. radar-) lost target . nakres performance -przedstawienie nakresu sheet .ruchomy krrlg (znacznik) odlegloSci microwaves -mikrofale minor lobe -wiqzka boczna mixer -mieszacz modulator -modulator motion -ruch .-- - - - -- .przewidywany obszar niebezpieczenstwa (wok61statku) parallel -rownolegly index .impulsator. pokrqtlo land effect -efekt brzegowy limiter .ruch wzglgdny .diugi impuls (np.szerokoSC wiqzki (promieniowania) long range .r.obiekt zgubiony (na ekranie) magnetron -magnetron manoeuvre -manewr of own ship .poprzednie pozycje Sledzonego echa radarowego performance figure .short .dewiacja fazy difference -przesuniqcie fazowe modulation -modulacja fazy phasemeter -fazomierz picture alignement -zgranie obrazu pip .variable range (VRM) .long .przewidywany punkt kolizji puls repetition frequency (PRF) .0) .p.visual signal -- - - - - - - - - - - .manewr statku wiasnego manoeuvring board -arkusz do nakresow radarowych manual plotting -nakres rqczny rqczny nakres radarowy -radar map lines .efekt nocny noise limiter -ogranicznik szumow operational warning -ostrzeienia operacyjne .obszar zagrozenia kolizyjnego predicted point of collision .radarowa piawa odzewowa (r.faza deviation .audiable signal .stopien sprawnoici performance monitor .6. interferencja rejection (IR) .wskaznik panoramicmy plotting -wykonywanie nakresow.linie (elektroniczne do tworzenia) maPY marker -znacznik .true .wskaznik kierunku i odleglohci w radarze interswitch -uklad przelqczeniowy kinescope -kineskop klystron -klistron knob -galka.

dziobu heading line off/ kreska kursowa wylqczona antena wlqczona transmitted power monitor/ monitor mocy @F&:tio zakresu short puls/ praca na krotkim impulsie long puls/ praca na 0 panel illumination/ oiwietlenie panelu display brilliance/ jasnoSi zobrazowania range rings/ wlqcznik staiych n 0 0 NLT 04S u scanner on/ tuning/ pokrgtlo wzmocnienia g a d pokrgtio wjmocnienia rainclutter/ rozroinialnik true motion/ ruch rzeczywisty variable range marker/ pokrgtto ruchomego kregu odlegioici electronic bearing line/elektronlczna kreska namiarowa performance monitor/ monitor nadawczo .6. NAVIGATION Radar Symbols . predkoii i czas dzia/ania/ danger highlight/ wyroznienie niebezpieczenstwa clearing line/ linia bezpiecznej odlegloici position line and time/ (linia pozycyjna i czas) planned course and speed to make good/ planowana droga i prgdkoii nad dnem event/ zdarzenie distance to run/ odlegloib do przebycia planned position with date and time/pozycja planowana z datq i czasem visual limits oflights/ odlegloSC pojawienia sie Swiatia nawigacyjnego estimated position and time/ przybliiona pozycja i czas 0705 a . pdinocy head-up presentation/ zobrazowanie wzgl.odbiorczy route monitoring symbols symbole [procesu] monitorowania drogi own ship/ statek wiasny selected target/ obiekt wybrany collision target/ obiekt kolizyjny lost target/ obiekt utracony active AIS target/ aktywny obiekt z AIS "sleeping" AIS target/ nieaktywny obiekt z AIS vector for course and speed made good/ wektor drogl i prgdkoici nad dnem variable range marker and-or electronic bearing line/ ruchomy znacznik odlegloSci i-lub elektroniczna linia namiarowa cursor/ kursor past track with time marks/ droga z oznaczeniem czasu own ship's vectorfor course and speed made good/ wektor drogi i prgdkoici nad dnem statku wlasnego own ship's vector for course and speed through water/ wektor drogi i predkoSci po wodzie statku wlasnego predicted tidal stream or current vector with effective time and strength/ wektorprzewidywanegoprqdu lubprqdu plywowego wskazujqcy kierunek.oznaczenia radarowe 0 sea clutter/pokrgt/o zasiggowej regulacji wzmocnienia radar o f f / radar wyiqczony radar on/ radar wlqczony radar stand-bjd radar w pogotowiu "north-up" presentation/ zobrazowanie wzgl.

p.zobrazowanie wzgl~dne motion (RM) .: kula row video signal .symulator radarowy .surowy (radarowy) sygnal wizyjny S-band .p.user selectable (USR) .standard -refrakcja standardowa (Srednia) relative -wzglgdny bearing .super standard .radar antenna .Doppler .sweep frequency (SFR) .charakterystyka radaru -constraints .0 wolno zmiennoczgstotliwoSciowa .zakres . rozdzielczoSC rollerball .ograniczenia (wynikajqce np.dziennik pracy radaru observer -obsenvator radarowy plot -nakres radarowy presentation . z mozliwo6ciq kasowania odpowiedzi przez nawigatora radar (radio detection and ranging) .subrefrakcja .krqgi odlegloSci scale .sygnal (stacja) odpowiadajqca resolution -rozroznialnoSC. wzbudzenia z przesuwem czasu .r.radar z mozliwoSciq tworzenia map rain clutter -zaklocenia od deszczu (na ekranie radaru) - - - - .p.odpowiedni zasieg and bearing discrimination .antena paraboliczna rotation -pr~dkoSC obrotowa anteny scanning .wektor ruchu wzglgdnego responder beacon .odbiomik radaru -reflector . NAWIGACJA frequency agile (FAR) .dane radarowe -detection -wykrywanie radarowe display (unit) -wskaznik radaru .0 z charakterystykq schodkowq .antena radarowa parabolic .r.slow sweep frequency (SSR) -r.przeszukiwaC (na radarze. log .0.przeszukiwanie (za pomocq radaru) .rozroznialnoSC radaru screen picture -zobrazowanie radarowe scanning -przeszukiwanie radarowe simulator .ruch wzgledny -motion display -zobrazowanie ruchu wzglgdnego -plot -nakres radarowy wzgl~dny speed -prgdko6C wzgledna -vector .rozr6znialnoSC w odlegloSci i namiarze marker . z uzytej skali) comer -reflektor radarowy coverage .ruchomy znacznik odlegloSci -marks -stale krqgi odlegloici.obraz radarowy interference -zaklocenie interferencyjne limitations .zakres. wzbudzenia . bez mozliwoSci kasowania przez nawigatora .r.0.radar doplerowski enhancer -wzmacniacz ech radarowych horizon .moc znamionowa zasilania reflection plotter -rzutnik refleksyjny refraction -refrakcja .- - - - - - - Ramark -nadawcza latamia radarowa range .6. wskazniki odlegloSci rings .target enchancer .0 dostrajajqcy cz.ograniczenia (techniczne) r.zakres pracy radaru receiver .interrogation time offset frequency agile (ITOFAR) . pot. odzewu do cz.superrefrakcja .antena radaru characteristics .obraz radarowy range .non selectable (NSR) -r.namiar wzgledny course . zasia.reflektor radarowy (skrot na mapach) rated power supply . data .p.kurs wzgledny display .stawa radarowa responding signal (station) .manipulator. obszar accuracy -dokladnoSC okreSlenia odlegloSci .p.reflektor radarowy resolution .adequite . zmiennocz~stotliwoSciowa .horyzont radarowy image .skala zakres6w switch -przelqcznik zakresow radar reflector (ra.0.stepped sweep (STSR) -r.p.wzmacniacz ech radarowych tracking .0 dostrajajqca czestotliwoSC odpowiedzi do cz. na czestotliwoSciach) scanned area -akwen przeszukiwany scanner .r.radarowe Sledzenie obiektu transmitter -nadajnik radarowy radar with chart facility .p.(akwen) pokryty zasiqgiem r. odlegloSC.sub-standard ..long-range przeszukiwanie na duiych zakresach - - - - - - - - -- .refl) .S" (odpowiadajqcy radarom pracujqcym na fali 10 cm) scan -pehy obrot anteny (to) scan .

stabilizacja wzglgdem dna . odchylab (wiqzkq elektronow) swept control . generator .ground .tlumienie.sea .stabilizacja wzglqdem wody strays .akwizycja (rejestracja) obiektow (do Sledzenia.czuloik sensitivity time control (STC) -zasiqgowa regulacja wzmocnienia shadow region .obszar wylqczony (w ktorym echa nie podlegajq akwizycji) supression .zaklocenia atmosferyczne suppressed area .falowod klinowy target .generator podstawy czasu (to) sweep .sektor cienia radarowego ship's radar -radar okrqtowy shore-based radar -radar brzegowy.regulacja zasiqgowa wzmocnienia swing circle .fala jonosferyczna slave display -wskainik powtarzajqcy (dodatkowy.odbicie od fa1 morskich self-tuner .stabilizacja . wygaszanie sweep . listek boczny (charakterystyki promieniowania anteny) echo .Slad echa na ekranie radarowym tapered waveguide .grednica okrqgu zataczanego przez antenq synthesized transceiver -nadajnik-odbiornik z syntezq tadpole tail .aspekt echa - - - - - -nakres radarowy.antena radarowa spot -plamka Swietlna (na ekranie radaru) squelching .dlawienie szum6w.Slad podstawy czasu na ekranie r. nadbrzeina stacja radarowa short puls .impuls krotki side lobe -wiqzka boczna.echo (radarowe) acknowledgement -potwierdzenie acquisition .samodostrajacz sensitivity . w pamiqci ARPA) aspect .antena szczelinowa -- smoothing -wygladzanie speckled background -efekt szumow na ekranie radarowym spinner .6.skwe informacje radarowe screen .zaklocenie obrazu radarowego przez odbicia od sfalowanej powierzchni morza sea return . pomiar CPA i TCPA relative vector/ wektor ruchu wzglgdne time m znacznik electronic bearing line elektvoniczna linia namia ~ W ship's M radar plot: CPA and TCPA measurement (N) o0 ship's heading marker/ tnacznik kursu statku initial position of target/poczqtkowa pozy- off-centered position/ pozycja statku dasnego pota Srodkiem ekranu rget/ obecna pozycja echa variable range marker/ ruchomy krqg odlegloici ative tracW droga wzgledna obecna pozycja echa .stosunek sygnah do zaklocen sky wave .przeszukiwak (radarem). NAVIGATION scanty radar information . pomocniczy) slotted array . oslona sea clutter .ekran. blokada szumow stabilisation .echo od wiqzek bocznych signal-to-noise ratio -stosunek sygnalu do szumow signal-to-clutter ratio .antena szczelinowa slotted waveguide aerial .obszar znajdujqcy siq w cieniu radarowym shadow sector .

statek Sledzony (radarem) target's motion trend -tendencja ruchu obiek- - - - - - target's predicted motion .dokladnoSC Sledzenia cancellation .rozstrojenie vector -wektor . tor chart . kurs obiektu deletion .namiar na echo course .obiekt Sledzony vessel .impuls spustowy true -rzeczywisty -bearing -namiar rzeczywisty course -kurs rzeczywisty motion (TM) -ruch rzeczywisty display .transponder. diafragma x-band .kontrast obrazu visor .relative .6. poziom ograniczania time base -podstawa czasu time gate -bramka czasowa (napi~cia) timer -zegar wewngtrzny Time to Closest Point Approach (TCPA ) czas do punktu najwi~kszegozblizenia (TDmin) timing -ustalanie polozen impulsow trace -Slad (pozostawiany przez podstawc czasu na ekranie) track .zanikanie echa .identyfikacja echa .blqd Sledzenia radar -radar Sledzqcy - - - -range .zakres Sledzenia obiektu w systemie antykolizyjnym tranceiver -blok nadawczo-odbiorczy transponder .ostrzezenie diwiekowe wave clutter -(zaklocenia obrazu radarowego spowodowane odbiciami od fal) wave filter -filtr do eliminacji zaklocen od falowania morskiego waveguide .identyfikacja obiektu (echa) identity .odstep Sladu starting point -punkt poczqtkowy trasy (to) track .usuwanie obiektow z pamipci - - ARPA . trasa.wskaznik ruchu rzeczywistego.przewidywany ruch obiektu threshold . miernik cz~stotliwoBci window -przeslona.echo symulowane speed -prpdkoBC echa swop .distinguishable - .wektor (ruchu) wzglpdnego wektor o zmiennej dlugo-time adjustable Sci czasowej -true -wektor (ruchu) rzeczywistego video contrast .zakres X (fala dlugoSci 3 cm) - ---- - -- - - . okres Sledzenia accuracy .uklad impulsu spustowego (czasoster) pulse .falowod wavemeter .range of .falszywe echo identification .) tracking -Sledzenie (poruszajqcego sig obiektu). zakonczenie iledzenia error .echo wyrbznialne fading . radioplawa odzewowa trails -pokwiata (echa) trial manoeuvre -syrnulacja manewru.bearing of the .kolpak oslaniajqcy ekran radaru przed Swiatlem zewnptrznym warning .migotanie (ech) untuning .odlegloSC echa (Sledzonego) . zobrazowanie ruchu rzeczywistego fix -zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywistq --ground stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem dna sea stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem wody -plot -nakres rzeczywisty speed -prpdkoSC rzeczywista tuning -wzmocnienie twinkling .ostrzezenie . NAWIGACJA .false .simulated .Slad.echo zgubione (ze Sledzenia) overflow -przekroczenie dopuszczalnej liczby ech (np.SledziC (echo statku na ekranie r.true bearing of the -namiar rzeczywisty na echo -under track .przenvanie.lost .mylenie ech .kurs echa.audiable .falomierz. Sledzonych) -predicted motion -przewidywany ruch echa .prog. manewr probny trigger (circuit) .arkusze zliczeniowe interval .

17. 12. Neap tide range/skokplywu kwadraturowego. 16. 13. Tide curves/ krzywe plywu. High water level/wysokoid wody wysokiej. 14. High water/ woda wysoka. Spring .6. 11. High water time/rnoment wody wysokiej. 15. Rising tide/przyplyw. 4. Chart datum/ :ero mapy. 2. Falling tide/ odplyw. Mean ranges/ s'rednie skoki plywu. 18. 9. 5. 8. Spring tide cuwe/krzywa plywu syzygijzego. NAVIGATION Tide and tide curve piyw i krzywa piywu MEAN SPRING AND NEAP CURVES Springs occur 2 days atfer New DUNKERQUE I . Low water/ woda niska. 6. Low water level/ wysokoit uody niskiej. Nautical Light and Tides (Swiatlo nawigacyjne ipiywy) A [table] elevation of light/ wysokoSC irddla Swiatla nad poziomem MHWS elevation of 'light over chart datum/ wysokoSC zrodla Swiatla nad zeremI mapy elevation of light over sea level/ wysokoit irddia Swiatla nad aktualnym poziomem morza MHWS = Mean High Water Springs/ Srednia wysoka woda syzygijna MHWN = Mean High Water Neap/ Srednia wysoka woda kwadraturowa MLWN = Mean Low Water Neap/Srednia niska woda kwadraturowa MLWS = Mean Low Water Springs/ Srednia niska woda syzygijna LAT = Lowest Astronomical Tide/ najnizszy plyw astronomiczny . Spring tide . Veap tide curve/ krzywa plywu kwadraturowego. Standard port name/ n a m a portu zasadniczego. Month and day/ miesiqc i dzieri. 3.ccurance/ wystepowanie plywu syzygijnego. Low water time/ moment wody ziskiej.ange/skokplywu syzygijnego. 10. Tidalpredicions/przewidywania p*u. 7. 19.

1qd odslaniajqcy sic przy odplywie - - .mapa z liniami jednakowych skokow plywow cotidal line . NAWIGACJA Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu Admiralty Tidal Stream Atlas -Atlas plywow i prqdow plywowych Admiralicji after H W -po wysokiej wodzie after-rush -gwaltowna fala przyplywu age of phase inequality .najwyzszy plyw astronomiczny High Water Mark (HWM) .skladowe harmoniczne method .linia jednakowych skokow plywow co-range line -liniajednakowych wartoici plywow dead neap .znak wody wysokiej High Water Ordinary Neap Tide (HWONT) -woda wysoka zwyldego plywu kwadraturowego High Water Ordinary Spring Tide (HWOST) .opoinienie w fazie plywu last of the ebb -koncowy etap odplywu level -poziom lower high water -wyzsza woda niska lower low water .nier6wnoSC roczna (plywu) atidal -bezplywowy before H W -przed wysokq wodq be-neaped -(statek oczekujqcy na plyw syzygijny.linia jednakowej wysokoici plywow cotidal chart .czas tnvania wody wysokiej higher high water -wyzsza woda wysoka Highest Astronomical Tide (HAT) .nizsza woda niska lowest low water -najnizsza woda niska lowest low water spring -najnizsza woda niskaplywu syzygijnego low-tide elevation . tide -plyw dobowy variation -wahania dobowe dry harbour -port wysychajqcy w trakcie odplywu drying features -przeszkody nawigacyjne widoczne przy odplywie drying heights -wysokohci wysychajqce przy odplywie ponad zerem mapy drying reef -sucha (wystajqca nad poziom morza) rafa duration of stream . przeciwprqd om) - - -water -przeciwprqd plywowy factor -wspolczynnik flood channel -nurt przyplywu flood current -prqd przyplywu flood mark -znak wysokokci przyplywu flood stream -prqd przyplywu flow -(prqd wypadkowy z prqdu plywowego i wiatrowego) half ebb -pol odplywu half flood -polowa przyplywu half tide -polamplituda plywu harmonic -harmoniczny analysis .analiza harmoniczna constants .najnizsza wysoka woda plywu kwadraturowego direction of flow -kierunek przeplywu diurnal .woda wysoka zwykiego plywu syzygijnego hydrograph -wykres przyplywu intertidal zone .stale harmonicme constituents . by zejkC z mielizny) chart datum -zero mapy co-height line .wysokoSC wody niskiej high differences -r6znice wysokoki high water level -poziom wody wysokiej high water mark .6.dobowy -range .metoda harmoniczna height of high water -wysokoSC wody wysokiej height of low water .odplyw channel -nurt przyplywu stream -prqd odplywu ebbtide -odplyw eddy -wir.znak wody wysokiej high water neaps -woda wysoka plywu kwadratowego high water springs -woda wysoka plywu syzygijnego high water stand .pasmo plywow strefy przybrzeznej kappa .wiek nierownokci age of the moon -wiek Ksiezyca agger -plyw podwojny amphidromic point -wezel amfidromiczny annual constituent -skladowa roczna (plywu) annual inequality .skok plywu dobowego stream -prqd towarzyszqcy plywom d.czas tnvania prqdu plywowego eagre -fala przyplywu w ujkciu rzeki ebb .

Srednia wysoka woda plywu kwadraturowego Mean Higher High Water (MHHW) .6..intenvalniska ksigiycowy Sredniej wody niskiej . NAVIGATION low tide shoreline -linia najnizszego stanu plyWU low water .Srednia wysoka woda syzygijna .nier6wnoSC faz lag .anormalne obnizenie plywu non-harmonic -nieharmoniczny constant .Srednia woda wysoka mean high water interval .opoznienie fazowe port of reference -port odniesienia positive surge -anormalne podwyzszenie ply---S - - - WU prediction -prognoza (tu: plywu) predicted tide -plyw przewidywany predictions -przepowiednie (plywow) .line ---- mean low water .gl6wny kierunek (rozchodzenia siq) p r w l y w u Mean High Water Springs (MHWS) .Srednia wysoka woda syzygijna neap -(plyw) kwadraturowy low water -niska woda kwadraturowa range .Srednia wyzsza woda niska Mean Lower Low Water (MLLW) .intenval ksiqiycowy Sredniej wody wysokiej mean high water neap -Srednia wysoka woda kwadraturowa mean high water spring .linia brzegowa odpowiadajqca wodzie niskiej --mark -znak odpowiadajqcy wodzie niskiej neaps -woda niska plywu kwadraturowego spring -woda niska plywu syzygijnego stand .Sredni poziom plywu meteorological effect on tides -wplyw warunkow meteorologicznych na plyw meteorological tide -plyw pogodowy Mean High Water Neap (MHWN) .Srednia wysoka woda kwadraturowa Mean High Water Spring (MHWS) . Ordinary Neap Tides (LWONT) -woda niska zwyldych plywow syzygijnych Low Water.Srednia niska woda plywu kwadraturowego Mean Sea Level (MSL) .daily tide -przepowiednie plywow -datum of tidal -zero przepowiedni plywowych - - - - . Oridinary Spring Tides (LWOST) .methods of .harmonic method of .Sredni poziom morza mean spring rise .bezruch wody niskiej Lowest Low Water (LLW) .Srednia wysoka woda plywu syzygijnego Mean High Water Neap (MHWN) .Srednia woda --. prqd odplywowy over tide -plyw wysoki perigee tide -plyw w przyziemnym polozeniu Ksiqiyca phase -faza inequality .metody przepowiedni .amplituda plywu kwadraturowego -tide -plyw kwadraturowy neaped -(statek osiadly na mieliznie w czasie zrnniejszania siq amplitudy plywu syzygijnego) neaps -piywy kwadraturowe negative surge .Srednia woda niska syzygijna mean neap rise -Srednie narastanieplywu kwadraturowego mean range .Srednie narastanie plywu syzygijnego mean tide level .prqd ust~ujqcy.woda niska (plywu) .woda niska zwyklych plywow kwadraturowych main flood ...najnizsza z niskich wod lunisolar constituent -skladowa ksiqzycowosloneczna (plywu) Lowest Astronomical Tide (LAT) -najnizszy plyw astronomiczny lunitidal interval -odstqp ksigiycowy Low Water Mark (LWM) -znak wody niskiej Low Water.stale nieharmoniczne (plywu) ordnance datum -zerowy poziom morza outgoing current .lunitidal interval .Srednia wyzsza woda wysoka Mean Lower High Water (MLHW) .Srednia nizsza woda wysoka Mean Higher Low Water (MHLW) .metoda harmoniczna przepowiedni .Srednia wyzsza woda wysoka mean high water .Sredni poziom morza mean higher high water .Sredni skok (plywu) mean sea level .Srednia nizsza woda niska Mean Low Water Springs (MLWS) -Srednia niska woda plywu syzygijnego Mean Low Water Neap (MLWN) .neaps -Srednia woda niska kwadraturowa prings .

zero plywow -prediction .skok plywu syzygijnego spring rise -narastanie plywu syzygijnego springs -plywy syzygijne spring tide -plyw syzygijny stagnant water .skladowa harmoniczna plywu constant .6.kierunek i szybkoSC prqdu plywowego and rate (of tidal stream) .prpdkoSC prqdu przyplywowego subtidal -lezqcy poniiej strefy objqtej plywami syzygy .amplituda plywu angles -krlty plywu -bore . wywolany zjawiskami meteorologicznymi curve -krzywa plywu datum .woda stojqca stand -bezruch plywu standard cuwe -krzywa standardowa (plywu) standard port .syzygia -tide -plyw syzygijny tidal -plywowy (np.doba piywowa diagram -wykres plywu differences -roznice plywow fall .prqdkoSC prqdu odplywowego strength of flood .uproszczona metoda przepowiedni plywow predominant -przewazajqcy (np.stosunek skokbw (plywow) rectilinear stream . plyw glowny priming -przyspieszenie (plywu) quarter diurnal -(plyw) CwierCdobowy range of sea level .skok poziomu wody rate . dla ktorego krzywa plywow jest obliczona w tablicach) stand of the tide -bezruch plywu stem the tide .skladowa sloneczna (ply- w4 solstitial spring time -plyw syzygijny w czasie przesilenia spring range .port odniesienia (przy obliczaniu plywow) reversing current -prqd odwracajqcy sip (plywow) rip current .wahania poziomu morza range of water level . plyw) primary tide -plyw pienvotny. opierajqc dziob o nabrzeie) storm surges -wezbrania sztormowe storm tide -przyplyw sztormowy strength of ebb .p r d powierzchniowy (od brzegu) rips .prqd pplywwy jednokierunkowy reduction of soundings -poprawka sondowan (na wahania poziomu morza spowodowane piywami) reduction level of the soundings -poziom redukcji glpbokoSci reference port .obnizony poziom wody (powodujqcy osiadanie statku na mieliinie) slack water -woda martwa - shallow water corrections -poprawki plytkowodne solar constituent .dla portow zasadniczych -for secondary ports -dla portow dolqczonych .plynqC pod prqd plywu (takie obracaC statek na przyplywie.simplified harmonic method of .okres plywu -plane of reference .prqdkoSci of current -prpdkoSC prqdu of fall -prqdkoSC opadania of rise .port zasadniczy (port odniesienia. drugorzgdny semi-diurnal -pbldobowy tide -plyw p6ldobowy semimenstrual inequality .prqd staly.stala plywow -constituent .stloczenie fa1 plywow rise and falls -wznoszenie i opadanie (plywu) rotary stream -piywowy prqd wirowy sand warped .skladowa plywu current . NAWIGACJA -for standard ports .opadanie plywu halfrange -polskok plywu levels -poziom plywow period .obliczanie plywow -race -bystrze plywu - - -- - - .poprawka sezonowa Sredniego poziomu morza secondary -wtomy.(statek) osiadly na mieliinie (podczas odplywu) seasonal changes -zmiany sezonowe seasonal correction to mean sea level . port) amplitude .kierunek dzialania prqdu and drift (of tidal stream) .prpdkoSC wznoszenia (poziomu wody) ratio of ranges .fala przyplywu u ujicia rzeki (bore) component .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego sewed .zero plywu -day .nier6wnoSC polmiesiqczna (w plywach) set .

falling .semi-diurnal -plyw poldobowy .change of -przesilenie plywu .high of tide -wysokoSC plywu .miejscowy czas zmiany plywu .plyw wyjqtkowo wysoki .wychodzqcy w morze przy najblizszej wysokiej wodzie tide signals .plyw podwojny .wysokoSC przyplywu powyzej wyliczonego -high -wysoka fala (plywu) . strumien glowny prqdu plywowego time differences -rbznice momentow time of high water .rodzaj plywu .diurnal .spring -plyw syzygijny .flowing -prqd przyplywu - - .races -kotlowisko prqdow (plywowych) .stloczenie fa1 plywu tide-rising forces .odplyw .apogean range .dziobem do plywu (o statku stojg cyrn na kotwicy) tide sail .rise of .direct -plyw ksiqiycowy .neap -plyw kwadraturowy .amplitude of tide .mixed -plyw mieszany .athwart -w poprzek prqdu plywowego .equinoctial .sily powodujqce plywy tide rode .equatorial .average ratio .turn of the -przesilenie plywu (type of) tide .rising .amplituda plywu .zmiana prqdu plywowego .leeward -plyw z wiatrem .flood -przyplyw . .skladowa harmoniczna p.double .lee -plyw zgodny z kierunkiem wiatru .sygnaly plywow tide sued six feet .skok plywu apogeicznego .(statek) zatrzymany przez plyw tide-rip .age of diurnal -wiek plywu dobowego .age of semidiurnal -wiek plywu poldobowego .inverted -plyw odwrocony .component of .low -niska woda (plywu) -lowest astronomical--najnizszy plyw astronomiczny -range of the tide -skok plywu.turnig of the .fala plywu -waters -akwen plywowy -zone -wybrzeze w strefie plywow tide -plyw in .plywy nieregularne tideway -tor wodny podlegajqcy plywom.anti-solar -plyw przeciwsloneczny .range skok plywu - 6.stloczenie fa1 plywow .equilibrium -plyw zrownowaiony .czas wody niskiej uptide -pod prqd (plywowy) voung flood -~oczatek ~rniphiwu .czas plywu .apogean -plyw apogeiczny .mixed -plyw mieszany .plyw rownonocny .przyplyw -water .forced - - -- - - - - - - - .plyw dobowy .6redni stosunek (skoku p.rip . amplituda ply- .after flood -przesilenie przyplywu .brak sze6ciu stop do uzyskania przez statek plywalnoici tide tables -tablice plywow tide (parameters) -parametry plywu . NAVIGATION - - - - - - - WU .astronomical -plyw zrownowazony .rownonocny plyw syzygijny .tropic -plyw zwrotnikowy under the lee -plyw przeciwny do kierunku wiatru tides with diurnal inequality .equinoctial spring .making of a -przybieranie plywu .wzniesienie plywu (ponad zero mapy) .exceptionally low -plyw wyjqtkowo niski .duration of tide .opoznienie plywu tide -plyw .fala plywowa .retardation of tide .exceptionally high .antilunar plyw przeciwksiqzycowy .wchodziC do portu wraz z plywem out -wychodziC z portu z plywem tide-ball -kula sygnalowa plywow tide-bound .apparent time of change of .obszar plywowy -wave .atmospheric -plyw atmosferyczny .-river -rzeka z plywami -rise -wznoszenie plywu species -rodzaje (typy) plywow -stream -prqd wywolany zjawiskami plywow -types -typy plywow undulation .abnormal -nienormalny plyw .plyw przy zerowej deklinacji ksiqkyca . .czas wody wysokiej time of low water .

alarm. course . wylqczenia programu) position monitor function . zblizania do punktu zwrotu .kierunek rzeczywistej drogi statku pomiqdzy punktem wyjScia i punktem przyjicia course over the ground (COG) -kqt drogi nad dnem course differencelimit -rbinica pomiqdzy kursem zaplanowanym a faktycznym.z.podstawowy system okreSlania pozycji rhumb line sailing .kolejny punkt zwrotu po tym.along error .kontrola ruchu statku wzdluz t. wskazujqcy niebezpieczenstwo -primary . dla ktorej system kontroli drogi zachowuje dokladnoSC dzialania multifunction display -wskainik wielofunk- -- - - -- override function -funkcja obejhcia zabezpieczen (np. do ktorego zbliza sie statek override facility .z.dwuznacznoSC (pozycji) arrival circle .m o t o zalozonym promieniu lub zalozonej kqtowej prpdkoici zwrotu .) .trasa zaplanowana (droga).urzqdzenie do pomiaru prpdkoSci i odlegloSci system electronic navigation chart (SENC) elektroniczny system map nawigacyjnych wheel-over time (WOT) -moment wylozenia stem przy zwrocie C Y ~ Y NEXT-point .secondary .a. zmiany kursu a. przy kt6rej uruchamiany jest alarm distance off track .along speed control .system kontroli trasy active track . drugorzedny ambiguity .wskazanie zmiany kursu dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne electronic navigation chart (ENC) .2.kurs pomipdzy punktami zwrotu planning -planowanie trasy (podroiy) -plotter -wykreSlacz drogi -temporary .assisted .course change (CCA) . na kt6rej statek powinien rozpoczqk wykonywanie zmiany kursu) - - - - - - abbreviations .poprzedni punkt zwrotu heading . sygnal ostrzegawczy .przesunipcie boczne (w stosunku do t.) FROM-waypoint .skroty: course change indication (CCI) .pozycja kierowania (statkiem) course made good (CMG) .kontrola prpdkohci wzdluz zaplanowanej trasy (t.funkcja monitorowania pozycji primary position fixing system .arrival .(linia.blqd pozycji wzdluz t.przelqcznik wyboru rodzaju sterowania TO-way point -punkt zwrotu.minimalna prpdkoSC manewrowa po wodzie. do ktorego statek sig zbliza track .elektroniczna mapa nawigacyjna electronic position-fixing system (EPFS) elektroniczny system pozycyjny equipment under test (EUT) -sprzqt testowanY speed and distance measuring equipment (SDME) .urzqdzenie umozliwiajqce funkcjp obejScia zabezpieczen . nad dnem .rate of -prpdkoSC kqtowa zwrotu waypoint -punkt zwrotu wheel-over line .a.luk wok01 punktu zwrotu (po przekroczeniu kt6rego uruchamia sie alarm zblizania) back-up navigator -oficer-nawigator pozostajqcy w pogotowiu conning information display -prezentacja informacji koniecznych do kierowania statkiem conning position .a.kierunek dziobu control .promien zwrotu .droga tymczasowa (pomijajqca zaplanowane punkty zwrotu) turn . control . przy ktorej uruchamiany jest alarm cross track -prostopadly do trasy zaplanowanej -distance .odcinek trasy mipdzy punktami zwrotu minimum manoeuvering speed for track control . --error -blqd zejicia z t.odlegloSC statku od t.odlegloSC od zaplanowanej trasy.z.odcinek trasy. (odlegloSC statku od trasy zaplanowanej) limit .z.radius of .zegluga po loksodromie route -zaplanowana trasa podr6 j (skladajqca sip z kilku odcinkow .zwrot (zmiana kursu) .kontrola kursu leg .legs) -monitoring -kontrolowanie trasy podroj (w stosunku do zaplanowanej) -planning -planowanie trasy p o d r o j steering mode selector .z.6. po ktorym statek aktualnie plynie alarm . NAWIGACJA Track Control System (TCS) .

diamond.zeniom overtaking/ wyprzedzanie head-on situation/ stark' idqce wprost na siebie t t I n I' I regaining the course/ powrdcid na kurs Crossing situation/ sytuacja przecinania kursu . konstrukcji skladanej diamond/ cones. give-way vessel/ statek overtaken vessel/ statek vyprzedzany overtaking vessel/ statek wyprzedzajqcy crossing vessel/ statek przecinajqcy kurs close quarter situation/ sytuacja nadmiernego zbliienia giving way/ ustepowanie lay shapes :naki dzienne anchored vessel/ restricted in her ability to mano P severely restricted in her ability to deviate from her course/ statek o vessel not under command/ statek nieodpowiadajqcy day signal .p$zeciwlegie stand on vessel priviliged vessel/ statekmajqcy pierwszeristwo drogi *-----.romb. NAVIGATION Collision avoidance zapobieganie zde. I b\./ reciprocqt'courses/ kurs~. wierzcholkiem romb w dol i do g o y ball/ kula cylinder/ walec .. apex down and up/ stoiki.6. folded construction/ sygnal dzienny .

zone .avoiding .sygnal gwizdkiem (syrenq) okrqtowq .extreme . niezmienny . z nabrzezem lub ze znakiem nawigacyjnym all-round look-out.clearing .za trawersem.(statek) ograniczony zanurzeniem course -kurs angle .. nadbrzezny -- 5.dzialanie.prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.powrocik na kurs steadiness .namiar kontrolny .nawigowak ze szczegolnq uwagq clear . z tylu t.zapobieganie zderzeniu course -kurs na zderzenie.zmiana kursu (in) ample time -dostatecmie wczeinie angle of view .(statek) odpowiadajqcy za swoje ruchy blast . statkow przecinajqcych kurs ship . przecinajqcy ahead (of the other vessel) .strefa ruchu przybrzeznego - - - - - - - - - - - - -waters -wody przybrzezne collision .prolonged . kt6ry spowodowal zderzenie "colregs" (collision regulations) .check .(to) navigate with .szczegolna uwaga .navigation -nawigacja przybrzezna -traffic ruch przybrzezny .kqt widzenia angle on the bow -kqt kursowy approaching vessel .situation .manewr zatrzymywania awaryjnego crash-stop -manewr zatrzymania awaryjnego - - - - - - .sytuacja nadmiernego zblizenia Collision Avoidance Regulations close-up .namiar staly. zapobiegajqce (np.obsenvacja dookola alteration of course .sygnal dlugi gwizdkiem .kqt kursowy line .short .zmiana namiaru . NAWIGACJA abnormal tow -nietypowy zespol holowniczy (np.sygnal krotki gwizdkiem bow on .regain the .przecinak kurs za rufq (innego statku) course .on the -na trawersie bearing -namiar change .early -wczesne dzialania . z dokiem plywajqcym) action .szybkoik zblizania siq niom coastal -brzegowy.szlaki zeglugowe confined waters -wody ograniczone congested area -akwen o duiym natqzeniu ruchu (statkow) conjunction -zlqczenie torow wodnych constrained by draught .zblizak siq przepisy o zapobieganiu zderzeclosing-rate . kolizyjny regulations .abaft the . .sygnal dlugi gwizdkiem .(statek) przecinajqcy kurs rules .statecznoik kursowa crossing -przecinak.statek przecinajqcy kurs crowded area . kolizji) .effective -dzialanie efektywne -to avoid collision . k. kolizja avoidance .bliska odlegloik.constant .relative -namiar wzglqdny bell -dzwon (okrqtowy) be under command .forward of the -przed trawersem .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu risk -ryzyko zderzenia collided ship -statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.reciprocal . akcja .kurs przeciwny .bliska odlegloSC - - .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu combination light .iwiatlo (latarnia) kombinowane communication lines .dziobem na wprost caution -uwaga .dz.namiar bezpieczny .przecinak kurs przed dziobem (innego statku) astern (of the other vessel) .long .akwen o duj m natqzeniu ruchu statkow (to) crash -ulec katastrofie back manoeuver .linia kursu .nearly-reciprocal -kurs prawie przeciwny . mala odlegloik quarter .zderzenie.dzialanie dla zapobiezenia zderzeniu taken -podjqte dzialania allision -zderzenie siq statku w drodze i stojqcego.statek zblizajqcy siq avoiding action -dzialanie zapobiegajqce (kolizji) beam -trawers .minqk przeszkodq w bezpiecznej odlegloici close -bliski -range .

constant .Sw.Swiatlo masztowe .Swiatlo torowe (Swiatlo kierunkowe dla statku holowanego) .prawo drogi na wodach wewnqtrznych intention -zamiar .prqdkoSc okrgtu wlasnego parallel . Sw.Swiatlo blyskowe .breakdown (NUC lights) .wody ograniczone.Swiatlo .latarnia rufowa.Swiatlo rufowe .upper .foremast head .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.Swiatlo (masztowe) dolne .statek rybacki fog signals .spotkanie siq dziobami rule .lower . przypisane.deck . udawac siq (dokqdi) regulation .intensity - - natqzenie Swiecenia . statkow idqcych wprost lub prawie wprost na siebie fishing -polawiajqcy .Swiatlo (statku) nie - - -- --- -- - - - - - - - - - odpowiadajqcego za swoje ruchy .audiable .sygnaly mglowe .Swiatlo holowania .statek (prom) poruszajqcy siq w poprzek kanalu darkness .trzymak sic z dala (od innego statku.stern .wskazaC zamiar International Regulations for Preventing Collisions at Sea .miqdzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu interval .statek bez zasilania.Swiatla tla.szczyt (top) masztu light .Swiatlo statku nieodpowiadajqcego za swoje ruchy .towing . niezdatny do zeglugi end on -wprost na.pair trawling . prawidlo lights -przepisowe Swiatla nawigacyjne relative -wzglgdny -- - -- - - - -- - . wqskie przejScie not under command -(statek) nieodpowiadajqcy za swoje ruchy outsteam -wyprzedzak (to) overhaul -przeganiak (inny statek) (to) overtake -wyprzedzak (inny statek) own speed . (np. na wprost encounter .ciemnoSC.prescribed .na brzegu ..podqzak. z powodu awarii).iSC kursem rownoleglym precautions .obsenvacja.marynarz stojqcy .odstqp keep course and speed -utrzymaC kurs i predkosk keep out of the way .Swiatlo burtowe .prawidlo zachowania siq w wqskim przejiciu narrow waters .polawianie w tukq lights .ciqgla obsenvacja -man .masthead .background .przepis.bow .luk widocznoSci Swiatla lights exhibition -wystawianie Swiatel lookout ..headlight .poop lantern .gong head on .all-round -Swiatlo widoczne dookola widnokr egu .steering .Swiatla rybackie -vessel .Swiatlo masztowe . zmrok day shape .Swiatlo pokladowe .latarnia kombinowana . ustagiC drogi) light .Swiatlo rufowe . inny statek) collision .6.Swiatlo (masztowe) gorne -visibility -widocznoSC Swiatel arc .dziobem prosto na . bez napqdu deep draught . rufowe Swiatlo pozycyjne -port lewe Swiatlo pozycyjne .starboard -prawe Swiatlo pozycyjne .range .flashing .combined lantern .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego meeting vessel . NAVIGATION cross-channel vessel . wymagane .(pozycyjne) Swiato masztowe lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand . obsenvator .na oku" station -punkt obsenvacyjny manoeuvrability -zdolnoSC manewrowa (statku) masthead .dziobowe Swiatlo kotwiczne .diwigkowe sygnaly mglowe give way -ustepowaC drogi.przednie Swiatlo maszto- .steaming . regulacja..sidelight .not under command .statek o dukym zanurzeniu deep water route .statek idqcy naprzeciw narrow channel rule .duze zanurzenie vessel . dawaC pienvszenstwo gong .zderzenie czolowe Inland Rules of the Road .Swiatlo pozycyjne masztowe .Srodki ostroznoSci proceed .(to) indicate .znaki dzienne dead ship .trasa glqbokowodna disabled vessel -statek unieruchomiony (np.

zatrzymaC (statek) top lantern .give way .s.statek prawie przed dziobem not under command (NUC) .kurs wzglgdny rendezvous ..restrictions ograniczenia dla zeglugi .prgdkoSC bezpieczna .latamia masztowa traffic -ruch (tu: statkow) density .s.odstgp m.sygnaly mgiowe interval .statek wyprzedzajqcy .line linia rozgraniczenia ruchu .priviliged s.zwrotnoSC two-boat trawl (pair trawling) -polow w tukq under way -w drodze.power driven . zawracat.warning .statek zaglowy .statek w drodze -severely restricted in her ability to deviate Erom her course .sznury haczykowe (to) turn .cone .safe .manoeuvring .(zamierzone) spotkanie statk6w right -prawo of way -prawo pienvszenstwa drogi of way signal .rules of navigation -prawo drogi (morskiej) .stozek .statki wzajemnie widoczne nearing .strumien ruchu .Swiatla pozycyjne safe speed -prgdko6C bezpieczna seagoing vessel .sygnal przypisany . w ruchu (o statku) under way .statek polawiajqcy tralowaniem -underway .cylinder -walec .statek zblizajqcy sic nearly ahead .natgzenie ruchu - - .statek przecinajqcy kurs .zone .statek o napgdzie mechanicznym . majqcy pierwszenstwo drogi .determining of .diamond .polowy sznurami haczykowymi tub gear .conical .sygnal pienvszenstwa drogi risk -ryzyko assesment ..sygnal -(to) attract attention -s.latamia okretowa sidelights . dla zwrocenia uwagi .sygnai diwiqkowy -successive -s -sygnaly (diwigki) nastqpujqce po sobie .fishing . NAWIGACJA - --- - - - - - - - -- - --schemes . majqcy pienvszenstwo drogi -towing .sygnal ostrzegawczy sound -diwigk (to) sound -nadawaC sygnal diwiekowy speed -prgdkoSC .zone .ocena ryzyka .statek przed dziobem constrained by her draught .statek morski sea room -przestrzen (manewrowa) .statek holujqcy -trawling .lina wqdy holowanej true bearing -namiar rzeczywisty true distance -odleglo6C rzeczywista tub trawling . skrpcaC turning ability .sufficient wystarczajqca przestrzen manewrowa shape -znak dzienny .-bearing -namiar wzglgdny course .(statek) z podniesionq kotwica ale nie w drodze unlit -nieoSwietlony vessel .overtaken .pushed .overtaking .romb ship's lantern . sygnalami (diwiekami) .strefa ruchu przybrzeznego .sailing .statek ograniczony swym zanurzeniem crossing .flow . o powaznie ograniczonej zdolnoici do odchylania sig od swego kursu - - - - - - - - -- - .sound .obracaC sig.strefa rozgraniczenia ruchu - 5.ocena ryzyka of collision .line -tor kierunkowy inshore .ryzyko zderzenia rogue vessel -statek nieprzestrzegajqcy prawa drogi rule -prawidlo.stand on .pushing -pchacz -restricted in her ability to manoeuvre -statek z ograniczonq zdolnohciq manewrowania .Swiatla burtowe side-light screen -oslona Bwiatla burtowego signal .statek pchany .rules of the road -prawo drogi (morskiej) running lights .fog -s .statek wyprzedzany .statek polawiajqcy .statek ustqpujqcy z drogi in sight of one another . przepis .slacken zrnniejszyc prgdkoSC standing lights .Swiatla pozycyjne stopping distance -odlegloSC niezbpdna do zatrzymania statku take all way off .sygnal manewrowy -prescribed .stozek ---apex down -stozek wierzcholkiem w do1 .systemy rozgraniczenia ruchu trolling -polow wqdq holowanq (ciilgnionrl) line .statek ahead .statek nieodpowiadajqcy za swoje ruchy .separation rozgraniczenie ruchu statkow .

...stan widzialnoici - - widzialnoiC - - - nowaniem vigilance .servicing navigation marks --..-.dlugi dzwiqk syrenq .sygnaly syrenq statkowq - Integrated steering system .statek zajgty ..dzwigk kr6tki syrenq signal .gwizdek.ukladaniem kabla .. visibility ...blast .zintegrowany system sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy gyro compass repeaters/ powtarzacze zyrokompasu rate ofturn indicator/ wskaznik szybkoici zmiany kursu thrusters control/ kontrola sterow ry strumieniowe ...short blast .dzwiqk syrenq okrqtowq -blasts in succession -diwigki nastqpujqce po sobie ..stala czujnoSC .cable lying -..diving operation poglgbianie nurkowe --.low .due .ukladaniem rurociqgow --..zredukowana widzialnoiC .towing -.obslugq znak6w nawigacyjnych ..ograniczona widzialnoSC . ..6.prace .holowaniem --.slaba widzialnoik .czujnoSC .rozmi- vessel engaged in.dlugi diwiqk syrenq -prolonged blast .constant .dredging .polowem .....mine clearance operations -.slaba widzialnoS6 . syrena okrgtowa ..restricted . NAVIGATION .poor ..state of ..pipe laying .reduced .long blast .fishing .naleirvta czuinoiC - - whistle .

.u c i u wstecz -revolutions .(ply& ze sterem wychylonym dla kompensacji np.5...rnoc wstecz -pull .ruch (statku) do przodu .ruch wstecz .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a turn ahead .zwrotnoSC.statecznoSC kursowa course steadiness .moving -poruszaC sig wstecz (o statku) of .. at full speed -przy pelnej prgdkoSci back engines .obroty biegu naprzod all stop! -maszyny stop! astern! -wstecz! . dryfu) central manoeuvring position -centralne stanowisko manewrowe course-keeping ability ..statecznoSC kursowa - - - - crash back manoeuver -manewr zatrzymania statku (przez przesterowanie silnika z calej naprzod na calq wstecz) crash stop -zatrzymanie statku przez przesterowanie silnika na calq wstecz --test -proba awaryjnego zatrzymywania statku diameter . ..ruszyC z miejsca (o statku) first phase of turning motion -pienvsza faza cyrkulacji fixed propeller .daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a kick astern . rozpqdzaC give a kick ahead .cofaC statek backward motion -ruch wsteczny bank effect ..Srednica cyrkulacji directionally stable -kursowo stateczny (statek) directional stability .obr6ciC statek (to) broach .. at a speed of .nabieraC prqdkoici naprzod (o statku) fetch sternway -nabieraC prqdkoici wstecz (o statku) fetch way .z tylu.zwolniC (np. zwrotny (dobrze manewrujqcy statek).proba biegu wstecz at a rate of .daC calq rnoc silnika half ahead! -pol (mocy) naprzod! half astern! -pol (mocy) wstecz! handiness .. statek w stosunku do prqdu) capability of the engine .ustawiaC pod kqtem (np.cala wstecz! ..strumien zairubowy ease .z prqdkoiciq .. NAWIGACJA Ship handling manewrowanie statkiem above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba added mass -masa towarzyszqca advance -przesunigcie czolowe (statku na cyrkulacji) velocity -prqdkoSC postqpowa ahead . .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a wide berth -przeplywak w bezpiecznej odlegloici give her everything .przemieszczenie boczne (w stosunku do zaplanowanego tom) diameter of turning circle -Srednica cyrkulacji discharge current . prqdkoiC wykonywania zwrotu) easy her -zrnniejszyC prqdkoSC (statku) feeling the bottom -reagowanie statku na bliskoiC dna (wibracje przy przechodzeniu plycizny) fetch headway . sprawny headway ..daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a turn astern .half speed --pol wstecz! astern -wstecz...naprzod.dawaC bieg wstecz (maszynami) back off . do tylu -motion ....full speed . z przodu.z szybkoSciq.ustawit statek burtq do wiatru bumping -uderzenie statku (o nabrzeze) (to) cant .mozliwoSci silnika carrying helm ..obroty biegu wstecz! steering trial . zwigkszak prqdkoSC. dobra manewrowoSC (statku) handy -porqczny.. przed dziobem revolutions .. za -power ..Sruba stala gain speed -przyspieszaC..Srednica -of turning circle ..efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego sig statku) bank suction -efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego siq statku) bring to -zatrzymaC (statek) bring up to speed -rozpgdziC bring about .cofaC siq statkiem back running -bieg wsteczny backset -przeciwprqd back ship .statecznoiC kursowa distance off track .

270° manoeuvre -petla Andersona. NAVIGATION I Turning circle .6.czlowiek za burtq ieading 20° short of opposite course/ iurs mniejszy o 20' od kontrkursu deviation from original course by 250° .odchylenie o 250° od kursu pienvotnego odchylenie o 60' od kursu pienvotnego rudder to midship/ and stop engine/ ster Srodek i stop maszyna rudder hard over/ Wlliamson turn ~etla Williamsona Scharnow turn petla Scharnowa I Single turn. one turn. Anderso turn.cyrkulacja transfer/ przesuniecie boczne ------- negative transfer/ Man over board . pojedynczy zwrot .

nastawa ograniczenia kqta wychylenia stem (iyropilot) moment -moment na trzonie sterowym -telltale -wskaznik polozenia stem tiller .astern -ruch do tylu. w ktorym czlowiek wypadl za burtq manoeuvrability .strumien zahrubowy radius -promien radius of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rate of turn indicator .Sruba lewoskrqtna lie atwart .sklonnoSC statku do kierowania sig na wiatr leeward gauge -(statek) majdujqcy siqpo stronie zawietrznej (innego statku) leewardly .sterownica -torque . prqdu).manewr prowadzqcy do miejsca.- - hove to -poloiyC (statek) w dryfie increasing pitch .efekt boczny Sruby napqdowej race .hamowanie Srubq current .wlaSciwoSci manewrowe statku. faza cyrkulacji ustalonej .(statek) zawietrzny left-handed propeller .Sruba prawoskrgtna rudder .akcja z opoznieniem --immediate action -akcja natychmiastowa . byC znoszonym (o statku) make the weather side -podejSC ze strony nawietrmej (to) make way -posuwaC sig do przodu (o statku) manageability -wlaSciwoSci manewrowe (statku) man overboard .strumien zairubowy -effect .uniform turning .ruch do przodu .wskaznik prqdkoici zmiany kursu ratio steady turning speed .sila poprzeczna stem run the headway down -zmniejszyC prpdkoik screw .zintegrowany system manewrowania -ship's -characteristics -charakterystyka manewrowa statku -trials -pr6ba wlaSciwoSci manewrowych -test -badanie wlaSciwoSci manewrowych moment -moment due to wind pressure .kopnqC maszynq") lateral thrust .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze limit setting .Sruba prawoskrqtna right-hand propeller . manewrownoSC statku (to) manoeuvre -manewrowak manoeuvering -manewrowy berth -przestrzen manewrowa . ruch wstecz pick up speed -zwiqkszyk prqdkoSC pinwheel -obracaC statek (dwuSrubowy) przeciwbieznq pracq Srub pivoting point -punkt obrotu (statku podczas cyrkulacj i) race of the screw .skok wzrastajqcy (Sruby nastawnej) keep her way . cumowaC (statek) burtq do prqdu make headway -posuwaC siq naprzod (o statku) make a leeway -dryfowaC.czlowiek za burtq delayed action .integrated system .osoba zaginiona manoeuver .stanqC w dryfie lee helm .ster angle -kqt wylozenia steru indicator -wskaznik wychylenia stem --transmitter ..manewr "czlowiek za burtq" maneuvre -manewr .of a couple of forces -moment - 5.strumien Srubowy screwing effect .Sruba napqdowa -backing .nadajnik kqta wychylenia stem area -powierzchnia stem cross force .posuwaC sig bokiem (do wiatru.recovery .trzecia faza cyrkulacji.sila boczna (poprzeczna) stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .iSC silq bezwladnoSci Kempf manoeuvers -proba Kempfa kick full ahead -dab na moment calq naprzod (.napor poprzeczny lateral thruster -ster strumieniowy (poprzeczny) lay to .missing person .moment od naporu wiatru -- -- - - - - pary sil moment of a force -moment sily moment of inertia -moment bezwladnoSci moment of pull -moment uciqgu motion -ruch .efekt (napor) boczny Sruby .wspolczynnik prqdkohci ustalonej cyrkulacji do prqdkoSci poczqtkowej real speed -prqdkoSC rzeczywista (to) reverse means of propulsion -przesterowaC Srodki napqdu right-handed screw . NAWIGACJA - - -- - .ahead .

napor wiatru - - - - -- - - .spadek prcdkoSci. zmniejszenie prcdkoSci loss .symulator (do nauki) manewrowania statkiem side force of a propeller -napor boczny (Sruby) slipstream -strumien zairubowy slow ahead! . NAVIGATION second phase of turning motion . p. najmniejsza prgdkoSC umozliwiaj~ca sterowanie sternway -ruch statku wstecz stop! -zatrzymak! (silnik glowny) stop her! -zatrzymaC (statek)! stopping distance -odlegloSC konieczna do zatrzymania statku stoppage -zatrzymanie.napor boczny (np.zwrotnoSC (statku) radius -promien cyrkulacji -ratio .proba wciowa.odsuwaC statek bokiem (np.obracaC sic. zwykly test .(statek) zatrzymany przez silny wiatr wind moment .trzecia faza cyrkulacji.obrociC (statek) na malej przestrzeni variable pitch propeller .odchodzik od.czeSC stem poza osiq obrotu tail section of the rudder blade . na prqdzie) sheer off . zwalnianie speed -prpdkoSC.cyrkulacja qualities .large -manewrowanie wielkim statkiem .strumien nadqiajqcy wall effect . skrgcaC turning .pojedyncza petla.Scharnow -petla Scharnowa . Andersona . zmiana kursu.petla Andersona.statek obracajqcy sic. proba standardowa Kempfa stand-by! -uwaga!.Sruba nastawna variable speed and courses -prcdkoSC i kursy zmienne wake current .Srednica cyrkulacji manoeuver . zawracak. Andersona .zwrotno6C statku centre -jlrodek obrotu (statku) characteristic . zwolniC third phase of turning motion .large course -kurs manewrowania wielkimi statkami simulator .cyrkulacja ustalona diameter .single .Anderson .druga faza cyrkulacji sheer alongside .obracanie sic.statecznoSC kursowa standard -znormalizowany.trzecia faza cyrkulacji.one -pojedyncza petla.moment naporu wiatru wind pressure -cihnienie wiatru.wytraciC bieg statku. pogotowie! steady-turning circle . pojedyncza petla .czgSC stem poza osiq obrotu take way off the ship . wstrzymanie tactical diameter . wykonywanie cyrkulacji ability .Srednica taktyczna tail of (rudder) blade . oddzialywanie Scian (np.Williamson -petla Williamsona (to) turn . szybkoSC -drop .utrata predkoSci of advance -predkoSC postepowa (Sruby napedowej) trial -proba prqdkoSci stability of motion . zboczyC ship handling -manewrowanie statkiem .Srednica ustalonej cyrkulacji speed -prqdkoSC ustalonej cyrkulacji steerageway -prqdkoSC sterowna (statku). statek wykonujqcy zwrot turn short around .uniform motion . faza cyrkulacji ustalonej vessel . kanalu na manewrowoSC) wandering -tendencja statku do schodzenia z kursu wash .6. p.spowodowaC poprzeczny mch statku sheer a ship . faza cyrkulacji ustalonej topside projected area -powierzchnia nawieWU -- -- -- - -- -- transverse -poprzeczny -thrust .charakterystyka manewrowa circle . stem strumieniowego) turn .szybkoSC zmiany kursu speed -prpdkoSC cyrkulacji (statku) .efekt przykienny (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyicienny.woda odrzucana przez Smbe windage -odchylenie (spowodowane wiatrem) area -powierzchnia nawiewu wind bound .pptla .o k r cyrkulacji ~ diameter .wolno naprzod! slow astern! -wolno wstecz! slowing down -zrnniejszenia prqdkohci.

centrum sztormu.cisza zupelna flaw -podmuch wiatru forward spray -bryzg dziobowy froth -piana heavy spray .dryf boczny -angle . z burty .beam .sztormowaC rufh i6C z wiatrem scudding .podnosiC siq na fali.uciec w morze przed sztormem scend .green .state of the .stan morza . fala.fala boczna .obmywany przez fale awave .falowanie boczne.drgania kadhba od naporu fa1 stress . nurzaC dziobem lub rufq heavily -nurzaC siq gwakownie screw racing -wzrost obrotow Sruby wychodzqcej z wody scud . fale wyprzedzajqce .wchodzenie fali (na statek) od rufy - - - - - - (to) pound -uderzaC dziobowq czqSciq statku o fale pounding .morze otwarte .gnany wiatrem dry ship -statek niebiorqcy wody na poklad w sztormie eye of storm . morze otwarte hull slamming .falowanie z baksztagu (skohe do statku) quartering winds -wiatr z baksztagu running high -morze wzburzone run out to sea . falowanie przeciwne . morze niespokojne seas on deck .statek) leaper .athwart .na zawietrznej leeward -zawietrzny leeward .sztormowanie adrift -dryfujqcy.fala krotka main spray -bryzg glowny make heavy weather -pracowaC ciqzko na fali (o statku) overfalls -kipiel.kqt dryfu lop .open .falowanie boczne .following . falowanie krzyzujqce siq .morze wzburzone .quartering .fala nadqzajqca. fala z rufy .podnosiC siq na fali.overtaking . stan morza.turbulent .tempestuous .fala krotka.falujqcy breach .short .5.burta zawietrzna side -burta zawietrzna .short-crested .strona zawietrzna board .naprqienia kadhba spowodowane naporem fa1 pooping . oko sztormu flat calm . ciqzko na fali .ciqzkie bryzgi high sea -morze wzburzone.abeam . falowanie .cross -morze sklocone.udar.morze wzburzone. stlok (fal) overhanging crest -zalamujqcy siq grzbiet fali over rake .rozbijanie siq fa1 (o statek) down the wind -z wiatrem drift .zalewaC dziob statku na kotwicy over-raked -statek zalewany falq w czasie postoju na kotwicy panting .sztormowanie rufq sea -morze.falowanie nadqkajqce.(lezqcy) po stronie zawietrznej leeway . NAWIGACJA Weathering .stan morza .drobna fala lee .sea state .morze wzburzone .schronienie - - - - - -- - - - - - - - . znos angle -kqt dryfu current -prqd dryfowy direction -kierunek dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven -gnany (np. zapadaC dziobem lub rufq w fale (o statku) shake -wstrzqs shelter . sleming labour -pracowaC (np.navigable -polowka zeglowna (w cyklonie) send .falowanie z baksztagu (skoh e do statku) .uderzenia dziobowej czqki kadhba (o wodq wskutek zbyt duiej prqdkoSci i przechylow wzdhznych).under the . silny sleming.dryf.wchodzenie fali na poklad seaward wind -wiatr od morza semicircle -polkole.fala krotka .fala wchodzqca na poklad statku -head falowanie dziobowe. polkrcg .heavy . ciqzkie uderzenia dziobem o fale quartering waves . wiatrem) -by the wind . spiqtrzona . znoszony afloat -unoszqcy siq na wodzie awash .

tempestuous -pogoda burzowa (to) weather .fala przybojowa .quarter .stan pogody . fala wyprzedzajqca .stern .silna bryza lqdowa wind's eye -kierunek wiatru windward . falowanie nadqzajqce .deep .ciqzkie warunki pogodowe a storm -przetrwak bezpiecznie sztorm -beam .posuwaC siq na czole fali surf zone .ladunek na fali) - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - .run before the .strona nawietrzna statku wet -mokry (statek zalewany przez fale) ship .fala nadqzajqca.speed of -prqdkoSC fali .fala .fala boczna .trudne warunki pogodowe .sztorm.surf .real -wiatr rzeczywisty .synchronous .fala dziobowa .sztorm zimowy winter month -miesiqce zimowe (to) work .sztormowaC under the wind -na zawietrznej unfavourable winds -niepomyhlne wiatry upwind -pod wiatr vortex .bow .beam .falowaC swell -rozkolys.sztormowaC weathering .(statek) biorqcy wodg dziobem wash overboard -zmyC z pokladu wave . linia nawalnic squally .height of .sygnaly sztormowe.heavy .bad .strefa (wystepowania) przyboju surge .pracowaC (np.sleming (uderzenia dziobem statku o fale) spray .ciqzki rozkolys taking off . branie fali na poklad) slamming . fala z rufj .zalewanie (pokladu przez fale.(statek) zatrzymany przez sztorm storm signals .fala ukoSna .warunki pogodowe .wysokoSC fali .burta nawietrzna winter storm .sztormowaC rufq windfall .in the -na wietrze is heading -wiatr wyostrza .burzliwa pogoda .szkwalisty (wiatr) storm bound .6.fala glqbokowodna . NAVIGATION ship's endurance .szkwal line .ground .severe .overtaking - - - - - - - - .sila wiatru . prqd dryfowy drift . statek dzielny wind -wiatr component .fala z rufy.wiatr z baksztagu . plywu) tempest .slabniqcie (wiatru.glowny kierunek dryfu wiatrowego current -prqd dryfowy .cross -krzykujqce siq fale martwe .gwaitowna fala (to) surge . martwa fala .oko cyklonu washing down .bryzg (np.stern system -uklad z falowaniem nadqzaj v ~ . burza to windward -na wiatr (w kierunku skqd wieje wiatr) (to) track .sldadowa od wiatru current -prqd wiatrowy.sztormowanie weather quarter .round -wiatr obracajqcy siq .falowanie nadqzajqce.trawers nawietrzny bound .zatrzymany przez pogodq gleam -przejainienie nad horyzontem zwiastujqce poprawe pogody . statek.following .SledziC (przemieszczanie siq oka tajfunu) traverse wind -wiatr przeciwny true wind -wiatr rzeczywisty try .nawietrzny.deep water .fala martwa z dziobu .transverse . sygnaly ostrzegajqce o sztormie (to) strain -pracowaC (o kadlubie na fali) (to) surf .fala glqbokowodna .diagonal .statek biorqcy duzo wody na poklad wholesome (ship) -(statek) dobrze trzymajqcy siq na fali.land -bryza lqdowa .fala przydenna .foul .rough .fala synchroniczna .head .state of the .following -wiatr z rufy force . na wiatr side .linia szkwalu.fala poprzeczna weather -pogoda .zla pogoda conditions . fali) squall .zdolnoSC statku do przetrwania (trudnych warunkow pogodowych) shipment of green water -zalewanie pokladu (przez fale) shipping water .

warunki lodowe formation .light .(akwen. stanowi duze niebezpieczehstwo dla zeglugi) icing .oblodzenie (np. wykorzystywane do cumowania) ice under pressure -1od pod naporem (lbd. na ktorym wystqpujq ciqzkie.odblask lodowy loose ice .1od -bulletin -biuletyn lodowy chart -mapa lodowa code .ciqzkie warunki lodowe ice-free .luzna kra nip -kleszczenie statku (przez lod.kanal przybrzezny (w lodach) - - --- . gdzie zegluga jest mozliwa tylko w asyhcie lodoiamacza) lym - - ice-breaker -lodoiamacz working with .sezon lodowy (okres zalodzenia) signal .sygnal lodowy strengthening . w kt6rym nastqpuje aktywny proces deformacji.lead -wolne przejkcie miqdzy pakiem a stalym lodem. uniemozliwiajqce mu samodzielnqzeglugq) nipped -zakleszczony (przez 1od) opening -przejicie w lodzie open lead near shore .zegluga z lodolamaczem.severe . utrudniajqce zeglugq warunki lodowe) field of ice -pole lodowe first open water -po ustagieniu lod6w flaw -szczelina pomiqdzy pakiem a lodem sta- .medium -umiarkowane warunki lodowe . czqsto okresowe. kanal na akwenie zalodzonym frozen in . statku) load . manewrowanie z lodolamaczem ice conditions -warunki lodowe . tor wodny) wolny od lodu ice-free -(port) niezamarzajqcy ice jamming -zator lodowy ice lead -przejicie w lodach iceport .5. NAWIGACJA Ice navigation -nawigacja w lodach beset .(port) skuty lodem icebound -(statek) uwiqziony w lodach icebound -skuty lodem (akwen.(statek) uwigiony w lodach difficult area .wzmocnienie przeciwlodowe warning .ostrzezenie lodowe icebound .kod lodowy conditions . lodowa sluzba patrolowa -pilot .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa land blink .(statek) zablokowany lodami frozen spray -marznqcy bryzg (fali) ice .lekkie .port lodowy (wglqbienie w barierze lodowej.oblodzenie International Ice Patrol (IIP) . raport o zalodzeniu season .otwarty kanal w lodach przy brzegu open water .obciqzenie od oblodzenia patrol -patrol lodowy.pilot lodowy --report -meldunek lodowy.obszar trudny (obszar.akwen wolny od zalodzenia over-icing the ship -zalodzenie statku Radio Navigational Warnings and Ice Reports -radiowe ostrzeienia nawigacyjne i meldunki lodowe shore lead .

.GMDSS communication in emergency -IqcznoS GMDSS w niebezpieczeristwie local user terminal lokalna stacja odbiorcza coast radio statior.

alarm .amplituda modulation (AM) .antena radiowa o ksztalcie miski .sztuczna antena earthing switch -przelqcznik uziemienia anteny .obw6d antenowy -breaker -wylqcznik antenowy control table .emisja z jednq wstegq bocznq switch -przelqcznik zakresow .modulacja przez kluczowanie amplitudy answerback -znamiennik (teleksowy) antenna .uruchomiC przypadkowo adjacent channel -(radiowy) kana1 przylegly Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Spis sygnalow radiowych Admiralicji (Brytyjskiej) aerial . bardzo wqskie .linka antenowa -yard .inadvertently .antena bezkierunkowa .akwen audibility -zrozumialoSC.stabilized .maritime .dolna wstega boczna .tablica rozdzielacza antenowa current . osi~alnoSC ka(np. slyszalnoS6 audiable alarm -alarm akustyczny Automated Mutual Assistance Vessel Reporting System (AMVER) .Sledzenie automatyczne (np.zakres morski .single side (SSB) . satelity przez antenq) availability -dostqpnoSC.baterie wielokrotnie ladowalne - - -- - - - - - - - - - - .antena wewnqtrzna .very narrow (VNB) -p.intermediate (IB) -pasmo poSrednie .narrow (NB) -pasmo wqskie .cewka antenowa strojqca -wire . NAWIGACJA Radio and GMDSS communication -IqcznoE radiowa i GMDSS accounting authority -firma rozliczajqca korespondencj~ statku accounting authority identification code (AAIC) .pozycja niebezpieczenstwa alerting .sea .potwierdziC odbior activate -uaktywni automatically -uruchomiC automatycznie manually .antena kierunkowa .lower side .omni-directional .obszar.indpendant side (ISB) -niezalezna wstega boczna .Automatyczny system raportowania [pozycji dla] wzajemnej pomocy statkow auto-alarm-autoalarm (automatycmy odbiornik alarmowy) automatic keying device -klucz automatyczn Y Automatic Gain Control (AGC) -automatyczna regulacja wzmocnienia Automatic radio telex (ATOR) -automatyczny teleks radiowy Automatic Repeat on reQuest (ARQ) -automatyczne zqdanie powtbrzenia auto-track .szerokoSC pasma batteries -baterie .indoor .antena ramowa -mast -maszt antenowy -terminal -koncowka antenowa .alarm falszywy alert .Srodki alarmowania amplitude shift-keying (ASK) .parabolic .antena paraboliczna .dumrnv .alarmowanie w niebezpieczenstwie .distress .position of .modulacja amplitudy area . dip01 - - - - - - - - - - - - - amplifier -wzmacniacz amplitude . nalu komunikacji) banana pin -wtyczka bananowa band -pasmo -high frequency (HF) pasmo wysokich czqstotliwoki .antena stabilizowana - - antena dipolowa. akwen .dish .antena - dipole - - .wide (WB) -pasmo szerokie (foniczne) bandwidth .uruchomiC rqcznie .antena .alarmowanie .prqd antenowy .means of .5.antena nadawcza -trunk -rurowy przepust anteny w pokladzie tuning coil .directional .sztuczna antena -change over switch -przelqcznik antenowy nadawanie-odbior circuit .wstqga boczna (czqstotliwoSci) .loop .kod identyfikacyjny firmy rozliczajqcej korespondencjq statkowq acknowledgement -potwierdzenie (odbioru) acknowledge receipt .reja antenowa (to) alarm -alarmowaC .side .false .artificial .transmitting .re-chargeable .

6. NAVIGATION (?MDSS ?o eauivment yposaie&ex~~~~~ MF/HF DSC watch receiver/ radiotelefone MF/HF/ NBDP telex terminal/ NAVTEX receiver/ odbiornik nastuchowv MF/HF radiotelefon MF/HF terminal teleksowv NBDP DSC odbiornik Navtex f VHF radiotelefone with built-in DSC/ radiotelefon VHF z wbudowanym DSC Y printer/ drukarka MF/HF DSC terminal/ terminal MF/HF DSC Sea area A4 .skladowe stacji GMDSS dla obszaru morskiego A4 GMDSS alarming and position indicating equipment .system automatycznej idenlyfikacji AZS rejestrator danych z podr& .GMDSS station components .wyposaienie GMDSS dla alarmowania VHF hand held radio/ reczna radiostacja VHF transmitter with unique encoded signal/ nadajnik z unikalnym sygnaiem identyjikacyjnym VHF antenna/ GPYVHF combined antennu/ antena zintegrowana GPS/VHF distribution box/ skrzynka rozdzielcza linka do mocowania ptawy do Srodka ratunkowego Automatic Zdentification SystemAZS .

safety -wywolanie ostrzegawcze .wywolanie ogolne .assignment .terrestrial .kod kierunkowy .polqczenie z wybranq osoba .kod kraju . szafka call .modulowana fala noina channel -kanal .-wspolny kanal radiokomunikacyjny .czgstotliwoiC wymaczona delivery .wywolanie sluibowe (DSC) sign .safety . vot.lqcznoiC za pomocq urzqdzeri naziemnych (w odroinieniu od satelitarnej) -worldwide komunikacja radiowa o zasiggu globalnym Communication.relay .country .all stations .request .kanal przydzielony .all ships -w.schemat blokowy (urzqdzenia) blocking -blokowanie odbiornika broadcast .oplata brzegowa .poirednictwo (w komunikacji w niebezpieczenstwie) .deferred .wywokanie rutynowe (DSC) . transmisja radiowa.kanal wspolny . -- - foniczny na oddzielnej czpstotliwoScinoinej charge .single per carrier -pojedynczy kanal tele- - - - - -- -- - - - - - - - - \ . polqczenie (telefoniczne) .sygnal wywolawczy. do wszystkich stacji category -kategoria wywolania .kanal iqdania .maritime -1qcznoiC morska .telex .repeating of -powtorzenie wywolania .dostarczenie odloione delayed .inter-ship radio .dostarczenie natychmiastowe priority -priorytet dostarczenia digital -cyfrowy -call -wywolanie cyfrowe - - - -- - - - - - - -- - - - - .grupowy sygnak wywolawczy -distress wywolanie w niebezpieczenstwie .reliable .general .korespondencja publiczna . Search and Rescue Commi -ttee (COMSAR) -Podkomitet (IMO) dls Radiokomunikacji. NAWIGACJA bias -przedpigie blind transmission -nadawanie bez potwierdzenia odbioru.1qcznoiC satelitarna .on-scene -s -kanaly (lqcznoici) uiywane na miejscu akcjilwypadku A .kqcznoik migdzy statkami .oplata .lqcznoiC niezawodna .korespondencja (tu: radiowa) . do wszystkich statkbw .w.kanal przydzialu . block diagram .nadawanie radiofoniczne. komunikacja band -pasmo emisji .geographical area -wywolanie statkow w okreilonym obszarze geograficznym .routine .oplata statkowa code -kod .collect rozmowa na koszt abonenta z lqdu .: nadawanie blind . radiofonia cabinet .coast .modulated .group to selected ships .bridge-to-bridge -lqcznoik mostek-mostek .szybkoiC transmisji danych de-activated -ponownie uruchomiony dedicated frequency .immediate .fala nietlumiona correspondence .satellite .public .ship . wiadomoici) confirmation -potwierdzenie otrzymania .telephone .signalling .area .fala noina -wave (CW) .5.dostarczenie (np.common . wzywaC calling (ship) -statek wywolujqcy calling frequences -czgtotliwoit wywolania carriage -karetka dalekopisu -return -przesunipcie karetki do kolejnej linii carrier . Poszukiwan i Ratownictwa continuous wave (CW) .skrzynka.ship's business .message -kanal roboczy .co-.fala noina .korespondencja bezpieczenstwa.collective sign .loss of -utrata lqcznoici .lqcznoiC telefoniczna .wywolanie grupowe do wybranych statk6w .destination -kod przeznaczenia kod senvisu telefonicz-telephone service nego . ostrzegawcza coverage -pokrycie (systemem lqcznoici) data rate .wywolanie (radiowe).1qcznoiC teleksowa .telex service -kod senvisu teleksowego communication -lqcznoiC. sygnal rozpoznawczy (to) call -wolaC.dostarczenie opoznione .person to person .initiate a -wywolaC (innq stacjp) -in progress -wywolanie w trakcie (trwajqce) .

Radar antenna (X band)/antena ra- Antennas ' arrangement I daru pasma X.wspohzqdne (pozycji) niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoik niebezpieczenstwa . Radome antenna INMARSAT-A/antena kopuiowa stacji satelitarnej INMARSAT-A 11.dupleksowa szybka transmisja danych duplex operation . wskaznik (to) display .awarjjna radioplawa lotnicza (GMDSS) . Weather facsimile antenna/ antenafaksymile pogodowego/ 15. 18. UHF telemetw antenna/ antena sys1 temu telemetrychego UHF 10. Receiving MF/HF-DSC antenna/ antena odbiorcza MFhYF-DSC 5. VHF antenna/ antena VHF 7. Antenna coupler/ uklad sprzegajqcy antenowy 3.wezwanie pomocy. Decca receiver antenna/ antena odbiornika Decca 12.zdwajacz.podwojna wstqga boczna. wskainik. modulacja dwuwstegowa transmission . UHF-antenna/antena UHF.cyfrowe selektywne wywolanie digital selective call (DSC) .signal -sygnal wzywania pomocy - -- --- - -traffic . zaburzenia dot -kropka (w alfabecie Morse'a) double side band (DSB) .cyfrowe selektywne wywolanie diplexer . 1. Anemometer sensor/ czujnik wiatromierza. 22. disturbance -zaklocenia.generator (DMG) generator wiadomoici niebezpieczenstwa . Spot beam antenna/antena s y s t e m roinicowego. Antenna INMARSAT-C/ antena stacji satelitarnej INMARSAT-C 9.nature -rodzaj niebezpieczenstwa . Whip antenna/ antena pretowa. 21.radiokomunikacja dwutorowa enhanced group call (EGC) -rozszerzone wywolanie grupowe emergency locator transmitter (ELT) . TV/FM receivina antenna/ antenu odbiorcza TV/FM.bezpoirednia l@cznoSkradiowa direct printing -wydruk bezpoiredni telegraphy -telegrafia o w. Transmitting MF/HF antenna/ antena nadawcza MF/HF 2.. 23. 19. AM receivina antenna/ antena odbiornika AM.ekran monitora. GPS antenna/ antena systemu GPS 13. Wire antenna/ antena linkowa.message wiadomoik w niebezpieczenstwie . Radiodirection finder antenna/ antena radionamiernika 14.6. bezpoirednim directional -kierunkowy radio beacon . NAVIGATION . zobrazowanie screen . VHFIDSC antenna/ antena VHFIDSC 8. 20. dwuplekser direct radio link .selective calling (DSC) .obrazowak distress -niebezpiecznstwo -button -przycisk powodujqcy wygenerowanie wiadomoici niebezpieczenstwa call . 16. 24.korespondencja w n. Watch keeping receiver antenna/ antena odbiorcza odbiornika nasiuchowego 6.priority -priorytet niebezpieczenstwa .radiolatarnia kierunkowa direction finder -radionamiernik direction finding (DF) -radionamierzanie display -monitor. Radar antenna (S band)/ antena radaru pasma S.wywolanie w niebezpieczenstwie w systemie DSC calling channel -kana1 wywolania w DSC duplex high speed data (transmission) (DHSD) . VHF antenna/ antena VHF 4. Omni directional cone-shaped antenna/ bezkierunkowa antena stozkowa . 17.emisja dwuwstqgowa droppable disposable radio -prosta radiostacja zrzutowa (do zrzucania z samolotow) DSC distress call . wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .

czgtotliwoik dodatkowa -shift keying (FSK) .regulacja wzmocnienia of antenna . foniczna.working . NAWIGACJA On-board communication fqcznos'Cwewnqtrzstatkowa - headset/ sluchawki signal device/ Swiatlo sygnalizacyjne I e-mail -poczta elektroniczna emergency locator transmitter (ELT) .cz.cz.Swiadectwo Ogolnego Operatora GMDSS Global maritime distress and safety system (GMDSS) -Swiatowy Morski System Lqcznoici Alarmowej i Bezpieczenstwa .obwiednia (modulacji) erase signal . 3-30 GHz .modulacja z kluczowaniem czgstotliwobci .maximum usable frequency .300-3000 MHz.automatic control (AGC) .300 GHz) . do IqcznoSci migdzystatkowej .extremely low skrajnie male cz~stotliwoSci (ponizej 300 KHz) . u j t k o w a . czgstotliwoSC fa1 metrowych 3-30 kHz -very low (VLF) . -high (HF) .awaryjny nadajnik lokalizujqcy (lotniczy) emergency position-indicating radiobeacon (EPIRB) .radio (RF) .secondary .very high (VHF) .czgstotliwoSk robocza gain -wzmocnienie .wielokrotny dostgp z podzialem czasu -extremely high skrajnie wielkie czgstotliwoSci (30 .cz. 3-30 MHz -intermediate -(IF) -cz~stotliwoSC poirednia -international maritime distress migdzynarodowe morskie cz.(to) guard .zysk anteny General Operator Certificate (GOC) .inter-ship -- - - - - - - - - .assigned .(morska) radioplawa awaryjna end of sequence signal (EOS) .otwarty system korekcji blqd6w w transmisji 1-10 figure code -kod cyfrowy float free terminal -EPIRB. 30-300 MHz.czgstotliwoiC radiowa . 300-3000 kHz -modulation (FM) -modulacja czgtotliwoici .znak kohca sekwencji envelope .medium (MF) .odstgp pomigdzy blgdami establish contact -nawiqzak 1qcznoSC facsimile -faksymile. akustyczna ..cz.czgstotliwoSC lotnicza .SAR-dedicated -czgstotliwoSC przypisana sluzbom SAR .super high (SHF) .extra high (EHF) .primary .sygnal pomylki error -blqd.aeronautical . pomylka gap .czgstotliwoSC nadawcza -ultra high -(UHF) .czgstotliwoSC 30-300 kHz . -prowadzik nasluch na cz.cz. czgstotliwoSC fa1 decymetrowych .low (LF) .automatyczna regulacja wzmocnienia control .najnizsza cz.voice (VF) . radioplawa awavjna format for calling -rodzaj wywolania frequency -czgstotliwoSC ..najwyzsza (w danych warunkach) czgstotliwoiC uzyteczna . niebezpieczenstwa - - - - --- - - -- cz. fax Forward Error Correcting (FEC) .cz~stotliwoSC .czgstotliwoSC przydzielona . 30-300 GHz division multiple access (FDMA) .cz.transmitting .5.lowest usable .czgstotliwoik podstawowa .

korespondencja sluzbowa -priority -pienvszenstwo przekazu wiadomoSci MET warning .sygnal do naprowadzania.radioplawa awaryjna systemy Inrnarsat E line feed -przesunigcie linii (w dalekopisie) List of Coast Stations .sluzba nasluchowa local oscillator . Telekomunikacji International Telecommunication Convention (ITC) -Migdzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna International Telecommunication Regulations (ITR) . mikrofon headphone .ostrzezenie meteorologiczne microphone -mikrofon microprocessor -mikroprocesor microswitch -mikrowylqcznik - - . NAVIGATION .kluczowanie.Mi~dzynarodowe Regulaminy Radiotelekomunikacyjne International TelecommunicationUnion (ITU) -Migdzynarodowy Zwiqzek Telekomunika- - - - C Y ~ ~ Y International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.Spis stacji radionamierzania i sluzb specjalnych List of Ship Stations . nielegalne International Radio Consultative Committee (CCIR) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.unlawful -zaklocenia spowodowane pracq nieregulaminowh bezprawne. Master Plan for GMDSS -plan ogolny (funkcjonowania) systemu GMDSS Mayday -radiotelefoniczny sygnal niebezpieczenstwa relay -poSrednictwo w niebezpieczenstwie message (MSG) .odbiornik morskich informacji b. nadawanie kluczem L-band satelite EPIRB .Spis stacji statkowych (to) listen -prowadzik nasluch (radiowy) continously -prowadzik nasluch cicgly listening in .Migdzynarodowa Organizacja Ruchomej LqcznoSci Satelitarnej Mobile Number (IMN) .sluchawki naglowne high speed data (transmission) (HSD) -szybka transmisja danych homing -nakierowanie.morskie informacje bezpieczenstwa -maritime safety information receiver NAVTEX . Telegrafii i Telefonii key -klucz telegraficzny keyboard -klawiatura key in -wprowadzik (za pomocq klawiatury) keying .czas biemy (przy nadawaniu) impulse -impuls Inmarsat (International Mobile Satellite Organization) .kod identyfikacyjny morskiej sluzby ruchomej Maritime Safety Information (MSI) .nasluch radiowy listening post -miejsce nasluchu listening watch .6.logowanie (zglaszanie gotowoki do pracy urzqdzenia np. sygnal naprowadzaj qcy identity -tozsamoSk (stacji) -number -numer identyfikacyjny identification number -numer identyfikacyj"Y idle period .spis stacji nadbrzeznych List of Radio determination and Special Service Stations .fala przyziemna hand-held VHF equipment -przenoina (rgczna) radiostacja VHF hand-held walkie-talkie -przenohy (rgczny) radiotelefon UKF hand set -mikrotelefon.numer identyfikacyjny naziemnej stacji statkowej International Telecommunication Satellite Consortium (INTELSAT) .lokalna stacja naziemna loudspeaker -gloinik Maritime Identification Digits (MID) -morski numer identyfikacyjny (wskaznik bandery Maritime Mobile Service (MMS) .ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Satellite Service (MMSS) satelitarna ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Selective Call identify code (MMSI) .wiadomoSc.generator lokalny log-in .Migdzynarodowe Konsorcjum LqcznoSci Satelitarnej interference -zaklocenie . z danym satelitq) lower side band (LSB) -dolna wstega boczna Local User Terminal (LUT) .-- GMDSS General Operator -ogolny operator GMDSS certificate -Swiadectwo ogolnego operatora GMDSS ground wave . naprowadzanie -bearing -namiar naprowadzajqcy signal .

wtorna sieC alarmowania Network Operation Centre (NOC) -OSrodek Operacyjny Sieci (GMDSS) noise .inne (niebezpieczenstwo) .primary -podstawowa sieC alarmowania .survival craft transceivers -przenoha radiostacja do irodkow ratunkowych power .kopula ochronna (anteny) radio -radiostacja.czpstotliwoSC lqcznoici w niebezpieczenstwie distress signal .obszar w skoordynowanym systemie transmisji ostrzezen dalekiego zasiegu NAVTEX .routine -priorytet zwykly .radiolatarnia bearing .microtelephone -mikrotelefon modulation -modulacja narrow-band direct printing (NBDP) .grounding -wejicie na mieliznp . GMDSS) over .sieC krajowa .sieC (stacji radiowych) . uprzywilejowanie (np.kolizja .opuszczenie statku .abandoning ship .distress -niebezpieczenstwo . przenoSna .atak piratow NAVAREA . NAWIGACJA - - - - - - - - - - - --- .moc -amplifier -wzmacniacz mocy pre-amplifier -przedwzmacniacz procedural words .equipment -przenoiny sprzpt radiowy .awaryjny.zaklocenie radiowe log book ..safety -bezpieczenstwo (ostrzeganie) .thmienie szumbw number -numer .radiostacia do namierzania distress frequency .secondary .radiooperator 5.collision .telegrafia dalekopisowa o druku bezpoirednim nature of distress -rodzaj niebezpieczenstwa . pierwszenstwo.listing .disabled and adrift .radiowy sygnal wzywania pomocy fix -pozycja z radionamiarow fog signal -radiowy sygnal mglowy frequency -czgtotliwoSC radiowa heading angle -radiowy kqt hrsowy -horizon -horyzont radiowy interference .system automatycznego odbioru morskich informacji bezpieczenstwa network .urgency -pilnoSC procedure -procedura .zatonigie .radiofonia calling-in point -punkt meldunkowy (np.szumy.sinking .alfabet fonetyczny (sluiqcy do literowania) portable -przenoiny -hand-held radio -radiostacja rqczna.lqdowa publiczna sieC telekomunikacyjna .procedura korespondencji propagation -propagacja characteristic -charakterystyka propagacji protective radome .priorytet.(radiotelefoniczny) sygnal pilnoici pause -pauza Personal Locator Beacon (PLB) . zaklocenia level -poziom szurnow suppression .dziennik radiowy officer -radiooficer operator .hand-held battery-powered radio -podrpczna radiostacja przenoina zasilana bateriami -hand-held droppable radio -przenoha (rpczna) radiostacja zrzutowa .correspondence .undesignated .called subscribers -numer teleksowy abonenta lqdowego -end of sequence -koniec sekwencji wywolawczej meteorologicalobservation (OBS) -obserwacje meteorologiczne Operational Control Centre (OCC) . w systemie VTS) channel .(niebezpieczny) przechyl .flooding .zalewanie (przedzialow) . odbiornik radiowy alarm signal -radiowy sygnal-alarmowy -beacon . w l-qcznoki radiowej) .operacyjne centrum kontroli (INMARSAT.slowa proceduralne priority .sygnal przejScia na odbior PAN PAN .radionamiar -broadcast .public switched (PSN) .firelexplosion -pozarleksplozja . indywidualny nadajnik pozycjonujqcy phonetic spelling -literowanie phonetic alphabet .unieruchomienie i dryfowanie .sieC miqdzynarodowa . lslczno66 radiowa direction-finder -radionamiernik direction-finding -radionamierzanie station .radio -radiostacja przenokna .kana1 IqcznoSci radiowej -communication -komunikacja radiowa.international .national .attack by pirates .

odbierajqcy antenna .czgtotliwoSci przypisane sluibom SAR Search and Rescue Satellite Aided Tracking (SARSAT) .manualy -zerowanie (resetowanie) rpczne revolving radio beacon . akwen .list radio-teleksowy -noise .radiostacja publiczna receiver -odbiornik radiowy report .system satelitow geostacjonarnych scanning -przeszukiwanie receiver .group .radioodbiornik receiving .transmission of -transmisja wiadomoSci bezpieczenstwa search and rescue (SAR) -poszukiwanie i ratowanie operation . wolanie o pomoc).nadajnik radiowy sending -nadawanie Sequential Single Frequency Code (SSFC) sekwencyjny kod jednoczpstotliwoiciowy (analogowe selektywne wywolanie) service -tu: IqcznoiC ---- - --- - - -- .system (sieC) satelitarna .odbieranie.sygnal radiowy silence . pot: resetowanie .radiolatarnia obrotowa - - - - - - - - rotating beacon -radiolatamia wirujqca rotating direction finder .announcement of ogloszenie wiadomoSci bezpieczenstwa .AOR-West (Atlantic Ocean Region-West) zachodni rejon Oceanu Atlantyckiego .IOR (Indian Ocean Region) .polar-orbiting . RTF) .kabina radiowa safety signal -radiowy sygnal ostrzegawczy set .radiolatamia kierunkowa radio regulations (RR) -regulaminy radiowe radiotelex -radioteleks receiver . sygnaw region -region.odbiornik .odbior recipient -odbiorca (korespondencji radiowej.AOR-East (Atlantic Ocean Region-East) wschodni rejon Oceanu Atlantyckiego .grupowe wywolanie selektywne --number -numer wywolania selektywnego Selective Broadcast Sending Station (SBSS) stacja nadawcza selektywnego systemu rozglaszania selectivity .radiotelefoniczny sygnal bezpieczenstwa segment -segment .satelitarny segment sieci Iqcznofci (to) select -wybraC (stacjp.emergency -radioodbiornik awaryjny letter (RTL) .lqdowy segment sieci lqcznohci .stacja odbierajqca reception . rejon.selektywnoSC semi-conductor -polprzewodnik sender .osrodek zarzqdzania sieciq satelit6w (Inmarsat) satelite system .poszukiwanie i ratowanie wspomagane Sledzeniem satelitarnym (sieC satelitow ratownictwa) search and rescue radar transponders (SART) -transponder radarowy Satcom (satellite communication) -komunikacja satelitarna Satellite Control Centre (SCC) .operacja poszukiwania i rat.rejon Oceanu Indyjskiego .cisza radiowa station .radionamiernik z antenq obrotowq safety call -wywolanie ostrzegawcze safety message -wiadomoSC. okreSlanie pozycji za pomocq radionamiarow radiogoniometer -radionamiernik radiolocation -radiolokacja radio-range beacon .dalekopis radiowy radiodetermination -radionamierzanie.space . NAVIGATION -pratique -Swiadectwo wolnoSci ruchow uzyskane drogq radiowq .radiostacja telephony (RIT.6.POR (Pacific Ocean Region) -rejon Oceanu Spokojnego relay .ground .radiotelefonia telegraph (WT) -radiotelegrafia telegraphy (RTG) -radiotelegrafia -teletype (RTT) .odbiornik przeszukujqcy securite! .geostationary .raport radiowy room .przekazywak (np. czpstotliwoSC) selective calling -wywolanie selektywne . komunikat .zerowanie.radio .antena odbiorcza -ship -statek odbierajqcy (korespondencjp radiowq) station .odbiornik radiowy signal .system satelitow o orbitach polamych (biegunowych) . dedicated frequencies .public station .szumy wlasne odbiornika . poSredniczyC reply .odpowiedz reporting point -punkt meldunkowy (statku) reset .

mobile earth (MES) .master . stacja kt6ra nadala sygnal. przekazana teleksem traffic -trafika -distress korespondencja w niebezpieczenstwie .statek nadajqcy (wiadomoSC) station .slave .sprawdzanie sprzetu text .ship .intership .sygnal rozpoznawczy.lqcznoSC Sredniego zasiegu . sygnal wywolawczy single channel per carrier (SCPC) -pojedynczy kanal telefoniczny.land earth (LES) .stacja statkowa .exchange of -wymiana korespondencji . przesylanie - - - - - - - -- - - - - - - .s.stacja ruchoma .5. transmisja (np. nadawcza) -broadcast receiving (BRS) .stacja (statek) w niebezpieczenstwie in vicinity .short-range .stacja (np.radio -teleks radiowy.1qcznoSC teleksowa message -wiadomoSC teleksowa .naziemna stacja ruchoma (systemu Inmarsat) - - - - - - - - - - - - - - - - - name of .(radiotelegraficzny) sygnal wzywania pomocy (to) spell .lqdowa stacja naziemna (systemu Inmarsat) .wznowienie (komunikacji radiowej) .ground earth (GES) -naziemna stacja nadbrzezna -in distress .(technika) czasowego zwielokrotnienia kanalow Time Division Multiplexer Access (TDMA) zwielokrotnienie czasowe dostepu do satelity teleprinter message (tpm) -wiadomoii.safety .coast .tekst Time Division Multiplex (TDM) .coast earth (CES) .stacja koordynujqca (Inmarsat) -of origin -stacja zlecajqca. radioteleks terrestrial -przyziemny test . ruchoma stacja naziemna lqcznoSci satelitarnej .teleks communication . odbiorcza -broadcast sending (BSS) -stacja nadawcza .stacja glowna -mobile .odwolanie ciszy (radiowej) signal letters . wiadomoSC . NAWIGACJA long-range .podawanie kolejki oczekujqcych (przez stacjg brzegowd .nadajnik krotkofalow ship-to-shore -IqcznoSC statku z brzegiem -alerting -alarmowanie stacji brzegowej przez statek call -wywolanie stacji brzegowej przez st.lifting . -distress alert -alarmowanie stacji brzegowej przez statek w niebezpieczenstwie silence .(pokrgtlo) blokady szum6w standby -pogotowie statics .1iterowaC space .lqcznoSC dalekiego zasiegu medium-range .stacja nadajqca wiadomoSC) transmission .n a m a stacji network co-ordination (NCS) .polozenie stacji .odstgp (w wydruku dalekopisu) squelch .ship earth station (SES) .equipment .location of .stacja brzegowa .stacja w pobliiu .stacja podlegla store and forward messaging -technika gromadzenia i przesylania informacji telecommunication -telekomunikacja teleprinter -dalekopis telex .korespondencja bezpieczenstwa (ostrzegawcza) transeiver -zespol nadawczo-odbiorczy transmit-receiveswitch -przelqcznik nadawanie-odbi6r transmitter -nadajnik transmitting -nadawanie ship . sprawdzanie .statkowa. pojedynczy kanal na jednq n o h q single-sideband modulation (SSB) -modulacja jednowstqgowa SOS .resumption (of radio -) . przekazywanie.test.calling .naziemna stacja nadbrzezna (lqcznoici satelitarnej) -coast radio (CRS) -radiostacja nadbrzeina (IqcznoSci terrestrycznej) .komunikacja radiowa mipdzy statkami list -wykaz zalegajqcej korespondencji .IqcznoSC krotkiego zasiqgu set up watch -ustali6 wachtg short-wave transmitter . danych).nadawanie.stacja wywolujqca .roll call of .cisza (tu: radiowa) . sprawdzenie testing -testowanie.zakiocenia atmosferyczne (w odbiorze radiowym) station .

line linia zasilajqca -to cease transmission-zaprzestak nadawania transponder -wmacniacz z ukladem przemiany (w radiokomunikacji satelitamej) T-R cell .proszg POS -pozycja statku RCD .dotyczy RPT -powtorzenie RTL .zqdanie podania statusu wiadomoici przeslanych systemem "przechowaji przekai" - - - - .wskainik strojenia two-channel -dwukanalowy urgency .dziennik radiostacji. rozpoczq5 nadawanie HELP .stopien pilnoici -message -pilna wiadomoik -signal -sygnal p.zqdanie polqczenia z operatorem PLS . nadajnik) tuned circuit -obwod strojony (rezonansowy) tunimg .strojenie indicator .odebrano RDL .wiadomoik.kondensator w. NAVIGATION - .g6ma wstqga boczna variable capacitor -kondensator zmienny very high frequency (VHF) -wysoka czgtotliwoik (30 .anulowane AMV -wiadomoik do systemu AMVER BRK .band -pasmo czgstotliwoici przenoszonych .czekak MSG .(niegdyi) kabina radiowa log . (komunikatu.radio .zqdanie informacji z bazy danych stacji nadbrzeznej MED -pilna wiadomoik medyczna MNS .kody i skr6ty teleksowe ABS .brak polqczenia OBS -wiadomoik meteorologiczna OCC .kabina radiowa telegraphy (WIT) -radiotelegrafia World Wide Navigational Warning System (WWNWS) . dziennik radiowy operator .czgstotliwoik nasluchu na statku GA+ . NIO) T-R switch .nadawak.pilnoik .zqdanie ponownego polqczenia z abonentem wywolanym poprzedniq komendq DIRTTLX RE (REF) . radionamiar cabin .abonent nieobecny ACK -potwierdzenie ADV -powiadomienie AGN .zgadzam siql zgadzasz sic? OPR . przelqcznik nadawanie-odbior trimmer -kondensator wyrownawczy rownolegly capacitor .degree of .wachta radiowa .wiadomoici) upper side band (USB) .zqdanie informacji o uslugach i procedurach stacji nadbrzeznej INF .przelqcznik NIO.przerwanie polqczenia ze stacjq nadbrzeznq CRV -czy odbierasz dobrze? odbieram dobrze DATA .zqdanie podania ostrzezeh nawigacyjnych NC .mierak gazowany (lampa nadawanie-odbior.blqd formatu FREQ .set up .znowu ANUL .stroit (np.300 MHz) volume -regulacja sily glow watch -wachta (sluzba) .abonent zajqty OK .zqdanie przekazania wiadornoici do abonenta przy pomocy transmisji danych DIRTTLX -zqdanie nawiilzania bezpo6redniej lqcznoici teleksowej z abonentem DER -nieczynny EEE -pomyika FAX -zqdanie przekazania wiadomoici na faks FM .6.list radio-teleksowy STA .O ~ / Z FMT .~wiatowy System Ostrzezen Nawigacyjnych Telex command codes and abbrevations .minuty MOM .ustanowik wachtg wireless -radiostacja -aerial -antena radiowa -bearing -namiar radiowy. rownolegly tropospheric wave -fala troposferyczna (to) tune . nadak wiadomoik MULTLX -wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do kilku adresatow NAV .radiooperator room .

sygnalizacja i sygnaly aldis lamp -aldis. znak dzienny) - - - - Signal mast .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do innego statku SRY -przepraszam SVC .nadanie noty sluzbowej SVP -proszg TAX -jaka oplata? TEL .maszt sygnalowy top mast/ wierzchoiek masztu not under command lights/ Swiatia statku "nieodpowiadajqcego top flash lrght/ Swiatio do sygnalizacji Morse'a i Christmas tree/ t . NAWIGACJA STS .long .kula (mak dzieAy) . lampa sygnalowa blue Peter -flaga rnks "P".stozek (naw.short .apex .dlugi sygnak (syreng rogiem mglowym) .diwigk (syrenq) krotki blinker -szczytowka. reflektor sygnalizacyjny at half-mast -do polowy masztu at the dip .radiotelegram THRU -jestei polqczony w trybie teleksowym TKS .sygnal diwigkowy dlugi .do p6l masztu (o fladze) blast -dzwipk (syreny okrgtowej) .double -podwojny diwigk gwizdkiem .5.cone . colour -bandera narodowa dash -kreska (w alfabecie Morse'a) dasher block -bloczek flagowy day shapes -znaki dzienne .prolonged .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" TLXA -zqdanie potwierdzenia czasu przekazania teleksu do adresata TPR . "wychodzg w morze" burgee -proporczyk (z wycigciem) clip hook -hak zatrzaskowy. karabinczyk color.zqdanie przekazania wiadomoici telefonicznie pod wskazany numer TEST MSG -wiadomoSC testowa TGM .koszyk (znak dzienny) -black ball .dzigkujp TLX .czubek stozka -basket .dalekopis URG -polqczenie pilne W -wyrazy WRU -kto tam ? WX -zqdanie prognozy pogody XXX -pomylka Signalling and signals .

top masztu hoist -wysokoSC bodniesienia) flagi hoist .affirmative flaga potwierdzenia mks.rzut flag sygnalowych Inglefield clips -haczyki flagowe International Code of Signals -Miedzynarodowy Kod Sygnalowy (MKS) A (I have a diver down: keep well clear at slow speed) .diwiekowe sygnaly mglowe -bell . manewrujq z trudnosciq" E (I am altering my course to starboard) .diamond shape .socket -gniazdo drzewca flagowego fly .flaga zastepcza (kodu) -toggle -przetyczka flagowa .sygnal Swietlny wzywania pomocy daylight signalling lamp .statek w pelnej bandergali dressing line .communicate with me) -"jestem niezdolny do mchu."mam po- flagstaff .alarm falszywy farewell whistle -pozegnalny sygnal syrenq first substitute -pienvsza flaga (kodu) zastepcza flag . flaga "tak" alphabet .weather ."mam nurka po wodq: trzymajcie sig z dala i idicie powoli" B (I am taking in.armatni sygnal mglowy signal . bandera .flaga sygnalu pogody .schowek na flagi . or: I am hauling nets) "potrzebuje pilota". nawiqzcie IqcznoSC ze mnq" G (I require a pilot.pilot .flaga narodowa -negative -flaga ."ladujg lub wyladowuje.I am manoeuvring with difficulty) -"trzymajcie sie z dala ode mnie.affirmative) . keep well clear off me) .drzewce flagowe."zmieniam swoj kurs w prawo" J (I am on fire and I have dangerous cargo on board.sygnal alarmowy ending signal .sygnal dzienny w ksztalcie walca dip the flag .explosive -signal -detonacyjny sygnal mglowy gong .lina pomocnicza bandergali dressing ship .znak dzienny w ksztalcie rombu .flara light . sygnal zakonczenia ensign -bandera panstwowa .dlugoSC flagi -nieSC flagp fog .national . lub: "znaczenie poprzedzajqcej grupy sygnalow powinno by6 rozumiane jako potwierdzenie" D (Keep clear of me . H (I have pilot on board) .podnoszenie bandergali (to) dress ship -podnieSC bandergale dye marker .do p6lmasztu (bandera.dzwon mglowy .zmieniam swoj kurs w prawo" F (I am disabled .gong mglowy gun .mercantile .szafka na flagi clip -lqcmik linek flagowych -code--flagakodu .gniazdo maszciku flagowego salute .wind .distress .flaga armatora locker . . potwierdzenie.sygnalizacja zakonczenia.flag - -- - - - -- - - - - - - -- - - - .merchant -bandera marynarki handlowej .drzewce bandery entering signals -sygnaly wejiciowe do portu false alarm .N" MKS oznaczajqca neg a c j ~flaga zaprzeczenia .salutowaC banderq staff .flaga wzywania pomocy . or carrying dangerous goods) . banvnik stosowany jako sygnal wzywania pomocy emergency signal . NAVIGATION .flaga wskazujqca kierunek wiatru flagpole socket .alfabet flagowy chest .lampa do sygnalizacji dziennej dressed full .gniazdo drzewca flagowego .salut banderq staff .audiable . albo mam na statku ladunki niebezpieczne" C (Yes .. or discharging.macznik banvny. flagsztok socket .dipping .bandera handlowa .substitude ..drzewce flagowe ."mam pilota na pokladzie" I (I am altering my course to port) .salutowaC banderq distress flare . Nadawany przez statki rybackie lowiqce w pobliiu siebie oznacza: "wybieram sieci".flaga. flaga) head of mast .mgla .Yak".6.gniazdo maszciku flagowego .drum .flaga pilotowa -pole socket .szczyt masztu.sygnaly mglowe foghorn -rog mglowy full dress (of a ship) -pelna gala banderowa half-mast high .house .

dzwon na mostku poop staff . jestem zajpty tralowaniem we dwojkg" U (You are running into danger) .recognition .cylinder -walec short .. szczytowka -mirror .one-flag ." S (My engines are going astern) .banvnik do wody (sluza..flaglinka zastcpcza long . flaga migdzynarodowego kodu sygnalowego -halyard ..cone .kreska (w alfabecie Morse'a.czlowiek za b u r t e P (All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea.kropka (w alfabecie Morse'a) signal .potrzebujq holownika" lub: ."potrzebujp pomocy" W (I require medical assistance) . I am engaged in pair trawling) .stacja sygnalowa stay .aural .rakietnica.two-flag .sygnal rozpoznawczy rocket -rakieta sygnalowa station .towing .moje silniki pracuja. mozecie przejSC za ma."zatrzymalem moj statek i nie posuwam sic po wodzie" N (No) .flaglinka..sygnal trzyflagowy .visual ."moj statek jest .flaga powtorzenia (MKS) ripper -rog mglowy salute . pistolet do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych . NAWIGACJA zar i niebezpieczny ladunek na statku."trzymajcie siq z dala ode mnie.three letter ..wstrzymajcie sig z wykonywaniem waszych zamierzen i uwazajcie na moje sygnaly".sygnal nocny. sygnal Swietlny .w porcie: .cznoSCU L (You should stop your vessel instantly) -"zatrzymajcie wasz statek natychmiast" M (My vessel is stopped and making no way through the water) .wstecz" T (Keep clear of me. aldisem) -lamp . Y (I am dragging my anchor) .sygnat diwigkowy flag -flaga sygnalowa.sygnal dwuflagowy (mks) . uzyta przez statek rybacki omacza: .wydajg sieci" jack -proporzec."kierujecie sig ku niebezpieczenstwu" V (I require assistance) . flaga pilotowa .rufowy maszt flagowy.zaC z wami la.salut banderze seamarker .sztag sygnalowy ..yellow jack .alfabet Morse'a light .sygnal odpowiedzi .salut -to the flag ..kula . also: My nets have come fast upon an obstruction) . or: I am shooting nets) .zdrowyM proszg o i Swiadectwo zdolnoSci ruchbw" R (The way is off my ship. wqzel szotowy . you may feel your past me) .cy do zwracania uwagi podczas akcji ratowniczej) shape -znak (dzienny) sygnalizacyjny . drzewce bandery reed horn -rog mglowy repeater .warning -sygnal ostrzegawczy -yard -rejka sygnalowa signalling .proporzec dziobowy ..sygnaly holownicze . gdyz statek wkrotce wychodzi w morze".sygnal jednoflagowy pistol . trzymajcie sip z daleka ode mnie" K (I wish to communicate with you) -I1pragnq nawia.flaga kwarantannowa jewel block -bloczek flagowy lazy halyard .sygnalizacja (np."potrzebujq pomocy lekarskiej" X (Stop carrying out your intentions and watch for my signals) -..sygnalizacja optyczna -- - - - - - - - - - - - .moje sieci zaczepily o przeszkodp" Q (my vessel is healthy and I request free pratique) ."droga prowadzi z daleka od mojego statku.answering .lampa do sygnalizacji alfabetem Morse'a nautophone -nautofon pennant -proporczyk .ball . W morzu.night . kotwicg" Z (I require a tug.Swiatlo nawigacyjne pokazujqce literg alfabetu Morse'a Morse lamp .three flag ..lampa sygnalizacyjna.. linka sygnalowa --bend -wqzel flagowy.wszystkie osoby powinny sig zameldowaC na statek. zob.sygnal trzyliterowy .niem(zaprzeczenie) 0 (Man overboard) .answering .bow ..stozek . tez dash) - making colours -podniesienie bandery Morse code .sygnal .lusterko sygnalizacyjne -procedure -procedury sygnalizacyjne ."wlokq moja.5.flaga odpowiedzi pilot house bell .

automat mgiowy syreny okrqtowej lanyard . gwizdek.Swiatko ostrzegawcze .diwiqk ddlgi (syrensl) .maszt flagowy mast truck/ jablko masztu - - - halyard downhaul/ - r mast/ maszt . flaga wskazujqca kierunek wiatru - - Flag mast .kula sygnalowa (do sygnalizacji czasu) top -wierzchoiek.sygnai ostrzegawczy test -proba ukiadu ostrzegawczego whistle .navigational -ostrzezenie nawigacyjne signal . szczyt (masztu) typhon .linka syreny (gwizdka) valve -zawor na syrenq wind vane -wiatrowskaz.syrena okrqtowa.sygnai diwiqkowy signalling -sygnalizacja akustyczna (to) sound -nadawaC sygnal diwiqkowy (to) strike -opuSciC (flagq.linka wszyta w brzeg flagi time ball .diwiqk krotki (syrensl) signal .syrena (diwiqkowa) sound -diwiqk .long . NAVIGATION siren . banderq) tack line .short . buczek controller .ostrzezenie light .urzqdzenie do nadawania sygnaiow mgiowych i ostrzegawczych (ship's whistle) vibratory horn -membranowy rog mglowy warning .6.

ladunki chemiczne i gazy . Cargo stowage .sprzet do mocowania ladunkow tocznych 19. Ro-ro cargo -ladunki toczne CARGO STOWAGE AND LASHING SZTAUOWANIE I MOCOWANIE LADUNKU 12.sztauowanie kontener6w 16.ladunek 1. Chemical and gas cargoes . . Liquid cargoes -ladunki plynne 11. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 7. Cargo .konstrukcja kontenera 6. Cargoes . Containers . Container stowage .7.wentylacja ladunku 10. Cargo lashing .sprzet do sztauowania i mocowania kontenerow 17. Ro-ro cargo lashing equipment .ladunki 2. Cargo distribution planning .Types of containers . Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Cargo safety . Container stacking and lashing equipment .bezpieczenstwo ladunkow 22.sily dzialajqce na ladunek 21.planowanie rozmieszczenia ladunku 13. Forestry products stowage .mocowanie ladunku 15. Ro-ro cargo stowage -sztauowanie ladunk6w tocznych 18.sztauowanie ladunku 14.typ kontenera 5.ladunki chlodzone 9.kontenery 4. .Container construction . Cargo ventilation . Forces acting on cargo .sztauowanie drewna i produktow jego przetwarzania 20. General cargo -drobnica 8. Reefer cargo .

7. CARGO

Cargoes classifcation 1klasyfkacja ladunkdw

-

C
bulk cargoes/ ladunki masowe ladunki masowe suche ladunki masowe piynne

general cargoes/ ladunki dvobnicowe

unitized cargoes/ iadunki jednostkowane

beczki artom/

Cargoes -ladunki
bulk-in-bags-out (BIBO) - zaladunek (towaru) luzem, wyladunek w workach break-bulk cargo - drobnica, ladunek polmasowy, duze partie jednorodnej drobnicy bulk - duza iloid, masa -cargo -ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe cargo - ladunek - deck - ladunek pokladowy - dry - ladunek suchy - dry freight - drobnica konwencjonalna - filler -ladunek wypelniajqcy - frozen - ladunek mrozony - general - drobnica, ladunek drobnicowy -heavy - ladunek ciqzki - homogeneous - ladunek jednorodny - project - ladunki zwiqzane z tym samym projektem, wozone czqsto z roznych miejsc i w roinym czasie - reefer - ladunek chlodzony - refrigerated - ladunek chlodzony - special -ladunek specjalny -transit -ladunek tranzytowy, ladunek przeznaczony do innego portu units -jednostki ladunkowe - voluminous - ladunek o duzej objqtoici commodity - rodzaj ladunku, rodzaj towaru index - indeks towarow float onlfloat off - wplywanie/wyplywanie (technologia przeladunku poziomego barkowca)

-

-

-

-

-

-

-

forestry - pot. okreilenie dot. drewna, celulozy i papieru uzywane w iegludze products (FP) - okreslenie dot, drewna, celulozy i papieru uzywane w zegludze gas - gaz - liquified - gaz plynny generals - drobnica in bulk - luzem, ladunek masowy lift-onhft-off (10-10) -system przeladunku pionowy liquid cargo -ladunek plynny in bulk - ladunek plynny luzem lot - partia (ladunku) measurement goods - towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) merchandise -towar neo-bulk -drobnica jednorodna w duzych partiach; rowniez: break-bulk roll onlroll off (ro-ro) -wtaczaC/wytaczaC, pozioma technologia przeladunku roll onlroll off, lift onllift of, float onlfloat off (ro-lo-flo) - mieszany system przeladunku stosowany na barkowcach ship-to-truck cargo handling system - przeladunek ukladarkami statek-ciqzarowki unit load -jednostka ladunkowa - standardized - znormalizowana jednostka ladunkowa waterborne - (ladunek) przewozony drogq wodns~ zaladowany na statek wet goods -towary (ladunki) plynne, takze ladunki o duzej zawartosci wilgoci

-

-

--

--

Bulk cargo -ladunki masowe

-

animal feed products -pasze ammonium -amon nitrate - azotan amonu phosphate - fosforan amonu sulphate - siarczan amonowy anhydrite -anhydryt apatites -apatyty artificial manures -nawozy sztuczne baryt - baryt block - blok (np. marmuru) bulk - duza iloSC, masa cargo - ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe bulky cargo -ladunki masowe calcium -wapn -ammonium nitrate - saletrzak chloride - chlorek wapnia -nitrate - azotan wapnia phosphate - fosforan wapnia cement -cement cereals - zboza products - produkty zbozowe charcoal -wqgiel drzewny clinker -klinkier coal -wqgiel - anthracite - antracyt, wqgiel antracytowy - cobbles -kostka weglowa (sortyment wegla) - cobs - orzech (s.w.) -duff -wilgotny mial wqglowy dumping - zaladunek wegla -dust - pyl weglowy - hard -wqgiel kamienny, antracyt - lump - gruby wqgiel, wegiel w brylach - nuts - orzech (s.w.) - peas, pea - groszek - small - drobny -tipper - wywrotnica wagonowa coke - koks -breeze - drobny koks, mial koksowy concentrate -koncentrat concentrated ores -koncentraty rudy corundum -korund cotton -bawelna dust-proof -pyloodporny dust-tight -pyloszczelny easy trimmer - statek latwo trymujqcy easy trimming hold -ladownia trymujqca feeder -zasobnik uzupehiajqcy feedmeal -mqczka paszowa

-

-

-

-

-

-

fertilizers -nawozy - nawozy sztuczne - dry - nawozy suche - fossil meal - ziemia okrzemkowa - liquid - nawozy w plynie - mixed - n. mieszane, wieloskladnikowe - natrium sulphate - siarczan sodu (nawoz) - nitrogen-phosphorus azotowo-fosforowy - nitrogenous - -n. azotowy -phosphatic - n. fosforowy - potassic - n. potasowy -potassium chloride - chlorek potasu potassium nitrate - azotan potasu - potassium sulphate - siarczan potasu - superphosphate of calcium - superfosfat filler cargo -ladunek wypelniajqcy flattening - rownanie powierzchni ladunku sypkiego flow moisture point - punkt uplynnienia suchego masowego ladunku sypkiego fodder -pasza goods in bulk -ladunek masowy grain - ziarno, zboze -barley -jqczmien - broom corn - sorgo -buckwheat - gryka capacity - pojemnoic ladunkowa statku dla ziarna cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna (w m3 lub cbft) -cargo certificate -Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboza luzem - corn - kukurydza -heap - stos ziarna, zboza - heavy (hg) - zboze (ziarno) ciqzkie - horse bean - bobik in bulk - ziarno, zboze luzem - light (lg) - ziarno (zboze) lekkie - maize -kukurydza - mail - sorgo - rye - zyto - wheat - pszenica granulate -granulaty gypsum - gips india-rubber -kauczuk naturalny iron - stal ore - ruda zelaza jute -juta level - poziom, poziomy (to) level -poziomowac, wyrownywac (np. powierzchniq ladunku)
- artificial

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lime -wapno meal -pasze -beet pulp - wytloki buraczane -oily - makuchy - rape - Sruta rzepakowa - soya - sruta sojowa minerals -mineraly - alumina - tlenek glinu - asbestos - azbest - bauxites -boksyty - bentonites - bentonity - ceramic clinker -klinker ceramiczny - China clay - kaolin - clays - gliny - fluorite - fluoryt - gipsum - gips - kaolin - kaolin - phosphate rocks - fosforyty - porphyres - porfiry - pumice -pumeks - salt - so1 - sands - piaski - silicon - krzem - sulphur - siarka metals -metale - antimony - antymon -beryllium -beryl - bismuth - bizmut - boron - boru - cadmium - kadm - chromium - chrom - cobalt - kobalt - copper - miedi - iron - ielazo - lead - olow - magnesite - magnezyt - magnesium -magnez - manganese - mangan - molybden - molibden - nickel - nikiel - non-ferrous metale kolorowe, metale niezelazne - scrap metal -zlom metalowy - tin - cyna - titanium -tytan - tungsten - wolfram - vanadium - wanad pellets - granulaty recycling - surowce wtome rice - ryi - clean - ryz iuszczony - paddy - ryz nieluszczony

-

-

--

-

-

-polished - ryz polerowany - rough - ryz niehszczony - white -ryz polerowany stones and rocks -kamienie i skaly -alabaster - alabaster - basalt -bazalt - calcite -kamien wapienny - chalk - kreda - dolomite - dolomit - flints - krzemienie - granites - granity - gravels - zwiry - limestone - kamien wapienny marbles -marmury mortar -h s z y w o ore - ruda - coarse - ruda w kesach concentrate - koncentrat rudy - copper - ruda miedzi fines - ruda drobnoziamista - finished - ruda wzbogacona - iron -ruda zelaza - lump - ruda gruba, w brylach - magnetite - ruda magnetytowa - roasted - ruda prazona -yard - skladowisko rudy raw material - surowiec seed cakes -makuchy prasowane sand - piasek sandstone -piaskowiec shingles -zwiry soda - soda sodium chloride - chlorek sodu sodium sulphate - siarczan sodu stone -kamienie scrap - zlom (jako ladunek) -yard - skladowisko zlomu screen bulkhead - grodz pylochronna sugar - cukier transportable moisture limit - dopuszczalna zawartoSC wilgoci (w transportowanym ladunku masowym) trim -trymerka a cargo -trymowad ladunek (to) trim - trymowat, rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimming -trymerka - normal hold - ladownia normalnie trymuj w tin test - proba wilgotnoici ladunku w puszce vegetable fibre - wl6kno roslinne wet salted hides - skory mokrosolone

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

k e s and markings o"f containers typy i oznakowanie kontenero'w
w

-

-

containers/

general cargo containers konteney uniwersalne

kontene y plytowe collapsible containers/

tank containers/ kontenery zbiornikowe

thermal containers/ kontenery izotermiczne

containers for dry bulk cargo/ do ladunkow masowych luzem

container top/ dach kontenera

-

owner's code, container size, type and check digit/ kod wtaiciciela, rodzaj i typ kontenera, cyfra kontrolna I container capacities/ dune eksp1oatac;yjne konten

container top/l sea-air container mark/znak dach kontenera kontenera lotniczo-morskiego

container Leight/ wysokoii kontenera

owner's code/kod wtaiciciela equipment category identified identyfikator kategorii wyposazenia container number/ numer kontenera
L

,

OCLu 244435 0---digit/ cyfra kontmlna check 22G 1 characteristic/ charakterystyka kontenera
length/ dtugoSC kontenera

I'

-

type/ typ kontenera

breadth/ szerokoiC kontenera

container markings oznakowanie kontenera

7. CARGO

Containers - kontenery

- approval -uznanie konstrukcji kontenera (za bezpiecznd -- certificate Swiadectwo uznania bezpiecznej konstrukcji kontenera safety - plate - tabliczka uznajqca k. bez-

container -kontener

pieczny (do eksploatacji) -safety devices -urzqdzenia (zawory) bezpieczenstwa na k. zbiomikowych approved continuous examination programme (ACEP) - zatwierdzony (przez instytucjc klasyfikacyjnq) program stalych przeglqdow stanu kontenera advanced transit atmosphere control (ATAC) - system kontroli i regulowania skladu atmosfery w zaladowanym k. chlodzonym clip-on unit - urzqdzenie chlodnicze przystosowane do doczepiania do k. chlodzonego container - kontener, pojemnik atmosphere - atmosfera w kontenerze berth - nabrzeze kontenerowe centre of gravity - Srodek ciczkosci k. condition - stan (techniczny) kontenera -depot - sklad, depot kontenerowy examination report - sprawozdanie z przeglqdu k. -external dimensions - wymiary zewnctrzne k. internal dimensions -wymiary wewn. k. -marking - oznakowanie k. -survey certificate - Swiadectwo przeglqdu k. sticker - nalepka k. terminal -baza, terminal kontenerowy tightness test -proba szczelnosci kontenera container continuous examination programme (CEP) - program nadzoru ciaglego stanu techn. k. containerization -konteneryzacja Convention for Safe Containers plate (CSC plate) - tabliczka zgodnosci k. z normami Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach data plate - tabliczka na k. zawierajqca m.in. jego tare, wage brutto i wymiary document holder - kieszen na k. zawierajqca jego dokumenty, np, celne

-

-

-

dolly - zestaw kol (opuszczanych pod przedniq czeiciq naczepy drogowej po odlqczeniu od niej c i ~ n i k a ) forty-foot equivalent unit (FEU) - kontener czterdziestostopowy ETEU (equivalent TEU) - statystyczne pojecie umowne, okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU full container load (FCL) -k. formowany przez jednego zaladowcc, na jego koszt i ryzyko IMO sticker -nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych label - etykietka, nalepka - container - nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych (takze: sticker) less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objqtoSC kontenera lime scrubber - pochlaniacz niepozqdanych gazow w kontenerach chlodzonych modified atmosphere operation (MAO) przewoz ladunku w k. z kontrolowanqatmosferq periodic examination scheme -program przeglqdow okresowych stanu kontenera portable refrigeration unit - przenohe (doczepiane) do k. urzqdzenie chlodnicze pre-trip inspection -inspekcja kontenera przed jego napelnieniem racking force - sila pozioma odksztalcajqca ramq nosn* k. racking test -proba sztywnoici (np. ramy noSnej kontenera) safety approval table (SAT) -tabliczka uznania k. za bezpieczny (to) strip - (tu) rozladowal. (zawartoSC kontenera) stripping - (tu) rozladunek zawartoici kontenera stuffing - napelnianie kontenera - de-- - oproznianie kontenera temperature recorder -rejestrator temperatury w k. chlodniczych TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, 20' equivalent unitised freight unit) - umowna jednostka statystyczna odpowiadajqca kontenerowi 20', kontener przeliczeniowy

-

7. LADUNEK

Container types typy kontenerdw

side door container/ k. z otwieranq Scianq bocinq

open top container/ kontener bez dachu

dry cargo contained kontener uniwersalny

full side access container/ k. o velnym ~ t ~ ~SciflV bocznej c i u

bulk container/ k. do prie- dry bulker container/ k. do priewozu tadunkdw sypkich wozu ladunkow sypkich luzem

, insulated porthole container/ ' kontener izotermiczny z dociepian.ym agregatem

reefer container/ kontener chlodiony

tank container; tanktainer/ kontener =bionzikowy

cattle container/ kontener do przewozu bydla

ventilated container/ kontener wentylowany

7. CARGO

Container types-

typy kontenerow

- full

bin -pojemnik bolster - paleta kontenerowa, podloga k. box - amerykanskie okreilenie k. cargotainer -kontener ladunkowy container -kontener - all-purpose - kontener uniwersalny flat -podloga kontenerowa (do pojemnikow na sprzqt do mocowania, palet, pakietow itd.) - lashing - podloga kontenerowa do sprzqtu do mocowania - rod - pojemnik do skladowania prqtow do mocowania k. z drzwiami w obu Scia-both ends doors nach szczytowych - bulk freight - k. do przewozu ladunkow masowych, sypkich (wyposazony w otwory nasypowe oraz otwory do wyladunku) - cattle - kontener czqiciowo otwarty, do przewom bydla - closed -k. zamkniqty, z mozliwoSciq zaladunku wylqcznie przez umieszczone w Scianie szczytowej lub bocznej drzwi - closed ventilated - kontener wentylowany zamkniqtym obiegiem powietrza - collapsible - kontener skladany (ktorego poszczegolne elementy mogq byd demontowane lub sktadane w celu zmniejszenia objqtoSci pustego pojemnika) - Conair kontener chlodzony poprzez (podlqczony) system statkowy - controlled atmosphere - k. majqcy urza; dzenie do kontroli atmosfery w jego wnqtrzu - cooled - kontener chlodzony - cellular compatible paletwide (CPC) -kontener do palet (o wymiarach wewnqtrznych pozwalajqcych na zaladunek 24 palet 1,O x 1,2 m lub 30 palet 0,8 x 1,2 m, jednoczesnie o wymiarach zewnqtrznych umozliwiajqcych jego zaladowanie w prowadnice) - dry - do przewozu ladunkow suchych - dry bulker - kontener zamkniqty do ladunkow sypkich -dry freight special-- k. specjalny do drobnicy - euro palletwide box k. o wymiarach przystosowanych do przewozu europalet - gear - kontener ramowy do mocowania osprzqtu ukladarek (widly, ramy etc.) -full side access -k. o pelnym otwarciu sciany bocznej

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

tilt - kontener, ktorego Sciany boczne, niekiedy rowniez szczytowe i dach pokryte sq brezentem - gas tight -kontener gazoszczelny - general purpose - k, zamkniqty, zwykly - grilled sides - k. ze scianami aiurowymi - half-height polkontener, k. otwarty, zwykle o wysokosci od 4'00" do 4'03", - half-height open-top (HHOT) - k. polowkowy otwarty (bez dachu) - half-size - polkontener - half-rack - polkontener skladany - half tilt - k. ze znacznq cz&iq Scian (lub Scian i dachu) pokrytq brezentem - hard top - k. z dachem sztywnym - hard top open top -k. otwarty z montowalnym dachem sztywnym - heated - kontener ogrzewany - high cube - k. wysoki (9'00", 9'06") - hi-cube -populame okreilenie kontenerow o wysokoici 9'00" i powyzej - high cube unit - patrz "hi-cube" - insulated - kontener izolowany - isothermal - kontener izotermiczny (zdolny do utrzymania temperatury wewnqtrznej) - open-side - k. z otwieranq Scianq - open-top - k. otwarty (bez dachu) - overheight - kontener o podwyzszonej wysokoici, ladunek ponad dozwolonqwysokoSC - plain van -k. zamkniqty, zwykly - power pack - k. z generatorem elektrycznym do zasilania awaryjnego innych k. - reefer - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated unit - kontener chlodzony - sheeted -kontener bez dachu (przykrywany oponczz+, rowniez: open top) - shipping - (morski) kontener transportowy, pojemnik transportowy - side door - k. z drzwiami w co najmniej jednej Scianie bocznej - slim wall - k. o Scianach z plaskiej blachy plytko profilowanej - special - k, zbudowany do przewozu specyficznego, nietypowego ladunku - top loader (TL) - kontener z mozliwosciq zaladunku przez dach - single trip (STC) - kontener jednorazowy

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

Container types
- typy kontenerdw

half-height open top container/ kontener polbwkowy

flat rack/ kontener plytouy 40' ze Bcianami szczytouymi

bolster/ podioga kontenerowa)

pack-flat container/ kontener pack-flat

flat-rack container with collapsible ends/ kontener o podstawie plytowej ze skladanq konstrukcjq czolowq

heated -k. zbiornikowy, ogrzewany para -thermal - kontener izotermiczny - tipping bulk - k. do ladunkow masowych, wyladowywany przez przechylanie - ventilated -k. wentylowany flat -podloga kontenerowa (bolster) flatrack, flatrack - k. tylko ze Scianami szczytowymi lub tylko z bocznymi - fixed end - podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi stabmi -collapsible -podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skadanymi -with full end wall - k. tylko z pelnymi Scianami szczytowymi -folding end --podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skladanymi platform -platforma (podloga) kontenerowa swapbody - kontener wyposaiony w stalowe

- steam

-

-

-

-

-

-

-

nogi, umozliwiajqce zaladunek na naczepe bez uzycia podnosnika - folded - swapbody, calkowicie skladany kontener na nogach - tiltsides - swapbody kryty brezentem (opohczd - curtainsider - swapbody o Scianach krytych brezentem (oponczd - stackable - swapbody przystosowany do piqtrzenia tank (container) -kontener zbiornikowy - glycol cooled -k. zbiornikowy chlodzony glikolem - insulated k. zbiomikowy izolowany termicznie - reefer -k. zbiornikowy chlodzony - semi-insulated -k. zbiomikowy polizolowany termicznie - tanktainer - kontener zbiomikowy

---

---

-----

--

7. CARGO

Container construction konstrukcja kontenera
rear header/ belka poprzeczna gorna

I

cross member/ poprzeczne podstawy

locking cam/ rygiel locking rods/ are@ ryglujqce

' drzwi door/

slupek naroiny rear corner casting/ naroze zaczepowe y l n e

1

upper corner castmg/ naroze gorne

corrugated floor/

naroze dolne

naroze dolne

/

lower corner casttng/ contamer floor/ naroze dolne r p o d l o g a Xontenera

sciana kontenera

7. LADUNEK

Container construction konstrukcja kontenera
container -kontener all-welded stainless steel - k. ze stali nierdzewnej, spawany battens - szalowanie drewniane (chroniqce ladunek wewnqtrz kontenera) bottom -podstawa kontenera bulkhead - (pot.) nazwa Sciany szczytowej kontenera, przeciwleglej do drzwi bull rings - piericienie shzqce do mocowania (ladunku w kontenerze) camber -wypukla podloga kontenerowa (dla wzmocnienia konstrukcji) crossmembers - zebra kontenera - double jacket tank - k. ze zbiomikiem o podwojnym poszyciu end frame - rama czolowa kontenera fittings - osprzgt kontenera -forklift pocket -kieszenie na widly ukladarki frame -rama kontenera gooseneck tunnel - tunel w podstawie k. na zaczep typu "gqsia szyja" -head -sciana szczytowa kontenera, przeciwna do Sciany z drzwiami - lightweight frame tank -kontener zbiomikowy z ram* o lekkiej konstrukcji - rivetted aluminium - aluminiowy k. nitowany - ultralite dry freight - k. bardzo lekki (z tworzyw sztucznych lub kompozytow) outriggers - wezlowki k. -overflow prevention device -urzqdzenie zabezpieczajqce przed przelaniem zbiornika -pressure control device - urzqdzenie do pomiaru ciSnienia w k. zbiornikowym -rain gutter - okap kontenera - sheating - poszycie Scian i dachu k. tilt - brezent lub inna tkanina (lub tworzywo) okrywajqce k. bez dachu lub bez Scian -tipping discharge letterbox hatch -otwor prostokqtny w dolnej czesci drzwi k. do wyladunku ladunkow masowych understructure - podstawa kontenera ventilator cover -pokrywa wywietrznika k. clip on unit (COU) - przyczepny kontenerowy (agregat chlodniczy) corner -naroznik casting - odlewane naroze kontenera
-

- fitting -naroznik k.
Genoa comer fitting - narozniki wykonane wedug zalece~i IMO protection plate - plyta wzmacniajqca przy narozach k. -post - slupek naroinikowy k. -top -fitting -gome naroie (zaczepowe kontenera) door - drzwi k. - end - drzwi czolowe kontenera gasket -uszczelka drzwi k. hardware - detale drzwi k. -hinges - zawiasy drzwi -loading hatch -otwor nasypowy w drzwiach k. do ladunkow masowych (do zaladunku urzqdzeniami pneumatycznymi) -locking bar -skoble (prqty) zamykajqce d r m i locking mechanism - mechanizm blokowania drzwi k. -panel -plyta drzwiowa k. - side - drzwi boczne k. dual refrigeration systems for hazardous cargoes - podwojny system chlodzenia w k. z ladunkami niebezpiecznymi floor - podloga k. hat-section center spacer - profil Srodkowy podlogi k. lashing rings - uchwyty w podlodze kontenera shzqce do mocowania ladunku treshold plate - plyta ochronna podlogi k. - wooden flooring - podloga drewniana k. glass reinforced plastic (GRP) - tworzywo sztuczne wzmacniane wloknem szklanym; kompozycja stosowana do produkcji lekkich k., zwlaszcza chlodzonych header -belka poprzeczna goma k. bar - prqt lub ksztaltownik stalowy nad drzwiami kontenera bez dachu - door - belka poprzeczna nad drzwiami k. extension plate - plyta przy czolowej belce gornej k. - front -belka p.a goma Sciany czolowej k. insulation - izolacja k. izotemicznych - fire proof thermal - izolacja termiczna ognioodporna - polyurethane blown foam - izolacja z piany poliuretanowej - thermal - izolacja termiczna k. panel -plyta (poszycia) Sciany k. - side - Sciana boczna - front - Sciana czolowa
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO

Refrigerated container kontener chlodzony

refrigerated un agrega t

control panel/ panel sterowania I

_ control box/ szafka kontrolna

suction -

service tank/ zbiornik senvisowy nu ssaniu

-

7. LADUNEK

- corrugated side

- Sciana boczna ksztaltowana k. - aluminium flat side (front) - aluminiowa plaska Sciana boczna (szczytowa) post - shpek k. - front - slupek Sciany czolowej k. - J- bar - slupki typu "J" - rear - shpek Sciany drzwiowej k. - side - slupek Sciany bocznej k. rail - belka (noha) k. -bottom side rail - belka boczna dolna k. side rail - belka boczna k. -top side rail -belka boczna gorna k. roof - dach k. -bow - zebro dachu k. -hatches - otwory nasypowe w dachu k. panel - plyta dachu k. racking test -proba sztywnoSci k. sandwich construction-konstrukcja przekladkowa (np. izolacji kontenera)

-

-

-

-

-

-

seal - plomba container -plomba z linki stalowej - high security bolt - zbrojona plomba k. - indicative container strip plomba z taSmy stalowej z wytloczonym numerem - solid metal container -plomba z prqta stalowego side - Sciana k. - door - Sciana drzwiowa k. - front - Sciana czolowa k. sandwich panel - Sciana o konstrukcji typu "sandwich" (warstwowej) - inner lining -wewnqtrzna wykladzina kontenera zbiornikowego (np. teflon) sill - belka poprzeczna k. - door belka poprzeczna Sciany drzwiowej - front - belka poprzeczna podstawy Sciany czolowej k. wall - Sciana - end - Sciana szczytowa kontenera - side - Sciana boczna kontenera
- cable

-

-

--

-

-

-

--

-

Forest products -produkty

half/ poiowizna

baulk/ belka

square/ krawedziuk

slipper/ podklad kolejowy

plywood/ sklejka

sawn timber packages -pakiety tarcicy

ragged-end package, truck package/ pakiet desek tartych : nierownym jednym koricem

,flush end package, length package/ pakiet desek tartych z oboma koricami rownymi

cants/ plyzmy

karton .listwy (na skrzynki) .krawqdziak.converted timber . pryzmy .karton dwuwarstwowy .tektura - - - - - - - -- - . CARGO Forest products .plyta piliniowa carton .plank .drewno powietrzno-suche -green -drewno mokre.slats .asphalt saturated .karton do pakowania Srodkow spozywczych .belki -boards (brds) .korek drying .tarcica przycinana wg zqdan odbiorcy (skrot uzywany na planach ladunkowych) .mangrove .green lumber .podklady kolejowe .railway ties (slippers) .laths .pot.karton wielowarstwowy cork .grube kawaly drewna.cellular wood panel . belka o wymiarach 4-10 cali .tarcica mokra . osuszanie flooring .deal .kora mangrowca .absorbcja. drewna. deski.pakiet o obu koncach rownych forestry .white liner chip-board . okreilenie dot.cardboard - - . kora drzewa uzywana do produkcji lekow barque -bark.deska.warstwa ladunku drewna fresh water timber load line (LF) .kora . krawqdziaki .50 do 180 mm szer.chinina.tarcica .produkty przetworstwa drzewnego absorbtion .pot. kora board -karton .d. celulozy i papieru.liquid .square . nasiqkanie drewna. end .okreilenie dot.rolled h a f t liner board (KLB) -papier szary w rolach .customer cut (CC) .karton na opakowania .duplex .b.folding box-board .cants . uiywane w zegludze intake measure .7. i nie mniej niz 100 mm grubosci small . uzywane w zegludze products (FP) . s h o t uiywany na planach ladunkowych) air dried . niesuszone (w odroznieniu od kiln dry lumber) h e a t treated drewno poddawane dzialaniu wysokich temperatur dla zabicia szkodnikow -kiln dried .laty.cellular . baliki .kantowka.karton do pakowania plynow .papier stosowany do produkcji kartonow .drewno przetarte.slippers .absorbent lightweight .solid fibre . kantowka . o dlugosci ponizej 2500 mm .quinine . boards and batten (DBB) -bale. celulozy lub papieru wodq air dry (timber) . celulozy i papieru.battens . odpowiadajqca wodzie slodkiej load -jednostka miary drewna (50 cuft) lumber (LBR) -tarcica (okreslenie stosowane w Kanadzie i USA.fibre .tarcica -bale .quilla .slatings .plyta komorkowa (panelowa) .multi layer .5 stop szeiciennych) natural seasoning -naturalne suszenie (drewna) paper -papier .objctoSc (np.drewno suszone w suszarni Mille (M) -tysiecy board feet (jednostka miary tarcicy = 83.deski .tarcica .krociaki (sortyment tarcicy) .h a f t lineboard .linia ladunkowa na drewnowcu.karton nasycony asfaltem - - - - - - karton.bela -balk.listwy .ends .waney timber . drewno tropikalne layer . wozona w belach . tektura falista kryta .kora drzewa uzywana w produkcji mydla. krawcdziaki .karton na pudelka . (deals and battens) -bale i baliki -deals. drewna.scantlings -laty.drewno powietrznie suche sawn timber .baulks .sawn wood .food-board .drewno przetarte o szerokoici ponizej 150 mm i ponizej 50 mm gruboici.karton wielowarstwowy . tarcica .bal (tarcica) .drewno przetarte od 1. drewna) przyjqta na statek junglewood .scants (scantlings) .kawalki drewna przetartego o zaokr&onych brzegach bark .podlogowka (deski podlogowe) flush ends . posiadajqce dwie lub trzy Sciany plaskie.bibulka chlonna .podklady kolejowe .suszenie.listwy .

kraftliner .tarcica odziomkowa .incipient decay . wyrzynek . pulpa drzewna .kopalniaki.(drewno) balsa .patrz: shooks tissue -bibula higeniczna veneer (VNR) . polchemiczna bielona -bleached wood (BWP) .gatunki drzew .packing .doatiness .celuloza w rolach . nasycany asfaltem 7. okrqglaki kopalniane pit . powlekany. pulpa celulozowa.marka zanurzenia dla statku przystosowanego do przewozu drewna timber faults -wady drewna .dry rot . pakowy . bambus -beech .thermo mechanical (TMP) .drewno okragle timber .pitrops .p.light weight coated (LWC) .mursz ( w drewnie) .dolna.rough . chemiomechaniczna - .drewno wysuszone.drewno.drewno okrqgle -bole .rickers (scafolding) . strzala .rolled wood (RWP) .trociny seasoning . powlekany.peeled .p.osika .asphalt saturated .krawqdi bloku.pickets .birch . sezonowane mark . odziomkowa czqic klody . powlekany ..p.chemiomechanical (CMC) .zgnilima.c.fomier.sack kraft (SKT) -papier na worki i torebki .acacia .akacja .tarcica compressed .p. bielona .brzoza .suszenie drewna shingles .fluff . kloda odkorowana .p. ryiowy .p. siarczanowa bielona .c.sklejka in standard bundles . lekki . stosowane w odniesieniu do drewna nieprzetartego) .edge . chinski (z kory bambusowej) .c.tyczki bambusowe.slupki (na msztowania) . LADUNEK . chemiotermomechaniczna .gont shooks -klepki na beczki shipping dry .kloda.celuloza .c.hewn .aspen .greaseproof .kloce drewna . "pulchna" w rolach ..medium weight .sztauerskie .mursz twardy . jednorazowy .arbor-vitae . mursz (drewna) (species of) wood .refined ground (RGP) .dunnage .sqk niewroiniqty .diuzyca.bleached chemimechanical (BCMP) ..rattan sawdust .celuloza rafinowana z drewna mielonego (scieranego) .coated powlekany .alder . do fotokopiarek corrugated board .log .plac do skladowania drewna staves . tarcica (w Ameryce Pln.edge .celuloza termo-mechaniczna (round) timber .kloc nieodkorowany . zywotnik zachodni .bolt .bark struck .rot .kopalniaki pulpwood -papierowka .rolled fluf (RFP) .drewno prasowane seasoned .sklejka pakietyzowana w standardowych pakietach rattan . bielona .p.desolving - - .bleached h a f t (BKP) . kloc.c. .kloc.-p.round .papier -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - rozpuszczalna objqtoiciowa ("puchowa") .copying . szary . iredni .celuloza.bamboo pole .light weight .celuloza - - - - - - - - - - - - - - .mursz suchy (grzybica drewna) .kloda. okleina woodpulp (pulp) .rice -p.chemitermomechanical (CTMP) .dluzyce .p. powlekany.butt end . pakietu etc.chinese ..butt end .papier odpadowy plywood (PLY) . suszenie drewna of timber .bleached chemi-thermomechanical pulp (BCTMP) .papier lekki.encased knot .tarcica wstqpnie przesuszona (wystarczajqco do transportu morzem) stacking yard . falisty .waste paper . ciqzki .bleached semichemical (BSCP) .heavy weight -p.chemiomechaniczna c. bielona .one-time carbon .buk .offset .chemiotermomechaniczna c. tluszczoodporny .apple -jablon . do druku offsetowego .p.tuja.tyczki .sezonowanie drewna. pien .ash -jesion -balsa (wood) .olcha .p. samokopiujqcy.c.

trzeinia .tek .mahogany .gwajak.yew .topola sucha .cypress .drewno opalowe (kominkowe) .swiss .drewno miqkkie (zwykle iglaste) .palisander .sapan . zywotnik .cottonwood.lime .bwierk .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna underinch (under one inch thick) .dqb .ebony .lignum vitae .fir -jodla .mahon australijski -juniper -jalowiec ..elm . black .drewno "zelazne" .black .guaiac.7.tomarack -modrzew amerykanski .cyprys .redwood .grusza .hurma . wild . lignum vitae .cherry.heavy .palisander .hard ..topola .modrzew .daglesia -jedlica .red .green .mahon .plum . sweet .lipa .hack matack .modrzew .drewno sandalowca .sekwoja .orzech -willow .firewood . tek itd.jarrah wood .ironwood .oak .hornbeam .drewno iwieze .Swierk .sapele .prime .sandalowiec . mahon..(deski) o gruboici ponizej 1 cala water seasoning .bukszpan camwood (barwood) ..drewno twarde (zwykle liiciaste) -white . o czenvonym barwniku .poplar .modrzew afrykanski .drewno ciezkie (kazde drewno ciqzkie jak dqb.cenne drewno tropikalne.drewno twarde (drewno drzew liiciastych) .sosna --white . orzesznik .cottonwood. miazga .drewno chips .Douglas fir -jodla Douglasa .maple .ground .sycamore -jawor ..pitch - - - - - - - - - - .icier drzewny.iliwa .topola czarna .spruce .larch .hebanowiec .klon . light .spruce .soma wejmutka .limba -plane -jawor .cedar .wierzba timber load line .cedr .pear.sosna smolna stone .teak .) goods.soma czarna - -- - .gwajak .larch .cis -walnut .hickory -hikora.drewno cennych gatunkow ..grab .kazde drewno lekkie dowolnego rodzaju i dowolnie obrobione .wiqz .z r ~ b k drewniane i .kasztanowiec .box .chestnut . dry . CARGO .sandal .pine .heban .sapele .przechowywanie (drewna) w wodzie wood .

towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) pack -pakiet.ladunek w belach .fibre .steel . barylka cargo -ladunek beczkowany .pakiet tarcicy z oboma koncami rownymi -one flush end pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem .bagaz declaration . EADUNEK General cargo .precious .ladunek workowany bagger . 13 mt/m3 lub 1mt/40cuft] .bagazownia bagged -workowany cargo . aluminiowy z pokrywqniezdejmowalnq -with removable head -b.dry freight . ciqzki unos in cases (ilcs) .b.wooden .workownica bagging .b. skrzynia breakage .prawo zastawu na bagazu room .bqben stalowy -plywood .length . kontenery) unit -jednostka ladunkowa cars knocked down (CKD) -skrzynie z samochodami w czqkiach case -pudelko.worek z tkaniny baggage .off-gauge -ladunek ponadgabarytowy .drobnica .pakiet tarcicy opasany taimq (bandowany) maszynowo . z wlokien syntetycznych .sztuka (ladunku) niewymiarowa bag .multi-wall paper worek papierowy wielowarstwowy .packaged .aluminium with non-removable head .worek -cargo -ladunek workowany -jute . klatka. z tworzyw sztucznych flexi-tank -zbiornik elastyczny generals . ciqzka jednostka (ladunkowa). beczulka coiled steel sheet -blacha stalowa w k r e a c h corral .ladunek w sztukach .w skrzyniach intermediate bulk container (IBC) .zgloszenie (celne) bagazu lien . z pokrywq zdejmowalnq . zwoj can -puszka canned goods -towary w puszkach cargo -ladunek . obj~toiciowy bundle -wiqzka.balot.workowanie bale . przy sztauowaniu amunicji.kratownica (obudowa drewniana stosowana np.) crate .package . skrzynia cask -beczka.worek jutowy .uniform general .paper -worek papierowy -polypropylene -worek z polypropylenu .superpaleta load board -paleta ladunkowa marks .pudlo.drobnica awkward lift .bela cylindryczna ballot .b.light -ladunek lekki (przestrzenny) . sk6r mokrosolonych itd.plastic .ladunek pakietyzowany .sztuka ci~zka.drobnica konwencjonalna . o duzych wymiarach cargo -ladunek przestrzenny.b.deklaracja celna bagazu entry . palety.ragged end .pakiet (np.round .drobnica mieszana .piece .ladunki drobnicowe bulky -przestrzenny.drogocenny ladunek . ze sklejki .drobnica.krata. ladunek drobnicowy in bales . mala bela barrel -beczka.cechy measurement goods .poirednie pojemniki do przewozu ladunkow luzem -flexible (FIBC) -elastyczne pojemniki poirednie do przewozu luzem (do 3m3) jerrican -kanister lifting unit frame (LUF) . drewniana box .bela .ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) [ l .b.drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breakloads .drobnica jednolita - - -- - - - - - - - - - - - -unitized ladunek zjednostkowany (np.general .measurement .drobnica heavy lift (hl) .drobnica package (bundle) .mixed general . skrzynia azurowa dimensions (dims) -wymiary drum -beben (opakowanie) .pakiety (drewna) z nierownym jednym koncem - - -- . paczka (to) pack -pakowaC package freight .7. tarcicy lub -- - - - --- PW - - - - hard bundled .textile .

szngle deck pallet/ paleta jednostronna double deck pallet/ paleta dwustronna r wqv pallet/ eta z czterema 'Sciami na wid@ bale/ bela nle opakowana bela opakowana crate/ krata VBC). CARGO iCargo units iednostki ladunkowe > woodpulp bale/ bela pulpy woodpulp unit/ jednostka pulp?.7. woodpulp loading lift/ unos pulpy cargo unit marking oznakowaniejednostki tadunku corner protector/ oslony naroinikow protecting slats/ lishuy qchronne steel band/ taSma stalowa unit number/ skids/ piozy ' waga i wymiary angle face pallet. big-bags/ duze pojemniki dastyczne do przewozu luzem container/ kontener container stack/ stos kontenerow container block/ blok kontenerow .

p. gqski.pakiety (drewna) z oboma koncami rownymi . zabezpieczajzge np.polsztywny p.sztuki pigs .square (flush) both ends . na ladunki masowe .iron -stal w gqskach .lead - .znormalizowana jednostka ladunkowa wire coils .four way .pakiet tarcicy bandowany recznie .ladunki. blachy shrink wrapped .----- - - - - - - - - - plate -plyta.gqski olowiu zinc .. odlqczanymi lub skladanymi Scianami pionowymi .double decked .paleta ladunkowa . gane foliq termokurczliwq skids -plozy (drewniane.semirigid .paczka.soft bundled .skrzynia z czqSciami samochodowymi pieces (pcs) . jednostronna . jednostka ladunku parts knocked down (PKD) . obcia.truck . taca (ladunkowa) unit load -jednostka ladunkowa . gqsi - - - .flexible -elastyczny p..box .zwoje drutu -- -- -- Reefer cargo compartment przedzial ladunku chlodzonego cooler room/ .single-decked -paleta jednoplytowa.gqski cynku -.hot rolled . arkusz blachy portable bulk container -skladany pojemnik na ladunki masowe . p.paleta z min.sztywny p.paleta z kieszeniami dla ukladarki z czterech stron . na ladunki masowe pre-sling . na ladunki masowe .morskiego pallet -paleta .post -paleta slupkowa .two-way .wyroby stalowe walcowane na gorqco strap . trzema stalymi.(opakowanie) nadajqce siq do transport.pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem packaged unit -pakiety packages -pakiety packing -pakowanie.standardized .taSma (do mocowania ladunku) tray -paleta. palety etc.zwoj (rola) papieru. spod skrzyni lub bur@ lodzi przed uszkodzeniem) steel products -produkty stalowe .sea ..flat .wlewka metali.rolled -wyroby stalowe walcowane . opakowanie .paleta (ladunkowa) z dwiema parami otworow na widly palletization -paletyzacja parcel .rigid .(ladunek) przygotowany do zaladunku lub pozostawiony w ladowni na zawiesiach reel . dwustronna .paleta dwuplytowa.

stopien dehumidifier -odwiliacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz - -- - - - - - deicer .ryba mrozona food .chlodzony cargo . kanal tloczny dielectric thawing -rozmrazanie diaelektryczne drip-pan -wanienka Sciekowa drip-tray .powietrze cyrkulujqce wok01 ladunku zamiast wskroS ladunku. do baterii chlodzqcej .return temperatura powietrza powracajqcego znad ladunku.viatiated -powietrze zawierajqce produkty oddychania owocow.owoc dried .kompot syrup .zywnoSC mrozona meat .sok surowy pulp . zasilajqcy delivery duct -przewod zasilajqcy.czqSC wianka bananow (zawierajqca 4 do 8 b.izolowany -hatch cover .zamiast pietrzenia fluorinated refrigerant .odladzacz delicate cargo -ladunek delikatny delivery channel -kanal tloczny.chlodnica cooling . przelamanego banana large box -karton bananow wazqcy 20 kg - - -- - - ..deep cargo .sok skoncentrowany -raw .ladunek glqboko mrozony (< -1 8OC) fish .chlodzenie agent -czynnik chlodzqcy coil -weiownica chlodzqca down .pulpa owocowa purees .powietrze atrnosferyczne wprowadzone do ladowni przy pomocy statkowego systemu wentylacyjnego .wstepne schladzanie (ladowni przed przyjeciem ladunku) deflector .miejsce pakowania bananow do transportu --code number -numer identyfikacyjny miejsca pakowania stemplowany na wieku kartonu (to) chill .short cycle .powietrze --cooled cargo .mieso mrozone fruit .pre.schladzanie .sok pitny concentrate .prechilling .ryby chlodzone -fruits -owoce przechlodzone (w trakcie transportu morzem) chilling .) .freon full refrigeration(FR) -praca chlodni na maks. wskutek zlego zasztauowania .pokrywa luku chlodzonego hold .chlodzic chilled .wanienka Sciekowa dry ice .ladunek chlodzony powietrzem --cooling .rozkladanie koncowki ladunku na calqpowierzchnie podlogi ladowni .moszcz solid pack pasteurized .lod suchy field heat -cieplo resztkowe pozostajqce w ladunku i w kartonach. usuwane do atmosfery w trakcie wentylacji bananas parts -czqSci banana boxing station .schladzanie .oddzielacz kropel defrost -odmraiac defrosting -odmraianie room .wstqpne schladzanie cluster .przecier -raw juice . wydajnoici w celu szybkiego zredukowania temperatury frozen -mrozony cargo -ladunek mrozony .pulpa mroiona stewed .chlodzenie powietrzem .ladownia izolowana latex .czynnik chlodniczy .rozmraialnia degree (deg. pochodzqce z miejsca ich pakowania finger -pojedynczy banan floor off .fresh . polqczonych razem w koronie) controlled atmosphere (CA) -system przewozu owocow w atmosferze gazu obojetnego coolant -czynnik chlodzqcy cooler .owoce suszone fresh .tu: sok wyplywajqcy z zielonego.owoce puszkowane hand -wianek bananow odcietych z lodygi (1 1 do 19 pojedynczych bananow) insulated .syrop -tinned .Reefer cargo -ladunek chlodzony air .swieze -juice .ladunek chlodzony fish .

pulp .bialy sok.karton b. tip constriction -skurczenie koncowki owocu (spowodowane infekcjq bakteryjnsl) under peel discoloration (UPD) .jeden lub wiecej pokladow w ladowni obslugiwanych osobnym urzqdzeniem chlodniczym refrigerated .owoc zaparzony (wskutek dojrzewania w zbyt wysokiej temperaturze) cigar end . ciecia na skorce owocu scratches -zadrapania. po jej odcieciu od lodygi bananowca maturity injury . zabezpieczajqcy przed przeplyvem powietrza przez podstawy palet.t.grzybica atakujqca koniec owocu.skorka rozdzielona (pekniqcie na krawcdzi skorki) Sun-burn .50 kg owocow) supply ventilation -wentylacja nawiewowa temperature -temperatura .cctki. po zamknie ciu ladowni do o s i ~ n i c c i a temperatury powietrza wychodzqcego o okolo 2-2. okresu schladzania i temperatury miqzszu owocow ladowanych ripe & turning (R&T) -banan.odbarwienie widoczne pod wierzchniq warstwq owocu. o wadze ok.oparzenia sloneczne owocow b.pleSn korony (spowodowana grzybem) crown rot . na ktorym rozwijal sic kwiat) crown mold .uszkodzenia owoc6w - - -- - - banana bruising -obtluczenie bananow (mechaniczne uszkodzenie. uszkodzenia mechaniczne neck injury -uszkodzenie szyjki (banana) red rust -wada bananow wywolana dzialaniem insektow residue -nalot (po Srodkach antygrzybicznych i preparatach owadobojczych) scaring -uszkodzenia. 22 . pulpy) two-stage temperature instruction -instrukcja dot. LADUNEK 0 S H A wells .zob. powietrza na wlocie. wyciekajqcy z korony wiqzki b.ladunek chlodzony -hold . latki na skorkach zielonych owocow (spowodowane infekcjq grzybowd split peel .grzybica atakujqca podstawe kwiatu banana caterpillarscrab -deformacja wywolana obecnoScia lanvy motyla lub Cmy chemical injury -uszkodzenie chemicme (skutek uzycia Srodkow antygrzybicznych itp.zbrqzowienie i skurczenie szyjki banana . np. a kolor zmienia sic z zielonego na zolty secondary plenum -przestrzen pomiqdzy dolnymi a gornymi deskami palety ustawionej na gretingach ladowni skirting -papier umieszczony wok01 podstaw palet ustawianych najdalej od coolersow.gnicie korony banana (zaawansowana forma plesni korony) dry rot .7. banana whithered pedicel . dwustopniowego obnizania temperatury ladunku two temperature cooling .ladownia chlodzona reporting reduction periods and loading pulp temperature -raport dot. rowniez miqzszu) banana finger rot -zgnila skorka i m i e s z banana trips -wypryski na bananach (spowodowane obecnoiciq insektow) black tip .temperatura otoczenia .7 C powyzej wymaganej temperatury przewozu reefer unit (RU) . w ktorym rozpoczql siq proces dojrzewania. carrying temperature -pull down nizsza z dwoch t. blizny.obumieranie owocu spowodowane infekcjq bakteryjnq latex.uszkodzenie w czasie dojrzewania (brqzowo-pomaranczowe plamy i odbanvienia na skorce zielonego owocu) mutilated finger .dwustopniowe schladzanie ladunku US Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA ) Departament Bezpieczenstwa Pracy i Administracji Zdrowia USA vegetables -warzywa Fruit damages .okaleczony owoc banana. miqzszu owocu (pot.carrying .) wolna przestrzen o szer.zadana temperatura przewozu (zalecana t. powietrza wchodzqcego do ladowni) . rysy speckling .chlodzony cargo .2 kg stem .(pot. 1 m wok01 lukow micdzypokladow na statkach przewidzianych do wyladunku w USA reduction period -czas potrzebny.) cooked fruit .ambient .delivery air . zamiast micdzy kartonami small box . 13. podanych w instrukcji na podroz .cala wiqzka (kiSC) bananow wraz z lodygq (ok.

wymiana powietrza powietrze wymienione.wada naturalna (np.zawartohk wilgoci migration . osuszanie agent .przemieszczanie sic wilgoci (w ladunku) moisture-proof . osuszacz exhauster -wentylator wyciqgowy exhaust -wyciqg -duct -przewod wentylacji wyciqgowej - -- - - -- - - fan -wentylator w y c i ~ o w y -ventilation -wentylacja wyciqgowa humid -wilgotny humidity -wilgotnoit expiration .odporny na wilgoc normal atmosphere -atmosfera normalna (fizyczna) recirculation -recyrkulacja relative humidity -wilgotnosc wzglgdna rice air duct .komin wentylacyjny (np. wentylacja ambient temperature -temperatura otoczenia cargo sweat .odwadniacz.relative .izolacja z kanalami wentylacyjnymi ventilating -wentylacyjny fan .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) .obieg powietrza wymuszony condensate -kondensat condensation -kondensacja dehumidification plant . towaru) moist -wilgotny moisture -wilgoC content .brodek osuszajqcy.wooden venetian .wilgotnobc wzglcdna inherent vice .wentylacja powierzchniowa (ladowni.ambient -powietrze otaczajqce -trunk -kanal wentylacyjny (to) air -wietrzyk airing -wietrzenie. bwie-replacement ze powietrze .changes per hour (aclh) -liczba wymian powietrza (w ladowni) na godzing -circulation -obieg powietrza.wilgotnoik wlabciwa .7.pocenie sic (burt statku).wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny -well .system wentylacji . kominek wenecki.carbon .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) ship sweat -pocenie sic burt (kondensacja wilgoci na burtach) sweat board .tarcza (tu: rejestratora temperatury) dry bulb temperature -temperatura termometru suchego (w psychrometrze) dry-bulb thermometer -termometr suchy drying .punkt rosy dioxide .studnia wentylacyjna (w stosie ladunku) ventilation -wentylacja.czqstotliwobC wymiany po. ladunku) ventilator -wentylator. urzqdzenie do usuwania wilgoci z atmosfery ladowni depression of the point . roszenie through ventilation -wentylacja (ladunku) na wskrob ventilated insulation .obnizenie temperatury punktu rosy depression of wet bulb -roznica wskazan termometru wilgotnego i suchego dew point -punkt rosy indicator .changes (ale) . nawiewnik .suszenie.forced air .continuous .pocenie sic ladunku (wskutek zlej wentylacji) chimney .wentylacja naturalna -pressure -wentylacja nawiewowa -system .wentylacja ciqgla -duct -przewod wentylacyjny .rice .pot.natural . wywietrznik. drewniany przewietrznik ryiowy - - - - - - - - . korytko.wietrza w ladowniach .dwutlenek wggla disk . przewietrzanie .casing -kanal wentylacyjny . cyrkulacja powietrza -funnel -kanal wentylacyjny refreshing .potnica sweating .wydzielanie wilgoci. wydzielanie pary wodnej -mixing ratio . CARGO Cargo ventilation wentylacja ladunku air -powietrze .surface .dwutlenek . w ladunku ryzu) circulation -cyrkulacja .

black .diesel .fish .castor .soda kaustyczna color (colour) -kolor.natural .olej.olej .ladunek plynny --in bulk . mleczko kauczukowe light .paliwo turboodrzutowe -jet -(tested aviation kerosenes ) -paliwo turboodrzutowe .clean products") fuel -paliwo .ciecz.coconut .enriched oil (takie: spiked -) -ropa wzbogacona z dodatkiem gazu ziemnego lub innych w ~ l o w o d o r o w .benzyna do silnikow samochodowych.olej tungowy oil .paliwo lekkie.gatunek ropy . gazu) .clean (clean petroleum products.oleje opalowe (pozostaloSciowe) .peanut .tung .olej lniany .ropa surowa o duzej zawartosci siarkowodoru .produkty ropopochodne product -produkt (np. stanowiqca jednq z ich cech charakterystycmych component -skladowe (ropy.olej rybny .fuel .olej lniany . klasa (skali lub jakoSci) .mieszanki (dwoch lub wiqcej gatunkow ropy) caustic soda .stopien.ropa wzbogacona grade .high flash jet .olej arachidowy .ropa naftowa surowa i produkty ropopochodne -gas .light .7.olej opalowy grade . barwa ropy lub produktu.benzyna do silnikow lotniczych .olej kokosowy .. LADUNEK Liquid cargoes .olej bawelniany .crude .S) sulphuric acid -kwas siarkowy - - - - -- - - -- .oliwa.krzemian sodu sour crude oil -tzw.cotton .latex.paliwo ci~zkie.heavy fuel .aviation . white oils. ropa surowa.palm kernel .linseed .asfalt benzene -benzen bitumens -asfalty blends .gingelly .olej sezamowy .asphalt . ciczka benzyna .residual fuels . kwaSna surowa ropa naftowa (z zawartosciq H.sesame . jasny produkt naftowy .paliwo lekkie .olej z ziarn palmowych . rycynowy) .mieszanina dwoch lub wigcej gatunkow ropy carrier .diathermic .olej roilinny . w odroznieniu od .fortified .olej napedowy ciezki .sour .olej rqcznikowy (pot.olej grzewczy dirty cargo . benzyna .medium paliwo Srednie (o Srednim ciezarze) gasoline .olej tungowy .ladunek plynny luzem sulphur .olive .(sztuczne) nawozy plynne -cargo ..ropa wzbogacona diathermic oil .produktowiec. przetwarzania ropy) carrier . paliwo) liquid .black diesel .heavy -paliwo ciezkie .olej szamowy . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych sodium silicate .tadunek brudny (np.ropa surowa .surowa (nieprzetworzona ropa naftowa) blends .lekkie (np.olej grzewczy .benzyna naturalna glycerine -gliceryna latex .oleje ciemne (ciernno zabanvione) . olej napedowy .sunflower .gazolina.vegetable .arachis .cottonseed .asfalty wchodzqce w sklad ropy crude (oil) .soyabean olej sojowy .lubricating .wood .ladunki plynne asphalt .olej bawelniany . ropa . nielotna) oil .tailored .oleje smarne -white rafinowane produkty ropy naftowej paraffins -parafiny petroleum . opalowy olej . white products) -olej czysty.siarka plynna - - - - -- - - -- - - - - - molassas -molasa naptha -nafta non-volatile petroleum -ropa o temperaturze zaplonu ponizej 60°C (tzw.olej arachidowy .zbiornikowiec do przewozu ropy surowej .motor . olej z oliwek .olej slonecznikowy . plyn fertilizer .gaz wydzielany przez rope products .flaxseed .

dna wewnetrznego inner bottom/ duo wewn@rzne ' road/rail threedecker/ trzypokiadowy prom do przewozu naczep i wagonow flow stowage/ kierunek przeplywu vehicle deck/ poktad pajazdowy bow ramp/ rampa dziobowa . w pozycji zzioionej in stowed position/ fir.st in-Jirst out system/ wytadunek w tej samej kolejnoici jak zafadunek hoistable cardeck/ podwieszane pokfady samochodowe access ramp/ rampa .Ro-ro cargoes -ladunki toczne upper .truck deck/ okiad Srodkowy dla naczep deck/ d gfowny Flume stabrhzatron tanks zbrornzkz stabrfzzujqce fypu Ffume stabilization find ptetwy stahilizujqce inner bottom1-deck no I/ poktad tadunkony nr I.truck deck/ oktad gdrny dla naczep iddle .

naczepa portowa.rampa dziobowa .internal .z wlasnym napqdem.ramva wewnetrzna -- - - - - - - - - .samochod cysterna truck -ciqzarowka vehicle -pojazd .external . flat itd.drzwi z zawiasami z gory draw bar combination -zestaw drogowy: samochod cipzarowy z przyczepqz polqczeniem SztY-Ym elevator -winda ladunkowa envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy. samochod ciqzarowy z przyczepq roll-trailer . furty.pokladu road train -pociqg drogowy.ladunki toczne access equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.) articulated road train .: podczolgowka) .: mafi) Rolux -pot. kontener.hoistable car -poklad samochodowy podnoszony .otwory w burtach uzywane do zaladunku i wyladunku slop .road-rail -naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .top -hinged . drzwi grodziowe itd.drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.naczepa szkieletowa. potocznie uzywana ogolnie) railway .pociqg ramp -rampa .side-hinged .przeiwit (pomiqdzy konstrukcjq rampy a podwoziem pojazdu.low bed .samochod cysterna wheel-based cargo -ladunek kolowy - .rampa zewnqtrzna -gradient -pochylenie rampy . paleta. takze mipdzy pokladem a pokladem wyzszym) deck -poklad -folding car poklad samochodowy sklada"Y .poklad do przewozu ladunkow tocznych door (watertight) .drzwi z zawiasami z boku . naczepa portowa (nazwa zastrzezona przez producenta naczep i ciqgnikow. spoczywajqcy na nabrzeiu . pociqg drogowy .tank .przyczepa niska (pot. kaseta ladunkowa (tez: nazwa producenta kaset) ro-ro cargoes -ladunki toczne ro-ro cargo unit -jednostka ladunkowa toczna (pojazd. : mafi) . samobiezny (np. naczepa do przewozu kontenerow . wzgl.bow .vehicle . drogowa .quarter - -- -- - - - - - - .skeleton .pochylenie wzgledem siebie sqsiadujqcego pokladu i rampy threshold -tu: poklad rufowy w miejscu polqczenia z rampq (zwykle jego przeiwit limituje wysokok pojazdow) trailer -przyczepa -bimodal naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .roll .) self-propelled .zestaw: samochod ciqzarowy z naczepqpolqczone przegubowo.ciqgnik z plaskq platfonnq ladunkowq (pot.flat bed trailer .towing vehicleIvan body .7. ladunek toczny) semi-trailer -naczepa samochodu ciqzarowego side ports .ciqgnik z plaskq platfomq ladunkowq .van body -naczepa wysoka (trailer) . EADUNEK Ro-ro cargo .rampa skoina stem -rampa rufowa slop -kqt nachylenia r.ciqgnik drogowy z naczepq boat-carrying trailer . naczepa niska (pot.bulkhead .przyczepa podlodziowa car (passenger car) .samochod osobowy cargo space -przestrzen ladunkowa cassettes -kasety clearance .przyczepa wysoka.tank . zmniejszajqca kqt ich zalamania fully enclosed goods vehicle -samochod ciqzarowy lorries -ciczarowka mafi -naczepa niska.open sided -ciqzarowka z otwieranymi burtami -road .drzwi (wodoszczelne) .drzwi grodziowe .

cubic .ladunek mroiony.zanurzenie statku pod balastem .noSnoSC calkowita cargo capacity (dwcc) .drobnica konwencjonalna (w odroinieniu od zjednostkowanej) capacity .ladunek delikatny density -gcstoSC (masa wlakiwa) distribution .hazardous . raport operacji przeladunkowych cargo worthiness .planowanie przeladunku.ladunek podpokladowy .- - - - - dunku w pienvszej kolejnosci -part -ladunek czqiciowy (zajmujqcy czcSC objctosci ladowni lub noSnoSci statku) -plan -plan ladunkowy.off-gauge .tona noSnoSci tonnage (dwt) .cargo . zapalny.1.noSnoSC ladunkowa .delicate . .poklad dolny ladunku cennego komora .break bulk .ladunek niebezpieczny .ladunek przyjmowany w portach podroinych .ladunek cenny volume . . noSnoSC ladunkowa -centre of gravity .rozklad.ksiqzka ladunkowa .ladunek przeznaczony do wyla- - - - - - - ..deep frozen . iatwopalny.noSnoSC ladunkowa - - - - - - - - - .poprzedni ladunek (przewieziony danym statkiem) lay-out.intermediate .last (lc) .zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoSC do przewozu danego ladunku) commodity description -opis towarow commodity plan -plan ladunkowy cubic feet (c. cbft) . rozplanowanie ladunku ladunek .inflammable -1.f.wodny balast denny -draft .deck .carrying .flammable -1. palny. layout .ladunek pokladowy .out of gauge .noSnoSC ladunkowa .overside .safe -ladunek bezpieczny .cigiar martwy (r6inica pomiedzy wyliczonym a faktycznym zanurzeniem statku) deadweight (dw) -nosno86 (ukytkowa) statku all told (dwat) . rozloienie. planowanie rozmieszczenia ladunku .ladunek -book . latwopalny .dangerous .stopa szeicienna deadload .1.pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) cargo .lekki (przestrzenny) list ladunkowa -lower .locker-listaschowek.-ladunek opcyjny -.optional .1.1adownoSC netto.harmful .ladunek ponadwymiarowy .skala noSnoSci ton . zapalny.noSnoSC netto.7.Srodek cieikoici ladunku deadweight (dwtc) .wspolczynnik wykorzystania wypornoici scale .. niebezpieczny . 1adownoSC --displacement coefficient -wspolczynnik wykorzystania wypornoSci -efficiency -wspolczynnik wykorzystania wypornosci ratio .ladunek . rozmieszczenie ladunku hold .light - - - - - - .valuable .special -ladunek specjalny specification .balast staly between-decks -micdzypoklad block .cargo . zamroiony .fixed .ladownia .measure -miara ladunku . drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku broken stowage .objqtoSC ladunku cargo .blok (ladunku) (to) block -blokowaC breakage -strata sztauerska. palny .mass cecha ladunku. sztauplan planning . .specyfikacja ladunkowa .noxious .mark masa ladunku oznakowanie 1. CARGO Cargo distribution planning planowanie rozmieszczenia ladunku air draft -wielkoSC dopuszczalnego wynurzenia kadluba statku okreSlona dostcpnoiciq 1%dowych urzqlzeti przeladunkowych (rowniez: najwyiej wzniesiony element konstrukcji statku przy danym zanurzeniu) after run -rufowe zwcienie ladowni bale space -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach ballast -balast -bottom water .noSnoSC calkowita (brutto) . szkodliwy . rozkladanie.inboard .noSnoSC .rozmieszczenie. szkodliwy cargo operational report -raport portowy.ladunek ponadgabarytowy .bale -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach .strata sztauerska capacity -pojemnoSC.

luk ladowni .fore -ladownia dziobowa . otwor lukowy -way .ladunek pokladowy .after .depth of .(statek) w stanie pustym in shipload quantities . cargo superintendent flying light (ship) .znaki zanurzenia dry cargo -ladunek suchy hold .ladownia chlodzona in andlor over.w inne partie hatch .ladownia . bez ladunku even keel -na rownej stepce excess of hatchway . z dala od burt in light condition .ladunek pod pokladem lubli na pokladzie inboard .Swiatlo luku.cargo .regroupage .tona wypornoSci tonnage -wypornoSC draft .poprawka na wode slodkq load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej full and complete cargo .grupowanie ladunku w partie .dry cargo .obciqienie.refrigerated .Swiatlo luku.rozklad obciqzenia - - - - - - - - - - - - - .wewnqtrz kadluba.zanurzenie .allowable .(ladunek) w partiach calostatkowych intaken weight (int) -ciqzar zaladowany (przyjety na statek) light condition .fore . niezaladowany fresh water allowance (FWA) .drobnica konwencjonalna empty ship .grupowanie ladunku podzielonego .ladunek wykorzystujqcy pelnq pojemnoiC i 1adownoSC statku full and down .7.zanurzenie w stanie zaladowanym -loaded zanurzenie w stanie zaladowanym marks .clear -wolna ladownia .weather -poklad otwarty deep vessel .podzial ladunku na partie . otwor luku heavy .glgbokoSC ladowni .zboze (ziarno) cigzkie -lift -c i ~ i kjednostka ladunkowa.wskaznik zanurzenia . balastow i zapasow lightweight .ciczka jednostka ladunkowa.reefer .przyrzqd do mierzenia z.depth of .statek pusty. ciezki unos hold (ho) .ladownia chlodzona .luk (luczek) dziobowy square .zanurzenie dopuszczalne . sztuka cicza ka lift (hl) .ciqzki cargo .ladunek cigzki grain .forward .ciezar statku pustego list -przechyl load .ladownia na ladunki suche freight cargo .ladownia rufowa .glgbokoSC ladowni .permitted . LADUNEK deck (dk) -poklad -height .concentrated .ograniczenia zanurzenia draught (dft) -zanurzenie gauge . sztuka ciczka.obciqzenie dopuszczalne distribution .(statek) pusty.after .load .permissible .statek o duzym zanurzeniu deep tank -zbiornik gleboki depth of hold .lower (lh) .luk ladowni .statek o duzym zanurzeniu . statku indicator .statek pelny obj~toSciowoi ciezarowo full cargo -ladunek pelny (wykorzystujqcy calkowitq pojemnoSC lub noSnoSC statku) full load displacement -wypomoiC odpowiadajqca stanowi pelnego zaladowania good measurement ship .pojemnoSC nadmiarowa luku fixed ballast -balast staly flying captain .degroupage .zanurzenie dopuszczalne restrictions .ladownia dolna .ladownia dziobowa .wysokoSC micdzypokladu load .luk rufowy .glcbokosC ladowni dimension(s) -wymiar(y) -hatchway -wymiary luku ladowni displacement -wypornoSC ton .statek bez ladunku. shipment under or on deck @o) .port-captain. ladunek .ladownia przeznaczona na ladunki suche .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoici ladowni grain capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna - - - - - - - -- -- -- grain cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziama grain space -przestrzen dostcpna dla zaladunku ziarna groupage .deep -vessel .obciqienie skupione -maximum permissible load -maksymalne dopuszczalne obciqzenie .

tona noSnoSci .ladownia dolna measurement cargo -ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) measurement goods .long .koordynator portowy.sztauowanie -factor (sf) -wspolczynnik sztauerski. LH) .nie przyjq5 (ladunku) cargo -ladunek nieprzyjety do zaladunku.planowanie port-captain -osoba m. zazwyczaj przedstawiciel agenta.wsp.in.tona metryczna (=lo00 kg) - - - - - - - -- - - - - - .utilization of -wykorzystanie przestrzeni -void -tu: przestrzen wolna.separacja .ladunek d h g i lot .: dluga (= 1016. pot.(sztauerski) plan blokowy planning .partia (ladunku) lower hold (lh. English tone . bez ladunku .summer load waterline .sharing -rozklad obciqzen -stack -.obciqzenie punktowe . koordynuja.safe working .fungible freight -ladunek niewymagajqcy separacji ship .plan sztauerski .good measurement . nadwyzka ladunku (ponad dopuszczalny) permanent ballast -balast staly plan -plan .przestrzen .skala ladunkowa.tona noinosci . nosnos6 ladunkowa net deadweight .urzqdzenie wspomagajqce obliczenia ladunkowe locker .deadweight .zapasy okr~towe.tona angielska. zapasy na podroz statku (limitujqce nohoSC ladunkow4 separation .7.English .statek pusty. skala zanurzenia sea stores .linia ladunkowa marks .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) more (more or less) -mniej lub wiqcej net capacity -noSnosC (statku) netto. wspolczynnik przestrzennosci (ladunku) plan .: krbtka (= 907. nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator .znaki wolnej burty . CARGO .przesuwak (np. loker long goods .ladunek) stowage .summer .tona wypornosci .block .obciqzenie stosem (kontenerowym) .separacja foliq .dopuszczalne obciqzenie - - .ship's factor . cy wspolpraq pomiedzy stronami obslugujqcymi statek w porcie pre-loading advice .uniform rownomierny rozklad obciq2e- robocze nia loadicator .displacement . ladunek pelnookrqtowy space .foil .zaladunek calculator -kalkulator operacji przeladunkowych. komputer ladunkowy coefficient -wspolczynnik obciqzenia guidance facilities .ciqzar wlakiwy (to) shift .tona -American -tona amerykanska. odrzucony ton .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennosci ladowni ship's stowage factor -wspolczynnik sztauerski statku shipload -ladunek calostatkowy. niezaladowana specific gravity .p. pot.ladownosc overload . komora.letnia wodnica ladunkowa loading (ldg) .metric . realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca.05 kg12240 lbs) .winter -zimowa linia ladunkowa .wspolczynnik bezpieczelistwa scale of loading .urzqdzenie do kontroli operacji przeladunkowych load line .point . w imieniu armatora. sztauerski statku shut out .informacja dla portu o towarach (w tym niebezpiecznych) znajdujqcych siq na statku -- -.statek .letnia linia ladunkowa .empty .rzqd (ladunku) safety factor (sf) .schowek.185 kg) -burden .przeciqzenie.- - - - pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny z lqdu za planowanie operacji przeladunkowych pre-planning -wstqpne planowanie z lqdu rozmieszczenia ladunku i operacji ladunkowych roll-over -przerzucenie nadwyzki ladunku na nastqpny statek (z braku miejsca) row .

LADUNEK - - - - --space -przestrzen (ladunkowa) micdzypokladu tonnage . pojemnoSC) micdzypokladu under-deck -pod pokladem cargo .aktualizowaC (dane.skala ladunkowa. American ton . td) .przeglqbiony na rufc . plan) useful deadweight -ladownoSC useful load -ciciar uiytecmy. skala zaladowania tons per inch immersion (TPI) .- . ladownoSC uiytkowa volume coefficient . bonifikata iloiciowa of displacement -wypomoSC (statku) .p.ton na cal zanurzenia (masa zwiekszajqca zanurzenie o 1 cal) topside(s) .na rbwnej stcpce .znak tonazowy scale .optimal -trym optymalny tween deck (TD.tona sztauerska (przestrzenna lub cipzarowa) tonnage .short .stevedore .even keel .tonaz (rejestrowy.ciqzar allowance .down at the stem .micdzypoklad -- 7.change of .wspolczynnik zmiany objqtoSci (ladunku plynnego) waterballast (wb) -balast wodny weight .down at the head .ciqzar jednostkowy weight or measurement (wlm) .przeglqbiony na dziob .tonaz mark .-shipping tona frachtowa (przestrzenna lub masy) .ladunek podpokladowy underloading -niedoladowanie statku (to) update .w poblizu burt.unit (uw) .tolerancja wagi.tolerancja ciezaru distribution -rozmieszczenie cigzarow draft . takie: na gomym pokladzie trim -przegl~bienie.ciczar lub objctoSC --- - .zmiana przeglqbienia . trym -bring on an even keel .wyrownaC zanurzenie .

. . .General cargo stowage sztauowanie drobnicy open deck/ pokiad otwart)? hatchway/ s'wiatio (uku nesting/nest stowing/ sztauowanie w siodio soldier stowing/ sztauowanie w szereg inner bottom deck/ bags stowing/ sztauowanie workdw bottom tier cross tier stowing/ sztauowanie na krzyz stowage and lashing of steel reels sztauowanie i mocowanie blachy w krggach locking coil/ . bottom layer/ warstwa d o l n d [ square timber chock/ rozpoly z krawgdziako steel wire lashing/ 7owanie linami stalowymi- \ nest stowing/sztauowanie w siodlo - (1 lrfiy dunnage$oor/ podiogaz desek sztauerskich wedge/ klin wedges/ kliny inner bottom/J dno wewngtrzne .

beczek) cargo .ladunek jednorodny inboard . ladowanie) edge protector .7.obciqienie skupione contline -bruzda miedzy rzqdami beczek covering top tiers of cargo -okrycie wierzchniej warstwy ladunku dunnage -drewno.. sztauplan spaces -przestrzen ladunkowa stowage .resztki.oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .blokowanie ladunku. wyrownywac (np.ekspert.ladunek dlugi manual stowing . bilge on cantline -(sztauowanie beczek) w siodlo blocking off . material sztauerski do wykladania ladunku.oslony krawedziowe . z dala od burt (to) level -poziomowaC. ocena wzrokowa pickings .klinometr.stos ladunku plan ..na styk (np. biegly on stowage . greting mat -mata separacyjna -wood .podloga podwojna (ukladana z desek w hate) flooring off -wylozenie dna wewnetrznego lub mipdzypokladu pod pienvszq warstwp ladunku. przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foil . shot uzywany na planach ladunkowych off-size -niezgodny z wymiarami outboard stow . (w ladowni) bottom cargo -ladunek do zaladunku na dnie statku breakage .kratownica sztauerska. LADUNEK Cargo stowage sztauowanie ladunku aburton -(ladunek ulozony) w poprzek statku air bag (air cushion) .pod kqtem athwart .przewracanie.ladunek zaladowany przy burcie per workable hatch .przechylik sic (o statku) listing .strata sztauerska cantling .plan ladunkowy.(sztauowanie) worek na worek beam filling .perishable -ladunek latwo psujqcy sic pile . bloku zasztauowanego ladunku) break out -rozsztauowaC (ladunek) broken space .ladunek net . odpadki overstowage .(zalwyladunek) na luk ladowni.rozbieranie (np.sztauowanie wzdluz statku goods -towary (ladunek) ground tier -najniisza warstwa ladunku heavy cargo . sztuka ciqzka hoist . np.w poblizu linii symetrii statku.folia force a wedge .: hiw homogeneous -jednorodny cargo .podloga double floor . rzeczoznawca.rownomiemie at the angle of . pot. kontenerze at a uniform rate .drewno sztauerskie dunnaging-wykladanie ladowniiladunku materialami sztauerskimi edge to edge . sztauowanie na wierzchu innego ladunku overturn -przewracac (np.worek powietrzny do rozpierania ladunku w ladowni.sztauowanie reczne nested stowing . przechylomierz (to) list . statku) bag on bag . pokladnikami bilge and bilge. wewnqtrz kadluba.wypelnienie ladunkiem przestrzeni miedzy rozpomicami.siatka do zabezpieczenia ladunku.drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breaking-down .inspektor ladunkowy concentrated load .w poprzek (np.obsztauowanie (innym ladunkiem). elementow konstrukcyjnych statku charges .staly przechyl boczny (statku) longer -rzqd beczek ulozonych wzdluz statku long goods .unos. .sztauowanie w siodlo on deck stow (OD) -zaladunek na poklad.ladunek cipzki heavy lift -cipzka jednostka ladunkowa. rozpieranie 1.oslona krawedziowa envelope . na podlogach kontenerowych -comer protectors .szczelna brezentowa oslona ladunku (zakopertowanie) expert . skrzynie) - - .ekspert sztauerski flattening-wyrownywanie powierzchni ladun- - - - - - - - floor . bilge on bilge -(sztauowanie beczek) brzuch w brzuch bilge and cantline. powierzchnie ladunku) list -przechyl staly (boczny statku) indicator . w ktorej mozna pracowac perusal -ogledziny.wbijac klin fore-and-aft .sztauowanie ladunku cargo superintendent . kantowanie (np.

separacja ladunku soldiers stowing . sztaplowaC quoin . niezasztauowany voids .dopelnianie statku (w glgbszym miejscu postoju) topping off -dopelnienie (czgbciowo napelnionego zbiornika) trim (trimming) -trymerka.sztauer.sztauowanie na pokladzie .zmigkczenia" statku wing out weights ..(statek) samotrymujqcy trimming -trymowanie ladunku (masowego) certificate -Swiadectwo klasy trymowniczej (statku) -class of the hold .Swiadectwo (wlaiciwego) zasztauowania.hold . plan rozmieszczenia ladunku - - - - - - - - - - - - - odpowiednie.sztauowanie pakietu drewna na jednym z bokow (na sztorc) .vessel . sztapel) (to) unstow .blok ladunku odseparowany od innego ladunku na tym samym pokladzie stow .tona sztauerska (przestrzenna lub ciezarowa) stevedoring .sztauowak.trymowaC ladunek (to) trim .self-.statek samotrymujqcy the ship . wlabciwe sztauowa-proper nie . prace przeladunkowe (na statku) stow . separacja tarpaulin -plachta separacyjna of cargo .compact .self-.sztauowanie w pionie.stateczny. pot. trymowanie ladunku (masowego) a cargo .stos.klin drewniany do zabezpieczania beczek przed przesunigciem re-stow -przesztauowak. rozmieszczanie ladunku . plan ladunkowy. w pozycji stojqcej (np.self-.under deck (UD) . certyfikat sztauerski .zaladunek pod poklad.compact .luk trymowniczy -heavy -hold -ladownia trudna do trymowania .rozmieszczaC cigzkie ladunki wzdfuz burt -- - - - - -- -- - - - - .hand .upright . sztauerka (to) stevedore .inspektor ladunkowy (patrz: superintendent. sztauerka.wet .stos.Scisla sztauerka .half bag ..sztauerzy stevedorage .ladownia normalnie trymujwa . pot.sztauowaC stevedore's table . trymujqcy (statek.sztauowanie.pile .sztauowanie.sztauowanie zwarte . sterta (to) stack.wolne przestrzenie migdzy ladunkiem drewna walking board -plyta sztauerska winging -rozmieszczanie ciezarow wzdluz burt dla .broken .tight . rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimmer -pot.przestrzen utracona przy sztauowaniu.: sztaplowaC stevedore . pigtrzyC.sztauerka .sztauowanie rqczne . nieodpowiednie plan -plan sztauerski.trymowanie statku (uzyskiwanie zadanego zanurzenia dziobu i rufy) unstack .ladownia samotrymujqca . blok) stack .suitcase .normal hold .block . ukladanie.rozsztauowak unstowed .easy hold -ladownia latwo trymujqca -hatch . beczek) (to) stow .safe -bezpieczne sztauowanie .sztauowanie ladunku pod Sam poklad topping off .sztauowanie na pol worka (kolejne warstwy przesuniete o p61 worka) . sztauerka.: supercargo) tarpaulin -brezent impregnowany tip -wywracaC topping off .rozsztauowany (ladunek).on deck (OD) .st01 sztauerski stevedore ton .rozbierak (stos.sztauowanie w szereg stable (stack) .ukladaC w stos.klasa trymownicza ladowni . firma sztauerska gang -brygada sztauerska stevedores (stev) .trymowaC.improper . sztapel. ladownia) . stabilny (stos. sterta (to) pile -ukladaC w stos.(statek) trudno trymujqcy -ordinary statek zwyczajnie trymujqcy .bcisla sztauerka . rozmieszczaC ladunek stowage . zasztauowaC ponownie riders -wierzchnia warstwa stosu beczek rubber cushion -worek sztauerski separation -rozdzielenie.easy (statek) latwo trymujqcy -heavy . s h o t uzywany na planach ladunkowych . strata sztauerska certificate .sztauowanie.sztauowanie blokowe .niewlaSciwe.sztauowanie w sqsiedztwie ladunk6w wilgotnych supercargo .

drewno sztauerskie dunnaging -wykladanie ladowni materialami sztauerskimi dynamic load . na sprzqt do mocowania) bottle rigging screw -iciagacz gwintowy (butelkowy) bottom dunnage .(statkowa) instrukcja mocowania ladunku cargo securing means -irodki do mocowania ladunku chock -podkladka rozpierajqca (to) chock .dunnage .zacisk do lin stalowych.odciag linowy cargo mat . material sztauerski .separation -mata separacyjna matting -wylozenie ladowni matami.mocowanie z zastosowaniem przewiqzek lugs .mocowanie (ladunku linami.Cargo lashing .kratownica sztauerska.zaczep do mocowania lashing .odciqg lancuchowy eye .sklejka . zabka clips (wire clips) . ladunek) chocked .plywood .plan mocowania -plate -zaczep plytowy point -punkt (zaczep) do mocowania ring .soft .opaska wiqzki cable lash .zaczep (uchwyt) do mocowania plan .listwy charges . gretingi hand tight -dokrgony (dociqgniqty) rqcznie hand ratchet tensioner -zamki.oko na linie .zaczep pierkcieniowy rod .hard . drewnem sztauerskim) clamp -zacisk.rubber mats -maty gumowe .kratownice.plyty .szakla do mocowania lock nut -przeciwnakrqtka lug .:zabki corner protectors .soft boards -miqkkie plyty gratings .oko bez chomqtka (kauszy) - - - eyeplate .zaciski linowe.hog .oslony krawqdziowe. przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foot-wires -krotkie odcinki liny (stropy) przytrzymujqce bloki otwierane friction increasing device .(ladunek) rozparty chocking off -rozpieranie (np.zaczep pokladowy piericieniowy mat -mata .battens .drewno.drewno sztauerskie . lancuchami) chain .pojemnik (np.oko liny (to) fast -zamocowaC flattening .wylozenie dna wewnqtrznego lub miqdzypokladu pod pienvszq warstwq ladunku. pot.rozpieraC (np.lom z pazurem. zabka bundle . urzqdzenia do rgznego napinania pasow mocujqcych ladunek hog line -przewiqzka lash -zamocowad (linrl) lug . dzwigni napinajq4 ) eye .mocowanie ladunku acceleration-przyspieszenie bin . oslony naroznikowe drawbolt .oko (na linie stalowej) z chomqtkiem (kauszrl) . greting -mat -mata separacyjna -wood .mata ladunkowa Cargo Securing Manual (CSM) .wydhzenie liny (pod obciqieniem) extension -przedhzenie (np.odciqg prqtowy shackle . lapa do wyciagania gwozdzi - - - - - - - .iruba Sciqgajqca D-rings .materialy zwiqkszajqce tarcie . material na maty nail .gwoidz claw .zaczepy pokladowe typu D dunnage . pot.podloga z desek sztauerskich bracket -klarnra (mocujqca stojak przy pokladowym ladunku drewna) bulldog grip . ucho.zaczep.zaczep pokladowy piericieniowy eyesplice .boards . ramienia dzialania sily) -handle -przedhzacz (np.oko do zaczepienia liny mocujqcej .rownanie powierzchni ladunku sypkiego flooring -material uzyty na podlogi off .obciqhenie dynamiczne edge protector -oslona krawqdziowa elongation .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings . wystqp -pad .

.g .General cargo lashing mocowanie drobnicy heavy package on deck lashing mocowanie sduki cieikiej nu pokladzie r plotek do drobnicy . z 4 E 0 f $ 3 isj deck lashing point/ do mocowania timber coralled blocW blok obudowany drewnem drewno sztauerskie deck cargo stowage and lashing sztauowanie i mocowanie ladunku na pokladzie .

czgSC zacisku linowego.zaciskai.oko z pierscieniem safety factor -wspolczynnik bezpieczenstwa securing . taima uzywana do zamocowania prqtow do pokladu secured -zamocowane -by strapping -zamocowane tasmami -by shrink-wrapping foil -zamocowane foliq termokurczliwq shackle . klinowaC wheel chock .lina stalowa (tu: do mocowania) straining-screw . do ktorych dochodzq palety slack .podpory. wyszaklowaC (to) unsling. U-bolt . rozciqganie tensioner -napinacz.urzqdzenie zapadkowe do napinania pasow (kluczem grzechotkowym) webbing lashing speed sincer -urz&enie do szybkiego napinania pasow mocujqcych wedge . przywirlzywaC tie-down device -urzqdzenie do mocowania tier dividers -przekladki drewniane pomiqdzy warstwami pakietow drewna tighten . sztyca. stojaka spacer -podkladka (wyrownawcza) spacing -odstqy (pomicdzy wic+zadlarni.wzmocniona plandeka do mocowania ladunku na naczepach niskich. w wi@zadlach) -bands .luzne tasmy (bandowki. Sruba w ksztalcie litery U (to) unshackle -odszaklowaC.urzqdzenie do napinania 4.wytrzymaloSC na rozciqganie tensile stress .odciqg tahmowy webbing lashing ratchet .stojak.zeSlizgnqC siq z czegoS snatch block -blok otwierany socket .lina stosowana do "sznurowania" bloku (drewna na pokladzie) wire rope .gniazdo podpory. dla bezpiecznego wyladunku z nizszych pokladow. szekla shoring . koziol (pod naczepq) turnbuckle -Sciqgacz irubowy tightener .bardzo giqtka lina stalowa (uzywana do mocowania ladunku) work loose -rozluiniC (np. dociqganie rigging-screws . opaski) slip hook -hak odrzutny (to) slip -rozwiqzaC sig (o h i e .lina stalowa . naciqg retightening -ponowne napinanie. mocowania wskutek drgan i wstrzqs6w kadluba) - -- . naprczacz thimble . LADUNEK pad eye -pokladowy zaczep pierScieniowy pallet securing bars -przetyczkowe prgty uiywane do zabezpieczenia Scian palet lub ladunku kartonow luzem pre-tension -naprgzenie wstqpne (mocowanie ladunku) pull .luz (np.stojak.podpieranie side shores . stojakami) span lashing -przewiqz Bciqgajqcy spanner -napinacz . podstawka (pod kola pojazdu) weighing note . pqtli).7.mocowanie bar .prqt do mocowania ladunku do pokladu strap -pasek.extra flexible . urzqdzenie do napinania wiqzadel trailer horse -podpora naczepy drogowej trailer support -podpora naczepy drogowej trestle .klin.potnice. stojaki steel wire .wolna przestrzen pozostawiona wok01 zrgbnic migdzypokladow. nazwa producenta web lashing . zaczep -plate . klonica (do mocowania ladunku na naczepie lub na pokladzie ohvartym) visa fix .kausza (to) tie -wiqzaC. pot.naprezenie rozciqgajqce. zsuwaC slip off .Sciqgacze do mocowania drewna ring -pierkien pokladowy (do mocowania lin). Sciqgacz upright .pionowe przegrody uzywane do shvorzenia prostych powierzchni bocznych. 6lizgaC sic.chain . pot. szalowanie burt w ladowni sparring .szakla.potnice speed lash -sciqgacz irubowy napinany urzqdzeniem pneumatycznym stanchions .klin. zdjqk zawiesie (z uno- - ~4 unscrew -wykrqcaC irubq.ciqgnienie.zdj$ strop.urzqdzenie napinajqce.sciagacz do mocowania ladunku - tenacity -wytrzymaloSC na zenvanie tensile strength . podporami. napinaC.: studnia wiggle wire . naciagak tightening device .napinaczka spar ceiling .atest cigiaru weight allowance -tolerancja ciqzaru well .

wars row number/ 10 numer szeregu-ow: stack w e i g h t / A t : masa stosu B 74.0 11 69.91 port of discharging masa kontenera second tier lashing mocowanie 2.0 69.0 69.0t I VCG: 24. rzedu From F E L I X S T O V E ~ C ~ ~ B ~ Y 22 A E C K in bay: 701. warstwy mocowanie I .0 Timber lashing mocowanie drewna guide wire/ lina rowadzqca lashing chain/ h i c u c h mocujqcy chain number/ r n u m e r pozycji osprzetu certijcate expire date/ data wainoici a t e s t u l 4' initials of atesting person/ inicja+ osoby atestujqcej mark of atesting body/ safety working load/ dopuszczalne obciqienie robocze 1 timber rigging set zestaw do mocowania drewna lashing chain/ iaricuch mocujqcy ck edge/ wedi bloku timber rigging set zestaw do mocowania drewna edge protkctor/ oslona krawedziowa .0 69.0 69.0 71.0 67.0 74.CARGO Container stowage and lashing plan plan sztauowania i mocowania kontenero'w Stacking arrangement for 40fi' bay -r o z i e c e i e k o t e e r w w r z d i e 4 0 bay number/ numer ~ Z vertical centre ofthe bay gravity/ wysokoSC Srodka cieikoici rzedu 1 Ez: Ttl vt total weight ~ { ~ ~ ~rcafiowita 'in bay/ f ~ @ .0 6 4 2 1 3 5 7 9 70.

warstwa k.blockwise -blokowy plan ladunkowy . niestandardowego .kontenerowy plan zaladunkowy .kod ograniczenia (wskazujqcy. do prowadnic end-to-end spacing . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.sztauowanie .k.zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.master .pozycja komory kontenerowej (okreslona kodem) container rating -masa kontenera z ladunkiem (container load) plan (CLP) .obci@enie. blok) stacking -piqtrzenie (kontenerow) . o nadstandardowej dlugosci reefer request -zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.door-to-door .point .bay --plan ladunkowy (sztauerski) rzedow (sekcji) kontenerowca .top . kontenerow) slot -cela k.sztauowanie kontenerdw bay -rzqd kontenerow.dopuszczalne obciqienie wagq stosu kontenerowego -on deck -sztauowanie na pokladzie.rzqd przystosowany do jednej dlugosci kontenerow (20' .vessel layout . wystajqcy ponad jego obrys . nadwymiarowy cargo request .continuous container .bottom . iz do danego kontenera mozna zaladowak tylko okreslony ladunek) code of container position -kontenerowy kod pozycji container block -blok kontenerow -aisle space -przestrzen wolna miqdzy stosami kontenerow cell .sposob ustawienia kontenerow na statku ("drzwiami do siebie") .pre-stow -wstqpny plan ladunkowy -schematic --plan pokazujqcy blokowo kontenery do poszczegolnych portow .stos kontenerowy load . z ladunkiem niebezpiecmym layer -warstwa (ladunku. o nadstandardowej szerokosci . chlodzonego row .gniazdo ustalajqce kontener position .zlecenia na zaladunek k.system mocowania k.over-high (OH) . o nadstandardowej wysokoici -over length (OL) -k. piqtrzenie na pokladzie (np.obciqienie punktowe (na gniazdo) -minimum breaking (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) overgauge (container) -k.dedicated - - - -- - - - - - gajqce od dna wewnqtrznego na okreilonq wysokoik powyzej pokladu otwartego grid number .odlegloSk miqdzy scianq czolowq kontenera a drzwiowq nastqpnego w szeregu full loaded weight and capacity (container) (kontener) wykorzystany calkowicie pod wzglqdem nosnoici i kubatury guides .allowable -weight . sekcja .prowadnice k. load .overhight cargo (OH) . kontenerow) stowage . przestrzen zajmowana przez pojedynczy kontener stack .over-width (OW) -k. plyty stalowe kielichowo rozchylone. fore-and-aft .prowadnice kontenerowe . ustawiony wzdhz statku tier -warstwa kontenerow .longitudinaly. siq.warstwa goma kontenerow . kontenerow) -weight -obci@enie przy piqtrzeniu (np. ustawiony w poprzek statku .dopuszczalna masa stosu kontenerowego .Container stowage .travelling .ladunek w kontenerze bez dachu.plan ladunkowy uzupelniany w kolejnych portach .athwartship k. kontenerow) lashing system .lista przeladunkowa kontenerow przeznaczonych na inny statek - - - - - -- - - .plan pokazujqcy aktualny stan zaladowania statku dangerous goods safety stowage certificateSwiadectwo wlaiciwego zasztauowania towarow niebezpiecznych (w kontenerze) deflector plates -glowice wprowadzajqce.discharge schematic .pozycja kontenera okreilona kodem (rzqd/szereg/warstwa) IMO Dangerous Cargo Request . nacisk .stateczny.k.40' lub innej) cargo restriction code .loading schematic schematyczny (blokowy) plan zaladunkowy .schematyczny (blokowy) plan wyladunkowy . ustawiona na dnie wewnetrznym transhipment list ..szereg (np. stabilny (stos.generalny plan sztauerski .stable .komora kontenerowa guides -prowadnice komor kontenerowych guide fitting .

7. CARGO

Container deck fittings Flush type deck fittings - gniazda kontenerowe wpuszczane gniazda k o n t e n e r o w ~
t

Single deckfitting/ gniazdo wpuszczone pojedyncze

u

double transversal deckfitting/ gniazdo wpuszczone podwojne poprzeczne

., '' -

double longitudinal deckfitting/gniazdopodwojne podluzne

quadruple deckfitting/ gniazdo wpuszczonepoczworne

w

Dovetail type deckfittings - gniazda konteneroweprofilowe
dovetail double athwartship fitting/gniazdo profilowe podwojne poprzeczne dovetail single deck fitting/ gniazdo profilowe pojedyncze

single deckfitting/ gniazdo pojedyncze nakladane

double transversal deckfitting/g. podwbjne poprzeczne nakladane

double longitudinal deckfitting/ g. podwojne podluine nakladane

quadruple deckjtting/ g. poczwdrne nakladane

guide fittings/ g. prowadnicowe ryglowane

breech base deck socket/gniazdo bagnetowe

guide side fitting with pin/g. prowadnicowe tyglowane - boczne z przetyczkq

guide corner double fitting/ g. prowadnicowe vglowane - naroznikowe podwojne

Guide corner single fitting/ g. prowadnicowe lyglowane - naroznikowe pojedyncze

Stackingpedestal type deckfittings - gniazda kontenerowe fundamentowe
tacking pedestal raised ongitudinal sockets/ g. :ontenerowe fundamenowe podluzne stacking pedestal raised transverse sockets/ g. kontenerowe fundamentowe poprzeczne stacking pedestal raised doubleathwartshipsocket/ g. fundamentowe podwojne poprzeczne stacking pedestal raise6 double longitudinal socket/ g. fundamentowe po. dwojne podiuine

7. LADUNEK

lashing -mocowanie, odciqgi -bar - prqt do mocowania bin - pojemnik chain - lancuch do mocowania, odciqg lanflat - podloga kontenerowa do pojemnikow cuchowy na sprzgt do mocowania tensioner - dzwignia napinajqca - lashing -pojemnik do sprzgtu do mocowa--lever - dzwignia napinajqca nia point - punkt mocowania, zaczep - rod - pojemnik do skladowania prgtow do rod - prgt do mocowania mocowania -rigid - odciqg prgtowy sztywny bridge fittings -lqczniki mostkowe, eye-plughook -odciqg prgtowy zakonczo-compensating lqczniki mostkowe wyrowny okiem i kosciq nawcze hook-plughook - odciqg prgtowy zakonbridge strut -uchwyty specjalne, rozporki czony hakiem i koiciq - intermediate sidesupport - uchwyty specjaleye-eye - odciqg prgtowy zakonczony ne poirednie okiem z obu koncow - side supports -uchwyty specjalne eye-hook - odciqg prgtowy zakonczony - top-side supports -uchwyty specjalne do naokiem i hakiem rozy gomych eye-swivelhead - oko-zaczep przegubowy compensating spacer -przekladka wyrownawextension rod - prgt przedluzajqcy cza cone - czop pokladowy (kontenerowy), prze- -wire - odciqg z liny stalowej locking device - urzqdzenie ryglujqce, blokukladka -bottom stacking - (kontenerowy) czop pojwe locking pin -przetyczka zabezpieczajqca, kokladowy lek zabezpieczajqcy - compensating stacking - przekladka wyratchet - klucz z grzechotkq lub napinacz do rownawcza napinania Sciqgaczy - deck stacker - czop pokladowy - double intermediate transversal stacking - securing devices -uchwyty mocujqce (zabezpieczajqce) przekladka podwojna podluzna - double intermediate transversal stacking - - clover leaf fitting - zaczep pokladowy krzyzowy przekladka podwojna podluzna - double longitudinal czopy pokladowe po- - D-ring - zaczep pierkcieniowy - elephant foot -uchwyt mocujqcy, pot.: stopa dwojne, wzdhzne slonia - double transversal - czopy pokladowe po- eye -uchwyt mocujqcy oczkowy dwojne poprzeczne - locking -czop pokladowy, przekladka blo- - hinged D-ring - zaczep pierscieniowy skladany typu D-ring kuj qca - pingwin -uchwyt mocujqcy palcowy - quadruple bottom stacking - czop pokla- removable D-ring - zaczep pierscieniowy dowy poczwomy przenosny (wsuwany) typu D-ring - single - czop pokladowy pojedynczy pro(deck) socket - gniazdo (pokladowe) sty ( z przetyczkq lub b e ~ ) - stacking - przekladka ustalajqca (poloze- -breech - gniazdo typu zamkowego - deck - gniazdo (pokladowe) nie kontenera) gniazdo podwoj-with pin - czop skrgtny lub wsuwany z prze- -double longitudinal flush ne wzdluzne wpuszczane Wzkq gniazdo do czopow wsuwanych extension handle - przedluzacz ramienia na- -dove tail - flush - gniazdo wpuszczane (wspawane) pinacza impact tool - pneumatic hammer - pistolet - raised - gniazdo podniesione - single flush - gniazdo pojedyncze wpuszpneumatyczny do napinania Sciqgaczy czane

Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontener6w

hook -hak - short tip - hak z pazurem krotkim - long tip - hak z pazurem dlugim

-

-

-

-

--

-------

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

7. CARGO

Container stacking cones and twistlocks :zopy kontenerowepokladowe zwykle i lqczniki skretne

source: TEC

@
;ngle stacking conel dove tail cone/ czop polop pokladowy poje- kladouy wsuwany
Y ~ ~ Z Y

@@
weldable cone, double athwartshipl czoppodwdjnypoprzeczny do spawania na pokiadzie breech base socket twistlock/ iqcznikpokiadowy do gniazd bagnetowych

1

weldable cone, single/ czop pojedynczy do spawania na pokiadzie

ingle turned foot tacking cone/ czop okiadowy pojedynzy skretny

dove tail twistlocW iqcznik commontwistlock/ skretny pokladowy d o lqcznik pokiadowy gniazd profilowych skretny

intermediate stacking cones przekladki kontenerowe pos'rednie

intermediate double athwartship stacking conel iqcznik podwdjny poprzeczny

intermediate double intermediate quadruple longitudinal stacking stacking cone/ iqcznik pocone/ igcznik podwdj- czwdrny ny wzd&ny '

intermediate single stacking cone/ lqcznik pojedyriczy

compensating stacking fixed base raised twicone/ przekiadka wy- stlock/ lqcznik skrgtny kompensujqcy ze staiq rdwnawcza podstawq

semi automatic twistlocks/lqcznikskr@ny pdiautomatyczny

fixed base twistlock/ lqcznik skrgtny ze staiq podstawq

twistlock stacker with linkage plate/ iqcznik skrgtny z pbtq iqczqcq

7. EADUNEK

cross single flush socket - gniazdo naroznikowe wpuszczane pojedyncze -cross single flush with lashing eyes -gniazdo naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania - cross single comer flush with lashing eyes - g. naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania -double transversal flush -gniazdo podwojne poprzeczne wpuszczane - quadruple flush socket - gniazdo wpuszczane poczwome - special double transversal flush - gniazdo poprzeczne podwojne specjalne wpuszczane - single flush -with lashing eyes - pojedyncze g. wpuszczane z otworami do mocowania - special flush -with lashing eyes - specjalne g. wpuszczane z otworami do mocowania, - special flush bottom with lashing eyes specjalne gniazdo wpuszczane z otworami do mocowania stacker -przekladka micdzywarstwowa - compensating spacer - przekladka wyrownawcza - cone - cone spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma czopami - double longitudinal (double fore and aft -) -przekladka podw6jna wzdluzna - double transversal (double athwartship -) -przekladka podwojna poprzeczna - fixed base raised twistlock -przekladka wyrownawcza ze stalq podstawa, i lqcznikiem skretnym - hole-cone spacer -przekladka wyrownawcza z otworem i czopem - hole-hole spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma otworami - quadruple - przekladka poczworna - single -przekladka pojedyncza - twistlock - lqcznik skretny stacking cone, deck stacker, bottom stacking cone - czop pokladowy
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--locking pin -przetyczka blokujqca do czopa pokladowego - double longitudinal - czopy pokladowe podwojne, wzdluzne - double transversal - czopy pokladowe podwojne poprzeczne - quadruple - czopy pokladowe poczwome - single - czop pokladowy pojedynczy prosty ( z przetyczkq lub b e ~ ) -with pin - czop skretny lub wsuwany z przetyczkil turnbuckle - Sciqgacz -closed body -Sciqgacze Srubowe zamkniq te handwheel - dzwignia w ksztalcie kola do napinania Sciqgaczy Srubowych hook-hook - Sciqgacz zakonczony hakami z obu stron hook-jaw - Sciqgacz zakonczony hakiem i widelkami jaw-jaw - Sciqgacz zakonczony widelkami z obu stron -jaw-whip Sciqgacz do zakladania podwojnych odciqg6w - open body - Sciqgacze Srubowe otwarte speedlash -Scirlgacze Srubowe pneumatyczne twistlock -lqcznik skretny, przekladka blokujqca skretna actuator pole - diwignia (drqzek) do zamykania i otwierania Iqcznikow skrqtnych - breech base - 1, skrqtny jednoglowicowy do gniazd bagnetowych - dovetail -1. skrctny jednoglowicowy wsuwany w gniazdo profilowe - double cone , interbox connector -l. skrgtny dwuglowicowy - fixed base - 1. skrqtny jednoglowicowy - fixed base raised -przekladka wyrownawcza ze stala,podstawq i lqcznikiem skrqtnym - safety -1. skrdny polautomatyczny - semi-automatic -dwuglowicowy 1. polautomatyczny

---

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO f

:ontainer lashing plates and points zaczepy i gniazda do zaczepdw lashing plates kontenerowych
zaczepy pbtowe
single lashing eye, non flush/zaczep plyt o w pojedynczy double lashing eye/zaczep plytowy podwojny triple lashing eye/ zaczep plytowy potrbjny

jlush keyholewing for side support -gniazdo wpuszczane do uchwytdw specjalnych

-,

@

jednostopniowe onestep/

two step / dwustopniowe

quadruple lashing ?ye/ zaczep piytowy 7oczwbrny

three step/

single flush lashing point/ zaczep pretouy wpuszczany

flush lashingpoints/gniazda pokladowe wpuszczane: single/ pojedyncze, quadruple/poczworne

sliding D-ring, single/ piericieri pojedynczy, wsuwany

hinged D-rings flush/ zaczepy piericieniowe wpuszczane: single/ pojedynczy, double/ podwojny

veldable D-ring, single/za- weldable D-rings, double/ container socket D-ring, zeppiericieniowy, pojedyn- zaczep piericieniowy, po- single/zaczep piericienio:zy naspauywany dwbjny naspawywany wy, pojedynczy do gniazda kontenerowego

cloverleaf D-rin) zaczep piericienic wy w ksztalcie 1 icia koniczyny

lashing points for elephangoot zaczepy do koricdwek "stopa slonia "

half cloverleaf deck socket/ zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny -poiow~OWY

cloverleaf deck socket/zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny
Courtesy o TEC, Conve,: Peck nnd Hole. Seusafi f

extension rode/ prgt przediuzajqcy lashing rod plug hook - knob/ odciqg pretowy koSC - galka

.
lashing rod eye - eye/ odciqg pretowy oko - oko lashing rod plug eye - hooW odciqg pretowy oko - hak
-,

--

lashing rod plug hook - plug hooW

/\
lashing rod swivel head - knob/

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - gal&

-

-.

8; 5 a 9 a.

2."a.
F

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - galka oko z chomqtkiem splatane lashing rod hook - knob/ odciqg pretowy hak - galka bulldog-gripped eye with thimble/ oko z chomqtkiem wykonane zaciskumi Iinowymi
-

-.

~

,

q

-

&

9 ~

knob/ odciqg pr@owy oko - gaika

talurit splicing eye with thimble/ oko z chomqtkiem z zaciskiem metalowym

7

ri 9
2

7. CARGO
'r

-iciqgacze

Turnbuckles
hook - hook turnbuc Sciqgacz hak - hak

- Sciqgacze typu zamknigtego

close type/solid body turnbuckles

iciqgacz hak - widetki

Sciqgacz hak - zaczep butelkowy

gaczy

adjustable turnbuckle jaw-whip/ dciqgacz otwarty o regulacji skokowej widetki - zaczep podwbjny

open type turnbuckles Sciqgacze typu otwartego
Hamburger type turnbuckle/ Sciqgacz typu ham burskiego

adjustable turnbuckle jaw-whip/ Sciqgacz otwarty o regulacji skokowej wide& - zaczep pojedynczy

hydraulically tightened turnbuckle/Sciqgacz napinany hydraulicznie

speed-lash type turnbuckle/ iciqgacz typu speedlash

Container lashing hooks zaczepy do mocowania kontenerdw
pinguin hook short/ container hook short/ eye hoow hak kontenerowy, krdtki

pinguin hook long/ uchuyt palcowy dlugi

container hook long/ hak kontenerouy, dhgi

elephant foot fitting/ zaczep typu noga stonia

Bridge fittings and hooks lqczniki mostkowe i zaczepy

tension - pressure screw compensating screw bridge bridge fitting/ tqcznik most- fitting/ lqcznik mostkouy, Srubowy kompensujqcy kowy Srubowy Sciqgajqco -

m

screw tension bridge fitting/ Iqcznik mostkowy, Srubouy Sciqgajqcy

u
Container lashin equipment construction - onstrukcja sprzetu do mocowania kontenerdw

tension pressure element/ element rozpierajqcy

f

lock nut/ nakretka

hook end/ zakon-

- mostek Srubowy
tighteining handle/

screw bridgefitting

clevis end/ wide&

turnbuckle closed type
- Sciqgacz Srubowy typu

-

zamknietego

twistlock - iqcznik skrgtny

lock nut/

trzon o regulacji end fittind . ... -koricdwka
J - - - -

adjustable bridge fitting mostek o regulacji skokowej

7. CARGO

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment - sprzet i mocowanie ladunkdw ro-ro

roll-trailer elements - czeici

f$

iqcznik skrgtny chowany

colapsibe p i czop chowany

do mocowania

do mocowania

roll-trailer securing

- mocowanie naczepy niskiej

urge net/ siatka adunkowa

web lashing with buckle/ pas do mocowania z zamkiem corner protector/ osiona naroznikowa

road-trailer securing mocowanie naczepy wysokiej

odciqg h r i c k h o u y rolltrailer/ deck socket/ naczepa niska gniazdo pokiadowe

/

/

trailer horse, fiont trailer support/ podpora naczepy przednia

truiler jack, rear wheel chocks/ trailer support/ kliny pod kola podpora naczepy tylna

cargo securing equipment - sprzgt do mocowania iadunku
safety plug /korek

corner protector/ oslona krawedziowa

cargo net/ siatka iadunkowa

storage bean/ do mocowania

c

c

krata stalowa nu sprzet do mocowania

chain lashing/

7. LADUNEK

Ro-ro cargoes stowage sztauowanie ladunkow tocznych
athwartship -w poprzek statku blockwise plan -blokowy plan ladunkowy break-bulk - drobnica jednorodna w duzych partiach (rowniez: neo-bulk) coupling -whaczanie przyczepy, naczepy -mouth -otwor w naczepie do wprowadzania lqcznika typu goosneck -point - miejsce whaczania naczepy first in last out (FILO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna od kolejnosci zaladunku first in first out (FIFO) - kolejnoSC wyladunku taka sama jak zaladunku float line -kierunek, w ktorym sztauowane sq palety, samochody, kontenery flow stowage - sposob sztauowania samochodow na pojazdowcach, umozliwiajqcy ich wyladunek bez dodatkowych manewrow (zawracania itd.) flush deck -poklad plaski, bez wystajqcych elementow konstrukcji, z wpuszczanymi gniazdami head-out system -system ustawiania samochodow przodem do kierunku wyjazdu landing place - miejsce na pokladzie otwartym statku ro-ro, w ktorym dzwig stawia kontener przemieszczany nastepnie ukladarkq last in first out (LIFO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna do kolejnoici zaladunku key car - samochod, ktory na danym pokladzie (lub w bloku) nalezy wyladowac jako pienvszy key position - pozycja zajmowana przez samochod przeznaczony do wyladunku w pienvszej kolejnoici load - obciqzenie, nacisk - axle - obciQenie na 04 pojazdu - uniform - obciqzenie jednorodne (pokladu, rampy) -point -obciqzenie punktowe (np. na gniazdo) - print - obciqzenie na Slad opony pojazdu - tyre print - obciqkenie na Slad opony poj azdu lifting - podnoszenie, -height -wysokoSC podnoszenia ukladarki -capacity -udzwig ukladarki manoeuvring space - przestrzeli manewrowa na pokladach ro-ro

-

-

-

-

master plan - generalny plan sztauerski minimum breaking load (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) platform -poklad do zaladunku samochodow osobowych na statkach nie bedqcych samochodowcami port-captain -osoba m.in. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca, w imieniu armatora, nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator - koordynator portowy, zazwyczaj przedstawiciel agenta, koordynujqcy wspolprace pomiqdzy stronami obslugujqcymi statek w porcie preplanner -osoba opracowujqca plan ladunkowy i program obslugi statku w porcie preplanning - planowanie zaladunku przed przyjkciem statku do portu ro-ro, roll on - roll -off - wtaczakl wytaczai, przeladunek poziomy stolro - system rownoleglego zalwyladunku statku dwiema technologiami strengthened area - powierzchnie pokladu o podwyzszonej wytrzymalosci (na ladunki cigzkie) stowing point -gang, brygada (w technologii ro-ro) ro-ro handling equipment-sprzet stosowany do przemieszczania ladunkow w systemie roro cone caps -slupki ostrzegawcze stosowane na samochodowcach flat gear - kontener ramowy do mocowania osprzetu ukladarek (widly, ramy etc.) fork lift (FLT) -podnoinik widlowy, sztaplarka --truck -w6zek widlowy, sztaplarka forks -widly - inverted - widly odwrocone frame -rama do podnoszenia kontenerow ukladarkq - side lift - rama boczna kontenerowa - top lift - rama gorna goosneck - pot. g g i a szyja, ramie lqczqce naczepq niskq i ciqgnik -tunnel - tune1 na ramie typu goosneck runners - ciqgniki i naczepy niskie wykorzystywane w technologii sto-ro do dowozenia ladunku na poklady ro-ro tugmaster - citgniki do naczep

-

-

-

7. CARGO

,

\

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment -sprzgt i mocowanie ladunkdw ro-ro (2)
web lashing with buckle/ pas do mocowania, z zamkiem shock absorbing chain lashin mocowanie iancuchem absorbujqcym naprgienia web lashing lock, ratchet tensioner, tightener/ zamek pasa do mocowania

Ro-ro cargo lashing equipment - ratchet tightner - urzqdzenie do nacirlgania pasow do mocowania sprzqt do mocowania ladunkdw ro-ro rod -pret do mocowania kontenerbw
air bag -worek powietrzny do rozpierania ladunku car-lashing -mocowanie samochodu cargo -ladunek -nets - siatka do zabezpieczenia ladunku operational report - raport portowy, raport operacji przeladunkowych securing manual - statkowa instrukcja mocowania ladunku - unitised - ladunek jednostkowany chain -lancuch lashing - mocowanie iancuchami - towed - ladunek toczny holowany -chain with chain lever -lancuch z napinaczkq rqcznq - shock absorbing lash - lancuch do mocowania z elementem absorbujqcym drgania i naprqzenia flush elephant foot fitting -gniazdo typu noga slonia lashing - mocowanie -belt - pas do mocowania chain - lancuch do mocowania -hook - hak konczqcy odcirlg np.prGtowy lever - dzwignia napinajqca odcislg -point -punkt zaczepienia mocowania rod - prqt mocujqcy -ring - zaczep piericieniowy do mocowania -wire - odcirlg z liny stalowej pads -podkladki (sztauerskie, np. gumowe) point - punkt - lashing - punkt do mocowania, zaczep load - dopuszczalne obciqzenie punktowe - loading - gang w technologii 10-10 railway -pocirlg -chock - klin pod kola wagonu -jack - lewar do wagonow kolejowych -rack and pinion jack -lewar irubowy do wagonow
-

-

-

-

-

-

-

-

ring - piericien do mocowania D-ring -piericien do mocowania w ksztalcie litery D roll-lash - nazwa systemu mocowania g6mej cz&i ladunku na naczepach saver - oslona chroniqca drzwi samochodow przed uszkodzeniem przy otwieraniu secure - zabezpieczak, mocowai securing points - punkty zaczepienia mocowan single action clip -nacislg z zamkiem na pasie do mocowania samochodu stanchion - slupek, klonica (naczepy niskiej, naczepy portowej) tension lever -dzwignia napinajqca tie-down points - punkty mocowania pojazdow top-lashing - mocowanie od gory ladunku na naczepach trailer -przyczepa (wysoka), naczepa chock - klin pod kola -horse -podstawa, stojak do przyczepy -horse with springloaded wheel -stojak z chowanym kolkiem -jack - lewarek do podnoszenia przyczepy trestle - podstawa, stojak pod naczepq, podpora turnbuckle -icirlgacz webb-guide -prowadnice pasow do mocowania walking boards -plyty (stolarskie, sklejka) do przekladania ladunku web -pas tkany do mocowania - carbon -fibre webbing -pas do mocowania z wlokna wqglowego rachet -pas z nacirlgiem zapadkowym -webbing belts -pasy patentowe do mocowania ladunku - weblashing - mocowanie pasami tkanymi (z tworzyw sztucznych)

-

-

7. LADUNEK

Timber stowing and lashing sztauowanie i mocowanie drewna

round timber - drewno okrqgle

linia symetrii

hatch covers) po!oywy iadowni

uprights/ podpora, sztyca

block stowing/ sztauowanie w bloku mocowanie opasyw

deck cargo/

suitcase stowa sztauowanie na szt

sawn wood - tarcica

hatch covers/ pokrywy iadowni

L~-rin~/ zaczep pokiadowj

shoring .efekt naporu fa1 (wchodzqcych na poklad) forces .ruchy wzdluzne .dynamic component -skladowa dynamiczna . bedqce wynikiem ..przyspieszenie poziome . Slizganie sic .static component .adverse .efekt dzialania wiatru effect of green seas .non homogenous .frequency of .sily Scinajqce .longitudinal ..skladowa dynamiczna .sila ciczkoSci .horizontal .vertical .(okres) kolysan shift (of cargo) -przesuniccie ladunku toppling .przyspieszenie wzdluzne .sily dynamiczne . sily powodujqce zeslizgiwanie sic ladunku - - - - - - .sily odksztalcajqce .resultant .dynamic .rozklad mas .skladowa statyczna effect of wind . CARGO Forces acting on cargo sily dzialajqce nu ladunek longitudinal sliding przesuwanie wzdluifle - toppling force/ sila przewracajqca kobsanle poprzeczne transversal slldmg/ przesuwanle poprzeczne @ .sily podpierajqce .dynamic .longitudinal -przesuwanie sic wzdluzne .transversal -przesuwanie sig poprzeczne vertical pressure -nacisk pionowy vibrations -wibracje metacentric height .sliding .dynamic .sily przesuwajqce.tipping .sily .sily poprzeczne .racking .obciqzenie statyczne motions -ruchy .amplitude of .sily pionowe acceleration -przyspieszenie excessive .sily przeciwne .sily Sciskajqce .nadmieme przyspieszenie .cz~stotliwoSC ruchow .obciqzenie.vertical -przyspieszenie pionowe centre of motion ..przewracanie (np.compression .transverse .sily dopuszczalne .Srodek ruchu collapsing .static - - - - - - .naprgzenie .sily oddzialujqce .wysokoSC metacentryczna (GM) rolling (period) .coefficient -wspolczynnik tarcia load .longitudinal . kontenera) - - - - . tarcie - - .vertical -ruchy pionowe .niejednorodny - friction .obciqkenie dynamiczne .acting .shear .permissible .skladowa statyczna .gravity .longitudinal .homogenous .sila tarcia.zawalenie sic (np.-jednorodny .transversal -przyspieszenie poprzeczne . kontenera) components -skladowe . masa distrubution of .7.sily.sily wzdluzne .transvers -ruchy poprzeczne sliding -przesuwanie sic.amplituda ruchow .static .sily przewracajqce .tension .

atrnosfera nadajqca siq do oddychania .towary niebezpieczne declaration . latwopalny. niz temperatura zaplonu gazu obojqtnego z drugiej jego strony) screen .atmosfera palna -monitored atmosfera monitorowana (kontrolowana pod wzgl.spontaneous .respirable . rozpraszanie) gazu. do schladzania pokladu) dioxide .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana (stosowana do cel6w gainiczych) compound .non free . walkie-talkie itd.dodatek antystatyczny (substancje dodawane do produktow ropopochodnych. do przestrzeni zamkniqtej) explosimeter . uzywany m. lower (LFL) .goma granica zapalnoici gazow flammability -latwopalnoSC flashpoint -temperatura zaplonu flue gas system .narzqdzie lub sprzqt atestowany.vowietrze tloczone do zb.zezwolenie na wejicie (np.najnizsza temperatura samozaplonu .nieodgazowany freeing -odgazowanie (zbiornika lub statku) .lower -- - - - - -- - limit (LEL) .eksplozja -proof .instrument do pomiaru stopnia wybuchowoSci atmosfery explosion .roztwor piany gas .. do poziomu nizszego. metoda odgazowania zbiornikow .wskainik (indykator) gazu - - - -- - - -- - - . zbiornik) certified . palny cargo -ladunek palny gas .odcinek lancucha dolqczonego do holu awaryjnego entry permit .wykrywacz gazow latwopalnych combustion .zatrzymywacz plomeni (ekran powodujqcy obnizenie temperatury plomienia. skladu) .zapalenie samorzutne dangerous -niebezpieczny -area -obszar niebezpiecmy (zagrozony eksplozjq na statku) cargoes .goma granica wybuchowoici (GGW) explosive limits -granice wybuchowoici flame -plomien arrester .wqglowodor indicator .hydrocarbon .free .samozaplon temperature .dwutlenek .dolna granica wybuchowoici (DGW) .7. poiwiadczony certyfikatem --certificate -Swiadectwopotwierdzajqcestan odgazowania zbiomika (lub statku) .autogenous -temperature -najnizsza temperatura samozaplonu combustable -latwopalne (materialy) gas indicator .flammable .(statek. nie powodujqcy zagrozenia eksplozjq .ladunki niebezpieczne goods .czynnik pianotworczy concentrate .spalanie . ladunkowych poprzez rurociqgi gazu obojqtnego -free -odgazowany.dyspersja (rozcienczanie. LADUNEK Cargo safety bezpieczenstwo ladunkdw antistatic additive .dolna granica zapalnoici gazow limit.zakres palnoici (stqienie gazbw pomiqdzy dolnq a gomq granicq zapalnoici) limit. zbiomik) odgazowany.upper limit (UEL) . uniemozliwiajqce gromadzenie siq elektrycznoici statycznej) approved type (equipment) -wyposazenie (latarki.atmosfera zbiomika auto ignition .dwutlenek wqgla emergency tow chafe chain .deklaracja towarow niebezpiecznych --manifest -manifest ladunkow niebezpiecznych deck sprinkler .) zatwierdzone przez klasyfikatora do uzywania w atmosferze wybuchowej (patrz rowniez "intrinsically safe") atmosphere -atmosfera . istniejqcej z jednej jego strony.tank .spryskiwacz (podlqczony do rurociqgu ppoz. iskier flammable -zapalny. wolny od gazu (np.carbon .ekran przeciwogniowy.gaz palny concentration -stqienie (koncentracja) gazow palnych -range .gaz concentration -koncentracja (stqzenie) gazu -detector -wykrywacz gazow (w zbiornikach) dispersion .in. zapobiegajqcy rozpryskiwaniu siq np.czynnik pianotworczy solution . upper (UFL) .

maksymalne dopuszczalne cibnienie nastawcze zaworu odciqzeniowego naked light -ogien otwarty noxious .zawartoiC tlenu (np.izolacja paroszczelna -cock .saturated -wqglowodor nasycony hydrogen -wodor sulphide .highly -latwopalny storage .vent lines przewody wentylacyjne do usu- (w zbiornikach i ladowniach) wania gazu . zapalny.szkodliwy . w atmosferze zbiornika) -deficiency .7.source of . czynnik hamujqcy inert condition . nawiewnik venting system . przy ktorym ludzie mogq pracowaC bezpiecznie przez 8 godzin dziennie.zawor odpowietrzajqcy -main -magistrala odprowadzania par (ladunku plynnego) -pipe . przez 5 dni w tygodniu vapours (vapors) -pary -barrier .pary szkodliwe nitrogen .sklad materialow latwopalnych insulating flange -polqczenie kolnierzowe 1%dowych i statkowych urzqdzen przeladunkowych zawierajqce uszczelkq zapobiegajqcq przeplywowi elektrycznoici statycznej ~nternationalMaritime Dangerous Goods Code (IMDG) .Miqdzynarodowy morski kod towarow niebezpiecznych - - - - - -- ' - - - intrinsically safe -(urzqdzenie) skonstruowanew sposob bezpiecmy. kieszenie zawierajqce gaz - - .rurociag odprowadzajqcy pary vaporizer -odparowywacz ventilator -wentylator. zapalny cargo -ladunek latwopalny inhibited cargo certificate (ICC) .. azot) distribution system .wypieranie gazu (metoda odgazowywania zbiornikow) . samoistnie bezpieczne (nil emitujqce ciepla lub iskier) materials hazardous only in bulk (MHB) materialy niebezpieczne tylko w ilobciach masowych maximum allowable relief valve setting (MARVS) . przywieszka) ostrzegawcza safety valve .mieszanina gazow .purging (displacement) .substancje niszczqce ozon oxygen . par.towary szkodliwe.zaplon . mgiel.system wentylacyjny (odgazowywania zbiomikow ladunku plynnego) - - - .gazoszczelny gauze screen -przeciwiskrowa oslona siatkowa hydrocarbon -wqglowod6r compound .zawor bezpieczenstwa static electricity -elektrycznoSC statyczna treshold limit value (TLV) -maksymalne stqzenie szkodliwych dla zdrowia gazow.mieszanina wqglowodorow -gas .goods .inhibitor.podrqcznik procedur i organizacji pressure/vacum valve (PN valve) -zawor cihieniowo prozniowy safety tag -wywieszka (tablica.gaz obojqtny (np.pockets of -tzw.miernik zawartoici tlenu w atmosferze -content .brak dostatecznej (do oddychania) iloici tlenu [< 19%] level -poziom tlenu w zbiomiku Procedures and Arrangements Manual (P&A Manual) . wywietrznik.volatile . ladunki szkodliwe vapour .system dystrybucji gazu obojqtnego --generator -wytwornica gazu obojcmego --plant -wytwornica gazu obojqmego --purging -przedmuchiwanie gazem obojqtnym inert gas system (IGS) .gaz w~lowodorowy .irodlo zaplonu incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.auto.gazy lome gastight .siarkowodor (H2S) ignition .samozaplon .azot ozone depleting substances (ODs) .iskra zapalajqca inflammable -palny.system gazu obojqtnego inerting . CARGO mixture .iwiadectwo poddania ladunku dzialaniu inhibitora inhibitor .tlen analyser (meter) .okreblenie stanu zbiornika (wypelnionego gazem obojqtnym) inert gas (IG) . latwopalny cargo -ladunek latwopalny .wprowadzenie gazu obojqtnego do przestrzeni zbiomika incendiary spark .

alkohol aldehydes -aldehydy aliphatic amines -aminy alifatyczne aliphatic esters -estry alifatyczne aliphatic ethers -etery alifatyczne aliphatic oxides .karbinol carbon dioxide . erytren boranes -borowodory boric acid .dwuwinyl ethane .kwas borowy bromine . bromek metylu butadiene .arsenowodor azides .siarczan dwuetylowy dimethyl formamide -dwumetyloformamid dimethyloamine -dwumetyloamina dimethylmethane -dwumetylometan dimethyl sulphate .siarczki wegla camphor oil -olej kamforowy chlorates .azydki benzene .cyjanki nieorganiczne cyanides organic -cyjanidy organiczne dextrose solution .acetofenon acetyl chloride -chlorek acetylu acrylamide solution -roztwor akrylamidu acrylic acid -kwas akrylowy acrylonitrile -akrylonitryl adipanitrile -nitryl adipinowy alcohols .eter etylowy ethyl alcohol .alkohole alcohols mixtures .chloroetan chloroethylene -chloroetylen chlorophenols .chlor chlorites -chloryny chloroacetates -chlorooctany citric juice -kwasek cytrynowy colonial spirit .amoniak i jego zwiqzki boil-off .dwuwinyl.pentan aromatic esters -estry aromatyczne aromatic ethers -etery aromatyczne arsine .acetonitryl acetophenone .chloroarseny chloroethane .dwuetanoloamina diethyl ether -eter etylowy diethylene glycol -glikol dwuetylenowy diethyl ether .alkohol metylowy (o duzej czystoki) chlorine .etan ethanol .butan butane-propane mixtures -mieszaniny butanowo-propanowe butylenes -butyleny carbinol .amoniak bezwodny amyl hydride .eter dwuetylowy diethyl ketone .alkohol etylowy .benzen benzoic derivative pesticides -pestycydy . anhydrous .chlorany chlorinated hydrocarbons -weglowodory chlorowane chlorine . etyloamina ammonia .Chemical and gas cargoes ladunki chemiczne i gazy acid .etanol ethene .aminoetan.butadien butane .siarczan dwumetylowy dioctyl phthalate .chlorofenole chlorophenates .tlenki alifatyczne aliphatic silicates -krzemiany alifatyczne alkalis .tlenek wegla carbon sulphides .eter ethyl eter .brom bromates -bromiany brominated hydrocarbons -weglowodory bromowane bromomethane -bromometan.zasady ally1 alcohol -alkohol allylowy ammonia and compounds .chlor chloroarsines .ftalan oktylu dipropylene glycol -glikol dwupropylenowy divinyl .kwas acrylamide -akrylamid alcohol .amoniak ammonia.roztwor dekstrozy diethanolamine .chlorofenolany cyanides inorganic .dwutlenek wegla carbon monoxide .mieszanka alkoholi aldehyde .pochodne kwasu benzoesowego bivinyl .etan ether .parowanie (tu: ladunku) boil-off temperature -temperatura wrzenia boiling temperature -temperatura wrzenia acetaldehyde -aldehyd octowy acetic acid -kwas octowy acetic anhydride -bezwodnik octowy acetonitrile .aldehyd aminoethane .spirytus rektyfikowany columbial spirit .dwuetyloketon diethyl sulphate .

gaz skroplony containment system .morfolina naphtalene .tlenek siarki teluru tellurium hexafluoride .izopropyloamina ketones -ketony lead tetraethyl .fosforowodor picrates -pjkryniany pyridines -pirydyny propane .chlorek etylu ethylene -etylen ethylene glycol -glikol etylenowy ethylene oxide .fenetol phenols . CARGO - -- ethylamine -etyloamina ethyl chloride .freon fully refrigerated gas carrier -gazowiec w pelni chlodzony fumigants -fumiganty germane .weglowodory fluorowane fluorides .tlenek propylenu refrigerant gases .fenole phosphides .chlorek winylu vinyl ethyl ether -eter etylowinylowy vinylidene chloride .nadchlorometylo-merkaptan permanganates -nadmanganiany peroxides .azotyny nitriles .fluorki fluorine .metanol methyl alcohol -alkohol metylowy methylacetylene -metyloacetylen methylacetylene .tlenek etylenu fluorinated hydrocarbons .terpentyna vinyl chloride .nitryle nitrogen .naftalen nitrates .fluor fluoroacetates .cyjanowodor hydrogen sulphide .propen propylene -propylen propylene oxide .azotany nitrites .fluorooctany freon .dwutlenek siarki sulphur oxide .propadiene mixtures .gazowe czynniki chlodzqce reliquefaction .spirytus drzewny .czterotlenki osmu oxalates .fosforki phosphine .szczawiany pentanes.nitrofenole osmium tetroxide .7.gazowiec polcisnieniowy stibine .propan propene .ponowne skraplanie rodenticides -rodentycydy saturated vapour pressure -ciinienie par nasyconych semi-pressurised gas carrier .metyloacetylenu-propadienu mieszaniny methylamine -aminooctan methylethylene methylethene methyl bromide -bromek metylu -- - methyl chloride -chlorek metylu monobromomethane monoethyloamine -monoetyloamina morpholine .skroplenie gazu liquefied gas .sz~ciofluorek tricresylphosphate turpentine .izopren isopropylamine .nadtlenki phenetole .czteroetylek olowiu lead tetramethyl -czterometylek olowiu liquefaction .chlorek winilidenu wood alcohol -spirytus drzewny wood spirit .izopentan isoprene .siarczki sulphur dioxide . all isomers -pentany wszystkie izomery pentene -penteny perchlorates -nadchlorany perchloromethyl-mercaptan .antymonowodbr sulphides .siarkowodor hypochlorites -podchloryny iodinated hydrocarbons -jodowane wqglowodory isocyanates -izocyjaniany isopentane .skroplony gaz ziemny liquefied petroleum gas (LPG) -skroplony gaz ropopochodny mercaptans -merkaptany metal carbonyls -karbonylki metali methane (LNG) .tlenki azotu nitrophenols .azot nitrogen oxides .system ochrony ladunku gazu skroplonego liquefied natural gas (LNG) .metan (skroplony gaz naturalny) methanol .germanowodor halogenated cyyanogens -halogenocyjany hydrocarbons -wqglowodory hydrogen cyanide .

CAR and IAXlS-\R . Safet? .dzialania Smiglowca S 4 R 12.8. Personal life sabing equipment . Personal proteeti\ e equipment . Enkironmental protection .t o d i ratunhowa i ratownicza 3. U a r m i n g i n distress .o p u s ~ c ~ a nstatku ie 5.ochrona srodowisha 14. Launching and reco\ering . Life raft .S-\R helicopter operations . 4bandoning the ship . Firefighting . Rlarine accidents and sahage .q p r q t ochron? osobistej .pos~uhiwanie rato\\anie i 13.alarmowanie n niebezpiec~enstwie 8.betpiec/enst\\o 17.p i e r w s ~ a ponloc med?crna 16.s p r q t s?gnalirac?jn? i pirotechnicm? 9.ind?widualn> sprzet ratunkom? 7.m a l c r a n i e poiarow 15.wodowanie i podnos~enie (todzi) 6. Life boat and rescue boat . Rledical first aid .morskie s?stem? ewakuaujne 10.u r r q d ~ e n i a \\odonania do 4. Signalling equipment and p?rotechnics . Launching appliances .tratwa ratunkowa 2.n p a d k i i rato\?nictwo morskie I I. Safety of life at sea bezpieczenstwo iycia na morzu I. l l a r i n e e\acuation qstems .

taima odblaskowa radar reflector/ ment/ SART seat/ l y deszczowej gniazdo transpondera SART 1 lower inflatable chamber/ dolna komora plywalnoiciow kieszed wodna. stabilizator container lid/ pokrywa pojemnika emergency pack/ wyposaienie away j n e Itratw~l ije raft instruction leaflet/ nstrukcja obslugi t r a w drogue. dryfkotwa life rafl container .8. SAFETY OF LIFE AT SEA I Life raft tratwa ratunkowa exterior light/ canopy/ reflective strip/ Swiatlo zewnetrzne namiqt .pojemnik tratwy storage cradle/ loie tratwy faleri hydrostatic release unit zwalniak hydrostaryczny graduated drinking vessel/ miarku do painter line/ zapadka zwalniajqca shackle/ szakla water inlet/ wlot wody manual release mechanism/ mechanizm zwalniania recznego szakla /I . sea anchor.

air chamber valve -zawor komory wypornoSciowej -boarding ramp -podest (ulatwiajqcy wejScie do tratwy) -boarding ladder -drabinka (ulatwiajqca wejScie do tratwy) -buoyancy -plywalnoSC (tratwy) chamber .drogue -dryfkotwa.przedzial wodoszczelny. .linka operacyjna .fishing tackle .zaslona zewnqtrzna namiotu t. lodzi) lifeline .zawor podlogowy -hatch .electric torch .Swiatlo zewnqtrzne .outdoor light .inflation hoses -wqze do napelniania kom6r .throw overboard .linka do przyciqgania t.indoor light .lina.zestaw do napraw .falen.selfrighting .stacja przeglqdow i atestowania tram .komora wypomoSciowa .exterior light .gas cylinder -pojemnik. strop (do wodowania tratwy za pomocq hrawika) -buoyant lifeline -ratunkowa linka plywajqca .water pocket .pneumatic -tratwa pneumatyczna -valise -pojemnik tratwy ratunkowej .zestaw do lowienia ryb .operating cord .luk (podtrzymujqcy) namiot closure .inflating -napelnianie (siq) tratwy .safety valve .open -tratwa otwarta -weatherproof valise -pojemnik tratwy odpomy na warunki pogodowe . butla z gazem grabline .observation slot -kolnierz obserwacyjny .inflatable compartment .reversible -tratwa dwustronna .tratwa samoprostujqca servicing station .reflective tape -taSma odblaskowa .rigid -tratwa ratunkowa typu sztywnego .dryfkotwa - - - - .tratwa wodowana za pomocq hrawika .rigid -sztywny pojemnik tratwy .t.emergency rations -racje iywnoiciowe . tu: linka operacyjna .mieszek.paddle .lifting eye -zaczep (ucho) do podnoszenia t.Swiatlo zewnqtrzne .plug -korek spustowy -racks .floating -tratwa unoszqca siq na wodzie .non-retum valve .zawiesie.krqzek ratunkowy z linkq retrieving line . lodzi lub tratwy bridle . stabilizator tratwy powietrzem - - - - -- - - - - ------ - liferaft (fitting) .inflatable .fiberglass pojemnik tratwy z wlokna szklanego .outside courtain . .lina chwytna (wokol t. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Liferaft -tratwa ratunkowa life saving equipment . kotwica plywajqca . pompka (do dopelniania komor wypomoSciowych) bowsing line .wyposazenie ratunkowe liferaft -tratwa ratunkowa -annual -sewicing .sluzba ratownictwa iycia survival equipment .first aid kit -zestaw pierwszej pomocy .zewnqtrzny fartuch .buoyant safety knife . pas sluzqcy do odwracania przewroconej tratwy .Srodki ratunkowe life saving service ..namiot .radar reflector -reflektor radarowy .osprzqt tratwy ratunkowej bellow .rescue quoit with line .zawor zwrotny .zawor bezpieczenstwa -tent .linka do przytrzymywania pojemnika. komora wypomokiowa inflation -nadmuchiwanie (tratwy) . lodzi) .stelaz do tratw .floor valve .repair kit .coroczny przeglqd tratwy capacity -pojemnoSC tratwy container -pojemnik (tratwy) .righting strap .komora wypornoSciowa compartment -przedzial wypornoSciowy tube .sea anchor .linka chwytna (wokol t.Swiatlo wewnqtrzne .pasy sluzqce do odwracania przewroconej tratwy -righting line .waterborne -tratwa zwodowana liferaft (construction) -konstrukcja tratwy ratunkowej .kieszeh wodna.8. .komora wypomoiciowa canopy -namiot (tratwy) arch .wlaz .wiosla -painter (line) . zrzucana (za burtg) .tratwa pneumatyczna .davit launched .latarka elektryczna -emergency pack -pojemnik ze sprzqtem awaryjnvm .rain catchment -lapacz wody deszczowej .bezpieczny n6z plywajrlcy -drinking water vessel -naczynie z miarkqdo racjonowania wody ..inflatable chamber .

' .8.engine foundation/ fundament silnika k e e l / stepka .securing pin/ trzpieri zabezpieczajqcy releasing arm/ ramie zwalniajqce 1 steering tower/ kiosk sternika 1 rigid inflatable fast rescue boat stybka. SAFETY OF LIFE AT SEA Lifeboat lddi ratunkowa buoyancy tanW oar/ gunwale clamp/ obejma krawedzi burty linka chwytna life boat cross section przekrdj lodzi ratunkowej keel seat/ gniazdo stepki keel stop/ foam buoyancy tanW zbiornik gunwale/ lawa poprzeczna water tanW zbiornik wody side benches/ lawy boczne 3 remote release hooks haki zdalnie zwalniane floating block shackle/ hook/ hak / / uchwyt przyobiowy L rubber fender/ odbojnica gumowa bilge hand rail/ T1 fdod tank/pojemnik na iywnodi . pdlsztywna iddi ratownicza free fall lifeboat .. lddi zrzutowa .lddi ratunkowa swobodnego wodowania.

czerpak do wody .air case .czerpak . toporek .porqcz .lo& ratunkowa zakryta . nadmuchiwana .rigid .motorowa lodi ratunkowa propulsion .pulling boat .otwor spustowy w dnie lodzi .lawka boczna .l6di wioslowa .axe .enclosed .sztywna.lodz skladana -free-fall lodi wodowana swobodnie (zrzutowa) .lodz ratunkowa w pehi zakryta -partially -lodi czqkiowo zakryta .rowing-boat -lodi wioslowa .szybka lodz ratownicza .lawka .silnik boat .(tu) suchary .drain .metalowa 1odz ratunkowa .dinghy .hak lodzi .buiscuits .survival craft .wlokno szklane boat -lodi z wlokna szklanego laminate .side bench .okucie gniazda dulki .water .topping-up pump -pompka dopelniajqca (komory wypornoSciowe tratwy) .totally enclosed -lodz calkowicie zakryta .collapsible boat .piyty podlogowe.gqbka (do zbierania wody) .16di ratunkowa air bottles -butle powietrza air vents -wywietrzniki bilge grab rail -porqcz przystepkowa fibre .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym keel .non-powered boat -lodz bez napqdu mechanicznego -propeller gear -rqczne urzqdzenie napqdowe lifeboat (type) . .napqd silnikowy rescue boat -lodz ratownicza .slabe ogniwo -whistle . .lifeboat engine .motorowka dinghy -ponton z doczepnym silnikiem lifeboat .lifting .linka dryfkotwy signalling mirror -lusterko sygnalizacyjne .sea anchor cord . .linka holownicza .stqpka -plate -plyta stqpki rail .tow rope .pontoon -pontonowa lo& ratunkowa .self-righting -lodi samoprostujqca siq .hand-operated propeller .fire-protected freefall -ognioodporna lodz wodowana swobodnie (zrzutowa) .bottom boards .self-bailing boat -1odz samoodwadniajqca siq .lawka burtowa (w lodzi) .hak do podnoszenia glass reinforced plastic (GRP) .thwart .open .zbiornik wody (pitnej) lifeboat (propulsion) -napqd lodzi r.lodz r.sponge .jednostka (16dz lub tratwa) ratunkowa .silnik lodziowy lodi ratunkowa o -mechanically propelled napqdzie mechanicznym .rowlock plate .lodz skladana .otwieracz do puszek (konsenv) .glass .bilge handrail -uchwyt przestepkowy .mala lodka.(typ) lodzi ratunkowej .8.steering tower .rgczne urzqdzenie napqdowe (lodzi) --- - - - - - .towing -lawa holownicza (na lodzi) .bailer .hand-propelled - -- - - - - -- - - - - - -- -- -- -- .side seat .bailer .rowboat .uncapsizing boat .semi rigid -polsztywna lodi ratownicza lifeboat equipment -wyposazenie lodzi r.siekierka.weak link .buoyancy -zbiomik wypornoiciowy .tin opener .inflatable -lodi pneumatyczna .lodi ratownicza typu sztywnego .lawka poprzeczna lodzi tank .zbiornik wypornoiciowy .lodi ratunkowa o napedzie rqcznym . wypornoiC -buoyancy foam -pianka wypomoSciowa .gwizdek - Lifeboat .handrail .wl6kno .end .fast .metallic .kiosk stemika .zbiornik . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .rowlock chock -zdwojenie przydulkowe .buoyancy -plywalnoiC.folding .lodi wioslowa .zbiornik powietrzny koncowy .self-righting double-hull -16dz ratunkowa samoprostujqca o podwojnym poszyciu .inflated . ponton pneumatyczny .silnik przyczepny -propelled lifeboat.16dz ratunkowa odkryta .stepka boczna (lodzi ratunkowej) lifeboat (construction) -konstrukcja lodzi r. podloga .outboard .zbiornik wypornoiciowy -bank (bench) .air .rigid inflatable fast . pneumatyczna lodz ratownicza .fully .lodi niewywrotna motor .motorowa l6di ratunkowa .fuel -zbiornik paliwa .laminat z wlokna szklanego food locker -pojemnik na iywno6C hook .

Totaly enclosedfree fall lifeboat .at rations/ lodziowe racje iywnoiciowe .calkowicie zarnkni@a zrzutowa external light/ reflektor radarowy lifeb.

reflective tape .dulka .rub rail .propeller .skids .compass -kompas lodziowy .8.fan . kotwica plywajqca .swifter .skeet .folding tiller .fishing tackle -zestaw do lowienia ryb .drogue -drykotwa .oar .hol.rumpel .towing painter .oil can .reflektor radarowy .external water spray systems .active .fa1 .sea painter .system spryskiwania zewngtrznego lodzi - .gqbka .suchary szalupowe .zbiornik oleju do uSm.wiadro .towing shackle .falen dlugi .grab line .rubber .wioslo sterowe .pompa rgczna .trail line -plywajqca lina holownicza . lina holownicza .czerpak do wody .skates .-tackle .otwieracz do puszek .listwa na burcie (po kt6rej zsuwa sig 16di ratunkowa) .internal air supply system . aktywny .quoit -plywajqcy krqzek (ratunkowy) .falen rufowy -plug . zeSlizg lodzi ratunkowej .towline -hol. lina holownicza .tin opener .lifeline -linka ratunkowa (asekuracyjna) woko1 kola.odbijacz linowy wok01 lodzi .scissors .tiller .hand pump .-heaving line .rumpel z przedluiaczem .torch .paddle -wioslo lopatkowe . lodzi etc. pokrowiec lodzi . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU -biscuit tin -puszka na suchary -boat charts -mapy szalupowe .zamknigty system obiegu powietrza (w lodzi zakrytej) .taima odblaskowa (np.falen .falen rufowy - - - - - - .dryfkotwa.kotwica plywajqca .plozy.n6z . tratwy.bow - --- .rubbing strake .hauling line .skate -zeilizg lodziowy.lodziowe racje iywnoSciowe .with buoyant handle .folding knife .boat hooks .rzutka nietonqca rescue quoit .latarnia lodzi ratunkowej .hatchet .lina holownicza .cradle .drabinka lodziowa . na Srodkach ratunkowych) .odbojnica lodzi .desalinator -urzqdzenie do odsalania wody .spot light .radar reflector .system spryskiwania zewngtrznego lodzi .korek spustowy w dnie lodzi .knife .bosaki -buoyant -nietonqcy.Sruba napgdowa .retro-reflective tape -taima odblaskowa .halyard . pasywny .rations .steering . . fa1 .aft .linka pomocnicza dryfkotwy other lifeboat equipment -inne wyposazenie lodzi ratunkowych .holowniczy falen lodziowy .czerpak .towrope .crutch .food rations -racje zywnoiciowe .reflektor (pot.toporek .ladder .dulka .search lights -reflektory szperacze .passive -reflektor r.olej do uimierzania fa1 .no2 z plywajqcq rgkojeiciq .odbijacz .pioro wiosla -buoyant -wioslo plywajqce .sponge .odbojnica (gumowa) lodzi .bosaki lub kotwiczki .balika do oleju .tu: oslony (chroniqce lodz przed uszkodzeniem w trakcie opuszczania) .grappling hooks .leak screw -korek spustowy .oarlock . oslony burt lodzi.drift anchor .lina podstgpkowa .n6z skladany .dulka .noiyczki .wioslo .sea-biscuits .linka (rzutka) plywajqca .dipper .lamp .reflektor r.cover .-blade . lina holownicza .hook -bosak lodziowy .fender .rowlock .open hook .odbojnica lodzi .brezent lodziowy.szakla holownicza .bucket .lina do holowania .storm oil tank .sprinkler system . plywajqcy .grasp .talia falu .plywajqcy krqzek do podawania rzutki line .storm oil .latarka elektryczna .rgkojeSC (wiosla) .towing hawser -hol.sea anchor .tripping line .hak odrzutny .faleti dziobowy stern .painter . ploza burtowa .oil bag -worek do rozprowadzania oleju (na powierzchni morza) .pioro (wiosla) .trail line .: punktowiec) .

mantai \ hak lodziowp I bowsing-in tackle/ talia przytrzymujqca ilewing motor/ silnik obracania . manrope/ spustka. rama zurawiko double roler track/ podwcijny tor jezdny hydrostatic release u zwalniak hydrostatyc . SAFETY OF LIFE AT SEA .8.loie pokla owe tratwy deck cradles or Iiferaft d shackle/ szakla davit-launched life raft tratwa wodowana iurawikiem release gear/ urzqdzenie zwalniaj ce 4 tricing pendant. ' Launching appliances urzqdzenia do wodowania head block/ roller track gravity davits iurawiki grawitacyjne jezdne .

takielunek. iodi z talii) operating equipment .guy .16dz zawieszona na iurawikach .szalupa launching.osprzqt do mocowania . - - - - - . knaga collar -jarzmo iurawika craft .lina talii zurawika .lancuch podtrzymujqcy .wodowaC (lo&.krqtlik .gravity -iurawik grawitacyjny head . pot. szekla - - - - - - - (odcinek lancucha pomiedzy blokiem talii a hakiem) .padeye -zaczep piericieniowy -renewal date of wire falls -data wymiany lin talii .hook .tackle .remote releasing . hydrostatyczny mechanism .spustki (pot.ogniwo .mechanizm zwalniajqcy (np.rozki do mocowania liny.tricing line .lina stalowa talii fall -talia .sprzglo odirodkowe davit -iurawik .urzqdzenie szybkiego z.free-fall trackway .osprzet lluiny zurawika .zwalniak automatyczny gear safety pins .hak odrzutny .tricing pendant .frame -rama . olinowanie iurawik6w iodziowych .fall .stojaki zrzutowe (tratw) sling .: toprik) .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi . mantal . lodzi) (to) lift -podnosik lowering mechanism -mechanizm opuszczania release -zwolnienie .spustka.szakla.talia lodziowa centrifugal clutch .legar lodzi - boathife raft seat .hydraulic gear .link .span (topline) -wiez spustkowa (pot. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Launching appliances urzqdzenia do wodowania .iurawik obrotowy socket .loze lodziltratwy deck-mounted storage .lazy painter -kr6tki falen .glowica iurawika (zblocze gome) pedestal .diwignia lifeboat slip way -pochylnia lodzi ratunkowej lifting (gear) -urz&enie do podnoszenia.mocowany do pokladu stojak na tratwy .zamiana koncow talii -turning date of wire falls -data obrocenia lin talii guide sheaves -rolki lkrqzki prowadzqce launch .zawiesie lodziowe -tackle . mantal .kolumna zurawika .bowsing in tackle -talia przytrzymujqca lodz cover -pokrowiec na talie iurawika .hak .lifeboat hoist -podnoinik lodzi ratunkowej . mechanizm podnoszqcy .stem -iurawik rufowy . diwig.lina do przyciilgania lodzi do bum .life line .8.bloki .suspension chain .: mantal) -wire .hak do podnoszenia (np.cradle .blocks .manropes .monkey line .zdalne zwalnianie .halyard .gaja .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny -hydrostatic -unit (HRU) -z.urzqdzenie do zwalniania (tratw) .fall cover -pokrowiec na talie .tu: spustka.spustka.slip hook . mantal . winda.automatic gear . wy c i a -hook .urzqdzenie do wodowania system -urzqdzenia do wodowania lodzi lever .fastening fittings .zeilizg (do wodowania swobodnego lodzi zrzutowych) -racks .falls turned end-for-end -obracanie liny talii .round bar .fa1 .shackle .arm -ramie (iurawika) -cleat .bolce (przetyczki) zabezpieczajqce urzqdzenie zwalniajqce .end for end turning -przelozenie (odwr6cenie kierunku) liny talii .chock legar lodziowy .swivel .lift .halyard tackle -talia faiu .quick unit . tratwe).gniazdo zurawika stand -podstawa iurawika . opuszczaC na wode appliances -urzqdzenia do wodowania device -urzadzenie do wodowania gear .wysokoiC podnoszenia.Jacob's ladder .swing -iurawik obrotowy davit (loose gear) .sztormtrap .

alarm Cwiczebny (to) capsize -wywr6ciC sic dnem do gory fend (off) . . lodzi) -unit -zwalniak.alarm lodziowy muster . podejmowanie rozbitkow z jednostki w niebezpieczenstwie Jacob's ladder . opuszczanie statku. sygnal wzywania pomocy ending signal .obsada lodzi ratunkowej .system . system zwalniania. ratunkowej oarsman -wioklarz - - - - .lista (alarmowa) -station -miejsce zbiorki. stanowisko alarmowe stations bill . takie: muster station boat -lodz deck -poklad lodziowy illumination -oiwietlenie pokladu lodziowego .swung out -lodz wychylona za burtg -waterborne .alarm ogolny -push-button -przycisk alarmowy signal .lifeboatllife raft commander .zajqC miejsca w lodzi at full outreach position . opuicit ship! .odpychaC lodi (to) row -wioslowaC quell waves .rozklad alarmow practice muster .alarm Cwiczebny. me.czerpaC (czerpakiem) .urzqdzenie do podnoszenia rozbitkow z wody life boat crew .sztormtrap Jason's ladder . lodziowa z zasilaniem .w.rozklad alarmu lodziowego. lodziowa .lodz calkowicie wychylona za burte -at the embarkation deck -lodz na wysokoici pokladu obsadzania (wsiadania do lodzi) in stowed position .lodi w pozycji marszowej (w pozycji zamocowania) .embarkation deck .czlonek obsady 1.manning of a .opuszczanie statku --- alarms and drills -alarmy i Cwiczenia abandon -pormciC.(to) bail .miejsce zbi6rki (w czasie alarmu).unpowered lifeboat w.urzqdzenie naprezajqce (line talii. winda (tu: lodziowa) -brake -hamulec wciilgarki ..holowaC tow aft -przygotowywaC 1odi do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie emergency .w.obsadzanie lodzi (tratwy) on the water . urzqdzenie zwalniajqce releasing gear -urzqdzenie zwalniajqce tensioning device .bail out -wybieraC (czerpakiem) (to) boat -plynqC lodziq drill .sygnal alarmowy.sygnalizacja zakonczenia.poklad wyznaczony do obsadzania lodzi ratunkowych -hook handler -marynarz obslugujqcy hak lodzi .enter the .lodz na wodzie - - -- - - - - sig na wodzie boat manoeuvring .certified lifeboatman -dyplomowany ratownik .powered lifeboat .-lbdz zwodowana. SAFETY OF LIFE AT SEA - - - -- Abandoning the ship .grooved drum .uimierzak grzywacze fa1 (olejem) secure alongside -zamocowaC (lodi) przy burcie (to) tow .ewakuacja.dowodca lodzil tratwy .stan zagrozenia -procedure -procedura postepowania w razie zagroienia signal . rozklad alarmu opuszczania statku --drill -alarm Cwiczebny opuszczenia statku station -miejsce zbiorki w alarmie lodziowymi opuszczania statku abandonment -opuszczenie statku alarm -alarm -bell .general emergency . lodziowa bez zasilania 8.gladki bgben w. .manewrowanie lodziq -back oars .boat .opuiciC statek! bill . znajdujqca chanizm zwalniajqcy (np.lifeboatman .malniak.lifeboat .sygnal alarmowy switch -wlqcznik alarmowy assembly station -miejsce zbiorki assembling point .. zapobiegajqce powstawaniu lum) transmission gear -przekladnia winch -wciqgarka. Cwiczenia . sygnat zakonczenia (alarmu) evacuation .dmonek alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .zbibrka (na alarmie) list .wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz .ilobkowany bqben w.smooth drum .

opuszczanie lodzi net . podjqcie lodzi recovering -podnoszenie .zwalniak.halting a -zatrzymywanie iodzi (w trakcie opuszczania) .siatka do podejmowania z wody rozbitkow slack fall .system zwalniania (np.system zwalniania .podnoszenie lodzi .zwodowaC lodz ratunkowq (ratowniczrl) station .prqdkoSC opuszczania of the boat .wychyliC iurawiki (wychyliC lodzie za burtq) swung out position -16dz w pozycji wychylonej take off lashing .starboard side .zwalniak h.lodz niezaladowana ..luzna talia slip knot -wqzel lawkowy stored mechanical power .quick unit -urzqdzenie szybkiego zwalniania . do pokladu . tratwy) .off-load system .odzyskanie.bez obciqzenia" .lodz z prawej burty lowering .hydrostatic -unit (HRU) .manual -zwolnienie rqczne (tratwy) .lightest load -najmniejsza masa przy opuszczaniu . lodzi) .lower .zwolniC mocowania - - .pod obciqzeniem" Lifeboat launching wodowanie lodzi ratunkowej - - - - - - - boat at embarkation decW lodi przy pokladzie wsiadania lowering/ oouszczanie fall/ talia- - - waterborne boat/ l6di zwodowana - - - - - - -operating equipment -urzqdzenie do zdalnego zwalniania (tratw) .lower -to deck level -opuSciC 1.hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny .pozycja .port side .hydraulic gear . tratwq) launching -wodowanie (lodzi.16di z lewej burty .lodz w pelni zaladowana (to) launch -wodowaC (16dz.manual -wodowanie rqcme the lifeboat (rescue boat) .lina do przytrzymywania lodzi przy burcie fully-loaded boat .marszowafl lodzi (pozycja zamocowania) swing out davits (boats) . urzqdzenie zwalniajqce scrambling net .zmagazynowana energia kinetyczna stowed position .hoist a in -wciilgn$ lodz na miejsce ..automatic -wodowanie automatyczne .stanowisko wodowania (lodzi) lifeboat .opuSciC lodz .opuszczanie (iodzi) speed .prepare -przygotowak 1odz ratunkowq . .remote releasing .zdalne zwalnianie unit .16dz ratunkowa .opuSciC sztormtrap system .system zwalniania .maksymalna masa (dopuszczalna przy podnoszeniu lodzi.on-load system . tratwy) release -zwalnianie embarkation ladder .non-loaded .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .boat .maximum load .. lodzi) z wody bowsing line .launching and recovering wodowanie i podnoszenie (tratwy.siatka (tu: ewakuacyjna) painter to the main deck -podaC falen na poklad glowny put in the leak screws -wkrqcik korki spustowe recovery .

kolo ratunkowe z plawkq dymnq -light and smoke lifebuoy -kolo ratunkowe z piawkq iwietlno-dymnq life-jacket -pas (kamizelka) ratunkowy -buckle .zrzutowa lodz ratunkowa survival suit . termiczny insulation .gwizdek do pasa ratunkowego life-float -plywak ratunkowy life-ring . SAFETY OF LIFE AT SEA Personal life-saving equipment indywidualny sprzqt ratunkowy anti-exposure suit .lodz ratunkowa equipment .lampka pasa ratunkowego light .sprzgt ratunkowy skid-launched freefall craft .secure line with a snap .8. .kombinezon ochronny (chroniqcy przed warunkami pogodowymi) immersion suit -kombinezon ratunkowy donning .wearing -zakladak pas ratunkowy whistle .zakladanie kombinezonu non-insulated suit .taimy (do wiqzania) pasa r.inflatable -nadmuchiwane pasy ratunkowe lamp .pas z karabinczykiem velcro fasteners -talmy mocujqce typu "rzep" -watertight zipper -wodoszczelny zamek blyskawicmy survive -przetnvak.klarnra (zapinajqca) pasa r.protection .gloves -rekawice .Srodek ochrony cieplnej waterproof -nieprzemakalny. kombinezon asekuracyjny - .Swiatlo aktywowane przez wode (np.lampka pasa ratunkowego straps .kolo r.wodoszczelny water activated light .hood .kaptur .koio ratunkowe z linkq with a smoke-signal .ochrona cieplna -protective aid (TPA) .kolo ratunkowe life vest -kamizelka ratunkowa luminous buoy -kolo ratunkowe z lampkq survival -przetnvanie.horseshoe . w kamizelce ratunkowej) water light .kombinezon ratunkowy bez izolacji cieplnej unpacking -rozpakowanie kombinezonu life buoy -kolo ratunkowe . przeiycie craft .piawka Swietlna @rzy kole ratunkowym) water-resistant -wodoodporny work and protective suit -kombinezon roboczo-ochronny. -buoyancy -plywalnoSk pasa ratunkowego collar -kohierz front -przod pasa ratunkowego .stroj (kombinezon) ratunkowy -bag -torba na Srodek ochrony cieplnej .izolacja cieplna Personal survival equipment indywidualny sprzqt ratunkowy lrfebuoy chute/ zrzutma kota - - - -- "cziowlek za burtq" - - - immersion suit kombinezon ratunkowy - rescue light/--Swiatlo sygnalizacyjne - . przezyC swimming -piywanie thermal -cieplny. (w ksztalcie podkowy) --with line .

alarm . wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates . wizualny .radio frequency .sygnal diwiekowy - - - - - - - - - .fonicmy sygnal wzywania pomocy . stan zagrozenia call .aural distress .sygnal diwiqkowy . uruchamiak (np.sygnak optyczny.przepisy dot.nature of -rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy procedure -postqowanie w wypadku wzywania pomocy . sygnal ponaglenia signalling .sygnal ratunkowy -visual . barwnik stosowanyjako sygnal wzywania pomocy - - - - emergency frequency -czqstotliwoSCalarmowa emergency position radio beacon -radioplawa awaryjna.8.sound .radioplawa VHFiIMF distress -niebezpieczenstwo.cz~stotliwoSklqcznoSci w niebezpieczenstwie -signal .instalacja alarmowa alert . zdarzenia niebezpiecznego -flag -flaga wzywania pomocy niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoSk -light .przekazywaC foniczny sygnal wzywania pomocy signal -sygnal .lampa sygnalizacyjna -methods -metody sygnalizacji mirror .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .radio safety .radio distress .radiowy sygnal wzywania pomocy . EPIRB) alarm -alarm.lusterko sygnalizacyjne procedure .radiowy sygnal pilnoici.sygnal alarmowy .Mayday .sygnal .emergency .wspoirzgdne miejsca wypadku. procedury sygnalizacji signal . sygnalizacji.sygnal Swietlny wzywania pomocy message -komunikat niebezpieczenstwa .sprzqt sygnalizacyjny lamp .wezwanie pomocy.Mayday .radio urgency .sygnalizacja -code -kod sygnalizacyjny equipment .sygnal alarmu switch -wlqcmik alarmu -system . s. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Alarming in distress -alarmowanie w niebezpieczenstwie activate-uaktywniai.alarm batteryless telephon -telefon bezbateryjny buoyant VHFNHF marker beacon . sygnal alarmowy -bell . awaryjna radioplawa pozycjonujqca (lokalizujqca) emergency receiver .macmik banvny.sygnal wzywania pomocy dye marker .sygnal niebezpieczenstwa .hand-operated general -push button -przycisk alarmu ogblnego -hooter -buczek alarmowy signal .radioodbiornik awaryjny flashlight -latarka bateryjna hand-held walkie-talkie (portable)-rqcmy radiotelefon UKF (to) relay -przekazywak .radiowy sygnal bezpieczenstwa .life saving .

emergency smoke marke dawka s'wietlno-dymna "czlowiek za burtq " buoyant orange smoke signal/pomarahczowa sygnalizacyjna plawka dymna igniter cord/ linka hand-held red distress flare/ rgczna ratunkowa pochodnia czenvona hand-held distress signal rockel/ rgczna ratunkowa rakieta spadochronowa 11 flare composition/ 1 '. SAFETY OF LIFE AT SEA r Pyrotechnics and signalling equipment -pirotechnika i sprzet sygnalizacyjny I nun overboard marker .8.- 111 \ zewnctrzna parachute/ spadochron flare composition/ sygnalizacyjny $re cap/ nakrctka plastic coated steel tube/ rura stalowa powlekana zawlec~kaiglicy striker mechanism/ mechanizm iglicy .

sygnal 8.life-saving -s .sygnal dymny -- - - - - Line throwing apparatus aparat do strzelania rzutek Source: Pains .rakieta do podawania rzutki ratunkowej -line -linka ratunkowa (wystrzeliwana za pomocqrakiety) -parachute flare . p. flara rgczna floating lights .lifeline .self activating smoke samoaktywujqca sig plawka dymna . markery banvne) flame and smoke floats -plawki plomieniowe i dymne flame floats -plawki plomieniowe flare . raca apparatus -wyrzutnia linki ratunkowej .spadochronowa rakieta sygnalizacyjna . rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) pyrotechnics -pirotechniczne Srodki sygnalizacvine .- . trudnopalny smoke -dym candle .sygnal dymny (plywajwy).Swiatla plywajqce life buoy light -plawka Swietlna ratunkowa lifeline-throwing apparatus -wyrzumia (miotacz) linki ratunkowej line-throwing apparatus -wyrzumia linki ratunkowej man over board buoy.flare pistol with colour-coded signal . Srodek wzywania pomocy .rakieta spadochronowa star signal -rakieta sygnalizacyjna.rakiemica.Swiatlo pirotechniczne signal .flara.self-igniting light .pistolet sygnalizacyjny z kolorowymi rakietami -hand (sygnalizacyjna) pochodnia rgczna. manoverboard markerplawka Swietlno-dymna "czlowiek za burtq" parachute distress signal -rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) parachute flare .Swieca dymna generator .distress flare .flare pistol . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .pirotechnic pirotechniczny grodek sygna- -- - -- lizacyjny.pochodnia . pistolet sygnalowy .gwiazda self-ignition Light -samoczynnie zapalajqca sig plawka do kola slow-burning -wolno palqcy.sygnaiy wzywania pomocy .generator dymu marker -plawka dymna signal .Swiatlo samoaktywujqce rocket -rakieta.light . plawka dymna .smoke -(buoyant smoke -) .Vessex Lld sleeved end/ konc (rzutki) z oslonkq marker light strobe/ sygalizacyjne dwiatlo stroboskopowe .parachute -rakieta sygnalizacyjna.flara ratunkowa .Signalling equipment and pyrotechnics -wyposaienie sygnalizacyjne i pirotechniczne buoyant -plywajqcy dye markers -banvniki sygnalizacyjne (proszki banviqce wodg.

8. SAFETY OF LIFE AT SEA I deck mounted slide container/ 7 -intei$ace structure/ poiqczenie rgkawa z wejiciem \coverplate/ pokrywa -evacuation chute/ vertical descent system (VDS) or chute system/pionowy system ewakuacyjny system z rekawem ewakuacyjnym muster station/ miejsce zbiorki life raft container racks/ stojak na pojemniki tratw k .

zeilizg zwiniqty stowage box .sekwencja operacyjna.reflective tape .buoyancy tube .slide -zeilizg ewakuacyjny .taima odblaskowa -remote release system -system zdalnego zwalniania .inflatable .rapid .przedzial wypornoiciowy . napelniany gazem .zeilizg rozwiniqty -packed .6ciezka zehlizgu . nadmuchiwany.czas ewakuacji .ewakuacja "suchq stopq" . system z rqkawem ewakuacyjnym evacuation -ewakuacja -time .zsuwnia.glowne rury konstrukcji .konstrukcja morskiego systemu ewakuacyjnego .zeilizg z jednq iciezkq .skrzynia do przechowywania zeilizgu -stowage container -pojemnik systemu MES operation .operating handle .rozwiniqcie (systemu ewakuacyjnego) .operating sequence .zeilizg -ejecting pusher bag -poduszka (pneumatyczna) wypychajqca zeilizg (z pojemnika) -release lever -dzwignia zwalniajqca zehlizg -deployed .retaining line .floating platform -platforma plywajqca .track .sliding path . zsuwanie siq po zehlizgu .icieika zeilizgu vertical descent system (VDS) -pionowy system ewakuacyjny.inflation hoses .sliding down .main tubes .buoyancy compartment .single-track .zeilizgiwanie sig.diwignia operacyjna .komora wypornoiciowa .deployment handle -diwignia do uruchamiania systemu MES .silownik pneumatyczny otwierajqcy d r m i pojemnika MES . system z rqkawem ewakuacyjnym - - - .szybka ewakuacja MES construction .wqze do napelniania systemu . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Marine evacuation systems morskie systemy ewakuacyjne chute . kolejnoSC wykonywania czynnoici -platform leader .linka do cumowania (tratwy do platformy) -retrieving liferaft -podcislganie tratwy do burty lub do platformy .inner door .dry-shod .d r m i wewnqtrzne pojemnika systemu .8.linka operacyjna platformy slide .deployment .obsluga morskiego systemu ewakuacyjnego . zeilizg pionowy (tu: ewakuacyjny) system -pionowy system ewakuacyjny.outboard door -d r m i zewnqtrzne (pojemnika) -platform -platforma (plywajqca) - - - - control line .dual-track -zeilizg z podwojnq iciezkq .dowbdca platformy .pneumatyczny.extender boom ram .

utrata nappdu .strata statku . SAFETY OF LIFE AT SEA Marine accidents and salvage wypadki i ratownictwo morskie abandoned ship .grunt.bezpoirednie niebezpieczenstwo .potential -potencjalne niebezpieczehstwo emergency situations .calkowita strata statku . uderzyC . na brzegu buckling of the deck -wygipcie. porzucony accident -wypadek -report -raport powypadkowy aground -na dnie. wyboczenie pokladu buffeting of the seas -spychanie przez morze. i6C na dno ground .manewr zatrzymywania awaryjnego -stop -manewr zatrzymywania awaryjnego danger -niebezpieczenstwo -imminent -bliskie.obiekt plywajqcy obstruction -plywajqca przeszkoda flotsam -resztki ladunku z zatopionego statku unoszqce siq na wodzie flooding -zalewanie (to) forge .8. dotknq6 dna hard and fast -(statek) mocno siedzqcy na dnie hazard -niebezpieczenstwo -to navigation . bez napqdu debris -szczqtki deep water salvage .zagrozenie dla zeglugi hazardous floating object.podnoszenie wrak6w z duiych glpboko6ci derelict .zderzenie statku plynqcego i stojqcego assistance -pomoc .(to) provide .zetknqi sic.schodziC z trudem z mielizny founder .statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.maritime inquiry .cargo shifting -przesunigie . nieuszkodzony lie over -mieC przechyl.uszkodzenie . plazp beaching a vessel .dotknqk.zatonqC dziobem go down -ton&. nabrzeza) crash -ulec katastrofie back manoeuver . floating -plywajqcy logs -plywajqce logi (klody) drewna -object .actual -faktyczne niebezpieczehstwo . wykrzywienie.statek bez zasilania.awaria silnika.statek niezdatny do zeglugi disaster -katastrofa distressed vessel -statek w niebezpieczenstwie driftwood -dryfujqce drewno emergency -niebezpieczenstwo . na mielihie alist -przechylony na burtp allision .statek opuszczony.oil spill . dno morskie (to) ground -wej6C na mieliznq.fire -pozar . ktory spowodowal zderzenie carry away -znosiC z pokladu (np.niebezpieczenstwo spowodowane minami dead ship .dochodzenie morskie .sytuacje awaryjne .strata of propulsion . przez napor fa1 (o statku) (to) capsize -wywr6ciC siq dnem do gory collided ship . sprzqt przez fale) consequences of accident -skutki wypadku -reduce to a minimum -ograniczyk skutki wypadku do minimum contact .considerable damage to ship -znaczne uszko- - - dzenie statku . kolizja .obiekt plywajqcy (stwarzajqcy zagrozenie dla zeglugi) hijacking attempt -pr6ba ponvania high and dry -(statek) calkowicie wynurzony (stojqcy na mieliinie) hit the beach . lezeC na burcie (o statku) loss .(to) render -udzielaC pomocy beached -wyrzucony na mieliznq.total .grounding -wejicie na mieliznp .zaginiqcie osoby - - ship lost .mine . zaklocenia w pracy s.zderzenie.statek porzucony.osadzenie statku na plaiy.come into .osi@C na dnie intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.strata calkowita konstruktywna - - - .eksplozja . niewla- - -- - - - - k i w a praca silnika.udzielaC pomocy .man (person) overboard .collision .rozlew olejowy .damage . plywajqcy wrak disabled .czlowiek za burtq .constructive total .explosion . defekt silnika engine trouble -problem z silnikiem.zatonqk (o statku) -head down . dotknqt (np.person missing .vessel missing -zaginiqcie statku (to) endanger -narazaC na niebezpieczenstwo engine failure .

rozbicie siq statku.statek na wpol zatopiony sunk without a trace .oczyszczanie dna z wrakow . wyprostowaC siq risk -ryzyko assesment -ocena ryzyka .unintact . mienie uratowane.szczqtki wraku.razqce zaniedbanie overset -wywrociC siq (o statku) pile up -wejSC na mielizng piracy -piractwo .Swiadome osadzenie (statku) na mieliznie (to) strike -wejkk na mieliznq.strata wynikla w nastqpstwie akcji ratowniczej lub pomimo jej podjqcia money -wynagrodzenie ratownikow. $.half-. ratownicy lien .uderzanie dnem statku wyrzuconego na mielimq o jej dno sunken . niedbalstwo .statek o nienaruszonej konstrukcji. wynagrodzenie za ratownictwo officer . nieuszkodzony . zatopiC statek wskutek kolizji running aground -wyrzucenie (statku) naplycizng salvage . ladunek rozbitego statku wrecker . BEZPIECZE~~STWO ZYCIA NA MORZU . brzeg submerged -zanurzony sugging .accident -wypadek morski .ugrzqznqk w mule.act of . zatopik statek (wskutek kolizji) run into .statek zanurza siq (tonie) shipwreck -rozbicie sip statku (to) shipwreck -rozbiC statek sinking -toniqcie sleeper .ship .zaloga ratownicza. niema1 wypadek negligence -zaniedbanie. lub wskutek obnizonego poziomu wody) shipping catastrophe -katastrofa zeglugowa ship settles . firma ratownicza) seaworthiness .zatopiony bez 6ladu take the beach -wyrzuciC na brzeg take the bottom -wej6C na mieliznq take the ground -wejSC na mielimq touch the bottom -dotknqC dna (dnem statku) unlawful act -czy bezprawny unseaworthiness -niezdatnoSC do zeglugi unseaworthy -niezdatny do zeglugi vessel .(statek) zatopiony .ratownik (podnoszqcy zatopione wraki i ich ladunek) wrecking -ratownictwo okrqtowe - - -- - - .stranded osiadly na mieliinie.gross .zastaw ratownikow (na koszty ratownictwa) loss .ocena ryzyka of collision -ryzyko zderzenia run aground -wej6C na mieliznq run down . osi@C na dnie (to) strand -wyrzuciC (statek) na brzeg stranded wreck -wrak wyrzucony na brzeg stranding -wyrzucenie (statku) na brzeg.osiadly na mieliinie @rzy odplywie.kloc plywajqcy pod wodq (to) stick .ratownictwo morskie.osoba zaginiona near miss .voluntary .intact . zaplata za ratownictwo agreement -umowa ratownicza charges -koszty ratownictwa clause .uncharted -wrak nienaniesiony na mapq wreckage . okrqtowy - - - - - - - salvaging -podnoszenie statkow (lub odzyskiwanie ladunku z zatopionych/uszkodzonych statkow) salvor -ratownik (osoba.cia. gnqC statek z mielizny (to) right -powrot do polozenia pionowego (o statku).striking of -uderzyC we wrak . -pontoon -ponton ratowniczy -pump -pompa ratownicza -reward -wynagrodzenie za ratownictwo service -usluga ratownicza. oddzial r.strach.kolizja dziobem.zderzyk sig dziobem.klauzula ratownicza crew .sytuacja bliska wypadkowi.ship .statek uszkodzony -washed ashore -wyrzucony na brzeg wind-up .akt piractwa pirate attack .ratownictwo okrgtowe marine -morski. wyrzucony na brzeg .statek . osadzenie na mieliznie . ratownictwo .casualty -wypadek morski maritime peril -niebezpieczenstwo morskie missing person .oficer ratowniczy (oficer odpowiedzialny za akcjq ratowniczq) -party .zaloga ratownicza.atak piracki ram -staranowak refloat -przywrociC plywalnoSC (statku). panika wreck -wrak dispersal .8.zdatno6C do zeglugi sewed . statek.determining of .

SAFETY OF LIFE AT SEA 1 Helicopter rescue operations . 8. tail/ ogon. hover/ zawis. kierunek wiatru namalowane biaie k clear zone/ inner circle . line of approach/kierunekpodejicia imiglowca. anti-torque tail rotor/imigio ogonowe. rotor head/giowica wirnika. wind direction. 13. double lifting method sposdb podnoszenia parami / - w 1 1 helicopter approach/podejicie imiglowca 11. cabin/ kabina. engine/ silnik. 9. turn/ skrqt. front landing gear/podwozie przednie.painted yellow/ namalowane wewngtrzne. iolte koio helicopter maneowering zone strefa manewrowania imiglowca helicopter landing area miejsce lqdowania imiglowca lifting devices/ urzqdzenie do podnoszenia rescue basket/ kosz ratowniczy rescue net/ siatka ratownicza rescue litter/ nosze ratownicze rescue seat/ rescue sling/ siodelko ratownicze pgtla ratownicza . 12. 10. rotor blade/ lopatka wirnika. ship's identification/ identj$kacja statku.dziaiania ratownicze imigiowca m 1 R helicopter . air intake/ wlot powietrza. 6.s'miglowiec SAR 1 1. 5. 4. 7. 2.8.flight decW kabina pilo ta. 15. main landing gear/podwozie glowne. 14. 3.

lqdowisko (Smiglowca) .promien dzialan S.miejsce przekazywania (osoby na Smiglowiec) .search -obszar poszukiwan .SAR .8.maksymalna operacyjna dlugotrwaloSC lotu on-scene endurance .amfibia assistance -pomoc Smiglowca crew member .poklad do lqdowania (Smiglowca) -landing platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca -platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca helicopter (manoeuvering) .transfer .olinienie.Smiglowiec .obnizanie lotu przez Smiglowiec hover .manewrowanie Smiglowca .namiar naprowadzajqcy equipment -urzqdzenia do naprowadzania signal .poklad (lqdowisko) Smiglowca landing deck . poszukiwania i ratowania -winching .S. lqdowac na wodzie ditching aircraft .picking up uninjured -podnoszenie osoby rannej rendez-vous position -pozycja spotkania rescue -ratowanie -basket -kosz ratowniczy - - - - - - - - - - - - - - - . 30 m Srednicy na pokladzie statku przyjmujqcego Smiglowiec) obstacle -przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) obstruction .strefa manewrowania Smiglowca (wolna przestrzen min.landing . oilepienie pilota (ile ustawionymi Swiatlami i reflektorami statku) helicopter -Smiglowiec .zawis Smiglowca line of approach .winching -miejsce podnoszenia (osoby ze statku) deck party -zespol pokladowy (wspomagaja.kierunek podejScia Smiglowca (do statku) manoeuvring zone .urzqdzenie do podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .opuszczanie osoby wyszkolonej maximum operating distance .helideck .samolot wodujqcy ditching heading -kurs wodowania double lift method -metoda podnoszenia parami electrostatic discharge -wyladowanie elektrostatycme evacuation survivors.lampa blyskajqca floodlights -reflektory szerokostrumieniowe. miejsce . przy pomocy liny) capacity -udiwig (tu: Smiglowca) device .sygnal do naprowadzania lifting -podnoszenie ludzi (przez Smiglowiec.technika podnoszenia przez Smiglowiec w zawisie poza obrysem statku homing -naprowadzanie bearings .maksymalna odlegloSC operacyjna maximum operational endurance .obszar operacyjny .moiliwoSC pozostawania na miejscu akcji own bearing -namiar wlasny pennant-indicator -flaga lub proporzec wskazujqcy kierunek wiatru person .double lift -podnoszenie parami (podnoszenie ratowanego wraz z ratownikiem) loop of the sling -petla zawiesia lowering trained individuals .amphibious .air-wind current .prqd powietrza (wytworzony przez wirnik Smiglowca) clear zone .podnoszenie przez Smiglowiec helicopter (landing) -lqdowanie Smiglowca deck -poklad (lqdowisko) Smiglowca .incapacitated .przestrzen wolna od przeszkod (wok61 lqdowiska) climb -wznoszenie sig Smiglowca descend .evacuation of .hoisting -miejsce podnoszenia (na statku) .ewakuacja uratowanych flashing lamp . oSwietlenie pokladu statku forced landing -przymusowe lqdowanie glare . .osoba . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA SAR helicopter operations dzialania Smiglowca SAR agreed frequency -uzgodniona czgtotliwoSC area -obszar.operacja Smiglowca .ewakuacja czlowieka . cy lqdowanie Smiglowca lub podejmowanie ludzi) distress scene -miejsce wypadku (to) ditch -wodowat.osoba niesprawna .operating .radius of action .pick-up -miejsce podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .czlonek zalogi Smiglowca operation .przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) hi-line (lifting) technique .

pasma (czpstotliwoSci) radiowej .wskaznik kierunku wiatru .Srodek udzielajqcy pomocy assisting vessel .kanal prasowy .surface wind direction -kierunek wiatru powierzchniowego .confined .arrival report (FR) .skladowa wiatru z dziobu .visual .skladowa poprzeczna od wiatru directional indicator .raport specjalny assisting craft .ofiara.deviation report (DR) -meldunek o zejSciu z trasy .pokrycie (danego) obszaru -factor -wspolczynnik pokrycia datum .lina stalowa do podnoszenia hook -hak na linie do podnoszenia operation .area .polozenie punktu odniesienia - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - .8.system meldowania pozycji report .relative -wiatr wzglpdny -relative -direction -kierunek wiatru wzglpdnego .initial . akwenu Srodkami poszukiwania) .crosswind component .lampa sygnalowa static discharge danger -ryzyko porazenia ladunkiem statycznym static electricity -elektrycznoSC statyczna turbulence -turbulencje.siodelko ratownicze sling -pptla ewakuacyjna.spodnie ratunkowe casualty .meldunek do systemu AMVER . zawirowania visual meteorological conditions (VMC) -dobre warunki widzialnoSci (pozwalaj~ce lot na samolotu) winch -winda.statek udzielajqcy pomocy boarding station .pokrycie (np.pas z siodelkiem signalling lamp .jednostka poszukujqca searchlight .lqcznoSC wzrokowa co-ordination -koordynacja correction factor -wspolczynnik poprawki .kanal koordynacji (akcji) on-scene channel .radio bands .siatka ratownicza litter .surface wind speed .przylegly (obszar) SAR.sailing plan (SP) .ograniczona przestrzen podnoszenia cable .akcja natychmiastowa .surface wind -wiatr powierzchniowy . SAFETY OF LIFE AT SEA -helicopter .Smiglowiec ratowniczy -net .relative speed -prpdkoSC wiatru wzglpdnego .obiekt poszukiwan search facility .nature of .locating a .punkt odniesienia (w akcji poszukiwawczej) .k. obszar SAR.plan podrojr .akcja immediate .international distress signal -mipdzynarodowy sygnal niebezpieczenstwa monitor channel .nosze ratownicze seat .(reflektor) szperacz seating belt .meldunek pozycyjny .special report (SR) . poszkodowany .prqdkoSC wiatru powierzchniowego velocity -prpdkoSC wiatru windsock -rpkaw - SAR and IAMSAR poszukiwanie i ratowanie action . za ktbry odpowiada sqsiedni oSrodek koordynacji ratownictwa aid -pomoc AMVER .head component .meldunek o przybyciu .flaga Mi~dzynarodowego kodu sygnalowego .departure report (DP) -meldunek na wyjScie -position report (PR) .podnoszenie (z pokladu) -area .rodzaj ofiar communications -1qcznoSC co-ordinating channel .international code flag .jednostka idqca z pomocq assisting facility . 1qcznoSci na miejscu akcji .sprpzacz przy stropie ratowniczym search object .miejsce wchodzenia do Srodka ratunkowego breeches buoy .operacja podnoszenia wind -wiatr .miejsce podnoszenia (z pokladu) .akcja poczqtkowa adjacent RCC . wciclgarka (tu: na Smiglowcu) winching . p@la ratownicza rotor -wimik (Smiglowca) safety toggle .kanal nasluchu press channel .weather -wspolczynnik pogodowy coverage .

efekt dryfu -relative rates of -wzglqdna prqdkoSC dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven .zrzucanie tratw -techniques -techniki zrzutow . wzywanie pomocy call and message .samosplywajqca hydroplane -hydroplan intercept -przechwycenie.8.gnany wiatrem dropping -zrzucanie.vessel . asysta floating free .supply droppers .dziakania eskortujqce.skladowe dryfu .methods of notification . pot.computed .minimum time to scene (MTTSI) . j.zrzuty zaopatrzenia .flaga wzywania pomocy frequency .supply -procedures -procedury zrzutow zaopatrzenia .lqdowy.odlegloSC dryfu direction -kierunek dryfu effect .supply .overtaking -przejqcie przez doganianie . przejqcie .morskie Srodki poszukiwania i ratowania Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) . przechwytywanie International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) Miqdzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania land-based .point -punkt odniesienia .direct overtaking .kurs do punktu przejqcia .head-on direct intercept -przejmowanie bezpoirednie na kursach przeciwnych . namierzanego) look-out .sposoby powiadamiania o niebezpieczenstwie .gnany (np. przechwytywania speed .wywolanie i wiadomoSC w niebezpieczenstwie flag .comparative rates of -porownywalna prqdkoSC dryfu current -prqd wywolujqcy dryf distance . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU . umiejscowienie -signal -sygnal umozliwiajqcy lokalizacjq statku (np.obsenvator.lokalizacja.awaryjna radioplawa pozycyjna - - - - - - - - - escort service .operatorzy zrzutow Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) .offset -przejqcie przy stalym namiarze procedures -procedura przejmowania.: oko loud hailer -megafon maritime search and rescue facilities . zrzut liferafts .. polqczenie bezpoirednie distress -niebezpieczenstwo -call --wywolanie w niebezpieczenstwie.sluzba ratownictwa (przybrzeznego) lifeboat wagon .kotwica plywajqca angle .person .obliczona pozycja odniesie- nia direct radio link -lqcznoSC bezpoirednia.nature of .sygnal wzywania pomocy distressed -w niebezpieczenstwie craft -jednostka w niebezpieczenstwie .Morski ratowniczy oSrodek koordynacyjny - - - - - - - - - . przechwytujqca .prqdkoSC do punktu przejqcia intercepting -przejmowanie.naczepa do transportu lodzi ratowniczej life-saving and rescue equipment -sprzqt ratunkowy i ratowniczy locating .czqstotliwoSC wywolania w niebezpieczenstwie -message -wiadomoSC w niebezpieczenstwie .ocena znosu speed -prqdkoSC znosu lifeboat service .direct -przejmowanie bezpoirednie -facility -jednostka przejmujqca.postepowanie w wypadku wzywania pomocy signal .przejmowanie przy stalych namiarachina trawersie course .droppable equipment -sprzqt ratunkowy z m cany z samolotu .zawietrzna leeway -znos wiatrowy direction . wiatrem).przejmowanie bezpoSrednie przez doganianie .position -pozycja punktu odniesienia .kqt dryfu components .kierunek znosu downwind -kierunek znosu z wiatrem estimation . znajdujqcy siq na lqdzie leeward .statek w niebezpieczenstwie drift -dryf anchor .rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy -procedure .beam-on .przejmowanie z minimalnym czasem do miejsca lqdowania . napqdzany -by the wind .osoba w Oniebezpieczenstwie .

. coordinated/ skoordynowane poszukiwanie kursami kroczqcymi parallel sweep search/ poszukiwanie z nawrotami.--...punkt drogi kierunek ogolny +poszukiwari Ii .8. return/poszukiwanie wzdlui kursu. SAFETY OF LIFE AT SEA 3 Search patterns ..u_ cross leg/ odcinek p o p r e c z j centre point/ ~ o r i e n t a t i o n / punkt odniesienia zorientowanie wzoru turn point . trasami rdwnoleg&mi I I ... commence search point/ track line search.way point/ punkt zwrotu . search leg/ odcinek wz ~oszukiwania O(.. z nawrotem sector search/ poszukiwanie sektorowe creeping line search. datum/ punkt odniesienia expanding square search/poszukiwanie metodq powiehzajqcego sic kwadratu 2.wzoiy poszukiwari most probable area/ obszar najbardziej prawdopodobny initial search area radius/promieri poczqtkowego h g u poszukiwari 7 a .

distressed .oSrodek pomocniczy (RSC) ratownictwa unit -jednostka ratownicza rescue (equipment) .obsenvator.ratowanie pozostalych przy iyciu risk assessment -ocena ryzyka Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Kr6lewska Narodowa Organizacja Ratownictwa (brzegowego) SAR (International Convention on Marine Search and Rescue) .: Miqdzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratowaniu na morzu SAR (Search and Rescue) .osoba w wodzie -s on-board (POB) .radiostacja przystosowana do zrzutow .Poradnik poszukiwania i ratowania dla statkow handlowych (dawniej) observer .on-scene weather .sprzpt ratowniczy apparatus . raport .kosz ratowniczy -boat .stacja ratownicza sub-center (RSC) . pot.ratowanie Srodkami plywajqcymi by aircraft -ratowanie przez statek powietrznY co-ordination center (RCC) .siatka ulatwiajqca wspinanie po burcie seat .progress - - - - - - .personel paramedyczny.: poszukiwanie i ratowanie (statkow i rozbitkow) SAR operation .lo& ratownicza litter . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR) .rqczne VHF dla IqcznoSci pomiqdzy statkiem i zwodowanymi lodziami position -pozycja ..operacja poszukiwania i ratowania SAR service .os6b na pokladzie portable VHF radios for communication with the ship and boats deployed .kana1 (1qcznoSci) na miejscu akcji co-ordinator (OSCs) .pot.akcja ratunkowa by maritime facility . zrzutowa radiostacja zasilana bateriami (to) recover -podjqt (czkowieka z wody) .osoba w niebezpieczenstwie in the water (PIW) .: oko on-scene .osoba .8.meldunek o pogodzie na miejscu akcji .sprzqt radiokomunikacyjny .na miejscu zdarzenia...attempt to -proba podjqcia (osoby z wody) recovery technique -technika podejmowania reference point -punkt odniesienia requisitioned ship -statek zarekwirowany (w celu udzielenia pomocy) relief instructions -instrukcja zmian (wymiany hodkow poszukiwania) report -meldunek.szelki ratownicze (to) rescue -ratowak.rpczna.final -raport koncowy . nieSC pomoc personnel -personel ratowniczy of survivors .nosze ratownicze -net . .koordynator na miejscu akcji radiocommunications -lqcznoSC radiowa na miejscu (akcji) paramedical personnel .statek ratowniczy sling .siatka ratownicza quoit -kr@ek ratunkowy scrambling net .ratowniczy ohrodek koordynacyjny operation .droppable radio .pot.siodelko ratownicze ship .aeronautical and maritime co-ordination lotniczo-morska koordynacja (akcji) SAR - .probable -pozycja prawdopodobna .Mipdzynarodowakonwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim SAR Convention .operacja ratownicza -plan -plan akcji ratunkowej -procedures -procedury ratownicze station .sluzba SAR .aparat ratowniczy -basket .hand-held VHF rqczna stacja VHF (walkie-talkie) -portable hand-held battery-powered droppable radio . paramedycy pararescue -pararatownicy person .OSC -meldunek koordynatora na miejscu akcj i - - - - --- - - - - -raport o rozwoju (sytuacji) summary of daily operations -meldunek podsumowujqcy dzialania w danym dniu rescue -ratowniczy action .most probable position (of a distressed craft) -najbardziej prawdopodobna pozycja Cjednostki w niebezpieczenstwie) radar reflector -reflektor radarowy radar transponder -transponder radarowy radio equipment . na miejscu akcji channel .

wypadek morski ocean incident .quick -natychmiastowe poszukiwania . schemat poszukiwania -carryouta--wykonywai wzor poszukiwan.zakonczenie poszukiwan .posmkiwanie kursami kroczqcymi skoordynowane (np.obiekt poszukiwany pattern .primary object .Srodek SAR (samolot.prowadzii poszukiwania course .koordynator misji SAR .odcinek poprzeczny w schemacie poszukiwania .narodowa organizacja SAR -mission .separations .visual -poszukiwanie wzrokowe search and rescue radar transponder (SART) .carry-off SART -transponder przenoiny .plan poszukiwan .jednostka poszukujqca (lodi.debriefing of personnel .fixed SART .briefing of - - - -- - - - - -- - - - - - -object .cross .wypadek na morzu otwartym coastal incident -wypadek przybrzezny mission co-ordinator (SMCs) .8.raport (przesluchanie) personelu SAR po akcji poszukiwania -dedicated frequencies -czgtotliwoSci (radiowe) przypisane sluzbom SAR facility .misja SAR.centre of the .incydent SAR.commence search point (CSP) .suspending of the .agencja macierzysta Srodka SAR incident .identyfikacja Srodka SAR --parent agency .kurs poszukiwania . akcja SAR services .) -dispatching SAR facility -uruchomienie Srodka SAR identification .odstppy (miqdzy statkami poszukujqcymi) sucessful -poszukiwanie skuteczne .zawieszenie poszukiwan -team .unsuccessful -poszukiwania nieskuteczne .radar -poszukiwanie radarowe rate -predkoSC poszukiwania .air -poszukiwanie powietrzne -and-rescue operation -operacja poszukiwania i ratowania and rescue region (SRR) .instruktaz personelu SAR @rzed akcjrl) briefing form .sluzby SAR -tasking -przydzial zadan w operacji SAR (to) search -przesmkiwai search -poszukiwanie action plan .Srodek wzoru poszukiwania centre point .secondary object -drugorzedny przedmiot poszukiwan .punkt rozpoczecia poszukiwan . SAFETY OF LIFE AT SEA personnel .national organization .przenvanie poszukiwan . samolot) .podobszar poszukiwan .region poszukiwan i ratownictwa area . okrqt.obszar poszukiwan coverage -pokrycie obszaru poszukiwan . przez statek i samolot) --designation -wyznaczenie wzoru poszukiwan - - - - - - - - - - -- - -- - - - .(to) conduct .(wspolrzedne) punktu Srodkowego wzoru poszukiwan --circle radius -promien okregu poszukiwan . Smiglowiec.glowny przedmiot poszukiwan procedure -procedura poszukiwan .wzor poszukiwania .wykonanie (akcji) poszukiwania .poszukiwanie konturowe corner point . realizowai schemat poszukiwan .formularz instruktaiu co-ordinator (SCs) -koordynator SAR (SC) .surface -poszukiwania nawodne.conclusion of . 1odi itd.coordinated creeping line .transponder instalowany na Srodkach ratunkowych search pattern -wzor.first -pienvszy odcinek poszukiwania leg .contour .sub-area .odcinek poszukiwan (trasa poszukiwania.poszukiwanie kursami kroczqcymi (spiralnie) .transponder radarowy .creeping line .(wspolrzpdne) punktu naroinikowego schematu poszukiwan --creep direction -kierunek romijania schematu poszukiwan .grupa poszukujqca -the area thoroughly -przeszukai obszar staramie unit . przebyta jednym kursem) -loose line abreast -poszukiwai liniq tyraliery . poszukiwania na powierzchni morza .abandoning of the .execution of .

tor (poszukiwan) -track spacing .wz6r przeszukiwania (wzrokowego) scanning techniques -technika przeszukiwania .rocket . non return (TSN) -poszukiwanie wzdM kursu.leeward -zawietrzna -wind vector .wiatr .parallel sweep search.expanding square search .poszukiwanie i ratowanie Radar Transponder (SART) .stacja ratownicza (wyposazona w wyrzutnie linki ratunkowej) .odcinki rownolegle w schemacie poszukiwania .przeszukiwania trasami rownoleglymi (przez jednq jednostkg) radius -promien poszukiwan . coordinated .windward -nawietrzna survivor -uratowany .siatka do wspinania sip (po burcie) Search and Rescue (SAR) .poszukiwanie metodq powipkszajqcego sip kwadratu radius -promien wzoru poszukiwania width .odlegkoSci (rozstaw) tras poszukiwan turn point -punkt zwrotu (na trasie poszukiwania) search light -reflektor szperacz scanner -obsenvator.rownolegle trasy (poszukiwan) -parallel tracks search -poszukiwanie trasami rownoleglymi (przez kilka jednostek) .szerokoit schematu poszukiwania length . rybnych wind .techniki wzrokowe scrambling net .parallel sweep search .dhgoSC schematu poszukiwania -parallel leg . animal.wektor wiatru .latarka track line search (TS) -poszukiwanie wzdluz kursu (TS) ---with return (TSR) -poszukiwanie wzdlui kursu.dropping astern .initial SITREP -wstqmy raport sytuacyjny spotting techniques -techniki wykrywania station . rozbitka) po powierzchni morza torch .pozostawat z tylu (o statku) w szyku poszukujqcych ..parallel tracks .sweep width .stacja ratownictwa .sector -poszukiwanie sektorowe size -wielkoSC schematu poszukiwan .proporczyk.skoordynowane przeszukiwania trasami rownoleglymi .rescue .unit (SRU) - -- -- .downwind . z zawroceniem -.jednostka poszukiwawczoratownicza ship interface -zkqcze statkowe (umozliwiajqce np.stacja .fala waves quelling -uhmierzanie fa1 -by means o f vegetable. bez powrotu visual contact -kontakt wzrokowy wave .(standardowy) format raportu sytuacyjnego . fish oils przy pomocy olej6w roilinnych.transponder radarowy SART - -- - - - - -- -- . zwierzpcych.life-boat stacja ratownictwa (wyposazona w lodzie ratownicze) streamer . "oko" scanning pattern .visual .szerokoSC pasa przeszukiwania track -trasa.z wiatrem . przekazywanie danych z urzqdzen nawigacyjnych do plawy EPIRB) situation report (SITREP) -raport sytuacyjny z miejsca akcji poszukiwawczo-ratowniczej -format . w s t e a banvna (do oznakowania zrzutbw wyposazenia) supplies and survival equipment -zaopatrzenie i wyposazenie ratunkowe surface movement -ruch (tu: Srodka ratunkowego.

dyspergowanie.rigid .zasady postppowania w sytuacjach awaryjnych dla statkow przewozqcych ladunki niebezpieczne - - - environment -Srodowisko environmetal protection .odolejanie discharge criteria -kryteria zrzutu (ograniczenia dot. SAFETY OF LIFE AT SEA f Anti-pollution booms zapoiy przeciwroz floating boom string przegroda p&wajqca curtain boom przegroda kurtynowa balast Environmental protection .ochrona Srodowiska exhaust gases -gazy spalinowe -clean--czyste gazy spalinowe analysis .ekologia Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS) .osiadanie (na brzegu) Health.plan zapobiegania rozlewom planning .zapora sztywna clean-up operation -operacja oczyszczania - - contaminant -substancja zanieczyszczajqca contaminate -zanieczyszczaC contaminated-zanieczyszczony contamination -zanieczyszczenie contingency -zapobieganie (rozlewom) -plan .biodegradation -biodegradacja.rozpuszczenie . rozklad biologiczny .natural . rozplywanie sip rozlewu .dyspergowanie.dispertion -rozproszenie.worek (do zbierania rozlanego oleju) content .planowanie akcji zapobiegania i zwalczania rozlewow crude oil washing -mycie zbiornikow ropq deoiling . .analizator (np.osiadanie cza.ochrona Srodowiska boom -zapora (przegroda) plywajqca .evaporation -parowanie (cieczy rozlanej) .rozproszenie naturalne .utlenianie sip (cieczy rozlanej) .analiza gazow spalinowych analyzer . stek rozlewu spreading-rozprzestrzenianiesip.tlenki siarki emission . Safety & Environment Manual podrgznik bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska [systemu QMS] leak -przeciek nitrogen oxides (NOx) .stranding .dissolution .8. w wodzie dispersal boat (vessel) -lodi (statek) do rozpraszania (neutralizacji) rozlewow olejowych --- - - .flexible -zapora elastyczna .oxidation .olej.sedimentation -sedymentacja. sldadu spalin) fate of spilt oil -zachowanie sip rozlewu .zawartoSC oleju (ropy) np.emisja tlenkow azotu oil . Srodek rozpraszajqcy (rozlew) dispersion -rozproszenie. paliwo. pompowania popluczyn do morza) dispersant -dyspergant.oil spill -rozproszenie rozlewu olejowego ecology . rozproszenie przy uiyciu Srodkow chemicmych . ropa bag .chemical . dyspergowanie .

odpady.poduszka nasiqkliwa (do zbierania rozlewu) .water -zanieczyszczenie wody response (options) .odpady olejowe .oil .first rinse -wstepne spiukanie . paliwa) drills . odpadki . rozproszenie .-film -warstewka.reakcja.synthetic .recovering -zbieranie (rozlanej ropy) .Dobrowolna umowa armatorow zbiornikowc6w dotyczqca odpowiedzialnoSci za zanieczyszczenia (morza) produktami naftowymi vapour emission .dispersation .oil . mu1 - - --- - - - - -- -- - - - - -- - sulphur oxides (SOx) -tlenki siarki Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .liquid .czcSC obj@oSciowa part by weight .spalanie .sposoby reagowania .pre-wash -mycie wstepne . film (np.reakcja na rozlew Oil Pollution Act (OPA) -ustawa (USA) ustanawiajqca zasady odpowiedzialnoSci za rozlewy olejowe oil record book -ksiqzka zapisow olejowych oily strips .immediate response .emisja par Vessel Response Plan (VRP) .dyspergowanie.burning .sorbent syntetyczny spill -rozlew (cieczy.smugi (Slady) oleju part by volume .smugi oleju pollution .sorbent na bazie materialow pochodzenia naturalnego .mineral-based . separator olejowy slick -plama olejowa spill .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) separator .mycie zbiornikow .oil clearance . oleju na wodzie) -patches .statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych waste . szlam olejowy skimmer -zgarniarka sorbent .czeSC wagowa part per million (ppm) -cz&i na milion (miara zanieczyszczen olejowych) pollution -zanieczyszczenie .environmental .zanieczyszczenie Srodowiska .solid -odpady stale water ballast -balast wodny treatment . paliwo) spillage -wyciek.zbiornik Sciekow sanitarnych -treatment system -uklad oczyszczania Sciekow Shipboard Oil Polution Emergency Plan statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych - .sorbent naturalny -pad .ograniczanie (rozlewu) .air zanieczyszczenie powietrza .dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem - - -- .sorbent (material absorbujqcy rozlany olej) .natychmiastowa reakcja (na rozlew) incident -wypadek rozlewu movement -przemieszczanie sic rozlewu --direction -kierunek przesuwania sic rozlewu speed -prcdkoSC przesuwania sic rozlewu -response .Cwiczenia w zwalczaniu rozlewow .utilization -utylizacja sewage . reagowanie na rozlew (to) spill -rozlaC (ciecz.Cwiczenia grupy zwalczania rozlewow .usuwanie zanieczyszczen olejowych team -grupa zwalczania rozlewow -team drill .usuwanie zanieczyszczen olejowych --separating barge .bioremediation zwalczanie rozlewbw przy uiyciu bakterii . rozlew tank washing .szlam z oleju.containing .odpady plynne .natural . paliwa incident .initial washings discharge -wstvne zdanie popluczyn (na lqd) sludge . rozlewu paliwa response .Scieki (tu: sanitarne) system -system Sciekow sanitarnych -tank .mata (absorbujqca) pillow .odolejacz.zanieczyszczenia (rozlewy) olejowe pollution clearance .incydent dot.rozlew oleju.szlam.

<ci - + A . sludge oil .for residuals coming fi-om incinerator/ zhiornik i system zdawania pozostalo4ci pochodzqcych ze spalarki holding tank for water corningkbm thefood waste sy.i general waste shreded rozdrabniacz odpadow rriinych toprim/ prasa do miazdienia waste silo for a u J t ~ c f e e d ~ n ~ toma of I 1 ~ u l ~ emaWna do r/ Scierania na miazge sewam -.\icieki sanitarne odpady olejowe \ 0 - \ shore connection/ .MARPOL Convention -konwencja MARPOL nitrogen oxides (NOx) emission control la emisji tlenkhw azotu general waste and glass .feeding unit/ zespdl przechowywunia i podawania odpadow iywno. m a g e treatment obrobka Sciekdw zbiornik szlamu holding tank and discharge system .stem/zbiornik wody z systemu odpadhw IywnoSci bilge well/ stndzienka zezowa Aily water separator/ separator wod zaolejonych .odpady r&ne i szklo waste management -zarzqdzanie odpadami food and wet waste iywnoik i odpady mokre food waste holding and .

system gaszenia - - - - -- -- ..zestaw sprzqtu pianowego -- - - - - - - - - - - -- - -- -- .luk ewakuacyjny.malczanie poiardw "A" class division .uchodzenie.dwutlenek wqgla concentration ..instalacja wysokiego ciSnienia CO. rozlqczyk disconnected -rozlqczony emergency .samozapalenie command station -postemnek dowodzenia compressed-airbreathing apparatus-aparat oddechowy na sprqzone powietrze control of fire . czynnik gainiczy extinguishing system .fire-.class B fire -pozar piynow.soda-acid .transportable CO.przgroda (przeciwpozarowa) klasy "A" air typhoon .ladunek do gainicy ..tkmienie plomieni (np.gainica przenoina .carbon dioxide .gainica pianowa . kocem gainiczym) breathing air cylinder . luk awaryjny set .alarm ostrzegawczy asbestos .appliances .fire signal .gainica proszkowa .szyb wyjicia awaryjnego way -droga ucieczki evacuation -ewakuacja hole .droga ewakuacji (w razie pozaru) -hatch -luk ewakuacyjny.droga ucieczki scuttle .fire-.pozar stalych materialow latwopalnych .compressed-air .stan zagrozenia. combustible -palny -walls and insulation -palne Scianki i izolacje combustion -spalanie .BCF (halon) .system gaszenia --activation -uruchomienie systemu .butla z powietrzem do aparatu oddechowego breathing apparatus .opanowanie pozaru deck water system -pokladowy system wody (do zwalczania pozarow) detector -wykrywacz (np.high pressure L co2 ciinienia CO.gainica wodna extinguishing -gahiczy agent -medium gaszqce.dry powder .azbest -blanket .class D fire -pozar metali palnych (magnez.foam .halon .alarm poiarowy .8.portable fire . potas itd..manual fire -rqczny alarm ppoz. luk awaryjny route .spontaneous ..awaryjna pompa p.fire-..oznaczenia (tu: drog ewakuacji) -way . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Firefighting.proszkowy system gainiczy .medium gaszqce.foam type .koc azbestowy suit -ubranie azbestowe "B" class division .droga ewakuacji explosive cargo -ladunek wybuchowy extinguisher -galnica .gainica Sniegowa charge .fluid .przgroda (przeciwpozarowa) klasy "B" blanketing .gahica halonowa .hand operated .syrena powietrzna (alarmowa) alarm -alarm . droga ewakuacyjna fire pump .gainica halonowa . ..otw6r ewakuacyjny (trasowany do wypalenia) markings . type agregat iniegowy .gainica .gahica plynowa . s6d.water .instalacja niskiego .) C 0 2 extinguishing system . gazow i smarow latwopalnych .aparat oddechowy na sprqzone powietrze carbon dioxide (CO.fire-.low pressure C 0 2 . tytan. system do gaszenia pozarow medium . .fire-.urz&enia do gaszenia pozaru .ewakuacyjny aparat oddechowy t d .class C fire -pozar urzqdzen elektrycznych .) .sygnal alarmu pozarowego .warning . ucieczka apparatus -oddechowy aparat ewakuacyjny .gainica rqcma ..koncentracja dwutlenku wegla class of fire -typ pozaru . gazbw) discharge horn -prqdownica Bniegowa - di~charging nozzle -dysza wyplywowa (to) disconnect -odlqczyt.class A fire . czynnik gainiczy .aparat oddechowy . stan awarii -battery -akumulatory awaryjne -exit -wyjicie awaryjne.dry powder .system .gainica pianowa .system gainiczy.pozarowa generator -generator awaryjny set -prqdnica awaryjna lighting -oiwietlenie awaryjne supply -zasilanie awaryjne escape .

szelki apairn+*..gadnica pianowa - . . SAFETY OF LIFE AT SEA iFirefighting appliances sprzet przeciwpoiarowy tryskaczowego Hi-fog carbon dioxide cartridge pierced przebijak naboju g handle. ~ c h w y t foam fire extinguisher . poiarowy hydrant wheel/ pokrgtto hydrantu hydrant adaptbr/ reduktor hydrantu international .gadnica proszkowa ship-shorefive connection lqcznik p.hip-shore connection/ miedzynarodowy lqcznik p. head mask/ masku respirator/ respzrator W o o kaptur d / ubranie ognioodporne crow bar/ lorn nym powietrzem .aparat oddechowy .8. poiarowy laricuch Sruby hydrant breathing apparatus holder/ nJdechowego . .

. suit . pozarowa --retardants .branchman -prqdownik .fireman .koc ognioodporny --resistant gloves .ogien.asbestos blanket . ochrona przeciwpozarowa fire-prevention -zapobieganie pozarom flame-proof -odporny na plomienie.froth fire - 8.-system urucha.szkolenie pozarowe fire-(equipment) -sprzqt przeciwpozarowy .zwalczanie ognia. i.delivery hose -wqz tloczny ..ogniotnvaloBC. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU miany pneumatycznie .lom . ognioszczelny fire protection -ochrona przeciwpozarowa fire proximity suit . ognioodpornoSC fire-resisting .zagrozenie ogniowe.emergency -awaryjna pompa pozarowa .magazyn sprzqtu ppoz. ognioodporny bulkhead .sluzba pozarnicza fire-smothering .grodi ogniotnvala --door .konstrukcja (statku) zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia --bulkhead .piywajqca zapora przeciwogniowa fire-brigade .przegroda ogniotnvala fire (retarding construction) .dual-purpose type .grodi zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .drabina strazacka --plug -hydrant pozarowy --resistant blanket .crow-bar .. obchod prewen- -- -- - --- C Y ~ Y -- fire-safety -bezpieczenstwo pozarowe fire sand -piasek przeciwpozarowy fire-service .kombinezon ochrony termicznej fire fighting .ogniotnvaly. zwalczanie pozarow.strefa pozaru fire-barge .wykrywacz pozaru.shutter .urzqdzenia pozarowe zone .branch pipe -prqdownica --bucket -wiadro pozarowe .system gaszenia pianq . czujka ogniowa .koc azbestowy --axe -toporek strazacki --blanket . typu uniwersalnego -pneumatically activated .koc pozarniczy .fire-indicator -wykrywacz poiaru fire-drill .drzwi pozarowe --impeding bulkhead -gr6dz opozniajqca rozprzestrzenianie sig pozaru --insulation .zespol ppoz.sprzqt przeciwpozarowy fire-fighting team .toporek .(statkowa) sekcja pozarowa fire-patrol -patrol pozarowy fire-point -temperatura palenia fire-precautions-Brodki ostroznoSciprzeciwpozarowej.hand axe .fireman's outfit -wyposazenie strazaka .fire and bilge -pompa pozarowo-zgzowa .zaluzje (do odcinania doplywu powietrza na otworach wentylacyjnych) fire-retarding-division-podzial spowalniajqcy rozprzestrzenianie siq ognia fire-risk -ryzyko pozaru fire-roll -rozklad alarmowy (lista alarmowa z podzialem obowiqzk6w w razie pozaru) fire-round -patrol pozarowy.mieszalnik.straiak fire-hazard .rqkawice ognioodporne store .Brodki zmniejszajqce palnoSC --retarding bulkhead .statek pozarniczy station -przystan statkow pozarniczych fire-boom .hatchet .firemanship -pozarnictwo .stroj ognioochronny (fire)-pump -pompa pozarowa ..spadek temperatury fire .fire-detector . pozar appliances . ezektorowa --remote starting -zdalne uruchamianie pompy pozarowej fire-resistance .prqdownice do wgiy halon . niebezpieczenstwo pozaru fire hose -wqze ppoz. - -- -- - -- fire-party .electrically activated -- - system urucha- miany elektrycznie explosion-proof -przeciwwybuchowy fall of temperature .delivery head -wysokoBC pompowania.grodi ogniotnvala division . zasysacz liniowy --ladder . .halonowy system gainiczy ppoz. nozzles -prqdownice do wqzy ppoz.barka pozarnicza fire-bill -rozklad alarmu pozarowego fire-boat .delivery hose -wqz tloczny ...inline inductor .delivery of a -wydajnoSC pompy -portable ejector -przenoSna p.strai pozarna fire-detection -wykrywanie poiaru . wysokoBC podnoszenia . pozarnictwo equipment .izolacja ogniowa.tlumienie pozaru .toporek -hydrant (fire plug) -hydrant .

skrzynka urzqdzenia uruchamiajqcego remote (control) .swinging .powolne rozszerzanie sip plomienia means of escape . ognioszczelny propagation .czynnik pianotworczy extinguisher .zlqczka wpza .highly .okrpt ppoz.odpomy na p. strumien of water .fire-main .zdalne zamykanie zaworow paliwowych of C 0 2 extinguishing plant valves . prqd wody spray nozzle -prqdownica wielostrumieniowa low flame spread . wqz gigtki - - - -- --- - ignitable -zapalny ignite . zapalny cargo . zwijak do wpza .chemical -piana chemiczna compound .gaz -cylinder -butla gazowa .fittings osprzgt wpzowy .strumien wody. tloczny .zdalne sterowanie .dozor pozarowy.zwinipty wqz -socket ..hydrant .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana . .. magistrala pozarowa -hydrant .fire -piana gahnicza generator -wytwomica piany.) jet -dysza. dzialko wodne nozzle .steam installation parowa instalacja ga- szenia poiaru fire-station .miejsce zdalnego sterowania zaworow instalacji gazowej CO.zbiomik gazu halon -halon hanger -wieszak (np.rozprzestrzenianie sip p.gaSnica pianowa . do gahicy) heat resistance .flaked .zawor rozgalginy portable fire-fighting equipment -przenoSny (podrgczny) sprzpt przeciwpozarowy port fire brigade -portowa straz pozama port fire officer . switching off engine room fans .zaplon incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.) oxygen deficiency .latwopalny storage .distribution -rurociilg rozprowadzajqcy .glowny rurociilg wody do zwalczania pozarow. rozpylacz.szpula do wpza.system przenohy podawania piany foaming agent .niedostatek tlenu piping .. retardant ..gazowa instalacja tlumienia pozaru .coupling lqcznik do wgza .roztwbr pianotworczy system -galniczy system pianowy foam application system -system podawania piany -fixed---system staly podawania piany . r.op6hiacz plomieni flammable cargo -ladunek palny flammable mixture spillage -rozlew substancji palnej flash point -temperatura zaplonu flue gas system . flame -plomien --proof . prqdnicy wpza ppoz.ladunek latwopalny .) . gazowa) do tlumienia pozaru .8.cradle -wychylny kosz na wqz - hose -wqz ppoz.line linia wpzowa (ppoz. SAFETY OF LIFE AT SEA . wodna.odpomoiC na wysokie temperaw ..zdalne odcinanie wentylatorow silowni - - - - - -- ..wqz zlozony w harmonijkg .reel .portable .Srodek spieniajqcy gas .liquified .miejsce zbiorki w alarmie pozar o w fire-stations -rozklad alarmowy fire-wall -przegroda ogniowa fire-warp -(najczpSciej stalowa) lina podawana na beczkp przy przeladunku towarow niebezpiecznych fire-watch .gas gaz do tlumienia pozaru .roll of .fuel valve closing .rurociilg -delivery pipe -rurociilg zasilajqcy..gaz plynny vessel .sklad materialow latwopalnych international shore connection -lqcznik migdzynarodowy (lqcze ppoi.manifold ..zapalak (sig) ignition .oficer straiy portowej refractory -ogniotrwaly release -urzqdzenie uruchamiajqce system cabinet .mechanical piana (gainicza) wytworzona mechanicznie -portable -equipment -przenoiny sprzpt pianotworczy solution .dysza (np.Srodki ewakuacji monitor . generator p.arrangement instalacja (parowa..installation . wachta p.

.--.Fire detection and fighting systems systemy wykrywania i zwlaczania poiaru release cabinet/ skrzynka zvwania zawordw -------. protected space/ pomieszczenie chronione Jive detection and alarm system system wyktywczo-alarmowy door switch open/close wlqcznik zamkniecia drzwi deck indication/ czujka temperaturowa y chemicalpowder system ystem proszkowo-chemiczny - release cabinet/ nitrogen cylinders/ powder vdsse~/ butle z azotem zbiorniki proszku vessel/ zbiorniki proszku gas cyhnders/ butle gazowe r--- .---------- C02 discharge piping/ rurociqg rozladowania butli CO.

znormalizowana proba ogniowa tank .system gaszenia poiarow za pomocq pary smoulder -tliC sig solution . SAFETY OF LIFE AT SEA Phases offire fighting -f a q zwalczanic poiaru . wiedniq lqcznoid pomiedzy mostkiem i miej. czqd procedure zwalczania ognia .oglosid alarm poiarowy "eport location offire -podad lokalizacje po iaru na mostek m e s s fire .zawor z koric6wkq do -- - -- - - - podlqczenia do instalacji lqdowej ventilation -wentylacja shut off -zatrzymanie (odcigcie) wentylacji water jet .stablish proper communications between brid.dysza stozkowa smoke -dym .switching off of holds fans .automatic automatyczna instalacja tryskaczowa head .oundfire alarm .automatyczna instalacja wykrywcza dymu -detection system -system wykrywczy dymu detector -wykrywacz dymu helmet -helm dymowy indicator -wykrywacz dymu -mask -maska przeciwdymowa -respirator . ting assignments .zawor glowny .samogasnqcy self-heating -samozagrzewanie(sig) self-ignition .hydrostatic .) -pump -pompa instalacji tryskaczowej .zbiornik izolowany .obchod (statku.dysza wodna.insulated .water -wodna instalacja tryskaczowa standard fire test .pressure .) safety belt -pas bezpieczenstwa seat of the fire .kontynu.automatic detection system .pomieszczenie bronione 8.test ciinieniowy time delay -zwloka czasowa valve -zawor co2 ntal movement am solution supply/ guLremote control hydraulic tubes/przewody hydrauliczne zdalnego sterowania dziaikiem .chlodzony zbiornik gazu test -test .ir6dlo poiaru self-contained -niezalezny.steam system . samozaplon shielded nozzle .zawor butli .cylinder . np. owad akcje do wygaszenia ognia -- - - - - -- h foam gun dzialko pianowe vertical movement spontaneous ignition -samozapalenie sprinkler -instalacja tryskaczowa . klapa dymowa smothering -tlumienie ognia agent . sonel i przydzial zadari .wodny test szczelnoSci butli . samodzielny breathing apparatus . scem akcji )eginprocedures for attacking thefire .irodek do tlumienia (pozaru) line -rurociqg systemu tlumienia ognia .okreilit klase po zaru ietermine appropriate extinguishing agent okreSlid wlas'ciwy czynnikgas'niczy ietermine appropriate method ofattack.maska przeciwdymowa shutter -przeslona dymowa.samozapalenie.tryskacz (instalacji ppoi.main ..okreilid konieczny per. prqdownica - - .ontintie until fire is extinguished . ge and location offire .ocenidpoiar ietermine the class offire .zdalne odcinanie wentylatorow ladowni rotary branch -prqdownica wirujqca rounds .ustanowid odpo.shore connection .rozpo.zbiornik .refrigerated . s'lid wlas'ciwy sposdb gaszenia ietermine how to prevent the spread of the fifin -ocenit. ppoz.okre.aparat oddechowy izolacyjny self-extinguising . jakzapobiec rozprzestrzenianiu sir poiaru letermine the requiredpersonnel andfire-figh.czynnik pianotworczy space protected -pomieszczenie chronione by C 0 2 system .

lens .b61 serca trouble -problemy z sercem ventricle -komora serca pulse .choroba zakazna .pupil .8.retina .little .conjuctiva .piuco .brachial .lewe piuco .stop the bleeding .upper .source of . o ostrym przebiegu .index -palec wskazujqcy .ciaio bronchus -oskrzele cerebrum -mozg diaphragm -przepona duodenum -dwunastnica eye .krwotok iylny (to) bleed -krwawik blood -krew circulation -krqienie krwi pressure .iliac .cukrzyca .choroby i stany chorobowe aquired immune deficiency syndrome (AIDS) -nabyty zespoi braku odpornoici allergy -uczulenie diabetes .tqtnica szyjna . puls vein -iyla - - - - - -- - deseases and illnesses . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU First medical aid pierwsza pomoc medyczna human body -cialo ludzkie anus .middle -palec irodkowy .recurring .atak serca atrium -przedsionek .arterial haemorrhage -krwotok tqtniczy -profusely -mocno krwawiqcy .tqtno.low .aorta .iledziona stomach -zolqdek trachea -tchawica ureter -moczow6d urinary bladder -pqcherz moczowy wrist .choroba .severe loss of blood -powazny uplyw krwi .oko .skora spleen .zrodio krwawienia .aorta brzuszna artery .infectious .choroba nawrotna epilepsy .iris -tqczowka .thumb .przegub - - - blood circulation -krqzenie krwi aorta .carotid .soczewka .arteria biodrowa .lower .epilepsja.spojowka .choroba ostra.abdominal .epilepsy .acute .gardio rectum -odbytnica skin .rogowka .right -prawe piuco nasal cavity -jama nosowa oral cavity -jama ustna pancreas -trzustka pericardium -osierdzie pharynx .heartbeat -bicie serca pain .epilepsja .report of .niskie ciinienie krwi cardiac massage -masaz serca heart .kciuk fingernail -pamokiek intestine -jelito kidney -nerka larynx -krtan limb -konczyna .konczyna dolna .serce attack .femoral -tqtnica udowa .g6rna powieka finger -palec .konczyna gorna liver -wqtroba lung .zatamowak krwawienie .third .tqtnica ramienna .tqtnica podobojczykowa bleeding -krwawienie .subclavian .diabetes .dolna powieka .venous haemorrhage .maly palec .palec serdeczny .odbyt appendix -wyrostek (robaczkowy) body .ciinienie krwi -high--wysokie ciinienie krwi .left . padaczka illness .siatkowka eyelid -powieka .cornea .axiliary -tgtnica pachowa .cukrzyca disease .zrenica .upper .raport medyczny quarantinable diseases -choroby kwarantannowe - - - .lower .choroba .arteria .

8.main parts top of head/ cz& wierzchnia frontal region of head/ czgiC przednia side of head/ czeiC boczna chin/ podbrodek nose/ nos mouth/ usta neck front/ szyja. SAFETY OF LIFE AT SEA I.luman C body . przdd chest/ klatka piersiowa abdomen/ brzuch: central upper/ centralna gorna upper abdomen/ cz& gorna central lower abdomen/central nu goma cz& brzucha lower abdomen/ dolna cz@ groidpachwina -' scrotum/ mosznapenis/ penis testicles/ jqdra I dloni front of leg/ przod nogi tight/ udo: upper tight/gbrna cz& middle tight/ cz& irodkowa lower tight/ czeSC dolna knee/ kolano calf/ lydka foot/ stopa ankle/ kostka toes/palce stopy heel/ pieta anterior view .widok z przodu .

stqzenie poimiertne shipwrecked person -rozbitek sunstroke -udar sloneczny sunburn -oparzenie sloneczne survival time .report -raport kwarantannowy .first -pienvsza pomoc .signal -sygnal kwarantannowy .conscious -przytomny .problem -klopoty z oddychaniem .ranna osoba nausea .ocena (stanu) ofiary assistance -pomoc .artificial . zranienie reanimation -reanimacja .czas przetnvania survivor -uratowany.objawy hipotermii injured .pomoc .harbour -port kwarantannowy .choroba occurence -zdarzenie personal injury -uraz.oddychanie nieregularne . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU . zboczenie (statku) z trasy (to) drown -utonqt drowning -utoniqcie evacuation -ewakuacja -medical ewakuacja medycma. rannego station .(to) locate .anchorage -kotwicowisko kwarantannowe -buoy -plawa kwarantannowa .opieka .station -stacja kwarantannowa - quarantine -kwarantanna severe acute respiratory syndrome (SARS) zesp61 ostrej niewydolnoici oddechowej sickness .umiarkowana hipotermia -prolonged immersion -dlugotnvale zanurzenie .expected survival time .oddychanie regularne .choroba morska - - - - -- - irregular .cialo obce (np. BwiadomoSC . w o h ) fracture -zlamanie .semi-conscious -polprzytomny .sztuczne oddychanie assessment of victim .medical first -pienvsza pomoc medyczna artificial respiration .flag -flaga kwarantannowa .stanowisko ewakuacyjne exhaustion -wyczerpanie.declaration -deklaracja kwarantannowa .medical . poszkodowany.sztuczne oddychanie - - - - - - - - mouth-to-mouth .regular .heat loss -utrata ciepla . ewakuacja chorego.czas przej c i a .lekka hipotermia .osoba ranna -badly -powaznie ranny person .light .render -udzieliC pomocy breathing -oddychanie -passages .to perform -reanimowaC rescued -uratowany rigor mortis ..8.mouth-to-nose .symptoms in .pomoc medyczna aid .(to) immobilise .ofiara.oddychanie usta-nos resuscitation -resuscytacja .zlokalizowaC zlamanie paralysis -paraliz pulse -puls . ranny w wypadku morskim Medical aid .-plytki oddech care .szczqtki ludzkie hypothermia -hipotermia . utrata sil fatality -wypadek Bmiertelny hospitalization -hospitalizacja human remains .weak .unconscious .slaby puls respiration -oddychanie .ofiara vital signs -oznaki zycia - Marine casualty .drogi oddechowe concussion -wstrzqs contused -kontuzjowany death .regulations -przepisy kwarantannowe .dues -oplaty kwarantannowe .to perform -wykonaC resuscytacjq - - - - .dewiacja.oddychanie usta-usta .fee -oplata kwarantannowa .severe -powazna hipotermia .shallow .osoba zmarla -handling of person -postwowanie ze zmarlym deviation .opieka medyczna - consciousness -przytomnoSC.BmierC deceased .moderate .unieruchomiC .stan uratowanego victim .survival time . rozbitek pozostaly przy jciu survivor's condition .nieprzytomny electric shock -porazenie prqdem foreign body .spodziewany czas prze j c i a .

SAFETY OF LIFE AT SEA Human body .main parts cialo ludzkie .gldwne cz&i head/ glowa: side of head/ cz& boczna top of head/czeiC wierzchnia back of head/ czeSC tylna back of neck/ tyl szyi trunk/ tuldw: shoulder/ bark scapula region/ okolice lopatki armpit/pacha arm upper/ ramie back upper arm/ tyl ramienia elbow/lokieC spinal column/ kregoslup: upper part/ czeSC gdrna middle part/ czqiC irodkowa lower/ czeiC dolna kidney region/ okolice nerek forearm/ przedramie back lower arm/ tyl przedramienia wrist/przegub dloni thumb/ kciuk palm of hand/ dlon back of hand/ wierzch dloni - tight/ udo: upper/ cz& gdrna middle/ czqSC Srodkowa lower/ cz& dolna back/ tyE back of knee/ tyl kolana calf/ lydka - foot/ stopa toes/palce stopy heel/pieta posterior view .widok z tylu .8.

radio -radio medycme - medical -medyczny - - - - -request for medical assistance -zqdanie udzielenia pomocy medycznej service .leki taken -przyjmowane leki painkillers .6rodek mieczulajqcy antibiotic -antybiotyk anti-diarrhoea .Poradnik pienvszej pomocy medycznej Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) Poradnik pienvszej pomocy medycznej do uzytku w wypadkach z udzialem towarow niebezpiecznych medication .leczenie medical -medyczny advice -porada medyczna --by radio .6rodki przeciwbolowe patient -pacjent condition .attendance -wizyta lekarska .8.transport pacjenta post-treumatic -pourazowy shock .aid -pomoc medyczna .treatment -wstepna pomoc medyczna . leku) of oxygen -podawanie tlenu anaesthetic .insulina laxative .examination -badanie lekarskie .apteczka okrqtowa -requisition form .help -pomoc lekarska .attention -pomoc medyczna .initial .radiowa porada lekarska .intramuscular .z.stan pacjenta is serious . apteczka pienvszej pomocy hospital admission -przyjqcie do szpitala inhaler .compress .Srodki przeciwbiegunkowe anti-histamine -Srodki antyhistaminowe anti-septic cream -ma66 antyseptyczna anti-seasicknesspills -piguiki przeciwko chorobie lokomocyjnej anti-tetanus -Srodki przeciwtqzcowe aspirin tablets .6rodek przeczyszczajqcy medical chest -apteczka okrqtowa.zatruty tlenkiem w a l a Medical aid . pomoc medyczna treatment .assistance pomoc medyczna .certificate Swiadectwo medyczne .stan pacjenta jest powazny transportation . wyposazenia apteczki okrptowej.aspiryna w tabletkach bandage -bandaz .agrafka scissors -noiyczki sleeping pills -tabletki nasenne splints -lupki sticking plaster -plaster stretcher -nosze suppositories -czopki - - -- - -- .opatrunek .board -komisja lekarska . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU suffocation -uduszenie sight test -badanie wzroku symptoms -objawy unconscious -nieprzytornny urine -mocz poisoned -zatruty -poisoned with CO .zastrzyk domiqiniowy .krople do oczu first aid outfit -zestaw pienvszej pomocy. zestaw wymaganych lekow i instrumentow - .inhalator International Medical Guide for Ships -Mipdzynarodowy poradnik pomocy medycznej na statkach injection -zastrzyk .objawy pourazowe previous surgery -wczeiniejsze zabiegi (chirurgiczne) physical welfare .leki ear drops .pomoc medyczna administration -podawanie (np.fitness certificate -Swiadectwo zdrowia .elastic -bandaz elastyczny cotton wool -wata disinfectant -Srodek dezynfekujqcy dose -dawka drugs .obsluga. podskomy insulin .formularz skierowania do lekarza -scales -wyrnagania dot. zestaw lek6w (wyposazenie statku) equipment -wyposazenie apteki okrqtowej -locker .urgent advise -pilna porada medyczna Medical First Aid Guide .subcutaneous .evacuation ewakuacja medyczna (rannego lub chorego) .request for -z 'qdanie porady medycznej .szok pourazowy symptoms .krople do uszu eye lotion .stan zdrowia safety pin .

widok z przodu . sternum/ mostek upper arm bone/ ramie ribs/ zebra spinal column/ kregoslup: upper part/ czeid gorna middle part/ czeid irodkowa lower part/ czeid dolna ulna/ koid lokciowa ilium/ koiC biodrowa pelvis bone/ miednica radius/ koiC przedramieniowa sacrum/ koid krzyzowa carpus/ nadgarstek wrist joint/ koici przegubu dioni metacarpus/ irodrecze fingers bones/ koici palcow coccyx/ koid guziczna femur.skeleton cialo ludzkie . shin bone/ koid goleniowa tarsus/ step heel bone/ kos'd piety rnetatarsus.8. thigh bone/ koid udowa patella. SAFETY OF LIFE AT SEA f Human body . knee cap/ rzepka fibula. brooch bone/ ko4C strzaikowa tibia.anterior view/ szkielet .szkielet skull/ czaszka frontal bone/ koid czolowa temporal bone/ koid skroniowa upper jaw/ szczeka gbrna lowerjaw/szczeka dolna clavicle/ obojczyk shoulder joint/ staw barkowy scapula/ iopatka breast bone.foot bones/ koici irodstopia bones of the toes/ kos'cipalcdw stopy skeleton .

obrazenia .extensive . rana. obrazenia .oparzenia .fracture .cierpiek (to) sweat .ropien.injuries sustained . skora) congenital defect -defekt wrodzony constipation -zaparcie.rana ciqta .incision .dolegliwoSk abscess .open . zranienie.oddech .personal -uszkodzenie ciala.crushed -zmiazdzenie .severe .rana szarpana . -bo1 promieniujqcy ku..poparzony ..obrzqk swollen .burnt .secondary .severe -powazne poparzenia contusion -rana tluczona crushing -zmiazdzenie dislocation -zwichniqcie fracture -zlamanie .szok cieplny heat-stroke -udar cieplny infection -zakazenie.shallow .laceration . opaska uciskowa tweezers -pinceta vaccination .opatrunek wounds and injuries .samobojstwo .puncture .drugorzqdne zranienia .compound .burns .Swiszczqcy (oddech) (to) breath -oddychak caught -kaszel clammy -wilgotna (np.doznane rany. obstrukcja dehydration -odwodnienie diarrhoea -biegunka earache -bo1 ucha fever .b61 .zlamanie .silny b61 poison . zranienie .serious -powazny wypadek bruise .obrazenia zewnqtrzne .zwichniqcie .uderzony .rany accident -wypadek -wypadek imiertelny .serious -powazne rany.(to) dress a .kontuzjowany .rozstroj zolqdka (to) suffer .simple .zranienie Smiertelne .(to) attempt -usilowak popelnik samobojstwo torn away .fatal - - Soreness .external . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU (to) swollow -polykak thermometer -termometr tourniquet -krqpulec.obrazenia wewnqtrzne .considerable -powazne zranienie .(to) feel pain .trucizna poisoning -zatrucie redness -zaczenvienienie rush -wysypka septic -septyczny.gorqczka headache -b61 glowy heat-shock . .crushed -przygnieciony.concussion -wstrzqs mozgu .szczepienie vaccine .zlamanie skomplikowane .fatal .rana.extent of -rozmiar obrazen .zlamanie proste haemorrhage -krwotok .rozlegla rana .internal -krwotok wewnqtrzny injury -uraz. zranienie .wymioty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .tepy bo1 .czuk bo1 -pain radiated to .hit .rana kluta wounded -ranny .work -uraz wskutek wypadku przy pracy suiside .opatrzyk ranq .stluczenie burns and scalds -poparzenia ..szczepionka wound dressing . infekcja migraine -migrena pain .zlamanie otwarte . zakainy shivering -dreszcze sore .pocik sic swelling .bruised .8.bo1 zqba throbbing (pain) -bo1 pulsujqcy ulcer -wrzod vomiting . zmiazdzony .extensive bums . wrzod backache -bo1 plecow breath ..rozlegle poparzenia .obrzqkly.doznane obrazenia suffered . opuchly toothache .plytki oddech .uninjured person .wheezing .urwany wound .bolesny stomach< zolqdek ache -b61 iolqdka upset . obrazenia .osoba niezraniona .dislocation .dull .cut .obciqty .internal .

rodzaj choroby lub rany.poprzedni i nastqpny port zawinigcia. temperature. SAFETY OF LIFE AT SEA Medical Evacuation (Example of Report) . czas. adres i numer telefonu agenta statku 0 last port of call.lokalizacja b61u 0 nature of illness or injury. address and phone number of vessel's agent .nazwisko. and amounts of all medications given . and language . wlqcznie z oczywistq przyczynq choroby i jej historiq 0 symptoms . course and speed . chodzenia lub przemieszczania go 0 with accident cases. drink.dodatkowe stosowne uwagi . port przeznaczenia 0 estimated time of arrival. picia.oddech pacjenta.przyblizony czas przybycia. and whether a physician or other medically trained person is aboard . forma i iloSC wszelkich podanych lekow 0 time of last food consumption . gender. pulse rate.czas ostatnio spoiytego posilku 0 ability of patient to eat. temperatura i cihienie krwi 0 location of pain .8. including apparent cause and related history . wiek.nazwa statku i radiowy sygnal wywolawczy 0 position of the vessel. kurs i prqdkohC 0 patient's name. nationality.czy statek ma apteczkp i czy lekarz lub inna osoba z wyszkoleniem medycznym znajduje sip na statku 0 whether a suitable clear area is available for helicopter winch operations or landing . ETA do portu przeznaczenia 0 communications and homing signal available .objawy 0 type. and ETA to next port of call . pleC. or be moved .w razie wypadku . form. narodowoSC i jqzyk 0 patient's respiration. port of destination .pozycja statku.zdolnoiC pacjenta do jedzenia. walk.jak on nastapil 0 whether the vessel has a medicine chest. age. and blood pressure . puls.ewakuacja medyczna (przyklad raportu) 0 name of the vessel and radio call sign .typ. time.lqcznoSC i dostqpne sygnaly naprowadzania 0 additional pertinent remarks .czy dostqpne jest wolne od przeszkbd miejsce dla lqdowania Smiglowca lub operacji podnoszenia chorego 0 name.nazwisko pacjenta. next port of call. how the accident occurred .

oficer b. standard jakohci powania w stanach awaryjnych i zagrozenia standing orders .safety -bezpieczenstwo dab przepisom) .dokumentacja check list .gotowoSC w stanach zagrozenia suspend -zawiesiC -procedure -procedura postepowania w sytua certificate .safety .odpowiedzialnoSC na mostku routines -rutyna. statku . odnowieniowa pieczenstwem Safety -bezpieczenstwo - - - ----- --- - - - - -- -.Interim -tymczasowy certyfikat zarzq. poczqtkowa preventive inspection-inspekcja zapobiegaw. stan awarii standard -wzorzec.external . akcja bezpieczenstwem..lista sprawdzajqca.convention -wymagania konwencyjne ..initial -weryfikacja wstepna International Safety Management (ISM) Code .weryfikacja hazardous occurence .reneval .tymczasowy dokuprecautions . w razie zagrozenia Swiadectwo endanger -narazaC na niebezpieczenstwo to (verify) .ksiega zarz&ania b.oficer b.- --- - - - .audit wewnqtrzny .niezgodnoSC safety management -zarzqdzanie bezpieczenconformity -zgodnoSC (tu: z zasadami kodekstwem su zarzqdzania bezpieczenstwem .ocena wstqpna.ocena okresowa cza . zawiesiC acjach awaryjnych.stan zagrozenia.polecenia stale obowiqmjqce prepardness .document of . lista kontrolna implementation. okresowa -Mi~dzynarodowy kodeks zarzqdzania bez. firmy compliance -zgodnoSC (z przepisami) measures .instrukcja operacji przeladunkowych assessment -ocena periodical evaluation -oceny okresowe . odpowia.appropriate . weryfikowai guidelines -wytyczne verification -sprawdzanie.audit requirements -wymagania .dow6d obiektywny ..Srodki bezpieczenstwa .periodical -w.nie. effective -efektywny security -bezpieczehstwo emergency .major now. niedociqgniqk.internal .company officer .additional -weryfikacja dodatkowa na .sprawdzak.zawiesiC certyfikat.annual -weryfikacja coroczna instruction .Srodki bezpieczehstwa ment zgodnohci supervisor -inspektor b&pieczenstwa pracy .zdarzenie niebezpiecz.. norma.ocena dla odnowienia Swiadectwa procedure -procedura audyt .system zarzqdzania b.interim document of .dokument zgodnoici .corrective .quality -wzorzec jakoSci.mandatory -wymagania obowiqzkowe bridge procedure -procedury (postepowania) responsibility .syscautionary signal -sygnal ostrzgawczy tem zarzqdzania jakoiciq certification .periodical .reneval -w.instrukcja .ship's officer . postepowanie rutynowe bridge order book -ksiqzka polecen kapitana review -przeglqd caution -uwaga.wydanie Swiadectwa. ..wdrozenie closed space -pomieszczenie zamkniqte manual -podrqcznik systemu QMS (to) comply . ostroinoSC Quality Management System (QMS) . standard and contingency manual -podrqcznik postq.odpowiednia akcja objective evidence .approval -zatwierdzenie certyfikatu documentation .niezgodno6C .SMC) certificate .audit zewngtrzny .initial . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Main Shipboard Manual (MSM) -glowna instrukcja statkowa (w systemie zarz&ania action -dzialanie.dzialanie korygujqce (majqce observation -spostrzezenie na celu usuniqcie brakbw.company -wymagania kompanijne .-powaina niezgodnoSC dzania bezpieczenstwem deficiency -niedocizgniqcia manual (SMM) . nadanie .non.audit dotyczqcy bezpieczenstwa .certyfikat zarzqdzania b.QMS) .non-.8.spelniaC (wymagania.Operational Manual Cargo Handling (OMCH) zgodnoSci) . designated person -osoba wyznaczona system (SMS) .

pylowa z zasilaniem powietrznym safety harness :zelki bezpieczeristwa chipping goggles/ okulary ochronne do stukania rdzy welding goggles/ okulary spawalnicze chemical cartridgel maska p. SAFETY OF LIFE AT SEA / Safety equipment wyposaienie bezpieczeristwa respiratory protection ochrona drdg oddechowych aist strap b d k / sprzqczka Pass dust respirator/ maska p.wykrywacz gazdw key pad/ plytka przyciskow alarmowe material/ material odporny na Scieranie .chemiczna z pochianiaczem dust protecting masW maska przeciwpyiowa gas protection suit strdj gazoochronny welding gloves/ rckawice spawacza full vision facemas maska z szerokim wizjere gas detector .pylowa chemical cartridge respirator/ maska arzeciwchemiczna z pochlaniaczem air fed helmet/ maska p.8.

oil resistant .personal . robocze .oiVacid resistant boots/shoes .buty robocze ze stalowymi noskami .aparat tlenowy do oddychania personal error -blqd osobowy precautions .maska p.odziez ochronna.non slip soles -buty o podeszwie przeciwilizgowej . gumowo-plastikowe . robocze .hak zapadkowy .rqkawice kwasoodporne hard hat -kask ochronny - - -- -- - - - - - helmet -kask protective .kask ochronny .rubber.siatka zabezpieczajqca trap gloves -rgkawice .rubber -buty gumowe (kalosze) .kask ochronny rain suit with hood -ubranie przeciwdeszczowe z kapturem safety -bezpieczenstwo -belt -pas bezpieczenstwa -code -kodeks bezpieczenstwa.working leather .spring -karabinczyk instruction .anti slip zabezpieczenie przeciwpoilizgowe .fall .irodki ostroznoici protection .samoistnie bezpieczne (urzqdzenie) multigas detector -wykrywacz gaz6w oilskins . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Personal protective equipment (PPE) -odziei i sprzqt ochronny antiskid -przeciwilizgowy anti slip tape -taima przeciwpoilizgowa boots -buty (wysokie) . szkolenie booklet .hak zatrzaskowy.obudowa wkladu filtrujqcego detector -wykrywacz .oslona oczu faceshield -oslona twarzy spawacza gas mask . plastic .ochronny cloth .b.safety -kask bezpieczehstwa.ear .rubber-soled shoes .okulary ochronne -helmet .rubber -rqkawice gumowe .filtr do maski przeciwpylowej dust protecting mask -maska przeciwpylowa ear defenders .protective .ochrona.gas -wykrywacz gazow (w zbiornikach) .eksplozymetr. o podeszwie gumowej -with steel toe caps -buty ze stalowymi oslonami palcow boilersuit -kombinezon cartridge -wklad filtrujqcy maski -holder . k.rqkawice olejoodporne .instrukcja (np.multi gas -wykrywacz uniwersalny dust mask -maska p.sluchawki ochronne .safety work shoes -buty robocze (niskie) . pylowa .drabinka bezpieczenstwa lamp .acid resistance .kask ochronny. ochronny shield -przylbica spawacza hook -hak . helm ochronny hook .bawelniane r.olejo/kwasoodporne buty wysokieizwykle .(nieprzemakalne) ubranie sztormowe overall -kombinezon oxygen analyser .8. zabezpieczenie .lampa bezpieczenstwa - - - - - - - - -- - - - -- - .latwo widoczne ubranie explosimeter .safety work -with steel toe .safety -hak zapadkowy .rqkawice ochronne .industrial (przemyslowe) bezpieczenstwo PracY ladder .working cotton .clip .calliper -hak zatrzaskowy.irodki ochrony osobistej protective . karabinczyk .r.przepisy bezpieczenstwa goggles .lina zabezpieczajqca przed upadkiem przy pracy na szczycie pokladowego ladunku drewna .maski jednorazowe filter .sk6rzane r.instrukcja. wykrywacz gazow (palnych) eye-shield .disposable .ochronniki sluchu ear muffs -ochronniki shchu ear plugs .analizator (zawartoici tlenu w powietrzu) oxygen respirator .obshgi) w formie broszury intrinsically safe . karabinczyk . oslona. odziei robocza -helmet .zatyczki do uszu (korki) easily visible coat .urzqkenie do pomiaru stqzenia gazu gangway net . gazowa gas tight -gazoszczelny gas measuring instruments .

8. lampa kablowa working cloth non-inflamable-odziez robocza. urzqdzenia) shoes -buty bezpieczne - -- wandering lead -kablbwka. niepalna .linka bezpieczenstwa -operational bezpieczenstwo eksploatacyjne (np. SAFETY OF LIFE AT SEA lines .

Maintenance and repairs -konserwacja i naprawy 17. Cleaning .sterowanie 13. Mooring operations . Ship's fenders -odbijacze statkowe 14. Small elements -elementy drobne 19.9.cumowanie 6. Boat handling . Paints and painting -farby i malowanie 12. sprzptanie 10.narzedzia .liny i prace z linami 8. Tools . Seamenship and maintenance wiedza okretowa i konserwacja 1.sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Steering .korozja i rdza 11.manewrowanie lodzip 7.wezly i sploty 9. Failures and damages -defekty i uszkodzenia 16. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicp 2. Gauging and ullaging .czyszczenie. Ropes and rope works . Corrosion and rust . Inspections and surveys -inspekcje i badania 18. Cargo gear handling -obsluga urzpdzeli przeladunkowych 5. Knots and splices . Berthing and port manoeuvering -cumowanie i manewry portowe 3. Grease and greasing -smary i smarowanie 15.

chain draw ahead/ chain draw I1 o%lock/ ricuch patrzy na wprost chain draw I o'clock/ laricuch patny nu godz.00 riding cabb na r e n y lazy cable/ kotwiczny luiny laricuch ' chain draw 9 okloc w 3 o'clock/ atny nu godz.Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchor home/ kotwica nu miejscu anchor above the water/ kotwica nad wodq kotwica pod powierzchniq wody natural sheer/ normalne odchylenie statku od kierunku laricucha kotwicznego F anchor under the & chain up and down/ anchor aweigh/ laricuch w pionie kotwica puicila chain drawing astern/ laricuch patrzy do tylu \ Lrie7\ I working anchor/ kotwica trqmajqca I 1 . 03. 01. dziobowej i rufowej chain draw astern/ laricuch patrzy do tyt chain draw astern/ laricuch patrzy do rylu note: directions also given in points!/ kierunki podawane takie w rumbach .00 stawanie na dwdch kotwicach U II moor head and zakotwiczyC nu k c .

przemiennie wybieraC i luzowaC (lancuch)! . popuszczaC! .meldunki ze stanowiska kotwiczenia -awash! -kotwica wyszla z wody! -aweigh! -kotwica puicila.na kotwicy -ball . rozluiniaC (i.kotwica w pionie! . kotwiczny)! .slack away! -poluzowat. w pionie (kotwica podczas wybierania)! . stanie na kotwicy -berth .cable draw astern! .kotwicowisko -holds -kotwica trzyma apeak! -kotwica w pionie! light .rzucaC kotwice ground . odkotwiczaC anchoring-rzucanie kotwicy. dragowanie .stan* na kotwicy . do wybierania) -bites! -kotwica trzyma! .veer and haul! .drop the anchor ! .stand-by to drop! .luzowaC.hold-on! .podrywaC kotwicp z dna .let go ! -rzuciC kotwice! -pay out! . dragowanie .by6 w pogotowiu do rzucenia kotwicy! .luzowac lancuch! -pick up an anchor! .kotwica na miejscu! up! . rezerwowe permition . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchorable .znak kotwiczny -bell .zakotwiczyC -bring up .coming home -pelzanie (kotwicy) .9.slacken! .rzucaC kotwicg .zezwolenie na kotwiczenie anchor -kotwica . kotwiczny)! .break ground -wynvaC kotwicg z dna -break out -wynvaC kotwice z dna -bring to an anchor .up and down! .(dno) nadajge sip do kotwiczenia. zakotwiczyC .emergency .dzwon kotwiczny -bells -bicie w dzwon (na statku zakotwiczonym) cock-a-bill .get ready -przygotowaC kotwicg . (akwen) przydatny jako kotwicowisko anchorage -kotwicowisko -buoy -beczka cumownicza .render cable! .clear anchor! .at .kotwica czysta! @o wyciqgnieciu z wody) -home! . popuszczaC (lancuch)! .cable draw ahead -"patrzy" do przodu (o lancuchu kotwicznym) .lancuch "patrzy" prostopadle do prawej burty! .trip the .chain is slack! . kotwicmy) . kotwiczenie.popuszczaC (1. kotwiczny)! .drag of an -pelzanie kotwicy.heave a cable short -podebraC (skr6ciC) lancuch kotwiczny - - - - - - - - - -heave around -wybieraC lancuch na windzie .kotwiczne stanowisko manewrowe anchor (handling) -manewry kotwicq .pod dziobnica (o lancuchu)! .stoppers on! -zaloiyC stopery ! up! .trzymaC iancuch! -home .heave up -wybieraC kotwicg .luzowaC. wyluzowaC! (lahcuch) -pay away! .wydawak!.veer (to)! .rzuciC kotwicg! .kotwica podwieszona dragging -pelzanie kotwicy .drag of an -pelzanie kotwicy.drop the .podnosiC kotwicg.come to -rzuciC kotwicc.zlapaC grunt (o kotwicy) .cable draw nine o'clock! .kotwicowisko awaryjne.podnieBC kotwicg! .stand-by to weigh! .podnosiC kotwicg! .dredge -wlec kotwicg w celach manewrowych .veer away! .shorten in cable! -podebraC (1.do oporu.awake! -przygotowana! (k.(to) bite .heave short -wybraC lancuch niemal do pionu .drop .kotwica na miejscu! .underfoot! .luzowaC stopniowo (lancuch)! anchor (reports) .keep slack -trzymaC luzno (1."patrzy" do tylu! (o lancuchu kotwicznym) .heave in -wybieraC kotwicg .miejsce kotwiczne anchor (orders) -polecenia na kotwicg .Bwiatlo kotwiczne is aweigh -kotwica podniesiona station .come aweigh -odenvaC sic od gruntu (o kotwicy) . na miejsce -bring home an anchor -wcislgn@ kotwicg na miejsce .lancuch luiny! .weigh anchor .windlass engaged! -winda wsprzeglona! anchored -zakotwiczony - - - - - .by6 w pogotowiu do wybrania kotwicy! .

dzwonek.ride athwart .mul.stab na kotwicy riding light .serce d m o n u break adrift .flood anchor .zakotwiczyk na kotwicy dziobowej i rufowej . dzie z kierunku przeciwnego do wiatru .cumowab (statek).ebb anchor -kotwica "patrzqca" pod prqd odplywowy .lava (L) .serce d m o n u rope .muliste.dno morza .stawaC na kotwicach rozstawionych .standing moor (running moor) .zwis (np. wkuplowanie (sprzpgla).linka serca dmonu striker .sand (S) -piasek .kamienie . rmcaC kotwicp -by the stem .kotwica rzucona w kierunku pod prqd przyplywowy .muszle engagement -wlqczenie.pebbles (Pb) .rock (R) .dzwon.zerwaC sig (z kotwicy) catenary .dno nadajqce sig do kotwiczenia -good--dno dobrze trzymajqce (kotwicq) grow .staC na kotwicy methods of anchoring -metody kotwiczenia .stan& w rozrzucie kotwic ( z pomocq maszyn) scope .postoj na dwoch kotwicach i cumach rufowych natural sheer -normalne odchylenie statku (od kierunku lancucha kotwicznego) nipped cable .moor across .zaplqtaC kotwicq fouled by the flukes -kotwica zaplqtana lapami w lancuch holding ground . wsprzqglenie foul -poplqtany (np.zalamany lancuch kotwiczny (to) part .9.stab (na kotwicy) burtq do wiatru -ride easy -staC na luinym lancuchu (kotwicznym) . blotniste .statek kotwiczqcy na redzie round turn . lancuch kotwiczny) area .dno nieczyste (nienadajqce siq do kotwiczenia) -hawse .Swiatlo kotwiczne roadster .lawa .patrzec (o lancuchu) hawse rope -lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych hawsing -myszkowanie statku zakotwiczonego - - -- -- - kinking of chain .gravel (G) -iwir .zenvaC sig (o lancuchu) part from an anchor -zenvaC siq z kotwicy pay around .chalk (Ck) .moor head and steam . rmciC kotwicq rufowq bell . o zanieczyszczonym dnie -berth -kotwicowisko nienadajqce siq do postoju -bottom .kotwiczyk.glina . stawaC na kotwicy.splqtanie sip lancucha lazy cable .moor .luzny lancuch kotwiczny lee anchor -kotwica na zawietrznej lie at anchor . bloto .stones (St) .obszar nienadajqcy sip do kotwiczenia.kreda .zawiesie (strop) stalowe do rozplqtywania lancuchow bottom -dno .zakotwiczyk na kotwicy rufowej.clay (Cy) .girt fertoing -postbj na dwoch kotwicach .otoczaki .skala .dlugosC lancucha (od kluzy do kotwicy lezqcej na dnie) seabed .short stay -postoj na kotwicy (na skroconym lancuchu) .ordinary moor . lancucha kotwicznego) clear berth -przestrzen wystarczajqca do swobodnego obracania sig statku zakotwiczonego clear hawse -rozplqtywaC skrqt lancuchow kotwicznych --pendant .obracaC statek prohibited anchorage -kotwiczenie zabronione (to) range -lukowaC (na kotwicy) ride on anchor .stawanie na dwoch oddalonych kotwicach .nieczyste dno (morza) ground .muddy .skrg (lancuchow kotwicznych) running moor .dropping moor .ride hard -stab na naprpzonym lancuchu (kotwicznym) -riding weathertide -stab na kotwicy przy pra. stawaC na dwoch kotwicach .coral (Co) -koral .zaplqtane lancuchy kotwiczne (to) foul .kotwiczenie na rozstawionych kotwicach . SEAMENSHIP AND MAINTENACE (to) anchor . uderzenie w dzwon okrptowy clapper .shells (Sh) .mud (M) .

close-up to the berth .obciqkak iuk lancucha kotwicznego.dno nieczyste .odbijak (od nabrzeza) . Sluzy dock -basen portowy area .reef -rafa coral reef . wypuScik lancuch calkowicie slip stopper .obracaC statek na kotwicy. przeciqganie statku (wzdlui nabrzeza) . wchodzik do basenu portowego dockage period . klarowak .(to) coil -ukladak line. na promach) dolphin -dalba Doppler berthing system .przesunipcie.czyste stanowisko kotwiczne (umozliwiajqce swobodne obracanie sig statku na kotwicy) (to) tail .sandy clay -piaszczysto-gliniaste .come alongside . manewrowak sterem zapobiegajqc splqtaniu sip lancuchow kotwicznych underhaul -stak na kotwicy pod kqtem do kierunku lancucha kotwicznego wskutek dzialania prqdu under weigh .vessel clear of berth .(statek stojqcy na kotwicy) dziobem do wiatru working anchor -kotwica trzymajqca - Berthing and port manoeuvering cumowanie i manewry portowe after bridge .9. stojqcy na kotwicy).obloiyk line (np.system pomiaru prgdkoSci podchodzenia (statku do nabrzeza) double banking -cumowanie do burty innego statku emergency towing arrangement -system holowania awaryjnego - .seaweed -wodorosty .stoper lancucha kotwicznego z hakiem odrzutnym slip the (anchor) chain -zwolnik lancuch kotwiczny (w razie niebezpieczehstwa) snub cable -przytrzymywak lancuch (wind@ span mooring-podwbjne zakotwiczenie(beczki cumowniczej) sweep for an anchor -poszukiwak (tralem) zatopionej kotwicy swing .shifting . by6 skierowanym (o lancuchu kotwicznym) tend ship -miek baczenie na statek (np.warping buoy -plawa do przeciilgania statku . ale nie w drodze weather anchor -kotwica trzymajilca weight the cable .statek odcumowal . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .get away from berth . dla lepszej amortyzacji szarpnigk wind rode .dokowaC.obszar portowy entrance -wejCcie do d o h suchego (to) dock.rafa koralowa -rocky shoal -piycizna skalista .deep water berth -nabrzeie w basenie glgbokowodnym .(to) shift -przesuwak .zblizak sip do nabrzeza .soft -mipkkie screw anchor -kotwica martwa Srubowa screw mooring -kotwica martwa Srubowa sheer .warp -przeciqgak statek wzdiuz nabrzeza -warping -przeciqganie statku wzdiuz nabrzeza chafing chain .get away from alongside .przytrzymywanie statku cumq oblozonq na polerze berth -nabrzeze .dobik do nabrzeza .odcinek lancucha (zapobiegajqcy przecieraniu sip liny na przewloce) depth on sill -glpbokoSk na progu d o h . na beczce swinging basin -basen umozliwiajqcy swobodne obracanie sip statku na kotwicy swinging berth .nabrzeze nienadajqce sip do postoju berthing -przycumowanie (do nabrzeza) -bring to a rope .odchylenie zakotwiczonego statku od linii ladcucha sight the anchor -sprawdzak kotwicg (po wyciqgnigciu z wody) sleeping cable -luiniejszy z dw6ch splqtanych lahcuchbw kotwicznych slip a cable -porzucik lancuch kotwiczny.sandy -piaszczysta .(statek) z podniesionq kotwica.odejib od nabrzeza .szybkoik zblizania sip .spoil ground . na bpbnie windy) -clear -odcumowak od nabrzeza.czas otwarcia d o h (w porcie piywowym) docking bridge -rufowy mostek manewrowy (np. wyjSk ze 61uzy .zwracak sig rufq (o statku na kotwiCY) (to) tend -patrzek.mostek rufowy (na promie) break adrift -zenvaC sig (z cum) snub .closing-rate .foul berth .

/ . poler / mixed moorina with anchor and buoy for sai'iing without tug/ cumowanie kotwicq i beczkq do wyjicia bez holownika 6 \ \ \ 3 \ / . / foreward (bow) breast/ lina dziobowa poprzeczna forward spring/ szpring dziobowy ' \ \ / / hauling iff buoy/ boja do odciqgania statku od nabrzeza stern spring/ szpring rufowy stem quarter line/ rufowa lina Cwiartkowa stern (aji) breast/ lina rufowa poprzeczna cross lines moor/ cumowanie na cumach skrzyiowanych multi buoy tanker moor/ cumowanie na dwdch kotwicach i beczkach / stern line/ lina rufowa stern line through panama lead/ lina rufowa podana przez kluzg panamskq w dolphins moor/ cumowanie przy dalbach .cumowanie i manewryportowe headline/ lina dziobowa pachol. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Berthing andport manouvering . double banking/ ro-ro mooring arrangement/ cumowanie pojazdowcdw normal moor/ cumowanie zwykle .d. buoy mooring/ cumowanie do beczek mooring alongside.9.

mar&va kotwica (np. szpring .bring out . messinger .lina do przeciilganiu statku .lina cumownicza. pot. cuma rufowa .after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa -bow breast -poprzeczna lina dziobowa .odcumowanie mediterranean gangway .szpring rufowy .urzqdzenie cumownicze gear .miejsce zacumowania.wzdluz statku . brest dziobowy . cuma -pile -pal cumowniczy -place -miejsce zacumowania statku sinker . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .odbijanie (od nabrzeza) .forward breast line -dziobowa lina poprzeczna.quarter rope (spring) .basin .szpring rufowy -slip rope (wire) -lina (stalowa) oblozona jako buchta (z mozliwoSciq popuszczania) .guess warp .drewniany odbijacz plywajqcy fetch away .lina dziobowa .: holowanie statku na inne nabrzeze .moored .spring . wchodziC rufq do d o h .check rope -lina przytrzymujqca.sposoby cumowania .dopuszczalna prqdkoSC na torze w.tor wodny.szpring .(to) unmoor .buoy .cumowanie na linach skrzyzowanych .martwa kotwica (np. rope) .cumowaC (statek) .(to) unberth .unberthing . wstrzymujqca ruch statku .dokowanie.9.messenger .stem line (rope) .wprowadzaC (np. brest rufowy ..swinging area .odbiC od nabrzeza.sygnaiy portowe tug -holownik portowy hauling off buoy -beczka do odcirlgania statku (np. statek do portu) .cumowanie na szpringu - - mooring . brest -bridle .quarter mooring . wyjSC w morze .quarter mooring . farwater .poprzeczna lina mfowa.mediterranean moor -cumowanie statku rufq do nabrzeza fairway .odrzuciC (np.lina goncza.three-leg . wprowadzanie statku do basenu portowego .(to) moor .cross lines mooring .headline . sprqiynowanie.fore and aft mooring -przycumowanie z dziobu i z rufy .running line .after spring .bring in .up and down line .stem on -podchodziC rufqdo nabrzeza. zacumowanie anchor -kotwica martwa -berth -miejsce zacumowania -block -martwa kotwica -buoy -boja (beczka) cumownicza chain -lahcuch uiywany do cumowania clamp .plawa wyznaczajqca poczqtek tom wodnego speed .obrotnica statk6w . fender -odbijacz -bar .docking .lina podawana z lqdu .cross ropes (springs) -liny (szpringi) podane na krzyz .rzutka knot .zerwaC sig z uwiqzi gut -tor wodny miqdzy mieliznami (to) harbour -zawijaC do portu harbour -port -pilot -pilot portowy signals .odcumowaC .galka na rzutce .beczka cumownicza zakotwiczona na trzech martwych kotwicach mooring (ropes) .lina poprzeczna.forward spring .after breast rope . blok betonu) dolphin .alongside . blok betonu) .cuma poprzeczna - - - -- .hauling off .lina cumownicza (zawozona na beczkq lub lqd) .breast (line.zacumowany na linie i szpringu z dziobu i z rufy .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd methods of mooring .heaving line .obrotnica statku .put off . od nabrzeza) haul -przeholowywaC statek z nabrzeza na nabrzeze lay-by -mijanka w kanale lie by -pozostawaC w pobliiu (portu) (to) lock -wprowadzak (statek) do Sluzy maneouvering -manewrowanie .all fours" .sprqiyna.forward line .urzqdzenie cumownicze line .odcumowaC .lina dziobowa .shifting -przesuwanie statku w porcie.belka odbojowa -beam -belka odbojowa -pile -pal odbojowy spar .szpring dziobowy .dalba cumownicza equipment .lina rufowa.liny cumownicze . dzi6b od nabrzeia) -buoy -boja manewrowa .

system europejski holownik kierujqcy rufq holownikpchajqcy remote release handle/ diwignia zdalnego zwalniania remote release wire/ lina stalowa zd.system amerykatiski zamocowany na oble wany na oble dziobo~ynr European system . zwalniania bezpieczenie haka tow rope/ tug .holownik hak holowniczy spring linowy odbijacz linowy emergency towing arrangement .9.system holowania awaryjnego ' I I oedestal roller/ rolka na cokole forecastle decW poklad dziobbwki pear shape oden linW ogniwo gruszkowe otwierane . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tugs and towing holowniki i holowanie American system .

sprqiyna in . wszystkie liny oblozone!.veer away! . sila uciqgu shackle . zamocowane! -head all fast -na dziobie wszystkie (liny) mocno! .single-up fonvardlaft! -pozostala dziobowd rufowa i szpring! .holownik assistance -pomoc holownika.dalba cumownicza run out -zawoziC (line) safe berth (sb) -bezpieczne nabrzeze (to) shift -przeciqgak (statek) shore fast .szpring.lina holownika.single up lines! .hold on! .obracaC statek zakotwiczony za poSrednictwem szpringu rufowego -the stern into position -zloiyC rufe na szpringu (w wyznaczonyrn miejscu nabrzeza) stern foremost -rufq naprzbd take in tow -wzi$ na hol take out a rope -zawoziC line (lodziqna brzeg) towage .stop heaving! -wstrzymaC wybieranie! .wciqgarka pomocniczej liny cumowniczej -beam -palqk holowniczy -bridle -wiei cumownicza efficiency -wspblczynnik sprawnokci holowania -hawser -hol.trzymaC line naprezonq! .liny rufowe mocno! moorings .Swiatlo holownicze power -uciqg.heave up! -wybieraC (line)! -made fast! .lina podana na lqd - sonar docking system -podchodzenie do nabrzeza z uiiyciem sonaru spring .let go the -rzuciC hol trot .odbijacz palowy mooring .pick up heaving line! -podj& rzutkq! .lina podana ze Srodokrecia -warp -lina cumownicza do przeciqgania stat- ku wzdlui nabrzeza .hol force .propeller not clear! .veer and haul! -przemiennie wybieraC i luzowaC! (line) . lina holownicza two-legged mooring -podwbjne zakotwiczenie beczki cumowniczej (to) veer .trzymaC (line).heave! (heave in!) -wybieraC! -heave line! -wybieraC ling! .(lina) gotowa do wyluzowania! .liny cumownicze obciqzone (pracujqce.linia boi. obloiyC (line)! .zostawiC po jednej (linie)! .9.dalba palowa fender . asysta holownika charge .obciqgnqC (line) na sztywno! .przygotowanie statku do podjecia holu towing -holowniczy bridle winch .podaC line na beczke cumowniczq pile -pal dolphin .uciqg (holownika) -power .make fast! -zamocowaC.holowanie . utrzymujqce faktycznie statek w pozycji zacumowania) mooring orders -polecenia cumownicze -belay that! -przytrzymywaC (statek linsl)! -belay there! -przytrzymywaC (statek lina! .! .luzowaC.(statek) zacumowany! .first line ashore! -pierwsza lina na lqdzie! .luzowaC stopniowo! (lind mooring reports -raporty przy cumowaniu .stem fast! . lina holownicza light . nie popuszczat.lina holownika.single up! .keep tight! .system dalb (lub beczek) cumowniczych pick up the buoy .moc holowania . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .szakla holownicza winch -wciqgarka holownicza towline -hol.heave tight! . popuszczaC (linq) (to) wharf .stem fast! -zamocowaC liny rufowe! .ready for running! .oplata holownicza line .holownika) - - - - - - - ----- .Sruba nie czysta! .take the -przyjqC hol .working lines . linia beczek (cumowniczych dla malych statkbw) trunk buoy -beczka cumownicza tug -holownik -boat .waist hawser.skladaC sip do nabrzeza na szpringu ship .all clear (foreward)!-wszystkie liny rzucone (na dziobie)! -all fast! -wszystkie (liny) mocno!.waist breast .cumowaC (do nabrzeza) with the assistance -za pomoca.lina podana ze Srbdokrqcia . lina holownicza tow rail -palqk holowniczy tow-rope .deep-sea -holowanie oceaniczne (to) tow -holowaC tow forward . przy pomocy (np.zostawiC po jednej linie! . lina holownicza stern -rufa holownika line .

--.---.9. temperature. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu restricted gauging/ mierzenie w systemze pbiotwartym open gauging/ mierzenie w syste~ie otwartym ullage port/ otwdr oundi 'ole/ ltwdr ondaz closed gauging/ mierzenie w systemie zamknietym float gauge/ miernik piywakowy radar gauge/ miernik radarowy pressure gauging/ miernik ciinieniowy deck mounted sensor for pressure and temperature1 zamontowany na pokladzie czujnik ciinienia i temperatuty h r i k i n g plate/ ptytka ochronna sounding tape/ sonda tas'mowa bottom pressure and temperature s e n s o r / A przydenny sensor ciinienia i temperatuty ullage. detector (UTZ gauge)/ urzqdze nie dopomiaru ulaiu. tempera tury i wykrywania faty rozdzia poziom odniesienia 1 l!l radar ullage gauge/ radarowy miernik ulaiu ectronic box/ element pressure sensor/ czujnik nienia gazy obojqtnego odczyt gaseous atmosphere (inerted atmosphere)/ ullage level/ poziom ulaiu liquid cargo/ iadunek plynny -------.---cone antenna/ antena stozkowa II sensor/ czujnik interface le~*el faza rozdzralu olej-11 oda 7M ater 11 oda . interfac.

bomu wychylonego za burtq jack-knifing .sondowak rqcznie label plate .automatic .obciqgnqk luz talii running part -koniec biegowy (liny. czerpak - - - - - - -- - - -- - - - .stick -prqtowy wskainik poziomu plynu - dip -zanurzak (w zbiorniku).odlegloik od dna zbiornika do maku (punktu) odniesienia strip -taima miernicza gauging -pomiar.shot the -ustawik b. bom) (to) unhook .przyrzqd do wykrywania fazy rozdzialu oleju (ropy) i wody w zbiorniku sounding -sondazowy -hole .wyladunek pojedynczym bomem obracanym (to) top -podnosik do pionu (np. poziomy gauge -wskainik poziomu indicator .wskainik poziomu measuring rod .system przeladunku bomem polqczonym z suwnicq . (w pozqdanej pozycji) .szarpanie bomu.system pracy dwoma bomami sprzqzonymi up and down fall -rener podnoszqcy i opuszczajqcy unos w pracy bomami sprzqzonymi whip and skid system . pr6bkq ze zb. naczynie do pobierania plynu ze zbiomika gauge -miernik. unieik swinging derrick system .faza rozdzialu wody i ropy w zbiorniku detector .zaczerpnqk (np.spar and gear -bomy sprzqzone booms (derricks) handling -praca bomami doublerigged hatch . odczepik topping -podnoszenie (to) whip .czerpak.strike .sonda rqczna line .linka sondy rqcznej heave the lead .dopuszczalne obciqienie robocze sag of a rope .9.dotknqi (sondd dna -tables -tablice sondazowe. przy maszcie . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu -up . mierzenie . tablice pojemnoSci zbiornikow -tape . taSma sondy Cargo gear handling -obsluga urzqdzen przeladunkowych back a rope -zabezpieczyk gaje profendrem boom -bom . bloki) round down -rozciilgnqk taliq round up .podnieik. przyrzqd pomiarowy . talii) safe working load .rura sondazowa (zbiornika) striking plate -ochronna plytka stalowa przyspawana pod sondq take soundings -przesondowak tape -taSma measure -taima miernicza.tabliczka informacyjna (np.housing the .mocowanie b.tabliczka informacyjna (np.rener .podnieSk do pionu sway up .dziennik sondowan -pole .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi . przy korku sondy) level -poziom.listwa pomiarowa hand lead .) dipper . talii) fall .lata miemicza (do pomiaru poziomu cieczy w zbiomikach) name plate . na sondach) oil /water interface .szklo wodowskazu reference height .tyczka do sondowania (zbiomika) -pipe -rura sondazowa (zbiomika) rod .zwis liny sway on end .rener bomu ladunkowego (ustawionego nad nabrzeiem) (to) rig -wyposaiyC statek (w liny. krzyiowanie siq bom6w lowering speed -pr~dkoSk opuszczania (ladunku na renerze) outreach -wysiqg (bomu poza burtq) outboard runner .pressure -miernik cihieniowy girth stick (pot.podnosik linoblokiem underrun a tackle -rozcizgak talie (to) unsling -zdjqk zawiesie (strop) z unosu union gear -renery sprzqione union system .cradle the -poloiyk i zamocowak bom .ladownia obslugiwana dwiema parami bomow end for end -przeloienie (odwr6cenie kierunku) liny (np.inboard -rener bomu ustawionego nad ladowniq .sonda taimowa -tube .: crucifix) .odhaczyk.otwor sondazowy log .automatyczny miemik poziomu plynu w zbiorniku cock -kurek probierczy glass .married system .sonda prqtowa .overboard -r.

przekladaC oko cumy przez oko innej.(lina) wybrana na sztywno tauten . pgtla (cumy) bitt -poler. puSciC (np. poluzowaC (np.stem . ling) fire-warp (fue-wire) -(najczgiciej stalowa) lina podawana na beczkg przy przeladunku towarow niebezpiecznych flaked line . minqC przeszkodg w bezpiecznej odlegloSci clear for running -(lina) gotowa do wydawania dipping the eye . zacumowaC Mediterranean mooring . naciuaC ling windq heave line -wybieraC ling heave tight . doprowadzaC do porzqdku (to) tend . pgtla (to) bight -przywiqzywaC pgtlq bow line . delikatnie hamowaC szybko wybiegajqcy lancuch kotwiczny.cross .cuma podana ze irodokrgcia - - .cuma dziobowa .galka na rzutce line . wciuaC hawser . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Mooring operations -cumowanie after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa after spring .breast .head . wyluzowaC (np.szpring rufowy belay that! -przytrzymywak (statek cumsl) belay there! -przytrzymywaC (statek cumsl) bight -buchta (liny). obloj C (line).lina goncza.naprpzaC.gruba lina holownicza head all fast .popuszczaC (ling z bgbna) skokami.szpringi podane na krzyz surge -zrzucaC ling (z bebna windy) (to) surge . wyjSC ze Sluzy.lina .brest.stoper laticuchowo-linowy ease -popuSciC.szpring rufowy at all fours -(statek) zacumowany na wszystkich czterech cumach back spring .szpring . ling) catch a turn . liny cumownicze) casting off -rzucanie cum cast loose .lina rozcislgnigta na pokladzie - haul away -wybierak (ling) haul down .9.: monkey fist) .cumowanie statku rufq do nabrzeza (z rozrzuconymi kotwicami dziobowymi) messenger .obkladaC ling (na polerze) bollard eye -oko na h i e cumowniczej (do zakladania na poler) (to) cast away -rzucaC (np. messinger (lina pomocnicza do wciilgania liny cigzkiej.odrzuciC.szpring . napinaC.spring . liny) check -poluzowaC (silnie naprgzonsl) ling.obciunqk (ling) na sztywno heave up -wybieraC (linq) heaving line -rzutka --knot (pot.lina podana ze Srbdokrgcia waist hawser. rzucik. line) ease away -popuSciC. oblozonej na polerze dog-stopper .obloiyC ling chafe -przecieranie sig (np. lancucha. zrzuciC ling z bgbna take a turn -obloiyC ling take in the slack -wybieraC luz (liny) tally on -wybieraC ling rgcznie taut .lina podana na krzyz (z innil) .cuma poprzeczna rope .mieC baczenie (np. pachol (to) bitt .molniC ling cast off .dziobowa lina (cumownicza) breast -cuma poprzeczna line . ling na kabestanie) bite -buchta liny.opuszczaC haul in -wybieraC. hamowaC bieg statku linq lub laticuchem checking bollard -pachol (poler) do przytrzymywania statku manewrujqcego check rope -cuma wyhamowujqca inercjg statku (to) clear -odcumowaC od nabrzeza.cuma poprzeczna (to) bring -oblojC (np.na dziobie wszystkie (cumy) mocno! headline .cross -s . lina poprzeczna . holowniczej) send a heaving line! -podaC rzutkg! send a rope! -podaC ling cumowniczq! send a wire! -podaC szpring! spring .cuma rufowa make fast -zamocowaC. oblojC ling na stale unbitt -zrzuciC ling z pacholka waist breast . np.cuma dziobowa heave-in -wybierak ling. na cumy) turn for lowering -przygotowaC ling do luzowania (przez zdjgcie kilku mojow z polera) turn up a rope -zamocowaC ling.

16di bez napgdu mechanicmego oar -wioslo blade -pioro wiosla oarlock -dulka oarsman -wioSlarz puddening -odbijacz dziobowy pull -ciwqC. p r z y w i m a t tie up -zacumowaC (to) tow -holowaC tow aft -przygotowywaC 16di do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie tricing line .laminat z wlokna szklanego folding boat .pioro wiosla .manewrowanie lodziq -back oars -wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz (to) bail .dulka chock -zdwojenie przydulkowe -plate . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Boat handling manewrowanie lodziq barge pole .faleh dziobowy bowsing line -lina do przytrzymywania lodzi przy burcie dinghy -mala lodka.9.dziobem do przodu bow painter . wioslowaC pulling boat .lo& skladana folding tiller -rumpel z przedluiaczem foot spar -rozporka lodzi grab tine .16di wioslowa quell waves . od brzegu) slip knot -wgzel lawkowy stroke -pocirlgnigcie wioslem stern painter -falen rufowy surfmanship -sztuka kierowania lodziqna fali przybojowej thole . ponton pneumatycmy disengaging gear -urz&enie zwalniajqce drogue -dryfkotwa end-position switch -wylqcznik krancowy fall .fa1 lina talii cover -pokrowiec na talig iurawika fan -pioro wiosla fend (off) -odpychaC lo& fibre -wlokno .okucie gniazda dulki sea anchor -kotwica plywajqca sea painter .mala lodka.dulka pin .falen dlugi secure alongside -zamocowaC (lbdi) przy burcie secure a painter -zamocowaC falen shove off -odepchnqk (lo& od burty.lina chwytna grasp -rgkojeSC (wiosla) hitcher -bosak jackknife -noz bosmanski jolly boat .linka do przycirlgania tug line .uSmierzaC grzywacze fa1 (olejem) rigged oar -wioslo sterowe (to) row -wioslowaC rowboat -16di wioslowa rowing-boat -lodi wioslowa rowlock .czerpaC (czerpakiem) .linka noza lazy painter .krotki falen - - - -- - -- - - non-powered boat . jolka (do malowania burt) keel over -wywrociC (16di) stepkq do gory kerosene lamp -lampa naftowa knife -noz lanyard .glass -wlokno szklane boat -16di z wl6kna szklanego laminate .hol underrun (a rope) -podcirlgat sig wzdluz liny bgdqc w lodzi wash .dlugi bosak boat manoeuvring .dulka kolkowa (to) tie -wiqzaC.bail out -wybierak (czerpakiem) (to) boat -plyn& lodziq (to) capsize -wywr6ciC sig dnem do gory bow foremost .

ciqgnqC taliami bowse down .cotton .hard . lina zwiniqta w k r a i na pokladzie (to) coil -ukladaC line w zwbj. liny) eye .naprqzona (lina).lina do podnoszenia przedmiotu bez bloku deck tackle -talia do prac pokladowych (to) entangle -poplqtak line end -koniec.sloneczko (sposob ulozenia liny na pokladzie) .9.ocieranie siq coil .oko liny fake -plaski zwoj liny.flemish .: z kauszsi) . fit .oko liny . krqg liny w nvoju .setting .figure eight 6sernka (sposob ulozenia liny) . koncowka. zakonczenie (np.lina uloiona wzdluz. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Rope works -prace linowe sailmakers' needles/ igly iaglowe marline spike/ rozek ieglarski sewinn mallet/ b domotowiqz&a sail twine/ nid iaglowa rope seizing/ opaska na h i e wlokiennej o!& splecione na linie rope splice .plotno baweiniane chafing -przecieranie siq -batten -okladzina przeciwciema chafage .flemish .ucho linowe bez chomqtka eyesplice . wqiykiem fid -rozek takielarski.ucho (na linie stalowej) z chomqtkiem (pot. nvijaC linq.spuszczaC na taliach burlap .nvoj (np.short/ splot krdtki na linie wiokiennej back splice/ kurza stopka heaving ball (monkey fist)/ gaika rzutki hard eye/ wire rope splicing/ splatanie oka na linie stalowej wire rope long seizing/ opaska dhga na h i e stalowej wire rope shears/ noiyce do lin stalowych imadlo takielarskie Ropes and rope works -liny i prace linowe afoul -poplqtany.soft . klarowaC w piericienie contline -bruzda (miqdzy pokretkami liny) cordage -olinowanie - - bar taut . pod obciqzeniem cable stage -platforma na liny dead rope .long .sloneczko. liny) .gruba tkanina workowa canvas -plotno zaglowe . zaplqtany against the lay -przeciw spustowi (liny) (to) bowse .rozek drewniany do robot linowych - - -- - .

lina przewiqowa strand .igla zaglomistrzowska spike -marszpikiel. SlizgaC sig.: szplajsowaC splicing . zwiqzaC line hold on -trzymak (line).lina -handling . rozek zeglarski spike seamanship . sznurki sluzqce do przewiqzywania tween . ce z liny loop -petla marline -marlinka needle .roboty takielarskie mat -mata nip .short .splot do lqczenia liny wlbkiennej ze stalowq (to) splice .dwunitka. remizka -line . skret (na h i e ) keckling .oblozenie (liny) dookola rounding -owijanie liny (zabezpieczanieprzed tarciem) sail maker's palm -rqkawica zeglarska sail needle -igla zeglarska seaming twine -niC zaglowa seizing -przewiqz (na h i e ) . niC.drut przewiqzowy (to) seize -wiqzaC. remizka (w brezencie) -hole .skrgcak unbend -odwiqzaC.supel (na linie) of a splice .skrgcenie (to) twist . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY hank -Idqbek. kolec splice .splatak.splot na kauszy (chomqtku) nipper . zwisajqcy away -poluzowak (to) slip -rozwiqaC siq (o h i e . zsuwaC slip off -zeClizgnqC sie z czegoS spike .tail .operowanie ling praca z linami .linki. linka do podciqgania haul tight -wybieraC na sztywno eye -oko cumy.oko na linie stalowej wykonane zaciskiem metalowym twist .splot krotki (na linie) .splot.pass a -przewlec line.petla.ciqgnqk.linka do wiqzania brezentow lash .luwers. nie popuszczaC kink . to heave) -podnosik.zwiqzanie dw6ch lin @rzy pomocy opaski) (to) overhaul -wyklarowaC (taliq. zwitek ( sznura.szpikulec.zamocowaC (linq) (to) lay . splataC riding turn . linki) hauling -wybieranie (liny) line -rzutka. oko liny heave (lub hiv.szakla lqczqca line z lancuchem -vice -maszynka bosmanska (do lin).zwis (liny) slack -luzny.cross -przewiqz krzyzowy line . wybieraC (linq) racking seizing -przewiqz osemkowy raddle -przeplatak. ciqgnqC jq recznie talurit splicing .long .splot dlugi . rozwiqzak line uncoil -rozwijak ze zwoju (line) (to) unlay -rozkrgciC (line) na pokrqtki yarn -przpdza.splatanie. pokrqtkq line . omotka (smur smolowany) -wire . ciqgn& (to) hitch -przywiqzak line.stare liny uzywane jako ochrona przed tarciem lacing .sznurowanie .drut przewiqzowy stuff . pokretka - - - - .roiek drewniany (do robot linowych) shackle .oblozenie zaciskajqce (linq) riggers vice -imadlo takielarskie (do splatania lin stalowych) - - - - rope works -roboty linowe rose lashing -wiqzanie na krzyz z przewiqzem na skrzyzowaniu lin round in -wybraC luz liny (w poziomie) round thimble -kausza okrala round turn .linka (do wiqzania dw6ch lin grubszych) nippering . podaC line -weed a -usunqk druty lub wlokna wystaja. imadlo tail on -wybierak line.supel.eye . petli). szplajs .skrecak line.luwers. szplajsowanie lin fid . pot.9. przewiqzywai: slack . ostrze. line) palm -rqkawica bosmahska (to) part -zenvaC sig (o h i e ) partition -zenvanie sie liny paunch mat -mata chroniqca liny przed przecieraniem sic poured socket -zalana cynluem koncowka liny stalowej pull on a rope .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE r Knots and hitches .9.wezly i wezly przywiqzowe overhand knot/ wezei zwykb reef knot/ wezel r e f o ~ y figure eight/ w q e i dsemkowy square knot/ wezel piaski carrick bend/ w ~ z eprosty i bowline knot/ wyblinka fisherman 's bend/ w p e i rybacki backwall hitch/ wezel hakowy halyard bend/ w q e l topslowy clove hitch/ wqzel wantowy a half hitch with timber hit&/ wezei zaciskowy timber hitch/ wezei zaciskowy .

.snowball -wqzel lawkowy -swab w.grocer's -w g e l zaciskowy . szotowy -buoy rope -wqzei rybacki .kurza stopka . opaska (na kohcach liny) .oplot.double crown .zakladaC wyblinki round turn and two half hitches -wqzel cumowniczy splice .common -wqzel szotowy.splot krotki (na linie) tuck. przetknigie (pokrqtki w splocie) (to) tuck -przebijaC (linq).splot w postaci galki na linie ..opaska (na h i e ) szyta sennit line .running -wqzel kawkowy .half hitch .babski" .wqzel sieciarski .splot dlugi .backwall -w g e l hakowy .bowline -wqzel bosmanski .linka pleciona sheepshank .lubber's -wqzel .timber -wqzel zaciskowy knot -wqzel (splot) .flat -wqzek refowy .reeving line -wqzel dlugi .w.Englishman's -wqzel lqcznikowy .sploty ozdobne.zakladaC opaskq na koniec liny whipping .supel noose -pptla zacirlgajqca siq (to) plait .przebicie.bow -wqzel refowy . zakohczenie clinch -wqzel zaciskowy grommet ring -splot w ksztalcie wienca z liny . wqzel zwykly .anchor -wqzel rybacki . galka.opaska -twine .sheet -wqzel szotowy (flagowy) .double .stopper wqzel wiqzany na koncu liny. koncowka.splot hiszpanski .single -wqzel refowy (to) bend -zwiqzaC.wqzel podwojny zabezpieczony .korona podwojna (wqzel) .zaplatab.opaska na opaskq - - --- - .netting .crown -korona (wqzel) .chwyt stoperowy . plecionka clinch -wqzel zaciskowy common whipping -opaska zwykla (na linie) double diamond -galka podwojna (wqzel) end -koniec. pot. opaska turecka running bowline -wpzel zaciskowy sailmaker's whipping .skr6t (liny) sparring down -zakladaC prowizoryczne wyblinki weft yarn -przepaska na linie. 1qczyC: braid . flagowy (pojedynczy). pleciona opaska na - -- - - - ski i wqzly) (to) bind -wiqzak.splot podw6jny .splot.clove -wqzel wyblinkowy .masthead -wqzel masztowy . przetykaC (pokrqtkg w splocie) Turk's head .: opa- - - .sailor's -wqzel krzyzowy .bight . podwojny krzyzowy .granny -wqzel . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Knots and splices -wezly i sploty bend .double sheet -podwojny wqzel szotowy .overhand -wgzel zwykly .double -wqzel cumowniczy monkey fist .galka podwojna .weaver -wqzel flagowy lark's head -wqzel cumowniczy . plecionki nip .9. szotowy .ozdobna.long .fisherman's -wqzel lqcznikowy . pojedynczy .diamond -splot w ksztalcie galki (na h i e ) .fisherman's -wqzel rybacki .becket -wqzel flagowy.lanyard -wqzel talrepowy .collar -wqzel topowy .galka rzutki magrame work .English -wqzel szotowy .back .chwyt (wqzel) ---and timber hitch -wqzel zaciskowy i chwyt .double carrick .drawing .wqzel. zaloj C pqtlq bends and hitches -roboty linowe (dosl. zapobiegajqcy jej wysuwaniu siq z bloku -thumb -wqzel zwykly -wall .splot z wytraceniem gruboki .single -wqzel pojedynczy.figure eight -wqzel6semkowy .sznurek do robienia opasek na linie whip upon whip . motowiqanie liny (to) whip .babskiM - - - -- linie reef -wqzel refowy .manrope .short .rolling .opaska pleciona.foot-rope .splot linowy w postaci wienca hitch -wqzel przywiqzujqcy . w.w.: szplajs .pinneaple . pleSC rattle down .

I foam rnjector/ wtryskiwacz prany &+3 .... wqi wysokociinieniowy... L. rotary brush/ ' W . main pipe/rura glowna horizontal rotation/ obrot poziomy vertical housing/ obudowa pionowa\ vertical oscillation/ obudowa pionowa nozzle tube assembly/ budowa rurki dyszy jet stream/ prqd cieczy dysza frollq koiko wdzku : wet sandblasting lance/ dysza do piaskowania nu mokro 0 .. a.maszyna do mycia tadowni can of detergent/ barika z detergentem contarner rack/ pojemnrkz high pressure hose/ ... vibrating concentrated jet lance / dysza skoncentrowanego strumienia wibrujqcego . ' I! 4 szczotku do mvcra a m obudowa wlotu washing medium in wlot plynu myjqcego I! chemical injector wtryskiwacz chemikalidw skrobaczka do poktadu I I '.. I wozek It pojemnik nu piasek h suction pipe/ rura ssqca sandblasting set zestaw do piaskowania .-.- .Cleaning equipment sprzgt do czyszczenia tank cleaning machine (TCM) dziafko do mycia zbiornikdw cargo hold washing machine .' ...

osuszak dust .outlet -dysza wylotowa particles -czqsteczki pressure . irut hose -wqz connection -podlqczenie wqza .my6 deck hose -wqz do mycia pokladu deck pipe -rurociw do mycia pokladu down .wet -powierzchnia mokra.woda gorqca -jet . bkoto -box .fresh water . .iwirek.dysza.osadnik mudhole -otwor wyczystkowy.szczotka.sprzqtacz cleaner .steam .heated .high pressure -wqz wysokociinieniowy . dezynfekcyjny disinfection -dezynfekcja disinfestation-dezynsekcja drain .rough .- 9.inlet .czyszczenie rozpuszczalnikiem .cold -woda zimna .kurz engine cleaner gun -pistolet do mycia maszyn fine -czysty.zmywaC.czyszczenie detergentami equipment .dmuchaC breaming -czyszczenie plomieniem brush .odwadniak.quick -polqczenie "szybkie" .splukaC (strumieniem cieczy) foam -piana equipment -urzdzenie pianotworcze - - - - - - -- - - - - grinding off -zeszlifowaC grit .snap-on -for hoses .iloiC wody working method -metoda pracy - - - - - - - - - .maletfemale -polqczenie wtykowe .odpady przqdzy bawetnianej.strumie6 of water . natryskanie stationary cleaning plant .heavy duty hose .strumieli wody -pressure .sprzqt do czyszczenia . szczotkowaC bucket -wiadro lanyard .solvent .mycie wodq slodkq water .odolejanie desalting -odsalanie descaling -usuwanie kamienia kotlowego detergent .low -niskie ciinienie scrub .cz.p. oczyszczanie -accessories -sprzgt (akcesoria) do mycia .stala instalacja do czyszczenia surface -powierzchnia .czyszczenie wodq gorqcq -jet water zmywanie wodqpod ciinieniem method -metoda czyszczenia ..irodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie. mud -mul.w e jet .czyszczenie wodq zimnq .cold water .linka do wiadra clean -czysty cleaner .odtluszczanie deoiling .water -zmywanie wodq contamination -zanieczyszczenie coupling -polqczenie (np.hot . splukiwaC strumieniem wody washing -mycie .inlet .brud .dry . wqza) . zaciskowe wqiy connect -lqczyC cotton waste .temperatura na wlocie wash .high -wysokie ciinienie . drobny flaking .szorowaC scrubbing brush . wymagajqcy czyszczenia spraying -rozpylanie. sprzqtanie blow .high pressure .woda . wyczyszczony.ciinienie .ciinienie wody soluble salts .removing -usuwanie brudu -trap .strumien wody. czyiciwo baweiniane degreassing .chemical -czyszczenie chemikaliami .detergent .sucha powierzchnia . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Cleaning -czyszczenie. grys.woda podgrzana . wysokociinieniowe -hot water .szorstka powierzchnia . wyczystka nozzle -dysza . prqd wody muck -osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.dysza wlotowa .szczotka do szorowania scruffy -zanieczyszczony.hoseclip .osadnik disinfectant-irodek odkaiajqcy.detergent dirt .czyszczenie parq .sole rozpuszczalne w wodzie -volume . wilgotna temperature -temperatura .luszczenie sic flow -przeplyv flush .opaska zaciskowa na w e .de-mucking -wybieranie osad6w ze zb. rozpylacz jet .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE I Rust removing tools narzedzia do usuwania rdzy dluto pneumatyczne sprgzarka powietrzna handle/ uchwy/ dluto pneumatyczne igl0we abrasive wheel/ tarcza Scierna kolnien zewngtrzny washer/ podkladka m screw/ & druba .9.

inhibitor korozji .scale .powierzchnia skorodowana weeps -rdzawe zacieki worn protectors -anody cynkowe zinc anodes -anody cynkowe (antykorozyjne) -- - - - - - - - - - - - .-czyszczenie strumieniowe kwirkiem .przeciwrdzewny. zgorzelina walcownicza corrosive -korozyjny power -agresywnoS6 korozyjna derusting -odrdzewianie descaling -odbijanie.czyszczenie mlotkiem iglowym .korozja szczelinowa .general .dziobak. odbijanie rdzy .biological .korozja gkgboka .luzna rdza .stopien korozji . Srodowisko korozjogenne --- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - corroding medium -czynnik korozjogenny corrosion (type) -korozja .skrobak.cz.substancial .fatigue -korozja zmqczeniowa -flush rust -rdza nalotna (powstala tui po przygotowaniu powierzchni) .accelerated -przyspieszona korozja .galvanic -korozja elektrochemicma inhibitor .system sprgzonego powietrza (to) corrode -korodowa6 corrodibility -podatno66 na korozje corrodible -podatny na korozjg corroding environment .loose rust .compressed air abrassive .czyszczenie s.sweep -czyszczenie strumieniowe dla usunigcia wierzchniej warstwy pokrycia cleaning -czyszczenie .odporny na rdzg scaling machine -maszynka do obstukiwania rdzy scraper .needle gun . odbijak chipper .pitting -korozja wzerowa .9. skrobaczka .deep .vacuum .air chiesel .luzna rdza na dnie zbiornika lub ladowni . antykorozyjny antirust -przeciwrdzewny blast-cleaning-czyszczenie strumieniowe . usuwanie (stukanie) rdzy pneumatic -pneurnatyczny angle grinder -pneumatyczna szlifierka kqtowa -hammer -mlotek pneumatycmy -chipping hammer -mlotek pneumatyczny do stukania rdzy ---chisel -kohcowka (bijak) do mlotka pneumatycznego rust grade .crevice .czyszczenie (z rdzy) strumieniem Srutu .czyszczenie narzgdziami mechanicznymi chipping .korozja cierna .spot -czyszczenie strumieniowe lokalne (niewielkich powierzchni) . podcihnieniowe .hydro-.skrobak plaski corroded surface .stukanie.Srodowisko korozyjne.piaskowanie.moderate -korozja umiarkowana .czyszczenie strumieniowe suche .mechanical .sand .czyszczenie strumieniowe odirodkowe .odbijanie (stukanie) rdzy .centrifugal abrassive .excessive -nadmierna korozja .cz. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Corrosion and rust korozja i rdza anticorrosive .-czyszczenie wodno-piaskowe .mill scale -zendra.fretting .dry abrasive .abrasive czyszczenie strumieniowe materialem Sciernyrn .czyszczenie przez szczotkowanie -by chipping .power tool . strumieniowe powietrzem sprgzonym .mlotek (diuto) pneumatyczny do odbijania rdzy -hammer -mlotek do odbijania rdzy.korozja biologiczna .czyszczenie mechaniczne by brushing .grit-.wet abrasive . odbijacz do rdzy compressed air system .znaczna korozja rust-preventing-(konserwacja) zapobiegajqca rdzewieniu rust-preventive -Srodek przeciwrdzewny rust-proof -nierdzewny rust-resisting.korozja og6lna . strumieniowe materialem Sciernym z dodatkiem wody blasting -czyszczenie strumieniowe .goosneck .severe -powazna korozja . czyszczenie strumieniem p i a s h pod cilnieniem -shot Srutowanie.climatic -korozja klimatycma . dziobak.

wyglgta boatswacn's chacrl .iston hammer/ miotek pneumatyczny jednobijakowy pneumatic 3-piston hammer/ mlotek pneumatyczny trdjbijakow cover/ pokrywa umbrella/ oslona neumatic needle chisel/ iuto pneumatyczne igiowe zawdr diawienia 3 6 single chamber blast machine mastyna jednokomorowa do czyszczenia strumieniowego hand tools . SEAMENSHIP AND MAINTENACE 7 Rust removing tools (2) narzedzia do usuwania rdzy pneumatic I-.elektryczny mlotek do stukania r d ~ striker head for electric scaling hammer/ glowica bijakowa do elektlycznego miotka do rdzy k l scraper/ skrobaczka dwustronna.9.narzedzia rpzne electric chipping hammer .

spqkanie powloki od zimna . dobra (z korozjq punktow4 .chalking -kredowanie (powloki malarskiej) .miss .przeciwrdzewny.malowanie polewaniem wielostrumieniowym material .frosting .farba aluminiowa .alluminium .specyfikacja malowania . przeciwporostowa --tin free selfpolishing type -farba samoszlifujqca.spqkanie w postaci skorki krokodylowej .intermediate -powloka poirednia .non-slip . przeciwkorozyjny .p.skrajna postaC rys .farby .flow .cratering -kraterowanie (powstawanie okrqgiych wglqbien w powloce) .mud-cracking -rysy skurczowe .blistering .undercoating . pierwsza warstwa krycia .cold cracking .peeling .crazing . lakier .inhibitive type .miejsce niepokryte (farbd .farba przeciwrdzewna anti-fouling .priming .checking . lakier asfaltowy enamel -lakier asfaltowy (to) bitumate -pokrywaC bitumastykiem bituminous enamel -farba bitumiczna bituminous paint -farba bitumiczna boot-topping (paint) -farba wodnicowa application rate -zukycie farby (na jednostkq powierzchni) coat -powloka.crow's foot cracking -spqkanie w postaci kurzych lapek .podklad. niedostatecma (powyzej 20% rdzy ciqzkiej) .undercoat -powloka miqdzywarstwowa (to) coat -pokryC warstwq (np.spraying pressure . koncowa . farby) .kwiaty mrozu (drobne zmarszczki na powloce) . dostateczna (powyzej 20% rdzy - - - - - - - - -- - - - - lekkiej) -poor --p.blushing .f.hair-cracking .pinholing .brittleness .p. Slady pocianiqC pqdzlem -bubbling -powstawanie pqcherzykow w nanoszonej warstwie . farby) .fair .orange peel -struktura powierzchni podobna do sk6rki pomaranczowej .bronzing -brqzowienie (starej powloki) -brush marks -sznary.miejsce niepokryte (farb4 .floating .odspajanie powloki od podloza .starzenie (powlok) .soft -powloka miqkka coating faults -wady powlok .farba. system powlokowy.flexibility -giqtkoSC (elastyczoSC) powlok .wyplywanie pigment6w na powierzchniq (w postaci smug lub plam) .ciSnienie natrysku . malarskie) . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Paints and painting farby i malowanie application of paint -nakladanie farby.f.male dziurki w powioce - .lifting . przeciwpoSlizgowa .spqcherzenie (powloki) .ageing .anticorrosive .top -powloka zewngtrzna.ocena (stanu) powloki .after tack -kleistoSC wyschniqtej powloki . bezcynkowa bitumastic -bitumastyk.spray painting -malowanie natryskowe .kruchoSC powloki .painting specification .fading -plowienie (powloki) .finishing powloka nawierzchniowa. farby) coating -powloki (np. rysy na powloce .crawling -cofanie siq wymalowania .good .cissing -ujawnianie sip nierownoici powlok . ostatnie krycie (farbd .bielenie (wskutek wytrqcania sip stalych skladnikow farb) .lakier transparentny -damage -uszkodzenie powlok (malarskich) .blisters -pqcherze (na plytach poszycia) .system natrysku bezpowietrznego -by brush -nakladanie farby pqdzlem -by roller -nakladanie farby walkiem -by spraying -natryskowe .zalecana gruboiC (powloki) paints .spqkanie. malowanie .9.pokrycie (farba). grunt coating assessment .thickness recommended .crocodiling . suma uzyskanych powlok .luszczenie (powloki) .flaking -luszczenie sig (np.blooming -pojawianie sig wykwitow na powloce .airless spray system .roller -malowanie walkiem system .airless spraying -natrysk bezpowietrzny .grunt.spqkania wlosowate -holiday . warstwa (np.clear -material .

9.malowanie air owered spray ainting ma owanie natrysbem powietrznym source: Gmco Inc P air pressure gauge/ przytrzymujqca airless spray painting malowanie natryskiem bezpowietrznym high pressure hose/ wqz wysokociinieniowy wqz powietrzny zamocowana na pojemniku hand tools narzedzia reczne - round brush/ pcdzel piericieniowy radiator angle brush/ pgdqel plaski kqtowy roller/ wqlek fG t e n d brush/ pedzel do szablonow flat b r u s h pgdzel plaski paint pot/wanienka na farbg v . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Painting .

la- sorpcji cieczy lub pary) sweating .colour .polyurethane -poliuretanowy .farba zewnqtrzna .medium . ostatnie krycie (farbd flame cleaning -czyszczenie plomieniem foul .incorrect -niewlalciwa k.anti-fouling -przeciwporostowa .przyczepnolC (powloki do podloza) .hiding power .o.extender -wypelniacz .reflective .drying time .odpornolC . barwnik - kierow lub ich zgodnolC z podlozem) .sags .bitumiczna .alkyd resin .spoiwo paint properties -wlaSciwolci farby .dodatki -binder . marine growth -wodorosty na kadlubie paint .f. silikonowoiywicmo-aluminiowe painting -malowanie -- - - .farba -remover -zmywacz farb -brush . na rozpuszczalniki .polyvinyl-chloride -chlorowinylowe -vinyl -winylowa (kind of) paint -rodzaj farby .sinkage -wsiqkanie (farby w podloze) .farba antykorozyjna .antiskid -przeciwSlizgowy .pigment -pigment. na temperature .bitominous .deck .spoiwo .spoiwo .dirt retention -sklonnolC powloki do zatrzy- mywania brudu . barwa .magazyn farb shop -malarnia.zanieczyszczenia.zacieki.szpachlowanie fdm -powloka finishing coating .heat .swelling .oleoresinous . na oleje .zdolnolk krycia .farba lateksowa .olejnoiywiczny .twardolC (powloki) .porastanie dna statku gassing -gazowanie (twoaenie siq gazu w trakcie przechowywania farb) green algae .quick-drying . warsztat malarski -spraying -malowanie natryskowe down aloft .obrastaC (np.zacieki (w formie firanki) .solvent -rozpuszczalnik .farba dwuskladnikowa (to) paint -malowaC paint components -skladniki farby . powlok farb) .bitumen -bitumiczny -epoxy -epoksydowy .zielenice (porosty na kadlubie) maintenance-konserwacja .finish .o.alkyd-aluminium f.f.wypacanie (przemieszczanie siq skladnika farby na powierzchniq) -weathering -starzenie siq w warunkach sztormowych -wrinkling -marszczenie sig (np.farba pokladowa .9.. aluminiowa olejno-iywicma .adhesive strength .anti-corrosive .nieczyste dno statku (to) foul .hardness .malowaC z gory na do1 . firanki .zgodnolC (rbznych farb.acid . na dzialanie wody - -weather -. powlok malarskich) drying .silking -plamy polyskowe (na powloce) .alkidowo-aluminiowa .sheen .-- - - .compatibility . na dzialanie czynnikow pogodowych type of system . .latex .pqdzel container -pojemnik na farbq gun -pistolet natryskowy do malowania locker . odblaskowa .vehicle .adherence -przyleganie (np.schniqcie filling . porosty (na dnie statku) of the ship's bottom .czas schniqcia .pqcmienie powloki (wskutek ab- - plasticizer -plastyfikator .o.o.kolor.additives . na kwasy .heat-resistant -odporna na wysokie temperaw .water .runs .washability -podatnolC na mycie resistance .wrazenie polysku .o.oil .o.inadequate -niewystarczajqca k.f.farba alkidowo .ostatnia powloka.solvents .szybkoschnqcy .silikon resin aluminium .ropiness .oleoresinous aluminium .gloss -polysk (powloki) .two components .iywicma .non-volatile matter . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .obrolniqty (kadlub statku) -bottom .accelerator -przyspieszacz . dno) fouling .system malowania .Slady pociqgniqk pqdzlem .substancje nielotne .scale (to) -luszczyC siq .

farba burtowa nadwodna touch up .oil varnish .filler . walka malarskiego) .pokost .emalia.drier . farb@ . polewa .stripping-usuwanie starej farby rozpuszczalnikiem . SEAMENSHIP AND MAINTENACE miscellaneous products -produkty roine .okres przydatnoici (przy przechowywaniu farby w zarnkniqtym pojernniku) skinning -powstawanie koiucha na powierzchni farby w puszce spreading rate -wydajnoSC (to) stir .: stelinga -bosun chair .spar vamich .extension handle .swinging -rusztowanie wiszqce stirrer .stolek bosmahski bracket -wspornik pomostu rusztowania .wash .przygotowanie powierzchni .rust-preventing -farba gruntowa rdzochronna .dyestuff -banvnik .lakier bezbarwny .sykatywa . lakier wieloskladnikowy .czyszczenie rozpuszczalnikiem .szpachlowka .dilutant .rust remover -zmywacz rdzy.malowak lokalnie powierzchnie brudne volatile organic compound (VOC) -loma substancja organiczna wet-on-wet application -malowanie mokro na mokro (przed wyschniqciem poprzedniej warstwy) - - - - .opalanie (usuwanie starej farby) .maszyna do malowa- airless spray machine -maszyna do malowania natryskiem bezpowietrznym .long a m -pqdzel na kiju r .lakier painting equipment -sprzqt do malowania .spray-gun -pistolet natryskowy.gruntowak (farbd settling -osadzanie (farby na dnie pojemnika) shelf life .: stelinga.b.mieszadlo (do farby) arm -ramiq mieszadla -blade .mill scale .farba podkladowa .uncoated -powierzchnia niechroniona surface preparation .enamel .stare powloki farby .cleaning process -proces czyszczenia . pot.chemical pre-treatment -wstvne chemiczne przygotowanie (powierzchni) .podloie surface -powierzchnia .farba gruntowa.stopper -kit szpachlowy .coated .rozcienczalnik . rusztowanie -floating pomost plywajqcy (do konserwacji burt statku) .blowgun -pistolet do malowania . farbq) store -zapasy (np.epoxy ester primer -farba gruntowa epoksydowo-estrowa .chemical cleaning -czyszczenie chemikaliami .old paint system .sole rozpuszczalne w wodzie theoretical spreading rate -wydajnoSC teoretycma thickening -gqstnienie (farby) topside -nadwodna czq6C burty -paint . pqdzle) .striker .air spray machine -maszyna do malowania .shop . do pqdzla.9.pqdzel na kiju .multi-pack product -farba.hanging -rusztowanie wiszqce staging -rusztowanie. pot. farb) substrate .water soluble salts .spraying nozzle -dysza rozpylajqca (farbq) stage -pomost.rozsuwany kij (np.burning-off .airless paint sprayer . odrdzewiacz .powierzchnia chroniona (np.spray nozzles -dysze - -- - - practical spreading rate -wydajnoSC praktyczna primer .farba gruntowa .mieszaC (np.thinner -rozcienczalnik . . grunt (to) prime .float -ponton (do konserwacji burt) .solvent cleaning .pot -pojemnik (na farbq. pistolet do malowania natryskowego .skrzydelko mieszadla striker -pqdzel na kiju painting techniques -technologie malowania pot life -okres przydatnoici do stosowania (po zmieszaniu skladnikow) - nia bezpowietrznym ----natryskiem-pistolet natryskowy do mahand gun -lowania bezpowietrznegodo malowania n.zgorzelina walcownicza .high pressure painting pump -pompa do malowania pod wysokiem cihieniem -hydraulic arm vehicles ("cherry picker") -pojazd z wysiqgnikiem hydraulicznym .varnish .

..ile leiy? ile na kursie? keep course -trzymaC kurs! - - - keep her so! .ster prosto!. kierowanie statkiem. w lewo ster! push-button control .ster na Srodku!. na prawo automatic steering . ster zero!. pot. wstrzymywai obracanie (to) con -wydawaC polecenia.sterowanie przyciskowe put over (the rudder) -wyloiyk (ster) right full rudder -prawo na burte! right rudder -ster wychylony w prawo right the helm! . zatrzymywak. ster zero! midships! ..szprycha kola sterowego odpowiadajqca poloieniu stem zero midships wheel! . nie nadqzne performance index of steering -wskaznik jakoSci sterowania port the helm -ster lewo!.sterownica. polozenie zerowe (stem) non-follow-up steering -sterowanierezenvowe.. heading -kierunek. helm .poloiyi sic na kurs rholegly good-steering (ship) -dobrze sterujqcy.kurs staly (to) steer . dowodziC conning -prowadzenie statku. zwrotny (statek) hand steering .zwrotnoSC statku indicator -wskainik wychylenia stem order .komenda na ster hold -trzymak. mch statku do przodu heading to.lewo na burte hard-a-starboard -prawo na burtc hard over! .9.sterowanie rqcme hand tiller -rumpel.ster wylozony w lewo manual -reczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rcczne-automatyczne steering lever -diwignia sterowania recmego meet her! -wstrzymywak! meeting rudder -wstrzymywaniesterem. kontrowaC sterem! midship! .ster Srodek! mind the helm (rudder)! -uwaga na sterze! neutral position -pofozenie obojqtne.zmniejszaC wychylenie stem. ster Srodek! self-steering .sterowanie automatyczne bring on with -wejSC w nabieinik z ..proba stem przy biegu naprzod amidships . drqzek sterowniczy hand wheel -kolo rqczne (np.ster troche w prawo! starboard easy! -wolno w prawo! starboard a little! . sterownoSC - .sterowaC na .wstrzymywak mch kqtowy statku przez wychylenie stem na burte przeciwnq.sterowaC steerage . .Srodek ster! ster zero! answer the helm .ster troche w lewo! starboard helm! . dowodzenie statkiem course -kurs . prgdkoSC wykonywania zwrotu) easy her! -zmniejszyk prqdkoSC (statku) easy the helm .(ster) na burtg! sterna burcie! head for .sterowanie automatyczne slow marks -wolno zmieniajqcy sic nabieinik (to) stand -trzymaC kurs stand a course -trzymaC kurs (zadany) stand on -utrzymywak (kurs i szybkoik) starboard the helm! . w ktory zwrocony jest statek.sluchaC stem (o statku) as she goes -tak trzymaC (komenda na ster) a-starboard -na prawq burtq...przeciwdzialanie sterem meet the helm! -wstrzymywaC sterem!.ster w prawo! starboard twenty! -dwadzieicia w prawo! steady! -tak trzymaC! steady as she goes! -tak trzymaC! steady course .: oddawaC ster emergency steering -sterowanie awaryjne get off the course .to follow -plynqk kursem ease . sterowe) hard-a-port .sterna Srodek! midship spoke . sterowny (statek) good-turning (ship) -dobrze reagujqcy na ster. ster angle -kqt wychylenia stem -handiness .ster w prawo! starboard! -wyloiyC sterna prawq burtq! starboard a bit! . -kierowaC sig w stronp. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Steering -sterowanie ahead steering test ..tak trzymat! lay the rudder -wychylaC ster left rudder .zwolniC (np.sterowanie.zejSC z kursu get on paraller course . przytrzymywai course -trzymaC kurs how's her head . check the helm (wheel) .

spar drewniany odbijacz piywajqcy. .odbijacz rgcmy . SEAMENSHIP AND MAINTENACE steer by the lay of the land .cork .9.odbijacz dziobowy .przejSC czysto (obok jakiegoi obiektu.odbojnica (gumowa) iodzi rubbing strake . odbijacz z okrqglaka foam fdled rubber fender -odbijacz gumowy wypelniony pianksl pot. greting stemika -wheel .odbojnica pile -pal odbojowy .rope .fisherman's -odbijacz linowy .mat .morski odbijacz gumowy wypelniony piankq square timberfender/ odbijacze z krawedziak6w tyre fender/ odbijacze z opony ka z laricucha i opon reinforced urethane skin/ wzmocniona powloka uretanowa Ifoam core/ wnetrze wypelnione piankq I chain and tire net/siat.odbijacz linowy .sterowanie column -kolumna sterowa -light -Swiatio kierunkowe dla sternika (znajdujqce sig w linii symetrii statku) qualities .: Yokohama (to) rub -trzeC sig.sterowaC w pobliiu lqdu steer clear of .odbijacz z maty .odbijacz mfowy . obcieraC rubber .koio sterowe steer small .quarter .bow .hand . statku) steered course -kurs sterowy steering .stanowisko sternika.sterowaC malymi wychyleniami stem steer with small helm -sterowaC malymi wychyleniami stem wheel -kolo sterowe -grating -kratownica (greting) na stanowisku stemika Ship's fenders odbijacze statkowe camel -odbijacz piywajqcy fender .odbijacz -bar -belka odbojowa -beam -belka odbojowa .odbojnica lodzi rubbing strip -belka odbojowa (holownika) rub rail .permanent .odbojnica iodzi puddening -odbijacz dziobowy - -- Ship's fenders -odbijacze statkowe 1 cork fenders/ odbijacze korkowe hand fenders odbijacze reczne foam filred rubber sea fender (~okohattia fender) .odbijacz korkowy .sterownokk (statku) stand .

chart -plan smarowania.smar lojrskowy -box .smar i smarowanie glycerine -gliceryna grease .smarowniczka oil (luboil) .- - - - - - - -- .smarowaC (olejem).gear .smarownica kapturowa film -warstewka s m m nipple .smarowaC. olejenie - .system.bearing .smar przekiadniowy gun .otw6r olejowy lubrication .smarownica kapturowa . mazaC wax .system -ukiad olejowy lubricator -smarownica mineral fat -wazelina oil .smaroodporny (to) grease .oil -olej smarowy .smarowanie ability -smarownokC cup .wosk waxing -woskowanie . obieg olejowy deteroration .smarowanie olejowe -mist -mgla olejowa.smar przeldadniowy (to) lubricate .smarowanie olejem self-lubricating -samosmarowalny --block -blok samosmarowny sheave -k&ek samosmarowny slush .smar (to) smear .starzenie sig oleju emulsion .olej silnikowy (to) oil .9.mainica cup .emulsja olejowa film -warstewka smaru.olej smarowy pump -pompa smarownicza resistant .olej -bath -k ~ i eolejowa l can .olej smarowy point -punkt smarowania lubrication -smarowanie.smarowniczka oil .smarowat greaser -smarownik.smarowniczka rgczna -circulating . smarownica lubricant . schemat s.smarownica oiling . powioka olejowa -hole .smarowak lubricating . oliwiC oiler .interval -okres smarowania . .smar (stab) .smarownica tiokowa -horn -naczynie na smar do lin stalowych -nipple . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY f Greasing -smarowanie high pressure grease bucket pump/ wysokociinieniowa pompa wiaderkowa do smaru lubrication and greasing chart symbols example -priyklad symboli stosowanych na planach smarowania 1 A grease for ball and roller bearings/ smar do loiysk kulkowych i rolkouych grease for sleeve bearings/ smar do l o i p k tulejowych grease for wire ropes/ smar do lin stalowych grease for open spur gears/ smar do przekiadni z~batych greasefor jib bearing/ smar do ioiysk wysiggnikbw diwigowych oil level check/ sprawdzenie poziomu oleju oil filters check/ sprawdzeniefiltrdw olejowych hydraulic oil change/ wymiana oleju hydraulicznego gear case oil change/ wymiana oleju w skrzyni przekladniowej A 0 grease bucket/ wiadro do smaru * 8 9 a pump oiler / olejarka grease nipples/ smarowniczki Grease and greasing .smar . olej rozpylony .gear .motor .

local . przeciekak friction -tarcie broken down -uszkodzony gap .average -uszkodzenie awaryjne action -nieczynny. na zuiycie stress -naprezenie zmqczeniowe worn . obnizenie wear and tear .oglqdziny poawaryjne (to) stave -wgnieik deflection . zakleszczak fragment -odlamek (to) bleed -przepuszczak.przedziurawik. zrobik dziurq deformation -deformacja stove in -wgnieciony.crack (fracture) -pqkniqcie zmqczeniowe out -zuiywanie sic failure -pqkniqcie zmgzeniowe parts .kontrola zuiycia of instrument -blqd przyrzqdu resistance .heavy . owalnoik wastage . uszkodzony (np.odchylenie.odksztalcenie (elementu.uszkodzenie lokalne.zuiycie normalne (np. powstawanie rys misalignment -nieliniowoik ustawienia crushed -zgnieciony.fatigue -pqkniqcia zmqczeniowe abnormal -nienormalny.normalne zuiycie . odgiqcie (np. szpara. przeciekanie corrosion -korozja (to) make water -przeciekak crack -pqkniqcie.grab -uszkodzenie czerpakiem control -wymknqk siq spod kontroli . urzqto pieces -rozpaik sip na kawaiki dzenia) fatigue -zmqczenie .spqcznienie metalu ellipticity .9. przenva buckling -skrqcenie czegoi. czqici) unserviceable -niezdatny do uiytku disturbance -zaklbcenia.czqici zuiywalne fracture -pqkniqcie zmqczeniowe quality .czas pracy bezawaryjnej wear -zuiycie monitoring . ubytek error -blqd.mikropqkniqcie (to) bind -zacinak sie.spalone leak -nieszczelnoik. wada.odpornoik na n j l c i e .corrosion -korozja zmqczeniowa wearing -zuiywanie . wylqczony (z uiytku) .zuiyk test -prbba na zmqczenie part -zuiyta czqik fault .odpornoik na icieranie. SEAMENSHIP AND MAINTENACE -tracing -wyszukiwanie uszkodzeh faulty -wadliwy fracture -pqkniqcia . nienastawione . zaburzenia upset .ocena (rozmiaru) uszkodzenia out of -poza .naprawy uszkodzen squeegze -zgniatak.uniform -rownomierne zuiycie fall . wgniecenie indent -wgniecenie (to) burn -palik indentation -naciqcie. kawerna.rozmiar uszkodzenia adjustment -rozregulowany. wgiqcie (np.eliptycznoik.latent . szczelina malfunction -wadliwe dzialanie cracking -pqkanie.wglqbienie (to) leak -przeciekak corrode -korodowak leakage -nieszczelnoik.omylka.uszkodzenie niewidoczne operation -nieczynny. Failures and damages defekty i uszkodzenia - - - - - - - - - - -- - - . nieprawidlowy -hairline .kadlub) deformed -zdeformowany strained -odksztalcony dent -wgniecenie structural damage -uszkodzenia strukturalne deterioration -pogorszenie troubleshooting -wykrywanie usterek distortion . zmiazdiony mishandling -niewlaiciwe obchodzenie sip damage -uszkodzenia misfit -niedopasowanie assesment . o ograniczoorder . blqd.fair .zuiycie. plyty) stave in . icieranie of repeating system -blqd przekainika . zgniecenie -report -raport poawaryjny squeezed -iciiniqty survey . skaza. wysuniqty .spadek.ciqzkie uszkodzenie line -niewsp6losiowy. niepracujqcy extent . niesprawny nym z a s i w repair -nienadajqcy siq do naprawy location -zlokalizowanie uszkodzenia service -wycofany z uiytku repaires .zepsuty. pomylka free runnng time .szczelina. przeciek caverna -wzer. kadluba) out .

nakladka drilling -wiercenie dry docking .nieodpowiedni .osprzqt.naddatek materialu.ship's .equipment .dok suchy entrance -wejScie do d o h suchego -master -dokmistrz sinking trials .. prostowak fastener -Iqcznik fastening -polqczenie.dokumentacja remontowa .pr6by zanurzania statku z dokiem documentation -dokumentacia . zamocowanie fastness .maintenance . nakrqtkq) slackening .ostra krawqdz female -element mieszczqcy w sobie inny element filler -wypelniacz -metal -metal wypelniajqcy (to) fit -pasowak.obrbbka cieplna po spawaniu allowance . adjust -nastawiak. zlqcze. zesp61 -drawing -rysunek zestawieniowy (to) bolt .9.dry . skladak assembling -montaz. zdemontowak dismount -zdemontowak dismantled -zdemontowany.dokumentacja statkowa doubling -naspawanie dodatkowejplyty (blathy) -plate -plyta zdwajajqca. fitter -monter fitting .przywracak wyglqd (ksztalt) oryginalny. skladanie assembly .sprawdzak.dokowanie statku dla remontu durability -trwaloik element -czeik skladowa end lap -zakladka stykowa exchange -wymiana fail -nie osiilgnqk celu dzialania (to) fair .. pasujqcy fitted with -wyposazony w . gietkie -hose -wqi elastyczny.excessive -nadrnierny luz gauge . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Maintenance and repairs .odrdzewianie device -przyrzqd. nieruchomy flattening -prostowanie blachy flexible -elastyczny. wyposazak. urzqdzenie dimension -wymiar - - - - disassemble -demontowak. trwaloik fatigue test -pr6ba na zmqczenie feather -wpust otworowy edge . rozlqczyk disconnected -rozlqczony dismantle -rozmontowak. rowk6w (to) check . skladanie.montai.improper . regulowak after treatment . naspawana. szlifowak adapt -przystosowywak.przechylanie statku dla odsloniqcia dna caulk -doszczelnienie.dokumentacja wyposaienia .. rozebrany dock . armatura fixed -staly. giqtki - - - -- - - . lqczenie Srubami bolt ..skrqcanie Srubami. tolerancja wykonania elementu. montaz fittings .dok (tu: suchy) .konserwacja i naprawy abrade . zamocowany.odciqcie doplywu cut to the length -obciqty na wymiar deficiency -niezgodnoSk z wyrnaganiami degreasing .dopasowanie. luz anneal -wyiarzak assemble -montowak..luzowanie Srub.odtluszczanie demountable -demontowalny derusting .dociqganie Srub.Scierak.(to) loosen -poluzowak (np. gietki connection -polqczenie elastyczne. kontrolowak clearance -luz . rozbierak disconnect -odlqczyk. nakrqtek -tightening .Sruba . uszczelnienie cementation -cementowanie cement box -skrzynia cementowa chasing -nacinanie gwintu.szczelinomierz .less -zbyt maly clogged -zatkany fuel nozzle -zatkana dysza paliwowa clogging -zatykanie siq przewod6w connect -lqczyk connection -polqczenie cut-off . adaptowak adapted for -przystosowany do.skrqcik (Srubami). nakrqtek breaming -czyszczenie plomieniem (to) careen -przechylak statek dla odsloniqcia dna (do konserwacji) careenage .odpornoSk. zamontowak fit out -wyposaiyk fit for -przystosowak (do czegoS). zeirubowak bolting .

proba na obciqkenie lute -material uszczelniajqcy maintain -utrzymywak. utrzymanie (sprawnoici technicmej) -planned maintenance system (PMS) -system planowania przeglqdow i remontow service -obsluga konserwacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniak measurement -pomiar. kierowaC urzqlzeniem operating . zatapianie the dock . giqtka -wal elastyczny.with care -obchodzik siq ostroinie hand tight -dokrgcony (docizgniqty) rqcmie hardened -utwardzony. pracowak (o urzqdzeniu) (to) operate . ope- . konserwowak maintenance .zaniedbanie. przeciekanie leveling of the plate -prostowanie blach load . zamocowanie negligence .zailepianie (otworu) preservation -konsenvacja (to) preserve -konserwowak.odnowik renewable -wymienny renewal .zamawiak (np. oprawka idle (standstill) period . elementow zuiytych) - -- - - . polozenie zerowe operate . zabezpieczak prevent -zapobiegak protect -ochraniak.dzialanie .internal -pomiar wewnqtrzny (to) mount -montowak rowak (czymi) - - - - - mounting -zamontowanie. w ruchu inoperative -nieczynny.uruchamiak urzqdzenie.external -pomiar zewnqtrzny . testowak put under load -obciqzak readjust -ponownie nastawiak. twardnienie hardness -twardoik hard solder . czgici zamienne).no-failure dzialanie bez usterek. niedzialajqcy in use -wykorzystywany. stojak. giqtki -wire . operator. polecat.top .g6ma czgik . wymiar .obsluga comfort -latwoik obslugi (np.obslugiwaC. manipulowak. regulowak (to) ream -rozwiercak.stalowka elastycma. systemu) (to) pack -uszczelniak packing -uszczelnienie part -czqik . urzqdzenie wyeksploatowane leak -przeciek detector -wykrywacz szczelin. przywracak stan uiytkowy regulate -regulowak remove -usuwak renew . bezawavjne -test -proba funkcjonowania.o. hartowany hardening -utwardzanie.obslugujqcy. zlqcze jointing piece -element lqczqcy junk -zlom. w uiyciu jack -podnoinik jammed -zakleszczony (to) join -lqczyC joint -polqczenie.bottom (lower) . opis ogolny (np. wymiana (czqici. gdy urzqdzenie (silnik) nie jest ujrwane in operation -w dzialaniu. nieszczelnoici -proof test -pr6ba szczelnoici leakage -nieszczelnoik. uiytkownik (urzqdzenia) (to) order . niedbalstwo neutral position -polozenie obojqtne..warunki pracy (np.rope . zamocowanie mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC mishandling -niewlaiciwa obsluga (to) mount -montowaC mounting -zamontowanie.okres.obciqzenie .ponowne przetaczanie. giqtka flooding -zalewanie.dzialak.lut twardy holder -uchwyt.shaft - 9.konserwacja.funkcjonowanie.dolna czqik pattern -wzor. urzqdzenia) operation . szablon plugging . urzqdzenia) conditions . rozkazywak outline -obrys. zabezpieczak put on test -poddawak prbbie.dzialania (urzqdzenia) operator . funkcjonowak (to) grip -zaciskaC (to) hammer -wbijaC (to) handle . probne. rozwiercanie rebushing -wymiana tulei recondition -odnawiak. SEAMENSHIP AND MAINTENACE - lina elastycma.proof . rozszerzak reaming -rozwiercanie reboring .obciqzenie probne -test .odnowienie.zalewanie d o h force a wedge -wbijak klin (to) function -dzialak.

. osiadaC (np.-naprawa tymczasowa . rozklad (przeglqdow) (to) schedule -planowaC scheduling -ustalenie harmonogramu scheme .schemat. wkrgt down -przySrubowaC -home . dociqgaC (nakrgtkg).team -brygada remontowa .osadzaC sig. zapasy (materialy techniczne.. ustawiaC set in motion -uruchomiC (np.czlonek obsady portowej statku rinse -plukaC roughness.-w naprawie.uruchomiC set up -nastawiak @rzyrzqd). plan scrap -zlom (pot. czgSci zamienne) strap -nakladka (to) strip .Srubonit technical -techniczny control .instrukcja obshgi set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu. specyfikacja.nienadajqcy sig do naprawy crew -zaloga remontowa work -prace naprawcze -yard . bez defektow.annual -przeglqd roczny . nienadajqce sig do uiytku) (to) scrap .Sruba.remont okresowy. stop lutowniczy sound -zdrowy. bez korozji (np.dokrgcaC. maszynp) (to) settle . dociqgaC (np. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY current .minor . magazynowanie -life -dopuszczalny czas skladowania.lotna brygada remontowa rigger . demontowak (np.shipyard .korek gwintowy -press -prasa Srubowa -thread .to - - - - - - - .routine .9.: czgSci zamienne lub materialy miszczone. stozkowatoSC tapered . wybraC luz solder . opis techniczny .zlomowaC (np.gwintowaC otw6r taper . zuzyte czgSci) screw .specyfikacja remontowa stock . inwentarz (tu: maszynowy) storage -sklad.-remont biezqcy .general .running .to the hull -remont (naprawy) kadluba under . skladowanie.drobna naprawa out of . czujniku) set .progressive -przeglqd stopniowy swop -zamiana..kontrola techniczna . komplet (to) set -nastawiaC.lut. kadlub) spare parts (spares) . rezerwa. . wybrakowane.-w dobrym stanie . reperacja .nienadajqcy sig do naprawy . Srubg) in -wkrgcaC Srubg -jack -podnoknik Srubowy on -nakrgcaC (nakrgtkq) out -wykrgcaC Srubg -plug .temporary .gwint - - - - -przykrgcak Srubg --up .obsluga manual .chropowatoSC ogolna (to) rub .zbieznoSC.-wigksza naprawa .trzeC sig.zestaw. zapas. obcieraC running in -docieranie silnika sanding -szlifowanie scaffolding -rusztowanie schedule -plan.dokrgcaC (Srubg) seal -uszczelnienie (to) seal -uszczelniaC sealing -uszczelnianie compound .chropowatoSC . remont.kit -zestaw naprawczy major .stocmia remontowa (to) replace -wymieniaC (czgSci) replacement-wymiana ride down -naciskaC (umieszczajqc na wlaiciwym miejscu) riding team .masa uszczelniajqca composition -pasta uszczelniajqca seat seal -uszczelnienie oparcia service .magazyn.occasional -przeglqd dorainy . w remoncie underwater .stozkowy tapped -gwintowany tap rivet .rozbierat.zapas materialbw lub czgSci zamiennych (na statku).-naprawa biezqca . w zbiorniku) set to work .shop -warsztat naprawczy .dock -stocmia remontowa in good . naprawa o. magazynowania store .regulowaC (urzqdzenie). regulatorze.beyond .-podwodny - repair -naprawa.czgSci zamienne specification-wyszczeg6lnienie. wymiana take to pieces -rozebraC na czgSci (to) tap . urzqdzenie) subassembly -montaz wstgpny survey -przeglqd .

raport.hot permit pozwolenie na prace z uzyciem ognia otwartego (to) work .prace prowadzone i: uiyciem c~epta (spawanie.przeciekac wild ..maintenance .okres pomicdzy przeglqdami.brzeg ksztaltownika treatment . naprawa.ustawianie rozrzqdu tinning .receiving .toczyc (na tokarce) turning .dokumentacja remontowa inspection .toczenie (na tokarce) twisted plate .niezdatny do uzytku wastage .gwintowanie tight .badanie. pobielanie toe .general .inspekcje i badania - - - - acceptance .proba odbiorcza trials .cold . dokumentacja urzqdzen . chemiczna) trial assembly . w remoncie underwater .protokol zdawczo-odbiorczy inspection . oglcdziny jomt .kontrola odbiorcza procedure .wykrywanie btcdow. wyprowadzic (statek) z doku.technologiczny technology . sprawozdanie of survey -.wykrywanie examination -badanie.wydokowac.przyjecie.functional .. sprawdzanie. element obrabiany . odbior delivery.badania wzrokowe.rqcznie dokrgcony timing .specification .kontrola odbiorcza . cigcie gazowe.szablon tenon .odkrccic nakrgtkq (to) undock .przeglqd okresowy (to) overhaul .przeglqd. zalegb -deficiency nieusunieta niezgodnoic ( z wyniaganiami) recommendation . napicty.obrobka (cieplna.cynowanie.9.obrabiac (element mechanicznie). naprawiac overhauling period .routine .protokot oglcdzin survey .zalecenie (np. usterek (to) turn .ciasny.visual .niewykonane zalecenia overhaul .prace remontowe.hot .okres pomicdzy przeglqdami.straty. SEAMENSHIP A N D RIAINTENACE technological . przy ktorych nie jest wytwarzane ciepto .inspekcja.zagigcie pod kqtem ostrym under repair .praca.praca probna (urzqdzenia) test sheet .kontrola dzialania . ogledziny outstanding.overdue . naprawami .procedura odbiorcza.external .inspekcja zapobiegawcza . kontrola -. dokrccony . nieusunicty.remont kapitalny -life .przeglqd (klasowy) czteroletni - - - - - - - - - - - - - .przeglqd opohiony .podwodny undo a nut .dokumentacja wyposazenia. liny) test run .act .ptyta (blacha) odksztalcona (zwichrowana) under bevel .konsenvowac (np.proby zdawczo-odbiorcze detection -.technologia template .mechanizm niedziatajqcy woodworking .arkusz (wynikow) prob thread .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) special -.niewykonany.montaz probny trolley .hand .visual .badanie zewnqtrzne .pomspekcyjne) report -. pracowac (o urzqdzeniu) Inspections and surveys . marnotrawstwo waste material . szhfowanie) -.oglcdziny expertise .wykrgcac Srubc unserviceable . remontami planning planowanie recommendation -. remont .wozek suwnicy troubleshooting . basenu undulated .ekspertyza documentation -dokumentacja equipment .gwint threading .w naprawie.preventive . wpust tenacity -wytrzymalosc na zenvanie (to) tend .czop. oglqdziny . postcpowanie odbiorcze .materialy odpadowe (to) water .dokonywac przeglqdu (urzqdzenia).falisty unscren .specyfikacja odbiorcza -test .obrobka drewna work .

neck .shell -panew. zlqcze jointing material -material na uszczelki jointing piece -element lqczqcy lock -zamek.szczelina.nakrqtka tulejowa .eye S. oczkowa .loiysko poprzeczne .drop .l.spring .otulina lever -diwignia lining -wykladzina hose band -opaska na wqz. z lbem do klucza bush -tuleja.wrench head .S.stud .kleiC grinding off -zeszlifowak grip -zacisk.nakrqtka szeSciokqtna .loj s k o wahliwe .cap .zacisk.S.lock .luzowanie Smb.metal . regulacyjna . pierkcien compensating rings .lock -nakrqtka zabezpieczajqca .underslung shell type .nakrqtka okrqgla . zaciskowa . rygiel nut -przeciwnakrqtka washer -podkiadka zabezpieczajqca (to) lock -blokowaC.gland -nakrqtka dlawikowa .axial -loiysko oporowe.ogranicznik .tap .adjusting . panewka cap -kolpak.roller -loiysko rolkowe .Smby loiyskowe .lozysko wzdluine . nalaywka.clamping .Sruba fundamentowa .nakrqtka kolpakowa . panewki .pinching .nakrqtka dzielona - - -- -- - - .spherical -nakr~tka lbie kulistym) (o .grzanie siq loiyska .S.: cybant joint -polqczenie. siatka z cienkiego drutu (to) glue .back .needle -loiysko igielkowe . zabezpieczak nut -nakrqtka .zawleczka disc -tarcza.round .Cruba gwintowana .anchor .nakrqtka zaciskowa . oprawka hoop .check -nakrqtka kontrujqca . klamra.zawleczka . krgek gap . ustalajqca .split .locked -nakrqtka z przeciwnakrqtkq .nakrqtka koronowa .zabezpieczajqcy piericien sprqiynu- -- - - - - - ~QCY clamp .stal loiyskowa .check .set . nakrqtek .ball .foodstep . oslona ioiyska bolt .loiysko kulkowe -bolts .Smba z przewqzeniem .pivoted pad .9.S.loiysko tulejowe .firing . przerwa gasket -uszczelka gauze . dwustronna . panew bushing -tuleja.collar -nakrqtka wiehcowa . nasadka .nakrqtka oporowa .protective -nasadka ochronna choke -dlawik circlip .elementy drobne anti-friction alloy -stop loiyskowy bearing (type) -typ loiyska.S c i Srubowy ~ .S. plytka dociskajqca.castellated .S.slide -loiysko Slizgowe .clamp .S.slackening .nakrqtka nastawcza .step -loiysko wzdluine . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Small elements .fitted . obrqcz. zabezpieczajqca .radial .bush .S.adjusting .kolek ustalajqcy . bez nakrqtki -tie .butterfly -nakrqtka motylkowa . zlqczka cotter -przetyczka -pin .bracket mounting .gaza. piericieh lagging .sleeve . uchwyt holder -uchwyt.hexagon . loiysko osiowe .fly -nakrqtka skrzydekkowa .pierkcienie wyrbwnawcze.packing nakrqtka dlawikowa .podparcie wspomiko- - - - we loiyska .plane -loiysko Slizgowe .opaska.Sruba z przewqzeniem . szpara.koiysko wahliwe . z lbem szeiciokqtnym -hole . pasowana .- . tulejka.spring loaded .podwieszone bearing (construction) -konstrukcja loiyska . ustalaj qca collar -kohierz. kompensacyjne connector -lqcznik.race -bieinia (loiyska) .retaining -nakrqtka zabezpieczajqca . pot.blind -nakrqtka kolpakowa .S.otwor na Srubq . stojak.hexagon .

bottom .Whitworth .h b a ustalajqca .left-hand .szpilka.9. zatyczka . korek.metric .kolek ustalajqcy . uszczelnienie.klin - - - - - - - -iancuch tulejkowy (drabinkowy) screw . zawleczka . czop.split .chain - -belt -pas klinowy (napqdowy) . motylkowa (skrzydelkowa) .element dystansowy pin .calowy gwint Whitwortha washer -podkladka .sprqiyna powrotna stud . sprgiynowanie .Sruba dwustronna thread -gwint .split -pierkien rozcigty rivet .otwor korka (w zbiorniku) ring -piericien .nit roll -walec.force a . Sruba dwustronna -bolt .toggle -przetyczka odchylna plate -plytka .p i n t drobnozwojowy .wbijaC klin wire . zabezpieczajqcy.otw6r na kolek -joint -poiqczenie swormiowe .sworzen.lock -podkladka zabezpieczajqca wedge . trzpien obrotowy spline -wypust. sztuka. prze- - - tyczka.gwint lewy .thumb -n.uszczelka shim -podkladka regulacyjna liner -podkladka regulujqca sleeve -tuleja -joint -polqczenie tulejowe spacer -rozpbrka.drut zabezpieczajqcy - - - .Sruba skrzydelkowa seal .locking -k.locking -plytka zabezpieczajqca plug -zailepka. przetyczka. szczeliwo pad -podkladka piece -element.sprqiyna.thumb .szczotka druciana gauze . rolka roller -waiek - - - .distance .guide .fine . kr@ek. SEAMENSHIP AND MAINTENACE . kolek. przekladka dystansowa spindle -wrzeciono.union -nakrqtka lqczqca .metryczny .korek denny -hole .stop . kawalek .plug -korek wkrgcany gwintowany .iruba .return .unified -gwint calowy .zawleczka -hole .locating -kolek ustalajqcy .gwint rurowy .pipe .locking .wing -nakrgtka skrzydelkowa orifice -kryza packing -uszczelka.linka druciana . zawleczka .drut -brush .cienka siatka druciana line . krzywik nastawny spring .

Sruba oczkowa electric -elektrycmy.w.face -frez czolowy -hollow mill -f.oprawka do narzynki rethreading -n.thread .- - - -- NT -jack -podnoinik hydraulicmy .no2 do toczenia compass -cyrkiel counterbore-poglqbiacz walcowy .screw pitch .roller -lancuch Galla (lancuch tulejkowy) cherry picker -wysiegnik samobieiny chisel .siekierka.angle .frez.tap file -pilnik do gwint6w gauge -pnyrzqd.smooth file -pilnik gladzik .threading .needle -pilnik igiekowy . do rowk6w .flat -przecinak Slusarski .micrometer -mikrometr . przeciwwybuchowy wentylator elektrycmy .ratchet -korba grzechotkowa. o nape&ie elektrycmym -drill. aparatura.cold -przecinak . o napqdzie elektrycznym -portable ventilation fan -elektrycmy wentylator przenoiny explosion proof -przenoiny. cyrkiel warsztatowy drift -przebijak (narzqdzie) drill -wiertlo . kqtowy .f.coarse -pilniKzdzierak . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Tools -narzedzia air hammer -mlotek pneumatyczny anvil -kowadlo axe . operowaC (czyrns) hand lever -diwignia rqczna handling -manipulowanie. z kohierzem oporowym .obslugiwak.spot facer -p. uchwyt hack-saw -pila do metalu hammer -mlot.electric -- --- - - - - - - . do gwint6w die -narzynka holder .blacksmith sledge -mlot ciqzki.lancuch Galla -block -wcicgnik lancuchowy -hoist -wcicgnik lancuchowy . manipulowak.half-round -pilnik p6lokr&y . n6z tokarski .mlotek hand axe . portable -rqcma wiertarka elektrycma angle grinder -rqcma elektrycma szlifierka kqtowa ---rubber pad -podkladka gumowa do szlifierki -bench grinder .narzynka divider -przenoinik. toporek hand-hold -rqczny handle -rqkojeSC. czolowy wewnqtrzny . grzechotka . trzonek.oval -pilnik owalny .wyginarka hydrauliczna do .szczelinomierz .hand . ze skr6conq czqSciq roboczq eye -oko -bolt . stozkowy .9.f.szlifierka grip -zacisk.grzebien do identyfikacji gwintu grinder .angle -pilnik tr6jkqtny .szlifierka elektrycma stolowa -drill press -stacjonarna wiertarka elektryczna pionowa fan -wentylator - - - - - -- - - -- - elektrycmy. sprawdzian . aparat blower (fan) -dmuchawa calipers -macki chain -lancuch -belt .gap .water driven turbine -wentylator napqdzany turbinq wodnq file -pilnik .gruboiciomierz . toporek apparatus -przyrzqd. do przegwintowywania . do plytkich otwor6w crow bar -lom stalowy cutter .second cut -p6lgladzik .f. operowanie hand pump -pompa rqcma hydraulic -hydraulicmy grease gun .flat -pilnik plaski .countersink -p.turning .slotting .extension bar -przedluiacz uchwytu (to) handle .thickness (feeler) .dluto . narze&ie pomiarowe. korba rqczna. uchwyt.w e (przedluiacz) smarownicy hydraulicmej pipe benders .bastard -pilnik r6wniak .chipping -mlotek do stukania rdzy .smarownica hydraulicma extension hose . kowalski . mlotek . cliwignia .spotting -wiertlo do nawiercania .stub .siekierka.stop -w.

do piericieni wewnetrzne zagiete .9.narzedzia double oven end soanner/ klucz Bwustronnj. piaski klucz dynamometrvczny. do piericieni wewnetrzne proste circlip pliers internal bent nose/ sz. o I screw pitch gauge/ wzorzec gwintu taper reamer/ rozwiertak stoikowy straight fluted reamer/ rozwiertak z zebami prostymi threading die/ narzynka . - klucz oczkowy odgiety klucz nastawny socket wrench/ klucz nasadowy ring spanner straight/ klucz oczkowy plaski screwdriver/ irubokret ratchet handle/ uchwyt z przechotkq do klucza I socket wrench ratchet/ nrzechotka do klucza nasad>wego . -countersink/ poglebiacz stozkowy N for hardened steel/ wiertlo do stali utwardzanej ?at nose pliers/ izczypceplaskie szczypce radiotechniczne external straight/ sz. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tools .combination spanner/ klucz kombinowany X E L gap gauge. szczelinomierz universal joint for socket wrench/ lqcznik uniwersalny do kluczy /In/. clearance gauge. do ~iericieni zewnetrzne zagiete side cutting pliers/ szczypce do ciqcia boczne :ombination pliers/ kombinerki long nose pliers bent/ szczypce dlugie zagiete circlip pliers internal straight/ sz. do pierjcieni zewnetrzne end cutter/ szc?VPce do ciecia czolowe eound nose pliers/ izczypce okrqgie long nose pliers straight/ szczypce wydluione sz.

szczypce do ciqcia drutu outside caliper -macki pincers -obcegi pinch bar -1om pincher -kleszcze diwigniowe planetary hoist -wielokrqiek r6znicowy pliers -szczypce .r.round nose .sz.cutting .sz.ratchet .double ended -klucz dwustronny . narzqdzi) shaft -wal. przebijak rammer -ubijak ratchet chain hoist -wcitgnik lahcuchowy (z zabezpieczeniemzapadkowym) reamer -rozwiertak . trzonek shank -trzonek.sz. czolowe do ciqcia . z zqbami prostymi . walek. .finishing .cable shoe .long needle nose .stop ring . do usuwania izolacji i zakladania zlqczy .bent -klucz fajkowy .combination .Srubokrqt z grzechotkq .wykaliczak .ring -klucz oczkowy (dwunastokqtny) .sz.klucz z grzechotkq . dwuostrzowy .klucz kombinowany (polqczenie klucza oczkowego i plaskiego) .szczypce uniwersalne. stozkowy - - - - - .hook .hexagon nut .Srubokrqt do nakrqtek szeSciobtnych screw dynamometer-dynamometr Srubowy screw jack -podnoinik Srubowy set .-r. z zagiqtym noskiem . plaskie -bulldog end cutting -sz.bent nose .n6i tokarski machine tool -obrabiarka machining -obr6bka skrawaniem mallet (wooden) -mlotek drewniany metal electrode -elektroda metalowa micrometer-mikrometr gauge .r.sz.single ended .sz.turning -n6z tokarski ultrasonic equipment .toggle .long nose .r.- - - - - - -- - - - . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY . plaskie wydluione .-- - --- - router -frezarka saw -pila screwdriver .mikrometr nail claw -lapa do wycislgania gwoidzi nippers .sz. wydluione ..r.pipe .kombinerki .deep .kiel tokarski chuck -uchwyt tokarski -tool .r.combination .sz. skr6cony straight fluted .szczypce kolankowe pneumatic -pneumatyczny chain hoist -pneumatycmy podnoinik lahcuchowy impact wrench -klucze pneumatyczne socket -nakladka (konc6wka) klucza pneumatycznego -hand drill -wiertarka rqczna pneumatycma portable -przenohy grinding tool .zabierak tokarski centre .chain -klucz lahcuchowy do rur .Srubokret . do cigia . matryca stock -oprawa (uchwyt) narzqdzia tap -gwintownik thermometer -termometr threading die -narzynka tongs -kleszcze tool -narzqdzie kit -zestaw narzqdzi .klucz jednostronny .r. komplet (np. komplet lathe -tokarka carrier .ratchet .tape 9.adjustable -klucz nastawny .stub . uchwyt (narzqdzia) shears -noiyce .hydraulic -noiyce hydraulicme slide caliper -suwmiarka slide rule -suwak logarytmiczny spanner -klucz (maszynowy) .side cutting .klucz do rur .zestaw. zdzierak roughing . okrslgle kr6tkie .sprzqt ultradiwiqkowy do pomiaru gruboSci plyt ventilator -wentylator -air turbine ventilator -wentylator napqdzany turbinq powietrznq .flat nose -sz.klucz nastawny hakowy .pack . do usuwania zadziorow - .-pump -pompa hydrauliczna kit -zestaw. do piedcieni Seegera .burring .klucz nasadkowy rurowy .box -klucz oczkowy .hand lever type -noiyce rqcme z diwigniq . bocme do ciqcia .szlifierka rqczna z napqdem mechanicmym punch -punktak.torque -klucz dynamometryczny stencil -wzornik.

9.valve wheel -klucze do zaworbw .klucz pkaski .flat end .ram -mkot do wbijania klinbw worm geared block -wcirlgnik z przekladnia. wrench -klucz .double open end klucz plaski dwustronny .force a -wbijaC klin vernier .klucz z grzechotkq .caliper-noniusz z noniuszem suwrniarka vice (vise) imadlo - . SEAMENSHIP AND MAINTENACE .imadlo do rur wedge -klin belt -pas klinowy (napqdowy) .double offset -klucz oczkowy wygiqty dwustronny .pipe .klucze Allena (do wkrq tbw z szekiokqtnym gniazdem) . Slimakowa.socket -klucz nasadkowy .pipe -klucz nasta&ny do rur (zabka) .open end .tension -klucz dynamometrycmy .ratchet . rgczny lever chain hoist/ wciqgnik lancuchowy z diwigniq hydraulic jacW podnoinik hydrauliczny mechanical jacW podnoinik mechaniczny .Allen hexagon - - - -- - - - - Tools -narzedzia (2) lifting and pulling machine/ unqdzenie do podnoszenia i naciqgania electric hoist/ wciqgnik elktryczny manual chain hoist/ wciqgnik lancuchowy.klucz plaski .

Claims -roszczenia 15. Crew -zaloga 5. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Work organization on board -organizacja pracy na statku 9. Contract .klauzule czarterowe i liniowe 14. Container trade -przew6z kontener6w 16. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Crew matters -sprawy zalogowe 6. Ship's computer -komputer statkowy 29.umowa 17. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Area of trading . Maritime law -prawo morskie 22. International safety codes -migdzynarodowe kody bezpieczeistwa . Accommodations-pomieszczenia 7. Ship's operations -eksploatacja statku 27. naleinoici i platnoici 18. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Port call -zawi&cie do portu 23. International conventions -konwencje migdzynarodowe 3. Charter and liner clauses . Insurance -ubezpieczenia 21.rejon ieglugi 10. Voyage -pod& morska 28. Freight -fracht 19. Shipping -iegluga 1. International maritime organizations and associations -migdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. Shipping industry -iegluga handlowa 25. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Charter -czarter 13. dues and payments -oplaty. Port operations time -czas operacji portowych 24. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Fees.10.

FP/ Ochrony PPoiarowej . Linii Eadunkowych i Bezp.(ZLO)/ Mied~ynarodowa Organizacja Pracy Food and Agriculture Organization (FAO)/ Organizacja Wyiywienia i Rolnictwa - World Health Organization (WHO)/ $wiatowa Organizacja Zdrowia - I 1 1 1 Sub-Committees -podkomitety I I I1 I Bulk Liquids and Gases (BLG)/ Ciecry i Gazbw Przewozonych Luzem I 4 Ship Design and Equipment (DE)/ Konstrukcji i Qposazenia Statkbw 1 ilag State Implementation W I ) / Wdrazania Konwencji Stability and Load Lines and Fishing Vessels Safety (SLF)/ Statecznos'ci. Poszukiwania i Ratowania ' Standards of Training and Watchkeeping (STC W)/ )' Standardbw Qszkolenia i Pelnienia Wacht Safety of Navigation . SHIPPING International Organizations I I I International Labour Organization .10.(NAVJ/ )'~ez~ieczenstwa Zeglugi Carriage of Dangerous Goods. Eadunkbw Stalych i Kontenerbw ' - Fire Protection .Statkbw Rybackich Search and Rescue(C0MSAR)/ Radiokomunikacji. Solid Cargoes and Containers (DSC)/ Pnewozu Towarbw 4 Niebezpiecznych.

Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa International Longshoremen's Association (ILA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Adrninistracji Systemow Nawigacyjnych i Latarni (Morskich) International Association of Physical Oceanography (IAPO) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Fizycznej International Association of Ports and Harbours (IAPH) .Europejskie Stowarzyszenie Pilotow Morskich European Maritime Safety Administration (EMSA) Europejska administracja bezpieczenstwa morskiego European Shippers' Council (ESC) .Rada Zaladowcow Europejskich European Tugowner's Association (ETA) Europejskie Stowarzyszenie Armatorow Holownikow General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) .Miqdzyrzqdowa Morska Organizacja Doradcza (poprzedniczka IMO) Integrated Global Ocean Station System (IGOSS) -Zintegrowany $wiatowy System Stacji Oceanicmych International Association for Biological Oceanography (IABO) -Miedzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Biologicznej International Association of Clasification Societies (IACS) .International maritime organizations and associations-morskie organizacje i stowarzyszenia miedzynarodowe Baltic and International Maritime Council (BIMCO) .Ukiad Ogolny o Clach i Handlu Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) Zrzeszenie Maklerow Oluqtowych Institute of London Underwriters (ILU) Zrzeszenie Ubezpieczycieli Londyhskich Institute of Naval Architects (INA) .Miqdzynarodowa Rada Operatorow Kontenerowcow International Civil Aviation Organization (ICAO) .Organizacja Portow Morskich Wspolnoty Europejskiej European Maritime Pilot's Association (EMPA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Koordynatorow Obslugi Ladunkow International Chamber of Commerce (ICC) Miqdzynarodowa Izba Handlowa International Chamber of Shipping (ICS) Miqdzynarodowa Izba Zeglugowa International Container Bureau (ICB) -Miqdzynarodowe Biuro Kontenerowe International Council of Containership Operators (ICCO) .Miqdzynarodowy Zwiqzek Dokerow International Labour Organisation (ILO) Migdzynarodowa Organizacja Pracy .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Portow i Przystani International Cargo Handling Coordinating Association (ICHCA) .Miqdzynaro- dowe Stowarzyszenie WlaScicieli Statk6w Przewoiqcych tadunki Suche International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Migdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleznych Wlaicicieli Zbiornikowc6w International Association of Institutes of Navigation (IAIN) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytutow Nawigacji International Association of Lighthouse Authorities (IALA) .Baltycka i Miqdzynarodowa Rada Morska Council of European and Japanese National Shipowners Association (CENSA) -Rada Europejskich i Japonskich Narodowych Stowarzyszen Armatorow European Community Sea Ports Organization (ESPO) .Stowarzyszenie Iniynierow Okrqtownictwa Intergovernmental Commision on Oceanography (ICO) -Miqdzyrzqdowa Komisja Oceanograficma Inter-governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) .Miqdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) -Migdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Spedytorow International Federation of Shipmaster's Associations (IFSMA) -Miqdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Kapitanow International Hydrographic Bureau (IHB) Miqdzynarodowe Biuro Hydrograficzne International Hydrographic Organization (IHO) -Miqdzynarodowa Organizacja Hydrograficzna International Ice Patrol (IIP) .

performance standards -wymagania techniczno-eksploatacyjne . SHIPPING International Maritime Arbitration Organization (IMAO) -Miqdzynarodowa Organizacja Arbitraiu Morskiego International Maritime Employers Committee (IMEC) .agreed .Hellenic Register of Shipping (HRS) -greckie towarzystwo klasyfikacyjne .circular letter .nowelizacja -under revision -w rewizji.dokumenty podstawowe .Miqdzynarodowe Forum Morskie Towarzystw Naftowych Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .zalecane.American Burea of Shipping (ABS) .ok6lnik . Trybunal Prawa Morza International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleinych Armatorow Zbiornikowc6w International Transport Workers Federation (ITF) -MiqdzynarodowaFederacja Pracownik6w Transportu Marine Engine and Equipment Manufacturers Association (MEEMA) -Stowarzyszenie Producentow Silnikbw i Urz&en Okrqtowych Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) .M. infonnacyjne .Organizacja Szkolenia dla Przybrzeinego Pnemysh Naftowego Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) .procedure for control -procedury kontrolne . Zwiqzek Ratownictwa (okrgtowego) International Ship's Managers' Association (ISMA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Firm Zarzqlzajqcych (statkami) International Shipowners' Association (INSA) -M.revision .kodeks.przyjqte .10.Nippon Kaiji Kyokai (NKK) -japonskie towarzystwo klasyfikacyjne) .working papers -dokumenty robocze - classification society -instytucja klasyfikacyjna .recommendation -zalecenie .Lloyd's Register of Shipping (LR) .konwencja -guidelines -wytyczne . kod .Germanischer Lloyd (GL) .adopted .Dobrowolne Porozumienie Armatorow Zbiornikowc6w Dotyczqce Odpowiedzialnokci za Zanieczyszczenia (morza) Produktarni Naftowymi IMO (International Maritime Organization) -Miqdzynarodowa Organizacja Morska Maritime Safety Committee (MSC) -Komitet Bezpieczenstwa Zeglugi (IMO) IMO documents -dokumenty IMO .niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne .International Association of Classification Societies (IACS) .Migdzynarodowy Komitet Pracodawcow Morskich International Maritime Forwarding Association (IMFA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Spedytorow Morskich International Maritime Pilot's Association (IMPA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Pilotow Morskich International Passenger Ship Association (IPSA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Statkbw Pasazerskich International SalvageUnion (ISU) -M.fiancuskie towarzystwo klasyfikacyjne .towa- rzystwo klasyfikacyjne USA .resolution .d.information papers .brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne .basic .code .recommended .protokol . podlegajqca zmianom (np.list okolny .rezolucja .protocol .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych . rekomendowane .Bureau Veritas (BV) .agreement -porozumienie .circular .convention . konwencja) .Det norske Veritas (DnV) -norweskie towarzystwo klasyfikacyjne . Stowarzyszenie Armatorow International Shipping Federation (ISF) Miqdzynarodowa Federacja Zeglugowa International Ship Suppliers Association (ISSA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Dostawcow Okrqtowych International Tribunal for the Law of the Sea (ITLS) .uzgodnione .

k. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez zalogi statkow rybackich International Convention on Standards of Training. Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) .M.Miedzynarodowa konwencja o bezpieczenstwie @cia na morzu International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage . o standardach wyszkolenia. k. wsp61pracy i zwalczaniu rozlewow olejowych International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND) M. o bezpiecznych kontenerach International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) . o ratownictwie International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE) -M.- -- International Conventions . k. o zwalczaniu aktow bezprawnych skierowanych przeciwko bezpieczenstwu zeglugi morskiej Convention on Facilitation of International Maritime l'kaffic (FAL) -K. k.M. o przygotowaniu. o stosowaniu szkodliwych systemow przeciwporostowej ochrony kadhba International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) M. o poszukiwaniu i ratowaniu na morza International Convention on Oil Pollution Prepardness. o mipdzynarodowej morskiej organizacji sateliatamej Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) .M. o liniach ladunkowych International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) -M. o standardach wyszkolenia. k.M. o odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody spowodowane rozlewami olejow napqdowych International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) -M. k. o ograniczeniu odpowiedzialnoSci za roszczenia morskie Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) . o pomierzaniu statkow International Convention on Standards of Training. o odpowiedzialnoici cywilnej za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS) . k. w sprawie przepisow o zapobieganiu zderzeniom na morzu Convention relating to Civil Liabiity in the field of Maritime Carriage of Nuclear Material (NUCLEAR) .K. k.K. k. k. Response and Co-operation (OPRC) . Atenska w zwiqzku z przewozem morzem pasazerow i ich bagaiu Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) -K.M. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez wyrzucanie odpadkow i innych Smieci International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) -M i e dzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom ze statkow International Convention for Safe Containers (CSC) -M. o ustanowieniu miqdzynarodowego funduszu odszkodowah za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships M.konwencje miedzynarodowe Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) . o odpowiedzialnoSci i odszkodowaniach za szkody wynikle z przewozu morzem substancji niebezpiecmych i szkodliwych International Convention on Load Lines -M. k. k.M. k. dotyczqca interwencji na morzu otwartym w przypadku rozlewow olejowych International Convention on Salvage (SALVAGE) . z Torremolinos o bezpieczedstwie statk6w rybackich . k.K. k. Certification and Watch keeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) -M.M. odnoszqca sie do odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiqzku z przewozem morzem materialow nukleamych International Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) . wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez marynarzy The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (SFV) M. o ulatwieniach w miqdzynarodowyrn ruchu morskim Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) -K. k.

B.statki D. wiceprezydent ds. rozliczeri . vessels A. SHIPPING -? Ship's operator -armator (an example -przyklad) Safety officer/ officer ds. finansowvch wiceprezydent ds. C Operation Officer vessels E. C/ ojcer operacyjny .10.statki A.. F/ ojcer operacyjny . eksploatacvinvch Manager/ kierownik Shore StaffManager/ kierownik dzialu kadr lqdowych Sea Staff Manager/ kierownik dzialu kadr morskich Claim and Insurance Department/ dzial Chartering Department/ dzial operacyjny - buidlingd kierownik 1-4 Reefer Fleet Manager/ kierownikfloty chlodniowcdw kierownikfloty Ro-ro Fleet Manager/ kierownikfloty pojazdowcdw vessels A. B. F -c D. dokumentdw marvnarskich Operation Officer vessels B. naboru Training Officer/ kierownik ds. C/ inspektor nawigacyjny pracownik ds. o&&izacji podrdiyl I + piGzamTSeamen Documents ClerWprac. szkolenia (uracownik ds. bezpieczeristwa 4 Designated person/ osoba wyznaczona I 1 t Quality and Safety ManagementDepartment/ dzial zarzqdzania jakokiq i bezpieczenstwa C O ~ D U ~ V 1 " Management (zarzqd firmy) / 1 r I Management ~ecretaiy/) President/ Prezyden t - sekretariatzarzqdu I Mce-president -financial) wiceprezydent ds. E. C/ inspektor techniczny 1 t 1 / Chartering B u l k e d dzial operacyjny masowce dzial operacyjny chlodniowce Chartering Ro-ro/ dzial operacyjny pojazdowce A . 1 Recruitment Officer/ kierownik ds. wiceprezydent ds. ds. B.

dzial zarzqdzania jakoiciq i bezpieczenstwa designatedperson -osoba wymaczona (w systemie zarzqdzania bezpieczenstwem) flying captain -supercargo.personnel -dzial kadr .claim and insurance .shore staff .dzial techniczny . eks- -- - - ploatacyjny (zajmujqcy siq grupq statkow) operator -armator. operator statku shipowner -wlaiciciel statku shipping -zeglugowy company .superintendent techniczny.wlaiciciel zarzqdzajqcy (statkiem) - - .ship .technical .oficer bezpieczenstwa firmy clerk -pracownik biurowy department -dzial . wynagrodzenie firmy zarzqdzajqcej .armator. odpowiedzialny za sprawny jego zaladunek (takze port-captain.oficer organizujqcy i nadzorujqcy przeladunek (z ramienia armatora.dzial zamowien .fleet -kierownik floty .wiceprezydent do spraw finansowych -technical -w.pracownik odpowiedzialny za organizacjq podrozy marynarzy seamen documents clerk -pracownik odpowiedzialny za wyrabianie dokumentow marynarskich ship operator .pracownik odpowiedzialny za szkolenie kadr vice-president -wiceprezydent -financial . dziaiu kadr lqdowych office assistant .managing .operation . przemysl zeglugowy line .company .sekretariat zarzqdu management company .linia zeglugowa ship's operating -eksploatacja statku supercargo -supercargo (nadzorujqcy ladunek przedstawiciel jego wlaiciciela) superintendent . armatorski klub ubezpieczeniowy owner's representative-przedstawiciel armatora pay clerk .k.pracownik ds.firma zarzqdzajqca (statkami) fee .okolnik company safety officer (CSO) . czarterujqcego) pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny za rozplanowanie operacji przeladunkowych president -prezydent principal -mocodawca.ship .zarzqd firmy secretary . dzial eksploatacji . dz.inspektor (techniczny statkow) .quality and safety management .dzial operacyjny.czarter6w -chartering . operator (zarzqdzajqcyeksploatacjq statku lub linii) owner -wlakiciel statku .Shipowner and ship's operator wlaScicie1 i armator statku accountant-pracownik dziaiu ksiegowoici bookkeeper -ksiegowy circular .zarzqdca statku .sea staff -kierownik dziaiu kadr morskich owner's protection club -klub P&I. cargo superintendent) management -zarzqd (firmy) .purchasing .crewing -dzial zalogowy . przedsiebiorstwo armatorskie -department -dzial ekspedycji -industry -zegluga.przedsiqbiorstwo zeglugowe. rozliczen maryna- rzy port captain .wiceprezydent do spraw eksploatacyjnych -- - -- - - - - - -- - .obsada biura operation officer -pracownik operacyjny. oficer (zwykle kapitan) spoza zalogi statku.oplata menedzmentowa.asystent biurowy office staff . inspektor technicmy training officer .marine -inspektor nawigacyjny (armatora) technical -techniczny department .operation .dzial ubezpieczen i roszczen .dzial techniczny staff -personel technicmy superintendent . zleceniodawca recruitment officer -pracownik odpowiedzialny za nabor kadr seamens' travel clerk .firma zarzqdzajqca (eksploatacjq statku) manager -kierownik dziaiu . do spraw technicznych -maritime -wiceprezydent do spraw morskich operation .dzial operacyjny dzial operacyjny.

poklac P Electrician/ elektryk I - Supporting level ratings marynarze poziomu pomocniczego Watchkeeping ratings . - Deck Cadet/ Q Engine Cadet/ kadet maszynowy 1 Messboy/ ml steward I .engine r o o d marynarze wachtowi silownia I - Bosun/ bosman Able Bodied Seaman/ starszy marynarz Oiler/ smarownik 'L 9 .O 3 y Trainees prakgkanci pomocnik kucharza k 3 B 8 -.Crew -zaloga Management level omcers .oficerowie poziomu zarzqdzania kapitan Chief Engineer/ d w i mechanik mechanik wachtowy Operation level oflcers .oficerowie poziomu operacyjnego / Watchkeeping ratings deck marynarze wachtowi .

dzial na statku dependants . mechanik (okrqtowy) ..repair .. wachta poiarowa first mate -pienvszy oficer (pokladowy na statku pasaierskim) hand -marynarz szeregowy hands -zaloga statku .mar.engine -kadet maszynowy captain -kapitan (posiadacz dyplomu kapitanskiego) .Crew -zatoga able-bodied seaman (Am) -starszy marynarz apprentice-praktykant .kapitan marynarki handlowej .guarantee -mechanik gwarancyjny -officer -oficer mechanik (okrqtowy) .zaloga hotelowa chief .all .starszy kucharz.zaloga .starszy oficer -steward . mechanik) key personnel .szef.czlonkowie rodziny (tu: mary"am dual purpose (DP) .czlonek obsady lodzi ratunkowej lookout man -marynarz stojqcy .odpowiadak za.. sprzqt hotelowy staff . szef kuchni engineer .stemik crew .inspektor maszynowy fire-watch .zaloga remontowa -- - - - - .dozor poiarowy. stanowiska kluczowe lifeboatman.mess -chlopiec (praktykant) hotelowy cabin steward . 3...etatowa zaloga (obsada) statku coxwain .czlonek zalogi o dwoch specjalnoiciach (np.zaloga okrqtujqca -man . oficer.deck .wyposaienie dzialu hotelowego.deck .cala zaloga na poklad! handy man -pomocnik helmsman -stemik helper -pomocnik hotel manager -kierownik dzialu hotelowego junior officer .starszy oficer officer .cala zaloga ./motorzysta) electrician -elektryk engine department -dzial maszynowy engineer . z nazwiskiem lub stanowiskiem) bed room steward -steward kabinowy be in charge of . 3.all hands on deck! .deck -praktykant pokladowy .relief -zaloga zmieniajilca..chlopiec (praktykant) pokladowy .zaloga pokladowa -joining .kluczowi czlonkowie zalogi.kapitan statku handlowego .steward kabinowy cadet -kadet.drugi mechanik .steward pokladowy watchman . pelnik funkcje boatswain -bosman bosun -bosman boy -chlopiec (praktykant szeregowy) ...starszy mechanik -mate . dejman deck -pokladowy crew -zaloga pokladowa department -dzial pokladowy engineer -mechanik pokladowy gang -brygada robocza -hand -marynarz pokiadowy -hands . .engine -praktykant maszynowy badge -naszywka.deck -kadet pokladowy .first assistant . kierownik cook .dzial hotelowy equipment .wachtowy pokiadowy deckie -marynarz pokladowy department -wydzial.merchant navy .4. zmiemicy .sea -kapitan statku morskiego carpenter -cieSla (okr~towy) catering -hotelarstwo department .iniynier.ochmistrz cleaner -sprzqtacz complement . uczen szkoly morskiej .- - - - - - - dayman -pracownik dniowkowy (w odroinieniu od wachtowego).na oku" (to) man -obsadzik statek zalogq manning -obsadzanie (statku) zalogq manpower .pokladowy czlonek zalogi szeregowej steward .oficer mlodszy (2.zaloga szkieletowa . identyfikator (np.czlonek zalogi -member -czlonek zalogi .nucleus . st.zaloga pokiadowa officer -oficer pokladowy -rating .reefer -mechanik chlodni surveyor .siia robocza - - - - - - - .merchant .

cabin .zaloga maszynowa steward .smarownik old man . 2.zaloga pokladowa .marynarz wykonujqcy proste czynnoici pomocnicze - - - --- .radio -radiooficer . st.(obecnie) najnizsze stanowisko w zalodze maszynowej.catering . starszy oficer. doSwiadczony marynarz ordinary seaman (01s) -marynarz (stopien) Persons on Board (POB) .marynarz statku handlowego mess boy -mlodszy steward.(pot.second .bez dyplomu (oficerskiego) bez Bwiadectwa (marynarskiego) undermanned . mechanik) .mechanik okrqtowy fitter .lekarz okrqtowy short-handed -niepelna obsada zalogowa sparks (sparky) .z niepelnq zalogq wiper (wpr) .deck . pomocnik stewarda midshipman -asystent pokladowy motorman -motorzysta navigating officer -oficer nawigacyjny navigator -nawigator officer -oficer .oficer dziah hotelowego .(pot.) marynarz obslugujqcy zbiomiki i rurociqgi zbiomikowca trainee .duty .. zmiennik tankerman . osob na pokladzie (take: pilot na pokladzie) principal -pnelozony pumpman -pompowy (marynarz obslugujqcy pompy na zbiomikowcu) purser .lotna brygada remontowa rigger -czlonek obsady portowej statku seafarer -marynarz sea-going engineer -mechanik okrqtowy seaman -marynarz apprentice -praktykant pokladowy seamanlike-marynarski - - - - - -- - - seamanly -godny marynarza seamanship -praktyka morska sea staff -personel plywajqcy. SHIPPING mariner -marynarz master -kapitan statku mariner -kapitan (zeglugi handlowe) mate -oficer (pokladowy) .stewardesa steward's department -dzial hotelowy.. dozorujqcy statek uwiqzany (bez zalogi) ship's -statkowy doctor .lekarz okrqtowy -electrician -elektryk okrqtowy engineer .kapitan (kierujqcy zalogq statku pasaierskiego i odpowiadajqcy za bezpieczenstwo) .Slusarz okrqtowy staff -oficerowie statku welder . dzial adrninistracyjno-gospodarczy(na statku) steersman -stemik.senior .safety .chief .10.oficer sluibowy .wachtowy.oficer pokladowy .starszy oficer (kapitan. starszy mechanik. kadry captain . st.engine . marynarze senior officer -wyzszy oficer (kapitan. oficer mechanik -of the watch .zaloga hotelowa .starszy oficer pokladowy .(pot.intendent quartermaster-stemik rating -marynarz (szeregowy czlonek zalogi) repair team -brygada remontowa riding squad .oficer odpowiedzialny za sprawy bezpieczenstwapracy .) radiooficer staff .(statek) obsadzony niepelnq zalogq understaffed . marynarz sterujqcy storekeeper (stk) -magazynier maszynowy subordinate -podwladny substitute -zastepca.deck .ship safety (SSO) -oficer bezpieczenstwa statku oiler .ochmistrz . drugi mechanik) shipmaster -kapitan statku shipmate -kolega ze statku shipkeeper .osoba przyuczana do zawodu uncertificated .chlopak kabinowy .personel.) stary (kapitan statku) old salt .chief .oficer wachtowy .spawacz okrqtowy surgeon .steward kabinowy stewardess .engine .stary. mechanik.oficer maszynowy.drugi oficer pokladowy merchant seaman .- . oficer pokladowy.catering .steward -boy .

offender -winowajca . zmiennicy . zastepstwo .lista zaciqgu.okres rozrachunkowy plac .cash account -rozliczenie gotowki .leave pay .account period .return .agent zalogowy crews' custom declaration -deklaracja celna zalogi crews' experience .czynnoici codzienne -task -zadania dzienne (przy podziale pracy) --- - - - - - - - - - .visa -wiza . zywieniowa) inspection -przeglqd codzienny routine .ship's articles .overtimes -nadgodziny -payroll .potrqcenia .transit visa -wiza tranzytowa .passport-.allotment note -polecenie przekazu pieniqznego .advance wages receipt .account of wages -rozliczenie wynagrodzen .cash advance -zaliczka .allotment -przekaz pieniqzny.dodatek.lista plac .rozliczanie zalogi . p.submit an -zloiyC podanie articles of agreement-umowa zbiorowa o pracg na statku podpisana pomiqdzy kapitanem i zalogct lista zaciqgowa ashore -na lqdzie (np. koszty 1qcnoSci telefonicznej .paszport .turist -wiza turystyczna .kantyna. rola zaciqgowa.offence -wykroczenie .tanker .fixed deductions -potrqcenia stale .dzienny.iwiadectwo zdrowia black list .union fee -skiadki czlonkowskie na zwiqzki zawodowe collective bargaining agreement (CBA) umowa zbiorowa .Swiadectwo zdrowia -muster roll .zezwolenie na pracg crewing agent .seaman's visa -wiza marynarska .lista zalogi .crew list .stawka dzienna (np.lista zalogi . rodzinny .grave offence -powaine wykroczenie .food .suitable port .powtorne (kolejne) wykroczenie bonus .port odpowiedni (tu: do podmiany zalogi) (crew) documents -dokumenty zalogowe . breach of discipline -naruszenie dyscypliny . . dodatek -dodatek na wyiywienie.ustalenia (przepisy) umowy zbiorowej crew (change) -wymiana zalogi . bez pracy) as per contract .doiwiadczenie zalogi crews' level of training -poziom wyszkolenia zalogi daily . dobowy -allowance .bonus .ordering -replacement -zlecanie zmiany z.health certificate -Swiadectwo zdrowia . bonus .guilty -winien .dodatek zbiornikowcowy (crew) accounting -rozliczanie (zalogi) .first occurence .Swiadectwo szczepien .slop chest .replacement -zmiennik.repeated offence .potrqcenia komunikacyjne. lista zalogi .pienvsze zdarzenie (naruszenie dyscypliny po raz pienvszy) .provisions of .crew .telephone expenses .alcohol abuse -naduiycie alkoholu . czarna lista (lista zawierajqca nazwiska osob naruszajqcych dyscyplinq pracy itd.income tax -podatek dochodowy . bonus .seniority -dodatek za staz .musterola.international medical certificate -migdzynarodowe iwiadectwo zdrowia .potrqcenia kantynowe .tzw.convenient port .vaccination .lista zaliczek .relief -zmiana zalogi.dodatek. stawka zywieniowa application -podanie .bonded store deductions .advances -zaliczki .deductions .urlopowe .port dogodny (tu: do podmiany zalogi) list .work permit .Crew matters -sprawy zalogowe allowance . potrqcenia kantynowe .medical certificate .monthly summary -zestawienie miesigczne -monthly wage account -miesiqczne rozlicze- - nie plac - .basic wage -placa podstawowa .zgodnie z urnowq bill of health .dieta. umowa o pracq na statku .dodatek za powrot do tej samej finny lub na ten Sam statek .

opu6cik statek bez pozwolenia.inspekcja niezapowiadana join -zaokrqtowak jump a ship . kontrakt (to) evaluate .ostrzezenie ustne .) statek.dismissal .contract of -umowa o pracq.(pot. zejhcie ze statku disembarking -wyokr~towanie dismissal -zwolnienie (z pracy) .agent zalogowy (to) mess .abstract (from the -) -wyciilg (z dziennika okrt$owego) (to) man . ocena .crew quarters .cause of -przyczyna wyokrqtowania -certificate -zahwiadczenie o wyokrqtowaniu . przyjqk na statek embarkation-zaokrqtowanie.ponowne zatrudnienie employer -pracodawca employee -pracownik engage .wyciilg z dziennika okrqtowego .temperament -temperament health certificate -Bwiadectwo zdrowia house the crew -rozmieszczak zalogq inspection . zdolnohci . musterola negligence .zaokrqtowanie (to) employ -zatrudniak employment -zatrudnienie agreement .inspekcja pomieszczen zalogowych .mozliwoBk polegania (na kimi) form .(marynarz) tqskniqcy za lqdem line of authority .obsadzik statek zalogq manning . placa za nadgodziny .attitude -postawa.cause of -przyczyna zwolnienia -justified .umowa o pracq contract -kontrakt. zdezerterowak labour costs -koszty robocizny labour turnover -plynnohk kadr landing -wyokrqtowanie landsick . na kt6rym zabronione jest uiywanie alkoholu (to) embark .formularz opinii .unannounced .obsadzanie (statku) zalogq agent .spoiywak posilek mess bill -wydatki na wyiywienie muster roll .lista . zaangaiowanie .language proficiency -umiejqtnokci jqzykowe . do lodzi embarking -okrqtowanie.oceniak. SHIPPING discharge -wyokrqtowanie -book -ksiqieczka zeglarska .ability . niedbalstwo notice of termination -wypowiedzenie occupational desease -choroba zawodowa occupational hygiene -higiena zawodowa order on board -porzqdek na statku overtimes -godziny nadliczbowe. zejBk ze statku disembarkation .wyokrqtowanie. zachowanie siq .dependability -- - - --- - .explanation -wytlumaczenie .ostrzeienie .re.niekompetencja .zatrudniak engagement -zatrudnienie.zalecenia .initiative . wej6cie na statek.disciplinary .hearing -wysluchanie (obwinionego) . umowa o pracq .opinia.reprimand -reprymenda disembark -wyokrqtowak.lista zalogi.incompetence .zwolnienie (kame) .zdatnohk do awansu . zachowanie siq .verbal waming .inicjatywa -judgement -umiejqtnoBk osqdu .competence -kompetencja - - - - - .inspekcja .droga sluibowa list .crew ..promotion ability .recommendation .warning .prowadzenie siq.dyscyplina na statku disciplinary-dyscyplinarny -case -przypadek naruszenia dyscypliny disciplinary procedure .zwolnienie usprawiedliwione .zaokrqtowak. opiniowak evaluation report .written warning -ostrzeienie pisernne .umiejqtnohci. dyscyplinarne discipline on board .zaniedbanie.postepowanie dyscyplinarne .personal conduct .motivation -motywacja .safety awarness -zachowanie bezpieczenstwa .wyokrqtowanie kame.entry to the log .lista zalogi log book -dziennik okrqtowy entry -zapisy w dzienniku okrqtowym extract .10.performance -wykonywanie obowiqzkbw . wejid na statek.zapis w dzienniku okrqtowym dry ship .

alarm Cwiczebny . zaloga accident -wypadek z udzialem czlowieka matters . rola zaciqgowa.written .praktyka morska. zwolnienie z zaciqgu.obowiqzywaC. doiwiadczenie na morzu sea sickness . staz plywania sea service -sluzba morska.osobisty -belongings .stawka dzienna na wyiywienie (zalogi) scale .zapasy okrqtowe shipwrecked person -rozbitek shore leave -wyjicie na lqd (marynarza) (to) sign-off -wyokrqtowak. na tym samym statku) responsibility -odpowiedzialnoSC Sailor's House . dostawa. doiwiadczenie morskie sea period -czas pobytu w morzu. dotyczqcy zaokrqtowania.szkolenie centre .musterola.zaloga statku victualling -wyzywienie -bill -rozliczenie kosztbw wyzywienia (zalogi) -rate . byk w mocy (o przepisach) (to) supply -zaopatrywaC.dystynkcje . wpisak na listq zalogi signing on -zamustrowanie.arkusz (zestawienie) nadgodzin paid off -splacony. zmustrowanie (to) sign-on -zaokrqtowat.zapis (np.statek . zaokrqtowanie slop chest -kantyna dla zalogi (to) smuggle -przemycak. splaciC przy wyokrgtowaniu passport -paszport personal .stanowisko practice -praktyka. prowiant.dostawa. tabela naleznych racji (iywnoiciowych) wages -placa account . zaopatrzenie supply -zaopatrzenie. podrozy means . zasob to be in force . schludny uniform -mundur allowance . staz -muster . skreiliC z listy zalogi signing off -wyokrqtowanie.nadgodziny gwarantowane (oplacone bez wzglqdu na to czy byly przepracowane) rate .ostrzezenie na piimie - - - - -- .okrodek szkoleniowy programme -program szkolenia ship .okres praktyki morskiej pratique (free pratique) -iwiadectwo (sanitarne) swobody ruch6w promotion -awans -policy -polityka awansowa provision -zywnoiC.sea .statek w pelni obsadzony (zalogd compliment .stawka za nadgodziny sheet .Dom Marynarza sanitary conditions -warunki sanitarne seafaring -plywanie (zarobkowe) po morzu Seaman's Book -ksiqzeczka ieglarska seamanlike -marynarski seamanship ..ostrzezenie .verbal .rzeczy osobiste declaration .skala wyiywienia.marine blue .irodki transportu trim -uporzqdkowany.fully manned .zaiwiadczenie o zatrudnieniu.scale of -normy wyzywienia ration -racja iywnoiciowa record .placa (to) pay .dodatek mundurowy . dostarczaC testimonials .distinction . opinia trade union -zwiqzek zawodowy training . umowa o pracg na statku ship's company .deklaracja rzeczy osobistych personnel -personel. rozliczony (marynarz wyokrgtowany) pay . praktyki morskiej) rejoin -ponownie zatrudnik siq (u tego samego armatora. przepis .rozliczenie plac warning . prowiantu lub czgici zamieiych (na statku) supplies .placiC paymaster -platnik (na statku pasaierskim) pay off -wyplaciC naleznoiC.choroba morska ship's articles .mundur granatowy vessel . zapas. szmuglowaC stock -zapas materialow.statek szkoleniowy simulator .(cala) zaloga statku .ostrzezenie ustne . wiedza okrqtowa.symulator szkoleniowy transportation -transport -costs -koszty transportu.guaranteed - - - -- - - ship stores .sprawy zalogowe position .

10.nadbudu'wka i pomieszczenia Owner's lope/ messdeck/ navigation decW pokiad nawigacyjny bridge/ provision crane/ mostek diwig gospodarciy living quarters pomieszczenia mieszkalne smoke detection system/ system wykrywania dymu 1 . SHIPPING Superstructure and accommodations .

urzqdzenie klimatyzacyjne crew . pomieszczenie akumulatorow . nawigacyjny) .(statkowy) piec kuchenny heater -podgrzewacz.conditioned pomieszczenie klimatyzowane .odpowiednie.boiler . pomieszczenie kotla .mesa zalogowa messroom -mesa zalogowa deck workshop -warsztat pokladowy dispensary -ambulatorium dividing bulkhead . jadalnia office . chlodziarka room -pomieszczenie . ogrzewanie indoors -w pomieszczeniu zamknictym inside cabin -kabina wewnqtrzna (bez okna) laundry -pralnia locker -zarnkniccie.cargo .pomieszczenie otwarte (nie wliczane do pojemnoSci statku) panelling .linen -magazynek bielizny .crew - - -- - - - - - - - paint -magazyn farb library -biblioteka lounge -salon (na statku wycieczkowym.szafa chlodnicza. chlodziarka refrigerated stores -zywnoBC chlodzona.tally -biuro liczmenow officer's quarters -pomieszczenia oficerskie open space .pomieszczenia accommodation -pomieszczenie -pomieszczenia zalogowe -plan -plan pomieszczen ..koja deck -poklad mieszkalny .engine .mostek kapitanski . na ktorym znajduje sic mesa .suitable .kotlownia.mostek rufowy (na promie) .suszarnia .battery .komora skladowa (chlodzona) .kuchnia statkowa equipment .conference -pok6j konferencyjny .Sciana dzialowa dryer .chart -kabina nawigacyjna .dolna koja boatswain's locker -magazyn bosmanski bonded store -magazynek celny bridge -mostek (kapitanski.biuro ladunkowe .cold storage.suszarka fiddle -krata wok01 stolu (zapobiegajqca spadaniu naczyn) galley . promie) mess -mesa deck -poklad.dry provision .biuro .emergency generator pomieszczenie agregatu awaryjnego -provision magazyn zywnoSci.wyposaienie kuchni machines .deck .szalunek pomieszczen pantry -pentra passageway -korytarz poprzeczny (na statku) passenger -pasaier -accommodation -pomieszczenie pasazerskie bay -pomieszczenie pasazerskie deck -poklad pasazerski spaces -pomieszczenia pasazerskie reefer stores -prowiant chlodzony refrigerated cabinet -szafa chlodnicza.Accommodation .captain's .akumulatorownia .dining -jadalnia .urzqdzenia kuchenne range .officer's -mesa oficerska .accumulator -akumulatorownia. magazynek ciesielski chart room -kabina nawigacyjna climatizer-klimatyzator. jadalnia zalogi szeregowej messroom -mesa.crew --mesa zalogowa.stevedore's -biuro sztauerow .sucha prowiantura. prowiant chlodzony refrigerator.zaloga -mess .biuro maszynowe spaces -pomieszczenia biurowe . magazynek .docking -mostek rufowy (na promie) bridgehouse . grzejnik heating -nagrzewanie.biuro pokladowe . prowiantu. wystarczajqce pomieszczenia air -conditioned room -pomieszczenie klimatyzowane air-conditioning-klimatyzacja system .after . magazyn prowiantu suchego .system klimatyzacji --unit -agregat klimatyzacyjny alleyway -korytarz wzdluzny na statku berth .Sredniowka (nadbudbwka na Brodokqciu) cabin -kabina equipment -wyposazenie kabiny carpenter's shop -ciesielnia.lower . prowiantura - - - - - - - - - - - - -- -- .drying .

kabina mirror light/ Swiatio nad lustrem./ wash-bowh lustro umywalka sofa/ sofa desk/ biurko .biurkowa -bed light/ lampka kojowa -bed/ koja . r- SHIPPING Ferry cross section -przekrbj promu staircase/ klatka schodowa dno podwojne cabin . bath room/ lazienka ceiling light/ lampa sujtowa electric clock/ zegar elektiyczny wall light/ lampa Scienna lampa . desk light/ alleyway/' korytarz mirro/.10. .

master mariner .deck -magazyn pokladowy .magazyn bielizny brudnej .fire equipment -magazynek sprzetu ppoz.chlodnia.able fisherman -seagoing fishing -Swiadectwo starszego rybaka ryboiowstwa morskiego -cook assistant Swiadectwo miodszego kucharza okrgtowego .chief mate -dyplom starszego oficera .pomieszczenia marynarzy self-closing door -drzwi samozamykajqce sic store -magazynek.endorsement attesting the recognition of a -potwierdzenie uznania dyplomul Swiadectwa . magazyn -bosun's -magazynek bosmanski .master's .salon (czgSc pomieszczen kapitan- - - - Certificates of Competency . komora chlodnicza . Swiadectwo kwalifikacji kapitana statku handlowego .dyplom starszego oficera -of competency -dyplom oficerski.recreation -pomieszczenie rekreacyjne .Swiadectwo starszego marynarza w zegludze krajowej .paint .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .sterownia - - - - - .passenger spaces .Swiadectwo mlodszego marynarza pokladowego .dyplom oficera pokiadowego .iwiadectwo rybaka ryboiowstwa morskiego holder -posiadacz Swiadectwa dyplom -marine electro-automation officer oficera elektroautomatyka okretowego -master -dyplom kapitana zeglugi wielkiej .iwiadectwo holder .Swiadectwo kucharza okretowego .passenger quarters .near coastal voyages .dyplom kapitana w zegludze krajowej ..dirty linen .dyplom starszego oficera mechanika . komora chlodnicza .dyplom oficera mechanika wachtowego .chemicals -magazyn chemikaliow .iwiadectwo starszego marynarza .dyplom kapitana zeglugi baltyckiej .dyplom kapitana.posiadacz dyplomu.chief mate .chill .chiodnia.deck hand .dyplomowany oficer certificate .mate .pomieszczenia pasazerskie .- - - - certified officer .catering .office spaces -pomieszczenia biurowe .sterowka saloon . .engineer officer in charge of watch .pump .pompownia .magazyn farb .refrigerated provision .centrala telefoniczna wheelhouse .officer in charge of a navigational watch dyplom oficera wachtowego - -- - - - - - - - -- - - - - - - .abled-bodied seaman home trade .chlodnia prowiantowa (na statku) .magazyn zaopatrzenia dzialu administracyjno-gospodarczego superstructure-nadbudowka deck .chlodnia prowiantowa .chief engineer officer .pomieszczenia pasazerow telephone equipment exchange .master home trade .Swiadectwa kompetencyjne skich) screen door -drzwi siatkowe seamens' quarters .crew spaces -pomieszczenia zalogowe .fisherman seagoing fishing .master .pokiad nadbudowki -crew quarters -czeSC nadbudowki z pomieszczeniami zalogi .cook .reefer .abled-bodied seaman .cold . Swiadectwo kwalifikacyjne . Swiadectwo kwalifikacyjne .magazyn dziaiu hotelowego .steering .steward's . Swiadectwa certificate of competency -certyfikat.dyplom kapitana zeglugi wielkiej .

zezu oleLieronanie statkarni o duzych prqdkonie n c ~ sciach qualification document -+\I ~adechvo potwierdz>i.sa ~adectmo ogranlczone operatord u ~ z ~ ~ d GMDCS zen home trade .dyplom kapitana.r a n 1e51iccrt! fikat.przepis) mi<dzynarodo\ve national .dyplom szypra klasy 1 rybolbn st\\ a lnorskiego seagoing fishing .jo\\ej home trade dyplom szy-skipper class 7 pra klasy 2 n zegludze krajoaej skipper class 1 seagoing fishing .przcpisy ~nternntional .\ alld . license licencja.o f sea s e n i c e .sty certification \vyda\\ aanle dq plombu certificate of competency ( C O C ) s\\iadect\\o kompetenc>jne (dkplom oticerski.dokunient z~ralniajqcy (kapitana) z obolviqzku korrystania z us1~1g pilota rating forming part of an engine room ~vatch C\viadect\vo motorzysty ~vachtou-ego . . dokument) sea practice praktl ka morska \ea s e n i c e .dyplom s k i p p e r class 2 szypra klasy 2 rybolih s t w morskiego tanhcrman i\\ iadectwn prresrkolenia uprax ni.prakt)k'~ mor\ha..1 bander).iqctk\\aliiikacje regulations .dyplom drugicgo oficera mechaniku home t r a d c d y p l o m s/ys k i p p e r class 1 pra klasy 1 \4 zegludze kra.zegluga krajowa home state C O C d y p l o m (Swiadect\vo) kraju pochodzen~a (rnarynarza) issued under the provisions .su lddect\\o operdtora ogolnego u~zqdzen GMDSS GhlDSS Restricted Operator Certificate (ROC CJMDSS). SHIPPIRC - - ofiicer in charge of a na\ igational batch-.. s\\ indectwo inar) narskie) dispensation -zez\\olenie na rajmo\\ anlc stano\\ iska d>namic positioning operator certificate swiadect\\o operatom s>stemu par! ejono\\ . na na . zeglugi baltyckiej . star n w r A - -- - - racja. S\riadectwo kwalitikacyjne .zas\\. chcmikalio\~cach -on liquiticd gas tanker -rermolenie na prace na garowcach -on 011tanker zezw olenie na pracq na r b ~ o r n ~ h o \cu do prze\\ o r u ropy \ permit to operate high speed craft . /a- . - ..) d l plom kap~tdna near coastal \o>ages zegluga prrqbrzezna permission ..prrepisy krajo\ve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - spurious sfitlszo\\any (np.?jqce do plyu ania na tbiomikou each -I\ iper-SM iadect\\o mlodszego motorrh.wystawiono na podstawie przcpisb\v .Inia dynamiczncgo flag state kra. paiist\\o bander! ccrtiticate COC' cert? tikat. . near coastal loyages . < \ < iadectun kraju bander!.I arn! dy plom \ master's license .inspekcja administracji kraju b. sprawozdan~e.iadczenie praktyki plyi+ania of matchkeeping s e n ice on the bridge -.. dyplom.control .rating forming part of a naLigational \\ateti sa iadectwo marynarza wachtou ego .ordinary seaman honic trade hviadect\\o marynarra a zegludze k r a j o w j pilotage licencja pilota p i l o t a g e exemption .second engineer officer . Swiadect\vo k\valifikacji kapitana statku handlowego master's ticket --(pot.. raport suspend certificate -.10.r c m o l e n ~ e -on chemical tanker r a r \ \ o l e n ~ e pracc.dyplom oficera \vachtowego.zaSwiadczenie o pelnieniu \vachty nawigacyjn ej .regillatlons przcpisy kraju bandery GRIDSS General Operator Certificate (GOC G M D S S ) .

(np.obsenvacja.24.daily .piece -.oficer wachtowy watchman -wachtowy work .. pot.porzqdek dnia stand by -pogotowie . zakladka performing bridge watchkeeping duty -pelnienie wachty na mostku post .zabierac siq do roboty unmanned ..na shzbie one onlone off -system pracy zalogi (jednakowy czas spqdzany na statku i na lqdzie) operator .. polecen lookout . dayman deficiency -niezgodnosk z wymaganiami go aboard .00 -1 6.urgent -praca pilna working day . wachtq).glowna instrukcja statkowa management of a vessel -zarzqdzanie statkiem man-hour -roboczogodzina mariner's handbook -poradnik marynarza muster .objqc kierowanie statkiem take the sea . pozycja principal -przelozony.praca aloft . szef quarters . crew call system .00 . ppoi.zmienit kogoS na shzbie reliever -zmiennik - - replacement -zastepstwo round . operator.) .zaznajomienie siq zalogi z nowym statkiem workstation .wachta kotwiczna -below -wachta wolna (od shiby) .wachta 08.obslugujqcy.stanowisko .to be in -bye w pogotowiu (do pracy) straight time -czas roboczy zwykly (w odroznieniu do nadgodzin) (to) substitute -zastqpowac take charge of . .okres przejmowania obowiqzkow przez czlonkow zalogi.dniowka day work .wachta 00. obsada wachty -afternoon w.deck .dzien wolny od pracy day wage .wachta pokladowa .obshgi) w formie broszury -sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.zaokrqtowai.wachta 04.forenoon .dzien powszedni.trzymanie wachty.objqc kierownictwo take over -przejqc (np. popohdniowa (12. kierownictwo) duties -przejqc obowiqzki take part in . rozkaz (to) order -polecac. objqc (np.p ~ n k zborny t off-duty -po shzbie on board ..00 .00 .morning .middle . . rozkazywac overlap .Work organization on board . szkolenie.12..ustanowik wachte .oficer wachtowy ..00 .00 .silownia bezwachtowa watch -wachta.obciqzenie pracq ..dniowka robocza day worker -pracownik dniowkowy.served in of .na statku.byl zatrudniony na stanowisku ..set the -wyznaczyc wachtq . roboczy working time -czas pracy working up a new ship .00) .instrukcja.engine -wachta maszynowa engineer -mechanik wachtowy . take the con . statek.pracowaC na wysokosci in progress ...stanowiska (alarmowe.praca akordowa .wspinak sie na maszt go to sea . funkcja.anchor ..first .iSC na morze graphic schedule -harmonogram instruction .wziqc udzial w . rozkaz -booklet .00 .zbiorka list -rozktad alarmowy station . uzytkownik (urzqdzenia) order -polecenie.00 .Q4. dz.. iSC na morze turn to . manewrowe) relieve officer -oficer przejmujqcy wachtq (to) relieve .stanowisko.wachta 20. (served as . pelniqcy wachtq..set up .obchod (statku..00 -officer . obsenvator main shipboard manual .take over the -przejqc wachtq (to) watch . np.pelniC wachtq watchkeeping .stanowisko pracy - - -- - - -- - - - - --- - - - - - - - . na statek on-deck -na pokladzie on duty .wehodzit na poklad go aloft .wewnqtrzstatkowy system przywolania (zalogi) day-off .i.08.organizacja pracy na statku (to) board -wehodzit na statek boarding -wejicie na poklad capacity .) routine -czynnosci rutynowe (wykonywane na statku stale) .praca w toku (nie zakonczona) --load .bez obshgi czlowieka engine room . wachtowy -engineer -mechanik wachtowy oMicer -..

B.zachodnie wybrzeza Ameryki Poludniowej West Indies (WI) . Livorno lub Neapol Genoa. Europy od Antwerpii do Hamburga Continent Bordeaux-Hamburg (CBH) -porty p6lnocnych wybrzeiy Europy od Bordeaux do Hamburga Continent Le Havre-Hamburg range (CHH) -kontynentalne porty polnocnoeuropejskie w rejonie od Le Havre do Hamburga Channel Islands (CI) -wyspy Kanalu La Manche Continent -porty polnocnoeuropejskie pomip dzy Hamburgiem i Bordeaux District of Columbia (DC) .Genua.porty lezqce na rzekach Parana i La Plata South Africa (SA.wsch. Hull. wybrzeza not north of (nin) .porty pln.z. La Spezia lub Livorno Gulf ports .Zjednoczone Krolestwo.Hongkong Isle of Man (IOM) .Zachodnia Anglia/Wschodnia Irlandia West Coast (WC) .wyb.o k r g Columbia East Coast of USA (EC USA. Northern Range (NR) -rejon polnocny (portow wsch. Antwerpia lub Dunkierka Hamburg-Le Havre range (HIH) . Afryki East Coast of India (ECI) -wsch. USEC) . Meksykanska United States.Le Havre.) -porty Zjednoczonego Krolestwa lub Kontynent (europejski) United Kingdom. SHIPPING Area of Trading -rejon ieglugi Buenos Aires (BA.. Antwerp or Dunkirk (HA or D) . north of Cape Hatteras (USNH) -porty wschodniego wybrzeza USA na polnoc od przylqdka Hatteras United States North Range (USNR) .USA. Le Havre. wybrzeza Indii of South America (WCSA) ..Kolumbia Brytyjska Continent Antwerp-Hamburg (CAH) .wsch.Indie Zachodnie -- -- . wyb.Genua.IE. Havre..Daleki Wschod Gdansk or Gdynia (GG) -Gdansk lub Gdynia Gdansk.port Zatoki Meksykanskiej Havre.poludniowe porty atlantyckiego wybrzeza USA United Kingdom (UK) -Zjednoczone Krolestwo United Kingdom or Continent ports (UK I Cont. wschodnie wybrzeza South America. Antwerp or Dunkirk (UKHAD) . zachodnie wybrzeza Southampton (Soton) .(port wyladunkowy) nie na polnoc od .Marsylia North Coast (NC) -wybrzeie polnocne North coast of South America (NC SAM) Ameryka Poludniowa.Wschod. pln.zach. West Coast (SAM WC) Ameryka Pld. Hull. kraje wschodu Persian Gulf (PG) . Naples or La Spezia (GNS) -Genua. Savona. wybrzeza USA) Orient . Indii East Coast of Ireland (ECI) . La Spezia or Leghorn (GSSL) . Irlandii East Coast of Great Britain (ECGB) wschodnie wybrzeza Wielkiej Brytanii Europe Combined Terminals (ECT) -zespol terminali kontenerowych w Rotterdamie East Coast United Kingdom (ECUK) wschodnie wybrzeia Wielkiej Brytanii East Indies (EI) . SAF) -Afryka Poludniowa South America. Antwerp or Rotterdam (LHAR) . Savona. Polnocnego Genova.Liverpool Marseilles (M'lls) . wybrzeia Afryki --of England (WCE) .(porty) w strefie Le Havre-Hamburg Hong Kong (HK) . Baires) .1) . Antwerpia lub Rotterdam Liverpool (Lpl) .strefa polnocna USA West EnglandEast Ireland (W. wybrzeza Anglii of India (WCI) .Londyn. Antwerpia lub Dunkierka Gulf of Mexico (USGulf) -Zat. Livorno or Naples (GLN) . Gdynia or Szczecin (GGS) -Gdansk. Neapol lub La Spezia German North Sea Ports (GNSP) -porty niemieckie w basenie M.Indie Wschodnie Europe (EU) .Southampton Southern Range (SR) . Gdynia lub Szczecin Genova.10. East Coast (SAM EC) -Ameryka Pld.zachodnie wybrzeza --of Africa (WCA) -z..Europa Far East (FE) .Londyn London. wschodnie wybrzeia East Coast Africa (ECA) .Buenos Aires Buenos Aires and/or La Plata (BALP) -Buenos Aires illub La Plata Baltic trade -zegluga baltycka British Columbia (BC) . wyb.Zatoka Perska Rotterdam (R'dam) -Rotterdam River Plate (River) .wyspa Man Isle of Wight (IOW) -wyspa Wight London (Ldn) .

mazutu) dirty trade -przewoz ladunkow brudnych dispatch -wyslaC ladunek.zezwolenie wywozowe. kwota (ilosc) receiving note -zgloszenie ladunku shipment -partia ladunkowa. ilobC ladunku oferowanego net (free of all deductions) . przesylke except (ex) -wylqczajqc. rezenvowaC booking -bukowanie.zlecenie spedycyjne freight .clean products") . udzial.port opcyjny pre-booked -wstqpnie zabukowany precarriage -przewoz wst~pny quota -kontyngent. spobrod excess -nadmiar. prawo wyboru .ciezar wysylkowy (ladunku) spread -rozkladac (np. port zaladunkowy of transhippment .fracht. ladunku) contract of affreightment . opcja.ladunek w eksporcie haulage -przewoz.z.firm -oferta wiqzqca on board -na statku. oddaC do dyspozycji (np.instrukcja spedycyjna -order .ladunek powrotny - - - - - - -- - - - - . wysylaC (np. towar) consignment -partia (np. kontyngent eksportowy firm indication -wskaznik staly forward -wysylac. przewozy) steaming range -zasiqg plywania (statku) stem .ballast . na statek (to) book -bukowak (ladunek).eksport. w -dirty odroznieniu od .quantity at captain's (qc) .outward .optional .ilosc (ladunku) w opcji czarterujqcego -quantity at Owner's ilobC (ladunku) w opcji armatora order port -port zlecenia out-bound freight -ladunek w eksporcie payable ton -tona zarobkowa port .back - - -- - - .zobowiqzanie zaladowcy odnohie terminu zaladowania ladunku stoppage in transit -wstrzymanie wydania ladunku tender -udostqpnik.na statku.ladunek na droge powrotnq inbound .bukowanie wstepne (ladunku) -reference number -numer nadany danej partii zabukowanej przez agenta bukujqcego -note -nota bukingowa. ekspedycja (morzem) shipping -zegluga -ton -tona frachtowa (przestrzenna lub masy) -unit -jednostka ladunkowa (stanowiqca podstawe naliczenia frachtu) -weight .wolny od wszelkich obci@e~i not exceeding (ne) -nie przekraczaj%cy offer .ladunek eksportowy -transit -ladunek tranzytowy.) -wylqczajqc. ropa surowa.advance .kontyngent wywozowy. zlecanielprzyjmowanie ladunku do przewozu .homeward - . ekspediowak forwarding . statek) - . z wylqczeniem ex .okres obowiqzywania umowy bukingowej cargo (cgo) . nadwyika export . zwloka description of the vessel . wysylka towaru. transport (Iqdowy) inducement .ladunek na drogq powrotnq .port zaladunku.dostawa pod burte bill's of lading lot -partia konosamentowa board receipt -potwierdzenie zaladowania ladunku.oferta .zwyczaj portu -of delivery (pod) .Cargo booking .port dostarczenia ladunku -of discharge -port wyladunkowy of loading (pol) .port przeladunkowy .ilok (ladunku) w opcji kapitana .spedycja instruction .opis statku dirty tanker -zbiornikowiec do przewozu ropy surowej i produktow ciemnych (np.ladunek .custom of the (cop) .umowa bukingowa delay -opoznienie. na statek option (opt) -wybor.kontroferta . z wylqczeniem excluded ports -porty wylqczone excluding (ex.bukowanie ladunku alongside delivery .port .. na statek on ship board . eksportowe quota .alimentacja. ladunek przeznaczony do innego portu closing date -data zakonczenia przyjmowania ladunkow na dany statek na plac skladowy commodity description -opis towarow commodity index -indeks towarow (to) consign -nadawak.outward . przyjqcia l. ladunek .counter . wywoz license . potwierdzenie zabukowania period . excl.quantity at Charterer's .ladunek balastowy ladunek brudny (np.

Swiadectwo odszczurzania .kwit skladowy.list lista ladunkowa . wydany przez odbiorcq condition -warunek (umowy) commodity plan -plan ladunkowy dangerous goods -towary niebezpieczne manifest .dokument wysylany przez agenta stwierdzajqcy.specyfikacja ladunkowa tracer .konosament zbiorowy date of issue .liner .zapis danych sheet .zaiwiadczenie.konosament zaladowania.ocean . wystawiony z datq wczeSniejszq . .collective .konosament czarterowy .direct .on board .dokumenty ladunkowe acceptancespecification -specyfikacja odbiorcza arrival notice .fumigation .Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboia luzem of delivery .konosament "nieczysty" ( z uwagami) .through .zgloszenie przybycia (powiadomienie odbiorcow ladunku o jego przybyciu) bill of entry .konosament morski .order .grain cargo .konosament .konosament na zlecenie .warunki konosamentowe . i i okreilony ladunek zaginql lub zostal wyladowany z nadwyikq certificate -certyfikat.shipped .dokument o iloici ladunku wyladowanego ze statku.captain's copy . i e caly ladunek zostal ze zbiornikow wyladowany .record book ksiqzka ladunkowa - -- -- -- -- ---- -- ------ --- ------ ------ -release -kwit celny (zwolnienie towarow odprawionych) specification .przetwarzanie danych -rate .lista specjalna towarow n.marine .baza danych -freight system -komputerowy system bukowania logging .manifest towarow n.konosament morski .konosament na towary zaladowane . celna deklaracja przywozowa bill of lading (bll.Swiadectwo zdrowia .konosament na dowozowq cz& trasy .Swiadectwo wyladowania of health . ze statek zostal odgazowany (wolny od gazow palnych) .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji .swiadectwo wolnosci ruchow .Swiadectwo zwrotu statku -of registry -certyfikat okrqtowy .local .konosament na okaziciela -blank--konosament na okaziciela terms and conditions .plan sztauerski towarow n.konosament na okaziciela cargo .konosament zbiorczy .to bearer .swiadectwo pochodzenia -of redelivery .dry -zaswiadczenie eksperta.charter party . special list . stowage plan .konosament "nieczysty".rejestracja danych -processing .outturn .protokol przekazania -of deposit . wydany z datqpoiniejszq .kopia kapitaliska (konosamentu) .house . okaziciel konosamentu .documents -dokumentacja ladunkowa .arkusz danych -storage -przechowywanie danych - - - - - - - - - - - - ---- - .gas free . data . Swiadectwo.konosament domowy .10. dowod zlozenia -of discharge .dane -base .Swiadectwo fumigacji .post-dated -k.konosament spedytorski .bearer .ksiqzka ladunkowa .omnibus . BIL) . bez uwag .konosament liniowy .ladunek -book .forwarder's .derrating .claused .manifest ladunkowy.konosament bezpoiredni .konosament czysty.groupage . SHIPPING Cargo documents .free pratique .ante dated -k. z naniesionymi uwagami .szybkoSC transmisji danych record .intake -dokument o iloSci ladunku zaladowanego wedlug wskazan miernikow statkowych of origin (C/O) .konosament zbiorowy (obejmujqcy kilka przesylek) --holder -posiadacz.full set of -s .komplet konosamentow .deratting exemption .konosament bezpoiredni .declaration zgloszenie ladunku .foul .data wydania k.clean .konosament zatadowania . atest .straight -konosament imienny (na okreslonq osobc) .

zgloszenie statku (ladunku) do odprawy celnej -certificate -swiadectwo dokonania odprawy celnej statku (ladunku) -permit -zezwolenie na wejicie (statku do portu).kwit sternika.formularz czysty. przewozu towarow niebezpiecznych .konosament elektroniczny (rowniei sea waybill) feed back .dokonaC zapisu w dziemiku okrqtowym log-book .pro-forma -prowizoryczny (rachunek) letter .datowany delivery order (do. deklaracja przewozonych ladunkow mate's receipt (MIR) . multimodalny list przewozowy FIATA . nota of protest .list gwarancyjny -of subrogation .transport multimodalny document .FIATA Warehouse Receipt (FWR) -kwit skladowy FIATA .dokumentacja draft -weksel enclosure -zalqcznik (do pisma) entry .licencja eksportowa express cargo bill .potwierdzenie odbioru (to) log .freight .kwit wydania dock pass -przepustka portowa dock receipt -kwit skladowy. zezwolenie na przyw6z towarow exemption -zwolnienie certificate . pismo. dokument cesji of trust .Shippers Intermodal Weigh Certification (SIC) . praw).FIATA Forwarding Instruction (FFI) -zlece- - - nie spedycyjne form .exporter's .faktura . wagi towaru w kontenerze . umowy) -date -data wygainigia.upowainienie do podpisania konosamentu -of credit -akredytywa -of guarantee .inward . u p w terminu waznoSci expiry .weighing .manifest ladunkowy .Swiadectwo zwolnienia expiration -wygainiqcie (waznoici dokumentu. certyfikatu.faktura wywozowa .Swiadectwo swobody ruchow import license .blank .dated (dd) .manifest przywozowy (w imporcie) manifest (ladunkow) wywozonych -outward (ladunkow w eksporcie) -ship's --manifest okrqtowy. dlo) .paczka. dokument of authorisation to sign bill of lading .licencja importowa invoice .sptyw informacji do systemu kontrolnego.nota protestacyjna . konosament) wystawiony na transport multimodalny non-negotiable sea waybill .niezbywalny morski list przewozowy note . dokument przyjqcia ladunku do przewozu documentation -dokumentacja .cargo .deklaracja zaladowcy dot. notyfikacja.Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB) -niezbywalny.dokument (np.dziemik okrqtowy manifest (of cargo) -manifest ladunkowy .Forwarders Certificate of Receipt (FCR) spedytorskie zaiwiadczenie przyjqcia towaru do wysylki . blankiet . niewypelniony free pratique . informacja zwrotna FIATA documents -dokumenty Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow .atest ciqzaru notice -zawiadomienie.zgloszenie gotowosci statku (do zaiwyladunku) notify-address -adres osoby.Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL) -zbywalny multimodalny konosament FIATA . ktorej zglasza siq nadejicie przesylki (ladunku) do portu przeznaczenia parcel .shipping Swiadectwo zaladowania (towaru) .Swiadectwo.Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods (SDT) .formularz. u p w terminu waznosci export license .cesja (np. umowy) -date -data wygasniqcia.kwit przesylowy (na jednostkq ladunku) - - - - - -- - -- -- - .Forwarders Certificate of Transport (FCT) spedytorskie zaiwiadczenie transportowe . jednostka ladunku receipt .wygainigie (waznoici dokumentu. dowod przyjqcia ladunku na statek multimodal -multimodalny transport .list. awizowanie of readiness (NOR) .certyfikat zaladowcy dot.

sailing -raport o wyjbciu (statku) w morze seal log .raport. plan received for shipment . protokol .kwit skladowy (pokwitowanie zlozonego na sklad w porcie ladunku) report . SHIPPING -ticket -kwit przesylowy (na jednostke ladunku) permission -zezwolenie.zaladowane nalpod pokladem (uwaga na konosamencie) tally book .konosament elektroniczny shipper's export declaration (SED) . raport) processing (of documents) -przygotowanie dokumentow program (programme) -program.zestawienie iloici (wyladowanego ladunku) .skladowy dowod zastawczy .outtum .raport dzienny .spis numerow plomb - - seawaybill .zlecenie zaladunkowe.warehouse (WIW) -kwit magazynowy wharfinger's certificate -portowy kwit skladewy - . sprawozdanie.10. zlecenie spedycyjne cargo specification .konosament przyjccia do zaladowania quay receipt .dokumenty przewozowe (ladunkowe) shipping instruction -instrukcja (dyspozycja) zaladunkowa shipping order . kwit magav'owy warrant .deklaracja eksportowa zaladowcy shipping documents .specyfikacja ladunkowa stowed onlunder deck . pozwolenie port health declaration -deklaracja sanitama (skladana na zawiniecie do danego portu) pratique (free pratique) -Swiadectwo (sanitarne) swobody ruchow preliminary -wstqpny (np.dziennik liczmana tally sheet -kwit liczmanski time sheet -karta kontrolna czasu (zwykle obejmuj$ca okres reda-reda) warehouse receipt -kwit skladowy.daily .

czarter na podroz okrqznq .czarter na podr6z .zawrzeC umowq czarterowq fix a ship -wyczarterowak statek fixing letter . podczarter .space .stawka czarterowa .port przekazania statku w cz.laydays .Swiadectwo wskazujqce stan statku (wlqczajqc balasty. na podr6z okrqznq .czarter na podroi (to) charter -wyczarterowak chartered rate .lump sum cz.oplata w czarterze na czas lay-days .oddawak w subczarter. przez BIMCO) .dni ulgowe w czarterze delivery (dely.za zryczaltowanq surnq frachtu .znormalizowany formularz umowy czarterowej chartererspay dues (cpd) -oplaty ponosi czarterujqcy date .. z powodu awarii technicznej survey .czarter statku bez zalogi commission -prowizja czarterowa ..netto" (kosztow za-Iwyladunku i sztauowania nie ponosi przewoznik) off-hire-wycofanie statku z czarteru na krotki okres.private .przewidziany w czarterze czas na wylzaladunek statku net terms -czarter .standard .czarterujqcy na czas chartering broker .data .zdanie statku po czarterze survey .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas on-hire survey . na kolejne podroie . dly) -przekazanie (np.czarter wskazujqcy port za.czarter na warunkach .umowa cz.sub-umowa podczarterowania.czarter czqSci pojemnokci statku .statek zastqpczy slothire -umowa czarterowa dot. np.stawka czarterowa charterer -czarterujqcy -time . subczarterujqcy sub-charter party -umowa podczarterowania. zatwierdzony (np. subczarter .recommended --- --- - - -- - .round .loading .port of .) . paliwo i woda slodka) przy zdawaniu go przez czarterujqcego charter -czarter.formularz umowy czarterowej.czarter ze stawkq od noinoSci -definite time of arrival (dft) -ostateczna data przybycia .lub wyladunku rate . wykorzystania czqSci przestrzeni ladunkowej statku sub-charterer-podczarterujqcy.niestandardowy formularz czarterpartii --- --- .Charter -czarter certificate of delivery .consecutive voyage cz.approved . dreadage . czarterpartia -party form .formularz umowy czarterowej -port .(granice czasowe rozpoczqcia cz.nettom .okres wylqczenia statku z czarteru off-survey .inspekcja statku zdawanego przez czarterujqcego armatorowi reference ship .time (TIC) .makler okrqtowy (frach- - - - -- - -- - - - - - - - %CY chartering order -zlecenie zaczarterowania chartering policy -polityka czarterowa CP blading (charter party bill of lading) -konosament czarterowy charter party form .bareboat . czarterpartii .voyage .czarter na czas .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas --time .open .oglqdziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas on-survey -ogl~dziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas --report -protokol przyjqcia statku w czarter re-charter . statku w czarter) .zalecany formularz czarterpartii .potwierdzanie czarteru za pomocq umowy czarterowej hire . podczarter. podczarterowak redelivery (redely) .deadweight .najem czqici przestrzeni ladunkowej .czarter otwarty (nie okreilajqcy ladunku ani portow wyladunkowych) party -umowa czarterowa. wodq slodkq i paliwo) przy przekazywaniu go czarterujqcemu certificate of redelivery -Sw.trip .round trip . cz. wskazujqce stan statku (w tym balasty.statek podobny relief ship .slot .data ladowania --of readiness -data gotowoici do zaladunku days of grace .net . wynajem statku .prawo zaladunku ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy excluded ports -porty wylqczone fix a charter .formularz u.

dot.zawsze dostqpny. oplaty za przestoj (tzw. frachtu i jego platnoici ice clause . dot.k. czarterowa okreslajqca miejsce za. premii za poipiech disposal clause -klauzula dyspozycyjna (ustalajqca date i miejsce zwrotu statku przez czarterujqcego) dreading clause -klauzula dot. i i koszty obslugi ladunku ponosi czarterujqcy ceiling clause . zatloczenia portu contact clause .k.klauzula dewiacyjna w czarterze deck cargo clause -klauzula dot. ladunku pokladowego demurrage clause . szkod wyniklych ze zderzenia congestion clause -klauzula kongestyjna.klauzula Jasona (dot.klauzula o wlaSciwoSci prawa bandery floating clause . sqdu lub miejsca) lien clause . SHIPPING Charter and liner clauses klauzule czarterowe i liniowe always afloat (aa) -klauzula czarteru zastrzegajqca dostatecznq glebokoiC przy nabrzezu always accessible . w czarterze na czas) cancelling clause -k. wartoici wolnoclowej both-to-blame collision clause -klauzula dot. odpowiedzialnoSci za fracht charges clause -klauzula dot.klauzula . odladunku na barki liner negligence clause . skutkow dzialania sily wyzszej grab (discharge) clause .klauzula collision clause -klauzula kolizyjna.wlqczyi: (np. prawa zastawu lighterage clause . przestojowego) deviation clause -klauzula dewiacyjna disbursement clause -klauzula wydatk6w dispatch clause .k.klauzula dot.klauzula jurysdykcyjna (dot. utkniccia na mieliznie heavy Lift clause.10. prawa przewoznika do natychmiastowego wyladunku po zacumowaniu) . awarii wspolnej zawinionej przez czlonka zalogi) jurisdiction clause . wlaSciwoSci prawa.k. anulowania umowy cargo free clause -k. lodow (regulujqca przypadki niewlaiciwego wykonania umowy przewozu spowodowane zalodzeniem) identity of carrier clause (ioc) -klauzula ustalajqca przewoinika incorporation clause -klauzula wlqczajqca dodatkowe warunki .klauzula dot. zaniedban London clause -klauzula londynska (dot.lub wyladunku w porcie bonded value clause . dot. oplat portowych clause (cl) .klauzula dot. arbitrazu assignment clause . kosztow drewna sztauerskiego embody (in) .klauzula zezwalajqca na odstagienie praw banking clause -k. straty konstruktywnej (statku) breakdown clause -klauzula dot. dot.klauzula dodatkowych niebezpieczenstw arbitration clause .do konosamentu Jason clause .klauzula poiarowa flag clause . dot.klauzula dot.. odpowiedzialnoSci za zderzenia currency clause -klauzula walutowa deviation clause (DC) . dot. klauzulc do umowy czarterowej) employment clause -klauzula dot. przewozu sztuk ciezkich Himalaya clause -klauzula dot. dot.klauzula dot. zatrudnienia (podlegloici kapitana wobec czarterujqcego na czas) fire-clause . prawa do przyjecia ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy dunnage clause -klauzula dot.k. kosztow bankowych berth charter clause . uzywania chwytakow przy przeladunku grounding clause -klauzula dot. przenv awaryjnych (np. zabezpieczenia statku przy wyladunku chwytakami cesser clause . iz statek nie moie osiadaC na dnie w trakcie przeladunku) force majeure clause -klauzula dot. stwierdzajaca.klauzula dot. osiqgalnY (port) abandonment clause .k.klauzula dot. objecia ograniczeniem odpowiedzialnoSci przewoinika osob wykonujqcych usfugi zwiqzane z przeladunkiem i przewozem towarow hire and payment clause -klauzula dot. dot. odpowiedzialnoSci obu stron za zderzenie break up clause -klauzula dot.klauzula dot.klauzula dot. abandonowa (regulujqca warunki i skutki porzucenia statku) additional perils clause .dostatecznej glebokoici" (stanowiqca.

dopuszczalnych akwenow dysponowania statkiem turn clause . przewozu ladunkow w ladowniach chlodzonych requisition clause -klauzula dot. cych do tego samego armatora skimming picking clause .k.k. uzywania statkowych wind ladunkowych .klauzula podnajmu substitution clause -klauzula substytucyjna tackle clause .marine extension clause . bezpiecznego osiadania statku na gruncie portu plywowego safe berth. zdania statku przez czarterujqcego reefer clause . dot.z dotkniqciem gruntu (port lub nabrzeze. podlegloici kapitana (wzglgdem czarterujqcego) not always afloat (naa) . always afloat. prawa odbioru ladunku pod burtrt np. kosztow przebrania ladunku uszkodzonego strike-clause -klauzula strajkowa subletting clause . dot.klauzula dot. holowania towage clause . dodatkowego ubezpieczenia ladunku master employment clause -klauzula dot. konsekwencji rekwizycji running down clause . kolejnoici podejScia statkow pod przeladunek wg kolejnoici przybycia waiting for the berth clause -klauzula o oczekiwaniu na nabrzeie war clause -klauzula wojenna weather permitting clause -klauzula dot. okresowego wylqczenia statku z czarteru (np.klauzula o (zawinionym) zderzeniu safe aground clause -klauzula dot.klauzula nadrzqdnoici (dot. naliczania czasu zaladunku z uwzglgdnieniem warunkow pogodowych wharfage clause -k.klauzula dot.klauzula dot. czajqca sobotg po poludniu i niedzielg z czasu przeznaczonego na przeladunek separation clause -klauzula separacyjna sister ship clause -klauzula o statkach naleza. holowania trade clause . oplat nabrzezowych winch clause -klauzula dot.klauzula wyla. dot. pokrycia przez ubezpieczyciela kosztow segregacji ladunku uszkodzonego) skimming clause -klauzula dot.klauzula segregacyjna (dot.klauzula o prawie do odbioru ladunku na barkg towage and salving clause -klauzula dot. niebezpieczenstw morskich penalty clause -klauzula dot. zawsze dostqpne nabrzeze o dostatecznej glgbokoici Saturday afternoon clause . podporzqdkowania konosamentu zasadom Konwencji Brukselskiej) perils of the sea clause -klauzula dot. subczarteru redelivery clause -klauzula dot.klauzula dot. bez niebezpieczenstwa uszkodzenia dna statku near clause -klauzula nakazujqca statkowi podejicie do portu wyladunkowego na minimalnq bezpiecznq odlegloSC notify clause -klauzula dot. kary umownej prolongation clause -klauzula prolongacyjna (o przedluzeniu umowy) re-chartering clause .klauzula dot. notyfikacji wskazanej osoby o nadejiciu ladunku do portu przeznaczenia off-hire clause -klauzula dot. wskutek awarii technicznej) optional clause . always accessible (sb aaaa) -bezpieczne. na barkg paramount clause . przy kt6rym statek dotyka dna przy odplywie) not always afloat but safe aground (naabsa) -z dotkniqciem gruntu przez statek. ladunku opcyjnego overside delivery clause -klauzula dot.

ofiara wypadku (to) cause damage .przebity .uszkodzenie.precious .roszczenie ladunkowe .10.uszkodzenie statku damaged cargo report -raport uszkodzen fadunku defect . atest .inspekcja doznanych szkod (np. skazajqca (to) contaminate -zanieczyszczac. zaiwiadczenie back letter .extent of . statku). postqpowanie car exception report . z powodu uszkodzen) -wastage .drogocemy ladunek -rejection . brakowanie towaru broken down -uszkodzony broken.Swiadectwo dezynfekcji of indemnity . o kontroli) attendance fee . ladunkowych) to cargo .Swiadectwo odszczurzania - - - - -- - - - - .stan ladunku contaminantion -zanieczyszczenie ladunku out of specification .rozenvany contaminant .zgiqcie . n. zarobaczone.cracked -pqkniqty .odksztalcenie .ladunek niezgodny ze specyfikacjq loss -utrata ladunku .Swiadectwo inspekcji claim -roszczenie claimant -roszczqcy container damage -uszkodzenie kontenera . wojeme act of man . Swiadectwo. ladunku) uszkodzenia spowodowane ha-hook hole kiem sztauerskim . bez zanieczyszczen condition . defekt . rewers of survey .ladunek o silnej woni .odorous .nieostrozne operowanie.ubytek ladunku (w czasie przeladunku lub transportu) cargo-worthy (ship) -(statek) przystosowany do przewozu danego ladunku cargoworthiness -zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoid do przewozu danego ladunku) casualty -nieszczqsliwy wypadek.przecigie.broken .substancja zanieczyszczajqca. przeciety .zakres uszkodzen (statku.wyrywkowo (np.oplata za stawienie siq (np.list gwarancyjny bag trier .sea (SID) -szkoda powstala w czasie transportu morzem.porzucenie (np. wyrzqdzona wodq morskq seawater .zlamany . sprochniale careless handling .dokumentacja uszkodzen samochodu cargo .abandon act of God . SHIPPING Claims -roszczenia absorb -wchlaniac (wodq) accident of the sea . skazac (np.uszkodzenie ladunku -to ship .uszkodzic przez zanieczyszczenie -by tainting -uszkodzenie przez przejqcie obcych zapachow certificate .tom .dzialania wrogie.atest awaryjny -of desinfection .wypadek morski abandonment.latent -wada ukryta .clean ladunek czysty.protokol szkod . powodujqce zmiang jej charakterystyki) customary trade loss -zwyczajowy ubytek ladunku w trakcie transportu damage .odrzucenie ladunku (np.Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji -of damage .poswiqcenie czgici ladunku lub wyposazenia dla ratowania statku act of war .holed . szkoda wywolana wodq morskq survey .deratting - -- - .selekcja towaru uszkodzonego (tzw. szkoda. eksperta) attestation . innym gatunkiem ropy.bend -wygigcie ..uszkodzenie.zglqbnik do pobierania probek z workow brack -towar wybrakowany bracking .ladunek claim . wormy and punky .deformation .list gwarancyjny.spowodowac szkodq certificate -certyfikat.wada. ladunek) contamination-zanieczyszczenie ladunku (np.sila wyzsza act of hostility . odszkodowanie z tytuh uszkodzenia by contamination .bent -wgniecenie .bow .cut .Swiadectwo.deratting exemption - .dzialania wojeme actual total loss -rzeczywista strata calkowita assign an expert -wyznaczyC eksperta at random .odpadowe.

wskutek przeladunku) sea damaged -uszkodzony w czasie transportu morzem.strata na wadze (ladunku) marine accident -wypadek morski marine casualty -wypadek morski marking (of cargo) . ladunku) experts' commitee -komisja rzeczoznawcow extract from log -wyciqg z dziemika fall to pieces -rozpaSC sic na kawalki fracture -pt$cniccie.konfiskata (tu: statku.znakowanie (cechowanie) ladunku marks stained -cechy (oznaczenia towaru.list gwarancyjny. uszkodzony przez wodc morskq seizure . nadwyzka (np. niedbalstwo .Swiadome zwolnienie (wyrzucenie) czcSci lub caloici ladunku za burtc joint survey .wyciek (np.wada naturalna (np.ubytek normalny (ladunku) observations -obsenvacje. ladunku) self-ignition-samozapalenie.okres probkobrania scattering .szczegolna wlaSciwoiC (np.cechy (oznaczenia ladunku) niewyraine mildew -plesn missing -zaginiony (np. ladunku) separation -rozdzielenie. w iloici ladunku) disinfectant -Srodek odkazajqcy. statek) mold -pleSn natural wastage -naturalny ubytek (ladunku) w czasie transportnegligence .sporny (np. rozkurz (np.zaniedbanie. separacja - - .wlasnoic ladunku.wspolne ogledziny (ekspertow obu stron) leakage . rewers in dispute . wynagrodzic straty indemnity bond . niz do portu przeznaczenia overcarry -przewieiC ladunek poza port przeznaczenia overlanded -wyladowany z nadwyzkq (w stosunku do konosamentu) overdue -(statek) zaginiony peculiarity .pobieraC probki examination -badanie. sprawdzanie. towaru) jettisonning .rozbieznoSC. odpadki pilferage . uwagi oddments -resztki ladunku offsetting of claims -kompensata wzajemnych roszczen overcarriage -przewiezienie ladunku dalej. ladunku) discoloration -odbanvienie. brak ladunku) in good order and condition -(ladunek) w nalezytym porzqdku i w dobrym stanie inherent quality -wlaiciwoSC szczegolna (np.dostawa ladunku w porzqdku (to) rub -trzeC sip.standard . rozkurz (to) draw samples .strata in weight . ladunku) zaplamione - marks unclear . niezgodnoSC (np. obcieraC (to) rummage -przeszukiwac ladunek sample -probka .inspekcja (ladunku. ladunku) pickings -resztki.probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probke sampler -pobierajqcy probkc. zlamanie indemnification -kompensacja strat illub poniesionych kosztow indemnify -zabezpieczyi.drobna kradziez pre-loading inspection .gross -powazne zaniedbanie normal shrinkage . zglcbnik sampling time .list gwarancyjny loss . ladunkow sypkich) distortion -odksztalcenie (opakowania. ladunku) draftage -rozsyp. z beczki) letter of guarantee . kontrola excess -nadmiar.rozkurz (strata ladunkow sypkich np. samozaplon (np. towaru) inherent vice . dezynfekcyjn Y disinfection -dezynfekcja disinfestation -dezynsekcja dissipation -rozproszenie. zmiana banvy ladunku discrepancy . ladunku) right and true (rtd) . statku) przed zaladunkiem property in goods . wlasnoSC towaru residue cargo -resztki (pozostaloici) ladunku right and true delivery -prawidlowa dostawa (przesylki.defective -wadliwy dent -wgniecenie deratization -deratyzacja deratting -deratyzacja deterioration -pogorszenie sicjakoSci (np. probkobiorca sampler -probnik.list gwarancyjny letter of indemnity .

certyfikat oglq dzin -joint .widoczne plamy rdzy - -- - -rust spots apparent on top sheets -plamy rdzy widoczne na wierzchnich arkuszach . pobrudzony.dokonywaC przeglqdu surveyor . rozsypaC (ladunek) spillage .nie przyjqb (ladunku) shut-out cargo -ladunek odrzucony. z braku miejsca) cargo .poplamione tear .rusty covers -pokrycia zardzewiale .podarte York-Antwerp Rules (YAR) -Reguly YorkuAntwerpii - - - - - - - . list gwarancyjny (zaladowcy) ship fills -rozsypy (ladunku) ship spills -ladunek zebrany z rozsypow statkowych ship sweepings .zapiaszczony.packing rusty .inspektor.rust spots apparent .brak.kontrola (czystoici) ladowni .ubytek ladunku (wskutek wysychania) allowance .brudne stained . zmiotki taint -szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem tainting damage .rozlaC (ciecz.rusty ends .kontrola (ladowni illub 1adunku) przed zaladunkiem .pre-loading . higroskopijnoSC waterlogged .szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem take up -wchlaniaC (wodq) total loss only (t. rozlew spontaneous combustion -samozapalenie spontaneous ignition .resztki ladunku.inspekcja (ladunku. wyciek.separacja ladunku shipper's guarantee -rewers.wyladowany z niedoborem.dostawa (ladunku) z brakami --landed .pre-loading .rzeczoznawca morski shifting of cargo .plamy rdzy i oleju .niedobor wagi (ladunku) shrink -kurczyC siq shrinkage .gome arkusze zardzewiale surplus of weight -nadwyzka wagi survey .zamoczona czqSC ladunku (np.opakowanie mokre -pitted -wzery . atest (to) survey .1.zardzewiale konce -rusty.10. poplamiony. "wiotkie" worki .goods in rusty condition . statku) przed zaladunkiem report . zanieczyszczony (np. z braku miejsca) -weight .przesuni~cie ladunku (np.naddatek na skurcz shut out .tylko strata calkowita (statku) trade shortage -naturalny ubytek ladunku (np.zmiotki.pokrycia mokre .ladunek zardzewialy .top sheets rusty .dentlng .shipper's . kawy) slacks -niepelne. wyladowany z brakiem --shipped -niezaladowany na statek (np.covers wet .samozapalenie steel and steel products -stal i wyroby ze stali . wskutek wysychania) unidentifiable cargo . oglqdziny -certificate -protokol oglqdzin. partly .worki niepelne w czasie wyladunku soiled .wgniecenia (w wyrobach hutniczych) . nieprzyjqty do zaladunku skimmings . SHIPPING separation of cargo .(ladunek) niezaladowany na statek (np.covered with snow .marine . niedobor (np. ladunku) short -brak delivery . paliwo).nasiqkniqty wodh napelniony wodq wrapper . wskutek sztormowej pogody) sweepings .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) of holds .opakowanie dirty .przeglqd.ladunek niedajqcy siq zidentyfikowat water absorbtion -wodochlonnoiC.pokryte Sniegiem .cz~iciowo zardzewiale .krawqdz~e pogiqte i zardzewiale .rust and oil spotted .packing wet .zmiotki statkowe shortage .edges bent and rusty .protokol oglqdzm. ladunek) spill .opakowanie zardzewiale . rzeczoznawca .0) .

ruchy diwigu kontenerowego -number -numer identyfikacyjny kontenera owner -wlaiciciel kontenera prefix . containerization-konteneryzacja damage report . bezpoirednio od nadawcy do odbiorcy ETEU (equivalent TEU) .direct interchange .Trans Atlantic Agreement (TAA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Polnocnego Atlantyku carrier's haulage . container fully loaded weight and capacity (FWC) -k. formowany przez zaladowcq na jego koszt i ryzyko global tracker sewice .Azja . takze w oparciu o satelitarne systemy nawigacji container operator -operator kontenerowy .o .dostawa k.czteroliterowa pienvsza czqid kodu identyfikacyjnego kontenera -serial number -siedmiocyfiowy numer (dmga czeid kodu identyfikacyjnego kontenera) tracking system .statystyczne pojg cie urnowne.umowa.ostatnia cyfra w numerze kontenera majqca charakter kontrolny consolidate . na mocy ktorej przewoinik oddaje kontener innemu przewoznikowi do uiytku na czas okreilony certificate of origin .vessel sharing (VSA) .Europe Asia Trade Agreement (EATA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Europa . wypelniony ladunkiem. -space sharing umowa o wspolnym wykorzystaniu przestrzeni ladunkowej .grupowad ladunek dla umieszczenia w jednym kontenerze container -zapelnid kontener ladunkami roznych zaladowcow consolidation point -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze consolidator . partia ladunku wypelniajqca kontener.umowa o wspolnym wykorzystaniu slotow (przestrzeni ladunkowej) na statkach pozostajqcych w dyspozycji stron u. okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU Far East Freight Conference (FEFC) -Konferencja Dalekowschodnia feeder service -semis dostawczy (dowozowy) Fortyfoot Equivalent Unit (FEU) -jednostka umowna odpowiadajqca wielkosci kontenera 40' (2TEU) freight all kinds (FAK) -stawka frachtowa niezalezna od przewozonego w k.firma grupujqca ladunki dla umieszczenia ich w kontenerze container -kontener. k. ladunku freight container station -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze full container load (FCL) -jednolity ladunek pelnokontenerowy.system sledzenia pozycji kontenera w oparciu o raporty teleksowe.combined transport . pozwalajqcym na maksymalne wykorzystanie pojemnoici i noinoici k. .k.0.operator kontenerowy przewozu wiqzanego .miejsce odpraw kontenerow polozone w glqbi lqdu inland rules -zasady i stawki za przewozy kontener6w w obrqbie Europy less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objetoSC kontenera. przewoz kilku partii w jednym kontenerze.dowoz z zaplecza lub odwrotnie organizowany przez przewoznika morskiego check-digit .raport uszkodzen (kontenera) demurrage -dodatkowa oplata za przetrzymanie kontenera ponad umowiony czas door-to-door (house-to-house) .umowa armatorow o tow .k. pojemnik dimension(s) -wymiar(y) kontenera land bridge .konwencja o bezpiecznych kontenerach container service charge (csc) -kontenerowa oplata terminalowa container sublease . obslugujqcy jeden port Container Safety Convention (CSC) . obshgujqcy kilka por- - -- - - - -- -- port . przewoz na warunkach ..system iledzenia pozycji kontenerow home-to-home-dostawa ladunku w relacji bezposredniej (door-to-door) inland clearance depot (ICD) .Owiadectwo pochodzenia (ladunku) container freight station (CFS) -magazyn formowania kontenerow LCL na terminalu k.nabrzeie-nabrzeie" -- .slot sharing .Container trade przew6z kontenerow agreement -umowa pomiedzy armatorami.umowa o wspolnym wykorzystaniu posiadanego tonaiu .lqdowy most kontenerowy leasing -umowa o leasingu kontenera logistics -monitorowanie ruchow kontenera -manifest -manifest kontenerowy -moves .single - wzajemnej wymianie kontenerow .multi port .

umowa dot.dotrzymywak warunkow u.obowiqmjqcy od .warunki normalne.na podstawie kontraktu .oplata za przetrzymanie (np.gwarancja umowna..grupowa kaucja gwarancyjna (to) cancel -uniewaznib. .kontener 20' (jednostka statystyczna okreilajqca iloib ladunku rownowaznego kontenerowi 20') Contract -umowa agreement -umowa.przedluzenie umowy .prawo podpisu bond .stevedore .waga lub objgtosc ladunku w k.. erase -wycierak. anulowak cancelling . statku) of towage -umowa holownicza .obowiqzujqcy na okres . konosamentu) conditions -warunki .h i e dalekiego zasiau lumpsum -stawka frachtowa zryczaltowana mainline carriers . kontrahent deal -umowa effective -skuteczny.zgodnie z umowq . posiadajqcy najwigksze floty statkow kontenerowych overcapacity -nadmiema pojemnoik ladunkowa statkow eksploatowanych na danej linii w stosunku do dost~pnych ladunkow parcel receipt -kwit przesylowy (na mniejsze partie drobnicy) payload .cesja (np. platnoici authority .surety -kaucja gwarancyjna .umowa sprzedazy (np.fidelity umowa o wylqcznosci (korzystania z uslug danej linii zeglugowej) .standard (std) .payments .break a . skreilik erasure .sztauer kontraktowy . na podstawie ktorej obliczany jest fracht.large volume -umowa przewozu wielkich partii towarow lien -umowne prawo zastawu -of agency -umowa agencyjna of sale .by .data odstqpienia od umowy cession .ilosciowy kontrakt przewozowy contractor .rozladunek kontenera stuffing .skreslenie.kontrakt sztauerski .papier wartobciowy.sztauowanie ladunku w kontenerze terminal handling charges (THC) -koszty wyladunku i portowe TEU (20' equivalent unitised freight unit. kaucja. skreslenie -date .umowa przewozu na warunkach konferencyjnych .freedom of . SHIPPING long distance routes .naruszenie umowy .adhere to a . porozumienie -master lease generalna umowa dzierzawy .volume .favourable -korzystne warunki .zegluga krotkiego z a s i ~ u slot . slowo usuniete (z tekstu) express warranty .umowa ustna stevedore .10. wyraznie zastrzezona - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - .upowaznienie. skasowak. kontenera) pier-to-pier -przewoz kontenera w relacji nabrzeze ..nabrzeze place of receipt (pr) -miejsce przyjecia ladunku poza portem place of delivery (pd) . efektywny for . twenty foot equivalent unit) .miejsce dostarczenia ladunku poza portem pool -umowa o wspolnym uzytkowaniu kontenerow Port of Discharging (pod) -port wyladunku Port of Loading (pol) -port zaladunku precarriage -dowoz (np.armatorzy obslugujqcy linie transoceaniczne (w odroznieniu od feeder-carriers) marchant haulage .zerwak umowg .contract .breach of .. zabezpieczenie . rowniez maksymalna dopuszczalna waga ladunku w kontenerze payment for detention .umowa o czarterze okreilonej liczby slotow sharing .groupage .przewoz lqdowy kontenera mega-carriers -przewoznicy o zasiqgu i znaczeniu globalnym.umowa o wspolnym wykorzystaniu pojemnosci kontenerowej statkow -ratio -iloik przewiezionych w c i w roku kontenerow przypadajqcych na celg (slot) stripping .par01 .strona umowy. kontenera do portu) precarrier -dowozqcy Pre-trip Inspection (pti) -inspekcja techniczna (kontenera chlodzonego) przed przewozem shortsea (trading) ..as per .warunki umowy . uprawnienia.anulowanie (umowy).extension of .cela kontenerowa charter deal . osoba uprawniona -to sign .swoboda zawierania umbw .conference . since . standardowe contract -umowa .

uczyniC (umowq) bezprzedmiotowq gross terms (gt) .landing .extension .oferta .oplata.oplaty portowe. koszty portowe .oferta . eksportowa) -safe amval -pod w.oplata za cumowanie . repartycja beaconage .dzieliC proporcjonalnie.submit a . bezpiecznego przybycia tender .oplata za korzystanie z nabrzeia . dues and payments oplaty. dokonywaC repartycji apportionment -podzial. ze uzyskana zostanie licencja (np.zloiyC ofertq (to) tender .oplata na utrzymanie oznakowania nawigacyjnego berthage -oplata nabrzezowa.oferta wiqzqca party . naleinoici i platnoici abatement .stawka zawierajqca oplate za wszystkie wykonane uslugi allowance .koszty wyladunku . bon breakdown -wyszczegolnienie czqici skladowych (np.oplaty przeladunkowe . poszczegolnych kosztow) brokerage -prowizja maklerska -clause -klauzula dot. przy zaladunku charge . nieodplatny .free of . niewieqco without guarantee (wog) -bez gwarancji Fees.platnoik za ladunek na rqce przewoznika przy odbiorze ladunku on shipment -platne g.oplata za ukladanie materialow sztauerskich .normalne warunki warranty . za miejsce przy nabrzeiu.nota prowizoryczna.rekompensata kosztow przewoznika carrier's remuneration -naleznoici przewoznika cash .prowizja za wylozenie funduszy (np.obci@yC (finansowo) disbursement's . agenta) na wydatki zleceniodawcy - - - - - - - - - .oplaty dokowe . zobowiqzanie usual terms (ut) .wt) .strona (umowy) place of conclusion . tymczasowe potwierdzenie zawarcia umowy (to) stipulate .platnoic za ladunek w zamian za konosament on delivery (cod) .oplata za przewoz lodziq bond -zobowiqzanie zaplaty.port .oplata holownicza (to) charge . obligacja.berth . klauzula provisional note .zobowiqzanie domniemane -warranty .dock .upust. naleznoic .warunki brutto guaranteed (guar.gwarancja domniemana liner terms (lit) . pot. z zastrzezeniem -alteration -pod warunkiem zmian -letter of credit -pod w.handling .inward -wejiciowe oplaty (portowe) .skladaC ofertq.przedluzenie (terminu waznoici). otwarcia akredytywy -licence -pod warunkiem.) -gwarantowany Hague Rules . zqdaC czegoi (w umowie) stipulation -warunek (umowy).dunnage .liniowe warunki przewozu net terms (nt) -warunki netto net weight (nt.Reguly Haskie Hague-Visby Rules -Reguly Hasko-Visbijskie Hamburg Rules -Reguly Hamburskie implied -domniemany. bonifikata. prowizji buoyage -oplata za utrzymanie znak6w nawigacyjnych burden -koszty ogolne cancellation fee -oplata stornowa carrier's allowance . rozszerzenie (umowy) expiry (exy) -uplyw (terminu) falling under the contract -podlegajqcy umowie favourable quotation -korzystna oferta frustrate .upust. rabat apportion .gwarancja -period .bezplatny.zastrzegac (sobie).gotowka against document (cad) .firm (fio) . zastrzezenie subject to (sub) -pod warunkiem ze. bonifikata address commission -prowizja adresowa advance note -nota zaliczkowa agency fee -oplata agencyjna all-in rate .miejsce wykonania (np. umowy) place of fulfilment . umow provision -postanowienie.boatman . oferowac underbid -oferowak korzystnie.tug .miejsce zawarcia (np.okres gwarancyjny without engagement -bez zobowiqzania.warunki netto offer .warunek (umowy) dorozumiany -term -warunek (umowy) domniemany undertaking . oferowaC korzystnq cenq undertaking -przedsiqwziqcie. kejowe boatage . dorozumiany condition .

oplata nabrzezowa rate . doplata. oplata za przesuwanie statku slinging -koszt formowania unosow ship pays dues (spd) . uchylac sic od zobowiqzan schedule of apportionment -tabela repartycji (podzialu np. zwiqzane z postojem statku w porcie) surcharge . skladowe wharfage .odmawiac (uiszczenia zaplaty).oplata dodatkowa.documentary letter of .credit (CM) .-bez prowizji -prowizja .waluta zagraniczna.free of -wolne od cia .oplaty latarniowe . kaucja disbursements -wydatki portowe statku -account .oplaty celne .bez obciqien (statek) free of tax (tax free) . diwigowe credit -akredytywa. lump) -ryczalt note -weksel -at sight -w. kredyt lockage . kosztow przeladunku miedzy armatora i odbiorcc) shifting .oplata Sluzowa lumpsum (Ips. a vista .oplaty dokowe .kotwiczne.shed oplata magazynowa.waluta plamosci current rate .oplaty.zestawienie wydatkow portowych dockage .stawka biezqca customary deductions -zwyczajowe potrqcenia daily operating costs -dobowe koszty eksploatacyjne deffered rebate -rabat odroczony deposit -depozyt.przesuwanie statku w porcie.free of .documentary -akredytywa dokumentowa . oplata za przeladunek wharf demurrage -oplata za skladowanie ladunku na nabrzezu poza czasem okreslonym - - - .oplaty portowe per ton (pt) .export .skladowe.stawka zryczaltowana repudiate .zaplata za holowanie dutiable -towar podlegajqcy ocleniu duty . oplata skarbowa . cena. oplata skladowa .clo.oplaty tonazowe .letter of (LIC) -akredytywa currency of payment . oplata magazynowa streaming .debit (DM) .peage .harbour .oplata pilotowa port rates -taryfy portowe.anchor . naleznoici .exchange -kurs wymiany .oplata za balast -buoy oplata bojowa (na konsenvacjc plaw) .port .nota kredytowa .quay .dock .wolny od podatku groundage .statek ponosi oplaty stevedorage-koszt sztauowania ladunku.akredytywa dokumentowa .promissory -weksel prosty -without recourse -w.oplata za przewoz barkq lighterage (ltg) .oplaty portowe . dewizy foreign exchange -waluta obca.nota debetowa .10. bez obliga open account -rachunek otwarty pay on delivery (pod) -plame przy dostawie pilotage . oplata celna . pla