P. 1
Slownik Morski

Slownik Morski

|Views: 8,902|Likes:
Wydawca: diablus2012

More info:

Published by: diablus2012 on Feb 06, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

An Illustrated English-Polish Seaman's Dictionary

***

Ilustrowany angielsko-polski slownik marynarza

This dictionary has been donated by the Association of Polish Maritime Agents and Representatives (APMAR) following a grant from

The International Maritime Training Trust is established to assist with measures which contribute towards providing Polish Seafarers with training which is in full compliance with the IMO STCW Convention

The Trust is supported by donations from several employers, principally Dorchester Maritime Ltd, following an agreement with Polish Seafarers' representatives, and is managed from the Isle of Man

An Illustrated

English-Polish

Seaman's Dictionary

Ilustrowany

angielsko-pols ki

slownik marynarza

TRADEMAR

Zebral i opracowal redakcyjnie - Jerzy Puchalski Konsultacja j~zykowa merytoryczna: mgr Tomasz Darski [lo], i radiooficer I kl. inz. Jerzy Dzienisz [6],inz. st. mech. okr. Marian Dylewicz [6], st. mech. okr. Marian Kaminski [6],mgr inz. inz. kpt. Z.W.Eugeniusz Kazanecki [l-4, 7-12],mgr inz. Slawomir Kucharski [l-31, kpt, z.w. inz. Andrzej Sliwinski [l-4,6-121, in?. kpt. i.w. Ryszard Wawruch [l-4,6-121, w st. spocz. dr kmdr ink Franciszek Wrobel [6] Konsultacja anglistyczna - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak Opracowanie graficzne - Robert Bqk, Marian Matocha, Jerzy Puchalski, Wojciech Wigkiewicz Korekta polska - Ewa Kunicka Korekta angielska - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak

W k s i e c e wykorzystano ilustracje i elementy publikacji nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej oraz: Alfa Lava1 Marine & Power, Allweiler AG Werk Radolfzell, Burmeister and Wain, Conver, Detegasa Desarollo Tecnicas, Framo-Frank Molm AS, FR Fassmer & Co., Graco Inc., Haglunds Cranes, Harmworthy Engineering Ltd., International Association of Classification Society (IACS), International Maritime Organisation (IMO), John Crane Marine Int., Krupp Atlass Elektronik, New Sulzer Diesel Ltd., Pains-Vessex, Peck and Hale, Raytheon Anschutz GmbH, Sabroe, Siemens, TEC, Unimor ASA, York Refrigeration Marine, Seasafe, Woodward Governor Co. i inne.

All rights resewed. No part of this publication may, for sales purposes be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission in writing from the Editors.

Wszelkieprawa zastrzezone. Zadna cz& niniejszejpublikacji nie moie byC reprodukowana,przechouywana lub przesylana w jakiejkolwiekformie lub jakimkolwiek Srodkiern elektronicznym, mechanicznym, p r q pomocy fotokopiowania, nagrywania lub innym sposobem bezpisemnej zgody edawcy.

O Copyright by Wydawnictwo TRADEMAR, Gdynia 2003 Wydanie I - Gdynia 2003 Sklad i lamanie tekstu - Trademar, Gdynia Ilustracje banvne - Studio Spartan, Gdynia Druk i oprawa - Bernardinum, Pelplin

ISBN 83-915444-4-3

Spis treSci
Od redakcji

I. Theory of the ship - teoria okretu
1. Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty 2. Capacities - pojemnoSC i noSnoSC 3. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Curves, lines and scales -krzywe, linie i skale 5. Displacement and deadweight - wypomoSC i noSnoSC 6. Stability - statecznoii: 7 . Strength -wytrzymaloSC 8. Maneouvering -manewrowanie 8. Resistance - opor 10. Buoyancy -wypor 11. Ship's movements - ruchy statku 12. Draught and load lines - zanurzenie i linie ladunkowe 13. Propellers - pqdniki

11. Ships and shipbuilding - statki i budownictwo okretowe
1. Ship's types -typy statkow 2. Design and construction -projektowanie i budowanie statkow 3. Steel and unferrous materials - materialy stalowe i z metali niezelaznych 4. Other materials - inne materialy 5. Shipyard - stocznia 6. Treatment, processing and repair - obrobka i naprawa 7. Welding - spawanie 8. Ship's plans -plany statkowe

111. Ship's construction - konstrukcja statku
1. Hull - kadhb 2. Fore part construction - konstrukcja czqSci dziobowej 3. Bottom - dno 4. Bulkhead - grodi 5. Cargo compartments -przedzialy ladunkowe 6. Classification -klasyfikacja (statkow) 7. Container cell guides -prowadnice kontenerowe 8. Deck - poklad 9. Construction members -elementy konstrukcji 10. Pipes and piping - rury i rurociagi 11. Plates and plating -plyty i poszycie 12. Rudder - ster 13. Stem - rufa 14. Tanks - zbiorniki 15. Trunks and tunnels - szyby i tunele

IV. Ship's equipment - wyposaienie statkowe
1. Anchor and anchor chain -kotwica i la~icuch kotwiczny 2. Mooring equipment - urzqdzenia cumownicze 3. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Cargo lifting devices - diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ropes - liny 6. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access -urzqdzenia dostqpu 8. Opennings and covers -otwory i ich zamkniqcia 9. Ladders and gangways - trapy i schodnie 10. Deck fittings - elementy wyposazenia pokladu 11. Superstructure and masts -nadbudowka i maszty

V. Engine room - sitownia
1.1. Engine control room - centrala kontrolno-manewrowa (CMK) 1.2. Engine room - silownia 1.3. Engine room piping - instalacja rurociqgowa silowni 1.4. Valves - zawory 1.5. Air and water -powietrze i woda 1.6. Lubricating oil - olej smarowy 1.7. Engine room tanks - zbiorniki silowni 1.8. Fuel oil -paliwo 2.1. Engine - silnik 2.2. Engine operation - dzialanie silnika 2.3. Engine features - charakterystyka silnika 2.4. Engine control - sterowanie silnikiem 2.5. Turbocharger and steam turbine - turbodoladowarka i turbina parowa 2.6. Propeller shaft -wal Smbowy 2.7. Gear - przekladnia 2.8. Exhaust gas system -uklad wydechowy 3.1. Auxilieries -urzqdzenia pomocnicze silowni 3.2. Pumps -pompy 3.3. Heat and heat exchangers - cieplo i wymienniki ciepla 3.4. Fuel and oil separators - wirowki paliwa i olejow 3.5. Filters - filtry 4. (Ship's) boilers - kotly (okrqtowe) 5. Sewage treatment plant - urzqdzenie do obrobki Sciekow 6. Incinerator - spalarka 7. Inert gas system (IGS) -wytwornica gazu obojqtnego 8. Steering gear - maszyna sterowa 5.9. Electricity - elektrycznoSC 5.10. Control and automation - sterowanie i automatyka 5.11. Refrigeration - chlodzenie i klimatyzacja 5.12. Compressors and pressure - sprqzarki i ciSnienie 5.13. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.14. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 192 195 20 1 202 206 208 208 210 211 224 23 1 240 24 1 243

VI. Navigation - nawigacja
1. Astronavigation -astronawigacja 2. Bridge and bridge equipment -mostek i jego wyposaienie nawigacyjne 3. Electronic navigation aids - elektronicme urz~dzenia 4. Charts and publications -mapy i publikacje 5. Coastal navigation and approaches -nawigacja przybrzezna i podejScia 6. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i iyrokompas 7. Directions -kierunki 8. Navigation -nawigacja 9. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 10. Radar, ARPA, ATA, EPA -radar i urzqdzenia antykolizyjne 11. Tides and tide curves -p@vy i krzywa plywu 12. Track control system - system Sledzenia drogi 13. Collision Avoidance Regs. -prawo drogi morskiej 14. Ship Handling -manewrowanie statkiem 15. Weathering - sztormowanie 16. Ice navigation - zegluga w lodach 17. Radio & GMDSS communication -lqcznoSC radiowa i GMDSS 18. Telex command codes and abbreviations - kody i skroty teleksowe 19. Signalling and signals - sygnalizacja i sygnaly

VII. Cargo -ladunek
1. Cargoes - ladunki 2. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Containers -kontenery 3.1. - Types of containers - typ kontenera 3.2. - Container construction -konstrukcja kontenera 4. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 5. General cargo - drobnica 6. Reefer cargo -ladunki chlodzone 7. Cargo ventilation -wentylacja ladunku 8. Liquid cargoes -ladunki plynne 9. Ro-ro cargo -ladunki toczne 10. Cargo distribution planning -planowanie rozmieszczenia ladunku 11. Cargo stowage - sztauowanie ladunku 12. Cargo lashing -mocowanie ladunku 13. Container stowage -sztauowanie kontenerow 14. Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontenerow 15. Ro-ro cargo stowage - sztauowanie ladunkow tocznych 16. Ro-ro cargo lashing equipment - sprzqt do mocowania ladunkow tocznych 17. Forestry products stowage - sztauowanie drewna i produktbw jego przetwarzania 18. Forces acting on cargo - sily dzialajqce na ladunek 19. Cargo safety -bezpieczenstwo ladunkow 20. Chemical and gas cargoes -ladunki chemiczne i gazy

VIII. Safety of life at sea - bezpieczenstwo iycia na morzu
1. Life raft -tratwa ratunkowa 2. Life boat and rescue boat - lo& ratunkowa i ratownicza 3. Launching appliances -urz3dzenia do wodowania 4. Abandoning the ship - opuszczanie statku 5. Launching and recovering -wodowanie i podnoszenie (lodzi) 6. Personal life saving equipment -indywidualny sprzqt ratunkowy 7. Alarming in distress - alarmowanie w niebezpiecze~istwie 8. Signalling equipment and pyrotechnics -sprzqt sygnalizacyjny i pirotechniczny 9. Marine evacuation systems -morskie systemy ewakuacyjne 10. Marine accidents and salvage -wypadki i ratownictwo morskie 11. SAR helicopter operations - dzialania Smiglowca SAR 12. SAR and IAMSAR -poszukiwanie i ratowanie 13. Environmental protection - ochrona irodowiska 14. Firefighting -zwalczanie pozarow 15. Medical first aid -pienvsza pomoc medyczna 16. Safety -bezpieczenstwo 17. Personal protective equipment - sprzqt ochrony osobistej

IX. Seamenship and maintenance wiedza okrqtowa i konserwacja
1. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicq 2. Berthing and port manoeuvering - cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging - sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Cargo gear handling -obshga urzqdzen przeladunkowych 5. Mooring operations - cumowanie 6. Boat handling -manewrowanie lodziq 7. Ropes and rope works - liny i prace z linami 8. Knots and splices -wqzly i sploty 9. Cleaning -czyszczenie, sprzqtanie 10. Corrosion and rust - korozja i rdza 11. Paints and painting - farby i malowanie 12. Steering - sterowanie 13. Ship's fenders - odbijacze statkowe 14. Grease and greasing - smary i smarowanie 15. Failures and damages - defekty i uszkodzenia 16. Maintenance and repairs -konsenvacja i naprawy 17. Inspections and surveys - inspekcje i badania 18. Small elements -elementy drobne 19. Tools - narzqdzia

X. Shipping - iegluga
1. International maritime organizations and associations -miqdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje miqdzynarodowe 3. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Crew - zaloga 5. Crew matters - sprawy zalogowe 6. Accommodations -pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Work organization on board - organizacja pracy na statku 9. Area of trading -rejon zeglugi 10. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Charter - czarter 13. Charter and liner clauses -klauzule czarterowe i liniowe 14. Claims - roszczenia 15. Container trade -przewoz kontenerow 16. Contract -umowa 17. Fees, dues and payments -oplaty, naleznoici i platnoici 18. Freight - fracht 19. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Insurance -ubezpieczenia 2 1. Maritime law -prawo morskie 22. Port call -zawiniqcie do portu 23. Port operations time - czas operacji portowych 24. Shipping industry -zegluga handlowa 25. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's operations - eksploatacja statku 27. Voyage -podroi morska 28. Ship's computer -komputer statkowy 29. International safety codes -miqdzynarodowe kody bezpieczenstwa

XI. Ports and terminals -porty i terminale
1. Ports and harbours -porty i przystanie 2. Container terminal -terminal kontenerowy 3. Bulk cargoes terminal -terminal ladunkow masowych 4. Ferry and ro-ro terminal -terminal ro-ro 5. Oil terminal -terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych 6. Port authorities -wladze portowe 7. Port services -ushgi portowe 8. Port staff and work -pracownicy i praca portowa 9. Cranes - d h i g i 10. Cargo handling -przeladunek 11. Cargo handling equipment - sprzqt przeladunkowy 12. Liquid cargo handling -przeladunek kadunku plynnego

XII. Marine geography - geografia morska
1. Geography - geografia 2. Lands and oceans - Iqdy i oceany 3. Ocean currents -pqdy oceaniczne 4. Meteorology - meteorologia 5. Time - czas 6. Magnetism -magnetyzm 7. Astronomy -astronomia 8. Wind -wiatr 9. Coast -wybrzeze 10. Clouds and precipitation -chmury i opady 11. Metheorological phenomena -zjawiska meteorologiczne 12. Sea bottom - dno morskie 13. Swell and waves -falowanie i fale 14. Ice - Ibd 15. Visibility -widzialnoSC 16. Beaufort scale - skala Beauforta

Color tables -tablice barwne Annexes - aneksy Bibliography - bibliografia

Od redakcji
1. Geneza slownika i jego charakter
Historia polskich slownikow morskich siega okresu przedwojennego. Juz po wojnie ukazalo siq ich kilkanascie, o roznym charakterze i objgtosci. Kazda kolejna edycja byla wzbogacana o nowe pojqcia, co odpowiadalo szybkim zmianom w zegludze we wszystkich dziedzinach z niq zwiqzanych. W ostatnich latach ukazywaly siq glownie niewielkie slowniki specjalistyczne, w pewnej mierze odzwierciedlajqce wspomniane zmiany. Jeszcze kilkanascie lat temu na statku zbyteczne bylo slownictwo komputerowe, w zalqikach byly systemy GMDSS, zarzqdzania jakoiciq czy bezpieczeristwem, ochrona srodowiska, systemy map elektronicznych, zintegrowane systemy nawigacyjne i systemy automatyzacji silowni, globalna organizacja sluib poszukiwania i ratowania na morzu. Obok pojawiania sic nowych dziedzin wiedzy - ewoluowaly stare: zmieniaiy sic w czqsci lub w calosci przepisy konwencji STCW, SOLAS, warunki przewozu INCO, przepisy dotyczqce konstrukcji i wyposazenia statkow itd. Zmiany te majq niekiedy zasieg znaczny: mozna pokusik sie o stwierdzenie, iz corocznie pojawia sie kilkaset nowych slow i pojgC w jezyku angielskim, zwiqzanych poirednio lub bezposrednio z zeglugq. Slowniki, ze wzgledu na swq specyfikc, nie nadqzajqza wspomnianymi zmianami. W efekcie wirod marynarzy hnkcjonujq dziesiqtki krotkich i dluzszych opracowan zawierajqcych "nowinki" jezykowe, powielane i uzupelniane przez kolejnych wspolautorow. hwiadczy to o wielkiej potrzebie slownika nowoczesnego, praktycznego. Wydawnictwo TRADEMAR zdecydowalo sic na opublikowanie po raz pienvszy w Polsce slownika tak szeroko zilustrowanego. Idea takiego slownika nie jest nowa: w generalnej koncepcji niniejsza publikacja jest wzorowana na Dictionnaire maritime thematique anglais etfrancais, opublikowanym w roku 1991 przez francuskie Wydawnictwo Masson. Roinice polegajqna unowoczesnieniu slownictwa, wzbogaceniu poprzez wprowadzenie nowych podrozdzialow (pienvsza pomoc, ratownictwo iycia, ochrona Srodowiska, zarzqdzanie jakoiciq i bezpieczenstwem, automatyka itd.), pominigiu tematyki zeglarstwa i rezygnacjg z cz&i pienvowzoru, ktore majq charakter slownika frazeologicznego. Slownik niniejszy w efekcie nie aspiruje do nazwy "morski", poniewaz nie ujmuje slownictwa z niektorych dyscyplin morskich. Ograniczono slownictwo z zakresu oceanologii, oceanografii, budownictwa morskiego. Pominigto (z pewnymi wyjqtkami) archaizmy jqzykowe i p o j ~ cia, ktore juz wychodzq z uiycia. Uwzglgdniono natomiast podstawowe slownictwo z dziedzin niezbcdnych wspolczesnym marynarzom w trakcie ich pracy na morzu, jakkolwiek bezpoirednio z morzem niezwiqzanych. Stqd zdecydowano siq na nazwg "Angielsko - polski slownik marynarza", jako bardziej odpowiadajqcqjego charakterowi. Zamieszczona w koncu slownika bibliografia wskazuje podstawowe irodla, z ktorych zaczerpnieto znaczqcq czqSC prezentowanych poj& Naleiy pamigtac, iz kaidy kolejny slownik jest efektem kompilacji poprzednich, uzupelnionym o nowe pojqcia a jednoczeinie pomijajqcym okreilenia, ktore wychodzq z uzycia. W niniejszym opracowaniu mozna wicc znaleiC zarowno pewne elementy najstarszych slownikow angielsko - polskich (np. Slownik angielsko - polski handlu morskiego, U! Skibicki, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze 1951)jak i szeregu relatywnie nowych publikacji, jakie ukazaly sic po roku 2000.

reference systems (nawigacyjne systemy referencyjne) czy dynamicpositioning (pozycjonowanie dynamiczne). niz zawartoSC poprzednich polskich slownikow morskich. w dzisiejszej zegludze ladunkiem stak sig moze niema1 kazdy materialny produkt dzialalnoici czlowieka. To z kolei pociaa za sobqpowstawanie kolejnych okreilen: DP Vessel czy DP Vessels Owners Association . zwiqzanymi np. UznaliSmy bowiem. Podano w slowniku nie tylko slowka. jak nowych INCO terms. najbardziej charakterystycznych i najczgiciej w transporcie morskim spotykanych slow zwiqzanych z ladunkami chemicznymi. iz niniejszy slownik w zadnej mierze nie jest podrqcznikiem z zakresu np. safety contour.Trzeba podkreiliC. z jakimi redakcja slownika musiala siq uporad. Uklad ten ma oczywiicie swoje wady i zalety. wrgcz niemozliwego do rozwiqzania problemu powiqzania ilustracji z tekstem przedstawionym w porzqdku alfabetycznym. Jednak zawartoSC tej czqici jest daleko bogatsza. map elektronicznych. Do pienvszych nalezy klopotliwa procedura poszukiwania znaczenia slowa. tak charakterystycznego dla wigkszoSci slownikow. zamieszczenie nazw wszystkich. Prosimy o przesylanie ich na adres e-mailowy redakcji trademar@post.pl w miarq moiliwoSci . Podobnie sprawa siq ma z pojqciami technicznymi. Budowa i spos6b korzystania ze slownika Slownik ilustrowany ma specyficzny charakter i wymaga dokladnego zapoznania sig z jego strukturq. IloSC samych tylko chemikaliow przewozonych transportem morskim siega kilkunastu tysigcy. Zamieszczono wiqc jedynie okolo setki wybranych. sztauowania. Zaproponowanie takiego ukladu jest wynikiem trudnego. Jest on podzielony na 12 rozdzialow tematycznych. automatyzacji silowni. 3. postanowila zwrocic siq do Czytelnikow z apelem o pomoc w zbieraniu nowych okreilen niezbqdnych dla uzupelniania niniejszej publikacji. bez niebezpieczenstwa zmiany tej publikacji w slownik chemiczny. slownik niniejszy bgdzie najbardziej uzyteczny dla osob posiadajqcych juz pewnq znajomoSC jgzyka angielskiego. systemu GMDSS. iz wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia statkowej silowni powinny siq w niej znaleic.z podaniem zrodla. ale i wiele powszechnie uzywanych na morzu zwrotow. jest niemozliwe. Pojawily sig nowe pojqcia w tradycyjnej nawigacji. z silowniq okrqtowq. urzqdzen AIS. Wprowadzono szerokie omowienie pojgc z nowoczesnej nawigacji zintegrowanej. ktorego w ogole nie jesteimy w stanie powiqzaC z zadnym rozdzialem tematycznym. Redakcja slownika. bylo pytanie o jego zakres merytoryczny. Jednak olbrzymig z punktu widzenia marynarza (czqsto dopiero uczqcego siq trudnego i specyficznego jqzyka zawodowego) zaletq . Rysunki w nim zawarte shzq jedynie ilustracji omawianych pojgk i nie mogq zastqpic wyczerpujqcych instrukcji postqpowania i fachowych poradnikow. wprowadzanie nowych dokumentow (w tym elektronicznych) rowniez rozszerza istniejqce slownictwo: uwzglqdnienie w slowniku dokumentow Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow (FIATA documents) wydaje sig rownie konieczne.DPVOA (Stowarzyszenie Armatorow Statkow DP). Postgp w organizacji zeglugi. zdajqc sobie sprawq z zakresu i szybkoici zmian w zegludze. 2. Zakres slownika Jednym z glownych dylematow. GPS. Pienvszs~ rzucajqcq siq w oczy odmiennoiciq jest odejScie od ukladu czysto alfabetycznego. Nadmiar pojgC z tego zakresu zamienilby slownik w techniczny. jak: safety bearing. systemow referencyjnych. Dla przykladu. systembw pozycjonowania dynamicznego. obshgi urzqdzen silowni itd. W efekcie. Z rysunkbw nalezy zatem korzystad z wielkq ostroznoiciq. co nie bylo celem redakcji. Kazdy z nich dzieli sig dalej na kilkanakie podrozdzialow i dopiero na tym poziomie znajdujemy uklad alfabetyczny. zintegrowanych systemow sterowania i kierowania statkami.

Dopelnieniem (nieslychanym jak na brytyjski tradycjonalizm) zmian jqzykowych jest dyskusja na temat czy statekjest she..jest wlainie przedstawienie pojqC obok sqsiadujqcej z nimi ilustracji.. umieszczonego na koncu slownika... Coraz czqsciej zamiast tych ostatnich okreilen stosowane jest zresztq carrier. by po jakimi czasie zniknqC. Dzisiejsze metody naboru marynarzy jak i towarzyszqce im slownictwo sqzdecydowanie odmienne. wraz z ekspansjqjqzyka angielskiego. Stare formy i zwroty zanikajq (zachowujqc jedynie wartoiC historycznsl). Oryginalne znaczenie home w morskim jqzyku angielskim odnosilo siq do Wielkiej Brytanii.. Marynarz.statkow poziomego ladowania.Niektore z tych okreilen mozna traktowaC jako archaizmy. techniki. Pewne okreilenia w zeglugowej praktyce pojawiajq sic. Wraz z rozwojem technologii przewozow pojawialy sig nowe okreilenia istniejqcych juz przedmiotow i obiektow. ale jest pojqciem zwiqzanym poSrednio. iz nastqpujqce po nim slowo nie jest bezpoirednio powiqzane ze slowem kluczowym.. Jeili wir6d slow kluczowych niekt6re sq zamkniqte nawiasem. slowo to upowszechnilo siq w zegludze swiatowej a jego znaczenie uleglo rozszerzeniu.angielskiego. system Consol). w stosunku do ktorych przyjclo sic uzywaC okreSlenia: ro-ro. MySlnik natomiast wskazuje. Zaciera siq w jqzyku angielskim roznica pomiqdzy seafarer i seaman. Tylda przed lub po slowie powiqzanym zastqpuje slowo (lub slowa) kluczowe. key words slowa kluczowe. niezbcdne dzisiaj. Podobny jest cel alfabetycznego indeksu polsko . Z czasem. bez wzglqdu na kraj pochodzenia armatora czy umiejscowienie portu macierzystego. zwyczaju morskiego i morskiej wymiany towarowej obsenvujemy nieustanny romoj i ewolucjq morskiego jqzyka angielskiego. gdzie z kolei opuszczal jak najszybciej "goicinne" jego poklady i. Brytanii i zeglugq wok01jej wybrzezy. Zwiqksza to nieco objqtoiC slownika ale jednoczeinie ulatwia korzystanie z niego. W oryginale oznaczalo ono malo subtelnq metodq "rekrutacji" zalogi statku. Obecnie home bound stosowane jest potocznie dla okreilenia podrozy powrotnej kazdego statku. ktory ma za zadanie nastqpnego dnia dokonaC przeglqdu np. wirowki. Na przyklad statki o tradycyjnych metodach przeiadunku (pionowego) przyjqto nazywaC "10-10" ("lift-odlift-off') dopiero po wprowadzeniu do eksploatacji zupeinie nowego typu . ktora przetnvaia na morzu rowno wiek. tylda odnosi siq do slowa (slow) poza nawiasem. Przykladem tego moze by6 siabo dzii znane w Wielkiej Brytanii okreilenie to be shanghaied. Spojony i zamustrowany siiq marynarz trzeiwial dopiero w morzu na statku zmierzajqcym do Chin. 4. a uprawiajqcy zeglugc pomiedzy Szczecinem a Gdyniqplywa w home trade .. pojawiajq siq w ich miejsce nowe. Zatem okreilenia home bound czy home trade oznaczaly odpowiednio: rejs powrotny do W. tak nierozlqcznie zwiqzane z historiq zeglugi brytyjskiej powoli zanikajq na rzecz na przyklad Collective Bargaining Agreement (potocznie nazywanym przez marynarzy "CBA"). w tekicie wytluszczono tzw. stawai siq latwym lupem handlarzy opium. Rozwoj morskiego slownictwa angielskiego i konsekwencje tego Wraz z rozwojem cywilizacji. ship (niegdyi stosowane glownie do okrqtow wojennych) i vessel (zwykle . czy it . . moze bez problemu zapoznaC siq w jednym miejscu z podstawowym slownictwem niezbcdnym do tego celu.. Dla latwiejszego zlokalizowania waznych pojqC. Tak stalo siq z caloiciq komunikacji radiotelegraficznej. inne przeszly w niebyt jako zwroty calkowicie zapomniane. czy tez z niektorymi innymi okresleniami (mammooth tanker. Opisany powyzej uklad slownika spowodowai w wielu przypadkach koniecznoSC powtorzenia niektorych slow w roznych podrozdzialach. Proces wymiany obsenvujemy nieustannie: Ship's Articles. pod ktorymi wymieniono slowa i okreilenia powiqzane.statek handlowy). Zatem statek polski zmierzajqcy do Polski jest home bound..

zaS holownik zalecajqprzyjqk on the shoulder (doslownie "na ramieniu".Nowe technologie. niekiedy na silq. W Polsce podobnego zadania podjql sip Polski Komitet Normalizacji. lancuch mocujqcy itd. zastepujqcy angielskie tight (tu: napinaC.. Niekiedy odgomie ustalone okreilenia przegrywajq z uzywanymi w praktyce.. Tymczasem (by6 moze jest to skutek wplywbw amerykanskich) wspolczeSni marynarze (rowniez brytyjscy) chqtniej poslugujq siq pojqciem draft. r6znego rodzaju nowotworami jqzykowymi. Gdybyhmy kurczowo trzymali siq "naukowych" okreslen wprowadzanych przez rozne powaine gremia. W wielu innych .z roznym skutkiem. W Polsce do46 bezskutecznie (i glownie w krqgach wojskowych) propagowano okrehlenie "urzqdzenie radiolokacyjne" lub krocej: "radiolokator". Tq bataliq (na szczqhcie) przegrano. ale postqp technologiczny spowodowal.tworzone jest zupelnie nowe slowo... Wobec relatywnie slabej pozycji polskiej floty na przestrzeni naszej historii..". RoznorodnosC ta zmusila Miqdzynarodowq Organizacjq Standaryzacji (ISO) do podjqcia proby normalizacji nazewnictwa. harbor zamiast harbonp. ur itd. Mozna zatem postawiC pytanie: czy jest sens bezkrytycznego upierania siq przy "shsznych" nazwach? Jehli 99 proc. dziqki czemu mlodzi adepci sztuki zeglarskiej na picknym zaglowcu nie czujq s i jak na wozie drabinia~ stym. marynarzy uzywa okrehlenia "poler" (z ang. Najczqhciej slowo (lub slowa) juz istniejqce jest adaptowane dla okreslenia nowego pojqcia (np. 5. roll-trailel. Obecnie sq to nazwy zapomniane i w zegludze powszechnie uzywa sic okreslenia radar. Rzadziej . to adaptowanie nazw producentow jako powszechnie stosowanego okreilenia. Inny przypadek. tzn. Wszystkie wspblczesne jqzyki wykazujq tendencjq do upraszczania. bollard). to czy warto bezskutecznie narzucak im "pachol"? . Obsenvujemy przy tym dwie r6zne drogi powstawania nowych pojqC. zgodnie z zasadq "Polacy nie gqsi. dziS studenci szkol morskich citgnqliby na iaglowcach szkolnych "lejce" (zamiast "brasy"). i i wielkosk ta podana (w odniesieniu do kontenerowca) w TEU zmienia siq wraz z rozwojem nowych konstrukcji okrqtowych. Morski jqzyk angielski jest wiqc jqzykiem zywym. Pienvotnie by1 to skrot od Radio Detecting and Ranging czyli RaDaR lub czqiciej: RADAR. Okresy nasilonego patriotyzmu owocowaly probami wzbogacenia polskiego jqzyka morskiego. w okolicach obla dziobowego). Podjqte lata temu prace tnvajq nadal . mobrey. to rowniez nowe okreslenia. aby obrocid "orczyki" jczyli "reje"). inne wywolujqniekonczqce siq dyskusje fachowcow.w poczqtkowym okresie probowano zastepowak je roznymi propozycjami lokalnymi. Tak sprawy siq mialy z nazwami potocznymi: m a j . jako wlahciwy odpowiednik polskiego "zanurzenie".. Amerykanizmy to nie tylko upraszczanie pisowni czy wymowy.). Z czasem pisowniq zmieniono na radar i to okreilenie przyjqlo siq powszechnie w krajach anglojqzycznych. Zdecydowanym amerykanizmem jest tite. n a c i ~ a C hcitgacz. WipkszoSC polskich slownikow podaje draught. czerpala ona wiele z innych jgykow. Amerykariscy piloci w Kanale Panamskim z upodobaniem stosowali fruit boat dla okrehlenia chlodniowca. . Obfite slowotw6rstwo producentbw i uiytkownikow ma swoje konsekwencje. szybko ewoluujqcym. cassette)... Pojqcie panamax odnoszqce siq do wielkoici statk6w mogqcych przeplynqk Kanalem Panamskim generalnie zachowuje swe znaczenie w odniesieniu do ich maksymalnych wymiarow w metrach. Polskie slownictwo morskie Ciekawym przykladem powstawania i ewolucji nowego slowa/nazwyjest radar. zwyczaje i organizacja w zegludze sqglownym powodem ewolucji morskiego jqzyka angielskiego. w postaci wielu okreSlen tych samych rzeczy czy procesbw.

powinno by6 akceptowane w Polsce? Zaryzykujp stwierdzenie. Wrqcz nieprzethmaczalny angielski dziwolilg deadman alarm. Niektore polskie okreilenia sa. Potwierdzenia shsznoici takiego poglqdu nie trzeba daleko szukaC.wywodzi siq z czasow..skroty stosowane w korespondencji i w dokumentach . skracania i ulatwiania komunikacji i korespondencji. silowni okrqtowych itd).sterowanie awaryjne escape .Powyzsze przypomina innqwojnq stoczona. do jakiego stopnia nazewnictwo np. publikujqc w roku 1991 MARVOC (Slownik skrotow stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim). Z drugiej strony slowniki tlumaczq piping jako "ruraz". Jako odpowiednik general cargo. juz dla wygody stosowany jest obecnie przede wszystkim w korespondencji e-mailowej.zadna ustawa nie nakloni uzytkownikow do stosowania nowotworow (proponujq: "dziwotworow". iz iwiatlo "blyska" a nie "blaska" .) doslowne.. praktyczne i dobre okreilenie polskie. iz jeili juz istnieje zgrabne. Tym- . Te roznice sq wyrainie widoczne przy przekladzie fachowych publikacji. bowiem cbz martwej osobie po alarmie .. W jqzyku polskim zaleca sip stosowanie okreilenia "plawa" jako odpowiednika angielskiego buoy. Thmaczenie nie jest (i slusznie. "maszyny matematyczne" itd. w miejsce powszechnie stosowanego przez marynarzy "boja".droga ewakuacji itd. Jeili zgrabniejsze... Dla przeciwwagi inny przyldad. W Polsce sprawq zebrania i uporzqdkowania skrotow stosowanych w zegludze zajql siq Uniwersytet Gdahski. System ten. jqzykoznawcy bitwq tq przegrali doiC szybko i nikt dzisiaj nie neguje poprawnoici okreilenia komputer. Zbior ten (nastppnie rozszerzony) nie obejmujejednak skrbtow z innych (poza handlowymi) dziedzin (np. Jpzyk angielski pozwala na krotkie i precyzyjne opisanie pewnych poj& ktbrym odpowiadajq polskie okreilenia wieloczlonowe: forestry nalezaloby przethmaczyC na polskie "drewno i produkty jego przetwarzania". Ocenia sib ze w szeroko pojetej zegludze stosuje sip kilkanaicie tysiqcy skrbtow. stan awarii boat .. nawigacji technicznej... "maszyny liczqce". ale trudny do podwazenia podnosi sip.lbdi ratunkowa brake -hamulec bezpieczenstwa call -wezwanie (wywolanie) w niebezpieczenstwie -control . latwiejsze w uzyciu lub lepiej oddajqce istote sprawy jest okreilenie oryginalne . Niekiedy wreszcie w roznych kontekstach angielski wyraz ma zupelnie inny polski odpowiednik: erneP.. pozostanie ono w praktycznym uzytku bez wzglqdu na okolniki. co zapewne brzmi nader zgrzytliwie dla purystow jqzykowych . majq o kilkanaicie procent wiqkszq objqtoSC. zwlaszcza w zegludze.. przydhgie: crude oil carrier to "zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftowej". ale dla fachowcow w pelni zrozumiale i zawiera pozqdanq informacjp. Zresztq w polskich irodowiskach morskich istniejqzadawnione i nie do konca rozstrzygnipte spory: czyflashing light to "Swiatlo blaskowe" czy "blyskowe"??. - Wspolczesny jpzyk (nie tylko morski) zawiera ogromnq iloiC skrotow. w jqzyku polskim.) polskich. Niewielka z tego czqiC .stan zagroienia. gdy w korespondencji telegraficznej platne byly poszczegblne slowa.w Polsce ze slowem "komputer". z gracjq i bardzo praktycznie przelozono na polski "alarm wachtowy". Swietnie przyjqio siq t a k e i funkcjonuje powszechnie polskie "drobnica". ktbre po tej operacji. angielskie.. bqdqcych efektem tendencji do upraszczania. Jako argument humorystyczny.. Nie wymyilono przy tym (ze wzglqdu na oczywistq trudnoik) odpowiednika wyrazu buoyage ("oplawienie" byloby nie do przyjpcia?) i z koniecznoici.. Pomimo heroicznych bojow o "czystoiC" polskiego jpzyka i uzywanie okreileli: "maszyny cyfrowe". Konsekwentnie zatem nalezy zadaC pytanie szersze. acz niekonsekwentnie akceptuje sip jako prawidlowe okreilenie "obojowanie".gency .

Z. st. st. kpt. Gdynia. Sprawa byla prosta w przypadku skr6tow stosowanych w korespondencji telegraficznej i teleksowej. maj 2003 r. Jerzy Dzienisz. mgr inz. Szczegolnie jednak wielki wklad pracy. W koncowej czcici slownika zawarto zestawienie najwainiejszych skrotow wraz z ich rozwinieciem w jczyku angielskim i polskim. Marian Dylewicz. Iain Leak oraz inz.W. GMDSS czy IMO) sq pisane duzymi literami. pozostale (charakterystyczne glownie dla korespondencji) . j~zykoznawcowjak i wydawnictwa. Problem sprawia usystematyzowanie pisowni shotow.W. jako ze jest to obecnie bardzo widoczny i powszechny trend. W niniejszym opracowaniu przyjeto zasadc. wprawiajqc w zaklopotanie zarowno uiytkownikow-praktykow. W piimiemictwie fachowym i w iyciu codziennym stosowane sq wymiennie i generalnie bez logicznego klucza litery male i duze. skomplikowanej problematyce Redakcja chcialaby na koniec wyraziC slowa uznania i podziqkowania grupie konsultantow. Obecnie w praktyce. Z.W. iz skroty od n a m wlasnych (np.to najwainiejsi z licznej ich grupy. raz litery skrotow przedzielane sq kropkami . Marian Kamitiski. ini. mech.Ryszard Wawruch. Generalnie kropki sq pomijane. kpt.innym razem (coraz czciciej) kropki sic pomija. wiedzy i zaangazowania w powstanie tej publikacji wnieili: dr inz. radiooficer I kl. Z. w roznych publikacjach a nawet w slownikach angielskich na przemian te same skroty pisane sqmalymi lub duzymi literami: dwt i (bardziej tradycyjne) DWT sq w tym sensie rownoprawne. Wspominajqc o powyzszej.malymi. kt6rym slownik niniejszy w znacznej mierze zawdziecza swq ostatecznq forme: dr Boleslaw Borzycki. capt. okr. Eugeniusz Kazanecki.Andrzej Sliwinski . mgr Tomasz Darski. inz kpt. okr. Jednoczeinie "produkcja" skrotow stale roinie. inz.czasem istnieje zbior (niepublikowany) obejmujqcy ponad 12 000 skr6t6w ze wszystkich dziedzin zwiqzanych z zeglugq. w ktorej zawsze wystepowaly wylqcznie duze lub wylqcznie male litery. mech. korym Redakcja sklada tq drogq wyrazy wielkiej wdziccznoici i uznania. .

Dimensions and proflles -wymiary i ksztalty 2. Propellers -pedniki . Maneouvering -manewrowanie 9. Displacement and deadweight -wypornoif i noInoSC 6. Ship's movements -ruchy statku 1 12.statecznoIf 7.1. lines and scales -krzywe. Draught and load lines -zanurzenie i linie ladunkowe 13. Capacities -pojemnoSC i noScnoSC 3. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Buoyancy -wypdr 1 . Curves. Stability . Resistance -op6r 10. Strength -wytrzymaloif 8. Theory of the ship .teoria okretu 1. linie i skale 5.

wymiary i ksztalty length overall/ dlugoSC caikowita I \ length on waterline/ diugoSC wodnicy konstrukcyjnej Z 3 L ) - 3 a$ 2 *' length between perpendiculars/ divgosC pomigdzy pionam. 1 &: & k Q a length overall underwater hull/ diugosc caikowzta podwodzia 6 - a I 2 4 S free board/ wolna burta \ breadth/ szerokosc parallel body length/ dlugoSC cylindrycznej cz&i kadluba dead m e / podoblenie r length of run/ dlugoii zaoblenia rufowego -I- --..- length of entrance/ diugoid zaostrzenia dziobowego camber/ wypukloSL: pokladu . THEORY OF THE SHIP Dimensions and shapes . ' 1. parallel middle body/ midship body/ cylindryczna czgSd kadiuba finite element model of a double-hull tanker (model zbiornikowca o podwojnym kadiubie rozchylenie dziobu sheer line/ .

szerokoSC na wrqznicy -on waterline .zanurzenie konstrukcyjne extreme -najwiqkszy breadth .Srodek line . linia Srodkowa.deck line linia Srodkowa pokladu chamfer .oS rzqdnych of roll .oS odciqtych of ordinates .cylindryczna czqSC kadhba . statku) draught .wspolczynnik pelnotliwoSci czqSci dziobowej of the run .statek smukly fine-lines .dlugoSC zaostrzenia dziobowego .wspolczynnik pelnotliwobci zaostrzenia dziobowego of the afterbody .osie kadluba lines .wspolczynnik pelnotliwoici przekroju wodnicowego curvature -zaoblenie (kadhba).smukloSC kadhba of the stem .dimensions (dims) -wymiary . TEORIA OKReTU - - -- - - - - - - - - - - .prismatic of the forebody .of the forebody .ksztalt kadluba breadth .oS kolysania of symmetry -oS symetrii -system .smukly (statek) fineness smukloSC of the form .wspolczynnik pelnotliwoici czqsci mfowej .wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza . szerokoid calkowita -draught -zanurzenie najwiqksze.osie axis .cylindryczna czqsc kadluba plan .h i e teoretyczne kadluba .frame section .wspolczynnik pelnotliwoSci zaostrzenia rufowego body -kadlub statku axes .wspolczynnik pelnotliwoSci wzdhznej kadluba .zalamana linia (powierzchni kadhba) length .statek smukly ship .midship .moulded .cylindryczna czqSC kadhba dimension -wymiar .Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty angle of entrance -kqt zaostrzenia dziobowego angle of run .midship section .krzywizna (np. krzywizna dead flat .wspolczynnik pelnotliwoici dziobowej czgSci kadluba -vertical prismatic -wspolczynnik pelnotliwoSci pionowej .poprawka na dhgoSC of entrance .extreme -najwiqkszy of section .prismatic of the afterbody .wspolczynnik pelnotliwosci przekroju wrqznicowego -maximum section wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .ukosne Sciqcie. wrqgu) beam .szerokoSC statku -moulded szerokoSC na wodnicy konstrukcyjnej base .owrqzenie kadluba.szerokoSC na wodnicy centre . owrqzenie teoretyczne shape .wspolczynnik pelnotliwoici wzdluznej .wspolczynnik smukloSci (kadluba) fine .linia podstawowa -plane -plaszczyzna podstawowa (teoretyczna) block coefficient .smukloSC rufy .wsp.linia (06) symetrii.oS -of abscissae . plaszczyzna symetrii .ratio -wspolczynnik smukloici kadluba knuckle line .cylindrical - 1.dhgoSC najwiqksza fatness ratio .oblo burt o malym promieniu coefficient -wspolczynnik of fitneness .smukly form vessel .szerokoSC (statku) .zanurzenie .wymiary glowne (np. podstawa line .wspolczynnik pelnotliwoSci kadluba of entrance .middle . zanurzenie maksymalne length .wspolczynnik smuklosci corection .main -s -wymiary glowne (statku) -principal -s .uklad osi kadluba backsweep .wspolczynnik pelnotliwoici mfowej czqici kadhba .kqt zaostrzenia rufowego axes .waterplane .prismatic .najwiqksza szerokoSC statku.dlugosc -between perpendiculars (LBP) -dlugobc miqdzy pionami constant . sfazowanie chime .form -wspolczynnik pe~notliwoSci . pelnotliwoici wodnicy - - -- - ---- - - - - - - - - - .baza.

rufbwa perpendicular.fbre body/ czeii. tf' orward nadburcte jbrecustle deck/ poklad dziobowki rzutpionowy Iinii teoretycznych midship section plane/ plaszczyzna owreia I fine offlolation/ wodnica Lupper deck/ poklad gorny . body plan/ plan przekrojdw wrggowych bulwark/ oklad dzioh6wki ad iia t ajt perpendicular/ pion rufbwy Lbotrom/ dno mid section/ owreiel Luzer body/ cz@ rufiwa \.Body plan -h i e teoretyczne kadtuba frames section plan.

extreme overhanging stern -nawis rufowy zaoblenia rufowego perpendicular-pion -of the parallel middle body .streamlining -ksztalt oplywowy theoretical naval architecture-teoria okrqtu na paraller middle body . pomierzanie (np. najwiqk.szerokoSC rejestrowa (statku) -overall (LOA) .dlugoSC - - - - - - - - - - - - - - - - .-dlugoit skrajna .1.zaokrulona cz@C mfy -on the designed load waterline -dlugoSC (stat.pomiar kadluba waterline .length between -s . w. tonazowa .dhgoSC calkowita (statku) depth -wysokoSC rejestrowa (statku) on waterline (LWL.dlugoiC na wodnicy la.dlugoiC pomiqdzy pionami dunkowej on summer load line -dlugoik (statku) mie.szerokoSC pomiarowa (statku) main dimensions -wymiary gkowne (statku) coefficient -wspolczynnik pojemnoici bmtto main particulars -wymiary glowne (kadluba) measurement .odchylenie od pionu ku) na wodnicy konstrukcyjnej of stern . d.rake .of run - ..dlugoSC na wodnicy konstrukdu) scantlings -wymiary elementow konstrukcyjcyjnej nych kadluba wynikajqce z przepisow klasylongitudinal -wzdluzny coefficient .. w.szerokoSC na wodnicy overhang -nawis (mfowy) .) .cylindryczna czqiC tonnage -tonaz kadhba.ballast -wodnica balastowa midship section -owrqze.zanurzenie maksyrnalne..after -przegigie rufowe draught . tonazowa jemnoici statku) length . TEORJA O W T U . podepth -wysokoiC pomiarowa.fore .forward .dlugoSC (statku) na wodnicy registered -rejestrowy konstrukcyjnej -breadth .dlugoSC pomiarowa.pion dziobowy drycznej czqici kadhba on load waterline . wygiqcie (pokla-waterline .perpendicular-pionowy.aft (after -) -pion rufowy .pomiar.hull . zlad poprzeczny -breadth on . prostopadly rzona na letniej wodnicy ladunkowej quarter .linia wzniosu pokladu wzdhznej mathematical ship model -matematycmy mo.sheer plan -rzut boczny (linii teoretycznych) shoulder -przegiqcie del k s z t a h kadluba maximum -najwiqkszy .1.dlugosC rejestrowa na linii wodnej round of beam -wypukloSC. wstawka cylindryczna -breadth .nawis rufowy on waterline .dhgoSC cylin.wodnica .dlugoSC (statku) length .przegiqcie dziobowe sze streamline-oplywowy gross weight -maksymalna masa brutto (to) streamline -nadawaC ksztalt oplywowy -moulded depth -maksymalna wysokoSC bocz.wspolczynnik pelnotliwoici fikacyjnych sheer line .

statkow) register of shipping .przestrzen potrqcona (przy pomierzaniu statku) .znak tonazowy measurement .rejestr (np. noinoic ladunkowa -plan -plan pojemnoiciowy gross .net .oplaty tonazowe mark .iwiadectwo pomiarowe.statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoSci ladowni .rejestr statkow register tonnage -tonai rejestrowy register ton (RT) .pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna .tona pojemnoici (1. kubatura .przestrzen potrqcalna . obecnie nie stosowane) registry (of a ship) .pomiar pojemnoici (statku) -- - - - - .deductible .grain .ciqzar brutto measurement -pomierzanie . obecnie nie stosowane) -tonnage (GT) -pojemnosc brutto.przestrzen potrqcana (przy pomiarach statku) na silowniq register .brutto register tonnage (GRT) .good ship .83 m3. poklad tonazowy dues .tona rejestrowa (2.1.pojemnoSC ladunkowa dla be1 .noinoiC (statku) netto.gross -pomiar pojemnoSci brutto .gross tonnage .grain cubic -pojemnoiC ladunkowa statku dla ziama (w m3 lub cuft) .tona noinoici tonnage -tonaz -certificate .pomiar pojemnoici brutto of tonnage -pomiar pojemnoici (statku) ton .cubic . tonaz brutto -weight . THEORY OF THE SHIP Capacity -pojemnoSt5 i noSnoSt5 admeasurement-pomiar pojemnoici (npstatku) capacity -pojemnoiC -bales .cargo -przestrzen ladunkowa .tonaz rejestrowy brutto (obecnie nie stosowane) ton . obecnie nie stosowane measurement .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) .machinery -przestrzen silowni Suez Canal tonnage -pojemnoiC statku okreSlona wedlug przepisow Kanalu Sueskiego ton -tona burden .netto measurement -pomiar pojemnoici netto -register ton (NRT) -ton rejestrowych netto -registered tonnage (n) -tonaz rejestrowy netto - - - - - - - - -tonnage (NT)-tonaz (rejestrowy) netto.exempted -przestrzen wylqczona (nie wliczona do tonaiu) .83m3.1893 m3) net .deducted . certyfikat pomiarowy deck -poklad pomiarowy.rejestracja (statku) space -przestrzen.tona rejestrowa (100 stop3 = 2.pomiar pojemnoSci netto Panama Canal tonnage -pojemnosC statkupomierzona wg przepisow Kanalu Panamskiego propelling power deduction .

plaszczyzny i przekroje body .1.uklad osi plywania frame -pole przekroju wrqznicowego line -wreg teoretyczny spacing .plan owrqzenia half breadth plan -rzut pionowy (linii teoretycznych).kadlub statku axes .plaszczyzna plywania -of symmetry -plaszczyzna symetrii .water line -przekroj wodnicowy profile -przekroj wzdluzny statku section -przekroj (wrqznicowy) area -pole przekroju -modulus -wskainik wytrzymaloici owrqza -plane -plaszczyzna wrqznicowa transverse -poprzeczny section area -pole przekroju wregowego section plane -plaszczyzna wrqznicowa section .designed plaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej section -przekroj wodnicowy - - - - - - - - -- - Planes -plaszczyzny midship section plane/ 'ongitudinal centre plane/ hszcz).wregi teoretyczne.h i e teoretyczne kadluba buttock -przekr6j wzdluznicowy line -wzdluznica -plane -plaszczyzna wzdhznicowa cross section -przekroj poprzeczny --area of vessel -pole przekroju wregowego diagonal -przekroj ukoinicowy (statku) line .owrqzenie wzdluzne section -zlad wzdluzny. linie podziah wregowego vertical datum plane at the midship section plaszczyzna owrqza waterplane -plaszczyzna wodnicowa area -pole przekroju wodnicowego . poktadu fotward perpendicular/ pion dzioboxy ! pion r u j b ~ y after perpeitdicular/ .odstqp wregowy framing -owrqzenie -plan .moulded base -plaszczyzna podstawowa of floatation . zlad poprzeczny plane -plaszczyzna owreza moulded base plane -plaszczyzna podstawowa plane -plaszczyzna . przekroj wzdluzny view -widok wzdluzny -- - - - - midship bend -owrqze.above water lateral -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqici kadhtba .midship -plaszczyzna owrqza .zna symetrii i deck line/ lirzia przecigcia deck centre line. zlad poprzeczny midship section -owrqze.TU Planes and sections . TEORIA 0KRE.osie kadluba lines .ukoinica fixed axes system . rzut wodnicowy half-breaths -rzqdne wodnic inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) line of flotation -wodnica longitudinal -wzdluiny centre plane -plaszczyzna symetrii framing .

1. THEORY OF THE SHIP .

linii teoretycznych) stations .square .krzywa calkowa momentu przekroju wrqinicowego wzglgdem owrqza of metacentric radii -krzywa promieni metacentrycznych of moment to change trim one inch -krzywa jednostkowego momentu przeglqbiajqcego of resistance .krzywa odciqtych Srodkow ciqzkoici wodnic -of flotation -krzywa rzeczywistych Srodkow geometrycznych wodnicy of heeling moments .skala ladunkowa sheer plan .obrys zewngtrzny wrcgow plot a curve -wykreSlaC krzywq point of inflection .Bonjean .krzywa pol przekroj6w wodnicowych of weight -krzywa ciqzarow -of wetted surface-krzywa powierzchni zwilzonej kadluba lines drawing .hydrostatic -krzywe hydrostatyczne -hydrostatic -for trimed ship -krzywe hydrostatycme statku przeglqbionego (krzywe Firsowa) of areas of section .skala przyrostu zanurzenia .family of -rodzina krzywych .Curves.krzywa oporu -of righting moments -krzywa momentow prostujqcych of righting arms .rzut boczny (wzdluznicowy.punkt przegiqcia (krzywej scale .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczyzny podstawowej of water planes areas .krzywa pol przekrojow wrqinicowych of shearing forces -krzywa sil tnqcych of stability .krzywa calkowa przekroju wrqznicowego -of bending moment -krzywa momentu gnqcego of buoyancy -krzywa wyporu of centre of gravity of waterplanes .krzywa ramion prostujg cych (krzywa Reeda) .skala Bonjeana .skala zanurzenia .draught .krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) of stability of form -pantokarena -of statical stability-krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) -of tons per inch immersion -krzywa zmiany zanurzenia od przyjqtych ciqzarow jednostkowych -of transverse metacentres -krzywa poprzecznych metacentrow -of transverse moment of inertia of water plane -krzywa poprzecznego momentu bezwladnoSciowego of transverse moment of section .of sectional areas - 1. linie i skale curves -krzywe .linie podzialu wreowego .krzywa momentow przechylajqcych of height of metacentre -krzywa wysokoici metacentrum of loads -krzywa obciQe6 -of longitudinal centres of buoyancy -krzywa odciqtych Srodkow wyporu -of longitudinal centre of floatation .immersion .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczymy symetrii -of vertical centres of buoyancy -krzywa wysokoSci Srodkow ciqzkoici of vertical metacentre . TEOIUA O W T U - - - - - - - - - - - . linie podzialu wrcgowego - - - - - - - - - .loading .skala .odcigta Srodka ci~zkoici wodnicy -of longitudinal locus of the centres of buoyance -wzdluina krzywa Srodkow wyporu -of longitudinal metacentres -krzywa wzdluinych wysokoici metacentrycznych -of longitudinal moment of inertia of water plane -krzywa wzdluinego momentu bezwladnoSci of longitudinal moment of section . lines and scales -krzywe.cross of stability -pantokareny .wrqgi teoretyczne.h i e teoretycme kadluba moulded line of frames .Bonjean .skala Bonjeana .krzywa wysokoSci metacentrum of vertical moment of section .

1.moulded .net .wypornoSC konstrukcyjna ton .wspolczynnik wykorzystania wypor- .wypomoSC -volume of .wspolczynnik wykorzystania wypomosci .skala noSnoSci.length - . DWT) -noSnoSC (statku) - - - - .curve -krzywa wypomoici statku pustego (statku) zaladowanego .wypornoSC (statku) ..light displacement -wypornoSC - . u o d z ~ e deadweight in tons/ noSnoSC w tonach moment to change trim im/crn// moment przeglebiajqcy tm/cm centre ofjlotat. skala ladunkowa i r a j in meters/ :arrurzenie tv metrach metacentric height above base in centre of buoyancy from density of water/ metres/ ~ysokoSCmetacentTczna midship [m]/ odlegloid S gqstoSC wody w m nad pluszczyznq podstau.dlugoSC obliczeniowa .load .1adownoSC ratio .wspolczynnik wykorzystania wypomoSci efficiency .from midship/ odlegioSC Srodkl .-displacement coefficient - - - - Deadweight scale .(dwtc) noSnoSC ladunkowa (netto) .capacity noSnoSC calkowita (brutto) .capacity (dwcc) -noSnoSC ladunkowa netto .wypomoSC -wypornoSC .all told noSnoSC calkowita (bmtto) cargo .on in m.v yvporu od owrela [m/ d~splacemetztm tons/ tons per em zn salt uater/ draught m m / ~ j p o r n o s cu tonach slonej ton nu ctn M.obj@oiCpodwodzia .weight of . THEORY OF THE SHIP Displacement and deadweight - .tona wypornoici tonnage .carrying capacity noSnoSC - deadweight (dwt.

noSnoSC (statku) netto.inklinacja.balast wodny -waterline -wodnica balastowa ballasted -zabalastowany .departure .krzywa ramion statecznoici dynamicznej effect -efekt.righting . zaladowania . kqt przechylu -of dynamical heel -kqt przechylu dynamicznego of flooding .light .critical -kqt krytyczny of deck immersion .wysokoSC Srodka ciqzkoici ponad stqpkq condition .krzywa statecznoici dynamicznej lever -ramiq statecznoSci dynamicznej curve .1adownoSC -weight .Srodek ciqzkoici -of gravity of transverse section -Srodek cigzkoSci przekroju wrqznicowego centre of buoyancy .height of -wysokoSC Srodka wyporu centre of gravity (COG) .rownowaga stala .be in .kqt krytyczny statecznoici anti-heeling system -system przeciwprzechylowy arm -ramie .permanent -balast stab .znajdowaC siq w rownowadze .height of -wysokoSC Srodka ciqzkoici . balastowych - - - - - - - - - - - (to) calculate -obliczak calculation procedure -kolejnoSC obliczen calculator -kalkulator (to) capsize -wywrociC sig dnem do gory cargo permeability -stopien zatapialnoSci ladunku.wodnica statku pustego light ship weight .scale . balastow i zapasow light waterline .wplyw ksztaltu (kadluba) -free surface -efekt swobodnych powierzchni wind -wplyw wiatm.noSnoSC ladunkowa light condition .to -balastowak .Srodek of buoyancy .unstable .ciqzar statku pustego loading coefficient -wsp6lczynnik obciqzenia maximum gross weight .kqt zanurzenia pokladu of dip .Srodek ciqzkoici .stan na wyjScie (z portu) .tona .Srodek wyporu .rownowaga obojqtna . bez ladunku equilibrium -rownowaga .rownowaga chwiejna external -zewnqtrzny - --- -- -- - - -- --- --- --- - - - - - . wplyw naporu w.ton noSnoSci noSnoSci -tonnage (dwt) .upsetting -ramiq przechylajqce ballast -balast . empty ship .ramiq prostujqce .ciqzar netto tonnage -tonaz scale .skala ladunkowa.stable .statical of heel -kqt przechylu statycznego . wynik .neutral .arrival stan (statecznoSci) na przyjScie(d0 portu przeznaczenia) during voyage .intermediate stan statecznoici przed balastowaniem critical angle -kqt krytyczny of dynamical stability .form .zanurzenie i przeglqbienie dynamical stability -statecznoSC dynamiczna curve .Srodek wyporu of flotation .stan (statecznoici) w czasie podroiy . nasiqkliwoii.statecznoik above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba angle .statek bez ladunku. noSnoSC ladunkowa deadweight .upsetting .Srodek wodnicy plywania of gravity .netto capacity .stan (tu: statecznoici) . centre .z balastem w zbiornikach oraz ladowni balastowej .kqt przechylu of inclination -kqt przechylu of maximum righting arm . TEORIA OKRQTU .kqt .statek pusty.kqt zalewania -of heel .maksymalna masa brutto net .heavy .dynamiczny kqt krytyczny of statical stability -statyczny kqt krytyczn Y draft and trim .z balastem w zb.kqt najwiqkszego ramienia prostujqcego . s.1.skala - - - Stability .height of the above the keel .water .

1.umum righting arm/ krzywa statecznoici statycz k r z p a statecznoici dynamicznej point of curve inflection/ punkt przegiecia krzpvej capsizing angle/ kqt ~ ~ w r a c a n i a ~ \ . THEORY OF THE SHIP iStability -statecznoik metacentrum poprzeczne wodnica piywania lever/ ramie Curves of levers of statical and dynamical stability wykves ramion statecznoici statycznej i dynamicznej ma.

wyjiciowy transverse metacentre -poczqtkowe metacentrum poprzeczne transverse metacentric height .capsizing ..staly przechyl boczny (statku) loading calculator . powierzchni (cieczy) heel -przechyl statku (skutek kolysania) heeling -przechylanie siq (statku) resistance .volumetric -objqtobciowy moment przechylajqcy heeled water plane -wodnica statku przechylonego height of the -wysokoSk centre of gravity above the keel (KG) .ewoluta metacentryczna -height -wysokoiC metacentryczna -radius -promien metacentryczny stability .stan poczqtkowy.maximum .in condition . niestabilnoik.poczqtkowy wzdluiny promien metacentryczny -position of flotation -poczqtkowe poloienie statku wyprostowanego -state .: Flume free surface -swobodna powierzchnia (cieczy w zbiorniku) effect -wpkyw s.wysokoiC Srodka ciqzkoici nad stepkq -(initial) longitudinal metacentre above base line . zanurzenia loading software . komputer ladunkowy loading instrument .(statek) lekki.odcigta irodka cigzkoSci wodnicy metacentre .przechylik siq (o statku) listing . wytrzymaloici.wysokoik metacentrum poczqtkowego ponad liniq podstawowq (initial) transvers metacentre above base line .statek bez ladunku. pusty condition .moment -moment zewnetrzny (np.w.poczqtkowy poprzeczny promien metacentryczny instability .metacentrum wzdluzne metacentric height -wysokoSC metacentryczna wzdluzna metacentric radius .wysokoSC poczqtkowego metacentrum poprzecznego ponad liniq podstawowq hold water ballast -balast wodny w ladowni immersed area -powierzchnia zwilzona (kadluba) inclining experiment -proba przechylow..pr6ba przechylow.kalkulator operacji przeladunkowych.poczqtkowa poprzeczna wysokoik metacentryczna -- ---- - - - - .dopuszczalny moment przechylajqcy .poczqtkowa wzdluzna wysokoSC metacentryczna longitudinal metacentric radius . moment bezwladnoici przekroju wodnicowego stability . pot.stabilizator przeplywowy. chwiejnoik keel line .maksymalny moment przechylajqcy .przechylomierz (to) list .niestatecznoik.opor przechylu heeling moment .transverse metacentric radius lania wiatru) flume stabilizer .moment przechylajqcy .statecmoSC wzdluzna metacentric -metacentryczny -curves -wykres wmiesienia metacentrum ponad stqpkq diagram . proba statecznoici initial -poczqtkowy inclination -przechyl poczqtkowy longitudinal metacentre -poczqtkowe metacentrum wzdluzne longitudinal metacentric height .urzqdzenie do automatycznych obliczen statecznoici.moment od naporu wiatru - - - - - - - - - .wzdluiny (duty) promien metacentryczny -moment of inertia -wzdluiny promien bezwladnoici moment of inertia of water plane . od dzia. proba statecznoici inclining test . balastow i zapasow .moment wywracajqcy due to wind pressure .statecznoSC poczqtkowa metacentrum (M) -metacentrum metacentre -metacentrum moment (M) -moment .oprogramowanie do obliczen statecznoSciowych i wytrzymaloSci ogblnej longitudinal-wzdluzny centre of floatation .linia stqpki light (L) .(statek) w stanie pustym line of flotation -wodnica list -przechyl staly (boczny statku) indicator .allowable . zbiornik typu flume.wykres wzniesienia metacentrum ponad stqpke evolute .

poprzeczny promien metacentq-czny -moment of inertia -poprzeczny moment bezwladnoSci moment of inertia of water plane .of stability -moment prostujqcy overturning .stabilizacja aktywna .obliczenia statecznoSci (statku) w stanie uszkodzonym data .rzgdna Srodka cigzkoici przekroju wodnicowego prometacentre -metacentrum poprzeczne righting moment . metacentric height .negative . stabilnoSC.range of .form .dynamical .statecznoSC wzdluzna -moment .active .statecznoSC ciezaru . statku nieuszkodzonego levers .slack ballast zbiornik balastowy niepelny tender -migkki (statek o malej wysokoSci metacentrycznej) topside projected area -powierzchnia nawiew transverse -poprzeczny locus of centres of buoyancy .statecznoSC statku .klin .1.rzgdna Srodka wyporu position of the centre of gravity of the water plane .free .of inertia (I) moment bezwladnoici - . drewnem po wejsciu fali na poklad (obnizajqca chwilowo GM) uncapsizing ship -statek niewywrotny unstable -niestateczny equilibrium .moment prostujqcy .emerged -klin wynurzony . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) stiffening .immersed .s. stabilny. proba statecznoici .ship's .informacja o statecznoici .stabilizacja bierna prometacentre -metacentrum poprzeczne restoring force .statecznoit.statical .stabilizacja przeplywowa .statek sztywny (o duzej.longitudinal .moment wywracajqcy restoring .moment statyczny .rownowaga chwiejna wedge .statecznoSC statyczna (statku) -test -proba przechylow.upsetting .moment przywracajqcy righting .statecznoSC poczqtkowa .(balast lub ladunek pozostawiony dla poprawy statecznosci poprzecznej statku) tank .ultimate .flume .intact .initial .poprzeczna wysokoSC metacentryczna metacentric radius .klin zanurzony - - - - -- - - - - - .para prostujqca lever -ramie momentu prostujqcego sheer draft -przekroj wzdluzny (statku) Simpson's rules -wzory Simpsona skin constant .rolling . ramie momentu prostujqcego couple . staloSC at large angles of heel -statecznoSC przy duzych kqtach przechylu statecznoSC awaryjna.p. THEORY OF THE SHIP . statecznoSC -damage w stanie uszkodzonym .stabilizacja pasywna stable .of flooding moment zalewania . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) -vessel . moment bemladnoSci przekroju wodnicowego position of the centre of buoyancy .sila przywracajqca righting -prostujqcy arm -ramig prostujqce. statkowym) specific gravity -ciezar wlaSciwy stability .statecznoSC dynamiczna .wspolczynnik powierzchni zwilzonej sloshing -uderzenia spowodowane falowaniem cieczy w zbiorniku (np.damaged calculation .of force moment sily .ramiona statecznoici .statecznoSC poprzeczna trapped water -woda uwieziona chwilowo pomigdzy np.passive .moment prostujqcy stability .statecznoSC resztkowa stabilization .zakres statecznoici -reserve dynamical -rezenvowa statecznoSC dynamiczna dodatkowa statecznoSC ksztaltu -residuary .statecznoSC ujemna of form .zbiornik niepelny .poprzeczna krzywa Srodkow wyporu metacentre -pozorne metacentrum poprz.zbiornik .statical .stateczny.of a couple of forces moment pary sil ..moment wymuszajqcy - -moment przechylajqcy - neutral position -polozenie obojgtne passive stabilization . tnvaly equilibrium -rownowaga stala stiff -sztywny (statek o duzej.moment prostujqcy - - .stability calculation -obliczenia statecznoici - - -- - - - - - - - - - - - -- .stabilizacja .statecznoSC k s z t a h of weight .statecznoSC ksztaltu .

naprqzenie w konstrukcji statku wygiqtego (na grzbiecie fali) load .moment gnqcy na wodzie spokojnej strength -wytrzymaloSC na zginanie stress -naprqzenie zginajqce distribution -rozklad.bending . przegiqcie sic statku na grzbiecie fali (to) hog -wyginaC sip.skrecanie loading .intact strength .naprqzenie wyginajqce finder .rozklad obciq2en load test . konstrukcji statku).wygiqcie siq.obciqzenie. nacisk . odpornoSC na obciqzenia dynamiczne twisting moment .local .skrecanie test -proba skrqcania torsional . rozlozenie (np.obciq2enie skrpcajqce stress -naprqzenie skrqcajqce vibration .wspolczynnik momentu limiter . pr6ba na obciqzenie longitudinal -wzdluzny . obciqzen) high tenacity .moment wyginajqcy (statek na grzbiecie statku) -stress .wave -moment .naprqzenie miejscowe.Strength -wytrzymatoSi bending .point . przeginaC siq na grzbiecie fali (o statku) hogging -wygiqcie siq statku na grzbiecie fali moment .sila odksztalcajqca sag .dopuszczalne obciqzenie .intensity of .moment zginajqcy na fali .wygiecie siq statku na wierzcholkach fa1 force . materiaiu stress .still water moment .permissible .obciqzenie dynamiczne monitoring computer -komputer do kontroli obciqzen (kadiuba) . naprqzenie lokalne torque .wyginaC sie (o statku w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) sagging -ugiqcie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) -moment .drgania skretne toughness .ugigie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozloienia ladunku) - - - - - - - - - - (to) sag .moment skrqcajqcy - - - - - - - - - - . kadluba) .odksztalcenie wzdluzne stress .obciqzenie punktowe (na gniazdo) .obciqzenie probne. rozprowadzanie.spietrzenie naprpzen .naprgzenie .sila tnqca stress .citgliwoSC. rozkladanie.allowable .damaged strength -wytrzymaloSC wzdluzna (statku) w stanie uszkodzonym .moment wyginajqcy (statek w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) stress -naprezenie wynikle przy wygiqciu sip statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) (to) shear .moment s k ~ c a j q c y kadluba) (tu: coefficient -wspolczynnik momentu constant .ScinaC shearing .czujnik naprqzen (np.sharing .naprezenie tnqce strength -wytrzymaloSC (np.ogranicznik momentu obrotowego torsiograph -torsjograf torsiometer -torsjometr torsion .wysoka wytrzymakoSC na rozcitganie hog .wytrzymaloSC wzdiuzna (statku) w stanie nieuszkodzonym strain .naprezenia wzdiuzne minimum breaking load (MBL) -minimalna sila zrywajqca racking force .zginanie -moment -moment wyginajqcy .dynamic .skrqtny deflection .dopuszczalne naprqzenie .

awaryjna cala wstecz crash back manoeuver (crash astern) -manewr zatrzymywania awaryjnego crash-backing test (crash astern test) .Srodek naporu.Brednica -of turning circle .manewrowanie coefficient of hydrodynamic lateral resistance -wspolczynnik hydrodynamicznego oporu bocznego centre of turning motion .Srodek cyrkulacji crash aster .charakterystyka hydrodynamiczna - - - - . op6r boczny kadluba transverse force .kadlub (statku) efficiency .sila poprzeczna w kadlubie hydraulic wake -strumien nadqzajqcy wypornoiciowy hydrodynamic -hydrodynamiczny characteristic .manewr zatrzymywania awaryjnego diameter .sprawnoSC kadluba -force center .strumien zasrubowy entrained water -woda towanyszqca (ruchom statku) flow dynamics -hydrodynamika head seas -falowanie dziobowe hull . punkt przylozenia sily poprzecznej -force component -sila (skladowa) poprzeczna.1.Srednica cyrkulacji discharge current . THEORY OF THE SHIP Forces acting on manoeuvering ship sity dzialajqce na manewrujqcy statek tangential velocity/ predkoi~kqtowa transverse hydrodynamic force/ poprzeczna siia hydrodynamiczna punkt obrotu transverse velocity/ predkoid poprzeczna droga irodka cieikoici apparent wind/ wind force acting on ship/ sila wiatru dzialajqcego nu statek longitudinal force/ total aerodynamic force/ catkowita siia aerodynamiczna Maneouvering .proba benvladnoki statku crash-stop .

wsp.opor cihienia .pressure .opor ksztaltu .fall .induced .opor profilowy .diagonal .opor ksztaltu .profile .opor bryzgowy . TEORIA O W T U --of the rudder -charakterystyka hydrodynamiczna stem pressure .opor przeplywu per ton .efekt przyicienny.opor styczny total resistance -opor calkowity coefficient .opor calkowity frictional form effect -wplyw ksztaltu na opor tarcia frictional resistance .opor indukowany .specific .humps of -wypukloit krzywej oporu .form .spray .pr6ba awaryjnego zatrzymywania statku .standard .opor ksztaltu kadluba of flow .opor styczny to motion . proba standardowa Kempfa wall effect .wsp.Srodek -of lateral resistance -Srodek bocznego oporu of water pressure .strumien nadQajqcy falowy wind moment -moment naporu wiatru wind pressure -ciinienie wiatru.1.opor plytkowodzia test -proba.spiral .opor falowy -system of a ship -uklad fa1 okr@owych . sila holowania .total .proba spiralna .ster angle -kqt wyhzenia stem area .wspolczynnik tarcia (kadluba) -plate -coefficient -wsp.opor ruchu .skin .profile .tangential .frictional .opor holowania. proba wczowa Resistance -opor center .specific total .Srodek oporu powietrza drag -opor hydrodynamiczny coefficient .opor wywolany falowaniem .residuary .bow system -uklad falowania dziobowego .opor sterowania .opor .wsp.line of hull . oporu calkowitego .proba wlaSciwoSci morskich (statku) .fala poprzeczna -wake .crash stop .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze -moment -moment na trzonie sterowym -torque -moment stem.specific wave-making . test . tarcia plyty .towrope .proba wczowa.seakeeping .tarcie powierzchniowe coefficient -wsp6lczynnik tarcia resistance . .opor calkowity skin friction .efekt plytkowodzia resistance .wspolczynnik oporu .opor tarcia coefficient -wspolczynnik (oporu) tarcia friction -tarcie coefficient .transverse .form .tarcie powierzchniowe hump speed -prcdkoSC odpowiadajqca wypuklosci krzywej oporu resistance .Srodek oporu wody of wind pressure .opor jednostkowy .wspolczynnik oporu h.opor tarcia .circulation -proba cyrkulacji . efekt przyssania (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyScienny wave .fala .steering . napor wiatru velocity of encounter -prqdkoSC spotkaniowa zigzag test -proba standardowa Kempfa. oporu calkowitego - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- 33 .total . sila poprzeczna stem shallow water -woda plytka effect .bare-hull .opor profilowy .fala ukoina of displacement .sila poprzeczna stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .fala dziobowa resistance .powierzchnia stem cross force .opor "golego" kadluba coefficient -wspolczynnik oporu due to waves .opory ksztaltu (kadluba) .cihienie hydrodynamiczne hydrodynamics -hydrodynamika hydrostatics -hydrostatyka initial ship turning moment -moment poczqtkowy zwrotu statku radius -promien -of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rudder .opor statku . oporu falowego .

poradnik. zatopiony condition . plywaC flotage -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floatation -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floating power -plywalnoSC calkowita floating plane -plaszczyzna plywania floodable -zatapialny length .zapas ptywalnoici float .cargo .zanurzenie podzialowe.sila wyporu .wodnica podzialowa unintact vessel .w stanie zatopienia -final -condition -stan w koncowym (etapie) zalewania flooding .moment bezwladnoici masy towarzyszqcej added weight method -metoda przyjqtego c i e zaru buoyancy .statecznoSC statku nieuszkodzonego lost buoyancy method -metoda utraconej wypornoSci margin line . wypor hydrostatyczn Y .asymmetrical .krzywa Srodkow wyPorn .unosiC sic na wodzie. wdarcie siq wody intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji. THEORY OF THE SHIP Buoyancy -wypor added mass -masa towarzyszqca coefficient -wspolczynnik masy towarzyszqcej moment of inertia .statek uszkodzony unsinkability -niezatapialnoSC unsinkable -niezatapialny ship . instrukcja dot.statek niezatapialny - --zatapianie asymetryczne -zatapianie -- - - - - >m'/ myszkowanie heave/ Ship movements .locus of centres of .dlugoSC podzialowa load line .wtargniqcie wody (np.symetrical -- - - - - - -- -- - - symetryczne ingress (of water) .do kadluba) inrush -wtargni~cie wody.dlugoSC zatapialna curve .heaved -wypor w czasie nurzania .factor of .odciqta Srodka wyPorn -pitched wypor w czasie kolysania wzdluznego .krzywa dlugosci zatapialnej flooded -zalany. zanurzenie do wodnicy podzialowej length .linia graniczna (niezatapialnoSci) permeability -wspolczynnik zatapialnoSci .stopien nasiqkliwoSci ladunku.zalewanie.plywalnosc.centre of (CB ) . nieuszkodzony stability .longitudinal centre of .reserve . wspolczynnik przepuszczalnoSci ladunku permissible length (of compartment) -dopuszczalna dlugoSC (przedzialu) subdivision -podzial grodziowy kadluba .ruchy statku six movements of freedom -szeSC stopni swobody .wspolczynnik podzialowy (niezatapialnosci) survival capability -zdolnoic statku do przetnvania uszkodzenia kadluba book .Srodek wyporu force . statecznoSci stanow awaryjnych statku subdivision -podzial (grodziowy kadluba) draught . zatapianie .1.

kolysanie proste . dryfowanie boczne -force . wytlumianie amplitudy kolysan -test . zanikanie -curve -krzywa zanikania -of roll -wygaszanie amplitudy kolysan (statku).oS kolysania damping fins -pletwy tlumiqce k.axis of .zsynchronizowane kolysanie boczne tank stabilization -stabilizacja (kolysan) zbiornikami toss -kolysak siq nieregularnie (o statku) virtual mass .amplituda kolysan dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania wzdluznego -moment -moment pochylajqcy .linear .okres kiwania ride -unosik sig na wodzie rock off -rozkolysak roll .natural period .ruchy statku amplitude -amplituda of pitch .okres kolysania.forced .okres kolysan (bocznych) (to) pitch .ship -ruchy statku.kolysat siq (o statku) rolling -kolysanie boczne (statku) dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania (poprzecznego) period .okres nurzania motion -ruch .amplituda kolysania -of the motion .ruchy proste (statku).unstable -ruch niestateczny motions -ruchy .ruch poprzeczny.stabilizowak stabilizer .kqt odchylenia (migdzy plaszczyznq symetrii a kierunkiem ruchu postgpowego statku) (to) yaw -myszkowak yawing .amplituda ruchow extinction -wygaszanie.stabilizator .natural - - - - - - - - - - - - period .stabilizator kolysan statku stabilization . kolysanie statku . sila inercji flare impact -uderzenie nawisu dziobowego free oscillation -kolysanie wlasne -period -okres kolysan wlasnych heave -nurzanie heaved buoyancy -wypor w czasie nurzania heaving -nurzanie .oscylacja wzdluina statku -force -sila wymuszajqca oscylacjg wzdluznq sway .kiwanie siq.proba tlumienia forced oscillation-kolysanie wymuszone (statku) force of inertia .stabilizacja (kolysan) statku (to) stabilize .okres swobodnego kiwania period .sila bezwladnoki.ship .unresisted -ruch nietlumiony .ruch rotacyjny .undumped .myszkowanie -moment -poprzeczny moment obrotowy kadluba - - - - - - - .uncouple .simple .ruch wymuszony (np.okres n.sklonnoSk (statku) do myszkowania yaw -myszkowanie (statku) angle .kolysanie boczne (statku) .amplituda kiwania of roll . ruchy proste natural damped frequency -czgstotliwo6kkolysan wlasnych tlumionych natural (undamped) frequency -czgstotliwoSC kolysan wlasnych (nietlumionych) period of roll . wytlumianie.kolysanie proste.masa czynna (masa okrgtu i wody towarzyszqcej jego ruchowi) weatherliness . boczne stabilization device -urzqdzenie stabilizujqce przechyly (to) roll .natural -kolysanie wlasne (statku) .kolysak siq wzdluinie (o statku). kolysanie wzdluine amplitude .stabilizacja . wahania swinging moment -moment wychylajqcy synchronous rolling .czqstoSC kqtowa swobodnego kolysania .ship .ruch liniowy . swobodnego period . dryf wzdluzny surging .Ship movements . okres przechylow bocznych ship stabilizer .sila wymuszajqca dryf boczny.ruch nietlumiony .stabilizator kolysan statku stabilizing fin -pletwa stabilizatora surge . kiwak pitching . dryf bocmy (to) sway -przesuwak siq (dryfowak) bokiem swaying -przesuwanie sig poprzeczne. oscylacjg poprzecznq swing -ruch wahadlowy. statku) .rotational .natural frequency .oscylacja wzdluzna.

fikac~p~ego 1 Plimsoll mark/ znak Plimsolla tonnage mark/ znak tonazolvy .znak wolnej burty lumber. winter/ drewno.rarzysmxz klas?.1. tropic/ deck line/ linia pokladu LTF TF lumber.znaki zanurzenia draft marks in feet/ znaki zanurzenia w stopach 16 l4 draft marks in decimeters/ znaki zanurzenia w decytnetrach aft marks/ znaki zanurzenia 77a r u j e r Load line mark . woda slodka fresh water/ woda slodka tropik NA initials of classrjcation societ)' [AB = American Bureau ofShippingJ/ inicja[v tol. summer/ lumbel. zima lumber winter . woda sfodka lumbel. zima. tropik. At1ant)'k pblnocny tropical fresh water/ tropik. fresh water/ drelrno. tropic.North Atlantic/ dreuno. THEORY OF THE SHIP Draft marks .

Winter North Atlantic line) .(statek) przeglqbiony na dziob by the stern .LT (LumberiTropical) .zanurzenie w stanie zaladowanym -marks .oznaczenie letniej linii ladunkowej .F (Fresh water) .zanurzenie dziobu -critical docking krytycme zanurzenie przy dokowaniu .ballast .linia ladunkowa . moment przeglqbiajqcy o 1 cal keel drag -przeglqbienie konstrukcyjne lessen the draught of the vessel .loaded (Id) .zmniejszyi zanurzenie statku loading disc -znak wolnej burty. marka Plimsolla load line .linia ladunkowa statku pod balastem .LS (LumberiSummer) -letnia linia ladunkowa drewnowca . Atlantyku load waterline -wodnica ladunkowa. TEOIUA O W T U Draft and load lines zanurzenie i h i e ladunkowe bar draft (BID) -zanurzenie (maksymalne dopuszczalne) na lawicy.linia ladunkowa -ballast .zanurzenie rufy .T (Tropic) -oznaczenie tropikalnej linii wolnej burty . tropikalnej .wskaznik zanurzenia .forward .znaki zanurzenia .tropikalna linia wolnej burty statku zanurzonego w wodzie slodkiej . Tropical.skala przyrostu zanurzenia inch trim moment (ITM) -jednostkowy moment przeglqbiajqcy.LWNA (Lumber.statek o duzym zanurzeniu down by the head .stem .load -zanurzenie w stanie zaladowanym .TF .WNA (Winter in North Atlantic load line) linia ladunkowa odpowiadajqca zimie.strefy (geograficzne) wolnej burty fresh water -woda slodka allowance -poprawka na wodq slodkq - -- - - - - - - - - -- - - - -- --load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej immersion -zanurzenie scale .letnia linia ladunkowa w wodzie slodkiej .deep .linia ladunkowa statku pustego marks .zanurzenie statku pod balastem .zanurzenie dziobowe gauge .inspekcja wolnej burty load line . na plyciznie brackish -zasolony -water -woda zasolona (np. na P h .(statek) przeglqbiony na dziob down by the stern .duze zanurzenie .zanurzenie maksymalne. draught (dft) -zanurzenie statku .S (Summer) .wyrownaC zanurzenie freeboard (fbd) -wolna burta deck -poktad wolnej burty depth -wysokoSC boczna length .permitted .1.(statek) przeglqbiony na mfq draft.male zanurzenie .zanurzenie rufy even keel -na rownej stqpce . Winter line) -zimowa linia ladunkowa drewnowca .bow .LW (Lumber.stosunek wolnej burty do zanurzenia zones .przyrzqd do mierzenia zanurzenia statku indicator .light .W .maximum .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca strefie tropikalnej .zanurzenie dopuszczalne .light .(statek) przeglqbiony na rufq deck line .linia poldadu (do pomiaru wolnej burty) deep draught vessel . najwiqksze .zimowa linia ladunkowa drewnowca na Atlantyk Pohocny .shoal .mean .bring on an .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca wodzie slodkiej.zanurzenie Srednie .znaki wolnej burty survey . Fresh water) . w ujiciu rzeki) by the head .LTF (Lumber.zanurzenie statku pustego .zimowa linia wolnej burty .after .dhgoSC na wysokoici letniej linii ladunkowej -mark -znak wolnej burty ratio . wodnica konstrukcyjna length dlugoiC na wodnicy ladunkowej marks -znaki wolnej burty maximum load waterline -wodnica statku w pehi zaladowanego - --- --- -- - .

1.linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej tonnage -tonaz mark -znak tonazowy scale .statek z przeglqbieniem konstrukcyjnym squatting .osady na kadlubie na linii zanurzenia winter load line . przeglqbienie -by the head -przeglqbienie na dziob -by the stem .skala ladunkowa. znak wolnej burty scale of loading .change of .osiadanie statku statutory deck line .mak pokladu (dla okreSlenia wolnej burty) summer load line .strefa sezonowa (okreilajqca wymaganq wysokoik wolnej burty) ship with design trim .zimowa linia ladunkowa - - - - .letnia wodnica ladunkowa timber load line .przeglqbienie na rufc .out of .zanurzenie statku sea-going draft -zanurzenie morskie seasonal zone .letnia linia ladunkowa summer load waterline .skala ladunkowa. skala zaladowania tons per inch (immersion) (TPI) -ciqzar zwiqkszajqcy zanurzenie o 1 cal trim -trym. ponad liniq wolnej burty) permanent trim -przeglqbienie konstrukcyjne Plimsoll line (Plimsoll mark) . THEORY OF THE SHIP maximum moulded depth -maksymalna wysokoSC boczna moment to change trim one inch (one cm) jednostkowy moment przeglqbiajqcy on even keel . bez przeglq bienia (to) overload .niewlakiwie przegl~biony trimmed -przeglqbiony by the head -przeglqbiony na dziob by the stem -przeglqbiony na rufq trimming moment -moment przeglqbiajqcy tropical load line .znak Plimsolla.linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna tropical load line .przeladowaC (statek.linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej under-keel allowance -bezpiecmy zapas glqbokoici (przy danym zanurzeniu statku) under-keel clearance -zapas glqbokoici (pod dnem statku) water marks -znaki zanurzenia water marks .zmiana przeglqbienia curve .krzywa przeglqbien . skala zanurzenia sea-gauge .na rownej stqpce.

virtual . Sruby nap? dowej) cavitation -kawitacja strony cisnqcej Sruby heavily loaded screw .disk of the screw -pole powierzchni k r q p Sruby -disk ratio -wspolczynnik powierzchni wyprostowanej .expanded blade ratio .wspolczynnik skoku (Sruby okrqtoW ) .circumferencial velocity -prqdkoSC obwodowa Sruby -efficiency .(charakterystyka) Sruby napqdowej advance . TEORIA O m T U Propellers -pedniki - adjustable -nastawny -blade propeller .posuw Sruby napqdowej area ratio -wspolczynnik powierzchni Sruby .skok geomeryczny Sruby ratio . skok nominalny indicator .geometrical angle of attack of element kqt natarcia elementu skrzydla .strona cisnqca skrzydla Sruby leading edge -krawqdz natarcia -tip -wierzcholek skrzydla trailing edge -krawqdi s p w blade .skok rzeczywisty (Sruby) .expanded (blade) .developed blade ratio .Sruba silnie obciqzona ideal efficiency .uniform .sprawnoSC Sruby .gruboSC skrzydla --ratio -wspolczynnik gruboici skrzydla Sruby -width ratio -wsp.pole powierzchni wyprostowanej skrzydla . .geometry of .odchylenie skrzydla Sruby section -profil skrzydla Sruby length .rake of .Sredni skok Sruby .sprawnoSC idealna (Sruby) pitch .skok zerowego naporu of no torque .rnoc (dostarczona Srubie) .gruboSC profilu -thickness .ciqciwa (nominalnego skoku Sruby) blade (elements) -(elementy) skrzydla -back .geometria Sruby horse power .expanded blade -outline -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla back ordinate -rzqdna strony ssqcej (skrzydla Sruby napqdowej) base cord .wspolczynnik powierzchni rominidej skrzydel (Sruby) .strona cisnqca (skrzydla Sruby) face .skok nominalny of no thrust .skok (Sruby nastawnej) angle .strumien pqdnikowy.obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) .skok zerowego momentu of the propeller .kqt skoku Sruby nastawnej .projected area ratio .skok zerowego naporu factor -wspolczynnik skoku -geometrical skok geometryczny.skok rzeczywisty (S. szerokoici skrzydla face -powierzchnia czolowa (np.wskaznik wychylenia skrzydel S.blade -pole powierzchni skrzydla Sruby .strona ssqca skrzydla Sruby driving face .expanded blade contour -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla .Sruba nastawna pitch propeller .skok staly (Sruby) -variable -propeller -Sruba o zmiennym skoku . nastawnej) pitchometer-przyrzqd do rnierzenia skoku Sruby okrqtowej propeller (characteristic) .skrzydlo (Sruby) .szerokoSC skrzydla Sruby -thickness .wspolczynnik powierzchni wyprostowanej skrzydla .wspolczynnik powierzchni rzutowanej skrzydla -projected -contour -obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) -- -- - - - - - - - - - - - - - -projected outline . na Srube) area -powierzchnia .obrys skrzydla .real .mean .mean section -wspolczynnik Sredniej szerokoici skrzydla outline .developed blade --pole powierzchni rozwiniqtej (pqdnika) .1.nominal .effective .Sruba nastawna advance -posuw Sruby okrqtowej -coefficient -wspolczynnik posuwu ratio -wspolczynnik uSlizgu pozornego speed -prqdkoSC uSlizgu pozornego applied power -rnoc dostarczana (np.kinematics of -kinematyka Sruby open-water efficiency -sprawnoSC rzeczywista pqdnika race . strumien Srnbowy - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - .

- -.....--... lewoskretna outward rotating propellers/ Sruby nu zewnqtrz skretne inward rotating propellers /Sruby do wewnqtrz skretne contra-rotating propellers/s(ruby podu...-~.. outlet nozzle/ dysza wylotowa inlet duct/ omdr wlotowv kanalu .djneprzeciwbiezne (kontrarotacyjne) * .-- 2 -- -- ..-- w g g .-. . THEORY OF THE SHIP .. ~.--. -. -~ - Kort nozzle propeller/ dysza Korta propeller conventional propeller with rudder/ i n ba bez dyszy i ster propeller in nozzle/ Sruba w dyszy z pietwq sterowq azimuth propeller with nozzle/ pydnik azymutalny.-. Sruba w dyszy azimuth propellc without nozzle/ pednik azymutaln) Sruba bez dyszy diwignia sterowania II l v f i l v 11 7 1 u lf 'turntable/ tarcza obrotowa blade/ lopatka Schottel azimuth propeller/ pednik azymutalny Schottela Voith-Schneider propeller/ pqdnik Voit-Schneidera water -jet propulsion/ pqdnik strugowodny azipod propeller/ pednikgondolowy discha&e nozzle...-.- ~-~ .1.-..- d / ~ -.. .- single propeller left handed/ Sruba pojedyncza.---~ .-. - Propellers -pgdniki - Propellers and side effecUslruby i efekt boczny l .--..

fast runnng .stable - - - - - - - - - - - - - S.tandem -s .kolpak Sruby -hub -piasta Sruby lock nut .Sruba nastawna .Sruby przeciwskrqtne .ducted .Sruby przeciwbiezne .Sruba napqdowa .adjustable .Sruby tandem propeller -pqdnik .active rudder .skrzydlo Sruby blade centre line/ piasta Sruby W . o skoku nastawnym .pqdnik cykloidalny .zespol dysza-Sruba .bow propeller .Sruba o skoku nastawnym .controllable pitch .dysza Korta. dysza Korta .water-jet -pqdnik strugowodny - .Sruba (napqdowa statku) -blade . o skrzydlach stalych pitch .ster czynny.pushing .Sruba niezrownowazona hydrodynamicznie .Sruba szybkoobrotowa .marine screw .Sruba o skoku ustalonym .cycloidal -pqdnik cykloidalny . TEOIUA O W T U .shrouded zespol dysza-Aruba.right-hand .fixed .nakrqtka Sruby okretowej propeller (type) -typ Sruby .solid .rotor -pqdnik rotorowy .Sruba nastawna .sleeve dysza napqdowa.Sruba o silnie skoinych skrzydlach .contra rotating -s .Bruba pchajqca .ideal -pqdnik idealny -jet -pqdnik strugowodny .Kort-nozzle .Sruba prawoskrqtna - 1.feathering screw .wspolczynnik obciqzenia Sruby .Sruba stala .Sruba dziobowa .Sruba stala.azipod .Sruba czqSciowo zanurzona . zespol dysza-sruba. zespol dyszaSruba -nozzle zespol napqdowy dysza-iruba (np.hydrodynamically unbalanced .-screwing effect -efekt (napor) boczny Sruby speed of advance -prqdkoSC postqpowa -tangential velocity -prqdkoSC obrotowa Sruby propeller (parts) .Sruba nastawna . zespol dysza-Sruba . dy sza Korta) -plus nozzle system -dysza Korta.highly skewed .Sruboster.rotor Flettnera.tween .controlable pitch (CP propeller) .reversible . - - - - - - -- - - -- -- Propeller's blade .load coefficient of .pitch . obrotowy pqdnik Srubowy -rotating blade .contrary turning -s .Sruby tandem . pqdnik Flettnera . obrotowy pqdnik Srubowy .partially immersed .Sruba o zmiennym skoku - .elektryczny pqdnik gondolowy . ster aktywny .rotatable thruster .rotating thruster .skrzydlo Sruby -cap .Sruboster.Flettner rotor . dysza Korta .reactive -pqdnik reakcyjny .S..

current strumien nadqzajqcy ~ C Y .kqt zerowego naporu .characteristics charakterystyki napqdowe -virtual -.efektywnoSC napqdo.of attack .Sruba o skoku stalym .napor pqdnika of the screw-nozzle system -napor zespolu .odgigcie (skrzydla Sruby) --line .right-handed .Voith-Schneider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sruby) real -rzeczywisty -pitch .napor dyszy of the propeller .motor . sil-a propulsive force sila napqdowa ssania rake odchylenie od pionu .factor -wspolczynnik ssania .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla . o osi pionowej true uSlizg rzeczywisty (Sruby napqdopropelling force sila napgdzajqca propulsion -napqd wej) .wspolczynnik odgiqcia skrzydla slip -uSlizg iruby (okrqtowej) .sila ssania Sruby root section -przekr6j nasady (skrzydla Sruby nastawnej) screw .rnoc naporu Sruby thruster .pqdnik Voit-Schneidera.nominal .Sruba pchajqca .hydraulic jet ..fraction of nozzle . stem strumieniowego) horse-power (THP) .interakcja (hydrodynamiczna) miqdzy pqdnikami wake -Slad torowy..adopted propeller Sruba przystosowana do strumienia nadqzajqcego .napqd strugowodny thrust napor hydraulic .coefficient wspolczynnik ssania .(ujemny) uslizg Sruby napedowej - -- - -horse power .coefficient -wspolczynnik strumienia nadqiajqcego .apparent . p.Sruba napedowa. o osi pionowej -.nominalny strumien nadqzajqcy speed -predkoSC strumienia nadqzajqcego zero torque angle -kqt zerowego momentu of attack .uSlizg (hydrodynamiczny) rzeczywisty .strumien Srubowy shaft -wal Sruby napqdowej skew-back .naped strugowodny .negative ..napqd strugowodny propulsive efficiency ..ssanie (Sruby napqdowej).constant wspolczynnik obciQenia pqdnika wa .ratio wspolczynnik uslizgu .Sruba prawoskrqtna race .vertical axis - .of blade -odchylenie skrzydla Sruby . iruba okrqtowa -pushing screw .deduction .strumien zairubowy diameter .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla dyszy .specific -wspolczynnik naporu (Sruby napedowej) .effective -uSlizg efektywny .ster strumieniowy. strumien nadqza- - - - - - .speed -prqdkoSC uilizgu p.Sruba nastawna (o skoku zmiennym) of uniform pitch . (okrqtowy) pcdnik sterujqcy interaction . cykloidalny.uSlizg pozorny .uSlizg nominalny .angle -kqt naporu -jet ...-naped silnikowy zero angle .coefficient -wspblczynnik naporu .power screw .Sruba napedowa current .wspolczynnik ssania Sruby) . THEORY OF THE SHIP nominal .kqt natarcia przy zepump-jet .wspolczynnik strumienia nadqzajvego .naped strugowodny zero angle . . kilwater.1.-p.napor boczny (np.kqt natarcia przy zerowym momencie -- - - --- .skok rzeczywisty (Sruby) slip -uSlizg rzeczywisty (Sruby) speed -predkoSC uSlizgu rzeczywistego speed -prqdkoSC rzeczywista resistance augment .transverse .napqd strugowodny rowym naporze .Srednica Sruby (nap~dowej) effect -efekt boczny Sruby napedowej of non-uniform pitch ..Sruba napcdowa -propeller .effective mean - - Sredni efektywny strumien nadqzajqcy fraction .rnoc naporu (Sruby) -interaction of the system -wspolczynnik ssania zespolu of the nozzle .water-jet .linia maksymalnych gruboici skew ratio .

materialy stalowe i z metali nieielaznych 4. Ship's types .typy statkow 2. Ships and shipbuilding statki i budownictwo okrqtowe 1. processing and repair -obrobka i naprawa 7.2. Steel and unferrous materials . Treatment. Ship's plans -plany statkowe . Welding -spawanie 8. Other materials -inne materialy 5. Shipyard . Design and construction projektowanie i budowanie statk6w 3.stocznia 6.

1 gas carriersl dry cargo vessels1 .. statki do przewozu general cargo vessels1 drobnicowce J ladunkow suchych - r- I unitized cargo carriers/ statki do przewozu ladunkow zjednostkoaanych ~' 1 bulk carriersl masowce 1 TzzGG pakietowce kontenerowce ~ ro-ro vessels1 pojazdowce ..1.i i I I passenger vessels1 statki pasaierskie fishing vessels1 statki rybackie 1 cargo vessels1 dry cargo vessels1 ladunkow suchych zbiornikowce . .2. . SHIPS AND SHIPBUILDING Ships classification klasyfikacja statkdw I I ships1 statki I sport and pleasure crafts1 auxiliary vessels1 statki pomocnicze warships1 statki handlowe 1 I cargo vessels1 1 s t a t ~towarowe .

lodz ratownicza .coal .shipbome .statek ustawiajqcy plawy cable-layer -kablowiec car carrier (CA-CA) . lodi iaglowa .asphalt .samoc~o~owiec statek przystosowany wylqcz-personal nie do przewozu samochodow osobowych -pure---c zysty samochodowiec.cattle .jw i ladunkow wozu ladunkow masowych.fishing . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E Ship's types .masowiec 35 000 .rudowqglowiec sowego .nonpropelled .barge -barkowiec .statek do przewozu bydla .bulk wine .statek wycieczkowy sowany do przewozu kaset ladunkowych .iec .masowiec wyposazony w urzqdzenia przeladunkowe .lodz rybacka.cementowiec.oil ro-ro (BORO) vessel -statek do przedrewna.sailing .bulk+il -ropomasowiec OWOC~ . statek do przewo-water zbiomikowiec zaopatrujqcyw wodq luzem slodkq . - - - .capesize -masowiec 80 000 .barka motorowa wina .statek pozarniczy . naczep itd.barka dostarczajqca paliwo. ciczarowych.(pot.bulk .fuel . bez wlasnego napcdu . bags-out (BIBO) vessel .2.panamax -masowiec 50 000 .chemical -chemikaliowiec bulk-in.masowiec .fmit .masowiec 20 000 . jego przetwor.bananowiec.bitumen .tank -barka zbiomikowa train .) chlodniowiec przewozqcy - - - - - - bulk carrier -masowiec geared . pociqg holowniczy tug -holownik manewrowy .79 999 dwt -very large bulk carrier (VLBC) -bardzo duiy masowiec.zbiomikowiec do przewozu bitumen~ .rescue .pipe-lying .barkowiec .barka przewozona statkiem (barkowcem) .b. statek ro-ro przysto-cassette -pleasure .coal-ore . do przebulk.jw osobowych.coal -wqglowiec z urzqdzeniami do workowania ladunku ma. kuter . wykorzystywany do przemieszczania kotwic w operacjach offshore autoferry -prom samochodowy barge -barka .cement .34 999 dwt .oil dispersal -(vessel) -16dz (statek) do rozstatek do przewozu cementu -bulk cement praszania (neutralizacji) rozlewow olejowych luzem . pojazdo- - - - - --- w.handy .gearless .barka do ukladania rurociqg6w .: pilotbwka kasetowiec.typy statkow air-cushion vehicle (ACV) -poduszkowiec anchor-handling tug supply vessel (AHTS) holownik dostawczy.patrol .banana .oil-separating . liner -liniowiec towarowy carrier -tu: statek .zespol barek. maly statek .combi -statek kombinowany (np.zaglowka.motor cargo .split hopper -barka z otwieranym dnem .cellular -barka kontenerowa . powyzej 180 000 dwt buoy tender .statek handlowy -pilot .dwie barki zlqczone burtami beaconboat -maky latamiowiec bezzalogowy boat -lodz.barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) on board (BOB) .handymax .lodi pilotowa.zbiomikowiec do przewozu asfaltu . maky statek rybacki.masowiec .pure - car1 trailers carrier .barka wqglowa .180 000 dwt .49 999 dwt .cargo .fire-. barka bunkrowa . pot.dump . chlodniowiec do przewozu bananow .szalanda ..lodz patrolowa .masowiec bez urzqdzeti przeladunkowych bulker -masowiec bulker (by size) -masowce wedlug wielkoici .zbiornikowiec do przewozu .pojazdowiec. statek do przewozu samochod.twin . tocznych i ropy plynnych) - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - .

ro-ro vessels (con-ro)/ kontenerowcepojazdowce barge carriers/ barkowce roll-on/roll-off technology/technologia przeladunku pozioma ro-ro ships/ pojazdowce - kontenerowce car carriers/ samochodowce train ferries/ promy kolejowe i -barkowiec pallet carrier ro-ro/ paletowce ro-ro I 4 LASH barge carrier typu LASH LASH barge/ statek macierzvstv .statki do przewozu ladunkdw suchych cargo ships/ drobni- universal general cargo vessels/ drobnicowce dry cargo vessels/ statki do Eadunkow H reefer vessels/ chlodniowce heacy lift vessels/ statki do przewozu sztuk ciczkich semicontainer vessels/ semikontenerowce vessels/ drobnicowce statki do przewozu ladunkow zjednostkowanych I lift-on .2. A Lighter Aboard SHip 's System (LASH)/ system przewozu barek w ladowni statku .lift-off technology/ technologia mixed technology/ technologia mieszana container . SHIPS AND SHIPBUILDING 'f i Dry cargo vessels .

kontenerowiec-paletowiec container vessel (by size) . statek do przewozu surowej ropy naftowej .ore-oil .kontenerowiec wielozadaniow .container-barge kontenerowiec-barkowiec .masowiec do przewozu zrqbkow drewna catamaran -katamaran cellular container ship .woodchip . statek do przewozu palet .rudoweglowiec .ropomasowiec .open hatch bulk (OHBC) . pojemnikowiec -all--kontenerowiec --car-trailer ship -kontenerowiec samochodowo-naczepowy .rudowiec. zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych -pulpwood . -zbiomikowiec do przewozu skroplonego dwutlenku wggla .ropowiec.statek do przewozu rur -product -produktowiec.roporudowiec .oil-ore ( 0 0 ) .convertible . do przewozu paliw plynnych -pipe .rudoropowiec -pallet paletowiec.wood . wegla i innych ladunkow masowych collier -weglowiec commercial vessel -statek handlowy con-ro ship (containerlro-ro ship) .komorowiec o pojemnoSci 1000 .hatchless ship -kontenerowiec bez pokryw ladowni .newsprint .zbiornikowiec do przewozu wody .: logow .handy size .zbiornikowiec.totally - -- -- -- -- - -- -- --- -- -- .komorowiec o pojernnoici do ok.kontenerowiec komorowy. pelny kontenerowiec .statek do przewozu sztuk ciczkich .oilibulkiore .oilhulk .statek przystosowany do przeladunku w technologii ro-ro i 10-10 container-barge carrier -kontenerowiec-barkowiec container (ship) -kontenerowiec.ore .samochodowiec wylqcznie do przewozu samochodow i naczep .drewnowiec . 1600 TEU .feeder barge .oil .open hatch forest product (OHFPC) .statek do przewozu ropy naftowej.paper .open-hatch (OHC) -kontenerowiec bez pokryw ladowni .roporudomasowiec . 00) .barkowiec dowozowy -heavy lift .compact size .opentop kontenerowiec bez pokryw lukowch --palet ship . pojemnikowiec cellular ship -komorowiec coal-ore-bulk-oil (COBO) vessel .statek do przewozu drewna (i jego przetworow) o pelnym otwarciu ladowni . gazowiec LNG .1500 TEU .livestock .feeder .statek kontenerowy wedlug wielkosci .liquefied gas zbiomikowiec do przewozu gazow skroplonych ..water . ropowiec .kontenerowiec dowozowy -fill--komorowiec.kontenerowiec-pojazdowiec.lumber . o wysokiej wolnej burcie .liquified natural gas (LNG) .orange - -- - - - enclosed forestry (TEFC ) .statek do przewozu papieru .zbiornikowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego.combination - 2.statek do przewozu papieru -petrol .orelcoal . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -juice -zbiornikowiec do przewozu s o h pomaranczowego .kontenerowiec bez pokryw ladowni . rudy zelaza.high-sidewall hatch-coverless (HLCC) kontenerowiec bez pokryw ladowni.hatchcoverless .liquefied CO.oreibulkioil -roporudomasowiec .statek do przewozu zwierzqt .timber .zb.drewnowiec .statek do przewozu ladunkow ropopochodnych oraz masowych (OBO.vehicle pojazdowiec (statek do przewozu ladunkow tocznych) .statek do przewozu papierowki -pure car carrier (PCC) .statek do przewozu samochodow osobowych -pure car1 trailer (PCTC) .statek samorozladowujqcy sig do przewozu klod .drewnowiec .masowiec o pelnym otwarciu ladowni .statek do przewozu drewna okrqglego.crude .calkowicie zarnkni~ty statek do przewozu papieru i celulozy .log . komorowiec. masowiec do przewozu .self dumping log . pot.

2. SHIPS AND SHIPBUILDING Bulk carriers bulk carriers/ statki do przewozu masowych ladunkow multi-purpose b u l k e d wielozadaniowe coal carriers/ ore c a r r i e d rudowce cement carriers/ cementowce I combination carriers/ masowce kombinowane rudoropowce roporudornasowce carriers/ roporudomaore-coal carriers/ i woodchips carriers/ statki do przewozu zrqbkow drewna bulk-in bags-out BIBO/ masowce z urzqdzeniami do workowania ladunku masowce-samochodowce self-unloading bulk carried masowiec samowyladowujqcy sic geared bulk carrier/ masowiec wyposaiony w diwigi .

ground effect .pilot .trailing -poglqbiarka ze smokiem wleczonym .fish .poglqbiarka czerpakowo ssqca .drivers .pump - - .prom do przewozu wagonow kolejowych.kuter .combi-.statek do polowu sznurami haczykowymi .poglqbiarka .grapple -poglqbiarka chwytakowa .prom boat -prom.poglqbiarka nasiqbiema .hopper . statek dowozqcy kontenery do duzych portow bazow ch ferry .longliner .sand-pump -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ssqca split hopper .hydraulic -poglqbiarka ssqca . rail .ro-roipassenger (ROPAX) -prom przewozqcy pojazdy i pasazerow .poglqbiarka z otwieranym dnem .ultimate container carrier (UCC) .passengerlvehicle .platforma wiertnicza drillship -statek wiertniczy fast feeder box (FFB) -szybki kontenerowiec dowozowy feeder (feeder vessel) -dowozowiec.netter .passenger --prom pasazerski . wodolot) crane lighter -diwig plywajqcy cruiser -statek pasazerski.car -prom samochodowy .statek bezpokladowy .prom pasazersko-samochodowy .wodolot .trailing suction .non-displacement -statek niewypomoSciowy .chain bucket -poglqbiarka czerpakowa .statek rzeczny jednostka plywajqca (jacht. ssqco-refulujqca drilling rig . ciqzarowek i naczep fishing vessel . pot.hydraulic suction -poglqbiarka ssqca .kuter rybacki . lodi pilotowa deep-sea ro-ro -pelnomorski statek ro-ro displacement craft .suction -poglqbiarka ssqca .p.poglqbiarka bez napqdu .driverslro-ro statek do przewozu ciqiarowek z kabinami dla kierowcow .statek przystosowany do przewozu bawelny crabber .bucket -poglqbiarka czerpakowa . statek.statek bez napqdu .kuter pilotowy.: fera .statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi -line trawler -statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi .railivehicle prom kolejowo-samochodowy .clamshell -poglqbiarka chwytakowa .statek rybacki polawiajqcy sieciami - ssqca -- -poglqbiarka - - - - - -- - -- - -- - - .elevator -poglqbiarka wieloczerpakowa .passenger-car -prom pasazersko-samochodowy .drag-suction .river .grab -poglqbiarka chwytakowa .ladder -poglqbiarka wieloczerpakowa -- .dumb .open . wycieczkowiec cutter .dipper .suction-cutter poglqbiarka ssqca z glowicq frezujqcq .statek wypomoiciowy dredge -poglqbiarka dredger -poglqbiarka . czerpakowo-ssqca -continuous bucket poglqbiarka wieloczerpakowa .2.statek ro-ro przystosowany do przewozu samochodow ciqzarowych z kierowcami .poduszkowiec . -water poduszkowiec.hover (hovering) .train -prom kolejowy -truck.dumb .statek kontenerowy powyzej 3500 TEU -ultra large (ULCS) -bardzo duzy kontenerowiec (powyzej 6 000 TEU) cotton fitted (ship) . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E - Suez max .hydrofoil .kontenerowiec ponizej 12 000 TEU (statek przyszloici) .liner .poglqbiarka lyzkowa.statek rybacki .compound -p.statek do polowu krabow craft -mala jednostka plywajqca . jednoczerpakowa .bucket ladder .railway -prom kolejowy prom przewozqcy pojazdy -roll odroll off .harbour -jednostka taboru portowego .poglqbiarka wieloczerpakowa .railway-car -prom kolejowo-samochodowy .poduszkowiec .-prom samochodowo-kolejowy .

SHIPS AND SHIPBUILDING . do przewozu bitumenu ude carrier/zbiornikowiec orangejuice carrier/ zbiornikowiec u . do przewozu smob magazyny oil-ore carriers/ zb. ' carriers LPG/ gazowce do przewozu skroplo- gazowce do przewozu skroplo- 1 1 Tanker vessels -zbiornikowce zbiornikowce pitch carriers/ zb.2.

hotelowiec (konstmkcja plywajqca przeznaczona jako kwatera zalog off-shore) freighter .ruchoma platforma wiertnicza off-shore platform -platforma wiertnicza oil-bulk carrier (OB) -ropomasowiec oil-bulk-ore (OBO) vessel.lodz pilotowa.statek oceanograficzny offshore mobile driling unit .tunczykowiec . gazowiec LPG mobile offshore drilling unit (MODU) .side trawler -trawler burtowy .annular-jet .statek pilotowy - - .oyster - - junk .latarniowiec lightfloat -niewielki latarniowiec bezzalogowy liner .prom pasazersko-samochodowy ferry -prom pasazerski liner .tuna boat .szkuner do polowu ostryg boat .trawler .wielozadaniowy statek wsparcia off-shore non-geared vessel -statek bez wlasnych urzqdzen przeladunkowych oceanographic research vessel .statek bardzo szybki hovercraft -poduszkowiec .lifting -barka do podnoszenia wrakow light-vessel . statek towarowy geared vessel .: pilotowka pilot vessel . innych ladunkow masowych i ropy oil drilling rig -platforma wiertnicza (na polu naftowym) oil spill combatment vessel .statek do zwalczania rozlew6w olejowych ordinary trimmer -statek zwyczajnie trymujqcy .statek do badan hydrograficznych hydroskimmer-statek na poduszce powietrznej icebreaker -lodolamacz inland vessel .stary statek (pozbawiony napcdu) hydrographic survey vessel .statek rybacki polawiajqcy niewodem -shrimp boat -kuter do polowu krewetek. statek o tonazu lub wymiarach dostosowanych do przepisow o oplatach tonazowych passenger -pasazerski ship .statek handlowy. przyjmujqcy ladunek lighter .statek przystosowany do zamiennego przewozu rudy zelaza.paragraphn vessel -paragrafowiec.statek z urzqdzeniami przeladunkowymi ground effect machine -poduszkowiec handymax bulker -patrz: handysize handy size (vessel) -statek o optymalnej wielkoici (dla danej linii.statek wiertniczy.elewator plywajqcy -gantry -plywajqcy dzwig portalowy -hotel -hotel plywajqcy landing stage -przystan plywajqca -storage -magazyn plywajqcy -oil terminal -plywajqcy terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych -pile driving plant -kafar plywajqcy flotel (floating hotel) .barka.tuna clipper .kuter do polowu ostryg .dzonka kutter -kuter rybacki lifting pontoon -ponton do podnoszenia (wrakow) lifting vessel . ladunku) harbour launch -1odz portowa heavy trimmer -statek trudnotrymujqcy high speed ship . statek trzykadhbowy .lugrotrawler -trimaran -trimaran.poduszkowiec z dyszq obwodowq hulk .statek pasaierski (liniowiec) liquified petroleum gas carrier (LPG) -zbiornikowiec do przewozu skroplonych gazow ropopochodnych.statek zeglugi Srodlqdowej jetfoil -wodolot .trawler . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E schooner .seiner . lichtuga . krewetkowiec .pair trawler .statek pasaierski car ferry .liniowiec pasazerski pilot launch .statek polawiajqcy w tukq .. statek-baza obshgujqcy flotyllq rybackaJ multi-purpose offshore support ship .2.statek ladujqcy.oyster . platforma wiertnicza motor ferry (do -prom motorowy mothership -statek-matka (statek-baza odbierajqcy ropq ze zbiornikowcow dowozowych.tunczykowiec floating -plywajqcy -crane -diwig plywajqcy -dock -dok plywajqcy elevator .trawler-drifter . pot.troller .statek rybacki (do polowy wqdami cicgnionymi) .

2.sanlochodo~?.t a r catamaran/ du ukadluho\t e ctatkl pasazersho-samoc hodou e i passenger-cargo vessels/ ~tatkl pasaf ersko-towarowe double-ended car-pa.strowg.cargo ferries/ promy pasaierskotowarowe . d~vu. i : passenger-car hvdrofod/ bezwypornosc~oi~e statkl e pasazersko-samochodo~i passenger-cat.ve pacsenger .s. .cerzgerJert:~/ prom pasaiersko-. SHIPS AND SHIPBUILDING Passenger vessels .statki pasaierskie andferries/ statki i passenger.hovercraft/ podtuzkoicce pasaierskosamochodoir e promy pasa?eskosamochodowe train-passenger-car ferries/pronq>kolejowopasazersko-samochodo~.

zbiornikowiec do przewozu paliw plynnych -pilgrim statek do przewozu pielgrzymow .statek o poziomej technologii przeladunku .fuel .poduszkowiec . komorowiec -general cargo statek do przewozu drobnicy. pojazdowiec .chlodniowiec container vessel .petroleum .statek szkolny .statek zaglowy. STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E pipe-lying vessel .full cellular .samowyladowczy .hover..chlodniowiec kontenerowy salvage lifting vessel -statek ratowniczy (przystosowany do podnoszenia wrakow) sea train ferry -prom kolejowy self-trimmer -(statek) samotrymujqcy self-trimming vessel .general .weather .bulk cargo .statek do przewozu zwierzqt .sailing .flo-flo vessel (float-odfloat-off) -barkowiec.fire fighting .statek pozarniczy . HS) .statek bunkrowy . zaglowiec .sto-ro vessel . ciqgnikow drogowych.statek do ukladania rurociqgow pontoon -ponton crane .barkowiec typu LASH .statek towarowy .oceaographic survey . statek o poziomej technologii przeladunku barek (wplywanielwyplywanie) .ro-ro (roll on-roll-off) vessel .diwig plywajqcy (bez napgdu wlasnego) pram -barka plaskodenna product-bulk-ore (PROBO) roporudomasowiec przystosowany rowniez do przewozu produktow ropopochodnych push-boat -pchacz pushed tanker -zbiornikowiec/barka bez napedu wlasnego (pchany) pusher -pchacz push-tow .sto-ro-sideport vessel . pojazdowiec .jw.statek con-ro .dozorowiec.chlodniowiec.10-10 (lift-odlift-off) vessel (ship) .masowiec .statek badawczy .zestaw pchany (pchacz + barka) push train .statki wedlug konstrukcji .2.drobnicowiec .statek do zbierania rozlewow olejowych .hydrofoil (HIS.lighter aboard .school .hydrofoil - - - - - - - -- - - - - - - - - .vehicle cargo -pojazdowiec ships by cargo handling technology .patrol .cattle .kontenerowiec komorowy.s.coiled -zbiornikowiec wyposazony w wqzownice grzewcze - .statek-dok.dry cargo .drill .kablowiec .statek szpitalny .statek o pionowym systemie przeladunku .cable ..ro-flow . drobnicowiec czgSciowo przystosowany do przewozu kontenerow ship . z furtq burtowq -roll odroll off .self-unloading vessel .hospital .statek.wodolot lighters aboard (LASH) .cruise -wycieczkowiec .statek ze stopow aluminiowych -closed shelterdecker -ochronnopokladowiec zamkniqty .refrigerated .s.statek przystosowany do przeladunku w technologii sto-ro (ukladarkami wjezdzajqcymi na statek rampq) .statek do przewozu ladunkow suchych . drobnicowiec .statek wiertniczy .wodolot - -- - -- -- - - - -- - - - .barkowiec .statki wedlug technologii przeladunku .statek do przewozu ladunku na naczepach.zestaw pchany (pchacz i kilka barek) reefer .multi-purpose general cargo .coal -wqglowiec -container kontenerowiec.statek meteorologiczny .statek samotrymujqcy semicontainer vessel -polkontenerowiec. pojemnikowiec .statek poziomego ladowania.oil recovery .cargo . okrqt . statek z dokiem do przewozu mniejszych jednostek ships (by construction) .alluminium alloys . okrgt patrolowy .lift-odlift-off vesselstatek o pionowym systemie przeladunku .chlodniowiec -research .drobnicowiec wielozadaniowy .zaglowiec rejowy .ro-rolcontainer .trailer . oceanograficzny .tall . statek do przewozu ladunkow chlodzonych vessel . semikontenerowiec.

SHIPS AND SHIPBUILDING .2.

motorowiec go gazu .steam tanker (sit.statek o napqdzie motorowym.gas .TOWE -double hull statek o podwojnym kadlubie . sls) .statek ze stopow lekkich .zbiornikowiec do przewozu olejow jadalnych .statek siostrzany .zbiornikowiec do przewozu paliw .statek badawczy.chemical -zbiornikowiec do przewozu che.fuel .statek wielopokladowy .non-propelled .statek otwarty (bez pokryw ladow.statek sztywny (o krotkim okrewykonana z zelbetu sie kolysan) .zbiornikowiec do przewozu proships (by propulsion) .2. +160°C do +240°C snego .statek o napqdzie parowym.statek drewniany .motor ( d s ) .statek jednopokladowy.statek smukly steam ship (ss. s. wzmocnieniami lodowymi statek do przewozu iadunkow plynnych i ga.self-propelled (vessel) .ochronnopokladowiec -turbine -turbinowiec.two-compartment .) . jedzow nopokladowiec .statek o dnie zaoblonym survey ship .motor tanker ( d t ) .triple screw .light alloy .statek ze tanker (tank ship) -zbiornikowiec..statek dwubrubowy.zbiornikowiec do przetwq rufowq wozu malych partii ladunkow chemicznych .statek jednoprzedzialowy wy .statek stalowy . zb.zbiornikowiec do przewozu plynnerowym.twin screw .round-bottom .statek do czyszczenia dzielonymi zbiornikami balastowymi zbiornikow strengthened for navigation in ice .statek z wlasnym gazu skroplonego napqdem liquid sulphur -zbiornikowiec do przewozu siarki cieklej .statek o napqdzie strugooil tanker) wodnym .statek trzyirubowy -turbine steam (tss) -turbinowy statek paro.steamer -parowiec.clean .statek prototypowy sister ship .steel .statek dwuprzedzialowozu chemikaliow i produktow ropopochodwy (o niezatapialnobci dwuprzedzialowej) nych .liquefied gas zbiornikowiec do przewozu .) -statek zaglowy.edible oil . tankowiec.statek z dnem przystosowanym do osiadania na sailing vessel (S.steam . parowiec . poduszkowiec -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- .one-compartment . gruncie zaglowiec . statek parowy ktorych iadowniach .statek bez napcdu wiadunkow w temp.hatchless . motorowy zyny -motor vessel ( d v ) -statek o napqdzie moto.v.statek z pojedynczq ple.zbiornikowiec o napq-gasoline zbiornikowiec do przewozu bendzie motorowym.chemical-product -zbiornikowiec do prze. dwuiruni) bowiec prototype .zbiornikowiec o napqdzie parowym .statek jednoirubowy .parowiec.single hull .high heat . STATKI 1 BUDOWNICTWO 0KRE. SN.surface effect (SES) . statek o napqdzie paro.statki wedlug napqdu duktow "czystych" (w odroznieniu od crude -jet-propelled .statek poruszajqcy siq na poduszce powietrznej. chemikaliowiec .statek bez pokryw ladowni .segregated ballast .statek bez pokryw na nie.. statek o napqdzie turotwarty binowym .fine form -(vessel) .non-selfpropelled . s.zbiornikowiec do przewozu ia. statek hydrograficmy with bottom reinforced for grounding .chemical-parcel .t.V.open shelterdecker .reinforced concrete -jednostka plywajqca stiff vessel .statek z podwojnq plewym twqrufowq .statek o pojedynczym kadlubie mikaliow.zbiornikowiec z wytank cleaning vessel .single screw .wooden . motorowiec .near-hatchless .open .multideck .statek bez napqdu .double skeg stem .single skeg stern .single deck .

semicontainer vessel semikontenerowiec

general view widok ogdlny

poktad dziohdwki

hulhou.~ how/ gruszka dziohowa

w

2. STATKl1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE

natural gas (LNG) - zb. do przewozu skroplonego gazu ziernnego - methane - zbiornikowiec LNG - oil - zbiornikowiec, ropowiec - parcel - zbiornikowiec przystosowany do przewozu licznych niewielkich partii ladunkow chemicznych -refueling -zbiornikowiec zaopatrujqcy statki w valiwo - shuttle - zbiornikowiec-dowozowiec, wahadlowiec tankers (by size) -zbiornikowce wg wielkoici (dwt) - aframax - zbiomikowiec 50 000 - 99 999 - handy size - zb. 12 000 - 25 000 - mammoth - zbiornikowiec 70 000 150 000 - panamax - zbiornikowiec 50 000 - 70 000 - suezmax - zbiorn. 100 000 - 149 999 - supertanker -zbiornikowiec 30 000 - 70 000 - ultra large crude oil carrier (ULCC) - super wielki zbiornikowiec (>300 000 dwt) -very large crude oil carrier (VLCC) -bardzo duzy zbiornikowiec do przewozu ropy surowej (dwt 150 000 - 299 999) tender - statek pomocniczy trader - statek handlowy tug - holownik - berthing -holownik portowy -boat - holownik - craft - holownik portowy - harbour - holownik portowy - ocean - holownik oceaniczny - pusher-- - pchacz - salvage -holownik ratowniczy - seagoing - holownik pelnomorski supply vessel (tslv) - senvisowiec vessel - statek - auxiliary - statek pomocniczy - cable-laying -kablowiec - cargo - statek towarowy - coiled - zbiornikowiec z w~zownicami grzewczymi w zbiornikach - cruise -wycieczkowiec - dive support (DSV) - statek wsparcia prac nurkowych (off-shore) - drilling - statek wiertniczy - easy trimmer - statek latwo trymujqcy - emergency support (ESV) - statek wsparcia awaryjnego off-shore (wyposazony w Srodki malczania ognia, szpital itd.)

- liquefied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

doiwiadczalny rybacki - field support (FSP) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym (zapewniajqcy wyzszy poziom bezpieczenstwa i pomocy niz SBV- patrz: stand-by vessel) - general-purpose -statek ogolnego przeznaczenia, wielozadaniowy - harbour - statek portowy - heavy lift - statek do przewozu sztuk ciqzkich -hybrid ro-ro statek uniwersalny, np. zbiornikowiec z czqSciq ro-ro, hybrydowiec - lash-type - barkowiec - lighter - statek uzywany do transportn ladunku pomiqdzy lqdem a innym (duiym) statkiem - merchant - statek handlowy - mooring - statek do stawiania beczek cumowniczych - off-shore - statek zaopatrujqcy instalacje przybrzeine - off-shore support - statek wsparcia, statek do obslugi instalacji przybrzeznych -pure ro-ro - statek poziomego ladowania o wszystkich pokladach dostqpnych dla tej technologii - rescue - statek ratowniczy - research - statek badawczy - salvage - statek ratownictwa morskiego - stand by (SBV) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym, statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy wieiy wiertn. - seabed operations - statek do prowadzenia badan dna morskiego - seabee-type -barkowiec - sludge - statek (lub barka) do odbioru pozostaloici olejowych i wod zaolejonych - specialized - statek specjalistyczny, statek do przewozu specjalnych ladunkow - standby (SBV) - statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy platformie statek do badan sejsmicmych dna -seismic - supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - platform supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - survey - statek badawczy, s. hydrograficzny - surveying -statek badawczy, statek hydrograficzny
- fishing

- experimental

-

-

- statek

- statek

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

, '

2. STATKI 1 BUDOWNICTWO O W T O W E

trading - statek handlowy training - statek szkolny - tuglsupply senvisowiec, holownik dostawczy (zaopatrujqcy np. wieze wiertnicze) vessels (by range of trade) - statki wedlug zasiqgu zeglugi - canal trader -zbiornikowiec uprawiajqcy zeglugc przez Kana1 Sueski - coaster - statek zeglugi przybrzeznej - coasting - statek zeglugi przybrzeznej - coast liner - liniowiec zeglugi przybrzeznej - high sea - statek pelnomorski - lake - statek jeziorowy - ocean - statek oceaniczny, pelnomorski
-

-

--

-

-

-ocean going (ship) -statek oceaniczny, statek pelnomorski - open-sea - statek pelnomorski - river-sea - statek rzecznomorski - seagoing - statek pehomorski - sea - statek pelnomorski -tramp - tramp, statek zeglugi trampowej - estuary - statek zalewowy warship - okrqt wojenny water bus -tramwaj wodny yacht -jacht - motor -jacht motorowy - sailing -jacht zaglowy - seagoing -jacht pelnomorski

-

-

-

-

-

-

-

Multipurpose vessels statki wielozadaniowe

double purpose, bulk - container vessel/ dwuzadaniowy masowiec - kontenerowiec
Y

double purpose, paper and bitumen enclosed carrier/ dwuzadaniowy statek zanzkniety do przewozu papiem i bitumenu

combi-carrier; oilforestry carried statek uniwersalny do przewozu drewna,

Con-ro vessel pojazdowiec-kontenerowiec
radar mast/ maszt radarouy superstructure/ nadhuddwka

container tier/ warshva kontenerdu' bid& mostek container row/ szereg k?ntenerbw container bay/ rzqd kontenerow

.

I
I

, 1 1

,

I

fore mast/ maszt dziobouy fiwecastle/ dziohriwka

rtcrn quat!ter ramp/ r-ufiwa rampa uhoina

1z/e boat/ lddi ratunkowa pokfudy samochodowc

car decks/ poklady rumochodowe

I
kadhib statku

1

I
c t e r cell./ komory (cele) kontenerowe how tru.rtrrr/ dziohowe stery strumienrowe bulbous how/ gruszka dziohowa

ster

fixed ramps to car decks/ stale rampy nu poklady samochodowe

I

1 ship .ride/
hurta statku underwater part of' hull/ podwodna cze.<Ckadluba

general view widok ogdlny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
I

\

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

Dry cargo and container vessels -statki do przewozu Eadunkdw suchych i kontenerowce

container-reefer vessel/ kontenerowiec-chlodniowiec

ro-ro/ 10-10 container carrier/ kontenerowiec przvstosowany do przeiadunku w technologii pionowej i poziomej

ellular container vessel/ kontenerowiec komorowy

forest product carrier/ statek do przewozu celulozy i papieru

forest product - YO-YO carrier/ statek ro-ro do przewozu celulozy ipapieru
..

........ ........

.....

.... ....

........

....

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E

( Tankers -ibiornikowce
f'

gas carrier LNG/ gazowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego
I

gas carrier LPG/ gazowiec do przewozu

chemical carrier/ chemikaliowiec

shuttle tanker with bow-loading system/zbiornikowiec dowozowiec z systemem przeladunku przez dzidb

P
crude oil carrier/zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftotc~ej

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
/'

Auxiliary andfishing vessels statkipomocnicze i rybackie (I)
icebreaker/ lodoiamacz

.sel/ statek hydrograjkzny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
, '
\

Auxiliary vessels statki pomocnicze (2)

hospital ship/ statek szpitalny

a. *

8

I

/

research vessel/

n l dania rurociqgow podwodnych FV

pipe-lying vessel/ statek do ukia-

avy dutyfloating derri:k/

'
dredging vessel/poglebiarka

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
I

2. STATKI I BUDOWNICTWO OKRFTOWE

Design of the construction projektowanie konstrukcji
arrangement -rozmieszczenie, uklad - konstrukcja rownorzqdna - general plan - plan ogolny (statku) - structural rozwiqzanie strukturalne, r. konstrukcyjne "as fitted" plan -plan zgodny z wykonaniem computer aided design (CAD) -projektowanie wspomagane komputerowo (to) design - projektowaC design -projekt data - dane projektowe drawing - rysunek konstrukcyjny -fault -blqd konstrukcyjny - ship - projektowanie statku designed -zaprojektowany, projektowy -block coefficient -wspolczynnik pelnotliwoSci podwodzia (do zanurzenia konstr.) displacement -wypornoiC konstrukcyjna draught - zanurzenie konstrukcyjne -trim -przeglqbienie konstrukcyjne -waterline -wodnica konstrukcyjna waterplane coefficient - wspolczynnik pelnotliwoici konstrukcyjnego przekroju wodnicowego waterplane (section) - konstrukcyjny przekroj wodnicowy dimension -wymiar - dims (dimensions) -wymiary - principal -s - wymiary glowne dimensioning of details -zwymiarowanie detali documentation -dokumentacja diagram -wykres, schemat drawing -rysunek - detailed -rysunek szczegolowy - installation - rysunek montazowy office -biuro konstrukcyjne - original - rysunek oryginalny - working - rysunek roboczy -workshop rysunek warsztatowy - 2-D construction - rysunek konstrukcyjny dwuwymiarowy - 3-D construction - r. k. trzywymiarowy experimental tank -zbiornik do badan modelowych faculty of naval architecture -wydzial budowy okrqtow (szkoly wyzszej) hull -kadlub structure - struktura (konstrukcja) kadluba
- equivalent

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

internal loading -obciqzenie wewnctrzne inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) installation instruction - instrukcja montaiu line - linia lining - kreskowanie (na rysunku) main particulars -wymiary glowne (kadluba), glowne dane statku material list - lista materialow outboard profile -widok z boku parent -wzorcowy, macierzysty form - ksztalt macierzysty (pienvszy z serii kadlubow) model - model (ksztalt) macierzysty ship - statek wzorcowy (pienvszy z serii) plan - plan - general arrangement -plan ogolny of tanks - plan zbiornikow of holds - plan ladowni plotting paper -papier milimetrowy profile -profil, zarys put into commission - oddaC do eksploatacji put on test -poddawaC probie, testowaC redesign - zmiana konstrukcji statku (to) redesign - zmieniaC konstrukcjq (to) reinforce - wzmacniaC (np. konstrukcjp) reinforcement -wzmocnienie (konstrukcji) scale - skala (np. rysunku) -base - linia podstawowa wykresu (to) scale - wyskalowaC (np. zbiornik) shell -poszycie - bottom -poszycie dna - bow - poszycie dziobu deck - poszycie pokladu -expansion plan - plan rozwiniqcia poszycia ship construction - konstrukcja statku - monohull - k. konwencjonalna kadluba - double bottom - k, z dnem podwojnym - double skin k. z podwojnq burtq - double hull - k. z podwbjnq burtq i podwojnym dnem - double bottom with double skin - k. z podwojnq burtq i podwojnym dnem - mid-deck configuration - k. zbiornikowca z micdzypokladem ship drawings - rysunki (techniczne) statku underdesigned - zbyt slabo zaprojektowany element konstrukcji view -widok, rzut - general -widok ogolny working out -obliczenie wynikow, opracowanie szczegolow

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mosiqdz alloy .blacha perforowana .gruboh6 blachy rod -prqt -hexagon .dwuteownik szerokostopowy .perforated .zeliwo chain -lancuch staliwny steel .zetownik beam -belka .blacha cienka perforated -perforowany pipe -rura stalowa plate -plyta. ksztaltownik .plyta (blacha) giqta na walcach .belka dwuteowa -Tbelka teowa brass .flat -plaskownik . blacha.o przekroju kwadratowym stainless steel .zetownik .kqtownik .bulb .staliwo chrome .brqz . hartowany hard iron .H.corrugated -blacha falista . kqtownik -bar .round -prpt okrrlgly -square . SHIPS AND SHIPBUILDING Steel and unferrous materials -material~ stalowe i z metali nieielaznych aUoy .ferritic . aluminium foil .dwuteownik . blacha rombowa .standard size -plyta (blacha) o wymiarach znormalizowanych -thickness .equal-angle -kqtownik rownoramienny .boundary -bar -kqtownik obramowujqcy . prqt stalowy okrrlgly .chrom plated .I.metal -plyta metalowa . p.kqtownik lug .stal nierdzewna .Admiralty - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - copper -miedi flat -plaskownik forged -kuty forging -kucie.stal nierdzewna chromowo-niklowa ferrytycznoaustenityczna - - - - - - - - - - - - --- -- -- .fresh .chromowane .ceownik .tee -teownik -tee bulb .half -pohvalek stalowy science of materials -materialoznawstwo section -profil walcowany.kqtownik lebkowy collar .kqtownik .cunifer -brqz niklowy bulb tee -teownik lebkowy cast .lany iron .I-bar .stal miqkka square -prqt stalowy.checkered -plyta (blacha) ryflowana . "czysty" -plate .prqt stalowy o przekroju szehciokmym . blacha) round -walek.p.kqtownik stalowy bar -prqt.zet .brass .phosphor bronze -brqz fosforowy cast iron -zeliwo stopowe steel .stal stopowa aluminium -glin.stop brass -mosiqdz okrqtowy .2.arkusz blachy (cienki) iron .teownik lebkowy .diamond -plyta diamentowa. ksztaltownik sheet .kohierz z kqtownika iron .angle . stalowy o przekroju kwadratowym rolled -walcowany (np.bulb -plaskownik lebkowy . arkusz blachy .metal niemalowany.stal twarda hardness -twardoSC -test -proba twardoSci lead .blacha gruba sheet .blacha stalowa metal .stopy lekkie .bulb -ksztaltownik kebkowy .mosiqdz bronze -brqz alloy -brqz .stal nierdzewna ferrytyczna .unequal angle kqtownik nierownoramienn Y .channel .lqcznik z kqtownika steel .austenitic chromium-nickel austenityczna nierdzewna stal chromowo-niklowa .stop brqzowo-aluminiowy. o przekroju kwadratu in section .ferritic-austenitic chromium-nickel .Z.folia aluminiowa angle -kqt.aluminium bronze .olow metal -metal . odkuwka hardened -utwardzony.aluminium . brqz aluminiowy.ship -blacha okrqtowa . brqzal .blacha cienka soft iron .rolled .

Y.w-carbon carbon-manganese .stal wanadowa .nickel chrome . blacha stalowa ocynowana try square -kqtownik undulatory -falisty white metal.cyna plate .2.stal ulepszana cieplnie .ship .drut stalowy tee -teownik.stal niklowo-chromowa -- .cynk coated ocynkowany -plating . greting stalowy -high tensile (HT) .forged alloy .fine-grained normalized structural .blacha biala.drut zinc .bialy metal (stop cynkowy kozyskowy) wire . konstrukcyjna .martensitic .stal chromowomolibdenowa .stal okrqtowa .cynkowanie - - - - - - - - - - Angle bars and beams kqtowniki i belki broad flanged beam/dwuteownik szeroko-stopouy tee bar/ tee bar toe equal angle/ unequal angle/ teou'nik welded/teownik kqtownik kqtowmik nieodwrocony rownoramienny rownoramienny toe welded angle/ bulb artgle/ kqtownik kqtownik prz.drobnoziarnista normalizowana s.thermomechanically treated .stal nierdzewna martenzytycma steel .stal molibdenowa -plate -blacha stalowa .stal chromowo-molibdenowo-wanadowa . podlogi silowni).chromium-molybdenum .quenched and tempered . STATKI I BUDOWNICTWO O m T O W E .stal stopowa kuta .stal weglowa .weglowomanganowa stal n i s k o w ~ l o w a wire .chromium-molybdenum-vanadium .stal o wysokiej wytrzymaloici na rozcislganie .chromium-vanadium -stal chromowo-wanadowa .carbon .molybdenum - - - - - - - - - .YXXS bulb bar/ channel bar/ ksztaltowrtik ceownik lebkowy channel bar and reverse/ ceownik i kqtownik .grade of -rodzaj..stal alloy .nickel .stal stopowa .low alloyed structural .stal niklowa .niskostopowa stal konstrukcyjna .vanadium . trojnik (rurowy) tin . typ stali -grating -kratownica stalowa (np.vlebkowy spawany ~.stal po obrobce termomechanicznej .

siatka z lin drucianych wood .polyurethane blown foam .wzmocnione tworzywo sztuczne resin -iywica rubber -kauczuk.fire proof thermal .elastycznoSC foil .izolacja termicma jointing material -material na uszczelki lining -wykladzina .drut -brush .folia insulation .laminat z wlokna szklanego re-inforced plastic (GRP) .thermal .wosk wire .rugs) .izolacja .carbon . tnvaloSC glass fibre -wlokno szklane laminate .wkrety do drewna - - - - - - - . lepiszcze asbestos -azbest carbon -wqgiel .tlen packing -uszczelka. czop polyurethane .klej glycerine -gliceryna - - - - - --- - granulated cork -kruszywo korkowe insulant -material izolacyjny insulation .szczotka druciana gauze .fibre reinforced plastic (CFRP) .activated -wqgiel aktywowany .detergent emery cloth -plotno Scierne epoxide resins -iywice epoksydowe fastness .gwint vax .poliuretan foam .cienka siatka druciana nail . szczeliwo pad -podkladka pin -przetyczka. w efekcie korozji) -testing .oseka.rozpuszczalnik strength of materials -wytrzymaloSC materialow sulphuric acid -kwas siarkowy teflon .ogniotrwaly reinforced plastic .odpornoSC. sworzen.wylozone drewnem twardym .hard wood . spoiwo.soft wood -wylozone drewnem miqkkim lignum-vitae -gwajak.izolacja z piany poliuretanowej .izolacja z folii gasket -uszczelka glass-paper -papier Scierny glass silk .welna szklana glass wool .Scierny .dwutlenek . SHIPS AND SHIPBUILDING Other materials -materialy inne abrasive .ubytki materialu (np.soda kaustyczna corkboard -plyta korkowa cement -cement -wash -mleczko cementowe (to) cement -cementowai cemtex .tarcza Scierna.odpady bawelniane cotton and wool waste .blast-cleaning -Scierniwo (do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powierzchni) cloth -plotno Scierne -paper -papier Scierny stick . pilnik Scierny -wheel .beton cotter -przetyczka -pin -zawleczka cotton waste (c.odpady wlokniste dioxide .(gwoidz) druciak netting . guma -plate -plyta gumowa sand-paper -papier Scierny sealing compound -masa uszczelniajqca slug wool -welna iuzlowa solvent . uszczelnienie.kompozyt polimerowy wzmocniony wloknem wqgloWYm caustic soda .izolacja termiczna ognioodporna .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym fibrous-glass reinforced plastic (FRP) -tworzywo zbrojone wloknem szklanym fire-retardants -Srodki zmniejszajqce palnoSC flexural strength -wytrzymaloSC na zginanie flexibility . krqzek Scierny acethylene -acetylen acid-resisting -kwasoodporny adhesive -klej.dwutlenek wqgla detergent .badanie materialu mineral wool -welna zuzlowa nail -gwoidi oil varnish -pokost oxygen .masa cementowa na poklady concrete .drewno screw . drewno gwajakowe material -material (konstmkcyjny) defect -wada materialowa wastages .wata szklana glue .2.pianka poliuretanowa refractory .teflon thread .

dokowanie statku dla remontu plan .dno ( d o h .trasowanie lay the keel -polo j C stqpkc leveling of the plate -prostowanie blach lofting .montai .stocznia assembly . hala montazowa stand .stocznia remontowa ramline . wznosiC erection -ustawianie w pionie. kadluba statku) (to) jumboize -powiqkszyC kadlub s t a t h keel block -blok stqpkowy.warsztat naprawczy. budowa .floating . hala montazowa shop .dry .osprzqt.montownia. fabrykowat.linka traserska (to) construct .2.dry .trasowanie marking projector -rzutnik traserski mould loft -trasernia outfit -wyposaienie statku outfitting -wyposazenie (nowo zbudowanego statku) quay .konstruowak.remont (naprawy) kadluba under .line - - - - - - - - - - - - --out berth -nabrzeze wyposazeniowe (stoczni) fittings .dno d o h . montaz clip -uchwyt montazowy (to) fabricate .suchy dok entrance -wejscie do d o h suchego .dok remontowy sill .prog doku (suchego) sinking trials . budowaC construction -konstrukcja. pot.under . Sluzy) galvanizing -cynkowanie -plant -galwanizernia.plan dokowania w d o h plywajqcym lub suchym korek spustowy w zbiorniku balasto-plug wym survey .dok konstrukcyjny . STATKl I BUDOWNICTWO OKRQTOWE Shipyard . wykonac (to) fit out -wyposaiyC fitted with . armatura flanged edge -krawqdi zagiqta flanged knee -wqzlowka zagiqta flanged plate -plyta zagiqta flanging -kryzowanie.zalewanie d o h floor .budowa building slip -pochylnia okrqtowa casting house . budowat.odlewnia chalk line . wgiqcie (np. montai .rysik (traserski) scribing -rysowanie (rysikiem) scriving knife -rysik (traserski) - - - - - - - . w remoncie works -prace naprawcze -yard . warsztat remontow team -brygada remontowa -to the hull .sznurek traserski scribe -trasowaC scriber . warsztat galwanizacyjn Y hanging stage -rusztowanie wiszqce hull .dopasowanie. zatapianie the dock .stanowisko montazowe build . zaginanie krawqdzi blathy flattening -prostowanie blachy flooding -zalewanie.dokowanie .kadlub (statku) measurement -pomiar kadluba indentation -naciqcie. przyrz%d dock -dok (suchy lub plywajqcy) -building .w naprawie.repair .montownia.dok plywajqcy floor .(maszynowy) rysunek techniczny erect -ustawiaC pionowo.protok61 zdawczoodbiorczy device -urzqdzenie.w budowie (np.: kilblok launching -wodowaC (statek) laying down -trasowanie laying off .wytwarzaC.nabrzeze wyposazeniowe pipe making plant -rurownia pipe shop -rurownia repair -naprawa dock stocznia remontowa shop .linia montaiowa room .inspekcja (kadluba) statku na d o h doubling -naspawanie dodatkowej plyty (blathy) end launching -wodowanie wzdluzne engineering -iniynieria -drawing . statek) constructional -konstrukcyjny conversion of a ship -przebudowa statku delivery-acceptance act . kadluba) jumboization -powiqkszenie (np.proby zanurzania statku z dokiem (to) dock -dokowak.wyposazony w fitting . wchodzik do basenu portowego docking .

vposaienia .Shipyard arrangment .'ischarging berth/ iahrzeie roztadunkowe discharging crane/ diwig roztadunkowy plates stores/ mapazvn hlach steel workshop/ warsztat kostruk j i statko~ych stacking yard/ @ce/ biuro .fitting workshop/ .organizacja stoczni equipment prefabrication shop/ warsztat prefahrykacji w.fIusarnia wyposazenio~~a equipment elements store/ magazyn elemenldw wyposazenia fuel tanks/ zhiorniki paliwowe .fitting-out berth/ nabrzeie wyposaieniowe yard jire-fightirig station/ stoczniowa strai pozarna warsztaty wyposaieniowe iuro dokmistrza .

zaloga d o h (plywajqcego) .traser .praca pr6bna (urzqdzenia) sheet .iniynier gwarancyjny -joiner .szef produkcji stoczni .glowny konstruktor (projektant) statku .kierownik dzialu kontroli technicznej .traser .management office -biuro zarzqdu .obszar prob head .odlewnia stali straightening rolls .painter .listwa traserska stores -magazyny stackyard -magazyn .plater .electrical -wydzial elektryczny .monter plyt kadlubowych .rurarz .plate hanger -monter plyt kadluba . STATKI I BUDOWNICTWO OKRI$TOWE shipyard organization .plate .2.guarantee engineer .estimator - - - - - . wydzial stoczni shipyard staff -zaloga stoczni .stacja prob .stolarz .spawacz .chief quality inspector .szef logistyki .plater's squad -brygada monterska .outfitting division -wydzial wyposazeniowy (stoczni) .shop superintendent -szef wydzialu.profile .boilermaker .chief design engineer .iIjrnier stacji prob .chief inspector . do pobierania wody slodkiej) side launching -wodowanie boczne side wall -baszta doku plywajqcego sliding caisson -przesuwna brama d o h slipway .structure painting wydzial malowania kadlubow .monter plyt kadlubowych .carpenter .floating dock -w.fitter -monter .estimating office -biuro kosztorysowe .subcontractor -wydzial podwykonawcow .staging and carpentry -wydzial rusztowan i prac ciesielskich .shipyard manager .kierownik produkcji .pochylnia.organizacja stoczni department -wydzial .ciSnienie probne (mierzone wysokoSciq slupa wody) load .ciinienie probne run .chief of logistic .testing laboratory .monter -kosztorysant .dock crew .design .wydzial prefabrykacji kadlubow .test engineer .linesman .loftsman .chief of production .sklad profili storage area -plac skladowy steel foundry .szef produkcji stoczni ship house -pochylnia kryta shore connection -przylqcze brzegowe (np. slip spline .cleaning and painting -wydzial czyszczenia i malowania .malarz .cieila .testing department .yard manager . szef produkcji (stoczni) .purchasing -wydzial zaopatrzenia .production .producent kotlow .assistant shipyard manager -glowny budowniczy statku .dzial przetwarzania danych .works manager .plac skladowy blach .traser . dokow plywajqcych -hull construction -wydzial konstrukcji kadlubow . badanie area .dzial marketingu .shop -proba w warsztacie .plate erector .ship and crane service .welder .wydzial obslugi statkow i diwigow .laboratorium badawcze shop (workshop) -warsztat.marine power plant department -wydzial silowni okrqtowych .marking-off platter -traser .dock master . instalator rurociqgow .liner-off .dokrnistrz - - - - - - - - - - - - -- - - - - erector .fitting -wydzial wyposazenia .marketing department .brygadzista. mistrz .wydzial produkcji .walce do prostowania blach test -proba.foreman .hull pre-production .data processing .dzial projektowania .tablica do prob (zasilania) -pressure .szef produkcji .maintenance wydzial konsenvacji .wydzial remontow kadluba .plumber .arkusz (wynikow) prob .hull repair .pipe fitter -rurarz. Slusarz rurowy.hull conversion -wydzial przebudowy kadlubow .obciqzenie probne -panel .szef biura kontroli jakoici .

zaginanie krawgdzi blathy flattening . gazowe) pod wodq torch -palnik do ciqcia pod wodq ---lighter -znicz przy palniku do ciccia pod wodq valve .stocznia . kadluba) (to) undock -wydokowak.doszczelnienie (to) crop -obcinak.breaker . hartowany hardening -utwardzanie.zuzycie .zinc .stocznia zlomowa .zeszlifowac hardened -utwardzony.repair .obrabiak (element mechanicznie) workshop -warsztat .cynkownia yard .painting -warsztat malarski .prefabrication . element obrabiany in progress (WIP) .poor .szlifowak off .stolarnia .prqdkoSC na probach tank -basen modelowy -trip measurements -pomiary na mili pomiarowej trip prediction diagram .pmtwarzanie i naprawa anneal -wyzarzak bending -zginanie bent -wyginad to sample -wygiqC wedlug wzoru bolting .zaklad prefabrykacji .test . wyciqk cut-length -przyciqk na wymiar cut to the length -przyciqty na wymiar dye penetrant -penetrant banvny extent .stocznia remontowa .zla jakoik wykonania workpiece -przedmiot obrabiany - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .wykres prognozy szybkoici na probach -trip prognosis -prognoza szybkoici (statku) na probach underwater -podwodny camera . kucie (to) fit -wyposazak.odkuwka.machining -warsztat obrobki .szablon drewniany woodworking . zamocowanie flanging -kryzowanie. pasowad fitted -wyposazony (to) grind . wspawad cropping -obcinanie.boiler . fachowoid . wskutek korozji) wear and tear . wyprowadzik (statek) z d o h .zaklad prob i badan .warsztat kotlarski .breaking-up . lqczenie Srubami caulk .builder's - . niewidoczny (o wadach) leveling of the plate -prostowanie blach squeeze -zgniecenie strenghten -tu: wzmacniak trial assembly -montaz probny (to) tear -rozrywak. przecigie cut-out -wycigcie.normal .steel . basenu wood template . twardnienie heating -nagrzewanie insert -wstawka insulate .galvanizing . ciqk.pipe -warsztat rurarski . rozdzierak temporary measure . processing and repair -obrobka. wycinanie cut -przecinak.obrobka drewna work -praca.ciqcie (np.prostowanie blachy forge -kuk forging . wycinak crop in -wstawiak.outfitting -warsztat wyposazenia . zlqcze.grubosk assessment .engine -warsztat silnikow . SHIPS AND SHIPBUILDING trial -pr6ba stoczniowa -range -mila pomiarowa -s on measured mile -proby na mili pomiarowej speed .proba Treatment. warsztat galwanizacyjny -joinery -warsztat stolarski .stocznia zlomowa declivity .shotblasting .zuiycie normalne workmanship -jakoSk wykonania.Srodki tymczasowe thickness .spawanie pod wodq survey .kamera do zdjgd podwodnych cutting .skrgcanie Srubami.warsztat piaskowania .stok terenu stoczni .zawor podwodny -welding .izolowak latent -ukryty. odspawak.ocena gruboici measurement -pomiar grubosci blachy -reduction -zrnniejszenie gruboici (np.rozmiar of damage -rozmiar uszkodzen of repair -rozmiar naprawy fastening -polqczenie.stacking -plac skladowy.produkcja w toku (niezakonczona) (to) work . skladowisko .inspekcja podwodna (np.sklad stali .2.woodworking .galwanizernia.

"' butt weld/ spoina doczolowa gas pressure gauge/ ciinieniomierz ashback arrester/ dziob palnika . torch -palnik cutting .spawanie lap weld/ butt welding "V"/ spawanie doczoiowe "V" Jller w'eld/ spoina packwinol~ two-slded filler weld/ spoina pachwinowa d~wtronna butt welding "Vf'/ spawarlie doczoiowe ypu "I.przewody do s. spaw czolowy lap .zakladka stykowa seam .wadliwa spoina beading -ukladanie Sciegow (spawalniczych) bevelled -zakonczony skoSnie.spawanie abutment -polqczenie na styk arc .lqczenie na styk crack -pckniecie cut-off -przeciqc. spawarka lukowa -welding .uszkodzenie spowodowane spawaniem deposit .spawanie lukowe electrode .zlobkowanie spoiny back grinding of welds .spoina na styk strap -nakladka zlqcza czolowego -strapped joint -polqczenie stykowe z nakladkq butting .2.osad material .oxy-arc .spawarka lukowa .spaw. nakladanie Sciegow burner -palnik burning .elektroda do s. STATKI 1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE Welding .alternating current (AC) -prqd zmienny -welder .prowadnica do cigcia .spawanie. palenie torch -palnik do spawania butt . odciqb d o p w cut-out -wylqczyt cutting .styk dwoch plyt -joint -polqczenie czolowe.cigie plazmowe cylinder -butla -trolley .wozek do butli gazowych damage arising from welding .ciecie guide . "sfazowany" blowpipe.spawacz lukowy.faulty . twardego -coated rod . lukowego generator -prqdnica spawalnicza plant .ciccie palnikiem brazing rod -prgt (drut) do lut.spoiwo spawalnicze - - - - - Welding .plasma . elektrycznego back gauging of welds .otulony topnikiem ---- - - building-up -napawanie. spoiwo metal .luk .cigcie lukowo-tlenowe .spoina graniowa bead .wires .szlifowanie spoiny graniowej backing -podkladka spoiny -ring -podkladka piericieniowa (przy spawaniu rur) -weld .Scieg spawalniczy .

SHIPS AND SHIPBUILDING elektrode (type) -rodzaj elektrody .elektroda otulona .cyna lutownicza veed .acid type - - - - - - - - - - - - - - - - - concentrated heat source . szlaka soldering .high alloy . obojqtny .s.hardwearing . odpoma .brazing . zlqcze . wyzlobienie hard solder .ciqcie palnikiem .rutile-basic .square butt .thorium alloyed .spaw obwodowy shift of buts . pochodnia .basic type .sily skurczu slag .acetylene generator -wytwomica acetylenu .spoiwo metal .root .rutile thick .otulina rutylowo-zasadowa .elektroda zasadowa .topnienie.soldering iron .otulina kwaina .spawanie gazowe gauging .s.coated type .preheated .low alloy .lut twardy heating -podgrzewanie .elektroda metalowa .gaz sprqzony cutting .przesunipcie stykow (elementow spawanych) shrinkage forces .szew. wysokostopowa .melting .szczelina po ciqciu gazowym lagging . rutylowo-celulozowa . zaroodpoma .dysze do ciqcia overlap -zakiadka padding -napawanie.lutownica -brazing alloy .spaw na styk .lut srebrny .beginning of a run of welding .end of a run of welding -zakonczenie spoiny .shielding .metal .acid .oxidizing -p.rutile .s.argon .stal compound .otulina zasadowa .topnik fracture -pqkniecie fumes .skoncentrowane zrodlo ciepla .cofnipcie siq plomienia flush joint -polqczenie czolowe flux .thermal process -proces cieplny joint -polqczenie (metali).o.stainless .basic .Scieg przetopowy seam .brazing silver .gaz oslonowy -welding . gruboSci blach) groove -rowek.unalloyed .compressed .lutowanie .heat resistant .fazowanie pqkniqC.ciqcie gazowe -hose .covered . stopowa.poczqtek spoiny .iskry spatter -rozprysk steel .zuzel.2.silver solder . torowa (electrode) covering -otulina elektrody .rutile .argon . stapianie .elektroda otulona .acetylene .carburizing -piomien nawqglajqcy core . doczolowe ("na s t y k ) joining metals -polqczenie metali kerf .walowa zwykla straightening -prostowanie tin . mierzenie (np.cutting .dysza .s.el.melting point -temperatura topnienia .neutral -p.circumferencial .tlen .wqz do gazu .opary fusion faults -blqdy wtopu gas .(spaw) Scieg spoiny . nierdzewna .otulina rutylowa gruba electrode holder -uchwyt do elektrody end lap -zakladka stykowa face shield -oslona (tarcza) spawacza filler .lut twardy .otulina lap joint -polqczenie na zakladkq lapped joint -polqczenie na zakladkq nozzle .otulina celulozowa .acetylen .elektroda rutylowa .rutile-acid .podgrzany .rutile-cellulose .annealed -wyzarzony .lutowanie twarde . spawanych blach veed-out -wyciqcie krawqdzi w ksztalcie V - - - - - - - - - - .rdzen plomienia cutter -palnik do ciqcia cutting .gaz .lut srebrny sparks . utleniajqcy flashback .cellulosic . natapianie peening -przekuwanie spoiny pores -pory run .sklad stali .oxygene .pomiar.otulina rutylowo-kwaina .p. niskostopowa .elektroda kwasna . spoina -butt .spoiwo (spawalnicze) flame -piomieli.s.otulina rutylowa .

spoina poprzeczna weldability .gas .podtopienie welding method .spawanie automatyczne .sp.brak wtopienia .pozycja naicienna . lukowe reczne .automatic . 1. z topnikiem .lack of fusion . na podkladce -without backing .warstwa spoiny . 1.autogenous .spawanie termitowe .palnik do ciqcia pod wodq lighter -znicz przy palniku do ciqcia pod wodq weldment -konstrukcja spawana 77 .stof do spawania .spawany -hull .spawacz welder's protection .sp.machine . gazowe) pod wodq torch .pqkniqcie pod spoinq .rate of .gruboSC spoiny torch -palnik spawalniczy -with backing material .spawalny welded .metal-arc -with covered electrode .spawarka .spawanie .argon shield .kadlub spawany -joint -polqczenie spawane -ship .back-step . elektrodq topliwq w oslonie C 0 2 i mieszanek .spot .sp.overlap .handshield .spawanie z oslonq welding defects -blqdy spawania .undercut .spawanie z topnikiem from both sides .single V .hand .spoina czolowa connection .oxy-acetylene .2.spawanie plazmowe .sp.s.spawanie bez podkladki -with gas backing .submerged arc .cipcie (np.spoina pachwinowa gap .sp.face shield -oslona twarzy spawacza gloves -rqkawice spawalnicze .luk spawalniczy area .brak przetopienia .statek spawany welder .metal-arc inert gas (MIG -) .horizontal .prqd spawania electrode .pozycja podolna .oslona.sp.spawanie lukiem krytym -tungsten inert gas arc (TIG -) .spawanie w oslonie argonu .full penetration .rozlew spoiny .electro-gas .Scieg spoiny -butt . elektroiuzlowe .pionowa z gory w do1 . elektrodqnietopliwq w oslonie gazow obojqtnych (welding) position -pozycja spawania .sp.vertical upwards -pionowa z d o h do gory .kolejnoSC spawania .s.fillet .electro-slag .obrobka cieplna po s. ekran welding .sposoby spawania .lack of penetration .strefa spawania -backhand (backward) -spawanie w prawo .spawanie rpcme -joint .spawanie gazowe . elektrodq topliwq w oslonie gazow obojqtnych .metal-arc active gas -(MAG -) -sp.tarcza spawacza -helmet shield -przylbica spawacza -welder's helmet -oslona twarzy spawacza .odstqp (miqdzy spawanymi elementami) groove -rowek spawalniczy pass -warstwa spoiny reinforcement -nadlew spoiny run .narrow gap . spoina -bead .underbead cracking .thickness of .polqczenie spawane machine .ochrona spawacza . htkowe z drutem proszkowym w oslonie gazu aktywnego . 1.spawanie lukowe elektrodq otulonq .spawanie wqskoszczelinowe .overhead -pozycja pulapowa underwater (welding) . lukowe drutem proszkowym (samooslonowe) .elektroda do spawania .spoina typu V czolowa .spaw.flux-cored wire metal-arc with active gas shield .spawanie pod wodq cutting .slag inclusions -wtrqcenia iuzla .spoina dwustronna . and cutting torch -palnik uniwersalny arc .zgrzewanie punktowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -naprqzenia spawalnicze -table .szew spawalniczy sequence .after treatment .plasma arc .transverse .sp.stresses - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E weeping -lzawienie szwow weld .flux .flat .thermit . elektrogazowe .vertical downwards .polqczenie spawane .shield . gazowe (acetylenowotlenowe) .spawanie automatyczne .prqdnica spawalnicza .spawanie Sciegiem krokowym clamp -uchwyt spawalniczy current .spawalnoSC weldable .manual arc .crater crack -peknigcie spoiny .flux-cored wire metal-arc -without gas shield .spawanie gazowe generator .szybkoiC spawania seam .

schemat pulpitu CMK(centra1i manewrowo-kontrolnej) Electrical misc.raport z prob przechylow Input/output list of the ER.plan zabezpieczenia niezatapialnosci Deadweight data .schemat wentylacji pomieszczen Direction auxiliary contact . extinguishing installation plan -plan instalacji gainiczej CO. Compressed air installation outside the engine room . extinguishing instruction .zestawienie noinosci Deck Equipment -wyposazenie pokladowe Deck crane post -podstawa diwigu pokladowego Deck cranes installation plan . pokladow i powierzchni podpokladowych C0.instrukcja gaszenia silowni Extinguishing instruction of hold and paint store . Control column BC reeding panel -kolumna sterownicza BC .znak wolnej burty General accomodation plan -plan ogolny pomieszczen General arrangement plan -plan ogolny High-pressure air conditioning system -system klimatyzacji wysokiego cisnienie Holds insulation and refrigerating installation . SHIPS AND SHIPBUILDING Ship's plans -plany statkowe Accommodation fans -wentylatory pomieszczen After peak .zbiomik sprgzonego powietrza Anchor gear installation plan -plan instalacji urzqdzen kotwicznych Anticondensation heating of motor -podgrzewanie antykondensacyjne silnika Arrangement of sensors in refrigerated hold -rozmieszczenie cmjnikow w ladowni chlodzonej Automatic telephone installation diagram schemat instalacji telefonow automatycznych Auxiliary signalling cable diagram -schemat sygnalizacji pomocniczych Body lines .computer system . konstrukcja rufy Air conditioning plan -plan klimatyzacji Air receiver . deckheads and floors insulation plan -plan izolacji grodzi.statecznoik statku nieuszkodzonego Inventory list .R.instalacja powietrza sprqzonego poza silownia.izolacja ladowni i urzqdzenia chlodnicze Holds lighting SBD drawing . loose plans -rozne plany (instalacji) elektrycznej Electric connections -polqczenia elektryczne Engine room SBD lightning drawing -schemat rozdzielnicy oiwietlenia silowni E.linie teoretyczne (kadluba) Bonjean scale . Fore end structure -konstrukcja dziobu Freeboard marks .instrukcja gaszenia ladowni i magazynku farb Fire control plan -plan obrony ppoz.schemat pulpitu nawigacyjnego sterowni Docking plan -plan dokowania Double bottom and main engine bed plate dno podwbjne i fundament silnika glownego Draught marks -znaki zanurzenia ECR controle diagram .konstrukcja skrajnika rufowego.2. cylinders room -pomieszczenie butli CO.inwentarz.skala Bonjeana Bottom plugs and manholes installation plan -plan rozmieszczenia wlazow i korkow dennych Bulkheads.plan instalacji dzwigow pokladowych Desktop navigation steering -pulpit nawigacyjny w sterowni Diagram auxiliaries unit service engine schemat rozdzielnicy mechanizmow pomocniczych silowni Diagram accomodation fans .panel odczytowy Cross curves of stability -pantokareny Damage control plan .pomocnicze styczniki kierunkowe Diagram of navigation console in wheel house .ochrona katodowa kadluba Hull piping -ruraz kadluba Hydrophore tank -zbiornik hydroforowy Hydrophore tank body . CO.schemat rozdzielnicy oswietlenia ladowni i obwodow koncowych Hull's cathodic protection .korpus zbiomika hydroforowego Hydrostatic curves -krzywe hydrostatyczne Hydrostatic curves for trimed ship -krzywe hydrostatyczne statku przeglqbionego Inclining experiment report .zestawienie wejSk i wyjik komputerowego systemu silowni Intact stability . lista inwentarza .

raport z pomiarow halasu Report on vibration measurement .raport z pomiarow wibracji Results of longitudinal vibration measurments of main engine crankshaft -wyniki pomiarow drgan wzdluznych walu korbowego silnika Results of torisional vibration measurements of main propulsion plant line shafting wyniki pomiarow drgan skrgtnych linii walow silnika napedu glownego Rudder horn -wspomik steru Ruder blade sheet -poszycie pletwy steru Rudder stock -trzon sterowy Safety plan -plan rozmieszczenia Srodkow ratunkowych Sanitary discharge system plan -system usuwania Sciekow sanitamych Sanitary water supply system -system zasilania wody sanitarnej Scaling of holds . STATKI I BUDOWNICTWO OKRKTOWE Life gear installation plan . filling and air plan .plan Sciekow z ladowni chlodzonych Plan of drains from refrigerated provision store -plan Sciekow z chlodzonych magazynkow prowiantowych Plan of refr.superstructure .provision store refrigerating installation plant -schemat silowni chlodniczej R22 magazynkow prowiantowych Remote stop for wentil.wskaznik podzialu grodziowego Superstructure deck -poklad nadbudowki .skalowanie zbiomikow .raport z prob prqlkosci Steam central heating installation plan -plan centralnego ogrzewania parowego Steering and manouvring equipment installation plan -plan instalacji wyposaienia sterowego i manewrowego Steering gear operating instruction -instrukcja obslugi maszyny sterowej Stem . skalowanie zbiomikow Scaling of tanks/ electric sounder .sondy elektryczne Scaling of tanks / manual sounder -skalowanie zbiomikow . wymiary ladowni Scaling of tanks -pojemnoSci zbiomikow.2.plan sond.general arragement plan -plan ogolny systemu chlodni R22 diagram -air-conditioning refrigerating plant -schemat R22 urzqdzenia chlodniczego klimatyzacji R22 diagram .zlad podluzny nadbudowki Main switchboard diagram specification -tabela schematu rozdzielnicy glownej Markings of tanks and bulkheads on shell plating .zlad poprzeczny Mooring equipment installation plan .oznaczenia zbiomikow i grodzi na poszyciu kadluba Midship section .urzqdzenia chlodniczego ladowni R22 diagram .pojemnoici ladowni.dziobnica Sternframe -tylnica Subdivision index .holds refrigerating plant schemat obiegu R22 .skala ladunkowa Longitudinal section -zlad podluzny Longitudinal section decks -zlad podluzny poklady Longitudinal section .plan instalacji urzqdzen ratunkowychy Life saving equipment installation plan -plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego List of machinery . machinery room -plan pomieszczenia silowni chlodniczej Plan of windows and side scuttles -plan okien i iluminatorow Painting plan -plan malowania Pilot's card -karta pilotowa Refrigerating systems .sondy rcczne Scuppers air drainage system . fans and pumps diagram . wlew6w i odpowietrzen Spare parts list .refrigerating plants schemat obiegu wody chlodzqcej urzqdzen chlodniczych Sensors arrangement of remote measurement of liquid levels plan -plan czujek systemu zdalnego pomierzania poziomu cieczy Shell expansion -rominigie poszycia Sounding.spis urzqdzen Loading plan -plan ladunkowy Loading scale .schemat zdalnego wylqczania mechanizmow silowni i wentylatorow Report on noise measurement .system Sciekow i odplywow Sea water diagram .plan istalacji urzqdzen cumowniczych Plan of doors -plan drzwi Plan of drains of refrigerated holds .lista cz&i zamiennych Speed trails report .

R. SHIPS AND SHIPBUILDING Tank arrangement plan -plan zbiomikow Tank boundary bulkheads in engine room grodzie zbiomikow w silowni Tanks heating piping diagram -plan rurocia.lista wyposazenia systemu sterowania silowni Lighting network . stand pipes and inner elements -kociol: armatura. Double -chamber indicator fuel filter for ME .sprzegla COz fire fighting fittings . gow (systemu) grzania zbiomikow Tank steaming out installation plan -plan instalacji parowania zbiomikow Technical specification .kociol .skrzynia cieplna Couplings .floor .cross-section at Fr. oil filter for . Machinery .dohmentacja teoretyczna bearing of rudder stock-loz~sko garne trzonu sterowego Ventilation -wentylacja Ventilation plan -plan wentylacji Watertight bulkheads .przekroj w plaszczyznie symetrii Engine room lay-out . EGB Feed Water Pump .regulator zasilania Boiler float chamber .2.mooring unit -zespol cumowniczo .stacja osuszania powietrza Anchor . diesel engine -ksiqzka kodowa czqici zapasowych pomocniczego silnika diesla Condensate cooler (calorific box) .main .kociol .schemat urzqdzen sygnalowych Direction auxiliary connect .komora wylqcznika palnika Chain blocks with manual drive for A.przekroj na wrqgu 30. automatic control system .suwnica montazowa Aux.kociol kolumna czujnika . boiler feed water pump.grodzie wodoszczelne Wheelhouse deck -poklad nawigacyjny Wheelhouse poster .pompa wody zasilajqca kociol pomocniczy Boiler blown programme control system uklad programowania odmulania kott6w okretowych Ballast pump -pompa balastowa Bilge pump -pornpa zezowa Boiler assembly drawing .30 -rozplanowanie silowni .g16wna sprezarka powietrza rozmchowego Air compressor auxiliary -pomocnicza sprqzarka powietrza rozruchowego Air conditioning unit switchboard -rozdzielnica centrali klimatyzacji pomieszczen Air drying station .chamber diesel fuel filter for AE dwukomorowy filtr paliwa dieslowego dla silnika pomocniczego Double . kroCce i czeici wewnqtrzne Boiler water level sensing elements . w y c i u lancuchowy dla silnika pomocniczego Chain blocks with manual drive for separators -w y c i e lancuchowy dla wirowek Code book -ksiqzka kodowa Code book for spare parts of aux.rozplanowanie silowni .pomocnicze styczniki kierunkowe Screw propeller .karta informacyjna na mOstku (Zc h a r a k t e r ~ s t ~ k q d a nmanewro~ch wych statku) Water extinguishing installation plan -plan wodnej instalacji gainiczej Sewice manual of provision stores and air conditions refrigerating system .cross section in centre line .system gahiczy CO.silniki i urzqdzenia Air coompresor .specyfikacja techniczna Theoretical documentation .dwukomorowy indykatorowy filtr paliwa dla silnika glownego Double .rozplanowanie dna silowni Engine Room Lay-out .principal diagram mat zasadniczy sieci oiwietleniowej Signal equipment cable diagram .sruba napedowa Engine Room Lay-out -rozplanowanie silowni Engine Room Lay-out .chamber indicator lub.E.podrecznik obslugi systemow chlodniczych klimatyzacji i magazynkow prowiantowych List of equipment for E.czeSC ciSnieniowa Boiler fittings.kociol VX Boiler burner -palnik kotla Boiler Pressure Part .kotwicmy Assembly crane .

automatyczny Fuel oil pressure regulator -regulator ciSnienia paliwa ciqzkiego Fuel supply block for AE and boiler blok zasilania paliwem silnika pomocniczego i kotla - Generator turbocharger -turbosprgzarka silnika pomocniczego Harbour sea water cooling pump .kociol utylizacyjny Exhaust gas boiler inlet header -kociol utylizacyjny komora wlotowa Exhaust gas boiler outlet header -kociol utylizacyjny .portowa Heavy fuel separator .dwukomorowy .podgrzewacz oleju smarnego dla wirowki Lub.rozdzielnica mechanizmow silowni Evaporator supply pump -pompa zasilajqca wyparownika Exhaust gas boiler assembly drawing . oil indicator filter for AE -filtr indykatorowy oleju smarnego silnika pomocniczego Lub.kociol utylizacyjny . engine -wykaz narzcdzi i przyrzqdow silnika Lubricating oil filter for AE -filtr oleju smarnego dla silnika pomocniczego Lubricating oil filter for ME bearings and crossheads .automatic -filtr automatyczny oleju smarnego lo5ysk i krzyiulc6w silnika glownego Lub.pompa Srubowa oleju smarowego silnika glownego Lubricating pumps (ME cyl.wyposazenie elektryczne wyparownika wody morskiej Electric heater for sanitary water -podgrzewacz elektryczny wody Emergency switchboard .podgrzewacz kohcowy paliwa dla SG Flow meters -licznik paliwa dla silnika glownego Fuel filter for AE automatic filtr paliwa dla silnika pomocniczego . piston pump -pompa pomocnicza tlokowa zezy ladowni Horizontal sludge transport pump .wczownica Exhaust gas turbocharger .indykatory (wskainiki) List of tools for marine aux.zestawienie Exhaust gas boiler mountings and fittings kociol utylizacyjny schemat montazowy Exhaust gas boiler unit .naped elektryczny dmuchawy pomocniczej Electric drive system for overhead crane zestaw napedu elektrycznego do suwnicy Electrical equipment for standart evaporator . blower . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E ME .pompa chlodzenia .turbosprczarka Fecal sewage biochemical treatment plant urz&enie do oczyszczania Sciekow fekalnych Final fuel ME heater .rozdzielnica awaryjna Engine room bilge auxiliary piston pump pompa pomocnicza tlokowa zczy maszynowej ERAuxiliaries switchboard .wirowka paliwa ciqzkiego Heavy fuel separator heater .kociol utylizacyjny . oil ME screw pump .pozioma pompa transportu odpad6w paliwowych Hot sanitary water circulation pump -pompa obiegowa wody cieplej sanitarnej Hydraulic elements of hatch covers -elementhydrauliki pokryw lukowych Hydraulic elements of side door drive -Elementy hydrauliki napqdu furt burtowych Indicators . oil separator -wirowka oleju smarnego Lub. oil heater for separator .indykatorowy filtr oleju smarnego silnika glownego Drawings and instructions -rysunki i instrukcje Drum for EGB -walczak kotla ECR automation console -pulpit automatyki w CMK Electric drive system for aux.2.podgrzewacz paliwa ciczkiego dla wirowki Hold blige aux.komora wylotowa Exhaust gas boiler coil pipe .rozdzielnica glowna ME exhaust gas boiler ciraulating pump pompa obiegowa kotla utylizacyjnego silnika glownego . lubricators) pompy smarne silnika glownego Lubricating pumps -pompy smarownicze Lube oil recommendations -tabela zalecanych olejow Machinery and equipment -maszyny i urzqdzenia Magnetic float switch -czujnik plywakowo magnetyczny Main engine fresh water cooling pump -pornpa wody slodkiej chlodzenia cylindrow silnika glownego Main switchboard .

operated soot blower -instrukcja obshgi rqcznego zdmuchiwacza sadzy Service instructions of water tube boiler instrukcja obslugi kotla Set of drawings -zestaw rysunkow Steam fresh water heater for hatch cleaning .G.rozdzielnica zasilania i sterowania smarowaniem trzonu sterowego Salinometr for boiler water .podgrzewacz parowy wody slodkiej do mycia ladowni Steam preheater -podgrzewacz parowy wody Steering gear power .lista rysunkow (silnika) -tools and devices list . remonty .gas boiler -opis techniczny kotla utylizacyjnego Three-phase transformer -transformator trojfazowy Travelling hoist (stores hoists) .o p i s techniczny kotla Technical specification and service instructions of water gauge .list of drawings .Pompa uzupehiajqca wodq slodkq do SG ME heating water pump .zawory do odmulania kotlow parowych Valve seat grinding machine .control switchboard rozdzielnica energetyczno .dzialanie .prqdnica okrqtowa ME air coolers washing water pump -do mycia chlodnic powietrza S.silnik pomocniczy Marine emergency auxiliary engine . ME cylinders cooling water heater -podgrzewacz wody chlodzqcej cylindry S. eng. alternator prqdnica statkowego silnika awaryjnego Marine service alternators .odolejacz wody zqzowej Plate heat exchanger fresh water cooler chlodnica centralna wody slodkiej Power control switchboard -glowna tablica rozdzielcza Relief condenser -skraplacz pomocniczy Rudder stock prelubrication control and supply switchboard .G.sterownicza Steering gear with equipment -maszyna sterowa Steer rudder stock grease pump .wcirlg przejezdny Vacum evaporator block -wyparownik podcihieniowy Valves for desludging of steam boilers . SHIPS AND SHIPBUILDING ME fuel filter . ME fresh water re.analizator poziomu zaolejenia Oil mist detector -wykrywacz mgly olejowej Oil separator .instrukcja silnika glownego .2.maintenance -konsenvacja.prasa do smieci i odpadow Waste incinerator .elektroniczny wiskozymetr paliwa dla silnika glownego Voltage regulators .pompa-wody do grzania silnika glownego Mineralizer of distillate from evaporators minerlizator destylatu Mobrey float switch service Instructions -instrukcja obshgi wylqcznika Mobrey Oil content level analyser .automatic -filtr automatyczny paliwa dla silnika glownego Main engine instruction .uszczelnienia loiyska rufowego Storage batteries charging switchboard rozdzielnica ladowania akumulatorow Tachometer -obrotomierz Tank liquid measurement converters -przetworniki do pomiaru cieczy w zbiornikach Technical specification of boiler .operation .regulator napiecia prqdnicy silnika Waste and garbage press .chlodnica wody i oleju Water hydrophore pump -pompa hydroforowa wody Woodward governor .fill pump .szlifierka do gniazd zaworow wydechowych Viscontrol electronic .solomierz dla wody kotlowej Service instructions of coil blanking.regulator obrotow .pompa smarowania trzonu sterowego Sterntube seal .spalarka odpadow Waste incinerator exhaust gas fan -wentylator w y c i ~ o w y spalin spalarki odpadow Water and oil coolers .instrukcja obslugi zaslepienia wqzownic Service instructions of exhaust .awaryjny statkowy silnik prqdotworczy Marine emergency aux.lista narzedzi i przyrzqdow Main sea water pump -pompa glowna wody morskiej Marine auxilary engine .gas boiler instrukcja obslugi kotla utylizacyjnego Service instructions of hand .opis techniczny i instrukcja obslugi wodowskazu Technical specification of exhaust .

Stern . Fore part construction . Deck .elementy konstrukcji 10.szyby i tunele .gr6di 5. Bulkhead .rury i rurociqgi 11.prowadnice kontenerowe 8.rufa 14.konstrukcja statku 1. Classification .plyty i poszycie 12.kadlub 2. Plates and plating . Tanks . Trunks and tunnels .konstrukcja czqici dziobowej 3. Ship's construction .ster 13. Bottom .poklad 9.dno 4.klasyfikacja (statkow) 7. Rudder . Pipes and piping . Container cell guides . Hull .przedzialy ladunkowe 6.zbiorniki 15. Construction members . Cargo compartments .3.

przyoblowy. szczytowy.3. top side tanW zb. burtowy double bottom tank/ zbiornik dna podwbjnego bilge hopper tanW A / zb. SHIP'S CONSTRUCTION f \ Main ship's parts gldwne czgici statku funnel/ PyP' rufowka stem/ stewa dziob superstructure/ nadbudbwka -r?!? rufowa cz& kadluba g n a l mast. obiowy double bottom/ dno podwojne h underwater part of hull/ podwodna czgSC kadluba . 'thoinka" radar mast/ maszt radarowy navigation bridge/ mostek nawigacacyiny gruszka cz& dziobowa monkey island. zb. wheelhouse top deckj_ poklad namiarowy i C 1 s i przestrzen ladunkowa above water bo nadwodna czgSC kadlu upper tank. zb. "Christmas tree1'/ maszt sygnalowy.

.(parallel) middle .side -poszycie burt side .underwater .kadlub (w sensie ksztaltu) above water .zlad (przekroj) poprzeczny .pletwa stabilizujqca kiwanie .owrqzenie (kadluba) Isherwooda (wzdluzny uklad usztywnien) keel .strukturalny (konstrukcyjny) defect -wada strukturalna elements .burta statku skin -poszycie . nad-above water wodzie .middle .cargo -przedzial ladunkowy .zewnqtrzne poszycie kadluba .stqpka -bar .dlugoSC of entrance .burta -plating -poszycie burt shell -poszycie burt shell plating .nienaruszalnoSC struktury sheer . zbiornikowca) shell .plyty poszycia burt .underwater .diminishing -wygubione pasy poszycia strap .mocnica plate .stqpka plaska length .zachodzik na siebie overstress -przeci@aC (konstrukcjq) section -przekrq .stqpka belkowa -block .midship .kadhb body . plyty poszycia kadhrba .pketwa przeciwprzechykowa -box .bottom -poszycie dna .watertight -przedzial wodoszczelny fin -pletwa .cylindryczna czgSC k.dlugosC cylin- - - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - - drycznej czgici kadluba main dimensions -wymiary gMwne (statku) midship . poszycie zewnqtrzne (np.pomieszczenie maszyny sterowej .double -poszycie podwojne .activated aktywna pletwa stabilizacyjna .single -poszycie pojedyncze structural .burta statku bolster plate -plyta przykluzowa boot topping -pas wodnicowy bable clench -plyta w komorze lancuchowej. do mocowania jest koncowki lancucha dead flat -cylindryczna czqiC kadluba compartment -przedzial .poszycie wewnqtrzne (na statku o podwojnym kadlubie) .podwodzie appendages -wystajqce czqSci podwodzia board .ship .deck -poszycie pokladu expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia plating -plyty poszycia . pas poszycia kadluba .elementy strukturalne integrity .stalowy strake -pas. tunelowa -plate .inner .ship's .zkad poprzeczny na owrqzu shape -ksztalt shell -poszycie.pletwa stabilizatora stabilization .bow -poszycie dziobu .czqSC nadwodna statku.stabilizator pletwowy hull -kadlub (w sensie konstrukcji) czqiC nadwodna statku.stqpka skrzynkowa.anti-rolling .obudowa pletwy (stabilizatora) .3.cylindryczna czqSC kadluba plane -plaszczyzna owreza midships .plyta mocnicy burtowej strake .outer -poszycie zewnqtrzne plating . KONSTRUKCJA STATKU Hull .stabilizator steel-hulled .of run dlugoSC zaoblenia rufowego .cross .linia krawqdzi plyt poszycia stabilizer .kadlub wewnctrzny (na statku o podwojnym kadlubie) .poszycie kadluba plating -plyty poszycia kadluba .of the parallel middle body . nadwodzie .stabilizing .w polowie dlugoici statku mid-height -w polowie wysokosci mid-length -w polowie dlugoici (to) overlap .(statek) o stalowym kadlubie steely .outer .cylindryczna czqSC kadluba .dlugosC zaostrzenia dziobowego - .Srodokrccie. Srodkowa czqSC statku bend .longitudinal .nakladka topside -nadwodna czqSC burty - - - - - - - - - - - - - - - - .podpora dokowa.mocnica burtowa sheet line .podwodna czqSC kadluba intersection -przekroj Isherwood system . pot.kadhb zewnqtrzny.zlad wzdluzny .inner .: kilblok -bracket -wqzlowka przystepkowa -double denny wzdluznik Srodkowy blizniaczy (tunelowy) .anti-pitch .zlad poprzeczny -body .steering gear .kadlub statku .duct . pasmo.stabilizacja pletwami (type) stabilizer .

SHIP'S CONSTRUCTION / Fore part construction - c m ? @ 1 Types of bows and bulbs (Wpy dziobdw i gruszek dziobowych): clipper bow/ dziob kliprowy icebreaker bow/ dzidb podci~ty spoon bow/ dzidb pochylony bulbous bow/ dziob taranowy plumb bow/ dziob prosty conventional /drou shaped) bulbous bok/ gruszka kroplowa cylindrical b u i i o u s bow/gruszka walcowa iz { Meller bulbous bow/ gruszka melerowska .3.

komora lancuchowa -clench -zamocowanie koncowki lancucha w komorze kotwicznej nose dziobnica . komora ladunku cennego chain .wychylenie dziobu do przodu hawse .dziob mocno wychylony .dziobnica plytowa raking .dziobowka dluga -rail .zamocowanie koncowki 1. floor grating . komora cargo -schowek.komora lancuchowa -bulkhead .kratownica podlogi k.kluza lancuchowa clench . linia dziobnicy . nawis dziobowy shell flange .dziob wychylony shell .gr6dz zderzeniowa.odchylenie od pionu angle k4t nachylenia (np. w komorze cover .schowek. g.pozioma wqzlowka przydziobnicowa foremast . linia dziobu forebody .maszt przedni forepeak bulkhead .dziobowka of -uskok dziobowki deck .nawis (dziobowy) rake .3. kqt zaostrzenia wodnicy w rejonie dziobnicy entry .soft .lean .dziobnica. dziobu) -of bow nachylenie dziobu.dziobnica wychylona stemson -wqzlowka dziobnicy .pokrywa kluzy kotwicznej hawse-hole .long .1.pokrywa khzy kancuchowej shackle .otwor kluzy kotwicznej hawse-pipe -rura kluzy kotwicznej .zasuwa kluzy kotwicznej flap .bulbous .dziob assembly .sekcja dziobowa kadluba .plyta dziobowa -plating -poszycie dziobowe .flange -kolnierz kluzy kotwicznej hawser port przewloka (cumownicza) reel .short .dziobowa czqSC kadluba - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - forecastle .dziobowka kr6tka fore deck -poklad dziobowy forefoot -nasada dziobowa -knee -w~zlowka nasady dziobowej -plate .zaostrzenie dziobowe fine .kluza kotwiczna dziobowa .smuk1oSC dziobu flare kielichowe rozchylenie czqici dziobowej statku -angle of .poklad dziobowki. zaostrzenie dziobowe angle kqt zaostrzenia dziobowego.czqiC dziobu zawierajqca kluzy kotwiczne -bolster kolnierz kluzy kotwicznej -buckler . -pipe .szakla mocujqca koncowkq 1.dziobnica plytowa overhang .raked .break - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .usztywnienia podlogi komory 1.krzywizna dziobu.poszycie dziobu bows .linia dziobu.kohierz burtowy kluzy spray wall .dziobnica belkowa line . skrajnika dziobowego forerake .dziob ostry -plate .smukly dziob fineness of the bow . stewa dziobowa bar .burty statku przy dziobnicy breasthook -pozioma wqzlowka przydziobnicowa chain -lancuch (tu: kotwiczny) cable lancuch kotwiczny locker .dziob rozchylony profile .plyta lqczqca stqpkq z dziobnicq fore hatch . kotwicznego entrance -wejscie.pronouned racked .balustrada dziobowa .kqt zaostrzenia dziobnicy apron plate -nadburcie w czqici dziobowej bow .bow rozchylenie dziobu out bow .bqben do nawijania liny locker . w komorze stopper hamulec 1.kqt wychylenia dziobnicy .przegroda miqdzy komorami floor .plate . bak .luczek dziobowy fore hold ladownia dziobowa fore hook .dziob z gruszkq -chock plate -przydziobnicowa plyta nadburcia frame -w r e dziobowy hawspipe . KONSTRUKCJA STATKU Fore part construction konstrukcja cz&i dziobowej angle -kqt -of flare -kqt wychylenia dziobnicy of entrance .oslona przed bryzgami (na dziobie statku) spurling pipe kluza lahcuchowa spurnwater oslona przeciwbryzgowa stem .

SHIP'S CONSTRUCTION Double bottom construction konstrukcja dna podwojnego bilge well/ cellurar double bottom dno podwbjne komorowe centre girder/ den wzdtuinik Srodkow single skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o pojedynczym poszyciu double skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o poszyciu podwbjnym plating/posq~cie dna zewnqtrznego .3.

dennik wysoki -head .denny wzdluznik Srodkowy .main .solid .skeleton .outer .continuous .wzdluznica denna .skrzynia zqzowa cover -pokrywa zqzy -hat . oblowy przerywany tank top -poszycie dna wewnqtrznego.otwor przeplywowy (w denniku) flat plate keelson . kingstonowa stringer . wzdluznik .d.dno podwojne . spustowy -reinforce ring -piericien wzmacniajqcy box .dno wewnqtrzne longitudinal -w r g wzdluzny dna zewn.stqpka plaska .duct .zbiorniki oblowe intercostal stringer .rising .deck -wzdluznica pokladowa .denny wzdluznik boczny .inner . zaokrqglenie obla -well . .dno pojedyncze strake . d. wzdluznik denny .dennik przerywany .pas poszycia dna bottom (plating) -poszycie dna plyty poszycia dna wewnqtrz-inner bottom nego -plug -korek denny.dno podwojne o budowie komorowej .bilge -wzdluznik oblowy .margin .turn of krzywizna obla.lightening hole . krotki .plytka ochronna (pod sondaJ rose box -kosz zgowy sea chest .dennik szczelny (ciqgly) -deep dennik wysoki (skrajnika rufowego) .poprzecznica rufowa girder -wzdluznik . poklad nad skrajnikami (takie najnizszy poklad ladunkowy statkow ro-ro) . wspornica oblowa - - - -- - - - - - - - -- - - - break -uskok drain hole .wzdluznik . oblo -board -pokrywa zqzy -box .strum .inner bottom -w.dennik glowny. oblowa. pas oblowy longitudinal .dennik pelny .studzienka zqzowa bottom .otwor przeplywowy w denniku -plate -pokrywa zqzy longitudinal -wzdluzny.plate .bilge .wzdluznik oblowy line .dennik .rurociqg zqzowy main -glowny rurociqg zqzowy plate .boczny strake -pas oblowy poszycia stringer -wzdluznik oblowy .dno wewnqtrzne skosne -- - - - - - - - - - - - - - - - -- . dna wewnqtrznego plate -plyta -margin -plyta krawqdziowa (zbiornika dna podwojnego) striking .bottom side .dno . zqza -board -pokrywa zqzy -hole . dna podwojnego keel .plyta stqpki . z otworami ulzeniowymi .partial . dennik owrqza .studzienka zqzowa (mala) -hopper .double .sttyka wewnqtrzna .lightened .korek denny .flat .bracket .dno zewnqtrzne -platform .cellular double . oblowa .poszycie dna nad stepkq plaskq floor .rose -kosz zqzowy .bottom .gorna krawqdi dennika .outer .otwor ulzeniowy .3.kosz z g o w y -bracket -wglowka oblowa -chest .stqpka .single .center .w. s.open .bilge intercostal -w.transom .wqzlowka oblowa .flat .dennik otwarty .raised .intercostal .stqpka skrzynkowa .przerywany wzdluznik oblowy keelson .rise of .plyta oblowa plating -poszycie obla.double bottom .skrzynka -keel .stqpka zewnqtrzna -plate -plyta stqpki limber -kana1 zgowy.dennik otwarty .zqza.wzdluznik zbiornika oblowego.wmiesienie dna statku .dno wewnqtrzne w silowni -plate -plyta poszycia dna platform -podloga (silowni) plating -poszycie dna plug .plaskie dno frame -w r g denny .tank side -w.kosz zqzowy bracket -wglowka .inner .skrzynia denna. KONSTRUKCJA STATKU Bottom .dno (statku) bilge .dennik czqSciowy.dennik pelny .stqpka przechylowa.dennik otwarty .

. SHIP'S CONSTRUCTION i . . Bulkheads -grodzie collision bulkhead Cfront) ddi zderzeniowa (od przodu) k o m o y iaricuchow rmocnienia grodzi collision bulkhead (rear) grddi zderzeniowa (tyl) bulkhead centreline web/ Srodnik wiqzara Srodkowego grodzi (Srodkowa grddi ottom centreline girder/ enny wzdluinik S r o d k o v bulkhead horizontal stiffener/ wzmocnienia poriome grodzi wzdluinik pomieszczenie maszyny ste stern bulkhead . .grddi ru fowa wa/ Sruby napedowej dennik skrajnika rufowego .3.

longitudinal .grodz poprzecma bulkhead (location) -umiejscowienie grodzi .grodz skrajnika rufowego .grodzie poprzeczne i wzdluine ship's side/ burta statku inner bottom/ dno wewnetrztze double bottom/ dno podwbjne inner bottom/ dno wewnetrzne .profilowanej. KONSTRUKCJA STATKU Bulkhead . rozdzielaja.gr6dz otaczajqca flange -kolnierz grodziowy .(wzdluzna) grodz boczna -transverse .gr6di kolicowa (nadbudowki) .divisional .grodz plaska (w odroznieniu od corrugated .strona grodzi. na ktorej znajduja. niewodoszczelna .screen . ogniotnvala division -przegroda ogniotnvala .grodi wzdluzna .grodz wytrzymaloiciowa .grodz poprzeczna bulkhead (type) -typ grodzi .enclosure .g.transverse .g. poklad wodoszczelny (na statkach ro-ro) .grodi podzialowa (ppoz.central .fire-retarding -god2 opoiniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .drzwi grodziowe .g.grodz ladowni .gr6dz skrajnika -plating -poszycie grodzi stiffener -usztywnienie grodzi .grodz wodoszczelna rough side .3.watertight .w poprzek statku "B" class division -przegroda ppoz. opozniajqca rozszerzanie siq pozaru bulkhead -grodi -deck . poklad wodoszczelny .structural .collision .gr6dz silowni . grodi zbozowa . typu "A" (ogniotnvala) athwartships . lekka .centerline .ca poszczegolne stosy lub bloki kontenerowe .grodz pozioma.horizontal .corrugated .partition .skeletal grodz szkieletowa.cargo hold .structural .grodz olejoszczelna .grodi profilowana (falista) .forepeak - - - - - - - - - - horizontal . siq wzmocnienia subdivision -podzial grodziowy kadluba - .grodzie poziome.grodi wytrzymaloiciowa .grodz zderzeniowa .side .fire-resisting .grodz wzdhzna Srodkowa (centralna) .oil-tight .plane .afterpeak .poklad grodziowy .grodi "A" class division -przegroda ppoz. falistej) .grodz pylochronna .grain -grodz przesypowa.-grodz skrajnika dziobowego - -- - - -- - - Transverse and longitudinal bulkheads .) door .peak .grodi wzdhzna w plaszczyinie symetrii statku .end .non watertight .engine room .

3. pilers deck beam/ pokladnik ramowj I I . SHIP'S CONSTRUCTION \ Engine room compartment -przedzial silowid pillar/ podpora.

zrqbnica gladka grab rod -uchwyt prqtowy.socket -gniazdo rozpornicy .podpora migdzypokladu (ladowni) .luk awning -tent lukowy..ladder drabina lukowa .zrebnik corner -naroznik -ellipse .refrigerated . otwor ladowni -beam .gniazdo potnicy - - - - - - . szalowanie burt w ladowni coaming .plating (wzmocnione) poszycie naroia luku .davit iurawik lukowy -derrick iurawik lukowy .ladownia chlodzona side ceiling .urzqdzenia do przewozu zboza hatch .zrqbnica -bracket -wqzlowka zrqbnicy luku . deska potnicowa cargo hatch .-end beam zrqbnica poprzeczna luku .zrqbnica lukowa .lower .ladownia przeznaczona na ladunki suche ladder .gniazdo wspomika barierki - - -- - - - - - hatch-rest bar -ksztaltownik.polqczenie spawane pokladu i zrqbnicy floor .. szczebel (np. pokrowiec.ksztaltownik zrqbnicy luku .flush .cargo - .zrqbnica poprzeczna luku termination bracket .material ukyty na podlogi grain fittings .gniazdo rozpornicy clamping bar -przycisk lukowy cleat .lata potnicowa. na zrqbnicy ladowni) ledge bar .grating kratownica (wokol) luku - .plaskownik pod kliny brezentu lukowego -beam .spider .comer -naroze luku -- .zaokraglenie naroznika deck edge seam .podloga flooring .dry cargo .water ballast .grodz ladowni . otwor lukowy .rozpomica lukowa comer .cover pokrywa luku .potnica burtowa .szalowanie (burt).potnice ladowni stringer .main .ledge bar zrqbik lukowy .fixed .rozpomica lukowa -bearer -ksztaltownik lukowy carrier .ladownia izolowana .wzdluinik ladowni .socket .ladownia ceiling .ladownia glowna pillar .gniazdo klina lukowego coaming .naroznik otworu ladowni cover -pokrycie luku opening .ladownia dolna .szalowanie burty sparring . podloga ladowni .flared zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku i polepszenia obsenvacji z diwigu) . luk ladowni.spar -potnice. lata batten .insulated . KONSTRUKCJA STATKU Cargo compartments przedzialy ladunkowe batten -potnica -potnica ladunkowa .3.square Swiatlo luku.side .wqzlowka koncowa zrqbnicy luku ladowni .side .ladownia -batten cleat -uchwyt potnicy -bulkhead .zaoblenie (elitpyczne) naroznika .szyb luku (przestrzen w e w n a z zrqbnic).deska podlogi ladowni .balast wodny w ladowni sparring -potnice spider dog .end . brezent -bar .rounding .przycisk brezentu lukowego.drabina do ladowni .szalowanie ladowni .klin lukowy hold (ho) .otwor lukowy -wedge .stanchions wspomik barierki (do ogradzania luku) . zrqbnik lukowy hatch-rest section -ksztaltownik lukowy hatch side coaming -zrqbnica wzdluina luku hatch trunk -szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) hatchway .zrqbnica boczna (wzdluina) -top bar .cargo .luk ladowni ceiling .szalowanie stale plank .

~> s container row/ $zereg kontenerbw coaming bracket/ - - kadlub statku . ' 3. SHIP'S CONSTRUCTION weather deck/ poklad otwart..

KONSTRUKCJA STATKU \ L inner bottom plating.3. rank top/ poszycie dna wewnetrznego wzdhiuik pokladowy pbta wzmacniajqca stiffener/ dennik usztywniajqcy heel plate/ pillar structure konstrukcja podpory .

zeczna wzdluzna profilouana .3.zbiornikowiec wzdluzna plasha grodz pop. SHIP'S CONSTRUCTION / Cargo compartment przedzial tadunkowy deck platzng/ poszycre pokladu tanker vessel .

membrane system tank gazowiec . KONSTRUKCJA STATKU Gas carrier .3.spherical cantilevered tank gazowiec .partial secondary barrier/ wanienka Sciekowa czgiciowo druga bariera / b o u b l e bottom pipe passage/ tunel rurociqgow w dnie podwojnym .zbiornik o konstrukcji membranowej protection structure/ top and upper section reinforcemen wzmocnienie sekcji wyzszych i gor transversal bulkhe barrier/ uienvot bariera membranowa primary insulation/ izolacja pienvotna secondav membrane barrier/ wtorna bariera membranowa secondary insulatiod izolacja wtorna double bottom/ dno podwoine I I 1 I Gas carrier .wolnonoiny zbiornik sfetyczny weathertight rubber gasket joint/ z uszczelkq gumowq strugoszczelnq strugoszczelne under-deck passageway/ przejicie pod pokladem inner hull/ kadlub wewnetrzny (bariera wt6rna) wspornik drip pan .

SHIP'S CONSTRUCTION i Cargo compartment (selftrimming bulkcarrier) .przedzial ladunkowy (masowiec ~amotrymujqcy) deck plating/ poszycie pokladu hatch coamingi zrebnica tadou'ni zbiornik szczj~toxy - cargo hold.3. ladownia sideshell frames bracke wezibwki wregow burtowyvc inner bottom plating/ poszycie dna wewnetr nego I' zbiornik przyoblou poszycie pasa obfow~ego hopper transverse ring web/ wreg rarnowy poprzeczny zbiornika przyobiowego hopper tank slopping plating ~zdluinik posVcia hopper tank slopping plate/ poszycie skosu zbiornika prz.vobtowego bottom longitudinal/ nreg wzdluiny dna stepka skrzyniowa wzdluznik dna podwbjnego keel plate/ piyta stepki bottom shell/ poszycie dna / bottom longitudinal/ wreg w d l u i n y dna zewnetrznqo .

oglqdziny wzrokowe zewnqtrzne .inspekcja. mierzenie graphic schedule -harmonogram measurement .advanced .akceptowalne granice acceptance -przyjqcie. n.automated .proba odbiorcza -trials -proby zdawczo-odbiorcze allowable margins .discontinuance of -zawieszenie klasy .kontrola poprawnoSci inspekcji list . pojemnoSci statku) .specyfikacja odbiorcza -test .lista sprawdzajqca (czynnoSci) .Swiadectwo inspekcji. oglqdziny .normalne zuj c i e (np. przeglqd.statek w dobrym stanie technicznym standard code of practice -przepisy techniczne survey .Masyfikacja (statkbw) acceptable limits . rzeczoznawca.counter .dopuszczalny margines appraisal of design .kartoteka (zbior) dokumentacji . grupa class -klasyfikator.klasa statku recommendation -zalecenie -requirements -wymagania klasyfikacyjne - - - - --- - - - - - - - - -- - -survey .zawieszenie klasy -withdrawal of pozbawienie (statku) klasy (przez klasyfikatora) (to) class a vessel .zawiesiC klasq (statku). inspekcja . blach) report .pomiar. oglqdzin .inspektor towarzystwa klasyfikacyjnego .3. odbior inspection .nadac klasq statkowi classed vessel .warunek klasy of the ship . pomierzanie (np.permanent -naprawa ostateczna. urzqdzenia) gauging -pomierzanie.condition of -warunek utrzymania klasy .klasa automatyzacji . Swiadectwo.annual . wstrzymak klasq .(to) suspend zawiesiC certyfikat.expiry of class -wygasniqcie klasy . nadawaC klasq deficiency -niezgodnoSC z wymaganiami documentation -dokumentacja .klasa. dokumentacja urzqdzen file . postqpowanie odbiorcze specification . kontrola.oglqdziny.confirmation of -potwierdzenie klasy .(to) issue . KONSTRUKCJA STATKU Classification .extention of .random .dokumentacja wyposaienia. biegky experts' commitee -komisja rzeczoznawcow fair wear and tear .re-examination -ponowne sprawdzenie ekspert -ekspert. ktoremu nadano klasq classification -nadawanie klasy statkom certificate -Swiadectwo (certyfikat) klasy society -towarzystwo klasyfikacyjne (to) classify -klasyfikowat. tnvala society -towarzystwo (tu: klasyfikacyjne) sound vessel .przedluzenie (terminu waznoSci) Swiadectwa -full term -Swiadectwo wydane na standardowy okres .short time Swiadectwo na okres skrocony -of survey .external visual .procedura odbiorcza.equipment . ocena wzrokowa .perusal .thickness -pomiary gruboici (np.expunge the (of a ship) . zawiesik Swiadectwo certification -wydanie Swiadectwa checking . instytucja klasyfikacyjna -approved -umany (zatwierdzony) przez klasyfikatora . sprawdzanie.inspekcja (statku) dla nadania klasy surveyor .statek.sprawdzenie. kontrola .inspekcja wyrywkowa class .wydaC Swiadectwo .kontrola odbiorcza procedure .maintenance history dokumentacja historii remontow examination -badanie. modyfikacje plans -plany (statku) planned maintenance system (PMS) -system planowania remontow probationary period -okres probny repair -naprawa .inspekcja coroczna - -- - - - -- - - -- - - - - .inspekcja przyspieszona .extension of -przedluzenie klasy inspection .suspension of class .raport z pomiaru gruboSci (blach) modification -zmiana (w konstrukcji).ocena projektu assesment -ocena assignment of free board -wyznaczanie wolnej burty certificate -certyfikat. atest .inspekcja klasyfikacyjna zachowanie (utrzymanie) -maintenance of klasy note .

SHIP'S CONSTRUCTION Container cell guide system system prowadnic kontenerowych on deck cell guide system system prowadnic na pokladzie container cell guide grid/ aiurowa konstrukcia vrowadnic kontenerowvch under deck cellguide system system prowadnic pod pokladem .3.

. rozdzielajqca poszczegolne stosy lub bloki kontenerow .skeletal -grodi szkieletowa.cela (komora) kontenerowa cellular -komorowy guide .inspekcja zalegla .i.inspekcja konwencyjna .continuous hull (CHS) . demontowalne deflector (plates) .inspektor kadlubowy . (statku) na wodzie .inspekcja rozlozona (w czasie) .inspekcja poirednia .kontrola (szczelnoici) lukow ladowni .i.prowadnica kontenerowa siqgajqce od dna wewn@znego na okreilonqwysokoiC powyzej pokladu otwartego -deck mounted retractable system prowadnic demontowalnych na pokladzie . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.container .inspektor maszynowy .overdue .cellular . ciqgla kadluba . przed uwiqzaniem statku .senior .hull .inspekcja kadluba .removeable cell system .removable . certyfikat o. podwodna (np. proba in operation .pokladowe podpory k.due .movable system .starszy inspektor suspend -zawiesiC a certificate .sprawdzac w dzialaniu taut .prowadnice kontenerowe .periodical .i.inspekcja zalegla.zakres inspekcji .engineer .on deck system ..damage .system prowadnic k.special (SS) -inspekcja specjalna (co 5 lat) .procedura inspekcji progressive -przeglqd stopniowy renewal .data zakonczenia inspekcji .intermediate .hull . usuwalne cell -komora.continuous machinery (CMS) .odnowienie (tu: klasy) -report -raport poinspekcyjny. cela.pokladowe podpory kontenerowe .zakres inspekcji for alterations -przeglqd PO wprowadzonych zmianach .inspekcja okresowa -planning .system (uklad) prowadnic bulkhead .grodz .(statek) w dobrym stanie - 3. protokol oglqdzin. KONSTRUKCJA STATKU - - Container cell guides . zaplanowana expiry date -data wygainiqcia .inspekcja kadluba na d o h .bottom . inspekcji .inspekcja uszkodzenia .glowice wprowadzajqce. kadluba) (to) survey .sprawdzanie.in-water .occasional . chlodzonych - . do prowadnic flared coaming -zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku kontenerow) grid -aiurowa konstrukcja stalowa prowadnic oddzielajqca szeregi kontenerow w kolejnych komorach kontenerowca guide -prowadnica (kontenerowa) .statutory .transverse .loadline .prowadnica kontenerowa --system -system prowadnic kontenerowych container deck stanchions .inspekcja dna -certificate -protokol oglqdzin. cz& ladowni wydzielona prowadnicami do zaladunku jednego kontenera .marine .extent of the .dismantable .distributed .continuous container .postponed .rzeczoznawca morski .i. plyty stalowe kielichowo rozchylone. towarzystwa klasyfikacyjnego).prowadnice k. completion date .zawiesiC certyfikat. atest scope of . na pokladzie .planowanie przeglqdow.laying-up .prowadnica kontenerowa .(in) discretion of the w uznaniu inspektora .grodzie poprzeczne service platform -platforma (w sieci prowadnic) do obslugi kontenerow np.grodzie wzdluzne .system prowadnic demontowalnych system .inspekcja odlozona procedure .prowadnice kontenerowe container cell -komora kontenerowa .grodz wzdhzna w plaszczyznie symetrii statku longitudinal .przeglqd dorazny of hatch covers . zawiesiC Swiadectwo testing .underwater .centerline .inspekcja wolnej burty . rzeczoznawca .docking ..dokonywak przeglqdu surveyor -inspektor (np.inspekcja ciqgla maszyn .guides - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - .system prowadnic przesuwalnych .

pilers 1 hatch end beam/ koticouj pokladnik luku gusset plate/ p&ta diame~ztowa vesselfit for carriage of containers on deck statek przystosowany do przewozu kontenero'w na pokladzie hutch covers/ container socket/ niazdo kontenerowe ..statek drobnicowy pillar/ podpora.3. SHIP'S CONSTRUCTION r Deck construction -konstrukcja pokladu 1 general cargo vessel . pot.

open .weather -poklad pogodowy.wheelhouse -poklad namiarowy deck (fittings) .pokladnik skrzynkowy .poklad gorny .poklad above deck . poktad nad sterowkq partners -wzmocnienie mi~dzypokladnikowe platform -platforma.intermediate -miqdzypokladnik knee -wqzlowka pokladowa -moulding of (deck) -wysokoSC pokkadnika spacing .wzdluinik pokladnikowy shoulder .lower .mocnica pokladowa tie plate -wzdluinica pokladowa top hamper -elementy konstrukcji statku wystajqce ponad poklad tweendeck (TD) -miqdzypoklad .podpora pokladowa.upper . otwarty deck (construction) .bridge -poklad mostka.poklad gladki .main -poklad glowny .pokladnik wzdluzny .passenger -poklad pasazerski .upper .poklad gorny . nawigacyjny .splywnik pokladowy flange -kolnierz pokladowy rurociagu ring -piericien pokladowy -scupper -Sciek pokladowy.poklad otwarty . p.mocnica burtowa transom -pawqz rufy .navigation .wznios pokladu equipment -wyposazenie pokladowe fittings .osprzpt pokladowy drain (scupper) .half -polpokladnik .upper .rejon polqczenia pokladu glownego z burtq stanchion -podpora.wznios pokladu line .poklad nawigacyjny .boat -poklad lodziowy .diamond -poszycie pokladu z plyty ryflowanej deckmounted -zamontowany na pokladzie deck line .linia pokladu (dla pomiaru wolnej burty) deck location -poloienie pokladu monkey island -(pot.poklad mocny.) poklad namiarowy.siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka decking -poszycie pokladu .urzqdzenie pokladowe girder -wzdluinik pokladowy head .nad pokladem beam -pokladnik.plate .deck -wzdluznik pokladowy .main -poklad glowny machinery .half .flush .uskok pokladu centre line .wytrzymaloSC (konstrukcji pokladu) .osprzqt pokladowy gear . rozpornica .: szpigat .(konstrukcja) pokladu beam -pokladnik break .3.poklad mieszkalny .accommodation .car -poklad samochodowy -erection -nadbudowka .linia wzniosu pokladu shelf .vehicle . podest sheer . pilers -plate -plyta poszycia pokladu -plating -poszycie pokladu strength . pot.strength .rozstaw pokladnikow bulwark -nadburcie deck -poklad .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit -wyposazenie pokladowe - - - - - - - - - - - - - - pillar .gorny miqdzypoklad watertight wodoszczelny deck -poklad wodoszczelny - - - - - - - - - - - - - - .sun deck -poklad sloneczny .lower .shelter . odplyw.poklad do przewozu ladunkow tocznych .linia Srodkowa pokladu erection . poklad wytrzymaloSciowy stringer . diwigar. KONSTRUKCJA STATKU Deck .lower .awning -poklad spacerowy .scupper grating .poklad dolny .polpoklad .poklad ochronny .promenade -poklad spacerowy .dolny miqdzypoklad . wspornik stringer -wzdluznik .box .transverse stiffeners -poprzeczne usztywnienia pokladu .dolny poklad . p.freeboard -poklad wolnej burty .szalunek podpokladowy -height -wysokoSC miqdzypokladu longitudinal .

podpora.scarfing -wczlowka ukoina - - tank side . podpora.stopa wqzlowki . element noSny bracket -wglowka.margin .wing . oblowego inner bottom longitudinal/ wreg wzdtuzny dna wewnqtrznego (2 I LPLL keel plate/ pbta stepki 1 duct keel/ stepka skrzyniowa outer bottom shell plat~ng/ poszycie dna zewnqtrznego bottom longitudinal/ hopper r a n d wreg w d l u i n y dna zbiornik oblouy zewnetrznego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika oblowego - turn of the bilge .transverse section masowiec -przekrdj poprzeczny 2 . wspornik floor -dennik otwarty .wqzlbwka oblowa.vtouy topside tank longitudinal plating/ poszycie wzdluine zbiornika szczytowego topside tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie uzdluzne Sciany ukoinej zbiornika szczytowego C) 5 : 3 4 6 p g T g e cargo hold . jatch coaming' E d deck longitudinal/ wzdluinik pokladowy deck plating/ r p o s z y c i e pokladu S B wreg ramowy burtowy zb. SHIP'S CONSTRUCTION Construction members -elementy konstrukcji bearer -wspornik.tapered -wqzlowka stozkowa -toe . wspornica oblowa . wspornica carling -kr6tki wzdhznik chime -wzdhinik krawqdziowy crossbar -poprzeczna belka - - - - Bulk carrier . double bottom tank/ zbiornik dna podwhjnegodouble bottom girded wzdluznik dna podwojnego inner bottom plating/ poszycie dna wewnetrznego center line/ linia svmetrii side shell frames bracket/ wez/owki wregow burtowych hopper tank sloping plate/ poszycie skosu zbiornika obtowego hopper tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie wzdluzne iciany skoinej zb.taper -wqzl6wka stozkowa .ladownia wreg burtowy wzdluiny side shell/ poszycie b u r y $ 3 .gusset .wqzl6wka oblowa .3.wczlowka plyty wachlarzowej .bilge plating/ obto poszycie obla dennego A 1 . szcz.wqzlowka oblowa.

gorny cokol strengthening -wzmocnienie stringer -wzdluznik plate .rider .round - .konstrukcja noSna transom -pawqz beam -pokladnik poprzeczny rufy frame -wreg poprzecznikowy transverse -poprzeczny -numeral -wskainik (klasyfikacyjny) dla wia.flanged .strona (np.thwart .web -wzdluznik ramowy pillar . ramowy section . uklad wiqzan kadluba .wreg glowny .wspornik.common -zasadniczy odstqp wregowy standing bevel -rozchylenie wregu stiffened -usztywniony.U-shaped -wreg w ksztalcie U .lodging -wqlowka pozioma -plate -wczlowka.V-shaped . rozstawienie. odlegloici (np.solid . wzmocniony przeciwwregiem .dolny cokol .middle line .wzdluznik usztywniajqcy (np. plyta wgl6wki .web -wzdluznik ramowy strongback .side .longitudinal .wreg tunelu .centre -wzdluznik Srodkowy . migdzy wregami) . tylnica .wzdluznik burtowy .deck .pilar.side -wzdluznik burtowy . pokladowa przy paweiy .kqtnica longitudinal -wzdluzny.przekroj poprzeczny stool .dennik frame -wreg .wzdluznik poszycia burt .cokol . wregu wzmocnionego bulkhead .tunnel .wreg ramowy framing . KONSTRUKCJA STATKU floor .transverse -usztywnienie poprzecme stiffening -usztywnienie stool .quarter -w.transverse -wreg poprzeczny . na ktorej znajdujq sig usztywnienia .wzdluinik burtowy .bow .wreg pehy . rozporka support -podpora (to) support -podpierak.wqzlowka wzdluznika krotkiego . slup.wreg rozwarty .owrezenie wzdluzne .sloping-outward -wreg rozwarty ..sideshell -wreg burtowy .web .shell .wreg podwojny .intercostal -wzdluznik przerywany .wzdluznica pokladowa members -wzdluzne elementy konstrukcji section -przekroj wzdluzny .quarter - - - .grodz poprzeczna frame -wreg ramowy stringer -wzdluznik wzmocniony.podpora (np. wzmocniony (np.longitudinal .Srodnik wzdluznika.podpora rurowa - - -podpora bocznego rzqdu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reinforcement -wzmocnienie scalloping -polokrqgle wyciqcie (w elemencie konstrukcji) scallops .main .wzdluznik boczny internal members -elementy wewnqtrzne knee -wgzlowka .3.dagger -wqzlowka skoSna . element konstrukcji statku) stiffener -usztywnienie .transverse .cokol poprzeczny .intermediate -migdzywreg . diwigar .podpora peha solid . grodzi). pot. podpora .transverse .transverse frame -wreg ramowy poprzeczny - - - - - - - - - - - - .stem -wreg rufowy. pokladu) Srodkowego rzqdu .wreg dziobowy -bracket -wczlowka wregu .owrqzenie.bevelled -wreg rozchylony .side .carling .otwor Sciekowy.lower .wreg w ksztalcie V .szerokoik wregu of a frame .wreg wysoki face plate -polka wregu ramowego .: skalops siding . wzdluinik .flaring . podtrzymywak supporting structure .cokol poprzeczny .szerokoSk styku wregu do burty spacing -rozstaw.longitudinal -wreg wzdluzny . zan poprzecznych -racking -usztywnienie poprzeczne web .upper .owrgzenie poprzecme.midship -wreg glowny -reverse -w.usztywnienie wzdluzne side .side shell . duze pokrywy) strut .hanging -wczlowka podwieszona .mocnica pokladowa .w~zlowka zagieta .podpora peha tubular . uklad wreg poprzecznych girder -wzdluznik.deep .

. bottoln coil/ weiownica denna - coil section/ sekcja wezownicy weiownica grzewcza coil loop/ petla weiownicy .rurociqgi n a p r o ~ u ~ t o w c u tank heating system .coils/ system grzania zbiornikdw .w&ownice 1 I . .3.- -. SHIP'S CONSTRUCTION f- Pipelines of a product carrier -rurociqgi na produktowcu overboard discharge/ zqwdr zrzutowy / tank cleaning heater/podgrzewacz wody do mycia Iadowni Pipelines in a product carrier .

branch .zlqczka wkrqtna krotka socket .sieC rurociqgow knee piece .cross-over linia poprzeczna.kolnierz.glowny (np.system rurociqgow.rura . zawor) main .linia spadowa main .zaSlepka rury -tee .skrzynia zaworowa.czwornik z redukcjq reducing socket .bottom . zawor spustowy drainage -drenaz.square head plug . do ktorej podlqcza siq weze giqtkie lub ramiona --valve .diameter .trojnik z redukcjq -reducing crosses . polqczenie kolnierzowe (rurociqgu) -joints .trojnik .polqczenia (np.zlqczka wkrqtna dluga .magistrala (np. syfon valve -zawor Sciekowy.filling -rurociqg napelniajqcy.luk rury w ksztalcie U .rura z odgalqzieniem . zawor rozgalqzny. do ktorego przymocowuje siq wqze lub ramiona przeiadunkowe .cross czwornik rurowy .wqzownica denna grid .mufka z redukcjq .zailepka - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - . lqczqca poprzecznie ssawy zbiornikow danej sekcji) .otwor Sciekowy -pipe .przylqcze do napelniania (zbiornika) flange .rurociqgi balastowe ballast suction pipe -rurociqg balastowy ssqCY .mufka . przeciek detector -wykrywacz szczelin.system resztkujqcy -trap -zamknigcie wodne. instalacja rurociqgowa .return bend .hexagon bushing - coil -wqzownica .elbow -h 3.pompa resztkujqca -system .podpora (wspomik) rurociqgu -bend .short nipple .Srednica .zwqzka rurowa reducing tee . pierScien crossover line . rurociqgowa) -bilge line .long .zwqzka szeiciokqtna nipple .proba szczelnoSci (to) leak -przeciekak leakage -nieszczelnoSC. koncowka kohierzowa rurociqgu statkowego.manifold.sounding .kolnierz rurociqgu.rura sondazowa .rura ze stali nierdzewnej .zailepiona kolicowka rury drain -rurociqg Sciekowy -bolt .kohierz .stainless steel .overdeck -rurociqg pokiadowy pipes -rurociqg in line -rury w ukladzie rzqdowym piping (system) .covering otulina rury.wall -wqiownica Scienna collar . kohierzowe) rurociqgu manifold .korek spustowy cock .kolanko (rury) . rurociqg rozgalgiony pipe -rura -bearer .korek z lbem do klucza kwadratowego stanchion -wspornik rurowy stopper .magistrala zqzowa drain .kohierz.rura spustowa plug . nieszczelnoSci -proof test . kryza flanged joint -polqczenie kohierzowe leak -nieszczelnoSC.luk rurociqgu cap .drop . system osuszania filling connection . rurociqg lqcznikowy (linia sekcyjna.heating -wqzownica grzewcza .kurek spustowy -hole . wlewowy flange .coil wqiownica .glowny zaw6r odcinajqcy. znajdujqcy siq najblizej kohierza rurociqgu.linia rurociqgu poprzeczna dead head of a pipe .zlqczka pipe .rura ssqca pipeline (line) -rurociqg crossovers -poprzeczne rozgalqzienia rurociqgu od gl6wnej linii ladunkowej lub resztkowej flange .union .flange .linia (rurociqg) .glowny rurociqg z ~ z o w y manifold .korek spustowy pump .suction . przeciekanie line .kohierz rury grid .reducer . KONSTRUKCJA STATKU k rury .sieC wqzownic . izolacja rury .Pipes and pipings rury i rurociqgi ballast line .seamless -rura bez szwu .

3. SHIP'S CONSTRUCTION .

doubling -plyta zdwajajqca. naspawana na inng nakladka edge -krawqdz plyty .stal nierdzewna -pipe . pas poszycia kadluba . Scianka dzialowa plate -plyta.pas blach poszycia (kadluba) . blacha .sheer -plyta mocnicy burtowej plating -poszycie burtowe .intercostal -plyta przerywana . odplyw -grating .rura.landing .pipe . czoIowa . wqzlowa .diamond .linia krawqdzi plyt poszycia shell .Scianka szczelna margine angle -kqtownik plyty krawqdziowej overlap -zakladka.blacha falista.polqczenie (Scianki dzialowej) na zamek interlocking sheeting .zaSlepka rury stopper . p.flanged . glowny kana1 .kratka Sciekowa -hole .chock -plyta przy przewloce .3.cable clench -plyta do mocowania ogniwa koncowego w komorze lancuchowej .rura Scieku pokladowego sea chest . pasmo.pas poszycia pod mocnicq of plating .szyb rurociagowy tube .zaSlepka rury tubing . plyt poszycia) partition -przegroda. pofaldowana .rurociqg ze stali nierdzewnej standpipe -hydrant.poszycie dna -bow .ssanie -head . rura wznoina staple angle -kolnierz z kqtownika striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowri) suction . rombowa .side . szpigat.poszycie burt .blachy i poszycie cast .plyta zagiqta .otwor Sciekowy -pipe .corrugated .splywnik.plyta diamentowa.checkered -plyta stalowa ryflowana . zachodzenie na siebie (np.pas.drop .kadlub expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia longitudinal .szyb. rurka plug . magistrala.pas poszycia (ponizej mocnicy burtowej) surface internal .zamkniqcie wodne (syfon) trunk .cable .bottom .blacha pokladowa ryflowana diminishing plank .zamek stalowej Scianki szczelnej interlocking joint . loze clip -uchwyt rury scupper .gusset -plyta wachlarzowa.obrzeie sheeting -poszycie sheet line . kingstonowa stainless steel .wysokoSC ssania pipe -rura ssawna trap .topside .zakladka stykowa face .rura ze stali nierdzewnej -piping .sheer -plyta mocnicy burtowej - - - flush -plaskie.strona (powierzchnia) zewnqtrzna. p.poszycie dziobu .sieC rur.wygubione pasy poszycia doubler -nakladka edge -krawqdi .flanged .apron -nadburcie w cz&i dziobowej bilge -plyta oblowa . rurociqgi tubing -ukladanie rurociqgow vent line -rurociqg odgazowujqcy - - - - - - Plates and plating .skrzynia denna.wzdluznica burtowa plating . KONSTRUKCJA STATKU plug -korek zabezpieczajqcy przed wyciekiem lub drenujqcy rurociqg pressure/vacum valve (PNvalve) -zawor ciSnieniowo-prozniowy saddle -podpora. system rurociqgow.krotki pas ( poszycia) .polqczenie czolowe -plating -poszycie gladkie (burt) interlock of steel sheet piling .krawqdi zagiqta end lap .odlewany iron . Sciek.zeliwo chrome plated -chromowane billboard -poduszka kotwiczna decking -poszycie pokladu diamond decking .collar -plyta kolnierzowa .powierzchnia wewnqtrzna pasa transverse -poprzeczny - - - - - - - - - - - - - - - - - .deck -poszycie pokladu .poszycie kadluba strake .szyb kablowy .tank top -poszycie dna wewnqtrznego rim . wpuszczone -joint .

3. SHIP'S CONSTRUCTION I I Ship 's stern and rudder .rufa statku i ster stern frame/ trzon steru rudder blade~-l plewa steru A)\ i > propeller shafi/ wal Srubowy 7--I stern frame .tjdnica statku propeller arch/ luk n a d i r u b o ~ y rudder plate/ pietwa steru rudder carrier/ ioiysko noine steru forefoot/ stopa tylnicy i I " propeller aperture/ okno Srubowe pzasta walu Srubowego propeller port/ ramq Sruboue .

powierzchnia .trzon sterowy stops .streamlined .okucie piety stem horseshoe plate -wzmocnienie przejicia trzonu sterowego pintle .Flettner .ster jednoplytowy .czop stem -port .equipoise .3.ster dziobowy bracket .ster tandem .ster czeSciowo podwieszony .stopien zrownowazenia bottom pintle .glowica trzonu sterowego yoke -jarzmo steru rudder post -ramie sterowe stoppers -wystqpy oporowe trzonu stem heel brace . .czop loiyska stem -- - -- sworznia stem zamkowy (stem) propeller .hinged .single-plate .gniazdo czopa sterowego -hangings -zawieszenie stem -head .ster -balance .locking -bearing - .ogranicznik sektora (wychylenia) stem carrier bearing .oslona Sruby -post .simplex .czop noSny steru .unbalanced .ster polzr6wnowazony .ballanced .bow .okno Srubowe w tylnicy arch .sworzen - - - - - - -- - - - - - - - - - ---- - closed aperture/rufa z oknem clearwater/rufa z oknem s'rubouym zamknietym Srubowym omartym I I cu&ay stern/ rufa podcieta .ster jednoplytowy .loiysko trzona sterowego blade -pletwa stem bottom pintle .luk nadimbowy frame -rama Srubowa guard .otwor w trzonie sterowym stock .zrownowazenie stem -bearing .loj s k o trzonu sterowego head .okno Srubowe (w tylnicy) screw clearance -przeswit Sruby (napqdowej) steering gear -maszyna sterowa steering resistance . rozpiqtoSC s.fully balanced ster calkowicie zrownowaiony .partially underhang .Sruba napedowa -aperture .center-plate .lifting .opor sterowania stern frame -tylnica .ster dwupletwowy .rama Srubowa (tylnicy) relative rudder area .loiysko noSne stem casing .koker trzonu sterowego upper stock . ster opwowy . KONSTRUKCJA STATKU Rudder .tandem .wspolczynnik zrownowazenia stem back post -ramie sterowe (tylnicy) balance ratio .ster zawiasowy .koker trzonu sterowego chock .underhung .ucho trzonu steru frame .span of the -wysokoSC stem.ster zrownowazony .ster niezr6wnowazony .ster Lurssena .ster podwieszany rudder stock -trzon sterowy bearing .ster Oertza .loiysko .ster area -pole.zlqcze sterowe -eye .ster zrownowazony .balance ratio .plyta wzmacniajqca przejicie trzonu sterowego (przez kadlub) rudder .wzglqdna powierzchnia stem rudder (type) .czop noSny stem Costa bulb .ogranicznik sektora sterowego coupling .semi-balanced .rama pletwy stem gudgeon .gmszka Costy (na pletwie stem) diaper plate .ster Flettnera .glowica trzonu sterowego stuffing box dlawica trzonu sterowego screw aperture .Oertz .ster wypornoSciowy.koker trzonu sterowego tube .wystqpy oporowe trzonu sterowego -trunk .ster .glowica trzonu sterowego pintle .biplane .ster prosty .

SHIP'S CONSTRUCTION Stern .rufa plaska .square .round .loiysko walu Srubowego .gland -dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego (types of) stern -typy rufy .rufowa cz@ statku czenie maszyny ste steering gear/ maszyna sterowa $owica trzonu ste er brackel ik walu 'ego .rufa z nawisem .fantail -rufa eliptyczna .skrajnik -bulkhead . rufowa czqSC kadluba -bush -loiysko walu Srubowego. tylnica statku wieloirubowego stern -rufa.tylnica.hawsepipe rufowa kluza kotwiczna - - -pipe .rufowa cz@C statku A-bracket -wspornik walu Srubowego aft .3. stewa tylna profile .frame tylnica .tunnel .counter .chock przewloka mfowa .listwy lozyska walu Srubowego bushing .na rufie.rufa tunelowa .rufowa kluza kotwiczna -post .zwqzenie ladowni rufowej afterpeak bulkhead -grodz skrajnika rufowego buttock -nawis rufowy deck transom -pawqz rufy hollow pilar -wspornik rufowy oxter plate .apple .dolna plyta kosza rufowego peak .rufa pelna . w czqSci rufowej after body -rufowa czeSC kadluba after deck -poklad rufowy after frame -wreg promieniowy after hatch -rufowy luk ladunkowy aftermost -najbardziej wysuniqty ku rufie.grodi skrajnika frame -w r a skrajnika spectacle frame -tylnica krzyzowa.lozysko walu Srubowego strips . pochwa walu Srubowego .gland -dlawik pochwy walu (Srubowego) .---- - - Stem .linia rufy stern tube -pochwa walu Srubowego -bearing .rufa okrala . na samej mfie after perpendicular -pion rufowy after run .

/+shell plating/ poszycie piyta czolowa side frame/ side shell/ cross section/ przekroj pionowy perspective view/ stringer in forepeak tank/ wzdluznik skrajnika dziob. collision bulkhead/ grodi zderzeniowa-' . trunk connecting topside tank and hopper tank/ szyb lqczqcy zbiornik szczytouy i przyoblouy inner bottom/ *-collision bulkhead/ grodz zderzeniowa .

SHIP'S CONSTRUCTION Tanks arrangement uklad zbiornikdw forepeak/ skrajnik d z i o b o ~ y .3.

lub oil sump .zb.skrajnik rufowy .double bottom .zbiornik rozchodowy .semi-membrane zbiornik typu semi-membranowego dome .bierny zb.drain -zbiornik Sciekowy. szczytowy i oblowy .activated anti-rolling .: zb.centre .central .zbiornik paliwa . kompensujqcy przechyl .lower .zbiornik szlamu olejowego .zb. systemu przeciwprzechy~owego.afterpeak .zbiorniki air escape -odpowietrzenie air hole -otwor odpowietrzajqcy ballast tank -balast .3. na pozosta-slop 1oSci ladunku. Sciekow sanitarnych .slop . zb.flume typ zb.panel (siek) wgzownic w zbiorniku .antiheeling . zb.kopula zbiornika do przewozu gazow skroplonych heated tank .finned -wqzownica ozebrowana grid .deep .zb.interbarrier space -przestrzen pomiqdzy barierami zbiornikow gazu skroplonego na gaZOWCU -- --- -- --- -- - - -- - - - - - - - - - - - barier -druga bariera (druga przegroda bezpieczenstwa wok01 zbiornika gazu skroplonego na gazowcu) .zbiornik osadowy .sewage . przeciwprzechylowy tank (localisation) -(lokalizacja) zbiornika . podpokladowy -topside .service . stabilizacyjnych .(zbiornik) wyposazony w wqzownice (engine room) tank -zbiornik w silowni .overflow .zbiornik samonoiny . balastowe trymujqce -water--zbiornik wody balastowej.zb.zb. obiegu zamkniqtego wqzownica systemu chlodzqcego -cooling . zbiornik przelewowy .bunker .zbiornik ladunkowy .zbiornik rozchodowy .aktywny zbiornik stabilizacyjny .zbiornik Srodkowy . przeciwprzechylowy .zbiornik dolny .observation .sanitary .underdeck .zbiornik Sciekowy .peak .zbiornik Srodkowy .liquid .settling .daily service .zbiornik podpokladowy .tabliczka informacyjna (na sondach) summer tank.passive anti-rolling .zbiornik burtowy zb.dedicated -zb.heating line -rurocirlg grzewczy zbiornika independent tank -zbiornik niezalezny main tank -zbiornik glowny name plate .zbiornik paliwowy . zbiornik balastu wodnego cargo tank .zbiornik dna podwojnego .zbiornik boczny .zbiornik grzany coil -wgzownica grzewcza zbiornika .zbiorniki podpokladowe na starych typach zbiornikowcow (stabilizing) tank -zbiornik stabilizacyjny .anti-rolling -zb.zb.skrajnik . olejowy (Sciekowy) .hopper .fuel .sludge .closed system -w.zbiornik oblowy -layout -rozklad (rozmieszczenie) zbiomikow .koferdam. ladunkowe przeznaczone rowniez do przewozu balastu wodnego .zbiornik kontrolny.zbiornik balastu czystego .zbiornik gazu .ballast trunk .upper . zbiornik Sciekow sanitarnych scupper drain . skrajnika dziobowego .szyb lqczqcy zb.wing .zbiornik skrajnika . szczytowy.expansion -zbiornik ekspansyjny ladunku . przedzial pusty z dostqpem (w odroznieniu od void space) coil -wqzownica .peak . popluczyn itd.bilge hopper .clean . KONSTRUKCJA STATKU Tanks . systemu kompensacji przechylow (wywolanych operacjami przeladunkowymi) .zbiornik oleju zuiytego expansion tank -zbiornik nadmiarowy (gas) tank .self-supporting .heating -wqzownica systemu grzewczego coiled . szlamu i odpadow olejowych .waste oil .zb.zbiornik przelewowy .zbiornik oblowy . tadunku plynnego na zbiornikowcach zb.zbiornik wody sanitarnej. przeciekowy .secondary - -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- . cofferdam .heeling .zbiornik gorny .zbiornik glqboki .trimming .pot.segregated -balast wydzielony (przewozony w zbiornikach przeznaczonych tylko do balastu) .forepeak .side .

zb.lubricating oil .gravity .sloping plating .diesel oil .stainless steel . ladunku plynnego . rezenvowy.rura sondazowa . paliwa ciqzkiego . paliwa lekkiego.zbiornik -ballast .szyb nadmiarowy lid -pokrywa luku zb.striking plate -plytka ochronna pod rurqsondazowq water tank -zbiomik wody .zbiornik suchy - -expansion . nadmiarowy (ekspansyjny) opadowy overflow .filler -wlew zbiornika sounding pipe (tube) .zb. zbiornik nadmiarowy .potable . ze stali nierdzewnej -top .zb.expansion hatch .membrane zbiomik typu membranowego .zbiornik rozchodowy . zapasowy settling .korek spustowy w zbiorniku balastowym .zbiornik przelewowy .zbiornik kulisty .zb.rura odpowietrzenia zb.reserve - - -. SHIP'S CONSTRUCTION schodnia tank .zbiornik balastowy .zbiornik wody slodkiej -feed zbiornik wody zasilajqcej -fresh--zbiomik wody slodkiej .zb.escape vent .dno wewnqtrzne -wash plate -plyta przelewowa (w zbiorniku) tank .domestic .zbiornik .spherical .luczek nadmiarowy (ekspansyjny).zbiornik osadowy storage .zbiornik wody pitnej - --- -- -- .zbiomik - - - .bleeder .3.heavy oil .zb.. zb.dry .expansion trunk . kulistego .odpowietrznik .docking plug .zbiornik zapasowy - - -- - - - - - tank (fitings) -wyposazenie zbiornika .zb.spherical skirt . oleju napedowego .poszycie nachylonej plaszczyzny zbiornika oblowego .fundament zb. . oleju smarowego tank (construction) -konstrukcja zbiornika .daily service .air-escape pipe .korek spustowy (w dnie statku) .

' .detale konstrukcyjne topside tank cross section przekrbj zbiornika szcqtowego topside tank sloping p poszycie zbiornika szczyt open deck plating/ poszycie pokladu ohartego I manhole/ wlaz.construction details zbiornik szczytowy i oblowy . side shell/ ladder/ poszycie burg drabina bulkhead/ grodi .""" ".3.zdluinik p o k l a d o ~ topside tank sloping plating longitudinal/ wzdlu2nik poszycia zbiornika szczytou1ego - 7c- hopper tank zblornik przyoblowy hnnnor .zdluznik b u r t p y . przelaz deck longitudinal/ w." """' tnnG vlllnino nlnto/ r""y5:' " pos.jcie zbiornika oblou'ego hopper tank slopping plating longitudinal/ wzdluznik poszycia skosu zbiornika obiowego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika obiowego bottom longitudinal/ uzdluznik denny uzdluinik poszycia hurt entrance in topside tank wejs'cie do zbiornika szcq$owego ladder/ slde shell/ poszycie burg drabina side longitudinal/ w. KONSTRUKCJA STATKU Top side tank and hopper tank .

dostqp hole . logo gastight -gazoszczelny stack . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora -turning gear -mechanizm obracajqcynawiewnik vertical -pionowy .szyb kominowy mark -znak armatorski na kominie.underdeck .lower .szyby i tunele access .air -kanal (dukt) wentylacyjny . gkowny kanal .szyb rurociqgowy .smoke -komin trunk . przewod -exhaust dukt (przewod wentylacji wyciqgowej) .tune1 podpokladowy -well .komin dolny(odcinek pod pokladem) .podloga tunelu -recess -wnqka tunelu.expansion .szyb obudowany duct -kanal.studzienka w tunelu vent -odpowietrznik.air .closed-in - .pipe .szyb nadmiarowy .szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) .funnel . otwor wentylacyjny ventilated insulation .tilling .szyb - - - - - - - .connecting . rurocigowy) .szyb kominowy .szyb trzonu sterowego .shaft .venting -kanal wentylacyjny -ventilation -kanal (szyb) wentylacyjny tunnel -tune1 (walu Srubowego.komin .cable - - - - -- - - - - kablowy obudowany .szyb wentylacyjny . szyb Swietlika closed-in space -przestrzen zamkniqta closed-in trunk .ventilation -przewod wentylacyjny dust-proof -pyloodporny dusttight -pyloszczelny exhaust (fan) -wentylator wyciqgowy exhauster -wentylator wyciqgowy fan -wentylator funnel -komin cap -kryza kominowa casing .szyb - - - - . wywietrznik.otwor wejiciowy casing .izolacja z kanakami wentylacyjnymi ventilating fan -wywietrznik ventilator -wentylator. SHIP'S CONSTRUCTION Trunks and tunnels . oslona.szyb lqczqcy deck -poklad skrzyniowy . reces tunelu (walu Srubowego) .szyb.szyb oiwietleniowy.obudowa. szyb .light .szyb do napelniania . magistrala.bottom -tune1 w dnie podwojnym escape .wyjicie awaryjne z tunelu platform .hatch .3.rudder .tunel (walu Srubowego) .

trapy i schodnie 10. Anchor and anchor chain .otwory i ich zamkniqcia 9.nadbudowka i maszty .wyposaienie statku 1. Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ship's equipment .urzqdzenia cumownicze 3. Superstructure and masts . Deck fittings -element-wyposaienia pokladu 11. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4.4.kotwica i lancuch kotwiczny 2.urzqdzenia dostqpu 8.liny 6. Ladders and gangways . Mooring equipment . Ropes . Opennings and covers . Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access .

4. SHIP'S EQUIPMENT Anchors stockless Hall anchorkotwica . kotwicy r anchor stock/ poprzeczka kotwicy anchor shankl trzon kotwicy 1 anchor arm tapa kotwicy pieta kotwicy sworzeli kotwiczny anchor crown/ pieta kotwicj Spek anchor/ kotwica Speka Danforth anchor/ kotwica Danfortha D'Hone special anchor/ kotwica specjalna DrHone'a Stoke's anchor/ kotwica Stokes'a .kotwice Qpu Halla bez poprzeczki rl Admiralty anchor kotwica admiralicji anchor s h a d e / szakla kotwiczna 1 rchor arm/ y a kotwicy anchor arm/ tapa .

Srednica lancucha forerunner .riding -pokrywa kluzy kotwicznej (zlozona z dwoch polbwek) cable -lancuch kotwiczny lifter -kolo lancuchowe (wcirlgarki) markings .czqSC ramienia pod lapq kotwicy crown -pigta (kotwicy) .ogniwa lancucha pomigdzy kotwicq a pienvszym przgslem poirednim .mooring .martwa kotwica .kotwica dziobnicowa .szpilka szakli lancucha kotwicznego spur -wystgp zaczepowy k.swinging fluke -kotwica patentowa .stem .mooring block .stoodless link .szakla.Danforth .malniak lancucha kotwicmego span .lancuch o ogniwach bez poprzeczek chain -lancuch (tu: kotwiczny) .kotwica rufowa .housing .drift -kotwica plywajqca.stud-link -lancuch z ogniw rozporkowych swivel -krqtlik swivel hook -hak krgtlikowy swivel piece shackle . patentowej stock -poprzeczka trzonu kotwicy anchor (gear) .Swiadectwo kotwic i lancuchow arm -ramie kotwicy beam .martwa kotwica pojedyncza (beczki cumowniczej) buckler -zasuwa kluzy kotwicznej .oznakowanie (przgsel) lancucha kotwicznego .kotwica prqdowa .kotwica Martina .k.half -pokrywa kluzy kotwicznej skladajqca siq z dwoch czgSci . przgslo lancucha kotwicznego shot -przqslo lancucha kotwicznego slipping arrangement .stem . kotwica talerzowa .shackle of the .Swiatlo kotwiczne anchor (type) .lugless .kotwica admiralicji - - - - - - - - - - - - - - - stockless -kotwica patentowa stream .diameter of .close link .rozporka ogniwa lancuchowego .riding -lancuch lqczqcy beczkq cumowniczq z obciqznikiem .lancuch bezrozporkowy outboard shot .trzon kotwicy -bill -pazur kotwicy -blade . (skladana) nut .ogniwo lancuchowe .kotwica patentowa .mushroom .nipped -zalamany lancuch kotwiczny stud .blind -pokrywa kluzy kotwicmej .lancuch o krotkich ogniwach .Martin's . WYPOSAZENIE STATKOWE Anchor and anchor chain kotwica i lancuch kotwiczny anchor -kotwica and chain certificate .kotwica martwa .stocked .kotwica patentowa .length of .przqslo .(to) range -rozcirlgak lancuch (kotwiczny) na pokladzie . z ruchomymi lapami .patent .sprzqt kotwiczny -ball -mak kotwiczny.eye of an .poprzeczka k.lina kotwiczna light .kotwica grzybowa.(typ) kotwicy .kotwica Danfortha .dhgoSC lancucha link .szakla kotwicy shaft -trzon kotwicy shank -trzon kotwicy shoe -poduszka lapy kotwicy spile pin .otwor w koncu trzona kotwicy (do zakladania szakli) fluke -lapa kotwicy folding stock .anchor shackle -przqslo lancucha kotwicznego -bitter end -koniec lancucha kotwicznego (w komorze kotwicznej) . kula kotwicma bell -dzwon kotwiczny buoy -plawka kotwiczna davit -iurawik kotwiczny -hook -hak (do ukladania lancucha kotwicznego w komorze) line .double fluked .swinging moorings .szakla krqtlikowa (chain) link -ogniwo (lancucha) -bending shackle -szakla koncowa (lancucha kotwicznego) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .stream -lancuch kotwicy rufowej .galka na poprzeczce kotwicy -palm -lapa kotwicy -pea -pazur kotwicy -peak -pazur kotwicy shackle . dryfiotwa .czgSC przednia lancucha .4.

Bolster/ kolnierz pokladowy. 5. Chain locker/ . Kenter joining shackle/ ogniwo Kentera. 8. Collision bulkhead/ grodi zderzeniowa Securing anchor to zamocowanie kotwicy do lancucha 15. Anchor shank/ trzon kotwicy . Spurling pipe/kluza la+ cuchowa. 16. kotwicznej. 21. 17. wciqgarka lalicuchowa. 6. ~ i n d l a s swinda ko&iczj nu. Chain stouuer/ sto9. 23.indi. 20. 13. 2. "DM p e anchor shackle/ szakla laricuchowa q p u "D". Windlass foundation/ fun"dament w. Pear shackle/ szakla gruszkowa. Hawse pipe. Doubler/ nakladka.Devil's claw/ sstosr razurowv. a& fundament storera kuicucha.4. Stud link. common link/ ogniwo rozporv kowe. Swivel shackle/ krqtlik lancucha. Cable lifter/orzech windy.4. Studless link/ ogniwo bez rozporki. anchor pipe/ kluza kotwtczna. anchor cable/ lancuch k o ~ i c z n y 3. komora laricuchou~a. 12. 22. SHIP'S EQUIPMENT anchor chain arrangement rozmieszczenie laricucha kotwicznego I. Anchor shackle/ szakla kohviczria. 19. Deck plate/ poszycie poktadu. Anchor chain. 24. chain stopper fd&dation/ per z a p a d k o ~ yl & . Pin/prze&czka. 11. studded link. 7. 18.lO.

kratownica (greting) komory 1.szakla lqczqca przqsla .pokrowiec na otwor kluzy kotwicznej cover -pokrywa kluzy kotwicznej flap -pokrywa kluzy kotwicznej -pipe .Kenter joining .orzech bqbna windy kotwicznej .stoper zapadkowy lever controller .end shackle .riding slip .ogniwo poirednie (przedostatnie ogniwo z rozporkq w przqSle) . lqczqca przqsla) -joining .cable .lqcznik Kentera.lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych holding power . .stoper bezpieczenstwa (w komorze lancuchowej) .stoper lancucha kotwicznego Blake'a .end .stoper lancucha kotwicznego .detachable Kenter -rozkladane (demontowalne) ogniwo Kentera .rozporka ogniwa lancucha kotwicznego .lugless . .zapadka stopera lancucha kotwicznego .open -ogniwo koncowe (lancucha kotwicznego) .stoper pazurowy . .szakla lqczqca Kentera .patent .riding chock .lead pellet .pear .lqcznik .przegroda komory lancuchowej -clench .rozporka ogniwa lancucha k.stoper pazurowy lancucha .ogniwo patentowe (lancucha) .riding pawl .lug .cable holder -bqben lancuchowy (windy k.szakla mocujqca lancuch w komorze kotwicznej spurling pipe -kluza lahcuchowa windlass -winda kotwiczna -band brake -hamulec taimowy -bed -loze windy kotwicznej.long end .ogniwo koncowe przqsla (lancucha kotwicznego) .deck .chain locker .chain claw .stud .sila trzymania (kotwicy) --power -wysoka sila trzymania (kotwicy) shackle .wnqka kluzy kotwicznej stern hawse pipe .Hartford szakla Hatforda (do zamocowania lancucha kotwicznego do beczki) -joiner .szakla koncowa lancucha k.mfowa kluza kotwiczna stern pipe -rufowa kluza kotwiczna (chain) stopper -hamulec (lancuchowy).ogniwo z rozporkq zwiqkszone .chain grab .devil 's claw .housing .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .rozporka ogniwa lancucha . WYPOSAZENIE STATKOWE common .sworzen mocujqcy ostatnie ogniwo lancucha w komorze kotwicznej floor -podloga komory lancuchowej grating .kluza kotwiczna rope .long stud .riding .stoper lancucha kotwicznego . .ogniwo zwykle (lancucha kotwicznego) .chain hoist -wcirlgnik lancuchowy claw clutch .szakla .enlarged ogniwo lancuchowe duie (przedostatnie w przqile) .Kenter .stoper kotwicy - - - - -- - - - - - - -- ------- - - Le Hoff .cable lifter .Blake slip .screw controller .) .sprzeglo klowe clutch .ogniwo gmszkowe stay pin .stoper lancuchowy .korek olowiany (zabezpieczajqcy szpilkq ogniwa Kentera w lancuchu kotwicmym) .czqSC dziobu zawierajqca kluzy kotwicme -bag .k. stoPer . szakla Kentera .4.friction brake -hamulec cierny (taimowy) - - - - - -- - - .ogniwo (lancucha kotwicznego) z rozporkq chain locker -komora lancuchowa bulkhead .brake . lqcznik Kentera .stud .intermediate .hamulec . manhole -wlaz komory lancuchowej chain pipe -kluza lancuchowa bed -poduszka kotwiczna cover -pokrywa kluzy lancuchowej pocket .sprzeglo .sprzeglo klowe claw coupling .connecting .stoper szczgkowy (lancucha kotwicznego) hawse . fundament w.stoper mimoirodowy (lancucha kotwicznego) .bqben lancuchowy windy k.stoper lancucha kotwicznego .ogniwo patentowe.szakla lqcznikowa (lancucha kotwicznego.

Main drck/poklad glowny. Anchor chain. SHIP'S EQUIPMENT \ I. 10. 12. 17. Forecastle bulwark/ nadburcie dziobdwki.l8. Windlass/ winda kotwiczna. Bolster/ kolnierz pokladouy. 11. Chain lockel. Doubler/ nakladka. 2.frame/ wzmocniony wreg skrajnika. 6. 14. Starboard anchor/ kohvica prawa. 4. Bitter end/ koricowka lancucha. Spurling pipe/ kluza lancuchowa).Forecastle stores/ magazynek dziobowy. 13. Flange/ kolnierz b u r t o y . Panting.4. wciqgarka laricuchowa. Chain stopper/ stoper zapadko~y lancucha. Forecastle decWpoklad dziobowki. Chain locker floor/ podloga k o m o g ~ lancuchowej. 3. . 5. cable locker/ komora iaricuchowa. anchor cable/ iancuch kohviczny. I6. Hawse pipe/ kluza kohviczna. 8. 7. Chain slipping arrangement/ malniak lancucha kotwicznego. 15. 9.

4. WYPOSAZENIE STATKOWE 1 Windlass .?.wciqgarka cumownicza z samonaciqgiem band brake/ hamulec taimon.wciqgarka kotwiczna m~indlasscontrol handle/ diwignia cable I$er/ kolo laricuchowe silnik elekttyczny kolnierz kluzy laricuchowej Selftensioning mooring winch . grooved drum/ &ben ilobkowany common pinion for drum drive/ wspolne kolo zcbate napedu obu bebnow tween drum deck unit/ dwubqbnowa cz& pokladowa tnagazynowy podkladki mocujqc urzqdzenie do automa@cznego nawijania przeciwwaga .

dzwon cotter pin/ zawleczka main deck/locker clench/ ogniwo komorowe bell securing ring/ clapper securing ring/ ogniwo powiekszone common link link/ ogniwo zwykle Mooring winch . SHIP'S EQUIPMENT bitter end .koricdwka iaricucha be''.wcillgarka cumownicza manual band brake/ hamulec reczny storage drum 2/ beben 2 bebna mamzvnowepo linv m)) winch control p a ~ e l / panel sterowania windq s\J A&l dog I T c o Z r o i panel cover/ poknwa panela sterowania end of break band/zamocowume koricdwk taimy h a m u h wplnned '1 klowe #n/ garkl band brake hamulec taSmowy break band/ hamulec taimowv hne storage drum/ beben magazynowy 11n+ w A 6 w y k / u d hamulca~ ~ ~ h .4.

pedestal .ucirlg trzymania na bqbnie mooring -cumowniczy bitt .creep .przewloka podwojna .poler.p.rolka cumownicza rope . samoczynnego wydawania liny .z rolkq kierunkowq fake .prqdkoSC biegu jalowego .p.kluza panamska ..rolka (np.kausza do duiych lin stalowych headline .podstawa rolki cumowniczej warping .cruciform towing -krzyzowy poler holowniczy .ukladacz liny tube kosz na liny storage reel -bqben do magazynowania liny speed -prqdkoSC .przewloka dziobowa .pacholek load . pachola -head .Panama .oko cumy.mooring .przewloka panamska (rolkowa) rowser chock przewloka zamkniqta .lanyard stoper linowy lug . w ktorej znajdujq sic zapadki -rack .rolka na cokole sheave -prowadnica kr&zkowaliny -with guide roller . cuma.sprzqglo taimowe bitt .p. (wybierania.gniazda zapadkowe (kabestanu) roller .mooring -poler.bqben dzielony - - - - - - - - - - - - - - - fairlead -przewloka. poler krzyzowy stopper .przewkoka otwarta .przewloka cumownicza Norman pin -poprzeczka polera (pacholka) Panama lead -kluza cumownicza (panamska) pawl .closed . pacholka stopper .bqben linowy windy hawser .przewloka (cumownicza) -reel .krrlg liny w zwoju gipsy .leading .bqben do nawijania liny -thimble .bollard - - - - - --- - - - - - - - - - - - - .dog-.poler (pachol) potr6jny brake . pachok cumowniczy -pin .kabestan podwojny -rim .prowadnica liny .light line . pacholek .lina (cumownicza) guide .poler (pachol) podwojny . pachol -cleat . dwuwargowa .lina. gruba lina holownicza eye .przewloka zamkniqta .poprzeczka polera. samoczynnego nawijania liny -rendering u. przewloki rolkowej) chock -przewloka rolkowa fairlead -glowica obrotowa. z rozkami .poler.single p.przecieranie siq battenwykladzina chroniqca lincprzed przecieraniem sic -chain -odcinek lancucha zabezpieczajqcy line przed przecieraniem siq na kluzie chock -przewloka (linowa) . przewloka z rolkami walcowymi .full .kabestan .open .stoper liny cumowniczej (zamocowany do polera) bollard -poler.multipurpose .bqben linowy windy -head .drum .cuma dziobowa knight .wzmocnienie polera. pachol.prqdkoic pelzania .zapadka (np.bqben linowy windy .poler (pacholek) c. uniwersalna .stoper (do lin) .holding -u c i e trzymania na hamulcu . pachol. w kabestanie) comb cleat -przewtoka dog-stopper .4.double .pelna p.double .hamulec .ucirlg -recovery u.stoper lancuchowo-linowy drum .triple .Panama .double . pojedyncza click .pedestial .mooring rope .zapadka. pachola .belaying . podwojna .dolna czcSC kabestanu.zapadka -head .bcben do nawijania liny cumowniczej split .hamulec tasmowy cable drum -bqben linowy (windy) cable tier -buchta liny capstan .poler (pachol) z h a g % p. zatrzask chafing . polkluza -prowadnica liny . podwojny equipment -urzqdzenie cumownicze gear .bow . wydawania) staghorn -pachol krzyzowy.obrzeze plyty fundamentowej kabestanu catch .glowica polera.band .stoper lancuchowo-linowy .bqben (linowy) end .double . oko liny port .zaczep stopera (do liny) . pacholek -bracket . WYPOSAZENIE STATKOWE Mooring equipment -urzqdzenia cumownicze band clutch .urzqdzenie cumownicze -pipe .

.urzqdzenia kotwiczne i c y \ /------ \ . tharmflec behm manual band brake/ reczny magazynowego liny en magazynowy liny orage drum dog clutch/ pedestal fairlead rolka kierunkowa double bollard pachol podwbjny double chock.... double . --- windlass/ winda kotwiczna I .........anchor and moorinn arrannement dziobbwka .....pachol podwbjny Panama lead/ kluza panamska przewloka podwbjna z rolkami walcouymi roller fairlead/ przewloka z rolkami walcowymi ...Forecastle ..... open chock/ przewloka podwojna rolkowu moorirzg rope run/ bieg /in cumowniczych zaczep stopera ead (closed chock)/ horizontal roller/ cruciform towing bitt....

double -blok dwukrqzkowy .blok szerokokrqzkowy .combined windlass /mooring .clamp .dolny blok topenanty . umieszczonym~ jeden nad drugim) .fourfold .blok otwierany .lower span .: winda) .osprzqt (zdejmowalny) urzqdzen przeladunkowych ball sinker -obciqznik kulisty block -blok.mast head span -blok gomy topenanty .dolny blok kierunkowy (renera) .automatic mooring -wciqgarka cumownicza automatyczna b~bnowa .openable ship's -okrctowy blok otwierany -patent -blok rolkowy .blok z hakiem . three roller open fairlead/ przewloka trzyrolkowa.head span .self-tensioning mooring winda cumownicza z automatycznq regulacjq naciqgu - Cargo gear .hook .blok czterokrqzkowy -gin blok szkieletowy (otwarty. b ~ b e n linowy wciqgarki cumowniczej guide -rolka kierunkowa -winch -wciqgarka cumownicza gkowicowa winch -wciqgarka (pot.wciqgarka cumownicza z przystawkq kotwicznq .standing -blok staly .kabestan cumowniczy drum .haul -blok prowadzqcy . otwar ta closed mooring chock (lead) przewtoka cumownicza zamknieta \ .loose .silnikowe wydawanie liny warping -cumowniczy. o stalym naciqgu.viol -blok otwarty - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - Mooring equipment urzqdzenia cumownicze baseplate/ rvlleri Panama lead/ three roller open fairlead przewtoka trzyrolkowa.treble -blok trojkrqzkowy .blok prowadniczy .constant tension mooring -w.blok z okuciem i szaklq .heel . elektrohydrauliczna -head .podwojny poler (pachok) holowniczy na holowniku bollard -poler (pachol) holowniczy chock -przewloka holownicza -posts -podwojny poler (pachol) holowniczy na holowniku winch -wciqgarka holownicza veer .snatch .electric -wciqgarka elektryczna . wielokrqiek .zblocze . w.blok zespolony (z dwoma krqzkami.manoeuvering-anchor wciqgarka manewrowo-kotwiczna .angle -blok kierunkowy .running .leading -blok kierunkowy .blok skladany .glowica cumownicza.blok ruchomy .mooring -wciqgarka cumownicza .ninepin .blok do bloku .b ~ b e n windy cumowniczej end .sister .head -blok renerowy gomy (nokowy) . WYPOSAZENIE STATKOWE towing .shackle .4.holowanie bitts .blok dolny talii gai ruchomej .block and block .glowica windy .electro-hydraulic -w. z krqzkiem ze szprychami) .lower slewing guy .split .dolny blok topenanty . automatyczna .becket -blok z uchem dolnym . zblocze.single -blok jednokrqikowy .pulley . sluiqcy do przeciqgania (statku) capstan .

' Cargo gear . SHIP'S EQUIPMENT .talia stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq snatch block with shackle/ blok otwierany z szaklq sr~athhblock with hook/ blok otwierany z hakiem crarze block with one sheeve/ blok diwigowy jednohcrqzkou?.4. pin shackle "omega" type/ szakla typu "omega" ze sworzniem xkrecanym cargo hook with shackle/ hak hdunkou y z szaklq cargo hook with swivel eye/ hak ladunkowy z kretlikiem ramshorn cargo hook/ hak dwurozny .osprzet Eadunkowy zdejmowalny block construction .loose . lina ruchoma irm zamocowana crane block with.four sheeved blok diwigowy czterokrqikowy / kretlik z hak-iem luiny loose swivel hook/ bloks fittings wyposaienie blokdw stiff swivel eye/ standard snivel hook/ kretlik statrdardowy z hakiem swin&ng swivel hook/ kretlik z hakiem ohrotouym loose swivel stgj"swive1 hook/ hook/ kretlik kretlik z hakiem sztywyy lulny z okiem I stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq I loose swivel and shackle/ kretlik luiny z szaklq cargo shackles szakle ladunkowe 1 cargo hooks haki ladunkowe screw pin shackle "D" type/ szakla typu "D" ze swjorzniem xkrgcanym screw.konstrukcja bloku tackle .

gniazdo zatyczki (szakli) hook -hak -block .union -uklad pracy sprzqzonej -union -rig -system sprzqzonych bomow (ladunkowych) .loading .krqzek szprychowy (bloku) burton -talia podr~czna .shell of a -policzek bloku .kierunek biegu liny w osprzqcie ladunkowym lug -zaczep. talii) deadman .krqiek .zawleczka .ucho dolne bloku .t.wielokrqiek roznicowy (to) purchase -podnosib (za pomocq talii) racking stopper .talia o blokach z hakami lead .ramshorn .disk sheave . z dwbch blokow dwukrqzkowych -fourfold talia z blokiem czterokrqikowym .becket .hak ladunkowy - .spoke sheave . ucho..score .szakla marks cecha long li ucho podlui thimble .hak iadunkowy .Sruba hakowa .konstrukcja bloku arse (of a block) .single .stoper talii ramshackle -uszkodzona szakla rigging .-hak zapadkowy .olinowanie - - - -- - - shackle .finger -hak palcowy .union swivel .sister .gorge .breech .talia z dwoch blokow jednokrqzkowych cotter -przetyczka -pin .split .dolna czqi.6 bloku . z dwoch blokow dwukrqzkowch . talia .krqtlik w systemie bomow sprzqzonych .gaja bomu ladunkowego fall -rener .blok z hakiem -bolt . sworzen.single .chomqtko swivel .linoblok -treble -t.sheave .pelican .policzek (bloku) .married . hak podwojny .double .hak krqtlikowy - .roller sheave -krqzek bloku na lozysku walcowym .hak odrzutny .weston . wystqp monkey face -lqcznik trojkqtny (to) overhaul -wyklarowab (taliq.cargo .zawleczka delta plate -lqcznik trojkqtny (lancucha. WYPOSAZENIE STATKOWE block construction .4.twofold .cheek .spring .spring .obciqznik haka ladunkowego pin -przetyczka.do1 bloku .clasp -hak skladany.krqtlik :abezpiec:ajqca .krQek bloku .z dwoch blokow trojkrqzkowych .rener sprzqzony -rapid transit dodatkowy rener (przy pracy dwoma bomami) featherway . line) overhauling weight .swivel .rener ladunkowy .rowek krqzka linowego .shiver .wyzlobienie na policzkach bloku do zaloienia stropu .t.Flemish -hak (ladunkowy) podwi?jny - - - - - - -- - -tackle .zawleczka .cargo .krqzek pelny (w bloku) -dumb sheave -rowek prowadniczy (blok bez krqzka) .hak polowkowy . czop purchase -wielokreek.-hak (ladunkowy) podwojny .

urzqdzenia przeladunkowe derrick head fitting/ brojenie zblocza gornego upper cargo purchasr block/ g6rny blok tali lower cargo purchase block/ dolny blok ta- talia iadunkow hooW hak ladunkowy podwojny topping Iifi $$%inch/ wriqgarka topenan2).born cigiki Stulckena .4. SHIP'S EQUIPMENT Cargo lifting devices . derrick stool/ Stulcken heavy derrick .

bow .szakla ze sworzniem wkrqcanym .schooner .single whip . (linq z bqbna) (to) unshackle -odszaklowai.takielunek staly runner -rener .guy .forged .chomqtko (kausza) polqczona topping -podnoszenie lift .napiqcie w h i e renera shackle .union .lina topenanty bomu tackle .4..gaja stala prefendrowa chain .span rope -.szakla do liny .olinowanie ruchome .topenanta bomu dead end -koncowka renera zamocowana na bqbnie .lift .talia zlozona z bloku dwu.ciqgnik topenanty tringle plate . zszaklowaC (polqczyk szaklq) slew line (rope) .krqtlik tackle .talia podrqczna.szakla typu ..podnosic linoblokiem wide of clear .rozstaw szakli (przestrzen pomiedzy ramionami szakli) -pin -przetyczka sworznia szakli .lead .screw .long .talia.szakla zwykla (zalozona sworzniem do bloku) .i trzykrqzkowego drift .talia dluga . diwigu) guy .sworzen szakli .talia topenanty .ruch obrotowy (bomu. wielokrqiek t. przenoha .sz.dee .main guy .topenanta stala stay .lina przytrzymujqca Srodkowq czqSC bomu ladunkowego .sztag . lina talii .szakla w ksztalcie liry .blok gorny topenanty --bull rope -lina stalowa dolqczona do topenanty bomu.loop -pqtla .lancuch prefendra . wielokrqzek .sztender gai taliowej --tackle . szekla .standing .harp-shape .rope .gaja bomu ladunkowego .topenant bomu ladunkowego .odcinek liny przechodzqcy przez blok otwierany .sztender .preventer -prefender (stalowa lina ustalajqca polozenie bomu) chain .watch .luff .talia topenanty.kausza w ksztalcie serca .lqcznik trojkqtny (lqczqcy np.boom topping lift .kierunek biegu liny w osprzgie . zalozona prostopadle do krqzka (to) shackle .. line .szakla w ksztalcie liry -jaws of a .gaja ruchoma talii pendant . topenant block .talia gajowa ruchoma split fall -rener z hakiem (przy pracy bomami niesprzqzonymi) - -- -- - - - - - - - - - - - -- span .blok zawieszony na rozpiqtej lnie chain .double luff .-guy .talia z bloku jednokrqikowego i dwukrqzkowego upon .up and down .robocza dlugoSC talii .pendant .club link .D" .talia topenanty .lift .szeroka (szakla) - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - .szakla podluzna .purchase .szakla okrqgla -bolt .linoblok (to) whip .cargo .szkunergaja swivel .gaja . rozpiqta miqdzy dwoma punktami -block . wyszorowai.chomqtko (pot.deadman . topenanta bomu purchase .talia za taliq .talia .fall fal.lancuch gai prefendra .lina do obracania bomu w poziomie slewing .lancuch do mocowania topenanty w polozeniu roboczym fall -koniec biegowy talii topenanty.spinai..rener ladunkowy guide .topenanta.side .running .D-. WYPOSAZENIE STATKOWE belly guy .prowadnica renera tension . renery) triangular lifting eye -zaczep ladunkowy trojkmy union gear -renery sprzqzone unreeve -wywlec.regular .talia topenanty (bomu) standing part -koniec staly liny standing topping lift .lina podtrzymujqca blok. talia lekka thimble .: kausza) .topenanta rope .span .linoblok .leading part . wybierana na windzie chain .heart-shaped .szakla.talia podrqczna.szakla kuta podluina okrqgla .topenanta .hook -talia o blokach z hakami .lancuch topenantowy rope .gaja glowna (bomu) . wyszaklowaC whip .

Mast head span block/ blok gdiany gajotopenanty.born cieiki o dwdch gajotopenantach Q 1. 28. 10. Span winch/ wciqgarka gajotopenanty. 15. Portal mast/ maszt bramouy. Cargo winch / wciqgarka renera. 4. Cargo lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego renera. Swivel/ kretlik. Shackle/szakla. 18. 23. 14. 8. 13. 12. Derrick head span fitting/zaczep nokowy gajotopenanty. 11. 3. \ . 30. Mast head cargo lead block/ blok gorny kierunkowj renera. 31. 21. Cargo tackle/ talia renei-a 19. 17. Becket/zaczep bloku. 5.Transverse beam/ belka poprzeczna masztu. Lower cargo purchase block/ blok dolny tali1 renera. Cargo runner/ rener. Span rope/ lina gajotopenanty. 25. 26. Mast head span lead block/ blok g o r y kierunkowy gajotopenanty. Span/slewing tackle/ talia gajotopenanty. Span triangular platel lqcznik trojkqtny gajotopenanty. 24.4. Derrick head built-in sheave/krqiek wbudowany w nok. Span lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego gajotopenanty. Mast head cargo lead block bracket/ wspornikgornego bloku kierunkowego renera. 16. Goosneck trunnion/ ioiysko bomu cieikiego. Mast head span lead block bracket/ wspornik bloku gornego kierunkowego gajotopenanty. 9. Derrick heelfitting/pieta bomu. 22. Double connecting fork/polqczenie wideikowe podwbjne. 20.twin span tackle heavy derrick sprzet przeladunkowy . 6. SHIP'S EQUIPMENT Cargo gear . King post/ fundament bomu ciqzkiego. Heavy derrick born/ ciezki zuraw bomouy. Head cargo purchase block/blok nokowy talii renera. 2. Span block trunnion zawieszenie obrotowe bloku gajotopenanty. 29. Derrick head cargo$tting/zaczep nokowy talii renera. Ramshorn hook/ hakpodwojny.27. 7.

dolny blok renera fitting -widelki pigty bomu .married gear .double yoke piece . diwigu) -crane .electro-hydraulic -w.: maszt bomu ciqzkiego stand . elektrohydrauliczna end -bqben linowy wciqgarki .widelki podwojne gallow -podstawa bomu . diwigu) slewing . podstawa.dolny (kierunkowy) blok renerowy bomu .swinging .stanowisko.4.silnik diwigu radius -w y s i e diwigu rating -udiwig znamionowy .stojak bomu married gear -bomy sprzqzone slew .rozstaw bomow samson-posts -pot.p.zaczep bomowy oczkowy gai stool .loiysko bomu ciqzkiego gallows .wcigarka ladunkowa drum end -bqben linowy wciqgarki .piqta bomu .hak tadunkowy -jib .dolly -pozioma belka do mocowania talii .deck .ciqzki bom .wciqgarka topenantowa -warping drum -bqben linowy windy - - - - -- - - - - - - - - - - - .: winda) -barrel -glowica wciqgarki.podstawa bomu ciqzkiego .h r a w pokladowy.union gear . topenanty bomu obciqionego table -podstawa wciagarki ladunkowej .heavy-duty bom ciqzki o d u j m udiwigu . bomu) -jumbo .married fall -rener sprzqzony .nok bomu -heel .ruch obrotowy (bomu.bgben linowy wciqgarki -platform -podstawa wciagarki ladunkowej reel .diwig pokladowy hook . crane -diwig .heavy -bom ciqzki .lifting gear guy eye plate .samson post -kolumna (stanowiqca podporq bomu ladunkowego) . WYPOSAZENIE STATKOWE Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe boom .widelki noku bomu fitting .bomy sprzgzone .heel . stojak runner .gaja bomu -head . stojak safe working load (SWL) -dopuszczalne obciqzenie robocze trunnion piece for spar bearings .nok bomu cargo block -blok gomy renera double lug fitting . stojak standard -kolumna.loiysko bomu ciqzkiego table -podstawa gniazda bomu 1.gypsy -bqben linowy wciqgarki -head .topping .Pacific iron -wiczba bomu ladunkowego -pedestal .bom obrotowy trunnion .cokol.obracaC siq (o bomie.cargo .diwig obrotowy derrick .bqben do nawijania (liny) -reversible -wciagarka o zmiennym biegu rope drum -bqben linowy .swinging -bom ladunkowy obracany derick heel lead block .goosneck bearing -lozysko bomu head .king post -podstawa bomu . stacjonamy . 2.bom -bom ladunkowy -heavy--bom ladunkowy ciqzki .iuraw bomowy guy .lattice -bom kratowy .rener .hydraulic -hydrauliczny iuraw bomowy post .zaczep bomowy podwojny plaski heel -piqta bomu --block . h a w bomowy boom . stoisko.wysiqgnik iurawia -jib .luffing-jib -iuraw wychylny motor .heavy lift -iuraw bomowy ciqzki .sprz&o cierne szczqkowe .light -bom ladunkowy lekki .kolumna ladunkowa stool .piqta (np.electric .wciqgarka elektryczna . iuraw bomowy crane .wciqgarka gai .bom.renery sprzqzone boom (construction) -konstrukcja bomu chock -poduszka gniazda bomu cradle -loze bomu crutch .cargo - -- - -- - - ---- - -- - - - crutch -rozwidlona czgSC stojaka bomu derrick -bom.zaczep masztowy topenanty winch -wciqgarka (pot.podstawa bomu ciqzkiego trunnion .slewing .bom obrotowy (umieszczony w plaszczyznie symetrii statku) derricks span .w. bgben -block friction clutch .stojak bomu .span .

urzqdzenia przefadunkowe ig z wysrqgnikiem lamanym stiff boom crane/ diwig z wysiegnikiem szvwnym telescopic boom crane/ diwig z wysiegnikiem teleskopoqm folding boom crane/ diwig wysiegnikiem wsuwanym light duty ship's cranes .4. SHIP'S EQUIPMENT . winda opuszczania wysiegnika hoisting winch/winda podnoszenia silownik parkowania foundation/ fundament funkcji obracania slewing beaAng teeth/ L i b bearing/ zebatka loiyska obracania lozpko wysiegnika hook/ hak ladunkowy cargo crane drum/ beben linouy dzwigu ladunkowego gearbox housing/ /. - Cargo lifting devices .diwigi okretowe lekkie duty ship's (cargo) cranes okretowe cieikie (ladunkowe) - wire sheeves1 -cargo electric motor/ silnik elekttycznv' pump unit/ blok pompy oil filters/ filtg~olejk luffing winch/. obudowa przekladni source HAGL L'VDS Cranes .

typu smuklego . ciezki .diwig 1.diwig 1.pokladowy 1.obciQnik haka power cable -kabel zasilajqcy slewing and luffing lever .double slender . ogolnego przeznaczenia .folding boom .system chlodzenia oleju oil tank with hydraulic pumps -zbiomik oleju z pompami hydraulicznymi operator (craneman) cabin -kabina dzwigowego overhauling weight .diwig 1.diwig 1.heavy duty ship's .d h i g n i a obrotu diwigu i zmiany wysiegu slewing movements mechanism -mechanizm obracania dzwigu slewing winch -winda opuszczania ventilator -wentylator Side loading system -system przeladunku przez bur@ hydraulic lifting gear/ hydratrliczne urzqdzenie 1 diwigowe side door/ furtu burtowa 1 .diwignia podnoszenia luffing winch -winda zmiany wysiegu oil cooling system . z wysiegnikiem lamanym .slimtype--diwig 1.light duty . z wysiegnikiem teleskopowym cargo hook -hak ladunkowy cargo runner -rener ladunkowy cargo winch -winda renera crane construction -konstrukcja diwigu crane jib .stiff boom .4.telescopic boom . z wysiegnikiem sztY-ym . WYPOSAZENIE STATKOWE cargo crane (type) -diwig ladunkowy .ramie wysiegnika -- ------- --- crane pedestal -podstawa diwigu electric motor driving hydraulic pumps -silnik napedzajqcy pompy hydraulicme head block -blok nokowy jib parking support -wspomik wysiwika (w pozycji marszowej) lever for hoisting . z wysiegnikiem wsuwanym -general purpose diwig 1.knickle boom .diwig 1.diwig okretowy 1. lekki . dzwig podwojny .

lina d o kienna pleciona 8-pokr@kowa double plaited rope/ lina wlokienna plecionu podwojnie h o w e r laid coitstruction/ konstrukcja liny sztjwnej outer braided cover/ tkany oplot zewnetrzny (pot.4. SHIP'S EQUIPMENT Ropes -liny wire construction konstrukcja liny stalowej fiber core/ rdzeri wldkiennv wire rope/ lina stalowa ordinaty lay/ Lung's lay/ spust z ~ y k b spust Langa righthand/ righthand/ prawoskrqtna prawoskrqtnt lefthand/ lewoskretna lewoskrema vire rope -parallel lay/ ina stalowa .spust rdwnolegb wire rope .spust poprzeczny lina typu Herkules fibre rope construction konstrukcja Iiny wldkiennej double braided hawsers/ lina podwojnie tkana 8-strand plaited rope .cross lay/ lina stalowa . zewnetrzne coil of a rope/ zwoj liny .: koszulka) inner braided cover/ tkany oplot wewnetrzny wire rope arrangement code kod konstrukcji liny stalowej center wire/ number o f strand/ liczba pokretek independent wire rope core/ niezalezny rdzen z liny stalowej I - 16 x ( + 7 + (7+7) +14 = 265 wires 7x7+ inside wires/ druty wewnetrzne outside intermediate wires (small)/ druty zewnetrzne poirednie (male) outside inermediate wires (large)/ druty zewizetrzne poirednie (duie) routside wires/ drut).

soft .bast .lina z wlokna kokosowego .1.lina pleciona .ordinary-.1. stalowka -reel -bgben do przechowywania 1.heavy duty rope .skok skrctu liny laid .lina nylonowa . stalowa .spust liny.dlugoSC pokrgtki dookola obwodu liny .lina splotu zwyklego.lina lniana .linka bawelniana .piasawa.lina kokosowa .cienka linka .cord .manila .lina typu Herkules heart .plaited .warp laid .rope .linka sygnalowa.signal halyard .obwod liny diameter .regular rope .tyP liny -bass . podwojnie pleciona .lina manilowa .liny cable .lina stalowa rope (characteristic) .linka druciana.rdzen.lina jutowa .lina stalowa.lina z wlokien sztucznych .lina czteropokrqtkowa .manila hemp . WYPOSAZENIE STATKOWE Ropes .length of .lina kombinowana .lina polipropylenowa .fatigue resistance .1.flexibility .wlokno naturalne rope .right hand .lina przeciwzwita .short in the jaw .b. dusza liny . 1.polyesterlnylon .lina prawoskrgtna .multi-strands . stalowa elastyczna.1.flexible .hard .splot liny .flexible wire .1.lina o jednakowym spuicie drutow i pokrgtek . twarda .right-hand .wl6kno .4. odporna na zmpczenie .wlokno sztuczne .odpornoiC na scieranie -breaking strength .extra flexible wire .preformed .water-laid . flaglinka .SciSle skrqcona.1.elastycznoSC.reverse laid .white . o splocie lewoskrgtnym .manila .spust dlugi (liny) wire .lina (o splocie kablowym) cross section (of the rope) -przekroj liny fibre .skok skrgtu liny .double braided .lina lewoskrgtna (o lewym spuicie) . poliestrowo-nylonowa . lina przeciwzwita . gigtka .round of a .staineless steel . ze stali nierdzewnej .drut core -rdzen druciany (stalowy) w linie line .shroud-laid .Hercules .fibre clad .lina lewego spustu .abrasion resistance .fibre . skret .lina wspolzwita .niC konopna .lina elastyczna.charakterystyka liny .coir .natural fibre line -lina z wl6kna naturalnego .1.lina pleciona . stalowka stoper .sila zrywajqca . wlokno z palm .lina o krotkim spdcie.prawy spust (liny) .manila . gigtkoiC (tu: liny) .odpornoSC na rozcirlganie unkinkable lay -spust liny utrudniajyy tworzenie sig suplow rope (construction) -konstrukcja liny . skrgtu kablowego .wire .lina manilowa .wlokno kokosowe core -rdzen wlokienny -jute -juta .circumference . giqtka 1.braided .left-handed . stalowej rope .left hand . kombinowana (typu Herkules) -jute . stalowa.spust krotki (liny) .rope yam .back laid .man-made .lina ksztaltowana (wykonana z dmtow dogigtych przed skrgceniem) -polyester .heart of a -rdzen liny -jaw of a .strand -pokrqtka .vegetable -wlokno roilinne hawser .lina konopna (niesmolowana) .lina wlokienna .lina prawoskrgtna .coir lina z wlokna kokosowego .gruba lina holownicza rope (type) .lina wielopokrgtkowa .grass .1.Lang rope .stoper szczgkowy lub lancuchowy do lin stalowych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . giqtka .Srednica liny .linen line .plain-laid .nylon .lina typu Herkules .polypropylene .cotton .lina o splocie kablowym rope (failure) -wady liny deformation -znieksztalcenie (liny) elongation -wydluzenie (tu: liny) (rope) lay (lay of rope) .fibre clad .man-made .backhanded .lina poliestrowa .lina wl6kienna .lina do pracy pod dukym obciqzeniem - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tensile strength .combination .spust lewy (liny) .natural .

Grodow uszczelka gumowa ksztaitownik zrgbnicy sinale uull cover pok y y jednociqgowe n .~ hallancing roller/_ rolka obrotowa kolo mimoirodowe urzqdzenie doci.hatch covers -pokrywy ladowni hatch cover pokrywa ladowni urzqdzenie dociskowe eccentric wheel/ kolo mimo.~kowe ksztaitownik zrgbnicy wheel guide rail/ crhnpression bar/ szyna jezdna piaskownik zrszczelniajqcy I 1 I .- Iina do Z Lzmykania ladowni I haul wire/ r l k a gunzowa cross joint cleat/ trrzadzenie dociskowe szyna jezdna coaming bar/ ksztaltownik zrqbnicy hydraulic )ack/ podnoinik hvdrauliczn.

obejma (na klin lukowy) -panel -panel pokrywy .plaskownik uszczelniajqcy .gniazdo rozpornicy cleat -lqcznik.zrqbnica odchylona kielichowo w celu ulatwienia zaladunku kontenerow stiffener .p.pokrywy zwijane .kolo (np.lancuch lqczqcy panele -top plate .szyna jezdna wire .wspomik zrqbnicy cover -pokrywa. hydrauliczne .lasza (plaskownik sluzqcy do dociskania brezentu lukowego) beam .kolo mimoirodowe end-position switch -wylqcznik krancowy grab rod . na zr~bnicy ladowni) hatch .pokrywy ladowni ballancing roller . otwieranel zamykane hydraulicznie .pontoon - - - - - - - - Hatch covers -pokrywy ladowni side rolling covers/ p o k y y v odsuwane na bo p o k ~ w y p u pontonowego V . luku chlodzonego .4.folding . ladowni przesuwana -wire operated -p.ciqgnik (z liny stalowej) . typu pontonowego . zacisk . gnikiem stalowym cover (type) -tYP pokrywy .plyta poszycia panelu rising track .hydraulically operated .drabinka lukowa .luk olejoszczelny -tarpaulin .batten cleat .: daszek hatchway -przestrzen pod lukiem ladowni panel .kolo pokrywy ladowni ladder .namiot lukowy.shifting -poprzeczna rozpornica (lukowa) socket . szczebel (np.linka stalowa. WYPOSAZENIE STATKOWE Hatch covers .kanalik odprowadzajqcy wodq drain pipe -rurka odprowadzajqca wodq eccentric -mimoirod -wheel .rozpomica shoe . unoszone i odtaczane - - - - - - - - - -- - - - type .uchwyt pretowy. pot.p.piggy-back .sliding hatch -p. panel side chain .pokrywy skladane -hydraulic folding pokrywy skladane.rolka obrotowa batten down -zakrywanie lukow ladowni -the hatches . toczne pokrywy) guide rail .cross joint .ladownia cover -pokrywa luku cover wheel .insulated hatch .gniazdo rozpornicy .segment pokryw.zakrywanie lukow ladowni battening bar .brezent lukowy -tent .side rolling -pokrywy odsuwane na boki drainage channel .urzqdzenie dociskowe .screw .oil-tight .p.roll stowing (rolltite) .flared . otwieranal zamykana cia.prowadnica rolek obrotowych rubber gasket -uszczelka gumowa shifting board -przegroda przesypowa (przy przewozie ziama) spreader -rozpomica stowage bay -wncka na pokrywy wheel .p. ciqgnik stalowy backhaul . przykrycie .lina do zamykania ladowni -haul .irubowe urzqdzenie dociskowe coaming -zrqbnica -bar -ksztaltownik zrqbnicy -compression bar .

. koricowa flat end joint/ uszczelka koricowa iqczqca hatch cover .4.szczego'?y chain attachement/f zaczep iancucha eccentric wheel assembly konstrukcja kola mimoSrodowego podwbjna piytka lqczqca podkiadka stalowa ballancing roller assembly konstrukcja kola obrotowego head/ cross joint wedgeklin do klinowania pokryw zacisk koncowy zacisk boczny zacisk szybkiego dzialania koiek stozkouy hatch cover cleats zaciski pokryw ladowni hatch cover pad arrangemen.umieszczenie uszczelki pokrywy ladowni flat rubber pad/ rszczelka gumowa piaska terminal rubber pad/ uszczelka g.top/ two way joint/ uszczelka iqczqca dwustronna W w "L" shaped pad/ uszczelka w ksztaicie "L '" three way pad/ uszczelka f i t angle pad/ uszczelka naroina uszczelka kqtoua hatch cover rubber pads uszczelki gumowe pokryw ladowni uszczelniajqcy drain channel/ kanai Sciekowy . SHIP'S EQUIPMENT r ' \ Hatch covers details pokrywy ladowni .side/ bok p o h w hatch cover .

Access equipment .urzqdzenia dostcpu hoistable car deck/ car deck stowed/ segment rumpy hemicyclic watertight doors/ obrotowe drzwi wodoszczelne hoistable car deck poklad samochodowy podito~zoizy I .sarnochodowy .

poziomo zasuwane drzwi wodoszczelne . blokada .furta ladunkowa coaming -zrebnica (otworu drzwi. przylbica bulkhead door -drzwi grodziowe .drzwi obrotowe .sliding .side -rampa boczna (burtowa) slop -kqt nachylenia r.stem .zasuwane drzwi grodziowe -vertically sliding -drzwi grodziowe przesuwane pionowo .stem .drzwi z zawiasami z boku .drzwi g.side .external .cargo .iluminator.d r m i jednocz&iowe .single panel .z. furty.side shell .otwor wejSciowy accessible -dostqpny air port .) -hole . zmniejszajqca kqt ich zalamania - - - ---- -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - guiding frames .drzwi gazoszczelne angled stern ramp -ukoSna rampa rufowa bow . cego pokiadu i rampy threshold -pokiad rufowy w miejscu polqczenia z rampq wedge closing . zamykane (recznie) .fore . (burtowe) do pobierania paliwa .rygiel dolny .side . zawiasowa watertight door . drzwi grodziowe itd.hinged .furta burtowa ramp -rampa .top -hinged .sliding .szyny prowadzqce guiding wheels .wodoszczelne cargo elevator -winda ladunkowa clearance -tu: przeiwit pomipdzy konstrukcjq rampy a nadwoziem pojazdu door -drzwi .door . drmiczki kontrolne .rygiel boczny manhole -wlaz cover -pokrywa wlazu mechanical cleating wedges -kliny blokowane mechaniczne port .fixed .dziob port .rampa dziobowa gradient -pochylenie rampy .rampa rufowa obrotowa sliding door . przegubowy -ramp -rampa (np.stem ramp .rampa podnoszona .bottom . samochodowa) opuszczana.bow . drzwi wodoszczelne hoistable cardeck -poklad samochodowy podnoszony hydraulic actuator .internal .horizontal .pochylenie wzgledem siebie sqsiaduja.silownik hydrauliczny internal end-hinged ramp -rampa wewnptrzna zawiasowa (na statku ro-ro) lock -rygiel.d r m i (wodoszczelne) przesuwane .drzwi zasuwane .side-hinged . bulaj air tight door .multi panel .hoistable .slewing -drzwi obrotowe .side .obrotowy .rampa stala .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.furta dziobowa ramp -rampa dziobowa visor .rampa zewnptrzna .furta rufowa .kolka prowadzqce hinged -zawiasowy.drzwi pilotowe .drzwi wielopanelowe -pilot .(wodoszczelne) drzwi grodziowe (zawiasowe) .drzwi zasuwane poziomo drzwi wodoszczel-vertically watertight ne przesuwane pionowo slop .quarter -rampa skoSna . luku) .horizontally watertight .dostep.furta dziobowa .furta burtowa .d r m i z zawiasami z gory .: klapa rampy . dojScie door -wlaz.horizontal sliding .silownik hydrauliczny hydraulic cylinder . pot.drzwi grodziowe -bunker d.rampa dziobowa cover -pokrywa rampy .dziob otwierany.geared .equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.cargo .drzwi wodoszczelne envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.grodziowe d.furta . wzgLpokladu .bulkhead .poziomo zasuwane d r m i wodoszczelne .rampa wewnptrzna .4.watertight .watertight .drzwi burtowe . SHIP'S EQUIPMENT Means of access -Srodki dostepu access .internal fixed -rampa wewnetrzna stala -jumbo -rampa typu ciczkiego . spoczywajqcy na nabrzeiu.furta ladunkowa .rampa rufowa slewing .zamknigie klinowe - - - - - - - - - - - - -- -- --- .bow .

drzwi dziobowe otwierane na boki z rampq rufowa . x-.zawias.v boczne hydraulic cylinder/ silownik hydrauliczny double sternramp yodwdjna rampa rufowa . side hinges/ .Access equipment . .drzwi wodoszczelne 2 zintegrowana furta burtowa mechanical cleating wedges/ system klinowania mechanicznego z rampq watertight bulkhead door wodoszczelne drzwi grodziowe \ rampa dziobowa rampa wodoszczelna ramp/ rampa t side ramp/ rampa burtowa .urzqdzenia dostgpu bow vzsor/ r d z z o b o w a przyiblca two sectzon bow door / dwuczeBcrowe drzwz dzrobowe 1 ' bow visor with ramp dzidb z przylbicq i rampq side-hinged bow door w i t h ' d ramp . nabrzeiny rampy - combined side door-ramp .

SHIP'S EQUIPMENT iDoor and covers -drzwi ipokrywy lubricatzon nipple/ klamka z trzonem nakrqtka moylkowa splash-proof door drzwi strugoszczelne ====== K / " @ $ < 1 tall nut/ nakretka jednoramienna eye bolt/ /3 .4.&'Lsh$~ podkfadka elockng n u nakretka samoblokujqca -y !I klamka hk=3 gumowy nakrgtka e dog) lygiel strong bulk/ wzdfuinik usztywniajqcy hinge r &xsing nipple/ smarowt~iczka toggle/ nakretka koszykowa wdg4 klin 3 @ Y bull's eye iluminator zawias deadlight/ pokiywa toughened glass/ szkfo uhmrdzone liquid cargo tank manhole/ wlaz do zbiornika ladunku piynnego stud. szpilka nut/ nakrgtka washer/ podkladka tapping ring/ piericieri gwintowany 1 cover plate/ pokrywa manhole cover pokrywa wiazu deck hatch/ wiaz pokladowy .

otwor w burcie lid -pokrywa wlazu pokladowego skylight -Swietlik maszynowy -cover -pokrywa Swietlika gear .ochrona.o.otwory i pokrywy - bull's-eye . prostokqtne .szyba podgrzewana retaining frame . okrqtowe .barierka hinge .hose proof .round ship's .rygiel. okrqgle . WYPOSAZENIE STATKOWE Openings and covers . awaryjnego . zabezpieczenie.lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne rail . pot.szyb wyjScia ewakuacyjnego.o. oknem casing .okno otwierane .szyba wirujqca closure for opening .o.obudowa.pendulum . dzialowa) protection .side scuttle .zamknigcie otworu companion -zejiciowka (pod poklad) connection bridge -pomost na zbiornikowcu dog .szyb windy ventilation cover -pokrywy wentylacyjne spigot . w dno wewnetrzne) unwatertight -wlaz niewodoszczelny -with cover and key closure -wlaz z zamkniqciem klinowym port . luczek. zabezpieczenie rubber sealing cord . oslona.sznur gumowy do uszczelniania scuttle -wlaz.4.wlaz okrqgly.unieruchomienie.urzqdzenie ryglujqce.nakladka mocujqca szybq -toughened safety szyba ze szkla hartowanego .o.pokrywa (drzwi) wlazu .watertight -d r m i wodoszczelne . pot. z gornq czqSciq otwieranq .oval .tunnel .flush -wlaz wpuszczany (w poklad) . oslona.mechanizm otwierania trunk -szyb .sunken -wlaz wpuszczony (np.o. luk awaryjny scuttle .zawias.: bulaj deadlight . ze wspolnym zawiasem .wlaz okragly .lift . okrqtowe suwane . z ramq stakq (wspawane) .furta (burtowa.drzwi deszczoszczelne escape .bolted .obscured .gas tight . luk awaryjny trunk .o.szklo matowe pane .regulator (szybkoici) wycieraczki .fire resistant -pane . klapa locking . szyb central locking -zamykanie centralne (drmi) clear view screen . blokujqce - -- - - - - - - - -- -- - - - manhole -wlaz .o.ship's .welded . pot.drzwi strugoszczelne .iluminator .common hinged .iluminator burtowy. nieotwierane .opening .round .o.luk ewakuacyjny.non-opening .szklo zbrojone guard .okno z ramq stalq .porqcz barierki railing .oslona.rectangular . zablokowanie device .: bulaj lid -pokrywa.bolted .okno . przegub side scuttle . sterowki wind scoop -lapacz wiatru wiper -wycieraczka (okienna) controller .straight line -wycieraczki przesuwane - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - .iluminator.o.szyba heated .pantograph -wycieraczki Slizgowe .oslona iluminatora.d r m i gazoszczelne -hinged splash-proof zawiasowe h i strugoszczelne .szklo . owalny z pokrywq do Srub coaming -zrqbnica wlazu cover -pokrywa wlazu support -podtrzymywacze wlazow door .wired .wlaz owalny plate -pokrywa wlazu .sliding ship's . zabezpieczenie chain .zrqbnica okna window .wyjScie awaryjne (prowadzqce przez tunel) eyebrow -rynienka (nad iluminatorem) glass . zapadka (to) dog .weather-proof .fanlight .: blindklapa -eyebrow -rynienka nad iluminatorem.droga ewakuacji -hatch -luk ewakuacyjny.zaryglowak door .wycieraczki Slizgowe .szklo ognioodporne .d r m i .wheelhouse .

trap gldwny starboard side view/ widok z prawej b u r y upper plafor/ . SHIP'S EQUIPMENT Accommod Accommodation ladder traa .4.

trap burtowy port .drabinka linowa.4.drabinka linowa.kladka. w y c i g .schodnia.sztormtrap pilotowy.g.porqcz z liny guard . sztormtrap .drabinka masztowa . wejicie na poklad flying bridge . na zrebnicy ladowni) grab rope .hold . sztormtrap .drabina rozsuwana .drabina z oslonq .shore .zurawik -protection net . przy wchodzeniu po sztormtrapie) Mediterranean gangway .kladka landing .stojak nadburcia catwalk .schodnia gangplank -kladka gangway .drabina do ladowni . -with air motor .szpula do nawijania trapu p. zejiciowce) hand-rail -porecz hand rope -porccz z liny.drabina pionowa -way -zejiciowka. szczebel (np.winda trapu glownego electric motor .trap burtowy w polqczeniu z drabinkq pilotowq door .uchwyt prqtowy. -- - - - - -- - - - .pomost komunikacyjny na zbiornikowcu fore-and-aft-bridge -pomost komunikacyjny biegnqcy wzdhz statku gangboard .mechaniczny podnoinik pilota ladder .furta wejiciowa ladder .t. wcignik.urzqdzenia umozliwiajqce wejicie na statek . klatka schodowa manrope . teleskopowy angle of inclination to level . oslona chain .drabinka wejiciowa na statek .drzwi pilotowe hoist .mast . uchwyt @rzy wlazie. schodnia .sztormtrap .inclined . schody . portowy) -boat -pilotowka door .vertical .rolki trapu bulwark -nadburcie port .railing . reling pilot -pilot (tu: morski.siatka ochronna trapu winch .combined -arrangement -polqczenie sztormtrapu i trapu gl6wnego breastwork -barierki poprzeczne brow .trap burtowy wysuwany.extension . pomost (wzdhz pokladu zbiornikowca) embarking .drabina.lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne .trap glowny z silnikiem pneumatycznym --with hydraulic motor .pilot .wspornik barierki do ogradzania luku socket .porgz barierki .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd non-slip grooves -przeciwilizgowe zlobienia w stopniach open railing -barierka.lina do przytrzymywania siq (np. lina chwytna przy sztormtrapie hatch stanchion .schodki pilotowe .rope .trap glowny.drabinka linowa -jumping .hatch . falrep.furta wodna stanchion .zabezpieczenie.furta wejiciowa .pochwyt drabinki -tails -konce lin bocznych sztormtrapu .combined . drabinka pilotowa --hasp .porecz.barierka ----- -- - - - - - - hand grab -porqcz handhold .gorna platforma trapu -truck .gniazdo wspornika barierki heaving line -rzutka high freeboard -wysoka wolna burta hoist -podnoinik.trapy i schodnie accommodation ladder -trap glowny davit .silnik elektryczny w.Jacob's . WPOSAZENIE STATKOWE Ladders and gangways .podnoinik pilotowy.drabina lukowa .boarding .round-rung drabinka linowa o szczeblach okrglych .bulwark . drabina pochylona -jack .okrqtowanie.trap grab rod .cage .telescopic .wspornik nadburcia stay .safety -drabinka bezpieczenstwa stringer . winda pilotowa ladder .rail .trap burtowy z napqdem hydraulicznym .kqt nachylenia wzglqdem poziomu boarding -wejicie na poklad arrangements .

platforma poirednia .stojak skladany stickable .4.too short .platforma dolna .straight .lina chwytna .bent .zbyt dlugi sztormtrap .stopien wygiqty .stopien gumowy .lina .lower .rubber .stopnie z prqtow do drabiny safety net for accommodation ladder -siatka bezpieczenstwa do trapu side rope .stopien .dwuczlonowe elementy dystansowe t r a p spoke .porqcz barierki stanchion .man-.side .rozporka step .fixed . SHIP'S EQUIPMENT Gangways and ladders .wspomik barierki.automatic -urzqdzenie automatyczne do wykladania trapu - -- .lina chwytna bez wglow -with knots .platforma goma reel -rolka (trapu) rail -porqcz .hand-.zbyt krotki sztormtrap rest firmly (against ship's side) .bulwark -porqcz nadburcia .schodnia -mechanical -hoist ladder -trap pilotowy podnoszony mechanicznie .storm -porqcz sztormowa rope .platforma skladana .szczebel rungs for dog-step ladder .gniazdo stojaka wsuwanego .self-adjusting .swivel -platforma obrotowa . foldable .intermediate .spoczywaC pewnie (na burcie) platform -platforma .lina chwytna .: sztyca wharf ladder -trap nabrzezowy rung .stojak.foldable .lina boczna (noha) sztormtrapu split distance piece . pot.guard .szczebel drabiny spreader ..lina chwytna sztormtrapu - - - - ----- - - - -without knots .stopien plaski turning device -urzqdzenie do wykladania trapu (do pozycji poziomej) ..stopien przeciwpoSlizgowy . stojak b.stopien staky .lina chwytna z wqzlami spreader -rozporka sztormtrapu stanchion .stojak wsuwany seat .upper .trapy i drabiny handrail/ cage ladder drabinka z oslonq bulwark ladder schodki ~ilotowe drabinka pionowa .breast -barierka poprzeczna .non-slip .too long .stopieli samopoziomujqcy .

WPOSAZENIE STATKOWI i-Pilot ladder - steps not equally spaced/ stopnie nierowno rozstawione side ropes not equallj spaced/ liny boczne nie rozstawione rdnno niebezpieczna petla luzna koricowh-u liny typical failures ofpilot ladder typowe wady trapu pilotowego height above Mzter.4. level/ \cysokoSC trapu nad pozion~ ~ . o d y platfbrrna dolna rigging ofpilot ladder combined wlth accommodation ladder iamocowanie trapu pilotowego w polqczeniu z trapem gldwnym .

rozek.drain (scupper) - splywnik pokladowy - .wyposazenie pokladowe deck (fittings) . knaga .arrangement .arm rozek pojedynczy.odpowietrzenie cleat . pot.4.scupper Deckfinings . knaga .drain Sciek pokladowy .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit .flange kolnierz pokladowy r u r o c i w - .rozmieszczenie urzqdzen pokladowych .horn -rozek (pokladowy) pojedynczy de-aeration -odpowietrzanie de-aerator .scupper grating .horn cleat . szpigat .dowel korek pokladowy .rozek pojedynczy -ring -piericien pokladowy .urzqdzenie pokladowe light . wlewowy .wyposazenie pokladowe. osprzqt pokladowy -- .Swiatlo pokladowe machinery .osprzet pokladowy air pipe .spkywnik.knaga. rozki pokladowe .: Sciek pokladowy.collar -kolnierz pokladowy .wyposaienie pokladowe obramowanie Scieku scupper/ &ek pokladowy deck' longitudinal/ wzdlulnik poktadowy . pot.siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka deckmounted -zamontowany na pokladzie eyeplate -piericien pokladowy filler -wlew zbiornika filling pipe -rurociu napelniajqcy. SHIP'S EQUIPMENT Deck fittings . knaga pojedyncza -belaying .odpowietrznik deck -poklad equipment -wyposazenie pokladowe fittings .cleat rozki pokladowe.osprzqt pokladowy gear .

obramowanie Scieku pokladowego MY . odplyw grating .greting. scupper . do pobierania wody slodkiej) vent .rura Scieku pokladowego shore connection -przylqcze brzegowe (np. Sciek.kratka Sciekowa -hole -otwor Sciekowy -pipe .korek rury s. przy zaworze.tabliczka informacyjna (np. plug . zaczep -bolt .Sciek przyburtowy -bar .tabliczka informacyjna (na sondach. rurocie odpowietrza- -- . WYPOSAZENIE STATKOWE freeing port .zaczep.ucho pokladowe.odpowietrznik outlet -wylot odpowietrzenia -pipe -odpowietrzenie.cap - - - .risers Superstructure and mast . wystcp -pad -zaczep pokladowy piericieniowy name plate . korku sondy) lug . ucho.odpowietrzenie.furta wodna grating . pacholek z r6zkami kevel .escape .nakrqtka rury s.oko z pierkcieniem sounding pipe -rura sondazowa .4.furta wodna waterway . kratownica gutter water-way .Sciek kennet (cleat) -duia knaga.Sciek pokladowy gutterway .kolurnny (maszty) odpowietrzeh wash port . odpowietrznik . zaworach) ring -piericien pokladowy (do mocowania lin). zaczep pokladowy plate ..szpigat.nadbudo'wka i maszt satelite antenna/ e m radarowa radio-directionfinder antenna/ antena radionamiernika halyard/ linka Jagowa znak armatora a UKF bridge top deck poklad namiarowy fast rescue boat/ szybka lodi ratunkowa lrnain decW poklad glowny gunpay/ trap glowny .duza knaga label plate .

szczyt (top) masztu lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .sztag sygnalowy signal yard -rejka sygnalowa stay .drabinka masztowa .stopieli.usztywniaC.maszt skladany collar -pokladowy kolnierz masztowy . naciqgaC (sztagi masztu) step . szczyt (masztu) - - - -- - - - - - tripod.truck -jablko (na szczycie masztu) - -top - wierzcholek.sheer .collapsible .4.podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego masthouse -masztowka pennant .maszt dwunozny step .kolumna masztu .sztag sygnalowy - .maszt trojnozny -yoke -jarzmo masztu masthead .maszt bramowy .main .pair . stojak housing of a . gniazdo masztu topmast .cargo .maszt gl6wny . SHIP'S EQUIPMENT Mast .stenga (masztu) triatic stay .maszt radarowy . masztu radarowego) signal stay .maszt ladunkowy .sztender (odcinek stalowej liny zakonczonej okami) shroud -wanta (np.sztag.podpokladowa czqSC masztu lutchet -mechanizm do polozenia masztu (statku przechodzqcego pod mostem) mast -maszt . podstawa.head of .lattice .gniazdo masztu - .maszt kratowy ..maszt dwunozny .bipod . top masztu ladder .maszt column -kolumna.szczyt masztu.maszt przedni . rozporka (to) stay .lower .radar .fore .

5. Incinerator -spalarka 5.1.silnik Engine operation -dzialanie silnika Engine features -charakterystyka silnika Engine control .1.9.1. Engine room .olej smarowy Engine room tanks -zbiorniki silowni Fuel oil .1.5.kotly (okrqtowe) 5.3. 5.maszyna sterowa 5.przekladnia 5.8.6.4.4.2.6.4. Steering gear . Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.1.3.3.1.2. Exhaust gas system . 5. 5.10.2.zawory Air and water . 5.7. 5. 5.sterowanie silnikiem Turbocharger and steam turbine -turbodoladowarka i turbina parowa 5.2.1.12.silownia 5.3.4.filtry 5.8.paliwo Engine .instalacja rurociqgowa silowni Valves .3. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn and air conditioning 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 193 195 201 202 206 208 208 210 211 224 231 240 241 243 .2.uklad wydechowy 5.silownia Engine room piping . 5.wirbwki paliwa i olejow 5.14.1. Heat and heat exchangers .3. Propeller shaft .2.13.5. Sewage treatment plant .urzqdzenia pomocnicze silowni 5. 5.3.1.11.5.2. Pumps -pompy 5.5. 5.3.system gazu obojqtnego 5. Gear .7. Compressors -sprqiarki 5. Electricity -elektrycznoSC 5.5. (Ship's) boilers .wal Srubowy 5.7. Fuel and oil separators .powietrze i woda Lubricating oil . Filters .1. 5.5. 5.cieplo i wymienniki ciepla 5.urzqdzenie do obr6bki Sciek6w 5.sterowanie i automatyka 5. Engine control room -centrala kontrolno-manewrowa (CMK) Engine room .1.2.2.2.2. Control and automation . Auxilieries . ~efrigeration chlodnictwo i klimatyzacja 5.6. Inert gas system (IGS) .

sterowania sprczarkami .sterowanie.computer .glowna tablica rozdzielcza. rozdzielnica giowna diesel generator section .obwod kontrolny .engine room .boiler consol .rejestrator danych logging .monitoring.sekcja monitorowania.tentrala manewrowo-kontrolna (CMK) control . silnikiem glownym) z mostka -bridge -system -uklad sterowania z mostka circuit . alarm and .heat exchangers .a l a d l o g printer .rejestracja danych processing .exhaust - -- ---- .kociol na spaliny odlotowe data .zapis danych storage -przechowywanie danych engine telegraph -telegraf silnika glownego engine control room consoles -konsole sterowania w CMK .sekcja silnikow pomocniczych shaft generator section . I Engine control IWom @CR) .5.sekcja sterowania kotiami .tablica sterownicza (kontrolna) system .k. komunikacji .pulpit sterowniczy .sterowanie z silowni lever .sekcja sterowania silnikami pomocniczymi . alarmow i sterowania -main engine (ME) remote -zdalne sterowanie silnikiem glownym .sekcje rozne .dane logger .sterowanie (np.drukarka alarmow main switchboard .boilers .steam generator -wytwomica pary .oil fired boiler .condenser .uklad sterowania control section .diwignia sterujqca -panel .sekcja synchronizacji miscellaneous section .kociol opalany olejem - - - - -- -- -- -- --- -- boiler .sekcja sterowania pompami boiler console -konsola sterowania kotlami .compressors . ENGINE ROOM f Engine control room - control sect~on/> sekcja sterowanla control console/ konrola sterowanza .bridge .auxiliary engine (AE) .pumps .sekcja sterowania i kontroli .sekcja pr$dnicy walowej --turbo generator section -sekcja turboprqdnicy synchronising section .konsola sterowania kotlami .sekcja sterowania wymiennikami ciepla .skraplacz - .sterowanie komputerowe -computer system -uklad automatyczny sterowany komputerem desk .przetwarzanie danych record . kontrola .s.communication console . regulacja.

mechanizmy pomocnicze silowni - -- - - - - -- bulkhead .pompownia -steering gear pomieszczenie maszyny sterowej .szyb silowni machinery space -przestrzen silowni machinery compartment -przedzial silowni marine power plant . wyjicie awaryjne emergency generator room -pomieszczenie generatora awaryjnego engine .silownia .vessel performance diagnostics .iwietlik silowni unattended (unmanned) machinery space (UMS) .pomieszczenie spalarki .5. poziom dna wewnetrznego (silowni) propelling power spaces .air conditioning -pomieszczenie urzqdzen klimatyzacyjnych .przestrzen pusta (w odroznieniu od koferdamu .deviation from baseline conditions .monitoring systems and computers interface capability -zgodnoSC interfejsow systemow i komputerow kontrolnych .fan -pomieszczenie wentylatorow .compressed air . oslona.odchylenia od warunkow podstawowych . suwnica plant .trendy dlugookresowe .grodz kotlowni casing .injector test -pomieszczenie prob wtryskiwaczy .diesel oil .wyjicie zapasowe.fresh water .system wody morskiej . .trend odchylen od warunkow podstawowych -machinery performance diagnostics -diagnostyka osiilgow urzqdzeli .pomieszczenie kotlow.system balastowy . przedzial .szyb kotlowni --platform . szyb compartment -pomieszczenie. electrical workshop -warsztat elektryczny emergency exit .system grzania .emergency .lubrication oil .system paliwa ciqzkiego .ventilation .system wentylacji room -tu: pomieszczenie .cooling .incinerator .silownia ship's machinery .system oleju smarowego .droga ewakuacji z silowni -hatch .system powietrza sprqzonego .exhaust gas .system gazow spalinowych .silownia boiler room .podstawowe warunki pracy (warunki odniesienia) -data display -wyiwietlanie danych .platforma kotlow casing .mechanizmy i urzqdzenia okr~towe skylight .silownia bezwachtowa void space .oiwietlenie awaryjne machinery casing .fire-fighting system ppoz. przedzial silowni auxiliaries .systemy silowni -bilge .baseline conditions .short term trending -trendy krotkookresowe .system paliwa lekkiego .obudowa.fuel oil .grodi przedzialu silowni --casing . kotlownia -bulkhead .instalacja. urzqdzenie .steering gear -pomieszczenie maszyny sterowej COz cylinder room -pomieszczenie butli CO.trending of baseline deviations .bottom .podloga.cargo refrigeration .system wody slodkiej .chlodnia ladunkowa platform -platforma (w silowni) .long term trending .silownia morska overhead crane (travelling crane) -b i g suwnicowy.izolacja akustyczna sound-proofed -diwiekoszczelny -- Engine room .system zezowy . SILOWNIA ship energy monitoring-monitorowanie energii na statku .diagnostyka osiagow statku sound insulation .sea water .pomieszczenie wirowek .pump .oiwietlenie .boiler -platforma kotla . szyb maszynowni -room .szyb silowni.ballast .silownia.system chlodzenia .pozbawiona dostgpu) - - - - - -- - - - - -- - - - - - .store -magazyn maszynowy lighting .heating .silnik -accessory room -magazyn maszynowy compartment -przedzial silowni department -dzial maszynowy escape route .machinery .purifier .szyb maszynowy store room -magazyn maszynowy (engine room) systems .

900 bend/ kolanko kolnierzowe cross piece/ czwornik rurowy "T" piece/ "T" piece reduction/ trbjnik rurowy trojnik redukcyjny flexible pipe fixed pipe claml: clamp/ uchwyt uchwyt rurouy rurony elastyczny sztyuvzy reducink coupling lunge adapter/ reducind coupling with long sleeve/ type '%"/po/qczenie 7olqczenie poiqczenie redukcyjne typu 9 p o l q c z e n i e redukkolnierzowe zwykle cyjne z dlugq tulejq reducing flange coupling with adapter/ polqczesleeve/ polqczenie reducing coupling coupling with end t). elbow.. ENGINE ROOM /' Engine room piping .5.pange/ polqczenie kolnierzowM - blank flange/ a flange/ kolnierz gas proof bulkhead adaptor/ przejicie grodziowe gazoszczelne kolnierz dsemkowy .rurarz silowni flanged pipe.pe "C1'/polqczenie plate/ polqczenie z nie kolnierzowe z tulejq redukcyjne redukcyjne typu "C" zailepkq 1 I Manifold -przewdd rurowy rozgaE@ny .

nipple -polqczenie skrqcane.expansion -polqczenie (zlqcze) elastyczne .obejScie. kurek. krociec redukC Y ~ Y bend -luk.finned .korek spustowy cock . ruraz . spust -bolt .check drain .podpora (wspornik) rurociqgu -bell .spigot .dwudrozny (kurek) .blind off .rura spustowa -plate -taca Sciekowa plug . zawor spustowy drainage .: dociqgniqte) -face -powierzchnia styku poiqczenia kolnierzowego . skrzynia denna (kingstonowa) joint -polqczenie . (rose box) .zaslepiak (np. main .polqczenie skrqcane overflow -przelew pipage -r u r o c i ~(system) rurociqgow.: rurociqg) .skrzynia zqzowa line -rurociqg zqzowy -suction (pipe) -rurociqg ssqcy zqzowy system . otwor wlotowy -chest -skrzynia ssqca.tap .(to) by-pass .polqczenie spawane line .kolnierz.kosz ssawny -chest .zqza -box.Sciek.studzienka zqzowa blank off . kolanko (rury) (to) bend -zginaC.drain .vent -kurek odpowietrzajqcy coil -wqzownica . kolektor connector -zlqczka dirt trap .kolnierz osemkowy flanged coupling -polqczenie kolnierzowe flowing . magistrala pozarowa flange -kolnierz.kurek odcinaj8cy . zawor upustowy .instalacja zqzowa -main .plug -kurek bezdlawikowy . zgiqcie. rurociqgowa) drain -glowny rurociqg zqzowy manifold -rurociag rozgalqziony nipple -zlqczka wkrqtna rurowa connection .vapour -zaw6r odpowietrzajqcy .osadnik drain .otwor Sciekowy pipe . obiegu zamkniqtego .test .kurek czerpalny .Engine room piping .wqzownica Scienna collar .obchodziC.stripping .linia (pot.terminal -kurek odcinajqcy . rurociqg r. wyginaC bilge .otwor przeplywowy (w denniku) -pump . odnoga (rury) by-pass .pipe . pipe . bocznik .zaSlepka kolnierzowa -evenly tightened bolts -(sruby) rownomiernie dokrqcone (pot.rura -bearer . pierScien collector .kurek probierczy -two-way .drainage -kurek spustowy .zaslepka kolnierzowa .rura zbiorcza.Sciekanie kropel drip-pan -wanienka sciekowa elbow -kolanko.korek spustowy -trap .kurek spustowy -hole . przewodow) cock -kurek -bleeder kurek spustowy. syfon -valve -zawor Sciekowy.kielich rury.wlot.cyrkulacja. kryza -blank .spust.kurek spustowy . ssawa -bellow -koncowka ssawna rurociqgu - - - - - - - - - . rurociqg) blind .instalacja rurociqgowa silowni accessories -wyposaienie dodatkowe adaptor .closed system .zawor.odSlepiaC branch -odgalqzienie.wall .zatykanie sic (rurek.linia resztkowania. lqcznik mrowy filler -wlew zbiornika -plug . system osuszania -bolt .przeplyw flowmeter -przeplywomierz inlet .shut off .flanged -polqczenie kolnierzowe .zlqczka zwqzkowa.odwadniacz samoczynny .magistrala (np. obieg clogging .welded . Sciek -hole .korek wlewowy fire-main -gl6wny rurociqg wody do zwalczania pozarow.wezownica .wczownica ozebrowana -heating -wqzownica systemu grzewczego .drenai.pompa resztkujqca -system -system resztkujqcy drip .kurek spustowy - -- - - - - - - - - - - - drain . gwintowe .korek spustowy -cock .spectacle .zaSlepiaC .w.zamkniqcie wodne. omijaC circulation .rurociqg zqzowy glowny -pipeline -rurociqg zqzowy -well .blind . otwor odwadniajqcy .

zawor motylkouy gate valve . klapowy - pipe going downwards .polqczenie -polqczenie .zawbr samozamykajqc) joint. szybko rozlqczne ex ansion joint with pland . straight mrotny. polqczone ze sobq tee pipe .zawor dwusiedzeniouq dwupotoieniowy .zasuwa double-seated changeover valve .rurociqgr krzyzijqce sie. kurki.podstawowe symbole systemow rurociqgow Rurociqgi -pipings oipe .polqczenie non return valve Iflap). non-watertight przejicie grodz. straight through .rurociqg biegnqc~ ku gorze quick-opening valve . not connected .rurociqg oipe with indication o f direction o f j l o u .zawor kqtowy valve. angle .szybko zamykajqcy si regulating valve -zawbr regulacjjny kingston valve .nakrqtka zailepiajqca. angle .ed joint.zawor denny ball valve (-cock) kurek kulowy .rurociqgi i ich polqczenia crossingpipes. . connected . ENGINE ROOM Piping systems basic symbols . screw d o w . jlanged ioint.rura kompensacyjna cap nut .rurociqg biegnqc w doi orifice .. korel zewnqtrzny?? blank flange .niewodoszczelne pipe going upwards .zawor - flexible pipe elastyczne klapowy. straight. kqtowy reducing valve expansion pipe (corrugated) general rura kompensujqca. gate valves. screu.zawor zaporowo-zwrotny.trojnik .5. wodoszczelne bulkhead crossing. klapy sztormowe appliances . screw down zawor zaporowo zbr>rotnykqtowy flap.zawor przelotowy valve.armatura indicating and measuring instruments wskainiki i przyrzqdy pomiarowe non-return valve (flap).zawor skrqcane koinierzowe bezpieczensh mufowe .zawor trbjdroiny zawi Pipes andpipes joints .zawdr zwro n)~. kompensator ioint. three-way .zailepka kolnierzowa spectacle flange .reduktor safety valve -zawor bezpieczeristwa angle safety valve kqtowy self-closing valve .polqczenie . prosty non return valve Iflap).flanged przejicie grodziowe ko nlerzowe.zawor kulouy. angle.polqczenie Rompensacyjne z d awrcq expansion pipe . sleeve . nie polqczone ze sobq crosing pipes.zaw6r szybko otwieri jqcy sie quick-closing valve . cocks and flaps zawoq: zasuuy.rurociqg ze wskazaniem kierunku przep+wu valves.m e i k a valve straight through . quick-releasing -poiqczenie rurowe.zailepka przestawna bulkhead fitting water t i f hf.zawor klapouy prosty flap. kqtowy non return valve Iflap). angle .rurociqgi krzyiujqce sic. butterfly valve .

three-way.odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with pressure-vacuum valve .cigiar float .osadnik filter or strainer -filtr magnetic filter -filtr magnetyczny separator .kurek czterodrozny.odwadniacz p a y na powrocie skroplin centrifugal pump -pompa wirowa gear-or screw pump . angle .ezektor various accessories (text to be added) -rdzne wyposazenie (okreilone tekstem) piston pump -pompa Appliances .cont. dwupoloze. angle kqtowy zawdr dwusiedzeniowy.magnetyczny Distance level indicator.o przelocie prostym z podlqczeniem dolnym cock.kurek prosty cock.kurek s podiqczeniem dolnym cock.odpowietrzenie air pipe with net . prosty. straigh. L-port in plug kurek trdjdrozny. with bottom connection .przepona Stop for sounding rod Sight indicator Observation glas Level indicator .piywak ist ton .armatura mudbox .odpowietrzenie z zaworem ciinieniowo-prdiniowym deck fittings for sounding or filling pipe short sounding pipe with selfclosing cock Control and regulation parts -elementy regdacji i sterowania remote control .sprgjna mass . T-port in plug kurek trdjdrozny. electro-magnetic .tlok membrane . ieniowy cock.separator steam trap .koncdwka ssqca w hztalcie lejka air pipe . Counter (indicate function) Recorder . .odpowietrzenie z siatkq air pipe with cover .el.zdalnie sterowany hand operated .symbols . straight through. angle. o przelocie "T" cock.rejestrator .kurek kqtowy cock. niowy.skrzynia zawordw zwrotnych double-seated changeover valve. with bottom connection -kurek trojdroiny z podlqczeniem dol"Ym ejector .pompa Srubowa lub zgbata hand pump (bucket) -pompa rgczna tlokowa Fimkgs -inne wyposaienie funnel .zawdr dwusiedzeniowy. straight through in plug . straight through . przelot 5" cock.komin bell-mouthed pipe end . four-way.silnik elektromagnet.odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with cover and net . przelot prosty cock with bottom connection . dwupolo. three-way. with bottom connection kurek kqtowy z polqczeniem dolnym cock.rgcznie otwierany spring .wskainik poziomu electric motor .zdalny wskainik p. three-way. suction valve chest sknynia zawordw ssqcych suction valve chest with non return valves . przelotowy double-seated change valve.

vapour .rura ze stali nierdzewnej --piping .rurociag odlotowy (gazow spalinowych) .rury w ukladzie rzedowym .overflow .ukladanie rurociqgow turbulence -przeplyw burzliwy.purge .dlawnica suction box .name .rurociqg balastowy .krociec rurowy .telescopic .zatkanie rury closer .obcinak do rur .zlqczka wkr~tna plug . ukladanie rurociagow . Sciek.zaslepka rury tubing -siec rur.rurociqg .dead head of a zaslepiona koncowka rury die .fuel - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . reduktor . rurociqgi .zlqcze rurowe covering .rurocicgi Sciekowe .instalacja sanitama tap .filling .rura odlotowa . rurka -plug . przy za-label worze.rurociqg ze stali nierdzewnej Straub coupling .zailepka rurowa casing .szpigat.zlqcze rurowe lateral .rura odpowietrzajqca .cooling .rura sciekowa sea chest .gwintownica do rur elbow .hydraulic . kielich rury spanner (wrench) .rurociag przelewowy .system przelewowy . odplyw grating .tube .feeding .rurociqg.rurociqgi chlodzenia .kolnierz rury.zlqczka rurowa pipe .rura .sprinkler .rurociqgi hydrauliczne in line .rurociqg zasilajqcy .luk rurociqgu (pot.skrzynia kingstonu system .gwint rurowy turn .rurociqg pokladowy -grid .zaslepka rury .klucz do rur stanchion .uchwyt rury .zailepka rurociqgu.sewage .tunel (rurociqgowy) . korku sondy) .rurociagi gazow piping . rurociqgi tubing .rurociqg zezowy - 5.wspomik rurowy stopper . korek do r.wieszak rurociqgu -joint . zatyczka .rurociqg napelniajqcy.bilge .zailepka rury stud .sanitary .skrzynia denna.seamless . wlewowy . kingstonowa self-draining -samoodwadniajqcy sic.: kolanko) -bender .mra sondazowa (zbiomika) -tunnel . zailepka.sounding .fuel .kolanko rurowe fitting . turbulencja .zailepka rury -tap .bend . doplyw paliwa) stainless steel .overflow .rurociqgi systemu zraszania .rurociqg paliwowy pipes -wry.system rurociqgow.flanged .czwomik rurowy cutter .teleskopowe -thread .exhaust gas -rurociagi gazow spalinowych .pipe .otwor korka (w zbiorniku) .vent .zailepka -coil .opaski Straub'a na rury striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowd stuffing box . instalacja rurociqgowa plate -plytka.rurociqg zasilajqcy . system rurociagow.rurociqgi paliwowe -hanger .siec rurociagow system .wezownica connection .otulina rury -cross .stal nierdzewna --pipe .feed .kolano (rurowe) union . o samoczynnym drenaiu shut off .zwezka rurowa.zailepka rury stopper .odciqc (np.kurek tube .ballast .saddle clip .kurek scupper . system . ENGINE ROOM .tabliczka informacyjna plug -korek.discharge .kratka Sciekowa -hole .instalacja.rura scieku pokladowego .deck . ksztaltka mrowa flange . -reducer .scupper . otulina rury chocking .exhaust .zlqczka.odgalezienie skosne rurociqgu nipple .gietarka do rur -cap . tabliczka tabliczka informacyjna (np.rurociqg odpowietrzajqcy pipeline .rurociqgi grzewcze .rura bez szwu -socket .rura.otwor sciekowy .blanking -korek zaslepiajqcy -hole .rura kolnierzowa flaring -rozszerzenie u wylotu rury .kolnierz rurowy .socket .heating .oslona rury.

J Y \ L .Valves -zawoiy piston/ ttok valve actuator/ serwomotor valve actuator/ sterownik zaworu piston shaji/ trzon tlokowy intermediate collar/ kohierz poiredni housing/ korpus washer/ podktadka r top cover nut/ nakretka pokrywy gdrnej butterfly valve zawdr motylkowy - _. three piece ball valve trzyczgiciowy zawdr kulowy .

energized . zawor rozgaI Q ~ Y name plate .clearance luz zaworowy . zawor) turn on .cover pokrywa zaworu -disc .z. zawor) water box .gasket -uszczelka korpusu . skrzynia denna valve (construction) -konstrukcja zaworu adjusting screw .flap -klapa zaworu wylewowego (burtowego> .tabliczka informacyjna (na zaworach) sea connections -zawory zaburtowe solenoid valve -zawor elektromagnetyczny ..Sruba regulacyjna arms -klawiatura zaworu -body . otwierany zanikiem napiccia turn off . otwierany napi~ciem . straight-run valve/ zawdr min.zawory Valves and gates i zasuwy nanometer valve/ zwdr manometrowy check valve/ zawdr mrotny gate valve/ zasuwa klinowa stop valve/ zawdr zaporowy draining valve/ zawdr spustouy quick-closing valve/ stop valve/ zawdr szybkozawdr zaporouy zamykajqcy stop-check valve/ zawdr zaporowo -zwrotny osadnik min.guide -prowadnica -head .-gholdera trzpien grzybka zaworu (trzon) .oclkrtyik (np.-retaining clip -pierScien zaciskowy wbk .de-energized .korpus - - - .z.gear -osprzct zaworu.skrzynia kingstonowa.lapping -przeszlifowanie zaworu .dome -kopula .zakrqcid (np. ENGINE ROOM Valves -zawory manifold . .hand wheel -pokrctlo zaworu .skrzynia zaworowa.5.grzybek zaworu .face -przylgnia zaworu .grzybek zaworu .locknut -nakrctka kontrujqca - . przepIywu floating drainage valve/ odwadniacz pbwakouy three piece ball valve/ trzyczeiciouy zawdr kulouy control valve/ zawdr regulacyjny .. rozrzqd zaworu .stud szpilki mocujqce czqSci korpusu --nut nakr~tki mocujqce czqici k.

remote .drain .zawor odcinajqcy .zawor redukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - .spring spraiyna zaworu .seating -siedzenie zaworu .diaphragm . zdalnie sterowany .non-return . obejkiowy.zawor zwrotny .manoeuvering scavange air non-return -zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego .full bore .automatic start .underwater . trzpien spray .sea chest -skrzynia denna.three-way -zawor trojdrogowy -two-way -zawor dwudrogowy .overboard discharge . zasuwa .relief .scavanging powietrza przeplukujqcego . trojprzeplywowy .hydraulic solenoid . zawor spustowy .expansion .crankcase relief .zawor iglicowy.zawor denny.charging .podtlokowy zawor nvrotny .back-pressure .maksymalne dopuszczalne ciinienie nastawcze zaworu odciqzeniowego .under piston non return .zawor dwusiedzeniowy . z.zawor klapowy.zawor denny .zawor suwakowy .zawor (kurek) indykatorowy . zawor sterujqcy .z.zawor odcinajqcy -throttle -zawor dlawiqcy .kingston . skrzynia kingstonowa .disc .float -zawor plywakowy .zawor wylotowy . igielkowy .zawor doladowania .sea inlet .electromagnetic .securing pin plug -korek zabezpieczajqcy kolek . rozprqzny .self-closing -zawor samozamykajqcy sie .safety -zawor bezpieczelistwa .seat -gniazdo zaworu .quick closing -zawor szybko zamykajqcy .zawor bezp.angle -zawor kqtowy .z.sea .solenoid .spindle -wrzeciono zaworu.side .quick closing .zawor cihieniowo .master . przelewowy skrzyni korbowej .z.zawor iciekowy.refacing -przeszlifowanie zaworu .indicator .zawor czterodrogowy .zawor kulowy .cone . bocznikowy .discharge -zawor wyplywowy .zawor odciqzony .balanced .zaw6r kontrolny.one-way .samoczynny z...zawor tloczkowy .intake .zawor wlotowy .starting air -zawor romchowy .zawor czterodrogowy .z.three-pass .cross .main -zaw6r glowny .prozniowy .z.zawor burtowy .four-way valve .w obiegu oleju .control .gate -zasuwa.ball -zawor kulowy .pilot .zawor pilotowy.zawor odcinajqcy .by-pass .globe .-wtryskiwacze (nozzles) .zawor elektromagnetyczny .zaw6r motylkowy .distribution . przeponowy .screw .clack .zawor hydrauliczny z napqdem elektromagnetycznym . klapa sztormowa .reducing .zawor podwodny valve (type) -typ zaworu .zawor dolotowy .outlet .-.butterfly .- 5. trojdrozny.zawor klapowy .sluice .z.zawor rozdzielczy . zawor zasuwowy .needle .zaw6r glowny -maximum allowable relief setting (MARVS) .inlet .pokretlo zaworu valve -zawor .zawor szybkiego zamykania .zawor burtowy .zaw6r zasuwowy.positioner -nastawnik (pozycyjny) zaworu .pressure/vacuum (PN) .securing pin kolek zabezpieczajqcy siedzenie .stop .-plate -talerz sprqiyny - -wheel .oil relief . rozruchowy ..zawor talerzowy . SILOWNIA - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - . zawor zwrotny .z.zawor jednodrogowy -piston .zawor denny kingstonowy .check .zaw6r zwrotny .iruba ustalajqca - .zawor stozkowy .double-seat .zawor sterujqcy .admission .rocker -diwignia zaworu .shut off .cut-off .flap .slide .zawor bezpieczenstwa controlled .z. elektromagnetyczny . kingston .zawor wlotowy .zawor o pehym otwarciu .

woda do picia pressure .starting -pipe .zawor p.sprqzarka powietrza --cooled engine -silnik chlodzony powietrzem --cooler . startowego -absorbtion -wodochlonnoiC.compressed -powietrze sprqione compressor .uzdatnianie wody waterproof -wodoszczelny glue .dlawica wodna service pipe . woda uzywana do celow sanitamych (w odroznieniu od wody pitnej) seal .instalacja wodna -tank .szczelny -trap . zamkniecie wodne -valve -zawor wentylacyjny vent .odpowietrzenie.polqczenie wodoszczelne level .uzdatnianie wody cooler .twardoii wody -heating .napqd wodny .zbiornik powietrza .uderzenia wodne (np.5.otwor odpowietrzajqcy inlet -wlot powietrza intake .feed .s h p wody conditioning . odpowietrzajqca --pocket .starting valve .wlot powietrza lock -korek powietrzny (w rurociqgu) --operated -pneumatyczny -pilot distributor -rozdzielacz powietrza pilotujqcego -pipe .zanieczyszczenie powietrza -powered -pneumatyczny .starting . nieprzepuszczajqcy powietrza pump -pompa powietrzna receiver .filtr powietrza cock -kurek odpowietrzajqcy .odsalanie wody .odpowietrzenie.odpowietrzenie filter .starting bottle -butla powietrza startowego -starting line -linia (mrociqg) p.potable .poziom wody indicator . ENGINE ROOM - Air and water -powietrze i woda air -powietrze -blower .dlawica wodna -hammer .woda zasilajqca -feeding system .wskaznik poziomu wody --main .korek powietrzny -pollution .woda sanitama.przestrzen powietrzna .preheated -powietrze podgrzane pressure gauge .scavenge . higroskopijnoik -ballast -balast wodny -treatment -dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem -box skrzynia -kingstonowa.przewod p.zasilanie wodq --system . w kotle) -hardness .salinity of zasolenie wody .system wody zasilajqcej -finder -wykrywacz wody -gauge -wodowskaz.chlodzenie powietrzem cushion . denna -circulation . s.ballast water -woda - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - .odpowietrzony --heater -podgrzewacz powietrza -hole .woda slodka drive . cyrkulacja wody --cooled engine .powietrze startowe .ogrzewanie wodne inlet .domestic fresh . startowego -tight . startowego .chlodzenie wodq column .filtr powietrza filtering .klej wodoodporny .mrociqg wodny softener -zmiekczacz wody soluble .powietrze przephkuj$ce space .chlodnica powietrza --cooling .filtr wody supply .obieg wody. r.chlodnica wody desalination .odplyw wody -pollution -zanieczyszczenie wody . odpowietrznik reservoir .rozpuszczalny w wodzie strainer . odprowadzenie powietrza -vessel .sanitary .poduszka powietrzna -dryer .glowna magistrala wodna -outlet .uszczelnienie wodne sealed gland .doplyw wody -jacket -plaszcz wodny -joint .silnik chlodzony wodq cooling .syfon.ciinieniomierz -proof -hermetyczny.filtrowanie powietrza flow -przeplyw powietrza --free .ciinienie wody .zbiornik sprqzonego powietrza --release .dmuchawa powietrzna -cleaner .zbiomik wody treatment . poziomowskaz gland .osuszacz powietrza escape .zbiornik powietrza .mra powietrzna.

.szklo wodowskazu strip . wyrownywaC (np.zbiornik osadowy .zbiornik przelewowy .alarm niskiego poziomu .Lubricating oil olej smarowy dirty oil . mierzenie level . nadmiarowy (ekspansyjny) -expansion .overflow .reserve -zb. f.gravity .studzienka.osad depositing .daily service .filtr olejowy. paliwo ciekle layer -warstwa plynu level sensor . . przyrzqd pomiarowy cock .zbiornik capacity . ze zbiomika overflow .smarowanie olejowe --orifice -otwor.chlodnica oleju drain plug .zbiornik opadowy . powietrza) sediment -osad (to) steam -parowaC (zbiomik).olej silnikowy (smarowy) (to) lubricate .smarownoiC.szlam olejowy separator . zwczka dlawiqca przeplyw oleju.olej silnikowy (smarowy) -film . przelanie sic reservoir .ulaz .rura odpowietrzajqca - - - - -- - - - - - - - -- - - .poziom (np. zapasowy .spare .emulgowanie (powstawanie emulsji) .taking .osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.smarowaC lubrication .kurek probierczy glass .system olejowy.dry .de-mucking -wybieranie o.pompa olejowa point .wskainik (poziomu) plynu .pojemnose zbiomika .zbiomik (np. system smarowania -tight .poziomowai.przelew.taSma miernicza gauging -pomiar.engine .engine . smarnoic .smarowanie olejowe -ability . zb~ornik iciekowy tank . rezenvowy.czujnik poziomu plynu muck .zbiornik rozchodowy .osadzanie sic float .punkt smarowania -residues . kryza -mist detector .high alarm .pomiar ulaiu vent . oleju smarowego -gland .odolejacz system .odpowietrznik cock . cieczy w zbiomiku) indicator .analizator mgly olejowej --pump .alarm wysokiego poziomu (to) level .settling .zbiornik suchy zb.storage .dlawica olejowa lubrication .kurek odpowietrzajqcy pipe .bearing oil .smarowanie lozysk purify -oczyszczaC purification -oczyszczanie Engine room tanks zbiorniki silowni deposit .zbiomik zapasowy thermotank -termotank (water) sampler -wykrywacz wody topping off -dopelnienie (czt$ciowo napelnionego zbiornika) ullage .korek spustowy oleju duct .kanalik olejowy .zbiornik zapasowy . czySciC atmosferc zbiornika za pomocq pary sump .plywak (w zbiomiku) gauge -miernik.olejoszczelny lubricant -olej smarowy . zb.olej zuzyty drip-feed lubrication -smarowanie kroplowe (lubricating) oil -olej (smarowy) cooler .film olejowy filter .emulsion .emulsja olejowa emulsifying . poziomy cieczy w zbiornikach) liquid -ciecz fuel -paliwo plynne.low alarm .

Bunkering and sampling pobieranie i prdbkobranie paliwa portable gas tight sampler bunkering arrangement organizacja bunkrowania -gazoszczelne urzqdzenie do poboru prdbek liquid/ pryn water/ woda lina stalowa slip hook/ hak odrzutny spill tank/ zbiornik przelewowy hose supporting chain/ iancuch podtrzymujqcy wqz ]I fuel barge mark$old/ zawdr rozgaieiny barki paliwowej dripping method/ HFO settling tank/ zb. ENGINE ROOM .r 5. rozchodowv viscosimeter/ o other auxiliaries/ do innych silnikdw pomocniczych chanieover valve/ zawor zmiany paliwa booster puhp/ pompa podajqca Juction jilt&/ filtr nu ssaniu . rozchodony paliwa ciezkieg I separator/ Fuel oil system -system paliwa cigikiego ----*---------from other auxiliaries/ z f innych silnikow pomocniczych ! I MDO daily tan/ zb. osadowy paliwa cieikiego HFO daily tank/ zb.

daily .iurawik do podnoszenia wqza transportowego pumping -pompowanie .residual -p..lepki resistance . probkq ze zbiornika) drip -kapat. zbiornik paliwowy -- 5..zabunkrowany.opatrywanie (probki) nalepkq z opisem i plombowanie liquid meter -plynowskaz oil . HFO) -p.olej (napqdowy) do silnik6w okr. paliwo "ciqzkie" -gas olej napqdowy (do silnikow wysokoprchych) .zobowiqzanie dostawcy paliwa odnoh i e jego dostawy viscometer -lepkoiciomierz viscosity . olej napqdowy rack position .olej napqdowy. pozostaloiciowe . olej opalowy oil (hfo. paliwa) metodq kropelkowq -tray . bunkrowanie calorie -kaloria calorific value -wartoiC opalowa carbon deposit -osad w e l a carbonisation-osady welowe. probkobiorca sampling -probkobranie procedure -procedura pobierania probek -time . SciekaC -pan -wanienka Sciekowa sampling .cease -przenvanie pompowania . tankowanie at sea -uzupelnianie paliwa w morzu (to) replenish . bunkrowanie.rate . bunkier delivery receipt -kwit bunkrowy station . paliwo ciqzkie . paliwo "lekkie" .zuiycie irednie . czerpaC stick .pobieranie pr6bek (np.olej.standard -probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probkq sampler -pobierajqcy probkq.pobieraC probkq .commence -rozpoczqcie bunkrowania . paliwa) . paliwo . zweglanie consumption -zuiycie. rozchod (np. SILOWNIA - - - - - - -- - - - -valve -wtryskiwacz fuelling at sea -bunkrowanie w morzu heavy fuel -p.engine .olej napqdowy. olej opalowy labeling and sealing . okrqtowy oil hose -w@ (transportu) paliwa derrick .marine -morski.rata ( u pompowania paliwa) t: .diesel .paliwo ciqzkie o malej zawartoici siarki fuel -paliwo -coefficient -wspolczynnik zuzycia paliwa consumption -zuzycie paliwa. resztkowe.reduce -rate -zrnniejszyk ratq bunkrowania raising -bunkrowanie w morzu refuelling -uzupelnianie paliwa.tu: awaryjne wstrzymanie bunkrowania fuel oil -olej opalowy.average .okres probkobrania sight-flow (sight glass) -przeziernik sight hole .increase -rate -zwiqkszyt ratq pompowania . bunkrowaC bunkers -paliwo na statku .lepkoiC -index -wskainik l.low sulphur (LSFO) . rozchod contamination -zanieczyszczenie paliwa -heater -podgrzewacz paliwa impurities -zanieczyszczenia injection pump -pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa oil -paliwo ciqzkie.draw .polozenie elementu nastawy paliwa (listwy paliwowej) . ciqzkie. ponownie napehid at sea -zaopatrywak w morzu (tu: paliwo) sample -probka .zuiycie dobowe diesel fuel -p. (statek) z dostatecznym zapasem paliwa bunkering -przyjmowanie p.Fuel oil -paliwo (olej napedowy) bunker -paliwo. indeks wiskozowy -regulator -wiskozymetr viscous . ciqzkie.in .uzupelnic (zapas).fuel . naczynie do pobierania plynu ze zbiornika dipping rode -miernik prqtowy poziomu dip up -zaczerpnqk (np.tank -zbiornik paliwa.olej opalowy.specific -consumption -jednostkowe mzycie paliwa -system -system paliwowy .prqtowy wskainik poziomu plynu w zbiorniku dipper -czerpak.stacja bunkrowa (to) bunker -przyjmowaC paliwo. mazut.wanienka iciekowa drop -kropla emergency stop . paliwo lekkie dip -zanurzaC (w zbiorniku). do silnikow wysokoprqznych diesel oil (do) .wziernik specific gravity -ciqzar wlaiciwy specimen -probka stem . .op6r lepkoici volume -objqtoiC -- - - - -- - - - - - - - .

piston crowd connecting rod/ korbowod turning gear/ thrust collar/ obracarka kotnierz oporowy -' ? \\----- cooling jacket/ koszulka .5. wydechowy air start valve/ zawor p o y startowego exhaust gas manifold/ piston head.ourtesv o f the New Sulzer Diesel Ltd . ENGINE ROOM r Main propulsion two-stroke engine dwusuwowy silnik napgdu glbwnego lower platform/ qlatforma dolna exhaust valve/ zawor.cyllnder liner/ 1 tuleja cylindrowa piericienie ttokowe cylinder cover stud/ szpilka pokqwy cylindra \__i scavenging ports/ okna przepluh&ce .

5.loze (np.proces czyszczenia -charge---c hlodnica powietrza doladowujslcego .epoxy raisin . SILOWNIA Engine .napqd lancuchowy rubber clad guide bars .skrzynia korbowa -mist detector -wykrywacz (analizator) mgly olejowej relief door .czop korbowy bearing.naped walu krzywkowego --rollers .chlodnica .z zywic sztucznych .otwory w korbowodzie bottom end .dolna pokrywa lozyska korbowego shell (big end bearing shell.intake .dolne lozysko (korbowe) .wal korbowy z tlumikiem drgan -deflection -kontrola uloienia walu.lozysko lba korbowodu (sworznia tlokowego) cooler .glowne kolo zebate .lozysko oporowe . wykorbienie angle -pozycja walu korbowego case .side .: sprqzynowanie walu crank (throw) -wykorbienie crosshead .czop korbowy bearing .podkladki podtrzymujqce clutch .gniazdo lozyska r. pot.podstawa (silnika).chlodnica miqdzystopniowa crank -korba. bottom bearing shell) -panewka lozyska korbowego crankshaft -wal korbowy .follower rollers .air side of the .reversing unit .boczne (przy stoperach) .inlet .ostatnie kolo zebate na wale krzywkowym .sprzeglo cam -krzywka . rama fundamentowa.supporting .krzywka zaworu ssqcego -reversing krzywki przesterowujqce na biegu wstecz -slide .skrzynia korbowa monitoring unit .rolka napqdzana krzywkq .krzywka zaworu ssqcego .exhaust krzywka wydechowa .lozysko wodzika --cap -pokrywa lozyska krzyzulcowego -engine .koncowe .lyzwy .podnohnik lozyska glownego --lubricating oil supply -przewod oleju smarowego glownego loiyska ramowego -journal cap -pokrywa lozyska ramowego saddle .gumowa okladzina prowadnic lancucha -drive .leb tlokowy korbowodu bearing .train of gear .lozysko czopu korbowego --cap .end .steel .top-end .chlodnica powietrza cleaning process .air . rama fundamentowa bed . krzyzulec -bearing .napqd walu krzywkowego .intermediate gear wheel -poirednie kolo z q bate . silnika) -plate .stopa korbowodu .zawor przeciwwybuchowy w karterze crankpin .flank of the .fuel -krzywka paliwowa .combined thrust and journal lozysko oporowo-ramowe .loie.Sruba lozyskowa -bottom end .bieznia krzywki camshaft -wal krzywkowy chain drive .bores in .final drive gear wheel . wal krzywkowy connecting rod (conrod) -korbowod -big end .thrust .crosshead -lozysko krzyzulcowe .stalowe .zestaw kol zebatych do nape- -- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- du.lozysko czopu korbowego (pot.strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .lozysko glowki korbowodu (main) bearing -glowne lozysko ramowe cap -pokrywa lozyska ramowego --jack .intercooler .wneka korbowa crankcase .wodzik.silnik wodzikowy - -- -- ------ --- --- - -- - .cambox -komora krzywkowa .urzqdzenie analizujqce atmosfere w skrzyni korbowej -pin . lozysko korbowe) pit .stopa korbowodu -eye ofthe--gorny leb korbowodu small end .damped .uklad przesterowujqcy walu krzywkowego .main - gear wheel . -thrust collar saddle-piece -kolnierzowe osadzenie glownego lozyska oporowego base plate . podstawa (silnika) chock -podkladka (poduszka) pomiqdzy silnikiem a ramq .silnik bearing -lozysko -bolt .

Four stroke medium speed engine US^ gas receiver/ h~lektor gazbw v d e c h o ~ c h irednioobrotowy silnik czterosuwowy injection valve/ wt skiwacz piston rings/ cylinder head t u r b o \d o a d o w a r FerScienie tlokowe .a - .glowica cylindra valve rocker/ .

piston .pompa podajqca paliwo injection pump -paliwowa pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa -knocks .filtr powietrza .: wtryskiwacz) -viscosity regulator -wiskozymetr fuel pump -pompa paliwowa .reciprocating .oslona silnika foundation .silnik okrqtowy .silnik okrqtowy .silnik napqdu glownego .chlodzenie tulei cylindrowej flange -kolnierz tulei -quills -kroCce do smarowaniatulei cylindrowej --wear ridges -prog powstaly wskutek zuiycia powierzchni wewnqtrznej tulei damper -przepustnica damper -tlumik drgah.Sruba fundamentowa .(statek) z silnikiem o zbyt malej mocy .turbo-reciprocating .stuki paliwowe -pump -pompa paliwowa -timing -rozrzd -valve -zaw6r paliwowy (pot.crosshead type .silnik wysokoprqzny . mocujqca -bolt .oil -filtr olejowy .klin poprzeczny cylinder .silnik benzynowy . fundamentowa) fuel -paliwo .- - -- - .fuel injection pump -pompa wtryskowa .s.ship's .fundament silnika seating .silnik.double acting .silniki wysokoprqzne pracujqce przez przekladnie na wspolny wal guide -prowadnica shoe -lyzwy wodzika clearance -luz na prowadnicach wodzika head -glowica silnika inspection door -drzwi inspekcyjne jacket -piaszcz cooling system -system chlodzeniaplaszcza cylindrow -cooling fresh water preheater -podgrzewacz wody chkodzqcej cylindry journal -czop walu .Sruba fundamentowa filter .internal combustion (IC) .magnetic -filtr magnetyczny flywheel -kolo zarnachowe frame -rama (np. spalinowy .s. amortyzator drawbolt .silnik czterosuwowy .Sruba kotwiczqca.radial .silnik z tlokami przeciwbieznymi ..silnik tlokowy .silnik w ukladzie gwiazdowym .guide -prowadnica wodzika - cross wedge . uklad block -blok cylindrowy -bore . widlasty (engine) foundation -fundament silnika .silnik jednostronnego dzialania .four-stroke .underpowered .petrol .Scianki cylindra cylinder liner -tuleja cylindrowa --cooling .glowica cylindra liner .fundament silnika shaft -wal silnika glownego.oil .main bearing cap -pokrywa lozyska ramowego - - - .filtr .booster pump .suction .silnik tlokowy .silnik.silnik krzyiulcowy .triple expansion -maszyna parowa potroj- - - - - -- - - - - - - - - - - - nego rozprezania .slow-speed -wolnoobrotowy (npsilnik) .air .dno tloka -head .tuleja cylindra oil feed -zasilanie olejem cylindrowym -oil pump eccentric drive -mimokrodowy napqd pompy olejowej -wall .filtr automatyczny (czyszczony wstecznym przeplywem fihowanego czynnika) . maszyna .supercharged .push rod -popychacz na zaworze w pompie paliwowej geared diesel engines . maszyna -bed .filtry na ssaniu .injector -wtryskiwacz .fundament silnika casing .silnik z doladowaniem .V-engine .holding down bolt .single acting .diesel .auto backwashing .silnik parowy z turbinq na parq odlotowq .Sruba Sciqgajqca engine .main .opposed-piston . podwojnego dzialania .marine .cylinder. wal napqdowy engine .silnik dwurzgdowy.fundament silnika frame .anchor bolt .Srednica cylindra cover -pokrywa cylindra crown .silnik wysokoprqzny .

okno .prqdnica napedu (statku) - ---- -- - - - .teleskopowe doprowadzenie wody chlodzqcej do tioka crown .denko tloka displacement .rowki (kanaliki) piericieni oil ring . tloczysko gland .okno wlotowe power .air . crankpin bearing.polqczenie na zakladkg -gas ring -piericien uszczelniajqcy grooves .polqczenie koncow piericienia na styk overlapped .diesel .luz w zarnku ends square butt . cylindra silnika) nozzle -dysza (np.sworzen tlokowy -ring -piericien tlokowy scraper ring -piericien zgarniajqcy skirt -plaszcz tloka -travel .sworzen tloka -pin .exhaust kolektor wylotowy piston . naped drive -naped mechaniczny -operated .analizator mgly olejowej (w skrzyni korbowej) manifold -kolektor.dlawica trzonu tlokowego port .ENGINE ROOM Propulsion engine .naped (silnikiem) diesla generator .exhaust .olej cooler . skrzynia zaworowa .lubricating -orifice -otwor.cz&i gldwne exhaust valve/ zaw6r wydechowy fuel injection valve/ zawor wtlyskowy paliwa cylinder cover/ giowica cylindra big end bearing (crank bearing.ship -plant .compression -piericien uszczelniajqcy gap .moc. zwezka dlawiqca przeplyw oleju.tuleja (np.luz poosiowy w rowku -- - - - - -- - - - - piericienia --radial clearance -luz promieniowy w rowku pierhcienia --butt clearance .skok tloka trunk-type -tlok silnika bezwodzikowego .o napedzie mechanicznym -piston -tlok wykonawczy propelling -napedowy machinery .lub filter .intake .silnik napedowy crankshafi/ engine .objetoic tulei od dolnego do gornego punktu martwego -floating wristpin -sworzen plywajqcy (przemieszczajqcy sic w tulei osadzonej w tloku) gudgeon pin .okno wylotowe (wydechowe) .main parts silnik . kryza .dlawica trzonu tlokowego stuffing box .chlodnica oleju .tlok bezwodzikowy - (piston) ring -piericien tlokowy .cooling oil pipe -rura oleju chlodzenia tloka ..urzqdzenia napedowe statku propulsion -naped .trunk . wtryskiwacza) oil . bottom end bearing)/ lojisko korbowe liner .kolektor (rozgalqzienie) powietrza przeplukujqcego/ doladowujqcego .tlok cooling telescopic pipes .zamek piericienia tloka axial clearance .filtr olejowy mist detector .piericien zgamiajqcy piston rod -trzon tlokowy.silniki napqdowe .

zawor bezp.spray -wtryskiwacze (nozzles) .silnik turbinowy. kolek gwintowany . krociec smarny seating .means of .ship -turbine .hold down .osprzqt zaworu .turbine main -turbinowy napqd glowny .pompa wodna quill -tuleja.starting air .main -machinery .silniki napedu glownego .zaw6r -crankcase relief z.mechanical -napqd mechaniczny . naddnieniowy skrzyni korbowej .Sciqg Srubowy -ring -pierScien prowadzqcy stud .suwak.pompa olejowa .intake -zawor wlotowy .naped tachometru timing gear -rozrzqd thrust bearing (block) -lozysko oporowe thrust pins .zawor pilotowy rocker arms -klawiatura zaworu .oil relief ..indicator .under piston non return . wodzik.Sciqg ramowy turbine -turbina -engine .wahacz tachometer -tachometr drive gear .obracarka unit .zawor doladowania czynnika gear .turbina okrqtowa .manoeuvring scavange air non-retum zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego needle -zawor igielkowy .oil .sktzynia denna.steam .scavenging -z. turbina turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny -ship -statek o napqdzie turbinowo-elektrycz"Y turning gear . silniki napedo- - 5.leb korbowodu - -- - - - -- - - - - - - - .w obiegu oleju .zawor rozruchowy .naped statku . wykorbienie walu .water .zawor (kurek) indykatorowy .big-end .Srodki nap~du.turbo-electric napqd turbinowo-elektryczn Y pump -pompa .silnik napedowy .naped parowy .tu: blok (np.iruba przytrzymujqca sump -zbiornik Sciekowy.fundament spark-ignition -zaplon iskrowy slider .ship . SILOWNIA - we . miska olejowa swing-joint .motor .kolek.main .pilot .charging . Sruba dwustronna.- -- - - - - thrust shaft -wal oporowy thrust spindle -popychacz tie piece .podtlokowy zawor zwrotny web -korba. powietrza przeplukujqcego -sea chest . silnika glownego) valve . skrzynia kingstonowa . slupek.napqd glowny .napqd silnikowy motor . prowadnica staybolt .Sciqgi oporowe - - .

starting -pipe -przewod p.przedrnuchiwanie bezpokrednie .direct .system chlodzenia -venting tank -zb. zwrotne (pqtlowe) . zwalnianie blown.return flow .samozaplon ratio .water inlet main . pokredni s.loop .sprqzanie ignitian .5.chlodzenie . down .piston .ch. .through -przedmuchany (silnik) carbon deposit -osad wqgla clogged fuel nozzle -zatkane dysze paliwowe cooling . spalin stroke .-go drive gear -napqd rozdzielacza p. safety valve . cylindrow) powietrzem --box -zasobnik powietrza przeplukujqcego fire extinguishing steam/C02 equipment urzqdzenie do gaszenia parqlC02 ognia w przestrzeni podtlokowej --manifold -kolektor (r0zgalqienie)"powietrza przepiukujqcegol doladowujqcego --pump -pompa powietrza przeplukujqcego --receiver -zasobnik powietrza przedmuchujwego drain pipe -rura spustowa powietrza p.zaklocenie w pracy silnika - - - -- - - exhaust -wydech -gas -gazy wydechowe.suw sprqzania crash stop -nagle. defekt silnika -trouble . ENGINE ROOM Engine operation -dzialanie silnika air .zawor bezpieczenstwa zasobnika powietrza blower . przedmuchiwanie (np.przeplukiwanie. .ch.chlodzenie tloka system .p.otwarty.obciqzenie . startowego . spaliny pyrometer -pirometr do pomiaru temp. startowego .chlodzenie powietrzem . awaryjne zatrzymanie statku przy uiyciu biegu wstecz SG cylinder wear -zuiycie cylindrow detonation -detonacje engine .zaplon indicate -indykowak.starter distribiutor .starting valve -zaw6r p.chlodzib. bezpokredni s. wykonywab wykres indykatorowy indicator -wskainik diagram -wykres indykatorowy injection -wtrysk load .dmuchawa przedmuchujqca .under .zarnkniqty.pod obciqieniem ovality . a. -starting -bottle -butla powietrza startowego .automatyczna redukcja obciqzenia.ciknienie wstvnego przesmarowania pressure charging -doladowanie pressure relief -dekompresja revers -zmienib napqd na wsteczny scavenging (air) .przy peinym obciqzeniu . startowego - .wychladzab -jacket -plaszcz chlodzqcy .closed system .owalnoik overloading -przeciqzenie overspeed -nadobroty trip .kolektor wlotowy wody chlodzqcej -water outlet main -kolektor wylotowy wody chlodzqcej combustion -spalanie chamber -komora spalania .obroty jaiowe ignition .open system .at full .starting line -linia (ruroci@ p.pilotujqce- - .f d l -peine obciqzenie .przephkanie nawrotne - - - - -- -- --- - - .internal -engine -silnik spalania wewnqtrznego compression .air .urzqdzenie zatrzymujqce silnik powyzej maksymalnych dopuszczalnych obrotow prelubrication -przesmarowanie wstqne pressure .powietrze -pilot distributor -rozdzielacz p.p.liquid .chlodzenie wodne .suw wydechu -valve -zawor wydechowy fuel rack position signal (FPS) -sygnal polozenia listwy paliwowej full power -peina moc idle running -bieg jalowy idle speed .chlodzenie cool .stopien sprgzania -ring -pierkcien tlokowy uszczelniajqcy stroke . studzib coolant (cooling agent) -czynnik chlodzqcy cooling .rozdzielacz powietrza romchowego auto shut down -automatyczne zatrzymanie auto slow down .odpowietrzajqcy ukiad chi.silnik failure -awaria silnika.

suw odkorbowy timing -ustawianie rozrzqdu top dead centre -polozenie zwrotne odkorbowe total running hours .kon mechaniczny Cjednostka mocy) . silnik) indication -wskazanie.skutecznoS6 engine .og6lem godzin pracy (silnika) travel .driving -rnoc napqdowa .sprawnoSC ogolna.up .suw pracy .consumed -rnoc zuzywana .intake .uciclg na palu continuous -c i & y running -praca c i a l a critical moment -moment dopuszczalny effectivness .metric .sila wymuszajqca - - exciting moment -moment wymuszajqcy horse power (hp.dopuszczalne obciqzenie .delivered (DHP) .compression .effective (EHP) .nadmiar mocy .odciqc (np.expansion .nominal .przepiukanie poprzeczne -valve -zawor przedmuchujqcy scavenged -z przephkaniem scavenging .rnoc indykowana . niedostateczne obciqienie vibration -wibracje vibrational period -okres drgan - - 5.oczyszczanie (usuwanie zanieczyszczen) shut-down -zatrzymanie (np.service .rnoc eksploatacyjna (silnika) speed -predkoiC .rnoc szczytowa .supercharged .moment sily of pull .critical .estimated .diugi skok -power .rnoc dostarczona (na irub~) .rnoc nominalna (silnika) .rnoc okreSlona na pr6bach modelowych .excess .z doladowaniem .two--cycle -obieg dwusuwowy (silnika spalinowego) .sprawnosk silnika exciting force .rnoc na wale indicate -wskazywak.service horse . calkowita bollard pull .-przeciQenie .zapieczone piericienie tloka stroke .permanent .zapotrzebowanie na rnoc -reserve -rezenva mocy .shaft .skok.dopuszczalna granica performance -dzialanie power .over.sprawnoik calkowita permissible limit .indicated (IHP) .sprawnoSC napedowa moment -moment of a force . indykowak (np.obciQenie eksploatacyjne quasi-propulsive coefficient .obciqzenie szczytowe . rnoc efektywna .obciqzenie .long .moment ucirlgu mooring trial -proba (silnika) na uwiezi number of revolutions (npm) .rnoc (tu: silnika) .permissible .suw ssania . doplyw paliwa) cock -kurek odcinajqcy sticking piston rings .peak .suw wydechu .suw rozprqzania .rated -prqdkoit znamionowa .pr~dkoSC (obroty) krytyczna .uniflow . HP) . suw .peak .exhaust .dlawic underloading -niedociqzenie.silnik efficiency .obciqzenie stake .rated -rnoc znamionowa -requirement .liczba obrotow w jednostce czasu overall efficiency .suw sprezania .skok tloka trottle down .rnoc w koniach .rnoc uzyteczna .brake -rnoc uzyteczna. silnika) shut off . wskazowka indicator -indykator diagram -wykres indykatorowy load .service -prqdkoit eksploatacyjna -- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - . SILOWNIA -- - - - - Engine features charakterystyka silnika actual efficiency .

napqd regulatora obrotow hunting .overspeed type r. . regulatora prqdkohci obrotowej governor .regulator obrotow . zabezpieczajqcy przed przekroczeniem obrotow granicznych -pilot valve plunger .nastawa maksymalnego obciqienia -variable speed -reg.suwak sterujqcy r.safety -regulator bezpieczelistwa .constant speed -r. o nastawie zmiennej -weight . o stalej nastawie obrotow drive gear .bezwladnik r.regulator nakretka wlewu oleju poiqczenie przegu 'ng loaded accumulator/ mulator spreiynowy receiving compensating piston/ tiok kompensujqcy synchronizer control/ rgczna regulacja obrotdw synchronizacjir- syn. indicator/ wskainik (synchronizacji) obrotdw 2 booster .all-speed . urzqdzenie wspomagajqce pracq np.niestabilna praca r.buster.5.nastawa maksymalnego obciqzenia speed drop control -nastawa nachylenia charakterystyki synchronizer control -rqczna regulacja obrotow synchronizacji speed adjusting shaft . ENGINE ROOM r Governor .speed limiting . odirodkowego load limit control .regulator wielozakresowy .wal nastawiania zadanej prqdkoici obrotowej - - - - -- - - . obrotow .

nawrot.w.pol naprzod .Engine control sterowanie silnikiem all stop! -maszyny stop! at constant speed -przy stalej predkoici.b. zaklocenia w pracy silnika full ahead . regulacja. rejestrator telegrafu maszynowego vessel monitoring system (VMS) -system nadzoru (podsystemow) statkowych - - - - - - - . silnika) starting .utrata predkoki stand-by .poczqtek.number of .zakres obrotow krytycznych dead ship .obroty krytyczne -passing of the --range -przechodzenie zakresu obrotow krytycznych . kontrola circuit .sterowanie komputerowe system .obrotomierz.obwod kontrolny desk -pulpit sterowniczy lever .ahead .odwrotny. wstecz direction and revolution indicator . z powodu awarii).zakres zabronionych obrotow (silnika) . niewlaSciwa praca silnika.obroty biegu naprzod counter . predkoSciomierz.uwaga.rejestrator manewrow. naprzod --astern . niezdatny do zeglugi emergency -awaryjny -full speed . tachometr.uklad sterowania critical speed .regulator prqdkosci obrotowej indicator .stojak telegrafu maszynowego telegraph recorder .ahead . szybkoSciomierz limiter . pogotowie (w silowni) start .okres rozruchu time . licznik obrotow indicator .wolno wstecz speed .rozruch.zawrocik revolutions (revs) -obroty .uklad sterowania z mostka bridge telegraph -telegraf na mostku computer control . przy stalych obrotach at full speed -przy pelnych obrotach bridge control .bieg (np.dzwignia sterujqca panel .sterowanie (np. przeciwny.ogranicznik prqdkoki obrotowej loss . bieg (silnika) slow .czas rozruchu stop -zatrzymaC (silnik glowny) telegraph block. silnika) (to) overload -przeciqzyk (tu: silnik) overspeed -nadmiema prqdkoik obrotowa overspeeding -rozbieganie sic (silnika) power boost -zwiqkszenie mocy rev-counter -obrotomierz reversal -przeciwienstwo kierunku ruchu (np.b.obrotomierz.cala wstecz full capacity work -praca (silnika) pelnqmocq full load -pelne obciQenie (silnika) full speed -pelna predkoiC half . obroty krytyczne governor .przycisk awaryjnego zatrzymywania silnika glownego engine telegraph -telegraf maszynowy engine trouble -problem z silnikiem.liczba obrotbw (np.wolno ahead .cala naprzod full astern .range of .pol (tu: prqdkoici) . revlmin) .statek unieruchomiony (np.pelna predkoSC awaryjna overload -przeciqienie awaryjne run .prgdkoiC krytyczna.tablica sterownicza (kontrolna) system .praca silnika glownego w trybie awaryjnym stop . uruchomienie interlock -blokada startowa period . maszyny do przodu). silnika) -per minute (rpm. poruszak sic wstecz revert .wskainik kierunku i liczby obrotow silnika disabled .wolno naprzod astern .prqdkoSC. silnikiem glownym) z mostka system .obrotow na minute run .uklad automatyczny sterowany komputerem control . zmiana kierunku ruchu reverse .sterowanie. obroty . bez napqdu dead slow .barred range . wsteczny (to) reverse . telegrafu maszynowego) overload -przeciqienie (np.w.bardzo wolno ahead .pol wstecz -- -- - -- -- - order logger -rejestrator polecen (np.astern .critical . silnika) reverse .statek bez zasilania.wskaznik obrotow .przesterowak silnik na pracq wstecz. rozruch (np. przebieg (to) run -pracowak (o maszynie) running -praca.

Turbocharger .turbodmuchawa bearing assembly - bearing space cover/ obudown wlotu gazow .

turbinowa pompa ladunkowa (na zbiomikowcach) . niskoobrotowa .turbina air casing .. akcyjno-reakcyjna .profil lopatki -ring -wieniec lopatkowy (turbiny.turbogenerator (prqdnica napedzana turbind internal combustion .manometr na kotle pipe -rurociqg parowy propulsion .power .single motion .non-condensing t.generator .turbina parowa Turbine .low speed .turbodmuchawa pomocnicza -blower .pressure .impulse-reaction -t.drive .dmuchawa surging .kana1 powietrzny blade -lopatka wirnika -profile .backing .: pompowanie turbiny turbocharging -turbodoladowanie turbo-compressor -turbospr~zarka turbo-supercharger -turbosprqzarka doladowujqca - - - -- - 181 .napqd parowy -rising plant .t.pot. dwustrumieniowa .t.t.t.sprqzarka doladowujqca supercharging .cargo pump .kadhb.double motion . .zaw6r typu "Gestra" turbine . korpus .doladowanie supercharged engine -silnik z doladowaniem turbine . przeciwprqma (wydmuchowa) .turbina .turbina nawrotna -body . napqdowa .para wodna . reakcyjna turbocharger -turbodoladowarka auxiliary blower .t.steam .5. sprgzarki) overheating -przegrzanie steam . SILOWNIA \ team turbine .turbina wysokopr~zna .t.napqdzany parq gauge .boiler -kociol parowy .napqd parowy -driven . o jednym kierunku obr.turbina parowa .turbina gazowa .double-flow .turbina spalinowa .wytwomica pary -trap . o dwu kierunkach obrotu .high-pressure .gas - - - - - turbine -turbina .turbina parowa supercharger .

Propeller shaft seals and bearings uszczelnienia i loiyska walu Srubowego propeller blade/ skrzydlo iruby \ \ air connection to ship's system/ podlqczenie do syslemu powietrza statkowego / / air control unit/ zespril kontroli (ciinienia) powietrza sterntuhr seal/ drain collection line/ rurociqg spustowy oleju rurociqg obiegu oleju @ward seal casing/ obudowa uszczelnienia dziohowego I source: John Crane Marine InrernafionalJCM-L .

lozysko oporowe lignum vitae -gwajak.tune1 walu (napedowego) - - -- - - -------- - - - - - - -- - shafting .wneka tunelu.5.lozysko tunelowe.lozysko walu Srubowego gland .ustawiac w linii. loiysko walu poSredniego -escape -wyjscie awaryjne (prowadzqce przez tunel) platform .ustawiak w linii.stozek walu Srubowego tail-shaft liner -tuleja walu Srubowego thrust block -lozysko oporowe thrust shaft -wal oporowy tunnel .linia wal6w stern bush -loiysko walu Srubowego. drewno gwajakowe liner . centrowac propeller .loiysko linii walu .tune1 (walu Srubowego) bearing .lozysko walu napedowego .intermediate .tail .listwy lozyska walu Srubowego bushing .linia w a h napedowego stern tube/ waiu propeller shajl intermediate shaft/ wai Srubowy wai poSredni flywheel/ koio zamqchowe I I crankshaj/ wai korbow Y .wal Srubowy -tube wal pochwowy (przechodzqcy przez pochwe) -tunnel .linia walow (napedowych) line .wal Srubowy (to) aline .line shaft .Sruba tunelowa shaft bearing . SILOWNIA Propeller shaft .intermediate shaft -1.lozysko walu Srubowego strips .stem tube -lozysko walu Brubowego -thrust .propeller shaft .podloga tunelu -recess -wneka tunelu.tuleja (walu) line up .studzienka tunelowa (w tunelu walu napedowego) - - - Main engine shafting . reces tunelu (walu Srubowego) screw .engine -wal silnika generator -prqdnica walowa .wal napedowy . osiowac alignment -ustawienie w linii.lozysko walu Srubowego .oplywka walu -bracket -wspornik walu .driving . osiowanie bearing -lozysko .dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego stuffing-box .wal poSredni (tunelowy) liner . komora dlawnicowa recess .dlawnica. reces tunelu (walu Srubowego) tail end .pochwa walu Srubowego bearing .peddik.wal Srubowy -revolution indicator -wskainik obrotow walu .screw . pochwa walu Srubowego stern gland -dlawik pochwy walu stern tube . walu poiredniego . Sruba napedowa -bracket .propeller .spring .tuleja walu Srubowego -pipe -pochwa walu Srubowego power -moc na wale . lozysko walu poSredniego well .wal Srubowy strut -wspornik walu Srubowego .wspomik walu (Srubowego) shaft -wal napqdowy -alley .loiysko tunelowe.tune1 walu (napedowego) -bossing .

kolo obiegowe rack-and-pinion gear .epicyclic .reverse-reduction .przekladnia z ~ b a t a .napgd przekladniowy ratio -przelozenie przekladni (to) gear .kolo zqbate napqdzajqce -gear .przekladnia planetama .przekladnia zebata.przekladnia zqbatkowa reducer -przekladnia redukcyjna reduction -redukcja.reduction -przekladnia redukcyjna . przekladnia nawrotna .przekladnia redukcyjno-nawrotna .toothed . kolo zgbate -bevel -kolo (przekladnia) zcbate stoikowe casing .planetary .zazgbiaC gear (type) -typ przekladni .przekladnia rownolegla . ENGINE ROOM Marine epicyclic gears statkowa przekladnia planetarna planet wheel/ koio obiegowe.variable speed .o zmiennym przeloieniu . malych obrotow .single reduction . Slimacznica - - - - . duzych obrotow .jednostopniowa przekladnia redukcyjna . ' 5.kolo poSrednie w przekladni pinion .high speed .step-up -przekladnia zwiqkszajqca .low speed .obudowa przekladni -box .parallel .mniejsze kolo w przekladni zcbatej.worm -przekladnia Slimakowa geared drive -naped z przekladniq mechanicz- - - - - - -- - - - - "4 gearing -przekladnia zgbata idler .walek . kolo sloneczne tooth .sworzen kola obiegowego planet wheel . walek zqbaty ..differential -przekladnia roinicowa .skrzynia przekladniowa drive .zqb toothed -zebaty gear -przekladnia zgbata -wheel .kolo zebate worm gear -przekladnia Slimakowa worm wheel .zebatka. zmniejszenie gearing -przekladnia redukcyjna sun wheel -kolo centralne.kolo z.przekladnia obiegowa .reversing -urzqdzenie nawrotne.driving .kolo z.double reduction dwustopniowa przekladnia redukcyjna . annulus/ piericien zebaty zewn<trzny kolo kolo Gear -przekladnia annulus -piericien zqbaty zewngtrzny countershaft -wal poiredni (przekladni zqbatej gear .sun -wal kola slonecznego planet pin .

gazy spalinowe .waste .turbina napqdzana para.gaz spalinowy. spaliny manifold -kolektor gazow wydechowych --temperature .5. expansion joint .gaz spalinowy.lateral . spaliny . wyziewy funnel -komin gases -gazy .burnt .angular .mieszek kompensatora flange .spaliny. poiqczenie elastyczne . pionowy przewod dymny -- --- ---- - - - ---- ...kompensator boczny fire dampers -pokrywy ppoz. wylotowa.'- ~ v n n n a i joints o~ satory mieszkowe emergency gene?. up-take/ dymrrrcu prqdnicy swag'--' emergency generator/ prqdnica awaty . na kominie fume .kompensator kqtowy .kolnierz kompensatora .kompensator osiowy bellows .analizator spalin wylotowych emission .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy stack -komin up-take -dymnica. m"" J " . spalinowych) pyrometer -pirometr do pomiaru temperatury spalin --turbine -turbina na pare wylotowa. SILOWNIA \ Exhaust gas system L system gazdw spalino. .ciinienie wylotowe silencer -tfumik wydechowy -turbine . opary. . .temperatura gaz6w spalinowch pipe -rura wydechowa port .' .axial .szczelina wylotowa -pressure . ' L 'L * incinerato spalarka turbodoiadowarka exhaust gas manifold/ silnik glb&ny / wyde~ho&~ch Exhaust gas system .gazy odlotowe manifold -kolektor .gaz spalinowy. spaliny analyser . .exhaust -kolektor wylotowy natural draught -cirlg naturalny (kominowy) soot .kompensator mieszkowy.dym.emisja gazow spalinowych --pipe -rurociqg odlotowy (g." .uMad wydechowy (system gaz6w spalinowych) damper -zasuwa kominowa exhaust -wyciqg -draught -przewod wyciqgowy -driven supercharger -turbosprezarka na gazy spalinowe -gas .exhaust . -valve -zawor wydechowy exhaust gas .

domestic -podgrzewacz wody pitnej . przyrzqd distillate -destylat distiller -wyparownik drive ..skraplacz pomocniczy engine .tlumik drgan appliance -przyrzqd.dmuchawa pomocnicza . parownik -plate -wyparownik plytowy condensate .sprzqglo cierne .stacja osuszania powietrza air receiver .kondensat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .chlodnica powietrza air drying station .sprzqiony.sprzqglo tarczowe .sprzqzony bezpoirednio coupler .cone . wlqczenie.zespol.skraplacz .chlodnica powietrza .air . pot.zbiornik sprqzonego powietrza antivibrator .exhaust gas .sprzqglo cierne szczqkowe .napqd bezpoiredni .sucha chlodnica powietrza condensing unit .moc napqdowa economizer -urzqdzenie wykorzystujqce tzw.friction .main -glowna sprqzarka powietrza rozruchowego air cooler .friction .: wkuplowanie (sprztgla) evaporate -parowat evaporator -wyparownik.spalarka .zasilanie awaryjne steering gear .sprzqglo klowe .. klowe .dog-.tarczowe sprzqglo cierne -tail sprzqglo pomiqdzy silnikiem elektrycznym a walem Brubowym combustion device .muff .5. urzqdzenie auxiliary -pomocniczy blower .lqcznik coupling .przewod dmuchawy pomocniczej boiler -kociol .sprzqglo klowe .direct-coupled .sprzqglo .electric -napqd elektryczny .multi disc .chain .skraplat condenser .chlodnica (to) couple .dry air .dmuchawa pomocnicza --duct -przewod dmuchawy pomocniczej condenser .plate .awaryjne urzqdzenie sterowe engagement . cieplo odpadowe (spalin) np.hamulec cierny centrifugal -odirodkowy separator -wirowka odirodkowa condenser -skraplacz clutch .napqd .sprzqglo flange -kolnierz sprzqglowy . s.sprzqglo tulejowe.sprzqglo odirodkowe .skraplarka cooler . pot. amortyzator aggregate .auxiliary duct .belt .sprzqgniqcie.sprzqgak coupled .claw . mechanizmy pomocnicze silowni bilge separator .kociol na spaliny odlotowe brake -hamulec .block friction .sprzqglo cierne stozkowe . polqczenie tulejowe damper -nawilzacz data plate -tabliczka znamionowa desalination -odsalanie device -urzqdzenie.auxiliary . skraplanie condense .disk .claw . agregat air compressor .napqd pasowy .awaryjna pompa zqzowa fire pump .sprzqglo klowe -jaw .separator wod zqzowych blower -dmuchawa .independent .auxiliary -pomocnicza sprq zarka powietrza rozruchowego air coompresor . do podgrzewania wody emergency .fluid . stan zagrozenia -bilge pump .napqd hydrauliczny .zagrozenie.urzqdzenia pomocnicze.napqd lancuchowy .: wkuplowany .skrzynia cieplna .napqd niezalezny (to) drive -napqdzak driving power .awaryjna pompa pozarowa -generator .generator awaryjny -power supply .centrifugal .direct-.sprzqglo wielotarczowe . ENGINE ROOM Auxiliaries (urzqdzenia) pomocnicze absorber -thmik drgan.pump -pompa skroplinowa condensation -kondensacja.cooler (calorific box) .sprzqglo szczqkowe.silnik pomocniczy machinery -maszyny pomocnicze auxiliaries .

spalarka odpadow water gauge -wodowskaz water sterylizator .wcirlg przejezdny turbo-dynamo -prqdnica turbinowa prqdu stalego turbo-generator .sprzeglo hydrauliczne -drive -naped hydrauliczny fluid .mechanizmy i urzqdzenia okrgtowe shock . diwignik hydrauliczny pressure .fundament (urzqdzenia) -plate . doladowany supercharger .wstrzqs.instrukcja obslugi ship's machinery .przenoszenie (transmisja) mechaniczne (np.spalarka incinerate . loze seating .cisnienie hydrauliczne -test -proba cisnieniowa (wodna) hydrophore plant -urzqdzenie hydroforowe --pump .mechanical transmission .silnik generator .mechanical -przekladnia mechaniczna .reduction ratio .sprzeglo hydrauliczne coupling .podgrzewacz koncowy paliwa dla SG gland .separator vessel -komora do oddzielania pary od solanki foundation .obudowa hydraulic -hydrauliczny acumulator .epicyclic .warunki pracy. podnosnik.amortyzator absorbtion . udar absorber .ciecz hydrauliczna jack . uszczelnienie dlawicowe heater -podgrzewacz -heavy fuel separator podgrzewacz paliwa ciezkiego dla wirowki heavy-duty .E.spur . mechanizm. przy zaworze) incinerator .akumulator hydrauliczny circuit . trwaloik eksploatacyjna manual .turbogenerator.wyparownik podcihieniowy vaporizer -odparowywacz viscontrol electronic -wiskozymetr paliwa dla silnika glownego waste and garbage press (pot. urzqdzenie running conditions -warunki pracy (urzqdzenia) saddle -podpora. dlawica. tabliczka identyfikacyjna (np.(urzqdzenie) przystosowane do pracy z duzym obciqzeniem high-duty -(urzqdzenie) o wysokiej wydajnoSci housing .dysza . SILOWNIA - fecal sewage biochemical treatment plant urzqdzenie do oczyszczania kciekow fekalnych frame -rama fresh water generator -wyparownik .dozi~biacz supercharged -z doladowaniem.czop czolowy.instrukcja obslugi -life -okres uzytkowania.discharging .5. obsluga conditions .plyta fundamentowa gear -przekladnia.tabliczka informacyjna.sluzba.disengaging -urzqdzenie zwalniajqce . prqdnica turbinowa vacuum evaporator block.instalacja.reduction . eksploatacji (urzqdzenia) instruction .dysza wyplywowa pivot .pompa hydroforowa -tank .kolo zebate proste final fuel M.przelozenie przekladni redukcyjnej .amortyzacja wstrz4sow steam preheater -podgrzewacz parowy wody subcooler (heatexchanger) .dlawik. urzqdzenie .przekladnia redukcyjna .follow-up -urzqdzenie n a d e n e .silownia morska motor .sprezarka doladowujqca travelling hoist (stores hoists) . os przegubu plant .: compactor) prasa do Bmieci i odpadow waste incinerator .zespo1 silnikowo-prqdnicowy nozzle . heater .zbiomik hydroforowy - - - - - - -- index plate .obw6d hydrauliczny clutch .spopielak marine power plant .silownik hydrauliczny.przekladnia obiegowa (planetama) .sterylizator wody - - - - . napedu) .fundament service .

.

numik (pompy) vane -lopatka (pompy) Pump (type) .water -przeplyw wody gag .pompa odirodkowa diaphragm -pompa przeponowa .piston . wypompowanie resztek ladunku plynnego suction .strumienica.zassak (pompc) flow -przeplyw .pompa wyporowa . rurociqg tloczny discharge pipe .przygotowak do natychmiastowego uzycia (np.multi stage -pompa odirodkowa wielostopniowa . pompc) priming -zalewanie pompy. zasysanie - - - - .rurociqg zasilajqcy.-pompa turbinowa .w@ tloczny -of a pump -wydajnoik pompy -pipe . pompa .ssanie powietrza przez pompe pump -pompa .(QP) PomPY .centrifugal .Pumps -pompy bilge ejector . jednostopniowa z podwojnym ssaniem .-pompa z napcdem mechanicznym .single stage close coupled -jednostopniowa pompa odirodkowa .pompa irubowa trojwimikowa turbine .wysokoik podnoszenia (przez PO~P~) driving gear -popychacz w pompie plunger .power .. zanurzona .air .single stage submerged -pompa odirodkowa jednostopniowa.reciprocating .-pompa zcbata hand .suction . wyladunkowy (to) fetch ..przepompowanie (to) pump ship -pompowat zezy pump well .two stage -pompa odirodkowa dwustopniowa -two stage submerged -pompa odirodkowa dwustopniowa. zasilajqcy head .oil .two spindle screw . rozruch urzqdzenia .pompa przeponowa .strainer of a .ssanie (pompy). ezektorowa - - 5.przeplyw oleju over .-pompa tlokowa -pneumatic piston .zatkanie sic zaworu pompy impeller -wimik pompy lifting height . pompa ezektorowa.rurociqg odprowadzajqcy. pompa lopatkowa prime .p.studzienka pompy stripping -resztkowanie.immersed .pompa podciinieniowa. zasilanie channel -kana1 tloczny. SILOWNIA - - -- -- -- --- -- -- - .laminar -przeplyw laminamy -meter -przeplywomierz .pompa strumieniowa .-pompa rotacyjna .pompa ssqca three spindle screw .single stage .self.single stage double suction .manual .eccenter screw -p..powietrza .szybkoik przeplywu . odirodkowa.ejector -pompa strumieniowa.-pompa zanurzona -jet .rotary ..turbulent -przeplyw turbulentny -undisturbed .pompa rcczna . balastu) pumpable -pompowalne pumping -pompowanie --out -wypompowak over .rate of .pompa do beczek .gear - - feeding - - pompa zasilajqca - - - - - - - - - - - prozniowa .-pompa rcczna membrane . wysokoik podnoszenia -hose .przelewak sic .pompa pneumatyczna tlokowa .screw .barrel .pompa glebinowa . odirodkowa jednostopniowa .-pompa irubowa submersible . pompa strumieniowa -wing -pompa skrzydelkowa.direction of .water-jet .wysokoik pompowania.smok pompy room -pompownia pumpability -mozliwoiC wypompowania (ladunku.przeplyw niezakl6cony .ezektor zezowy bilge inlet -przewod ssqcy pompy centrifugal pump -pompa odirodkowa .-pump -pompa samozasysajqca pump sucks air (pump looses suction) . irubowa mimoirodowa .pompa irubowa dwuwimikowa vacuum .p.. zanurzona delivery -tloczenie.kierunek przeplywu indicator -wskaznik przeplywu .

5. ENGINE ROOM .

powrot hydraulic pressure pipe/ rura hydrauliki .5. inert gas)/ podiqczenie powietrza s p r g i o n e g o .pompa ladunkowa o napqdzie hydraulicznym hearing/ iozysko brake/ hamulec oil seal/ uszczelnienie olejowe coupling/ sprzeglo \ stuf4ng box/ diawica cargo seal/ uszczelni/enie strony iadunkowej cofferdam seal/ uszczelnienie koferdamu screw pump pompa kubowa Pumps -pompy (3) source. Werk RadolfieN screw spindle set/ . SILOWNIA local capacity control/miejscowa regulacja wydajnoici capai :awor reg 1 connection for compressed air/(nitrogen. azotu. gazu obojetnego \ resztkowania top plate/pokrywa szybu exhaust trap/ osadnik kontrolny 1 deck trunk/ szyb pompy cargo discharge pipe/ rurociqg wyiadunkowy cargo stripping pipe/ rurociqg resztkowania iadunku cofferdam purging pipe/_ rura przedmuchiwania koferdamu cofferdam pipe/ rura koferdamu hydraulic return pipe/rura hydrauliki .dolot cofferdam surrounding hydraulic section/ koferdam otaczajqcysekcje hydrauliki high p r e s s u r e hydraulic motor/ wysokociSnieniowy silnik hydrauliczny volute casing/ obudowa spiralna ceramic sleeve/ tuleja hydraulically driven cargo pump (deep well pump) . Allweiler AG.

transfer -pompa transportowa .hydrophor -pompa hydroforowa .air -pompa powietrzna .pompa zasilania kotla .podcihienie - - - - - - -- -- - - -- - - Heat exchangers wymienniki ciepla f i h e a t i n g element bundle/ wiqzka elementow grzewczych sea water inlet/ wlotwody morskiej sea water outlet/ wylot wody morskie.5.drinking water .sludger -pompa pluczkowa .fuel booster -pompa podajqca paliwo .pompa szlamu .stripping -pompa resztkujqca .fire-.awaryjna pompa pozarowa .general service -pompa ogolnego przezna- - - - .cargo .oil .wqz ssawny -lift -wysokoic ssania (pompy) -pipe .pompa szlamowa.circulating -pompa cyrkulacyjna.pompa pozarowa .fuel .pompa zasilajqca .grease .rura ssawna (pompy) -rose .emergency fire-.pompa balastowa .scavenging .condensate -pompa skroplinowa .dirty oil .pompa przeplukujqca (w silniku dwusuwowym) .sanitary -pompa wody sanitarnej .booster -pompa wspomagajqca .sprinkler -pompa instalacji tryskaczowej .pompa paliwowa .pompa zqzowa .feed ..sewage -pompa fekaliow .liquid mud .pompa zuzytego oleju . boxcooler . p.pompa chlodzenia wodq slodkq .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiornikowcach) . ENGINE ROOM -box .pompa wody slodkiej .pompa transportu paliwa .pompa do smarow . mulowa .boiler feed .fuel transfer .bilge .lubricating oil -pompa oleju smarnego . prozniomierz pressure .fresh water cooling .fire and bilge -pompa pozarowo-zczowa .sump -pompa oleju skrzyni korbowej .stand-by pompa zapasowa (znajdujqca siq w pogotowiu) .pompa olejowa .service .skrzynia kingstonowa -head .pompa osuszajqca vacuum -proinia gauge .wysokok5 ssania (pompy) -hose .ssak pompy strum -kosz ssqcy pumps .chemicals -pompa do chemikaliow .oil burner -pompa palnika olejowego .water extraction .wakuometr.sludge .hydraulic -pompa hydrauliczna .chlodnica skrzynkowa w electric heater -podgrzewacz elektryczny .pompy wedlug przeznaczenia .smok pompy strainer .. obiegowa .sea water cooling pompa chlodzqca wody morskiej .ballast .pompa ogolnego uzytku .- - - - - - - - - - czenia .trimming pompa wyrownywania przeglqbienia .

Heat exchangers .5. SILOWNIA .wymienniki ciepla Plate heater podgrzewacz plyiowy supporting column kolumna wspierajq wearing washer/ podkladka dystansowa guidi washer/ podkladka prowadzqca Tubular carPo heater rurowy podgrzewacz ladunku connection for heating medium/ doprowadzecollecting header/ komora zbiorcza - branch for safety valve/ aodiaczenie zaworu bezaieczeristwa tube bundle of spirally wound stainless steel/ wiazka sniralnie . cavgo outlet/ odprowadzenie iadunku tribution header/ komora rozdzielcza Srodka grzewczego .

cooling .czynnik.charge air -ch.inter. grzejnik .chlodnica oleju .cieplo i jego wymiana cooler . c. heat exchanger .odpornoik na wysokie temperatury medium .wymiennik ciepla .chlodnica micdzystopniowa . przedchlodnia . ogrzewanie coil -wczownica grzewcza steam -para grzewcza surface -powierzchnia grzewcza system -system grzewczy unit .tubular -rurowy wymiennik ciepla heat transfer coefficient .heating .pre.lubricating oil .inefficient -niewystarczajqce chlodzenie exchange -wymiana heat . medium . przegrzewanie tube -rura .purifier -podgrzewacz wir6wki heating -nagrzewanie.alarm podwyzszonej temperatury build-up .plate .chlodnica plytowa .czynnik grzewczy overall heat transfer coefficient -wsp6lczynnik przenikania ciepla preheating -podgrzewanie radiate -promieniowak radiator .air-.wspolczynnik wymiany ciepla heater -podgrzewacz..wet air ..element grzejny value .chlodnica . ENGINE ROOM seawater circuit/ central cooling system centralny system chlodzenia komputerowego pompa cyrkulacyjna Heat and heat exchanging .fuel oil -podgrzewacz paliwa .. radiacja cieplna -transfer -przekazywanie ciepla -transmitting area -powierzchnia wymiany c.finned .wzrost temperatury capacity -pojemnoik cieplna conduction . Srodek.unoszenie.grzejnik.schladzalnia.cieplo spalania. chlodzony powietrzem .direct-contact -wymiennik ciepla o wy- --- -- - - - - - - mianie bezpoiredniej -plate -plytowy wymiennik ciepla .rura z ozebrowaniem -- -- - - - - .5.cieplo alarm .chlodnica powietrza -air side of the strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .chlodzenie . konwekcja ciepla exchange -wymiana ciepla flow -przeplyw ciepla insulation . powietrza doladowujqcego . wart046 opalowa heat resistance .izolacja cieplna leakage -przeciek cieplny -radiation -promieniowanie.mokra chlodnica powietrza cooling .przewodzenie ciepla conductivity -przewodnoik cieplna convection .czynnik chlodzqcy . chlodnica superheater -przegrzewacz superheating -przegrzanie.air-cooled -w.

.pzpreu i\ kiwanie zwrotne meumatic piston valve Pneumatic rhree-way v a l v e d .5. pn ( funnel (sample wafer outlet connection)/ pobdr probki wody three-way ball valve/ -frdjdroiny zawor kulouy backwashing inlet pneumatic -pistonvalve/ pneumatyczny zawor tiokowy wlotowy iiwanie zwrotne pomiar zawartoici 01 suction straine skrzyn~azaworu ssqcego filtr na ssanlu z zaworem dennym . oily water separator separator wdd zaolejonych heating/ podgrzewanie automatic oildrain controlbox/ clean water overboard discharge/zrzut wody connector for power supply/ podiqczenie vacuum-pressure backwashing inlet pneumatic pistonvalve/ zawor wlotowy tiokowy oily water separator installation instalacja separatora wdd zaolejonych springloaded discharge valve/ sprgiynowy zawdr tioczny clean water overboard discharge/ zrzut wody czystej za burte eneumatic piston valve 9il outlet/ pneumatyczny zawor tiokouy . SILOWNIA Oily water separating system system odolejania wdd zezowych air inlet/ wlot ~owietrza pneumatic piston valv backwashing outlet to pneumatyczny zawor t przepiukiwanie mrotn pneumatic piston valve ..

olej . pompowania popluczyn do morza) drain .oddzielanie. ENGINE ROOM Ol water separator -separator wdd zaolejonych iy oil outlet/ wylot o/ l\ e water pump/ pompa wodna oil transfer pipe/ rurociqg transportu oleju 7 unit drain and s ptyt separacyjnych 3 2 float control switch/ oil content bilge alarm/ alarm zawartoici oleju w wodach zezowych to bilge or oil contaminated tank/ do zez lub do zb.odolejacz.olej zanieczyszczony -particles .-olej -- - .clean .woda zaolejona oil interface -powierzchnia rozdzialu w. separator olejowy - - part per million (ppm)-czeici na milion (miara zanieczyszczen olejowych) sample point .czqsteczki oleju separator ..spust oil . rozdzielanie sludge outlet -wylot szlamu waste oil .oily .contaminated .kurek do poboru probek separation . oleju brudnego clean water supply/ zasilanie wodq czystq punkt poboru probek Oily water separator separator w6d zaolejonych discharge criteria -kryteria (ograniczenia dot.odpady olejowe water -woda .woda czysta .

21. Control cabinet/ szaJka sterowania. D. 12. strainer/jZtr: g@ @ . seal ring/piericieri uszczelniajqcy. M. 22. sensor support/ uchwyt czujnika.odlot wody g P: & E 2 ciachine bottom part/ czciC dolna urzqdzenia.front casing/ obudowa czolowa. J. lexagon bushing/ tulejka szeiciokqtna. '0. C. Machine bottom part/dolna cz@ urzqdzenia. 4. o-ring/piericieri samouszczelniajqcy. Valve block.l. 16. frame. 11. Flexible connection. F Flexible connec. 20.a. 19. E. deflector ring/ piericieri deflektora.bottom bearing holder/uchwyt dolnego iozyska. neck bearing . washer/podklad. B. 1 7.A ne podlqczenie . Cable support/ tor kablowy. 7. 15. L. oil/zespdi zawordw . Machine upper part/ gdrna cz& urzqdzenia. 3. driving device vertical/ pionowy zespol lapgdzajqcy. 6.5.wirdwka oleju (I) machine bottom part cz& dolna urzqdzenia A.olej. abyrinth ring/piericieri uszczelnienia labiyntowego. 18. inductive sensor/czujnik indukcyjnv. K. Motor/ silnik.B tion air/podlqczenie elastycznepowietrza I.over/ pokywa loiyska szyjkowego. Flexible connection . labyrinth ring holder/ uchwyt uszczelnienia labiyntowego. 5. 13. operating water cover/pokrywa zespou wody operacyjnej. screw/ iruba. plug/ korek. wing insert/ wkladka krzydelkowa. bottom part/ ama czgici dolnej. 8. 9. elbow/ kolanko. water/elastycz.frame support/podstawa amy. 2.D I . SILOWNIA Oil separator . 14. Frame hood/kolpakramy.water/ wqi elastyczny wody. Identificatfon plate/ tabliczka identypkacyjna. pipe/ rurka.

roller bearing/ loiysko rolkowe.lower/ doha pokgwa sprzggla oil pump/ pompa olejowa w & . .wirbwka oleju (2) nap ring/piericieri abezpieczajqcy Segera driving device vertical .5. . orifice/ . source: A@ Lava1 Co. samoustalajqce dysza olejowa centrifugal clutch/ sprzgglo odirodkowe clutch cover .napedpionowy ierscien dystansowy W centrifugal clutch sprzeglo odirodkowe coupling hub/ piasta sprzggla zabezpieczajqcy bowl spindle/ wal bgbna loiysko kulkowe dzenie gbrnego iozyska nap ring/ piericieri abezpieczajqcy Segera belt driving device zespdl napedu pasowego cover/ obudowa spindle pulley/ kolo pasowe Self-alig. I lubr~cationoil.. ENGINE ROOM f Oil separator . .

5. SILOWNIA Oil separator . .wirdwka oleju (3) separator bowl beben wirdwki In-and outlet device zespdl wlotu i wylotu nakretka blokujqca washer/ podktadka connecting housing/ obudowa tqczqca supporting ring/pier Scien podtrzymujqcy ing water ring/pierScieri ania wody operacyjnej o-ring/ piericien samouszczelniajqcy source: Alfa Lava1 Co.

separator -wir6wka odirodkowa centrifuginal separation . 5.Slimacznica chamber -komora -upper pairing -goma komora rozdzielania centrifugal .talerz stozkowy .szafka sterowania valve block -zespol zaworow operating water cover .zespol napedu pasowego .talerz staly .beben casing .vertical pionowy zespol napedzajqcy labyrinth ring holder -uchwyt uszczelnienia labiryntowego coupling hub -piasta sprzqgla friction block -blok ciemy spindle pulley -kolo pasowe - --- .spreiyna loiyska gornego friction pads -wykladziny cierne sprzqgla bowl .wirdwka oleju Valve block. ENGINE ROOM Oil separator (4) .force -sila odSrodkowa . 8. pneumatic change-over valve/ zawdr pneumatyczny.wal bebna control cabinet .belt . water transducer/ przetwornik ciI Snienia wody 4.inter stack -talerze rozdzielajqce . single acting shut-off valve/zawbr odcinaiacv. 9. pressure indicator/ wskainik ciinienia.talerz sludge space . non-return valve/ zawbr zwrotny. pneumatic valve/ zawor pneumatyczny 3.paring .przestrzen szlamowa spindle -wal pionowy wirowki warm -Slimak gear transmission -przekladnia Slimakowa wheel . 6.upper paring -talerz rozdzielajqcy purifier -wirowka (oczyszczajqca) separator -wir6wka bowl . 2.oczyszczanie odSrodkowe disc -talerz . oil blok zawordw oleju I . Oil separator -wir6wka oleju .5.pokrywa zespolu wody operacyjnej driving device -urzqdzenie napedowe .bqben disc .podkladka gumowa tlumiqca drgania top bearing spring . pressure transmitter/ przetwornik ciinienia. needle valve/ zawor iglowy.odirodkowy - - - - -- - - mode selector -przelqcznik rodzaju pracy brake -hamulec dosing ring -pierScien dawkujqcy dumping rubber washer . temperature sensor/czujnik temperatuiy.obudowa b ~ b n a spindle . 10.conical .flow control -talerz sterujqcy .

air.filtr dokladnego oczyszczania .filtr odirodkowy .filtr powietrza .screw type wkrgcany (lqczony gwintowo) - - - - - - - - -- .siatka filtrujqca -pack -wklad filtru -removable cover -zdejmowalna pokrywa f. filtr wstqnego oczyszczania .filtr bocznikowy .centrifugal .duplex .suction .czyszczenie filtra filter (elements) -elementy filtra cartridge -wklad filtra chamber .flange type -mocow~ny kolnierzowo .automatic -filtr automatyczny - - - by-pass .filtr olejowy filter cleaning .filtr gruboziarnisty.Filter -filtr air washing -przedmuchiwanie (filtrow) auto backwashing (automatic back-flushing) filtr automatyczny czyszczony wstecznym przeplywem czyszczonego czynnika filter .komora filtra cloth .coarse .filtr bardzo dokladny .tkanina filtracyjna cylinder housing .super-fine .siatka filtracyjna mesh . szlamu po filtrowaniu filter (type) -filtr .. security valve -zawor obejiciowy .filtr paliwowy .zb.element filtrujqcy particles -czqsteczki sediment -osad solids .filtr podwojny .fuel .filtrowanie filtrator .sludge reservoir .obudowa filtra gauze .czqsteczki stale strainer -filtr (siatkowy) -cloth -tkanina filtracyjna .filtr na ssaniu filtration .fine .filtr .oil .magnetic .filtr magnetyczny .

5. upper/ collection header socket/ collection header/ sekcja poboru p a y section outlet pipe/ inner steel cas wewnetrzna .v vent cock/ zawor soot remover -urzqdzenie do usuwania sadzy iryection pip J rura d o p r o u ~ .silnika .zasilajqcy izolacja outer casing/i skrzynia zewnetrzna inspection manhole.skrzynia kolektor doptywowy . ENGINE ROOM Economiser [gas boiler) -(exhaust kociol nu spaliny odlotowe inspection manhole. dzajqcu compressed air supply) doptyw powietrza exhaust gas front engine/ gazj spalinowe . lower/ w/az inspekcyjn~~ doln..

luk kotlowy .smoke box .rozpalanie kotla .(to) scale -usuwaC kamien kotlowy .zdmuchiwanie sadzy -water level control -kontrola poziomu wody scale.szyb kotlowy .air vent .sprawnoSC kotla heating surface -powierzchnia grzewcza -permissible stresses -naprqzenia dopuszczalne rate of combustion .pompa cyrkulacyjna.czyszczenie kotla .zalewanie kotla -boiler scumming .podstawa kotla .fundament kotla shell .dno kotla foundation .waterwall .zdmuchiwacz sadzy stool .insulation .icianka walczaka . komora dymowa .desuperheater -chlodnica pary (do temp.sludge box .priming -zalewanie kotla -putting boiler into service -uruchomienie k.support .) scum piping .deflektor wymuszajqcy dluzszq drogq plomieni przez palenisko -hatch .szumowanie kotla .steaming capacity of a .lifting eye .odpowietrzenie . -raise steam -podnosit ciinienie pary w kotle .wydajnoiC kotla parowego .scale off a boiler .baffle .(to) attend .deflektory plomieniowe .air heater -podgrzewacz powietrza .circulating pump - - - .fur (scale) -kamien kotlowy .walczak kotla .blow-down of the boiler . p.oczko (uchwyt do podnoszenia kotla) .drum wall .szklo wodowskazowe rurkowe .manhole . kolektor .kontrola ciinienia .tubular glass gauge .boiler test -proba wodna kotla . SILOWNIA (Ship's) boilers kotly (okrqtowe) boiler attendance and maintenance -nadzorowanie i konserwacja kotla .dymnica.Sciana wodna (wiqzka rur wodnych w komorze spalania kotla) . scaling -kamien kotlowy scaling hammer -mlotek do usuwania kamienia kotlowego boiler (characteristic) -(charakterystyka) kotla capacity -wydajnoSC kotla efficiency .soot blower .gas baffles .oplomka .urzqdzenie odmulajqce casing .nadzorowaC (tu:pracc kotla) .wlaz .rurociqg smmowania seating .blow-down device .pressure control .mudhole -wyczystka (mulowa) .wspornik .fundament kotla .steaming rate -wydajnoSC kotla boiler (elements) -elementy kotla .descaling -usuwanie kamienia kotlowego .cleaning of the boiler .mudhole cover -pokrywa wyczystki .superheater -przegrzewacz .reflex plate glass gauge .izolacja .plaszcz kotla .boiler priming .handhole -wyczystka .main outlet .feed pump -pompa zasilajqca kociol .perforated flat bottom .refleksyjne szklo wodowskazowe .reinforcing ring .drum .piericien wzmacniajqcy (wok01 wlazow etc.smoke tubes -plomieniowki .gl6wny pob6r pary .fundament kotla -gas deflector .odmulanie kotla .mud box . obiegowa covering .firetubes -plomieniowki .jednostkowe zuiycie paliwa rate of evaporation -wsp6lczynnik odparowania .feed regulator -regulator zasilania .odbijaC kamien kotlowy .oddzielacz wody z pary (odwadniacz) end .oil burner -palnik kotla .deflektor (przegroda wymuszajqca) .soot blowing .baffle plate -przegroda wymuszajqca -base of the boiler .osadnik .dno plaskie sitowe .firing up a boiler .5.waste steam pipe .wyczystka mulowa .rurociqg pary odlotowej (z zaworu bezpieczenstwa) -water tube .cleaning door -wyczystka - - - .spadek poziomu wody .drop of water level .otulina kotla drum -walczak kotla. nasycenia) .dry pipe .

s bottom collector/ kolektor dolny I ME exhaust gas inlet/ wlot spalin z silnika gliwnego .kociol kombinowany lement adiacyl I soumc: SAACKE Mrrrine ~ y . s t m .Oil-Bred boiler -kociot opalany olejem Composite boiler .

rura zasilajqca gauge .rura kotlowa pressure gauge .typ kotla auxiliary -kociol pomocniczy .k.stop . glowny poboru pary .urzqdzenie odmulujqce .odpowietrzenie -water level indicator -sygnalizator poziomu (boiler) valve -zawor kotlowy .5.k.kociol La Monta .cock .manometr .glowny parowy zawor zaporowy . wody zasilajqcej .sectional header .horizontal .atomizing air inlet -wlot powietrza rozpylajrlcego .main feed water check .atomized -p. zwrotny w glowicy zasilajqcej kotla main steam stop . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin .fuel oil control valve -zawor sterowania oleju opalowego - -- -- - - - - - - - - . do szumowania gornego - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - boiler (type) .z.feed pipe .main feed water stop .exhaust gas heated .reinforcement of standpipe .blown down piping .air assisted .z. bezpieczenstwa .domestic -podgrzewacz wody pitnej .oil-fired -k. do odmulania zawor (kurek) odcina-cut off of pressure jqcy manometru .vapourizing tubes .glowica zasilajqca .lej w kotle na rurociqgu szumowania standpipe .palnik rozpylajqcy za pomocq pary .donkey .manometr kotlowy .kurek .angle stop .dodatkowy zaporowy z.dry pipe . wodnorurkowy .kociol na gazy odlotowe burner -palnik .zaporowy z.oplomki vent .auxiliary feed water check . plomieniowkowy .auxiliary steam stop . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin -exhaust gas k.atomizer -rozpylacz (koncowka wtryskiwa- boiler (fittings) -(armatura) kotta cza) .z. poboru p a y .steam drum -walczak parowy .k.k.szklo wodowskazowe -manometer cock -kurek manometrowy .k.rura poboru -pipe .z. sprqiynowy z.Scotch (marine) .palnik wspomagany powietrzem .z.spring double safety stop -podwojny pelnoskokowy.safety .forced circulation . pomocniczy.burner -palnik kotla .bottom blow .kurek probierczy scum pan .glowny zasilajqcy zaw6r zaporowy .rozpylanie .krociec przykotlowy steam atomised burner .blown down device .wlot pary rozpylajqcej fireback .atomize -rozpylak .water tube .gauge glass .rurocirlg odmulania . zaporowy .vertical .kociol okrqtowy .kurek probierczy wody kotlowej -sampling cock . kqtowy .auxiliary feed water stop .k. rozpylajqcy za pomocqpary -atomizer -rozpylacz palnika.surface blow . na spaliny odlotowe .atomizing steam inlet .steam gauge .kociol szkocki .cofanie siq ognia .analizator spalin wylotowych . wody zasilajqcej . dysza .main .exhaust gas analyzer . opalany olejem opalowym . bezpieczenstwa .gl6wny zawor zaporowy .atomization .accessories -osprzqt kotlowy.stabilizator plomienia .manometr kotlowy .double-seat full lift safety -podwojny pelnoskokowy z.main feed check . poziomy .k.pomocniczy z.composite kociol przystosowany do opalania ropq lub gazami spalinowymi . gldwnego napqdu statku . pionowy . armatura .drum type -kociol walczakowy -economizer -k.outlet pipe . maly .odwadniacz pary .waste-heat .marine .fire tube .pomocniczy zaporowy z.flame stabiliser .wzmocnienie krokca salinometer cock .main stop outlet .kociol sekcyjny .deaeration -zawor odpowietrzajqcy . SIEOWNIA .

fuel oil return -powrot oleju opalowego igniter .twardoSC .szklo wodowskazowe refleksyjne softener .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy -blowing -zdmuchiwanie sadzy steam -para .zasada dzialania soil inlet/ wlot zanieczvszczeri z toalet vend o d p o i t r z e n i e / / suvface skimmer/ zgarniacz powierzchniowy .feed compound -Srodek zmipkczajqcy wodp zasilajqcq feeding .desuperheated .wrzenie wody .refractory material (fire bricks) .zapalarka -nozzle . ENGINE ROOM fuel oil inlet -wlot oleju opalowego .separator deflektory pary (wymuszajqcy separator .level control .szklo wodowskazowe -hammer -uderzenie (mlot wodny) hardness . rotacyjny .foaming -pienienie sip wody wskutek obecnoici czqstek oleju .kontrola poziomu reflex plate .- - - Sewage treatment plant .rotary -palnik obrotowy.cofanie sip plomienia .pitting -korozja punktowa kotla .saturated .steam assisted -palnik wspomagany parq furnace -komora spalania w kotle door .-para nasycona - - - - .para przegrzana.woda zasilajqca kociol .boiling .na wylocie .boiler feed .w temperaturze wrzenia at the intake -na wlocie at the outlet .baffles drogp pary) parowe dluzszq - -refractory -wymurowka paleniska .flareback .dysza palnika . p.-para przegrzana .odciecie presostatu soot . uzdatnianie wody (kotlowej) - .feed -woda zasilajqca kociol .superheated . ) irregularities and failures of the boiler -nieprawidlowoSci i blpdy w pracy kotla .zasilanie . ~ f water I 1 wlot wdd sanitarnych high level float switch/ wlqcznik p+akowy wysokiego poziomu napowietrzanie oprdiniajqca ..drzwiczki paleniska heating surface -powierzchnia grzewcza lining -wykladzina komory spalania - .materialy niepalne (uiywane jako wymurowka p.drop of level .spadek poziomu wody drum collector -walczak dolny (wodny) economizer -podgrzewacz wody .cut off pressure gauge .operation principles urzqdzenia do obrdbki iciekdw .flow of -przepfyw glass .Srodek zmipkczajqcy wodp treatment -preparowanie wody.5. zamieniona w pare nasyconq drum (collector) -walczak parowy - - - water -woda at the boil .

SILOWNIA . .5.

solid .odpady.panel sterowania systemem gazu obojqtnego inert gas .komora spalania feeding .oil .odpady plynne .zawor poboru gazow spalinowych z kotia deck water seal -poWadowe zarnkniqcie wodne demister -osuszacz IGS control panel . skruber - --- - - .liquid .odpady olejowe .spalarka pionowa loading door .system gazu obojqtnego inerting .spalarka ash .olej -sludge .spalarka -"---'r diluter/ rozrzedzacz alin z powietrzem) combustion chamber combustion air inlet wlot powietrza spalania forced draught fan/ wentylato ciqgu wymuszonego oaniotnvale dno ualeniska' zasuwa popielnika Incinerator .combustion chamber .5.gaz obojqtny sample -probka gazu obojqtnego system . odpadki .auxiliary burner -palnik pomocniczy .odpady stale - Inert gas system (IGS) .napelnianie (zbiornikow) gazem obojqtnym oxygen analyser .popiol combustion -spalanie air -powietrze towarzyszqce spalaniu chamber .system gazu obojgtnego air intake -pobor powietrza boiler up-take valve .vertical .drzwiczki do ladowania odpadow non-combustible materials -materialy niepalne oil .szlam olejowy waste .komora spalania process .spalarka . ENGINE ROOM f incinerator .proces spalania incinerator .analizator tlenu scrubbing tower -pluczka wiezowa.napehianie spalarki .burner -palnik .

Inert gas system -system gazu oboj@zego rbridge punel/ panel nu mostku boiler up-take valve/ main control panel to cargo tanks/ do zhrornlkow non return valve/ a z w r t liquid P/V breaker/ zawdr P/V 2 5 scrubber/ pluczku demltter/ osuszacz discharge overboard/ water fbr woda do mycia (zabezpieczenie ci.fnieniowo proiniowe) beaning/ blower/ dmuchawa seawater inlet/ wlot wody source: Deiegasa De.surollo Tecnicas .

ENGINE ROOM Steering gear -maszyna sterowa actual position of the ruder -rzeczywiste polozenie stem change over procedure . zapasowe.~rzesterowaniemaszyny sterowej .primary -urzqdzenie sterowe gl6wne .schemat blokowy urzqdzenia sterowego power unit failure alarm .non-.pomieszczenie maszyny sterowej block diagram .pelen zakres wychylenia stem (na obie burty) plunger .silownik emergency steering gear -awaryjne urzqdzenie sterowe follow-up steer .sterowanie nadqzne .alarm zaniku zasilania maszyny sterowej remote control system .auxiliary -urzqdzenie sterowe awaryjne compartment (flat) .wskainik wychylenia stem steerer -urzqdzenie sterowe steering gear . awaryjne ----- -- -- -- --- .nurnik pump -pompa nurnikowa - rudder angle indicator . maszyna sterowa .. s.procedura zmiany systemu sterowania cylinder .5.urzqdzenie sterowe.nurnik power failure alarms -alarm zaniku napipcia power steering gear .system zdalnego sterowania maszyny sterowej .hydraulic -hydrauliczne urzqdzenie sterowe -main--urzqdzenie sterowe gkowne overshoot .u.secondary .sterowanie rezenvowe follow-up tiller -zadajnik kqta wychylenia ste- - rn full movement of rudder .mechaniczne urzqdzenie sterowe ram .

giqtki .input . z.oplot (ochronny) kabla clamp -zacisk kablowy clip -uchwyt na kabel .emergency -akumulatory awaryjne room . SILOWNIA Electricity -elektrycznoS6 accumulator -akumulator -battery -bateria akumulatorowa cell .triple pole with latching mechanism wylqcznik obwodu trojfazowego z mechanizmem zatrzaskowym .dlawica kablowa -joint .kondensator z odczepami capacity -pojemnoSC .szyna zbiorcza .circuit truck -podwozie wylqcznika . przewod elektryczny .szyna zbiorcza.awaria zasilania. omijaC cable -kabel.prqdnica) buzzer -brzqczyk by-pass .obchodzik.nastawienie dokladne .polarized electrolytic . z. awaria napedu breaker -wylqcznik capacity -zdolnoSC wylqczania .izolowany w.silnik prqdu przemiennego active load .-rozregulowanie admittance -admitancja. opaska bar . regulacja .c.akurnulatorownia .ciqg kabli capacitance -pojernnoiC measurement -pomiar pojemnoici (el.vacuum (VCB) -wylqcznik zwarciowy z komorq prozniowq breaking capacity . obwodu .carrying .main bus.nieosloni~ty.dlawik band -taima.) capacitor -kondensator .system zabezpieczenia prqdnicy ammeter -amperomierz amplifier -wzmacniacz modules -moduly wzmacniajqce anode . urzqdzenie wzbudzajqce for starting .oslona koncowki kabla port -przylqcze kablowe run .z krotkq zwlokq brushholder -szczotkotrzymacz brushless -bezszczotkowa (np.insulating .glowna szyna zbiorcza battery -bateria acid -kwas akumulatorowy -backup -bateryjne zasilanie bezprzerwowe charger -zasilacz ladowania akumulatorow .urzqdzenie inicjujqce rozruch adjustment -nastawienie.cela akumulatora plant .air (ACB) -w.polarized . z komorq -- -- -- - - - - - - - - - - iukowq wykonanq z materialow kompozytowych .akumulatomia a.obejicie.obwod.5.coaxial .fine .c.zdolnoSC wylqczania bridging -mostkowanie briefly delayed .schemat polqczeh elektrycznych .fast break mechanism (FBM) .kondensator z polaryzacjq .obciqzenie mocq czynnq active-power meter -miernik mocy czynnej actuate -uruchamiak.kondensator powietrzny .flexible .kabel elastyczny.obwod wejbciowy -- -- - - - -- - - - - - - - - . magistrala . z komorq powietrznq .mal. nieizolowany -bush . gietki gland .bare . przewodnobk pozorna alternator -prqdnica prqdu zmiennego -protection system . prqhica prqdu przemiennego a. pobudzaC actuator -urzqdzenie uruchamiajqce.obciqzalnoSC (przewodow) choke -dlawik coil -dlawik circuit .air .kondensator elektrolityczny z polaryzacjq -with tappings . uklad -breaker -wylqcznik (automatyczny) obwodu diagram .live -kabel pod napieciem lug -konc6wka kabla cover .mechanizm szybkiego przerywania prqdu -mechanism -zamek wylqcznika -of control circuits -w. bocznik (to) by-pass .circuit -wylqcznik zwarciowy .bus.flexible -kabel elastyczny..moulded case (MCCB) . obwodow sterowania - (circuit) breaker -wylqcznik zwarciowy . motor . generator -alternator.storage -bateria akumulatorowa black-out .anoda current -prqd anodowy backplane -tyl kasety pakietow od strony zlqcz systemowych ballast .kabel koncentryczny .zlqcze kablowe .w.

silnik elektryczny fan/ erminal box/ terminal box cover/ pokrywa skrzynki zaciskowej seaY uszczelka top part of terminal box/ gorna cz& skrzynki zaciskowej wentylatora tabliczka znamionowa shaft sealing ringIpiericien uszczelniajqcy wal ' resilient preloading ring/ pierscien sprezynujqcy wstepnego naprezania . ENGINE ROOM .5. - Generator set zespdl prqdotwo'rczy cylinder unit/ charge air receiver/ kolektor uklad silnika powietrza doladowujqcego turbodoladowarka two-step charge-air cool dwustopniowa chlodn powietrza doladowa cover with thermostatic valvesfor high temperature cooling-water po?irywa z zaworami termosta niskiej i wysokiej temperatury ernator stator/ stator alternators cover with thermostatic valves for lub-oil system/pokrywa z zaworami t e r m o s t a ~ z n y m i systemu oleju smarowego lubricating oil cooler/ chlodnica oleju smarowego x Electric motor .

normalnie otwarty .break (NC) .Swiatlo pokladowe delay .trojfazowe p.threephase -prqd trojfazowy -transformer -przekladnik prqdowy .selecting -obwod wybiorczy clamp -zacisk clip plate .neutral .sonda prqdowa .return -przewod powrotny .listwa zaciskowa -with screen earthed -przewod w ekranie uziemionym (to) connect -1qczyC -to frame -1qczyC z masq connecting diagram .series parallel -polqczenie szeregowo-rownolegle .induction .three phase zig-zag .time delayed .C.opoinienie. w trojkqt trojfazowe polq-three phase double-delta czenie w podwojny trojkqt .stycznik box .three phase star .napqd spalinowo-elektryczny . ) .styk.skrzynka zaciskowa.prqd przemienny -cycle -cykl .zestaw stykow glownych .cewka indukcyjna commutator -komutator conductance -przewodnoSC czynna conduction -przewodzenie conductor -przewodnik.styk o dzialaniu ze zwlokq czasowq .styk punktowy .zlqcze urzqdzenia powiadamiajqcego .trojfazowe polqczenie w gwiazdc .terminal strip .styk normalnie otwarty .flexible -przewod elastyczny -junction .obwod rownolegly .styki pomocnicze ze wskainikiem wyzwolenia contactor .schemat polqczen connection -polqczenie -box .normal open (NO) .przewbd zerowy .modul czujnika napiqcia . konwerter .eliminacja drgan stykbw deck light .input -prqd zasilajqcy .normal close (NC -s.trip indicating auxiliary .szafa stycznikowa control . plug-in type -modul stykow pomocniczych.male -wtyk typu "mcskiego" consumer .idle .pair of -s -para zestykow .piorunochron .5.make and break -zestyk przelqczny . nakladany .frequency -przetwornik czcstotliwoSci .protective -przewod izolowany .block .auxiliary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . normalnie zarnkniqty .changeover -zestyk przelqczajqcy .schemat . pomocniczy zwykly ..polqczenie gwiazda-trojkqt .delta -polqczenie w trojkqt .point .obwod *jSciowy .screen -przewod ekranowany .polqczenie przewodu .lightning . zyla kabla .make -zamknqt obwod .parallel .micro -mikrowylqcznik .rated operational -znamionowy prqd pracy -rated uninterrupted -znamionowy prqd c i g gly sensor module . stykanie siq module -modul stykow pomocniczy ch .alternating (A.chassis -polqczenie z masq obudowy .effective -prqd skuteczny dead -bez napigia debounce .standard auxiliary -s.input -control -regulacja mocy wejSciowej probe .live -przewod pod napiqciem . a s .obw6d drukowany .schemat blokowy diesel-electric drive .auxiliary -module. SILOWNIA .female . lqczeniowa .s.printed .main -s set . zwloka diagram .interrogator .frame -polqczenie z masq obudowy .star-delta . lqcznik .plytka mocujqca (do montazu na szynie) coil -cewka .plate -prqd anodowy .prqd bierny .sterowanie stycznikowe with thermal overload releases .trojfazowe polqczenie w zyg-zag connector -zlqcze. przewod.styk normalnie zamkniqty .odbiornik energii - - - - - - - -- - - - - - contact .gniazdo typu "zenskiego" .make contact (NO) .output .stycznik z wyzwalaczem przeciqzenia termicznego converter -przetwornik.rotation -przetwornica wirujqca cord -przewod przylqczny urzqdzenia current -prqd .three phase delta .

ENGINE ROOM .5.

insulating -bezpiecznik izolowany socket .uzwojenie generatora .silnik elektryczny shock -porazenie prqdem shop -warsztat elektryczny steering gear .el.lampa jarzeniowa.ohwietlenie awaryjne set -prqdnica awaryjna -procedure -procedura postwowania w razie zagrozenia stop .shaft -prqdnica walowa .rotary -napqd obrotowy .log elektromechaniczny motor .tacho.prqdnica wzbudzajqca fault -tu: zwarcie (elektryczne) flashlight .instalacja elektryczna electrical propulsion .maximum operating frequency .generator awaryjny lighting .- diesel-electric ship .sygnal alarmowy supply -zasilanie awaryjne -switch -wylqcznik awaryjny end-position switch -wylqcznik krancowy energise -pobudzak.skrzynka bezpiecznikowa cap .paralleling mechanism .: ziemia circuit .korozja elektrochemiczna control .turbo-.moc indukowana (to) ground -uziemiC -- - - - - - - - - - - - - .maksymalna czgstoSC lqczen fuse . uziemienie (to) earth -uziemiaC earthing -uziemienie electrical installation .napqd .. stan zagroienia -battery -akumulatory awaryjne generator .stan awarii. jarzeniowka gross horse-power .ship's service -prqdnica pomocnicza . silnika glownego) signal .el. pot.prqdnica postojowa.el.turbogenerator.-prqdnica tachometryczna .antykorozyjna oslona katodowa electrolytic derusting -odrdzewianie elektrolityczne electromagnet -elektromagnes electromagnetic-elektromagnetyczny coupling . turbinowa voltage controller -regulator napiecia g.podstwa bezpiecznikowa .przycisk awaryjnego zatrzymywania (np.port .gniazdo bezpiecznikowe generating set -zespol prqdotworczy generator .latarka elektryczna -winch -winda elektryczna electro-hydraulic -elektrohydrauliczny -winch -winda elektrohydrauliczna steering . portowa .standby -prqdnica w pogotowiu globe -klosz kulisty glow lamp . urzqdzenie sterowe -telegraph . -winding .protective -uziemienie ochronne return .sprzqglo elektro-magnetyczne drive -napqd elektryczny -heater -podgrzewacz (grzejnik) elektryczny log . zasilaC energiq equalization -wyrownanie. regulator natezenia Swiatla direction of flow -kierunek przeplywu disconnected -rozlqczony distribution board -tablica rozdzielcza drive .blade -bezpiecznik nozowy box .statek o napedzie spalinowo-elektrycznym dimmer -Sciemniacz.bezpiecznik rurkowy -high breaking capacity -bezpiecznik wielkiej mocy .sprzqglo elektromagnetyczne field -pole elektromagnetyczne -valve -zaw6r elektromagnetyczny electrostatic -elektrostatyczny - - - - ---- -discharge -wyladowanie elektrostatyczne emergency .bezpiecznik topikowy base .napqd rownolegly (do jednoczesnego wlqczania dwoch wylqcznikow) earth -uziemienie. napqd (statku) electric -elektryczny coupling . prqd. prqdnica . telegraf maszynowy telemotor -telemotor elektryczny -torch .ogranicznik stop .powrot prqdu przez ziemiq -wire -przewod uziemiajqcy. korekta excitation -wzbudzanie exciter -wzbudnica.oprawka bezpiecznika element -wkladka topikowa .glass tube .obwod uziemiony .generator.latarka bateryjna flip-flop -przerzutnik (elektryczny) frequency -czgtotliwoSC .sterowanie elektrohydrauliczne steering gear -urzqdzenie sterowe elektrohydrauliczne electrolytic corrosion .

# ..U&C.~..kienie przewodzqce uzwojeniem wzbudzajqcym rectifier ring with modules - I L ."C"' - .'Cr. . w- rotor core with winding/ rdzeri wirnika z uzwojeniem source.Siemens synchmnous generaror instnrction hub/pias ta . . A L .x d shield with yoke ring . .."-. . varistor module/ . . nchronous generator -prqdnica synchroniczna air guide wall/ oslona powietnnq lnner bearzng cap/ wewngtrzna pokrywa iozyska I ball bearing/ lozysko kulkowe T I fan impeller/ wirnik wentylatora end sAield/ osiona koncowa rotor shaft/ wal wirnika statorfnrmeI . r . . ' modul warystora rotor 'core with excitation winding/ rdzeri wirnika z pier.:*I...-.". prostoxnik z piericieniami fqczqcymi unu wmuing rumu sru~uru ... U&"Y"JC.-.:L..~ . "..wzth core .

direct current motor .izolowaC insulated -izolowany insulating -izolacyjny -tape -taSma izolacyjna -value -wartoSC izolacyjna insulation -izolacja.control .oSwietlenie (np. histereza ilumination .oprawa oiwietleniowa -panel -tablica Swietlna -system .zabezpieczenie nadmiarowe mocy elektrycznej overvoltage -przepigcie paralleling generators -generatory pracujqce rownolegle parallel running -praca rownolegla permissible fluctuation -dopuszczalne wahania (np.odgromnik. zwieracz. niechlodzony multifunction device -urzqdzenie wielofunkcyjne navigation lights .5.skrzynka polqczeniowa kilowatt (kW) -kilowat kilowatt-hour (kwh) -kilowatogodzina lamp .compound -silnik szeregowo-bocznikowy . napigcia) phase -faza change -przesunigcie fazowe .silnik prqdu stalego generator .cewka indukcyjna factor -wsp6lczynnik cewki indukcyjnej field . material izolacyjny -resistance test -pomiar opornoSci izolacji -tester .rotary -dzwignia obrotowa hysteresis . ekran - - - - - -- - - - - - -wskaznik ekranowy.Swiatlo przenokne emitting diode (LED) .dioda emitujqca Sw. akumulatora) overpower protection .nadmierne wyladowanie (np. statku) impedance -impedancja .tablica kontrolna Swiatel p. przewod lqczeniowy junction-box .pole indukcyjne .silnik . zarowka -bracket -uchwyty Swiatla (nawigacyjnego) .essential -s -najwazniejsze (glowne) odbiorniki energii . ochronnik przepigciowy fitting .lampa oscyloskopowa overcharge -przeciqzenie overcurrent -przetgzenie rely -przekaznik nadprqdowy -trip -wyzwalacz nadprqdowy overdischarging .reactive .regulacja obcieenia . zarowka light .tablica kontrolna inductance -indukcyjnoSC induction (coil) .reference .strefa nieczuloici loop -pgtla nieczuloSci. source . uchwyt.zapalaC lighting -oiwietleniowy arrester . nulling -zerowanie ohmmeter -omomierz oscillator .obciqzenie bierne monitor -monitor.zr6dlo Swiatla (to) light .lampa.Swietlne oznakowanie nawigacyjne.portable . SILOWNIA ground test -test uziemienia handle .Swiatlo .obudowa silnika -totally enclosed fan cooled (TEFC) -silnik zabudowany chlodzony (wbudowanym) wentylatorem . Swiatla pozycyjne board .ogranicznik interconnection lines .lampa.system ohwietlenia limiter .diwignia.peak -obciqzenie szczytowe .zespol silnikowo-prqdnicowy housing .filament . rgkojeSC .odbiory mniej wazne .mutual .indukcja wzajemna insulant -material izolacyjny (to) insulate . ekran mains immunity -odpornoSC sieciowa mains transformer -transformator sieci zasilajqcej measuring instrument -przyrzqd pomiarowy measurement result -wynik pomiaru motor .izolator integrated circuit . izolowanie.obciazenie .miernik stanu izolacji insulator .non essential -s .generator drgan oscilloscope -oscyloskop -tube .totally enclosed non-ventilated (TENV) s.linie polqczeniowe line voltage -napigcie migdzyprzewodowe - load .impedancja odniesienia indicator panel . calkowicie zabudowany.display - - - - -- - .obwod scalony jumper -lqcznik.installation wiring -impendancja instalacji wewngtrznej .

5..n 1 1 111 . . gwintowanym rear connection Jat bar/ przyiqczenie tylne z n v ~ d21-r ~ o w i o nlnrhim m .lonu zaciskow terminal cover -front connected/ osiona zaciskow diuga dla przyiqczenia czoiowego plug-ln rear connection/ kolek gwzntowany dla przyiqczenza wtykowego accessory lead termmal/ przylqczenle osprzetu dla pomocnzczych obwodow elektiycznych interpole barrier/ przegroda fazowa "ire mechanical interlocW dokada mechaniczna z kablem J zalqcznik aker mounted/ naped obrotowy bezpoirednio zamontowany zamontowany na panelu operating handle. variable depth/ naped obrotowy zmienna glebokoSC . ..- r--"'-".rear .. ENGINE ROOM r \ Circuit breaker w~E'Zcznik aUtomatJ'CZnY rear connection bolt stud/ przvlaczenie tvlne z koikiem . rear mechanical interlock/ blokada mechaniczna tylna front mechanical interlock/ blokada mechaniczna & & r.

elektrownia (tu: statkowa).inductive .variable -rezystor nastawny. z bezpiecznikiem topliwym -male -wtyk z bolcami plugboard . nastawny.shunt -wyzwalacz napiqciowy .three phase induction motor .tablica polqczen z gniazdami wtyczkowymi pole .czwarty biegun.schemat.obroty i prqdkoSC z.degree of .opornoSC bierna indukcyjna receptacle .pobor mocy preexcitation -przedwzbudzenie projector -reflektor protection -zabezpieczenie .silnik pierhcieniowy .negative .magnetic overcurrent -wymalacz nadprqdowy o dzialaniu magnetycznym .rated --making capacity -namionowa zdolnoSC zalqczania marcia .rnoc mamionowa speed .multicross -przekaznik wielostykowy . dodatkowy styk glowny .schemat polqczen semi-conductor -pblprzewodnik short -zwarcie short circuit -krotkie zwarcie .undervoltage -wyzwalacz podnapiqciowy .silnik prqdu stalego .temperature sensitive -termistor .reactive . opornik test -pomiar oporu -thermometer -termometr oporowy resistor -rezystor.three phase induction motor with slip ring rotor .czgtotliwoSC sieciowa mains .przekaznik nadprqdowy ..short cirquit -wylqcznik zwarciowy .opor biemy .latching -przekaznik blokujqcy sig (w jednej lub w dwbch pozycjach) . potencjometr . silnika rating -wzorcowanie (przyrzqdu) reactance .wyzwalacz przeciqzenia termicznego .zabezpieczenie pienvotne . kleszcze plug -wtyczka female -wtyczka z otworami na bolce .three phase induction motor squirrel cage rotor .single phase bridgeconnected prostownik dwupohiwkowy relay -przekaznik .open circuit shunt -wyzwalacz sterujqcy .o.fotodioda pliers .ladowaC ponownie rectifier -prostownik .shift -przesuniqcie fazowe - - - - - - - - - - - -- - - - .trojfazowy asynchroniczny silnik indukcyjny .w.shaft generator -prqdnica walowa .positive -biegun dodatni power .voltage -wyzwalacz napiqciowy remote -zdalny onioff function .torowisko przewodow rated -znamionowy power .napiqcie.zdalne zalwylqczanie operator .DC generator with excitation -prqdnica prqdu stalego ze wzbudzeniem .solid state - 5.fourth (4th) pole .trojfazowa prqdnica synchroniczna scheme .semiconductor controlled (SCR) -tyrystor .naped zdalny (to) rereeve -przewijab (to) reset .adjustable . potencjometr -with tappings .fusible . oprawka recharge .silnik klatkowy .stopien ochrony .sieC zasilajqca --plant . zespol generatorow . opornik . wyzerowak.thermal overload .three phase synchronous generator . plan of connections . rnoc frequency .intermediate -przekainik poSredniczqcy .rezystor z odczepami response .direct current motor .ustawib w polozeniu spoczynkowym.opomoSC. ponownie nastawiak resistance .rnoc biema shortage .to -voltage -napigie miqdzyfazowe photodiode .szczypce.czuloSC.biegun ujernny . SILOWNIA - - - - - - - - - - - - . odpowiedi rotating machines -maszyny wirujqce .brak mocy switch -wlqcmik zasilania take-off . opor nastawny.secondary -zabezpieczenie wt6rne raceway .over current .przekaznik polprzewodnikowy release -wyzwalacz .primary .przekainik czasowo wyzwalany .gniazdo zasilania.time releaser .overload -przekaznik przeciqzeniowy .biegun .

konstrukcja kabla core/ oirodek kabla separator /rozdzielacz insulator /izolator inside sheet/powloka ochronna reinforcement/ wzmocnienie z tkaniny opancerzenie kabla outside sheat/ insulator/ opona gumowa +la miedziana DIN cable lug connection/ polqczenie kablowe ze stycznikiem wg norm DIN single contactor and double clip connection/polqczenie pojedynczego i podwbjnego przewodu ze stycznikiem ging arm/ wieszak instalacja kablowa cable earth uziemienie kabla .5. ENGINE ROOM r Cables -kable \ power cable construction .

lqcznik dotykowy (to) switch -przelqczaC switching capacity -zdolnoSC lqczeniowa switchboard -tablica rozdzielcza.main (MSB) -rozdzielnia glowna.free-wheel diode . powodowaC zwarcie setting knob -pokrgtlo nastawcze ship's mains -okrqtowa sieC zasilajqca shunt -bocmik --motor . przyciskowy .skrzynka zaciskowa -strip .autotransformator .diodowy uklad tlumiq- .lqcznik migowy .asymetryczne napigcie na zaciskach - - -- -- - - - - - .button -przycisk.flow speed actuated -przelqcznik zalqczany prqdkobciq przeplywu . dwukierunkowy.autotransformator zasilania -reactor .field effect (FET) -tranzystor polowy turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny propulsion -napqd turbinowo-elektryczny ship .cam operated -p.pressure actuated . czasowy tongue ring -zacisk na koncu kabla transducer -przetwornik transformer -transformator .snap .voltage -przekladnik napiqciowy -with separate windings . glowna tablica rozdzielcza (GTR) switchgear -przelqcznik . przelqcznik .auxiliary -wylqcznik pomocniczy . zalqczany przez krzywkq .obciqienie probne link -wtyczka probiercza panel .uklad tlumiqcy RC .t.p.zasilaC suppressor -uklad ochronny . cewki) undercharge -niedoladowanie (np.tablica do prob -plug -wtyczka pomiarowa thyristor -tyrystor .transformator trojfazowy z uzwojeniami separowanymi transistor -tranzystor .liquid level actuated -przelqcznik zalqczany poziomem cieczy .quick break -wylqcznik migowy .power auto..autotransformer . trial time delay -zwloka czasowa time lag -zwloka czasowa time relay -przekaznik czasowy with dropout delay .touch .limit -wylqcznik krancowy -off -wylqczaC . niedostateczne obciqzenie volt (V) -wolt voltage controller oscillator (VCO) -generator przestrajany napigciowo voltage -napiecie .varistor -warystorowy uklad tlumiqcy - switch -lqcznik. centralka telefoniczna .zwoj (sprqiyny.styk Slizgowy socket -gniazdko wtykowe.wlqcznik over -przelqczak ."on" .listwa zaciskowa -voltage . rozdzielnia. akumulatora) under load -pod obciQeniem underloading -niedociqzenie."off' switch -wylqcznik on -wlqczaC . zalqczany temperaturq - - - - - - switchover -przelqczaC terminal -koncowka.RC . przez grodi) supply -zasilanie (elektryczne) (to) supply .short cirquit -lqcznik zwarciowy .rated --- - CY .napigcie na zaciskach termocouple -termopara test -pr6ba load .dlawik .statek o napgdzie turbo-elektrycznym turn . listwa zaciskowa -box .znamionowa zdolnoSC wylqczania zwarcia (to) -zwieraC. zalqczany cihnieniem (presostat) -temperature actuated -p.toggle -przelqcznik migowy .silnik bocznikowy slider .breaking capacity .pneumatic -pneumatyczny m.asymmetrical terminal .bidirectional . przel. oprawka solenoid valve -zawor elektromagnetyczny strand -iyla kabla stuffing tube -dlawnica rurowa (uszczelniajg ca przejScie kabla np.przekainik z opoinionym opadaniem zwory --with pick-up delay -przekaznik z opoznionym przyciaganiem zwory timer -regulator czasowy timer modul -modul czasowy .current -przekladnik prqdowy .

-~----twatt meters for generator load control/ watomierze sterowania obciqzeniem prqdnic automatic loading and unloading push buttons/przyciski automatycznej vnchronizacji i roziqczania prqdnic ontrol switches for breaker/ control/ przeiqczniki steroania wyiqcznikami prqdnic governor control switches/ / przeiqczniki sterowania regulatorem obrotow spring-loaded control' switches/ przeiqczniki kontrolne z samoczynnym powrotem 1I E m m $j f ' I[Il Em m iJJ Lm--.---.m m m m 1 I I alarm indicating lamps/ lampki alarmowe freiuency meters/ cz~stoSciomierz synchronoscope/ synchronoskop synchronisation lamps/ lampki synchronizujqce -control switched przeiqczniki sterowania - main switchboard - . przelqcznik ciinieniowy wylqcznik limit switch/ photoelectric sensor/ Sezpieczeristwa wyiqcznik kraricowy czujnik fotoelektryczny voltmeter/ woltomierz programmable logic pilot lamp/ lampka pushbutton/ wskainikowa przycisk controller (PLC)/ programowalny sterownik logiczny selector switch/ przeiqcznik obrotowy proximity sensor/ elektromagnetyczny czujnik zbIiieniowj r.5. ENGINE ROOM f Switchboard and elements tablica rozdzielcza ijej element' 10 przeznaczenia przekainik test probe/ 'erminaN stycznik z canymi pressure switch presostat.

przewody polqczeniowe.medium . SILOWNIA .Wattmeter -watomierz mi napigia wandering lead -kablowka.-przepiecie .runs -tor kablowy.wzglgdna zmiana n.change -zmiana napiecia -woltomierz . na lampy) .iwiatla statkowe mast head light .day signalling light/ lampa sygnalizacyjna mast-top Morse signalling Morse lamp signallins key/ klucz do sygnali:argo light.interval odstep czasu pomiedzy zmiana. wiring okablowanie.surge -udar napieciowy - -three phase balanced system -symetryczny uklad napigC troj fazowych variation . uzwojenie ... pracy -way -tor przewodow kablowych relative .-napipcie udarowe wire .guard .inductor ..drut .change . lampa kablowa ..Swiatlo masztowe marine floodlighting Aldis .low.drop spadek napigcia winding uzwojenie. nawijanie excess .rapid .dip -zapad napiecia wattmeter -watomierz .cewka.- ..Srednie napigcie live .cewka z odczepami impulse . oprzewodowanie (np. lqcznik (w akumulatorze) Ship's lights .controller oscillator -generator przestrojony Ward-Leonard system -uklad Ward-Leonarnapigciowo da (prqdnica-silnik) .fluctuation -wahania napiecia -with tappings .zmiana napiqcia - - urzqdzenia). przewody montaiowe yoke .oslona druciana (np. cluster/ iwiatlo ladunkowe .niskie napiecie .znamionowe n. voltmeter-wat (W) watt (W) .mostek. c i a przewodow rated operational .change szybka zmiana napiecia . - 5.characteristic -charakterystyka zmiany n.-przewod pod napieciem .

ENGINE ROOM f .5.

ciinienie alarmowe signal .sterowanie automatycme system .sterowanie programowe -quantity -wielkoSk sterujqca request .open loop .system .zezwolenie na zamknigcie wylqcznika closing pulse transmitter-uklad przekazywania impulsu zalqczajqcego cluster .regulacja obciqzenia.step-by-step . kontrola obciqienia loop . alarmow).electronic -regulator elektroniczny .sequential .potwierdzenie (np.sterowanie w pqtli zarnknietej.centrala manewrowo-kontrolna .constraints of .common alarm zbiorczy.diwignia sterujqca .closed loop control .tablica kontrolna.sygnal alarmu switch -wlqcznik alarmu system -instalacja alarmowa analogue inputloutput .sterowanie skokowe system -uklad sterowania.go out of -wymkn$ sig spod kontroli input -wejicie sterujqce lever .sygnal sterujqcy .follow-up .schemat blokowy (urzqdzenia) bridge control .element bimetaliczny.pulpit kontrolny. t.digital . sygnal alarmowy .load . (regulacji) mode .(to) acknowledge -potwierdzib alarm actuate -uruchomik (wlqczyk) alarm -bell .system automatycznej regulacji -remote control system -automatyczny uklad zdalnego sterowania start valve .automatyzacja pelna .element sterujqcy error -uchyb regulacji .glowny uklad s. regulacja -board -tablica sterownicza. regulowak controllability .sterowanie elektronicme -element .sterowanie nad@ne gear -uklad sterowania .partial .sterowanie. wywolany przez jeden z kilku czujnikow .. zaakceptowak acknowledgement .sterowanie (np. czujka bimetaliczna block diagram .zaklocenie sterowania .master .zqdanie przekazania sterowania room .obwod kontrolny .alarm wachtowy device .deadman .t ~ y b sterowania .sterowanie bezpoirednie disturbance .ograniczenie sterowania desk -pulpit sterowniczy .direct .analog to digital (ADC) -przetwornik analogowo-cyfrowy computer control -sterowanie komputerowe - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - . regulacja console . regulacja alarm -alarm.urzqdzenie alarmowe .(to) accept -przyjq6 alarm .sterowalnoSk controller . wiqzka .sterowanie cyfrowe .pre-set -nastawa.Sruba regulacyjna adjustment -nastawianie.uklad sterowania zarnkniety . silnikiem glownym) z mostka system .grupa (np.uklad automatyczny sterowany komputerem control .samoczynny zawor rozruchowy automation -automatyzacja .analogowe wejScie1 wyjScie automatic -automatyczny control .Control and automation sterowanie i automatyka accept -przyjqk. alarmu) actuator -urzqdzenie wykonawcze adjust -nastawiak.self tuning -regulator samonastrajalny converter -przetwornik.false -alarm falszywy -hooter -buczek alarmowy pressure .czqiciowa automatyzacja automatization-automatyzacja bi-metalic element .sterowanie sekwencyjne -signal .static system -bezstykowy uklad sterowniczy .program .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy . uklad regulacji -valve .s.sterownik .full .electronic . regulacja wstqpna .uklad sterowania z mostka closed loop -zamkniqta pqtla. konwertor . obwod closing permission .sterowanie rgczne . sterownicza .zawor sterujqcy (to) control .manual . w ukladzie otwartym panel . pulpit sterowniczy . t.sterowak. kontrolna circuit . regulowak adjusting screw .

blowers failure/ uszkodzenie dmuchaw pomocniczych shut down active/ "awalyjny stop" zalqczony slow down active/ awaryjne zmniejszanie obrotow uaktywnione overspeed/ przekroczenie maks)~malnychobrotdw start air pressure/ cisnienie powietrza s t a r t o w e g o l command rpm/ obroty nastawione engine rpm/ chief rpm limit/ ogranicznik obrotow maksymalnych critical sveed setuointl 'obrot6w. ENGINE ROOM Engine room control system .1 potwierdzenie alarmu commis.5. kry ycznych shaft generator in service/ prqdnica walowa wlqczona engine critical speed/ krytyene obrory silnika output limited/ ograniczenie mocy maksymalnej wolne obracanie praca iobroty) morskie z niskq emisjq NOx sound oj7 uylqczenie ~jgnalizacjiaku~@cznej alarm ackn.system sterowania silowni slow down not cancellable/ zwalnianie niekasowalne I shut down not cancellable/ zatrzymywanie awayjne niekasowalne\ shut down cancellable/ zatrzymywanie awaryjne kasowalne slow down cancellable/ awaryjne zmniejszanie obrotdw A start interlocW blokada startu remote control failure/ awaria ukladu zdalnego sterowania / urning gear engaged/ bracarka walu wlqczona slow turning failure/ awaria systemu wolnego obracania start air pressure low/ niskie ciinienie powietrza startowego all aux. shut down/ zatrzymanie cancel speed program/ ominiqcie programu ~'zrostu obrotdw 1 ' (11 \nie eg n engine room contra// sthd bridge wing/ sterowanie : prawego skrzj~dlamostka \ 'bridge control/ sterowanie z mostka . lock/ hlokada zmiany/ stano~l?skasterousania lamp tesr/ kontmla lanipek wskainikonych / slow down/ zwolnienie.

obciqienie robocze manual -rpczny -control -sterowanie rpczne.level . nadzor desk -pulpit urzqdzen kontrolnych .czujka temperaturowa dial-gauge .NAND .sprzpzenie zwrotne linkage . tyrystora) -AND -b.liquid crystal (LCD) -wykwietlacz cieklokrystalicmy module .NOT (NEGATER) .czujka .monostable -przerzutnik monostabilny . SILOWNIA cycle .diwignia sterowania rpcznego selector -przelqcznik rpczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rgczne-automatyczne monitoring -kontrola.sygnal alarmowy -switch -wylqcznik awaryjny. informacje logger -rejestrator danych (np. dzialanie. koncowka.sterowanie cyfrowe speed sensor .remote unit .sygnalizacja uszkodzenia .AND with negated output -bramka typu negacja . monitor .working . regulacja rpczna lever .bramka typu MODULO 2 (nierownowainoSC) .dioda elektroluminescencyjna load -obcieenie control . czujka .cycle of cykl operacji operational readiness .zdalny panel kontrolny system -uklad kontrolny unit -panel kontrolny operating -operacyjny -gear -mechanizm zdalnego zamykania (drzwi wodoszczelnych.detecting .sygnal wyjSciowy regulatora cyfrowego flip-flop -przerzutnik function select -wybor funkcji - - - - - - - - - - - gate -bramka (np.RS bistable .mean time between -s (MTBF) -Sredni okres migdzyawaryjny feedback .obwod scalony -monitoring and control system -zintegrowany system nadzoru i sterowania monitoring and system .cykl data . urzqdzenia) - - - - - - - -- - - -- . typu I (iloczynu logicznego) . zatrzymywania silnika glownego) signal .sprzgzenie zwrotne mechaniczne flash .tablica alarmowa silnika -diagnostic system -uklad diagnostyczny silnika failure -blqd. zaworow itd.system operacyjny operation . zakonczenie --position switch -wylqcznik krancowy engine . sterowanie rgcznei automatyczne) system .peha prgdkoSC awaryjna governor -regulator bezpieczenstwa -overload -przeciqzenie awaryjne -stop -ogranicmik. wylqcmik bezpieczenstwa stop .silnik alarm panel .kontrola obciqzenia .cyfrowy czujnik prgdkosci obrotowej display -wyhwietlacz. uszkodzenie.modul wykwietlacza element -czgSC skladowa -delay -with specified dely time -uklad op6zniajqcy z opoinieniem ustawialnym . awaria indication .elementy regulacji i sterowania . praca operation -operowanie.dane.5.exclusive OR .) mode .bramka negujqca input information -informacja wejiciowa input/output (Vo) -wejScieiwyjScie integrated -zintegrowany circuit (IC) . kierowanie (pracq urzqdzenia) controls . stan zagrozenia full speed -. pokrptlo knock-off -wylqcznik samoczynny latch -przerzutnik z pamipciq -input -wejScie zatrzaskowe light emitting diode (LED) .czujnik zegarowy digital -cyfrowy control . sterowanie.funkcjonowanie.bramka typu negacja . wylqcznik bezpieczenstw a end .koniec.czujnik poziomu -resistance temperature (RTD) -czujnik termorezystancyjny .temperature .stan awarii.przerzutnik bistabilny typu RS emergency .zintegrowany system nadzoru key pad -panel przyciskow operacyjnych klaxon horn -buczek alarmowy knob -galka.manewr6w) detector .tryb pracy (np.gotowoSC operacyjna (np.przycisk awaryjnego (np.czujnik.

engine control room display unit/ monitor ....konsola telegrafu na stanowisku Iokalnym - - - ship performance monitoring .1 control room panel ....................kontrola osiqgdw statku bridge mostek display unit/ monitor ship speed/ predkoit statku wind speed and direction/ predkoit i kierunek wiatru G%?c-- ..panel w CMK I relay panel panel przekainikowy v main engine silnik gldwny engine side control console telegraph ...centrala manewro- 1 t fuel Pow/ przepiyw paliwa fuel temperature/ temperatura paliwa shaft power sensor/ czujnik mocy nu wale ....

zdalne sterowanie speed adjustment -zdalne nastawianie prcdkoSci obrotowej remotely controlled -zdalnie sterowany safety cut-out -wylqcznik bezpieczenstwa safety device .measure . rejestr recorder .oscylacja. presostat gauge .urzqdzenie zabezpieczajqce.measure.fotokomorka photosensor -fotokomorka pickup -przetwornik.heat .sygnal .czujnik drgan servo-mechanism -senvomechanizm servomotor -senvomotor.czujnik ciinienia oleju .working . czas ustalania signal . temperatury . zabezpieczenie self-acting -samoczynny.vibration pick-up . tablica wskaznikowa photocell .regulacja ciinienia.sygnal uruchamiajqcy.samoustawny self-check .samoczynne sprawdzanie sic self-cleaning -samooczyszczajqce sic filter .emergency sygnal alarmowy - - --- -- - - - - - - - - . ustalony pressostat .c. cy) stale ciinienie .zapis.signal .rozklad ciinien drop . obiekt regulowany preset -zadany. wskazania urzqdzen recording instrument -urzqdzenie rejestrujqce regulator .temperature .alarm . plan controller .informacja na wyjiciu .regulacja poirednia - - - - - - - - - - - relay -przekaznik (to) relay -przekazywak reliability .czujnik kontrolujqcy (utrzymuja.urzqdzenie redukujqce c.actuating .oil pressure . telegrafu maszynowego) oscillation . czujka point . transformer -przetwornik ciinienia vessel -butla (zbiornik) ciinieniowa .manometr head .sterowanie sekwencyjne sequential processing-przetwarzanie sekwencyjne sequential start .samonastawny self-aligning . wybieranie device -urzqdzenie nastawcze.przeregulowak (przekroczyk nastawc dopuszczalnri) panel -plyta (czolowa). regulatorze.czujnik ciepla . urzqdzenia) order logger -rejestrator polecen (np.presostat wysokiego ciinienia pressure .high pressure control .ciinienie autotransformer -przetwornik cihnienia distribution .czas regulacji.tablica kontrolna.ciinienie robocze processing (of data) .sygnal alarmowy .input -wejiciowy czujnik pomiarowy . SILOWNIA operational safety .obrobka (danych) processor -procesor program (programme) -program. tablica .wysokoik ciinienia (slupa cieczy) monitoring . senvomotor -time . czujniku) setting -nastawianie.czujnik temperaturowy .pressure pick-up .start sekwencyjny set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu. przyrzqd rejestmjqcy dane.bezpieczenstwo eksploatacyjne (np.rejestrator.spadek ciinienia alarm -alarmowy sygnalizator ciSnienia control . nastawiajqcy . pewnoik (dzialania) remote -zdalny control .sygnal wyjiciowy (to) overshoot .kontrola ciinienia element -czujnik manometryczny reducing station .sterowanie automatyczne self tuning regulator .czujnik ciinienia .regulator programowy record .telltale . automatyczny self-adjusting .regulator samonastraj alny semi-automatic -pblautomatyczny sensor .niezawodnoik.regulator regulation -regulacja .samozamykajqcy sic cock -kurek samozamykajqcy sie door .stacja redukcji ciinienia -reducing unit .punkt podlqczenia czujki plant -urzqdzenie.intermediate .czujnik pomiarowy .czujniki pomiarowe .drzwi samozamykajqce sic self-steering .-- . silownik sequence -kolejnoik. zaprogramowany.5. sekwencja control . wahanie output -wyjicie device -urzqdzenie wyjiciowe information .temperature . p.filtr samooczyszczajqcy sic self-closing .

transient .system pneumatycmy switch -wlqcznik.on-.bezwachtowy. terminal termel -termoelement thermoregulators -termoregulatory time . bez obslugi czlowieka engine room .level .regulator prqdkoki obrotowej speeder spring .end-position . obroty robocze - - - - - - -- - - .fall . ENGINE ROOM .selsyn nadajnik -receiver .pressure .-wlqcznik - - - - - - - - iqcznika) pressure -presostat .float . przeiqcznik .emergency -wyiqcznik bezpieczenstwa .czas .selsyn odbiornik synchronism -synchronizm synchronizer .neutral position -pozycja neutralna .system.master -wlqcznik gl6wny . sygnal - .synchronizator system .sygnalizacja zakonczenia.czas narastania w stanie nieustalonym trace -wykres rejestratora (np.sygnalizacja akustyczna speed governor .czas narastania .spreiyna nastawna regulatora predkohci obrotowej switching time .czujnik plywakowy poziomu wody .spadek temperatury -rise -wzrost temperatury terminal -urzqdzenie koncowe. uklad.spring-loaded -wylqcznik spr@ynowy tachometer -tachometr.silownia bezwachtowa working speed -predkohk robocza. instalacja -pneumatic .5.off -wylqcznik .sygnal odniesienia -relay -przekainik sygnaiowy -warning .selsyn transformatorowy generator . manewrow.kontrola temperatury detector -wskaznik temperatury fall .wylqcznik krancowy .selsyn -control selsyn . wylqcznik.reference .limit -wylqcznik krancowy .czujnik poziomu progowy .rise .czas przelqczania synchro . prcdkohciomierz drive gear -naped tachometru telemotor -telemotor --gear -urzqdzenie telemotoryczne system .przetwornik cihnienia trip -wylqcznik samoczynny setting -nastawa wyzwalacza unmanned .ending . temperatur) transducer -przetwornik .off position -polozenie spoczynkowe (prze- zakonczenia light -lampka sygnalowa processing unit (SPU) -jednostka przetwarzania danych .czas opadania .system telemotoryczny temperature -temperatura control .sygnal ostrzegawczy sound signalling .

SILOWNIA 3 Refrigerating unit -parts agregat chlodniczy .cz&i cylinder valve/ zawor butli kainik ciinienia locknut/ nakrqtka zabezpieczajqca z tworzywa Mylar -olnierz enclosing tube collar/ tulei szczelniajqcy i kotpak piston/ tloczek* top return spring/ gorna sprczyna powrotn 1 bottom return sprin dolna sprgiyna powrot filter/ filtr .5.zawdr sterujqcy ssaniem suction modulation valve .

spreiarka tlokowa @ e e cylinder head gasket/ uszczelka giowicy cylindra discharge valve screw and lockwasher/ Sruba mocujqca zawor tloczny z podkiadkq zabezpieczajqcq discharge valve stop/ ogranicznik zaworu tiocznego 0 @ valve plate gasket/ uszczelka ply@ zaworowej oil pump and bearing head giowica lo.5. ENGINE ROOM Reciprocating compressor .&skowa r pompy olejowej rzewdd ssania oleju oil pressure relief va zawdr przelewouy o .

system chlodzenia -tower -wieza chlodnicza .5.- -- - - - - - .pre-.urzqdzenie chlodnicze .dochlodzenie system .chlodzenie wentylatorowe .OC.chlodzenie przeponowe .szybkie schladzanie .chlodzenie solankowe tank .vacuum .urzqdzenie chlodnicze sprqzarkowe condenser (type) ..szybkie schladzanie coil -wqzownica .stopier'i dehumidifier .czynnik chlodzqcy coil -wqzownica chlodzqca down .Sciana sitowa tubes .skraplacz piaszczowy .skraplacz chlodzony powietrzem evaporator .osuszacz.water-cooled .sub. tloczenie duct -przewod zasilajqcy. kana1 tloczny - - - .chlodzik.nadmuch brine .wgzownica obiegu zamkniqtego -cooling wqzownica systemu chlodzqcego .absorbcja -refrigerating plant -(chlodniczy) agregat absorbcyjny -unit .quick .suction -komora ssania charging connection .wylqcznik wentylatora skraplacza -pot .oddzielacz kropel (to) defrost .skraplacz .chlodnictwo absorbs . SILOWNIA Refrigeration .schladzanie -plant -urzqdzenia chlodnicze.polqczenie do uzupelniania czynnika chlodniczego chiller .skraplacz chlodzony wodq condenser (elements) -czgSci skraplacza - - - -- - - - - -condenser pressure control (CPC) -sterowanie ciinienia skraplacza condenser pressure transducer (CPT) -przetwornik ciinienia skraplacza -control transformer (CT) -transformator sterowania defrost termination sensor (DTS) .odmrazanie heater -podgrzewacz odszraniajqcy room -rozmrazalnia degree (deg. OF) .fore.chlodnica chilling .closed coil system .chlorek wapnia chamber -komora ..awarjjny wylqcznik ominiqcia automatycznego programu chlodzenia cooling .air cooled . woda morska cooler .wstepne schladzanie .filtr absorbcyjny absorption refrigerator -chlodziarka absorbcyjna absorption .analizator blower section . odwilzacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz de-icer -odladzacz de-icing -odladzanie delivery .zasilanie..finned -wqzownica ozebrowana .chlodnica .chlodzenie agent .odmrazak defrosting .cupro-nickel -wqzowica miedzio-niklowa .schladzanie .solanka.rapid .still air chlodzenie grawitacyjnym ruchem powietrza plant .czujnik stanu rozmraiania fan switch (CFS) .fan .chlodzenie wstqpne -jacket .chlodnica solanki cooling .przetwornik ciinienia skraplacza .odwadniacz shell -plaszcz skraplacza -tube sheet .absorbowak absorbent filter . maszynownia chlodnicza . studzik coolant -czynnik chlodzqcy cooler .chlodzenie prozniowe deflector .pre.sprqzanie refrigerating plant .pressure -komora cihieniowa .(chlodniczy) agregat absorbcyjny air-cooled cargo -ladunek chlodzony powietrzem analyzer .emergency bypass switch .heating -wgzownica systemu grzewczego compression .(typ) skraplacza .shell .zbiornik solanki calcium chloride .rurki contact icing -zarnrazanie kontaktowe (to) cool .tube -rurowy skraplacz ..odparowywacz pressure transducer .wstwne schladzanie (ladowni przed przyjqciem ladunku) .

niskoprofilowa z~bata f valve cap screw/ Sruba mocujqca zawdr suction valve/ zawdr ssqcy 1 rurka pohoru oleju 1 . Sruby mocujqce (dolnq panewke) suction strainer Motor end cover uszczelka zaworu Sruhy i podkladki fil .Compressor -sprgiarka relief valve/ oil pump and bearing/ oil pump and bearing head/ glowica pompy valve plate pfyta zaworowa low profile gear oil pump .

np.flooded .snap .freon 11 (gaz chlodniczy) heat .szron .odwadniacz czynnika cieklego pre-cooler . chlodnictwo capacity -wydajnoiC chlodzenia .czqlC wentylacyjna filter-drier -filtr osuszajqcy float -plywak . wydajnolC chlodnicza coil -wqzownica chlodz~ca machine .cieplo exchanger -wymiennik ciepla .gaz .system chlodniczy (ekspansyjny) -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - . solanka) refrigerate .dwutlenek .schladzanie wstqpne rate of air circulation .slow -powolne zamraianie .punkt zamraiania .podgrzewacz wqzownicy (do odladzania parownika) .samochod-chlodnia refrigerating.amoniak .quick .chlodniczy.presostat r6znicowy equalizing line -przewod wyrownawczy evaporate -parowak evaporation -odparowanie evaporator -wyparownik.chlodzenie.sprzqt zamrazalniczy -point .dry .zbiornik plynu state .folia insulation .ladunek chlodzony container .parownik zalany fan section .schladzalnia.freon .czynnik mrozqcy freezer -zamrazarka capacity -pojernnolk zamrazalnicza .low side .czynnik chlodniczy condensing coil . parownik coil -wqzownica parownika heater .szybkie zamrazanie .fluorinated .czynnik chlodniczy . schladzaC refrigerated .dioxide .dwutlenek wqgla .zespol urzdzen chlodniczych -unit -agregat chlodniczy (np.difluorodichloromethane -freon 12 (dwufluorodwuchlorometan) .accumulation of .ladownia chlodzona stores .high side -plywak wysokiego poziomu .komora chlodnicza plant .monofluorotrichloromethane .secondary .izolacja z folii forecooler .skraplarka -plant .chlodnica wstqma freezant .marine .chlodzony cargo . SILOWNIA differential pressure control .chlodzik.chlodnia prowiantowa unit -kontener chlodzony vehicle .5.suchy parownik .dochladzacz czynnika cieklego medium -czynnik .szybkie zamarzanie .rapid .pojemnolC chlodni. zamrazanie chamber -komora zamraialnicza cycle -cykl zamraialniczy equipment .oszranianie gas . chlo-transmitting dziwo pre-cooler .distributing .plywak niskiego poziomu foil .carbon dioxide .difluoromonochloromethane-fkeon 22 (dwufluorodwuchlorometan) .urzqdzenie chlodnicze room -pomieszczenie chlodnicze store .ammonia .skraplacz (wqzownica do skraplania czynnika) .wstqpna chlodnica plynu -receiver .latent .mrozenie szybkie frost .freon .cieplo utajone of freezing . przedchlodnia pre-cooling . na kontenerze) refrigeration .chlodziwo czynnik polredniczqcy.cieplo zamarzania .chlodnia prowiantowa refreezing -ponowne zamrazanie refrigerant .chlodzik chamber .chlodziwo (chlodniczy czynnik polredniczqcy.iloiC cyrkulacji powietrza rectifier -wykraplacz reefer .chlodnictwo okrqtowe plant .zespol urzqdzen chlodniczych refrigeration system (expansion) .contact -zamrazarka kontaktowa (wielkoplytowa) freezing -zamarzanie. chlodzqcy capacity .kontener chlodzony -hold .freon .of respiration -cieplo oddychania intermediate plate -plytka poirednia liquid -ciecz line drier .stan (skupienia) cieczy subcooler .

wlaiciwa (chlodnicza) wydajno6C obj@o6ciowa thermal relay -przekaznik cieplny thermocouple -termopara thermodynamics -termodynamika thermometer -termometr thermoregulator -regulator temperatury.czujnik temperatury powietrza chlodzqcego shaft seal cover -pokrywa uszczelnienia walu splash lubricated -smarowanie rozbryzgowe spray brine system .schlodzenia . przepona bezpieczehstwa sea brine .indirect ..dielectric -rozmrazanie diaelektryczne .direct .electrical resistance -rozmrazanie prqdem elektrycznym thaw room -przedchlodnia.czujnik (temperatury) otoczenia . ENGINE ROOM .rozmrazanie -off process -rozmrazanie .woda box -przestrzeti wodna eliminator .thawing .defrost termination czujnik stanu rozmrozenia .czujnik temperatury powrotu rejestratora -return temperature (RTS) -czujnik temperatury powietrza powracajqcego .solanka z wody morskiej sensor .-pokredni syst.-bezpoiredni syst.heater termination .ambient (AMBS) .sub-freezing -temperatura ponizej punktu zamarzania .odwadniacz -pan -wanienka wodna (pod wyparownikiem) - - - - - - - - - .czujnik ..sterowanie termostatem water .chlodzenie natryskiem solanki spray pump -pompa smarowania rozbryzgowego strong mixture -bogaty roztwor suction channel .termostat stanu podgrzewacza thermostatic control.ambient -temperatura otoczenia - - - - freezing -temperatura zamarzania saturation .return recorder (RRC) .schladzania -- rupture disc .kana1 ssawny temperature -temperatura .membrana.temperatura nasycenia . rozmraialnia theoretical volumetric output .temperatura rozmrazania thawing .supply temperature (STS) . termoregulator thermostat -termostat .5.

odcinajqcy A top cover pokrywa gbrna gasket for top cover/ szuszczelk polnyuy gornej zwrotna zaworu ssqcego earrng cover at shafi en pokrywa toiyska na koricowce watu gasket for side cover/ uszczelka pokrywy boczngj main hearing bushing/ ewka foiyska gldwnego magnetyczne unalogowy panel sterowania pokrywa wodna or1 charging valve/ water cover- gasket for water cover/ uszczelka pokrywy wodnej source: Suhroe.wersja chlodzona wodq gasket for end cover/ e l k pokrywy koricowej dust strainer/ gasket f o r water cover/ s z c z e l k a pokrywy wodnej piston pin/ sworzeri tloka I discharge stop valve zawbr ttoczno . Aarhus uszczelka pokrywy koricowej ua~c~t-mu punrywy nurrcuwg .d cover - Reciprocating compressor -sprgiarka tlokowa water cooled version .

casing cover/ pokiywu ?butJ-. bearing head gasket/ uszczelka gfowicy loiyskow<j earing heud casing/ hudowa gtowicy ioiyskowej zawdr suwako .witch base plate/ main rotor casing/ giowna obudowa wirniku seal cover gasket/ uszczelka poktywy uszczelniajqcej nszczelniujqcej" " ..nce piston sleave/ ka tloka rdwnowaiqcego Screw compressor -sprgiarka Srubowa lnierz strony ssycej sucction cover pokrywa strony ssqcej micros.

York Rrfr~gcr(~rion.nienia sourer.su.(.Condensing unit -zespdl skraplajqcy compressor/ sight glass (oil)/ szklo discharge isolating valve/ zawdr odcinajqcy stmny ttocznej oil d@erential pressure switch/ presostat roznicowy igh pressure switch/ resostat wysokiego ciinienia podgrzewacz (oleju) w skrzyni korbowej sea wylot u filtr - refrigerantjlter .drier/ o.szacz czynnika ch/odzqcego refrigerant charging valbe/ zawdr uzupehiania czynnika chlodzqcego ' LP switch/ wytqcznik niskiego ci. Morinr .

zbiorniki powietrza atmosphere (atm) .globe type .back-pressure -zaw6r przeciwcihieniowy .zawor rozprqzny .niskie ciinienie -mean effective .rotary .high (HPS) -pr..head -wysokoiC ciinienia (slupa cieczy) .zaw6r odpowietrzajqcy zawor rozprqzny szyb-quench expansion kiego schladzania .suction solenoid ..low (LP) .presostat niskiego ciSnienia manometr -manometr pounds per square inch (psi) .spr.rozprqzny zaw6r przegrzania .elektromagnetyczny zawor ssqcy .thermostatic exp. agregat hermetyczny .sealed -unit .zawor rozprqzny typu kapilarnego .tongue .expansion control . przeciwcihienie (przed sprqzarkq chlodniczil) below atmospheric -podciinienie distribution .zawor kulowy .manometr .ciinienie najwyzsze readings .expansion capillary type .5.solenoid .zawor odcinajqcy przed zaworem rozprqznym .king . powietrza startowego .hand expansion -rgczny zawor rozprqzny .discharge service .rozklad ciinien drop .atmosfera (jednostka) compress -sprqzaC compressed air system .cisnienie powietrza startowego vessel .cii.centrifugal .float .nadcihienie .zawor odciqzony . ENGINE ROOM Compressors and pressure spreiarki i cihienie air receivers -zbiornik powietrza air bottles .modulacyjny zawor ssania .presostat r6znicowy pressure -cisnienie above atmospheric .modulacyjny zawor ssania .gauge .non-return .sprqzarka awaryjna .suction side of .nadcihienie .starting air .expansion -z. wysokoP'&Y low pressure control .high .zawor elektromagnetyczny .emergency .strona ssqca kompresora cylinder .suction modulation . wysokiego cihienia -water (WPS) -presostat ciinienia wody superpressure -ciinienie bardzo wysokie vacuum -pr6znia gauge -wacuometr .spr..booster .zbiornik cihieniowy - - - - - - - - - - - - - - - - - high-pressure -wysokociinieniowy.Schrader -zaw6r Schradera (zawor otwierajqcy sig pod naciskiem zewnqtrznym) . rozPKAY --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - . wsteczne.rotar sliding vane .spr.reciprocating .sprgzarka czolowa . rozprqzny (ekspansyjny) .wysoka prbznia valve -zawor . butla.funtow na cal kwadratowy (jednostka cihienia) pressure switch -presostat .cylinder.system powietrza sprqzonego compression -sprqzanie compressor -sprqzarka .back-.excess .sprqzarka rotacyjna z lopatkami Slizgowymi .at constant -pod stalym ciknieniem .purge .termostatyczny z.sucction modulation (SMV) .zawor zwrotny .zawor plywakowy . walec differential pressure control . uzyteczne -peak .sprqzarka rotacyjna .constant pressure -zawor stalocihieniowy .expansion superheat .ciinienie graniczne .starting air .balanced . powietrza roboczego .suction solenoid (SSV) -elektromagnetyczny zawor ssania . tloczqcy sprqzarki .Srednie cii.stycmik sprqzarki -crankcase heater (CCH) -podgrzewacz skrzyni korbowej sprqzarki .sprgzarka odirodkowa contactor (CC) .service air .limit .spadek ciinienia .z.zawor plytkowy .sprqzarka wyporowa .odczyty cihienia .high (HP) -wysokie ciinienie .

chiodnica wstqna supply air fan/ wentylator nadmuchowy bathroom/ distribution s e c t i o w a z i e n k a sekcja rozdziaiu kabina powietrza air conditioning unit szafa klimatyzacyjna air discharge grill/ pressure gauge switch/ okiego ciinienia nia skraplacz skrzynka poiqczeniowa .powietrza mixing section/ sekcja mieszania preheatedair cooler/ podgrzewacz.Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja discharge/ vylot powietrza lir exhaust air fan/ wentylator wyciqgowy exhaust air section/ ekcja wyciqgu supply air duct/przewdd nadmuchu.

nawiewnik .vacuum -wentylator wyciagowy mushroom head -glowica wentylatora grzybkowego (to) ventilate .5.supply -wentylacja nawiewowa -system . przewietrzak.chlodzenie wentylatorowe - - - --- - - - .wietrzyC.p.induced draught -wentylator wyciagowy .system wentylacji ventilator -wentylator.mechanical -wentylacja mechaniczna -panel -klapa wentylacyjna .skraplacz klimatyzacji --system .recirculated -p. otaczajqce casing --.kana1 wentylacyjny cleaner .urzqdzenie klimatyzacyjne condensing moisture -wilgoC kondensacyjna cowl .intake .osuszacz exhaust -wycislg (powietrza) duct -przewod wentylacji wyciagowej -fan -wentylator wentylacji wycislgowej -pipe -przewod wentylacji wycislgowej ventilation -wentylacja wycislgowa exhaust vent -wentylator wycicgowy fan -wentylator .electrical driven air -powietrze ambient .filtr powietrza conditioned -klimatyzowany conditioning -klimatyzacja . wywiewnik trunk -przewod nawiewnika -turning gear -mechanizm obracajqcy nawiewnik . osuszanie dehydration -odwadnianie dryer . obiegowe -trunk -kanal wentylacyjny air conditioning -klimatyzacja compressor .agregat klimatyzacyjny conditioning unit .out-take wentylator wycislgowy. wentylowanie.wentylator napqdzany elektrycznie .axial flow -wentylator osiowy cooling .glowica nawiewnika dehumidification-odwilzanie.exhaust -wentylator wycislgowy . spust ciknienia - - - - - - -- .sprqzarka klimatyzacji condenser .system klimatyzacji -unit . przewietrzanie duct -przewod wentylacyjny . ENGINE ROOM Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja - .uptake -wentylator wyciagowy venting -odpowietrzanie. wentylowaC ventilating -wentylacyjny fan -wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny ventilation -wentylacja. wywietrznik. nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora cover -pokrowiec wentylatora cowl -glowica wentylatora .mushroom -wentylator grzybkowy .

SILOWNIA Engine overhauls and repairs przeglqdy i naprawy maszyn admissible (range) -zakres dopuszczalny allowance .przewidywany czas eksploatacji. awarii. przewidywana tnva1oSC (to) fail .latent -wada ukryta .operating .szczelinomierz close .major .otwory .defekt silnika .instrukcja (np.instrukcja obslugi sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.dokumentacja wyposazenia. rozkaz instruction .niewlaaciwe (wadliwe) dzialanie manhours -roboczogodziny manufacturing defect -wada produkcyjna misalignment -nieliniowoSC ustawienia mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC - - - - - - .dmuchaC blow free .aperture . giqtki fouling -zanieczyszczenie foundation .instrukcja.stycznoSC na powierzchni dotartej lost motion .obsiuga konsenvacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniaC (to) make water -przeciekaC maker -producent malfunction . giqtki flexible shaft -wal elastyczny.Sruba Scieajqca elongation -wydluzenie estimate -oceniaC excessive wear -nadmierne zuiycie expected life .5. wal osiowy.luz maintain -utrzymywak.aligned -otwory ustawione w linii.dopasowanie.internal -uszkodzenie wewnqtrzne fit out -wyposaiyC fit for -przystosowaC (do czegoi). konsenvowaC maintenance .manufacturing -wada produkcyjna defective -wadliwy deflection .obslugi) w formie brosmry .znaczna awaria. zakladaC interchange -wymiana instruction -polecenie.osadnik disengage -rozlqczyk disengaging gear -urzqdzenie zwalniajqce dismountable -zdejmowany distribution -rozklad documentation -dokumentacja . odchylenie. w uiyciu jack .udrozniC breakdown -awaria . giqtkoSC flexible connection . zablokowaC circular -okrrtgly cleaner -Srodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.instalowak.luz.odksztalcenie.zakleszczaC siq jammed -zakleszczony joint -polqczenie. niedzialajqcy install .oS.Srednica otworu dirt trap . pas blow . dokumentacja urzqdzen dowel -korek ustalajqcy. montowaC axle . montaz fixed orifice -kryza stala flap -klapa. o. oczyszczanie .ulec uszkodzeniu. w ruchu inoperative -nieczynny. zawieSC failure -defekt. pokrywa flexibility -elastycznoSt. tolerancja assembly -montaz. ugiq cie detection -wykrywanie diameter -Srednica . zlqcze lapped surface contact . defekt . szkolenie booklet . awaria . otwory zosiowane.czyszczenie plomieniem clearance gauge . giqtkie flexible hose -wqz elastyczny. prowadzqcy drawbolt .engine . do centrowania in operation -w dzialaniu.flame . p6106 belt -taSma.zailepiak otw6r defect -wada. pasujqcy fitted with -wyposaiony w - - - - - - - fitting . utrzymanie (sprawnoSci technicznej) service .excessive -nadmierne tarcie guarantee claims -roszczenie gwarancyjne hand tight -dokrqcony (docirtgniqty)rqcmie holes . duza awaria centering -centrowanie chock -zaklinowaC.polqczenie elastyczne.equipment . polecen in use -wykorzystywany.konserwacja.fundament (urzqdzenia) -plate -plyta fundamentowa friction -tarcie .podnoinik (to) jam .

pulsowanie puncture -przebicie.kontrola czgici zamiennych.odciqk (doplyw) .gorna czgSC perusal -oglgdziny.fair . harmonogram secure -zabezpieczak seizing .owalnoSC (np.czgSC skladowa .obsluga shake -wstrzqs shut-off .kurek odcinajqcy slot . ENGINE ROOM mishandling -niewlahciwa obsluga modular -modularny structure -budowa modulowa off-centre -mimoSrodowy opening -otwor.lista czgici zamiennych .5. wglgbienie.praca .czgSC . zakres prac specification . bez usterek.zuzyta czgSC withstand -wytrzymywaC ---- -. polerowaC precise -precyzyjny. wzery polish -polysk.sekwencja.interchangeable . dokladny pre-ignition -przedwczesny zaplon prepare -przygotowaC pre-specification-wstqpna specyfikacja stoczniowa prevent -zapobiegaC pulsation -pulsacja. kolejnoSC schedule -harmonogram .uszczelniC.spgcznienie metalu wastage .czgSC zamienna -top .wigksza naprawa. norma.graphic .cock . uszczelnienie seam -pgknigcie.bottom . Scieranie .rownomierne zuiycie wear and tear -zuiycie normalne . rysa sequence . zarzqdzanie cz.czgici wzajernnie wymienialne -purchase order @o) .odpornoSC na Scieranie. przeklucie purge -usuwaC (niepozqdanq substancjg) rating plate -tabliczka znamionowa readiness -gotowoSC recess -wngka.extent of .general .grafik. zakleszczenie service .mniejsze naprawy retainer -element ustalajqcy score -wzery na biezni loiyska seal -uszczelka.tloka) overhaul -remont kapitalny .specyfikacja prac (remontowya worn -zuzyC part .szpara (spare) parts -czpSci zamienne control .szlifowanie gniazd zaworow reliable -niezawodny repair -naprawa .zakres napraw .zatarcie (np. zakleszczenie - - - - - - - - - seizure -zatarcie.ubytki spowodowane korozjq wear -zuiycie monitoring -kontrola zuiycia resistance .uniform .zuiywanie sig -parts .walne quality .zakres robot. otwarcie operation'. przeglqd part .extent of . umocniC troubleshooting -wykrywanie usterek unburnt -niespalony unserviceable -niezdatny do uiytku unterside . zakleszczenie seizing-up -zatarcie. powazniejszy remont . dzialanie .spare .minor . na czgiciach zamiennych) tighten . standard -code of practice -przepisy techniczne stress -naprgzenie .interchangeability of -zamiennoSC czgici .non-failure .thermal -naprgzenie termiczne structural damage -uszkodzenia strukturalne tag -etykietka (np.czgSC spodnia upset .formularz zamowienia czghci zamiennych sequential number -numer kolejny formularza zamowienia spring -pgknqC surface -powierzchnia standard -wzorzec. silnika).z.emergency -naprawa dorazna .(system) zarzqdzania czgSciami zamiennymi --inventory list .dzialanie bezawaryjne outflow -wyplyw ovality . ocena wzrokowa pierce -przedziurawik.normalne zuzycie wearing -zuiywanie out .odpornoSC na zuiycie.no-failure . na zuj c i e work .remont. bezawaryjne .czgSC dolna . management . wyzlobienie refacing .major .dz.funkcjonowanie.- - - - -- - - - - . przebiC otwor pitting -korozja wzerowa.component .czgSci nj.

Astronavigation -astronawigacja 246 252 3. Weathering -sztormowanie 17.system Sledzenia drogi 14. Bridge and bridge equipment . Telex command codes and abbreviations -kody i skr6ty teleksowe 20. Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu 13.nawigacja 10.sygnalizacja i sygnaly . ARPA. Directions -kierunki 9. Ice navigation -iegluga w lodach 18. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 11. Coastal navigation and approaches . Radar. Collision Avoidance Regs. Radio & GMDSS communication -lqcznoSf radiowa i GMDSS 19. Track control system . Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i kyrokompas 268 8. Navigation . Electronic navigation aids -elektroniczne urzpdzenia nawigacyjne 258 260 5. -prawo drogi morskiej 15. Ship Handling -manewrowanie statkiem 16. Navigation . Signalling and signals .nawigacja 2. Charts and publications -mapy i publikacje 6.radar i urzpdzenia antykolizyjne 12. EPA . ATA.nawigacja przybrzeina i podejScia 264 7.mostek i jego wyposaienie 4.6.

dwnikowy co-ordinate system uklad wspdlrzednych North celestial pole/ terrestial sphere/ kula demska celestial concave/ sfera (kula) niebieska Greenwich hour angle (GHA)/ Gryniczowski kqt godzinny South celestial pole/ poludniowy biegun niebieski Horizontal co-ordinate system horyzontalny uklad wspdlrzednych 9bsewer's meridian/ horyzont astronomiczny observer's inferior meridian/ dolny niebieski poludnik obsenvatora Nadir/ nadir . NAVIGATION t?elestial I .6.

n.second of the sextant -usunigcie blgdu niepionowokci nieruchomego lusterka sekstantu .aberracja roczna .dwie niejednoczesne linie pozycyjne z jednego c.equal -s method -metoda rownych wysokogci . . r6wnonoc . dopelnienie deklinacji co-latitude .iwit cywilny co-altitude .jednoczesne obsenvacje wysokoici c.tor pozornego ruchu wlasnego Slonca ascending node -wpzel wstepujqcy ascension -wschodzenie. kolo godzinne .true -wysokoik astronomiczna anomaly -anomalia apparent -widoczny.6.kolo.dopelnienie szerokoici geograficznej obsenvatora conjunction -koniunkcja constellation -konstelacja.aberracja dobowa accrue -przyrastak (o poprawce) adjustment -usunipcie blpdu (tu: sekstantu) .t) -rownanie czasu - - - - - - - - - . wznoszenie sip difference -roznica rektascencji astronavigation -astronawigacja astronomical -astronomiczny day .hour . zmierzona sekstan-sextant tem .meridian -poludnik niebieski .autumnal -rownonoc jesienna .odlegloik biegunowa.luk dzienny inequality .equator -rownik niebieski .vernal -rownonoc wiosenna equation of time (eqn.first of the sextant .annular .third adjustment of the sextant .czas astronomiczny triangle -trojkqt biegunowy twiglight .position -kolo p'ozycyjne .aberracja.nierownokk dobowa motion -ruch dzienny parallax -paralaksa dzienna dawn .n.zakmienie slonca .Swit. kolo wysokoici. odchylenie .poprawka indeksu (sekstantu) .horizon -horyzont niebieski .double .sphere sfera niebieska - celestial -niebieski - - - -- - - - - - - chronometer -chronometr (okrgtowy) circle .astronawigacja - - - .astronawigacja abberation .odlegloik widnokrqgu diurnal -dobowv abberation .partial -zakmienie czgiciowe .kolo pozycyjne of right ascension -kolo wzniesienia prostego.zakmienie obrqczkowe .n. pozorny altitude -wysokoik pozorna error -blqd pozorny -horizon -horyzont pozorny.total -zakmienie calkowite ecliptic -ekliptyka equinox -punkt rownonocy.annual .kolo godzinne of equal altitiude -kolo pozycyjne of position .usuwanie blpdow sekstantu (nier6wnolegloici lunetki) almucantar -rownoleinik wysokoici. horyzont nawigacyjny noon -poludnie prawdziwe path of the sun .iwit astronomiczny astronomy -astronomia . .usunipcie b l ~ d u sekstantu na niepionowoik lusterka ruchomego .obnizenie widnokrqgu distance of visible horizon . gwiazdozbior declination -deklinacja dip . .navigation astronawigacja biegun niebieski -pole .simultaneous -s .kolo godzinne of altitude -kolo wierzcholkowe of declination .doba astronomiczna -position line .concave .aberracja dobowa arc .odlegloik zenitalna. almucantar altitude -wysokoik (ciala niebieskiego) correction -poprawka wysokokci c.astronomiczna linia pozycyjna -time .nautical .vertical -kolo wierzcholkowe circumeridian -przypoludnikowy civil twilight .fix -pozycja astronomiczna .index correction (IC) .sfera (kula) niebieska .observed -wysokoik obsenvowana wysokolk c.diurnal .sun . NAWIGACJA Astronavigation .n. okrslg . dopelnienie wysokokci co-declination . brzask eclipse -zakmienie .

NAVIGATION Sun movement Wch S(orlca meridian passage/ kulminacja Slorica upper transit/ height of eye/ wysokoSd oczna obseiwatora / Moon's phases -fazy Ksieiyca IV IZ \ 4 I 11 @ c IV promienie Slorica -sun rays/ III v VI VII VIII waxing moon/ Ksigjc przybierajqcy # waning moon/ Ksigiyc ubywajqcy .r1 6.

side (of the sextant) .punkt rownonocy wiosennej.latitude of a . punkt Barana first point of Libra -punkt rbwnonocy jesiennej galaxy .nadir nautical twilight .rownanie cosinusowe.gwiazda poranna (Wenus) nadir .(astronawigacyjna) metoda wysokoSciowa meridian -poludnik (niebieski) -altitude -wysokohC kulminacyjna (ciala niebieskiego) angle -kqt godzinny distance .line -rownik niebieski -of perpendicularity-blql niepionowoici (lusterka sekstantu) .Droga Mlecma general equatation .Hilaire method .szerokokC z kulminacji sailing .odstqp czasu (pomipdzy kulminacjq a porannq obsenvacjq Slonca) normal latitude .6.inferior -poludnik dolny latitude .of collimation .szerokoSC normalna North Star (Polaris) .n.szerokoSC c.wspolrzpdne ukladu .roznica dlugohci w mierze czasowej .prismatic .personal equation .doba ksipiycowa -month -miesiqc ksipiycowy Marcq St.systematic -blqd systematyczny ex-meridian altitude -wysokohC przypoludnikowa ex-meridian latitude -szerokoSCprzypoludnikowa favourable oposition -wielka opozycja first point of Aries .co-ordinate system . widnokrqg .of instrument -blqd przyrzqdu - equinoctial -rownik niebieski rownikowego .odlegloSC zenitalna w czasie kulminacji meridian passage -przejScie (ciala niebieskiego) przez poludnik -lower--kulminacja dolna (c.linia rownych azymutow local hour angle (LHA) .(roznica pomipdzy pomierzonq i obliczonq odleglokciq zenitalncL) -method -metoda wysokokciowa (okreklania pozycji) iso-azimuth .horyzont obserwatora. horyzont widoczny -plane -plaszczyzna horyzontu hour angle (HA) -kqt godzinny.upper -passage .distance of visible -odlegloSC widnokrw .gwiazda polnocna - - - - - . horizon -horyzont.blqd osobowy .wspohzpdne ukiadu horyzontalnego .(IE) -blqd indeksu .blqd pryzmatycznokci (lusterek sekstantu) .zegluga po poludniku .kulminacja g6ma -zenith distance .personal -blqd osobowy .upper -krawpdi goma line of nodes . zmierzch nautyczny noon interval . kqt czasowy identification of stars -identyfikacjagwiazdy - - - -- - - - - intercept .Swit nautyczny.accidental .-blqd przypadkowy .cialo niebieskie .lower -krawpdi dolna .points -punkty rbwnonocy error -blqd . NAWIGACJA .celstial -horyzont niebieski co-ordinate system.eccentric -blqd ekscentrycmoSci sekstantu index .linia wpzlow local hour angle -miejscowy kqt godzinny local transit -przejkcie ciala niebieskiegoprzez poludnik miejscowy longitude method -metoda dlugohciowa (okreSlania pozycji) lower transit .observer's . Slonca) .observer's .n. Ksipeca.) lunar -ksipiycowy -cycle -cykl ksipiycowy -day .-blqd oosbowy .miejscowy kqt godzinny limb -krawpdi (np.n. wz6r cosinusowy gibbous -Ksipiyc pomipdzy kwadrq a pelniq height of eye (WE) .kulminacja dolna (c.) midnight sun .Slonce hwiecqce o polnocy fiako gwazda kolobiegunowa) moonrise -wschod Ksipiyca moonset -zachod Ksipiyca moon's phase -faza Ksipiyca Morning Star .blqd nierownoleglokci osi lunety .shade -blqd wywolany szklami przyCmionymi sekstantu .wysokoSC oczna obserwatora heavenly body .blqd niepionowoSci (lusterka nieruchomego w sekstancie) .

index mirror/ correction screw/ Sruba korekcyjna minutowq -r\f protractor/ protraktor clamp/ diwignia limbusa navigational triangle/ trojkqt nawigacyjny chart magnifiers (magnz5ing glass)/ szklo powiekszajqce do czytania mapy 1 \ \ przenoinik do map chart dividers/ / kl parallel rules/ h i e rdwnolegle navigational glasses. NAVIGATION Sextant sekstant shades/ szkl przydmiewajqc index glass. binoculars/ lornetka nawigacyjna .6.

lower -kulminacja dolna . almukantar of declination .czas gwiazdowy.North -biegun polnocny Swiata Pole Star .mean -refrakcja Srednia retardation -retardacja.n.poprawianie zmlerzonych wysokoSci -to the meridian .n.amplituda czasu (wschodu i zachodu) transit -przejhcie c.n.pozycja z dw6ch pozycyjnych linii niejednoczesnych semi diameter (SD) -promien c. poprawianie wysokoSci zmierzonej -take a -wykonaC obsenvacjg astronomicznq (dla okreilenia pozycji) (to) sight -obsenvowaC.) .zenit -distance (ZD) .lapaC slonce.n. przez poludnik ziemski .work an . dla okreSlenia linii pozycyjnej) -transfer of -przesunigcie linii pozycyjnej precession and nutation -precesja i nutacja prime vertical -pienvszy wertykal reduction .Saturn .Merkury . tabularyczny time amplitude . okreSlaC namiar na c.astronomiczna linia pozycyjna --sight -obsenvacja wysokoSci (c.inferior . shoot the sun .6 NAWIGACJA .doba gwiazdowa -hour angle .zachodziC (o cialach niebieskich).Wenus polar altitude -wysokoSC biegunowa polar distance .Saturn .przeliczanie obsenvacji.obsenvacja -post -miejsce obsenvacji . kqt czasowy punktu Barana -year -rok gwiazdowy sight -obsenvacja.zachod Slonca table of computed altitude and azimuth tablice wysokoici i azymutbw tabular -tablicowy.Uran . stellar magnitude -wielkoSC gwiazdowa sunrise -wschod Slonca sunset .n.) - - - - - - - -- -- - - running fix . zmierzch fix -pozycja (astronawigacyjna) z gwiazd wane -zanikaC.Uranus .kulminacja gorna true place -rzeczywiste polozenie (c.Pluto .Gwiazda Polarna position line -linia pozycyjna .astronomical (APL) .upper .n.horizontal (HP) -paralaksa pozioma in altitude -paralaksa dzienna parallel -rownoleinik of altitude .n. w azymucie pld.Jupiter -Jowisz .elevated -biegun widoczny .Mars .) twilight .Ziemia .odlegloSC biegunowa Polaris -Gwiazda Polarna pole -biegun . observation (obs.gwiazdowy kqt godzinny noon -moment gorowania punktu Barana -time . ubywaC (o ksigiycu) wanning -zanikajqcy (o ksigiycu) -moon -ksiqiyc ubywajqcy waxing -przybywanie ksipiyca -moon -ksigiyc przybierajqcy zenith . zobaczyC.gwiazdowy (odnoszqcy sip do punktu Barana) -month -miesiqc syderyczny chronometer .annual -paralaksa roczna . opoinienie right ascension (RA) -wmoszenie proste.abnormal .Venus (Morning Star) . setting -wyznaczanie namiaru na c.Swit.Mercury .chronometr czasu gwiazdowego -day .obliczaC obsenvacjq P and R (Parallax and Refraction) -paralaksa i refrakcja parallax -paralaksa . bra6 wysokoSC (ciala niebieskiego sekstantem) southing -kulminacja c. (to) set .rownoleinik wysokoSci.metoda przypoludnikowa refraction (ref) -refrakcja . rektascensja round of sights -(kilka niemal jednoczesnych obsenvacji c.Earth .Neptune -Neptun .kulminacja dolna .anormalna refrakcja .odlegloSC zenitalna - - - - - - . branie wysokoSci (sekstantem) reduction .Mars .Pluton .superior -kulminacja gorna . mierzyC wysokoSC slonca sekstantem sidereal (Sid) .n.rbwnoleznik deklinacyjny of latitude -rownoleznik ekliptyki planet -planeta .

6. pilot automatyczny conning position/ stanowisko kierowania statkiem secondary navigation post/ stanowisko nawigacyjne pomocnicze primary navigation truffle suwellance and manoeuveringpost/gidwne stanowisko nawigacyjne. analizy ruchu i manewrowe manoeuvering post/ stanowisko manewrowe stanowisko kierowania Typicalbridgelayou&with centralized and integrated functiondqpowy r o z W mostka z funkcjamiscentralizowanymi i . NAVIGATION I kolo sterowe.

aneroid morski binocular bridge sight .internal signal system .zapobieganie zderzeniom .sterowanie pompami p.okular (lornety) .internal communication equipment .emergency bilge pump control .route planning -planowanie trasy (bridge) workstation .stanowisko kierowania cumowaniem .voyage planning .loading.poi. .primary navigation.funkcjonalnoSC mostka layout -rozklad mostka.emergency lightning -olwietlenie awaryjne .dokowanie.wskainik skoku hruby .external signal system .reserve source of energy .machinery control -kontrola pracy urzqdzen silowni .lornetka .nadzorowanie systembw bezpieczetistwa wewnqtrznego .rudder angle indicator . syrena .manewrowanie .automatic graphical position display . NAWIGACJA Bridge and bridge equipment mostek i jego wyposaienie anemograph -anemograf anemometer -anemometr.docking .collision avoidance .manual steering .thrust direction indicator -wskainik kierun- - -- ku naporu pqdnika -watertight doors control -sterowanie d r v i a mi wodoszczelnymi bridge functions -funkcje mostka . wiatromierz aneroid . discharging and cargo control -przeladunek i kontrola ladunku .external and internal communication .emergency power source .docking .sterowanie pompami spryskiwaczy ppoi.fire door holding and release .rate of turn indicator . autopilot . kapitanski) consol -pulpit manewrowy na mostku -control -sterowanie (np.propeller pitch indicator .wskainik wychyle- nia stem .navigation -nawigacja -passage execution -realizacja podroiy .monitoring of internal safety systems .gl6wne stanowisko nawigacyjne.fire detection and alarm system -system wykrywania pozar6w i alarmowania . cumowanie .sterowanie awaryjnq pompq z g o w q .6.fire pump control .prismatic .sprzqt lqcznolci wewnqtrznej .integrated navigation system (INS) .namiernik lornetkowy binoculars .stanowisko (pracy na mostku) .field of vision -pole widzenia functionality .wskainik szybkolci zmiany kursu .stanowsko sterowania rqcznego . manewrowania i obsenvowania ruchu (innych statkbw) . traffic suwellance and manoeuvering .aneroid.eyepiece .wskainiki i urzqdzenia kontrolne na mostku .safety .stanowisko lqcznolci .communications . zegar gl6wny chronometer-chronometr -box . -heading control system -system kontroli kursu.system sygnalizacji wewnqtrznej .lornetka pryzmatyczna bridge -mostek (nawigacyjny.skrzynka chronometru - - - - - - .zapasowe irodlo zasilania . silnikiem) z mostka system -uklad sterowania z mostka .propeller rpm indicator .gwizdek okrqtowy.steering gear control -kontrola maszyny ste- rowej .stanowisko planowania podroiy central clock -zegar-matka.komunikacja zewnqtrzna i wewnqtrzna .automatycma graficzna projekcja pozycji .stanowisko nadzoru bezpieczenstwa statku .ir6dlo zasilania awaryjnego .manoeuvring . uklad mostka bridge displays and controls .wskainik obrotow Sruby .navigation lights control board -tablica kontrolna lwiatel nawigacyjnych .zamykanie i otwieranie drzwi poiarowych .ship's whistle .system nawigacji zintegrowanej .automatic sprinkler pump control .sygnalizacja zewnqtrzna .monitoring of ship stability -monitorowanie statecznoici statku .

-.... NAVIGATION f Integrated navigation system -zintegrowany system nawigacyjny -. s~rawdzanietrasv - . . . jrokompas log' rate of turn indicator/ nskainik szybkoici system control unit sterowanie systemem r D C! p 4 I alarm panel/ 9 main steering post/ giowne stanowisko sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy powtarzacz zyrokompasu &-ocompass repeaters/ powtarzacze jrokompasu I rudder angle indicator/ wskainik uychylenia steru Zntegrated navigation track control system nawipacia zinteprowana svstem kontroli trasv - - 1 . -. reference system receiver/ odbiornik systemu referencyjnego I i mametic comuass/ .6.

szybkoSC transmisji danych record .arkusz danych daylight signalling lamp . regulator natgzenia Swiatla distance indicator -wskainik przebytej drogi (np.oSwietlenie (np.ch.ekran monitora unit .tablica alarmow w silowni engine telegraph -telegraf maszynowy equipment -wyposazenie.collision avoidance calculation .sprzgt komputerowy. elektroniczny ilumination .quartz crystal .akumulatory awaryjne stop -wylqcznik bezpieczenstwa. prowadzenie statku information . podawanie (np. cyrkiel nawigacyjny echosounder . aldis depth recorder -echosonda deviascope -dewiaskop device -urzqdzenie. przyrzqd direction finder (DF) -radionamiernik diaphon .daily rate of .dane -base -baza danych logger .informacje (niezbgdne do kierowania statkiem) --display -prezentacja danych (niezbgdnych do kierowania statkiem) -position -pozycja kierowania statkiem console .-dobowy ch6d chronometru . sonda akustyczna .dobowe przyspieszenie chronometru loosing rate . sprzgt feed -zasilanie. NAWIGACJA .szyba wirujqca clinometer -przechylomierz clock -zegar compasses -przenoinik (cyrkiel) nawigacyjny conning -dowodzenie. od ostatniegu punktu zwrotu) distance recorder -licznik przebytej drogi (na logu) display -zobrazowanie screen .standard . z mostka) gimbal(s) -zawieszenie kardanowe glasses .error -blqd chronometru ..kompas iyroskopowy.konsola crew call system . papieru w kursografie) (to) feed -zasilaC. elektroniczny .echosonda.dobowe opbznienie chr. statku) board -tablica Swiatel pokladowych inclinometer -inklinometr instrument -przyrzqd error -blqd przyrzqdu -board -tablica przyrzqdow . kwarcowy rate .rejestrator danych logging -rejestracja danych plate -tabliczka znamionowa -processing -przetwarzanie danych rate . iyrokompas repeaters -powtarzacze iyrokompasu hard copy -wydruk hardware . .electronic .obliczenia antykolizyjne . stan zagrozenia -battery .ch. glowny clear-view screen . wylqcznik awaryjnego zatrzymania SG supply -zasilanie awaryjne switch -wylqcznik bezpieczenstwa engine alarm panel .correction -poprawka chronometru .gaining rate of - - - - - - - - direction and revolution indicator .wskainik kierunku i liczby obrotow (silnika lub Sruby) dividers -przenoinik.nautical -przyrzqd nawigacyjny .communications .multibeam echosonda wielowiqzkowa (pozwalajqca na uzyskanie trojwymiarowego obrazu dna) .IqcznoSC -- - - -- - - .lampa do sygnalizacji dziennej. podawaC field of view -pole widzenia (lornetki) field of vision -widocznoSC (np.dziennik poprawek ch.wewngtrzny system przywolania data .chod dzienny chronometru -record book.ch.singlebeam .syrena tlokowa dimmer -Sciemniacz..zapis danych -recorder -rejestrator danych storage -przechowywanie danych sheet .navigational -przyrzqd nawigacyjny integrated bridge -mostek zintegrowany --system (IBS) -system mostka zintegrowanego integrated bridge operations -operacje mostka zintegrowanego .monitor 6.lornetka glycerine . .echosonda jednowiqzkowa (konwencjonalna) emergency -zagrozenie.gliceryna goniometer -goniometr gyro compass .

2/ pionowy system referencyjny nr 1.6.ence system/ hydroakustyczIY system referencyjny A - a niczny system referencyjny w unnel thruster I / 7gdnik tunelowy nr 1 tunnel thruster 2/ pgdnik tunelowy nr 2 azimuth thruster I/ main propeller I/ napgd giowny nr 1 pgdnik azymutalny nr 1 azimuth thruster 2/ main propeller 2/ napgd giowny nr 2 pgdnik azymutalny nr 2 Source: Kongsherg Simrad AS .2 rydroacoustic position refe. NAVIGATION f Dynamic positioning system system pozycjonowania dynamicznego )ind sensor no I/ wind sensor no 2/ \ Artemis microwave position fixingheference system/mikro- emote joysticW vstick zdalnego sterowania gyro no I/ gyro no 2/ j r o nr 1 j r o nr 2 1 vertical reference system no 1.2/ rzqdzenia podtrzymujqce zasilanie nrl. 2 ninterruptible power supply Go 1.

ekran monitoring -kontrola.radar -rzutnik refleksyjny plotting sheet .Doppler speed .funkcje z.arkusz nakresowy. siatka n.log elektromagnetyczny error -poprawka logu indicator -wskaznik logu .aneroid morski barometer -barometr morski chronometer .licznik logu .sieC (np. NAWIGACJA doszczelnoSci kadiuba -hull stress control -kontrola naprqzen kadluba -loading.submerged screw .olowianka") lead .log mechaniczny -single axis Doppler log dopplerowskijednoskladowy .sonda rqczna (.screw .two axis Doppler .navigation lights and whistle control .log Dopplera -dual axis speed log dwuskladowy (wskazujqcy prqdkoSC postepowq i poprzecznsl) .. monitorowanie system -uklad kontrolny navigating bridge -mostek nawigacyjny. okrqtowy aneroid .passage execution -realizacja podr6i.(nawigacyjny) linial rbwnolegly pelorus -tarcza namiernicza.safety and security .dioda emitujqca Swiatlo log .rurka Pitota .ustawianie podzakresow (echosondy) pitch indicator -wskaznik wychylenia skrzydel Sruby nastawnej plotter -nakreilacz . . przewodow) night glasses .passage planning -planowanie podroiy .monitorowanie pracy urzqdzeh silowni .log denny . protractor -protraktor (to) provide data -dostarczaC dane psychrometer -psychrometr pushbutton -przycisk - - ..linka sondy rqcznej light emitting diode (LED) .control of watertight integrity -kontrola wo- .log zaburtowy .kontrola Swiatel nawigacyjnych i sygnal6w diwiqkowych .y .olow line .pressure .management -zarzqdzanie functions .machinery control .lornetka nocna night order book -dziennik polecen nocnych (kapitana) one man bridge operation (OMBO) -mostek z jednoosobowq obshgq on-switch -wlqcznik order logger -rejestrator polecen (np.chronometr morski mark -podzialka (na lince sondy rqcznej) master -gl6wny communicator -rozgloSnia manewrowa control .selector -przelqcznik rqczny - 6.Pitot tube .log connector -mechaniczny przekaznik logu .Srubowy log denny .budowa modulowa monitor .przekazywanie poleceh na ster i do silowni interference area -obszar zaklocen lamp bracket -uchwyty Swiatla nawigacyjnego lead .log hydrauliczny Pitot .log ciinieniowy -register .monitor. regulacja rqczna marine -morski.towed . tablica parallel rules .okreilanie pozycji . ekran display -wskainik ekranowy.tablica kontrolna Swiatel pozycyjnych navigation spaces -pomieszczenia nawigacyjne navigation table .dopplerowski log dwuskladowy (dwuwymiarowy) loudhailer -megafon elektroniczny manual -rpczny -- - - -- - - - -- - - - -control -sterowanie rqczne. telegrafu maszynowego) panel -plyta (czolowa).bezpieczenstwo (wewnqtrzne i zewnqtrzne) .gl6wny uklad sterowania (regulacji) -switch -wlqcznik glowny mercurial barometer -barometr rtqciowy modes -rodzaj (tryb) pracy (urzqdzenia) modular -modularny structure .submerged .st01 nawigacyjny network . mostek kapitanski navigational lights board . nadzor.Pitot . discharging and cargo control -nadzor operacji przeladunkowychi monitorowanie stanu ladunku . pelorus phasing (of echosounder) .position determination .electromagnetic .propulsion and steering orders .

NAVIGATION put in motion -uruchomik.index bar -alidada .stalowa linka sondy (mechanicznej) speed indicator .star telescope .regulacja sekstantu. oslona self-check .limbus micrometer .angle sekstant do mierzenia kqtow poziomych artificial horizon .alidade .index shade .czytnik reading . ustawiak set point -wartobk zadana (ustawiona na urzqdzeniu. barografu.automatyczne urzqdzenie Sledzenia ech radarowych autopilot -pilot automatyczny .autopilot adaptacyjny - - - . ekierka sextant .inklinometr weather glass -barometr (z zaznaczeniem pogody) wheelhouse .sonda mechaniczna sounding wire .lunetka nocna shade . brzqczyk (np.szklo przykmiewajqce lusterka nieruchomego -tangent screw .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) shelter .system automatycznej identyfikacji automatic radar plotting aid (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking aid (ATA) .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) -bridge .index glass . nawigacyjny system referencyjny) automatic direction-finder .Sruba mikrometryczna telescope . olowianka sounding machine .automatyczna graficzna projekcja pozycji automatic identification system (AIS) .sztuczny horyzont adjustment .regulator samonastrajalny semiautomatic -polautomatyczny set (to) -nastawiak.sekstant . telegrafu) sounding lead .radionamiemik automatyczny automatic graphical position display . czujniku) set-square -trojkqt. rolka reflector -reflektor roll angle indicator -wskaznik kqta przechylow roller rule . manewrow. barograf wing .alidada -horizontal shade -szklo przykmiewajqce (nieruchomego lusterka) . regulatorze. szybkobciomierz station pointer -protraktor talk back -rozgloSnia manewrowa telegraph block -stojak telegrafu maszynowego telephone exchange .samoczynne sprawdzanie sig self tuning regulator .sterowka -top .centrala telefoniczna telephone receiver -sluchawka telefoniczna telephone set .sonda rgczna.oslona skrzydla mostka works .obrotomierz.odczyt (wskazan przyrzqdu) reel .linial rownolegly rolkowy screen .luneta sekstantu . zegara) - - - - Electronic navigational aids elektroniczne urzqdzenia nawigacyjne Artemis .szklo przyciemniajqce ruchomego lusterka sekstantu limb . temperatur) track cursor -wskainik kqta drogi track plotter -wykreblacz drogi transducer -przetwomik depth .index line .gomy poklad sterowki whistle controller . usuwanie blgdow. wprawik w ruch radio bearing -radionamiar radio direction-finder (RDF) .zaslona (od Swiatla) ship's clock -zegar okrgtowy sounder .sonda.bgben z podzialka Sruba mikrometryczna sekstantu shade .ruchome lusterko .odlegloSC przetwomika od poziomu wody vertical force instrument .kreska indeksowa .(system odniesienia.luneta trace -wykres rejestratora (np.radionamiernik reader .adaptive .mechanizm (np. tachometr -- - speed indicator -prqdkobciomierz.6.automat mglowy syreny okrgtowej (to) wind -nakrgcak zegar.zwoj. okreSlanie poprawek .aparat telefoniczny telescope .ekran.

crossing safety contour -przekroczenie konturu bezpiecznego .datum .dekometr identyfikacyjny sequence -kolejnohk identyfikacji pasm master station .zero mapy (dla sondowan) .dekometr fix -pozycja okrehlona przy uiyciu systemu Decca .lancuch stacji systemu Decca decometer .differential absolute and relative positioning system (DARPS) -roznicowy system (referencyjny) pozycjonowania absolutnego i wzglqdnego .odwzorowanie .prezentacja rastrowa danych .6.projection .identyfikacja pasma --meter .zero mapy.Fanbeam -laserowy system referencyjny transmitting heading device (THD) -urzqlzenie do przekazywania informacji o kursie voyage data recorder (VDR) -rejestrator danych z podroiy .zejicie z zaplanowanej trasy .-- - - -reference systems .system map elektronicznych electronic navigational aids -urzqdzenia nawigacyjne elctronic plotting aid .rozne inne dane geodezyjne . NAWIGACJA Decca -radionawigacyjny system hiperboliczn Y chain .datum vertical -zero mapy (dla okreilania wysokoici obiektow) .globalny system nawigacji satelitarnej (USA) integrated navigation system (INS) .siatka mapy . system referencyjny .awaria ukladow testujqcych .system nawigacji zintegrowanej long range (LR) -dalekiego z a s i ~ u Loran (long range aid to navigation) .exceeding off-track limits -przekroczenie dopuszczalnych granic zejicia z trasy -largest scale for alarm -alarm zbyt duzej skali (mapy elektronicznej) .elektroniczna pomoc nakresowa electronic position-furing system -elektroniczny system okreilania pozycji electronic tracking aid (ETA) -elektroniczne urzqdzenie nakresowe global navigation satellite service (GNSS) globalny system nawigacji satelitarnej global (orbiting) navigation satellite system (GLONASS) . punkt odniesienia .granice (mapy) .stacja gl6wna (np.systemy referencyjne -route planning across safety contour -planowanie trasy z przekroczeniem konturu bezpiecznego .malfunction of ECDIS .indication -wskazowki -larger scale ENC available -dostqna el.awaria systemu powyjnego ECS database -baza danych systemu ECS electronic chart display and information system (ECDIS) -system map elektronicmych i informacji nawigacyjnej -borders .vector data presentation -prezentacja wektorowa danych electronic chart system (ECS) . w systemie Decca) differential positioning system (DPS) . mapa nawigacyjna w wipkszej skali - -.akwen o specjalnych warunkach .deviation from route .inter-chain system -system mipdzylancuchowy (okrehlania pozycji w systemie Decca) lane -pasmo w systemie Decca identification .ekran monitora ECDIS alarms .Loran (system nawigacji hiperbolicznej duzego zasiegu) navsat (navigational satellite) .area with special conditions .system roznicowy.awaria ECDIS -positioning system failure .datum sounding .alarmy ECDIS -approach to critical point -podejScie do punktu krytycznego .gridlines .different geodetic datum .raster data presentation .roznicowy system pozycyjny display -monitor screen .satelita nawigacyjny non-directional beacon (NDB) -bezkierunkowa stawa radiowa radar (radio detection and ranging) -radar reference system .display scale .globalny system nawigacji satelitarnej (rosyjski) global positioning system (GPS) .skala prezentacji .system test failure .

-dwno/einika I border/ obramowanie mapy I I 1 / projection/ odwzorowanie graduated meridian/ heights/ skala szerokoici wysokoici chart frame/ :hart datum/ ramka mapy zero mapy small corrections/i poprawki mate chart frame/' ramka mapy longitude scale/' skala dlugoici London Pub11 hed a the Admmdg13hNovr1953 t 3740x2540. Edirionr Isr Or! I%5 I h Mar 1989 ".-- I British AdmiraltyHydrographic Office logo/logo Biura Hydrograficznepo Admiralicii Bwtviskiei D J A . 2 I chart number/ (numer mapy I I I I lon~itude scale/ skaTa diugoici ( 1 graduated parallel/ jodrialka t. . new edition/ nowe wydanre chart number/ numer mapy . graduatlon/l podzraikl Pnnmrl1061 chart datrng data wydania mapy T 2470 " vc. NAVIGATION Vautical Chart wapa nawigacyjna .6.

symbole (oznaczenia) stosowane na mapie nawigacyjnej -title of .Tablice odlegloici Dreisenstock tables .szczegolowe mapy brzegowe . wklejka of chart . rocznik astronomiczny fathom line . almanach nautycmy.monthly . warstwica glebinowa decreasing -zmniejszanie Distance Tables .numer mapy admiralicji Admiralty Sailing Directions -locja Admiralty Tide Tables -tablice plywow almanac -rocznik astronomiczny Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners . poprawianie -block .Tablice (nawigacyjne) Dreisenstocka ephemeries -efemerydy.mapa poprawiona correction data .szczegolowe mapy brzegowe compass rose -roza kompasowa contour line -warstwica conventional signs -symbole umowne na mapie nawigacyjnej correction -poprawka. linia jednakowych glgbokoki (sondowan) gnomonic projection -rzut gnomoniczny graduated meridian-skala szerokoici (na mapie w rzucie Merkatora) graduated parallel -podzialka dlugoici (geograficznej) graduation -podzialka error .plotting -wykreilanie pozycji.blqd podzialki grid . siatka kwadratow na mapie reference -kwadrat siatki topograficznej hachures -kreski (ilustrujqce rzeibq terenu na starszych mapach) Hydrographic Office (HO) .mapa nakresowa .poprawianie map of publications . linia jednakowych glqbokoSci - - - - - - .mapa brzegowa .corrected .great circle .uaktualnik (np.mapa gnomoniczna .poprawianie wydawnictw (nawigacyjnych) depth .izobata.coastal .izobata.mapy .navigational -mapy nawigacyjne .mapa akwenow przybrzeznych .Katalog map i innych wydawnictw Admiralicji chart -mapa morska .znieksztalcenie odwzorowania -folio .dane shiqce do poprawiania mapy .kierunek i prqdkoik prqdbw) .routing . mapq) Catalogue of Admiralty Charts and Publications .skladnica map admiralicji -number .glqbokoik w metrach contour .tytul mapy charted visibiliy -zasieg widzialnoici Swiatel nawigacyjnych wedlug mapy coast -brzeg chart -mapa brzegowa pilot .gnomonic .folial map nawigacyjnych .Biuro Hydrograficzne (Admiralicji Brytyjskiej) International Code of Signals -Miqdzynarodowy kod sygnalowy isobath .locja sheets .mapa miesiqczna (pokamjqca np.izobata.glqbokoik in fathom .wkladka (mala mapka umieszczona na wiqkszej) symbols .coast .) chart elements -elementy mapy -block -poprawka mapy w formie wklejki border -ramka mapy nawigacyjnej compass rose -r6za kompasowa na mapie dating -datowanie mapy frame -rarnka mapy nawigacyjnej .coast sheets .siatka topograficzna.archipelago .mapa gnomoniczna .mapa specjalna .Roczne Zestawienie Wiadomoici Zeglarskich bring up to date .mapa z liniami wartoici plywow catalogue -katalog map .special .mapa pilotowa .current -mapa prqdow datum -zero hydrograficzne mapy distortion .pilot . NAWIGACJA Charts and publications mapy i wydawnictwa ABC Table -tablice (nawigacyjne) ABC Admiralty chart -mapa admiralicji --agent -agent sprzedajqcy mapy admiralicji depot .up-dated .korekta blokowa (mapy).6.index -mapka indeksowa - - -- - - - - - - - - - - inset .glqbokoik w sqzniach in meters .mapa archipelagu .cotidal . kursu chart .mapa uaktualniona -work -prace na mapie (kreilenie pozycji itd.

warstwica tytui mapy 1 NORTHERN PART .

6.charakter dna morskiego . nanoszenie na mapq Mercator's chart -mapa Merkatora Mercator's projection -odwzorowanie (rzut) Merkatora natural projection -odwzorowanie (rzut) naturalne (kartograficzny) Nautical Almanac (NA) .sand .obstacle -przeszkoda . almanach nautyczny nautical -morski.roza wiatrbw wreck chart .gravel . marynarski chart -mapa nawigacyjna.locja plans -plany polar chart .podzialka dlugoici of latitude . NAWIGACJA - lattice -siatka (hiperbolicznych) linii pozycyjnych (na mapie) light list .rodzaj dna (morskiego) .fine . amunicji itd.tablice prqdkoSci star chart -mapa nieba Standard Marine Navigational Vocabulary Morski nawigacyjny slownik frazeologiczny The Mariner's Handbook . mapa z trasami typowymi) routing guide .Wiadomoici Zeglarskie ocean charts -mapy generalne Ocean Passages for the World .mu1 rzadki .siatka systemu hiperbolicznego routeing charts -mapy klimatyczne.increasing -miqkszanie vigia -znak na mapie ostrzegajqcy przed przeszkodq wind chart -mapa wiatrbw wind rose .quality of the bottom .Spis iwiatel (nawigacyjnych) i sygnalow mglowych List of Radio Signals .spis Swiatel (nawigacyjnych) List of Lights and Fog Signals .gruby iwir sunken rock .Drogi oceaniczne Swiata other charts and diagrams -mapy inne i diammY pilot .natural conditions . pomoce nawigacyjne Notice to Mariners .czyste dno (morza) .glina .drobny.podzialka dlugoici -of mid latitide .latitude podzialka szerokoici (geograficznej .driftsand . amunicji) .locja .clay . mapa morska tables .tablice nawigacyjne navigation publications -publikacje nautyczne.kartografia.Tablice plywow title of chart -tytul mapy (morskiej) topography -topografia true direction -kierunki rzeczywiste uncharted -nie naniesiony na map? variation -deklinacja (magnetyczna) .Rocznik astronomiczny.nature of -rodzaj dna morskiego .obstruction .atlas map drogowych wraz z opisami satellite-derived positions -poprawki do pozycji satelitarnych Sailing Directions .dumping area -wysypisko (odpadkow.drobny iwir .czysty .mialki piasek .longitude . mapy drogowe (mapa z wymaczonyrni trasami statkow.chapter index diagram -mapka opisywanych (w danym tomie locji) akwenow .warunki nauralne -- scale .podzialka szeroko6ci of longitude .deposit .Spis sygnalow radiowy ch magnetic direction -kierunki magnetyczne magnetic variation -deklinacja magnetyczna curves -krzywe deklinacji magnetycznej (to) map -nanosik na mapq mapping .dumping ground -akwen wyznaczony do zatapiania odpadow.shingle .clean bottom .mapa wrak6w -- - - - -- .(podwodna) przeszkoda nawigacyjna . mialki.osad .clean . cienki .ooze .skala . .mapa w gnomonicznym rzucie biegunowym polar projection -rzut polarny publications -publikacje radio-aid lattice .skala podwodna supplementary tables -tablice uzupelniajqce speed table .naniesiony piasek .podzialka Sredniej szerokoSci sea bottom nature .Poradnik marynarza Tide Tables .

6. NAVIGATION .

cable akwen przebiegu kabli podmorskich .adjacent .anchorage .ready for sea .final sailing . w granicach breaker .. NAWIGACJA Coastal navigation and approachesnawigacja przybrzeina i podejicia along shore .gotowy do wyjicia w morze .prohibited .mid-.inner lawica najblizsza brzegu (wewngtrzna) plycizna (lawica) zewngtrzna.outward bound convoy -konw6j wychodza. przyboj zone .6.radiostacja brzegowa shipping -zegluga przybrzezna signals .outer limit of the narrow zewnptrzna granica wqskiego przejScia clear the land .fala przybojowa.kierowaC sig w morze .zawijak do portu channel -kana1 ..linia wybrzeza -refraction .Srodek tom wodnego .surveyed .established -wyznaczone kotwicowisko anchoring -kotwiczenie prohibited .definitywne wyjScie statku .wychodziC w morze --- - - - -- - - .refrakcja brzegowa coastal -brzegowy.akwen zbadany -temporary closed for navigation -akwen czasow0 zamknipty dla zeglugi -to be avoided -rejon. wybrzeze line . w kierunku ...akweny zalodzen .kotwiczenie zabronione approach .glowny kana1 zeglowny .akweny specjalne.linie tranzytu okrgtow podwodnych .safe . z kanalu) .akwen bezpieczny . o statku) .(statek) wychodzqcy w morze .akwen przylegly .kotwicowisko .pipeline .strefa przyboju breaking sea -lamiqca sig fala breaking the wave -iamanie sig fali brought up -przybyl (statek) (to) call . pot: "na Slepo") . akweny chronione exercise area .stand for the offing .zblizanie sic (pot.specially protected .akwen Cwiczen marynarki woj ennej .main ship .sygnaly brzegowe state -panstwo nadbrzezne -traffic -ruch przybrzezny -waters -wody przybrzezne coastwise -brzegowy.a.. cy (np. nadbrzezny -areas -rejony (akweny) przybrzezne navigation -nawigacja przybrzezna radiostation .(podchodzenie przy braku widzialnoSci wzrokowej. obszar ..akweny eksplotacji dna morskiego .put to sea -wyjSC w morze .odplynqi od lqdu coast -brzeg.(akwen) podejiciowy do portu -recommended -route -zalecana trasa podejScia speed -prgdkoSC zblizania to leeward -podchodziC z zawietrznej (to) approach the coast -zblizai sig (podchodziC) do wybrzeza area . statku na redp) - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ashore -na lqdzie bar -plycizna .submarine transit lane .cargo transhipment .military practice .(statek) zdqiajqcy do portu macierzystego boundary -granica.wzdluz brzegu anchorage -kotwicowisko .akwen przebiegu rurociqgow podwodnych .outgoing traffic -ruch (statkow) opuszczajqcych port .: podejicie) -blind .. ktorego naleiy unikaC arrival -przybycie . -home . obszar graniczny bounded -ograniczony.narrow -wqski kana1 . plyn& na .akwen niebezpieczny .deep water .outward vessel -wychodzqcy (w morze) .seaplane landing -akwen lqdowan wodnosamolotow .danger .akwen przeladunow closed for navigation -akwen zamknigty dla zeglugi .czas przybycia (np.out-bound .outward bound -wychodzqcy w podroz .akwen.proceed to sea -wychodziC w morze .time of arrival . pienv-outer sza od strony morza bound -ply& do.akwen glqbokowodny . zabroniony dla zeglugi .sailed (sld) -wyszedl (w morze.ice .rejon Cwiczeli okrgtow podwodnych .port .offshore production . przybrzezny departure -wyjScie statku (w morze) .restricted .akwen o ograniczonym ruchu .stand out .

przesmyk nearshore -plycima przybrzezna deposit .sieci przydenne -drift net polawianie sieciami dryfujqcymi .osady przybrzezne nearwater -wody przybrzezne needles -podwodne iglice skal ocean line .oil . trasa .bottom nets . akwen .(to) .akwen rybacki .main . 1 landward . port rejestracji homeward .oceaniczny szlak ieglugowy offing -bezpieczna odlegloSC od lqdu off-lying danger .deep .marked .dumping -wysypisko .-wqski przesmyk lqdu .(podmorskie) pole naftowe .(podmorskie) pole gazowe fishing -rybolowstwo. z kierunku lqdu (np.kosze.glowny tor wodny field -pole. - - - - - - . woda glgboka .Srodek nurtu (rzeki) narrows -wqskie przejhcie.odejSC w morze .odcinek rzeki od ostatniego zakrgtu do morza recommended track.lqdowy.gas .long line -pol. z portu) - . przeplyn* pass E of -przeplynqk na wschbd od .dno zanieczyszczone . wysychanie dump -wysypisko encompassing -otaczajqcy extend -rozcirlgaC sic fairway .fish traps . linami haczykowymi prohibited .lqd - -- -- - - - - - land-based .. dno . jest polozony limits .grunt.Srbdlqdowe drogi wodne island -wyspa isle -wyspa islet -wysepka lagoon .polawianie zabronione .through .szlak przecinajqcy inne szlaki .szlak zeglugowy.zalecana trasa przejicia ridge -grzbiet mielimy podwodnej right-bank -prawobrzezny river -rzeka road(s) .dno nieczyste knoll -najplytsze miejsce mielizny home port -port macierzysty.neck of .6.raise the depth . pulapki na ryby ground .reda roadstead -reda route .lqd staly mid stream . zatoczka mainland . bystrze reach -prosty odcinek rzeki .vessel leaving -wychodzqcy (np.szlaki oznakowane . NAVIGATION stand to sea .dluga zatoka. polawianie .trasa przelotowa routeing -wymaczanie tras poruszania siq statkow.steam away .. ruty.trasy przeplywu.granice loch .w kierunku lqdu.farmy hodowli ryb .crossing .strefa rybolowstwa flats -plycizna flat shoal -piycizna ground .niebezpieczenstwo (nawigacyjne) przy brzegu offshore . regulacja ruchu statkow system -system wyznaczonych tras morskich run in with -plynqC w pobliiu brzegu safety fairway -bezpieczny tor wodny .osirlgnq5 .deeper water .zdqzajqcy do portu macierzystego hug the land -trzymaC siq lqdu hydrographic-hydrograficzny surveying -badania hydrograficzne inland -w glgbi lqdu sea -morze wewngtrzne -waters -wody Srodlqdowe water-way .osuszanie.glgboko6C . znajdujqcy sie na lqdzie landfall -zbliianie sig do lqdu. ku brzegowi ledge -rafa lee of the shore -pod oslonq brzegu lee shore -brzeg na zawietrznej lies .trawling -polawianie tralowaniem zone .odplynqb .od lqdu.sea .odroznik ditch canal -kana1 drying ..lezy.laguna reef -rafa otaczajqca lagung lake -jezioro land .glqbsza woda (to) distinguish .sea .fish farms . zauwaienie 11 4.glgbia. wiatr) open coast -wybrzeze otwarte opening -przejScie w rafie pass -przejSC..foul . udawaC sig (dokqd6) proximity of navigational hazards -bliskoSC niebezpieczenstwnawigacyjnych race -prqd.tor wodny . odnoga morska lough -jezioro.take the sea -wychodzik w morze . szlaki .spoil . (to) proceed -podqzaC.-zobaczyC lqd -- .

restricted area .rockbound . zeglowne).internal -wody wewngtrzne ..akwen niebezpieczny (dla ieglugi) region .podr6z (statku) w gorg rzeki waterway .deepwater route . skladania meldunkow trasowych .calling-in-point (CIP) -miejsce zgloszenia .ograniczenia dla zeglugi signal .schemat ruchu okrpznego statk6w zone .strefa separacji ruchu . restrictions .system raportowania pozycji.linia brzegu shore-line -wybrzeze.shallower water -plytsza woda . akwen) traffic .ilohk zawinigC (statkow do portu) traffic separation scheme .do) submarine -podmorski activity .rock bar .linia rozgraniczenia ruchu s.woda slodka zasolona (np.inshore traffic zone .intensywny ruch s. plycizna. akwen .droga wodna.ruch (statkow) analysis .rafa . meldunkowy -mandatory SRS -obowiqzkowe meldowanie .przecigcie (np.akwen waters -wody (np.shoal patch . strefa ruchu s.shoal areas .skala .obszary pfytkowodne . mielizna -bank -plycizna . management -zarzqdzanie ruchem s. z portu) -traffic management -zarz&anie ruchem statk6w -traffic system .dno morza .sektor niepewny up along -plynqk w glqb kanalu vessel .skupisko skal seaboard -wybrzeze morskie. kana1 zeglugowy water -woda.ship movement reporting -meldowanie o ruchu statku shore -brzeg morski shoreface .extensive .system kontroli (systemow) statku outward .kontrola ruchu s. zeglowny .czolo brzegu shore fishery -lowisko przybrzezne shore horizon .rozcislga sip (od .splycenie -water -woda plytka ship reporting system (SRS) .statek wchodzqcy (do portu) monitoring system .6. torow wodnych) . okrpt inward . .analiza ruchu s. line .dzialalnohk podwodna surveyed .statek..skrzyzowanie lub romidlenie torow wodnych -lane -wyznaczony pas ruchu.zbadany (np. linia brzegu stand in -podchodzik do lqdu (to) steam -plynqk stretches . NAWIGACJA seabed .otoczony skalami . nadmorski seaward . w kierunku morza sea-way -wolna przestrzen na morzu shallow -plycizna.akwen zamknigty dla ieglugi .strefa rozgraniczajqca ruch statk6w (w roinych kiemnkach) -two-way traffic route -trasa dwukierunkowa unmarked -nieoznakowany unreliable sector .zalecane strefy ruchu .brackish .foul .traffic roundabout scheme .szlak glgbokowodny (dla statk6w o duiym zanurzeniu) -intersection.recommended traffic lanes . traffic .restricted -wody ograniczone - --- - - - - - . w ujSciu rzeki) .shoal -mielizna.statek wychodzqcy (np.separation zone .skierowany do morza.check point -punkt kontrolny.rock . akwen .system rozgraniczenia ruchu (statkow) -caution area -akwen wymagajqcy wzomozonej czujnoki - - - -crossing routing scheme -schemat przecinajqcych sip tras mchu . -precautionary area -akwen wzmoionej czujnohci .strefa ruchu przybrzeinego -junction .sygnaly ruchu (w porcie) surveillance -nadzor nad ruchem s.domniemana mielizna voyage up the river . wykorzystywane do zeglugi.separation line -linia rozdzielajqca (tory kierunkowe w systemach separacji ruchu) .system ruchu statkbw vicinity -poblize. piaszczysta lawica .rocky patch . w pobliiu vigia .navigable -wody zeglowne. s.coastal -wody przybrzezne . brzeg morski seacoast -wybrzeze morskie seashore -brzeg morski seaside -wybrzeze (morskie). control .

6. dome/ iron ball. iron correcquadrantal corrector/ kula z miekkiej stali odstawa dla kuli oiwietlenie kompas iscop/ ernik peryskopowy mirror/ lusterko compass bowl/ kociotek sight vane/ przeziernik Gyrocompass kompas iyroskopowy symmetrical transformer/ transformator symetryzujqcy on/offswitch for follow-up plate wiqcznik systemu nadqinego lubber line/ kreska kursowa transmitter/ nadajnik servomotor/ senvomoto obudowa zewngtrzna gyrocompass repeater/ powtarzacz jrokompasu . helmet. NAVIGATION Magnetic compass kompas magnetyczny Flinders bar/ rura korektora Flin- hood.

heeling .unsteady -kompas niestateczny compass (components) .steering .projector -kompas projekcyjny .swirl -blqd wleczenia ( r o e kompasowej) .quadrantal corrector .induction .inklinator .autopilot.oiwietlenie kompasu .mariner's -kompas okrqtowy .compensation .kompas mokry.k.compensated campass -kompas po kompensacji dewiacji .fore-and-aft correctors -korektory wzdluzne .semicircular corrector -magnes do kompensacji dewiacji polokrgznej .blqd przekainikowy (wskazah kompasu) .czasowa dewiacja kompasu .standard .swinging ship .lubber .Flinders bar .periscopic -kompas peryskopowy .blqd indukcji(wskazan k.k. glowny .swinging buoy -plawa dewiacyjna .dewiator kompasow .compensating -blqd przypadkowy directional -blqd kierunkowy .dipping needle .variation needle .bearing .kurs kompasowy directing force .calkowita poprawka kompasu m.liquid . tarcza namiernicza .after .expansion chamber -komora rozprqina (kompasu magnetycznego z plynem)float -plywak kompasu -helmet .igla magnetyczna .swing -wykonywaC cyrkulacjq (dla okreSlenia dewiacji) . NAWIGACJA Magnetic compass and gyro compass .kompensacja .r6za kompasowa chamber -kociolek kompasowy cover -pokrowiec na kompas .) error . pilot automatycz"Y autopilot .Gaussin .kompas rufowy . k.sila ustawiajqca kompasu rose .blqd CwierCokrqzny .6.kompas suchy .kompas namiarowy.reflector -kompas refleksyjny .magnet chamber .skrzynka kompasowa card .azimuth . pryzmatyczny (zaopatrzony w pryzmat ulatwiajqcy odczyt wskazan) .roze (kola) deklinacyjne na mapie (compass) error .quadrantal .kula kompensacyjna .) .kompas magnetyczny i iyrokompas adjustment -kompensacja.igla inklinacyjna .dry .iron correctors .dumb -pelorus.czqSci kompasu binnacle -podstawa (szafka) kompasu -bowl -kociolek kompasowy -box .dewiacja przechylowa .pole -kompas podwyzszony -prismatic .kopula kompasu light .(calkowita) poprawka kompasu -- - - - - - - - - - - - .kompas sterowy - - - - - - - -telltale compass .spirit -kompas z plynem .kompas glowny .kompas z plynem .kompas z plynem .korektor Flindersa . kompas z plynem .kompas glowny .blqd kreski kursowej kompasu of repeating system .(total) -of compass .autopilot settings -nastawy autopilota azimuth -azymut reading device -namiernik compass -kompas .compensator -magnes kompensacyjny .verge ring -pierkcien dociskowy (kompasu) compass -kompas -bearing -namiar kompasowy -bridge -poklad namiarowy correction -poprawka kompasu course .kule kompensacyjne . w kabinie kapitana kompas magnetycz-transmitting magnetic ny przekaznikowy . nastawianie -adjust a compass -kompensowaC blgdy kompasu adjuster .heeling adjuster -przyrzqd do kompensowania dewiacji przechylowej -heeling corrector -korektor przechylowy (magnesowy kompensator dewiacji paechylowej) .igla kompasowa -pivot -trzpien roiy kompasowej -point -znak rumbowy -pole -podstawa kompasu okrqtowego .blqd kompasu.gniazdo magnesowe -magnifying glass -kompasowe szklo powiqkszajqce needle .dome -kopula (kompasu magn.sight vane -przeziernik (namiernika) stand -podstawa kompasu .fluid . . magnetycznego .kopula kompasu hood . calkowita poprawka k.liquid-card .obracanie statku (przy okreSlaniu dewiacji) automatic pilot .dipping .

6. NAVIGATION

translation - blqd przemieszczenia (we wskazaniach kompasu) - turning - blqd polnocny (kompasu) declination -deklinacja magnetyczna decrease - zrnniejszenie deklinacji increase -zwiqkszenie deklinacji deviation -dewiacja (magnetyczna) -buoy - dalba dewiacyjna - constant - dewiacja stala curve -krzywa dewiacji - local attraction - dewiacja miejscowa - quadrantal - dewiacja CwierCokrpzna - residual deviation - dewiacja ostateczna - semicircular - dewiacja polokrqzna table -tabela dewiacji dip -inklinacja magnetyczna compass rose -roia kompasowa - dromoscopic card -roza kompasowa ze skalqdla kursow magnetycmych i rzeczywistych error - blqd kreski kursowej - Fleur de lys -kwiat lilii - ornament roiy wiatrow - flower of the winds - roza wiatr6w - lubber line - kreska kursowa - lubber's point - kreska kursowa - rose -roza (kompasowa) - tilt of the card -przechyl r6iy (kompasowej) gyrocompass -kompas iyroskopowy - master compass - k. glowny, iyromatka - master -iyromatka gyro - iyroskop course -kurs iyrokompasowy drift - dryf iyroskopu gyrocompass (components) - czqSci skladowe iyrokompasu, k. iyroskopowego - centering pin - trzpien centrujqcy z. - gyroscop - iyroskop - gyrosphere -kula iyroskopowa -pivot bearing - loiysko ukladu kierujqcego -repeater -powtarzacz iyrokompasu (gyrocompass) error -blqd iyrokompasu - balistic -blqd szybkokci (iyrokompasu) - rolling -blqd przechylu (kyrokompasu) - running down - (iyrokompas) wskazujqcy z blqdem dodatnim - speed -blqd prqdkohci (iyrokompasu) - speed latitude - dewiacja szybkoSciowa gyromagnetic compass -kompas kyromagnetycmy gyro-pilot - autopilot, sternik automatyczny (gyropilot) settings -nastawy iyropilota
-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-permanent helm setting -nastawa stalego wychylenia stem - steering instability compensator - kompensator niestatecznoki kursowej (statku) gyro-repeater -powtarzacz iyrokompasu, rePetytor inclination -pochylenie, nachylenie of needle - inklinacja igly (magentycznej) magnet -magnes (kompensujqcy) - adjusting -magnes kompensacyjny - compensating -magnes kompensacyjny - corrector - magnes kompensacyjny - heeling - korektor przechylowy (magnes) do kompensacji dewiacji przechylowej - natural - magnes naturalny - permanent - magnes staly - temporary -m. nietrwaly (indukcyjny) magnetic -magnetyczny anomaly -anomalia magnetyczna -bearing -namiar magnetyczny chart - mapa magnetyczna coefficient -wspolczynnik dewiacji compass -kompas magnetyczny course - kurs magnetyczny declination -deklinacja (magnetyczna) dip - inklinacja magnetyczna disturbance - zaburzenie magnetyczne equator -rownik magnetyczny latitude - szerokoSC magnetyczna meridian -poludnik magnetyczny needle - igla magnetycma pole -biegun magnetyczny range -nabieznik dewiacyjny variation -deklinacja magnetyczna curves - izogona magnetism -magnetyzm - isodynamic line - izodyna - isogonic line - izogona - mild steel - stal miqkka - non-magnetic materials - materialy niemagnetyczne - permanent - magnetyzm s t a b - red pole - biegun dodatni (magnesu) - retentive -magnetyzm nabyty - retentivity -pozostaloh5 magnetyczna - ship's magnetism -magnetyzm okrqtowy - subpermanent magnetism - m. polstab - temporary -magnetyzm zmienny receiver compass -powtarzacz kompasu repeater compass - powtarzacz kompasu, repetytor kompasu

-

- -

-

-

--

-

-

-

Compass rose rdia kompasowa

half cardinal point

N NbyE NNE NE by N NE NEbyE ENE EbyN E E by S ESE SE by E SE SE by S SSE S by E S S by W SSW SW by S SW SW by W WSW WbyS W WbyN WNW NW by W NW NW by N NNW N by W

oooO
1 l o 114 22O 112 33O 314 45O 56O114 67O 112 78O 314 90° 1Ol0 114 112O 112 123O 314 135O 146O 114 157O 112 168O 314 180° 191° 114 202O 112 213O 314 225O 236O 114 247O 112 258O 314 270° 281°1/4 292O 112 303O 314 315O 326O 114 337O 112 348O 314

North North by east North-northeast Northeast by north Northeast Northeast by east East-northeast East by north East East by south East-southeast Southeast by east Southeast Southeast by south South-south east South by east

-p6lnoc
- poinoc do wschodu - poinocno polnocny wschod -polnocny wschod do polnocy

-polnocny wsch6d
-

-polnocny wschod do wschodu

wschodnio p6inocny wschbd

- wschod do polnocy -wschdd - wschod do poludnia -wschodni poludniowy wschod -poludniowy wsch6d do wschodu -poludniowy wsch6d -poludniowy wschod do poludnia -poludniowy poiudniowy wschod -poiudnie do wschodu

South -poludnie South by west - poiudnie do zachodu South-southwest -poiudniowy poludniowy zachod Southwest by south -poludniowy zachod do poludnia South-west -poludniowy zachdd Southwest by west -pohdniowy zachod do zachodu West-southwest - zachodnio poludniowy zachod West by south - zach6d do poludnia West West by north West - northwest Northwest by west Northwest Northwest by north North-northwest North by west
- zachdd - zachod do pohocy - zachodni pbhocny zachod
-

-pblnocny zach6d
-

pohocny zachod do zachodu polnocno polnocny zachod polnoc do zachodu

-polnocny zach6d do pohocy

6. NAVIGATION
f'

Relative d', =bc'v,ea - kierunki wzglcdne

; Y O O + ; ~ ~ ~

po

right ahead -prosto z dziobu ahead/ na kursie

7

4

abeamgort, port beam/ n7lewvm trawersie

Vi'd

astern/z rufi right astern/prosto za rufq clockwise/zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara counter-clockwise/przeciwniedo kierunku ruchu wskazdwek zegara

9 3

d
\

g3$

.a .-

afhvard/ w kierunku rb u

-I

forward/ w kierunku dziobu przednia cz& statku, na przedzie

.4
.

3 -

2

Port side/ lewa burta

5$

'3
'-

starboard side/prawa burta

fore/ z przodu, ku przodowi

.
Y

6. NAWIGACJA

Directions - kierunki
abaft - z tylu, za, w rufowej cz&i statku -beam -za trawersem, z tylu trawersu statku abeam -na trawersie aboard - na statku, na burcie above deck - nad pokladem above sea level - nad poziomem morza abreast -w jednej linii, na trawersie afore -przed (dziobem statku), z przodu aft - na rufie, ku rufie aftermost -na samej rufie aftward -w kierunku rufy ahead -naprzod, z przodu, przed dziobem - right - prosto z dziobu aloft -w gorze, nad pokladem alongside -przy burcie, wzdluz burty amidships -na Srodokreciu apoop -na rufie astern -za rufq athwart -w poprzek (np. statku) athwartships -w poprzek statku at the angle of ... -pod kqtem back -tyl beam -trawers before the beam -przed trawersem broad on bow - 4 5 O od dziobu clockwise -zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara counter-clockwise - przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek zegara direction -kierunek directional -kierunkowy dead astern - dokladnie za rufq dead ahead - dokladnie przed dziobem direction -kierunek East (E) -wschod Eastern -wschodni east -wschod, wschodni, na wschodzie east -plynd w kierunku wschodnim east - zmieniak kierunek ruchu na wschodni eastbound - (statek) plynqcy na wschod east by north -wschod do polnocy east by south -wschod do poludnia easterly -wschodni easterly - ze wschodu, na wschod east-northeast -wschodnio-polnocny wschod, ze wschodnio-polnocnego wschodu na wsch6d od ... east of. east-southeast - na wschodnio-poludniowy wschod, ze wsch.-poludniowego wschodu

-

eastward - kierunek wschodni, na wschod eastwardly - na wsch6d eastwards -na wschod east-west - ze wschodu na zachod end on - wprost na, na wprost fore - przedni, z przodu, ku przodowi fore and aft -wzdluz statku, na dziobie i rufie foremost -przedni, najbardziej z dziobu foremost - do przodu, naprzod forward - przednia czgSC statku, na przedzie, na dziobie head - przod statku North (N) -polnoc (kierunek geograficzny) north -polnocny, na polnocy N (Northern) -polnocny north (of) - na polnoc od... northeast -(w kierunku) z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeast - pblnocny wschod, na p6lnocnym wschodzie northeasterly -p6lnocno-wschodni northeasterly -z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeastward -w kierunku polnocnowschodnim, na polnocny wschod northerly -polnocny northerly -z polnocy, na polnoc north-northeast - w kierunku pblnocno-polnocno-wschodnim north-northwest - w kierunku p6lnocno-polnocno-zachodnim northward - na polnoc northward -kierunek polnocny northwest -w kierunku polnocno-zachodnim, z kierunku polnocno-zachodniego northwesterly -polnocno-zachodni, z polnocnego zachodu, na polnocny zachod northwestward - na pblnocny zachod offshore - od brzegu off the beam -na trawersie on board - na statku, na statek on-deck -na pokladzie on ship board - na statku, na statek on the beam -na trawersie on the bow - ,,na dziobie" (o obiektach usytuowanych w sektorze dziobowym) on the quarter -w Cwiartce rufowej on the starboard beam -na prawym trawersie outboard - (polozony) na zewnqtrz kadluba P and S (Port and Starboard) - prawa i lewa (burta)

6. NAVIGATION
f

3

Vertical distances and locations odleglos'ci i rozmieszczenie pionowe
on the mast/ na maszcie over the bridge/ nad mostkiem on the bridge/ nu mostku

on open decW na poktadzie otwartym on upper tweendecW na g o r y m miedzypokiadzie on lower tweendeck/ nu dolnym miedzypokladzie on the bottom/ na dnie under the bottom/ pod dnem

over deck/ponad pokladem below deck/pod pokladem

under the keel/ pod kilem

overhead clearance/ odleglos'd od topu przeiwit pionowy

glebokoiC

underkeel giebokoii pod stepkq

over the bottom/ nad dnem on the bottom/ na dnie

t

t

6. NAWIGACJA

point - rumb (1 1,25O) -by - rumb czwartej klasy (do ...) -cardinal --punkty kardynalne kompasu, strony Swiata - forced -rumb czwartej klasy (do ...) - half cardinal - znak rumbowy poiredni - half -poi rumba - intercardinal of points - znaki rumbowe poSrednie of the compass - znak rumbowy - quadrantal points - znaki r. poSrednie - quarter - znak rumbowy trzeciej klasy - quarter card -roza kompasowa o podzialce rumbowej - three-letter point (of the compass) -znak rumbowy trzeciej klasy port -lewy beam -na lewym trawersie -bow - w lewo od dziobu quarter - w lewo od rufy side (ps) - lewa burta rhumb - rumb (1 1,XO) right astern -prosto za rufq South (S) -poludnie Southern (S) -poludniowy starboard side (stb) -prawa burta south -poludniowy south - na poludnie, na poludniu south -posuwaC sig na poludnie, kierowaC sig na poludnie southbound -plynqcy na poludnie (statek) southeast - z poludniowego wschodu, na poludniowym wschodzie southeast - na poludniowy wschod, na poludniowym wschodzie southeasterly - z poludniowego wschodu, na poludniowy wschod southeastward - (kierunek) poludniowo wschodni southeastward(s) - na poludniowy wschod souther - skrgcaC na poludnie southerly -poludniowy

-

-

-

-

-

-

-

southerly - z poludnia, na poludnie south-southeast -na poludniowo-poludniowy zachod, z poludniowo- poludniowego zachodu southward -kierunek poludniowy south-ward(s) - na poludnie southwest - poludniowy zachod (kierunek, znak rumbowy) southwest - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwest by south - poludniowy zachod do poludnia (kierunek, znak rumbowy) southwest by west - poludniowy zachod do zachodu (kierunek, znak rumbowy) southwesterly - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwestward(s) - na poludniowy zachod starboard (stbd) -prawa burta -beam -na prawym trawersie -bow - w prawo od dziobu -quarter - w prawo od rufy side -prawa burta thwartships -w poprzek statku (to) veer -zmieniaC kierunek (na zgodny z ruchem wskazowek zegara), obracaC sig W (West) -zachod W (Western) - zachodni west - zachod (kierunek) west -posuwaC sig na zachod, zmieniaC kierunek (ruchu) na zachodni west - zachodni west (of) -na zachodzie, na zachod westbound - (statek) plynqcy na zachod westerly - zachodni westerly - z zachodu, na zachod west-northwest - na zachodnio-polnocny zachod, z zachodnio-polnocnego zachodu west-southwest - na zachodnio-poludniowy zachod, z zachodnio-poludniowego zachodu westward - kierunek zachodni westwardly - na zachod westward(s) - na zachbd

-

6. NAVIGATION f

s Course: and bearings . ... - - . . .kursy i numrury.

true North/ pdlnoc rzecz~wista magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

compass North/ polnoc kompasowa \

, '
mwo -.-

~owm-+ion/

poprawka jrokompasu gyrocompass North/ x5lxoc iyrokompasowa ompass course/

true course/ kurs rzeczywisty magnetic course/ kurs magnetyczny compass course/ kurs kompasowy magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

true North/ procompass North/ Ni 7olnoc jrokompasowa

true ship's course, course steered/ rzeczywisty kurs statk~ course over the ware kqt drogi po wodzie

Navigation - nawigacja
accuracy - dokladnoSC accurate -dokladny acoustic sounding - sondowanie akustyczne (echosondq) acquire -zdobyC, zebra6 (dane) against the sun - ruch przeciwny do ruchu wskazowek zegara, ruch z zachodu na wschod against the wind -pod wiatr angle - kqt of cut - kqt przecipcia sip linii pozycyjnych of position - kqt przecipcia sip ortodromy z poludnikiem on the bow -kqt kursowy angular -kqtowy distance - odlegloSC kqtowa speed -prpdkoiC kqtowa velocity -prpdkoik kqtowa apparent -widoczny, pozorny -wind -wiatr pozorny argument - zmienna niezalezna, argument (wejSciowy do tablic) assumed position -pozycja zalozona average - Sredni, przeciptny speed - prgdkoiC Srednia azimuth -azymut circle - kolo azymutalne zwane wierzcholkowym compass -kompas glowny diagram -wykres wartokci azymutu reading device - namiernik -tables -tablice azymutalne bearing -namiar amplitude - amplituda wschodu i zachodu - check - namiar kontrolny - clearing - n. bezpieczny compass -kompas namiarowy, k. glbwny - constant - n. staly, niezmienny - constant line - linia stalego namiaru - cross -n. krzyzowy finder -namiernik line - (wykreilona na mapie) linia namiaru - reciprocal - n. przeciwny, kontrnamiar - relative -namiar wzglgdny, kqt kursowy - safety -namiar bezpieczny (to) bear -namierzak cable -kabel(1110 mili morskiej) area - akwen ukladania kabla, obszar (dna), przez ktory biegnq kable circle -kolo, okrslg

- great

- of position -kolo pozycyjne - of visibility -krqg widzialnohci - small - - kolo male

- -kolo wielkie, ortodroma

6. NAWIGACJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

composite sailing - zegluga mieszana (po ortodromie i loksodromie) computation - liczenie, obliczanie (to) compute - liczyk, obliczak contracted horizon -horyzont przyblizony (z powodu zmniejszonej widzialnoici) convergency -kqt zbieznoSci poludnikbw correction -poprawka, poprawianie of course - poprawka kursu course - kurs angle - kqt kursowy - compass - kurs kompasowy - direct - kurs bezpoiredni error -poprawka iyrokompasu - estimated - kurs przyblizany - final -kurs koticowy (ortodromy) - gyro -kurs zyrokompasowy - initial -kurs poczqtkowy ( ortodromy) made good - kilt drogi nad dnem - magnetic -kurs magnetyczny over the ground - kurs nad dnem recorder -kursograf steadiness - statecznoSC kursowa -to steer -kurs na ster -through the water - kurs po wodzie - true -kurs rzeczywisty course-keeping stability - statecznoiC kursowa current -prqd (spowodowany zjawiskami meteorologicznymi w odroznieniu od tidal stream - pwd plywow) danger -niebezpieczenstwo area - obszar niebezpieczny -bearing -namiar niebezpieczny depth - glgbokoSC line - linia (na mapie) oznaczajqca obszar niebezpieczny sector - sektor niebezpieczny day's run - odlegloSC przebyta w ciqgu doby - average - irednia odlegloSC przebyta w ciqgu doby dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne position - pozycja zliczona navigation -nawigacja zliczeniowa downstream -z prqdem down the wind - z wiatrem drift - dryf departure -zboczenie nawigacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---

6. NAVIGATION

- course -kurs poczqtkowy - - track - droga po ortodromie - distance -odlegloSC przebyta od punktu po- Greenwich meridian poludnik gryniczowski
-

czqtkowego deviate -zbaczaC, odchylaC deviation -zboczenie z zaplanowanej trasy deep-sea lead - sonda glqbinowa deep-sea lead line - linka sondy glqbinowej deep-sea sounding- sondowanie glqbokowodne difference of latitude -r6znica szerokoici geograficznej difference of longitude -roinica dlugoici geograficznej dip - obnizenie widnokrau directional radio beacon - radiolatarnia kierunkowa distance - odlegloSC -made good - odlegloiC (droga) rzeczywista - measured - mila pomiarowa - nautical - odlegloSC po loksodromie over ground - odlegloSC nad dnem -through the water - odlegloSC po wodzie dynamic positioning -pozycjonowanie dynamiczne, dynamiczna stabilizacja pozycji dynamic stability on course -dynamiczna statecznoSC kursowa equiangular spiral - loksodroma (nawig) erase -wycieraC error - btqd, pomylka - gyro blqd zyrokompasu in navigation -blqd nawigacyjny estimated position -pozycja przypuszczalna, pozycja przyblizona fathom (fath.) - sqzen (to) fathom - sondowaC (dno) fathometer - echosonda fathomable - dajqce siq wysondowaC (dno) fathomless -nie dajqce sic wysondowaC (dno) first meridian -pienvszy poludnik, p, zerowy fix - pozycja obsenvowana - element of a -wielkoici wyznaczajqce pozycjq statku geographical -geograficzny latitude - szerokoSC geograficzna longitude - dhgoic geograficzna geo-navigation -nawigacja terestryczna great circle - kolo wielkie, ortodroma bearing - kurs poczqtkowy na ortodromie distance - odlegloiC po ortodromie sailing - zegluga po ortodromie

-

-

-

-

-

-

--

---

half-convergency - poprawka loksodromiczna half size scale - skala 1: 2 heading to - kierowaC siq w strong.. heave the lead - sondowaC rqcznie heave to - lezeC w dryfie height of eye - wysokoBC oczna, wzniesienie oka (obsenvatora) high latitudes - duze szerokoici geograficzne horizontal -poziomy angle - kqt poziomy danger angle -kqt poziomy niebezpieczny - forward -widnokra (widziany) z dziobu hyperbolic lattice - siatka hyperboliczna identification -identyfikacja - mistaken -bledna identyfikacja inaccuracy - niedokladnoSC inaccurate -niedokladny increase - zwiqkszenie, zwyzka, przyrost inland -w glqbi lqdu navigation - nawigacja Srodlqdowa sea - morze wewnqtrzne -vessel - statek zeglugi Srodlqdowej -waters -wody Srodlqdowe water-way - Srodlqdowe drogi wodne inter-island trading -zegluga miqdzy wyspami interpolation -interpolacja knot (kn, kt) - wqzel (jednostka prqdkoki = 1Mdgodz) latitude (lat) - szerokoSC (geograficzna) -by dead reckoning - szerokoSC zliczona -by observation - szerokoSC obsenvowana lie the course -p o d e a t zalozonym kursem lie the course -wykreSlaC kurs lay down a course -wykreSliC kurs lay the land - straciC lqd z oczu league - odcinek trzymilowy (np. w tzw. mili pomiarowej) leg -odgalqzienie, odnoga, odcinek drogi (pomiqdzy zmianami kursu) Line - rownik line - linia - advance a - przesunqk liniq pozycyjnq of bearing - linia namiaru of position - linia pozycyjna of sounding - linia sondowania (to) log - dokonaC zapisu w dzienniku okrqtowym

-

-

-

-

-

-

-

6. NAWIGACJA

log board - tabliczka do zapis6w nawigacyjnych log-book - dziennik okretowy longitude (long.) - dlugoSC geograficma by dead reckoning - dlugoSC geograficma zliczona -by observation - dlugoSC g. obsenvowana in arc - dlugoSC g.w mierze kqtowej in time - dlugoSC g. w mierze czasowej low latitudes - male szerokoSci geograficzne, tropik loxodrome - loksodroma loxodromic curve -krzywa loksodromiczna loxodromic line - loksodroma margin of safety -zapas bezpieczenstwa make a landfall -zblizyC sip do lqdu (to) mark -makowat, maczyC marker - oznaczenie, znacznik (np. glebokoSci) mate's log - dziennik okretowy mean depth - Srednia glqbokoSC mean mercatorial bearing - namiar (Sredni) loksodromiczny measured mile -mila pomiarowa course - kurs przejScia mili pomiarowej measured range -zakres pomiarowy meridian -poludnik line - linia poludnika meridional -poludniowy -difference of latitude -r6inica powiqkszonej szerokohci part -powiekszona szerokoSC middle latitude - Srednia szerokoSC sailing - metoda Sredniej szerokoSci mile -mila - international nautical - miedzynarodowa mila morska (1852 m) minute -minuta (to) navigate -nawigowab, plywaC navigation -nawigacja, zegluga - coastal -nawigacja przybrzeina - improper -niewlaiciwa nawigacja - inland -w glebi lqdu - inland waterways navigation -zegluga Sr6dlqdowa - sea - nawigacja (zegluga) pelnomorska - ocean going -zegluga oceaniczna, zegluga wielka navigational accuracy - dokladnoSC nawigacji

-

-

--

-

--

-

-

-

-

observed (obs.) -obsenvowany, rzeczywisty offing -widnokrqg morski offset -przesuniecie (poprzeczne) open bearings -namiary nierownoczesne optimization -optymalizacja passage planning -planowanie podroiy - safety margin - zapas bezpieczehstwa - passage execution - realizacja podr6zy - route planning - planowanie trasy - pre-arrival check list - lista sprawdzajqca (czynnoSci) przed portem - pre-departure check list - lista sprawdzajqca przed wyjiciem w morze - pilot card - informacja dla pilota (o wlaiciwoSciach manewrowych statku) - voyage planning- planowanie podr6zy - passage plan -plan przejicia (morzem) - transocean routes - trasy transoceaniczne - near coastal navigation -zegluga przybrzezna - pilot passages -przejkcia z pilotem - areas of danger - obszary niebezpieczne - allowable error margin - dopuszczalny margines b l e d ~ - pilot embarkation area - miejsce podejmowania pilota - position doubtful (PD) - pozycja niepewna, pozycja wqtpliwa -position fixing aids -obiekty/urz&enia ulatwiajqce okreilenie pozycji position -pozycja - accuracy of the - dokladnoSC approximate (PA) -pozycja przyblizona - assumed -pozycja przyjqta, zalozona - corrected -pozycja poprawiona - dead reckoning - pozycja zliczona doubtful (PD) - pozycja wqtpliwa - estimated -pozycja przyblizona line - linia pozycyjna - noon - pozycja w poludnie (czasu statkowego) - observed - pozycja obsenvowana - transferred line -przesuniqta 1. pozycyjna speed -prqdkoSC - average - predkoiC Srednia over ground (SOG) -prqdkoSC nad dnem - true -prqdkoSC rzeczywista work a traverse - zliczaC drogq (przy zmianach kursu) work up the reckoning - wyznaczaC pozycje ze zliczenia

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

6. NAVIGATION

f Navigational lights and marks
Gwiatla i znaki nawigacyjne

lights/ nabieinikowe

~hore lighthouse/ !atarnia brzegowa

shoal lighthouse/ latarnia nu plyciinie

breakwater lighthouse/ latarnia nu falochronie

framework light structure/ latarnia nu konstrukcji aiurowej

onical buoy/ lawa stoikowa
r -

spherical buoy/ can buoy/ plawa cylindryczna plawa kulista topmark/ znak szczytowy light/ s'wiatlo radar reflector/ reflektor radarowy . photovoltaicpanel/ panel fotoogniw superstructure/ cz& nadwodna -buoy number/ numer plawy

pillar buoy/ spar buoy/ plawa plawa drqzkowa kolumienkowa

top marks znaki szczytowe

cylinder/ ball/ cross/ double two balls/ kula krzyi cross/ walec podw6jna podwbjny kula krzyi

laricuch kotwiczny obciqznik, a martwa

a. cone point-up/stoiek, wierzcholkiem do gory; double cones: b. points upwards/ wierzcholkami do gory, c. base to base/podstawami do siebie, d. points downwords/ wierzcho/karni w ddl, e. point to point/ wierzcholkami do siebie

f 8 8d

Navigational lights and marks Swiatla i znaki nawigacyjne
arc of visibility - sektor widocznoSci bands -pasy poziome na plawach beacon -stawa nawigacyjna - approach - stawa podejSciowa - boat - latarniowiec niedozorowany - diamond - stawa ze znakiem szczytowym w ksztalcie rombu - fixed - stawa - floating -plawa - front - stawa przednia - radar - stawa radarowa, latarnia r. - rear -tylna stawa (nabieznika) signal - sygnal stawy (radiowej) (to) beacon -ustawiaC znaki nawigacyjne beaconage - system oznakowania nawigacyjnego beaconboat -maly statek latarniowy beaconed rock - skala oznakowana stawq beacons in line -nabieznik dzienny beam transmitter - stawa radiowa buoy - plawa, pot: boja - bell -plawa dzwonowa break adrift -plawa zenvana i dryfujqca - cable -plawa kablowa - chequered plawa pomalowana w szachownice damaged -plawa uszkodzona - gas -plawa gazowa - gong -plawa gongowa - high focal plane -plawa latarniowa - horn - plawa akustyczna (wyposaiona w r6g sygnalowy pneumatyczny) - light -plawa Swietlna - mooring - boja cumownicza, beczka cumownicza removed - plawa usunieta -replaced -plawa zastagiona (innym znakiem) - topmark -plawa ze znakiem szczytowym - watch - plawka pozycyjna (do oceny dryfu) plawa z buczkiem, plawa buczqca -whistle buoy (shape) - ksztakt plawy - barrel -plawa beczkowa - beacon - plawa dr@kowa - can -plawa cylindryczna - cask -plawa beczkowa - conical -plawa stozkowa - cylindrical -plawa cylindryczna

- nun

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

(boja) plawa wrzecionowa - ogival -plawa t~ostozkowa - pillar -plawa drekowa - spar -wiecha, tyka - spherical -plawa kulista - spindle -plawa wrzecionowata buoyage - obojowanie, oznakowanie bojami - bar buoy -plawa na lawicy rzecznej -buoyed channel -kanal oznaczony plawami - cardinal system of - kardynalny system oznakowania (nawigacyjnego) - channel -plawa na torze wodnym - danger -plawa oznaczajqca niebezpieczelistwo - landfall buoy -plawa dojazdowa - mark buoy - boja (plawa) ostrzegawcza may prove unreliable - obojowanie moze okazaC sic zawodne - mid-channel buoy - pfawa omaczajqca Srodek tom wodnego - middle-ground buoy - plawa oznaczajqca mielizne Srodkowq - outfall buoy -plawa oznaczajqca ujScie Sciekow - port hand buoy - plawa wyznaczajqca lewq strone (tom wodnego) -right hand buoy -plawa wyznaczajqca prawq strong (tom wodnego) - safe water - (plawa oznaczajqca wode gleboka, oznaczajqca kanal zeglowny) - sea buoy - plawa podejSciowa - spit - plawa oznaczajqca koniec mielizny lub wysuniqtego lqdu - starboard hand mark - prawostronny znak nawigacyjny - starboard hand buoy -plawa prawoburtowa - station buoy -plawka pozycyjna - turning buoy - plawa zwrotna (na zakrecie tom wodnego) -wreck buoy -plawa wrakowa - winter - obojowanie zimowe (to) buoy -ustawiaC boje, plawy characteristic (of light) - charakterystyka (Swiatla nawigacyjnego) - alternating white and red (Alt. W & R) -(Swiatlo nawigacyjne) zmienne bialo-czenvone - fixed light (F) - Swiatlo stale - fixed and flashing (F.Fl) - Swiatlo nawigacyjne mieszane - fixed and group flashing (F.Gp.Fl.) - (Sw. naw.) mieszane, stale z blyskami w grupach

-

6. NAWIGACJA
-

-

-

-

-

-

-

bt'yskowe-grupowe mieszane bt'yskowe quick/ Swiatio migajqce j&ed and g-roub/Swiatlo mieszane w grupach :omPosite group occulting/ ' :ombinowane przerywane grupowe ' I ' &ui & i a migajqce grupowe d p e r i o d / okres flashing/ Swiatlo bt'yskowe rnxumm long flashing/ Swiatlo biyskowe-dlugie :nterrupted quiLk/ migajqce prze rywane very quick/ szybko migajqce I altknatikg/ bt'yskowe zmienne alte?nating group occulting/ przerywane zmienne w grupach alterhating white-red-ireen/ Swiatlo zmienne biaio-czerwono-zielone Rlmmmmm I I I group very quick/ szybko migajqce grupowe I I gSoup flashing/ Swiatio blyskowe-grupowe interrupted vevy quick/ szybko migajqce przerywane I 7 ultra quick/ I ultra migajqce altbrnating group' occulting white-red-green/ przerywane M grupach. NAVIGATION r Characteristics of navigational lights charakterystyki Swiatel nawigacyjnych occulting/ przerywane \ I I I I I I I Group oc!culting/ I przelywane grupowe I cdmposite group flashing. biaio-czerwono-zielon~ I I alternating fixed and flashing/ mieszane zmienne Morse code/ Swiatlo wg kodu Morse'a "K" \nterrupted ultrai quick/ ultra migajqce przerywane albrnating fixed and composite group flashing/ mieszane zmienne w grupach .kombinowane . kombinowane.6.

Swiatlo niedozorowane . pot.bearing . naw.occultation .background .composite group occulting .Fl(3)) -(Sw. blaskowe . po 3 przerwy w grupie . nawigacyjne).Swiatla kolorowe .rear .bardzo szybko migajqce coast marks -nawigacyjne znaki brzegowe conspicuous (object) -obiekt latwo wyroiniajqcy siq z otoczenia day-beacon range -nabieinik dzienny day mark -nawigacyjny znak dzienny diamond shape -romb.naw.Swiatlo (nawigacyjne) zielone .(Sw.(Swiatlo) przerywane.unattended .Swiatlo migawkowe z przenvami .latamik -tender -statek obslugujqcy oznakowanie nawigacyjne lights .(Sw.flickering light .czenvony (kolor Swiatla) -ultra quick flashing .group flashing (Gr.sektor bialy.latarniowiec -- - - -- - - - - - - - - - . po 3 blyski w grupie -group alternating light -Swiatlo zmienne grupowe .flashing light .coasting -brzegowe Swiatla nawigacyjne .intermittent light .Swiatlo przesloniqte (innym obiektem) .dipping a -chowanie s i Swiatla (np.navigation . wystawione float -plywak latamiowy . nawigacyjne) (to) fade -zanikaC (np.front .) blyskowe grupowe.aero latarnia lotnicza wykorzystywana do celow nawigacji morskiej .Swiatla nabieznikowe . NAWIGACJA fixed light (F) . Swiatlo nawigacyjne) fanal -lampa latami morskiej z mechanizmem fixed mark -staly znak nawigacyjny fixing by radar -okreilanie pozycji z pomocq radaru - floating mark -plywajqcy znak nawigacyjny IALA maritime buoyage system .sector .intermittent quick flashing .Swiatlo przerywane .(Swiatlo) kombinowane blyskowo-grupowe .Swiatlo blyskowe .flash . naw.obscured .nabieznik Swietlny .white . znak dzienny drum .6. naw. grupowe .Swiatlo sektorowe source .system bocmy oznakowania bocznego leading marks -znaki nabieznika light -Swiatlo (np. naw.zasloniqcie (Swiatla) . przerywane. sektorowe bialo-czenvono-zielone -green (G) .Swiatio przednie (nabieznika) . naw.: latamia .leading .) grupowe.sektor Swiecenia (latami) .latamia plywajqca -keeper .fixed white and red green (FW RG) .) blyskowe.composite group flashing . statek latamiowy lights in line -nabieznik Swietlny lightvessel .latamia lotnicza -beacon .Swiatlo przerywane . o dlugim blysku .Swiatla .quick flashing (Qk.system oznakowania nawigacyjnego IALA LANBY (Large Automatic Navigation Buoy) -duia automatyczna plawa nawigacyjna landfall mark -znak dojazdowy landmark -lqdowy obiekt nawigacyjny lateral -boczny -system of buoyage .coloured .) migajqce -red (R) .Swiatlo migajqce.flashing (Fl) .Fl(3)) .occulting light .zr6dlo Swiatla .(Sw.Swiatlo migajqce .Swiatlo migawkowe przerywane .(Sw.sygnal dzienny w ksztalcie walca (to) distinguish .(Sw.latamia (morska) -buoy .occulting quick flashing light .Swietlne oznakowanie nawigacyjne.flashlight . po 3 blyski w grupie -group occulting (GpOcc. Swiatla nawigacyjne lightship . zeglowny lighted range -nabieznik Swietlny lighthouse .) stale. ultra szybko migajqce -very quick flashing .long flashing light -Swiatlo blyskowe.isochronous light .Swiatla tla .Swiatlo izofazowe .stawa Swietlna -boat -ponton (plywak) latarniowy -buoy -plawa (boja) Swietlna .Swiatlo zapalone.odr6zniC (to) exhibit -pokazywak (Sw.blysk .tylne Swiatlo (nabieinika) sector .latamiowiec.isophase light .air .) gmpowe blyskowe.coast -nawigacyjne Swiatla brzegowe .Swiatlo izochroniczne . (3)) . latar~ ni za horyzontem) -direction (indicating) Swiatlo kierunkowe dues -oplata za Swiatla (nawigacyjne) exhibited .Swiatlo stale .Fl) .Swiatlo blyskowe (blaskowe) .group flashing (Gp.

natgzenie (zrodla) Swiatla luminous range .zasieg widzialnoici - - - Leeway and drift triangle .stacja sygnalowa south cone -stozek skierowany wierzcholkiem w d61 (znak szczytowy plawy) (to) stream -wyrzucit. Swiecenia latarni) centreline .Swiatlo ostrzegawcze dla samolot6w (umieszczone na wysokich konstrukcjach) obscured -zasloniety.niewidoczny perch -wiecha (znak nawigacyjny) period of light . postawit a buoy -postawit plawkg stripes . NAVIGATION luminosity -natqzenie (zrodla) Swiatla luminous intensity .oznakowanie (pasy) pionowe na plawach top mark -znak szczytowy (plawy) uniform system of buoyage .narrow -wqski sektor sectored light -Swiatlo sektorowe shape -znak nawigacyjny (wywieszany przez statek) signal mast -maszt sygnalowy signal station . latarnia) visibility range .wejit w zasieg Swiatla sea-mark -znak nawigacyjny sector .stozek wierzcholkiem do gory (znak szczytowy plawy) obstruction light .6.Swiatlo wejiciowe (do portu) prominent (object) -obiekt latwy do zidentyfikowania - raise a light -zobaczyt Swiatlo (latarni). oznaczanie navaid (aids to navigation) -oznakowanie nawigacyjne. urzqdzenia nawigacyjne navigational aids .trbjkqt dryfu i znosu dead reckoning position/ pozycja zliczona water track/ wektor leeway angle/ d v j poprawka na wiatr corrected DR position// pozycja zliczona popraw drift angle/ znos.zasieg widocznoici (Swiatla) mark -znak (nawigacyjny) .ustawianie znakow (nawigacyjnych). urzqdzenia nawigacyjne north cone .sektor (np. poprawka nu prqd total angle/ znos caikowit ground track/ wektor ruchu nad dnem - estimated position/ pozycja przyblizona .linia Srodkowa sektora zeglownego light . znakowanie.Swiatlo sektorowe .okres Swiecenia (Swiatla nawigacyjnego) pile -pal -beacon .stawa palowa port light .oznakowanie nawigacyjne.fixed -staiy znak nawigacyjny marking .jednolity system oznakowania unwatched -niestrzezony (znak nawigacyjny.

NAWIGACJA RADAR.(echo) przyj~te Sledzenia do adjustment -zgrywanie.strefa cienia brilliance -jasnoiC zobrazowania calibration rings .poiwiata ekranu radarowego amplifier-wzmacniacz .synthetic .czas pozostajqcy do osiqgnipcia odlegloSci przejhcia przed dziobem bearing -namiar of CPA (BCPA) .hand . ekran.cyfrowy (radarowy) sygnal wizyjny discrimination -rozroznialnoSC.logarithmic -wzm.zaklocenia bierne reduction . wskaznik .fast-time (FTC) .manual . przyjqcie obiektu do Sledzenia area .zamiana wspolrzqdnych biegunowych na prostokqtne (namiar i odlegloSC) digital video signal . punkt najmniejszej odlegloici miqdzy statkami (Dmin) clutter .obudowa anteny mount -podstawa anteny anti-clutter rain -eliminacja zaklbcen od opadow anti-fading device -urzqkenie przeciwzanikowe attenuation -tlumienie automatic radar plotting aids (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking-automatyczny system Sledzenia aid (ATA) .kolizja risk -ryzyko kolizji alarm . EPA radar i urzqdzenia antykolizyjne acquisition .6.) blind area .akwizycja (obiektu na radarze.obszar cienia blind sector .akwizycja rpczna zone .strefa akwizycji acquired .uklad automatycznego strojenia . ARPA.linear -wzm. ATA.namiar na pozycjq najmniejszego zblizenia . liniowy .lampa oscyloskopowa circular polarization (CP) -polaryzacja kolowa closest point of approach (CPA) -punkt najwi~kszego zblizenia.automatic frequency .regulacja jasnoSci .eliminacja zaklocen od fa1 .kurs kolizyjny coverage -obszar pokrycia radarowego -range .discrimination -rozroznialnoit kqtowa . przeciqcie kursu przed dziobem distance prediction -przewidywana odlegloSC przejhcia przed dziobem --time prediction -przewidywany czas przejScia przed dziobem --range (BCR) -odlegloSC p.vector linia namiaru - - - - - - - - --- -- beam width .zasi~gowaregulacja wzmocnienia (ZRW) .obszar akwizycji (ech) . ATA). zdolno6t rozdzielcza display -monitor.) bow crossing-przejicie przed dziobem.anti-clutter sea .echo niebezpieczne detected objects -obiekty wykryte detection-wykrywanie differentiation -rozroznianie differentiator -rozroznialnik digital scan conversion (DSC) .rozroznialnik course -kurs .analogue . zobrazowanie. strojenie .zysk antenowy -housing . ARPA.automatyczne urzqdzenie do Sledzenia ech radarowych video control .akwizycja rqczna .ograniczenie zaklocen collision .background .zasieg pokrycia (obsenvacjq radarow@ dangerous target . przed dziobem time (BCT) .linia zasilajqca antenp gain .automatic .automatyczna regulacja sygnalu wizyjnego back lobe .alarm ryzyka kolizji assesment .akwizycja automatyczna criteria -kryteria akwizycji (ech) .listek wsteczny (promieniowania anteny rad. logarytmiczny antenna -antena feed .stale kregi odleglohci cathode-ray tube (CRT) .zobrazowanie syntetyczne --- - - - - - . dostrajanie arial gain -uklad energetyczny anteny afterglow .collision .ocena ryzyka kolizji control -regulacja.zobrazowanie analogowe .szerokoSt wiqzki (charakterystyki promieniowania rad.

true motion/ ruch rzeczywisty ' s p o s i t i o n ~ pozycja statku w Srodku ekranu resetting s h i p ~ ~ to centre of display/ powrot pozycji statku wlasnego do Srodka ekranu range rings ON/OFF/ wlqczni stalych krpgdw odleg/oici wanie ( .wskazania panelu kontrolnego "A" operation-stand-by switch/ przelqcznik praca-pogotowie 1 equipment on-off/ wl . acknowledgement of alarm/potwierdzenie .short/lonp aulse 6 u.znik urzqdzenia set gyro/ wskazari zyrokompasu \ ustawienie \ h O N m O F F 1 1 . " .reczne ) 7 relative motion/North -up display/ ruch wzglpdnx zorientowanie wzgl.snoici dzierihoc markers and range rings brightness/ jasnoid marke-row. pdinocy t? ? *@ rn . dziobu .wybor funkcii suecialnvch . 8 r -manual tuning/ strojenie rpczne rain clutter/ redukcja / zakioceri od opadow relative motion/course-up display/ ruch wzglpdny. kursu ' manual-resetting/zerowanie.6. zorientowanie wzgl. U .center display/ stabilizacja wzgl.special functions selection/ menu .Eurma switch/ pielqcznik dlugoici impulsow menu . linii i krggdw vectors and symbols brightness/ jasnoii wektorow i symboli radar display brightness/ jasnoit monitora panel brightness/ jasnoit panela operacyjnego I_ a m -data and compass scale brightness/ jasnoit danych i skali kompasu sea clutter/ redukcja zak/oceri od fa1 gain/ wzmocnienie -relative motiodhead-up display/ zorientowanie wzgl. NAVIGATION RADAR AND ARPA control oanel A/ 1 ctronic module/ control panel display "A" . reseto- ' d e l a y of automatic display-resetting/ zwloka w automatycznym zeroweaniu monitora head marker off/ wylqcznik kreski kursowej stern marker off/ wylqcznik kreski rufowej . dna.alarmu brightness setting day/night operation/ ustawienie ja.

) . NAWIGACJA -azimuth stabilized stabilizacja wedlug azymutu .continuation -kontynuacja.off-centered .wskaznik (radaru) (to) display .dukt echo .usuwanie (e. linii nawigacyjnych .spurious .setting of reference points .r.rasterscan .system nadqzny grid current -prqd siatkowy grid modulation -modulacja siatkowa guard zone . linia namiaru i odlegloici tube . dna) .) z ekranu .zobrazowanie telewizyjne w prostok@nym ukladzie wspolrzpdnych screen .lampa elektronowa electronic radar map -elektroniczna mapa radarowa (e.programowanie punktow odniesienia .kasowanie (ech Sledzonych.zorientowanie wzgl.head-up .multiple .echo zanikajqce . linii) .przeslona ekranu. poinocy .nanoszenie.bad .setting of turning points ..echo od opad6w -reference -echo odniesienia (dla stabilizacji wzgl.kreska kursowa switch -wylqcznik kreski kursowej marker -wskaznik polozenia dziobu statku switch -wylqcznik znacznika kursu high definition radar -radar (o duiej rozdzielczoSci) -- - SU -expanded centre plan zobrazowanie z pnesuniptym Srodkiem .echo stale .inserting -wstawianie (punktow. punktow.precipitation .north-up .odtworzenie (wykwietlenie) zmagazynowanej (e.r.nakrehlanie elektroniczne aid (EPA) .second trace .echo od wiqzek bocznych .setting of navigational lines .magazynowanie gotowych (e.ruch statku do przodu angle .zorientowanie wzgl.ekran monitora screening .elektronowy -bearing cursor .course-up .central (zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywist~ .video symbols (EPVS) -symbole wizyjne nakresow radarowych -range and bearing line (ERBL) -el.m.programowanie linii nawigacyjnych .slabe echo .m.. linii) .m.) .ekran (radaru) z przesuniptym Srodkiem obrazu .echo pohednie .echo .fading . programowanie .r.m.cancellation .echo z poprzedniego cyklu @racy radaru) .echo stale ( m a l e ) .el.e.fixed .m.back.) .indirect . zobrazowak distance marks -wskainiki odlegloki distance meter -odlegloSciomierz duct .skrajnie wysoka czestotliwoSC (odpowiadajqca falom milimetrowym) electronic -elektroniczny. Slad pozostawiany na ekranie przez ruchome echo extremely high frequency (EHF) .r. monitora -unit .obrazowat. wsteczne (od listkow bocznych) .r. urzqdzenie nakresowe -- - - - - - - - - - -- --- .programowanie punktow zwrotu envelope -obwiednia (echa) extractor -ekstraktor fading .permanent .r.linia zasilajqca antenp fidelity -wiernoit (odtwarzania) focusing -nastawianie ostroki follow-up system .echo falszywe trail .storage of constructed route map .) -map selection -wybor (e.6.side . dziobu .kqt kursowy line .m. przedluienie (np.elektroniczny wskainik namiarowy -bearing line (EBL) -elektroniczna kreska namiarowa -bearing marker (EBM) -elektroniczny znacznik namiaru plotting .reading of the stored route map -odczyt zmagazynowanej (e.poiwiata echa.clearing the route map .setting .echo wielokrotne .zorientowanie wzglpdem kur- -- .strefa strzezona harmonic distortion-znieksztalcenie nieliniowe heading .display of the stored route map .zanik sygnalu feeder .) -reference point selection -wybor punktu odniesienia .

dane elektronicznej kreski namiarowej & .dlugoid impulsu data area D2 clean sweep.dune ruchomego krpgu odlegloici data for EBM . opoinienie manewru pr6bnego service alarm .dlugoid poiwiaty.obszar dan. piericieri obszam strzeionego route planning . dostrojenie range . dlugoid wektora trail length.pasmo czgtotliwoici puls length .nadmiar ech control panel display "B" .dune markera data area 0 4 data for VRM . adjustment .obszar inforrnaqii own ship data .informacje dot. vector length .zakres data area D l range setting information . course over ground .wprowadzenie niewlaiciuych danych performance monitoc trail delay .zasiegowa regulacja wzmocnienia. guard ring . blqd systemu incorrect input .prpdkoid. wskainikstrojenia data area 0 3 marker data . rodzaj zobrazowania frequency band . odlegloici) guard ring setting (ustawianie piericienia czuwania) setting navigations lines (ustawianie lini nawigacyjnych) I I \ I L 1 I I I bearing marker centered on own ship/ wskainik namiaru umieszczony na statku wlasnym trail time/ zmiana dlugoici poiwiaty input of own ship's speed/ wprowadzanie predkoici statku wlasnego input of CPA/TCPA/ wprowadzanie CPA/TCPA aquiring a target/ akwizycja echa guard sector setting/ ustawianie sektora czuwania . kqt drogi nad dnem speed.automatyczna regulacja sygnaiu wizyjnego.kurs iyro.planowanie trasy alarm area (AA) .odstepy pomiedzy kregami. NAVIGATION iARPA display -monitor ARPA \ TM reset. automatic video control. ustawienia zakresu ring spacing.6 . FTC. CPA. rozrdznialnik.monitor dzialania.odpowiedi nu dzialanie operatora available input values.wskazania panelu kontrolnego "B" ?BM ON-OFF/ wlqcznik narkera elektronicznego switch of past track/ wylqcznik historii echa switch of vectors/ realtive bearing/ wylqcznik wektorow wlqcznik kqta kursowego I numeric keyboard (klawiatura numeiyczna) VRM ON/OFF (wlqcznik ruchomego beg. CPA.obszar alarmow target overlflow . display mode . FC.uszkodzenie variable data area (VDAJ reply to operator action . interference rejection .wartoici dostepnych danych wejiciowych.resetowanie ruchu rzeczywistego.dane statku wlasnego: gyro course. system fault . tuning indication . tlurnienie zaklocen interferencyjnych STC.vch zmien- displays on the data areas wskazania na obszarach informacji data area fDA) .

6.diugi impuls (np.impuls szpilkowy plan position indicator (PPI) .tarcza linii rownoleglych past track .0) .-- - - - -- .obszar zagrozenia kolizyjnego predicted point of collision .przewidywany punkt kolizji puls repetition frequency (PRF) .wskaznik kierunku i odleglohci w radarze interswitch -uklad przelqczeniowy kinescope -kineskop klystron -klistron knob -galka.p.wskaznik panoramicmy plotting -wykonywanie nakresow.audiable signal .manewr statku wiasnego manoeuvring board -arkusz do nakresow radarowych manual plotting -nakres rqczny rqczny nakres radarowy -radar map lines . nakres performance -przedstawienie nakresu sheet .fixed frequency (FFR) .faza deviation .ruch wzglgdny .moc szczytowa impulsu -rate -wsp6lczynnik impulsowania . radar-) lost target .short .0 szybko zmiennoczqstotliwoSciowa .monitor nadawczoodbiorczy phase .(elektroniczny) znacznik czasu .radarowa piawa odzewowa (r.variable range (VRM) .ogranicznik lobe .czas tnvania impulsu.radar o duzej rozroznialnoici history (track) .przewidywany obszar niebezpieczenstwa (wok61statku) parallel -rownolegly index .efekt nocny noise limiter -ogranicznik szumow operational warning -ostrzeienia operacyjne .czgtotliwoSC powtarzania impulsow pulse .linie (elektroniczne do tworzenia) maPY marker -znacznik .poprzednie pozycje Sledzonego echa radarowego performance figure .obiekt zgubiony (na ekranie) magnetron -magnetron manoeuvre -manewr of own ship . pokrqtlo land effect -efekt brzegowy limiter .impuls krotki switch . NAWIGACJA high fidelity -wysoka wiernoSC (odtwarzania) high resolution radar .ruchomy krrlg (znacznik) odlegloSci microwaves -mikrofale minor lobe -wiqzka boczna mixer -mieszacz modulator -modulator motion -ruch .daleki zasieg (np.true .fast sweep frequency (FSR) -r.long .stopien sprawnoici performance monitor .dewiacja fazy difference -przesuniqcie fazowe modulation -modulacja fazy phasemeter -fazomierz picture alignement -zgranie obrazu pip .relative .przelqcznik szerokokci impulsu racon (radar beacon) .r.visual signal -- - - - - - - - - - - .listek (charakterystyki promieniowania anteny) width .tlumienie zaklocen interferencyjnych integrator -uklad sumujqcy interrogation signal (station) -sygnai (stacja) odpowiadajqca interscan .optyczny sygnai ostrzegawczy overall noise factor -wspolczynnik szumow predicted area of danger (PAD) . radarowy) modulator .historia (echa) interface -uklad podlqczeniowy interference -zaklocenia.dzwiqkowy sygnal ostrzegawczy - - .impuls duration .arkusz nakresowy pointer -wskainik ruchomy polarisation error -blqd polaryzacyjny potential collision point (PCP) -pozycja moiliwej kolizji predicted area of danger (PAD) . modulator impulsowy -peak power .szerokoSC wiqzki (promieniowania) long range .0 staloczqstotliwoSciowa .time . interferencja rejection (IR) .impulsator. szerokoSC impulsu --ratio -wsp6lczynnik impulsowania .ruch rzeczywisty navigational radar equipment -nawigacyjne wyposaienie radarowe night effect .p.p.

pdinocy head-up presentation/ zobrazowanie wzgl.oznaczenia radarowe 0 sea clutter/pokrgt/o zasiggowej regulacji wzmocnienia radar o f f / radar wyiqczony radar on/ radar wlqczony radar stand-bjd radar w pogotowiu "north-up" presentation/ zobrazowanie wzgl.odbiorczy route monitoring symbols symbole [procesu] monitorowania drogi own ship/ statek wiasny selected target/ obiekt wybrany collision target/ obiekt kolizyjny lost target/ obiekt utracony active AIS target/ aktywny obiekt z AIS "sleeping" AIS target/ nieaktywny obiekt z AIS vector for course and speed made good/ wektor drogl i prgdkoici nad dnem variable range marker and-or electronic bearing line/ ruchomy znacznik odlegloSci i-lub elektroniczna linia namiarowa cursor/ kursor past track with time marks/ droga z oznaczeniem czasu own ship's vectorfor course and speed made good/ wektor drogi i prgdkoici nad dnem statku wlasnego own ship's vector for course and speed through water/ wektor drogi i predkoSci po wodzie statku wlasnego predicted tidal stream or current vector with effective time and strength/ wektorprzewidywanegoprqdu lubprqdu plywowego wskazujqcy kierunek. NAVIGATION Radar Symbols . predkoii i czas dzia/ania/ danger highlight/ wyroznienie niebezpieczenstwa clearing line/ linia bezpiecznej odlegloici position line and time/ (linia pozycyjna i czas) planned course and speed to make good/ planowana droga i prgdkoii nad dnem event/ zdarzenie distance to run/ odlegloib do przebycia planned position with date and time/pozycja planowana z datq i czasem visual limits oflights/ odlegloSC pojawienia sie Swiatia nawigacyjnego estimated position and time/ przybliiona pozycja i czas 0705 a .6. dziobu heading line off/ kreska kursowa wylqczona antena wlqczona transmitted power monitor/ monitor mocy @F&:tio zakresu short puls/ praca na krotkim impulsie long puls/ praca na 0 panel illumination/ oiwietlenie panelu display brilliance/ jasnoSi zobrazowania range rings/ wlqcznik staiych n 0 0 NLT 04S u scanner on/ tuning/ pokrgtlo wzmocnienia g a d pokrgtio wjmocnienia rainclutter/ rozroinialnik true motion/ ruch rzeczywisty variable range marker/ pokrgtto ruchomego kregu odlegioici electronic bearing line/elektronlczna kreska namiarowa performance monitor/ monitor nadawczo .

rozdzielczoSC rollerball .krqgi odlegloSci scale . NAWIGACJA frequency agile (FAR) .p. obszar accuracy -dokladnoSC okreSlenia odlegloSci . data .obraz radarowy range .slow sweep frequency (SSR) -r.p.target enchancer .manipulator. pot.0.stawa radarowa responding signal (station) . wzbudzenia .0 dostrajajqca czestotliwoSC odpowiedzi do cz.rozroznialnoSC radaru screen picture -zobrazowanie radarowe scanning -przeszukiwanie radarowe simulator . z mozliwo6ciq kasowania odpowiedzi przez nawigatora radar (radio detection and ranging) .dziennik pracy radaru observer -obsenvator radarowy plot -nakres radarowy presentation .standard -refrakcja standardowa (Srednia) relative -wzglgdny bearing .: kula row video signal .antena radaru characteristics .zakres.antena radarowa parabolic . wskazniki odlegloSci rings .rozr6znialnoSC w odlegloSci i namiarze marker .zobrazowanie wzgl~dne motion (RM) .odpowiedni zasieg and bearing discrimination .subrefrakcja .r.refl) .ruchomy znacznik odlegloSci -marks -stale krqgi odlegloici.super standard .odbiomik radaru -reflector .- - - - - - - Ramark -nadawcza latamia radarowa range .sweep frequency (SFR) .przeszukiwanie (za pomocq radaru) .radar doplerowski enhancer -wzmacniacz ech radarowych horizon .p.surowy (radarowy) sygnal wizyjny S-band .long-range przeszukiwanie na duiych zakresach - - - - - - - - -- .dane radarowe -detection -wykrywanie radarowe display (unit) -wskaznik radaru . wzbudzenia z przesuwem czasu .kurs wzgledny display .reflektor radarowy (skrot na mapach) rated power supply .wzmacniacz ech radarowych tracking .0 z charakterystykq schodkowq .0 dostrajajqcy cz.moc znamionowa zasilania reflection plotter -rzutnik refleksyjny refraction -refrakcja .(akwen) pokryty zasiqgiem r.ograniczenia (techniczne) r.user selectable (USR) .zakres .non selectable (NSR) -r. na czestotliwoSciach) scanned area -akwen przeszukiwany scanner .0.r.antena paraboliczna rotation -pr~dkoSC obrotowa anteny scanning .sub-standard .horyzont radarowy image . zasia.p. z uzytej skali) comer -reflektor radarowy coverage .interrogation time offset frequency agile (ITOFAR) . odzewu do cz. bez mozliwoSci kasowania przez nawigatora .namiar wzgledny course .przeszukiwaC (na radarze.zakres pracy radaru receiver .S" (odpowiadajqcy radarom pracujqcym na fali 10 cm) scan -pehy obrot anteny (to) scan . odlegloSC.sygnal (stacja) odpowiadajqca resolution -rozroznialnoSC.0. zmiennocz~stotliwoSciowa .Doppler ..r.adequite .p.obraz radarowy interference -zaklocenie interferencyjne limitations .radar antenna .charakterystyka radaru -constraints .6.skala zakres6w switch -przelqcznik zakresow radar reflector (ra.p.ograniczenia (wynikajqce np.p.radar z mozliwoSciq tworzenia map rain clutter -zaklocenia od deszczu (na ekranie radaru) - - - - .stepped sweep (STSR) -r.wektor ruchu wzglgdnego responder beacon .superrefrakcja .0 wolno zmiennoczgstotliwoSciowa .ruch wzgledny -motion display -zobrazowanie ruchu wzglgdnego -plot -nakres radarowy wzgl~dny speed -prgdko6C wzgledna -vector .r. log .symulator radarowy .reflektor radarowy resolution .radarowe Sledzenie obiektu transmitter -nadajnik radarowy radar with chart facility .

stabilizacja wzglgdem dna . oslona sea clutter . blokada szumow stabilisation . pomocniczy) slotted array .zaklocenia atmosferyczne suppressed area .stabilizacja wzglqdem wody strays .przeszukiwak (radarem).ekran. odchylab (wiqzkq elektronow) swept control . w pamiqci ARPA) aspect .zaklocenie obrazu radarowego przez odbicia od sfalowanej powierzchni morza sea return .grednica okrqgu zataczanego przez antenq synthesized transceiver -nadajnik-odbiornik z syntezq tadpole tail .Slad echa na ekranie radarowym tapered waveguide .antena radarowa spot -plamka Swietlna (na ekranie radaru) squelching .obszar znajdujqcy siq w cieniu radarowym shadow sector .dlawienie szum6w.sektor cienia radarowego ship's radar -radar okrqtowy shore-based radar -radar brzegowy.regulacja zasiqgowa wzmocnienia swing circle .echo od wiqzek bocznych signal-to-noise ratio -stosunek sygnalu do szumow signal-to-clutter ratio .fala jonosferyczna slave display -wskainik powtarzajqcy (dodatkowy.echo (radarowe) acknowledgement -potwierdzenie acquisition . generator .ground .sea .akwizycja (rejestracja) obiektow (do Sledzenia.antena szczelinowa -- smoothing -wygladzanie speckled background -efekt szumow na ekranie radarowym spinner .skwe informacje radarowe screen .odbicie od fa1 morskich self-tuner .czuloik sensitivity time control (STC) -zasiqgowa regulacja wzmocnienia shadow region .generator podstawy czasu (to) sweep .aspekt echa - - - - - -nakres radarowy.obszar wylqczony (w ktorym echa nie podlegajq akwizycji) supression .Slad podstawy czasu na ekranie r.antena szczelinowa slotted waveguide aerial .impuls krotki side lobe -wiqzka boczna.stosunek sygnah do zaklocen sky wave . pomiar CPA i TCPA relative vector/ wektor ruchu wzglgdne time m znacznik electronic bearing line elektvoniczna linia namia ~ W ship's M radar plot: CPA and TCPA measurement (N) o0 ship's heading marker/ tnacznik kursu statku initial position of target/poczqtkowa pozy- off-centered position/ pozycja statku dasnego pota Srodkiem ekranu rget/ obecna pozycja echa variable range marker/ ruchomy krqg odlegloici ative tracW droga wzgledna obecna pozycja echa . NAVIGATION scanty radar information .stabilizacja .falowod klinowy target .tlumienie.samodostrajacz sensitivity . nadbrzeina stacja radarowa short puls . listek boczny (charakterystyki promieniowania anteny) echo . wygaszanie sweep .6.

odlegloSC echa (Sledzonego) . poziom ograniczania time base -podstawa czasu time gate -bramka czasowa (napi~cia) timer -zegar wewngtrzny Time to Closest Point Approach (TCPA ) czas do punktu najwi~kszegozblizenia (TDmin) timing -ustalanie polozen impulsow trace -Slad (pozostawiany przez podstawc czasu na ekranie) track .uklad impulsu spustowego (czasoster) pulse .simulated .Slad.falomierz. trasa.true bearing of the -namiar rzeczywisty na echo -under track .relative .migotanie (ech) untuning . miernik cz~stotliwoBci window -przeslona.range of .bearing of the .kolpak oslaniajqcy ekran radaru przed Swiatlem zewnptrznym warning .ostrzezenie .kurs echa. Sledzonych) -predicted motion -przewidywany ruch echa .przewidywany ruch obiektu threshold . tor chart . manewr probny trigger (circuit) .obiekt Sledzony vessel . diafragma x-band .falszywe echo identification .wskaznik ruchu rzeczywistego.mylenie ech .SledziC (echo statku na ekranie r.namiar na echo course .identyfikacja obiektu (echa) identity .zakres X (fala dlugoSci 3 cm) - ---- - -- - - .echo zgubione (ze Sledzenia) overflow -przekroczenie dopuszczalnej liczby ech (np.statek Sledzony (radarem) target's motion trend -tendencja ruchu obiek- - - - - - target's predicted motion .blqd Sledzenia radar -radar Sledzqcy - - - -range .identyfikacja echa .distinguishable - .lost . kurs obiektu deletion .audiable .echo symulowane speed -prpdkoBC echa swop .rozstrojenie vector -wektor .ostrzezenie diwiekowe wave clutter -(zaklocenia obrazu radarowego spowodowane odbiciami od fal) wave filter -filtr do eliminacji zaklocen od falowania morskiego waveguide .zanikanie echa .falowod wavemeter .false .) tracking -Sledzenie (poruszajqcego sig obiektu).usuwanie obiektow z pamipci - - ARPA .transponder. zobrazowanie ruchu rzeczywistego fix -zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywistq --ground stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem dna sea stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem wody -plot -nakres rzeczywisty speed -prpdkoSC rzeczywista tuning -wzmocnienie twinkling .kontrast obrazu visor . radioplawa odzewowa trails -pokwiata (echa) trial manoeuvre -syrnulacja manewru.dokladnoSC Sledzenia cancellation .zakres Sledzenia obiektu w systemie antykolizyjnym tranceiver -blok nadawczo-odbiorczy transponder . NAWIGACJA .impuls spustowy true -rzeczywisty -bearing -namiar rzeczywisty course -kurs rzeczywisty motion (TM) -ruch rzeczywisty display .echo wyrbznialne fading .arkusze zliczeniowe interval .odstep Sladu starting point -punkt poczqtkowy trasy (to) track .prog. okres Sledzenia accuracy .6.przenvanie. zakonczenie iledzenia error .wektor (ruchu) wzglpdnego wektor o zmiennej dlugo-time adjustable Sci czasowej -true -wektor (ruchu) rzeczywistego video contrast .

4.6. 7. 2. 19.ange/skokplywu syzygijnego.ccurance/ wystepowanie plywu syzygijnego. Low water level/ wysokoit uody niskiej. 3. 11. 18. 9. 8. Mean ranges/ s'rednie skoki plywu. High water/ woda wysoka. Spring tide cuwe/krzywa plywu syzygijzego. Falling tide/ odplyw. Standard port name/ n a m a portu zasadniczego. 5. Tidalpredicions/przewidywania p*u. Veap tide curve/ krzywa plywu kwadraturowego. Rising tide/przyplyw. 14. 17. Neap tide range/skokplywu kwadraturowego. Tide curves/ krzywe plywu. High water level/wysokoid wody wysokiej. Chart datum/ :ero mapy. Low water/ woda niska. 6. Spring tide . Month and day/ miesiqc i dzieri. Low water time/ moment wody ziskiej. Nautical Light and Tides (Swiatlo nawigacyjne ipiywy) A [table] elevation of light/ wysokoSC irddla Swiatla nad poziomem MHWS elevation of 'light over chart datum/ wysokoSC zrodla Swiatla nad zeremI mapy elevation of light over sea level/ wysokoit irddia Swiatla nad aktualnym poziomem morza MHWS = Mean High Water Springs/ Srednia wysoka woda syzygijna MHWN = Mean High Water Neap/ Srednia wysoka woda kwadraturowa MLWN = Mean Low Water Neap/Srednia niska woda kwadraturowa MLWS = Mean Low Water Springs/ Srednia niska woda syzygijna LAT = Lowest Astronomical Tide/ najnizszy plyw astronomiczny . 10. High water time/rnoment wody wysokiej. 16. 13. 12. NAVIGATION Tide and tide curve piyw i krzywa piywu MEAN SPRING AND NEAP CURVES Springs occur 2 days atfer New DUNKERQUE I . 15. Spring .

metoda harmoniczna height of high water -wysokoSC wody wysokiej height of low water .linia jednakowych skokow plywow co-range line -liniajednakowych wartoici plywow dead neap .znak wody wysokiej high water neaps -woda wysoka plywu kwadratowego high water springs -woda wysoka plywu syzygijnego high water stand .1qd odslaniajqcy sic przy odplywie - - .nizsza woda niska lowest low water -najnizsza woda niska lowest low water spring -najnizsza woda niskaplywu syzygijnego low-tide elevation .czas tnvania wody wysokiej higher high water -wyzsza woda wysoka Highest Astronomical Tide (HAT) .mapa z liniami jednakowych skokow plywow cotidal line .stale harmonicme constituents .wysokoSC wody niskiej high differences -r6znice wysokoki high water level -poziom wody wysokiej high water mark .wiek nierownokci age of the moon -wiek Ksiezyca agger -plyw podwojny amphidromic point -wezel amfidromiczny annual constituent -skladowa roczna (plywu) annual inequality .skok plywu dobowego stream -prqd towarzyszqcy plywom d.nier6wnoSC roczna (plywu) atidal -bezplywowy before H W -przed wysokq wodq be-neaped -(statek oczekujqcy na plyw syzygijny. tide -plyw dobowy variation -wahania dobowe dry harbour -port wysychajqcy w trakcie odplywu drying features -przeszkody nawigacyjne widoczne przy odplywie drying heights -wysokohci wysychajqce przy odplywie ponad zerem mapy drying reef -sucha (wystajqca nad poziom morza) rafa duration of stream .pasmo plywow strefy przybrzeznej kappa .6.dobowy -range .najnizsza wysoka woda plywu kwadraturowego direction of flow -kierunek przeplywu diurnal .linia jednakowej wysokoici plywow cotidal chart . przeciwprqd om) - - -water -przeciwprqd plywowy factor -wspolczynnik flood channel -nurt przyplywu flood current -prqd przyplywu flood mark -znak wysokokci przyplywu flood stream -prqd przyplywu flow -(prqd wypadkowy z prqdu plywowego i wiatrowego) half ebb -pol odplywu half flood -polowa przyplywu half tide -polamplituda plywu harmonic -harmoniczny analysis .najwyzszy plyw astronomiczny High Water Mark (HWM) .analiza harmoniczna constants .znak wody wysokiej High Water Ordinary Neap Tide (HWONT) -woda wysoka zwyldego plywu kwadraturowego High Water Ordinary Spring Tide (HWOST) . by zejkC z mielizny) chart datum -zero mapy co-height line .woda wysoka zwykiego plywu syzygijnego hydrograph -wykres przyplywu intertidal zone .odplyw channel -nurt przyplywu stream -prqd odplywu ebbtide -odplyw eddy -wir.skladowe harmoniczne method .opoinienie w fazie plywu last of the ebb -koncowy etap odplywu level -poziom lower high water -wyzsza woda niska lower low water .czas tnvania prqdu plywowego eagre -fala przyplywu w ujkciu rzeki ebb . NAWIGACJA Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu Admiralty Tidal Stream Atlas -Atlas plywow i prqdow plywowych Admiralicji after H W -po wysokiej wodzie after-rush -gwaltowna fala przyplywu age of phase inequality .

bezruch wody niskiej Lowest Low Water (LLW) .amplituda plywu kwadraturowego -tide -plyw kwadraturowy neaped -(statek osiadly na mieliznie w czasie zrnniejszania siq amplitudy plywu syzygijnego) neaps -piywy kwadraturowe negative surge .Srednia nizsza woda wysoka Mean Higher Low Water (MHLW) .Srednia wysoka woda plywu syzygijnego Mean High Water Neap (MHWN) .harmonic method of .methods of .intenvalniska ksigiycowy Sredniej wody niskiej .Srednia wysoka woda syzygijna .Srednia nizsza woda niska Mean Low Water Springs (MLWS) -Srednia niska woda plywu syzygijnego Mean Low Water Neap (MLWN) .Sredni poziom morza mean spring rise .Sredni poziom morza mean higher high water .linia brzegowa odpowiadajqca wodzie niskiej --mark -znak odpowiadajqcy wodzie niskiej neaps -woda niska plywu kwadraturowego spring -woda niska plywu syzygijnego stand ..6...Srednia wysoka woda plywu kwadraturowego Mean Higher High Water (MHHW) .Srednia wyzsza woda niska Mean Lower Low Water (MLLW) .anormalne obnizenie plywu non-harmonic -nieharmoniczny constant .Srednia woda niska syzygijna mean neap rise -Srednie narastanieplywu kwadraturowego mean range .Srednia woda wysoka mean high water interval .opoznienie fazowe port of reference -port odniesienia positive surge -anormalne podwyzszenie ply---S - - - WU prediction -prognoza (tu: plywu) predicted tide -plyw przewidywany predictions -przepowiednie (plywow) .line ---- mean low water .daily tide -przepowiednie plywow -datum of tidal -zero przepowiedni plywowych - - - - .nier6wnoSC faz lag .gl6wny kierunek (rozchodzenia siq) p r w l y w u Mean High Water Springs (MHWS) .Sredni skok (plywu) mean sea level .Srednia wysoka woda syzygijna neap -(plyw) kwadraturowy low water -niska woda kwadraturowa range .Sredni poziom plywu meteorological effect on tides -wplyw warunkow meteorologicznych na plyw meteorological tide -plyw pogodowy Mean High Water Neap (MHWN) .Srednia niska woda plywu kwadraturowego Mean Sea Level (MSL) .stale nieharmoniczne (plywu) ordnance datum -zerowy poziom morza outgoing current .woda niska zwyklych plywow kwadraturowych main flood .najnizsza z niskich wod lunisolar constituent -skladowa ksiqzycowosloneczna (plywu) Lowest Astronomical Tide (LAT) -najnizszy plyw astronomiczny lunitidal interval -odstqp ksigiycowy Low Water Mark (LWM) -znak wody niskiej Low Water. NAVIGATION low tide shoreline -linia najnizszego stanu plyWU low water . prqd odplywowy over tide -plyw wysoki perigee tide -plyw w przyziemnym polozeniu Ksiqiyca phase -faza inequality . Ordinary Neap Tides (LWONT) -woda niska zwyldych plywow syzygijnych Low Water.Srednie narastanie plywu syzygijnego mean tide level .Srednia wyzsza woda wysoka mean high water .neaps -Srednia woda niska kwadraturowa prings .Srednia wyzsza woda wysoka Mean Lower High Water (MLHW) .prqd ust~ujqcy.intenval ksiqiycowy Sredniej wody wysokiej mean high water neap -Srednia wysoka woda kwadraturowa mean high water spring .Srednia wysoka woda kwadraturowa Mean High Water Spring (MHWS) .woda niska (plywu) .lunitidal interval . Oridinary Spring Tides (LWOST) .metoda harmoniczna przepowiedni .metody przepowiedni .Srednia woda --.

stosunek skokbw (plywow) rectilinear stream . opierajqc dziob o nabrzeie) storm surges -wezbrania sztormowe storm tide -przyplyw sztormowy strength of ebb .nier6wnoSC polmiesiqczna (w plywach) set .zero plywu -day . plyw) primary tide -plyw pienvotny.prqdkoSci of current -prpdkoSC prqdu of fall -prqdkoSC opadania of rise .prqd staly. plyw glowny priming -przyspieszenie (plywu) quarter diurnal -(plyw) CwierCdobowy range of sea level .okres plywu -plane of reference .p r d powierzchniowy (od brzegu) rips .plynqC pod prqd plywu (takie obracaC statek na przyplywie. wywolany zjawiskami meteorologicznymi curve -krzywa plywu datum .fala przyplywu u ujicia rzeki (bore) component .obnizony poziom wody (powodujqcy osiadanie statku na mieliinie) slack water -woda martwa - shallow water corrections -poprawki plytkowodne solar constituent .obliczanie plywow -race -bystrze plywu - - -- - - .simplified harmonic method of .prqd pplywwy jednokierunkowy reduction of soundings -poprawka sondowan (na wahania poziomu morza spowodowane piywami) reduction level of the soundings -poziom redukcji glpbokoSci reference port .stala plywow -constituent .dla portow zasadniczych -for secondary ports -dla portow dolqczonych .doba piywowa diagram -wykres plywu differences -roznice plywow fall . dla ktorego krzywa plywow jest obliczona w tablicach) stand of the tide -bezruch plywu stem the tide .(statek) osiadly na mieliinie (podczas odplywu) seasonal changes -zmiany sezonowe seasonal correction to mean sea level .skladowa sloneczna (ply- w4 solstitial spring time -plyw syzygijny w czasie przesilenia spring range . NAWIGACJA -for standard ports .syzygia -tide -plyw syzygijny tidal -plywowy (np.kierunek i szybkoSC prqdu plywowego and rate (of tidal stream) .prpdkoSC prqdu przyplywowego subtidal -lezqcy poniiej strefy objqtej plywami syzygy .prpdkoSC wznoszenia (poziomu wody) ratio of ranges . port) amplitude .stloczenie fa1 plywow rise and falls -wznoszenie i opadanie (plywu) rotary stream -piywowy prqd wirowy sand warped .amplituda plywu angles -krlty plywu -bore .poprawka sezonowa Sredniego poziomu morza secondary -wtomy.prqdkoSC prqdu odplywowego strength of flood . drugorzgdny semi-diurnal -pbldobowy tide -plyw p6ldobowy semimenstrual inequality .opadanie plywu halfrange -polskok plywu levels -poziom plywow period .skok poziomu wody rate .zero plywow -prediction .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego sewed .6.skladowa plywu current .port odniesienia (przy obliczaniu plywow) reversing current -prqd odwracajqcy sip (plywow) rip current .port zasadniczy (port odniesienia.skladowa harmoniczna plywu constant .kierunek dzialania prqdu and drift (of tidal stream) .uproszczona metoda przepowiedni plywow predominant -przewazajqcy (np.wahania poziomu morza range of water level .skok plywu syzygijnego spring rise -narastanie plywu syzygijnego springs -plywy syzygijne spring tide -plyw syzygijny stagnant water .woda stojqca stand -bezruch plywu standard cuwe -krzywa standardowa (plywu) standard port .

-river -rzeka z plywami -rise -wznoszenie plywu species -rodzaje (typy) plywow -stream -prqd wywolany zjawiskami plywow -types -typy plywow undulation .high of tide -wysokoSC plywu .plywy nieregularne tideway -tor wodny podlegajqcy plywom.sygnaly plywow tide sued six feet .leeward -plyw z wiatrem . strumien glowny prqdu plywowego time differences -rbznice momentow time of high water .plyw wyjqtkowo wysoki .atmospheric -plyw atmosferyczny .making of a -przybieranie plywu .mixed -plyw mieszany .races -kotlowisko prqdow (plywowych) .equinoctial spring .equatorial .zmiana prqdu plywowego .direct -plyw ksiqiycowy .spring -plyw syzygijny .tropic -plyw zwrotnikowy under the lee -plyw przeciwny do kierunku wiatru tides with diurnal inequality .stloczenie fa1 plywow .sily powodujqce plywy tide rode .fala plywu -waters -akwen plywowy -zone -wybrzeze w strefie plywow tide -plyw in .miejscowy czas zmiany plywu .czas plywu .apogean -plyw apogeiczny .plyw podwojny .astronomical -plyw zrownowazony .flood -przyplyw .athwart -w poprzek prqdu plywowego .amplituda plywu .wychodzqcy w morze przy najblizszej wysokiej wodzie tide signals .czas wody wysokiej time of low water .abnormal -nienormalny plyw .after flood -przesilenie przyplywu .apparent time of change of .antilunar plyw przeciwksiqzycowy .rise of .duration of tide .turn of the -przesilenie plywu (type of) tide .low -niska woda (plywu) -lowest astronomical--najnizszy plyw astronomiczny -range of the tide -skok plywu. .diurnal .skladowa harmoniczna p.rip .flowing -prqd przyplywu - - .brak sze6ciu stop do uzyskania przez statek plywalnoici tide tables -tablice plywow tide (parameters) -parametry plywu .inverted -plyw odwrocony .forced - - -- - - - - - - - .average ratio .skok plywu apogeicznego .plyw przy zerowej deklinacji ksiqkyca .czas wody niskiej uptide -pod prqd (plywowy) voung flood -~oczatek ~rniphiwu . .range skok plywu - 6.component of .anti-solar -plyw przeciwsloneczny .lee -plyw zgodny z kierunkiem wiatru .exceptionally high .dziobem do plywu (o statku stojg cyrn na kotwicy) tide sail .plyw rownonocny .age of semidiurnal -wiek plywu poldobowego .falling .wysokoSC przyplywu powyzej wyliczonego -high -wysoka fala (plywu) . NAVIGATION - - - - - - - WU .rodzaj plywu .double .plyw dobowy .semi-diurnal -plyw poldobowy .exceptionally low -plyw wyjqtkowo niski .6redni stosunek (skoku p.rownonocny plyw syzygijny .amplitude of tide .stloczenie fa1 plywu tide-rising forces .neap -plyw kwadraturowy .age of diurnal -wiek plywu dobowego .mixed -plyw mieszany . amplituda ply- .apogean range .wchodziC do portu wraz z plywem out -wychodziC z portu z plywem tide-ball -kula sygnalowa plywow tide-bound .przyplyw -water .turnig of the .fala plywowa .change of -przesilenie plywu .opoznienie plywu tide -plyw .equinoctial .wzniesienie plywu (ponad zero mapy) .retardation of tide .obszar plywowy -wave .rising .equilibrium -plyw zrownowaiony .odplyw .(statek) zatrzymany przez plyw tide-rip .

elektroniczna mapa nawigacyjna electronic position-fixing system (EPFS) elektroniczny system pozycyjny equipment under test (EUT) -sprzqt testowanY speed and distance measuring equipment (SDME) . drugorzedny ambiguity .system kontroli trasy active track .odlegloSC statku od t.zwrot (zmiana kursu) .a. (odlegloSC statku od trasy zaplanowanej) limit . dla ktorej system kontroli drogi zachowuje dokladnoSC dzialania multifunction display -wskainik wielofunk- -- - - -- override function -funkcja obejhcia zabezpieczen (np.droga tymczasowa (pomijajqca zaplanowane punkty zwrotu) turn .arrival .podstawowy system okreSlania pozycji rhumb line sailing .along speed control .kolejny punkt zwrotu po tym.assisted . --error -blqd zejicia z t.urzqdzenie do pomiaru prpdkoSci i odlegloSci system electronic navigation chart (SENC) elektroniczny system map nawigacyjnych wheel-over time (WOT) -moment wylozenia stem przy zwrocie C Y ~ Y NEXT-point .) FROM-waypoint . do ktorego zbliza sie statek override facility .skroty: course change indication (CCI) .poprzedni punkt zwrotu heading .z.dwuznacznoSC (pozycji) arrival circle . wylqczenia programu) position monitor function . nad dnem .pozycja kierowania (statkiem) course made good (CMG) . zblizania do punktu zwrotu .odcinek trasy mipdzy punktami zwrotu minimum manoeuvering speed for track control .z.minimalna prpdkoSC manewrowa po wodzie. NAWIGACJA Track Control System (TCS) . course .z.odcinek trasy.(linia. do ktorego statek sig zbliza track .radius of .a.a.odlegloSC od zaplanowanej trasy. sygnal ostrzegawczy .kierunek rzeczywistej drogi statku pomiqdzy punktem wyjScia i punktem przyjicia course over the ground (COG) -kqt drogi nad dnem course differencelimit -rbinica pomiqdzy kursem zaplanowanym a faktycznym.zegluga po loksodromie route -zaplanowana trasa podr6 j (skladajqca sip z kilku odcinkow .z.6.m o t o zalozonym promieniu lub zalozonej kqtowej prpdkoici zwrotu .promien zwrotu . na kt6rej statek powinien rozpoczqk wykonywanie zmiany kursu) - - - - - - abbreviations .funkcja monitorowania pozycji primary position fixing system .rate of -prpdkoSC kqtowa zwrotu waypoint -punkt zwrotu wheel-over line .2.kurs pomipdzy punktami zwrotu planning -planowanie trasy (podroiy) -plotter -wykreSlacz drogi -temporary . przy ktorej uruchamiany jest alarm cross track -prostopadly do trasy zaplanowanej -distance . przy kt6rej uruchamiany jest alarm distance off track .urzqdzenie umozliwiajqce funkcjp obejScia zabezpieczen .legs) -monitoring -kontrolowanie trasy podroj (w stosunku do zaplanowanej) -planning -planowanie trasy p o d r o j steering mode selector .alarm.luk wok01 punktu zwrotu (po przekroczeniu kt6rego uruchamia sie alarm zblizania) back-up navigator -oficer-nawigator pozostajqcy w pogotowiu conning information display -prezentacja informacji koniecznych do kierowania statkiem conning position .kontrola ruchu statku wzdluz t.course change (CCA) . wskazujqcy niebezpieczenstwo -primary .wskazanie zmiany kursu dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne electronic navigation chart (ENC) . zmiany kursu a.trasa zaplanowana (droga).secondary .) .blqd pozycji wzdluz t.przelqcznik wyboru rodzaju sterowania TO-way point -punkt zwrotu.z.kontrola prpdkohci wzdluz zaplanowanej trasy (t.przesunipcie boczne (w stosunku do t.kontrola kursu leg . control .along error . po ktorym statek aktualnie plynie alarm .kierunek dziobu control .

folded construction/ sygnal dzienny . wierzcholkiem romb w dol i do g o y ball/ kula cylinder/ walec . give-way vessel/ statek overtaken vessel/ statek vyprzedzany overtaking vessel/ statek wyprzedzajqcy crossing vessel/ statek przecinajqcy kurs close quarter situation/ sytuacja nadmiernego zbliienia giving way/ ustepowanie lay shapes :naki dzienne anchored vessel/ restricted in her ability to mano P severely restricted in her ability to deviate from her course/ statek o vessel not under command/ statek nieodpowiadajqcy day signal . apex down and up/ stoiki.p$zeciwlegie stand on vessel priviliged vessel/ statekmajqcy pierwszeristwo drogi *-----.zeniom overtaking/ wyprzedzanie head-on situation/ stark' idqce wprost na siebie t t I n I' I regaining the course/ powrdcid na kurs Crossing situation/ sytuacja przecinania kursu .6. konstrukcji skladanej diamond/ cones.romb..diamond./ reciprocqt'courses/ kurs~. I b\. NAVIGATION Collision avoidance zapobieganie zde.

powrocik na kurs steadiness .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot. z tylu t. akcja .sygnal dlugi gwizdkiem .zderzenie.forward of the -przed trawersem . przecinajqcy ahead (of the other vessel) .check .clearing . kt6ry spowodowal zderzenie "colregs" (collision regulations) .(statek) ograniczony zanurzeniem course -kurs angle . mala odlegloik quarter . .sygnal dlugi gwizdkiem .kqt widzenia angle on the bow -kqt kursowy approaching vessel .namiar kontrolny ..avoiding . k.on the -na trawersie bearing -namiar change .(to) navigate with .strefa ruchu przybrzeznego - - - - - - - - - - - - -waters -wody przybrzezne collision .linia kursu .manewr zatrzymywania awaryjnego crash-stop -manewr zatrzymania awaryjnego - - - - - - .nearly-reciprocal -kurs prawie przeciwny .sytuacja nadmiernego zblizenia Collision Avoidance Regulations close-up .statecznoik kursowa crossing -przecinak.zapobieganie zderzeniu course -kurs na zderzenie.nawigowak ze szczegolnq uwagq clear .zblizak siq przepisy o zapobieganiu zderzeclosing-rate .relative -namiar wzglqdny bell -dzwon (okrqtowy) be under command .kqt kursowy line .regain the .effective -dzialanie efektywne -to avoid collision .zmiana kursu (in) ample time -dostatecmie wczeinie angle of view . z nabrzezem lub ze znakiem nawigacyjnym all-round look-out.long . kolizji) .iwiatlo (latarnia) kombinowane communication lines .abaft the .bliska odlegloSC - - .extreme .przecinak kurs za rufq (innego statku) course .bliska odlegloik.obsenvacja dookola alteration of course .zone .namiar bezpieczny . zapobiegajqce (np.navigation -nawigacja przybrzezna -traffic ruch przybrzezny .dzialanie dla zapobiezenia zderzeniu taken -podjqte dzialania allision -zderzenie siq statku w drodze i stojqcego. NAWIGACJA abnormal tow -nietypowy zespol holowniczy (np.dziobem na wprost caution -uwaga .szczegolna uwaga . niezmienny .minqk przeszkodq w bezpiecznej odlegloici close -bliski -range . nadbrzezny -- 5. kolizja avoidance .prolonged .namiar staly.akwen o duj m natqzeniu ruchu statkow (to) crash -ulec katastrofie back manoeuver .dzialanie.za trawersem.szybkoik zblizania siq niom coastal -brzegowy.statek zblizajqcy siq avoiding action -dzialanie zapobiegajqce (kolizji) beam -trawers .sygnal gwizdkiem (syrenq) okrqtowq .kurs przeciwny .reciprocal . statkow przecinajqcych kurs ship . kolizyjny regulations .(statek) odpowiadajqcy za swoje ruchy blast .szlaki zeglugowe confined waters -wody ograniczone congested area -akwen o duiym natqzeniu ruchu (statkow) conjunction -zlqczenie torow wodnych constrained by draught .przecinak kurs przed dziobem (innego statku) astern (of the other vessel) .statek przecinajqcy kurs crowded area .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu risk -ryzyko zderzenia collided ship -statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.zmiana namiaru .sygnal krotki gwizdkiem bow on .situation .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu combination light .early -wczesne dzialania .constant .dz.(statek) przecinajqcy kurs rules .short . z dokiem plywajqcym) action .

(pozycyjne) Swiato masztowe lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .prescribed .lower . prawidlo lights -przepisowe Swiatla nawigacyjne relative -wzglgdny -- - -- - - - -- - . na wprost encounter .Swiatlo burtowe .all-round -Swiatlo widoczne dookola widnokr egu .masthead .wody ograniczone.Swiatlo statku nieodpowiadajqcego za swoje ruchy .trasa glqbokowodna disabled vessel -statek unieruchomiony (np.obsenvacja.Swiatlo masztowe .range .poop lantern ..Swiatlo (masztowe) dolne .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego meeting vessel .Swiatlo (statku) nie - - -- --- -- - - - - - - - - - odpowiadajqcego za swoje ruchy .Swiatlo masztowe . wymagane .headlight . bez napqdu deep draught .iSC kursem rownoleglym precautions .przepis.na brzegu .Swiatlo pokladowe . Sw.sidelight .szczyt (top) masztu light .6.stern .Swiatla tla.Swiatlo pozycyjne masztowe .prawo drogi na wodach wewnqtrznych intention -zamiar . wqskie przejScie not under command -(statek) nieodpowiadajqcy za swoje ruchy outsteam -wyprzedzak (to) overhaul -przeganiak (inny statek) (to) overtake -wyprzedzak (inny statek) own speed . niezdatny do zeglugi end on -wprost na.intensity - - natqzenie Swiecenia . inny statek) collision .dziobem prosto na .Swiatlo . regulacja.pair trawling .znaki dzienne dead ship .zderzenie czolowe Inland Rules of the Road .(to) indicate .wskazaC zamiar International Regulations for Preventing Collisions at Sea .miqdzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu interval .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot. (np.diwigkowe sygnaly mglowe give way -ustepowaC drogi.luk widocznoSci Swiatla lights exhibition -wystawianie Swiatel lookout .constant .background .upper .statek rybacki fog signals .Swiatlo blyskowe .Swiatlo rufowe .trzymak sic z dala (od innego statku. udawac siq (dokqdi) regulation .Srodki ostroznoSci proceed .statek (prom) poruszajqcy siq w poprzek kanalu darkness . przypisane.steering .odstqp keep course and speed -utrzymaC kurs i predkosk keep out of the way . obsenvator .not under command .statek o dukym zanurzeniu deep water route .combined lantern .polawianie w tukq lights .Swiatlo holowania .marynarz stojqcy .ciemnoSC.duze zanurzenie vessel .towing .Swiatlo (masztowe) gorne -visibility -widocznoSC Swiatel arc .podqzak.statek idqcy naprzeciw narrow channel rule .na oku" station -punkt obsenvacyjny manoeuvrability -zdolnoSC manewrowa (statku) masthead . rufowe Swiatlo pozycyjne -port lewe Swiatlo pozycyjne .audiable . ustagiC drogi) light . NAVIGATION cross-channel vessel .statek bez zasilania.steaming . zmrok day shape .foremast head .gong head on .Sw.dziobowe Swiatlo kotwiczne .sygnaly mglowe .Swiatlo torowe (Swiatlo kierunkowe dla statku holowanego) .spotkanie siq dziobami rule .starboard -prawe Swiatlo pozycyjne ..Swiatla rybackie -vessel .Swiatlo rufowe .latarnia rufowa..flashing .prqdkoSc okrgtu wlasnego parallel .przednie Swiatlo maszto- .deck .bow . z powodu awarii).latarnia kombinowana .breakdown (NUC lights) .ciqgla obsenvacja -man . dawaC pienvszenstwo gong . statkow idqcych wprost lub prawie wprost na siebie fishing -polawiajqcy .prawidlo zachowania siq w wqskim przejiciu narrow waters .

statek przed dziobem constrained by her draught .Swiatla pozycyjne safe speed -prgdko6C bezpieczna seagoing vessel .Swiatla pozycyjne stopping distance -odlegloSC niezbpdna do zatrzymania statku take all way off .kurs wzglgdny rendezvous .statek o napgdzie mechanicznym .(statek) z podniesionq kotwica ale nie w drodze unlit -nieoSwietlony vessel .strefa rozgraniczenia ruchu - 5.fog -s .restrictions ograniczenia dla zeglugi .cone .strefa ruchu przybrzeznego .sailing .s.statek ograniczony swym zanurzeniem crossing .safe .stozek .sygnal -(to) attract attention -s.ocena ryzyka .sound .statek ahead .rules of the road -prawo drogi (morskiej) running lights .latamia masztowa traffic -ruch (tu: statkow) density .slacken zrnniejszyc prgdkoSC standing lights .stozek ---apex down -stozek wierzcholkiem w do1 .priviliged s.sygnaly mgiowe interval .rules of navigation -prawo drogi (morskiej) . zawracat.flow . w ruchu (o statku) under way .statek wyprzedzany .statek polawiajqcy .sznury haczykowe (to) turn .polowy sznurami haczykowymi tub gear .overtaking .power driven .statki wzajemnie widoczne nearing .determining of . majqcy pienvszenstwo drogi -towing ..pushed .Swiatla burtowe side-light screen -oslona Bwiatla burtowego signal .systemy rozgraniczenia ruchu trolling -polow wqdq holowanq (ciilgnionrl) line .manoeuvring . dla zwrocenia uwagi . o powaznie ograniczonej zdolnoici do odchylania sig od swego kursu - - - - - - - - -- - .sygnal manewrowy -prescribed .line linia rozgraniczenia ruchu .give way .statek pchany .statek w drodze -severely restricted in her ability to deviate Erom her course .zone .conical .obracaC sig.statek zaglowy .s. NAWIGACJA - --- - - - - - - - -- - --schemes .statek morski sea room -przestrzen (manewrowa) .statek holujqcy -trawling .stand on .romb ship's lantern . skrpcaC turning ability . przepis .zone .separation rozgraniczenie ruchu statkow .sygnal pienvszenstwa drogi risk -ryzyko assesment .statek ustqpujqcy z drogi in sight of one another .statek polawiajqcy tralowaniem -underway .zwrotnoSC two-boat trawl (pair trawling) -polow w tukq under way -w drodze.zatrzymaC (statek) top lantern .warning .odstgp m.ocena ryzyka of collision .fishing .sufficient wystarczajqca przestrzen manewrowa shape -znak dzienny .statek wyprzedzajqcy .strumien ruchu .ryzyko zderzenia rogue vessel -statek nieprzestrzegajqcy prawa drogi rule -prawidlo.line -tor kierunkowy inshore .prgdkoSC bezpieczna .statek zblizajqcy sic nearly ahead .-bearing -namiar wzglgdny course .statek nieodpowiadajqcy za swoje ruchy .statek prawie przed dziobem not under command (NUC) .sygnal ostrzegawczy sound -diwigk (to) sound -nadawaC sygnal diwiekowy speed -prgdkoSC .overtaken .statek przecinajqcy kurs .cylinder -walec .pushing -pchacz -restricted in her ability to manoeuvre -statek z ograniczonq zdolnohciq manewrowania .sygnal przypisany . majqcy pierwszenstwo drogi .lina wqdy holowanej true bearing -namiar rzeczywisty true distance -odleglo6C rzeczywista tub trawling . sygnalami (diwiekami) .(zamierzone) spotkanie statk6w right -prawo of way -prawo pienvszenstwa drogi of way signal .sygnai diwiqkowy -successive -s -sygnaly (diwigki) nastqpujqce po sobie .natgzenie ruchu - - ..latamia okretowa sidelights .diamond .

mine clearance operations -.dzwiqk syrenq okrqtowq -blasts in succession -diwigki nastqpujqce po sobie .....6..zredukowana widzialnoiC .restricted .towing -. syrena okrgtowa .short blast .due .prace ..ukladaniem rurociqgow --.reduced ..low . NAVIGATION .polowem .stan widzialnoici - - widzialnoiC - - - nowaniem vigilance .dlugi dzwiqk syrenq .gwizdek.constant ..dlugi diwiqk syrenq -prolonged blast .ograniczona widzialnoSC . .zintegrowany system sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy gyro compass repeaters/ powtarzacze zyrokompasu rate ofturn indicator/ wskaznik szybkoici zmiany kursu thrusters control/ kontrola sterow ry strumieniowe .ukladaniem kabla .blast ..sygnaly syrenq statkowq - Integrated steering system .. visibility .fishing ...servicing navigation marks --.state of .dzwigk kr6tki syrenq signal ....pipe laying .czujnoSC .diving operation poglgbianie nurkowe --..dredging .rozmi- vessel engaged in..statek zajgty .long blast ..obslugq znak6w nawigacyjnych .cable lying -.holowaniem --.stala czujnoSC .slaba widzialnoik .-.naleirvta czuinoiC - - whistle .slaba widzialnoS6 .poor .....

ustawit statek burtq do wiatru bumping -uderzenie statku (o nabrzeze) (to) cant .5.rnoc wstecz -pull .dawaC bieg wstecz (maszynami) back off .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a wide berth -przeplywak w bezpiecznej odlegloici give her everything .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a turn ahead . zwrotny (dobrze manewrujqcy statek).z tylu.ustawiaC pod kqtem (np.. at a speed of ...proba biegu wstecz at a rate of .cofaC statek backward motion -ruch wsteczny bank effect .nabieraC prqdkoici naprzod (o statku) fetch sternway -nabieraC prqdkoici wstecz (o statku) fetch way . ...half speed --pol wstecz! astern -wstecz.obroty biegu wstecz! steering trial . prqdkoiC wykonywania zwrotu) easy her -zrnniejszyC prqdkoSC (statku) feeling the bottom -reagowanie statku na bliskoiC dna (wibracje przy przechodzeniu plycizny) fetch headway .u c i u wstecz -revolutions .ruch (statku) do przodu .obroty biegu naprzod all stop! -maszyny stop! astern! -wstecz! . sprawny headway .Srednica -of turning circle .. do tylu -motion .. . at full speed -przy pelnej prgdkoSci back engines .cala wstecz! . statek w stosunku do prqdu) capability of the engine .z szybkoSciq...statecznoSC kursowa - - - - crash back manoeuver -manewr zatrzymania statku (przez przesterowanie silnika z calej naprzod na calq wstecz) crash stop -zatrzymanie statku przez przesterowanie silnika na calq wstecz --test -proba awaryjnego zatrzymywania statku diameter ..przemieszczenie boczne (w stosunku do zaplanowanego tom) diameter of turning circle -Srednica cyrkulacji discharge current .moving -poruszaC sig wstecz (o statku) of .cofaC siq statkiem back running -bieg wsteczny backset -przeciwprqd back ship .ruch wstecz .. przed dziobem revolutions ...daC calq rnoc silnika half ahead! -pol (mocy) naprzod! half astern! -pol (mocy) wstecz! handiness . dryfu) central manoeuvring position -centralne stanowisko manewrowe course-keeping ability . z przodu.naprzod.Srednica cyrkulacji directionally stable -kursowo stateczny (statek) directional stability ..mozliwoSci silnika carrying helm .z prqdkoiciq .daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a turn astern . rozpqdzaC give a kick ahead .ruszyC z miejsca (o statku) first phase of turning motion -pienvsza faza cyrkulacji fixed propeller . za -power ..efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego sig statku) bank suction -efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego siq statku) bring to -zatrzymaC (statek) bring up to speed -rozpgdziC bring about .Sruba stala gain speed -przyspieszaC..strumien zairubowy ease ....obr6ciC statek (to) broach .statecznoSC kursowa course steadiness ..full speed ..daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a kick astern .statecznoiC kursowa distance off track .. zwigkszak prqdkoSC..zwrotnoSC. NAWIGACJA Ship handling manewrowanie statkiem above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba added mass -masa towarzyszqca advance -przesunigcie czolowe (statku na cyrkulacji) velocity -prqdkoSC postqpowa ahead .(ply& ze sterem wychylonym dla kompensacji np. dobra manewrowoSC (statku) handy -porqczny.zwolniC (np.

odchylenie o 250° od kursu pienvotnego odchylenie o 60' od kursu pienvotnego rudder to midship/ and stop engine/ ster Srodek i stop maszyna rudder hard over/ Wlliamson turn ~etla Williamsona Scharnow turn petla Scharnowa I Single turn. Anderso turn. NAVIGATION I Turning circle . 270° manoeuvre -petla Andersona.cyrkulacja transfer/ przesuniecie boczne ------- negative transfer/ Man over board . pojedynczy zwrot .6.czlowiek za burtq ieading 20° short of opposite course/ iurs mniejszy o 20' od kontrkursu deviation from original course by 250° . one turn.

faza cyrkulacji ustalonej .efekt boczny Sruby napqdowej race .Sruba prawoskrgtna rudder .trzecia faza cyrkulacji.manewr "czlowiek za burtq" maneuvre -manewr .Sruba napqdowa -backing .ster angle -kqt wylozenia steru indicator -wskaznik wychylenia stem --transmitter .Sruba lewoskrqtna lie atwart .ahead . w ktorym czlowiek wypadl za burtq manoeuvrability .strumien zahrubowy radius -promien radius of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rate of turn indicator .sila poprzeczna stem run the headway down -zmniejszyC prpdkoik screw . byC znoszonym (o statku) make the weather side -podejSC ze strony nawietrmej (to) make way -posuwaC sig do przodu (o statku) manageability -wlaSciwoSci manewrowe (statku) man overboard .wskaznik prqdkoici zmiany kursu ratio steady turning speed .uniform turning .czlowiek za burtq delayed action .posuwaC sig bokiem (do wiatru.iSC silq bezwladnoSci Kempf manoeuvers -proba Kempfa kick full ahead -dab na moment calq naprzod (.osoba zaginiona manoeuver .integrated system .recovery .napor poprzeczny lateral thruster -ster strumieniowy (poprzeczny) lay to ..Sruba prawoskrqtna right-hand propeller .ruch do przodu .sila boczna (poprzeczna) stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .hamowanie Srubq current .missing person .skok wzrastajqcy (Sruby nastawnej) keep her way .zintegrowany system manewrowania -ship's -characteristics -charakterystyka manewrowa statku -trials -pr6ba wlaSciwoSci manewrowych -test -badanie wlaSciwoSci manewrowych moment -moment due to wind pressure . prqdu).- - hove to -poloiyC (statek) w dryfie increasing pitch .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze limit setting .kopnqC maszynq") lateral thrust .sterownica -torque .stanqC w dryfie lee helm .sklonnoSC statku do kierowania sig na wiatr leeward gauge -(statek) majdujqcy siqpo stronie zawietrznej (innego statku) leewardly .astern -ruch do tylu.strumien Srubowy screwing effect .manewr prowadzqcy do miejsca.wspolczynnik prqdkohci ustalonej cyrkulacji do prqdkoSci poczqtkowej real speed -prqdkoSC rzeczywista (to) reverse means of propulsion -przesterowaC Srodki napqdu right-handed screw .wlaSciwoSci manewrowe statku.(statek) zawietrzny left-handed propeller .nastawa ograniczenia kqta wychylenia stem (iyropilot) moment -moment na trzonie sterowym -telltale -wskaznik polozenia stem tiller . manewrownoSC statku (to) manoeuvre -manewrowak manoeuvering -manewrowy berth -przestrzen manewrowa .of a couple of forces -moment - 5.moment od naporu wiatru -- -- - - - - pary sil moment of a force -moment sily moment of inertia -moment bezwladnoSci moment of pull -moment uciqgu motion -ruch . NAWIGACJA - - -- - . cumowaC (statek) burtq do prqdu make headway -posuwaC siq naprzod (o statku) make a leeway -dryfowaC. ruch wstecz pick up speed -zwiqkszyk prqdkoSC pinwheel -obracaC statek (dwuSrubowy) przeciwbieznq pracq Srub pivoting point -punkt obrotu (statku podczas cyrkulacj i) race of the screw .akcja z opoznieniem --immediate action -akcja natychmiastowa .strumien zairubowy -effect .nadajnik kqta wychylenia stem area -powierzchnia stem cross force .efekt (napor) boczny Sruby .

faza cyrkulacji ustalonej vessel .statek obracajqcy sic. zboczyC ship handling -manewrowanie statkiem .zwrotnoSC (statku) radius -promien cyrkulacji -ratio .Sruba nastawna variable speed and courses -prcdkoSC i kursy zmienne wake current . pojedyncza petla .napor boczny (np.zwrotno6C statku centre -jlrodek obrotu (statku) characteristic .wolno naprzod! slow astern! -wolno wstecz! slowing down -zrnniejszenia prqdkohci.cyrkulacja ustalona diameter .czeSC stem poza osiq obrotu tail section of the rudder blade . szybkoSC -drop . wykonywanie cyrkulacji ability .Williamson -petla Williamsona (to) turn .Anderson .charakterystyka manewrowa circle . najmniejsza prgdkoSC umozliwiaj~ca sterowanie sternway -ruch statku wstecz stop! -zatrzymak! (silnik glowny) stop her! -zatrzymaC (statek)! stopping distance -odlegloSC konieczna do zatrzymania statku stoppage -zatrzymanie.statecznoSC kursowa standard -znormalizowany.Srednica cyrkulacji manoeuver .petla Andersona.woda odrzucana przez Smbe windage -odchylenie (spowodowane wiatrem) area -powierzchnia nawiewu wind bound . zwykly test .Srednica taktyczna tail of (rudder) blade .odsuwaC statek bokiem (np. zmniejszenie prcdkoSci loss . NAVIGATION second phase of turning motion .(statek) zatrzymany przez silny wiatr wind moment . Andersona . zmiana kursu. Andersona .obrociC (statek) na malej przestrzeni variable pitch propeller . zawracak.druga faza cyrkulacji sheer alongside .spowodowaC poprzeczny mch statku sheer a ship . napor wiatru - - - - -- - - .6.utrata predkoSci of advance -predkoSC postepowa (Sruby napedowej) trial -proba prqdkoSci stability of motion .pptla .spadek prcdkoSci. zwalnianie speed -prpdkoSC. skrgcaC turning . faza cyrkulacji ustalonej topside projected area -powierzchnia nawieWU -- -- -- - -- -- transverse -poprzeczny -thrust .strumien nadqiajqcy wall effect .Srednica ustalonej cyrkulacji speed -prqdkoSC ustalonej cyrkulacji steerageway -prqdkoSC sterowna (statku). p.szybkoSC zmiany kursu speed -prpdkoSC cyrkulacji (statku) .symulator (do nauki) manewrowania statkiem side force of a propeller -napor boczny (Sruby) slipstream -strumien zairubowy slow ahead! .moment naporu wiatru wind pressure -cihnienie wiatru. na prqdzie) sheer off .cyrkulacja qualities .wytraciC bieg statku. pogotowie! steady-turning circle . p.pojedyncza petla. zwolniC third phase of turning motion .proba wciowa. oddzialywanie Scian (np. proba standardowa Kempfa stand-by! -uwaga!.obracaC sic.large -manewrowanie wielkim statkiem .obracanie sic. kanalu na manewrowoSC) wandering -tendencja statku do schodzenia z kursu wash .uniform motion . stem strumieniowego) turn .large course -kurs manewrowania wielkimi statkami simulator .trzecia faza cyrkulacji.trzecia faza cyrkulacji. statek wykonujqcy zwrot turn short around .single .Scharnow -petla Scharnowa .czgSC stem poza osiq obrotu take way off the ship .one -pojedyncza petla.odchodzik od.efekt przykienny (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyicienny.o k r cyrkulacji ~ diameter . wstrzymanie tactical diameter .

dryf boczny -angle .sztormowanie adrift -dryfujqcy.fala krotka.uciec w morze przed sztormem scend .falowanie z baksztagu (skoh e do statku) .fala wchodzqca na poklad statku -head falowanie dziobowe.schronienie - - - - - -- - - - - - - - .na zawietrznej leeward -zawietrzny leeward . z burty .drgania kadhba od naporu fa1 stress .wchodzenie fali (na statek) od rufy - - - - - - (to) pound -uderzaC dziobowq czqSciq statku o fale pounding .drobna fala lee . znoszony afloat -unoszqcy siq na wodzie awash .short-crested .navigable -polowka zeglowna (w cyklonie) send .following .centrum sztormu.burta zawietrzna side -burta zawietrzna .falowanie boczne .rozbijanie siq fa1 (o statek) down the wind -z wiatrem drift .cisza zupelna flaw -podmuch wiatru forward spray -bryzg dziobowy froth -piana heavy spray . zapadaC dziobem lub rufq w fale (o statku) shake -wstrzqs shelter .dryf.fala krotka main spray -bryzg glowny make heavy weather -pracowaC ciqzko na fali (o statku) overfalls -kipiel. fala. oko sztormu flat calm .short . znos angle -kqt dryfu current -prqd dryfowy direction -kierunek dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven -gnany (np.turbulent .strona zawietrzna board .sztormowanie rufq sea -morze.fala boczna . morze niespokojne seas on deck .udar.falowanie nadqkajqce.open .morze wzburzone.sztormowaC rufh i6C z wiatrem scudding . ciqzko na fali .athwart . nurzaC dziobem lub rufq heavily -nurzaC siq gwakownie screw racing -wzrost obrotow Sruby wychodzqcej z wody scud . sleming labour -pracowaC (np. fale wyprzedzajqce .morze wzburzone .falujqcy breach .under the .podnosiC siq na fali. wiatrem) -by the wind .5.statek) leaper . falowanie .fala krotka . polkrcg .state of the .sea state .kqt dryfu lop . falowanie przeciwne . spiqtrzona . falowanie krzyzujqce siq . stlok (fal) overhanging crest -zalamujqcy siq grzbiet fali over rake . fala z rufy .(lezqcy) po stronie zawietrznej leeway .beam . morze otwarte hull slamming .green .overtaking .podnosiC siq na fali.gnany wiatrem dry ship -statek niebiorqcy wody na poklad w sztormie eye of storm .falowanie boczne.morze wzburzone . stan morza.wchodzenie fali na poklad seaward wind -wiatr od morza semicircle -polkole.quartering .zalewaC dziob statku na kotwicy over-raked -statek zalewany falq w czasie postoju na kotwicy panting .uderzenia dziobowej czqki kadhba (o wodq wskutek zbyt duiej prqdkoSci i przechylow wzdhznych).fala nadqzajqca.naprqienia kadhba spowodowane naporem fa1 pooping . NAWIGACJA Weathering . ciqzkie uderzenia dziobem o fale quartering waves .obmywany przez fale awave .falowanie z baksztagu (skohe do statku) quartering winds -wiatr z baksztagu running high -morze wzburzone run out to sea .cross -morze sklocone.morze otwarte .abeam . silny sleming.stan morza .ciqzkie bryzgi high sea -morze wzburzone.stan morza .tempestuous .heavy .

fala nadqzajqca.sztormowanie weather quarter .overtaking - - - - - - - - .land -bryza lqdowa .fala martwa z dziobu .falowanie nadqzajqce.fala przybojowa . na wiatr side .statek biorqcy duzo wody na poklad wholesome (ship) -(statek) dobrze trzymajqcy siq na fali.head .sztormowaC under the wind -na zawietrznej unfavourable winds -niepomyhlne wiatry upwind -pod wiatr vortex .szkwal line .speed of -prqdkoSC fali .run before the .state of the .deep .ciqzki rozkolys taking off . falowanie nadqzajqce .trawers nawietrzny bound .falowaC swell -rozkolys.zalewanie (pokladu przez fale.fala ukoSna .fala boczna .quarter .burta nawietrzna winter storm .sila wiatru .in the -na wietrze is heading -wiatr wyostrza .trudne warunki pogodowe .burzliwa pogoda .sztorm. sygnaly ostrzegajqce o sztormie (to) strain -pracowaC (o kadlubie na fali) (to) surf .bow .slabniqcie (wiatru.sztormowaC rufq windfall .beam .nawietrzny.oko cyklonu washing down .bad . burza to windward -na wiatr (w kierunku skqd wieje wiatr) (to) track .deep water .fala .following -wiatr z rufy force .sztormowaC weathering . statek dzielny wind -wiatr component .round -wiatr obracajqcy siq .szkwalisty (wiatr) storm bound .SledziC (przemieszczanie siq oka tajfunu) traverse wind -wiatr przeciwny true wind -wiatr rzeczywisty try .fala synchroniczna . branie fali na poklad) slamming .wysokoSC fali . martwa fala . prqd dryfowy drift . fali) squall .linia szkwalu.bryzg (np.cross -krzykujqce siq fale martwe .stan pogody . statek.6.fala glqbokowodna .strefa (wystepowania) przyboju surge .height of .real -wiatr rzeczywisty .transverse .fala z rufy.ciqzkie warunki pogodowe a storm -przetrwak bezpiecznie sztorm -beam .warunki pogodowe .glowny kierunek dryfu wiatrowego current -prqd dryfowy . plywu) tempest .fala poprzeczna weather -pogoda .zdolnoSC statku do przetrwania (trudnych warunkow pogodowych) shipment of green water -zalewanie pokladu (przez fale) shipping water .fala dziobowa .silna bryza lqdowa wind's eye -kierunek wiatru windward .zatrzymany przez pogodq gleam -przejainienie nad horyzontem zwiastujqce poprawe pogody .sleming (uderzenia dziobem statku o fale) spray .synchronous .sztorm zimowy winter month -miesiqce zimowe (to) work .heavy .gwaitowna fala (to) surge .posuwaC siq na czole fali surf zone .sygnaly sztormowe.strona nawietrzna statku wet -mokry (statek zalewany przez fale) ship .stern system -uklad z falowaniem nadqzaj v ~ . fala wyprzedzajqca . NAVIGATION ship's endurance .ground .fala przydenna .rough .severe .sldadowa od wiatru current -prqd wiatrowy.(statek) biorqcy wodg dziobem wash overboard -zmyC z pokladu wave .(statek) zatrzymany przez sztorm storm signals .wiatr z baksztagu .foul .fala glqbokowodna . fala z rufj .diagonal .surf .ladunek na fali) - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - .tempestuous -pogoda burzowa (to) weather .stern .pracowaC (np.following .zla pogoda conditions . linia nawalnic squally .

zegluga z lodolamaczem.obszar trudny (obszar. manewrowanie z lodolamaczem ice conditions -warunki lodowe . utrudniajqce zeglugq warunki lodowe) field of ice -pole lodowe first open water -po ustagieniu lod6w flaw -szczelina pomiqdzy pakiem a lodem sta- .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa land blink .odblask lodowy loose ice .(statek) uwigiony w lodach difficult area .oblodzenie (np.kanal przybrzezny (w lodach) - - --- .sezon lodowy (okres zalodzenia) signal .severe . wykorzystywane do cumowania) ice under pressure -1od pod naporem (lbd. statku) load .sygnal lodowy strengthening .oblodzenie International Ice Patrol (IIP) .obciqzenie od oblodzenia patrol -patrol lodowy.lekkie .akwen wolny od zalodzenia over-icing the ship -zalodzenie statku Radio Navigational Warnings and Ice Reports -radiowe ostrzeienia nawigacyjne i meldunki lodowe shore lead . w kt6rym nastqpuje aktywny proces deformacji.(port) skuty lodem icebound -(statek) uwiqziony w lodach icebound -skuty lodem (akwen.(statek) zablokowany lodami frozen spray -marznqcy bryzg (fali) ice .luzna kra nip -kleszczenie statku (przez lod.5.(akwen.ciqzkie warunki lodowe ice-free .otwarty kanal w lodach przy brzegu open water .medium -umiarkowane warunki lodowe . tor wodny) wolny od lodu ice-free -(port) niezamarzajqcy ice jamming -zator lodowy ice lead -przejicie w lodach iceport .warunki lodowe formation .light . kanal na akwenie zalodzonym frozen in .pilot lodowy --report -meldunek lodowy. gdzie zegluga jest mozliwa tylko w asyhcie lodoiamacza) lym - - ice-breaker -lodoiamacz working with .port lodowy (wglqbienie w barierze lodowej. NAWIGACJA Ice navigation -nawigacja w lodach beset . raport o zalodzeniu season .ostrzezenie lodowe icebound . stanowi duze niebezpieczehstwo dla zeglugi) icing . uniemozliwiajqce mu samodzielnqzeglugq) nipped -zakleszczony (przez 1od) opening -przejicie w lodzie open lead near shore . na ktorym wystqpujq ciqzkie. czqsto okresowe.1od -bulletin -biuletyn lodowy chart -mapa lodowa code .kod lodowy conditions .lead -wolne przejkcie miqdzy pakiem a stalym lodem. lodowa sluzba patrolowa -pilot .wzmocnienie przeciwlodowe warning .

.GMDSS communication in emergency -IqcznoS GMDSS w niebezpieczeristwie local user terminal lokalna stacja odbiorcza coast radio statior.

artificial .indpendant side (ISB) -niezalezna wstega boczna .parabolic .baterie wielokrotnie ladowalne - - -- - - - - - - - - - - .antena - dipole - - . osi~alnoSC ka(np.sztuczna antena -change over switch -przelqcznik antenowy nadawanie-odbior circuit .transmitting .directional .narrow (NB) -pasmo wqskie .re-chargeable .loop .sea .intermediate (IB) -pasmo poSrednie .stabilized .means of .pozycja niebezpieczenstwa alerting .maritime .antena radiowa o ksztalcie miski .tablica rozdzielacza antenowa current .Sledzenie automatyczne (np.szerokoSC pasma batteries -baterie . slyszalnoS6 audiable alarm -alarm akustyczny Automated Mutual Assistance Vessel Reporting System (AMVER) .false .dumrnv .antena paraboliczna . akwen .potwierdziC odbior activate -uaktywni automatically -uruchomiC automatycznie manually .indoor .antena wewnqtrzna .wstqga boczna (czqstotliwoSci) .modulacja przez kluczowanie amplitudy answerback -znamiennik (teleksowy) antenna .alarmowanie .position of .emisja z jednq wstegq bocznq switch -przelqcznik zakresow .kod identyfikacyjny firmy rozliczajqcej korespondencjq statkowq acknowledgement -potwierdzenie (odbioru) acknowledge receipt .uruchomiC przypadkowo adjacent channel -(radiowy) kana1 przylegly Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Spis sygnalow radiowych Admiralicji (Brytyjskiej) aerial .antena ramowa -mast -maszt antenowy -terminal -koncowka antenowa .alarmowanie w niebezpieczenstwie .uruchomiC rqcznie .modulacja amplitudy area .amplituda modulation (AM) .linka antenowa -yard .antena bezkierunkowa .side .zakres morski .sztuczna antena earthing switch -przelqcznik uziemienia anteny .omni-directional .very narrow (VNB) -p.single side (SSB) .cewka antenowa strojqca -wire . nalu komunikacji) banana pin -wtyczka bananowa band -pasmo -high frequency (HF) pasmo wysokich czqstotliwoki .inadvertently .alarm falszywy alert .antena . bardzo wqskie .antena nadawcza -trunk -rurowy przepust anteny w pokladzie tuning coil .reja antenowa (to) alarm -alarmowaC .antena stabilizowana - - antena dipolowa.obw6d antenowy -breaker -wylqcznik antenowy control table .prqd antenowy . NAWIGACJA Radio and GMDSS communication -IqcznoE radiowa i GMDSS accounting authority -firma rozliczajqca korespondencj~ statku accounting authority identification code (AAIC) .alarm .distress .5.antena kierunkowa .dolna wstega boczna .akwen audibility -zrozumialoSC.dish .obszar. satelity przez antenq) availability -dostqpnoSC.lower side .Srodki alarmowania amplitude shift-keying (ASK) .Automatyczny system raportowania [pozycji dla] wzajemnej pomocy statkow auto-alarm-autoalarm (automatycmy odbiornik alarmowy) automatic keying device -klucz automatyczn Y Automatic Gain Control (AGC) -automatyczna regulacja wzmocnienia Automatic radio telex (ATOR) -automatyczny teleks radiowy Automatic Repeat on reQuest (ARQ) -automatyczne zqdanie powtbrzenia auto-track . dip01 - - - - - - - - - - - - - amplifier -wzmacniacz amplitude .wide (WB) -pasmo szerokie (foniczne) bandwidth .

skladowe stacji GMDSS dla obszaru morskiego A4 GMDSS alarming and position indicating equipment . NAVIGATION (?MDSS ?o eauivment yposaie&ex~~~~~ MF/HF DSC watch receiver/ radiotelefone MF/HF/ NBDP telex terminal/ NAVTEX receiver/ odbiornik nastuchowv MF/HF radiotelefon MF/HF terminal teleksowv NBDP DSC odbiornik Navtex f VHF radiotelefone with built-in DSC/ radiotelefon VHF z wbudowanym DSC Y printer/ drukarka MF/HF DSC terminal/ terminal MF/HF DSC Sea area A4 .system automatycznej idenlyfikacji AZS rejestrator danych z podr& .GMDSS station components .6.wyposaienie GMDSS dla alarmowania VHF hand held radio/ reczna radiostacja VHF transmitter with unique encoded signal/ nadajnik z unikalnym sygnaiem identyjikacyjnym VHF antenna/ GPYVHF combined antennu/ antena zintegrowana GPS/VHF distribution box/ skrzynka rozdzielcza linka do mocowania ptawy do Srodka ratunkowego Automatic Zdentification SystemAZS .

kanal wspolny .skrzynka.common .1qcznoiC satelitarna . NAWIGACJA bias -przedpigie blind transmission -nadawanie bez potwierdzenia odbioru.group to selected ships .inter-ship radio .all ships -w.geographical area -wywolanie statkow w okreilonym obszarze geograficznym . komunikacja band -pasmo emisji .fala noina -wave (CW) .deferred .korespondencja (tu: radiowa) .message -kanal roboczy .kod kraju .polqczenie z wybranq osoba .kqcznoik migdzy statkami .wywolanie sluibowe (DSC) sign .collective sign .public .wywolanie grupowe do wybranych statk6w . block diagram .grupowy sygnak wywolawczy -distress wywolanie w niebezpieczenstwie .immediate .sygnal wywolawczy.fala noina .all stations .szybkoiC transmisji danych de-activated -ponownie uruchomiony dedicated frequency .terrestrial .signalling .oplata brzegowa . Search and Rescue Commi -ttee (COMSAR) -Podkomitet (IMO) dls Radiokomunikacji. transmisja radiowa.wywolanie (radiowe).5.request .single per carrier -pojedynczy kanal tele- - - - - -- -- - - - - - - - - \ .czgstotliwoiC wymaczona delivery .kanal iqdania .: nadawanie blind .wywokanie rutynowe (DSC) . vot. wiadomoici) confirmation -potwierdzenie otrzymania .dostarczenie (np. do wszystkich stacji category -kategoria wywolania .lqcznoiC niezawodna .modulowana fala noina channel -kanal . ostrzegawcza coverage -pokrycie (systemem lqcznoici) data rate .fala nietlumiona correspondence .lqcznoiC za pomocq urzqdzeri naziemnych (w odroinieniu od satelitarnej) -worldwide komunikacja radiowa o zasiggu globalnym Communication.area .kanal przydzialu .country .routine .korespondencja publiczna .nadawanie radiofoniczne.loss of -utrata lqcznoici . -- - foniczny na oddzielnej czpstotliwoScinoinej charge .dostarczenie natychmiastowe priority -priorytet dostarczenia digital -cyfrowy -call -wywolanie cyfrowe - - - -- - - - - - - -- - - - - .w. Poszukiwan i Ratownictwa continuous wave (CW) . wzywaC calling (ship) -statek wywolujqcy calling frequences -czgtotliwoit wywolania carriage -karetka dalekopisu -return -przesunipcie karetki do kolejnej linii carrier .safety .ship's business .person to person . szafka call .ship .-wspolny kanal radiokomunikacyjny .lqcznoiC telefoniczna .satellite .kod kierunkowy .on-scene -s -kanaly (lqcznoici) uiywane na miejscu akcjilwypadku A . radiofonia cabinet .safety -wywolanie ostrzegawcze .telex service -kod senvisu teleksowego communication -lqcznoiC. sygnal rozpoznawczy (to) call -wolaC.general .1qcznoiC teleksowa .kanal przydzielony .maritime -1qcznoiC morska .collect rozmowa na koszt abonenta z lqdu . do wszystkich statkbw .schemat blokowy (urzqdzenia) blocking -blokowanie odbiornika broadcast .oplata .modulated .dostarczenie odloione delayed .poirednictwo (w komunikacji w niebezpieczenstwie) .telephone .dostarczenie opoznione .reliable .initiate a -wywolaC (innq stacjp) -in progress -wywolanie w trakcie (trwajqce) .assignment .coast .wywolanie ogolne . polqczenie (telefoniczne) .relay .bridge-to-bridge -lqcznoik mostek-mostek .destination -kod przeznaczenia kod senvisu telefonicz-telephone service nego .telex .co-.oplata statkowa code -kod .korespondencja bezpieczenstwa.repeating of -powtorzenie wywolania .

zaburzenia dot -kropka (w alfabecie Morse'a) double side band (DSB) .dupleksowa szybka transmisja danych duplex operation .korespondencja w n. VHF antenna/ antena VHF 4. Wire antenna/ antena linkowa.. 23. UHF-antenna/antena UHF.signal -sygnal wzywania pomocy - -- --- - -traffic .priority -priorytet niebezpieczenstwa .radiolatarnia kierunkowa direction finder -radionamiernik direction finding (DF) -radionamierzanie display -monitor. AM receivina antenna/ antena odbiornika AM. disturbance -zaklocenia. zobrazowanie screen . dwuplekser direct radio link . bezpoirednim directional -kierunkowy radio beacon .selective calling (DSC) . VHFIDSC antenna/ antena VHFIDSC 8. Radome antenna INMARSAT-A/antena kopuiowa stacji satelitarnej INMARSAT-A 11.wywolanie w niebezpieczenstwie w systemie DSC calling channel -kana1 wywolania w DSC duplex high speed data (transmission) (DHSD) . 21.awarjjna radioplawa lotnicza (GMDSS) . 19.cyfrowe selektywne wywolanie diplexer . NAVIGATION .zdwajacz. Watch keeping receiver antenna/ antena odbiorcza odbiornika nasiuchowego 6.nature -rodzaj niebezpieczenstwa . Anemometer sensor/ czujnik wiatromierza. Spot beam antenna/antena s y s t e m roinicowego.ekran monitora.podwojna wstqga boczna. GPS antenna/ antena systemu GPS 13.radiokomunikacja dwutorowa enhanced group call (EGC) -rozszerzone wywolanie grupowe emergency locator transmitter (ELT) . VHF antenna/ antena VHF 7.generator (DMG) generator wiadomoici niebezpieczenstwa . 16. TV/FM receivina antenna/ antenu odbiorcza TV/FM. Whip antenna/ antena pretowa.message wiadomoik w niebezpieczenstwie . wskaznik (to) display .6.obrazowak distress -niebezpiecznstwo -button -przycisk powodujqcy wygenerowanie wiadomoici niebezpieczenstwa call .wezwanie pomocy. modulacja dwuwstegowa transmission . 18.bezpoirednia l@cznoSkradiowa direct printing -wydruk bezpoiredni telegraphy -telegrafia o w. Decca receiver antenna/ antena odbiornika Decca 12. UHF telemetw antenna/ antena sys1 temu telemetrychego UHF 10. Antenna INMARSAT-C/ antena stacji satelitarnej INMARSAT-C 9. 24. Radar antenna (X band)/antena ra- Antennas ' arrangement I daru pasma X.cyfrowe selektywne wywolanie digital selective call (DSC) . wskainik. Radiodirection finder antenna/ antena radionamiernika 14.wspohzqdne (pozycji) niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoik niebezpieczenstwa . 1. 22. Transmitting MF/HF antenna/ antena nadawcza MF/HF 2. 20. Weather facsimile antenna/ antenafaksymile pogodowego/ 15. Receiving MF/HF-DSC antenna/ antena odbiorcza MFhYF-DSC 5. wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates . Radar antenna (S band)/ antena radaru pasma S. Antenna coupler/ uklad sprzegajqcy antenowy 3. 17. Omni directional cone-shaped antenna/ bezkierunkowa antena stozkowa .emisja dwuwstqgowa droppable disposable radio -prosta radiostacja zrzutowa (do zrzucania z samolotow) DSC distress call .

fax Forward Error Correcting (FEC) .primary .czgstotliwoik podstawowa . 300-3000 kHz -modulation (FM) -modulacja czgtotliwoici .(to) guard .lowest usable .odstgp pomigdzy blgdami establish contact -nawiqzak 1qcznoSC facsimile -faksymile.najwyzsza (w danych warunkach) czgstotliwoiC uzyteczna .otwarty system korekcji blqd6w w transmisji 1-10 figure code -kod cyfrowy float free terminal -EPIRB.zysk anteny General Operator Certificate (GOC) .secondary . do IqcznoSci migdzystatkowej . czgstotliwoSC fa1 decymetrowych . pomylka gap . 3-30 GHz . foniczna.obwiednia (modulacji) erase signal .sygnal pomylki error -blqd.radio (RF) .300 GHz) .cz~stotliwoSC .wielokrotny dostgp z podzialem czasu -extremely high skrajnie wielkie czgstotliwoSci (30 .czgtotliwoik dodatkowa -shift keying (FSK) .czgstotliwoSk robocza gain -wzmocnienie .super high (SHF) . czgstotliwoSC fa1 metrowych 3-30 kHz -very low (VLF) .maximum usable frequency .czgstotliwoSC lotnicza .5.SAR-dedicated -czgstotliwoSC przypisana sluzbom SAR .extra high (EHF) .aeronautical . -high (HF) .low (LF) .regulacja wzmocnienia of antenna .cz.cz.Swiadectwo Ogolnego Operatora GMDSS Global maritime distress and safety system (GMDSS) -Swiatowy Morski System Lqcznoici Alarmowej i Bezpieczenstwa . 30-300 GHz division multiple access (FDMA) .inter-ship -- - - - - - - - - .automatyczna regulacja wzmocnienia control . u j t k o w a . NAWIGACJA On-board communication fqcznos'Cwewnqtrzstatkowa - headset/ sluchawki signal device/ Swiatlo sygnalizacyjne I e-mail -poczta elektroniczna emergency locator transmitter (ELT) ..znak kohca sekwencji envelope . -prowadzik nasluch na cz.(morska) radioplawa awaryjna end of sequence signal (EOS) .cz.cz.czgstotliwoSC nadawcza -ultra high -(UHF) .medium (MF) .cz.cz. radioplawa awavjna format for calling -rodzaj wywolania frequency -czgstotliwoSC .czgstotliwoiC radiowa .voice (VF) .extremely low skrajnie male cz~stotliwoSci (ponizej 300 KHz) ..300-3000 MHz.najnizsza cz.working .very high (VHF) .modulacja z kluczowaniem czgstotliwobci . 30-300 MHz.automatic control (AGC) . 3-30 MHz -intermediate -(IF) -cz~stotliwoSC poirednia -international maritime distress migdzynarodowe morskie cz. niebezpieczenstwa - - - - --- - - -- cz.assigned .czgstotliwoSC przydzielona . akustyczna .transmitting .czgstotliwoSC 30-300 kHz .awaryjny nadajnik lokalizujqcy (lotniczy) emergency position-indicating radiobeacon (EPIRB) .

numer identyfikacyjny naziemnej stacji statkowej International Telecommunication Satellite Consortium (INTELSAT) .6.lokalna stacja naziemna loudspeaker -gloinik Maritime Identification Digits (MID) -morski numer identyfikacyjny (wskaznik bandery Maritime Mobile Service (MMS) .Spis stacji radionamierzania i sluzb specjalnych List of Ship Stations . Telegrafii i Telefonii key -klucz telegraficzny keyboard -klawiatura key in -wprowadzik (za pomocq klawiatury) keying . Master Plan for GMDSS -plan ogolny (funkcjonowania) systemu GMDSS Mayday -radiotelefoniczny sygnal niebezpieczenstwa relay -poSrednictwo w niebezpieczenstwie message (MSG) .radioplawa awaryjna systemy Inrnarsat E line feed -przesunigcie linii (w dalekopisie) List of Coast Stations . nielegalne International Radio Consultative Committee (CCIR) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds. naprowadzanie -bearing -namiar naprowadzajqcy signal .czas biemy (przy nadawaniu) impulse -impuls Inmarsat (International Mobile Satellite Organization) .odbiornik morskich informacji b.Migdzynarodowe Konsorcjum LqcznoSci Satelitarnej interference -zaklocenie .sluzba nasluchowa local oscillator .-- GMDSS General Operator -ogolny operator GMDSS certificate -Swiadectwo ogolnego operatora GMDSS ground wave . korespondencja sluzbowa -priority -pienvszenstwo przekazu wiadomoSci MET warning .kod identyfikacyjny morskiej sluzby ruchomej Maritime Safety Information (MSI) .spis stacji nadbrzeznych List of Radio determination and Special Service Stations .Migdzynarodowa Organizacja Ruchomej LqcznoSci Satelitarnej Mobile Number (IMN) .generator lokalny log-in .sygnal do naprowadzania.wiadomoSc.kluczowanie. z danym satelitq) lower side band (LSB) -dolna wstega boczna Local User Terminal (LUT) .logowanie (zglaszanie gotowoki do pracy urzqdzenia np.morskie informacje bezpieczenstwa -maritime safety information receiver NAVTEX .ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Satellite Service (MMSS) satelitarna ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Selective Call identify code (MMSI) . Telekomunikacji International Telecommunication Convention (ITC) -Migdzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna International Telecommunication Regulations (ITR) .ostrzezenie meteorologiczne microphone -mikrofon microprocessor -mikroprocesor microswitch -mikrowylqcznik - - .Mi~dzynarodowe Regulaminy Radiotelekomunikacyjne International TelecommunicationUnion (ITU) -Migdzynarodowy Zwiqzek Telekomunika- - - - C Y ~ ~ Y International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds. sygnal naprowadzaj qcy identity -tozsamoSk (stacji) -number -numer identyfikacyjny identification number -numer identyfikacyj"Y idle period . NAVIGATION . mikrofon headphone .fala przyziemna hand-held VHF equipment -przenoina (rgczna) radiostacja VHF hand-held walkie-talkie -przenohy (rgczny) radiotelefon UKF hand set -mikrotelefon. nadawanie kluczem L-band satelite EPIRB .unlawful -zaklocenia spowodowane pracq nieregulaminowh bezprawne.nasluch radiowy listening post -miejsce nasluchu listening watch .Spis stacji statkowych (to) listen -prowadzik nasluch (radiowy) continously -prowadzik nasluch cicgly listening in .sluchawki naglowne high speed data (transmission) (HSD) -szybka transmisja danych homing -nakierowanie.

radiooperator 5. odbiornik radiowy alarm signal -radiowy sygnal-alarmowy -beacon .slowa proceduralne priority .inne (niebezpieczenstwo) .hand-held battery-powered radio -podrpczna radiostacja przenoina zasilana bateriami -hand-held droppable radio -przenoha (rpczna) radiostacja zrzutowa . uprzywilejowanie (np.alfabet fonetyczny (sluiqcy do literowania) portable -przenoiny -hand-held radio -radiostacja rqczna. zaklocenia level -poziom szurnow suppression .czpstotliwoSC lqcznoici w niebezpieczenstwie distress signal .kopula ochronna (anteny) radio -radiostacja.awaryjny. w systemie VTS) channel . pierwszenstwo.radiolatarnia bearing .sieC miqdzynarodowa .sinking .zaklocenie radiowe log book .attack by pirates .priorytet.undesignated .kana1 IqcznoSci radiowej -communication -komunikacja radiowa. przenoSna .telegrafia dalekopisowa o druku bezpoirednim nature of distress -rodzaj niebezpieczenstwa .correspondence .radionamiar -broadcast .(niebezpieczny) przechyl .primary -podstawowa sieC alarmowania .distress -niebezpieczenstwo .atak piratow NAVAREA .survival craft transceivers -przenoha radiostacja do irodkow ratunkowych power .disabled and adrift .moc -amplifier -wzmacniacz mocy pre-amplifier -przedwzmacniacz procedural words .radiofonia calling-in point -punkt meldunkowy (np.lqdowa publiczna sieC telekomunikacyjna .wtorna sieC alarmowania Network Operation Centre (NOC) -OSrodek Operacyjny Sieci (GMDSS) noise .radiostacia do namierzania distress frequency .sygnal przejScia na odbior PAN PAN .(radiotelefoniczny) sygnal pilnoici pause -pauza Personal Locator Beacon (PLB) .flooding .international . GMDSS) over .called subscribers -numer teleksowy abonenta lqdowego -end of sequence -koniec sekwencji wywolawczej meteorologicalobservation (OBS) -obserwacje meteorologiczne Operational Control Centre (OCC) .abandoning ship .dziennik radiowy officer -radiooficer operator .procedura korespondencji propagation -propagacja characteristic -charakterystyka propagacji protective radome .equipment -przenoiny sprzpt radiowy .system automatycznego odbioru morskich informacji bezpieczenstwa network .unieruchomienie i dryfowanie .radio -radiostacja przenokna .microtelephone -mikrotelefon modulation -modulacja narrow-band direct printing (NBDP) .kolizja .national .safety -bezpieczenstwo (ostrzeganie) .szumy.collision .sieC krajowa . indywidualny nadajnik pozycjonujqcy phonetic spelling -literowanie phonetic alphabet .radiowy sygnal wzywania pomocy fix -pozycja z radionamiarow fog signal -radiowy sygnal mglowy frequency -czgtotliwoSC radiowa heading angle -radiowy kqt hrsowy -horizon -horyzont radiowy interference . lslczno66 radiowa direction-finder -radionamiernik direction-finding -radionamierzanie station .thmienie szumbw number -numer .zalewanie (przedzialow) . w l-qcznoki radiowej) .opuszczenie statku .grounding -wejicie na mieliznp .routine -priorytet zwykly .obszar w skoordynowanym systemie transmisji ostrzezen dalekiego zasiegu NAVTEX ..listing .zatonigie .urgency -pilnoSC procedure -procedura .firelexplosion -pozarleksplozja . NAWIGACJA - - - - - - - - - - - --- .sieC (stacji radiowych) .operacyjne centrum kontroli (INMARSAT.public switched (PSN) .secondary .

group .radionamiernik z antenq obrotowq safety call -wywolanie ostrzegawcze safety message -wiadomoSC.odpowiedz reporting point -punkt meldunkowy (statku) reset .AOR-West (Atlantic Ocean Region-West) zachodni rejon Oceanu Atlantyckiego .grupowe wywolanie selektywne --number -numer wywolania selektywnego Selective Broadcast Sending Station (SBSS) stacja nadawcza selektywnego systemu rozglaszania selectivity .odbiornik przeszukujqcy securite! . NAVIGATION -pratique -Swiadectwo wolnoSci ruchow uzyskane drogq radiowq .public station .poszukiwanie i ratowanie wspomagane Sledzeniem satelitarnym (sieC satelitow ratownictwa) search and rescue radar transponders (SART) -transponder radarowy Satcom (satellite communication) -komunikacja satelitarna Satellite Control Centre (SCC) .IOR (Indian Ocean Region) . akwen .POR (Pacific Ocean Region) -rejon Oceanu Spokojnego relay .operacja poszukiwania i rat. rejon. poSredniczyC reply .odbior recipient -odbiorca (korespondencji radiowej.radiotelefoniczny sygnal bezpieczenstwa segment -segment .announcement of ogloszenie wiadomoSci bezpieczenstwa .nadajnik radiowy sending -nadawanie Sequential Single Frequency Code (SSFC) sekwencyjny kod jednoczpstotliwoiciowy (analogowe selektywne wywolanie) service -tu: IqcznoiC ---- - --- - - -- .lqdowy segment sieci lqcznohci .czgtotliwoSci przypisane sluibom SAR Search and Rescue Satellite Aided Tracking (SARSAT) . okreSlanie pozycji za pomocq radionamiarow radiogoniometer -radionamiernik radiolocation -radiolokacja radio-range beacon .przekazywak (np.radiostacja publiczna receiver -odbiornik radiowy report .space . odbierajqcy antenna .odbieranie. RTF) . komunikat .antena odbiorcza -ship -statek odbierajqcy (korespondencjp radiowq) station .rejon Oceanu Indyjskiego .satelitarny segment sieci Iqcznofci (to) select -wybraC (stacjp.AOR-East (Atlantic Ocean Region-East) wschodni rejon Oceanu Atlantyckiego .system (sieC) satelitarna .ground .osrodek zarzqdzania sieciq satelit6w (Inmarsat) satelite system .selektywnoSC semi-conductor -polprzewodnik sender .emergency -radioodbiornik awaryjny letter (RTL) .system satelitow geostacjonarnych scanning -przeszukiwanie receiver .radiolatamia kierunkowa radio regulations (RR) -regulaminy radiowe radiotelex -radioteleks receiver .radiotelefonia telegraph (WT) -radiotelegrafia telegraphy (RTG) -radiotelegrafia -teletype (RTT) . pot: resetowanie .odbiornik .szumy wlasne odbiornika .transmission of -transmisja wiadomoSci bezpieczenstwa search and rescue (SAR) -poszukiwanie i ratowanie operation .odbiornik radiowy signal .list radio-teleksowy -noise .cisza radiowa station .dalekopis radiowy radiodetermination -radionamierzanie.zerowanie.radiolatarnia obrotowa - - - - - - - - rotating beacon -radiolatamia wirujqca rotating direction finder .sygnal radiowy silence .radiostacja telephony (RIT. dedicated frequencies .geostationary .raport radiowy room .system satelitow o orbitach polamych (biegunowych) .6.manualy -zerowanie (resetowanie) rpczne revolving radio beacon . sygnaw region -region.kabina radiowa safety signal -radiowy sygnal ostrzegawczy set . wolanie o pomoc).stacja odbierajqca reception .polar-orbiting . czpstotliwoSC) selective calling -wywolanie selektywne .radioodbiornik receiving .radio .

mobile earth (MES) .s. transmisja (np.lqdowa stacja naziemna (systemu Inmarsat) .(radiotelegraficzny) sygnal wzywania pomocy (to) spell .exchange of -wymiana korespondencji .1iterowaC space .ship .roll call of .podawanie kolejki oczekujqcych (przez stacjg brzegowd .statkowa.tekst Time Division Multiplex (TDM) .safety .statek nadajqcy (wiadomoSC) station . ruchoma stacja naziemna lqcznoSci satelitarnej .zakiocenia atmosferyczne (w odbiorze radiowym) station .n a m a stacji network co-ordination (NCS) .IqcznoSC krotkiego zasiqgu set up watch -ustali6 wachtg short-wave transmitter .stacja ruchoma . -distress alert -alarmowanie stacji brzegowej przez statek w niebezpieczenstwie silence .lqcznoSC Sredniego zasiegu .location of .(technika) czasowego zwielokrotnienia kanalow Time Division Multiplexer Access (TDMA) zwielokrotnienie czasowe dostepu do satelity teleprinter message (tpm) -wiadomoii.coast earth (CES) .land earth (LES) .equipment .ship earth station (SES) .1qcznoSC teleksowa message -wiadomoSC teleksowa . danych).5.cisza (tu: radiowa) .coast . radioteleks terrestrial -przyziemny test .lifting .stacja w pobliiu .polozenie stacji .lqcznoSC dalekiego zasiegu medium-range .stacja glowna -mobile . sprawdzanie .teleks communication .stacja (np.stacja (statek) w niebezpieczenstwie in vicinity .odstgp (w wydruku dalekopisu) squelch .sprawdzanie sprzetu text .ground earth (GES) -naziemna stacja nadbrzezna -in distress .sygnal rozpoznawczy.calling . NAWIGACJA long-range .test.short-range . pojedynczy kanal na jednq n o h q single-sideband modulation (SSB) -modulacja jednowstqgowa SOS . przesylanie - - - - - - - -- - - - - - - .stacja podlegla store and forward messaging -technika gromadzenia i przesylania informacji telecommunication -telekomunikacja teleprinter -dalekopis telex .stacja nadajqca wiadomoSC) transmission . sprawdzenie testing -testowanie.komunikacja radiowa mipdzy statkami list -wykaz zalegajqcej korespondencji .odwolanie ciszy (radiowej) signal letters .intership .nadawanie.korespondencja bezpieczenstwa (ostrzegawcza) transeiver -zespol nadawczo-odbiorczy transmit-receiveswitch -przelqcznik nadawanie-odbi6r transmitter -nadajnik transmitting -nadawanie ship .stacja wywolujqca .(pokrgtlo) blokady szum6w standby -pogotowie statics . przekazana teleksem traffic -trafika -distress korespondencja w niebezpieczenstwie . stacja kt6ra nadala sygnal. przekazywanie.stacja brzegowa .naziemna stacja ruchoma (systemu Inmarsat) - - - - - - - - - - - - - - - - - name of .resumption (of radio -) .naziemna stacja nadbrzezna (lqcznoici satelitarnej) -coast radio (CRS) -radiostacja nadbrzeina (IqcznoSci terrestrycznej) . sygnal wywolawczy single channel per carrier (SCPC) -pojedynczy kanal telefoniczny.master . odbiorcza -broadcast sending (BSS) -stacja nadawcza . nadawcza) -broadcast receiving (BRS) .wznowienie (komunikacji radiowej) . wiadomoSC .stacja statkowa .nadajnik krotkofalow ship-to-shore -IqcznoSC statku z brzegiem -alerting -alarmowanie stacji brzegowej przez statek call -wywolanie stacji brzegowej przez st.slave .stacja koordynujqca (Inmarsat) -of origin -stacja zlecajqca.radio -teleks radiowy.

zqdanie podania statusu wiadomoici przeslanych systemem "przechowaji przekai" - - - - .zqdanie polqczenia z operatorem PLS .radiooperator room .czgstotliwoik nasluchu na statku GA+ . przelqcznik nadawanie-odbior trimmer -kondensator wyrownawczy rownolegly capacitor .przelqcznik NIO.dziennik radiostacji.stopien pilnoici -message -pilna wiadomoik -signal -sygnal p. radionamiar cabin . NAVIGATION - .(niegdyi) kabina radiowa log .g6ma wstqga boczna variable capacitor -kondensator zmienny very high frequency (VHF) -wysoka czgtotliwoik (30 .zgadzam siql zgadzasz sic? OPR .wiadomoici) upper side band (USB) .band -pasmo czgstotliwoici przenoszonych .abonent nieobecny ACK -potwierdzenie ADV -powiadomienie AGN .zqdanie informacji z bazy danych stacji nadbrzeznej MED -pilna wiadomoik medyczna MNS .set up .znowu ANUL .list radio-teleksowy STA .minuty MOM .stroit (np.radio . nadajnik) tuned circuit -obwod strojony (rezonansowy) tunimg .pilnoik .O ~ / Z FMT .brak polqczenia OBS -wiadomoik meteorologiczna OCC .zqdanie informacji o uslugach i procedurach stacji nadbrzeznej INF . rownolegly tropospheric wave -fala troposferyczna (to) tune .line linia zasilajqca -to cease transmission-zaprzestak nadawania transponder -wmacniacz z ukladem przemiany (w radiokomunikacji satelitamej) T-R cell .mierak gazowany (lampa nadawanie-odbior.zqdanie podania ostrzezeh nawigacyjnych NC . nadak wiadomoik MULTLX -wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do kilku adresatow NAV .nadawak. rozpoczq5 nadawanie HELP .wachta radiowa .czekak MSG .przerwanie polqczenia ze stacjq nadbrzeznq CRV -czy odbierasz dobrze? odbieram dobrze DATA .~wiatowy System Ostrzezen Nawigacyjnych Telex command codes and abbrevations .300 MHz) volume -regulacja sily glow watch -wachta (sluzba) .abonent zajqty OK . (komunikatu. dziennik radiowy operator .blqd formatu FREQ .degree of .kody i skr6ty teleksowe ABS .anulowane AMV -wiadomoik do systemu AMVER BRK .dotyczy RPT -powtorzenie RTL .6.zqdanie przekazania wiadornoici do abonenta przy pomocy transmisji danych DIRTTLX -zqdanie nawiilzania bezpo6redniej lqcznoici teleksowej z abonentem DER -nieczynny EEE -pomyika FAX -zqdanie przekazania wiadomoici na faks FM .odebrano RDL . NIO) T-R switch .ustanowik wachtg wireless -radiostacja -aerial -antena radiowa -bearing -namiar radiowy.wiadomoik.zqdanie ponownego polqczenia z abonentem wywolanym poprzedniq komendq DIRTTLX RE (REF) .kabina radiowa telegraphy (WIT) -radiotelegrafia World Wide Navigational Warning System (WWNWS) .wskainik strojenia two-channel -dwukanalowy urgency .strojenie indicator .proszg POS -pozycja statku RCD .kondensator w.

do p6l masztu (o fladze) blast -dzwipk (syreny okrgtowej) .dalekopis URG -polqczenie pilne W -wyrazy WRU -kto tam ? WX -zqdanie prognozy pogody XXX -pomylka Signalling and signals .czubek stozka -basket . znak dzienny) - - - - Signal mast . NAWIGACJA STS .koszyk (znak dzienny) -black ball .5.kula (mak dzieAy) .nadanie noty sluzbowej SVP -proszg TAX -jaka oplata? TEL .prolonged . "wychodzg w morze" burgee -proporczyk (z wycigciem) clip hook -hak zatrzaskowy. karabinczyk color.zqdanie przekazania wiadomoici telefonicznie pod wskazany numer TEST MSG -wiadomoSC testowa TGM .apex .maszt sygnalowy top mast/ wierzchoiek masztu not under command lights/ Swiatia statku "nieodpowiadajqcego top flash lrght/ Swiatio do sygnalizacji Morse'a i Christmas tree/ t . reflektor sygnalizacyjny at half-mast -do polowy masztu at the dip .dlugi sygnak (syreng rogiem mglowym) .sygnal diwigkowy dlugi .diwigk (syrenq) krotki blinker -szczytowka.wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do innego statku SRY -przepraszam SVC .radiotelegram THRU -jestei polqczony w trybie teleksowym TKS .short .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" TLXA -zqdanie potwierdzenia czasu przekazania teleksu do adresata TPR .dzigkujp TLX .cone .stozek (naw.long . colour -bandera narodowa dash -kreska (w alfabecie Morse'a) dasher block -bloczek flagowy day shapes -znaki dzienne . lampa sygnalowa blue Peter -flaga rnks "P".sygnalizacja i sygnaly aldis lamp -aldis.double -podwojny diwigk gwizdkiem .

house .alarm falszywy farewell whistle -pozegnalny sygnal syrenq first substitute -pienvsza flaga (kodu) zastepcza flag . H (I have pilot on board) .flaga wzywania pomocy .armatni sygnal mglowy signal .mercantile . flagsztok socket .dzwon mglowy .Yak".bandera handlowa .sygnal alarmowy ending signal .drzewce bandery entering signals -sygnaly wejiciowe do portu false alarm .audiable .mgla .gniazdo maszciku flagowego salute . or: I am hauling nets) "potrzebuje pilota". or discharging.salutowaC banderq staff .zmieniam swoj kurs w prawo" F (I am disabled . flaga "tak" alphabet .szczyt masztu.explosive -signal -detonacyjny sygnal mglowy gong ."zmieniam swoj kurs w prawo" J (I am on fire and I have dangerous cargo on board.wind ."mam pilota na pokladzie" I (I am altering my course to port) .I am manoeuvring with difficulty) -"trzymajcie sie z dala ode mnie.drzewce flagowe. lub: "znaczenie poprzedzajqcej grupy sygnalow powinno by6 rozumiane jako potwierdzenie" D (Keep clear of me .substitude ."mam nurka po wodq: trzymajcie sig z dala i idicie powoli" B (I am taking in.schowek na flagi .flaga armatora locker . nawiqzcie IqcznoSC ze mnq" G (I require a pilot.flag - -- - - - -- - - - - - - -- - - - . or carrying dangerous goods) .dipping .lina pomocnicza bandergali dressing ship .macznik banvny. NAVIGATION .6. banvnik stosowany jako sygnal wzywania pomocy emergency signal . keep well clear off me) .znak dzienny w ksztalcie rombu .N" MKS oznaczajqca neg a c j ~flaga zaprzeczenia .sygnaly mglowe foghorn -rog mglowy full dress (of a ship) -pelna gala banderowa half-mast high .salutowaC banderq distress flare ..rzut flag sygnalowych Inglefield clips -haczyki flagowe International Code of Signals -Miedzynarodowy Kod Sygnalowy (MKS) A (I have a diver down: keep well clear at slow speed) .alfabet flagowy chest .drzewce flagowe .flaga wskazujqca kierunek wiatru flagpole socket .gong mglowy gun .weather .do p6lmasztu (bandera. Nadawany przez statki rybackie lowiqce w pobliiu siebie oznacza: "wybieram sieci".flara light .salut banderq staff . top masztu hoist -wysokoSC bodniesienia) flagi hoist .flaga sygnalu pogody .affirmative) .socket -gniazdo drzewca flagowego fly . albo mam na statku ladunki niebezpieczne" C (Yes ."mam po- flagstaff .flaga pilotowa -pole socket .flaga.sygnalizacja zakonczenia. sygnal zakonczenia ensign -bandera panstwowa .drum . .flaga zastepcza (kodu) -toggle -przetyczka flagowa .szafka na flagi clip -lqcmik linek flagowych -code--flagakodu . potwierdzenie.diwiekowe sygnaly mglowe -bell .podnoszenie bandergali (to) dress ship -podnieSC bandergale dye marker .communicate with me) -"jestem niezdolny do mchu.diamond shape .merchant -bandera marynarki handlowej .distress .dlugoSC flagi -nieSC flagp fog .gniazdo drzewca flagowego ."ladujg lub wyladowuje.affirmative flaga potwierdzenia mks..national .sygnal Swietlny wzywania pomocy daylight signalling lamp .statek w pelnej bandergali dressing line .lampa do sygnalizacji dziennej dressed full .sygnal dzienny w ksztalcie walca dip the flag . flaga) head of mast .pilot .flaga narodowa -negative -flaga .gniazdo maszciku flagowego . manewrujq z trudnosciq" E (I am altering my course to starboard) . bandera .

recognition .kula .sygnat diwigkowy flag -flaga sygnalowa.salut -to the flag .sztag sygnalowy .sygnalizacja optyczna -- - - - - - - - - - - - .sygnalizacja (np. you may feel your past me) .sygnal .flaga powtorzenia (MKS) ripper -rog mglowy salute .sygnaly holownicze .wszystkie osoby powinny sig zameldowaC na statek.three flag .. gdyz statek wkrotce wychodzi w morze". tez dash) - making colours -podniesienie bandery Morse code .sygnal trzyliterowy .wydajg sieci" jack -proporzec..moje sieci zaczepily o przeszkodp" Q (my vessel is healthy and I request free pratique) .zaC z wami la. drzewce bandery reed horn -rog mglowy repeater .sygnal nocny."moj statek jest . mozecie przejSC za ma.warning -sygnal ostrzegawczy -yard -rejka sygnalowa signalling ." S (My engines are going astern) . kotwicg" Z (I require a tug. wqzel szotowy .cznoSCU L (You should stop your vessel instantly) -"zatrzymajcie wasz statek natychmiast" M (My vessel is stopped and making no way through the water) .rakietnica.alfabet Morse'a light .."kierujecie sig ku niebezpieczenstwu" V (I require assistance) . pistolet do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych .answering . also: My nets have come fast upon an obstruction) .."zatrzymalem moj statek i nie posuwam sic po wodzie" N (No) .zdrowyM proszg o i Swiadectwo zdolnoSci ruchbw" R (The way is off my ship.5. sygnal Swietlny .potrzebujq holownika" lub: . I am engaged in pair trawling) ..sygnal dwuflagowy (mks) .cone .Swiatlo nawigacyjne pokazujqce literg alfabetu Morse'a Morse lamp ..lampa sygnalizacyjna.rufowy maszt flagowy.flaglinka.lusterko sygnalizacyjne -procedure -procedury sygnalizacyjne .one-flag ."droga prowadzi z daleka od mojego statku."wlokq moja. trzymajcie sip z daleka ode mnie" K (I wish to communicate with you) -I1pragnq nawia. flaga migdzynarodowego kodu sygnalowego -halyard .flaga kwarantannowa jewel block -bloczek flagowy lazy halyard . aldisem) -lamp .flaglinka zastcpcza long .salut banderze seamarker ..w porcie: .kreska (w alfabecie Morse'a.wstecz" T (Keep clear of me. jestem zajpty tralowaniem we dwojkg" U (You are running into danger) ."potrzebujq pomocy lekarskiej" X (Stop carrying out your intentions and watch for my signals) -.two-flag . uzyta przez statek rybacki omacza: .yellow jack .. NAWIGACJA zar i niebezpieczny ladunek na statku.three letter .niem(zaprzeczenie) 0 (Man overboard) . Y (I am dragging my anchor) .night ..bow ..proporzec dziobowy . W morzu.sygnal jednoflagowy pistol .. flaga pilotowa .dzwon na mostku poop staff ..answering .sygnal odpowiedzi .aural ."potrzebujp pomocy" W (I require medical assistance) .banvnik do wody (sluza.flaga odpowiedzi pilot house bell .stacja sygnalowa stay . szczytowka -mirror .cylinder -walec short .towing .sygnal trzyflagowy .stozek .kropka (w alfabecie Morse'a) signal .czlowiek za b u r t e P (All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea.ball .moje silniki pracuja.cy do zwracania uwagi podczas akcji ratowniczej) shape -znak (dzienny) sygnalizacyjny . zob."trzymajcie siq z dala ode mnie.lampa do sygnalizacji alfabetem Morse'a nautophone -nautofon pennant -proporczyk . linka sygnalowa --bend -wqzel flagowy.sygnal rozpoznawczy rocket -rakieta sygnalowa station .wstrzymajcie sig z wykonywaniem waszych zamierzen i uwazajcie na moje sygnaly". or: I am shooting nets) .visual .

short .Swiatko ostrzegawcze . gwizdek. buczek controller .diwiqk ddlgi (syrensl) .syrena (diwiqkowa) sound -diwiqk .syrena okrqtowa.ostrzezenie light . banderq) tack line .urzqdzenie do nadawania sygnaiow mgiowych i ostrzegawczych (ship's whistle) vibratory horn -membranowy rog mglowy warning .linka wszyta w brzeg flagi time ball . flaga wskazujqca kierunek wiatru - - Flag mast . szczyt (masztu) typhon .automat mgiowy syreny okrqtowej lanyard .kula sygnalowa (do sygnalizacji czasu) top -wierzchoiek.sygnai diwiqkowy signalling -sygnalizacja akustyczna (to) sound -nadawaC sygnal diwiqkowy (to) strike -opuSciC (flagq.diwiqk krotki (syrensl) signal .sygnai ostrzegawczy test -proba ukiadu ostrzegawczego whistle .long .navigational -ostrzezenie nawigacyjne signal .6. NAVIGATION siren .linka syreny (gwizdka) valve -zawor na syrenq wind vane -wiatrowskaz.maszt flagowy mast truck/ jablko masztu - - - halyard downhaul/ - r mast/ maszt .

General cargo -drobnica 8.kontenery 4.Types of containers .sztauowanie ladunku 14. Container stowage . Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 7.sztauowanie drewna i produktow jego przetwarzania 20. Containers .Container construction .wentylacja ladunku 10.ladunki 2. Cargo distribution planning .ladunek 1.sztauowanie kontener6w 16. Forces acting on cargo . Container stacking and lashing equipment . Cargo safety . Chemical and gas cargoes . Forestry products stowage . Cargo ventilation . . Bulk cargoes -ladunki masowe 3. . Cargo lashing .sily dzialajqce na ladunek 21.sprzet do mocowania ladunkow tocznych 19.planowanie rozmieszczenia ladunku 13.typ kontenera 5.konstrukcja kontenera 6.ladunki chemiczne i gazy . Reefer cargo .ladunki chlodzone 9.sprzet do sztauowania i mocowania kontenerow 17. Cargoes .bezpieczenstwo ladunkow 22. Liquid cargoes -ladunki plynne 11. Ro-ro cargo stowage -sztauowanie ladunk6w tocznych 18.mocowanie ladunku 15. Ro-ro cargo lashing equipment . Cargo stowage . Cargo .7. Ro-ro cargo -ladunki toczne CARGO STOWAGE AND LASHING SZTAUOWANIE I MOCOWANIE LADUNKU 12.

7. CARGO

Cargoes classifcation 1klasyfkacja ladunkdw

-

C
bulk cargoes/ ladunki masowe ladunki masowe suche ladunki masowe piynne

general cargoes/ ladunki dvobnicowe

unitized cargoes/ iadunki jednostkowane

beczki artom/

Cargoes -ladunki
bulk-in-bags-out (BIBO) - zaladunek (towaru) luzem, wyladunek w workach break-bulk cargo - drobnica, ladunek polmasowy, duze partie jednorodnej drobnicy bulk - duza iloid, masa -cargo -ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe cargo - ladunek - deck - ladunek pokladowy - dry - ladunek suchy - dry freight - drobnica konwencjonalna - filler -ladunek wypelniajqcy - frozen - ladunek mrozony - general - drobnica, ladunek drobnicowy -heavy - ladunek ciqzki - homogeneous - ladunek jednorodny - project - ladunki zwiqzane z tym samym projektem, wozone czqsto z roznych miejsc i w roinym czasie - reefer - ladunek chlodzony - refrigerated - ladunek chlodzony - special -ladunek specjalny -transit -ladunek tranzytowy, ladunek przeznaczony do innego portu units -jednostki ladunkowe - voluminous - ladunek o duzej objqtoici commodity - rodzaj ladunku, rodzaj towaru index - indeks towarow float onlfloat off - wplywanie/wyplywanie (technologia przeladunku poziomego barkowca)

-

-

-

-

-

-

-

forestry - pot. okreilenie dot. drewna, celulozy i papieru uzywane w iegludze products (FP) - okreslenie dot, drewna, celulozy i papieru uzywane w zegludze gas - gaz - liquified - gaz plynny generals - drobnica in bulk - luzem, ladunek masowy lift-onhft-off (10-10) -system przeladunku pionowy liquid cargo -ladunek plynny in bulk - ladunek plynny luzem lot - partia (ladunku) measurement goods - towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) merchandise -towar neo-bulk -drobnica jednorodna w duzych partiach; rowniez: break-bulk roll onlroll off (ro-ro) -wtaczaC/wytaczaC, pozioma technologia przeladunku roll onlroll off, lift onllift of, float onlfloat off (ro-lo-flo) - mieszany system przeladunku stosowany na barkowcach ship-to-truck cargo handling system - przeladunek ukladarkami statek-ciqzarowki unit load -jednostka ladunkowa - standardized - znormalizowana jednostka ladunkowa waterborne - (ladunek) przewozony drogq wodns~ zaladowany na statek wet goods -towary (ladunki) plynne, takze ladunki o duzej zawartosci wilgoci

-

-

--

--

Bulk cargo -ladunki masowe

-

animal feed products -pasze ammonium -amon nitrate - azotan amonu phosphate - fosforan amonu sulphate - siarczan amonowy anhydrite -anhydryt apatites -apatyty artificial manures -nawozy sztuczne baryt - baryt block - blok (np. marmuru) bulk - duza iloSC, masa cargo - ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe bulky cargo -ladunki masowe calcium -wapn -ammonium nitrate - saletrzak chloride - chlorek wapnia -nitrate - azotan wapnia phosphate - fosforan wapnia cement -cement cereals - zboza products - produkty zbozowe charcoal -wqgiel drzewny clinker -klinkier coal -wqgiel - anthracite - antracyt, wqgiel antracytowy - cobbles -kostka weglowa (sortyment wegla) - cobs - orzech (s.w.) -duff -wilgotny mial wqglowy dumping - zaladunek wegla -dust - pyl weglowy - hard -wqgiel kamienny, antracyt - lump - gruby wqgiel, wegiel w brylach - nuts - orzech (s.w.) - peas, pea - groszek - small - drobny -tipper - wywrotnica wagonowa coke - koks -breeze - drobny koks, mial koksowy concentrate -koncentrat concentrated ores -koncentraty rudy corundum -korund cotton -bawelna dust-proof -pyloodporny dust-tight -pyloszczelny easy trimmer - statek latwo trymujqcy easy trimming hold -ladownia trymujqca feeder -zasobnik uzupehiajqcy feedmeal -mqczka paszowa

-

-

-

-

-

-

fertilizers -nawozy - nawozy sztuczne - dry - nawozy suche - fossil meal - ziemia okrzemkowa - liquid - nawozy w plynie - mixed - n. mieszane, wieloskladnikowe - natrium sulphate - siarczan sodu (nawoz) - nitrogen-phosphorus azotowo-fosforowy - nitrogenous - -n. azotowy -phosphatic - n. fosforowy - potassic - n. potasowy -potassium chloride - chlorek potasu potassium nitrate - azotan potasu - potassium sulphate - siarczan potasu - superphosphate of calcium - superfosfat filler cargo -ladunek wypelniajqcy flattening - rownanie powierzchni ladunku sypkiego flow moisture point - punkt uplynnienia suchego masowego ladunku sypkiego fodder -pasza goods in bulk -ladunek masowy grain - ziarno, zboze -barley -jqczmien - broom corn - sorgo -buckwheat - gryka capacity - pojemnoic ladunkowa statku dla ziarna cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna (w m3 lub cbft) -cargo certificate -Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboza luzem - corn - kukurydza -heap - stos ziarna, zboza - heavy (hg) - zboze (ziarno) ciqzkie - horse bean - bobik in bulk - ziarno, zboze luzem - light (lg) - ziarno (zboze) lekkie - maize -kukurydza - mail - sorgo - rye - zyto - wheat - pszenica granulate -granulaty gypsum - gips india-rubber -kauczuk naturalny iron - stal ore - ruda zelaza jute -juta level - poziom, poziomy (to) level -poziomowac, wyrownywac (np. powierzchniq ladunku)
- artificial

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lime -wapno meal -pasze -beet pulp - wytloki buraczane -oily - makuchy - rape - Sruta rzepakowa - soya - sruta sojowa minerals -mineraly - alumina - tlenek glinu - asbestos - azbest - bauxites -boksyty - bentonites - bentonity - ceramic clinker -klinker ceramiczny - China clay - kaolin - clays - gliny - fluorite - fluoryt - gipsum - gips - kaolin - kaolin - phosphate rocks - fosforyty - porphyres - porfiry - pumice -pumeks - salt - so1 - sands - piaski - silicon - krzem - sulphur - siarka metals -metale - antimony - antymon -beryllium -beryl - bismuth - bizmut - boron - boru - cadmium - kadm - chromium - chrom - cobalt - kobalt - copper - miedi - iron - ielazo - lead - olow - magnesite - magnezyt - magnesium -magnez - manganese - mangan - molybden - molibden - nickel - nikiel - non-ferrous metale kolorowe, metale niezelazne - scrap metal -zlom metalowy - tin - cyna - titanium -tytan - tungsten - wolfram - vanadium - wanad pellets - granulaty recycling - surowce wtome rice - ryi - clean - ryz iuszczony - paddy - ryz nieluszczony

-

-

--

-

-

-polished - ryz polerowany - rough - ryz niehszczony - white -ryz polerowany stones and rocks -kamienie i skaly -alabaster - alabaster - basalt -bazalt - calcite -kamien wapienny - chalk - kreda - dolomite - dolomit - flints - krzemienie - granites - granity - gravels - zwiry - limestone - kamien wapienny marbles -marmury mortar -h s z y w o ore - ruda - coarse - ruda w kesach concentrate - koncentrat rudy - copper - ruda miedzi fines - ruda drobnoziamista - finished - ruda wzbogacona - iron -ruda zelaza - lump - ruda gruba, w brylach - magnetite - ruda magnetytowa - roasted - ruda prazona -yard - skladowisko rudy raw material - surowiec seed cakes -makuchy prasowane sand - piasek sandstone -piaskowiec shingles -zwiry soda - soda sodium chloride - chlorek sodu sodium sulphate - siarczan sodu stone -kamienie scrap - zlom (jako ladunek) -yard - skladowisko zlomu screen bulkhead - grodz pylochronna sugar - cukier transportable moisture limit - dopuszczalna zawartoSC wilgoci (w transportowanym ladunku masowym) trim -trymerka a cargo -trymowad ladunek (to) trim - trymowat, rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimming -trymerka - normal hold - ladownia normalnie trymuj w tin test - proba wilgotnoici ladunku w puszce vegetable fibre - wl6kno roslinne wet salted hides - skory mokrosolone

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

k e s and markings o"f containers typy i oznakowanie kontenero'w
w

-

-

containers/

general cargo containers konteney uniwersalne

kontene y plytowe collapsible containers/

tank containers/ kontenery zbiornikowe

thermal containers/ kontenery izotermiczne

containers for dry bulk cargo/ do ladunkow masowych luzem

container top/ dach kontenera

-

owner's code, container size, type and check digit/ kod wtaiciciela, rodzaj i typ kontenera, cyfra kontrolna I container capacities/ dune eksp1oatac;yjne konten

container top/l sea-air container mark/znak dach kontenera kontenera lotniczo-morskiego

container Leight/ wysokoii kontenera

owner's code/kod wtaiciciela equipment category identified identyfikator kategorii wyposazenia container number/ numer kontenera
L

,

OCLu 244435 0---digit/ cyfra kontmlna check 22G 1 characteristic/ charakterystyka kontenera
length/ dtugoSC kontenera

I'

-

type/ typ kontenera

breadth/ szerokoiC kontenera

container markings oznakowanie kontenera

7. CARGO

Containers - kontenery

- approval -uznanie konstrukcji kontenera (za bezpiecznd -- certificate Swiadectwo uznania bezpiecznej konstrukcji kontenera safety - plate - tabliczka uznajqca k. bez-

container -kontener

pieczny (do eksploatacji) -safety devices -urzqdzenia (zawory) bezpieczenstwa na k. zbiomikowych approved continuous examination programme (ACEP) - zatwierdzony (przez instytucjc klasyfikacyjnq) program stalych przeglqdow stanu kontenera advanced transit atmosphere control (ATAC) - system kontroli i regulowania skladu atmosfery w zaladowanym k. chlodzonym clip-on unit - urzqdzenie chlodnicze przystosowane do doczepiania do k. chlodzonego container - kontener, pojemnik atmosphere - atmosfera w kontenerze berth - nabrzeze kontenerowe centre of gravity - Srodek ciczkosci k. condition - stan (techniczny) kontenera -depot - sklad, depot kontenerowy examination report - sprawozdanie z przeglqdu k. -external dimensions - wymiary zewnctrzne k. internal dimensions -wymiary wewn. k. -marking - oznakowanie k. -survey certificate - Swiadectwo przeglqdu k. sticker - nalepka k. terminal -baza, terminal kontenerowy tightness test -proba szczelnosci kontenera container continuous examination programme (CEP) - program nadzoru ciaglego stanu techn. k. containerization -konteneryzacja Convention for Safe Containers plate (CSC plate) - tabliczka zgodnosci k. z normami Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach data plate - tabliczka na k. zawierajqca m.in. jego tare, wage brutto i wymiary document holder - kieszen na k. zawierajqca jego dokumenty, np, celne

-

-

-

dolly - zestaw kol (opuszczanych pod przedniq czeiciq naczepy drogowej po odlqczeniu od niej c i ~ n i k a ) forty-foot equivalent unit (FEU) - kontener czterdziestostopowy ETEU (equivalent TEU) - statystyczne pojecie umowne, okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU full container load (FCL) -k. formowany przez jednego zaladowcc, na jego koszt i ryzyko IMO sticker -nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych label - etykietka, nalepka - container - nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych (takze: sticker) less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objqtoSC kontenera lime scrubber - pochlaniacz niepozqdanych gazow w kontenerach chlodzonych modified atmosphere operation (MAO) przewoz ladunku w k. z kontrolowanqatmosferq periodic examination scheme -program przeglqdow okresowych stanu kontenera portable refrigeration unit - przenohe (doczepiane) do k. urzqdzenie chlodnicze pre-trip inspection -inspekcja kontenera przed jego napelnieniem racking force - sila pozioma odksztalcajqca ramq nosn* k. racking test -proba sztywnoici (np. ramy noSnej kontenera) safety approval table (SAT) -tabliczka uznania k. za bezpieczny (to) strip - (tu) rozladowal. (zawartoSC kontenera) stripping - (tu) rozladunek zawartoici kontenera stuffing - napelnianie kontenera - de-- - oproznianie kontenera temperature recorder -rejestrator temperatury w k. chlodniczych TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, 20' equivalent unitised freight unit) - umowna jednostka statystyczna odpowiadajqca kontenerowi 20', kontener przeliczeniowy

-

7. LADUNEK

Container types typy kontenerdw

side door container/ k. z otwieranq Scianq bocinq

open top container/ kontener bez dachu

dry cargo contained kontener uniwersalny

full side access container/ k. o velnym ~ t ~ ~SciflV bocznej c i u

bulk container/ k. do prie- dry bulker container/ k. do priewozu tadunkdw sypkich wozu ladunkow sypkich luzem

, insulated porthole container/ ' kontener izotermiczny z dociepian.ym agregatem

reefer container/ kontener chlodiony

tank container; tanktainer/ kontener =bionzikowy

cattle container/ kontener do przewozu bydla

ventilated container/ kontener wentylowany

7. CARGO

Container types-

typy kontenerow

- full

bin -pojemnik bolster - paleta kontenerowa, podloga k. box - amerykanskie okreilenie k. cargotainer -kontener ladunkowy container -kontener - all-purpose - kontener uniwersalny flat -podloga kontenerowa (do pojemnikow na sprzqt do mocowania, palet, pakietow itd.) - lashing - podloga kontenerowa do sprzqtu do mocowania - rod - pojemnik do skladowania prqtow do mocowania k. z drzwiami w obu Scia-both ends doors nach szczytowych - bulk freight - k. do przewozu ladunkow masowych, sypkich (wyposazony w otwory nasypowe oraz otwory do wyladunku) - cattle - kontener czqiciowo otwarty, do przewom bydla - closed -k. zamkniqty, z mozliwoSciq zaladunku wylqcznie przez umieszczone w Scianie szczytowej lub bocznej drzwi - closed ventilated - kontener wentylowany zamkniqtym obiegiem powietrza - collapsible - kontener skladany (ktorego poszczegolne elementy mogq byd demontowane lub sktadane w celu zmniejszenia objqtoSci pustego pojemnika) - Conair kontener chlodzony poprzez (podlqczony) system statkowy - controlled atmosphere - k. majqcy urza; dzenie do kontroli atmosfery w jego wnqtrzu - cooled - kontener chlodzony - cellular compatible paletwide (CPC) -kontener do palet (o wymiarach wewnqtrznych pozwalajqcych na zaladunek 24 palet 1,O x 1,2 m lub 30 palet 0,8 x 1,2 m, jednoczesnie o wymiarach zewnqtrznych umozliwiajqcych jego zaladowanie w prowadnice) - dry - do przewozu ladunkow suchych - dry bulker - kontener zamkniqty do ladunkow sypkich -dry freight special-- k. specjalny do drobnicy - euro palletwide box k. o wymiarach przystosowanych do przewozu europalet - gear - kontener ramowy do mocowania osprzqtu ukladarek (widly, ramy etc.) -full side access -k. o pelnym otwarciu sciany bocznej

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

tilt - kontener, ktorego Sciany boczne, niekiedy rowniez szczytowe i dach pokryte sq brezentem - gas tight -kontener gazoszczelny - general purpose - k, zamkniqty, zwykly - grilled sides - k. ze scianami aiurowymi - half-height polkontener, k. otwarty, zwykle o wysokosci od 4'00" do 4'03", - half-height open-top (HHOT) - k. polowkowy otwarty (bez dachu) - half-size - polkontener - half-rack - polkontener skladany - half tilt - k. ze znacznq cz&iq Scian (lub Scian i dachu) pokrytq brezentem - hard top - k. z dachem sztywnym - hard top open top -k. otwarty z montowalnym dachem sztywnym - heated - kontener ogrzewany - high cube - k. wysoki (9'00", 9'06") - hi-cube -populame okreilenie kontenerow o wysokoici 9'00" i powyzej - high cube unit - patrz "hi-cube" - insulated - kontener izolowany - isothermal - kontener izotermiczny (zdolny do utrzymania temperatury wewnqtrznej) - open-side - k. z otwieranq Scianq - open-top - k. otwarty (bez dachu) - overheight - kontener o podwyzszonej wysokoici, ladunek ponad dozwolonqwysokoSC - plain van -k. zamkniqty, zwykly - power pack - k. z generatorem elektrycznym do zasilania awaryjnego innych k. - reefer - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated unit - kontener chlodzony - sheeted -kontener bez dachu (przykrywany oponczz+, rowniez: open top) - shipping - (morski) kontener transportowy, pojemnik transportowy - side door - k. z drzwiami w co najmniej jednej Scianie bocznej - slim wall - k. o Scianach z plaskiej blachy plytko profilowanej - special - k, zbudowany do przewozu specyficznego, nietypowego ladunku - top loader (TL) - kontener z mozliwosciq zaladunku przez dach - single trip (STC) - kontener jednorazowy

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

Container types
- typy kontenerdw

half-height open top container/ kontener polbwkowy

flat rack/ kontener plytouy 40' ze Bcianami szczytouymi

bolster/ podioga kontenerowa)

pack-flat container/ kontener pack-flat

flat-rack container with collapsible ends/ kontener o podstawie plytowej ze skladanq konstrukcjq czolowq

heated -k. zbiornikowy, ogrzewany para -thermal - kontener izotermiczny - tipping bulk - k. do ladunkow masowych, wyladowywany przez przechylanie - ventilated -k. wentylowany flat -podloga kontenerowa (bolster) flatrack, flatrack - k. tylko ze Scianami szczytowymi lub tylko z bocznymi - fixed end - podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi stabmi -collapsible -podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skadanymi -with full end wall - k. tylko z pelnymi Scianami szczytowymi -folding end --podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skladanymi platform -platforma (podloga) kontenerowa swapbody - kontener wyposaiony w stalowe

- steam

-

-

-

-

-

-

-

nogi, umozliwiajqce zaladunek na naczepe bez uzycia podnosnika - folded - swapbody, calkowicie skladany kontener na nogach - tiltsides - swapbody kryty brezentem (opohczd - curtainsider - swapbody o Scianach krytych brezentem (oponczd - stackable - swapbody przystosowany do piqtrzenia tank (container) -kontener zbiornikowy - glycol cooled -k. zbiornikowy chlodzony glikolem - insulated k. zbiomikowy izolowany termicznie - reefer -k. zbiornikowy chlodzony - semi-insulated -k. zbiomikowy polizolowany termicznie - tanktainer - kontener zbiomikowy

---

---

-----

--

7. CARGO

Container construction konstrukcja kontenera
rear header/ belka poprzeczna gorna

I

cross member/ poprzeczne podstawy

locking cam/ rygiel locking rods/ are@ ryglujqce

' drzwi door/

slupek naroiny rear corner casting/ naroze zaczepowe y l n e

1

upper corner castmg/ naroze gorne

corrugated floor/

naroze dolne

naroze dolne

/

lower corner casttng/ contamer floor/ naroze dolne r p o d l o g a Xontenera

sciana kontenera

7. LADUNEK

Container construction konstrukcja kontenera
container -kontener all-welded stainless steel - k. ze stali nierdzewnej, spawany battens - szalowanie drewniane (chroniqce ladunek wewnqtrz kontenera) bottom -podstawa kontenera bulkhead - (pot.) nazwa Sciany szczytowej kontenera, przeciwleglej do drzwi bull rings - piericienie shzqce do mocowania (ladunku w kontenerze) camber -wypukla podloga kontenerowa (dla wzmocnienia konstrukcji) crossmembers - zebra kontenera - double jacket tank - k. ze zbiomikiem o podwojnym poszyciu end frame - rama czolowa kontenera fittings - osprzgt kontenera -forklift pocket -kieszenie na widly ukladarki frame -rama kontenera gooseneck tunnel - tunel w podstawie k. na zaczep typu "gqsia szyja" -head -sciana szczytowa kontenera, przeciwna do Sciany z drzwiami - lightweight frame tank -kontener zbiomikowy z ram* o lekkiej konstrukcji - rivetted aluminium - aluminiowy k. nitowany - ultralite dry freight - k. bardzo lekki (z tworzyw sztucznych lub kompozytow) outriggers - wezlowki k. -overflow prevention device -urzqdzenie zabezpieczajqce przed przelaniem zbiornika -pressure control device - urzqdzenie do pomiaru ciSnienia w k. zbiornikowym -rain gutter - okap kontenera - sheating - poszycie Scian i dachu k. tilt - brezent lub inna tkanina (lub tworzywo) okrywajqce k. bez dachu lub bez Scian -tipping discharge letterbox hatch -otwor prostokqtny w dolnej czesci drzwi k. do wyladunku ladunkow masowych understructure - podstawa kontenera ventilator cover -pokrywa wywietrznika k. clip on unit (COU) - przyczepny kontenerowy (agregat chlodniczy) corner -naroznik casting - odlewane naroze kontenera
-

- fitting -naroznik k.
Genoa comer fitting - narozniki wykonane wedug zalece~i IMO protection plate - plyta wzmacniajqca przy narozach k. -post - slupek naroinikowy k. -top -fitting -gome naroie (zaczepowe kontenera) door - drzwi k. - end - drzwi czolowe kontenera gasket -uszczelka drzwi k. hardware - detale drzwi k. -hinges - zawiasy drzwi -loading hatch -otwor nasypowy w drzwiach k. do ladunkow masowych (do zaladunku urzqdzeniami pneumatycznymi) -locking bar -skoble (prqty) zamykajqce d r m i locking mechanism - mechanizm blokowania drzwi k. -panel -plyta drzwiowa k. - side - drzwi boczne k. dual refrigeration systems for hazardous cargoes - podwojny system chlodzenia w k. z ladunkami niebezpiecznymi floor - podloga k. hat-section center spacer - profil Srodkowy podlogi k. lashing rings - uchwyty w podlodze kontenera shzqce do mocowania ladunku treshold plate - plyta ochronna podlogi k. - wooden flooring - podloga drewniana k. glass reinforced plastic (GRP) - tworzywo sztuczne wzmacniane wloknem szklanym; kompozycja stosowana do produkcji lekkich k., zwlaszcza chlodzonych header -belka poprzeczna goma k. bar - prqt lub ksztaltownik stalowy nad drzwiami kontenera bez dachu - door - belka poprzeczna nad drzwiami k. extension plate - plyta przy czolowej belce gornej k. - front -belka p.a goma Sciany czolowej k. insulation - izolacja k. izotemicznych - fire proof thermal - izolacja termiczna ognioodporna - polyurethane blown foam - izolacja z piany poliuretanowej - thermal - izolacja termiczna k. panel -plyta (poszycia) Sciany k. - side - Sciana boczna - front - Sciana czolowa
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO

Refrigerated container kontener chlodzony

refrigerated un agrega t

control panel/ panel sterowania I

_ control box/ szafka kontrolna

suction -

service tank/ zbiornik senvisowy nu ssaniu

-

7. LADUNEK

- corrugated side

- Sciana boczna ksztaltowana k. - aluminium flat side (front) - aluminiowa plaska Sciana boczna (szczytowa) post - shpek k. - front - slupek Sciany czolowej k. - J- bar - slupki typu "J" - rear - shpek Sciany drzwiowej k. - side - slupek Sciany bocznej k. rail - belka (noha) k. -bottom side rail - belka boczna dolna k. side rail - belka boczna k. -top side rail -belka boczna gorna k. roof - dach k. -bow - zebro dachu k. -hatches - otwory nasypowe w dachu k. panel - plyta dachu k. racking test -proba sztywnoSci k. sandwich construction-konstrukcja przekladkowa (np. izolacji kontenera)

-

-

-

-

-

-

seal - plomba container -plomba z linki stalowej - high security bolt - zbrojona plomba k. - indicative container strip plomba z taSmy stalowej z wytloczonym numerem - solid metal container -plomba z prqta stalowego side - Sciana k. - door - Sciana drzwiowa k. - front - Sciana czolowa k. sandwich panel - Sciana o konstrukcji typu "sandwich" (warstwowej) - inner lining -wewnqtrzna wykladzina kontenera zbiornikowego (np. teflon) sill - belka poprzeczna k. - door belka poprzeczna Sciany drzwiowej - front - belka poprzeczna podstawy Sciany czolowej k. wall - Sciana - end - Sciana szczytowa kontenera - side - Sciana boczna kontenera
- cable

-

-

--

-

-

-

--

-

Forest products -produkty

half/ poiowizna

baulk/ belka

square/ krawedziuk

slipper/ podklad kolejowy

plywood/ sklejka

sawn timber packages -pakiety tarcicy

ragged-end package, truck package/ pakiet desek tartych : nierownym jednym koricem

,flush end package, length package/ pakiet desek tartych z oboma koricami rownymi

cants/ plyzmy

s h o t uiywany na planach ladunkowych) air dried .bela -balk.pot.absorbcja.white liner chip-board .green lumber .sawn wood .waney timber . tektura falista kryta .objctoSc (np.karton na opakowania .converted timber .50 do 180 mm szer. niesuszone (w odroznieniu od kiln dry lumber) h e a t treated drewno poddawane dzialaniu wysokich temperatur dla zabicia szkodnikow -kiln dried .tarcica przycinana wg zqdan odbiorcy (skrot uzywany na planach ladunkowych) .tarcica -bale . (deals and battens) -bale i baliki -deals.pakiet o obu koncach rownych forestry .quilla .tarcica mokra . posiadajqce dwie lub trzy Sciany plaskie. belka o wymiarach 4-10 cali .karton wielowarstwowy cork .papier stosowany do produkcji kartonow .korek drying .listwy . odpowiadajqca wodzie slodkiej load -jednostka miary drewna (50 cuft) lumber (LBR) -tarcica (okreslenie stosowane w Kanadzie i USA.battens .listwy (na skrzynki) .baulks .mangrove .rolled h a f t liner board (KLB) -papier szary w rolach .cants .podklady kolejowe .h a f t lineboard .cellular wood panel . uzywane w zegludze products (FP) .duplex .absorbent lightweight .folding box-board .drewno suszone w suszarni Mille (M) -tysiecy board feet (jednostka miary tarcicy = 83.karton do pakowania Srodkow spozywczych .kora mangrowca . pryzmy . krawcdziaki .bal (tarcica) . kantowka .asphalt saturated .karton wielowarstwowy .deski .drewno powietrznie suche sawn timber .customer cut (CC) . celulozy lub papieru wodq air dry (timber) .chinina.b.multi layer .karton nasycony asfaltem - - - - - - karton.tarcica .suszenie.podlogowka (deski podlogowe) flush ends .listwy . end .square .slippers .grube kawaly drewna.drewno powietrzno-suche -green -drewno mokre.ends . drewno tropikalne layer .solid fibre .kawalki drewna przetartego o zaokr&onych brzegach bark . drewna. krawqdziaki . baliki .quinine .scants (scantlings) .plank .kora drzewa uzywana w produkcji mydla. boards and batten (DBB) -bale.belki -boards (brds) .tektura - - - - - - - -- - .karton na pudelka .plyta komorkowa (panelowa) . uiywane w zegludze intake measure .warstwa ladunku drewna fresh water timber load line (LF) .kantowka.5 stop szeiciennych) natural seasoning -naturalne suszenie (drewna) paper -papier .liquid . CARGO Forest products . celulozy i papieru.7. i nie mniej niz 100 mm grubosci small .bibulka chlonna . okreilenie dot.scantlings -laty. kora drzewa uzywana do produkcji lekow barque -bark.railway ties (slippers) .pot. nasiqkanie drewna.karton .drewno przetarte.slats .food-board .karton do pakowania plynow . drewna) przyjqta na statek junglewood .cardboard - - . osuszanie flooring .laths . o dlugosci ponizej 2500 mm .krawqdziak.laty.okreilenie dot. tarcica .drewno przetarte o szerokoici ponizej 150 mm i ponizej 50 mm gruboici.d. deski.drewno przetarte od 1.krociaki (sortyment tarcicy) . celulozy i papieru.deal .linia ladunkowa na drewnowcu. drewna.slatings .produkty przetworstwa drzewnego absorbtion .deska.kora .karton dwuwarstwowy .fibre .plyta piliniowa carton . wozona w belach .cellular .tarcica .podklady kolejowe . kora board -karton .

arbor-vitae .diuzyca.celuloza termo-mechaniczna (round) timber . nasycany asfaltem 7.suszenie drewna shingles .rice -p.gont shooks -klepki na beczki shipping dry .kraftliner .mursz ( w drewnie) .p. bielona . ciqzki .alder . kloc. do druku offsetowego .medium weight .bleached chemi-thermomechanical pulp (BCTMP) . kloda odkorowana .light weight .drewno.p.bamboo pole . bielona . okrqglaki kopalniane pit .mursz twardy .light weight coated (LWC) .hewn .edge .greaseproof . zywotnik zachodni .tarcica odziomkowa .bark struck .patrz: shooks tissue -bibula higeniczna veneer (VNR) .buk . lekki .one-time carbon .kopalniaki.packing .dolna.papier odpadowy plywood (PLY) .drewno okrqgle -bole .peeled .drewno okragle timber .p.papier lekki.papier -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - rozpuszczalna objqtoiciowa ("puchowa") .rattan sawdust .edge .zgnilima.p. chinski (z kory bambusowej) .sqk niewroiniqty .gatunki drzew . bielona .kloce drewna .c.aspen .. stosowane w odniesieniu do drewna nieprzetartego) .kloda.sack kraft (SKT) -papier na worki i torebki .apple -jablon .osika .kloc nieodkorowany .akacja .sezonowanie drewna.rough .incipient decay .round .celuloza w rolach .marka zanurzenia dla statku przystosowanego do przewozu drewna timber faults -wady drewna . chemiotermomechaniczna . powlekany.encased knot .sklejka in standard bundles . suszenie drewna of timber .pitrops .chemiomechaniczna c. chemiomechaniczna - . pien .kloc.c.refined ground (RGP) .fomier.bleached chemimechanical (BCMP) .tarcica wstqpnie przesuszona (wystarczajqco do transportu morzem) stacking yard .offset .rolled wood (RWP) .sklejka pakietyzowana w standardowych pakietach rattan .coated powlekany .c.bleached semichemical (BSCP) . pulpa celulozowa. mursz (drewna) (species of) wood .kopalniaki pulpwood -papierowka .dry rot .rickers (scafolding) .(drewno) balsa ...p.butt end . do fotokopiarek corrugated board .p.trociny seasoning . okleina woodpulp (pulp) .bolt .rot . powlekany .dluzyce . sezonowane mark .chemiotermomechaniczna c. LADUNEK . tluszczoodporny .-p.drewno wysuszone. falisty .bleached h a f t (BKP) .chinese . tarcica (w Ameryce Pln. jednorazowy .plac do skladowania drewna staves . bambus -beech . pakietu etc.asphalt saturated .rolled fluf (RFP) .celuloza. siarczanowa bielona .acacia .fluff . odziomkowa czqic klody .copying . iredni .thermo mechanical (TMP) . powlekany.celuloza rafinowana z drewna mielonego (scieranego) .pickets .tyczki .chemitermomechanical (CTMP) .p.tuja. strzala .dunnage . polchemiczna bielona -bleached wood (BWP) .brzoza .chemiomechanical (CMC) .mursz suchy (grzybica drewna) .heavy weight -p. samokopiujqcy. pulpa drzewna . pakowy .p. szary .c..tarcica compressed .c.log .p. wyrzynek . ryiowy .celuloza .drewno prasowane seasoned .tyczki bambusowe.doatiness .birch .c.kloda. powlekany. .slupki (na msztowania) .krawqdi bloku.celuloza - - - - - - - - - - - - - - .butt end .sztauerskie .p.desolving - - .ash -jesion -balsa (wood) .waste paper . "pulchna" w rolach .olcha .

drewno iwieze .pear.modrzew .Douglas fir -jodla Douglasa .drewno ciezkie (kazde drewno ciqzkie jak dqb.ironwood .dqb .elm .sosna smolna stone .modrzew .z r ~ b k drewniane i .daglesia -jedlica .limba -plane -jawor .maple . lignum vitae .7.tek .przechowywanie (drewna) w wodzie wood .drewno opalowe (kominkowe) .wiqz .hurma .red .icier drzewny.larch .sandalowiec . black .firewood .(deski) o gruboici ponizej 1 cala water seasoning .modrzew afrykanski .mahon .mahogany . light .ebony .. tek itd.sapan .pine .hickory -hikora.gwajak.lignum vitae .lime .ground .hard .sandal .trzeinia .cypress .Swierk .wierzba timber load line .drewno twarde (zwykle liiciaste) -white .palisander .pitch - - - - - - - - - - .sapele .yew ..spruce .sycamore -jawor .bwierk .fir -jodla .drewno sandalowca .cyprys .topola sucha .cenne drewno tropikalne. sweet .lipa ..guaiac.cedr .grusza .sekwoja ..orzech -willow .tomarack -modrzew amerykanski . mahon. zywotnik ..chestnut .plum .cottonwood.heavy .teak .drewno chips . miazga .cedar .sapele .topola .drewno "zelazne" .poplar .bukszpan camwood (barwood) .larch . dry .topola czarna ..swiss .) goods. orzesznik .hornbeam .grab .cis -walnut .soma czarna - -- - .heban .drewno cennych gatunkow .drewno twarde (drewno drzew liiciastych) .prime .cottonwood.drewno miqkkie (zwykle iglaste) .palisander . wild .hack matack .oak .spruce .black .iliwa .cherry.kazde drewno lekkie dowolnego rodzaju i dowolnie obrobione .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna underinch (under one inch thick) .sosna --white .mahon australijski -juniper -jalowiec .redwood . o czenvonym barwniku .green .jarrah wood . CARGO .hebanowiec .kasztanowiec .klon .box .soma wejmutka .gwajak .

pakiet tarcicy z oboma koncami rownymi -one flush end pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem .kratownica (obudowa drewniana stosowana np.worek jutowy .pakiety (drewna) z nierownym jednym koncem - - -- .aluminium with non-removable head .round .drobnica.wooden .textile . z wlokien syntetycznych .package .workowanie bale . ciqzka jednostka (ladunkowa).steel .drobnica heavy lift (hl) .light -ladunek lekki (przestrzenny) . z pokrywq zdejmowalnq .drobnica awkward lift .uniform general . zwoj can -puszka canned goods -towary w puszkach cargo -ladunek .precious .) crate .bela cylindryczna ballot .off-gauge -ladunek ponadgabarytowy .mixed general .drobnica .fibre .ladunek w belach .bagaz declaration .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breakloads .worek z tkaniny baggage .poirednie pojemniki do przewozu ladunkow luzem -flexible (FIBC) -elastyczne pojemniki poirednie do przewozu luzem (do 3m3) jerrican -kanister lifting unit frame (LUF) .drobnica konwencjonalna .length .dry freight . drewniana box . aluminiowy z pokrywqniezdejmowalnq -with removable head -b.bela .ragged end . klatka.b.plastic .piece .drobnica package (bundle) .b.paper -worek papierowy -polypropylene -worek z polypropylenu .w skrzyniach intermediate bulk container (IBC) . barylka cargo -ladunek beczkowany . palety.krata.ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) [ l .deklaracja celna bagazu entry . skrzynia cask -beczka.pakiet (np. kontenery) unit -jednostka ladunkowa cars knocked down (CKD) -skrzynie z samochodami w czqkiach case -pudelko.pakiet tarcicy opasany taimq (bandowany) maszynowo .pudlo.multi-wall paper worek papierowy wielowarstwowy .zgloszenie (celne) bagazu lien .7.drobnica jednolita - - -- - - - - - - - - - - - -unitized ladunek zjednostkowany (np.ladunek workowany bagger .cechy measurement goods .ladunek w sztukach . skrzynia azurowa dimensions (dims) -wymiary drum -beben (opakowanie) . 13 mt/m3 lub 1mt/40cuft] . paczka (to) pack -pakowaC package freight . tarcicy lub -- - - - --- PW - - - - hard bundled .worek -cargo -ladunek workowany -jute .b.general .bagazownia bagged -workowany cargo .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) pack -pakiet.sztuka ci~zka. o duzych wymiarach cargo -ladunek przestrzenny. przy sztauowaniu amunicji. ze sklejki .ladunki drobnicowe bulky -przestrzenny. ciqzki unos in cases (ilcs) . mala bela barrel -beczka.drogocenny ladunek . EADUNEK General cargo .measurement .sztuka (ladunku) niewymiarowa bag . obj~toiciowy bundle -wiqzka.b.packaged . beczulka coiled steel sheet -blacha stalowa w k r e a c h corral . skrzynia breakage .balot.ladunek pakietyzowany . ladunek drobnicowy in bales .superpaleta load board -paleta ladunkowa marks .prawo zastawu na bagazu room . z tworzyw sztucznych flexi-tank -zbiornik elastyczny generals .b.bqben stalowy -plywood .workownica bagging .drobnica mieszana . sk6r mokrosolonych itd.

7. szngle deck pallet/ paleta jednostronna double deck pallet/ paleta dwustronna r wqv pallet/ eta z czterema 'Sciami na wid@ bale/ bela nle opakowana bela opakowana crate/ krata VBC). woodpulp loading lift/ unos pulpy cargo unit marking oznakowaniejednostki tadunku corner protector/ oslony naroinikow protecting slats/ lishuy qchronne steel band/ taSma stalowa unit number/ skids/ piozy ' waga i wymiary angle face pallet. big-bags/ duze pojemniki dastyczne do przewozu luzem container/ kontener container stack/ stos kontenerow container block/ blok kontenerow . CARGO iCargo units iednostki ladunkowe > woodpulp bale/ bela pulpy woodpulp unit/ jednostka pulp?.

palety etc.paleta z kieszeniami dla ukladarki z czterech stron .morskiego pallet -paleta .soft bundled . na ladunki masowe pre-sling .pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem packaged unit -pakiety packages -pakiety packing -pakowanie.standardized .zwoje drutu -- -- -- Reefer cargo compartment przedzial ladunku chlodzonego cooler room/ .flat . gqsi - - - . zabezpieczajzge np.pakiet tarcicy bandowany recznie . trzema stalymi.paleta ladunkowa .four way . p.rigid .sztuki pigs .paleta (ladunkowa) z dwiema parami otworow na widly palletization -paletyzacja parcel . arkusz blachy portable bulk container -skladany pojemnik na ladunki masowe .gqski olowiu zinc .paleta z min. obcia.semirigid . jednostka ladunku parts knocked down (PKD) .. na ladunki masowe . jednostronna .sea .ladunki. taca (ladunkowa) unit load -jednostka ladunkowa .zwoj (rola) papieru.box . dwustronna .taSma (do mocowania ladunku) tray -paleta.paleta dwuplytowa.single-decked -paleta jednoplytowa.iron -stal w gqskach .hot rolled .gqski cynku -.post -paleta slupkowa .(ladunek) przygotowany do zaladunku lub pozostawiony w ladowni na zawiesiach reel .polsztywny p.two-way .znormalizowana jednostka ladunkowa wire coils .double decked .flexible -elastyczny p.wyroby stalowe walcowane na gorqco strap .pakiety (drewna) z oboma koncami rownymi .. na ladunki masowe .wlewka metali.paczka. p. gqski.. opakowanie .sztywny p. odlqczanymi lub skladanymi Scianami pionowymi . gane foliq termokurczliwq skids -plozy (drewniane.----- - - - - - - - - - plate -plyta.lead - .(opakowanie) nadajqce siq do transport.rolled -wyroby stalowe walcowane . blachy shrink wrapped .square (flush) both ends . spod skrzyni lub bur@ lodzi przed uszkodzeniem) steel products -produkty stalowe .truck .skrzynia z czqSciami samochodowymi pieces (pcs) .

pulpa mroiona stewed .deep cargo .ladunek chlodzony fish .schladzanie .viatiated -powietrze zawierajqce produkty oddychania owocow.kompot syrup .rozkladanie koncowki ladunku na calqpowierzchnie podlogi ladowni .stopien dehumidifier -odwiliacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz - -- - - - - - deicer ..owoce suszone fresh .swieze -juice .powietrze atrnosferyczne wprowadzone do ladowni przy pomocy statkowego systemu wentylacyjnego .wstqpne schladzanie cluster .mieso mrozone fruit .chlodzic chilled .czynnik chlodniczy .chlodnica cooling .ladunek chlodzony powietrzem --cooling .zywnoSC mrozona meat . kanal tloczny dielectric thawing -rozmrazanie diaelektryczne drip-pan -wanienka Sciekowa drip-tray .izolowany -hatch cover .pulpa owocowa purees .zamiast pietrzenia fluorinated refrigerant .powietrze --cooled cargo .short cycle .pre. pochodzqce z miejsca ich pakowania finger -pojedynczy banan floor off . polqczonych razem w koronie) controlled atmosphere (CA) -system przewozu owocow w atmosferze gazu obojetnego coolant -czynnik chlodzqcy cooler .chlodzenie powietrzem .fresh .powietrze cyrkulujqce wok01 ladunku zamiast wskroS ladunku.ladunek glqboko mrozony (< -1 8OC) fish .owoc dried .pokrywa luku chlodzonego hold .ladownia izolowana latex .odladzacz delicate cargo -ladunek delikatny delivery channel -kanal tloczny.przecier -raw juice .syrop -tinned .chlodzony cargo .oddzielacz kropel defrost -odmraiac defrosting -odmraianie room .ryba mrozona food .moszcz solid pack pasteurized . usuwane do atmosfery w trakcie wentylacji bananas parts -czqSci banana boxing station .return temperatura powietrza powracajqcego znad ladunku. wskutek zlego zasztauowania .wstepne schladzanie (ladowni przed przyjeciem ladunku) deflector .wanienka Sciekowa dry ice .lod suchy field heat -cieplo resztkowe pozostajqce w ladunku i w kartonach.sok skoncentrowany -raw .ryby chlodzone -fruits -owoce przechlodzone (w trakcie transportu morzem) chilling .tu: sok wyplywajqcy z zielonego.Reefer cargo -ladunek chlodzony air .schladzanie .) .miejsce pakowania bananow do transportu --code number -numer identyfikacyjny miejsca pakowania stemplowany na wieku kartonu (to) chill .sok pitny concentrate .rozmraialnia degree (deg.owoce puszkowane hand -wianek bananow odcietych z lodygi (1 1 do 19 pojedynczych bananow) insulated .prechilling . do baterii chlodzqcej . przelamanego banana large box -karton bananow wazqcy 20 kg - - -- - - .chlodzenie agent -czynnik chlodzqcy coil -weiownica chlodzqca down .freon full refrigeration(FR) -praca chlodni na maks.czqSC wianka bananow (zawierajqca 4 do 8 b. wydajnoici w celu szybkiego zredukowania temperatury frozen -mrozony cargo -ladunek mrozony . zasilajqcy delivery duct -przewod zasilajqcy.sok surowy pulp .

ladunek chlodzony -hold .dwustopniowe schladzanie ladunku US Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA ) Departament Bezpieczenstwa Pracy i Administracji Zdrowia USA vegetables -warzywa Fruit damages .cctki.odbarwienie widoczne pod wierzchniq warstwq owocu. LADUNEK 0 S H A wells . podanych w instrukcji na podroz . latki na skorkach zielonych owocow (spowodowane infekcjq grzybowd split peel .carrying .pleSn korony (spowodowana grzybem) crown rot .ladownia chlodzona reporting reduction periods and loading pulp temperature -raport dot. 13. a kolor zmienia sic z zielonego na zolty secondary plenum -przestrzen pomiqdzy dolnymi a gornymi deskami palety ustawionej na gretingach ladowni skirting -papier umieszczony wok01 podstaw palet ustawianych najdalej od coolersow.owoc zaparzony (wskutek dojrzewania w zbyt wysokiej temperaturze) cigar end .cala wiqzka (kiSC) bananow wraz z lodygq (ok. tip constriction -skurczenie koncowki owocu (spowodowane infekcjq bakteryjnsl) under peel discoloration (UPD) .7. rowniez miqzszu) banana finger rot -zgnila skorka i m i e s z banana trips -wypryski na bananach (spowodowane obecnoiciq insektow) black tip .50 kg owocow) supply ventilation -wentylacja nawiewowa temperature -temperatura .2 kg stem . pulpy) two-stage temperature instruction -instrukcja dot.uszkodzenia owoc6w - - -- - - banana bruising -obtluczenie bananow (mechaniczne uszkodzenie.obumieranie owocu spowodowane infekcjq bakteryjnq latex.pulp . banana whithered pedicel . zabezpieczajqcy przed przeplyvem powietrza przez podstawy palet.uszkodzenie w czasie dojrzewania (brqzowo-pomaranczowe plamy i odbanvienia na skorce zielonego owocu) mutilated finger .gnicie korony banana (zaawansowana forma plesni korony) dry rot .) wolna przestrzen o szer.zadana temperatura przewozu (zalecana t. dwustopniowego obnizania temperatury ladunku two temperature cooling . okresu schladzania i temperatury miqzszu owocow ladowanych ripe & turning (R&T) -banan. o wadze ok.zob.) cooked fruit .okaleczony owoc banana.oparzenia sloneczne owocow b.7 C powyzej wymaganej temperatury przewozu reefer unit (RU) .delivery air . zamiast micdzy kartonami small box .chlodzony cargo .temperatura otoczenia . w ktorym rozpoczql siq proces dojrzewania. na ktorym rozwijal sic kwiat) crown mold .t.(pot. uszkodzenia mechaniczne neck injury -uszkodzenie szyjki (banana) red rust -wada bananow wywolana dzialaniem insektow residue -nalot (po Srodkach antygrzybicznych i preparatach owadobojczych) scaring -uszkodzenia. rysy speckling . np. blizny. ciecia na skorce owocu scratches -zadrapania. powietrza wchodzqcego do ladowni) .karton b. carrying temperature -pull down nizsza z dwoch t. po zamknie ciu ladowni do o s i ~ n i c c i a temperatury powietrza wychodzqcego o okolo 2-2. 22 .skorka rozdzielona (pekniqcie na krawcdzi skorki) Sun-burn .grzybica atakujqca podstawe kwiatu banana caterpillarscrab -deformacja wywolana obecnoScia lanvy motyla lub Cmy chemical injury -uszkodzenie chemicme (skutek uzycia Srodkow antygrzybicznych itp.zbrqzowienie i skurczenie szyjki banana . 1 m wok01 lukow micdzypokladow na statkach przewidzianych do wyladunku w USA reduction period -czas potrzebny. po jej odcieciu od lodygi bananowca maturity injury .grzybica atakujqca koniec owocu. wyciekajqcy z korony wiqzki b.bialy sok.ambient . powietrza na wlocie.jeden lub wiecej pokladow w ladowni obslugiwanych osobnym urzqdzeniem chlodniczym refrigerated . miqzszu owocu (pot.

drewniany przewietrznik ryiowy - - - - - - - - .obnizenie temperatury punktu rosy depression of wet bulb -roznica wskazan termometru wilgotnego i suchego dew point -punkt rosy indicator .tarcza (tu: rejestratora temperatury) dry bulb temperature -temperatura termometru suchego (w psychrometrze) dry-bulb thermometer -termometr suchy drying .studnia wentylacyjna (w stosie ladunku) ventilation -wentylacja. osuszanie agent .dwutlenek . bwie-replacement ze powietrze . towaru) moist -wilgotny moisture -wilgoC content . wentylacja ambient temperature -temperatura otoczenia cargo sweat .wentylacja powierzchniowa (ladowni. urzqdzenie do usuwania wilgoci z atmosfery ladowni depression of the point . roszenie through ventilation -wentylacja (ladunku) na wskrob ventilated insulation . ladunku) ventilator -wentylator.changes per hour (aclh) -liczba wymian powietrza (w ladowni) na godzing -circulation -obieg powietrza.wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny -well .surface .obieg powietrza wymuszony condensate -kondensat condensation -kondensacja dehumidification plant .carbon .wada naturalna (np. wydzielanie pary wodnej -mixing ratio .wooden venetian .wentylacja ciqgla -duct -przewod wentylacyjny . cyrkulacja powietrza -funnel -kanal wentylacyjny refreshing .dwutlenek wggla disk .pocenie sic ladunku (wskutek zlej wentylacji) chimney . kominek wenecki. CARGO Cargo ventilation wentylacja ladunku air -powietrze .system wentylacji .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) ship sweat -pocenie sic burt (kondensacja wilgoci na burtach) sweat board .potnica sweating .ambient -powietrze otaczajqce -trunk -kanal wentylacyjny (to) air -wietrzyk airing -wietrzenie. w ladunku ryzu) circulation -cyrkulacja . korytko.wymiana powietrza powietrze wymienione.wentylacja naturalna -pressure -wentylacja nawiewowa -system .odwadniacz.relative .pot.wydzielanie wilgoci.suszenie.komin wentylacyjny (np.odporny na wilgoc normal atmosphere -atmosfera normalna (fizyczna) recirculation -recyrkulacja relative humidity -wilgotnosc wzglgdna rice air duct .wilgotnoik wlabciwa .continuous .rice .czqstotliwobC wymiany po.zawartohk wilgoci migration .natural . osuszacz exhauster -wentylator wyciqgowy exhaust -wyciqg -duct -przewod wentylacji wyciqgowej - -- - - -- - - fan -wentylator w y c i ~ o w y -ventilation -wentylacja wyciqgowa humid -wilgotny humidity -wilgotnoit expiration . nawiewnik .forced air .casing -kanal wentylacyjny . wywietrznik.7.changes (ale) .wilgotnobc wzglcdna inherent vice .izolacja z kanalami wentylacyjnymi ventilating -wentylacyjny fan .brodek osuszajqcy.przemieszczanie sic wilgoci (w ladunku) moisture-proof . przewietrzanie .pocenie sic (burt statku).punkt rosy dioxide .wietrza w ladowniach .

gazu) .natural . rycynowy) . paliwo) liquid .heavy fuel .krzemian sodu sour crude oil -tzw.sour .oleje opalowe (pozostaloSciowe) .ciecz.tadunek brudny (np.olej z ziarn palmowych .crude .light .black . olej napedowy .mieszanki (dwoch lub wiqcej gatunkow ropy) caustic soda . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych sodium silicate .. nielotna) oil .oleje ciemne (ciernno zabanvione) .paliwo ci~zkie.ropa wzbogacona grade . mleczko kauczukowe light .olej opalowy grade .paliwo turboodrzutowe -jet -(tested aviation kerosenes ) -paliwo turboodrzutowe .fish .tailored .clean (clean petroleum products.olej grzewczy dirty cargo ..ropa naftowa surowa i produkty ropopochodne -gas . jasny produkt naftowy .castor .zbiornikowiec do przewozu ropy surowej .olej bawelniany . olej z oliwek .aviation .olej napedowy ciezki .fortified .paliwo lekkie. white oils.gaz wydzielany przez rope products .gazolina.ropa wzbogacona diathermic oil .sesame .linseed .olej lniany .black diesel .siarka plynna - - - - -- - - -- - - - - - molassas -molasa naptha -nafta non-volatile petroleum -ropa o temperaturze zaplonu ponizej 60°C (tzw.olej roilinny .diesel .ladunek plynny --in bulk .clean products") fuel -paliwo .oliwa.olej arachidowy .ladunek plynny luzem sulphur .motor .benzyna naturalna glycerine -gliceryna latex . ropa . barwa ropy lub produktu.produktowiec.7.flaxseed .ropa surowa o duzej zawartosci siarkowodoru .ropa surowa .heavy -paliwo ciezkie .benzyna do silnikow samochodowych.wood .asphalt .olej arachidowy . ropa surowa.peanut .soda kaustyczna color (colour) -kolor.latex.palm kernel .mieszanina dwoch lub wigcej gatunkow ropy carrier . white products) -olej czysty.lekkie (np.cotton . ciczka benzyna .S) sulphuric acid -kwas siarkowy - - - - -- - - -- .olej.olej tungowy .medium paliwo Srednie (o Srednim ciezarze) gasoline .paliwo lekkie .tung . stanowiqca jednq z ich cech charakterystycmych component -skladowe (ropy.surowa (nieprzetworzona ropa naftowa) blends .enriched oil (takie: spiked -) -ropa wzbogacona z dodatkiem gazu ziemnego lub innych w ~ l o w o d o r o w . klasa (skali lub jakoSci) .asfalty wchodzqce w sklad ropy crude (oil) . opalowy olej .stopien.asfalt benzene -benzen bitumens -asfalty blends .fuel .soyabean olej sojowy .cottonseed .produkty ropopochodne product -produkt (np.olej rqcznikowy (pot.gingelly .arachis . LADUNEK Liquid cargoes .diathermic .lubricating .gatunek ropy . w odroznieniu od .olej tungowy oil .olive . kwaSna surowa ropa naftowa (z zawartosciq H.olej slonecznikowy .olej grzewczy .olej bawelniany .olej lniany .residual fuels .vegetable .benzyna do silnikow lotniczych .coconut .olej kokosowy .sunflower .high flash jet . przetwarzania ropy) carrier . benzyna .olej sezamowy .ladunki plynne asphalt . plyn fertilizer .(sztuczne) nawozy plynne -cargo .olej rybny .oleje smarne -white rafinowane produkty ropy naftowej paraffins -parafiny petroleum .olej szamowy .olej .

truck deck/ oktad gdrny dla naczep iddle . dna wewnetrznego inner bottom/ duo wewn@rzne ' road/rail threedecker/ trzypokiadowy prom do przewozu naczep i wagonow flow stowage/ kierunek przeplywu vehicle deck/ poktad pajazdowy bow ramp/ rampa dziobowa .Ro-ro cargoes -ladunki toczne upper . w pozycji zzioionej in stowed position/ fir.truck deck/ okiad Srodkowy dla naczep deck/ d gfowny Flume stabrhzatron tanks zbrornzkz stabrfzzujqce fypu Ffume stabilization find ptetwy stahilizujqce inner bottom1-deck no I/ poktad tadunkony nr I.st in-Jirst out system/ wytadunek w tej samej kolejnoici jak zafadunek hoistable cardeck/ podwieszane pokfady samochodowe access ramp/ rampa .

zmniejszajqca kqt ich zalamania fully enclosed goods vehicle -samochod ciqzarowy lorries -ciczarowka mafi -naczepa niska.rampa skoina stem -rampa rufowa slop -kqt nachylenia r.tank . kontener.open sided -ciqzarowka z otwieranymi burtami -road .przyczepa wysoka.drzwi grodziowe .poklad do przewozu ladunkow tocznych door (watertight) .samochod cysterna wheel-based cargo -ladunek kolowy - .naczepa szkieletowa.z wlasnym napqdem.rampa dziobowa .roll .naczepa portowa.7.hoistable car -poklad samochodowy podnoszony .top -hinged . wzgl.ciqgnik drogowy z naczepq boat-carrying trailer . drogowa .vehicle .van body -naczepa wysoka (trailer) .otwory w burtach uzywane do zaladunku i wyladunku slop .ciqgnik z plaskq platfomq ladunkowq .: mafi) Rolux -pot. : mafi) .tank .drzwi z zawiasami z boku .side-hinged .low bed . drzwi grodziowe itd.internal .samochod osobowy cargo space -przestrzen ladunkowa cassettes -kasety clearance . naczepa portowa (nazwa zastrzezona przez producenta naczep i ciqgnikow.flat bed trailer .ciqgnik z plaskq platfonnq ladunkowq (pot. naczepa do przewozu kontenerow . kaseta ladunkowa (tez: nazwa producenta kaset) ro-ro cargoes -ladunki toczne ro-ro cargo unit -jednostka ladunkowa toczna (pojazd.ramva wewnetrzna -- - - - - - - - - .road-rail -naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .) articulated road train .rampa zewnqtrzna -gradient -pochylenie rampy .external .pokladu road train -pociqg drogowy.drzwi (wodoszczelne) . spoczywajqcy na nabrzeiu . furty. paleta.bow .przeiwit (pomiqdzy konstrukcjq rampy a podwoziem pojazdu.pochylenie wzgledem siebie sqsiadujqcego pokladu i rampy threshold -tu: poklad rufowy w miejscu polqczenia z rampq (zwykle jego przeiwit limituje wysokok pojazdow) trailer -przyczepa -bimodal naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy . takze mipdzy pokladem a pokladem wyzszym) deck -poklad -folding car poklad samochodowy sklada"Y .przyczepa podlodziowa car (passenger car) . pociqg drogowy . samobiezny (np. ladunek toczny) semi-trailer -naczepa samochodu ciqzarowego side ports .samochod cysterna truck -ciqzarowka vehicle -pojazd .: podczolgowka) . potocznie uzywana ogolnie) railway .przyczepa niska (pot. EADUNEK Ro-ro cargo .bulkhead .) self-propelled .pociqg ramp -rampa .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.zestaw: samochod ciqzarowy z naczepqpolqczone przegubowo.towing vehicleIvan body .ladunki toczne access equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy. samochod ciqzarowy z przyczepq roll-trailer .skeleton .drzwi z zawiasami z gory draw bar combination -zestaw drogowy: samochod cipzarowy z przyczepqz polqczeniem SztY-Ym elevator -winda ladunkowa envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy. naczepa niska (pot. flat itd.quarter - -- -- - - - - - - .

noSnoSC ladunkowa . drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku broken stowage .cargo .off-gauge . zapalny. rozmieszczenie ladunku hold .noSnoSC netto.flammable -1.ladunek przyjmowany w portach podroinych . rozkladanie.zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoSC do przewozu danego ladunku) commodity description -opis towarow commodity plan -plan ladunkowy cubic feet (c.specyfikacja ladunkowa . palny.blok (ladunku) (to) block -blokowaC breakage -strata sztauerska.planowanie przeladunku.ladunek ponadgabarytowy .drobnica konwencjonalna (w odroinieniu od zjednostkowanej) capacity .wodny balast denny -draft .1.ladunek przeznaczony do wyla- - - - - - - . cbft) .-ladunek opcyjny -. iatwopalny.harmful .noSnoSC calkowita cargo capacity (dwcc) .ladunek .cigiar martwy (r6inica pomiedzy wyliczonym a faktycznym zanurzeniem statku) deadweight (dw) -nosno86 (ukytkowa) statku all told (dwat) .7.dangerous . planowanie rozmieszczenia ladunku .noSnoSC .out of gauge .inflammable -1.Srodek cieikoici ladunku deadweight (dwtc) .noSnoSC ladunkowa . raport operacji przeladunkowych cargo worthiness .light - - - - - - .overside .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) cargo .bale -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach .f. 1adownoSC --displacement coefficient -wspolczynnik wykorzystania wypornoSci -efficiency -wspolczynnik wykorzystania wypornosci ratio .fixed ... noSnoSC ladunkowa -centre of gravity .ksiqzka ladunkowa .ladunek mroiony.ladownia .ladunek cenny volume .poklad dolny ladunku cennego komora .deck .mass cecha ladunku.noxious . szkodliwy .1adownoSC netto.tona noSnoSci tonnage (dwt) .strata sztauerska capacity -pojemnoSC.ladunek -book .ladunek niebezpieczny .1. zamroiony .rozklad.safe -ladunek bezpieczny . zapalny. latwopalny . palny .noSnoSC calkowita (brutto) .cubic .optional .intermediate .ladunek delikatny density -gcstoSC (masa wlakiwa) distribution . layout .wspolczynnik wykorzystania wypornoici scale . sztauplan planning .valuable .objqtoSC ladunku cargo .last (lc) . . . szkodliwy cargo operational report -raport portowy.carrying .hazardous .locker-listaschowek. rozloienie. CARGO Cargo distribution planning planowanie rozmieszczenia ladunku air draft -wielkoSC dopuszczalnego wynurzenia kadluba statku okreSlona dostcpnoiciq 1%dowych urzqlzeti przeladunkowych (rowniez: najwyiej wzniesiony element konstrukcji statku przy danym zanurzeniu) after run -rufowe zwcienie ladowni bale space -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach ballast -balast -bottom water . niebezpieczny .break bulk .ladunek podpokladowy .cargo .special -ladunek specjalny specification .- - - - - dunku w pienvszej kolejnosci -part -ladunek czqiciowy (zajmujqcy czcSC objctosci ladowni lub noSnoSci statku) -plan -plan ladunkowy. rozplanowanie ladunku ladunek .rozmieszczenie.measure -miara ladunku .mark masa ladunku oznakowanie 1.lekki (przestrzenny) list ladunkowa -lower .skala noSnoSci ton .ladunek pokladowy .stopa szeicienna deadload .balast staly between-decks -micdzypoklad block . .zanurzenie statku pod balastem .delicate .noSnoSC ladunkowa - - - - - - - - - .inboard .1.ladunek ponadwymiarowy .poprzedni ladunek (przewieziony danym statkiem) lay-out.deep frozen .

reefer .dry cargo .cargo . balastow i zapasow lightweight .fore .glgbokoSC ladowni .depth of . z dala od burt in light condition .grupowanie ladunku podzielonego .fore -ladownia dziobowa .wysokoSC micdzypokladu load .statek o duzym zanurzeniu deep tank -zbiornik gleboki depth of hold . statku indicator .obciqienie.zanurzenie dopuszczalne restrictions .statek bez ladunku.concentrated .glcbokosC ladowni dimension(s) -wymiar(y) -hatchway -wymiary luku ladowni displacement -wypornoSC ton .statek pelny obj~toSciowoi ciezarowo full cargo -ladunek pelny (wykorzystujqcy calkowitq pojemnoSC lub noSnoSC statku) full load displacement -wypomoiC odpowiadajqca stanowi pelnego zaladowania good measurement ship .(ladunek) w partiach calostatkowych intaken weight (int) -ciqzar zaladowany (przyjety na statek) light condition .glgbokoSC ladowni .ladownia dziobowa .lower (lh) .depth of .luk ladowni .poprawka na wode slodkq load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej full and complete cargo . otwor luku heavy .luk (luczek) dziobowy square .ladunek pokladowy .weather -poklad otwarty deep vessel .permitted .pojemnoSC nadmiarowa luku fixed ballast -balast staly flying captain .Swiatlo luku. shipment under or on deck @o) .ograniczenia zanurzenia draught (dft) -zanurzenie gauge .permissible .refrigerated .grupowanie ladunku w partie .ladownia przeznaczona na ladunki suche .regroupage .ciezar statku pustego list -przechyl load .drobnica konwencjonalna empty ship .wskaznik zanurzenia .luk rufowy .statek o duzym zanurzeniu .deep -vessel . bez ladunku even keel -na rownej stepce excess of hatchway .port-captain.znaki zanurzenia dry cargo -ladunek suchy hold .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoici ladowni grain capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna - - - - - - - -- -- -- grain cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziama grain space -przestrzen dostcpna dla zaladunku ziarna groupage .(statek) pusty.statek pusty.zanurzenie w stanie zaladowanym -loaded zanurzenie w stanie zaladowanym marks .(statek) w stanie pustym in shipload quantities .Swiatlo luku.zanurzenie .zboze (ziarno) cigzkie -lift -c i ~ i kjednostka ladunkowa.luk ladowni . LADUNEK deck (dk) -poklad -height .ladunek pod pokladem lubli na pokladzie inboard .forward .allowable .ladownia chlodzona .after .ciqzki cargo .ladownia rufowa .ladunek cigzki grain .tona wypornoSci tonnage -wypornoSC draft . ladunek .ladownia . otwor lukowy -way . niezaladowany fresh water allowance (FWA) .wewnqtrz kadluba.after .przyrzqd do mierzenia z.podzial ladunku na partie .zanurzenie dopuszczalne .w inne partie hatch .obciqzenie dopuszczalne distribution .ladownia dolna .degroupage .7.clear -wolna ladownia . sztuka cicza ka lift (hl) .ladownia chlodzona in andlor over. sztuka ciczka.ladownia na ladunki suche freight cargo .rozklad obciqzenia - - - - - - - - - - - - - .obciqienie skupione -maximum permissible load -maksymalne dopuszczalne obciqzenie .ladunek wykorzystujqcy pelnq pojemnoiC i 1adownoSC statku full and down .ciczka jednostka ladunkowa. ciezki unos hold (ho) . cargo superintendent flying light (ship) .load .

p.7.przeciqzenie.urzqdzenie wspomagajqce obliczenia ladunkowe locker .nie przyjq5 (ladunku) cargo -ladunek nieprzyjety do zaladunku.towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) more (more or less) -mniej lub wiqcej net capacity -noSnosC (statku) netto.good measurement .linia ladunkowa marks .obciqzenie stosem (kontenerowym) .in. w imieniu armatora.ship's factor . komora.empty .metric .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennosci ladowni ship's stowage factor -wspolczynnik sztauerski statku shipload -ladunek calostatkowy.skala ladunkowa.: krbtka (= 907. ladunek pelnookrqtowy space .wspolczynnik bezpieczelistwa scale of loading .sztauowanie -factor (sf) -wspolczynnik sztauerski. nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator .tona noSnoSci .fungible freight -ladunek niewymagajqcy separacji ship .plan sztauerski .statek .schowek.separacja .dopuszczalne obciqzenie - - .safe working . realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca. komputer ladunkowy coefficient -wspolczynnik obciqzenia guidance facilities . zazwyczaj przedstawiciel agenta.point . pot.foil .informacja dla portu o towarach (w tym niebezpiecznych) znajdujqcych siq na statku -- -.obciqzenie punktowe .rzqd (ladunku) safety factor (sf) .displacement .summer load waterline .ciqzar wlakiwy (to) shift .ladunek) stowage . bez ladunku .ladownia dolna measurement cargo -ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) measurement goods . skala zanurzenia sea stores .ladownosc overload .(sztauerski) plan blokowy planning .tona -American -tona amerykanska.winter -zimowa linia ladunkowa . LH) .koordynator portowy.tona metryczna (=lo00 kg) - - - - - - - -- - - - - - .partia (ladunku) lower hold (lh. zapasy na podroz statku (limitujqce nohoSC ladunkow4 separation . wspolczynnik przestrzennosci (ladunku) plan .urzqdzenie do kontroli operacji przeladunkowych load line . English tone .przesuwak (np.long .tona noinosci . cy wspolpraq pomiedzy stronami obslugujqcymi statek w porcie pre-loading advice . CARGO .planowanie port-captain -osoba m.statek pusty.uniform rownomierny rozklad obciq2e- robocze nia loadicator .zapasy okr~towe. sztauerski statku shut out . niezaladowana specific gravity . koordynuja.przestrzen .summer .letnia linia ladunkowa .tona wypornosci .separacja foliq .- - - - pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny z lqdu za planowanie operacji przeladunkowych pre-planning -wstqpne planowanie z lqdu rozmieszczenia ladunku i operacji ladunkowych roll-over -przerzucenie nadwyzki ladunku na nastqpny statek (z braku miejsca) row .utilization of -wykorzystanie przestrzeni -void -tu: przestrzen wolna.znaki wolnej burty . pot. odrzucony ton .deadweight .wsp.block .letnia wodnica ladunkowa loading (ldg) . nadwyzka ladunku (ponad dopuszczalny) permanent ballast -balast staly plan -plan .: dluga (= 1016.sharing -rozklad obciqzen -stack -.English .zaladunek calculator -kalkulator operacji przeladunkowych.ladunek d h g i lot .185 kg) -burden . loker long goods .tona angielska.05 kg12240 lbs) . nosnos6 ladunkowa net deadweight .

aktualizowaC (dane.wspolczynnik zmiany objqtoSci (ladunku plynnego) waterballast (wb) -balast wodny weight .unit (uw) .tonaz (rejestrowy.w poblizu burt. ladownoSC uiytkowa volume coefficient .ladunek podpokladowy underloading -niedoladowanie statku (to) update .wyrownaC zanurzenie .przeglqbiony na dziob .ton na cal zanurzenia (masa zwiekszajqca zanurzenie o 1 cal) topside(s) .micdzypoklad -- 7.ciczar lub objctoSC --- - .ciqzar allowance .- .-shipping tona frachtowa (przestrzenna lub masy) .stevedore . skala zaladowania tons per inch immersion (TPI) . LADUNEK - - - - --space -przestrzen (ladunkowa) micdzypokladu tonnage . takie: na gomym pokladzie trim -przegl~bienie.tolerancja ciezaru distribution -rozmieszczenie cigzarow draft . trym -bring on an even keel .even keel .przeglqbiony na rufc .p.down at the head .short . plan) useful deadweight -ladownoSC useful load -ciciar uiytecmy.znak tonazowy scale .skala ladunkowa.tolerancja wagi. bonifikata iloiciowa of displacement -wypomoSC (statku) .change of .down at the stem .tona sztauerska (przestrzenna lub cipzarowa) tonnage .tonaz mark .na rbwnej stcpce . American ton .ciqzar jednostkowy weight or measurement (wlm) .zmiana przeglqbienia . pojemnoSC) micdzypokladu under-deck -pod pokladem cargo .optimal -trym optymalny tween deck (TD. td) .

. . bottom layer/ warstwa d o l n d [ square timber chock/ rozpoly z krawgdziako steel wire lashing/ 7owanie linami stalowymi- \ nest stowing/sztauowanie w siodlo - (1 lrfiy dunnage$oor/ podiogaz desek sztauerskich wedge/ klin wedges/ kliny inner bottom/J dno wewngtrzne ..General cargo stowage sztauowanie drobnicy open deck/ pokiad otwart)? hatchway/ s'wiatio (uku nesting/nest stowing/ sztauowanie w siodio soldier stowing/ sztauowanie w szereg inner bottom deck/ bags stowing/ sztauowanie workdw bottom tier cross tier stowing/ sztauowanie na krzyz stowage and lashing of steel reels sztauowanie i mocowanie blachy w krggach locking coil/ .

. .sztauowanie reczne nested stowing . bilge on bilge -(sztauowanie beczek) brzuch w brzuch bilge and cantline. elementow konstrukcyjnych statku charges .unos. ladowanie) edge protector .stos ladunku plan .przewracanie.perishable -ladunek latwo psujqcy sic pile .wypelnienie ladunkiem przestrzeni miedzy rozpomicami. pot. przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foil . rozpieranie 1.(zalwyladunek) na luk ladowni.ekspert. sztuka ciqzka hoist .folia force a wedge . sztauplan spaces -przestrzen ladunkowa stowage .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breaking-down .siatka do zabezpieczenia ladunku. odpadki overstowage . rzeczoznawca.przechylik sic (o statku) listing ..obciqienie skupione contline -bruzda miedzy rzqdami beczek covering top tiers of cargo -okrycie wierzchniej warstwy ladunku dunnage -drewno.oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .pod kqtem athwart . shot uzywany na planach ladunkowych off-size -niezgodny z wymiarami outboard stow .resztki.szczelna brezentowa oslona ladunku (zakopertowanie) expert .sztauowanie w siodlo on deck stow (OD) -zaladunek na poklad.na styk (np.: hiw homogeneous -jednorodny cargo .(sztauowanie) worek na worek beam filling .drewno sztauerskie dunnaging-wykladanie ladowniiladunku materialami sztauerskimi edge to edge .oslony krawedziowe . powierzchnie ladunku) list -przechyl staly (boczny statku) indicator . kontenerze at a uniform rate .strata sztauerska cantling .kratownica sztauerska.ekspert sztauerski flattening-wyrownywanie powierzchni ladun- - - - - - - - floor .obsztauowanie (innym ladunkiem). beczek) cargo . przechylomierz (to) list .rownomiemie at the angle of . w ktorej mozna pracowac perusal -ogledziny.ladunek net . wewnqtrz kadluba.podloga podwojna (ukladana z desek w hate) flooring off -wylozenie dna wewnetrznego lub mipdzypokladu pod pienvszq warstwp ladunku.inspektor ladunkowy concentrated load .klinometr.podloga double floor .ladunek jednorodny inboard . na podlogach kontenerowych -comer protectors .worek powietrzny do rozpierania ladunku w ladowni.wbijac klin fore-and-aft . kantowanie (np.w poblizu linii symetrii statku.oslona krawedziowa envelope .plan ladunkowy. greting mat -mata separacyjna -wood . pokladnikami bilge and bilge. material sztauerski do wykladania ladunku.ladunek dlugi manual stowing .sztauowanie wzdluz statku goods -towary (ladunek) ground tier -najniisza warstwa ladunku heavy cargo . z dala od burt (to) level -poziomowaC.sztauowanie ladunku cargo superintendent .ladunek zaladowany przy burcie per workable hatch . LADUNEK Cargo stowage sztauowanie ladunku aburton -(ladunek ulozony) w poprzek statku air bag (air cushion) . sztauowanie na wierzchu innego ladunku overturn -przewracac (np. np. biegly on stowage . wyrownywac (np.blokowanie ladunku. bloku zasztauowanego ladunku) break out -rozsztauowaC (ladunek) broken space .w poprzek (np. statku) bag on bag . skrzynie) - - .7.ladunek cipzki heavy lift -cipzka jednostka ladunkowa. (w ladowni) bottom cargo -ladunek do zaladunku na dnie statku breakage . ocena wzrokowa pickings .staly przechyl boczny (statku) longer -rzqd beczek ulozonych wzdluz statku long goods .rozbieranie (np. bilge on cantline -(sztauowanie beczek) w siodlo blocking off .

.vessel . ukladanie.block .trymowaC. trymujqcy (statek.rozsztauowak unstowed .st01 sztauerski stevedore ton .dopelnianie statku (w glgbszym miejscu postoju) topping off -dopelnienie (czgbciowo napelnionego zbiornika) trim (trimming) -trymerka. ladownia) . stabilny (stos. plan ladunkowy.half bag . trymowanie ladunku (masowego) a cargo .sztauowanie w szereg stable (stack) .ladownia samotrymujqca .sztauowanie rqczne .sztauowanie na pol worka (kolejne warstwy przesuniete o p61 worka) . sterta (to) stack. plan rozmieszczenia ladunku - - - - - - - - - - - - - odpowiednie.suitcase . nieodpowiednie plan -plan sztauerski.hand . s h o t uzywany na planach ladunkowych .sztauowanie.sztauerka . zasztauowaC ponownie riders -wierzchnia warstwa stosu beczek rubber cushion -worek sztauerski separation -rozdzielenie.compact . sztauerka. sztauerka (to) stevedore .sztauowanie na pokladzie .niewlaSciwe. firma sztauerska gang -brygada sztauerska stevedores (stev) . pot.Scisla sztauerka .inspektor ladunkowy (patrz: superintendent.easy hold -ladownia latwo trymujqca -hatch .rozsztauowany (ladunek).: supercargo) tarpaulin -brezent impregnowany tip -wywracaC topping off .statek samotrymujqcy the ship .upright . rozmieszczaC ladunek stowage . wlabciwe sztauowa-proper nie . blok) stack .separacja ladunku soldiers stowing . w pozycji stojqcej (np.normal hold . sztapel) (to) unstow .stos.sztauowaC stevedore's table .ukladaC w stos. strata sztauerska certificate .sztauowak. prace przeladunkowe (na statku) stow . sztaplowaC quoin .wolne przestrzenie migdzy ladunkiem drewna walking board -plyta sztauerska winging -rozmieszczanie ciezarow wzdluz burt dla .rozmieszczaC cigzkie ladunki wzdfuz burt -- - - - - -- -- - - - - . rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimmer -pot.broken .trymowaC ladunek (to) trim .tona sztauerska (przestrzenna lub ciezarowa) stevedoring .safe -bezpieczne sztauowanie .(statek) trudno trymujqcy -ordinary statek zwyczajnie trymujqcy . sztapel.klasa trymownicza ladowni .sztauowanie zwarte .self-.rozbierak (stos. separacja tarpaulin -plachta separacyjna of cargo .stos.improper .sztauerzy stevedorage .sztauowanie blokowe . pot.wet .trymowanie statku (uzyskiwanie zadanego zanurzenia dziobu i rufy) unstack .sztauowanie pakietu drewna na jednym z bokow (na sztorc) .: sztaplowaC stevedore .easy (statek) latwo trymujqcy -heavy .sztauowanie ladunku pod Sam poklad topping off .compact .sztauowanie.sztauowanie.self-.klin drewniany do zabezpieczania beczek przed przesunigciem re-stow -przesztauowak.sztauowanie w sqsiedztwie ladunk6w wilgotnych supercargo .under deck (UD) .stateczny. niezasztauowany voids .pile .przestrzen utracona przy sztauowaniu.Swiadectwo (wlaiciwego) zasztauowania.tight . sztauerka.sztauowanie w pionie.self-.blok ladunku odseparowany od innego ladunku na tym samym pokladzie stow . certyfikat sztauerski .hold . rozmieszczanie ladunku ..bcisla sztauerka .sztauer.(statek) samotrymujqcy trimming -trymowanie ladunku (masowego) certificate -Swiadectwo klasy trymowniczej (statku) -class of the hold . pigtrzyC.on deck (OD) .zmigkczenia" statku wing out weights . beczek) (to) stow .luk trymowniczy -heavy -hold -ladownia trudna do trymowania . sterta (to) pile -ukladaC w stos.ladownia normalnie trymujwa .zaladunek pod poklad.

pojemnik (np.zaczepy pokladowe typu D dunnage .dunnage .oko do zaczepienia liny mocujqcej .sklejka . zabka clips (wire clips) .obciqhenie dynamiczne edge protector -oslona krawqdziowa elongation .boards .materialy zwiqkszajqce tarcie .wydhzenie liny (pod obciqieniem) extension -przedhzenie (np.:zabki corner protectors .zaczep pokladowy piericieniowy mat -mata .drewno.drewno sztauerskie .plyty .kratownice. oslony naroznikowe drawbolt .separation -mata separacyjna matting -wylozenie ladowni matami. zabka bundle . drewnem sztauerskim) clamp -zacisk.wylozenie dna wewnqtrznego lub miqdzypokladu pod pienvszq warstwq ladunku.kratownica sztauerska.lom z pazurem.hard . przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foot-wires -krotkie odcinki liny (stropy) przytrzymujqce bloki otwierane friction increasing device .mocowanie ladunku acceleration-przyspieszenie bin . gretingi hand tight -dokrgony (dociqgniqty) rqcznie hand ratchet tensioner -zamki. lapa do wyciagania gwozdzi - - - - - - - .zaczep pierkcieniowy rod . pot.zaczep (uchwyt) do mocowania plan .opaska wiqzki cable lash .szakla do mocowania lock nut -przeciwnakrqtka lug .battens .listwy charges .odciag linowy cargo mat .soft . ucho.oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings . lancuchami) chain .odciqg lancuchowy eye .mocowanie z zastosowaniem przewiqzek lugs .plan mocowania -plate -zaczep plytowy point -punkt (zaczep) do mocowania ring . material sztauerski .oko (na linie stalowej) z chomqtkiem (kauszrl) .odciqg prqtowy shackle . urzqdzenia do rgznego napinania pasow mocujqcych ladunek hog line -przewiqzka lash -zamocowad (linrl) lug .plywood .zaczep. greting -mat -mata separacyjna -wood .zaciski linowe.mata ladunkowa Cargo Securing Manual (CSM) .soft boards -miqkkie plyty gratings .rownanie powierzchni ladunku sypkiego flooring -material uzyty na podlogi off .zaczep pokladowy piericieniowy eyesplice .rubber mats -maty gumowe . wystqp -pad .(ladunek) rozparty chocking off -rozpieranie (np.oko liny (to) fast -zamocowaC flattening .Cargo lashing . ramienia dzialania sily) -handle -przedhzacz (np. dzwigni napinajq4 ) eye .oko bez chomqtka (kauszy) - - - eyeplate .oko na linie . pot.iruba Sciqgajqca D-rings .gwoidz claw .drewno sztauerskie dunnaging -wykladanie ladowni materialami sztauerskimi dynamic load .zacisk do lin stalowych.oslony krawqdziowe. na sprzqt do mocowania) bottle rigging screw -iciagacz gwintowy (butelkowy) bottom dunnage . material na maty nail .hog .(statkowa) instrukcja mocowania ladunku cargo securing means -irodki do mocowania ladunku chock -podkladka rozpierajqca (to) chock .rozpieraC (np.podloga z desek sztauerskich bracket -klarnra (mocujqca stojak przy pokladowym ladunku drewna) bulldog grip . ladunek) chocked .zaczep do mocowania lashing .mocowanie (ladunku linami.

z 4 E 0 f $ 3 isj deck lashing point/ do mocowania timber coralled blocW blok obudowany drewnem drewno sztauerskie deck cargo stowage and lashing sztauowanie i mocowanie ladunku na pokladzie .g .General cargo lashing mocowanie drobnicy heavy package on deck lashing mocowanie sduki cieikiej nu pokladzie r plotek do drobnicy ..

przywirlzywaC tie-down device -urzqdzenie do mocowania tier dividers -przekladki drewniane pomiqdzy warstwami pakietow drewna tighten .klin. klonica (do mocowania ladunku na naczepie lub na pokladzie ohvartym) visa fix . stojaki steel wire .atest cigiaru weight allowance -tolerancja ciqzaru well .urzqdzenie do napinania 4. do ktorych dochodzq palety slack . zaczep -plate .wolna przestrzen pozostawiona wok01 zrgbnic migdzypokladow. pot.lina stalowa . wyszaklowaC (to) unsling.gniazdo podpory. Sruba w ksztalcie litery U (to) unshackle -odszaklowaC.: studnia wiggle wire .luzne tasmy (bandowki.chain .ciqgnienie. Sciqgacz upright .klin. szalowanie burt w ladowni sparring .pionowe przegrody uzywane do shvorzenia prostych powierzchni bocznych. w wi@zadlach) -bands .mocowanie bar .Sciqgacze do mocowania drewna ring -pierkien pokladowy (do mocowania lin).podpory.stojak.stojak.zeSlizgnqC siq z czegoS snatch block -blok otwierany socket .extra flexible . taima uzywana do zamocowania prqtow do pokladu secured -zamocowane -by strapping -zamocowane tasmami -by shrink-wrapping foil -zamocowane foliq termokurczliwq shackle . zsuwaC slip off .potnice.zdj$ strop. podporami.bardzo giqtka lina stalowa (uzywana do mocowania ladunku) work loose -rozluiniC (np.luz (np.prqt do mocowania ladunku do pokladu strap -pasek. urzqdzenie do napinania wiqzadel trailer horse -podpora naczepy drogowej trailer support -podpora naczepy drogowej trestle .zaciskai. nazwa producenta web lashing . stojaka spacer -podkladka (wyrownawcza) spacing -odstqy (pomicdzy wic+zadlarni.potnice speed lash -sciqgacz irubowy napinany urzqdzeniem pneumatycznym stanchions .7. napinaC. naciqg retightening -ponowne napinanie. podstawka (pod kola pojazdu) weighing note .wzmocniona plandeka do mocowania ladunku na naczepach niskich.lina stosowana do "sznurowania" bloku (drewna na pokladzie) wire rope .kausza (to) tie -wiqzaC. naprczacz thimble . stojakami) span lashing -przewiqz Bciqgajqcy spanner -napinacz . pot.oko z pierscieniem safety factor -wspolczynnik bezpieczenstwa securing .lina stalowa (tu: do mocowania) straining-screw . rozciqganie tensioner -napinacz.szakla.wytrzymaloSC na rozciqganie tensile stress . zdjqk zawiesie (z uno- - ~4 unscrew -wykrqcaC irubq. mocowania wskutek drgan i wstrzqs6w kadluba) - -- .urzqdzenie napinajqce.czgSC zacisku linowego. LADUNEK pad eye -pokladowy zaczep pierScieniowy pallet securing bars -przetyczkowe prgty uiywane do zabezpieczenia Scian palet lub ladunku kartonow luzem pre-tension -naprgzenie wstqpne (mocowanie ladunku) pull . 6lizgaC sic.urzqdzenie zapadkowe do napinania pasow (kluczem grzechotkowym) webbing lashing speed sincer -urz&enie do szybkiego napinania pasow mocujqcych wedge . szekla shoring . naciagak tightening device .podpieranie side shores .naprezenie rozciqgajqce. dociqganie rigging-screws . pqtli).sciagacz do mocowania ladunku - tenacity -wytrzymaloSC na zenvanie tensile strength . koziol (pod naczepq) turnbuckle -Sciqgacz irubowy tightener .napinaczka spar ceiling . U-bolt .odciqg tahmowy webbing lashing ratchet . dla bezpiecznego wyladunku z nizszych pokladow. sztyca. opaski) slip hook -hak odrzutny (to) slip -rozwiqzaC sig (o h i e . klinowaC wheel chock .

warstwy mocowanie I .CARGO Container stowage and lashing plan plan sztauowania i mocowania kontenero'w Stacking arrangement for 40fi' bay -r o z i e c e i e k o t e e r w w r z d i e 4 0 bay number/ numer ~ Z vertical centre ofthe bay gravity/ wysokoSC Srodka cieikoici rzedu 1 Ez: Ttl vt total weight ~ { ~ ~ ~rcafiowita 'in bay/ f ~ @ .0 69.91 port of discharging masa kontenera second tier lashing mocowanie 2.0 Timber lashing mocowanie drewna guide wire/ lina rowadzqca lashing chain/ h i c u c h mocujqcy chain number/ r n u m e r pozycji osprzetu certijcate expire date/ data wainoici a t e s t u l 4' initials of atesting person/ inicja+ osoby atestujqcej mark of atesting body/ safety working load/ dopuszczalne obciqienie robocze 1 timber rigging set zestaw do mocowania drewna lashing chain/ iaricuch mocujqcy ck edge/ wedi bloku timber rigging set zestaw do mocowania drewna edge protkctor/ oslona krawedziowa .0 69.0 6 4 2 1 3 5 7 9 70.0t I VCG: 24.0 71.0 11 69.0 74.0 69. wars row number/ 10 numer szeregu-ow: stack w e i g h t / A t : masa stosu B 74. rzedu From F E L I X S T O V E ~ C ~ ~ B ~ Y 22 A E C K in bay: 701.0 67.0 69.

system mocowania k.schematyczny (blokowy) plan wyladunkowy .over-width (OW) -k. z ladunkiem niebezpiecmym layer -warstwa (ladunku.vessel layout .athwartship k. kontenerow) stowage . do prowadnic end-to-end spacing .kod ograniczenia (wskazujqcy.prowadnice k.k. plyty stalowe kielichowo rozchylone. przestrzen zajmowana przez pojedynczy kontener stack . ustawiony w poprzek statku .k.overhight cargo (OH) . iz do danego kontenera mozna zaladowak tylko okreslony ladunek) code of container position -kontenerowy kod pozycji container block -blok kontenerow -aisle space -przestrzen wolna miqdzy stosami kontenerow cell .dopuszczalne obciqienie wagq stosu kontenerowego -on deck -sztauowanie na pokladzie.szereg (np.over-high (OH) .pozycja komory kontenerowej (okreslona kodem) container rating -masa kontenera z ladunkiem (container load) plan (CLP) . kontenerow) lashing system .warstwa goma kontenerow .lista przeladunkowa kontenerow przeznaczonych na inny statek - - - - - -- - - .kontenerowy plan zaladunkowy .travelling .stable . fore-and-aft . piqtrzenie na pokladzie (np. zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k. nacisk .generalny plan sztauerski .bay --plan ladunkowy (sztauerski) rzedow (sekcji) kontenerowca .obciqienie punktowe (na gniazdo) -minimum breaking (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) overgauge (container) -k.plan ladunkowy uzupelniany w kolejnych portach . o nadstandardowej szerokosci .ladunek w kontenerze bez dachu.allowable -weight .sposob ustawienia kontenerow na statku ("drzwiami do siebie") . ustawiony wzdhz statku tier -warstwa kontenerow .Container stowage . kontenerow) slot -cela k.stateczny.gniazdo ustalajqce kontener position .top .prowadnice kontenerowe .door-to-door .blockwise -blokowy plan ladunkowy .point . kontenerow) -weight -obci@enie przy piqtrzeniu (np.rzqd przystosowany do jednej dlugosci kontenerow (20' .pre-stow -wstqpny plan ladunkowy -schematic --plan pokazujqcy blokowo kontenery do poszczegolnych portow . niestandardowego . chlodzonego row . ustawiona na dnie wewnetrznym transhipment list . blok) stacking -piqtrzenie (kontenerow) ..obci@enie. o nadstandardowej dlugosci reefer request -zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.plan pokazujqcy aktualny stan zaladowania statku dangerous goods safety stowage certificateSwiadectwo wlaiciwego zasztauowania towarow niebezpiecznych (w kontenerze) deflector plates -glowice wprowadzajqce. siq. nadwymiarowy cargo request .master .sztauowanie kontenerdw bay -rzqd kontenerow.zlecenia na zaladunek k.sztauowanie .longitudinaly. wystajqcy ponad jego obrys .pozycja kontenera okreilona kodem (rzqd/szereg/warstwa) IMO Dangerous Cargo Request . stabilny (stos. sekcja .stos kontenerowy load .zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.bottom .discharge schematic .komora kontenerowa guides -prowadnice komor kontenerowych guide fitting .warstwa k.40' lub innej) cargo restriction code .loading schematic schematyczny (blokowy) plan zaladunkowy . o nadstandardowej wysokoici -over length (OL) -k.dopuszczalna masa stosu kontenerowego .dedicated - - - -- - - - - - gajqce od dna wewnqtrznego na okreilonq wysokoik powyzej pokladu otwartego grid number .odlegloSk miqdzy scianq czolowq kontenera a drzwiowq nastqpnego w szeregu full loaded weight and capacity (container) (kontener) wykorzystany calkowicie pod wzglqdem nosnoici i kubatury guides . load .continuous container .

7. CARGO

Container deck fittings Flush type deck fittings - gniazda kontenerowe wpuszczane gniazda k o n t e n e r o w ~
t

Single deckfitting/ gniazdo wpuszczone pojedyncze

u

double transversal deckfitting/ gniazdo wpuszczone podwojne poprzeczne

., '' -

double longitudinal deckfitting/gniazdopodwojne podluzne

quadruple deckfitting/ gniazdo wpuszczonepoczworne

w

Dovetail type deckfittings - gniazda konteneroweprofilowe
dovetail double athwartship fitting/gniazdo profilowe podwojne poprzeczne dovetail single deck fitting/ gniazdo profilowe pojedyncze

single deckfitting/ gniazdo pojedyncze nakladane

double transversal deckfitting/g. podwbjne poprzeczne nakladane

double longitudinal deckfitting/ g. podwojne podluine nakladane

quadruple deckjtting/ g. poczwdrne nakladane

guide fittings/ g. prowadnicowe ryglowane

breech base deck socket/gniazdo bagnetowe

guide side fitting with pin/g. prowadnicowe tyglowane - boczne z przetyczkq

guide corner double fitting/ g. prowadnicowe vglowane - naroznikowe podwojne

Guide corner single fitting/ g. prowadnicowe lyglowane - naroznikowe pojedyncze

Stackingpedestal type deckfittings - gniazda kontenerowe fundamentowe
tacking pedestal raised ongitudinal sockets/ g. :ontenerowe fundamenowe podluzne stacking pedestal raised transverse sockets/ g. kontenerowe fundamentowe poprzeczne stacking pedestal raised doubleathwartshipsocket/ g. fundamentowe podwojne poprzeczne stacking pedestal raise6 double longitudinal socket/ g. fundamentowe po. dwojne podiuine

7. LADUNEK

lashing -mocowanie, odciqgi -bar - prqt do mocowania bin - pojemnik chain - lancuch do mocowania, odciqg lanflat - podloga kontenerowa do pojemnikow cuchowy na sprzgt do mocowania tensioner - dzwignia napinajqca - lashing -pojemnik do sprzgtu do mocowa--lever - dzwignia napinajqca nia point - punkt mocowania, zaczep - rod - pojemnik do skladowania prgtow do rod - prgt do mocowania mocowania -rigid - odciqg prgtowy sztywny bridge fittings -lqczniki mostkowe, eye-plughook -odciqg prgtowy zakonczo-compensating lqczniki mostkowe wyrowny okiem i kosciq nawcze hook-plughook - odciqg prgtowy zakonbridge strut -uchwyty specjalne, rozporki czony hakiem i koiciq - intermediate sidesupport - uchwyty specjaleye-eye - odciqg prgtowy zakonczony ne poirednie okiem z obu koncow - side supports -uchwyty specjalne eye-hook - odciqg prgtowy zakonczony - top-side supports -uchwyty specjalne do naokiem i hakiem rozy gomych eye-swivelhead - oko-zaczep przegubowy compensating spacer -przekladka wyrownawextension rod - prgt przedluzajqcy cza cone - czop pokladowy (kontenerowy), prze- -wire - odciqg z liny stalowej locking device - urzqdzenie ryglujqce, blokukladka -bottom stacking - (kontenerowy) czop pojwe locking pin -przetyczka zabezpieczajqca, kokladowy lek zabezpieczajqcy - compensating stacking - przekladka wyratchet - klucz z grzechotkq lub napinacz do rownawcza napinania Sciqgaczy - deck stacker - czop pokladowy - double intermediate transversal stacking - securing devices -uchwyty mocujqce (zabezpieczajqce) przekladka podwojna podluzna - double intermediate transversal stacking - - clover leaf fitting - zaczep pokladowy krzyzowy przekladka podwojna podluzna - double longitudinal czopy pokladowe po- - D-ring - zaczep pierkcieniowy - elephant foot -uchwyt mocujqcy, pot.: stopa dwojne, wzdhzne slonia - double transversal - czopy pokladowe po- eye -uchwyt mocujqcy oczkowy dwojne poprzeczne - locking -czop pokladowy, przekladka blo- - hinged D-ring - zaczep pierscieniowy skladany typu D-ring kuj qca - pingwin -uchwyt mocujqcy palcowy - quadruple bottom stacking - czop pokla- removable D-ring - zaczep pierscieniowy dowy poczwomy przenosny (wsuwany) typu D-ring - single - czop pokladowy pojedynczy pro(deck) socket - gniazdo (pokladowe) sty ( z przetyczkq lub b e ~ ) - stacking - przekladka ustalajqca (poloze- -breech - gniazdo typu zamkowego - deck - gniazdo (pokladowe) nie kontenera) gniazdo podwoj-with pin - czop skrgtny lub wsuwany z prze- -double longitudinal flush ne wzdluzne wpuszczane Wzkq gniazdo do czopow wsuwanych extension handle - przedluzacz ramienia na- -dove tail - flush - gniazdo wpuszczane (wspawane) pinacza impact tool - pneumatic hammer - pistolet - raised - gniazdo podniesione - single flush - gniazdo pojedyncze wpuszpneumatyczny do napinania Sciqgaczy czane

Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontener6w

hook -hak - short tip - hak z pazurem krotkim - long tip - hak z pazurem dlugim

-

-

-

-

--

-------

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

7. CARGO

Container stacking cones and twistlocks :zopy kontenerowepokladowe zwykle i lqczniki skretne

source: TEC

@
;ngle stacking conel dove tail cone/ czop polop pokladowy poje- kladouy wsuwany
Y ~ ~ Z Y

@@
weldable cone, double athwartshipl czoppodwdjnypoprzeczny do spawania na pokiadzie breech base socket twistlock/ iqcznikpokiadowy do gniazd bagnetowych

1

weldable cone, single/ czop pojedynczy do spawania na pokiadzie

ingle turned foot tacking cone/ czop okiadowy pojedynzy skretny

dove tail twistlocW iqcznik commontwistlock/ skretny pokladowy d o lqcznik pokiadowy gniazd profilowych skretny

intermediate stacking cones przekladki kontenerowe pos'rednie

intermediate double athwartship stacking conel iqcznik podwdjny poprzeczny

intermediate double intermediate quadruple longitudinal stacking stacking cone/ iqcznik pocone/ igcznik podwdj- czwdrny ny wzd&ny '

intermediate single stacking cone/ lqcznik pojedyriczy

compensating stacking fixed base raised twicone/ przekiadka wy- stlock/ lqcznik skrgtny kompensujqcy ze staiq rdwnawcza podstawq

semi automatic twistlocks/lqcznikskr@ny pdiautomatyczny

fixed base twistlock/ lqcznik skrgtny ze staiq podstawq

twistlock stacker with linkage plate/ iqcznik skrgtny z pbtq iqczqcq

7. EADUNEK

cross single flush socket - gniazdo naroznikowe wpuszczane pojedyncze -cross single flush with lashing eyes -gniazdo naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania - cross single comer flush with lashing eyes - g. naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania -double transversal flush -gniazdo podwojne poprzeczne wpuszczane - quadruple flush socket - gniazdo wpuszczane poczwome - special double transversal flush - gniazdo poprzeczne podwojne specjalne wpuszczane - single flush -with lashing eyes - pojedyncze g. wpuszczane z otworami do mocowania - special flush -with lashing eyes - specjalne g. wpuszczane z otworami do mocowania, - special flush bottom with lashing eyes specjalne gniazdo wpuszczane z otworami do mocowania stacker -przekladka micdzywarstwowa - compensating spacer - przekladka wyrownawcza - cone - cone spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma czopami - double longitudinal (double fore and aft -) -przekladka podw6jna wzdluzna - double transversal (double athwartship -) -przekladka podwojna poprzeczna - fixed base raised twistlock -przekladka wyrownawcza ze stalq podstawa, i lqcznikiem skretnym - hole-cone spacer -przekladka wyrownawcza z otworem i czopem - hole-hole spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma otworami - quadruple - przekladka poczworna - single -przekladka pojedyncza - twistlock - lqcznik skretny stacking cone, deck stacker, bottom stacking cone - czop pokladowy
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--locking pin -przetyczka blokujqca do czopa pokladowego - double longitudinal - czopy pokladowe podwojne, wzdluzne - double transversal - czopy pokladowe podwojne poprzeczne - quadruple - czopy pokladowe poczwome - single - czop pokladowy pojedynczy prosty ( z przetyczkq lub b e ~ ) -with pin - czop skretny lub wsuwany z przetyczkil turnbuckle - Sciqgacz -closed body -Sciqgacze Srubowe zamkniq te handwheel - dzwignia w ksztalcie kola do napinania Sciqgaczy Srubowych hook-hook - Sciqgacz zakonczony hakami z obu stron hook-jaw - Sciqgacz zakonczony hakiem i widelkami jaw-jaw - Sciqgacz zakonczony widelkami z obu stron -jaw-whip Sciqgacz do zakladania podwojnych odciqg6w - open body - Sciqgacze Srubowe otwarte speedlash -Scirlgacze Srubowe pneumatyczne twistlock -lqcznik skretny, przekladka blokujqca skretna actuator pole - diwignia (drqzek) do zamykania i otwierania Iqcznikow skrqtnych - breech base - 1, skrqtny jednoglowicowy do gniazd bagnetowych - dovetail -1. skrctny jednoglowicowy wsuwany w gniazdo profilowe - double cone , interbox connector -l. skrgtny dwuglowicowy - fixed base - 1. skrqtny jednoglowicowy - fixed base raised -przekladka wyrownawcza ze stala,podstawq i lqcznikiem skrqtnym - safety -1. skrdny polautomatyczny - semi-automatic -dwuglowicowy 1. polautomatyczny

---

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO f

:ontainer lashing plates and points zaczepy i gniazda do zaczepdw lashing plates kontenerowych
zaczepy pbtowe
single lashing eye, non flush/zaczep plyt o w pojedynczy double lashing eye/zaczep plytowy podwojny triple lashing eye/ zaczep plytowy potrbjny

jlush keyholewing for side support -gniazdo wpuszczane do uchwytdw specjalnych

-,

@

jednostopniowe onestep/

two step / dwustopniowe

quadruple lashing ?ye/ zaczep piytowy 7oczwbrny

three step/

single flush lashing point/ zaczep pretouy wpuszczany

flush lashingpoints/gniazda pokladowe wpuszczane: single/ pojedyncze, quadruple/poczworne

sliding D-ring, single/ piericieri pojedynczy, wsuwany

hinged D-rings flush/ zaczepy piericieniowe wpuszczane: single/ pojedynczy, double/ podwojny

veldable D-ring, single/za- weldable D-rings, double/ container socket D-ring, zeppiericieniowy, pojedyn- zaczep piericieniowy, po- single/zaczep piericienio:zy naspauywany dwbjny naspawywany wy, pojedynczy do gniazda kontenerowego

cloverleaf D-rin) zaczep piericienic wy w ksztalcie 1 icia koniczyny

lashing points for elephangoot zaczepy do koricdwek "stopa slonia "

half cloverleaf deck socket/ zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny -poiow~OWY

cloverleaf deck socket/zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny
Courtesy o TEC, Conve,: Peck nnd Hole. Seusafi f

extension rode/ prgt przediuzajqcy lashing rod plug hook - knob/ odciqg pretowy koSC - galka

.
lashing rod eye - eye/ odciqg pretowy oko - oko lashing rod plug eye - hooW odciqg pretowy oko - hak
-,

--

lashing rod plug hook - plug hooW

/\
lashing rod swivel head - knob/

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - gal&

-

-.

8; 5 a 9 a.

2."a.
F

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - galka oko z chomqtkiem splatane lashing rod hook - knob/ odciqg pretowy hak - galka bulldog-gripped eye with thimble/ oko z chomqtkiem wykonane zaciskumi Iinowymi
-

-.

~

,

q

-

&

9 ~

knob/ odciqg pr@owy oko - gaika

talurit splicing eye with thimble/ oko z chomqtkiem z zaciskiem metalowym

7

ri 9
2

7. CARGO
'r

-iciqgacze

Turnbuckles
hook - hook turnbuc Sciqgacz hak - hak

- Sciqgacze typu zamknigtego

close type/solid body turnbuckles

iciqgacz hak - widetki

Sciqgacz hak - zaczep butelkowy

gaczy

adjustable turnbuckle jaw-whip/ dciqgacz otwarty o regulacji skokowej widetki - zaczep podwbjny

open type turnbuckles Sciqgacze typu otwartego
Hamburger type turnbuckle/ Sciqgacz typu ham burskiego

adjustable turnbuckle jaw-whip/ Sciqgacz otwarty o regulacji skokowej wide& - zaczep pojedynczy

hydraulically tightened turnbuckle/Sciqgacz napinany hydraulicznie

speed-lash type turnbuckle/ iciqgacz typu speedlash

Container lashing hooks zaczepy do mocowania kontenerdw
pinguin hook short/ container hook short/ eye hoow hak kontenerowy, krdtki

pinguin hook long/ uchuyt palcowy dlugi

container hook long/ hak kontenerouy, dhgi

elephant foot fitting/ zaczep typu noga stonia

Bridge fittings and hooks lqczniki mostkowe i zaczepy

tension - pressure screw compensating screw bridge bridge fitting/ tqcznik most- fitting/ lqcznik mostkouy, Srubowy kompensujqcy kowy Srubowy Sciqgajqco -

m

screw tension bridge fitting/ Iqcznik mostkowy, Srubouy Sciqgajqcy

u
Container lashin equipment construction - onstrukcja sprzetu do mocowania kontenerdw

tension pressure element/ element rozpierajqcy

f

lock nut/ nakretka

hook end/ zakon-

- mostek Srubowy
tighteining handle/

screw bridgefitting

clevis end/ wide&

turnbuckle closed type
- Sciqgacz Srubowy typu

-

zamknietego

twistlock - iqcznik skrgtny

lock nut/

trzon o regulacji end fittind . ... -koricdwka
J - - - -

adjustable bridge fitting mostek o regulacji skokowej

7. CARGO

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment - sprzet i mocowanie ladunkdw ro-ro

roll-trailer elements - czeici

f$

iqcznik skrgtny chowany

colapsibe p i czop chowany

do mocowania

do mocowania

roll-trailer securing

- mocowanie naczepy niskiej

urge net/ siatka adunkowa

web lashing with buckle/ pas do mocowania z zamkiem corner protector/ osiona naroznikowa

road-trailer securing mocowanie naczepy wysokiej

odciqg h r i c k h o u y rolltrailer/ deck socket/ naczepa niska gniazdo pokiadowe

/

/

trailer horse, fiont trailer support/ podpora naczepy przednia

truiler jack, rear wheel chocks/ trailer support/ kliny pod kola podpora naczepy tylna

cargo securing equipment - sprzgt do mocowania iadunku
safety plug /korek

corner protector/ oslona krawedziowa

cargo net/ siatka iadunkowa

storage bean/ do mocowania

c

c

krata stalowa nu sprzet do mocowania

chain lashing/

7. LADUNEK

Ro-ro cargoes stowage sztauowanie ladunkow tocznych
athwartship -w poprzek statku blockwise plan -blokowy plan ladunkowy break-bulk - drobnica jednorodna w duzych partiach (rowniez: neo-bulk) coupling -whaczanie przyczepy, naczepy -mouth -otwor w naczepie do wprowadzania lqcznika typu goosneck -point - miejsce whaczania naczepy first in last out (FILO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna od kolejnosci zaladunku first in first out (FIFO) - kolejnoSC wyladunku taka sama jak zaladunku float line -kierunek, w ktorym sztauowane sq palety, samochody, kontenery flow stowage - sposob sztauowania samochodow na pojazdowcach, umozliwiajqcy ich wyladunek bez dodatkowych manewrow (zawracania itd.) flush deck -poklad plaski, bez wystajqcych elementow konstrukcji, z wpuszczanymi gniazdami head-out system -system ustawiania samochodow przodem do kierunku wyjazdu landing place - miejsce na pokladzie otwartym statku ro-ro, w ktorym dzwig stawia kontener przemieszczany nastepnie ukladarkq last in first out (LIFO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna do kolejnoici zaladunku key car - samochod, ktory na danym pokladzie (lub w bloku) nalezy wyladowac jako pienvszy key position - pozycja zajmowana przez samochod przeznaczony do wyladunku w pienvszej kolejnoici load - obciqzenie, nacisk - axle - obciQenie na 04 pojazdu - uniform - obciqzenie jednorodne (pokladu, rampy) -point -obciqzenie punktowe (np. na gniazdo) - print - obciqzenie na Slad opony pojazdu - tyre print - obciqkenie na Slad opony poj azdu lifting - podnoszenie, -height -wysokoSC podnoszenia ukladarki -capacity -udzwig ukladarki manoeuvring space - przestrzeli manewrowa na pokladach ro-ro

-

-

-

-

master plan - generalny plan sztauerski minimum breaking load (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) platform -poklad do zaladunku samochodow osobowych na statkach nie bedqcych samochodowcami port-captain -osoba m.in. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca, w imieniu armatora, nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator - koordynator portowy, zazwyczaj przedstawiciel agenta, koordynujqcy wspolprace pomiqdzy stronami obslugujqcymi statek w porcie preplanner -osoba opracowujqca plan ladunkowy i program obslugi statku w porcie preplanning - planowanie zaladunku przed przyjkciem statku do portu ro-ro, roll on - roll -off - wtaczakl wytaczai, przeladunek poziomy stolro - system rownoleglego zalwyladunku statku dwiema technologiami strengthened area - powierzchnie pokladu o podwyzszonej wytrzymalosci (na ladunki cigzkie) stowing point -gang, brygada (w technologii ro-ro) ro-ro handling equipment-sprzet stosowany do przemieszczania ladunkow w systemie roro cone caps -slupki ostrzegawcze stosowane na samochodowcach flat gear - kontener ramowy do mocowania osprzetu ukladarek (widly, ramy etc.) fork lift (FLT) -podnoinik widlowy, sztaplarka --truck -w6zek widlowy, sztaplarka forks -widly - inverted - widly odwrocone frame -rama do podnoszenia kontenerow ukladarkq - side lift - rama boczna kontenerowa - top lift - rama gorna goosneck - pot. g g i a szyja, ramie lqczqce naczepq niskq i ciqgnik -tunnel - tune1 na ramie typu goosneck runners - ciqgniki i naczepy niskie wykorzystywane w technologii sto-ro do dowozenia ladunku na poklady ro-ro tugmaster - citgniki do naczep

-

-

-

7. CARGO

,

\

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment -sprzgt i mocowanie ladunkdw ro-ro (2)
web lashing with buckle/ pas do mocowania, z zamkiem shock absorbing chain lashin mocowanie iancuchem absorbujqcym naprgienia web lashing lock, ratchet tensioner, tightener/ zamek pasa do mocowania

Ro-ro cargo lashing equipment - ratchet tightner - urzqdzenie do nacirlgania pasow do mocowania sprzqt do mocowania ladunkdw ro-ro rod -pret do mocowania kontenerbw
air bag -worek powietrzny do rozpierania ladunku car-lashing -mocowanie samochodu cargo -ladunek -nets - siatka do zabezpieczenia ladunku operational report - raport portowy, raport operacji przeladunkowych securing manual - statkowa instrukcja mocowania ladunku - unitised - ladunek jednostkowany chain -lancuch lashing - mocowanie iancuchami - towed - ladunek toczny holowany -chain with chain lever -lancuch z napinaczkq rqcznq - shock absorbing lash - lancuch do mocowania z elementem absorbujqcym drgania i naprqzenia flush elephant foot fitting -gniazdo typu noga slonia lashing - mocowanie -belt - pas do mocowania chain - lancuch do mocowania -hook - hak konczqcy odcirlg np.prGtowy lever - dzwignia napinajqca odcislg -point -punkt zaczepienia mocowania rod - prqt mocujqcy -ring - zaczep piericieniowy do mocowania -wire - odcirlg z liny stalowej pads -podkladki (sztauerskie, np. gumowe) point - punkt - lashing - punkt do mocowania, zaczep load - dopuszczalne obciqzenie punktowe - loading - gang w technologii 10-10 railway -pocirlg -chock - klin pod kola wagonu -jack - lewar do wagonow kolejowych -rack and pinion jack -lewar irubowy do wagonow
-

-

-

-

-

-

-

-

ring - piericien do mocowania D-ring -piericien do mocowania w ksztalcie litery D roll-lash - nazwa systemu mocowania g6mej cz&i ladunku na naczepach saver - oslona chroniqca drzwi samochodow przed uszkodzeniem przy otwieraniu secure - zabezpieczak, mocowai securing points - punkty zaczepienia mocowan single action clip -nacislg z zamkiem na pasie do mocowania samochodu stanchion - slupek, klonica (naczepy niskiej, naczepy portowej) tension lever -dzwignia napinajqca tie-down points - punkty mocowania pojazdow top-lashing - mocowanie od gory ladunku na naczepach trailer -przyczepa (wysoka), naczepa chock - klin pod kola -horse -podstawa, stojak do przyczepy -horse with springloaded wheel -stojak z chowanym kolkiem -jack - lewarek do podnoszenia przyczepy trestle - podstawa, stojak pod naczepq, podpora turnbuckle -icirlgacz webb-guide -prowadnice pasow do mocowania walking boards -plyty (stolarskie, sklejka) do przekladania ladunku web -pas tkany do mocowania - carbon -fibre webbing -pas do mocowania z wlokna wqglowego rachet -pas z nacirlgiem zapadkowym -webbing belts -pasy patentowe do mocowania ladunku - weblashing - mocowanie pasami tkanymi (z tworzyw sztucznych)

-

-

7. LADUNEK

Timber stowing and lashing sztauowanie i mocowanie drewna

round timber - drewno okrqgle

linia symetrii

hatch covers) po!oywy iadowni

uprights/ podpora, sztyca

block stowing/ sztauowanie w bloku mocowanie opasyw

deck cargo/

suitcase stowa sztauowanie na szt

sawn wood - tarcica

hatch covers/ pokrywy iadowni

L~-rin~/ zaczep pokiadowj

sily pionowe acceleration -przyspieszenie excessive .compression ..static component .racking .sily oddzialujqce .sily dynamiczne .przewracanie (np.sila ciczkoSci .nadmieme przyspieszenie .sily.sily dopuszczalne . kontenera) components -skladowe .efekt naporu fa1 (wchodzqcych na poklad) forces .rozklad mas .przyspieszenie wzdluzne .longitudinal . Slizganie sic .sily odksztalcajqce .dynamic .transverse .sila tarcia.gravity .coefficient -wspolczynnik tarcia load .amplitude of .efekt dzialania wiatru effect of green seas ..obciqzenie.resultant .skladowa dynamiczna .sliding .dynamic component -skladowa dynamiczna .Srodek ruchu collapsing .ruchy wzdluzne .longitudinal .. sily powodujqce zeslizgiwanie sic ladunku - - - - - - .transversal -przyspieszenie poprzeczne .acting .dynamic .frequency of . masa distrubution of .7.longitudinal .vertical .homogenous .obciqzenie statyczne motions -ruchy .horizontal .tension .transvers -ruchy poprzeczne sliding -przesuwanie sic.-jednorodny . bedqce wynikiem .tipping .sily Scinajqce .skladowa statyczna effect of wind .sily przesuwajqce.naprgzenie . CARGO Forces acting on cargo sily dzialajqce nu ladunek longitudinal sliding przesuwanie wzdluifle - toppling force/ sila przewracajqca kobsanle poprzeczne transversal slldmg/ przesuwanle poprzeczne @ .static - - - - - - .skladowa statyczna .cz~stotliwoSC ruchow .wysokoSC metacentryczna (GM) rolling (period) .sily . kontenera) - - - - .adverse .permissible .sily wzdluzne .dynamic .sily przewracajqce . tarcie - - .amplituda ruchow .sily Sciskajqce .niejednorodny - friction .longitudinal -przesuwanie sic wzdluzne .shoring .static .sily podpierajqce .non homogenous .zawalenie sic (np.(okres) kolysan shift (of cargo) -przesuniccie ladunku toppling .shear .vertical -przyspieszenie pionowe centre of motion .przyspieszenie poziome .sily przeciwne .vertical -ruchy pionowe .obciqkenie dynamiczne .sily poprzeczne .transversal -przesuwanie sig poprzeczne vertical pressure -nacisk pionowy vibrations -wibracje metacentric height .

goma granica wybuchowoici (GGW) explosive limits -granice wybuchowoici flame -plomien arrester .7. uzywany m.spalanie . niz temperatura zaplonu gazu obojqtnego z drugiej jego strony) screen .odcinek lancucha dolqczonego do holu awaryjnego entry permit . rozpraszanie) gazu.upper limit (UEL) .gaz concentration -koncentracja (stqzenie) gazu -detector -wykrywacz gazow (w zbiornikach) dispersion .deklaracja towarow niebezpiecznych --manifest -manifest ladunkow niebezpiecznych deck sprinkler . uniemozliwiajqce gromadzenie siq elektrycznoici statycznej) approved type (equipment) -wyposazenie (latarki.czynnik pianotworczy concentrate .vowietrze tloczone do zb.wqglowodor indicator .autogenous -temperature -najnizsza temperatura samozaplonu combustable -latwopalne (materialy) gas indicator ..eksplozja -proof .dolna granica zapalnoici gazow limit. do schladzania pokladu) dioxide . skladu) . poiwiadczony certyfikatem --certificate -Swiadectwopotwierdzajqcestan odgazowania zbiomika (lub statku) .gaz palny concentration -stqienie (koncentracja) gazow palnych -range .ekran przeciwogniowy.(statek.) zatwierdzone przez klasyfikatora do uzywania w atmosferze wybuchowej (patrz rowniez "intrinsically safe") atmosphere -atmosfera .roztwor piany gas .tank . upper (UFL) . istniejqcej z jednej jego strony.zezwolenie na wejicie (np.dodatek antystatyczny (substancje dodawane do produktow ropopochodnych. wolny od gazu (np.wskainik (indykator) gazu - - - -- - - -- - - . walkie-talkie itd.atrnosfera nadajqca siq do oddychania . LADUNEK Cargo safety bezpieczenstwo ladunkdw antistatic additive .samozaplon temperature .respirable .towary niebezpieczne declaration .flammable .atmosfera zbiomika auto ignition .atmosfera palna -monitored atmosfera monitorowana (kontrolowana pod wzgl.non free .goma granica zapalnoici gazow flammability -latwopalnoSC flashpoint -temperatura zaplonu flue gas system .dyspersja (rozcienczanie. palny cargo -ladunek palny gas .nieodgazowany freeing -odgazowanie (zbiornika lub statku) .ladunki niebezpieczne goods .zapalenie samorzutne dangerous -niebezpieczny -area -obszar niebezpiecmy (zagrozony eksplozjq na statku) cargoes .zatrzymywacz plomeni (ekran powodujqcy obnizenie temperatury plomienia. latwopalny. lower (LFL) .czynnik pianotworczy solution .dwutlenek .instrument do pomiaru stopnia wybuchowoSci atmosfery explosion . do przestrzeni zamkniqtej) explosimeter . iskier flammable -zapalny. ladunkowych poprzez rurociqgi gazu obojqtnego -free -odgazowany.lower -- - - - - -- - limit (LEL) .in.dwutlenek wqgla emergency tow chafe chain .hydrocarbon . do poziomu nizszego. zbiornik) certified . metoda odgazowania zbiornikow .dolna granica wybuchowoici (DGW) .free . nie powodujqcy zagrozenia eksplozjq .najnizsza temperatura samozaplonu .narzqdzie lub sprzqt atestowany.wykrywacz gazow latwopalnych combustion . zapobiegajqcy rozpryskiwaniu siq np.zakres palnoici (stqienie gazbw pomiqdzy dolnq a gomq granicq zapalnoici) limit. zbiomik) odgazowany.spontaneous .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana (stosowana do cel6w gainiczych) compound .spryskiwacz (podlqczony do rurociqgu ppoz.carbon .

wprowadzenie gazu obojqtnego do przestrzeni zbiomika incendiary spark . zapalny cargo -ladunek latwopalny inhibited cargo certificate (ICC) . nawiewnik venting system .source of .rurociag odprowadzajqcy pary vaporizer -odparowywacz ventilator -wentylator.sklad materialow latwopalnych insulating flange -polqczenie kolnierzowe 1%dowych i statkowych urzqdzen przeladunkowych zawierajqce uszczelkq zapobiegajqcq przeplywowi elektrycznoici statycznej ~nternationalMaritime Dangerous Goods Code (IMDG) .irodlo zaplonu incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.brak dostatecznej (do oddychania) iloici tlenu [< 19%] level -poziom tlenu w zbiomiku Procedures and Arrangements Manual (P&A Manual) . kieszenie zawierajqce gaz - - .auto.saturated -wqglowodor nasycony hydrogen -wodor sulphide .towary szkodliwe.system dystrybucji gazu obojqtnego --generator -wytwornica gazu obojcmego --plant -wytwornica gazu obojqmego --purging -przedmuchiwanie gazem obojqtnym inert gas system (IGS) .siarkowodor (H2S) ignition . latwopalny cargo -ladunek latwopalny .izolacja paroszczelna -cock .pockets of -tzw.substancje niszczqce ozon oxygen .volatile .vent lines przewody wentylacyjne do usu- (w zbiornikach i ladowniach) wania gazu .wypieranie gazu (metoda odgazowywania zbiornikow) .goods .iskra zapalajqca inflammable -palny. mgiel. czynnik hamujqcy inert condition . przy ktorym ludzie mogq pracowaC bezpiecznie przez 8 godzin dziennie. CARGO mixture .inhibitor.mieszanina wqglowodorow -gas .gaz obojqtny (np. przywieszka) ostrzegawcza safety valve . samoistnie bezpieczne (nil emitujqce ciepla lub iskier) materials hazardous only in bulk (MHB) materialy niebezpieczne tylko w ilobciach masowych maximum allowable relief valve setting (MARVS) .gazoszczelny gauze screen -przeciwiskrowa oslona siatkowa hydrocarbon -wqglowod6r compound . azot) distribution system .okreblenie stanu zbiornika (wypelnionego gazem obojqtnym) inert gas (IG) .pary szkodliwe nitrogen . ladunki szkodliwe vapour .azot ozone depleting substances (ODs) .system gazu obojqtnego inerting .gaz w~lowodorowy . przez 5 dni w tygodniu vapours (vapors) -pary -barrier .zawartoiC tlenu (np.Miqdzynarodowy morski kod towarow niebezpiecznych - - - - - -- ' - - - intrinsically safe -(urzqdzenie) skonstruowanew sposob bezpiecmy. wywietrznik.system wentylacyjny (odgazowywania zbiomikow ladunku plynnego) - - - .szkodliwy .podrqcznik procedur i organizacji pressure/vacum valve (PN valve) -zawor cihieniowo prozniowy safety tag -wywieszka (tablica.zawor odpowietrzajqcy -main -magistrala odprowadzania par (ladunku plynnego) -pipe .gazy lome gastight .miernik zawartoici tlenu w atmosferze -content .7..maksymalne dopuszczalne cibnienie nastawcze zaworu odciqzeniowego naked light -ogien otwarty noxious .samozaplon .iwiadectwo poddania ladunku dzialaniu inhibitora inhibitor . zapalny.tlen analyser (meter) .zaplon . w atmosferze zbiornika) -deficiency . par.mieszanina gazow .highly -latwopalny storage .zawor bezpieczenstwa static electricity -elektrycznoSC statyczna treshold limit value (TLV) -maksymalne stqzenie szkodliwych dla zdrowia gazow.purging (displacement) .

eter etylowy ethyl alcohol .chlor chlorites -chloryny chloroacetates -chlorooctany citric juice -kwasek cytrynowy colonial spirit .zasady ally1 alcohol -alkohol allylowy ammonia and compounds . etyloamina ammonia . erytren boranes -borowodory boric acid .tlenek wegla carbon sulphides .siarczan dwuetylowy dimethyl formamide -dwumetyloformamid dimethyloamine -dwumetyloamina dimethylmethane -dwumetylometan dimethyl sulphate .spirytus rektyfikowany columbial spirit .chlorofenole chlorophenates .alkohol etylowy .alkohol metylowy (o duzej czystoki) chlorine .amoniak i jego zwiqzki boil-off .eter dwuetylowy diethyl ketone .tlenki alifatyczne aliphatic silicates -krzemiany alifatyczne alkalis .kwas acrylamide -akrylamid alcohol .amoniak ammonia.etan ethanol .benzen benzoic derivative pesticides -pestycydy .butan butane-propane mixtures -mieszaniny butanowo-propanowe butylenes -butyleny carbinol .etan ether .chlor chloroarsines .dwutlenek wegla carbon monoxide .roztwor dekstrozy diethanolamine .chlorofenolany cyanides inorganic .aminoetan.amoniak bezwodny amyl hydride .acetofenon acetyl chloride -chlorek acetylu acrylamide solution -roztwor akrylamidu acrylic acid -kwas akrylowy acrylonitrile -akrylonitryl adipanitrile -nitryl adipinowy alcohols .dwuwinyl.parowanie (tu: ladunku) boil-off temperature -temperatura wrzenia boiling temperature -temperatura wrzenia acetaldehyde -aldehyd octowy acetic acid -kwas octowy acetic anhydride -bezwodnik octowy acetonitrile .pochodne kwasu benzoesowego bivinyl .dwuetyloketon diethyl sulphate .cyjanki nieorganiczne cyanides organic -cyjanidy organiczne dextrose solution .siarczan dwumetylowy dioctyl phthalate .siarczki wegla camphor oil -olej kamforowy chlorates .arsenowodor azides .ftalan oktylu dipropylene glycol -glikol dwupropylenowy divinyl .dwuwinyl ethane .Chemical and gas cargoes ladunki chemiczne i gazy acid .acetonitryl acetophenone .karbinol carbon dioxide .chloroetan chloroethylene -chloroetylen chlorophenols .eter ethyl eter .brom bromates -bromiany brominated hydrocarbons -weglowodory bromowane bromomethane -bromometan.butadien butane .alkohol aldehydes -aldehydy aliphatic amines -aminy alifatyczne aliphatic esters -estry alifatyczne aliphatic ethers -etery alifatyczne aliphatic oxides .aldehyd aminoethane . bromek metylu butadiene .chlorany chlorinated hydrocarbons -weglowodory chlorowane chlorine .azydki benzene .mieszanka alkoholi aldehyde .alkohole alcohols mixtures .kwas borowy bromine .pentan aromatic esters -estry aromatyczne aromatic ethers -etery aromatyczne arsine . anhydrous .etanol ethene .dwuetanoloamina diethyl ether -eter etylowy diethylene glycol -glikol dwuetylenowy diethyl ether .chloroarseny chloroethane .

antymonowodbr sulphides .metanol methyl alcohol -alkohol metylowy methylacetylene -metyloacetylen methylacetylene .czterotlenki osmu oxalates .metan (skroplony gaz naturalny) methanol .izopropyloamina ketones -ketony lead tetraethyl . CARGO - -- ethylamine -etyloamina ethyl chloride .fluor fluoroacetates .sz~ciofluorek tricresylphosphate turpentine .tlenek propylenu refrigerant gases .chlorek winilidenu wood alcohol -spirytus drzewny wood spirit .metyloacetylenu-propadienu mieszaniny methylamine -aminooctan methylethylene methylethene methyl bromide -bromek metylu -- - methyl chloride -chlorek metylu monobromomethane monoethyloamine -monoetyloamina morpholine .nadchlorometylo-merkaptan permanganates -nadmanganiany peroxides .morfolina naphtalene .propen propylene -propylen propylene oxide .siarczki sulphur dioxide .izopren isopropylamine .skroplony gaz ziemny liquefied petroleum gas (LPG) -skroplony gaz ropopochodny mercaptans -merkaptany metal carbonyls -karbonylki metali methane (LNG) .tlenek etylenu fluorinated hydrocarbons .gaz skroplony containment system .weglowodory fluorowane fluorides .7.dwutlenek siarki sulphur oxide .spirytus drzewny .azotyny nitriles .czteroetylek olowiu lead tetramethyl -czterometylek olowiu liquefaction .system ochrony ladunku gazu skroplonego liquefied natural gas (LNG) . all isomers -pentany wszystkie izomery pentene -penteny perchlorates -nadchlorany perchloromethyl-mercaptan .azotany nitrites .skroplenie gazu liquefied gas .tlenki azotu nitrophenols .cyjanowodor hydrogen sulphide .freon fully refrigerated gas carrier -gazowiec w pelni chlodzony fumigants -fumiganty germane .chlorek etylu ethylene -etylen ethylene glycol -glikol etylenowy ethylene oxide .azot nitrogen oxides .fenole phosphides .fosforowodor picrates -pjkryniany pyridines -pirydyny propane .nadtlenki phenetole .fluorooctany freon .fluorki fluorine .siarkowodor hypochlorites -podchloryny iodinated hydrocarbons -jodowane wqglowodory isocyanates -izocyjaniany isopentane .szczawiany pentanes.propadiene mixtures .tlenek siarki teluru tellurium hexafluoride .fosforki phosphine .chlorek winylu vinyl ethyl ether -eter etylowinylowy vinylidene chloride .fenetol phenols .nitryle nitrogen .gazowe czynniki chlodzqce reliquefaction .gazowiec polcisnieniowy stibine .ponowne skraplanie rodenticides -rodentycydy saturated vapour pressure -ciinienie par nasyconych semi-pressurised gas carrier .nitrofenole osmium tetroxide .naftalen nitrates .izopentan isoprene .germanowodor halogenated cyyanogens -halogenocyjany hydrocarbons -wqglowodory hydrogen cyanide .terpentyna vinyl chloride .propan propene .

pos~uhiwanie rato\\anie i 13.wodowanie i podnos~enie (todzi) 6. Launching appliances .t o d i ratunhowa i ratownicza 3. Safety of life at sea bezpieczenstwo iycia na morzu I.p i e r w s ~ a ponloc med?crna 16. Rlarine accidents and sahage .morskie s?stem? ewakuaujne 10. Life boat and rescue boat . Life raft . Personal life sabing equipment .ochrona srodowisha 14.8.alarmowanie n niebezpiec~enstwie 8.m a l c r a n i e poiarow 15.s p r q t s?gnalirac?jn? i pirotechnicm? 9.dzialania Smiglowca S 4 R 12. U a r m i n g i n distress . Rledical first aid .S-\R helicopter operations .q p r q t ochron? osobistej . Launching and reco\ering . l l a r i n e e\acuation qstems . 4bandoning the ship .ind?widualn> sprzet ratunkom? 7. Personal proteeti\ e equipment .tratwa ratunkowa 2. Signalling equipment and p?rotechnics .o p u s ~ c ~ a nstatku ie 5. Firefighting . CAR and IAXlS-\R . Safet? . Enkironmental protection .n p a d k i i rato\?nictwo morskie I I.betpiec/enst\\o 17.u r r q d ~ e n i a \\odonania do 4.

sea anchor.8.pojemnik tratwy storage cradle/ loie tratwy faleri hydrostatic release unit zwalniak hydrostaryczny graduated drinking vessel/ miarku do painter line/ zapadka zwalniajqca shackle/ szakla water inlet/ wlot wody manual release mechanism/ mechanizm zwalniania recznego szakla /I .taima odblaskowa radar reflector/ ment/ SART seat/ l y deszczowej gniazdo transpondera SART 1 lower inflatable chamber/ dolna komora plywalnoiciow kieszed wodna. dryfkotwa life rafl container . SAFETY OF LIFE AT SEA I Life raft tratwa ratunkowa exterior light/ canopy/ reflective strip/ Swiatlo zewnetrzne namiqt . stabilizator container lid/ pokrywa pojemnika emergency pack/ wyposaienie away j n e Itratw~l ije raft instruction leaflet/ nstrukcja obslugi t r a w drogue.

floating -tratwa unoszqca siq na wodzie .zawor bezpieczenstwa -tent .tratwa wodowana za pomocq hrawika .fishing tackle .selfrighting .reversible -tratwa dwustronna .t.indoor light .stacja przeglqdow i atestowania tram .Swiatlo zewnqtrzne .outdoor light .inflatable . .linka chwytna (wokol t.rigid -tratwa ratunkowa typu sztywnego . lodzi) lifeline . butla z gazem grabline .coroczny przeglqd tratwy capacity -pojemnoSC tratwy container -pojemnik (tratwy) .komora wypomoiciowa canopy -namiot (tratwy) arch .lina chwytna (wokol t.non-retum valve .mieszek. lodzi) . ..linka do przyciqgania t.exterior light .lifting eye -zaczep (ucho) do podnoszenia t.rain catchment -lapacz wody deszczowej .operating cord .zawiesie.sea anchor .stelaz do tratw .safety valve .wiosla -painter (line) .reflective tape -taSma odblaskowa .inflating -napelnianie (siq) tratwy .luk (podtrzymujqcy) namiot closure .komora wypomoSciowa .zawor podlogowy -hatch .lina.linka do przytrzymywania pojemnika.zestaw do lowienia ryb .Swiatlo zewnqtrzne .emergency rations -racje iywnoiciowe .zewnqtrzny fartuch .observation slot -kolnierz obserwacyjny .sluzba ratownictwa iycia survival equipment .water pocket .righting strap .buoyant safety knife .inflatable compartment . kotwica plywajqca . zrzucana (za burtg) . pas sluzqcy do odwracania przewroconej tratwy .bezpieczny n6z plywajrlcy -drinking water vessel -naczynie z miarkqdo racjonowania wody .tratwa pneumatyczna .pneumatic -tratwa pneumatyczna -valise -pojemnik tratwy ratunkowej .latarka elektryczna -emergency pack -pojemnik ze sprzqtem awaryjnvm .zestaw do napraw .wlaz .davit launched .first aid kit -zestaw pierwszej pomocy .przedzial wodoszczelny.inflation hoses -wqze do napelniania kom6r .fiberglass pojemnik tratwy z wlokna szklanego .electric torch . strop (do wodowania tratwy za pomocq hrawika) -buoyant lifeline -ratunkowa linka plywajqca .osprzqt tratwy ratunkowej bellow .namiot .floor valve .tratwa samoprostujqca servicing station .linka operacyjna .outside courtain . tu: linka operacyjna ..waterborne -tratwa zwodowana liferaft (construction) -konstrukcja tratwy ratunkowej .pasy sluzqce do odwracania przewroconej tratwy -righting line .falen.zawor zwrotny . pompka (do dopelniania komor wypomoSciowych) bowsing line . lodzi lub tratwy bridle .gas cylinder -pojemnik.throw overboard .rescue quoit with line .wyposazenie ratunkowe liferaft -tratwa ratunkowa -annual -sewicing .plug -korek spustowy -racks .komora wypornoSciowa compartment -przedzial wypornoSciowy tube .zaslona zewnqtrzna namiotu t.repair kit .radar reflector -reflektor radarowy .air chamber valve -zawor komory wypornoSciowej -boarding ramp -podest (ulatwiajqcy wejScie do tratwy) -boarding ladder -drabinka (ulatwiajqca wejScie do tratwy) -buoyancy -plywalnoSC (tratwy) chamber .drogue -dryfkotwa.Srodki ratunkowe life saving service . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Liferaft -tratwa ratunkowa life saving equipment .Swiatlo wewnqtrzne . komora wypomokiowa inflation -nadmuchiwanie (tratwy) .open -tratwa otwarta -weatherproof valise -pojemnik tratwy odpomy na warunki pogodowe .rigid -sztywny pojemnik tratwy .kieszeh wodna.8. stabilizator tratwy powietrzem - - - - -- - - - - ------ - liferaft (fitting) .dryfkotwa - - - - .inflatable chamber .krqzek ratunkowy z linkq retrieving line . .paddle .

lddi zrzutowa .securing pin/ trzpieri zabezpieczajqcy releasing arm/ ramie zwalniajqce 1 steering tower/ kiosk sternika 1 rigid inflatable fast rescue boat stybka..' . SAFETY OF LIFE AT SEA Lifeboat lddi ratunkowa buoyancy tanW oar/ gunwale clamp/ obejma krawedzi burty linka chwytna life boat cross section przekrdj lodzi ratunkowej keel seat/ gniazdo stepki keel stop/ foam buoyancy tanW zbiornik gunwale/ lawa poprzeczna water tanW zbiornik wody side benches/ lawy boczne 3 remote release hooks haki zdalnie zwalniane floating block shackle/ hook/ hak / / uchwyt przyobiowy L rubber fender/ odbojnica gumowa bilge hand rail/ T1 fdod tank/pojemnik na iywnodi .lddi ratunkowa swobodnego wodowania.8. pdlsztywna iddi ratownicza free fall lifeboat .engine foundation/ fundament silnika k e e l / stepka .

tin opener .bailer .gwizdek - Lifeboat .self-righting -lodi samoprostujqca siq . podloga .siekierka.hak lodzi .lifeboat engine .side bench .rgczne urzqdzenie napqdowe (lodzi) --- - - - - - .buoyancy -plywalnoiC.l6di wioslowa .lo& ratunkowa zakryta .linka dryfkotwy signalling mirror -lusterko sygnalizacyjne .kiosk stemika .zbiornik wypornoiciowy -bank (bench) . nadmuchiwana .8.glass .towing -lawa holownicza (na lodzi) .gqbka (do zbierania wody) .otwieracz do puszek (konsenv) .motorowka dinghy -ponton z doczepnym silnikiem lifeboat .laminat z wlokna szklanego food locker -pojemnik na iywno6C hook .silnik boat .buiscuits .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym keel .side seat .zbiornik wypornoiciowy .fast .wl6kno .piyty podlogowe.16di ratunkowa air bottles -butle powietrza air vents -wywietrzniki bilge grab rail -porqcz przystepkowa fibre .napqd silnikowy rescue boat -lodz ratownicza .drain .lifting .uncapsizing boat .axe .fire-protected freefall -ognioodporna lodz wodowana swobodnie (zrzutowa) .linka holownicza .thwart .rowboat .totally enclosed -lodz calkowicie zakryta .rowing-boat -lodi wioslowa .lawka burtowa (w lodzi) .collapsible boat .rigid inflatable fast .wlokno szklane boat -lodi z wlokna szklanego laminate .slabe ogniwo -whistle .bailer . wypornoiC -buoyancy foam -pianka wypomoSciowa .topping-up pump -pompka dopelniajqca (komory wypornoSciowe tratwy) .szybka lodz ratownicza .rowlock chock -zdwojenie przydulkowe .fully .dinghy .motorowa lodi ratunkowa propulsion .jednostka (16dz lub tratwa) ratunkowa .motorowa l6di ratunkowa .outboard .zbiornik .handrail .(tu) suchary .otwor spustowy w dnie lodzi .metallic .hand-operated propeller .lawka poprzeczna lodzi tank .fuel -zbiornik paliwa .stqpka -plate -plyta stqpki rail .air case .steering tower .lawka .lodz skladana -free-fall lodi wodowana swobodnie (zrzutowa) .16dz ratunkowa odkryta .lawka boczna .lodz r.porqcz .czerpak . ponton pneumatyczny .sztywna.czerpak do wody .water .pulling boat .stepka boczna (lodzi ratunkowej) lifeboat (construction) -konstrukcja lodzi r.lodi niewywrotna motor .self-bailing boat -1odz samoodwadniajqca siq .silnik lodziowy lodi ratunkowa o -mechanically propelled napqdzie mechanicznym .tow rope .lodi wioslowa . .open .hak do podnoszenia glass reinforced plastic (GRP) .lodz skladana .sea anchor cord . pneumatyczna lodz ratownicza .buoyancy -zbiomik wypornoiciowy .enclosed .non-powered boat -lodz bez napqdu mechanicznego -propeller gear -rqczne urzqdzenie napqdowe lifeboat (type) .hand-propelled - -- - - - - -- - - - - - -- -- -- -- .zbiornik powietrzny koncowy .self-righting double-hull -16dz ratunkowa samoprostujqca o podwojnym poszyciu .(typ) lodzi ratunkowej .zbiornik wody (pitnej) lifeboat (propulsion) -napqd lodzi r.metalowa 1odz ratunkowa . .end . .rigid .lodi ratownicza typu sztywnego . toporek .mala lodka.lodz ratunkowa w pehi zakryta -partially -lodi czqkiowo zakryta .silnik przyczepny -propelled lifeboat.bilge handrail -uchwyt przestepkowy .semi rigid -polsztywna lodi ratownicza lifeboat equipment -wyposazenie lodzi r.lodi ratunkowa o napedzie rqcznym .survival craft .weak link .air .folding .inflatable -lodi pneumatyczna .bottom boards .okucie gniazda dulki .sponge . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .pontoon -pontonowa lo& ratunkowa .rowlock plate .inflated .

at rations/ lodziowe racje iywnoiciowe .Totaly enclosedfree fall lifeboat .calkowicie zarnkni@a zrzutowa external light/ reflektor radarowy lifeb.

towrope .painter . kotwica plywajqca .lifeline -linka ratunkowa (asekuracyjna) woko1 kola.towing painter . lodzi etc.pioro wiosla -buoyant -wioslo plywajqce .leak screw -korek spustowy .: punktowiec) .suchary szalupowe .odbojnica lodzi .hand pump .szakla holownicza .rations .plozy.storm oil .wiadro . .folding tiller .-tackle . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU -biscuit tin -puszka na suchary -boat charts -mapy szalupowe .knife .plywajqcy krqzek do podawania rzutki line .falen rufowy - - - - - - .reflective tape .reflektor r.oarlock .active .hol.lodziowe racje iywnoSciowe .rgkojeSC (wiosla) .folding knife .food rations -racje zywnoiciowe .drift anchor .oil bag -worek do rozprowadzania oleju (na powierzchni morza) .internal air supply system .odbojnica (gumowa) lodzi .8.quoit -plywajqcy krqzek (ratunkowy) .system spryskiwania zewngtrznego lodzi .odbojnica lodzi .otwieracz do puszek .tiller .falen rufowy -plug .compass -kompas lodziowy .drogue -drykotwa . oslony burt lodzi.falen .dryfkotwa.steering .zbiornik oleju do uSm.sprinkler system .odbijacz linowy wok01 lodzi .towing hawser -hol.ladder .cradle .reflektor (pot.toporek .dulka .falen dlugi . lina holownicza .system spryskiwania zewngtrznego lodzi - .desalinator -urzqdzenie do odsalania wody . lina holownicza .hatchet .towing shackle .latarka elektryczna .-blade .skate -zeilizg lodziowy.retro-reflective tape -taima odblaskowa .reflektor radarowy .-heaving line .fa1 .bosaki -buoyant -nietonqcy.holowniczy falen lodziowy .czerpak .trail line -plywajqca lina holownicza .paddle -wioslo lopatkowe .open hook .brezent lodziowy.lina do holowania . pokrowiec lodzi .korek spustowy w dnie lodzi .kotwica plywajqca .with buoyant handle .n6z .rubbing strake .sea painter .pompa rgczna .propeller .lina podstgpkowa . fa1 .swifter . zeSlizg lodzi ratunkowej .faleti dziobowy stern .tu: oslony (chroniqce lodz przed uszkodzeniem w trakcie opuszczania) . lina holownicza .hook -bosak lodziowy .gqbka .towline -hol.latarnia lodzi ratunkowej .dipper .skates .bucket .n6z skladany .bow - --- .radar reflector .spot light .wioslo sterowe .odbijacz .rzutka nietonqca rescue quoit .zamknigty system obiegu powietrza (w lodzi zakrytej) .skids .passive -reflektor r.dulka . tratwy. pasywny .sea-biscuits .rumpel .fan . ploza burtowa .rub rail .sponge .crutch .halyard .cover .rumpel z przedluiaczem .rowlock . na Srodkach ratunkowych) .skeet .czerpak do wody .balika do oleju .lamp .grasp .dulka .pioro (wiosla) . aktywny .aft .torch .tin opener . plywajqcy .taima odblaskowa (np.talia falu .grab line .Sruba napgdowa .noiyczki .storm oil tank .search lights -reflektory szperacze .drabinka lodziowa .oar .external water spray systems .olej do uimierzania fa1 .fishing tackle -zestaw do lowienia ryb .fender .tripping line .hauling line .grappling hooks .listwa na burcie (po kt6rej zsuwa sig 16di ratunkowa) .no2 z plywajqcq rgkojeiciq .lina holownicza .linka (rzutka) plywajqca .trail line .rubber .wioslo .linka pomocnicza dryfkotwy other lifeboat equipment -inne wyposazenie lodzi ratunkowych .scissors .oil can .boat hooks .hak odrzutny .bosaki lub kotwiczki .sea anchor .

manrope/ spustka. SAFETY OF LIFE AT SEA .loie pokla owe tratwy deck cradles or Iiferaft d shackle/ szakla davit-launched life raft tratwa wodowana iurawikiem release gear/ urzqdzenie zwalniaj ce 4 tricing pendant. mantai \ hak lodziowp I bowsing-in tackle/ talia przytrzymujqca ilewing motor/ silnik obracania . ' Launching appliances urzqdzenia do wodowania head block/ roller track gravity davits iurawiki grawitacyjne jezdne .8. rama zurawiko double roler track/ podwcijny tor jezdny hydrostatic release u zwalniak hydrostatyc .

iurawik obrotowy socket .spustka. opuszczaC na wode appliances -urzqdzenia do wodowania device -urzadzenie do wodowania gear .quick unit .halyard tackle -talia faiu .lifeboat hoist -podnoinik lodzi ratunkowej .wysokoiC podnoszenia.zwalniak automatyczny gear safety pins .suspension chain .osprzet lluiny zurawika .lina talii zurawika .krqtlik .remote releasing .halyard . lodzi) (to) lift -podnosik lowering mechanism -mechanizm opuszczania release -zwolnienie .lazy painter -kr6tki falen . winda. diwig.mocowany do pokladu stojak na tratwy .legar lodzi - boathife raft seat .sztormtrap .takielunek.hak do podnoszenia (np.life line . - - - - - .padeye -zaczep piericieniowy -renewal date of wire falls -data wymiany lin talii .cradle .lift .tricing pendant . olinowanie iurawik6w iodziowych .arm -ramie (iurawika) -cleat . tratwe). wy c i a -hook .stem -iurawik rufowy .free-fall trackway . mechanizm podnoszqcy .hak .frame -rama .zeilizg (do wodowania swobodnego lodzi zrzutowych) -racks .bloki .diwignia lifeboat slip way -pochylnia lodzi ratunkowej lifting (gear) -urz&enie do podnoszenia. hydrostatyczny mechanism . iodi z talii) operating equipment .8.stojaki zrzutowe (tratw) sling .Jacob's ladder .urzqdzenie szybkiego z. mantal . mantal .: toprik) .sprzglo odirodkowe davit -iurawik .kolumna zurawika .manropes .tricing line .zdalne zwalnianie .swing -iurawik obrotowy davit (loose gear) .gaja .szakla.link .: mantal) -wire .automatic gear .loze lodziltratwy deck-mounted storage .gniazdo zurawika stand -podstawa iurawika .shackle .falls turned end-for-end -obracanie liny talii .urzqdzenie do wodowania system -urzqdzenia do wodowania lodzi lever .guy .fall cover -pokrowiec na talie .blocks .hydraulic gear . mantal .lancuch podtrzymujqcy .swivel .zawiesie lodziowe -tackle .zamiana koncow talii -turning date of wire falls -data obrocenia lin talii guide sheaves -rolki lkrqzki prowadzqce launch .monkey line . pot.rozki do mocowania liny. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Launching appliances urzqdzenia do wodowania .tackle .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .16dz zawieszona na iurawikach .slip hook .wodowaC (lo&.osprzqt do mocowania . szekla - - - - - - - (odcinek lancucha pomiedzy blokiem talii a hakiem) .chock legar lodziowy .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny -hydrostatic -unit (HRU) -z.talia lodziowa centrifugal clutch .fa1 .tu: spustka.fall .lina do przyciilgania lodzi do bum .hak odrzutny .bowsing in tackle -talia przytrzymujqca lodz cover -pokrowiec na talie iurawika .span (topline) -wiez spustkowa (pot.szalupa launching.spustka.round bar .urzqdzenie do zwalniania (tratw) .mechanizm zwalniajqcy (np.gravity -iurawik grawitacyjny head .ogniwo .spustki (pot.fastening fittings .glowica iurawika (zblocze gome) pedestal .bolce (przetyczki) zabezpieczajqce urzqdzenie zwalniajqce .end for end turning -przelozenie (odwr6cenie kierunku) liny talii . knaga collar -jarzmo iurawika craft .hook .lina stalowa talii fall -talia .

bail out -wybieraC (czerpakiem) (to) boat -plynqC lodziq drill . stanowisko alarmowe stations bill .miejsce zbi6rki (w czasie alarmu).urzqdzenie do podnoszenia rozbitkow z wody life boat crew .embarkation deck .zbibrka (na alarmie) list . urzqdzenie zwalniajqce releasing gear -urzqdzenie zwalniajqce tensioning device .lifeboatman .opuszczanie statku --- alarms and drills -alarmy i Cwiczenia abandon -pormciC.lifeboat .powered lifeboat .rozklad alarmu lodziowego.-lbdz zwodowana.manewrowanie lodziq -back oars . winda (tu: lodziowa) -brake -hamulec wciilgarki .grooved drum .w.czlonek obsady 1.malniak. system zwalniania.rozklad alarmow practice muster .dmonek alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .obsada lodzi ratunkowej .unpowered lifeboat w. takie: muster station boat -lodz deck -poklad lodziowy illumination -oiwietlenie pokladu lodziowego . . rozklad alarmu opuszczania statku --drill -alarm Cwiczebny opuszczenia statku station -miejsce zbiorki w alarmie lodziowymi opuszczania statku abandonment -opuszczenie statku alarm -alarm -bell .uimierzak grzywacze fa1 (olejem) secure alongside -zamocowaC (lodi) przy burcie (to) tow . lodziowa .gladki bgben w. lodziowa bez zasilania 8.poklad wyznaczony do obsadzania lodzi ratunkowych -hook handler -marynarz obslugujqcy hak lodzi .enter the .alarm Cwiczebny (to) capsize -wywr6ciC sic dnem do gory fend (off) .smooth drum .dowodca lodzil tratwy .alarm ogolny -push-button -przycisk alarmowy signal . opuicit ship! .sygnal alarmowy.(to) bail .ilobkowany bqben w.ewakuacja.alarm lodziowy muster .sygnalizacja zakonczenia. zapobiegajqce powstawaniu lum) transmission gear -przekladnia winch -wciqgarka.lifeboatllife raft commander ...alarm Cwiczebny.sztormtrap Jason's ladder .lodz calkowicie wychylona za burte -at the embarkation deck -lodz na wysokoici pokladu obsadzania (wsiadania do lodzi) in stowed position .zajqC miejsca w lodzi at full outreach position .manning of a .holowaC tow aft -przygotowywaC 1odi do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie emergency . opuszczanie statku. znajdujqca chanizm zwalniajqcy (np.w.boat . SAFETY OF LIFE AT SEA - - - -- Abandoning the ship .odpychaC lodi (to) row -wioslowaC quell waves . sygnat zakonczenia (alarmu) evacuation .wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz . .general emergency . Cwiczenia . me.lodz na wodzie - - -- - - - - sig na wodzie boat manoeuvring . podejmowanie rozbitkow z jednostki w niebezpieczenstwie Jacob's ladder .system .lodi w pozycji marszowej (w pozycji zamocowania) . lodziowa z zasilaniem .sygnal alarmowy switch -wlqcznik alarmowy assembly station -miejsce zbiorki assembling point .czerpaC (czerpakiem) . lodzi) -unit -zwalniak.stan zagrozenia -procedure -procedura postepowania w razie zagroienia signal .lista (alarmowa) -station -miejsce zbiorki.certified lifeboatman -dyplomowany ratownik . sygnal wzywania pomocy ending signal .urzqdzenie naprezajqce (line talii.swung out -lodz wychylona za burtg -waterborne .opuiciC statek! bill .obsadzanie lodzi (tratwy) on the water . ratunkowej oarsman -wioklarz - - - - .

hydraulic gear .16di z lewej burty .lodz w pelni zaladowana (to) launch -wodowaC (16dz.on-load system ..lower -to deck level -opuSciC 1.prqdkoSC opuszczania of the boat .system zwalniania .siatka (tu: ewakuacyjna) painter to the main deck -podaC falen na poklad glowny put in the leak screws -wkrqcik korki spustowe recovery . tratwy) release -zwalnianie embarkation ladder .bez obciqzenia" . do pokladu .starboard side .hoist a in -wciilgn$ lodz na miejsce . lodzi) z wody bowsing line .non-loaded .zwolniC mocowania - - .halting a -zatrzymywanie iodzi (w trakcie opuszczania) .opuszczanie lodzi net .hydrostatic -unit (HRU) .zmagazynowana energia kinetyczna stowed position .remote releasing . lodzi) .pod obciqzeniem" Lifeboat launching wodowanie lodzi ratunkowej - - - - - - - boat at embarkation decW lodi przy pokladzie wsiadania lowering/ oouszczanie fall/ talia- - - waterborne boat/ l6di zwodowana - - - - - - -operating equipment -urzqdzenie do zdalnego zwalniania (tratw) .odzyskanie.lower .automatic -wodowanie automatyczne .zwodowaC lodz ratunkowq (ratowniczrl) station .quick unit -urzqdzenie szybkiego zwalniania .lodz niezaladowana .stanowisko wodowania (lodzi) lifeboat .luzna talia slip knot -wqzel lawkowy stored mechanical power . .system zwalniania (np.opuSciC lodz .opuszczanie (iodzi) speed .wychyliC iurawiki (wychyliC lodzie za burtq) swung out position -16dz w pozycji wychylonej take off lashing .16dz ratunkowa .port side . tratwq) launching -wodowanie (lodzi.prepare -przygotowak 1odz ratunkowq .lodz z prawej burty lowering .opuSciC sztormtrap system .podnoszenie lodzi .system zwalniania . tratwy) .siatka do podejmowania z wody rozbitkow slack fall .lina do przytrzymywania lodzi przy burcie fully-loaded boat .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi ..zwalniak.lightest load -najmniejsza masa przy opuszczaniu .pozycja . urzqdzenie zwalniajqce scrambling net .maximum load .zwalniak h.hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny .boat .manual -zwolnienie rqczne (tratwy) . podjqcie lodzi recovering -podnoszenie .off-load system .launching and recovering wodowanie i podnoszenie (tratwy.zdalne zwalnianie unit .manual -wodowanie rqcme the lifeboat (rescue boat) ..marszowafl lodzi (pozycja zamocowania) swing out davits (boats) .maksymalna masa (dopuszczalna przy podnoszeniu lodzi.

zrzutowa lodz ratunkowa survival suit .inflatable -nadmuchiwane pasy ratunkowe lamp . termiczny insulation .kombinezon ochronny (chroniqcy przed warunkami pogodowymi) immersion suit -kombinezon ratunkowy donning .kolo ratunkowe life vest -kamizelka ratunkowa luminous buoy -kolo ratunkowe z lampkq survival -przetnvanie. kombinezon asekuracyjny - . (w ksztalcie podkowy) --with line . przezyC swimming -piywanie thermal -cieplny.gloves -rekawice .kolo r. -buoyancy -plywalnoSk pasa ratunkowego collar -kohierz front -przod pasa ratunkowego .wearing -zakladak pas ratunkowy whistle .ochrona cieplna -protective aid (TPA) .8.lampka pasa ratunkowego light .gwizdek do pasa ratunkowego life-float -plywak ratunkowy life-ring .zakladanie kombinezonu non-insulated suit .lodz ratunkowa equipment . przeiycie craft .kombinezon ratunkowy bez izolacji cieplnej unpacking -rozpakowanie kombinezonu life buoy -kolo ratunkowe .koio ratunkowe z linkq with a smoke-signal .hood . SAFETY OF LIFE AT SEA Personal life-saving equipment indywidualny sprzqt ratunkowy anti-exposure suit .pas z karabinczykiem velcro fasteners -talmy mocujqce typu "rzep" -watertight zipper -wodoszczelny zamek blyskawicmy survive -przetnvak.Srodek ochrony cieplnej waterproof -nieprzemakalny.protection .sprzgt ratunkowy skid-launched freefall craft . .horseshoe .Swiatlo aktywowane przez wode (np. w kamizelce ratunkowej) water light .kaptur .wodoszczelny water activated light .stroj (kombinezon) ratunkowy -bag -torba na Srodek ochrony cieplnej .lampka pasa ratunkowego straps .kolo ratunkowe z plawkq dymnq -light and smoke lifebuoy -kolo ratunkowe z piawkq iwietlno-dymnq life-jacket -pas (kamizelka) ratunkowy -buckle .taimy (do wiqzania) pasa r.klarnra (zapinajqca) pasa r.izolacja cieplna Personal survival equipment indywidualny sprzqt ratunkowy lrfebuoy chute/ zrzutma kota - - - -- "cziowlek za burtq" - - - immersion suit kombinezon ratunkowy - rescue light/--Swiatlo sygnalizacyjne - .piawka Swietlna @rzy kole ratunkowym) water-resistant -wodoodporny work and protective suit -kombinezon roboczo-ochronny.secure line with a snap .

wspoirzgdne miejsca wypadku.instalacja alarmowa alert .radioplawa VHFiIMF distress -niebezpieczenstwo.8.macmik banvny.lampa sygnalizacyjna -methods -metody sygnalizacji mirror .fonicmy sygnal wzywania pomocy . s.sygnal alarmowy .alarm .radio distress . sygnal alarmowy -bell .sygnal Swietlny wzywania pomocy message -komunikat niebezpieczenstwa .sygnal alarmu switch -wlqcmik alarmu -system .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .sygnal wzywania pomocy dye marker . zdarzenia niebezpiecznego -flag -flaga wzywania pomocy niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoSk -light . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Alarming in distress -alarmowanie w niebezpieczenstwie activate-uaktywniai.alarm batteryless telephon -telefon bezbateryjny buoyant VHFNHF marker beacon .radio frequency . barwnik stosowanyjako sygnal wzywania pomocy - - - - emergency frequency -czqstotliwoSCalarmowa emergency position radio beacon -radioplawa awaryjna. stan zagrozenia call .radioodbiornik awaryjny flashlight -latarka bateryjna hand-held walkie-talkie (portable)-rqcmy radiotelefon UKF (to) relay -przekazywak . sygnal ponaglenia signalling . EPIRB) alarm -alarm.hand-operated general -push button -przycisk alarmu ogblnego -hooter -buczek alarmowy signal .sygnal niebezpieczenstwa .sygnal diwiekowy - - - - - - - - - .sound .radiowy sygnal bezpieczenstwa .przepisy dot.life saving .lusterko sygnalizacyjne procedure .wezwanie pomocy.radiowy sygnal wzywania pomocy .emergency .cz~stotliwoSklqcznoSci w niebezpieczenstwie -signal . procedury sygnalizacji signal . uruchamiak (np.sygnal .sprzqt sygnalizacyjny lamp .sygnalizacja -code -kod sygnalizacyjny equipment . awaryjna radioplawa pozycjonujqca (lokalizujqca) emergency receiver . sygnalizacji. wizualny .Mayday .aural distress .sygnal ratunkowy -visual . wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .Mayday .sygnak optyczny.nature of -rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy procedure -postqowanie w wypadku wzywania pomocy .radiowy sygnal pilnoici.sygnal diwiqkowy .radio safety .radio urgency .przekazywaC foniczny sygnal wzywania pomocy signal -sygnal .

emergency smoke marke dawka s'wietlno-dymna "czlowiek za burtq " buoyant orange smoke signal/pomarahczowa sygnalizacyjna plawka dymna igniter cord/ linka hand-held red distress flare/ rgczna ratunkowa pochodnia czenvona hand-held distress signal rockel/ rgczna ratunkowa rakieta spadochronowa 11 flare composition/ 1 '. SAFETY OF LIFE AT SEA r Pyrotechnics and signalling equipment -pirotechnika i sprzet sygnalizacyjny I nun overboard marker .8.- 111 \ zewnctrzna parachute/ spadochron flare composition/ sygnalizacyjny $re cap/ nakrctka plastic coated steel tube/ rura stalowa powlekana zawlec~kaiglicy striker mechanism/ mechanizm iglicy .

flare pistol .rakieta do podawania rzutki ratunkowej -line -linka ratunkowa (wystrzeliwana za pomocqrakiety) -parachute flare . trudnopalny smoke -dym candle .generator dymu marker -plawka dymna signal . p. Srodek wzywania pomocy . markery banvne) flame and smoke floats -plawki plomieniowe i dymne flame floats -plawki plomieniowe flare .Swieca dymna generator .sygnal dymny -- - - - - Line throwing apparatus aparat do strzelania rzutek Source: Pains .parachute -rakieta sygnalizacyjna.Swiatlo pirotechniczne signal .spadochronowa rakieta sygnalizacyjna .rakieta spadochronowa star signal -rakieta sygnalizacyjna.smoke -(buoyant smoke -) .Signalling equipment and pyrotechnics -wyposaienie sygnalizacyjne i pirotechniczne buoyant -plywajqcy dye markers -banvniki sygnalizacyjne (proszki banviqce wodg.Vessex Lld sleeved end/ konc (rzutki) z oslonkq marker light strobe/ sygalizacyjne dwiatlo stroboskopowe .lifeline .- . plawka dymna .light .sygnaiy wzywania pomocy .distress flare . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .Swiatlo samoaktywujqce rocket -rakieta. rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) pyrotechnics -pirotechniczne Srodki sygnalizacvine .self-igniting light .life-saving -s .self activating smoke samoaktywujqca sig plawka dymna .pochodnia . manoverboard markerplawka Swietlno-dymna "czlowiek za burtq" parachute distress signal -rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) parachute flare .pistolet sygnalizacyjny z kolorowymi rakietami -hand (sygnalizacyjna) pochodnia rgczna.rakiemica.pirotechnic pirotechniczny grodek sygna- -- - -- lizacyjny.gwiazda self-ignition Light -samoczynnie zapalajqca sig plawka do kola slow-burning -wolno palqcy. flara rgczna floating lights .sygnal 8.flara ratunkowa . raca apparatus -wyrzutnia linki ratunkowej .Swiatla plywajqce life buoy light -plawka Swietlna ratunkowa lifeline-throwing apparatus -wyrzumia (miotacz) linki ratunkowej line-throwing apparatus -wyrzumia linki ratunkowej man over board buoy.sygnal dymny (plywajwy). pistolet sygnalowy .flare pistol with colour-coded signal .flara.

8. SAFETY OF LIFE AT SEA I deck mounted slide container/ 7 -intei$ace structure/ poiqczenie rgkawa z wejiciem \coverplate/ pokrywa -evacuation chute/ vertical descent system (VDS) or chute system/pionowy system ewakuacyjny system z rekawem ewakuacyjnym muster station/ miejsce zbiorki life raft container racks/ stojak na pojemniki tratw k .

zeilizg rozwiniqty -packed .extender boom ram .buoyancy tube .dowbdca platformy .buoyancy compartment .main tubes .silownik pneumatyczny otwierajqcy d r m i pojemnika MES .rapid .pneumatyczny.czas ewakuacji .6ciezka zehlizgu . nadmuchiwany.ewakuacja "suchq stopq" .zeilizg -ejecting pusher bag -poduszka (pneumatyczna) wypychajqca zeilizg (z pojemnika) -release lever -dzwignia zwalniajqca zehlizg -deployed .track .operating sequence .diwignia operacyjna .inflation hoses . zsuwanie siq po zehlizgu .inflatable .szybka ewakuacja MES construction .sekwencja operacyjna. kolejnoSC wykonywania czynnoici -platform leader .komora wypornoiciowa .dual-track -zeilizg z podwojnq iciezkq .sliding path .konstrukcja morskiego systemu ewakuacyjnego . zeilizg pionowy (tu: ewakuacyjny) system -pionowy system ewakuacyjny. system z rqkawem ewakuacyjnym evacuation -ewakuacja -time .operating handle . system z rqkawem ewakuacyjnym - - - .icieika zeilizgu vertical descent system (VDS) -pionowy system ewakuacyjny.zsuwnia.glowne rury konstrukcji .obsluga morskiego systemu ewakuacyjnego . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Marine evacuation systems morskie systemy ewakuacyjne chute .d r m i wewnqtrzne pojemnika systemu .single-track .deployment handle -diwignia do uruchamiania systemu MES .zeilizg zwiniqty stowage box .dry-shod .outboard door -d r m i zewnqtrzne (pojemnika) -platform -platforma (plywajqca) - - - - control line .zeilizg z jednq iciezkq .slide -zeilizg ewakuacyjny .8.linka do cumowania (tratwy do platformy) -retrieving liferaft -podcislganie tratwy do burty lub do platformy .reflective tape .linka operacyjna platformy slide .wqze do napelniania systemu . napelniany gazem .sliding down .taima odblaskowa -remote release system -system zdalnego zwalniania .floating platform -platforma plywajqca .przedzial wypornoiciowy .inner door .skrzynia do przechowywania zeilizgu -stowage container -pojemnik systemu MES operation .retaining line .rozwiniqcie (systemu ewakuacyjnego) .zeilizgiwanie sig.deployment .

zaklocenia w pracy s.strata calkowita konstruktywna - - - . sprzqt przez fale) consequences of accident -skutki wypadku -reduce to a minimum -ograniczyk skutki wypadku do minimum contact .(to) provide .uszkodzenie . wyboczenie pokladu buffeting of the seas -spychanie przez morze.constructive total .person missing .statek opuszczony.osi@C na dnie intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.niebezpieczenstwo spowodowane minami dead ship . dotknq6 dna hard and fast -(statek) mocno siedzqcy na dnie hazard -niebezpieczenstwo -to navigation .damage .zderzenie.zaginiqcie osoby - - ship lost .grunt.grounding -wejicie na mieliznp .utrata nappdu .8.czlowiek za burtq . plywajqcy wrak disabled . porzucony accident -wypadek -report -raport powypadkowy aground -na dnie.considerable damage to ship -znaczne uszko- - - dzenie statku .fire -pozar .obiekt plywajqcy (stwarzajqcy zagrozenie dla zeglugi) hijacking attempt -pr6ba ponvania high and dry -(statek) calkowicie wynurzony (stojqcy na mieliinie) hit the beach .schodziC z trudem z mielizny founder .come into .zderzenie statku plynqcego i stojqcego assistance -pomoc .osadzenie statku na plaiy. ktory spowodowal zderzenie carry away -znosiC z pokladu (np.man (person) overboard . lezeC na burcie (o statku) loss .collision .zatonqk (o statku) -head down .vessel missing -zaginiqcie statku (to) endanger -narazaC na niebezpieczenstwo engine failure . SAFETY OF LIFE AT SEA Marine accidents and salvage wypadki i ratownictwo morskie abandoned ship . wykrzywienie.mine . i6C na dno ground .maritime inquiry .cargo shifting -przesunigie .bezpoirednie niebezpieczenstwo .zetknqi sic.oil spill . defekt silnika engine trouble -problem z silnikiem. uderzyC .zatonqC dziobem go down -ton&.potential -potencjalne niebezpieczehstwo emergency situations . nieuszkodzony lie over -mieC przechyl. dno morskie (to) ground -wej6C na mieliznq.awaria silnika.strata statku .dotknqk.sytuacje awaryjne .podnoszenie wrak6w z duiych glpboko6ci derelict . niewla- - -- - - - - k i w a praca silnika. bez napqdu debris -szczqtki deep water salvage .calkowita strata statku .strata of propulsion .explosion .statek bez zasilania.statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.manewr zatrzymywania awaryjnego -stop -manewr zatrzymywania awaryjnego danger -niebezpieczenstwo -imminent -bliskie.dochodzenie morskie . na mielihie alist -przechylony na burtp allision . przez napor fa1 (o statku) (to) capsize -wywr6ciC siq dnem do gory collided ship . kolizja .actual -faktyczne niebezpieczehstwo .eksplozja .zagrozenie dla zeglugi hazardous floating object. dotknqt (np.udzielaC pomocy . na brzegu buckling of the deck -wygipcie. plazp beaching a vessel .(to) render -udzielaC pomocy beached -wyrzucony na mieliznq.statek niezdatny do zeglugi disaster -katastrofa distressed vessel -statek w niebezpieczenstwie driftwood -dryfujqce drewno emergency -niebezpieczenstwo .total . nabrzeza) crash -ulec katastrofie back manoeuver .obiekt plywajqcy obstruction -plywajqca przeszkoda flotsam -resztki ladunku z zatopionego statku unoszqce siq na wodzie flooding -zalewanie (to) forge .statek porzucony.rozlew olejowy . floating -plywajqcy logs -plywajqce logi (klody) drewna -object .

-pontoon -ponton ratowniczy -pump -pompa ratownicza -reward -wynagrodzenie za ratownictwo service -usluga ratownicza.sytuacja bliska wypadkowi. zaplata za ratownictwo agreement -umowa ratownicza charges -koszty ratownictwa clause .ratownik (podnoszqcy zatopione wraki i ich ladunek) wrecking -ratownictwo okrqtowe - - -- - - . panika wreck -wrak dispersal .striking of -uderzyC we wrak .8.oczyszczanie dna z wrakow .statek uszkodzony -washed ashore -wyrzucony na brzeg wind-up .unintact . ladunek rozbitego statku wrecker .kloc plywajqcy pod wodq (to) stick .gross .casualty -wypadek morski maritime peril -niebezpieczenstwo morskie missing person . firma ratownicza) seaworthiness . $.zdatno6C do zeglugi sewed .zastaw ratownikow (na koszty ratownictwa) loss . wyprostowaC siq risk -ryzyko assesment -ocena ryzyka .uderzanie dnem statku wyrzuconego na mielimq o jej dno sunken . BEZPIECZE~~STWO ZYCIA NA MORZU .ship .ship .half-.Swiadome osadzenie (statku) na mieliznie (to) strike -wejkk na mieliznq. osadzenie na mieliznie .uncharted -wrak nienaniesiony na mapq wreckage .accident -wypadek morski .cia. niema1 wypadek negligence -zaniedbanie.statek na wpol zatopiony sunk without a trace . zatopik statek (wskutek kolizji) run into . lub wskutek obnizonego poziomu wody) shipping catastrophe -katastrofa zeglugowa ship settles . wynagrodzenie za ratownictwo officer . okrqtowy - - - - - - - salvaging -podnoszenie statkow (lub odzyskiwanie ladunku z zatopionych/uszkodzonych statkow) salvor -ratownik (osoba.strach.osoba zaginiona near miss . nieuszkodzony .zaloga ratownicza.act of .ratownictwo morskie.ocena ryzyka of collision -ryzyko zderzenia run aground -wej6C na mieliznq run down . osi@C na dnie (to) strand -wyrzuciC (statek) na brzeg stranded wreck -wrak wyrzucony na brzeg stranding -wyrzucenie (statku) na brzeg. ratownictwo .stranded osiadly na mieliinie.strata wynikla w nastqpstwie akcji ratowniczej lub pomimo jej podjqcia money -wynagrodzenie ratownikow. gnqC statek z mielizny (to) right -powrot do polozenia pionowego (o statku).razqce zaniedbanie overset -wywrociC siq (o statku) pile up -wejSC na mielizng piracy -piractwo .statek o nienaruszonej konstrukcji. zatopiC statek wskutek kolizji running aground -wyrzucenie (statku) naplycizng salvage . wyrzucony na brzeg . niedbalstwo .determining of .klauzula ratownicza crew . ratownicy lien .kolizja dziobem.akt piractwa pirate attack .oficer ratowniczy (oficer odpowiedzialny za akcjq ratowniczq) -party .atak piracki ram -staranowak refloat -przywrociC plywalnoSC (statku).zderzyk sig dziobem.zaloga ratownicza.voluntary .ratownictwo okrgtowe marine -morski. statek.osiadly na mieliinie @rzy odplywie. brzeg submerged -zanurzony sugging .zatopiony bez 6ladu take the beach -wyrzuciC na brzeg take the bottom -wej6C na mieliznq take the ground -wejSC na mielimq touch the bottom -dotknqC dna (dnem statku) unlawful act -czy bezprawny unseaworthiness -niezdatnoSC do zeglugi unseaworthy -niezdatny do zeglugi vessel .ugrzqznqk w mule. mienie uratowane.(statek) zatopiony .szczqtki wraku.intact .statek zanurza siq (tonie) shipwreck -rozbicie sip statku (to) shipwreck -rozbiC statek sinking -toniqcie sleeper . rozbicie siq statku.statek . oddzial r.

7. turn/ skrqt. 8. 4. 9. kierunek wiatru namalowane biaie k clear zone/ inner circle . main landing gear/podwozie glowne. 3. iolte koio helicopter maneowering zone strefa manewrowania imiglowca helicopter landing area miejsce lqdowania imiglowca lifting devices/ urzqdzenie do podnoszenia rescue basket/ kosz ratowniczy rescue net/ siatka ratownicza rescue litter/ nosze ratownicze rescue seat/ rescue sling/ siodelko ratownicze pgtla ratownicza . ship's identification/ identj$kacja statku. 10. SAFETY OF LIFE AT SEA 1 Helicopter rescue operations . anti-torque tail rotor/imigio ogonowe. 2.s'miglowiec SAR 1 1.dziaiania ratownicze imigiowca m 1 R helicopter . wind direction. front landing gear/podwozie przednie.flight decW kabina pilo ta. hover/ zawis. 15.painted yellow/ namalowane wewngtrzne. 6. tail/ ogon. 14. 12. 13. 5. rotor head/giowica wirnika. double lifting method sposdb podnoszenia parami / - w 1 1 helicopter approach/podejicie imiglowca 11. rotor blade/ lopatka wirnika. cabin/ kabina.8. engine/ silnik. line of approach/kierunekpodejicia imiglowca. air intake/ wlot powietrza.

helideck .maksymalna odlegloSC operacyjna maximum operational endurance .maksymalna operacyjna dlugotrwaloSC lotu on-scene endurance .poklad do lqdowania (Smiglowca) -landing platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca -platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca helicopter (manoeuvering) . lqdowac na wodzie ditching aircraft .evacuation of .miejsce przekazywania (osoby na Smiglowiec) .ewakuacja uratowanych flashing lamp . miejsce .manewrowanie Smiglowca .sygnal do naprowadzania lifting -podnoszenie ludzi (przez Smiglowiec. cy lqdowanie Smiglowca lub podejmowanie ludzi) distress scene -miejsce wypadku (to) ditch -wodowat.obnizanie lotu przez Smiglowiec hover .kierunek podejScia Smiglowca (do statku) manoeuvring zone .czlonek zalogi Smiglowca operation .hoisting -miejsce podnoszenia (na statku) .przestrzen wolna od przeszkod (wok61 lqdowiska) climb -wznoszenie sig Smiglowca descend .picking up uninjured -podnoszenie osoby rannej rendez-vous position -pozycja spotkania rescue -ratowanie -basket -kosz ratowniczy - - - - - - - - - - - - - - - .prqd powietrza (wytworzony przez wirnik Smiglowca) clear zone .przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) hi-line (lifting) technique .amfibia assistance -pomoc Smiglowca crew member .transfer .osoba .strefa manewrowania Smiglowca (wolna przestrzen min.opuszczanie osoby wyszkolonej maximum operating distance . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA SAR helicopter operations dzialania Smiglowca SAR agreed frequency -uzgodniona czgtotliwoSC area -obszar.search -obszar poszukiwan .double lift -podnoszenie parami (podnoszenie ratowanego wraz z ratownikiem) loop of the sling -petla zawiesia lowering trained individuals . 30 m Srednicy na pokladzie statku przyjmujqcego Smiglowiec) obstacle -przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) obstruction .winching -miejsce podnoszenia (osoby ze statku) deck party -zespol pokladowy (wspomagaja. poszukiwania i ratowania -winching .promien dzialan S.8.obszar operacyjny . oSwietlenie pokladu statku forced landing -przymusowe lqdowanie glare . .samolot wodujqcy ditching heading -kurs wodowania double lift method -metoda podnoszenia parami electrostatic discharge -wyladowanie elektrostatycme evacuation survivors.operating .air-wind current .technika podnoszenia przez Smiglowiec w zawisie poza obrysem statku homing -naprowadzanie bearings . przy pomocy liny) capacity -udiwig (tu: Smiglowca) device .podnoszenie przez Smiglowiec helicopter (landing) -lqdowanie Smiglowca deck -poklad (lqdowisko) Smiglowca .zawis Smiglowca line of approach .pick-up -miejsce podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .lampa blyskajqca floodlights -reflektory szerokostrumieniowe.amphibious .osoba niesprawna .SAR .namiar naprowadzajqcy equipment -urzqdzenia do naprowadzania signal .Smiglowiec . oilepienie pilota (ile ustawionymi Swiatlami i reflektorami statku) helicopter -Smiglowiec .urzqdzenie do podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .incapacitated .ewakuacja czlowieka .olinienie.poklad (lqdowisko) Smiglowca landing deck .landing .radius of action .lqdowisko (Smiglowca) .operacja Smiglowca .moiliwoSC pozostawania na miejscu akcji own bearing -namiar wlasny pennant-indicator -flaga lub proporzec wskazujqcy kierunek wiatru person .S.

wskaznik kierunku wiatru .akcja immediate .international distress signal -mipdzynarodowy sygnal niebezpieczenstwa monitor channel .pokrycie (danego) obszaru -factor -wspolczynnik pokrycia datum .kanal nasluchu press channel .prqdkoSC wiatru powierzchniowego velocity -prpdkoSC wiatru windsock -rpkaw - SAR and IAMSAR poszukiwanie i ratowanie action .surface wind speed .rodzaj ofiar communications -1qcznoSC co-ordinating channel .8.locating a .surface wind -wiatr powierzchniowy .flaga Mi~dzynarodowego kodu sygnalowego .radio bands .statek udzielajqcy pomocy boarding station .raport specjalny assisting craft .deviation report (DR) -meldunek o zejSciu z trasy .jednostka idqca z pomocq assisting facility .punkt odniesienia (w akcji poszukiwawczej) .initial .polozenie punktu odniesienia - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - .departure report (DP) -meldunek na wyjScie -position report (PR) .special report (SR) .relative speed -prpdkoSC wiatru wzglpdnego .siodelko ratownicze sling -pptla ewakuacyjna.siatka ratownicza litter .skladowa wiatru z dziobu .nature of .lqcznoSC wzrokowa co-ordination -koordynacja correction factor -wspolczynnik poprawki .relative -wiatr wzglpdny -relative -direction -kierunek wiatru wzglpdnego .pas z siodelkiem signalling lamp .international code flag .head component .sprpzacz przy stropie ratowniczym search object .k. poszkodowany .obiekt poszukiwan search facility .lampa sygnalowa static discharge danger -ryzyko porazenia ladunkiem statycznym static electricity -elektrycznoSC statyczna turbulence -turbulencje. SAFETY OF LIFE AT SEA -helicopter . za ktbry odpowiada sqsiedni oSrodek koordynacji ratownictwa aid -pomoc AMVER . akwenu Srodkami poszukiwania) .area .podnoszenie (z pokladu) -area .spodnie ratunkowe casualty .jednostka poszukujqca searchlight .operacja podnoszenia wind -wiatr .lina stalowa do podnoszenia hook -hak na linie do podnoszenia operation . zawirowania visual meteorological conditions (VMC) -dobre warunki widzialnoSci (pozwalaj~ce lot na samolotu) winch -winda.nosze ratownicze seat . 1qcznoSci na miejscu akcji .surface wind direction -kierunek wiatru powierzchniowego .meldunek pozycyjny .Smiglowiec ratowniczy -net .weather -wspolczynnik pogodowy coverage .pokrycie (np.akcja poczqtkowa adjacent RCC .ofiara.pasma (czpstotliwoSci) radiowej .crosswind component .przylegly (obszar) SAR.confined .sailing plan (SP) .kanal prasowy .visual . obszar SAR.plan podrojr .(reflektor) szperacz seating belt . wciclgarka (tu: na Smiglowcu) winching .skladowa poprzeczna od wiatru directional indicator .system meldowania pozycji report .akcja natychmiastowa . p@la ratownicza rotor -wimik (Smiglowca) safety toggle .meldunek do systemu AMVER .Srodek udzielajqcy pomocy assisting vessel .miejsce podnoszenia (z pokladu) .ograniczona przestrzen podnoszenia cable .kanal koordynacji (akcji) on-scene channel .meldunek o przybyciu .arrival report (FR) .miejsce wchodzenia do Srodka ratunkowego breeches buoy .

point -punkt odniesienia .nature of .gnany (np. polqczenie bezpoirednie distress -niebezpieczenstwo -call --wywolanie w niebezpieczenstwie.samosplywajqca hydroplane -hydroplan intercept -przechwycenie.minimum time to scene (MTTSI) .: oko loud hailer -megafon maritime search and rescue facilities .obsenvator.efekt dryfu -relative rates of -wzglqdna prqdkoSC dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven .awaryjna radioplawa pozycyjna - - - - - - - - - escort service . przechwytywanie International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) Miqdzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania land-based .skladowe dryfu . przejqcie . zrzut liferafts .supply -procedures -procedury zrzutow zaopatrzenia .person .osoba w Oniebezpieczenstwie .sposoby powiadamiania o niebezpieczenstwie .8.kotwica plywajqca angle .obliczona pozycja odniesie- nia direct radio link -lqcznoSC bezpoirednia.lokalizacja.vessel .direct -przejmowanie bezpoirednie -facility -jednostka przejmujqca. wzywanie pomocy call and message .head-on direct intercept -przejmowanie bezpoirednie na kursach przeciwnych .computed .zawietrzna leeway -znos wiatrowy direction .rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy -procedure .postepowanie w wypadku wzywania pomocy signal .kqt dryfu components .zrzuty zaopatrzenia .overtaking -przejqcie przez doganianie . znajdujqcy siq na lqdzie leeward .lqdowy.sygnal wzywania pomocy distressed -w niebezpieczenstwie craft -jednostka w niebezpieczenstwie . wiatrem). napqdzany -by the wind . asysta floating free .direct overtaking ..supply .sluzba ratownictwa (przybrzeznego) lifeboat wagon .comparative rates of -porownywalna prqdkoSC dryfu current -prqd wywolujqcy dryf distance . j.droppable equipment -sprzqt ratunkowy z m cany z samolotu . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .ocena znosu speed -prqdkoSC znosu lifeboat service .supply droppers . umiejscowienie -signal -sygnal umozliwiajqcy lokalizacjq statku (np. pot.operatorzy zrzutow Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) .morskie Srodki poszukiwania i ratowania Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) .offset -przejqcie przy stalym namiarze procedures -procedura przejmowania.gnany wiatrem dropping -zrzucanie.naczepa do transportu lodzi ratowniczej life-saving and rescue equipment -sprzqt ratunkowy i ratowniczy locating .dziakania eskortujqce. przechwytywania speed .position -pozycja punktu odniesienia . namierzanego) look-out .Morski ratowniczy oSrodek koordynacyjny - - - - - - - - - .flaga wzywania pomocy frequency .kurs do punktu przejqcia .beam-on .prqdkoSC do punktu przejqcia intercepting -przejmowanie.methods of notification . przechwytujqca .przejmowanie z minimalnym czasem do miejsca lqdowania .przejmowanie bezpoSrednie przez doganianie .wywolanie i wiadomoSC w niebezpieczenstwie flag .statek w niebezpieczenstwie drift -dryf anchor .przejmowanie przy stalych namiarachina trawersie course .odlegloSC dryfu direction -kierunek dryfu effect .kierunek znosu downwind -kierunek znosu z wiatrem estimation .czqstotliwoSC wywolania w niebezpieczenstwie -message -wiadomoSC w niebezpieczenstwie .zrzucanie tratw -techniques -techniki zrzutow .

SAFETY OF LIFE AT SEA 3 Search patterns . search leg/ odcinek wz ~oszukiwania O(.. coordinated/ skoordynowane poszukiwanie kursami kroczqcymi parallel sweep search/ poszukiwanie z nawrotami. z nawrotem sector search/ poszukiwanie sektorowe creeping line search.u_ cross leg/ odcinek p o p r e c z j centre point/ ~ o r i e n t a t i o n / punkt odniesienia zorientowanie wzoru turn point .8. trasami rdwnoleg&mi I I .... datum/ punkt odniesienia expanding square search/poszukiwanie metodq powiehzajqcego sic kwadratu 2.way point/ punkt zwrotu . commence search point/ track line search. return/poszukiwanie wzdlui kursu.punkt drogi kierunek ogolny +poszukiwari Ii .wzoiy poszukiwari most probable area/ obszar najbardziej prawdopodobny initial search area radius/promieri poczqtkowego h g u poszukiwari 7 a ....--.

radiostacja przystosowana do zrzutow .pot.rqczne VHF dla IqcznoSci pomiqdzy statkiem i zwodowanymi lodziami position -pozycja .OSC -meldunek koordynatora na miejscu akcj i - - - - --- - - - - -raport o rozwoju (sytuacji) summary of daily operations -meldunek podsumowujqcy dzialania w danym dniu rescue -ratowniczy action .siatka ulatwiajqca wspinanie po burcie seat .szelki ratownicze (to) rescue -ratowak. BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR) .ratowanie Srodkami plywajqcymi by aircraft -ratowanie przez statek powietrznY co-ordination center (RCC) .nosze ratownicze -net .Mipdzynarodowakonwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim SAR Convention .os6b na pokladzie portable VHF radios for communication with the ship and boats deployed ..aeronautical and maritime co-ordination lotniczo-morska koordynacja (akcji) SAR - .lo& ratownicza litter .kana1 (1qcznoSci) na miejscu akcji co-ordinator (OSCs) .rpczna.: Miqdzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratowaniu na morzu SAR (Search and Rescue) . na miejscu akcji channel .osoba w wodzie -s on-board (POB) . pot.progress - - - - - - ..on-scene weather .osoba w niebezpieczenstwie in the water (PIW) .siodelko ratownicze ship .ratowniczy ohrodek koordynacyjny operation .operacja poszukiwania i ratowania SAR service .hand-held VHF rqczna stacja VHF (walkie-talkie) -portable hand-held battery-powered droppable radio . . raport .probable -pozycja prawdopodobna .final -raport koncowy .sprzpt ratowniczy apparatus .stacja ratownicza sub-center (RSC) .: oko on-scene .osoba .meldunek o pogodzie na miejscu akcji .pot. zrzutowa radiostacja zasilana bateriami (to) recover -podjqt (czkowieka z wody) .sprzqt radiokomunikacyjny .oSrodek pomocniczy (RSC) ratownictwa unit -jednostka ratownicza rescue (equipment) .Poradnik poszukiwania i ratowania dla statkow handlowych (dawniej) observer .attempt to -proba podjqcia (osoby z wody) recovery technique -technika podejmowania reference point -punkt odniesienia requisitioned ship -statek zarekwirowany (w celu udzielenia pomocy) relief instructions -instrukcja zmian (wymiany hodkow poszukiwania) report -meldunek.na miejscu zdarzenia.aparat ratowniczy -basket .: poszukiwanie i ratowanie (statkow i rozbitkow) SAR operation .8.siatka ratownicza quoit -kr@ek ratunkowy scrambling net .sluzba SAR .koordynator na miejscu akcji radiocommunications -lqcznoSC radiowa na miejscu (akcji) paramedical personnel . paramedycy pararescue -pararatownicy person .droppable radio .operacja ratownicza -plan -plan akcji ratunkowej -procedures -procedury ratownicze station .obsenvator.statek ratowniczy sling .personel paramedyczny.ratowanie pozostalych przy iyciu risk assessment -ocena ryzyka Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Kr6lewska Narodowa Organizacja Ratownictwa (brzegowego) SAR (International Convention on Marine Search and Rescue) .kosz ratowniczy -boat .most probable position (of a distressed craft) -najbardziej prawdopodobna pozycja Cjednostki w niebezpieczenstwie) radar reflector -reflektor radarowy radar transponder -transponder radarowy radio equipment . nieSC pomoc personnel -personel ratowniczy of survivors ..akcja ratunkowa by maritime facility .distressed .

execution of .odcinek poprzeczny w schemacie poszukiwania .wzor poszukiwania .zakonczenie poszukiwan . przebyta jednym kursem) -loose line abreast -poszukiwai liniq tyraliery .identyfikacja Srodka SAR --parent agency .visual -poszukiwanie wzrokowe search and rescue radar transponder (SART) .transponder radarowy .separations .primary object .posmkiwanie kursami kroczqcymi skoordynowane (np.suspending of the . samolot) .abandoning of the .commence search point (CSP) .formularz instruktaiu co-ordinator (SCs) -koordynator SAR (SC) .sub-area .Srodek wzoru poszukiwania centre point .radar -poszukiwanie radarowe rate -predkoSC poszukiwania .podobszar poszukiwan .prowadzii poszukiwania course .first -pienvszy odcinek poszukiwania leg .contour .jednostka poszukujqca (lodi.obszar poszukiwan coverage -pokrycie obszaru poszukiwan .(wspolrzpdne) punktu naroinikowego schematu poszukiwan --creep direction -kierunek romijania schematu poszukiwan .kurs poszukiwania .creeping line .odcinek poszukiwan (trasa poszukiwania.poszukiwanie kursami kroczqcymi (spiralnie) .surface -poszukiwania nawodne.region poszukiwan i ratownictwa area . SAFETY OF LIFE AT SEA personnel .glowny przedmiot poszukiwan procedure -procedura poszukiwan .sluzby SAR -tasking -przydzial zadan w operacji SAR (to) search -przesmkiwai search -poszukiwanie action plan .air -poszukiwanie powietrzne -and-rescue operation -operacja poszukiwania i ratowania and rescue region (SRR) .cross .(to) conduct .misja SAR.centre of the .Srodek SAR (samolot.national organization .wypadek na morzu otwartym coastal incident -wypadek przybrzezny mission co-ordinator (SMCs) .punkt rozpoczecia poszukiwan .carry-off SART -transponder przenoiny .conclusion of .fixed SART .obiekt poszukiwany pattern .koordynator misji SAR .agencja macierzysta Srodka SAR incident .zawieszenie poszukiwan -team .debriefing of personnel . Smiglowiec.coordinated creeping line . wypadek morski ocean incident . okrqt.odstppy (miqdzy statkami poszukujqcymi) sucessful -poszukiwanie skuteczne . akcja SAR services .poszukiwanie konturowe corner point . 1odi itd.(wspolrzedne) punktu Srodkowego wzoru poszukiwan --circle radius -promien okregu poszukiwan . przez statek i samolot) --designation -wyznaczenie wzoru poszukiwan - - - - - - - - - - -- - -- - - - .8.instruktaz personelu SAR @rzed akcjrl) briefing form . realizowai schemat poszukiwan . poszukiwania na powierzchni morza .quick -natychmiastowe poszukiwania . schemat poszukiwania -carryouta--wykonywai wzor poszukiwan.briefing of - - - -- - - - - -- - - - - - -object .narodowa organizacja SAR -mission .wykonanie (akcji) poszukiwania .raport (przesluchanie) personelu SAR po akcji poszukiwania -dedicated frequencies -czgtotliwoSci (radiowe) przypisane sluzbom SAR facility .plan poszukiwan .incydent SAR.secondary object -drugorzedny przedmiot poszukiwan .grupa poszukujqca -the area thoroughly -przeszukai obszar staramie unit .) -dispatching SAR facility -uruchomienie Srodka SAR identification .unsuccessful -poszukiwania nieskuteczne .transponder instalowany na Srodkach ratunkowych search pattern -wzor.przenvanie poszukiwan .

windward -nawietrzna survivor -uratowany . z zawroceniem -.sector -poszukiwanie sektorowe size -wielkoSC schematu poszukiwan .parallel sweep search..parallel tracks .siatka do wspinania sip (po burcie) Search and Rescue (SAR) .z wiatrem .techniki wzrokowe scrambling net .wz6r przeszukiwania (wzrokowego) scanning techniques -technika przeszukiwania . non return (TSN) -poszukiwanie wzdM kursu. "oko" scanning pattern . rozbitka) po powierzchni morza torch .jednostka poszukiwawczoratownicza ship interface -zkqcze statkowe (umozliwiajqce np.poszukiwanie i ratowanie Radar Transponder (SART) .downwind .fala waves quelling -uhmierzanie fa1 -by means o f vegetable.stacja .szerokoit schematu poszukiwania length .proporczyk.skoordynowane przeszukiwania trasami rownoleglymi .wektor wiatru .expanding square search .dropping astern .initial SITREP -wstqmy raport sytuacyjny spotting techniques -techniki wykrywania station .unit (SRU) - -- -- . coordinated .wiatr .szerokoSC pasa przeszukiwania track -trasa.rocket .przeszukiwania trasami rownoleglymi (przez jednq jednostkg) radius -promien poszukiwan . zwierzpcych.rescue . fish oils przy pomocy olej6w roilinnych.pozostawat z tylu (o statku) w szyku poszukujqcych .leeward -zawietrzna -wind vector .parallel sweep search .odlegkoSci (rozstaw) tras poszukiwan turn point -punkt zwrotu (na trasie poszukiwania) search light -reflektor szperacz scanner -obsenvator. tor (poszukiwan) -track spacing .odcinki rownolegle w schemacie poszukiwania .stacja ratownicza (wyposazona w wyrzutnie linki ratunkowej) .rownolegle trasy (poszukiwan) -parallel tracks search -poszukiwanie trasami rownoleglymi (przez kilka jednostek) .latarka track line search (TS) -poszukiwanie wzdluz kursu (TS) ---with return (TSR) -poszukiwanie wzdlui kursu. w s t e a banvna (do oznakowania zrzutbw wyposazenia) supplies and survival equipment -zaopatrzenie i wyposazenie ratunkowe surface movement -ruch (tu: Srodka ratunkowego.life-boat stacja ratownictwa (wyposazona w lodzie ratownicze) streamer .dhgoSC schematu poszukiwania -parallel leg . przekazywanie danych z urzqdzen nawigacyjnych do plawy EPIRB) situation report (SITREP) -raport sytuacyjny z miejsca akcji poszukiwawczo-ratowniczej -format .(standardowy) format raportu sytuacyjnego .poszukiwanie metodq powipkszajqcego sip kwadratu radius -promien wzoru poszukiwania width . bez powrotu visual contact -kontakt wzrokowy wave .visual . rybnych wind .sweep width . animal.transponder radarowy SART - -- - - - - -- -- .stacja ratownictwa .

8.zapora sztywna clean-up operation -operacja oczyszczania - - contaminant -substancja zanieczyszczajqca contaminate -zanieczyszczaC contaminated-zanieczyszczony contamination -zanieczyszczenie contingency -zapobieganie (rozlewom) -plan .rozproszenie naturalne .flexible -zapora elastyczna . dyspergowanie. w wodzie dispersal boat (vessel) -lodi (statek) do rozpraszania (neutralizacji) rozlewow olejowych --- - - .oxidation .oil spill -rozproszenie rozlewu olejowego ecology . dyspergowanie .stranding .analiza gazow spalinowych analyzer .dissolution .dispertion -rozproszenie.osiadanie cza.analizator (np.evaporation -parowanie (cieczy rozlanej) .rozpuszczenie . Safety & Environment Manual podrgznik bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska [systemu QMS] leak -przeciek nitrogen oxides (NOx) .ochrona Srodowiska boom -zapora (przegroda) plywajqca .emisja tlenkow azotu oil .tlenki siarki emission .worek (do zbierania rozlanego oleju) content .ekologia Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS) .plan zapobiegania rozlewom planning . pompowania popluczyn do morza) dispersant -dyspergant.planowanie akcji zapobiegania i zwalczania rozlewow crude oil washing -mycie zbiornikow ropq deoiling . rozproszenie przy uiyciu Srodkow chemicmych . stek rozlewu spreading-rozprzestrzenianiesip.ochrona Srodowiska exhaust gases -gazy spalinowe -clean--czyste gazy spalinowe analysis . .biodegradation -biodegradacja.rigid .osiadanie (na brzegu) Health.dyspergowanie. SAFETY OF LIFE AT SEA f Anti-pollution booms zapoiy przeciwroz floating boom string przegroda p&wajqca curtain boom przegroda kurtynowa balast Environmental protection . paliwo.natural .utlenianie sip (cieczy rozlanej) . rozplywanie sip rozlewu .odolejanie discharge criteria -kryteria zrzutu (ograniczenia dot.zawartoSC oleju (ropy) np. Srodek rozpraszajqcy (rozlew) dispersion -rozproszenie.sedimentation -sedymentacja. sldadu spalin) fate of spilt oil -zachowanie sip rozlewu . rozklad biologiczny .chemical .olej. ropa bag .zasady postppowania w sytuacjach awaryjnych dla statkow przewozqcych ladunki niebezpieczne - - - environment -Srodowisko environmetal protection .

separator olejowy slick -plama olejowa spill .air zanieczyszczenie powietrza .containing .zanieczyszczenie Srodowiska .recovering -zbieranie (rozlanej ropy) .bioremediation zwalczanie rozlewbw przy uiyciu bakterii .dispersation .burning .statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych waste . film (np.sorbent na bazie materialow pochodzenia naturalnego .synthetic . reagowanie na rozlew (to) spill -rozlaC (ciecz.Dobrowolna umowa armatorow zbiornikowc6w dotyczqca odpowiedzialnoSci za zanieczyszczenia (morza) produktami naftowymi vapour emission .reakcja na rozlew Oil Pollution Act (OPA) -ustawa (USA) ustanawiajqca zasady odpowiedzialnoSci za rozlewy olejowe oil record book -ksiqzka zapisow olejowych oily strips . rozproszenie .zanieczyszczenia (rozlewy) olejowe pollution clearance .oil .czcSC obj@oSciowa part by weight .oil .incydent dot.poduszka nasiqkliwa (do zbierania rozlewu) . rozlewu paliwa response .pre-wash -mycie wstepne .sorbent naturalny -pad . szlam olejowy skimmer -zgarniarka sorbent .szlam.emisja par Vessel Response Plan (VRP) .szlam z oleju. rozlew tank washing .smugi (Slady) oleju part by volume .mycie zbiornikow .czeSC wagowa part per million (ppm) -cz&i na milion (miara zanieczyszczen olejowych) pollution -zanieczyszczenie . oleju na wodzie) -patches .odpady plynne .natural .rozlew oleju. paliwa incident .spalanie . paliwo) spillage -wyciek.sorbent syntetyczny spill -rozlew (cieczy.first rinse -wstepne spiukanie .initial washings discharge -wstvne zdanie popluczyn (na lqd) sludge .smugi oleju pollution .sorbent (material absorbujqcy rozlany olej) .Cwiczenia grupy zwalczania rozlewow .oil clearance .reakcja.barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) separator .sposoby reagowania .odpady olejowe .environmental .odpady.liquid .zbiornik Sciekow sanitarnych -treatment system -uklad oczyszczania Sciekow Shipboard Oil Polution Emergency Plan statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych - .Scieki (tu: sanitarne) system -system Sciekow sanitarnych -tank .usuwanie zanieczyszczen olejowych team -grupa zwalczania rozlewow -team drill .mineral-based .usuwanie zanieczyszczen olejowych --separating barge .ograniczanie (rozlewu) .dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem - - -- .natychmiastowa reakcja (na rozlew) incident -wypadek rozlewu movement -przemieszczanie sic rozlewu --direction -kierunek przesuwania sic rozlewu speed -prcdkoSC przesuwania sic rozlewu -response . mu1 - - --- - - - - -- -- - - - - -- - sulphur oxides (SOx) -tlenki siarki Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .immediate response .water -zanieczyszczenie wody response (options) . paliwa) drills . odpadki .utilization -utylizacja sewage .mata (absorbujqca) pillow .Cwiczenia w zwalczaniu rozlewow .-film -warstewka.odolejacz.solid -odpady stale water ballast -balast wodny treatment .dyspergowanie.

odpady r&ne i szklo waste management -zarzqdzanie odpadami food and wet waste iywnoik i odpady mokre food waste holding and .\icieki sanitarne odpady olejowe \ 0 - \ shore connection/ .feeding unit/ zespdl przechowywunia i podawania odpadow iywno.i general waste shreded rozdrabniacz odpadow rriinych toprim/ prasa do miazdienia waste silo for a u J t ~ c f e e d ~ n ~ toma of I 1 ~ u l ~ emaWna do r/ Scierania na miazge sewam -.<ci - + A .for residuals coming fi-om incinerator/ zhiornik i system zdawania pozostalo4ci pochodzqcych ze spalarki holding tank for water corningkbm thefood waste sy.stem/zbiornik wody z systemu odpadhw IywnoSci bilge well/ stndzienka zezowa Aily water separator/ separator wod zaolejonych . m a g e treatment obrobka Sciekdw zbiornik szlamu holding tank and discharge system . sludge oil .MARPOL Convention -konwencja MARPOL nitrogen oxides (NOx) emission control la emisji tlenkhw azotu general waste and glass .

carbon dioxide .droga ewakuacji (w razie pozaru) -hatch -luk ewakuacyjny.soda-acid .przgroda (przeciwpozarowa) klasy "B" blanketing .gainica .) .. system do gaszenia pozarow medium .fire-.system .gahica halonowa .class B fire -pozar piynow..warning . type agregat iniegowy .class C fire -pozar urzqdzen elektrycznych .pozarowa generator -generator awaryjny set -prqdnica awaryjna lighting -oiwietlenie awaryjne supply -zasilanie awaryjne escape .class D fire -pozar metali palnych (magnez.gahica plynowa . gazow i smarow latwopalnych .foam type .awaryjna pompa p.dry powder .hand operated .szyb wyjicia awaryjnego way -droga ucieczki evacuation -ewakuacja hole . czynnik gainiczy .manual fire -rqczny alarm ppoz.fire-.spontaneous .foam .ladunek do gainicy .system gaszenia - - - - -- -- .dry powder .gainica wodna extinguishing -gahiczy agent -medium gaszqce.malczanie poiardw "A" class division .class A fire .transportable CO.gainica halonowa .compressed-air .water .urz&enia do gaszenia pozaru . .gainica pianowa .otw6r ewakuacyjny (trasowany do wypalenia) markings ..proszkowy system gainiczy .zestaw sprzqtu pianowego -- - - - - - - - - - - -- - -- -- .) C 0 2 extinguishing system .luk ewakuacyjny.fire-.. rozlqczyk disconnected -rozlqczony emergency . .portable fire . gazbw) discharge horn -prqdownica Bniegowa - di~charging nozzle -dysza wyplywowa (to) disconnect -odlqczyt.przgroda (przeciwpozarowa) klasy "A" air typhoon .system gainiczy.8.aparat oddechowy .appliances .dwutlenek wqgla concentration .pozar stalych materialow latwopalnych .gainica przenoina .BCF (halon) .instalacja niskiego .stan zagrozenia.droga ewakuacji explosive cargo -ladunek wybuchowy extinguisher -galnica . combustible -palny -walls and insulation -palne Scianki i izolacje combustion -spalanie . luk awaryjny route .gainica pianowa .uchodzenie.opanowanie pozaru deck water system -pokladowy system wody (do zwalczania pozarow) detector -wykrywacz (np.gainica proszkowa .fluid .low pressure C 0 2 .alarm poiarowy .droga ucieczki scuttle .medium gaszqce.aparat oddechowy na sprqzone powietrze carbon dioxide (CO.azbest -blanket .butla z powietrzem do aparatu oddechowego breathing apparatus . tytan.fire signal . droga ewakuacyjna fire pump ..gainica Sniegowa charge .alarm ostrzegawczy asbestos .. ucieczka apparatus -oddechowy aparat ewakuacyjny .high pressure L co2 ciinienia CO.fire-..tkmienie plomieni (np. luk awaryjny set .gainica rqcma ..koncentracja dwutlenku wegla class of fire -typ pozaru .syrena powietrzna (alarmowa) alarm -alarm .halon . kocem gainiczym) breathing air cylinder . potas itd. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Firefighting.samozapalenie command station -postemnek dowodzenia compressed-airbreathing apparatus-aparat oddechowy na sprqzone powietrze control of fire . czynnik gainiczy extinguishing system .ewakuacyjny aparat oddechowy t d .koc azbestowy suit -ubranie azbestowe "B" class division . s6d.system gaszenia --activation -uruchomienie systemu .instalacja wysokiego ciSnienia CO.oznaczenia (tu: drog ewakuacji) -way .fire-.sygnal alarmu pozarowego . stan awarii -battery -akumulatory awaryjne -exit -wyjicie awaryjne.

head mask/ masku respirator/ respzrator W o o kaptur d / ubranie ognioodporne crow bar/ lorn nym powietrzem . .aparat oddechowy . ~ c h w y t foam fire extinguisher .8.hip-shore connection/ miedzynarodowy lqcznik p.gadnica pianowa - . poiarowy laricuch Sruby hydrant breathing apparatus holder/ nJdechowego . SAFETY OF LIFE AT SEA iFirefighting appliances sprzet przeciwpoiarowy tryskaczowego Hi-fog carbon dioxide cartridge pierced przebijak naboju g handle. szelki apairn+*. poiarowy hydrant wheel/ pokrgtto hydrantu hydrant adaptbr/ reduktor hydrantu international . ..gadnica proszkowa ship-shorefive connection lqcznik p.

szkolenie pozarowe fire-(equipment) -sprzqt przeciwpozarowy .grodi zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .przegroda ogniotnvala fire (retarding construction) . pozar appliances .lom ..piywajqca zapora przeciwogniowa fire-brigade . pozarowa --retardants ..delivery hose -wqz tloczny .inline inductor .electrically activated -- - system urucha- miany elektrycznie explosion-proof -przeciwwybuchowy fall of temperature .system gaszenia pianq .urzqdzenia pozarowe zone .(statkowa) sekcja pozarowa fire-patrol -patrol pozarowy fire-point -temperatura palenia fire-precautions-Brodki ostroznoSciprzeciwpozarowej.dual-purpose type .konstrukcja (statku) zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia --bulkhead .. i.statek pozarniczy station -przystan statkow pozarniczych fire-boom .grodi ogniotnvala --door . pozarnictwo equipment .delivery head -wysokoBC pompowania. zwalczanie pozarow.fire-detector .wykrywacz pozaru. ognioodporny bulkhead . ochrona przeciwpozarowa fire-prevention -zapobieganie pozarom flame-proof -odporny na plomienie.branch pipe -prqdownica --bucket -wiadro pozarowe . ognioodpornoSC fire-resisting . suit . ezektorowa --remote starting -zdalne uruchamianie pompy pozarowej fire-resistance .ogniotnvaloBC.stroj ognioochronny (fire)-pump -pompa pozarowa .fire and bilge -pompa pozarowo-zgzowa .barka pozarnicza fire-bill -rozklad alarmu pozarowego fire-boat .zespol ppoz.delivery of a -wydajnoSC pompy -portable ejector -przenoSna p.zwalczanie ognia.zagrozenie ogniowe. zasysacz liniowy --ladder .kombinezon ochrony termicznej fire fighting . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU miany pneumatycznie . niebezpieczenstwo pozaru fire hose -wqze ppoz.branchman -prqdownik .tlumienie pozaru .drzwi pozarowe --impeding bulkhead -gr6dz opozniajqca rozprzestrzenianie sig pozaru --insulation .drabina strazacka --plug -hydrant pozarowy --resistant blanket .koc ognioodporny --resistant gloves .shutter .asbestos blanket .straiak fire-hazard .strefa pozaru fire-barge .Brodki zmniejszajqce palnoSC --retarding bulkhead ..grodi ogniotnvala division . ognioszczelny fire protection -ochrona przeciwpozarowa fire proximity suit .koc azbestowy --axe -toporek strazacki --blanket .prqdownice do wgiy halon .koc pozarniczy .hatchet . obchod prewen- -- -- - --- C Y ~ Y -- fire-safety -bezpieczenstwo pozarowe fire sand -piasek przeciwpozarowy fire-service .izolacja ogniowa.emergency -awaryjna pompa pozarowa .magazyn sprzqtu ppoz.-system urucha. czujka ogniowa . - -- -- - -- fire-party .toporek -hydrant (fire plug) -hydrant .crow-bar .sprzqt przeciwpozarowy fire-fighting team .fireman's outfit -wyposazenie strazaka .fire-indicator -wykrywacz poiaru fire-drill .toporek .ogniotnvaly..hand axe .mieszalnik. .ogien.delivery hose -wqz tloczny .rqkawice ognioodporne store .sluzba pozarnicza fire-smothering .halonowy system gainiczy ppoz. nozzles -prqdownice do wqzy ppoz.fireman .zaluzje (do odcinania doplywu powietrza na otworach wentylacyjnych) fire-retarding-division-podzial spowalniajqcy rozprzestrzenianie siq ognia fire-risk -ryzyko pozaru fire-roll -rozklad alarmowy (lista alarmowa z podzialem obowiqzk6w w razie pozaru) fire-round -patrol pozarowy. wysokoBC podnoszenia .froth fire - 8.strai pozarna fire-detection -wykrywanie poiaru .firemanship -pozarnictwo . typu uniwersalnego -pneumatically activated .spadek temperatury fire ..

arrangement instalacja (parowa.hydrant . do gahicy) heat resistance .odpomy na p.reel . strumien of water .flaked .niedostatek tlenu piping . magistrala pozarowa -hydrant ..gaSnica pianowa . prqd wody spray nozzle -prqdownica wielostrumieniowa low flame spread .gaz -cylinder -butla gazowa .zwinipty wqz -socket .wqz zlozony w harmonijkg .skrzynka urzqdzenia uruchamiajqcego remote (control) ..highly .manifold .miejsce zbiorki w alarmie pozar o w fire-stations -rozklad alarmowy fire-wall -przegroda ogniowa fire-warp -(najczpSciej stalowa) lina podawana na beczkp przy przeladunku towarow niebezpiecznych fire-watch .powolne rozszerzanie sip plomienia means of escape .mechanical piana (gainicza) wytworzona mechanicznie -portable -equipment -przenoiny sprzpt pianotworczy solution .zaplon incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.distribution -rurociilg rozprowadzajqcy . rozpylacz.Srodek spieniajqcy gas .zdalne sterowanie .Srodki ewakuacji monitor .glowny rurociilg wody do zwalczania pozarow.roll of .rozprzestrzenianie sip p. prqdnicy wpza ppoz. wqz gigtki - - - -- --- - ignitable -zapalny ignite . switching off engine room fans ...strumien wody..8.line linia wpzowa (ppoz.ladunek latwopalny .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana .system przenohy podawania piany foaming agent .roztwbr pianotworczy system -galniczy system pianowy foam application system -system podawania piany -fixed---system staly podawania piany .cradle -wychylny kosz na wqz - hose -wqz ppoz. SAFETY OF LIFE AT SEA ..fittings osprzgt wpzowy .okrpt ppoz. dzialko wodne nozzle ..portable . r.coupling lqcznik do wgza .liquified .oficer straiy portowej refractory -ogniotrwaly release -urzqdzenie uruchamiajqce system cabinet .gaz plynny vessel .swinging ..rurociilg -delivery pipe -rurociilg zasilajqcy.zdalne odcinanie wentylatorow silowni - - - - - -- .) jet -dysza.fuel valve closing . tloczny .zbiomik gazu halon -halon hanger -wieszak (np. ognioszczelny propagation .zlqczka wpza . zwijak do wpza . generator p.szpula do wpza.) .zapalak (sig) ignition .zdalne zamykanie zaworow paliwowych of C 0 2 extinguishing plant valves .dozor pozarowy.dysza (np.zawor rozgalginy portable fire-fighting equipment -przenoSny (podrgczny) sprzpt przeciwpozarowy port fire brigade -portowa straz pozama port fire officer .chemical -piana chemiczna compound . retardant . flame -plomien --proof .. wachta p. zapalny cargo .op6hiacz plomieni flammable cargo -ladunek palny flammable mixture spillage -rozlew substancji palnej flash point -temperatura zaplonu flue gas system . gazowa) do tlumienia pozaru .installation .latwopalny storage .sklad materialow latwopalnych international shore connection -lqcznik migdzynarodowy (lqcze ppoi.gazowa instalacja tlumienia pozaru .gas gaz do tlumienia pozaru .miejsce zdalnego sterowania zaworow instalacji gazowej CO.fire-main .odpomoiC na wysokie temperaw .steam installation parowa instalacja ga- szenia poiaru fire-station .czynnik pianotworczy extinguisher . .) oxygen deficiency .fire -piana gahnicza generator -wytwomica piany. wodna.

Fire detection and fighting systems systemy wykrywania i zwlaczania poiaru release cabinet/ skrzynka zvwania zawordw -------.---------- C02 discharge piping/ rurociqg rozladowania butli CO. protected space/ pomieszczenie chronione Jive detection and alarm system system wyktywczo-alarmowy door switch open/close wlqcznik zamkniecia drzwi deck indication/ czujka temperaturowa y chemicalpowder system ystem proszkowo-chemiczny - release cabinet/ nitrogen cylinders/ powder vdsse~/ butle z azotem zbiorniki proszku vessel/ zbiorniki proszku gas cyhnders/ butle gazowe r--- .--..

samozapalenie.oundfire alarm .) safety belt -pas bezpieczenstwa seat of the fire .chlodzony zbiornik gazu test -test .znormalizowana proba ogniowa tank .tryskacz (instalacji ppoi.okre.obchod (statku.zdalne odcinanie wentylatorow ladowni rotary branch -prqdownica wirujqca rounds .insulated .automatyczna instalacja wykrywcza dymu -detection system -system wykrywczy dymu detector -wykrywacz dymu helmet -helm dymowy indicator -wykrywacz dymu -mask -maska przeciwdymowa -respirator .refrigerated .ontintie until fire is extinguished .zawor glowny .stablish proper communications between brid.switching off of holds fans .czynnik pianotworczy space protected -pomieszczenie chronione by C 0 2 system .dysza wodna.okreilit klase po zaru ietermine appropriate extinguishing agent okreSlid wlas'ciwy czynnikgas'niczy ietermine appropriate method ofattack.pressure .pomieszczenie bronione 8.dysza stozkowa smoke -dym . prqdownica - - .ir6dlo poiaru self-contained -niezalezny.samogasnqcy self-heating -samozagrzewanie(sig) self-ignition .aparat oddechowy izolacyjny self-extinguising .) -pump -pompa instalacji tryskaczowej .wodny test szczelnoSci butli .system gaszenia poiarow za pomocq pary smoulder -tliC sig solution .water -wodna instalacja tryskaczowa standard fire test . ge and location offire . sonel i przydzial zadari . s'lid wlas'ciwy sposdb gaszenia ietermine how to prevent the spread of the fifin -ocenit.hydrostatic .maska przeciwdymowa shutter -przeslona dymowa.okreilid konieczny per.kontynu.rozpo.ustanowid odpo. ppoz. wiedniq lqcznoid pomiedzy mostkiem i miej. np. owad akcje do wygaszenia ognia -- - - - - -- h foam gun dzialko pianowe vertical movement spontaneous ignition -samozapalenie sprinkler -instalacja tryskaczowa .shore connection . klapa dymowa smothering -tlumienie ognia agent .test ciinieniowy time delay -zwloka czasowa valve -zawor co2 ntal movement am solution supply/ guLremote control hydraulic tubes/przewody hydrauliczne zdalnego sterowania dziaikiem .steam system .ocenidpoiar ietermine the class offire . ting assignments .cylinder . samodzielny breathing apparatus .zawor z koric6wkq do -- - -- - - - podlqczenia do instalacji lqdowej ventilation -wentylacja shut off -zatrzymanie (odcigcie) wentylacji water jet .automatic automatyczna instalacja tryskaczowa head .zbiornik . samozaplon shielded nozzle .irodek do tlumienia (pozaru) line -rurociqg systemu tlumienia ognia .zbiornik izolowany .oglosid alarm poiarowy "eport location offire -podad lokalizacje po iaru na mostek m e s s fire . SAFETY OF LIFE AT SEA Phases offire fighting -f a q zwalczanic poiaru .main . scem akcji )eginprocedures for attacking thefire .automatic detection system .zawor butli . czqd procedure zwalczania ognia .. jakzapobiec rozprzestrzenianiu sir poiaru letermine the requiredpersonnel andfire-figh.

tqtno.cornea .femoral -tqtnica udowa .epilepsy .soczewka .brachial .axiliary -tgtnica pachowa .choroba ostra.retina .zrenica .aorta .tqtnica szyjna .conjuctiva .przegub - - - blood circulation -krqzenie krwi aorta .choroba .low .index -palec wskazujqcy .gardio rectum -odbytnica skin .odbyt appendix -wyrostek (robaczkowy) body . padaczka illness .pupil .source of .arteria biodrowa .middle -palec irodkowy .arterial haemorrhage -krwotok tqtniczy -profusely -mocno krwawiqcy .iliac . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU First medical aid pierwsza pomoc medyczna human body -cialo ludzkie anus .krwotok iylny (to) bleed -krwawik blood -krew circulation -krqienie krwi pressure .choroby i stany chorobowe aquired immune deficiency syndrome (AIDS) -nabyty zespoi braku odpornoici allergy -uczulenie diabetes .lower .ciinienie krwi -high--wysokie ciinienie krwi .carotid .recurring .rogowka .b61 serca trouble -problemy z sercem ventricle -komora serca pulse .dolna powieka .atak serca atrium -przedsionek .tqtnica podobojczykowa bleeding -krwawienie .cukrzyca disease .maly palec .epilepsja.raport medyczny quarantinable diseases -choroby kwarantannowe - - - .right -prawe piuco nasal cavity -jama nosowa oral cavity -jama ustna pancreas -trzustka pericardium -osierdzie pharynx .ciaio bronchus -oskrzele cerebrum -mozg diaphragm -przepona duodenum -dwunastnica eye .tqtnica ramienna .little .thumb .lewe piuco .konczyna dolna .oko .kciuk fingernail -pamokiek intestine -jelito kidney -nerka larynx -krtan limb -konczyna .lens .third .left .cukrzyca . o ostrym przebiegu .choroba .choroba zakazna . puls vein -iyla - - - - - -- - deseases and illnesses .heartbeat -bicie serca pain .skora spleen .piuco .upper .venous haemorrhage .palec serdeczny .stop the bleeding .iledziona stomach -zolqdek trachea -tchawica ureter -moczow6d urinary bladder -pqcherz moczowy wrist .iris -tqczowka .zrodio krwawienia .abdominal .arteria .siatkowka eyelid -powieka .niskie ciinienie krwi cardiac massage -masaz serca heart .lower .infectious .severe loss of blood -powazny uplyw krwi .acute .zatamowak krwawienie .diabetes .g6rna powieka finger -palec .upper .choroba nawrotna epilepsy .8.serce attack .aorta brzuszna artery .spojowka .konczyna gorna liver -wqtroba lung .subclavian .report of .epilepsja .

SAFETY OF LIFE AT SEA I.main parts top of head/ cz& wierzchnia frontal region of head/ czgiC przednia side of head/ czeiC boczna chin/ podbrodek nose/ nos mouth/ usta neck front/ szyja.luman C body .widok z przodu . przdd chest/ klatka piersiowa abdomen/ brzuch: central upper/ centralna gorna upper abdomen/ cz& gorna central lower abdomen/central nu goma cz& brzucha lower abdomen/ dolna cz@ groidpachwina -' scrotum/ mosznapenis/ penis testicles/ jqdra I dloni front of leg/ przod nogi tight/ udo: upper tight/gbrna cz& middle tight/ cz& irodkowa lower tight/ czeSC dolna knee/ kolano calf/ lydka foot/ stopa ankle/ kostka toes/palce stopy heel/ pieta anterior view .8.

dewiacja.heat loss -utrata ciepla .spodziewany czas prze j c i a .ofiara.light .problem -klopoty z oddychaniem .-plytki oddech care . poszkodowany.osoba ranna -badly -powaznie ranny person . ranny w wypadku morskim Medical aid .(to) immobilise .pomoc medyczna aid .unconscious .oddychanie nieregularne .unieruchomiC .czas przej c i a .mouth-to-nose .sztuczne oddychanie assessment of victim .medical first -pienvsza pomoc medyczna artificial respiration .opieka medyczna - consciousness -przytomnoSC.to perform -reanimowaC rescued -uratowany rigor mortis .conscious -przytomny .opieka .stqzenie poimiertne shipwrecked person -rozbitek sunstroke -udar sloneczny sunburn -oparzenie sloneczne survival time .slaby puls respiration -oddychanie .harbour -port kwarantannowy .render -udzieliC pomocy breathing -oddychanie -passages .signal -sygnal kwarantannowy .moderate . rannego station .weak .cialo obce (np.regulations -przepisy kwarantannowe .umiarkowana hipotermia -prolonged immersion -dlugotnvale zanurzenie .first -pienvsza pomoc . BwiadomoSC .anchorage -kotwicowisko kwarantannowe -buoy -plawa kwarantannowa .lekka hipotermia .oddychanie regularne .flag -flaga kwarantannowa .regular .osoba zmarla -handling of person -postwowanie ze zmarlym deviation .stan uratowanego victim .objawy hipotermii injured .survival time .oddychanie usta-nos resuscitation -resuscytacja .shallow .zlokalizowaC zlamanie paralysis -paraliz pulse -puls .sztuczne oddychanie - - - - - - - - mouth-to-mouth .to perform -wykonaC resuscytacjq - - - - .fee -oplata kwarantannowa .expected survival time .(to) locate .choroba morska - - - - -- - irregular .nieprzytomny electric shock -porazenie prqdem foreign body .symptoms in .station -stacja kwarantannowa - quarantine -kwarantanna severe acute respiratory syndrome (SARS) zesp61 ostrej niewydolnoici oddechowej sickness . rozbitek pozostaly przy jciu survivor's condition . utrata sil fatality -wypadek Bmiertelny hospitalization -hospitalizacja human remains .. zranienie reanimation -reanimacja .BmierC deceased .8. ewakuacja chorego.oddychanie usta-usta .ranna osoba nausea .declaration -deklaracja kwarantannowa .pomoc .stanowisko ewakuacyjne exhaustion -wyczerpanie.ofiara vital signs -oznaki zycia - Marine casualty .dues -oplaty kwarantannowe .severe -powazna hipotermia .drogi oddechowe concussion -wstrzqs contused -kontuzjowany death .szczqtki ludzkie hypothermia -hipotermia .choroba occurence -zdarzenie personal injury -uraz. zboczenie (statku) z trasy (to) drown -utonqt drowning -utoniqcie evacuation -ewakuacja -medical ewakuacja medycma.report -raport kwarantannowy . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .semi-conscious -polprzytomny .czas przetnvania survivor -uratowany.artificial .medical .ocena (stanu) ofiary assistance -pomoc . w o h ) fracture -zlamanie .

8. SAFETY OF LIFE AT SEA Human body .widok z tylu .main parts cialo ludzkie .gldwne cz&i head/ glowa: side of head/ cz& boczna top of head/czeiC wierzchnia back of head/ czeSC tylna back of neck/ tyl szyi trunk/ tuldw: shoulder/ bark scapula region/ okolice lopatki armpit/pacha arm upper/ ramie back upper arm/ tyl ramienia elbow/lokieC spinal column/ kregoslup: upper part/ czeSC gdrna middle part/ czqiC irodkowa lower/ czeiC dolna kidney region/ okolice nerek forearm/ przedramie back lower arm/ tyl przedramienia wrist/przegub dloni thumb/ kciuk palm of hand/ dlon back of hand/ wierzch dloni - tight/ udo: upper/ cz& gdrna middle/ czqSC Srodkowa lower/ cz& dolna back/ tyE back of knee/ tyl kolana calf/ lydka - foot/ stopa toes/palce stopy heel/pieta posterior view .

intramuscular .transport pacjenta post-treumatic -pourazowy shock .subcutaneous .8.stan zdrowia safety pin . pomoc medyczna treatment .radiowa porada lekarska .aspiryna w tabletkach bandage -bandaz .help -pomoc lekarska .fitness certificate -Swiadectwo zdrowia . apteczka pienvszej pomocy hospital admission -przyjqcie do szpitala inhaler .treatment -wstepna pomoc medyczna . zestaw lek6w (wyposazenie statku) equipment -wyposazenie apteki okrqtowej -locker .insulina laxative .krople do oczu first aid outfit -zestaw pienvszej pomocy.evacuation ewakuacja medyczna (rannego lub chorego) .obsluga.6rodek przeczyszczajqcy medical chest -apteczka okrqtowa.stan pacjenta is serious .zastrzyk domiqiniowy .radio -radio medycme - medical -medyczny - - - - -request for medical assistance -zqdanie udzielenia pomocy medycznej service .z.leczenie medical -medyczny advice -porada medyczna --by radio .leki ear drops .initial .assistance pomoc medyczna .formularz skierowania do lekarza -scales -wyrnagania dot.opatrunek .6rodek mieczulajqcy antibiotic -antybiotyk anti-diarrhoea .attendance -wizyta lekarska .examination -badanie lekarskie . zestaw wymaganych lekow i instrumentow - .attention -pomoc medyczna .elastic -bandaz elastyczny cotton wool -wata disinfectant -Srodek dezynfekujqcy dose -dawka drugs . leku) of oxygen -podawanie tlenu anaesthetic .stan pacjenta jest powazny transportation .pomoc medyczna administration -podawanie (np.leki taken -przyjmowane leki painkillers .6rodki przeciwbolowe patient -pacjent condition .agrafka scissors -noiyczki sleeping pills -tabletki nasenne splints -lupki sticking plaster -plaster stretcher -nosze suppositories -czopki - - -- - -- . wyposazenia apteczki okrptowej.zatruty tlenkiem w a l a Medical aid .aid -pomoc medyczna .Poradnik pienvszej pomocy medycznej Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) Poradnik pienvszej pomocy medycznej do uzytku w wypadkach z udzialem towarow niebezpiecznych medication .szok pourazowy symptoms .inhalator International Medical Guide for Ships -Mipdzynarodowy poradnik pomocy medycznej na statkach injection -zastrzyk .certificate Swiadectwo medyczne .objawy pourazowe previous surgery -wczeiniejsze zabiegi (chirurgiczne) physical welfare .Srodki przeciwbiegunkowe anti-histamine -Srodki antyhistaminowe anti-septic cream -ma66 antyseptyczna anti-seasicknesspills -piguiki przeciwko chorobie lokomocyjnej anti-tetanus -Srodki przeciwtqzcowe aspirin tablets . podskomy insulin .krople do uszu eye lotion .urgent advise -pilna porada medyczna Medical First Aid Guide .request for -z 'qdanie porady medycznej .compress . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU suffocation -uduszenie sight test -badanie wzroku symptoms -objawy unconscious -nieprzytornny urine -mocz poisoned -zatruty -poisoned with CO .board -komisja lekarska .apteczka okrqtowa -requisition form .

szkielet skull/ czaszka frontal bone/ koid czolowa temporal bone/ koid skroniowa upper jaw/ szczeka gbrna lowerjaw/szczeka dolna clavicle/ obojczyk shoulder joint/ staw barkowy scapula/ iopatka breast bone. SAFETY OF LIFE AT SEA f Human body .anterior view/ szkielet . knee cap/ rzepka fibula.8. brooch bone/ ko4C strzaikowa tibia. sternum/ mostek upper arm bone/ ramie ribs/ zebra spinal column/ kregoslup: upper part/ czeid gorna middle part/ czeid irodkowa lower part/ czeid dolna ulna/ koid lokciowa ilium/ koiC biodrowa pelvis bone/ miednica radius/ koiC przedramieniowa sacrum/ koid krzyzowa carpus/ nadgarstek wrist joint/ koici przegubu dioni metacarpus/ irodrecze fingers bones/ koici palcow coccyx/ koid guziczna femur. thigh bone/ koid udowa patella. shin bone/ koid goleniowa tarsus/ step heel bone/ kos'd piety rnetatarsus.skeleton cialo ludzkie .foot bones/ koici irodstopia bones of the toes/ kos'cipalcdw stopy skeleton .widok z przodu .

szczepionka wound dressing .ropien.rana kluta wounded -ranny .plytki oddech .internal -krwotok wewnqtrzny injury -uraz.zwichniqcie .crushed -przygnieciony.dislocation .bruised . skora) congenital defect -defekt wrodzony constipation -zaparcie. obrazenia .secondary .wheezing .obrazenia wewnqtrzne .serious -powazne rany.incision .silny b61 poison .rozlegla rana .uninjured person . obstrukcja dehydration -odwodnienie diarrhoea -biegunka earache -bo1 ucha fever .obrzqk swollen .kontuzjowany .oddech . -bo1 promieniujqcy ku.laceration .bolesny stomach< zolqdek ache -b61 iolqdka upset .internal .compound .dull .b61 .(to) attempt -usilowak popelnik samobojstwo torn away .severe -powazne poparzenia contusion -rana tluczona crushing -zmiazdzenie dislocation -zwichniqcie fracture -zlamanie .external .rana.cut .extensive .trucizna poisoning -zatrucie redness -zaczenvienienie rush -wysypka septic -septyczny. obrazenia .extensive bums .open .obciqty .szok cieplny heat-stroke -udar cieplny infection -zakazenie.injuries sustained . obrazenia .szczepienie vaccine .considerable -powazne zranienie .(to) feel pain .rana szarpana .puncture . opaska uciskowa tweezers -pinceta vaccination .fatal - - Soreness ..zlamanie proste haemorrhage -krwotok . opuchly toothache .cierpiek (to) sweat .oparzenia .hit . zranienie.uderzony .zlamanie .doznane obrazenia suffered ..opatrzyk ranq .Swiszczqcy (oddech) (to) breath -oddychak caught -kaszel clammy -wilgotna (np.rozlegle poparzenia . rana.(to) dress a .crushed -zmiazdzenie .stluczenie burns and scalds -poparzenia .serious -powazny wypadek bruise .poparzony .osoba niezraniona .tepy bo1 .rana ciqta .opatrunek wounds and injuries .rany accident -wypadek -wypadek imiertelny . zranienie .zranienie Smiertelne .drugorzqdne zranienia .czuk bo1 -pain radiated to . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU (to) swollow -polykak thermometer -termometr tourniquet -krqpulec.concussion -wstrzqs mozgu . .zlamanie otwarte .shallow .fracture .obrazenia zewnqtrzne .fatal .urwany wound .8.wymioty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .pocik sic swelling .gorqczka headache -b61 glowy heat-shock .samobojstwo . wrzod backache -bo1 plecow breath .personal -uszkodzenie ciala.rozstroj zolqdka (to) suffer . zmiazdzony .simple ..zlamanie skomplikowane .extent of -rozmiar obrazen .severe .burns .bo1 zqba throbbing (pain) -bo1 pulsujqcy ulcer -wrzod vomiting .work -uraz wskutek wypadku przy pracy suiside . infekcja migraine -migrena pain . zranienie . zakainy shivering -dreszcze sore .doznane rany.dolegliwoSk abscess .obrzqkly..burnt .

including apparent cause and related history . nationality. and whether a physician or other medically trained person is aboard . gender.jak on nastapil 0 whether the vessel has a medicine chest. and amounts of all medications given . temperature.pozycja statku. walk.nazwisko pacjenta.zdolnoiC pacjenta do jedzenia. form.poprzedni i nastqpny port zawinigcia. pulse rate. pleC. or be moved . narodowoSC i jqzyk 0 patient's respiration. czas. and language . and ETA to next port of call . ETA do portu przeznaczenia 0 communications and homing signal available . chodzenia lub przemieszczania go 0 with accident cases. next port of call. temperatura i cihienie krwi 0 location of pain . and blood pressure .lokalizacja b61u 0 nature of illness or injury.ewakuacja medyczna (przyklad raportu) 0 name of the vessel and radio call sign .czas ostatnio spoiytego posilku 0 ability of patient to eat.nazwa statku i radiowy sygnal wywolawczy 0 position of the vessel.typ. puls. wiek. how the accident occurred .czy dostqpne jest wolne od przeszkbd miejsce dla lqdowania Smiglowca lub operacji podnoszenia chorego 0 name.objawy 0 type. port of destination . picia.dodatkowe stosowne uwagi . wlqcznie z oczywistq przyczynq choroby i jej historiq 0 symptoms . kurs i prqdkohC 0 patient's name. forma i iloSC wszelkich podanych lekow 0 time of last food consumption .przyblizony czas przybycia. adres i numer telefonu agenta statku 0 last port of call. drink.w razie wypadku .rodzaj choroby lub rany.czy statek ma apteczkp i czy lekarz lub inna osoba z wyszkoleniem medycznym znajduje sip na statku 0 whether a suitable clear area is available for helicopter winch operations or landing . age. SAFETY OF LIFE AT SEA Medical Evacuation (Example of Report) . port przeznaczenia 0 estimated time of arrival. time.oddech pacjenta.nazwisko. course and speed .8.lqcznoSC i dostqpne sygnaly naprowadzania 0 additional pertinent remarks . address and phone number of vessel's agent .

internal .certyfikat zarzqdzania b.dow6d obiektywny .-powaina niezgodnoSC dzania bezpieczenstwem deficiency -niedocizgniqcia manual (SMM) .gotowoSC w stanach zagrozenia suspend -zawiesiC -procedure -procedura postepowania w sytua certificate .ksiega zarz&ania b. designated person -osoba wyznaczona system (SMS) .non-..audit requirements -wymagania .Srodki bezpieczehstwa ment zgodnohci supervisor -inspektor b&pieczenstwa pracy . standard jakohci powania w stanach awaryjnych i zagrozenia standing orders .Operational Manual Cargo Handling (OMCH) zgodnoSci) .nie.non.instrukcja operacji przeladunkowych assessment -ocena periodical evaluation -oceny okresowe .spelniaC (wymagania.initial -weryfikacja wstepna International Safety Management (ISM) Code . akcja bezpieczenstwem.safety -bezpieczenstwo dab przepisom) .convention -wymagania konwencyjne .company officer .external .zdarzenie niebezpiecz. ostroinoSC Quality Management System (QMS) .niezgodno6C . postepowanie rutynowe bridge order book -ksiqzka polecen kapitana review -przeglqd caution -uwaga. odnowieniowa pieczenstwem Safety -bezpieczenstwo - - - ----- --- - - - - -- -.initial .approval -zatwierdzenie certyfikatu documentation .odpowiedzialnoSC na mostku routines -rutyna.Srodki bezpieczenstwa .system zarzqdzania b.polecenia stale obowiqmjqce prepardness .odpowiednia akcja objective evidence . niedociqgniqk.- --- - - - ..mandatory -wymagania obowiqzkowe bridge procedure -procedury (postepowania) responsibility .periodical .ocena wstqpna. statku . .reneval ...Interim -tymczasowy certyfikat zarzq. firmy compliance -zgodnoSC (z przepisami) measures .ocena okresowa cza . odpowia..SMC) certificate . effective -efektywny security -bezpieczehstwo emergency . nadanie .niezgodnoSC safety management -zarzqdzanie bezpieczenconformity -zgodnoSC (tu: z zasadami kodekstwem su zarzqdzania bezpieczenstwem .tymczasowy dokuprecautions .syscautionary signal -sygnal ostrzgawczy tem zarzqdzania jakoiciq certification .periodical -w.company -wymagania kompanijne .major now. okresowa -Mi~dzynarodowy kodeks zarzqdzania bez. weryfikowai guidelines -wytyczne verification -sprawdzanie.QMS) .ship's officer .interim document of . lista kontrolna implementation.safety .ocena dla odnowienia Swiadectwa procedure -procedura audyt . w razie zagrozenia Swiadectwo endanger -narazaC na niebezpieczenstwo to (verify) . norma.weryfikacja hazardous occurence .audit wewnqtrzny .corrective .dzialanie korygujqce (majqce observation -spostrzezenie na celu usuniqcie brakbw.dokumentacja check list .reneval -w.appropriate .stan zagrozenia.audit dotyczqcy bezpieczenstwa .oficer b. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Main Shipboard Manual (MSM) -glowna instrukcja statkowa (w systemie zarz&ania action -dzialanie. poczqtkowa preventive inspection-inspekcja zapobiegaw. standard and contingency manual -podrqcznik postq.annual -weryfikacja coroczna instruction .document of . stan awarii standard -wzorzec.quality -wzorzec jakoSci.wdrozenie closed space -pomieszczenie zamkniqte manual -podrqcznik systemu QMS (to) comply .lista sprawdzajqca.sprawdzak.wydanie Swiadectwa.8.instrukcja .dokument zgodnoici .zawiesiC certyfikat.oficer b.audit zewngtrzny .additional -weryfikacja dodatkowa na . zawiesiC acjach awaryjnych.

wykrywacz gazdw key pad/ plytka przyciskow alarmowe material/ material odporny na Scieranie .8.chemiczna z pochianiaczem dust protecting masW maska przeciwpyiowa gas protection suit strdj gazoochronny welding gloves/ rckawice spawacza full vision facemas maska z szerokim wizjere gas detector . SAFETY OF LIFE AT SEA / Safety equipment wyposaienie bezpieczeristwa respiratory protection ochrona drdg oddechowych aist strap b d k / sprzqczka Pass dust respirator/ maska p.pylowa chemical cartridge respirator/ maska arzeciwchemiczna z pochlaniaczem air fed helmet/ maska p.pylowa z zasilaniem powietrznym safety harness :zelki bezpieczeristwa chipping goggles/ okulary ochronne do stukania rdzy welding goggles/ okulary spawalnicze chemical cartridgel maska p.

working cotton .rubber -rqkawice gumowe .oiVacid resistant boots/shoes .ochronniki sluchu ear muffs -ochronniki shchu ear plugs .instrukcja (np.working leather .safety work -with steel toe .r.irodki ostroznoici protection .rubber.obudowa wkladu filtrujqcego detector -wykrywacz .okulary ochronne -helmet .clip .calliper -hak zatrzaskowy. gazowa gas tight -gazoszczelny gas measuring instruments .maska p. helm ochronny hook .kask ochronny . k.siatka zabezpieczajqca trap gloves -rgkawice .eksplozymetr.maski jednorazowe filter . karabinczyk .(nieprzemakalne) ubranie sztormowe overall -kombinezon oxygen analyser .non slip soles -buty o podeszwie przeciwilizgowej .spring -karabinczyk instruction .urzqkenie do pomiaru stqzenia gazu gangway net . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Personal protective equipment (PPE) -odziei i sprzqt ochronny antiskid -przeciwilizgowy anti slip tape -taima przeciwpoilizgowa boots -buty (wysokie) .analizator (zawartoici tlenu w powietrzu) oxygen respirator .fall .rubber-soled shoes .rqkawice ochronne .personal . wykrywacz gazow (palnych) eye-shield .kask ochronny.gas -wykrywacz gazow (w zbiornikach) .b. ochronny shield -przylbica spawacza hook -hak .safety -kask bezpieczehstwa. pylowa .samoistnie bezpieczne (urzqdzenie) multigas detector -wykrywacz gaz6w oilskins .safety work shoes -buty robocze (niskie) .irodki ochrony osobistej protective .rqkawice olejoodporne . oslona. robocze .safety -hak zapadkowy .8.sluchawki ochronne .obshgi) w formie broszury intrinsically safe .ochrona.buty robocze ze stalowymi noskami .filtr do maski przeciwpylowej dust protecting mask -maska przeciwpylowa ear defenders .oslona oczu faceshield -oslona twarzy spawacza gas mask .zatyczki do uszu (korki) easily visible coat .sk6rzane r.industrial (przemyslowe) bezpieczenstwo PracY ladder .rqkawice kwasoodporne hard hat -kask ochronny - - -- -- - - - - - helmet -kask protective . robocze .multi gas -wykrywacz uniwersalny dust mask -maska p.ochronny cloth .olejo/kwasoodporne buty wysokieizwykle .bawelniane r.przepisy bezpieczenstwa goggles .latwo widoczne ubranie explosimeter .odziez ochronna.kask ochronny rain suit with hood -ubranie przeciwdeszczowe z kapturem safety -bezpieczenstwo -belt -pas bezpieczenstwa -code -kodeks bezpieczenstwa. zabezpieczenie .lampa bezpieczenstwa - - - - - - - - -- - - - -- - .acid resistance . plastic .drabinka bezpieczenstwa lamp .disposable .protective .rubber -buty gumowe (kalosze) . odziei robocza -helmet .aparat tlenowy do oddychania personal error -blqd osobowy precautions . gumowo-plastikowe .ear . karabinczyk .anti slip zabezpieczenie przeciwpoilizgowe .instrukcja. o podeszwie gumowej -with steel toe caps -buty ze stalowymi oslonami palcow boilersuit -kombinezon cartridge -wklad filtrujqcy maski -holder .oil resistant .lina zabezpieczajqca przed upadkiem przy pracy na szczycie pokladowego ladunku drewna .hak zapadkowy .hak zatrzaskowy. szkolenie booklet .

linka bezpieczenstwa -operational bezpieczenstwo eksploatacyjne (np. SAFETY OF LIFE AT SEA lines . urzqdzenia) shoes -buty bezpieczne - -- wandering lead -kablbwka.8. niepalna . lampa kablowa working cloth non-inflamable-odziez robocza.

manewrowanie lodzip 7. Maintenance and repairs -konserwacja i naprawy 17. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicp 2.sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Paints and painting -farby i malowanie 12.korozja i rdza 11. Berthing and port manoeuvering -cumowanie i manewry portowe 3. Boat handling . sprzptanie 10.9.narzedzia . Cleaning . Mooring operations .liny i prace z linami 8. Failures and damages -defekty i uszkodzenia 16.czyszczenie. Cargo gear handling -obsluga urzpdzeli przeladunkowych 5.sterowanie 13. Tools . Small elements -elementy drobne 19. Steering . Grease and greasing -smary i smarowanie 15. Ropes and rope works .wezly i sploty 9. Knots and splices . Corrosion and rust . Ship's fenders -odbijacze statkowe 14. Gauging and ullaging . Seamenship and maintenance wiedza okretowa i konserwacja 1.cumowanie 6. Inspections and surveys -inspekcje i badania 18.

Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchor home/ kotwica nu miejscu anchor above the water/ kotwica nad wodq kotwica pod powierzchniq wody natural sheer/ normalne odchylenie statku od kierunku laricucha kotwicznego F anchor under the & chain up and down/ anchor aweigh/ laricuch w pionie kotwica puicila chain drawing astern/ laricuch patrzy do tylu \ Lrie7\ I working anchor/ kotwica trqmajqca I 1 . 03.00 stawanie na dwdch kotwicach U II moor head and zakotwiczyC nu k c . chain draw ahead/ chain draw I1 o%lock/ ricuch patrzy na wprost chain draw I o'clock/ laricuch patny nu godz.00 riding cabb na r e n y lazy cable/ kotwiczny luiny laricuch ' chain draw 9 okloc w 3 o'clock/ atny nu godz. 01. dziobowej i rufowej chain draw astern/ laricuch patrzy do tyt chain draw astern/ laricuch patrzy do rylu note: directions also given in points!/ kierunki podawane takie w rumbach .

podnosiC kotwicg! . stanie na kotwicy -berth .by6 w pogotowiu do rzucenia kotwicy! .up and down! .keep slack -trzymaC luzno (1.dzwon kotwiczny -bells -bicie w dzwon (na statku zakotwiczonym) cock-a-bill . odkotwiczaC anchoring-rzucanie kotwicy.render cable! .heave short -wybraC lancuch niemal do pionu .cable draw ahead -"patrzy" do przodu (o lancuchu kotwicznym) .zezwolenie na kotwiczenie anchor -kotwica .pod dziobnica (o lancuchu)! .drag of an -pelzanie kotwicy.weigh anchor .(to) bite .drop the anchor ! .coming home -pelzanie (kotwicy) .slacken! . dragowanie .veer (to)! . kotwiczenie.przemiennie wybieraC i luzowaC (lancuch)! . dragowanie .luzowaC.stand-by to weigh! .drop .lancuch luiny! .lancuch "patrzy" prostopadle do prawej burty! .trzymaC iancuch! -home .kotwica na miejscu! .trip the .luzowac lancuch! -pick up an anchor! .kotwica w pionie! .miejsce kotwiczne anchor (orders) -polecenia na kotwicg ."patrzy" do tylu! (o lancuchu kotwicznym) .let go ! -rzuciC kotwice! -pay out! .break ground -wynvaC kotwicg z dna -break out -wynvaC kotwice z dna -bring to an anchor .luzowaC.kotwicowisko -holds -kotwica trzyma apeak! -kotwica w pionie! light .slack away! -poluzowat.clear anchor! . kotwiczny)! . rozluiniaC (i.kotwica podwieszona dragging -pelzanie kotwicy .do oporu.windlass engaged! -winda wsprzeglona! anchored -zakotwiczony - - - - - .rzucaC kotwice ground . na miejsce -bring home an anchor -wcislgn@ kotwicg na miejsce .rzuciC kotwicg! .podnieBC kotwicg! .znak kotwiczny -bell .come to -rzuciC kotwicc.emergency .veer away! .kotwica czysta! @o wyciqgnieciu z wody) -home! .kotwiczne stanowisko manewrowe anchor (handling) -manewry kotwicq .cable draw nine o'clock! .9. do wybierania) -bites! -kotwica trzyma! .by6 w pogotowiu do wybrania kotwicy! . kotwiczny)! .drop the . popuszczaC! . popuszczaC (lancuch)! .veer and haul! .drag of an -pelzanie kotwicy.na kotwicy -ball .(dno) nadajge sip do kotwiczenia.dredge -wlec kotwicg w celach manewrowych .podnosiC kotwicg. wyluzowaC! (lahcuch) -pay away! .luzowaC stopniowo (lancuch)! anchor (reports) .chain is slack! .come aweigh -odenvaC sic od gruntu (o kotwicy) .cable draw astern! .stan* na kotwicy .meldunki ze stanowiska kotwiczenia -awash! -kotwica wyszla z wody! -aweigh! -kotwica puicila. (akwen) przydatny jako kotwicowisko anchorage -kotwicowisko -buoy -beczka cumownicza . kotwicmy) .underfoot! .stand-by to drop! . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchorable . zakotwiczyC .stoppers on! -zaloiyC stopery ! up! .kotwicowisko awaryjne.rzucaC kotwicg .heave a cable short -podebraC (skr6ciC) lancuch kotwiczny - - - - - - - - - -heave around -wybieraC lancuch na windzie .wydawak!.kotwica na miejscu! up! .Bwiatlo kotwiczne is aweigh -kotwica podniesiona station .zlapaC grunt (o kotwicy) .heave in -wybieraC kotwicg . rezerwowe permition .zakotwiczyC -bring up .podrywaC kotwicp z dna .shorten in cable! -podebraC (1.at .heave up -wybieraC kotwicg .popuszczaC (1.awake! -przygotowana! (k. w pionie (kotwica podczas wybierania)! .get ready -przygotowaC kotwicg .hold-on! . kotwiczny)! .

zwis (np.moor .cumowab (statek).muliste.dno morza . o zanieczyszczonym dnie -berth -kotwicowisko nienadajqce siq do postoju -bottom .statek kotwiczqcy na redzie round turn .ride hard -stab na naprpzonym lancuchu (kotwicznym) -riding weathertide -stab na kotwicy przy pra.moor head and steam .shells (Sh) .zalamany lancuch kotwiczny (to) part . dzie z kierunku przeciwnego do wiatru .zaplqtane lancuchy kotwiczne (to) foul .stawanie na dwoch oddalonych kotwicach .ride athwart .coral (Co) -koral . dzwonek.stab (na kotwicy) burtq do wiatru -ride easy -staC na luinym lancuchu (kotwicznym) .otoczaki . rmciC kotwicq rufowq bell .postoj na dwoch kotwicach i cumach rufowych natural sheer -normalne odchylenie statku (od kierunku lancucha kotwicznego) nipped cable .flood anchor .Swiatlo kotwiczne roadster .sand (S) -piasek .girt fertoing -postbj na dwoch kotwicach .zenvaC sig (o lancuchu) part from an anchor -zenvaC siq z kotwicy pay around . uderzenie w dzwon okrptowy clapper .zaplqtaC kotwicq fouled by the flukes -kotwica zaplqtana lapami w lancuch holding ground .gravel (G) -iwir .dno nadajqce sig do kotwiczenia -good--dno dobrze trzymajqce (kotwicq) grow .pebbles (Pb) .kotwica rzucona w kierunku pod prqd przyplywowy .mul.stones (St) .splqtanie sip lancucha lazy cable .moor across .kotwiczenie na rozstawionych kotwicach .mud (M) .skrg (lancuchow kotwicznych) running moor .muddy . SEAMENSHIP AND MAINTENACE (to) anchor . lancuch kotwiczny) area . rmcaC kotwicp -by the stem .kotwiczyk.chalk (Ck) .serce d m o n u rope .stab na kotwicy riding light .kreda .short stay -postoj na kotwicy (na skroconym lancuchu) .dlugosC lancucha (od kluzy do kotwicy lezqcej na dnie) seabed .zerwaC sig (z kotwicy) catenary .rock (R) .dropping moor . wkuplowanie (sprzpgla).zakotwiczyk na kotwicy rufowej.kamienie . blotniste .staC na kotwicy methods of anchoring -metody kotwiczenia .glina .stan& w rozrzucie kotwic ( z pomocq maszyn) scope .dno nieczyste (nienadajqce siq do kotwiczenia) -hawse .lawa .ebb anchor -kotwica "patrzqca" pod prqd odplywowy .clay (Cy) .muszle engagement -wlqczenie.dzwon.patrzec (o lancuchu) hawse rope -lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych hawsing -myszkowanie statku zakotwiczonego - - -- -- - kinking of chain .ordinary moor .standing moor (running moor) .nieczyste dno (morza) ground .linka serca dmonu striker .obracaC statek prohibited anchorage -kotwiczenie zabronione (to) range -lukowaC (na kotwicy) ride on anchor . stawaC na kotwicy.luzny lancuch kotwiczny lee anchor -kotwica na zawietrznej lie at anchor .zakotwiczyk na kotwicy dziobowej i rufowej . bloto .9. stawaC na dwoch kotwicach .zawiesie (strop) stalowe do rozplqtywania lancuchow bottom -dno . lancucha kotwicznego) clear berth -przestrzen wystarczajqca do swobodnego obracania sig statku zakotwiczonego clear hawse -rozplqtywaC skrqt lancuchow kotwicznych --pendant .lava (L) .serce d m o n u break adrift .stawaC na kotwicach rozstawionych .obszar nienadajqcy sip do kotwiczenia.skala . wsprzqglenie foul -poplqtany (np.

czyste stanowisko kotwiczne (umozliwiajqce swobodne obracanie sig statku na kotwicy) (to) tail .(to) shift -przesuwak .przesunipcie.close-up to the berth . ale nie w drodze weather anchor -kotwica trzymajilca weight the cable . na beczce swinging basin -basen umozliwiajqcy swobodne obracanie sip statku na kotwicy swinging berth .odbijak (od nabrzeza) .dobik do nabrzeza . wchodzik do basenu portowego dockage period .dno nieczyste .shifting .statek odcumowal .9.obloiyk line (np. manewrowak sterem zapobiegajqc splqtaniu sip lancuchow kotwicznych underhaul -stak na kotwicy pod kqtem do kierunku lancucha kotwicznego wskutek dzialania prqdu under weigh .odchylenie zakotwiczonego statku od linii ladcucha sight the anchor -sprawdzak kotwicg (po wyciqgnigciu z wody) sleeping cable -luiniejszy z dw6ch splqtanych lahcuchbw kotwicznych slip a cable -porzucik lancuch kotwiczny.seaweed -wodorosty .obciqkak iuk lancucha kotwicznego. Sluzy dock -basen portowy area .zwracak sig rufq (o statku na kotwiCY) (to) tend -patrzek. by6 skierowanym (o lancuchu kotwicznym) tend ship -miek baczenie na statek (np.obszar portowy entrance -wejCcie do d o h suchego (to) dock.dokowaC.come alongside . na bpbnie windy) -clear -odcumowak od nabrzeza.get away from alongside .(statek) z podniesionq kotwica.soft -mipkkie screw anchor -kotwica martwa Srubowa screw mooring -kotwica martwa Srubowa sheer .warping buoy -plawa do przeciilgania statku . wypuScik lancuch calkowicie slip stopper .foul berth .rafa koralowa -rocky shoal -piycizna skalista . na promach) dolphin -dalba Doppler berthing system .odejib od nabrzeza .odcinek lancucha (zapobiegajqcy przecieraniu sip liny na przewloce) depth on sill -glpbokoSk na progu d o h .zblizak sip do nabrzeza .szybkoik zblizania sip .mostek rufowy (na promie) break adrift -zenvaC sig (z cum) snub .stoper lancucha kotwicznego z hakiem odrzutnym slip the (anchor) chain -zwolnik lancuch kotwiczny (w razie niebezpieczehstwa) snub cable -przytrzymywak lancuch (wind@ span mooring-podwbjne zakotwiczenie(beczki cumowniczej) sweep for an anchor -poszukiwak (tralem) zatopionej kotwicy swing .vessel clear of berth .warp -przeciqgak statek wzdiuz nabrzeza -warping -przeciqganie statku wzdiuz nabrzeza chafing chain .(statek stojqcy na kotwicy) dziobem do wiatru working anchor -kotwica trzymajqca - Berthing and port manoeuvering cumowanie i manewry portowe after bridge . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .closing-rate .system pomiaru prgdkoSci podchodzenia (statku do nabrzeza) double banking -cumowanie do burty innego statku emergency towing arrangement -system holowania awaryjnego - .(to) coil -ukladak line. wyjSk ze 61uzy . stojqcy na kotwicy). klarowak .reef -rafa coral reef .sandy -piaszczysta .spoil ground .nabrzeze nienadajqce sip do postoju berthing -przycumowanie (do nabrzeza) -bring to a rope .obracaC statek na kotwicy.get away from berth .czas otwarcia d o h (w porcie piywowym) docking bridge -rufowy mostek manewrowy (np.przytrzymywanie statku cumq oblozonq na polerze berth -nabrzeze . dla lepszej amortyzacji szarpnigk wind rode .deep water berth -nabrzeie w basenie glgbokowodnym . przeciqganie statku (wzdlui nabrzeza) .sandy clay -piaszczysto-gliniaste .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE Berthing andport manouvering . poler / mixed moorina with anchor and buoy for sai'iing without tug/ cumowanie kotwicq i beczkq do wyjicia bez holownika 6 \ \ \ 3 \ / .d. / foreward (bow) breast/ lina dziobowa poprzeczna forward spring/ szpring dziobowy ' \ \ / / hauling iff buoy/ boja do odciqgania statku od nabrzeza stern spring/ szpring rufowy stem quarter line/ rufowa lina Cwiartkowa stern (aji) breast/ lina rufowa poprzeczna cross lines moor/ cumowanie na cumach skrzyiowanych multi buoy tanker moor/ cumowanie na dwdch kotwicach i beczkach / stern line/ lina rufowa stern line through panama lead/ lina rufowa podana przez kluzg panamskq w dolphins moor/ cumowanie przy dalbach .cumowanie i manewryportowe headline/ lina dziobowa pachol. buoy mooring/ cumowanie do beczek mooring alongside. double banking/ ro-ro mooring arrangement/ cumowanie pojazdowcdw normal moor/ cumowanie zwykle .9. / .

wyjSC w morze . dzi6b od nabrzeia) -buoy -boja manewrowa . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .zerwaC sig z uwiqzi gut -tor wodny miqdzy mieliznami (to) harbour -zawijaC do portu harbour -port -pilot -pilot portowy signals .quarter rope (spring) .szpring rufowy .lina cumownicza (zawozona na beczkq lub lqd) .forward breast line -dziobowa lina poprzeczna.basin .forward line .swinging area . brest dziobowy .put off .odcumowaC .liny cumownicze .poprzeczna lina mfowa. brest -bridle .tor wodny.mar&va kotwica (np.wzdluz statku .running line .all fours" .stem on -podchodziC rufqdo nabrzeza.guess warp .lina dziobowa .quarter mooring .heaving line . wprowadzanie statku do basenu portowego .unberthing .lina dziobowa . zacumowanie anchor -kotwica martwa -berth -miejsce zacumowania -block -martwa kotwica -buoy -boja (beczka) cumownicza chain -lahcuch uiywany do cumowania clamp .cross ropes (springs) -liny (szpringi) podane na krzyz .lina goncza.galka na rzutce .martwa kotwica (np.szpring rufowy -slip rope (wire) -lina (stalowa) oblozona jako buchta (z mozliwoSciq popuszczania) . szpring .9.shifting -przesuwanie statku w porcie.hauling off . blok betonu) dolphin .up and down line .stem line (rope) .three-leg .obrotnica statku . od nabrzeza) haul -przeholowywaC statek z nabrzeza na nabrzeze lay-by -mijanka w kanale lie by -pozostawaC w pobliiu (portu) (to) lock -wprowadzak (statek) do Sluzy maneouvering -manewrowanie .messenger .wprowadzaC (np.lina podawana z lqdu . wstrzymujqca ruch statku . brest rufowy . farwater .cross lines mooring .beczka cumownicza zakotwiczona na trzech martwych kotwicach mooring (ropes) .odbiC od nabrzeza.alongside .lina poprzeczna.bring in .dokowanie.szpring dziobowy .odrzuciC (np.miejsce zacumowania.lina do przeciilganiu statku . cuma rufowa .plawa wyznaczajqca poczqtek tom wodnego speed .odcumowaC .mediterranean moor -cumowanie statku rufq do nabrzeza fairway .cumowanie na linach skrzyzowanych .docking .sprqiyna.bring out .belka odbojowa -beam -belka odbojowa -pile -pal odbojowy spar .: holowanie statku na inne nabrzeze .spring . rope) .forward spring .fore and aft mooring -przycumowanie z dziobu i z rufy .lina rufowa. sprqiynowanie.cumowanie na szpringu - - mooring .odbijanie (od nabrzeza) .odcumowanie mediterranean gangway .rzutka knot .urzqdzenie cumownicze gear .breast (line. blok betonu) . fender -odbijacz -bar .drewniany odbijacz plywajqcy fetch away . messinger .(to) unberth .szpring .buoy .moored . statek do portu) .obrotnica statk6w .cuma poprzeczna - - - -- .after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa -bow breast -poprzeczna lina dziobowa .(to) unmoor .sygnaiy portowe tug -holownik portowy hauling off buoy -beczka do odcirlgania statku (np.lina cumownicza. cuma -pile -pal cumowniczy -place -miejsce zacumowania statku sinker .check rope -lina przytrzymujqca.(to) moor .cumowaC (statek) .dopuszczalna prqdkoSC na torze w.trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd methods of mooring .sposoby cumowania .dalba cumownicza equipment .headline . wchodziC rufq do d o h .urzqdzenie cumownicze line ..quarter mooring .after spring .after breast rope . pot.zacumowany na linie i szpringu z dziobu i z rufy .

system holowania awaryjnego ' I I oedestal roller/ rolka na cokole forecastle decW poklad dziobbwki pear shape oden linW ogniwo gruszkowe otwierane .system amerykatiski zamocowany na oble wany na oble dziobo~ynr European system .system europejski holownik kierujqcy rufq holownikpchajqcy remote release handle/ diwignia zdalnego zwalniania remote release wire/ lina stalowa zd.9. zwalniania bezpieczenie haka tow rope/ tug . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tugs and towing holowniki i holowanie American system .holownik hak holowniczy spring linowy odbijacz linowy emergency towing arrangement .

hol force .moc holowania . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .ready for running! .make fast! -zamocowaC.lina holownika.oplata holownicza line .single-up fonvardlaft! -pozostala dziobowd rufowa i szpring! .Swiatlo holownicze power -uciqg.(lina) gotowa do wyluzowania! .heave tight! .9. linia beczek (cumowniczych dla malych statkbw) trunk buoy -beczka cumownicza tug -holownik -boat .holowanie .uciqg (holownika) -power .heave! (heave in!) -wybieraC! -heave line! -wybieraC ling! .dalba cumownicza run out -zawoziC (line) safe berth (sb) -bezpieczne nabrzeze (to) shift -przeciqgak (statek) shore fast . lina holownicza two-legged mooring -podwbjne zakotwiczenie beczki cumowniczej (to) veer .dalba palowa fender .single up! .skladaC sip do nabrzeza na szpringu ship .let go the -rzuciC hol trot .heave up! -wybieraC (line)! -made fast! .lina holownika.hold on! . sila uciqgu shackle .stem fast! -zamocowaC liny rufowe! .cumowaC (do nabrzeza) with the assistance -za pomoca. zamocowane! -head all fast -na dziobie wszystkie (liny) mocno! . popuszczaC (linq) (to) wharf .szpring.trzymaC (line).lina podana ze Srodokrecia -warp -lina cumownicza do przeciqgania stat- ku wzdlui nabrzeza .deep-sea -holowanie oceaniczne (to) tow -holowaC tow forward .holownika) - - - - - - - ----- .keep tight! .podaC line na beczke cumowniczq pile -pal dolphin .waist breast .liny rufowe mocno! moorings .luzowaC. lina holownicza light . utrzymujqce faktycznie statek w pozycji zacumowania) mooring orders -polecenia cumownicze -belay that! -przytrzymywaC (statek linsl)! -belay there! -przytrzymywaC (statek lina! .working lines . nie popuszczat.waist hawser.wciqgarka pomocniczej liny cumowniczej -beam -palqk holowniczy -bridle -wiei cumownicza efficiency -wspblczynnik sprawnokci holowania -hawser -hol.stop heaving! -wstrzymaC wybieranie! .linia boi.pick up heaving line! -podj& rzutkq! .(statek) zacumowany! .lina podana ze Srbdokrqcia .zostawiC po jednej linie! .single up lines! .odbijacz palowy mooring .propeller not clear! .veer away! . lina holownicza tow rail -palqk holowniczy tow-rope .liny cumownicze obciqzone (pracujqce. asysta holownika charge . obloiyC (line)! .system dalb (lub beczek) cumowniczych pick up the buoy .przygotowanie statku do podjecia holu towing -holowniczy bridle winch . sprqiyna in . lina holownicza stern -rufa holownika line .obracaC statek zakotwiczony za poSrednictwem szpringu rufowego -the stern into position -zloiyC rufe na szpringu (w wyznaczonyrn miejscu nabrzeza) stern foremost -rufq naprzbd take in tow -wzi$ na hol take out a rope -zawoziC line (lodziqna brzeg) towage .Sruba nie czysta! .veer and haul! -przemiennie wybieraC i luzowaC! (line) .all clear (foreward)!-wszystkie liny rzucone (na dziobie)! -all fast! -wszystkie (liny) mocno!.! . wszystkie liny oblozone!.first line ashore! -pierwsza lina na lqdzie! .lina podana na lqd - sonar docking system -podchodzenie do nabrzeza z uiiyciem sonaru spring .trzymaC line naprezonq! .take the -przyjqC hol .szakla holownicza winch -wciqgarka holownicza towline -hol.luzowaC stopniowo! (lind mooring reports -raporty przy cumowaniu . przy pomocy (np.zostawiC po jednej (linie)! .stem fast! .holownik assistance -pomoc holownika.obciqgnqC (line) na sztywno! .

--. interfac.---.---cone antenna/ antena stozkowa II sensor/ czujnik interface le~*el faza rozdzralu olej-11 oda 7M ater 11 oda . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu restricted gauging/ mierzenie w systemze pbiotwartym open gauging/ mierzenie w syste~ie otwartym ullage port/ otwdr oundi 'ole/ ltwdr ondaz closed gauging/ mierzenie w systemie zamknietym float gauge/ miernik piywakowy radar gauge/ miernik radarowy pressure gauging/ miernik ciinieniowy deck mounted sensor for pressure and temperature1 zamontowany na pokladzie czujnik ciinienia i temperatuty h r i k i n g plate/ ptytka ochronna sounding tape/ sonda tas'mowa bottom pressure and temperature s e n s o r / A przydenny sensor ciinienia i temperatuty ullage. temperature.9. tempera tury i wykrywania faty rozdzia poziom odniesienia 1 l!l radar ullage gauge/ radarowy miernik ulaiu ectronic box/ element pressure sensor/ czujnik nienia gazy obojqtnego odczyt gaseous atmosphere (inerted atmosphere)/ ullage level/ poziom ulaiu liquid cargo/ iadunek plynny -------. detector (UTZ gauge)/ urzqdze nie dopomiaru ulaiu.

wskainik poziomu measuring rod .zwis liny sway on end . czerpak - - - - - - -- - - -- - - - .czerpak. przyrzqd pomiarowy . mierzenie .9.shot the -ustawik b.zaczerpnqk (np.wyladunek pojedynczym bomem obracanym (to) top -podnosik do pionu (np.faza rozdzialu wody i ropy w zbiorniku detector .szklo wodowskazu reference height .married system . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu -up .podnieik.otwor sondazowy log .listwa pomiarowa hand lead .overboard -r.ladownia obslugiwana dwiema parami bomow end for end -przeloienie (odwr6cenie kierunku) liny (np.dotknqi (sondd dna -tables -tablice sondazowe.dopuszczalne obciqienie robocze sag of a rope .spar and gear -bomy sprzqzone booms (derricks) handling -praca bomami doublerigged hatch .strike . na sondach) oil /water interface . talii) safe working load . taSma sondy Cargo gear handling -obsluga urzqdzen przeladunkowych back a rope -zabezpieczyk gaje profendrem boom -bom . krzyiowanie siq bom6w lowering speed -pr~dkoSk opuszczania (ladunku na renerze) outreach -wysiqg (bomu poza burtq) outboard runner .tabliczka informacyjna (np. unieik swinging derrick system .obciqgnqk luz talii running part -koniec biegowy (liny.sonda prqtowa .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi up and down fall -rener podnoszqcy i opuszczajqcy unos w pracy bomami sprzqzonymi whip and skid system .przyrzqd do wykrywania fazy rozdzialu oleju (ropy) i wody w zbiorniku sounding -sondazowy -hole .szarpanie bomu.stick -prqtowy wskainik poziomu plynu - dip -zanurzak (w zbiorniku).podnieSk do pionu sway up .pressure -miernik cihieniowy girth stick (pot.tyczka do sondowania (zbiomika) -pipe -rura sondazowa (zbiomika) rod . poziomy gauge -wskainik poziomu indicator .system przeladunku bomem polqczonym z suwnicq . naczynie do pobierania plynu ze zbiomika gauge -miernik.inboard -rener bomu ustawionego nad ladowniq . przy maszcie .mocowanie b. przy korku sondy) level -poziom.automatyczny miemik poziomu plynu w zbiorniku cock -kurek probierczy glass . tablice pojemnoSci zbiornikow -tape .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi .sonda taimowa -tube . bloki) round down -rozciilgnqk taliq round up .cradle the -poloiyk i zamocowak bom .rener bomu ladunkowego (ustawionego nad nabrzeiem) (to) rig -wyposaiyC statek (w liny. talii) fall . odczepik topping -podnoszenie (to) whip .odlegloik od dna zbiornika do maku (punktu) odniesienia strip -taima miernicza gauging -pomiar.lata miemicza (do pomiaru poziomu cieczy w zbiomikach) name plate .podnosik linoblokiem underrun a tackle -rozcizgak talie (to) unsling -zdjqk zawiesie (strop) z unosu union gear -renery sprzqione union system . bom) (to) unhook .automatic . pr6bkq ze zb. bomu wychylonego za burtq jack-knifing .: crucifix) .tabliczka informacyjna (np.rener .sonda rqczna line .) dipper .rura sondazowa (zbiornika) striking plate -ochronna plytka stalowa przyspawana pod sondq take soundings -przesondowak tape -taSma measure -taima miernicza. (w pozqdanej pozycji) .dziennik sondowan -pole .linka sondy rqcznej heave the lead .odhaczyk.sondowak rqcznie label plate .housing the .

lina rozcislgnigta na pokladzie - haul away -wybierak (ling) haul down .9. poluzowaC (np. napinaC.cuma dziobowa . pachol (to) bitt . puSciC (np.mieC baczenie (np.cuma dziobowa heave-in -wybierak ling. np.spring .na dziobie wszystkie (cumy) mocno! headline . minqC przeszkodg w bezpiecznej odlegloSci clear for running -(lina) gotowa do wydawania dipping the eye .obloiyC ling chafe -przecieranie sig (np. obloj C (line). rzucik. wyluzowaC (np.brest. ling) fire-warp (fue-wire) -(najczgiciej stalowa) lina podawana na beczkg przy przeladunku towarow niebezpiecznych flaked line .naprpzaC.(lina) wybrana na sztywno tauten .przekladaC oko cumy przez oko innej. oblozonej na polerze dog-stopper . zrzuciC ling z bgbna take a turn -obloiyC ling take in the slack -wybieraC luz (liny) tally on -wybieraC ling rgcznie taut . lina poprzeczna .cuma podana ze irodokrgcia - - . lancucha.szpring . line) ease away -popuSciC. na cumy) turn for lowering -przygotowaC ling do luzowania (przez zdjgcie kilku mojow z polera) turn up a rope -zamocowaC ling.stoper laticuchowo-linowy ease -popuSciC.cuma poprzeczna rope .lina goncza.gruba lina holownicza head all fast .odrzuciC.obkladaC ling (na polerze) bollard eye -oko na h i e cumowniczej (do zakladania na poler) (to) cast away -rzucaC (np. delikatnie hamowaC szybko wybiegajqcy lancuch kotwiczny. ling) catch a turn . wciuaC hawser .popuszczaC (ling z bgbna) skokami. holowniczej) send a heaving line! -podaC rzutkg! send a rope! -podaC ling cumowniczq! send a wire! -podaC szpring! spring .breast . hamowaC bieg statku linq lub laticuchem checking bollard -pachol (poler) do przytrzymywania statku manewrujqcego check rope -cuma wyhamowujqca inercjg statku (to) clear -odcumowaC od nabrzeza. oblojC ling na stale unbitt -zrzuciC ling z pacholka waist breast . zacumowaC Mediterranean mooring .opuszczaC haul in -wybieraC.cross .szpring rufowy belay that! -przytrzymywak (statek cumsl) belay there! -przytrzymywaC (statek cumsl) bight -buchta (liny). SEAMENSHIP AND MAINTENACE Mooring operations -cumowanie after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa after spring . wyjSC ze Sluzy.dziobowa lina (cumownicza) breast -cuma poprzeczna line .cross -s .cuma rufowa make fast -zamocowaC.szpring rufowy at all fours -(statek) zacumowany na wszystkich czterech cumach back spring . ling na kabestanie) bite -buchta liny. liny) check -poluzowaC (silnie naprgzonsl) ling.szpring .stem . doprowadzaC do porzqdku (to) tend .galka na rzutce line .lina podana na krzyz (z innil) . pgtla (cumy) bitt -poler.lina podana ze Srbdokrgcia waist hawser.szpringi podane na krzyz surge -zrzucaC ling (z bebna windy) (to) surge .cumowanie statku rufq do nabrzeza (z rozrzuconymi kotwicami dziobowymi) messenger .lina .head . liny cumownicze) casting off -rzucanie cum cast loose .obciunqk (ling) na sztywno heave up -wybieraC (linq) heaving line -rzutka --knot (pot. naciuaC ling windq heave line -wybieraC ling heave tight .cuma poprzeczna (to) bring -oblojC (np.: monkey fist) . pgtla (to) bight -przywiqzywaC pgtlq bow line . messinger (lina pomocnicza do wciilgania liny cigzkiej.molniC ling cast off .

p r z y w i m a t tie up -zacumowaC (to) tow -holowaC tow aft -przygotowywaC 16di do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie tricing line .linka do przycirlgania tug line .dziobem do przodu bow painter . wioslowaC pulling boat .laminat z wlokna szklanego folding boat .lo& skladana folding tiller -rumpel z przedluiaczem foot spar -rozporka lodzi grab tine .okucie gniazda dulki sea anchor -kotwica plywajqca sea painter . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Boat handling manewrowanie lodziq barge pole .krotki falen - - - -- - -- - - non-powered boat .czerpaC (czerpakiem) .dlugi bosak boat manoeuvring .mala lodka.linka noza lazy painter .dulka kolkowa (to) tie -wiqzaC.faleh dziobowy bowsing line -lina do przytrzymywania lodzi przy burcie dinghy -mala lodka.bail out -wybierak (czerpakiem) (to) boat -plyn& lodziq (to) capsize -wywr6ciC sig dnem do gory bow foremost .glass -wlokno szklane boat -16di z wl6kna szklanego laminate .pioro wiosla .lina chwytna grasp -rgkojeSC (wiosla) hitcher -bosak jackknife -noz bosmanski jolly boat . jolka (do malowania burt) keel over -wywrociC (16di) stepkq do gory kerosene lamp -lampa naftowa knife -noz lanyard .16di bez napgdu mechanicmego oar -wioslo blade -pioro wiosla oarlock -dulka oarsman -wioSlarz puddening -odbijacz dziobowy pull -ciwqC.manewrowanie lodziq -back oars -wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz (to) bail .uSmierzaC grzywacze fa1 (olejem) rigged oar -wioslo sterowe (to) row -wioslowaC rowboat -16di wioslowa rowing-boat -lodi wioslowa rowlock . od brzegu) slip knot -wgzel lawkowy stroke -pocirlgnigcie wioslem stern painter -falen rufowy surfmanship -sztuka kierowania lodziqna fali przybojowej thole .fa1 lina talii cover -pokrowiec na talig iurawika fan -pioro wiosla fend (off) -odpychaC lo& fibre -wlokno .9.hol underrun (a rope) -podcirlgat sig wzdluz liny bgdqc w lodzi wash . ponton pneumatycmy disengaging gear -urz&enie zwalniajqce drogue -dryfkotwa end-position switch -wylqcznik krancowy fall .16di wioslowa quell waves .dulka chock -zdwojenie przydulkowe -plate .falen dlugi secure alongside -zamocowaC (lbdi) przy burcie secure a painter -zamocowaC falen shove off -odepchnqk (lo& od burty.dulka pin .

koncowka. fit .long .hard .setting .9.ciqgnqC taliami bowse down . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Rope works -prace linowe sailmakers' needles/ igly iaglowe marline spike/ rozek ieglarski sewinn mallet/ b domotowiqz&a sail twine/ nid iaglowa rope seizing/ opaska na h i e wlokiennej o!& splecione na linie rope splice .: z kauszsi) .flemish .oko liny fake -plaski zwoj liny.oko liny . lina zwiniqta w k r a i na pokladzie (to) coil -ukladaC line w zwbj.spuszczaC na taliach burlap .plotno baweiniane chafing -przecieranie siq -batten -okladzina przeciwciema chafage . liny) .lina uloiona wzdluz.cotton .lina do podnoszenia przedmiotu bez bloku deck tackle -talia do prac pokladowych (to) entangle -poplqtak line end -koniec.naprqzona (lina).soft .gruba tkanina workowa canvas -plotno zaglowe .rozek drewniany do robot linowych - - -- - . zaplqtany against the lay -przeciw spustowi (liny) (to) bowse . pod obciqzeniem cable stage -platforma na liny dead rope .ucho (na linie stalowej) z chomqtkiem (pot.figure eight 6sernka (sposob ulozenia liny) .ocieranie siq coil .nvoj (np. zakonczenie (np.sloneczko. klarowaC w piericienie contline -bruzda (miqdzy pokretkami liny) cordage -olinowanie - - bar taut . liny) eye .flemish . wqiykiem fid -rozek takielarski. nvijaC linq.short/ splot krdtki na linie wiokiennej back splice/ kurza stopka heaving ball (monkey fist)/ gaika rzutki hard eye/ wire rope splicing/ splatanie oka na linie stalowej wire rope long seizing/ opaska dhga na h i e stalowej wire rope shears/ noiyce do lin stalowych imadlo takielarskie Ropes and rope works -liny i prace linowe afoul -poplqtany.sloneczko (sposob ulozenia liny na pokladzie) . krqg liny w nvoju .ucho linowe bez chomqtka eyesplice .

splatanie.szpikulec. remizka -line . niC. szplajsowanie lin fid . pokretka - - - - .luwers.drut przewiqzowy (to) seize -wiqzaC.supel. zsuwaC slip off -zeClizgnqC sie z czegoS spike .splatak. ciqgn& (to) hitch -przywiqzak line.: szplajsowaC splicing . rozek zeglarski spike seamanship . SlizgaC sig.dwunitka. sznurki sluzqce do przewiqzywania tween .roiek drewniany (do robot linowych) shackle . to heave) -podnosik. imadlo tail on -wybierak line. nie popuszczaC kink .lina przewiqowa strand .oblozenie zaciskajqce (linq) riggers vice -imadlo takielarskie (do splatania lin stalowych) - - - - rope works -roboty linowe rose lashing -wiqzanie na krzyz z przewiqzem na skrzyzowaniu lin round in -wybraC luz liny (w poziomie) round thimble -kausza okrala round turn .splot na kauszy (chomqtku) nipper .linka do wiqzania brezentow lash . petli).supel (na linie) of a splice . oko liny heave (lub hiv.zwiqzanie dw6ch lin @rzy pomocy opaski) (to) overhaul -wyklarowaC (taliq.pass a -przewlec line.stare liny uzywane jako ochrona przed tarciem lacing . podaC line -weed a -usunqk druty lub wlokna wystaja. pokrqtkq line .skrgcak unbend -odwiqzaC.oko na linie stalowej wykonane zaciskiem metalowym twist .operowanie ling praca z linami .skrecak line. rozwiqzak line uncoil -rozwijak ze zwoju (line) (to) unlay -rozkrgciC (line) na pokrqtki yarn -przpdza. omotka (smur smolowany) -wire .petla.zamocowaC (linq) (to) lay . linka do podciqgania haul tight -wybieraC na sztywno eye -oko cumy. zwisajqcy away -poluzowak (to) slip -rozwiqaC siq (o h i e . linki) hauling -wybieranie (liny) line -rzutka.cross -przewiqz krzyzowy line .drut przewiqzowy stuff . zwitek ( sznura. ostrze. ce z liny loop -petla marline -marlinka needle . pot. skret (na h i e ) keckling . kolec splice . line) palm -rqkawica bosmahska (to) part -zenvaC sig (o h i e ) partition -zenvanie sie liny paunch mat -mata chroniqca liny przed przecieraniem sic poured socket -zalana cynluem koncowka liny stalowej pull on a rope .luwers.oblozenie (liny) dookola rounding -owijanie liny (zabezpieczanieprzed tarciem) sail maker's palm -rqkawica zeglarska sail needle -igla zeglarska seaming twine -niC zaglowa seizing -przewiqz (na h i e ) . remizka (w brezencie) -hole .lina -handling . ciqgnqC jq recznie talurit splicing .igla zaglomistrzowska spike -marszpikiel.splot.eye .9. splataC riding turn .long .tail .splot do lqczenia liny wlbkiennej ze stalowq (to) splice . wybieraC (linq) racking seizing -przewiqz osemkowy raddle -przeplatak.zwis (liny) slack -luzny.short .sznurowanie .skrgcenie (to) twist .linki. zwiqzaC line hold on -trzymak (line).splot dlugi .roboty takielarskie mat -mata nip .szakla lqczqca line z lancuchem -vice -maszynka bosmanska (do lin). szplajs .ciqgnqk. przewiqzywai: slack .linka (do wiqzania dw6ch lin grubszych) nippering . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY hank -Idqbek.splot krotki (na linie) .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE r Knots and hitches .9.wezly i wezly przywiqzowe overhand knot/ wezei zwykb reef knot/ wezel r e f o ~ y figure eight/ w q e i dsemkowy square knot/ wezel piaski carrick bend/ w ~ z eprosty i bowline knot/ wyblinka fisherman 's bend/ w p e i rybacki backwall hitch/ wezel hakowy halyard bend/ w q e l topslowy clove hitch/ wqzel wantowy a half hitch with timber hit&/ wezei zaciskowy timber hitch/ wezei zaciskowy .

masthead -wqzel masztowy .wqzel.sailor's -wqzel krzyzowy .drawing .running -wqzel kawkowy . plecionka clinch -wqzel zaciskowy common whipping -opaska zwykla (na linie) double diamond -galka podwojna (wqzel) end -koniec.babski" .skr6t (liny) sparring down -zakladaC prowizoryczne wyblinki weft yarn -przepaska na linie.opaska -twine .opaska (na h i e ) szyta sennit line .splot.splot podw6jny .lanyard -wqzel talrepowy .backwall -w g e l hakowy .long .netting . pleciona opaska na - -- - - - ski i wqzly) (to) bind -wiqzak. opaska (na kohcach liny) . pojedynczy .opaska na opaskq - - --- - .w.double sheet -podwojny wqzel szotowy . szotowy . przetykaC (pokrqtkg w splocie) Turk's head . przetknigie (pokrqtki w splocie) (to) tuck -przebijaC (linq). wqzel zwykly ..figure eight -wqzel6semkowy . zakohczenie clinch -wqzel zaciskowy grommet ring -splot w ksztalcie wienca z liny .common -wqzel szotowy.wqzel podwojny zabezpieczony . zaloj C pqtlq bends and hitches -roboty linowe (dosl.splot w postaci galki na linie .9.English -wqzel szotowy .short .splot linowy w postaci wienca hitch -wqzel przywiqzujqcy .babskiM - - - -- linie reef -wqzel refowy .bight .back . opaska turecka running bowline -wpzel zaciskowy sailmaker's whipping .single -wqzel refowy (to) bend -zwiqzaC. pot.granny -wqzel . koncowka.: szplajs . 1qczyC: braid .lubber's -wqzel . flagowy (pojedynczy).stopper wqzel wiqzany na koncu liny.sheet -wqzel szotowy (flagowy) .kurza stopka .: opa- - - .zaplatab. podwojny krzyzowy .przebicie.w.rolling .reeving line -wqzel dlugi .oplot.ozdobna.fisherman's -wqzel lqcznikowy .grocer's -w g e l zaciskowy .single -wqzel pojedynczy. plecionki nip .clove -wqzel wyblinkowy .anchor -wqzel rybacki .sznurek do robienia opasek na linie whip upon whip .becket -wqzel flagowy.pinneaple .double . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Knots and splices -wezly i sploty bend .flat -wqzek refowy .chwyt (wqzel) ---and timber hitch -wqzel zaciskowy i chwyt . zapobiegajqcy jej wysuwaniu siq z bloku -thumb -wqzel zwykly -wall .zakladaC opaskq na koniec liny whipping .foot-rope .bowline -wqzel bosmanski .galka podwojna .collar -wqzel topowy . w.sploty ozdobne.manrope .opaska pleciona. pleSC rattle down .double -wqzel cumowniczy monkey fist .diamond -splot w ksztalcie galki (na h i e ) .chwyt stoperowy . szotowy -buoy rope -wqzei rybacki .timber -wqzel zaciskowy knot -wqzel (splot) .supel noose -pptla zacirlgajqca siq (to) plait .double crown .splot krotki (na linie) tuck.double carrick . galka.galka rzutki magrame work .splot dlugi .snowball -wqzel lawkowy -swab w.crown -korona (wqzel) .bow -wqzel refowy .linka pleciona sheepshank .overhand -wgzel zwykly .weaver -wqzel flagowy lark's head -wqzel cumowniczy ..wqzel sieciarski .splot z wytraceniem gruboki .Englishman's -wqzel lqcznikowy . motowiqanie liny (to) whip .korona podwojna (wqzel) .half hitch .zakladaC wyblinki round turn and two half hitches -wqzel cumowniczy splice .fisherman's -wqzel rybacki .splot hiszpanski .

rotary brush/ ' W .. main pipe/rura glowna horizontal rotation/ obrot poziomy vertical housing/ obudowa pionowa\ vertical oscillation/ obudowa pionowa nozzle tube assembly/ budowa rurki dyszy jet stream/ prqd cieczy dysza frollq koiko wdzku : wet sandblasting lance/ dysza do piaskowania nu mokro 0 .. vibrating concentrated jet lance / dysza skoncentrowanego strumienia wibrujqcego .-.. ' I! 4 szczotku do mvcra a m obudowa wlotu washing medium in wlot plynu myjqcego I! chemical injector wtryskiwacz chemikalidw skrobaczka do poktadu I I '. I foam rnjector/ wtryskiwacz prany &+3 . I wozek It pojemnik nu piasek h suction pipe/ rura ssqca sandblasting set zestaw do piaskowania ..' . L. wqi wysokociinieniowy... a.maszyna do mycia tadowni can of detergent/ barika z detergentem contarner rack/ pojemnrkz high pressure hose/ ..- ....Cleaning equipment sprzgt do czyszczenia tank cleaning machine (TCM) dziafko do mycia zbiornikdw cargo hold washing machine ..

outlet -dysza wylotowa particles -czqsteczki pressure . dezynfekcyjny disinfection -dezynfekcja disinfestation-dezynsekcja drain . irut hose -wqz connection -podlqczenie wqza .odwadniak.osadnik mudhole -otwor wyczystkowy.luszczenie sic flow -przeplyv flush .sole rozpuszczalne w wodzie -volume .szorstka powierzchnia .woda gorqca -jet . zaciskowe wqiy connect -lqczyC cotton waste .inlet . wyczyszczony.low -niskie ciinienie scrub .strumie6 of water .szorowaC scrubbing brush .czyszczenie detergentami equipment .ciinienie .stala instalacja do czyszczenia surface -powierzchnia ..detergent dirt .woda .cold water .odolejanie desalting -odsalanie descaling -usuwanie kamienia kotlowego detergent . wqza) . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Cleaning -czyszczenie.opaska zaciskowa na w e . oczyszczanie -accessories -sprzgt (akcesoria) do mycia .cz.w e jet .czyszczenie wodq gorqcq -jet water zmywanie wodqpod ciinieniem method -metoda czyszczenia . wysokociinieniowe -hot water .sucha powierzchnia .dry . prqd wody muck -osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.temperatura na wlocie wash .iloiC wody working method -metoda pracy - - - - - - - - - .rough .wet -powierzchnia mokra.heated . szczotkowaC bucket -wiadro lanyard .- 9.strumien wody.czyszczenie parq . grys.splukaC (strumieniem cieczy) foam -piana equipment -urzdzenie pianotworcze - - - - - - -- - - - - grinding off -zeszlifowaC grit .fresh water . mud -mul.cold -woda zimna .hot . . osuszak dust .osadnik disinfectant-irodek odkaiajqcy. drobny flaking . wymagajqcy czyszczenia spraying -rozpylanie.inlet . wilgotna temperature -temperatura . natryskanie stationary cleaning plant .woda podgrzana .high -wysokie ciinienie .steam .chemical -czyszczenie chemikaliami .mycie wodq slodkq water . wyczystka nozzle -dysza .p.strumieli wody -pressure .sprzqt do czyszczenia .water -zmywanie wodq contamination -zanieczyszczenie coupling -polqczenie (np.quick -polqczenie "szybkie" .hoseclip .irodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.detergent .szczotka do szorowania scruffy -zanieczyszczony.high pressure . splukiwaC strumieniem wody washing -mycie .maletfemale -polqczenie wtykowe .de-mucking -wybieranie osad6w ze zb.my6 deck hose -wqz do mycia pokladu deck pipe -rurociw do mycia pokladu down .removing -usuwanie brudu -trap . czyiciwo baweiniane degreassing .solvent .iwirek. sprzqtanie blow . bkoto -box .zmywaC.high pressure -wqz wysokociinieniowy .linka do wiadra clean -czysty cleaner .dmuchaC breaming -czyszczenie plomieniem brush .czyszczenie wodq zimnq .odtluszczanie deoiling .kurz engine cleaner gun -pistolet do mycia maszyn fine -czysty.dysza.snap-on -for hoses .ciinienie wody soluble salts .czyszczenie rozpuszczalnikiem .heavy duty hose .brud .sprzqtacz cleaner .szczotka. rozpylacz jet .odpady przqdzy bawetnianej.dysza wlotowa .

9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE I Rust removing tools narzedzia do usuwania rdzy dluto pneumatyczne sprgzarka powietrzna handle/ uchwy/ dluto pneumatyczne igl0we abrasive wheel/ tarcza Scierna kolnien zewngtrzny washer/ podkladka m screw/ & druba .

general .mlotek (diuto) pneumatyczny do odbijania rdzy -hammer -mlotek do odbijania rdzy.biological .-czyszczenie wodno-piaskowe .korozja gkgboka .spot -czyszczenie strumieniowe lokalne (niewielkich powierzchni) .piaskowanie.severe -powazna korozja .mill scale -zendra.czyszczenie strumieniowe odirodkowe .stukanie.power tool .climatic -korozja klimatycma .fatigue -korozja zmqczeniowa -flush rust -rdza nalotna (powstala tui po przygotowaniu powierzchni) .korozja og6lna .dziobak.excessive -nadmierna korozja .vacuum .korozja szczelinowa .pitting -korozja wzerowa .deep .czyszczenie przez szczotkowanie -by chipping . odbijacz do rdzy compressed air system .odbijanie (stukanie) rdzy .crevice .odporny na rdzg scaling machine -maszynka do obstukiwania rdzy scraper .luzna rdza .grit-. strumieniowe materialem Sciernym z dodatkiem wody blasting -czyszczenie strumieniowe .luzna rdza na dnie zbiornika lub ladowni .znaczna korozja rust-preventing-(konserwacja) zapobiegajqca rdzewieniu rust-preventive -Srodek przeciwrdzewny rust-proof -nierdzewny rust-resisting.cz.korozja cierna .-czyszczenie strumieniowe kwirkiem .fretting .czyszczenie (z rdzy) strumieniem Srutu . antykorozyjny antirust -przeciwrdzewny blast-cleaning-czyszczenie strumieniowe .9.wet abrasive .sand .air chiesel .compressed air abrassive .mechanical . usuwanie (stukanie) rdzy pneumatic -pneurnatyczny angle grinder -pneumatyczna szlifierka kqtowa -hammer -mlotek pneumatycmy -chipping hammer -mlotek pneumatyczny do stukania rdzy ---chisel -kohcowka (bijak) do mlotka pneumatycznego rust grade .dry abrasive .goosneck . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Corrosion and rust korozja i rdza anticorrosive .czyszczenie narzgdziami mechanicznymi chipping . czyszczenie strumieniem p i a s h pod cilnieniem -shot Srutowanie.galvanic -korozja elektrochemicma inhibitor .loose rust .centrifugal abrassive .przeciwrdzewny. podcihnieniowe .moderate -korozja umiarkowana .accelerated -przyspieszona korozja .hydro-. odbijanie rdzy .czyszczenie mechaniczne by brushing .czyszczenie strumieniowe suche .scale .czyszczenie mlotkiem iglowym .sweep -czyszczenie strumieniowe dla usunigcia wierzchniej warstwy pokrycia cleaning -czyszczenie .abrasive czyszczenie strumieniowe materialem Sciernyrn . strumieniowe powietrzem sprgzonym .substancial .skrobak.powierzchnia skorodowana weeps -rdzawe zacieki worn protectors -anody cynkowe zinc anodes -anody cynkowe (antykorozyjne) -- - - - - - - - - - - - .cz.Srodowisko korozyjne. Srodowisko korozjogenne --- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - corroding medium -czynnik korozjogenny corrosion (type) -korozja .korozja biologiczna . zgorzelina walcownicza corrosive -korozyjny power -agresywnoS6 korozyjna derusting -odrdzewianie descaling -odbijanie.needle gun .czyszczenie s.skrobak plaski corroded surface .inhibitor korozji . dziobak. odbijak chipper .system sprgzonego powietrza (to) corrode -korodowa6 corrodibility -podatno66 na korozje corrodible -podatny na korozjg corroding environment .stopien korozji . skrobaczka .

wyglgta boatswacn's chacrl . SEAMENSHIP AND MAINTENACE 7 Rust removing tools (2) narzedzia do usuwania rdzy pneumatic I-.iston hammer/ miotek pneumatyczny jednobijakowy pneumatic 3-piston hammer/ mlotek pneumatyczny trdjbijakow cover/ pokrywa umbrella/ oslona neumatic needle chisel/ iuto pneumatyczne igiowe zawdr diawienia 3 6 single chamber blast machine mastyna jednokomorowa do czyszczenia strumieniowego hand tools .narzedzia rpzne electric chipping hammer .elektryczny mlotek do stukania r d ~ striker head for electric scaling hammer/ glowica bijakowa do elektlycznego miotka do rdzy k l scraper/ skrobaczka dwustronna.9.

przeciwporostowa --tin free selfpolishing type -farba samoszlifujqca.painting specification .blushing .ageing .spraying pressure .podklad.cratering -kraterowanie (powstawanie okrqgiych wglqbien w powloce) .ocena (stanu) powloki .thickness recommended .f.fading -plowienie (powloki) .chalking -kredowanie (powloki malarskiej) .lifting .anticorrosive .spqkania wlosowate -holiday .miss .wyplywanie pigment6w na powierzchniq (w postaci smug lub plam) .kruchoSC powloki .miejsce niepokryte (farb4 .f. grunt coating assessment . przeciwkorozyjny . dobra (z korozjq punktow4 .flow .checking .starzenie (powlok) . przeciwpoSlizgowa .alluminium .spqcherzenie (powloki) .kwiaty mrozu (drobne zmarszczki na powloce) .roller -malowanie walkiem system .soft -powloka miqkka coating faults -wady powlok .lakier transparentny -damage -uszkodzenie powlok (malarskich) .farba.clear -material .p.airless spraying -natrysk bezpowietrzny .undercoating .crow's foot cracking -spqkanie w postaci kurzych lapek .specyfikacja malowania . ostatnie krycie (farbd .undercoat -powloka miqdzywarstwowa (to) coat -pokryC warstwq (np. warstwa (np.skrajna postaC rys . pierwsza warstwa krycia . niedostatecma (powyzej 20% rdzy ciqzkiej) .finishing powloka nawierzchniowa.blistering .mud-cracking -rysy skurczowe . system powlokowy.malowanie polewaniem wielostrumieniowym material .inhibitive type .bronzing -brqzowienie (starej powloki) -brush marks -sznary. koncowa .after tack -kleistoSC wyschniqtej powloki . bezcynkowa bitumastic -bitumastyk.luszczenie (powloki) .bielenie (wskutek wytrqcania sip stalych skladnikow farb) . farby) .9.intermediate -powloka poirednia .miejsce niepokryte (farbd .flexibility -giqtkoSC (elastyczoSC) powlok .fair . malowanie .blisters -pqcherze (na plytach poszycia) . lakier .pinholing .grunt.farba przeciwrdzewna anti-fouling .cissing -ujawnianie sip nierownoici powlok .przeciwrdzewny.pokrycie (farba).p.orange peel -struktura powierzchni podobna do sk6rki pomaranczowej .crazing .non-slip .priming . rysy na powloce .odspajanie powloki od podloza . malarskie) .frosting .spqkanie w postaci skorki krokodylowej . suma uzyskanych powlok . farby) .male dziurki w powioce - .hair-cracking .spray painting -malowanie natryskowe .system natrysku bezpowietrznego -by brush -nakladanie farby pqdzlem -by roller -nakladanie farby walkiem -by spraying -natryskowe .floating .top -powloka zewngtrzna.flaking -luszczenie sig (np.crocodiling .brittleness .spqkanie powloki od zimna . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Paints and painting farby i malowanie application of paint -nakladanie farby.crawling -cofanie siq wymalowania .airless spray system . dostateczna (powyzej 20% rdzy - - - - - - - - -- - - - - lekkiej) -poor --p. Slady pocianiqC pqdzlem -bubbling -powstawanie pqcherzykow w nanoszonej warstwie .zalecana gruboiC (powloki) paints .peeling .ciSnienie natrysku .blooming -pojawianie sig wykwitow na powloce .farby . farby) coating -powloki (np.good . lakier asfaltowy enamel -lakier asfaltowy (to) bitumate -pokrywaC bitumastykiem bituminous enamel -farba bitumiczna bituminous paint -farba bitumiczna boot-topping (paint) -farba wodnicowa application rate -zukycie farby (na jednostkq powierzchni) coat -powloka.cold cracking .spqkanie.farba aluminiowa .

9.malowanie air owered spray ainting ma owanie natrysbem powietrznym source: Gmco Inc P air pressure gauge/ przytrzymujqca airless spray painting malowanie natryskiem bezpowietrznym high pressure hose/ wqz wysokociinieniowy wqz powietrzny zamocowana na pojemniku hand tools narzedzia reczne - round brush/ pcdzel piericieniowy radiator angle brush/ pgdqel plaski kqtowy roller/ wqlek fG t e n d brush/ pedzel do szablonow flat b r u s h pgdzel plaski paint pot/wanienka na farbg v . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Painting .

drying time .zdolnolk krycia .kolor. na temperature .heat .dirt retention -sklonnolC powloki do zatrzy- mywania brudu .scale (to) -luszczyC siq .czas schniqcia .farba pokladowa .system malowania .vehicle .additives .szybkoschnqcy .o.oleoresinous .solvent -rozpuszczalnik .gloss -polysk (powloki) .farba dwuskladnikowa (to) paint -malowaC paint components -skladniki farby .anti-fouling -przeciwporostowa . na dzialanie wody - -weather -.alkyd resin .anti-corrosive .dodatki -binder .-- - - .wypacanie (przemieszczanie siq skladnika farby na powierzchniq) -weathering -starzenie siq w warunkach sztormowych -wrinkling -marszczenie sig (np. na rozpuszczalniki .accelerator -przyspieszacz .hiding power . marine growth -wodorosty na kadlubie paint .zacieki (w formie firanki) .sheen .o.olejnoiywiczny .Slady pociqgniqk pqdzlem .silking -plamy polyskowe (na powloce) .farba lateksowa . silikonowoiywicmo-aluminiowe painting -malowanie -- - - .alkyd-aluminium f.adhesive strength .adherence -przyleganie (np.silikon resin aluminium .magazyn farb shop -malarnia.pqcmienie powloki (wskutek ab- - plasticizer -plastyfikator . na oleje .deck .hardness .polyurethane -poliuretanowy . firanki .odpornolC .o.f.non-volatile matter .inadequate -niewystarczajqca k.przyczepnolC (powloki do podloza) . la- sorpcji cieczy lub pary) sweating . porosty (na dnie statku) of the ship's bottom .farba -remover -zmywacz farb -brush .finish .oleoresinous aluminium .extender -wypelniacz .ostatnia powloka.incorrect -niewlalciwa k.solvents .schniqcie filling .farba antykorozyjna . odblaskowa .sags .bitumen -bitumiczny -epoxy -epoksydowy .alkidowo-aluminiowa .szpachlowanie fdm -powloka finishing coating .zgodnolC (rbznych farb.compatibility .o.. barwa .spoiwo .obrastaC (np.nieczyste dno statku (to) foul .o.oil .antiskid -przeciwSlizgowy . aluminiowa olejno-iywicma .polyvinyl-chloride -chlorowinylowe -vinyl -winylowa (kind of) paint -rodzaj farby .bitominous .f.obrolniqty (kadlub statku) -bottom .9.two components . na dzialanie czynnikow pogodowych type of system .spoiwo . powlok farb) .latex .reflective .colour . warsztat malarski -spraying -malowanie natryskowe down aloft .spoiwo paint properties -wlaSciwolci farby . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .runs .zielenice (porosty na kadlubie) maintenance-konserwacja .iywicma .zanieczyszczenia.heat-resistant -odporna na wysokie temperaw .medium .farba zewnqtrzna .f.quick-drying .pqdzel container -pojemnik na farbq gun -pistolet natryskowy do malowania locker .sinkage -wsiqkanie (farby w podloze) .farba alkidowo .wrazenie polysku . .ropiness .pigment -pigment. powlok malarskich) drying .porastanie dna statku gassing -gazowanie (twoaenie siq gazu w trakcie przechowywania farb) green algae .water . ostatnie krycie (farbd flame cleaning -czyszczenie plomieniem foul .o.substancje nielotne . barwnik - kierow lub ich zgodnolC z podlozem) .washability -podatnolC na mycie resistance .bitumiczna . dno) fouling .twardolC (powloki) .zacieki. na kwasy .swelling .acid .malowaC z gory na do1 .

maszyna do malowa- airless spray machine -maszyna do malowania natryskiem bezpowietrznym .spray-gun -pistolet natryskowy. walka malarskiego) .dyestuff -banvnik .farba gruntowa .rust remover -zmywacz rdzy.czyszczenie rozpuszczalnikiem .stare powloki farby .rozsuwany kij (np.lakier bezbarwny .malowak lokalnie powierzchnie brudne volatile organic compound (VOC) -loma substancja organiczna wet-on-wet application -malowanie mokro na mokro (przed wyschniqciem poprzedniej warstwy) - - - - .stopper -kit szpachlowy .uncoated -powierzchnia niechroniona surface preparation . pistolet do malowania natryskowego .blowgun -pistolet do malowania .hanging -rusztowanie wiszqce staging -rusztowanie.stripping-usuwanie starej farby rozpuszczalnikiem .: stelinga -bosun chair .dilutant .extension handle . farbq) store -zapasy (np.multi-pack product -farba.epoxy ester primer -farba gruntowa epoksydowo-estrowa .powierzchnia chroniona (np.water soluble salts .chemical cleaning -czyszczenie chemikaliami .spray nozzles -dysze - -- - - practical spreading rate -wydajnoSC praktyczna primer .pqdzel na kiju . pqdzle) .burning-off .wash .farba burtowa nadwodna touch up . .spar vamich .float -ponton (do konserwacji burt) .opalanie (usuwanie starej farby) .striker . pot.rust-preventing -farba gruntowa rdzochronna .stolek bosmahski bracket -wspornik pomostu rusztowania .pokost .enamel .skrzydelko mieszadla striker -pqdzel na kiju painting techniques -technologie malowania pot life -okres przydatnoici do stosowania (po zmieszaniu skladnikow) - nia bezpowietrznym ----natryskiem-pistolet natryskowy do mahand gun -lowania bezpowietrznegodo malowania n. polewa .drier .: stelinga. lakier wieloskladnikowy .long a m -pqdzel na kiju r .farba gruntowa.gruntowak (farbd settling -osadzanie (farby na dnie pojemnika) shelf life .przygotowanie powierzchni .oil varnish .sole rozpuszczalne w wodzie theoretical spreading rate -wydajnoSC teoretycma thickening -gqstnienie (farby) topside -nadwodna czq6C burty -paint .pot -pojemnik (na farbq.mieszadlo (do farby) arm -ramiq mieszadla -blade .cleaning process -proces czyszczenia .filler .b.mill scale .sykatywa . SEAMENSHIP AND MAINTENACE miscellaneous products -produkty roine .okres przydatnoici (przy przechowywaniu farby w zarnkniqtym pojernniku) skinning -powstawanie koiucha na powierzchni farby w puszce spreading rate -wydajnoSC (to) stir .swinging -rusztowanie wiszqce stirrer . grunt (to) prime .airless paint sprayer .thinner -rozcienczalnik .varnish .chemical pre-treatment -wstvne chemiczne przygotowanie (powierzchni) .emalia.shop .spraying nozzle -dysza rozpylajqca (farbq) stage -pomost.high pressure painting pump -pompa do malowania pod wysokiem cihieniem -hydraulic arm vehicles ("cherry picker") -pojazd z wysiqgnikiem hydraulicznym . farb@ . do pqdzla.9.solvent cleaning .coated . farb) substrate . pot. rusztowanie -floating pomost plywajqcy (do konserwacji burt statku) .mieszaC (np.podloie surface -powierzchnia .farba podkladowa . odrdzewiacz .rozcienczalnik .old paint system .lakier painting equipment -sprzqt do malowania .szpachlowka .air spray machine -maszyna do malowania .zgorzelina walcownicza .

kontrowaC sterem! midship! . heading -kierunek.ster na Srodku!. pot.ster wylozony w lewo manual -reczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rcczne-automatyczne steering lever -diwignia sterowania recmego meet her! -wstrzymywak! meeting rudder -wstrzymywaniesterem.sterownica.zwrotnoSC statku indicator -wskainik wychylenia stem order .komenda na ster hold -trzymak. -kierowaC sig w stronp..ster troche w prawo! starboard easy! -wolno w prawo! starboard a little! . wstrzymywai obracanie (to) con -wydawaC polecenia.proba stem przy biegu naprzod amidships .: oddawaC ster emergency steering -sterowanie awaryjne get off the course .9. ster zero! midships! .sterowanie automatyczne bring on with -wejSC w nabieinik z .(ster) na burtg! sterna burcie! head for . ster angle -kqt wychylenia stem -handiness .sterowanie automatyczne slow marks -wolno zmieniajqcy sic nabieinik (to) stand -trzymaC kurs stand a course -trzymaC kurs (zadany) stand on -utrzymywak (kurs i szybkoik) starboard the helm! .sterowaC na . na prawo automatic steering . sterowny (statek) good-turning (ship) -dobrze reagujqcy na ster. prgdkoSC wykonywania zwrotu) easy her! -zmniejszyk prqdkoSC (statku) easy the helm .ile leiy? ile na kursie? keep course -trzymaC kurs! - - - keep her so! ..szprycha kola sterowego odpowiadajqca poloieniu stem zero midships wheel! . sterownoSC - .ster troche w lewo! starboard helm! .. sterowe) hard-a-port .zwolniC (np. drqzek sterowniczy hand wheel -kolo rqczne (np.Srodek ster! ster zero! answer the helm .to follow -plynqk kursem ease .kurs staly (to) steer ... helm .wstrzymywak mch kqtowy statku przez wychylenie stem na burte przeciwnq.sterowaC steerage . zwrotny (statek) hand steering .sterna Srodek! midship spoke .tak trzymat! lay the rudder -wychylaC ster left rudder ..lewo na burte hard-a-starboard -prawo na burtc hard over! .poloiyi sic na kurs rholegly good-steering (ship) -dobrze sterujqcy.ster w prawo! starboard twenty! -dwadzieicia w prawo! steady! -tak trzymaC! steady as she goes! -tak trzymaC! steady course .sterowanie. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Steering -sterowanie ahead steering test . dowodziC conning -prowadzenie statku. mch statku do przodu heading to.ster w prawo! starboard! -wyloiyC sterna prawq burtq! starboard a bit! .ster prosto!.zmniejszaC wychylenie stem. w lewo ster! push-button control .zejSC z kursu get on paraller course . ster zero!. zatrzymywak.ster Srodek! mind the helm (rudder)! -uwaga na sterze! neutral position -pofozenie obojqtne.sterowanie przyciskowe put over (the rudder) -wyloiyk (ster) right full rudder -prawo na burte! right rudder -ster wychylony w prawo right the helm! . polozenie zerowe (stem) non-follow-up steering -sterowanierezenvowe. przytrzymywai course -trzymaC kurs how's her head . . kierowanie statkiem..przeciwdzialanie sterem meet the helm! -wstrzymywaC sterem!.. dowodzenie statkiem course -kurs .sluchaC stem (o statku) as she goes -tak trzymaC (komenda na ster) a-starboard -na prawq burtq. w ktory zwrocony jest statek. check the helm (wheel) . ster Srodek! self-steering .sterowanie rqcme hand tiller -rumpel. nie nadqzne performance index of steering -wskaznik jakoSci sterowania port the helm -ster lewo!.

.sterowanie column -kolumna sterowa -light -Swiatio kierunkowe dla sternika (znajdujqce sig w linii symetrii statku) qualities . greting stemika -wheel .przejSC czysto (obok jakiegoi obiektu.bow .cork .odbijacz mfowy .hand . SEAMENSHIP AND MAINTENACE steer by the lay of the land .odbijacz korkowy .odbojnica pile -pal odbojowy .odbojnica (gumowa) iodzi rubbing strake .spar drewniany odbijacz piywajqcy.sterowaC w pobliiu lqdu steer clear of .rope .odbijacz dziobowy .odbojnica iodzi puddening -odbijacz dziobowy - -- Ship's fenders -odbijacze statkowe 1 cork fenders/ odbijacze korkowe hand fenders odbijacze reczne foam filred rubber sea fender (~okohattia fender) .morski odbijacz gumowy wypelniony piankq square timberfender/ odbijacze z krawedziak6w tyre fender/ odbijacze z opony ka z laricucha i opon reinforced urethane skin/ wzmocniona powloka uretanowa Ifoam core/ wnetrze wypelnione piankq I chain and tire net/siat.: Yokohama (to) rub -trzeC sig.odbojnica lodzi rubbing strip -belka odbojowa (holownika) rub rail .permanent . statku) steered course -kurs sterowy steering .9.odbijacz linowy .odbijacz z maty .sterowaC malymi wychyleniami stem steer with small helm -sterowaC malymi wychyleniami stem wheel -kolo sterowe -grating -kratownica (greting) na stanowisku stemika Ship's fenders odbijacze statkowe camel -odbijacz piywajqcy fender .fisherman's -odbijacz linowy .sterownokk (statku) stand . obcieraC rubber . odbijacz z okrqglaka foam fdled rubber fender -odbijacz gumowy wypelniony pianksl pot.odbijacz rgcmy .stanowisko sternika.odbijacz -bar -belka odbojowa -beam -belka odbojowa .koio sterowe steer small .quarter .mat .

smar i smarowanie glycerine -gliceryna grease .motor .smarowanie olejowe -mist -mgla olejowa.smar . olej rozpylony .smar przeldadniowy (to) lubricate .emulsja olejowa film -warstewka smaru.smarownica kapturowa .smarowniczka rgczna -circulating .starzenie sig oleju emulsion . mazaC wax . oliwiC oiler . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY f Greasing -smarowanie high pressure grease bucket pump/ wysokociinieniowa pompa wiaderkowa do smaru lubrication and greasing chart symbols example -priyklad symboli stosowanych na planach smarowania 1 A grease for ball and roller bearings/ smar do loiysk kulkowych i rolkouych grease for sleeve bearings/ smar do l o i p k tulejowych grease for wire ropes/ smar do lin stalowych grease for open spur gears/ smar do przekiadni z~batych greasefor jib bearing/ smar do ioiysk wysiggnikbw diwigowych oil level check/ sprawdzenie poziomu oleju oil filters check/ sprawdzeniefiltrdw olejowych hydraulic oil change/ wymiana oleju hydraulicznego gear case oil change/ wymiana oleju w skrzyni przekladniowej A 0 grease bucket/ wiadro do smaru * 8 9 a pump oiler / olejarka grease nipples/ smarowniczki Grease and greasing .smarowak lubricating .olej -bath -k ~ i eolejowa l can .system.system -ukiad olejowy lubricator -smarownica mineral fat -wazelina oil .gear .oil -olej smarowy .olej smarowy point -punkt smarowania lubrication -smarowanie.smarownica oiling .smarowniczka oil (luboil) .bearing .smar lojrskowy -box .smarownica tiokowa -horn -naczynie na smar do lin stalowych -nipple .smar (stab) .9.smarowaC. obieg olejowy deteroration . olejenie - .gear .smarowanie olejem self-lubricating -samosmarowalny --block -blok samosmarowny sheave -k&ek samosmarowny slush .chart -plan smarowania.smarowniczka oil . powioka olejowa -hole .interval -okres smarowania .wosk waxing -woskowanie .smar przekiadniowy gun .smarowanie ability -smarownokC cup .- - - - - - - -- .smar (to) smear .mainica cup . .olej smarowy pump -pompa smarownicza resistant .smaroodporny (to) grease .olej silnikowy (to) oil .smarowaC (olejem). smarownica lubricant .smarownica kapturowa film -warstewka s m m nipple .smarowat greaser -smarownik.otw6r olejowy lubrication . schemat s.

odgiqcie (np.uszkodzenie lokalne.spqcznienie metalu ellipticity .czas pracy bezawaryjnej wear -zuiycie monitoring .czqici zuiywalne fracture -pqkniqcie zmqczeniowe quality .uszkodzenie niewidoczne operation -nieczynny.odpornoik na n j l c i e .corrosion -korozja zmqczeniowa wearing -zuiywanie . przenva buckling -skrqcenie czegoi.ocena (rozmiaru) uszkodzenia out of -poza .average -uszkodzenie awaryjne action -nieczynny. blqd.odpornoik na icieranie.zuiycie normalne (np. czqici) unserviceable -niezdatny do uiytku disturbance -zaklbcenia. o ograniczoorder . kadluba) out .kontrola zuiycia of instrument -blqd przyrzqdu resistance .zuiyk test -prbba na zmqczenie part -zuiyta czqik fault .zuiycie.9.fair . wylqczony (z uiytku) . ubytek error -blqd. SEAMENSHIP AND MAINTENACE -tracing -wyszukiwanie uszkodzeh faulty -wadliwy fracture -pqkniqcia .latent . owalnoik wastage .spadek.przedziurawik. plyty) stave in . na zuiycie stress -naprezenie zmqczeniowe worn . Failures and damages defekty i uszkodzenia - - - - - - - - - - -- - - . zakleszczak fragment -odlamek (to) bleed -przepuszczak. niepracujqcy extent .omylka. wysuniqty .odchylenie. wgiqcie (np.spalone leak -nieszczelnoik. skaza. kawerna.naprawy uszkodzen squeegze -zgniatak.grab -uszkodzenie czerpakiem control -wymknqk siq spod kontroli . przeciekak friction -tarcie broken down -uszkodzony gap . uszkodzony (np.kadlub) deformed -zdeformowany strained -odksztalcony dent -wgniecenie structural damage -uszkodzenia strukturalne deterioration -pogorszenie troubleshooting -wykrywanie usterek distortion .rozmiar uszkodzenia adjustment -rozregulowany.eliptycznoik. nienastawione . obnizenie wear and tear .ciqzkie uszkodzenie line -niewsp6losiowy.crack (fracture) -pqkniqcie zmqczeniowe out -zuiywanie sic failure -pqkniqcie zmgzeniowe parts . szpara.mikropqkniqcie (to) bind -zacinak sie.normalne zuiycie . przeciek caverna -wzer. zrobik dziurq deformation -deformacja stove in -wgnieciony.fatigue -pqkniqcia zmqczeniowe abnormal -nienormalny. pomylka free runnng time .oglqdziny poawaryjne (to) stave -wgnieik deflection .uniform -rownomierne zuiycie fall .heavy . wada.szczelina. powstawanie rys misalignment -nieliniowoik ustawienia crushed -zgnieciony.zepsuty. szczelina malfunction -wadliwe dzialanie cracking -pqkanie. niesprawny nym z a s i w repair -nienadajqcy siq do naprawy location -zlokalizowanie uszkodzenia service -wycofany z uiytku repaires . urzqto pieces -rozpaik sip na kawaiki dzenia) fatigue -zmqczenie .odksztalcenie (elementu. zaburzenia upset . wgniecenie indent -wgniecenie (to) burn -palik indentation -naciqcie. icieranie of repeating system -blqd przekainika . zgniecenie -report -raport poawaryjny squeezed -iciiniqty survey . zmiazdiony mishandling -niewlaiciwe obchodzenie sip damage -uszkodzenia misfit -niedopasowanie assesment .local . przeciekanie corrosion -korozja (to) make water -przeciekak crack -pqkniqcie. nieprawidlowy -hairline .wglqbienie (to) leak -przeciekak corrode -korodowak leakage -nieszczelnoik.

zamocowanie fastness . naspawana.szczelinomierz .konserwacja i naprawy abrade .skrqcik (Srubami). adjust -nastawiak. skladanie assembly . wyposazak.9. adaptowak adapted for -przystosowany do. uszczelnienie cementation -cementowanie cement box -skrzynia cementowa chasing -nacinanie gwintu. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Maintenance and repairs .dry . urzqdzenie dimension -wymiar - - - - disassemble -demontowak.excessive -nadrnierny luz gauge . rozlqczyk disconnected -rozlqczony dismantle -rozmontowak. giqtki - - - -- - - .nieodpowiedni . armatura fixed -staly.odpornoSk.ship's . zesp61 -drawing -rysunek zestawieniowy (to) bolt .dokumentacja wyposaienia . kontrolowak clearance -luz .odrdzewianie device -przyrzqd. rozbierak disconnect -odlqczyk.przechylanie statku dla odsloniqcia dna caulk -doszczelnienie. trwaloik fatigue test -pr6ba na zmqczenie feather -wpust otworowy edge .Sruba . fitter -monter fitting . zlqcze.maintenance .equipment . regulowak after treatment .luzowanie Srub.osprzqt.dopasowanie...dok suchy entrance -wejScie do d o h suchego -master -dokmistrz sinking trials .przywracak wyglqd (ksztalt) oryginalny. szlifowak adapt -przystosowywak.montai..dokumentacja statkowa doubling -naspawanie dodatkowejplyty (blathy) -plate -plyta zdwajajqca. gietki connection -polqczenie elastyczne. montaz fittings .Scierak.(to) loosen -poluzowak (np.less -zbyt maly clogged -zatkany fuel nozzle -zatkana dysza paliwowa clogging -zatykanie siq przewod6w connect -lqczyk connection -polqczenie cut-off . rowk6w (to) check . nakrqtek breaming -czyszczenie plomieniem (to) careen -przechylak statek dla odsloniqcia dna (do konserwacji) careenage .dociqganie Srub.dokowanie statku dla remontu durability -trwaloik element -czeik skladowa end lap -zakladka stykowa exchange -wymiana fail -nie osiilgnqk celu dzialania (to) fair . tolerancja wykonania elementu. prostowak fastener -Iqcznik fastening -polqczenie.naddatek materialu.dokumentacja remontowa . nakrqtkq) slackening .. nakladka drilling -wiercenie dry docking .odciqcie doplywu cut to the length -obciqty na wymiar deficiency -niezgodnoSk z wyrnaganiami degreasing . zamocowany.improper .dok (tu: suchy) . luz anneal -wyiarzak assemble -montowak. zdemontowak dismount -zdemontowak dismantled -zdemontowany. zamontowak fit out -wyposaiyk fit for -przystosowak (do czegoS). skladanie. gietkie -hose -wqi elastyczny. rozebrany dock . nieruchomy flattening -prostowanie blachy flexible -elastyczny. lqczenie Srubami bolt .obrbbka cieplna po spawaniu allowance .skrqcanie Srubami. nakrqtek -tightening ..pr6by zanurzania statku z dokiem documentation -dokumentacia . pasujqcy fitted with -wyposazony w .ostra krawqdz female -element mieszczqcy w sobie inny element filler -wypelniacz -metal -metal wypelniajqcy (to) fit -pasowak.sprawdzak. skladak assembling -montaz. zeirubowak bolting .odtluszczanie demountable -demontowalny derusting .

hartowany hardening -utwardzanie.bottom (lower) .o. zamocowanie mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC mishandling -niewlaiciwa obsluga (to) mount -montowaC mounting -zamontowanie.zamawiak (np. oprawka idle (standstill) period . zlqcze jointing piece -element lqczqcy junk -zlom.with care -obchodzik siq ostroinie hand tight -dokrgcony (docizgniqty) rqcmie hardened -utwardzony.obslugujqcy.dolna czqik pattern -wzor. polecat. elementow zuiytych) - -- - - . systemu) (to) pack -uszczelniak packing -uszczelnienie part -czqik . rozkazywak outline -obrys.proof .external -pomiar zewnqtrzny .ponowne przetaczanie.uruchamiak urzqdzenie. niedbalstwo neutral position -polozenie obojqtne. nieszczelnoici -proof test -pr6ba szczelnoici leakage -nieszczelnoik.zailepianie (otworu) preservation -konsenvacja (to) preserve -konserwowak. urzqdzenia) conditions .no-failure dzialanie bez usterek.dzialania (urzqdzenia) operator . operator. w uiyciu jack -podnoinik jammed -zakleszczony (to) join -lqczyC joint -polqczenie. polozenie zerowe operate . ope- .dzialanie . kierowaC urzqlzeniem operating . wymiana (czqici.konserwacja. pracowak (o urzqdzeniu) (to) operate .obciqzenie probne -test . rozszerzak reaming -rozwiercanie reboring .obciqzenie . bezawavjne -test -proba funkcjonowania.top .zaniedbanie. giqtka flooding -zalewanie. giqtki -wire .zalewanie d o h force a wedge -wbijak klin (to) function -dzialak. urzqdzenie wyeksploatowane leak -przeciek detector -wykrywacz szczelin. manipulowak. czgici zamienne).dzialak. utrzymanie (sprawnoici technicmej) -planned maintenance system (PMS) -system planowania przeglqdow i remontow service -obsluga konserwacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniak measurement -pomiar.odnowik renewable -wymienny renewal . regulowak (to) ream -rozwiercak.obslugiwaC. w ruchu inoperative -nieczynny.stalowka elastycma. wymiar . zabezpieczak prevent -zapobiegak protect -ochraniak.okres. konserwowak maintenance .warunki pracy (np.lut twardy holder -uchwyt. zabezpieczak put on test -poddawak prbbie.rope . probne. giqtka -wal elastyczny.g6ma czgik . niedzialajqcy in use -wykorzystywany. przywracak stan uiytkowy regulate -regulowak remove -usuwak renew . urzqdzenia) operation . opis ogolny (np. zatapianie the dock . stojak.odnowienie. szablon plugging . zamocowanie negligence .internal -pomiar wewnqtrzny (to) mount -montowak rowak (czymi) - - - - - mounting -zamontowanie. SEAMENSHIP AND MAINTENACE - lina elastycma.obsluga comfort -latwoik obslugi (np.. funkcjonowak (to) grip -zaciskaC (to) hammer -wbijaC (to) handle .shaft - 9. proba na obciqkenie lute -material uszczelniajqcy maintain -utrzymywak. gdy urzqdzenie (silnik) nie jest ujrwane in operation -w dzialaniu. rozwiercanie rebushing -wymiana tulei recondition -odnawiak. uiytkownik (urzqdzenia) (to) order . testowak put under load -obciqzak readjust -ponownie nastawiak. przeciekanie leveling of the plate -prostowanie blach load .funkcjonowanie. twardnienie hardness -twardoik hard solder .

magazynowania store .gwintowaC otw6r taper .korek gwintowy -press -prasa Srubowa -thread . reperacja .specyfikacja remontowa stock .zbieznoSC.nienadajqcy sig do naprawy crew -zaloga remontowa work -prace naprawcze -yard .rozbierat.9.czlonek obsady portowej statku rinse -plukaC roughness. skladowanie.zapas materialbw lub czgSci zamiennych (na statku).dokrgcaC (Srubg) seal -uszczelnienie (to) seal -uszczelniaC sealing -uszczelnianie compound . dociqgaC (np.annual -przeglqd roczny .gwint - - - - -przykrgcak Srubg --up .. zuzyte czgSci) screw . zapas. remont.progressive -przeglqd stopniowy swop -zamiana.lut.obsluga manual .schemat.kontrola techniczna .. stop lutowniczy sound -zdrowy.czgSci zamienne specification-wyszczeg6lnienie. ustawiaC set in motion -uruchomiC (np.-remont biezqcy .remont okresowy. . obcieraC running in -docieranie silnika sanding -szlifowanie scaffolding -rusztowanie schedule -plan.chropowatoSC ogolna (to) rub . rezerwa.-naprawa biezqca . dociqgaC (nakrgtkg).team -brygada remontowa . maszynp) (to) settle . specyfikacja.trzeC sig. zapasy (materialy techniczne. kadlub) spare parts (spares) . regulatorze.running . czgSci zamienne) strap -nakladka (to) strip . opis techniczny .masa uszczelniajqca composition -pasta uszczelniajqca seat seal -uszczelnienie oparcia service .to the hull -remont (naprawy) kadluba under .dock -stocmia remontowa in good . nienadajqce sig do uiytku) (to) scrap .: czgSci zamienne lub materialy miszczone. bez defektow.routine .zlomowaC (np. inwentarz (tu: maszynowy) storage -sklad.beyond . rozklad (przeglqdow) (to) schedule -planowaC scheduling -ustalenie harmonogramu scheme . wybrakowane.. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY current .temporary . czujniku) set .to - - - - - - - . w zbiorniku) set to work . plan scrap -zlom (pot. wkrgt down -przySrubowaC -home .nienadajqcy sig do naprawy .stocmia remontowa (to) replace -wymieniaC (czgSci) replacement-wymiana ride down -naciskaC (umieszczajqc na wlaiciwym miejscu) riding team . bez korozji (np.drobna naprawa out of .-w dobrym stanie .magazyn. wybraC luz solder .shipyard .chropowatoSC . wymiana take to pieces -rozebraC na czgSci (to) tap .instrukcja obshgi set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu. Srubg) in -wkrgcaC Srubg -jack -podnoknik Srubowy on -nakrgcaC (nakrgtkq) out -wykrgcaC Srubg -plug .-w naprawie.general . komplet (to) set -nastawiaC. w remoncie underwater . magazynowanie -life -dopuszczalny czas skladowania.Srubonit technical -techniczny control .uruchomiC set up -nastawiak @rzyrzqd).-naprawa tymczasowa .kit -zestaw naprawczy major .Sruba.dokrgcaC. osiadaC (np. urzqdzenie) subassembly -montaz wstgpny survey -przeglqd .-podwodny - repair -naprawa.shop -warsztat naprawczy .occasional -przeglqd dorainy . naprawa o.regulowaC (urzqdzenie).zestaw.osadzaC sig.lotna brygada remontowa rigger .-wigksza naprawa . demontowak (np.minor . stozkowatoSC tapered .stozkowy tapped -gwintowany tap rivet .

wozek suwnicy troubleshooting .niezdatny do uzytku wastage . sprawozdanie of survey -.czop. w remoncie underwater .kontrola odbiorcza procedure .ptyta (blacha) odksztalcona (zwichrowana) under bevel .wykrywanie btcdow. pobielanie toe .technologia template .obrobka (cieplna.general . naprawiac overhauling period . oglqdziny .procedura odbiorcza. basenu undulated .inspekcja zapobiegawcza . kontrola -.proba odbiorcza trials .przeglqd okresowy (to) overhaul .wykrgcac Srubc unserviceable . pracowac (o urzqdzeniu) Inspections and surveys . element obrabiany .falisty unscren .badanie.ciasny.act .materialy odpadowe (to) water . wpust tenacity -wytrzymalosc na zenvanie (to) tend . zalegb -deficiency nieusunieta niezgodnoic ( z wyniaganiami) recommendation .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) special -.preventive .w naprawie.brzeg ksztaltownika treatment .dokumentacja wyposazenia. cigcie gazowe.external .specyfikacja odbiorcza -test .obrabiac (element mechanicznie).9.proby zdawczo-odbiorcze detection -.ustawianie rozrzqdu tinning . szhfowanie) -. remont .kontrola odbiorcza .oglcdziny expertise . usterek (to) turn . chemiczna) trial assembly .przeglqd.arkusz (wynikow) prob thread . naprawa.ekspertyza documentation -dokumentacja equipment .prace prowadzone i: uiyciem c~epta (spawanie.inspekcja.niewykonane zalecenia overhaul ..przeciekac wild .dokumentacja remontowa inspection .raport. odbior delivery. naprawami . marnotrawstwo waste material .przyjecie.przeglqd opohiony . liny) test run .prace remontowe.receiving .hand .remont kapitalny -life .obrobka drewna work .wydokowac.okres pomicdzy przeglqdami.szablon tenon .niewykonany.zagigcie pod kqtem ostrym under repair ..zalecenie (np.hot permit pozwolenie na prace z uzyciem ognia otwartego (to) work .badania wzrokowe.maintenance . dokumentacja urzqdzen .pomspekcyjne) report -.specification .wykrywanie examination -badanie. SEAMENSHIP A N D RIAINTENACE technological . nieusunicty.odkrccic nakrgtkq (to) undock .okres pomicdzy przeglqdami. remontami planning planowanie recommendation -.rqcznie dokrgcony timing . ogledziny outstanding.kontrola dzialania .routine . wyprowadzic (statek) z doku.badanie zewnqtrzne .technologiczny technology .inspekcje i badania - - - - acceptance .visual .gwint threading . sprawdzanie. oglcdziny jomt .toczenie (na tokarce) twisted plate .straty.cold .overdue .konsenvowac (np.visual .mechanizm niedziatajqcy woodworking .dokonywac przeglqdu (urzqdzenia).protokol zdawczo-odbiorczy inspection .podwodny undo a nut . przy ktorych nie jest wytwarzane ciepto . postcpowanie odbiorcze . napicty.gwintowanie tight .praca probna (urzqdzenia) test sheet .hot .praca.montaz probny trolley .functional .przeglqd (klasowy) czteroletni - - - - - - - - - - - - - . dokrccony .cynowanie.protokot oglcdzin survey .toczyc (na tokarce) turning .

nakrqtka okrqgla .S. przerwa gasket -uszczelka gauze .loiysko poprzeczne .lock -nakrqtka zabezpieczajqca .drop .luzowanie Smb.- .loiysko tulejowe . bez nakrqtki -tie .loj s k o wahliwe .clamp .zawleczka disc -tarcza.tap .S.sleeve .lozysko wzdluine .radial .needle -loiysko igielkowe .lock .ball .locked -nakrqtka z przeciwnakrqtkq .adjusting .split . piericieh lagging .podwieszone bearing (construction) -konstrukcja loiyska .castellated .pierkcienie wyrbwnawcze. zaciskowa .fly -nakrqtka skrzydekkowa .spring loaded .neck .retaining -nakrqtka zabezpieczajqca .clamping .anchor .metal .back .S.step -loiysko wzdluine .roller -loiysko rolkowe .Smby loiyskowe . zabezpieczajqca .Cruba gwintowana . panewka cap -kolpak.hexagon .S c i Srubowy ~ .kleiC grinding off -zeszlifowak grip -zacisk. z lbem do klucza bush -tuleja. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Small elements .nakrqtka dzielona - - -- -- - - .gland -nakrqtka dlawikowa .kolek ustalajqcy .opaska.underslung shell type .S.axial -loiysko oporowe.S.Sruba z przewqzeniem .nakrqtka oporowa .podparcie wspomiko- - - - we loiyska . pot. oslona ioiyska bolt .nakrqtka tulejowa .slackening .zacisk.otwor na Srubq .bracket mounting .wrench head .race -bieinia (loiyska) . stojak. panewki .nakrqtka nastawcza .S.spring .loiysko kulkowe -bolts . z lbem szeiciokqtnym -hole . zlqcze jointing material -material na uszczelki jointing piece -element lqczqcy lock -zamek.koiysko wahliwe .ogranicznik .spherical -nakr~tka lbie kulistym) (o .blind -nakrqtka kolpakowa .l.grzanie siq loiyska .shell -panew. loiysko osiowe . panew bushing -tuleja. obrqcz.cap .stud .firing . oprawka hoop . nasadka . nakrqtek .butterfly -nakrqtka motylkowa .nakrqtka szeSciokqtna .: cybant joint -polqczenie. rygiel nut -przeciwnakrqtka washer -podkiadka zabezpieczajqca (to) lock -blokowaC. nalaywka.gaza.9. oczkowa .fitted . uchwyt holder -uchwyt. pierkcien compensating rings .S. krgek gap .packing nakrqtka dlawikowa .Sruba fundamentowa .nakrqtka koronowa . regulacyjna .bush .zabezpieczajqcy piericien sprqiynu- -- - - - - - ~QCY clamp . klamra. siatka z cienkiego drutu (to) glue .hexagon .pivoted pad .Smba z przewqzeniem .set . kompensacyjne connector -lqcznik.stal loiyskowa . plytka dociskajqca.S.S.zawleczka .check .protective -nasadka ochronna choke -dlawik circlip . tulejka.pinching . dwustronna . pasowana .round . ustalajqca .check -nakrqtka kontrujqca . zabezpieczak nut -nakrqtka . szpara.adjusting .eye S.nakrqtka zaciskowa .collar -nakrqtka wiehcowa . ustalaj qca collar -kohierz.szczelina.slide -loiysko Slizgowe .otulina lever -diwignia lining -wykladzina hose band -opaska na wqz.foodstep .plane -loiysko Slizgowe .nakrqtka kolpakowa .elementy drobne anti-friction alloy -stop loiyskowy bearing (type) -typ loiyska. zlqczka cotter -przetyczka -pin .

wing -nakrgtka skrzydelkowa orifice -kryza packing -uszczelka.chain - -belt -pas klinowy (napqdowy) .cienka siatka druciana line .drut zabezpieczajqcy - - - .metric .plug -korek wkrgcany gwintowany . zawleczka . przekladka dystansowa spindle -wrzeciono. zabezpieczajqcy.lock -podkladka zabezpieczajqca wedge .szczotka druciana gauze .iruba . czop. trzpien obrotowy spline -wypust. zawleczka .klin - - - - - - - -iancuch tulejkowy (drabinkowy) screw .return .drut -brush . przetyczka. rolka roller -waiek - - - .stop .Whitworth .kolek ustalajqcy .locking -k.uszczelka shim -podkladka regulacyjna liner -podkladka regulujqca sleeve -tuleja -joint -polqczenie tulejowe spacer -rozpbrka.calowy gwint Whitwortha washer -podkladka . sprgiynowanie . szczeliwo pad -podkladka piece -element.sworzen.pipe .guide .linka druciana .Sruba dwustronna thread -gwint .szpilka.otwor korka (w zbiorniku) ring -piericien . kolek. SEAMENSHIP AND MAINTENACE .split -pierkien rozcigty rivet .thumb .9. korek.korek denny -hole .split .thumb -n.distance .left-hand .force a .sprqiyna powrotna stud .zawleczka -hole . sztuka.sprqiyna.locking -plytka zabezpieczajqca plug -zailepka.gwint lewy .gwint rurowy .bottom .p i n t drobnozwojowy .nit roll -walec. kr@ek. motylkowa (skrzydelkowa) .locking . kawalek . Sruba dwustronna -bolt . zatyczka .metryczny .fine .toggle -przetyczka odchylna plate -plytka . prze- - - tyczka.unified -gwint calowy . krzywik nastawny spring .wbijaC klin wire .element dystansowy pin .locating -kolek ustalajqcy .union -nakrqtka lqczqca .h b a ustalajqca .otw6r na kolek -joint -poiqczenie swormiowe . uszczelnienie.Sruba skrzydelkowa seal .

szczelinomierz .Sruba oczkowa electric -elektrycmy.hand . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Tools -narzedzia air hammer -mlotek pneumatyczny anvil -kowadlo axe . sprawdzian .face -frez czolowy -hollow mill -f.siekierka.smooth file -pilnik gladzik . mlotek .turning . do gwint6w die -narzynka holder .f. toporek apparatus -przyrzqd. cyrkiel warsztatowy drift -przebijak (narzqdzie) drill -wiertlo .water driven turbine -wentylator napqdzany turbinq wodnq file -pilnik .grzebien do identyfikacji gwintu grinder . uchwyt. o napqdzie elektrycznym -portable ventilation fan -elektrycmy wentylator przenoiny explosion proof -przenoiny.smarownica hydraulicma extension hose .mlotek hand axe . z kohierzem oporowym .wyginarka hydrauliczna do . operowanie hand pump -pompa rqcma hydraulic -hydraulicmy grease gun . do rowk6w . kqtowy .stop -w.szlifierka grip -zacisk. operowaC (czyrns) hand lever -diwignia rqczna handling -manipulowanie. trzonek.spotting -wiertlo do nawiercania . grzechotka .micrometer -mikrometr .frez.flat -pilnik plaski . n6z tokarski . do plytkich otwor6w crow bar -lom stalowy cutter .w.coarse -pilniKzdzierak .9.ratchet -korba grzechotkowa. kowalski . aparat blower (fan) -dmuchawa calipers -macki chain -lancuch -belt . cliwignia . uchwyt hack-saw -pila do metalu hammer -mlot.bastard -pilnik r6wniak .f. korba rqczna.dluto .extension bar -przedluiacz uchwytu (to) handle . przeciwwybuchowy wentylator elektrycmy .oval -pilnik owalny .no2 do toczenia compass -cyrkiel counterbore-poglqbiacz walcowy .szlifierka elektrycma stolowa -drill press -stacjonarna wiertarka elektryczna pionowa fan -wentylator - - - - - -- - - -- - elektrycmy.lancuch Galla -block -wcicgnik lancuchowy -hoist -wcicgnik lancuchowy .needle -pilnik igiekowy .siekierka.half-round -pilnik p6lokr&y .roller -lancuch Galla (lancuch tulejkowy) cherry picker -wysiegnik samobieiny chisel . toporek hand-hold -rqczny handle -rqkojeSC. manipulowak.angle -pilnik tr6jkqtny .spot facer -p.w e (przedluiacz) smarownicy hydraulicmej pipe benders . aparatura. czolowy wewnqtrzny .stub . ze skr6conq czqSciq roboczq eye -oko -bolt .f.obslugiwak.screw pitch . do przegwintowywania .flat -przecinak Slusarski .tap file -pilnik do gwint6w gauge -pnyrzqd.narzynka divider -przenoinik.blacksmith sledge -mlot ciqzki.cold -przecinak .countersink -p.electric -- --- - - - - - - . narze&ie pomiarowe.- - - -- NT -jack -podnoinik hydraulicmy . o nape&ie elektrycmym -drill.thread .oprawka do narzynki rethreading -n. stozkowy .second cut -p6lgladzik .chipping -mlotek do stukania rdzy . portable -rqcma wiertarka elektrycma angle grinder -rqcma elektrycma szlifierka kqtowa ---rubber pad -podkladka gumowa do szlifierki -bench grinder .slotting .thickness (feeler) .gap .angle .gruboiciomierz .threading .

o I screw pitch gauge/ wzorzec gwintu taper reamer/ rozwiertak stoikowy straight fluted reamer/ rozwiertak z zebami prostymi threading die/ narzynka .combination spanner/ klucz kombinowany X E L gap gauge. do ~iericieni zewnetrzne zagiete side cutting pliers/ szczypce do ciqcia boczne :ombination pliers/ kombinerki long nose pliers bent/ szczypce dlugie zagiete circlip pliers internal straight/ sz. do piericieni wewnetrzne proste circlip pliers internal bent nose/ sz. piaski klucz dynamometrvczny. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tools . do piericieni wewnetrzne zagiete .narzedzia double oven end soanner/ klucz Bwustronnj.9. - klucz oczkowy odgiety klucz nastawny socket wrench/ klucz nasadowy ring spanner straight/ klucz oczkowy plaski screwdriver/ irubokret ratchet handle/ uchwyt z przechotkq do klucza I socket wrench ratchet/ nrzechotka do klucza nasad>wego . szczelinomierz universal joint for socket wrench/ lqcznik uniwersalny do kluczy /In/. clearance gauge. -countersink/ poglebiacz stozkowy N for hardened steel/ wiertlo do stali utwardzanej ?at nose pliers/ izczypceplaskie szczypce radiotechniczne external straight/ sz. do pierjcieni zewnetrzne end cutter/ szc?VPce do ciecia czolowe eound nose pliers/ izczypce okrqgie long nose pliers straight/ szczypce wydluione sz.

sz.szlifierka rqczna z napqdem mechanicmym punch -punktak. trzonek shank -trzonek.turning -n6z tokarski ultrasonic equipment .-- - --- - router -frezarka saw -pila screwdriver .klucz z grzechotkq .finishing . dwuostrzowy .sz.hydraulic -noiyce hydraulicme slide caliper -suwmiarka slide rule -suwak logarytmiczny spanner -klucz (maszynowy) .r. do cigia . komplet (np.wykaliczak .sprzqt ultradiwiqkowy do pomiaru gruboSci plyt ventilator -wentylator -air turbine ventilator -wentylator napqdzany turbinq powietrznq .sz.hand lever type -noiyce rqcme z diwigniq .long nose . okrslgle kr6tkie .mikrometr nail claw -lapa do wycislgania gwoidzi nippers .toggle .stub .hook .side cutting .r.sz.szczypce uniwersalne.torque -klucz dynamometryczny stencil -wzornik.Srubokrqt z grzechotkq .r.deep .klucz nasadkowy rurowy . do usuwania izolacji i zakladania zlqczy . z zagiqtym noskiem .box -klucz oczkowy .kiel tokarski chuck -uchwyt tokarski -tool . matryca stock -oprawa (uchwyt) narzqdzia tap -gwintownik thermometer -termometr threading die -narzynka tongs -kleszcze tool -narzqdzie kit -zestaw narzqdzi .bent -klucz fajkowy .klucz nastawny hakowy .cable shoe .klucz do rur .klucz jednostronny . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .combination . stozkowy - - - - - .-pump -pompa hydrauliczna kit -zestaw. walek.bent nose . zdzierak roughing .pack .r.sz..sz.stop ring .zabierak tokarski centre .ring -klucz oczkowy (dwunastokqtny) . komplet lathe -tokarka carrier .sz. wydluione . do piedcieni Seegera .n6i tokarski machine tool -obrabiarka machining -obr6bka skrawaniem mallet (wooden) -mlotek drewniany metal electrode -elektroda metalowa micrometer-mikrometr gauge .long needle nose . przebijak rammer -ubijak ratchet chain hoist -wcitgnik lahcuchowy (z zabezpieczeniemzapadkowym) reamer -rozwiertak .- - - - - - -- - - - . .tape 9.hexagon nut .Srubokret . plaskie -bulldog end cutting -sz.double ended -klucz dwustronny . bocme do ciqcia .r.burring . narzqdzi) shaft -wal.round nose . uchwyt (narzqdzia) shears -noiyce . z zqbami prostymi .sz.kombinerki .szczypce kolankowe pneumatic -pneumatyczny chain hoist -pneumatycmy podnoinik lahcuchowy impact wrench -klucze pneumatyczne socket -nakladka (konc6wka) klucza pneumatycznego -hand drill -wiertarka rqczna pneumatycma portable -przenohy grinding tool .flat nose -sz.single ended .ratchet .klucz kombinowany (polqczenie klucza oczkowego i plaskiego) .chain -klucz lahcuchowy do rur .ratchet . skr6cony straight fluted .zestaw.r.combination .szczypce do ciqcia drutu outside caliper -macki pincers -obcegi pinch bar -1om pincher -kleszcze diwigniowe planetary hoist -wielokrqiek r6znicowy pliers -szczypce . do usuwania zadziorow - . plaskie wydluione . czolowe do ciqcia .pipe .adjustable -klucz nastawny .Srubokrqt do nakrqtek szeSciobtnych screw dynamometer-dynamometr Srubowy screw jack -podnoinik Srubowy set .cutting .-r.

ratchet . rgczny lever chain hoist/ wciqgnik lancuchowy z diwigniq hydraulic jacW podnoinik hydrauliczny mechanical jacW podnoinik mechaniczny .flat end .caliper-noniusz z noniuszem suwrniarka vice (vise) imadlo - . wrench -klucz .open end .force a -wbijaC klin vernier .ram -mkot do wbijania klinbw worm geared block -wcirlgnik z przekladnia.Allen hexagon - - - -- - - - - Tools -narzedzia (2) lifting and pulling machine/ unqdzenie do podnoszenia i naciqgania electric hoist/ wciqgnik elktryczny manual chain hoist/ wciqgnik lancuchowy.klucz z grzechotkq .klucze Allena (do wkrq tbw z szekiokqtnym gniazdem) .klucz pkaski .valve wheel -klucze do zaworbw . SEAMENSHIP AND MAINTENACE .tension -klucz dynamometrycmy .imadlo do rur wedge -klin belt -pas klinowy (napqdowy) .socket -klucz nasadkowy .double open end klucz plaski dwustronny .double offset -klucz oczkowy wygiqty dwustronny .pipe -klucz nasta&ny do rur (zabka) .pipe .9. Slimakowa.klucz plaski .

Contract . Freight -fracht 19. International safety codes -migdzynarodowe kody bezpieczeistwa . Port operations time -czas operacji portowych 24. Work organization on board -organizacja pracy na statku 9. Area of trading . Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Fees. Crew -zaloga 5. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. International conventions -konwencje migdzynarodowe 3. Shipping -iegluga 1. dues and payments -oplaty. Ship's computer -komputer statkowy 29. Accommodations-pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Maritime law -prawo morskie 22. Crew matters -sprawy zalogowe 6. International maritime organizations and associations -migdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20.klauzule czarterowe i liniowe 14.umowa 17. Shipping industry -iegluga handlowa 25. Voyage -pod& morska 28. Port call -zawi&cie do portu 23. Container trade -przew6z kontener6w 16. Claims -roszczenia 15. naleinoici i platnoici 18. Insurance -ubezpieczenia 21. Charter and liner clauses .rejon ieglugi 10. Ship's operations -eksploatacja statku 27. Charter -czarter 13.10.

Statkbw Rybackich Search and Rescue(C0MSAR)/ Radiokomunikacji. Solid Cargoes and Containers (DSC)/ Pnewozu Towarbw 4 Niebezpiecznych. SHIPPING International Organizations I I I International Labour Organization . Eadunkbw Stalych i Kontenerbw ' - Fire Protection . Linii Eadunkowych i Bezp. Poszukiwania i Ratowania ' Standards of Training and Watchkeeping (STC W)/ )' Standardbw Qszkolenia i Pelnienia Wacht Safety of Navigation .FP/ Ochrony PPoiarowej .10.(NAVJ/ )'~ez~ieczenstwa Zeglugi Carriage of Dangerous Goods.(ZLO)/ Mied~ynarodowa Organizacja Pracy Food and Agriculture Organization (FAO)/ Organizacja Wyiywienia i Rolnictwa - World Health Organization (WHO)/ $wiatowa Organizacja Zdrowia - I 1 1 1 Sub-Committees -podkomitety I I I1 I Bulk Liquids and Gases (BLG)/ Ciecry i Gazbw Przewozonych Luzem I 4 Ship Design and Equipment (DE)/ Konstrukcji i Qposazenia Statkbw 1 ilag State Implementation W I ) / Wdrazania Konwencji Stability and Load Lines and Fishing Vessels Safety (SLF)/ Statecznos'ci.

Miqdzynarodowa Rada Operatorow Kontenerowcow International Civil Aviation Organization (ICAO) .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa International Longshoremen's Association (ILA) .Ukiad Ogolny o Clach i Handlu Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) Zrzeszenie Maklerow Oluqtowych Institute of London Underwriters (ILU) Zrzeszenie Ubezpieczycieli Londyhskich Institute of Naval Architects (INA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Portow i Przystani International Cargo Handling Coordinating Association (ICHCA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Koordynatorow Obslugi Ladunkow International Chamber of Commerce (ICC) Miqdzynarodowa Izba Handlowa International Chamber of Shipping (ICS) Miqdzynarodowa Izba Zeglugowa International Container Bureau (ICB) -Miqdzynarodowe Biuro Kontenerowe International Council of Containership Operators (ICCO) .Miqdzynaro- dowe Stowarzyszenie WlaScicieli Statk6w Przewoiqcych tadunki Suche International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Migdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleznych Wlaicicieli Zbiornikowc6w International Association of Institutes of Navigation (IAIN) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytutow Nawigacji International Association of Lighthouse Authorities (IALA) .Organizacja Portow Morskich Wspolnoty Europejskiej European Maritime Pilot's Association (EMPA) .Miqdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) -Migdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Spedytorow International Federation of Shipmaster's Associations (IFSMA) -Miqdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Kapitanow International Hydrographic Bureau (IHB) Miqdzynarodowe Biuro Hydrograficzne International Hydrographic Organization (IHO) -Miqdzynarodowa Organizacja Hydrograficzna International Ice Patrol (IIP) .Miqdzynarodowy Zwiqzek Dokerow International Labour Organisation (ILO) Migdzynarodowa Organizacja Pracy .Europejskie Stowarzyszenie Pilotow Morskich European Maritime Safety Administration (EMSA) Europejska administracja bezpieczenstwa morskiego European Shippers' Council (ESC) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) .Stowarzyszenie Iniynierow Okrqtownictwa Intergovernmental Commision on Oceanography (ICO) -Miqdzyrzqdowa Komisja Oceanograficma Inter-governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) .Baltycka i Miqdzynarodowa Rada Morska Council of European and Japanese National Shipowners Association (CENSA) -Rada Europejskich i Japonskich Narodowych Stowarzyszen Armatorow European Community Sea Ports Organization (ESPO) .International maritime organizations and associations-morskie organizacje i stowarzyszenia miedzynarodowe Baltic and International Maritime Council (BIMCO) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Adrninistracji Systemow Nawigacyjnych i Latarni (Morskich) International Association of Physical Oceanography (IAPO) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Fizycznej International Association of Ports and Harbours (IAPH) .Rada Zaladowcow Europejskich European Tugowner's Association (ETA) Europejskie Stowarzyszenie Armatorow Holownikow General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) .Miqdzyrzqdowa Morska Organizacja Doradcza (poprzedniczka IMO) Integrated Global Ocean Station System (IGOSS) -Zintegrowany $wiatowy System Stacji Oceanicmych International Association for Biological Oceanography (IABO) -Miedzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Biologicznej International Association of Clasification Societies (IACS) .

Bureau Veritas (BV) .protokol .working papers -dokumenty robocze - classification society -instytucja klasyfikacyjna .Miqdzynarodowe Forum Morskie Towarzystw Naftowych Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .list okolny .Det norske Veritas (DnV) -norweskie towarzystwo klasyfikacyjne .uzgodnione .Migdzynarodowy Komitet Pracodawcow Morskich International Maritime Forwarding Association (IMFA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Spedytorow Morskich International Maritime Pilot's Association (IMPA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Pilotow Morskich International Passenger Ship Association (IPSA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Statkbw Pasazerskich International SalvageUnion (ISU) -M.10.nowelizacja -under revision -w rewizji.Organizacja Szkolenia dla Przybrzeinego Pnemysh Naftowego Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) .agreed .adopted .d.Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych .protocol .performance standards -wymagania techniczno-eksploatacyjne .Nippon Kaiji Kyokai (NKK) -japonskie towarzystwo klasyfikacyjne) . podlegajqca zmianom (np.ok6lnik . infonnacyjne .basic .International Association of Classification Societies (IACS) .revision .circular letter .zalecane. Stowarzyszenie Armatorow International Shipping Federation (ISF) Miqdzynarodowa Federacja Zeglugowa International Ship Suppliers Association (ISSA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Dostawcow Okrqtowych International Tribunal for the Law of the Sea (ITLS) .Lloyd's Register of Shipping (LR) .recommended .M.convention .kodeks.konwencja -guidelines -wytyczne .circular .resolution . kod .dokumenty podstawowe .rezolucja .towa- rzystwo klasyfikacyjne USA .code .Hellenic Register of Shipping (HRS) -greckie towarzystwo klasyfikacyjne .Dobrowolne Porozumienie Armatorow Zbiornikowc6w Dotyczqce Odpowiedzialnokci za Zanieczyszczenia (morza) Produktarni Naftowymi IMO (International Maritime Organization) -Miqdzynarodowa Organizacja Morska Maritime Safety Committee (MSC) -Komitet Bezpieczenstwa Zeglugi (IMO) IMO documents -dokumenty IMO .Germanischer Lloyd (GL) .American Burea of Shipping (ABS) .przyjqte .recommendation -zalecenie .information papers . konwencja) .brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne .fiancuskie towarzystwo klasyfikacyjne . rekomendowane . SHIPPING International Maritime Arbitration Organization (IMAO) -Miqdzynarodowa Organizacja Arbitraiu Morskiego International Maritime Employers Committee (IMEC) .procedure for control -procedury kontrolne .agreement -porozumienie . Trybunal Prawa Morza International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleinych Armatorow Zbiornikowc6w International Transport Workers Federation (ITF) -MiqdzynarodowaFederacja Pracownik6w Transportu Marine Engine and Equipment Manufacturers Association (MEEMA) -Stowarzyszenie Producentow Silnikbw i Urz&en Okrqtowych Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) .niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne . Zwiqzek Ratownictwa (okrgtowego) International Ship's Managers' Association (ISMA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Firm Zarzqlzajqcych (statkami) International Shipowners' Association (INSA) -M.

Atenska w zwiqzku z przewozem morzem pasazerow i ich bagaiu Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) -K. Response and Co-operation (OPRC) . k.K. o ulatwieniach w miqdzynarodowyrn ruchu morskim Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) -K. o odpowiedzialnoSci i odszkodowaniach za szkody wynikle z przewozu morzem substancji niebezpiecmych i szkodliwych International Convention on Load Lines -M. o odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody spowodowane rozlewami olejow napqdowych International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) -M. k.M. o mipdzynarodowej morskiej organizacji sateliatamej Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) . k. k. k.M.M.konwencje miedzynarodowe Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) .- -- International Conventions . w sprawie przepisow o zapobieganiu zderzeniom na morzu Convention relating to Civil Liabiity in the field of Maritime Carriage of Nuclear Material (NUCLEAR) . k. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez marynarzy The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (SFV) M. o przygotowaniu. o odpowiedzialnoici cywilnej za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS) . o pomierzaniu statkow International Convention on Standards of Training. Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) . o poszukiwaniu i ratowaniu na morza International Convention on Oil Pollution Prepardness. k. o zwalczaniu aktow bezprawnych skierowanych przeciwko bezpieczenstwu zeglugi morskiej Convention on Facilitation of International Maritime l'kaffic (FAL) -K.M. o standardach wyszkolenia. o ograniczeniu odpowiedzialnoSci za roszczenia morskie Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) . k. wsp61pracy i zwalczaniu rozlewow olejowych International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND) M. odnoszqca sie do odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiqzku z przewozem morzem materialow nukleamych International Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) .K. k. o ustanowieniu miqdzynarodowego funduszu odszkodowah za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships M.K.M. k. k. k. Certification and Watch keeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) -M. k. o stosowaniu szkodliwych systemow przeciwporostowej ochrony kadhba International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) M. k.M. k. z Torremolinos o bezpieczedstwie statk6w rybackich . dotyczqca interwencji na morzu otwartym w przypadku rozlewow olejowych International Convention on Salvage (SALVAGE) . o liniach ladunkowych International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) -M. o bezpiecznych kontenerach International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) . k. o standardach wyszkolenia. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez zalogi statkow rybackich International Convention on Standards of Training. o ratownictwie International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE) -M.Miedzynarodowa konwencja o bezpieczenstwie @cia na morzu International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage . konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez wyrzucanie odpadkow i innych Smieci International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) -M i e dzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom ze statkow International Convention for Safe Containers (CSC) -M.M.

eksploatacvinvch Manager/ kierownik Shore StaffManager/ kierownik dzialu kadr lqdowych Sea Staff Manager/ kierownik dzialu kadr morskich Claim and Insurance Department/ dzial Chartering Department/ dzial operacyjny - buidlingd kierownik 1-4 Reefer Fleet Manager/ kierownikfloty chlodniowcdw kierownikfloty Ro-ro Fleet Manager/ kierownikfloty pojazdowcdw vessels A. F -c D. o&&izacji podrdiyl I + piGzamTSeamen Documents ClerWprac. B.statki D. wiceprezydent ds. wiceprezydent ds. dokumentdw marvnarskich Operation Officer vessels B. 1 Recruitment Officer/ kierownik ds. B. B. C/ inspektor nawigacyjny pracownik ds. C Operation Officer vessels E. E. C/ ojcer operacyjny . finansowvch wiceprezydent ds. SHIPPING -? Ship's operator -armator (an example -przyklad) Safety officer/ officer ds. vessels A. szkolenia (uracownik ds. bezpieczeristwa 4 Designated person/ osoba wyznaczona I 1 t Quality and Safety ManagementDepartment/ dzial zarzqdzania jakokiq i bezpieczenstwa C O ~ D U ~ V 1 " Management (zarzqd firmy) / 1 r I Management ~ecretaiy/) President/ Prezyden t - sekretariatzarzqdu I Mce-president -financial) wiceprezydent ds.. naboru Training Officer/ kierownik ds.10.statki A. ds. F/ ojcer operacyjny . C/ inspektor techniczny 1 t 1 / Chartering B u l k e d dzial operacyjny masowce dzial operacyjny chlodniowce Chartering Ro-ro/ dzial operacyjny pojazdowce A . rozliczeri .

operation . cargo superintendent) management -zarzqd (firmy) .zarzqdca statku .technical .przedsiqbiorstwo zeglugowe.firma zarzqdzajqca (statkami) fee .linia zeglugowa ship's operating -eksploatacja statku supercargo -supercargo (nadzorujqcy ladunek przedstawiciel jego wlaiciciela) superintendent . zleceniodawca recruitment officer -pracownik odpowiedzialny za nabor kadr seamens' travel clerk .wiceprezydent do spraw finansowych -technical -w.wlaiciciel zarzqdzajqcy (statkiem) - - .wiceprezydent do spraw eksploatacyjnych -- - -- - - - - - -- - . rozliczen maryna- rzy port captain .asystent biurowy office staff .dzial techniczny staff -personel technicmy superintendent .oplata menedzmentowa.ship .ship .czarter6w -chartering .claim and insurance . operator (zarzqdzajqcyeksploatacjq statku lub linii) owner -wlakiciel statku .purchasing .sekretariat zarzqdu management company . odpowiedzialny za sprawny jego zaladunek (takze port-captain. wynagrodzenie firmy zarzqdzajqcej . oficer (zwykle kapitan) spoza zalogi statku.personnel -dzial kadr .oficer bezpieczenstwa firmy clerk -pracownik biurowy department -dzial .zarzqd firmy secretary .crewing -dzial zalogowy .managing .marine -inspektor nawigacyjny (armatora) technical -techniczny department .dzial operacyjny dzial operacyjny. przedsiebiorstwo armatorskie -department -dzial ekspedycji -industry -zegluga.inspektor (techniczny statkow) .dzial techniczny .pracownik ds. do spraw technicznych -maritime -wiceprezydent do spraw morskich operation .dzial operacyjny.dzial ubezpieczen i roszczen .dzial zamowien . armatorski klub ubezpieczeniowy owner's representative-przedstawiciel armatora pay clerk .firma zarzqdzajqca (eksploatacjq statku) manager -kierownik dziaiu .k.okolnik company safety officer (CSO) . dziaiu kadr lqdowych office assistant .fleet -kierownik floty .pracownik odpowiedzialny za szkolenie kadr vice-president -wiceprezydent -financial .operation .armator. czarterujqcego) pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny za rozplanowanie operacji przeladunkowych president -prezydent principal -mocodawca. eks- -- - - ploatacyjny (zajmujqcy siq grupq statkow) operator -armator. dz.sea staff -kierownik dziaiu kadr morskich owner's protection club -klub P&I.Shipowner and ship's operator wlaScicie1 i armator statku accountant-pracownik dziaiu ksiegowoici bookkeeper -ksiegowy circular .superintendent techniczny. przemysl zeglugowy line .obsada biura operation officer -pracownik operacyjny. dzial eksploatacji .quality and safety management . inspektor technicmy training officer .company .oficer organizujqcy i nadzorujqcy przeladunek (z ramienia armatora. operator statku shipowner -wlaiciciel statku shipping -zeglugowy company .dzial zarzqdzania jakoiciq i bezpieczenstwa designatedperson -osoba wymaczona (w systemie zarzqdzania bezpieczenstwem) flying captain -supercargo.shore staff .pracownik odpowiedzialny za organizacjq podrozy marynarzy seamen documents clerk -pracownik odpowiedzialny za wyrabianie dokumentow marynarskich ship operator .

Crew -zaloga Management level omcers .oficerowie poziomu zarzqdzania kapitan Chief Engineer/ d w i mechanik mechanik wachtowy Operation level oflcers .engine r o o d marynarze wachtowi silownia I - Bosun/ bosman Able Bodied Seaman/ starszy marynarz Oiler/ smarownik 'L 9 .oficerowie poziomu operacyjnego / Watchkeeping ratings deck marynarze wachtowi .poklac P Electrician/ elektryk I - Supporting level ratings marynarze poziomu pomocniczego Watchkeeping ratings .O 3 y Trainees prakgkanci pomocnik kucharza k 3 B 8 -. - Deck Cadet/ Q Engine Cadet/ kadet maszynowy 1 Messboy/ ml steward I .

wyposaienie dzialu hotelowego. uczen szkoly morskiej .all hands on deck! .oficer mlodszy (2.czlonek zalogi -member -czlonek zalogi .czlonek zalogi o dwoch specjalnoiciach (np.merchant .steward pokladowy watchman .mess -chlopiec (praktykant) hotelowy cabin steward . zmiemicy .czlonkowie rodziny (tu: mary"am dual purpose (DP) .reefer -mechanik chlodni surveyor . identyfikator (np.inspektor maszynowy fire-watch . 3.zaloga okrqtujqca -man .Crew -zatoga able-bodied seaman (Am) -starszy marynarz apprentice-praktykant .pokladowy czlonek zalogi szeregowej steward . dejman deck -pokladowy crew -zaloga pokladowa department -dzial pokladowy engineer -mechanik pokladowy gang -brygada robocza -hand -marynarz pokiadowy -hands ... pelnik funkcje boatswain -bosman bosun -bosman boy -chlopiec (praktykant szeregowy) .deck -praktykant pokladowy .deck -kadet pokladowy .zaloga pokladowa -joining ..guarantee -mechanik gwarancyjny -officer -oficer mechanik (okrqtowy) .. st.ochmistrz cleaner -sprzqtacz complement .sea -kapitan statku morskiego carpenter -cieSla (okr~towy) catering -hotelarstwo department . kierownik cook .dozor poiarowy.engine -kadet maszynowy captain -kapitan (posiadacz dyplomu kapitanskiego) .starszy oficer -steward .drugi mechanik . .mar. szef kuchni engineer . oficer.nucleus . mechanik (okrqtowy) .zaloga .all ./motorzysta) electrician -elektryk engine department -dzial maszynowy engineer .- - - - - - - dayman -pracownik dniowkowy (w odroinieniu od wachtowego).wachtowy pokiadowy deckie -marynarz pokladowy department -wydzial.zaloga szkieletowa . stanowiska kluczowe lifeboatman.steward kabinowy cadet -kadet.. 3.starszy oficer officer . dzial na statku dependants . z nazwiskiem lub stanowiskiem) bed room steward -steward kabinowy be in charge of .cala zaloga na poklad! handy man -pomocnik helmsman -stemik helper -pomocnik hotel manager -kierownik dzialu hotelowego junior officer .iniynier.zaloga hotelowa chief .4. wachta poiarowa first mate -pienvszy oficer (pokladowy na statku pasaierskim) hand -marynarz szeregowy hands -zaloga statku .odpowiadak za.zaloga remontowa -- - - - - .zaloga pokiadowa officer -oficer pokladowy -rating .. mechanik) key personnel .etatowa zaloga (obsada) statku coxwain .szef.stemik crew .kluczowi czlonkowie zalogi.merchant navy .deck .na oku" (to) man -obsadzik statek zalogq manning -obsadzanie (statku) zalogq manpower ..czlonek obsady lodzi ratunkowej lookout man -marynarz stojqcy .relief -zaloga zmieniajilca.chlopiec (praktykant) pokladowy .siia robocza - - - - - - - .kapitan statku handlowego .starszy mechanik -mate . sprzqt hotelowy staff .cala zaloga ..repair .kapitan marynarki handlowej .engine -praktykant maszynowy badge -naszywka.first assistant .starszy kucharz.dzial hotelowy equipment .deck .

(pot.chief .10.steward -boy .) marynarz obslugujqcy zbiomiki i rurociqgi zbiomikowca trainee .steward kabinowy stewardess . starszy oficer.oficer sluibowy . mechanik) .catering .zaloga hotelowa .oficer maszynowy.oficer dziah hotelowego .second .) stary (kapitan statku) old salt .kapitan (kierujqcy zalogq statku pasaierskiego i odpowiadajqcy za bezpieczenstwo) . starszy mechanik.Slusarz okrqtowy staff -oficerowie statku welder .zaloga maszynowa steward .mechanik okrqtowy fitter .safety .starszy oficer (kapitan. marynarz sterujqcy storekeeper (stk) -magazynier maszynowy subordinate -podwladny substitute -zastepca.spawacz okrqtowy surgeon .marynarz statku handlowego mess boy -mlodszy steward.osoba przyuczana do zawodu uncertificated .stewardesa steward's department -dzial hotelowy.chief .(statek) obsadzony niepelnq zalogq understaffed .(pot. doSwiadczony marynarz ordinary seaman (01s) -marynarz (stopien) Persons on Board (POB) ..duty .deck .ochmistrz . osob na pokladzie (take: pilot na pokladzie) principal -pnelozony pumpman -pompowy (marynarz obslugujqcy pompy na zbiomikowcu) purser .bez dyplomu (oficerskiego) bez Bwiadectwa (marynarskiego) undermanned .starszy oficer pokladowy .(pot.intendent quartermaster-stemik rating -marynarz (szeregowy czlonek zalogi) repair team -brygada remontowa riding squad .ship safety (SSO) -oficer bezpieczenstwa statku oiler .cabin . 2.senior .oficer pokladowy .chlopak kabinowy . st.oficer wachtowy ..engine .lekarz okrqtowy short-handed -niepelna obsada zalogowa sparks (sparky) .(obecnie) najnizsze stanowisko w zalodze maszynowej.smarownik old man . drugi mechanik) shipmaster -kapitan statku shipmate -kolega ze statku shipkeeper .wachtowy. oficer mechanik -of the watch .z niepelnq zalogq wiper (wpr) .catering .lekarz okrqtowy -electrician -elektryk okrqtowy engineer . SHIPPING mariner -marynarz master -kapitan statku mariner -kapitan (zeglugi handlowe) mate -oficer (pokladowy) .radio -radiooficer .marynarz wykonujqcy proste czynnoici pomocnicze - - - --- . st.) radiooficer staff . pomocnik stewarda midshipman -asystent pokladowy motorman -motorzysta navigating officer -oficer nawigacyjny navigator -nawigator officer -oficer .stary. zmiennik tankerman .personel.drugi oficer pokladowy merchant seaman . dzial adrninistracyjno-gospodarczy(na statku) steersman -stemik.deck . kadry captain . dozorujqcy statek uwiqzany (bez zalogi) ship's -statkowy doctor . marynarze senior officer -wyzszy oficer (kapitan.- .oficer odpowiedzialny za sprawy bezpieczenstwapracy . oficer pokladowy.lotna brygada remontowa rigger -czlonek obsady portowej statku seafarer -marynarz sea-going engineer -mechanik okrqtowy seaman -marynarz apprentice -praktykant pokladowy seamanlike-marynarski - - - - - -- - - seamanly -godny marynarza seamanship -praktyka morska sea staff -personel plywajqcy.zaloga pokladowa .engine . mechanik.

basic wage -placa podstawowa .dodatek za powrot do tej samej finny lub na ten Sam statek .visa -wiza .guilty -winien .crew .potrqcenia .alcohol abuse -naduiycie alkoholu .zgodnie z urnowq bill of health . stawka zywieniowa application -podanie .powtorne (kolejne) wykroczenie bonus .account of wages -rozliczenie wynagrodzen .account period .iwiadectwo zdrowia black list .turist -wiza turystyczna .rozliczanie zalogi .seaman's visa -wiza marynarska . p. rodzinny .tzw.urlopowe .union fee -skiadki czlonkowskie na zwiqzki zawodowe collective bargaining agreement (CBA) umowa zbiorowa .ordering -replacement -zlecanie zmiany z. .health certificate -Swiadectwo zdrowia .kantyna.submit an -zloiyC podanie articles of agreement-umowa zbiorowa o pracg na statku podpisana pomiqdzy kapitanem i zalogct lista zaciqgowa ashore -na lqdzie (np.paszport .transit visa -wiza tranzytowa .allotment -przekaz pieniqzny.dieta. bonus .passport-.return .work permit .food .vaccination .offence -wykroczenie .offender -winowajca .dzienny.lista zalogi .telephone expenses .czynnoici codzienne -task -zadania dzienne (przy podziale pracy) --- - - - - - - - - - .suitable port .first occurence .convenient port .ustalenia (przepisy) umowy zbiorowej crew (change) -wymiana zalogi .zezwolenie na pracg crewing agent .pienvsze zdarzenie (naruszenie dyscypliny po raz pienvszy) .deductions .advances -zaliczki .cash account -rozliczenie gotowki .dodatek.relief -zmiana zalogi. zywieniowa) inspection -przeglqd codzienny routine .stawka dzienna (np. breach of discipline -naruszenie dyscypliny .Swiadectwo zdrowia -muster roll . dobowy -allowance .monthly summary -zestawienie miesigczne -monthly wage account -miesiqczne rozlicze- - nie plac - .medical certificate .potrqcenia komunikacyjne.allotment note -polecenie przekazu pieniqznego .cash advance -zaliczka .replacement -zmiennik.doiwiadczenie zalogi crews' level of training -poziom wyszkolenia zalogi daily .repeated offence .income tax -podatek dochodowy .potrqcenia kantynowe . zmiennicy .lista zaliczek .dodatek.port odpowiedni (tu: do podmiany zalogi) (crew) documents -dokumenty zalogowe .fixed deductions -potrqcenia stale .agent zalogowy crews' custom declaration -deklaracja celna zalogi crews' experience . bonus . dodatek -dodatek na wyiywienie.provisions of .okres rozrachunkowy plac .overtimes -nadgodziny -payroll .bonus .bonded store deductions . czarna lista (lista zawierajqca nazwiska osob naruszajqcych dyscyplinq pracy itd.Crew matters -sprawy zalogowe allowance .ship's articles .advance wages receipt .international medical certificate -migdzynarodowe iwiadectwo zdrowia . potrqcenia kantynowe . zastepstwo . lista zalogi .port dogodny (tu: do podmiany zalogi) list .lista zalogi . koszty 1qcnoSci telefonicznej .grave offence -powaine wykroczenie .tanker .seniority -dodatek za staz .leave pay .lista plac .Swiadectwo szczepien . bez pracy) as per contract . rola zaciqgowa.slop chest .crew list .dodatek zbiornikowcowy (crew) accounting -rozliczanie (zalogi) .lista zaciqgu. umowa o pracq na statku .musterola.

zejhcie ze statku disembarking -wyokr~towanie dismissal -zwolnienie (z pracy) .umowa o pracq contract -kontrakt.(pot.10.opu6cik statek bez pozwolenia.(marynarz) tqskniqcy za lqdem line of authority .inspekcja pomieszczen zalogowych . wejid na statek.warning .explanation -wytlumaczenie .ostrzezenie ustne .safety awarness -zachowanie bezpieczenstwa .lista zalogi log book -dziennik okrqtowy entry -zapisy w dzienniku okrqtowym extract . kontrakt (to) evaluate .personal conduct . na kt6rym zabronione jest uiywanie alkoholu (to) embark .dismissal .umiejqtnohci..cause of -przyczyna wyokrqtowania -certificate -zahwiadczenie o wyokrqtowaniu . przyjqk na statek embarkation-zaokrqtowanie.inspekcja niezapowiadana join -zaokrqtowak jump a ship .zalecenia .recommendation . zaangaiowanie . zachowanie siq .unannounced .zapis w dzienniku okrqtowym dry ship .competence -kompetencja - - - - - .ostrzeienie . wej6cie na statek.abstract (from the -) -wyciilg (z dziennika okrt$owego) (to) man . dyscyplinarne discipline on board .ponowne zatrudnienie employer -pracodawca employee -pracownik engage .oceniak.dyscyplina na statku disciplinary-dyscyplinarny -case -przypadek naruszenia dyscypliny disciplinary procedure .wyciilg z dziennika okrqtowego .verbal waming . SHIPPING discharge -wyokrqtowanie -book -ksiqieczka zeglarska . zejBk ze statku disembarkation .inicjatywa -judgement -umiejqtnoBk osqdu .zdatnohk do awansu .reprimand -reprymenda disembark -wyokrqtowak. umowa o pracq .mozliwoBk polegania (na kimi) form .inspekcja . ocena .zwolnienie (kame) .re.zaokrqtowanie (to) employ -zatrudniak employment -zatrudnienie agreement . zdezerterowak labour costs -koszty robocizny labour turnover -plynnohk kadr landing -wyokrqtowanie landsick .written warning -ostrzeienie pisernne .formularz opinii .postepowanie dyscyplinarne .droga sluibowa list .zaokrqtowak. niedbalstwo notice of termination -wypowiedzenie occupational desease -choroba zawodowa occupational hygiene -higiena zawodowa order on board -porzqdek na statku overtimes -godziny nadliczbowe.zatrudniak engagement -zatrudnienie.crew quarters .crew . do lodzi embarking -okrqtowanie.hearing -wysluchanie (obwinionego) .cause of -przyczyna zwolnienia -justified .dependability -- - - --- - . opiniowak evaluation report . zdolnohci .wyokrqtowanie.lista .obsadzik statek zalogq manning .zaniedbanie.initiative .wyokrqtowanie kame.contract of -umowa o pracq.ability .prowadzenie siq. musterola negligence .attitude -postawa.promotion ability .language proficiency -umiejqtnokci jqzykowe .spoiywak posilek mess bill -wydatki na wyiywienie muster roll .obsadzanie (statku) zalogq agent .opinia.temperament -temperament health certificate -Bwiadectwo zdrowia house the crew -rozmieszczak zalogq inspection .motivation -motywacja .zwolnienie usprawiedliwione .incompetence .entry to the log . placa za nadgodziny .niekompetencja .performance -wykonywanie obowiqzkbw .lista zalogi.agent zalogowy (to) mess . zachowanie siq .) statek.disciplinary .

placiC paymaster -platnik (na statku pasaierskim) pay off -wyplaciC naleznoiC.marine blue . umowa o pracg na statku ship's company .okres praktyki morskiej pratique (free pratique) -iwiadectwo (sanitarne) swobody ruch6w promotion -awans -policy -polityka awansowa provision -zywnoiC.stanowisko practice -praktyka.deklaracja rzeczy osobistych personnel -personel. splaciC przy wyokrgtowaniu passport -paszport personal .Dom Marynarza sanitary conditions -warunki sanitarne seafaring -plywanie (zarobkowe) po morzu Seaman's Book -ksiqzeczka ieglarska seamanlike -marynarski seamanship . zasob to be in force .ostrzezenie ustne . byk w mocy (o przepisach) (to) supply -zaopatrywaC.rzeczy osobiste declaration .dodatek mundurowy .zapasy okrqtowe shipwrecked person -rozbitek shore leave -wyjicie na lqd (marynarza) (to) sign-off -wyokrqtowak. prowiant.arkusz (zestawienie) nadgodzin paid off -splacony.ostrzezenie .guaranteed - - - -- - - ship stores . prowiantu lub czgici zamieiych (na statku) supplies .scale of -normy wyzywienia ration -racja iywnoiciowa record .sprawy zalogowe position . zapas.osobisty -belongings . staz -muster . doiwiadczenie na morzu sea sickness .stawka dzienna na wyiywienie (zalogi) scale .statek .dostawa.praktyka morska. podrozy means .sea .. praktyki morskiej) rejoin -ponownie zatrudnik siq (u tego samego armatora. zaopatrzenie supply -zaopatrzenie. dostawa. dostarczaC testimonials . zwolnienie z zaciqgu. zmustrowanie (to) sign-on -zaokrqtowat.statek szkoleniowy simulator .statek w pelni obsadzony (zalogd compliment . wiedza okrqtowa.alarm Cwiczebny .irodki transportu trim -uporzqdkowany.obowiqzywaC.placa (to) pay . dotyczqcy zaokrqtowania.zaiwiadczenie o zatrudnieniu. rola zaciqgowa. wpisak na listq zalogi signing on -zamustrowanie.dystynkcje .stawka za nadgodziny sheet . zaokrqtowanie slop chest -kantyna dla zalogi (to) smuggle -przemycak.musterola. opinia trade union -zwiqzek zawodowy training . szmuglowaC stock -zapas materialow.szkolenie centre .okrodek szkoleniowy programme -program szkolenia ship . skreiliC z listy zalogi signing off -wyokrqtowanie.written . tabela naleznych racji (iywnoiciowych) wages -placa account .skala wyiywienia.nadgodziny gwarantowane (oplacone bez wzglqdu na to czy byly przepracowane) rate .ostrzezenie na piimie - - - - -- .zapis (np. schludny uniform -mundur allowance .verbal .choroba morska ship's articles . przepis . rozliczony (marynarz wyokrgtowany) pay .mundur granatowy vessel .fully manned . na tym samym statku) responsibility -odpowiedzialnoSC Sailor's House .zaloga statku victualling -wyzywienie -bill -rozliczenie kosztbw wyzywienia (zalogi) -rate . doiwiadczenie morskie sea period -czas pobytu w morzu.(cala) zaloga statku . staz plywania sea service -sluzba morska.rozliczenie plac warning . zaloga accident -wypadek z udzialem czlowieka matters .distinction .symulator szkoleniowy transportation -transport -costs -koszty transportu.

SHIPPING Superstructure and accommodations .10.nadbudu'wka i pomieszczenia Owner's lope/ messdeck/ navigation decW pokiad nawigacyjny bridge/ provision crane/ mostek diwig gospodarciy living quarters pomieszczenia mieszkalne smoke detection system/ system wykrywania dymu 1 .

chlodziarka refrigerated stores -zywnoBC chlodzona.pomieszczenie otwarte (nie wliczane do pojemnoSci statku) panelling .accumulator -akumulatorownia.wyposaienie kuchni machines .linen -magazynek bielizny . prowiantura - - - - - - - - - - - - -- -- ..dining -jadalnia . magazynek .engine .chart -kabina nawigacyjna .biuro maszynowe spaces -pomieszczenia biurowe .Sciana dzialowa dryer .Sredniowka (nadbudbwka na Brodokqciu) cabin -kabina equipment -wyposazenie kabiny carpenter's shop -ciesielnia.biuro pokladowe .suitable .pomieszczenia accommodation -pomieszczenie -pomieszczenia zalogowe -plan -plan pomieszczen .biuro ladunkowe .battery . pomieszczenie kotla .mostek rufowy (na promie) . prowiantu. magazyn prowiantu suchego .captain's .kotlownia.biuro .kuchnia statkowa equipment . ogrzewanie indoors -w pomieszczeniu zamknictym inside cabin -kabina wewnqtrzna (bez okna) laundry -pralnia locker -zarnkniccie. magazynek ciesielski chart room -kabina nawigacyjna climatizer-klimatyzator.tally -biuro liczmenow officer's quarters -pomieszczenia oficerskie open space . chlodziarka room -pomieszczenie .szalunek pomieszczen pantry -pentra passageway -korytarz poprzeczny (na statku) passenger -pasaier -accommodation -pomieszczenie pasazerskie bay -pomieszczenie pasazerskie deck -poklad pasazerski spaces -pomieszczenia pasazerskie reefer stores -prowiant chlodzony refrigerated cabinet -szafa chlodnicza.sucha prowiantura. nawigacyjny) .lower .mostek kapitanski . promie) mess -mesa deck -poklad.dry provision .cold storage.crew --mesa zalogowa.officer's -mesa oficerska .stevedore's -biuro sztauerow .dolna koja boatswain's locker -magazyn bosmanski bonded store -magazynek celny bridge -mostek (kapitanski.suszarnia .urzqdzenia kuchenne range . prowiant chlodzony refrigerator.after .Accommodation .system klimatyzacji --unit -agregat klimatyzacyjny alleyway -korytarz wzdluzny na statku berth . jadalnia office .crew - - -- - - - - - - - paint -magazyn farb library -biblioteka lounge -salon (na statku wycieczkowym.szafa chlodnicza.suszarka fiddle -krata wok01 stolu (zapobiegajqca spadaniu naczyn) galley .emergency generator pomieszczenie agregatu awaryjnego -provision magazyn zywnoSci.cargo .drying .odpowiednie.akumulatorownia .(statkowy) piec kuchenny heater -podgrzewacz.conference -pok6j konferencyjny .docking -mostek rufowy (na promie) bridgehouse .zaloga -mess .conditioned pomieszczenie klimatyzowane . grzejnik heating -nagrzewanie.komora skladowa (chlodzona) . na ktorym znajduje sic mesa .boiler .deck .koja deck -poklad mieszkalny . urzqdzenie klimatyzacyjne crew . jadalnia zalogi szeregowej messroom -mesa. wystarczajqce pomieszczenia air -conditioned room -pomieszczenie klimatyzowane air-conditioning-klimatyzacja system . pomieszczenie akumulatorow .mesa zalogowa messroom -mesa zalogowa deck workshop -warsztat pokladowy dispensary -ambulatorium dividing bulkhead .

. bath room/ lazienka ceiling light/ lampa sujtowa electric clock/ zegar elektiyczny wall light/ lampa Scienna lampa .biurkowa -bed light/ lampka kojowa -bed/ koja ./ wash-bowh lustro umywalka sofa/ sofa desk/ biurko . r- SHIPPING Ferry cross section -przekrbj promu staircase/ klatka schodowa dno podwojne cabin .10. desk light/ alleyway/' korytarz mirro/.kabina mirror light/ Swiatio nad lustrem.

magazyn -bosun's -magazynek bosmanski .chief mate .endorsement attesting the recognition of a -potwierdzenie uznania dyplomul Swiadectwa .deck hand .chlodnia prowiantowa (na statku) .dyplom starszego oficera mechanika .dyplom kapitana zeglugi baltyckiej . komora chlodnicza .near coastal voyages .officer in charge of a navigational watch dyplom oficera wachtowego - -- - - - - - - - -- - - - - - - .- - - - certified officer . Swiadectwo kwalifikacji kapitana statku handlowego .catering .chiodnia.abled-bodied seaman home trade .salon (czgSc pomieszczen kapitan- - - - Certificates of Competency .posiadacz dyplomu.Swiadectwo kucharza okretowego .cook .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .sterowka saloon .dyplom kapitana.fisherman seagoing fishing .iwiadectwo holder .dyplomowany oficer certificate .dyplom kapitana zeglugi wielkiej . Swiadectwo kwalifikacyjne .recreation -pomieszczenie rekreacyjne ..dyplom kapitana w zegludze krajowej .passenger quarters .pokiad nadbudowki -crew quarters -czeSC nadbudowki z pomieszczeniami zalogi .master mariner .cold .magazyn bielizny brudnej .chlodnia prowiantowa . komora chlodnicza .magazyn dziaiu hotelowego .sterownia - - - - - .fire equipment -magazynek sprzetu ppoz.chief engineer officer .dyplom oficera pokiadowego .Swiadectwo starszego marynarza w zegludze krajowej .abled-bodied seaman .magazyn zaopatrzenia dzialu administracyjno-gospodarczego superstructure-nadbudowka deck .iwiadectwo starszego marynarza .office spaces -pomieszczenia biurowe . Swiadectwa certificate of competency -certyfikat. Swiadectwo kwalifikacyjne .pomieszczenia marynarzy self-closing door -drzwi samozamykajqce sic store -magazynek.mate .chlodnia.master's .pomieszczenia pasazerskie .deck -magazyn pokladowy . .pompownia .reefer .Swiadectwo mlodszego marynarza pokladowego .Swiadectwa kompetencyjne skich) screen door -drzwi siatkowe seamens' quarters .passenger spaces .magazyn farb .refrigerated provision .paint .able fisherman -seagoing fishing -Swiadectwo starszego rybaka ryboiowstwa morskiego -cook assistant Swiadectwo miodszego kucharza okrgtowego .dyplom oficera mechanika wachtowego .crew spaces -pomieszczenia zalogowe .iwiadectwo rybaka ryboiowstwa morskiego holder -posiadacz Swiadectwa dyplom -marine electro-automation officer oficera elektroautomatyka okretowego -master -dyplom kapitana zeglugi wielkiej .master home trade .chill .dirty linen .centrala telefoniczna wheelhouse .pomieszczenia pasazerow telephone equipment exchange .engineer officer in charge of watch .pump .master .steering .steward's .chief mate -dyplom starszego oficera .chemicals -magazyn chemikaliow .dyplom starszego oficera -of competency -dyplom oficerski.

sprawozdan~e. chcmikalio\~cach -on liquiticd gas tanker -rermolenie na prace na garowcach -on 011tanker zezw olenie na pracq na r b ~ o r n ~ h o \cu do prze\\ o r u ropy \ permit to operate high speed craft . S\riadectwo kwalitikacyjne . zeglugi baltyckiej .przepis) mi<dzynarodo\ve national .o f sea s e n i c e ..Inia dynamiczncgo flag state kra. .zegluga krajowa home state C O C d y p l o m (Swiadect\vo) kraju pochodzen~a (rnarynarza) issued under the provisions .przcpisy ~nternntional .prrepisy krajo\ve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - spurious sfitlszo\\any (np.second engineer officer . . - . star n w r A - -- - - racja.regillatlons przcpisy kraju bandery GRIDSS General Operator Certificate (GOC G M D S S ) .zezu oleLieronanie statkarni o duzych prqdkonie n c ~ sciach qualification document -+\I ~adechvo potwierdz>i. na na .wystawiono na podstawie przcpisb\v .dyplom kapitana. < \ < iadectun kraju bander!.I arn! dy plom \ master's license .dyplom szypra klasy 1 rybolbn st\\ a lnorskiego seagoing fishing .\ alld . dokument) sea practice praktl ka morska \ea s e n i c e .dyplom drugicgo oficera mechaniku home t r a d c d y p l o m s/ys k i p p e r class 1 pra klasy 1 \4 zegludze kra. SHIPPIRC - - ofiicer in charge of a na\ igational batch-.sty certification \vyda\\ aanle dq plombu certificate of competency ( C O C ) s\\iadect\\o kompetenc>jne (dkplom oticerski..iqctk\\aliiikacje regulations .) d l plom kap~tdna near coastal \o>ages zegluga prrqbrzezna permission .?jqce do plyu ania na tbiomikou each -I\ iper-SM iadect\\o mlodszego motorrh.iadczenie praktyki plyi+ania of matchkeeping s e n ice on the bridge -. near coastal loyages .su lddect\\o operdtora ogolnego u~zqdzen GMDSS GhlDSS Restricted Operator Certificate (ROC CJMDSS).inspekcja administracji kraju b.ordinary seaman honic trade hviadect\\o marynarra a zegludze k r a j o w j pilotage licencja pilota p i l o t a g e exemption .dyplom oficera \vachtowego.r c m o l e n ~ e -on chemical tanker r a r \ \ o l e n ~ e pracc.control ..10.zaSwiadczenie o pelnieniu \vachty nawigacyjn ej . license licencja.prakt)k'~ mor\ha. raport suspend certificate -.dokunient z~ralniajqcy (kapitana) z obolviqzku korrystania z us1~1g pilota rating forming part of an engine room ~vatch C\viadect\vo motorzysty ~vachtou-ego .zas\\. /a- . paiist\\o bander! ccrtiticate COC' cert? tikat. Swiadect\vo k\valifikacji kapitana statku handlowego master's ticket --(pot.. s\\ indectwo inar) narskie) dispensation -zez\\olenie na rajmo\\ anlc stano\\ iska d>namic positioning operator certificate swiadect\\o operatom s>stemu par! ejono\\ .dyplom s k i p p e r class 2 szypra klasy 2 rybolih s t w morskiego tanhcrman i\\ iadectwn prresrkolenia uprax ni.1 bander).jo\\ej home trade dyplom szy-skipper class 7 pra klasy 2 n zegludze krajoaej skipper class 1 seagoing fishing .sa ~adectmo ogranlczone operatord u ~ z ~ ~ d GMDCS zen home trade . dyplom.r a n 1e51iccrt! fikat.rating forming part of a naLigational \\ateti sa iadectwo marynarza wachtou ego ...

zaznajomienie siq zalogi z nowym statkiem workstation ...24.piece -.dzien wolny od pracy day wage .wehodzit na poklad go aloft . take the con .00 .00 -1 6.anchor .stanowiska (alarmowe.instrukcja.silownia bezwachtowa watch -wachta.00 .stanowisko pracy - - -- - - -- - - - - --- - - - - - - - . .okres przejmowania obowiqzkow przez czlonkow zalogi.00 -officer . zakladka performing bridge watchkeeping duty -pelnienie wachty na mostku post .to be in -bye w pogotowiu (do pracy) straight time -czas roboczy zwykly (w odroznieniu do nadgodzin) (to) substitute -zastqpowac take charge of . operator.wachta 08. wachtq).obsenvacja.00 .served in of . funkcja. rozkaz -booklet .urgent -praca pilna working day .zmienit kogoS na shzbie reliever -zmiennik - - replacement -zastepstwo round . uzytkownik (urzqdzenia) order -polecenie. pozycja principal -przelozony.praca aloft .. rozkazywac overlap . (served as . szef quarters . .i.obciqzenie pracq .zbiorka list -rozktad alarmowy station . manewrowe) relieve officer -oficer przejmujqcy wachtq (to) relieve .12.set the -wyznaczyc wachtq .wachta 00.stanowisko.iSC na morze graphic schedule -harmonogram instruction . rozkaz (to) order -polecac.. iSC na morze turn to .obslugujqcy.zaokrqtowai.Work organization on board .. popohdniowa (12.wziqc udzial w .praca akordowa .praca w toku (nie zakonczona) --load .wewnqtrzstatkowy system przywolania (zalogi) day-off .oficer wachtowy .pelniC wachtq watchkeeping ..wachta kotwiczna -below -wachta wolna (od shiby) .wspinak sie na maszt go to sea . roboczy working time -czas pracy working up a new ship ..) routine -czynnosci rutynowe (wykonywane na statku stale) .00 .zabierac siq do roboty unmanned .00 .byl zatrudniony na stanowisku .. szkolenie.bez obshgi czlowieka engine room .obshgi) w formie broszury -sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.00 . kierownictwo) duties -przejqc obowiqzki take part in .na statku.organizacja pracy na statku (to) board -wehodzit na statek boarding -wejicie na poklad capacity .engine -wachta maszynowa engineer -mechanik wachtowy ..wachta 04.00) .glowna instrukcja statkowa management of a vessel -zarzqdzanie statkiem man-hour -roboczogodzina mariner's handbook -poradnik marynarza muster ..forenoon .dniowka robocza day worker -pracownik dniowkowy. dz.trzymanie wachty.obchod (statku. obsenvator main shipboard manual .objqc kierownictwo take over -przejqc (np.pracowaC na wysokosci in progress ..set up . wachtowy -engineer -mechanik wachtowy oMicer -.) . dayman deficiency -niezgodnosk z wymaganiami go aboard .deck . (np.00 . pot. np. na statek on-deck -na pokladzie on duty .08. crew call system . statek.wachta 20.Q4..dzien powszedni.first ..p ~ n k zborny t off-duty -po shzbie on board .oficer wachtowy watchman -wachtowy work .stanowisko .wachta pokladowa .. pelniqcy wachtq.dniowka day work .na shzbie one onlone off -system pracy zalogi (jednakowy czas spqdzany na statku i na lqdzie) operator .daily . obsada wachty -afternoon w. objqc (np. polecen lookout .ustanowik wachte .middle ..porzqdek dnia stand by -pogotowie .objqc kierowanie statkiem take the sea . ppoi.take over the -przejqc wachtq (to) watch .morning .

10. SAF) -Afryka Poludniowa South America.porty lezqce na rzekach Parana i La Plata South Africa (SA.Wschod.Indie Wschodnie Europe (EU) .Zachodnia Anglia/Wschodnia Irlandia West Coast (WC) .. Livorno or Naples (GLN) . kraje wschodu Persian Gulf (PG) . Afryki East Coast of India (ECI) -wsch.) -porty Zjednoczonego Krolestwa lub Kontynent (europejski) United Kingdom.1) . Antwerp or Rotterdam (LHAR) .strefa polnocna USA West EnglandEast Ireland (W.. wybrzeza not north of (nin) .zachodnie wybrzeza Ameryki Poludniowej West Indies (WI) .Kolumbia Brytyjska Continent Antwerp-Hamburg (CAH) . Le Havre.wyspa Man Isle of Wight (IOW) -wyspa Wight London (Ldn) . Antwerpia lub Dunkierka Gulf of Mexico (USGulf) -Zat. Baires) ..Southampton Southern Range (SR) . wschodnie wybrzeia East Coast Africa (ECA) .poludniowe porty atlantyckiego wybrzeza USA United Kingdom (UK) -Zjednoczone Krolestwo United Kingdom or Continent ports (UK I Cont. Europy od Antwerpii do Hamburga Continent Bordeaux-Hamburg (CBH) -porty p6lnocnych wybrzeiy Europy od Bordeaux do Hamburga Continent Le Havre-Hamburg range (CHH) -kontynentalne porty polnocnoeuropejskie w rejonie od Le Havre do Hamburga Channel Islands (CI) -wyspy Kanalu La Manche Continent -porty polnocnoeuropejskie pomip dzy Hamburgiem i Bordeaux District of Columbia (DC) . wyb. Gdynia lub Szczecin Genova. La Spezia lub Livorno Gulf ports . Savona.Le Havre.z. wybrzeza Anglii of India (WCI) .Genua.o k r g Columbia East Coast of USA (EC USA. Gdynia or Szczecin (GGS) -Gdansk. wschodnie wybrzeza South America. wybrzeza USA) Orient . Savona. Antwerp or Dunkirk (HA or D) .Londyn. Antwerpia lub Rotterdam Liverpool (Lpl) . Northern Range (NR) -rejon polnocny (portow wsch.Liverpool Marseilles (M'lls) .Europa Far East (FE) . Havre.USA. wybrzeia Afryki --of England (WCE) .Daleki Wschod Gdansk or Gdynia (GG) -Gdansk lub Gdynia Gdansk. Polnocnego Genova.Zatoka Perska Rotterdam (R'dam) -Rotterdam River Plate (River) . Naples or La Spezia (GNS) -Genua.zach. USEC) . SHIPPING Area of Trading -rejon ieglugi Buenos Aires (BA.Buenos Aires Buenos Aires and/or La Plata (BALP) -Buenos Aires illub La Plata Baltic trade -zegluga baltycka British Columbia (BC) .(port wyladunkowy) nie na polnoc od . Indii East Coast of Ireland (ECI) . Neapol lub La Spezia German North Sea Ports (GNSP) -porty niemieckie w basenie M. Antwerpia lub Dunkierka Hamburg-Le Havre range (HIH) . West Coast (SAM WC) Ameryka Pld..wsch.zachodnie wybrzeza --of Africa (WCA) -z. Livorno lub Neapol Genoa. Hull.port Zatoki Meksykanskiej Havre. Antwerp or Dunkirk (UKHAD) . East Coast (SAM EC) -Ameryka Pld.Londyn London. zachodnie wybrzeza Southampton (Soton) .porty pln. pln.Genua. wyb.Hongkong Isle of Man (IOM) .IE. Meksykanska United States.B. wybrzeza Indii of South America (WCSA) .(porty) w strefie Le Havre-Hamburg Hong Kong (HK) . Irlandii East Coast of Great Britain (ECGB) wschodnie wybrzeza Wielkiej Brytanii Europe Combined Terminals (ECT) -zespol terminali kontenerowych w Rotterdamie East Coast United Kingdom (ECUK) wschodnie wybrzeia Wielkiej Brytanii East Indies (EI) . La Spezia or Leghorn (GSSL) . Hull.Marsylia North Coast (NC) -wybrzeie polnocne North coast of South America (NC SAM) Ameryka Poludniowa.Indie Zachodnie -- -- .wsch.Zjednoczone Krolestwo. north of Cape Hatteras (USNH) -porty wschodniego wybrzeza USA na polnoc od przylqdka Hatteras United States North Range (USNR) .wyb.

bukowanie ladunku alongside delivery . ladunku) contract of affreightment .port . zlecanielprzyjmowanie ladunku do przewozu . wysylka towaru.na statku.firm -oferta wiqzqca on board -na statku.zwyczaj portu -of delivery (pod) .port zaladunku.z.alimentacja. zwloka description of the vessel . kwota (ilosc) receiving note -zgloszenie ladunku shipment -partia ladunkowa.ladunek . w -dirty odroznieniu od . na statek option (opt) -wybor.dostawa pod burte bill's of lading lot -partia konosamentowa board receipt -potwierdzenie zaladowania ladunku. ladunek przeznaczony do innego portu closing date -data zakonczenia przyjmowania ladunkow na dany statek na plac skladowy commodity description -opis towarow commodity index -indeks towarow (to) consign -nadawak.quantity at captain's (qc) . rezenvowaC booking -bukowanie.ballast .port przeladunkowy .advance . ilobC ladunku oferowanego net (free of all deductions) . opcja. mazutu) dirty trade -przewoz ladunkow brudnych dispatch -wyslaC ladunek. potwierdzenie zabukowania period .spedycja instruction .Cargo booking . z wylqczeniem ex .okres obowiqzywania umowy bukingowej cargo (cgo) .zezwolenie wywozowe. przesylke except (ex) -wylqczajqc.oferta .outward . eksportowe quota .custom of the (cop) .opis statku dirty tanker -zbiornikowiec do przewozu ropy surowej i produktow ciemnych (np. port zaladunkowy of transhippment . na statek (to) book -bukowak (ladunek).fracht.umowa bukingowa delay -opoznienie. transport (Iqdowy) inducement . kontyngent eksportowy firm indication -wskaznik staly forward -wysylac.homeward - .ladunek powrotny - - - - - - -- - - - - .instrukcja spedycyjna -order . udzial. na statek on ship board . spobrod excess -nadmiar.ladunek na droge powrotnq inbound . wysylaC (np.ladunek na drogq powrotnq . ekspedycja (morzem) shipping -zegluga -ton -tona frachtowa (przestrzenna lub masy) -unit -jednostka ladunkowa (stanowiqca podstawe naliczenia frachtu) -weight .wolny od wszelkich obci@e~i not exceeding (ne) -nie przekraczaj%cy offer . statek) - .ladunek w eksporcie haulage -przewoz.optional .clean products") . ropa surowa.ladunek eksportowy -transit -ladunek tranzytowy.port opcyjny pre-booked -wstqpnie zabukowany precarriage -przewoz wst~pny quota -kontyngent..ladunek balastowy ladunek brudny (np.kontroferta . oddaC do dyspozycji (np. excl.back - - -- - - .eksport. ekspediowak forwarding .ciezar wysylkowy (ladunku) spread -rozkladac (np. nadwyika export .port dostarczenia ladunku -of discharge -port wyladunkowy of loading (pol) .) -wylqczajqc.outward .zlecenie spedycyjne freight .counter . prawo wyboru .kontyngent wywozowy.zobowiqzanie zaladowcy odnohie terminu zaladowania ladunku stoppage in transit -wstrzymanie wydania ladunku tender -udostqpnik. towar) consignment -partia (np. ladunek .quantity at Charterer's . przewozy) steaming range -zasiqg plywania (statku) stem . wywoz license .ilosc (ladunku) w opcji czarterujqcego -quantity at Owner's ilobC (ladunku) w opcji armatora order port -port zlecenia out-bound freight -ladunek w eksporcie payable ton -tona zarobkowa port . z wylqczeniem excluded ports -porty wylqczone excluding (ex.bukowanie wstepne (ladunku) -reference number -numer nadany danej partii zabukowanej przez agenta bukujqcego -note -nota bukingowa. przyjqcia l.ilok (ladunku) w opcji kapitana .

captain's copy .derrating .bearer .Swiadectwo wyladowania of health .list lista ladunkowa .marine .konosament zatadowania . data .declaration zgloszenie ladunku .swiadectwo pochodzenia -of redelivery .kopia kapitaliska (konosamentu) .Swiadectwo fumigacji .konosament zbiorczy .deratting exemption .baza danych -freight system -komputerowy system bukowania logging . wydany przez odbiorcq condition -warunek (umowy) commodity plan -plan ladunkowy dangerous goods -towary niebezpieczne manifest .full set of -s .konosament zbiorowy date of issue .free pratique . bez uwag .konosament bezpoiredni .konosament spedytorski . ze statek zostal odgazowany (wolny od gazow palnych) .lista specjalna towarow n.zaiwiadczenie.post-dated -k.manifest ladunkowy. okaziciel konosamentu . z naniesionymi uwagami .specyfikacja ladunkowa tracer .liner .konosament morski .konosament "nieczysty" ( z uwagami) .plan sztauerski towarow n.protokol przekazania -of deposit .documents -dokumentacja ladunkowa .konosament .Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboia luzem of delivery .dane -base .przetwarzanie danych -rate .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji .konosament "nieczysty".collective .konosament bezpoiredni .through . celna deklaracja przywozowa bill of lading (bll. BIL) .dokument wysylany przez agenta stwierdzajqcy.record book ksiqzka ladunkowa - -- -- -- -- ---- -- ------ --- ------ ------ -release -kwit celny (zwolnienie towarow odprawionych) specification .konosament na okaziciela -blank--konosament na okaziciela terms and conditions .outturn .foul .gas free .swiadectwo wolnosci ruchow . dowod zlozenia -of discharge .kwit skladowy.ladunek -book .straight -konosament imienny (na okreslonq osobc) .forwarder's . special list . wydany z datqpoiniejszq .konosament na zlecenie .konosament czarterowy .konosament zaladowania.fumigation .on board .szybkoSC transmisji danych record . .Swiadectwo zwrotu statku -of registry -certyfikat okrqtowy .omnibus .komplet konosamentow .local .clean .Swiadectwo odszczurzania .groupage .ocean .10.konosament czysty.ante dated -k. SHIPPING Cargo documents .konosament zbiorowy (obejmujqcy kilka przesylek) --holder -posiadacz. atest .shipped .konosament na dowozowq cz& trasy . i e caly ladunek zostal ze zbiornikow wyladowany .dry -zaswiadczenie eksperta.direct .ksiqzka ladunkowa . stowage plan .dokumenty ladunkowe acceptancespecification -specyfikacja odbiorcza arrival notice .Swiadectwo zdrowia .manifest towarow n. i i okreilony ladunek zaginql lub zostal wyladowany z nadwyikq certificate -certyfikat.konosament na towary zaladowane .konosament domowy .rejestracja danych -processing .to bearer .konosament morski .warunki konosamentowe .arkusz danych -storage -przechowywanie danych - - - - - - - - - - - - ---- - . wystawiony z datq wczeSniejszq .konosament liniowy .dokument o iloici ladunku wyladowanego ze statku.house .konosament na okaziciela cargo .charter party .data wydania k.claused .zgloszenie przybycia (powiadomienie odbiorcow ladunku o jego przybyciu) bill of entry . Swiadectwo.grain cargo .intake -dokument o iloSci ladunku zaladowanego wedlug wskazan miernikow statkowych of origin (C/O) .zapis danych sheet .order .

umowy) -date -data wygasniqcia.weighing .potwierdzenie odbioru (to) log .Swiadectwo swobody ruchow import license .konosament elektroniczny (rowniei sea waybill) feed back . dowod przyjqcia ladunku na statek multimodal -multimodalny transport .upowainienie do podpisania konosamentu -of credit -akredytywa -of guarantee .formularz. zezwolenie na przyw6z towarow exemption -zwolnienie certificate . praw). deklaracja przewozonych ladunkow mate's receipt (MIR) . dokument przyjqcia ladunku do przewozu documentation -dokumentacja .Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL) -zbywalny multimodalny konosament FIATA . ktorej zglasza siq nadejicie przesylki (ladunku) do portu przeznaczenia parcel . awizowanie of readiness (NOR) .list gwarancyjny -of subrogation .FIATA Forwarding Instruction (FFI) -zlece- - - nie spedycyjne form .certyfikat zaladowcy dot.datowany delivery order (do.zgloszenie gotowosci statku (do zaiwyladunku) notify-address -adres osoby. dlo) . dokument cesji of trust .Forwarders Certificate of Receipt (FCR) spedytorskie zaiwiadczenie przyjqcia towaru do wysylki .dziemik okrqtowy manifest (of cargo) -manifest ladunkowy .sptyw informacji do systemu kontrolnego. niewypelniony free pratique .kwit przesylowy (na jednostkq ladunku) - - - - - -- - -- -- - . pismo.licencja eksportowa express cargo bill . informacja zwrotna FIATA documents -dokumenty Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow .inward .cesja (np. umowy) -date -data wygainigia. dokument of authorisation to sign bill of lading .pro-forma -prowizoryczny (rachunek) letter .dokonaC zapisu w dziemiku okrqtowym log-book .transport multimodalny document . blankiet .Shippers Intermodal Weigh Certification (SIC) .kwit sternika.manifest przywozowy (w imporcie) manifest (ladunkow) wywozonych -outward (ladunkow w eksporcie) -ship's --manifest okrqtowy. nota of protest .list. jednostka ladunku receipt .freight . multimodalny list przewozowy FIATA .deklaracja zaladowcy dot.FIATA Warehouse Receipt (FWR) -kwit skladowy FIATA .formularz czysty.dokument (np.exporter's .atest ciqzaru notice -zawiadomienie. konosament) wystawiony na transport multimodalny non-negotiable sea waybill .dokumentacja draft -weksel enclosure -zalqcznik (do pisma) entry .dated (dd) .niezbywalny morski list przewozowy note .shipping Swiadectwo zaladowania (towaru) . u p w terminu waznoSci expiry .Swiadectwo zwolnienia expiration -wygainiqcie (waznoici dokumentu. przewozu towarow niebezpiecznych .zgloszenie statku (ladunku) do odprawy celnej -certificate -swiadectwo dokonania odprawy celnej statku (ladunku) -permit -zezwolenie na wejicie (statku do portu).wygainigie (waznoici dokumentu.blank .cargo .manifest ladunkowy .paczka.Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB) -niezbywalny.Forwarders Certificate of Transport (FCT) spedytorskie zaiwiadczenie transportowe .licencja importowa invoice .faktura wywozowa . certyfikatu.Swiadectwo.nota protestacyjna . notyfikacja.faktura .kwit wydania dock pass -przepustka portowa dock receipt -kwit skladowy. wagi towaru w kontenerze .Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods (SDT) . u p w terminu waznosci export license .

raport dzienny .warehouse (WIW) -kwit magazynowy wharfinger's certificate -portowy kwit skladewy - .raport.konosament elektroniczny shipper's export declaration (SED) .zlecenie zaladunkowe.skladowy dowod zastawczy .sailing -raport o wyjbciu (statku) w morze seal log .daily .zestawienie iloici (wyladowanego ladunku) .spis numerow plomb - - seawaybill . kwit magav'owy warrant .dokumenty przewozowe (ladunkowe) shipping instruction -instrukcja (dyspozycja) zaladunkowa shipping order .konosament przyjccia do zaladowania quay receipt .dziennik liczmana tally sheet -kwit liczmanski time sheet -karta kontrolna czasu (zwykle obejmuj$ca okres reda-reda) warehouse receipt -kwit skladowy. pozwolenie port health declaration -deklaracja sanitama (skladana na zawiniecie do danego portu) pratique (free pratique) -Swiadectwo (sanitarne) swobody ruchow preliminary -wstqpny (np. sprawozdanie. protokol .zaladowane nalpod pokladem (uwaga na konosamencie) tally book .outtum . raport) processing (of documents) -przygotowanie dokumentow program (programme) -program.kwit skladowy (pokwitowanie zlozonego na sklad w porcie ladunku) report . SHIPPING -ticket -kwit przesylowy (na jednostke ladunku) permission -zezwolenie. zlecenie spedycyjne cargo specification . plan received for shipment .10.deklaracja eksportowa zaladowcy shipping documents .specyfikacja ladunkowa stowed onlunder deck .

oplata w czarterze na czas lay-days ..statek zastqpczy slothire -umowa czarterowa dot. podczarter. subczarter . wynajem statku .inspekcja statku zdawanego przez czarterujqcego armatorowi reference ship .voyage .slot .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas on-hire survey .consecutive voyage cz.czarter ze stawkq od noinoSci -definite time of arrival (dft) -ostateczna data przybycia .zawrzeC umowq czarterowq fix a ship -wyczarterowak statek fixing letter .lump sum cz.. z powodu awarii technicznej survey .najem czqici przestrzeni ladunkowej .oddawak w subczarter.laydays .czarter na podroi (to) charter -wyczarterowak chartered rate .czarter na czas . czarterpartia -party form .prawo zaladunku ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy excluded ports -porty wylqczone fix a charter .niestandardowy formularz czarterpartii --- --- . podczarterowak redelivery (redely) . na kolejne podroie .formularz umowy czarterowej -port .zdanie statku po czarterze survey . przez BIMCO) . cz.czarter czqSci pojemnokci statku .bareboat .umowa cz. czarterpartii .potwierdzanie czarteru za pomocq umowy czarterowej hire . wskazujqce stan statku (w tym balasty.round .czarter wskazujqcy port za.approved .recommended --- --- - - -- - . wykorzystania czqSci przestrzeni ladunkowej statku sub-charterer-podczarterujqcy.oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas --time . dreadage . wodq slodkq i paliwo) przy przekazywaniu go czarterujqcemu certificate of redelivery -Sw.(granice czasowe rozpoczqcia cz.nettom . dly) -przekazanie (np.zalecany formularz czarterpartii .stawka czarterowa .private .net .netto" (kosztow za-Iwyladunku i sztauowania nie ponosi przewoznik) off-hire-wycofanie statku z czarteru na krotki okres.makler okrqtowy (frach- - - - -- - -- - - - - - - - %CY chartering order -zlecenie zaczarterowania chartering policy -polityka czarterowa CP blading (charter party bill of lading) -konosament czarterowy charter party form .formularz u.za zryczaltowanq surnq frachtu .czarter na podroz okrqznq .standard .oglqdziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas on-survey -ogl~dziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas --report -protokol przyjqcia statku w czarter re-charter .okres wylqczenia statku z czarteru off-survey .) .czarter statku bez zalogi commission -prowizja czarterowa . podczarter .loading .time (TIC) .port of .data ladowania --of readiness -data gotowoici do zaladunku days of grace .przewidziany w czarterze czas na wylzaladunek statku net terms -czarter .czarter otwarty (nie okreilajqcy ladunku ani portow wyladunkowych) party -umowa czarterowa. np.znormalizowany formularz umowy czarterowej chartererspay dues (cpd) -oplaty ponosi czarterujqcy date .Charter -czarter certificate of delivery .Swiadectwo wskazujqce stan statku (wlqczajqc balasty. zatwierdzony (np.czarter na warunkach . statku w czarter) .czarterujqcy na czas chartering broker .czarter na podr6z .space . na podr6z okrqznq .deadweight .round trip . subczarterujqcy sub-charter party -umowa podczarterowania.port przekazania statku w cz.statek podobny relief ship .trip .sub-umowa podczarterowania.dni ulgowe w czarterze delivery (dely.lub wyladunku rate .stawka czarterowa charterer -czarterujqcy -time .data .formularz umowy czarterowej.open . paliwo i woda slodka) przy zdawaniu go przez czarterujqcego charter -czarter.

oplaty za przestoj (tzw. odpowiedzialnoSci za fracht charges clause -klauzula dot.wlqczyi: (np. osiqgalnY (port) abandonment clause . iz statek nie moie osiadaC na dnie w trakcie przeladunku) force majeure clause -klauzula dot.klauzula dot.klauzula poiarowa flag clause . utkniccia na mieliznie heavy Lift clause. odpowiedzialnoSci za zderzenia currency clause -klauzula walutowa deviation clause (DC) . awarii wspolnej zawinionej przez czlonka zalogi) jurisdiction clause . przewozu sztuk ciezkich Himalaya clause -klauzula dot. dot.klauzula dot. dot.k. odladunku na barki liner negligence clause . abandonowa (regulujqca warunki i skutki porzucenia statku) additional perils clause . przenv awaryjnych (np.klauzula dot. zatloczenia portu contact clause . skutkow dzialania sily wyzszej grab (discharge) clause . zatrudnienia (podlegloici kapitana wobec czarterujqcego na czas) fire-clause . uzywania chwytakow przy przeladunku grounding clause -klauzula dot. zabezpieczenia statku przy wyladunku chwytakami cesser clause . dot.klauzula o wlaSciwoSci prawa bandery floating clause . dot. oplat portowych clause (cl) .klauzula jurysdykcyjna (dot. prawa do przyjecia ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy dunnage clause -klauzula dot. lodow (regulujqca przypadki niewlaiciwego wykonania umowy przewozu spowodowane zalodzeniem) identity of carrier clause (ioc) -klauzula ustalajqca przewoinika incorporation clause -klauzula wlqczajqca dodatkowe warunki .do konosamentu Jason clause . czarterowa okreslajqca miejsce za.klauzula dodatkowych niebezpieczenstw arbitration clause . prawa zastawu lighterage clause .klauzula dot. arbitrazu assignment clause .lub wyladunku w porcie bonded value clause . w czarterze na czas) cancelling clause -k. premii za poipiech disposal clause -klauzula dyspozycyjna (ustalajqca date i miejsce zwrotu statku przez czarterujqcego) dreading clause -klauzula dot. szkod wyniklych ze zderzenia congestion clause -klauzula kongestyjna.klauzula Jasona (dot.10.zawsze dostqpny.k. SHIPPING Charter and liner clauses klauzule czarterowe i liniowe always afloat (aa) -klauzula czarteru zastrzegajqca dostatecznq glebokoiC przy nabrzezu always accessible . dot.klauzula .klauzula collision clause -klauzula kolizyjna.klauzula zezwalajqca na odstagienie praw banking clause -k.klauzula dot. klauzulc do umowy czarterowej) employment clause -klauzula dot. przestojowego) deviation clause -klauzula dewiacyjna disbursement clause -klauzula wydatk6w dispatch clause . odpowiedzialnoSci obu stron za zderzenie break up clause -klauzula dot.k. wartoici wolnoclowej both-to-blame collision clause -klauzula dot. objecia ograniczeniem odpowiedzialnoSci przewoinika osob wykonujqcych usfugi zwiqzane z przeladunkiem i przewozem towarow hire and payment clause -klauzula dot. dot..klauzula dot. stwierdzajaca. straty konstruktywnej (statku) breakdown clause -klauzula dot. i i koszty obslugi ladunku ponosi czarterujqcy ceiling clause .k. ladunku pokladowego demurrage clause .klauzula dot.klauzula dewiacyjna w czarterze deck cargo clause -klauzula dot. dot. sqdu lub miejsca) lien clause . anulowania umowy cargo free clause -k.dostatecznej glebokoici" (stanowiqca.klauzula dot. kosztow bankowych berth charter clause . wlaSciwoSci prawa. prawa przewoznika do natychmiastowego wyladunku po zacumowaniu) . frachtu i jego platnoici ice clause .klauzula dot. kosztow drewna sztauerskiego embody (in) . zaniedban London clause -klauzula londynska (dot. dot.k.k.

notyfikacji wskazanej osoby o nadejiciu ladunku do portu przeznaczenia off-hire clause -klauzula dot. kosztow przebrania ladunku uszkodzonego strike-clause -klauzula strajkowa subletting clause .klauzula segregacyjna (dot. cych do tego samego armatora skimming picking clause . pokrycia przez ubezpieczyciela kosztow segregacji ladunku uszkodzonego) skimming clause -klauzula dot. holowania trade clause . prawa odbioru ladunku pod burtrt np.k.klauzula podnajmu substitution clause -klauzula substytucyjna tackle clause .k.klauzula nadrzqdnoici (dot. na barkg paramount clause . wskutek awarii technicznej) optional clause . czajqca sobotg po poludniu i niedzielg z czasu przeznaczonego na przeladunek separation clause -klauzula separacyjna sister ship clause -klauzula o statkach naleza. ladunku opcyjnego overside delivery clause -klauzula dot.klauzula o (zawinionym) zderzeniu safe aground clause -klauzula dot.marine extension clause . always afloat.klauzula dot. kolejnoici podejScia statkow pod przeladunek wg kolejnoici przybycia waiting for the berth clause -klauzula o oczekiwaniu na nabrzeie war clause -klauzula wojenna weather permitting clause -klauzula dot.klauzula wyla. naliczania czasu zaladunku z uwzglgdnieniem warunkow pogodowych wharfage clause -k. kary umownej prolongation clause -klauzula prolongacyjna (o przedluzeniu umowy) re-chartering clause . dopuszczalnych akwenow dysponowania statkiem turn clause . oplat nabrzezowych winch clause -klauzula dot.klauzula dot.klauzula dot. dot.klauzula dot. podlegloici kapitana (wzglgdem czarterujqcego) not always afloat (naa) . przewozu ladunkow w ladowniach chlodzonych requisition clause -klauzula dot. uzywania statkowych wind ladunkowych . bezpiecznego osiadania statku na gruncie portu plywowego safe berth. dot.z dotkniqciem gruntu (port lub nabrzeze.klauzula o prawie do odbioru ladunku na barkg towage and salving clause -klauzula dot. okresowego wylqczenia statku z czarteru (np. niebezpieczenstw morskich penalty clause -klauzula dot. podporzqdkowania konosamentu zasadom Konwencji Brukselskiej) perils of the sea clause -klauzula dot. subczarteru redelivery clause -klauzula dot.klauzula dot. konsekwencji rekwizycji running down clause . zdania statku przez czarterujqcego reefer clause . dodatkowego ubezpieczenia ladunku master employment clause -klauzula dot. przy kt6rym statek dotyka dna przy odplywie) not always afloat but safe aground (naabsa) -z dotkniqciem gruntu przez statek. bez niebezpieczenstwa uszkodzenia dna statku near clause -klauzula nakazujqca statkowi podejicie do portu wyladunkowego na minimalnq bezpiecznq odlegloSC notify clause -klauzula dot. dot. zawsze dostqpne nabrzeze o dostatecznej glgbokoici Saturday afternoon clause . holowania towage clause . always accessible (sb aaaa) -bezpieczne.

tom .porzucenie (np.zgiqcie . Swiadectwo. innym gatunkiem ropy.Swiadectwo.ladunek claim . o kontroli) attendance fee .uszkodzic przez zanieczyszczenie -by tainting -uszkodzenie przez przejqcie obcych zapachow certificate .10.drogocemy ladunek -rejection .dzialania wrogie. ladunkowych) to cargo .spowodowac szkodq certificate -certyfikat.bend -wygigcie .Swiadectwo odszczurzania - - - - -- - - - - .dokumentacja uszkodzen samochodu cargo .uszkodzenie. szkoda.protokol szkod . szkoda wywolana wodq morskq survey .zakres uszkodzen (statku.deratting exemption - . wojeme act of man .broken . postqpowanie car exception report .substancja zanieczyszczajqca.ladunek niezgodny ze specyfikacjq loss -utrata ladunku .poswiqcenie czgici ladunku lub wyposazenia dla ratowania statku act of war . zarobaczone. ladunek) contamination-zanieczyszczenie ladunku (np. defekt .rozenvany contaminant . brakowanie towaru broken down -uszkodzony broken.zlamany . z powodu uszkodzen) -wastage .zglqbnik do pobierania probek z workow brack -towar wybrakowany bracking .selekcja towaru uszkodzonego (tzw..dzialania wojeme actual total loss -rzeczywista strata calkowita assign an expert -wyznaczyC eksperta at random .abandon act of God .cracked -pqkniqty .przebity .clean ladunek czysty.extent of . powodujqce zmiang jej charakterystyki) customary trade loss -zwyczajowy ubytek ladunku w trakcie transportu damage . wyrzqdzona wodq morskq seawater .roszczenie ladunkowe .odorous . przeciety . sprochniale careless handling .list gwarancyjny. ofiara wypadku (to) cause damage .holed .precious . eksperta) attestation . SHIPPING Claims -roszczenia absorb -wchlaniac (wodq) accident of the sea .uszkodzenie statku damaged cargo report -raport uszkodzen fadunku defect .odrzucenie ladunku (np. skazajqca (to) contaminate -zanieczyszczac.wyrywkowo (np.uszkodzenie ladunku -to ship .Swiadectwo inspekcji claim -roszczenie claimant -roszczqcy container damage -uszkodzenie kontenera .latent -wada ukryta . zaiwiadczenie back letter .cut .sila wyzsza act of hostility .list gwarancyjny bag trier .ubytek ladunku (w czasie przeladunku lub transportu) cargo-worthy (ship) -(statek) przystosowany do przewozu danego ladunku cargoworthiness -zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoid do przewozu danego ladunku) casualty -nieszczqsliwy wypadek.oplata za stawienie siq (np.odpadowe. odszkodowanie z tytuh uszkodzenia by contamination . rewers of survey .uszkodzenie.bent -wgniecenie .wypadek morski abandonment. statku).atest awaryjny -of desinfection .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji -of damage .stan ladunku contaminantion -zanieczyszczenie ladunku out of specification .deratting - -- - .nieostrozne operowanie.przecigie.deformation . bez zanieczyszczen condition . n.ladunek o silnej woni . atest .bow .inspekcja doznanych szkod (np.odksztalcenie . wormy and punky .Swiadectwo dezynfekcji of indemnity . skazac (np.sea (SID) -szkoda powstala w czasie transportu morzem.wada. ladunku) uszkodzenia spowodowane ha-hook hole kiem sztauerskim .

rozkurz (strata ladunkow sypkich np. wlasnoSC towaru residue cargo -resztki (pozostaloici) ladunku right and true delivery -prawidlowa dostawa (przesylki.drobna kradziez pre-loading inspection .Swiadome zwolnienie (wyrzucenie) czcSci lub caloici ladunku za burtc joint survey .list gwarancyjny letter of indemnity . towaru) inherent vice . rewers in dispute .wspolne ogledziny (ekspertow obu stron) leakage . brak ladunku) in good order and condition -(ladunek) w nalezytym porzqdku i w dobrym stanie inherent quality -wlaiciwoSC szczegolna (np. nadwyzka (np.wada naturalna (np.cechy (oznaczenia ladunku) niewyraine mildew -plesn missing -zaginiony (np. z beczki) letter of guarantee .standard .ubytek normalny (ladunku) observations -obsenvacje. rozkurz (to) draw samples .pobieraC probki examination -badanie. towaru) jettisonning . wynagrodzic straty indemnity bond . ladunku) experts' commitee -komisja rzeczoznawcow extract from log -wyciqg z dziemika fall to pieces -rozpaSC sic na kawalki fracture -pt$cniccie.list gwarancyjny.rozbieznoSC.zaniedbanie. obcieraC (to) rummage -przeszukiwac ladunek sample -probka . ladunku) pickings -resztki.defective -wadliwy dent -wgniecenie deratization -deratyzacja deratting -deratyzacja deterioration -pogorszenie sicjakoSci (np. zglcbnik sampling time . ladunkow sypkich) distortion -odksztalcenie (opakowania. odpadki pilferage .inspekcja (ladunku.gross -powazne zaniedbanie normal shrinkage . ladunku) self-ignition-samozapalenie.strata in weight .wlasnoic ladunku. sprawdzanie. statek) mold -pleSn natural wastage -naturalny ubytek (ladunku) w czasie transportnegligence .okres probkobrania scattering . dezynfekcyjn Y disinfection -dezynfekcja disinfestation -dezynsekcja dissipation -rozproszenie. ladunku) separation -rozdzielenie. kontrola excess -nadmiar.wyciek (np. samozaplon (np.konfiskata (tu: statku. wskutek przeladunku) sea damaged -uszkodzony w czasie transportu morzem.szczegolna wlaSciwoiC (np. zmiana banvy ladunku discrepancy .strata na wadze (ladunku) marine accident -wypadek morski marine casualty -wypadek morski marking (of cargo) . uszkodzony przez wodc morskq seizure . ladunku) right and true (rtd) . ladunku) discoloration -odbanvienie. ladunku) draftage -rozsyp.probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probke sampler -pobierajqcy probkc. probkobiorca sampler -probnik. zlamanie indemnification -kompensacja strat illub poniesionych kosztow indemnify -zabezpieczyi. ladunku) zaplamione - marks unclear . niedbalstwo . w iloici ladunku) disinfectant -Srodek odkazajqcy.znakowanie (cechowanie) ladunku marks stained -cechy (oznaczenia towaru. uwagi oddments -resztki ladunku offsetting of claims -kompensata wzajemnych roszczen overcarriage -przewiezienie ladunku dalej. niezgodnoSC (np. separacja - - . niz do portu przeznaczenia overcarry -przewieiC ladunek poza port przeznaczenia overlanded -wyladowany z nadwyzkq (w stosunku do konosamentu) overdue -(statek) zaginiony peculiarity .sporny (np. statku) przed zaladunkiem property in goods .list gwarancyjny loss .dostawa ladunku w porzqdku (to) rub -trzeC sip. rozkurz (np.

wskutek sztormowej pogody) sweepings .widoczne plamy rdzy - -- - -rust spots apparent on top sheets -plamy rdzy widoczne na wierzchnich arkuszach .packing wet .kontrola (czystoici) ladowni . ladunek) spill .inspekcja (ladunku. partly .0) .rust and oil spotted .shipper's .szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem take up -wchlaniaC (wodq) total loss only (t.dostawa (ladunku) z brakami --landed . wyciek. higroskopijnoSC waterlogged . z braku miejsca) -weight .plamy rdzy i oleju .wyladowany z niedoborem. wyladowany z brakiem --shipped -niezaladowany na statek (np.nie przyjqb (ladunku) shut-out cargo -ladunek odrzucony. niedobor (np.rusty covers -pokrycia zardzewiale .separacja ladunku shipper's guarantee -rewers.top sheets rusty . rozlew spontaneous combustion -samozapalenie spontaneous ignition .przesuni~cie ladunku (np.marine .pre-loading . rzeczoznawca . atest (to) survey .cz~iciowo zardzewiale .brudne stained .worki niepelne w czasie wyladunku soiled .rozlaC (ciecz.przeglqd.zapiaszczony.inspektor.(ladunek) niezaladowany na statek (np.nasiqkniqty wodh napelniony wodq wrapper . nieprzyjqty do zaladunku skimmings .samozapalenie steel and steel products -stal i wyroby ze stali .niedobor wagi (ladunku) shrink -kurczyC siq shrinkage .podarte York-Antwerp Rules (YAR) -Reguly YorkuAntwerpii - - - - - - - . ladunku) short -brak delivery .protokol oglqdzm. z braku miejsca) cargo . kawy) slacks -niepelne.covers wet .ubytek ladunku (wskutek wysychania) allowance .zmiotki statkowe shortage .rust spots apparent . zanieczyszczony (np.edges bent and rusty .tylko strata calkowita (statku) trade shortage -naturalny ubytek ladunku (np. oglqdziny -certificate -protokol oglqdzin.pokryte Sniegiem . statku) przed zaladunkiem report .opakowanie dirty .rusty ends .poplamione tear .dokonywaC przeglqdu surveyor .zmiotki.goods in rusty condition . rozsypaC (ladunek) spillage .kontrola (ladowni illub 1adunku) przed zaladunkiem .zardzewiale konce -rusty. "wiotkie" worki .zamoczona czqSC ladunku (np. certyfikat oglq dzin -joint .pokrycia mokre . poplamiony.pre-loading . pobrudzony.covered with snow .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) of holds .opakowanie zardzewiale .ladunek niedajqcy siq zidentyfikowat water absorbtion -wodochlonnoiC.ladunek zardzewialy . wskutek wysychania) unidentifiable cargo .naddatek na skurcz shut out . list gwarancyjny (zaladowcy) ship fills -rozsypy (ladunku) ship spills -ladunek zebrany z rozsypow statkowych ship sweepings .gome arkusze zardzewiale surplus of weight -nadwyzka wagi survey .rzeczoznawca morski shifting of cargo .1.10.brak.opakowanie mokre -pitted -wzery . SHIPPING separation of cargo .packing rusty .resztki ladunku.krawqdz~e pogiqte i zardzewiale . paliwo).dentlng . zmiotki taint -szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem tainting damage .wgniecenia (w wyrobach hutniczych) .

containerization-konteneryzacja damage report . okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU Far East Freight Conference (FEFC) -Konferencja Dalekowschodnia feeder service -semis dostawczy (dowozowy) Fortyfoot Equivalent Unit (FEU) -jednostka umowna odpowiadajqca wielkosci kontenera 40' (2TEU) freight all kinds (FAK) -stawka frachtowa niezalezna od przewozonego w k.dowoz z zaplecza lub odwrotnie organizowany przez przewoznika morskiego check-digit . partia ladunku wypelniajqca kontener.umowa armatorow o tow .Trans Atlantic Agreement (TAA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Polnocnego Atlantyku carrier's haulage . container fully loaded weight and capacity (FWC) -k. bezpoirednio od nadawcy do odbiorcy ETEU (equivalent TEU) . formowany przez zaladowcq na jego koszt i ryzyko global tracker sewice . .raport uszkodzen (kontenera) demurrage -dodatkowa oplata za przetrzymanie kontenera ponad umowiony czas door-to-door (house-to-house) .Azja .firma grupujqca ladunki dla umieszczenia ich w kontenerze container -kontener.operator kontenerowy przewozu wiqzanego . k.single - wzajemnej wymianie kontenerow . wypelniony ladunkiem.nabrzeie-nabrzeie" -- .ostatnia cyfra w numerze kontenera majqca charakter kontrolny consolidate .umowa o wspolnym wykorzystaniu slotow (przestrzeni ladunkowej) na statkach pozostajqcych w dyspozycji stron u. pojemnik dimension(s) -wymiar(y) kontenera land bridge .combined transport .ruchy diwigu kontenerowego -number -numer identyfikacyjny kontenera owner -wlaiciciel kontenera prefix .system iledzenia pozycji kontenerow home-to-home-dostawa ladunku w relacji bezposredniej (door-to-door) inland clearance depot (ICD) ..lqdowy most kontenerowy leasing -umowa o leasingu kontenera logistics -monitorowanie ruchow kontenera -manifest -manifest kontenerowy -moves . obslugujqcy jeden port Container Safety Convention (CSC) .umowa.vessel sharing (VSA) . takze w oparciu o satelitarne systemy nawigacji container operator -operator kontenerowy .k.slot sharing .Europe Asia Trade Agreement (EATA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Europa . przewoz kilku partii w jednym kontenerze.Owiadectwo pochodzenia (ladunku) container freight station (CFS) -magazyn formowania kontenerow LCL na terminalu k. obshgujqcy kilka por- - -- - - - -- -- port .Container trade przew6z kontenerow agreement -umowa pomiedzy armatorami.konwencja o bezpiecznych kontenerach container service charge (csc) -kontenerowa oplata terminalowa container sublease . przewoz na warunkach .direct interchange .grupowad ladunek dla umieszczenia w jednym kontenerze container -zapelnid kontener ladunkami roznych zaladowcow consolidation point -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze consolidator . ladunku freight container station -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze full container load (FCL) -jednolity ladunek pelnokontenerowy. pozwalajqcym na maksymalne wykorzystanie pojemnoici i noinoici k.czteroliterowa pienvsza czqid kodu identyfikacyjnego kontenera -serial number -siedmiocyfiowy numer (dmga czeid kodu identyfikacyjnego kontenera) tracking system . na mocy ktorej przewoinik oddaje kontener innemu przewoznikowi do uiytku na czas okreilony certificate of origin .k.statystyczne pojg cie urnowne.dostawa k.0.system sledzenia pozycji kontenera w oparciu o raporty teleksowe.umowa o wspolnym wykorzystaniu posiadanego tonaiu .o .multi port .miejsce odpraw kontenerow polozone w glqbi lqdu inland rules -zasady i stawki za przewozy kontener6w w obrqbie Europy less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objetoSC kontenera. -space sharing umowa o wspolnym wykorzystaniu przestrzeni ladunkowej .

.umowa o czarterze okreilonej liczby slotow sharing . skasowak.skreslenie. skreilik erasure . erase -wycierak.przedluzenie umowy .h i e dalekiego zasiau lumpsum -stawka frachtowa zryczaltowana mainline carriers .obowiqmjqcy od .sztauer kontraktowy . osoba uprawniona -to sign . since .gwarancja umowna. konosamentu) conditions -warunki . kaucja. .rozladunek kontenera stuffing .cesja (np.data odstqpienia od umowy cession .par01 ..upowaznienie. kontrahent deal -umowa effective -skuteczny.contract .kontrakt sztauerski ..payments .swoboda zawierania umbw . efektywny for .umowa o wspolnym wykorzystaniu pojemnosci kontenerowej statkow -ratio -iloik przewiezionych w c i w roku kontenerow przypadajqcych na celg (slot) stripping .oplata za przetrzymanie (np.nabrzeze place of receipt (pr) -miejsce przyjecia ladunku poza portem place of delivery (pd) .anulowanie (umowy).. platnoici authority .conference .volume .zgodnie z umowq . standardowe contract -umowa .waga lub objgtosc ladunku w k. rowniez maksymalna dopuszczalna waga ladunku w kontenerze payment for detention .dotrzymywak warunkow u.umowa sprzedazy (np.miejsce dostarczenia ladunku poza portem pool -umowa o wspolnym uzytkowaniu kontenerow Port of Discharging (pod) -port wyladunku Port of Loading (pol) -port zaladunku precarriage -dowoz (np.fidelity umowa o wylqcznosci (korzystania z uslug danej linii zeglugowej) .10.grupowa kaucja gwarancyjna (to) cancel -uniewaznib. uprawnienia. wyraznie zastrzezona - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - . twenty foot equivalent unit) . SHIPPING long distance routes .groupage .strona umowy.zerwak umowg .breach of .surety -kaucja gwarancyjna .by .break a .as per .warunki umowy . kontenera) pier-to-pier -przewoz kontenera w relacji nabrzeze .kontener 20' (jednostka statystyczna okreilajqca iloib ladunku rownowaznego kontenerowi 20') Contract -umowa agreement -umowa.cela kontenerowa charter deal . anulowak cancelling .stevedore .prawo podpisu bond . statku) of towage -umowa holownicza .na podstawie kontraktu .adhere to a .naruszenie umowy . skreslenie -date . posiadajqcy najwigksze floty statkow kontenerowych overcapacity -nadmiema pojemnoik ladunkowa statkow eksploatowanych na danej linii w stosunku do dost~pnych ladunkow parcel receipt -kwit przesylowy (na mniejsze partie drobnicy) payload .standard (std) . kontenera do portu) precarrier -dowozqcy Pre-trip Inspection (pti) -inspekcja techniczna (kontenera chlodzonego) przed przewozem shortsea (trading) .obowiqzujqcy na okres .umowa dot.papier wartobciowy.warunki normalne. slowo usuniete (z tekstu) express warranty .umowa przewozu na warunkach konferencyjnych .extension of . porozumienie -master lease generalna umowa dzierzawy . na podstawie ktorej obliczany jest fracht.freedom of .przewoz lqdowy kontenera mega-carriers -przewoznicy o zasiqgu i znaczeniu globalnym.umowa ustna stevedore .. zabezpieczenie .ilosciowy kontrakt przewozowy contractor .large volume -umowa przewozu wielkich partii towarow lien -umowne prawo zastawu -of agency -umowa agencyjna of sale .zegluga krotkiego z a s i ~ u slot .sztauowanie ladunku w kontenerze terminal handling charges (THC) -koszty wyladunku i portowe TEU (20' equivalent unitised freight unit.armatorzy obslugujqcy linie transoceaniczne (w odroznieniu od feeder-carriers) marchant haulage .favourable -korzystne warunki .

zqdaC czegoi (w umowie) stipulation -warunek (umowy).oplaty dokowe .platnoik za ladunek na rqce przewoznika przy odbiorze ladunku on shipment -platne g.submit a .boatman . umow provision -postanowienie.upust. bonifikata address commission -prowizja adresowa advance note -nota zaliczkowa agency fee -oplata agencyjna all-in rate . tymczasowe potwierdzenie zawarcia umowy (to) stipulate .free of . naleinoici i platnoici abatement . oferowac underbid -oferowak korzystnie. pot. bonifikata.gwarancja -period .oplata za ukladanie materialow sztauerskich .oplata. klauzula provisional note .oferta . prowizji buoyage -oplata za utrzymanie znak6w nawigacyjnych burden -koszty ogolne cancellation fee -oplata stornowa carrier's allowance . poszczegolnych kosztow) brokerage -prowizja maklerska -clause -klauzula dot.wt) .zobowiqzanie domniemane -warranty .obci@yC (finansowo) disbursement's .handling .okres gwarancyjny without engagement -bez zobowiqzania.oferta . agenta) na wydatki zleceniodawcy - - - - - - - - - . dokonywaC repartycji apportionment -podzial.oplata za cumowanie .oplata za korzystanie z nabrzeia .oplata na utrzymanie oznakowania nawigacyjnego berthage -oplata nabrzezowa. przy zaladunku charge .prowizja za wylozenie funduszy (np.warunki brutto guaranteed (guar.dock . ze uzyskana zostanie licencja (np.rekompensata kosztow przewoznika carrier's remuneration -naleznoici przewoznika cash .normalne warunki warranty .stawka zawierajqca oplate za wszystkie wykonane uslugi allowance .gotowka against document (cad) . naleznoic . obligacja. rabat apportion .oplaty przeladunkowe . dues and payments oplaty.oplaty portowe.inward -wejiciowe oplaty (portowe) .koszty wyladunku .liniowe warunki przewozu net term