P. 1
Slownik Morski

Slownik Morski

|Views: 8,443|Likes:
Wydawca: diablus2012

More info:

Published by: diablus2012 on Feb 06, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

An Illustrated English-Polish Seaman's Dictionary

***

Ilustrowany angielsko-polski slownik marynarza

This dictionary has been donated by the Association of Polish Maritime Agents and Representatives (APMAR) following a grant from

The International Maritime Training Trust is established to assist with measures which contribute towards providing Polish Seafarers with training which is in full compliance with the IMO STCW Convention

The Trust is supported by donations from several employers, principally Dorchester Maritime Ltd, following an agreement with Polish Seafarers' representatives, and is managed from the Isle of Man

An Illustrated

English-Polish

Seaman's Dictionary

Ilustrowany

angielsko-pols ki

slownik marynarza

TRADEMAR

Zebral i opracowal redakcyjnie - Jerzy Puchalski Konsultacja j~zykowa merytoryczna: mgr Tomasz Darski [lo], i radiooficer I kl. inz. Jerzy Dzienisz [6],inz. st. mech. okr. Marian Dylewicz [6], st. mech. okr. Marian Kaminski [6],mgr inz. inz. kpt. Z.W.Eugeniusz Kazanecki [l-4, 7-12],mgr inz. Slawomir Kucharski [l-31, kpt, z.w. inz. Andrzej Sliwinski [l-4,6-121, in?. kpt. i.w. Ryszard Wawruch [l-4,6-121, w st. spocz. dr kmdr ink Franciszek Wrobel [6] Konsultacja anglistyczna - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak Opracowanie graficzne - Robert Bqk, Marian Matocha, Jerzy Puchalski, Wojciech Wigkiewicz Korekta polska - Ewa Kunicka Korekta angielska - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak

W k s i e c e wykorzystano ilustracje i elementy publikacji nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej oraz: Alfa Lava1 Marine & Power, Allweiler AG Werk Radolfzell, Burmeister and Wain, Conver, Detegasa Desarollo Tecnicas, Framo-Frank Molm AS, FR Fassmer & Co., Graco Inc., Haglunds Cranes, Harmworthy Engineering Ltd., International Association of Classification Society (IACS), International Maritime Organisation (IMO), John Crane Marine Int., Krupp Atlass Elektronik, New Sulzer Diesel Ltd., Pains-Vessex, Peck and Hale, Raytheon Anschutz GmbH, Sabroe, Siemens, TEC, Unimor ASA, York Refrigeration Marine, Seasafe, Woodward Governor Co. i inne.

All rights resewed. No part of this publication may, for sales purposes be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission in writing from the Editors.

Wszelkieprawa zastrzezone. Zadna cz& niniejszejpublikacji nie moie byC reprodukowana,przechouywana lub przesylana w jakiejkolwiekformie lub jakimkolwiek Srodkiern elektronicznym, mechanicznym, p r q pomocy fotokopiowania, nagrywania lub innym sposobem bezpisemnej zgody edawcy.

O Copyright by Wydawnictwo TRADEMAR, Gdynia 2003 Wydanie I - Gdynia 2003 Sklad i lamanie tekstu - Trademar, Gdynia Ilustracje banvne - Studio Spartan, Gdynia Druk i oprawa - Bernardinum, Pelplin

ISBN 83-915444-4-3

Spis treSci
Od redakcji

I. Theory of the ship - teoria okretu
1. Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty 2. Capacities - pojemnoSC i noSnoSC 3. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Curves, lines and scales -krzywe, linie i skale 5. Displacement and deadweight - wypomoSC i noSnoSC 6. Stability - statecznoii: 7 . Strength -wytrzymaloSC 8. Maneouvering -manewrowanie 8. Resistance - opor 10. Buoyancy -wypor 11. Ship's movements - ruchy statku 12. Draught and load lines - zanurzenie i linie ladunkowe 13. Propellers - pqdniki

11. Ships and shipbuilding - statki i budownictwo okretowe
1. Ship's types -typy statkow 2. Design and construction -projektowanie i budowanie statkow 3. Steel and unferrous materials - materialy stalowe i z metali niezelaznych 4. Other materials - inne materialy 5. Shipyard - stocznia 6. Treatment, processing and repair - obrobka i naprawa 7. Welding - spawanie 8. Ship's plans -plany statkowe

111. Ship's construction - konstrukcja statku
1. Hull - kadhb 2. Fore part construction - konstrukcja czqSci dziobowej 3. Bottom - dno 4. Bulkhead - grodi 5. Cargo compartments -przedzialy ladunkowe 6. Classification -klasyfikacja (statkow) 7. Container cell guides -prowadnice kontenerowe 8. Deck - poklad 9. Construction members -elementy konstrukcji 10. Pipes and piping - rury i rurociagi 11. Plates and plating -plyty i poszycie 12. Rudder - ster 13. Stem - rufa 14. Tanks - zbiorniki 15. Trunks and tunnels - szyby i tunele

IV. Ship's equipment - wyposaienie statkowe
1. Anchor and anchor chain -kotwica i la~icuch kotwiczny 2. Mooring equipment - urzqdzenia cumownicze 3. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Cargo lifting devices - diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ropes - liny 6. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access -urzqdzenia dostqpu 8. Opennings and covers -otwory i ich zamkniqcia 9. Ladders and gangways - trapy i schodnie 10. Deck fittings - elementy wyposazenia pokladu 11. Superstructure and masts -nadbudowka i maszty

V. Engine room - sitownia
1.1. Engine control room - centrala kontrolno-manewrowa (CMK) 1.2. Engine room - silownia 1.3. Engine room piping - instalacja rurociqgowa silowni 1.4. Valves - zawory 1.5. Air and water -powietrze i woda 1.6. Lubricating oil - olej smarowy 1.7. Engine room tanks - zbiorniki silowni 1.8. Fuel oil -paliwo 2.1. Engine - silnik 2.2. Engine operation - dzialanie silnika 2.3. Engine features - charakterystyka silnika 2.4. Engine control - sterowanie silnikiem 2.5. Turbocharger and steam turbine - turbodoladowarka i turbina parowa 2.6. Propeller shaft -wal Smbowy 2.7. Gear - przekladnia 2.8. Exhaust gas system -uklad wydechowy 3.1. Auxilieries -urzqdzenia pomocnicze silowni 3.2. Pumps -pompy 3.3. Heat and heat exchangers - cieplo i wymienniki ciepla 3.4. Fuel and oil separators - wirowki paliwa i olejow 3.5. Filters - filtry 4. (Ship's) boilers - kotly (okrqtowe) 5. Sewage treatment plant - urzqdzenie do obrobki Sciekow 6. Incinerator - spalarka 7. Inert gas system (IGS) -wytwornica gazu obojqtnego 8. Steering gear - maszyna sterowa 5.9. Electricity - elektrycznoSC 5.10. Control and automation - sterowanie i automatyka 5.11. Refrigeration - chlodzenie i klimatyzacja 5.12. Compressors and pressure - sprqzarki i ciSnienie 5.13. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.14. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 192 195 20 1 202 206 208 208 210 211 224 23 1 240 24 1 243

VI. Navigation - nawigacja
1. Astronavigation -astronawigacja 2. Bridge and bridge equipment -mostek i jego wyposaienie nawigacyjne 3. Electronic navigation aids - elektronicme urz~dzenia 4. Charts and publications -mapy i publikacje 5. Coastal navigation and approaches -nawigacja przybrzezna i podejScia 6. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i iyrokompas 7. Directions -kierunki 8. Navigation -nawigacja 9. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 10. Radar, ARPA, ATA, EPA -radar i urzqdzenia antykolizyjne 11. Tides and tide curves -p@vy i krzywa plywu 12. Track control system - system Sledzenia drogi 13. Collision Avoidance Regs. -prawo drogi morskiej 14. Ship Handling -manewrowanie statkiem 15. Weathering - sztormowanie 16. Ice navigation - zegluga w lodach 17. Radio & GMDSS communication -lqcznoSC radiowa i GMDSS 18. Telex command codes and abbreviations - kody i skroty teleksowe 19. Signalling and signals - sygnalizacja i sygnaly

VII. Cargo -ladunek
1. Cargoes - ladunki 2. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Containers -kontenery 3.1. - Types of containers - typ kontenera 3.2. - Container construction -konstrukcja kontenera 4. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 5. General cargo - drobnica 6. Reefer cargo -ladunki chlodzone 7. Cargo ventilation -wentylacja ladunku 8. Liquid cargoes -ladunki plynne 9. Ro-ro cargo -ladunki toczne 10. Cargo distribution planning -planowanie rozmieszczenia ladunku 11. Cargo stowage - sztauowanie ladunku 12. Cargo lashing -mocowanie ladunku 13. Container stowage -sztauowanie kontenerow 14. Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontenerow 15. Ro-ro cargo stowage - sztauowanie ladunkow tocznych 16. Ro-ro cargo lashing equipment - sprzqt do mocowania ladunkow tocznych 17. Forestry products stowage - sztauowanie drewna i produktbw jego przetwarzania 18. Forces acting on cargo - sily dzialajqce na ladunek 19. Cargo safety -bezpieczenstwo ladunkow 20. Chemical and gas cargoes -ladunki chemiczne i gazy

VIII. Safety of life at sea - bezpieczenstwo iycia na morzu
1. Life raft -tratwa ratunkowa 2. Life boat and rescue boat - lo& ratunkowa i ratownicza 3. Launching appliances -urz3dzenia do wodowania 4. Abandoning the ship - opuszczanie statku 5. Launching and recovering -wodowanie i podnoszenie (lodzi) 6. Personal life saving equipment -indywidualny sprzqt ratunkowy 7. Alarming in distress - alarmowanie w niebezpiecze~istwie 8. Signalling equipment and pyrotechnics -sprzqt sygnalizacyjny i pirotechniczny 9. Marine evacuation systems -morskie systemy ewakuacyjne 10. Marine accidents and salvage -wypadki i ratownictwo morskie 11. SAR helicopter operations - dzialania Smiglowca SAR 12. SAR and IAMSAR -poszukiwanie i ratowanie 13. Environmental protection - ochrona irodowiska 14. Firefighting -zwalczanie pozarow 15. Medical first aid -pienvsza pomoc medyczna 16. Safety -bezpieczenstwo 17. Personal protective equipment - sprzqt ochrony osobistej

IX. Seamenship and maintenance wiedza okrqtowa i konserwacja
1. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicq 2. Berthing and port manoeuvering - cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging - sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Cargo gear handling -obshga urzqdzen przeladunkowych 5. Mooring operations - cumowanie 6. Boat handling -manewrowanie lodziq 7. Ropes and rope works - liny i prace z linami 8. Knots and splices -wqzly i sploty 9. Cleaning -czyszczenie, sprzqtanie 10. Corrosion and rust - korozja i rdza 11. Paints and painting - farby i malowanie 12. Steering - sterowanie 13. Ship's fenders - odbijacze statkowe 14. Grease and greasing - smary i smarowanie 15. Failures and damages - defekty i uszkodzenia 16. Maintenance and repairs -konsenvacja i naprawy 17. Inspections and surveys - inspekcje i badania 18. Small elements -elementy drobne 19. Tools - narzqdzia

X. Shipping - iegluga
1. International maritime organizations and associations -miqdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje miqdzynarodowe 3. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Crew - zaloga 5. Crew matters - sprawy zalogowe 6. Accommodations -pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Work organization on board - organizacja pracy na statku 9. Area of trading -rejon zeglugi 10. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Charter - czarter 13. Charter and liner clauses -klauzule czarterowe i liniowe 14. Claims - roszczenia 15. Container trade -przewoz kontenerow 16. Contract -umowa 17. Fees, dues and payments -oplaty, naleznoici i platnoici 18. Freight - fracht 19. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Insurance -ubezpieczenia 2 1. Maritime law -prawo morskie 22. Port call -zawiniqcie do portu 23. Port operations time - czas operacji portowych 24. Shipping industry -zegluga handlowa 25. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's operations - eksploatacja statku 27. Voyage -podroi morska 28. Ship's computer -komputer statkowy 29. International safety codes -miqdzynarodowe kody bezpieczenstwa

XI. Ports and terminals -porty i terminale
1. Ports and harbours -porty i przystanie 2. Container terminal -terminal kontenerowy 3. Bulk cargoes terminal -terminal ladunkow masowych 4. Ferry and ro-ro terminal -terminal ro-ro 5. Oil terminal -terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych 6. Port authorities -wladze portowe 7. Port services -ushgi portowe 8. Port staff and work -pracownicy i praca portowa 9. Cranes - d h i g i 10. Cargo handling -przeladunek 11. Cargo handling equipment - sprzqt przeladunkowy 12. Liquid cargo handling -przeladunek kadunku plynnego

XII. Marine geography - geografia morska
1. Geography - geografia 2. Lands and oceans - Iqdy i oceany 3. Ocean currents -pqdy oceaniczne 4. Meteorology - meteorologia 5. Time - czas 6. Magnetism -magnetyzm 7. Astronomy -astronomia 8. Wind -wiatr 9. Coast -wybrzeze 10. Clouds and precipitation -chmury i opady 11. Metheorological phenomena -zjawiska meteorologiczne 12. Sea bottom - dno morskie 13. Swell and waves -falowanie i fale 14. Ice - Ibd 15. Visibility -widzialnoSC 16. Beaufort scale - skala Beauforta

Color tables -tablice barwne Annexes - aneksy Bibliography - bibliografia

Od redakcji
1. Geneza slownika i jego charakter
Historia polskich slownikow morskich siega okresu przedwojennego. Juz po wojnie ukazalo siq ich kilkanascie, o roznym charakterze i objgtosci. Kazda kolejna edycja byla wzbogacana o nowe pojqcia, co odpowiadalo szybkim zmianom w zegludze we wszystkich dziedzinach z niq zwiqzanych. W ostatnich latach ukazywaly siq glownie niewielkie slowniki specjalistyczne, w pewnej mierze odzwierciedlajqce wspomniane zmiany. Jeszcze kilkanascie lat temu na statku zbyteczne bylo slownictwo komputerowe, w zalqikach byly systemy GMDSS, zarzqdzania jakoiciq czy bezpieczeristwem, ochrona srodowiska, systemy map elektronicznych, zintegrowane systemy nawigacyjne i systemy automatyzacji silowni, globalna organizacja sluib poszukiwania i ratowania na morzu. Obok pojawiania sic nowych dziedzin wiedzy - ewoluowaly stare: zmieniaiy sic w czqsci lub w calosci przepisy konwencji STCW, SOLAS, warunki przewozu INCO, przepisy dotyczqce konstrukcji i wyposazenia statkow itd. Zmiany te majq niekiedy zasieg znaczny: mozna pokusik sie o stwierdzenie, iz corocznie pojawia sie kilkaset nowych slow i pojgC w jezyku angielskim, zwiqzanych poirednio lub bezposrednio z zeglugq. Slowniki, ze wzgledu na swq specyfikc, nie nadqzajqza wspomnianymi zmianami. W efekcie wirod marynarzy hnkcjonujq dziesiqtki krotkich i dluzszych opracowan zawierajqcych "nowinki" jezykowe, powielane i uzupelniane przez kolejnych wspolautorow. hwiadczy to o wielkiej potrzebie slownika nowoczesnego, praktycznego. Wydawnictwo TRADEMAR zdecydowalo sic na opublikowanie po raz pienvszy w Polsce slownika tak szeroko zilustrowanego. Idea takiego slownika nie jest nowa: w generalnej koncepcji niniejsza publikacja jest wzorowana na Dictionnaire maritime thematique anglais etfrancais, opublikowanym w roku 1991 przez francuskie Wydawnictwo Masson. Roinice polegajqna unowoczesnieniu slownictwa, wzbogaceniu poprzez wprowadzenie nowych podrozdzialow (pienvsza pomoc, ratownictwo iycia, ochrona Srodowiska, zarzqdzanie jakoiciq i bezpieczenstwem, automatyka itd.), pominigiu tematyki zeglarstwa i rezygnacjg z cz&i pienvowzoru, ktore majq charakter slownika frazeologicznego. Slownik niniejszy w efekcie nie aspiruje do nazwy "morski", poniewaz nie ujmuje slownictwa z niektorych dyscyplin morskich. Ograniczono slownictwo z zakresu oceanologii, oceanografii, budownictwa morskiego. Pominigto (z pewnymi wyjqtkami) archaizmy jqzykowe i p o j ~ cia, ktore juz wychodzq z uiycia. Uwzglgdniono natomiast podstawowe slownictwo z dziedzin niezbcdnych wspolczesnym marynarzom w trakcie ich pracy na morzu, jakkolwiek bezpoirednio z morzem niezwiqzanych. Stqd zdecydowano siq na nazwg "Angielsko - polski slownik marynarza", jako bardziej odpowiadajqcqjego charakterowi. Zamieszczona w koncu slownika bibliografia wskazuje podstawowe irodla, z ktorych zaczerpnieto znaczqcq czqSC prezentowanych poj& Naleiy pamigtac, iz kaidy kolejny slownik jest efektem kompilacji poprzednich, uzupelnionym o nowe pojqcia a jednoczeinie pomijajqcym okreilenia, ktore wychodzq z uzycia. W niniejszym opracowaniu mozna wicc znaleiC zarowno pewne elementy najstarszych slownikow angielsko - polskich (np. Slownik angielsko - polski handlu morskiego, U! Skibicki, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze 1951)jak i szeregu relatywnie nowych publikacji, jakie ukazaly sic po roku 2000.

Prosimy o przesylanie ich na adres e-mailowy redakcji trademar@post. UznaliSmy bowiem.Trzeba podkreiliC. Jest on podzielony na 12 rozdzialow tematycznych. Zakres slownika Jednym z glownych dylematow. map elektronicznych.pl w miarq moiliwoSci . zamieszczenie nazw wszystkich. Postgp w organizacji zeglugi. z jakimi redakcja slownika musiala siq uporad. automatyzacji silowni. Do pienvszych nalezy klopotliwa procedura poszukiwania znaczenia slowa. slownik niniejszy bgdzie najbardziej uzyteczny dla osob posiadajqcych juz pewnq znajomoSC jgzyka angielskiego. 3. Podano w slowniku nie tylko slowka. Redakcja slownika. urzqdzen AIS. Dla przykladu. IloSC samych tylko chemikaliow przewozonych transportem morskim siega kilkunastu tysigcy. iz wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia statkowej silowni powinny siq w niej znaleic. Uklad ten ma oczywiicie swoje wady i zalety. zwiqzanymi np. W efekcie. Kazdy z nich dzieli sig dalej na kilkanakie podrozdzialow i dopiero na tym poziomie znajdujemy uklad alfabetyczny. jak: safety bearing. Z rysunkbw nalezy zatem korzystad z wielkq ostroznoiciq. sztauowania. ale i wiele powszechnie uzywanych na morzu zwrotow. wprowadzanie nowych dokumentow (w tym elektronicznych) rowniez rozszerza istniejqce slownictwo: uwzglqdnienie w slowniku dokumentow Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow (FIATA documents) wydaje sig rownie konieczne. w dzisiejszej zegludze ladunkiem stak sig moze niema1 kazdy materialny produkt dzialalnoici czlowieka. jest niemozliwe. postanowila zwrocic siq do Czytelnikow z apelem o pomoc w zbieraniu nowych okreilen niezbqdnych dla uzupelniania niniejszej publikacji. Zaproponowanie takiego ukladu jest wynikiem trudnego. safety contour. iz niniejszy slownik w zadnej mierze nie jest podrqcznikiem z zakresu np. Zamieszczono wiqc jedynie okolo setki wybranych. zintegrowanych systemow sterowania i kierowania statkami. ktorego w ogole nie jesteimy w stanie powiqzaC z zadnym rozdzialem tematycznym. wrgcz niemozliwego do rozwiqzania problemu powiqzania ilustracji z tekstem przedstawionym w porzqdku alfabetycznym. bylo pytanie o jego zakres merytoryczny. niz zawartoSC poprzednich polskich slownikow morskich. z silowniq okrqtowq. Jednak olbrzymig z punktu widzenia marynarza (czqsto dopiero uczqcego siq trudnego i specyficznego jqzyka zawodowego) zaletq .z podaniem zrodla. To z kolei pociaa za sobqpowstawanie kolejnych okreilen: DP Vessel czy DP Vessels Owners Association . tak charakterystycznego dla wigkszoSci slownikow. obshgi urzqdzen silowni itd. systembw pozycjonowania dynamicznego. Wprowadzono szerokie omowienie pojgc z nowoczesnej nawigacji zintegrowanej. reference systems (nawigacyjne systemy referencyjne) czy dynamicpositioning (pozycjonowanie dynamiczne). systemu GMDSS. Pojawily sig nowe pojqcia w tradycyjnej nawigacji. zdajqc sobie sprawq z zakresu i szybkoici zmian w zegludze. systemow referencyjnych. Rysunki w nim zawarte shzq jedynie ilustracji omawianych pojgk i nie mogq zastqpic wyczerpujqcych instrukcji postqpowania i fachowych poradnikow. najbardziej charakterystycznych i najczgiciej w transporcie morskim spotykanych slow zwiqzanych z ladunkami chemicznymi. jak nowych INCO terms. 2. GPS. Budowa i spos6b korzystania ze slownika Slownik ilustrowany ma specyficzny charakter i wymaga dokladnego zapoznania sig z jego strukturq.DPVOA (Stowarzyszenie Armatorow Statkow DP). Podobnie sprawa siq ma z pojqciami technicznymi. co nie bylo celem redakcji. Jednak zawartoSC tej czqici jest daleko bogatsza. Nadmiar pojgC z tego zakresu zamienilby slownik w techniczny. bez niebezpieczenstwa zmiany tej publikacji w slownik chemiczny. Pienvszs~ rzucajqcq siq w oczy odmiennoiciq jest odejScie od ukladu czysto alfabetycznego.

Stare formy i zwroty zanikajq (zachowujqc jedynie wartoiC historycznsl). wraz z ekspansjqjqzyka angielskiego.statkow poziomego ladowania.statek handlowy). W oryginale oznaczalo ono malo subtelnq metodq "rekrutacji" zalogi statku. tylda odnosi siq do slowa (slow) poza nawiasem... pojawiajq siq w ich miejsce nowe.. key words slowa kluczowe. tak nierozlqcznie zwiqzane z historiq zeglugi brytyjskiej powoli zanikajq na rzecz na przyklad Collective Bargaining Agreement (potocznie nazywanym przez marynarzy "CBA"). w tekicie wytluszczono tzw. Jeili wir6d slow kluczowych niekt6re sq zamkniqte nawiasem. Dopelnieniem (nieslychanym jak na brytyjski tradycjonalizm) zmian jqzykowych jest dyskusja na temat czy statekjest she. by po jakimi czasie zniknqC. Wraz z rozwojem technologii przewozow pojawialy sig nowe okreilenia istniejqcych juz przedmiotow i obiektow. Na przyklad statki o tradycyjnych metodach przeiadunku (pionowego) przyjqto nazywaC "10-10" ("lift-odlift-off') dopiero po wprowadzeniu do eksploatacji zupeinie nowego typu . Spojony i zamustrowany siiq marynarz trzeiwial dopiero w morzu na statku zmierzajqcym do Chin.angielskiego. Marynarz. Pewne okreilenia w zeglugowej praktyce pojawiajq sic.Niektore z tych okreilen mozna traktowaC jako archaizmy. Rozwoj morskiego slownictwa angielskiego i konsekwencje tego Wraz z rozwojem cywilizacji. wirowki. niezbcdne dzisiaj.. Obecnie home bound stosowane jest potocznie dla okreilenia podrozy powrotnej kazdego statku. Z czasem. . pod ktorymi wymieniono slowa i okreilenia powiqzane. Tylda przed lub po slowie powiqzanym zastqpuje slowo (lub slowa) kluczowe. Brytanii i zeglugq wok01jej wybrzezy. Zaciera siq w jqzyku angielskim roznica pomiqdzy seafarer i seaman. MySlnik natomiast wskazuje. Zatem statek polski zmierzajqcy do Polski jest home bound.. zwyczaju morskiego i morskiej wymiany towarowej obsenvujemy nieustanny romoj i ewolucjq morskiego jqzyka angielskiego. moze bez problemu zapoznaC siq w jednym miejscu z podstawowym slownictwem niezbcdnym do tego celu. techniki. inne przeszly w niebyt jako zwroty calkowicie zapomniane.. ktora przetnvaia na morzu rowno wiek. w stosunku do ktorych przyjclo sic uzywaC okreSlenia: ro-ro. Opisany powyzej uklad slownika spowodowai w wielu przypadkach koniecznoSC powtorzenia niektorych slow w roznych podrozdzialach. Przykladem tego moze by6 siabo dzii znane w Wielkiej Brytanii okreilenie to be shanghaied.. system Consol). ship (niegdyi stosowane glownie do okrqtow wojennych) i vessel (zwykle . Oryginalne znaczenie home w morskim jqzyku angielskim odnosilo siq do Wielkiej Brytanii. Zwiqksza to nieco objqtoiC slownika ale jednoczeinie ulatwia korzystanie z niego.. Coraz czqsciej zamiast tych ostatnich okreilen stosowane jest zresztq carrier. umieszczonego na koncu slownika. Dzisiejsze metody naboru marynarzy jak i towarzyszqce im slownictwo sqzdecydowanie odmienne. a uprawiajqcy zeglugc pomiedzy Szczecinem a Gdyniqplywa w home trade . czy tez z niektorymi innymi okresleniami (mammooth tanker. Zatem okreilenia home bound czy home trade oznaczaly odpowiednio: rejs powrotny do W.. ale jest pojqciem zwiqzanym poSrednio.jest wlainie przedstawienie pojqC obok sqsiadujqcej z nimi ilustracji. gdzie z kolei opuszczal jak najszybciej "goicinne" jego poklady i. Tak stalo siq z caloiciq komunikacji radiotelegraficznej. 4. slowo to upowszechnilo siq w zegludze swiatowej a jego znaczenie uleglo rozszerzeniu. Proces wymiany obsenvujemy nieustannie: Ship's Articles. Podobny jest cel alfabetycznego indeksu polsko . ktory ma za zadanie nastqpnego dnia dokonaC przeglqdu np. iz nastqpujqce po nim slowo nie jest bezpoirednio powiqzane ze slowem kluczowym. stawai siq latwym lupem handlarzy opium. bez wzglqdu na kraj pochodzenia armatora czy umiejscowienie portu macierzystego. czy it . Dla latwiejszego zlokalizowania waznych pojqC.

WipkszoSC polskich slownikow podaje draught.. zastepujqcy angielskie tight (tu: napinaC. zwyczaje i organizacja w zegludze sqglownym powodem ewolucji morskiego jqzyka angielskiego. czerpala ona wiele z innych jgykow.z roznym skutkiem. Najczqhciej slowo (lub slowa) juz istniejqce jest adaptowane dla okreslenia nowego pojqcia (np. marynarzy uzywa okrehlenia "poler" (z ang. Amerykariscy piloci w Kanale Panamskim z upodobaniem stosowali fruit boat dla okrehlenia chlodniowca. zaS holownik zalecajqprzyjqk on the shoulder (doslownie "na ramieniu". Obfite slowotw6rstwo producentbw i uiytkownikow ma swoje konsekwencje.. mobrey. Mozna zatem postawiC pytanie: czy jest sens bezkrytycznego upierania siq przy "shsznych" nazwach? Jehli 99 proc. w postaci wielu okreSlen tych samych rzeczy czy procesbw. n a c i ~ a C hcitgacz. zgodnie z zasadq "Polacy nie gqsi. ur itd.. Podjqte lata temu prace tnvajq nadal .". Pienvotnie by1 to skrot od Radio Detecting and Ranging czyli RaDaR lub czqiciej: RADAR. Morski jqzyk angielski jest wiqc jqzykiem zywym. Inny przypadek. . to adaptowanie nazw producentow jako powszechnie stosowanego okreilenia. 5. jako wlahciwy odpowiednik polskiego "zanurzenie". Pojqcie panamax odnoszqce siq do wielkoici statk6w mogqcych przeplynqk Kanalem Panamskim generalnie zachowuje swe znaczenie w odniesieniu do ich maksymalnych wymiarow w metrach. i i wielkosk ta podana (w odniesieniu do kontenerowca) w TEU zmienia siq wraz z rozwojem nowych konstrukcji okrqtowych. r6znego rodzaju nowotworami jqzykowymi. W Polsce do46 bezskutecznie (i glownie w krqgach wojskowych) propagowano okrehlenie "urzqdzenie radiolokacyjne" lub krocej: "radiolokator". inne wywolujqniekonczqce siq dyskusje fachowcow. Wszystkie wspblczesne jqzyki wykazujq tendencjq do upraszczania. Obsenvujemy przy tym dwie r6zne drogi powstawania nowych pojqC. dziS studenci szkol morskich citgnqliby na iaglowcach szkolnych "lejce" (zamiast "brasy"). Zdecydowanym amerykanizmem jest tite. Z czasem pisowniq zmieniono na radar i to okreilenie przyjqlo siq powszechnie w krajach anglojqzycznych. Gdybyhmy kurczowo trzymali siq "naukowych" okreslen wprowadzanych przez rozne powaine gremia... Tq bataliq (na szczqhcie) przegrano. to rowniez nowe okreslenia.Nowe technologie. W Polsce podobnego zadania podjql sip Polski Komitet Normalizacji. cassette). Wobec relatywnie slabej pozycji polskiej floty na przestrzeni naszej historii. Polskie slownictwo morskie Ciekawym przykladem powstawania i ewolucji nowego slowa/nazwyjest radar.tworzone jest zupelnie nowe slowo. Tymczasem (by6 moze jest to skutek wplywbw amerykanskich) wspolczeSni marynarze (rowniez brytyjscy) chqtniej poslugujq siq pojqciem draft. W wielu innych . aby obrocid "orczyki" jczyli "reje").w poczqtkowym okresie probowano zastepowak je roznymi propozycjami lokalnymi. harbor zamiast harbonp. w okolicach obla dziobowego). niekiedy na silq.. szybko ewoluujqcym. dziqki czemu mlodzi adepci sztuki zeglarskiej na picknym zaglowcu nie czujq s i jak na wozie drabinia~ stym. to czy warto bezskutecznie narzucak im "pachol"? . tzn. Niekiedy odgomie ustalone okreilenia przegrywajq z uzywanymi w praktyce.). lancuch mocujqcy itd. RoznorodnosC ta zmusila Miqdzynarodowq Organizacjq Standaryzacji (ISO) do podjqcia proby normalizacji nazewnictwa. Obecnie sq to nazwy zapomniane i w zegludze powszechnie uzywa sic okreslenia radar. Okresy nasilonego patriotyzmu owocowaly probami wzbogacenia polskiego jqzyka morskiego. bollard). roll-trailel. Tak sprawy siq mialy z nazwami potocznymi: m a j . Amerykanizmy to nie tylko upraszczanie pisowni czy wymowy. Rzadziej .. ale postqp technologiczny spowodowal..

skracania i ulatwiania komunikacji i korespondencji.w Polsce ze slowem "komputer".. powinno by6 akceptowane w Polsce? Zaryzykujp stwierdzenie. iz jeili juz istnieje zgrabne. "maszyny liczqce". Jako argument humorystyczny.. W Polsce sprawq zebrania i uporzqdkowania skrotow stosowanych w zegludze zajql siq Uniwersytet Gdahski.droga ewakuacji itd.. juz dla wygody stosowany jest obecnie przede wszystkim w korespondencji e-mailowej. pozostanie ono w praktycznym uzytku bez wzglqdu na okolniki. publikujqc w roku 1991 MARVOC (Slownik skrotow stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim). - Wspolczesny jpzyk (nie tylko morski) zawiera ogromnq iloiC skrotow. Tym- . iz iwiatlo "blyska" a nie "blaska" . angielskie.wywodzi siq z czasow.. w miejsce powszechnie stosowanego przez marynarzy "boja". Konsekwentnie zatem nalezy zadaC pytanie szersze.lbdi ratunkowa brake -hamulec bezpieczenstwa call -wezwanie (wywolanie) w niebezpieczenstwie -control . nawigacji technicznej. Niektore polskie okreilenia sa. latwiejsze w uzyciu lub lepiej oddajqce istote sprawy jest okreilenie oryginalne . Jeili zgrabniejsze. Nie wymyilono przy tym (ze wzglqdu na oczywistq trudnoik) odpowiednika wyrazu buoyage ("oplawienie" byloby nie do przyjpcia?) i z koniecznoici. gdy w korespondencji telegraficznej platne byly poszczegblne slowa. Niewielka z tego czqiC .. Pomimo heroicznych bojow o "czystoiC" polskiego jpzyka i uzywanie okreileli: "maszyny cyfrowe".zadna ustawa nie nakloni uzytkownikow do stosowania nowotworow (proponujq: "dziwotworow".gency .. przydhgie: crude oil carrier to "zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftowej".. Zbior ten (nastppnie rozszerzony) nie obejmujejednak skrbtow z innych (poza handlowymi) dziedzin (np. w jqzyku polskim.stan zagroienia. do jakiego stopnia nazewnictwo np. stan awarii boat . Dla przeciwwagi inny przyldad. ale dla fachowcow w pelni zrozumiale i zawiera pozqdanq informacjp. Ocenia sib ze w szeroko pojetej zegludze stosuje sip kilkanaicie tysiqcy skrbtow. z gracjq i bardzo praktycznie przelozono na polski "alarm wachtowy".Powyzsze przypomina innqwojnq stoczona.. zwlaszcza w zegludze. co zapewne brzmi nader zgrzytliwie dla purystow jqzykowych . Jpzyk angielski pozwala na krotkie i precyzyjne opisanie pewnych poj& ktbrym odpowiadajq polskie okreilenia wieloczlonowe: forestry nalezaloby przethmaczyC na polskie "drewno i produkty jego przetwarzania".sterowanie awaryjne escape . silowni okrqtowych itd).) polskich. Swietnie przyjqio siq t a k e i funkcjonuje powszechnie polskie "drobnica". "maszyny matematyczne" itd. bowiem cbz martwej osobie po alarmie . Thmaczenie nie jest (i slusznie. Wrqcz nieprzethmaczalny angielski dziwolilg deadman alarm. ktbre po tej operacji...) doslowne. W jqzyku polskim zaleca sip stosowanie okreilenia "plawa" jako odpowiednika angielskiego buoy. jqzykoznawcy bitwq tq przegrali doiC szybko i nikt dzisiaj nie neguje poprawnoici okreilenia komputer. bqdqcych efektem tendencji do upraszczania. Niekiedy wreszcie w roznych kontekstach angielski wyraz ma zupelnie inny polski odpowiednik: erneP. majq o kilkanaicie procent wiqkszq objqtoSC. Potwierdzenia shsznoici takiego poglqdu nie trzeba daleko szukaC. praktyczne i dobre okreilenie polskie. System ten... ale trudny do podwazenia podnosi sip.. acz niekonsekwentnie akceptuje sip jako prawidlowe okreilenie "obojowanie". Te roznice sq wyrainie widoczne przy przekladzie fachowych publikacji.skroty stosowane w korespondencji i w dokumentach . Z drugiej strony slowniki tlumaczq piping jako "ruraz". Zresztq w polskich irodowiskach morskich istniejqzadawnione i nie do konca rozstrzygnipte spory: czyflashing light to "Swiatlo blaskowe" czy "blyskowe"??. Jako odpowiednik general cargo.

jako ze jest to obecnie bardzo widoczny i powszechny trend. w roznych publikacjach a nawet w slownikach angielskich na przemian te same skroty pisane sqmalymi lub duzymi literami: dwt i (bardziej tradycyjne) DWT sq w tym sensie rownoprawne. kpt. maj 2003 r.czasem istnieje zbior (niepublikowany) obejmujqcy ponad 12 000 skr6t6w ze wszystkich dziedzin zwiqzanych z zeglugq. Obecnie w praktyce.Ryszard Wawruch. GMDSS czy IMO) sq pisane duzymi literami. kt6rym slownik niniejszy w znacznej mierze zawdziecza swq ostatecznq forme: dr Boleslaw Borzycki. Z. . Gdynia. Generalnie kropki sq pomijane. Sprawa byla prosta w przypadku skr6tow stosowanych w korespondencji telegraficznej i teleksowej. capt. Marian Kamitiski. Jerzy Dzienisz. mgr inz. wprawiajqc w zaklopotanie zarowno uiytkownikow-praktykow. Szczegolnie jednak wielki wklad pracy. inz. W koncowej czcici slownika zawarto zestawienie najwainiejszych skrotow wraz z ich rozwinieciem w jczyku angielskim i polskim. Z. ini. radiooficer I kl. st. w ktorej zawsze wystepowaly wylqcznie duze lub wylqcznie male litery.to najwainiejsi z licznej ich grupy. okr. korym Redakcja sklada tq drogq wyrazy wielkiej wdziccznoici i uznania. okr. Eugeniusz Kazanecki. iz skroty od n a m wlasnych (np. pozostale (charakterystyczne glownie dla korespondencji) . skomplikowanej problematyce Redakcja chcialaby na koniec wyraziC slowa uznania i podziqkowania grupie konsultantow. inz kpt.Andrzej Sliwinski . W piimiemictwie fachowym i w iyciu codziennym stosowane sq wymiennie i generalnie bez logicznego klucza litery male i duze. Iain Leak oraz inz. mech. Marian Dylewicz.W. Z. st.malymi. raz litery skrotow przedzielane sq kropkami . j~zykoznawcowjak i wydawnictwa. W niniejszym opracowaniu przyjeto zasadc. wiedzy i zaangazowania w powstanie tej publikacji wnieili: dr inz. Wspominajqc o powyzszej. mgr Tomasz Darski. Problem sprawia usystematyzowanie pisowni shotow.W. kpt.innym razem (coraz czciciej) kropki sic pomija.W. Jednoczeinie "produkcja" skrotow stale roinie. mech.

Buoyancy -wypdr 1 . Stability . Theory of the ship . Maneouvering -manewrowanie 9.statecznoIf 7. Curves. Resistance -op6r 10. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Capacities -pojemnoSC i noScnoSC 3. Strength -wytrzymaloif 8. Propellers -pedniki .1. Displacement and deadweight -wypornoif i noInoSC 6. Draught and load lines -zanurzenie i linie ladunkowe 13. linie i skale 5. lines and scales -krzywe. Dimensions and proflles -wymiary i ksztalty 2.teoria okretu 1. Ship's movements -ruchy statku 1 12.

1 &: & k Q a length overall underwater hull/ diugosc caikowzta podwodzia 6 - a I 2 4 S free board/ wolna burta \ breadth/ szerokosc parallel body length/ dlugoSC cylindrycznej cz&i kadluba dead m e / podoblenie r length of run/ dlugoii zaoblenia rufowego -I- --. parallel middle body/ midship body/ cylindryczna czgSd kadiuba finite element model of a double-hull tanker (model zbiornikowca o podwojnym kadiubie rozchylenie dziobu sheer line/ ..- length of entrance/ diugoid zaostrzenia dziobowego camber/ wypukloSL: pokladu . THEORY OF THE SHIP Dimensions and shapes .wymiary i ksztalty length overall/ dlugoSC caikowita I \ length on waterline/ diugoSC wodnicy konstrukcyjnej Z 3 L ) - 3 a$ 2 *' length between perpendiculars/ divgosC pomigdzy pionam. ' 1.

oS kolysania of symmetry -oS symetrii -system .extreme -najwiqkszy of section .oS rzqdnych of roll .zanurzenie konstrukcyjne extreme -najwiqkszy breadth .wymiary glowne (np.smukly form vessel . statku) draught .Srodek line .poprawka na dhgoSC of entrance .wspolczynnik smukloSci (kadluba) fine .wspolczynnik pelnotliwoSci kadluba of entrance .wspolczynnik pelnotliwoici dziobowej czgSci kadluba -vertical prismatic -wspolczynnik pelnotliwoSci pionowej .prismatic of the afterbody .prismatic of the forebody .zanurzenie .statek smukly ship .szerokoSC (statku) .smukly (statek) fineness smukloSC of the form .statek smukly fine-lines .ukosne Sciqcie.linia (06) symetrii.prismatic . owrqzenie teoretyczne shape .cylindryczna czqSC kadhba dimension -wymiar .linia podstawowa -plane -plaszczyzna podstawowa (teoretyczna) block coefficient .szerokoSC statku -moulded szerokoSC na wodnicy konstrukcyjnej base .wspolczynnik pelnotliwoSci zaostrzenia rufowego body -kadlub statku axes .deck line linia Srodkowa pokladu chamfer . zanurzenie maksymalne length .smukloSC rufy .wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty angle of entrance -kqt zaostrzenia dziobowego angle of run . sfazowanie chime .baza. podstawa line .form -wspolczynnik pe~notliwoSci .wspolczynnik pelnotliwoici przekroju wodnicowego curvature -zaoblenie (kadhba).wspolczynnik pelnotliwobci zaostrzenia dziobowego of the afterbody .middle .zalamana linia (powierzchni kadhba) length . krzywizna dead flat .midship section .oS odciqtych of ordinates .oblo burt o malym promieniu coefficient -wspolczynnik of fitneness .dimensions (dims) -wymiary .owrqzenie kadluba.wspolczynnik pelnotliwoSci czqSci dziobowej of the run .szerokoSC na wrqznicy -on waterline .dhgoSC najwiqksza fatness ratio .h i e teoretyczne kadluba . pelnotliwoici wodnicy - - -- - ---- - - - - - - - - - .wspolczynnik pelnotliwoici czqsci mfowej .cylindryczna czqsc kadluba plan .oS -of abscissae . szerokoid calkowita -draught -zanurzenie najwiqksze.moulded .kqt zaostrzenia rufowego axes .dlugoSC zaostrzenia dziobowego . plaszczyzna symetrii .frame section .ratio -wspolczynnik smukloici kadluba knuckle line .wspolczynnik pelnotliwoici mfowej czqici kadhba .osie kadluba lines .midship .main -s -wymiary glowne (statku) -principal -s .cylindryczna czqSC kadhba .uklad osi kadluba backsweep . TEORIA OKReTU - - -- - - - - - - - - - - .waterplane .krzywizna (np. wrqgu) beam .of the forebody .najwiqksza szerokoSC statku.wspolczynnik pelnotliwosci przekroju wrqznicowego -maximum section wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .osie axis .szerokoSC na wodnicy centre .cylindrical - 1.dlugosc -between perpendiculars (LBP) -dlugobc miqdzy pionami constant .wspolczynnik pelnotliwoSci wzdhznej kadluba .wspolczynnik pelnotliwoici wzdluznej .smukloSC kadhba of the stem .wspolczynnik smuklosci corection . linia Srodkowa.wsp.ksztalt kadluba breadth .

body plan/ plan przekrojdw wrggowych bulwark/ oklad dzioh6wki ad iia t ajt perpendicular/ pion rufbwy Lbotrom/ dno mid section/ owreiel Luzer body/ cz@ rufiwa \. rufbwa perpendicular.Body plan -h i e teoretyczne kadtuba frames section plan. tf' orward nadburcte jbrecustle deck/ poklad dziobowki rzutpionowy Iinii teoretycznych midship section plane/ plaszczyzna owreia I fine offlolation/ wodnica Lupper deck/ poklad gorny .fbre body/ czeii.

tonazowa ..szerokoSC na wodnicy overhang -nawis (mfowy) ..dlugoSC (statku) length .extreme overhanging stern -nawis rufowy zaoblenia rufowego perpendicular-pion -of the parallel middle body .after -przegigie rufowe draught .zaokrulona cz@C mfy -on the designed load waterline -dlugoSC (stat.odchylenie od pionu ku) na wodnicy konstrukcyjnej of stern .dhgoSC cylin.sheer plan -rzut boczny (linii teoretycznych) shoulder -przegiqcie del k s z t a h kadluba maximum -najwiqkszy . najwiqk.hull .perpendicular-pionowy.nawis rufowy on waterline .pion dziobowy drycznej czqici kadhba on load waterline . pomierzanie (np. w.length between -s .linia wzniosu pokladu wzdhznej mathematical ship model -matematycmy mo.szerokoSC rejestrowa (statku) -overall (LOA) . prostopadly rzona na letniej wodnicy ladunkowej quarter .dlugoSC pomiarowa.zanurzenie maksyrnalne.ballast -wodnica balastowa midship section -owrqze.-dlugoit skrajna .dlugoSC - - - - - - - - - - - - - - - - .dlugoSC (statku) na wodnicy registered -rejestrowy konstrukcyjnej -breadth .fore . podepth -wysokoiC pomiarowa.dlugoiC na wodnicy la.pomiar.forward .dlugoSC na wodnicy konstrukdu) scantlings -wymiary elementow konstrukcyjcyjnej nych kadluba wynikajqce z przepisow klasylongitudinal -wzdluzny coefficient .przegiqcie dziobowe sze streamline-oplywowy gross weight -maksymalna masa brutto (to) streamline -nadawaC ksztalt oplywowy -moulded depth -maksymalna wysokoSC bocz.1.of run - .dlugosC rejestrowa na linii wodnej round of beam -wypukloSC. tonazowa jemnoici statku) length .wspolczynnik pelnotliwoici fikacyjnych sheer line . d.rake .wodnica .1.. wstawka cylindryczna -breadth .dlugoiC pomiqdzy pionami dunkowej on summer load line -dlugoik (statku) mie. zlad poprzeczny -breadth on .) . wygiqcie (pokla-waterline .pomiar kadluba waterline .szerokoSC pomiarowa (statku) main dimensions -wymiary gkowne (statku) coefficient -wspolczynnik pojemnoici bmtto main particulars -wymiary glowne (kadluba) measurement .aft (after -) -pion rufowy . w. TEORJA O W T U .cylindryczna czqiC tonnage -tonaz kadhba.dhgoSC calkowita (statku) depth -wysokoSC rejestrowa (statku) on waterline (LWL.streamlining -ksztalt oplywowy theoretical naval architecture-teoria okrqtu na paraller middle body .

deductible .noinoiC (statku) netto. THEORY OF THE SHIP Capacity -pojemnoSt5 i noSnoSt5 admeasurement-pomiar pojemnoici (npstatku) capacity -pojemnoiC -bales .znak tonazowy measurement .net .83m3.tonaz rejestrowy brutto (obecnie nie stosowane) ton .netto measurement -pomiar pojemnoici netto -register ton (NRT) -ton rejestrowych netto -registered tonnage (n) -tonaz rejestrowy netto - - - - - - - - -tonnage (NT)-tonaz (rejestrowy) netto.pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) . poklad tonazowy dues .exempted -przestrzen wylqczona (nie wliczona do tonaiu) .gross tonnage .tona pojemnoici (1.brutto register tonnage (GRT) . noinoic ladunkowa -plan -plan pojemnoiciowy gross . kubatura .przestrzen potrqcalna . statkow) register of shipping .pojemnoSC ladunkowa dla be1 .tona rejestrowa (2.1.good ship .cubic .pomiar pojemnoSci netto Panama Canal tonnage -pojemnosC statkupomierzona wg przepisow Kanalu Panamskiego propelling power deduction .grain .rejestr (np.deducted .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoSci ladowni .ciqzar brutto measurement -pomierzanie . certyfikat pomiarowy deck -poklad pomiarowy.pomiar pojemnoici brutto of tonnage -pomiar pojemnoici (statku) ton .1893 m3) net .rejestracja (statku) space -przestrzen.oplaty tonazowe mark . obecnie nie stosowane) registry (of a ship) .rejestr statkow register tonnage -tonai rejestrowy register ton (RT) .83 m3.machinery -przestrzen silowni Suez Canal tonnage -pojemnoiC statku okreSlona wedlug przepisow Kanalu Sueskiego ton -tona burden .gross -pomiar pojemnoSci brutto . obecnie nie stosowane) -tonnage (GT) -pojemnosc brutto.tona rejestrowa (100 stop3 = 2.pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna .przestrzen potrqcona (przy pomierzaniu statku) .przestrzen potrqcana (przy pomiarach statku) na silowniq register .pomiar pojemnoici (statku) -- - - - - .tona noinoici tonnage -tonaz -certificate .grain cubic -pojemnoiC ladunkowa statku dla ziama (w m3 lub cuft) . tonaz brutto -weight .iwiadectwo pomiarowe. obecnie nie stosowane measurement .cargo -przestrzen ladunkowa .

wregi teoretyczne. poktadu fotward perpendicular/ pion dzioboxy ! pion r u j b ~ y after perpeitdicular/ .owrqzenie wzdluzne section -zlad wzdluzny.plaszczyzna plywania -of symmetry -plaszczyzna symetrii .midship -plaszczyzna owrqza .designed plaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej section -przekroj wodnicowy - - - - - - - - -- - Planes -plaszczyzny midship section plane/ 'ongitudinal centre plane/ hszcz).uklad osi plywania frame -pole przekroju wrqznicowego line -wreg teoretyczny spacing .osie kadluba lines .zna symetrii i deck line/ lirzia przecigcia deck centre line.plaszczyzny i przekroje body .kadlub statku axes .1.above water lateral -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqici kadhtba . linie podziah wregowego vertical datum plane at the midship section plaszczyzna owrqza waterplane -plaszczyzna wodnicowa area -pole przekroju wodnicowego . przekroj wzdluzny view -widok wzdluzny -- - - - - midship bend -owrqze. TEORIA 0KRE.moulded base -plaszczyzna podstawowa of floatation . zlad poprzeczny plane -plaszczyzna owreza moulded base plane -plaszczyzna podstawowa plane -plaszczyzna .ukoinica fixed axes system . zlad poprzeczny midship section -owrqze.water line -przekroj wodnicowy profile -przekroj wzdluzny statku section -przekroj (wrqznicowy) area -pole przekroju -modulus -wskainik wytrzymaloici owrqza -plane -plaszczyzna wrqznicowa transverse -poprzeczny section area -pole przekroju wregowego section plane -plaszczyzna wrqznicowa section .h i e teoretyczne kadluba buttock -przekr6j wzdluznicowy line -wzdluznica -plane -plaszczyzna wzdhznicowa cross section -przekroj poprzeczny --area of vessel -pole przekroju wregowego diagonal -przekroj ukoinicowy (statku) line .odstqp wregowy framing -owrqzenie -plan . rzut wodnicowy half-breaths -rzqdne wodnic inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) line of flotation -wodnica longitudinal -wzdluiny centre plane -plaszczyzna symetrii framing .TU Planes and sections .plan owrqzenia half breadth plan -rzut pionowy (linii teoretycznych).

1. THEORY OF THE SHIP .

krzywa odciqtych Srodkow ciqzkoici wodnic -of flotation -krzywa rzeczywistych Srodkow geometrycznych wodnicy of heeling moments .krzywa calkowa przekroju wrqznicowego -of bending moment -krzywa momentu gnqcego of buoyancy -krzywa wyporu of centre of gravity of waterplanes .hydrostatic -krzywe hydrostatyczne -hydrostatic -for trimed ship -krzywe hydrostatycme statku przeglqbionego (krzywe Firsowa) of areas of section .krzywa momentow przechylajqcych of height of metacentre -krzywa wysokoici metacentrum of loads -krzywa obciQe6 -of longitudinal centres of buoyancy -krzywa odciqtych Srodkow wyporu -of longitudinal centre of floatation .immersion . linie i skale curves -krzywe . TEOIUA O W T U - - - - - - - - - - - .skala Bonjeana .krzywa pol przekrojow wrqinicowych of shearing forces -krzywa sil tnqcych of stability .cross of stability -pantokareny .rzut boczny (wzdluznicowy.krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) of stability of form -pantokarena -of statical stability-krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) -of tons per inch immersion -krzywa zmiany zanurzenia od przyjqtych ciqzarow jednostkowych -of transverse metacentres -krzywa poprzecznych metacentrow -of transverse moment of inertia of water plane -krzywa poprzecznego momentu bezwladnoSciowego of transverse moment of section .odcigta Srodka ci~zkoici wodnicy -of longitudinal locus of the centres of buoyance -wzdluina krzywa Srodkow wyporu -of longitudinal metacentres -krzywa wzdluinych wysokoici metacentrycznych -of longitudinal moment of inertia of water plane -krzywa wzdluinego momentu bezwladnoSci of longitudinal moment of section .of sectional areas - 1.krzywa ramion prostujg cych (krzywa Reeda) .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczyzny podstawowej of water planes areas .draught .skala Bonjeana .skala ladunkowa sheer plan .obrys zewngtrzny wrcgow plot a curve -wykreSlaC krzywq point of inflection .loading .krzywa oporu -of righting moments -krzywa momentow prostujqcych of righting arms .h i e teoretycme kadluba moulded line of frames .krzywa pol przekroj6w wodnicowych of weight -krzywa ciqzarow -of wetted surface-krzywa powierzchni zwilzonej kadluba lines drawing .Bonjean . linii teoretycznych) stations .krzywa wysokoSci metacentrum of vertical moment of section .punkt przegiqcia (krzywej scale .square .family of -rodzina krzywych .Curves. lines and scales -krzywe.wrqgi teoretyczne.krzywa calkowa momentu przekroju wrqinicowego wzglgdem owrqza of metacentric radii -krzywa promieni metacentrycznych of moment to change trim one inch -krzywa jednostkowego momentu przeglqbiajqcego of resistance .Bonjean .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczymy symetrii -of vertical centres of buoyancy -krzywa wysokoSci Srodkow ciqzkoici of vertical metacentre .skala zanurzenia .skala . linie podzialu wrcgowego - - - - - - - - - .linie podzialu wreowego .skala przyrostu zanurzenia .

on in m.all told noSnoSC calkowita (bmtto) cargo .1adownoSC ratio .weight of .load .carrying capacity noSnoSC - deadweight (dwt.wypomoSC -volume of .obj@oiCpodwodzia .length - .light displacement -wypornoSC - . THEORY OF THE SHIP Displacement and deadweight - .from midship/ odlegioSC Srodkl .skala noSnoSci. DWT) -noSnoSC (statku) - - - - .wspolczynnik wykorzystania wypomoSci efficiency .capacity (dwcc) -noSnoSC ladunkowa netto . u o d z ~ e deadweight in tons/ noSnoSC w tonach moment to change trim im/crn// moment przeglebiajqcy tm/cm centre ofjlotat.1..-displacement coefficient - - - - Deadweight scale .v yvporu od owrela [m/ d~splacemetztm tons/ tons per em zn salt uater/ draught m m / ~ j p o r n o s cu tonach slonej ton nu ctn M.curve -krzywa wypomoici statku pustego (statku) zaladowanego .net .dlugoSC obliczeniowa .wypomoSC -wypornoSC .tona wypornoici tonnage .wspolczynnik wykorzystania wypomosci . skala ladunkowa i r a j in meters/ :arrurzenie tv metrach metacentric height above base in centre of buoyancy from density of water/ metres/ ~ysokoSCmetacentTczna midship [m]/ odlegloid S gqstoSC wody w m nad pluszczyznq podstau.(dwtc) noSnoSC ladunkowa (netto) .wspolczynnik wykorzystania wypor- .wypornoSC konstrukcyjna ton .wypornoSC (statku) .moulded .capacity noSnoSC calkowita (brutto) .

wplyw ksztaltu (kadluba) -free surface -efekt swobodnych powierzchni wind -wplyw wiatm.inklinacja. empty ship .tona .znajdowaC siq w rownowadze .wodnica statku pustego light ship weight .kqt najwiqkszego ramienia prostujqcego . zaladowania .neutral .Srodek of buoyancy .critical -kqt krytyczny of deck immersion . s.stan (tu: statecznoici) . TEORIA OKRQTU .unstable .z balastem w zbiornikach oraz ladowni balastowej .heavy .statecznoik above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba angle .stable .krzywa statecznoici dynamicznej lever -ramiq statecznoSci dynamicznej curve .dynamiczny kqt krytyczny of statical stability -statyczny kqt krytyczn Y draft and trim .ciqzar netto tonnage -tonaz scale .statek bez ladunku.statical of heel -kqt przechylu statycznego .Srodek ciqzkoici -of gravity of transverse section -Srodek cigzkoSci przekroju wrqznicowego centre of buoyancy .upsetting .netto capacity .ciqzar statku pustego loading coefficient -wsp6lczynnik obciqzenia maximum gross weight .1adownoSC -weight .noSnoSC ladunkowa light condition . noSnoSC ladunkowa deadweight .height of -wysokoSC Srodka wyporu centre of gravity (COG) .balast wodny -waterline -wodnica balastowa ballasted -zabalastowany .krzywa ramion statecznoici dynamicznej effect -efekt.1.rownowaga stala . bez ladunku equilibrium -rownowaga .kqt .stan (statecznoici) w czasie podroiy .water .intermediate stan statecznoici przed balastowaniem critical angle -kqt krytyczny of dynamical stability .Srodek ciqzkoici . balastowych - - - - - - - - - - - (to) calculate -obliczak calculation procedure -kolejnoSC obliczen calculator -kalkulator (to) capsize -wywrociC sig dnem do gory cargo permeability -stopien zatapialnoSci ladunku.to -balastowak .rownowaga chwiejna external -zewnqtrzny - --- -- -- - - -- --- --- --- - - - - - .ramiq prostujqce .permanent -balast stab .height of -wysokoSC Srodka ciqzkoici .Srodek wyporu of flotation .Srodek wyporu .stan na wyjScie (z portu) .form . kqt przechylu -of dynamical heel -kqt przechylu dynamicznego of flooding .be in .ton noSnoSci noSnoSci -tonnage (dwt) .height of the above the keel .Srodek wodnicy plywania of gravity .righting .maksymalna masa brutto net . centre .wysokoSC Srodka ciqzkoici ponad stqpkq condition .scale .light .kqt zanurzenia pokladu of dip .statek pusty.kqt przechylu of inclination -kqt przechylu of maximum righting arm .kqt zalewania -of heel .departure .upsetting -ramiq przechylajqce ballast -balast . wplyw naporu w.kqt krytyczny statecznoici anti-heeling system -system przeciwprzechylowy arm -ramie .zanurzenie i przeglqbienie dynamical stability -statecznoSC dynamiczna curve . wynik .arrival stan (statecznoSci) na przyjScie(d0 portu przeznaczenia) during voyage .skala - - - Stability .skala ladunkowa.rownowaga obojqtna . balastow i zapasow light waterline . nasiqkliwoii.noSnoSC (statku) netto.z balastem w zb.

1.umum righting arm/ krzywa statecznoici statycz k r z p a statecznoici dynamicznej point of curve inflection/ punkt przegiecia krzpvej capsizing angle/ kqt ~ ~ w r a c a n i a ~ \ . THEORY OF THE SHIP iStability -statecznoik metacentrum poprzeczne wodnica piywania lever/ ramie Curves of levers of statical and dynamical stability wykves ramion statecznoici statycznej i dynamicznej ma.

powierzchni (cieczy) heel -przechyl statku (skutek kolysania) heeling -przechylanie siq (statku) resistance .wysokoik metacentrum poczqtkowego ponad liniq podstawowq (initial) transvers metacentre above base line ..staly przechyl boczny (statku) loading calculator .moment wywracajqcy due to wind pressure .capsizing .moment -moment zewnetrzny (np.moment przechylajqcy .in condition .przechylik siq (o statku) listing .poczqtkowy wzdluiny promien metacentryczny -position of flotation -poczqtkowe poloienie statku wyprostowanego -state . chwiejnoik keel line .poczqtkowa wzdluzna wysokoSC metacentryczna longitudinal metacentric radius ..stabilizator przeplywowy. proba statecznoici inclining test .dopuszczalny moment przechylajqcy .przechylomierz (to) list . proba statecznoici initial -poczqtkowy inclination -przechyl poczqtkowy longitudinal metacentre -poczqtkowe metacentrum wzdluzne longitudinal metacentric height .w.pr6ba przechylow.wzdluiny (duty) promien metacentryczny -moment of inertia -wzdluiny promien bezwladnoici moment of inertia of water plane .statek bez ladunku.wykres wzniesienia metacentrum ponad stqpke evolute .stan poczqtkowy.poczqtkowy poprzeczny promien metacentryczny instability .volumetric -objqtobciowy moment przechylajqcy heeled water plane -wodnica statku przechylonego height of the -wysokoSk centre of gravity above the keel (KG) . zbiornik typu flume.maximum .maksymalny moment przechylajqcy .allowable . wytrzymaloici.statecmoSC wzdluzna metacentric -metacentryczny -curves -wykres wmiesienia metacentrum ponad stqpkq diagram .transverse metacentric radius lania wiatru) flume stabilizer .: Flume free surface -swobodna powierzchnia (cieczy w zbiorniku) effect -wpkyw s.niestatecznoik.odcigta irodka cigzkoSci wodnicy metacentre . od dzia.wysokoSC poczqtkowego metacentrum poprzecznego ponad liniq podstawowq hold water ballast -balast wodny w ladowni immersed area -powierzchnia zwilzona (kadluba) inclining experiment -proba przechylow. niestabilnoik.linia stqpki light (L) . komputer ladunkowy loading instrument . pusty condition .opor przechylu heeling moment . balastow i zapasow .kalkulator operacji przeladunkowych.ewoluta metacentryczna -height -wysokoiC metacentryczna -radius -promien metacentryczny stability .(statek) w stanie pustym line of flotation -wodnica list -przechyl staly (boczny statku) indicator . pot.moment od naporu wiatru - - - - - - - - - . moment bezwladnoici przekroju wodnicowego stability .metacentrum wzdluzne metacentric height -wysokoSC metacentryczna wzdluzna metacentric radius .wysokoiC Srodka ciqzkoici nad stepkq -(initial) longitudinal metacentre above base line .poczqtkowa poprzeczna wysokoik metacentryczna -- ---- - - - - .(statek) lekki. wyjiciowy transverse metacentre -poczqtkowe metacentrum poprzeczne transverse metacentric height .statecznoSC poczqtkowa metacentrum (M) -metacentrum metacentre -metacentrum moment (M) -moment . zanurzenia loading software .urzqdzenie do automatycznych obliczen statecznoici.oprogramowanie do obliczen statecznoSciowych i wytrzymaloSci ogblnej longitudinal-wzdluzny centre of floatation .

ultimate . moment bemladnoSci przekroju wodnicowego position of the centre of buoyancy .moment wymuszajqcy - -moment przechylajqcy - neutral position -polozenie obojgtne passive stabilization .statical .negative .stabilizacja .poprzeczna wysokoSC metacentryczna metacentric radius .statecznoSC dynamiczna . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) -vessel .1.damaged calculation . THEORY OF THE SHIP .stabilizacja przeplywowa .moment wywracajqcy restoring .dynamical .intact .ship's .para prostujqca lever -ramie momentu prostujqcego sheer draft -przekroj wzdluzny (statku) Simpson's rules -wzory Simpsona skin constant .stateczny.moment przywracajqcy righting . ramie momentu prostujqcego couple .statek sztywny (o duzej.statecznoSC ujemna of form .statecznoSC wzdluzna -moment .of force moment sily .(balast lub ladunek pozostawiony dla poprawy statecznosci poprzecznej statku) tank ..passive .sila przywracajqca righting -prostujqcy arm -ramig prostujqce.statecznoSC k s z t a h of weight . tnvaly equilibrium -rownowaga stala stiff -sztywny (statek o duzej.statecznoSC statku .klin .of stability -moment prostujqcy overturning .moment prostujqcy - - .poprzeczna krzywa Srodkow wyporu metacentre -pozorne metacentrum poprz.s.statecznoSC poprzeczna trapped water -woda uwieziona chwilowo pomigdzy np.statecznoit.poprzeczny promien metacentq-czny -moment of inertia -poprzeczny moment bezwladnoSci moment of inertia of water plane .rolling .of inertia (I) moment bezwladnoici - .slack ballast zbiornik balastowy niepelny tender -migkki (statek o malej wysokoSci metacentrycznej) topside projected area -powierzchnia nawiew transverse -poprzeczny locus of centres of buoyancy . metacentric height . statkowym) specific gravity -ciezar wlaSciwy stability .stabilizacja bierna prometacentre -metacentrum poprzeczne restoring force .stabilizacja pasywna stable .active .immersed .rownowaga chwiejna wedge .wspolczynnik powierzchni zwilzonej sloshing -uderzenia spowodowane falowaniem cieczy w zbiorniku (np.moment prostujqcy . drewnem po wejsciu fali na poklad (obnizajqca chwilowo GM) uncapsizing ship -statek niewywrotny unstable -niestateczny equilibrium .form .statecznoSC poczqtkowa .stability calculation -obliczenia statecznoici - - -- - - - - - - - - - - - -- .stabilizacja aktywna .free .informacja o statecznoici .emerged -klin wynurzony .p.obliczenia statecznoSci (statku) w stanie uszkodzonym data .of flooding moment zalewania .rzgdna Srodka wyporu position of the centre of gravity of the water plane .ramiona statecznoici .initial .klin zanurzony - - - - -- - - - - - . stabilnoSC.zakres statecznoici -reserve dynamical -rezenvowa statecznoSC dynamiczna dodatkowa statecznoSC ksztaltu -residuary .upsetting .moment statyczny .statecznoSC ciezaru .statecznoSC resztkowa stabilization .zbiornik . statku nieuszkodzonego levers . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) stiffening . stabilny.zbiornik niepelny . statecznoSC -damage w stanie uszkodzonym .rzgdna Srodka cigzkoici przekroju wodnicowego prometacentre -metacentrum poprzeczne righting moment . proba statecznoici .flume .statecznoSC statyczna (statku) -test -proba przechylow.longitudinal .statecznoSC ksztaltu .statical . staloSC at large angles of heel -statecznoSC przy duzych kqtach przechylu statecznoSC awaryjna.of a couple of forces moment pary sil .moment prostujqcy stability .range of .

moment s k ~ c a j q c y kadluba) (tu: coefficient -wspolczynnik momentu constant .obciqzenie.naprqzenie miejscowe.allowable .wytrzymaloSC wzdiuzna (statku) w stanie nieuszkodzonym strain .citgliwoSC.skrqtny deflection . nacisk .moment wyginajqcy (statek w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) stress -naprezenie wynikle przy wygiqciu sip statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) (to) shear .dopuszczalne naprqzenie .skrecanie test -proba skrqcania torsional .Strength -wytrzymatoSi bending . materiaiu stress .naprqzenie wyginajqce finder . przegiqcie sic statku na grzbiecie fali (to) hog -wyginaC sip.local .naprezenia wzdiuzne minimum breaking load (MBL) -minimalna sila zrywajqca racking force . konstrukcji statku).naprgzenie .wave -moment .moment wyginajqcy (statek na grzbiecie statku) -stress .dynamic .wspolczynnik momentu limiter .naprezenie tnqce strength -wytrzymaloSC (np.obciqzenie probne. przeginaC siq na grzbiecie fali (o statku) hogging -wygiqcie siq statku na grzbiecie fali moment .bending .rozklad obciq2en load test .ogranicznik momentu obrotowego torsiograph -torsjograf torsiometer -torsjometr torsion .still water moment . rozprowadzanie. pr6ba na obciqzenie longitudinal -wzdluzny .dopuszczalne obciqzenie .sila tnqca stress .obciq2enie skrpcajqce stress -naprqzenie skrqcajqce vibration .sharing .moment zginajqcy na fali .permissible .odksztalcenie wzdluzne stress . rozkladanie.wyginaC sie (o statku w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) sagging -ugiqcie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) -moment . odpornoSC na obciqzenia dynamiczne twisting moment .naprqzenie w konstrukcji statku wygiqtego (na grzbiecie fali) load .moment skrqcajqcy - - - - - - - - - - .sila odksztalcajqca sag .ugigie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozloienia ladunku) - - - - - - - - - - (to) sag .point .obciqzenie dynamiczne monitoring computer -komputer do kontroli obciqzen (kadiuba) .spietrzenie naprpzen .ScinaC shearing .moment gnqcy na wodzie spokojnej strength -wytrzymaloSC na zginanie stress -naprqzenie zginajqce distribution -rozklad. naprqzenie lokalne torque .wygiecie siq statku na wierzcholkach fa1 force .zginanie -moment -moment wyginajqcy . obciqzen) high tenacity .obciqzenie punktowe (na gniazdo) .wysoka wytrzymakoSC na rozcitganie hog .czujnik naprqzen (np.drgania skretne toughness .intact strength . rozlozenie (np. kadluba) .wygiqcie siq.intensity of .damaged strength -wytrzymaloSC wzdluzna (statku) w stanie uszkodzonym .skrecanie loading .

sprawnoSC kadluba -force center .Brednica -of turning circle . THEORY OF THE SHIP Forces acting on manoeuvering ship sity dzialajqce na manewrujqcy statek tangential velocity/ predkoi~kqtowa transverse hydrodynamic force/ poprzeczna siia hydrodynamiczna punkt obrotu transverse velocity/ predkoid poprzeczna droga irodka cieikoici apparent wind/ wind force acting on ship/ sila wiatru dzialajqcego nu statek longitudinal force/ total aerodynamic force/ catkowita siia aerodynamiczna Maneouvering . op6r boczny kadluba transverse force .sila poprzeczna w kadlubie hydraulic wake -strumien nadqzajqcy wypornoiciowy hydrodynamic -hydrodynamiczny characteristic .kadlub (statku) efficiency .Srednica cyrkulacji discharge current .awaryjna cala wstecz crash back manoeuver (crash astern) -manewr zatrzymywania awaryjnego crash-backing test (crash astern test) .1.manewrowanie coefficient of hydrodynamic lateral resistance -wspolczynnik hydrodynamicznego oporu bocznego centre of turning motion .strumien zasrubowy entrained water -woda towanyszqca (ruchom statku) flow dynamics -hydrodynamika head seas -falowanie dziobowe hull .manewr zatrzymywania awaryjnego diameter .Srodek naporu.charakterystyka hydrodynamiczna - - - - . punkt przylozenia sily poprzecznej -force component -sila (skladowa) poprzeczna.Srodek cyrkulacji crash aster .proba benvladnoki statku crash-stop .

opor styczny total resistance -opor calkowity coefficient .tarcie powierzchniowe coefficient -wsp6lczynnik tarcia resistance .profile .wsp.opor statku .wspolczynnik oporu .spray .proba wlaSciwoSci morskich (statku) .opor tarcia .opor .Srodek oporu wody of wind pressure .sila poprzeczna stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .opor plytkowodzia test -proba.spiral .line of hull .opor profilowy .transverse . proba standardowa Kempfa wall effect . .opor wywolany falowaniem .opor cihienia .specific .steering .opor ksztaltu kadluba of flow .wsp.fala .fala ukoina of displacement .induced .tarcie powierzchniowe hump speed -prcdkoSC odpowiadajqca wypuklosci krzywej oporu resistance . napor wiatru velocity of encounter -prqdkoSC spotkaniowa zigzag test -proba standardowa Kempfa.skin .opor calkowity frictional form effect -wplyw ksztaltu na opor tarcia frictional resistance .opor "golego" kadluba coefficient -wspolczynnik oporu due to waves .opor tarcia coefficient -wspolczynnik (oporu) tarcia friction -tarcie coefficient .fala dziobowa resistance .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze -moment -moment na trzonie sterowym -torque -moment stem.bow system -uklad falowania dziobowego .tangential .cihienie hydrodynamiczne hydrodynamics -hydrodynamika hydrostatics -hydrostatyka initial ship turning moment -moment poczqtkowy zwrotu statku radius -promien -of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rudder . efekt przyssania (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyScienny wave .form .profile .fall .1.opor indukowany .opor ksztaltu .Srodek -of lateral resistance -Srodek bocznego oporu of water pressure . oporu calkowitego - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- 33 .opor holowania.opor ruchu .form .specific wave-making . proba wczowa Resistance -opor center .efekt przyicienny.towrope .bare-hull .opor jednostkowy .proba wczowa.specific total .opor ksztaltu .seakeeping .frictional .pr6ba awaryjnego zatrzymywania statku .opor profilowy .ster angle -kqt wyhzenia stem area .opor calkowity skin friction . sila holowania . sila poprzeczna stem shallow water -woda plytka effect .proba spiralna .wspolczynnik tarcia (kadluba) -plate -coefficient -wsp.opor sterowania .circulation -proba cyrkulacji .pressure .opor styczny to motion .total .residuary .opor przeplywu per ton .standard . oporu falowego . tarcia plyty .crash stop .opor bryzgowy .efekt plytkowodzia resistance .humps of -wypukloit krzywej oporu .opory ksztaltu (kadluba) . TEORIA O W T U --of the rudder -charakterystyka hydrodynamiczna stem pressure .powierzchnia stem cross force . oporu calkowitego .strumien nadQajqcy falowy wind moment -moment naporu wiatru wind pressure -ciinienie wiatru.fala poprzeczna -wake .opor falowy -system of a ship -uklad fa1 okr@owych .diagonal .Srodek oporu powietrza drag -opor hydrodynamiczny coefficient . test .wsp.total .wspolczynnik oporu h.

reserve . zatapianie .dlugoSC zatapialna curve .poradnik.linia graniczna (niezatapialnoSci) permeability -wspolczynnik zatapialnoSci . zanurzenie do wodnicy podzialowej length . wypor hydrostatyczn Y .heaved -wypor w czasie nurzania .zapas ptywalnoici float .longitudinal centre of . instrukcja dot.wspolczynnik podzialowy (niezatapialnosci) survival capability -zdolnoic statku do przetnvania uszkodzenia kadluba book .moment bezwladnoici masy towarzyszqcej added weight method -metoda przyjqtego c i e zaru buoyancy .statek uszkodzony unsinkability -niezatapialnoSC unsinkable -niezatapialny ship . statecznoSci stanow awaryjnych statku subdivision -podzial (grodziowy kadluba) draught .1.krzywa dlugosci zatapialnej flooded -zalany.wodnica podzialowa unintact vessel .dlugoSC podzialowa load line .centre of (CB ) . wspolczynnik przepuszczalnoSci ladunku permissible length (of compartment) -dopuszczalna dlugoSC (przedzialu) subdivision -podzial grodziowy kadluba .statecznoSC statku nieuszkodzonego lost buoyancy method -metoda utraconej wypornoSci margin line .symetrical -- - - - - - -- -- - - symetryczne ingress (of water) .factor of .asymmetrical .plywalnosc. zatopiony condition . wdarcie siq wody intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.w stanie zatopienia -final -condition -stan w koncowym (etapie) zalewania flooding .zalewanie.ruchy statku six movements of freedom -szeSC stopni swobody .stopien nasiqkliwoSci ladunku.sila wyporu .wtargniqcie wody (np.odciqta Srodka wyPorn -pitched wypor w czasie kolysania wzdluznego .cargo .unosiC sic na wodzie.zanurzenie podzialowe.Srodek wyporu force .statek niezatapialny - --zatapianie asymetryczne -zatapianie -- - - - - >m'/ myszkowanie heave/ Ship movements . THEORY OF THE SHIP Buoyancy -wypor added mass -masa towarzyszqca coefficient -wspolczynnik masy towarzyszqcej moment of inertia .krzywa Srodkow wyPorn . nieuszkodzony stability .locus of centres of . plywaC flotage -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floatation -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floating power -plywalnoSC calkowita floating plane -plaszczyzna plywania floodable -zatapialny length .do kadluba) inrush -wtargni~cie wody.

sila wymuszajqca dryf boczny.natural -kolysanie wlasne (statku) .okres kolysania.kolysak siq wzdluinie (o statku).uncouple . zanikanie -curve -krzywa zanikania -of roll -wygaszanie amplitudy kolysan (statku).kolysanie boczne (statku) . wahania swinging moment -moment wychylajqcy synchronous rolling .ruch liniowy .amplituda ruchow extinction -wygaszanie.okres nurzania motion -ruch .okres kolysan (bocznych) (to) pitch . dryfowanie boczne -force .oscylacja wzdluzna.natural - - - - - - - - - - - - period .amplituda kolysania -of the motion .kiwanie siq.rotational .ruch nietlumiony .unstable -ruch niestateczny motions -ruchy .ruch rotacyjny .kolysanie proste. statku) . boczne stabilization device -urzqdzenie stabilizujqce przechyly (to) roll . okres przechylow bocznych ship stabilizer . dryf wzdluzny surging .ship .myszkowanie -moment -poprzeczny moment obrotowy kadluba - - - - - - - .amplituda kiwania of roll .stabilizator kolysan statku stabilization .ruchy proste (statku). kolysanie proste .ship .okres n.ship -ruchy statku. dryf bocmy (to) sway -przesuwak siq (dryfowak) bokiem swaying -przesuwanie sig poprzeczne.linear .stabilizator .okres swobodnego kiwania period . wytlumianie.kqt odchylenia (migdzy plaszczyznq symetrii a kierunkiem ruchu postgpowego statku) (to) yaw -myszkowak yawing .okres kiwania ride -unosik sig na wodzie rock off -rozkolysak roll . sila inercji flare impact -uderzenie nawisu dziobowego free oscillation -kolysanie wlasne -period -okres kolysan wlasnych heave -nurzanie heaved buoyancy -wypor w czasie nurzania heaving -nurzanie .proba tlumienia forced oscillation-kolysanie wymuszone (statku) force of inertia .zsynchronizowane kolysanie boczne tank stabilization -stabilizacja (kolysan) zbiornikami toss -kolysak siq nieregularnie (o statku) virtual mass .sklonnoSk (statku) do myszkowania yaw -myszkowanie (statku) angle .axis of .ruch poprzeczny.unresisted -ruch nietlumiony .stabilizator kolysan statku stabilizing fin -pletwa stabilizatora surge .oS kolysania damping fins -pletwy tlumiqce k. wytlumianie amplitudy kolysan -test .masa czynna (masa okrgtu i wody towarzyszqcej jego ruchowi) weatherliness .stabilizowak stabilizer .simple .ruchy statku amplitude -amplituda of pitch . kolysanie wzdluine amplitude .kolysat siq (o statku) rolling -kolysanie boczne (statku) dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania (poprzecznego) period .natural period . kiwak pitching .sila bezwladnoki. oscylacjg poprzecznq swing -ruch wahadlowy.stabilizacja . kolysanie statku .natural frequency .Ship movements .forced .stabilizacja (kolysan) statku (to) stabilize . ruchy proste natural damped frequency -czgstotliwo6kkolysan wlasnych tlumionych natural (undamped) frequency -czgstotliwoSC kolysan wlasnych (nietlumionych) period of roll .oscylacja wzdluina statku -force -sila wymuszajqca oscylacjg wzdluznq sway . swobodnego period .undumped .amplituda kolysan dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania wzdluznego -moment -moment pochylajqcy .czqstoSC kqtowa swobodnego kolysania .ruch wymuszony (np.

fikac~p~ego 1 Plimsoll mark/ znak Plimsolla tonnage mark/ znak tonazolvy .North Atlantic/ dreuno. woda slodka fresh water/ woda slodka tropik NA initials of classrjcation societ)' [AB = American Bureau ofShippingJ/ inicja[v tol. tropik. At1ant)'k pblnocny tropical fresh water/ tropik. winter/ drewno. woda sfodka lumbel. zima lumber winter . tropic/ deck line/ linia pokladu LTF TF lumber.1. THEORY OF THE SHIP Draft marks .rarzysmxz klas?. summer/ lumbel.znaki zanurzenia draft marks in feet/ znaki zanurzenia w stopach 16 l4 draft marks in decimeters/ znaki zanurzenia w decytnetrach aft marks/ znaki zanurzenia 77a r u j e r Load line mark . tropic. fresh water/ drelrno.znak wolnej burty lumber. zima.

statek o duzym zanurzeniu down by the head .zimowa linia wolnej burty .letnia linia ladunkowa w wodzie slodkiej . moment przeglqbiajqcy o 1 cal keel drag -przeglqbienie konstrukcyjne lessen the draught of the vessel .zanurzenie dopuszczalne . tropikalnej .zanurzenie statku pod balastem .skala przyrostu zanurzenia inch trim moment (ITM) -jednostkowy moment przeglqbiajqcy.zanurzenie maksymalne.LT (LumberiTropical) .stosunek wolnej burty do zanurzenia zones .bow .LTF (Lumber.duze zanurzenie . na plyciznie brackish -zasolony -water -woda zasolona (np. Atlantyku load waterline -wodnica ladunkowa.LS (LumberiSummer) -letnia linia ladunkowa drewnowca .wyrownaC zanurzenie freeboard (fbd) -wolna burta deck -poktad wolnej burty depth -wysokoSC boczna length .LWNA (Lumber.stem .zanurzenie rufy .W .znaki zanurzenia .bring on an .linia ladunkowa statku pustego marks .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca wodzie slodkiej.(statek) przeglqbiony na dziob down by the stern .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca strefie tropikalnej .zanurzenie rufy even keel -na rownej stqpce .permitted .(statek) przeglqbiony na mfq draft.forward .zanurzenie Srednie .zanurzenie dziobowe gauge .linia poldadu (do pomiaru wolnej burty) deep draught vessel .male zanurzenie . Tropical.maximum .WNA (Winter in North Atlantic load line) linia ladunkowa odpowiadajqca zimie. draught (dft) -zanurzenie statku .zanurzenie statku pustego .przyrzqd do mierzenia zanurzenia statku indicator .wskaznik zanurzenia .zimowa linia ladunkowa drewnowca na Atlantyk Pohocny .light .loaded (Id) .linia ladunkowa .load -zanurzenie w stanie zaladowanym . Fresh water) .(statek) przeglqbiony na rufq deck line . TEOIUA O W T U Draft and load lines zanurzenie i h i e ladunkowe bar draft (BID) -zanurzenie (maksymalne dopuszczalne) na lawicy.shoal .zanurzenie w stanie zaladowanym -marks .tropikalna linia wolnej burty statku zanurzonego w wodzie slodkiej .T (Tropic) -oznaczenie tropikalnej linii wolnej burty . na P h .TF .(statek) przeglqbiony na dziob by the stern . marka Plimsolla load line .1. Winter North Atlantic line) .oznaczenie letniej linii ladunkowej .zmniejszyi zanurzenie statku loading disc -znak wolnej burty.dhgoSC na wysokoici letniej linii ladunkowej -mark -znak wolnej burty ratio .LW (Lumber.ballast .linia ladunkowa -ballast .light .after . w ujiciu rzeki) by the head .zanurzenie dziobu -critical docking krytycme zanurzenie przy dokowaniu .deep .strefy (geograficzne) wolnej burty fresh water -woda slodka allowance -poprawka na wodq slodkq - -- - - - - - - - - -- - - - -- --load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej immersion -zanurzenie scale .linia ladunkowa statku pod balastem .S (Summer) .mean .inspekcja wolnej burty load line .F (Fresh water) . najwiqksze . Winter line) -zimowa linia ladunkowa drewnowca . wodnica konstrukcyjna length dlugoiC na wodnicy ladunkowej marks -znaki wolnej burty maximum load waterline -wodnica statku w pehi zaladowanego - --- --- -- - .znaki wolnej burty survey .

out of . bez przeglq bienia (to) overload .znak Plimsolla.przeglqbienie na rufc .strefa sezonowa (okreilajqca wymaganq wysokoik wolnej burty) ship with design trim . znak wolnej burty scale of loading .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej tonnage -tonaz mark -znak tonazowy scale . ponad liniq wolnej burty) permanent trim -przeglqbienie konstrukcyjne Plimsoll line (Plimsoll mark) .1. skala zanurzenia sea-gauge .przeladowaC (statek.letnia wodnica ladunkowa timber load line .statek z przeglqbieniem konstrukcyjnym squatting .skala ladunkowa.krzywa przeglqbien .skala ladunkowa.osiadanie statku statutory deck line .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej under-keel allowance -bezpiecmy zapas glqbokoici (przy danym zanurzeniu statku) under-keel clearance -zapas glqbokoici (pod dnem statku) water marks -znaki zanurzenia water marks .change of .na rownej stqpce. przeglqbienie -by the head -przeglqbienie na dziob -by the stem .osady na kadlubie na linii zanurzenia winter load line .zanurzenie statku sea-going draft -zanurzenie morskie seasonal zone .mak pokladu (dla okreSlenia wolnej burty) summer load line .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna tropical load line . skala zaladowania tons per inch (immersion) (TPI) -ciqzar zwiqkszajqcy zanurzenie o 1 cal trim -trym. THEORY OF THE SHIP maximum moulded depth -maksymalna wysokoSC boczna moment to change trim one inch (one cm) jednostkowy moment przeglqbiajqcy on even keel .zmiana przeglqbienia curve .zimowa linia ladunkowa - - - - .niewlakiwie przegl~biony trimmed -przeglqbiony by the head -przeglqbiony na dziob by the stem -przeglqbiony na rufq trimming moment -moment przeglqbiajqcy tropical load line .letnia linia ladunkowa summer load waterline .

posuw Sruby napqdowej area ratio -wspolczynnik powierzchni Sruby .sprawnoSC Sruby .uniform .skok geomeryczny Sruby ratio .developed blade ratio .1.sprawnoSC idealna (Sruby) pitch .nominal . nastawnej) pitchometer-przyrzqd do rnierzenia skoku Sruby okrqtowej propeller (characteristic) .Sruba nastawna advance -posuw Sruby okrqtowej -coefficient -wspolczynnik posuwu ratio -wspolczynnik uSlizgu pozornego speed -prqdkoSC uSlizgu pozornego applied power -rnoc dostarczana (np.skok rzeczywisty (S.developed blade --pole powierzchni rozwiniqtej (pqdnika) .rnoc (dostarczona Srubie) .skok zerowego momentu of the propeller .obrys skrzydla .kqt skoku Sruby nastawnej .ciqciwa (nominalnego skoku Sruby) blade (elements) -(elementy) skrzydla -back .wspolczynnik powierzchni rominidej skrzydel (Sruby) .expanded (blade) .szerokoSC skrzydla Sruby -thickness .pole powierzchni wyprostowanej skrzydla .geometrical angle of attack of element kqt natarcia elementu skrzydla .skok zerowego naporu of no torque .blade -pole powierzchni skrzydla Sruby .projected area ratio .wspolczynnik powierzchni rzutowanej skrzydla -projected -contour -obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) -- -- - - - - - - - - - - - - - -projected outline .wspolczynnik powierzchni wyprostowanej skrzydla .geometria Sruby horse power . strumien Srnbowy - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - . skok nominalny indicator .expanded blade ratio .virtual . TEORIA O m T U Propellers -pedniki - adjustable -nastawny -blade propeller .expanded blade contour -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla .circumferencial velocity -prqdkoSC obwodowa Sruby -efficiency .Sruba silnie obciqzona ideal efficiency .real .disk of the screw -pole powierzchni k r q p Sruby -disk ratio -wspolczynnik powierzchni wyprostowanej .strona cisnqca skrzydla Sruby leading edge -krawqdz natarcia -tip -wierzcholek skrzydla trailing edge -krawqdi s p w blade .skok rzeczywisty (Sruby) .Sruba nastawna pitch propeller .gruboSC skrzydla --ratio -wspolczynnik gruboici skrzydla Sruby -width ratio -wsp.geometry of . szerokoici skrzydla face -powierzchnia czolowa (np.rake of .wskaznik wychylenia skrzydel S.skok (Sruby nastawnej) angle . Sruby nap? dowej) cavitation -kawitacja strony cisnqcej Sruby heavily loaded screw .skok staly (Sruby) -variable -propeller -Sruba o zmiennym skoku .skok zerowego naporu factor -wspolczynnik skoku -geometrical skok geometryczny.wspolczynnik skoku (Sruby okrqtoW ) .gruboSC profilu -thickness . .expanded blade -outline -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla back ordinate -rzqdna strony ssqcej (skrzydla Sruby napqdowej) base cord .effective .strona cisnqca (skrzydla Sruby) face .(charakterystyka) Sruby napqdowej advance .strumien pqdnikowy.mean section -wspolczynnik Sredniej szerokoici skrzydla outline .mean .kinematics of -kinematyka Sruby open-water efficiency -sprawnoSC rzeczywista pqdnika race .odchylenie skrzydla Sruby section -profil skrzydla Sruby length .skok nominalny of no thrust .obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) .skrzydlo (Sruby) .strona ssqca skrzydla Sruby driving face . na Srube) area -powierzchnia .Sredni skok Sruby .

..-~.-. . .-.- ~-~ . Sruba w dyszy azimuth propellc without nozzle/ pednik azymutaln) Sruba bez dyszy diwignia sterowania II l v f i l v 11 7 1 u lf 'turntable/ tarcza obrotowa blade/ lopatka Schottel azimuth propeller/ pednik azymutalny Schottela Voith-Schneider propeller/ pqdnik Voit-Schneidera water -jet propulsion/ pqdnik strugowodny azipod propeller/ pednikgondolowy discha&e nozzle..-- 2 -- -- .- -.- d / ~ -. -~ - Kort nozzle propeller/ dysza Korta propeller conventional propeller with rudder/ i n ba bez dyszy i ster propeller in nozzle/ Sruba w dyszy z pietwq sterowq azimuth propeller with nozzle/ pydnik azymutalny.. ~.. outlet nozzle/ dysza wylotowa inlet duct/ omdr wlotowv kanalu .. THEORY OF THE SHIP .. lewoskretna outward rotating propellers/ Sruby nu zewnqtrz skretne inward rotating propellers /Sruby do wewnqtrz skretne contra-rotating propellers/s(ruby podu.1..-..- single propeller left handed/ Sruba pojedyncza.--.-..-- w g g .. -..-..---~ .djneprzeciwbiezne (kontrarotacyjne) * ..--..--. - Propellers -pgdniki - Propellers and side effecUslruby i efekt boczny l ..

dysza Korta . obrotowy pqdnik Srubowy -rotating blade . - - - - - - -- - - -- -- Propeller's blade .partially immersed .tween .Sruba stala .adjustable .Sruba szybkoobrotowa .contra rotating -s .rotatable thruster .contrary turning -s .-screwing effect -efekt (napor) boczny Sruby speed of advance -prqdkoSC postqpowa -tangential velocity -prqdkoSC obrotowa Sruby propeller (parts) .Sruby przeciwbiezne . obrotowy pqdnik Srubowy .reactive -pqdnik reakcyjny . dy sza Korta) -plus nozzle system -dysza Korta.wspolczynnik obciqzenia Sruby .ster czynny.kolpak Sruby -hub -piasta Sruby lock nut . o skoku nastawnym .Sruba o skoku nastawnym .Sruba prawoskrqtna - 1.skrzydlo Sruby blade centre line/ piasta Sruby W .rotor Flettnera.water-jet -pqdnik strugowodny - . pqdnik Flettnera .Sruba dziobowa . zespol dysza-Sruba .Sruba o zmiennym skoku - . TEOIUA O W T U .rotating thruster .Sruby tandem propeller -pqdnik .marine screw . o skrzydlach stalych pitch .active rudder .zespol dysza-Sruba .Sruba o silnie skoinych skrzydlach .azipod . zespol dyszaSruba -nozzle zespol napqdowy dysza-iruba (np.highly skewed ..ideal -pqdnik idealny -jet -pqdnik strugowodny .fast runnng .solid .Sruba o skoku ustalonym .Sruboster.Sruby tandem .shrouded zespol dysza-Aruba.cycloidal -pqdnik cykloidalny .ducted .Sruba nastawna .Sruba czqSciowo zanurzona .dysza Korta.Sruba stala.bow propeller .pqdnik cykloidalny .Kort-nozzle . ster aktywny .reversible .pitch .Sruboster.Sruby przeciwskrqtne .elektryczny pqdnik gondolowy .feathering screw . dysza Korta .Sruba nastawna .rotor -pqdnik rotorowy .skrzydlo Sruby -cap .load coefficient of .hydrodynamically unbalanced .Flettner rotor .pushing .controlable pitch (CP propeller) .stable - - - - - - - - - - - - - S.tandem -s .S.Sruba (napqdowa statku) -blade .Sruba napqdowa .controllable pitch . zespol dysza-sruba.nakrqtka Sruby okretowej propeller (type) -typ Sruby .Bruba pchajqca .fixed .Sruba niezrownowazona hydrodynamicznie .sleeve dysza napqdowa.Sruba nastawna .right-hand .

Sruba o skoku stalym .efektywnoSC napqdo.current strumien nadqzajqcy ~ C Y .specific -wspolczynnik naporu (Sruby napedowej) .napor dyszy of the propeller .odgigcie (skrzydla Sruby) --line .1.Voith-Schneider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sruby) real -rzeczywisty -pitch .vertical axis - .effective mean - - Sredni efektywny strumien nadqzajqcy fraction .of blade -odchylenie skrzydla Sruby .Sruba nastawna (o skoku zmiennym) of uniform pitch .nominalny strumien nadqzajqcy speed -predkoSC strumienia nadqzajqcego zero torque angle -kqt zerowego momentu of attack ..transverse .wspolczynnik odgiqcia skrzydla slip -uSlizg iruby (okrqtowej) .coefficient -wspolczynnik strumienia nadqiajqcego .napor pqdnika of the screw-nozzle system -napor zespolu .fraction of nozzle .linia maksymalnych gruboici skew ratio .kqt natarcia przy zepump-jet .negative .pqdnik Voit-Schneidera.sila ssania Sruby root section -przekr6j nasady (skrzydla Sruby nastawnej) screw .. strumien nadqza- - - - - - ..strumien zairubowy diameter .rnoc naporu Sruby thruster .Sruba napedowa.apparent . stem strumieniowego) horse-power (THP) ..water-jet .ster strumieniowy.coefficient wspolczynnik ssania .-naped silnikowy zero angle .characteristics charakterystyki napqdowe -virtual -. iruba okrqtowa -pushing screw .uSlizg (hydrodynamiczny) rzeczywisty .hydraulic jet .kqt zerowego naporu .factor -wspolczynnik ssania .wspolczynnik strumienia nadqzajvego .adopted propeller Sruba przystosowana do strumienia nadqzajqcego .napqd strugowodny thrust napor hydraulic .deduction .Sruba napedowa current .Sruba pchajqca .naped strugowodny zero angle . cykloidalny.strumien Srubowy shaft -wal Sruby napqdowej skew-back . o osi pionowej true uSlizg rzeczywisty (Sruby napqdopropelling force sila napgdzajqca propulsion -napqd wej) .nominal .of attack . sil-a propulsive force sila napqdowa ssania rake odchylenie od pionu .kqt natarcia przy zerowym momencie -- - - --- .ratio wspolczynnik uslizgu ..ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla .Sruba napcdowa -propeller .interakcja (hydrodynamiczna) miqdzy pqdnikami wake -Slad torowy.uSlizg nominalny .uSlizg pozorny .rnoc naporu (Sruby) -interaction of the system -wspolczynnik ssania zespolu of the nozzle .motor .napqd strugowodny propulsive efficiency .speed -prqdkoSC uilizgu p.ssanie (Sruby napqdowej). kilwater.effective -uSlizg efektywny .napor boczny (np.-p.power screw .right-handed .coefficient -wspblczynnik naporu .Srednica Sruby (nap~dowej) effect -efekt boczny Sruby napedowej of non-uniform pitch . p..(ujemny) uslizg Sruby napedowej - -- - -horse power .Sruba prawoskrqtna race .constant wspolczynnik obciQenia pqdnika wa . (okrqtowy) pcdnik sterujqcy interaction .napqd strugowodny rowym naporze .. THEORY OF THE SHIP nominal . .angle -kqt naporu -jet .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla dyszy .naped strugowodny . o osi pionowej -.wspolczynnik ssania Sruby) .skok rzeczywisty (Sruby) slip -uSlizg rzeczywisty (Sruby) speed -predkoSC uSlizgu rzeczywistego speed -prqdkoSC rzeczywista resistance augment .

Other materials -inne materialy 5. Treatment. Steel and unferrous materials .stocznia 6. Design and construction projektowanie i budowanie statk6w 3.materialy stalowe i z metali nieielaznych 4. Shipyard .2. processing and repair -obrobka i naprawa 7. Ship's types . Ship's plans -plany statkowe . Welding -spawanie 8. Ships and shipbuilding statki i budownictwo okrqtowe 1.typy statkow 2.

SHIPS AND SHIPBUILDING Ships classification klasyfikacja statkdw I I ships1 statki I sport and pleasure crafts1 auxiliary vessels1 statki pomocnicze warships1 statki handlowe 1 I cargo vessels1 1 s t a t ~towarowe .1 gas carriersl dry cargo vessels1 . statki do przewozu general cargo vessels1 drobnicowce J ladunkow suchych - r- I unitized cargo carriers/ statki do przewozu ladunkow zjednostkoaanych ~' 1 bulk carriersl masowce 1 TzzGG pakietowce kontenerowce ~ ro-ro vessels1 pojazdowce ..i i I I passenger vessels1 statki pasaierskie fishing vessels1 statki rybackie 1 cargo vessels1 dry cargo vessels1 ladunkow suchych zbiornikowce .. .2. .1.

180 000 dwt . maky statek rybacki.iec .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) on board (BOB) .rescue .) chlodniowiec przewozqcy - - - - - - bulk carrier -masowiec geared .sailing .dump .statek wycieczkowy sowany do przewozu kaset ladunkowych .statek ustawiajqcy plawy cable-layer -kablowiec car carrier (CA-CA) .34 999 dwt . lodi iaglowa .pojazdowiec. pociqg holowniczy tug -holownik manewrowy .cellular -barka kontenerowa .barka wqglowa . kuter .lodz rybacka.szalanda . maly statek .lodz patrolowa .statek handlowy -pilot .: pilotbwka kasetowiec.masowiec .cargo .masowiec wyposazony w urzqdzenia przeladunkowe .cattle .pipe-lying .fishing .coal-ore . barka bunkrowa .2.tank -barka zbiomikowa train . jego przetwor.oil-separating .zbiornikowiec do przewozu . statek ro-ro przysto-cassette -pleasure ..zbiomikowiec do przewozu asfaltu .barge -barkowiec . powyzej 180 000 dwt buoy tender .statek do przewozu bydla .masowiec 20 000 .gearless .zaglowka. - - - .cement .zbiomikowiec do przewozu bitumen~ . statek do przewozu samochod. chlodniowiec do przewozu bananow .lodz ratownicza .banana .pure - car1 trailers carrier .fuel .asphalt . liner -liniowiec towarowy carrier -tu: statek .oil dispersal -(vessel) -16dz (statek) do rozstatek do przewozu cementu -bulk cement praszania (neutralizacji) rozlewow olejowych luzem . bez wlasnego napcdu .motor cargo .capesize -masowiec 80 000 .lodi pilotowa.barka przewozona statkiem (barkowcem) .barka motorowa wina .fire-.shipbome . naczep itd.b.barka dostarczajqca paliwo.jw osobowych. tocznych i ropy plynnych) - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - .zespol barek.combi -statek kombinowany (np.masowiec bez urzqdzeti przeladunkowych bulker -masowiec bulker (by size) -masowce wedlug wielkoici .panamax -masowiec 50 000 .(pot.rudowqglowiec sowego .79 999 dwt -very large bulk carrier (VLBC) -bardzo duiy masowiec.typy statkow air-cushion vehicle (ACV) -poduszkowiec anchor-handling tug supply vessel (AHTS) holownik dostawczy. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E Ship's types .patrol .handymax . pot. pojazdo- - - - - --- w.bulk wine .49 999 dwt .coal -wqglowiec z urzqdzeniami do workowania ladunku ma. bags-out (BIBO) vessel .fmit .statek pozarniczy .cementowiec.jw i ladunkow wozu ladunkow masowych.samoc~o~owiec statek przystosowany wylqcz-personal nie do przewozu samochodow osobowych -pure---c zysty samochodowiec.oil ro-ro (BORO) vessel -statek do przedrewna.masowiec 35 000 .bitumen .handy .dwie barki zlqczone burtami beaconboat -maky latamiowiec bezzalogowy boat -lodz.coal .barka do ukladania rurociqg6w .bulk . do przebulk.barkowiec .twin .nonpropelled .bulk+il -ropomasowiec OWOC~ . ciczarowych. statek do przewo-water zbiomikowiec zaopatrujqcyw wodq luzem slodkq . wykorzystywany do przemieszczania kotwic w operacjach offshore autoferry -prom samochodowy barge -barka .bananowiec.chemical -chemikaliowiec bulk-in.masowiec .split hopper -barka z otwieranym dnem .

2.ro-ro vessels (con-ro)/ kontenerowcepojazdowce barge carriers/ barkowce roll-on/roll-off technology/technologia przeladunku pozioma ro-ro ships/ pojazdowce - kontenerowce car carriers/ samochodowce train ferries/ promy kolejowe i -barkowiec pallet carrier ro-ro/ paletowce ro-ro I 4 LASH barge carrier typu LASH LASH barge/ statek macierzvstv .statki do przewozu ladunkdw suchych cargo ships/ drobni- universal general cargo vessels/ drobnicowce dry cargo vessels/ statki do Eadunkow H reefer vessels/ chlodniowce heacy lift vessels/ statki do przewozu sztuk ciczkich semicontainer vessels/ semikontenerowce vessels/ drobnicowce statki do przewozu ladunkow zjednostkowanych I lift-on . A Lighter Aboard SHip 's System (LASH)/ system przewozu barek w ladowni statku . SHIPS AND SHIPBUILDING 'f i Dry cargo vessels .lift-off technology/ technologia mixed technology/ technologia mieszana container .

drewnowiec . masowiec do przewozu .ropomasowiec .convertible .zbiornikowiec do przewozu wody .roporudowiec .zbiornikowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego.hatchcoverless .barkowiec dowozowy -heavy lift .statek do przewozu sztuk ciczkich .timber . pojemnikowiec cellular ship -komorowiec coal-ore-bulk-oil (COBO) vessel . ropowiec .oilhulk .statek przystosowany do przeladunku w technologii ro-ro i 10-10 container-barge carrier -kontenerowiec-barkowiec container (ship) -kontenerowiec. wegla i innych ladunkow masowych collier -weglowiec commercial vessel -statek handlowy con-ro ship (containerlro-ro ship) .open hatch bulk (OHBC) .kontenerowiec-pojazdowiec. 00) .kontenerowiec komorowy. zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych -pulpwood . gazowiec LNG .statek do przewozu ladunkow ropopochodnych oraz masowych (OBO.statek do przewozu papieru . komorowiec.handy size .statek kontenerowy wedlug wielkosci .high-sidewall hatch-coverless (HLCC) kontenerowiec bez pokryw ladowni.statek do przewozu zwierzqt . 1600 TEU .rudoropowiec -pallet paletowiec.lumber .. rudy zelaza.container-barge kontenerowiec-barkowiec .crude . pojemnikowiec -all--kontenerowiec --car-trailer ship -kontenerowiec samochodowo-naczepowy .kontenerowiec wielozadaniow .opentop kontenerowiec bez pokryw lukowch --palet ship .orelcoal .statek do przewozu rur -product -produktowiec.masowiec do przewozu zrqbkow drewna catamaran -katamaran cellular container ship . o wysokiej wolnej burcie .samochodowiec wylqcznie do przewozu samochodow i naczep .livestock . statek do przewozu surowej ropy naftowej .statek do przewozu drewna (i jego przetworow) o pelnym otwarciu ladowni .feeder barge .combination - 2.open hatch forest product (OHFPC) .oil-ore ( 0 0 ) .komorowiec o pojernnoici do ok.oilibulkiore .feeder .drewnowiec .kontenerowiec dowozowy -fill--komorowiec.wood .zbiornikowiec.hatchless ship -kontenerowiec bez pokryw ladowni .liquified natural gas (LNG) .orange - -- - - - enclosed forestry (TEFC ) .kontenerowiec bez pokryw ladowni .paper . -zbiomikowiec do przewozu skroplonego dwutlenku wggla .rudoweglowiec .vehicle pojazdowiec (statek do przewozu ladunkow tocznych) .compact size . statek do przewozu palet .calkowicie zarnkni~ty statek do przewozu papieru i celulozy .statek do przewozu papierowki -pure car carrier (PCC) .ropowiec.statek do przewozu papieru -petrol .woodchip .1500 TEU .self dumping log .liquefied CO. pelny kontenerowiec .oreibulkioil -roporudomasowiec .water . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -juice -zbiornikowiec do przewozu s o h pomaranczowego .statek do przewozu drewna okrqglego. pot.kontenerowiec-paletowiec container vessel (by size) .liquefied gas zbiomikowiec do przewozu gazow skroplonych .open-hatch (OHC) -kontenerowiec bez pokryw ladowni .roporudomasowiec .oil .ore .ore-oil .rudowiec.statek do przewozu samochodow osobowych -pure car1 trailer (PCTC) .masowiec o pelnym otwarciu ladowni .zb. do przewozu paliw plynnych -pipe .komorowiec o pojemnoSci 1000 .drewnowiec .log .newsprint .: logow .statek do przewozu ropy naftowej.totally - -- -- -- -- - -- -- --- -- -- .statek samorozladowujqcy sig do przewozu klod .

2. SHIPS AND SHIPBUILDING Bulk carriers bulk carriers/ statki do przewozu masowych ladunkow multi-purpose b u l k e d wielozadaniowe coal carriers/ ore c a r r i e d rudowce cement carriers/ cementowce I combination carriers/ masowce kombinowane rudoropowce roporudornasowce carriers/ roporudomaore-coal carriers/ i woodchips carriers/ statki do przewozu zrqbkow drewna bulk-in bags-out BIBO/ masowce z urzqdzeniami do workowania ladunku masowce-samochodowce self-unloading bulk carried masowiec samowyladowujqcy sic geared bulk carrier/ masowiec wyposaiony w diwigi .

ro-roipassenger (ROPAX) -prom przewozqcy pojazdy i pasazerow .railway -prom kolejowy prom przewozqcy pojazdy -roll odroll off .statek kontenerowy powyzej 3500 TEU -ultra large (ULCS) -bardzo duzy kontenerowiec (powyzej 6 000 TEU) cotton fitted (ship) .wodolot .drivers .netter .poglqbiarka lyzkowa.prom pasazersko-samochodowy .ladder -poglqbiarka wieloczerpakowa -- .elevator -poglqbiarka wieloczerpakowa .car -prom samochodowy .sand-pump -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ssqca split hopper .fish .statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi -line trawler -statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi .trailing suction .dipper .passenger-car -prom pasazersko-samochodowy .harbour -jednostka taboru portowego .driverslro-ro statek do przewozu ciqiarowek z kabinami dla kierowcow .open .poduszkowiec .non-displacement -statek niewypomoSciowy .statek ro-ro przystosowany do przewozu samochodow ciqzarowych z kierowcami .prom boat -prom.suction -poglqbiarka ssqca . ssqco-refulujqca drilling rig .statek bez napqdu .longliner .railway-car -prom kolejowo-samochodowy .prom do przewozu wagonow kolejowych. czerpakowo-ssqca -continuous bucket poglqbiarka wieloczerpakowa .kuter . -water poduszkowiec.suction-cutter poglqbiarka ssqca z glowicq frezujqcq .poglqbiarka z otwieranym dnem .platforma wiertnicza drillship -statek wiertniczy fast feeder box (FFB) -szybki kontenerowiec dowozowy feeder (feeder vessel) -dowozowiec.liner .statek rybacki polawiajqcy sieciami - ssqca -- -poglqbiarka - - - - - -- - -- - -- - - .compound -p.p.hydraulic -poglqbiarka ssqca . statek.trailing -poglqbiarka ze smokiem wleczonym .railivehicle prom kolejowo-samochodowy .statek do polowu sznurami haczykowymi . statek dowozqcy kontenery do duzych portow bazow ch ferry .dumb .ultimate container carrier (UCC) .chain bucket -poglqbiarka czerpakowa . ciqzarowek i naczep fishing vessel .statek przystosowany do przewozu bawelny crabber .pump - - .-prom samochodowo-kolejowy .statek do polowu krabow craft -mala jednostka plywajqca .passengerlvehicle . wodolot) crane lighter -diwig plywajqcy cruiser -statek pasazerski.statek bezpokladowy . rail .grapple -poglqbiarka chwytakowa .poglqbiarka wieloczerpakowa . lodi pilotowa deep-sea ro-ro -pelnomorski statek ro-ro displacement craft .river .poglqbiarka czerpakowo ssqca .statek rybacki .clamshell -poglqbiarka chwytakowa .grab -poglqbiarka chwytakowa .bucket ladder .poglqbiarka nasiqbiema .hydrofoil .kuter pilotowy.dumb .statek rzeczny jednostka plywajqca (jacht.hopper . jednoczerpakowa .: fera .hydraulic suction -poglqbiarka ssqca .train -prom kolejowy -truck.ground effect .combi-.bucket -poglqbiarka czerpakowa .drag-suction . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E - Suez max .poglqbiarka bez napqdu .2.pilot .poglqbiarka .passenger --prom pasazerski .hover (hovering) .poduszkowiec . pot.statek wypomoiciowy dredge -poglqbiarka dredger -poglqbiarka . wycieczkowiec cutter .kontenerowiec ponizej 12 000 TEU (statek przyszloici) .kuter rybacki .

do przewozu bitumenu ude carrier/zbiornikowiec orangejuice carrier/ zbiornikowiec u . SHIPS AND SHIPBUILDING .2. ' carriers LPG/ gazowce do przewozu skroplo- gazowce do przewozu skroplo- 1 1 Tanker vessels -zbiornikowce zbiornikowce pitch carriers/ zb. do przewozu smob magazyny oil-ore carriers/ zb.

statek trzykadhbowy .lifting -barka do podnoszenia wrakow light-vessel .2.wielozadaniowy statek wsparcia off-shore non-geared vessel -statek bez wlasnych urzqdzen przeladunkowych oceanographic research vessel .statek polawiajqcy w tukq ..lugrotrawler -trimaran -trimaran.tuna clipper .oyster . innych ladunkow masowych i ropy oil drilling rig -platforma wiertnicza (na polu naftowym) oil spill combatment vessel .statek do zwalczania rozlew6w olejowych ordinary trimmer -statek zwyczajnie trymujqcy .statek rybacki (do polowy wqdami cicgnionymi) . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E schooner .szkuner do polowu ostryg boat .statek pilotowy - - .dzonka kutter -kuter rybacki lifting pontoon -ponton do podnoszenia (wrakow) lifting vessel . platforma wiertnicza motor ferry (do -prom motorowy mothership -statek-matka (statek-baza odbierajqcy ropq ze zbiornikowcow dowozowych.prom pasazersko-samochodowy ferry -prom pasazerski liner .troller .statek bardzo szybki hovercraft -poduszkowiec .barka.hotelowiec (konstmkcja plywajqca przeznaczona jako kwatera zalog off-shore) freighter . przyjmujqcy ladunek lighter .trawler-drifter . krewetkowiec .poduszkowiec z dyszq obwodowq hulk . pot.statek z urzqdzeniami przeladunkowymi ground effect machine -poduszkowiec handymax bulker -patrz: handysize handy size (vessel) -statek o optymalnej wielkoici (dla danej linii.tuna boat .stary statek (pozbawiony napcdu) hydrographic survey vessel .statek przystosowany do zamiennego przewozu rudy zelaza.seiner .lodz pilotowa.statek handlowy. lichtuga .statek pasaierski car ferry . statek-baza obshgujqcy flotyllq rybackaJ multi-purpose offshore support ship .latarniowiec lightfloat -niewielki latarniowiec bezzalogowy liner .elewator plywajqcy -gantry -plywajqcy dzwig portalowy -hotel -hotel plywajqcy landing stage -przystan plywajqca -storage -magazyn plywajqcy -oil terminal -plywajqcy terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych -pile driving plant -kafar plywajqcy flotel (floating hotel) .tunczykowiec floating -plywajqcy -crane -diwig plywajqcy -dock -dok plywajqcy elevator .annular-jet .liniowiec pasazerski pilot launch .oyster - - junk .statek rybacki polawiajqcy niewodem -shrimp boat -kuter do polowu krewetek. ladunku) harbour launch -1odz portowa heavy trimmer -statek trudnotrymujqcy high speed ship .kuter do polowu ostryg . statek towarowy geared vessel .statek pasaierski (liniowiec) liquified petroleum gas carrier (LPG) -zbiornikowiec do przewozu skroplonych gazow ropopochodnych. gazowiec LPG mobile offshore drilling unit (MODU) .tunczykowiec .: pilotowka pilot vessel .pair trawler .trawler .statek oceanograficzny offshore mobile driling unit .paragraphn vessel -paragrafowiec.statek ladujqcy.statek do badan hydrograficznych hydroskimmer-statek na poduszce powietrznej icebreaker -lodolamacz inland vessel .trawler .statek zeglugi Srodlqdowej jetfoil -wodolot . statek o tonazu lub wymiarach dostosowanych do przepisow o oplatach tonazowych passenger -pasazerski ship .side trawler -trawler burtowy .statek wiertniczy.ruchoma platforma wiertnicza off-shore platform -platforma wiertnicza oil-bulk carrier (OB) -ropomasowiec oil-bulk-ore (OBO) vessel.

ve pacsenger .cargo ferries/ promy pasaierskotowarowe . SHIPS AND SHIPBUILDING Passenger vessels .strowg.sanlochodo~?.hovercraft/ podtuzkoicce pasaierskosamochodoir e promy pasa?eskosamochodowe train-passenger-car ferries/pronq>kolejowopasazersko-samochodo~.2. i : passenger-car hvdrofod/ bezwypornosc~oi~e statkl e pasazersko-samochodo~i passenger-cat.s.cerzgerJert:~/ prom pasaiersko-. d~vu.statki pasaierskie andferries/ statki i passenger.t a r catamaran/ du ukadluho\t e ctatkl pasazersho-samoc hodou e i passenger-cargo vessels/ ~tatkl pasaf ersko-towarowe double-ended car-pa. .

2.drill ..diwig plywajqcy (bez napgdu wlasnego) pram -barka plaskodenna product-bulk-ore (PROBO) roporudomasowiec przystosowany rowniez do przewozu produktow ropopochodnych push-boat -pchacz pushed tanker -zbiornikowiec/barka bez napedu wlasnego (pchany) pusher -pchacz push-tow .bulk cargo .wodolot - -- - -- -- - - - -- - - - .statek zaglowy.lighter aboard .kablowiec .statek o poziomej technologii przeladunku .drobnicowiec .patrol . pojazdowiec .vehicle cargo -pojazdowiec ships by cargo handling technology .statek samotrymujqcy semicontainer vessel -polkontenerowiec.petroleum .sailing .statek towarowy .statek wiertniczy .hospital .dozorowiec. okrgt patrolowy .refrigerated .wodolot lighters aboard (LASH) .chlodniowiec container vessel .fire fighting .statek poziomego ladowania.statek do zbierania rozlewow olejowych . zaglowiec .coiled -zbiornikowiec wyposazony w wqzownice grzewcze - .statek.sto-ro-sideport vessel .chlodniowiec. HS) .multi-purpose general cargo .statki wedlug technologii przeladunku .chlodniowiec -research .school .chlodniowiec kontenerowy salvage lifting vessel -statek ratowniczy (przystosowany do podnoszenia wrakow) sea train ferry -prom kolejowy self-trimmer -(statek) samotrymujqcy self-trimming vessel .s.statek bunkrowy .lift-odlift-off vesselstatek o pionowym systemie przeladunku . pojazdowiec . okrqt .barkowiec .. statek do przewozu ladunkow chlodzonych vessel .statek con-ro .kontenerowiec komorowy.cruise -wycieczkowiec .hydrofoil (HIS. STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E pipe-lying vessel .sto-ro vessel .statek do przewozu zwierzqt .tall . drobnicowiec .statek do ukladania rurociqgow pontoon -ponton crane .fuel . statek o poziomej technologii przeladunku barek (wplywanielwyplywanie) .self-unloading vessel .10-10 (lift-odlift-off) vessel (ship) . ciqgnikow drogowych.dry cargo .masowiec .statek do przewozu ladunku na naczepach.zestaw pchany (pchacz + barka) push train .ro-flow .ro-rolcontainer .statek ze stopow aluminiowych -closed shelterdecker -ochronnopokladowiec zamkniqty . statek z dokiem do przewozu mniejszych jednostek ships (by construction) .jw.cattle .oceaographic survey .coal -wqglowiec -container kontenerowiec.weather .statek do przewozu ladunkow suchych .samowyladowczy .hover.statki wedlug konstrukcji .statek o pionowym systemie przeladunku .statek przystosowany do przeladunku w technologii sto-ro (ukladarkami wjezdzajqcymi na statek rampq) .flo-flo vessel (float-odfloat-off) -barkowiec.statek szkolny . drobnicowiec czgSciowo przystosowany do przewozu kontenerow ship . z furtq burtowq -roll odroll off .statek szpitalny .zestaw pchany (pchacz i kilka barek) reefer .drobnicowiec wielozadaniowy . semikontenerowiec. oceanograficzny .statek badawczy .alluminium alloys . pojemnikowiec .s.barkowiec typu LASH .zbiornikowiec do przewozu paliw plynnych -pilgrim statek do przewozu pielgrzymow .cargo . komorowiec -general cargo statek do przewozu drobnicy.zaglowiec rejowy .poduszkowiec .statek meteorologiczny .full cellular .ro-ro (roll on-roll-off) vessel .trailer .statek pozarniczy .oil recovery .cable .hydrofoil - - - - - - - -- - - - - - - - - .statek-dok.general .

2. SHIPS AND SHIPBUILDING .

light alloy .non-selfpropelled .statek trzyirubowy -turbine steam (tss) -turbinowy statek paro. chemikaliowiec .one-compartment . s.statek drewniany .reinforced concrete -jednostka plywajqca stiff vessel .high heat .self-propelled (vessel) .statek bez pokryw ladowni .zbiornikowiec do przewozu plynnerowym.statek poruszajqcy siq na poduszce powietrznej.) .statek z dnem przystosowanym do osiadania na sailing vessel (S. motorowiec go gazu .statek dwuprzedzialowozu chemikaliow i produktow ropopochodwy (o niezatapialnobci dwuprzedzialowej) nych .statek wielopokladowy . statek o napqdzie paro.statek siostrzany .statek jednopokladowy.statek do czyszczenia dzielonymi zbiornikami balastowymi zbiornikow strengthened for navigation in ice . wzmocnieniami lodowymi statek do przewozu iadunkow plynnych i ga.open . statek hydrograficmy with bottom reinforced for grounding .zbiornikowiec o napqdzie parowym .steel . poduszkowiec -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- .statek sztywny (o krotkim okrewykonana z zelbetu sie kolysan) .motor ( d s ) .statki wedlug napqdu duktow "czystych" (w odroznieniu od crude -jet-propelled .statek stalowy .motor tanker ( d t ) .ochronnopokladowiec -turbine -turbinowiec.liquefied gas zbiornikowiec do przewozu .statek otwarty (bez pokryw ladow.open shelterdecker .twin screw .zbiornikowiec do przewozu paliw .parowiec. +160°C do +240°C snego .gas .2.statek bez napqdu .zbiornikowiec z wytank cleaning vessel .single skeg stern .statek smukly steam ship (ss.steamer -parowiec.statek z wlasnym gazu skroplonego napqdem liquid sulphur -zbiornikowiec do przewozu siarki cieklej .single deck . gruncie zaglowiec .single hull . dwuiruni) bowiec prototype .edible oil .round-bottom .zbiornikowiec do przewozu olejow jadalnych .statek z pojedynczq ple.near-hatchless ..hatchless .statek dwubrubowy. statek parowy ktorych iadowniach ..zbiornikowiec o napq-gasoline zbiornikowiec do przewozu bendzie motorowym.clean .non-propelled .segregated ballast . SN.statek bez napcdu wiadunkow w temp. jedzow nopokladowiec .statek o dnie zaoblonym survey ship .statek badawczy.surface effect (SES) .single screw . motorowiec .chemical-parcel .statek ze tanker (tank ship) -zbiornikowiec.statek z podwojnq plewym twqrufowq .statek o napqdzie strugooil tanker) wodnym .statek o pojedynczym kadlubie mikaliow.zbiornikowiec do przewozu ia.wooden .statek o napqdzie motorowym.TOWE -double hull statek o podwojnym kadlubie . motorowy zyny -motor vessel ( d v ) -statek o napqdzie moto.statek prototypowy sister ship .t. zb.fine form -(vessel) . tankowiec.statek jednoirubowy .chemical -zbiornikowiec do przewozu che.triple screw .fuel .chemical-product -zbiornikowiec do prze.statek jednoprzedzialowy wy .two-compartment . parowiec .steam .statek ze stopow lekkich .steam tanker (sit.multideck .) -statek zaglowy.zbiornikowiec do przewozu proships (by propulsion) .double skeg stem . STATKI 1 BUDOWNICTWO 0KRE.zbiornikowiec do przetwq rufowq wozu malych partii ladunkow chemicznych . sls) .v.V.statek bez pokryw na nie. s.statek o napqdzie parowym. statek o napqdzie turotwarty binowym .

semicontainer vessel semikontenerowiec

general view widok ogdlny

poktad dziohdwki

hulhou.~ how/ gruszka dziohowa

w

2. STATKl1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE

natural gas (LNG) - zb. do przewozu skroplonego gazu ziernnego - methane - zbiornikowiec LNG - oil - zbiornikowiec, ropowiec - parcel - zbiornikowiec przystosowany do przewozu licznych niewielkich partii ladunkow chemicznych -refueling -zbiornikowiec zaopatrujqcy statki w valiwo - shuttle - zbiornikowiec-dowozowiec, wahadlowiec tankers (by size) -zbiornikowce wg wielkoici (dwt) - aframax - zbiomikowiec 50 000 - 99 999 - handy size - zb. 12 000 - 25 000 - mammoth - zbiornikowiec 70 000 150 000 - panamax - zbiornikowiec 50 000 - 70 000 - suezmax - zbiorn. 100 000 - 149 999 - supertanker -zbiornikowiec 30 000 - 70 000 - ultra large crude oil carrier (ULCC) - super wielki zbiornikowiec (>300 000 dwt) -very large crude oil carrier (VLCC) -bardzo duzy zbiornikowiec do przewozu ropy surowej (dwt 150 000 - 299 999) tender - statek pomocniczy trader - statek handlowy tug - holownik - berthing -holownik portowy -boat - holownik - craft - holownik portowy - harbour - holownik portowy - ocean - holownik oceaniczny - pusher-- - pchacz - salvage -holownik ratowniczy - seagoing - holownik pelnomorski supply vessel (tslv) - senvisowiec vessel - statek - auxiliary - statek pomocniczy - cable-laying -kablowiec - cargo - statek towarowy - coiled - zbiornikowiec z w~zownicami grzewczymi w zbiornikach - cruise -wycieczkowiec - dive support (DSV) - statek wsparcia prac nurkowych (off-shore) - drilling - statek wiertniczy - easy trimmer - statek latwo trymujqcy - emergency support (ESV) - statek wsparcia awaryjnego off-shore (wyposazony w Srodki malczania ognia, szpital itd.)

- liquefied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

doiwiadczalny rybacki - field support (FSP) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym (zapewniajqcy wyzszy poziom bezpieczenstwa i pomocy niz SBV- patrz: stand-by vessel) - general-purpose -statek ogolnego przeznaczenia, wielozadaniowy - harbour - statek portowy - heavy lift - statek do przewozu sztuk ciqzkich -hybrid ro-ro statek uniwersalny, np. zbiornikowiec z czqSciq ro-ro, hybrydowiec - lash-type - barkowiec - lighter - statek uzywany do transportn ladunku pomiqdzy lqdem a innym (duiym) statkiem - merchant - statek handlowy - mooring - statek do stawiania beczek cumowniczych - off-shore - statek zaopatrujqcy instalacje przybrzeine - off-shore support - statek wsparcia, statek do obslugi instalacji przybrzeznych -pure ro-ro - statek poziomego ladowania o wszystkich pokladach dostqpnych dla tej technologii - rescue - statek ratowniczy - research - statek badawczy - salvage - statek ratownictwa morskiego - stand by (SBV) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym, statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy wieiy wiertn. - seabed operations - statek do prowadzenia badan dna morskiego - seabee-type -barkowiec - sludge - statek (lub barka) do odbioru pozostaloici olejowych i wod zaolejonych - specialized - statek specjalistyczny, statek do przewozu specjalnych ladunkow - standby (SBV) - statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy platformie statek do badan sejsmicmych dna -seismic - supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - platform supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - survey - statek badawczy, s. hydrograficzny - surveying -statek badawczy, statek hydrograficzny
- fishing

- experimental

-

-

- statek

- statek

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

, '

2. STATKI 1 BUDOWNICTWO O W T O W E

trading - statek handlowy training - statek szkolny - tuglsupply senvisowiec, holownik dostawczy (zaopatrujqcy np. wieze wiertnicze) vessels (by range of trade) - statki wedlug zasiqgu zeglugi - canal trader -zbiornikowiec uprawiajqcy zeglugc przez Kana1 Sueski - coaster - statek zeglugi przybrzeznej - coasting - statek zeglugi przybrzeznej - coast liner - liniowiec zeglugi przybrzeznej - high sea - statek pelnomorski - lake - statek jeziorowy - ocean - statek oceaniczny, pelnomorski
-

-

--

-

-

-ocean going (ship) -statek oceaniczny, statek pelnomorski - open-sea - statek pelnomorski - river-sea - statek rzecznomorski - seagoing - statek pehomorski - sea - statek pelnomorski -tramp - tramp, statek zeglugi trampowej - estuary - statek zalewowy warship - okrqt wojenny water bus -tramwaj wodny yacht -jacht - motor -jacht motorowy - sailing -jacht zaglowy - seagoing -jacht pelnomorski

-

-

-

-

-

-

-

Multipurpose vessels statki wielozadaniowe

double purpose, bulk - container vessel/ dwuzadaniowy masowiec - kontenerowiec
Y

double purpose, paper and bitumen enclosed carrier/ dwuzadaniowy statek zanzkniety do przewozu papiem i bitumenu

combi-carrier; oilforestry carried statek uniwersalny do przewozu drewna,

Con-ro vessel pojazdowiec-kontenerowiec
radar mast/ maszt radarouy superstructure/ nadhuddwka

container tier/ warshva kontenerdu' bid& mostek container row/ szereg k?ntenerbw container bay/ rzqd kontenerow

.

I
I

, 1 1

,

I

fore mast/ maszt dziobouy fiwecastle/ dziohriwka

rtcrn quat!ter ramp/ r-ufiwa rampa uhoina

1z/e boat/ lddi ratunkowa pokfudy samochodowc

car decks/ poklady rumochodowe

I
kadhib statku

1

I
c t e r cell./ komory (cele) kontenerowe how tru.rtrrr/ dziohowe stery strumienrowe bulbous how/ gruszka dziohowa

ster

fixed ramps to car decks/ stale rampy nu poklady samochodowe

I

1 ship .ride/
hurta statku underwater part of' hull/ podwodna cze.<Ckadluba

general view widok ogdlny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
I

\

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

Dry cargo and container vessels -statki do przewozu Eadunkdw suchych i kontenerowce

container-reefer vessel/ kontenerowiec-chlodniowiec

ro-ro/ 10-10 container carrier/ kontenerowiec przvstosowany do przeiadunku w technologii pionowej i poziomej

ellular container vessel/ kontenerowiec komorowy

forest product carrier/ statek do przewozu celulozy i papieru

forest product - YO-YO carrier/ statek ro-ro do przewozu celulozy ipapieru
..

........ ........

.....

.... ....

........

....

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E

( Tankers -ibiornikowce
f'

gas carrier LNG/ gazowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego
I

gas carrier LPG/ gazowiec do przewozu

chemical carrier/ chemikaliowiec

shuttle tanker with bow-loading system/zbiornikowiec dowozowiec z systemem przeladunku przez dzidb

P
crude oil carrier/zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftotc~ej

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
/'

Auxiliary andfishing vessels statkipomocnicze i rybackie (I)
icebreaker/ lodoiamacz

.sel/ statek hydrograjkzny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
, '
\

Auxiliary vessels statki pomocnicze (2)

hospital ship/ statek szpitalny

a. *

8

I

/

research vessel/

n l dania rurociqgow podwodnych FV

pipe-lying vessel/ statek do ukia-

avy dutyfloating derri:k/

'
dredging vessel/poglebiarka

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
I

2. STATKI I BUDOWNICTWO OKRFTOWE

Design of the construction projektowanie konstrukcji
arrangement -rozmieszczenie, uklad - konstrukcja rownorzqdna - general plan - plan ogolny (statku) - structural rozwiqzanie strukturalne, r. konstrukcyjne "as fitted" plan -plan zgodny z wykonaniem computer aided design (CAD) -projektowanie wspomagane komputerowo (to) design - projektowaC design -projekt data - dane projektowe drawing - rysunek konstrukcyjny -fault -blqd konstrukcyjny - ship - projektowanie statku designed -zaprojektowany, projektowy -block coefficient -wspolczynnik pelnotliwoSci podwodzia (do zanurzenia konstr.) displacement -wypornoiC konstrukcyjna draught - zanurzenie konstrukcyjne -trim -przeglqbienie konstrukcyjne -waterline -wodnica konstrukcyjna waterplane coefficient - wspolczynnik pelnotliwoici konstrukcyjnego przekroju wodnicowego waterplane (section) - konstrukcyjny przekroj wodnicowy dimension -wymiar - dims (dimensions) -wymiary - principal -s - wymiary glowne dimensioning of details -zwymiarowanie detali documentation -dokumentacja diagram -wykres, schemat drawing -rysunek - detailed -rysunek szczegolowy - installation - rysunek montazowy office -biuro konstrukcyjne - original - rysunek oryginalny - working - rysunek roboczy -workshop rysunek warsztatowy - 2-D construction - rysunek konstrukcyjny dwuwymiarowy - 3-D construction - r. k. trzywymiarowy experimental tank -zbiornik do badan modelowych faculty of naval architecture -wydzial budowy okrqtow (szkoly wyzszej) hull -kadlub structure - struktura (konstrukcja) kadluba
- equivalent

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

internal loading -obciqzenie wewnctrzne inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) installation instruction - instrukcja montaiu line - linia lining - kreskowanie (na rysunku) main particulars -wymiary glowne (kadluba), glowne dane statku material list - lista materialow outboard profile -widok z boku parent -wzorcowy, macierzysty form - ksztalt macierzysty (pienvszy z serii kadlubow) model - model (ksztalt) macierzysty ship - statek wzorcowy (pienvszy z serii) plan - plan - general arrangement -plan ogolny of tanks - plan zbiornikow of holds - plan ladowni plotting paper -papier milimetrowy profile -profil, zarys put into commission - oddaC do eksploatacji put on test -poddawaC probie, testowaC redesign - zmiana konstrukcji statku (to) redesign - zmieniaC konstrukcjq (to) reinforce - wzmacniaC (np. konstrukcjp) reinforcement -wzmocnienie (konstrukcji) scale - skala (np. rysunku) -base - linia podstawowa wykresu (to) scale - wyskalowaC (np. zbiornik) shell -poszycie - bottom -poszycie dna - bow - poszycie dziobu deck - poszycie pokladu -expansion plan - plan rozwiniqcia poszycia ship construction - konstrukcja statku - monohull - k. konwencjonalna kadluba - double bottom - k, z dnem podwojnym - double skin k. z podwojnq burtq - double hull - k. z podwbjnq burtq i podwojnym dnem - double bottom with double skin - k. z podwojnq burtq i podwojnym dnem - mid-deck configuration - k. zbiornikowca z micdzypokladem ship drawings - rysunki (techniczne) statku underdesigned - zbyt slabo zaprojektowany element konstrukcji view -widok, rzut - general -widok ogolny working out -obliczenie wynikow, opracowanie szczegolow

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mosiqdz bronze -brqz alloy -brqz .stal nierdzewna chromowo-niklowa ferrytycznoaustenityczna - - - - - - - - - - - - --- -- -- .kqtownik lug .ceownik .lany iron .kqtownik stalowy bar -prqt.Z.flat -plaskownik .o przekroju kwadratowym stainless steel . "czysty" -plate .arkusz blachy (cienki) iron .I. prqt stalowy okrrlgly .dwuteownik szerokostopowy .lqcznik z kqtownika steel .zet .p.aluminium .olow metal -metal .mosiqdz alloy .belka dwuteowa -Tbelka teowa brass .kqtownik . stalowy o przekroju kwadratowym rolled -walcowany (np.stal miqkka square -prqt stalowy.bulb -plaskownik lebkowy .stopy lekkie .bulb -ksztaltownik kebkowy .H.phosphor bronze -brqz fosforowy cast iron -zeliwo stopowe steel .corrugated -blacha falista .blacha gruba sheet . ksztaltownik . blacha rombowa .unequal angle kqtownik nierownoramienn Y . odkuwka hardened -utwardzony.plyta (blacha) giqta na walcach .Admiralty - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - copper -miedi flat -plaskownik forged -kuty forging -kucie.2.standard size -plyta (blacha) o wymiarach znormalizowanych -thickness .teownik lebkowy .stal nierdzewna .kohierz z kqtownika iron .equal-angle -kqtownik rownoramienny . blacha) round -walek.chromowane .blacha perforowana .blacha stalowa metal . p.I-bar . SHIPS AND SHIPBUILDING Steel and unferrous materials -material~ stalowe i z metali nieielaznych aUoy .stal twarda hardness -twardoSC -test -proba twardoSci lead .blacha cienka soft iron .chrom plated . o przekroju kwadratu in section . aluminium foil .brass .ship -blacha okrqtowa . brqzal .kqtownik lebkowy collar .ferritic .cunifer -brqz niklowy bulb tee -teownik lebkowy cast .perforated .brqz . arkusz blachy .checkered -plyta (blacha) ryflowana .staliwo chrome . brqz aluminiowy.half -pohvalek stalowy science of materials -materialoznawstwo section -profil walcowany.kqtownik .folia aluminiowa angle -kqt. ksztaltownik sheet .prqt stalowy o przekroju szehciokmym .stal stopowa aluminium -glin.dwuteownik .austenitic chromium-nickel austenityczna nierdzewna stal chromowo-niklowa .gruboh6 blachy rod -prqt -hexagon .blacha cienka perforated -perforowany pipe -rura stalowa plate -plyta.stop brass -mosiqdz okrqtowy .ferritic-austenitic chromium-nickel . blacha.tee -teownik -tee bulb .diamond -plyta diamentowa.zetownik .round -prpt okrrlgly -square . kqtownik -bar .metal niemalowany.aluminium bronze . hartowany hard iron .zetownik beam -belka .stal nierdzewna ferrytyczna .boundary -bar -kqtownik obramowujqcy .channel .rolled .zeliwo chain -lancuch staliwny steel .metal -plyta metalowa .bulb .fresh .stop brqzowo-aluminiowy.angle .

chromium-molybdenum .martensitic .blacha biala.cynk coated ocynkowany -plating .drut stalowy tee -teownik. podlogi silowni).Y.YXXS bulb bar/ channel bar/ ksztaltowrtik ceownik lebkowy channel bar and reverse/ ceownik i kqtownik .stal okrqtowa .stal weglowa .forged alloy .stal stopowa kuta ..stal stopowa .grade of -rodzaj.cyna plate .carbon .fine-grained normalized structural .stal o wysokiej wytrzymaloici na rozcislganie .nickel chrome .chromium-molybdenum-vanadium .stal chromowomolibdenowa .chromium-vanadium -stal chromowo-wanadowa .niskostopowa stal konstrukcyjna .drobnoziarnista normalizowana s.stal wanadowa .stal niklowo-chromowa -- . greting stalowy -high tensile (HT) .weglowomanganowa stal n i s k o w ~ l o w a wire .stal alloy .w-carbon carbon-manganese .ship .bialy metal (stop cynkowy kozyskowy) wire .drut zinc . blacha stalowa ocynowana try square -kqtownik undulatory -falisty white metal. konstrukcyjna .stal molibdenowa -plate -blacha stalowa . typ stali -grating -kratownica stalowa (np.cynkowanie - - - - - - - - - - Angle bars and beams kqtowniki i belki broad flanged beam/dwuteownik szeroko-stopouy tee bar/ tee bar toe equal angle/ unequal angle/ teou'nik welded/teownik kqtownik kqtowmik nieodwrocony rownoramienny rownoramienny toe welded angle/ bulb artgle/ kqtownik kqtownik prz.thermomechanically treated .nickel . STATKI I BUDOWNICTWO O m T O W E .2.stal ulepszana cieplnie .quenched and tempered .stal niklowa .vanadium .vlebkowy spawany ~.stal chromowo-molibdenowo-wanadowa .low alloyed structural . trojnik (rurowy) tin .stal nierdzewna martenzytycma steel .stal po obrobce termomechanicznej .molybdenum - - - - - - - - - .

wata szklana glue .izolacja z piany poliuretanowej .izolacja .soda kaustyczna corkboard -plyta korkowa cement -cement -wash -mleczko cementowe (to) cement -cementowai cemtex . SHIPS AND SHIPBUILDING Other materials -materialy inne abrasive .badanie materialu mineral wool -welna zuzlowa nail -gwoidi oil varnish -pokost oxygen .pianka poliuretanowa refractory .polyurethane blown foam .rugs) .odpady wlokniste dioxide . czop polyurethane .Scierny .dwutlenek .klej glycerine -gliceryna - - - - - --- - granulated cork -kruszywo korkowe insulant -material izolacyjny insulation . szczeliwo pad -podkladka pin -przetyczka. sworzen.laminat z wlokna szklanego re-inforced plastic (GRP) .fire proof thermal . krqzek Scierny acethylene -acetylen acid-resisting -kwasoodporny adhesive -klej.wosk wire .odpornoSC.odpady bawelniane cotton and wool waste . tnvaloSC glass fibre -wlokno szklane laminate .wzmocnione tworzywo sztuczne resin -iywica rubber -kauczuk.oseka.tlen packing -uszczelka.wylozone drewnem twardym .activated -wqgiel aktywowany .beton cotter -przetyczka -pin -zawleczka cotton waste (c.masa cementowa na poklady concrete . lepiszcze asbestos -azbest carbon -wqgiel .dwutlenek wqgla detergent .cienka siatka druciana nail .ubytki materialu (np.drut -brush .2.fibre reinforced plastic (CFRP) .welna szklana glass wool .szczotka druciana gauze .gwint vax .soft wood -wylozone drewnem miqkkim lignum-vitae -gwajak.tarcza Scierna.siatka z lin drucianych wood .teflon thread .wkrety do drewna - - - - - - - . drewno gwajakowe material -material (konstmkcyjny) defect -wada materialowa wastages . w efekcie korozji) -testing .kompozyt polimerowy wzmocniony wloknem wqgloWYm caustic soda . uszczelnienie.izolacja termiczna ognioodporna .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym fibrous-glass reinforced plastic (FRP) -tworzywo zbrojone wloknem szklanym fire-retardants -Srodki zmniejszajqce palnoSC flexural strength -wytrzymaloSC na zginanie flexibility .elastycznoSC foil . spoiwo.thermal .folia insulation .izolacja z folii gasket -uszczelka glass-paper -papier Scierny glass silk .ogniotrwaly reinforced plastic .blast-cleaning -Scierniwo (do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powierzchni) cloth -plotno Scierne -paper -papier Scierny stick .detergent emery cloth -plotno Scierne epoxide resins -iywice epoksydowe fastness .drewno screw . guma -plate -plyta gumowa sand-paper -papier Scierny sealing compound -masa uszczelniajqca slug wool -welna iuzlowa solvent .izolacja termicma jointing material -material na uszczelki lining -wykladzina .(gwoidz) druciak netting .rozpuszczalnik strength of materials -wytrzymaloSC materialow sulphuric acid -kwas siarkowy teflon . pilnik Scierny -wheel .carbon .hard wood .poliuretan foam .

warsztat remontow team -brygada remontowa -to the hull . kadluba) jumboization -powiqkszenie (np.montownia.dry .dokowanie .budowa building slip -pochylnia okrqtowa casting house .zalewanie d o h floor . warsztat galwanizacyjn Y hanging stage -rusztowanie wiszqce hull .inspekcja (kadluba) statku na d o h doubling -naspawanie dodatkowej plyty (blathy) end launching -wodowanie wzdluzne engineering -iniynieria -drawing . hala montazowa stand .plan dokowania w d o h plywajqcym lub suchym korek spustowy w zbiorniku balasto-plug wym survey .osprzqt.(maszynowy) rysunek techniczny erect -ustawiaC pionowo.kadlub (statku) measurement -pomiar kadluba indentation -naciqcie.konstruowak. wgiqcie (np.dok plywajqcy floor .stocznia assembly . armatura flanged edge -krawqdi zagiqta flanged knee -wqzlowka zagiqta flanged plate -plyta zagiqta flanging -kryzowanie. STATKl I BUDOWNICTWO OKRQTOWE Shipyard .odlewnia chalk line . Sluzy) galvanizing -cynkowanie -plant -galwanizernia.dno ( d o h . wznosiC erection -ustawianie w pionie. fabrykowat.w naprawie.dno d o h .wytwarzaC. budowat.floating .suchy dok entrance -wejscie do d o h suchego .prog doku (suchego) sinking trials . zaginanie krawqdzi blathy flattening -prostowanie blachy flooding -zalewanie.dry .repair . budowaC construction -konstrukcja. montai .nabrzeze wyposazeniowe pipe making plant -rurownia pipe shop -rurownia repair -naprawa dock stocznia remontowa shop .: kilblok launching -wodowaC (statek) laying down -trasowanie laying off .remont (naprawy) kadluba under .dopasowanie. statek) constructional -konstrukcyjny conversion of a ship -przebudowa statku delivery-acceptance act . zatapianie the dock .dok remontowy sill .sznurek traserski scribe -trasowaC scriber . wchodzik do basenu portowego docking .montai . hala montazowa shop .protok61 zdawczoodbiorczy device -urzqdzenie.proby zanurzania statku z dokiem (to) dock -dokowak.w budowie (np. w remoncie works -prace naprawcze -yard .line - - - - - - - - - - - - --out berth -nabrzeze wyposazeniowe (stoczni) fittings . budowa .trasowanie marking projector -rzutnik traserski mould loft -trasernia outfit -wyposaienie statku outfitting -wyposazenie (nowo zbudowanego statku) quay . pot. kadluba statku) (to) jumboize -powiqkszyC kadlub s t a t h keel block -blok stqpkowy.warsztat naprawczy. przyrz%d dock -dok (suchy lub plywajqcy) -building .stocznia remontowa ramline . montaz clip -uchwyt montazowy (to) fabricate . wykonac (to) fit out -wyposaiyC fitted with .wyposazony w fitting .linka traserska (to) construct .under .linia montaiowa room .dok konstrukcyjny .dokowanie statku dla remontu plan .rysik (traserski) scribing -rysowanie (rysikiem) scriving knife -rysik (traserski) - - - - - - - .montownia.trasowanie lay the keel -polo j C stqpkc leveling of the plate -prostowanie blach lofting .stanowisko montazowe build .2.

organizacja stoczni equipment prefabrication shop/ warsztat prefahrykacji w.Shipyard arrangment .fitting workshop/ .vposaienia .fitting-out berth/ nabrzeie wyposaieniowe yard jire-fightirig station/ stoczniowa strai pozarna warsztaty wyposaieniowe iuro dokmistrza .'ischarging berth/ iahrzeie roztadunkowe discharging crane/ diwig roztadunkowy plates stores/ mapazvn hlach steel workshop/ warsztat kostruk j i statko~ych stacking yard/ @ce/ biuro .fIusarnia wyposazenio~~a equipment elements store/ magazyn elemenldw wyposazenia fuel tanks/ zhiorniki paliwowe .

floating dock -w.design .malarz .listwa traserska stores -magazyny stackyard -magazyn .estimator - - - - - .dock master . do pobierania wody slodkiej) side launching -wodowanie boczne side wall -baszta doku plywajqcego sliding caisson -przesuwna brama d o h slipway .chief of production .fitting -wydzial wyposazenia .dzial projektowania .brygadzista.chief inspector .staging and carpentry -wydzial rusztowan i prac ciesielskich .structure painting wydzial malowania kadlubow .plater .profile .cieila .shipyard manager .laboratorium badawcze shop (workshop) -warsztat.yard manager .wydzial remontow kadluba .management office -biuro zarzqdu .traser .shop -proba w warsztacie .welder .producent kotlow .walce do prostowania blach test -proba.obszar prob head .rurarz .pochylnia.wydzial prefabrykacji kadlubow .outfitting division -wydzial wyposazeniowy (stoczni) .obciqzenie probne -panel .szef produkcji .arkusz (wynikow) prob .shop superintendent -szef wydzialu. Slusarz rurowy.test engineer .electrical -wydzial elektryczny .dzial przetwarzania danych . mistrz .chief design engineer .hull repair .works manager .stacja prob .plac skladowy blach .testing laboratory .cleaning and painting -wydzial czyszczenia i malowania .marketing department .traser .data processing .odlewnia stali straightening rolls . instalator rurociqgow .organizacja stoczni department -wydzial .kierownik dzialu kontroli technicznej .wydzial obslugi statkow i diwigow .monter plyt kadlubowych .fitter -monter .ciinienie probne run .marine power plant department -wydzial silowni okrqtowych .szef biura kontroli jakoici .dzial marketingu . szef produkcji (stoczni) .iIjrnier stacji prob .maintenance wydzial konsenvacji .glowny konstruktor (projektant) statku .spawacz .ship and crane service .pipe fitter -rurarz.szef produkcji stoczni ship house -pochylnia kryta shore connection -przylqcze brzegowe (np.plate hanger -monter plyt kadluba .szef logistyki .monter -kosztorysant .marking-off platter -traser . STATKI I BUDOWNICTWO OKRI$TOWE shipyard organization .ciSnienie probne (mierzone wysokoSciq slupa wody) load .szef produkcji stoczni .monter plyt kadlubowych . badanie area .praca pr6bna (urzqdzenia) sheet .plate erector .chief quality inspector .plater's squad -brygada monterska .wydzial produkcji .2.production .hull conversion -wydzial przebudowy kadlubow .purchasing -wydzial zaopatrzenia .foreman .traser .estimating office -biuro kosztorysowe .iniynier gwarancyjny -joiner .dock crew .linesman .sklad profili storage area -plac skladowy steel foundry .plate .zaloga d o h (plywajqcego) . dokow plywajqcych -hull construction -wydzial konstrukcji kadlubow .carpenter .boilermaker .dokrnistrz - - - - - - - - - - - - -- - - - - erector .testing department .hull pre-production .chief of logistic .loftsman .liner-off .assistant shipyard manager -glowny budowniczy statku . wydzial stoczni shipyard staff -zaloga stoczni .guarantee engineer .tablica do prob (zasilania) -pressure . slip spline .stolarz .kierownik produkcji .subcontractor -wydzial podwykonawcow .plumber .painter .

prqdkoSC na probach tank -basen modelowy -trip measurements -pomiary na mili pomiarowej trip prediction diagram .test .stocznia remontowa .shotblasting .cynkownia yard .grubosk assessment . skladowisko . wspawad cropping -obcinanie.stocznia zlomowa . twardnienie heating -nagrzewanie insert -wstawka insulate .spawanie pod wodq survey .builder's - . wycinak crop in -wstawiak.warsztat kotlarski . zamocowanie flanging -kryzowanie.ciqcie (np.rozmiar of damage -rozmiar uszkodzen of repair -rozmiar naprawy fastening -polqczenie.kamera do zdjgd podwodnych cutting . processing and repair -obrobka.doszczelnienie (to) crop -obcinak. przecigie cut-out -wycigcie.zuzycie .izolowak latent -ukryty.breaking-up .prostowanie blachy forge -kuk forging .stolarnia .proba Treatment. kucie (to) fit -wyposazak. odspawak.stok terenu stoczni . kadluba) (to) undock -wydokowak.warsztat piaskowania .zaklad prob i badan .Srodki tymczasowe thickness .obrobka drewna work -praca. basenu wood template . wyciqk cut-length -przyciqk na wymiar cut to the length -przyciqty na wymiar dye penetrant -penetrant banvny extent . hartowany hardening -utwardzanie.painting -warsztat malarski .boiler .breaker .wykres prognozy szybkoici na probach -trip prognosis -prognoza szybkoici (statku) na probach underwater -podwodny camera .obrabiak (element mechanicznie) workshop -warsztat .ocena gruboici measurement -pomiar grubosci blachy -reduction -zrnniejszenie gruboici (np.stocznia zlomowa declivity .zaklad prefabrykacji . ciqk. element obrabiany in progress (WIP) .sklad stali . zlqcze.zuiycie normalne workmanship -jakoSk wykonania.engine -warsztat silnikow .szablon drewniany woodworking . pasowad fitted -wyposazony (to) grind . niewidoczny (o wadach) leveling of the plate -prostowanie blach squeeze -zgniecenie strenghten -tu: wzmacniak trial assembly -montaz probny (to) tear -rozrywak. fachowoid .pipe -warsztat rurarski .galwanizernia. warsztat galwanizacyjny -joinery -warsztat stolarski . SHIPS AND SHIPBUILDING trial -pr6ba stoczniowa -range -mila pomiarowa -s on measured mile -proby na mili pomiarowej speed . lqczenie Srubami caulk .skrgcanie Srubami.stacking -plac skladowy.machining -warsztat obrobki . wycinanie cut -przecinak.woodworking .zla jakoik wykonania workpiece -przedmiot obrabiany - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .prefabrication . zaginanie krawgdzi blathy flattening .normal . wskutek korozji) wear and tear . gazowe) pod wodq torch -palnik do ciqcia pod wodq ---lighter -znicz przy palniku do ciccia pod wodq valve .steel .odkuwka.szlifowak off .pmtwarzanie i naprawa anneal -wyzarzak bending -zginanie bent -wyginad to sample -wygiqC wedlug wzoru bolting .repair .zeszlifowac hardened -utwardzony.2.outfitting -warsztat wyposazenia .produkcja w toku (niezakonczona) (to) work .poor .inspekcja podwodna (np.zinc . rozdzierak temporary measure .zawor podwodny -welding .galvanizing . wyprowadzik (statek) z d o h .stocznia .

STATKI 1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE Welding .alternating current (AC) -prqd zmienny -welder . torch -palnik cutting . nakladanie Sciegow burner -palnik burning .lqczenie na styk crack -pckniecie cut-off -przeciqc.spawanie lukowe electrode .zakladka stykowa seam .spaw.luk . elektrycznego back gauging of welds .zlobkowanie spoiny back grinding of welds . spawarka lukowa -welding .osad material .spoiwo spawalnicze - - - - - Welding .wadliwa spoina beading -ukladanie Sciegow (spawalniczych) bevelled -zakonczony skoSnie.faulty .wires .cigie plazmowe cylinder -butla -trolley . spoiwo metal .ciccie palnikiem brazing rod -prgt (drut) do lut.styk dwoch plyt -joint -polqczenie czolowe.spawanie lap weld/ butt welding "V"/ spawanie doczoiowe "V" Jller w'eld/ spoina packwinol~ two-slded filler weld/ spoina pachwinowa d~wtronna butt welding "Vf'/ spawarlie doczoiowe ypu "I. odciqb d o p w cut-out -wylqczyt cutting . twardego -coated rod .Scieg spawalniczy .ciecie guide . lukowego generator -prqdnica spawalnicza plant .spawarka lukowa .plasma .spawanie.cigcie lukowo-tlenowe ."' butt weld/ spoina doczolowa gas pressure gauge/ ciinieniomierz ashback arrester/ dziob palnika .elektroda do s.2.uszkodzenie spowodowane spawaniem deposit .oxy-arc . spaw czolowy lap .prowadnica do cigcia . "sfazowany" blowpipe.wozek do butli gazowych damage arising from welding .otulony topnikiem ---- - - building-up -napawanie.spoina graniowa bead .spawacz lukowy. palenie torch -palnik do spawania butt .przewody do s.szlifowanie spoiny graniowej backing -podkladka spoiny -ring -podkladka piericieniowa (przy spawaniu rur) -weld .spawanie abutment -polqczenie na styk arc .spoina na styk strap -nakladka zlqcza czolowego -strapped joint -polqczenie stykowe z nakladkq butting .

lut twardy . pochodnia .fazowanie pqkniqC.zuzel. zlqcze .silver solder .lutowanie twarde .poczqtek spoiny .wqz do gazu .rutile .lutowanie . wysokostopowa .otulina zasadowa . mierzenie (np.root .rutile-cellulose .preheated . stapianie . zaroodpoma .acid type - - - - - - - - - - - - - - - - - concentrated heat source .p.ciqcie gazowe -hose .acetylene generator -wytwomica acetylenu . odpoma . wyzlobienie hard solder .o.rutile thick .otulina lap joint -polqczenie na zakladkq lapped joint -polqczenie na zakladkq nozzle .soldering iron .tlen .dysza . natapianie peening -przekuwanie spoiny pores -pory run .lut srebrny .heat resistant .spoiwo metal .brazing .otulina celulozowa .dysze do ciqcia overlap -zakiadka padding -napawanie.Scieg przetopowy seam .otulina kwaina . SHIPS AND SHIPBUILDING elektrode (type) -rodzaj elektrody .beginning of a run of welding . spawanych blach veed-out -wyciqcie krawqdzi w ksztalcie V - - - - - - - - - - . spoina -butt .stal compound .circumferencial .spoiwo (spawalnicze) flame -piomieli.gaz .podgrzany . doczolowe ("na s t y k ) joining metals -polqczenie metali kerf . rutylowo-celulozowa .low alloy .argon .spawanie gazowe gauging .lut srebrny sparks .shielding .square butt .otulina rutylowo-zasadowa .s.elektroda kwasna .otulina rutylowa .coated type .szew.oxidizing -p.skoncentrowane zrodlo ciepla . torowa (electrode) covering -otulina elektrody .s.carburizing -piomien nawqglajqcy core .sklad stali .elektroda otulona .hardwearing .el.walowa zwykla straightening -prostowanie tin .opary fusion faults -blqdy wtopu gas . niskostopowa .rutile-acid . obojqtny .iskry spatter -rozprysk steel .melting point -temperatura topnienia .acid .ciqcie palnikiem .cutting .pomiar.2.melting .acetylene .elektroda zasadowa .oxygene .spaw na styk .(spaw) Scieg spoiny .acetylen .cyna lutownicza veed .argon . szlaka soldering .spaw obwodowy shift of buts .otulina rutylowa gruba electrode holder -uchwyt do elektrody end lap -zakladka stykowa face shield -oslona (tarcza) spawacza filler .lut twardy heating -podgrzewanie .unalloyed . stopowa.gaz sprqzony cutting .elektroda metalowa .basic .s.annealed -wyzarzony .otulina rutylowo-kwaina .cofnipcie siq plomienia flush joint -polqczenie czolowe flux .metal .topnienie.rutile-basic .s.stainless .basic type .brazing silver .rdzen plomienia cutter -palnik do ciqcia cutting .gaz oslonowy -welding .end of a run of welding -zakonczenie spoiny .thermal process -proces cieplny joint -polqczenie (metali).s.szczelina po ciqciu gazowym lagging .high alloy .neutral -p.przesunipcie stykow (elementow spawanych) shrinkage forces .cellulosic . nierdzewna .rutile . utleniajqcy flashback .thorium alloyed . gruboSci blach) groove -rowek.compressed .sily skurczu slag .elektroda otulona .lutownica -brazing alloy .elektroda rutylowa .topnik fracture -pqkniecie fumes .covered .

pozycja naicienna . spoina -bead .spawanie wqskoszczelinowe .spawanie lukiem krytym -tungsten inert gas arc (TIG -) .electro-gas .crater crack -peknigcie spoiny . elektrodq topliwq w oslonie gazow obojqtnych .sposoby spawania .horizontal .spawanie w oslonie argonu .podtopienie welding method .metal-arc -with covered electrode . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E weeping -lzawienie szwow weld .spot .stof do spawania . na podkladce -without backing .sp.full penetration .shield .s.hand .gruboSC spoiny torch -palnik spawalniczy -with backing material .overhead -pozycja pulapowa underwater (welding) .spawacz welder's protection .pionowa z gory w do1 . elektroiuzlowe .spoina pachwinowa gap .spawanie plazmowe .spawarka .spaw.electro-slag .polqczenie spawane .overlap .narrow gap .thermit . ekran welding . elektrodqnietopliwq w oslonie gazow obojqtnych (welding) position -pozycja spawania .handshield .automatic .sp.after treatment .spawanie termitowe .spawanie automatyczne . elektrodq topliwq w oslonie C 0 2 i mieszanek .thickness of .undercut .face shield -oslona twarzy spawacza gloves -rqkawice spawalnicze .oslona.obrobka cieplna po s.spawalnoSC weldable .spawanie gazowe generator .vertical downwards .single V .lack of fusion . 1.sp.vertical upwards -pionowa z d o h do gory . 1. lukowe drutem proszkowym (samooslonowe) .prqd spawania electrode .szybkoiC spawania seam .stresses - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- .metal-arc inert gas (MIG -) .szew spawalniczy sequence .lack of penetration .underbead cracking . elektrogazowe .spawanie .pqkniqcie pod spoinq . gazowe (acetylenowotlenowe) .zgrzewanie punktowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -naprqzenia spawalnicze -table .fillet .flux .tarcza spawacza -helmet shield -przylbica spawacza -welder's helmet -oslona twarzy spawacza .machine .rate of .manual arc .kadlub spawany -joint -polqczenie spawane -ship .spawanie rpcme -joint .sp.sp.spawanie pod wodq cutting .spawanie z oslonq welding defects -blqdy spawania .polqczenie spawane machine .s. 1.submerged arc .strefa spawania -backhand (backward) -spawanie w prawo .palnik do ciqcia pod wodq lighter -znicz przy palniku do ciqcia pod wodq weldment -konstrukcja spawana 77 . z topnikiem .spoina poprzeczna weldability . htkowe z drutem proszkowym w oslonie gazu aktywnego .metal-arc active gas -(MAG -) -sp.pozycja podolna .flux-cored wire metal-arc with active gas shield .slag inclusions -wtrqcenia iuzla .sp.spawanie Sciegiem krokowym clamp -uchwyt spawalniczy current .spawanie bez podkladki -with gas backing . gazowe) pod wodq torch .odstqp (miqdzy spawanymi elementami) groove -rowek spawalniczy pass -warstwa spoiny reinforcement -nadlew spoiny run .kolejnoSC spawania .cipcie (np. and cutting torch -palnik uniwersalny arc .luk spawalniczy area .2.gas .spoina czolowa connection .rozlew spoiny .spawany -hull .transverse .spawanie gazowe .prqdnica spawalnicza .sp. lukowe reczne .autogenous .spawanie automatyczne .statek spawany welder .spawanie lukowe elektrodq otulonq .spawanie z topnikiem from both sides .plasma arc .brak wtopienia .spoina dwustronna .sp.elektroda do spawania .brak przetopienia .oxy-acetylene .warstwa spoiny .back-step .Scieg spoiny -butt .spoina typu V czolowa .flux-cored wire metal-arc -without gas shield .ochrona spawacza .spawalny welded .argon shield .flat .

cylinders room -pomieszczenie butli CO. extinguishing instruction .zestawienie wejSk i wyjik komputerowego systemu silowni Intact stability .schemat pulpitu CMK(centra1i manewrowo-kontrolnej) Electrical misc.raport z prob przechylow Input/output list of the ER. pokladow i powierzchni podpokladowych C0.korpus zbiomika hydroforowego Hydrostatic curves -krzywe hydrostatyczne Hydrostatic curves for trimed ship -krzywe hydrostatyczne statku przeglqbionego Inclining experiment report . Fore end structure -konstrukcja dziobu Freeboard marks .zbiomik sprgzonego powietrza Anchor gear installation plan -plan instalacji urzqdzen kotwicznych Anticondensation heating of motor -podgrzewanie antykondensacyjne silnika Arrangement of sensors in refrigerated hold -rozmieszczenie cmjnikow w ladowni chlodzonej Automatic telephone installation diagram schemat instalacji telefonow automatycznych Auxiliary signalling cable diagram -schemat sygnalizacji pomocniczych Body lines . Control column BC reeding panel -kolumna sterownicza BC .zestawienie noinosci Deck Equipment -wyposazenie pokladowe Deck crane post -podstawa diwigu pokladowego Deck cranes installation plan .statecznoik statku nieuszkodzonego Inventory list . SHIPS AND SHIPBUILDING Ship's plans -plany statkowe Accommodation fans -wentylatory pomieszczen After peak . lista inwentarza .linie teoretyczne (kadluba) Bonjean scale .computer system .panel odczytowy Cross curves of stability -pantokareny Damage control plan .instalacja powietrza sprqzonego poza silownia.plan instalacji dzwigow pokladowych Desktop navigation steering -pulpit nawigacyjny w sterowni Diagram auxiliaries unit service engine schemat rozdzielnicy mechanizmow pomocniczych silowni Diagram accomodation fans .schemat rozdzielnicy oswietlenia ladowni i obwodow koncowych Hull's cathodic protection .konstrukcja skrajnika rufowego.ochrona katodowa kadluba Hull piping -ruraz kadluba Hydrophore tank -zbiornik hydroforowy Hydrophore tank body .schemat wentylacji pomieszczen Direction auxiliary contact .izolacja ladowni i urzqdzenia chlodnicze Holds lighting SBD drawing .znak wolnej burty General accomodation plan -plan ogolny pomieszczen General arrangement plan -plan ogolny High-pressure air conditioning system -system klimatyzacji wysokiego cisnienie Holds insulation and refrigerating installation . loose plans -rozne plany (instalacji) elektrycznej Electric connections -polqczenia elektryczne Engine room SBD lightning drawing -schemat rozdzielnicy oiwietlenia silowni E.instrukcja gaszenia ladowni i magazynku farb Fire control plan -plan obrony ppoz.instrukcja gaszenia silowni Extinguishing instruction of hold and paint store .pomocnicze styczniki kierunkowe Diagram of navigation console in wheel house . deckheads and floors insulation plan -plan izolacji grodzi. CO.schemat pulpitu nawigacyjnego sterowni Docking plan -plan dokowania Double bottom and main engine bed plate dno podwbjne i fundament silnika glownego Draught marks -znaki zanurzenia ECR controle diagram . Compressed air installation outside the engine room .R.skala Bonjeana Bottom plugs and manholes installation plan -plan rozmieszczenia wlazow i korkow dennych Bulkheads. extinguishing installation plan -plan instalacji gainiczej CO.2.plan zabezpieczenia niezatapialnosci Deadweight data .inwentarz. konstrukcja rufy Air conditioning plan -plan klimatyzacji Air receiver .

raport z prob prqlkosci Steam central heating installation plan -plan centralnego ogrzewania parowego Steering and manouvring equipment installation plan -plan instalacji wyposaienia sterowego i manewrowego Steering gear operating instruction -instrukcja obslugi maszyny sterowej Stem .plan Sciekow z ladowni chlodzonych Plan of drains from refrigerated provision store -plan Sciekow z chlodzonych magazynkow prowiantowych Plan of refr.refrigerating plants schemat obiegu wody chlodzqcej urzqdzen chlodniczych Sensors arrangement of remote measurement of liquid levels plan -plan czujek systemu zdalnego pomierzania poziomu cieczy Shell expansion -rominigie poszycia Sounding.sondy elektryczne Scaling of tanks / manual sounder -skalowanie zbiomikow .provision store refrigerating installation plant -schemat silowni chlodniczej R22 magazynkow prowiantowych Remote stop for wentil.lista cz&i zamiennych Speed trails report .skalowanie zbiomikow .schemat zdalnego wylqczania mechanizmow silowni i wentylatorow Report on noise measurement .dziobnica Sternframe -tylnica Subdivision index . wlew6w i odpowietrzen Spare parts list . filling and air plan . machinery room -plan pomieszczenia silowni chlodniczej Plan of windows and side scuttles -plan okien i iluminatorow Painting plan -plan malowania Pilot's card -karta pilotowa Refrigerating systems .holds refrigerating plant schemat obiegu R22 .sondy rcczne Scuppers air drainage system .zlad podluzny nadbudowki Main switchboard diagram specification -tabela schematu rozdzielnicy glownej Markings of tanks and bulkheads on shell plating .plan sond. STATKI I BUDOWNICTWO OKRKTOWE Life gear installation plan . skalowanie zbiomikow Scaling of tanks/ electric sounder .skala ladunkowa Longitudinal section -zlad podluzny Longitudinal section decks -zlad podluzny poklady Longitudinal section .wskaznik podzialu grodziowego Superstructure deck -poklad nadbudowki .system Sciekow i odplywow Sea water diagram .raport z pomiarow wibracji Results of longitudinal vibration measurments of main engine crankshaft -wyniki pomiarow drgan wzdluznych walu korbowego silnika Results of torisional vibration measurements of main propulsion plant line shafting wyniki pomiarow drgan skrgtnych linii walow silnika napedu glownego Rudder horn -wspomik steru Ruder blade sheet -poszycie pletwy steru Rudder stock -trzon sterowy Safety plan -plan rozmieszczenia Srodkow ratunkowych Sanitary discharge system plan -system usuwania Sciekow sanitamych Sanitary water supply system -system zasilania wody sanitarnej Scaling of holds .plan istalacji urzqdzen cumowniczych Plan of doors -plan drzwi Plan of drains of refrigerated holds . fans and pumps diagram .general arragement plan -plan ogolny systemu chlodni R22 diagram -air-conditioning refrigerating plant -schemat R22 urzqdzenia chlodniczego klimatyzacji R22 diagram .plan instalacji urzqdzen ratunkowychy Life saving equipment installation plan -plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego List of machinery .urzqdzenia chlodniczego ladowni R22 diagram .raport z pomiarow halasu Report on vibration measurement .spis urzqdzen Loading plan -plan ladunkowy Loading scale .pojemnoici ladowni. wymiary ladowni Scaling of tanks -pojemnoSci zbiomikow.zlad poprzeczny Mooring equipment installation plan .oznaczenia zbiomikow i grodzi na poszyciu kadluba Midship section .2.superstructure .

dohmentacja teoretyczna bearing of rudder stock-loz~sko garne trzonu sterowego Ventilation -wentylacja Ventilation plan -plan wentylacji Watertight bulkheads . SHIPS AND SHIPBUILDING Tank arrangement plan -plan zbiomikow Tank boundary bulkheads in engine room grodzie zbiomikow w silowni Tanks heating piping diagram -plan rurocia.sruba napedowa Engine Room Lay-out -rozplanowanie silowni Engine Room Lay-out .sprzegla COz fire fighting fittings .kociol kolumna czujnika .silniki i urzqdzenia Air coompresor .rozplanowanie silowni .komora wylqcznika palnika Chain blocks with manual drive for A.kociol .rozplanowanie dna silowni Engine Room Lay-out .mooring unit -zespol cumowniczo .pompa wody zasilajqca kociol pomocniczy Boiler blown programme control system uklad programowania odmulania kott6w okretowych Ballast pump -pompa balastowa Bilge pump -pornpa zezowa Boiler assembly drawing . EGB Feed Water Pump .floor .cross section in centre line .30 -rozplanowanie silowni .system gahiczy CO.chamber diesel fuel filter for AE dwukomorowy filtr paliwa dieslowego dla silnika pomocniczego Double . w y c i u lancuchowy dla silnika pomocniczego Chain blocks with manual drive for separators -w y c i e lancuchowy dla wirowek Code book -ksiqzka kodowa Code book for spare parts of aux. kroCce i czeici wewnqtrzne Boiler water level sensing elements .cross-section at Fr.g16wna sprezarka powietrza rozmchowego Air compressor auxiliary -pomocnicza sprqzarka powietrza rozruchowego Air conditioning unit switchboard -rozdzielnica centrali klimatyzacji pomieszczen Air drying station .skrzynia cieplna Couplings .stacja osuszania powietrza Anchor .chamber indicator lub.dwukomorowy indykatorowy filtr paliwa dla silnika glownego Double . diesel engine -ksiqzka kodowa czqici zapasowych pomocniczego silnika diesla Condensate cooler (calorific box) .kotwicmy Assembly crane .main .podrecznik obslugi systemow chlodniczych klimatyzacji i magazynkow prowiantowych List of equipment for E. stand pipes and inner elements -kociol: armatura.karta informacyjna na mOstku (Zc h a r a k t e r ~ s t ~ k q d a nmanewro~ch wych statku) Water extinguishing installation plan -plan wodnej instalacji gainiczej Sewice manual of provision stores and air conditions refrigerating system . Machinery .pomocnicze styczniki kierunkowe Screw propeller .schemat urzqdzen sygnalowych Direction auxiliary connect .suwnica montazowa Aux.przekroj w plaszczyznie symetrii Engine room lay-out .lista wyposazenia systemu sterowania silowni Lighting network .czeSC ciSnieniowa Boiler fittings. oil filter for .principal diagram mat zasadniczy sieci oiwietleniowej Signal equipment cable diagram .kociol .regulator zasilania Boiler float chamber .specyfikacja techniczna Theoretical documentation .R.grodzie wodoszczelne Wheelhouse deck -poklad nawigacyjny Wheelhouse poster .przekroj na wrqgu 30. automatic control system .kociol VX Boiler burner -palnik kotla Boiler Pressure Part .2. Double -chamber indicator fuel filter for ME . boiler feed water pump. gow (systemu) grzania zbiomikow Tank steaming out installation plan -plan instalacji parowania zbiomikow Technical specification .E.

blower .pompa Srubowa oleju smarowego silnika glownego Lubricating pumps (ME cyl.wyposazenie elektryczne wyparownika wody morskiej Electric heater for sanitary water -podgrzewacz elektryczny wody Emergency switchboard . engine -wykaz narzcdzi i przyrzqdow silnika Lubricating oil filter for AE -filtr oleju smarnego dla silnika pomocniczego Lubricating oil filter for ME bearings and crossheads .kociol utylizacyjny .kociol utylizacyjny Exhaust gas boiler inlet header -kociol utylizacyjny komora wlotowa Exhaust gas boiler outlet header -kociol utylizacyjny . oil ME screw pump .wirowka paliwa ciqzkiego Heavy fuel separator heater .automatyczny Fuel oil pressure regulator -regulator ciSnienia paliwa ciqzkiego Fuel supply block for AE and boiler blok zasilania paliwem silnika pomocniczego i kotla - Generator turbocharger -turbosprgzarka silnika pomocniczego Harbour sea water cooling pump . oil separator -wirowka oleju smarnego Lub.komora wylotowa Exhaust gas boiler coil pipe . piston pump -pompa pomocnicza tlokowa zezy ladowni Horizontal sludge transport pump .podgrzewacz paliwa ciczkiego dla wirowki Hold blige aux.podgrzewacz oleju smarnego dla wirowki Lub.indykatorowy filtr oleju smarnego silnika glownego Drawings and instructions -rysunki i instrukcje Drum for EGB -walczak kotla ECR automation console -pulpit automatyki w CMK Electric drive system for aux.pozioma pompa transportu odpad6w paliwowych Hot sanitary water circulation pump -pompa obiegowa wody cieplej sanitarnej Hydraulic elements of hatch covers -elementhydrauliki pokryw lukowych Hydraulic elements of side door drive -Elementy hydrauliki napqdu furt burtowych Indicators .turbosprczarka Fecal sewage biochemical treatment plant urz&enie do oczyszczania Sciekow fekalnych Final fuel ME heater .dwukomorowy .wczownica Exhaust gas turbocharger .kociol utylizacyjny .podgrzewacz kohcowy paliwa dla SG Flow meters -licznik paliwa dla silnika glownego Fuel filter for AE automatic filtr paliwa dla silnika pomocniczego .2. lubricators) pompy smarne silnika glownego Lubricating pumps -pompy smarownicze Lube oil recommendations -tabela zalecanych olejow Machinery and equipment -maszyny i urzqdzenia Magnetic float switch -czujnik plywakowo magnetyczny Main engine fresh water cooling pump -pornpa wody slodkiej chlodzenia cylindrow silnika glownego Main switchboard .rozdzielnica awaryjna Engine room bilge auxiliary piston pump pompa pomocnicza tlokowa zczy maszynowej ERAuxiliaries switchboard . oil heater for separator . oil indicator filter for AE -filtr indykatorowy oleju smarnego silnika pomocniczego Lub.portowa Heavy fuel separator .indykatory (wskainiki) List of tools for marine aux.automatic -filtr automatyczny oleju smarnego lo5ysk i krzyiulc6w silnika glownego Lub.naped elektryczny dmuchawy pomocniczej Electric drive system for overhead crane zestaw napedu elektrycznego do suwnicy Electrical equipment for standart evaporator .rozdzielnica mechanizmow silowni Evaporator supply pump -pompa zasilajqca wyparownika Exhaust gas boiler assembly drawing . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E ME .zestawienie Exhaust gas boiler mountings and fittings kociol utylizacyjny schemat montazowy Exhaust gas boiler unit .rozdzielnica glowna ME exhaust gas boiler ciraulating pump pompa obiegowa kotla utylizacyjnego silnika glownego .pompa chlodzenia .

spalarka odpadow Waste incinerator exhaust gas fan -wentylator w y c i ~ o w y spalin spalarki odpadow Water and oil coolers .operated soot blower -instrukcja obshgi rqcznego zdmuchiwacza sadzy Service instructions of water tube boiler instrukcja obslugi kotla Set of drawings -zestaw rysunkow Steam fresh water heater for hatch cleaning . ME cylinders cooling water heater -podgrzewacz wody chlodzqcej cylindry S.control switchboard rozdzielnica energetyczno .list of drawings .podgrzewacz parowy wody slodkiej do mycia ladowni Steam preheater -podgrzewacz parowy wody Steering gear power .Pompa uzupehiajqca wodq slodkq do SG ME heating water pump .lista narzedzi i przyrzqdow Main sea water pump -pompa glowna wody morskiej Marine auxilary engine .prasa do smieci i odpadow Waste incinerator .instrukcja silnika glownego .maintenance -konsenvacja.regulator obrotow .gas boiler instrukcja obslugi kotla utylizacyjnego Service instructions of hand .zawory do odmulania kotlow parowych Valve seat grinding machine .szlifierka do gniazd zaworow wydechowych Viscontrol electronic .solomierz dla wody kotlowej Service instructions of coil blanking.G. remonty .chlodnica wody i oleju Water hydrophore pump -pompa hydroforowa wody Woodward governor .awaryjny statkowy silnik prqdotworczy Marine emergency aux.dzialanie .prqdnica okrqtowa ME air coolers washing water pump -do mycia chlodnic powietrza S.pompa smarowania trzonu sterowego Sterntube seal .rozdzielnica zasilania i sterowania smarowaniem trzonu sterowego Salinometr for boiler water .2.o p i s techniczny kotla Technical specification and service instructions of water gauge .elektroniczny wiskozymetr paliwa dla silnika glownego Voltage regulators .analizator poziomu zaolejenia Oil mist detector -wykrywacz mgly olejowej Oil separator .lista rysunkow (silnika) -tools and devices list .wcirlg przejezdny Vacum evaporator block -wyparownik podcihieniowy Valves for desludging of steam boilers .operation .odolejacz wody zqzowej Plate heat exchanger fresh water cooler chlodnica centralna wody slodkiej Power control switchboard -glowna tablica rozdzielcza Relief condenser -skraplacz pomocniczy Rudder stock prelubrication control and supply switchboard .silnik pomocniczy Marine emergency auxiliary engine .fill pump .regulator napiecia prqdnicy silnika Waste and garbage press .instrukcja obslugi zaslepienia wqzownic Service instructions of exhaust .gas boiler -opis techniczny kotla utylizacyjnego Three-phase transformer -transformator trojfazowy Travelling hoist (stores hoists) . alternator prqdnica statkowego silnika awaryjnego Marine service alternators .sterownicza Steering gear with equipment -maszyna sterowa Steer rudder stock grease pump .uszczelnienia loiyska rufowego Storage batteries charging switchboard rozdzielnica ladowania akumulatorow Tachometer -obrotomierz Tank liquid measurement converters -przetworniki do pomiaru cieczy w zbiornikach Technical specification of boiler .automatic -filtr automatyczny paliwa dla silnika glownego Main engine instruction .opis techniczny i instrukcja obslugi wodowskazu Technical specification of exhaust . ME fresh water re. SHIPS AND SHIPBUILDING ME fuel filter .G. eng.pompa-wody do grzania silnika glownego Mineralizer of distillate from evaporators minerlizator destylatu Mobrey float switch service Instructions -instrukcja obshgi wylqcznika Mobrey Oil content level analyser .

przedzialy ladunkowe 6. Hull . Bottom .konstrukcja czqici dziobowej 3.gr6di 5. Fore part construction . Construction members . Cargo compartments .klasyfikacja (statkow) 7. Trunks and tunnels .rufa 14. Container cell guides .poklad 9.konstrukcja statku 1.plyty i poszycie 12.ster 13.3. Ship's construction .rury i rurociqgi 11. Tanks . Plates and plating . Deck . Bulkhead .zbiorniki 15.kadlub 2. Classification .dno 4. Rudder .prowadnice kontenerowe 8.szyby i tunele . Stern .elementy konstrukcji 10. Pipes and piping .

obiowy double bottom/ dno podwojne h underwater part of hull/ podwodna czgSC kadluba . "Christmas tree1'/ maszt sygnalowy. wheelhouse top deckj_ poklad namiarowy i C 1 s i przestrzen ladunkowa above water bo nadwodna czgSC kadlu upper tank. zb. 'thoinka" radar mast/ maszt radarowy navigation bridge/ mostek nawigacacyiny gruszka cz& dziobowa monkey island. SHIP'S CONSTRUCTION f \ Main ship's parts gldwne czgici statku funnel/ PyP' rufowka stem/ stewa dziob superstructure/ nadbudbwka -r?!? rufowa cz& kadluba g n a l mast. zb. burtowy double bottom tank/ zbiornik dna podwbjnego bilge hopper tanW A / zb.3. szczytowy. przyoblowy. top side tanW zb.

watertight -przedzial wodoszczelny fin -pletwa .pletwa stabilizujqca kiwanie .of run dlugoSC zaoblenia rufowego .kadhb zewnqtrzny.diminishing -wygubione pasy poszycia strap . pot.ship's .kadlub statku .zlad poprzeczny -body .double -poszycie podwojne . KONSTRUKCJA STATKU Hull .podwodna czqSC kadluba intersection -przekroj Isherwood system .burta statku skin -poszycie .bottom -poszycie dna .dlugoSC of entrance .zlad wzdluzny .single -poszycie pojedyncze structural . zbiornikowca) shell .of the parallel middle body .longitudinal .kadlub (w sensie ksztaltu) above water .(parallel) middle .cross .dlugosC zaostrzenia dziobowego - .nienaruszalnoSC struktury sheer .side -poszycie burt side .bow -poszycie dziobu .nakladka topside -nadwodna czqSC burty - - - - - - - - - - - - - - - - . tunelowa -plate .stabilizacja pletwami (type) stabilizer .stabilizing .stqpka skrzynkowa. poszycie zewnqtrzne (np. plyty poszycia kadhrba .mocnica burtowa sheet line .zachodzik na siebie overstress -przeci@aC (konstrukcjq) section -przekrq .cylindryczna czqSC kadluba plane -plaszczyzna owreza midships .ship .stqpka -bar . nad-above water wodzie .obudowa pletwy (stabilizatora) .w polowie dlugoici statku mid-height -w polowie wysokosci mid-length -w polowie dlugoici (to) overlap .burta statku bolster plate -plyta przykluzowa boot topping -pas wodnicowy bable clench -plyta w komorze lancuchowej.outer -poszycie zewnqtrzne plating .deck -poszycie pokladu expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia plating -plyty poszycia .3. pas poszycia kadluba .cylindryczna czgSC k.: kilblok -bracket -wqzlowka przystepkowa -double denny wzdluznik Srodkowy blizniaczy (tunelowy) .zewnqtrzne poszycie kadluba .steering gear . Srodkowa czqSC statku bend .elementy strukturalne integrity .poszycie kadluba plating -plyty poszycia kadluba .midship . do mocowania jest koncowki lancucha dead flat -cylindryczna czqiC kadluba compartment -przedzial .kadhb body .inner .mocnica plate .(statek) o stalowym kadlubie steely .stqpka plaska length .stalowy strake -pas.stabilizator pletwowy hull -kadlub (w sensie konstrukcji) czqiC nadwodna statku.strukturalny (konstrukcyjny) defect -wada strukturalna elements .plyty poszycia burt .stqpka belkowa -block .underwater .underwater .cylindryczna czqSC kadluba .anti-rolling .inner .anti-pitch . nadwodzie .pletwa stabilizatora stabilization .activated aktywna pletwa stabilizacyjna .dlugosC cylin- - - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - - drycznej czgici kadluba main dimensions -wymiary gMwne (statku) midship . .owrqzenie (kadluba) Isherwooda (wzdluzny uklad usztywnien) keel .cargo -przedzial ladunkowy .czqSC nadwodna statku.poszycie wewnqtrzne (na statku o podwojnym kadlubie) .podpora dokowa.pketwa przeciwprzechykowa -box .Srodokrccie.burta -plating -poszycie burt shell -poszycie burt shell plating .zkad poprzeczny na owrqzu shape -ksztalt shell -poszycie.stabilizator steel-hulled .plyta mocnicy burtowej strake .pomieszczenie maszyny sterowej .outer .linia krawqdzi plyt poszycia stabilizer .podwodzie appendages -wystajqce czqSci podwodzia board .middle .kadlub wewnctrzny (na statku o podwojnym kadlubie) .zlad (przekroj) poprzeczny . pasmo.duct .

3. SHIP'S CONSTRUCTION / Fore part construction - c m ? @ 1 Types of bows and bulbs (Wpy dziobdw i gruszek dziobowych): clipper bow/ dziob kliprowy icebreaker bow/ dzidb podci~ty spoon bow/ dzidb pochylony bulbous bow/ dziob taranowy plumb bow/ dziob prosty conventional /drou shaped) bulbous bok/ gruszka kroplowa cylindrical b u i i o u s bow/gruszka walcowa iz { Meller bulbous bow/ gruszka melerowska .

przegroda miqdzy komorami floor .czqiC dziobu zawierajqca kluzy kotwiczne -bolster kolnierz kluzy kotwicznej -buckler . zaostrzenie dziobowe angle kqt zaostrzenia dziobowego.kqt wychylenia dziobnicy .linia dziobu.kluza lancuchowa clench .kqt zaostrzenia dziobnicy apron plate -nadburcie w czqici dziobowej bow . komora cargo -schowek. kqt zaostrzenia wodnicy w rejonie dziobnicy entry . nawis dziobowy shell flange .dziobnica plytowa raking .luczek dziobowy fore hold ladownia dziobowa fore hook . w komorze stopper hamulec 1.pokrywa kluzy kotwicznej hawse-hole . kotwicznego entrance -wejscie.1.poszycie dziobu bows . dziobu) -of bow nachylenie dziobu.dziob mocno wychylony .odchylenie od pionu angle k4t nachylenia (np.break - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . linia dziobnicy . w komorze cover .smuk1oSC dziobu flare kielichowe rozchylenie czqici dziobowej statku -angle of .sekcja dziobowa kadluba .schowek.dziob assembly .komora lancuchowa -clench -zamocowanie koncowki lancucha w komorze kotwicznej nose dziobnica .wychylenie dziobu do przodu hawse .oslona przed bryzgami (na dziobie statku) spurling pipe kluza lahcuchowa spurnwater oslona przeciwbryzgowa stem .flange -kolnierz kluzy kotwicznej hawser port przewloka (cumownicza) reel . -pipe .pokrywa khzy kancuchowej shackle .zamocowanie koncowki 1.burty statku przy dziobnicy breasthook -pozioma wqzlowka przydziobnicowa chain -lancuch (tu: kotwiczny) cable lancuch kotwiczny locker .dziobnica wychylona stemson -wqzlowka dziobnicy .plyta lqczqca stqpkq z dziobnicq fore hatch .dziobnica.soft . skrajnika dziobowego forerake .bqben do nawijania liny locker .dziobowka dluga -rail .zaostrzenie dziobowe fine .usztywnienia podlogi komory 1.plate . floor grating .kluza kotwiczna dziobowa .dziobnica plytowa overhang .long .gr6dz zderzeniowa.krzywizna dziobu.dziob z gruszkq -chock plate -przydziobnicowa plyta nadburcia frame -w r e dziobowy hawspipe .3.dziobowka kr6tka fore deck -poklad dziobowy forefoot -nasada dziobowa -knee -w~zlowka nasady dziobowej -plate .otwor kluzy kotwicznej hawse-pipe -rura kluzy kotwicznej .bulbous .pozioma wqzlowka przydziobnicowa foremast . stewa dziobowa bar .short .szakla mocujqca koncowkq 1. bak . linia dziobu forebody .nawis (dziobowy) rake .raked .plyta dziobowa -plating -poszycie dziobowe .kohierz burtowy kluzy spray wall .bow rozchylenie dziobu out bow .maszt przedni forepeak bulkhead .lean .dziobowa czqSC kadluba - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - forecastle .komora lancuchowa -bulkhead .pronouned racked . g.dziob wychylony shell .kratownica podlogi k. komora ladunku cennego chain .dziobnica belkowa line . KONSTRUKCJA STATKU Fore part construction konstrukcja cz&i dziobowej angle -kqt -of flare -kqt wychylenia dziobnicy of entrance .dziobowka of -uskok dziobowki deck .dziob ostry -plate .smukly dziob fineness of the bow .dziob rozchylony profile .poklad dziobowki.balustrada dziobowa .zasuwa kluzy kotwicznej flap .

SHIP'S CONSTRUCTION Double bottom construction konstrukcja dna podwojnego bilge well/ cellurar double bottom dno podwbjne komorowe centre girder/ den wzdtuinik Srodkow single skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o pojedynczym poszyciu double skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o poszyciu podwbjnym plating/posq~cie dna zewnqtrznego .3.

dno pojedyncze strake .open .cellular double .boczny strake -pas oblowy poszycia stringer -wzdluznik oblowy .dennik glowny.strum .dno wewnqtrzne w silowni -plate -plyta poszycia dna platform -podloga (silowni) plating -poszycie dna plug .wzdluznik .rurociqg zqzowy main -glowny rurociqg zqzowy plate . z otworami ulzeniowymi .gorna krawqdi dennika . s.outer .otwor przeplywowy w denniku -plate -pokrywa zqzy longitudinal -wzdluzny. wzdluznik denny .plate . oblowy przerywany tank top -poszycie dna wewnqtrznego.turn of krzywizna obla.dennik pelny .dennik otwarty .otwor przeplywowy (w denniku) flat plate keelson .dno zewnqtrzne -platform .stqpka skrzynkowa .studzienka zqzowa (mala) -hopper .inner . wspornica oblowa - - - -- - - - - - - - -- - - - break -uskok drain hole .korek denny .flat .skrzynia denna.tank side -w.dno wewnqtrzne skosne -- - - - - - - - - - - - - - - - -- .kosz z g o w y -bracket -wglowka oblowa -chest .stqpka zewnqtrzna -plate -plyta stqpki limber -kana1 zgowy.dennik czqSciowy.flat .transom .center . kingstonowa stringer .poprzecznica rufowa girder -wzdluznik .kosz zqzowy bracket -wglowka .continuous . zaokrqglenie obla -well .dno podwojne o budowie komorowej .inner . wzdluznik .bottom .zqza.inner bottom -w.raised .rising . poklad nad skrajnikami (takie najnizszy poklad ladunkowy statkow ro-ro) .bracket .solid . pas oblowy longitudinal .double bottom .main .wqzlowka oblowa .dennik otwarty .bottom side .plyta oblowa plating -poszycie obla.denny wzdluznik Srodkowy .dno .duct .dennik szczelny (ciqgly) -deep dennik wysoki (skrajnika rufowego) .margin .studzienka zqzowa bottom . dennik owrqza .lightening hole .otwor ulzeniowy .dno podwojne .dennik wysoki -head . oblowa .wmiesienie dna statku .stqpka plaska . spustowy -reinforce ring -piericien wzmacniajqcy box .dno (statku) bilge .dno wewnqtrzne longitudinal -w r g wzdluzny dna zewn.dennik pelny .skeleton .stqpka .d.bilge -wzdluznik oblowy .3.wzdluznik zbiornika oblowego.bilge intercostal -w.w.plytka ochronna (pod sondaJ rose box -kosz zgowy sea chest .double . oblo -board -pokrywa zqzy -box .deck -wzdluznica pokladowa .single .dennik otwarty .dennik .skrzynka -keel .dennik przerywany .intercostal .bilge .poszycie dna nad stepkq plaskq floor .wzdluznik oblowy line . oblowa. d.denny wzdluznik boczny .plaskie dno frame -w r g denny .rise of . .wzdluznica denna .plyta stqpki .przerywany wzdluznik oblowy keelson .lightened .zbiorniki oblowe intercostal stringer .stqpka przechylowa. dna wewnqtrznego plate -plyta -margin -plyta krawqdziowa (zbiornika dna podwojnego) striking . zqza -board -pokrywa zqzy -hole .skrzynia zqzowa cover -pokrywa zqzy -hat .sttyka wewnqtrzna .partial . krotki .outer . dna podwojnego keel . KONSTRUKCJA STATKU Bottom .pas poszycia dna bottom (plating) -poszycie dna plyty poszycia dna wewnqtrz-inner bottom nego -plug -korek denny.rose -kosz zqzowy .

. .3.grddi ru fowa wa/ Sruby napedowej dennik skrajnika rufowego . Bulkheads -grodzie collision bulkhead Cfront) ddi zderzeniowa (od przodu) k o m o y iaricuchow rmocnienia grodzi collision bulkhead (rear) grddi zderzeniowa (tyl) bulkhead centreline web/ Srodnik wiqzara Srodkowego grodzi (Srodkowa grddi ottom centreline girder/ enny wzdluinik S r o d k o v bulkhead horizontal stiffener/ wzmocnienia poriome grodzi wzdluinik pomieszczenie maszyny ste stern bulkhead . . SHIP'S CONSTRUCTION i .

grodi wytrzymaloiciowa . rozdzielaja.grodz zderzeniowa .divisional .poklad grodziowy .skeletal grodz szkieletowa. lekka .collision . ogniotnvala division -przegroda ogniotnvala . falistej) .3.grodz pozioma.transverse .structural .g.enclosure .grain -grodz przesypowa. typu "A" (ogniotnvala) athwartships .gr6di kolicowa (nadbudowki) . poklad wodoszczelny .corrugated .grodz wytrzymaloiciowa .grodz wodoszczelna rough side .fire-resisting .grodz plaska (w odroznieniu od corrugated .strona grodzi.grodz poprzecma bulkhead (location) -umiejscowienie grodzi .grodz poprzeczna bulkhead (type) -typ grodzi .grodi podzialowa (ppoz.screen . opozniajqca rozszerzanie siq pozaru bulkhead -grodi -deck .ca poszczegolne stosy lub bloki kontenerowe .grodzie poprzeczne i wzdluine ship's side/ burta statku inner bottom/ dno wewnetrztze double bottom/ dno podwbjne inner bottom/ dno wewnetrzne . KONSTRUKCJA STATKU Bulkhead .partition .centerline .side .g.grodz ladowni . niewodoszczelna .grodi "A" class division -przegroda ppoz.grodz olejoszczelna .horizontal .central .gr6dz skrajnika -plating -poszycie grodzi stiffener -usztywnienie grodzi .grodz wzdhzna Srodkowa (centralna) .grodi wzdluzna .non watertight .w poprzek statku "B" class division -przegroda ppoz. poklad wodoszczelny (na statkach ro-ro) .fire-retarding -god2 opoiniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .structural .gr6dz otaczajqca flange -kolnierz grodziowy . siq wzmocnienia subdivision -podzial grodziowy kadluba - .end . na ktorej znajduja.) door .gr6dz silowni .profilowanej.afterpeak .(wzdluzna) grodz boczna -transverse .peak .watertight .grodzie poziome.grodi wzdhzna w plaszczyinie symetrii statku .grodz pylochronna .cargo hold .oil-tight .plane .grodz skrajnika rufowego .g.drzwi grodziowe .grodi profilowana (falista) .-grodz skrajnika dziobowego - -- - - -- - - Transverse and longitudinal bulkheads .longitudinal .forepeak - - - - - - - - - - horizontal . grodi zbozowa .engine room .

pilers deck beam/ pokladnik ramowj I I .3. SHIP'S CONSTRUCTION \ Engine room compartment -przedzial silowid pillar/ podpora.

zaokraglenie naroznika deck edge seam .plating (wzmocnione) poszycie naroia luku .side .polqczenie spawane pokladu i zrqbnicy floor .ladownia ceiling .davit iurawik lukowy -derrick iurawik lukowy .. brezent -bar .wzdluinik ladowni .zrqbnica lukowa . lata batten . pokrowiec.stanchions wspomik barierki (do ogradzania luku) .gniazdo potnicy - - - - - - .rozpomica lukowa -bearer -ksztaltownik lukowy carrier . szalowanie burt w ladowni coaming . otwor ladowni -beam .plaskownik pod kliny brezentu lukowego -beam .lata potnicowa.end . podloga ladowni .drabina do ladowni .deska podlogi ladowni .flush .naroznik otworu ladowni cover -pokrycie luku opening .flared zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku i polepszenia obsenvacji z diwigu) .szalowanie burty sparring .urzqdzenia do przewozu zboza hatch .zrqbnica boczna (wzdluina) -top bar .zrqbnica -bracket -wqzlowka zrqbnicy luku . na zrqbnicy ladowni) ledge bar .ladownia izolowana .luk awning -tent lukowy.material ukyty na podlogi grain fittings .fixed .3.ksztaltownik zrqbnicy luku .cover pokrywa luku .ladownia chlodzona side ceiling .zrqbnica gladka grab rod -uchwyt prqtowy.gniazdo rozpornicy clamping bar -przycisk lukowy cleat .szalowanie (burt).zaoblenie (elitpyczne) naroznika .square Swiatlo luku. szczebel (np.rounding .ladownia przeznaczona na ladunki suche ladder .insulated .potnica burtowa .ladder drabina lukowa . luk ladowni.gniazdo klina lukowego coaming .szyb luku (przestrzen w e w n a z zrqbnic).main . deska potnicowa cargo hatch .ledge bar zrqbik lukowy .szalowanie ladowni .balast wodny w ladowni sparring -potnice spider dog .-end beam zrqbnica poprzeczna luku .socket -gniazdo rozpornicy .ladownia glowna pillar .socket .ladownia dolna .cargo .side .grating kratownica (wokol) luku - .dry cargo .podpora migdzypokladu (ladowni) .water ballast . otwor lukowy .ladownia -batten cleat -uchwyt potnicy -bulkhead .gniazdo wspomika barierki - - -- - - - - - hatch-rest bar -ksztaltownik.zrebnik corner -naroznik -ellipse .grodz ladowni ..comer -naroze luku -- .rozpomica lukowa comer .spar -potnice.zrqbnica poprzeczna luku termination bracket .potnice ladowni stringer .przycisk brezentu lukowego.szalowanie stale plank . KONSTRUKCJA STATKU Cargo compartments przedzialy ladunkowe batten -potnica -potnica ladunkowa .luk ladowni ceiling .cargo - .wqzlowka koncowa zrqbnicy luku ladowni .refrigerated . zrqbnik lukowy hatch-rest section -ksztaltownik lukowy hatch side coaming -zrqbnica wzdluina luku hatch trunk -szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) hatchway .klin lukowy hold (ho) .lower .spider .otwor lukowy -wedge .podloga flooring .

~> s container row/ $zereg kontenerbw coaming bracket/ - - kadlub statku . ' 3.. SHIP'S CONSTRUCTION weather deck/ poklad otwart.

3. rank top/ poszycie dna wewnetrznego wzdhiuik pokladowy pbta wzmacniajqca stiffener/ dennik usztywniajqcy heel plate/ pillar structure konstrukcja podpory . KONSTRUKCJA STATKU \ L inner bottom plating.

3. SHIP'S CONSTRUCTION / Cargo compartment przedzial tadunkowy deck platzng/ poszycre pokladu tanker vessel .zbiornikowiec wzdluzna plasha grodz pop. zeczna wzdluzna profilouana .

spherical cantilevered tank gazowiec .zbiornik o konstrukcji membranowej protection structure/ top and upper section reinforcemen wzmocnienie sekcji wyzszych i gor transversal bulkhe barrier/ uienvot bariera membranowa primary insulation/ izolacja pienvotna secondav membrane barrier/ wtorna bariera membranowa secondary insulatiod izolacja wtorna double bottom/ dno podwoine I I 1 I Gas carrier .membrane system tank gazowiec .wolnonoiny zbiornik sfetyczny weathertight rubber gasket joint/ z uszczelkq gumowq strugoszczelnq strugoszczelne under-deck passageway/ przejicie pod pokladem inner hull/ kadlub wewnetrzny (bariera wt6rna) wspornik drip pan .3.partial secondary barrier/ wanienka Sciekowa czgiciowo druga bariera / b o u b l e bottom pipe passage/ tunel rurociqgow w dnie podwojnym . KONSTRUKCJA STATKU Gas carrier .

przedzial ladunkowy (masowiec ~amotrymujqcy) deck plating/ poszycie pokladu hatch coamingi zrebnica tadou'ni zbiornik szczj~toxy - cargo hold.vobtowego bottom longitudinal/ nreg wzdluiny dna stepka skrzyniowa wzdluznik dna podwbjnego keel plate/ piyta stepki bottom shell/ poszycie dna / bottom longitudinal/ wreg w d l u i n y dna zewnetrznqo . SHIP'S CONSTRUCTION i Cargo compartment (selftrimming bulkcarrier) .3. ladownia sideshell frames bracke wezibwki wregow burtowyvc inner bottom plating/ poszycie dna wewnetr nego I' zbiornik przyoblou poszycie pasa obfow~ego hopper transverse ring web/ wreg rarnowy poprzeczny zbiornika przyobiowego hopper tank slopping plating ~zdluinik posVcia hopper tank slopping plate/ poszycie skosu zbiornika prz.

oglqdziny.akceptowalne granice acceptance -przyjqcie.oglqdziny wzrokowe zewnqtrzne .ocena projektu assesment -ocena assignment of free board -wyznaczanie wolnej burty certificate -certyfikat.wydaC Swiadectwo .kontrola poprawnoSci inspekcji list .inspekcja wyrywkowa class .re-examination -ponowne sprawdzenie ekspert -ekspert.lista sprawdzajqca (czynnoSci) .specyfikacja odbiorcza -test .annual . pojemnoSci statku) .equipment .maintenance history dokumentacja historii remontow examination -badanie.warunek klasy of the ship . Swiadectwo. ocena wzrokowa .dokumentacja wyposaienia.sprawdzenie.(to) suspend zawiesiC certyfikat. nadawaC klasq deficiency -niezgodnoSC z wymaganiami documentation -dokumentacja .raport z pomiaru gruboSci (blach) modification -zmiana (w konstrukcji). n. tnvala society -towarzystwo (tu: klasyfikacyjne) sound vessel . grupa class -klasyfikator. przeglqd.Masyfikacja (statkbw) acceptable limits .zawieszenie klasy -withdrawal of pozbawienie (statku) klasy (przez klasyfikatora) (to) class a vessel . postqpowanie odbiorcze specification . mierzenie graphic schedule -harmonogram measurement . odbior inspection .thickness -pomiary gruboici (np. atest .extention of . oglqdziny . ktoremu nadano klasq classification -nadawanie klasy statkom certificate -Swiadectwo (certyfikat) klasy society -towarzystwo klasyfikacyjne (to) classify -klasyfikowat.confirmation of -potwierdzenie klasy .klasa statku recommendation -zalecenie -requirements -wymagania klasyfikacyjne - - - - --- - - - - - - - - -- - -survey . pomierzanie (np. instytucja klasyfikacyjna -approved -umany (zatwierdzony) przez klasyfikatora .inspekcja.kartoteka (zbior) dokumentacji .inspektor towarzystwa klasyfikacyjnego .counter . oglqdzin .proba odbiorcza -trials -proby zdawczo-odbiorcze allowable margins .statek w dobrym stanie technicznym standard code of practice -przepisy techniczne survey .advanced . inspekcja .random .normalne zuj c i e (np. modyfikacje plans -plany (statku) planned maintenance system (PMS) -system planowania remontow probationary period -okres probny repair -naprawa .permanent -naprawa ostateczna.expiry of class -wygasniqcie klasy . dokumentacja urzqdzen file .przedluzenie (terminu waznoSci) Swiadectwa -full term -Swiadectwo wydane na standardowy okres .inspekcja klasyfikacyjna zachowanie (utrzymanie) -maintenance of klasy note . sprawdzanie. kontrola .klasa. blach) report .inspekcja coroczna - -- - - - -- - - -- - - - - .pomiar.3.zawiesiC klasq (statku).automated .extension of -przedluzenie klasy inspection .external visual .(to) issue . KONSTRUKCJA STATKU Classification .condition of -warunek utrzymania klasy .perusal .short time Swiadectwo na okres skrocony -of survey . urzqdzenia) gauging -pomierzanie. biegky experts' commitee -komisja rzeczoznawcow fair wear and tear .klasa automatyzacji .suspension of class . kontrola. zawiesik Swiadectwo certification -wydanie Swiadectwa checking .nadac klasq statkowi classed vessel .inspekcja przyspieszona .procedura odbiorcza.statek.kontrola odbiorcza procedure .dopuszczalny margines appraisal of design . wstrzymak klasq . rzeczoznawca.expunge the (of a ship) .Swiadectwo inspekcji.inspekcja (statku) dla nadania klasy surveyor .discontinuance of -zawieszenie klasy .

3. SHIP'S CONSTRUCTION Container cell guide system system prowadnic kontenerowych on deck cell guide system system prowadnic na pokladzie container cell guide grid/ aiurowa konstrukcia vrowadnic kontenerowvch under deck cellguide system system prowadnic pod pokladem .

przed uwiqzaniem statku .rzeczoznawca morski .system prowadnic k.underwater .i.glowice wprowadzajqce.postponed . zaplanowana expiry date -data wygainiqcia .inspekcja zalegla . certyfikat o.system prowadnic demontowalnych system .grodz wzdhzna w plaszczyznie symetrii statku longitudinal .hull .zakres inspekcji for alterations -przeglqd PO wprowadzonych zmianach . protokol oglqdzin.prowadnice k.guides - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - .special (SS) -inspekcja specjalna (co 5 lat) .planowanie przeglqdow..in-water . demontowalne deflector (plates) .loadline .distributed .przeglqd dorazny of hatch covers . rozdzielajqca poszczegolne stosy lub bloki kontenerow .pokladowe podpory kontenerowe .dismantable .inspekcja rozlozona (w czasie) . zawiesiC Swiadectwo testing .inspekcja poirednia . podwodna (np. completion date .pokladowe podpory k.occasional .removeable cell system .movable system .bottom . usuwalne cell -komora..i.grodzie wzdluzne . plyty stalowe kielichowo rozchylone.inspekcja ciqgla maszyn .due .extent of the . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k. do prowadnic flared coaming -zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku kontenerow) grid -aiurowa konstrukcja stalowa prowadnic oddzielajqca szeregi kontenerow w kolejnych komorach kontenerowca guide -prowadnica (kontenerowa) .engineer .transverse .kontrola (szczelnoici) lukow ladowni .centerline .container .skeletal -grodi szkieletowa.prowadnice kontenerowe .inspekcja okresowa -planning .prowadnice kontenerowe container cell -komora kontenerowa .inspekcja kadluba na d o h . kadluba) (to) survey .odnowienie (tu: klasy) -report -raport poinspekcyjny.inspekcja wolnej burty .i.on deck system .(in) discretion of the w uznaniu inspektora .prowadnica kontenerowa .data zakonczenia inspekcji .docking . atest scope of . na pokladzie . chlodzonych - .laying-up .system prowadnic przesuwalnych .periodical .i.inspektor maszynowy .system (uklad) prowadnic bulkhead .cellular .continuous hull (CHS) .grodzie poprzeczne service platform -platforma (w sieci prowadnic) do obslugi kontenerow np.marine . inspekcji . towarzystwa klasyfikacyjnego).dokonywak przeglqdu surveyor -inspektor (np.inspekcja odlozona procedure .sprawdzanie.. ciqgla kadluba .inspekcja zalegla. rzeczoznawca .intermediate .zawiesiC certyfikat.prowadnica kontenerowa siqgajqce od dna wewn@znego na okreilonqwysokoiC powyzej pokladu otwartego -deck mounted retractable system prowadnic demontowalnych na pokladzie . cela.inspekcja dna -certificate -protokol oglqdzin.cela (komora) kontenerowa cellular -komorowy guide .zakres inspekcji . cz& ladowni wydzielona prowadnicami do zaladunku jednego kontenera .senior .removable .damage .overdue .procedura inspekcji progressive -przeglqd stopniowy renewal . KONSTRUKCJA STATKU - - Container cell guides .inspekcja uszkodzenia .(statek) w dobrym stanie - 3.hull .continuous container .inspekcja kadluba .grodz . (statku) na wodzie .prowadnica kontenerowa --system -system prowadnic kontenerowych container deck stanchions .starszy inspektor suspend -zawiesiC a certificate .continuous machinery (CMS) .inspektor kadlubowy . proba in operation .inspekcja konwencyjna .statutory .sprawdzac w dzialaniu taut .

. SHIP'S CONSTRUCTION r Deck construction -konstrukcja pokladu 1 general cargo vessel .3. pot.statek drobnicowy pillar/ podpora. pilers 1 hatch end beam/ koticouj pokladnik luku gusset plate/ p&ta diame~ztowa vesselfit for carriage of containers on deck statek przystosowany do przewozu kontenero'w na pokladzie hutch covers/ container socket/ niazdo kontenerowe .

podest sheer .poklad ochronny .accommodation .poklad mocny. KONSTRUKCJA STATKU Deck .3.deck -wzdluznik pokladowy .dolny poklad .open .wzdluinik pokladnikowy shoulder .poklad otwarty .awning -poklad spacerowy .lower .mocnica burtowa transom -pawqz rufy . wspornik stringer -wzdluznik .dolny miqdzypoklad .linia Srodkowa pokladu erection .promenade -poklad spacerowy .szalunek podpokladowy -height -wysokoSC miqdzypokladu longitudinal .nad pokladem beam -pokladnik.gorny miqdzypoklad watertight wodoszczelny deck -poklad wodoszczelny - - - - - - - - - - - - - - .upper .linia pokladu (dla pomiaru wolnej burty) deck location -poloienie pokladu monkey island -(pot.poklad nawigacyjny . rozpornica .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit -wyposazenie pokladowe - - - - - - - - - - - - - - pillar .linia wzniosu pokladu shelf .half -polpokladnik .flush . pot.half .bridge -poklad mostka. pilers -plate -plyta poszycia pokladu -plating -poszycie pokladu strength .osprzpt pokladowy drain (scupper) .pokladnik wzdluzny .diamond -poszycie pokladu z plyty ryflowanej deckmounted -zamontowany na pokladzie deck line .mocnica pokladowa tie plate -wzdluinica pokladowa top hamper -elementy konstrukcji statku wystajqce ponad poklad tweendeck (TD) -miqdzypoklad .upper .poklad above deck .intermediate -miqdzypokladnik knee -wqzlowka pokladowa -moulding of (deck) -wysokoSC pokkadnika spacing .urzqdzenie pokladowe girder -wzdluinik pokladowy head .weather -poklad pogodowy.plate .uskok pokladu centre line .main -poklad glowny . diwigar. odplyw.shelter .box .boat -poklad lodziowy .polpoklad . p.wznios pokladu equipment -wyposazenie pokladowe fittings .poklad mieszkalny .lower . poktad nad sterowkq partners -wzmocnienie mi~dzypokladnikowe platform -platforma.(konstrukcja) pokladu beam -pokladnik break . poklad wytrzymaloSciowy stringer .strength .poklad gladki .vehicle .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka decking -poszycie pokladu .main -poklad glowny machinery .poklad gorny .freeboard -poklad wolnej burty .transverse stiffeners -poprzeczne usztywnienia pokladu .lower .rozstaw pokladnikow bulwark -nadburcie deck -poklad .poklad do przewozu ladunkow tocznych .wheelhouse -poklad namiarowy deck (fittings) .rejon polqczenia pokladu glownego z burtq stanchion -podpora. otwarty deck (construction) .poklad dolny .car -poklad samochodowy -erection -nadbudowka .sun deck -poklad sloneczny .podpora pokladowa.: szpigat .navigation .wznios pokladu line .wytrzymaloSC (konstrukcji pokladu) .osprzqt pokladowy gear .splywnik pokladowy flange -kolnierz pokladowy rurociagu ring -piericien pokladowy -scupper -Sciek pokladowy.upper .poklad gorny .scupper grating .) poklad namiarowy.pokladnik skrzynkowy . nawigacyjny .passenger -poklad pasazerski . p.

ladownia wreg burtowy wzdluiny side shell/ poszycie b u r y $ 3 . jatch coaming' E d deck longitudinal/ wzdluinik pokladowy deck plating/ r p o s z y c i e pokladu S B wreg ramowy burtowy zb. element noSny bracket -wglowka. oblowego inner bottom longitudinal/ wreg wzdtuzny dna wewnqtrznego (2 I LPLL keel plate/ pbta stepki 1 duct keel/ stepka skrzyniowa outer bottom shell plat~ng/ poszycie dna zewnqtrznego bottom longitudinal/ hopper r a n d wreg w d l u i n y dna zbiornik oblouy zewnetrznego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika oblowego - turn of the bilge . wspornica oblowa .vtouy topside tank longitudinal plating/ poszycie wzdluine zbiornika szczytowego topside tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie uzdluzne Sciany ukoinej zbiornika szczytowego C) 5 : 3 4 6 p g T g e cargo hold . double bottom tank/ zbiornik dna podwhjnegodouble bottom girded wzdluznik dna podwojnego inner bottom plating/ poszycie dna wewnetrznego center line/ linia svmetrii side shell frames bracket/ wez/owki wregow burtowych hopper tank sloping plate/ poszycie skosu zbiornika obtowego hopper tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie wzdluzne iciany skoinej zb.wqzl6wka oblowa .bilge plating/ obto poszycie obla dennego A 1 .transverse section masowiec -przekrdj poprzeczny 2 .taper -wqzl6wka stozkowa .wczlowka plyty wachlarzowej . wspornica carling -kr6tki wzdhznik chime -wzdhinik krawqdziowy crossbar -poprzeczna belka - - - - Bulk carrier . podpora.wing .gusset .wqzlbwka oblowa.scarfing -wczlowka ukoina - - tank side . SHIP'S CONSTRUCTION Construction members -elementy konstrukcji bearer -wspornik.3.wqzlowka oblowa. podpora.margin .tapered -wqzlowka stozkowa -toe . wspornik floor -dennik otwarty .stopa wqzlowki . szcz.

wreg pehy .sideshell -wreg burtowy .wreg dziobowy -bracket -wczlowka wregu . rozporka support -podpora (to) support -podpierak.mocnica pokladowa ..intercostal -wzdluznik przerywany .transverse frame -wreg ramowy poprzeczny - - - - - - - - - - - - . odlegloici (np.gorny cokol strengthening -wzmocnienie stringer -wzdluznik plate . rozstawienie.szerokoSk styku wregu do burty spacing -rozstaw.deep . slup.wreg ramowy framing . wregu wzmocnionego bulkhead .common -zasadniczy odstqp wregowy standing bevel -rozchylenie wregu stiffened -usztywniony.podpora peha solid .strona (np. grodzi).wreg w ksztalcie V .solid .side shell .side -wzdluznik burtowy .web -wzdluznik ramowy strongback .wzdluinik burtowy .kqtnica longitudinal -wzdluzny.hanging -wczlowka podwieszona .cokol poprzeczny .sloping-outward -wreg rozwarty .wzdluznik usztywniajqcy (np.main .flanged .tunnel .wreg podwojny .wzdluznica pokladowa members -wzdluzne elementy konstrukcji section -przekroj wzdluzny .rider .: skalops siding . plyta wgl6wki .upper .konstrukcja noSna transom -pawqz beam -pokladnik poprzeczny rufy frame -wreg poprzecznikowy transverse -poprzeczny -numeral -wskainik (klasyfikacyjny) dla wia.middle line .przekroj poprzeczny stool .longitudinal -wreg wzdluzny .wreg wysoki face plate -polka wregu ramowego . diwigar .thwart .V-shaped .grodz poprzeczna frame -wreg ramowy stringer -wzdluznik wzmocniony. podtrzymywak supporting structure . wzmocniony (np.carling .3.intermediate -migdzywreg .wzdluznik poszycia burt .podpora peha tubular . uklad wreg poprzecznych girder -wzdluznik.deck .transverse .cokol .wreg tunelu .quarter -w. podpora .flaring .round - .side .dagger -wqzlowka skoSna . uklad wiqzan kadluba .longitudinal .lower .pilar.wreg glowny .owrgzenie poprzecme.U-shaped -wreg w ksztalcie U .longitudinal .quarter - - - . migdzy wregami) .wqzlowka wzdluznika krotkiego .usztywnienie wzdluzne side .stem -wreg rufowy. pokladu) Srodkowego rzqdu .podpora (np.szerokoik wregu of a frame .Srodnik wzdluznika.transverse -usztywnienie poprzecme stiffening -usztywnienie stool .transverse . na ktorej znajdujq sig usztywnienia .transverse -wreg poprzeczny .wreg rozwarty . element konstrukcji statku) stiffener -usztywnienie .wzdluznik boczny internal members -elementy wewnqtrzne knee -wgzlowka .podpora rurowa - - -podpora bocznego rzqdu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reinforcement -wzmocnienie scalloping -polokrqgle wyciqcie (w elemencie konstrukcji) scallops .wspornik.w~zlowka zagieta .bow .web .owrqzenie. tylnica .midship -wreg glowny -reverse -w.side . pot. duze pokrywy) strut .owrezenie wzdluzne .dolny cokol .web -wzdluznik ramowy pillar .lodging -wqlowka pozioma -plate -wczlowka.dennik frame -wreg . ramowy section .centre -wzdluznik Srodkowy . pokladowa przy paweiy . KONSTRUKCJA STATKU floor .otwor Sciekowy. wzdluinik .bevelled -wreg rozchylony .wzdluznik burtowy .cokol poprzeczny . zan poprzecznych -racking -usztywnienie poprzeczne web . wzmocniony przeciwwregiem .shell .

SHIP'S CONSTRUCTION f- Pipelines of a product carrier -rurociqgi na produktowcu overboard discharge/ zqwdr zrzutowy / tank cleaning heater/podgrzewacz wody do mycia Iadowni Pipelines in a product carrier .w&ownice 1 I .coils/ system grzania zbiornikdw . bottoln coil/ weiownica denna - coil section/ sekcja wezownicy weiownica grzewcza coil loop/ petla weiownicy . ..- -.rurociqgi n a p r o ~ u ~ t o w c u tank heating system .3.

elbow -h 3.pompa resztkujqca -system .reducer . do ktorej podlqcza siq weze giqtkie lub ramiona --valve . lqczqca poprzecznie ssawy zbiornikow danej sekcji) .zlqczka wkrqtna dluga .zwqzka szeiciokqtna nipple .covering otulina rury. syfon valve -zawor Sciekowy.stainless steel .kohierz .kolanko (rury) . zawor rozgalqzny.long .coil wqiownica .podpora (wspomik) rurociqgu -bend .heating -wqzownica grzewcza .diameter .kolnierz rurociqgu.rura ze stali nierdzewnej .sieC rurociqgow knee piece .zwqzka rurowa reducing tee . instalacja rurociqgowa .Srednica .drop . koncowka kohierzowa rurociqgu statkowego.rura z odgalqzieniem . zawor) main .kohierz rury grid .seamless -rura bez szwu .korek spustowy cock .czwornik z redukcjq reducing socket .zlqczka pipe .suction .magistrala zqzowa drain .linia spadowa main . przeciek detector -wykrywacz szczelin.wqzownica denna grid .zailepiona kolicowka rury drain -rurociqg Sciekowy -bolt .cross czwornik rurowy .flange .zailepka - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - . do ktorego przymocowuje siq wqze lub ramiona przeiadunkowe .korek spustowy pump .mufka .system resztkujqcy -trap -zamknigcie wodne.zlqczka wkrqtna krotka socket .branch .luk rurociqgu cap .overdeck -rurociqg pokiadowy pipes -rurociqg in line -rury w ukladzie rzqdowym piping (system) . nieszczelnoSci -proof test . przeciekanie line . rurociqg lqcznikowy (linia sekcyjna.filling -rurociqg napelniajqcy.otwor Sciekowy -pipe .rura ssqca pipeline (line) -rurociqg crossovers -poprzeczne rozgalqzienia rurociqgu od gl6wnej linii ladunkowej lub resztkowej flange .return bend .system rurociqgow.skrzynia zaworowa.korek z lbem do klucza kwadratowego stanchion -wspornik rurowy stopper .sieC wqzownic .Pipes and pipings rury i rurociqgi ballast line .proba szczelnoSci (to) leak -przeciekak leakage -nieszczelnoSC. kohierzowe) rurociqgu manifold .wall -wqiownica Scienna collar .rura sondazowa .trojnik .short nipple .kurek spustowy -hole . KONSTRUKCJA STATKU k rury . rurociqgowa) -bilge line . system osuszania filling connection .bottom .polqczenia (np.hexagon bushing - coil -wqzownica .przylqcze do napelniania (zbiornika) flange . rurociqg rozgalgiony pipe -rura -bearer . zawor spustowy drainage -drenaz.linia (rurociqg) .trojnik z redukcjq -reducing crosses .rura spustowa plug .luk rury w ksztalcie U . pierScien crossover line . znajdujqcy siq najblizej kohierza rurociqgu.rurociqgi balastowe ballast suction pipe -rurociqg balastowy ssqCY .cross-over linia poprzeczna.glowny rurociqg z ~ z o w y manifold .linia rurociqgu poprzeczna dead head of a pipe .manifold.sounding .kolnierz.kohierz.zaSlepka rury -tee .union . polqczenie kolnierzowe (rurociqgu) -joints . kryza flanged joint -polqczenie kohierzowe leak -nieszczelnoSC.mufka z redukcjq .square head plug . izolacja rury . wlewowy flange .rura .magistrala (np.glowny zaw6r odcinajqcy.glowny (np.

3. SHIP'S CONSTRUCTION .

splywnik.krawqdi zagiqta end lap .sieC rur.chock -plyta przy przewloce .pipe . blacha .rura Scieku pokladowego sea chest .pas.doubling -plyta zdwajajqca.collar -plyta kolnierzowa .tank top -poszycie dna wewnqtrznego rim .drop .topside . KONSTRUKCJA STATKU plug -korek zabezpieczajqcy przed wyciekiem lub drenujqcy rurociqg pressure/vacum valve (PNvalve) -zawor ciSnieniowo-prozniowy saddle -podpora. Scianka dzialowa plate -plyta.Scianka szczelna margine angle -kqtownik plyty krawqdziowej overlap -zakladka.szyb rurociagowy tube .otwor Sciekowy -pipe . rura wznoina staple angle -kolnierz z kqtownika striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowri) suction .zaSlepka rury tubing .wygubione pasy poszycia doubler -nakladka edge -krawqdi .cable clench -plyta do mocowania ogniwa koncowego w komorze lancuchowej .side . system rurociqgow. rurociqgi tubing -ukladanie rurociqgow vent line -rurociqg odgazowujqcy - - - - - - Plates and plating .plyta diamentowa.polqczenie (Scianki dzialowej) na zamek interlocking sheeting .landing .3. wqzlowa .szyb kablowy .intercostal -plyta przerywana . loze clip -uchwyt rury scupper .flanged . magistrala. kingstonowa stainless steel . rurka plug .kratka Sciekowa -hole .blachy i poszycie cast .diamond .odlewany iron .sheer -plyta mocnicy burtowej plating -poszycie burtowe .rura.gusset -plyta wachlarzowa. glowny kana1 .polqczenie czolowe -plating -poszycie gladkie (burt) interlock of steel sheet piling . p.sheer -plyta mocnicy burtowej - - - flush -plaskie.zeliwo chrome plated -chromowane billboard -poduszka kotwiczna decking -poszycie pokladu diamond decking . p.plyta zagiqta .poszycie kadluba strake .wzdluznica burtowa plating .zakladka stykowa face .kadlub expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia longitudinal . pasmo. wpuszczone -joint .wysokoSC ssania pipe -rura ssawna trap .poszycie dna -bow . naspawana na inng nakladka edge -krawqdz plyty . pofaldowana .pas poszycia pod mocnicq of plating .pas poszycia (ponizej mocnicy burtowej) surface internal .powierzchnia wewnqtrzna pasa transverse -poprzeczny - - - - - - - - - - - - - - - - - .krotki pas ( poszycia) .bottom .szyb.poszycie dziobu .rurociqg ze stali nierdzewnej standpipe -hydrant.blacha pokladowa ryflowana diminishing plank .rura ze stali nierdzewnej -piping .apron -nadburcie w cz&i dziobowej bilge -plyta oblowa .linia krawqdzi plyt poszycia shell . zachodzenie na siebie (np.pas blach poszycia (kadluba) .zamkniqcie wodne (syfon) trunk . odplyw -grating . czoIowa .stal nierdzewna -pipe . szpigat. plyt poszycia) partition -przegroda. Sciek.cable .checkered -plyta stalowa ryflowana .obrzeie sheeting -poszycie sheet line . rombowa .zaSlepka rury stopper . pas poszycia kadluba .zamek stalowej Scianki szczelnej interlocking joint .flanged .ssanie -head .blacha falista.deck -poszycie pokladu .skrzynia denna.strona (powierzchnia) zewnqtrzna.poszycie burt .corrugated .

3.tjdnica statku propeller arch/ luk n a d i r u b o ~ y rudder plate/ pietwa steru rudder carrier/ ioiysko noine steru forefoot/ stopa tylnicy i I " propeller aperture/ okno Srubowe pzasta walu Srubowego propeller port/ ramq Sruboue . SHIP'S CONSTRUCTION I I Ship 's stern and rudder .rufa statku i ster stern frame/ trzon steru rudder blade~-l plewa steru A)\ i > propeller shafi/ wal Srubowy 7--I stern frame .

bow .hinged .wystqpy oporowe trzonu sterowego -trunk .fully balanced ster calkowicie zrownowaiony .ster zrownowazony .unbalanced .ogranicznik sektora (wychylenia) stem carrier bearing .koker trzonu sterowego tube .koker trzonu sterowego upper stock .trzon sterowy stops .rama pletwy stem gudgeon .ster Flettnera .Oertz .plyta wzmacniajqca przejicie trzonu sterowego (przez kadlub) rudder .gmszka Costy (na pletwie stem) diaper plate .okno Srubowe w tylnicy arch .gniazdo czopa sterowego -hangings -zawieszenie stem -head .biplane .ster zrownowazony .zrownowazenie stem -bearing .streamlined .center-plate .span of the -wysokoSC stem.semi-balanced .okno Srubowe (w tylnicy) screw clearance -przeswit Sruby (napqdowej) steering gear -maszyna sterowa steering resistance .ster podwieszany rudder stock -trzon sterowy bearing .equipoise .ucho trzonu steru frame .ster niezr6wnowazony .ster prosty .wspolczynnik zrownowazenia stem back post -ramie sterowe (tylnicy) balance ratio .glowica trzonu sterowego pintle .ster dwupletwowy .czop loiyska stem -- - -- sworznia stem zamkowy (stem) propeller .ogranicznik sektora sterowego coupling .ster dziobowy bracket .glowica trzonu sterowego stuffing box dlawica trzonu sterowego screw aperture .rama Srubowa (tylnicy) relative rudder area .ster zawiasowy .oslona Sruby -post .underhung .ster tandem .czop stem -port .ster wypornoSciowy.loiysko .lifting .czop noSny steru .locking -bearing - .ster jednoplytowy .tandem .balance ratio .ster polzr6wnowazony .sworzen - - - - - - -- - - - - - - - - - ---- - closed aperture/rufa z oknem clearwater/rufa z oknem s'rubouym zamknietym Srubowym omartym I I cu&ay stern/ rufa podcieta .Sruba napedowa -aperture . . ster opwowy .otwor w trzonie sterowym stock .loiysko noSne stem casing .ster Oertza .ster area -pole.czop noSny stem Costa bulb .zlqcze sterowe -eye .Flettner . KONSTRUKCJA STATKU Rudder .simplex .opor sterowania stern frame -tylnica . powierzchnia .koker trzonu sterowego chock .loj s k o trzonu sterowego head .loiysko trzona sterowego blade -pletwa stem bottom pintle .okucie piety stem horseshoe plate -wzmocnienie przejicia trzonu sterowego pintle .partially underhang .ster Lurssena .single-plate . rozpiqtoSC s.ballanced .ster jednoplytowy .stopien zrownowazenia bottom pintle .ster czeSciowo podwieszony .ster -balance .ster .3.luk nadimbowy frame -rama Srubowa guard .glowica trzonu sterowego yoke -jarzmo steru rudder post -ramie sterowe stoppers -wystqpy oporowe trzonu stem heel brace .wzglqdna powierzchnia stem rudder (type) .

rufa plaska .lozysko walu Srubowego strips . na samej mfie after perpendicular -pion rufowy after run .grodi skrajnika frame -w r a skrajnika spectacle frame -tylnica krzyzowa.gland -dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego (types of) stern -typy rufy .counter .rufa pelna .rufa okrala .rufa tunelowa . rufowa czqSC kadluba -bush -loiysko walu Srubowego.apple .round .fantail -rufa eliptyczna . stewa tylna profile .hawsepipe rufowa kluza kotwiczna - - -pipe .na rufie.dolna plyta kosza rufowego peak .rufowa kluza kotwiczna -post .rufa z nawisem .listwy lozyska walu Srubowego bushing .rufowa cz@ statku czenie maszyny ste steering gear/ maszyna sterowa $owica trzonu ste er brackel ik walu 'ego .3.---- - - Stem . w czqSci rufowej after body -rufowa czeSC kadluba after deck -poklad rufowy after frame -wreg promieniowy after hatch -rufowy luk ladunkowy aftermost -najbardziej wysuniqty ku rufie.frame tylnica . SHIP'S CONSTRUCTION Stern .square .rufowa cz@C statku A-bracket -wspornik walu Srubowego aft .chock przewloka mfowa .skrajnik -bulkhead .linia rufy stern tube -pochwa walu Srubowego -bearing .zwqzenie ladowni rufowej afterpeak bulkhead -grodz skrajnika rufowego buttock -nawis rufowy deck transom -pawqz rufy hollow pilar -wspornik rufowy oxter plate .tylnica. tylnica statku wieloirubowego stern -rufa. pochwa walu Srubowego .tunnel .gland -dlawik pochwy walu (Srubowego) .loiysko walu Srubowego .

collision bulkhead/ grodi zderzeniowa-' ./+shell plating/ poszycie piyta czolowa side frame/ side shell/ cross section/ przekroj pionowy perspective view/ stringer in forepeak tank/ wzdluznik skrajnika dziob. trunk connecting topside tank and hopper tank/ szyb lqczqcy zbiornik szczytouy i przyoblouy inner bottom/ *-collision bulkhead/ grodz zderzeniowa .

SHIP'S CONSTRUCTION Tanks arrangement uklad zbiornikdw forepeak/ skrajnik d z i o b o ~ y .3.

afterpeak . obiegu zamkniqtego wqzownica systemu chlodzqcego -cooling .double bottom .fuel . popluczyn itd.clean . zbiornik Sciekow sanitarnych scupper drain .forepeak .zbiornik Srodkowy .dedicated -zb.wing .self-supporting .aktywny zbiornik stabilizacyjny .zb.peak .zbiornik rozchodowy .zbiornik szlamu olejowego .zbiornik glqboki .trimming .finned -wqzownica ozebrowana grid . przeciekowy .antiheeling .zbiornik boczny .zbiornik dolny .zbiornik oblowy .zb.bilge hopper .drain -zbiornik Sciekowy.settling .interbarrier space -przestrzen pomiqdzy barierami zbiornikow gazu skroplonego na gaZOWCU -- --- -- --- -- - - -- - - - - - - - - - - - barier -druga bariera (druga przegroda bezpieczenstwa wok01 zbiornika gazu skroplonego na gazowcu) .daily service .(zbiornik) wyposazony w wqzownice (engine room) tank -zbiornik w silowni .anti-rolling -zb.zb.skrajnik rufowy .sanitary .zbiorniki podpokladowe na starych typach zbiornikowcow (stabilizing) tank -zbiornik stabilizacyjny .peak .observation .zbiornik dna podwojnego .zbiorniki air escape -odpowietrzenie air hole -otwor odpowietrzajqcy ballast tank -balast .zbiornik Sciekowy . zbiornik balastu wodnego cargo tank .zbiornik gazu . przeciwprzechylowy . szczytowy.bierny zb.zbiornik kontrolny.zbiornik osadowy . Sciekow sanitarnych .bunker .zbiornik samonoiny .secondary - -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- .zbiornik podpokladowy .: zb.closed system -w.lub oil sump . szlamu i odpadow olejowych .zbiornik wody sanitarnej.zbiornik burtowy zb.pot.zbiornik Srodkowy .waste oil .zbiornik gorny .activated anti-rolling .lower .zbiornik paliwowy . przeciwprzechylowy tank (localisation) -(lokalizacja) zbiornika . tadunku plynnego na zbiornikowcach zb. skrajnika dziobowego .underdeck .ballast trunk .zbiornik ladunkowy . systemu przeciwprzechy~owego.sludge .expansion -zbiornik ekspansyjny ladunku .zbiornik rozchodowy .slop .deep .hopper .3. kompensujqcy przechyl .zb. zb.centre . przedzial pusty z dostqpem (w odroznieniu od void space) coil -wqzownica .koferdam.zbiornik paliwa . stabilizacyjnych . olejowy (Sciekowy) .zbiornik balastu czystego . zb.zbiornik oleju zuiytego expansion tank -zbiornik nadmiarowy (gas) tank . cofferdam . KONSTRUKCJA STATKU Tanks .liquid . balastowe trymujqce -water--zbiornik wody balastowej.heating line -rurocirlg grzewczy zbiornika independent tank -zbiornik niezalezny main tank -zbiornik glowny name plate .zbiornik grzany coil -wgzownica grzewcza zbiornika .sewage .heating -wqzownica systemu grzewczego coiled .skrajnik .segregated -balast wydzielony (przewozony w zbiornikach przeznaczonych tylko do balastu) . szczytowy i oblowy .upper .passive anti-rolling .overflow . zbiornik przelewowy .semi-membrane zbiornik typu semi-membranowego dome . podpokladowy -topside .flume typ zb. na pozosta-slop 1oSci ladunku.zb. systemu kompensacji przechylow (wywolanych operacjami przeladunkowymi) .service .kopula zbiornika do przewozu gazow skroplonych heated tank . ladunkowe przeznaczone rowniez do przewozu balastu wodnego .zb.zbiornik skrajnika .tabliczka informacyjna (na sondach) summer tank.side .szyb lqczqcy zb.zbiornik oblowy -layout -rozklad (rozmieszczenie) zbiomikow .panel (siek) wgzownic w zbiorniku .heeling .zb.zbiornik przelewowy .central .

SHIP'S CONSTRUCTION schodnia tank . paliwa ciqzkiego .dno wewnqtrzne -wash plate -plyta przelewowa (w zbiorniku) tank . zb. zb. paliwa lekkiego. zbiornik nadmiarowy .sloping plating .bleeder .zb.zbiomik - - - .potable .zbiornik osadowy storage .air-escape pipe . rezenvowy. nadmiarowy (ekspansyjny) opadowy overflow .zb.zbiornik wody pitnej - --- -- -- .odpowietrznik . oleju smarowego tank (construction) -konstrukcja zbiornika .zbiornik balastowy .korek spustowy w zbiorniku balastowym . kulistego .domestic .docking plug .heavy oil .zbiornik . ladunku plynnego .zbiornik przelewowy .rura odpowietrzenia zb.zbiornik wody slodkiej -feed zbiornik wody zasilajqcej -fresh--zbiomik wody slodkiej .zb.expansion trunk .fundament zb.diesel oil .zbiornik suchy - -expansion .szyb nadmiarowy lid -pokrywa luku zb.lubricating oil .striking plate -plytka ochronna pod rurqsondazowq water tank -zbiomik wody .gravity .reserve - - -.zbiornik rozchodowy .stainless steel .zb.escape vent . oleju napedowego .filler -wlew zbiornika sounding pipe (tube) .korek spustowy (w dnie statku) .luczek nadmiarowy (ekspansyjny).membrane zbiomik typu membranowego .zbiornik kulisty .zbiornik zapasowy - - -- - - - - - tank (fitings) -wyposazenie zbiornika .poszycie nachylonej plaszczyzny zbiornika oblowego .zb. ze stali nierdzewnej -top . zapasowy settling ..spherical skirt .daily service .spherical .zb.3.expansion hatch .rura sondazowa . .zbiornik -ballast .dry .

' . przelaz deck longitudinal/ w.zdluznik b u r t p y .zdluinik p o k l a d o ~ topside tank sloping plating longitudinal/ wzdlu2nik poszycia zbiornika szczytou1ego - 7c- hopper tank zblornik przyoblowy hnnnor . side shell/ ladder/ poszycie burg drabina bulkhead/ grodi .construction details zbiornik szczytowy i oblowy .""" ".3.jcie zbiornika oblou'ego hopper tank slopping plating longitudinal/ wzdluznik poszycia skosu zbiornika obiowego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika obiowego bottom longitudinal/ uzdluznik denny uzdluinik poszycia hurt entrance in topside tank wejs'cie do zbiornika szcq$owego ladder/ slde shell/ poszycie burg drabina side longitudinal/ w." """' tnnG vlllnino nlnto/ r""y5:' " pos.detale konstrukcyjne topside tank cross section przekrbj zbiornika szcqtowego topside tank sloping p poszycie zbiornika szczyt open deck plating/ poszycie pokladu ohartego I manhole/ wlaz. KONSTRUKCJA STATKU Top side tank and hopper tank .

closed-in - .hatch . oslona. logo gastight -gazoszczelny stack .3.venting -kanal wentylacyjny -ventilation -kanal (szyb) wentylacyjny tunnel -tune1 (walu Srubowego. szyb Swietlika closed-in space -przestrzen zamkniqta closed-in trunk .komin .tilling .air .funnel .szyb wentylacyjny .underdeck .szyb do napelniania .dostqp hole .szyb trzonu sterowego .obudowa. przewod -exhaust dukt (przewod wentylacji wyciqgowej) .ventilation -przewod wentylacyjny dust-proof -pyloodporny dusttight -pyloszczelny exhaust (fan) -wentylator wyciqgowy exhauster -wentylator wyciqgowy fan -wentylator funnel -komin cap -kryza kominowa casing .cable - - - - -- - - - - kablowy obudowany .smoke -komin trunk . magistrala.podloga tunelu -recess -wnqka tunelu.szyb oiwietleniowy.air -kanal (dukt) wentylacyjny .szyb nadmiarowy . szyb . wywietrznik.studzienka w tunelu vent -odpowietrznik. reces tunelu (walu Srubowego) .expansion .szyb.szyb lqczqcy deck -poklad skrzyniowy .lower .bottom -tune1 w dnie podwojnym escape .rudder .izolacja z kanakami wentylacyjnymi ventilating fan -wywietrznik ventilator -wentylator.light .szyb rurociqgowy .szyby i tunele access .connecting .szyb obudowany duct -kanal.szyb kominowy mark -znak armatorski na kominie.szyb - - - - .szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) .otwor wejiciowy casing . gkowny kanal . rurocigowy) .pipe .tunel (walu Srubowego) . otwor wentylacyjny ventilated insulation .wyjicie awaryjne z tunelu platform .szyb - - - - - - - .shaft . SHIP'S CONSTRUCTION Trunks and tunnels . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora -turning gear -mechanizm obracajqcynawiewnik vertical -pionowy .komin dolny(odcinek pod pokladem) .tune1 podpokladowy -well .szyb kominowy .

Hatch covers -pokrywy ladowni 7.nadbudowka i maszty . Ropes . Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4.otwory i ich zamkniqcia 9. Deck fittings -element-wyposaienia pokladu 11.urzqdzenia cumownicze 3. Means of access .kotwica i lancuch kotwiczny 2. Mooring equipment .urzqdzenia dostqpu 8. Opennings and covers . Superstructure and masts .4.liny 6. Ship's equipment .trapy i schodnie 10. Anchor and anchor chain .wyposaienie statku 1. Ladders and gangways .

4. kotwicy r anchor stock/ poprzeczka kotwicy anchor shankl trzon kotwicy 1 anchor arm tapa kotwicy pieta kotwicy sworzeli kotwiczny anchor crown/ pieta kotwicj Spek anchor/ kotwica Speka Danforth anchor/ kotwica Danfortha D'Hone special anchor/ kotwica specjalna DrHone'a Stoke's anchor/ kotwica Stokes'a . SHIP'S EQUIPMENT Anchors stockless Hall anchorkotwica .kotwice Qpu Halla bez poprzeczki rl Admiralty anchor kotwica admiralicji anchor s h a d e / szakla kotwiczna 1 rchor arm/ y a kotwicy anchor arm/ tapa .

(typ) kotwicy .oznakowanie (przgsel) lancucha kotwicznego .lugless .Swiadectwo kotwic i lancuchow arm -ramie kotwicy beam .czqSC ramienia pod lapq kotwicy crown -pigta (kotwicy) .ogniwo lancuchowe . kula kotwicma bell -dzwon kotwiczny buoy -plawka kotwiczna davit -iurawik kotwiczny -hook -hak (do ukladania lancucha kotwicznego w komorze) line .sprzqt kotwiczny -ball -mak kotwiczny.martwa kotwica .riding -pokrywa kluzy kotwicznej (zlozona z dwoch polbwek) cable -lancuch kotwiczny lifter -kolo lancuchowe (wcirlgarki) markings .ogniwa lancucha pomigdzy kotwicq a pienvszym przgslem poirednim .poprzeczka k.blind -pokrywa kluzy kotwicmej .mushroom .otwor w koncu trzona kotwicy (do zakladania szakli) fluke -lapa kotwicy folding stock .shackle of the .swinging moorings .szakla kotwicy shaft -trzon kotwicy shank -trzon kotwicy shoe -poduszka lapy kotwicy spile pin .lancuch o krotkich ogniwach .kotwica Danfortha .Martin's .riding -lancuch lqczqcy beczkq cumowniczq z obciqznikiem .kotwica dziobnicowa .stem . kotwica talerzowa .Swiatlo kotwiczne anchor (type) .lancuch o ogniwach bez poprzeczek chain -lancuch (tu: kotwiczny) .kotwica patentowa .szakla krqtlikowa (chain) link -ogniwo (lancucha) -bending shackle -szakla koncowa (lancucha kotwicznego) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .kotwica prqdowa .diameter of . WYPOSAZENIE STATKOWE Anchor and anchor chain kotwica i lancuch kotwiczny anchor -kotwica and chain certificate .mooring .martwa kotwica pojedyncza (beczki cumowniczej) buckler -zasuwa kluzy kotwicznej .(to) range -rozcirlgak lancuch (kotwiczny) na pokladzie .nipped -zalamany lancuch kotwiczny stud .4.stream -lancuch kotwicy rufowej .szakla. patentowej stock -poprzeczka trzonu kotwicy anchor (gear) .kotwica patentowa .lina kotwiczna light .kotwica rufowa .trzon kotwicy -bill -pazur kotwicy -blade .galka na poprzeczce kotwicy -palm -lapa kotwicy -pea -pazur kotwicy -peak -pazur kotwicy shackle .double fluked .kotwica admiralicji - - - - - - - - - - - - - - - stockless -kotwica patentowa stream .przqslo . z ruchomymi lapami .malniak lancucha kotwicmego span .Danforth .kotwica martwa .stoodless link . przgslo lancucha kotwicznego shot -przqslo lancucha kotwicznego slipping arrangement .stud-link -lancuch z ogniw rozporkowych swivel -krqtlik swivel hook -hak krgtlikowy swivel piece shackle .stem .Srednica lancucha forerunner .dhgoSC lancucha link .housing .lancuch bezrozporkowy outboard shot .drift -kotwica plywajqca.length of .kotwica Martina .szpilka szakli lancucha kotwicznego spur -wystgp zaczepowy k.patent .stocked . (skladana) nut .half -pokrywa kluzy kotwicznej skladajqca siq z dwoch czgSci .swinging fluke -kotwica patentowa .czgSC przednia lancucha .anchor shackle -przqslo lancucha kotwicznego -bitter end -koniec lancucha kotwicznego (w komorze kotwicznej) .kotwica grzybowa.rozporka ogniwa lancuchowego .k. dryfiotwa .mooring block .close link .eye of an .

Hawse pipe. Kenter joining shackle/ ogniwo Kentera. 24. 11. a& fundament storera kuicucha. 21. Stud link. chain stopper fd&dation/ per z a p a d k o ~ yl & . anchor pipe/ kluza kotwtczna. Doubler/ nakladka. Anchor chain. Pin/prze&czka. 5. "DM p e anchor shackle/ szakla laricuchowa q p u "D". 22. Anchor shank/ trzon kotwicy . Chain locker/ .4. 20. studded link. Collision bulkhead/ grodi zderzeniowa Securing anchor to zamocowanie kotwicy do lancucha 15.Devil's claw/ sstosr razurowv. Anchor shackle/ szakla kohviczria.lO. ~ i n d l a s swinda ko&iczj nu. Bolster/ kolnierz pokladowy. 18.indi. Deck plate/ poszycie poktadu. Cable lifter/orzech windy. Spurling pipe/kluza la+ cuchowa.4. SHIP'S EQUIPMENT anchor chain arrangement rozmieszczenie laricucha kotwicznego I. Pear shackle/ szakla gruszkowa. 16. 6. komora laricuchou~a. 2. 17. 19. Swivel shackle/ krqtlik lancucha. Studless link/ ogniwo bez rozporki. 12. Chain stouuer/ sto9. Windlass foundation/ fun"dament w. wciqgarka lalicuchowa. 13. kotwicznej. anchor cable/ lancuch k o ~ i c z n y 3. common link/ ogniwo rozporv kowe. 23. 7. 8.

chain claw .deck .intermediate .szakla koncowa lancucha k.chain hoist -wcirlgnik lancuchowy claw clutch .hamulec .open -ogniwo koncowe (lancucha kotwicznego) .long stud .szakla mocujqca lancuch w komorze kotwicznej spurling pipe -kluza lahcuchowa windlass -winda kotwiczna -band brake -hamulec taimowy -bed -loze windy kotwicznej.sila trzymania (kotwicy) --power -wysoka sila trzymania (kotwicy) shackle .devil 's claw .long end .lug . .szakla lqcznikowa (lancucha kotwicznego.stoper lancucha kotwicznego Blake'a . stoPer .stoper kotwicy - - - - -- - - - - - - -- ------- - - Le Hoff .szakla lqczqca Kentera .patent .chain grab .stoper bezpieczenstwa (w komorze lancuchowej) .detachable Kenter -rozkladane (demontowalne) ogniwo Kentera .stoper pazurowy .stoper lancucha kotwicznego . .rozporka ogniwa lancucha k.lugless .stoper lancucha kotwicznego . .lead pellet .cable .ogniwo (lancucha kotwicznego) z rozporkq chain locker -komora lancuchowa bulkhead .stoper szczgkowy (lancucha kotwicznego) hawse .cable holder -bqben lancuchowy (windy k.riding slip .bqben lancuchowy windy k.stoper pazurowy lancucha .stoper mimoirodowy (lancucha kotwicznego) .sprzeglo klowe claw coupling .zapadka stopera lancucha kotwicznego .wnqka kluzy kotwicznej stern hawse pipe .friction brake -hamulec cierny (taimowy) - - - - - -- - - .pear .end shackle .ogniwo poirednie (przedostatnie ogniwo z rozporkq w przqSle) .ogniwo patentowe.) .housing .connecting .ogniwo koncowe przqsla (lancucha kotwicznego) .orzech bqbna windy kotwicznej .k.stoper lancucha kotwicznego .sworzen mocujqcy ostatnie ogniwo lancucha w komorze kotwicznej floor -podloga komory lancuchowej grating .lqcznik Kentera.korek olowiany (zabezpieczajqcy szpilkq ogniwa Kentera w lancuchu kotwicmym) . lqczqca przqsla) -joining .Kenter joining .brake .end .szakla lqczqca przqsla .lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych holding power .pokrowiec na otwor kluzy kotwicznej cover -pokrywa kluzy kotwicznej flap -pokrywa kluzy kotwicznej -pipe .rozporka ogniwa lancucha .lqcznik . manhole -wlaz komory lancuchowej chain pipe -kluza lancuchowa bed -poduszka kotwiczna cover -pokrywa kluzy lancuchowej pocket .rozporka ogniwa lancucha kotwicznego .kratownica (greting) komory 1.riding . lqcznik Kentera .stoper zapadkowy lever controller .ogniwo z rozporkq zwiqkszone . .czqSC dziobu zawierajqca kluzy kotwicme -bag .riding chock .enlarged ogniwo lancuchowe duie (przedostatnie w przqile) . WYPOSAZENIE STATKOWE common .mfowa kluza kotwiczna stern pipe -rufowa kluza kotwiczna (chain) stopper -hamulec (lancuchowy).4. fundament w.Blake slip .screw controller .cable lifter .sprzeglo klowe clutch .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .chain locker .kluza kotwiczna rope .riding pawl .sprzeglo .ogniwo patentowe (lancucha) .stoper lancuchowy .przegroda komory lancuchowej -clench . szakla Kentera .stud .ogniwo zwykle (lancucha kotwicznego) .ogniwo gmszkowe stay pin .stud .szakla .Hartford szakla Hatforda (do zamocowania lancucha kotwicznego do beczki) -joiner .Kenter .

Forecastle decWpoklad dziobowki. 17. Panting. cable locker/ komora iaricuchowa. Starboard anchor/ kohvica prawa. 12.4. Forecastle bulwark/ nadburcie dziobdwki. 3.Forecastle stores/ magazynek dziobowy. anchor cable/ iancuch kohviczny. 11. Chain locker floor/ podloga k o m o g ~ lancuchowej. Anchor chain. . Windlass/ winda kotwiczna. Chain slipping arrangement/ malniak lancucha kotwicznego. 4. Hawse pipe/ kluza kohviczna. 13.Main drck/poklad glowny. SHIP'S EQUIPMENT \ I.frame/ wzmocniony wreg skrajnika. Bitter end/ koricowka lancucha. Chain lockel. 2. 7. Flange/ kolnierz b u r t o y . 8. 5. Chain stopper/ stoper zapadko~y lancucha.l8. 10. 15. Bolster/ kolnierz pokladouy. wciqgarka laricuchowa. Spurling pipe/ kluza lancuchowa). 6. 9. I6. 14. Doubler/ nakladka.

wciqgarka cumownicza z samonaciqgiem band brake/ hamulec taimon. grooved drum/ &ben ilobkowany common pinion for drum drive/ wspolne kolo zcbate napedu obu bebnow tween drum deck unit/ dwubqbnowa cz& pokladowa tnagazynowy podkladki mocujqc urzqdzenie do automa@cznego nawijania przeciwwaga .?. WYPOSAZENIE STATKOWE 1 Windlass .4.wciqgarka kotwiczna m~indlasscontrol handle/ diwignia cable I$er/ kolo laricuchowe silnik elekttyczny kolnierz kluzy laricuchowej Selftensioning mooring winch .

SHIP'S EQUIPMENT bitter end .4.wcillgarka cumownicza manual band brake/ hamulec reczny storage drum 2/ beben 2 bebna mamzvnowepo linv m)) winch control p a ~ e l / panel sterowania windq s\J A&l dog I T c o Z r o i panel cover/ poknwa panela sterowania end of break band/zamocowume koricdwk taimy h a m u h wplnned '1 klowe #n/ garkl band brake hamulec taSmowy break band/ hamulec taimowv hne storage drum/ beben magazynowy 11n+ w A 6 w y k / u d hamulca~ ~ ~ h .dzwon cotter pin/ zawleczka main deck/locker clench/ ogniwo komorowe bell securing ring/ clapper securing ring/ ogniwo powiekszone common link link/ ogniwo zwykle Mooring winch .koricdwka iaricucha be''.

pedestial .stoper liny cumowniczej (zamocowany do polera) bollard -poler.double .kabestan . z rozkami .przewloka (cumownicza) -reel . (wybierania.przewloka zamkniqta . pachol.mooring rope .ucirlg trzymania na bqbnie mooring -cumowniczy bitt . pacholka stopper .holding -u c i e trzymania na hamulcu . oko liny port .lina (cumownicza) guide . pacholek . pacholek -bracket .cuma dziobowa knight . wydawania) staghorn -pachol krzyzowy.p.sprzqglo taimowe bitt . poler krzyzowy stopper .przewkoka otwarta . dwuwargowa .multipurpose .closed . w kabestanie) comb cleat -przewtoka dog-stopper .oko cumy.creep .dog-.bqben do nawijania liny -thimble .gniazda zapadkowe (kabestanu) roller .drum .poler.prqdkoic pelzania .prqdkoSC biegu jalowego .bqben (linowy) end .prowadnica liny .przecieranie siq battenwykladzina chroniqca lincprzed przecieraniem sic -chain -odcinek lancucha zabezpieczajqcy line przed przecieraniem siq na kluzie chock -przewloka (linowa) . przewloki rolkowej) chock -przewloka rolkowa fairlead -glowica obrotowa. samoczynnego nawijania liny -rendering u.pedestal .leading .bqben linowy windy hawser .p. pojedyncza click .pelna p.stoper lancuchowo-linowy drum . pachola .hamulec .poler (pachol) z h a g % p.4.z rolkq kierunkowq fake . przewloka z rolkami walcowymi .open .krrlg liny w zwoju gipsy .single p.ucirlg -recovery u.full .glowica polera. gruba lina holownicza eye .double .poler (pachol) podwojny .kluza panamska .przewloka dziobowa .triple . pachol.przewloka podwojna .Panama .dolna czcSC kabestanu.bqben dzielony - - - - - - - - - - - - - - - fairlead -przewloka.przewloka cumownicza Norman pin -poprzeczka polera (pacholka) Panama lead -kluza cumownicza (panamska) pawl .belaying .double .lanyard stoper linowy lug .rolka cumownicza rope . pachola -head .kausza do duiych lin stalowych headline .stoper (do lin) .cruciform towing -krzyzowy poler holowniczy .poler (pacholek) c.rolka na cokole sheave -prowadnica kr&zkowaliny -with guide roller .mooring -poler.ukladacz liny tube kosz na liny storage reel -bqben do magazynowania liny speed -prqdkoSC . samoczynnego wydawania liny . podwojny equipment -urzqdzenie cumownicze gear . pachok cumowniczy -pin .poler.kabestan podwojny -rim .poprzeczka polera. WYPOSAZENIE STATKOWE Mooring equipment -urzqdzenia cumownicze band clutch .double .hamulec tasmowy cable drum -bqben linowy (windy) cable tier -buchta liny capstan . podwojna .light line . uniwersalna .band .bollard - - - - - --- - - - - - - - - - - - - .p.bqben linowy windy ..bqben linowy windy -head .mooring . polkluza -prowadnica liny .zapadka (np.bcben do nawijania liny cumowniczej split . cuma.zapadka -head .zaczep stopera (do liny) .wzmocnienie polera.obrzeze plyty fundamentowej kabestanu catch .rolka (np.bow .Panama .zapadka. pachol -cleat .urzqdzenie cumownicze -pipe .stoper lancuchowo-linowy .podstawa rolki cumowniczej warping . w ktorej znajdujq sic zapadki -rack .przewloka panamska (rolkowa) rowser chock przewloka zamkniqta .poler (pachol) potr6jny brake .pacholek load . zatrzask chafing .lina.

........ --- windlass/ winda kotwiczna I ....Forecastle .......pachol podwbjny Panama lead/ kluza panamska przewloka podwbjna z rolkami walcouymi roller fairlead/ przewloka z rolkami walcowymi ..anchor and moorinn arrannement dziobbwka .......urzqdzenia kotwiczne i c y \ /------ \ . double . tharmflec behm manual band brake/ reczny magazynowego liny en magazynowy liny orage drum dog clutch/ pedestal fairlead rolka kierunkowa double bollard pachol podwbjny double chock. open chock/ przewloka podwojna rolkowu moorirzg rope run/ bieg /in cumowniczych zaczep stopera ead (closed chock)/ horizontal roller/ cruciform towing bitt..

blok do bloku .shackle .blok z okuciem i szaklq .pulley .haul -blok prowadzqcy .blok czterokrqzkowy -gin blok szkieletowy (otwarty.hook .zblocze . WYPOSAZENIE STATKOWE towing . umieszczonym~ jeden nad drugim) .osprzqt (zdejmowalny) urzqdzen przeladunkowych ball sinker -obciqznik kulisty block -blok.becket -blok z uchem dolnym .lower slewing guy .fourfold .: winda) .treble -blok trojkrqzkowy .split . otwar ta closed mooring chock (lead) przewtoka cumownicza zamknieta \ .constant tension mooring -w.blok skladany .single -blok jednokrqikowy .kabestan cumowniczy drum .leading -blok kierunkowy .blok zespolony (z dwoma krqzkami.viol -blok otwarty - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - Mooring equipment urzqdzenia cumownicze baseplate/ rvlleri Panama lead/ three roller open fairlead przewtoka trzyrolkowa. w.electro-hydraulic -w.blok otwierany .holowanie bitts .mast head span -blok gomy topenanty .mooring -wciqgarka cumownicza .snatch .head -blok renerowy gomy (nokowy) .glowica cumownicza.blok prowadniczy .podwojny poler (pachok) holowniczy na holowniku bollard -poler (pachol) holowniczy chock -przewloka holownicza -posts -podwojny poler (pachol) holowniczy na holowniku winch -wciqgarka holownicza veer .dolny blok topenanty .combined windlass /mooring . b ~ b e n linowy wciqgarki cumowniczej guide -rolka kierunkowa -winch -wciqgarka cumownicza gkowicowa winch -wciqgarka (pot. automatyczna . elektrohydrauliczna -head .blok dolny talii gai ruchomej .heel .standing -blok staly .blok szerokokrqzkowy .clamp .wciqgarka cumownicza z przystawkq kotwicznq .electric -wciqgarka elektryczna .sister .ninepin .automatic mooring -wciqgarka cumownicza automatyczna b~bnowa .block and block .self-tensioning mooring winda cumownicza z automatycznq regulacjq naciqgu - Cargo gear .head span .glowica windy .angle -blok kierunkowy .loose .dolny blok topenanty .silnikowe wydawanie liny warping -cumowniczy.4.b ~ b e n windy cumowniczej end . o stalym naciqgu.double -blok dwukrqzkowy .running . wielokrqiek . three roller open fairlead/ przewloka trzyrolkowa. zblocze.blok ruchomy .dolny blok kierunkowy (renera) . sluiqcy do przeciqgania (statku) capstan .openable ship's -okrctowy blok otwierany -patent -blok rolkowy . z krqzkiem ze szprychami) .blok z hakiem .manoeuvering-anchor wciqgarka manewrowo-kotwiczna .lower span .

konstrukcja bloku tackle .talia stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq snatch block with shackle/ blok otwierany z szaklq sr~athhblock with hook/ blok otwierany z hakiem crarze block with one sheeve/ blok diwigowy jednohcrqzkou?.4. SHIP'S EQUIPMENT .four sheeved blok diwigowy czterokrqikowy / kretlik z hak-iem luiny loose swivel hook/ bloks fittings wyposaienie blokdw stiff swivel eye/ standard snivel hook/ kretlik statrdardowy z hakiem swin&ng swivel hook/ kretlik z hakiem ohrotouym loose swivel stgj"swive1 hook/ hook/ kretlik kretlik z hakiem sztywyy lulny z okiem I stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq I loose swivel and shackle/ kretlik luiny z szaklq cargo shackles szakle ladunkowe 1 cargo hooks haki ladunkowe screw pin shackle "D" type/ szakla typu "D" ze swjorzniem xkrgcanym screw.loose . lina ruchoma irm zamocowana crane block with. pin shackle "omega" type/ szakla typu "omega" ze sworzniem xkrecanym cargo hook with shackle/ hak hdunkou y z szaklq cargo hook with swivel eye/ hak ladunkowy z kretlikiem ramshorn cargo hook/ hak dwurozny . ' Cargo gear .osprzet Eadunkowy zdejmowalny block construction .

loading .gorge .konstrukcja bloku arse (of a block) .hak ladunkowy - .single .do1 bloku . czop purchase -wielokreek.sister .olinowanie - - - -- - - shackle .chomqtko swivel .dolna czqi.zawleczka . z dwbch blokow dwukrqzkowych -fourfold talia z blokiem czterokrqikowym .gaja bomu ladunkowego fall -rener .cargo .obciqznik haka ladunkowego pin -przetyczka.married .-hak (ladunkowy) podwojny .hak krqtlikowy - .talia z dwoch blokow jednokrqzkowych cotter -przetyczka -pin .union swivel . talia .krqzek szprychowy (bloku) burton -talia podr~czna .cargo .policzek (bloku) .talia o blokach z hakami lead . sworzen.krQek bloku .zawleczka .shell of a -policzek bloku .clasp -hak skladany.6 bloku .becket .roller sheave -krqzek bloku na lozysku walcowym .breech .swivel .rowek krqzka linowego . wystqp monkey face -lqcznik trojkqtny (to) overhaul -wyklarowab (taliq.ramshorn .wielokrqiek roznicowy (to) purchase -podnosib (za pomocq talii) racking stopper .krqtlik :abezpiec:ajqca .krqiek .union -uklad pracy sprzqzonej -union -rig -system sprzqzonych bomow (ladunkowych) .shiver .4.t.pelican .-hak zapadkowy .hak iadunkowy .spring .zawleczka delta plate -lqcznik trojkqtny (lancucha..hak odrzutny .score .twofold .spring .Flemish -hak (ladunkowy) podwi?jny - - - - - - -- - -tackle .disk sheave .rener ladunkowy .stoper talii ramshackle -uszkodzona szakla rigging .single . WYPOSAZENIE STATKOWE block construction .sheave .rener sprzqzony -rapid transit dodatkowy rener (przy pracy dwoma bomami) featherway .split .krqzek pelny (w bloku) -dumb sheave -rowek prowadniczy (blok bez krqzka) .spoke sheave .finger -hak palcowy .hak polowkowy .gniazdo zatyczki (szakli) hook -hak -block . line) overhauling weight .ucho dolne bloku .t.wyzlobienie na policzkach bloku do zaloienia stropu .szakla marks cecha long li ucho podlui thimble .weston .Sruba hakowa .double . hak podwojny . z dwoch blokow dwukrqzkowch . ucho.linoblok -treble -t.krqtlik w systemie bomow sprzqzonych .kierunek biegu liny w osprzqcie ladunkowym lug -zaczep.z dwoch blokow trojkrqzkowych .blok z hakiem -bolt . talii) deadman .cheek .

derrick stool/ Stulcken heavy derrick .born cigiki Stulckena . SHIP'S EQUIPMENT Cargo lifting devices .urzqdzenia przeladunkowe derrick head fitting/ brojenie zblocza gornego upper cargo purchasr block/ g6rny blok tali lower cargo purchase block/ dolny blok ta- talia iadunkow hooW hak ladunkowy podwojny topping Iifi $$%inch/ wriqgarka topenan2).4.

harp-shape .double luff . topenant block .side .topenanta.prowadnica renera tension .talia podrqczna.talia zlozona z bloku dwu. line .: kausza) .deadman .purchase .talia .4.gaja stala prefendrowa chain .olinowanie ruchome .single whip .talia topenanty .regular .gaja bomu ladunkowego .union .szakla w ksztalcie liry -jaws of a .szakla do liny .screw .topenanta .lina podtrzymujqca blok.topenant bomu ladunkowego .gaja glowna (bomu) .talia z bloku jednokrqikowego i dwukrqzkowego upon .chomqtko (kausza) polqczona topping -podnoszenie lift .talia.boom topping lift .rozstaw szakli (przestrzen pomiedzy ramionami szakli) -pin -przetyczka sworznia szakli ..chomqtko (pot.topenanta rope .szakla kuta podluina okrqgla .lqcznik trojkqtny (lqczqcy np.talia topenanty (bomu) standing part -koniec staly liny standing topping lift .luff .standing ..lina do obracania bomu w poziomie slewing . rozpiqta miqdzy dwoma punktami -block . szekla .leading part .fall fal.odcinek liny przechodzqcy przez blok otwierany .club link .dee . wielokrqiek t. zalozona prostopadle do krqzka (to) shackle .span .rope .span rope -.schooner .lancuch gai prefendra .D-. lina talii .talia za taliq .sztender .ruch obrotowy (bomu.guy .gaja ruchoma talii pendant . (linq z bqbna) (to) unshackle -odszaklowai.talia podrqczna.szeroka (szakla) - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - .blok zawieszony na rozpiqtej lnie chain .lancuch do mocowania topenanty w polozeniu roboczym fall -koniec biegowy talii topenanty.sz.i trzykrqzkowego drift .sztag .krqtlik tackle . przenoha .talia topenanty.ciqgnik topenanty tringle plate ..szakla w ksztalcie liry .spinai.loop -pqtla .up and down .sztender gai taliowej --tackle .szakla. WYPOSAZENIE STATKOWE belly guy .running .kausza w ksztalcie serca .forged .long .main guy .lift .heart-shaped .sworzen szakli .szakla zwykla (zalozona sworzniem do bloku) .bow .topenanta stala stay .talia dluga .lancuch prefendra . wyszorowai.cargo .rener ladunkowy guide . wyszaklowaC whip .lina topenanty bomu tackle .watch . renery) triangular lifting eye -zaczep ladunkowy trojkmy union gear -renery sprzqzone unreeve -wywlec.kierunek biegu liny w osprzgie . wielokrqzek .talia topenanty .-guy . wybierana na windzie chain .hook -talia o blokach z hakami . topenanta bomu purchase .szakla ze sworzniem wkrqcanym .topenanta bomu dead end -koncowka renera zamocowana na bqbnie .talia gajowa ruchoma split fall -rener z hakiem (przy pracy bomami niesprzqzonymi) - -- -- - - - - - - - - - - - -- span .lead .szkunergaja swivel .szakla podluzna . zszaklowaC (polqczyk szaklq) slew line (rope) . diwigu) guy .podnosic linoblokiem wide of clear .lift .szakla okrqgla -bolt ..D" .napiqcie w h i e renera shackle . talia lekka thimble .lancuch topenantowy rope .pendant .linoblok (to) whip .blok gorny topenanty --bull rope -lina stalowa dolqczona do topenanty bomu.robocza dlugoSC talii .linoblok .lina przytrzymujqca Srodkowq czqSC bomu ladunkowego .szakla typu .gaja .preventer -prefender (stalowa lina ustalajqca polozenie bomu) chain .takielunek staly runner -rener .

10. Heavy derrick born/ ciezki zuraw bomouy. 5. Swivel/ kretlik. Mast head span block/ blok gdiany gajotopenanty. Derrick head cargo$tting/zaczep nokowy talii renera. Lower cargo purchase block/ blok dolny tali1 renera. 2. 12. Mast head span lead block/ blok g o r y kierunkowy gajotopenanty. 24. 14. 29. 16. 25. Span lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego gajotopenanty. Mast head span lead block bracket/ wspornik bloku gornego kierunkowego gajotopenanty. Span/slewing tackle/ talia gajotopenanty. 31. Mast head cargo lead block bracket/ wspornikgornego bloku kierunkowego renera. 26. 18. Cargo tackle/ talia renei-a 19. 13. 15. Span triangular platel lqcznik trojkqtny gajotopenanty.born cieiki o dwdch gajotopenantach Q 1. 3. 17. Becket/zaczep bloku. Double connecting fork/polqczenie wideikowe podwbjne. 21.4. \ . 7.Transverse beam/ belka poprzeczna masztu. Goosneck trunnion/ ioiysko bomu cieikiego. 11. SHIP'S EQUIPMENT Cargo gear . 8. 20.twin span tackle heavy derrick sprzet przeladunkowy . Derrick heelfitting/pieta bomu. 6. 9. Cargo lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego renera. Derrick head built-in sheave/krqiek wbudowany w nok. Ramshorn hook/ hakpodwojny. Cargo winch / wciqgarka renera. Mast head cargo lead block/ blok gorny kierunkowj renera. Span winch/ wciqgarka gajotopenanty. Cargo runner/ rener.27. 28. Portal mast/ maszt bramouy. 22. Derrick head span fitting/zaczep nokowy gajotopenanty. King post/ fundament bomu ciqzkiego. Shackle/szakla. Span rope/ lina gajotopenanty. 30. 4. Span block trunnion zawieszenie obrotowe bloku gajotopenanty. 23. Head cargo purchase block/blok nokowy talii renera.

zaczep bomowy podwojny plaski heel -piqta bomu --block . stojak runner .: winda) -barrel -glowica wciqgarki.piqta bomu . WYPOSAZENIE STATKOWE Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe boom .loiysko bomu ciqzkiego table -podstawa gniazda bomu 1.heavy-duty bom ciqzki o d u j m udiwigu .stojak bomu married gear -bomy sprzqzone slew . podstawa.wciqgarka elektryczna .diwig obrotowy derrick .wciqgarka gai . diwigu) -crane .zaczep masztowy topenanty winch -wciqgarka (pot. 2.heavy -bom ciqzki .electro-hydraulic -w.hydraulic -hydrauliczny iuraw bomowy post . elektrohydrauliczna end -bqben linowy wciqgarki .rener .electric .gypsy -bqben linowy wciqgarki -head .rozstaw bomow samson-posts -pot.iuraw bomowy guy .hak tadunkowy -jib .slewing . crane -diwig .bgben linowy wciqgarki -platform -podstawa wciagarki ladunkowej reel .deck .cargo .4.samson post -kolumna (stanowiqca podporq bomu ladunkowego) .w.bomy sprzgzone . topenanty bomu obciqionego table -podstawa wciagarki ladunkowej .bom -bom ladunkowy -heavy--bom ladunkowy ciqzki .nok bomu cargo block -blok gomy renera double lug fitting .cokol.span .podstawa bomu ciqzkiego trunnion .swinging -bom ladunkowy obracany derick heel lead block . stoisko.union gear .lifting gear guy eye plate .wcigarka ladunkowa drum end -bqben linowy wciqgarki .married gear .married fall -rener sprzqzony .bom obrotowy trunnion .bom.piqta (np.heel . stacjonamy .sprz&o cierne szczqkowe .gaja bomu -head .bqben do nawijania (liny) -reversible -wciagarka o zmiennym biegu rope drum -bqben linowy .topping . stojak safe working load (SWL) -dopuszczalne obciqzenie robocze trunnion piece for spar bearings .Pacific iron -wiczba bomu ladunkowego -pedestal .double yoke piece . diwigu) slewing .king post -podstawa bomu .bom obrotowy (umieszczony w plaszczyznie symetrii statku) derricks span .nok bomu -heel .lattice -bom kratowy .dolny (kierunkowy) blok renerowy bomu .stanowisko. iuraw bomowy crane .ciqzki bom .stojak bomu .widelki podwojne gallow -podstawa bomu .luffing-jib -iuraw wychylny motor .obracaC siq (o bomie.light -bom ladunkowy lekki .ruch obrotowy (bomu.podstawa bomu ciqzkiego .goosneck bearing -lozysko bomu head .swinging .wysiqgnik iurawia -jib .diwig pokladowy hook . bgben -block friction clutch .p.renery sprzqzone boom (construction) -konstrukcja bomu chock -poduszka gniazda bomu cradle -loze bomu crutch .wciqgarka topenantowa -warping drum -bqben linowy windy - - - - -- - - - - - - - - - - - .: maszt bomu ciqzkiego stand .silnik diwigu radius -w y s i e diwigu rating -udiwig znamionowy . bomu) -jumbo .zaczep bomowy oczkowy gai stool .dolny blok renera fitting -widelki pigty bomu .loiysko bomu ciqzkiego gallows .cargo - -- - -- - - ---- - -- - - - crutch -rozwidlona czgSC stojaka bomu derrick -bom. stojak standard -kolumna.heavy lift -iuraw bomowy ciqzki .h r a w pokladowy.kolumna ladunkowa stool . h a w bomowy boom .widelki noku bomu fitting .dolly -pozioma belka do mocowania talii .

obudowa przekladni source HAGL L'VDS Cranes .urzqdzenia przefadunkowe ig z wysrqgnikiem lamanym stiff boom crane/ diwig z wysiegnikiem szvwnym telescopic boom crane/ diwig z wysiegnikiem teleskopoqm folding boom crane/ diwig wysiegnikiem wsuwanym light duty ship's cranes .diwigi okretowe lekkie duty ship's (cargo) cranes okretowe cieikie (ladunkowe) - wire sheeves1 -cargo electric motor/ silnik elekttycznv' pump unit/ blok pompy oil filters/ filtg~olejk luffing winch/.4. winda opuszczania wysiegnika hoisting winch/winda podnoszenia silownik parkowania foundation/ fundament funkcji obracania slewing beaAng teeth/ L i b bearing/ zebatka loiyska obracania lozpko wysiegnika hook/ hak ladunkowy cargo crane drum/ beben linouy dzwigu ladunkowego gearbox housing/ /. - Cargo lifting devices . SHIP'S EQUIPMENT .

z wysiegnikiem teleskopowym cargo hook -hak ladunkowy cargo runner -rener ladunkowy cargo winch -winda renera crane construction -konstrukcja diwigu crane jib .knickle boom . z wysiegnikiem lamanym .diwig okretowy 1. dzwig podwojny .light duty .diwignia podnoszenia luffing winch -winda zmiany wysiegu oil cooling system .telescopic boom .diwig 1. ogolnego przeznaczenia .diwig 1.obciQnik haka power cable -kabel zasilajqcy slewing and luffing lever . z wysiegnikiem sztY-ym .pokladowy 1.slimtype--diwig 1.heavy duty ship's .ramie wysiegnika -- ------- --- crane pedestal -podstawa diwigu electric motor driving hydraulic pumps -silnik napedzajqcy pompy hydraulicme head block -blok nokowy jib parking support -wspomik wysiwika (w pozycji marszowej) lever for hoisting . ciezki .stiff boom .d h i g n i a obrotu diwigu i zmiany wysiegu slewing movements mechanism -mechanizm obracania dzwigu slewing winch -winda opuszczania ventilator -wentylator Side loading system -system przeladunku przez bur@ hydraulic lifting gear/ hydratrliczne urzqdzenie 1 diwigowe side door/ furtu burtowa 1 .system chlodzenia oleju oil tank with hydraulic pumps -zbiomik oleju z pompami hydraulicznymi operator (craneman) cabin -kabina dzwigowego overhauling weight .diwig 1. WYPOSAZENIE STATKOWE cargo crane (type) -diwig ladunkowy . lekki .folding boom .double slender . typu smuklego .diwig 1.diwig 1. z wysiegnikiem wsuwanym -general purpose diwig 1.4.

: koszulka) inner braided cover/ tkany oplot wewnetrzny wire rope arrangement code kod konstrukcji liny stalowej center wire/ number o f strand/ liczba pokretek independent wire rope core/ niezalezny rdzen z liny stalowej I - 16 x ( + 7 + (7+7) +14 = 265 wires 7x7+ inside wires/ druty wewnetrzne outside intermediate wires (small)/ druty zewnetrzne poirednie (male) outside inermediate wires (large)/ druty zewizetrzne poirednie (duie) routside wires/ drut). SHIP'S EQUIPMENT Ropes -liny wire construction konstrukcja liny stalowej fiber core/ rdzeri wldkiennv wire rope/ lina stalowa ordinaty lay/ Lung's lay/ spust z ~ y k b spust Langa righthand/ righthand/ prawoskrqtna prawoskrqtnt lefthand/ lewoskretna lewoskrema vire rope -parallel lay/ ina stalowa .spust poprzeczny lina typu Herkules fibre rope construction konstrukcja Iiny wldkiennej double braided hawsers/ lina podwojnie tkana 8-strand plaited rope .4.cross lay/ lina stalowa .spust rdwnolegb wire rope .lina d o kienna pleciona 8-pokr@kowa double plaited rope/ lina wlokienna plecionu podwojnie h o w e r laid coitstruction/ konstrukcja liny sztjwnej outer braided cover/ tkany oplot zewnetrzny (pot. zewnetrzne coil of a rope/ zwoj liny .

extra flexible wire . stalowa .flexible wire .lina konopna (niesmolowana) .rope .spust dlugi (liny) wire .wlokno kokosowe core -rdzen wlokienny -jute -juta .lina manilowa .lina lniana .warp laid .1. giqtka .lina lewego spustu . odporna na zmpczenie .lina poliestrowa .rdzen.wl6kno .1.coir lina z wlokna kokosowego . lina przeciwzwita .lina czteropokrqtkowa .piasawa.polyesterlnylon . flaglinka . skrgtu kablowego .fibre clad . skret .lina (o splocie kablowym) cross section (of the rope) -przekroj liny fibre .lina jutowa .wlokno naturalne rope .1.lina lewoskrgtna (o lewym spuicie) .Lang rope .right hand . wlokno z palm .lina wl6kienna .linka druciana.plaited .lina wielopokrgtkowa .Hercules .1.lina stalowa rope (characteristic) .cord .lina stalowa.wlokno sztuczne .1.fibre clad .lina wlokienna .round of a .grass .man-made .rope yam . stalowej rope .lina pleciona .manila hemp .obwod liny diameter .dlugoSC pokrgtki dookola obwodu liny .staineless steel . stalowa elastyczna.Srednica liny . twarda .lina splotu zwyklego.spust lewy (liny) .odpornoiC na scieranie -breaking strength .skok skrgtu liny .prawy spust (liny) . WYPOSAZENIE STATKOWE Ropes .odpornoSC na rozcirlganie unkinkable lay -spust liny utrudniajyy tworzenie sig suplow rope (construction) -konstrukcja liny . poliestrowo-nylonowa .lina prawoskrgtna .nylon .lina pleciona .manila . gigtka . giqtka 1.lina o jednakowym spuicie drutow i pokrgtek .hard .lina o splocie kablowym rope (failure) -wady liny deformation -znieksztalcenie (liny) elongation -wydluzenie (tu: liny) (rope) lay (lay of rope) .lina polipropylenowa . podwojnie pleciona .cienka linka .flexible .1.soft .4.splot liny .linka bawelniana .lina wspolzwita .short in the jaw .lina ksztaltowana (wykonana z dmtow dogigtych przed skrgceniem) -polyester .lina przeciwzwita .lina do pracy pod dukym obciqzeniem - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tensile strength .multi-strands .liny cable .combination . dusza liny .lina typu Herkules .lina prawoskrgtna .b.drut core -rdzen druciany (stalowy) w linie line .spust liny.strand -pokrqtka . gigtkoiC (tu: liny) .shroud-laid .abrasion resistance .water-laid .lina manilowa .reverse laid . 1.sila zrywajqca .plain-laid .lina typu Herkules heart .linka sygnalowa.white .fibre .length of .back laid .bast .natural fibre line -lina z wl6kna naturalnego .lina nylonowa .ordinary-.signal halyard .vegetable -wlokno roilinne hawser . stalowka -reel -bgben do przechowywania 1. o splocie lewoskrgtnym .gruba lina holownicza rope (type) .SciSle skrqcona.linen line .left-handed .preformed . stalowa. stalowka stoper .right-hand .lina elastyczna.polypropylene .lina kokosowa . kombinowana (typu Herkules) -jute .lina kombinowana .skok skrctu liny laid .cotton .fatigue resistance .coir .spust krotki (liny) .1.braided .manila .regular rope .stoper szczgkowy lub lancuchowy do lin stalowych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .circumference .heart of a -rdzen liny -jaw of a .charakterystyka liny .lina o krotkim spdcie.backhanded .natural .manila .left hand .1.lina z wlokna kokosowego .tyP liny -bass .niC konopna .double braided .flexibility .elastycznoSC. ze stali nierdzewnej .heavy duty rope .man-made .lina z wlokien sztucznych .wire .

Grodow uszczelka gumowa ksztaitownik zrgbnicy sinale uull cover pok y y jednociqgowe n .~ hallancing roller/_ rolka obrotowa kolo mimoirodowe urzqdzenie doci.- Iina do Z Lzmykania ladowni I haul wire/ r l k a gunzowa cross joint cleat/ trrzadzenie dociskowe szyna jezdna coaming bar/ ksztaltownik zrqbnicy hydraulic )ack/ podnoinik hvdrauliczn.~kowe ksztaitownik zrgbnicy wheel guide rail/ crhnpression bar/ szyna jezdna piaskownik zrszczelniajqcy I 1 I .hatch covers -pokrywy ladowni hatch cover pokrywa ladowni urzqdzenie dociskowe eccentric wheel/ kolo mimo.

panel side chain .folding .cross joint .screw .lina do zamykania ladowni -haul .urzqdzenie dociskowe . ladowni przesuwana -wire operated -p.insulated hatch .sliding hatch -p.gniazdo rozpornicy cleat -lqcznik. gnikiem stalowym cover (type) -tYP pokrywy .side rolling -pokrywy odsuwane na boki drainage channel .kolo mimoirodowe end-position switch -wylqcznik krancowy grab rod . szczebel (np.segment pokryw.ciqgnik (z liny stalowej) .lasza (plaskownik sluzqcy do dociskania brezentu lukowego) beam .roll stowing (rolltite) .rolka obrotowa batten down -zakrywanie lukow ladowni -the hatches .wspomik zrqbnicy cover -pokrywa.zakrywanie lukow ladowni battening bar . unoszone i odtaczane - - - - - - - - - -- - - - type .uchwyt pretowy.zrqbnica odchylona kielichowo w celu ulatwienia zaladunku kontenerow stiffener .p.oil-tight .szyna jezdna wire .pokrywy ladowni ballancing roller .kolo pokrywy ladowni ladder . ciqgnik stalowy backhaul .plyta poszycia panelu rising track . WYPOSAZENIE STATKOWE Hatch covers .pokrywy skladane -hydraulic folding pokrywy skladane.gniazdo rozpornicy .p.batten cleat .namiot lukowy.flared .4. otwieranel zamykane hydraulicznie .luk olejoszczelny -tarpaulin .lancuch lqczqcy panele -top plate .p. toczne pokrywy) guide rail .obejma (na klin lukowy) -panel -panel pokrywy .piggy-back .ladownia cover -pokrywa luku cover wheel . przykrycie .drabinka lukowa . luku chlodzonego . zacisk .prowadnica rolek obrotowych rubber gasket -uszczelka gumowa shifting board -przegroda przesypowa (przy przewozie ziama) spreader -rozpomica stowage bay -wncka na pokrywy wheel . pot.: daszek hatchway -przestrzen pod lukiem ladowni panel . typu pontonowego .kanalik odprowadzajqcy wodq drain pipe -rurka odprowadzajqca wodq eccentric -mimoirod -wheel .p.rozpomica shoe .brezent lukowy -tent .plaskownik uszczelniajqcy . hydrauliczne .kolo (np.pokrywy zwijane . na zr~bnicy ladowni) hatch .hydraulically operated .linka stalowa. otwieranal zamykana cia.shifting -poprzeczna rozpornica (lukowa) socket .irubowe urzqdzenie dociskowe coaming -zrqbnica -bar -ksztaltownik zrqbnicy -compression bar .pontoon - - - - - - - - Hatch covers -pokrywy ladowni side rolling covers/ p o k y y v odsuwane na bo p o k ~ w y p u pontonowego V .

koricowa flat end joint/ uszczelka koricowa iqczqca hatch cover .4.umieszczenie uszczelki pokrywy ladowni flat rubber pad/ rszczelka gumowa piaska terminal rubber pad/ uszczelka g. SHIP'S EQUIPMENT r ' \ Hatch covers details pokrywy ladowni .top/ two way joint/ uszczelka iqczqca dwustronna W w "L" shaped pad/ uszczelka w ksztaicie "L '" three way pad/ uszczelka f i t angle pad/ uszczelka naroina uszczelka kqtoua hatch cover rubber pads uszczelki gumowe pokryw ladowni uszczelniajqcy drain channel/ kanai Sciekowy .side/ bok p o h w hatch cover .szczego'?y chain attachement/f zaczep iancucha eccentric wheel assembly konstrukcja kola mimoSrodowego podwbjna piytka lqczqca podkiadka stalowa ballancing roller assembly konstrukcja kola obrotowego head/ cross joint wedgeklin do klinowania pokryw zacisk koncowy zacisk boczny zacisk szybkiego dzialania koiek stozkouy hatch cover cleats zaciski pokryw ladowni hatch cover pad arrangemen. .

urzqdzenia dostcpu hoistable car deck/ car deck stowed/ segment rumpy hemicyclic watertight doors/ obrotowe drzwi wodoszczelne hoistable car deck poklad samochodowy podito~zoizy I .sarnochodowy .Access equipment .

rampa podnoszona . furty.z.fore .multi panel .rampa dziobowa cover -pokrywa rampy .internal fixed -rampa wewnetrzna stala -jumbo -rampa typu ciczkiego .quarter -rampa skoSna .grodziowe d.geared .drzwi g.door .furta dziobowa .side . zawiasowa watertight door .horizontal .sliding .(wodoszczelne) drzwi grodziowe (zawiasowe) .iluminator.drzwi wielopanelowe -pilot .drzwi burtowe . (burtowe) do pobierania paliwa .rampa stala .single panel .drzwi pilotowe .zasuwane drzwi grodziowe -vertically sliding -drzwi grodziowe przesuwane pionowo .rygiel boczny manhole -wlaz cover -pokrywa wlazu mechanical cleating wedges -kliny blokowane mechaniczne port .cargo .external .slewing -drzwi obrotowe . blokada .furta burtowa ramp -rampa .drzwi gazoszczelne angled stern ramp -ukoSna rampa rufowa bow .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.dziob port .hoistable .drzwi zasuwane poziomo drzwi wodoszczel-vertically watertight ne przesuwane pionowo slop . spoczywajqcy na nabrzeiu.furta . przylbica bulkhead door -drzwi grodziowe . cego pokiadu i rampy threshold -pokiad rufowy w miejscu polqczenia z rampq wedge closing .d r m i z zawiasami z gory .rampa zewnptrzna .4. drzwi wodoszczelne hoistable cardeck -poklad samochodowy podnoszony hydraulic actuator .equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.zamknigie klinowe - - - - - - - - - - - - -- -- --- . dojScie door -wlaz.furta ladunkowa .horizontally watertight .stem .furta ladunkowa coaming -zrebnica (otworu drzwi.otwor wejSciowy accessible -dostqpny air port .bottom .internal .rampa rufowa slewing . SHIP'S EQUIPMENT Means of access -Srodki dostepu access .rampa dziobowa gradient -pochylenie rampy .side-hinged . bulaj air tight door .dziob otwierany.kolka prowadzqce hinged -zawiasowy.d r m i jednocz&iowe .drzwi zasuwane .watertight .poziomo zasuwane d r m i wodoszczelne . pot.bulkhead .sliding .: klapa rampy .drzwi z zawiasami z boku .dostep.d r m i (wodoszczelne) przesuwane .drzwi wodoszczelne envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.bow .obrotowy .fixed .furta rufowa .side shell .rampa wewnptrzna .silownik hydrauliczny internal end-hinged ramp -rampa wewnptrzna zawiasowa (na statku ro-ro) lock -rygiel.wodoszczelne cargo elevator -winda ladunkowa clearance -tu: przeiwit pomipdzy konstrukcjq rampy a nadwoziem pojazdu door -drzwi .poziomo zasuwane drzwi wodoszczelne .top -hinged . samochodowa) opuszczana.horizontal sliding . wzgLpokladu .cargo .szyny prowadzqce guiding wheels .rampa rufowa obrotowa sliding door .drzwi grodziowe -bunker d.side .silownik hydrauliczny hydraulic cylinder .watertight .stem ramp . zmniejszajqca kqt ich zalamania - - - ---- -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - guiding frames .drzwi obrotowe .hinged . przegubowy -ramp -rampa (np.) -hole . drzwi grodziowe itd.rygiel dolny .stem . drmiczki kontrolne .bow . luku) . zamykane (recznie) .pochylenie wzgledem siebie sqsiaduja.side -rampa boczna (burtowa) slop -kqt nachylenia r.furta dziobowa ramp -rampa dziobowa visor .furta burtowa .side .

x-.drzwi wodoszczelne 2 zintegrowana furta burtowa mechanical cleating wedges/ system klinowania mechanicznego z rampq watertight bulkhead door wodoszczelne drzwi grodziowe \ rampa dziobowa rampa wodoszczelna ramp/ rampa t side ramp/ rampa burtowa .urzqdzenia dostgpu bow vzsor/ r d z z o b o w a przyiblca two sectzon bow door / dwuczeBcrowe drzwz dzrobowe 1 ' bow visor with ramp dzidb z przylbicq i rampq side-hinged bow door w i t h ' d ramp . nabrzeiny rampy - combined side door-ramp .v boczne hydraulic cylinder/ silownik hydrauliczny double sternramp yodwdjna rampa rufowa . .Access equipment .drzwi dziobowe otwierane na boki z rampq rufowa . side hinges/ .zawias.

szpilka nut/ nakrgtka washer/ podkladka tapping ring/ piericieri gwintowany 1 cover plate/ pokrywa manhole cover pokrywa wiazu deck hatch/ wiaz pokladowy .&'Lsh$~ podkfadka elockng n u nakretka samoblokujqca -y !I klamka hk=3 gumowy nakrgtka e dog) lygiel strong bulk/ wzdfuinik usztywniajqcy hinge r &xsing nipple/ smarowt~iczka toggle/ nakretka koszykowa wdg4 klin 3 @ Y bull's eye iluminator zawias deadlight/ pokiywa toughened glass/ szkfo uhmrdzone liquid cargo tank manhole/ wlaz do zbiornika ladunku piynnego stud.4. SHIP'S EQUIPMENT iDoor and covers -drzwi ipokrywy lubricatzon nipple/ klamka z trzonem nakrqtka moylkowa splash-proof door drzwi strugoszczelne ====== K / " @ $ < 1 tall nut/ nakretka jednoramienna eye bolt/ /3 .

fanlight .: bulaj deadlight .lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne rail .gas tight . z gornq czqSciq otwieranq .iluminator burtowy.nakladka mocujqca szybq -toughened safety szyba ze szkla hartowanego .wycieraczki Slizgowe .ochrona. okrqtowe .: bulaj lid -pokrywa.o. oslona.welded .szklo matowe pane .common hinged .watertight -d r m i wodoszczelne . sterowki wind scoop -lapacz wiatru wiper -wycieraczka (okienna) controller .iluminator .wlaz okrqgly.wyjScie awaryjne (prowadzqce przez tunel) eyebrow -rynienka (nad iluminatorem) glass .barierka hinge .okno . szyb central locking -zamykanie centralne (drmi) clear view screen .oslona iluminatora. dzialowa) protection .d r m i gazoszczelne -hinged splash-proof zawiasowe h i strugoszczelne . zabezpieczenie rubber sealing cord .sliding ship's .wlaz okragly .szklo . zabezpieczenie.okno z ramq stalq . nieotwierane . okrqgle .round ship's . w dno wewnetrzne) unwatertight -wlaz niewodoszczelny -with cover and key closure -wlaz z zamkniqciem klinowym port .o.opening . oknem casing .wlaz owalny plate -pokrywa wlazu . pot.flush -wlaz wpuszczany (w poklad) .tunnel .bolted .o. pot. zablokowanie device .non-opening .o.sunken -wlaz wpuszczony (np.mechanizm otwierania trunk -szyb .zawias.hose proof .szyb windy ventilation cover -pokrywy wentylacyjne spigot .zamknigcie otworu companion -zejiciowka (pod poklad) connection bridge -pomost na zbiornikowcu dog .okno otwierane .4. zabezpieczenie chain .d r m i . z ramq stakq (wspawane) .o.sznur gumowy do uszczelniania scuttle -wlaz.o. luk awaryjny trunk . luk awaryjny scuttle . prostokqtne .pantograph -wycieraczki Slizgowe .drzwi deszczoszczelne escape .bolted .porqcz barierki railing .side scuttle .szyba heated .o.pokrywa (drzwi) wlazu .obudowa. luczek.oval .rectangular .szklo ognioodporne . okrqtowe suwane . WYPOSAZENIE STATKOWE Openings and covers .o.lift . oslona.regulator (szybkoici) wycieraczki .szklo zbrojone guard .szyba podgrzewana retaining frame .round . owalny z pokrywq do Srub coaming -zrqbnica wlazu cover -pokrywa wlazu support -podtrzymywacze wlazow door .urzqdzenie ryglujqce.otwory i pokrywy - bull's-eye .obscured . klapa locking .drzwi strugoszczelne .zrqbnica okna window .droga ewakuacji -hatch -luk ewakuacyjny.unieruchomienie.ship's .straight line -wycieraczki przesuwane - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - .zaryglowak door .: blindklapa -eyebrow -rynienka nad iluminatorem.rygiel.o.wired .iluminator. awaryjnego . blokujqce - -- - - - - - - - -- -- - - - manhole -wlaz .weather-proof . otwor w burcie lid -pokrywa wlazu pokladowego skylight -Swietlik maszynowy -cover -pokrywa Swietlika gear .oslona.fire resistant -pane .szyb wyjScia ewakuacyjnego. pot.szyba wirujqca closure for opening . przegub side scuttle . zapadka (to) dog .furta (burtowa.wheelhouse .luk ewakuacyjny.pendulum . ze wspolnym zawiasem .

4.trap gldwny starboard side view/ widok z prawej b u r y upper plafor/ . SHIP'S EQUIPMENT Accommod Accommodation ladder traa .

pomost (wzdhz pokladu zbiornikowca) embarking .siatka ochronna trapu winch . portowy) -boat -pilotowka door .mechaniczny podnoinik pilota ladder .kladka.zurawik -protection net .drabina lukowa . schody . teleskopowy angle of inclination to level .furta wodna stanchion .gorna platforma trapu -truck .rail . oslona chain .railing .drzwi pilotowe hoist .schodnia gangplank -kladka gangway .zabezpieczenie.Jacob's .urzqdzenia umozliwiajqce wejicie na statek .drabina z oslonq .round-rung drabinka linowa o szczeblach okrglych .extension .telescopic .kladka landing . na zrebnicy ladowni) grab rope .trap burtowy w polqczeniu z drabinkq pilotowq door .cage .schodnia.vertical .furta wejiciowa ladder . klatka schodowa manrope .porecz.drabinka wejiciowa na statek .porgz barierki .shore . reling pilot -pilot (tu: morski.drabina pionowa -way -zejiciowka.lina do przytrzymywania siq (np.porqcz z liny guard .inclined .trap burtowy wysuwany.winda trapu glownego electric motor .drabinka masztowa . winda pilotowa ladder .sztormtrap .sztormtrap pilotowy. -with air motor .hatch . sztormtrap . w y c i g . wejicie na poklad flying bridge . -- - - - - -- - - - .lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne . sztormtrap .wspornik nadburcia stay . uchwyt @rzy wlazie.silnik elektryczny w.szpula do nawijania trapu p. zejiciowce) hand-rail -porecz hand rope -porccz z liny. drabinka pilotowa --hasp .pochwyt drabinki -tails -konce lin bocznych sztormtrapu . drabina pochylona -jack .drabinka linowa.pomost komunikacyjny na zbiornikowcu fore-and-aft-bridge -pomost komunikacyjny biegnqcy wzdhz statku gangboard .stojak nadburcia catwalk .trapy i schodnie accommodation ladder -trap glowny davit .boarding .drabinka linowa.drabina do ladowni . przy wchodzeniu po sztormtrapie) Mediterranean gangway .combined .drabinka linowa -jumping . szczebel (np.wspornik barierki do ogradzania luku socket .kqt nachylenia wzglqdem poziomu boarding -wejicie na poklad arrangements .g. wcignik.drabina.hold .drabina rozsuwana .podnoinik pilotowy.trap grab rod .rope .t.rolki trapu bulwark -nadburcie port .pilot .bulwark .mast .combined -arrangement -polqczenie sztormtrapu i trapu gl6wnego breastwork -barierki poprzeczne brow .schodki pilotowe . schodnia . lina chwytna przy sztormtrapie hatch stanchion .4.trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd non-slip grooves -przeciwilizgowe zlobienia w stopniach open railing -barierka. falrep.okrqtowanie.uchwyt prqtowy.trap burtowy port .safety -drabinka bezpieczenstwa stringer . WPOSAZENIE STATKOWE Ladders and gangways .trap burtowy z napqdem hydraulicznym .trap glowny.trap glowny z silnikiem pneumatycznym --with hydraulic motor .furta wejiciowa .barierka ----- -- - - - - - - hand grab -porqcz handhold .gniazdo wspornika barierki heaving line -rzutka high freeboard -wysoka wolna burta hoist -podnoinik.

guard .hand-.fixed .stojak skladany stickable .wspomik barierki.breast -barierka poprzeczna . SHIP'S EQUIPMENT Gangways and ladders .lina .stopien staky .self-adjusting .rozporka step .lina chwytna . stojak b.4.stopieli samopoziomujqcy .stojak.storm -porqcz sztormowa rope .dwuczlonowe elementy dystansowe t r a p spoke .man-.bent .stopien .rubber .stopien przeciwpoSlizgowy .platforma dolna .lina chwytna bez wglow -with knots .zbyt krotki sztormtrap rest firmly (against ship's side) .zbyt dlugi sztormtrap .automatic -urzqdzenie automatyczne do wykladania trapu - -- .lina chwytna z wqzlami spreader -rozporka sztormtrapu stanchion .lower .straight .foldable .szczebel drabiny spreader .stopien plaski turning device -urzqdzenie do wykladania trapu (do pozycji poziomej) ..lina chwytna sztormtrapu - - - - ----- - - - -without knots .lina boczna (noha) sztormtrapu split distance piece .szczebel rungs for dog-step ladder .schodnia -mechanical -hoist ladder -trap pilotowy podnoszony mechanicznie .bulwark -porqcz nadburcia .side .gniazdo stojaka wsuwanego .porqcz barierki stanchion .stojak wsuwany seat . pot.stopien gumowy .too long .trapy i drabiny handrail/ cage ladder drabinka z oslonq bulwark ladder schodki ~ilotowe drabinka pionowa .platforma poirednia .spoczywaC pewnie (na burcie) platform -platforma .lina chwytna .non-slip ..swivel -platforma obrotowa .platforma goma reel -rolka (trapu) rail -porqcz .stopien wygiqty .intermediate .platforma skladana .upper . foldable .stopnie z prqtow do drabiny safety net for accommodation ladder -siatka bezpieczenstwa do trapu side rope .: sztyca wharf ladder -trap nabrzezowy rung .too short .

WPOSAZENIE STATKOWI i-Pilot ladder - steps not equally spaced/ stopnie nierowno rozstawione side ropes not equallj spaced/ liny boczne nie rozstawione rdnno niebezpieczna petla luzna koricowh-u liny typical failures ofpilot ladder typowe wady trapu pilotowego height above Mzter. o d y platfbrrna dolna rigging ofpilot ladder combined wlth accommodation ladder iamocowanie trapu pilotowego w polqczeniu z trapem gldwnym .4. level/ \cysokoSC trapu nad pozion~ ~ .

urzqdzenie pokladowe light .horn cleat .cleat rozki pokladowe.flange kolnierz pokladowy r u r o c i w - .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit .osprzet pokladowy air pipe . knaga pojedyncza -belaying . wlewowy . SHIP'S EQUIPMENT Deck fittings .wyposaienie pokladowe obramowanie Scieku scupper/ &ek pokladowy deck' longitudinal/ wzdlulnik poktadowy .4.knaga.Swiatlo pokladowe machinery . knaga . osprzqt pokladowy -- . pot.wyposazenie pokladowe.horn -rozek (pokladowy) pojedynczy de-aeration -odpowietrzanie de-aerator .spkywnik.collar -kolnierz pokladowy . rozki pokladowe .osprzqt pokladowy gear .arm rozek pojedynczy.scupper Deckfinings .: Sciek pokladowy.odpowietrznik deck -poklad equipment -wyposazenie pokladowe fittings .rozek pojedynczy -ring -piericien pokladowy .wyposazenie pokladowe deck (fittings) .drain (scupper) - splywnik pokladowy - . szpigat .drain Sciek pokladowy .odpowietrzenie cleat .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka deckmounted -zamontowany na pokladzie eyeplate -piericien pokladowy filler -wlew zbiornika filling pipe -rurociu napelniajqcy.rozek. pot.scupper grating . knaga .dowel korek pokladowy .rozmieszczenie urzqdzen pokladowych .arrangement .

obramowanie Scieku pokladowego MY .Sciek przyburtowy -bar . scupper .duza knaga label plate .korek rury s.rura Scieku pokladowego shore connection -przylqcze brzegowe (np. WYPOSAZENIE STATKOWE freeing port .Sciek pokladowy gutterway . zaworach) ring -piericien pokladowy (do mocowania lin). ucho. rurocie odpowietrza- -- .nadbudo'wka i maszt satelite antenna/ e m radarowa radio-directionfinder antenna/ antena radionamiernika halyard/ linka Jagowa znak armatora a UKF bridge top deck poklad namiarowy fast rescue boat/ szybka lodi ratunkowa lrnain decW poklad glowny gunpay/ trap glowny .furta wodna grating .odpowietrznik outlet -wylot odpowietrzenia -pipe -odpowietrzenie.risers Superstructure and mast . przy zaworze. korku sondy) lug . pacholek z r6zkami kevel .nakrqtka rury s.tabliczka informacyjna (np. kratownica gutter water-way .kratka Sciekowa -hole -otwor Sciekowy -pipe .furta wodna waterway .greting.odpowietrzenie. do pobierania wody slodkiej) vent .szpigat. odpowietrznik . Sciek.4.tabliczka informacyjna (na sondach.zaczep.. odplyw grating . wystcp -pad -zaczep pokladowy piericieniowy name plate .oko z pierkcieniem sounding pipe -rura sondazowa . zaczep -bolt .kolurnny (maszty) odpowietrzeh wash port .cap - - - . zaczep pokladowy plate .ucho pokladowe. plug .escape .Sciek kennet (cleat) -duia knaga.

kolumna masztu ..podpokladowa czqSC masztu lutchet -mechanizm do polozenia masztu (statku przechodzqcego pod mostem) mast -maszt .maszt radarowy .head of .cargo .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego masthouse -masztowka pennant . stojak housing of a .pair .sztag sygnalowy signal yard -rejka sygnalowa stay .radar .lattice .maszt ladunkowy .bipod .sztag. podstawa.lower .sztag sygnalowy - .szczyt (top) masztu lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand . rozporka (to) stay .usztywniaC.maszt dwunozny step . SHIP'S EQUIPMENT Mast .maszt bramowy .stenga (masztu) triatic stay .collapsible .drabinka masztowa .4.sztender (odcinek stalowej liny zakonczonej okami) shroud -wanta (np. szczyt (masztu) - - - -- - - - - - tripod. top masztu ladder .main .maszt przedni .fore .stopieli.maszt kratowy .gniazdo masztu - .maszt trojnozny -yoke -jarzmo masztu masthead .maszt skladany collar -pokladowy kolnierz masztowy .szczyt masztu.maszt column -kolumna. naciqgaC (sztagi masztu) step . masztu radarowego) signal stay .maszt gl6wny .maszt dwunozny .sheer .truck -jablko (na szczycie masztu) - -top - wierzcholek. gniazdo masztu topmast .

5.system gazu obojqtnego 5.5. 5. Incinerator -spalarka 5.5.4. Steering gear . Engine control room -centrala kontrolno-manewrowa (CMK) Engine room . Gear .wirbwki paliwa i olejow 5. 5.silownia 5. 5.6.1.1. Filters . 5.3.7.1.3.instalacja rurociqgowa silowni Valves .powietrze i woda Lubricating oil .6.kotly (okrqtowe) 5. Electricity -elektrycznoSC 5.5. Propeller shaft . Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.1.zawory Air and water .1. Exhaust gas system . Inert gas system (IGS) .uklad wydechowy 5.3.2.cieplo i wymienniki ciepla 5.4.3.2.13.1.3. ~efrigeration chlodnictwo i klimatyzacja 5. Heat and heat exchangers . Compressors -sprqiarki 5.8.9.1.2.urzqdzenia pomocnicze silowni 5.7.10. Engine room .przekladnia 5. (Ship's) boilers . 5. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn and air conditioning 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 193 195 201 202 206 208 208 210 211 224 231 240 241 243 .filtry 5.3.1.3.7.1. 5.2.12.sterowanie silnikiem Turbocharger and steam turbine -turbodoladowarka i turbina parowa 5.1.8.2.5. 5.maszyna sterowa 5. Fuel and oil separators . Pumps -pompy 5. 5. 5.2. Sewage treatment plant .2.11.2.paliwo Engine .2.5.sterowanie i automatyka 5. Control and automation .3.2.5. 5.silnik Engine operation -dzialanie silnika Engine features -charakterystyka silnika Engine control .wal Srubowy 5.silownia Engine room piping .olej smarowy Engine room tanks -zbiorniki silowni Fuel oil . 5.2.1.4.14.4. Auxilieries .urzqdzenie do obr6bki Sciek6w 5.6.

skraplacz - .auxiliary engine (AE) .a l a d l o g printer . regulacja.drukarka alarmow main switchboard . komunikacji .engine room .sekcja sterowania silnikami pomocniczymi .kociol na spaliny odlotowe data .sekcje rozne .pulpit sterowniczy .tentrala manewrowo-kontrolna (CMK) control .sterowanie komputerowe -computer system -uklad automatyczny sterowany komputerem desk . kontrola . alarm and .glowna tablica rozdzielcza. sterowania sprczarkami .boilers .przetwarzanie danych record .tablica sterownicza (kontrolna) system .sekcja synchronizacji miscellaneous section .monitoring.zapis danych storage -przechowywanie danych engine telegraph -telegraf silnika glownego engine control room consoles -konsole sterowania w CMK .diwignia sterujqca -panel .communication console .sekcja sterowania i kontroli .condenser . ENGINE ROOM f Engine control room - control sect~on/> sekcja sterowanla control console/ konrola sterowanza .sekcja sterowania pompami boiler console -konsola sterowania kotlami . I Engine control IWom @CR) .boiler consol .rejestrator danych logging .rejestracja danych processing .konsola sterowania kotlami .sekcja pr$dnicy walowej --turbo generator section -sekcja turboprqdnicy synchronising section .s.pumps .sterowanie z silowni lever .sekcja sterowania kotiami .sekcja silnikow pomocniczych shaft generator section .oil fired boiler .sterowanie (np.steam generator -wytwomica pary .dane logger .sterowanie.computer . silnikiem glownym) z mostka -bridge -system -uklad sterowania z mostka circuit .compressors .sekcja sterowania wymiennikami ciepla .k.5.kociol opalany olejem - - - - -- -- -- -- --- -- boiler .heat exchangers .obwod kontrolny .uklad sterowania control section . rozdzielnica giowna diesel generator section .bridge . alarmow i sterowania -main engine (ME) remote -zdalne sterowanie silnikiem glownym .exhaust - -- ---- .sekcja monitorowania.

system grzania .long term trending .diagnostyka osiagow statku sound insulation .systemy silowni -bilge .ventilation .grodi przedzialu silowni --casing .system balastowy .chlodnia ladunkowa platform -platforma (w silowni) .pozbawiona dostgpu) - - - - - -- - - - - -- - - - - - . wyjicie awaryjne emergency generator room -pomieszczenie generatora awaryjnego engine .szyb silowni.wyjicie zapasowe.ballast .trending of baseline deviations . przedzial .odchylenia od warunkow podstawowych .baseline conditions .fire-fighting system ppoz.purifier .system wody morskiej .mechanizmy i urzqdzenia okr~towe skylight .instalacja.pomieszczenie spalarki .compressed air . oslona.sea water .system paliwa ciqzkiego .silnik -accessory room -magazyn maszynowy compartment -przedzial silowni department -dzial maszynowy escape route .przestrzen pusta (w odroznieniu od koferdamu . SILOWNIA ship energy monitoring-monitorowanie energii na statku .szyb silowni machinery space -przestrzen silowni machinery compartment -przedzial silowni marine power plant .szyb kotlowni --platform . .monitoring systems and computers interface capability -zgodnoSC interfejsow systemow i komputerow kontrolnych .obudowa.iwietlik silowni unattended (unmanned) machinery space (UMS) .exhaust gas .system wentylacji room -tu: pomieszczenie .podstawowe warunki pracy (warunki odniesienia) -data display -wyiwietlanie danych . urzqdzenie .system wody slodkiej .injector test -pomieszczenie prob wtryskiwaczy .silownia ship's machinery .szyb maszynowy store room -magazyn maszynowy (engine room) systems .pompownia -steering gear pomieszczenie maszyny sterowej .izolacja akustyczna sound-proofed -diwiekoszczelny -- Engine room .system chlodzenia .heating . electrical workshop -warsztat elektryczny emergency exit .emergency . kotlownia -bulkhead .platforma kotlow casing .silownia bezwachtowa void space .short term trending -trendy krotkookresowe .silownia.silownia morska overhead crane (travelling crane) -b i g suwnicowy. przedzial silowni auxiliaries .pomieszczenie kotlow.oiwietlenie awaryjne machinery casing .system powietrza sprqzonego . szyb compartment -pomieszczenie.5.deviation from baseline conditions .silownia boiler room .droga ewakuacji z silowni -hatch .lubrication oil .silownia . suwnica plant .diesel oil .fuel oil .fresh water .system paliwa lekkiego .boiler -platforma kotla .trendy dlugookresowe .bottom .podloga.system oleju smarowego .fan -pomieszczenie wentylatorow .trend odchylen od warunkow podstawowych -machinery performance diagnostics -diagnostyka osiilgow urzqdzeli .mechanizmy pomocnicze silowni - -- - - - - -- bulkhead .system gazow spalinowych .system zezowy .pomieszczenie wirowek .cargo refrigeration . poziom dna wewnetrznego (silowni) propelling power spaces . szyb maszynowni -room .pump .steering gear -pomieszczenie maszyny sterowej COz cylinder room -pomieszczenie butli CO.cooling .air conditioning -pomieszczenie urzqdzen klimatyzacyjnych .store -magazyn maszynowy lighting .incinerator .oiwietlenie .vessel performance diagnostics .grodz kotlowni casing .machinery .

900 bend/ kolanko kolnierzowe cross piece/ czwornik rurowy "T" piece/ "T" piece reduction/ trbjnik rurowy trojnik redukcyjny flexible pipe fixed pipe claml: clamp/ uchwyt uchwyt rurouy rurony elastyczny sztyuvzy reducink coupling lunge adapter/ reducind coupling with long sleeve/ type '%"/po/qczenie 7olqczenie poiqczenie redukcyjne typu 9 p o l q c z e n i e redukkolnierzowe zwykle cyjne z dlugq tulejq reducing flange coupling with adapter/ polqczesleeve/ polqczenie reducing coupling coupling with end t). ENGINE ROOM /' Engine room piping .pe "C1'/polqczenie plate/ polqczenie z nie kolnierzowe z tulejq redukcyjne redukcyjne typu "C" zailepkq 1 I Manifold -przewdd rurowy rozgaE@ny ..pange/ polqczenie kolnierzowM - blank flange/ a flange/ kolnierz gas proof bulkhead adaptor/ przejicie grodziowe gazoszczelne kolnierz dsemkowy .5.rurarz silowni flanged pipe. elbow.

zawor spustowy drainage . omijaC circulation . gwintowe .terminal -kurek odcinajqcy .stripping .skrzynia zqzowa line -rurociqg zqzowy -suction (pipe) -rurociqg ssqcy zqzowy system .Sciekanie kropel drip-pan -wanienka sciekowa elbow -kolanko. obiegu zamkniqtego .odwadniacz samoczynny .obchodziC.wlot.: rurociqg) . kryza -blank .zaslepiak (np. spust -bolt . kurek.kolnierz.kurek odcinaj8cy .kosz ssawny -chest .drainage -kurek spustowy .zaSlepiaC .osadnik drain .rurociqg zqzowy glowny -pipeline -rurociqg zqzowy -well .spectacle .przeplyw flowmeter -przeplywomierz inlet . pipe . magistrala pozarowa flange -kolnierz. syfon -valve -zawor Sciekowy. system osuszania -bolt .blind . ssawa -bellow -koncowka ssawna rurociqgu - - - - - - - - - .kurek spustowy - -- - - - - - - - - - - - drain .wqzownica Scienna collar .polqczenie spawane line .shut off . rurociqg r.korek wlewowy fire-main -gl6wny rurociqg wody do zwalczania pozarow. rurociqg) blind .zamkniqcie wodne.Engine room piping . lqcznik mrowy filler -wlew zbiornika -plug .kolnierz osemkowy flanged coupling -polqczenie kolnierzowe flowing .drenai.kurek spustowy -hole .finned .Sciek.dwudrozny (kurek) .drain .pipe . kolanko (rury) (to) bend -zginaC.nipple -polqczenie skrqcane.instalacja zqzowa -main . otwor wlotowy -chest -skrzynia ssqca.kurek probierczy -two-way .linia (pot.obejScie. zgiqcie.zawor.zatykanie sic (rurek. skrzynia denna (kingstonowa) joint -polqczenie .(to) by-pass .instalacja rurociqgowa silowni accessories -wyposaienie dodatkowe adaptor .zqza -box.rura zbiorcza.otwor przeplywowy (w denniku) -pump .zlqczka zwqzkowa. zawor upustowy .flanged -polqczenie kolnierzowe . bocznik .welded . przewodow) cock -kurek -bleeder kurek spustowy.rura -bearer .podpora (wspornik) rurociqgu -bell .wezownica . main .magistrala (np.w.korek spustowy cock .blind off . obieg clogging .spust. odnoga (rury) by-pass .zaSlepka kolnierzowa -evenly tightened bolts -(sruby) rownomiernie dokrqcone (pot. ruraz . Sciek -hole .spigot . krociec redukC Y ~ Y bend -luk.odSlepiaC branch -odgalqzienie.vent -kurek odpowietrzajqcy coil -wqzownica .kurek czerpalny .expansion -polqczenie (zlqcze) elastyczne .studzienka zqzowa blank off .pompa resztkujqca -system -system resztkujqcy drip .closed system .wczownica ozebrowana -heating -wqzownica systemu grzewczego . kolektor connector -zlqczka dirt trap .kurek spustowy .check drain . wyginaC bilge .rura spustowa -plate -taca Sciekowa plug .korek spustowy -cock .linia resztkowania. rurociqgowa) drain -glowny rurociqg zqzowy manifold -rurociag rozgalqziony nipple -zlqczka wkrqtna rurowa connection .plug -kurek bezdlawikowy .otwor Sciekowy pipe .polqczenie skrqcane overflow -przelew pipage -r u r o c i ~(system) rurociqgow.tap .kielich rury.wall .korek spustowy -trap .zaslepka kolnierzowa .cyrkulacja.test . otwor odwadniajqcy . pierScien collector . (rose box) .: dociqgniqte) -face -powierzchnia styku poiqczenia kolnierzowego .vapour -zaw6r odpowietrzajqcy .

klapowy - pipe going downwards . angle . screw d o w . non-watertight przejicie grodz. three-way .polqczenie non return valve Iflap). ENGINE ROOM Piping systems basic symbols .rurociqgi i ich polqczenia crossingpipes.zawor - flexible pipe elastyczne klapowy.reduktor safety valve -zawor bezpieczeristwa angle safety valve kqtowy self-closing valve . straight mrotny.niewodoszczelne pipe going upwards .zailepka kolnierzowa spectacle flange . jlanged ioint.5.zawor dwusiedzeniouq dwupotoieniowy . angle . screu.rurociqg biegnqc~ ku gorze quick-opening valve . straight. sleeve .trojnik .zawor skrqcane koinierzowe bezpieczensh mufowe . screw down zawor zaporowo zbr>rotnykqtowy flap.rurociqg ze wskazaniem kierunku przep+wu valves. kurki. butterfly valve . polqczone ze sobq tee pipe .rurociqg oipe with indication o f direction o f j l o u .polqczenie .ed joint.rura kompensacyjna cap nut .zaw6r szybko otwieri jqcy sie quick-closing valve . korel zewnqtrzny?? blank flange .flanged przejicie grodziowe ko nlerzowe. angle .zasuwa double-seated changeover valve .zawor trbjdroiny zawi Pipes andpipes joints . szybko rozlqczne ex ansion joint with pland .rurociqgi krzyiujqce sic. quick-releasing -poiqczenie rurowe. nie polqczone ze sobq crosing pipes. cocks and flaps zawoq: zasuuy. connected .podstawowe symbole systemow rurociqgow Rurociqgi -pipings oipe .szybko zamykajqcy si regulating valve -zawbr regulacjjny kingston valve .zawor zaporowo-zwrotny.zawor klapouy prosty flap.m e i k a valve straight through . prosty non return valve Iflap).zawor kqtowy valve.armatura indicating and measuring instruments wskainiki i przyrzqdy pomiarowe non-return valve (flap).. straight through . klapy sztormowe appliances . not connected . .zawor motylkouy gate valve .rurociqg biegnqc w doi orifice .zawbr samozamykajqc) joint.polqczenie Rompensacyjne z d awrcq expansion pipe .zawor kulouy.nakrqtka zailepiajqca. angle. kompensator ioint.polqczenie -polqczenie .zawor denny ball valve (-cock) kurek kulowy . gate valves.zawdr zwro n)~. wodoszczelne bulkhead crossing. kqtowy reducing valve expansion pipe (corrugated) general rura kompensujqca.zawor przelotowy valve.zailepka przestawna bulkhead fitting water t i f hf.rurociqgr krzyzijqce sie. kqtowy non return valve Iflap).

wskainik poziomu electric motor . przelotowy double-seated change valve. przelot 5" cock. three-way. dwupoloze. angle .odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with cover and net .sprgjna mass .przepona Stop for sounding rod Sight indicator Observation glas Level indicator . with bottom connection -kurek trojdroiny z podlqczeniem dol"Ym ejector .odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with pressure-vacuum valve .silnik elektromagnet.zdalnie sterowany hand operated . L-port in plug kurek trdjdrozny. angle kqtowy zawdr dwusiedzeniowy.rgcznie otwierany spring .symbols .odpowietrzenie z zaworem ciinieniowo-prdiniowym deck fittings for sounding or filling pipe short sounding pipe with selfclosing cock Control and regulation parts -elementy regdacji i sterowania remote control .skrzynia zawordw zwrotnych double-seated changeover valve.zawdr dwusiedzeniowy.kurek czterodrozny. with bottom connection kurek kqtowy z polqczeniem dolnym cock. .armatura mudbox . niowy. with bottom connection . prosty.kurek s podiqczeniem dolnym cock. three-way.kurek kqtowy cock. Counter (indicate function) Recorder . four-way. o przelocie "T" cock.pompa Srubowa lub zgbata hand pump (bucket) -pompa rgczna tlokowa Fimkgs -inne wyposaienie funnel . angle.odpowietrzenie air pipe with net . electro-magnetic .odpowietrzenie z siatkq air pipe with cover . straight through in plug .komin bell-mouthed pipe end . three-way.zdalny wskainik p.magnetyczny Distance level indicator.cigiar float .el.odwadniacz p a y na powrocie skroplin centrifugal pump -pompa wirowa gear-or screw pump .tlok membrane .cont.o przelocie prostym z podlqczeniem dolnym cock.koncdwka ssqca w hztalcie lejka air pipe . straight through. przelot prosty cock with bottom connection . dwupolo. straight through .kurek prosty cock.rejestrator .separator steam trap . suction valve chest sknynia zawordw ssqcych suction valve chest with non return valves . T-port in plug kurek trdjdrozny.ezektor various accessories (text to be added) -rdzne wyposazenie (okreilone tekstem) piston pump -pompa Appliances .osadnik filter or strainer -filtr magnetic filter -filtr magnetyczny separator . straigh.piywak ist ton . ieniowy cock.

overflow .zaslepka rury tubing -siec rur. zatyczka .rurociqg .rurociag odlotowy (gazow spalinowych) .zailepka rury -tap .rura bez szwu -socket .feeding .rurociqgi chlodzenia .dead head of a zaslepiona koncowka rury die .otwor korka (w zbiorniku) .filling .zailepka rurowa casing .zlqczka rurowa pipe .rura ze stali nierdzewnej --piping .uchwyt rury .: kolanko) -bender .tube .ballast .rura odlotowa . instalacja rurociqgowa plate -plytka.opaski Straub'a na rury striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowd stuffing box .bilge .rurociqgi systemu zraszania .rurociqgi grzewcze .bend .blanking -korek zaslepiajqcy -hole .sounding .zatkanie rury closer .mra sondazowa (zbiomika) -tunnel .fuel - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .kurek tube . przy za-label worze.rurociqg balastowy .feed .heating .rurociqg paliwowy pipes -wry.socket . otulina rury chocking . ENGINE ROOM .rury w ukladzie rzedowym .deck .rurocicgi Sciekowe .discharge .wieszak rurociqgu -joint .fuel .rura kolnierzowa flaring -rozszerzenie u wylotu rury .gietarka do rur -cap .kolano (rurowe) union .kolnierz rury.siec rurociagow system . system rurociagow.system przelewowy .pipe .dlawnica suction box . korek do r.kurek scupper . tabliczka tabliczka informacyjna (np.rurociagi gazow piping .wezownica connection .zailepka rurociqgu.zailepka rury stopper .system rurociqgow.kolnierz rurowy .overflow .czwomik rurowy cutter .instalacja.rurociqg odpowietrzajqcy pipeline .rurociqgi hydrauliczne in line .exhaust gas -rurociagi gazow spalinowych .tunel (rurociqgowy) .ukladanie rurociqgow turbulence -przeplyw burzliwy.gwint rurowy turn .otwor sciekowy .rurociqg pokladowy -grid .rurociqg zasilajqcy . doplyw paliwa) stainless steel .saddle clip . rurociqgi tubing .tabliczka informacyjna plug -korek.odciqc (np.rurociag przelewowy . rurka -plug .name .zwezka rurowa.wspomik rurowy stopper . Sciek. kingstonowa self-draining -samoodwadniajqcy sic.zlqcze rurowe covering .kratka Sciekowa -hole . ksztaltka mrowa flange . kielich rury spanner (wrench) .scupper .rura odpowietrzajqca .telescopic .sanitary .teleskopowe -thread .skrzynia denna.luk rurociqgu (pot. ukladanie rurociagow .zlqczka wkr~tna plug .obcinak do rur .vent .rura .zailepka rury stud .gwintownica do rur elbow .rurociqg ze stali nierdzewnej Straub coupling . wlewowy .kolanko rurowe fitting .hydraulic . turbulencja .otulina rury -cross .rurociqg zasilajqcy .flanged .exhaust . -reducer .cooling . system . zailepka.zlqczka.oslona rury. korku sondy) .rura sciekowa sea chest .rurociqg zezowy - 5.instalacja sanitama tap . rurociqgi .szpigat. o samoczynnym drenaiu shut off .seamless . odplyw grating .purge .zaslepka rury .rurociqg napelniajqcy.sprinkler .zailepka -coil .skrzynia kingstonu system .rurociqg.rurociqgi paliwowe -hanger .sewage .krociec rurowy .rura.zlqcze rurowe lateral .klucz do rur stanchion .odgalezienie skosne rurociqgu nipple . reduktor .stal nierdzewna --pipe .vapour .rura scieku pokladowego .

three piece ball valve trzyczgiciowy zawdr kulowy .Valves -zawoiy piston/ ttok valve actuator/ serwomotor valve actuator/ sterownik zaworu piston shaji/ trzon tlokowy intermediate collar/ kohierz poiredni housing/ korpus washer/ podktadka r top cover nut/ nakretka pokrywy gdrnej butterfly valve zawdr motylkowy - _. J Y \ L .

locknut -nakrctka kontrujqca - .de-energized .zawory Valves and gates i zasuwy nanometer valve/ zwdr manometrowy check valve/ zawdr mrotny gate valve/ zasuwa klinowa stop valve/ zawdr zaporowy draining valve/ zawdr spustouy quick-closing valve/ stop valve/ zawdr szybkozawdr zaporouy zamykajqcy stop-check valve/ zawdr zaporowo -zwrotny osadnik min.dome -kopula .Sruba regulacyjna arms -klawiatura zaworu -body .lapping -przeszlifowanie zaworu .energized .gasket -uszczelka korpusu .zakrqcid (np.skrzynia zaworowa.guide -prowadnica -head .grzybek zaworu .clearance luz zaworowy ..hand wheel -pokrctlo zaworu . straight-run valve/ zawdr min.oclkrtyik (np. otwierany napi~ciem . zawor) water box .gear -osprzct zaworu. przepIywu floating drainage valve/ odwadniacz pbwakouy three piece ball valve/ trzyczeiciouy zawdr kulouy control valve/ zawdr regulacyjny . ENGINE ROOM Valves -zawory manifold . skrzynia denna valve (construction) -konstrukcja zaworu adjusting screw .grzybek zaworu .face -przylgnia zaworu .korpus - - - .stud szpilki mocujqce czqSci korpusu --nut nakr~tki mocujqce czqici k. rozrzqd zaworu . otwierany zanikiem napiccia turn off .flap -klapa zaworu wylewowego (burtowego> . .5. zawor) turn on . zawor rozgaI Q ~ Y name plate .cover pokrywa zaworu -disc .-retaining clip -pierScien zaciskowy wbk .-gholdera trzpien grzybka zaworu (trzon) .skrzynia kingstonowa..z.tabliczka informacyjna (na zaworach) sea connections -zawory zaburtowe solenoid valve -zawor elektromagnetyczny .z.

disc .pressure/vacuum (PN) .admission .seat -gniazdo zaworu .z. z. zawor spustowy .zawor pilotowy.-. klapa sztormowa . zasuwa .balanced .four-way valve .inlet . zawor zwrotny .zawor podwodny valve (type) -typ zaworu .zaw6r glowny -maximum allowable relief setting (MARVS) .zawor tloczkowy .zawor suwakowy .crankcase relief . igielkowy .zawor odciqzony .-wtryskiwacze (nozzles) .zawor odcinajqcy .underwater .w obiegu oleju .zawor bezpieczenstwa controlled ..zawor elektromagnetyczny .zawor szybkiego zamykania .oil relief .butterfly . przeponowy .back-pressure . SILOWNIA - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .ball -zawor kulowy .zawor klapowy.zawor wlotowy .z.zawor denny kingstonowy . bocznikowy .relief .hydraulic solenoid .needle .sea inlet .zawor sterujqcy .self-closing -zawor samozamykajqcy sie .under piston non return .zawor doladowania .by-pass . przelewowy skrzyni korbowej .zawor (kurek) indykatorowy .screw .zawor czterodrogowy .diaphragm .three-pass .flap .zawor dolotowy .pokretlo zaworu valve -zawor .sluice .scavanging powietrza przeplukujqcego .cross .zaw6r zasuwowy.samoczynny z.master .z.- 5.control .one-way .full bore .prozniowy .sea chest -skrzynia denna. rozprqzny .zawor bezp.zawor zwrotny . zawor zasuwowy .zawor stozkowy .globe .seating -siedzenie zaworu .solenoid .automatic start .kingston .main -zaw6r glowny .pilot .zawor kulowy .zawor rozdzielczy .slide .expansion .reducing .zawor denny.zawor czterodrogowy .maksymalne dopuszczalne ciinienie nastawcze zaworu odciqzeniowego .iruba ustalajqca - .zawor klapowy .cone .zawor wylotowy .zaw6r motylkowy . trojprzeplywowy .indicator .refacing -przeszlifowanie zaworu .zaw6r zwrotny . trojdrozny.electromagnetic .z.zawor odcinajqcy -throttle -zawor dlawiqcy .positioner -nastawnik (pozycyjny) zaworu .float -zawor plywakowy . elektromagnetyczny .spindle -wrzeciono zaworu.remote ..sea .quick closing . zdalnie sterowany .discharge -zawor wyplywowy .starting air -zawor romchowy .zawor wlotowy .securing pin plug -korek zabezpieczajqcy kolek .z.manoeuvering scavange air non-return -zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego .clack .zawor hydrauliczny z napqdem elektromagnetycznym .zawor o pehym otwarciu .gate -zasuwa.outlet .zawor iglicowy.charging .check .distribution .zawor redukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - .safety -zawor bezpieczelistwa .intake .rocker -diwignia zaworu .z.shut off . skrzynia kingstonowa .zawor iciekowy.zawor dwusiedzeniowy .z.zawor talerzowy .zaw6r kontrolny.zawor jednodrogowy -piston .drain .zawor denny .zawor burtowy .spring spraiyna zaworu . rozruchowy .cut-off .podtlokowy zawor nvrotny .three-way -zawor trojdrogowy -two-way -zawor dwudrogowy .overboard discharge .angle -zawor kqtowy .-plate -talerz sprqiyny - -wheel .quick closing -zawor szybko zamykajqcy . zawor sterujqcy . kingston .non-return .. trzpien spray .zawor cihieniowo .stop . obejkiowy.zawor odcinajqcy .side .z.double-seat .zawor burtowy .securing pin kolek zabezpieczajqcy siedzenie .

doplyw wody -jacket -plaszcz wodny -joint .poziom wody indicator . zamkniecie wodne -valve -zawor wentylacyjny vent . cyrkulacja wody --cooled engine .twardoii wody -heating .dlawica wodna -hammer .polqczenie wodoszczelne level .starting .zawor p. woda uzywana do celow sanitamych (w odroznieniu od wody pitnej) seal . startowego -absorbtion -wodochlonnoiC.odsalanie wody .woda do picia pressure .odpowietrzenie.mrociqg wodny softener -zmiekczacz wody soluble . startowego .ciinieniomierz -proof -hermetyczny.uzdatnianie wody cooler . denna -circulation .obieg wody. odpowietrznik reservoir .powietrze startowe .potable .filtr powietrza cock -kurek odpowietrzajqcy .sanitary .5.s h p wody conditioning .wskaznik poziomu wody --main .uzdatnianie wody waterproof -wodoszczelny glue . startowego -tight . poziomowskaz gland .szczelny -trap . r.woda slodka drive .filtr wody supply .otwor odpowietrzajqcy inlet -wlot powietrza intake .domestic fresh .klej wodoodporny . odprowadzenie powietrza -vessel .ciinienie wody .rozpuszczalny w wodzie strainer .zbiornik sprqzonego powietrza --release .system wody zasilajqcej -finder -wykrywacz wody -gauge -wodowskaz.osuszacz powietrza escape .odpowietrzenie filter .salinity of zasolenie wody . ENGINE ROOM - Air and water -powietrze i woda air -powietrze -blower .syfon.dlawica wodna service pipe .scavenge .dmuchawa powietrzna -cleaner .silnik chlodzony wodq cooling .preheated -powietrze podgrzane pressure gauge .odpowietrzenie.glowna magistrala wodna -outlet .starting -pipe . nieprzepuszczajqcy powietrza pump -pompa powietrzna receiver .odpowietrzony --heater -podgrzewacz powietrza -hole .compressed -powietrze sprqione compressor .feed .filtrowanie powietrza flow -przeplyw powietrza --free .zbiornik powietrza .odplyw wody -pollution -zanieczyszczenie wody .przestrzen powietrzna .uszczelnienie wodne sealed gland .zbiomik wody treatment . s.przewod p.korek powietrzny -pollution .chlodzenie wodq column .wlot powietrza lock -korek powietrzny (w rurociqgu) --operated -pneumatyczny -pilot distributor -rozdzielacz powietrza pilotujqcego -pipe .starting bottle -butla powietrza startowego -starting line -linia (mrociqg) p.chlodnica powietrza --cooling .chlodzenie powietrzem cushion .instalacja wodna -tank .napqd wodny .poduszka powietrzna -dryer .sprqzarka powietrza --cooled engine -silnik chlodzony powietrzem --cooler .zasilanie wodq --system . w kotle) -hardness .starting valve . odpowietrzajqca --pocket .ogrzewanie wodne inlet .chlodnica wody desalination .woda sanitama.filtr powietrza filtering .woda zasilajqca -feeding system .zanieczyszczenie powietrza -powered -pneumatyczny .uderzenia wodne (np.zbiornik powietrza .mra powietrzna.ballast water -woda - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - . higroskopijnoik -ballast -balast wodny -treatment -dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem -box skrzynia -kingstonowa.powietrze przephkuj$ce space .

chlodnica oleju drain plug . wyrownywaC (np.kanalik olejowy .high alarm .zbiornik opadowy .plywak (w zbiomiku) gauge -miernik. zb~ornik iciekowy tank . f.zbiomik zapasowy thermotank -termotank (water) sampler -wykrywacz wody topping off -dopelnienie (czt$ciowo napelnionego zbiornika) ullage .kurek probierczy glass . zb. czySciC atmosferc zbiornika za pomocq pary sump .osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.osadzanie sic float .szlam olejowy separator .overflow .odolejacz system .osad depositing .korek spustowy oleju duct .olej silnikowy (smarowy) -film .olej zuzyty drip-feed lubrication -smarowanie kroplowe (lubricating) oil -olej (smarowy) cooler . paliwo ciekle layer -warstwa plynu level sensor .pomiar ulaiu vent .gravity .emulgowanie (powstawanie emulsji) .dlawica olejowa lubrication .system olejowy.pompa olejowa point . cieczy w zbiomiku) indicator . przelanie sic reservoir .reserve -zb.ulaz . .engine .studzienka.analizator mgly olejowej --pump .wskainik (poziomu) plynu .spare .Lubricating oil olej smarowy dirty oil . smarnoic ..low alarm .de-mucking -wybieranie o.kurek odpowietrzajqcy pipe .smarowanie olejowe --orifice -otwor. przyrzqd pomiarowy cock .bearing oil .alarm wysokiego poziomu (to) level .zbiornik capacity . zwczka dlawiqca przeplyw oleju.rura odpowietrzajqca - - - - -- - - - - - - - -- - - .zbiomik (np. nadmiarowy (ekspansyjny) -expansion .zbiornik suchy zb.przelew.zbiornik osadowy .poziomowai.film olejowy filter .odpowietrznik cock . zapasowy .czujnik poziomu plynu muck .settling .engine .smarowaC lubrication .poziom (np.zbiornik zapasowy . mierzenie level .smarowanie olejowe -ability .zbiornik rozchodowy .emulsja olejowa emulsifying .szklo wodowskazu strip .daily service .taSma miernicza gauging -pomiar. ze zbiomika overflow .olejoszczelny lubricant -olej smarowy .smarowanie lozysk purify -oczyszczaC purification -oczyszczanie Engine room tanks zbiorniki silowni deposit .punkt smarowania -residues .dry .smarownoiC.filtr olejowy.zbiornik przelewowy . powietrza) sediment -osad (to) steam -parowaC (zbiomik). poziomy cieczy w zbiornikach) liquid -ciecz fuel -paliwo plynne. oleju smarowego -gland .storage . system smarowania -tight .emulsion .pojemnose zbiomika . kryza -mist detector .alarm niskiego poziomu . rezenvowy.olej silnikowy (smarowy) (to) lubricate .taking .

rozchodony paliwa ciezkieg I separator/ Fuel oil system -system paliwa cigikiego ----*---------from other auxiliaries/ z f innych silnikow pomocniczych ! I MDO daily tan/ zb. Bunkering and sampling pobieranie i prdbkobranie paliwa portable gas tight sampler bunkering arrangement organizacja bunkrowania -gazoszczelne urzqdzenie do poboru prdbek liquid/ pryn water/ woda lina stalowa slip hook/ hak odrzutny spill tank/ zbiornik przelewowy hose supporting chain/ iancuch podtrzymujqcy wqz ]I fuel barge mark$old/ zawdr rozgaieiny barki paliwowej dripping method/ HFO settling tank/ zb.r 5. ENGINE ROOM . osadowy paliwa cieikiego HFO daily tank/ zb. rozchodowv viscosimeter/ o other auxiliaries/ do innych silnikdw pomocniczych chanieover valve/ zawor zmiany paliwa booster puhp/ pompa podajqca Juction jilt&/ filtr nu ssaniu .

increase -rate -zwiqkszyt ratq pompowania .zuiycie irednie . HFO) -p.residual -p. olej opalowy labeling and sealing . czerpaC stick .cease -przenvanie pompowania . ciqzkie. .specific -consumption -jednostkowe mzycie paliwa -system -system paliwowy . paliwo "ciqzkie" -gas olej napqdowy (do silnikow wysokoprchych) .zuiycie dobowe diesel fuel -p.opatrywanie (probki) nalepkq z opisem i plombowanie liquid meter -plynowskaz oil . paliwo .uzupelnic (zapas).paliwo ciqzkie o malej zawartoici siarki fuel -paliwo -coefficient -wspolczynnik zuzycia paliwa consumption -zuzycie paliwa.olej opalowy.pobieranie pr6bek (np.standard -probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probkq sampler -pobierajqcy probkq. bunkrowanie.zobowiqzanie dostawcy paliwa odnoh i e jego dostawy viscometer -lepkoiciomierz viscosity .prqtowy wskainik poziomu plynu w zbiorniku dipper -czerpak.low sulphur (LSFO) .okres probkobrania sight-flow (sight glass) -przeziernik sight hole . tankowanie at sea -uzupelnianie paliwa w morzu (to) replenish . paliwa) .draw .commence -rozpoczqcie bunkrowania . ponownie napehid at sea -zaopatrywak w morzu (tu: paliwo) sample -probka . probkq ze zbiornika) drip -kapat.polozenie elementu nastawy paliwa (listwy paliwowej) .tu: awaryjne wstrzymanie bunkrowania fuel oil -olej opalowy.lepkoiC -index -wskainik l. (statek) z dostatecznym zapasem paliwa bunkering -przyjmowanie p. rozchod (np. bunkier delivery receipt -kwit bunkrowy station . okrqtowy oil hose -w@ (transportu) paliwa derrick .tank -zbiornik paliwa.diesel .fuel .olej (napqdowy) do silnik6w okr.stacja bunkrowa (to) bunker -przyjmowaC paliwo. zweglanie consumption -zuiycie.rate .. olej opalowy oil (hfo. SILOWNIA - - - - - - -- - - - -valve -wtryskiwacz fuelling at sea -bunkrowanie w morzu heavy fuel -p.Fuel oil -paliwo (olej napedowy) bunker -paliwo. zbiornik paliwowy -- 5. paliwo lekkie dip -zanurzaC (w zbiorniku).rata ( u pompowania paliwa) t: . indeks wiskozowy -regulator -wiskozymetr viscous .reduce -rate -zrnniejszyk ratq bunkrowania raising -bunkrowanie w morzu refuelling -uzupelnianie paliwa. naczynie do pobierania plynu ze zbiornika dipping rode -miernik prqtowy poziomu dip up -zaczerpnqk (np.marine -morski. resztkowe. paliwa) metodq kropelkowq -tray . paliwo ciqzkie . bunkrowanie calorie -kaloria calorific value -wartoiC opalowa carbon deposit -osad w e l a carbonisation-osady welowe.op6r lepkoici volume -objqtoiC -- - - - -- - - - - - - - . paliwo "lekkie" . do silnikow wysokoprqznych diesel oil (do) .average .in . pozostaloiciowe .olej napqdowy.olej napqdowy.wziernik specific gravity -ciqzar wlaiciwy specimen -probka stem . probkobiorca sampling -probkobranie procedure -procedura pobierania probek -time . bunkrowaC bunkers -paliwo na statku ..engine .olej.lepki resistance .wanienka iciekowa drop -kropla emergency stop .zabunkrowany. mazut.iurawik do podnoszenia wqza transportowego pumping -pompowanie . rozchod contamination -zanieczyszczenie paliwa -heater -podgrzewacz paliwa impurities -zanieczyszczenia injection pump -pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa oil -paliwo ciqzkie. olej napqdowy rack position .pobieraC probkq . ciqzkie.daily . SciekaC -pan -wanienka Sciekowa sampling .

ENGINE ROOM r Main propulsion two-stroke engine dwusuwowy silnik napgdu glbwnego lower platform/ qlatforma dolna exhaust valve/ zawor. wydechowy air start valve/ zawor p o y startowego exhaust gas manifold/ piston head.ourtesv o f the New Sulzer Diesel Ltd .cyllnder liner/ 1 tuleja cylindrowa piericienie ttokowe cylinder cover stud/ szpilka pokqwy cylindra \__i scavenging ports/ okna przepluh&ce . piston crowd connecting rod/ korbowod turning gear/ thrust collar/ obracarka kotnierz oporowy -' ? \\----- cooling jacket/ koszulka .5.

train of gear .air side of the .silnik wodzikowy - -- -- ------ --- --- - -- - .gumowa okladzina prowadnic lancucha -drive .lozysko lba korbowodu (sworznia tlokowego) cooler .koncowe .boczne (przy stoperach) .stopa korbowodu .krzywka zaworu ssqcego -reversing krzywki przesterowujqce na biegu wstecz -slide .cambox -komora krzywkowa .loze (np.lozysko czopu korbowego --cap .napqd lancuchowy rubber clad guide bars .skrzynia korbowa -mist detector -wykrywacz (analizator) mgly olejowej relief door .lozysko oporowe .proces czyszczenia -charge---c hlodnica powietrza doladowujslcego .inlet .podstawa (silnika).bieznia krzywki camshaft -wal krzywkowy chain drive . SILOWNIA Engine .urzqdzenie analizujqce atmosfere w skrzyni korbowej -pin .final drive gear wheel .crosshead -lozysko krzyzulcowe .thrust .top-end .air .: sprqzynowanie walu crank (throw) -wykorbienie crosshead .intercooler .strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego . wal krzywkowy connecting rod (conrod) -korbowod -big end .otwory w korbowodzie bottom end .flank of the . wykorbienie angle -pozycja walu korbowego case .combined thrust and journal lozysko oporowo-ramowe .lozysko wodzika --cap -pokrywa lozyska krzyzulcowego -engine .zestaw kol zebatych do nape- -- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- du.krzywka zaworu ssqcego .naped walu krzywkowego --rollers . rama fundamentowa bed .lozysko glowki korbowodu (main) bearing -glowne lozysko ramowe cap -pokrywa lozyska ramowego --jack .podnohnik lozyska glownego --lubricating oil supply -przewod oleju smarowego glownego loiyska ramowego -journal cap -pokrywa lozyska ramowego saddle . podstawa (silnika) chock -podkladka (poduszka) pomiqdzy silnikiem a ramq .epoxy raisin . krzyzulec -bearing .lozysko czopu korbowego (pot.podkladki podtrzymujqce clutch .Sruba lozyskowa -bottom end .dolne lozysko (korbowe) . silnika) -plate .lyzwy .stalowe .z zywic sztucznych . bottom bearing shell) -panewka lozyska korbowego crankshaft -wal korbowy .fuel -krzywka paliwowa .dolna pokrywa lozyska korbowego shell (big end bearing shell. -thrust collar saddle-piece -kolnierzowe osadzenie glownego lozyska oporowego base plate .gniazdo lozyska r.damped .glowne kolo zebate .wal korbowy z tlumikiem drgan -deflection -kontrola uloienia walu.bores in .end .sprzeglo cam -krzywka .uklad przesterowujqcy walu krzywkowego .intermediate gear wheel -poirednie kolo z q bate .leb tlokowy korbowodu bearing .follower rollers .chlodnica powietrza cleaning process .skrzynia korbowa monitoring unit .czop korbowy bearing .wodzik.supporting .rolka napqdzana krzywkq .czop korbowy bearing.silnik bearing -lozysko -bolt .ostatnie kolo zebate na wale krzywkowym .zawor przeciwwybuchowy w karterze crankpin .reversing unit .wneka korbowa crankcase .main - gear wheel .steel .side . lozysko korbowe) pit .5.intake . rama fundamentowa.chlodnica miqdzystopniowa crank -korba.napqd walu krzywkowego .exhaust krzywka wydechowa . pot.loie.stopa korbowodu -eye ofthe--gorny leb korbowodu small end .chlodnica .

a - .glowica cylindra valve rocker/ .Four stroke medium speed engine US^ gas receiver/ h~lektor gazbw v d e c h o ~ c h irednioobrotowy silnik czterosuwowy injection valve/ wt skiwacz piston rings/ cylinder head t u r b o \d o a d o w a r FerScienie tlokowe .

oil -filtr olejowy .silnik tlokowy .stuki paliwowe -pump -pompa paliwowa -timing -rozrzd -valve -zaw6r paliwowy (pot.chlodzenie tulei cylindrowej flange -kolnierz tulei -quills -kroCce do smarowaniatulei cylindrowej --wear ridges -prog powstaly wskutek zuiycia powierzchni wewnqtrznej tulei damper -przepustnica damper -tlumik drgah. amortyzator drawbolt .main .fundament silnika seating .silnik parowy z turbinq na parq odlotowq .: wtryskiwacz) -viscosity regulator -wiskozymetr fuel pump -pompa paliwowa .air .holding down bolt .pompa podajqca paliwo injection pump -paliwowa pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa -knocks . wal napqdowy engine .slow-speed -wolnoobrotowy (npsilnik) .V-engine .anchor bolt .silnik w ukladzie gwiazdowym .filtr automatyczny (czyszczony wstecznym przeplywem fihowanego czynnika) .crosshead type .single acting ..fuel injection pump -pompa wtryskowa .Scianki cylindra cylinder liner -tuleja cylindrowa --cooling .silnik czterosuwowy .Srednica cylindra cover -pokrywa cylindra crown . widlasty (engine) foundation -fundament silnika .silnik z doladowaniem .push rod -popychacz na zaworze w pompie paliwowej geared diesel engines .silnik benzynowy .four-stroke .ship's .- - -- - .filtr .auto backwashing .Sruba fundamentowa filter .silnik krzyiulcowy .underpowered .s.filtr powietrza .fundament silnika frame . fundamentowa) fuel -paliwo .filtry na ssaniu .double acting .tuleja cylindra oil feed -zasilanie olejem cylindrowym -oil pump eccentric drive -mimokrodowy napqd pompy olejowej -wall .silnik dwurzgdowy. uklad block -blok cylindrowy -bore .fundament silnika casing .silniki wysokoprqzne pracujqce przez przekladnie na wspolny wal guide -prowadnica shoe -lyzwy wodzika clearance -luz na prowadnicach wodzika head -glowica silnika inspection door -drzwi inspekcyjne jacket -piaszcz cooling system -system chlodzeniaplaszcza cylindrow -cooling fresh water preheater -podgrzewacz wody chkodzqcej cylindry journal -czop walu .glowica cylindra liner .dno tloka -head .magnetic -filtr magnetyczny flywheel -kolo zarnachowe frame -rama (np.reciprocating .radial .suction .Sruba kotwiczqca.opposed-piston .silnik wysokoprqzny .main bearing cap -pokrywa lozyska ramowego - - - .triple expansion -maszyna parowa potroj- - - - - -- - - - - - - - - - - - nego rozprezania .Sruba fundamentowa .silnik napqdu glownego .silnik wysokoprqzny .fundament silnika shaft -wal silnika glownego.Sruba Sciqgajqca engine .booster pump .silnik.silnik tlokowy .turbo-reciprocating .guide -prowadnica wodzika - cross wedge .(statek) z silnikiem o zbyt malej mocy . maszyna -bed .diesel .klin poprzeczny cylinder .supercharged .oslona silnika foundation .injector -wtryskiwacz .petrol .silnik jednostronnego dzialania . mocujqca -bolt .silnik.internal combustion (IC) . podwojnego dzialania .silnik okrqtowy .silnik okrqtowy .silnik z tlokami przeciwbieznymi . spalinowy .s.oil . maszyna .cylinder.marine .piston .

wtryskiwacza) oil .okno wylotowe (wydechowe) . crankpin bearing.luz poosiowy w rowku -- - - - - -- - - - - piericienia --radial clearance -luz promieniowy w rowku pierhcienia --butt clearance .air .filtr olejowy mist detector .skok tloka trunk-type -tlok silnika bezwodzikowego . naped drive -naped mechaniczny -operated .zamek piericienia tloka axial clearance ..lub filter .lubricating -orifice -otwor.cooling oil pipe -rura oleju chlodzenia tloka .cz&i gldwne exhaust valve/ zaw6r wydechowy fuel injection valve/ zawor wtlyskowy paliwa cylinder cover/ giowica cylindra big end bearing (crank bearing.polqczenie koncow piericienia na styk overlapped .tlok bezwodzikowy - (piston) ring -piericien tlokowy .analizator mgly olejowej (w skrzyni korbowej) manifold -kolektor.compression -piericien uszczelniajqcy gap .prqdnica napedu (statku) - ---- -- - - - .exhaust . tloczysko gland .intake .kolektor (rozgalqzienie) powietrza przeplukujqcego/ doladowujqcego .exhaust kolektor wylotowy piston .chlodnica oleju .teleskopowe doprowadzenie wody chlodzqcej do tioka crown .okno . cylindra silnika) nozzle -dysza (np.okno wlotowe power . zwezka dlawiqca przeplyw oleju.sworzen tloka -pin .urzqdzenia napedowe statku propulsion -naped .sworzen tlokowy -ring -piericien tlokowy scraper ring -piericien zgarniajqcy skirt -plaszcz tloka -travel .denko tloka displacement .o napedzie mechanicznym -piston -tlok wykonawczy propelling -napedowy machinery . skrzynia zaworowa .silnik napedowy crankshafi/ engine .diesel .tlok cooling telescopic pipes .tuleja (np.polqczenie na zakladkg -gas ring -piericien uszczelniajqcy grooves . bottom end bearing)/ lojisko korbowe liner .luz w zarnku ends square butt . kryza .main parts silnik .ENGINE ROOM Propulsion engine .objetoic tulei od dolnego do gornego punktu martwego -floating wristpin -sworzen plywajqcy (przemieszczajqcy sic w tulei osadzonej w tloku) gudgeon pin .rowki (kanaliki) piericieni oil ring .naped (silnikiem) diesla generator .dlawica trzonu tlokowego port .moc.ship -plant .olej cooler .silniki napqdowe .dlawica trzonu tlokowego stuffing box .trunk .piericien zgamiajqcy piston rod -trzon tlokowy.

sktzynia denna.fundament spark-ignition -zaplon iskrowy slider . kolek gwintowany .wahacz tachometer -tachometr drive gear .Sciqg ramowy turbine -turbina -engine . silnika glownego) valve .iruba przytrzymujqca sump -zbiornik Sciekowy. naddnieniowy skrzyni korbowej . miska olejowa swing-joint .spray -wtryskiwacze (nozzles) .motor . skrzynia kingstonowa .starting air . wykorbienie walu . wodzik.turbo-electric napqd turbinowo-elektryczn Y pump -pompa . powietrza przeplukujqcego -sea chest .zawor bezp.- -- - - - - thrust shaft -wal oporowy thrust spindle -popychacz tie piece .pompa olejowa .under piston non return .ship . silniki napedo- - 5.naped parowy .intake -zawor wlotowy . slupek.tu: blok (np.charging .zawor pilotowy rocker arms -klawiatura zaworu .zawor (kurek) indykatorowy .naped tachometru timing gear -rozrzqd thrust bearing (block) -lozysko oporowe thrust pins .oil relief .manoeuvring scavange air non-retum zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego needle -zawor igielkowy .means of .osprzqt zaworu .pilot ..silnik turbinowy.turbina okrqtowa .main .kolek.mechanical -napqd mechaniczny .naped statku .oil .Srodki nap~du. krociec smarny seating .w obiegu oleju .hold down .obracarka unit .Sciqg Srubowy -ring -pierScien prowadzqcy stud .zawor doladowania czynnika gear .silniki napedu glownego .ship -turbine .napqd silnikowy motor .zawor rozruchowy .water .leb korbowodu - -- - - - -- - - - - - - - .indicator . SILOWNIA - we .pompa wodna quill -tuleja.zaw6r -crankcase relief z. prowadnica staybolt .napqd glowny .Sciqgi oporowe - - .silnik napedowy .steam .suwak. Sruba dwustronna.turbine main -turbinowy napqd glowny .main -machinery .big-end .podtlokowy zawor zwrotny web -korba. turbina turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny -ship -statek o napqdzie turbinowo-elektrycz"Y turning gear .scavenging -z.

urzqdzenie zatrzymujqce silnik powyzej maksymalnych dopuszczalnych obrotow prelubrication -przesmarowanie wstqne pressure .zawor bezpieczenstwa zasobnika powietrza blower . down . a.starting valve -zaw6r p.f d l -peine obciqzenie .ch.przephkanie nawrotne - - - - -- -- --- - - .starting -pipe -przewod p.dmuchawa przedmuchujqca . studzib coolant (cooling agent) -czynnik chlodzqcy cooling . cylindrow) powietrzem --box -zasobnik powietrza przeplukujqcego fire extinguishing steam/C02 equipment urzqdzenie do gaszenia parqlC02 ognia w przestrzeni podtlokowej --manifold -kolektor (r0zgalqienie)"powietrza przepiukujqcegol doladowujqcego --pump -pompa powietrza przeplukujqcego --receiver -zasobnik powietrza przedmuchujwego drain pipe -rura spustowa powietrza p. zwrotne (pqtlowe) .-go drive gear -napqd rozdzielacza p.open system . . spalin stroke .obciqzenie .zaplon indicate -indykowak. defekt silnika -trouble . startowego - .chlodzenie cool .ch.p.odpowietrzajqcy ukiad chi.chlodzib.starting line -linia (ruroci@ p.chlodzenie .otwarty.automatyczna redukcja obciqzenia. ENGINE ROOM Engine operation -dzialanie silnika air .pilotujqce- - .rozdzielacz powietrza romchowego auto shut down -automatyczne zatrzymanie auto slow down .5.kolektor wlotowy wody chlodzqcej -water outlet main -kolektor wylotowy wody chlodzqcej combustion -spalanie chamber -komora spalania .zarnkniqty.liquid . safety valve .chlodzenie wodne .system chlodzenia -venting tank -zb.piston .samozaplon ratio .water inlet main .p.przeplukiwanie.chlodzenie tloka system . startowego .ciknienie wstvnego przesmarowania pressure charging -doladowanie pressure relief -dekompresja revers -zmienib napqd na wsteczny scavenging (air) . przedmuchiwanie (np.suw wydechu -valve -zawor wydechowy fuel rack position signal (FPS) -sygnal polozenia listwy paliwowej full power -peina moc idle running -bieg jalowy idle speed . pokredni s.pod obciqieniem ovality .internal -engine -silnik spalania wewnqtrznego compression . zwalnianie blown.suw sprqzania crash stop -nagle. bezpokredni s.loop .starter distribiutor .przedrnuchiwanie bezpokrednie . . awaryjne zatrzymanie statku przy uiyciu biegu wstecz SG cylinder wear -zuiycie cylindrow detonation -detonacje engine . -starting -bottle -butla powietrza startowego .return flow .at full .under .powietrze -pilot distributor -rozdzielacz p. spaliny pyrometer -pirometr do pomiaru temp.obroty jaiowe ignition .sprqzanie ignitian . startowego . wykonywab wykres indykatorowy indicator -wskainik diagram -wykres indykatorowy injection -wtrysk load .stopien sprgzania -ring -pierkcien tlokowy uszczelniajqcy stroke .air .closed system .owalnoik overloading -przeciqzenie overspeed -nadobroty trip .direct .przy peinym obciqzeniu .through -przedmuchany (silnik) carbon deposit -osad wqgla clogged fuel nozzle -zatkane dysze paliwowe cooling .wychladzab -jacket -plaszcz chlodzqcy .silnik failure -awaria silnika.chlodzenie powietrzem .zaklocenie w pracy silnika - - - -- - - exhaust -wydech -gas -gazy wydechowe.

nominal .zapieczone piericienie tloka stroke .peak .permissible .zapotrzebowanie na rnoc -reserve -rezenva mocy .delivered (DHP) . silnika) shut off .sprawnosk silnika exciting force .obciqzenie szczytowe .long .indicated (IHP) . calkowita bollard pull .odciqc (np.excess .brake -rnoc uzyteczna.shaft .estimated .pr~dkoSC (obroty) krytyczna .nadmiar mocy .suw sprezania .moment ucirlgu mooring trial -proba (silnika) na uwiezi number of revolutions (npm) .skok.rated -prqdkoit znamionowa .rnoc w koniach .suw rozprqzania . silnik) indication -wskazanie.rnoc eksploatacyjna (silnika) speed -predkoiC .suw odkorbowy timing -ustawianie rozrzqdu top dead centre -polozenie zwrotne odkorbowe total running hours .over.suw ssania .rnoc nominalna (silnika) .rnoc okreSlona na pr6bach modelowych .suw pracy .rnoc (tu: silnika) .exhaust .rated -rnoc znamionowa -requirement . SILOWNIA -- - - - - Engine features charakterystyka silnika actual efficiency .rnoc szczytowa .przepiukanie poprzeczne -valve -zawor przedmuchujqcy scavenged -z przephkaniem scavenging .metric .-przeciQenie .permanent . wskazowka indicator -indykator diagram -wykres indykatorowy load .two--cycle -obieg dwusuwowy (silnika spalinowego) . doplyw paliwa) cock -kurek odcinajqcy sticking piston rings .moment sily of pull .consumed -rnoc zuzywana .uciclg na palu continuous -c i & y running -praca c i a l a critical moment -moment dopuszczalny effectivness .obciqzenie .service .kon mechaniczny Cjednostka mocy) .dopuszczalna granica performance -dzialanie power .dopuszczalne obciqzenie .service -prqdkoit eksploatacyjna -- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - .up .sprawnoSC ogolna.liczba obrotow w jednostce czasu overall efficiency .dlawic underloading -niedociqzenie. rnoc efektywna .z doladowaniem .driving -rnoc napqdowa .og6lem godzin pracy (silnika) travel .rnoc dostarczona (na irub~) .expansion .critical .suw wydechu .diugi skok -power .peak .compression . niedostateczne obciqienie vibration -wibracje vibrational period -okres drgan - - 5.rnoc na wale indicate -wskazywak. indykowak (np. suw .rnoc uzyteczna .silnik efficiency .rnoc indykowana .skutecznoS6 engine .supercharged .effective (EHP) .sprawnoik calkowita permissible limit .sila wymuszajqca - - exciting moment -moment wymuszajqcy horse power (hp. HP) .sprawnoSC napedowa moment -moment of a force .obciQenie eksploatacyjne quasi-propulsive coefficient .obciqzenie stake .intake .service horse .uniflow .oczyszczanie (usuwanie zanieczyszczen) shut-down -zatrzymanie (np.skok tloka trottle down .

odirodkowego load limit control .5. regulatora prqdkohci obrotowej governor .nastawa maksymalnego obciqienia -variable speed -reg.constant speed -r. o nastawie zmiennej -weight . urzqdzenie wspomagajqce pracq np.speed limiting . indicator/ wskainik (synchronizacji) obrotdw 2 booster .napqd regulatora obrotow hunting .regulator obrotow .wal nastawiania zadanej prqdkoici obrotowej - - - - -- - - .nastawa maksymalnego obciqzenia speed drop control -nastawa nachylenia charakterystyki synchronizer control -rqczna regulacja obrotow synchronizacji speed adjusting shaft . zabezpieczajqcy przed przekroczeniem obrotow granicznych -pilot valve plunger .overspeed type r.buster. ENGINE ROOM r Governor . obrotow .suwak sterujqcy r.niestabilna praca r.regulator wielozakresowy .safety -regulator bezpieczelistwa . .all-speed .regulator nakretka wlewu oleju poiqczenie przegu 'ng loaded accumulator/ mulator spreiynowy receiving compensating piston/ tiok kompensujqcy synchronizer control/ rgczna regulacja obrotdw synchronizacjir- syn. o stalej nastawie obrotow drive gear .bezwladnik r.

obroty biegu naprzod counter .okres rozruchu time .obrotomierz.w.b.wolno naprzod astern .statek bez zasilania.range of .zakres zabronionych obrotow (silnika) . bieg (silnika) slow . rozruch (np. silnika) -per minute (rpm.sterowanie.uklad automatyczny sterowany komputerem control . uruchomienie interlock -blokada startowa period .obrotow na minute run .rozruch.pelna predkoSC awaryjna overload -przeciqienie awaryjne run . wstecz direction and revolution indicator . licznik obrotow indicator .critical . obroty krytyczne governor .wolno wstecz speed . przy stalych obrotach at full speed -przy pelnych obrotach bridge control . szybkoSciomierz limiter .sterowanie komputerowe system .b.statek unieruchomiony (np. tachometr. zaklocenia w pracy silnika full ahead . revlmin) . przebieg (to) run -pracowak (o maszynie) running -praca. silnika) (to) overload -przeciqzyk (tu: silnik) overspeed -nadmiema prqdkoik obrotowa overspeeding -rozbieganie sic (silnika) power boost -zwiqkszenie mocy rev-counter -obrotomierz reversal -przeciwienstwo kierunku ruchu (np.Engine control sterowanie silnikiem all stop! -maszyny stop! at constant speed -przy stalej predkoici. obroty .ahead .prqdkoSC.utrata predkoki stand-by .praca silnika glownego w trybie awaryjnym stop . kontrola circuit .stojak telegrafu maszynowego telegraph recorder .liczba obrotbw (np.przycisk awaryjnego zatrzymywania silnika glownego engine telegraph -telegraf maszynowy engine trouble -problem z silnikiem.nawrot.pol wstecz -- -- - -- -- - order logger -rejestrator polecen (np.rejestrator manewrow.tablica sterownicza (kontrolna) system . niewlaSciwa praca silnika. przeciwny. regulacja.barred range . z powodu awarii).uwaga. predkoSciomierz.pol (tu: prqdkoici) .wolno ahead .bieg (np.poczqtek. silnika) reverse .zawrocik revolutions (revs) -obroty .w.uklad sterowania z mostka bridge telegraph -telegraf na mostku computer control .bardzo wolno ahead .wskainik kierunku i liczby obrotow silnika disabled .ahead .uklad sterowania critical speed .prgdkoiC krytyczna.obwod kontrolny desk -pulpit sterowniczy lever .czas rozruchu stop -zatrzymaC (silnik glowny) telegraph block.number of .regulator prqdkosci obrotowej indicator . maszyny do przodu). rejestrator telegrafu maszynowego vessel monitoring system (VMS) -system nadzoru (podsystemow) statkowych - - - - - - - . bez napqdu dead slow .obrotomierz. telegrafu maszynowego) overload -przeciqienie (np.przesterowak silnik na pracq wstecz. poruszak sic wstecz revert .zakres obrotow krytycznych dead ship . zmiana kierunku ruchu reverse .astern .wskaznik obrotow . niezdatny do zeglugi emergency -awaryjny -full speed .odwrotny. silnika) starting .cala naprzod full astern .cala wstecz full capacity work -praca (silnika) pelnqmocq full load -pelne obciQenie (silnika) full speed -pelna predkoiC half . wsteczny (to) reverse . pogotowie (w silowni) start .obroty krytyczne -passing of the --range -przechodzenie zakresu obrotow krytycznych .ogranicznik prqdkoki obrotowej loss .pol naprzod . naprzod --astern . silnikiem glownym) z mostka system .dzwignia sterujqca panel .sterowanie (np.

turbodmuchawa bearing assembly - bearing space cover/ obudown wlotu gazow .Turbocharger .

o dwu kierunkach obrotu .turbina spalinowa .steam .single motion .turbina parowa supercharger .generator .zaw6r typu "Gestra" turbine .kadhb.t.turbinowa pompa ladunkowa (na zbiomikowcach) .turbina .para wodna .turbina air casing .turbogenerator (prqdnica napedzana turbind internal combustion .turbina gazowa .doladowanie supercharged engine -silnik z doladowaniem turbine .turbina wysokopr~zna .double-flow ..t. przeciwprqma (wydmuchowa) .power . dwustrumieniowa .profil lopatki -ring -wieniec lopatkowy (turbiny.wytwomica pary -trap . reakcyjna turbocharger -turbodoladowarka auxiliary blower .napqd parowy -driven .dmuchawa surging .impulse-reaction -t.t.turbina nawrotna -body .gas - - - - - turbine -turbina . korpus .high-pressure .backing .t.low speed .sprqzarka doladowujqca supercharging .pot.turbina parowa . SILOWNIA \ team turbine .napqd parowy -rising plant .manometr na kotle pipe -rurociqg parowy propulsion .cargo pump .kana1 powietrzny blade -lopatka wirnika -profile .double motion . niskoobrotowa . o jednym kierunku obr. . napqdowa .non-condensing t.turbina parowa Turbine .t.t.pressure . sprgzarki) overheating -przegrzanie steam .boiler -kociol parowy . akcyjno-reakcyjna .drive .5.: pompowanie turbiny turbocharging -turbodoladowanie turbo-compressor -turbospr~zarka turbo-supercharger -turbosprqzarka doladowujqca - - - -- - 181 .napqdzany parq gauge .turbodmuchawa pomocnicza -blower .

Propeller shaft seals and bearings uszczelnienia i loiyska walu Srubowego propeller blade/ skrzydlo iruby \ \ air connection to ship's system/ podlqczenie do syslemu powietrza statkowego / / air control unit/ zespril kontroli (ciinienia) powietrza sterntuhr seal/ drain collection line/ rurociqg spustowy oleju rurociqg obiegu oleju @ward seal casing/ obudowa uszczelnienia dziohowego I source: John Crane Marine InrernafionalJCM-L .

loiysko tunelowe.peddik. osiowanie bearing -lozysko .engine -wal silnika generator -prqdnica walowa .ustawiac w linii.lozysko tunelowe.studzienka tunelowa (w tunelu walu napedowego) - - - Main engine shafting .linia wal6w stern bush -loiysko walu Srubowego.wal Srubowy -revolution indicator -wskainik obrotow walu . reces tunelu (walu Srubowego) screw . osiowac alignment -ustawienie w linii.tune1 (walu Srubowego) bearing .dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego stuffing-box . SILOWNIA Propeller shaft .tail .propeller .linia walow (napedowych) line .spring .tuleja (walu) line up .podloga tunelu -recess -wneka tunelu.stozek walu Srubowego tail-shaft liner -tuleja walu Srubowego thrust block -lozysko oporowe thrust shaft -wal oporowy tunnel .line shaft . drewno gwajakowe liner .Sruba tunelowa shaft bearing . reces tunelu (walu Srubowego) tail end . centrowac propeller .intermediate . komora dlawnicowa recess .linia w a h napedowego stern tube/ waiu propeller shajl intermediate shaft/ wai Srubowy wai poSredni flywheel/ koio zamqchowe I I crankshaj/ wai korbow Y .stem tube -lozysko walu Brubowego -thrust .lozysko walu Srubowego gland .lozysko oporowe lignum vitae -gwajak.oplywka walu -bracket -wspornik walu . lozysko walu poSredniego well .tune1 walu (napedowego) - - -- - - -------- - - - - - - -- - shafting .wspomik walu (Srubowego) shaft -wal napqdowy -alley .driving .intermediate shaft -1. pochwa walu Srubowego stern gland -dlawik pochwy walu stern tube .ustawiak w linii.wal Srubowy strut -wspornik walu Srubowego .loiysko linii walu .listwy lozyska walu Srubowego bushing .propeller shaft .wal Srubowy (to) aline .tune1 walu (napedowego) -bossing .lozysko walu Srubowego . walu poiredniego .dlawnica.wal Srubowy -tube wal pochwowy (przechodzqcy przez pochwe) -tunnel .pochwa walu Srubowego bearing .screw .lozysko walu Srubowego strips .tuleja walu Srubowego -pipe -pochwa walu Srubowego power -moc na wale .wneka tunelu.lozysko walu napedowego . Sruba napedowa -bracket .wal poSredni (tunelowy) liner .wal napedowy .5. loiysko walu poSredniego -escape -wyjscie awaryjne (prowadzqce przez tunel) platform .

walek zqbaty .variable speed .driving .differential -przekladnia roinicowa .sworzen kola obiegowego planet wheel .przekladnia zqbatkowa reducer -przekladnia redukcyjna reduction -redukcja.double reduction dwustopniowa przekladnia redukcyjna . kolo zgbate -bevel -kolo (przekladnia) zcbate stoikowe casing . zmniejszenie gearing -przekladnia redukcyjna sun wheel -kolo centralne.kolo zebate worm gear -przekladnia Slimakowa worm wheel .. Slimacznica - - - - . duzych obrotow .reversing -urzqdzenie nawrotne.jednostopniowa przekladnia redukcyjna .single reduction .przekladnia zebata.epicyclic .mniejsze kolo w przekladni zcbatej. ENGINE ROOM Marine epicyclic gears statkowa przekladnia planetarna planet wheel/ koio obiegowe.o zmiennym przeloieniu .przekladnia planetama . annulus/ piericien zebaty zewn<trzny kolo kolo Gear -przekladnia annulus -piericien zqbaty zewngtrzny countershaft -wal poiredni (przekladni zqbatej gear .kolo zqbate napqdzajqce -gear .kolo poSrednie w przekladni pinion .toothed .obudowa przekladni -box .kolo obiegowe rack-and-pinion gear .skrzynia przekladniowa drive .planetary .high speed .przekladnia obiegowa . przekladnia nawrotna .walek .reduction -przekladnia redukcyjna . malych obrotow .napgd przekladniowy ratio -przelozenie przekladni (to) gear . kolo sloneczne tooth .step-up -przekladnia zwiqkszajqca .reverse-reduction .przekladnia redukcyjno-nawrotna .parallel .zazgbiaC gear (type) -typ przekladni .kolo z.zqb toothed -zebaty gear -przekladnia zgbata -wheel .kolo z.sun -wal kola slonecznego planet pin . ' 5.zebatka.worm -przekladnia Slimakowa geared drive -naped z przekladniq mechanicz- - - - - - -- - - - - "4 gearing -przekladnia zgbata idler .przekladnia z ~ b a t a .low speed .przekladnia rownolegla .

.dym.mieszek kompensatora flange . opary.lateral . poiqczenie elastyczne .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy stack -komin up-take -dymnica.exhaust .uMad wydechowy (system gaz6w spalinowych) damper -zasuwa kominowa exhaust -wyciqg -draught -przewod wyciqgowy -driven supercharger -turbosprezarka na gazy spalinowe -gas . spalinowych) pyrometer -pirometr do pomiaru temperatury spalin --turbine -turbina na pare wylotowa. expansion joint . ' L 'L * incinerato spalarka turbodoiadowarka exhaust gas manifold/ silnik glb&ny / wyde~ho&~ch Exhaust gas system .szczelina wylotowa -pressure .gaz spalinowy. spaliny .waste .axial . na kominie fume .burnt .gaz spalinowy. spaliny manifold -kolektor gazow wydechowych --temperature .' . . SILOWNIA \ Exhaust gas system L system gazdw spalino.kompensator mieszkowy.kolnierz kompensatora . .spaliny. .kompensator boczny fire dampers -pokrywy ppoz. wylotowa.exhaust -kolektor wylotowy natural draught -cirlg naturalny (kominowy) soot . gazy spalinowe .gazy odlotowe manifold -kolektor .kompensator kqtowy . wyziewy funnel -komin gases -gazy .kompensator osiowy bellows .temperatura gaz6w spalinowch pipe -rura wydechowa port . pionowy przewod dymny -- --- ---- - - - ---- .." .5. m"" J " .ciinienie wylotowe silencer -tfumik wydechowy -turbine . up-take/ dymrrrcu prqdnicy swag'--' emergency generator/ prqdnica awaty . -valve -zawor wydechowy exhaust gas . spaliny analyser .turbina napqdzana para.gaz spalinowy.analizator spalin wylotowych emission .emisja gazow spalinowych --pipe -rurociqg odlotowy (g. .'- ~ v n n n a i joints o~ satory mieszkowe emergency gene?.angular .

sucha chlodnica powietrza condensing unit .awaryjne urzqdzenie sterowe engagement .sprzqgniqcie.zbiornik sprqzonego powietrza antivibrator . agregat air compressor . pot.sprzqglo tarczowe .muff .. parownik -plate -wyparownik plytowy condensate .sprzqglo tulejowe.tlumik drgan appliance -przyrzqd.dmuchawa pomocnicza .napqd pasowy .sprzqglo .sprzqglo klowe -jaw . polqczenie tulejowe damper -nawilzacz data plate -tabliczka znamionowa desalination -odsalanie device -urzqdzenie. s.sprzqglo cierne stozkowe .main -glowna sprqzarka powietrza rozruchowego air cooler .sprzqglo flange -kolnierz sprzqglowy .friction .napqd hydrauliczny .sprzqglo klowe . skraplanie condense .domestic -podgrzewacz wody pitnej .belt .moc napqdowa economizer -urzqdzenie wykorzystujqce tzw.dmuchawa pomocnicza --duct -przewod dmuchawy pomocniczej condenser . pot.air . klowe .chlodnica powietrza air drying station .cooler (calorific box) .sprzqglo odirodkowe .exhaust gas .claw .urzqdzenia pomocnicze.cone .independent .direct-coupled .auxiliary . stan zagrozenia -bilge pump .fluid .sprzqzony bezpoirednio coupler .skrzynia cieplna .napqd .kondensat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .hamulec cierny centrifugal -odirodkowy separator -wirowka odirodkowa condenser -skraplacz clutch .disk .skraplacz .skraplarka cooler .kociol na spaliny odlotowe brake -hamulec .friction . ENGINE ROOM Auxiliaries (urzqdzenia) pomocnicze absorber -thmik drgan.stacja osuszania powietrza air receiver .sprzqiony.sprzqglo cierne .awaryjna pompa zqzowa fire pump .electric -napqd elektryczny .centrifugal . wlqczenie.sprzqglo klowe . urzqdzenie auxiliary -pomocniczy blower .skraplacz pomocniczy engine .sprzqglo wielotarczowe .tarczowe sprzqglo cierne -tail sprzqglo pomiqdzy silnikiem elektrycznym a walem Brubowym combustion device .zasilanie awaryjne steering gear .silnik pomocniczy machinery -maszyny pomocnicze auxiliaries .: wkuplowany .chlodnica powietrza .5. do podgrzewania wody emergency .plate . mechanizmy pomocnicze silowni bilge separator .napqd lancuchowy .dog-.przewod dmuchawy pomocniczej boiler -kociol .separator wod zqzowych blower -dmuchawa .block friction . amortyzator aggregate .zespol.dry air .napqd bezpoiredni .sprzqglo szczqkowe.sprzqgak coupled .chain .awaryjna pompa pozarowa -generator .claw .direct-.multi disc .napqd niezalezny (to) drive -napqdzak driving power .generator awaryjny -power supply . cieplo odpadowe (spalin) np.spalarka .chlodnica (to) couple .pump -pompa skroplinowa condensation -kondensacja.skraplat condenser . przyrzqd distillate -destylat distiller -wyparownik drive .auxiliary duct .sprzqglo cierne szczqkowe .: wkuplowanie (sprztgla) evaporate -parowat evaporator -wyparownik.zagrozenie.auxiliary -pomocnicza sprq zarka powietrza rozruchowego air coompresor ..lqcznik coupling .

dysza wyplywowa pivot .przekladnia redukcyjna .podgrzewacz koncowy paliwa dla SG gland .sterylizator wody - - - - .discharging .spalarka odpadow water gauge -wodowskaz water sterylizator . SILOWNIA - fecal sewage biochemical treatment plant urzqdzenie do oczyszczania kciekow fekalnych frame -rama fresh water generator -wyparownik .instrukcja obslugi -life -okres uzytkowania.: compactor) prasa do Bmieci i odpadow waste incinerator .sluzba.amortyzator absorbtion . napedu) .akumulator hydrauliczny circuit .spur . doladowany supercharger . eksploatacji (urzqdzenia) instruction .czop czolowy.5.mechanical -przekladnia mechaniczna . urzqdzenie . przy zaworze) incinerator .zespo1 silnikowo-prqdnicowy nozzle .pompa hydroforowa -tank . loze seating .wcirlg przejezdny turbo-dynamo -prqdnica turbinowa prqdu stalego turbo-generator . tabliczka identyfikacyjna (np.turbogenerator. mechanizm.dysza .follow-up -urzqdzenie n a d e n e . udar absorber .spalarka incinerate . obsluga conditions .reduction ratio .disengaging -urzqdzenie zwalniajqce .instalacja.(urzqdzenie) przystosowane do pracy z duzym obciqzeniem high-duty -(urzqdzenie) o wysokiej wydajnoSci housing .mechanical transmission .dozi~biacz supercharged -z doladowaniem.separator vessel -komora do oddzielania pary od solanki foundation .tabliczka informacyjna. uszczelnienie dlawicowe heater -podgrzewacz -heavy fuel separator podgrzewacz paliwa ciezkiego dla wirowki heavy-duty . prqdnica turbinowa vacuum evaporator block.dlawik.epicyclic . trwaloik eksploatacyjna manual .silownik hydrauliczny.mechanizmy i urzqdzenia okrgtowe shock .amortyzacja wstrz4sow steam preheater -podgrzewacz parowy wody subcooler (heatexchanger) .zbiomik hydroforowy - - - - - - -- index plate . urzqdzenie running conditions -warunki pracy (urzqdzenia) saddle -podpora.obudowa hydraulic -hydrauliczny acumulator .sprzeglo hydrauliczne coupling .instrukcja obslugi ship's machinery .warunki pracy.silnik generator .silownia morska motor .cisnienie hydrauliczne -test -proba cisnieniowa (wodna) hydrophore plant -urzqdzenie hydroforowe --pump .ciecz hydrauliczna jack . dlawica. podnosnik.sprezarka doladowujqca travelling hoist (stores hoists) .fundament (urzqdzenia) -plate .obw6d hydrauliczny clutch .wyparownik podcihieniowy vaporizer -odparowywacz viscontrol electronic -wiskozymetr paliwa dla silnika glownego waste and garbage press (pot.spopielak marine power plant .E. os przegubu plant .przelozenie przekladni redukcyjnej .kolo zebate proste final fuel M.sprzeglo hydrauliczne -drive -naped hydrauliczny fluid .przekladnia obiegowa (planetama) .fundament service . heater .wstrzqs.przenoszenie (transmisja) mechaniczne (np. diwignik hydrauliczny pressure .reduction .plyta fundamentowa gear -przekladnia.

.

immersed .pompa glebinowa .numik (pompy) vane -lopatka (pompy) Pump (type) . wysokoik podnoszenia -hose . pompa strumieniowa -wing -pompa skrzydelkowa.reciprocating .smok pompy room -pompownia pumpability -mozliwoiC wypompowania (ladunku.turbulent -przeplyw turbulentny -undisturbed .wysokoik pompowania.manual .przeplyw oleju over . wyladunkowy (to) fetch .-pump -pompa samozasysajqca pump sucks air (pump looses suction) .ezektor zezowy bilge inlet -przewod ssqcy pompy centrifugal pump -pompa odirodkowa .ssanie (pompy).pompa irubowa trojwimikowa turbine .zassak (pompc) flow -przeplyw .rotary .pompa rcczna .przelewak sic .pompa strumieniowa .kierunek przeplywu indicator -wskaznik przeplywu .two stage -pompa odirodkowa dwustopniowa -two stage submerged -pompa odirodkowa dwustopniowa..single stage close coupled -jednostopniowa pompa odirodkowa .suction . ezektorowa - - 5.-pompa z napcdem mechanicznym .-pompa rotacyjna .direction of .przygotowak do natychmiastowego uzycia (np.studzienka pompy stripping -resztkowanie.przepompowanie (to) pump ship -pompowat zezy pump well .pompa ssqca three spindle screw .-pompa tlokowa -pneumatic piston .pompa przeponowa .zatkanie sic zaworu pompy impeller -wimik pompy lifting height .. odirodkowa jednostopniowa .piston .w@ tloczny -of a pump -wydajnoik pompy -pipe .pompa podciinieniowa.Pumps -pompy bilge ejector .-pompa irubowa submersible . jednostopniowa z podwojnym ssaniem .single stage .wysokoik podnoszenia (przez PO~P~) driving gear -popychacz w pompie plunger .pompa do beczek .-pompa rcczna membrane .single stage double suction .pompa wyporowa . odirodkowa. zasilanie channel -kana1 tloczny.-pompa zanurzona -jet .multi stage -pompa odirodkowa wielostopniowa .-pompa zcbata hand .water-jet .przeplyw niezakl6cony .laminar -przeplyw laminamy -meter -przeplywomierz .eccenter screw -p.water -przeplyw wody gag .-pompa turbinowa .barrel .ssanie powietrza przez pompe pump -pompa .screw . rurociqg tloczny discharge pipe .two spindle screw . pompa ezektorowa.ejector -pompa strumieniowa. pompc) priming -zalewanie pompy.pompa pneumatyczna tlokowa .pompa irubowa dwuwimikowa vacuum .centrifugal .szybkoik przeplywu ..strainer of a . balastu) pumpable -pompowalne pumping -pompowanie --out -wypompowak over .p.rate of . zanurzona .p. zasilajqcy head .rurociqg zasilajqcy.rurociqg odprowadzajqcy.strumienica.(QP) PomPY ..gear - - feeding - - pompa zasilajqca - - - - - - - - - - - prozniowa .self.. wypompowanie resztek ladunku plynnego suction . pompa . rozruch urzqdzenia .air .powietrza . pompa lopatkowa prime .pompa odirodkowa diaphragm -pompa przeponowa . SILOWNIA - - -- -- -- --- -- -- - . zasysanie - - - - . zanurzona delivery -tloczenie.power .single stage submerged -pompa odirodkowa jednostopniowa.oil . irubowa mimoirodowa .

5. ENGINE ROOM .

inert gas)/ podiqczenie powietrza s p r g i o n e g o .pompa ladunkowa o napqdzie hydraulicznym hearing/ iozysko brake/ hamulec oil seal/ uszczelnienie olejowe coupling/ sprzeglo \ stuf4ng box/ diawica cargo seal/ uszczelni/enie strony iadunkowej cofferdam seal/ uszczelnienie koferdamu screw pump pompa kubowa Pumps -pompy (3) source.dolot cofferdam surrounding hydraulic section/ koferdam otaczajqcysekcje hydrauliki high p r e s s u r e hydraulic motor/ wysokociSnieniowy silnik hydrauliczny volute casing/ obudowa spiralna ceramic sleeve/ tuleja hydraulically driven cargo pump (deep well pump) . azotu. gazu obojetnego \ resztkowania top plate/pokrywa szybu exhaust trap/ osadnik kontrolny 1 deck trunk/ szyb pompy cargo discharge pipe/ rurociqg wyiadunkowy cargo stripping pipe/ rurociqg resztkowania iadunku cofferdam purging pipe/_ rura przedmuchiwania koferdamu cofferdam pipe/ rura koferdamu hydraulic return pipe/rura hydrauliki . Werk RadolfieN screw spindle set/ .powrot hydraulic pressure pipe/ rura hydrauliki .5. SILOWNIA local capacity control/miejscowa regulacja wydajnoici capai :awor reg 1 connection for compressed air/(nitrogen. Allweiler AG.

sludge .5.trimming pompa wyrownywania przeglqbienia .transfer -pompa transportowa .lubricating oil -pompa oleju smarnego .stand-by pompa zapasowa (znajdujqca siq w pogotowiu) .fuel .ballast .fuel transfer .pompa zasilajqca .sprinkler -pompa instalacji tryskaczowej .sanitary -pompa wody sanitarnej .oil burner -pompa palnika olejowego .general service -pompa ogolnego przezna- - - - .scavenging .drinking water .service .- - - - - - - - - - czenia .skrzynia kingstonowa -head .pompa szlamu .pompa paliwowa .pompa wody slodkiej .pompa zasilania kotla .wysokok5 ssania (pompy) -hose .hydrophor -pompa hydroforowa . p.sea water cooling pompa chlodzqca wody morskiej ..oil .pompa olejowa .air -pompa powietrzna . prozniomierz pressure .fire and bilge -pompa pozarowo-zczowa .pompa balastowa .fresh water cooling .pompa zuzytego oleju .chlodnica skrzynkowa w electric heater -podgrzewacz elektryczny .sump -pompa oleju skrzyni korbowej .rura ssawna (pompy) -rose .emergency fire-.sludger -pompa pluczkowa . mulowa .ssak pompy strum -kosz ssqcy pumps .stripping -pompa resztkujqca .pompa zqzowa .grease .pompa pozarowa .wqz ssawny -lift -wysokoic ssania (pompy) -pipe .fire-.hydraulic -pompa hydrauliczna .wakuometr. ENGINE ROOM -box .bilge .pompa do smarow .pompy wedlug przeznaczenia .booster -pompa wspomagajqca .circulating -pompa cyrkulacyjna.cargo .chemicals -pompa do chemikaliow .boiler feed .pompa szlamowa.pompa chlodzenia wodq slodkq .podcihienie - - - - - - -- -- - - -- - - Heat exchangers wymienniki ciepla f i h e a t i n g element bundle/ wiqzka elementow grzewczych sea water inlet/ wlotwody morskiej sea water outlet/ wylot wody morskie.fuel booster -pompa podajqca paliwo .pompa ogolnego uzytku ..pompa przeplukujqca (w silniku dwusuwowym) .water extraction .smok pompy strainer .condensate -pompa skroplinowa . boxcooler . obiegowa .awaryjna pompa pozarowa .pompa transportu paliwa .liquid mud .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiornikowcach) .sewage -pompa fekaliow .feed .dirty oil .pompa osuszajqca vacuum -proinia gauge .

SILOWNIA .5.wymienniki ciepla Plate heater podgrzewacz plyiowy supporting column kolumna wspierajq wearing washer/ podkladka dystansowa guidi washer/ podkladka prowadzqca Tubular carPo heater rurowy podgrzewacz ladunku connection for heating medium/ doprowadzecollecting header/ komora zbiorcza - branch for safety valve/ aodiaczenie zaworu bezaieczeristwa tube bundle of spirally wound stainless steel/ wiazka sniralnie . Heat exchangers . cavgo outlet/ odprowadzenie iadunku tribution header/ komora rozdzielcza Srodka grzewczego .

chlodnica superheater -przegrzewacz superheating -przegrzanie. przegrzewanie tube -rura .finned .plate .fuel oil -podgrzewacz paliwa .przewodzenie ciepla conductivity -przewodnoik cieplna convection .rura z ozebrowaniem -- -- - - - - .unoszenie.cieplo i jego wymiana cooler . powietrza doladowujqcego . konwekcja ciepla exchange -wymiana ciepla flow -przeplyw ciepla insulation .air-.cooling . ogrzewanie coil -wczownica grzewcza steam -para grzewcza surface -powierzchnia grzewcza system -system grzewczy unit . chlodzony powietrzem . wart046 opalowa heat resistance . ENGINE ROOM seawater circuit/ central cooling system centralny system chlodzenia komputerowego pompa cyrkulacyjna Heat and heat exchanging .alarm podwyzszonej temperatury build-up .heating .air-cooled -w.chlodnica powietrza -air side of the strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego . radiacja cieplna -transfer -przekazywanie ciepla -transmitting area -powierzchnia wymiany c.wspolczynnik wymiany ciepla heater -podgrzewacz. Srodek..czynnik.pre.chlodzenie .chlodnica oleju . grzejnik ..mokra chlodnica powietrza cooling .cieplo alarm .czynnik chlodzqcy .izolacja cieplna leakage -przeciek cieplny -radiation -promieniowanie.purifier -podgrzewacz wir6wki heating -nagrzewanie.element grzejny value .lubricating oil .inter. medium . przedchlodnia .5.cieplo spalania. c.chlodnica micdzystopniowa .czynnik grzewczy overall heat transfer coefficient -wsp6lczynnik przenikania ciepla preheating -podgrzewanie radiate -promieniowak radiator .grzejnik.odpornoik na wysokie temperatury medium .wymiennik ciepla .wzrost temperatury capacity -pojemnoik cieplna conduction .inefficient -niewystarczajqce chlodzenie exchange -wymiana heat .direct-contact -wymiennik ciepla o wy- --- -- - - - - - - mianie bezpoiredniej -plate -plytowy wymiennik ciepla .charge air -ch.tubular -rurowy wymiennik ciepla heat transfer coefficient .schladzalnia.chlodnica plytowa . heat exchanger ..chlodnica .wet air .

SILOWNIA Oily water separating system system odolejania wdd zezowych air inlet/ wlot ~owietrza pneumatic piston valv backwashing outlet to pneumatyczny zawor t przepiukiwanie mrotn pneumatic piston valve .pzpreu i\ kiwanie zwrotne meumatic piston valve Pneumatic rhree-way v a l v e d ..5. . oily water separator separator wdd zaolejonych heating/ podgrzewanie automatic oildrain controlbox/ clean water overboard discharge/zrzut wody connector for power supply/ podiqczenie vacuum-pressure backwashing inlet pneumatic pistonvalve/ zawor wlotowy tiokowy oily water separator installation instalacja separatora wdd zaolejonych springloaded discharge valve/ sprgiynowy zawdr tioczny clean water overboard discharge/ zrzut wody czystej za burte eneumatic piston valve 9il outlet/ pneumatyczny zawor tiokouy . pn ( funnel (sample wafer outlet connection)/ pobdr probki wody three-way ball valve/ -frdjdroiny zawor kulouy backwashing inlet pneumatic -pistonvalve/ pneumatyczny zawor tiokowy wlotowy iiwanie zwrotne pomiar zawartoici 01 suction straine skrzyn~azaworu ssqcego filtr na ssanlu z zaworem dennym .

contaminated .olej zanieczyszczony -particles .kurek do poboru probek separation . ENGINE ROOM Ol water separator -separator wdd zaolejonych iy oil outlet/ wylot o/ l\ e water pump/ pompa wodna oil transfer pipe/ rurociqg transportu oleju 7 unit drain and s ptyt separacyjnych 3 2 float control switch/ oil content bilge alarm/ alarm zawartoici oleju w wodach zezowych to bilge or oil contaminated tank/ do zez lub do zb.oily .olej .clean . rozdzielanie sludge outlet -wylot szlamu waste oil .spust oil . pompowania popluczyn do morza) drain .woda czysta .woda zaolejona oil interface -powierzchnia rozdzialu w. separator olejowy - - part per million (ppm)-czeici na milion (miara zanieczyszczen olejowych) sample point . oleju brudnego clean water supply/ zasilanie wodq czystq punkt poboru probek Oily water separator separator w6d zaolejonych discharge criteria -kryteria (ograniczenia dot.czqsteczki oleju separator .odpady olejowe water -woda .oddzielanie..odolejacz.-olej -- - .

21. Flexible connection . C. 9. 13. Machine upper part/ gdrna cz& urzqdzenia. Cable support/ tor kablowy. elbow/ kolanko. 8. 4.l. 7.a. M. strainer/jZtr: g@ @ . '0. screw/ iruba. J. SILOWNIA Oil separator . labyrinth ring holder/ uchwyt uszczelnienia labiyntowego. Flexible connection. Valve block. o-ring/piericieri samouszczelniajqcy. neck bearing .B tion air/podlqczenie elastycznepowietrza I. frame.front casing/ obudowa czolowa. plug/ korek.D I .bottom bearing holder/uchwyt dolnego iozyska.frame support/podstawa amy. 5. L. driving device vertical/ pionowy zespol lapgdzajqcy.olej. D. 18. 11. pipe/ rurka. Identificatfon plate/ tabliczka identypkacyjna. Control cabinet/ szaJka sterowania. 3. Motor/ silnik. wing insert/ wkladka krzydelkowa. Frame hood/kolpakramy. 19. 12. 16. 6. lexagon bushing/ tulejka szeiciokqtna.over/ pokywa loiyska szyjkowego. inductive sensor/czujnik indukcyjnv.water/ wqi elastyczny wody. 14. E. B. K. operating water cover/pokrywa zespou wody operacyjnej. 15. 20. Machine bottom part/dolna cz@ urzqdzenia.odlot wody g P: & E 2 ciachine bottom part/ czciC dolna urzqdzenia. 2. water/elastycz.wirdwka oleju (I) machine bottom part cz& dolna urzqdzenia A. washer/podklad. bottom part/ ama czgici dolnej. deflector ring/ piericieri deflektora. sensor support/ uchwyt czujnika.A ne podlqczenie .5. 1 7. F Flexible connec. abyrinth ring/piericieri uszczelnienia labiyntowego. seal ring/piericieri uszczelniajqcy. 22. oil/zespdi zawordw .

source: A@ Lava1 Co. . samoustalajqce dysza olejowa centrifugal clutch/ sprzgglo odirodkowe clutch cover . . ENGINE ROOM f Oil separator . . roller bearing/ loiysko rolkowe.napedpionowy ierscien dystansowy W centrifugal clutch sprzeglo odirodkowe coupling hub/ piasta sprzggla zabezpieczajqcy bowl spindle/ wal bgbna loiysko kulkowe dzenie gbrnego iozyska nap ring/ piericieri abezpieczajqcy Segera belt driving device zespdl napedu pasowego cover/ obudowa spindle pulley/ kolo pasowe Self-alig. I lubr~cationoil.wirbwka oleju (2) nap ring/piericieri abezpieczajqcy Segera driving device vertical . orifice/ ..lower/ doha pokgwa sprzggla oil pump/ pompa olejowa w & .5.

wirdwka oleju (3) separator bowl beben wirdwki In-and outlet device zespdl wlotu i wylotu nakretka blokujqca washer/ podktadka connecting housing/ obudowa tqczqca supporting ring/pier Scien podtrzymujqcy ing water ring/pierScieri ania wody operacyjnej o-ring/ piericien samouszczelniajqcy source: Alfa Lava1 Co. SILOWNIA Oil separator . .5.

non-return valve/ zawbr zwrotny.podkladka gumowa tlumiqca drgania top bearing spring . 2. 6. pneumatic change-over valve/ zawdr pneumatyczny. pneumatic valve/ zawor pneumatyczny 3.flow control -talerz sterujqcy . ENGINE ROOM Oil separator (4) .inter stack -talerze rozdzielajqce . 10.vertical pionowy zespol napedzajqcy labyrinth ring holder -uchwyt uszczelnienia labiryntowego coupling hub -piasta sprzqgla friction block -blok ciemy spindle pulley -kolo pasowe - --- . 8.beben casing . water transducer/ przetwornik ciI Snienia wody 4. needle valve/ zawor iglowy. pressure indicator/ wskainik ciinienia.Slimacznica chamber -komora -upper pairing -goma komora rozdzielania centrifugal .pokrywa zespolu wody operacyjnej driving device -urzqdzenie napedowe .obudowa b ~ b n a spindle .odirodkowy - - - - -- - - mode selector -przelqcznik rodzaju pracy brake -hamulec dosing ring -pierScien dawkujqcy dumping rubber washer .belt . single acting shut-off valve/zawbr odcinaiacv.zespol napedu pasowego .talerz stozkowy .talerz sludge space .oczyszczanie odSrodkowe disc -talerz .bqben disc . temperature sensor/czujnik temperatuiy.paring .5.force -sila odSrodkowa .przestrzen szlamowa spindle -wal pionowy wirowki warm -Slimak gear transmission -przekladnia Slimakowa wheel . 9. oil blok zawordw oleju I .talerz staly . Oil separator -wir6wka oleju .upper paring -talerz rozdzielajqcy purifier -wirowka (oczyszczajqca) separator -wir6wka bowl .szafka sterowania valve block -zespol zaworow operating water cover .separator -wir6wka odirodkowa centrifuginal separation .spreiyna loiyska gornego friction pads -wykladziny cierne sprzqgla bowl . 5.wirdwka oleju Valve block. pressure transmitter/ przetwornik ciinienia.conical .wal bebna control cabinet .

flange type -mocow~ny kolnierzowo . security valve -zawor obejiciowy .filtr bocznikowy .zb.filtr .air.siatka filtrujqca -pack -wklad filtru -removable cover -zdejmowalna pokrywa f..duplex . szlamu po filtrowaniu filter (type) -filtr .super-fine .oil .coarse .siatka filtracyjna mesh .czyszczenie filtra filter (elements) -elementy filtra cartridge -wklad filtra chamber .screw type wkrgcany (lqczony gwintowo) - - - - - - - - -- .filtr bardzo dokladny .filtr dokladnego oczyszczania .filtr powietrza .filtr na ssaniu filtration .filtrowanie filtrator .automatic -filtr automatyczny - - - by-pass .filtr magnetyczny .komora filtra cloth .element filtrujqcy particles -czqsteczki sediment -osad solids .filtr paliwowy .czqsteczki stale strainer -filtr (siatkowy) -cloth -tkanina filtracyjna .suction .sludge reservoir .filtr gruboziarnisty.Filter -filtr air washing -przedmuchiwanie (filtrow) auto backwashing (automatic back-flushing) filtr automatyczny czyszczony wstecznym przeplywem czyszczonego czynnika filter .obudowa filtra gauze . filtr wstqnego oczyszczania .filtr odirodkowy .magnetic .filtr podwojny .tkanina filtracyjna cylinder housing .fuel .fine .centrifugal .filtr olejowy filter cleaning .

. dzajqcu compressed air supply) doptyw powietrza exhaust gas front engine/ gazj spalinowe .silnika .v vent cock/ zawor soot remover -urzqdzenie do usuwania sadzy iryection pip J rura d o p r o u ~ .5. upper/ collection header socket/ collection header/ sekcja poboru p a y section outlet pipe/ inner steel cas wewnetrzna . lower/ w/az inspekcyjn~~ doln.zasilajqcy izolacja outer casing/i skrzynia zewnetrzna inspection manhole.skrzynia kolektor doptywowy . ENGINE ROOM Economiser [gas boiler) -(exhaust kociol nu spaliny odlotowe inspection manhole.

steaming rate -wydajnoSC kotla boiler (elements) -elementy kotla .feed pump -pompa zasilajqca kociol .luk kotlowy .wspornik .otulina kotla drum -walczak kotla.piericien wzmacniajqcy (wok01 wlazow etc.odmulanie kotla .steaming capacity of a . p.zdmuchiwacz sadzy stool .dry pipe .reinforcing ring .drop of water level .cleaning of the boiler . -raise steam -podnosit ciinienie pary w kotle .air heater -podgrzewacz powietrza .nadzorowaC (tu:pracc kotla) .drum wall .rurociqg pary odlotowej (z zaworu bezpieczenstwa) -water tube .icianka walczaka .szklo wodowskazowe rurkowe .kontrola ciinienia .deflektor wymuszajqcy dluzszq drogq plomieni przez palenisko -hatch .gl6wny pob6r pary . nasycenia) .tubular glass gauge .rurociqg smmowania seating .smoke box .fundament kotla .5.baffle plate -przegroda wymuszajqca -base of the boiler .main outlet .lifting eye .circulating pump - - - .Sciana wodna (wiqzka rur wodnych w komorze spalania kotla) .szyb kotlowy .wyczystka mulowa .fundament kotla shell .gas baffles .priming -zalewanie kotla -putting boiler into service -uruchomienie k.oil burner -palnik kotla .(to) attend .deflektor (przegroda wymuszajqca) .handhole -wyczystka .dymnica.podstawa kotla .dno plaskie sitowe .fur (scale) -kamien kotlowy .plaszcz kotla . scaling -kamien kotlowy scaling hammer -mlotek do usuwania kamienia kotlowego boiler (characteristic) -(charakterystyka) kotla capacity -wydajnoSC kotla efficiency . komora dymowa .odpowietrzenie .cleaning door -wyczystka - - - .wydajnoiC kotla parowego . SILOWNIA (Ship's) boilers kotly (okrqtowe) boiler attendance and maintenance -nadzorowanie i konserwacja kotla .drum .odbijaC kamien kotlowy .deflektory plomieniowe .sludge box .refleksyjne szklo wodowskazowe .soot blowing .pressure control .zdmuchiwanie sadzy -water level control -kontrola poziomu wody scale.perforated flat bottom .blow-down device .oddzielacz wody z pary (odwadniacz) end .blow-down of the boiler .spadek poziomu wody .pompa cyrkulacyjna.oczko (uchwyt do podnoszenia kotla) .superheater -przegrzewacz .waste steam pipe .jednostkowe zuiycie paliwa rate of evaporation -wsp6lczynnik odparowania .fundament kotla -gas deflector .zalewanie kotla -boiler scumming .smoke tubes -plomieniowki .szumowanie kotla .czyszczenie kotla . obiegowa covering .insulation .feed regulator -regulator zasilania .firing up a boiler .osadnik .air vent .) scum piping .reflex plate glass gauge .mudhole -wyczystka (mulowa) .soot blower .baffle .izolacja .walczak kotla .boiler priming .desuperheater -chlodnica pary (do temp.waterwall .rozpalanie kotla .scale off a boiler .firetubes -plomieniowki .mudhole cover -pokrywa wyczystki .dno kotla foundation .(to) scale -usuwaC kamien kotlowy .support .sprawnoSC kotla heating surface -powierzchnia grzewcza -permissible stresses -naprqzenia dopuszczalne rate of combustion .urzqdzenie odmulajqce casing .wlaz .manhole .descaling -usuwanie kamienia kotlowego .boiler test -proba wodna kotla . kolektor .mud box .oplomka .

s bottom collector/ kolektor dolny I ME exhaust gas inlet/ wlot spalin z silnika gliwnego .Oil-Bred boiler -kociot opalany olejem Composite boiler . s t m .kociol kombinowany lement adiacyl I soumc: SAACKE Mrrrine ~ y .

poboru p a y .glowica zasilajqca . SIEOWNIA .exhaust gas analyzer . wody zasilajqcej .dry pipe .atomize -rozpylak . sprqiynowy z. armatura . na spaliny odlotowe . gldwnego napqdu statku .manometr .odpowietrzenie -water level indicator -sygnalizator poziomu (boiler) valve -zawor kotlowy .kociol La Monta .fuel oil control valve -zawor sterowania oleju opalowego - -- -- - - - - - - - - .atomizing steam inlet .flame stabiliser .stabilizator plomienia .k.rura kotlowa pressure gauge . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin -exhaust gas k.k.fire tube .z.water tube .palnik rozpylajqcy za pomocq pary . do odmulania zawor (kurek) odcina-cut off of pressure jqcy manometru .sectional header .steam gauge .surface blow .auxiliary feed water check .krociec przykotlowy steam atomised burner . plomieniowkowy .kociol sekcyjny .auxiliary steam stop .manometr kotlowy .kurek .waste-heat .horizontal .cock .dodatkowy zaporowy z.rozpylanie .exhaust gas heated .blown down device .main .drum type -kociol walczakowy -economizer -k.gl6wny zawor zaporowy .rura zasilajqca gauge . poziomy . glowny poboru pary .atomizer -rozpylacz (koncowka wtryskiwa- boiler (fittings) -(armatura) kotta cza) .analizator spalin wylotowych .main stop outlet .wzmocnienie krokca salinometer cock .domestic -podgrzewacz wody pitnej . zaporowy .z.bottom blow .main feed water stop .z. wody zasilajqcej .odwadniacz pary . do szumowania gornego - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - boiler (type) .kurek probierczy wody kotlowej -sampling cock .kociol okrqtowy .blown down piping .atomized -p.oplomki vent .lej w kotle na rurociqgu szumowania standpipe .k. maly .donkey .palnik wspomagany powietrzem .spring double safety stop -podwojny pelnoskokowy.kurek probierczy scum pan .pomocniczy zaporowy z.double-seat full lift safety -podwojny pelnoskokowy z.glowny parowy zawor zaporowy .k.steam drum -walczak parowy .auxiliary feed water stop .forced circulation .deaeration -zawor odpowietrzajqcy . bezpieczenstwa .rura poboru -pipe .manometr kotlowy .pomocniczy z. dysza .angle stop .szklo wodowskazowe -manometer cock -kurek manometrowy .feed pipe . kqtowy . pomocniczy.k.5. opalany olejem opalowym .reinforcement of standpipe .accessories -osprzqt kotlowy.cofanie siq ognia .marine .kociol szkocki .kociol na gazy odlotowe burner -palnik .air assisted .composite kociol przystosowany do opalania ropq lub gazami spalinowymi .atomizing air inlet -wlot powietrza rozpylajrlcego .safety .typ kotla auxiliary -kociol pomocniczy .gauge glass .z. pionowy .wlot pary rozpylajqcej fireback .urzqdzenie odmulujqce . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin .z.burner -palnik kotla . rozpylajqcy za pomocqpary -atomizer -rozpylacz palnika.vertical .main feed check .main feed water check .rurocirlg odmulania . wodnorurkowy . bezpieczenstwa .k.vapourizing tubes .atomization .outlet pipe . zwrotny w glowicy zasilajqcej kotla main steam stop .stop .k.oil-fired -k.zaporowy z.Scotch (marine) .glowny zasilajqcy zaw6r zaporowy .

Srodek zmipkczajqcy wodp treatment -preparowanie wody.desuperheated .flareback .- - - Sewage treatment plant .fuel oil return -powrot oleju opalowego igniter .flow of -przepfyw glass .wrzenie wody . uzdatnianie wody (kotlowej) - .zapalarka -nozzle .na wylocie .baffles drogp pary) parowe dluzszq - -refractory -wymurowka paleniska . ~ f water I 1 wlot wdd sanitarnych high level float switch/ wlqcznik p+akowy wysokiego poziomu napowietrzanie oprdiniajqca .5. rotacyjny .feed -woda zasilajqca kociol .rotary -palnik obrotowy.saturated .refractory material (fire bricks) .zasilanie .feed compound -Srodek zmipkczajqcy wodp zasilajqcq feeding . ENGINE ROOM fuel oil inlet -wlot oleju opalowego .foaming -pienienie sip wody wskutek obecnoici czqstek oleju .szklo wodowskazowe -hammer -uderzenie (mlot wodny) hardness . ) irregularities and failures of the boiler -nieprawidlowoSci i blpdy w pracy kotla .cut off pressure gauge .drop of level .-para przegrzana .w temperaturze wrzenia at the intake -na wlocie at the outlet .boiler feed .spadek poziomu wody drum collector -walczak dolny (wodny) economizer -podgrzewacz wody .twardoSC .pitting -korozja punktowa kotla .dysza palnika .para przegrzana.materialy niepalne (uiywane jako wymurowka p.odciecie presostatu soot .kontrola poziomu reflex plate .szklo wodowskazowe refleksyjne softener .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy -blowing -zdmuchiwanie sadzy steam -para .level control .drzwiczki paleniska heating surface -powierzchnia grzewcza lining -wykladzina komory spalania - . p.boiling .zasada dzialania soil inlet/ wlot zanieczvszczeri z toalet vend o d p o i t r z e n i e / / suvface skimmer/ zgarniacz powierzchniowy .steam assisted -palnik wspomagany parq furnace -komora spalania w kotle door .separator deflektory pary (wymuszajqcy separator .woda zasilajqca kociol .-para nasycona - - - - .superheated .operation principles urzqdzenia do obrdbki iciekdw . zamieniona w pare nasyconq drum (collector) -walczak parowy - - - water -woda at the boil ..cofanie sip plomienia .

SILOWNIA . .5.

oil . skruber - --- - - .komora spalania feeding .combustion chamber .spalarka .proces spalania incinerator .vertical .auxiliary burner -palnik pomocniczy .system gazu obojgtnego air intake -pobor powietrza boiler up-take valve .popiol combustion -spalanie air -powietrze towarzyszqce spalaniu chamber .zawor poboru gazow spalinowych z kotia deck water seal -poWadowe zarnkniqcie wodne demister -osuszacz IGS control panel .spalarka pionowa loading door .odpady.solid .spalarka -"---'r diluter/ rozrzedzacz alin z powietrzem) combustion chamber combustion air inlet wlot powietrza spalania forced draught fan/ wentylato ciqgu wymuszonego oaniotnvale dno ualeniska' zasuwa popielnika Incinerator .spalarka ash .odpady plynne .drzwiczki do ladowania odpadow non-combustible materials -materialy niepalne oil .burner -palnik .napehianie spalarki .komora spalania process .odpady olejowe .szlam olejowy waste .gaz obojqtny sample -probka gazu obojqtnego system .napelnianie (zbiornikow) gazem obojqtnym oxygen analyser . odpadki .liquid .olej -sludge .panel sterowania systemem gazu obojqtnego inert gas .analizator tlenu scrubbing tower -pluczka wiezowa.odpady stale - Inert gas system (IGS) . ENGINE ROOM f incinerator .5.system gazu obojqtnego inerting .

surollo Tecnicas .fnieniowo proiniowe) beaning/ blower/ dmuchawa seawater inlet/ wlot wody source: Deiegasa De.Inert gas system -system gazu oboj@zego rbridge punel/ panel nu mostku boiler up-take valve/ main control panel to cargo tanks/ do zhrornlkow non return valve/ a z w r t liquid P/V breaker/ zawdr P/V 2 5 scrubber/ pluczku demltter/ osuszacz discharge overboard/ water fbr woda do mycia (zabezpieczenie ci.

primary -urzqdzenie sterowe gl6wne .schemat blokowy urzqdzenia sterowego power unit failure alarm . zapasowe.alarm zaniku zasilania maszyny sterowej remote control system .~rzesterowaniemaszyny sterowej .wskainik wychylenia stem steerer -urzqdzenie sterowe steering gear .pomieszczenie maszyny sterowej block diagram .5. ENGINE ROOM Steering gear -maszyna sterowa actual position of the ruder -rzeczywiste polozenie stem change over procedure .system zdalnego sterowania maszyny sterowej . s.urzqdzenie sterowe.silownik emergency steering gear -awaryjne urzqdzenie sterowe follow-up steer .secondary .pelen zakres wychylenia stem (na obie burty) plunger ..sterowanie nadqzne .sterowanie rezenvowe follow-up tiller -zadajnik kqta wychylenia ste- - rn full movement of rudder .auxiliary -urzqdzenie sterowe awaryjne compartment (flat) .procedura zmiany systemu sterowania cylinder .non-.u.mechaniczne urzqdzenie sterowe ram . maszyna sterowa . awaryjne ----- -- -- -- --- .nurnik power failure alarms -alarm zaniku napipcia power steering gear .hydraulic -hydrauliczne urzqdzenie sterowe -main--urzqdzenie sterowe gkowne overshoot .nurnik pump -pompa nurnikowa - rudder angle indicator .

glowna szyna zbiorcza battery -bateria acid -kwas akumulatorowy -backup -bateryjne zasilanie bezprzerwowe charger -zasilacz ladowania akumulatorow . awaria napedu breaker -wylqcznik capacity -zdolnoSC wylqczania . SILOWNIA Electricity -elektrycznoS6 accumulator -akumulator -battery -bateria akumulatorowa cell . z komorq powietrznq .anoda current -prqd anodowy backplane -tyl kasety pakietow od strony zlqcz systemowych ballast . magistrala . opaska bar .obwod wejbciowy -- -- - - - -- - - - - - - - - .) capacitor -kondensator .-rozregulowanie admittance -admitancja. z komorq -- -- -- - - - - - - - - - - iukowq wykonanq z materialow kompozytowych . z. nieizolowany -bush .obciqzalnoSC (przewodow) choke -dlawik coil -dlawik circuit .kondensator elektrolityczny z polaryzacjq -with tappings .obwod. generator -alternator.oslona koncowki kabla port -przylqcze kablowe run .kondensator z polaryzacjq .c.kondensator powietrzny .main bus.zlqcze kablowe .storage -bateria akumulatorowa black-out . przewodnobk pozorna alternator -prqdnica prqdu zmiennego -protection system . obwodu .prqdnica) buzzer -brzqczyk by-pass .akumulatomia a.szyna zbiorcza. pobudzaC actuator -urzqdzenie uruchamiajqce.awaria zasilania.ciqg kabli capacitance -pojernnoiC measurement -pomiar pojemnoici (el. prqhica prqdu przemiennego a.emergency -akumulatory awaryjne room .cela akumulatora plant .circuit truck -podwozie wylqcznika . obwodow sterowania - (circuit) breaker -wylqcznik zwarciowy .zdolnoSC wylqczania bridging -mostkowanie briefly delayed .. gietki gland .kabel elastyczny.circuit -wylqcznik zwarciowy . urzqdzenie wzbudzajqce for starting .szyna zbiorcza .insulating .flexible .z krotkq zwlokq brushholder -szczotkotrzymacz brushless -bezszczotkowa (np. motor . omijaC cable -kabel. przewod elektryczny .triple pole with latching mechanism wylqcznik obwodu trojfazowego z mechanizmem zatrzaskowym . uklad -breaker -wylqcznik (automatyczny) obwodu diagram . giqtki .obejicie.vacuum (VCB) -wylqcznik zwarciowy z komorq prozniowq breaking capacity .dlawica kablowa -joint .fine . regulacja .polarized electrolytic .nieosloni~ty.izolowany w.akurnulatorownia .oplot (ochronny) kabla clamp -zacisk kablowy clip -uchwyt na kabel .bus.input .air .mal.bare .coaxial .moulded case (MCCB) .flexible -kabel elastyczny.kabel koncentryczny .air (ACB) -w.polarized .urzqdzenie inicjujqce rozruch adjustment -nastawienie.mechanizm szybkiego przerywania prqdu -mechanism -zamek wylqcznika -of control circuits -w.kondensator z odczepami capacity -pojemnoSC .dlawik band -taima.carrying . bocznik (to) by-pass .obciqzenie mocq czynnq active-power meter -miernik mocy czynnej actuate -uruchamiak. z.c.system zabezpieczenia prqdnicy ammeter -amperomierz amplifier -wzmacniacz modules -moduly wzmacniajqce anode .live -kabel pod napieciem lug -konc6wka kabla cover .w.5.obchodzik.nastawienie dokladne .silnik prqdu przemiennego active load .schemat polqczeh elektrycznych .fast break mechanism (FBM) .

5. ENGINE ROOM .silnik elektryczny fan/ erminal box/ terminal box cover/ pokrywa skrzynki zaciskowej seaY uszczelka top part of terminal box/ gorna cz& skrzynki zaciskowej wentylatora tabliczka znamionowa shaft sealing ringIpiericien uszczelniajqcy wal ' resilient preloading ring/ pierscien sprezynujqcy wstepnego naprezania . - Generator set zespdl prqdotwo'rczy cylinder unit/ charge air receiver/ kolektor uklad silnika powietrza doladowujqcego turbodoladowarka two-step charge-air cool dwustopniowa chlodn powietrza doladowa cover with thermostatic valvesfor high temperature cooling-water po?irywa z zaworami termosta niskiej i wysokiej temperatury ernator stator/ stator alternators cover with thermostatic valves for lub-oil system/pokrywa z zaworami t e r m o s t a ~ z n y m i systemu oleju smarowego lubricating oil cooler/ chlodnica oleju smarowego x Electric motor .

effective -prqd skuteczny dead -bez napigia debounce .make contact (NO) .obw6d drukowany .frame -polqczenie z masq obudowy . w trojkqt trojfazowe polq-three phase double-delta czenie w podwojny trojkqt .obwod *jSciowy .polqczenie gwiazda-trojkqt .changeover -zestyk przelqczajqcy .input -control -regulacja mocy wejSciowej probe .schemat blokowy diesel-electric drive .return -przewod powrotny .three phase zig-zag .rated operational -znamionowy prqd pracy -rated uninterrupted -znamionowy prqd c i g gly sensor module .micro -mikrowylqcznik .styk.induction .alternating (A.time delayed .three phase delta .idle .chassis -polqczenie z masq obudowy .styk normalnie otwarty .selecting -obwod wybiorczy clamp -zacisk clip plate .skrzynka zaciskowa..Swiatlo pokladowe delay .sonda prqdowa .make -zamknqt obwod .output . ) .live -przewod pod napiqciem .main -s set .5.parallel . pomocniczy zwykly .zestaw stykow glownych . SILOWNIA .delta -polqczenie w trojkqt . nakladany . a s .schemat polqczen connection -polqczenie -box .trojfazowe p.przewbd zerowy .napqd spalinowo-elektryczny .female .piorunochron . zwloka diagram .listwa zaciskowa -with screen earthed -przewod w ekranie uziemionym (to) connect -1qczyC -to frame -1qczyC z masq connecting diagram . stykanie siq module -modul stykow pomocniczy ch .stycznik z wyzwalaczem przeciqzenia termicznego converter -przetwornik.break (NC) . lqcznik .cewka indukcyjna commutator -komutator conductance -przewodnoSC czynna conduction -przewodzenie conductor -przewodnik.standard auxiliary -s. plug-in type -modul stykow pomocniczych.flexible -przewod elastyczny -junction .styk o dzialaniu ze zwlokq czasowq . normalnie zarnkniqty .stycznik box .input -prqd zasilajqcy .polqczenie przewodu .trojfazowe polqczenie w zyg-zag connector -zlqcze.opoinienie.C.styk punktowy .gniazdo typu "zenskiego" .auxiliary -module.obwod rownolegly . normalnie otwarty . zyla kabla . lqczeniowa .auxiliary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .odbiornik energii - - - - - - - -- - - - - - contact .rotation -przetwornica wirujqca cord -przewod przylqczny urzqdzenia current -prqd .normal open (NO) .pair of -s -para zestykow .plytka mocujqca (do montazu na szynie) coil -cewka .prqd przemienny -cycle -cykl .block .protective -przewod izolowany .screen -przewod ekranowany . przewod.schemat .s.three phase star .eliminacja drgan stykbw deck light .trojfazowe polqczenie w gwiazdc .styk normalnie zamkniqty .zlqcze urzqdzenia powiadamiajqcego .star-delta .lightning .terminal strip .threephase -prqd trojfazowy -transformer -przekladnik prqdowy .prqd bierny .szafa stycznikowa control .normal close (NC -s.trip indicating auxiliary .printed .point . konwerter .styki pomocnicze ze wskainikiem wyzwolenia contactor .sterowanie stycznikowe with thermal overload releases .plate -prqd anodowy .make and break -zestyk przelqczny .frequency -przetwornik czcstotliwoSci .series parallel -polqczenie szeregowo-rownolegle .modul czujnika napiqcia .neutral .interrogator .male -wtyk typu "mcskiego" consumer .

5. ENGINE ROOM .

generator awaryjny lighting .el.sprzqglo elektromagnetyczne field -pole elektromagnetyczne -valve -zaw6r elektromagnetyczny electrostatic -elektrostatyczny - - - - ---- -discharge -wyladowanie elektrostatyczne emergency .bezpiecznik topikowy base . telegraf maszynowy telemotor -telemotor elektryczny -torch .: ziemia circuit . -winding .latarka bateryjna flip-flop -przerzutnik (elektryczny) frequency -czgtotliwoSC .antykorozyjna oslona katodowa electrolytic derusting -odrdzewianie elektrolityczne electromagnet -elektromagnes electromagnetic-elektromagnetyczny coupling .glass tube .stan awarii. uziemienie (to) earth -uziemiaC earthing -uziemienie electrical installation . stan zagroienia -battery -akumulatory awaryjne generator . portowa .moc indukowana (to) ground -uziemiC -- - - - - - - - - - - - - .prqdnica postojowa.prqdnica wzbudzajqca fault -tu: zwarcie (elektryczne) flashlight .ohwietlenie awaryjne set -prqdnica awaryjna -procedure -procedura postwowania w razie zagrozenia stop .log elektromechaniczny motor .statek o napedzie spalinowo-elektrycznym dimmer -Sciemniacz.sygnal alarmowy supply -zasilanie awaryjne -switch -wylqcznik awaryjny end-position switch -wylqcznik krancowy energise -pobudzak.oprawka bezpiecznika element -wkladka topikowa .korozja elektrochemiczna control .sprzqglo elektro-magnetyczne drive -napqd elektryczny -heater -podgrzewacz (grzejnik) elektryczny log . napqd (statku) electric -elektryczny coupling .tacho.instalacja elektryczna electrical propulsion .blade -bezpiecznik nozowy box .lampa jarzeniowa. prqd.el.napqd rownolegly (do jednoczesnego wlqczania dwoch wylqcznikow) earth -uziemienie.przycisk awaryjnego zatrzymywania (np. prqdnica .latarka elektryczna -winch -winda elektryczna electro-hydraulic -elektrohydrauliczny -winch -winda elektrohydrauliczna steering .shaft -prqdnica walowa .obwod uziemiony .insulating -bezpiecznik izolowany socket .maximum operating frequency .gniazdo bezpiecznikowe generating set -zespol prqdotworczy generator .standby -prqdnica w pogotowiu globe -klosz kulisty glow lamp .rotary -napqd obrotowy .silnik elektryczny shock -porazenie prqdem shop -warsztat elektryczny steering gear .- diesel-electric ship .bezpiecznik rurkowy -high breaking capacity -bezpiecznik wielkiej mocy .podstwa bezpiecznikowa .napqd .maksymalna czgstoSC lqczen fuse . urzqdzenie sterowe -telegraph .uzwojenie generatora .skrzynka bezpiecznikowa cap .generator. zasilaC energiq equalization -wyrownanie.-prqdnica tachometryczna .turbo-. jarzeniowka gross horse-power . pot.turbogenerator.ogranicznik stop .sterowanie elektrohydrauliczne steering gear -urzqdzenie sterowe elektrohydrauliczne electrolytic corrosion .powrot prqdu przez ziemiq -wire -przewod uziemiajqcy. turbinowa voltage controller -regulator napiecia g.ship's service -prqdnica pomocnicza . korekta excitation -wzbudzanie exciter -wzbudnica..el. silnika glownego) signal .port .paralleling mechanism .protective -uziemienie ochronne return . regulator natezenia Swiatla direction of flow -kierunek przeplywu disconnected -rozlqczony distribution board -tablica rozdzielcza drive .

:*I.. .."C"' - . . prostoxnik z piericieniami fqczqcymi unu wmuing rumu sru~uru ... # . ."-.. ". U&"Y"JC.wzth core .. varistor module/ .-. .-. .'Cr.U&C.. nchronous generator -prqdnica synchroniczna air guide wall/ oslona powietnnq lnner bearzng cap/ wewngtrzna pokrywa iozyska I ball bearing/ lozysko kulkowe T I fan impeller/ wirnik wentylatora end sAield/ osiona koncowa rotor shaft/ wal wirnika statorfnrmeI .Siemens synchmnous generaror instnrction hub/pias ta ..".x d shield with yoke ring . r . .~ .. w- rotor core with winding/ rdzeri wirnika z uzwojeniem source.kienie przewodzqce uzwojeniem wzbudzajqcym rectifier ring with modules - I L . ' modul warystora rotor 'core with excitation winding/ rdzeri wirnika z pier.:L.~. A L .

dioda emitujqca Sw.portable . ochronnik przepigciowy fitting .control .reference .odgromnik.5.rotary -dzwignia obrotowa hysteresis .lampa.indukcja wzajemna insulant -material izolacyjny (to) insulate .silnik prqdu stalego generator .cewka indukcyjna factor -wsp6lczynnik cewki indukcyjnej field .silnik .zapalaC lighting -oiwietleniowy arrester .obwod scalony jumper -lqcznik.tablica kontrolna inductance -indukcyjnoSC induction (coil) .linie polqczeniowe line voltage -napigcie migdzyprzewodowe - load . nulling -zerowanie ohmmeter -omomierz oscillator .strefa nieczuloici loop -pgtla nieczuloSci.zr6dlo Swiatla (to) light .impedancja odniesienia indicator panel .system ohwietlenia limiter .direct current motor . zwieracz. uchwyt. przewod lqczeniowy junction-box .mutual .oSwietlenie (np.non essential -s .nadmierne wyladowanie (np. statku) impedance -impedancja .lampa oscyloskopowa overcharge -przeciqzenie overcurrent -przetgzenie rely -przekaznik nadprqdowy -trip -wyzwalacz nadprqdowy overdischarging . napigcia) phase -faza change -przesunigcie fazowe .filament .izolowaC insulated -izolowany insulating -izolacyjny -tape -taSma izolacyjna -value -wartoSC izolacyjna insulation -izolacja. izolowanie.diwignia.display - - - - -- - .ogranicznik interconnection lines . ekran mains immunity -odpornoSC sieciowa mains transformer -transformator sieci zasilajqcej measuring instrument -przyrzqd pomiarowy measurement result -wynik pomiaru motor .installation wiring -impendancja instalacji wewngtrznej .essential -s -najwazniejsze (glowne) odbiorniki energii . zarowka light . calkowicie zabudowany.regulacja obcieenia .zabezpieczenie nadmiarowe mocy elektrycznej overvoltage -przepigcie paralleling generators -generatory pracujqce rownolegle parallel running -praca rownolegla permissible fluctuation -dopuszczalne wahania (np.Swiatlo . histereza ilumination .izolator integrated circuit .peak -obciqzenie szczytowe . Swiatla pozycyjne board .reactive .pole indukcyjne .oprawa oiwietleniowa -panel -tablica Swietlna -system .obciqzenie bierne monitor -monitor.skrzynka polqczeniowa kilowatt (kW) -kilowat kilowatt-hour (kwh) -kilowatogodzina lamp .obudowa silnika -totally enclosed fan cooled (TEFC) -silnik zabudowany chlodzony (wbudowanym) wentylatorem . source .lampa.zespol silnikowo-prqdnicowy housing . ekran - - - - - -- - - - - - -wskaznik ekranowy.odbiory mniej wazne . zarowka -bracket -uchwyty Swiatla (nawigacyjnego) . material izolacyjny -resistance test -pomiar opornoSci izolacji -tester . akumulatora) overpower protection . niechlodzony multifunction device -urzqdzenie wielofunkcyjne navigation lights .obciazenie . SILOWNIA ground test -test uziemienia handle .Swietlne oznakowanie nawigacyjne. rgkojeSC .Swiatlo przenokne emitting diode (LED) .totally enclosed non-ventilated (TENV) s.compound -silnik szeregowo-bocznikowy .generator drgan oscilloscope -oscyloskop -tube .tablica kontrolna Swiatel p.miernik stanu izolacji insulator .

ENGINE ROOM r \ Circuit breaker w~E'Zcznik aUtomatJ'CZnY rear connection bolt stud/ przvlaczenie tvlne z koikiem . gwintowanym rear connection Jat bar/ przyiqczenie tylne z n v ~ d21-r ~ o w i o nlnrhim m .. rear mechanical interlock/ blokada mechaniczna tylna front mechanical interlock/ blokada mechaniczna & & r..rear .n 1 1 111 ..- r--"'-". . . variable depth/ naped obrotowy zmienna glebokoSC .5.lonu zaciskow terminal cover -front connected/ osiona zaciskow diuga dla przyiqczenia czoiowego plug-ln rear connection/ kolek gwzntowany dla przyiqczenza wtykowego accessory lead termmal/ przylqczenle osprzetu dla pomocnzczych obwodow elektiycznych interpole barrier/ przegroda fazowa "ire mechanical interlocW dokada mechaniczna z kablem J zalqcznik aker mounted/ naped obrotowy bezpoirednio zamontowany zamontowany na panelu operating handle.

shaft generator -prqdnica walowa .opornoSC bierna indukcyjna receptacle .rnoc mamionowa speed .czwarty biegun.biegun ujernny .przekainik czasowo wyzwalany . SILOWNIA - - - - - - - - - - - - . odpowiedi rotating machines -maszyny wirujqce .over current . potencjometr .negative .szczypce.silnik prqdu stalego .o.temperature sensitive -termistor .silnik pierhcieniowy .brak mocy switch -wlqcmik zasilania take-off .pobor mocy preexcitation -przedwzbudzenie projector -reflektor protection -zabezpieczenie .degree of . ponownie nastawiak resistance .zabezpieczenie pienvotne .czgtotliwoSC sieciowa mains .three phase induction motor squirrel cage rotor .shunt -wyzwalacz napiqciowy .zdalne zalwylqczanie operator .schemat polqczen semi-conductor -pblprzewodnik short -zwarcie short circuit -krotkie zwarcie .three phase induction motor .three phase synchronous generator .trojfazowa prqdnica synchroniczna scheme . potencjometr -with tappings .schemat. dodatkowy styk glowny . zespol generatorow .shift -przesuniqcie fazowe - - - - - - - - - - - -- - - - .inductive .w.czuloSC. kleszcze plug -wtyczka female -wtyczka z otworami na bolce .thermal overload .wyzwalacz przeciqzenia termicznego .naped zdalny (to) rereeve -przewijab (to) reset .gniazdo zasilania.przekaznik nadprqdowy . plan of connections .sieC zasilajqca --plant .time releaser .przekaznik polprzewodnikowy release -wyzwalacz .silnik klatkowy ..direct current motor .trojfazowy asynchroniczny silnik indukcyjny . nastawny.voltage -wyzwalacz napiqciowy remote -zdalny onioff function .latching -przekaznik blokujqcy sig (w jednej lub w dwbch pozycjach) .fotodioda pliers . opornik .intermediate -przekainik poSredniczqcy .rated --making capacity -namionowa zdolnoSC zalqczania marcia .adjustable .opor biemy .stopien ochrony .DC generator with excitation -prqdnica prqdu stalego ze wzbudzeniem .primary . opornik test -pomiar oporu -thermometer -termometr oporowy resistor -rezystor.opomoSC.magnetic overcurrent -wymalacz nadprqdowy o dzialaniu magnetycznym .tablica polqczen z gniazdami wtyczkowymi pole .elektrownia (tu: statkowa).multicross -przekaznik wielostykowy . silnika rating -wzorcowanie (przyrzqdu) reactance .reactive .short cirquit -wylqcznik zwarciowy .overload -przekaznik przeciqzeniowy .napiqcie.obroty i prqdkoSC z.undervoltage -wyzwalacz podnapiqciowy .fusible . oprawka recharge .solid state - 5.to -voltage -napigie miqdzyfazowe photodiode .semiconductor controlled (SCR) -tyrystor .single phase bridgeconnected prostownik dwupohiwkowy relay -przekaznik .ladowaC ponownie rectifier -prostownik .variable -rezystor nastawny. opor nastawny. rnoc frequency . wyzerowak.fourth (4th) pole .rnoc biema shortage .positive -biegun dodatni power .rezystor z odczepami response .three phase induction motor with slip ring rotor .biegun .secondary -zabezpieczenie wt6rne raceway .torowisko przewodow rated -znamionowy power .ustawib w polozeniu spoczynkowym. z bezpiecznikiem topliwym -male -wtyk z bolcami plugboard .open circuit shunt -wyzwalacz sterujqcy .

5. ENGINE ROOM r Cables -kable \ power cable construction .konstrukcja kabla core/ oirodek kabla separator /rozdzielacz insulator /izolator inside sheet/powloka ochronna reinforcement/ wzmocnienie z tkaniny opancerzenie kabla outside sheat/ insulator/ opona gumowa +la miedziana DIN cable lug connection/ polqczenie kablowe ze stycznikiem wg norm DIN single contactor and double clip connection/polqczenie pojedynczego i podwbjnego przewodu ze stycznikiem ging arm/ wieszak instalacja kablowa cable earth uziemienie kabla .

RC .autotransformator .skrzynka zaciskowa -strip .quick break -wylqcznik migowy .tablica do prob -plug -wtyczka pomiarowa thyristor -tyrystor . przez grodi) supply -zasilanie (elektryczne) (to) supply . przel. przyciskowy .main (MSB) -rozdzielnia glowna.varistor -warystorowy uklad tlumiqcy - switch -lqcznik.bidirectional .auxiliary -wylqcznik pomocniczy .lqcznik dotykowy (to) switch -przelqczaC switching capacity -zdolnoSC lqczeniowa switchboard -tablica rozdzielcza.wlqcznik over -przelqczak .listwa zaciskowa -voltage . zalqczany cihnieniem (presostat) -temperature actuated -p..transformator trojfazowy z uzwojeniami separowanymi transistor -tranzystor . zalqczany przez krzywkq .voltage -przekladnik napiqciowy -with separate windings .autotransformator zasilania -reactor . niedostateczne obciqzenie volt (V) -wolt voltage controller oscillator (VCO) -generator przestrajany napigciowo voltage -napiecie .obciqienie probne link -wtyczka probiercza panel . listwa zaciskowa -box .rated --- - CY . rozdzielnia."on" . trial time delay -zwloka czasowa time lag -zwloka czasowa time relay -przekaznik czasowy with dropout delay .liquid level actuated -przelqcznik zalqczany poziomem cieczy .zwoj (sprqiyny.field effect (FET) -tranzystor polowy turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny propulsion -napqd turbinowo-elektryczny ship . dwukierunkowy.toggle -przelqcznik migowy .lqcznik migowy . oprawka solenoid valve -zawor elektromagnetyczny strand -iyla kabla stuffing tube -dlawnica rurowa (uszczelniajg ca przejScie kabla np.statek o napgdzie turbo-elektrycznym turn .asymetryczne napigcie na zaciskach - - -- -- - - - - - .free-wheel diode .znamionowa zdolnoSC wylqczania zwarcia (to) -zwieraC. czasowy tongue ring -zacisk na koncu kabla transducer -przetwornik transformer -transformator .pneumatic -pneumatyczny m.uklad tlumiqcy RC .breaking capacity .t.short cirquit -lqcznik zwarciowy .napigcie na zaciskach termocouple -termopara test -pr6ba load .touch .styk Slizgowy socket -gniazdko wtykowe.silnik bocznikowy slider .pressure actuated . powodowaC zwarcie setting knob -pokrgtlo nastawcze ship's mains -okrqtowa sieC zasilajqca shunt -bocmik --motor .snap ."off' switch -wylqcznik on -wlqczaC .przekainik z opoinionym opadaniem zwory --with pick-up delay -przekaznik z opoznionym przyciaganiem zwory timer -regulator czasowy timer modul -modul czasowy .dlawik . cewki) undercharge -niedoladowanie (np.current -przekladnik prqdowy .limit -wylqcznik krancowy -off -wylqczaC . przelqcznik .button -przycisk. akumulatora) under load -pod obciQeniem underloading -niedociqzenie.asymmetrical terminal .diodowy uklad tlumiq- .cam operated -p. zalqczany temperaturq - - - - - - switchover -przelqczaC terminal -koncowka.autotransformer .flow speed actuated -przelqcznik zalqczany prqdkobciq przeplywu . centralka telefoniczna . glowna tablica rozdzielcza (GTR) switchgear -przelqcznik .zasilaC suppressor -uklad ochronny .power auto.p.

5. ENGINE ROOM f Switchboard and elements tablica rozdzielcza ijej element' 10 przeznaczenia przekainik test probe/ 'erminaN stycznik z canymi pressure switch presostat.---. przelqcznik ciinieniowy wylqcznik limit switch/ photoelectric sensor/ Sezpieczeristwa wyiqcznik kraricowy czujnik fotoelektryczny voltmeter/ woltomierz programmable logic pilot lamp/ lampka pushbutton/ wskainikowa przycisk controller (PLC)/ programowalny sterownik logiczny selector switch/ przeiqcznik obrotowy proximity sensor/ elektromagnetyczny czujnik zbIiieniowj r.m m m m 1 I I alarm indicating lamps/ lampki alarmowe freiuency meters/ cz~stoSciomierz synchronoscope/ synchronoskop synchronisation lamps/ lampki synchronizujqce -control switched przeiqczniki sterowania - main switchboard - .-~----twatt meters for generator load control/ watomierze sterowania obciqzeniem prqdnic automatic loading and unloading push buttons/przyciski automatycznej vnchronizacji i roziqczania prqdnic ontrol switches for breaker/ control/ przeiqczniki steroania wyiqcznikami prqdnic governor control switches/ / przeiqczniki sterowania regulatorem obrotow spring-loaded control' switches/ przeiqczniki kontrolne z samoczynnym powrotem 1I E m m $j f ' I[Il Em m iJJ Lm--.

pracy -way -tor przewodow kablowych relative ..fluctuation -wahania napiecia -with tappings . nawijanie excess .change -zmiana napiecia -woltomierz .- .Wattmeter -watomierz mi napigia wandering lead -kablowka. cluster/ iwiatlo ladunkowe . oprzewodowanie (np.-napipcie udarowe wire .guard .day signalling light/ lampa sygnalizacyjna mast-top Morse signalling Morse lamp signallins key/ klucz do sygnali:argo light..interval odstep czasu pomiedzy zmiana.drut . uzwojenie .low.runs -tor kablowy.change szybka zmiana napiecia .inductor .zmiana napiqcia - - urzqdzenia).surge -udar napieciowy - -three phase balanced system -symetryczny uklad napigC troj fazowych variation .change .oslona druciana (np.cewka z odczepami impulse .characteristic -charakterystyka zmiany n. lqcznik (w akumulatorze) Ship's lights . lampa kablowa . voltmeter-wat (W) watt (W) .znamionowe n.cewka. c i a przewodow rated operational .Srednie napigcie live ..iwiatla statkowe mast head light .Swiatlo masztowe marine floodlighting Aldis .drop spadek napigcia winding uzwojenie.wzglgdna zmiana n.medium . SILOWNIA . na lampy) . przewody polqczeniowe.rapid .-przepiecie ..niskie napiecie . przewody montaiowe yoke . - 5..mostek.-przewod pod napieciem . wiring okablowanie.dip -zapad napiecia wattmeter -watomierz .controller oscillator -generator przestrojony Ward-Leonard system -uklad Ward-Leonarnapigciowo da (prqdnica-silnik) .

ENGINE ROOM f .5.

pulpit kontrolny.sterowanie nad@ne gear -uklad sterowania .samoczynny zawor rozruchowy automation -automatyzacja .go out of -wymkn$ sig spod kontroli input -wejicie sterujqce lever . regulowak adjusting screw . regulacja wstqpna .zaklocenie sterowania .closed loop control .glowny uklad s.t ~ y b sterowania .electronic . sygnal alarmowy .sequential .static system -bezstykowy uklad sterowniczy .sterowanie programowe -quantity -wielkoSk sterujqca request .sterowanie (np. konwertor . t. czujka bimetaliczna block diagram .common alarm zbiorczy.sygnal alarmu switch -wlqcznik alarmu system -instalacja alarmowa analogue inputloutput . silnikiem glownym) z mostka system .deadman .open loop . sterownicza . kontrola obciqienia loop .(to) accept -przyjq6 alarm . uklad regulacji -valve .digital .program .analogowe wejScie1 wyjScie automatic -automatyczny control .automatyzacja pelna . pulpit sterowniczy . t.self tuning -regulator samonastrajalny converter -przetwornik. obwod closing permission .centrala manewrowo-kontrolna .uklad sterowania z mostka closed loop -zamkniqta pqtla. alarmow). wywolany przez jeden z kilku czujnikow .sterowanie bezpoirednie disturbance .sterowak.s. alarmu) actuator -urzqdzenie wykonawcze adjust -nastawiak. regulacja -board -tablica sterownicza.system .sterowalnoSk controller .ograniczenie sterowania desk -pulpit sterowniczy .sterowanie automatycme system .follow-up .zezwolenie na zamknigcie wylqcznika closing pulse transmitter-uklad przekazywania impulsu zalqczajqcego cluster .element sterujqcy error -uchyb regulacji .grupa (np. w ukladzie otwartym panel .diwignia sterujqca .load .czqiciowa automatyzacja automatization-automatyzacja bi-metalic element .potwierdzenie (np. zaakceptowak acknowledgement .step-by-step .element bimetaliczny.pre-set -nastawa.(to) acknowledge -potwierdzib alarm actuate -uruchomik (wlqczyk) alarm -bell .sterowanie elektronicme -element . wiqzka .analog to digital (ADC) -przetwornik analogowo-cyfrowy computer control -sterowanie komputerowe - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - . regulacja console . regulowak controllability .system automatycznej regulacji -remote control system -automatyczny uklad zdalnego sterowania start valve .zawor sterujqcy (to) control .manual .direct .sterowanie w pqtli zarnknietej.false -alarm falszywy -hooter -buczek alarmowy pressure .sterowanie skokowe system -uklad sterowania.ciinienie alarmowe signal .sygnal sterujqcy .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy .master .constraints of .regulacja obciqzenia. kontrolna circuit .sterowanie rgczne .Control and automation sterowanie i automatyka accept -przyjqk.schemat blokowy (urzqdzenia) bridge control .full .sterowanie sekwencyjne -signal .zqdanie przekazania sterowania room .uklad sterowania zarnkniety .uklad automatyczny sterowany komputerem control .partial .. regulacja alarm -alarm.sterownik .Sruba regulacyjna adjustment -nastawianie.alarm wachtowy device .sterowanie.electronic -regulator elektroniczny .sterowanie cyfrowe .tablica kontrolna.obwod kontrolny .urzqdzenie alarmowe . (regulacji) mode .

system sterowania silowni slow down not cancellable/ zwalnianie niekasowalne I shut down not cancellable/ zatrzymywanie awayjne niekasowalne\ shut down cancellable/ zatrzymywanie awaryjne kasowalne slow down cancellable/ awaryjne zmniejszanie obrotdw A start interlocW blokada startu remote control failure/ awaria ukladu zdalnego sterowania / urning gear engaged/ bracarka walu wlqczona slow turning failure/ awaria systemu wolnego obracania start air pressure low/ niskie ciinienie powietrza startowego all aux. shut down/ zatrzymanie cancel speed program/ ominiqcie programu ~'zrostu obrotdw 1 ' (11 \nie eg n engine room contra// sthd bridge wing/ sterowanie : prawego skrzj~dlamostka \ 'bridge control/ sterowanie z mostka . kry ycznych shaft generator in service/ prqdnica walowa wlqczona engine critical speed/ krytyene obrory silnika output limited/ ograniczenie mocy maksymalnej wolne obracanie praca iobroty) morskie z niskq emisjq NOx sound oj7 uylqczenie ~jgnalizacjiaku~@cznej alarm ackn. ENGINE ROOM Engine room control system . blowers failure/ uszkodzenie dmuchaw pomocniczych shut down active/ "awalyjny stop" zalqczony slow down active/ awaryjne zmniejszanie obrotow uaktywnione overspeed/ przekroczenie maks)~malnychobrotdw start air pressure/ cisnienie powietrza s t a r t o w e g o l command rpm/ obroty nastawione engine rpm/ chief rpm limit/ ogranicznik obrotow maksymalnych critical sveed setuointl 'obrot6w.5. lock/ hlokada zmiany/ stano~l?skasterousania lamp tesr/ kontmla lanipek wskainikonych / slow down/ zwolnienie.1 potwierdzenie alarmu commis.

czujka .tryb pracy (np.sprzpzenie zwrotne linkage . pokrptlo knock-off -wylqcznik samoczynny latch -przerzutnik z pamipciq -input -wejScie zatrzaskowe light emitting diode (LED) .sterowanie cyfrowe speed sensor .bramka negujqca input information -informacja wejiciowa input/output (Vo) -wejScieiwyjScie integrated -zintegrowany circuit (IC) . regulacja rpczna lever .cycle of cykl operacji operational readiness .kontrola obciqzenia . wylqcmik bezpieczenstwa stop .gotowoSC operacyjna (np.obciqienie robocze manual -rpczny -control -sterowanie rpczne.working .RS bistable .NAND .sygnalizacja uszkodzenia . sterowanie.mean time between -s (MTBF) -Sredni okres migdzyawaryjny feedback .diwignia sterowania rpcznego selector -przelqcznik rpczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rgczne-automatyczne monitoring -kontrola.level . zaworow itd. kierowanie (pracq urzqdzenia) controls .czujka temperaturowa dial-gauge .koniec.exclusive OR . nadzor desk -pulpit urzqdzen kontrolnych .monostable -przerzutnik monostabilny .zintegrowany system nadzoru key pad -panel przyciskow operacyjnych klaxon horn -buczek alarmowy knob -galka. dzialanie.sygnal alarmowy -switch -wylqcznik awaryjny.bramka typu negacja .NOT (NEGATER) . praca operation -operowanie.manewr6w) detector .remote unit .stan awarii.przycisk awaryjnego (np.cyfrowy czujnik prgdkosci obrotowej display -wyhwietlacz.) mode . tyrystora) -AND -b.detecting .system operacyjny operation .modul wykwietlacza element -czgSC skladowa -delay -with specified dely time -uklad op6zniajqcy z opoinieniem ustawialnym . sterowanie rgcznei automatyczne) system .czujnik poziomu -resistance temperature (RTD) -czujnik termorezystancyjny . informacje logger -rejestrator danych (np.silnik alarm panel . stan zagrozenia full speed -.peha prgdkoSC awaryjna governor -regulator bezpieczenstwa -overload -przeciqzenie awaryjne -stop -ogranicmik.obwod scalony -monitoring and control system -zintegrowany system nadzoru i sterowania monitoring and system . SILOWNIA cycle .liquid crystal (LCD) -wykwietlacz cieklokrystalicmy module .sprzgzenie zwrotne mechaniczne flash .5.dioda elektroluminescencyjna load -obcieenie control . koncowka.dane. typu I (iloczynu logicznego) .temperature .cykl data .zdalny panel kontrolny system -uklad kontrolny unit -panel kontrolny operating -operacyjny -gear -mechanizm zdalnego zamykania (drzwi wodoszczelnych. wylqcznik bezpieczenstw a end .czujnik zegarowy digital -cyfrowy control .przerzutnik bistabilny typu RS emergency . awaria indication .sygnal wyjSciowy regulatora cyfrowego flip-flop -przerzutnik function select -wybor funkcji - - - - - - - - - - - gate -bramka (np.czujka .AND with negated output -bramka typu negacja .czujnik. monitor . zatrzymywania silnika glownego) signal . zakonczenie --position switch -wylqcznik krancowy engine .tablica alarmowa silnika -diagnostic system -uklad diagnostyczny silnika failure -blqd. uszkodzenie.bramka typu MODULO 2 (nierownowainoSC) .funkcjonowanie. urzqdzenia) - - - - - - - -- - - -- .elementy regulacji i sterowania .

........kontrola osiqgdw statku bridge mostek display unit/ monitor ship speed/ predkoit statku wind speed and direction/ predkoit i kierunek wiatru G%?c-- ...konsola telegrafu na stanowisku Iokalnym - - - ship performance monitoring ...1 control room panel .centrala manewro- 1 t fuel Pow/ przepiyw paliwa fuel temperature/ temperatura paliwa shaft power sensor/ czujnik mocy nu wale ......panel w CMK I relay panel panel przekainikowy v main engine silnik gldwny engine side control console telegraph ......... engine control room display unit/ monitor ....

czujnik pomiarowy .alarm . plan controller . telegrafu maszynowego) oscillation .zapis. presostat gauge .vibration pick-up .working . przyrzqd rejestmjqcy dane.intermediate .zdalne sterowanie speed adjustment -zdalne nastawianie prcdkoSci obrotowej remotely controlled -zdalnie sterowany safety cut-out -wylqcznik bezpieczenstwa safety device .temperature .5. ustalony pressostat .samozamykajqcy sic cock -kurek samozamykajqcy sie door .filtr samooczyszczajqcy sic self-closing . p.sterowanie sekwencyjne sequential processing-przetwarzanie sekwencyjne sequential start . senvomotor -time .heat . obiekt regulowany preset -zadany.regulacja ciinienia.ciinienie autotransformer -przetwornik cihnienia distribution .obrobka (danych) processor -procesor program (programme) -program.urzqdzenie zabezpieczajqce. automatyczny self-adjusting .czas regulacji. regulatorze.pressure pick-up .kontrola ciinienia element -czujnik manometryczny reducing station . tablica wskaznikowa photocell .niezawodnoik.bezpieczenstwo eksploatacyjne (np.regulator programowy record .stacja redukcji ciinienia -reducing unit . czas ustalania signal .presostat wysokiego ciinienia pressure .regulacja poirednia - - - - - - - - - - - relay -przekaznik (to) relay -przekazywak reliability .oscylacja.czujnik kontrolujqcy (utrzymuja.regulator regulation -regulacja .manometr head .sygnal uruchamiajqcy.signal .samonastawny self-aligning .sterowanie automatyczne self tuning regulator .measure . transformer -przetwornik ciinienia vessel -butla (zbiornik) ciinieniowa .sygnal .sygnal alarmowy . zaprogramowany. czujka point .informacja na wyjiciu .punkt podlqczenia czujki plant -urzqdzenie.rozklad ciinien drop .fotokomorka photosensor -fotokomorka pickup -przetwornik.actuating .start sekwencyjny set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu. tablica .czujniki pomiarowe .regulator samonastraj alny semi-automatic -pblautomatyczny sensor . sekwencja control . wahanie output -wyjicie device -urzqdzenie wyjiciowe information .czujnik ciepla .czujnik ciinienia oleju .emergency sygnal alarmowy - - --- -- - - - - - - - - . cy) stale ciinienie .c.-- .sygnal wyjiciowy (to) overshoot . silownik sequence -kolejnoik.czujnik ciinienia .measure.high pressure control .czujnik drgan servo-mechanism -senvomechanizm servomotor -senvomotor.spadek ciinienia alarm -alarmowy sygnalizator ciSnienia control . wybieranie device -urzqdzenie nastawcze.samoczynne sprawdzanie sic self-cleaning -samooczyszczajqce sic filter .input -wejiciowy czujnik pomiarowy . pewnoik (dzialania) remote -zdalny control .tablica kontrolna.telltale . urzqdzenia) order logger -rejestrator polecen (np. temperatury .temperature . zabezpieczenie self-acting -samoczynny.drzwi samozamykajqce sic self-steering .rejestrator.czujnik temperaturowy .oil pressure .przeregulowak (przekroczyk nastawc dopuszczalnri) panel -plyta (czolowa).ciinienie robocze processing (of data) . nastawiajqcy . rejestr recorder . SILOWNIA operational safety .samoustawny self-check .urzqdzenie redukujqce c. czujniku) setting -nastawianie.wysokoik ciinienia (slupa cieczy) monitoring . wskazania urzqdzen recording instrument -urzqdzenie rejestrujqce regulator .

bez obslugi czlowieka engine room . terminal termel -termoelement thermoregulators -termoregulatory time .sygnalizacja zakonczenia.master -wlqcznik gl6wny .neutral position -pozycja neutralna .-wlqcznik - - - - - - - - iqcznika) pressure -presostat .spring-loaded -wylqcznik spr@ynowy tachometer -tachometr.off position -polozenie spoczynkowe (prze- zakonczenia light -lampka sygnalowa processing unit (SPU) -jednostka przetwarzania danych .bezwachtowy. temperatur) transducer -przetwornik .pressure .synchronizator system . uklad.czujnik plywakowy poziomu wody .wylqcznik krancowy .rise .selsyn nadajnik -receiver .czas przelqczania synchro . przeiqcznik .system.silownia bezwachtowa working speed -predkohk robocza.emergency -wyiqcznik bezpieczenstwa .float .fall . instalacja -pneumatic .sygnal ostrzegawczy sound signalling .end-position .sygnalizacja akustyczna speed governor .przetwornik cihnienia trip -wylqcznik samoczynny setting -nastawa wyzwalacza unmanned .on-.czujnik poziomu progowy .system pneumatycmy switch -wlqcznik.spadek temperatury -rise -wzrost temperatury terminal -urzqdzenie koncowe.level .ending .czas narastania .reference .transient .limit -wylqcznik krancowy .selsyn odbiornik synchronism -synchronizm synchronizer . wylqcznik.czas opadania .spreiyna nastawna regulatora predkohci obrotowej switching time . manewrow.czas .selsyn -control selsyn .sygnal odniesienia -relay -przekainik sygnaiowy -warning .kontrola temperatury detector -wskaznik temperatury fall .system telemotoryczny temperature -temperatura control . sygnal - . ENGINE ROOM .regulator prqdkoki obrotowej speeder spring .selsyn transformatorowy generator .czas narastania w stanie nieustalonym trace -wykres rejestratora (np.5.off -wylqcznik . obroty robocze - - - - - - -- - - . prcdkohciomierz drive gear -naped tachometru telemotor -telemotor --gear -urzqdzenie telemotoryczne system .

5. SILOWNIA 3 Refrigerating unit -parts agregat chlodniczy .zawdr sterujqcy ssaniem suction modulation valve .cz&i cylinder valve/ zawor butli kainik ciinienia locknut/ nakrqtka zabezpieczajqca z tworzywa Mylar -olnierz enclosing tube collar/ tulei szczelniajqcy i kotpak piston/ tloczek* top return spring/ gorna sprczyna powrotn 1 bottom return sprin dolna sprgiyna powrot filter/ filtr .

ENGINE ROOM Reciprocating compressor .spreiarka tlokowa @ e e cylinder head gasket/ uszczelka giowicy cylindra discharge valve screw and lockwasher/ Sruba mocujqca zawor tloczny z podkiadkq zabezpieczajqcq discharge valve stop/ ogranicznik zaworu tiocznego 0 @ valve plate gasket/ uszczelka ply@ zaworowej oil pump and bearing head giowica lo.5.&skowa r pompy olejowej rzewdd ssania oleju oil pressure relief va zawdr przelewouy o .

chlodnica .tube -rurowy skraplacz ..filtr absorbcyjny absorption refrigerator -chlodziarka absorbcyjna absorption . woda morska cooler .system chlodzenia -tower -wieza chlodnicza .chlodzik.stopier'i dehumidifier .still air chlodzenie grawitacyjnym ruchem powietrza plant .shell .zasilanie.emergency bypass switch .finned -wqzownica ozebrowana .sprqzanie refrigerating plant .Sciana sitowa tubes .urzqdzenie chlodnicze sprqzarkowe condenser (type) .water-cooled . kana1 tloczny - - - .rurki contact icing -zarnrazanie kontaktowe (to) cool .cupro-nickel -wqzowica miedzio-niklowa .heating -wgzownica systemu grzewczego compression . studzik coolant -czynnik chlodzqcy cooler .schladzanie .chlodzenie wstqpne -jacket .polqczenie do uzupelniania czynnika chlodniczego chiller .czynnik chlodzqcy coil -wqzownica chlodzqca down .osuszacz.chlodzenie wentylatorowe .absorbowak absorbent filter .zbiornik solanki calcium chloride .chlodzenie prozniowe deflector .quick ..absorbcja -refrigerating plant -(chlodniczy) agregat absorbcyjny -unit .5.skraplacz piaszczowy .closed coil system .fan .chlodzenie agent .nadmuch brine ..urzqdzenie chlodnicze .szybkie schladzanie coil -wqzownica .skraplacz chlodzony powietrzem evaporator .odmrazanie heater -podgrzewacz odszraniajqcy room -rozmrazalnia degree (deg.fore.analizator blower section .czujnik stanu rozmraiania fan switch (CFS) .solanka.odmrazak defrosting .vacuum .pre.awarjjny wylqcznik ominiqcia automatycznego programu chlodzenia cooling .skraplacz chlodzony wodq condenser (elements) -czgSci skraplacza - - - -- - - - - -condenser pressure control (CPC) -sterowanie ciinienia skraplacza condenser pressure transducer (CPT) -przetwornik ciinienia skraplacza -control transformer (CT) -transformator sterowania defrost termination sensor (DTS) .chlodnica chilling ..air cooled .skraplacz . odwilzacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz de-icer -odladzacz de-icing -odladzanie delivery .chlodzenie solankowe tank .chlodzenie przeponowe .oddzielacz kropel (to) defrost .wstwne schladzanie (ladowni przed przyjqciem ladunku) .(chlodniczy) agregat absorbcyjny air-cooled cargo -ladunek chlodzony powietrzem analyzer .chlorek wapnia chamber -komora . tloczenie duct -przewod zasilajqcy.szybkie schladzanie . SILOWNIA Refrigeration .wstepne schladzanie .chlodnictwo absorbs . maszynownia chlodnicza .odparowywacz pressure transducer .sub.rapid .wylqcznik wentylatora skraplacza -pot .odwadniacz shell -plaszcz skraplacza -tube sheet .OC.wgzownica obiegu zamkniqtego -cooling wqzownica systemu chlodzqcego .schladzanie -plant -urzqdzenia chlodnicze.- -- - - - - - .pressure -komora cihieniowa . OF) .przetwornik ciinienia skraplacza .chlodnica solanki cooling .(typ) skraplacza .dochlodzenie system .pre-.suction -komora ssania charging connection .

niskoprofilowa z~bata f valve cap screw/ Sruba mocujqca zawdr suction valve/ zawdr ssqcy 1 rurka pohoru oleju 1 .Compressor -sprgiarka relief valve/ oil pump and bearing/ oil pump and bearing head/ glowica pompy valve plate pfyta zaworowa low profile gear oil pump . Sruby mocujqce (dolnq panewke) suction strainer Motor end cover uszczelka zaworu Sruhy i podkladki fil .

fluorinated .contact -zamrazarka kontaktowa (wielkoplytowa) freezing -zamarzanie.presostat r6znicowy equalizing line -przewod wyrownawczy evaporate -parowak evaporation -odparowanie evaporator -wyparownik.czqlC wentylacyjna filter-drier -filtr osuszajqcy float -plywak .sprzqt zamrazalniczy -point .izolacja z folii forecooler .system chlodniczy (ekspansyjny) -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - .suchy parownik .slow -powolne zamraianie .stan (skupienia) cieczy subcooler .snap .secondary . na kontenerze) refrigeration .distributing .cieplo zamarzania .chlodnia prowiantowa refreezing -ponowne zamrazanie refrigerant .schladzanie wstqpne rate of air circulation .marine .cieplo exchanger -wymiennik ciepla .chlodnia prowiantowa unit -kontener chlodzony vehicle . chlodzqcy capacity .of respiration -cieplo oddychania intermediate plate -plytka poirednia liquid -ciecz line drier .monofluorotrichloromethane .zespol urzqdzen chlodniczych refrigeration system (expansion) . chlo-transmitting dziwo pre-cooler .amoniak .podgrzewacz wqzownicy (do odladzania parownika) .chlodziwo (chlodniczy czynnik polredniczqcy.skraplarka -plant . chlodnictwo capacity -wydajnoiC chlodzenia .szybkie zamrazanie .cieplo utajone of freezing .iloiC cyrkulacji powietrza rectifier -wykraplacz reefer . parownik coil -wqzownica parownika heater .dry .samochod-chlodnia refrigerating.difluorodichloromethane -freon 12 (dwufluorodwuchlorometan) .szybkie zamarzanie .folia insulation .chlodnictwo okrqtowe plant . SILOWNIA differential pressure control .punkt zamraiania .schladzalnia.latent .freon .gaz .freon .szron .chlodzenie.difluoromonochloromethane-fkeon 22 (dwufluorodwuchlorometan) .urzqdzenie chlodnicze room -pomieszczenie chlodnicze store . wydajnolC chlodnicza coil -wqzownica chlodz~ca machine .zbiornik plynu state .rapid .wstqpna chlodnica plynu -receiver .ladunek chlodzony container .kontener chlodzony -hold .flooded .czynnik chlodniczy condensing coil . schladzaC refrigerated .freon . np.dwutlenek .dwutlenek wqgla .chlodzony cargo . solanka) refrigerate .chlodzik.carbon dioxide .chlodziwo czynnik polredniczqcy.accumulation of .oszranianie gas .parownik zalany fan section .dochladzacz czynnika cieklego medium -czynnik .dioxide .ladownia chlodzona stores .chlodnica wstqma freezant .komora chlodnicza plant .odwadniacz czynnika cieklego pre-cooler .quick .zespol urzdzen chlodniczych -unit -agregat chlodniczy (np.chlodzik chamber .pojemnolC chlodni.ammonia .czynnik mrozqcy freezer -zamrazarka capacity -pojernnolk zamrazalnicza .5.plywak niskiego poziomu foil .skraplacz (wqzownica do skraplania czynnika) .czynnik chlodniczy .mrozenie szybkie frost . przedchlodnia pre-cooling .freon 11 (gaz chlodniczy) heat .chlodniczy.low side . zamrazanie chamber -komora zamraialnicza cycle -cykl zamraialniczy equipment .high side -plywak wysokiego poziomu .

schladzania -- rupture disc .indirect .termostat stanu podgrzewacza thermostatic control.electrical resistance -rozmrazanie prqdem elektrycznym thaw room -przedchlodnia.ambient -temperatura otoczenia - - - - freezing -temperatura zamarzania saturation .sub-freezing -temperatura ponizej punktu zamarzania .odwadniacz -pan -wanienka wodna (pod wyparownikiem) - - - - - - - - - .return recorder (RRC) .temperatura nasycenia .czujnik .kana1 ssawny temperature -temperatura .-bezpoiredni syst..schlodzenia .rozmrazanie -off process -rozmrazanie .5.supply temperature (STS) .sterowanie termostatem water .wlaiciwa (chlodnicza) wydajno6C obj@o6ciowa thermal relay -przekaznik cieplny thermocouple -termopara thermodynamics -termodynamika thermometer -termometr thermoregulator -regulator temperatury..czujnik temperatury powrotu rejestratora -return temperature (RTS) -czujnik temperatury powietrza powracajqcego .thawing .chlodzenie natryskiem solanki spray pump -pompa smarowania rozbryzgowego strong mixture -bogaty roztwor suction channel .solanka z wody morskiej sensor .temperatura rozmrazania thawing .czujnik temperatury powietrza chlodzqcego shaft seal cover -pokrywa uszczelnienia walu splash lubricated -smarowanie rozbryzgowe spray brine system . ENGINE ROOM .membrana.dielectric -rozmrazanie diaelektryczne .-pokredni syst. przepona bezpieczehstwa sea brine .woda box -przestrzeti wodna eliminator .ambient (AMBS) .direct .czujnik (temperatury) otoczenia .heater termination . termoregulator thermostat -termostat .defrost termination czujnik stanu rozmrozenia . rozmraialnia theoretical volumetric output .

d cover - Reciprocating compressor -sprgiarka tlokowa water cooled version . Aarhus uszczelka pokrywy koricowej ua~c~t-mu punrywy nurrcuwg .wersja chlodzona wodq gasket for end cover/ e l k pokrywy koricowej dust strainer/ gasket f o r water cover/ s z c z e l k a pokrywy wodnej piston pin/ sworzeri tloka I discharge stop valve zawbr ttoczno .odcinajqcy A top cover pokrywa gbrna gasket for top cover/ szuszczelk polnyuy gornej zwrotna zaworu ssqcego earrng cover at shafi en pokrywa toiyska na koricowce watu gasket for side cover/ uszczelka pokrywy boczngj main hearing bushing/ ewka foiyska gldwnego magnetyczne unalogowy panel sterowania pokrywa wodna or1 charging valve/ water cover- gasket for water cover/ uszczelka pokrywy wodnej source: Suhroe.

bearing head gasket/ uszczelka gfowicy loiyskow<j earing heud casing/ hudowa gtowicy ioiyskowej zawdr suwako ..nce piston sleave/ ka tloka rdwnowaiqcego Screw compressor -sprgiarka Srubowa lnierz strony ssycej sucction cover pokrywa strony ssqcej micros.witch base plate/ main rotor casing/ giowna obudowa wirniku seal cover gasket/ uszczelka poktywy uszczelniajqcej nszczelniujqcej" " .casing cover/ pokiywu ?butJ-.

York Rrfr~gcr(~rion.su.Condensing unit -zespdl skraplajqcy compressor/ sight glass (oil)/ szklo discharge isolating valve/ zawdr odcinajqcy stmny ttocznej oil d@erential pressure switch/ presostat roznicowy igh pressure switch/ resostat wysokiego ciinienia podgrzewacz (oleju) w skrzyni korbowej sea wylot u filtr - refrigerantjlter .drier/ o. Morinr .nienia sourer.(.szacz czynnika ch/odzqcego refrigerant charging valbe/ zawdr uzupehiania czynnika chlodzqcego ' LP switch/ wytqcznik niskiego ci.

walec differential pressure control . powietrza roboczego .zawor elektromagnetyczny .elektromagnetyczny zawor ssqcy .zawor odcinajqcy przed zaworem rozprqznym .expansion control .excess .odczyty cihienia .balanced .system powietrza sprqzonego compression -sprqzanie compressor -sprqzarka .back-pressure -zaw6r przeciwcihieniowy .limit .reciprocating .modulacyjny zawor ssania . rozprqzny (ekspansyjny) .zawor kulowy .expansion capillary type .zawor plytkowy .nadcihienie .starting air .cylinder.emergency .service air .globe type .suction side of . wysokiego cihienia -water (WPS) -presostat ciinienia wody superpressure -ciinienie bardzo wysokie vacuum -pr6znia gauge -wacuometr .5.non-return .hand expansion -rgczny zawor rozprqzny .sucction modulation (SMV) .high (HP) -wysokie ciinienie .high .termostatyczny z.Srednie cii.stycmik sprqzarki -crankcase heater (CCH) -podgrzewacz skrzyni korbowej sprqzarki .manometr .float .centrifugal ..ciinienie graniczne .nadcihienie .sprqzarka awaryjna .cii. tloczqcy sprqzarki . rozPKAY --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - .booster .gauge . przeciwcihienie (przed sprqzarkq chlodniczil) below atmospheric -podciinienie distribution .starting air .expansion superheat .spr.rozklad ciinien drop .zawor plywakowy . powietrza startowego .zawor rozprqzny typu kapilarnego .zaw6r odpowietrzajqcy zawor rozprqzny szyb-quench expansion kiego schladzania .zawor odciqzony .wysoka prbznia valve -zawor .niskie ciinienie -mean effective ..back-. agregat hermetyczny .suction solenoid (SSV) -elektromagnetyczny zawor ssania .sprgzarka czolowa . butla.spr.atmosfera (jednostka) compress -sprqzaC compressed air system . wsteczne.cisnienie powietrza startowego vessel .solenoid .suction modulation .rozprqzny zaw6r przegrzania .low (LP) .presostat niskiego ciSnienia manometr -manometr pounds per square inch (psi) .sprgzarka odirodkowa contactor (CC) . wysokoP'&Y low pressure control .constant pressure -zawor stalocihieniowy .strona ssqca kompresora cylinder .ciinienie najwyzsze readings .zbiornik cihieniowy - - - - - - - - - - - - - - - - - high-pressure -wysokociinieniowy.high (HPS) -pr.zawor rozprqzny .zbiorniki powietrza atmosphere (atm) .funtow na cal kwadratowy (jednostka cihienia) pressure switch -presostat .at constant -pod stalym ciknieniem .tongue . ENGINE ROOM Compressors and pressure spreiarki i cihienie air receivers -zbiornik powietrza air bottles .rotary .thermostatic exp..sealed -unit .spadek ciinienia .discharge service .suction solenoid .sprqzarka rotacyjna z lopatkami Slizgowymi .expansion -z.Schrader -zaw6r Schradera (zawor otwierajqcy sig pod naciskiem zewnqtrznym) .sprqzarka rotacyjna .purge .zawor zwrotny . uzyteczne -peak .rotar sliding vane .presostat r6znicowy pressure -cisnienie above atmospheric .spr.modulacyjny zawor ssania .head -wysokoiC ciinienia (slupa cieczy) .sprqzarka wyporowa .z.king .

powietrza mixing section/ sekcja mieszania preheatedair cooler/ podgrzewacz.Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja discharge/ vylot powietrza lir exhaust air fan/ wentylator wyciqgowy exhaust air section/ ekcja wyciqgu supply air duct/przewdd nadmuchu.chiodnica wstqna supply air fan/ wentylator nadmuchowy bathroom/ distribution s e c t i o w a z i e n k a sekcja rozdziaiu kabina powietrza air conditioning unit szafa klimatyzacyjna air discharge grill/ pressure gauge switch/ okiego ciinienia nia skraplacz skrzynka poiqczeniowa .

exhaust -wentylator wycislgowy .5.electrical driven air -powietrze ambient .supply -wentylacja nawiewowa -system .wietrzyC. otaczajqce casing --. spust ciknienia - - - - - - -- .vacuum -wentylator wyciagowy mushroom head -glowica wentylatora grzybkowego (to) ventilate .system wentylacji ventilator -wentylator. nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora cover -pokrowiec wentylatora cowl -glowica wentylatora . wywiewnik trunk -przewod nawiewnika -turning gear -mechanizm obracajqcy nawiewnik .chlodzenie wentylatorowe - - - --- - - - . wywietrznik.filtr powietrza conditioned -klimatyzowany conditioning -klimatyzacja .p.kana1 wentylacyjny cleaner .skraplacz klimatyzacji --system . wentylowaC ventilating -wentylacyjny fan -wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny ventilation -wentylacja.induced draught -wentylator wyciagowy .mechanical -wentylacja mechaniczna -panel -klapa wentylacyjna .osuszacz exhaust -wycislg (powietrza) duct -przewod wentylacji wyciagowej -fan -wentylator wentylacji wycislgowej -pipe -przewod wentylacji wycislgowej ventilation -wentylacja wycislgowa exhaust vent -wentylator wycicgowy fan -wentylator .glowica nawiewnika dehumidification-odwilzanie. osuszanie dehydration -odwadnianie dryer .sprqzarka klimatyzacji condenser . przewietrzanie duct -przewod wentylacyjny . ENGINE ROOM Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja - .urzqdzenie klimatyzacyjne condensing moisture -wilgoC kondensacyjna cowl .intake .wentylator napqdzany elektrycznie .system klimatyzacji -unit .axial flow -wentylator osiowy cooling .out-take wentylator wycislgowy.nawiewnik .agregat klimatyzacyjny conditioning unit . obiegowe -trunk -kanal wentylacyjny air conditioning -klimatyzacja compressor . wentylowanie.recirculated -p. przewietrzak.uptake -wentylator wyciagowy venting -odpowietrzanie.mushroom -wentylator grzybkowy .

pas blow . awarii. w uiyciu jack .ulec uszkodzeniu.fundament (urzqdzenia) -plate -plyta fundamentowa friction -tarcie .luz. niedzialajqcy install . prowadzqcy drawbolt .stycznoSC na powierzchni dotartej lost motion . ugiq cie detection -wykrywanie diameter -Srednica .instrukcja (np.excessive -nadmierne tarcie guarantee claims -roszczenie gwarancyjne hand tight -dokrqcony (docirtgniqty)rqcmie holes . duza awaria centering -centrowanie chock -zaklinowaC. SILOWNIA Engine overhauls and repairs przeglqdy i naprawy maszyn admissible (range) -zakres dopuszczalny allowance .osadnik disengage -rozlqczyk disengaging gear -urzqdzenie zwalniajqce dismountable -zdejmowany distribution -rozklad documentation -dokumentacja . wal osiowy.szczelinomierz close .flame .internal -uszkodzenie wewnqtrzne fit out -wyposaiyC fit for -przystosowaC (do czegoi).zakleszczaC siq jammed -zakleszczony joint -polqczenie.aligned -otwory ustawione w linii.5.operating . awaria . zakladaC interchange -wymiana instruction -polecenie.obslugi) w formie brosmry .konserwacja.oS.zailepiak otw6r defect -wada.luz maintain -utrzymywak. pokrywa flexibility -elastycznoSt.Sruba Scieajqca elongation -wydluzenie estimate -oceniaC excessive wear -nadmierne zuiycie expected life . defekt . oczyszczanie . przewidywana tnva1oSC (to) fail . p6106 belt -taSma.przewidywany czas eksploatacji. utrzymanie (sprawnoSci technicznej) service .dokumentacja wyposazenia.instrukcja.dopasowanie.udrozniC breakdown -awaria .defekt silnika . zlqcze lapped surface contact . rozkaz instruction . giqtkoSC flexible connection .aperture . szkolenie booklet . w ruchu inoperative -nieczynny.obsiuga konsenvacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniaC (to) make water -przeciekaC maker -producent malfunction . o. dokumentacja urzqdzen dowel -korek ustalajqcy. pasujqcy fitted with -wyposaiony w - - - - - - - fitting . giqtki fouling -zanieczyszczenie foundation .odksztalcenie. odchylenie.Srednica otworu dirt trap . montowaC axle .manufacturing -wada produkcyjna defective -wadliwy deflection .engine . zawieSC failure -defekt.niewlaaciwe (wadliwe) dzialanie manhours -roboczogodziny manufacturing defect -wada produkcyjna misalignment -nieliniowoSC ustawienia mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC - - - - - - .latent -wada ukryta . giqtkie flexible hose -wqz elastyczny. do centrowania in operation -w dzialaniu.znaczna awaria. giqtki flexible shaft -wal elastyczny. otwory zosiowane.polqczenie elastyczne. tolerancja assembly -montaz. montaz fixed orifice -kryza stala flap -klapa. konsenvowaC maintenance . zablokowaC circular -okrrtgly cleaner -Srodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie. polecen in use -wykorzystywany.podnoinik (to) jam .dmuchaC blow free .czyszczenie plomieniem clearance gauge .otwory .instalowak.equipment .instrukcja obslugi sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.major .

walne quality .czgSC .graphic .czgSC dolna . management .czgSci nj. zakleszczenie - - - - - - - - - seizure -zatarcie. na czgiciach zamiennych) tighten . przeklucie purge -usuwaC (niepozqdanq substancjg) rating plate -tabliczka znamionowa readiness -gotowoSC recess -wngka.ubytki spowodowane korozjq wear -zuiycie monitoring -kontrola zuiycia resistance . Scieranie .component . bez usterek.kontrola czgici zamiennych.- - - - -- - - - - .uniform .czgSC spodnia upset . uszczelnienie seam -pgknigcie.sekwencja. standard -code of practice -przepisy techniczne stress -naprgzenie . silnika).cock .obsluga shake -wstrzqs shut-off .emergency -naprawa dorazna . ENGINE ROOM mishandling -niewlahciwa obsluga modular -modularny structure -budowa modulowa off-centre -mimoSrodowy opening -otwor. zakleszczenie seizing-up -zatarcie.dz.5.bottom .tloka) overhaul -remont kapitalny .no-failure . polerowaC precise -precyzyjny.czgSC skladowa . kolejnoSC schedule -harmonogram . otwarcie operation'.normalne zuzycie wearing -zuiywanie out .praca .odciqk (doplyw) .gorna czgSC perusal -oglgdziny. dokladny pre-ignition -przedwczesny zaplon prepare -przygotowaC pre-specification-wstqpna specyfikacja stoczniowa prevent -zapobiegaC pulsation -pulsacja.czgici wzajernnie wymienialne -purchase order @o) .lista czgici zamiennych .odpornoSC na Scieranie. na zuj c i e work .szlifowanie gniazd zaworow reliable -niezawodny repair -naprawa .general .minor . rysa sequence . powazniejszy remont . wglgbienie.odpornoSC na zuiycie.zakres robot. zarzqdzanie cz.specyfikacja prac (remontowya worn -zuzyC part .spare .thermal -naprgzenie termiczne structural damage -uszkodzenia strukturalne tag -etykietka (np.major .dzialanie bezawaryjne outflow -wyplyw ovality . przebiC otwor pitting -korozja wzerowa.zuiywanie sig -parts .kurek odcinajqcy slot .rownomierne zuiycie wear and tear -zuiycie normalne .funkcjonowanie.spgcznienie metalu wastage .zakres napraw . bezawaryjne .zuzyta czgSC withstand -wytrzymywaC ---- -.wigksza naprawa. harmonogram secure -zabezpieczak seizing . wyzlobienie refacing .interchangeability of -zamiennoSC czgici .extent of . dzialanie .owalnoSC (np.uszczelniC.extent of . wzery polish -polysk. zakres prac specification .formularz zamowienia czghci zamiennych sequential number -numer kolejny formularza zamowienia spring -pgknqC surface -powierzchnia standard -wzorzec.fair . ocena wzrokowa pierce -przedziurawik. norma.z. umocniC troubleshooting -wykrywanie usterek unburnt -niespalony unserviceable -niezdatny do uiytku unterside .czgSC zamienna -top .remont.grafik. zakleszczenie service .mniejsze naprawy retainer -element ustalajqcy score -wzery na biezni loiyska seal -uszczelka.(system) zarzqdzania czgSciami zamiennymi --inventory list .non-failure .zatarcie (np. przeglqd part .interchangeable . pulsowanie puncture -przebicie.szpara (spare) parts -czpSci zamienne control .

Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu 13. EPA . Ice navigation -iegluga w lodach 18. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 11.system Sledzenia drogi 14. Navigation . Weathering -sztormowanie 17. ARPA. ATA. Signalling and signals . Track control system . Navigation . Bridge and bridge equipment .sygnalizacja i sygnaly . Charts and publications -mapy i publikacje 6. Ship Handling -manewrowanie statkiem 16. Radio & GMDSS communication -lqcznoSf radiowa i GMDSS 19.nawigacja 2. Radar.radar i urzpdzenia antykolizyjne 12. Astronavigation -astronawigacja 246 252 3. Directions -kierunki 9. Telex command codes and abbreviations -kody i skr6ty teleksowe 20. Coastal navigation and approaches . -prawo drogi morskiej 15.nawigacja 10. Electronic navigation aids -elektroniczne urzpdzenia nawigacyjne 258 260 5. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i kyrokompas 268 8. Collision Avoidance Regs.nawigacja przybrzeina i podejScia 264 7.mostek i jego wyposaienie 4.6.

6. NAVIGATION t?elestial I .dwnikowy co-ordinate system uklad wspdlrzednych North celestial pole/ terrestial sphere/ kula demska celestial concave/ sfera (kula) niebieska Greenwich hour angle (GHA)/ Gryniczowski kqt godzinny South celestial pole/ poludniowy biegun niebieski Horizontal co-ordinate system horyzontalny uklad wspdlrzednych 9bsewer's meridian/ horyzont astronomiczny observer's inferior meridian/ dolny niebieski poludnik obsenvatora Nadir/ nadir .

okrslg .astronomiczna linia pozycyjna -time .jednoczesne obsenvacje wysokoici c.third adjustment of the sextant . .true -wysokoik astronomiczna anomaly -anomalia apparent -widoczny.usunipcie b l ~ d u sekstantu na niepionowoik lusterka ruchomego .observed -wysokoik obsenvowana wysokolk c.equator -rownik niebieski .equal -s method -metoda rownych wysokogci .fix -pozycja astronomiczna .odlegloik biegunowa. dopelnienie deklinacji co-latitude .kolo godzinne of altitude -kolo wierzcholkowe of declination .aberracja dobowa accrue -przyrastak (o poprawce) adjustment -usunipcie blpdu (tu: sekstantu) .first of the sextant .n.horizon -horyzont niebieski .usuwanie blpdow sekstantu (nier6wnolegloici lunetki) almucantar -rownoleinik wysokoici.vernal -rownonoc wiosenna equation of time (eqn.kolo pozycyjne of right ascension -kolo wzniesienia prostego. zmierzona sekstan-sextant tem .odlegloik widnokrqgu diurnal -dobowv abberation . odchylenie .n.dwie niejednoczesne linie pozycyjne z jednego c.aberracja dobowa arc .zakmienie obrqczkowe .tor pozornego ruchu wlasnego Slonca ascending node -wpzel wstepujqcy ascension -wschodzenie.second of the sextant -usunigcie blgdu niepionowokci nieruchomego lusterka sekstantu .annual . kolo wysokoici. .nautical .simultaneous -s . dopelnienie wysokokci co-declination .hour .Swit.meridian -poludnik niebieski .sun .double . brzask eclipse -zakmienie . kolo godzinne .kolo godzinne of equal altitiude -kolo pozycyjne of position .vertical -kolo wierzcholkowe circumeridian -przypoludnikowy civil twilight .czas astronomiczny triangle -trojkqt biegunowy twiglight .t) -rownanie czasu - - - - - - - - - .dopelnienie szerokoici geograficznej obsenvatora conjunction -koniunkcja constellation -konstelacja.autumnal -rownonoc jesienna .total -zakmienie calkowite ecliptic -ekliptyka equinox -punkt rownonocy.odlegloik zenitalna.nierownokk dobowa motion -ruch dzienny parallax -paralaksa dzienna dawn .n. gwiazdozbior declination -deklinacja dip . r6wnonoc .annular . pozorny altitude -wysokoik pozorna error -blqd pozorny -horizon -horyzont pozorny. almucantar altitude -wysokoik (ciala niebieskiego) correction -poprawka wysokokci c.concave .aberracja.luk dzienny inequality .zakmienie slonca .sphere sfera niebieska - celestial -niebieski - - - -- - - - - - - chronometer -chronometr (okrgtowy) circle .6.index correction (IC) .astronawigacja abberation .kolo.partial -zakmienie czgiciowe .n.iwit cywilny co-altitude .position -kolo p'ozycyjne .sfera (kula) niebieska . . horyzont nawigacyjny noon -poludnie prawdziwe path of the sun .doba astronomiczna -position line .poprawka indeksu (sekstantu) .iwit astronomiczny astronomy -astronomia .aberracja roczna .navigation astronawigacja biegun niebieski -pole .astronawigacja - - - .diurnal .obnizenie widnokrqgu distance of visible horizon . NAWIGACJA Astronavigation . wznoszenie sip difference -roznica rektascencji astronavigation -astronawigacja astronomical -astronomiczny day .

r1 6. NAVIGATION Sun movement Wch S(orlca meridian passage/ kulminacja Slorica upper transit/ height of eye/ wysokoSd oczna obseiwatora / Moon's phases -fazy Ksieiyca IV IZ \ 4 I 11 @ c IV promienie Slorica -sun rays/ III v VI VII VIII waxing moon/ Ksigjc przybierajqcy # waning moon/ Ksigiyc ubywajqcy .

punkt rownonocy wiosennej.personal equation .(IE) -blqd indeksu .blqd nierownoleglokci osi lunety . Ksipeca.linia wpzlow local hour angle -miejscowy kqt godzinny local transit -przejkcie ciala niebieskiegoprzez poludnik miejscowy longitude method -metoda dlugohciowa (okreSlania pozycji) lower transit .prismatic .n.observer's . Slonca) .doba ksipiycowa -month -miesiqc ksipiycowy Marcq St.systematic -blqd systematyczny ex-meridian altitude -wysokohC przypoludnikowa ex-meridian latitude -szerokoSCprzypoludnikowa favourable oposition -wielka opozycja first point of Aries . widnokrqg .) midnight sun .6. kqt czasowy identification of stars -identyfikacjagwiazdy - - - -- - - - - intercept .odlegloSC zenitalna w czasie kulminacji meridian passage -przejScie (ciala niebieskiego) przez poludnik -lower--kulminacja dolna (c.nadir nautical twilight .-blqd oosbowy .lower -krawpdi dolna .celstial -horyzont niebieski co-ordinate system.(astronawigacyjna) metoda wysokoSciowa meridian -poludnik (niebieski) -altitude -wysokohC kulminacyjna (ciala niebieskiego) angle -kqt godzinny distance . punkt Barana first point of Libra -punkt rbwnonocy jesiennej galaxy .inferior -poludnik dolny latitude .gwiazda poranna (Wenus) nadir .wysokoSC oczna obserwatora heavenly body .gwiazda polnocna - - - - - .distance of visible -odlegloSC widnokrw .blqd pryzmatycznokci (lusterek sekstantu) .horyzont obserwatora. NAWIGACJA .n.points -punkty rbwnonocy error -blqd .linia rownych azymutow local hour angle (LHA) .szerokokC z kulminacji sailing .roznica dlugohci w mierze czasowej .rownanie cosinusowe. zmierzch nautyczny noon interval .side (of the sextant) .kulminacja dolna (c.Hilaire method .odstqp czasu (pomipdzy kulminacjq a porannq obsenvacjq Slonca) normal latitude .upper -passage .wspohzpdne ukiadu horyzontalnego .zegluga po poludniku .Swit nautyczny.) lunar -ksipiycowy -cycle -cykl ksipiycowy -day .miejscowy kqt godzinny limb -krawpdi (np.kulminacja g6ma -zenith distance .line -rownik niebieski -of perpendicularity-blql niepionowoici (lusterka sekstantu) .Slonce hwiecqce o polnocy fiako gwazda kolobiegunowa) moonrise -wschod Ksipiyca moonset -zachod Ksipiyca moon's phase -faza Ksipiyca Morning Star .(roznica pomipdzy pomierzonq i obliczonq odleglokciq zenitalncL) -method -metoda wysokokciowa (okreklania pozycji) iso-azimuth . horyzont widoczny -plane -plaszczyzna horyzontu hour angle (HA) -kqt godzinny.shade -blqd wywolany szklami przyCmionymi sekstantu .wspolrzpdne ukladu .accidental .upper -krawpdi goma line of nodes .of instrument -blqd przyrzqdu - equinoctial -rownik niebieski rownikowego .latitude of a .personal -blqd osobowy . horizon -horyzont.observer's .cialo niebieskie .n.co-ordinate system .szerokoSC c.-blqd przypadkowy .eccentric -blqd ekscentrycmoSci sekstantu index .blqd niepionowoSci (lusterka nieruchomego w sekstancie) .Droga Mlecma general equatation .blqd osobowy .szerokoSC normalna North Star (Polaris) . wz6r cosinusowy gibbous -Ksipiyc pomipdzy kwadrq a pelniq height of eye (WE) .of collimation .

index mirror/ correction screw/ Sruba korekcyjna minutowq -r\f protractor/ protraktor clamp/ diwignia limbusa navigational triangle/ trojkqt nawigacyjny chart magnifiers (magnz5ing glass)/ szklo powiekszajqce do czytania mapy 1 \ \ przenoinik do map chart dividers/ / kl parallel rules/ h i e rdwnolegle navigational glasses.6. NAVIGATION Sextant sekstant shades/ szkl przydmiewajqc index glass. binoculars/ lornetka nawigacyjna .

rownoleinik wysokoSci.odlegloSC biegunowa Polaris -Gwiazda Polarna pole -biegun .abnormal .obliczaC obsenvacjq P and R (Parallax and Refraction) -paralaksa i refrakcja parallax -paralaksa .chronometr czasu gwiazdowego -day . shoot the sun . zmierzch fix -pozycja (astronawigacyjna) z gwiazd wane -zanikaC. ubywaC (o ksigiycu) wanning -zanikajqcy (o ksigiycu) -moon -ksiqiyc ubywajqcy waxing -przybywanie ksipiyca -moon -ksigiyc przybierajqcy zenith .obsenvacja -post -miejsce obsenvacji .annual -paralaksa roczna . stellar magnitude -wielkoSC gwiazdowa sunrise -wschod Slonca sunset . poprawianie wysokoSci zmierzonej -take a -wykonaC obsenvacjg astronomicznq (dla okreilenia pozycji) (to) sight -obsenvowaC. kqt czasowy punktu Barana -year -rok gwiazdowy sight -obsenvacja.n.kulminacja gorna true place -rzeczywiste polozenie (c.Wenus polar altitude -wysokoSC biegunowa polar distance .Saturn .doba gwiazdowa -hour angle .Swit.n.n.Mercury . przez poludnik ziemski . observation (obs.Gwiazda Polarna position line -linia pozycyjna .n.n.n.Mars .inferior . okreSlaC namiar na c.rbwnoleznik deklinacyjny of latitude -rownoleznik ekliptyki planet -planeta . setting -wyznaczanie namiaru na c.Venus (Morning Star) .Pluto . rektascensja round of sights -(kilka niemal jednoczesnych obsenvacji c.Merkury .superior -kulminacja gorna .astronomiczna linia pozycyjna --sight -obsenvacja wysokoSci (c.poprawianie zmlerzonych wysokoSci -to the meridian .gwiazdowy (odnoszqcy sip do punktu Barana) -month -miesiqc syderyczny chronometer . w azymucie pld.Uranus .Uran .Pluton .) .North -biegun polnocny Swiata Pole Star .) - - - - - - - -- -- - - running fix .metoda przypoludnikowa refraction (ref) -refrakcja .astronomical (APL) .elevated -biegun widoczny .n.Ziemia . mierzyC wysokoSC slonca sekstantem sidereal (Sid) . dla okreSlenia linii pozycyjnej) -transfer of -przesunigcie linii pozycyjnej precession and nutation -precesja i nutacja prime vertical -pienvszy wertykal reduction .Neptune -Neptun . branie wysokoSci (sekstantem) reduction .mean -refrakcja Srednia retardation -retardacja.Saturn .Mars .zachodziC (o cialach niebieskich).n.pozycja z dw6ch pozycyjnych linii niejednoczesnych semi diameter (SD) -promien c.6 NAWIGACJA .zenit -distance (ZD) .horizontal (HP) -paralaksa pozioma in altitude -paralaksa dzienna parallel -rownoleinik of altitude . opoinienie right ascension (RA) -wmoszenie proste.amplituda czasu (wschodu i zachodu) transit -przejhcie c.kulminacja dolna . (to) set . zobaczyC.lower -kulminacja dolna .czas gwiazdowy. tabularyczny time amplitude .upper . bra6 wysokoSC (ciala niebieskiego sekstantem) southing -kulminacja c.gwiazdowy kqt godzinny noon -moment gorowania punktu Barana -time .zachod Slonca table of computed altitude and azimuth tablice wysokoici i azymutbw tabular -tablicowy.Earth .przeliczanie obsenvacji.) twilight .anormalna refrakcja .odlegloSC zenitalna - - - - - - .work an . almukantar of declination .Jupiter -Jowisz .lapaC slonce.

pilot automatyczny conning position/ stanowisko kierowania statkiem secondary navigation post/ stanowisko nawigacyjne pomocnicze primary navigation truffle suwellance and manoeuveringpost/gidwne stanowisko nawigacyjne. NAVIGATION I kolo sterowe. analizy ruchu i manewrowe manoeuvering post/ stanowisko manewrowe stanowisko kierowania Typicalbridgelayou&with centralized and integrated functiondqpowy r o z W mostka z funkcjamiscentralizowanymi i .6.

propeller pitch indicator .sterowanie awaryjnq pompq z g o w q .fire detection and alarm system -system wykrywania pozar6w i alarmowania .navigation -nawigacja -passage execution -realizacja podroiy .stanowisko kierowania cumowaniem .wskainik wychyle- nia stem .loading.lornetka . NAWIGACJA Bridge and bridge equipment mostek i jego wyposaienie anemograph -anemograf anemometer -anemometr. wiatromierz aneroid .docking . -heading control system -system kontroli kursu.wskainik obrotow Sruby .integrated navigation system (INS) . aneroid morski binocular bridge sight .navigation lights control board -tablica kontrolna lwiatel nawigacyjnych .sterowanie pompami p.nadzorowanie systembw bezpieczetistwa wewnqtrznego .internal signal system .rate of turn indicator .funkcjonalnoSC mostka layout -rozklad mostka.stanowisko lqcznolci .internal communication equipment .aneroid.route planning -planowanie trasy (bridge) workstation . traffic suwellance and manoeuvering .okular (lornety) .primary navigation.automatic sprinkler pump control .stanowisko (pracy na mostku) .fire pump control .wskainiki i urzqdzenia kontrolne na mostku .gl6wne stanowisko nawigacyjne.stanowisko planowania podroiy central clock -zegar-matka.zapasowe irodlo zasilania .manoeuvring . syrena .manewrowanie . autopilot .voyage planning .thrust direction indicator -wskainik kierun- - -- ku naporu pqdnika -watertight doors control -sterowanie d r v i a mi wodoszczelnymi bridge functions -funkcje mostka .stanowisko nadzoru bezpieczenstwa statku .automatic graphical position display .namiernik lornetkowy binoculars . kapitanski) consol -pulpit manewrowy na mostku -control -sterowanie (np.ir6dlo zasilania awaryjnego .eyepiece .field of vision -pole widzenia functionality .external and internal communication .emergency lightning -olwietlenie awaryjne .sprzqt lqcznolci wewnqtrznej .ship's whistle .fire door holding and release .system sygnalizacji wewnqtrznej .dokowanie.zamykanie i otwieranie drzwi poiarowych . uklad mostka bridge displays and controls .reserve source of energy .lornetka pryzmatyczna bridge -mostek (nawigacyjny.propeller rpm indicator . .monitoring of internal safety systems . cumowanie . discharging and cargo control -przeladunek i kontrola ladunku .machinery control -kontrola pracy urzqdzen silowni .automatycma graficzna projekcja pozycji .komunikacja zewnqtrzna i wewnqtrzna .sygnalizacja zewnqtrzna .stanowsko sterowania rqcznego . silnikiem) z mostka system -uklad sterowania z mostka .safety .external signal system . zegar gl6wny chronometer-chronometr -box .communications .gwizdek okrqtowy.zapobieganie zderzeniom .system nawigacji zintegrowanej .rudder angle indicator .manual steering .docking .skrzynka chronometru - - - - - - .prismatic . manewrowania i obsenvowania ruchu (innych statkbw) .steering gear control -kontrola maszyny ste- rowej .collision avoidance .monitoring of ship stability -monitorowanie statecznoici statku .wskainik skoku hruby .6.sterowanie pompami spryskiwaczy ppoi.emergency power source .wskainik szybkolci zmiany kursu .poi.emergency bilge pump control .

. jrokompas log' rate of turn indicator/ nskainik szybkoici system control unit sterowanie systemem r D C! p 4 I alarm panel/ 9 main steering post/ giowne stanowisko sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy powtarzacz zyrokompasu &-ocompass repeaters/ powtarzacze jrokompasu I rudder angle indicator/ wskainik uychylenia steru Zntegrated navigation track control system nawipacia zinteprowana svstem kontroli trasv - - 1 . .. -. NAVIGATION f Integrated navigation system -zintegrowany system nawigacyjny -. . s~rawdzanietrasv - .6.-.. reference system receiver/ odbiornik systemu referencyjnego I i mametic comuass/ .

lampa do sygnalizacji dziennej.akumulatory awaryjne stop -wylqcznik bezpieczenstwa.dane -base -baza danych logger .quartz crystal ..multibeam echosonda wielowiqzkowa (pozwalajqca na uzyskanie trojwymiarowego obrazu dna) .echosonda jednowiqzkowa (konwencjonalna) emergency -zagrozenie.daily rate of .ekran monitora unit .ch.informacje (niezbgdne do kierowania statkiem) --display -prezentacja danych (niezbgdnych do kierowania statkiem) -position -pozycja kierowania statkiem console .ch.standard .dobowe opbznienie chr. iyrokompas repeaters -powtarzacze iyrokompasu hard copy -wydruk hardware . prowadzenie statku information .tablica alarmow w silowni engine telegraph -telegraf maszynowy equipment -wyposazenie.zapis danych -recorder -rejestrator danych storage -przechowywanie danych sheet .rejestrator danych logging -rejestracja danych plate -tabliczka znamionowa -processing -przetwarzanie danych rate . z mostka) gimbal(s) -zawieszenie kardanowe glasses .collision avoidance calculation . wylqcznik awaryjnego zatrzymania SG supply -zasilanie awaryjne switch -wylqcznik bezpieczenstwa engine alarm panel . stan zagrozenia -battery . glowny clear-view screen .wewngtrzny system przywolania data .electronic .error -blqd chronometru .szyba wirujqca clinometer -przechylomierz clock -zegar compasses -przenoinik (cyrkiel) nawigacyjny conning -dowodzenie. . od ostatniegu punktu zwrotu) distance recorder -licznik przebytej drogi (na logu) display -zobrazowanie screen . NAWIGACJA .wskainik kierunku i liczby obrotow (silnika lub Sruby) dividers -przenoinik. regulator natgzenia Swiatla distance indicator -wskainik przebytej drogi (np. cyrkiel nawigacyjny echosounder .-dobowy ch6d chronometru .gaining rate of - - - - - - - - direction and revolution indicator .ch.correction -poprawka chronometru .konsola crew call system . elektroniczny ilumination .syrena tlokowa dimmer -Sciemniacz.oSwietlenie (np.arkusz danych daylight signalling lamp . elektroniczny . sprzgt feed -zasilanie.monitor 6. aldis depth recorder -echosonda deviascope -dewiaskop device -urzqdzenie.singlebeam . papieru w kursografie) (to) feed -zasilaC.sprzgt komputerowy. . przyrzqd direction finder (DF) -radionamiernik diaphon . kwarcowy rate .echosonda.dziennik poprawek ch.chod dzienny chronometru -record book.navigational -przyrzqd nawigacyjny integrated bridge -mostek zintegrowany --system (IBS) -system mostka zintegrowanego integrated bridge operations -operacje mostka zintegrowanego .. podawaC field of view -pole widzenia (lornetki) field of vision -widocznoSC (np. statku) board -tablica Swiatel pokladowych inclinometer -inklinometr instrument -przyrzqd error -blqd przyrzqdu -board -tablica przyrzqdow .communications .szybkoSC transmisji danych record .kompas iyroskopowy.IqcznoSC -- - - -- - - .nautical -przyrzqd nawigacyjny . sonda akustyczna . podawanie (np.dobowe przyspieszenie chronometru loosing rate .gliceryna goniometer -goniometr gyro compass .lornetka glycerine .obliczenia antykolizyjne .

2/ pionowy system referencyjny nr 1. NAVIGATION f Dynamic positioning system system pozycjonowania dynamicznego )ind sensor no I/ wind sensor no 2/ \ Artemis microwave position fixingheference system/mikro- emote joysticW vstick zdalnego sterowania gyro no I/ gyro no 2/ j r o nr 1 j r o nr 2 1 vertical reference system no 1.2 rydroacoustic position refe.6.2/ rzqdzenia podtrzymujqce zasilanie nrl.ence system/ hydroakustyczIY system referencyjny A - a niczny system referencyjny w unnel thruster I / 7gdnik tunelowy nr 1 tunnel thruster 2/ pgdnik tunelowy nr 2 azimuth thruster I/ main propeller I/ napgd giowny nr 1 pgdnik azymutalny nr 1 azimuth thruster 2/ main propeller 2/ napgd giowny nr 2 pgdnik azymutalny nr 2 Source: Kongsherg Simrad AS . 2 ninterruptible power supply Go 1.

ekran monitoring -kontrola.log zaburtowy .licznik logu .machinery control .dopplerowski log dwuskladowy (dwuwymiarowy) loudhailer -megafon elektroniczny manual -rpczny -- - - -- - - - -- - - - -control -sterowanie rqczne.y .radar -rzutnik refleksyjny plotting sheet .log ciinieniowy -register .okreilanie pozycji .management -zarzqdzanie functions .towed . monitorowanie system -uklad kontrolny navigating bridge -mostek nawigacyjny.screw .Srubowy log denny .gl6wny uklad sterowania (regulacji) -switch -wlqcznik glowny mercurial barometer -barometr rtqciowy modes -rodzaj (tryb) pracy (urzqdzenia) modular -modularny structure .chronometr morski mark -podzialka (na lince sondy rqcznej) master -gl6wny communicator -rozgloSnia manewrowa control ..przekazywanie poleceh na ster i do silowni interference area -obszar zaklocen lamp bracket -uchwyty Swiatla nawigacyjnego lead . NAWIGACJA doszczelnoSci kadiuba -hull stress control -kontrola naprqzen kadluba -loading.passage execution -realizacja podr6i.log connector -mechaniczny przekaznik logu .Pitot tube .safety and security .rurka Pitota . protractor -protraktor (to) provide data -dostarczaC dane psychrometer -psychrometr pushbutton -przycisk - - . nadzor.pressure ..st01 nawigacyjny network .funkcje z.lornetka nocna night order book -dziennik polecen nocnych (kapitana) one man bridge operation (OMBO) -mostek z jednoosobowq obshgq on-switch -wlqcznik order logger -rejestrator polecen (np. .Pitot . regulacja rqczna marine -morski.olow line . pelorus phasing (of echosounder) .propulsion and steering orders . discharging and cargo control -nadzor operacji przeladunkowychi monitorowanie stanu ladunku .sieC (np. tablica parallel rules . okrqtowy aneroid .olowianka") lead .(nawigacyjny) linial rbwnolegly pelorus -tarcza namiernicza.tablica kontrolna Swiatel pozycyjnych navigation spaces -pomieszczenia nawigacyjne navigation table .navigation lights and whistle control .monitor.electromagnetic .kontrola Swiatel nawigacyjnych i sygnal6w diwiqkowych .submerged screw .log mechaniczny -single axis Doppler log dopplerowskijednoskladowy .sonda rqczna (.aneroid morski barometer -barometr morski chronometer .monitorowanie pracy urzqdzeh silowni .Doppler speed .control of watertight integrity -kontrola wo- .log denny .position determination .passage planning -planowanie podroiy .arkusz nakresowy. mostek kapitanski navigational lights board .selector -przelqcznik rqczny - 6.linka sondy rqcznej light emitting diode (LED) .bezpieczenstwo (wewnqtrzne i zewnqtrzne) .log hydrauliczny Pitot . siatka n.log Dopplera -dual axis speed log dwuskladowy (wskazujqcy prqdkoSC postepowq i poprzecznsl) .budowa modulowa monitor .two axis Doppler . ekran display -wskainik ekranowy.log elektromagnetyczny error -poprawka logu indicator -wskaznik logu .dioda emitujqca Swiatlo log .submerged . telegrafu maszynowego) panel -plyta (czolowa). przewodow) night glasses .ustawianie podzakresow (echosondy) pitch indicator -wskaznik wychylenia skrzydel Sruby nastawnej plotter -nakreilacz .

sonda mechaniczna sounding wire . barograf wing .index bar -alidada . regulatorze.adaptive . okreSlanie poprawek . tachometr -- - speed indicator -prqdkobciomierz.inklinometr weather glass -barometr (z zaznaczeniem pogody) wheelhouse .czytnik reading . olowianka sounding machine . NAVIGATION put in motion -uruchomik.alidada -horizontal shade -szklo przykmiewajqce (nieruchomego lusterka) .sztuczny horyzont adjustment .(system odniesienia.automat mglowy syreny okrgtowej (to) wind -nakrgcak zegar. temperatur) track cursor -wskainik kqta drogi track plotter -wykreblacz drogi transducer -przetwomik depth .centrala telefoniczna telephone receiver -sluchawka telefoniczna telephone set .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) shelter .ekran. barografu.zaslona (od Swiatla) ship's clock -zegar okrgtowy sounder . telegrafu) sounding lead . nawigacyjny system referencyjny) automatic direction-finder .lunetka nocna shade .autopilot adaptacyjny - - - . brzqczyk (np.sekstant .sterowka -top . oslona self-check .index glass . usuwanie blgdow. wprawik w ruch radio bearing -radionamiar radio direction-finder (RDF) . zegara) - - - - Electronic navigational aids elektroniczne urzqdzenia nawigacyjne Artemis . ustawiak set point -wartobk zadana (ustawiona na urzqdzeniu. ekierka sextant .oslona skrzydla mostka works .gomy poklad sterowki whistle controller .ruchome lusterko .samoczynne sprawdzanie sig self tuning regulator .szklo przykmiewajqce lusterka nieruchomego -tangent screw .szklo przyciemniajqce ruchomego lusterka sekstantu limb .automatyczna graficzna projekcja pozycji automatic identification system (AIS) . czujniku) set-square -trojkqt.zwoj.luneta trace -wykres rejestratora (np.automatyczne urzqdzenie Sledzenia ech radarowych autopilot -pilot automatyczny . manewrow.stalowa linka sondy (mechanicznej) speed indicator .radionamiemik automatyczny automatic graphical position display .odlegloSC przetwomika od poziomu wody vertical force instrument . rolka reflector -reflektor roll angle indicator -wskaznik kqta przechylow roller rule .radionamiernik reader .star telescope .obrotomierz.aparat telefoniczny telescope .regulator samonastrajalny semiautomatic -polautomatyczny set (to) -nastawiak.skrzydlo mostka (nawigacyjnego) -bridge . szybkobciomierz station pointer -protraktor talk back -rozgloSnia manewrowa telegraph block -stojak telegrafu maszynowego telephone exchange .odczyt (wskazan przyrzqdu) reel .sonda rgczna.luneta sekstantu .system automatycznej identyfikacji automatic radar plotting aid (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking aid (ATA) .index shade .linial rownolegly rolkowy screen .alidade .regulacja sekstantu.kreska indeksowa .6.limbus micrometer .angle sekstant do mierzenia kqtow poziomych artificial horizon .mechanizm (np.sonda.index line .bgben z podzialka Sruba mikrometryczna sekstantu shade .Sruba mikrometryczna telescope .

lancuch stacji systemu Decca decometer .exceeding off-track limits -przekroczenie dopuszczalnych granic zejicia z trasy -largest scale for alarm -alarm zbyt duzej skali (mapy elektronicznej) .datum .ekran monitora ECDIS alarms .deviation from route .Fanbeam -laserowy system referencyjny transmitting heading device (THD) -urzqlzenie do przekazywania informacji o kursie voyage data recorder (VDR) -rejestrator danych z podroiy .globalny system nawigacji satelitarnej (USA) integrated navigation system (INS) .zejicie z zaplanowanej trasy .area with special conditions .systemy referencyjne -route planning across safety contour -planowanie trasy z przekroczeniem konturu bezpiecznego .indication -wskazowki -larger scale ENC available -dostqna el.-- - - -reference systems .elektroniczna pomoc nakresowa electronic position-furing system -elektroniczny system okreilania pozycji electronic tracking aid (ETA) -elektroniczne urzqdzenie nakresowe global navigation satellite service (GNSS) globalny system nawigacji satelitarnej global (orbiting) navigation satellite system (GLONASS) .zero mapy.Loran (system nawigacji hiperbolicznej duzego zasiegu) navsat (navigational satellite) . system referencyjny .raster data presentation .prezentacja rastrowa danych .akwen o specjalnych warunkach .vector data presentation -prezentacja wektorowa danych electronic chart system (ECS) .satelita nawigacyjny non-directional beacon (NDB) -bezkierunkowa stawa radiowa radar (radio detection and ranging) -radar reference system .roznicowy system pozycyjny display -monitor screen .globalny system nawigacji satelitarnej (rosyjski) global positioning system (GPS) .zero mapy (dla sondowan) .alarmy ECDIS -approach to critical point -podejScie do punktu krytycznego .different geodetic datum . NAWIGACJA Decca -radionawigacyjny system hiperboliczn Y chain .siatka mapy .projection .identyfikacja pasma --meter .dekometr fix -pozycja okrehlona przy uiyciu systemu Decca .inter-chain system -system mipdzylancuchowy (okrehlania pozycji w systemie Decca) lane -pasmo w systemie Decca identification .datum vertical -zero mapy (dla okreilania wysokoici obiektow) . w systemie Decca) differential positioning system (DPS) .awaria ECDIS -positioning system failure . punkt odniesienia . mapa nawigacyjna w wipkszej skali - -.awaria systemu powyjnego ECS database -baza danych systemu ECS electronic chart display and information system (ECDIS) -system map elektronicmych i informacji nawigacyjnej -borders .rozne inne dane geodezyjne .malfunction of ECDIS .system test failure .awaria ukladow testujqcych .differential absolute and relative positioning system (DARPS) -roznicowy system (referencyjny) pozycjonowania absolutnego i wzglqdnego .system map elektronicznych electronic navigational aids -urzqdzenia nawigacyjne elctronic plotting aid .granice (mapy) .crossing safety contour -przekroczenie konturu bezpiecznego .system nawigacji zintegrowanej long range (LR) -dalekiego z a s i ~ u Loran (long range aid to navigation) .stacja gl6wna (np.odwzorowanie .datum sounding .6.dekometr identyfikacyjny sequence -kolejnohk identyfikacji pasm master station .system roznicowy.display scale .skala prezentacji .gridlines .

Edirionr Isr Or! I%5 I h Mar 1989 ". NAVIGATION Vautical Chart wapa nawigacyjna . .6. 2 I chart number/ (numer mapy I I I I lon~itude scale/ skaTa diugoici ( 1 graduated parallel/ jodrialka t. new edition/ nowe wydanre chart number/ numer mapy .-dwno/einika I border/ obramowanie mapy I I 1 / projection/ odwzorowanie graduated meridian/ heights/ skala szerokoici wysokoici chart frame/ :hart datum/ ramka mapy zero mapy small corrections/i poprawki mate chart frame/' ramka mapy longitude scale/' skala dlugoici London Pub11 hed a the Admmdg13hNovr1953 t 3740x2540.-- I British AdmiraltyHydrographic Office logo/logo Biura Hydrograficznepo Admiralicii Bwtviskiei D J A . graduatlon/l podzraikl Pnnmrl1061 chart datrng data wydania mapy T 2470 " vc.

Biuro Hydrograficzne (Admiralicji Brytyjskiej) International Code of Signals -Miqdzynarodowy kod sygnalowy isobath .routing .mapa nakresowa .mapa miesiqczna (pokamjqca np.mapa akwenow przybrzeznych .folial map nawigacyjnych .glqbokoik w sqzniach in meters .szczegolowe mapy brzegowe .mapa uaktualniona -work -prace na mapie (kreilenie pozycji itd.wkladka (mala mapka umieszczona na wiqkszej) symbols .poprawianie map of publications .archipelago .siatka topograficzna.plotting -wykreilanie pozycji.korekta blokowa (mapy). poprawianie -block .izobata.coast .pilot .izobata.mapa pilotowa .znieksztalcenie odwzorowania -folio .coastal .symbole (oznaczenia) stosowane na mapie nawigacyjnej -title of .Roczne Zestawienie Wiadomoici Zeglarskich bring up to date .up-dated . linia jednakowych glgbokoki (sondowan) gnomonic projection -rzut gnomoniczny graduated meridian-skala szerokoici (na mapie w rzucie Merkatora) graduated parallel -podzialka dlugoici (geograficznej) graduation -podzialka error .glqbokoik in fathom .dane shiqce do poprawiania mapy .skladnica map admiralicji -number .tytul mapy charted visibiliy -zasieg widzialnoici Swiatel nawigacyjnych wedlug mapy coast -brzeg chart -mapa brzegowa pilot .izobata.6.cotidal .mapa gnomoniczna . siatka kwadratow na mapie reference -kwadrat siatki topograficznej hachures -kreski (ilustrujqce rzeibq terenu na starszych mapach) Hydrographic Office (HO) .uaktualnik (np.gnomonic .mapa z liniami wartoici plywow catalogue -katalog map .Tablice odlegloici Dreisenstock tables . NAWIGACJA Charts and publications mapy i wydawnictwa ABC Table -tablice (nawigacyjne) ABC Admiralty chart -mapa admiralicji --agent -agent sprzedajqcy mapy admiralicji depot .mapa brzegowa .index -mapka indeksowa - - -- - - - - - - - - - - inset .blqd podzialki grid .mapa gnomoniczna . kursu chart .kierunek i prqdkoik prqdbw) .navigational -mapy nawigacyjne .coast sheets .great circle .) chart elements -elementy mapy -block -poprawka mapy w formie wklejki border -ramka mapy nawigacyjnej compass rose -r6za kompasowa na mapie dating -datowanie mapy frame -rarnka mapy nawigacyjnej .mapa archipelagu . warstwica glebinowa decreasing -zmniejszanie Distance Tables .mapa specjalna .corrected .special . mapq) Catalogue of Admiralty Charts and Publications .locja sheets .mapa poprawiona correction data . linia jednakowych glqbokoSci - - - - - - .current -mapa prqdow datum -zero hydrograficzne mapy distortion .Katalog map i innych wydawnictw Admiralicji chart -mapa morska . almanach nautycmy. rocznik astronomiczny fathom line .monthly .glqbokoik w metrach contour .mapy .Tablice (nawigacyjne) Dreisenstocka ephemeries -efemerydy. wklejka of chart .szczegolowe mapy brzegowe compass rose -roza kompasowa contour line -warstwica conventional signs -symbole umowne na mapie nawigacyjnej correction -poprawka.numer mapy admiralicji Admiralty Sailing Directions -locja Admiralty Tide Tables -tablice plywow almanac -rocznik astronomiczny Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners .poprawianie wydawnictw (nawigacyjnych) depth .

warstwica tytui mapy 1 NORTHERN PART .

czysty .Spis iwiatel (nawigacyjnych) i sygnalow mglowych List of Radio Signals .clean .deposit .mapa w gnomonicznym rzucie biegunowym polar projection -rzut polarny publications -publikacje radio-aid lattice . amunicji itd.podzialka dlugoici -of mid latitide .naniesiony piasek .dumping area -wysypisko (odpadkow.(podwodna) przeszkoda nawigacyjna .Rocznik astronomiczny.tablice prqdkoSci star chart -mapa nieba Standard Marine Navigational Vocabulary Morski nawigacyjny slownik frazeologiczny The Mariner's Handbook .clay .warunki nauralne -- scale .driftsand .podzialka dlugoici of latitude .gravel .obstacle -przeszkoda .sand .Spis sygnalow radiowy ch magnetic direction -kierunki magnetyczne magnetic variation -deklinacja magnetyczna curves -krzywe deklinacji magnetycznej (to) map -nanosik na mapq mapping .rodzaj dna (morskiego) .shingle .roza wiatrbw wreck chart . mapa z trasami typowymi) routing guide .czyste dno (morza) . NAWIGACJA - lattice -siatka (hiperbolicznych) linii pozycyjnych (na mapie) light list .gruby iwir sunken rock . pomoce nawigacyjne Notice to Mariners . mapa morska tables .dumping ground -akwen wyznaczony do zatapiania odpadow. almanach nautyczny nautical -morski.locja plans -plany polar chart .Poradnik marynarza Tide Tables . marynarski chart -mapa nawigacyjna.podzialka Sredniej szerokoSci sea bottom nature .drobny.ooze . nanoszenie na mapq Mercator's chart -mapa Merkatora Mercator's projection -odwzorowanie (rzut) Merkatora natural projection -odwzorowanie (rzut) naturalne (kartograficzny) Nautical Almanac (NA) .6.drobny iwir . mialki.osad .locja .nature of -rodzaj dna morskiego .mapa wrak6w -- - - - -- .clean bottom .longitude .Tablice plywow title of chart -tytul mapy (morskiej) topography -topografia true direction -kierunki rzeczywiste uncharted -nie naniesiony na map? variation -deklinacja (magnetyczna) .charakter dna morskiego .increasing -miqkszanie vigia -znak na mapie ostrzegajqcy przed przeszkodq wind chart -mapa wiatrbw wind rose .quality of the bottom .obstruction .tablice nawigacyjne navigation publications -publikacje nautyczne.Wiadomoici Zeglarskie ocean charts -mapy generalne Ocean Passages for the World .mialki piasek . mapy drogowe (mapa z wymaczonyrni trasami statkow.natural conditions .skala podwodna supplementary tables -tablice uzupelniajqce speed table . cienki . amunicji) . .latitude podzialka szerokoici (geograficznej .fine .atlas map drogowych wraz z opisami satellite-derived positions -poprawki do pozycji satelitarnych Sailing Directions .mu1 rzadki .kartografia.glina .skala .chapter index diagram -mapka opisywanych (w danym tomie locji) akwenow .siatka systemu hiperbolicznego routeing charts -mapy klimatyczne.spis Swiatel (nawigacyjnych) List of Lights and Fog Signals .Drogi oceaniczne Swiata other charts and diagrams -mapy inne i diammY pilot .podzialka szeroko6ci of longitude .

NAVIGATION .6.

akwen przylegly .kotwicowisko .wzdluz brzegu anchorage -kotwicowisko .prohibited .akwen niebezpieczny .stand out . pot: "na Slepo") .rejon Cwiczeli okrgtow podwodnych .strefa przyboju breaking sea -lamiqca sig fala breaking the wave -iamanie sig fali brought up -przybyl (statek) (to) call .outward vessel -wychodzqcy (w morze) . o statku) . zabroniony dla zeglugi .Srodek tom wodnego ..akwen Cwiczen marynarki woj ennej .radiostacja brzegowa shipping -zegluga przybrzezna signals .danger ..akwen przebiegu rurociqgow podwodnych ..submarine transit lane .outgoing traffic -ruch (statkow) opuszczajqcych port .cargo transhipment .definitywne wyjScie statku .ready for sea .(akwen) podejiciowy do portu -recommended -route -zalecana trasa podejScia speed -prgdkoSC zblizania to leeward -podchodziC z zawietrznej (to) approach the coast -zblizai sig (podchodziC) do wybrzeza area .(statek) zdqiajqcy do portu macierzystego boundary -granica.czas przybycia (np. plyn& na .zawijak do portu channel -kana1 .refrakcja brzegowa coastal -brzegowy.akwen zbadany -temporary closed for navigation -akwen czasow0 zamknipty dla zeglugi -to be avoided -rejon.glowny kana1 zeglowny .akwen glqbokowodny .6. obszar .outer limit of the narrow zewnptrzna granica wqskiego przejScia clear the land .akweny eksplotacji dna morskiego .deep water .proceed to sea -wychodziC w morze .akwen o ograniczonym ruchu . w kierunku .surveyed .outward bound convoy -konw6j wychodza. ktorego naleiy unikaC arrival -przybycie ..restricted .military practice .gotowy do wyjicia w morze .out-bound .akwen przeladunow closed for navigation -akwen zamknigty dla zeglugi .narrow -wqski kana1 . -home . wybrzeze line .outward bound -wychodzqcy w podroz .akweny zalodzen .pipeline .linie tranzytu okrgtow podwodnych .: podejicie) -blind . NAWIGACJA Coastal navigation and approachesnawigacja przybrzeina i podejicia along shore .stand for the offing .akwen.established -wyznaczone kotwicowisko anchoring -kotwiczenie prohibited . z kanalu) . akweny chronione exercise area .a.akweny specjalne.port ..mid-.fala przybojowa.final sailing .kotwiczenie zabronione approach ..ice .specially protected .seaplane landing -akwen lqdowan wodnosamolotow .inner lawica najblizsza brzegu (wewngtrzna) plycizna (lawica) zewngtrzna.cable akwen przebiegu kabli podmorskich .linia wybrzeza -refraction .akwen bezpieczny . nadbrzezny -areas -rejony (akweny) przybrzezne navigation -nawigacja przybrzezna radiostation .adjacent .put to sea -wyjSC w morze ..time of arrival . przyboj zone .safe .sygnaly brzegowe state -panstwo nadbrzezne -traffic -ruch przybrzezny -waters -wody przybrzezne coastwise -brzegowy. statku na redp) - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ashore -na lqdzie bar -plycizna .offshore production . obszar graniczny bounded -ograniczony. w granicach breaker .(podchodzenie przy braku widzialnoSci wzrokowej.anchorage . cy (np.(statek) wychodzqcy w morze . przybrzezny departure -wyjScie statku (w morze) .main ship .zblizanie sic (pot. pienv-outer sza od strony morza bound -ply& do.kierowaC sig w morze .sailed (sld) -wyszedl (w morze.odplynqi od lqdu coast -brzeg.wychodziC w morze --- - - - -- - - .

long line -pol.akwen rybacki . akwen .take the sea -wychodzik w morze .lezy.tor wodny .-wqski przesmyk lqdu .. bystrze reach -prosty odcinek rzeki .neck of .steam away . przeplyn* pass E of -przeplynqk na wschbd od .sieci przydenne -drift net polawianie sieciami dryfujqcymi .reda roadstead -reda route .marked .zalecana trasa przejicia ridge -grzbiet mielimy podwodnej right-bank -prawobrzezny river -rzeka road(s) .sea . wysychanie dump -wysypisko encompassing -otaczajqcy extend -rozcirlgaC sic fairway .fish farms .osirlgnq5 .strefa rybolowstwa flats -plycizna flat shoal -piycizna ground .gas . ku brzegowi ledge -rafa lee of the shore -pod oslonq brzegu lee shore -brzeg na zawietrznej lies .glgbia. znajdujqcy sie na lqdzie landfall -zbliianie sig do lqdu. pulapki na ryby ground .. z portu) - .Srbdlqdowe drogi wodne island -wyspa isle -wyspa islet -wysepka lagoon . linami haczykowymi prohibited . zatoczka mainland . dno . trasa ..oil .niebezpieczenstwo (nawigacyjne) przy brzegu offshore .bottom nets .odroznik ditch canal -kana1 drying . 1 landward . z kierunku lqdu (np. (to) proceed -podqzaC.lqd staly mid stream .(podmorskie) pole naftowe .dumping -wysypisko .6.raise the depth .crossing .osuszanie.w kierunku lqdu. ruty.farmy hodowli ryb . polawianie .glgboko6C .granice loch .sea .glqbsza woda (to) distinguish . woda glgboka .vessel leaving -wychodzqcy (np.oceaniczny szlak ieglugowy offing -bezpieczna odlegloSC od lqdu off-lying danger .dno nieczyste knoll -najplytsze miejsce mielizny home port -port macierzysty.osady przybrzezne nearwater -wody przybrzezne needles -podwodne iglice skal ocean line . wiatr) open coast -wybrzeze otwarte opening -przejScie w rafie pass -przejSC. zauwaienie 11 4.-zobaczyC lqd -- .(to) .trasa przelotowa routeing -wymaczanie tras poruszania siq statkow.fish traps .lqd - -- -- - - - - - land-based .zdqzajqcy do portu macierzystego hug the land -trzymaC siq lqdu hydrographic-hydrograficzny surveying -badania hydrograficzne inland -w glgbi lqdu sea -morze wewngtrzne -waters -wody Srodlqdowe water-way . jest polozony limits .(podmorskie) pole gazowe fishing -rybolowstwo. szlaki .trasy przeplywu.szlaki oznakowane .lqdowy.deep .main .dno zanieczyszczone . udawaC sig (dokqd6) proximity of navigational hazards -bliskoSC niebezpieczenstwnawigacyjnych race -prqd.spoil .laguna reef -rafa otaczajqca lagung lake -jezioro land . - - - - - - .. NAVIGATION stand to sea . przesmyk nearshore -plycima przybrzezna deposit .Srodek nurtu (rzeki) narrows -wqskie przejhcie.through .grunt.trawling -polawianie tralowaniem zone .kosze.odcinek rzeki od ostatniego zakrgtu do morza recommended track.dluga zatoka.od lqdu.odejSC w morze .odplynqb . regulacja ruchu statkow system -system wyznaczonych tras morskich run in with -plynqC w pobliiu brzegu safety fairway -bezpieczny tor wodny .glowny tor wodny field -pole. odnoga morska lough -jezioro.deeper water . port rejestracji homeward .polawianie zabronione .foul .szlak przecinajqcy inne szlaki .szlak zeglugowy.

system kontroli (systemow) statku outward .shoal areas . w ujSciu rzeki) .deepwater route .skupisko skal seaboard -wybrzeze morskie. akwen .sygnaly ruchu (w porcie) surveillance -nadzor nad ruchem s.system raportowania pozycji.rocky patch .do) submarine -podmorski activity .skala . -precautionary area -akwen wzmoionej czujnohci . traffic .dzialalnohk podwodna surveyed .skrzyzowanie lub romidlenie torow wodnych -lane -wyznaczony pas ruchu. s.woda slodka zasolona (np. torow wodnych) .restricted -wody ograniczone - --- - - - - - .shallower water -plytsza woda .akwen waters -wody (np. control . akwen .droga wodna.ograniczenia dla zeglugi signal .obszary pfytkowodne .podr6z (statku) w gorg rzeki waterway .strefa separacji ruchu .ruch (statkow) analysis .statek wchodzqcy (do portu) monitoring system . w pobliiu vigia .strefa ruchu przybrzeinego -junction .system ruchu statkbw vicinity -poblize.statek.extensive .ship movement reporting -meldowanie o ruchu statku shore -brzeg morski shoreface ..szlak glgbokowodny (dla statk6w o duiym zanurzeniu) -intersection.intensywny ruch s. line .ilohk zawinigC (statkow do portu) traffic separation scheme . restrictions .zbadany (np.coastal -wody przybrzezne .calling-in-point (CIP) -miejsce zgloszenia .kontrola ruchu s.system rozgraniczenia ruchu (statkow) -caution area -akwen wymagajqcy wzomozonej czujnoki - - - -crossing routing scheme -schemat przecinajqcych sip tras mchu .rockbound . plycizna. zeglowny . nadmorski seaward . okrpt inward .rock bar . NAWIGACJA seabed .statek wychodzqcy (np. strefa ruchu s.skierowany do morza.internal -wody wewngtrzne . brzeg morski seacoast -wybrzeze morskie seashore -brzeg morski seaside -wybrzeze (morskie).akwen niebezpieczny (dla ieglugi) region . w kierunku morza sea-way -wolna przestrzen na morzu shallow -plycizna.shoal -mielizna.dno morza . skladania meldunkow trasowych .separation zone .schemat ruchu okrpznego statk6w zone .czolo brzegu shore fishery -lowisko przybrzezne shore horizon .zalecane strefy ruchu .6.separation line -linia rozdzielajqca (tory kierunkowe w systemach separacji ruchu) .check point -punkt kontrolny.sektor niepewny up along -plynqk w glqb kanalu vessel . meldunkowy -mandatory SRS -obowiqzkowe meldowanie .restricted area . kana1 zeglugowy water -woda.linia brzegu shore-line -wybrzeze.akwen zamknigty dla ieglugi . mielizna -bank -plycizna ..analiza ruchu s.rafa .linia rozgraniczenia ruchu s. .przecigcie (np.rock . akwen) traffic .splycenie -water -woda plytka ship reporting system (SRS) .traffic roundabout scheme .otoczony skalami .brackish .rozcislga sip (od .foul .navigable -wody zeglowne. linia brzegu stand in -podchodzik do lqdu (to) steam -plynqk stretches . piaszczysta lawica . management -zarzqdzanie ruchem s. z portu) -traffic management -zarz&anie ruchem statk6w -traffic system .strefa rozgraniczajqca ruch statk6w (w roinych kiemnkach) -two-way traffic route -trasa dwukierunkowa unmarked -nieoznakowany unreliable sector . wykorzystywane do zeglugi. zeglowne).domniemana mielizna voyage up the river .shoal patch .inshore traffic zone .recommended traffic lanes .

iron correcquadrantal corrector/ kula z miekkiej stali odstawa dla kuli oiwietlenie kompas iscop/ ernik peryskopowy mirror/ lusterko compass bowl/ kociotek sight vane/ przeziernik Gyrocompass kompas iyroskopowy symmetrical transformer/ transformator symetryzujqcy on/offswitch for follow-up plate wiqcznik systemu nadqinego lubber line/ kreska kursowa transmitter/ nadajnik servomotor/ senvomoto obudowa zewngtrzna gyrocompass repeater/ powtarzacz jrokompasu . helmet. NAVIGATION Magnetic compass kompas magnetyczny Flinders bar/ rura korektora Flin- hood. dome/ iron ball.6.

blqd kreski kursowej kompasu of repeating system .unsteady -kompas niestateczny compass (components) .quadrantal corrector .k.lubber .swing -wykonywaC cyrkulacjq (dla okreSlenia dewiacji) .dipping needle .autopilot.czasowa dewiacja kompasu .kopula kompasu hood .oiwietlenie kompasu .swinging ship .induction .) .kopula kompasu light . pryzmatyczny (zaopatrzony w pryzmat ulatwiajqcy odczyt wskazan) .sila ustawiajqca kompasu rose .iron correctors .calkowita poprawka kompasu m.expansion chamber -komora rozprqina (kompasu magnetycznego z plynem)float -plywak kompasu -helmet . nastawianie -adjust a compass -kompensowaC blgdy kompasu adjuster .dry .autopilot settings -nastawy autopilota azimuth -azymut reading device -namiernik compass -kompas .spirit -kompas z plynem .semicircular corrector -magnes do kompensacji dewiacji polokrgznej .liquid .czqSci kompasu binnacle -podstawa (szafka) kompasu -bowl -kociolek kompasowy -box .roze (kola) deklinacyjne na mapie (compass) error .r6za kompasowa chamber -kociolek kompasowy cover -pokrowiec na kompas .Gaussin .kompensacja .bearing .dome -kopula (kompasu magn.kompas rufowy .Flinders bar . tarcza namiernicza .igla kompasowa -pivot -trzpien roiy kompasowej -point -znak rumbowy -pole -podstawa kompasu okrqtowego .kompas namiarowy.kompas suchy .korektor Flindersa .obracanie statku (przy okreSlaniu dewiacji) automatic pilot .kompas z plynem .standard . NAWIGACJA Magnetic compass and gyro compass .blqd kompasu.dumb -pelorus.swirl -blqd wleczenia ( r o e kompasowej) . glowny .liquid-card .after .steering .(calkowita) poprawka kompasu -- - - - - - - - - - - - .quadrantal .6.reflector -kompas refleksyjny .igla magnetyczna .igla inklinacyjna .mariner's -kompas okrqtowy .heeling adjuster -przyrzqd do kompensowania dewiacji przechylowej -heeling corrector -korektor przechylowy (magnesowy kompensator dewiacji paechylowej) .kula kompensacyjna .inklinator .compensator -magnes kompensacyjny .projector -kompas projekcyjny . magnetycznego .kule kompensacyjne .blqd CwierCokrqzny .variation needle .kompas mokry.fore-and-aft correctors -korektory wzdluzne .compensated campass -kompas po kompensacji dewiacji .sight vane -przeziernik (namiernika) stand -podstawa kompasu .periscopic -kompas peryskopowy .fluid .compensation .kompas sterowy - - - - - - - -telltale compass .dewiacja przechylowa .compensating -blqd przypadkowy directional -blqd kierunkowy .kurs kompasowy directing force .magnet chamber .(total) -of compass . k.k. kompas z plynem .skrzynka kompasowa card . calkowita poprawka k.dewiator kompasow .kompas z plynem .pole -kompas podwyzszony -prismatic .gniazdo magnesowe -magnifying glass -kompasowe szklo powiqkszajqce needle . w kabinie kapitana kompas magnetycz-transmitting magnetic ny przekaznikowy .verge ring -pierkcien dociskowy (kompasu) compass -kompas -bearing -namiar kompasowy -bridge -poklad namiarowy correction -poprawka kompasu course .heeling .kompas glowny .kompas magnetyczny i iyrokompas adjustment -kompensacja. .) error . pilot automatycz"Y autopilot .blqd przekainikowy (wskazah kompasu) .azimuth .blqd indukcji(wskazan k.dipping .kompas glowny .swinging buoy -plawa dewiacyjna .

6. NAVIGATION

translation - blqd przemieszczenia (we wskazaniach kompasu) - turning - blqd polnocny (kompasu) declination -deklinacja magnetyczna decrease - zrnniejszenie deklinacji increase -zwiqkszenie deklinacji deviation -dewiacja (magnetyczna) -buoy - dalba dewiacyjna - constant - dewiacja stala curve -krzywa dewiacji - local attraction - dewiacja miejscowa - quadrantal - dewiacja CwierCokrpzna - residual deviation - dewiacja ostateczna - semicircular - dewiacja polokrqzna table -tabela dewiacji dip -inklinacja magnetyczna compass rose -roia kompasowa - dromoscopic card -roza kompasowa ze skalqdla kursow magnetycmych i rzeczywistych error - blqd kreski kursowej - Fleur de lys -kwiat lilii - ornament roiy wiatrow - flower of the winds - roza wiatr6w - lubber line - kreska kursowa - lubber's point - kreska kursowa - rose -roza (kompasowa) - tilt of the card -przechyl r6iy (kompasowej) gyrocompass -kompas iyroskopowy - master compass - k. glowny, iyromatka - master -iyromatka gyro - iyroskop course -kurs iyrokompasowy drift - dryf iyroskopu gyrocompass (components) - czqSci skladowe iyrokompasu, k. iyroskopowego - centering pin - trzpien centrujqcy z. - gyroscop - iyroskop - gyrosphere -kula iyroskopowa -pivot bearing - loiysko ukladu kierujqcego -repeater -powtarzacz iyrokompasu (gyrocompass) error -blqd iyrokompasu - balistic -blqd szybkokci (iyrokompasu) - rolling -blqd przechylu (kyrokompasu) - running down - (iyrokompas) wskazujqcy z blqdem dodatnim - speed -blqd prqdkohci (iyrokompasu) - speed latitude - dewiacja szybkoSciowa gyromagnetic compass -kompas kyromagnetycmy gyro-pilot - autopilot, sternik automatyczny (gyropilot) settings -nastawy iyropilota
-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-permanent helm setting -nastawa stalego wychylenia stem - steering instability compensator - kompensator niestatecznoki kursowej (statku) gyro-repeater -powtarzacz iyrokompasu, rePetytor inclination -pochylenie, nachylenie of needle - inklinacja igly (magentycznej) magnet -magnes (kompensujqcy) - adjusting -magnes kompensacyjny - compensating -magnes kompensacyjny - corrector - magnes kompensacyjny - heeling - korektor przechylowy (magnes) do kompensacji dewiacji przechylowej - natural - magnes naturalny - permanent - magnes staly - temporary -m. nietrwaly (indukcyjny) magnetic -magnetyczny anomaly -anomalia magnetyczna -bearing -namiar magnetyczny chart - mapa magnetyczna coefficient -wspolczynnik dewiacji compass -kompas magnetyczny course - kurs magnetyczny declination -deklinacja (magnetyczna) dip - inklinacja magnetyczna disturbance - zaburzenie magnetyczne equator -rownik magnetyczny latitude - szerokoSC magnetyczna meridian -poludnik magnetyczny needle - igla magnetycma pole -biegun magnetyczny range -nabieznik dewiacyjny variation -deklinacja magnetyczna curves - izogona magnetism -magnetyzm - isodynamic line - izodyna - isogonic line - izogona - mild steel - stal miqkka - non-magnetic materials - materialy niemagnetyczne - permanent - magnetyzm s t a b - red pole - biegun dodatni (magnesu) - retentive -magnetyzm nabyty - retentivity -pozostaloh5 magnetyczna - ship's magnetism -magnetyzm okrqtowy - subpermanent magnetism - m. polstab - temporary -magnetyzm zmienny receiver compass -powtarzacz kompasu repeater compass - powtarzacz kompasu, repetytor kompasu

-

- -

-

-

--

-

-

-

Compass rose rdia kompasowa

half cardinal point

N NbyE NNE NE by N NE NEbyE ENE EbyN E E by S ESE SE by E SE SE by S SSE S by E S S by W SSW SW by S SW SW by W WSW WbyS W WbyN WNW NW by W NW NW by N NNW N by W

oooO
1 l o 114 22O 112 33O 314 45O 56O114 67O 112 78O 314 90° 1Ol0 114 112O 112 123O 314 135O 146O 114 157O 112 168O 314 180° 191° 114 202O 112 213O 314 225O 236O 114 247O 112 258O 314 270° 281°1/4 292O 112 303O 314 315O 326O 114 337O 112 348O 314

North North by east North-northeast Northeast by north Northeast Northeast by east East-northeast East by north East East by south East-southeast Southeast by east Southeast Southeast by south South-south east South by east

-p6lnoc
- poinoc do wschodu - poinocno polnocny wschod -polnocny wschod do polnocy

-polnocny wsch6d
-

-polnocny wschod do wschodu

wschodnio p6inocny wschbd

- wschod do polnocy -wschdd - wschod do poludnia -wschodni poludniowy wschod -poludniowy wsch6d do wschodu -poludniowy wsch6d -poludniowy wschod do poludnia -poludniowy poiudniowy wschod -poiudnie do wschodu

South -poludnie South by west - poiudnie do zachodu South-southwest -poiudniowy poludniowy zachod Southwest by south -poludniowy zachod do poludnia South-west -poludniowy zachdd Southwest by west -pohdniowy zachod do zachodu West-southwest - zachodnio poludniowy zachod West by south - zach6d do poludnia West West by north West - northwest Northwest by west Northwest Northwest by north North-northwest North by west
- zachdd - zachod do pohocy - zachodni pbhocny zachod
-

-pblnocny zach6d
-

pohocny zachod do zachodu polnocno polnocny zachod polnoc do zachodu

-polnocny zach6d do pohocy

6. NAVIGATION
f'

Relative d', =bc'v,ea - kierunki wzglcdne

; Y O O + ; ~ ~ ~

po

right ahead -prosto z dziobu ahead/ na kursie

7

4

abeamgort, port beam/ n7lewvm trawersie

Vi'd

astern/z rufi right astern/prosto za rufq clockwise/zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara counter-clockwise/przeciwniedo kierunku ruchu wskazdwek zegara

9 3

d
\

g3$

.a .-

afhvard/ w kierunku rb u

-I

forward/ w kierunku dziobu przednia cz& statku, na przedzie

.4
.

3 -

2

Port side/ lewa burta

5$

'3
'-

starboard side/prawa burta

fore/ z przodu, ku przodowi

.
Y

6. NAWIGACJA

Directions - kierunki
abaft - z tylu, za, w rufowej cz&i statku -beam -za trawersem, z tylu trawersu statku abeam -na trawersie aboard - na statku, na burcie above deck - nad pokladem above sea level - nad poziomem morza abreast -w jednej linii, na trawersie afore -przed (dziobem statku), z przodu aft - na rufie, ku rufie aftermost -na samej rufie aftward -w kierunku rufy ahead -naprzod, z przodu, przed dziobem - right - prosto z dziobu aloft -w gorze, nad pokladem alongside -przy burcie, wzdluz burty amidships -na Srodokreciu apoop -na rufie astern -za rufq athwart -w poprzek (np. statku) athwartships -w poprzek statku at the angle of ... -pod kqtem back -tyl beam -trawers before the beam -przed trawersem broad on bow - 4 5 O od dziobu clockwise -zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara counter-clockwise - przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek zegara direction -kierunek directional -kierunkowy dead astern - dokladnie za rufq dead ahead - dokladnie przed dziobem direction -kierunek East (E) -wschod Eastern -wschodni east -wschod, wschodni, na wschodzie east -plynd w kierunku wschodnim east - zmieniak kierunek ruchu na wschodni eastbound - (statek) plynqcy na wschod east by north -wschod do polnocy east by south -wschod do poludnia easterly -wschodni easterly - ze wschodu, na wschod east-northeast -wschodnio-polnocny wschod, ze wschodnio-polnocnego wschodu na wsch6d od ... east of. east-southeast - na wschodnio-poludniowy wschod, ze wsch.-poludniowego wschodu

-

eastward - kierunek wschodni, na wschod eastwardly - na wsch6d eastwards -na wschod east-west - ze wschodu na zachod end on - wprost na, na wprost fore - przedni, z przodu, ku przodowi fore and aft -wzdluz statku, na dziobie i rufie foremost -przedni, najbardziej z dziobu foremost - do przodu, naprzod forward - przednia czgSC statku, na przedzie, na dziobie head - przod statku North (N) -polnoc (kierunek geograficzny) north -polnocny, na polnocy N (Northern) -polnocny north (of) - na polnoc od... northeast -(w kierunku) z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeast - pblnocny wschod, na p6lnocnym wschodzie northeasterly -p6lnocno-wschodni northeasterly -z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeastward -w kierunku polnocnowschodnim, na polnocny wschod northerly -polnocny northerly -z polnocy, na polnoc north-northeast - w kierunku pblnocno-polnocno-wschodnim north-northwest - w kierunku p6lnocno-polnocno-zachodnim northward - na polnoc northward -kierunek polnocny northwest -w kierunku polnocno-zachodnim, z kierunku polnocno-zachodniego northwesterly -polnocno-zachodni, z polnocnego zachodu, na polnocny zachod northwestward - na pblnocny zachod offshore - od brzegu off the beam -na trawersie on board - na statku, na statek on-deck -na pokladzie on ship board - na statku, na statek on the beam -na trawersie on the bow - ,,na dziobie" (o obiektach usytuowanych w sektorze dziobowym) on the quarter -w Cwiartce rufowej on the starboard beam -na prawym trawersie outboard - (polozony) na zewnqtrz kadluba P and S (Port and Starboard) - prawa i lewa (burta)

6. NAVIGATION
f

3

Vertical distances and locations odleglos'ci i rozmieszczenie pionowe
on the mast/ na maszcie over the bridge/ nad mostkiem on the bridge/ nu mostku

on open decW na poktadzie otwartym on upper tweendecW na g o r y m miedzypokiadzie on lower tweendeck/ nu dolnym miedzypokladzie on the bottom/ na dnie under the bottom/ pod dnem

over deck/ponad pokladem below deck/pod pokladem

under the keel/ pod kilem

overhead clearance/ odleglos'd od topu przeiwit pionowy

glebokoiC

underkeel giebokoii pod stepkq

over the bottom/ nad dnem on the bottom/ na dnie

t

t

6. NAWIGACJA

point - rumb (1 1,25O) -by - rumb czwartej klasy (do ...) -cardinal --punkty kardynalne kompasu, strony Swiata - forced -rumb czwartej klasy (do ...) - half cardinal - znak rumbowy poiredni - half -poi rumba - intercardinal of points - znaki rumbowe poSrednie of the compass - znak rumbowy - quadrantal points - znaki r. poSrednie - quarter - znak rumbowy trzeciej klasy - quarter card -roza kompasowa o podzialce rumbowej - three-letter point (of the compass) -znak rumbowy trzeciej klasy port -lewy beam -na lewym trawersie -bow - w lewo od dziobu quarter - w lewo od rufy side (ps) - lewa burta rhumb - rumb (1 1,XO) right astern -prosto za rufq South (S) -poludnie Southern (S) -poludniowy starboard side (stb) -prawa burta south -poludniowy south - na poludnie, na poludniu south -posuwaC sig na poludnie, kierowaC sig na poludnie southbound -plynqcy na poludnie (statek) southeast - z poludniowego wschodu, na poludniowym wschodzie southeast - na poludniowy wschod, na poludniowym wschodzie southeasterly - z poludniowego wschodu, na poludniowy wschod southeastward - (kierunek) poludniowo wschodni southeastward(s) - na poludniowy wschod souther - skrgcaC na poludnie southerly -poludniowy

-

-

-

-

-

-

-

southerly - z poludnia, na poludnie south-southeast -na poludniowo-poludniowy zachod, z poludniowo- poludniowego zachodu southward -kierunek poludniowy south-ward(s) - na poludnie southwest - poludniowy zachod (kierunek, znak rumbowy) southwest - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwest by south - poludniowy zachod do poludnia (kierunek, znak rumbowy) southwest by west - poludniowy zachod do zachodu (kierunek, znak rumbowy) southwesterly - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwestward(s) - na poludniowy zachod starboard (stbd) -prawa burta -beam -na prawym trawersie -bow - w prawo od dziobu -quarter - w prawo od rufy side -prawa burta thwartships -w poprzek statku (to) veer -zmieniaC kierunek (na zgodny z ruchem wskazowek zegara), obracaC sig W (West) -zachod W (Western) - zachodni west - zachod (kierunek) west -posuwaC sig na zachod, zmieniaC kierunek (ruchu) na zachodni west - zachodni west (of) -na zachodzie, na zachod westbound - (statek) plynqcy na zachod westerly - zachodni westerly - z zachodu, na zachod west-northwest - na zachodnio-polnocny zachod, z zachodnio-polnocnego zachodu west-southwest - na zachodnio-poludniowy zachod, z zachodnio-poludniowego zachodu westward - kierunek zachodni westwardly - na zachod westward(s) - na zachbd

-

6. NAVIGATION f

s Course: and bearings . ... - - . . .kursy i numrury.

true North/ pdlnoc rzecz~wista magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

compass North/ polnoc kompasowa \

, '
mwo -.-

~owm-+ion/

poprawka jrokompasu gyrocompass North/ x5lxoc iyrokompasowa ompass course/

true course/ kurs rzeczywisty magnetic course/ kurs magnetyczny compass course/ kurs kompasowy magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

true North/ procompass North/ Ni 7olnoc jrokompasowa

true ship's course, course steered/ rzeczywisty kurs statk~ course over the ware kqt drogi po wodzie

Navigation - nawigacja
accuracy - dokladnoSC accurate -dokladny acoustic sounding - sondowanie akustyczne (echosondq) acquire -zdobyC, zebra6 (dane) against the sun - ruch przeciwny do ruchu wskazowek zegara, ruch z zachodu na wschod against the wind -pod wiatr angle - kqt of cut - kqt przecipcia sip linii pozycyjnych of position - kqt przecipcia sip ortodromy z poludnikiem on the bow -kqt kursowy angular -kqtowy distance - odlegloSC kqtowa speed -prpdkoiC kqtowa velocity -prpdkoik kqtowa apparent -widoczny, pozorny -wind -wiatr pozorny argument - zmienna niezalezna, argument (wejSciowy do tablic) assumed position -pozycja zalozona average - Sredni, przeciptny speed - prgdkoiC Srednia azimuth -azymut circle - kolo azymutalne zwane wierzcholkowym compass -kompas glowny diagram -wykres wartokci azymutu reading device - namiernik -tables -tablice azymutalne bearing -namiar amplitude - amplituda wschodu i zachodu - check - namiar kontrolny - clearing - n. bezpieczny compass -kompas namiarowy, k. glbwny - constant - n. staly, niezmienny - constant line - linia stalego namiaru - cross -n. krzyzowy finder -namiernik line - (wykreilona na mapie) linia namiaru - reciprocal - n. przeciwny, kontrnamiar - relative -namiar wzglgdny, kqt kursowy - safety -namiar bezpieczny (to) bear -namierzak cable -kabel(1110 mili morskiej) area - akwen ukladania kabla, obszar (dna), przez ktory biegnq kable circle -kolo, okrslg

- great

- of position -kolo pozycyjne - of visibility -krqg widzialnohci - small - - kolo male

- -kolo wielkie, ortodroma

6. NAWIGACJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

composite sailing - zegluga mieszana (po ortodromie i loksodromie) computation - liczenie, obliczanie (to) compute - liczyk, obliczak contracted horizon -horyzont przyblizony (z powodu zmniejszonej widzialnoici) convergency -kqt zbieznoSci poludnikbw correction -poprawka, poprawianie of course - poprawka kursu course - kurs angle - kqt kursowy - compass - kurs kompasowy - direct - kurs bezpoiredni error -poprawka iyrokompasu - estimated - kurs przyblizany - final -kurs koticowy (ortodromy) - gyro -kurs zyrokompasowy - initial -kurs poczqtkowy ( ortodromy) made good - kilt drogi nad dnem - magnetic -kurs magnetyczny over the ground - kurs nad dnem recorder -kursograf steadiness - statecznoSC kursowa -to steer -kurs na ster -through the water - kurs po wodzie - true -kurs rzeczywisty course-keeping stability - statecznoiC kursowa current -prqd (spowodowany zjawiskami meteorologicznymi w odroznieniu od tidal stream - pwd plywow) danger -niebezpieczenstwo area - obszar niebezpieczny -bearing -namiar niebezpieczny depth - glgbokoSC line - linia (na mapie) oznaczajqca obszar niebezpieczny sector - sektor niebezpieczny day's run - odlegloSC przebyta w ciqgu doby - average - irednia odlegloSC przebyta w ciqgu doby dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne position - pozycja zliczona navigation -nawigacja zliczeniowa downstream -z prqdem down the wind - z wiatrem drift - dryf departure -zboczenie nawigacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---

6. NAVIGATION

- course -kurs poczqtkowy - - track - droga po ortodromie - distance -odlegloSC przebyta od punktu po- Greenwich meridian poludnik gryniczowski
-

czqtkowego deviate -zbaczaC, odchylaC deviation -zboczenie z zaplanowanej trasy deep-sea lead - sonda glqbinowa deep-sea lead line - linka sondy glqbinowej deep-sea sounding- sondowanie glqbokowodne difference of latitude -r6znica szerokoici geograficznej difference of longitude -roinica dlugoici geograficznej dip - obnizenie widnokrau directional radio beacon - radiolatarnia kierunkowa distance - odlegloSC -made good - odlegloiC (droga) rzeczywista - measured - mila pomiarowa - nautical - odlegloSC po loksodromie over ground - odlegloSC nad dnem -through the water - odlegloSC po wodzie dynamic positioning -pozycjonowanie dynamiczne, dynamiczna stabilizacja pozycji dynamic stability on course -dynamiczna statecznoSC kursowa equiangular spiral - loksodroma (nawig) erase -wycieraC error - btqd, pomylka - gyro blqd zyrokompasu in navigation -blqd nawigacyjny estimated position -pozycja przypuszczalna, pozycja przyblizona fathom (fath.) - sqzen (to) fathom - sondowaC (dno) fathometer - echosonda fathomable - dajqce siq wysondowaC (dno) fathomless -nie dajqce sic wysondowaC (dno) first meridian -pienvszy poludnik, p, zerowy fix - pozycja obsenvowana - element of a -wielkoici wyznaczajqce pozycjq statku geographical -geograficzny latitude - szerokoSC geograficzna longitude - dhgoic geograficzna geo-navigation -nawigacja terestryczna great circle - kolo wielkie, ortodroma bearing - kurs poczqtkowy na ortodromie distance - odlegloiC po ortodromie sailing - zegluga po ortodromie

-

-

-

-

-

-

--

---

half-convergency - poprawka loksodromiczna half size scale - skala 1: 2 heading to - kierowaC siq w strong.. heave the lead - sondowaC rqcznie heave to - lezeC w dryfie height of eye - wysokoBC oczna, wzniesienie oka (obsenvatora) high latitudes - duze szerokoici geograficzne horizontal -poziomy angle - kqt poziomy danger angle -kqt poziomy niebezpieczny - forward -widnokra (widziany) z dziobu hyperbolic lattice - siatka hyperboliczna identification -identyfikacja - mistaken -bledna identyfikacja inaccuracy - niedokladnoSC inaccurate -niedokladny increase - zwiqkszenie, zwyzka, przyrost inland -w glqbi lqdu navigation - nawigacja Srodlqdowa sea - morze wewnqtrzne -vessel - statek zeglugi Srodlqdowej -waters -wody Srodlqdowe water-way - Srodlqdowe drogi wodne inter-island trading -zegluga miqdzy wyspami interpolation -interpolacja knot (kn, kt) - wqzel (jednostka prqdkoki = 1Mdgodz) latitude (lat) - szerokoSC (geograficzna) -by dead reckoning - szerokoSC zliczona -by observation - szerokoSC obsenvowana lie the course -p o d e a t zalozonym kursem lie the course -wykreSlaC kurs lay down a course -wykreSliC kurs lay the land - straciC lqd z oczu league - odcinek trzymilowy (np. w tzw. mili pomiarowej) leg -odgalqzienie, odnoga, odcinek drogi (pomiqdzy zmianami kursu) Line - rownik line - linia - advance a - przesunqk liniq pozycyjnq of bearing - linia namiaru of position - linia pozycyjna of sounding - linia sondowania (to) log - dokonaC zapisu w dzienniku okrqtowym

-

-

-

-

-

-

-

6. NAWIGACJA

log board - tabliczka do zapis6w nawigacyjnych log-book - dziennik okretowy longitude (long.) - dlugoSC geograficma by dead reckoning - dlugoSC geograficma zliczona -by observation - dlugoSC g. obsenvowana in arc - dlugoSC g.w mierze kqtowej in time - dlugoSC g. w mierze czasowej low latitudes - male szerokoSci geograficzne, tropik loxodrome - loksodroma loxodromic curve -krzywa loksodromiczna loxodromic line - loksodroma margin of safety -zapas bezpieczenstwa make a landfall -zblizyC sip do lqdu (to) mark -makowat, maczyC marker - oznaczenie, znacznik (np. glebokoSci) mate's log - dziennik okretowy mean depth - Srednia glqbokoSC mean mercatorial bearing - namiar (Sredni) loksodromiczny measured mile -mila pomiarowa course - kurs przejScia mili pomiarowej measured range -zakres pomiarowy meridian -poludnik line - linia poludnika meridional -poludniowy -difference of latitude -r6inica powiqkszonej szerokohci part -powiekszona szerokoSC middle latitude - Srednia szerokoSC sailing - metoda Sredniej szerokoSci mile -mila - international nautical - miedzynarodowa mila morska (1852 m) minute -minuta (to) navigate -nawigowab, plywaC navigation -nawigacja, zegluga - coastal -nawigacja przybrzeina - improper -niewlaiciwa nawigacja - inland -w glebi lqdu - inland waterways navigation -zegluga Sr6dlqdowa - sea - nawigacja (zegluga) pelnomorska - ocean going -zegluga oceaniczna, zegluga wielka navigational accuracy - dokladnoSC nawigacji

-

-

--

-

--

-

-

-

-

observed (obs.) -obsenvowany, rzeczywisty offing -widnokrqg morski offset -przesuniecie (poprzeczne) open bearings -namiary nierownoczesne optimization -optymalizacja passage planning -planowanie podroiy - safety margin - zapas bezpieczehstwa - passage execution - realizacja podr6zy - route planning - planowanie trasy - pre-arrival check list - lista sprawdzajqca (czynnoSci) przed portem - pre-departure check list - lista sprawdzajqca przed wyjiciem w morze - pilot card - informacja dla pilota (o wlaiciwoSciach manewrowych statku) - voyage planning- planowanie podr6zy - passage plan -plan przejicia (morzem) - transocean routes - trasy transoceaniczne - near coastal navigation -zegluga przybrzezna - pilot passages -przejkcia z pilotem - areas of danger - obszary niebezpieczne - allowable error margin - dopuszczalny margines b l e d ~ - pilot embarkation area - miejsce podejmowania pilota - position doubtful (PD) - pozycja niepewna, pozycja wqtpliwa -position fixing aids -obiekty/urz&enia ulatwiajqce okreilenie pozycji position -pozycja - accuracy of the - dokladnoSC approximate (PA) -pozycja przyblizona - assumed -pozycja przyjqta, zalozona - corrected -pozycja poprawiona - dead reckoning - pozycja zliczona doubtful (PD) - pozycja wqtpliwa - estimated -pozycja przyblizona line - linia pozycyjna - noon - pozycja w poludnie (czasu statkowego) - observed - pozycja obsenvowana - transferred line -przesuniqta 1. pozycyjna speed -prqdkoSC - average - predkoiC Srednia over ground (SOG) -prqdkoSC nad dnem - true -prqdkoSC rzeczywista work a traverse - zliczaC drogq (przy zmianach kursu) work up the reckoning - wyznaczaC pozycje ze zliczenia

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

6. NAVIGATION

f Navigational lights and marks
Gwiatla i znaki nawigacyjne

lights/ nabieinikowe

~hore lighthouse/ !atarnia brzegowa

shoal lighthouse/ latarnia nu plyciinie

breakwater lighthouse/ latarnia nu falochronie

framework light structure/ latarnia nu konstrukcji aiurowej

onical buoy/ lawa stoikowa
r -

spherical buoy/ can buoy/ plawa cylindryczna plawa kulista topmark/ znak szczytowy light/ s'wiatlo radar reflector/ reflektor radarowy . photovoltaicpanel/ panel fotoogniw superstructure/ cz& nadwodna -buoy number/ numer plawy

pillar buoy/ spar buoy/ plawa plawa drqzkowa kolumienkowa

top marks znaki szczytowe

cylinder/ ball/ cross/ double two balls/ kula krzyi cross/ walec podw6jna podwbjny kula krzyi

laricuch kotwiczny obciqznik, a martwa

a. cone point-up/stoiek, wierzcholkiem do gory; double cones: b. points upwards/ wierzcholkami do gory, c. base to base/podstawami do siebie, d. points downwords/ wierzcho/karni w ddl, e. point to point/ wierzcholkami do siebie

f 8 8d

Navigational lights and marks Swiatla i znaki nawigacyjne
arc of visibility - sektor widocznoSci bands -pasy poziome na plawach beacon -stawa nawigacyjna - approach - stawa podejSciowa - boat - latarniowiec niedozorowany - diamond - stawa ze znakiem szczytowym w ksztalcie rombu - fixed - stawa - floating -plawa - front - stawa przednia - radar - stawa radarowa, latarnia r. - rear -tylna stawa (nabieznika) signal - sygnal stawy (radiowej) (to) beacon -ustawiaC znaki nawigacyjne beaconage - system oznakowania nawigacyjnego beaconboat -maly statek latarniowy beaconed rock - skala oznakowana stawq beacons in line -nabieznik dzienny beam transmitter - stawa radiowa buoy - plawa, pot: boja - bell -plawa dzwonowa break adrift -plawa zenvana i dryfujqca - cable -plawa kablowa - chequered plawa pomalowana w szachownice damaged -plawa uszkodzona - gas -plawa gazowa - gong -plawa gongowa - high focal plane -plawa latarniowa - horn - plawa akustyczna (wyposaiona w r6g sygnalowy pneumatyczny) - light -plawa Swietlna - mooring - boja cumownicza, beczka cumownicza removed - plawa usunieta -replaced -plawa zastagiona (innym znakiem) - topmark -plawa ze znakiem szczytowym - watch - plawka pozycyjna (do oceny dryfu) plawa z buczkiem, plawa buczqca -whistle buoy (shape) - ksztakt plawy - barrel -plawa beczkowa - beacon - plawa dr@kowa - can -plawa cylindryczna - cask -plawa beczkowa - conical -plawa stozkowa - cylindrical -plawa cylindryczna

- nun

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

(boja) plawa wrzecionowa - ogival -plawa t~ostozkowa - pillar -plawa drekowa - spar -wiecha, tyka - spherical -plawa kulista - spindle -plawa wrzecionowata buoyage - obojowanie, oznakowanie bojami - bar buoy -plawa na lawicy rzecznej -buoyed channel -kanal oznaczony plawami - cardinal system of - kardynalny system oznakowania (nawigacyjnego) - channel -plawa na torze wodnym - danger -plawa oznaczajqca niebezpieczelistwo - landfall buoy -plawa dojazdowa - mark buoy - boja (plawa) ostrzegawcza may prove unreliable - obojowanie moze okazaC sic zawodne - mid-channel buoy - pfawa omaczajqca Srodek tom wodnego - middle-ground buoy - plawa oznaczajqca mielizne Srodkowq - outfall buoy -plawa oznaczajqca ujScie Sciekow - port hand buoy - plawa wyznaczajqca lewq strone (tom wodnego) -right hand buoy -plawa wyznaczajqca prawq strong (tom wodnego) - safe water - (plawa oznaczajqca wode gleboka, oznaczajqca kanal zeglowny) - sea buoy - plawa podejSciowa - spit - plawa oznaczajqca koniec mielizny lub wysuniqtego lqdu - starboard hand mark - prawostronny znak nawigacyjny - starboard hand buoy -plawa prawoburtowa - station buoy -plawka pozycyjna - turning buoy - plawa zwrotna (na zakrecie tom wodnego) -wreck buoy -plawa wrakowa - winter - obojowanie zimowe (to) buoy -ustawiaC boje, plawy characteristic (of light) - charakterystyka (Swiatla nawigacyjnego) - alternating white and red (Alt. W & R) -(Swiatlo nawigacyjne) zmienne bialo-czenvone - fixed light (F) - Swiatlo stale - fixed and flashing (F.Fl) - Swiatlo nawigacyjne mieszane - fixed and group flashing (F.Gp.Fl.) - (Sw. naw.) mieszane, stale z blyskami w grupach

-

6. NAWIGACJA
-

-

-

-

-

-

-

bt'yskowe-grupowe mieszane bt'yskowe quick/ Swiatio migajqce j&ed and g-roub/Swiatlo mieszane w grupach :omPosite group occulting/ ' :ombinowane przerywane grupowe ' I ' &ui & i a migajqce grupowe d p e r i o d / okres flashing/ Swiatlo bt'yskowe rnxumm long flashing/ Swiatlo biyskowe-dlugie :nterrupted quiLk/ migajqce prze rywane very quick/ szybko migajqce I altknatikg/ bt'yskowe zmienne alte?nating group occulting/ przerywane zmienne w grupach alterhating white-red-ireen/ Swiatlo zmienne biaio-czerwono-zielone Rlmmmmm I I I group very quick/ szybko migajqce grupowe I I gSoup flashing/ Swiatio blyskowe-grupowe interrupted vevy quick/ szybko migajqce przerywane I 7 ultra quick/ I ultra migajqce altbrnating group' occulting white-red-green/ przerywane M grupach. kombinowane.6. biaio-czerwono-zielon~ I I alternating fixed and flashing/ mieszane zmienne Morse code/ Swiatlo wg kodu Morse'a "K" \nterrupted ultrai quick/ ultra migajqce przerywane albrnating fixed and composite group flashing/ mieszane zmienne w grupach .kombinowane . NAVIGATION r Characteristics of navigational lights charakterystyki Swiatel nawigacyjnych occulting/ przerywane \ I I I I I I I Group oc!culting/ I przelywane grupowe I cdmposite group flashing.

naw.isophase light . naw.system bocmy oznakowania bocznego leading marks -znaki nabieznika light -Swiatlo (np. NAWIGACJA fixed light (F) .occulting quick flashing light .Swiatlo niedozorowane . naw.aero latarnia lotnicza wykorzystywana do celow nawigacji morskiej .) blyskowe grupowe.) grupowe.long flashing light -Swiatlo blyskowe.sektor Swiecenia (latami) .Swiatlo migawkowe z przenvami .flickering light .) stale.Swiatla . blaskowe .fixed white and red green (FW RG) .Swiatlo sektorowe source . sektorowe bialo-czenvono-zielone -green (G) . nawigacyjne) (to) fade -zanikaC (np.occulting light .(Swiatlo) przerywane.Swietlne oznakowanie nawigacyjne.composite group flashing .group flashing (Gr.6.intermittent quick flashing .nabieznik Swietlny .Swiatlo zapalone.quick flashing (Qk.Swiatlo przerywane .) blyskowe.tylne Swiatlo (nabieinika) sector .bearing . statek latamiowy lights in line -nabieznik Swietlny lightvessel .Fl(3)) .Fl) .flashlight .coast -nawigacyjne Swiatla brzegowe .group flashing (Gp.naw.Swiatlo migajqce.latamik -tender -statek obslugujqcy oznakowanie nawigacyjne lights . zeglowny lighted range -nabieznik Swietlny lighthouse .stawa Swietlna -boat -ponton (plywak) latarniowy -buoy -plawa (boja) Swietlna . latar~ ni za horyzontem) -direction (indicating) Swiatlo kierunkowe dues -oplata za Swiatla (nawigacyjne) exhibited .Swiatlo izochroniczne .) gmpowe blyskowe.Swiatlo blyskowe (blaskowe) . naw. po 3 przerwy w grupie .odr6zniC (to) exhibit -pokazywak (Sw.Fl(3)) -(Sw.dipping a -chowanie s i Swiatla (np.front .isochronous light . pot.bardzo szybko migajqce coast marks -nawigacyjne znaki brzegowe conspicuous (object) -obiekt latwo wyroiniajqcy siq z otoczenia day-beacon range -nabieinik dzienny day mark -nawigacyjny znak dzienny diamond shape -romb.Swiatla tla .) migajqce -red (R) .sektor bialy. naw.latamia (morska) -buoy .unattended .(Sw.Swiatla nabieznikowe . znak dzienny drum .air .(Sw.(Swiatlo) kombinowane blyskowo-grupowe .(Sw.Swiatlo migajqce .: latamia .flash .coasting -brzegowe Swiatla nawigacyjne .flashing light . wystawione float -plywak latamiowy .Swiatlo stale . grupowe .rear .system oznakowania nawigacyjnego IALA LANBY (Large Automatic Navigation Buoy) -duia automatyczna plawa nawigacyjna landfall mark -znak dojazdowy landmark -lqdowy obiekt nawigacyjny lateral -boczny -system of buoyage .composite group occulting . (3)) .zasloniqcie (Swiatla) .(Sw. po 3 blyski w grupie -group occulting (GpOcc. ultra szybko migajqce -very quick flashing .Swiatlo izofazowe .latamia plywajqca -keeper . nawigacyjne).Swiatlo blyskowe . przerywane.flashing (Fl) .occultation .coloured .Swiatlo przerywane .blysk .(Sw.background .intermittent light .latamiowiec.sygnal dzienny w ksztalcie walca (to) distinguish . Swiatlo nawigacyjne) fanal -lampa latami morskiej z mechanizmem fixed mark -staly znak nawigacyjny fixing by radar -okreilanie pozycji z pomocq radaru - floating mark -plywajqcy znak nawigacyjny IALA maritime buoyage system . o dlugim blysku .sector .Swiatlo migawkowe przerywane .latarniowiec -- - - -- - - - - - - - - - .Swiatio przednie (nabieznika) .Swiatlo przesloniqte (innym obiektem) . po 3 blyski w grupie -group alternating light -Swiatlo zmienne grupowe .Swiatlo (nawigacyjne) zielone .obscured .zr6dlo Swiatla .latamia lotnicza -beacon .navigation .Swiatla kolorowe .leading .white . Swiatla nawigacyjne lightship .czenvony (kolor Swiatla) -ultra quick flashing .

wejit w zasieg Swiatla sea-mark -znak nawigacyjny sector . poprawka nu prqd total angle/ znos caikowit ground track/ wektor ruchu nad dnem - estimated position/ pozycja przyblizona .stawa palowa port light .ustawianie znakow (nawigacyjnych).trbjkqt dryfu i znosu dead reckoning position/ pozycja zliczona water track/ wektor leeway angle/ d v j poprawka na wiatr corrected DR position// pozycja zliczona popraw drift angle/ znos.Swiatlo sektorowe . Swiecenia latarni) centreline .Swiatlo ostrzegawcze dla samolot6w (umieszczone na wysokich konstrukcjach) obscured -zasloniety.stacja sygnalowa south cone -stozek skierowany wierzcholkiem w d61 (znak szczytowy plawy) (to) stream -wyrzucit.okres Swiecenia (Swiatla nawigacyjnego) pile -pal -beacon .fixed -staiy znak nawigacyjny marking . oznaczanie navaid (aids to navigation) -oznakowanie nawigacyjne. latarnia) visibility range . postawit a buoy -postawit plawkg stripes .oznakowanie nawigacyjne.natgzenie (zrodla) Swiatla luminous range .oznakowanie (pasy) pionowe na plawach top mark -znak szczytowy (plawy) uniform system of buoyage .stozek wierzcholkiem do gory (znak szczytowy plawy) obstruction light .6. urzqdzenia nawigacyjne north cone .niewidoczny perch -wiecha (znak nawigacyjny) period of light .narrow -wqski sektor sectored light -Swiatlo sektorowe shape -znak nawigacyjny (wywieszany przez statek) signal mast -maszt sygnalowy signal station . NAVIGATION luminosity -natqzenie (zrodla) Swiatla luminous intensity . urzqdzenia nawigacyjne navigational aids .zasieg widzialnoici - - - Leeway and drift triangle .Swiatlo wejiciowe (do portu) prominent (object) -obiekt latwy do zidentyfikowania - raise a light -zobaczyt Swiatlo (latarni).linia Srodkowa sektora zeglownego light .jednolity system oznakowania unwatched -niestrzezony (znak nawigacyjny.sektor (np. znakowanie.zasieg widocznoici (Swiatla) mark -znak (nawigacyjny) .

lampa oscyloskopowa circular polarization (CP) -polaryzacja kolowa closest point of approach (CPA) -punkt najwi~kszego zblizenia. wskaznik .automatyczna regulacja sygnalu wizyjnego back lobe .poiwiata ekranu radarowego amplifier-wzmacniacz .automatic .cyfrowy (radarowy) sygnal wizyjny discrimination -rozroznialnoSC.akwizycja rpczna zone .manual .(echo) przyj~te Sledzenia do adjustment -zgrywanie. dostrajanie arial gain -uklad energetyczny anteny afterglow .automatyczne urzqdzenie do Sledzenia ech radarowych video control . punkt najmniejszej odlegloici miqdzy statkami (Dmin) clutter .stale kregi odleglohci cathode-ray tube (CRT) . logarytmiczny antenna -antena feed .kurs kolizyjny coverage -obszar pokrycia radarowego -range .fast-time (FTC) . ARPA.zobrazowanie analogowe . strojenie .zamiana wspolrzqdnych biegunowych na prostokqtne (namiar i odlegloSC) digital video signal .logarithmic -wzm. NAWIGACJA RADAR.synthetic .discrimination -rozroznialnoit kqtowa .zysk antenowy -housing .szerokoSt wiqzki (charakterystyki promieniowania rad.linear -wzm.linia zasilajqca antenp gain .hand .echo niebezpieczne detected objects -obiekty wykryte detection-wykrywanie differentiation -rozroznianie differentiator -rozroznialnik digital scan conversion (DSC) .namiar na pozycjq najmniejszego zblizenia .zasi~gowaregulacja wzmocnienia (ZRW) .collision .rozroznialnik course -kurs .zasieg pokrycia (obsenvacjq radarow@ dangerous target .analogue .strefa cienia brilliance -jasnoiC zobrazowania calibration rings . ekran.akwizycja automatyczna criteria -kryteria akwizycji (ech) .zaklocenia bierne reduction .obudowa anteny mount -podstawa anteny anti-clutter rain -eliminacja zaklbcen od opadow anti-fading device -urzqkenie przeciwzanikowe attenuation -tlumienie automatic radar plotting aids (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking-automatyczny system Sledzenia aid (ATA) .ograniczenie zaklocen collision . zobrazowanie. ATA.anti-clutter sea .akwizycja (obiektu na radarze.) bow crossing-przejicie przed dziobem.eliminacja zaklocen od fa1 .automatic frequency .kolizja risk -ryzyko kolizji alarm . ARPA.zobrazowanie syntetyczne --- - - - - - .6.akwizycja rqczna .) blind area .regulacja jasnoSci . ATA).listek wsteczny (promieniowania anteny rad.obszar akwizycji (ech) . przeciqcie kursu przed dziobem distance prediction -przewidywana odlegloSC przejhcia przed dziobem --time prediction -przewidywany czas przejScia przed dziobem --range (BCR) -odlegloSC p.ocena ryzyka kolizji control -regulacja. zdolno6t rozdzielcza display -monitor.background .uklad automatycznego strojenia . przed dziobem time (BCT) . przyjqcie obiektu do Sledzenia area . EPA radar i urzqdzenia antykolizyjne acquisition . liniowy .czas pozostajqcy do osiqgnipcia odlegloSci przejhcia przed dziobem bearing -namiar of CPA (BCPA) .obszar cienia blind sector .alarm ryzyka kolizji assesment .strefa akwizycji acquired .vector linia namiaru - - - - - - - - --- -- beam width .

wskazania panelu kontrolnego "A" operation-stand-by switch/ przelqcznik praca-pogotowie 1 equipment on-off/ wl . pdinocy t? ? *@ rn .znik urzqdzenia set gyro/ wskazari zyrokompasu \ ustawienie \ h O N m O F F 1 1 .6.short/lonp aulse 6 u. dna.wybor funkcii suecialnvch . 8 r -manual tuning/ strojenie rpczne rain clutter/ redukcja / zakioceri od opadow relative motion/course-up display/ ruch wzglpdny. reseto- ' d e l a y of automatic display-resetting/ zwloka w automatycznym zeroweaniu monitora head marker off/ wylqcznik kreski kursowej stern marker off/ wylqcznik kreski rufowej . " .center display/ stabilizacja wzgl.Eurma switch/ pielqcznik dlugoici impulsow menu .snoici dzierihoc markers and range rings brightness/ jasnoid marke-row. zorientowanie wzgl. U . kursu ' manual-resetting/zerowanie.reczne ) 7 relative motion/North -up display/ ruch wzglpdnx zorientowanie wzgl.special functions selection/ menu . NAVIGATION RADAR AND ARPA control oanel A/ 1 ctronic module/ control panel display "A" . linii i krggdw vectors and symbols brightness/ jasnoii wektorow i symboli radar display brightness/ jasnoit monitora panel brightness/ jasnoit panela operacyjnego I_ a m -data and compass scale brightness/ jasnoit danych i skali kompasu sea clutter/ redukcja zak/oceri od fa1 gain/ wzmocnienie -relative motiodhead-up display/ zorientowanie wzgl. dziobu .alarmu brightness setting day/night operation/ ustawienie ja. acknowledgement of alarm/potwierdzenie . true motion/ ruch rzeczywisty ' s p o s i t i o n ~ pozycja statku w Srodku ekranu resetting s h i p ~ ~ to centre of display/ powrot pozycji statku wlasnego do Srodka ekranu range rings ON/OFF/ wlqczni stalych krpgdw odleg/oici wanie ( .

off-centered .precipitation .usuwanie (e.inserting -wstawianie (punktow.lampa elektronowa electronic radar map -elektroniczna mapa radarowa (e.zorientowanie wzglpdem kur- -- .slabe echo .ruch statku do przodu angle .echo stale .echo od wiqzek bocznych .video symbols (EPVS) -symbole wizyjne nakresow radarowych -range and bearing line (ERBL) -el.system nadqzny grid current -prqd siatkowy grid modulation -modulacja siatkowa guard zone ..elektroniczny wskainik namiarowy -bearing line (EBL) -elektroniczna kreska namiarowa -bearing marker (EBM) -elektroniczny znacznik namiaru plotting .m.echo pohednie .dukt echo .fixed .r.nakrehlanie elektroniczne aid (EPA) .programowanie punktow zwrotu envelope -obwiednia (echa) extractor -ekstraktor fading .r. programowanie .bad .m.r.r.north-up .el. linii) .elektronowy -bearing cursor .second trace .back.r.course-up .permanent .reading of the stored route map -odczyt zmagazynowanej (e.magazynowanie gotowych (e.m.central (zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywist~ . NAWIGACJA -azimuth stabilized stabilizacja wedlug azymutu .setting .clearing the route map .) .przeslona ekranu.echo stale ( m a l e ) .echo od opad6w -reference -echo odniesienia (dla stabilizacji wzgl.head-up .indirect . urzqdzenie nakresowe -- - - - - - - - - - -- --- .nanoszenie.spurious .storage of constructed route map .echo falszywe trail .skrajnie wysoka czestotliwoSC (odpowiadajqca falom milimetrowym) electronic -elektroniczny.ekran monitora screening . wsteczne (od listkow bocznych) .echo wielokrotne .wskaznik (radaru) (to) display .echo z poprzedniego cyklu @racy radaru) .strefa strzezona harmonic distortion-znieksztalcenie nieliniowe heading .side .poiwiata echa.) z ekranu .zanik sygnalu feeder . Slad pozostawiany na ekranie przez ruchome echo extremely high frequency (EHF) . dna) .) . punktow. linii) .multiple .r. poinocy .e.programowanie punktow odniesienia .odtworzenie (wykwietlenie) zmagazynowanej (e.setting of navigational lines .zobrazowanie telewizyjne w prostok@nym ukladzie wspolrzpdnych screen .rasterscan .kasowanie (ech Sledzonych.fading .display of the stored route map .setting of reference points .cancellation .) -reference point selection -wybor punktu odniesienia .zorientowanie wzgl.echo zanikajqce .ekran (radaru) z przesuniptym Srodkiem obrazu ..zorientowanie wzgl.) -map selection -wybor (e. zobrazowak distance marks -wskainiki odlegloki distance meter -odlegloSciomierz duct .echo .m.6. monitora -unit . przedluienie (np. dziobu .linia zasilajqca antenp fidelity -wiernoit (odtwarzania) focusing -nastawianie ostroki follow-up system .kreska kursowa switch -wylqcznik kreski kursowej marker -wskaznik polozenia dziobu statku switch -wylqcznik znacznika kursu high definition radar -radar (o duiej rozdzielczoSci) -- - SU -expanded centre plan zobrazowanie z pnesuniptym Srodkiem .continuation -kontynuacja. linia namiaru i odlegloici tube .obrazowat.programowanie linii nawigacyjnych .setting of turning points .kqt kursowy line . linii nawigacyjnych .) .m.m.

tlurnienie zaklocen interferencyjnych STC.vch zmien- displays on the data areas wskazania na obszarach informacji data area fDA) . vector length .odstepy pomiedzy kregami.dlugoid impulsu data area D2 clean sweep. opoinienie manewru pr6bnego service alarm .resetowanie ruchu rzeczywistego.obszar inforrnaqii own ship data . CPA.wskazania panelu kontrolnego "B" ?BM ON-OFF/ wlqcznik narkera elektronicznego switch of past track/ wylqcznik historii echa switch of vectors/ realtive bearing/ wylqcznik wektorow wlqcznik kqta kursowego I numeric keyboard (klawiatura numeiyczna) VRM ON/OFF (wlqcznik ruchomego beg.pasmo czgtotliwoici puls length .zasiegowa regulacja wzmocnienia. interference rejection . adjustment . NAVIGATION iARPA display -monitor ARPA \ TM reset.informacje dot.obszar alarmow target overlflow . FTC.dane elektronicznej kreski namiarowej & . tuning indication . ustawienia zakresu ring spacing.zakres data area D l range setting information .wprowadzenie niewlaiciuych danych performance monitoc trail delay .dune markera data area 0 4 data for VRM . automatic video control.obszar dan.odpowiedi nu dzialanie operatora available input values. odlegloici) guard ring setting (ustawianie piericienia czuwania) setting navigations lines (ustawianie lini nawigacyjnych) I I \ I L 1 I I I bearing marker centered on own ship/ wskainik namiaru umieszczony na statku wlasnym trail time/ zmiana dlugoici poiwiaty input of own ship's speed/ wprowadzanie predkoici statku wlasnego input of CPA/TCPA/ wprowadzanie CPA/TCPA aquiring a target/ akwizycja echa guard sector setting/ ustawianie sektora czuwania .monitor dzialania. CPA.6 . guard ring .kurs iyro.dane statku wlasnego: gyro course. dlugoid wektora trail length. kqt drogi nad dnem speed.planowanie trasy alarm area (AA) . wskainikstrojenia data area 0 3 marker data . display mode .prpdkoid. piericieri obszam strzeionego route planning . dostrojenie range .wartoici dostepnych danych wejiciowych. course over ground . system fault .nadmiar ech control panel display "B" . rozrdznialnik. rodzaj zobrazowania frequency band .dlugoid poiwiaty.automatyczna regulacja sygnaiu wizyjnego. blqd systemu incorrect input . FC.dune ruchomego krpgu odlegloici data for EBM .uszkodzenie variable data area (VDAJ reply to operator action .

moc szczytowa impulsu -rate -wsp6lczynnik impulsowania .impuls krotki switch .relative .faza deviation .impuls duration .tarcza linii rownoleglych past track .0 szybko zmiennoczqstotliwoSciowa .linie (elektroniczne do tworzenia) maPY marker -znacznik .impulsator.stopien sprawnoici performance monitor .przewidywany obszar niebezpieczenstwa (wok61statku) parallel -rownolegly index .p.obszar zagrozenia kolizyjnego predicted point of collision .przewidywany punkt kolizji puls repetition frequency (PRF) . NAWIGACJA high fidelity -wysoka wiernoSC (odtwarzania) high resolution radar .radar o duzej rozroznialnoici history (track) .szerokoSC wiqzki (promieniowania) long range .przelqcznik szerokokci impulsu racon (radar beacon) .radarowa piawa odzewowa (r.optyczny sygnai ostrzegawczy overall noise factor -wspolczynnik szumow predicted area of danger (PAD) .efekt nocny noise limiter -ogranicznik szumow operational warning -ostrzeienia operacyjne .short .czas tnvania impulsu.fast sweep frequency (FSR) -r.wskaznik panoramicmy plotting -wykonywanie nakresow.(elektroniczny) znacznik czasu .-- - - - -- .historia (echa) interface -uklad podlqczeniowy interference -zaklocenia. szerokoSC impulsu --ratio -wsp6lczynnik impulsowania .poprzednie pozycje Sledzonego echa radarowego performance figure .fixed frequency (FFR) . interferencja rejection (IR) .impuls szpilkowy plan position indicator (PPI) . pokrqtlo land effect -efekt brzegowy limiter . modulator impulsowy -peak power .daleki zasieg (np.manewr statku wiasnego manoeuvring board -arkusz do nakresow radarowych manual plotting -nakres rqczny rqczny nakres radarowy -radar map lines .p.r.czgtotliwoSC powtarzania impulsow pulse .ruch wzglgdny .variable range (VRM) .time .listek (charakterystyki promieniowania anteny) width .monitor nadawczoodbiorczy phase .0 staloczqstotliwoSciowa .dewiacja fazy difference -przesuniqcie fazowe modulation -modulacja fazy phasemeter -fazomierz picture alignement -zgranie obrazu pip . nakres performance -przedstawienie nakresu sheet .diugi impuls (np. radar-) lost target .audiable signal .6.tlumienie zaklocen interferencyjnych integrator -uklad sumujqcy interrogation signal (station) -sygnai (stacja) odpowiadajqca interscan .p.obiekt zgubiony (na ekranie) magnetron -magnetron manoeuvre -manewr of own ship .dzwiqkowy sygnal ostrzegawczy - - .arkusz nakresowy pointer -wskainik ruchomy polarisation error -blqd polaryzacyjny potential collision point (PCP) -pozycja moiliwej kolizji predicted area of danger (PAD) .ruchomy krrlg (znacznik) odlegloSci microwaves -mikrofale minor lobe -wiqzka boczna mixer -mieszacz modulator -modulator motion -ruch . radarowy) modulator .0) .ruch rzeczywisty navigational radar equipment -nawigacyjne wyposaienie radarowe night effect .wskaznik kierunku i odleglohci w radarze interswitch -uklad przelqczeniowy kinescope -kineskop klystron -klistron knob -galka.true .ogranicznik lobe .visual signal -- - - - - - - - - - - .long .

predkoii i czas dzia/ania/ danger highlight/ wyroznienie niebezpieczenstwa clearing line/ linia bezpiecznej odlegloici position line and time/ (linia pozycyjna i czas) planned course and speed to make good/ planowana droga i prgdkoii nad dnem event/ zdarzenie distance to run/ odlegloib do przebycia planned position with date and time/pozycja planowana z datq i czasem visual limits oflights/ odlegloSC pojawienia sie Swiatia nawigacyjnego estimated position and time/ przybliiona pozycja i czas 0705 a .6. pdinocy head-up presentation/ zobrazowanie wzgl.odbiorczy route monitoring symbols symbole [procesu] monitorowania drogi own ship/ statek wiasny selected target/ obiekt wybrany collision target/ obiekt kolizyjny lost target/ obiekt utracony active AIS target/ aktywny obiekt z AIS "sleeping" AIS target/ nieaktywny obiekt z AIS vector for course and speed made good/ wektor drogl i prgdkoici nad dnem variable range marker and-or electronic bearing line/ ruchomy znacznik odlegloSci i-lub elektroniczna linia namiarowa cursor/ kursor past track with time marks/ droga z oznaczeniem czasu own ship's vectorfor course and speed made good/ wektor drogi i prgdkoici nad dnem statku wlasnego own ship's vector for course and speed through water/ wektor drogi i predkoSci po wodzie statku wlasnego predicted tidal stream or current vector with effective time and strength/ wektorprzewidywanegoprqdu lubprqdu plywowego wskazujqcy kierunek. dziobu heading line off/ kreska kursowa wylqczona antena wlqczona transmitted power monitor/ monitor mocy @F&:tio zakresu short puls/ praca na krotkim impulsie long puls/ praca na 0 panel illumination/ oiwietlenie panelu display brilliance/ jasnoSi zobrazowania range rings/ wlqcznik staiych n 0 0 NLT 04S u scanner on/ tuning/ pokrgtlo wzmocnienia g a d pokrgtio wjmocnienia rainclutter/ rozroinialnik true motion/ ruch rzeczywisty variable range marker/ pokrgtto ruchomego kregu odlegioici electronic bearing line/elektronlczna kreska namiarowa performance monitor/ monitor nadawczo . NAVIGATION Radar Symbols .oznaczenia radarowe 0 sea clutter/pokrgt/o zasiggowej regulacji wzmocnienia radar o f f / radar wyiqczony radar on/ radar wlqczony radar stand-bjd radar w pogotowiu "north-up" presentation/ zobrazowanie wzgl.

- - - - - - - Ramark -nadawcza latamia radarowa range .manipulator.sygnal (stacja) odpowiadajqca resolution -rozroznialnoSC.obraz radarowy interference -zaklocenie interferencyjne limitations . NAWIGACJA frequency agile (FAR) .p.0 wolno zmiennoczgstotliwoSciowa .Doppler .antena radaru characteristics .adequite .odpowiedni zasieg and bearing discrimination .radarowe Sledzenie obiektu transmitter -nadajnik radarowy radar with chart facility .zakres .radar antenna . obszar accuracy -dokladnoSC okreSlenia odlegloSci . wskazniki odlegloSci rings .zakres pracy radaru receiver .slow sweep frequency (SSR) -r.stepped sweep (STSR) -r.zobrazowanie wzgl~dne motion (RM) . zmiennocz~stotliwoSciowa .0.p.r. pot.charakterystyka radaru -constraints .target enchancer .skala zakres6w switch -przelqcznik zakresow radar reflector (ra. rozdzielczoSC rollerball . wzbudzenia .surowy (radarowy) sygnal wizyjny S-band .reflektor radarowy (skrot na mapach) rated power supply .przeszukiwaC (na radarze.odbiomik radaru -reflector .dziennik pracy radaru observer -obsenvator radarowy plot -nakres radarowy presentation .sub-standard .non selectable (NSR) -r.interrogation time offset frequency agile (ITOFAR) .stawa radarowa responding signal (station) .ograniczenia (techniczne) r.0.p. z mozliwo6ciq kasowania odpowiedzi przez nawigatora radar (radio detection and ranging) .0.p.long-range przeszukiwanie na duiych zakresach - - - - - - - - -- .r. odzewu do cz.user selectable (USR) .subrefrakcja .6. wzbudzenia z przesuwem czasu .super standard .0 z charakterystykq schodkowq .radar z mozliwoSciq tworzenia map rain clutter -zaklocenia od deszczu (na ekranie radaru) - - - - .radar doplerowski enhancer -wzmacniacz ech radarowych horizon . odlegloSC. na czestotliwoSciach) scanned area -akwen przeszukiwany scanner . log . zasia.reflektor radarowy resolution .standard -refrakcja standardowa (Srednia) relative -wzglgdny bearing .krqgi odlegloSci scale .r. z uzytej skali) comer -reflektor radarowy coverage .refl) ..kurs wzgledny display .sweep frequency (SFR) .wzmacniacz ech radarowych tracking .wektor ruchu wzglgdnego responder beacon .namiar wzgledny course .ruchomy znacznik odlegloSci -marks -stale krqgi odlegloici.horyzont radarowy image .symulator radarowy .przeszukiwanie (za pomocq radaru) .0 dostrajajqcy cz.zakres.p.dane radarowe -detection -wykrywanie radarowe display (unit) -wskaznik radaru .p.moc znamionowa zasilania reflection plotter -rzutnik refleksyjny refraction -refrakcja .: kula row video signal .S" (odpowiadajqcy radarom pracujqcym na fali 10 cm) scan -pehy obrot anteny (to) scan .antena radarowa parabolic .r.rozr6znialnoSC w odlegloSci i namiarze marker . bez mozliwoSci kasowania przez nawigatora .ruch wzgledny -motion display -zobrazowanie ruchu wzglgdnego -plot -nakres radarowy wzgl~dny speed -prgdko6C wzgledna -vector .0 dostrajajqca czestotliwoSC odpowiedzi do cz.rozroznialnoSC radaru screen picture -zobrazowanie radarowe scanning -przeszukiwanie radarowe simulator .(akwen) pokryty zasiqgiem r.obraz radarowy range .superrefrakcja .p.ograniczenia (wynikajqce np. data .antena paraboliczna rotation -pr~dkoSC obrotowa anteny scanning .

regulacja zasiqgowa wzmocnienia swing circle .odbicie od fa1 morskich self-tuner .echo (radarowe) acknowledgement -potwierdzenie acquisition . pomiar CPA i TCPA relative vector/ wektor ruchu wzglgdne time m znacznik electronic bearing line elektvoniczna linia namia ~ W ship's M radar plot: CPA and TCPA measurement (N) o0 ship's heading marker/ tnacznik kursu statku initial position of target/poczqtkowa pozy- off-centered position/ pozycja statku dasnego pota Srodkiem ekranu rget/ obecna pozycja echa variable range marker/ ruchomy krqg odlegloici ative tracW droga wzgledna obecna pozycja echa .generator podstawy czasu (to) sweep .impuls krotki side lobe -wiqzka boczna. oslona sea clutter .antena szczelinowa -- smoothing -wygladzanie speckled background -efekt szumow na ekranie radarowym spinner .falowod klinowy target .przeszukiwak (radarem). w pamiqci ARPA) aspect .sektor cienia radarowego ship's radar -radar okrqtowy shore-based radar -radar brzegowy.Slad echa na ekranie radarowym tapered waveguide .obszar znajdujqcy siq w cieniu radarowym shadow sector .samodostrajacz sensitivity .Slad podstawy czasu na ekranie r.akwizycja (rejestracja) obiektow (do Sledzenia.stabilizacja wzglgdem dna . pomocniczy) slotted array .ekran.obszar wylqczony (w ktorym echa nie podlegajq akwizycji) supression .antena radarowa spot -plamka Swietlna (na ekranie radaru) squelching . wygaszanie sweep .stosunek sygnah do zaklocen sky wave .sea . nadbrzeina stacja radarowa short puls .skwe informacje radarowe screen .aspekt echa - - - - - -nakres radarowy. generator .echo od wiqzek bocznych signal-to-noise ratio -stosunek sygnalu do szumow signal-to-clutter ratio .czuloik sensitivity time control (STC) -zasiqgowa regulacja wzmocnienia shadow region .zaklocenie obrazu radarowego przez odbicia od sfalowanej powierzchni morza sea return .tlumienie.ground .fala jonosferyczna slave display -wskainik powtarzajqcy (dodatkowy.6.stabilizacja . NAVIGATION scanty radar information .grednica okrqgu zataczanego przez antenq synthesized transceiver -nadajnik-odbiornik z syntezq tadpole tail .dlawienie szum6w.zaklocenia atmosferyczne suppressed area . blokada szumow stabilisation .antena szczelinowa slotted waveguide aerial .stabilizacja wzglqdem wody strays . odchylab (wiqzkq elektronow) swept control . listek boczny (charakterystyki promieniowania anteny) echo .

arkusze zliczeniowe interval .przewidywany ruch obiektu threshold . kurs obiektu deletion .distinguishable - .simulated .echo wyrbznialne fading .true bearing of the -namiar rzeczywisty na echo -under track .kurs echa.Slad.namiar na echo course .transponder.zakres X (fala dlugoSci 3 cm) - ---- - -- - - . radioplawa odzewowa trails -pokwiata (echa) trial manoeuvre -syrnulacja manewru.kontrast obrazu visor .dokladnoSC Sledzenia cancellation . miernik cz~stotliwoBci window -przeslona.ostrzezenie diwiekowe wave clutter -(zaklocenia obrazu radarowego spowodowane odbiciami od fal) wave filter -filtr do eliminacji zaklocen od falowania morskiego waveguide .) tracking -Sledzenie (poruszajqcego sig obiektu).zakres Sledzenia obiektu w systemie antykolizyjnym tranceiver -blok nadawczo-odbiorczy transponder .bearing of the .blqd Sledzenia radar -radar Sledzqcy - - - -range . poziom ograniczania time base -podstawa czasu time gate -bramka czasowa (napi~cia) timer -zegar wewngtrzny Time to Closest Point Approach (TCPA ) czas do punktu najwi~kszegozblizenia (TDmin) timing -ustalanie polozen impulsow trace -Slad (pozostawiany przez podstawc czasu na ekranie) track .range of .mylenie ech . manewr probny trigger (circuit) .ostrzezenie . trasa.relative . tor chart . Sledzonych) -predicted motion -przewidywany ruch echa .falszywe echo identification .uklad impulsu spustowego (czasoster) pulse .zanikanie echa .SledziC (echo statku na ekranie r. zobrazowanie ruchu rzeczywistego fix -zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywistq --ground stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem dna sea stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem wody -plot -nakres rzeczywisty speed -prpdkoSC rzeczywista tuning -wzmocnienie twinkling . zakonczenie iledzenia error . okres Sledzenia accuracy .rozstrojenie vector -wektor .wektor (ruchu) wzglpdnego wektor o zmiennej dlugo-time adjustable Sci czasowej -true -wektor (ruchu) rzeczywistego video contrast .usuwanie obiektow z pamipci - - ARPA .audiable .impuls spustowy true -rzeczywisty -bearing -namiar rzeczywisty course -kurs rzeczywisty motion (TM) -ruch rzeczywisty display .falomierz.przenvanie.6.prog.echo zgubione (ze Sledzenia) overflow -przekroczenie dopuszczalnej liczby ech (np.migotanie (ech) untuning .odlegloSC echa (Sledzonego) .lost .false .identyfikacja echa . diafragma x-band .wskaznik ruchu rzeczywistego.kolpak oslaniajqcy ekran radaru przed Swiatlem zewnptrznym warning .echo symulowane speed -prpdkoBC echa swop .statek Sledzony (radarem) target's motion trend -tendencja ruchu obiek- - - - - - target's predicted motion . NAWIGACJA .obiekt Sledzony vessel .odstep Sladu starting point -punkt poczqtkowy trasy (to) track .identyfikacja obiektu (echa) identity .falowod wavemeter .

17. Month and day/ miesiqc i dzieri.ccurance/ wystepowanie plywu syzygijnego. 3. Low water/ woda niska. 9. Mean ranges/ s'rednie skoki plywu. Chart datum/ :ero mapy. 5. Tidalpredicions/przewidywania p*u. 12. High water time/rnoment wody wysokiej. 14. 15. 2. Tide curves/ krzywe plywu. 11. Rising tide/przyplyw. Low water time/ moment wody ziskiej. High water/ woda wysoka. High water level/wysokoid wody wysokiej.ange/skokplywu syzygijnego. 19. Spring . 6. Falling tide/ odplyw.6. 7. 16. Neap tide range/skokplywu kwadraturowego. Spring tide . 10. 18. Low water level/ wysokoit uody niskiej. NAVIGATION Tide and tide curve piyw i krzywa piywu MEAN SPRING AND NEAP CURVES Springs occur 2 days atfer New DUNKERQUE I . 13. 4. Standard port name/ n a m a portu zasadniczego. Spring tide cuwe/krzywa plywu syzygijzego. 8. Nautical Light and Tides (Swiatlo nawigacyjne ipiywy) A [table] elevation of light/ wysokoSC irddla Swiatla nad poziomem MHWS elevation of 'light over chart datum/ wysokoSC zrodla Swiatla nad zeremI mapy elevation of light over sea level/ wysokoit irddia Swiatla nad aktualnym poziomem morza MHWS = Mean High Water Springs/ Srednia wysoka woda syzygijna MHWN = Mean High Water Neap/ Srednia wysoka woda kwadraturowa MLWN = Mean Low Water Neap/Srednia niska woda kwadraturowa MLWS = Mean Low Water Springs/ Srednia niska woda syzygijna LAT = Lowest Astronomical Tide/ najnizszy plyw astronomiczny . Veap tide curve/ krzywa plywu kwadraturowego.

stale harmonicme constituents .nier6wnoSC roczna (plywu) atidal -bezplywowy before H W -przed wysokq wodq be-neaped -(statek oczekujqcy na plyw syzygijny.odplyw channel -nurt przyplywu stream -prqd odplywu ebbtide -odplyw eddy -wir.pasmo plywow strefy przybrzeznej kappa .najnizsza wysoka woda plywu kwadraturowego direction of flow -kierunek przeplywu diurnal .6.skladowe harmoniczne method .linia jednakowych skokow plywow co-range line -liniajednakowych wartoici plywow dead neap .1qd odslaniajqcy sic przy odplywie - - .wysokoSC wody niskiej high differences -r6znice wysokoki high water level -poziom wody wysokiej high water mark .opoinienie w fazie plywu last of the ebb -koncowy etap odplywu level -poziom lower high water -wyzsza woda niska lower low water . by zejkC z mielizny) chart datum -zero mapy co-height line .czas tnvania prqdu plywowego eagre -fala przyplywu w ujkciu rzeki ebb .znak wody wysokiej High Water Ordinary Neap Tide (HWONT) -woda wysoka zwyldego plywu kwadraturowego High Water Ordinary Spring Tide (HWOST) .wiek nierownokci age of the moon -wiek Ksiezyca agger -plyw podwojny amphidromic point -wezel amfidromiczny annual constituent -skladowa roczna (plywu) annual inequality .dobowy -range .mapa z liniami jednakowych skokow plywow cotidal line .metoda harmoniczna height of high water -wysokoSC wody wysokiej height of low water .woda wysoka zwykiego plywu syzygijnego hydrograph -wykres przyplywu intertidal zone .nizsza woda niska lowest low water -najnizsza woda niska lowest low water spring -najnizsza woda niskaplywu syzygijnego low-tide elevation . przeciwprqd om) - - -water -przeciwprqd plywowy factor -wspolczynnik flood channel -nurt przyplywu flood current -prqd przyplywu flood mark -znak wysokokci przyplywu flood stream -prqd przyplywu flow -(prqd wypadkowy z prqdu plywowego i wiatrowego) half ebb -pol odplywu half flood -polowa przyplywu half tide -polamplituda plywu harmonic -harmoniczny analysis .skok plywu dobowego stream -prqd towarzyszqcy plywom d.najwyzszy plyw astronomiczny High Water Mark (HWM) .linia jednakowej wysokoici plywow cotidal chart . NAWIGACJA Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu Admiralty Tidal Stream Atlas -Atlas plywow i prqdow plywowych Admiralicji after H W -po wysokiej wodzie after-rush -gwaltowna fala przyplywu age of phase inequality .czas tnvania wody wysokiej higher high water -wyzsza woda wysoka Highest Astronomical Tide (HAT) .analiza harmoniczna constants . tide -plyw dobowy variation -wahania dobowe dry harbour -port wysychajqcy w trakcie odplywu drying features -przeszkody nawigacyjne widoczne przy odplywie drying heights -wysokohci wysychajqce przy odplywie ponad zerem mapy drying reef -sucha (wystajqca nad poziom morza) rafa duration of stream .znak wody wysokiej high water neaps -woda wysoka plywu kwadratowego high water springs -woda wysoka plywu syzygijnego high water stand .

najnizsza z niskich wod lunisolar constituent -skladowa ksiqzycowosloneczna (plywu) Lowest Astronomical Tide (LAT) -najnizszy plyw astronomiczny lunitidal interval -odstqp ksigiycowy Low Water Mark (LWM) -znak wody niskiej Low Water.line ---- mean low water .Srednia wysoka woda syzygijna .Srednie narastanie plywu syzygijnego mean tide level .stale nieharmoniczne (plywu) ordnance datum -zerowy poziom morza outgoing current .lunitidal interval .Srednia woda wysoka mean high water interval .Srednia woda niska syzygijna mean neap rise -Srednie narastanieplywu kwadraturowego mean range .Srednia wysoka woda plywu kwadraturowego Mean Higher High Water (MHHW) .methods of . prqd odplywowy over tide -plyw wysoki perigee tide -plyw w przyziemnym polozeniu Ksiqiyca phase -faza inequality .Srednia wyzsza woda wysoka mean high water ..harmonic method of .amplituda plywu kwadraturowego -tide -plyw kwadraturowy neaped -(statek osiadly na mieliznie w czasie zrnniejszania siq amplitudy plywu syzygijnego) neaps -piywy kwadraturowe negative surge .Srednia wysoka woda kwadraturowa Mean High Water Spring (MHWS) .Sredni skok (plywu) mean sea level .woda niska zwyklych plywow kwadraturowych main flood .Srednia woda --.6.intenval ksiqiycowy Sredniej wody wysokiej mean high water neap -Srednia wysoka woda kwadraturowa mean high water spring .Srednia nizsza woda wysoka Mean Higher Low Water (MHLW) .daily tide -przepowiednie plywow -datum of tidal -zero przepowiedni plywowych - - - - .neaps -Srednia woda niska kwadraturowa prings .Srednia wysoka woda syzygijna neap -(plyw) kwadraturowy low water -niska woda kwadraturowa range .prqd ust~ujqcy.intenvalniska ksigiycowy Sredniej wody niskiej .metody przepowiedni . Oridinary Spring Tides (LWOST) .Srednia nizsza woda niska Mean Low Water Springs (MLWS) -Srednia niska woda plywu syzygijnego Mean Low Water Neap (MLWN) . NAVIGATION low tide shoreline -linia najnizszego stanu plyWU low water .anormalne obnizenie plywu non-harmonic -nieharmoniczny constant .Sredni poziom morza mean higher high water ..woda niska (plywu) .Sredni poziom plywu meteorological effect on tides -wplyw warunkow meteorologicznych na plyw meteorological tide -plyw pogodowy Mean High Water Neap (MHWN) .Srednia niska woda plywu kwadraturowego Mean Sea Level (MSL) ..bezruch wody niskiej Lowest Low Water (LLW) .linia brzegowa odpowiadajqca wodzie niskiej --mark -znak odpowiadajqcy wodzie niskiej neaps -woda niska plywu kwadraturowego spring -woda niska plywu syzygijnego stand .opoznienie fazowe port of reference -port odniesienia positive surge -anormalne podwyzszenie ply---S - - - WU prediction -prognoza (tu: plywu) predicted tide -plyw przewidywany predictions -przepowiednie (plywow) .Srednia wyzsza woda wysoka Mean Lower High Water (MLHW) . Ordinary Neap Tides (LWONT) -woda niska zwyldych plywow syzygijnych Low Water.Sredni poziom morza mean spring rise .metoda harmoniczna przepowiedni .gl6wny kierunek (rozchodzenia siq) p r w l y w u Mean High Water Springs (MHWS) .Srednia wyzsza woda niska Mean Lower Low Water (MLLW) .Srednia wysoka woda plywu syzygijnego Mean High Water Neap (MHWN) .nier6wnoSC faz lag .

syzygia -tide -plyw syzygijny tidal -plywowy (np.simplified harmonic method of .skok plywu syzygijnego spring rise -narastanie plywu syzygijnego springs -plywy syzygijne spring tide -plyw syzygijny stagnant water . drugorzgdny semi-diurnal -pbldobowy tide -plyw p6ldobowy semimenstrual inequality .skok poziomu wody rate .skladowa sloneczna (ply- w4 solstitial spring time -plyw syzygijny w czasie przesilenia spring range .prpdkoSC prqdu przyplywowego subtidal -lezqcy poniiej strefy objqtej plywami syzygy .p r d powierzchniowy (od brzegu) rips . opierajqc dziob o nabrzeie) storm surges -wezbrania sztormowe storm tide -przyplyw sztormowy strength of ebb .stala plywow -constituent . port) amplitude .port odniesienia (przy obliczaniu plywow) reversing current -prqd odwracajqcy sip (plywow) rip current .prqdkoSC prqdu odplywowego strength of flood .(statek) osiadly na mieliinie (podczas odplywu) seasonal changes -zmiany sezonowe seasonal correction to mean sea level .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego sewed .skladowa plywu current .skladowa harmoniczna plywu constant .stosunek skokbw (plywow) rectilinear stream . dla ktorego krzywa plywow jest obliczona w tablicach) stand of the tide -bezruch plywu stem the tide .poprawka sezonowa Sredniego poziomu morza secondary -wtomy. wywolany zjawiskami meteorologicznymi curve -krzywa plywu datum .zero plywow -prediction .zero plywu -day . NAWIGACJA -for standard ports .woda stojqca stand -bezruch plywu standard cuwe -krzywa standardowa (plywu) standard port .obnizony poziom wody (powodujqcy osiadanie statku na mieliinie) slack water -woda martwa - shallow water corrections -poprawki plytkowodne solar constituent . plyw) primary tide -plyw pienvotny. plyw glowny priming -przyspieszenie (plywu) quarter diurnal -(plyw) CwierCdobowy range of sea level .nier6wnoSC polmiesiqczna (w plywach) set .stloczenie fa1 plywow rise and falls -wznoszenie i opadanie (plywu) rotary stream -piywowy prqd wirowy sand warped .plynqC pod prqd plywu (takie obracaC statek na przyplywie.prqd staly.amplituda plywu angles -krlty plywu -bore .prpdkoSC wznoszenia (poziomu wody) ratio of ranges .uproszczona metoda przepowiedni plywow predominant -przewazajqcy (np.fala przyplywu u ujicia rzeki (bore) component .prqd pplywwy jednokierunkowy reduction of soundings -poprawka sondowan (na wahania poziomu morza spowodowane piywami) reduction level of the soundings -poziom redukcji glpbokoSci reference port .doba piywowa diagram -wykres plywu differences -roznice plywow fall .6.obliczanie plywow -race -bystrze plywu - - -- - - .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego and rate (of tidal stream) .wahania poziomu morza range of water level .dla portow zasadniczych -for secondary ports -dla portow dolqczonych .prqdkoSci of current -prpdkoSC prqdu of fall -prqdkoSC opadania of rise .kierunek dzialania prqdu and drift (of tidal stream) .opadanie plywu halfrange -polskok plywu levels -poziom plywow period .okres plywu -plane of reference .port zasadniczy (port odniesienia.

czas wody wysokiej time of low water .low -niska woda (plywu) -lowest astronomical--najnizszy plyw astronomiczny -range of the tide -skok plywu.antilunar plyw przeciwksiqzycowy .plyw rownonocny .fala plywowa .plyw wyjqtkowo wysoki .rising .lee -plyw zgodny z kierunkiem wiatru .diurnal .anti-solar -plyw przeciwsloneczny .czas plywu .wchodziC do portu wraz z plywem out -wychodziC z portu z plywem tide-ball -kula sygnalowa plywow tide-bound .retardation of tide .rip .inverted -plyw odwrocony .przyplyw -water .falling .age of diurnal -wiek plywu dobowego . strumien glowny prqdu plywowego time differences -rbznice momentow time of high water .rodzaj plywu .plyw przy zerowej deklinacji ksiqkyca .equilibrium -plyw zrownowaiony .exceptionally high .wysokoSC przyplywu powyzej wyliczonego -high -wysoka fala (plywu) .amplitude of tide .stloczenie fa1 plywow .brak sze6ciu stop do uzyskania przez statek plywalnoici tide tables -tablice plywow tide (parameters) -parametry plywu .turn of the -przesilenie plywu (type of) tide .czas wody niskiej uptide -pod prqd (plywowy) voung flood -~oczatek ~rniphiwu .exceptionally low -plyw wyjqtkowo niski .tropic -plyw zwrotnikowy under the lee -plyw przeciwny do kierunku wiatru tides with diurnal inequality .athwart -w poprzek prqdu plywowego .amplituda plywu .component of .equatorial .zmiana prqdu plywowego .races -kotlowisko prqdow (plywowych) . .mixed -plyw mieszany .double .skok plywu apogeicznego .high of tide -wysokoSC plywu .age of semidiurnal -wiek plywu poldobowego .mixed -plyw mieszany .turnig of the .wzniesienie plywu (ponad zero mapy) . NAVIGATION - - - - - - - WU .equinoctial spring .after flood -przesilenie przyplywu .6redni stosunek (skoku p.flood -przyplyw .fala plywu -waters -akwen plywowy -zone -wybrzeze w strefie plywow tide -plyw in .stloczenie fa1 plywu tide-rising forces .rise of .plyw podwojny .rownonocny plyw syzygijny .astronomical -plyw zrownowazony .atmospheric -plyw atmosferyczny .obszar plywowy -wave .sily powodujqce plywy tide rode .duration of tide .spring -plyw syzygijny .dziobem do plywu (o statku stojg cyrn na kotwicy) tide sail .(statek) zatrzymany przez plyw tide-rip .miejscowy czas zmiany plywu .apogean -plyw apogeiczny .direct -plyw ksiqiycowy .average ratio . amplituda ply- .apogean range .forced - - -- - - - - - - - .apparent time of change of .wychodzqcy w morze przy najblizszej wysokiej wodzie tide signals .leeward -plyw z wiatrem .-river -rzeka z plywami -rise -wznoszenie plywu species -rodzaje (typy) plywow -stream -prqd wywolany zjawiskami plywow -types -typy plywow undulation . .skladowa harmoniczna p.odplyw .plywy nieregularne tideway -tor wodny podlegajqcy plywom.opoznienie plywu tide -plyw .sygnaly plywow tide sued six feet .range skok plywu - 6.semi-diurnal -plyw poldobowy .change of -przesilenie plywu .making of a -przybieranie plywu .flowing -prqd przyplywu - - .plyw dobowy .equinoctial .neap -plyw kwadraturowy .abnormal -nienormalny plyw .

legs) -monitoring -kontrolowanie trasy podroj (w stosunku do zaplanowanej) -planning -planowanie trasy p o d r o j steering mode selector .odlegloSC statku od t.(linia. wskazujqcy niebezpieczenstwo -primary .a.assisted .droga tymczasowa (pomijajqca zaplanowane punkty zwrotu) turn .secondary .) .m o t o zalozonym promieniu lub zalozonej kqtowej prpdkoici zwrotu . wylqczenia programu) position monitor function .alarm.a.minimalna prpdkoSC manewrowa po wodzie. dla ktorej system kontroli drogi zachowuje dokladnoSC dzialania multifunction display -wskainik wielofunk- -- - - -- override function -funkcja obejhcia zabezpieczen (np.przesunipcie boczne (w stosunku do t.along speed control .kurs pomipdzy punktami zwrotu planning -planowanie trasy (podroiy) -plotter -wykreSlacz drogi -temporary .2.z.podstawowy system okreSlania pozycji rhumb line sailing . NAWIGACJA Track Control System (TCS) .kierunek dziobu control .along error .arrival .urzqdzenie do pomiaru prpdkoSci i odlegloSci system electronic navigation chart (SENC) elektroniczny system map nawigacyjnych wheel-over time (WOT) -moment wylozenia stem przy zwrocie C Y ~ Y NEXT-point . drugorzedny ambiguity . do ktorego statek sig zbliza track . course . control .zwrot (zmiana kursu) .promien zwrotu . (odlegloSC statku od trasy zaplanowanej) limit .zegluga po loksodromie route -zaplanowana trasa podr6 j (skladajqca sip z kilku odcinkow .wskazanie zmiany kursu dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne electronic navigation chart (ENC) .luk wok01 punktu zwrotu (po przekroczeniu kt6rego uruchamia sie alarm zblizania) back-up navigator -oficer-nawigator pozostajqcy w pogotowiu conning information display -prezentacja informacji koniecznych do kierowania statkiem conning position .rate of -prpdkoSC kqtowa zwrotu waypoint -punkt zwrotu wheel-over line .poprzedni punkt zwrotu heading .skroty: course change indication (CCI) .z.blqd pozycji wzdluz t.a.kontrola ruchu statku wzdluz t.przelqcznik wyboru rodzaju sterowania TO-way point -punkt zwrotu. po ktorym statek aktualnie plynie alarm .funkcja monitorowania pozycji primary position fixing system . do ktorego zbliza sie statek override facility .odcinek trasy mipdzy punktami zwrotu minimum manoeuvering speed for track control . sygnal ostrzegawczy .) FROM-waypoint . przy kt6rej uruchamiany jest alarm distance off track . nad dnem .radius of .odcinek trasy. przy ktorej uruchamiany jest alarm cross track -prostopadly do trasy zaplanowanej -distance .trasa zaplanowana (droga).pozycja kierowania (statkiem) course made good (CMG) .kierunek rzeczywistej drogi statku pomiqdzy punktem wyjScia i punktem przyjicia course over the ground (COG) -kqt drogi nad dnem course differencelimit -rbinica pomiqdzy kursem zaplanowanym a faktycznym.dwuznacznoSC (pozycji) arrival circle .course change (CCA) .elektroniczna mapa nawigacyjna electronic position-fixing system (EPFS) elektroniczny system pozycyjny equipment under test (EUT) -sprzqt testowanY speed and distance measuring equipment (SDME) .urzqdzenie umozliwiajqce funkcjp obejScia zabezpieczen . --error -blqd zejicia z t.z.z. zmiany kursu a.6.z.odlegloSC od zaplanowanej trasy.system kontroli trasy active track .kolejny punkt zwrotu po tym. na kt6rej statek powinien rozpoczqk wykonywanie zmiany kursu) - - - - - - abbreviations .kontrola kursu leg .kontrola prpdkohci wzdluz zaplanowanej trasy (t. zblizania do punktu zwrotu .

wierzcholkiem romb w dol i do g o y ball/ kula cylinder/ walec . I b\..zeniom overtaking/ wyprzedzanie head-on situation/ stark' idqce wprost na siebie t t I n I' I regaining the course/ powrdcid na kurs Crossing situation/ sytuacja przecinania kursu .diamond.romb. give-way vessel/ statek overtaken vessel/ statek vyprzedzany overtaking vessel/ statek wyprzedzajqcy crossing vessel/ statek przecinajqcy kurs close quarter situation/ sytuacja nadmiernego zbliienia giving way/ ustepowanie lay shapes :naki dzienne anchored vessel/ restricted in her ability to mano P severely restricted in her ability to deviate from her course/ statek o vessel not under command/ statek nieodpowiadajqcy day signal ./ reciprocqt'courses/ kurs~. apex down and up/ stoiki.6. NAVIGATION Collision avoidance zapobieganie zde.p$zeciwlegie stand on vessel priviliged vessel/ statekmajqcy pierwszeristwo drogi *-----. folded construction/ sygnal dzienny . konstrukcji skladanej diamond/ cones.

linia kursu . z dokiem plywajqcym) action .dzialanie.(statek) odpowiadajqcy za swoje ruchy blast .manewr zatrzymywania awaryjnego crash-stop -manewr zatrzymania awaryjnego - - - - - - .kqt widzenia angle on the bow -kqt kursowy approaching vessel . k.prolonged .dziobem na wprost caution -uwaga .statek zblizajqcy siq avoiding action -dzialanie zapobiegajqce (kolizji) beam -trawers .dzialanie dla zapobiezenia zderzeniu taken -podjqte dzialania allision -zderzenie siq statku w drodze i stojqcego.short .nawigowak ze szczegolnq uwagq clear .bliska odlegloik.check .iwiatlo (latarnia) kombinowane communication lines .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu risk -ryzyko zderzenia collided ship -statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.effective -dzialanie efektywne -to avoid collision .forward of the -przed trawersem .akwen o duj m natqzeniu ruchu statkow (to) crash -ulec katastrofie back manoeuver . kolizji) .(statek) przecinajqcy kurs rules . akcja . przecinajqcy ahead (of the other vessel) . kolizja avoidance . NAWIGACJA abnormal tow -nietypowy zespol holowniczy (np.sytuacja nadmiernego zblizenia Collision Avoidance Regulations close-up .za trawersem.statek przecinajqcy kurs crowded area .zmiana namiaru .obsenvacja dookola alteration of course .navigation -nawigacja przybrzezna -traffic ruch przybrzezny . zapobiegajqce (np.namiar staly.minqk przeszkodq w bezpiecznej odlegloici close -bliski -range .extreme . z tylu t.zmiana kursu (in) ample time -dostatecmie wczeinie angle of view .long .kqt kursowy line .zderzenie.szlaki zeglugowe confined waters -wody ograniczone congested area -akwen o duiym natqzeniu ruchu (statkow) conjunction -zlqczenie torow wodnych constrained by draught .strefa ruchu przybrzeznego - - - - - - - - - - - - -waters -wody przybrzezne collision .regain the .namiar bezpieczny .situation . nadbrzezny -- 5.clearing . z nabrzezem lub ze znakiem nawigacyjnym all-round look-out.sygnal dlugi gwizdkiem .early -wczesne dzialania .namiar kontrolny .przecinak kurs przed dziobem (innego statku) astern (of the other vessel) ..(to) navigate with .szybkoik zblizania siq niom coastal -brzegowy.zblizak siq przepisy o zapobieganiu zderzeclosing-rate .nearly-reciprocal -kurs prawie przeciwny .avoiding .on the -na trawersie bearing -namiar change . mala odlegloik quarter .sygnal dlugi gwizdkiem .constant .relative -namiar wzglqdny bell -dzwon (okrqtowy) be under command .statecznoik kursowa crossing -przecinak.reciprocal .kurs przeciwny . kt6ry spowodowal zderzenie "colregs" (collision regulations) . .sygnal krotki gwizdkiem bow on .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu combination light .abaft the .powrocik na kurs steadiness . kolizyjny regulations .dz.zapobieganie zderzeniu course -kurs na zderzenie.zone . statkow przecinajqcych kurs ship .bliska odlegloSC - - .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.szczegolna uwaga . niezmienny .(statek) ograniczony zanurzeniem course -kurs angle .przecinak kurs za rufq (innego statku) course .sygnal gwizdkiem (syrenq) okrqtowq .

not under command .Swiatlo masztowe .wskazaC zamiar International Regulations for Preventing Collisions at Sea .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego meeting vessel . niezdatny do zeglugi end on -wprost na.duze zanurzenie vessel .flashing .masthead .trasa glqbokowodna disabled vessel -statek unieruchomiony (np.(pozycyjne) Swiato masztowe lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .Swiatla rybackie -vessel .prescribed . inny statek) collision . (np.na oku" station -punkt obsenvacyjny manoeuvrability -zdolnoSC manewrowa (statku) masthead .Swiatlo torowe (Swiatlo kierunkowe dla statku holowanego) .Swiatlo holowania .luk widocznoSci Swiatla lights exhibition -wystawianie Swiatel lookout .sygnaly mglowe .Swiatlo . statkow idqcych wprost lub prawie wprost na siebie fishing -polawiajqcy .Swiatlo (statku) nie - - -- --- -- - - - - - - - - - odpowiadajqcego za swoje ruchy ..szczyt (top) masztu light .deck .breakdown (NUC lights) . bez napqdu deep draught .Sw.polawianie w tukq lights .znaki dzienne dead ship .przednie Swiatlo maszto- .bow .Srodki ostroznoSci proceed .prawo drogi na wodach wewnqtrznych intention -zamiar .towing ..stern .wody ograniczone.audiable .Swiatlo (masztowe) gorne -visibility -widocznoSC Swiatel arc .sidelight . udawac siq (dokqdi) regulation .combined lantern .upper .latarnia kombinowana . obsenvator .Swiatlo statku nieodpowiadajqcego za swoje ruchy .statek (prom) poruszajqcy siq w poprzek kanalu darkness .trzymak sic z dala (od innego statku.pair trawling .ciemnoSC.(to) indicate . z powodu awarii). na wprost encounter .Swiatlo rufowe .Swiatlo (masztowe) dolne . wymagane .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.Swiatlo pozycyjne masztowe . przypisane.obsenvacja.miqdzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu interval .latarnia rufowa.odstqp keep course and speed -utrzymaC kurs i predkosk keep out of the way .dziobowe Swiatlo kotwiczne .zderzenie czolowe Inland Rules of the Road . Sw. prawidlo lights -przepisowe Swiatla nawigacyjne relative -wzglgdny -- - -- - - - -- - . rufowe Swiatlo pozycyjne -port lewe Swiatlo pozycyjne .prawidlo zachowania siq w wqskim przejiciu narrow waters .background . dawaC pienvszenstwo gong ..statek rybacki fog signals . zmrok day shape .Swiatlo blyskowe . NAVIGATION cross-channel vessel .spotkanie siq dziobami rule .gong head on .ciqgla obsenvacja -man .podqzak.range .prqdkoSc okrgtu wlasnego parallel .na brzegu .6.steering . wqskie przejScie not under command -(statek) nieodpowiadajqcy za swoje ruchy outsteam -wyprzedzak (to) overhaul -przeganiak (inny statek) (to) overtake -wyprzedzak (inny statek) own speed .Swiatlo masztowe .constant .steaming .statek idqcy naprzeciw narrow channel rule .diwigkowe sygnaly mglowe give way -ustepowaC drogi.intensity - - natqzenie Swiecenia .foremast head .dziobem prosto na .iSC kursem rownoleglym precautions .Swiatlo pokladowe . regulacja.marynarz stojqcy .Swiatla tla.statek o dukym zanurzeniu deep water route .statek bez zasilania.lower .Swiatlo burtowe .starboard -prawe Swiatlo pozycyjne .all-round -Swiatlo widoczne dookola widnokr egu .Swiatlo rufowe .headlight .poop lantern .przepis. ustagiC drogi) light .

-bearing -namiar wzglgdny course .stozek .statek wyprzedzajqcy .sznury haczykowe (to) turn .cylinder -walec .sygnal pienvszenstwa drogi risk -ryzyko assesment .sygnal przypisany . w ruchu (o statku) under way .s.zatrzymaC (statek) top lantern . majqcy pierwszenstwo drogi .statek morski sea room -przestrzen (manewrowa) .statek przed dziobem constrained by her draught .sound .give way .(statek) z podniesionq kotwica ale nie w drodze unlit -nieoSwietlony vessel .kurs wzglgdny rendezvous . skrpcaC turning ability .fog -s . przepis .statek pchany . zawracat. o powaznie ograniczonej zdolnoici do odchylania sig od swego kursu - - - - - - - - -- - .systemy rozgraniczenia ruchu trolling -polow wqdq holowanq (ciilgnionrl) line .sygnaly mgiowe interval .statek ahead .zone .flow .latamia masztowa traffic -ruch (tu: statkow) density .safe .rules of navigation -prawo drogi (morskiej) .power driven .slacken zrnniejszyc prgdkoSC standing lights .priviliged s.polowy sznurami haczykowymi tub gear .odstgp m.zwrotnoSC two-boat trawl (pair trawling) -polow w tukq under way -w drodze.separation rozgraniczenie ruchu statkow .cone .overtaken .strefa ruchu przybrzeznego .Swiatla pozycyjne stopping distance -odlegloSC niezbpdna do zatrzymania statku take all way off .stozek ---apex down -stozek wierzcholkiem w do1 .diamond .line -tor kierunkowy inshore .statek nieodpowiadajqcy za swoje ruchy .statek polawiajqcy tralowaniem -underway .statki wzajemnie widoczne nearing .stand on ..statek polawiajqcy .manoeuvring ..determining of .statek ustqpujqcy z drogi in sight of one another .prgdkoSC bezpieczna .sailing . sygnalami (diwiekami) .restrictions ograniczenia dla zeglugi .strefa rozgraniczenia ruchu - 5.strumien ruchu .sygnal ostrzegawczy sound -diwigk (to) sound -nadawaC sygnal diwiekowy speed -prgdkoSC .s.sufficient wystarczajqca przestrzen manewrowa shape -znak dzienny .ocena ryzyka of collision .statek zblizajqcy sic nearly ahead . majqcy pienvszenstwo drogi -towing .sygnal -(to) attract attention -s.statek prawie przed dziobem not under command (NUC) .conical .statek w drodze -severely restricted in her ability to deviate Erom her course .statek o napgdzie mechanicznym .statek przecinajqcy kurs .sygnal manewrowy -prescribed .Swiatla burtowe side-light screen -oslona Bwiatla burtowego signal .fishing .romb ship's lantern .ocena ryzyka .statek ograniczony swym zanurzeniem crossing .zone .line linia rozgraniczenia ruchu . dla zwrocenia uwagi .lina wqdy holowanej true bearing -namiar rzeczywisty true distance -odleglo6C rzeczywista tub trawling .pushing -pchacz -restricted in her ability to manoeuvre -statek z ograniczonq zdolnohciq manewrowania .warning .statek zaglowy .(zamierzone) spotkanie statk6w right -prawo of way -prawo pienvszenstwa drogi of way signal .overtaking .sygnai diwiqkowy -successive -s -sygnaly (diwigki) nastqpujqce po sobie .natgzenie ruchu - - .statek wyprzedzany .ryzyko zderzenia rogue vessel -statek nieprzestrzegajqcy prawa drogi rule -prawidlo.statek holujqcy -trawling .obracaC sig.latamia okretowa sidelights .pushed .Swiatla pozycyjne safe speed -prgdko6C bezpieczna seagoing vessel .rules of the road -prawo drogi (morskiej) running lights . NAWIGACJA - --- - - - - - - - -- - --schemes .

stala czujnoSC .ukladaniem rurociqgow --...low ..sygnaly syrenq statkowq - Integrated steering system .cable lying -.dredging .6.due ..obslugq znak6w nawigacyjnych .slaba widzialnoik .poor .stan widzialnoici - - widzialnoiC - - - nowaniem vigilance .long blast ..blast .mine clearance operations -.statek zajgty ..towing -.gwizdek.dlugi diwiqk syrenq -prolonged blast ...czujnoSC .polowem ...prace ..dlugi dzwiqk syrenq ...dzwiqk syrenq okrqtowq -blasts in succession -diwigki nastqpujqce po sobie .zredukowana widzialnoiC .state of . syrena okrgtowa .zintegrowany system sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy gyro compass repeaters/ powtarzacze zyrokompasu rate ofturn indicator/ wskaznik szybkoici zmiany kursu thrusters control/ kontrola sterow ry strumieniowe ... visibility .ukladaniem kabla .dzwigk kr6tki syrenq signal .restricted . NAVIGATION .short blast .rozmi- vessel engaged in.constant ....fishing . ..naleirvta czuinoiC - - whistle .servicing navigation marks --.reduced .holowaniem --...diving operation poglgbianie nurkowe --.slaba widzialnoS6 .ograniczona widzialnoSC ..pipe laying .-.

.ruszyC z miejsca (o statku) first phase of turning motion -pienvsza faza cyrkulacji fixed propeller .u c i u wstecz -revolutions . ..daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a turn ahead .half speed --pol wstecz! astern -wstecz.daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a turn astern .daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a kick astern ..zwrotnoSC.statecznoiC kursowa distance off track . prqdkoiC wykonywania zwrotu) easy her -zrnniejszyC prqdkoSC (statku) feeling the bottom -reagowanie statku na bliskoiC dna (wibracje przy przechodzeniu plycizny) fetch headway .cofaC statek backward motion -ruch wsteczny bank effect .efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego sig statku) bank suction -efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego siq statku) bring to -zatrzymaC (statek) bring up to speed -rozpgdziC bring about .nabieraC prqdkoici naprzod (o statku) fetch sternway -nabieraC prqdkoici wstecz (o statku) fetch way . at a speed of .. dobra manewrowoSC (statku) handy -porqczny. zwrotny (dobrze manewrujqcy statek)..ustawit statek burtq do wiatru bumping -uderzenie statku (o nabrzeze) (to) cant .cala wstecz! .5..mozliwoSci silnika carrying helm .statecznoSC kursowa course steadiness . . z przodu..przemieszczenie boczne (w stosunku do zaplanowanego tom) diameter of turning circle -Srednica cyrkulacji discharge current .obroty biegu naprzod all stop! -maszyny stop! astern! -wstecz! . NAWIGACJA Ship handling manewrowanie statkiem above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba added mass -masa towarzyszqca advance -przesunigcie czolowe (statku na cyrkulacji) velocity -prqdkoSC postqpowa ahead .full speed . dryfu) central manoeuvring position -centralne stanowisko manewrowe course-keeping ability .zwolniC (np... za -power .obr6ciC statek (to) broach .daC calq rnoc silnika half ahead! -pol (mocy) naprzod! half astern! -pol (mocy) wstecz! handiness .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a wide berth -przeplywak w bezpiecznej odlegloici give her everything ....statecznoSC kursowa - - - - crash back manoeuver -manewr zatrzymania statku (przez przesterowanie silnika z calej naprzod na calq wstecz) crash stop -zatrzymanie statku przez przesterowanie silnika na calq wstecz --test -proba awaryjnego zatrzymywania statku diameter .z prqdkoiciq .ruch wstecz .strumien zairubowy ease .Srednica -of turning circle . at full speed -przy pelnej prgdkoSci back engines . zwigkszak prqdkoSC..naprzod.proba biegu wstecz at a rate of ..z szybkoSciq..Sruba stala gain speed -przyspieszaC...ruch (statku) do przodu .Srednica cyrkulacji directionally stable -kursowo stateczny (statek) directional stability .. do tylu -motion .(ply& ze sterem wychylonym dla kompensacji np.obroty biegu wstecz! steering trial .cofaC siq statkiem back running -bieg wsteczny backset -przeciwprqd back ship ..ustawiaC pod kqtem (np. sprawny headway .. statek w stosunku do prqdu) capability of the engine ..moving -poruszaC sig wstecz (o statku) of .z tylu.. rozpqdzaC give a kick ahead .rnoc wstecz -pull .. przed dziobem revolutions .dawaC bieg wstecz (maszynami) back off .

cyrkulacja transfer/ przesuniecie boczne ------- negative transfer/ Man over board .odchylenie o 250° od kursu pienvotnego odchylenie o 60' od kursu pienvotnego rudder to midship/ and stop engine/ ster Srodek i stop maszyna rudder hard over/ Wlliamson turn ~etla Williamsona Scharnow turn petla Scharnowa I Single turn.czlowiek za burtq ieading 20° short of opposite course/ iurs mniejszy o 20' od kontrkursu deviation from original course by 250° . pojedynczy zwrot . NAVIGATION I Turning circle . 270° manoeuvre -petla Andersona.6. Anderso turn. one turn.

trzecia faza cyrkulacji.efekt (napor) boczny Sruby . w ktorym czlowiek wypadl za burtq manoeuvrability .strumien Srubowy screwing effect .- - hove to -poloiyC (statek) w dryfie increasing pitch .zintegrowany system manewrowania -ship's -characteristics -charakterystyka manewrowa statku -trials -pr6ba wlaSciwoSci manewrowych -test -badanie wlaSciwoSci manewrowych moment -moment due to wind pressure .nastawa ograniczenia kqta wychylenia stem (iyropilot) moment -moment na trzonie sterowym -telltale -wskaznik polozenia stem tiller .uniform turning . ruch wstecz pick up speed -zwiqkszyk prqdkoSC pinwheel -obracaC statek (dwuSrubowy) przeciwbieznq pracq Srub pivoting point -punkt obrotu (statku podczas cyrkulacj i) race of the screw .sklonnoSC statku do kierowania sig na wiatr leeward gauge -(statek) majdujqcy siqpo stronie zawietrznej (innego statku) leewardly .of a couple of forces -moment - 5.missing person .Sruba prawoskrqtna right-hand propeller .Sruba lewoskrqtna lie atwart .wlaSciwoSci manewrowe statku. byC znoszonym (o statku) make the weather side -podejSC ze strony nawietrmej (to) make way -posuwaC sig do przodu (o statku) manageability -wlaSciwoSci manewrowe (statku) man overboard .recovery . manewrownoSC statku (to) manoeuvre -manewrowak manoeuvering -manewrowy berth -przestrzen manewrowa .ster angle -kqt wylozenia steru indicator -wskaznik wychylenia stem --transmitter .akcja z opoznieniem --immediate action -akcja natychmiastowa .skok wzrastajqcy (Sruby nastawnej) keep her way .czlowiek za burtq delayed action .Sruba napqdowa -backing . faza cyrkulacji ustalonej ..sila poprzeczna stem run the headway down -zmniejszyC prpdkoik screw .sila boczna (poprzeczna) stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .stanqC w dryfie lee helm .Sruba prawoskrgtna rudder . prqdu).sterownica -torque .posuwaC sig bokiem (do wiatru.ruch do przodu .osoba zaginiona manoeuver .efekt boczny Sruby napqdowej race .integrated system . NAWIGACJA - - -- - .manewr "czlowiek za burtq" maneuvre -manewr .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze limit setting .iSC silq bezwladnoSci Kempf manoeuvers -proba Kempfa kick full ahead -dab na moment calq naprzod (.astern -ruch do tylu.hamowanie Srubq current .napor poprzeczny lateral thruster -ster strumieniowy (poprzeczny) lay to .(statek) zawietrzny left-handed propeller . cumowaC (statek) burtq do prqdu make headway -posuwaC siq naprzod (o statku) make a leeway -dryfowaC.ahead .wspolczynnik prqdkohci ustalonej cyrkulacji do prqdkoSci poczqtkowej real speed -prqdkoSC rzeczywista (to) reverse means of propulsion -przesterowaC Srodki napqdu right-handed screw .nadajnik kqta wychylenia stem area -powierzchnia stem cross force .strumien zairubowy -effect .kopnqC maszynq") lateral thrust .manewr prowadzqcy do miejsca.wskaznik prqdkoici zmiany kursu ratio steady turning speed .moment od naporu wiatru -- -- - - - - pary sil moment of a force -moment sily moment of inertia -moment bezwladnoSci moment of pull -moment uciqgu motion -ruch .strumien zahrubowy radius -promien radius of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rate of turn indicator .

oddzialywanie Scian (np.obracanie sic. na prqdzie) sheer off .(statek) zatrzymany przez silny wiatr wind moment .6. stem strumieniowego) turn . Andersona .zwrotnoSC (statku) radius -promien cyrkulacji -ratio .czgSC stem poza osiq obrotu take way off the ship .trzecia faza cyrkulacji.o k r cyrkulacji ~ diameter .single .Sruba nastawna variable speed and courses -prcdkoSC i kursy zmienne wake current .Williamson -petla Williamsona (to) turn .petla Andersona.Srednica taktyczna tail of (rudder) blade . zwalnianie speed -prpdkoSC.pptla .moment naporu wiatru wind pressure -cihnienie wiatru.woda odrzucana przez Smbe windage -odchylenie (spowodowane wiatrem) area -powierzchnia nawiewu wind bound .obracaC sic. pogotowie! steady-turning circle . wstrzymanie tactical diameter .symulator (do nauki) manewrowania statkiem side force of a propeller -napor boczny (Sruby) slipstream -strumien zairubowy slow ahead! .obrociC (statek) na malej przestrzeni variable pitch propeller . napor wiatru - - - - -- - - .charakterystyka manewrowa circle . najmniejsza prgdkoSC umozliwiaj~ca sterowanie sternway -ruch statku wstecz stop! -zatrzymak! (silnik glowny) stop her! -zatrzymaC (statek)! stopping distance -odlegloSC konieczna do zatrzymania statku stoppage -zatrzymanie.large course -kurs manewrowania wielkimi statkami simulator . proba standardowa Kempfa stand-by! -uwaga!.spowodowaC poprzeczny mch statku sheer a ship .trzecia faza cyrkulacji.cyrkulacja qualities .utrata predkoSci of advance -predkoSC postepowa (Sruby napedowej) trial -proba prqdkoSci stability of motion .efekt przykienny (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyicienny. zmiana kursu. Andersona . zwolniC third phase of turning motion . p. zboczyC ship handling -manewrowanie statkiem . wykonywanie cyrkulacji ability .napor boczny (np.odchodzik od.one -pojedyncza petla. zawracak. faza cyrkulacji ustalonej vessel .Srednica ustalonej cyrkulacji speed -prqdkoSC ustalonej cyrkulacji steerageway -prqdkoSC sterowna (statku).large -manewrowanie wielkim statkiem .proba wciowa. szybkoSC -drop . statek wykonujqcy zwrot turn short around . kanalu na manewrowoSC) wandering -tendencja statku do schodzenia z kursu wash . p.czeSC stem poza osiq obrotu tail section of the rudder blade .statecznoSC kursowa standard -znormalizowany.uniform motion . skrgcaC turning . faza cyrkulacji ustalonej topside projected area -powierzchnia nawieWU -- -- -- - -- -- transverse -poprzeczny -thrust .szybkoSC zmiany kursu speed -prpdkoSC cyrkulacji (statku) .strumien nadqiajqcy wall effect . pojedyncza petla .Anderson . zmniejszenie prcdkoSci loss .statek obracajqcy sic.cyrkulacja ustalona diameter .Srednica cyrkulacji manoeuver .zwrotno6C statku centre -jlrodek obrotu (statku) characteristic . NAVIGATION second phase of turning motion .pojedyncza petla.odsuwaC statek bokiem (np.spadek prcdkoSci. zwykly test .wolno naprzod! slow astern! -wolno wstecz! slowing down -zrnniejszenia prqdkohci.Scharnow -petla Scharnowa .wytraciC bieg statku.druga faza cyrkulacji sheer alongside .

5.fala boczna .fala krotka main spray -bryzg glowny make heavy weather -pracowaC ciqzko na fali (o statku) overfalls -kipiel.wchodzenie fali na poklad seaward wind -wiatr od morza semicircle -polkole.drgania kadhba od naporu fa1 stress .cross -morze sklocone.rozbijanie siq fa1 (o statek) down the wind -z wiatrem drift .abeam .fala nadqzajqca.burta zawietrzna side -burta zawietrzna . morze niespokojne seas on deck . silny sleming.navigable -polowka zeglowna (w cyklonie) send .zalewaC dziob statku na kotwicy over-raked -statek zalewany falq w czasie postoju na kotwicy panting .dryf boczny -angle .uciec w morze przed sztormem scend .falowanie nadqkajqce.morze wzburzone .cisza zupelna flaw -podmuch wiatru forward spray -bryzg dziobowy froth -piana heavy spray . zapadaC dziobem lub rufq w fale (o statku) shake -wstrzqs shelter .podnosiC siq na fali.falowanie z baksztagu (skoh e do statku) .athwart . polkrcg . fala z rufy .udar. NAWIGACJA Weathering .short-crested .following .drobna fala lee .sztormowaC rufh i6C z wiatrem scudding . fale wyprzedzajqce .sztormowanie adrift -dryfujqcy.uderzenia dziobowej czqki kadhba (o wodq wskutek zbyt duiej prqdkoSci i przechylow wzdhznych).fala krotka.ciqzkie bryzgi high sea -morze wzburzone.overtaking . ciqzkie uderzenia dziobem o fale quartering waves . fala.heavy .centrum sztormu.green . znos angle -kqt dryfu current -prqd dryfowy direction -kierunek dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven -gnany (np.strona zawietrzna board .obmywany przez fale awave .morze wzburzone .beam . sleming labour -pracowaC (np.short .stan morza .falowanie boczne .naprqienia kadhba spowodowane naporem fa1 pooping . stan morza.morze wzburzone.falowanie boczne.schronienie - - - - - -- - - - - - - - . z burty .state of the . oko sztormu flat calm .open .wchodzenie fali (na statek) od rufy - - - - - - (to) pound -uderzaC dziobowq czqSciq statku o fale pounding . stlok (fal) overhanging crest -zalamujqcy siq grzbiet fali over rake . morze otwarte hull slamming .falowanie z baksztagu (skohe do statku) quartering winds -wiatr z baksztagu running high -morze wzburzone run out to sea . falowanie . wiatrem) -by the wind .na zawietrznej leeward -zawietrzny leeward .sea state . falowanie krzyzujqce siq . falowanie przeciwne .quartering .fala wchodzqca na poklad statku -head falowanie dziobowe. znoszony afloat -unoszqcy siq na wodzie awash .stan morza .morze otwarte .podnosiC siq na fali.kqt dryfu lop .falujqcy breach . spiqtrzona .gnany wiatrem dry ship -statek niebiorqcy wody na poklad w sztormie eye of storm .turbulent .sztormowanie rufq sea -morze. ciqzko na fali .statek) leaper .dryf. nurzaC dziobem lub rufq heavily -nurzaC siq gwakownie screw racing -wzrost obrotow Sruby wychodzqcej z wody scud .(lezqcy) po stronie zawietrznej leeway .under the .tempestuous .fala krotka .

following -wiatr z rufy force .burzliwa pogoda .glowny kierunek dryfu wiatrowego current -prqd dryfowy .sldadowa od wiatru current -prqd wiatrowy.statek biorqcy duzo wody na poklad wholesome (ship) -(statek) dobrze trzymajqcy siq na fali. burza to windward -na wiatr (w kierunku skqd wieje wiatr) (to) track .warunki pogodowe . fala wyprzedzajqca .sztormowaC weathering .land -bryza lqdowa .fala .following .speed of -prqdkoSC fali .severe .(statek) biorqcy wodg dziobem wash overboard -zmyC z pokladu wave .trawers nawietrzny bound .SledziC (przemieszczanie siq oka tajfunu) traverse wind -wiatr przeciwny true wind -wiatr rzeczywisty try .sleming (uderzenia dziobem statku o fale) spray .nawietrzny.synchronous .ground .stern system -uklad z falowaniem nadqzaj v ~ .fala ukoSna .in the -na wietrze is heading -wiatr wyostrza .fala z rufy.overtaking - - - - - - - - .fala przybojowa .strefa (wystepowania) przyboju surge . branie fali na poklad) slamming .szkwalisty (wiatr) storm bound .deep water .(statek) zatrzymany przez sztorm storm signals .height of .zla pogoda conditions .fala nadqzajqca.ciqzkie warunki pogodowe a storm -przetrwak bezpiecznie sztorm -beam .fala synchroniczna .falowaC swell -rozkolys. na wiatr side .fala martwa z dziobu .wiatr z baksztagu .sztormowaC under the wind -na zawietrznej unfavourable winds -niepomyhlne wiatry upwind -pod wiatr vortex .silna bryza lqdowa wind's eye -kierunek wiatru windward .sila wiatru .rough . statek. NAVIGATION ship's endurance .sztorm zimowy winter month -miesiqce zimowe (to) work .beam . sygnaly ostrzegajqce o sztormie (to) strain -pracowaC (o kadlubie na fali) (to) surf . fali) squall .slabniqcie (wiatru.wysokoSC fali . prqd dryfowy drift .posuwaC siq na czole fali surf zone . martwa fala .surf .bad .ladunek na fali) - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - .zalewanie (pokladu przez fale.real -wiatr rzeczywisty .gwaitowna fala (to) surge .transverse .zatrzymany przez pogodq gleam -przejainienie nad horyzontem zwiastujqce poprawe pogody .6.fala boczna . linia nawalnic squally .run before the .head .fala glqbokowodna .bryzg (np.deep .falowanie nadqzajqce.strona nawietrzna statku wet -mokry (statek zalewany przez fale) ship . statek dzielny wind -wiatr component .diagonal .sztormowanie weather quarter .fala przydenna . fala z rufj .tempestuous -pogoda burzowa (to) weather .stern .trudne warunki pogodowe .ciqzki rozkolys taking off .fala poprzeczna weather -pogoda .linia szkwalu.sygnaly sztormowe.burta nawietrzna winter storm .round -wiatr obracajqcy siq .stan pogody .fala dziobowa .sztormowaC rufq windfall .state of the .zdolnoSC statku do przetrwania (trudnych warunkow pogodowych) shipment of green water -zalewanie pokladu (przez fale) shipping water . falowanie nadqzajqce .pracowaC (np.foul .szkwal line .cross -krzykujqce siq fale martwe .bow .heavy . plywu) tempest .fala glqbokowodna .oko cyklonu washing down .sztorm.quarter .

lodowa sluzba patrolowa -pilot .oblodzenie (np.5. kanal na akwenie zalodzonym frozen in .ostrzezenie lodowe icebound . uniemozliwiajqce mu samodzielnqzeglugq) nipped -zakleszczony (przez 1od) opening -przejicie w lodzie open lead near shore .kanal przybrzezny (w lodach) - - --- .port lodowy (wglqbienie w barierze lodowej.pilot lodowy --report -meldunek lodowy.otwarty kanal w lodach przy brzegu open water . na ktorym wystqpujq ciqzkie.severe . stanowi duze niebezpieczehstwo dla zeglugi) icing .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa land blink .luzna kra nip -kleszczenie statku (przez lod.akwen wolny od zalodzenia over-icing the ship -zalodzenie statku Radio Navigational Warnings and Ice Reports -radiowe ostrzeienia nawigacyjne i meldunki lodowe shore lead .sygnal lodowy strengthening .oblodzenie International Ice Patrol (IIP) .medium -umiarkowane warunki lodowe .(statek) zablokowany lodami frozen spray -marznqcy bryzg (fali) ice . gdzie zegluga jest mozliwa tylko w asyhcie lodoiamacza) lym - - ice-breaker -lodoiamacz working with .zegluga z lodolamaczem.lekkie .1od -bulletin -biuletyn lodowy chart -mapa lodowa code .obciqzenie od oblodzenia patrol -patrol lodowy.light . raport o zalodzeniu season .warunki lodowe formation . manewrowanie z lodolamaczem ice conditions -warunki lodowe .(akwen. w kt6rym nastqpuje aktywny proces deformacji.ciqzkie warunki lodowe ice-free .sezon lodowy (okres zalodzenia) signal . utrudniajqce zeglugq warunki lodowe) field of ice -pole lodowe first open water -po ustagieniu lod6w flaw -szczelina pomiqdzy pakiem a lodem sta- .(statek) uwigiony w lodach difficult area .kod lodowy conditions .obszar trudny (obszar.odblask lodowy loose ice . statku) load . czqsto okresowe.(port) skuty lodem icebound -(statek) uwiqziony w lodach icebound -skuty lodem (akwen.lead -wolne przejkcie miqdzy pakiem a stalym lodem. tor wodny) wolny od lodu ice-free -(port) niezamarzajqcy ice jamming -zator lodowy ice lead -przejicie w lodach iceport . wykorzystywane do cumowania) ice under pressure -1od pod naporem (lbd. NAWIGACJA Ice navigation -nawigacja w lodach beset .wzmocnienie przeciwlodowe warning .

.GMDSS communication in emergency -IqcznoS GMDSS w niebezpieczeristwie local user terminal lokalna stacja odbiorcza coast radio statior.

uruchomiC przypadkowo adjacent channel -(radiowy) kana1 przylegly Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Spis sygnalow radiowych Admiralicji (Brytyjskiej) aerial .pozycja niebezpieczenstwa alerting .antena nadawcza -trunk -rurowy przepust anteny w pokladzie tuning coil .sztuczna antena earthing switch -przelqcznik uziemienia anteny .distress .kod identyfikacyjny firmy rozliczajqcej korespondencjq statkowq acknowledgement -potwierdzenie (odbioru) acknowledge receipt .alarmowanie .tablica rozdzielacza antenowa current .stabilized .sztuczna antena -change over switch -przelqcznik antenowy nadawanie-odbior circuit .alarm falszywy alert .prqd antenowy .antena - dipole - - .indpendant side (ISB) -niezalezna wstega boczna .amplituda modulation (AM) .lower side .antena .obw6d antenowy -breaker -wylqcznik antenowy control table . satelity przez antenq) availability -dostqpnoSC.alarm .single side (SSB) .intermediate (IB) -pasmo poSrednie .5.Srodki alarmowania amplitude shift-keying (ASK) .szerokoSC pasma batteries -baterie .indoor .uruchomiC rqcznie .reja antenowa (to) alarm -alarmowaC . slyszalnoS6 audiable alarm -alarm akustyczny Automated Mutual Assistance Vessel Reporting System (AMVER) .directional . osi~alnoSC ka(np.antena wewnqtrzna .akwen audibility -zrozumialoSC.loop .modulacja amplitudy area .Sledzenie automatyczne (np.dolna wstega boczna .dumrnv .means of .maritime .emisja z jednq wstegq bocznq switch -przelqcznik zakresow .very narrow (VNB) -p.position of .modulacja przez kluczowanie amplitudy answerback -znamiennik (teleksowy) antenna .potwierdziC odbior activate -uaktywni automatically -uruchomiC automatycznie manually .zakres morski .transmitting .antena paraboliczna . bardzo wqskie .antena kierunkowa . dip01 - - - - - - - - - - - - - amplifier -wzmacniacz amplitude .linka antenowa -yard .antena stabilizowana - - antena dipolowa. NAWIGACJA Radio and GMDSS communication -IqcznoE radiowa i GMDSS accounting authority -firma rozliczajqca korespondencj~ statku accounting authority identification code (AAIC) .antena radiowa o ksztalcie miski . akwen .artificial .re-chargeable .antena ramowa -mast -maszt antenowy -terminal -koncowka antenowa .false . nalu komunikacji) banana pin -wtyczka bananowa band -pasmo -high frequency (HF) pasmo wysokich czqstotliwoki .wstqga boczna (czqstotliwoSci) .obszar.alarmowanie w niebezpieczenstwie .antena bezkierunkowa .dish .baterie wielokrotnie ladowalne - - -- - - - - - - - - - - .side .narrow (NB) -pasmo wqskie .wide (WB) -pasmo szerokie (foniczne) bandwidth .cewka antenowa strojqca -wire .Automatyczny system raportowania [pozycji dla] wzajemnej pomocy statkow auto-alarm-autoalarm (automatycmy odbiornik alarmowy) automatic keying device -klucz automatyczn Y Automatic Gain Control (AGC) -automatyczna regulacja wzmocnienia Automatic radio telex (ATOR) -automatyczny teleks radiowy Automatic Repeat on reQuest (ARQ) -automatyczne zqdanie powtbrzenia auto-track .parabolic .omni-directional .inadvertently .sea .

6.skladowe stacji GMDSS dla obszaru morskiego A4 GMDSS alarming and position indicating equipment .system automatycznej idenlyfikacji AZS rejestrator danych z podr& . NAVIGATION (?MDSS ?o eauivment yposaie&ex~~~~~ MF/HF DSC watch receiver/ radiotelefone MF/HF/ NBDP telex terminal/ NAVTEX receiver/ odbiornik nastuchowv MF/HF radiotelefon MF/HF terminal teleksowv NBDP DSC odbiornik Navtex f VHF radiotelefone with built-in DSC/ radiotelefon VHF z wbudowanym DSC Y printer/ drukarka MF/HF DSC terminal/ terminal MF/HF DSC Sea area A4 .GMDSS station components .wyposaienie GMDSS dla alarmowania VHF hand held radio/ reczna radiostacja VHF transmitter with unique encoded signal/ nadajnik z unikalnym sygnaiem identyjikacyjnym VHF antenna/ GPYVHF combined antennu/ antena zintegrowana GPS/VHF distribution box/ skrzynka rozdzielcza linka do mocowania ptawy do Srodka ratunkowego Automatic Zdentification SystemAZS .

wywolanie ogolne .routine .inter-ship radio .relay .public .assignment .all stations .destination -kod przeznaczenia kod senvisu telefonicz-telephone service nego .loss of -utrata lqcznoici .polqczenie z wybranq osoba . do wszystkich statkbw .dostarczenie odloione delayed . radiofonia cabinet .skrzynka.area .coast .co-.signalling .wywolanie sluibowe (DSC) sign .reliable .kanal iqdania .terrestrial . szafka call .kanal przydzielony .ship's business .1qcznoiC satelitarna .sygnal wywolawczy.all ships -w.maritime -1qcznoiC morska .modulowana fala noina channel -kanal .szybkoiC transmisji danych de-activated -ponownie uruchomiony dedicated frequency .korespondencja publiczna .on-scene -s -kanaly (lqcznoici) uiywane na miejscu akcjilwypadku A .safety -wywolanie ostrzegawcze .deferred .korespondencja bezpieczenstwa.collect rozmowa na koszt abonenta z lqdu .kanal przydzialu . do wszystkich stacji category -kategoria wywolania . block diagram .kqcznoik migdzy statkami . polqczenie (telefoniczne) .group to selected ships .bridge-to-bridge -lqcznoik mostek-mostek .oplata .satellite .dostarczenie natychmiastowe priority -priorytet dostarczenia digital -cyfrowy -call -wywolanie cyfrowe - - - -- - - - - - - -- - - - - .-wspolny kanal radiokomunikacyjny .modulated . wiadomoici) confirmation -potwierdzenie otrzymania .oplata brzegowa .lqcznoiC telefoniczna .poirednictwo (w komunikacji w niebezpieczenstwie) .kod kierunkowy .person to person .telex .grupowy sygnak wywolawczy -distress wywolanie w niebezpieczenstwie .dostarczenie (np.collective sign .korespondencja (tu: radiowa) .kod kraju .oplata statkowa code -kod .general .common .fala noina .wywokanie rutynowe (DSC) .kanal wspolny .ship . sygnal rozpoznawczy (to) call -wolaC. Search and Rescue Commi -ttee (COMSAR) -Podkomitet (IMO) dls Radiokomunikacji.geographical area -wywolanie statkow w okreilonym obszarze geograficznym . Poszukiwan i Ratownictwa continuous wave (CW) .telex service -kod senvisu teleksowego communication -lqcznoiC.lqcznoiC za pomocq urzqdzeri naziemnych (w odroinieniu od satelitarnej) -worldwide komunikacja radiowa o zasiggu globalnym Communication. transmisja radiowa. vot.safety .wywolanie grupowe do wybranych statk6w .lqcznoiC niezawodna .country .immediate .fala nietlumiona correspondence .telephone .dostarczenie opoznione .wywolanie (radiowe).initiate a -wywolaC (innq stacjp) -in progress -wywolanie w trakcie (trwajqce) .: nadawanie blind .w.repeating of -powtorzenie wywolania . komunikacja band -pasmo emisji .czgstotliwoiC wymaczona delivery . wzywaC calling (ship) -statek wywolujqcy calling frequences -czgtotliwoit wywolania carriage -karetka dalekopisu -return -przesunipcie karetki do kolejnej linii carrier .request .schemat blokowy (urzqdzenia) blocking -blokowanie odbiornika broadcast .single per carrier -pojedynczy kanal tele- - - - - -- -- - - - - - - - - \ . NAWIGACJA bias -przedpigie blind transmission -nadawanie bez potwierdzenia odbioru.5.fala noina -wave (CW) .nadawanie radiofoniczne. -- - foniczny na oddzielnej czpstotliwoScinoinej charge .1qcznoiC teleksowa .message -kanal roboczy . ostrzegawcza coverage -pokrycie (systemem lqcznoici) data rate .

wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates . Spot beam antenna/antena s y s t e m roinicowego.wspohzqdne (pozycji) niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoik niebezpieczenstwa . GPS antenna/ antena systemu GPS 13. 20.cyfrowe selektywne wywolanie digital selective call (DSC) . wskaznik (to) display . disturbance -zaklocenia.generator (DMG) generator wiadomoici niebezpieczenstwa . Decca receiver antenna/ antena odbiornika Decca 12. Radiodirection finder antenna/ antena radionamiernika 14.. Receiving MF/HF-DSC antenna/ antena odbiorcza MFhYF-DSC 5.radiokomunikacja dwutorowa enhanced group call (EGC) -rozszerzone wywolanie grupowe emergency locator transmitter (ELT) . VHF antenna/ antena VHF 7. 23. Omni directional cone-shaped antenna/ bezkierunkowa antena stozkowa . Weather facsimile antenna/ antenafaksymile pogodowego/ 15.signal -sygnal wzywania pomocy - -- --- - -traffic .bezpoirednia l@cznoSkradiowa direct printing -wydruk bezpoiredni telegraphy -telegrafia o w. Antenna coupler/ uklad sprzegajqcy antenowy 3.cyfrowe selektywne wywolanie diplexer . zaburzenia dot -kropka (w alfabecie Morse'a) double side band (DSB) . modulacja dwuwstegowa transmission .emisja dwuwstqgowa droppable disposable radio -prosta radiostacja zrzutowa (do zrzucania z samolotow) DSC distress call .wywolanie w niebezpieczenstwie w systemie DSC calling channel -kana1 wywolania w DSC duplex high speed data (transmission) (DHSD) . TV/FM receivina antenna/ antenu odbiorcza TV/FM. Radome antenna INMARSAT-A/antena kopuiowa stacji satelitarnej INMARSAT-A 11. bezpoirednim directional -kierunkowy radio beacon . NAVIGATION .zdwajacz. AM receivina antenna/ antena odbiornika AM. zobrazowanie screen .selective calling (DSC) .korespondencja w n. Wire antenna/ antena linkowa. 21. 19.awarjjna radioplawa lotnicza (GMDSS) .radiolatarnia kierunkowa direction finder -radionamiernik direction finding (DF) -radionamierzanie display -monitor. 17.obrazowak distress -niebezpiecznstwo -button -przycisk powodujqcy wygenerowanie wiadomoici niebezpieczenstwa call . dwuplekser direct radio link .message wiadomoik w niebezpieczenstwie . Watch keeping receiver antenna/ antena odbiorcza odbiornika nasiuchowego 6. Whip antenna/ antena pretowa. 1. Antenna INMARSAT-C/ antena stacji satelitarnej INMARSAT-C 9. 18. Anemometer sensor/ czujnik wiatromierza. VHFIDSC antenna/ antena VHFIDSC 8.priority -priorytet niebezpieczenstwa . UHF-antenna/antena UHF.podwojna wstqga boczna. Transmitting MF/HF antenna/ antena nadawcza MF/HF 2. UHF telemetw antenna/ antena sys1 temu telemetrychego UHF 10. 16. 22.dupleksowa szybka transmisja danych duplex operation . 24.6.wezwanie pomocy. Radar antenna (X band)/antena ra- Antennas ' arrangement I daru pasma X. Radar antenna (S band)/ antena radaru pasma S.ekran monitora. VHF antenna/ antena VHF 4. wskainik.nature -rodzaj niebezpieczenstwa .

(morska) radioplawa awaryjna end of sequence signal (EOS) ..czgstotliwoSk robocza gain -wzmocnienie .300 GHz) .cz.cz.wielokrotny dostgp z podzialem czasu -extremely high skrajnie wielkie czgstotliwoSci (30 .secondary .czgstotliwoSC 30-300 kHz .czgstotliwoSC nadawcza -ultra high -(UHF) .najwyzsza (w danych warunkach) czgstotliwoiC uzyteczna . NAWIGACJA On-board communication fqcznos'Cwewnqtrzstatkowa - headset/ sluchawki signal device/ Swiatlo sygnalizacyjne I e-mail -poczta elektroniczna emergency locator transmitter (ELT) . czgstotliwoSC fa1 decymetrowych .super high (SHF) .voice (VF) .extra high (EHF) . pomylka gap .zysk anteny General Operator Certificate (GOC) . 3-30 GHz .cz~stotliwoSC . -prowadzik nasluch na cz.czgstotliwoik podstawowa .300-3000 MHz.extremely low skrajnie male cz~stotliwoSci (ponizej 300 KHz) . 3-30 MHz -intermediate -(IF) -cz~stotliwoSC poirednia -international maritime distress migdzynarodowe morskie cz.5.czgstotliwoSC lotnicza .lowest usable . -high (HF) .regulacja wzmocnienia of antenna . u j t k o w a .odstgp pomigdzy blgdami establish contact -nawiqzak 1qcznoSC facsimile -faksymile.medium (MF) .czgstotliwoiC radiowa .obwiednia (modulacji) erase signal .Swiadectwo Ogolnego Operatora GMDSS Global maritime distress and safety system (GMDSS) -Swiatowy Morski System Lqcznoici Alarmowej i Bezpieczenstwa .czgtotliwoik dodatkowa -shift keying (FSK) .. akustyczna . czgstotliwoSC fa1 metrowych 3-30 kHz -very low (VLF) . 300-3000 kHz -modulation (FM) -modulacja czgtotliwoici .cz.otwarty system korekcji blqd6w w transmisji 1-10 figure code -kod cyfrowy float free terminal -EPIRB. fax Forward Error Correcting (FEC) . 30-300 GHz division multiple access (FDMA) .radio (RF) .modulacja z kluczowaniem czgstotliwobci .najnizsza cz.(to) guard .cz.awaryjny nadajnik lokalizujqcy (lotniczy) emergency position-indicating radiobeacon (EPIRB) .transmitting .low (LF) .automatyczna regulacja wzmocnienia control .czgstotliwoSC przydzielona . radioplawa awavjna format for calling -rodzaj wywolania frequency -czgstotliwoSC .working . 30-300 MHz. niebezpieczenstwa - - - - --- - - -- cz.SAR-dedicated -czgstotliwoSC przypisana sluzbom SAR .automatic control (AGC) . do IqcznoSci migdzystatkowej .primary .sygnal pomylki error -blqd.znak kohca sekwencji envelope .cz.very high (VHF) .aeronautical .maximum usable frequency .inter-ship -- - - - - - - - - . foniczna.cz.assigned .

sluzba nasluchowa local oscillator .ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Satellite Service (MMSS) satelitarna ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Selective Call identify code (MMSI) . naprowadzanie -bearing -namiar naprowadzajqcy signal .Spis stacji radionamierzania i sluzb specjalnych List of Ship Stations .fala przyziemna hand-held VHF equipment -przenoina (rgczna) radiostacja VHF hand-held walkie-talkie -przenohy (rgczny) radiotelefon UKF hand set -mikrotelefon.odbiornik morskich informacji b.-- GMDSS General Operator -ogolny operator GMDSS certificate -Swiadectwo ogolnego operatora GMDSS ground wave .kluczowanie.czas biemy (przy nadawaniu) impulse -impuls Inmarsat (International Mobile Satellite Organization) . sygnal naprowadzaj qcy identity -tozsamoSk (stacji) -number -numer identyfikacyjny identification number -numer identyfikacyj"Y idle period . korespondencja sluzbowa -priority -pienvszenstwo przekazu wiadomoSci MET warning .Spis stacji statkowych (to) listen -prowadzik nasluch (radiowy) continously -prowadzik nasluch cicgly listening in .sluchawki naglowne high speed data (transmission) (HSD) -szybka transmisja danych homing -nakierowanie. z danym satelitq) lower side band (LSB) -dolna wstega boczna Local User Terminal (LUT) .logowanie (zglaszanie gotowoki do pracy urzqdzenia np.unlawful -zaklocenia spowodowane pracq nieregulaminowh bezprawne. NAVIGATION .radioplawa awaryjna systemy Inrnarsat E line feed -przesunigcie linii (w dalekopisie) List of Coast Stations .numer identyfikacyjny naziemnej stacji statkowej International Telecommunication Satellite Consortium (INTELSAT) . Master Plan for GMDSS -plan ogolny (funkcjonowania) systemu GMDSS Mayday -radiotelefoniczny sygnal niebezpieczenstwa relay -poSrednictwo w niebezpieczenstwie message (MSG) .wiadomoSc.Mi~dzynarodowe Regulaminy Radiotelekomunikacyjne International TelecommunicationUnion (ITU) -Migdzynarodowy Zwiqzek Telekomunika- - - - C Y ~ ~ Y International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.ostrzezenie meteorologiczne microphone -mikrofon microprocessor -mikroprocesor microswitch -mikrowylqcznik - - .generator lokalny log-in .Migdzynarodowa Organizacja Ruchomej LqcznoSci Satelitarnej Mobile Number (IMN) .nasluch radiowy listening post -miejsce nasluchu listening watch . Telekomunikacji International Telecommunication Convention (ITC) -Migdzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna International Telecommunication Regulations (ITR) . nielegalne International Radio Consultative Committee (CCIR) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds. Telegrafii i Telefonii key -klucz telegraficzny keyboard -klawiatura key in -wprowadzik (za pomocq klawiatury) keying .morskie informacje bezpieczenstwa -maritime safety information receiver NAVTEX .spis stacji nadbrzeznych List of Radio determination and Special Service Stations .sygnal do naprowadzania. mikrofon headphone . nadawanie kluczem L-band satelite EPIRB .kod identyfikacyjny morskiej sluzby ruchomej Maritime Safety Information (MSI) .6.lokalna stacja naziemna loudspeaker -gloinik Maritime Identification Digits (MID) -morski numer identyfikacyjny (wskaznik bandery Maritime Mobile Service (MMS) .Migdzynarodowe Konsorcjum LqcznoSci Satelitarnej interference -zaklocenie .

radiolatarnia bearing .secondary .(niebezpieczny) przechyl . lslczno66 radiowa direction-finder -radionamiernik direction-finding -radionamierzanie station .operacyjne centrum kontroli (INMARSAT.slowa proceduralne priority .national .unieruchomienie i dryfowanie .abandoning ship .awaryjny.thmienie szumbw number -numer .undesignated .(radiotelefoniczny) sygnal pilnoici pause -pauza Personal Locator Beacon (PLB) .zaklocenie radiowe log book . w systemie VTS) channel . uprzywilejowanie (np.sieC krajowa .radio -radiostacja przenokna .sieC (stacji radiowych) .inne (niebezpieczenstwo) .urgency -pilnoSC procedure -procedura .primary -podstawowa sieC alarmowania .microtelephone -mikrotelefon modulation -modulacja narrow-band direct printing (NBDP) .wtorna sieC alarmowania Network Operation Centre (NOC) -OSrodek Operacyjny Sieci (GMDSS) noise .procedura korespondencji propagation -propagacja characteristic -charakterystyka propagacji protective radome .zatonigie .collision .system automatycznego odbioru morskich informacji bezpieczenstwa network .routine -priorytet zwykly . odbiornik radiowy alarm signal -radiowy sygnal-alarmowy -beacon .flooding .sygnal przejScia na odbior PAN PAN . NAWIGACJA - - - - - - - - - - - --- .kana1 IqcznoSci radiowej -communication -komunikacja radiowa.public switched (PSN) .sieC miqdzynarodowa .correspondence .lqdowa publiczna sieC telekomunikacyjna .listing ..radiofonia calling-in point -punkt meldunkowy (np.survival craft transceivers -przenoha radiostacja do irodkow ratunkowych power .priorytet.firelexplosion -pozarleksplozja .hand-held battery-powered radio -podrpczna radiostacja przenoina zasilana bateriami -hand-held droppable radio -przenoha (rpczna) radiostacja zrzutowa .moc -amplifier -wzmacniacz mocy pre-amplifier -przedwzmacniacz procedural words .radionamiar -broadcast .atak piratow NAVAREA .disabled and adrift .equipment -przenoiny sprzpt radiowy .radiostacia do namierzania distress frequency .alfabet fonetyczny (sluiqcy do literowania) portable -przenoiny -hand-held radio -radiostacja rqczna.opuszczenie statku . pierwszenstwo.radiooperator 5.kolizja .obszar w skoordynowanym systemie transmisji ostrzezen dalekiego zasiegu NAVTEX .kopula ochronna (anteny) radio -radiostacja.distress -niebezpieczenstwo .zalewanie (przedzialow) .szumy.telegrafia dalekopisowa o druku bezpoirednim nature of distress -rodzaj niebezpieczenstwa .sinking .attack by pirates .safety -bezpieczenstwo (ostrzeganie) . GMDSS) over . zaklocenia level -poziom szurnow suppression .radiowy sygnal wzywania pomocy fix -pozycja z radionamiarow fog signal -radiowy sygnal mglowy frequency -czgtotliwoSC radiowa heading angle -radiowy kqt hrsowy -horizon -horyzont radiowy interference . w l-qcznoki radiowej) .international . przenoSna .czpstotliwoSC lqcznoici w niebezpieczenstwie distress signal .dziennik radiowy officer -radiooficer operator .called subscribers -numer teleksowy abonenta lqdowego -end of sequence -koniec sekwencji wywolawczej meteorologicalobservation (OBS) -obserwacje meteorologiczne Operational Control Centre (OCC) .grounding -wejicie na mieliznp . indywidualny nadajnik pozycjonujqcy phonetic spelling -literowanie phonetic alphabet .

cisza radiowa station .odbiornik radiowy signal .selektywnoSC semi-conductor -polprzewodnik sender .poszukiwanie i ratowanie wspomagane Sledzeniem satelitarnym (sieC satelitow ratownictwa) search and rescue radar transponders (SART) -transponder radarowy Satcom (satellite communication) -komunikacja satelitarna Satellite Control Centre (SCC) .group .odbior recipient -odbiorca (korespondencji radiowej.POR (Pacific Ocean Region) -rejon Oceanu Spokojnego relay . sygnaw region -region. akwen .radiolatamia kierunkowa radio regulations (RR) -regulaminy radiowe radiotelex -radioteleks receiver .AOR-East (Atlantic Ocean Region-East) wschodni rejon Oceanu Atlantyckiego . komunikat .satelitarny segment sieci Iqcznofci (to) select -wybraC (stacjp. wolanie o pomoc).radiotelefonia telegraph (WT) -radiotelegrafia telegraphy (RTG) -radiotelegrafia -teletype (RTT) .kabina radiowa safety signal -radiowy sygnal ostrzegawczy set .sygnal radiowy silence . okreSlanie pozycji za pomocq radionamiarow radiogoniometer -radionamiernik radiolocation -radiolokacja radio-range beacon .odbiornik .transmission of -transmisja wiadomoSci bezpieczenstwa search and rescue (SAR) -poszukiwanie i ratowanie operation .geostationary . NAVIGATION -pratique -Swiadectwo wolnoSci ruchow uzyskane drogq radiowq .szumy wlasne odbiornika .list radio-teleksowy -noise .odbiornik przeszukujqcy securite! .polar-orbiting .emergency -radioodbiornik awaryjny letter (RTL) .osrodek zarzqdzania sieciq satelit6w (Inmarsat) satelite system .dalekopis radiowy radiodetermination -radionamierzanie.raport radiowy room .przekazywak (np.zerowanie.announcement of ogloszenie wiadomoSci bezpieczenstwa .system satelitow o orbitach polamych (biegunowych) .AOR-West (Atlantic Ocean Region-West) zachodni rejon Oceanu Atlantyckiego . pot: resetowanie .radioodbiornik receiving .radionamiernik z antenq obrotowq safety call -wywolanie ostrzegawcze safety message -wiadomoSC. rejon.odpowiedz reporting point -punkt meldunkowy (statku) reset .IOR (Indian Ocean Region) . czpstotliwoSC) selective calling -wywolanie selektywne .radiostacja telephony (RIT.system satelitow geostacjonarnych scanning -przeszukiwanie receiver .czgtotliwoSci przypisane sluibom SAR Search and Rescue Satellite Aided Tracking (SARSAT) .grupowe wywolanie selektywne --number -numer wywolania selektywnego Selective Broadcast Sending Station (SBSS) stacja nadawcza selektywnego systemu rozglaszania selectivity .nadajnik radiowy sending -nadawanie Sequential Single Frequency Code (SSFC) sekwencyjny kod jednoczpstotliwoiciowy (analogowe selektywne wywolanie) service -tu: IqcznoiC ---- - --- - - -- .antena odbiorcza -ship -statek odbierajqcy (korespondencjp radiowq) station .radio .manualy -zerowanie (resetowanie) rpczne revolving radio beacon .system (sieC) satelitarna .public station .rejon Oceanu Indyjskiego . dedicated frequencies .lqdowy segment sieci lqcznohci .stacja odbierajqca reception .operacja poszukiwania i rat.radiotelefoniczny sygnal bezpieczenstwa segment -segment . poSredniczyC reply .6. RTF) .odbieranie.radiolatarnia obrotowa - - - - - - - - rotating beacon -radiolatamia wirujqca rotating direction finder . odbierajqcy antenna .space .radiostacja publiczna receiver -odbiornik radiowy report .ground .

korespondencja bezpieczenstwa (ostrzegawcza) transeiver -zespol nadawczo-odbiorczy transmit-receiveswitch -przelqcznik nadawanie-odbi6r transmitter -nadajnik transmitting -nadawanie ship .master .tekst Time Division Multiplex (TDM) .(pokrgtlo) blokady szum6w standby -pogotowie statics .calling .sprawdzanie sprzetu text .statek nadajqcy (wiadomoSC) station . przekazywanie.1qcznoSC teleksowa message -wiadomoSC teleksowa .land earth (LES) .lqcznoSC Sredniego zasiegu .coast . przekazana teleksem traffic -trafika -distress korespondencja w niebezpieczenstwie .(radiotelegraficzny) sygnal wzywania pomocy (to) spell .stacja (np.stacja w pobliiu .radio -teleks radiowy.(technika) czasowego zwielokrotnienia kanalow Time Division Multiplexer Access (TDMA) zwielokrotnienie czasowe dostepu do satelity teleprinter message (tpm) -wiadomoii.ship .short-range .naziemna stacja ruchoma (systemu Inmarsat) - - - - - - - - - - - - - - - - - name of .stacja brzegowa . sprawdzanie .1iterowaC space . nadawcza) -broadcast receiving (BRS) .wznowienie (komunikacji radiowej) . radioteleks terrestrial -przyziemny test .stacja koordynujqca (Inmarsat) -of origin -stacja zlecajqca.s.stacja nadajqca wiadomoSC) transmission .test.statkowa.lqdowa stacja naziemna (systemu Inmarsat) .komunikacja radiowa mipdzy statkami list -wykaz zalegajqcej korespondencji . danych).intership .5.stacja wywolujqca .safety . ruchoma stacja naziemna lqcznoSci satelitarnej .naziemna stacja nadbrzezna (lqcznoici satelitarnej) -coast radio (CRS) -radiostacja nadbrzeina (IqcznoSci terrestrycznej) .teleks communication .n a m a stacji network co-ordination (NCS) . wiadomoSC .IqcznoSC krotkiego zasiqgu set up watch -ustali6 wachtg short-wave transmitter .stacja podlegla store and forward messaging -technika gromadzenia i przesylania informacji telecommunication -telekomunikacja teleprinter -dalekopis telex . przesylanie - - - - - - - -- - - - - - - .stacja ruchoma . transmisja (np.mobile earth (MES) .nadawanie.ground earth (GES) -naziemna stacja nadbrzezna -in distress .podawanie kolejki oczekujqcych (przez stacjg brzegowd .exchange of -wymiana korespondencji .stacja statkowa . sygnal wywolawczy single channel per carrier (SCPC) -pojedynczy kanal telefoniczny.coast earth (CES) .slave .sygnal rozpoznawczy.roll call of .stacja (statek) w niebezpieczenstwie in vicinity .stacja glowna -mobile .location of .lifting . stacja kt6ra nadala sygnal.equipment .ship earth station (SES) .polozenie stacji . sprawdzenie testing -testowanie.cisza (tu: radiowa) .lqcznoSC dalekiego zasiegu medium-range .resumption (of radio -) . pojedynczy kanal na jednq n o h q single-sideband modulation (SSB) -modulacja jednowstqgowa SOS .zakiocenia atmosferyczne (w odbiorze radiowym) station . -distress alert -alarmowanie stacji brzegowej przez statek w niebezpieczenstwie silence . NAWIGACJA long-range . odbiorcza -broadcast sending (BSS) -stacja nadawcza .odwolanie ciszy (radiowej) signal letters .nadajnik krotkofalow ship-to-shore -IqcznoSC statku z brzegiem -alerting -alarmowanie stacji brzegowej przez statek call -wywolanie stacji brzegowej przez st.odstgp (w wydruku dalekopisu) squelch .

mierak gazowany (lampa nadawanie-odbior.minuty MOM .6. nadak wiadomoik MULTLX -wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do kilku adresatow NAV .zgadzam siql zgadzasz sic? OPR .g6ma wstqga boczna variable capacitor -kondensator zmienny very high frequency (VHF) -wysoka czgtotliwoik (30 .zqdanie przekazania wiadornoici do abonenta przy pomocy transmisji danych DIRTTLX -zqdanie nawiilzania bezpo6redniej lqcznoici teleksowej z abonentem DER -nieczynny EEE -pomyika FAX -zqdanie przekazania wiadomoici na faks FM . nadajnik) tuned circuit -obwod strojony (rezonansowy) tunimg . radionamiar cabin .nadawak.strojenie indicator .odebrano RDL .zqdanie informacji o uslugach i procedurach stacji nadbrzeznej INF .znowu ANUL .(niegdyi) kabina radiowa log .300 MHz) volume -regulacja sily glow watch -wachta (sluzba) .zqdanie ponownego polqczenia z abonentem wywolanym poprzedniq komendq DIRTTLX RE (REF) .radiooperator room .dziennik radiostacji.blqd formatu FREQ .band -pasmo czgstotliwoici przenoszonych .brak polqczenia OBS -wiadomoik meteorologiczna OCC .czgstotliwoik nasluchu na statku GA+ .kody i skr6ty teleksowe ABS .przelqcznik NIO.proszg POS -pozycja statku RCD .abonent zajqty OK .kabina radiowa telegraphy (WIT) -radiotelegrafia World Wide Navigational Warning System (WWNWS) .anulowane AMV -wiadomoik do systemu AMVER BRK .radio .zqdanie podania statusu wiadomoici przeslanych systemem "przechowaji przekai" - - - - .zqdanie polqczenia z operatorem PLS .ustanowik wachtg wireless -radiostacja -aerial -antena radiowa -bearing -namiar radiowy.dotyczy RPT -powtorzenie RTL .~wiatowy System Ostrzezen Nawigacyjnych Telex command codes and abbrevations .wiadomoici) upper side band (USB) .zqdanie informacji z bazy danych stacji nadbrzeznej MED -pilna wiadomoik medyczna MNS .set up . przelqcznik nadawanie-odbior trimmer -kondensator wyrownawczy rownolegly capacitor .wiadomoik.stroit (np.kondensator w. NAVIGATION - .pilnoik . rozpoczq5 nadawanie HELP .O ~ / Z FMT .przerwanie polqczenia ze stacjq nadbrzeznq CRV -czy odbierasz dobrze? odbieram dobrze DATA .zqdanie podania ostrzezeh nawigacyjnych NC .degree of .czekak MSG .wskainik strojenia two-channel -dwukanalowy urgency .list radio-teleksowy STA . NIO) T-R switch .stopien pilnoici -message -pilna wiadomoik -signal -sygnal p. rownolegly tropospheric wave -fala troposferyczna (to) tune .line linia zasilajqca -to cease transmission-zaprzestak nadawania transponder -wmacniacz z ukladem przemiany (w radiokomunikacji satelitamej) T-R cell . (komunikatu. dziennik radiowy operator .abonent nieobecny ACK -potwierdzenie ADV -powiadomienie AGN .wachta radiowa .

zqdanie przekazania wiadomoici telefonicznie pod wskazany numer TEST MSG -wiadomoSC testowa TGM .short .apex . reflektor sygnalizacyjny at half-mast -do polowy masztu at the dip .dzigkujp TLX .dlugi sygnak (syreng rogiem mglowym) .long .radiotelegram THRU -jestei polqczony w trybie teleksowym TKS .nadanie noty sluzbowej SVP -proszg TAX -jaka oplata? TEL .sygnal diwigkowy dlugi .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" TLXA -zqdanie potwierdzenia czasu przekazania teleksu do adresata TPR .sygnalizacja i sygnaly aldis lamp -aldis. colour -bandera narodowa dash -kreska (w alfabecie Morse'a) dasher block -bloczek flagowy day shapes -znaki dzienne . lampa sygnalowa blue Peter -flaga rnks "P".maszt sygnalowy top mast/ wierzchoiek masztu not under command lights/ Swiatia statku "nieodpowiadajqcego top flash lrght/ Swiatio do sygnalizacji Morse'a i Christmas tree/ t .prolonged . "wychodzg w morze" burgee -proporczyk (z wycigciem) clip hook -hak zatrzaskowy.koszyk (znak dzienny) -black ball .dalekopis URG -polqczenie pilne W -wyrazy WRU -kto tam ? WX -zqdanie prognozy pogody XXX -pomylka Signalling and signals .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do innego statku SRY -przepraszam SVC .5.diwigk (syrenq) krotki blinker -szczytowka.stozek (naw.kula (mak dzieAy) . NAWIGACJA STS .czubek stozka -basket .double -podwojny diwigk gwizdkiem . karabinczyk color.do p6l masztu (o fladze) blast -dzwipk (syreny okrgtowej) .cone . znak dzienny) - - - - Signal mast .

armatni sygnal mglowy signal .flaga..wind .N" MKS oznaczajqca neg a c j ~flaga zaprzeczenia . flagsztok socket .dlugoSC flagi -nieSC flagp fog .do p6lmasztu (bandera.gniazdo drzewca flagowego .sygnalizacja zakonczenia.flaga pilotowa -pole socket . nawiqzcie IqcznoSC ze mnq" G (I require a pilot. manewrujq z trudnosciq" E (I am altering my course to starboard) .znak dzienny w ksztalcie rombu .flaga armatora locker .mgla .salutowaC banderq staff .gniazdo maszciku flagowego .diamond shape .affirmative flaga potwierdzenia mks.salut banderq staff .szafka na flagi clip -lqcmik linek flagowych -code--flagakodu .merchant -bandera marynarki handlowej .6.dzwon mglowy .I am manoeuvring with difficulty) -"trzymajcie sie z dala ode mnie.macznik banvny."ladujg lub wyladowuje. top masztu hoist -wysokoSC bodniesienia) flagi hoist .flaga wzywania pomocy . or carrying dangerous goods) ."zmieniam swoj kurs w prawo" J (I am on fire and I have dangerous cargo on board."mam nurka po wodq: trzymajcie sig z dala i idicie powoli" B (I am taking in.alfabet flagowy chest . keep well clear off me) ..mercantile .gong mglowy gun . bandera .pilot .alarm falszywy farewell whistle -pozegnalny sygnal syrenq first substitute -pienvsza flaga (kodu) zastepcza flag .schowek na flagi .house . flaga "tak" alphabet .lampa do sygnalizacji dziennej dressed full . or: I am hauling nets) "potrzebuje pilota". NAVIGATION .flara light . lub: "znaczenie poprzedzajqcej grupy sygnalow powinno by6 rozumiane jako potwierdzenie" D (Keep clear of me .flag - -- - - - -- - - - - - - -- - - - .sygnal alarmowy ending signal .szczyt masztu.Yak".sygnal Swietlny wzywania pomocy daylight signalling lamp . H (I have pilot on board) ."mam pilota na pokladzie" I (I am altering my course to port) .flaga narodowa -negative -flaga .podnoszenie bandergali (to) dress ship -podnieSC bandergale dye marker .zmieniam swoj kurs w prawo" F (I am disabled .drzewce flagowe.sygnaly mglowe foghorn -rog mglowy full dress (of a ship) -pelna gala banderowa half-mast high .weather .communicate with me) -"jestem niezdolny do mchu.drzewce bandery entering signals -sygnaly wejiciowe do portu false alarm .statek w pelnej bandergali dressing line .diwiekowe sygnaly mglowe -bell .salutowaC banderq distress flare .flaga wskazujqca kierunek wiatru flagpole socket .gniazdo maszciku flagowego salute . albo mam na statku ladunki niebezpieczne" C (Yes . .affirmative) . sygnal zakonczenia ensign -bandera panstwowa ."mam po- flagstaff . flaga) head of mast . banvnik stosowany jako sygnal wzywania pomocy emergency signal . or discharging.substitude .lina pomocnicza bandergali dressing ship .audiable .flaga zastepcza (kodu) -toggle -przetyczka flagowa .dipping .explosive -signal -detonacyjny sygnal mglowy gong .flaga sygnalu pogody . Nadawany przez statki rybackie lowiqce w pobliiu siebie oznacza: "wybieram sieci".national .bandera handlowa .socket -gniazdo drzewca flagowego fly . potwierdzenie.distress .drum .drzewce flagowe .rzut flag sygnalowych Inglefield clips -haczyki flagowe International Code of Signals -Miedzynarodowy Kod Sygnalowy (MKS) A (I have a diver down: keep well clear at slow speed) .sygnal dzienny w ksztalcie walca dip the flag .

sygnal .wstrzymajcie sig z wykonywaniem waszych zamierzen i uwazajcie na moje sygnaly"..wszystkie osoby powinny sig zameldowaC na statek.sygnal dwuflagowy (mks) .sygnal rozpoznawczy rocket -rakieta sygnalowa station . kotwicg" Z (I require a tug.sygnalizacja (np.night . zob.kula .kreska (w alfabecie Morse'a.sygnal trzyliterowy .answering ..w porcie: ..cylinder -walec short .. gdyz statek wkrotce wychodzi w morze".stacja sygnalowa stay .flaga odpowiedzi pilot house bell . drzewce bandery reed horn -rog mglowy repeater ..stozek .cy do zwracania uwagi podczas akcji ratowniczej) shape -znak (dzienny) sygnalizacyjny .wstecz" T (Keep clear of me.sygnalizacja optyczna -- - - - - - - - - - - - . NAWIGACJA zar i niebezpieczny ladunek na statku.czlowiek za b u r t e P (All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea. tez dash) - making colours -podniesienie bandery Morse code .proporzec dziobowy ."droga prowadzi z daleka od mojego statku.sygnal jednoflagowy pistol .cone .towing .sygnal trzyflagowy . linka sygnalowa --bend -wqzel flagowy. I am engaged in pair trawling) ."wlokq moja. flaga migdzynarodowego kodu sygnalowego -halyard .one-flag .. aldisem) -lamp .moje silniki pracuja.ball .cznoSCU L (You should stop your vessel instantly) -"zatrzymajcie wasz statek natychmiast" M (My vessel is stopped and making no way through the water) . mozecie przejSC za ma.zdrowyM proszg o i Swiadectwo zdolnoSci ruchbw" R (The way is off my ship. W morzu.Swiatlo nawigacyjne pokazujqce literg alfabetu Morse'a Morse lamp .alfabet Morse'a light . wqzel szotowy .. pistolet do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych ...three letter .zaC z wami la. also: My nets have come fast upon an obstruction) .rufowy maszt flagowy.dzwon na mostku poop staff .sygnal odpowiedzi .moje sieci zaczepily o przeszkodp" Q (my vessel is healthy and I request free pratique) .wydajg sieci" jack -proporzec.niem(zaprzeczenie) 0 (Man overboard) .5.salut -to the flag .sygnat diwigkowy flag -flaga sygnalowa..potrzebujq holownika" lub: ..sygnal nocny."kierujecie sig ku niebezpieczenstwu" V (I require assistance) .answering .warning -sygnal ostrzegawczy -yard -rejka sygnalowa signalling . Y (I am dragging my anchor) .lusterko sygnalizacyjne -procedure -procedury sygnalizacyjne .lampa do sygnalizacji alfabetem Morse'a nautophone -nautofon pennant -proporczyk .recognition . uzyta przez statek rybacki omacza: .visual .flaglinka zastcpcza long . or: I am shooting nets) .three flag . flaga pilotowa .flaga kwarantannowa jewel block -bloczek flagowy lazy halyard . trzymajcie sip z daleka ode mnie" K (I wish to communicate with you) -I1pragnq nawia. jestem zajpty tralowaniem we dwojkg" U (You are running into danger) . szczytowka -mirror .lampa sygnalizacyjna.flaga powtorzenia (MKS) ripper -rog mglowy salute .salut banderze seamarker ."zatrzymalem moj statek i nie posuwam sic po wodzie" N (No) .yellow jack . you may feel your past me) ."potrzebujq pomocy lekarskiej" X (Stop carrying out your intentions and watch for my signals) -.flaglinka." S (My engines are going astern) .sygnaly holownicze ."trzymajcie siq z dala ode mnie.bow ."moj statek jest ..kropka (w alfabecie Morse'a) signal . sygnal Swietlny .aural .rakietnica."potrzebujp pomocy" W (I require medical assistance) .sztag sygnalowy .banvnik do wody (sluza.two-flag .

kula sygnalowa (do sygnalizacji czasu) top -wierzchoiek.automat mgiowy syreny okrqtowej lanyard .ostrzezenie light .maszt flagowy mast truck/ jablko masztu - - - halyard downhaul/ - r mast/ maszt .syrena okrqtowa.syrena (diwiqkowa) sound -diwiqk .6. banderq) tack line .diwiqk krotki (syrensl) signal . buczek controller .short .urzqdzenie do nadawania sygnaiow mgiowych i ostrzegawczych (ship's whistle) vibratory horn -membranowy rog mglowy warning . flaga wskazujqca kierunek wiatru - - Flag mast .navigational -ostrzezenie nawigacyjne signal .sygnai diwiqkowy signalling -sygnalizacja akustyczna (to) sound -nadawaC sygnal diwiqkowy (to) strike -opuSciC (flagq.diwiqk ddlgi (syrensl) .Swiatko ostrzegawcze .long .linka syreny (gwizdka) valve -zawor na syrenq wind vane -wiatrowskaz. NAVIGATION siren . szczyt (masztu) typhon .sygnai ostrzegawczy test -proba ukiadu ostrzegawczego whistle .linka wszyta w brzeg flagi time ball . gwizdek.

Reefer cargo . Forces acting on cargo . Cargo . Chemical and gas cargoes . .ladunki chlodzone 9. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 7. Cargo stowage .sprzet do mocowania ladunkow tocznych 19.sprzet do sztauowania i mocowania kontenerow 17.sztauowanie kontener6w 16.Container construction .bezpieczenstwo ladunkow 22. Cargo ventilation . Liquid cargoes -ladunki plynne 11. Ro-ro cargo lashing equipment .sily dzialajqce na ladunek 21. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Container stacking and lashing equipment .ladunki 2. . Containers . Ro-ro cargo stowage -sztauowanie ladunk6w tocznych 18. Cargo safety .sztauowanie drewna i produktow jego przetwarzania 20. Ro-ro cargo -ladunki toczne CARGO STOWAGE AND LASHING SZTAUOWANIE I MOCOWANIE LADUNKU 12. Cargo distribution planning .ladunek 1.planowanie rozmieszczenia ladunku 13. Cargo lashing .wentylacja ladunku 10.mocowanie ladunku 15. Forestry products stowage . Cargoes .typ kontenera 5.sztauowanie ladunku 14.7.Types of containers .ladunki chemiczne i gazy . General cargo -drobnica 8.konstrukcja kontenera 6. Container stowage .kontenery 4.

7. CARGO

Cargoes classifcation 1klasyfkacja ladunkdw

-

C
bulk cargoes/ ladunki masowe ladunki masowe suche ladunki masowe piynne

general cargoes/ ladunki dvobnicowe

unitized cargoes/ iadunki jednostkowane

beczki artom/

Cargoes -ladunki
bulk-in-bags-out (BIBO) - zaladunek (towaru) luzem, wyladunek w workach break-bulk cargo - drobnica, ladunek polmasowy, duze partie jednorodnej drobnicy bulk - duza iloid, masa -cargo -ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe cargo - ladunek - deck - ladunek pokladowy - dry - ladunek suchy - dry freight - drobnica konwencjonalna - filler -ladunek wypelniajqcy - frozen - ladunek mrozony - general - drobnica, ladunek drobnicowy -heavy - ladunek ciqzki - homogeneous - ladunek jednorodny - project - ladunki zwiqzane z tym samym projektem, wozone czqsto z roznych miejsc i w roinym czasie - reefer - ladunek chlodzony - refrigerated - ladunek chlodzony - special -ladunek specjalny -transit -ladunek tranzytowy, ladunek przeznaczony do innego portu units -jednostki ladunkowe - voluminous - ladunek o duzej objqtoici commodity - rodzaj ladunku, rodzaj towaru index - indeks towarow float onlfloat off - wplywanie/wyplywanie (technologia przeladunku poziomego barkowca)

-

-

-

-

-

-

-

forestry - pot. okreilenie dot. drewna, celulozy i papieru uzywane w iegludze products (FP) - okreslenie dot, drewna, celulozy i papieru uzywane w zegludze gas - gaz - liquified - gaz plynny generals - drobnica in bulk - luzem, ladunek masowy lift-onhft-off (10-10) -system przeladunku pionowy liquid cargo -ladunek plynny in bulk - ladunek plynny luzem lot - partia (ladunku) measurement goods - towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) merchandise -towar neo-bulk -drobnica jednorodna w duzych partiach; rowniez: break-bulk roll onlroll off (ro-ro) -wtaczaC/wytaczaC, pozioma technologia przeladunku roll onlroll off, lift onllift of, float onlfloat off (ro-lo-flo) - mieszany system przeladunku stosowany na barkowcach ship-to-truck cargo handling system - przeladunek ukladarkami statek-ciqzarowki unit load -jednostka ladunkowa - standardized - znormalizowana jednostka ladunkowa waterborne - (ladunek) przewozony drogq wodns~ zaladowany na statek wet goods -towary (ladunki) plynne, takze ladunki o duzej zawartosci wilgoci

-

-

--

--

Bulk cargo -ladunki masowe

-

animal feed products -pasze ammonium -amon nitrate - azotan amonu phosphate - fosforan amonu sulphate - siarczan amonowy anhydrite -anhydryt apatites -apatyty artificial manures -nawozy sztuczne baryt - baryt block - blok (np. marmuru) bulk - duza iloSC, masa cargo - ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe bulky cargo -ladunki masowe calcium -wapn -ammonium nitrate - saletrzak chloride - chlorek wapnia -nitrate - azotan wapnia phosphate - fosforan wapnia cement -cement cereals - zboza products - produkty zbozowe charcoal -wqgiel drzewny clinker -klinkier coal -wqgiel - anthracite - antracyt, wqgiel antracytowy - cobbles -kostka weglowa (sortyment wegla) - cobs - orzech (s.w.) -duff -wilgotny mial wqglowy dumping - zaladunek wegla -dust - pyl weglowy - hard -wqgiel kamienny, antracyt - lump - gruby wqgiel, wegiel w brylach - nuts - orzech (s.w.) - peas, pea - groszek - small - drobny -tipper - wywrotnica wagonowa coke - koks -breeze - drobny koks, mial koksowy concentrate -koncentrat concentrated ores -koncentraty rudy corundum -korund cotton -bawelna dust-proof -pyloodporny dust-tight -pyloszczelny easy trimmer - statek latwo trymujqcy easy trimming hold -ladownia trymujqca feeder -zasobnik uzupehiajqcy feedmeal -mqczka paszowa

-

-

-

-

-

-

fertilizers -nawozy - nawozy sztuczne - dry - nawozy suche - fossil meal - ziemia okrzemkowa - liquid - nawozy w plynie - mixed - n. mieszane, wieloskladnikowe - natrium sulphate - siarczan sodu (nawoz) - nitrogen-phosphorus azotowo-fosforowy - nitrogenous - -n. azotowy -phosphatic - n. fosforowy - potassic - n. potasowy -potassium chloride - chlorek potasu potassium nitrate - azotan potasu - potassium sulphate - siarczan potasu - superphosphate of calcium - superfosfat filler cargo -ladunek wypelniajqcy flattening - rownanie powierzchni ladunku sypkiego flow moisture point - punkt uplynnienia suchego masowego ladunku sypkiego fodder -pasza goods in bulk -ladunek masowy grain - ziarno, zboze -barley -jqczmien - broom corn - sorgo -buckwheat - gryka capacity - pojemnoic ladunkowa statku dla ziarna cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna (w m3 lub cbft) -cargo certificate -Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboza luzem - corn - kukurydza -heap - stos ziarna, zboza - heavy (hg) - zboze (ziarno) ciqzkie - horse bean - bobik in bulk - ziarno, zboze luzem - light (lg) - ziarno (zboze) lekkie - maize -kukurydza - mail - sorgo - rye - zyto - wheat - pszenica granulate -granulaty gypsum - gips india-rubber -kauczuk naturalny iron - stal ore - ruda zelaza jute -juta level - poziom, poziomy (to) level -poziomowac, wyrownywac (np. powierzchniq ladunku)
- artificial

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lime -wapno meal -pasze -beet pulp - wytloki buraczane -oily - makuchy - rape - Sruta rzepakowa - soya - sruta sojowa minerals -mineraly - alumina - tlenek glinu - asbestos - azbest - bauxites -boksyty - bentonites - bentonity - ceramic clinker -klinker ceramiczny - China clay - kaolin - clays - gliny - fluorite - fluoryt - gipsum - gips - kaolin - kaolin - phosphate rocks - fosforyty - porphyres - porfiry - pumice -pumeks - salt - so1 - sands - piaski - silicon - krzem - sulphur - siarka metals -metale - antimony - antymon -beryllium -beryl - bismuth - bizmut - boron - boru - cadmium - kadm - chromium - chrom - cobalt - kobalt - copper - miedi - iron - ielazo - lead - olow - magnesite - magnezyt - magnesium -magnez - manganese - mangan - molybden - molibden - nickel - nikiel - non-ferrous metale kolorowe, metale niezelazne - scrap metal -zlom metalowy - tin - cyna - titanium -tytan - tungsten - wolfram - vanadium - wanad pellets - granulaty recycling - surowce wtome rice - ryi - clean - ryz iuszczony - paddy - ryz nieluszczony

-

-

--

-

-

-polished - ryz polerowany - rough - ryz niehszczony - white -ryz polerowany stones and rocks -kamienie i skaly -alabaster - alabaster - basalt -bazalt - calcite -kamien wapienny - chalk - kreda - dolomite - dolomit - flints - krzemienie - granites - granity - gravels - zwiry - limestone - kamien wapienny marbles -marmury mortar -h s z y w o ore - ruda - coarse - ruda w kesach concentrate - koncentrat rudy - copper - ruda miedzi fines - ruda drobnoziamista - finished - ruda wzbogacona - iron -ruda zelaza - lump - ruda gruba, w brylach - magnetite - ruda magnetytowa - roasted - ruda prazona -yard - skladowisko rudy raw material - surowiec seed cakes -makuchy prasowane sand - piasek sandstone -piaskowiec shingles -zwiry soda - soda sodium chloride - chlorek sodu sodium sulphate - siarczan sodu stone -kamienie scrap - zlom (jako ladunek) -yard - skladowisko zlomu screen bulkhead - grodz pylochronna sugar - cukier transportable moisture limit - dopuszczalna zawartoSC wilgoci (w transportowanym ladunku masowym) trim -trymerka a cargo -trymowad ladunek (to) trim - trymowat, rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimming -trymerka - normal hold - ladownia normalnie trymuj w tin test - proba wilgotnoici ladunku w puszce vegetable fibre - wl6kno roslinne wet salted hides - skory mokrosolone

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

k e s and markings o"f containers typy i oznakowanie kontenero'w
w

-

-

containers/

general cargo containers konteney uniwersalne

kontene y plytowe collapsible containers/

tank containers/ kontenery zbiornikowe

thermal containers/ kontenery izotermiczne

containers for dry bulk cargo/ do ladunkow masowych luzem

container top/ dach kontenera

-

owner's code, container size, type and check digit/ kod wtaiciciela, rodzaj i typ kontenera, cyfra kontrolna I container capacities/ dune eksp1oatac;yjne konten

container top/l sea-air container mark/znak dach kontenera kontenera lotniczo-morskiego

container Leight/ wysokoii kontenera

owner's code/kod wtaiciciela equipment category identified identyfikator kategorii wyposazenia container number/ numer kontenera
L

,

OCLu 244435 0---digit/ cyfra kontmlna check 22G 1 characteristic/ charakterystyka kontenera
length/ dtugoSC kontenera

I'

-

type/ typ kontenera

breadth/ szerokoiC kontenera

container markings oznakowanie kontenera

7. CARGO

Containers - kontenery

- approval -uznanie konstrukcji kontenera (za bezpiecznd -- certificate Swiadectwo uznania bezpiecznej konstrukcji kontenera safety - plate - tabliczka uznajqca k. bez-

container -kontener

pieczny (do eksploatacji) -safety devices -urzqdzenia (zawory) bezpieczenstwa na k. zbiomikowych approved continuous examination programme (ACEP) - zatwierdzony (przez instytucjc klasyfikacyjnq) program stalych przeglqdow stanu kontenera advanced transit atmosphere control (ATAC) - system kontroli i regulowania skladu atmosfery w zaladowanym k. chlodzonym clip-on unit - urzqdzenie chlodnicze przystosowane do doczepiania do k. chlodzonego container - kontener, pojemnik atmosphere - atmosfera w kontenerze berth - nabrzeze kontenerowe centre of gravity - Srodek ciczkosci k. condition - stan (techniczny) kontenera -depot - sklad, depot kontenerowy examination report - sprawozdanie z przeglqdu k. -external dimensions - wymiary zewnctrzne k. internal dimensions -wymiary wewn. k. -marking - oznakowanie k. -survey certificate - Swiadectwo przeglqdu k. sticker - nalepka k. terminal -baza, terminal kontenerowy tightness test -proba szczelnosci kontenera container continuous examination programme (CEP) - program nadzoru ciaglego stanu techn. k. containerization -konteneryzacja Convention for Safe Containers plate (CSC plate) - tabliczka zgodnosci k. z normami Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach data plate - tabliczka na k. zawierajqca m.in. jego tare, wage brutto i wymiary document holder - kieszen na k. zawierajqca jego dokumenty, np, celne

-

-

-

dolly - zestaw kol (opuszczanych pod przedniq czeiciq naczepy drogowej po odlqczeniu od niej c i ~ n i k a ) forty-foot equivalent unit (FEU) - kontener czterdziestostopowy ETEU (equivalent TEU) - statystyczne pojecie umowne, okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU full container load (FCL) -k. formowany przez jednego zaladowcc, na jego koszt i ryzyko IMO sticker -nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych label - etykietka, nalepka - container - nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych (takze: sticker) less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objqtoSC kontenera lime scrubber - pochlaniacz niepozqdanych gazow w kontenerach chlodzonych modified atmosphere operation (MAO) przewoz ladunku w k. z kontrolowanqatmosferq periodic examination scheme -program przeglqdow okresowych stanu kontenera portable refrigeration unit - przenohe (doczepiane) do k. urzqdzenie chlodnicze pre-trip inspection -inspekcja kontenera przed jego napelnieniem racking force - sila pozioma odksztalcajqca ramq nosn* k. racking test -proba sztywnoici (np. ramy noSnej kontenera) safety approval table (SAT) -tabliczka uznania k. za bezpieczny (to) strip - (tu) rozladowal. (zawartoSC kontenera) stripping - (tu) rozladunek zawartoici kontenera stuffing - napelnianie kontenera - de-- - oproznianie kontenera temperature recorder -rejestrator temperatury w k. chlodniczych TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, 20' equivalent unitised freight unit) - umowna jednostka statystyczna odpowiadajqca kontenerowi 20', kontener przeliczeniowy

-

7. LADUNEK

Container types typy kontenerdw

side door container/ k. z otwieranq Scianq bocinq

open top container/ kontener bez dachu

dry cargo contained kontener uniwersalny

full side access container/ k. o velnym ~ t ~ ~SciflV bocznej c i u

bulk container/ k. do prie- dry bulker container/ k. do priewozu tadunkdw sypkich wozu ladunkow sypkich luzem

, insulated porthole container/ ' kontener izotermiczny z dociepian.ym agregatem

reefer container/ kontener chlodiony

tank container; tanktainer/ kontener =bionzikowy

cattle container/ kontener do przewozu bydla

ventilated container/ kontener wentylowany

7. CARGO

Container types-

typy kontenerow

- full

bin -pojemnik bolster - paleta kontenerowa, podloga k. box - amerykanskie okreilenie k. cargotainer -kontener ladunkowy container -kontener - all-purpose - kontener uniwersalny flat -podloga kontenerowa (do pojemnikow na sprzqt do mocowania, palet, pakietow itd.) - lashing - podloga kontenerowa do sprzqtu do mocowania - rod - pojemnik do skladowania prqtow do mocowania k. z drzwiami w obu Scia-both ends doors nach szczytowych - bulk freight - k. do przewozu ladunkow masowych, sypkich (wyposazony w otwory nasypowe oraz otwory do wyladunku) - cattle - kontener czqiciowo otwarty, do przewom bydla - closed -k. zamkniqty, z mozliwoSciq zaladunku wylqcznie przez umieszczone w Scianie szczytowej lub bocznej drzwi - closed ventilated - kontener wentylowany zamkniqtym obiegiem powietrza - collapsible - kontener skladany (ktorego poszczegolne elementy mogq byd demontowane lub sktadane w celu zmniejszenia objqtoSci pustego pojemnika) - Conair kontener chlodzony poprzez (podlqczony) system statkowy - controlled atmosphere - k. majqcy urza; dzenie do kontroli atmosfery w jego wnqtrzu - cooled - kontener chlodzony - cellular compatible paletwide (CPC) -kontener do palet (o wymiarach wewnqtrznych pozwalajqcych na zaladunek 24 palet 1,O x 1,2 m lub 30 palet 0,8 x 1,2 m, jednoczesnie o wymiarach zewnqtrznych umozliwiajqcych jego zaladowanie w prowadnice) - dry - do przewozu ladunkow suchych - dry bulker - kontener zamkniqty do ladunkow sypkich -dry freight special-- k. specjalny do drobnicy - euro palletwide box k. o wymiarach przystosowanych do przewozu europalet - gear - kontener ramowy do mocowania osprzqtu ukladarek (widly, ramy etc.) -full side access -k. o pelnym otwarciu sciany bocznej

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

tilt - kontener, ktorego Sciany boczne, niekiedy rowniez szczytowe i dach pokryte sq brezentem - gas tight -kontener gazoszczelny - general purpose - k, zamkniqty, zwykly - grilled sides - k. ze scianami aiurowymi - half-height polkontener, k. otwarty, zwykle o wysokosci od 4'00" do 4'03", - half-height open-top (HHOT) - k. polowkowy otwarty (bez dachu) - half-size - polkontener - half-rack - polkontener skladany - half tilt - k. ze znacznq cz&iq Scian (lub Scian i dachu) pokrytq brezentem - hard top - k. z dachem sztywnym - hard top open top -k. otwarty z montowalnym dachem sztywnym - heated - kontener ogrzewany - high cube - k. wysoki (9'00", 9'06") - hi-cube -populame okreilenie kontenerow o wysokoici 9'00" i powyzej - high cube unit - patrz "hi-cube" - insulated - kontener izolowany - isothermal - kontener izotermiczny (zdolny do utrzymania temperatury wewnqtrznej) - open-side - k. z otwieranq Scianq - open-top - k. otwarty (bez dachu) - overheight - kontener o podwyzszonej wysokoici, ladunek ponad dozwolonqwysokoSC - plain van -k. zamkniqty, zwykly - power pack - k. z generatorem elektrycznym do zasilania awaryjnego innych k. - reefer - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated unit - kontener chlodzony - sheeted -kontener bez dachu (przykrywany oponczz+, rowniez: open top) - shipping - (morski) kontener transportowy, pojemnik transportowy - side door - k. z drzwiami w co najmniej jednej Scianie bocznej - slim wall - k. o Scianach z plaskiej blachy plytko profilowanej - special - k, zbudowany do przewozu specyficznego, nietypowego ladunku - top loader (TL) - kontener z mozliwosciq zaladunku przez dach - single trip (STC) - kontener jednorazowy

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

Container types
- typy kontenerdw

half-height open top container/ kontener polbwkowy

flat rack/ kontener plytouy 40' ze Bcianami szczytouymi

bolster/ podioga kontenerowa)

pack-flat container/ kontener pack-flat

flat-rack container with collapsible ends/ kontener o podstawie plytowej ze skladanq konstrukcjq czolowq

heated -k. zbiornikowy, ogrzewany para -thermal - kontener izotermiczny - tipping bulk - k. do ladunkow masowych, wyladowywany przez przechylanie - ventilated -k. wentylowany flat -podloga kontenerowa (bolster) flatrack, flatrack - k. tylko ze Scianami szczytowymi lub tylko z bocznymi - fixed end - podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi stabmi -collapsible -podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skadanymi -with full end wall - k. tylko z pelnymi Scianami szczytowymi -folding end --podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skladanymi platform -platforma (podloga) kontenerowa swapbody - kontener wyposaiony w stalowe

- steam

-

-

-

-

-

-

-

nogi, umozliwiajqce zaladunek na naczepe bez uzycia podnosnika - folded - swapbody, calkowicie skladany kontener na nogach - tiltsides - swapbody kryty brezentem (opohczd - curtainsider - swapbody o Scianach krytych brezentem (oponczd - stackable - swapbody przystosowany do piqtrzenia tank (container) -kontener zbiornikowy - glycol cooled -k. zbiornikowy chlodzony glikolem - insulated k. zbiomikowy izolowany termicznie - reefer -k. zbiornikowy chlodzony - semi-insulated -k. zbiomikowy polizolowany termicznie - tanktainer - kontener zbiomikowy

---

---

-----

--

7. CARGO

Container construction konstrukcja kontenera
rear header/ belka poprzeczna gorna

I

cross member/ poprzeczne podstawy

locking cam/ rygiel locking rods/ are@ ryglujqce

' drzwi door/

slupek naroiny rear corner casting/ naroze zaczepowe y l n e

1

upper corner castmg/ naroze gorne

corrugated floor/

naroze dolne

naroze dolne

/

lower corner casttng/ contamer floor/ naroze dolne r p o d l o g a Xontenera

sciana kontenera

7. LADUNEK

Container construction konstrukcja kontenera
container -kontener all-welded stainless steel - k. ze stali nierdzewnej, spawany battens - szalowanie drewniane (chroniqce ladunek wewnqtrz kontenera) bottom -podstawa kontenera bulkhead - (pot.) nazwa Sciany szczytowej kontenera, przeciwleglej do drzwi bull rings - piericienie shzqce do mocowania (ladunku w kontenerze) camber -wypukla podloga kontenerowa (dla wzmocnienia konstrukcji) crossmembers - zebra kontenera - double jacket tank - k. ze zbiomikiem o podwojnym poszyciu end frame - rama czolowa kontenera fittings - osprzgt kontenera -forklift pocket -kieszenie na widly ukladarki frame -rama kontenera gooseneck tunnel - tunel w podstawie k. na zaczep typu "gqsia szyja" -head -sciana szczytowa kontenera, przeciwna do Sciany z drzwiami - lightweight frame tank -kontener zbiomikowy z ram* o lekkiej konstrukcji - rivetted aluminium - aluminiowy k. nitowany - ultralite dry freight - k. bardzo lekki (z tworzyw sztucznych lub kompozytow) outriggers - wezlowki k. -overflow prevention device -urzqdzenie zabezpieczajqce przed przelaniem zbiornika -pressure control device - urzqdzenie do pomiaru ciSnienia w k. zbiornikowym -rain gutter - okap kontenera - sheating - poszycie Scian i dachu k. tilt - brezent lub inna tkanina (lub tworzywo) okrywajqce k. bez dachu lub bez Scian -tipping discharge letterbox hatch -otwor prostokqtny w dolnej czesci drzwi k. do wyladunku ladunkow masowych understructure - podstawa kontenera ventilator cover -pokrywa wywietrznika k. clip on unit (COU) - przyczepny kontenerowy (agregat chlodniczy) corner -naroznik casting - odlewane naroze kontenera
-

- fitting -naroznik k.
Genoa comer fitting - narozniki wykonane wedug zalece~i IMO protection plate - plyta wzmacniajqca przy narozach k. -post - slupek naroinikowy k. -top -fitting -gome naroie (zaczepowe kontenera) door - drzwi k. - end - drzwi czolowe kontenera gasket -uszczelka drzwi k. hardware - detale drzwi k. -hinges - zawiasy drzwi -loading hatch -otwor nasypowy w drzwiach k. do ladunkow masowych (do zaladunku urzqdzeniami pneumatycznymi) -locking bar -skoble (prqty) zamykajqce d r m i locking mechanism - mechanizm blokowania drzwi k. -panel -plyta drzwiowa k. - side - drzwi boczne k. dual refrigeration systems for hazardous cargoes - podwojny system chlodzenia w k. z ladunkami niebezpiecznymi floor - podloga k. hat-section center spacer - profil Srodkowy podlogi k. lashing rings - uchwyty w podlodze kontenera shzqce do mocowania ladunku treshold plate - plyta ochronna podlogi k. - wooden flooring - podloga drewniana k. glass reinforced plastic (GRP) - tworzywo sztuczne wzmacniane wloknem szklanym; kompozycja stosowana do produkcji lekkich k., zwlaszcza chlodzonych header -belka poprzeczna goma k. bar - prqt lub ksztaltownik stalowy nad drzwiami kontenera bez dachu - door - belka poprzeczna nad drzwiami k. extension plate - plyta przy czolowej belce gornej k. - front -belka p.a goma Sciany czolowej k. insulation - izolacja k. izotemicznych - fire proof thermal - izolacja termiczna ognioodporna - polyurethane blown foam - izolacja z piany poliuretanowej - thermal - izolacja termiczna k. panel -plyta (poszycia) Sciany k. - side - Sciana boczna - front - Sciana czolowa
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO

Refrigerated container kontener chlodzony

refrigerated un agrega t

control panel/ panel sterowania I

_ control box/ szafka kontrolna

suction -

service tank/ zbiornik senvisowy nu ssaniu

-

7. LADUNEK

- corrugated side

- Sciana boczna ksztaltowana k. - aluminium flat side (front) - aluminiowa plaska Sciana boczna (szczytowa) post - shpek k. - front - slupek Sciany czolowej k. - J- bar - slupki typu "J" - rear - shpek Sciany drzwiowej k. - side - slupek Sciany bocznej k. rail - belka (noha) k. -bottom side rail - belka boczna dolna k. side rail - belka boczna k. -top side rail -belka boczna gorna k. roof - dach k. -bow - zebro dachu k. -hatches - otwory nasypowe w dachu k. panel - plyta dachu k. racking test -proba sztywnoSci k. sandwich construction-konstrukcja przekladkowa (np. izolacji kontenera)

-

-

-

-

-

-

seal - plomba container -plomba z linki stalowej - high security bolt - zbrojona plomba k. - indicative container strip plomba z taSmy stalowej z wytloczonym numerem - solid metal container -plomba z prqta stalowego side - Sciana k. - door - Sciana drzwiowa k. - front - Sciana czolowa k. sandwich panel - Sciana o konstrukcji typu "sandwich" (warstwowej) - inner lining -wewnqtrzna wykladzina kontenera zbiornikowego (np. teflon) sill - belka poprzeczna k. - door belka poprzeczna Sciany drzwiowej - front - belka poprzeczna podstawy Sciany czolowej k. wall - Sciana - end - Sciana szczytowa kontenera - side - Sciana boczna kontenera
- cable

-

-

--

-

-

-

--

-

Forest products -produkty

half/ poiowizna

baulk/ belka

square/ krawedziuk

slipper/ podklad kolejowy

plywood/ sklejka

sawn timber packages -pakiety tarcicy

ragged-end package, truck package/ pakiet desek tartych : nierownym jednym koricem

,flush end package, length package/ pakiet desek tartych z oboma koricami rownymi

cants/ plyzmy

slatings .mangrove .bela -balk. uzywane w zegludze products (FP) .tarcica .laty.karton do pakowania Srodkow spozywczych .waney timber .battens . end . nasiqkanie drewna.drewno suszone w suszarni Mille (M) -tysiecy board feet (jednostka miary tarcicy = 83.karton na pudelka . uiywane w zegludze intake measure .duplex .pot.drewno powietrzno-suche -green -drewno mokre.square . posiadajqce dwie lub trzy Sciany plaskie.plyta piliniowa carton . baliki .sawn wood . i nie mniej niz 100 mm grubosci small .pot.drewno powietrznie suche sawn timber .cants .karton nasycony asfaltem - - - - - - karton.converted timber . drewna.cardboard - - . belka o wymiarach 4-10 cali .plyta komorkowa (panelowa) .belki -boards (brds) .d.korek drying .kawalki drewna przetartego o zaokr&onych brzegach bark . kantowka . wozona w belach . tarcica . s h o t uiywany na planach ladunkowych) air dried .suszenie.h a f t lineboard .plank .50 do 180 mm szer.kora drzewa uzywana w produkcji mydla.drewno przetarte.bibulka chlonna . celulozy i papieru. CARGO Forest products . deski. niesuszone (w odroznieniu od kiln dry lumber) h e a t treated drewno poddawane dzialaniu wysokich temperatur dla zabicia szkodnikow -kiln dried .podklady kolejowe .multi layer .rolled h a f t liner board (KLB) -papier szary w rolach .scants (scantlings) .deski .linia ladunkowa na drewnowcu.drewno przetarte od 1. osuszanie flooring .karton .scantlings -laty.karton do pakowania plynow .krociaki (sortyment tarcicy) .pakiet o obu koncach rownych forestry .produkty przetworstwa drzewnego absorbtion .cellular .bal (tarcica) . kora drzewa uzywana do produkcji lekow barque -bark. tektura falista kryta . krawcdziaki .warstwa ladunku drewna fresh water timber load line (LF) .okreilenie dot.slats .drewno przetarte o szerokoici ponizej 150 mm i ponizej 50 mm gruboici.quilla .objctoSc (np. kora board -karton .tektura - - - - - - - -- - . (deals and battens) -bale i baliki -deals.podklady kolejowe .railway ties (slippers) .green lumber .kantowka.tarcica przycinana wg zqdan odbiorcy (skrot uzywany na planach ladunkowych) .fibre . okreilenie dot. krawqdziaki .listwy .krawqdziak.tarcica mokra .kora .podlogowka (deski podlogowe) flush ends .baulks .tarcica .karton dwuwarstwowy . drewna) przyjqta na statek junglewood .customer cut (CC) .b.listwy (na skrzynki) . drewno tropikalne layer .deska.7.white liner chip-board . drewna. odpowiadajqca wodzie slodkiej load -jednostka miary drewna (50 cuft) lumber (LBR) -tarcica (okreslenie stosowane w Kanadzie i USA.karton wielowarstwowy . pryzmy .asphalt saturated .slippers .karton na opakowania . celulozy lub papieru wodq air dry (timber) .laths .ends .solid fibre .grube kawaly drewna.absorbcja.kora mangrowca . o dlugosci ponizej 2500 mm .tarcica -bale .food-board .deal .cellular wood panel .quinine . celulozy i papieru.absorbent lightweight . boards and batten (DBB) -bale.chinina.folding box-board .papier stosowany do produkcji kartonow .listwy .5 stop szeiciennych) natural seasoning -naturalne suszenie (drewna) paper -papier .karton wielowarstwowy cork .liquid .

bielona .birch . bielona . kloc.rot .heavy weight -p.packing . strzala .gatunki drzew .celuloza.mursz twardy .sack kraft (SKT) -papier na worki i torebki .diuzyca.bleached semichemical (BSCP) .brzoza .dunnage .p. chemiomechaniczna - .c. pakietu etc.sztauerskie .p.kraftliner .p.waste paper .c.tyczki .slupki (na msztowania) .butt end .drewno prasowane seasoned . stosowane w odniesieniu do drewna nieprzetartego) .kloda. tluszczoodporny . powlekany. polchemiczna bielona -bleached wood (BWP) . iredni .trociny seasoning .fomier.ash -jesion -balsa (wood) .drewno wysuszone.desolving - - .kloda.papier lekki.alder .c.osika .(drewno) balsa . lekki .suszenie drewna shingles .c.p. odziomkowa czqic klody .refined ground (RGP) . samokopiujqcy.copying .akacja .chemiotermomechaniczna c.tarcica wstqpnie przesuszona (wystarczajqco do transportu morzem) stacking yard .patrz: shooks tissue -bibula higeniczna veneer (VNR) .drewno okrqgle -bole . tarcica (w Ameryce Pln.sklejka in standard bundles . okrqglaki kopalniane pit .tyczki bambusowe.kloce drewna .p.edge .round ..drewno.sqk niewroiniqty . do druku offsetowego .buk . wyrzynek .drewno okragle timber .tuja.peeled . pakowy .coated powlekany . siarczanowa bielona . jednorazowy .chinese .rice -p.encased knot . falisty . "pulchna" w rolach .light weight coated (LWC) .thermo mechanical (TMP) .asphalt saturated .papier -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - rozpuszczalna objqtoiciowa ("puchowa") .marka zanurzenia dla statku przystosowanego do przewozu drewna timber faults -wady drewna . bielona .c. pien . powlekany.bolt .dolna.rolled wood (RWP) .p. mursz (drewna) (species of) wood . pulpa drzewna .plac do skladowania drewna staves . okleina woodpulp (pulp) . powlekany.doatiness .kopalniaki pulpwood -papierowka . bambus -beech .one-time carbon .bark struck ..fluff .bleached chemimechanical (BCMP) . do fotokopiarek corrugated board .chemiomechaniczna c.tarcica compressed .dry rot .hewn .light weight .rough .mursz suchy (grzybica drewna) .kopalniaki.offset ..rattan sawdust .zgnilima.papier odpadowy plywood (PLY) . zywotnik zachodni .rolled fluf (RFP) .edge .celuloza rafinowana z drewna mielonego (scieranego) . chinski (z kory bambusowej) .celuloza - - - - - - - - - - - - - - .chemitermomechanical (CTMP) .krawqdi bloku.gont shooks -klepki na beczki shipping dry .olcha .incipient decay . LADUNEK .rickers (scafolding) .bleached chemi-thermomechanical pulp (BCTMP) .mursz ( w drewnie) . .bamboo pole .bleached h a f t (BKP) .celuloza w rolach . nasycany asfaltem 7.aspen .pickets .p. chemiotermomechaniczna . ciqzki .acacia .sezonowanie drewna.p.dluzyce .pitrops .celuloza .-p.tarcica odziomkowa ..sklejka pakietyzowana w standardowych pakietach rattan . kloda odkorowana .kloc nieodkorowany .butt end . ryiowy .medium weight .c.apple -jablon .log . suszenie drewna of timber .chemiomechanical (CMC) . sezonowane mark . pulpa celulozowa.celuloza termo-mechaniczna (round) timber . powlekany .arbor-vitae .greaseproof . szary .kloc.p.p.

drewno "zelazne" .trzeinia .drewno opalowe (kominkowe) ..kazde drewno lekkie dowolnego rodzaju i dowolnie obrobione .icier drzewny.elm .box .drewno miqkkie (zwykle iglaste) . black .przechowywanie (drewna) w wodzie wood .heban .cottonwood.firewood .drewno cennych gatunkow . light .teak .spruce . wild .orzech -willow .prime .7.modrzew . CARGO .klon ..heavy .sosna smolna stone . dry .Swierk . mahon.larch .dqb .drewno twarde (drewno drzew liiciastych) .hebanowiec .tomarack -modrzew amerykanski .sandalowiec .drewno iwieze . o czenvonym barwniku .cyprys .iliwa .modrzew . miazga .kasztanowiec ..grusza .drewno twarde (zwykle liiciaste) -white .topola .sapan .daglesia -jedlica .grab .drewno chips .hornbeam .larch .ironwood .sycamore -jawor ..gwajak.z r ~ b k drewniane i .bwierk .hickory -hikora.topola sucha .sapele . sweet .palisander .soma wejmutka .redwood .black .sosna --white .maple .lipa .cis -walnut .chestnut .pitch - - - - - - - - - - .sekwoja .hurma .gwajak .cedar .sapele .mahogany ..jarrah wood .hack matack .tek .Douglas fir -jodla Douglasa .lignum vitae . zywotnik .hard .wierzba timber load line .lime .fir -jodla .yew .soma czarna - -- - .wiqz .swiss .sandal .palisander .poplar .oak .cherry.(deski) o gruboici ponizej 1 cala water seasoning .topola czarna .cedr . orzesznik . tek itd.red .pine .cypress .green .drewno sandalowca .) goods.pear.mahon australijski -juniper -jalowiec .guaiac.modrzew afrykanski .spruce .mahon .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna underinch (under one inch thick) .limba -plane -jawor .plum .cottonwood.cenne drewno tropikalne.bukszpan camwood (barwood) .drewno ciezkie (kazde drewno ciqzkie jak dqb.. lignum vitae .ground .ebony .

w skrzyniach intermediate bulk container (IBC) . z wlokien syntetycznych .sztuka (ladunku) niewymiarowa bag .) crate .bagaz declaration .poirednie pojemniki do przewozu ladunkow luzem -flexible (FIBC) -elastyczne pojemniki poirednie do przewozu luzem (do 3m3) jerrican -kanister lifting unit frame (LUF) . ze sklejki .mixed general .superpaleta load board -paleta ladunkowa marks .ladunek w belach .worek z tkaniny baggage .krata.drobnica .sztuka ci~zka.aluminium with non-removable head . ciqzka jednostka (ladunkowa).bela cylindryczna ballot .b.wooden .deklaracja celna bagazu entry .ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) [ l . paczka (to) pack -pakowaC package freight .steel .b.drobnica mieszana .fibre . skrzynia azurowa dimensions (dims) -wymiary drum -beben (opakowanie) .package . obj~toiciowy bundle -wiqzka. ciqzki unos in cases (ilcs) .balot.zgloszenie (celne) bagazu lien .cechy measurement goods .precious .dry freight .off-gauge -ladunek ponadgabarytowy .drogocenny ladunek .pakiety (drewna) z nierownym jednym koncem - - -- . tarcicy lub -- - - - --- PW - - - - hard bundled .7.textile . beczulka coiled steel sheet -blacha stalowa w k r e a c h corral .prawo zastawu na bagazu room .b.uniform general .drobnica jednolita - - -- - - - - - - - - - - - -unitized ladunek zjednostkowany (np. 13 mt/m3 lub 1mt/40cuft] .multi-wall paper worek papierowy wielowarstwowy . skrzynia cask -beczka.b.length . z pokrywq zdejmowalnq . klatka.pakiet tarcicy opasany taimq (bandowany) maszynowo . sk6r mokrosolonych itd.pakiet tarcicy z oboma koncami rownymi -one flush end pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem . skrzynia breakage .measurement . zwoj can -puszka canned goods -towary w puszkach cargo -ladunek . aluminiowy z pokrywqniezdejmowalnq -with removable head -b.plastic .light -ladunek lekki (przestrzenny) .bqben stalowy -plywood . z tworzyw sztucznych flexi-tank -zbiornik elastyczny generals .piece .drobnica package (bundle) .pakiet (np.round .ladunki drobnicowe bulky -przestrzenny.drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breakloads . przy sztauowaniu amunicji. o duzych wymiarach cargo -ladunek przestrzenny. drewniana box .drobnica konwencjonalna .bela .drobnica heavy lift (hl) .ragged end . ladunek drobnicowy in bales . mala bela barrel -beczka. kontenery) unit -jednostka ladunkowa cars knocked down (CKD) -skrzynie z samochodami w czqkiach case -pudelko.worek jutowy .ladunek w sztukach .paper -worek papierowy -polypropylene -worek z polypropylenu .kratownica (obudowa drewniana stosowana np. EADUNEK General cargo .ladunek pakietyzowany .workowanie bale .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) pack -pakiet.pudlo.drobnica awkward lift .drobnica.general .workownica bagging .ladunek workowany bagger . barylka cargo -ladunek beczkowany .b. palety.packaged .bagazownia bagged -workowany cargo .worek -cargo -ladunek workowany -jute .

szngle deck pallet/ paleta jednostronna double deck pallet/ paleta dwustronna r wqv pallet/ eta z czterema 'Sciami na wid@ bale/ bela nle opakowana bela opakowana crate/ krata VBC). CARGO iCargo units iednostki ladunkowe > woodpulp bale/ bela pulpy woodpulp unit/ jednostka pulp?. big-bags/ duze pojemniki dastyczne do przewozu luzem container/ kontener container stack/ stos kontenerow container block/ blok kontenerow . woodpulp loading lift/ unos pulpy cargo unit marking oznakowaniejednostki tadunku corner protector/ oslony naroinikow protecting slats/ lishuy qchronne steel band/ taSma stalowa unit number/ skids/ piozy ' waga i wymiary angle face pallet.7.

.wlewka metali.flexible -elastyczny p.two-way .rolled -wyroby stalowe walcowane .four way ..pakiet tarcicy bandowany recznie .zwoj (rola) papieru. zabezpieczajzge np.pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem packaged unit -pakiety packages -pakiety packing -pakowanie.post -paleta slupkowa . dwustronna . p.gqski cynku -. gane foliq termokurczliwq skids -plozy (drewniane. spod skrzyni lub bur@ lodzi przed uszkodzeniem) steel products -produkty stalowe . arkusz blachy portable bulk container -skladany pojemnik na ladunki masowe .lead - .----- - - - - - - - - - plate -plyta.taSma (do mocowania ladunku) tray -paleta.(opakowanie) nadajqce siq do transport.soft bundled .single-decked -paleta jednoplytowa.truck . p.standardized .paleta (ladunkowa) z dwiema parami otworow na widly palletization -paletyzacja parcel . taca (ladunkowa) unit load -jednostka ladunkowa .box . obcia.(ladunek) przygotowany do zaladunku lub pozostawiony w ladowni na zawiesiach reel .wyroby stalowe walcowane na gorqco strap . na ladunki masowe pre-sling .semirigid .znormalizowana jednostka ladunkowa wire coils .double decked .rigid . blachy shrink wrapped .polsztywny p.paleta z kieszeniami dla ukladarki z czterech stron . na ladunki masowe .gqski olowiu zinc .flat . jednostronna .iron -stal w gqskach . na ladunki masowe . jednostka ladunku parts knocked down (PKD) .skrzynia z czqSciami samochodowymi pieces (pcs) .square (flush) both ends . gqsi - - - ..morskiego pallet -paleta . palety etc. gqski.sztuki pigs .paleta ladunkowa .pakiety (drewna) z oboma koncami rownymi .paczka.hot rolled .ladunki.sea .paleta dwuplytowa.zwoje drutu -- -- -- Reefer cargo compartment przedzial ladunku chlodzonego cooler room/ .sztywny p. opakowanie .paleta z min. trzema stalymi. odlqczanymi lub skladanymi Scianami pionowymi .

wskutek zlego zasztauowania ..sok skoncentrowany -raw .zamiast pietrzenia fluorinated refrigerant .wanienka Sciekowa dry ice .ladunek chlodzony powietrzem --cooling .schladzanie .pulpa owocowa purees . wydajnoici w celu szybkiego zredukowania temperatury frozen -mrozony cargo -ladunek mrozony .swieze -juice .zywnoSC mrozona meat .powietrze cyrkulujqce wok01 ladunku zamiast wskroS ladunku.short cycle .chlodzony cargo . pochodzqce z miejsca ich pakowania finger -pojedynczy banan floor off . polqczonych razem w koronie) controlled atmosphere (CA) -system przewozu owocow w atmosferze gazu obojetnego coolant -czynnik chlodzqcy cooler .owoce suszone fresh .chlodzic chilled .przecier -raw juice .mieso mrozone fruit .rozmraialnia degree (deg.powietrze atrnosferyczne wprowadzone do ladowni przy pomocy statkowego systemu wentylacyjnego .owoce puszkowane hand -wianek bananow odcietych z lodygi (1 1 do 19 pojedynczych bananow) insulated .schladzanie . przelamanego banana large box -karton bananow wazqcy 20 kg - - -- - - .chlodzenie agent -czynnik chlodzqcy coil -weiownica chlodzqca down . usuwane do atmosfery w trakcie wentylacji bananas parts -czqSci banana boxing station .stopien dehumidifier -odwiliacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz - -- - - - - - deicer .) .miejsce pakowania bananow do transportu --code number -numer identyfikacyjny miejsca pakowania stemplowany na wieku kartonu (to) chill .sok pitny concentrate . zasilajqcy delivery duct -przewod zasilajqcy.ryba mrozona food .odladzacz delicate cargo -ladunek delikatny delivery channel -kanal tloczny.viatiated -powietrze zawierajqce produkty oddychania owocow.pulpa mroiona stewed .izolowany -hatch cover .oddzielacz kropel defrost -odmraiac defrosting -odmraianie room .deep cargo .ladunek glqboko mrozony (< -1 8OC) fish .sok surowy pulp .czqSC wianka bananow (zawierajqca 4 do 8 b.freon full refrigeration(FR) -praca chlodni na maks.owoc dried .prechilling .rozkladanie koncowki ladunku na calqpowierzchnie podlogi ladowni .powietrze --cooled cargo .moszcz solid pack pasteurized .wstepne schladzanie (ladowni przed przyjeciem ladunku) deflector .czynnik chlodniczy .pre.return temperatura powietrza powracajqcego znad ladunku.pokrywa luku chlodzonego hold . do baterii chlodzqcej .ladunek chlodzony fish .syrop -tinned .Reefer cargo -ladunek chlodzony air .tu: sok wyplywajqcy z zielonego.kompot syrup .chlodzenie powietrzem .wstqpne schladzanie cluster .fresh .ryby chlodzone -fruits -owoce przechlodzone (w trakcie transportu morzem) chilling . kanal tloczny dielectric thawing -rozmrazanie diaelektryczne drip-pan -wanienka Sciekowa drip-tray .ladownia izolowana latex .chlodnica cooling .lod suchy field heat -cieplo resztkowe pozostajqce w ladunku i w kartonach.

7. tip constriction -skurczenie koncowki owocu (spowodowane infekcjq bakteryjnsl) under peel discoloration (UPD) . a kolor zmienia sic z zielonego na zolty secondary plenum -przestrzen pomiqdzy dolnymi a gornymi deskami palety ustawionej na gretingach ladowni skirting -papier umieszczony wok01 podstaw palet ustawianych najdalej od coolersow.obumieranie owocu spowodowane infekcjq bakteryjnq latex.ladunek chlodzony -hold . miqzszu owocu (pot.chlodzony cargo . powietrza na wlocie.zadana temperatura przewozu (zalecana t.grzybica atakujqca koniec owocu. ciecia na skorce owocu scratches -zadrapania. blizny.bialy sok. wyciekajqcy z korony wiqzki b.t.zob.cala wiqzka (kiSC) bananow wraz z lodygq (ok. podanych w instrukcji na podroz .carrying . 13.uszkodzenia owoc6w - - -- - - banana bruising -obtluczenie bananow (mechaniczne uszkodzenie. latki na skorkach zielonych owocow (spowodowane infekcjq grzybowd split peel . w ktorym rozpoczql siq proces dojrzewania.skorka rozdzielona (pekniqcie na krawcdzi skorki) Sun-burn .7 C powyzej wymaganej temperatury przewozu reefer unit (RU) .dwustopniowe schladzanie ladunku US Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA ) Departament Bezpieczenstwa Pracy i Administracji Zdrowia USA vegetables -warzywa Fruit damages .gnicie korony banana (zaawansowana forma plesni korony) dry rot . powietrza wchodzqcego do ladowni) . po jej odcieciu od lodygi bananowca maturity injury . 1 m wok01 lukow micdzypokladow na statkach przewidzianych do wyladunku w USA reduction period -czas potrzebny.cctki. o wadze ok.jeden lub wiecej pokladow w ladowni obslugiwanych osobnym urzqdzeniem chlodniczym refrigerated . 22 .oparzenia sloneczne owocow b. uszkodzenia mechaniczne neck injury -uszkodzenie szyjki (banana) red rust -wada bananow wywolana dzialaniem insektow residue -nalot (po Srodkach antygrzybicznych i preparatach owadobojczych) scaring -uszkodzenia.50 kg owocow) supply ventilation -wentylacja nawiewowa temperature -temperatura .owoc zaparzony (wskutek dojrzewania w zbyt wysokiej temperaturze) cigar end .) wolna przestrzen o szer.(pot.pleSn korony (spowodowana grzybem) crown rot .ladownia chlodzona reporting reduction periods and loading pulp temperature -raport dot. okresu schladzania i temperatury miqzszu owocow ladowanych ripe & turning (R&T) -banan.zbrqzowienie i skurczenie szyjki banana . banana whithered pedicel . rowniez miqzszu) banana finger rot -zgnila skorka i m i e s z banana trips -wypryski na bananach (spowodowane obecnoiciq insektow) black tip .) cooked fruit .okaleczony owoc banana.uszkodzenie w czasie dojrzewania (brqzowo-pomaranczowe plamy i odbanvienia na skorce zielonego owocu) mutilated finger . po zamknie ciu ladowni do o s i ~ n i c c i a temperatury powietrza wychodzqcego o okolo 2-2. np. zamiast micdzy kartonami small box . pulpy) two-stage temperature instruction -instrukcja dot.pulp .temperatura otoczenia . dwustopniowego obnizania temperatury ladunku two temperature cooling . zabezpieczajqcy przed przeplyvem powietrza przez podstawy palet.2 kg stem .grzybica atakujqca podstawe kwiatu banana caterpillarscrab -deformacja wywolana obecnoScia lanvy motyla lub Cmy chemical injury -uszkodzenie chemicme (skutek uzycia Srodkow antygrzybicznych itp.delivery air . rysy speckling .odbarwienie widoczne pod wierzchniq warstwq owocu. LADUNEK 0 S H A wells . carrying temperature -pull down nizsza z dwoch t.karton b. na ktorym rozwijal sic kwiat) crown mold .ambient .

CARGO Cargo ventilation wentylacja ladunku air -powietrze .wydzielanie wilgoci.punkt rosy dioxide . cyrkulacja powietrza -funnel -kanal wentylacyjny refreshing . osuszanie agent .czqstotliwobC wymiany po. w ladunku ryzu) circulation -cyrkulacja .pocenie sic ladunku (wskutek zlej wentylacji) chimney .dwutlenek wggla disk .odwadniacz.wietrza w ladowniach .changes (ale) .relative .brodek osuszajqcy. ladunku) ventilator -wentylator.pocenie sic (burt statku).suszenie. kominek wenecki. roszenie through ventilation -wentylacja (ladunku) na wskrob ventilated insulation .system wentylacji .potnica sweating .komin wentylacyjny (np. wydzielanie pary wodnej -mixing ratio .obnizenie temperatury punktu rosy depression of wet bulb -roznica wskazan termometru wilgotnego i suchego dew point -punkt rosy indicator . osuszacz exhauster -wentylator wyciqgowy exhaust -wyciqg -duct -przewod wentylacji wyciqgowej - -- - - -- - - fan -wentylator w y c i ~ o w y -ventilation -wentylacja wyciqgowa humid -wilgotny humidity -wilgotnoit expiration .izolacja z kanalami wentylacyjnymi ventilating -wentylacyjny fan .ambient -powietrze otaczajqce -trunk -kanal wentylacyjny (to) air -wietrzyk airing -wietrzenie.wilgotnobc wzglcdna inherent vice .wymiana powietrza powietrze wymienione.wentylacja naturalna -pressure -wentylacja nawiewowa -system .pot.carbon .tarcza (tu: rejestratora temperatury) dry bulb temperature -temperatura termometru suchego (w psychrometrze) dry-bulb thermometer -termometr suchy drying .rice .studnia wentylacyjna (w stosie ladunku) ventilation -wentylacja.surface .przemieszczanie sic wilgoci (w ladunku) moisture-proof .obieg powietrza wymuszony condensate -kondensat condensation -kondensacja dehumidification plant . drewniany przewietrznik ryiowy - - - - - - - - .continuous .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) ship sweat -pocenie sic burt (kondensacja wilgoci na burtach) sweat board . bwie-replacement ze powietrze .wada naturalna (np.changes per hour (aclh) -liczba wymian powietrza (w ladowni) na godzing -circulation -obieg powietrza.7. korytko. przewietrzanie .zawartohk wilgoci migration . urzqdzenie do usuwania wilgoci z atmosfery ladowni depression of the point .casing -kanal wentylacyjny .wilgotnoik wlabciwa .wooden venetian . towaru) moist -wilgotny moisture -wilgoC content .dwutlenek .wentylacja powierzchniowa (ladowni.wentylacja ciqgla -duct -przewod wentylacyjny .odporny na wilgoc normal atmosphere -atmosfera normalna (fizyczna) recirculation -recyrkulacja relative humidity -wilgotnosc wzglgdna rice air duct .forced air . wentylacja ambient temperature -temperatura otoczenia cargo sweat .natural .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) . wywietrznik. nawiewnik .wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny -well .

surowa (nieprzetworzona ropa naftowa) blends . przetwarzania ropy) carrier .olej napedowy ciezki .arachis .olej opalowy grade . white oils.7. zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych sodium silicate .clean products") fuel -paliwo .olive .olej arachidowy .ropa surowa o duzej zawartosci siarkowodoru .paliwo lekkie.castor .gazolina.olej grzewczy .diathermic .aviation . paliwo) liquid .palm kernel .mieszanki (dwoch lub wiqcej gatunkow ropy) caustic soda .siarka plynna - - - - -- - - -- - - - - - molassas -molasa naptha -nafta non-volatile petroleum -ropa o temperaturze zaplonu ponizej 60°C (tzw. benzyna .olej tungowy .flaxseed .linseed .diesel .enriched oil (takie: spiked -) -ropa wzbogacona z dodatkiem gazu ziemnego lub innych w ~ l o w o d o r o w . rycynowy) . barwa ropy lub produktu.tadunek brudny (np.gaz wydzielany przez rope products .lubricating .fish . opalowy olej .crude .produktowiec.paliwo turboodrzutowe -jet -(tested aviation kerosenes ) -paliwo turboodrzutowe .ropa surowa .ciecz.(sztuczne) nawozy plynne -cargo .high flash jet . mleczko kauczukowe light .olej z ziarn palmowych .mieszanina dwoch lub wigcej gatunkow ropy carrier .sour .oliwa.olej sezamowy . ropa .asfalt benzene -benzen bitumens -asfalty blends .olej rybny .asphalt .olej lniany .olej .clean (clean petroleum products. gazu) .coconut .vegetable . nielotna) oil .produkty ropopochodne product -produkt (np.black .soda kaustyczna color (colour) -kolor.peanut . jasny produkt naftowy .tung .lekkie (np.olej arachidowy . klasa (skali lub jakoSci) . kwaSna surowa ropa naftowa (z zawartosciq H. w odroznieniu od .paliwo ci~zkie. olej napedowy .olej rqcznikowy (pot.wood .oleje ciemne (ciernno zabanvione) .black diesel .stopien.ropa naftowa surowa i produkty ropopochodne -gas . stanowiqca jednq z ich cech charakterystycmych component -skladowe (ropy.krzemian sodu sour crude oil -tzw.oleje smarne -white rafinowane produkty ropy naftowej paraffins -parafiny petroleum .olej slonecznikowy . ciczka benzyna . olej z oliwek . plyn fertilizer .natural .tailored .olej roilinny . LADUNEK Liquid cargoes . white products) -olej czysty.sesame .olej bawelniany .soyabean olej sojowy .sunflower .olej lniany .benzyna naturalna glycerine -gliceryna latex .ropa wzbogacona diathermic oil .cottonseed .light .olej grzewczy dirty cargo .zbiornikowiec do przewozu ropy surowej .olej tungowy oil .asfalty wchodzqce w sklad ropy crude (oil) .heavy fuel .benzyna do silnikow lotniczych .fuel .cotton .residual fuels .olej szamowy .motor .fortified .olej bawelniany .oleje opalowe (pozostaloSciowe) . ropa surowa.benzyna do silnikow samochodowych.olej.ladunek plynny luzem sulphur .ladunki plynne asphalt ...ropa wzbogacona grade .gatunek ropy .heavy -paliwo ciezkie .medium paliwo Srednie (o Srednim ciezarze) gasoline .paliwo lekkie .latex.gingelly .ladunek plynny --in bulk .olej kokosowy .S) sulphuric acid -kwas siarkowy - - - - -- - - -- .

st in-Jirst out system/ wytadunek w tej samej kolejnoici jak zafadunek hoistable cardeck/ podwieszane pokfady samochodowe access ramp/ rampa .truck deck/ oktad gdrny dla naczep iddle . dna wewnetrznego inner bottom/ duo wewn@rzne ' road/rail threedecker/ trzypokiadowy prom do przewozu naczep i wagonow flow stowage/ kierunek przeplywu vehicle deck/ poktad pajazdowy bow ramp/ rampa dziobowa .truck deck/ okiad Srodkowy dla naczep deck/ d gfowny Flume stabrhzatron tanks zbrornzkz stabrfzzujqce fypu Ffume stabilization find ptetwy stahilizujqce inner bottom1-deck no I/ poktad tadunkony nr I.Ro-ro cargoes -ladunki toczne upper . w pozycji zzioionej in stowed position/ fir.

: mafi) .rampa dziobowa .otwory w burtach uzywane do zaladunku i wyladunku slop .) self-propelled .pociqg ramp -rampa .bow .przyczepa niska (pot.towing vehicleIvan body .side-hinged .rampa skoina stem -rampa rufowa slop -kqt nachylenia r.) articulated road train . naczepa niska (pot.road-rail -naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .przyczepa podlodziowa car (passenger car) . kaseta ladunkowa (tez: nazwa producenta kaset) ro-ro cargoes -ladunki toczne ro-ro cargo unit -jednostka ladunkowa toczna (pojazd.poklad do przewozu ladunkow tocznych door (watertight) .z wlasnym napqdem.drzwi grodziowe . pociqg drogowy .samochod osobowy cargo space -przestrzen ladunkowa cassettes -kasety clearance . takze mipdzy pokladem a pokladem wyzszym) deck -poklad -folding car poklad samochodowy sklada"Y .rampa zewnqtrzna -gradient -pochylenie rampy .flat bed trailer .pochylenie wzgledem siebie sqsiadujqcego pokladu i rampy threshold -tu: poklad rufowy w miejscu polqczenia z rampq (zwykle jego przeiwit limituje wysokok pojazdow) trailer -przyczepa -bimodal naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .: podczolgowka) .: mafi) Rolux -pot.naczepa portowa. samobiezny (np. naczepa portowa (nazwa zastrzezona przez producenta naczep i ciqgnikow.low bed .roll .hoistable car -poklad samochodowy podnoszony .open sided -ciqzarowka z otwieranymi burtami -road . furty.naczepa szkieletowa.ladunki toczne access equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.ciqgnik z plaskq platfomq ladunkowq .skeleton .7.ciqgnik z plaskq platfonnq ladunkowq (pot.tank .tank .pokladu road train -pociqg drogowy. flat itd.drzwi (wodoszczelne) . drzwi grodziowe itd.drzwi z zawiasami z gory draw bar combination -zestaw drogowy: samochod cipzarowy z przyczepqz polqczeniem SztY-Ym elevator -winda ladunkowa envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy. spoczywajqcy na nabrzeiu .ramva wewnetrzna -- - - - - - - - - . zmniejszajqca kqt ich zalamania fully enclosed goods vehicle -samochod ciqzarowy lorries -ciczarowka mafi -naczepa niska.bulkhead .top -hinged .przeiwit (pomiqdzy konstrukcjq rampy a podwoziem pojazdu.zestaw: samochod ciqzarowy z naczepqpolqczone przegubowo. naczepa do przewozu kontenerow .internal .vehicle . drogowa .drzwi z zawiasami z boku . kontener. paleta. EADUNEK Ro-ro cargo .quarter - -- -- - - - - - - .samochod cysterna wheel-based cargo -ladunek kolowy - .ciqgnik drogowy z naczepq boat-carrying trailer . wzgl.samochod cysterna truck -ciqzarowka vehicle -pojazd .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.przyczepa wysoka. samochod ciqzarowy z przyczepq roll-trailer . potocznie uzywana ogolnie) railway .external . ladunek toczny) semi-trailer -naczepa samochodu ciqzarowego side ports .van body -naczepa wysoka (trailer) .

overside .f. zamroiony . sztauplan planning .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) cargo .rozmieszczenie.last (lc) . latwopalny .carrying . CARGO Cargo distribution planning planowanie rozmieszczenia ladunku air draft -wielkoSC dopuszczalnego wynurzenia kadluba statku okreSlona dostcpnoiciq 1%dowych urzqlzeti przeladunkowych (rowniez: najwyiej wzniesiony element konstrukcji statku przy danym zanurzeniu) after run -rufowe zwcienie ladowni bale space -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach ballast -balast -bottom water . szkodliwy cargo operational report -raport portowy..objqtoSC ladunku cargo .off-gauge .specyfikacja ladunkowa . szkodliwy . zapalny.dangerous . drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku broken stowage ..7.ladunek ponadwymiarowy . rozmieszczenie ladunku hold .flammable -1.noSnoSC ladunkowa .1adownoSC netto.safe -ladunek bezpieczny .fixed .break bulk .intermediate .ksiqzka ladunkowa . rozloienie.noSnoSC netto.1.wspolczynnik wykorzystania wypornoici scale .lekki (przestrzenny) list ladunkowa -lower .deck .poklad dolny ladunku cennego komora .balast staly between-decks -micdzypoklad block .ladownia .delicate . .-ladunek opcyjny -.strata sztauerska capacity -pojemnoSC.zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoSC do przewozu danego ladunku) commodity description -opis towarow commodity plan -plan ladunkowy cubic feet (c. planowanie rozmieszczenia ladunku . .rozklad. noSnoSC ladunkowa -centre of gravity .noSnoSC ladunkowa .special -ladunek specjalny specification .ladunek podpokladowy .tona noSnoSci tonnage (dwt) .optional .Srodek cieikoici ladunku deadweight (dwtc) .ladunek -book . . niebezpieczny .valuable .harmful .noSnoSC .drobnica konwencjonalna (w odroinieniu od zjednostkowanej) capacity .1.noxious .cubic .cigiar martwy (r6inica pomiedzy wyliczonym a faktycznym zanurzeniem statku) deadweight (dw) -nosno86 (ukytkowa) statku all told (dwat) .ladunek pokladowy . rozplanowanie ladunku ladunek .planowanie przeladunku.wodny balast denny -draft .ladunek cenny volume . 1adownoSC --displacement coefficient -wspolczynnik wykorzystania wypornoSci -efficiency -wspolczynnik wykorzystania wypornosci ratio .ladunek przyjmowany w portach podroinych .locker-listaschowek.- - - - - dunku w pienvszej kolejnosci -part -ladunek czqiciowy (zajmujqcy czcSC objctosci ladowni lub noSnoSci statku) -plan -plan ladunkowy. palny.1.deep frozen . raport operacji przeladunkowych cargo worthiness .noSnoSC calkowita (brutto) . palny .skala noSnoSci ton .cargo .hazardous .ladunek przeznaczony do wyla- - - - - - - . cbft) .noSnoSC calkowita cargo capacity (dwcc) .noSnoSC ladunkowa - - - - - - - - - .ladunek ponadgabarytowy .ladunek niebezpieczny .mark masa ladunku oznakowanie 1.ladunek delikatny density -gcstoSC (masa wlakiwa) distribution .blok (ladunku) (to) block -blokowaC breakage -strata sztauerska. iatwopalny.inboard .ladunek .measure -miara ladunku .cargo .zanurzenie statku pod balastem .bale -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach . zapalny.ladunek mroiony.out of gauge .mass cecha ladunku.stopa szeicienna deadload .light - - - - - - . layout . rozkladanie.inflammable -1.poprzedni ladunek (przewieziony danym statkiem) lay-out.

Swiatlo luku.obciqienie skupione -maximum permissible load -maksymalne dopuszczalne obciqzenie .reefer .pojemnoSC nadmiarowa luku fixed ballast -balast staly flying captain .allowable .ladownia dolna .znaki zanurzenia dry cargo -ladunek suchy hold .refrigerated .depth of .ladownia przeznaczona na ladunki suche .glgbokoSC ladowni .ladownia chlodzona in andlor over.grupowanie ladunku podzielonego .ciezar statku pustego list -przechyl load .grupowanie ladunku w partie .poprawka na wode slodkq load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej full and complete cargo .ladownia chlodzona .zanurzenie w stanie zaladowanym -loaded zanurzenie w stanie zaladowanym marks .fore . sztuka ciczka.statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoici ladowni grain capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna - - - - - - - -- -- -- grain cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziama grain space -przestrzen dostcpna dla zaladunku ziarna groupage .lower (lh) .fore -ladownia dziobowa .statek pusty.concentrated .ladunek cigzki grain . cargo superintendent flying light (ship) .obciqzenie dopuszczalne distribution .forward .w inne partie hatch . statku indicator .rozklad obciqzenia - - - - - - - - - - - - - .ograniczenia zanurzenia draught (dft) -zanurzenie gauge .zanurzenie dopuszczalne restrictions .ladownia dziobowa .weather -poklad otwarty deep vessel . shipment under or on deck @o) .podzial ladunku na partie .ladunek wykorzystujqcy pelnq pojemnoiC i 1adownoSC statku full and down .port-captain.tona wypornoSci tonnage -wypornoSC draft .ladownia na ladunki suche freight cargo .dry cargo .regroupage . z dala od burt in light condition .clear -wolna ladownia .permitted .glgbokoSC ladowni .(statek) w stanie pustym in shipload quantities .ciczka jednostka ladunkowa.zanurzenie . sztuka cicza ka lift (hl) .luk (luczek) dziobowy square .cargo . otwor luku heavy .statek pelny obj~toSciowoi ciezarowo full cargo -ladunek pelny (wykorzystujqcy calkowitq pojemnoSC lub noSnoSC statku) full load displacement -wypomoiC odpowiadajqca stanowi pelnego zaladowania good measurement ship .drobnica konwencjonalna empty ship .depth of .luk ladowni .zboze (ziarno) cigzkie -lift -c i ~ i kjednostka ladunkowa.ladunek pod pokladem lubli na pokladzie inboard .przyrzqd do mierzenia z. otwor lukowy -way .ladunek pokladowy .obciqienie.luk rufowy . niezaladowany fresh water allowance (FWA) .ladownia rufowa .Swiatlo luku.7.(statek) pusty. balastow i zapasow lightweight .statek o duzym zanurzeniu .ladownia .zanurzenie dopuszczalne .deep -vessel .luk ladowni .degroupage . ciezki unos hold (ho) .wskaznik zanurzenia . LADUNEK deck (dk) -poklad -height .permissible .wewnqtrz kadluba.statek o duzym zanurzeniu deep tank -zbiornik gleboki depth of hold . ladunek .glcbokosC ladowni dimension(s) -wymiar(y) -hatchway -wymiary luku ladowni displacement -wypornoSC ton .wysokoSC micdzypokladu load .(ladunek) w partiach calostatkowych intaken weight (int) -ciqzar zaladowany (przyjety na statek) light condition .after .statek bez ladunku.load . bez ladunku even keel -na rownej stepce excess of hatchway .after .ciqzki cargo .

loker long goods .statek .informacja dla portu o towarach (w tym niebezpiecznych) znajdujqcych siq na statku -- -.obciqzenie stosem (kontenerowym) .in.ladownia dolna measurement cargo -ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) measurement goods . koordynuja. niezaladowana specific gravity .utilization of -wykorzystanie przestrzeni -void -tu: przestrzen wolna.sztauowanie -factor (sf) -wspolczynnik sztauerski. cy wspolpraq pomiedzy stronami obslugujqcymi statek w porcie pre-loading advice .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) more (more or less) -mniej lub wiqcej net capacity -noSnosC (statku) netto.obciqzenie punktowe .fungible freight -ladunek niewymagajqcy separacji ship . realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca.skala ladunkowa.ladownosc overload .good measurement .tona noSnoSci .- - - - pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny z lqdu za planowanie operacji przeladunkowych pre-planning -wstqpne planowanie z lqdu rozmieszczenia ladunku i operacji ladunkowych roll-over -przerzucenie nadwyzki ladunku na nastqpny statek (z braku miejsca) row . komputer ladunkowy coefficient -wspolczynnik obciqzenia guidance facilities .wsp. nosnos6 ladunkowa net deadweight .: krbtka (= 907. komora.linia ladunkowa marks .przesuwak (np. sztauerski statku shut out .statek pusty.tona angielska.znaki wolnej burty . wspolczynnik przestrzennosci (ladunku) plan .empty .sharing -rozklad obciqzen -stack -. zazwyczaj przedstawiciel agenta.urzqdzenie do kontroli operacji przeladunkowych load line .separacja . zapasy na podroz statku (limitujqce nohoSC ladunkow4 separation .ship's factor .przestrzen . skala zanurzenia sea stores . odrzucony ton .rzqd (ladunku) safety factor (sf) .7.zapasy okr~towe.p.185 kg) -burden .ladunek) stowage .foil .safe working .przeciqzenie.separacja foliq . pot. w imieniu armatora.letnia wodnica ladunkowa loading (ldg) .dopuszczalne obciqzenie - - .summer load waterline .planowanie port-captain -osoba m.statek o wysokim wspolczynniku przestrzennosci ladowni ship's stowage factor -wspolczynnik sztauerski statku shipload -ladunek calostatkowy.nie przyjq5 (ladunku) cargo -ladunek nieprzyjety do zaladunku.05 kg12240 lbs) .ciqzar wlakiwy (to) shift .long .tona metryczna (=lo00 kg) - - - - - - - -- - - - - - . nadwyzka ladunku (ponad dopuszczalny) permanent ballast -balast staly plan -plan .point . bez ladunku .zaladunek calculator -kalkulator operacji przeladunkowych. LH) .tona noinosci . English tone .wspolczynnik bezpieczelistwa scale of loading . pot. CARGO .tona -American -tona amerykanska.displacement .koordynator portowy. nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator .letnia linia ladunkowa .urzqdzenie wspomagajqce obliczenia ladunkowe locker .schowek.uniform rownomierny rozklad obciq2e- robocze nia loadicator .plan sztauerski .summer .metric .partia (ladunku) lower hold (lh.block .(sztauerski) plan blokowy planning .: dluga (= 1016. ladunek pelnookrqtowy space .English .deadweight .winter -zimowa linia ladunkowa .tona wypornosci .ladunek d h g i lot .

tolerancja ciezaru distribution -rozmieszczenie cigzarow draft .skala ladunkowa.down at the head .- .ciqzar jednostkowy weight or measurement (wlm) .micdzypoklad -- 7. td) .ton na cal zanurzenia (masa zwiekszajqca zanurzenie o 1 cal) topside(s) .tona sztauerska (przestrzenna lub cipzarowa) tonnage .na rbwnej stcpce .ciqzar allowance . plan) useful deadweight -ladownoSC useful load -ciciar uiytecmy. LADUNEK - - - - --space -przestrzen (ladunkowa) micdzypokladu tonnage .tonaz mark .unit (uw) .down at the stem .w poblizu burt.-shipping tona frachtowa (przestrzenna lub masy) .przeglqbiony na rufc .change of .aktualizowaC (dane. ladownoSC uiytkowa volume coefficient .znak tonazowy scale .p.wspolczynnik zmiany objqtoSci (ladunku plynnego) waterballast (wb) -balast wodny weight .ciczar lub objctoSC --- - .ladunek podpokladowy underloading -niedoladowanie statku (to) update .zmiana przeglqbienia .short . skala zaladowania tons per inch immersion (TPI) .stevedore .even keel .wyrownaC zanurzenie .tonaz (rejestrowy. pojemnoSC) micdzypokladu under-deck -pod pokladem cargo . bonifikata iloiciowa of displacement -wypomoSC (statku) .tolerancja wagi. American ton . trym -bring on an even keel . takie: na gomym pokladzie trim -przegl~bienie.przeglqbiony na dziob .optimal -trym optymalny tween deck (TD.

bottom layer/ warstwa d o l n d [ square timber chock/ rozpoly z krawgdziako steel wire lashing/ 7owanie linami stalowymi- \ nest stowing/sztauowanie w siodlo - (1 lrfiy dunnage$oor/ podiogaz desek sztauerskich wedge/ klin wedges/ kliny inner bottom/J dno wewngtrzne .. .General cargo stowage sztauowanie drobnicy open deck/ pokiad otwart)? hatchway/ s'wiatio (uku nesting/nest stowing/ sztauowanie w siodio soldier stowing/ sztauowanie w szereg inner bottom deck/ bags stowing/ sztauowanie workdw bottom tier cross tier stowing/ sztauowanie na krzyz stowage and lashing of steel reels sztauowanie i mocowanie blachy w krggach locking coil/ . .

pod kqtem athwart .inspektor ladunkowy concentrated load .oslony krawedziowe ..wbijac klin fore-and-aft . statku) bag on bag . bloku zasztauowanego ladunku) break out -rozsztauowaC (ladunek) broken space . rozpieranie 1. w ktorej mozna pracowac perusal -ogledziny.folia force a wedge . kantowanie (np.perishable -ladunek latwo psujqcy sic pile . biegly on stowage .kratownica sztauerska.(zalwyladunek) na luk ladowni.drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breaking-down .ekspert. kontenerze at a uniform rate .plan ladunkowy.ladunek dlugi manual stowing .: hiw homogeneous -jednorodny cargo . LADUNEK Cargo stowage sztauowanie ladunku aburton -(ladunek ulozony) w poprzek statku air bag (air cushion) .oslona krawedziowa envelope .sztauowanie wzdluz statku goods -towary (ladunek) ground tier -najniisza warstwa ladunku heavy cargo . na podlogach kontenerowych -comer protectors .stos ladunku plan .wypelnienie ladunkiem przestrzeni miedzy rozpomicami.strata sztauerska cantling .klinometr. przechylomierz (to) list . pot.sztauowanie ladunku cargo superintendent .rozbieranie (np. bilge on bilge -(sztauowanie beczek) brzuch w brzuch bilge and cantline.przechylik sic (o statku) listing .obsztauowanie (innym ladunkiem). sztuka ciqzka hoist . bilge on cantline -(sztauowanie beczek) w siodlo blocking off . np.worek powietrzny do rozpierania ladunku w ladowni.przewracanie.sztauowanie reczne nested stowing . rzeczoznawca.w poblizu linii symetrii statku. greting mat -mata separacyjna -wood . ladowanie) edge protector .drewno sztauerskie dunnaging-wykladanie ladowniiladunku materialami sztauerskimi edge to edge . odpadki overstowage .blokowanie ladunku.na styk (np.ladunek net .. beczek) cargo .resztki. ocena wzrokowa pickings .ladunek cipzki heavy lift -cipzka jednostka ladunkowa.staly przechyl boczny (statku) longer -rzqd beczek ulozonych wzdluz statku long goods . . sztauplan spaces -przestrzen ladunkowa stowage . shot uzywany na planach ladunkowych off-size -niezgodny z wymiarami outboard stow . wyrownywac (np.szczelna brezentowa oslona ladunku (zakopertowanie) expert . (w ladowni) bottom cargo -ladunek do zaladunku na dnie statku breakage .ladunek jednorodny inboard .rownomiemie at the angle of .unos.ladunek zaladowany przy burcie per workable hatch . elementow konstrukcyjnych statku charges . material sztauerski do wykladania ladunku.oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .podloga double floor .ekspert sztauerski flattening-wyrownywanie powierzchni ladun- - - - - - - - floor . sztauowanie na wierzchu innego ladunku overturn -przewracac (np. przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foil .7. powierzchnie ladunku) list -przechyl staly (boczny statku) indicator .obciqienie skupione contline -bruzda miedzy rzqdami beczek covering top tiers of cargo -okrycie wierzchniej warstwy ladunku dunnage -drewno.(sztauowanie) worek na worek beam filling . pokladnikami bilge and bilge. wewnqtrz kadluba.siatka do zabezpieczenia ladunku. skrzynie) - - .sztauowanie w siodlo on deck stow (OD) -zaladunek na poklad.w poprzek (np.podloga podwojna (ukladana z desek w hate) flooring off -wylozenie dna wewnetrznego lub mipdzypokladu pod pienvszq warstwp ladunku. z dala od burt (to) level -poziomowaC.

separacja tarpaulin -plachta separacyjna of cargo .: sztaplowaC stevedore .rozsztauowak unstowed .sztauowanie pakietu drewna na jednym z bokow (na sztorc) .suitcase .Swiadectwo (wlaiciwego) zasztauowania. rozmieszczaC ladunek stowage .trymowaC ladunek (to) trim .sztauer.rozbierak (stos. sztauerka (to) stevedore ..sztauowanie na pokladzie .separacja ladunku soldiers stowing . w pozycji stojqcej (np.sztauowak.normal hold .easy hold -ladownia latwo trymujqca -hatch . niezasztauowany voids . blok) stack .self-.wet .sztauowanie.pile .blok ladunku odseparowany od innego ladunku na tym samym pokladzie stow . sterta (to) stack. rozmieszczanie ladunku . zasztauowaC ponownie riders -wierzchnia warstwa stosu beczek rubber cushion -worek sztauerski separation -rozdzielenie.zaladunek pod poklad.under deck (UD) .bcisla sztauerka . trymujqcy (statek.tona sztauerska (przestrzenna lub ciezarowa) stevedoring .vessel .luk trymowniczy -heavy -hold -ladownia trudna do trymowania . trymowanie ladunku (masowego) a cargo .self-. pigtrzyC.ladownia normalnie trymujwa .safe -bezpieczne sztauowanie .sztauowanie. stabilny (stos. wlabciwe sztauowa-proper nie .tight . sztapel. sztauerka. sztauerka.rozmieszczaC cigzkie ladunki wzdfuz burt -- - - - - -- -- - - - - .sztauowanie zwarte . nieodpowiednie plan -plan sztauerski.: supercargo) tarpaulin -brezent impregnowany tip -wywracaC topping off . strata sztauerska certificate .trymowaC.hand .half bag .sztauowanie w pionie.compact . s h o t uzywany na planach ladunkowych . prace przeladunkowe (na statku) stow . firma sztauerska gang -brygada sztauerska stevedores (stev) .(statek) samotrymujqcy trimming -trymowanie ladunku (masowego) certificate -Swiadectwo klasy trymowniczej (statku) -class of the hold .klasa trymownicza ladowni .sztauerzy stevedorage . sztaplowaC quoin .sztauowanie w sqsiedztwie ladunk6w wilgotnych supercargo .stos.sztauowanie na pol worka (kolejne warstwy przesuniete o p61 worka) .zmigkczenia" statku wing out weights . plan ladunkowy. sterta (to) pile -ukladaC w stos.rozsztauowany (ladunek).upright .inspektor ladunkowy (patrz: superintendent.self-.on deck (OD) . beczek) (to) stow .broken .Scisla sztauerka .wolne przestrzenie migdzy ladunkiem drewna walking board -plyta sztauerska winging -rozmieszczanie ciezarow wzdluz burt dla . certyfikat sztauerski .sztauowanie rqczne . pot.sztauowanie blokowe . plan rozmieszczenia ladunku - - - - - - - - - - - - - odpowiednie.stos.st01 sztauerski stevedore ton . ladownia) .ukladaC w stos.hold .sztauowanie w szereg stable (stack) ..easy (statek) latwo trymujqcy -heavy .sztauowanie.statek samotrymujqcy the ship .sztauowaC stevedore's table .trymowanie statku (uzyskiwanie zadanego zanurzenia dziobu i rufy) unstack . pot.niewlaSciwe.klin drewniany do zabezpieczania beczek przed przesunigciem re-stow -przesztauowak.dopelnianie statku (w glgbszym miejscu postoju) topping off -dopelnienie (czgbciowo napelnionego zbiornika) trim (trimming) -trymerka.stateczny.przestrzen utracona przy sztauowaniu. ukladanie.ladownia samotrymujqca . rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimmer -pot.(statek) trudno trymujqcy -ordinary statek zwyczajnie trymujqcy .sztauowanie ladunku pod Sam poklad topping off .compact .block .sztauerka . sztapel) (to) unstow .improper .

iruba Sciqgajqca D-rings .oko (na linie stalowej) z chomqtkiem (kauszrl) .zaciski linowe. material na maty nail . lancuchami) chain .(statkowa) instrukcja mocowania ladunku cargo securing means -irodki do mocowania ladunku chock -podkladka rozpierajqca (to) chock .sklejka .drewno.listwy charges . urzqdzenia do rgznego napinania pasow mocujqcych ladunek hog line -przewiqzka lash -zamocowad (linrl) lug .wydhzenie liny (pod obciqieniem) extension -przedhzenie (np.odciqg lancuchowy eye . zabka clips (wire clips) .battens .opaska wiqzki cable lash .hard .Cargo lashing . pot. ramienia dzialania sily) -handle -przedhzacz (np.rubber mats -maty gumowe . material sztauerski .zaczepy pokladowe typu D dunnage .drewno sztauerskie dunnaging -wykladanie ladowni materialami sztauerskimi dynamic load . przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foot-wires -krotkie odcinki liny (stropy) przytrzymujqce bloki otwierane friction increasing device .plyty .odciqg prqtowy shackle . pot.zaczep pokladowy piericieniowy eyesplice .mocowanie ladunku acceleration-przyspieszenie bin .mocowanie (ladunku linami.dunnage .odciag linowy cargo mat .zaczep.zacisk do lin stalowych. gretingi hand tight -dokrgony (dociqgniqty) rqcznie hand ratchet tensioner -zamki. drewnem sztauerskim) clamp -zacisk.wylozenie dna wewnqtrznego lub miqdzypokladu pod pienvszq warstwq ladunku.plan mocowania -plate -zaczep plytowy point -punkt (zaczep) do mocowania ring .pojemnik (np. dzwigni napinajq4 ) eye .zaczep (uchwyt) do mocowania plan .oko liny (to) fast -zamocowaC flattening .kratownice.boards .oslony krawqdziowe. greting -mat -mata separacyjna -wood .kratownica sztauerska. zabka bundle .lom z pazurem. ladunek) chocked .zaczep pokladowy piericieniowy mat -mata .oko do zaczepienia liny mocujqcej .szakla do mocowania lock nut -przeciwnakrqtka lug .oko bez chomqtka (kauszy) - - - eyeplate .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings . lapa do wyciagania gwozdzi - - - - - - - .:zabki corner protectors . oslony naroznikowe drawbolt .plywood .zaczep do mocowania lashing .rozpieraC (np.materialy zwiqkszajqce tarcie .soft boards -miqkkie plyty gratings . na sprzqt do mocowania) bottle rigging screw -iciagacz gwintowy (butelkowy) bottom dunnage .soft .gwoidz claw .mocowanie z zastosowaniem przewiqzek lugs .mata ladunkowa Cargo Securing Manual (CSM) . wystqp -pad .rownanie powierzchni ladunku sypkiego flooring -material uzyty na podlogi off .hog .podloga z desek sztauerskich bracket -klarnra (mocujqca stojak przy pokladowym ladunku drewna) bulldog grip .zaczep pierkcieniowy rod .oko na linie . ucho.obciqhenie dynamiczne edge protector -oslona krawqdziowa elongation .(ladunek) rozparty chocking off -rozpieranie (np.separation -mata separacyjna matting -wylozenie ladowni matami.drewno sztauerskie .

g . z 4 E 0 f $ 3 isj deck lashing point/ do mocowania timber coralled blocW blok obudowany drewnem drewno sztauerskie deck cargo stowage and lashing sztauowanie i mocowanie ladunku na pokladzie .General cargo lashing mocowanie drobnicy heavy package on deck lashing mocowanie sduki cieikiej nu pokladzie r plotek do drobnicy ..

potnice speed lash -sciqgacz irubowy napinany urzqdzeniem pneumatycznym stanchions . rozciqganie tensioner -napinacz.mocowanie bar .zdj$ strop.zeSlizgnqC siq z czegoS snatch block -blok otwierany socket . w wi@zadlach) -bands .podpieranie side shores .luzne tasmy (bandowki. Sruba w ksztalcie litery U (to) unshackle -odszaklowaC.napinaczka spar ceiling .urzqdzenie zapadkowe do napinania pasow (kluczem grzechotkowym) webbing lashing speed sincer -urz&enie do szybkiego napinania pasow mocujqcych wedge .kausza (to) tie -wiqzaC. urzqdzenie do napinania wiqzadel trailer horse -podpora naczepy drogowej trailer support -podpora naczepy drogowej trestle . stojaka spacer -podkladka (wyrownawcza) spacing -odstqy (pomicdzy wic+zadlarni.urzqdzenie do napinania 4.zaciskai. szekla shoring .: studnia wiggle wire .naprezenie rozciqgajqce.oko z pierscieniem safety factor -wspolczynnik bezpieczenstwa securing .odciqg tahmowy webbing lashing ratchet .stojak.luz (np. wyszaklowaC (to) unsling. klinowaC wheel chock . sztyca. taima uzywana do zamocowania prqtow do pokladu secured -zamocowane -by strapping -zamocowane tasmami -by shrink-wrapping foil -zamocowane foliq termokurczliwq shackle .pionowe przegrody uzywane do shvorzenia prostych powierzchni bocznych. zsuwaC slip off .klin. zaczep -plate .7. naciqg retightening -ponowne napinanie.wolna przestrzen pozostawiona wok01 zrgbnic migdzypokladow. szalowanie burt w ladowni sparring .Sciqgacze do mocowania drewna ring -pierkien pokladowy (do mocowania lin).extra flexible .ciqgnienie. pqtli).atest cigiaru weight allowance -tolerancja ciqzaru well .bardzo giqtka lina stalowa (uzywana do mocowania ladunku) work loose -rozluiniC (np. podstawka (pod kola pojazdu) weighing note . przywirlzywaC tie-down device -urzqdzenie do mocowania tier dividers -przekladki drewniane pomiqdzy warstwami pakietow drewna tighten .lina stosowana do "sznurowania" bloku (drewna na pokladzie) wire rope . 6lizgaC sic. klonica (do mocowania ladunku na naczepie lub na pokladzie ohvartym) visa fix . stojaki steel wire .podpory. opaski) slip hook -hak odrzutny (to) slip -rozwiqzaC sig (o h i e . LADUNEK pad eye -pokladowy zaczep pierScieniowy pallet securing bars -przetyczkowe prgty uiywane do zabezpieczenia Scian palet lub ladunku kartonow luzem pre-tension -naprgzenie wstqpne (mocowanie ladunku) pull . dla bezpiecznego wyladunku z nizszych pokladow.lina stalowa (tu: do mocowania) straining-screw . dociqganie rigging-screws .wytrzymaloSC na rozciqganie tensile stress . naprczacz thimble . nazwa producenta web lashing .szakla. napinaC. zdjqk zawiesie (z uno- - ~4 unscrew -wykrqcaC irubq. Sciqgacz upright .gniazdo podpory. pot. naciagak tightening device . do ktorych dochodzq palety slack .czgSC zacisku linowego.chain .klin.potnice. koziol (pod naczepq) turnbuckle -Sciqgacz irubowy tightener .stojak.lina stalowa .urzqdzenie napinajqce. podporami. mocowania wskutek drgan i wstrzqs6w kadluba) - -- . pot. stojakami) span lashing -przewiqz Bciqgajqcy spanner -napinacz .sciagacz do mocowania ladunku - tenacity -wytrzymaloSC na zenvanie tensile strength .wzmocniona plandeka do mocowania ladunku na naczepach niskich.prqt do mocowania ladunku do pokladu strap -pasek. U-bolt .

rzedu From F E L I X S T O V E ~ C ~ ~ B ~ Y 22 A E C K in bay: 701.0 69. warstwy mocowanie I .0 69.0 Timber lashing mocowanie drewna guide wire/ lina rowadzqca lashing chain/ h i c u c h mocujqcy chain number/ r n u m e r pozycji osprzetu certijcate expire date/ data wainoici a t e s t u l 4' initials of atesting person/ inicja+ osoby atestujqcej mark of atesting body/ safety working load/ dopuszczalne obciqienie robocze 1 timber rigging set zestaw do mocowania drewna lashing chain/ iaricuch mocujqcy ck edge/ wedi bloku timber rigging set zestaw do mocowania drewna edge protkctor/ oslona krawedziowa .0 11 69. wars row number/ 10 numer szeregu-ow: stack w e i g h t / A t : masa stosu B 74.0 6 4 2 1 3 5 7 9 70.0 67.0 69.CARGO Container stowage and lashing plan plan sztauowania i mocowania kontenero'w Stacking arrangement for 40fi' bay -r o z i e c e i e k o t e e r w w r z d i e 4 0 bay number/ numer ~ Z vertical centre ofthe bay gravity/ wysokoSC Srodka cieikoici rzedu 1 Ez: Ttl vt total weight ~ { ~ ~ ~rcafiowita 'in bay/ f ~ @ .0 69.0 71.91 port of discharging masa kontenera second tier lashing mocowanie 2.0t I VCG: 24.0 74.

schematyczny (blokowy) plan wyladunkowy .blockwise -blokowy plan ladunkowy .vessel layout .athwartship k.sztauowanie kontenerdw bay -rzqd kontenerow.travelling .door-to-door . niestandardowego .pozycja kontenera okreilona kodem (rzqd/szereg/warstwa) IMO Dangerous Cargo Request .warstwa k. ustawiony w poprzek statku . piqtrzenie na pokladzie (np.sztauowanie .pre-stow -wstqpny plan ladunkowy -schematic --plan pokazujqcy blokowo kontenery do poszczegolnych portow .prowadnice kontenerowe .bottom .over-high (OH) . kontenerow) lashing system . kontenerow) -weight -obci@enie przy piqtrzeniu (np.Container stowage . o nadstandardowej wysokoici -over length (OL) -k. iz do danego kontenera mozna zaladowak tylko okreslony ladunek) code of container position -kontenerowy kod pozycji container block -blok kontenerow -aisle space -przestrzen wolna miqdzy stosami kontenerow cell . przestrzen zajmowana przez pojedynczy kontener stack .odlegloSk miqdzy scianq czolowq kontenera a drzwiowq nastqpnego w szeregu full loaded weight and capacity (container) (kontener) wykorzystany calkowicie pod wzglqdem nosnoici i kubatury guides .stos kontenerowy load .rzqd przystosowany do jednej dlugosci kontenerow (20' . chlodzonego row .. blok) stacking -piqtrzenie (kontenerow) .stable .obci@enie.system mocowania k.obciqienie punktowe (na gniazdo) -minimum breaking (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) overgauge (container) -k.komora kontenerowa guides -prowadnice komor kontenerowych guide fitting .loading schematic schematyczny (blokowy) plan zaladunkowy . nadwymiarowy cargo request .szereg (np.dopuszczalne obciqienie wagq stosu kontenerowego -on deck -sztauowanie na pokladzie. plyty stalowe kielichowo rozchylone.dedicated - - - -- - - - - - gajqce od dna wewnqtrznego na okreilonq wysokoik powyzej pokladu otwartego grid number .pozycja komory kontenerowej (okreslona kodem) container rating -masa kontenera z ladunkiem (container load) plan (CLP) .ladunek w kontenerze bez dachu. load . nacisk .overhight cargo (OH) .prowadnice k.plan pokazujqcy aktualny stan zaladowania statku dangerous goods safety stowage certificateSwiadectwo wlaiciwego zasztauowania towarow niebezpiecznych (w kontenerze) deflector plates -glowice wprowadzajqce.plan ladunkowy uzupelniany w kolejnych portach . o nadstandardowej dlugosci reefer request -zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.sposob ustawienia kontenerow na statku ("drzwiami do siebie") .k. sekcja . kontenerow) slot -cela k.master . fore-and-aft .generalny plan sztauerski .zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.lista przeladunkowa kontenerow przeznaczonych na inny statek - - - - - -- - - .discharge schematic . stabilny (stos. ustawiony wzdhz statku tier -warstwa kontenerow .warstwa goma kontenerow . z ladunkiem niebezpiecmym layer -warstwa (ladunku.kontenerowy plan zaladunkowy . wystajqcy ponad jego obrys . siq. kontenerow) stowage . o nadstandardowej szerokosci .40' lub innej) cargo restriction code . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.over-width (OW) -k.longitudinaly.k.kod ograniczenia (wskazujqcy.dopuszczalna masa stosu kontenerowego . do prowadnic end-to-end spacing .stateczny.allowable -weight . ustawiona na dnie wewnetrznym transhipment list .continuous container .point .top .zlecenia na zaladunek k.gniazdo ustalajqce kontener position .bay --plan ladunkowy (sztauerski) rzedow (sekcji) kontenerowca .

7. CARGO

Container deck fittings Flush type deck fittings - gniazda kontenerowe wpuszczane gniazda k o n t e n e r o w ~
t

Single deckfitting/ gniazdo wpuszczone pojedyncze

u

double transversal deckfitting/ gniazdo wpuszczone podwojne poprzeczne

., '' -

double longitudinal deckfitting/gniazdopodwojne podluzne

quadruple deckfitting/ gniazdo wpuszczonepoczworne

w

Dovetail type deckfittings - gniazda konteneroweprofilowe
dovetail double athwartship fitting/gniazdo profilowe podwojne poprzeczne dovetail single deck fitting/ gniazdo profilowe pojedyncze

single deckfitting/ gniazdo pojedyncze nakladane

double transversal deckfitting/g. podwbjne poprzeczne nakladane

double longitudinal deckfitting/ g. podwojne podluine nakladane

quadruple deckjtting/ g. poczwdrne nakladane

guide fittings/ g. prowadnicowe ryglowane

breech base deck socket/gniazdo bagnetowe

guide side fitting with pin/g. prowadnicowe tyglowane - boczne z przetyczkq

guide corner double fitting/ g. prowadnicowe vglowane - naroznikowe podwojne

Guide corner single fitting/ g. prowadnicowe lyglowane - naroznikowe pojedyncze

Stackingpedestal type deckfittings - gniazda kontenerowe fundamentowe
tacking pedestal raised ongitudinal sockets/ g. :ontenerowe fundamenowe podluzne stacking pedestal raised transverse sockets/ g. kontenerowe fundamentowe poprzeczne stacking pedestal raised doubleathwartshipsocket/ g. fundamentowe podwojne poprzeczne stacking pedestal raise6 double longitudinal socket/ g. fundamentowe po. dwojne podiuine

7. LADUNEK

lashing -mocowanie, odciqgi -bar - prqt do mocowania bin - pojemnik chain - lancuch do mocowania, odciqg lanflat - podloga kontenerowa do pojemnikow cuchowy na sprzgt do mocowania tensioner - dzwignia napinajqca - lashing -pojemnik do sprzgtu do mocowa--lever - dzwignia napinajqca nia point - punkt mocowania, zaczep - rod - pojemnik do skladowania prgtow do rod - prgt do mocowania mocowania -rigid - odciqg prgtowy sztywny bridge fittings -lqczniki mostkowe, eye-plughook -odciqg prgtowy zakonczo-compensating lqczniki mostkowe wyrowny okiem i kosciq nawcze hook-plughook - odciqg prgtowy zakonbridge strut -uchwyty specjalne, rozporki czony hakiem i koiciq - intermediate sidesupport - uchwyty specjaleye-eye - odciqg prgtowy zakonczony ne poirednie okiem z obu koncow - side supports -uchwyty specjalne eye-hook - odciqg prgtowy zakonczony - top-side supports -uchwyty specjalne do naokiem i hakiem rozy gomych eye-swivelhead - oko-zaczep przegubowy compensating spacer -przekladka wyrownawextension rod - prgt przedluzajqcy cza cone - czop pokladowy (kontenerowy), prze- -wire - odciqg z liny stalowej locking device - urzqdzenie ryglujqce, blokukladka -bottom stacking - (kontenerowy) czop pojwe locking pin -przetyczka zabezpieczajqca, kokladowy lek zabezpieczajqcy - compensating stacking - przekladka wyratchet - klucz z grzechotkq lub napinacz do rownawcza napinania Sciqgaczy - deck stacker - czop pokladowy - double intermediate transversal stacking - securing devices -uchwyty mocujqce (zabezpieczajqce) przekladka podwojna podluzna - double intermediate transversal stacking - - clover leaf fitting - zaczep pokladowy krzyzowy przekladka podwojna podluzna - double longitudinal czopy pokladowe po- - D-ring - zaczep pierkcieniowy - elephant foot -uchwyt mocujqcy, pot.: stopa dwojne, wzdhzne slonia - double transversal - czopy pokladowe po- eye -uchwyt mocujqcy oczkowy dwojne poprzeczne - locking -czop pokladowy, przekladka blo- - hinged D-ring - zaczep pierscieniowy skladany typu D-ring kuj qca - pingwin -uchwyt mocujqcy palcowy - quadruple bottom stacking - czop pokla- removable D-ring - zaczep pierscieniowy dowy poczwomy przenosny (wsuwany) typu D-ring - single - czop pokladowy pojedynczy pro(deck) socket - gniazdo (pokladowe) sty ( z przetyczkq lub b e ~ ) - stacking - przekladka ustalajqca (poloze- -breech - gniazdo typu zamkowego - deck - gniazdo (pokladowe) nie kontenera) gniazdo podwoj-with pin - czop skrgtny lub wsuwany z prze- -double longitudinal flush ne wzdluzne wpuszczane Wzkq gniazdo do czopow wsuwanych extension handle - przedluzacz ramienia na- -dove tail - flush - gniazdo wpuszczane (wspawane) pinacza impact tool - pneumatic hammer - pistolet - raised - gniazdo podniesione - single flush - gniazdo pojedyncze wpuszpneumatyczny do napinania Sciqgaczy czane

Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontener6w

hook -hak - short tip - hak z pazurem krotkim - long tip - hak z pazurem dlugim

-

-

-

-

--

-------

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

7. CARGO

Container stacking cones and twistlocks :zopy kontenerowepokladowe zwykle i lqczniki skretne

source: TEC

@
;ngle stacking conel dove tail cone/ czop polop pokladowy poje- kladouy wsuwany
Y ~ ~ Z Y

@@
weldable cone, double athwartshipl czoppodwdjnypoprzeczny do spawania na pokiadzie breech base socket twistlock/ iqcznikpokiadowy do gniazd bagnetowych

1

weldable cone, single/ czop pojedynczy do spawania na pokiadzie

ingle turned foot tacking cone/ czop okiadowy pojedynzy skretny

dove tail twistlocW iqcznik commontwistlock/ skretny pokladowy d o lqcznik pokiadowy gniazd profilowych skretny

intermediate stacking cones przekladki kontenerowe pos'rednie

intermediate double athwartship stacking conel iqcznik podwdjny poprzeczny

intermediate double intermediate quadruple longitudinal stacking stacking cone/ iqcznik pocone/ igcznik podwdj- czwdrny ny wzd&ny '

intermediate single stacking cone/ lqcznik pojedyriczy

compensating stacking fixed base raised twicone/ przekiadka wy- stlock/ lqcznik skrgtny kompensujqcy ze staiq rdwnawcza podstawq

semi automatic twistlocks/lqcznikskr@ny pdiautomatyczny

fixed base twistlock/ lqcznik skrgtny ze staiq podstawq

twistlock stacker with linkage plate/ iqcznik skrgtny z pbtq iqczqcq

7. EADUNEK

cross single flush socket - gniazdo naroznikowe wpuszczane pojedyncze -cross single flush with lashing eyes -gniazdo naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania - cross single comer flush with lashing eyes - g. naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania -double transversal flush -gniazdo podwojne poprzeczne wpuszczane - quadruple flush socket - gniazdo wpuszczane poczwome - special double transversal flush - gniazdo poprzeczne podwojne specjalne wpuszczane - single flush -with lashing eyes - pojedyncze g. wpuszczane z otworami do mocowania - special flush -with lashing eyes - specjalne g. wpuszczane z otworami do mocowania, - special flush bottom with lashing eyes specjalne gniazdo wpuszczane z otworami do mocowania stacker -przekladka micdzywarstwowa - compensating spacer - przekladka wyrownawcza - cone - cone spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma czopami - double longitudinal (double fore and aft -) -przekladka podw6jna wzdluzna - double transversal (double athwartship -) -przekladka podwojna poprzeczna - fixed base raised twistlock -przekladka wyrownawcza ze stalq podstawa, i lqcznikiem skretnym - hole-cone spacer -przekladka wyrownawcza z otworem i czopem - hole-hole spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma otworami - quadruple - przekladka poczworna - single -przekladka pojedyncza - twistlock - lqcznik skretny stacking cone, deck stacker, bottom stacking cone - czop pokladowy
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--locking pin -przetyczka blokujqca do czopa pokladowego - double longitudinal - czopy pokladowe podwojne, wzdluzne - double transversal - czopy pokladowe podwojne poprzeczne - quadruple - czopy pokladowe poczwome - single - czop pokladowy pojedynczy prosty ( z przetyczkq lub b e ~ ) -with pin - czop skretny lub wsuwany z przetyczkil turnbuckle - Sciqgacz -closed body -Sciqgacze Srubowe zamkniq te handwheel - dzwignia w ksztalcie kola do napinania Sciqgaczy Srubowych hook-hook - Sciqgacz zakonczony hakami z obu stron hook-jaw - Sciqgacz zakonczony hakiem i widelkami jaw-jaw - Sciqgacz zakonczony widelkami z obu stron -jaw-whip Sciqgacz do zakladania podwojnych odciqg6w - open body - Sciqgacze Srubowe otwarte speedlash -Scirlgacze Srubowe pneumatyczne twistlock -lqcznik skretny, przekladka blokujqca skretna actuator pole - diwignia (drqzek) do zamykania i otwierania Iqcznikow skrqtnych - breech base - 1, skrqtny jednoglowicowy do gniazd bagnetowych - dovetail -1. skrctny jednoglowicowy wsuwany w gniazdo profilowe - double cone , interbox connector -l. skrgtny dwuglowicowy - fixed base - 1. skrqtny jednoglowicowy - fixed base raised -przekladka wyrownawcza ze stala,podstawq i lqcznikiem skrqtnym - safety -1. skrdny polautomatyczny - semi-automatic -dwuglowicowy 1. polautomatyczny

---

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO f

:ontainer lashing plates and points zaczepy i gniazda do zaczepdw lashing plates kontenerowych
zaczepy pbtowe
single lashing eye, non flush/zaczep plyt o w pojedynczy double lashing eye/zaczep plytowy podwojny triple lashing eye/ zaczep plytowy potrbjny

jlush keyholewing for side support -gniazdo wpuszczane do uchwytdw specjalnych

-,

@

jednostopniowe onestep/

two step / dwustopniowe

quadruple lashing ?ye/ zaczep piytowy 7oczwbrny

three step/

single flush lashing point/ zaczep pretouy wpuszczany

flush lashingpoints/gniazda pokladowe wpuszczane: single/ pojedyncze, quadruple/poczworne

sliding D-ring, single/ piericieri pojedynczy, wsuwany

hinged D-rings flush/ zaczepy piericieniowe wpuszczane: single/ pojedynczy, double/ podwojny

veldable D-ring, single/za- weldable D-rings, double/ container socket D-ring, zeppiericieniowy, pojedyn- zaczep piericieniowy, po- single/zaczep piericienio:zy naspauywany dwbjny naspawywany wy, pojedynczy do gniazda kontenerowego

cloverleaf D-rin) zaczep piericienic wy w ksztalcie 1 icia koniczyny

lashing points for elephangoot zaczepy do koricdwek "stopa slonia "

half cloverleaf deck socket/ zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny -poiow~OWY

cloverleaf deck socket/zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny
Courtesy o TEC, Conve,: Peck nnd Hole. Seusafi f

extension rode/ prgt przediuzajqcy lashing rod plug hook - knob/ odciqg pretowy koSC - galka

.
lashing rod eye - eye/ odciqg pretowy oko - oko lashing rod plug eye - hooW odciqg pretowy oko - hak
-,

--

lashing rod plug hook - plug hooW

/\
lashing rod swivel head - knob/

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - gal&

-

-.

8; 5 a 9 a.

2."a.
F

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - galka oko z chomqtkiem splatane lashing rod hook - knob/ odciqg pretowy hak - galka bulldog-gripped eye with thimble/ oko z chomqtkiem wykonane zaciskumi Iinowymi
-

-.

~

,

q

-

&

9 ~

knob/ odciqg pr@owy oko - gaika

talurit splicing eye with thimble/ oko z chomqtkiem z zaciskiem metalowym

7

ri 9
2

7. CARGO
'r

-iciqgacze

Turnbuckles
hook - hook turnbuc Sciqgacz hak - hak

- Sciqgacze typu zamknigtego

close type/solid body turnbuckles

iciqgacz hak - widetki

Sciqgacz hak - zaczep butelkowy

gaczy

adjustable turnbuckle jaw-whip/ dciqgacz otwarty o regulacji skokowej widetki - zaczep podwbjny

open type turnbuckles Sciqgacze typu otwartego
Hamburger type turnbuckle/ Sciqgacz typu ham burskiego

adjustable turnbuckle jaw-whip/ Sciqgacz otwarty o regulacji skokowej wide& - zaczep pojedynczy

hydraulically tightened turnbuckle/Sciqgacz napinany hydraulicznie

speed-lash type turnbuckle/ iciqgacz typu speedlash

Container lashing hooks zaczepy do mocowania kontenerdw
pinguin hook short/ container hook short/ eye hoow hak kontenerowy, krdtki

pinguin hook long/ uchuyt palcowy dlugi

container hook long/ hak kontenerouy, dhgi

elephant foot fitting/ zaczep typu noga stonia

Bridge fittings and hooks lqczniki mostkowe i zaczepy

tension - pressure screw compensating screw bridge bridge fitting/ tqcznik most- fitting/ lqcznik mostkouy, Srubowy kompensujqcy kowy Srubowy Sciqgajqco -

m

screw tension bridge fitting/ Iqcznik mostkowy, Srubouy Sciqgajqcy

u
Container lashin equipment construction - onstrukcja sprzetu do mocowania kontenerdw

tension pressure element/ element rozpierajqcy

f

lock nut/ nakretka

hook end/ zakon-

- mostek Srubowy
tighteining handle/

screw bridgefitting

clevis end/ wide&

turnbuckle closed type
- Sciqgacz Srubowy typu

-

zamknietego

twistlock - iqcznik skrgtny

lock nut/

trzon o regulacji end fittind . ... -koricdwka
J - - - -

adjustable bridge fitting mostek o regulacji skokowej

7. CARGO

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment - sprzet i mocowanie ladunkdw ro-ro

roll-trailer elements - czeici

f$

iqcznik skrgtny chowany

colapsibe p i czop chowany

do mocowania

do mocowania

roll-trailer securing

- mocowanie naczepy niskiej

urge net/ siatka adunkowa

web lashing with buckle/ pas do mocowania z zamkiem corner protector/ osiona naroznikowa

road-trailer securing mocowanie naczepy wysokiej

odciqg h r i c k h o u y rolltrailer/ deck socket/ naczepa niska gniazdo pokiadowe

/

/

trailer horse, fiont trailer support/ podpora naczepy przednia

truiler jack, rear wheel chocks/ trailer support/ kliny pod kola podpora naczepy tylna

cargo securing equipment - sprzgt do mocowania iadunku
safety plug /korek

corner protector/ oslona krawedziowa

cargo net/ siatka iadunkowa

storage bean/ do mocowania

c

c

krata stalowa nu sprzet do mocowania

chain lashing/

7. LADUNEK

Ro-ro cargoes stowage sztauowanie ladunkow tocznych
athwartship -w poprzek statku blockwise plan -blokowy plan ladunkowy break-bulk - drobnica jednorodna w duzych partiach (rowniez: neo-bulk) coupling -whaczanie przyczepy, naczepy -mouth -otwor w naczepie do wprowadzania lqcznika typu goosneck -point - miejsce whaczania naczepy first in last out (FILO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna od kolejnosci zaladunku first in first out (FIFO) - kolejnoSC wyladunku taka sama jak zaladunku float line -kierunek, w ktorym sztauowane sq palety, samochody, kontenery flow stowage - sposob sztauowania samochodow na pojazdowcach, umozliwiajqcy ich wyladunek bez dodatkowych manewrow (zawracania itd.) flush deck -poklad plaski, bez wystajqcych elementow konstrukcji, z wpuszczanymi gniazdami head-out system -system ustawiania samochodow przodem do kierunku wyjazdu landing place - miejsce na pokladzie otwartym statku ro-ro, w ktorym dzwig stawia kontener przemieszczany nastepnie ukladarkq last in first out (LIFO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna do kolejnoici zaladunku key car - samochod, ktory na danym pokladzie (lub w bloku) nalezy wyladowac jako pienvszy key position - pozycja zajmowana przez samochod przeznaczony do wyladunku w pienvszej kolejnoici load - obciqzenie, nacisk - axle - obciQenie na 04 pojazdu - uniform - obciqzenie jednorodne (pokladu, rampy) -point -obciqzenie punktowe (np. na gniazdo) - print - obciqzenie na Slad opony pojazdu - tyre print - obciqkenie na Slad opony poj azdu lifting - podnoszenie, -height -wysokoSC podnoszenia ukladarki -capacity -udzwig ukladarki manoeuvring space - przestrzeli manewrowa na pokladach ro-ro

-

-

-

-

master plan - generalny plan sztauerski minimum breaking load (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) platform -poklad do zaladunku samochodow osobowych na statkach nie bedqcych samochodowcami port-captain -osoba m.in. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca, w imieniu armatora, nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator - koordynator portowy, zazwyczaj przedstawiciel agenta, koordynujqcy wspolprace pomiqdzy stronami obslugujqcymi statek w porcie preplanner -osoba opracowujqca plan ladunkowy i program obslugi statku w porcie preplanning - planowanie zaladunku przed przyjkciem statku do portu ro-ro, roll on - roll -off - wtaczakl wytaczai, przeladunek poziomy stolro - system rownoleglego zalwyladunku statku dwiema technologiami strengthened area - powierzchnie pokladu o podwyzszonej wytrzymalosci (na ladunki cigzkie) stowing point -gang, brygada (w technologii ro-ro) ro-ro handling equipment-sprzet stosowany do przemieszczania ladunkow w systemie roro cone caps -slupki ostrzegawcze stosowane na samochodowcach flat gear - kontener ramowy do mocowania osprzetu ukladarek (widly, ramy etc.) fork lift (FLT) -podnoinik widlowy, sztaplarka --truck -w6zek widlowy, sztaplarka forks -widly - inverted - widly odwrocone frame -rama do podnoszenia kontenerow ukladarkq - side lift - rama boczna kontenerowa - top lift - rama gorna goosneck - pot. g g i a szyja, ramie lqczqce naczepq niskq i ciqgnik -tunnel - tune1 na ramie typu goosneck runners - ciqgniki i naczepy niskie wykorzystywane w technologii sto-ro do dowozenia ladunku na poklady ro-ro tugmaster - citgniki do naczep

-

-

-

7. CARGO

,

\

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment -sprzgt i mocowanie ladunkdw ro-ro (2)
web lashing with buckle/ pas do mocowania, z zamkiem shock absorbing chain lashin mocowanie iancuchem absorbujqcym naprgienia web lashing lock, ratchet tensioner, tightener/ zamek pasa do mocowania

Ro-ro cargo lashing equipment - ratchet tightner - urzqdzenie do nacirlgania pasow do mocowania sprzqt do mocowania ladunkdw ro-ro rod -pret do mocowania kontenerbw
air bag -worek powietrzny do rozpierania ladunku car-lashing -mocowanie samochodu cargo -ladunek -nets - siatka do zabezpieczenia ladunku operational report - raport portowy, raport operacji przeladunkowych securing manual - statkowa instrukcja mocowania ladunku - unitised - ladunek jednostkowany chain -lancuch lashing - mocowanie iancuchami - towed - ladunek toczny holowany -chain with chain lever -lancuch z napinaczkq rqcznq - shock absorbing lash - lancuch do mocowania z elementem absorbujqcym drgania i naprqzenia flush elephant foot fitting -gniazdo typu noga slonia lashing - mocowanie -belt - pas do mocowania chain - lancuch do mocowania -hook - hak konczqcy odcirlg np.prGtowy lever - dzwignia napinajqca odcislg -point -punkt zaczepienia mocowania rod - prqt mocujqcy -ring - zaczep piericieniowy do mocowania -wire - odcirlg z liny stalowej pads -podkladki (sztauerskie, np. gumowe) point - punkt - lashing - punkt do mocowania, zaczep load - dopuszczalne obciqzenie punktowe - loading - gang w technologii 10-10 railway -pocirlg -chock - klin pod kola wagonu -jack - lewar do wagonow kolejowych -rack and pinion jack -lewar irubowy do wagonow
-

-

-

-

-

-

-

-

ring - piericien do mocowania D-ring -piericien do mocowania w ksztalcie litery D roll-lash - nazwa systemu mocowania g6mej cz&i ladunku na naczepach saver - oslona chroniqca drzwi samochodow przed uszkodzeniem przy otwieraniu secure - zabezpieczak, mocowai securing points - punkty zaczepienia mocowan single action clip -nacislg z zamkiem na pasie do mocowania samochodu stanchion - slupek, klonica (naczepy niskiej, naczepy portowej) tension lever -dzwignia napinajqca tie-down points - punkty mocowania pojazdow top-lashing - mocowanie od gory ladunku na naczepach trailer -przyczepa (wysoka), naczepa chock - klin pod kola -horse -podstawa, stojak do przyczepy -horse with springloaded wheel -stojak z chowanym kolkiem -jack - lewarek do podnoszenia przyczepy trestle - podstawa, stojak pod naczepq, podpora turnbuckle -icirlgacz webb-guide -prowadnice pasow do mocowania walking boards -plyty (stolarskie, sklejka) do przekladania ladunku web -pas tkany do mocowania - carbon -fibre webbing -pas do mocowania z wlokna wqglowego rachet -pas z nacirlgiem zapadkowym -webbing belts -pasy patentowe do mocowania ladunku - weblashing - mocowanie pasami tkanymi (z tworzyw sztucznych)

-

-

7. LADUNEK

Timber stowing and lashing sztauowanie i mocowanie drewna

round timber - drewno okrqgle

linia symetrii

hatch covers) po!oywy iadowni

uprights/ podpora, sztyca

block stowing/ sztauowanie w bloku mocowanie opasyw

deck cargo/

suitcase stowa sztauowanie na szt

sawn wood - tarcica

hatch covers/ pokrywy iadowni

L~-rin~/ zaczep pokiadowj

Slizganie sic .dynamic .cz~stotliwoSC ruchow .sily dynamiczne .Srodek ruchu collapsing .vertical .sily dopuszczalne .transvers -ruchy poprzeczne sliding -przesuwanie sic.amplitude of . CARGO Forces acting on cargo sily dzialajqce nu ladunek longitudinal sliding przesuwanie wzdluifle - toppling force/ sila przewracajqca kobsanle poprzeczne transversal slldmg/ przesuwanle poprzeczne @ .efekt dzialania wiatru effect of green seas .dynamic .tension .sily poprzeczne .ruchy wzdluzne .wysokoSC metacentryczna (GM) rolling (period) .niejednorodny - friction .amplituda ruchow .obciqzenie statyczne motions -ruchy .longitudinal .tipping .sily wzdluzne .naprgzenie .vertical -przyspieszenie pionowe centre of motion .shoring .frequency of . masa distrubution of .sliding .non homogenous .zawalenie sic (np.7.skladowa statyczna effect of wind .sily odksztalcajqce .sila ciczkoSci .resultant .sily oddzialujqce .-jednorodny .racking ..sily Sciskajqce .sily przeciwne .gravity .horizontal . sily powodujqce zeslizgiwanie sic ladunku - - - - - - .static .przewracanie (np.(okres) kolysan shift (of cargo) -przesuniccie ladunku toppling .static - - - - - - .sily .coefficient -wspolczynnik tarcia load .sily Scinajqce .skladowa statyczna .homogenous .obciqzenie.compression .shear .dynamic .sily przewracajqce .dynamic component -skladowa dynamiczna .obciqkenie dynamiczne .longitudinal -przesuwanie sic wzdluzne .przyspieszenie poziome . tarcie - - .. kontenera) components -skladowe .static component .acting .sily pionowe acceleration -przyspieszenie excessive .sily.transversal -przyspieszenie poprzeczne .longitudinal .nadmieme przyspieszenie .przyspieszenie wzdluzne .transverse .sila tarcia.vertical -ruchy pionowe .. bedqce wynikiem .skladowa dynamiczna .transversal -przesuwanie sig poprzeczne vertical pressure -nacisk pionowy vibrations -wibracje metacentric height .sily przesuwajqce.rozklad mas .permissible .adverse .efekt naporu fa1 (wchodzqcych na poklad) forces .sily podpierajqce . kontenera) - - - - .longitudinal .

wqglowodor indicator .odcinek lancucha dolqczonego do holu awaryjnego entry permit .ladunki niebezpieczne goods . walkie-talkie itd. latwopalny. lower (LFL) .autogenous -temperature -najnizsza temperatura samozaplonu combustable -latwopalne (materialy) gas indicator .czynnik pianotworczy concentrate .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana (stosowana do cel6w gainiczych) compound . LADUNEK Cargo safety bezpieczenstwo ladunkdw antistatic additive .nieodgazowany freeing -odgazowanie (zbiornika lub statku) .gaz concentration -koncentracja (stqzenie) gazu -detector -wykrywacz gazow (w zbiornikach) dispersion .spryskiwacz (podlqczony do rurociqgu ppoz.zapalenie samorzutne dangerous -niebezpieczny -area -obszar niebezpiecmy (zagrozony eksplozjq na statku) cargoes . do przestrzeni zamkniqtej) explosimeter .goma granica zapalnoici gazow flammability -latwopalnoSC flashpoint -temperatura zaplonu flue gas system .free .upper limit (UEL) .lower -- - - - - -- - limit (LEL) . ladunkowych poprzez rurociqgi gazu obojqtnego -free -odgazowany.deklaracja towarow niebezpiecznych --manifest -manifest ladunkow niebezpiecznych deck sprinkler . upper (UFL) .goma granica wybuchowoici (GGW) explosive limits -granice wybuchowoici flame -plomien arrester .hydrocarbon . metoda odgazowania zbiornikow .atrnosfera nadajqca siq do oddychania .spontaneous .dyspersja (rozcienczanie. do poziomu nizszego..atmosfera palna -monitored atmosfera monitorowana (kontrolowana pod wzgl.dolna granica wybuchowoici (DGW) . zapobiegajqcy rozpryskiwaniu siq np.najnizsza temperatura samozaplonu .atmosfera zbiomika auto ignition .vowietrze tloczone do zb.wykrywacz gazow latwopalnych combustion .tank . uniemozliwiajqce gromadzenie siq elektrycznoici statycznej) approved type (equipment) -wyposazenie (latarki.(statek. zbiomik) odgazowany.dodatek antystatyczny (substancje dodawane do produktow ropopochodnych.czynnik pianotworczy solution .dolna granica zapalnoici gazow limit.eksplozja -proof .wskainik (indykator) gazu - - - -- - - -- - - .narzqdzie lub sprzqt atestowany.spalanie .non free .roztwor piany gas .carbon .ekran przeciwogniowy.samozaplon temperature .gaz palny concentration -stqienie (koncentracja) gazow palnych -range . poiwiadczony certyfikatem --certificate -Swiadectwopotwierdzajqcestan odgazowania zbiomika (lub statku) .respirable . palny cargo -ladunek palny gas .) zatwierdzone przez klasyfikatora do uzywania w atmosferze wybuchowej (patrz rowniez "intrinsically safe") atmosphere -atmosfera . istniejqcej z jednej jego strony.zakres palnoici (stqienie gazbw pomiqdzy dolnq a gomq granicq zapalnoici) limit. rozpraszanie) gazu. uzywany m. do schladzania pokladu) dioxide . skladu) .instrument do pomiaru stopnia wybuchowoSci atmosfery explosion .flammable . iskier flammable -zapalny. niz temperatura zaplonu gazu obojqtnego z drugiej jego strony) screen . zbiornik) certified . nie powodujqcy zagrozenia eksplozjq .zezwolenie na wejicie (np.dwutlenek . wolny od gazu (np.in.7.dwutlenek wqgla emergency tow chafe chain .towary niebezpieczne declaration .zatrzymywacz plomeni (ekran powodujqcy obnizenie temperatury plomienia.

nawiewnik venting system .saturated -wqglowodor nasycony hydrogen -wodor sulphide .volatile .system wentylacyjny (odgazowywania zbiomikow ladunku plynnego) - - - .gazy lome gastight .siarkowodor (H2S) ignition .zawor odpowietrzajqcy -main -magistrala odprowadzania par (ladunku plynnego) -pipe .mieszanina gazow .wprowadzenie gazu obojqtnego do przestrzeni zbiomika incendiary spark .zawartoiC tlenu (np.auto. azot) distribution system .szkodliwy . czynnik hamujqcy inert condition .source of .7.samozaplon .iwiadectwo poddania ladunku dzialaniu inhibitora inhibitor . latwopalny cargo -ladunek latwopalny . ladunki szkodliwe vapour .zaplon .rurociag odprowadzajqcy pary vaporizer -odparowywacz ventilator -wentylator.gazoszczelny gauze screen -przeciwiskrowa oslona siatkowa hydrocarbon -wqglowod6r compound . mgiel.podrqcznik procedur i organizacji pressure/vacum valve (PN valve) -zawor cihieniowo prozniowy safety tag -wywieszka (tablica.miernik zawartoici tlenu w atmosferze -content .system dystrybucji gazu obojqtnego --generator -wytwornica gazu obojcmego --plant -wytwornica gazu obojqmego --purging -przedmuchiwanie gazem obojqtnym inert gas system (IGS) . przy ktorym ludzie mogq pracowaC bezpiecznie przez 8 godzin dziennie.sklad materialow latwopalnych insulating flange -polqczenie kolnierzowe 1%dowych i statkowych urzqdzen przeladunkowych zawierajqce uszczelkq zapobiegajqcq przeplywowi elektrycznoici statycznej ~nternationalMaritime Dangerous Goods Code (IMDG) .zawor bezpieczenstwa static electricity -elektrycznoSC statyczna treshold limit value (TLV) -maksymalne stqzenie szkodliwych dla zdrowia gazow.gaz obojqtny (np.system gazu obojqtnego inerting .mieszanina wqglowodorow -gas . wywietrznik.tlen analyser (meter) .. CARGO mixture .towary szkodliwe.azot ozone depleting substances (ODs) .brak dostatecznej (do oddychania) iloici tlenu [< 19%] level -poziom tlenu w zbiomiku Procedures and Arrangements Manual (P&A Manual) .substancje niszczqce ozon oxygen . zapalny cargo -ladunek latwopalny inhibited cargo certificate (ICC) . samoistnie bezpieczne (nil emitujqce ciepla lub iskier) materials hazardous only in bulk (MHB) materialy niebezpieczne tylko w ilobciach masowych maximum allowable relief valve setting (MARVS) .irodlo zaplonu incombustible -niepalny inflammable -latwopalny. kieszenie zawierajqce gaz - - .inhibitor. w atmosferze zbiornika) -deficiency .goods .okreblenie stanu zbiornika (wypelnionego gazem obojqtnym) inert gas (IG) . przez 5 dni w tygodniu vapours (vapors) -pary -barrier .Miqdzynarodowy morski kod towarow niebezpiecznych - - - - - -- ' - - - intrinsically safe -(urzqdzenie) skonstruowanew sposob bezpiecmy.purging (displacement) .wypieranie gazu (metoda odgazowywania zbiornikow) .highly -latwopalny storage .iskra zapalajqca inflammable -palny.pockets of -tzw.izolacja paroszczelna -cock .gaz w~lowodorowy . zapalny.pary szkodliwe nitrogen .maksymalne dopuszczalne cibnienie nastawcze zaworu odciqzeniowego naked light -ogien otwarty noxious .vent lines przewody wentylacyjne do usu- (w zbiornikach i ladowniach) wania gazu . par. przywieszka) ostrzegawcza safety valve .

eter dwuetylowy diethyl ketone .etan ether .brom bromates -bromiany brominated hydrocarbons -weglowodory bromowane bromomethane -bromometan.ftalan oktylu dipropylene glycol -glikol dwupropylenowy divinyl .acetonitryl acetophenone .eter etylowy ethyl alcohol .kwas borowy bromine .chloroarseny chloroethane .chlorany chlorinated hydrocarbons -weglowodory chlorowane chlorine .butadien butane . etyloamina ammonia .amoniak bezwodny amyl hydride .alkohol etylowy .amoniak i jego zwiqzki boil-off .pentan aromatic esters -estry aromatyczne aromatic ethers -etery aromatyczne arsine .benzen benzoic derivative pesticides -pestycydy .mieszanka alkoholi aldehyde .arsenowodor azides .chlor chloroarsines .chlorofenole chlorophenates .aldehyd aminoethane .kwas acrylamide -akrylamid alcohol .aminoetan.Chemical and gas cargoes ladunki chemiczne i gazy acid .cyjanki nieorganiczne cyanides organic -cyjanidy organiczne dextrose solution .karbinol carbon dioxide .chlor chlorites -chloryny chloroacetates -chlorooctany citric juice -kwasek cytrynowy colonial spirit .dwuetyloketon diethyl sulphate .amoniak ammonia.alkohol metylowy (o duzej czystoki) chlorine .pochodne kwasu benzoesowego bivinyl .parowanie (tu: ladunku) boil-off temperature -temperatura wrzenia boiling temperature -temperatura wrzenia acetaldehyde -aldehyd octowy acetic acid -kwas octowy acetic anhydride -bezwodnik octowy acetonitrile .eter ethyl eter .dwuwinyl ethane .alkohol aldehydes -aldehydy aliphatic amines -aminy alifatyczne aliphatic esters -estry alifatyczne aliphatic ethers -etery alifatyczne aliphatic oxides .etan ethanol .siarczan dwumetylowy dioctyl phthalate .azydki benzene .tlenek wegla carbon sulphides .alkohole alcohols mixtures .acetofenon acetyl chloride -chlorek acetylu acrylamide solution -roztwor akrylamidu acrylic acid -kwas akrylowy acrylonitrile -akrylonitryl adipanitrile -nitryl adipinowy alcohols . bromek metylu butadiene .dwuwinyl. anhydrous .tlenki alifatyczne aliphatic silicates -krzemiany alifatyczne alkalis .spirytus rektyfikowany columbial spirit .dwutlenek wegla carbon monoxide .siarczan dwuetylowy dimethyl formamide -dwumetyloformamid dimethyloamine -dwumetyloamina dimethylmethane -dwumetylometan dimethyl sulphate . erytren boranes -borowodory boric acid .siarczki wegla camphor oil -olej kamforowy chlorates .dwuetanoloamina diethyl ether -eter etylowy diethylene glycol -glikol dwuetylenowy diethyl ether .butan butane-propane mixtures -mieszaniny butanowo-propanowe butylenes -butyleny carbinol .etanol ethene .chlorofenolany cyanides inorganic .zasady ally1 alcohol -alkohol allylowy ammonia and compounds .chloroetan chloroethylene -chloroetylen chlorophenols .roztwor dekstrozy diethanolamine .

szczawiany pentanes.izopentan isoprene .tlenek propylenu refrigerant gases .fenole phosphides .skroplenie gazu liquefied gas .izopropyloamina ketones -ketony lead tetraethyl .nitryle nitrogen .propen propylene -propylen propylene oxide .fluorki fluorine .fosforowodor picrates -pjkryniany pyridines -pirydyny propane .naftalen nitrates .metanol methyl alcohol -alkohol metylowy methylacetylene -metyloacetylen methylacetylene .morfolina naphtalene .chlorek winylu vinyl ethyl ether -eter etylowinylowy vinylidene chloride .gazowiec polcisnieniowy stibine .nadtlenki phenetole .7.sz~ciofluorek tricresylphosphate turpentine .terpentyna vinyl chloride .propadiene mixtures .germanowodor halogenated cyyanogens -halogenocyjany hydrocarbons -wqglowodory hydrogen cyanide .azotany nitrites .fosforki phosphine .weglowodory fluorowane fluorides . all isomers -pentany wszystkie izomery pentene -penteny perchlorates -nadchlorany perchloromethyl-mercaptan .czteroetylek olowiu lead tetramethyl -czterometylek olowiu liquefaction .fenetol phenols .fluorooctany freon .chlorek etylu ethylene -etylen ethylene glycol -glikol etylenowy ethylene oxide .skroplony gaz ziemny liquefied petroleum gas (LPG) -skroplony gaz ropopochodny mercaptans -merkaptany metal carbonyls -karbonylki metali methane (LNG) .cyjanowodor hydrogen sulphide .azotyny nitriles .antymonowodbr sulphides .tlenek siarki teluru tellurium hexafluoride .gaz skroplony containment system .azot nitrogen oxides .system ochrony ladunku gazu skroplonego liquefied natural gas (LNG) .tlenek etylenu fluorinated hydrocarbons .metan (skroplony gaz naturalny) methanol .metyloacetylenu-propadienu mieszaniny methylamine -aminooctan methylethylene methylethene methyl bromide -bromek metylu -- - methyl chloride -chlorek metylu monobromomethane monoethyloamine -monoetyloamina morpholine .ponowne skraplanie rodenticides -rodentycydy saturated vapour pressure -ciinienie par nasyconych semi-pressurised gas carrier .spirytus drzewny .fluor fluoroacetates .nadchlorometylo-merkaptan permanganates -nadmanganiany peroxides .siarczki sulphur dioxide .siarkowodor hypochlorites -podchloryny iodinated hydrocarbons -jodowane wqglowodory isocyanates -izocyjaniany isopentane .tlenki azotu nitrophenols .czterotlenki osmu oxalates .dwutlenek siarki sulphur oxide .gazowe czynniki chlodzqce reliquefaction .freon fully refrigerated gas carrier -gazowiec w pelni chlodzony fumigants -fumiganty germane .nitrofenole osmium tetroxide .propan propene .izopren isopropylamine .chlorek winilidenu wood alcohol -spirytus drzewny wood spirit . CARGO - -- ethylamine -etyloamina ethyl chloride .

ind?widualn> sprzet ratunkom? 7.q p r q t ochron? osobistej . 4bandoning the ship . Safet? . Launching and reco\ering .n p a d k i i rato\?nictwo morskie I I.dzialania Smiglowca S 4 R 12.morskie s?stem? ewakuaujne 10. Launching appliances .ochrona srodowisha 14.alarmowanie n niebezpiec~enstwie 8. Safety of life at sea bezpieczenstwo iycia na morzu I.8. Rlarine accidents and sahage .betpiec/enst\\o 17.u r r q d ~ e n i a \\odonania do 4.t o d i ratunhowa i ratownicza 3. Enkironmental protection . Personal life sabing equipment .tratwa ratunkowa 2.s p r q t s?gnalirac?jn? i pirotechnicm? 9. Rledical first aid . l l a r i n e e\acuation qstems . Firefighting .m a l c r a n i e poiarow 15. Personal proteeti\ e equipment .p i e r w s ~ a ponloc med?crna 16.S-\R helicopter operations . Life raft .wodowanie i podnos~enie (todzi) 6. Signalling equipment and p?rotechnics . Life boat and rescue boat .pos~uhiwanie rato\\anie i 13. U a r m i n g i n distress . CAR and IAXlS-\R .o p u s ~ c ~ a nstatku ie 5.

SAFETY OF LIFE AT SEA I Life raft tratwa ratunkowa exterior light/ canopy/ reflective strip/ Swiatlo zewnetrzne namiqt . sea anchor. stabilizator container lid/ pokrywa pojemnika emergency pack/ wyposaienie away j n e Itratw~l ije raft instruction leaflet/ nstrukcja obslugi t r a w drogue.8.pojemnik tratwy storage cradle/ loie tratwy faleri hydrostatic release unit zwalniak hydrostaryczny graduated drinking vessel/ miarku do painter line/ zapadka zwalniajqca shackle/ szakla water inlet/ wlot wody manual release mechanism/ mechanizm zwalniania recznego szakla /I . dryfkotwa life rafl container .taima odblaskowa radar reflector/ ment/ SART seat/ l y deszczowej gniazdo transpondera SART 1 lower inflatable chamber/ dolna komora plywalnoiciow kieszed wodna.

.t.zawor bezpieczenstwa -tent .indoor light .rain catchment -lapacz wody deszczowej .inflatable .wyposazenie ratunkowe liferaft -tratwa ratunkowa -annual -sewicing ..osprzqt tratwy ratunkowej bellow .davit launched .electric torch .fiberglass pojemnik tratwy z wlokna szklanego .inflatable chamber .floating -tratwa unoszqca siq na wodzie .outside courtain .przedzial wodoszczelny.sea anchor .buoyant safety knife .linka chwytna (wokol t.Swiatlo wewnqtrzne . tu: linka operacyjna .zawiesie.inflatable compartment . lodzi) .observation slot -kolnierz obserwacyjny .non-retum valve .floor valve . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Liferaft -tratwa ratunkowa life saving equipment .inflation hoses -wqze do napelniania kom6r .zestaw do napraw .tratwa pneumatyczna .wiosla -painter (line) .pneumatic -tratwa pneumatyczna -valise -pojemnik tratwy ratunkowej . lodzi lub tratwy bridle . komora wypomokiowa inflation -nadmuchiwanie (tratwy) .zestaw do lowienia ryb .lina. zrzucana (za burtg) .exterior light .rescue quoit with line .wlaz .coroczny przeglqd tratwy capacity -pojemnoSC tratwy container -pojemnik (tratwy) .linka operacyjna .rigid -sztywny pojemnik tratwy .zaslona zewnqtrzna namiotu t.namiot .paddle .fishing tackle .stelaz do tratw .throw overboard .mieszek.falen.zawor zwrotny .waterborne -tratwa zwodowana liferaft (construction) -konstrukcja tratwy ratunkowej .stacja przeglqdow i atestowania tram .rigid -tratwa ratunkowa typu sztywnego .water pocket . .reversible -tratwa dwustronna .zewnqtrzny fartuch .inflating -napelnianie (siq) tratwy .linka do przytrzymywania pojemnika.bezpieczny n6z plywajrlcy -drinking water vessel -naczynie z miarkqdo racjonowania wody .air chamber valve -zawor komory wypornoSciowej -boarding ramp -podest (ulatwiajqcy wejScie do tratwy) -boarding ladder -drabinka (ulatwiajqca wejScie do tratwy) -buoyancy -plywalnoSC (tratwy) chamber .8..lina chwytna (wokol t.Swiatlo zewnqtrzne .Swiatlo zewnqtrzne . stabilizator tratwy powietrzem - - - - -- - - - - ------ - liferaft (fitting) .pasy sluzqce do odwracania przewroconej tratwy -righting line .safety valve .outdoor light . pas sluzqcy do odwracania przewroconej tratwy .komora wypomoSciowa . strop (do wodowania tratwy za pomocq hrawika) -buoyant lifeline -ratunkowa linka plywajqca . butla z gazem grabline .plug -korek spustowy -racks . kotwica plywajqca .Srodki ratunkowe life saving service .lifting eye -zaczep (ucho) do podnoszenia t.radar reflector -reflektor radarowy .emergency rations -racje iywnoiciowe .tratwa wodowana za pomocq hrawika .krqzek ratunkowy z linkq retrieving line .operating cord .linka do przyciqgania t.gas cylinder -pojemnik.selfrighting .dryfkotwa - - - - .zawor podlogowy -hatch .komora wypomoiciowa canopy -namiot (tratwy) arch . pompka (do dopelniania komor wypomoSciowych) bowsing line .kieszeh wodna.open -tratwa otwarta -weatherproof valise -pojemnik tratwy odpomy na warunki pogodowe .first aid kit -zestaw pierwszej pomocy .komora wypornoSciowa compartment -przedzial wypornoSciowy tube .luk (podtrzymujqcy) namiot closure .drogue -dryfkotwa.latarka elektryczna -emergency pack -pojemnik ze sprzqtem awaryjnvm .reflective tape -taSma odblaskowa . lodzi) lifeline .repair kit .sluzba ratownictwa iycia survival equipment .righting strap . .tratwa samoprostujqca servicing station .

8.' . SAFETY OF LIFE AT SEA Lifeboat lddi ratunkowa buoyancy tanW oar/ gunwale clamp/ obejma krawedzi burty linka chwytna life boat cross section przekrdj lodzi ratunkowej keel seat/ gniazdo stepki keel stop/ foam buoyancy tanW zbiornik gunwale/ lawa poprzeczna water tanW zbiornik wody side benches/ lawy boczne 3 remote release hooks haki zdalnie zwalniane floating block shackle/ hook/ hak / / uchwyt przyobiowy L rubber fender/ odbojnica gumowa bilge hand rail/ T1 fdod tank/pojemnik na iywnodi . pdlsztywna iddi ratownicza free fall lifeboat . lddi zrzutowa .securing pin/ trzpieri zabezpieczajqcy releasing arm/ ramie zwalniajqce 1 steering tower/ kiosk sternika 1 rigid inflatable fast rescue boat stybka.lddi ratunkowa swobodnego wodowania.engine foundation/ fundament silnika k e e l / stepka ..

water . .(typ) lodzi ratunkowej .lodz ratunkowa w pehi zakryta -partially -lodi czqkiowo zakryta .sea anchor cord .self-righting -lodi samoprostujqca siq .lawka poprzeczna lodzi tank .l6di wioslowa .wl6kno .porqcz .open . wypornoiC -buoyancy foam -pianka wypomoSciowa .lifeboat engine .self-righting double-hull -16dz ratunkowa samoprostujqca o podwojnym poszyciu .semi rigid -polsztywna lodi ratownicza lifeboat equipment -wyposazenie lodzi r.rigid inflatable fast .side seat .fuel -zbiornik paliwa .lawka boczna .fire-protected freefall -ognioodporna lodz wodowana swobodnie (zrzutowa) .zbiornik wody (pitnej) lifeboat (propulsion) -napqd lodzi r.buoyancy -zbiomik wypornoiciowy .rowboat .lo& ratunkowa zakryta .axe .gwizdek - Lifeboat .survival craft .sztywna.hak do podnoszenia glass reinforced plastic (GRP) .pulling boat . podloga .zbiornik wypornoiciowy -bank (bench) .16dz ratunkowa odkryta .tin opener .bottom boards .tow rope .lodi niewywrotna motor .side bench .zbiornik .rgczne urzqdzenie napqdowe (lodzi) --- - - - - - .motorowka dinghy -ponton z doczepnym silnikiem lifeboat .hand-propelled - -- - - - - -- - - - - - -- -- -- -- .outboard .lifting .silnik przyczepny -propelled lifeboat.slabe ogniwo -whistle .okucie gniazda dulki . toporek .bailer .linka dryfkotwy signalling mirror -lusterko sygnalizacyjne .siekierka.air case .lodz r.bilge handrail -uchwyt przestepkowy .metalowa 1odz ratunkowa .mala lodka.szybka lodz ratownicza .hand-operated propeller . .kiosk stemika .linka holownicza .wlokno szklane boat -lodi z wlokna szklanego laminate .czerpak .dinghy .thwart .zbiornik wypornoiciowy .metallic .piyty podlogowe.rowing-boat -lodi wioslowa .fast . pneumatyczna lodz ratownicza . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .silnik lodziowy lodi ratunkowa o -mechanically propelled napqdzie mechanicznym .fully .pontoon -pontonowa lo& ratunkowa .folding .self-bailing boat -1odz samoodwadniajqca siq .silnik boat .lawka .air .rowlock plate .steering tower .inflatable -lodi pneumatyczna .rowlock chock -zdwojenie przydulkowe .glass .totally enclosed -lodz calkowicie zakryta .otwieracz do puszek (konsenv) .bailer .rigid .towing -lawa holownicza (na lodzi) . .napqd silnikowy rescue boat -lodz ratownicza .motorowa lodi ratunkowa propulsion .stepka boczna (lodzi ratunkowej) lifeboat (construction) -konstrukcja lodzi r.8.end .topping-up pump -pompka dopelniajqca (komory wypornoSciowe tratwy) .lodz skladana -free-fall lodi wodowana swobodnie (zrzutowa) .hak lodzi .enclosed .weak link .lodi ratownicza typu sztywnego .zbiornik powietrzny koncowy .lodi wioslowa .lodz skladana .sponge .lodi ratunkowa o napedzie rqcznym . nadmuchiwana .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym keel .stqpka -plate -plyta stqpki rail .16di ratunkowa air bottles -butle powietrza air vents -wywietrzniki bilge grab rail -porqcz przystepkowa fibre .buiscuits .jednostka (16dz lub tratwa) ratunkowa .drain . ponton pneumatyczny .collapsible boat .handrail .motorowa l6di ratunkowa .otwor spustowy w dnie lodzi .laminat z wlokna szklanego food locker -pojemnik na iywno6C hook .inflated .buoyancy -plywalnoiC.uncapsizing boat .lawka burtowa (w lodzi) .(tu) suchary .non-powered boat -lodz bez napqdu mechanicznego -propeller gear -rqczne urzqdzenie napqdowe lifeboat (type) .czerpak do wody .gqbka (do zbierania wody) .

at rations/ lodziowe racje iywnoiciowe .Totaly enclosedfree fall lifeboat .calkowicie zarnkni@a zrzutowa external light/ reflektor radarowy lifeb.

talia falu . tratwy.listwa na burcie (po kt6rej zsuwa sig 16di ratunkowa) .crutch .radar reflector .plozy.skates .rub rail .fan .dryfkotwa.latarnia lodzi ratunkowej .tu: oslony (chroniqce lodz przed uszkodzeniem w trakcie opuszczania) . lina holownicza .skate -zeilizg lodziowy.sea anchor .odbijacz .rowlock .oil bag -worek do rozprowadzania oleju (na powierzchni morza) .sponge .toporek .grappling hooks . .scissors .falen dlugi .storm oil tank . lina holownicza .towrope .trail line .with buoyant handle .system spryskiwania zewngtrznego lodzi - .rumpel z przedluiaczem .drift anchor .compass -kompas lodziowy .8.taima odblaskowa (np.wioslo .oarlock .swifter .oil can .folding tiller .dulka .steering .bow - --- .rations .bucket .hook -bosak lodziowy .reflective tape .tiller .open hook .folding knife .brezent lodziowy.pioro wiosla -buoyant -wioslo plywajqce . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU -biscuit tin -puszka na suchary -boat charts -mapy szalupowe .desalinator -urzqdzenie do odsalania wody .zamknigty system obiegu powietrza (w lodzi zakrytej) .pompa rgczna .falen .lina holownicza .rubbing strake .reflektor (pot.grab line .search lights -reflektory szperacze .noiyczki .fender . zeSlizg lodzi ratunkowej .wioslo sterowe .towing shackle .system spryskiwania zewngtrznego lodzi .towing hawser -hol.dulka .plywajqcy krqzek do podawania rzutki line .pioro (wiosla) .hatchet .grasp .lamp .linka pomocnicza dryfkotwy other lifeboat equipment -inne wyposazenie lodzi ratunkowych .sea-biscuits . plywajqcy .reflektor radarowy .falen rufowy -plug . ploza burtowa .-heaving line .olej do uimierzania fa1 .hand pump .reflektor r.oar .lodziowe racje iywnoSciowe .halyard .dipper .hol.szakla holownicza .spot light .external water spray systems .balika do oleju .: punktowiec) .towline -hol.dulka .quoit -plywajqcy krqzek (ratunkowy) .korek spustowy w dnie lodzi .Sruba napgdowa .painter .hauling line .wiadro .cover .paddle -wioslo lopatkowe .n6z skladany .latarka elektryczna .odbojnica lodzi .hak odrzutny .czerpak do wody .bosaki lub kotwiczki .boat hooks .active .lifeline -linka ratunkowa (asekuracyjna) woko1 kola. na Srodkach ratunkowych) .n6z .tripping line .rumpel .czerpak . aktywny . pasywny .zbiornik oleju do uSm.lina do holowania .gqbka .rzutka nietonqca rescue quoit .aft .passive -reflektor r.sea painter .rgkojeSC (wiosla) . pokrowiec lodzi .drabinka lodziowa .internal air supply system .odbojnica (gumowa) lodzi .-tackle .kotwica plywajqca .no2 z plywajqcq rgkojeiciq .skids .propeller .fishing tackle -zestaw do lowienia ryb .faleti dziobowy stern .ladder .torch .tin opener .food rations -racje zywnoiciowe .bosaki -buoyant -nietonqcy.drogue -drykotwa . fa1 .leak screw -korek spustowy .cradle . kotwica plywajqca . oslony burt lodzi.trail line -plywajqca lina holownicza .lina podstgpkowa .towing painter .suchary szalupowe .sprinkler system . lina holownicza .retro-reflective tape -taima odblaskowa .odbijacz linowy wok01 lodzi .knife .rubber .storm oil .holowniczy falen lodziowy .fa1 .skeet .odbojnica lodzi . lodzi etc.-blade .falen rufowy - - - - - - .otwieracz do puszek .linka (rzutka) plywajqca .

SAFETY OF LIFE AT SEA . ' Launching appliances urzqdzenia do wodowania head block/ roller track gravity davits iurawiki grawitacyjne jezdne .loie pokla owe tratwy deck cradles or Iiferaft d shackle/ szakla davit-launched life raft tratwa wodowana iurawikiem release gear/ urzqdzenie zwalniaj ce 4 tricing pendant. manrope/ spustka. mantai \ hak lodziowp I bowsing-in tackle/ talia przytrzymujqca ilewing motor/ silnik obracania . rama zurawiko double roler track/ podwcijny tor jezdny hydrostatic release u zwalniak hydrostatyc .8.

lift .gaja .16dz zawieszona na iurawikach .lifeboat hoist -podnoinik lodzi ratunkowej .shackle .lancuch podtrzymujqcy .automatic gear .life line . diwig. tratwe).lazy painter -kr6tki falen . szekla - - - - - - - (odcinek lancucha pomiedzy blokiem talii a hakiem) .talia lodziowa centrifugal clutch .free-fall trackway . mantal . winda.span (topline) -wiez spustkowa (pot.remote releasing .halyard tackle -talia faiu . olinowanie iurawik6w iodziowych .round bar .gravity -iurawik grawitacyjny head .mechanizm zwalniajqcy (np.urzqdzenie do zwalniania (tratw) .szakla.spustki (pot. pot.swing -iurawik obrotowy davit (loose gear) .end for end turning -przelozenie (odwr6cenie kierunku) liny talii .sztormtrap .legar lodzi - boathife raft seat .rozki do mocowania liny.urzqdzenie do wodowania system -urzqdzenia do wodowania lodzi lever .zawiesie lodziowe -tackle .: toprik) .lina stalowa talii fall -talia .sprzglo odirodkowe davit -iurawik .kolumna zurawika .tu: spustka. iodi z talii) operating equipment .osprzqt do mocowania .lina do przyciilgania lodzi do bum .hak do podnoszenia (np.hydraulic gear .8.falls turned end-for-end -obracanie liny talii .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .: mantal) -wire . wy c i a -hook .zamiana koncow talii -turning date of wire falls -data obrocenia lin talii guide sheaves -rolki lkrqzki prowadzqce launch .hook .hak odrzutny .stojaki zrzutowe (tratw) sling . knaga collar -jarzmo iurawika craft . opuszczaC na wode appliances -urzqdzenia do wodowania device -urzadzenie do wodowania gear .zwalniak automatyczny gear safety pins .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny -hydrostatic -unit (HRU) -z.monkey line .loze lodziltratwy deck-mounted storage .link . mantal .fall cover -pokrowiec na talie .spustka.manropes .ogniwo .guy .padeye -zaczep piericieniowy -renewal date of wire falls -data wymiany lin talii .bowsing in tackle -talia przytrzymujqca lodz cover -pokrowiec na talie iurawika .tricing pendant .fastening fittings .urzqdzenie szybkiego z.chock legar lodziowy .spustka.halyard .tackle .tricing line .quick unit .cradle . mantal .iurawik obrotowy socket .arm -ramie (iurawika) -cleat .zeilizg (do wodowania swobodnego lodzi zrzutowych) -racks .szalupa launching. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Launching appliances urzqdzenia do wodowania .bolce (przetyczki) zabezpieczajqce urzqdzenie zwalniajqce . mechanizm podnoszqcy .stem -iurawik rufowy .osprzet lluiny zurawika . hydrostatyczny mechanism .gniazdo zurawika stand -podstawa iurawika .wodowaC (lo&.mocowany do pokladu stojak na tratwy .fall .hak .zdalne zwalnianie .frame -rama .blocks .slip hook .takielunek.glowica iurawika (zblocze gome) pedestal .swivel .wysokoiC podnoszenia.diwignia lifeboat slip way -pochylnia lodzi ratunkowej lifting (gear) -urz&enie do podnoszenia.bloki . - - - - - .lina talii zurawika .Jacob's ladder .suspension chain .fa1 .krqtlik . lodzi) (to) lift -podnosik lowering mechanism -mechanizm opuszczania release -zwolnienie .

gladki bgben w. ratunkowej oarsman -wioklarz - - - - .alarm lodziowy muster . stanowisko alarmowe stations bill .bail out -wybieraC (czerpakiem) (to) boat -plynqC lodziq drill .zbibrka (na alarmie) list .wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz . rozklad alarmu opuszczania statku --drill -alarm Cwiczebny opuszczenia statku station -miejsce zbiorki w alarmie lodziowymi opuszczania statku abandonment -opuszczenie statku alarm -alarm -bell . sygnat zakonczenia (alarmu) evacuation .lifeboat .unpowered lifeboat w.czlonek obsady 1. opuszczanie statku. SAFETY OF LIFE AT SEA - - - -- Abandoning the ship . .alarm ogolny -push-button -przycisk alarmowy signal .lifeboatman . takie: muster station boat -lodz deck -poklad lodziowy illumination -oiwietlenie pokladu lodziowego . zapobiegajqce powstawaniu lum) transmission gear -przekladnia winch -wciqgarka. winda (tu: lodziowa) -brake -hamulec wciilgarki .miejsce zbi6rki (w czasie alarmu).ilobkowany bqben w.manning of a .sygnal alarmowy.rozklad alarmu lodziowego. system zwalniania.uimierzak grzywacze fa1 (olejem) secure alongside -zamocowaC (lodi) przy burcie (to) tow .manewrowanie lodziq -back oars .(to) bail . opuicit ship! .dowodca lodzil tratwy .swung out -lodz wychylona za burtg -waterborne .dmonek alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .w. Cwiczenia .lista (alarmowa) -station -miejsce zbiorki. me.-lbdz zwodowana.lodz calkowicie wychylona za burte -at the embarkation deck -lodz na wysokoici pokladu obsadzania (wsiadania do lodzi) in stowed position .boat .ewakuacja.stan zagrozenia -procedure -procedura postepowania w razie zagroienia signal . podejmowanie rozbitkow z jednostki w niebezpieczenstwie Jacob's ladder .opuiciC statek! bill .smooth drum .urzqdzenie naprezajqce (line talii.lodz na wodzie - - -- - - - - sig na wodzie boat manoeuvring .czerpaC (czerpakiem) .obsada lodzi ratunkowej ..opuszczanie statku --- alarms and drills -alarmy i Cwiczenia abandon -pormciC.obsadzanie lodzi (tratwy) on the water .poklad wyznaczony do obsadzania lodzi ratunkowych -hook handler -marynarz obslugujqcy hak lodzi .urzqdzenie do podnoszenia rozbitkow z wody life boat crew . lodzi) -unit -zwalniak.sztormtrap Jason's ladder . lodziowa z zasilaniem .sygnal alarmowy switch -wlqcznik alarmowy assembly station -miejsce zbiorki assembling point .lodi w pozycji marszowej (w pozycji zamocowania) .enter the .general emergency .malniak.zajqC miejsca w lodzi at full outreach position . sygnal wzywania pomocy ending signal .sygnalizacja zakonczenia.rozklad alarmow practice muster .alarm Cwiczebny (to) capsize -wywr6ciC sic dnem do gory fend (off) .holowaC tow aft -przygotowywaC 1odi do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie emergency .grooved drum .alarm Cwiczebny.powered lifeboat . urzqdzenie zwalniajqce releasing gear -urzqdzenie zwalniajqce tensioning device .lifeboatllife raft commander .odpychaC lodi (to) row -wioslowaC quell waves . lodziowa bez zasilania 8.w. znajdujqca chanizm zwalniajqcy (np..certified lifeboatman -dyplomowany ratownik .system . lodziowa .embarkation deck . .

zmagazynowana energia kinetyczna stowed position .launching and recovering wodowanie i podnoszenie (tratwy.quick unit -urzqdzenie szybkiego zwalniania .pozycja .on-load system .podnoszenie lodzi . tratwy) release -zwalnianie embarkation ladder .zwolniC mocowania - - .hydrostatic -unit (HRU) .16di z lewej burty . .zwalniak h.lodz z prawej burty lowering .automatic -wodowanie automatyczne .siatka do podejmowania z wody rozbitkow slack fall .lina do przytrzymywania lodzi przy burcie fully-loaded boat .manual -zwolnienie rqczne (tratwy) .pod obciqzeniem" Lifeboat launching wodowanie lodzi ratunkowej - - - - - - - boat at embarkation decW lodi przy pokladzie wsiadania lowering/ oouszczanie fall/ talia- - - waterborne boat/ l6di zwodowana - - - - - - -operating equipment -urzqdzenie do zdalnego zwalniania (tratw) . tratwq) launching -wodowanie (lodzi.luzna talia slip knot -wqzel lawkowy stored mechanical power .zwodowaC lodz ratunkowq (ratowniczrl) station .maximum load .lightest load -najmniejsza masa przy opuszczaniu . lodzi) z wody bowsing line .lodz niezaladowana .manual -wodowanie rqcme the lifeboat (rescue boat) .odzyskanie.lower .boat .prqdkoSC opuszczania of the boat .opuszczanie lodzi net .starboard side .zdalne zwalnianie unit .opuSciC sztormtrap system .opuSciC lodz .system zwalniania .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny .hoist a in -wciilgn$ lodz na miejsce ..port side .non-loaded .system zwalniania (np.system zwalniania .lodz w pelni zaladowana (to) launch -wodowaC (16dz. tratwy) . podjqcie lodzi recovering -podnoszenie .16dz ratunkowa .zwalniak.hydraulic gear .stanowisko wodowania (lodzi) lifeboat .siatka (tu: ewakuacyjna) painter to the main deck -podaC falen na poklad glowny put in the leak screws -wkrqcik korki spustowe recovery .halting a -zatrzymywanie iodzi (w trakcie opuszczania) .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .maksymalna masa (dopuszczalna przy podnoszeniu lodzi.prepare -przygotowak 1odz ratunkowq ..lower -to deck level -opuSciC 1. lodzi) . do pokladu .remote releasing ..bez obciqzenia" .off-load system . urzqdzenie zwalniajqce scrambling net .wychyliC iurawiki (wychyliC lodzie za burtq) swung out position -16dz w pozycji wychylonej take off lashing .opuszczanie (iodzi) speed .marszowafl lodzi (pozycja zamocowania) swing out davits (boats) .

zakladanie kombinezonu non-insulated suit .ochrona cieplna -protective aid (TPA) .inflatable -nadmuchiwane pasy ratunkowe lamp .kolo ratunkowe life vest -kamizelka ratunkowa luminous buoy -kolo ratunkowe z lampkq survival -przetnvanie. kombinezon asekuracyjny - .Swiatlo aktywowane przez wode (np.klarnra (zapinajqca) pasa r.zrzutowa lodz ratunkowa survival suit .lampka pasa ratunkowego light .kolo ratunkowe z plawkq dymnq -light and smoke lifebuoy -kolo ratunkowe z piawkq iwietlno-dymnq life-jacket -pas (kamizelka) ratunkowy -buckle .hood . .pas z karabinczykiem velcro fasteners -talmy mocujqce typu "rzep" -watertight zipper -wodoszczelny zamek blyskawicmy survive -przetnvak.taimy (do wiqzania) pasa r. przeiycie craft .protection . przezyC swimming -piywanie thermal -cieplny.8.secure line with a snap .lampka pasa ratunkowego straps .izolacja cieplna Personal survival equipment indywidualny sprzqt ratunkowy lrfebuoy chute/ zrzutma kota - - - -- "cziowlek za burtq" - - - immersion suit kombinezon ratunkowy - rescue light/--Swiatlo sygnalizacyjne - .wodoszczelny water activated light .piawka Swietlna @rzy kole ratunkowym) water-resistant -wodoodporny work and protective suit -kombinezon roboczo-ochronny.kombinezon ochronny (chroniqcy przed warunkami pogodowymi) immersion suit -kombinezon ratunkowy donning . (w ksztalcie podkowy) --with line .kolo r. -buoyancy -plywalnoSk pasa ratunkowego collar -kohierz front -przod pasa ratunkowego .koio ratunkowe z linkq with a smoke-signal .Srodek ochrony cieplnej waterproof -nieprzemakalny. SAFETY OF LIFE AT SEA Personal life-saving equipment indywidualny sprzqt ratunkowy anti-exposure suit .kaptur .horseshoe .wearing -zakladak pas ratunkowy whistle .kombinezon ratunkowy bez izolacji cieplnej unpacking -rozpakowanie kombinezonu life buoy -kolo ratunkowe .gloves -rekawice .lodz ratunkowa equipment . w kamizelce ratunkowej) water light .gwizdek do pasa ratunkowego life-float -plywak ratunkowy life-ring .sprzgt ratunkowy skid-launched freefall craft .stroj (kombinezon) ratunkowy -bag -torba na Srodek ochrony cieplnej . termiczny insulation .

radio frequency .sound . barwnik stosowanyjako sygnal wzywania pomocy - - - - emergency frequency -czqstotliwoSCalarmowa emergency position radio beacon -radioplawa awaryjna. sygnal ponaglenia signalling . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Alarming in distress -alarmowanie w niebezpieczenstwie activate-uaktywniai. EPIRB) alarm -alarm.sygnal alarmu switch -wlqcmik alarmu -system .macmik banvny.cz~stotliwoSklqcznoSci w niebezpieczenstwie -signal .radiowy sygnal bezpieczenstwa . stan zagrozenia call .sygnal .przekazywaC foniczny sygnal wzywania pomocy signal -sygnal .Mayday .sygnal wzywania pomocy dye marker . awaryjna radioplawa pozycjonujqca (lokalizujqca) emergency receiver .sygnalizacja -code -kod sygnalizacyjny equipment .nature of -rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy procedure -postqowanie w wypadku wzywania pomocy .sygnal Swietlny wzywania pomocy message -komunikat niebezpieczenstwa .life saving .sprzqt sygnalizacyjny lamp . wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .radiowy sygnal pilnoici. sygnalizacji.8. wizualny .emergency . zdarzenia niebezpiecznego -flag -flaga wzywania pomocy niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoSk -light .radioplawa VHFiIMF distress -niebezpieczenstwo.dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .radio distress .sygnal diwiqkowy .radioodbiornik awaryjny flashlight -latarka bateryjna hand-held walkie-talkie (portable)-rqcmy radiotelefon UKF (to) relay -przekazywak .hand-operated general -push button -przycisk alarmu ogblnego -hooter -buczek alarmowy signal .radio safety .alarm batteryless telephon -telefon bezbateryjny buoyant VHFNHF marker beacon .sygnal diwiekowy - - - - - - - - - .alarm .sygnal alarmowy .wezwanie pomocy.Mayday .sygnal niebezpieczenstwa .radiowy sygnal wzywania pomocy .sygnak optyczny.aural distress .lampa sygnalizacyjna -methods -metody sygnalizacji mirror . uruchamiak (np. s.wspoirzgdne miejsca wypadku.radio urgency .lusterko sygnalizacyjne procedure .sygnal ratunkowy -visual .instalacja alarmowa alert .przepisy dot.fonicmy sygnal wzywania pomocy . procedury sygnalizacji signal . sygnal alarmowy -bell .

8. SAFETY OF LIFE AT SEA r Pyrotechnics and signalling equipment -pirotechnika i sprzet sygnalizacyjny I nun overboard marker .emergency smoke marke dawka s'wietlno-dymna "czlowiek za burtq " buoyant orange smoke signal/pomarahczowa sygnalizacyjna plawka dymna igniter cord/ linka hand-held red distress flare/ rgczna ratunkowa pochodnia czenvona hand-held distress signal rockel/ rgczna ratunkowa rakieta spadochronowa 11 flare composition/ 1 '.- 111 \ zewnctrzna parachute/ spadochron flare composition/ sygnalizacyjny $re cap/ nakrctka plastic coated steel tube/ rura stalowa powlekana zawlec~kaiglicy striker mechanism/ mechanizm iglicy .

pistolet sygnalizacyjny z kolorowymi rakietami -hand (sygnalizacyjna) pochodnia rgczna.sygnal dymny -- - - - - Line throwing apparatus aparat do strzelania rzutek Source: Pains .life-saving -s . markery banvne) flame and smoke floats -plawki plomieniowe i dymne flame floats -plawki plomieniowe flare .rakieta spadochronowa star signal -rakieta sygnalizacyjna.flara.Swiatla plywajqce life buoy light -plawka Swietlna ratunkowa lifeline-throwing apparatus -wyrzumia (miotacz) linki ratunkowej line-throwing apparatus -wyrzumia linki ratunkowej man over board buoy.rakieta do podawania rzutki ratunkowej -line -linka ratunkowa (wystrzeliwana za pomocqrakiety) -parachute flare .Signalling equipment and pyrotechnics -wyposaienie sygnalizacyjne i pirotechniczne buoyant -plywajqcy dye markers -banvniki sygnalizacyjne (proszki banviqce wodg. raca apparatus -wyrzutnia linki ratunkowej .flare pistol with colour-coded signal .gwiazda self-ignition Light -samoczynnie zapalajqca sig plawka do kola slow-burning -wolno palqcy.flara ratunkowa .Swiatlo samoaktywujqce rocket -rakieta.- . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .Vessex Lld sleeved end/ konc (rzutki) z oslonkq marker light strobe/ sygalizacyjne dwiatlo stroboskopowe .Swieca dymna generator .spadochronowa rakieta sygnalizacyjna .sygnaiy wzywania pomocy .self activating smoke samoaktywujqca sig plawka dymna .smoke -(buoyant smoke -) . manoverboard markerplawka Swietlno-dymna "czlowiek za burtq" parachute distress signal -rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) parachute flare .pirotechnic pirotechniczny grodek sygna- -- - -- lizacyjny.Swiatlo pirotechniczne signal .parachute -rakieta sygnalizacyjna.generator dymu marker -plawka dymna signal .pochodnia .self-igniting light . Srodek wzywania pomocy .light . p. pistolet sygnalowy . flara rgczna floating lights .rakiemica.flare pistol . plawka dymna . rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) pyrotechnics -pirotechniczne Srodki sygnalizacvine .sygnal dymny (plywajwy).lifeline .distress flare . trudnopalny smoke -dym candle .sygnal 8.

8. SAFETY OF LIFE AT SEA I deck mounted slide container/ 7 -intei$ace structure/ poiqczenie rgkawa z wejiciem \coverplate/ pokrywa -evacuation chute/ vertical descent system (VDS) or chute system/pionowy system ewakuacyjny system z rekawem ewakuacyjnym muster station/ miejsce zbiorki life raft container racks/ stojak na pojemniki tratw k .

rapid .dowbdca platformy .extender boom ram .reflective tape .operating sequence . system z rqkawem ewakuacyjnym - - - .icieika zeilizgu vertical descent system (VDS) -pionowy system ewakuacyjny.zeilizg -ejecting pusher bag -poduszka (pneumatyczna) wypychajqca zeilizg (z pojemnika) -release lever -dzwignia zwalniajqca zehlizg -deployed .zeilizg z jednq iciezkq .zeilizg rozwiniqty -packed .single-track .obsluga morskiego systemu ewakuacyjnego .zeilizgiwanie sig.zeilizg zwiniqty stowage box .konstrukcja morskiego systemu ewakuacyjnego . zsuwanie siq po zehlizgu . napelniany gazem .6ciezka zehlizgu .taima odblaskowa -remote release system -system zdalnego zwalniania . kolejnoSC wykonywania czynnoici -platform leader .skrzynia do przechowywania zeilizgu -stowage container -pojemnik systemu MES operation .inflation hoses .rozwiniqcie (systemu ewakuacyjnego) .outboard door -d r m i zewnqtrzne (pojemnika) -platform -platforma (plywajqca) - - - - control line .wqze do napelniania systemu .pneumatyczny.inflatable .glowne rury konstrukcji .dual-track -zeilizg z podwojnq iciezkq .dry-shod . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Marine evacuation systems morskie systemy ewakuacyjne chute .main tubes .deployment .silownik pneumatyczny otwierajqcy d r m i pojemnika MES . system z rqkawem ewakuacyjnym evacuation -ewakuacja -time .przedzial wypornoiciowy .sekwencja operacyjna.linka operacyjna platformy slide .operating handle .diwignia operacyjna .komora wypornoiciowa .szybka ewakuacja MES construction .track .inner door .slide -zeilizg ewakuacyjny . zeilizg pionowy (tu: ewakuacyjny) system -pionowy system ewakuacyjny. nadmuchiwany.buoyancy compartment .floating platform -platforma plywajqca .buoyancy tube .sliding down .deployment handle -diwignia do uruchamiania systemu MES .d r m i wewnqtrzne pojemnika systemu .czas ewakuacji .retaining line .linka do cumowania (tratwy do platformy) -retrieving liferaft -podcislganie tratwy do burty lub do platformy .zsuwnia.sliding path .8.ewakuacja "suchq stopq" .

defekt silnika engine trouble -problem z silnikiem. kolizja . plazp beaching a vessel .zatonqk (o statku) -head down .total .zderzenie statku plynqcego i stojqcego assistance -pomoc .bezpoirednie niebezpieczenstwo .man (person) overboard . uderzyC .constructive total .damage . wyboczenie pokladu buffeting of the seas -spychanie przez morze. wykrzywienie.vessel missing -zaginiqcie statku (to) endanger -narazaC na niebezpieczenstwo engine failure .rozlew olejowy .strata of propulsion . zaklocenia w pracy s.statek opuszczony. bez napqdu debris -szczqtki deep water salvage .osi@C na dnie intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.niebezpieczenstwo spowodowane minami dead ship .statek niezdatny do zeglugi disaster -katastrofa distressed vessel -statek w niebezpieczenstwie driftwood -dryfujqce drewno emergency -niebezpieczenstwo .obiekt plywajqcy (stwarzajqcy zagrozenie dla zeglugi) hijacking attempt -pr6ba ponvania high and dry -(statek) calkowicie wynurzony (stojqcy na mieliinie) hit the beach .zetknqi sic.maritime inquiry .obiekt plywajqcy obstruction -plywajqca przeszkoda flotsam -resztki ladunku z zatopionego statku unoszqce siq na wodzie flooding -zalewanie (to) forge .considerable damage to ship -znaczne uszko- - - dzenie statku .person missing .udzielaC pomocy .grunt.eksplozja .actual -faktyczne niebezpieczehstwo .collision .statek bez zasilania.fire -pozar .utrata nappdu .podnoszenie wrak6w z duiych glpboko6ci derelict . porzucony accident -wypadek -report -raport powypadkowy aground -na dnie.explosion . nieuszkodzony lie over -mieC przechyl.(to) render -udzielaC pomocy beached -wyrzucony na mieliznq. na mielihie alist -przechylony na burtp allision .uszkodzenie .schodziC z trudem z mielizny founder .strata statku . ktory spowodowal zderzenie carry away -znosiC z pokladu (np.sytuacje awaryjne .cargo shifting -przesunigie .mine .(to) provide .dochodzenie morskie .strata calkowita konstruktywna - - - . plywajqcy wrak disabled . lezeC na burcie (o statku) loss . floating -plywajqcy logs -plywajqce logi (klody) drewna -object . na brzegu buckling of the deck -wygipcie. sprzqt przez fale) consequences of accident -skutki wypadku -reduce to a minimum -ograniczyk skutki wypadku do minimum contact .statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.come into . SAFETY OF LIFE AT SEA Marine accidents and salvage wypadki i ratownictwo morskie abandoned ship . dotknq6 dna hard and fast -(statek) mocno siedzqcy na dnie hazard -niebezpieczenstwo -to navigation .potential -potencjalne niebezpieczehstwo emergency situations .osadzenie statku na plaiy. przez napor fa1 (o statku) (to) capsize -wywr6ciC siq dnem do gory collided ship . dno morskie (to) ground -wej6C na mieliznq.dotknqk. niewla- - -- - - - - k i w a praca silnika.zderzenie.awaria silnika.oil spill .8.zatonqC dziobem go down -ton&.czlowiek za burtq .calkowita strata statku .zaginiqcie osoby - - ship lost . dotknqt (np.zagrozenie dla zeglugi hazardous floating object.grounding -wejicie na mieliznp . nabrzeza) crash -ulec katastrofie back manoeuver . i6C na dno ground .manewr zatrzymywania awaryjnego -stop -manewr zatrzymywania awaryjnego danger -niebezpieczenstwo -imminent -bliskie.statek porzucony.

rozbicie siq statku. lub wskutek obnizonego poziomu wody) shipping catastrophe -katastrofa zeglugowa ship settles .kloc plywajqcy pod wodq (to) stick .klauzula ratownicza crew . niema1 wypadek negligence -zaniedbanie.zaloga ratownicza.intact .striking of -uderzyC we wrak .cia. ratownictwo .uncharted -wrak nienaniesiony na mapq wreckage . gnqC statek z mielizny (to) right -powrot do polozenia pionowego (o statku). ladunek rozbitego statku wrecker . osi@C na dnie (to) strand -wyrzuciC (statek) na brzeg stranded wreck -wrak wyrzucony na brzeg stranding -wyrzucenie (statku) na brzeg.zaloga ratownicza.zderzyk sig dziobem.unintact .determining of .ratownictwo morskie.gross . wyrzucony na brzeg .(statek) zatopiony .statek uszkodzony -washed ashore -wyrzucony na brzeg wind-up .zdatno6C do zeglugi sewed .oczyszczanie dna z wrakow .ship .ratownictwo okrgtowe marine -morski.akt piractwa pirate attack .statek .statek o nienaruszonej konstrukcji.osiadly na mieliinie @rzy odplywie.statek na wpol zatopiony sunk without a trace .casualty -wypadek morski maritime peril -niebezpieczenstwo morskie missing person .half-. nieuszkodzony .uderzanie dnem statku wyrzuconego na mielimq o jej dno sunken .razqce zaniedbanie overset -wywrociC siq (o statku) pile up -wejSC na mielizng piracy -piractwo . oddzial r.zastaw ratownikow (na koszty ratownictwa) loss . zatopik statek (wskutek kolizji) run into .voluntary . panika wreck -wrak dispersal .8.ugrzqznqk w mule.zatopiony bez 6ladu take the beach -wyrzuciC na brzeg take the bottom -wej6C na mieliznq take the ground -wejSC na mielimq touch the bottom -dotknqC dna (dnem statku) unlawful act -czy bezprawny unseaworthiness -niezdatnoSC do zeglugi unseaworthy -niezdatny do zeglugi vessel .stranded osiadly na mieliinie. statek. zatopiC statek wskutek kolizji running aground -wyrzucenie (statku) naplycizng salvage .strata wynikla w nastqpstwie akcji ratowniczej lub pomimo jej podjqcia money -wynagrodzenie ratownikow.statek zanurza siq (tonie) shipwreck -rozbicie sip statku (to) shipwreck -rozbiC statek sinking -toniqcie sleeper . osadzenie na mieliznie .ocena ryzyka of collision -ryzyko zderzenia run aground -wej6C na mieliznq run down .accident -wypadek morski . ratownicy lien . -pontoon -ponton ratowniczy -pump -pompa ratownicza -reward -wynagrodzenie za ratownictwo service -usluga ratownicza. brzeg submerged -zanurzony sugging .ratownik (podnoszqcy zatopione wraki i ich ladunek) wrecking -ratownictwo okrqtowe - - -- - - . BEZPIECZE~~STWO ZYCIA NA MORZU . wyprostowaC siq risk -ryzyko assesment -ocena ryzyka .kolizja dziobem. zaplata za ratownictwo agreement -umowa ratownicza charges -koszty ratownictwa clause . mienie uratowane.ship . niedbalstwo .Swiadome osadzenie (statku) na mieliznie (to) strike -wejkk na mieliznq. wynagrodzenie za ratownictwo officer .atak piracki ram -staranowak refloat -przywrociC plywalnoSC (statku). $.strach.oficer ratowniczy (oficer odpowiedzialny za akcjq ratowniczq) -party .sytuacja bliska wypadkowi. okrqtowy - - - - - - - salvaging -podnoszenie statkow (lub odzyskiwanie ladunku z zatopionych/uszkodzonych statkow) salvor -ratownik (osoba.szczqtki wraku. firma ratownicza) seaworthiness .act of .osoba zaginiona near miss .

6. main landing gear/podwozie glowne. anti-torque tail rotor/imigio ogonowe.flight decW kabina pilo ta. 15.s'miglowiec SAR 1 1. 3. 14. SAFETY OF LIFE AT SEA 1 Helicopter rescue operations . 13.painted yellow/ namalowane wewngtrzne. tail/ ogon. engine/ silnik. air intake/ wlot powietrza. 12. hover/ zawis. line of approach/kierunekpodejicia imiglowca. rotor head/giowica wirnika. double lifting method sposdb podnoszenia parami / - w 1 1 helicopter approach/podejicie imiglowca 11. rotor blade/ lopatka wirnika. iolte koio helicopter maneowering zone strefa manewrowania imiglowca helicopter landing area miejsce lqdowania imiglowca lifting devices/ urzqdzenie do podnoszenia rescue basket/ kosz ratowniczy rescue net/ siatka ratownicza rescue litter/ nosze ratownicze rescue seat/ rescue sling/ siodelko ratownicze pgtla ratownicza .dziaiania ratownicze imigiowca m 1 R helicopter . 5. turn/ skrqt. ship's identification/ identj$kacja statku. 9.8. front landing gear/podwozie przednie. 2. 8. wind direction. 7. 10. kierunek wiatru namalowane biaie k clear zone/ inner circle . 4. cabin/ kabina.

double lift -podnoszenie parami (podnoszenie ratowanego wraz z ratownikiem) loop of the sling -petla zawiesia lowering trained individuals . poszukiwania i ratowania -winching .zawis Smiglowca line of approach .air-wind current .amfibia assistance -pomoc Smiglowca crew member .SAR .operacja Smiglowca . cy lqdowanie Smiglowca lub podejmowanie ludzi) distress scene -miejsce wypadku (to) ditch -wodowat.obnizanie lotu przez Smiglowiec hover .evacuation of .opuszczanie osoby wyszkolonej maximum operating distance .promien dzialan S.osoba .radius of action .manewrowanie Smiglowca . 30 m Srednicy na pokladzie statku przyjmujqcego Smiglowiec) obstacle -przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) obstruction .przestrzen wolna od przeszkod (wok61 lqdowiska) climb -wznoszenie sig Smiglowca descend .pick-up -miejsce podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .ewakuacja uratowanych flashing lamp . oilepienie pilota (ile ustawionymi Swiatlami i reflektorami statku) helicopter -Smiglowiec .miejsce przekazywania (osoby na Smiglowiec) .moiliwoSC pozostawania na miejscu akcji own bearing -namiar wlasny pennant-indicator -flaga lub proporzec wskazujqcy kierunek wiatru person .technika podnoszenia przez Smiglowiec w zawisie poza obrysem statku homing -naprowadzanie bearings .czlonek zalogi Smiglowca operation . lqdowac na wodzie ditching aircraft . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA SAR helicopter operations dzialania Smiglowca SAR agreed frequency -uzgodniona czgtotliwoSC area -obszar.8.osoba niesprawna .operating .podnoszenie przez Smiglowiec helicopter (landing) -lqdowanie Smiglowca deck -poklad (lqdowisko) Smiglowca .kierunek podejScia Smiglowca (do statku) manoeuvring zone . oSwietlenie pokladu statku forced landing -przymusowe lqdowanie glare .poklad (lqdowisko) Smiglowca landing deck .strefa manewrowania Smiglowca (wolna przestrzen min.helideck .amphibious .Smiglowiec .obszar operacyjny .namiar naprowadzajqcy equipment -urzqdzenia do naprowadzania signal .poklad do lqdowania (Smiglowca) -landing platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca -platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca helicopter (manoeuvering) . miejsce .landing .samolot wodujqcy ditching heading -kurs wodowania double lift method -metoda podnoszenia parami electrostatic discharge -wyladowanie elektrostatycme evacuation survivors. .search -obszar poszukiwan .maksymalna operacyjna dlugotrwaloSC lotu on-scene endurance .sygnal do naprowadzania lifting -podnoszenie ludzi (przez Smiglowiec.picking up uninjured -podnoszenie osoby rannej rendez-vous position -pozycja spotkania rescue -ratowanie -basket -kosz ratowniczy - - - - - - - - - - - - - - - .lampa blyskajqca floodlights -reflektory szerokostrumieniowe.hoisting -miejsce podnoszenia (na statku) .maksymalna odlegloSC operacyjna maximum operational endurance . przy pomocy liny) capacity -udiwig (tu: Smiglowca) device .S.ewakuacja czlowieka .lqdowisko (Smiglowca) .prqd powietrza (wytworzony przez wirnik Smiglowca) clear zone .incapacitated .transfer .olinienie.przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) hi-line (lifting) technique .winching -miejsce podnoszenia (osoby ze statku) deck party -zespol pokladowy (wspomagaja.urzqdzenie do podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .

pasma (czpstotliwoSci) radiowej .jednostka idqca z pomocq assisting facility .radio bands .kanal koordynacji (akcji) on-scene channel .nature of .weather -wspolczynnik pogodowy coverage .akcja poczqtkowa adjacent RCC .wskaznik kierunku wiatru .(reflektor) szperacz seating belt .statek udzielajqcy pomocy boarding station . obszar SAR.international code flag .akcja immediate .international distress signal -mipdzynarodowy sygnal niebezpieczenstwa monitor channel . 1qcznoSci na miejscu akcji .lina stalowa do podnoszenia hook -hak na linie do podnoszenia operation .miejsce podnoszenia (z pokladu) .flaga Mi~dzynarodowego kodu sygnalowego .prqdkoSC wiatru powierzchniowego velocity -prpdkoSC wiatru windsock -rpkaw - SAR and IAMSAR poszukiwanie i ratowanie action .Srodek udzielajqcy pomocy assisting vessel .special report (SR) .surface wind -wiatr powierzchniowy .visual .Smiglowiec ratowniczy -net .ofiara.meldunek o przybyciu .8.plan podrojr .crosswind component .lampa sygnalowa static discharge danger -ryzyko porazenia ladunkiem statycznym static electricity -elektrycznoSC statyczna turbulence -turbulencje.polozenie punktu odniesienia - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - .surface wind direction -kierunek wiatru powierzchniowego .deviation report (DR) -meldunek o zejSciu z trasy .initial .obiekt poszukiwan search facility .sailing plan (SP) .operacja podnoszenia wind -wiatr .siodelko ratownicze sling -pptla ewakuacyjna.area .arrival report (FR) .meldunek pozycyjny .jednostka poszukujqca searchlight .pas z siodelkiem signalling lamp .spodnie ratunkowe casualty .pokrycie (danego) obszaru -factor -wspolczynnik pokrycia datum .kanal prasowy .ograniczona przestrzen podnoszenia cable .kanal nasluchu press channel .relative -wiatr wzglpdny -relative -direction -kierunek wiatru wzglpdnego .akcja natychmiastowa .locating a . p@la ratownicza rotor -wimik (Smiglowca) safety toggle .skladowa poprzeczna od wiatru directional indicator .sprpzacz przy stropie ratowniczym search object .skladowa wiatru z dziobu .lqcznoSC wzrokowa co-ordination -koordynacja correction factor -wspolczynnik poprawki .punkt odniesienia (w akcji poszukiwawczej) .confined .raport specjalny assisting craft .departure report (DP) -meldunek na wyjScie -position report (PR) .nosze ratownicze seat . zawirowania visual meteorological conditions (VMC) -dobre warunki widzialnoSci (pozwalaj~ce lot na samolotu) winch -winda.przylegly (obszar) SAR.pokrycie (np.meldunek do systemu AMVER .head component . poszkodowany .surface wind speed . za ktbry odpowiada sqsiedni oSrodek koordynacji ratownictwa aid -pomoc AMVER .relative speed -prpdkoSC wiatru wzglpdnego . SAFETY OF LIFE AT SEA -helicopter .miejsce wchodzenia do Srodka ratunkowego breeches buoy . wciclgarka (tu: na Smiglowcu) winching .k. akwenu Srodkami poszukiwania) .siatka ratownicza litter .rodzaj ofiar communications -1qcznoSC co-ordinating channel .podnoszenie (z pokladu) -area .system meldowania pozycji report .

czqstotliwoSC wywolania w niebezpieczenstwie -message -wiadomoSC w niebezpieczenstwie .przejmowanie z minimalnym czasem do miejsca lqdowania .gnany (np.samosplywajqca hydroplane -hydroplan intercept -przechwycenie.gnany wiatrem dropping -zrzucanie.efekt dryfu -relative rates of -wzglqdna prqdkoSC dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven . przechwytujqca .wywolanie i wiadomoSC w niebezpieczenstwie flag .kurs do punktu przejqcia .kierunek znosu downwind -kierunek znosu z wiatrem estimation .methods of notification . j.odlegloSC dryfu direction -kierunek dryfu effect . znajdujqcy siq na lqdzie leeward .overtaking -przejqcie przez doganianie .obliczona pozycja odniesie- nia direct radio link -lqcznoSC bezpoirednia. umiejscowienie -signal -sygnal umozliwiajqcy lokalizacjq statku (np.lqdowy. wzywanie pomocy call and message .rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy -procedure .position -pozycja punktu odniesienia .nature of .direct overtaking .supply droppers .vessel .Morski ratowniczy oSrodek koordynacyjny - - - - - - - - - .zawietrzna leeway -znos wiatrowy direction . asysta floating free .statek w niebezpieczenstwie drift -dryf anchor .sposoby powiadamiania o niebezpieczenstwie .computed .zrzuty zaopatrzenia . przechwytywania speed .beam-on .zrzucanie tratw -techniques -techniki zrzutow .kotwica plywajqca angle .8.lokalizacja.kqt dryfu components .operatorzy zrzutow Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) .supply .flaga wzywania pomocy frequency . napqdzany -by the wind .prqdkoSC do punktu przejqcia intercepting -przejmowanie.head-on direct intercept -przejmowanie bezpoirednie na kursach przeciwnych . przechwytywanie International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) Miqdzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania land-based .sluzba ratownictwa (przybrzeznego) lifeboat wagon .przejmowanie przy stalych namiarachina trawersie course .point -punkt odniesienia .minimum time to scene (MTTSI) . pot.przejmowanie bezpoSrednie przez doganianie .offset -przejqcie przy stalym namiarze procedures -procedura przejmowania.osoba w Oniebezpieczenstwie .. namierzanego) look-out .person .naczepa do transportu lodzi ratowniczej life-saving and rescue equipment -sprzqt ratunkowy i ratowniczy locating .obsenvator. przejqcie .morskie Srodki poszukiwania i ratowania Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) .comparative rates of -porownywalna prqdkoSC dryfu current -prqd wywolujqcy dryf distance .postepowanie w wypadku wzywania pomocy signal .skladowe dryfu .sygnal wzywania pomocy distressed -w niebezpieczenstwie craft -jednostka w niebezpieczenstwie . wiatrem).supply -procedures -procedury zrzutow zaopatrzenia .ocena znosu speed -prqdkoSC znosu lifeboat service .droppable equipment -sprzqt ratunkowy z m cany z samolotu . polqczenie bezpoirednie distress -niebezpieczenstwo -call --wywolanie w niebezpieczenstwie.: oko loud hailer -megafon maritime search and rescue facilities .dziakania eskortujqce. zrzut liferafts .direct -przejmowanie bezpoirednie -facility -jednostka przejmujqca.awaryjna radioplawa pozycyjna - - - - - - - - - escort service . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .

u_ cross leg/ odcinek p o p r e c z j centre point/ ~ o r i e n t a t i o n / punkt odniesienia zorientowanie wzoru turn point ... trasami rdwnoleg&mi I I . return/poszukiwanie wzdlui kursu.. datum/ punkt odniesienia expanding square search/poszukiwanie metodq powiehzajqcego sic kwadratu 2.--.wzoiy poszukiwari most probable area/ obszar najbardziej prawdopodobny initial search area radius/promieri poczqtkowego h g u poszukiwari 7 a ..way point/ punkt zwrotu .punkt drogi kierunek ogolny +poszukiwari Ii . commence search point/ track line search. search leg/ odcinek wz ~oszukiwania O(.. z nawrotem sector search/ poszukiwanie sektorowe creeping line search..8. SAFETY OF LIFE AT SEA 3 Search patterns . coordinated/ skoordynowane poszukiwanie kursami kroczqcymi parallel sweep search/ poszukiwanie z nawrotami..

.sprzpt ratowniczy apparatus .kosz ratowniczy -boat .osoba w wodzie -s on-board (POB) .rpczna.radiostacja przystosowana do zrzutow .kana1 (1qcznoSci) na miejscu akcji co-ordinator (OSCs) .: oko on-scene . .final -raport koncowy ..ratowanie Srodkami plywajqcymi by aircraft -ratowanie przez statek powietrznY co-ordination center (RCC) .siodelko ratownicze ship .lo& ratownicza litter ..on-scene weather .: poszukiwanie i ratowanie (statkow i rozbitkow) SAR operation .akcja ratunkowa by maritime facility .pot.OSC -meldunek koordynatora na miejscu akcj i - - - - --- - - - - -raport o rozwoju (sytuacji) summary of daily operations -meldunek podsumowujqcy dzialania w danym dniu rescue -ratowniczy action .aeronautical and maritime co-ordination lotniczo-morska koordynacja (akcji) SAR - . paramedycy pararescue -pararatownicy person .progress - - - - - - .osoba w niebezpieczenstwie in the water (PIW) .koordynator na miejscu akcji radiocommunications -lqcznoSC radiowa na miejscu (akcji) paramedical personnel .nosze ratownicze -net .Mipdzynarodowakonwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim SAR Convention .sprzqt radiokomunikacyjny .siatka ulatwiajqca wspinanie po burcie seat .statek ratowniczy sling .szelki ratownicze (to) rescue -ratowak.: Miqdzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratowaniu na morzu SAR (Search and Rescue) .na miejscu zdarzenia. zrzutowa radiostacja zasilana bateriami (to) recover -podjqt (czkowieka z wody) .rqczne VHF dla IqcznoSci pomiqdzy statkiem i zwodowanymi lodziami position -pozycja .sluzba SAR .os6b na pokladzie portable VHF radios for communication with the ship and boats deployed .personel paramedyczny.obsenvator. pot.aparat ratowniczy -basket .osoba .siatka ratownicza quoit -kr@ek ratunkowy scrambling net .8.meldunek o pogodzie na miejscu akcji .hand-held VHF rqczna stacja VHF (walkie-talkie) -portable hand-held battery-powered droppable radio .oSrodek pomocniczy (RSC) ratownictwa unit -jednostka ratownicza rescue (equipment) .ratowniczy ohrodek koordynacyjny operation .most probable position (of a distressed craft) -najbardziej prawdopodobna pozycja Cjednostki w niebezpieczenstwie) radar reflector -reflektor radarowy radar transponder -transponder radarowy radio equipment . nieSC pomoc personnel -personel ratowniczy of survivors .droppable radio .ratowanie pozostalych przy iyciu risk assessment -ocena ryzyka Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Kr6lewska Narodowa Organizacja Ratownictwa (brzegowego) SAR (International Convention on Marine Search and Rescue) . na miejscu akcji channel .operacja poszukiwania i ratowania SAR service . raport .distressed .operacja ratownicza -plan -plan akcji ratunkowej -procedures -procedury ratownicze station . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR) .attempt to -proba podjqcia (osoby z wody) recovery technique -technika podejmowania reference point -punkt odniesienia requisitioned ship -statek zarekwirowany (w celu udzielenia pomocy) relief instructions -instrukcja zmian (wymiany hodkow poszukiwania) report -meldunek.stacja ratownicza sub-center (RSC) .probable -pozycja prawdopodobna .Poradnik poszukiwania i ratowania dla statkow handlowych (dawniej) observer .pot.

kurs poszukiwania . poszukiwania na powierzchni morza . akcja SAR services .separations .region poszukiwan i ratownictwa area .identyfikacja Srodka SAR --parent agency . przebyta jednym kursem) -loose line abreast -poszukiwai liniq tyraliery .radar -poszukiwanie radarowe rate -predkoSC poszukiwania . samolot) .incydent SAR.8.odstppy (miqdzy statkami poszukujqcymi) sucessful -poszukiwanie skuteczne .instruktaz personelu SAR @rzed akcjrl) briefing form . SAFETY OF LIFE AT SEA personnel .Srodek wzoru poszukiwania centre point .formularz instruktaiu co-ordinator (SCs) -koordynator SAR (SC) .execution of .primary object .fixed SART .centre of the .cross .air -poszukiwanie powietrzne -and-rescue operation -operacja poszukiwania i ratowania and rescue region (SRR) .poszukiwanie kursami kroczqcymi (spiralnie) .jednostka poszukujqca (lodi.debriefing of personnel .odcinek poprzeczny w schemacie poszukiwania .obszar poszukiwan coverage -pokrycie obszaru poszukiwan . 1odi itd.raport (przesluchanie) personelu SAR po akcji poszukiwania -dedicated frequencies -czgtotliwoSci (radiowe) przypisane sluzbom SAR facility .podobszar poszukiwan .prowadzii poszukiwania course .national organization .coordinated creeping line .wzor poszukiwania .visual -poszukiwanie wzrokowe search and rescue radar transponder (SART) .glowny przedmiot poszukiwan procedure -procedura poszukiwan . realizowai schemat poszukiwan .quick -natychmiastowe poszukiwania .zawieszenie poszukiwan -team .obiekt poszukiwany pattern .(to) conduct . okrqt.odcinek poszukiwan (trasa poszukiwania.narodowa organizacja SAR -mission .posmkiwanie kursami kroczqcymi skoordynowane (np.grupa poszukujqca -the area thoroughly -przeszukai obszar staramie unit .misja SAR.zakonczenie poszukiwan .sluzby SAR -tasking -przydzial zadan w operacji SAR (to) search -przesmkiwai search -poszukiwanie action plan .unsuccessful -poszukiwania nieskuteczne .secondary object -drugorzedny przedmiot poszukiwan . schemat poszukiwania -carryouta--wykonywai wzor poszukiwan.) -dispatching SAR facility -uruchomienie Srodka SAR identification .poszukiwanie konturowe corner point .(wspolrzpdne) punktu naroinikowego schematu poszukiwan --creep direction -kierunek romijania schematu poszukiwan .creeping line .surface -poszukiwania nawodne.transponder radarowy .first -pienvszy odcinek poszukiwania leg .punkt rozpoczecia poszukiwan .wykonanie (akcji) poszukiwania .koordynator misji SAR .abandoning of the .przenvanie poszukiwan .briefing of - - - -- - - - - -- - - - - - -object .sub-area . wypadek morski ocean incident .carry-off SART -transponder przenoiny .commence search point (CSP) .suspending of the .(wspolrzedne) punktu Srodkowego wzoru poszukiwan --circle radius -promien okregu poszukiwan . Smiglowiec. przez statek i samolot) --designation -wyznaczenie wzoru poszukiwan - - - - - - - - - - -- - -- - - - .conclusion of .plan poszukiwan .Srodek SAR (samolot.wypadek na morzu otwartym coastal incident -wypadek przybrzezny mission co-ordinator (SMCs) .contour .agencja macierzysta Srodka SAR incident .transponder instalowany na Srodkach ratunkowych search pattern -wzor.

stacja . tor (poszukiwan) -track spacing .transponder radarowy SART - -- - - - - -- -- . przekazywanie danych z urzqdzen nawigacyjnych do plawy EPIRB) situation report (SITREP) -raport sytuacyjny z miejsca akcji poszukiwawczo-ratowniczej -format .parallel sweep search.parallel sweep search .windward -nawietrzna survivor -uratowany .rownolegle trasy (poszukiwan) -parallel tracks search -poszukiwanie trasami rownoleglymi (przez kilka jednostek) .skoordynowane przeszukiwania trasami rownoleglymi .dhgoSC schematu poszukiwania -parallel leg .fala waves quelling -uhmierzanie fa1 -by means o f vegetable.visual .z wiatrem .(standardowy) format raportu sytuacyjnego .sweep width . coordinated .wz6r przeszukiwania (wzrokowego) scanning techniques -technika przeszukiwania .wiatr . non return (TSN) -poszukiwanie wzdM kursu. rozbitka) po powierzchni morza torch .szerokoit schematu poszukiwania length .proporczyk.latarka track line search (TS) -poszukiwanie wzdluz kursu (TS) ---with return (TSR) -poszukiwanie wzdlui kursu.dropping astern . bez powrotu visual contact -kontakt wzrokowy wave .rocket . z zawroceniem -.leeward -zawietrzna -wind vector .rescue .stacja ratownicza (wyposazona w wyrzutnie linki ratunkowej) . rybnych wind .wektor wiatru .przeszukiwania trasami rownoleglymi (przez jednq jednostkg) radius -promien poszukiwan . animal.siatka do wspinania sip (po burcie) Search and Rescue (SAR) .jednostka poszukiwawczoratownicza ship interface -zkqcze statkowe (umozliwiajqce np.techniki wzrokowe scrambling net .szerokoSC pasa przeszukiwania track -trasa.unit (SRU) - -- -- .sector -poszukiwanie sektorowe size -wielkoSC schematu poszukiwan .expanding square search .odlegkoSci (rozstaw) tras poszukiwan turn point -punkt zwrotu (na trasie poszukiwania) search light -reflektor szperacz scanner -obsenvator..parallel tracks .poszukiwanie i ratowanie Radar Transponder (SART) .stacja ratownictwa .life-boat stacja ratownictwa (wyposazona w lodzie ratownicze) streamer . "oko" scanning pattern . zwierzpcych.poszukiwanie metodq powipkszajqcego sip kwadratu radius -promien wzoru poszukiwania width .initial SITREP -wstqmy raport sytuacyjny spotting techniques -techniki wykrywania station .odcinki rownolegle w schemacie poszukiwania .pozostawat z tylu (o statku) w szyku poszukujqcych . fish oils przy pomocy olej6w roilinnych. w s t e a banvna (do oznakowania zrzutbw wyposazenia) supplies and survival equipment -zaopatrzenie i wyposazenie ratunkowe surface movement -ruch (tu: Srodka ratunkowego.downwind .

biodegradation -biodegradacja.evaporation -parowanie (cieczy rozlanej) . w wodzie dispersal boat (vessel) -lodi (statek) do rozpraszania (neutralizacji) rozlewow olejowych --- - - . rozproszenie przy uiyciu Srodkow chemicmych .emisja tlenkow azotu oil .flexible -zapora elastyczna .osiadanie (na brzegu) Health. dyspergowanie.rigid .dispertion -rozproszenie.ekologia Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS) .odolejanie discharge criteria -kryteria zrzutu (ograniczenia dot.utlenianie sip (cieczy rozlanej) .rozproszenie naturalne .plan zapobiegania rozlewom planning . dyspergowanie .dissolution . . stek rozlewu spreading-rozprzestrzenianiesip.dyspergowanie. pompowania popluczyn do morza) dispersant -dyspergant. SAFETY OF LIFE AT SEA f Anti-pollution booms zapoiy przeciwroz floating boom string przegroda p&wajqca curtain boom przegroda kurtynowa balast Environmental protection .8.planowanie akcji zapobiegania i zwalczania rozlewow crude oil washing -mycie zbiornikow ropq deoiling .oxidation . Srodek rozpraszajqcy (rozlew) dispersion -rozproszenie.osiadanie cza. Safety & Environment Manual podrgznik bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska [systemu QMS] leak -przeciek nitrogen oxides (NOx) . rozplywanie sip rozlewu .zawartoSC oleju (ropy) np.oil spill -rozproszenie rozlewu olejowego ecology .rozpuszczenie .chemical .zapora sztywna clean-up operation -operacja oczyszczania - - contaminant -substancja zanieczyszczajqca contaminate -zanieczyszczaC contaminated-zanieczyszczony contamination -zanieczyszczenie contingency -zapobieganie (rozlewom) -plan .analiza gazow spalinowych analyzer . ropa bag .stranding .tlenki siarki emission .ochrona Srodowiska exhaust gases -gazy spalinowe -clean--czyste gazy spalinowe analysis . sldadu spalin) fate of spilt oil -zachowanie sip rozlewu .sedimentation -sedymentacja. rozklad biologiczny . paliwo.natural .zasady postppowania w sytuacjach awaryjnych dla statkow przewozqcych ladunki niebezpieczne - - - environment -Srodowisko environmetal protection .worek (do zbierania rozlanego oleju) content .analizator (np.olej.ochrona Srodowiska boom -zapora (przegroda) plywajqca .

oil clearance .dispersation .reakcja na rozlew Oil Pollution Act (OPA) -ustawa (USA) ustanawiajqca zasady odpowiedzialnoSci za rozlewy olejowe oil record book -ksiqzka zapisow olejowych oily strips .mata (absorbujqca) pillow .odpady plynne .reakcja.odolejacz.first rinse -wstepne spiukanie . paliwo) spillage -wyciek.szlam z oleju.environmental . rozlew tank washing .dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem - - -- .sorbent (material absorbujqcy rozlany olej) .sorbent na bazie materialow pochodzenia naturalnego .szlam.solid -odpady stale water ballast -balast wodny treatment .czeSC wagowa part per million (ppm) -cz&i na milion (miara zanieczyszczen olejowych) pollution -zanieczyszczenie .recovering -zbieranie (rozlanej ropy) .containing .water -zanieczyszczenie wody response (options) .Dobrowolna umowa armatorow zbiornikowc6w dotyczqca odpowiedzialnoSci za zanieczyszczenia (morza) produktami naftowymi vapour emission .usuwanie zanieczyszczen olejowych team -grupa zwalczania rozlewow -team drill .odpady. paliwa incident .oil .ograniczanie (rozlewu) .immediate response .initial washings discharge -wstvne zdanie popluczyn (na lqd) sludge .air zanieczyszczenie powietrza .Scieki (tu: sanitarne) system -system Sciekow sanitarnych -tank . film (np.zbiornik Sciekow sanitarnych -treatment system -uklad oczyszczania Sciekow Shipboard Oil Polution Emergency Plan statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych - . separator olejowy slick -plama olejowa spill .liquid . paliwa) drills .-film -warstewka.natychmiastowa reakcja (na rozlew) incident -wypadek rozlewu movement -przemieszczanie sic rozlewu --direction -kierunek przesuwania sic rozlewu speed -prcdkoSC przesuwania sic rozlewu -response .rozlew oleju. odpadki .mycie zbiornikow .incydent dot.natural .oil .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) separator .statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych waste .usuwanie zanieczyszczen olejowych --separating barge .bioremediation zwalczanie rozlewbw przy uiyciu bakterii . rozproszenie .sorbent syntetyczny spill -rozlew (cieczy.zanieczyszczenia (rozlewy) olejowe pollution clearance . szlam olejowy skimmer -zgarniarka sorbent .zanieczyszczenie Srodowiska .poduszka nasiqkliwa (do zbierania rozlewu) . mu1 - - --- - - - - -- -- - - - - -- - sulphur oxides (SOx) -tlenki siarki Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .synthetic .burning .sorbent naturalny -pad .Cwiczenia grupy zwalczania rozlewow .smugi (Slady) oleju part by volume .mineral-based .czcSC obj@oSciowa part by weight .sposoby reagowania .smugi oleju pollution .spalanie .dyspergowanie.Cwiczenia w zwalczaniu rozlewow . rozlewu paliwa response .odpady olejowe .utilization -utylizacja sewage . reagowanie na rozlew (to) spill -rozlaC (ciecz.pre-wash -mycie wstepne .emisja par Vessel Response Plan (VRP) . oleju na wodzie) -patches .

\icieki sanitarne odpady olejowe \ 0 - \ shore connection/ .<ci - + A .feeding unit/ zespdl przechowywunia i podawania odpadow iywno.MARPOL Convention -konwencja MARPOL nitrogen oxides (NOx) emission control la emisji tlenkhw azotu general waste and glass . sludge oil . m a g e treatment obrobka Sciekdw zbiornik szlamu holding tank and discharge system .stem/zbiornik wody z systemu odpadhw IywnoSci bilge well/ stndzienka zezowa Aily water separator/ separator wod zaolejonych .odpady r&ne i szklo waste management -zarzqdzanie odpadami food and wet waste iywnoik i odpady mokre food waste holding and .i general waste shreded rozdrabniacz odpadow rriinych toprim/ prasa do miazdienia waste silo for a u J t ~ c f e e d ~ n ~ toma of I 1 ~ u l ~ emaWna do r/ Scierania na miazge sewam -.for residuals coming fi-om incinerator/ zhiornik i system zdawania pozostalo4ci pochodzqcych ze spalarki holding tank for water corningkbm thefood waste sy.

luk ewakuacyjny.syrena powietrzna (alarmowa) alarm -alarm .droga ucieczki scuttle .appliances .aparat oddechowy .class B fire -pozar piynow.manual fire -rqczny alarm ppoz.oznaczenia (tu: drog ewakuacji) -way .carbon dioxide .azbest -blanket .) . potas itd. ucieczka apparatus -oddechowy aparat ewakuacyjny . kocem gainiczym) breathing air cylinder .stan zagrozenia.8.gahica plynowa .hand operated .water .. combustible -palny -walls and insulation -palne Scianki i izolacje combustion -spalanie .system gaszenia - - - - -- -- .foam .gainica przenoina .gahica halonowa .medium gaszqce.warning ...dwutlenek wqgla concentration .gainica Sniegowa charge .butla z powietrzem do aparatu oddechowego breathing apparatus .class C fire -pozar urzqdzen elektrycznych .fire-.fire-. czynnik gainiczy .dry powder .sygnal alarmu pozarowego .aparat oddechowy na sprqzone powietrze carbon dioxide (CO.fire-.dry powder .gainica pianowa .ewakuacyjny aparat oddechowy t d . luk awaryjny route .portable fire .class D fire -pozar metali palnych (magnez.droga ewakuacji (w razie pozaru) -hatch -luk ewakuacyjny. .szyb wyjicia awaryjnego way -droga ucieczki evacuation -ewakuacja hole .halon .pozarowa generator -generator awaryjny set -prqdnica awaryjna lighting -oiwietlenie awaryjne supply -zasilanie awaryjne escape .gainica rqcma ..spontaneous .foam type .compressed-air .koc azbestowy suit -ubranie azbestowe "B" class division . stan awarii -battery -akumulatory awaryjne -exit -wyjicie awaryjne.awaryjna pompa p.soda-acid . luk awaryjny set .class A fire .high pressure L co2 ciinienia CO.opanowanie pozaru deck water system -pokladowy system wody (do zwalczania pozarow) detector -wykrywacz (np.gainica .transportable CO. tytan.system . gazow i smarow latwopalnych .system gaszenia --activation -uruchomienie systemu . czynnik gainiczy extinguishing system .gainica proszkowa ..przgroda (przeciwpozarowa) klasy "B" blanketing . droga ewakuacyjna fire pump .koncentracja dwutlenku wegla class of fire -typ pozaru .gainica pianowa .) C 0 2 extinguishing system . system do gaszenia pozarow medium .tkmienie plomieni (np.alarm poiarowy . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Firefighting.zestaw sprzqtu pianowego -- - - - - - - - - - - -- - -- -- .przgroda (przeciwpozarowa) klasy "A" air typhoon .fire-.BCF (halon) .uchodzenie.malczanie poiardw "A" class division . rozlqczyk disconnected -rozlqczony emergency ..urz&enia do gaszenia pozaru .otw6r ewakuacyjny (trasowany do wypalenia) markings .fire-.gainica halonowa .droga ewakuacji explosive cargo -ladunek wybuchowy extinguisher -galnica .alarm ostrzegawczy asbestos .pozar stalych materialow latwopalnych .gainica wodna extinguishing -gahiczy agent -medium gaszqce.ladunek do gainicy .samozapalenie command station -postemnek dowodzenia compressed-airbreathing apparatus-aparat oddechowy na sprqzone powietrze control of fire . .low pressure C 0 2 . s6d.fluid . gazbw) discharge horn -prqdownica Bniegowa - di~charging nozzle -dysza wyplywowa (to) disconnect -odlqczyt..fire signal . type agregat iniegowy .instalacja niskiego .proszkowy system gainiczy .system gainiczy..instalacja wysokiego ciSnienia CO.

SAFETY OF LIFE AT SEA iFirefighting appliances sprzet przeciwpoiarowy tryskaczowego Hi-fog carbon dioxide cartridge pierced przebijak naboju g handle. szelki apairn+*. . ~ c h w y t foam fire extinguisher . head mask/ masku respirator/ respzrator W o o kaptur d / ubranie ognioodporne crow bar/ lorn nym powietrzem .gadnica proszkowa ship-shorefive connection lqcznik p.aparat oddechowy . .gadnica pianowa - ..8. poiarowy hydrant wheel/ pokrgtto hydrantu hydrant adaptbr/ reduktor hydrantu international .hip-shore connection/ miedzynarodowy lqcznik p. poiarowy laricuch Sruby hydrant breathing apparatus holder/ nJdechowego .

fire-indicator -wykrywacz poiaru fire-drill .hatchet .shutter .szkolenie pozarowe fire-(equipment) -sprzqt przeciwpozarowy .(statkowa) sekcja pozarowa fire-patrol -patrol pozarowy fire-point -temperatura palenia fire-precautions-Brodki ostroznoSciprzeciwpozarowej.straiak fire-hazard .strai pozarna fire-detection -wykrywanie poiaru . zasysacz liniowy --ladder .ogien. pozarowa --retardants .urzqdzenia pozarowe zone .-system urucha. wysokoBC podnoszenia .. typu uniwersalnego -pneumatically activated .sluzba pozarnicza fire-smothering ..ogniotnvaloBC. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU miany pneumatycznie .magazyn sprzqtu ppoz.przegroda ogniotnvala fire (retarding construction) .fireman's outfit -wyposazenie strazaka .froth fire - 8.wykrywacz pozaru.grodi ogniotnvala --door .branch pipe -prqdownica --bucket -wiadro pozarowe .rqkawice ognioodporne store .delivery head -wysokoBC pompowania. czujka ogniowa .grodi ogniotnvala division .izolacja ogniowa. suit .zwalczanie ognia.koc azbestowy --axe -toporek strazacki --blanket .stroj ognioochronny (fire)-pump -pompa pozarowa .kombinezon ochrony termicznej fire fighting .zagrozenie ogniowe.piywajqca zapora przeciwogniowa fire-brigade .koc pozarniczy . ognioodporny bulkhead .zespol ppoz.Brodki zmniejszajqce palnoSC --retarding bulkhead .. ognioszczelny fire protection -ochrona przeciwpozarowa fire proximity suit .mieszalnik. i.toporek .delivery hose -wqz tloczny . niebezpieczenstwo pozaru fire hose -wqze ppoz.toporek -hydrant (fire plug) -hydrant .spadek temperatury fire .fire-detector . nozzles -prqdownice do wqzy ppoz.inline inductor .hand axe .grodi zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .system gaszenia pianq .statek pozarniczy station -przystan statkow pozarniczych fire-boom .delivery of a -wydajnoSC pompy -portable ejector -przenoSna p.zaluzje (do odcinania doplywu powietrza na otworach wentylacyjnych) fire-retarding-division-podzial spowalniajqcy rozprzestrzenianie siq ognia fire-risk -ryzyko pozaru fire-roll -rozklad alarmowy (lista alarmowa z podzialem obowiqzk6w w razie pozaru) fire-round -patrol pozarowy. ochrona przeciwpozarowa fire-prevention -zapobieganie pozarom flame-proof -odporny na plomienie.prqdownice do wgiy halon ..koc ognioodporny --resistant gloves .ogniotnvaly.halonowy system gainiczy ppoz.emergency -awaryjna pompa pozarowa .drabina strazacka --plug -hydrant pozarowy --resistant blanket .asbestos blanket .crow-bar . pozar appliances .electrically activated -- - system urucha- miany elektrycznie explosion-proof -przeciwwybuchowy fall of temperature .drzwi pozarowe --impeding bulkhead -gr6dz opozniajqca rozprzestrzenianie sig pozaru --insulation . zwalczanie pozarow.branchman -prqdownik ..strefa pozaru fire-barge . ..tlumienie pozaru .konstrukcja (statku) zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia --bulkhead .dual-purpose type .barka pozarnicza fire-bill -rozklad alarmu pozarowego fire-boat . ognioodpornoSC fire-resisting .firemanship -pozarnictwo . obchod prewen- -- -- - --- C Y ~ Y -- fire-safety -bezpieczenstwo pozarowe fire sand -piasek przeciwpozarowy fire-service .fire and bilge -pompa pozarowo-zgzowa .sprzqt przeciwpozarowy fire-fighting team . ezektorowa --remote starting -zdalne uruchamianie pompy pozarowej fire-resistance .delivery hose -wqz tloczny .fireman . pozarnictwo equipment . - -- -- - -- fire-party .lom .

latwopalny storage .zawor rozgalginy portable fire-fighting equipment -przenoSny (podrgczny) sprzpt przeciwpozarowy port fire brigade -portowa straz pozama port fire officer .portable . prqd wody spray nozzle -prqdownica wielostrumieniowa low flame spread .installation ..) .roztwbr pianotworczy system -galniczy system pianowy foam application system -system podawania piany -fixed---system staly podawania piany .oficer straiy portowej refractory -ogniotrwaly release -urzqdzenie uruchamiajqce system cabinet . wachta p.glowny rurociilg wody do zwalczania pozarow.Srodek spieniajqcy gas .highly . .szpula do wpza. magistrala pozarowa -hydrant .line linia wpzowa (ppoz. strumien of water . wodna. retardant .zbiomik gazu halon -halon hanger -wieszak (np.gas gaz do tlumienia pozaru .reel .czynnik pianotworczy extinguisher ..fire-main .fire -piana gahnicza generator -wytwomica piany.roll of .powolne rozszerzanie sip plomienia means of escape . tloczny .skrzynka urzqdzenia uruchamiajqcego remote (control) ..wqz zlozony w harmonijkg . switching off engine room fans .zdalne zamykanie zaworow paliwowych of C 0 2 extinguishing plant valves .miejsce zbiorki w alarmie pozar o w fire-stations -rozklad alarmowy fire-wall -przegroda ogniowa fire-warp -(najczpSciej stalowa) lina podawana na beczkp przy przeladunku towarow niebezpiecznych fire-watch .zdalne sterowanie . do gahicy) heat resistance .niedostatek tlenu piping ..arrangement instalacja (parowa.ladunek latwopalny .strumien wody.flaked .) oxygen deficiency .rurociilg -delivery pipe -rurociilg zasilajqcy.zdalne odcinanie wentylatorow silowni - - - - - -- .zlqczka wpza .dozor pozarowy.zaplon incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.steam installation parowa instalacja ga- szenia poiaru fire-station . SAFETY OF LIFE AT SEA .chemical -piana chemiczna compound .distribution -rurociilg rozprowadzajqcy . wqz gigtki - - - -- --- - ignitable -zapalny ignite .odpomy na p.coupling lqcznik do wgza .gazowa instalacja tlumienia pozaru .dysza (np..op6hiacz plomieni flammable cargo -ladunek palny flammable mixture spillage -rozlew substancji palnej flash point -temperatura zaplonu flue gas system .mechanical piana (gainicza) wytworzona mechanicznie -portable -equipment -przenoiny sprzpt pianotworczy solution .rozprzestrzenianie sip p. dzialko wodne nozzle .miejsce zdalnego sterowania zaworow instalacji gazowej CO. r.hydrant .Srodki ewakuacji monitor . zapalny cargo .gaz plynny vessel .zwinipty wqz -socket ..okrpt ppoz.zapalak (sig) ignition .fuel valve closing . gazowa) do tlumienia pozaru .gaSnica pianowa .cradle -wychylny kosz na wqz - hose -wqz ppoz. generator p. flame -plomien --proof .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana .) jet -dysza. rozpylacz..manifold .system przenohy podawania piany foaming agent .. zwijak do wpza .odpomoiC na wysokie temperaw . prqdnicy wpza ppoz.liquified . ognioszczelny propagation ..gaz -cylinder -butla gazowa .8.swinging .sklad materialow latwopalnych international shore connection -lqcznik migdzynarodowy (lqcze ppoi.fittings osprzgt wpzowy .

protected space/ pomieszczenie chronione Jive detection and alarm system system wyktywczo-alarmowy door switch open/close wlqcznik zamkniecia drzwi deck indication/ czujka temperaturowa y chemicalpowder system ystem proszkowo-chemiczny - release cabinet/ nitrogen cylinders/ powder vdsse~/ butle z azotem zbiorniki proszku vessel/ zbiorniki proszku gas cyhnders/ butle gazowe r--- .Fire detection and fighting systems systemy wykrywania i zwlaczania poiaru release cabinet/ skrzynka zvwania zawordw -------.---------- C02 discharge piping/ rurociqg rozladowania butli CO..--.

samozaplon shielded nozzle .samogasnqcy self-heating -samozagrzewanie(sig) self-ignition .dysza stozkowa smoke -dym . prqdownica - - .zdalne odcinanie wentylatorow ladowni rotary branch -prqdownica wirujqca rounds .dysza wodna.main .znormalizowana proba ogniowa tank .ocenidpoiar ietermine the class offire .ir6dlo poiaru self-contained -niezalezny. s'lid wlas'ciwy sposdb gaszenia ietermine how to prevent the spread of the fifin -ocenit. np. ppoz.zawor glowny .shore connection .samozapalenie.obchod (statku.aparat oddechowy izolacyjny self-extinguising .maska przeciwdymowa shutter -przeslona dymowa. sonel i przydzial zadari . klapa dymowa smothering -tlumienie ognia agent .oundfire alarm .) safety belt -pas bezpieczenstwa seat of the fire .ontintie until fire is extinguished .czynnik pianotworczy space protected -pomieszczenie chronione by C 0 2 system .pressure .ustanowid odpo.rozpo. scem akcji )eginprocedures for attacking thefire . ting assignments .steam system .tryskacz (instalacji ppoi. jakzapobiec rozprzestrzenianiu sir poiaru letermine the requiredpersonnel andfire-figh.pomieszczenie bronione 8. czqd procedure zwalczania ognia .okreilid konieczny per.system gaszenia poiarow za pomocq pary smoulder -tliC sig solution .) -pump -pompa instalacji tryskaczowej .automatic detection system . ge and location offire .kontynu.okre. samodzielny breathing apparatus .zawor butli .chlodzony zbiornik gazu test -test .oglosid alarm poiarowy "eport location offire -podad lokalizacje po iaru na mostek m e s s fire .hydrostatic .okreilit klase po zaru ietermine appropriate extinguishing agent okreSlid wlas'ciwy czynnikgas'niczy ietermine appropriate method ofattack.zbiornik .refrigerated . SAFETY OF LIFE AT SEA Phases offire fighting -f a q zwalczanic poiaru .irodek do tlumienia (pozaru) line -rurociqg systemu tlumienia ognia . wiedniq lqcznoid pomiedzy mostkiem i miej.wodny test szczelnoSci butli .insulated .water -wodna instalacja tryskaczowa standard fire test .cylinder .stablish proper communications between brid.automatic automatyczna instalacja tryskaczowa head .test ciinieniowy time delay -zwloka czasowa valve -zawor co2 ntal movement am solution supply/ guLremote control hydraulic tubes/przewody hydrauliczne zdalnego sterowania dziaikiem .automatyczna instalacja wykrywcza dymu -detection system -system wykrywczy dymu detector -wykrywacz dymu helmet -helm dymowy indicator -wykrywacz dymu -mask -maska przeciwdymowa -respirator . owad akcje do wygaszenia ognia -- - - - - -- h foam gun dzialko pianowe vertical movement spontaneous ignition -samozapalenie sprinkler -instalacja tryskaczowa .zbiornik izolowany .switching off of holds fans ..zawor z koric6wkq do -- - -- - - - podlqczenia do instalacji lqdowej ventilation -wentylacja shut off -zatrzymanie (odcigcie) wentylacji water jet .

severe loss of blood -powazny uplyw krwi .subclavian . puls vein -iyla - - - - - -- - deseases and illnesses .infectious .dolna powieka . padaczka illness .iris -tqczowka .venous haemorrhage .axiliary -tgtnica pachowa .brachial .choroba ostra.arteria .iledziona stomach -zolqdek trachea -tchawica ureter -moczow6d urinary bladder -pqcherz moczowy wrist .third .aorta brzuszna artery .choroba .krwotok iylny (to) bleed -krwawik blood -krew circulation -krqienie krwi pressure .little .siatkowka eyelid -powieka .soczewka .upper .tqtnica szyjna .8.tqtnica podobojczykowa bleeding -krwawienie .piuco .g6rna powieka finger -palec .choroba .lewe piuco . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU First medical aid pierwsza pomoc medyczna human body -cialo ludzkie anus .lens .zrenica .arteria biodrowa .b61 serca trouble -problemy z sercem ventricle -komora serca pulse .carotid .retina .source of .serce attack .low .skora spleen .iliac .ciaio bronchus -oskrzele cerebrum -mozg diaphragm -przepona duodenum -dwunastnica eye . o ostrym przebiegu .abdominal .diabetes .report of .pupil .rogowka .choroby i stany chorobowe aquired immune deficiency syndrome (AIDS) -nabyty zespoi braku odpornoici allergy -uczulenie diabetes .lower .cornea .choroba nawrotna epilepsy .palec serdeczny .epilepsy .gardio rectum -odbytnica skin .middle -palec irodkowy .acute .choroba zakazna .zrodio krwawienia .thumb .cukrzyca disease .przegub - - - blood circulation -krqzenie krwi aorta .femoral -tqtnica udowa .spojowka .atak serca atrium -przedsionek .konczyna gorna liver -wqtroba lung .index -palec wskazujqcy .kciuk fingernail -pamokiek intestine -jelito kidney -nerka larynx -krtan limb -konczyna .odbyt appendix -wyrostek (robaczkowy) body .tqtno.ciinienie krwi -high--wysokie ciinienie krwi .tqtnica ramienna .heartbeat -bicie serca pain .maly palec .zatamowak krwawienie .lower .stop the bleeding .conjuctiva .epilepsja .arterial haemorrhage -krwotok tqtniczy -profusely -mocno krwawiqcy .upper .left .right -prawe piuco nasal cavity -jama nosowa oral cavity -jama ustna pancreas -trzustka pericardium -osierdzie pharynx .konczyna dolna .recurring .raport medyczny quarantinable diseases -choroby kwarantannowe - - - .cukrzyca .aorta .niskie ciinienie krwi cardiac massage -masaz serca heart .oko .epilepsja.

luman C body . przdd chest/ klatka piersiowa abdomen/ brzuch: central upper/ centralna gorna upper abdomen/ cz& gorna central lower abdomen/central nu goma cz& brzucha lower abdomen/ dolna cz@ groidpachwina -' scrotum/ mosznapenis/ penis testicles/ jqdra I dloni front of leg/ przod nogi tight/ udo: upper tight/gbrna cz& middle tight/ cz& irodkowa lower tight/ czeSC dolna knee/ kolano calf/ lydka foot/ stopa ankle/ kostka toes/palce stopy heel/ pieta anterior view .8. SAFETY OF LIFE AT SEA I.main parts top of head/ cz& wierzchnia frontal region of head/ czgiC przednia side of head/ czeiC boczna chin/ podbrodek nose/ nos mouth/ usta neck front/ szyja.widok z przodu .

objawy hipotermii injured .survival time .dewiacja.osoba zmarla -handling of person -postwowanie ze zmarlym deviation .cialo obce (np.problem -klopoty z oddychaniem . zboczenie (statku) z trasy (to) drown -utonqt drowning -utoniqcie evacuation -ewakuacja -medical ewakuacja medycma.medical .8.sztuczne oddychanie assessment of victim .first -pienvsza pomoc .lekka hipotermia .nieprzytomny electric shock -porazenie prqdem foreign body .ofiara.szczqtki ludzkie hypothermia -hipotermia .pomoc medyczna aid . poszkodowany.stanowisko ewakuacyjne exhaustion -wyczerpanie.ranna osoba nausea . w o h ) fracture -zlamanie .opieka .oddychanie regularne . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .drogi oddechowe concussion -wstrzqs contused -kontuzjowany death .semi-conscious -polprzytomny .opieka medyczna - consciousness -przytomnoSC. rannego station .spodziewany czas prze j c i a .light .-plytki oddech care .BmierC deceased . utrata sil fatality -wypadek Bmiertelny hospitalization -hospitalizacja human remains .ocena (stanu) ofiary assistance -pomoc .unieruchomiC .choroba occurence -zdarzenie personal injury -uraz. BwiadomoSC .artificial .moderate .medical first -pienvsza pomoc medyczna artificial respiration .(to) locate .symptoms in . zranienie reanimation -reanimacja .station -stacja kwarantannowa - quarantine -kwarantanna severe acute respiratory syndrome (SARS) zesp61 ostrej niewydolnoici oddechowej sickness .oddychanie nieregularne . ewakuacja chorego.mouth-to-nose .choroba morska - - - - -- - irregular .weak .heat loss -utrata ciepla .zlokalizowaC zlamanie paralysis -paraliz pulse -puls .ofiara vital signs -oznaki zycia - Marine casualty .flag -flaga kwarantannowa .conscious -przytomny .umiarkowana hipotermia -prolonged immersion -dlugotnvale zanurzenie .regular . ranny w wypadku morskim Medical aid .severe -powazna hipotermia .oddychanie usta-usta .unconscious .harbour -port kwarantannowy .to perform -wykonaC resuscytacjq - - - - .declaration -deklaracja kwarantannowa .pomoc .stqzenie poimiertne shipwrecked person -rozbitek sunstroke -udar sloneczny sunburn -oparzenie sloneczne survival time .anchorage -kotwicowisko kwarantannowe -buoy -plawa kwarantannowa .expected survival time .sztuczne oddychanie - - - - - - - - mouth-to-mouth .shallow .osoba ranna -badly -powaznie ranny person .to perform -reanimowaC rescued -uratowany rigor mortis .fee -oplata kwarantannowa ..dues -oplaty kwarantannowe .czas przetnvania survivor -uratowany.report -raport kwarantannowy .oddychanie usta-nos resuscitation -resuscytacja .signal -sygnal kwarantannowy .czas przej c i a .render -udzieliC pomocy breathing -oddychanie -passages .slaby puls respiration -oddychanie . rozbitek pozostaly przy jciu survivor's condition .stan uratowanego victim .(to) immobilise .regulations -przepisy kwarantannowe .

main parts cialo ludzkie .8.widok z tylu . SAFETY OF LIFE AT SEA Human body .gldwne cz&i head/ glowa: side of head/ cz& boczna top of head/czeiC wierzchnia back of head/ czeSC tylna back of neck/ tyl szyi trunk/ tuldw: shoulder/ bark scapula region/ okolice lopatki armpit/pacha arm upper/ ramie back upper arm/ tyl ramienia elbow/lokieC spinal column/ kregoslup: upper part/ czeSC gdrna middle part/ czqiC irodkowa lower/ czeiC dolna kidney region/ okolice nerek forearm/ przedramie back lower arm/ tyl przedramienia wrist/przegub dloni thumb/ kciuk palm of hand/ dlon back of hand/ wierzch dloni - tight/ udo: upper/ cz& gdrna middle/ czqSC Srodkowa lower/ cz& dolna back/ tyE back of knee/ tyl kolana calf/ lydka - foot/ stopa toes/palce stopy heel/pieta posterior view .

aspiryna w tabletkach bandage -bandaz .board -komisja lekarska .leki ear drops .insulina laxative .compress .szok pourazowy symptoms .obsluga.subcutaneous . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU suffocation -uduszenie sight test -badanie wzroku symptoms -objawy unconscious -nieprzytornny urine -mocz poisoned -zatruty -poisoned with CO .evacuation ewakuacja medyczna (rannego lub chorego) .zastrzyk domiqiniowy .Poradnik pienvszej pomocy medycznej Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) Poradnik pienvszej pomocy medycznej do uzytku w wypadkach z udzialem towarow niebezpiecznych medication .leczenie medical -medyczny advice -porada medyczna --by radio . apteczka pienvszej pomocy hospital admission -przyjqcie do szpitala inhaler .urgent advise -pilna porada medyczna Medical First Aid Guide .stan zdrowia safety pin .initial .assistance pomoc medyczna . zestaw lek6w (wyposazenie statku) equipment -wyposazenie apteki okrqtowej -locker . wyposazenia apteczki okrptowej.aid -pomoc medyczna .pomoc medyczna administration -podawanie (np.inhalator International Medical Guide for Ships -Mipdzynarodowy poradnik pomocy medycznej na statkach injection -zastrzyk .examination -badanie lekarskie .zatruty tlenkiem w a l a Medical aid .certificate Swiadectwo medyczne . pomoc medyczna treatment .krople do uszu eye lotion .intramuscular .attention -pomoc medyczna .stan pacjenta jest powazny transportation .6rodki przeciwbolowe patient -pacjent condition .radio -radio medycme - medical -medyczny - - - - -request for medical assistance -zqdanie udzielenia pomocy medycznej service .objawy pourazowe previous surgery -wczeiniejsze zabiegi (chirurgiczne) physical welfare .elastic -bandaz elastyczny cotton wool -wata disinfectant -Srodek dezynfekujqcy dose -dawka drugs .6rodek mieczulajqcy antibiotic -antybiotyk anti-diarrhoea .z.leki taken -przyjmowane leki painkillers .radiowa porada lekarska .request for -z 'qdanie porady medycznej .agrafka scissors -noiyczki sleeping pills -tabletki nasenne splints -lupki sticking plaster -plaster stretcher -nosze suppositories -czopki - - -- - -- .attendance -wizyta lekarska .stan pacjenta is serious . podskomy insulin .8.6rodek przeczyszczajqcy medical chest -apteczka okrqtowa.treatment -wstepna pomoc medyczna .fitness certificate -Swiadectwo zdrowia .transport pacjenta post-treumatic -pourazowy shock .Srodki przeciwbiegunkowe anti-histamine -Srodki antyhistaminowe anti-septic cream -ma66 antyseptyczna anti-seasicknesspills -piguiki przeciwko chorobie lokomocyjnej anti-tetanus -Srodki przeciwtqzcowe aspirin tablets . zestaw wymaganych lekow i instrumentow - . leku) of oxygen -podawanie tlenu anaesthetic .apteczka okrqtowa -requisition form .krople do oczu first aid outfit -zestaw pienvszej pomocy.formularz skierowania do lekarza -scales -wyrnagania dot.opatrunek .help -pomoc lekarska .

shin bone/ koid goleniowa tarsus/ step heel bone/ kos'd piety rnetatarsus. thigh bone/ koid udowa patella.foot bones/ koici irodstopia bones of the toes/ kos'cipalcdw stopy skeleton . knee cap/ rzepka fibula.skeleton cialo ludzkie . SAFETY OF LIFE AT SEA f Human body . sternum/ mostek upper arm bone/ ramie ribs/ zebra spinal column/ kregoslup: upper part/ czeid gorna middle part/ czeid irodkowa lower part/ czeid dolna ulna/ koid lokciowa ilium/ koiC biodrowa pelvis bone/ miednica radius/ koiC przedramieniowa sacrum/ koid krzyzowa carpus/ nadgarstek wrist joint/ koici przegubu dioni metacarpus/ irodrecze fingers bones/ koici palcow coccyx/ koid guziczna femur.szkielet skull/ czaszka frontal bone/ koid czolowa temporal bone/ koid skroniowa upper jaw/ szczeka gbrna lowerjaw/szczeka dolna clavicle/ obojczyk shoulder joint/ staw barkowy scapula/ iopatka breast bone.anterior view/ szkielet . brooch bone/ ko4C strzaikowa tibia.widok z przodu .8.

opatrunek wounds and injuries .b61 .rana ciqta .szczepionka wound dressing .open .obrazenia zewnqtrzne .rana szarpana .obrazenia wewnqtrzne . zakainy shivering -dreszcze sore .czuk bo1 -pain radiated to . skora) congenital defect -defekt wrodzony constipation -zaparcie.urwany wound .dull .compound .. .incision . infekcja migraine -migrena pain . opuchly toothache . obrazenia .uderzony .rozlegle poparzenia .extensive .considerable -powazne zranienie .dolegliwoSk abscess .injuries sustained .crushed -zmiazdzenie .(to) dress a . zranienie.laceration .external .rana.doznane rany.severe .Swiszczqcy (oddech) (to) breath -oddychak caught -kaszel clammy -wilgotna (np.puncture .oparzenia .gorqczka headache -b61 glowy heat-shock .personal -uszkodzenie ciala.obrzqkly.drugorzqdne zranienia .stluczenie burns and scalds -poparzenia .wheezing . zranienie .rozstroj zolqdka (to) suffer .pocik sic swelling .extensive bums ..zwichniqcie . wrzod backache -bo1 plecow breath . -bo1 promieniujqcy ku. opaska uciskowa tweezers -pinceta vaccination .uninjured person .bolesny stomach< zolqdek ache -b61 iolqdka upset .opatrzyk ranq .obciqty .burnt .fracture .rany accident -wypadek -wypadek imiertelny .cierpiek (to) sweat .zranienie Smiertelne .extent of -rozmiar obrazen .crushed -przygnieciony.severe -powazne poparzenia contusion -rana tluczona crushing -zmiazdzenie dislocation -zwichniqcie fracture -zlamanie .shallow .kontuzjowany .cut .(to) feel pain .fatal - - Soreness .serious -powazne rany. obrazenia . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU (to) swollow -polykak thermometer -termometr tourniquet -krqpulec.osoba niezraniona .secondary .bruised . obstrukcja dehydration -odwodnienie diarrhoea -biegunka earache -bo1 ucha fever .hit .zlamanie otwarte .doznane obrazenia suffered .zlamanie .ropien.simple .internal .rana kluta wounded -ranny .oddech . zranienie .fatal ..dislocation .rozlegla rana .szczepienie vaccine . rana.bo1 zqba throbbing (pain) -bo1 pulsujqcy ulcer -wrzod vomiting .burns .zlamanie skomplikowane .poparzony .tepy bo1 . zmiazdzony .work -uraz wskutek wypadku przy pracy suiside .trucizna poisoning -zatrucie redness -zaczenvienienie rush -wysypka septic -septyczny.(to) attempt -usilowak popelnik samobojstwo torn away . obrazenia .silny b61 poison .concussion -wstrzqs mozgu .8.zlamanie proste haemorrhage -krwotok .internal -krwotok wewnqtrzny injury -uraz.plytki oddech .samobojstwo .obrzqk swollen ..wymioty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .serious -powazny wypadek bruise .szok cieplny heat-stroke -udar cieplny infection -zakazenie.

nazwisko pacjenta.oddech pacjenta. and blood pressure .typ. puls.poprzedni i nastqpny port zawinigcia. temperatura i cihienie krwi 0 location of pain . port of destination . and amounts of all medications given . drink. adres i numer telefonu agenta statku 0 last port of call. time.zdolnoiC pacjenta do jedzenia.ewakuacja medyczna (przyklad raportu) 0 name of the vessel and radio call sign . picia. kurs i prqdkohC 0 patient's name.8.w razie wypadku .dodatkowe stosowne uwagi . walk. chodzenia lub przemieszczania go 0 with accident cases. wiek. and whether a physician or other medically trained person is aboard . narodowoSC i jqzyk 0 patient's respiration. SAFETY OF LIFE AT SEA Medical Evacuation (Example of Report) .czy statek ma apteczkp i czy lekarz lub inna osoba z wyszkoleniem medycznym znajduje sip na statku 0 whether a suitable clear area is available for helicopter winch operations or landing . course and speed . temperature. czas. including apparent cause and related history .przyblizony czas przybycia. and language . forma i iloSC wszelkich podanych lekow 0 time of last food consumption . ETA do portu przeznaczenia 0 communications and homing signal available . port przeznaczenia 0 estimated time of arrival. nationality.nazwisko. how the accident occurred . next port of call.rodzaj choroby lub rany. and ETA to next port of call .nazwa statku i radiowy sygnal wywolawczy 0 position of the vessel. gender.jak on nastapil 0 whether the vessel has a medicine chest.czy dostqpne jest wolne od przeszkbd miejsce dla lqdowania Smiglowca lub operacji podnoszenia chorego 0 name. address and phone number of vessel's agent . or be moved . age.pozycja statku. pulse rate.objawy 0 type.czas ostatnio spoiytego posilku 0 ability of patient to eat. pleC. form. wlqcznie z oczywistq przyczynq choroby i jej historiq 0 symptoms .lokalizacja b61u 0 nature of illness or injury.lqcznoSC i dostqpne sygnaly naprowadzania 0 additional pertinent remarks .

non-.initial -weryfikacja wstepna International Safety Management (ISM) Code .approval -zatwierdzenie certyfikatu documentation .initial . designated person -osoba wyznaczona system (SMS) .document of .internal .dokumentacja check list .annual -weryfikacja coroczna instruction .odpowiedzialnoSC na mostku routines -rutyna.zawiesiC certyfikat. poczqtkowa preventive inspection-inspekcja zapobiegaw. odnowieniowa pieczenstwem Safety -bezpieczenstwo - - - ----- --- - - - - -- -.additional -weryfikacja dodatkowa na .Srodki bezpieczehstwa ment zgodnohci supervisor -inspektor b&pieczenstwa pracy .Operational Manual Cargo Handling (OMCH) zgodnoSci) .odpowiednia akcja objective evidence .periodical -w.ocena okresowa cza .SMC) certificate .certyfikat zarzqdzania b.tymczasowy dokuprecautions .company -wymagania kompanijne .niezgodnoSC safety management -zarzqdzanie bezpieczenconformity -zgodnoSC (tu: z zasadami kodekstwem su zarzqdzania bezpieczenstwem .instrukcja .audit dotyczqcy bezpieczenstwa .non. postepowanie rutynowe bridge order book -ksiqzka polecen kapitana review -przeglqd caution -uwaga. standard and contingency manual -podrqcznik postq.Interim -tymczasowy certyfikat zarzq.mandatory -wymagania obowiqzkowe bridge procedure -procedury (postepowania) responsibility .Srodki bezpieczenstwa .audit requirements -wymagania .external .corrective .ocena wstqpna..dokument zgodnoici .appropriate . w razie zagrozenia Swiadectwo endanger -narazaC na niebezpieczenstwo to (verify) .quality -wzorzec jakoSci.ksiega zarz&ania b. statku ..audit zewngtrzny .ship's officer .wdrozenie closed space -pomieszczenie zamkniqte manual -podrqcznik systemu QMS (to) comply .gotowoSC w stanach zagrozenia suspend -zawiesiC -procedure -procedura postepowania w sytua certificate .reneval -w.oficer b. ostroinoSC Quality Management System (QMS) .sprawdzak.lista sprawdzajqca. weryfikowai guidelines -wytyczne verification -sprawdzanie. norma. odpowia..dzialanie korygujqce (majqce observation -spostrzezenie na celu usuniqcie brakbw..convention -wymagania konwencyjne . stan awarii standard -wzorzec.reneval .company officer .dow6d obiektywny .periodical . zawiesiC acjach awaryjnych.niezgodno6C .- --- - - - . effective -efektywny security -bezpieczehstwo emergency .interim document of .wydanie Swiadectwa.-powaina niezgodnoSC dzania bezpieczenstwem deficiency -niedocizgniqcia manual (SMM) . firmy compliance -zgodnoSC (z przepisami) measures .ocena dla odnowienia Swiadectwa procedure -procedura audyt .instrukcja operacji przeladunkowych assessment -ocena periodical evaluation -oceny okresowe .spelniaC (wymagania. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Main Shipboard Manual (MSM) -glowna instrukcja statkowa (w systemie zarz&ania action -dzialanie.oficer b.zdarzenie niebezpiecz.weryfikacja hazardous occurence . okresowa -Mi~dzynarodowy kodeks zarzqdzania bez. .audit wewnqtrzny . niedociqgniqk. lista kontrolna implementation. standard jakohci powania w stanach awaryjnych i zagrozenia standing orders . akcja bezpieczenstwem.polecenia stale obowiqmjqce prepardness .stan zagrozenia. nadanie .syscautionary signal -sygnal ostrzgawczy tem zarzqdzania jakoiciq certification .nie.QMS) .8.major now.safety -bezpieczenstwo dab przepisom) .system zarzqdzania b.safety ..

8.pylowa chemical cartridge respirator/ maska arzeciwchemiczna z pochlaniaczem air fed helmet/ maska p.chemiczna z pochianiaczem dust protecting masW maska przeciwpyiowa gas protection suit strdj gazoochronny welding gloves/ rckawice spawacza full vision facemas maska z szerokim wizjere gas detector .pylowa z zasilaniem powietrznym safety harness :zelki bezpieczeristwa chipping goggles/ okulary ochronne do stukania rdzy welding goggles/ okulary spawalnicze chemical cartridgel maska p. SAFETY OF LIFE AT SEA / Safety equipment wyposaienie bezpieczeristwa respiratory protection ochrona drdg oddechowych aist strap b d k / sprzqczka Pass dust respirator/ maska p.wykrywacz gazdw key pad/ plytka przyciskow alarmowe material/ material odporny na Scieranie .

rubber -buty gumowe (kalosze) .multi gas -wykrywacz uniwersalny dust mask -maska p.hak zatrzaskowy.personal .instrukcja. karabinczyk . odziei robocza -helmet .working leather .b.rubber-soled shoes .obudowa wkladu filtrujqcego detector -wykrywacz .kask ochronny .rqkawice olejoodporne .drabinka bezpieczenstwa lamp . karabinczyk .buty robocze ze stalowymi noskami .urzqkenie do pomiaru stqzenia gazu gangway net .bawelniane r.rubber.ochrona.non slip soles -buty o podeszwie przeciwilizgowej .safety -hak zapadkowy .safety -kask bezpieczehstwa. oslona.oil resistant .kask ochronny.analizator (zawartoici tlenu w powietrzu) oxygen respirator .ochronniki sluchu ear muffs -ochronniki shchu ear plugs .przepisy bezpieczenstwa goggles . o podeszwie gumowej -with steel toe caps -buty ze stalowymi oslonami palcow boilersuit -kombinezon cartridge -wklad filtrujqcy maski -holder . gumowo-plastikowe . zabezpieczenie .aparat tlenowy do oddychania personal error -blqd osobowy precautions .(nieprzemakalne) ubranie sztormowe overall -kombinezon oxygen analyser .r.okulary ochronne -helmet .kask ochronny rain suit with hood -ubranie przeciwdeszczowe z kapturem safety -bezpieczenstwo -belt -pas bezpieczenstwa -code -kodeks bezpieczenstwa.filtr do maski przeciwpylowej dust protecting mask -maska przeciwpylowa ear defenders . pylowa .clip .rubber -rqkawice gumowe .sluchawki ochronne .lampa bezpieczenstwa - - - - - - - - -- - - - -- - . k.eksplozymetr.oiVacid resistant boots/shoes . gazowa gas tight -gazoszczelny gas measuring instruments .calliper -hak zatrzaskowy.safety work -with steel toe .ochronny cloth .rqkawice kwasoodporne hard hat -kask ochronny - - -- -- - - - - - helmet -kask protective . szkolenie booklet .siatka zabezpieczajqca trap gloves -rgkawice .safety work shoes -buty robocze (niskie) .working cotton .gas -wykrywacz gazow (w zbiornikach) .irodki ostroznoici protection .latwo widoczne ubranie explosimeter .8. robocze .ear .acid resistance .industrial (przemyslowe) bezpieczenstwo PracY ladder . ochronny shield -przylbica spawacza hook -hak .olejo/kwasoodporne buty wysokieizwykle .protective . plastic .anti slip zabezpieczenie przeciwpoilizgowe . robocze .fall . helm ochronny hook .hak zapadkowy .maski jednorazowe filter . wykrywacz gazow (palnych) eye-shield . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Personal protective equipment (PPE) -odziei i sprzqt ochronny antiskid -przeciwilizgowy anti slip tape -taima przeciwpoilizgowa boots -buty (wysokie) .sk6rzane r.odziez ochronna.rqkawice ochronne .lina zabezpieczajqca przed upadkiem przy pracy na szczycie pokladowego ladunku drewna .disposable .oslona oczu faceshield -oslona twarzy spawacza gas mask .spring -karabinczyk instruction .obshgi) w formie broszury intrinsically safe .maska p.samoistnie bezpieczne (urzqdzenie) multigas detector -wykrywacz gaz6w oilskins .irodki ochrony osobistej protective .instrukcja (np.zatyczki do uszu (korki) easily visible coat .

SAFETY OF LIFE AT SEA lines . urzqdzenia) shoes -buty bezpieczne - -- wandering lead -kablbwka.linka bezpieczenstwa -operational bezpieczenstwo eksploatacyjne (np. niepalna . lampa kablowa working cloth non-inflamable-odziez robocza.8.

sterowanie 13. Paints and painting -farby i malowanie 12.manewrowanie lodzip 7. Maintenance and repairs -konserwacja i naprawy 17. sprzptanie 10. Mooring operations . Inspections and surveys -inspekcje i badania 18. Seamenship and maintenance wiedza okretowa i konserwacja 1.sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Grease and greasing -smary i smarowanie 15. Boat handling .wezly i sploty 9. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicp 2. Small elements -elementy drobne 19. Corrosion and rust . Gauging and ullaging .korozja i rdza 11.liny i prace z linami 8.cumowanie 6. Steering . Knots and splices .9.czyszczenie. Ropes and rope works . Berthing and port manoeuvering -cumowanie i manewry portowe 3. Failures and damages -defekty i uszkodzenia 16. Tools . Ship's fenders -odbijacze statkowe 14. Cleaning . Cargo gear handling -obsluga urzpdzeli przeladunkowych 5.narzedzia .

dziobowej i rufowej chain draw astern/ laricuch patrzy do tyt chain draw astern/ laricuch patrzy do rylu note: directions also given in points!/ kierunki podawane takie w rumbach .00 stawanie na dwdch kotwicach U II moor head and zakotwiczyC nu k c .00 riding cabb na r e n y lazy cable/ kotwiczny luiny laricuch ' chain draw 9 okloc w 3 o'clock/ atny nu godz.Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchor home/ kotwica nu miejscu anchor above the water/ kotwica nad wodq kotwica pod powierzchniq wody natural sheer/ normalne odchylenie statku od kierunku laricucha kotwicznego F anchor under the & chain up and down/ anchor aweigh/ laricuch w pionie kotwica puicila chain drawing astern/ laricuch patrzy do tylu \ Lrie7\ I working anchor/ kotwica trqmajqca I 1 . 03. 01. chain draw ahead/ chain draw I1 o%lock/ ricuch patrzy na wprost chain draw I o'clock/ laricuch patny nu godz.

kotwica na miejscu! .get ready -przygotowaC kotwicg .popuszczaC (1. rozluiniaC (i.cable draw astern! . kotwiczny)! . kotwiczny)! .kotwica w pionie! . rezerwowe permition .weigh anchor .come to -rzuciC kotwicc.dredge -wlec kotwicg w celach manewrowych .cable draw nine o'clock! .awake! -przygotowana! (k.trip the .na kotwicy -ball . popuszczaC! .rzuciC kotwicg! .windlass engaged! -winda wsprzeglona! anchored -zakotwiczony - - - - - .drop the .wydawak!.veer and haul! .chain is slack! .hold-on! .heave a cable short -podebraC (skr6ciC) lancuch kotwiczny - - - - - - - - - -heave around -wybieraC lancuch na windzie .trzymaC iancuch! -home . kotwiczenie.do oporu.luzowaC stopniowo (lancuch)! anchor (reports) .lancuch luiny! . wyluzowaC! (lahcuch) -pay away! ."patrzy" do tylu! (o lancuchu kotwicznym) .by6 w pogotowiu do rzucenia kotwicy! .drag of an -pelzanie kotwicy.luzowaC.kotwiczne stanowisko manewrowe anchor (handling) -manewry kotwicq .pod dziobnica (o lancuchu)! .luzowaC.emergency . dragowanie .break ground -wynvaC kotwicg z dna -break out -wynvaC kotwice z dna -bring to an anchor . popuszczaC (lancuch)! .miejsce kotwiczne anchor (orders) -polecenia na kotwicg .drag of an -pelzanie kotwicy.kotwica podwieszona dragging -pelzanie kotwicy . odkotwiczaC anchoring-rzucanie kotwicy.(dno) nadajge sip do kotwiczenia.luzowac lancuch! -pick up an anchor! .slack away! -poluzowat.drop . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchorable .coming home -pelzanie (kotwicy) . kotwiczny)! .heave in -wybieraC kotwicg .let go ! -rzuciC kotwice! -pay out! .underfoot! .zlapaC grunt (o kotwicy) . do wybierania) -bites! -kotwica trzyma! .rzucaC kotwice ground .at .rzucaC kotwicg .drop the anchor ! .podrywaC kotwicp z dna .zakotwiczyC -bring up .przemiennie wybieraC i luzowaC (lancuch)! .stoppers on! -zaloiyC stopery ! up! .znak kotwiczny -bell .stand-by to drop! .meldunki ze stanowiska kotwiczenia -awash! -kotwica wyszla z wody! -aweigh! -kotwica puicila.dzwon kotwiczny -bells -bicie w dzwon (na statku zakotwiczonym) cock-a-bill .kotwicowisko awaryjne.kotwicowisko -holds -kotwica trzyma apeak! -kotwica w pionie! light .podnosiC kotwicg! . w pionie (kotwica podczas wybierania)! .come aweigh -odenvaC sic od gruntu (o kotwicy) . dragowanie .clear anchor! .stan* na kotwicy .9.podnosiC kotwicg. (akwen) przydatny jako kotwicowisko anchorage -kotwicowisko -buoy -beczka cumownicza .veer away! .keep slack -trzymaC luzno (1. stanie na kotwicy -berth .veer (to)! .up and down! .lancuch "patrzy" prostopadle do prawej burty! .by6 w pogotowiu do wybrania kotwicy! .Bwiatlo kotwiczne is aweigh -kotwica podniesiona station .shorten in cable! -podebraC (1.(to) bite .render cable! . na miejsce -bring home an anchor -wcislgn@ kotwicg na miejsce .heave up -wybieraC kotwicg . zakotwiczyC .cable draw ahead -"patrzy" do przodu (o lancuchu kotwicznym) .kotwica czysta! @o wyciqgnieciu z wody) -home! .slacken! .zezwolenie na kotwiczenie anchor -kotwica .stand-by to weigh! .heave short -wybraC lancuch niemal do pionu . kotwicmy) .podnieBC kotwicg! .kotwica na miejscu! up! .

ride athwart .obszar nienadajqcy sip do kotwiczenia.glina .clay (Cy) .kotwiczyk.muddy .mud (M) .lawa . dzwonek.nieczyste dno (morza) ground .moor across .luzny lancuch kotwiczny lee anchor -kotwica na zawietrznej lie at anchor .Swiatlo kotwiczne roadster .chalk (Ck) .serce d m o n u break adrift .splqtanie sip lancucha lazy cable .dno morza .dropping moor .zenvaC sig (o lancuchu) part from an anchor -zenvaC siq z kotwicy pay around .pebbles (Pb) . lancucha kotwicznego) clear berth -przestrzen wystarczajqca do swobodnego obracania sig statku zakotwiczonego clear hawse -rozplqtywaC skrqt lancuchow kotwicznych --pendant . rmciC kotwicq rufowq bell .zaplqtaC kotwicq fouled by the flukes -kotwica zaplqtana lapami w lancuch holding ground .mul.stawaC na kotwicach rozstawionych .obracaC statek prohibited anchorage -kotwiczenie zabronione (to) range -lukowaC (na kotwicy) ride on anchor . stawaC na kotwicy.zwis (np.stab na kotwicy riding light .staC na kotwicy methods of anchoring -metody kotwiczenia .flood anchor . dzie z kierunku przeciwnego do wiatru .postoj na dwoch kotwicach i cumach rufowych natural sheer -normalne odchylenie statku (od kierunku lancucha kotwicznego) nipped cable .kamienie .statek kotwiczqcy na redzie round turn .stawanie na dwoch oddalonych kotwicach .stones (St) .ride hard -stab na naprpzonym lancuchu (kotwicznym) -riding weathertide -stab na kotwicy przy pra. blotniste .rock (R) .standing moor (running moor) .dno nieczyste (nienadajqce siq do kotwiczenia) -hawse .zerwaC sig (z kotwicy) catenary .coral (Co) -koral . stawaC na dwoch kotwicach . lancuch kotwiczny) area .moor . rmcaC kotwicp -by the stem . uderzenie w dzwon okrptowy clapper .zawiesie (strop) stalowe do rozplqtywania lancuchow bottom -dno . o zanieczyszczonym dnie -berth -kotwicowisko nienadajqce siq do postoju -bottom .stab (na kotwicy) burtq do wiatru -ride easy -staC na luinym lancuchu (kotwicznym) . wsprzqglenie foul -poplqtany (np.short stay -postoj na kotwicy (na skroconym lancuchu) .zakotwiczyk na kotwicy dziobowej i rufowej .muliste.kotwiczenie na rozstawionych kotwicach .zalamany lancuch kotwiczny (to) part .stan& w rozrzucie kotwic ( z pomocq maszyn) scope .muszle engagement -wlqczenie.moor head and steam .kotwica rzucona w kierunku pod prqd przyplywowy .linka serca dmonu striker .9.girt fertoing -postbj na dwoch kotwicach .skrg (lancuchow kotwicznych) running moor .skala .dno nadajqce sig do kotwiczenia -good--dno dobrze trzymajqce (kotwicq) grow .lava (L) .dzwon.cumowab (statek).sand (S) -piasek .shells (Sh) .otoczaki .gravel (G) -iwir .zaplqtane lancuchy kotwiczne (to) foul . bloto .patrzec (o lancuchu) hawse rope -lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych hawsing -myszkowanie statku zakotwiczonego - - -- -- - kinking of chain . SEAMENSHIP AND MAINTENACE (to) anchor .serce d m o n u rope .kreda .ordinary moor .dlugosC lancucha (od kluzy do kotwicy lezqcej na dnie) seabed . wkuplowanie (sprzpgla).ebb anchor -kotwica "patrzqca" pod prqd odplywowy .zakotwiczyk na kotwicy rufowej.

foul berth . na promach) dolphin -dalba Doppler berthing system . stojqcy na kotwicy).get away from alongside .(statek stojqcy na kotwicy) dziobem do wiatru working anchor -kotwica trzymajqca - Berthing and port manoeuvering cumowanie i manewry portowe after bridge . przeciqganie statku (wzdlui nabrzeza) . wypuScik lancuch calkowicie slip stopper .spoil ground .(statek) z podniesionq kotwica.dokowaC. na bpbnie windy) -clear -odcumowak od nabrzeza. wchodzik do basenu portowego dockage period .reef -rafa coral reef .dobik do nabrzeza .odbijak (od nabrzeza) .zwracak sig rufq (o statku na kotwiCY) (to) tend -patrzek. dla lepszej amortyzacji szarpnigk wind rode .czyste stanowisko kotwiczne (umozliwiajqce swobodne obracanie sig statku na kotwicy) (to) tail .9.przesunipcie.closing-rate .(to) shift -przesuwak . na beczce swinging basin -basen umozliwiajqcy swobodne obracanie sip statku na kotwicy swinging berth .czas otwarcia d o h (w porcie piywowym) docking bridge -rufowy mostek manewrowy (np.come alongside .obloiyk line (np. wyjSk ze 61uzy .stoper lancucha kotwicznego z hakiem odrzutnym slip the (anchor) chain -zwolnik lancuch kotwiczny (w razie niebezpieczehstwa) snub cable -przytrzymywak lancuch (wind@ span mooring-podwbjne zakotwiczenie(beczki cumowniczej) sweep for an anchor -poszukiwak (tralem) zatopionej kotwicy swing . ale nie w drodze weather anchor -kotwica trzymajilca weight the cable . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY . by6 skierowanym (o lancuchu kotwicznym) tend ship -miek baczenie na statek (np.dno nieczyste .nabrzeze nienadajqce sip do postoju berthing -przycumowanie (do nabrzeza) -bring to a rope .zblizak sip do nabrzeza .sandy clay -piaszczysto-gliniaste .statek odcumowal .obszar portowy entrance -wejCcie do d o h suchego (to) dock.warping buoy -plawa do przeciilgania statku .przytrzymywanie statku cumq oblozonq na polerze berth -nabrzeze .system pomiaru prgdkoSci podchodzenia (statku do nabrzeza) double banking -cumowanie do burty innego statku emergency towing arrangement -system holowania awaryjnego - .obracaC statek na kotwicy.seaweed -wodorosty . Sluzy dock -basen portowy area .odcinek lancucha (zapobiegajqcy przecieraniu sip liny na przewloce) depth on sill -glpbokoSk na progu d o h .odchylenie zakotwiczonego statku od linii ladcucha sight the anchor -sprawdzak kotwicg (po wyciqgnigciu z wody) sleeping cable -luiniejszy z dw6ch splqtanych lahcuchbw kotwicznych slip a cable -porzucik lancuch kotwiczny.deep water berth -nabrzeie w basenie glgbokowodnym .vessel clear of berth .close-up to the berth .obciqkak iuk lancucha kotwicznego. manewrowak sterem zapobiegajqc splqtaniu sip lancuchow kotwicznych underhaul -stak na kotwicy pod kqtem do kierunku lancucha kotwicznego wskutek dzialania prqdu under weigh .rafa koralowa -rocky shoal -piycizna skalista .(to) coil -ukladak line.shifting .szybkoik zblizania sip .get away from berth .sandy -piaszczysta .warp -przeciqgak statek wzdiuz nabrzeza -warping -przeciqganie statku wzdiuz nabrzeza chafing chain .soft -mipkkie screw anchor -kotwica martwa Srubowa screw mooring -kotwica martwa Srubowa sheer .mostek rufowy (na promie) break adrift -zenvaC sig (z cum) snub . klarowak .odejib od nabrzeza .

double banking/ ro-ro mooring arrangement/ cumowanie pojazdowcdw normal moor/ cumowanie zwykle .9. / foreward (bow) breast/ lina dziobowa poprzeczna forward spring/ szpring dziobowy ' \ \ / / hauling iff buoy/ boja do odciqgania statku od nabrzeza stern spring/ szpring rufowy stem quarter line/ rufowa lina Cwiartkowa stern (aji) breast/ lina rufowa poprzeczna cross lines moor/ cumowanie na cumach skrzyiowanych multi buoy tanker moor/ cumowanie na dwdch kotwicach i beczkach / stern line/ lina rufowa stern line through panama lead/ lina rufowa podana przez kluzg panamskq w dolphins moor/ cumowanie przy dalbach . / . poler / mixed moorina with anchor and buoy for sai'iing without tug/ cumowanie kotwicq i beczkq do wyjicia bez holownika 6 \ \ \ 3 \ / . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Berthing andport manouvering . buoy mooring/ cumowanie do beczek mooring alongside.d.cumowanie i manewryportowe headline/ lina dziobowa pachol.

lina rufowa. wprowadzanie statku do basenu portowego .beczka cumownicza zakotwiczona na trzech martwych kotwicach mooring (ropes) .up and down line .galka na rzutce .lina dziobowa .dalba cumownicza equipment .: holowanie statku na inne nabrzeze .obrotnica statku .basin .odcumowaC .swinging area .cross ropes (springs) -liny (szpringi) podane na krzyz .fore and aft mooring -przycumowanie z dziobu i z rufy .check rope -lina przytrzymujqca.urzqdzenie cumownicze line .rzutka knot .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd methods of mooring .sprqiyna.obrotnica statk6w .bring in .quarter mooring .hauling off . brest -bridle .headline .(to) unberth .moored . rope) . cuma rufowa .liny cumownicze .forward line .guess warp .lina do przeciilganiu statku .zerwaC sig z uwiqzi gut -tor wodny miqdzy mieliznami (to) harbour -zawijaC do portu harbour -port -pilot -pilot portowy signals .alongside .lina podawana z lqdu .drewniany odbijacz plywajqcy fetch away .plawa wyznaczajqca poczqtek tom wodnego speed .forward spring . fender -odbijacz -bar .stem line (rope) .odcumowanie mediterranean gangway .wzdluz statku . brest dziobowy . blok betonu) . zacumowanie anchor -kotwica martwa -berth -miejsce zacumowania -block -martwa kotwica -buoy -boja (beczka) cumownicza chain -lahcuch uiywany do cumowania clamp .heaving line .mediterranean moor -cumowanie statku rufq do nabrzeza fairway .odcumowaC .after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa -bow breast -poprzeczna lina dziobowa .belka odbojowa -beam -belka odbojowa -pile -pal odbojowy spar .cumowanie na linach skrzyzowanych .three-leg .cross lines mooring . brest rufowy .szpring dziobowy .(to) unmoor .szpring rufowy . cuma -pile -pal cumowniczy -place -miejsce zacumowania statku sinker .dopuszczalna prqdkoSC na torze w. dzi6b od nabrzeia) -buoy -boja manewrowa . blok betonu) dolphin .lina goncza.all fours" . messinger .odbijanie (od nabrzeza) .unberthing .shifting -przesuwanie statku w porcie.lina dziobowa .forward breast line -dziobowa lina poprzeczna.bring out .buoy .wprowadzaC (np.running line . pot.quarter mooring .urzqdzenie cumownicze gear .odrzuciC (np.odbiC od nabrzeza.mar&va kotwica (np. od nabrzeza) haul -przeholowywaC statek z nabrzeza na nabrzeze lay-by -mijanka w kanale lie by -pozostawaC w pobliiu (portu) (to) lock -wprowadzak (statek) do Sluzy maneouvering -manewrowanie .martwa kotwica (np.after breast rope .quarter rope (spring) .cuma poprzeczna - - - -- .(to) moor .sygnaiy portowe tug -holownik portowy hauling off buoy -beczka do odcirlgania statku (np.put off .after spring .dokowanie. szpring . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .messenger . wchodziC rufq do d o h .miejsce zacumowania.tor wodny. sprqiynowanie.docking .cumowanie na szpringu - - mooring . wyjSC w morze .sposoby cumowania ..breast (line.szpring rufowy -slip rope (wire) -lina (stalowa) oblozona jako buchta (z mozliwoSciq popuszczania) .lina cumownicza (zawozona na beczkq lub lqd) .poprzeczna lina mfowa.lina cumownicza.spring .lina poprzeczna. wstrzymujqca ruch statku .szpring .9. farwater .cumowaC (statek) .stem on -podchodziC rufqdo nabrzeza.zacumowany na linie i szpringu z dziobu i z rufy . statek do portu) .

9.system holowania awaryjnego ' I I oedestal roller/ rolka na cokole forecastle decW poklad dziobbwki pear shape oden linW ogniwo gruszkowe otwierane . zwalniania bezpieczenie haka tow rope/ tug .holownik hak holowniczy spring linowy odbijacz linowy emergency towing arrangement .system amerykatiski zamocowany na oble wany na oble dziobo~ynr European system . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tugs and towing holowniki i holowanie American system .system europejski holownik kierujqcy rufq holownikpchajqcy remote release handle/ diwignia zdalnego zwalniania remote release wire/ lina stalowa zd.

linia boi.uciqg (holownika) -power . popuszczaC (linq) (to) wharf .heave! (heave in!) -wybieraC! -heave line! -wybieraC ling! .trzymaC (line).waist breast .Swiatlo holownicze power -uciqg.wciqgarka pomocniczej liny cumowniczej -beam -palqk holowniczy -bridle -wiei cumownicza efficiency -wspblczynnik sprawnokci holowania -hawser -hol.single up lines! .Sruba nie czysta! . lina holownicza light . lina holownicza stern -rufa holownika line . nie popuszczat.holownika) - - - - - - - ----- .single-up fonvardlaft! -pozostala dziobowd rufowa i szpring! .luzowaC stopniowo! (lind mooring reports -raporty przy cumowaniu .stem fast! -zamocowaC liny rufowe! .liny rufowe mocno! moorings .moc holowania .hol force . sila uciqgu shackle .lina podana ze Srodokrecia -warp -lina cumownicza do przeciqgania stat- ku wzdlui nabrzeza .deep-sea -holowanie oceaniczne (to) tow -holowaC tow forward . linia beczek (cumowniczych dla malych statkbw) trunk buoy -beczka cumownicza tug -holownik -boat .skladaC sip do nabrzeza na szpringu ship .stop heaving! -wstrzymaC wybieranie! .keep tight! . wszystkie liny oblozone!.waist hawser.stem fast! .przygotowanie statku do podjecia holu towing -holowniczy bridle winch .podaC line na beczke cumowniczq pile -pal dolphin .veer away! .let go the -rzuciC hol trot .obciqgnqC (line) na sztywno! . przy pomocy (np.first line ashore! -pierwsza lina na lqdzie! .dalba palowa fender .lina podana na lqd - sonar docking system -podchodzenie do nabrzeza z uiiyciem sonaru spring .lina holownika. lina holownicza tow rail -palqk holowniczy tow-rope .obracaC statek zakotwiczony za poSrednictwem szpringu rufowego -the stern into position -zloiyC rufe na szpringu (w wyznaczonyrn miejscu nabrzeza) stern foremost -rufq naprzbd take in tow -wzi$ na hol take out a rope -zawoziC line (lodziqna brzeg) towage .cumowaC (do nabrzeza) with the assistance -za pomoca.holowanie .holownik assistance -pomoc holownika.lina podana ze Srbdokrqcia .dalba cumownicza run out -zawoziC (line) safe berth (sb) -bezpieczne nabrzeze (to) shift -przeciqgak (statek) shore fast .luzowaC.make fast! -zamocowaC. zamocowane! -head all fast -na dziobie wszystkie (liny) mocno! .liny cumownicze obciqzone (pracujqce.system dalb (lub beczek) cumowniczych pick up the buoy . sprqiyna in .working lines .! .ready for running! .odbijacz palowy mooring .take the -przyjqC hol . obloiyC (line)! . lina holownicza two-legged mooring -podwbjne zakotwiczenie beczki cumowniczej (to) veer .zostawiC po jednej linie! .zostawiC po jednej (linie)! .szpring. utrzymujqce faktycznie statek w pozycji zacumowania) mooring orders -polecenia cumownicze -belay that! -przytrzymywaC (statek linsl)! -belay there! -przytrzymywaC (statek lina! .(lina) gotowa do wyluzowania! .all clear (foreward)!-wszystkie liny rzucone (na dziobie)! -all fast! -wszystkie (liny) mocno!. asysta holownika charge .lina holownika.pick up heaving line! -podj& rzutkq! .single up! .propeller not clear! .heave tight! .hold on! . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .oplata holownicza line .szakla holownicza winch -wciqgarka holownicza towline -hol.veer and haul! -przemiennie wybieraC i luzowaC! (line) .(statek) zacumowany! .9.trzymaC line naprezonq! .heave up! -wybieraC (line)! -made fast! .

---.---cone antenna/ antena stozkowa II sensor/ czujnik interface le~*el faza rozdzralu olej-11 oda 7M ater 11 oda .--. tempera tury i wykrywania faty rozdzia poziom odniesienia 1 l!l radar ullage gauge/ radarowy miernik ulaiu ectronic box/ element pressure sensor/ czujnik nienia gazy obojqtnego odczyt gaseous atmosphere (inerted atmosphere)/ ullage level/ poziom ulaiu liquid cargo/ iadunek plynny -------. temperature. detector (UTZ gauge)/ urzqdze nie dopomiaru ulaiu. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu restricted gauging/ mierzenie w systemze pbiotwartym open gauging/ mierzenie w syste~ie otwartym ullage port/ otwdr oundi 'ole/ ltwdr ondaz closed gauging/ mierzenie w systemie zamknietym float gauge/ miernik piywakowy radar gauge/ miernik radarowy pressure gauging/ miernik ciinieniowy deck mounted sensor for pressure and temperature1 zamontowany na pokladzie czujnik ciinienia i temperatuty h r i k i n g plate/ ptytka ochronna sounding tape/ sonda tas'mowa bottom pressure and temperature s e n s o r / A przydenny sensor ciinienia i temperatuty ullage. interfac.9.

tyczka do sondowania (zbiomika) -pipe -rura sondazowa (zbiomika) rod .linka sondy rqcznej heave the lead .sonda taimowa -tube . (w pozqdanej pozycji) . przy maszcie . tablice pojemnoSci zbiornikow -tape .cradle the -poloiyk i zamocowak bom .dziennik sondowan -pole .podnieik. przy korku sondy) level -poziom. bloki) round down -rozciilgnqk taliq round up .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi .inboard -rener bomu ustawionego nad ladowniq .stick -prqtowy wskainik poziomu plynu - dip -zanurzak (w zbiorniku). odczepik topping -podnoszenie (to) whip .dotknqi (sondd dna -tables -tablice sondazowe. przyrzqd pomiarowy .zaczerpnqk (np.spar and gear -bomy sprzqzone booms (derricks) handling -praca bomami doublerigged hatch . talii) fall . na sondach) oil /water interface .mocowanie b. bom) (to) unhook .lata miemicza (do pomiaru poziomu cieczy w zbiomikach) name plate . naczynie do pobierania plynu ze zbiomika gauge -miernik. unieik swinging derrick system .listwa pomiarowa hand lead .obciqgnqk luz talii running part -koniec biegowy (liny.sonda rqczna line .shot the -ustawik b.strike .czerpak. taSma sondy Cargo gear handling -obsluga urzqdzen przeladunkowych back a rope -zabezpieczyk gaje profendrem boom -bom .podnieSk do pionu sway up .odlegloik od dna zbiornika do maku (punktu) odniesienia strip -taima miernicza gauging -pomiar.wskainik poziomu measuring rod . poziomy gauge -wskainik poziomu indicator .zwis liny sway on end .sonda prqtowa .automatyczny miemik poziomu plynu w zbiorniku cock -kurek probierczy glass . talii) safe working load .wyladunek pojedynczym bomem obracanym (to) top -podnosik do pionu (np.rener bomu ladunkowego (ustawionego nad nabrzeiem) (to) rig -wyposaiyC statek (w liny.pressure -miernik cihieniowy girth stick (pot. czerpak - - - - - - -- - - -- - - - .tabliczka informacyjna (np.ladownia obslugiwana dwiema parami bomow end for end -przeloienie (odwr6cenie kierunku) liny (np. mierzenie .9.szarpanie bomu.housing the .dopuszczalne obciqienie robocze sag of a rope .rener .sondowak rqcznie label plate .automatic .married system . krzyiowanie siq bom6w lowering speed -pr~dkoSk opuszczania (ladunku na renerze) outreach -wysiqg (bomu poza burtq) outboard runner .rura sondazowa (zbiornika) striking plate -ochronna plytka stalowa przyspawana pod sondq take soundings -przesondowak tape -taSma measure -taima miernicza.system przeladunku bomem polqczonym z suwnicq .przyrzqd do wykrywania fazy rozdzialu oleju (ropy) i wody w zbiorniku sounding -sondazowy -hole .podnosik linoblokiem underrun a tackle -rozcizgak talie (to) unsling -zdjqk zawiesie (strop) z unosu union gear -renery sprzqione union system .odhaczyk.overboard -r.szklo wodowskazu reference height .: crucifix) . bomu wychylonego za burtq jack-knifing .faza rozdzialu wody i ropy w zbiorniku detector . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu -up . pr6bkq ze zb.) dipper .otwor sondazowy log .tabliczka informacyjna (np.system pracy dwoma bomami sprzqzonymi up and down fall -rener podnoszqcy i opuszczajqcy unos w pracy bomami sprzqzonymi whip and skid system .

hamowaC bieg statku linq lub laticuchem checking bollard -pachol (poler) do przytrzymywania statku manewrujqcego check rope -cuma wyhamowujqca inercjg statku (to) clear -odcumowaC od nabrzeza.szpring rufowy belay that! -przytrzymywak (statek cumsl) belay there! -przytrzymywaC (statek cumsl) bight -buchta (liny).stoper laticuchowo-linowy ease -popuSciC.cuma rufowa make fast -zamocowaC. puSciC (np. na cumy) turn for lowering -przygotowaC ling do luzowania (przez zdjgcie kilku mojow z polera) turn up a rope -zamocowaC ling.stem .spring .cross -s .obciunqk (ling) na sztywno heave up -wybieraC (linq) heaving line -rzutka --knot (pot.molniC ling cast off . wyjSC ze Sluzy. ling) catch a turn . napinaC.lina goncza. lancucha. naciuaC ling windq heave line -wybieraC ling heave tight .gruba lina holownicza head all fast .mieC baczenie (np. ling na kabestanie) bite -buchta liny. doprowadzaC do porzqdku (to) tend . wyluzowaC (np.lina podana ze Srbdokrgcia waist hawser.cuma dziobowa .cross . wciuaC hawser .szpring .cuma poprzeczna rope . lina poprzeczna .szpring rufowy at all fours -(statek) zacumowany na wszystkich czterech cumach back spring .9.lina .szpringi podane na krzyz surge -zrzucaC ling (z bebna windy) (to) surge . poluzowaC (np.breast .odrzuciC. ling) fire-warp (fue-wire) -(najczgiciej stalowa) lina podawana na beczkg przy przeladunku towarow niebezpiecznych flaked line .: monkey fist) . liny cumownicze) casting off -rzucanie cum cast loose .dziobowa lina (cumownicza) breast -cuma poprzeczna line . oblozonej na polerze dog-stopper . minqC przeszkodg w bezpiecznej odlegloSci clear for running -(lina) gotowa do wydawania dipping the eye . delikatnie hamowaC szybko wybiegajqcy lancuch kotwiczny. np.(lina) wybrana na sztywno tauten . zrzuciC ling z bgbna take a turn -obloiyC ling take in the slack -wybieraC luz (liny) tally on -wybieraC ling rgcznie taut .cuma poprzeczna (to) bring -oblojC (np. holowniczej) send a heaving line! -podaC rzutkg! send a rope! -podaC ling cumowniczq! send a wire! -podaC szpring! spring .naprpzaC. zacumowaC Mediterranean mooring .cumowanie statku rufq do nabrzeza (z rozrzuconymi kotwicami dziobowymi) messenger .galka na rzutce line .opuszczaC haul in -wybieraC.przekladaC oko cumy przez oko innej.head .cuma dziobowa heave-in -wybierak ling. rzucik.na dziobie wszystkie (cumy) mocno! headline . oblojC ling na stale unbitt -zrzuciC ling z pacholka waist breast .lina rozcislgnigta na pokladzie - haul away -wybierak (ling) haul down .brest.szpring .cuma podana ze irodokrgcia - - . liny) check -poluzowaC (silnie naprgzonsl) ling.obkladaC ling (na polerze) bollard eye -oko na h i e cumowniczej (do zakladania na poler) (to) cast away -rzucaC (np. line) ease away -popuSciC. pgtla (to) bight -przywiqzywaC pgtlq bow line .obloiyC ling chafe -przecieranie sig (np. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Mooring operations -cumowanie after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa after spring .lina podana na krzyz (z innil) . pachol (to) bitt . obloj C (line). messinger (lina pomocnicza do wciilgania liny cigzkiej. pgtla (cumy) bitt -poler.popuszczaC (ling z bgbna) skokami.

falen dlugi secure alongside -zamocowaC (lbdi) przy burcie secure a painter -zamocowaC falen shove off -odepchnqk (lo& od burty.hol underrun (a rope) -podcirlgat sig wzdluz liny bgdqc w lodzi wash .manewrowanie lodziq -back oars -wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz (to) bail .pioro wiosla .czerpaC (czerpakiem) .16di bez napgdu mechanicmego oar -wioslo blade -pioro wiosla oarlock -dulka oarsman -wioSlarz puddening -odbijacz dziobowy pull -ciwqC.laminat z wlokna szklanego folding boat . p r z y w i m a t tie up -zacumowaC (to) tow -holowaC tow aft -przygotowywaC 16di do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie tricing line .lo& skladana folding tiller -rumpel z przedluiaczem foot spar -rozporka lodzi grab tine . jolka (do malowania burt) keel over -wywrociC (16di) stepkq do gory kerosene lamp -lampa naftowa knife -noz lanyard .mala lodka.dlugi bosak boat manoeuvring .9.dulka pin . wioslowaC pulling boat .linka noza lazy painter .bail out -wybierak (czerpakiem) (to) boat -plyn& lodziq (to) capsize -wywr6ciC sig dnem do gory bow foremost .dziobem do przodu bow painter .glass -wlokno szklane boat -16di z wl6kna szklanego laminate .okucie gniazda dulki sea anchor -kotwica plywajqca sea painter .fa1 lina talii cover -pokrowiec na talig iurawika fan -pioro wiosla fend (off) -odpychaC lo& fibre -wlokno . od brzegu) slip knot -wgzel lawkowy stroke -pocirlgnigcie wioslem stern painter -falen rufowy surfmanship -sztuka kierowania lodziqna fali przybojowej thole .uSmierzaC grzywacze fa1 (olejem) rigged oar -wioslo sterowe (to) row -wioslowaC rowboat -16di wioslowa rowing-boat -lodi wioslowa rowlock .dulka kolkowa (to) tie -wiqzaC.dulka chock -zdwojenie przydulkowe -plate .krotki falen - - - -- - -- - - non-powered boat .faleh dziobowy bowsing line -lina do przytrzymywania lodzi przy burcie dinghy -mala lodka. ponton pneumatycmy disengaging gear -urz&enie zwalniajqce drogue -dryfkotwa end-position switch -wylqcznik krancowy fall . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Boat handling manewrowanie lodziq barge pole .lina chwytna grasp -rgkojeSC (wiosla) hitcher -bosak jackknife -noz bosmanski jolly boat .16di wioslowa quell waves .linka do przycirlgania tug line .

lina uloiona wzdluz.oko liny fake -plaski zwoj liny.rozek drewniany do robot linowych - - -- - . koncowka. lina zwiniqta w k r a i na pokladzie (to) coil -ukladaC line w zwbj. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Rope works -prace linowe sailmakers' needles/ igly iaglowe marline spike/ rozek ieglarski sewinn mallet/ b domotowiqz&a sail twine/ nid iaglowa rope seizing/ opaska na h i e wlokiennej o!& splecione na linie rope splice . nvijaC linq.spuszczaC na taliach burlap .naprqzona (lina). liny) eye .nvoj (np.sloneczko (sposob ulozenia liny na pokladzie) .hard .: z kauszsi) . pod obciqzeniem cable stage -platforma na liny dead rope .cotton .9.figure eight 6sernka (sposob ulozenia liny) . klarowaC w piericienie contline -bruzda (miqdzy pokretkami liny) cordage -olinowanie - - bar taut .gruba tkanina workowa canvas -plotno zaglowe .ciqgnqC taliami bowse down .ocieranie siq coil .setting . zakonczenie (np. wqiykiem fid -rozek takielarski.flemish .soft .flemish .short/ splot krdtki na linie wiokiennej back splice/ kurza stopka heaving ball (monkey fist)/ gaika rzutki hard eye/ wire rope splicing/ splatanie oka na linie stalowej wire rope long seizing/ opaska dhga na h i e stalowej wire rope shears/ noiyce do lin stalowych imadlo takielarskie Ropes and rope works -liny i prace linowe afoul -poplqtany.ucho linowe bez chomqtka eyesplice .sloneczko.long .lina do podnoszenia przedmiotu bez bloku deck tackle -talia do prac pokladowych (to) entangle -poplqtak line end -koniec. liny) . zaplqtany against the lay -przeciw spustowi (liny) (to) bowse .oko liny . fit .plotno baweiniane chafing -przecieranie siq -batten -okladzina przeciwciema chafage . krqg liny w nvoju .ucho (na linie stalowej) z chomqtkiem (pot.

szpikulec. skret (na h i e ) keckling .roiek drewniany (do robot linowych) shackle . zwisajqcy away -poluzowak (to) slip -rozwiqaC siq (o h i e .oblozenie zaciskajqce (linq) riggers vice -imadlo takielarskie (do splatania lin stalowych) - - - - rope works -roboty linowe rose lashing -wiqzanie na krzyz z przewiqzem na skrzyzowaniu lin round in -wybraC luz liny (w poziomie) round thimble -kausza okrala round turn .splot.drut przewiqzowy stuff .dwunitka. pokrqtkq line .drut przewiqzowy (to) seize -wiqzaC. rozwiqzak line uncoil -rozwijak ze zwoju (line) (to) unlay -rozkrgciC (line) na pokrqtki yarn -przpdza.9. przewiqzywai: slack .splot na kauszy (chomqtku) nipper .lina -handling . pokretka - - - - .lina przewiqowa strand . imadlo tail on -wybierak line. nie popuszczaC kink . splataC riding turn . linki) hauling -wybieranie (liny) line -rzutka.sznurowanie . zwitek ( sznura.igla zaglomistrzowska spike -marszpikiel.supel.eye . petli).oko na linie stalowej wykonane zaciskiem metalowym twist . remizka (w brezencie) -hole .splot do lqczenia liny wlbkiennej ze stalowq (to) splice .luwers.pass a -przewlec line. omotka (smur smolowany) -wire .tail .splot dlugi . ciqgn& (to) hitch -przywiqzak line. zwiqzaC line hold on -trzymak (line). szplajsowanie lin fid .supel (na linie) of a splice . line) palm -rqkawica bosmahska (to) part -zenvaC sig (o h i e ) partition -zenvanie sie liny paunch mat -mata chroniqca liny przed przecieraniem sic poured socket -zalana cynluem koncowka liny stalowej pull on a rope . kolec splice .skrecak line.operowanie ling praca z linami .long . podaC line -weed a -usunqk druty lub wlokna wystaja.cross -przewiqz krzyzowy line .linka do wiqzania brezentow lash . remizka -line . oko liny heave (lub hiv. rozek zeglarski spike seamanship .stare liny uzywane jako ochrona przed tarciem lacing .skrgcak unbend -odwiqzaC. ostrze. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY hank -Idqbek.: szplajsowaC splicing .oblozenie (liny) dookola rounding -owijanie liny (zabezpieczanieprzed tarciem) sail maker's palm -rqkawica zeglarska sail needle -igla zeglarska seaming twine -niC zaglowa seizing -przewiqz (na h i e ) .zamocowaC (linq) (to) lay .splatanie.linka (do wiqzania dw6ch lin grubszych) nippering .roboty takielarskie mat -mata nip .skrgcenie (to) twist . to heave) -podnosik. pot. zsuwaC slip off -zeClizgnqC sie z czegoS spike . ciqgnqC jq recznie talurit splicing .petla. wybieraC (linq) racking seizing -przewiqz osemkowy raddle -przeplatak.szakla lqczqca line z lancuchem -vice -maszynka bosmanska (do lin). sznurki sluzqce do przewiqzywania tween . niC. linka do podciqgania haul tight -wybieraC na sztywno eye -oko cumy. SlizgaC sig.linki.short .splatak.splot krotki (na linie) .luwers. szplajs . ce z liny loop -petla marline -marlinka needle .ciqgnqk.zwis (liny) slack -luzny.zwiqzanie dw6ch lin @rzy pomocy opaski) (to) overhaul -wyklarowaC (taliq.

9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE r Knots and hitches .wezly i wezly przywiqzowe overhand knot/ wezei zwykb reef knot/ wezel r e f o ~ y figure eight/ w q e i dsemkowy square knot/ wezel piaski carrick bend/ w ~ z eprosty i bowline knot/ wyblinka fisherman 's bend/ w p e i rybacki backwall hitch/ wezel hakowy halyard bend/ w q e l topslowy clove hitch/ wqzel wantowy a half hitch with timber hit&/ wezei zaciskowy timber hitch/ wezei zaciskowy .

fisherman's -wqzel lqcznikowy .English -wqzel szotowy .double -wqzel cumowniczy monkey fist .reeving line -wqzel dlugi .double carrick ..supel noose -pptla zacirlgajqca siq (to) plait . pot.bight .lubber's -wqzel .zakladaC wyblinki round turn and two half hitches -wqzel cumowniczy splice .korona podwojna (wqzel) . pojedynczy . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Knots and splices -wezly i sploty bend .galka rzutki magrame work .w.9.sailor's -wqzel krzyzowy .wqzel podwojny zabezpieczony .sznurek do robienia opasek na linie whip upon whip .half hitch .back . plecionki nip .weaver -wqzel flagowy lark's head -wqzel cumowniczy .: opa- - - .anchor -wqzel rybacki .splot.: szplajs .foot-rope .opaska (na h i e ) szyta sennit line . flagowy (pojedynczy).grocer's -w g e l zaciskowy .overhand -wgzel zwykly .bowline -wqzel bosmanski .wqzel sieciarski .zaplatab. zapobiegajqcy jej wysuwaniu siq z bloku -thumb -wqzel zwykly -wall . plecionka clinch -wqzel zaciskowy common whipping -opaska zwykla (na linie) double diamond -galka podwojna (wqzel) end -koniec.rolling .przebicie. opaska (na kohcach liny) .running -wqzel kawkowy . pleciona opaska na - -- - - - ski i wqzly) (to) bind -wiqzak.zakladaC opaskq na koniec liny whipping .granny -wqzel .backwall -w g e l hakowy .opaska pleciona.splot linowy w postaci wienca hitch -wqzel przywiqzujqcy .long .clove -wqzel wyblinkowy .figure eight -wqzel6semkowy .sheet -wqzel szotowy (flagowy) .sploty ozdobne.skr6t (liny) sparring down -zakladaC prowizoryczne wyblinki weft yarn -przepaska na linie.stopper wqzel wiqzany na koncu liny.babskiM - - - -- linie reef -wqzel refowy . szotowy -buoy rope -wqzei rybacki .drawing .pinneaple .diamond -splot w ksztalcie galki (na h i e ) . wqzel zwykly . motowiqanie liny (to) whip .Englishman's -wqzel lqcznikowy ..single -wqzel refowy (to) bend -zwiqzaC.bow -wqzel refowy . koncowka. zakohczenie clinch -wqzel zaciskowy grommet ring -splot w ksztalcie wienca z liny .short .timber -wqzel zaciskowy knot -wqzel (splot) . 1qczyC: braid .splot krotki (na linie) tuck.galka podwojna .oplot.collar -wqzel topowy .double sheet -podwojny wqzel szotowy .chwyt (wqzel) ---and timber hitch -wqzel zaciskowy i chwyt .opaska -twine .kurza stopka .double crown .splot dlugi . galka.opaska na opaskq - - --- - .snowball -wqzel lawkowy -swab w. podwojny krzyzowy .flat -wqzek refowy .splot hiszpanski .becket -wqzel flagowy. opaska turecka running bowline -wpzel zaciskowy sailmaker's whipping .splot w postaci galki na linie .babski" .crown -korona (wqzel) . zaloj C pqtlq bends and hitches -roboty linowe (dosl. szotowy .chwyt stoperowy . w.masthead -wqzel masztowy .splot z wytraceniem gruboki .ozdobna. przetykaC (pokrqtkg w splocie) Turk's head .common -wqzel szotowy. pleSC rattle down .splot podw6jny .w.manrope .linka pleciona sheepshank .double .lanyard -wqzel talrepowy .wqzel.single -wqzel pojedynczy.fisherman's -wqzel rybacki . przetknigie (pokrqtki w splocie) (to) tuck -przebijaC (linq).netting .

rotary brush/ ' W ... wqi wysokociinieniowy..-... I foam rnjector/ wtryskiwacz prany &+3 . ' I! 4 szczotku do mvcra a m obudowa wlotu washing medium in wlot plynu myjqcego I! chemical injector wtryskiwacz chemikalidw skrobaczka do poktadu I I '..' . I wozek It pojemnik nu piasek h suction pipe/ rura ssqca sandblasting set zestaw do piaskowania . main pipe/rura glowna horizontal rotation/ obrot poziomy vertical housing/ obudowa pionowa\ vertical oscillation/ obudowa pionowa nozzle tube assembly/ budowa rurki dyszy jet stream/ prqd cieczy dysza frollq koiko wdzku : wet sandblasting lance/ dysza do piaskowania nu mokro 0 .. vibrating concentrated jet lance / dysza skoncentrowanego strumienia wibrujqcego ..Cleaning equipment sprzgt do czyszczenia tank cleaning machine (TCM) dziafko do mycia zbiornikdw cargo hold washing machine .maszyna do mycia tadowni can of detergent/ barika z detergentem contarner rack/ pojemnrkz high pressure hose/ . L. a..- ...

irut hose -wqz connection -podlqczenie wqza . mud -mul.odolejanie desalting -odsalanie descaling -usuwanie kamienia kotlowego detergent .chemical -czyszczenie chemikaliami .stala instalacja do czyszczenia surface -powierzchnia . wysokociinieniowe -hot water .osadnik disinfectant-irodek odkaiajqcy.brud .iloiC wody working method -metoda pracy - - - - - - - - - .luszczenie sic flow -przeplyv flush . wyczystka nozzle -dysza . wymagajqcy czyszczenia spraying -rozpylanie.czyszczenie wodq gorqcq -jet water zmywanie wodqpod ciinieniem method -metoda czyszczenia .solvent .removing -usuwanie brudu -trap . grys.czyszczenie rozpuszczalnikiem .splukaC (strumieniem cieczy) foam -piana equipment -urzdzenie pianotworcze - - - - - - -- - - - - grinding off -zeszlifowaC grit .low -niskie ciinienie scrub .woda .szorstka powierzchnia .quick -polqczenie "szybkie" .szczotka.woda gorqca -jet .snap-on -for hoses .dysza. splukiwaC strumieniem wody washing -mycie .wet -powierzchnia mokra.rough .cold water .dysza wlotowa .odtluszczanie deoiling .opaska zaciskowa na w e .sucha powierzchnia .sole rozpuszczalne w wodzie -volume .temperatura na wlocie wash .osadnik mudhole -otwor wyczystkowy. bkoto -box .sprzqt do czyszczenia .ciinienie .water -zmywanie wodq contamination -zanieczyszczenie coupling -polqczenie (np.high -wysokie ciinienie .my6 deck hose -wqz do mycia pokladu deck pipe -rurociw do mycia pokladu down . . szczotkowaC bucket -wiadro lanyard .szorowaC scrubbing brush . osuszak dust .- 9.strumien wody.kurz engine cleaner gun -pistolet do mycia maszyn fine -czysty. rozpylacz jet . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Cleaning -czyszczenie.iwirek.detergent dirt .mycie wodq slodkq water .cold -woda zimna . wqza) .heavy duty hose .inlet .maletfemale -polqczenie wtykowe .sprzqtacz cleaner . czyiciwo baweiniane degreassing .fresh water .de-mucking -wybieranie osad6w ze zb.strumie6 of water .p..ciinienie wody soluble salts .high pressure -wqz wysokociinieniowy . sprzqtanie blow .high pressure .hoseclip .czyszczenie wodq zimnq .hot . wyczyszczony.strumieli wody -pressure .steam .woda podgrzana .czyszczenie detergentami equipment . wilgotna temperature -temperatura .heated .detergent . drobny flaking . dezynfekcyjny disinfection -dezynfekcja disinfestation-dezynsekcja drain .dry .dmuchaC breaming -czyszczenie plomieniem brush .odpady przqdzy bawetnianej.w e jet . natryskanie stationary cleaning plant .linka do wiadra clean -czysty cleaner .odwadniak.outlet -dysza wylotowa particles -czqsteczki pressure .zmywaC.szczotka do szorowania scruffy -zanieczyszczony. zaciskowe wqiy connect -lqczyC cotton waste .czyszczenie parq . prqd wody muck -osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.irodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.cz.inlet . oczyszczanie -accessories -sprzgt (akcesoria) do mycia .

9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE I Rust removing tools narzedzia do usuwania rdzy dluto pneumatyczne sprgzarka powietrzna handle/ uchwy/ dluto pneumatyczne igl0we abrasive wheel/ tarcza Scierna kolnien zewngtrzny washer/ podkladka m screw/ & druba .

needle gun .excessive -nadmierna korozja .general .luzna rdza na dnie zbiornika lub ladowni .-czyszczenie wodno-piaskowe .goosneck .mlotek (diuto) pneumatyczny do odbijania rdzy -hammer -mlotek do odbijania rdzy. strumieniowe materialem Sciernym z dodatkiem wody blasting -czyszczenie strumieniowe .severe -powazna korozja .korozja og6lna . odbijak chipper .stopien korozji .sand .sweep -czyszczenie strumieniowe dla usunigcia wierzchniej warstwy pokrycia cleaning -czyszczenie .dry abrasive .czyszczenie (z rdzy) strumieniem Srutu .galvanic -korozja elektrochemicma inhibitor . odbijanie rdzy .skrobak.moderate -korozja umiarkowana .czyszczenie strumieniowe suche .centrifugal abrassive .vacuum . usuwanie (stukanie) rdzy pneumatic -pneurnatyczny angle grinder -pneumatyczna szlifierka kqtowa -hammer -mlotek pneumatycmy -chipping hammer -mlotek pneumatyczny do stukania rdzy ---chisel -kohcowka (bijak) do mlotka pneumatycznego rust grade .czyszczenie strumieniowe odirodkowe .compressed air abrassive .czyszczenie mechaniczne by brushing .scale .korozja biologiczna .deep .air chiesel .powierzchnia skorodowana weeps -rdzawe zacieki worn protectors -anody cynkowe zinc anodes -anody cynkowe (antykorozyjne) -- - - - - - - - - - - - .korozja gkgboka .climatic -korozja klimatycma .czyszczenie przez szczotkowanie -by chipping . odbijacz do rdzy compressed air system .mill scale -zendra.korozja szczelinowa .substancial .grit-.wet abrasive .odporny na rdzg scaling machine -maszynka do obstukiwania rdzy scraper .przeciwrdzewny.abrasive czyszczenie strumieniowe materialem Sciernyrn .inhibitor korozji .cz. antykorozyjny antirust -przeciwrdzewny blast-cleaning-czyszczenie strumieniowe .mechanical .czyszczenie mlotkiem iglowym .odbijanie (stukanie) rdzy .9. strumieniowe powietrzem sprgzonym .znaczna korozja rust-preventing-(konserwacja) zapobiegajqca rdzewieniu rust-preventive -Srodek przeciwrdzewny rust-proof -nierdzewny rust-resisting.stukanie.czyszczenie s.piaskowanie. czyszczenie strumieniem p i a s h pod cilnieniem -shot Srutowanie.spot -czyszczenie strumieniowe lokalne (niewielkich powierzchni) .biological . dziobak.dziobak.fatigue -korozja zmqczeniowa -flush rust -rdza nalotna (powstala tui po przygotowaniu powierzchni) .loose rust .cz. Srodowisko korozjogenne --- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - corroding medium -czynnik korozjogenny corrosion (type) -korozja . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Corrosion and rust korozja i rdza anticorrosive .luzna rdza .power tool .Srodowisko korozyjne.crevice .accelerated -przyspieszona korozja .hydro-.-czyszczenie strumieniowe kwirkiem . podcihnieniowe .system sprgzonego powietrza (to) corrode -korodowa6 corrodibility -podatno66 na korozje corrodible -podatny na korozjg corroding environment . skrobaczka .pitting -korozja wzerowa . zgorzelina walcownicza corrosive -korozyjny power -agresywnoS6 korozyjna derusting -odrdzewianie descaling -odbijanie.fretting .czyszczenie narzgdziami mechanicznymi chipping .skrobak plaski corroded surface .korozja cierna .

iston hammer/ miotek pneumatyczny jednobijakowy pneumatic 3-piston hammer/ mlotek pneumatyczny trdjbijakow cover/ pokrywa umbrella/ oslona neumatic needle chisel/ iuto pneumatyczne igiowe zawdr diawienia 3 6 single chamber blast machine mastyna jednokomorowa do czyszczenia strumieniowego hand tools .elektryczny mlotek do stukania r d ~ striker head for electric scaling hammer/ glowica bijakowa do elektlycznego miotka do rdzy k l scraper/ skrobaczka dwustronna. wyglgta boatswacn's chacrl . SEAMENSHIP AND MAINTENACE 7 Rust removing tools (2) narzedzia do usuwania rdzy pneumatic I-.9.narzedzia rpzne electric chipping hammer .

undercoating .after tack -kleistoSC wyschniqtej powloki .priming .spraying pressure . koncowa .wyplywanie pigment6w na powierzchniq (w postaci smug lub plam) .airless spraying -natrysk bezpowietrzny . malarskie) .blistering .crawling -cofanie siq wymalowania . przeciwporostowa --tin free selfpolishing type -farba samoszlifujqca.roller -malowanie walkiem system .f.spqkania wlosowate -holiday .bronzing -brqzowienie (starej powloki) -brush marks -sznary.zalecana gruboiC (powloki) paints .fading -plowienie (powloki) .brittleness .flaking -luszczenie sig (np. farby) .cissing -ujawnianie sip nierownoici powlok . rysy na powloce .farba przeciwrdzewna anti-fouling . przeciwkorozyjny .kruchoSC powloki .finishing powloka nawierzchniowa.p. malowanie .hair-cracking .miss .pokrycie (farba). grunt coating assessment .non-slip . lakier asfaltowy enamel -lakier asfaltowy (to) bitumate -pokrywaC bitumastykiem bituminous enamel -farba bitumiczna bituminous paint -farba bitumiczna boot-topping (paint) -farba wodnicowa application rate -zukycie farby (na jednostkq powierzchni) coat -powloka.chalking -kredowanie (powloki malarskiej) .ocena (stanu) powloki .fair .peeling .spqkanie powloki od zimna . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Paints and painting farby i malowanie application of paint -nakladanie farby.miejsce niepokryte (farbd .airless spray system .9. niedostatecma (powyzej 20% rdzy ciqzkiej) .checking .podklad.spqkanie.blisters -pqcherze (na plytach poszycia) .cold cracking .spqkanie w postaci skorki krokodylowej .alluminium .soft -powloka miqkka coating faults -wady powlok . lakier .intermediate -powloka poirednia .farby . suma uzyskanych powlok .luszczenie (powloki) .top -powloka zewngtrzna.blooming -pojawianie sig wykwitow na powloce .cratering -kraterowanie (powstawanie okrqgiych wglqbien w powloce) . ostatnie krycie (farbd .crow's foot cracking -spqkanie w postaci kurzych lapek .lakier transparentny -damage -uszkodzenie powlok (malarskich) .floating .p.bielenie (wskutek wytrqcania sip stalych skladnikow farb) . dobra (z korozjq punktow4 .painting specification .skrajna postaC rys .ageing .odspajanie powloki od podloza .undercoat -powloka miqdzywarstwowa (to) coat -pokryC warstwq (np.thickness recommended . system powlokowy.przeciwrdzewny.inhibitive type .anticorrosive . dostateczna (powyzej 20% rdzy - - - - - - - - -- - - - - lekkiej) -poor --p. farby) .starzenie (powlok) .farba.f.pinholing .lifting . pierwsza warstwa krycia .mud-cracking -rysy skurczowe .crazing .grunt.miejsce niepokryte (farb4 .spqcherzenie (powloki) .blushing .good .ciSnienie natrysku .orange peel -struktura powierzchni podobna do sk6rki pomaranczowej .malowanie polewaniem wielostrumieniowym material .frosting . Slady pocianiqC pqdzlem -bubbling -powstawanie pqcherzykow w nanoszonej warstwie .clear -material . warstwa (np.male dziurki w powioce - .spray painting -malowanie natryskowe . farby) coating -powloki (np.farba aluminiowa .flexibility -giqtkoSC (elastyczoSC) powlok . bezcynkowa bitumastic -bitumastyk.kwiaty mrozu (drobne zmarszczki na powloce) .crocodiling . przeciwpoSlizgowa .specyfikacja malowania .flow .system natrysku bezpowietrznego -by brush -nakladanie farby pqdzlem -by roller -nakladanie farby walkiem -by spraying -natryskowe .

malowanie air owered spray ainting ma owanie natrysbem powietrznym source: Gmco Inc P air pressure gauge/ przytrzymujqca airless spray painting malowanie natryskiem bezpowietrznym high pressure hose/ wqz wysokociinieniowy wqz powietrzny zamocowana na pojemniku hand tools narzedzia reczne - round brush/ pcdzel piericieniowy radiator angle brush/ pgdqel plaski kqtowy roller/ wqlek fG t e n d brush/ pedzel do szablonow flat b r u s h pgdzel plaski paint pot/wanienka na farbg v . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Painting .9.

obrastaC (np.zacieki.colour .sinkage -wsiqkanie (farby w podloze) .hiding power . marine growth -wodorosty na kadlubie paint . firanki .farba zewnqtrzna ..heat .two components .additives .twardolC (powloki) .wrazenie polysku .oil .washability -podatnolC na mycie resistance .o. barwnik - kierow lub ich zgodnolC z podlozem) .oleoresinous .farba lateksowa .olejnoiywiczny .compatibility . powlok farb) .adhesive strength .antiskid -przeciwSlizgowy .sags .dodatki -binder .extender -wypelniacz .f.pigment -pigment. na dzialanie czynnikow pogodowych type of system . powlok malarskich) drying .wypacanie (przemieszczanie siq skladnika farby na powierzchniq) -weathering -starzenie siq w warunkach sztormowych -wrinkling -marszczenie sig (np.substancje nielotne .quick-drying .deck . ostatnie krycie (farbd flame cleaning -czyszczenie plomieniem foul .odpornolC .schniqcie filling .pqdzel container -pojemnik na farbq gun -pistolet natryskowy do malowania locker .water .kolor.polyurethane -poliuretanowy . aluminiowa olejno-iywicma . .nieczyste dno statku (to) foul . barwa .polyvinyl-chloride -chlorowinylowe -vinyl -winylowa (kind of) paint -rodzaj farby .spoiwo .swelling .drying time .oleoresinous aluminium .sheen .gloss -polysk (powloki) .Slady pociqgniqk pqdzlem .zdolnolk krycia .finish .szpachlowanie fdm -powloka finishing coating .heat-resistant -odporna na wysokie temperaw .9.farba -remover -zmywacz farb -brush .alkidowo-aluminiowa .reflective .alkyd-aluminium f.anti-fouling -przeciwporostowa .spoiwo paint properties -wlaSciwolci farby .iywicma . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .malowaC z gory na do1 .zgodnolC (rbznych farb. na temperature .vehicle .farba alkidowo .solvents .scale (to) -luszczyC siq .o.hardness .f.magazyn farb shop -malarnia.latex . warsztat malarski -spraying -malowanie natryskowe down aloft .accelerator -przyspieszacz .zacieki (w formie firanki) .czas schniqcia .szybkoschnqcy .system malowania . la- sorpcji cieczy lub pary) sweating .o.bitumiczna .przyczepnolC (powloki do podloza) .medium .farba dwuskladnikowa (to) paint -malowaC paint components -skladniki farby . porosty (na dnie statku) of the ship's bottom .o.porastanie dna statku gassing -gazowanie (twoaenie siq gazu w trakcie przechowywania farb) green algae .incorrect -niewlalciwa k.silikon resin aluminium .obrolniqty (kadlub statku) -bottom .anti-corrosive .spoiwo . dno) fouling .zanieczyszczenia.adherence -przyleganie (np.inadequate -niewystarczajqca k. odblaskowa .pqcmienie powloki (wskutek ab- - plasticizer -plastyfikator . na oleje . na dzialanie wody - -weather -.f.alkyd resin .solvent -rozpuszczalnik .o.o. na rozpuszczalniki .dirt retention -sklonnolC powloki do zatrzy- mywania brudu . na kwasy .non-volatile matter .bitominous .ostatnia powloka. silikonowoiywicmo-aluminiowe painting -malowanie -- - - .bitumen -bitumiczny -epoxy -epoksydowy .silking -plamy polyskowe (na powloce) .farba antykorozyjna .runs .ropiness .zielenice (porosty na kadlubie) maintenance-konserwacja .farba pokladowa .-- - - .acid .

gruntowak (farbd settling -osadzanie (farby na dnie pojemnika) shelf life . do pqdzla. pqdzle) . walka malarskiego) .rozcienczalnik .uncoated -powierzchnia niechroniona surface preparation .malowak lokalnie powierzchnie brudne volatile organic compound (VOC) -loma substancja organiczna wet-on-wet application -malowanie mokro na mokro (przed wyschniqciem poprzedniej warstwy) - - - - .hanging -rusztowanie wiszqce staging -rusztowanie.oil varnish .dyestuff -banvnik .stripping-usuwanie starej farby rozpuszczalnikiem .9.rozsuwany kij (np.przygotowanie powierzchni .lakier painting equipment -sprzqt do malowania .thinner -rozcienczalnik .powierzchnia chroniona (np.air spray machine -maszyna do malowania .rust-preventing -farba gruntowa rdzochronna .farba podkladowa .old paint system .farba gruntowa .varnish .long a m -pqdzel na kiju r .b. farb@ .pot -pojemnik (na farbq.farba burtowa nadwodna touch up .czyszczenie rozpuszczalnikiem .solvent cleaning .maszyna do malowa- airless spray machine -maszyna do malowania natryskiem bezpowietrznym .filler .spray nozzles -dysze - -- - - practical spreading rate -wydajnoSC praktyczna primer . .shop .chemical cleaning -czyszczenie chemikaliami .dilutant .swinging -rusztowanie wiszqce stirrer .skrzydelko mieszadla striker -pqdzel na kiju painting techniques -technologie malowania pot life -okres przydatnoici do stosowania (po zmieszaniu skladnikow) - nia bezpowietrznym ----natryskiem-pistolet natryskowy do mahand gun -lowania bezpowietrznegodo malowania n.striker .mill scale .airless paint sprayer . polewa . pot.stopper -kit szpachlowy .epoxy ester primer -farba gruntowa epoksydowo-estrowa .: stelinga.burning-off .spar vamich .mieszaC (np.extension handle . farb) substrate .spray-gun -pistolet natryskowy.stare powloki farby .opalanie (usuwanie starej farby) .wash . farbq) store -zapasy (np.farba gruntowa.spraying nozzle -dysza rozpylajqca (farbq) stage -pomost.blowgun -pistolet do malowania .water soluble salts . SEAMENSHIP AND MAINTENACE miscellaneous products -produkty roine .sykatywa . odrdzewiacz .enamel .high pressure painting pump -pompa do malowania pod wysokiem cihieniem -hydraulic arm vehicles ("cherry picker") -pojazd z wysiqgnikiem hydraulicznym .emalia.cleaning process -proces czyszczenia .chemical pre-treatment -wstvne chemiczne przygotowanie (powierzchni) . pistolet do malowania natryskowego .okres przydatnoici (przy przechowywaniu farby w zarnkniqtym pojernniku) skinning -powstawanie koiucha na powierzchni farby w puszce spreading rate -wydajnoSC (to) stir .coated .lakier bezbarwny .drier .rust remover -zmywacz rdzy.sole rozpuszczalne w wodzie theoretical spreading rate -wydajnoSC teoretycma thickening -gqstnienie (farby) topside -nadwodna czq6C burty -paint .stolek bosmahski bracket -wspornik pomostu rusztowania .float -ponton (do konserwacji burt) . lakier wieloskladnikowy . pot. rusztowanie -floating pomost plywajqcy (do konserwacji burt statku) .multi-pack product -farba.zgorzelina walcownicza . grunt (to) prime .mieszadlo (do farby) arm -ramiq mieszadla -blade .podloie surface -powierzchnia .pqdzel na kiju .szpachlowka .: stelinga -bosun chair .pokost .

ster w prawo! starboard! -wyloiyC sterna prawq burtq! starboard a bit! .kurs staly (to) steer .sterowanie przyciskowe put over (the rudder) -wyloiyk (ster) right full rudder -prawo na burte! right rudder -ster wychylony w prawo right the helm! . sterowny (statek) good-turning (ship) -dobrze reagujqcy na ster.komenda na ster hold -trzymak.sluchaC stem (o statku) as she goes -tak trzymaC (komenda na ster) a-starboard -na prawq burtq.sterowanie automatyczne slow marks -wolno zmieniajqcy sic nabieinik (to) stand -trzymaC kurs stand a course -trzymaC kurs (zadany) stand on -utrzymywak (kurs i szybkoik) starboard the helm! .ster troche w prawo! starboard easy! -wolno w prawo! starboard a little! . dowodziC conning -prowadzenie statku.zmniejszaC wychylenie stem..tak trzymat! lay the rudder -wychylaC ster left rudder . sterowe) hard-a-port . polozenie zerowe (stem) non-follow-up steering -sterowanierezenvowe..to follow -plynqk kursem ease .: oddawaC ster emergency steering -sterowanie awaryjne get off the course ..ster w prawo! starboard twenty! -dwadzieicia w prawo! steady! -tak trzymaC! steady as she goes! -tak trzymaC! steady course . mch statku do przodu heading to.poloiyi sic na kurs rholegly good-steering (ship) -dobrze sterujqcy.sterowaC na . na prawo automatic steering . dowodzenie statkiem course -kurs . w ktory zwrocony jest statek. zwrotny (statek) hand steering .sterowanie. ster angle -kqt wychylenia stem -handiness . heading -kierunek.zwrotnoSC statku indicator -wskainik wychylenia stem order .wstrzymywak mch kqtowy statku przez wychylenie stem na burte przeciwnq. nie nadqzne performance index of steering -wskaznik jakoSci sterowania port the helm -ster lewo!.ster wylozony w lewo manual -reczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rcczne-automatyczne steering lever -diwignia sterowania recmego meet her! -wstrzymywak! meeting rudder -wstrzymywaniesterem. sterownoSC - . helm .przeciwdzialanie sterem meet the helm! -wstrzymywaC sterem!.zwolniC (np.. przytrzymywai course -trzymaC kurs how's her head .ster prosto!.szprycha kola sterowego odpowiadajqca poloieniu stem zero midships wheel! .9.sterowanie rqcme hand tiller -rumpel..ster troche w lewo! starboard helm! . wstrzymywai obracanie (to) con -wydawaC polecenia. kierowanie statkiem.sterna Srodek! midship spoke .ster na Srodku!..proba stem przy biegu naprzod amidships . zatrzymywak.ster Srodek! mind the helm (rudder)! -uwaga na sterze! neutral position -pofozenie obojqtne. . check the helm (wheel) . -kierowaC sig w stronp.ile leiy? ile na kursie? keep course -trzymaC kurs! - - - keep her so! . ster zero!.zejSC z kursu get on paraller course .. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Steering -sterowanie ahead steering test .Srodek ster! ster zero! answer the helm .sterownica.sterowaC steerage . pot. prgdkoSC wykonywania zwrotu) easy her! -zmniejszyk prqdkoSC (statku) easy the helm .. w lewo ster! push-button control . kontrowaC sterem! midship! .(ster) na burtg! sterna burcie! head for .lewo na burte hard-a-starboard -prawo na burtc hard over! . ster Srodek! self-steering . ster zero! midships! .sterowanie automatyczne bring on with -wejSC w nabieinik z . drqzek sterowniczy hand wheel -kolo rqczne (np.

odbojnica (gumowa) iodzi rubbing strake . .9. statku) steered course -kurs sterowy steering .morski odbijacz gumowy wypelniony piankq square timberfender/ odbijacze z krawedziak6w tyre fender/ odbijacze z opony ka z laricucha i opon reinforced urethane skin/ wzmocniona powloka uretanowa Ifoam core/ wnetrze wypelnione piankq I chain and tire net/siat.mat .: Yokohama (to) rub -trzeC sig.stanowisko sternika.cork .odbijacz rgcmy .sterowanie column -kolumna sterowa -light -Swiatio kierunkowe dla sternika (znajdujqce sig w linii symetrii statku) qualities .przejSC czysto (obok jakiegoi obiektu.koio sterowe steer small .sterowaC w pobliiu lqdu steer clear of . odbijacz z okrqglaka foam fdled rubber fender -odbijacz gumowy wypelniony pianksl pot.sterowaC malymi wychyleniami stem steer with small helm -sterowaC malymi wychyleniami stem wheel -kolo sterowe -grating -kratownica (greting) na stanowisku stemika Ship's fenders odbijacze statkowe camel -odbijacz piywajqcy fender .odbijacz z maty .quarter .permanent .odbijacz -bar -belka odbojowa -beam -belka odbojowa .odbojnica lodzi rubbing strip -belka odbojowa (holownika) rub rail .odbijacz dziobowy .hand .rope .odbijacz linowy . SEAMENSHIP AND MAINTENACE steer by the lay of the land .bow . obcieraC rubber .odbojnica pile -pal odbojowy .odbijacz mfowy .sterownokk (statku) stand .odbojnica iodzi puddening -odbijacz dziobowy - -- Ship's fenders -odbijacze statkowe 1 cork fenders/ odbijacze korkowe hand fenders odbijacze reczne foam filred rubber sea fender (~okohattia fender) .odbijacz korkowy .fisherman's -odbijacz linowy . greting stemika -wheel .spar drewniany odbijacz piywajqcy.

smarownica kapturowa .smar (to) smear . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY f Greasing -smarowanie high pressure grease bucket pump/ wysokociinieniowa pompa wiaderkowa do smaru lubrication and greasing chart symbols example -priyklad symboli stosowanych na planach smarowania 1 A grease for ball and roller bearings/ smar do loiysk kulkowych i rolkouych grease for sleeve bearings/ smar do l o i p k tulejowych grease for wire ropes/ smar do lin stalowych grease for open spur gears/ smar do przekiadni z~batych greasefor jib bearing/ smar do ioiysk wysiggnikbw diwigowych oil level check/ sprawdzenie poziomu oleju oil filters check/ sprawdzeniefiltrdw olejowych hydraulic oil change/ wymiana oleju hydraulicznego gear case oil change/ wymiana oleju w skrzyni przekladniowej A 0 grease bucket/ wiadro do smaru * 8 9 a pump oiler / olejarka grease nipples/ smarowniczki Grease and greasing .smar przekiadniowy gun . olej rozpylony .smarowniczka oil .smarowanie olejem self-lubricating -samosmarowalny --block -blok samosmarowny sheave -k&ek samosmarowny slush .smarowanie ability -smarownokC cup .olej smarowy pump -pompa smarownicza resistant . smarownica lubricant .smarownica kapturowa film -warstewka s m m nipple .smarowaC.smarowniczka rgczna -circulating .emulsja olejowa film -warstewka smaru.mainica cup . oliwiC oiler .gear .smarowat greaser -smarownik.9.interval -okres smarowania .smar lojrskowy -box .olej -bath -k ~ i eolejowa l can . .smar i smarowanie glycerine -gliceryna grease .smarownica tiokowa -horn -naczynie na smar do lin stalowych -nipple .smarowaC (olejem). olejenie - .wosk waxing -woskowanie .smaroodporny (to) grease .smarowniczka oil (luboil) .smar .smarownica oiling .smarowak lubricating .gear .system -ukiad olejowy lubricator -smarownica mineral fat -wazelina oil .olej smarowy point -punkt smarowania lubrication -smarowanie.starzenie sig oleju emulsion .smar (stab) . powioka olejowa -hole .motor .olej silnikowy (to) oil .oil -olej smarowy . mazaC wax .smar przeldadniowy (to) lubricate .smarowanie olejowe -mist -mgla olejowa.- - - - - - - -- .otw6r olejowy lubrication . obieg olejowy deteroration . schemat s.bearing .system.chart -plan smarowania.

wylqczony (z uiytku) . kadluba) out .grab -uszkodzenie czerpakiem control -wymknqk siq spod kontroli . czqici) unserviceable -niezdatny do uiytku disturbance -zaklbcenia.odpornoik na icieranie.naprawy uszkodzen squeegze -zgniatak. plyty) stave in . niesprawny nym z a s i w repair -nienadajqcy siq do naprawy location -zlokalizowanie uszkodzenia service -wycofany z uiytku repaires .ciqzkie uszkodzenie line -niewsp6losiowy.czas pracy bezawaryjnej wear -zuiycie monitoring .kontrola zuiycia of instrument -blqd przyrzqdu resistance .crack (fracture) -pqkniqcie zmqczeniowe out -zuiywanie sic failure -pqkniqcie zmgzeniowe parts .normalne zuiycie . szpara.9.spadek. icieranie of repeating system -blqd przekainika .corrosion -korozja zmqczeniowa wearing -zuiywanie .oglqdziny poawaryjne (to) stave -wgnieik deflection . obnizenie wear and tear .uniform -rownomierne zuiycie fall . wgiqcie (np.kadlub) deformed -zdeformowany strained -odksztalcony dent -wgniecenie structural damage -uszkodzenia strukturalne deterioration -pogorszenie troubleshooting -wykrywanie usterek distortion .eliptycznoik. szczelina malfunction -wadliwe dzialanie cracking -pqkanie.uszkodzenie niewidoczne operation -nieczynny. zrobik dziurq deformation -deformacja stove in -wgnieciony.ocena (rozmiaru) uszkodzenia out of -poza .local . nieprawidlowy -hairline . przenva buckling -skrqcenie czegoi. niepracujqcy extent .zepsuty.wglqbienie (to) leak -przeciekak corrode -korodowak leakage -nieszczelnoik.szczelina. owalnoik wastage . przeciekanie corrosion -korozja (to) make water -przeciekak crack -pqkniqcie.rozmiar uszkodzenia adjustment -rozregulowany. kawerna. Failures and damages defekty i uszkodzenia - - - - - - - - - - -- - - . urzqto pieces -rozpaik sip na kawaiki dzenia) fatigue -zmqczenie . przeciekak friction -tarcie broken down -uszkodzony gap .spalone leak -nieszczelnoik. o ograniczoorder .odpornoik na n j l c i e . wada.average -uszkodzenie awaryjne action -nieczynny. wysuniqty .przedziurawik.heavy .spqcznienie metalu ellipticity .uszkodzenie lokalne. SEAMENSHIP AND MAINTENACE -tracing -wyszukiwanie uszkodzeh faulty -wadliwy fracture -pqkniqcia . nienastawione . odgiqcie (np. na zuiycie stress -naprezenie zmqczeniowe worn .zuiycie.omylka.zuiycie normalne (np. ubytek error -blqd.odksztalcenie (elementu.fatigue -pqkniqcia zmqczeniowe abnormal -nienormalny. powstawanie rys misalignment -nieliniowoik ustawienia crushed -zgnieciony. blqd. zakleszczak fragment -odlamek (to) bleed -przepuszczak. pomylka free runnng time .czqici zuiywalne fracture -pqkniqcie zmqczeniowe quality .odchylenie.zuiyk test -prbba na zmqczenie part -zuiyta czqik fault . zaburzenia upset . zgniecenie -report -raport poawaryjny squeezed -iciiniqty survey . skaza. uszkodzony (np. wgniecenie indent -wgniecenie (to) burn -palik indentation -naciqcie. zmiazdiony mishandling -niewlaiciwe obchodzenie sip damage -uszkodzenia misfit -niedopasowanie assesment . przeciek caverna -wzer.latent .mikropqkniqcie (to) bind -zacinak sie.fair .

naddatek materialu.. zamocowanie fastness .konserwacja i naprawy abrade .pr6by zanurzania statku z dokiem documentation -dokumentacia .. urzqdzenie dimension -wymiar - - - - disassemble -demontowak. armatura fixed -staly. skladanie.improper . nakladka drilling -wiercenie dry docking ..9.odrdzewianie device -przyrzqd. regulowak after treatment . zeirubowak bolting . adjust -nastawiak.equipment .maintenance .dokumentacja remontowa .luzowanie Srub. uszczelnienie cementation -cementowanie cement box -skrzynia cementowa chasing -nacinanie gwintu.nieodpowiedni .Sruba .dociqganie Srub.odpornoSk. kontrolowak clearance -luz . rozlqczyk disconnected -rozlqczony dismantle -rozmontowak.skrqcik (Srubami).ship's . skladak assembling -montaz. tolerancja wykonania elementu.less -zbyt maly clogged -zatkany fuel nozzle -zatkana dysza paliwowa clogging -zatykanie siq przewod6w connect -lqczyk connection -polqczenie cut-off .osprzqt.przechylanie statku dla odsloniqcia dna caulk -doszczelnienie.dopasowanie. zlqcze. zdemontowak dismount -zdemontowak dismantled -zdemontowany. lqczenie Srubami bolt .dokumentacja wyposaienia . szlifowak adapt -przystosowywak. gietkie -hose -wqi elastyczny. montaz fittings .Scierak. rozebrany dock .dok (tu: suchy) . rozbierak disconnect -odlqczyk..dok suchy entrance -wejScie do d o h suchego -master -dokmistrz sinking trials . wyposazak.dokumentacja statkowa doubling -naspawanie dodatkowejplyty (blathy) -plate -plyta zdwajajqca.obrbbka cieplna po spawaniu allowance . trwaloik fatigue test -pr6ba na zmqczenie feather -wpust otworowy edge . skladanie assembly .sprawdzak. prostowak fastener -Iqcznik fastening -polqczenie.przywracak wyglqd (ksztalt) oryginalny. nakrqtkq) slackening . nakrqtek -tightening . nakrqtek breaming -czyszczenie plomieniem (to) careen -przechylak statek dla odsloniqcia dna (do konserwacji) careenage .szczelinomierz .odciqcie doplywu cut to the length -obciqty na wymiar deficiency -niezgodnoSk z wyrnaganiami degreasing . gietki connection -polqczenie elastyczne.odtluszczanie demountable -demontowalny derusting .montai.excessive -nadrnierny luz gauge . rowk6w (to) check . giqtki - - - -- - - .dokowanie statku dla remontu durability -trwaloik element -czeik skladowa end lap -zakladka stykowa exchange -wymiana fail -nie osiilgnqk celu dzialania (to) fair . zamontowak fit out -wyposaiyk fit for -przystosowak (do czegoS). pasujqcy fitted with -wyposazony w . adaptowak adapted for -przystosowany do. fitter -monter fitting .. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Maintenance and repairs . naspawana. zamocowany. luz anneal -wyiarzak assemble -montowak.ostra krawqdz female -element mieszczqcy w sobie inny element filler -wypelniacz -metal -metal wypelniajqcy (to) fit -pasowak. nieruchomy flattening -prostowanie blachy flexible -elastyczny.dry . zesp61 -drawing -rysunek zestawieniowy (to) bolt .skrqcanie Srubami.(to) loosen -poluzowak (np.

pracowak (o urzqdzeniu) (to) operate . manipulowak. SEAMENSHIP AND MAINTENACE - lina elastycma. zamocowanie mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC mishandling -niewlaiciwa obsluga (to) mount -montowaC mounting -zamontowanie. niedzialajqcy in use -wykorzystywany. urzqdzenia) conditions . rozszerzak reaming -rozwiercanie reboring .internal -pomiar wewnqtrzny (to) mount -montowak rowak (czymi) - - - - - mounting -zamontowanie. giqtki -wire . uiytkownik (urzqdzenia) (to) order . konserwowak maintenance . zabezpieczak put on test -poddawak prbbie.obslugiwaC. wymiana (czqici. ope- .zailepianie (otworu) preservation -konsenvacja (to) preserve -konserwowak. polozenie zerowe operate . funkcjonowak (to) grip -zaciskaC (to) hammer -wbijaC (to) handle .dolna czqik pattern -wzor.rope .dzialanie .dzialak. zabezpieczak prevent -zapobiegak protect -ochraniak.uruchamiak urzqdzenie.obsluga comfort -latwoik obslugi (np.bottom (lower) .okres.o.proof .external -pomiar zewnqtrzny . operator. polecat.obciqzenie . przywracak stan uiytkowy regulate -regulowak remove -usuwak renew .warunki pracy (np. rozwiercanie rebushing -wymiana tulei recondition -odnawiak. utrzymanie (sprawnoici technicmej) -planned maintenance system (PMS) -system planowania przeglqdow i remontow service -obsluga konserwacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniak measurement -pomiar. urzqdzenia) operation .. hartowany hardening -utwardzanie. czgici zamienne). zlqcze jointing piece -element lqczqcy junk -zlom. systemu) (to) pack -uszczelniak packing -uszczelnienie part -czqik . kierowaC urzqlzeniem operating .funkcjonowanie. szablon plugging . rozkazywak outline -obrys. giqtka -wal elastyczny. przeciekanie leveling of the plate -prostowanie blach load .zaniedbanie.top . twardnienie hardness -twardoik hard solder . probne. elementow zuiytych) - -- - - .konserwacja. oprawka idle (standstill) period .obslugujqcy.g6ma czgik .with care -obchodzik siq ostroinie hand tight -dokrgcony (docizgniqty) rqcmie hardened -utwardzony. zamocowanie negligence . bezawavjne -test -proba funkcjonowania. w ruchu inoperative -nieczynny. proba na obciqkenie lute -material uszczelniajqcy maintain -utrzymywak. zatapianie the dock .shaft - 9. w uiyciu jack -podnoinik jammed -zakleszczony (to) join -lqczyC joint -polqczenie.zalewanie d o h force a wedge -wbijak klin (to) function -dzialak.stalowka elastycma.no-failure dzialanie bez usterek.odnowik renewable -wymienny renewal . testowak put under load -obciqzak readjust -ponownie nastawiak.odnowienie. giqtka flooding -zalewanie. wymiar .dzialania (urzqdzenia) operator .ponowne przetaczanie. opis ogolny (np.zamawiak (np. urzqdzenie wyeksploatowane leak -przeciek detector -wykrywacz szczelin. gdy urzqdzenie (silnik) nie jest ujrwane in operation -w dzialaniu.lut twardy holder -uchwyt. nieszczelnoici -proof test -pr6ba szczelnoici leakage -nieszczelnoik. regulowak (to) ream -rozwiercak. niedbalstwo neutral position -polozenie obojqtne.obciqzenie probne -test . stojak.

czlonek obsady portowej statku rinse -plukaC roughness.to - - - - - - - . specyfikacja.dokrgcaC (Srubg) seal -uszczelnienie (to) seal -uszczelniaC sealing -uszczelnianie compound .lotna brygada remontowa rigger . bez korozji (np.masa uszczelniajqca composition -pasta uszczelniajqca seat seal -uszczelnienie oparcia service .dokrgcaC. wkrgt down -przySrubowaC -home .nienadajqcy sig do naprawy crew -zaloga remontowa work -prace naprawcze -yard .uruchomiC set up -nastawiak @rzyrzqd).lut. komplet (to) set -nastawiaC.progressive -przeglqd stopniowy swop -zamiana.stozkowy tapped -gwintowany tap rivet .drobna naprawa out of . czujniku) set . bez defektow. demontowak (np. regulatorze.: czgSci zamienne lub materialy miszczone.schemat. kadlub) spare parts (spares) .-remont biezqcy . ustawiaC set in motion -uruchomiC (np.zbieznoSC. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY current .running .trzeC sig. zuzyte czgSci) screw .specyfikacja remontowa stock . magazynowania store .remont okresowy.-w naprawie. osiadaC (np.chropowatoSC . obcieraC running in -docieranie silnika sanding -szlifowanie scaffolding -rusztowanie schedule -plan. wybraC luz solder .-wigksza naprawa . dociqgaC (nakrgtkg). remont. w zbiorniku) set to work .to the hull -remont (naprawy) kadluba under . naprawa o.obsluga manual . nienadajqce sig do uiytku) (to) scrap .korek gwintowy -press -prasa Srubowa -thread .9. reperacja . plan scrap -zlom (pot. zapas.. w remoncie underwater .occasional -przeglqd dorainy .Sruba.regulowaC (urzqdzenie).temporary .nienadajqcy sig do naprawy . inwentarz (tu: maszynowy) storage -sklad.gwint - - - - -przykrgcak Srubg --up .zestaw.stocmia remontowa (to) replace -wymieniaC (czgSci) replacement-wymiana ride down -naciskaC (umieszczajqc na wlaiciwym miejscu) riding team .Srubonit technical -techniczny control .shipyard .minor .-podwodny - repair -naprawa.beyond .annual -przeglqd roczny .dock -stocmia remontowa in good .-w dobrym stanie .-naprawa biezqca . dociqgaC (np. czgSci zamienne) strap -nakladka (to) strip . rozklad (przeglqdow) (to) schedule -planowaC scheduling -ustalenie harmonogramu scheme .routine . opis techniczny .-naprawa tymczasowa .chropowatoSC ogolna (to) rub .kit -zestaw naprawczy major . wymiana take to pieces -rozebraC na czgSci (to) tap .magazyn.. wybrakowane. magazynowanie -life -dopuszczalny czas skladowania. zapasy (materialy techniczne.rozbierat. stozkowatoSC tapered .osadzaC sig.gwintowaC otw6r taper .team -brygada remontowa ..zlomowaC (np.czgSci zamienne specification-wyszczeg6lnienie. urzqdzenie) subassembly -montaz wstgpny survey -przeglqd . maszynp) (to) settle . stop lutowniczy sound -zdrowy.general .instrukcja obshgi set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu. Srubg) in -wkrgcaC Srubg -jack -podnoknik Srubowy on -nakrgcaC (nakrgtkq) out -wykrgcaC Srubg -plug .kontrola techniczna . rezerwa.shop -warsztat naprawczy . skladowanie. .zapas materialbw lub czgSci zamiennych (na statku).

w remoncie underwater .okres pomicdzy przeglqdami.proby zdawczo-odbiorcze detection -.inspekcja. ogledziny outstanding.obrobka drewna work . chemiczna) trial assembly .czop.przeglqd okresowy (to) overhaul .arkusz (wynikow) prob thread .functional .niezdatny do uzytku wastage .niewykonane zalecenia overhaul . usterek (to) turn .protokol zdawczo-odbiorczy inspection . oglcdziny jomt .ustawianie rozrzqdu tinning . wyprowadzic (statek) z doku.wydokowac.protokot oglcdzin survey . remontami planning planowanie recommendation -.przyjecie.prace remontowe. element obrabiany .falisty unscren .materialy odpadowe (to) water . przy ktorych nie jest wytwarzane ciepto .badania wzrokowe.kontrola odbiorcza . liny) test run ..dokonywac przeglqdu (urzqdzenia).toczenie (na tokarce) twisted plate .przeglqd opohiony .technologiczny technology .obrabiac (element mechanicznie).specification .remont kapitalny -life .okres pomicdzy przeglqdami. oglqdziny .przeglqd (klasowy) czteroletni - - - - - - - - - - - - - . pobielanie toe .przeglqd.badanie.inspekcje i badania - - - - acceptance .odkrccic nakrgtkq (to) undock .dokumentacja remontowa inspection .ekspertyza documentation -dokumentacja equipment . naprawa.visual .rqcznie dokrgcony timing .raport.inspekcja zapobiegawcza .konsenvowac (np.dokumentacja wyposazenia.wykrywanie btcdow.hot . odbior delivery.prace prowadzone i: uiyciem c~epta (spawanie. naprawiac overhauling period . SEAMENSHIP A N D RIAINTENACE technological .receiving . kontrola -. pracowac (o urzqdzeniu) Inspections and surveys . dokumentacja urzqdzen . sprawdzanie.hot permit pozwolenie na prace z uzyciem ognia otwartego (to) work .szablon tenon .technologia template .montaz probny trolley .visual .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) special -.specyfikacja odbiorcza -test .kontrola dzialania . postcpowanie odbiorcze .mechanizm niedziatajqcy woodworking . sprawozdanie of survey -.proba odbiorcza trials .preventive . szhfowanie) -.general . napicty.badanie zewnqtrzne .act . marnotrawstwo waste material .obrobka (cieplna.w naprawie..wykrgcac Srubc unserviceable .routine .overdue .ptyta (blacha) odksztalcona (zwichrowana) under bevel .hand . cigcie gazowe.maintenance .oglcdziny expertise .przeciekac wild .toczyc (na tokarce) turning .wozek suwnicy troubleshooting .niewykonany. wpust tenacity -wytrzymalosc na zenvanie (to) tend .gwint threading . basenu undulated .brzeg ksztaltownika treatment .zagigcie pod kqtem ostrym under repair .wykrywanie examination -badanie. naprawami .gwintowanie tight .podwodny undo a nut .praca.praca probna (urzqdzenia) test sheet . nieusunicty.kontrola odbiorcza procedure .external . remont .straty.zalecenie (np.cynowanie.pomspekcyjne) report -. zalegb -deficiency nieusunieta niezgodnoic ( z wyniaganiami) recommendation .procedura odbiorcza.cold .9. dokrccony .ciasny.

collar -nakrqtka wiehcowa .: cybant joint -polqczenie.Sruba z przewqzeniem .stud .needle -loiysko igielkowe .eye S.nakrqtka dzielona - - -- -- - - .race -bieinia (loiyska) .loiysko kulkowe -bolts .S. panewki . zlqczka cotter -przetyczka -pin .kolek ustalajqcy .blind -nakrqtka kolpakowa .S.l.clamp .grzanie siq loiyska .round .check .metal .cap .9. dwustronna .hexagon .pierkcienie wyrbwnawcze. przerwa gasket -uszczelka gauze .adjusting .locked -nakrqtka z przeciwnakrqtkq .S c i Srubowy ~ . regulacyjna .clamping . nasadka . plytka dociskajqca.firing .loiysko poprzeczne .nakrqtka zaciskowa .zawleczka .anchor . rygiel nut -przeciwnakrqtka washer -podkiadka zabezpieczajqca (to) lock -blokowaC.check -nakrqtka kontrujqca . kompensacyjne connector -lqcznik.sleeve .packing nakrqtka dlawikowa . uchwyt holder -uchwyt. z lbem do klucza bush -tuleja.S. loiysko osiowe . panewka cap -kolpak.ball .zacisk.butterfly -nakrqtka motylkowa .shell -panew.spring loaded .gland -nakrqtka dlawikowa . bez nakrqtki -tie .neck .axial -loiysko oporowe.underslung shell type . nakrqtek .- . tulejka. krgek gap .kleiC grinding off -zeszlifowak grip -zacisk.tap .loiysko tulejowe . z lbem szeiciokqtnym -hole .Smba z przewqzeniem .pivoted pad . zabezpieczajqca . siatka z cienkiego drutu (to) glue . nalaywka.wrench head .zawleczka disc -tarcza.adjusting .Cruba gwintowana .nakrqtka szeSciokqtna . oczkowa .S.slide -loiysko Slizgowe .S.nakrqtka kolpakowa .spring .slackening . pot. zabezpieczak nut -nakrqtka .otwor na Srubq . oprawka hoop .loj s k o wahliwe . zlqcze jointing material -material na uszczelki jointing piece -element lqczqcy lock -zamek.spherical -nakr~tka lbie kulistym) (o .podparcie wspomiko- - - - we loiyska .elementy drobne anti-friction alloy -stop loiyskowy bearing (type) -typ loiyska.nakrqtka nastawcza .nakrqtka oporowa .Smby loiyskowe .back .step -loiysko wzdluine .roller -loiysko rolkowe . klamra.otulina lever -diwignia lining -wykladzina hose band -opaska na wqz. piericieh lagging .stal loiyskowa . stojak.plane -loiysko Slizgowe . zaciskowa .retaining -nakrqtka zabezpieczajqca .pinching .foodstep .castellated .szczelina.gaza.nakrqtka okrqgla .set .split .protective -nasadka ochronna choke -dlawik circlip . szpara.zabezpieczajqcy piericien sprqiynu- -- - - - - - ~QCY clamp .S.fitted . obrqcz.S.S.bush . ustalajqca .opaska.drop .luzowanie Smb. panew bushing -tuleja. ustalaj qca collar -kohierz.hexagon .fly -nakrqtka skrzydekkowa .lozysko wzdluine . oslona ioiyska bolt . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Small elements .ogranicznik .koiysko wahliwe .radial .nakrqtka tulejowa .nakrqtka koronowa .podwieszone bearing (construction) -konstrukcja loiyska .bracket mounting .lock . pierkcien compensating rings . pasowana .Sruba fundamentowa .lock -nakrqtka zabezpieczajqca .S.

drut -brush .Whitworth .stop .fine . motylkowa (skrzydelkowa) .szczotka druciana gauze . przekladka dystansowa spindle -wrzeciono.force a . SEAMENSHIP AND MAINTENACE .chain - -belt -pas klinowy (napqdowy) .locating -kolek ustalajqcy .return .split -pierkien rozcigty rivet .wbijaC klin wire .element dystansowy pin . prze- - - tyczka. trzpien obrotowy spline -wypust.sprqiyna powrotna stud .thumb -n.distance .unified -gwint calowy .korek denny -hole .sprqiyna.uszczelka shim -podkladka regulacyjna liner -podkladka regulujqca sleeve -tuleja -joint -polqczenie tulejowe spacer -rozpbrka.linka druciana . zabezpieczajqcy. przetyczka. korek.calowy gwint Whitwortha washer -podkladka .klin - - - - - - - -iancuch tulejkowy (drabinkowy) screw . zawleczka .wing -nakrgtka skrzydelkowa orifice -kryza packing -uszczelka.plug -korek wkrgcany gwintowany .kolek ustalajqcy .Sruba skrzydelkowa seal .locking -plytka zabezpieczajqca plug -zailepka.locking . rolka roller -waiek - - - .nit roll -walec. zatyczka .split .gwint lewy .Sruba dwustronna thread -gwint . kr@ek.otw6r na kolek -joint -poiqczenie swormiowe .gwint rurowy .sworzen.p i n t drobnozwojowy .bottom .lock -podkladka zabezpieczajqca wedge . krzywik nastawny spring . czop. kolek.9. zawleczka . Sruba dwustronna -bolt . kawalek .pipe . szczeliwo pad -podkladka piece -element. sztuka.zawleczka -hole .h b a ustalajqca .otwor korka (w zbiorniku) ring -piericien . sprgiynowanie .locking -k.iruba .union -nakrqtka lqczqca .metric .drut zabezpieczajqcy - - - .metryczny .left-hand .thumb .szpilka.toggle -przetyczka odchylna plate -plytka . uszczelnienie.cienka siatka druciana line .guide .

flat -przecinak Slusarski . przeciwwybuchowy wentylator elektrycmy . do gwint6w die -narzynka holder . narze&ie pomiarowe. portable -rqcma wiertarka elektrycma angle grinder -rqcma elektrycma szlifierka kqtowa ---rubber pad -podkladka gumowa do szlifierki -bench grinder . czolowy wewnqtrzny . cliwignia . n6z tokarski . do plytkich otwor6w crow bar -lom stalowy cutter . aparat blower (fan) -dmuchawa calipers -macki chain -lancuch -belt .- - - -- NT -jack -podnoinik hydraulicmy . mlotek .no2 do toczenia compass -cyrkiel counterbore-poglqbiacz walcowy . manipulowak. toporek apparatus -przyrzqd. kowalski .Sruba oczkowa electric -elektrycmy.bastard -pilnik r6wniak .countersink -p. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Tools -narzedzia air hammer -mlotek pneumatyczny anvil -kowadlo axe .thread . cyrkiel warsztatowy drift -przebijak (narzqdzie) drill -wiertlo .cold -przecinak .szlifierka grip -zacisk.mlotek hand axe .extension bar -przedluiacz uchwytu (to) handle .angle .chipping -mlotek do stukania rdzy .9. operowaC (czyrns) hand lever -diwignia rqczna handling -manipulowanie.ratchet -korba grzechotkowa.stub . toporek hand-hold -rqczny handle -rqkojeSC.gap .szczelinomierz .half-round -pilnik p6lokr&y .oval -pilnik owalny . z kohierzem oporowym .obslugiwak. uchwyt hack-saw -pila do metalu hammer -mlot. do rowk6w .threading .needle -pilnik igiekowy . do przegwintowywania .turning . korba rqczna.tap file -pilnik do gwint6w gauge -pnyrzqd. o nape&ie elektrycmym -drill.electric -- --- - - - - - - .water driven turbine -wentylator napqdzany turbinq wodnq file -pilnik .dluto .lancuch Galla -block -wcicgnik lancuchowy -hoist -wcicgnik lancuchowy .hand . aparatura.w e (przedluiacz) smarownicy hydraulicmej pipe benders . uchwyt.wyginarka hydrauliczna do .screw pitch .oprawka do narzynki rethreading -n.micrometer -mikrometr .siekierka.roller -lancuch Galla (lancuch tulejkowy) cherry picker -wysiegnik samobieiny chisel . o napqdzie elektrycznym -portable ventilation fan -elektrycmy wentylator przenoiny explosion proof -przenoiny.blacksmith sledge -mlot ciqzki.slotting . grzechotka .spot facer -p.narzynka divider -przenoinik.smooth file -pilnik gladzik .coarse -pilniKzdzierak . operowanie hand pump -pompa rqcma hydraulic -hydraulicmy grease gun .face -frez czolowy -hollow mill -f.szlifierka elektrycma stolowa -drill press -stacjonarna wiertarka elektryczna pionowa fan -wentylator - - - - - -- - - -- - elektrycmy.grzebien do identyfikacji gwintu grinder .flat -pilnik plaski . ze skr6conq czqSciq roboczq eye -oko -bolt . stozkowy .thickness (feeler) .w.siekierka.angle -pilnik tr6jkqtny . kqtowy .spotting -wiertlo do nawiercania .f.stop -w.frez.f.gruboiciomierz .f.smarownica hydraulicma extension hose .second cut -p6lgladzik . sprawdzian . trzonek.

9. do piericieni wewnetrzne zagiete . piaski klucz dynamometrvczny. clearance gauge. do piericieni wewnetrzne proste circlip pliers internal bent nose/ sz. -countersink/ poglebiacz stozkowy N for hardened steel/ wiertlo do stali utwardzanej ?at nose pliers/ izczypceplaskie szczypce radiotechniczne external straight/ sz.combination spanner/ klucz kombinowany X E L gap gauge. do pierjcieni zewnetrzne end cutter/ szc?VPce do ciecia czolowe eound nose pliers/ izczypce okrqgie long nose pliers straight/ szczypce wydluione sz. szczelinomierz universal joint for socket wrench/ lqcznik uniwersalny do kluczy /In/. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tools .narzedzia double oven end soanner/ klucz Bwustronnj. do ~iericieni zewnetrzne zagiete side cutting pliers/ szczypce do ciqcia boczne :ombination pliers/ kombinerki long nose pliers bent/ szczypce dlugie zagiete circlip pliers internal straight/ sz. o I screw pitch gauge/ wzorzec gwintu taper reamer/ rozwiertak stoikowy straight fluted reamer/ rozwiertak z zebami prostymi threading die/ narzynka . - klucz oczkowy odgiety klucz nastawny socket wrench/ klucz nasadowy ring spanner straight/ klucz oczkowy plaski screwdriver/ irubokret ratchet handle/ uchwyt z przechotkq do klucza I socket wrench ratchet/ nrzechotka do klucza nasad>wego .

r.pack . zdzierak roughing .finishing .toggle .long needle nose .cutting .klucz jednostronny . do piedcieni Seegera .r.ring -klucz oczkowy (dwunastokqtny) .r. czolowe do ciqcia .r.sz. narzqdzi) shaft -wal. stozkowy - - - - - .r.Srubokrqt do nakrqtek szeSciobtnych screw dynamometer-dynamometr Srubowy screw jack -podnoinik Srubowy set .zabierak tokarski centre .-r.klucz do rur .-pump -pompa hydrauliczna kit -zestaw.bent nose .ratchet . plaskie -bulldog end cutting -sz.sz.klucz kombinowany (polqczenie klucza oczkowego i plaskiego) .stub . trzonek shank -trzonek. .n6i tokarski machine tool -obrabiarka machining -obr6bka skrawaniem mallet (wooden) -mlotek drewniany metal electrode -elektroda metalowa micrometer-mikrometr gauge . z zagiqtym noskiem .zestaw.hexagon nut .torque -klucz dynamometryczny stencil -wzornik.stop ring .hook .sz.cable shoe .burring .hydraulic -noiyce hydraulicme slide caliper -suwmiarka slide rule -suwak logarytmiczny spanner -klucz (maszynowy) .chain -klucz lahcuchowy do rur . komplet (np.-- - --- - router -frezarka saw -pila screwdriver .side cutting .turning -n6z tokarski ultrasonic equipment .sz.sz.sprzqt ultradiwiqkowy do pomiaru gruboSci plyt ventilator -wentylator -air turbine ventilator -wentylator napqdzany turbinq powietrznq . do cigia . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .bent -klucz fajkowy .box -klucz oczkowy .szlifierka rqczna z napqdem mechanicmym punch -punktak. dwuostrzowy . uchwyt (narzqdzia) shears -noiyce .szczypce do ciqcia drutu outside caliper -macki pincers -obcegi pinch bar -1om pincher -kleszcze diwigniowe planetary hoist -wielokrqiek r6znicowy pliers -szczypce . przebijak rammer -ubijak ratchet chain hoist -wcitgnik lahcuchowy (z zabezpieczeniemzapadkowym) reamer -rozwiertak .pipe .szczypce kolankowe pneumatic -pneumatyczny chain hoist -pneumatycmy podnoinik lahcuchowy impact wrench -klucze pneumatyczne socket -nakladka (konc6wka) klucza pneumatycznego -hand drill -wiertarka rqczna pneumatycma portable -przenohy grinding tool . do usuwania zadziorow - .Srubokrqt z grzechotkq .single ended .combination .long nose .adjustable -klucz nastawny . do usuwania izolacji i zakladania zlqczy .wykaliczak .r.klucz nasadkowy rurowy . okrslgle kr6tkie .kiel tokarski chuck -uchwyt tokarski -tool .sz.round nose . plaskie wydluione .flat nose -sz.combination .szczypce uniwersalne.ratchet .klucz z grzechotkq .- - - - - - -- - - - .tape 9. matryca stock -oprawa (uchwyt) narzqdzia tap -gwintownik thermometer -termometr threading die -narzynka tongs -kleszcze tool -narzqdzie kit -zestaw narzqdzi ..sz. z zqbami prostymi .Srubokret .mikrometr nail claw -lapa do wycislgania gwoidzi nippers . walek. bocme do ciqcia .klucz nastawny hakowy . wydluione .deep .sz. komplet lathe -tokarka carrier .double ended -klucz dwustronny .hand lever type -noiyce rqcme z diwigniq .kombinerki . skr6cony straight fluted .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE .imadlo do rur wedge -klin belt -pas klinowy (napqdowy) .pipe . Slimakowa.Allen hexagon - - - -- - - - - Tools -narzedzia (2) lifting and pulling machine/ unqdzenie do podnoszenia i naciqgania electric hoist/ wciqgnik elktryczny manual chain hoist/ wciqgnik lancuchowy.klucz pkaski .double open end klucz plaski dwustronny .klucz plaski .double offset -klucz oczkowy wygiqty dwustronny .caliper-noniusz z noniuszem suwrniarka vice (vise) imadlo - .socket -klucz nasadkowy . rgczny lever chain hoist/ wciqgnik lancuchowy z diwigniq hydraulic jacW podnoinik hydrauliczny mechanical jacW podnoinik mechaniczny .tension -klucz dynamometrycmy .valve wheel -klucze do zaworbw .ratchet . wrench -klucz .pipe -klucz nasta&ny do rur (zabka) .force a -wbijaC klin vernier .klucze Allena (do wkrq tbw z szekiokqtnym gniazdem) .klucz z grzechotkq .open end .flat end .9.ram -mkot do wbijania klinbw worm geared block -wcirlgnik z przekladnia.

Ship's operations -eksploatacja statku 27. Freight -fracht 19. Container trade -przew6z kontener6w 16. Crew -zaloga 5. International maritime organizations and associations -migdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. Accommodations-pomieszczenia 7.klauzule czarterowe i liniowe 14. Ship's computer -komputer statkowy 29. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Voyage -pod& morska 28. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Insurance -ubezpieczenia 21. Maritime law -prawo morskie 22. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Contract . Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Claims -roszczenia 15.rejon ieglugi 10. Shipping industry -iegluga handlowa 25.umowa 17. Fees. Charter -czarter 13. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Area of trading . naleinoici i platnoici 18. Work organization on board -organizacja pracy na statku 9. Shipping -iegluga 1. Port call -zawi&cie do portu 23. Charter and liner clauses . International conventions -konwencje migdzynarodowe 3. Crew matters -sprawy zalogowe 6.10. Port operations time -czas operacji portowych 24. International safety codes -migdzynarodowe kody bezpieczeistwa . dues and payments -oplaty.

Solid Cargoes and Containers (DSC)/ Pnewozu Towarbw 4 Niebezpiecznych.10. SHIPPING International Organizations I I I International Labour Organization . Poszukiwania i Ratowania ' Standards of Training and Watchkeeping (STC W)/ )' Standardbw Qszkolenia i Pelnienia Wacht Safety of Navigation .Statkbw Rybackich Search and Rescue(C0MSAR)/ Radiokomunikacji. Linii Eadunkowych i Bezp.(ZLO)/ Mied~ynarodowa Organizacja Pracy Food and Agriculture Organization (FAO)/ Organizacja Wyiywienia i Rolnictwa - World Health Organization (WHO)/ $wiatowa Organizacja Zdrowia - I 1 1 1 Sub-Committees -podkomitety I I I1 I Bulk Liquids and Gases (BLG)/ Ciecry i Gazbw Przewozonych Luzem I 4 Ship Design and Equipment (DE)/ Konstrukcji i Qposazenia Statkbw 1 ilag State Implementation W I ) / Wdrazania Konwencji Stability and Load Lines and Fishing Vessels Safety (SLF)/ Statecznos'ci. Eadunkbw Stalych i Kontenerbw ' - Fire Protection .(NAVJ/ )'~ez~ieczenstwa Zeglugi Carriage of Dangerous Goods.FP/ Ochrony PPoiarowej .

Stowarzyszenie Iniynierow Okrqtownictwa Intergovernmental Commision on Oceanography (ICO) -Miqdzyrzqdowa Komisja Oceanograficma Inter-governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa International Longshoremen's Association (ILA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Adrninistracji Systemow Nawigacyjnych i Latarni (Morskich) International Association of Physical Oceanography (IAPO) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Fizycznej International Association of Ports and Harbours (IAPH) .Europejskie Stowarzyszenie Pilotow Morskich European Maritime Safety Administration (EMSA) Europejska administracja bezpieczenstwa morskiego European Shippers' Council (ESC) .Miqdzynaro- dowe Stowarzyszenie WlaScicieli Statk6w Przewoiqcych tadunki Suche International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Migdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleznych Wlaicicieli Zbiornikowc6w International Association of Institutes of Navigation (IAIN) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytutow Nawigacji International Association of Lighthouse Authorities (IALA) .Miqdzyrzqdowa Morska Organizacja Doradcza (poprzedniczka IMO) Integrated Global Ocean Station System (IGOSS) -Zintegrowany $wiatowy System Stacji Oceanicmych International Association for Biological Oceanography (IABO) -Miedzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Biologicznej International Association of Clasification Societies (IACS) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) .Miqdzynarodowa Rada Operatorow Kontenerowcow International Civil Aviation Organization (ICAO) .International maritime organizations and associations-morskie organizacje i stowarzyszenia miedzynarodowe Baltic and International Maritime Council (BIMCO) .Organizacja Portow Morskich Wspolnoty Europejskiej European Maritime Pilot's Association (EMPA) .Ukiad Ogolny o Clach i Handlu Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) Zrzeszenie Maklerow Oluqtowych Institute of London Underwriters (ILU) Zrzeszenie Ubezpieczycieli Londyhskich Institute of Naval Architects (INA) .Rada Zaladowcow Europejskich European Tugowner's Association (ETA) Europejskie Stowarzyszenie Armatorow Holownikow General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) .Miqdzynarodowy Zwiqzek Dokerow International Labour Organisation (ILO) Migdzynarodowa Organizacja Pracy .Baltycka i Miqdzynarodowa Rada Morska Council of European and Japanese National Shipowners Association (CENSA) -Rada Europejskich i Japonskich Narodowych Stowarzyszen Armatorow European Community Sea Ports Organization (ESPO) .Miqdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) -Migdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Spedytorow International Federation of Shipmaster's Associations (IFSMA) -Miqdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Kapitanow International Hydrographic Bureau (IHB) Miqdzynarodowe Biuro Hydrograficzne International Hydrographic Organization (IHO) -Miqdzynarodowa Organizacja Hydrograficzna International Ice Patrol (IIP) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Portow i Przystani International Cargo Handling Coordinating Association (ICHCA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Koordynatorow Obslugi Ladunkow International Chamber of Commerce (ICC) Miqdzynarodowa Izba Handlowa International Chamber of Shipping (ICS) Miqdzynarodowa Izba Zeglugowa International Container Bureau (ICB) -Miqdzynarodowe Biuro Kontenerowe International Council of Containership Operators (ICCO) .

M.Det norske Veritas (DnV) -norweskie towarzystwo klasyfikacyjne .circular .convention . rekomendowane .10.list okolny .agreed .recommendation -zalecenie .dokumenty podstawowe .information papers .resolution . Stowarzyszenie Armatorow International Shipping Federation (ISF) Miqdzynarodowa Federacja Zeglugowa International Ship Suppliers Association (ISSA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Dostawcow Okrqtowych International Tribunal for the Law of the Sea (ITLS) .kodeks.ok6lnik . Zwiqzek Ratownictwa (okrgtowego) International Ship's Managers' Association (ISMA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Firm Zarzqlzajqcych (statkami) International Shipowners' Association (INSA) -M.Lloyd's Register of Shipping (LR) . kod .nowelizacja -under revision -w rewizji.circular letter . podlegajqca zmianom (np.zalecane.uzgodnione . konwencja) .niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne .working papers -dokumenty robocze - classification society -instytucja klasyfikacyjna .towa- rzystwo klasyfikacyjne USA .protokol .revision .basic .konwencja -guidelines -wytyczne .International Association of Classification Societies (IACS) .procedure for control -procedury kontrolne .adopted . infonnacyjne .fiancuskie towarzystwo klasyfikacyjne .brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne .Organizacja Szkolenia dla Przybrzeinego Pnemysh Naftowego Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) .Hellenic Register of Shipping (HRS) -greckie towarzystwo klasyfikacyjne .rezolucja .przyjqte .American Burea of Shipping (ABS) .code .Miqdzynarodowe Forum Morskie Towarzystw Naftowych Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .Nippon Kaiji Kyokai (NKK) -japonskie towarzystwo klasyfikacyjne) .protocol . Trybunal Prawa Morza International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleinych Armatorow Zbiornikowc6w International Transport Workers Federation (ITF) -MiqdzynarodowaFederacja Pracownik6w Transportu Marine Engine and Equipment Manufacturers Association (MEEMA) -Stowarzyszenie Producentow Silnikbw i Urz&en Okrqtowych Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych . SHIPPING International Maritime Arbitration Organization (IMAO) -Miqdzynarodowa Organizacja Arbitraiu Morskiego International Maritime Employers Committee (IMEC) .agreement -porozumienie .Dobrowolne Porozumienie Armatorow Zbiornikowc6w Dotyczqce Odpowiedzialnokci za Zanieczyszczenia (morza) Produktarni Naftowymi IMO (International Maritime Organization) -Miqdzynarodowa Organizacja Morska Maritime Safety Committee (MSC) -Komitet Bezpieczenstwa Zeglugi (IMO) IMO documents -dokumenty IMO .recommended .performance standards -wymagania techniczno-eksploatacyjne .d.Migdzynarodowy Komitet Pracodawcow Morskich International Maritime Forwarding Association (IMFA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Spedytorow Morskich International Maritime Pilot's Association (IMPA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Pilotow Morskich International Passenger Ship Association (IPSA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Statkbw Pasazerskich International SalvageUnion (ISU) -M.Germanischer Lloyd (GL) .Bureau Veritas (BV) .

k. k. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez wyrzucanie odpadkow i innych Smieci International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) -M i e dzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom ze statkow International Convention for Safe Containers (CSC) -M.M. k. o standardach wyszkolenia. Certification and Watch keeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) -M. k. o stosowaniu szkodliwych systemow przeciwporostowej ochrony kadhba International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) M. k.M.Miedzynarodowa konwencja o bezpieczenstwie @cia na morzu International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage .K.- -- International Conventions . o poszukiwaniu i ratowaniu na morza International Convention on Oil Pollution Prepardness. o ustanowieniu miqdzynarodowego funduszu odszkodowah za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships M. k. k. o bezpiecznych kontenerach International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) . Atenska w zwiqzku z przewozem morzem pasazerow i ich bagaiu Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) -K. o standardach wyszkolenia. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez marynarzy The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (SFV) M.M. o ulatwieniach w miqdzynarodowyrn ruchu morskim Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) -K. o ratownictwie International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE) -M. o liniach ladunkowych International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) -M. k. k. o odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody spowodowane rozlewami olejow napqdowych International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) -M.K. odnoszqca sie do odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiqzku z przewozem morzem materialow nukleamych International Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) . Response and Co-operation (OPRC) .M. dotyczqca interwencji na morzu otwartym w przypadku rozlewow olejowych International Convention on Salvage (SALVAGE) . o pomierzaniu statkow International Convention on Standards of Training.konwencje miedzynarodowe Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) . k. k. k.M. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez zalogi statkow rybackich International Convention on Standards of Training. Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) . o odpowiedzialnoSci i odszkodowaniach za szkody wynikle z przewozu morzem substancji niebezpiecmych i szkodliwych International Convention on Load Lines -M.K. o ograniczeniu odpowiedzialnoSci za roszczenia morskie Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) . o mipdzynarodowej morskiej organizacji sateliatamej Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) . k. z Torremolinos o bezpieczedstwie statk6w rybackich . o zwalczaniu aktow bezprawnych skierowanych przeciwko bezpieczenstwu zeglugi morskiej Convention on Facilitation of International Maritime l'kaffic (FAL) -K. k. k.M. w sprawie przepisow o zapobieganiu zderzeniom na morzu Convention relating to Civil Liabiity in the field of Maritime Carriage of Nuclear Material (NUCLEAR) . wsp61pracy i zwalczaniu rozlewow olejowych International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND) M. o przygotowaniu. o odpowiedzialnoici cywilnej za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS) .M. k.

wiceprezydent ds. dokumentdw marvnarskich Operation Officer vessels B. vessels A. C/ inspektor techniczny 1 t 1 / Chartering B u l k e d dzial operacyjny masowce dzial operacyjny chlodniowce Chartering Ro-ro/ dzial operacyjny pojazdowce A . C/ ojcer operacyjny .statki A.statki D. B.10. eksploatacvinvch Manager/ kierownik Shore StaffManager/ kierownik dzialu kadr lqdowych Sea Staff Manager/ kierownik dzialu kadr morskich Claim and Insurance Department/ dzial Chartering Department/ dzial operacyjny - buidlingd kierownik 1-4 Reefer Fleet Manager/ kierownikfloty chlodniowcdw kierownikfloty Ro-ro Fleet Manager/ kierownikfloty pojazdowcdw vessels A. naboru Training Officer/ kierownik ds. finansowvch wiceprezydent ds. F/ ojcer operacyjny . rozliczeri . C Operation Officer vessels E. wiceprezydent ds. B. 1 Recruitment Officer/ kierownik ds. C/ inspektor nawigacyjny pracownik ds. SHIPPING -? Ship's operator -armator (an example -przyklad) Safety officer/ officer ds.. F -c D. B. szkolenia (uracownik ds. o&&izacji podrdiyl I + piGzamTSeamen Documents ClerWprac. bezpieczeristwa 4 Designated person/ osoba wyznaczona I 1 t Quality and Safety ManagementDepartment/ dzial zarzqdzania jakokiq i bezpieczenstwa C O ~ D U ~ V 1 " Management (zarzqd firmy) / 1 r I Management ~ecretaiy/) President/ Prezyden t - sekretariatzarzqdu I Mce-president -financial) wiceprezydent ds. ds. E.

purchasing .obsada biura operation officer -pracownik operacyjny.company .technical . wynagrodzenie firmy zarzqdzajqcej .wlaiciciel zarzqdzajqcy (statkiem) - - .claim and insurance .dzial ubezpieczen i roszczen . eks- -- - - ploatacyjny (zajmujqcy siq grupq statkow) operator -armator.zarzqd firmy secretary .dzial techniczny .dzial operacyjny.ship .pracownik odpowiedzialny za organizacjq podrozy marynarzy seamen documents clerk -pracownik odpowiedzialny za wyrabianie dokumentow marynarskich ship operator .inspektor (techniczny statkow) . operator statku shipowner -wlaiciciel statku shipping -zeglugowy company .okolnik company safety officer (CSO) .linia zeglugowa ship's operating -eksploatacja statku supercargo -supercargo (nadzorujqcy ladunek przedstawiciel jego wlaiciciela) superintendent .firma zarzqdzajqca (eksploatacjq statku) manager -kierownik dziaiu . czarterujqcego) pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny za rozplanowanie operacji przeladunkowych president -prezydent principal -mocodawca.shore staff .oplata menedzmentowa. do spraw technicznych -maritime -wiceprezydent do spraw morskich operation .czarter6w -chartering .dzial zarzqdzania jakoiciq i bezpieczenstwa designatedperson -osoba wymaczona (w systemie zarzqdzania bezpieczenstwem) flying captain -supercargo.sekretariat zarzqdu management company .asystent biurowy office staff .ship .dzial operacyjny dzial operacyjny.dzial techniczny staff -personel technicmy superintendent .sea staff -kierownik dziaiu kadr morskich owner's protection club -klub P&I.crewing -dzial zalogowy .firma zarzqdzajqca (statkami) fee . zleceniodawca recruitment officer -pracownik odpowiedzialny za nabor kadr seamens' travel clerk . przedsiebiorstwo armatorskie -department -dzial ekspedycji -industry -zegluga. operator (zarzqdzajqcyeksploatacjq statku lub linii) owner -wlakiciel statku .pracownik ds.wiceprezydent do spraw finansowych -technical -w.operation . dz.quality and safety management . oficer (zwykle kapitan) spoza zalogi statku.wiceprezydent do spraw eksploatacyjnych -- - -- - - - - - -- - .dzial zamowien . odpowiedzialny za sprawny jego zaladunek (takze port-captain.managing .zarzqdca statku .fleet -kierownik floty .superintendent techniczny.operation . rozliczen maryna- rzy port captain . inspektor technicmy training officer .Shipowner and ship's operator wlaScicie1 i armator statku accountant-pracownik dziaiu ksiegowoici bookkeeper -ksiegowy circular .oficer organizujqcy i nadzorujqcy przeladunek (z ramienia armatora.pracownik odpowiedzialny za szkolenie kadr vice-president -wiceprezydent -financial . przemysl zeglugowy line . dzial eksploatacji .przedsiqbiorstwo zeglugowe.armator.k.oficer bezpieczenstwa firmy clerk -pracownik biurowy department -dzial . armatorski klub ubezpieczeniowy owner's representative-przedstawiciel armatora pay clerk .marine -inspektor nawigacyjny (armatora) technical -techniczny department .personnel -dzial kadr . dziaiu kadr lqdowych office assistant . cargo superintendent) management -zarzqd (firmy) .

engine r o o d marynarze wachtowi silownia I - Bosun/ bosman Able Bodied Seaman/ starszy marynarz Oiler/ smarownik 'L 9 . - Deck Cadet/ Q Engine Cadet/ kadet maszynowy 1 Messboy/ ml steward I .Crew -zaloga Management level omcers .oficerowie poziomu operacyjnego / Watchkeeping ratings deck marynarze wachtowi .poklac P Electrician/ elektryk I - Supporting level ratings marynarze poziomu pomocniczego Watchkeeping ratings .oficerowie poziomu zarzqdzania kapitan Chief Engineer/ d w i mechanik mechanik wachtowy Operation level oflcers .O 3 y Trainees prakgkanci pomocnik kucharza k 3 B 8 -.

szef kuchni engineer .deck .starszy mechanik -mate ..na oku" (to) man -obsadzik statek zalogq manning -obsadzanie (statku) zalogq manpower . mechanik) key personnel .reefer -mechanik chlodni surveyor .nucleus .merchant navy .dzial hotelowy equipment .. zmiemicy .czlonek obsady lodzi ratunkowej lookout man -marynarz stojqcy .steward kabinowy cadet -kadet. mechanik (okrqtowy) .- - - - - - - dayman -pracownik dniowkowy (w odroinieniu od wachtowego). identyfikator (np.czlonek zalogi -member -czlonek zalogi .deck -praktykant pokladowy .starszy oficer -steward .wyposaienie dzialu hotelowego.zaloga pokladowa -joining ..starszy kucharz. dzial na statku dependants ..merchant .zaloga hotelowa chief . .kapitan marynarki handlowej .first assistant .cala zaloga .Crew -zatoga able-bodied seaman (Am) -starszy marynarz apprentice-praktykant .engine -kadet maszynowy captain -kapitan (posiadacz dyplomu kapitanskiego) .oficer mlodszy (2.siia robocza - - - - - - - .sea -kapitan statku morskiego carpenter -cieSla (okr~towy) catering -hotelarstwo department .zaloga okrqtujqca -man .all . uczen szkoly morskiej .zaloga .iniynier.4. st. oficer.deck . pelnik funkcje boatswain -bosman bosun -bosman boy -chlopiec (praktykant szeregowy) . kierownik cook .guarantee -mechanik gwarancyjny -officer -oficer mechanik (okrqtowy) . 3.chlopiec (praktykant) pokladowy .zaloga szkieletowa .deck -kadet pokladowy . 3..odpowiadak za.stemik crew .pokladowy czlonek zalogi szeregowej steward .etatowa zaloga (obsada) statku coxwain . sprzqt hotelowy staff .relief -zaloga zmieniajilca.zaloga remontowa -- - - - - ./motorzysta) electrician -elektryk engine department -dzial maszynowy engineer ...cala zaloga na poklad! handy man -pomocnik helmsman -stemik helper -pomocnik hotel manager -kierownik dzialu hotelowego junior officer . stanowiska kluczowe lifeboatman.czlonek zalogi o dwoch specjalnoiciach (np.kluczowi czlonkowie zalogi.kapitan statku handlowego .wachtowy pokiadowy deckie -marynarz pokladowy department -wydzial.mess -chlopiec (praktykant) hotelowy cabin steward .szef. dejman deck -pokladowy crew -zaloga pokladowa department -dzial pokladowy engineer -mechanik pokladowy gang -brygada robocza -hand -marynarz pokiadowy -hands .czlonkowie rodziny (tu: mary"am dual purpose (DP) .dozor poiarowy.steward pokladowy watchman .inspektor maszynowy fire-watch . z nazwiskiem lub stanowiskiem) bed room steward -steward kabinowy be in charge of .repair .all hands on deck! .mar.engine -praktykant maszynowy badge -naszywka.ochmistrz cleaner -sprzqtacz complement ..starszy oficer officer . wachta poiarowa first mate -pienvszy oficer (pokladowy na statku pasaierskim) hand -marynarz szeregowy hands -zaloga statku .drugi mechanik .zaloga pokiadowa officer -oficer pokladowy -rating .

(pot.zaloga hotelowa .zaloga maszynowa steward . pomocnik stewarda midshipman -asystent pokladowy motorman -motorzysta navigating officer -oficer nawigacyjny navigator -nawigator officer -oficer . mechanik) .lekarz okrqtowy short-handed -niepelna obsada zalogowa sparks (sparky) . osob na pokladzie (take: pilot na pokladzie) principal -pnelozony pumpman -pompowy (marynarz obslugujqcy pompy na zbiomikowcu) purser .cabin .ship safety (SSO) -oficer bezpieczenstwa statku oiler .10.kapitan (kierujqcy zalogq statku pasaierskiego i odpowiadajqcy za bezpieczenstwo) .oficer pokladowy .mechanik okrqtowy fitter .zaloga pokladowa .(pot.lekarz okrqtowy -electrician -elektryk okrqtowy engineer .osoba przyuczana do zawodu uncertificated .(statek) obsadzony niepelnq zalogq understaffed .chief . st.ochmistrz . st.marynarz wykonujqcy proste czynnoici pomocnicze - - - --- .Slusarz okrqtowy staff -oficerowie statku welder . doSwiadczony marynarz ordinary seaman (01s) -marynarz (stopien) Persons on Board (POB) .wachtowy.deck . marynarze senior officer -wyzszy oficer (kapitan.safety .second . drugi mechanik) shipmaster -kapitan statku shipmate -kolega ze statku shipkeeper .z niepelnq zalogq wiper (wpr) . oficer pokladowy.(pot. 2.) marynarz obslugujqcy zbiomiki i rurociqgi zbiomikowca trainee . dzial adrninistracyjno-gospodarczy(na statku) steersman -stemik. SHIPPING mariner -marynarz master -kapitan statku mariner -kapitan (zeglugi handlowe) mate -oficer (pokladowy) .starszy oficer pokladowy .) stary (kapitan statku) old salt .oficer sluibowy .stewardesa steward's department -dzial hotelowy.) radiooficer staff .lotna brygada remontowa rigger -czlonek obsady portowej statku seafarer -marynarz sea-going engineer -mechanik okrqtowy seaman -marynarz apprentice -praktykant pokladowy seamanlike-marynarski - - - - - -- - - seamanly -godny marynarza seamanship -praktyka morska sea staff -personel plywajqcy. zmiennik tankerman . starszy mechanik.spawacz okrqtowy surgeon .radio -radiooficer .engine .deck .chlopak kabinowy .steward -boy .steward kabinowy stewardess .oficer maszynowy... kadry captain .duty .oficer odpowiedzialny za sprawy bezpieczenstwapracy .starszy oficer (kapitan.(obecnie) najnizsze stanowisko w zalodze maszynowej.marynarz statku handlowego mess boy -mlodszy steward.- . mechanik.engine .senior . oficer mechanik -of the watch .catering . starszy oficer.personel.bez dyplomu (oficerskiego) bez Bwiadectwa (marynarskiego) undermanned .stary.oficer dziah hotelowego .catering .oficer wachtowy .smarownik old man .chief .intendent quartermaster-stemik rating -marynarz (szeregowy czlonek zalogi) repair team -brygada remontowa riding squad . marynarz sterujqcy storekeeper (stk) -magazynier maszynowy subordinate -podwladny substitute -zastepca.drugi oficer pokladowy merchant seaman . dozorujqcy statek uwiqzany (bez zalogi) ship's -statkowy doctor .

rola zaciqgowa.convenient port .stawka dzienna (np.lista zalogi .lista zaliczek .port odpowiedni (tu: do podmiany zalogi) (crew) documents -dokumenty zalogowe .telephone expenses .medical certificate .paszport .visa -wiza . umowa o pracq na statku .vaccination .powtorne (kolejne) wykroczenie bonus .food .provisions of . stawka zywieniowa application -podanie .seniority -dodatek za staz .Swiadectwo zdrowia -muster roll .fixed deductions -potrqcenia stale .union fee -skiadki czlonkowskie na zwiqzki zawodowe collective bargaining agreement (CBA) umowa zbiorowa .dodatek.Crew matters -sprawy zalogowe allowance .offender -winowajca .dodatek zbiornikowcowy (crew) accounting -rozliczanie (zalogi) .rozliczanie zalogi .ordering -replacement -zlecanie zmiany z.pienvsze zdarzenie (naruszenie dyscypliny po raz pienvszy) . rodzinny . bez pracy) as per contract .crew .replacement -zmiennik.repeated offence .iwiadectwo zdrowia black list .dieta.lista zaciqgu.cash advance -zaliczka .czynnoici codzienne -task -zadania dzienne (przy podziale pracy) --- - - - - - - - - - .zezwolenie na pracg crewing agent . dobowy -allowance .basic wage -placa podstawowa .account of wages -rozliczenie wynagrodzen .potrqcenia kantynowe .seaman's visa -wiza marynarska .overtimes -nadgodziny -payroll .advance wages receipt .potrqcenia komunikacyjne.bonus .urlopowe .transit visa -wiza tranzytowa .return .relief -zmiana zalogi. czarna lista (lista zawierajqca nazwiska osob naruszajqcych dyscyplinq pracy itd.ship's articles .tzw.health certificate -Swiadectwo zdrowia . lista zalogi . breach of discipline -naruszenie dyscypliny . koszty 1qcnoSci telefonicznej . zywieniowa) inspection -przeglqd codzienny routine .doiwiadczenie zalogi crews' level of training -poziom wyszkolenia zalogi daily .income tax -podatek dochodowy . .account period . bonus .advances -zaliczki .dodatek za powrot do tej samej finny lub na ten Sam statek .zgodnie z urnowq bill of health .tanker . potrqcenia kantynowe .submit an -zloiyC podanie articles of agreement-umowa zbiorowa o pracg na statku podpisana pomiqdzy kapitanem i zalogct lista zaciqgowa ashore -na lqdzie (np. dodatek -dodatek na wyiywienie.grave offence -powaine wykroczenie .slop chest .guilty -winien .kantyna.Swiadectwo szczepien .lista zalogi .offence -wykroczenie .international medical certificate -migdzynarodowe iwiadectwo zdrowia .ustalenia (przepisy) umowy zbiorowej crew (change) -wymiana zalogi .allotment note -polecenie przekazu pieniqznego . zastepstwo .work permit .port dogodny (tu: do podmiany zalogi) list .lista plac . bonus .allotment -przekaz pieniqzny.bonded store deductions .dzienny.potrqcenia .deductions .leave pay .turist -wiza turystyczna .monthly summary -zestawienie miesigczne -monthly wage account -miesiqczne rozlicze- - nie plac - . zmiennicy .crew list .agent zalogowy crews' custom declaration -deklaracja celna zalogi crews' experience .okres rozrachunkowy plac .cash account -rozliczenie gotowki .passport-.suitable port .musterola.first occurence .alcohol abuse -naduiycie alkoholu . p.dodatek.

zdatnohk do awansu .unannounced .postepowanie dyscyplinarne .oceniak.(marynarz) tqskniqcy za lqdem line of authority .(pot.ability .contract of -umowa o pracq. zejBk ze statku disembarkation .zapis w dzienniku okrqtowym dry ship .zaokrqtowanie (to) employ -zatrudniak employment -zatrudnienie agreement .dyscyplina na statku disciplinary-dyscyplinarny -case -przypadek naruszenia dyscypliny disciplinary procedure .competence -kompetencja - - - - - .personal conduct .formularz opinii . zdezerterowak labour costs -koszty robocizny labour turnover -plynnohk kadr landing -wyokrqtowanie landsick . do lodzi embarking -okrqtowanie.agent zalogowy (to) mess .re.incompetence .prowadzenie siq.zaokrqtowak.inspekcja pomieszczen zalogowych .abstract (from the -) -wyciilg (z dziennika okrt$owego) (to) man . musterola negligence . placa za nadgodziny .inspekcja .recommendation .entry to the log . przyjqk na statek embarkation-zaokrqtowanie.hearing -wysluchanie (obwinionego) . SHIPPING discharge -wyokrqtowanie -book -ksiqieczka zeglarska .explanation -wytlumaczenie .zaniedbanie.attitude -postawa.written warning -ostrzeienie pisernne . zachowanie siq .dismissal .droga sluibowa list . niedbalstwo notice of termination -wypowiedzenie occupational desease -choroba zawodowa occupational hygiene -higiena zawodowa order on board -porzqdek na statku overtimes -godziny nadliczbowe. wej6cie na statek.safety awarness -zachowanie bezpieczenstwa . zachowanie siq .disciplinary .niekompetencja .lista zalogi.motivation -motywacja .mozliwoBk polegania (na kimi) form .opu6cik statek bez pozwolenia.dependability -- - - --- - .verbal waming .. opiniowak evaluation report .warning .zatrudniak engagement -zatrudnienie.wyokrqtowanie.umiejqtnohci.zalecenia .umowa o pracq contract -kontrakt. zejhcie ze statku disembarking -wyokr~towanie dismissal -zwolnienie (z pracy) .language proficiency -umiejqtnokci jqzykowe . ocena .ostrzezenie ustne .promotion ability .ostrzeienie .obsadzanie (statku) zalogq agent .wyciilg z dziennika okrqtowego .performance -wykonywanie obowiqzkbw .initiative .zwolnienie (kame) .10.inspekcja niezapowiadana join -zaokrqtowak jump a ship . wejid na statek.obsadzik statek zalogq manning .lista zalogi log book -dziennik okrqtowy entry -zapisy w dzienniku okrqtowym extract . umowa o pracq .ponowne zatrudnienie employer -pracodawca employee -pracownik engage . dyscyplinarne discipline on board .lista .inicjatywa -judgement -umiejqtnoBk osqdu .reprimand -reprymenda disembark -wyokrqtowak.wyokrqtowanie kame.crew .spoiywak posilek mess bill -wydatki na wyiywienie muster roll . na kt6rym zabronione jest uiywanie alkoholu (to) embark .temperament -temperament health certificate -Bwiadectwo zdrowia house the crew -rozmieszczak zalogq inspection .) statek.opinia.cause of -przyczyna zwolnienia -justified . kontrakt (to) evaluate . zaangaiowanie .cause of -przyczyna wyokrqtowania -certificate -zahwiadczenie o wyokrqtowaniu . zdolnohci .crew quarters .zwolnienie usprawiedliwione .

staz -muster .statek w pelni obsadzony (zalogd compliment .choroba morska ship's articles .statek .arkusz (zestawienie) nadgodzin paid off -splacony.sprawy zalogowe position .szkolenie centre .skala wyiywienia. zaloga accident -wypadek z udzialem czlowieka matters .zapasy okrqtowe shipwrecked person -rozbitek shore leave -wyjicie na lqd (marynarza) (to) sign-off -wyokrqtowak. wpisak na listq zalogi signing on -zamustrowanie. zasob to be in force .dodatek mundurowy . opinia trade union -zwiqzek zawodowy training . doiwiadczenie morskie sea period -czas pobytu w morzu.sea .stanowisko practice -praktyka. szmuglowaC stock -zapas materialow. rola zaciqgowa.distinction . dostawa. zmustrowanie (to) sign-on -zaokrqtowat.irodki transportu trim -uporzqdkowany.rzeczy osobiste declaration .ostrzezenie .placiC paymaster -platnik (na statku pasaierskim) pay off -wyplaciC naleznoiC. wiedza okrqtowa. podrozy means . zaopatrzenie supply -zaopatrzenie. tabela naleznych racji (iywnoiciowych) wages -placa account ..okres praktyki morskiej pratique (free pratique) -iwiadectwo (sanitarne) swobody ruch6w promotion -awans -policy -polityka awansowa provision -zywnoiC.mundur granatowy vessel .statek szkoleniowy simulator . na tym samym statku) responsibility -odpowiedzialnoSC Sailor's House . zaokrqtowanie slop chest -kantyna dla zalogi (to) smuggle -przemycak. zapas.deklaracja rzeczy osobistych personnel -personel.scale of -normy wyzywienia ration -racja iywnoiciowa record .guaranteed - - - -- - - ship stores . praktyki morskiej) rejoin -ponownie zatrudnik siq (u tego samego armatora.Dom Marynarza sanitary conditions -warunki sanitarne seafaring -plywanie (zarobkowe) po morzu Seaman's Book -ksiqzeczka ieglarska seamanlike -marynarski seamanship . przepis .marine blue .musterola.nadgodziny gwarantowane (oplacone bez wzglqdu na to czy byly przepracowane) rate . byk w mocy (o przepisach) (to) supply -zaopatrywaC.rozliczenie plac warning . dostarczaC testimonials .written . prowiantu lub czgici zamieiych (na statku) supplies .dostawa. splaciC przy wyokrgtowaniu passport -paszport personal . umowa o pracg na statku ship's company .zaloga statku victualling -wyzywienie -bill -rozliczenie kosztbw wyzywienia (zalogi) -rate . schludny uniform -mundur allowance .ostrzezenie ustne . skreiliC z listy zalogi signing off -wyokrqtowanie.zapis (np. doiwiadczenie na morzu sea sickness .praktyka morska. prowiant. staz plywania sea service -sluzba morska.stawka za nadgodziny sheet .(cala) zaloga statku .osobisty -belongings .dystynkcje .verbal . dotyczqcy zaokrqtowania.zaiwiadczenie o zatrudnieniu.stawka dzienna na wyiywienie (zalogi) scale .okrodek szkoleniowy programme -program szkolenia ship .symulator szkoleniowy transportation -transport -costs -koszty transportu.obowiqzywaC.ostrzezenie na piimie - - - - -- .fully manned . zwolnienie z zaciqgu.placa (to) pay . rozliczony (marynarz wyokrgtowany) pay .alarm Cwiczebny .

nadbudu'wka i pomieszczenia Owner's lope/ messdeck/ navigation decW pokiad nawigacyjny bridge/ provision crane/ mostek diwig gospodarciy living quarters pomieszczenia mieszkalne smoke detection system/ system wykrywania dymu 1 .10. SHIPPING Superstructure and accommodations .

pomieszczenie otwarte (nie wliczane do pojemnoSci statku) panelling .cold storage.tally -biuro liczmenow officer's quarters -pomieszczenia oficerskie open space . promie) mess -mesa deck -poklad.conference -pok6j konferencyjny .lower .koja deck -poklad mieszkalny .linen -magazynek bielizny .captain's . prowiantura - - - - - - - - - - - - -- -- .suszarka fiddle -krata wok01 stolu (zapobiegajqca spadaniu naczyn) galley .crew - - -- - - - - - - - paint -magazyn farb library -biblioteka lounge -salon (na statku wycieczkowym.biuro pokladowe .drying .zaloga -mess .emergency generator pomieszczenie agregatu awaryjnego -provision magazyn zywnoSci.crew --mesa zalogowa. prowiantu.conditioned pomieszczenie klimatyzowane .engine .(statkowy) piec kuchenny heater -podgrzewacz.biuro ladunkowe . nawigacyjny) .deck .stevedore's -biuro sztauerow .dining -jadalnia .akumulatorownia .docking -mostek rufowy (na promie) bridgehouse . chlodziarka refrigerated stores -zywnoBC chlodzona. magazynek .boiler .cargo .urzqdzenia kuchenne range .accumulator -akumulatorownia.sucha prowiantura.odpowiednie.chart -kabina nawigacyjna . ogrzewanie indoors -w pomieszczeniu zamknictym inside cabin -kabina wewnqtrzna (bez okna) laundry -pralnia locker -zarnkniccie. wystarczajqce pomieszczenia air -conditioned room -pomieszczenie klimatyzowane air-conditioning-klimatyzacja system . jadalnia zalogi szeregowej messroom -mesa.kuchnia statkowa equipment .mesa zalogowa messroom -mesa zalogowa deck workshop -warsztat pokladowy dispensary -ambulatorium dividing bulkhead .mostek rufowy (na promie) .pomieszczenia accommodation -pomieszczenie -pomieszczenia zalogowe -plan -plan pomieszczen . na ktorym znajduje sic mesa .dry provision .biuro .kotlownia.Sredniowka (nadbudbwka na Brodokqciu) cabin -kabina equipment -wyposazenie kabiny carpenter's shop -ciesielnia. jadalnia office .szalunek pomieszczen pantry -pentra passageway -korytarz poprzeczny (na statku) passenger -pasaier -accommodation -pomieszczenie pasazerskie bay -pomieszczenie pasazerskie deck -poklad pasazerski spaces -pomieszczenia pasazerskie reefer stores -prowiant chlodzony refrigerated cabinet -szafa chlodnicza. chlodziarka room -pomieszczenie . prowiant chlodzony refrigerator..dolna koja boatswain's locker -magazyn bosmanski bonded store -magazynek celny bridge -mostek (kapitanski.officer's -mesa oficerska . grzejnik heating -nagrzewanie.wyposaienie kuchni machines .suszarnia .suitable .system klimatyzacji --unit -agregat klimatyzacyjny alleyway -korytarz wzdluzny na statku berth .battery .Accommodation . magazynek ciesielski chart room -kabina nawigacyjna climatizer-klimatyzator.mostek kapitanski .after .szafa chlodnicza.Sciana dzialowa dryer . urzqdzenie klimatyzacyjne crew . magazyn prowiantu suchego .biuro maszynowe spaces -pomieszczenia biurowe . pomieszczenie akumulatorow .komora skladowa (chlodzona) . pomieszczenie kotla .

desk light/ alleyway/' korytarz mirro/.biurkowa -bed light/ lampka kojowa -bed/ koja . r- SHIPPING Ferry cross section -przekrbj promu staircase/ klatka schodowa dno podwojne cabin ./ wash-bowh lustro umywalka sofa/ sofa desk/ biurko .kabina mirror light/ Swiatio nad lustrem. bath room/ lazienka ceiling light/ lampa sujtowa electric clock/ zegar elektiyczny wall light/ lampa Scienna lampa . .10.

centrala telefoniczna wheelhouse .deck hand .officer in charge of a navigational watch dyplom oficera wachtowego - -- - - - - - - - -- - - - - - - .dyplom kapitana.chill .pomieszczenia pasazerow telephone equipment exchange .cook .dyplom starszego oficera -of competency -dyplom oficerski.crew spaces -pomieszczenia zalogowe .Swiadectwo starszego marynarza w zegludze krajowej .passenger spaces .dyplom starszego oficera mechanika .iwiadectwo rybaka ryboiowstwa morskiego holder -posiadacz Swiadectwa dyplom -marine electro-automation officer oficera elektroautomatyka okretowego -master -dyplom kapitana zeglugi wielkiej .near coastal voyages .office spaces -pomieszczenia biurowe . komora chlodnicza .deck -magazyn pokladowy .dyplom oficera mechanika wachtowego .pump .engineer officer in charge of watch . Swiadectwa certificate of competency -certyfikat.chlodnia prowiantowa .refrigerated provision . komora chlodnicza .dyplomowany oficer certificate ..posiadacz dyplomu.master .chief engineer officer . .Swiadectwo kucharza okretowego .dyplom kapitana w zegludze krajowej .chemicals -magazyn chemikaliow .Swiadectwo mlodszego marynarza pokladowego .endorsement attesting the recognition of a -potwierdzenie uznania dyplomul Swiadectwa .chlodnia prowiantowa (na statku) .iwiadectwo holder .magazyn bielizny brudnej .master's .abled-bodied seaman home trade .paint .magazyn zaopatrzenia dzialu administracyjno-gospodarczego superstructure-nadbudowka deck .reefer . magazyn -bosun's -magazynek bosmanski .sterownia - - - - - .abled-bodied seaman .mate .master mariner .able fisherman -seagoing fishing -Swiadectwo starszego rybaka ryboiowstwa morskiego -cook assistant Swiadectwo miodszego kucharza okrgtowego .pomieszczenia marynarzy self-closing door -drzwi samozamykajqce sic store -magazynek. Swiadectwo kwalifikacji kapitana statku handlowego .dirty linen .pokiad nadbudowki -crew quarters -czeSC nadbudowki z pomieszczeniami zalogi .magazyn dziaiu hotelowego .passenger quarters .fisherman seagoing fishing .chief mate -dyplom starszego oficera .steward's .fire equipment -magazynek sprzetu ppoz.cold .- - - - certified officer .magazyn farb .chlodnia.chief mate .Swiadectwa kompetencyjne skich) screen door -drzwi siatkowe seamens' quarters .sterowka saloon .master home trade .dyplom kapitana zeglugi wielkiej .dyplom oficera pokiadowego .steering .chiodnia. Swiadectwo kwalifikacyjne .dyplom kapitana zeglugi baltyckiej .catering .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .recreation -pomieszczenie rekreacyjne . Swiadectwo kwalifikacyjne .iwiadectwo starszego marynarza .pomieszczenia pasazerskie .salon (czgSc pomieszczen kapitan- - - - Certificates of Competency .pompownia .

iadczenie praktyki plyi+ania of matchkeeping s e n ice on the bridge -.dokunient z~ralniajqcy (kapitana) z obolviqzku korrystania z us1~1g pilota rating forming part of an engine room ~vatch C\viadect\vo motorzysty ~vachtou-ego .rating forming part of a naLigational \\ateti sa iadectwo marynarza wachtou ego .10. SHIPPIRC - - ofiicer in charge of a na\ igational batch-. < \ < iadectun kraju bander!.ordinary seaman honic trade hviadect\\o marynarra a zegludze k r a j o w j pilotage licencja pilota p i l o t a g e exemption .dyplom s k i p p e r class 2 szypra klasy 2 rybolih s t w morskiego tanhcrman i\\ iadectwn prresrkolenia uprax ni.zezu oleLieronanie statkarni o duzych prqdkonie n c ~ sciach qualification document -+\I ~adechvo potwierdz>i.sty certification \vyda\\ aanle dq plombu certificate of competency ( C O C ) s\\iadect\\o kompetenc>jne (dkplom oticerski.jo\\ej home trade dyplom szy-skipper class 7 pra klasy 2 n zegludze krajoaej skipper class 1 seagoing fishing .Inia dynamiczncgo flag state kra.iqctk\\aliiikacje regulations .I arn! dy plom \ master's license . zeglugi baltyckiej . Swiadect\vo k\valifikacji kapitana statku handlowego master's ticket --(pot. .dyplom oficera \vachtowego... paiist\\o bander! ccrtiticate COC' cert? tikat.dyplom szypra klasy 1 rybolbn st\\ a lnorskiego seagoing fishing .r c m o l e n ~ e -on chemical tanker r a r \ \ o l e n ~ e pracc. dyplom.przepis) mi<dzynarodo\ve national .zas\\.control .zegluga krajowa home state C O C d y p l o m (Swiadect\vo) kraju pochodzen~a (rnarynarza) issued under the provisions .o f sea s e n i c e . .dyplom drugicgo oficera mechaniku home t r a d c d y p l o m s/ys k i p p e r class 1 pra klasy 1 \4 zegludze kra. raport suspend certificate -. - .inspekcja administracji kraju b. license licencja. star n w r A - -- - - racja.regillatlons przcpisy kraju bandery GRIDSS General Operator Certificate (GOC G M D S S ) .dyplom kapitana. s\\ indectwo inar) narskie) dispensation -zez\\olenie na rajmo\\ anlc stano\\ iska d>namic positioning operator certificate swiadect\\o operatom s>stemu par! ejono\\ . sprawozdan~e.1 bander). dokument) sea practice praktl ka morska \ea s e n i c e ...prakt)k'~ mor\ha.r a n 1e51iccrt! fikat.przcpisy ~nternntional .second engineer officer .prrepisy krajo\ve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - spurious sfitlszo\\any (np. chcmikalio\~cach -on liquiticd gas tanker -rermolenie na prace na garowcach -on 011tanker zezw olenie na pracq na r b ~ o r n ~ h o \cu do prze\\ o r u ropy \ permit to operate high speed craft ...\ alld .) d l plom kap~tdna near coastal \o>ages zegluga prrqbrzezna permission .sa ~adectmo ogranlczone operatord u ~ z ~ ~ d GMDCS zen home trade . near coastal loyages .?jqce do plyu ania na tbiomikou each -I\ iper-SM iadect\\o mlodszego motorrh.wystawiono na podstawie przcpisb\v . S\riadectwo kwalitikacyjne . /a- .zaSwiadczenie o pelnieniu \vachty nawigacyjn ej . na na .su lddect\\o operdtora ogolnego u~zqdzen GMDSS GhlDSS Restricted Operator Certificate (ROC CJMDSS).

rozkazywac overlap .Work organization on board .wehodzit na poklad go aloft .dniowka robocza day worker -pracownik dniowkowy.set up .wewnqtrzstatkowy system przywolania (zalogi) day-off .) routine -czynnosci rutynowe (wykonywane na statku stale) . dz.ustanowik wachte .obsenvacja. np.00 .dniowka day work .12.00 -1 6.praca akordowa .daily ..stanowisko . wachtowy -engineer -mechanik wachtowy oMicer -.oficer wachtowy .zbiorka list -rozktad alarmowy station .wachta 00.forenoon . pozycja principal -przelozony.trzymanie wachty.. crew call system .stanowisko. obsada wachty -afternoon w. rozkaz (to) order -polecac. szkolenie.praca aloft ..zabierac siq do roboty unmanned ..anchor .okres przejmowania obowiqzkow przez czlonkow zalogi. dayman deficiency -niezgodnosk z wymaganiami go aboard .stanowisko pracy - - -- - - -- - - - - --- - - - - - - - .Q4.00) .wachta pokladowa . szef quarters .wachta 04..instrukcja.00 .take over the -przejqc wachtq (to) watch .organizacja pracy na statku (to) board -wehodzit na statek boarding -wejicie na poklad capacity .dzien powszedni.set the -wyznaczyc wachtq . roboczy working time -czas pracy working up a new ship .wachta kotwiczna -below -wachta wolna (od shiby) .pelniC wachtq watchkeeping . polecen lookout .zaokrqtowai.urgent -praca pilna working day . take the con . na statek on-deck -na pokladzie on duty . (np.00 .served in of .middle .00 .wachta 20.) .24..obciqzenie pracq .to be in -bye w pogotowiu (do pracy) straight time -czas roboczy zwykly (w odroznieniu do nadgodzin) (to) substitute -zastqpowac take charge of .praca w toku (nie zakonczona) --load .zmienit kogoS na shzbie reliever -zmiennik - - replacement -zastepstwo round . popohdniowa (12. objqc (np.morning .dzien wolny od pracy day wage . .pracowaC na wysokosci in progress .00 .iSC na morze graphic schedule -harmonogram instruction . ppoi. pot.p ~ n k zborny t off-duty -po shzbie on board .engine -wachta maszynowa engineer -mechanik wachtowy . zakladka performing bridge watchkeeping duty -pelnienie wachty na mostku post .08. rozkaz -booklet .00 -officer . statek.zaznajomienie siq zalogi z nowym statkiem workstation .wziqc udzial w . .. (served as .objqc kierowanie statkiem take the sea ..obshgi) w formie broszury -sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci..stanowiska (alarmowe. kierownictwo) duties -przejqc obowiqzki take part in .wachta 08.porzqdek dnia stand by -pogotowie . wachtq)... manewrowe) relieve officer -oficer przejmujqcy wachtq (to) relieve .00 .obslugujqcy. uzytkownik (urzqdzenia) order -polecenie.oficer wachtowy watchman -wachtowy work ... iSC na morze turn to ..glowna instrukcja statkowa management of a vessel -zarzqdzanie statkiem man-hour -roboczogodzina mariner's handbook -poradnik marynarza muster .wspinak sie na maszt go to sea . funkcja.na shzbie one onlone off -system pracy zalogi (jednakowy czas spqdzany na statku i na lqdzie) operator . pelniqcy wachtq.silownia bezwachtowa watch -wachta.obchod (statku. operator. obsenvator main shipboard manual .bez obshgi czlowieka engine room .objqc kierownictwo take over -przejqc (np.byl zatrudniony na stanowisku .first .deck ..piece -.na statku.i.00 .

Europa Far East (FE) .Hongkong Isle of Man (IOM) .Genua.wsch. wschodnie wybrzeia East Coast Africa (ECA) .B.wyspa Man Isle of Wight (IOW) -wyspa Wight London (Ldn) . wybrzeia Afryki --of England (WCE) .strefa polnocna USA West EnglandEast Ireland (W. Hull.. La Spezia lub Livorno Gulf ports .Genua.Wschod.z.. East Coast (SAM EC) -Ameryka Pld.10. Antwerpia lub Dunkierka Gulf of Mexico (USGulf) -Zat.wsch. Antwerp or Rotterdam (LHAR) . Naples or La Spezia (GNS) -Genua. Europy od Antwerpii do Hamburga Continent Bordeaux-Hamburg (CBH) -porty p6lnocnych wybrzeiy Europy od Bordeaux do Hamburga Continent Le Havre-Hamburg range (CHH) -kontynentalne porty polnocnoeuropejskie w rejonie od Le Havre do Hamburga Channel Islands (CI) -wyspy Kanalu La Manche Continent -porty polnocnoeuropejskie pomip dzy Hamburgiem i Bordeaux District of Columbia (DC) . West Coast (SAM WC) Ameryka Pld. Afryki East Coast of India (ECI) -wsch. Antwerpia lub Rotterdam Liverpool (Lpl) .Indie Wschodnie Europe (EU) . Neapol lub La Spezia German North Sea Ports (GNSP) -porty niemieckie w basenie M. Gdynia or Szczecin (GGS) -Gdansk. Hull.Londyn London. SHIPPING Area of Trading -rejon ieglugi Buenos Aires (BA. kraje wschodu Persian Gulf (PG) .zachodnie wybrzeza Ameryki Poludniowej West Indies (WI) . wybrzeza not north of (nin) .zachodnie wybrzeza --of Africa (WCA) -z.porty pln.Londyn.(port wyladunkowy) nie na polnoc od . Polnocnego Genova.o k r g Columbia East Coast of USA (EC USA.Zatoka Perska Rotterdam (R'dam) -Rotterdam River Plate (River) . Gdynia lub Szczecin Genova.) -porty Zjednoczonego Krolestwa lub Kontynent (europejski) United Kingdom. Savona. Meksykanska United States. wybrzeza USA) Orient .Le Havre.Indie Zachodnie -- -- . wybrzeza Indii of South America (WCSA) .Southampton Southern Range (SR) . Savona. Baires) . zachodnie wybrzeza Southampton (Soton) . north of Cape Hatteras (USNH) -porty wschodniego wybrzeza USA na polnoc od przylqdka Hatteras United States North Range (USNR) .Kolumbia Brytyjska Continent Antwerp-Hamburg (CAH) . Le Havre. SAF) -Afryka Poludniowa South America. La Spezia or Leghorn (GSSL) . Havre. Irlandii East Coast of Great Britain (ECGB) wschodnie wybrzeza Wielkiej Brytanii Europe Combined Terminals (ECT) -zespol terminali kontenerowych w Rotterdamie East Coast United Kingdom (ECUK) wschodnie wybrzeia Wielkiej Brytanii East Indies (EI) .zach. Northern Range (NR) -rejon polnocny (portow wsch.Buenos Aires Buenos Aires and/or La Plata (BALP) -Buenos Aires illub La Plata Baltic trade -zegluga baltycka British Columbia (BC) . wybrzeza Anglii of India (WCI) .wyb.Daleki Wschod Gdansk or Gdynia (GG) -Gdansk lub Gdynia Gdansk.port Zatoki Meksykanskiej Havre..1) .. Antwerp or Dunkirk (HA or D) .poludniowe porty atlantyckiego wybrzeza USA United Kingdom (UK) -Zjednoczone Krolestwo United Kingdom or Continent ports (UK I Cont.Marsylia North Coast (NC) -wybrzeie polnocne North coast of South America (NC SAM) Ameryka Poludniowa.Zachodnia Anglia/Wschodnia Irlandia West Coast (WC) . wyb.Zjednoczone Krolestwo.Liverpool Marseilles (M'lls) . pln. wyb.IE. wschodnie wybrzeza South America. USEC) . Antwerpia lub Dunkierka Hamburg-Le Havre range (HIH) .USA. Livorno or Naples (GLN) .(porty) w strefie Le Havre-Hamburg Hong Kong (HK) . Indii East Coast of Ireland (ECI) . Antwerp or Dunkirk (UKHAD) .porty lezqce na rzekach Parana i La Plata South Africa (SA. Livorno lub Neapol Genoa.

w -dirty odroznieniu od .zobowiqzanie zaladowcy odnohie terminu zaladowania ladunku stoppage in transit -wstrzymanie wydania ladunku tender -udostqpnik. potwierdzenie zabukowania period . excl.ilok (ladunku) w opcji kapitana . towar) consignment -partia (np. ekspedycja (morzem) shipping -zegluga -ton -tona frachtowa (przestrzenna lub masy) -unit -jednostka ladunkowa (stanowiqca podstawe naliczenia frachtu) -weight .kontroferta .port .ladunek na drogq powrotnq . wywoz license . mazutu) dirty trade -przewoz ladunkow brudnych dispatch -wyslaC ladunek.outward . ladunek przeznaczony do innego portu closing date -data zakonczenia przyjmowania ladunkow na dany statek na plac skladowy commodity description -opis towarow commodity index -indeks towarow (to) consign -nadawak.back - - -- - - .bukowanie wstepne (ladunku) -reference number -numer nadany danej partii zabukowanej przez agenta bukujqcego -note -nota bukingowa. transport (Iqdowy) inducement .alimentacja.spedycja instruction . opcja. ladunek .fracht. statek) - .ladunek eksportowy -transit -ladunek tranzytowy.) -wylqczajqc.optional .port dostarczenia ladunku -of discharge -port wyladunkowy of loading (pol) .outward .zlecenie spedycyjne freight .opis statku dirty tanker -zbiornikowiec do przewozu ropy surowej i produktow ciemnych (np. nadwyika export .advance .ladunek w eksporcie haulage -przewoz.okres obowiqzywania umowy bukingowej cargo (cgo) . kwota (ilosc) receiving note -zgloszenie ladunku shipment -partia ladunkowa. udzial.ladunek balastowy ladunek brudny (np.ballast .custom of the (cop) . prawo wyboru .ilosc (ladunku) w opcji czarterujqcego -quantity at Owner's ilobC (ladunku) w opcji armatora order port -port zlecenia out-bound freight -ladunek w eksporcie payable ton -tona zarobkowa port . zwloka description of the vessel .quantity at captain's (qc) .zwyczaj portu -of delivery (pod) .z. przewozy) steaming range -zasiqg plywania (statku) stem .firm -oferta wiqzqca on board -na statku.Cargo booking . na statek (to) book -bukowak (ladunek).ciezar wysylkowy (ladunku) spread -rozkladac (np.eksport. przyjqcia l. port zaladunkowy of transhippment . wysylaC (np.quantity at Charterer's . wysylka towaru.. z wylqczeniem excluded ports -porty wylqczone excluding (ex.umowa bukingowa delay -opoznienie. z wylqczeniem ex .ladunek powrotny - - - - - - -- - - - - . na statek option (opt) -wybor. zlecanielprzyjmowanie ladunku do przewozu .dostawa pod burte bill's of lading lot -partia konosamentowa board receipt -potwierdzenie zaladowania ladunku.homeward - .bukowanie ladunku alongside delivery . ekspediowak forwarding . eksportowe quota . rezenvowaC booking -bukowanie.port przeladunkowy .counter .port zaladunku.oferta .port opcyjny pre-booked -wstqpnie zabukowany precarriage -przewoz wst~pny quota -kontyngent. ilobC ladunku oferowanego net (free of all deductions) . na statek on ship board . ladunku) contract of affreightment .kontyngent wywozowy. oddaC do dyspozycji (np.ladunek .clean products") .ladunek na droge powrotnq inbound .instrukcja spedycyjna -order .zezwolenie wywozowe. kontyngent eksportowy firm indication -wskaznik staly forward -wysylac.wolny od wszelkich obci@e~i not exceeding (ne) -nie przekraczaj%cy offer .na statku. przesylke except (ex) -wylqczajqc. spobrod excess -nadmiar. ropa surowa.

konosament na zlecenie .outturn . i i okreilony ladunek zaginql lub zostal wyladowany z nadwyikq certificate -certyfikat.Swiadectwo odszczurzania .forwarder's .dokument o iloici ladunku wyladowanego ze statku.zapis danych sheet .konosament spedytorski .ocean .manifest ladunkowy.on board .konosament zatadowania .to bearer . i e caly ladunek zostal ze zbiornikow wyladowany .konosament zaladowania.Swiadectwo fumigacji .charter party .protokol przekazania -of deposit .claused .house .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji .full set of -s .lista specjalna towarow n. stowage plan .konosament czarterowy .order .konosament morski .swiadectwo pochodzenia -of redelivery .arkusz danych -storage -przechowywanie danych - - - - - - - - - - - - ---- - .konosament "nieczysty" ( z uwagami) .dry -zaswiadczenie eksperta.captain's copy .groupage .ksiqzka ladunkowa .Swiadectwo zdrowia .clean .liner .zaiwiadczenie.baza danych -freight system -komputerowy system bukowania logging .deratting exemption .konosament morski . dowod zlozenia -of discharge .direct .konosament na towary zaladowane .Swiadectwo wyladowania of health . bez uwag .fumigation . celna deklaracja przywozowa bill of lading (bll.data wydania k.konosament zbiorowy date of issue .przetwarzanie danych -rate .warunki konosamentowe .konosament zbiorczy .konosament bezpoiredni . wydany przez odbiorcq condition -warunek (umowy) commodity plan -plan ladunkowy dangerous goods -towary niebezpieczne manifest .konosament na okaziciela -blank--konosament na okaziciela terms and conditions .declaration zgloszenie ladunku .konosament "nieczysty".gas free . data .swiadectwo wolnosci ruchow .komplet konosamentow .omnibus .intake -dokument o iloSci ladunku zaladowanego wedlug wskazan miernikow statkowych of origin (C/O) .straight -konosament imienny (na okreslonq osobc) . okaziciel konosamentu .collective . special list .konosament na okaziciela cargo .documents -dokumentacja ladunkowa .szybkoSC transmisji danych record . ze statek zostal odgazowany (wolny od gazow palnych) .konosament domowy .marine .ante dated -k.kwit skladowy.konosament czysty.konosament bezpoiredni .10.specyfikacja ladunkowa tracer .manifest towarow n. SHIPPING Cargo documents .konosament na dowozowq cz& trasy .dokument wysylany przez agenta stwierdzajqcy.Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboia luzem of delivery .bearer .kopia kapitaliska (konosamentu) .plan sztauerski towarow n.through .local . z naniesionymi uwagami .konosament liniowy .dane -base .Swiadectwo zwrotu statku -of registry -certyfikat okrqtowy .rejestracja danych -processing .free pratique .shipped .derrating .post-dated -k. BIL) .ladunek -book .grain cargo .foul .dokumenty ladunkowe acceptancespecification -specyfikacja odbiorcza arrival notice .konosament zbiorowy (obejmujqcy kilka przesylek) --holder -posiadacz. wystawiony z datq wczeSniejszq .konosament . . atest .list lista ladunkowa .zgloszenie przybycia (powiadomienie odbiorcow ladunku o jego przybyciu) bill of entry .record book ksiqzka ladunkowa - -- -- -- -- ---- -- ------ --- ------ ------ -release -kwit celny (zwolnienie towarow odprawionych) specification . wydany z datqpoiniejszq . Swiadectwo.

umowy) -date -data wygasniqcia.Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL) -zbywalny multimodalny konosament FIATA .weighing .manifest przywozowy (w imporcie) manifest (ladunkow) wywozonych -outward (ladunkow w eksporcie) -ship's --manifest okrqtowy.Shippers Intermodal Weigh Certification (SIC) . blankiet .Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB) -niezbywalny.formularz. konosament) wystawiony na transport multimodalny non-negotiable sea waybill .shipping Swiadectwo zaladowania (towaru) . u p w terminu waznoSci expiry .Forwarders Certificate of Receipt (FCR) spedytorskie zaiwiadczenie przyjqcia towaru do wysylki .faktura wywozowa .formularz czysty. dlo) .freight . umowy) -date -data wygainigia.FIATA Forwarding Instruction (FFI) -zlece- - - nie spedycyjne form .paczka.konosament elektroniczny (rowniei sea waybill) feed back . dowod przyjqcia ladunku na statek multimodal -multimodalny transport . dokument of authorisation to sign bill of lading .exporter's . nota of protest .dziemik okrqtowy manifest (of cargo) -manifest ladunkowy . dokument cesji of trust . u p w terminu waznosci export license .Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods (SDT) . multimodalny list przewozowy FIATA .potwierdzenie odbioru (to) log .manifest ladunkowy . ktorej zglasza siq nadejicie przesylki (ladunku) do portu przeznaczenia parcel .Swiadectwo zwolnienia expiration -wygainiqcie (waznoici dokumentu.transport multimodalny document . dokument przyjqcia ladunku do przewozu documentation -dokumentacja .Forwarders Certificate of Transport (FCT) spedytorskie zaiwiadczenie transportowe .cargo .faktura .zgloszenie statku (ladunku) do odprawy celnej -certificate -swiadectwo dokonania odprawy celnej statku (ladunku) -permit -zezwolenie na wejicie (statku do portu).FIATA Warehouse Receipt (FWR) -kwit skladowy FIATA .dokonaC zapisu w dziemiku okrqtowym log-book .dokumentacja draft -weksel enclosure -zalqcznik (do pisma) entry .kwit wydania dock pass -przepustka portowa dock receipt -kwit skladowy. praw).zgloszenie gotowosci statku (do zaiwyladunku) notify-address -adres osoby. informacja zwrotna FIATA documents -dokumenty Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow .niezbywalny morski list przewozowy note .nota protestacyjna .wygainigie (waznoici dokumentu.kwit sternika.deklaracja zaladowcy dot. wagi towaru w kontenerze . awizowanie of readiness (NOR) .datowany delivery order (do.list gwarancyjny -of subrogation .inward .dated (dd) .upowainienie do podpisania konosamentu -of credit -akredytywa -of guarantee . jednostka ladunku receipt .sptyw informacji do systemu kontrolnego.Swiadectwo.licencja eksportowa express cargo bill . przewozu towarow niebezpiecznych .Swiadectwo swobody ruchow import license . notyfikacja.licencja importowa invoice .atest ciqzaru notice -zawiadomienie.blank . zezwolenie na przyw6z towarow exemption -zwolnienie certificate . deklaracja przewozonych ladunkow mate's receipt (MIR) . certyfikatu.kwit przesylowy (na jednostkq ladunku) - - - - - -- - -- -- - .pro-forma -prowizoryczny (rachunek) letter .dokument (np. niewypelniony free pratique .cesja (np.list.certyfikat zaladowcy dot. pismo.

dokumenty przewozowe (ladunkowe) shipping instruction -instrukcja (dyspozycja) zaladunkowa shipping order .outtum . sprawozdanie. kwit magav'owy warrant . raport) processing (of documents) -przygotowanie dokumentow program (programme) -program.zestawienie iloici (wyladowanego ladunku) .10. protokol .konosament przyjccia do zaladowania quay receipt .raport.sailing -raport o wyjbciu (statku) w morze seal log .raport dzienny .skladowy dowod zastawczy .kwit skladowy (pokwitowanie zlozonego na sklad w porcie ladunku) report . zlecenie spedycyjne cargo specification .dziennik liczmana tally sheet -kwit liczmanski time sheet -karta kontrolna czasu (zwykle obejmuj$ca okres reda-reda) warehouse receipt -kwit skladowy.warehouse (WIW) -kwit magazynowy wharfinger's certificate -portowy kwit skladewy - .zaladowane nalpod pokladem (uwaga na konosamencie) tally book .konosament elektroniczny shipper's export declaration (SED) . pozwolenie port health declaration -deklaracja sanitama (skladana na zawiniecie do danego portu) pratique (free pratique) -Swiadectwo (sanitarne) swobody ruchow preliminary -wstqpny (np. plan received for shipment .deklaracja eksportowa zaladowcy shipping documents .specyfikacja ladunkowa stowed onlunder deck .zlecenie zaladunkowe.daily .spis numerow plomb - - seawaybill . SHIPPING -ticket -kwit przesylowy (na jednostke ladunku) permission -zezwolenie.

np.nettom .deadweight ..private . podczarter.standard .statek zastqpczy slothire -umowa czarterowa dot. wodq slodkq i paliwo) przy przekazywaniu go czarterujqcemu certificate of redelivery -Sw.stawka czarterowa . z powodu awarii technicznej survey .czarter wskazujqcy port za.zawrzeC umowq czarterowq fix a ship -wyczarterowak statek fixing letter .niestandardowy formularz czarterpartii --- --- .czarter ze stawkq od noinoSci -definite time of arrival (dft) -ostateczna data przybycia .statek podobny relief ship .round . wykorzystania czqSci przestrzeni ladunkowej statku sub-charterer-podczarterujqcy.czarter na warunkach .czarter statku bez zalogi commission -prowizja czarterowa .oddawak w subczarter. dreadage . wynajem statku .port przekazania statku w cz.consecutive voyage cz.space . subczarterujqcy sub-charter party -umowa podczarterowania.netto" (kosztow za-Iwyladunku i sztauowania nie ponosi przewoznik) off-hire-wycofanie statku z czarteru na krotki okres.recommended --- --- - - -- - .trip .laydays .czarter na podroi (to) charter -wyczarterowak chartered rate .(granice czasowe rozpoczqcia cz. przez BIMCO) .bareboat . na kolejne podroie .oglqdziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas on-survey -ogl~dziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas --report -protokol przyjqcia statku w czarter re-charter .net . paliwo i woda slodka) przy zdawaniu go przez czarterujqcego charter -czarter.Charter -czarter certificate of delivery .formularz umowy czarterowej.oplata w czarterze na czas lay-days .port of .umowa cz.okres wylqczenia statku z czarteru off-survey .makler okrqtowy (frach- - - - -- - -- - - - - - - - %CY chartering order -zlecenie zaczarterowania chartering policy -polityka czarterowa CP blading (charter party bill of lading) -konosament czarterowy charter party form .sub-umowa podczarterowania.czarterujqcy na czas chartering broker .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas on-hire survey .open .czarter na podroz okrqznq .data ladowania --of readiness -data gotowoici do zaladunku days of grace .zdanie statku po czarterze survey .czarter na podr6z ..lub wyladunku rate .voyage .formularz u. cz. czarterpartii . subczarter . czarterpartia -party form .zalecany formularz czarterpartii . statku w czarter) .czarter otwarty (nie okreilajqcy ladunku ani portow wyladunkowych) party -umowa czarterowa.najem czqici przestrzeni ladunkowej . podczarterowak redelivery (redely) . podczarter .dni ulgowe w czarterze delivery (dely.czarter czqSci pojemnokci statku .loading .czarter na czas .approved .time (TIC) .przewidziany w czarterze czas na wylzaladunek statku net terms -czarter .data .prawo zaladunku ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy excluded ports -porty wylqczone fix a charter .round trip . dly) -przekazanie (np.za zryczaltowanq surnq frachtu . zatwierdzony (np.oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas --time . na podr6z okrqznq .formularz umowy czarterowej -port .) .stawka czarterowa charterer -czarterujqcy -time .inspekcja statku zdawanego przez czarterujqcego armatorowi reference ship .Swiadectwo wskazujqce stan statku (wlqczajqc balasty.potwierdzanie czarteru za pomocq umowy czarterowej hire . wskazujqce stan statku (w tym balasty.lump sum cz.slot .znormalizowany formularz umowy czarterowej chartererspay dues (cpd) -oplaty ponosi czarterujqcy date .

klauzula dewiacyjna w czarterze deck cargo clause -klauzula dot. iz statek nie moie osiadaC na dnie w trakcie przeladunku) force majeure clause -klauzula dot.k.klauzula jurysdykcyjna (dot. objecia ograniczeniem odpowiedzialnoSci przewoinika osob wykonujqcych usfugi zwiqzane z przeladunkiem i przewozem towarow hire and payment clause -klauzula dot.klauzula dot. osiqgalnY (port) abandonment clause ..klauzula poiarowa flag clause . odpowiedzialnoSci za fracht charges clause -klauzula dot. klauzulc do umowy czarterowej) employment clause -klauzula dot.klauzula dot. przenv awaryjnych (np. lodow (regulujqca przypadki niewlaiciwego wykonania umowy przewozu spowodowane zalodzeniem) identity of carrier clause (ioc) -klauzula ustalajqca przewoinika incorporation clause -klauzula wlqczajqca dodatkowe warunki . oplat portowych clause (cl) . dot. prawa do przyjecia ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy dunnage clause -klauzula dot.klauzula dot. zatrudnienia (podlegloici kapitana wobec czarterujqcego na czas) fire-clause .klauzula .k. straty konstruktywnej (statku) breakdown clause -klauzula dot. w czarterze na czas) cancelling clause -k. zaniedban London clause -klauzula londynska (dot. wlaSciwoSci prawa. zabezpieczenia statku przy wyladunku chwytakami cesser clause . skutkow dzialania sily wyzszej grab (discharge) clause . przewozu sztuk ciezkich Himalaya clause -klauzula dot. utkniccia na mieliznie heavy Lift clause.k. odpowiedzialnoSci obu stron za zderzenie break up clause -klauzula dot. oplaty za przestoj (tzw.klauzula o wlaSciwoSci prawa bandery floating clause . prawa zastawu lighterage clause .klauzula dot. frachtu i jego platnoici ice clause . odladunku na barki liner negligence clause .klauzula dot. dot. premii za poipiech disposal clause -klauzula dyspozycyjna (ustalajqca date i miejsce zwrotu statku przez czarterujqcego) dreading clause -klauzula dot.10. dot.wlqczyi: (np.lub wyladunku w porcie bonded value clause . SHIPPING Charter and liner clauses klauzule czarterowe i liniowe always afloat (aa) -klauzula czarteru zastrzegajqca dostatecznq glebokoiC przy nabrzezu always accessible .do konosamentu Jason clause . prawa przewoznika do natychmiastowego wyladunku po zacumowaniu) .klauzula dot. kosztow drewna sztauerskiego embody (in) .klauzula collision clause -klauzula kolizyjna.zawsze dostqpny.dostatecznej glebokoici" (stanowiqca. przestojowego) deviation clause -klauzula dewiacyjna disbursement clause -klauzula wydatk6w dispatch clause .k. uzywania chwytakow przy przeladunku grounding clause -klauzula dot. dot. zatloczenia portu contact clause .klauzula dodatkowych niebezpieczenstw arbitration clause . odpowiedzialnoSci za zderzenia currency clause -klauzula walutowa deviation clause (DC) . stwierdzajaca. szkod wyniklych ze zderzenia congestion clause -klauzula kongestyjna. kosztow bankowych berth charter clause . anulowania umowy cargo free clause -k. sqdu lub miejsca) lien clause . dot.k. dot.klauzula zezwalajqca na odstagienie praw banking clause -k. dot. abandonowa (regulujqca warunki i skutki porzucenia statku) additional perils clause .klauzula dot. arbitrazu assignment clause .k.klauzula Jasona (dot.klauzula dot. ladunku pokladowego demurrage clause .klauzula dot. wartoici wolnoclowej both-to-blame collision clause -klauzula dot. dot. czarterowa okreslajqca miejsce za. i i koszty obslugi ladunku ponosi czarterujqcy ceiling clause . awarii wspolnej zawinionej przez czlonka zalogi) jurisdiction clause .

przy kt6rym statek dotyka dna przy odplywie) not always afloat but safe aground (naabsa) -z dotkniqciem gruntu przez statek. oplat nabrzezowych winch clause -klauzula dot. zdania statku przez czarterujqcego reefer clause . pokrycia przez ubezpieczyciela kosztow segregacji ladunku uszkodzonego) skimming clause -klauzula dot. naliczania czasu zaladunku z uwzglgdnieniem warunkow pogodowych wharfage clause -k.k.klauzula o prawie do odbioru ladunku na barkg towage and salving clause -klauzula dot.marine extension clause . always accessible (sb aaaa) -bezpieczne. bez niebezpieczenstwa uszkodzenia dna statku near clause -klauzula nakazujqca statkowi podejicie do portu wyladunkowego na minimalnq bezpiecznq odlegloSC notify clause -klauzula dot.klauzula dot.klauzula o (zawinionym) zderzeniu safe aground clause -klauzula dot. kary umownej prolongation clause -klauzula prolongacyjna (o przedluzeniu umowy) re-chartering clause . dot. wskutek awarii technicznej) optional clause .klauzula nadrzqdnoici (dot.k. kosztow przebrania ladunku uszkodzonego strike-clause -klauzula strajkowa subletting clause . kolejnoici podejScia statkow pod przeladunek wg kolejnoici przybycia waiting for the berth clause -klauzula o oczekiwaniu na nabrzeie war clause -klauzula wojenna weather permitting clause -klauzula dot. okresowego wylqczenia statku z czarteru (np. przewozu ladunkow w ladowniach chlodzonych requisition clause -klauzula dot. zawsze dostqpne nabrzeze o dostatecznej glgbokoici Saturday afternoon clause . ladunku opcyjnego overside delivery clause -klauzula dot. niebezpieczenstw morskich penalty clause -klauzula dot.klauzula podnajmu substitution clause -klauzula substytucyjna tackle clause .klauzula dot. bezpiecznego osiadania statku na gruncie portu plywowego safe berth. podporzqdkowania konosamentu zasadom Konwencji Brukselskiej) perils of the sea clause -klauzula dot. podlegloici kapitana (wzglgdem czarterujqcego) not always afloat (naa) . subczarteru redelivery clause -klauzula dot. holowania trade clause . always afloat. uzywania statkowych wind ladunkowych . dot. prawa odbioru ladunku pod burtrt np. konsekwencji rekwizycji running down clause . dot.klauzula dot.klauzula dot. dopuszczalnych akwenow dysponowania statkiem turn clause . na barkg paramount clause . holowania towage clause .z dotkniqciem gruntu (port lub nabrzeze.klauzula segregacyjna (dot. cych do tego samego armatora skimming picking clause . dodatkowego ubezpieczenia ladunku master employment clause -klauzula dot.klauzula wyla. notyfikacji wskazanej osoby o nadejiciu ladunku do portu przeznaczenia off-hire clause -klauzula dot. czajqca sobotg po poludniu i niedzielg z czasu przeznaczonego na przeladunek separation clause -klauzula separacyjna sister ship clause -klauzula o statkach naleza.klauzula dot.

substancja zanieczyszczajqca.odrzucenie ladunku (np.bent -wgniecenie .uszkodzenie ladunku -to ship .Swiadectwo dezynfekcji of indemnity . wyrzqdzona wodq morskq seawater . powodujqce zmiang jej charakterystyki) customary trade loss -zwyczajowy ubytek ladunku w trakcie transportu damage .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji -of damage .przebity .stan ladunku contaminantion -zanieczyszczenie ladunku out of specification .zglqbnik do pobierania probek z workow brack -towar wybrakowany bracking .deformation . n. skazajqca (to) contaminate -zanieczyszczac.extent of .wyrywkowo (np. defekt .list gwarancyjny.przecigie. postqpowanie car exception report .sila wyzsza act of hostility .atest awaryjny -of desinfection .uszkodzenie.ladunek niezgodny ze specyfikacjq loss -utrata ladunku . brakowanie towaru broken down -uszkodzony broken.odksztalcenie .Swiadectwo inspekcji claim -roszczenie claimant -roszczqcy container damage -uszkodzenie kontenera . statku).drogocemy ladunek -rejection . ladunek) contamination-zanieczyszczenie ladunku (np.broken . ladunkowych) to cargo .cracked -pqkniqty .uszkodzenie.sea (SID) -szkoda powstala w czasie transportu morzem. z powodu uszkodzen) -wastage .selekcja towaru uszkodzonego (tzw.ladunek claim .nieostrozne operowanie.oplata za stawienie siq (np.wada.latent -wada ukryta . eksperta) attestation .. szkoda.porzucenie (np.dokumentacja uszkodzen samochodu cargo . o kontroli) attendance fee .ubytek ladunku (w czasie przeladunku lub transportu) cargo-worthy (ship) -(statek) przystosowany do przewozu danego ladunku cargoworthiness -zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoid do przewozu danego ladunku) casualty -nieszczqsliwy wypadek. SHIPPING Claims -roszczenia absorb -wchlaniac (wodq) accident of the sea .cut .10.dzialania wojeme actual total loss -rzeczywista strata calkowita assign an expert -wyznaczyC eksperta at random . odszkodowanie z tytuh uszkodzenia by contamination .zakres uszkodzen (statku. innym gatunkiem ropy.poswiqcenie czgici ladunku lub wyposazenia dla ratowania statku act of war . bez zanieczyszczen condition .holed .uszkodzenie statku damaged cargo report -raport uszkodzen fadunku defect .zgiqcie .list gwarancyjny bag trier . zarobaczone.Swiadectwo odszczurzania - - - - -- - - - - .wypadek morski abandonment. szkoda wywolana wodq morskq survey .abandon act of God .Swiadectwo. ladunku) uszkodzenia spowodowane ha-hook hole kiem sztauerskim . rewers of survey .odorous . Swiadectwo. przeciety .deratting exemption - .tom .deratting - -- - .zlamany .spowodowac szkodq certificate -certyfikat.dzialania wrogie.odpadowe.bend -wygigcie .clean ladunek czysty. wormy and punky .precious .protokol szkod .bow .inspekcja doznanych szkod (np. wojeme act of man .ladunek o silnej woni .roszczenie ladunkowe . zaiwiadczenie back letter . ofiara wypadku (to) cause damage .uszkodzic przez zanieczyszczenie -by tainting -uszkodzenie przez przejqcie obcych zapachow certificate .rozenvany contaminant . sprochniale careless handling . atest . skazac (np.

Swiadome zwolnienie (wyrzucenie) czcSci lub caloici ladunku za burtc joint survey . ladunku) draftage -rozsyp.konfiskata (tu: statku.standard . wlasnoSC towaru residue cargo -resztki (pozostaloici) ladunku right and true delivery -prawidlowa dostawa (przesylki. z beczki) letter of guarantee . samozaplon (np.probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probke sampler -pobierajqcy probkc.ubytek normalny (ladunku) observations -obsenvacje.wyciek (np.gross -powazne zaniedbanie normal shrinkage . separacja - - .list gwarancyjny loss . ladunku) zaplamione - marks unclear .defective -wadliwy dent -wgniecenie deratization -deratyzacja deratting -deratyzacja deterioration -pogorszenie sicjakoSci (np. niedbalstwo . ladunku) experts' commitee -komisja rzeczoznawcow extract from log -wyciqg z dziemika fall to pieces -rozpaSC sic na kawalki fracture -pt$cniccie. obcieraC (to) rummage -przeszukiwac ladunek sample -probka .dostawa ladunku w porzqdku (to) rub -trzeC sip.list gwarancyjny letter of indemnity . zmiana banvy ladunku discrepancy .strata na wadze (ladunku) marine accident -wypadek morski marine casualty -wypadek morski marking (of cargo) .strata in weight . ladunku) discoloration -odbanvienie. niz do portu przeznaczenia overcarry -przewieiC ladunek poza port przeznaczenia overlanded -wyladowany z nadwyzkq (w stosunku do konosamentu) overdue -(statek) zaginiony peculiarity . rewers in dispute .sporny (np.drobna kradziez pre-loading inspection . dezynfekcyjn Y disinfection -dezynfekcja disinfestation -dezynsekcja dissipation -rozproszenie.zaniedbanie. kontrola excess -nadmiar.rozkurz (strata ladunkow sypkich np.wlasnoic ladunku. wskutek przeladunku) sea damaged -uszkodzony w czasie transportu morzem. odpadki pilferage . ladunku) right and true (rtd) . probkobiorca sampler -probnik. statek) mold -pleSn natural wastage -naturalny ubytek (ladunku) w czasie transportnegligence . zglcbnik sampling time .rozbieznoSC. ladunkow sypkich) distortion -odksztalcenie (opakowania.wada naturalna (np.cechy (oznaczenia ladunku) niewyraine mildew -plesn missing -zaginiony (np. rozkurz (to) draw samples . ladunku) self-ignition-samozapalenie.okres probkobrania scattering . w iloici ladunku) disinfectant -Srodek odkazajqcy. towaru) inherent vice . zlamanie indemnification -kompensacja strat illub poniesionych kosztow indemnify -zabezpieczyi. rozkurz (np. statku) przed zaladunkiem property in goods . niezgodnoSC (np. nadwyzka (np.wspolne ogledziny (ekspertow obu stron) leakage . sprawdzanie. ladunku) pickings -resztki. towaru) jettisonning . brak ladunku) in good order and condition -(ladunek) w nalezytym porzqdku i w dobrym stanie inherent quality -wlaiciwoSC szczegolna (np.szczegolna wlaSciwoiC (np. uwagi oddments -resztki ladunku offsetting of claims -kompensata wzajemnych roszczen overcarriage -przewiezienie ladunku dalej. uszkodzony przez wodc morskq seizure . ladunku) separation -rozdzielenie.list gwarancyjny. wynagrodzic straty indemnity bond .inspekcja (ladunku.znakowanie (cechowanie) ladunku marks stained -cechy (oznaczenia towaru.pobieraC probki examination -badanie.

zapiaszczony. ladunku) short -brak delivery .kontrola (ladowni illub 1adunku) przed zaladunkiem .(ladunek) niezaladowany na statek (np.rzeczoznawca morski shifting of cargo . zmiotki taint -szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem tainting damage .top sheets rusty .ladunek niedajqcy siq zidentyfikowat water absorbtion -wodochlonnoiC.pokrycia mokre .protokol oglqdzm.packing rusty .opakowanie zardzewiale .brudne stained .pre-loading .opakowanie dirty .worki niepelne w czasie wyladunku soiled . z braku miejsca) cargo .nasiqkniqty wodh napelniony wodq wrapper .shipper's .10.pre-loading .1.niedobor wagi (ladunku) shrink -kurczyC siq shrinkage .zardzewiale konce -rusty.naddatek na skurcz shut out .krawqdz~e pogiqte i zardzewiale .pokryte Sniegiem .covers wet .nie przyjqb (ladunku) shut-out cargo -ladunek odrzucony.dostawa (ladunku) z brakami --landed .edges bent and rusty .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) of holds .plamy rdzy i oleju . wyladowany z brakiem --shipped -niezaladowany na statek (np.rust and oil spotted . certyfikat oglq dzin -joint . wyciek.rozlaC (ciecz.zmiotki statkowe shortage . poplamiony.dentlng .cz~iciowo zardzewiale .podarte York-Antwerp Rules (YAR) -Reguly YorkuAntwerpii - - - - - - - .inspekcja (ladunku.przesuni~cie ladunku (np. list gwarancyjny (zaladowcy) ship fills -rozsypy (ladunku) ship spills -ladunek zebrany z rozsypow statkowych ship sweepings . partly . SHIPPING separation of cargo .ladunek zardzewialy .poplamione tear .rust spots apparent . ladunek) spill . rozsypaC (ladunek) spillage . wskutek wysychania) unidentifiable cargo . rozlew spontaneous combustion -samozapalenie spontaneous ignition .rusty ends . niedobor (np.szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem take up -wchlaniaC (wodq) total loss only (t.zmiotki. oglqdziny -certificate -protokol oglqdzin. wskutek sztormowej pogody) sweepings . zanieczyszczony (np.brak.wyladowany z niedoborem. rzeczoznawca .opakowanie mokre -pitted -wzery .kontrola (czystoici) ladowni .rusty covers -pokrycia zardzewiale . "wiotkie" worki .inspektor.samozapalenie steel and steel products -stal i wyroby ze stali .goods in rusty condition .separacja ladunku shipper's guarantee -rewers.wgniecenia (w wyrobach hutniczych) .widoczne plamy rdzy - -- - -rust spots apparent on top sheets -plamy rdzy widoczne na wierzchnich arkuszach .przeglqd. z braku miejsca) -weight . pobrudzony. nieprzyjqty do zaladunku skimmings .tylko strata calkowita (statku) trade shortage -naturalny ubytek ladunku (np.0) .dokonywaC przeglqdu surveyor .ubytek ladunku (wskutek wysychania) allowance . atest (to) survey . higroskopijnoSC waterlogged . paliwo).packing wet .covered with snow .resztki ladunku.marine . kawy) slacks -niepelne.gome arkusze zardzewiale surplus of weight -nadwyzka wagi survey .zamoczona czqSC ladunku (np. statku) przed zaladunkiem report .

bezpoirednio od nadawcy do odbiorcy ETEU (equivalent TEU) .system sledzenia pozycji kontenera w oparciu o raporty teleksowe.Owiadectwo pochodzenia (ladunku) container freight station (CFS) -magazyn formowania kontenerow LCL na terminalu k.Container trade przew6z kontenerow agreement -umowa pomiedzy armatorami.umowa armatorow o tow . obslugujqcy jeden port Container Safety Convention (CSC) . wypelniony ladunkiem.grupowad ladunek dla umieszczenia w jednym kontenerze container -zapelnid kontener ladunkami roznych zaladowcow consolidation point -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze consolidator .system iledzenia pozycji kontenerow home-to-home-dostawa ladunku w relacji bezposredniej (door-to-door) inland clearance depot (ICD) . obshgujqcy kilka por- - -- - - - -- -- port .k. takze w oparciu o satelitarne systemy nawigacji container operator -operator kontenerowy .firma grupujqca ladunki dla umieszczenia ich w kontenerze container -kontener. przewoz na warunkach . pojemnik dimension(s) -wymiar(y) kontenera land bridge .raport uszkodzen (kontenera) demurrage -dodatkowa oplata za przetrzymanie kontenera ponad umowiony czas door-to-door (house-to-house) .dowoz z zaplecza lub odwrotnie organizowany przez przewoznika morskiego check-digit .. na mocy ktorej przewoinik oddaje kontener innemu przewoznikowi do uiytku na czas okreilony certificate of origin . container fully loaded weight and capacity (FWC) -k. okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU Far East Freight Conference (FEFC) -Konferencja Dalekowschodnia feeder service -semis dostawczy (dowozowy) Fortyfoot Equivalent Unit (FEU) -jednostka umowna odpowiadajqca wielkosci kontenera 40' (2TEU) freight all kinds (FAK) -stawka frachtowa niezalezna od przewozonego w k. ladunku freight container station -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze full container load (FCL) -jednolity ladunek pelnokontenerowy. pozwalajqcym na maksymalne wykorzystanie pojemnoici i noinoici k.umowa o wspolnym wykorzystaniu slotow (przestrzeni ladunkowej) na statkach pozostajqcych w dyspozycji stron u.direct interchange .ruchy diwigu kontenerowego -number -numer identyfikacyjny kontenera owner -wlaiciciel kontenera prefix .multi port .0.konwencja o bezpiecznych kontenerach container service charge (csc) -kontenerowa oplata terminalowa container sublease . containerization-konteneryzacja damage report .Trans Atlantic Agreement (TAA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Polnocnego Atlantyku carrier's haulage .Europe Asia Trade Agreement (EATA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Europa . partia ladunku wypelniajqca kontener.nabrzeie-nabrzeie" -- .miejsce odpraw kontenerow polozone w glqbi lqdu inland rules -zasady i stawki za przewozy kontener6w w obrqbie Europy less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objetoSC kontenera.k.lqdowy most kontenerowy leasing -umowa o leasingu kontenera logistics -monitorowanie ruchow kontenera -manifest -manifest kontenerowy -moves . przewoz kilku partii w jednym kontenerze.vessel sharing (VSA) .o . -space sharing umowa o wspolnym wykorzystaniu przestrzeni ladunkowej .statystyczne pojg cie urnowne.umowa.ostatnia cyfra w numerze kontenera majqca charakter kontrolny consolidate .operator kontenerowy przewozu wiqzanego .umowa o wspolnym wykorzystaniu posiadanego tonaiu .czteroliterowa pienvsza czqid kodu identyfikacyjnego kontenera -serial number -siedmiocyfiowy numer (dmga czeid kodu identyfikacyjnego kontenera) tracking system .dostawa k.single - wzajemnej wymianie kontenerow . k.slot sharing . .Azja .combined transport . formowany przez zaladowcq na jego koszt i ryzyko global tracker sewice .

prawo podpisu bond .umowa o wspolnym wykorzystaniu pojemnosci kontenerowej statkow -ratio -iloik przewiezionych w c i w roku kontenerow przypadajqcych na celg (slot) stripping . zabezpieczenie .obowiqmjqcy od . since . osoba uprawniona -to sign . skreilik erasure .extension of .na podstawie kontraktu .volume . porozumienie -master lease generalna umowa dzierzawy .swoboda zawierania umbw .kontrakt sztauerski .groupage .kontener 20' (jednostka statystyczna okreilajqca iloib ladunku rownowaznego kontenerowi 20') Contract -umowa agreement -umowa.conference .contract .. anulowak cancelling .skreslenie.by . .miejsce dostarczenia ladunku poza portem pool -umowa o wspolnym uzytkowaniu kontenerow Port of Discharging (pod) -port wyladunku Port of Loading (pol) -port zaladunku precarriage -dowoz (np. posiadajqcy najwigksze floty statkow kontenerowych overcapacity -nadmiema pojemnoik ladunkowa statkow eksploatowanych na danej linii w stosunku do dost~pnych ladunkow parcel receipt -kwit przesylowy (na mniejsze partie drobnicy) payload .par01 .warunki normalne. wyraznie zastrzezona - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - . standardowe contract -umowa .dotrzymywak warunkow u.fidelity umowa o wylqcznosci (korzystania z uslug danej linii zeglugowej) . kaucja.payments .10. rowniez maksymalna dopuszczal