An Illustrated English-Polish Seaman's Dictionary

***

Ilustrowany angielsko-polski slownik marynarza

This dictionary has been donated by the Association of Polish Maritime Agents and Representatives (APMAR) following a grant from

The International Maritime Training Trust is established to assist with measures which contribute towards providing Polish Seafarers with training which is in full compliance with the IMO STCW Convention

The Trust is supported by donations from several employers, principally Dorchester Maritime Ltd, following an agreement with Polish Seafarers' representatives, and is managed from the Isle of Man

An Illustrated

English-Polish

Seaman's Dictionary

Ilustrowany

angielsko-pols ki

slownik marynarza

TRADEMAR

Zebral i opracowal redakcyjnie - Jerzy Puchalski Konsultacja j~zykowa merytoryczna: mgr Tomasz Darski [lo], i radiooficer I kl. inz. Jerzy Dzienisz [6],inz. st. mech. okr. Marian Dylewicz [6], st. mech. okr. Marian Kaminski [6],mgr inz. inz. kpt. Z.W.Eugeniusz Kazanecki [l-4, 7-12],mgr inz. Slawomir Kucharski [l-31, kpt, z.w. inz. Andrzej Sliwinski [l-4,6-121, in?. kpt. i.w. Ryszard Wawruch [l-4,6-121, w st. spocz. dr kmdr ink Franciszek Wrobel [6] Konsultacja anglistyczna - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak Opracowanie graficzne - Robert Bqk, Marian Matocha, Jerzy Puchalski, Wojciech Wigkiewicz Korekta polska - Ewa Kunicka Korekta angielska - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak

W k s i e c e wykorzystano ilustracje i elementy publikacji nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej oraz: Alfa Lava1 Marine & Power, Allweiler AG Werk Radolfzell, Burmeister and Wain, Conver, Detegasa Desarollo Tecnicas, Framo-Frank Molm AS, FR Fassmer & Co., Graco Inc., Haglunds Cranes, Harmworthy Engineering Ltd., International Association of Classification Society (IACS), International Maritime Organisation (IMO), John Crane Marine Int., Krupp Atlass Elektronik, New Sulzer Diesel Ltd., Pains-Vessex, Peck and Hale, Raytheon Anschutz GmbH, Sabroe, Siemens, TEC, Unimor ASA, York Refrigeration Marine, Seasafe, Woodward Governor Co. i inne.

All rights resewed. No part of this publication may, for sales purposes be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission in writing from the Editors.

Wszelkieprawa zastrzezone. Zadna cz& niniejszejpublikacji nie moie byC reprodukowana,przechouywana lub przesylana w jakiejkolwiekformie lub jakimkolwiek Srodkiern elektronicznym, mechanicznym, p r q pomocy fotokopiowania, nagrywania lub innym sposobem bezpisemnej zgody edawcy.

O Copyright by Wydawnictwo TRADEMAR, Gdynia 2003 Wydanie I - Gdynia 2003 Sklad i lamanie tekstu - Trademar, Gdynia Ilustracje banvne - Studio Spartan, Gdynia Druk i oprawa - Bernardinum, Pelplin

ISBN 83-915444-4-3

Spis treSci
Od redakcji

I. Theory of the ship - teoria okretu
1. Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty 2. Capacities - pojemnoSC i noSnoSC 3. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Curves, lines and scales -krzywe, linie i skale 5. Displacement and deadweight - wypomoSC i noSnoSC 6. Stability - statecznoii: 7 . Strength -wytrzymaloSC 8. Maneouvering -manewrowanie 8. Resistance - opor 10. Buoyancy -wypor 11. Ship's movements - ruchy statku 12. Draught and load lines - zanurzenie i linie ladunkowe 13. Propellers - pqdniki

11. Ships and shipbuilding - statki i budownictwo okretowe
1. Ship's types -typy statkow 2. Design and construction -projektowanie i budowanie statkow 3. Steel and unferrous materials - materialy stalowe i z metali niezelaznych 4. Other materials - inne materialy 5. Shipyard - stocznia 6. Treatment, processing and repair - obrobka i naprawa 7. Welding - spawanie 8. Ship's plans -plany statkowe

111. Ship's construction - konstrukcja statku
1. Hull - kadhb 2. Fore part construction - konstrukcja czqSci dziobowej 3. Bottom - dno 4. Bulkhead - grodi 5. Cargo compartments -przedzialy ladunkowe 6. Classification -klasyfikacja (statkow) 7. Container cell guides -prowadnice kontenerowe 8. Deck - poklad 9. Construction members -elementy konstrukcji 10. Pipes and piping - rury i rurociagi 11. Plates and plating -plyty i poszycie 12. Rudder - ster 13. Stem - rufa 14. Tanks - zbiorniki 15. Trunks and tunnels - szyby i tunele

IV. Ship's equipment - wyposaienie statkowe
1. Anchor and anchor chain -kotwica i la~icuch kotwiczny 2. Mooring equipment - urzqdzenia cumownicze 3. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Cargo lifting devices - diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ropes - liny 6. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access -urzqdzenia dostqpu 8. Opennings and covers -otwory i ich zamkniqcia 9. Ladders and gangways - trapy i schodnie 10. Deck fittings - elementy wyposazenia pokladu 11. Superstructure and masts -nadbudowka i maszty

V. Engine room - sitownia
1.1. Engine control room - centrala kontrolno-manewrowa (CMK) 1.2. Engine room - silownia 1.3. Engine room piping - instalacja rurociqgowa silowni 1.4. Valves - zawory 1.5. Air and water -powietrze i woda 1.6. Lubricating oil - olej smarowy 1.7. Engine room tanks - zbiorniki silowni 1.8. Fuel oil -paliwo 2.1. Engine - silnik 2.2. Engine operation - dzialanie silnika 2.3. Engine features - charakterystyka silnika 2.4. Engine control - sterowanie silnikiem 2.5. Turbocharger and steam turbine - turbodoladowarka i turbina parowa 2.6. Propeller shaft -wal Smbowy 2.7. Gear - przekladnia 2.8. Exhaust gas system -uklad wydechowy 3.1. Auxilieries -urzqdzenia pomocnicze silowni 3.2. Pumps -pompy 3.3. Heat and heat exchangers - cieplo i wymienniki ciepla 3.4. Fuel and oil separators - wirowki paliwa i olejow 3.5. Filters - filtry 4. (Ship's) boilers - kotly (okrqtowe) 5. Sewage treatment plant - urzqdzenie do obrobki Sciekow 6. Incinerator - spalarka 7. Inert gas system (IGS) -wytwornica gazu obojqtnego 8. Steering gear - maszyna sterowa 5.9. Electricity - elektrycznoSC 5.10. Control and automation - sterowanie i automatyka 5.11. Refrigeration - chlodzenie i klimatyzacja 5.12. Compressors and pressure - sprqzarki i ciSnienie 5.13. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.14. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 192 195 20 1 202 206 208 208 210 211 224 23 1 240 24 1 243

VI. Navigation - nawigacja
1. Astronavigation -astronawigacja 2. Bridge and bridge equipment -mostek i jego wyposaienie nawigacyjne 3. Electronic navigation aids - elektronicme urz~dzenia 4. Charts and publications -mapy i publikacje 5. Coastal navigation and approaches -nawigacja przybrzezna i podejScia 6. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i iyrokompas 7. Directions -kierunki 8. Navigation -nawigacja 9. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 10. Radar, ARPA, ATA, EPA -radar i urzqdzenia antykolizyjne 11. Tides and tide curves -p@vy i krzywa plywu 12. Track control system - system Sledzenia drogi 13. Collision Avoidance Regs. -prawo drogi morskiej 14. Ship Handling -manewrowanie statkiem 15. Weathering - sztormowanie 16. Ice navigation - zegluga w lodach 17. Radio & GMDSS communication -lqcznoSC radiowa i GMDSS 18. Telex command codes and abbreviations - kody i skroty teleksowe 19. Signalling and signals - sygnalizacja i sygnaly

VII. Cargo -ladunek
1. Cargoes - ladunki 2. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Containers -kontenery 3.1. - Types of containers - typ kontenera 3.2. - Container construction -konstrukcja kontenera 4. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 5. General cargo - drobnica 6. Reefer cargo -ladunki chlodzone 7. Cargo ventilation -wentylacja ladunku 8. Liquid cargoes -ladunki plynne 9. Ro-ro cargo -ladunki toczne 10. Cargo distribution planning -planowanie rozmieszczenia ladunku 11. Cargo stowage - sztauowanie ladunku 12. Cargo lashing -mocowanie ladunku 13. Container stowage -sztauowanie kontenerow 14. Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontenerow 15. Ro-ro cargo stowage - sztauowanie ladunkow tocznych 16. Ro-ro cargo lashing equipment - sprzqt do mocowania ladunkow tocznych 17. Forestry products stowage - sztauowanie drewna i produktbw jego przetwarzania 18. Forces acting on cargo - sily dzialajqce na ladunek 19. Cargo safety -bezpieczenstwo ladunkow 20. Chemical and gas cargoes -ladunki chemiczne i gazy

VIII. Safety of life at sea - bezpieczenstwo iycia na morzu
1. Life raft -tratwa ratunkowa 2. Life boat and rescue boat - lo& ratunkowa i ratownicza 3. Launching appliances -urz3dzenia do wodowania 4. Abandoning the ship - opuszczanie statku 5. Launching and recovering -wodowanie i podnoszenie (lodzi) 6. Personal life saving equipment -indywidualny sprzqt ratunkowy 7. Alarming in distress - alarmowanie w niebezpiecze~istwie 8. Signalling equipment and pyrotechnics -sprzqt sygnalizacyjny i pirotechniczny 9. Marine evacuation systems -morskie systemy ewakuacyjne 10. Marine accidents and salvage -wypadki i ratownictwo morskie 11. SAR helicopter operations - dzialania Smiglowca SAR 12. SAR and IAMSAR -poszukiwanie i ratowanie 13. Environmental protection - ochrona irodowiska 14. Firefighting -zwalczanie pozarow 15. Medical first aid -pienvsza pomoc medyczna 16. Safety -bezpieczenstwo 17. Personal protective equipment - sprzqt ochrony osobistej

IX. Seamenship and maintenance wiedza okrqtowa i konserwacja
1. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicq 2. Berthing and port manoeuvering - cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging - sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Cargo gear handling -obshga urzqdzen przeladunkowych 5. Mooring operations - cumowanie 6. Boat handling -manewrowanie lodziq 7. Ropes and rope works - liny i prace z linami 8. Knots and splices -wqzly i sploty 9. Cleaning -czyszczenie, sprzqtanie 10. Corrosion and rust - korozja i rdza 11. Paints and painting - farby i malowanie 12. Steering - sterowanie 13. Ship's fenders - odbijacze statkowe 14. Grease and greasing - smary i smarowanie 15. Failures and damages - defekty i uszkodzenia 16. Maintenance and repairs -konsenvacja i naprawy 17. Inspections and surveys - inspekcje i badania 18. Small elements -elementy drobne 19. Tools - narzqdzia

X. Shipping - iegluga
1. International maritime organizations and associations -miqdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje miqdzynarodowe 3. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Crew - zaloga 5. Crew matters - sprawy zalogowe 6. Accommodations -pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Work organization on board - organizacja pracy na statku 9. Area of trading -rejon zeglugi 10. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Charter - czarter 13. Charter and liner clauses -klauzule czarterowe i liniowe 14. Claims - roszczenia 15. Container trade -przewoz kontenerow 16. Contract -umowa 17. Fees, dues and payments -oplaty, naleznoici i platnoici 18. Freight - fracht 19. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Insurance -ubezpieczenia 2 1. Maritime law -prawo morskie 22. Port call -zawiniqcie do portu 23. Port operations time - czas operacji portowych 24. Shipping industry -zegluga handlowa 25. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's operations - eksploatacja statku 27. Voyage -podroi morska 28. Ship's computer -komputer statkowy 29. International safety codes -miqdzynarodowe kody bezpieczenstwa

XI. Ports and terminals -porty i terminale
1. Ports and harbours -porty i przystanie 2. Container terminal -terminal kontenerowy 3. Bulk cargoes terminal -terminal ladunkow masowych 4. Ferry and ro-ro terminal -terminal ro-ro 5. Oil terminal -terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych 6. Port authorities -wladze portowe 7. Port services -ushgi portowe 8. Port staff and work -pracownicy i praca portowa 9. Cranes - d h i g i 10. Cargo handling -przeladunek 11. Cargo handling equipment - sprzqt przeladunkowy 12. Liquid cargo handling -przeladunek kadunku plynnego

XII. Marine geography - geografia morska
1. Geography - geografia 2. Lands and oceans - Iqdy i oceany 3. Ocean currents -pqdy oceaniczne 4. Meteorology - meteorologia 5. Time - czas 6. Magnetism -magnetyzm 7. Astronomy -astronomia 8. Wind -wiatr 9. Coast -wybrzeze 10. Clouds and precipitation -chmury i opady 11. Metheorological phenomena -zjawiska meteorologiczne 12. Sea bottom - dno morskie 13. Swell and waves -falowanie i fale 14. Ice - Ibd 15. Visibility -widzialnoSC 16. Beaufort scale - skala Beauforta

Color tables -tablice barwne Annexes - aneksy Bibliography - bibliografia

Od redakcji
1. Geneza slownika i jego charakter
Historia polskich slownikow morskich siega okresu przedwojennego. Juz po wojnie ukazalo siq ich kilkanascie, o roznym charakterze i objgtosci. Kazda kolejna edycja byla wzbogacana o nowe pojqcia, co odpowiadalo szybkim zmianom w zegludze we wszystkich dziedzinach z niq zwiqzanych. W ostatnich latach ukazywaly siq glownie niewielkie slowniki specjalistyczne, w pewnej mierze odzwierciedlajqce wspomniane zmiany. Jeszcze kilkanascie lat temu na statku zbyteczne bylo slownictwo komputerowe, w zalqikach byly systemy GMDSS, zarzqdzania jakoiciq czy bezpieczeristwem, ochrona srodowiska, systemy map elektronicznych, zintegrowane systemy nawigacyjne i systemy automatyzacji silowni, globalna organizacja sluib poszukiwania i ratowania na morzu. Obok pojawiania sic nowych dziedzin wiedzy - ewoluowaly stare: zmieniaiy sic w czqsci lub w calosci przepisy konwencji STCW, SOLAS, warunki przewozu INCO, przepisy dotyczqce konstrukcji i wyposazenia statkow itd. Zmiany te majq niekiedy zasieg znaczny: mozna pokusik sie o stwierdzenie, iz corocznie pojawia sie kilkaset nowych slow i pojgC w jezyku angielskim, zwiqzanych poirednio lub bezposrednio z zeglugq. Slowniki, ze wzgledu na swq specyfikc, nie nadqzajqza wspomnianymi zmianami. W efekcie wirod marynarzy hnkcjonujq dziesiqtki krotkich i dluzszych opracowan zawierajqcych "nowinki" jezykowe, powielane i uzupelniane przez kolejnych wspolautorow. hwiadczy to o wielkiej potrzebie slownika nowoczesnego, praktycznego. Wydawnictwo TRADEMAR zdecydowalo sic na opublikowanie po raz pienvszy w Polsce slownika tak szeroko zilustrowanego. Idea takiego slownika nie jest nowa: w generalnej koncepcji niniejsza publikacja jest wzorowana na Dictionnaire maritime thematique anglais etfrancais, opublikowanym w roku 1991 przez francuskie Wydawnictwo Masson. Roinice polegajqna unowoczesnieniu slownictwa, wzbogaceniu poprzez wprowadzenie nowych podrozdzialow (pienvsza pomoc, ratownictwo iycia, ochrona Srodowiska, zarzqdzanie jakoiciq i bezpieczenstwem, automatyka itd.), pominigiu tematyki zeglarstwa i rezygnacjg z cz&i pienvowzoru, ktore majq charakter slownika frazeologicznego. Slownik niniejszy w efekcie nie aspiruje do nazwy "morski", poniewaz nie ujmuje slownictwa z niektorych dyscyplin morskich. Ograniczono slownictwo z zakresu oceanologii, oceanografii, budownictwa morskiego. Pominigto (z pewnymi wyjqtkami) archaizmy jqzykowe i p o j ~ cia, ktore juz wychodzq z uiycia. Uwzglgdniono natomiast podstawowe slownictwo z dziedzin niezbcdnych wspolczesnym marynarzom w trakcie ich pracy na morzu, jakkolwiek bezpoirednio z morzem niezwiqzanych. Stqd zdecydowano siq na nazwg "Angielsko - polski slownik marynarza", jako bardziej odpowiadajqcqjego charakterowi. Zamieszczona w koncu slownika bibliografia wskazuje podstawowe irodla, z ktorych zaczerpnieto znaczqcq czqSC prezentowanych poj& Naleiy pamigtac, iz kaidy kolejny slownik jest efektem kompilacji poprzednich, uzupelnionym o nowe pojqcia a jednoczeinie pomijajqcym okreilenia, ktore wychodzq z uzycia. W niniejszym opracowaniu mozna wicc znaleiC zarowno pewne elementy najstarszych slownikow angielsko - polskich (np. Slownik angielsko - polski handlu morskiego, U! Skibicki, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze 1951)jak i szeregu relatywnie nowych publikacji, jakie ukazaly sic po roku 2000.

Postgp w organizacji zeglugi. map elektronicznych. urzqdzen AIS. Pienvszs~ rzucajqcq siq w oczy odmiennoiciq jest odejScie od ukladu czysto alfabetycznego. jak: safety bearing. zintegrowanych systemow sterowania i kierowania statkami. slownik niniejszy bgdzie najbardziej uzyteczny dla osob posiadajqcych juz pewnq znajomoSC jgzyka angielskiego. w dzisiejszej zegludze ladunkiem stak sig moze niema1 kazdy materialny produkt dzialalnoici czlowieka. co nie bylo celem redakcji. UznaliSmy bowiem. Podobnie sprawa siq ma z pojqciami technicznymi. iz wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia statkowej silowni powinny siq w niej znaleic. Zaproponowanie takiego ukladu jest wynikiem trudnego. 3. automatyzacji silowni. z silowniq okrqtowq. zdajqc sobie sprawq z zakresu i szybkoici zmian w zegludze. bez niebezpieczenstwa zmiany tej publikacji w slownik chemiczny. iz niniejszy slownik w zadnej mierze nie jest podrqcznikiem z zakresu np. zwiqzanymi np. Nadmiar pojgC z tego zakresu zamienilby slownik w techniczny. Z rysunkbw nalezy zatem korzystad z wielkq ostroznoiciq. systembw pozycjonowania dynamicznego. Podano w slowniku nie tylko slowka. Budowa i spos6b korzystania ze slownika Slownik ilustrowany ma specyficzny charakter i wymaga dokladnego zapoznania sig z jego strukturq. Jednak olbrzymig z punktu widzenia marynarza (czqsto dopiero uczqcego siq trudnego i specyficznego jqzyka zawodowego) zaletq . Jednak zawartoSC tej czqici jest daleko bogatsza. Uklad ten ma oczywiicie swoje wady i zalety. reference systems (nawigacyjne systemy referencyjne) czy dynamicpositioning (pozycjonowanie dynamiczne). Dla przykladu. jest niemozliwe. To z kolei pociaa za sobqpowstawanie kolejnych okreilen: DP Vessel czy DP Vessels Owners Association . Wprowadzono szerokie omowienie pojgc z nowoczesnej nawigacji zintegrowanej. bylo pytanie o jego zakres merytoryczny. zamieszczenie nazw wszystkich. Rysunki w nim zawarte shzq jedynie ilustracji omawianych pojgk i nie mogq zastqpic wyczerpujqcych instrukcji postqpowania i fachowych poradnikow. jak nowych INCO terms. GPS. Zamieszczono wiqc jedynie okolo setki wybranych.pl w miarq moiliwoSci . IloSC samych tylko chemikaliow przewozonych transportem morskim siega kilkunastu tysigcy. systemu GMDSS. Zakres slownika Jednym z glownych dylematow. wrgcz niemozliwego do rozwiqzania problemu powiqzania ilustracji z tekstem przedstawionym w porzqdku alfabetycznym.Trzeba podkreiliC. safety contour. Kazdy z nich dzieli sig dalej na kilkanakie podrozdzialow i dopiero na tym poziomie znajdujemy uklad alfabetyczny. obshgi urzqdzen silowni itd. Redakcja slownika. ale i wiele powszechnie uzywanych na morzu zwrotow. Pojawily sig nowe pojqcia w tradycyjnej nawigacji. postanowila zwrocic siq do Czytelnikow z apelem o pomoc w zbieraniu nowych okreilen niezbqdnych dla uzupelniania niniejszej publikacji. Do pienvszych nalezy klopotliwa procedura poszukiwania znaczenia slowa. tak charakterystycznego dla wigkszoSci slownikow. W efekcie. ktorego w ogole nie jesteimy w stanie powiqzaC z zadnym rozdzialem tematycznym.DPVOA (Stowarzyszenie Armatorow Statkow DP). Prosimy o przesylanie ich na adres e-mailowy redakcji trademar@post. wprowadzanie nowych dokumentow (w tym elektronicznych) rowniez rozszerza istniejqce slownictwo: uwzglqdnienie w slowniku dokumentow Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow (FIATA documents) wydaje sig rownie konieczne.z podaniem zrodla. 2. systemow referencyjnych. sztauowania. Jest on podzielony na 12 rozdzialow tematycznych. z jakimi redakcja slownika musiala siq uporad. niz zawartoSC poprzednich polskich slownikow morskich. najbardziej charakterystycznych i najczgiciej w transporcie morskim spotykanych slow zwiqzanych z ladunkami chemicznymi.

Zwiqksza to nieco objqtoiC slownika ale jednoczeinie ulatwia korzystanie z niego.angielskiego. ktora przetnvaia na morzu rowno wiek. Tylda przed lub po slowie powiqzanym zastqpuje slowo (lub slowa) kluczowe. wraz z ekspansjqjqzyka angielskiego. a uprawiajqcy zeglugc pomiedzy Szczecinem a Gdyniqplywa w home trade . wirowki. iz nastqpujqce po nim slowo nie jest bezpoirednio powiqzane ze slowem kluczowym. moze bez problemu zapoznaC siq w jednym miejscu z podstawowym slownictwem niezbcdnym do tego celu..Niektore z tych okreilen mozna traktowaC jako archaizmy.. Coraz czqsciej zamiast tych ostatnich okreilen stosowane jest zresztq carrier.. Pewne okreilenia w zeglugowej praktyce pojawiajq sic. Podobny jest cel alfabetycznego indeksu polsko .statkow poziomego ladowania. pojawiajq siq w ich miejsce nowe.. czy it . Brytanii i zeglugq wok01jej wybrzezy. zwyczaju morskiego i morskiej wymiany towarowej obsenvujemy nieustanny romoj i ewolucjq morskiego jqzyka angielskiego. W oryginale oznaczalo ono malo subtelnq metodq "rekrutacji" zalogi statku. Dopelnieniem (nieslychanym jak na brytyjski tradycjonalizm) zmian jqzykowych jest dyskusja na temat czy statekjest she. ship (niegdyi stosowane glownie do okrqtow wojennych) i vessel (zwykle . w stosunku do ktorych przyjclo sic uzywaC okreSlenia: ro-ro. Na przyklad statki o tradycyjnych metodach przeiadunku (pionowego) przyjqto nazywaC "10-10" ("lift-odlift-off') dopiero po wprowadzeniu do eksploatacji zupeinie nowego typu . gdzie z kolei opuszczal jak najszybciej "goicinne" jego poklady i. inne przeszly w niebyt jako zwroty calkowicie zapomniane. system Consol). Z czasem.. tak nierozlqcznie zwiqzane z historiq zeglugi brytyjskiej powoli zanikajq na rzecz na przyklad Collective Bargaining Agreement (potocznie nazywanym przez marynarzy "CBA"). slowo to upowszechnilo siq w zegludze swiatowej a jego znaczenie uleglo rozszerzeniu. Oryginalne znaczenie home w morskim jqzyku angielskim odnosilo siq do Wielkiej Brytanii. Jeili wir6d slow kluczowych niekt6re sq zamkniqte nawiasem. pod ktorymi wymieniono slowa i okreilenia powiqzane. Dzisiejsze metody naboru marynarzy jak i towarzyszqce im slownictwo sqzdecydowanie odmienne. tylda odnosi siq do slowa (slow) poza nawiasem. Zatem okreilenia home bound czy home trade oznaczaly odpowiednio: rejs powrotny do W. Zatem statek polski zmierzajqcy do Polski jest home bound. by po jakimi czasie zniknqC. ktory ma za zadanie nastqpnego dnia dokonaC przeglqdu np.jest wlainie przedstawienie pojqC obok sqsiadujqcej z nimi ilustracji. key words slowa kluczowe. techniki. Dla latwiejszego zlokalizowania waznych pojqC.. w tekicie wytluszczono tzw. .statek handlowy).. Stare formy i zwroty zanikajq (zachowujqc jedynie wartoiC historycznsl). Rozwoj morskiego slownictwa angielskiego i konsekwencje tego Wraz z rozwojem cywilizacji. bez wzglqdu na kraj pochodzenia armatora czy umiejscowienie portu macierzystego. Obecnie home bound stosowane jest potocznie dla okreilenia podrozy powrotnej kazdego statku.. Opisany powyzej uklad slownika spowodowai w wielu przypadkach koniecznoSC powtorzenia niektorych slow w roznych podrozdzialach. czy tez z niektorymi innymi okresleniami (mammooth tanker. Proces wymiany obsenvujemy nieustannie: Ship's Articles. Marynarz. Wraz z rozwojem technologii przewozow pojawialy sig nowe okreilenia istniejqcych juz przedmiotow i obiektow.. stawai siq latwym lupem handlarzy opium. Zaciera siq w jqzyku angielskim roznica pomiqdzy seafarer i seaman. 4. niezbcdne dzisiaj. MySlnik natomiast wskazuje. Spojony i zamustrowany siiq marynarz trzeiwial dopiero w morzu na statku zmierzajqcym do Chin. Tak stalo siq z caloiciq komunikacji radiotelegraficznej. ale jest pojqciem zwiqzanym poSrednio. Przykladem tego moze by6 siabo dzii znane w Wielkiej Brytanii okreilenie to be shanghaied. umieszczonego na koncu slownika.

). Obecnie sq to nazwy zapomniane i w zegludze powszechnie uzywa sic okreslenia radar.Nowe technologie.. tzn.. roll-trailel. W Polsce podobnego zadania podjql sip Polski Komitet Normalizacji. to rowniez nowe okreslenia. Obfite slowotw6rstwo producentbw i uiytkownikow ma swoje konsekwencje. Wobec relatywnie slabej pozycji polskiej floty na przestrzeni naszej historii. niekiedy na silq. szybko ewoluujqcym. dziS studenci szkol morskich citgnqliby na iaglowcach szkolnych "lejce" (zamiast "brasy"). zaS holownik zalecajqprzyjqk on the shoulder (doslownie "na ramieniu". zastepujqcy angielskie tight (tu: napinaC. W Polsce do46 bezskutecznie (i glownie w krqgach wojskowych) propagowano okrehlenie "urzqdzenie radiolokacyjne" lub krocej: "radiolokator". W wielu innych . i i wielkosk ta podana (w odniesieniu do kontenerowca) w TEU zmienia siq wraz z rozwojem nowych konstrukcji okrqtowych. Gdybyhmy kurczowo trzymali siq "naukowych" okreslen wprowadzanych przez rozne powaine gremia. ale postqp technologiczny spowodowal. jako wlahciwy odpowiednik polskiego "zanurzenie". . Amerykanizmy to nie tylko upraszczanie pisowni czy wymowy. w okolicach obla dziobowego). dziqki czemu mlodzi adepci sztuki zeglarskiej na picknym zaglowcu nie czujq s i jak na wozie drabinia~ stym. Mozna zatem postawiC pytanie: czy jest sens bezkrytycznego upierania siq przy "shsznych" nazwach? Jehli 99 proc. Podjqte lata temu prace tnvajq nadal .. Tymczasem (by6 moze jest to skutek wplywbw amerykanskich) wspolczeSni marynarze (rowniez brytyjscy) chqtniej poslugujq siq pojqciem draft. mobrey. Morski jqzyk angielski jest wiqc jqzykiem zywym. bollard). inne wywolujqniekonczqce siq dyskusje fachowcow. Rzadziej .".. zwyczaje i organizacja w zegludze sqglownym powodem ewolucji morskiego jqzyka angielskiego. to czy warto bezskutecznie narzucak im "pachol"? . Tak sprawy siq mialy z nazwami potocznymi: m a j . 5. aby obrocid "orczyki" jczyli "reje"). Zdecydowanym amerykanizmem jest tite. Inny przypadek. harbor zamiast harbonp.. w postaci wielu okreSlen tych samych rzeczy czy procesbw. Tq bataliq (na szczqhcie) przegrano.. zgodnie z zasadq "Polacy nie gqsi. Niekiedy odgomie ustalone okreilenia przegrywajq z uzywanymi w praktyce. Okresy nasilonego patriotyzmu owocowaly probami wzbogacenia polskiego jqzyka morskiego. RoznorodnosC ta zmusila Miqdzynarodowq Organizacjq Standaryzacji (ISO) do podjqcia proby normalizacji nazewnictwa.. czerpala ona wiele z innych jgykow.w poczqtkowym okresie probowano zastepowak je roznymi propozycjami lokalnymi. Obsenvujemy przy tym dwie r6zne drogi powstawania nowych pojqC. Najczqhciej slowo (lub slowa) juz istniejqce jest adaptowane dla okreslenia nowego pojqcia (np.tworzone jest zupelnie nowe slowo. lancuch mocujqcy itd. Pojqcie panamax odnoszqce siq do wielkoici statk6w mogqcych przeplynqk Kanalem Panamskim generalnie zachowuje swe znaczenie w odniesieniu do ich maksymalnych wymiarow w metrach. ur itd.. to adaptowanie nazw producentow jako powszechnie stosowanego okreilenia. n a c i ~ a C hcitgacz. cassette). Z czasem pisowniq zmieniono na radar i to okreilenie przyjqlo siq powszechnie w krajach anglojqzycznych. Pienvotnie by1 to skrot od Radio Detecting and Ranging czyli RaDaR lub czqiciej: RADAR. Wszystkie wspblczesne jqzyki wykazujq tendencjq do upraszczania. Amerykariscy piloci w Kanale Panamskim z upodobaniem stosowali fruit boat dla okrehlenia chlodniowca. marynarzy uzywa okrehlenia "poler" (z ang. WipkszoSC polskich slownikow podaje draught.z roznym skutkiem. r6znego rodzaju nowotworami jqzykowymi. Polskie slownictwo morskie Ciekawym przykladem powstawania i ewolucji nowego slowa/nazwyjest radar.

praktyczne i dobre okreilenie polskie.droga ewakuacji itd. Jpzyk angielski pozwala na krotkie i precyzyjne opisanie pewnych poj& ktbrym odpowiadajq polskie okreilenia wieloczlonowe: forestry nalezaloby przethmaczyC na polskie "drewno i produkty jego przetwarzania".. Swietnie przyjqio siq t a k e i funkcjonuje powszechnie polskie "drobnica". z gracjq i bardzo praktycznie przelozono na polski "alarm wachtowy". co zapewne brzmi nader zgrzytliwie dla purystow jqzykowych . juz dla wygody stosowany jest obecnie przede wszystkim w korespondencji e-mailowej.) doslowne. Jeili zgrabniejsze. powinno by6 akceptowane w Polsce? Zaryzykujp stwierdzenie. W Polsce sprawq zebrania i uporzqdkowania skrotow stosowanych w zegludze zajql siq Uniwersytet Gdahski. ktbre po tej operacji. Ocenia sib ze w szeroko pojetej zegludze stosuje sip kilkanaicie tysiqcy skrbtow.. w jqzyku polskim. "maszyny liczqce". Tym- . angielskie.) polskich. System ten.. w miejsce powszechnie stosowanego przez marynarzy "boja". "maszyny matematyczne" itd. majq o kilkanaicie procent wiqkszq objqtoSC. przydhgie: crude oil carrier to "zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftowej". Z drugiej strony slowniki tlumaczq piping jako "ruraz".wywodzi siq z czasow.zadna ustawa nie nakloni uzytkownikow do stosowania nowotworow (proponujq: "dziwotworow". Thmaczenie nie jest (i slusznie. jqzykoznawcy bitwq tq przegrali doiC szybko i nikt dzisiaj nie neguje poprawnoici okreilenia komputer. bowiem cbz martwej osobie po alarmie . iz jeili juz istnieje zgrabne. Pomimo heroicznych bojow o "czystoiC" polskiego jpzyka i uzywanie okreileli: "maszyny cyfrowe". Zbior ten (nastppnie rozszerzony) nie obejmujejednak skrbtow z innych (poza handlowymi) dziedzin (np. Niewielka z tego czqiC .sterowanie awaryjne escape .. pozostanie ono w praktycznym uzytku bez wzglqdu na okolniki.gency . nawigacji technicznej. publikujqc w roku 1991 MARVOC (Slownik skrotow stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim).. iz iwiatlo "blyska" a nie "blaska" ..w Polsce ze slowem "komputer".Powyzsze przypomina innqwojnq stoczona.stan zagroienia. gdy w korespondencji telegraficznej platne byly poszczegblne slowa. Te roznice sq wyrainie widoczne przy przekladzie fachowych publikacji. ale trudny do podwazenia podnosi sip.lbdi ratunkowa brake -hamulec bezpieczenstwa call -wezwanie (wywolanie) w niebezpieczenstwie -control . acz niekonsekwentnie akceptuje sip jako prawidlowe okreilenie "obojowanie".. Zresztq w polskich irodowiskach morskich istniejqzadawnione i nie do konca rozstrzygnipte spory: czyflashing light to "Swiatlo blaskowe" czy "blyskowe"??. W jqzyku polskim zaleca sip stosowanie okreilenia "plawa" jako odpowiednika angielskiego buoy. Nie wymyilono przy tym (ze wzglqdu na oczywistq trudnoik) odpowiednika wyrazu buoyage ("oplawienie" byloby nie do przyjpcia?) i z koniecznoici. Wrqcz nieprzethmaczalny angielski dziwolilg deadman alarm... Potwierdzenia shsznoici takiego poglqdu nie trzeba daleko szukaC.. ale dla fachowcow w pelni zrozumiale i zawiera pozqdanq informacjp. silowni okrqtowych itd).. stan awarii boat . Niekiedy wreszcie w roznych kontekstach angielski wyraz ma zupelnie inny polski odpowiednik: erneP. zwlaszcza w zegludze. bqdqcych efektem tendencji do upraszczania. - Wspolczesny jpzyk (nie tylko morski) zawiera ogromnq iloiC skrotow. skracania i ulatwiania komunikacji i korespondencji. Jako odpowiednik general cargo. do jakiego stopnia nazewnictwo np.. Dla przeciwwagi inny przyldad. Konsekwentnie zatem nalezy zadaC pytanie szersze..skroty stosowane w korespondencji i w dokumentach . Niektore polskie okreilenia sa. Jako argument humorystyczny. latwiejsze w uzyciu lub lepiej oddajqce istote sprawy jest okreilenie oryginalne .

jako ze jest to obecnie bardzo widoczny i powszechny trend.malymi. st. st. Eugeniusz Kazanecki. Iain Leak oraz inz. j~zykoznawcowjak i wydawnictwa. mech.W. iz skroty od n a m wlasnych (np. Wspominajqc o powyzszej.Ryszard Wawruch. inz kpt. Jerzy Dzienisz. korym Redakcja sklada tq drogq wyrazy wielkiej wdziccznoici i uznania. Z. kpt.to najwainiejsi z licznej ich grupy. Z. capt. okr. kpt. skomplikowanej problematyce Redakcja chcialaby na koniec wyraziC slowa uznania i podziqkowania grupie konsultantow. Marian Kamitiski.W. kt6rym slownik niniejszy w znacznej mierze zawdziecza swq ostatecznq forme: dr Boleslaw Borzycki. Obecnie w praktyce. mgr inz. . w ktorej zawsze wystepowaly wylqcznie duze lub wylqcznie male litery. raz litery skrotow przedzielane sq kropkami .W.innym razem (coraz czciciej) kropki sic pomija. W koncowej czcici slownika zawarto zestawienie najwainiejszych skrotow wraz z ich rozwinieciem w jczyku angielskim i polskim. Jednoczeinie "produkcja" skrotow stale roinie. inz. w roznych publikacjach a nawet w slownikach angielskich na przemian te same skroty pisane sqmalymi lub duzymi literami: dwt i (bardziej tradycyjne) DWT sq w tym sensie rownoprawne. GMDSS czy IMO) sq pisane duzymi literami. Sprawa byla prosta w przypadku skr6tow stosowanych w korespondencji telegraficznej i teleksowej. Szczegolnie jednak wielki wklad pracy. mech. Marian Dylewicz. wprawiajqc w zaklopotanie zarowno uiytkownikow-praktykow. Gdynia. pozostale (charakterystyczne glownie dla korespondencji) . W piimiemictwie fachowym i w iyciu codziennym stosowane sq wymiennie i generalnie bez logicznego klucza litery male i duze. Problem sprawia usystematyzowanie pisowni shotow. mgr Tomasz Darski. W niniejszym opracowaniu przyjeto zasadc. wiedzy i zaangazowania w powstanie tej publikacji wnieili: dr inz.Andrzej Sliwinski .czasem istnieje zbior (niepublikowany) obejmujqcy ponad 12 000 skr6t6w ze wszystkich dziedzin zwiqzanych z zeglugq. okr. radiooficer I kl. Z. ini. maj 2003 r. Generalnie kropki sq pomijane.

1. Stability . Displacement and deadweight -wypornoif i noInoSC 6.statecznoIf 7. Buoyancy -wypdr 1 . Propellers -pedniki . Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Curves. Strength -wytrzymaloif 8. linie i skale 5. Resistance -op6r 10.teoria okretu 1. Maneouvering -manewrowanie 9. lines and scales -krzywe. Dimensions and proflles -wymiary i ksztalty 2. Capacities -pojemnoSC i noScnoSC 3. Theory of the ship . Draught and load lines -zanurzenie i linie ladunkowe 13. Ship's movements -ruchy statku 1 12.

' 1. 1 &: & k Q a length overall underwater hull/ diugosc caikowzta podwodzia 6 - a I 2 4 S free board/ wolna burta \ breadth/ szerokosc parallel body length/ dlugoSC cylindrycznej cz&i kadluba dead m e / podoblenie r length of run/ dlugoii zaoblenia rufowego -I- --. THEORY OF THE SHIP Dimensions and shapes .- length of entrance/ diugoid zaostrzenia dziobowego camber/ wypukloSL: pokladu .wymiary i ksztalty length overall/ dlugoSC caikowita I \ length on waterline/ diugoSC wodnicy konstrukcyjnej Z 3 L ) - 3 a$ 2 *' length between perpendiculars/ divgosC pomigdzy pionam. parallel middle body/ midship body/ cylindryczna czgSd kadiuba finite element model of a double-hull tanker (model zbiornikowca o podwojnym kadiubie rozchylenie dziobu sheer line/ ..

statek smukly ship .prismatic of the forebody .szerokoSC na wrqznicy -on waterline .smukly form vessel .ratio -wspolczynnik smukloici kadluba knuckle line .kqt zaostrzenia rufowego axes .baza.waterplane .midship section .midship .extreme -najwiqkszy of section .prismatic of the afterbody .ksztalt kadluba breadth .linia (06) symetrii.of the forebody . podstawa line .zalamana linia (powierzchni kadhba) length .oS -of abscissae .statek smukly fine-lines .wspolczynnik pelnotliwoici mfowej czqici kadhba .wspolczynnik smukloSci (kadluba) fine . szerokoid calkowita -draught -zanurzenie najwiqksze.smukloSC rufy . wrqgu) beam .wspolczynnik pelnotliwoSci kadluba of entrance .ukosne Sciqcie.zanurzenie . sfazowanie chime .dlugoSC zaostrzenia dziobowego .cylindryczna czqsc kadluba plan .dimensions (dims) -wymiary .prismatic .wspolczynnik pelnotliwoici czqsci mfowej .wsp.wspolczynnik pelnotliwobci zaostrzenia dziobowego of the afterbody .wspolczynnik pelnotliwoici przekroju wodnicowego curvature -zaoblenie (kadhba).zanurzenie konstrukcyjne extreme -najwiqkszy breadth .Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty angle of entrance -kqt zaostrzenia dziobowego angle of run .main -s -wymiary glowne (statku) -principal -s .wspolczynnik pelnotliwoici wzdluznej .linia podstawowa -plane -plaszczyzna podstawowa (teoretyczna) block coefficient .wspolczynnik pelnotliwoSci czqSci dziobowej of the run . krzywizna dead flat .deck line linia Srodkowa pokladu chamfer . zanurzenie maksymalne length .wymiary glowne (np. plaszczyzna symetrii .cylindryczna czqSC kadhba .oblo burt o malym promieniu coefficient -wspolczynnik of fitneness .moulded .szerokoSC na wodnicy centre .szerokoSC (statku) .wspolczynnik pelnotliwoSci zaostrzenia rufowego body -kadlub statku axes .h i e teoretyczne kadluba .wspolczynnik pelnotliwosci przekroju wrqznicowego -maximum section wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza . pelnotliwoici wodnicy - - -- - ---- - - - - - - - - - . owrqzenie teoretyczne shape .wspolczynnik smuklosci corection .uklad osi kadluba backsweep .cylindrical - 1.osie kadluba lines .dhgoSC najwiqksza fatness ratio . linia Srodkowa.oS rzqdnych of roll .oS odciqtych of ordinates .krzywizna (np.wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .osie axis .owrqzenie kadluba.form -wspolczynnik pe~notliwoSci .wspolczynnik pelnotliwoSci wzdhznej kadluba .cylindryczna czqSC kadhba dimension -wymiar .dlugosc -between perpendiculars (LBP) -dlugobc miqdzy pionami constant .szerokoSC statku -moulded szerokoSC na wodnicy konstrukcyjnej base .oS kolysania of symmetry -oS symetrii -system .smukly (statek) fineness smukloSC of the form .smukloSC kadhba of the stem .najwiqksza szerokoSC statku. TEORIA OKReTU - - -- - - - - - - - - - - .poprawka na dhgoSC of entrance .middle . statku) draught .Srodek line .wspolczynnik pelnotliwoici dziobowej czgSci kadluba -vertical prismatic -wspolczynnik pelnotliwoSci pionowej .frame section .

fbre body/ czeii. tf' orward nadburcte jbrecustle deck/ poklad dziobowki rzutpionowy Iinii teoretycznych midship section plane/ plaszczyzna owreia I fine offlolation/ wodnica Lupper deck/ poklad gorny . rufbwa perpendicular. body plan/ plan przekrojdw wrggowych bulwark/ oklad dzioh6wki ad iia t ajt perpendicular/ pion rufbwy Lbotrom/ dno mid section/ owreiel Luzer body/ cz@ rufiwa \.Body plan -h i e teoretyczne kadtuba frames section plan.

prostopadly rzona na letniej wodnicy ladunkowej quarter .rake .forward .zanurzenie maksyrnalne. tonazowa .dlugoSC - - - - - - - - - - - - - - - - . zlad poprzeczny -breadth on .szerokoSC na wodnicy overhang -nawis (mfowy) .przegiqcie dziobowe sze streamline-oplywowy gross weight -maksymalna masa brutto (to) streamline -nadawaC ksztalt oplywowy -moulded depth -maksymalna wysokoSC bocz.ballast -wodnica balastowa midship section -owrqze.aft (after -) -pion rufowy .dlugoSC (statku) length .dlugoSC (statku) na wodnicy registered -rejestrowy konstrukcyjnej -breadth .1.sheer plan -rzut boczny (linii teoretycznych) shoulder -przegiqcie del k s z t a h kadluba maximum -najwiqkszy .dlugoiC na wodnicy la.-dlugoit skrajna .dlugosC rejestrowa na linii wodnej round of beam -wypukloSC.szerokoSC pomiarowa (statku) main dimensions -wymiary gkowne (statku) coefficient -wspolczynnik pojemnoici bmtto main particulars -wymiary glowne (kadluba) measurement .. TEORJA O W T U . wygiqcie (pokla-waterline .length between -s . d.extreme overhanging stern -nawis rufowy zaoblenia rufowego perpendicular-pion -of the parallel middle body .hull .zaokrulona cz@C mfy -on the designed load waterline -dlugoSC (stat.dlugoiC pomiqdzy pionami dunkowej on summer load line -dlugoik (statku) mie.) .wspolczynnik pelnotliwoici fikacyjnych sheer line .fore . wstawka cylindryczna -breadth . w. w.dhgoSC cylin.perpendicular-pionowy.dhgoSC calkowita (statku) depth -wysokoSC rejestrowa (statku) on waterline (LWL.odchylenie od pionu ku) na wodnicy konstrukcyjnej of stern .of run - ..dlugoSC na wodnicy konstrukdu) scantlings -wymiary elementow konstrukcyjcyjnej nych kadluba wynikajqce z przepisow klasylongitudinal -wzdluzny coefficient .cylindryczna czqiC tonnage -tonaz kadhba. pomierzanie (np.dlugoSC pomiarowa.nawis rufowy on waterline .linia wzniosu pokladu wzdhznej mathematical ship model -matematycmy mo. najwiqk.pion dziobowy drycznej czqici kadhba on load waterline .. tonazowa jemnoici statku) length .pomiar.wodnica .pomiar kadluba waterline .streamlining -ksztalt oplywowy theoretical naval architecture-teoria okrqtu na paraller middle body . podepth -wysokoiC pomiarowa.1.szerokoSC rejestrowa (statku) -overall (LOA) .after -przegigie rufowe draught .

gross -pomiar pojemnoSci brutto .przestrzen potrqcona (przy pomierzaniu statku) . obecnie nie stosowane) registry (of a ship) .cargo -przestrzen ladunkowa .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) . statkow) register of shipping .deducted . obecnie nie stosowane measurement . kubatura .ciqzar brutto measurement -pomierzanie .tona rejestrowa (2.tonaz rejestrowy brutto (obecnie nie stosowane) ton .cubic .deductible .grain .rejestr (np. noinoic ladunkowa -plan -plan pojemnoiciowy gross .tona pojemnoici (1.brutto register tonnage (GRT) .pomiar pojemnoici brutto of tonnage -pomiar pojemnoici (statku) ton .netto measurement -pomiar pojemnoici netto -register ton (NRT) -ton rejestrowych netto -registered tonnage (n) -tonaz rejestrowy netto - - - - - - - - -tonnage (NT)-tonaz (rejestrowy) netto.znak tonazowy measurement .grain cubic -pojemnoiC ladunkowa statku dla ziama (w m3 lub cuft) .iwiadectwo pomiarowe.rejestr statkow register tonnage -tonai rejestrowy register ton (RT) .1. tonaz brutto -weight .pomiar pojemnoSci netto Panama Canal tonnage -pojemnosC statkupomierzona wg przepisow Kanalu Panamskiego propelling power deduction .pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna .83 m3.pomiar pojemnoici (statku) -- - - - - .1893 m3) net .noinoiC (statku) netto.tona rejestrowa (100 stop3 = 2. certyfikat pomiarowy deck -poklad pomiarowy. poklad tonazowy dues .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoSci ladowni . THEORY OF THE SHIP Capacity -pojemnoSt5 i noSnoSt5 admeasurement-pomiar pojemnoici (npstatku) capacity -pojemnoiC -bales .przestrzen potrqcalna .83m3.gross tonnage .oplaty tonazowe mark .rejestracja (statku) space -przestrzen.pojemnoSC ladunkowa dla be1 .good ship . obecnie nie stosowane) -tonnage (GT) -pojemnosc brutto.tona noinoici tonnage -tonaz -certificate .net .przestrzen potrqcana (przy pomiarach statku) na silowniq register .machinery -przestrzen silowni Suez Canal tonnage -pojemnoiC statku okreSlona wedlug przepisow Kanalu Sueskiego ton -tona burden .exempted -przestrzen wylqczona (nie wliczona do tonaiu) .

owrqzenie wzdluzne section -zlad wzdluzny. TEORIA 0KRE.ukoinica fixed axes system .TU Planes and sections . przekroj wzdluzny view -widok wzdluzny -- - - - - midship bend -owrqze. linie podziah wregowego vertical datum plane at the midship section plaszczyzna owrqza waterplane -plaszczyzna wodnicowa area -pole przekroju wodnicowego .plaszczyzny i przekroje body .uklad osi plywania frame -pole przekroju wrqznicowego line -wreg teoretyczny spacing .plan owrqzenia half breadth plan -rzut pionowy (linii teoretycznych).moulded base -plaszczyzna podstawowa of floatation .wregi teoretyczne. rzut wodnicowy half-breaths -rzqdne wodnic inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) line of flotation -wodnica longitudinal -wzdluiny centre plane -plaszczyzna symetrii framing . zlad poprzeczny midship section -owrqze.designed plaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej section -przekroj wodnicowy - - - - - - - - -- - Planes -plaszczyzny midship section plane/ 'ongitudinal centre plane/ hszcz). poktadu fotward perpendicular/ pion dzioboxy ! pion r u j b ~ y after perpeitdicular/ .1. zlad poprzeczny plane -plaszczyzna owreza moulded base plane -plaszczyzna podstawowa plane -plaszczyzna .zna symetrii i deck line/ lirzia przecigcia deck centre line.h i e teoretyczne kadluba buttock -przekr6j wzdluznicowy line -wzdluznica -plane -plaszczyzna wzdhznicowa cross section -przekroj poprzeczny --area of vessel -pole przekroju wregowego diagonal -przekroj ukoinicowy (statku) line .above water lateral -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqici kadhtba .water line -przekroj wodnicowy profile -przekroj wzdluzny statku section -przekroj (wrqznicowy) area -pole przekroju -modulus -wskainik wytrzymaloici owrqza -plane -plaszczyzna wrqznicowa transverse -poprzeczny section area -pole przekroju wregowego section plane -plaszczyzna wrqznicowa section .kadlub statku axes .odstqp wregowy framing -owrqzenie -plan .osie kadluba lines .plaszczyzna plywania -of symmetry -plaszczyzna symetrii .midship -plaszczyzna owrqza .

THEORY OF THE SHIP .1.

of sectional areas - 1.krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) of stability of form -pantokarena -of statical stability-krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) -of tons per inch immersion -krzywa zmiany zanurzenia od przyjqtych ciqzarow jednostkowych -of transverse metacentres -krzywa poprzecznych metacentrow -of transverse moment of inertia of water plane -krzywa poprzecznego momentu bezwladnoSciowego of transverse moment of section .krzywa pol przekrojow wrqinicowych of shearing forces -krzywa sil tnqcych of stability .Bonjean .wrqgi teoretyczne.odcigta Srodka ci~zkoici wodnicy -of longitudinal locus of the centres of buoyance -wzdluina krzywa Srodkow wyporu -of longitudinal metacentres -krzywa wzdluinych wysokoici metacentrycznych -of longitudinal moment of inertia of water plane -krzywa wzdluinego momentu bezwladnoSci of longitudinal moment of section . linie podzialu wrcgowego - - - - - - - - - .Curves.krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczyzny podstawowej of water planes areas .skala Bonjeana .skala zanurzenia . linii teoretycznych) stations .krzywa calkowa przekroju wrqznicowego -of bending moment -krzywa momentu gnqcego of buoyancy -krzywa wyporu of centre of gravity of waterplanes .cross of stability -pantokareny .krzywa calkowa momentu przekroju wrqinicowego wzglgdem owrqza of metacentric radii -krzywa promieni metacentrycznych of moment to change trim one inch -krzywa jednostkowego momentu przeglqbiajqcego of resistance .obrys zewngtrzny wrcgow plot a curve -wykreSlaC krzywq point of inflection . linie i skale curves -krzywe . TEOIUA O W T U - - - - - - - - - - - .krzywa momentow przechylajqcych of height of metacentre -krzywa wysokoici metacentrum of loads -krzywa obciQe6 -of longitudinal centres of buoyancy -krzywa odciqtych Srodkow wyporu -of longitudinal centre of floatation . lines and scales -krzywe.krzywa pol przekroj6w wodnicowych of weight -krzywa ciqzarow -of wetted surface-krzywa powierzchni zwilzonej kadluba lines drawing .immersion .loading .draught .krzywa wysokoSci metacentrum of vertical moment of section .skala ladunkowa sheer plan .family of -rodzina krzywych .krzywa ramion prostujg cych (krzywa Reeda) .square .skala Bonjeana .krzywa oporu -of righting moments -krzywa momentow prostujqcych of righting arms .skala przyrostu zanurzenia .krzywa odciqtych Srodkow ciqzkoici wodnic -of flotation -krzywa rzeczywistych Srodkow geometrycznych wodnicy of heeling moments .punkt przegiqcia (krzywej scale .linie podzialu wreowego .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczymy symetrii -of vertical centres of buoyancy -krzywa wysokoSci Srodkow ciqzkoici of vertical metacentre .Bonjean .skala .h i e teoretycme kadluba moulded line of frames .hydrostatic -krzywe hydrostatyczne -hydrostatic -for trimed ship -krzywe hydrostatycme statku przeglqbionego (krzywe Firsowa) of areas of section .rzut boczny (wzdluznicowy.

1.all told noSnoSC calkowita (bmtto) cargo .carrying capacity noSnoSC - deadweight (dwt.light displacement -wypornoSC - ..moulded . skala ladunkowa i r a j in meters/ :arrurzenie tv metrach metacentric height above base in centre of buoyancy from density of water/ metres/ ~ysokoSCmetacentTczna midship [m]/ odlegloid S gqstoSC wody w m nad pluszczyznq podstau.load .wspolczynnik wykorzystania wypomosci .weight of .on in m.wypomoSC -wypornoSC .skala noSnoSci.curve -krzywa wypomoici statku pustego (statku) zaladowanego . THEORY OF THE SHIP Displacement and deadweight - .-displacement coefficient - - - - Deadweight scale .from midship/ odlegioSC Srodkl .(dwtc) noSnoSC ladunkowa (netto) .wypomoSC -volume of .dlugoSC obliczeniowa .v yvporu od owrela [m/ d~splacemetztm tons/ tons per em zn salt uater/ draught m m / ~ j p o r n o s cu tonach slonej ton nu ctn M.capacity noSnoSC calkowita (brutto) . DWT) -noSnoSC (statku) - - - - .net .wspolczynnik wykorzystania wypor- .capacity (dwcc) -noSnoSC ladunkowa netto .length - .wypornoSC (statku) . u o d z ~ e deadweight in tons/ noSnoSC w tonach moment to change trim im/crn// moment przeglebiajqcy tm/cm centre ofjlotat.1adownoSC ratio .tona wypornoici tonnage .obj@oiCpodwodzia .wypornoSC konstrukcyjna ton .wspolczynnik wykorzystania wypomoSci efficiency .

empty ship .neutral .heavy .rownowaga obojqtna .light .statical of heel -kqt przechylu statycznego .Srodek ciqzkoici -of gravity of transverse section -Srodek cigzkoSci przekroju wrqznicowego centre of buoyancy .stan (tu: statecznoici) .noSnoSC (statku) netto.righting .ciqzar statku pustego loading coefficient -wsp6lczynnik obciqzenia maximum gross weight .skala - - - Stability .kqt najwiqkszego ramienia prostujqcego .maksymalna masa brutto net .1adownoSC -weight .tona .height of -wysokoSC Srodka ciqzkoici .intermediate stan statecznoici przed balastowaniem critical angle -kqt krytyczny of dynamical stability .Srodek wyporu .z balastem w zbiornikach oraz ladowni balastowej .height of -wysokoSC Srodka wyporu centre of gravity (COG) .stan (statecznoici) w czasie podroiy .height of the above the keel .znajdowaC siq w rownowadze .upsetting .unstable .kqt zanurzenia pokladu of dip .water .ton noSnoSci noSnoSci -tonnage (dwt) .netto capacity . bez ladunku equilibrium -rownowaga . nasiqkliwoii.1.krzywa ramion statecznoici dynamicznej effect -efekt.ciqzar netto tonnage -tonaz scale .arrival stan (statecznoSci) na przyjScie(d0 portu przeznaczenia) during voyage .balast wodny -waterline -wodnica balastowa ballasted -zabalastowany .kqt .skala ladunkowa.inklinacja.stable .wplyw ksztaltu (kadluba) -free surface -efekt swobodnych powierzchni wind -wplyw wiatm.noSnoSC ladunkowa light condition .rownowaga chwiejna external -zewnqtrzny - --- -- -- - - -- --- --- --- - - - - - .zanurzenie i przeglqbienie dynamical stability -statecznoSC dynamiczna curve . wplyw naporu w.statek bez ladunku.statek pusty. balastowych - - - - - - - - - - - (to) calculate -obliczak calculation procedure -kolejnoSC obliczen calculator -kalkulator (to) capsize -wywrociC sig dnem do gory cargo permeability -stopien zatapialnoSci ladunku. zaladowania .rownowaga stala . centre .be in .upsetting -ramiq przechylajqce ballast -balast .kqt zalewania -of heel . s.stan na wyjScie (z portu) . wynik .Srodek ciqzkoici .departure . kqt przechylu -of dynamical heel -kqt przechylu dynamicznego of flooding .kqt krytyczny statecznoici anti-heeling system -system przeciwprzechylowy arm -ramie .wodnica statku pustego light ship weight .dynamiczny kqt krytyczny of statical stability -statyczny kqt krytyczn Y draft and trim . TEORIA OKRQTU .wysokoSC Srodka ciqzkoici ponad stqpkq condition .scale . balastow i zapasow light waterline .Srodek of buoyancy .statecznoik above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba angle .ramiq prostujqce .krzywa statecznoici dynamicznej lever -ramiq statecznoSci dynamicznej curve . noSnoSC ladunkowa deadweight .Srodek wodnicy plywania of gravity .kqt przechylu of inclination -kqt przechylu of maximum righting arm .form .z balastem w zb.to -balastowak .permanent -balast stab .Srodek wyporu of flotation .critical -kqt krytyczny of deck immersion .

umum righting arm/ krzywa statecznoici statycz k r z p a statecznoici dynamicznej point of curve inflection/ punkt przegiecia krzpvej capsizing angle/ kqt ~ ~ w r a c a n i a ~ \ .1. THEORY OF THE SHIP iStability -statecznoik metacentrum poprzeczne wodnica piywania lever/ ramie Curves of levers of statical and dynamical stability wykves ramion statecznoici statycznej i dynamicznej ma.

komputer ladunkowy loading instrument . powierzchni (cieczy) heel -przechyl statku (skutek kolysania) heeling -przechylanie siq (statku) resistance ..(statek) lekki.pr6ba przechylow.in condition .wzdluiny (duty) promien metacentryczny -moment of inertia -wzdluiny promien bezwladnoici moment of inertia of water plane .staly przechyl boczny (statku) loading calculator .allowable . wyjiciowy transverse metacentre -poczqtkowe metacentrum poprzeczne transverse metacentric height .przechylomierz (to) list .capsizing .moment wywracajqcy due to wind pressure . proba statecznoici initial -poczqtkowy inclination -przechyl poczqtkowy longitudinal metacentre -poczqtkowe metacentrum wzdluzne longitudinal metacentric height .dopuszczalny moment przechylajqcy . proba statecznoici inclining test . wytrzymaloici.statecmoSC wzdluzna metacentric -metacentryczny -curves -wykres wmiesienia metacentrum ponad stqpkq diagram .stabilizator przeplywowy. pusty condition .w.poczqtkowa poprzeczna wysokoik metacentryczna -- ---- - - - - .moment -moment zewnetrzny (np.volumetric -objqtobciowy moment przechylajqcy heeled water plane -wodnica statku przechylonego height of the -wysokoSk centre of gravity above the keel (KG) .odcigta irodka cigzkoSci wodnicy metacentre .linia stqpki light (L) .maksymalny moment przechylajqcy .wysokoik metacentrum poczqtkowego ponad liniq podstawowq (initial) transvers metacentre above base line . moment bezwladnoici przekroju wodnicowego stability . chwiejnoik keel line .stan poczqtkowy.(statek) w stanie pustym line of flotation -wodnica list -przechyl staly (boczny statku) indicator .ewoluta metacentryczna -height -wysokoiC metacentryczna -radius -promien metacentryczny stability . zanurzenia loading software .transverse metacentric radius lania wiatru) flume stabilizer .statecznoSC poczqtkowa metacentrum (M) -metacentrum metacentre -metacentrum moment (M) -moment .oprogramowanie do obliczen statecznoSciowych i wytrzymaloSci ogblnej longitudinal-wzdluzny centre of floatation .statek bez ladunku.urzqdzenie do automatycznych obliczen statecznoici.maximum . pot.opor przechylu heeling moment .: Flume free surface -swobodna powierzchnia (cieczy w zbiorniku) effect -wpkyw s.poczqtkowy wzdluiny promien metacentryczny -position of flotation -poczqtkowe poloienie statku wyprostowanego -state .niestatecznoik.moment przechylajqcy . niestabilnoik. zbiornik typu flume.wykres wzniesienia metacentrum ponad stqpke evolute . balastow i zapasow .przechylik siq (o statku) listing .kalkulator operacji przeladunkowych.poczqtkowa wzdluzna wysokoSC metacentryczna longitudinal metacentric radius . od dzia.metacentrum wzdluzne metacentric height -wysokoSC metacentryczna wzdluzna metacentric radius ..wysokoiC Srodka ciqzkoici nad stepkq -(initial) longitudinal metacentre above base line .moment od naporu wiatru - - - - - - - - - .poczqtkowy poprzeczny promien metacentryczny instability .wysokoSC poczqtkowego metacentrum poprzecznego ponad liniq podstawowq hold water ballast -balast wodny w ladowni immersed area -powierzchnia zwilzona (kadluba) inclining experiment -proba przechylow.

statecznoSC statyczna (statku) -test -proba przechylow.flume ..statecznoSC ksztaltu .stabilizacja pasywna stable .moment wywracajqcy restoring .statecznoit. statku nieuszkodzonego levers .stabilizacja przeplywowa . statkowym) specific gravity -ciezar wlaSciwy stability .statecznoSC ujemna of form . staloSC at large angles of heel -statecznoSC przy duzych kqtach przechylu statecznoSC awaryjna.of stability -moment prostujqcy overturning . metacentric height .statecznoSC poczqtkowa .klin .statek sztywny (o duzej.poprzeczny promien metacentq-czny -moment of inertia -poprzeczny moment bezwladnoSci moment of inertia of water plane . stabilny.moment prostujqcy - - .s.immersed . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) -vessel .ultimate .statecznoSC poprzeczna trapped water -woda uwieziona chwilowo pomigdzy np.klin zanurzony - - - - -- - - - - - . proba statecznoici .free .statecznoSC ciezaru .obliczenia statecznoSci (statku) w stanie uszkodzonym data .dynamical .form .statecznoSC resztkowa stabilization .statecznoSC wzdluzna -moment .statecznoSC dynamiczna .negative .sila przywracajqca righting -prostujqcy arm -ramig prostujqce.of force moment sily .ship's .wspolczynnik powierzchni zwilzonej sloshing -uderzenia spowodowane falowaniem cieczy w zbiorniku (np.para prostujqca lever -ramie momentu prostujqcego sheer draft -przekroj wzdluzny (statku) Simpson's rules -wzory Simpsona skin constant .zbiornik niepelny .informacja o statecznoici .moment przywracajqcy righting .statical .slack ballast zbiornik balastowy niepelny tender -migkki (statek o malej wysokoSci metacentrycznej) topside projected area -powierzchnia nawiew transverse -poprzeczny locus of centres of buoyancy .stabilizacja bierna prometacentre -metacentrum poprzeczne restoring force . statecznoSC -damage w stanie uszkodzonym .rolling . drewnem po wejsciu fali na poklad (obnizajqca chwilowo GM) uncapsizing ship -statek niewywrotny unstable -niestateczny equilibrium .moment wymuszajqcy - -moment przechylajqcy - neutral position -polozenie obojgtne passive stabilization .emerged -klin wynurzony .statecznoSC statku . moment bemladnoSci przekroju wodnicowego position of the centre of buoyancy .statecznoSC k s z t a h of weight .ramiona statecznoici .zakres statecznoici -reserve dynamical -rezenvowa statecznoSC dynamiczna dodatkowa statecznoSC ksztaltu -residuary .damaged calculation . stabilnoSC.stability calculation -obliczenia statecznoici - - -- - - - - - - - - - - - -- .passive .stabilizacja aktywna .active . ramie momentu prostujqcego couple .poprzeczna krzywa Srodkow wyporu metacentre -pozorne metacentrum poprz.moment prostujqcy stability .moment prostujqcy .rzgdna Srodka cigzkoici przekroju wodnicowego prometacentre -metacentrum poprzeczne righting moment .statical .(balast lub ladunek pozostawiony dla poprawy statecznosci poprzecznej statku) tank .of a couple of forces moment pary sil .rzgdna Srodka wyporu position of the centre of gravity of the water plane .initial .intact . tnvaly equilibrium -rownowaga stala stiff -sztywny (statek o duzej.rownowaga chwiejna wedge .range of .of inertia (I) moment bezwladnoici - .poprzeczna wysokoSC metacentryczna metacentric radius .stateczny.p.moment statyczny .1. nadmiernej wysokoici metacentrycznej) stiffening . THEORY OF THE SHIP .zbiornik .upsetting .stabilizacja .of flooding moment zalewania .longitudinal .

local .naprqzenie miejscowe.intact strength .naprqzenie wyginajqce finder .ugigie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozloienia ladunku) - - - - - - - - - - (to) sag .odksztalcenie wzdluzne stress .moment wyginajqcy (statek na grzbiecie statku) -stress .obciqzenie. naprqzenie lokalne torque .naprgzenie .dopuszczalne naprqzenie . kadluba) . rozprowadzanie.dynamic .allowable . obciqzen) high tenacity .ScinaC shearing .czujnik naprqzen (np.point .moment s k ~ c a j q c y kadluba) (tu: coefficient -wspolczynnik momentu constant .obciq2enie skrpcajqce stress -naprqzenie skrqcajqce vibration .skrqtny deflection .obciqzenie probne. nacisk .skrecanie test -proba skrqcania torsional .skrecanie loading .wyginaC sie (o statku w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) sagging -ugiqcie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) -moment .bending .wave -moment . przegiqcie sic statku na grzbiecie fali (to) hog -wyginaC sip.wygiecie siq statku na wierzcholkach fa1 force .Strength -wytrzymatoSi bending .drgania skretne toughness .zginanie -moment -moment wyginajqcy .still water moment .sila tnqca stress .sila odksztalcajqca sag .wytrzymaloSC wzdiuzna (statku) w stanie nieuszkodzonym strain .sharing .rozklad obciq2en load test .ogranicznik momentu obrotowego torsiograph -torsjograf torsiometer -torsjometr torsion .obciqzenie dynamiczne monitoring computer -komputer do kontroli obciqzen (kadiuba) . rozlozenie (np.wspolczynnik momentu limiter .moment skrqcajqcy - - - - - - - - - - . materiaiu stress .citgliwoSC. pr6ba na obciqzenie longitudinal -wzdluzny .naprezenie tnqce strength -wytrzymaloSC (np.wysoka wytrzymakoSC na rozcitganie hog . odpornoSC na obciqzenia dynamiczne twisting moment .permissible .damaged strength -wytrzymaloSC wzdluzna (statku) w stanie uszkodzonym . przeginaC siq na grzbiecie fali (o statku) hogging -wygiqcie siq statku na grzbiecie fali moment . rozkladanie.intensity of .moment gnqcy na wodzie spokojnej strength -wytrzymaloSC na zginanie stress -naprqzenie zginajqce distribution -rozklad.spietrzenie naprpzen .wygiqcie siq.naprezenia wzdiuzne minimum breaking load (MBL) -minimalna sila zrywajqca racking force .naprqzenie w konstrukcji statku wygiqtego (na grzbiecie fali) load .obciqzenie punktowe (na gniazdo) . konstrukcji statku).moment wyginajqcy (statek w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) stress -naprezenie wynikle przy wygiqciu sip statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) (to) shear .moment zginajqcy na fali .dopuszczalne obciqzenie .

sprawnoSC kadluba -force center .Brednica -of turning circle . punkt przylozenia sily poprzecznej -force component -sila (skladowa) poprzeczna.proba benvladnoki statku crash-stop .charakterystyka hydrodynamiczna - - - - .Srodek naporu.strumien zasrubowy entrained water -woda towanyszqca (ruchom statku) flow dynamics -hydrodynamika head seas -falowanie dziobowe hull .awaryjna cala wstecz crash back manoeuver (crash astern) -manewr zatrzymywania awaryjnego crash-backing test (crash astern test) .Srednica cyrkulacji discharge current .1.manewrowanie coefficient of hydrodynamic lateral resistance -wspolczynnik hydrodynamicznego oporu bocznego centre of turning motion .sila poprzeczna w kadlubie hydraulic wake -strumien nadqzajqcy wypornoiciowy hydrodynamic -hydrodynamiczny characteristic .manewr zatrzymywania awaryjnego diameter .Srodek cyrkulacji crash aster . op6r boczny kadluba transverse force . THEORY OF THE SHIP Forces acting on manoeuvering ship sity dzialajqce na manewrujqcy statek tangential velocity/ predkoi~kqtowa transverse hydrodynamic force/ poprzeczna siia hydrodynamiczna punkt obrotu transverse velocity/ predkoid poprzeczna droga irodka cieikoici apparent wind/ wind force acting on ship/ sila wiatru dzialajqcego nu statek longitudinal force/ total aerodynamic force/ catkowita siia aerodynamiczna Maneouvering .kadlub (statku) efficiency .

total .wsp.profile .specific total .opor jednostkowy .spray .circulation -proba cyrkulacji .opor profilowy .Srodek oporu powietrza drag -opor hydrodynamiczny coefficient .form .standard .opor ksztaltu .opor cihienia .opor statku .opor sterowania .opor przeplywu per ton .crash stop .transverse . test .opory ksztaltu (kadluba) . sila poprzeczna stem shallow water -woda plytka effect . sila holowania .tarcie powierzchniowe coefficient -wsp6lczynnik tarcia resistance .wsp.opor ksztaltu kadluba of flow .opor plytkowodzia test -proba.line of hull .diagonal .strumien nadQajqcy falowy wind moment -moment naporu wiatru wind pressure -ciinienie wiatru.powierzchnia stem cross force .steering .seakeeping .induced .frictional .form .towrope .humps of -wypukloit krzywej oporu . TEORIA O W T U --of the rudder -charakterystyka hydrodynamiczna stem pressure .efekt plytkowodzia resistance .opor tarcia coefficient -wspolczynnik (oporu) tarcia friction -tarcie coefficient .proba wlaSciwoSci morskich (statku) . oporu calkowitego - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- 33 .fala ukoina of displacement .tarcie powierzchniowe hump speed -prcdkoSC odpowiadajqca wypuklosci krzywej oporu resistance .Srodek oporu wody of wind pressure .opor styczny total resistance -opor calkowity coefficient .fall .cihienie hydrodynamiczne hydrodynamics -hydrodynamika hydrostatics -hydrostatyka initial ship turning moment -moment poczqtkowy zwrotu statku radius -promien -of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rudder .opor wywolany falowaniem . efekt przyssania (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyScienny wave .residuary .wspolczynnik oporu h.tangential .opor styczny to motion .proba spiralna .profile .wsp.proba wczowa.bare-hull .wspolczynnik oporu .spiral .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze -moment -moment na trzonie sterowym -torque -moment stem.fala dziobowa resistance .total .pressure . proba standardowa Kempfa wall effect . oporu falowego .Srodek -of lateral resistance -Srodek bocznego oporu of water pressure . napor wiatru velocity of encounter -prqdkoSC spotkaniowa zigzag test -proba standardowa Kempfa. oporu calkowitego .opor profilowy .opor falowy -system of a ship -uklad fa1 okr@owych .opor ksztaltu .specific wave-making .fala poprzeczna -wake .opor "golego" kadluba coefficient -wspolczynnik oporu due to waves .opor tarcia .opor bryzgowy .sila poprzeczna stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .opor .ster angle -kqt wyhzenia stem area .pr6ba awaryjnego zatrzymywania statku .skin . proba wczowa Resistance -opor center .bow system -uklad falowania dziobowego .opor calkowity frictional form effect -wplyw ksztaltu na opor tarcia frictional resistance .specific .opor indukowany . .opor ruchu .wspolczynnik tarcia (kadluba) -plate -coefficient -wsp. tarcia plyty .1.opor calkowity skin friction .fala .efekt przyicienny.opor holowania.

zanurzenie do wodnicy podzialowej length . nieuszkodzony stability .w stanie zatopienia -final -condition -stan w koncowym (etapie) zalewania flooding .statecznoSC statku nieuszkodzonego lost buoyancy method -metoda utraconej wypornoSci margin line . wdarcie siq wody intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji. plywaC flotage -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floatation -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floating power -plywalnoSC calkowita floating plane -plaszczyzna plywania floodable -zatapialny length .linia graniczna (niezatapialnoSci) permeability -wspolczynnik zatapialnoSci .moment bezwladnoici masy towarzyszqcej added weight method -metoda przyjqtego c i e zaru buoyancy .reserve .odciqta Srodka wyPorn -pitched wypor w czasie kolysania wzdluznego .krzywa Srodkow wyPorn .locus of centres of .dlugoSC zatapialna curve . wspolczynnik przepuszczalnoSci ladunku permissible length (of compartment) -dopuszczalna dlugoSC (przedzialu) subdivision -podzial grodziowy kadluba .zapas ptywalnoici float .dlugoSC podzialowa load line .symetrical -- - - - - - -- -- - - symetryczne ingress (of water) .asymmetrical .wodnica podzialowa unintact vessel .centre of (CB ) .zanurzenie podzialowe.poradnik. statecznoSci stanow awaryjnych statku subdivision -podzial (grodziowy kadluba) draught .ruchy statku six movements of freedom -szeSC stopni swobody .statek niezatapialny - --zatapianie asymetryczne -zatapianie -- - - - - >m'/ myszkowanie heave/ Ship movements . THEORY OF THE SHIP Buoyancy -wypor added mass -masa towarzyszqca coefficient -wspolczynnik masy towarzyszqcej moment of inertia .wtargniqcie wody (np.longitudinal centre of .sila wyporu .Srodek wyporu force .heaved -wypor w czasie nurzania . instrukcja dot. wypor hydrostatyczn Y .statek uszkodzony unsinkability -niezatapialnoSC unsinkable -niezatapialny ship .zalewanie.factor of .krzywa dlugosci zatapialnej flooded -zalany. zatapianie .wspolczynnik podzialowy (niezatapialnosci) survival capability -zdolnoic statku do przetnvania uszkodzenia kadluba book .1.do kadluba) inrush -wtargni~cie wody.cargo .plywalnosc.stopien nasiqkliwoSci ladunku. zatopiony condition .unosiC sic na wodzie.

wytlumianie amplitudy kolysan -test .kolysanie proste. ruchy proste natural damped frequency -czgstotliwo6kkolysan wlasnych tlumionych natural (undamped) frequency -czgstotliwoSC kolysan wlasnych (nietlumionych) period of roll .ruch poprzeczny.ruch wymuszony (np.okres nurzania motion -ruch . sila inercji flare impact -uderzenie nawisu dziobowego free oscillation -kolysanie wlasne -period -okres kolysan wlasnych heave -nurzanie heaved buoyancy -wypor w czasie nurzania heaving -nurzanie .natural frequency .natural -kolysanie wlasne (statku) .amplituda kolysan dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania wzdluznego -moment -moment pochylajqcy .forced .czqstoSC kqtowa swobodnego kolysania .ruch rotacyjny .oS kolysania damping fins -pletwy tlumiqce k. swobodnego period . dryf bocmy (to) sway -przesuwak siq (dryfowak) bokiem swaying -przesuwanie sig poprzeczne.uncouple .stabilizator .ruchy statku amplitude -amplituda of pitch .ruchy proste (statku).kolysanie boczne (statku) .amplituda kiwania of roll .okres swobodnego kiwania period .sila wymuszajqca dryf boczny.stabilizacja .stabilizator kolysan statku stabilizing fin -pletwa stabilizatora surge .ship .kiwanie siq. wytlumianie.ship .amplituda ruchow extinction -wygaszanie.simple .undumped .stabilizator kolysan statku stabilization .sila bezwladnoki.natural - - - - - - - - - - - - period .Ship movements .okres kiwania ride -unosik sig na wodzie rock off -rozkolysak roll .okres n. dryfowanie boczne -force . oscylacjg poprzecznq swing -ruch wahadlowy.axis of .okres kolysania.kolysak siq wzdluinie (o statku).oscylacja wzdluzna.amplituda kolysania -of the motion .kqt odchylenia (migdzy plaszczyznq symetrii a kierunkiem ruchu postgpowego statku) (to) yaw -myszkowak yawing . kolysanie proste .unstable -ruch niestateczny motions -ruchy . kolysanie statku .oscylacja wzdluina statku -force -sila wymuszajqca oscylacjg wzdluznq sway .ruch nietlumiony .proba tlumienia forced oscillation-kolysanie wymuszone (statku) force of inertia . okres przechylow bocznych ship stabilizer . boczne stabilization device -urzqdzenie stabilizujqce przechyly (to) roll .rotational .unresisted -ruch nietlumiony . kiwak pitching .ship -ruchy statku. kolysanie wzdluine amplitude .okres kolysan (bocznych) (to) pitch . dryf wzdluzny surging .zsynchronizowane kolysanie boczne tank stabilization -stabilizacja (kolysan) zbiornikami toss -kolysak siq nieregularnie (o statku) virtual mass . statku) .masa czynna (masa okrgtu i wody towarzyszqcej jego ruchowi) weatherliness .stabilizowak stabilizer .linear .sklonnoSk (statku) do myszkowania yaw -myszkowanie (statku) angle . zanikanie -curve -krzywa zanikania -of roll -wygaszanie amplitudy kolysan (statku).myszkowanie -moment -poprzeczny moment obrotowy kadluba - - - - - - - .stabilizacja (kolysan) statku (to) stabilize .natural period . wahania swinging moment -moment wychylajqcy synchronous rolling .ruch liniowy .kolysat siq (o statku) rolling -kolysanie boczne (statku) dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania (poprzecznego) period .

At1ant)'k pblnocny tropical fresh water/ tropik.rarzysmxz klas?. summer/ lumbel. woda slodka fresh water/ woda slodka tropik NA initials of classrjcation societ)' [AB = American Bureau ofShippingJ/ inicja[v tol. fresh water/ drelrno. tropic/ deck line/ linia pokladu LTF TF lumber.znak wolnej burty lumber. tropik.1. winter/ drewno. tropic. THEORY OF THE SHIP Draft marks . woda sfodka lumbel.fikac~p~ego 1 Plimsoll mark/ znak Plimsolla tonnage mark/ znak tonazolvy . zima lumber winter .North Atlantic/ dreuno. zima.znaki zanurzenia draft marks in feet/ znaki zanurzenia w stopach 16 l4 draft marks in decimeters/ znaki zanurzenia w decytnetrach aft marks/ znaki zanurzenia 77a r u j e r Load line mark .

zanurzenie statku pod balastem .zanurzenie Srednie .T (Tropic) -oznaczenie tropikalnej linii wolnej burty . Fresh water) .letnia linia ladunkowa w wodzie slodkiej .skala przyrostu zanurzenia inch trim moment (ITM) -jednostkowy moment przeglqbiajqcy.zanurzenie maksymalne.maximum .wyrownaC zanurzenie freeboard (fbd) -wolna burta deck -poktad wolnej burty depth -wysokoSC boczna length .linia ladunkowa statku pod balastem .LWNA (Lumber.LTF (Lumber. tropikalnej . TEOIUA O W T U Draft and load lines zanurzenie i h i e ladunkowe bar draft (BID) -zanurzenie (maksymalne dopuszczalne) na lawicy.ballast .(statek) przeglqbiony na dziob by the stern .light . na P h . Atlantyku load waterline -wodnica ladunkowa.stem .permitted .przyrzqd do mierzenia zanurzenia statku indicator .male zanurzenie .F (Fresh water) . moment przeglqbiajqcy o 1 cal keel drag -przeglqbienie konstrukcyjne lessen the draught of the vessel .after . draught (dft) -zanurzenie statku .load -zanurzenie w stanie zaladowanym .LS (LumberiSummer) -letnia linia ladunkowa drewnowca .linia ladunkowa statku pustego marks . wodnica konstrukcyjna length dlugoiC na wodnicy ladunkowej marks -znaki wolnej burty maximum load waterline -wodnica statku w pehi zaladowanego - --- --- -- - .inspekcja wolnej burty load line .(statek) przeglqbiony na dziob down by the stern .linia poldadu (do pomiaru wolnej burty) deep draught vessel .linia ladunkowa .tropikalna linia wolnej burty statku zanurzonego w wodzie slodkiej .WNA (Winter in North Atlantic load line) linia ladunkowa odpowiadajqca zimie.strefy (geograficzne) wolnej burty fresh water -woda slodka allowance -poprawka na wodq slodkq - -- - - - - - - - - -- - - - -- --load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej immersion -zanurzenie scale .zanurzenie dziobowe gauge .duze zanurzenie .zanurzenie w stanie zaladowanym -marks .1.zanurzenie dopuszczalne .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca strefie tropikalnej .LW (Lumber. najwiqksze .(statek) przeglqbiony na rufq deck line .shoal . Winter North Atlantic line) .zanurzenie rufy . na plyciznie brackish -zasolony -water -woda zasolona (np.oznaczenie letniej linii ladunkowej .znaki wolnej burty survey .wskaznik zanurzenia .W .light .TF .zimowa linia ladunkowa drewnowca na Atlantyk Pohocny .linia ladunkowa -ballast .zanurzenie statku pustego . Winter line) -zimowa linia ladunkowa drewnowca . w ujiciu rzeki) by the head .LT (LumberiTropical) .stosunek wolnej burty do zanurzenia zones .deep .S (Summer) .bring on an .statek o duzym zanurzeniu down by the head .mean . marka Plimsolla load line .zimowa linia wolnej burty .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca wodzie slodkiej.dhgoSC na wysokoici letniej linii ladunkowej -mark -znak wolnej burty ratio . Tropical.zanurzenie dziobu -critical docking krytycme zanurzenie przy dokowaniu .znaki zanurzenia .bow .loaded (Id) .(statek) przeglqbiony na mfq draft.zanurzenie rufy even keel -na rownej stqpce .forward .zmniejszyi zanurzenie statku loading disc -znak wolnej burty.

przeglqbienie -by the head -przeglqbienie na dziob -by the stem .skala ladunkowa.linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej tonnage -tonaz mark -znak tonazowy scale .przeladowaC (statek.osiadanie statku statutory deck line .mak pokladu (dla okreSlenia wolnej burty) summer load line .statek z przeglqbieniem konstrukcyjnym squatting .znak Plimsolla.zanurzenie statku sea-going draft -zanurzenie morskie seasonal zone .zimowa linia ladunkowa - - - - .change of . skala zaladowania tons per inch (immersion) (TPI) -ciqzar zwiqkszajqcy zanurzenie o 1 cal trim -trym.letnia wodnica ladunkowa timber load line . ponad liniq wolnej burty) permanent trim -przeglqbienie konstrukcyjne Plimsoll line (Plimsoll mark) .out of .krzywa przeglqbien .letnia linia ladunkowa summer load waterline .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej under-keel allowance -bezpiecmy zapas glqbokoici (przy danym zanurzeniu statku) under-keel clearance -zapas glqbokoici (pod dnem statku) water marks -znaki zanurzenia water marks .1.na rownej stqpce.linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna tropical load line .zmiana przeglqbienia curve .przeglqbienie na rufc .osady na kadlubie na linii zanurzenia winter load line .niewlakiwie przegl~biony trimmed -przeglqbiony by the head -przeglqbiony na dziob by the stem -przeglqbiony na rufq trimming moment -moment przeglqbiajqcy tropical load line .skala ladunkowa. THEORY OF THE SHIP maximum moulded depth -maksymalna wysokoSC boczna moment to change trim one inch (one cm) jednostkowy moment przeglqbiajqcy on even keel . znak wolnej burty scale of loading . skala zanurzenia sea-gauge . bez przeglq bienia (to) overload .strefa sezonowa (okreilajqca wymaganq wysokoik wolnej burty) ship with design trim .

disk of the screw -pole powierzchni k r q p Sruby -disk ratio -wspolczynnik powierzchni wyprostowanej .skok zerowego momentu of the propeller .strona cisnqca (skrzydla Sruby) face .1.virtual . skok nominalny indicator .wspolczynnik powierzchni wyprostowanej skrzydla .circumferencial velocity -prqdkoSC obwodowa Sruby -efficiency .skok nominalny of no thrust .sprawnoSC Sruby .rnoc (dostarczona Srubie) .skok zerowego naporu of no torque .skrzydlo (Sruby) .kinematics of -kinematyka Sruby open-water efficiency -sprawnoSC rzeczywista pqdnika race .Sredni skok Sruby .effective .nominal .wskaznik wychylenia skrzydel S.sprawnoSC idealna (Sruby) pitch .strumien pqdnikowy.mean section -wspolczynnik Sredniej szerokoici skrzydla outline .obrys skrzydla .skok zerowego naporu factor -wspolczynnik skoku -geometrical skok geometryczny.skok geomeryczny Sruby ratio .blade -pole powierzchni skrzydla Sruby .expanded (blade) .Sruba nastawna pitch propeller .geometria Sruby horse power .skok rzeczywisty (S.skok rzeczywisty (Sruby) .projected area ratio . nastawnej) pitchometer-przyrzqd do rnierzenia skoku Sruby okrqtowej propeller (characteristic) .skok staly (Sruby) -variable -propeller -Sruba o zmiennym skoku . na Srube) area -powierzchnia .szerokoSC skrzydla Sruby -thickness .expanded blade -outline -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla back ordinate -rzqdna strony ssqcej (skrzydla Sruby napqdowej) base cord .rake of .ciqciwa (nominalnego skoku Sruby) blade (elements) -(elementy) skrzydla -back .pole powierzchni wyprostowanej skrzydla .strona cisnqca skrzydla Sruby leading edge -krawqdz natarcia -tip -wierzcholek skrzydla trailing edge -krawqdi s p w blade .wspolczynnik skoku (Sruby okrqtoW ) .gruboSC skrzydla --ratio -wspolczynnik gruboici skrzydla Sruby -width ratio -wsp. szerokoici skrzydla face -powierzchnia czolowa (np.odchylenie skrzydla Sruby section -profil skrzydla Sruby length .developed blade ratio .developed blade --pole powierzchni rozwiniqtej (pqdnika) . .wspolczynnik powierzchni rominidej skrzydel (Sruby) .wspolczynnik powierzchni rzutowanej skrzydla -projected -contour -obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) -- -- - - - - - - - - - - - - - -projected outline .Sruba silnie obciqzona ideal efficiency .uniform . Sruby nap? dowej) cavitation -kawitacja strony cisnqcej Sruby heavily loaded screw .Sruba nastawna advance -posuw Sruby okrqtowej -coefficient -wspolczynnik posuwu ratio -wspolczynnik uSlizgu pozornego speed -prqdkoSC uSlizgu pozornego applied power -rnoc dostarczana (np.posuw Sruby napqdowej area ratio -wspolczynnik powierzchni Sruby .geometrical angle of attack of element kqt natarcia elementu skrzydla .obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) .(charakterystyka) Sruby napqdowej advance .gruboSC profilu -thickness .kqt skoku Sruby nastawnej .skok (Sruby nastawnej) angle .expanded blade contour -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla .strona ssqca skrzydla Sruby driving face .geometry of .expanded blade ratio .real . TEORIA O m T U Propellers -pedniki - adjustable -nastawny -blade propeller . strumien Srnbowy - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - .mean .

.-. - Propellers -pgdniki - Propellers and side effecUslruby i efekt boczny l .- ~-~ ..-.. lewoskretna outward rotating propellers/ Sruby nu zewnqtrz skretne inward rotating propellers /Sruby do wewnqtrz skretne contra-rotating propellers/s(ruby podu....djneprzeciwbiezne (kontrarotacyjne) * ... ... outlet nozzle/ dysza wylotowa inlet duct/ omdr wlotowv kanalu . -..-~.-.- single propeller left handed/ Sruba pojedyncza..--. ~.-- 2 -- -- .--.. -~ - Kort nozzle propeller/ dysza Korta propeller conventional propeller with rudder/ i n ba bez dyszy i ster propeller in nozzle/ Sruba w dyszy z pietwq sterowq azimuth propeller with nozzle/ pydnik azymutalny.1.--.- -.-.. . Sruba w dyszy azimuth propellc without nozzle/ pednik azymutaln) Sruba bez dyszy diwignia sterowania II l v f i l v 11 7 1 u lf 'turntable/ tarcza obrotowa blade/ lopatka Schottel azimuth propeller/ pednik azymutalny Schottela Voith-Schneider propeller/ pqdnik Voit-Schneidera water -jet propulsion/ pqdnik strugowodny azipod propeller/ pednikgondolowy discha&e nozzle.- d / ~ -.-. THEORY OF THE SHIP ..---~ .-- w g g ..

S.rotating thruster .ideal -pqdnik idealny -jet -pqdnik strugowodny .cycloidal -pqdnik cykloidalny .Sruby przeciwskrqtne .tween .Sruba stala.Sruba o zmiennym skoku - .Sruba stala .right-hand .rotor Flettnera. dysza Korta .Sruba napqdowa .Sruba (napqdowa statku) -blade .Sruba o skoku ustalonym .Sruba dziobowa .rotatable thruster .sleeve dysza napqdowa.pushing .pqdnik cykloidalny .adjustable .dysza Korta.highly skewed .partially immersed . o skrzydlach stalych pitch . o skoku nastawnym .Sruba prawoskrqtna - 1.ster czynny.contrary turning -s .ducted . - - - - - - -- - - -- -- Propeller's blade .Sruba o skoku nastawnym . zespol dysza-sruba.nakrqtka Sruby okretowej propeller (type) -typ Sruby .rotor -pqdnik rotorowy .shrouded zespol dysza-Aruba.pitch .bow propeller . obrotowy pqdnik Srubowy -rotating blade . zespol dysza-Sruba .-screwing effect -efekt (napor) boczny Sruby speed of advance -prqdkoSC postqpowa -tangential velocity -prqdkoSC obrotowa Sruby propeller (parts) .Sruba nastawna .feathering screw . ster aktywny .wspolczynnik obciqzenia Sruby .reversible .kolpak Sruby -hub -piasta Sruby lock nut .solid ..contra rotating -s . pqdnik Flettnera . dy sza Korta) -plus nozzle system -dysza Korta.fast runnng .azipod .Bruba pchajqca . TEOIUA O W T U .marine screw .Flettner rotor .skrzydlo Sruby -cap .hydrodynamically unbalanced .elektryczny pqdnik gondolowy .zespol dysza-Sruba .Sruba nastawna .skrzydlo Sruby blade centre line/ piasta Sruby W .fixed .controllable pitch . obrotowy pqdnik Srubowy .Sruba szybkoobrotowa . zespol dyszaSruba -nozzle zespol napqdowy dysza-iruba (np.Sruba czqSciowo zanurzona .load coefficient of .Sruba nastawna .Sruba niezrownowazona hydrodynamicznie .Sruby tandem .Sruba o silnie skoinych skrzydlach .Sruby przeciwbiezne .Sruby tandem propeller -pqdnik .tandem -s .active rudder .Sruboster.water-jet -pqdnik strugowodny - .stable - - - - - - - - - - - - - S.Sruboster.Kort-nozzle .reactive -pqdnik reakcyjny .controlable pitch (CP propeller) . dysza Korta .

coefficient -wspblczynnik naporu . iruba okrqtowa -pushing screw . strumien nadqza- - - - - - .transverse .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla dyszy .Sruba napedowa.ster strumieniowy.water-jet .vertical axis - . o osi pionowej true uSlizg rzeczywisty (Sruby napqdopropelling force sila napgdzajqca propulsion -napqd wej) .negative .hydraulic jet .coefficient -wspolczynnik strumienia nadqiajqcego ..fraction of nozzle ...apparent . . p.wspolczynnik odgiqcia skrzydla slip -uSlizg iruby (okrqtowej) .naped strugowodny . kilwater.naped strugowodny zero angle .motor . stem strumieniowego) horse-power (THP) . cykloidalny.(ujemny) uslizg Sruby napedowej - -- - -horse power .uSlizg nominalny .Srednica Sruby (nap~dowej) effect -efekt boczny Sruby napedowej of non-uniform pitch .of attack .1.ratio wspolczynnik uslizgu .specific -wspolczynnik naporu (Sruby napedowej) .adopted propeller Sruba przystosowana do strumienia nadqzajqcego .. (okrqtowy) pcdnik sterujqcy interaction .effective -uSlizg efektywny .kqt natarcia przy zerowym momencie -- - - --- .uSlizg pozorny . o osi pionowej -.pqdnik Voit-Schneidera.Sruba napcdowa -propeller .Sruba pchajqca .skok rzeczywisty (Sruby) slip -uSlizg rzeczywisty (Sruby) speed -predkoSC uSlizgu rzeczywistego speed -prqdkoSC rzeczywista resistance augment . THEORY OF THE SHIP nominal .linia maksymalnych gruboici skew ratio .ssanie (Sruby napqdowej).of blade -odchylenie skrzydla Sruby .nominal .coefficient wspolczynnik ssania .-p.ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla ..napor pqdnika of the screw-nozzle system -napor zespolu .Sruba nastawna (o skoku zmiennym) of uniform pitch .angle -kqt naporu -jet .wspolczynnik strumienia nadqzajvego .kqt natarcia przy zepump-jet .Sruba o skoku stalym .wspolczynnik ssania Sruby) .napqd strugowodny propulsive efficiency .speed -prqdkoSC uilizgu p.rnoc naporu (Sruby) -interaction of the system -wspolczynnik ssania zespolu of the nozzle .deduction .napqd strugowodny rowym naporze .power screw .Sruba napedowa current .current strumien nadqzajqcy ~ C Y ..kqt zerowego naporu .effective mean - - Sredni efektywny strumien nadqzajqcy fraction . sil-a propulsive force sila napqdowa ssania rake odchylenie od pionu .nominalny strumien nadqzajqcy speed -predkoSC strumienia nadqzajqcego zero torque angle -kqt zerowego momentu of attack .-naped silnikowy zero angle .odgigcie (skrzydla Sruby) --line .efektywnoSC napqdo.rnoc naporu Sruby thruster .Voith-Schneider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sruby) real -rzeczywisty -pitch .napor dyszy of the propeller .sila ssania Sruby root section -przekr6j nasady (skrzydla Sruby nastawnej) screw .Sruba prawoskrqtna race .strumien Srubowy shaft -wal Sruby napqdowej skew-back ..right-handed .strumien zairubowy diameter .napor boczny (np.factor -wspolczynnik ssania .interakcja (hydrodynamiczna) miqdzy pqdnikami wake -Slad torowy.uSlizg (hydrodynamiczny) rzeczywisty .characteristics charakterystyki napqdowe -virtual -.constant wspolczynnik obciQenia pqdnika wa .napqd strugowodny thrust napor hydraulic .

Ships and shipbuilding statki i budownictwo okrqtowe 1.typy statkow 2. Treatment. Ship's plans -plany statkowe . processing and repair -obrobka i naprawa 7. Other materials -inne materialy 5. Welding -spawanie 8. Ship's types .2.stocznia 6. Design and construction projektowanie i budowanie statk6w 3. Steel and unferrous materials . Shipyard .materialy stalowe i z metali nieielaznych 4.

1 gas carriersl dry cargo vessels1 ...2. . SHIPS AND SHIPBUILDING Ships classification klasyfikacja statkdw I I ships1 statki I sport and pleasure crafts1 auxiliary vessels1 statki pomocnicze warships1 statki handlowe 1 I cargo vessels1 1 s t a t ~towarowe .1. statki do przewozu general cargo vessels1 drobnicowce J ladunkow suchych - r- I unitized cargo carriers/ statki do przewozu ladunkow zjednostkoaanych ~' 1 bulk carriersl masowce 1 TzzGG pakietowce kontenerowce ~ ro-ro vessels1 pojazdowce . .i i I I passenger vessels1 statki pasaierskie fishing vessels1 statki rybackie 1 cargo vessels1 dry cargo vessels1 ladunkow suchych zbiornikowce .

lodi iaglowa .oil-separating .bulk wine .oil ro-ro (BORO) vessel -statek do przedrewna.samoc~o~owiec statek przystosowany wylqcz-personal nie do przewozu samochodow osobowych -pure---c zysty samochodowiec.jw osobowych.rudowqglowiec sowego .gearless .fmit .zaglowka.oil dispersal -(vessel) -16dz (statek) do rozstatek do przewozu cementu -bulk cement praszania (neutralizacji) rozlewow olejowych luzem .statek pozarniczy . bags-out (BIBO) vessel .handymax .tank -barka zbiomikowa train .zbiornikowiec do przewozu . naczep itd.lodz rybacka.49 999 dwt .b.masowiec .chemical -chemikaliowiec bulk-in.79 999 dwt -very large bulk carrier (VLBC) -bardzo duiy masowiec. maly statek .barka przewozona statkiem (barkowcem) .capesize -masowiec 80 000 .coal . maky statek rybacki. chlodniowiec do przewozu bananow . statek do przewozu samochod. jego przetwor.cement .banana .panamax -masowiec 50 000 .coal-ore .) chlodniowiec przewozqcy - - - - - - bulk carrier -masowiec geared .cattle .: pilotbwka kasetowiec.pojazdowiec. - - - .34 999 dwt .masowiec 20 000 .fuel .motor cargo .patrol . bez wlasnego napcdu .rescue .lodz ratownicza .coal -wqglowiec z urzqdzeniami do workowania ladunku ma.szalanda .bananowiec. pot.. ciczarowych. pojazdo- - - - - --- w. do przebulk.masowiec 35 000 . kuter .masowiec bez urzqdzeti przeladunkowych bulker -masowiec bulker (by size) -masowce wedlug wielkoici . statek do przewo-water zbiomikowiec zaopatrujqcyw wodq luzem slodkq . tocznych i ropy plynnych) - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - .cellular -barka kontenerowa .barkowiec .180 000 dwt .typy statkow air-cushion vehicle (ACV) -poduszkowiec anchor-handling tug supply vessel (AHTS) holownik dostawczy. barka bunkrowa .sailing .shipbome .twin .cementowiec.cargo . pociqg holowniczy tug -holownik manewrowy .pure - car1 trailers carrier .bulk .2.fishing .lodz patrolowa . liner -liniowiec towarowy carrier -tu: statek . wykorzystywany do przemieszczania kotwic w operacjach offshore autoferry -prom samochodowy barge -barka . statek ro-ro przysto-cassette -pleasure .jw i ladunkow wozu ladunkow masowych.barka motorowa wina .zbiomikowiec do przewozu asfaltu .iec . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E Ship's types .statek wycieczkowy sowany do przewozu kaset ladunkowych .asphalt .masowiec . powyzej 180 000 dwt buoy tender .dump .fire-.barka dostarczajqca paliwo.barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) on board (BOB) .barka do ukladania rurociqg6w .pipe-lying .bulk+il -ropomasowiec OWOC~ .statek handlowy -pilot .statek do przewozu bydla .barge -barkowiec .combi -statek kombinowany (np.statek ustawiajqcy plawy cable-layer -kablowiec car carrier (CA-CA) .barka wqglowa .nonpropelled .(pot.bitumen .masowiec wyposazony w urzqdzenia przeladunkowe .handy .zbiomikowiec do przewozu bitumen~ .zespol barek.split hopper -barka z otwieranym dnem .dwie barki zlqczone burtami beaconboat -maky latamiowiec bezzalogowy boat -lodz.lodi pilotowa.

ro-ro vessels (con-ro)/ kontenerowcepojazdowce barge carriers/ barkowce roll-on/roll-off technology/technologia przeladunku pozioma ro-ro ships/ pojazdowce - kontenerowce car carriers/ samochodowce train ferries/ promy kolejowe i -barkowiec pallet carrier ro-ro/ paletowce ro-ro I 4 LASH barge carrier typu LASH LASH barge/ statek macierzvstv . A Lighter Aboard SHip 's System (LASH)/ system przewozu barek w ladowni statku .statki do przewozu ladunkdw suchych cargo ships/ drobni- universal general cargo vessels/ drobnicowce dry cargo vessels/ statki do Eadunkow H reefer vessels/ chlodniowce heacy lift vessels/ statki do przewozu sztuk ciczkich semicontainer vessels/ semikontenerowce vessels/ drobnicowce statki do przewozu ladunkow zjednostkowanych I lift-on .lift-off technology/ technologia mixed technology/ technologia mieszana container . SHIPS AND SHIPBUILDING 'f i Dry cargo vessels .2.

kontenerowiec wielozadaniow .statek kontenerowy wedlug wielkosci .masowiec do przewozu zrqbkow drewna catamaran -katamaran cellular container ship .liquefied gas zbiomikowiec do przewozu gazow skroplonych .statek do przewozu sztuk ciczkich .livestock .newsprint . pot.calkowicie zarnkni~ty statek do przewozu papieru i celulozy .woodchip .barkowiec dowozowy -heavy lift .komorowiec o pojernnoici do ok.statek do przewozu drewna okrqglego.compact size .self dumping log .paper .statek do przewozu samochodow osobowych -pure car1 trailer (PCTC) .oilhulk . statek do przewozu surowej ropy naftowej .ore . o wysokiej wolnej burcie .komorowiec o pojemnoSci 1000 .statek do przewozu papieru .drewnowiec .statek do przewozu ladunkow ropopochodnych oraz masowych (OBO.rudoropowiec -pallet paletowiec.vehicle pojazdowiec (statek do przewozu ladunkow tocznych) .rudoweglowiec .feeder .kontenerowiec bez pokryw ladowni . komorowiec. pojemnikowiec -all--kontenerowiec --car-trailer ship -kontenerowiec samochodowo-naczepowy .oilibulkiore . gazowiec LNG .lumber .1500 TEU .statek do przewozu papieru -petrol .container-barge kontenerowiec-barkowiec .oreibulkioil -roporudomasowiec .hatchless ship -kontenerowiec bez pokryw ladowni . rudy zelaza. pelny kontenerowiec .hatchcoverless . 1600 TEU .totally - -- -- -- -- - -- -- --- -- -- .zbiornikowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego.drewnowiec .combination - 2.log .kontenerowiec komorowy.wood .ore-oil .orange - -- - - - enclosed forestry (TEFC ) .drewnowiec .open-hatch (OHC) -kontenerowiec bez pokryw ladowni .zbiornikowiec do przewozu wody .roporudomasowiec .kontenerowiec-paletowiec container vessel (by size) .samochodowiec wylqcznie do przewozu samochodow i naczep . 00) .kontenerowiec-pojazdowiec. zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych -pulpwood .high-sidewall hatch-coverless (HLCC) kontenerowiec bez pokryw ladowni.ropomasowiec . masowiec do przewozu .statek do przewozu drewna (i jego przetworow) o pelnym otwarciu ladowni .statek do przewozu rur -product -produktowiec.: logow .open hatch forest product (OHFPC) .oil-ore ( 0 0 ) . do przewozu paliw plynnych -pipe .oil ..statek przystosowany do przeladunku w technologii ro-ro i 10-10 container-barge carrier -kontenerowiec-barkowiec container (ship) -kontenerowiec.zbiornikowiec.rudowiec.ropowiec.timber . statek do przewozu palet .handy size .kontenerowiec dowozowy -fill--komorowiec.zb.statek do przewozu ropy naftowej. ropowiec .statek samorozladowujqcy sig do przewozu klod .statek do przewozu papierowki -pure car carrier (PCC) .orelcoal .masowiec o pelnym otwarciu ladowni . wegla i innych ladunkow masowych collier -weglowiec commercial vessel -statek handlowy con-ro ship (containerlro-ro ship) .statek do przewozu zwierzqt . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -juice -zbiornikowiec do przewozu s o h pomaranczowego .roporudowiec .feeder barge . -zbiomikowiec do przewozu skroplonego dwutlenku wggla .liquefied CO.water .convertible .opentop kontenerowiec bez pokryw lukowch --palet ship .liquified natural gas (LNG) .crude . pojemnikowiec cellular ship -komorowiec coal-ore-bulk-oil (COBO) vessel .open hatch bulk (OHBC) .

SHIPS AND SHIPBUILDING Bulk carriers bulk carriers/ statki do przewozu masowych ladunkow multi-purpose b u l k e d wielozadaniowe coal carriers/ ore c a r r i e d rudowce cement carriers/ cementowce I combination carriers/ masowce kombinowane rudoropowce roporudornasowce carriers/ roporudomaore-coal carriers/ i woodchips carriers/ statki do przewozu zrqbkow drewna bulk-in bags-out BIBO/ masowce z urzqdzeniami do workowania ladunku masowce-samochodowce self-unloading bulk carried masowiec samowyladowujqcy sic geared bulk carrier/ masowiec wyposaiony w diwigi .2.

ro-roipassenger (ROPAX) -prom przewozqcy pojazdy i pasazerow .kuter .suction -poglqbiarka ssqca .prom pasazersko-samochodowy .p.-prom samochodowo-kolejowy .bucket ladder .grapple -poglqbiarka chwytakowa .ground effect . wycieczkowiec cutter .statek bezpokladowy .poglqbiarka .: fera .train -prom kolejowy -truck.poduszkowiec .trailing -poglqbiarka ze smokiem wleczonym .kuter pilotowy. wodolot) crane lighter -diwig plywajqcy cruiser -statek pasazerski.hydraulic -poglqbiarka ssqca .elevator -poglqbiarka wieloczerpakowa .bucket -poglqbiarka czerpakowa .hydraulic suction -poglqbiarka ssqca . lodi pilotowa deep-sea ro-ro -pelnomorski statek ro-ro displacement craft .chain bucket -poglqbiarka czerpakowa .open .statek rzeczny jednostka plywajqca (jacht.poduszkowiec .passenger-car -prom pasazersko-samochodowy .harbour -jednostka taboru portowego .fish .pilot .statek do polowu krabow craft -mala jednostka plywajqca .statek ro-ro przystosowany do przewozu samochodow ciqzarowych z kierowcami . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E - Suez max .statek rybacki .grab -poglqbiarka chwytakowa .poglqbiarka z otwieranym dnem .2.non-displacement -statek niewypomoSciowy .statek przystosowany do przewozu bawelny crabber .statek bez napqdu .statek rybacki polawiajqcy sieciami - ssqca -- -poglqbiarka - - - - - -- - -- - -- - - .pump - - . ciqzarowek i naczep fishing vessel .railway-car -prom kolejowo-samochodowy .netter .suction-cutter poglqbiarka ssqca z glowicq frezujqcq .passenger --prom pasazerski .statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi -line trawler -statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi .kuter rybacki .hydrofoil .liner .dipper .ultimate container carrier (UCC) .railway -prom kolejowy prom przewozqcy pojazdy -roll odroll off .sand-pump -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ssqca split hopper .poglqbiarka wieloczerpakowa . jednoczerpakowa . statek dowozqcy kontenery do duzych portow bazow ch ferry .poglqbiarka bez napqdu . rail .car -prom samochodowy . czerpakowo-ssqca -continuous bucket poglqbiarka wieloczerpakowa .longliner .statek kontenerowy powyzej 3500 TEU -ultra large (ULCS) -bardzo duzy kontenerowiec (powyzej 6 000 TEU) cotton fitted (ship) .railivehicle prom kolejowo-samochodowy .hopper .prom do przewozu wagonow kolejowych.platforma wiertnicza drillship -statek wiertniczy fast feeder box (FFB) -szybki kontenerowiec dowozowy feeder (feeder vessel) -dowozowiec.poglqbiarka nasiqbiema .combi-.poglqbiarka lyzkowa.dumb .prom boat -prom.driverslro-ro statek do przewozu ciqiarowek z kabinami dla kierowcow .poglqbiarka czerpakowo ssqca . ssqco-refulujqca drilling rig .drivers . statek.dumb .statek wypomoiciowy dredge -poglqbiarka dredger -poglqbiarka .passengerlvehicle .wodolot .compound -p.river .trailing suction . pot.ladder -poglqbiarka wieloczerpakowa -- .kontenerowiec ponizej 12 000 TEU (statek przyszloici) .statek do polowu sznurami haczykowymi .hover (hovering) . -water poduszkowiec.drag-suction .clamshell -poglqbiarka chwytakowa .

2. SHIPS AND SHIPBUILDING . do przewozu smob magazyny oil-ore carriers/ zb. ' carriers LPG/ gazowce do przewozu skroplo- gazowce do przewozu skroplo- 1 1 Tanker vessels -zbiornikowce zbiornikowce pitch carriers/ zb. do przewozu bitumenu ude carrier/zbiornikowiec orangejuice carrier/ zbiornikowiec u .

statek oceanograficzny offshore mobile driling unit .statek pasaierski car ferry .paragraphn vessel -paragrafowiec.tunczykowiec .lifting -barka do podnoszenia wrakow light-vessel .latarniowiec lightfloat -niewielki latarniowiec bezzalogowy liner .statek zeglugi Srodlqdowej jetfoil -wodolot .side trawler -trawler burtowy .lugrotrawler -trimaran -trimaran.oyster - - junk . innych ladunkow masowych i ropy oil drilling rig -platforma wiertnicza (na polu naftowym) oil spill combatment vessel .poduszkowiec z dyszq obwodowq hulk .statek do badan hydrograficznych hydroskimmer-statek na poduszce powietrznej icebreaker -lodolamacz inland vessel .wielozadaniowy statek wsparcia off-shore non-geared vessel -statek bez wlasnych urzqdzen przeladunkowych oceanographic research vessel . pot.lodz pilotowa.ruchoma platforma wiertnicza off-shore platform -platforma wiertnicza oil-bulk carrier (OB) -ropomasowiec oil-bulk-ore (OBO) vessel.annular-jet .statek z urzqdzeniami przeladunkowymi ground effect machine -poduszkowiec handymax bulker -patrz: handysize handy size (vessel) -statek o optymalnej wielkoici (dla danej linii.elewator plywajqcy -gantry -plywajqcy dzwig portalowy -hotel -hotel plywajqcy landing stage -przystan plywajqca -storage -magazyn plywajqcy -oil terminal -plywajqcy terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych -pile driving plant -kafar plywajqcy flotel (floating hotel) . ladunku) harbour launch -1odz portowa heavy trimmer -statek trudnotrymujqcy high speed ship . statek trzykadhbowy .statek polawiajqcy w tukq .tunczykowiec floating -plywajqcy -crane -diwig plywajqcy -dock -dok plywajqcy elevator .prom pasazersko-samochodowy ferry -prom pasazerski liner .tuna clipper .. gazowiec LPG mobile offshore drilling unit (MODU) . przyjmujqcy ladunek lighter . platforma wiertnicza motor ferry (do -prom motorowy mothership -statek-matka (statek-baza odbierajqcy ropq ze zbiornikowcow dowozowych.statek pasaierski (liniowiec) liquified petroleum gas carrier (LPG) -zbiornikowiec do przewozu skroplonych gazow ropopochodnych.kuter do polowu ostryg .troller . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E schooner .statek do zwalczania rozlew6w olejowych ordinary trimmer -statek zwyczajnie trymujqcy . lichtuga .statek wiertniczy.hotelowiec (konstmkcja plywajqca przeznaczona jako kwatera zalog off-shore) freighter .statek handlowy.dzonka kutter -kuter rybacki lifting pontoon -ponton do podnoszenia (wrakow) lifting vessel .trawler .oyster .pair trawler . krewetkowiec .liniowiec pasazerski pilot launch . statek-baza obshgujqcy flotyllq rybackaJ multi-purpose offshore support ship .szkuner do polowu ostryg boat .stary statek (pozbawiony napcdu) hydrographic survey vessel . statek towarowy geared vessel .statek ladujqcy.seiner .statek pilotowy - - .2.statek rybacki (do polowy wqdami cicgnionymi) .barka.: pilotowka pilot vessel .trawler-drifter .statek przystosowany do zamiennego przewozu rudy zelaza.statek bardzo szybki hovercraft -poduszkowiec . statek o tonazu lub wymiarach dostosowanych do przepisow o oplatach tonazowych passenger -pasazerski ship .trawler .statek rybacki polawiajqcy niewodem -shrimp boat -kuter do polowu krewetek.tuna boat .

. SHIPS AND SHIPBUILDING Passenger vessels .strowg.cargo ferries/ promy pasaierskotowarowe .t a r catamaran/ du ukadluho\t e ctatkl pasazersho-samoc hodou e i passenger-cargo vessels/ ~tatkl pasaf ersko-towarowe double-ended car-pa. i : passenger-car hvdrofod/ bezwypornosc~oi~e statkl e pasazersko-samochodo~i passenger-cat. d~vu.statki pasaierskie andferries/ statki i passenger.sanlochodo~?.cerzgerJert:~/ prom pasaiersko-.hovercraft/ podtuzkoicce pasaierskosamochodoir e promy pasa?eskosamochodowe train-passenger-car ferries/pronq>kolejowopasazersko-samochodo~.s.ve pacsenger .2.

statek do zbierania rozlewow olejowych .oceaographic survey .statek.ro-rolcontainer .sailing .general . ciqgnikow drogowych.lighter aboard .flo-flo vessel (float-odfloat-off) -barkowiec. zaglowiec .coiled -zbiornikowiec wyposazony w wqzownice grzewcze - .weather .trailer .patrol .chlodniowiec. HS) .poduszkowiec .refrigerated .hover.statek towarowy . komorowiec -general cargo statek do przewozu drobnicy.drobnicowiec .oil recovery .wodolot lighters aboard (LASH) .zestaw pchany (pchacz i kilka barek) reefer .2.statek poziomego ladowania.fuel .multi-purpose general cargo .statek meteorologiczny .self-unloading vessel .statek przystosowany do przeladunku w technologii sto-ro (ukladarkami wjezdzajqcymi na statek rampq) .cargo .bulk cargo .zbiornikowiec do przewozu paliw plynnych -pilgrim statek do przewozu pielgrzymow . okrqt .alluminium alloys . pojazdowiec . statek do przewozu ladunkow chlodzonych vessel .chlodniowiec -research .masowiec .statek do ukladania rurociqgow pontoon -ponton crane . pojemnikowiec . statek o poziomej technologii przeladunku barek (wplywanielwyplywanie) .fire fighting .hydrofoil (HIS.full cellular .vehicle cargo -pojazdowiec ships by cargo handling technology .tall .lift-odlift-off vesselstatek o pionowym systemie przeladunku .statek-dok.kontenerowiec komorowy.chlodniowiec container vessel . semikontenerowiec.sto-ro vessel .statek o poziomej technologii przeladunku .barkowiec typu LASH .statek samotrymujqcy semicontainer vessel -polkontenerowiec.statek bunkrowy .statki wedlug technologii przeladunku .jw.chlodniowiec kontenerowy salvage lifting vessel -statek ratowniczy (przystosowany do podnoszenia wrakow) sea train ferry -prom kolejowy self-trimmer -(statek) samotrymujqcy self-trimming vessel . drobnicowiec .wodolot - -- - -- -- - - - -- - - - .hydrofoil - - - - - - - -- - - - - - - - - .cable . okrgt patrolowy .petroleum .statek badawczy .statek wiertniczy .statki wedlug konstrukcji . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E pipe-lying vessel .statek szkolny . statek z dokiem do przewozu mniejszych jednostek ships (by construction) .statek do przewozu ladunku na naczepach. pojazdowiec .s.sto-ro-sideport vessel .hospital .dry cargo ..drill .coal -wqglowiec -container kontenerowiec.ro-ro (roll on-roll-off) vessel ..statek do przewozu ladunkow suchych .zaglowiec rejowy .school .statek zaglowy.statek o pionowym systemie przeladunku .zestaw pchany (pchacz + barka) push train .kablowiec .cattle .10-10 (lift-odlift-off) vessel (ship) . z furtq burtowq -roll odroll off .ro-flow .statek pozarniczy .barkowiec .statek con-ro .statek ze stopow aluminiowych -closed shelterdecker -ochronnopokladowiec zamkniqty . oceanograficzny .dozorowiec.s. drobnicowiec czgSciowo przystosowany do przewozu kontenerow ship .cruise -wycieczkowiec .statek szpitalny .statek do przewozu zwierzqt .samowyladowczy .drobnicowiec wielozadaniowy .diwig plywajqcy (bez napgdu wlasnego) pram -barka plaskodenna product-bulk-ore (PROBO) roporudomasowiec przystosowany rowniez do przewozu produktow ropopochodnych push-boat -pchacz pushed tanker -zbiornikowiec/barka bez napedu wlasnego (pchany) pusher -pchacz push-tow .

SHIPS AND SHIPBUILDING .2.

chemical -zbiornikowiec do przewozu che.statek jednoirubowy .statek dwuprzedzialowozu chemikaliow i produktow ropopochodwy (o niezatapialnobci dwuprzedzialowej) nych .edible oil . motorowiec . zb.statek z wlasnym gazu skroplonego napqdem liquid sulphur -zbiornikowiec do przewozu siarki cieklej .steam .round-bottom . statek o napqdzie paro.statek o napqdzie motorowym. sls) . parowiec .near-hatchless ..double skeg stem .non-selfpropelled .statek do czyszczenia dzielonymi zbiornikami balastowymi zbiornikow strengthened for navigation in ice .statek o pojedynczym kadlubie mikaliow.single screw .single skeg stern .high heat . s. dwuiruni) bowiec prototype .steam tanker (sit.2.one-compartment .statek o napqdzie parowym.zbiornikowiec do przewozu paliw .parowiec.chemical-product -zbiornikowiec do prze. wzmocnieniami lodowymi statek do przewozu iadunkow plynnych i ga.statek bez pokryw na nie.statek siostrzany . gruncie zaglowiec .zbiornikowiec do przewozu plynnerowym.statek z pojedynczq ple.zbiornikowiec do przetwq rufowq wozu malych partii ladunkow chemicznych .statek ze tanker (tank ship) -zbiornikowiec.multideck .surface effect (SES) .zbiornikowiec do przewozu ia.zbiornikowiec do przewozu proships (by propulsion) .statek poruszajqcy siq na poduszce powietrznej.statek z podwojnq plewym twqrufowq .statek trzyirubowy -turbine steam (tss) -turbinowy statek paro.chemical-parcel . jedzow nopokladowiec .ochronnopokladowiec -turbine -turbinowiec.statek bez pokryw ladowni .statek stalowy .statek o napqdzie strugooil tanker) wodnym .hatchless .statek bez napqdu .statek ze stopow lekkich .gas . SN.statek sztywny (o krotkim okrewykonana z zelbetu sie kolysan) .TOWE -double hull statek o podwojnym kadlubie .single deck .) .open .statek bez napcdu wiadunkow w temp.single hull .motor ( d s ) .light alloy .motor tanker ( d t ) .statek otwarty (bez pokryw ladow.statek badawczy.clean . STATKI 1 BUDOWNICTWO 0KRE.non-propelled . s.statek drewniany .reinforced concrete -jednostka plywajqca stiff vessel .statki wedlug napqdu duktow "czystych" (w odroznieniu od crude -jet-propelled .v. poduszkowiec -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- .two-compartment . chemikaliowiec .self-propelled (vessel) .steamer -parowiec. tankowiec.statek wielopokladowy . statek parowy ktorych iadowniach . +160°C do +240°C snego . motorowy zyny -motor vessel ( d v ) -statek o napqdzie moto.) -statek zaglowy.liquefied gas zbiornikowiec do przewozu . statek o napqdzie turotwarty binowym .wooden .steel .statek smukly steam ship (ss.zbiornikowiec z wytank cleaning vessel .segregated ballast .fuel .statek dwubrubowy.statek prototypowy sister ship .fine form -(vessel) .twin screw .zbiornikowiec o napqdzie parowym ..statek jednoprzedzialowy wy .statek o dnie zaoblonym survey ship .open shelterdecker .t.statek jednopokladowy.triple screw . motorowiec go gazu .statek z dnem przystosowanym do osiadania na sailing vessel (S.zbiornikowiec do przewozu olejow jadalnych .V.zbiornikowiec o napq-gasoline zbiornikowiec do przewozu bendzie motorowym. statek hydrograficmy with bottom reinforced for grounding .

semicontainer vessel semikontenerowiec

general view widok ogdlny

poktad dziohdwki

hulhou.~ how/ gruszka dziohowa

w

2. STATKl1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE

natural gas (LNG) - zb. do przewozu skroplonego gazu ziernnego - methane - zbiornikowiec LNG - oil - zbiornikowiec, ropowiec - parcel - zbiornikowiec przystosowany do przewozu licznych niewielkich partii ladunkow chemicznych -refueling -zbiornikowiec zaopatrujqcy statki w valiwo - shuttle - zbiornikowiec-dowozowiec, wahadlowiec tankers (by size) -zbiornikowce wg wielkoici (dwt) - aframax - zbiomikowiec 50 000 - 99 999 - handy size - zb. 12 000 - 25 000 - mammoth - zbiornikowiec 70 000 150 000 - panamax - zbiornikowiec 50 000 - 70 000 - suezmax - zbiorn. 100 000 - 149 999 - supertanker -zbiornikowiec 30 000 - 70 000 - ultra large crude oil carrier (ULCC) - super wielki zbiornikowiec (>300 000 dwt) -very large crude oil carrier (VLCC) -bardzo duzy zbiornikowiec do przewozu ropy surowej (dwt 150 000 - 299 999) tender - statek pomocniczy trader - statek handlowy tug - holownik - berthing -holownik portowy -boat - holownik - craft - holownik portowy - harbour - holownik portowy - ocean - holownik oceaniczny - pusher-- - pchacz - salvage -holownik ratowniczy - seagoing - holownik pelnomorski supply vessel (tslv) - senvisowiec vessel - statek - auxiliary - statek pomocniczy - cable-laying -kablowiec - cargo - statek towarowy - coiled - zbiornikowiec z w~zownicami grzewczymi w zbiornikach - cruise -wycieczkowiec - dive support (DSV) - statek wsparcia prac nurkowych (off-shore) - drilling - statek wiertniczy - easy trimmer - statek latwo trymujqcy - emergency support (ESV) - statek wsparcia awaryjnego off-shore (wyposazony w Srodki malczania ognia, szpital itd.)

- liquefied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

doiwiadczalny rybacki - field support (FSP) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym (zapewniajqcy wyzszy poziom bezpieczenstwa i pomocy niz SBV- patrz: stand-by vessel) - general-purpose -statek ogolnego przeznaczenia, wielozadaniowy - harbour - statek portowy - heavy lift - statek do przewozu sztuk ciqzkich -hybrid ro-ro statek uniwersalny, np. zbiornikowiec z czqSciq ro-ro, hybrydowiec - lash-type - barkowiec - lighter - statek uzywany do transportn ladunku pomiqdzy lqdem a innym (duiym) statkiem - merchant - statek handlowy - mooring - statek do stawiania beczek cumowniczych - off-shore - statek zaopatrujqcy instalacje przybrzeine - off-shore support - statek wsparcia, statek do obslugi instalacji przybrzeznych -pure ro-ro - statek poziomego ladowania o wszystkich pokladach dostqpnych dla tej technologii - rescue - statek ratowniczy - research - statek badawczy - salvage - statek ratownictwa morskiego - stand by (SBV) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym, statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy wieiy wiertn. - seabed operations - statek do prowadzenia badan dna morskiego - seabee-type -barkowiec - sludge - statek (lub barka) do odbioru pozostaloici olejowych i wod zaolejonych - specialized - statek specjalistyczny, statek do przewozu specjalnych ladunkow - standby (SBV) - statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy platformie statek do badan sejsmicmych dna -seismic - supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - platform supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - survey - statek badawczy, s. hydrograficzny - surveying -statek badawczy, statek hydrograficzny
- fishing

- experimental

-

-

- statek

- statek

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

, '

2. STATKI 1 BUDOWNICTWO O W T O W E

trading - statek handlowy training - statek szkolny - tuglsupply senvisowiec, holownik dostawczy (zaopatrujqcy np. wieze wiertnicze) vessels (by range of trade) - statki wedlug zasiqgu zeglugi - canal trader -zbiornikowiec uprawiajqcy zeglugc przez Kana1 Sueski - coaster - statek zeglugi przybrzeznej - coasting - statek zeglugi przybrzeznej - coast liner - liniowiec zeglugi przybrzeznej - high sea - statek pelnomorski - lake - statek jeziorowy - ocean - statek oceaniczny, pelnomorski
-

-

--

-

-

-ocean going (ship) -statek oceaniczny, statek pelnomorski - open-sea - statek pelnomorski - river-sea - statek rzecznomorski - seagoing - statek pehomorski - sea - statek pelnomorski -tramp - tramp, statek zeglugi trampowej - estuary - statek zalewowy warship - okrqt wojenny water bus -tramwaj wodny yacht -jacht - motor -jacht motorowy - sailing -jacht zaglowy - seagoing -jacht pelnomorski

-

-

-

-

-

-

-

Multipurpose vessels statki wielozadaniowe

double purpose, bulk - container vessel/ dwuzadaniowy masowiec - kontenerowiec
Y

double purpose, paper and bitumen enclosed carrier/ dwuzadaniowy statek zanzkniety do przewozu papiem i bitumenu

combi-carrier; oilforestry carried statek uniwersalny do przewozu drewna,

Con-ro vessel pojazdowiec-kontenerowiec
radar mast/ maszt radarouy superstructure/ nadhuddwka

container tier/ warshva kontenerdu' bid& mostek container row/ szereg k?ntenerbw container bay/ rzqd kontenerow

.

I
I

, 1 1

,

I

fore mast/ maszt dziobouy fiwecastle/ dziohriwka

rtcrn quat!ter ramp/ r-ufiwa rampa uhoina

1z/e boat/ lddi ratunkowa pokfudy samochodowc

car decks/ poklady rumochodowe

I
kadhib statku

1

I
c t e r cell./ komory (cele) kontenerowe how tru.rtrrr/ dziohowe stery strumienrowe bulbous how/ gruszka dziohowa

ster

fixed ramps to car decks/ stale rampy nu poklady samochodowe

I

1 ship .ride/
hurta statku underwater part of' hull/ podwodna cze.<Ckadluba

general view widok ogdlny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
I

\

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

Dry cargo and container vessels -statki do przewozu Eadunkdw suchych i kontenerowce

container-reefer vessel/ kontenerowiec-chlodniowiec

ro-ro/ 10-10 container carrier/ kontenerowiec przvstosowany do przeiadunku w technologii pionowej i poziomej

ellular container vessel/ kontenerowiec komorowy

forest product carrier/ statek do przewozu celulozy i papieru

forest product - YO-YO carrier/ statek ro-ro do przewozu celulozy ipapieru
..

........ ........

.....

.... ....

........

....

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E

( Tankers -ibiornikowce
f'

gas carrier LNG/ gazowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego
I

gas carrier LPG/ gazowiec do przewozu

chemical carrier/ chemikaliowiec

shuttle tanker with bow-loading system/zbiornikowiec dowozowiec z systemem przeladunku przez dzidb

P
crude oil carrier/zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftotc~ej

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
/'

Auxiliary andfishing vessels statkipomocnicze i rybackie (I)
icebreaker/ lodoiamacz

.sel/ statek hydrograjkzny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
, '
\

Auxiliary vessels statki pomocnicze (2)

hospital ship/ statek szpitalny

a. *

8

I

/

research vessel/

n l dania rurociqgow podwodnych FV

pipe-lying vessel/ statek do ukia-

avy dutyfloating derri:k/

'
dredging vessel/poglebiarka

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
I

2. STATKI I BUDOWNICTWO OKRFTOWE

Design of the construction projektowanie konstrukcji
arrangement -rozmieszczenie, uklad - konstrukcja rownorzqdna - general plan - plan ogolny (statku) - structural rozwiqzanie strukturalne, r. konstrukcyjne "as fitted" plan -plan zgodny z wykonaniem computer aided design (CAD) -projektowanie wspomagane komputerowo (to) design - projektowaC design -projekt data - dane projektowe drawing - rysunek konstrukcyjny -fault -blqd konstrukcyjny - ship - projektowanie statku designed -zaprojektowany, projektowy -block coefficient -wspolczynnik pelnotliwoSci podwodzia (do zanurzenia konstr.) displacement -wypornoiC konstrukcyjna draught - zanurzenie konstrukcyjne -trim -przeglqbienie konstrukcyjne -waterline -wodnica konstrukcyjna waterplane coefficient - wspolczynnik pelnotliwoici konstrukcyjnego przekroju wodnicowego waterplane (section) - konstrukcyjny przekroj wodnicowy dimension -wymiar - dims (dimensions) -wymiary - principal -s - wymiary glowne dimensioning of details -zwymiarowanie detali documentation -dokumentacja diagram -wykres, schemat drawing -rysunek - detailed -rysunek szczegolowy - installation - rysunek montazowy office -biuro konstrukcyjne - original - rysunek oryginalny - working - rysunek roboczy -workshop rysunek warsztatowy - 2-D construction - rysunek konstrukcyjny dwuwymiarowy - 3-D construction - r. k. trzywymiarowy experimental tank -zbiornik do badan modelowych faculty of naval architecture -wydzial budowy okrqtow (szkoly wyzszej) hull -kadlub structure - struktura (konstrukcja) kadluba
- equivalent

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

internal loading -obciqzenie wewnctrzne inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) installation instruction - instrukcja montaiu line - linia lining - kreskowanie (na rysunku) main particulars -wymiary glowne (kadluba), glowne dane statku material list - lista materialow outboard profile -widok z boku parent -wzorcowy, macierzysty form - ksztalt macierzysty (pienvszy z serii kadlubow) model - model (ksztalt) macierzysty ship - statek wzorcowy (pienvszy z serii) plan - plan - general arrangement -plan ogolny of tanks - plan zbiornikow of holds - plan ladowni plotting paper -papier milimetrowy profile -profil, zarys put into commission - oddaC do eksploatacji put on test -poddawaC probie, testowaC redesign - zmiana konstrukcji statku (to) redesign - zmieniaC konstrukcjq (to) reinforce - wzmacniaC (np. konstrukcjp) reinforcement -wzmocnienie (konstrukcji) scale - skala (np. rysunku) -base - linia podstawowa wykresu (to) scale - wyskalowaC (np. zbiornik) shell -poszycie - bottom -poszycie dna - bow - poszycie dziobu deck - poszycie pokladu -expansion plan - plan rozwiniqcia poszycia ship construction - konstrukcja statku - monohull - k. konwencjonalna kadluba - double bottom - k, z dnem podwojnym - double skin k. z podwojnq burtq - double hull - k. z podwbjnq burtq i podwojnym dnem - double bottom with double skin - k. z podwojnq burtq i podwojnym dnem - mid-deck configuration - k. zbiornikowca z micdzypokladem ship drawings - rysunki (techniczne) statku underdesigned - zbyt slabo zaprojektowany element konstrukcji view -widok, rzut - general -widok ogolny working out -obliczenie wynikow, opracowanie szczegolow

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

stal twarda hardness -twardoSC -test -proba twardoSci lead .tee -teownik -tee bulb .kqtownik stalowy bar -prqt.zet . brqzal .bulb . blacha) round -walek.p.standard size -plyta (blacha) o wymiarach znormalizowanych -thickness .diamond -plyta diamentowa.kohierz z kqtownika iron .chrom plated .half -pohvalek stalowy science of materials -materialoznawstwo section -profil walcowany.fresh .bulb -plaskownik lebkowy .arkusz blachy (cienki) iron . aluminium foil . p.blacha perforowana . odkuwka hardened -utwardzony. arkusz blachy .stop brqzowo-aluminiowy.gruboh6 blachy rod -prqt -hexagon .boundary -bar -kqtownik obramowujqcy .zetownik .I-bar .kqtownik .kqtownik lug .round -prpt okrrlgly -square .teownik lebkowy .folia aluminiowa angle -kqt.channel .prqt stalowy o przekroju szehciokmym .H.cunifer -brqz niklowy bulb tee -teownik lebkowy cast .checkered -plyta (blacha) ryflowana .o przekroju kwadratowym stainless steel . blacha rombowa .rolled .metal niemalowany.stal nierdzewna chromowo-niklowa ferrytycznoaustenityczna - - - - - - - - - - - - --- -- -- .blacha cienka perforated -perforowany pipe -rura stalowa plate -plyta.mosiqdz bronze -brqz alloy -brqz .Admiralty - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - copper -miedi flat -plaskownik forged -kuty forging -kucie.aluminium .phosphor bronze -brqz fosforowy cast iron -zeliwo stopowe steel .corrugated -blacha falista .perforated . hartowany hard iron .stal stopowa aluminium -glin.equal-angle -kqtownik rownoramienny .staliwo chrome .Z.ship -blacha okrqtowa .mosiqdz alloy .blacha stalowa metal . ksztaltownik sheet . prqt stalowy okrrlgly .stal miqkka square -prqt stalowy.lqcznik z kqtownika steel .flat -plaskownik .2. blacha.dwuteownik .ferritic-austenitic chromium-nickel .plyta (blacha) giqta na walcach .olow metal -metal .brqz .I.kqtownik lebkowy collar .dwuteownik szerokostopowy . brqz aluminiowy.blacha cienka soft iron .austenitic chromium-nickel austenityczna nierdzewna stal chromowo-niklowa . "czysty" -plate .stop brass -mosiqdz okrqtowy .kqtownik .belka dwuteowa -Tbelka teowa brass .aluminium bronze .angle . kqtownik -bar .lany iron . stalowy o przekroju kwadratowym rolled -walcowany (np.brass .stal nierdzewna .unequal angle kqtownik nierownoramienn Y .stal nierdzewna ferrytyczna .ceownik . SHIPS AND SHIPBUILDING Steel and unferrous materials -material~ stalowe i z metali nieielaznych aUoy .blacha gruba sheet .ferritic .zetownik beam -belka .zeliwo chain -lancuch staliwny steel .chromowane .metal -plyta metalowa . o przekroju kwadratu in section . ksztaltownik .bulb -ksztaltownik kebkowy .stopy lekkie .

carbon .stal stopowa kuta . STATKI I BUDOWNICTWO O m T O W E .stal o wysokiej wytrzymaloici na rozcislganie .stal weglowa .vlebkowy spawany ~.cynkowanie - - - - - - - - - - Angle bars and beams kqtowniki i belki broad flanged beam/dwuteownik szeroko-stopouy tee bar/ tee bar toe equal angle/ unequal angle/ teou'nik welded/teownik kqtownik kqtowmik nieodwrocony rownoramienny rownoramienny toe welded angle/ bulb artgle/ kqtownik kqtownik prz.nickel .chromium-molybdenum .Y.stal niklowa .drut zinc . podlogi silowni).niskostopowa stal konstrukcyjna .quenched and tempered . konstrukcyjna .low alloyed structural .YXXS bulb bar/ channel bar/ ksztaltowrtik ceownik lebkowy channel bar and reverse/ ceownik i kqtownik .grade of -rodzaj.chromium-molybdenum-vanadium .stal po obrobce termomechanicznej .. trojnik (rurowy) tin .bialy metal (stop cynkowy kozyskowy) wire .cynk coated ocynkowany -plating .w-carbon carbon-manganese .stal ulepszana cieplnie .stal alloy .martensitic .drobnoziarnista normalizowana s.stal okrqtowa .ship .stal chromowo-molibdenowo-wanadowa .stal niklowo-chromowa -- .blacha biala. blacha stalowa ocynowana try square -kqtownik undulatory -falisty white metal.forged alloy .vanadium .weglowomanganowa stal n i s k o w ~ l o w a wire .stal chromowomolibdenowa .thermomechanically treated .2. greting stalowy -high tensile (HT) .molybdenum - - - - - - - - - .fine-grained normalized structural .stal wanadowa .nickel chrome . typ stali -grating -kratownica stalowa (np.stal stopowa .stal nierdzewna martenzytycma steel .stal molibdenowa -plate -blacha stalowa .cyna plate .chromium-vanadium -stal chromowo-wanadowa .drut stalowy tee -teownik.

drewno screw .izolacja . pilnik Scierny -wheel .soft wood -wylozone drewnem miqkkim lignum-vitae -gwajak.fire proof thermal .2.cienka siatka druciana nail .(gwoidz) druciak netting .thermal .dwutlenek wqgla detergent . szczeliwo pad -podkladka pin -przetyczka.detergent emery cloth -plotno Scierne epoxide resins -iywice epoksydowe fastness .oseka.odpady wlokniste dioxide . lepiszcze asbestos -azbest carbon -wqgiel .wylozone drewnem twardym .szczotka druciana gauze .wzmocnione tworzywo sztuczne resin -iywica rubber -kauczuk.klej glycerine -gliceryna - - - - - --- - granulated cork -kruszywo korkowe insulant -material izolacyjny insulation .poliuretan foam .teflon thread .folia insulation .ubytki materialu (np.badanie materialu mineral wool -welna zuzlowa nail -gwoidi oil varnish -pokost oxygen .soda kaustyczna corkboard -plyta korkowa cement -cement -wash -mleczko cementowe (to) cement -cementowai cemtex .drut -brush .tlen packing -uszczelka.kompozyt polimerowy wzmocniony wloknem wqgloWYm caustic soda .beton cotter -przetyczka -pin -zawleczka cotton waste (c.tarcza Scierna.rugs) .odpady bawelniane cotton and wool waste .ogniotrwaly reinforced plastic .izolacja z folii gasket -uszczelka glass-paper -papier Scierny glass silk . czop polyurethane .odpornoSC. SHIPS AND SHIPBUILDING Other materials -materialy inne abrasive .dwutlenek .carbon .fibre reinforced plastic (CFRP) .Scierny . krqzek Scierny acethylene -acetylen acid-resisting -kwasoodporny adhesive -klej.masa cementowa na poklady concrete .izolacja termiczna ognioodporna .activated -wqgiel aktywowany . spoiwo.rozpuszczalnik strength of materials -wytrzymaloSC materialow sulphuric acid -kwas siarkowy teflon .siatka z lin drucianych wood .wata szklana glue .gwint vax .wosk wire .polyurethane blown foam . drewno gwajakowe material -material (konstmkcyjny) defect -wada materialowa wastages .laminat z wlokna szklanego re-inforced plastic (GRP) . guma -plate -plyta gumowa sand-paper -papier Scierny sealing compound -masa uszczelniajqca slug wool -welna iuzlowa solvent . uszczelnienie. w efekcie korozji) -testing .izolacja z piany poliuretanowej .hard wood .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym fibrous-glass reinforced plastic (FRP) -tworzywo zbrojone wloknem szklanym fire-retardants -Srodki zmniejszajqce palnoSC flexural strength -wytrzymaloSC na zginanie flexibility .izolacja termicma jointing material -material na uszczelki lining -wykladzina .welna szklana glass wool . sworzen.pianka poliuretanowa refractory .elastycznoSC foil .blast-cleaning -Scierniwo (do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powierzchni) cloth -plotno Scierne -paper -papier Scierny stick . tnvaloSC glass fibre -wlokno szklane laminate .wkrety do drewna - - - - - - - .

stanowisko montazowe build .under .w naprawie. przyrz%d dock -dok (suchy lub plywajqcy) -building .konstruowak.w budowie (np.linka traserska (to) construct . pot. wchodzik do basenu portowego docking .wyposazony w fitting . montaz clip -uchwyt montazowy (to) fabricate . kadluba) jumboization -powiqkszenie (np. STATKl I BUDOWNICTWO OKRQTOWE Shipyard .inspekcja (kadluba) statku na d o h doubling -naspawanie dodatkowej plyty (blathy) end launching -wodowanie wzdluzne engineering -iniynieria -drawing . wznosiC erection -ustawianie w pionie.protok61 zdawczoodbiorczy device -urzqdzenie.floating .montownia.osprzqt.dok konstrukcyjny . budowat.dno ( d o h .dok remontowy sill .linia montaiowa room .repair . zatapianie the dock . hala montazowa stand . kadluba statku) (to) jumboize -powiqkszyC kadlub s t a t h keel block -blok stqpkowy. w remoncie works -prace naprawcze -yard .dok plywajqcy floor . warsztat remontow team -brygada remontowa -to the hull .zalewanie d o h floor . zaginanie krawqdzi blathy flattening -prostowanie blachy flooding -zalewanie.dry .(maszynowy) rysunek techniczny erect -ustawiaC pionowo.suchy dok entrance -wejscie do d o h suchego .plan dokowania w d o h plywajqcym lub suchym korek spustowy w zbiorniku balasto-plug wym survey .2.dopasowanie. statek) constructional -konstrukcyjny conversion of a ship -przebudowa statku delivery-acceptance act .dokowanie statku dla remontu plan . budowaC construction -konstrukcja.odlewnia chalk line . wykonac (to) fit out -wyposaiyC fitted with .dry .line - - - - - - - - - - - - --out berth -nabrzeze wyposazeniowe (stoczni) fittings .trasowanie marking projector -rzutnik traserski mould loft -trasernia outfit -wyposaienie statku outfitting -wyposazenie (nowo zbudowanego statku) quay . warsztat galwanizacyjn Y hanging stage -rusztowanie wiszqce hull .: kilblok launching -wodowaC (statek) laying down -trasowanie laying off . armatura flanged edge -krawqdi zagiqta flanged knee -wqzlowka zagiqta flanged plate -plyta zagiqta flanging -kryzowanie.warsztat naprawczy.stocznia remontowa ramline .sznurek traserski scribe -trasowaC scriber .prog doku (suchego) sinking trials . montai .wytwarzaC.montai .nabrzeze wyposazeniowe pipe making plant -rurownia pipe shop -rurownia repair -naprawa dock stocznia remontowa shop .remont (naprawy) kadluba under . wgiqcie (np.dno d o h .kadlub (statku) measurement -pomiar kadluba indentation -naciqcie.montownia.budowa building slip -pochylnia okrqtowa casting house . Sluzy) galvanizing -cynkowanie -plant -galwanizernia.trasowanie lay the keel -polo j C stqpkc leveling of the plate -prostowanie blach lofting .proby zanurzania statku z dokiem (to) dock -dokowak. budowa . fabrykowat.stocznia assembly . hala montazowa shop .dokowanie .rysik (traserski) scribing -rysowanie (rysikiem) scriving knife -rysik (traserski) - - - - - - - .

fitting-out berth/ nabrzeie wyposaieniowe yard jire-fightirig station/ stoczniowa strai pozarna warsztaty wyposaieniowe iuro dokmistrza .'ischarging berth/ iahrzeie roztadunkowe discharging crane/ diwig roztadunkowy plates stores/ mapazvn hlach steel workshop/ warsztat kostruk j i statko~ych stacking yard/ @ce/ biuro .fIusarnia wyposazenio~~a equipment elements store/ magazyn elemenldw wyposazenia fuel tanks/ zhiorniki paliwowe .organizacja stoczni equipment prefabrication shop/ warsztat prefahrykacji w.fitting workshop/ .Shipyard arrangment .vposaienia .

monter -kosztorysant .shop superintendent -szef wydzialu.kierownik dzialu kontroli technicznej .traser .walce do prostowania blach test -proba.wydzial prefabrykacji kadlubow .testing laboratory .szef logistyki .yard manager .purchasing -wydzial zaopatrzenia .szef produkcji stoczni ship house -pochylnia kryta shore connection -przylqcze brzegowe (np.wydzial produkcji .spawacz .arkusz (wynikow) prob .hull conversion -wydzial przebudowy kadlubow .works manager .hull pre-production .ship and crane service .producent kotlow .subcontractor -wydzial podwykonawcow .test engineer .management office -biuro zarzqdu .plate erector .kierownik produkcji .traser .production .monter plyt kadlubowych . STATKI I BUDOWNICTWO OKRI$TOWE shipyard organization .profile .data processing .monter plyt kadlubowych .marking-off platter -traser .dokrnistrz - - - - - - - - - - - - -- - - - - erector .dock master . Slusarz rurowy.tablica do prob (zasilania) -pressure . instalator rurociqgow .plate .szef produkcji stoczni .assistant shipyard manager -glowny budowniczy statku .wydzial remontow kadluba .estimating office -biuro kosztorysowe .stacja prob .plater's squad -brygada monterska .linesman .shipyard manager . wydzial stoczni shipyard staff -zaloga stoczni .pipe fitter -rurarz. dokow plywajqcych -hull construction -wydzial konstrukcji kadlubow .chief of logistic .odlewnia stali straightening rolls .maintenance wydzial konsenvacji .chief inspector .guarantee engineer .glowny konstruktor (projektant) statku .cieila .carpenter .cleaning and painting -wydzial czyszczenia i malowania .ciSnienie probne (mierzone wysokoSciq slupa wody) load .organizacja stoczni department -wydzial .brygadzista. szef produkcji (stoczni) .chief of production .rurarz .listwa traserska stores -magazyny stackyard -magazyn .laboratorium badawcze shop (workshop) -warsztat.obszar prob head .iIjrnier stacji prob .marine power plant department -wydzial silowni okrqtowych .dzial marketingu .liner-off .pochylnia.plac skladowy blach .szef produkcji .traser .design .dock crew . mistrz .painter .iniynier gwarancyjny -joiner . badanie area .hull repair . do pobierania wody slodkiej) side launching -wodowanie boczne side wall -baszta doku plywajqcego sliding caisson -przesuwna brama d o h slipway . slip spline .stolarz .dzial projektowania .obciqzenie probne -panel .marketing department .malarz .dzial przetwarzania danych .outfitting division -wydzial wyposazeniowy (stoczni) .fitter -monter .szef biura kontroli jakoici .wydzial obslugi statkow i diwigow .plumber .structure painting wydzial malowania kadlubow .boilermaker .loftsman .testing department .2.chief design engineer .plate hanger -monter plyt kadluba .plater .floating dock -w.welder .shop -proba w warsztacie .praca pr6bna (urzqdzenia) sheet .electrical -wydzial elektryczny .sklad profili storage area -plac skladowy steel foundry .zaloga d o h (plywajqcego) .estimator - - - - - .ciinienie probne run .staging and carpentry -wydzial rusztowan i prac ciesielskich .fitting -wydzial wyposazenia .chief quality inspector .foreman .

odspawak.zawor podwodny -welding .grubosk assessment . lqczenie Srubami caulk .painting -warsztat malarski . kadluba) (to) undock -wydokowak. wyprowadzik (statek) z d o h . SHIPS AND SHIPBUILDING trial -pr6ba stoczniowa -range -mila pomiarowa -s on measured mile -proby na mili pomiarowej speed .prqdkoSC na probach tank -basen modelowy -trip measurements -pomiary na mili pomiarowej trip prediction diagram .test .breaking-up .outfitting -warsztat wyposazenia .stacking -plac skladowy.prostowanie blachy forge -kuk forging .breaker .zaklad prefabrykacji .poor . rozdzierak temporary measure .zinc .pmtwarzanie i naprawa anneal -wyzarzak bending -zginanie bent -wyginad to sample -wygiqC wedlug wzoru bolting . pasowad fitted -wyposazony (to) grind .stocznia zlomowa . wycinak crop in -wstawiak.normal .galwanizernia.stocznia .galvanizing .odkuwka.produkcja w toku (niezakonczona) (to) work .woodworking .zuiycie normalne workmanship -jakoSk wykonania. gazowe) pod wodq torch -palnik do ciqcia pod wodq ---lighter -znicz przy palniku do ciccia pod wodq valve .wykres prognozy szybkoici na probach -trip prognosis -prognoza szybkoici (statku) na probach underwater -podwodny camera .obrabiak (element mechanicznie) workshop -warsztat .steel .stok terenu stoczni .machining -warsztat obrobki .cynkownia yard . kucie (to) fit -wyposazak. hartowany hardening -utwardzanie.inspekcja podwodna (np.prefabrication . skladowisko . ciqk.rozmiar of damage -rozmiar uszkodzen of repair -rozmiar naprawy fastening -polqczenie.stocznia remontowa . basenu wood template . zlqcze. wycinanie cut -przecinak.boiler .ciqcie (np. warsztat galwanizacyjny -joinery -warsztat stolarski . wspawad cropping -obcinanie. wskutek korozji) wear and tear .2.doszczelnienie (to) crop -obcinak. zamocowanie flanging -kryzowanie.kamera do zdjgd podwodnych cutting .zaklad prob i badan . twardnienie heating -nagrzewanie insert -wstawka insulate .zuzycie . processing and repair -obrobka.pipe -warsztat rurarski .szlifowak off .repair .obrobka drewna work -praca.izolowak latent -ukryty. fachowoid .zeszlifowac hardened -utwardzony.spawanie pod wodq survey .warsztat kotlarski . niewidoczny (o wadach) leveling of the plate -prostowanie blach squeeze -zgniecenie strenghten -tu: wzmacniak trial assembly -montaz probny (to) tear -rozrywak.ocena gruboici measurement -pomiar grubosci blachy -reduction -zrnniejszenie gruboici (np.stocznia zlomowa declivity .sklad stali .engine -warsztat silnikow .zla jakoik wykonania workpiece -przedmiot obrabiany - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .builder's - .Srodki tymczasowe thickness . przecigie cut-out -wycigcie.skrgcanie Srubami.stolarnia . element obrabiany in progress (WIP) . zaginanie krawgdzi blathy flattening .warsztat piaskowania . wyciqk cut-length -przyciqk na wymiar cut to the length -przyciqty na wymiar dye penetrant -penetrant banvny extent .szablon drewniany woodworking .proba Treatment.shotblasting .

otulony topnikiem ---- - - building-up -napawanie.spawacz lukowy.plasma .faulty .spoina graniowa bead . spawarka lukowa -welding .szlifowanie spoiny graniowej backing -podkladka spoiny -ring -podkladka piericieniowa (przy spawaniu rur) -weld . STATKI 1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE Welding .2. twardego -coated rod . elektrycznego back gauging of welds ."' butt weld/ spoina doczolowa gas pressure gauge/ ciinieniomierz ashback arrester/ dziob palnika .spaw.luk .elektroda do s. spoiwo metal .ciccie palnikiem brazing rod -prgt (drut) do lut.ciecie guide .osad material .spawanie abutment -polqczenie na styk arc .zakladka stykowa seam .Scieg spawalniczy .przewody do s.spoina na styk strap -nakladka zlqcza czolowego -strapped joint -polqczenie stykowe z nakladkq butting . torch -palnik cutting . odciqb d o p w cut-out -wylqczyt cutting .spawanie lukowe electrode .wozek do butli gazowych damage arising from welding .alternating current (AC) -prqd zmienny -welder . nakladanie Sciegow burner -palnik burning .zlobkowanie spoiny back grinding of welds .lqczenie na styk crack -pckniecie cut-off -przeciqc.cigie plazmowe cylinder -butla -trolley .spawanie lap weld/ butt welding "V"/ spawanie doczoiowe "V" Jller w'eld/ spoina packwinol~ two-slded filler weld/ spoina pachwinowa d~wtronna butt welding "Vf'/ spawarlie doczoiowe ypu "I.spawarka lukowa .spoiwo spawalnicze - - - - - Welding . "sfazowany" blowpipe.spawanie. spaw czolowy lap .wadliwa spoina beading -ukladanie Sciegow (spawalniczych) bevelled -zakonczony skoSnie.uszkodzenie spowodowane spawaniem deposit . palenie torch -palnik do spawania butt .cigcie lukowo-tlenowe .oxy-arc .wires .styk dwoch plyt -joint -polqczenie czolowe.prowadnica do cigcia . lukowego generator -prqdnica spawalnicza plant .

otulina lap joint -polqczenie na zakladkq lapped joint -polqczenie na zakladkq nozzle .otulina celulozowa . zlqcze .compressed .otulina rutylowa .brazing .hardwearing .spoiwo (spawalnicze) flame -piomieli.p.s.stal compound . SHIPS AND SHIPBUILDING elektrode (type) -rodzaj elektrody .high alloy .argon .cofnipcie siq plomienia flush joint -polqczenie czolowe flux .podgrzany .basic type .otulina zasadowa .annealed -wyzarzony . spawanych blach veed-out -wyciqcie krawqdzi w ksztalcie V - - - - - - - - - - .szew.poczqtek spoiny .brazing silver .(spaw) Scieg spoiny .cyna lutownicza veed .Scieg przetopowy seam . nierdzewna . natapianie peening -przekuwanie spoiny pores -pory run .spaw obwodowy shift of buts .silver solder .otulina kwaina . niskostopowa .ciqcie palnikiem .wqz do gazu .oxygene .elektroda kwasna .circumferencial .oxidizing -p.2.acetylen .sklad stali .acid type - - - - - - - - - - - - - - - - - concentrated heat source .acid .dysza . pochodnia .s.melting .thorium alloyed .stainless .tlen . doczolowe ("na s t y k ) joining metals -polqczenie metali kerf . wysokostopowa .preheated .cutting .lut srebrny .fazowanie pqkniqC.unalloyed .basic .otulina rutylowo-zasadowa . utleniajqcy flashback .cellulosic .square butt .s.root .elektroda zasadowa .soldering iron .spaw na styk .elektroda otulona .rutile-cellulose .thermal process -proces cieplny joint -polqczenie (metali).elektroda otulona .lutowanie .end of a run of welding -zakonczenie spoiny .ciqcie gazowe -hose .beginning of a run of welding .lut srebrny sparks . szlaka soldering .o. stapianie . rutylowo-celulozowa .spoiwo metal .covered .gaz oslonowy -welding .spawanie gazowe gauging .s.argon .lut twardy .zuzel.heat resistant .acetylene .elektroda metalowa .neutral -p.otulina rutylowo-kwaina .opary fusion faults -blqdy wtopu gas .lutownica -brazing alloy .gaz sprqzony cutting .coated type .rutile .lut twardy heating -podgrzewanie .metal . odpoma .skoncentrowane zrodlo ciepla . stopowa.carburizing -piomien nawqglajqcy core .szczelina po ciqciu gazowym lagging .pomiar. gruboSci blach) groove -rowek.elektroda rutylowa .low alloy . spoina -butt .acetylene generator -wytwomica acetylenu .dysze do ciqcia overlap -zakiadka padding -napawanie. torowa (electrode) covering -otulina elektrody .el.iskry spatter -rozprysk steel .przesunipcie stykow (elementow spawanych) shrinkage forces .topnienie.rdzen plomienia cutter -palnik do ciqcia cutting .rutile-acid .rutile-basic .otulina rutylowa gruba electrode holder -uchwyt do elektrody end lap -zakladka stykowa face shield -oslona (tarcza) spawacza filler .melting point -temperatura topnienia .sily skurczu slag .shielding .rutile thick . obojqtny .walowa zwykla straightening -prostowanie tin .gaz .rutile . zaroodpoma . wyzlobienie hard solder . mierzenie (np.topnik fracture -pqkniecie fumes .s.lutowanie twarde .

spawanie lukowe elektrodq otulonq .full penetration .palnik do ciqcia pod wodq lighter -znicz przy palniku do ciqcia pod wodq weldment -konstrukcja spawana 77 .metal-arc inert gas (MIG -) . elektrodq topliwq w oslonie gazow obojqtnych .spoina dwustronna .spawanie z topnikiem from both sides .sp.spawanie automatyczne .overlap .ochrona spawacza .horizontal .spaw. elektrodq topliwq w oslonie C 0 2 i mieszanek . htkowe z drutem proszkowym w oslonie gazu aktywnego .stresses - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- .electro-gas .lack of fusion .sp.sp. gazowe (acetylenowotlenowe) .spawanie bez podkladki -with gas backing .2.lack of penetration .shield .automatic .sp.vertical upwards -pionowa z d o h do gory .flat .strefa spawania -backhand (backward) -spawanie w prawo . z topnikiem .sp.autogenous .manual arc .slag inclusions -wtrqcenia iuzla .pionowa z gory w do1 .spawanie gazowe .obrobka cieplna po s.rate of .szew spawalniczy sequence .machine .overhead -pozycja pulapowa underwater (welding) .polqczenie spawane machine .flux-cored wire metal-arc -without gas shield .brak wtopienia .transverse .undercut .warstwa spoiny .argon shield . spoina -bead .spawalnoSC weldable .szybkoiC spawania seam .metal-arc active gas -(MAG -) -sp.prqdnica spawalnicza .odstqp (miqdzy spawanymi elementami) groove -rowek spawalniczy pass -warstwa spoiny reinforcement -nadlew spoiny run .stof do spawania .spawanie automatyczne .spoina poprzeczna weldability .prqd spawania electrode . elektrogazowe .single V . na podkladce -without backing .elektroda do spawania .podtopienie welding method .spawanie plazmowe .sposoby spawania .narrow gap .metal-arc -with covered electrode .spawanie z oslonq welding defects -blqdy spawania .spawacz welder's protection .spawarka .polqczenie spawane .pozycja naicienna . gazowe) pod wodq torch .statek spawany welder .back-step .spawalny welded .brak przetopienia .tarcza spawacza -helmet shield -przylbica spawacza -welder's helmet -oslona twarzy spawacza .kadlub spawany -joint -polqczenie spawane -ship .pozycja podolna .oslona.spawanie Sciegiem krokowym clamp -uchwyt spawalniczy current .thickness of .sp.kolejnoSC spawania .flux-cored wire metal-arc with active gas shield .submerged arc .sp.oxy-acetylene .thermit .spot .crater crack -peknigcie spoiny .spoina typu V czolowa .spoina czolowa connection . ekran welding .Scieg spoiny -butt .plasma arc .rozlew spoiny .spoina pachwinowa gap .s.spawanie wqskoszczelinowe .s. and cutting torch -palnik uniwersalny arc . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E weeping -lzawienie szwow weld .flux .pqkniqcie pod spoinq . 1. 1.spawanie termitowe .spawanie w oslonie argonu .vertical downwards .spawanie gazowe generator .luk spawalniczy area .spawanie . elektrodqnietopliwq w oslonie gazow obojqtnych (welding) position -pozycja spawania .spawanie lukiem krytym -tungsten inert gas arc (TIG -) .gruboSC spoiny torch -palnik spawalniczy -with backing material .spawany -hull .electro-slag .handshield .face shield -oslona twarzy spawacza gloves -rqkawice spawalnicze .hand . elektroiuzlowe .zgrzewanie punktowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -naprqzenia spawalnicze -table .after treatment .gas .spawanie pod wodq cutting .sp. lukowe drutem proszkowym (samooslonowe) .underbead cracking . 1.cipcie (np.fillet . lukowe reczne .spawanie rpcme -joint .

extinguishing instruction .R.korpus zbiomika hydroforowego Hydrostatic curves -krzywe hydrostatyczne Hydrostatic curves for trimed ship -krzywe hydrostatyczne statku przeglqbionego Inclining experiment report . konstrukcja rufy Air conditioning plan -plan klimatyzacji Air receiver .instalacja powietrza sprqzonego poza silownia.konstrukcja skrajnika rufowego.statecznoik statku nieuszkodzonego Inventory list .panel odczytowy Cross curves of stability -pantokareny Damage control plan .raport z prob przechylow Input/output list of the ER.izolacja ladowni i urzqdzenia chlodnicze Holds lighting SBD drawing .znak wolnej burty General accomodation plan -plan ogolny pomieszczen General arrangement plan -plan ogolny High-pressure air conditioning system -system klimatyzacji wysokiego cisnienie Holds insulation and refrigerating installation .computer system .schemat wentylacji pomieszczen Direction auxiliary contact .schemat pulpitu CMK(centra1i manewrowo-kontrolnej) Electrical misc.skala Bonjeana Bottom plugs and manholes installation plan -plan rozmieszczenia wlazow i korkow dennych Bulkheads.zestawienie wejSk i wyjik komputerowego systemu silowni Intact stability .ochrona katodowa kadluba Hull piping -ruraz kadluba Hydrophore tank -zbiornik hydroforowy Hydrophore tank body .zbiomik sprgzonego powietrza Anchor gear installation plan -plan instalacji urzqdzen kotwicznych Anticondensation heating of motor -podgrzewanie antykondensacyjne silnika Arrangement of sensors in refrigerated hold -rozmieszczenie cmjnikow w ladowni chlodzonej Automatic telephone installation diagram schemat instalacji telefonow automatycznych Auxiliary signalling cable diagram -schemat sygnalizacji pomocniczych Body lines . deckheads and floors insulation plan -plan izolacji grodzi.schemat rozdzielnicy oswietlenia ladowni i obwodow koncowych Hull's cathodic protection . Control column BC reeding panel -kolumna sterownicza BC .pomocnicze styczniki kierunkowe Diagram of navigation console in wheel house . cylinders room -pomieszczenie butli CO. SHIPS AND SHIPBUILDING Ship's plans -plany statkowe Accommodation fans -wentylatory pomieszczen After peak .instrukcja gaszenia silowni Extinguishing instruction of hold and paint store .schemat pulpitu nawigacyjnego sterowni Docking plan -plan dokowania Double bottom and main engine bed plate dno podwbjne i fundament silnika glownego Draught marks -znaki zanurzenia ECR controle diagram . lista inwentarza . extinguishing installation plan -plan instalacji gainiczej CO.instrukcja gaszenia ladowni i magazynku farb Fire control plan -plan obrony ppoz. Compressed air installation outside the engine room .plan instalacji dzwigow pokladowych Desktop navigation steering -pulpit nawigacyjny w sterowni Diagram auxiliaries unit service engine schemat rozdzielnicy mechanizmow pomocniczych silowni Diagram accomodation fans .linie teoretyczne (kadluba) Bonjean scale . Fore end structure -konstrukcja dziobu Freeboard marks . pokladow i powierzchni podpokladowych C0. CO.plan zabezpieczenia niezatapialnosci Deadweight data .2. loose plans -rozne plany (instalacji) elektrycznej Electric connections -polqczenia elektryczne Engine room SBD lightning drawing -schemat rozdzielnicy oiwietlenia silowni E.zestawienie noinosci Deck Equipment -wyposazenie pokladowe Deck crane post -podstawa diwigu pokladowego Deck cranes installation plan .inwentarz.

raport z prob prqlkosci Steam central heating installation plan -plan centralnego ogrzewania parowego Steering and manouvring equipment installation plan -plan instalacji wyposaienia sterowego i manewrowego Steering gear operating instruction -instrukcja obslugi maszyny sterowej Stem . filling and air plan . fans and pumps diagram .provision store refrigerating installation plant -schemat silowni chlodniczej R22 magazynkow prowiantowych Remote stop for wentil.spis urzqdzen Loading plan -plan ladunkowy Loading scale .general arragement plan -plan ogolny systemu chlodni R22 diagram -air-conditioning refrigerating plant -schemat R22 urzqdzenia chlodniczego klimatyzacji R22 diagram .urzqdzenia chlodniczego ladowni R22 diagram .holds refrigerating plant schemat obiegu R22 .schemat zdalnego wylqczania mechanizmow silowni i wentylatorow Report on noise measurement .zlad poprzeczny Mooring equipment installation plan .refrigerating plants schemat obiegu wody chlodzqcej urzqdzen chlodniczych Sensors arrangement of remote measurement of liquid levels plan -plan czujek systemu zdalnego pomierzania poziomu cieczy Shell expansion -rominigie poszycia Sounding. STATKI I BUDOWNICTWO OKRKTOWE Life gear installation plan .oznaczenia zbiomikow i grodzi na poszyciu kadluba Midship section .sondy rcczne Scuppers air drainage system .pojemnoici ladowni. machinery room -plan pomieszczenia silowni chlodniczej Plan of windows and side scuttles -plan okien i iluminatorow Painting plan -plan malowania Pilot's card -karta pilotowa Refrigerating systems .plan instalacji urzqdzen ratunkowychy Life saving equipment installation plan -plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego List of machinery .plan sond.plan Sciekow z ladowni chlodzonych Plan of drains from refrigerated provision store -plan Sciekow z chlodzonych magazynkow prowiantowych Plan of refr.skala ladunkowa Longitudinal section -zlad podluzny Longitudinal section decks -zlad podluzny poklady Longitudinal section .2.raport z pomiarow halasu Report on vibration measurement .dziobnica Sternframe -tylnica Subdivision index .zlad podluzny nadbudowki Main switchboard diagram specification -tabela schematu rozdzielnicy glownej Markings of tanks and bulkheads on shell plating . wlew6w i odpowietrzen Spare parts list .system Sciekow i odplywow Sea water diagram .plan istalacji urzqdzen cumowniczych Plan of doors -plan drzwi Plan of drains of refrigerated holds .raport z pomiarow wibracji Results of longitudinal vibration measurments of main engine crankshaft -wyniki pomiarow drgan wzdluznych walu korbowego silnika Results of torisional vibration measurements of main propulsion plant line shafting wyniki pomiarow drgan skrgtnych linii walow silnika napedu glownego Rudder horn -wspomik steru Ruder blade sheet -poszycie pletwy steru Rudder stock -trzon sterowy Safety plan -plan rozmieszczenia Srodkow ratunkowych Sanitary discharge system plan -system usuwania Sciekow sanitamych Sanitary water supply system -system zasilania wody sanitarnej Scaling of holds .superstructure . skalowanie zbiomikow Scaling of tanks/ electric sounder .sondy elektryczne Scaling of tanks / manual sounder -skalowanie zbiomikow . wymiary ladowni Scaling of tanks -pojemnoSci zbiomikow.lista cz&i zamiennych Speed trails report .skalowanie zbiomikow .wskaznik podzialu grodziowego Superstructure deck -poklad nadbudowki .

chamber indicator lub. w y c i u lancuchowy dla silnika pomocniczego Chain blocks with manual drive for separators -w y c i e lancuchowy dla wirowek Code book -ksiqzka kodowa Code book for spare parts of aux.podrecznik obslugi systemow chlodniczych klimatyzacji i magazynkow prowiantowych List of equipment for E. boiler feed water pump.cross section in centre line .system gahiczy CO.sprzegla COz fire fighting fittings .rozplanowanie dna silowni Engine Room Lay-out .chamber diesel fuel filter for AE dwukomorowy filtr paliwa dieslowego dla silnika pomocniczego Double .sruba napedowa Engine Room Lay-out -rozplanowanie silowni Engine Room Lay-out .mooring unit -zespol cumowniczo . gow (systemu) grzania zbiomikow Tank steaming out installation plan -plan instalacji parowania zbiomikow Technical specification .2.floor .grodzie wodoszczelne Wheelhouse deck -poklad nawigacyjny Wheelhouse poster .kociol VX Boiler burner -palnik kotla Boiler Pressure Part .czeSC ciSnieniowa Boiler fittings.rozplanowanie silowni .kotwicmy Assembly crane .komora wylqcznika palnika Chain blocks with manual drive for A.kociol .main .silniki i urzqdzenia Air coompresor . Machinery .stacja osuszania powietrza Anchor .dwukomorowy indykatorowy filtr paliwa dla silnika glownego Double .kociol kolumna czujnika .lista wyposazenia systemu sterowania silowni Lighting network . Double -chamber indicator fuel filter for ME . automatic control system .regulator zasilania Boiler float chamber . diesel engine -ksiqzka kodowa czqici zapasowych pomocniczego silnika diesla Condensate cooler (calorific box) .g16wna sprezarka powietrza rozmchowego Air compressor auxiliary -pomocnicza sprqzarka powietrza rozruchowego Air conditioning unit switchboard -rozdzielnica centrali klimatyzacji pomieszczen Air drying station . SHIPS AND SHIPBUILDING Tank arrangement plan -plan zbiomikow Tank boundary bulkheads in engine room grodzie zbiomikow w silowni Tanks heating piping diagram -plan rurocia.suwnica montazowa Aux. EGB Feed Water Pump . oil filter for .pomocnicze styczniki kierunkowe Screw propeller .E.cross-section at Fr.specyfikacja techniczna Theoretical documentation .dohmentacja teoretyczna bearing of rudder stock-loz~sko garne trzonu sterowego Ventilation -wentylacja Ventilation plan -plan wentylacji Watertight bulkheads .principal diagram mat zasadniczy sieci oiwietleniowej Signal equipment cable diagram .karta informacyjna na mOstku (Zc h a r a k t e r ~ s t ~ k q d a nmanewro~ch wych statku) Water extinguishing installation plan -plan wodnej instalacji gainiczej Sewice manual of provision stores and air conditions refrigerating system . kroCce i czeici wewnqtrzne Boiler water level sensing elements .skrzynia cieplna Couplings .R.30 -rozplanowanie silowni .przekroj w plaszczyznie symetrii Engine room lay-out .kociol .pompa wody zasilajqca kociol pomocniczy Boiler blown programme control system uklad programowania odmulania kott6w okretowych Ballast pump -pompa balastowa Bilge pump -pornpa zezowa Boiler assembly drawing .schemat urzqdzen sygnalowych Direction auxiliary connect .przekroj na wrqgu 30. stand pipes and inner elements -kociol: armatura.

podgrzewacz oleju smarnego dla wirowki Lub.rozdzielnica mechanizmow silowni Evaporator supply pump -pompa zasilajqca wyparownika Exhaust gas boiler assembly drawing .indykatory (wskainiki) List of tools for marine aux.turbosprczarka Fecal sewage biochemical treatment plant urz&enie do oczyszczania Sciekow fekalnych Final fuel ME heater .kociol utylizacyjny . blower .podgrzewacz kohcowy paliwa dla SG Flow meters -licznik paliwa dla silnika glownego Fuel filter for AE automatic filtr paliwa dla silnika pomocniczego .pompa chlodzenia .zestawienie Exhaust gas boiler mountings and fittings kociol utylizacyjny schemat montazowy Exhaust gas boiler unit .rozdzielnica glowna ME exhaust gas boiler ciraulating pump pompa obiegowa kotla utylizacyjnego silnika glownego .automatyczny Fuel oil pressure regulator -regulator ciSnienia paliwa ciqzkiego Fuel supply block for AE and boiler blok zasilania paliwem silnika pomocniczego i kotla - Generator turbocharger -turbosprgzarka silnika pomocniczego Harbour sea water cooling pump . engine -wykaz narzcdzi i przyrzqdow silnika Lubricating oil filter for AE -filtr oleju smarnego dla silnika pomocniczego Lubricating oil filter for ME bearings and crossheads . lubricators) pompy smarne silnika glownego Lubricating pumps -pompy smarownicze Lube oil recommendations -tabela zalecanych olejow Machinery and equipment -maszyny i urzqdzenia Magnetic float switch -czujnik plywakowo magnetyczny Main engine fresh water cooling pump -pornpa wody slodkiej chlodzenia cylindrow silnika glownego Main switchboard .indykatorowy filtr oleju smarnego silnika glownego Drawings and instructions -rysunki i instrukcje Drum for EGB -walczak kotla ECR automation console -pulpit automatyki w CMK Electric drive system for aux.wyposazenie elektryczne wyparownika wody morskiej Electric heater for sanitary water -podgrzewacz elektryczny wody Emergency switchboard .automatic -filtr automatyczny oleju smarnego lo5ysk i krzyiulc6w silnika glownego Lub.podgrzewacz paliwa ciczkiego dla wirowki Hold blige aux. oil ME screw pump .portowa Heavy fuel separator .wczownica Exhaust gas turbocharger .2.pompa Srubowa oleju smarowego silnika glownego Lubricating pumps (ME cyl.kociol utylizacyjny . piston pump -pompa pomocnicza tlokowa zezy ladowni Horizontal sludge transport pump .dwukomorowy .wirowka paliwa ciqzkiego Heavy fuel separator heater . oil indicator filter for AE -filtr indykatorowy oleju smarnego silnika pomocniczego Lub.pozioma pompa transportu odpad6w paliwowych Hot sanitary water circulation pump -pompa obiegowa wody cieplej sanitarnej Hydraulic elements of hatch covers -elementhydrauliki pokryw lukowych Hydraulic elements of side door drive -Elementy hydrauliki napqdu furt burtowych Indicators .rozdzielnica awaryjna Engine room bilge auxiliary piston pump pompa pomocnicza tlokowa zczy maszynowej ERAuxiliaries switchboard . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E ME .naped elektryczny dmuchawy pomocniczej Electric drive system for overhead crane zestaw napedu elektrycznego do suwnicy Electrical equipment for standart evaporator .kociol utylizacyjny Exhaust gas boiler inlet header -kociol utylizacyjny komora wlotowa Exhaust gas boiler outlet header -kociol utylizacyjny .komora wylotowa Exhaust gas boiler coil pipe . oil heater for separator . oil separator -wirowka oleju smarnego Lub.

list of drawings .automatic -filtr automatyczny paliwa dla silnika glownego Main engine instruction .opis techniczny i instrukcja obslugi wodowskazu Technical specification of exhaust .wcirlg przejezdny Vacum evaporator block -wyparownik podcihieniowy Valves for desludging of steam boilers .2.podgrzewacz parowy wody slodkiej do mycia ladowni Steam preheater -podgrzewacz parowy wody Steering gear power .elektroniczny wiskozymetr paliwa dla silnika glownego Voltage regulators .chlodnica wody i oleju Water hydrophore pump -pompa hydroforowa wody Woodward governor .sterownicza Steering gear with equipment -maszyna sterowa Steer rudder stock grease pump .maintenance -konsenvacja.rozdzielnica zasilania i sterowania smarowaniem trzonu sterowego Salinometr for boiler water .szlifierka do gniazd zaworow wydechowych Viscontrol electronic .solomierz dla wody kotlowej Service instructions of coil blanking.G.o p i s techniczny kotla Technical specification and service instructions of water gauge .lista narzedzi i przyrzqdow Main sea water pump -pompa glowna wody morskiej Marine auxilary engine .regulator napiecia prqdnicy silnika Waste and garbage press .G.Pompa uzupehiajqca wodq slodkq do SG ME heating water pump .spalarka odpadow Waste incinerator exhaust gas fan -wentylator w y c i ~ o w y spalin spalarki odpadow Water and oil coolers . alternator prqdnica statkowego silnika awaryjnego Marine service alternators .regulator obrotow .silnik pomocniczy Marine emergency auxiliary engine . ME cylinders cooling water heater -podgrzewacz wody chlodzqcej cylindry S.zawory do odmulania kotlow parowych Valve seat grinding machine .prqdnica okrqtowa ME air coolers washing water pump -do mycia chlodnic powietrza S. eng.dzialanie .analizator poziomu zaolejenia Oil mist detector -wykrywacz mgly olejowej Oil separator .pompa smarowania trzonu sterowego Sterntube seal .odolejacz wody zqzowej Plate heat exchanger fresh water cooler chlodnica centralna wody slodkiej Power control switchboard -glowna tablica rozdzielcza Relief condenser -skraplacz pomocniczy Rudder stock prelubrication control and supply switchboard .pompa-wody do grzania silnika glownego Mineralizer of distillate from evaporators minerlizator destylatu Mobrey float switch service Instructions -instrukcja obshgi wylqcznika Mobrey Oil content level analyser . ME fresh water re.gas boiler -opis techniczny kotla utylizacyjnego Three-phase transformer -transformator trojfazowy Travelling hoist (stores hoists) . SHIPS AND SHIPBUILDING ME fuel filter .uszczelnienia loiyska rufowego Storage batteries charging switchboard rozdzielnica ladowania akumulatorow Tachometer -obrotomierz Tank liquid measurement converters -przetworniki do pomiaru cieczy w zbiornikach Technical specification of boiler .prasa do smieci i odpadow Waste incinerator .gas boiler instrukcja obslugi kotla utylizacyjnego Service instructions of hand .operation .instrukcja silnika glownego .operated soot blower -instrukcja obshgi rqcznego zdmuchiwacza sadzy Service instructions of water tube boiler instrukcja obslugi kotla Set of drawings -zestaw rysunkow Steam fresh water heater for hatch cleaning .fill pump .awaryjny statkowy silnik prqdotworczy Marine emergency aux. remonty .control switchboard rozdzielnica energetyczno .lista rysunkow (silnika) -tools and devices list .instrukcja obslugi zaslepienia wqzownic Service instructions of exhaust .

zbiorniki 15.szyby i tunele .rury i rurociqgi 11. Ship's construction .rufa 14.kadlub 2.konstrukcja czqici dziobowej 3. Construction members . Plates and plating .ster 13.klasyfikacja (statkow) 7. Classification . Fore part construction . Bottom .prowadnice kontenerowe 8.plyty i poszycie 12.konstrukcja statku 1. Rudder .przedzialy ladunkowe 6. Container cell guides .3.poklad 9.gr6di 5. Stern .elementy konstrukcji 10. Cargo compartments . Deck . Hull . Pipes and piping . Tanks . Trunks and tunnels . Bulkhead .dno 4.

wheelhouse top deckj_ poklad namiarowy i C 1 s i przestrzen ladunkowa above water bo nadwodna czgSC kadlu upper tank. "Christmas tree1'/ maszt sygnalowy. burtowy double bottom tank/ zbiornik dna podwbjnego bilge hopper tanW A / zb. SHIP'S CONSTRUCTION f \ Main ship's parts gldwne czgici statku funnel/ PyP' rufowka stem/ stewa dziob superstructure/ nadbudbwka -r?!? rufowa cz& kadluba g n a l mast. zb. szczytowy. 'thoinka" radar mast/ maszt radarowy navigation bridge/ mostek nawigacacyiny gruszka cz& dziobowa monkey island.3. obiowy double bottom/ dno podwojne h underwater part of hull/ podwodna czgSC kadluba . przyoblowy. top side tanW zb. zb.

nakladka topside -nadwodna czqSC burty - - - - - - - - - - - - - - - - .bow -poszycie dziobu .zachodzik na siebie overstress -przeci@aC (konstrukcjq) section -przekrq .single -poszycie pojedyncze structural .obudowa pletwy (stabilizatora) .cylindryczna czgSC k.podpora dokowa.stqpka plaska length .kadhb zewnqtrzny.pketwa przeciwprzechykowa -box . KONSTRUKCJA STATKU Hull .zlad wzdluzny .middle .podwodna czqSC kadluba intersection -przekroj Isherwood system . nadwodzie .ship's .poszycie kadluba plating -plyty poszycia kadluba .stabilizator steel-hulled .(statek) o stalowym kadlubie steely .strukturalny (konstrukcyjny) defect -wada strukturalna elements .anti-pitch .outer .stabilizacja pletwami (type) stabilizer .watertight -przedzial wodoszczelny fin -pletwa .cylindryczna czqSC kadluba . Srodkowa czqSC statku bend .zlad (przekroj) poprzeczny . poszycie zewnqtrzne (np. nad-above water wodzie .burta statku skin -poszycie .stabilizator pletwowy hull -kadlub (w sensie konstrukcji) czqiC nadwodna statku.diminishing -wygubione pasy poszycia strap .mocnica plate .longitudinal .Srodokrccie.steering gear . pasmo.midship .mocnica burtowa sheet line .of run dlugoSC zaoblenia rufowego .burta statku bolster plate -plyta przykluzowa boot topping -pas wodnicowy bable clench -plyta w komorze lancuchowej.nienaruszalnoSC struktury sheer .inner .plyty poszycia burt .burta -plating -poszycie burt shell -poszycie burt shell plating .deck -poszycie pokladu expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia plating -plyty poszycia .: kilblok -bracket -wqzlowka przystepkowa -double denny wzdluznik Srodkowy blizniaczy (tunelowy) .zlad poprzeczny -body . pas poszycia kadluba .duct .owrqzenie (kadluba) Isherwooda (wzdluzny uklad usztywnien) keel .kadlub wewnctrzny (na statku o podwojnym kadlubie) .stalowy strake -pas.pomieszczenie maszyny sterowej .3.of the parallel middle body .underwater .plyta mocnicy burtowej strake . do mocowania jest koncowki lancucha dead flat -cylindryczna czqiC kadluba compartment -przedzial .dlugosC cylin- - - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - - drycznej czgici kadluba main dimensions -wymiary gMwne (statku) midship . zbiornikowca) shell . .ship .cross .stabilizing . pot.pletwa stabilizatora stabilization .pletwa stabilizujqca kiwanie .linia krawqdzi plyt poszycia stabilizer .podwodzie appendages -wystajqce czqSci podwodzia board .elementy strukturalne integrity . plyty poszycia kadhrba .kadlub (w sensie ksztaltu) above water .kadlub statku .dlugosC zaostrzenia dziobowego - .w polowie dlugoici statku mid-height -w polowie wysokosci mid-length -w polowie dlugoici (to) overlap .side -poszycie burt side .cylindryczna czqSC kadluba plane -plaszczyzna owreza midships .stqpka skrzynkowa.underwater .stqpka -bar .zkad poprzeczny na owrqzu shape -ksztalt shell -poszycie.bottom -poszycie dna .czqSC nadwodna statku.double -poszycie podwojne .poszycie wewnqtrzne (na statku o podwojnym kadlubie) .inner .anti-rolling .zewnqtrzne poszycie kadluba . tunelowa -plate .kadhb body .activated aktywna pletwa stabilizacyjna .(parallel) middle .cargo -przedzial ladunkowy .dlugoSC of entrance .outer -poszycie zewnqtrzne plating .stqpka belkowa -block .

3. SHIP'S CONSTRUCTION / Fore part construction - c m ? @ 1 Types of bows and bulbs (Wpy dziobdw i gruszek dziobowych): clipper bow/ dziob kliprowy icebreaker bow/ dzidb podci~ty spoon bow/ dzidb pochylony bulbous bow/ dziob taranowy plumb bow/ dziob prosty conventional /drou shaped) bulbous bok/ gruszka kroplowa cylindrical b u i i o u s bow/gruszka walcowa iz { Meller bulbous bow/ gruszka melerowska .

poklad dziobowki.dziob rozchylony profile .dziob assembly .dziobowka of -uskok dziobowki deck .gr6dz zderzeniowa.dziobowka kr6tka fore deck -poklad dziobowy forefoot -nasada dziobowa -knee -w~zlowka nasady dziobowej -plate .szakla mocujqca koncowkq 1.bulbous .zasuwa kluzy kotwicznej flap .odchylenie od pionu angle k4t nachylenia (np.bqben do nawijania liny locker .soft .kratownica podlogi k. -pipe . linia dziobnicy .kluza lancuchowa clench .dziobnica plytowa overhang .linia dziobu.1.oslona przed bryzgami (na dziobie statku) spurling pipe kluza lahcuchowa spurnwater oslona przeciwbryzgowa stem . nawis dziobowy shell flange .wychylenie dziobu do przodu hawse .kluza kotwiczna dziobowa .burty statku przy dziobnicy breasthook -pozioma wqzlowka przydziobnicowa chain -lancuch (tu: kotwiczny) cable lancuch kotwiczny locker .otwor kluzy kotwicznej hawse-pipe -rura kluzy kotwicznej .dziobnica belkowa line .komora lancuchowa -bulkhead . dziobu) -of bow nachylenie dziobu. w komorze stopper hamulec 1.long .kqt zaostrzenia dziobnicy apron plate -nadburcie w czqici dziobowej bow .smukly dziob fineness of the bow .dziob mocno wychylony .plyta dziobowa -plating -poszycie dziobowe .dziobnica.dziobnica plytowa raking .poszycie dziobu bows . g.pronouned racked .dziobowka dluga -rail .kohierz burtowy kluzy spray wall .luczek dziobowy fore hold ladownia dziobowa fore hook . skrajnika dziobowego forerake . bak .maszt przedni forepeak bulkhead .plate .schowek. zaostrzenie dziobowe angle kqt zaostrzenia dziobowego.kqt wychylenia dziobnicy .plyta lqczqca stqpkq z dziobnicq fore hatch .sekcja dziobowa kadluba .lean .komora lancuchowa -clench -zamocowanie koncowki lancucha w komorze kotwicznej nose dziobnica .krzywizna dziobu. linia dziobu forebody .dziobowa czqSC kadluba - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - forecastle .przegroda miqdzy komorami floor . kqt zaostrzenia wodnicy w rejonie dziobnicy entry .3.bow rozchylenie dziobu out bow .dziob ostry -plate .dziobnica wychylona stemson -wqzlowka dziobnicy .pozioma wqzlowka przydziobnicowa foremast . komora cargo -schowek. komora ladunku cennego chain .flange -kolnierz kluzy kotwicznej hawser port przewloka (cumownicza) reel . kotwicznego entrance -wejscie.dziob wychylony shell .balustrada dziobowa .short . w komorze cover . floor grating .pokrywa khzy kancuchowej shackle . KONSTRUKCJA STATKU Fore part construction konstrukcja cz&i dziobowej angle -kqt -of flare -kqt wychylenia dziobnicy of entrance .zaostrzenie dziobowe fine . stewa dziobowa bar .smuk1oSC dziobu flare kielichowe rozchylenie czqici dziobowej statku -angle of .raked .break - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .czqiC dziobu zawierajqca kluzy kotwiczne -bolster kolnierz kluzy kotwicznej -buckler .usztywnienia podlogi komory 1.dziob z gruszkq -chock plate -przydziobnicowa plyta nadburcia frame -w r e dziobowy hawspipe .pokrywa kluzy kotwicznej hawse-hole .nawis (dziobowy) rake .zamocowanie koncowki 1.

3. SHIP'S CONSTRUCTION Double bottom construction konstrukcja dna podwojnego bilge well/ cellurar double bottom dno podwbjne komorowe centre girder/ den wzdtuinik Srodkow single skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o pojedynczym poszyciu double skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o poszyciu podwbjnym plating/posq~cie dna zewnqtrznego .

d.poprzecznica rufowa girder -wzdluznik .inner .double bottom . oblowy przerywany tank top -poszycie dna wewnqtrznego.flat .rose -kosz zqzowy .intercostal .dno (statku) bilge .inner .skrzynia zqzowa cover -pokrywa zqzy -hat . oblowa .d.strum .studzienka zqzowa (mala) -hopper .transom .studzienka zqzowa bottom .bottom side .dennik glowny.dennik szczelny (ciqgly) -deep dennik wysoki (skrajnika rufowego) .center .rurociqg zqzowy main -glowny rurociqg zqzowy plate . poklad nad skrajnikami (takie najnizszy poklad ladunkowy statkow ro-ro) .continuous .bracket .stqpka plaska . s.margin .turn of krzywizna obla.flat .rise of .dno wewnqtrzne skosne -- - - - - - - - - - - - - - - - -- .stqpka .wmiesienie dna statku .otwor ulzeniowy .dennik otwarty .gorna krawqdi dennika .poszycie dna nad stepkq plaskq floor .dno pojedyncze strake .raised .dno podwojne . oblowa.w. dennik owrqza .open .tank side -w. .dennik wysoki -head .dennik pelny .3.duct . wzdluznik denny .kosz z g o w y -bracket -wglowka oblowa -chest .skrzynka -keel . pas oblowy longitudinal .single .stqpka przechylowa.deck -wzdluznica pokladowa .plaskie dno frame -w r g denny .dno wewnqtrzne longitudinal -w r g wzdluzny dna zewn.dno zewnqtrzne -platform .skrzynia denna. z otworami ulzeniowymi .solid .dennik przerywany .dno . kingstonowa stringer . krotki .dno podwojne o budowie komorowej .pas poszycia dna bottom (plating) -poszycie dna plyty poszycia dna wewnqtrz-inner bottom nego -plug -korek denny. KONSTRUKCJA STATKU Bottom .skeleton .zqza.wzdluznica denna .rising .bilge -wzdluznik oblowy .outer .otwor przeplywowy w denniku -plate -pokrywa zqzy longitudinal -wzdluzny.wzdluznik .boczny strake -pas oblowy poszycia stringer -wzdluznik oblowy . zqza -board -pokrywa zqzy -hole . zaokrqglenie obla -well .lightening hole .dennik otwarty .przerywany wzdluznik oblowy keelson . spustowy -reinforce ring -piericien wzmacniajqcy box .lightened .dno wewnqtrzne w silowni -plate -plyta poszycia dna platform -podloga (silowni) plating -poszycie dna plug .bilge intercostal -w.stqpka skrzynkowa .plytka ochronna (pod sondaJ rose box -kosz zgowy sea chest .denny wzdluznik boczny .stqpka zewnqtrzna -plate -plyta stqpki limber -kana1 zgowy.main . dna wewnqtrznego plate -plyta -margin -plyta krawqdziowa (zbiornika dna podwojnego) striking .outer .otwor przeplywowy (w denniku) flat plate keelson .bottom .dennik czqSciowy. wzdluznik .dennik pelny .inner bottom -w.wzdluznik zbiornika oblowego.dennik .plyta oblowa plating -poszycie obla.double . dna podwojnego keel .plate .sttyka wewnqtrzna .korek denny .cellular double .bilge .denny wzdluznik Srodkowy . wspornica oblowa - - - -- - - - - - - - -- - - - break -uskok drain hole .kosz zqzowy bracket -wglowka .plyta stqpki . oblo -board -pokrywa zqzy -box .dennik otwarty .partial .wqzlowka oblowa .zbiorniki oblowe intercostal stringer .wzdluznik oblowy line .

SHIP'S CONSTRUCTION i . . .grddi ru fowa wa/ Sruby napedowej dennik skrajnika rufowego . Bulkheads -grodzie collision bulkhead Cfront) ddi zderzeniowa (od przodu) k o m o y iaricuchow rmocnienia grodzi collision bulkhead (rear) grddi zderzeniowa (tyl) bulkhead centreline web/ Srodnik wiqzara Srodkowego grodzi (Srodkowa grddi ottom centreline girder/ enny wzdluinik S r o d k o v bulkhead horizontal stiffener/ wzmocnienia poriome grodzi wzdluinik pomieszczenie maszyny ste stern bulkhead .3. .

enclosure .grodz zderzeniowa .grodi "A" class division -przegroda ppoz.grodz wodoszczelna rough side . siq wzmocnienia subdivision -podzial grodziowy kadluba - .central .grodz wytrzymaloiciowa . grodi zbozowa .grodzie poziome.grodz poprzecma bulkhead (location) -umiejscowienie grodzi .collision . falistej) .poklad grodziowy .forepeak - - - - - - - - - - horizontal .grodz plaska (w odroznieniu od corrugated .g.3.cargo hold .grodz wzdhzna Srodkowa (centralna) .g.grodi podzialowa (ppoz.w poprzek statku "B" class division -przegroda ppoz.longitudinal .(wzdluzna) grodz boczna -transverse .structural .transverse .watertight . na ktorej znajduja.gr6di kolicowa (nadbudowki) .gr6dz silowni .side .partition .-grodz skrajnika dziobowego - -- - - -- - - Transverse and longitudinal bulkheads .engine room .centerline .ca poszczegolne stosy lub bloki kontenerowe .grodzie poprzeczne i wzdluine ship's side/ burta statku inner bottom/ dno wewnetrztze double bottom/ dno podwbjne inner bottom/ dno wewnetrzne .grodi wzdhzna w plaszczyinie symetrii statku .skeletal grodz szkieletowa.fire-resisting . rozdzielaja.grodz skrajnika rufowego .grodi wzdluzna .oil-tight .grain -grodz przesypowa.screen .plane .profilowanej.end .g.non watertight .grodz pylochronna .grodz olejoszczelna . lekka .fire-retarding -god2 opoiniajqca rozprzestrzenianie siq ognia . KONSTRUKCJA STATKU Bulkhead .grodz pozioma. poklad wodoszczelny (na statkach ro-ro) .grodi profilowana (falista) . typu "A" (ogniotnvala) athwartships .gr6dz skrajnika -plating -poszycie grodzi stiffener -usztywnienie grodzi . opozniajqca rozszerzanie siq pozaru bulkhead -grodi -deck . niewodoszczelna .strona grodzi.drzwi grodziowe .grodi wytrzymaloiciowa . ogniotnvala division -przegroda ogniotnvala .gr6dz otaczajqca flange -kolnierz grodziowy .corrugated .) door .horizontal .grodz ladowni .grodz poprzeczna bulkhead (type) -typ grodzi .afterpeak .divisional .peak . poklad wodoszczelny .structural .

SHIP'S CONSTRUCTION \ Engine room compartment -przedzial silowid pillar/ podpora.3. pilers deck beam/ pokladnik ramowj I I .

luk awning -tent lukowy.rounding .szyb luku (przestrzen w e w n a z zrqbnic).ladownia chlodzona side ceiling .cargo .spar -potnice.socket -gniazdo rozpornicy .zrqbnica -bracket -wqzlowka zrqbnicy luku .szalowanie ladowni .grating kratownica (wokol) luku - .material ukyty na podlogi grain fittings .water ballast . lata batten .urzqdzenia do przewozu zboza hatch .gniazdo klina lukowego coaming .deska podlogi ladowni .plaskownik pod kliny brezentu lukowego -beam .zaoblenie (elitpyczne) naroznika .insulated .lower .ladownia dolna .wzdluinik ladowni . otwor ladowni -beam . KONSTRUKCJA STATKU Cargo compartments przedzialy ladunkowe batten -potnica -potnica ladunkowa . podloga ladowni .szalowanie burty sparring .side .end .ladownia ceiling .potnice ladowni stringer .davit iurawik lukowy -derrick iurawik lukowy . brezent -bar .rozpomica lukowa -bearer -ksztaltownik lukowy carrier .flared zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku i polepszenia obsenvacji z diwigu) .ksztaltownik zrqbnicy luku .potnica burtowa .szalowanie (burt).socket . zrqbnik lukowy hatch-rest section -ksztaltownik lukowy hatch side coaming -zrqbnica wzdluina luku hatch trunk -szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) hatchway .naroznik otworu ladowni cover -pokrycie luku opening .ledge bar zrqbik lukowy .side .3.gniazdo wspomika barierki - - -- - - - - - hatch-rest bar -ksztaltownik.ladownia przeznaczona na ladunki suche ladder .plating (wzmocnione) poszycie naroia luku .zaokraglenie naroznika deck edge seam .. otwor lukowy .zrebnik corner -naroznik -ellipse .zrqbnica boczna (wzdluina) -top bar .dry cargo .cargo - .rozpomica lukowa comer .ladownia izolowana .zrqbnica lukowa . na zrqbnicy ladowni) ledge bar .comer -naroze luku -- .ladder drabina lukowa .przycisk brezentu lukowego.podpora migdzypokladu (ladowni) .square Swiatlo luku.lata potnicowa.grodz ladowni .wqzlowka koncowa zrqbnicy luku ladowni .-end beam zrqbnica poprzeczna luku .zrqbnica poprzeczna luku termination bracket .balast wodny w ladowni sparring -potnice spider dog .gniazdo potnicy - - - - - - .zrqbnica gladka grab rod -uchwyt prqtowy. szalowanie burt w ladowni coaming .szalowanie stale plank .ladownia -batten cleat -uchwyt potnicy -bulkhead .refrigerated .flush .drabina do ladowni .otwor lukowy -wedge . pokrowiec..cover pokrywa luku .fixed .ladownia glowna pillar . luk ladowni. szczebel (np.spider .stanchions wspomik barierki (do ogradzania luku) .podloga flooring .polqczenie spawane pokladu i zrqbnicy floor .main .gniazdo rozpornicy clamping bar -przycisk lukowy cleat .luk ladowni ceiling .klin lukowy hold (ho) . deska potnicowa cargo hatch .

' 3..~> s container row/ $zereg kontenerbw coaming bracket/ - - kadlub statku . SHIP'S CONSTRUCTION weather deck/ poklad otwart.

KONSTRUKCJA STATKU \ L inner bottom plating. rank top/ poszycie dna wewnetrznego wzdhiuik pokladowy pbta wzmacniajqca stiffener/ dennik usztywniajqcy heel plate/ pillar structure konstrukcja podpory .3.

3. SHIP'S CONSTRUCTION / Cargo compartment przedzial tadunkowy deck platzng/ poszycre pokladu tanker vessel . zeczna wzdluzna profilouana .zbiornikowiec wzdluzna plasha grodz pop.

3.wolnonoiny zbiornik sfetyczny weathertight rubber gasket joint/ z uszczelkq gumowq strugoszczelnq strugoszczelne under-deck passageway/ przejicie pod pokladem inner hull/ kadlub wewnetrzny (bariera wt6rna) wspornik drip pan .spherical cantilevered tank gazowiec .membrane system tank gazowiec . KONSTRUKCJA STATKU Gas carrier .partial secondary barrier/ wanienka Sciekowa czgiciowo druga bariera / b o u b l e bottom pipe passage/ tunel rurociqgow w dnie podwojnym .zbiornik o konstrukcji membranowej protection structure/ top and upper section reinforcemen wzmocnienie sekcji wyzszych i gor transversal bulkhe barrier/ uienvot bariera membranowa primary insulation/ izolacja pienvotna secondav membrane barrier/ wtorna bariera membranowa secondary insulatiod izolacja wtorna double bottom/ dno podwoine I I 1 I Gas carrier .

przedzial ladunkowy (masowiec ~amotrymujqcy) deck plating/ poszycie pokladu hatch coamingi zrebnica tadou'ni zbiornik szczj~toxy - cargo hold. SHIP'S CONSTRUCTION i Cargo compartment (selftrimming bulkcarrier) .3. ladownia sideshell frames bracke wezibwki wregow burtowyvc inner bottom plating/ poszycie dna wewnetr nego I' zbiornik przyoblou poszycie pasa obfow~ego hopper transverse ring web/ wreg rarnowy poprzeczny zbiornika przyobiowego hopper tank slopping plating ~zdluinik posVcia hopper tank slopping plate/ poszycie skosu zbiornika prz.vobtowego bottom longitudinal/ nreg wzdluiny dna stepka skrzyniowa wzdluznik dna podwbjnego keel plate/ piyta stepki bottom shell/ poszycie dna / bottom longitudinal/ wreg w d l u i n y dna zewnetrznqo .

oglqdziny . ktoremu nadano klasq classification -nadawanie klasy statkom certificate -Swiadectwo (certyfikat) klasy society -towarzystwo klasyfikacyjne (to) classify -klasyfikowat.dopuszczalny margines appraisal of design . grupa class -klasyfikator.perusal .annual . kontrola .short time Swiadectwo na okres skrocony -of survey .nadac klasq statkowi classed vessel .sprawdzenie.inspekcja wyrywkowa class . nadawaC klasq deficiency -niezgodnoSC z wymaganiami documentation -dokumentacja .discontinuance of -zawieszenie klasy .ocena projektu assesment -ocena assignment of free board -wyznaczanie wolnej burty certificate -certyfikat.(to) suspend zawiesiC certyfikat. modyfikacje plans -plany (statku) planned maintenance system (PMS) -system planowania remontow probationary period -okres probny repair -naprawa .dokumentacja wyposaienia.warunek klasy of the ship .expiry of class -wygasniqcie klasy .pomiar.inspekcja przyspieszona . oglqdzin .inspekcja. rzeczoznawca. ocena wzrokowa .permanent -naprawa ostateczna.specyfikacja odbiorcza -test .thickness -pomiary gruboici (np.oglqdziny wzrokowe zewnqtrzne .klasa automatyzacji .kontrola odbiorcza procedure .Masyfikacja (statkbw) acceptable limits . n. kontrola. pojemnoSci statku) .random . postqpowanie odbiorcze specification .Swiadectwo inspekcji.re-examination -ponowne sprawdzenie ekspert -ekspert.proba odbiorcza -trials -proby zdawczo-odbiorcze allowable margins . zawiesik Swiadectwo certification -wydanie Swiadectwa checking .klasa.wydaC Swiadectwo .inspekcja (statku) dla nadania klasy surveyor .inspekcja coroczna - -- - - - -- - - -- - - - - . dokumentacja urzqdzen file .condition of -warunek utrzymania klasy .equipment . instytucja klasyfikacyjna -approved -umany (zatwierdzony) przez klasyfikatora . pomierzanie (np.inspekcja klasyfikacyjna zachowanie (utrzymanie) -maintenance of klasy note .oglqdziny.lista sprawdzajqca (czynnoSci) .(to) issue .counter . mierzenie graphic schedule -harmonogram measurement .kartoteka (zbior) dokumentacji . odbior inspection .3. sprawdzanie.maintenance history dokumentacja historii remontow examination -badanie.klasa statku recommendation -zalecenie -requirements -wymagania klasyfikacyjne - - - - --- - - - - - - - - -- - -survey . Swiadectwo.extention of .zawiesiC klasq (statku).extension of -przedluzenie klasy inspection . blach) report .normalne zuj c i e (np.zawieszenie klasy -withdrawal of pozbawienie (statku) klasy (przez klasyfikatora) (to) class a vessel .statek w dobrym stanie technicznym standard code of practice -przepisy techniczne survey . urzqdzenia) gauging -pomierzanie. atest .akceptowalne granice acceptance -przyjqcie.external visual .confirmation of -potwierdzenie klasy .inspektor towarzystwa klasyfikacyjnego .procedura odbiorcza. przeglqd. inspekcja .automated .expunge the (of a ship) . KONSTRUKCJA STATKU Classification .statek. biegky experts' commitee -komisja rzeczoznawcow fair wear and tear .raport z pomiaru gruboSci (blach) modification -zmiana (w konstrukcji).kontrola poprawnoSci inspekcji list . wstrzymak klasq .suspension of class . tnvala society -towarzystwo (tu: klasyfikacyjne) sound vessel .advanced .przedluzenie (terminu waznoSci) Swiadectwa -full term -Swiadectwo wydane na standardowy okres .

3. SHIP'S CONSTRUCTION Container cell guide system system prowadnic kontenerowych on deck cell guide system system prowadnic na pokladzie container cell guide grid/ aiurowa konstrukcia vrowadnic kontenerowvch under deck cellguide system system prowadnic pod pokladem .

inspektor kadlubowy .dismantable .pokladowe podpory kontenerowe .movable system .guides - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - .distributed .loadline . chlodzonych - . rozdzielajqca poszczegolne stosy lub bloki kontenerow .inspekcja dna -certificate -protokol oglqdzin.przeglqd dorazny of hatch covers .prowadnice k. rzeczoznawca .intermediate .grodzie wzdluzne .hull .. (statku) na wodzie .zawiesiC certyfikat. zaplanowana expiry date -data wygainiqcia .starszy inspektor suspend -zawiesiC a certificate .sprawdzac w dzialaniu taut .prowadnica kontenerowa --system -system prowadnic kontenerowych container deck stanchions .sprawdzanie.. completion date .system prowadnic demontowalnych system .system prowadnic k. przed uwiqzaniem statku .inspekcja zalegla. cela.continuous hull (CHS) . KONSTRUKCJA STATKU - - Container cell guides .inspekcja kadluba .dokonywak przeglqdu surveyor -inspektor (np.inspekcja okresowa -planning .inspekcja kadluba na d o h . ciqgla kadluba .i.. proba in operation .inspekcja rozlozona (w czasie) .inspekcja wolnej burty . usuwalne cell -komora.rzeczoznawca morski .continuous machinery (CMS) .grodz wzdhzna w plaszczyznie symetrii statku longitudinal .zakres inspekcji .damage .marine .extent of the .engineer .postponed .centerline . certyfikat o.planowanie przeglqdow.glowice wprowadzajqce.bottom . na pokladzie .on deck system .inspekcja uszkodzenia .inspektor maszynowy .pokladowe podpory k. do prowadnic flared coaming -zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku kontenerow) grid -aiurowa konstrukcja stalowa prowadnic oddzielajqca szeregi kontenerow w kolejnych komorach kontenerowca guide -prowadnica (kontenerowa) .underwater .removable . atest scope of .i.(statek) w dobrym stanie - 3.senior .cellular . kadluba) (to) survey .procedura inspekcji progressive -przeglqd stopniowy renewal .prowadnice kontenerowe container cell -komora kontenerowa .special (SS) -inspekcja specjalna (co 5 lat) . zawiesiC Swiadectwo testing .transverse .grodzie poprzeczne service platform -platforma (w sieci prowadnic) do obslugi kontenerow np.zakres inspekcji for alterations -przeglqd PO wprowadzonych zmianach .overdue .laying-up .container .grodz .statutory . inspekcji .inspekcja poirednia .cela (komora) kontenerowa cellular -komorowy guide .continuous container . protokol oglqdzin.prowadnica kontenerowa siqgajqce od dna wewn@znego na okreilonqwysokoiC powyzej pokladu otwartego -deck mounted retractable system prowadnic demontowalnych na pokladzie . plyty stalowe kielichowo rozchylone.removeable cell system .in-water . demontowalne deflector (plates) .inspekcja odlozona procedure . podwodna (np.data zakonczenia inspekcji .hull .i.inspekcja ciqgla maszyn .kontrola (szczelnoici) lukow ladowni .prowadnica kontenerowa .occasional .odnowienie (tu: klasy) -report -raport poinspekcyjny.inspekcja konwencyjna . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.periodical .i.(in) discretion of the w uznaniu inspektora . cz& ladowni wydzielona prowadnicami do zaladunku jednego kontenera .prowadnice kontenerowe .skeletal -grodi szkieletowa.inspekcja zalegla .system (uklad) prowadnic bulkhead .system prowadnic przesuwalnych .docking . towarzystwa klasyfikacyjnego).due .

statek drobnicowy pillar/ podpora. pot.. SHIP'S CONSTRUCTION r Deck construction -konstrukcja pokladu 1 general cargo vessel .3. pilers 1 hatch end beam/ koticouj pokladnik luku gusset plate/ p&ta diame~ztowa vesselfit for carriage of containers on deck statek przystosowany do przewozu kontenero'w na pokladzie hutch covers/ container socket/ niazdo kontenerowe .

nawigacyjny .car -poklad samochodowy -erection -nadbudowka . diwigar.poklad mocny.sun deck -poklad sloneczny .dolny poklad .rozstaw pokladnikow bulwark -nadburcie deck -poklad .osprzpt pokladowy drain (scupper) .poklad gorny . wspornik stringer -wzdluznik .gorny miqdzypoklad watertight wodoszczelny deck -poklad wodoszczelny - - - - - - - - - - - - - - .lower .rejon polqczenia pokladu glownego z burtq stanchion -podpora.splywnik pokladowy flange -kolnierz pokladowy rurociagu ring -piericien pokladowy -scupper -Sciek pokladowy.poklad above deck .upper .vehicle .half -polpokladnik .podpora pokladowa.scupper grating .upper . rozpornica . poklad wytrzymaloSciowy stringer .mocnica pokladowa tie plate -wzdluinica pokladowa top hamper -elementy konstrukcji statku wystajqce ponad poklad tweendeck (TD) -miqdzypoklad .pokladnik wzdluzny .diamond -poszycie pokladu z plyty ryflowanej deckmounted -zamontowany na pokladzie deck line .poklad gorny .linia wzniosu pokladu shelf .poklad dolny .main -poklad glowny machinery .strength .passenger -poklad pasazerski .urzqdzenie pokladowe girder -wzdluinik pokladowy head . poktad nad sterowkq partners -wzmocnienie mi~dzypokladnikowe platform -platforma.siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka decking -poszycie pokladu .boat -poklad lodziowy .transverse stiffeners -poprzeczne usztywnienia pokladu .(konstrukcja) pokladu beam -pokladnik break .wznios pokladu line .pokladnik skrzynkowy .poklad do przewozu ladunkow tocznych . KONSTRUKCJA STATKU Deck . odplyw.3.navigation .wheelhouse -poklad namiarowy deck (fittings) .main -poklad glowny .nad pokladem beam -pokladnik.poklad mieszkalny .wzdluinik pokladnikowy shoulder .lower . podest sheer .szalunek podpokladowy -height -wysokoSC miqdzypokladu longitudinal . p.open .poklad gladki .plate .poklad ochronny .freeboard -poklad wolnej burty .flush .intermediate -miqdzypokladnik knee -wqzlowka pokladowa -moulding of (deck) -wysokoSC pokkadnika spacing . p.mocnica burtowa transom -pawqz rufy . otwarty deck (construction) .box .half .wznios pokladu equipment -wyposazenie pokladowe fittings .accommodation .shelter .deck -wzdluznik pokladowy .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit -wyposazenie pokladowe - - - - - - - - - - - - - - pillar .) poklad namiarowy.awning -poklad spacerowy .uskok pokladu centre line .: szpigat .bridge -poklad mostka.wytrzymaloSC (konstrukcji pokladu) .upper .poklad otwarty .dolny miqdzypoklad .promenade -poklad spacerowy .linia pokladu (dla pomiaru wolnej burty) deck location -poloienie pokladu monkey island -(pot.polpoklad .lower .poklad nawigacyjny .weather -poklad pogodowy. pilers -plate -plyta poszycia pokladu -plating -poszycie pokladu strength .osprzqt pokladowy gear .linia Srodkowa pokladu erection . pot.

3.ladownia wreg burtowy wzdluiny side shell/ poszycie b u r y $ 3 .transverse section masowiec -przekrdj poprzeczny 2 .wqzlbwka oblowa.stopa wqzlowki .wczlowka plyty wachlarzowej . podpora. wspornik floor -dennik otwarty .bilge plating/ obto poszycie obla dennego A 1 .margin . element noSny bracket -wglowka. double bottom tank/ zbiornik dna podwhjnegodouble bottom girded wzdluznik dna podwojnego inner bottom plating/ poszycie dna wewnetrznego center line/ linia svmetrii side shell frames bracket/ wez/owki wregow burtowych hopper tank sloping plate/ poszycie skosu zbiornika obtowego hopper tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie wzdluzne iciany skoinej zb.taper -wqzl6wka stozkowa . oblowego inner bottom longitudinal/ wreg wzdtuzny dna wewnqtrznego (2 I LPLL keel plate/ pbta stepki 1 duct keel/ stepka skrzyniowa outer bottom shell plat~ng/ poszycie dna zewnqtrznego bottom longitudinal/ hopper r a n d wreg w d l u i n y dna zbiornik oblouy zewnetrznego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika oblowego - turn of the bilge .wing .vtouy topside tank longitudinal plating/ poszycie wzdluine zbiornika szczytowego topside tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie uzdluzne Sciany ukoinej zbiornika szczytowego C) 5 : 3 4 6 p g T g e cargo hold . jatch coaming' E d deck longitudinal/ wzdluinik pokladowy deck plating/ r p o s z y c i e pokladu S B wreg ramowy burtowy zb. SHIP'S CONSTRUCTION Construction members -elementy konstrukcji bearer -wspornik.scarfing -wczlowka ukoina - - tank side .tapered -wqzlowka stozkowa -toe .wqzlowka oblowa.wqzl6wka oblowa . wspornica carling -kr6tki wzdhznik chime -wzdhinik krawqdziowy crossbar -poprzeczna belka - - - - Bulk carrier . wspornica oblowa . podpora. szcz.gusset .

dolny cokol .main . na ktorej znajdujq sig usztywnienia .transverse -wreg poprzeczny .rider .transverse .transverse -usztywnienie poprzecme stiffening -usztywnienie stool .otwor Sciekowy. zan poprzecznych -racking -usztywnienie poprzeczne web .side -wzdluznik burtowy .longitudinal .round - .wreg rozwarty .wreg podwojny . tylnica .grodz poprzeczna frame -wreg ramowy stringer -wzdluznik wzmocniony.kqtnica longitudinal -wzdluzny.quarter - - - .sloping-outward -wreg rozwarty .sideshell -wreg burtowy . wzmocniony przeciwwregiem . plyta wgl6wki . uklad wreg poprzecznych girder -wzdluznik.hanging -wczlowka podwieszona .mocnica pokladowa .solid .wzdluznik burtowy . duze pokrywy) strut .deep .podpora rurowa - - -podpora bocznego rzqdu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reinforcement -wzmocnienie scalloping -polokrqgle wyciqcie (w elemencie konstrukcji) scallops .wreg tunelu ..podpora peha solid .intercostal -wzdluznik przerywany .podpora (np.side shell .wzdluznik usztywniajqcy (np.web .3.transverse . wzdluinik . wregu wzmocnionego bulkhead .konstrukcja noSna transom -pawqz beam -pokladnik poprzeczny rufy frame -wreg poprzecznikowy transverse -poprzeczny -numeral -wskainik (klasyfikacyjny) dla wia. wzmocniony (np. slup. KONSTRUKCJA STATKU floor .carling .wzdluznica pokladowa members -wzdluzne elementy konstrukcji section -przekroj wzdluzny .flaring .lower .wreg glowny .wzdluznik boczny internal members -elementy wewnqtrzne knee -wgzlowka .side .szerokoSk styku wregu do burty spacing -rozstaw.owrgzenie poprzecme. podtrzymywak supporting structure .web -wzdluznik ramowy pillar . pokladowa przy paweiy .intermediate -migdzywreg .bevelled -wreg rozchylony . pot.wzdluinik burtowy .owrezenie wzdluzne .cokol poprzeczny . migdzy wregami) .cokol poprzeczny .strona (np. odlegloici (np.wqzlowka wzdluznika krotkiego .bow .lodging -wqlowka pozioma -plate -wczlowka.side .pilar. element konstrukcji statku) stiffener -usztywnienie . podpora .owrqzenie.U-shaped -wreg w ksztalcie U . uklad wiqzan kadluba .upper .longitudinal .longitudinal -wreg wzdluzny .centre -wzdluznik Srodkowy .shell . rozporka support -podpora (to) support -podpierak.midship -wreg glowny -reverse -w.: skalops siding .deck .thwart .szerokoik wregu of a frame .przekroj poprzeczny stool . diwigar .common -zasadniczy odstqp wregowy standing bevel -rozchylenie wregu stiffened -usztywniony.wreg pehy .stem -wreg rufowy.middle line .tunnel .w~zlowka zagieta . rozstawienie.dennik frame -wreg .cokol .gorny cokol strengthening -wzmocnienie stringer -wzdluznik plate .quarter -w.wspornik. ramowy section .flanged .transverse frame -wreg ramowy poprzeczny - - - - - - - - - - - - .Srodnik wzdluznika.usztywnienie wzdluzne side .web -wzdluznik ramowy strongback .dagger -wqzlowka skoSna . grodzi). pokladu) Srodkowego rzqdu .podpora peha tubular .wreg wysoki face plate -polka wregu ramowego .wreg w ksztalcie V .wreg ramowy framing .wreg dziobowy -bracket -wczlowka wregu .wzdluznik poszycia burt .V-shaped .

SHIP'S CONSTRUCTION f- Pipelines of a product carrier -rurociqgi na produktowcu overboard discharge/ zqwdr zrzutowy / tank cleaning heater/podgrzewacz wody do mycia Iadowni Pipelines in a product carrier . bottoln coil/ weiownica denna - coil section/ sekcja wezownicy weiownica grzewcza coil loop/ petla weiownicy .rurociqgi n a p r o ~ u ~ t o w c u tank heating system .3. ..w&ownice 1 I .- -.coils/ system grzania zbiornikdw .

pompa resztkujqca -system .sounding .short nipple .korek z lbem do klucza kwadratowego stanchion -wspornik rurowy stopper .korek spustowy pump .zailepiona kolicowka rury drain -rurociqg Sciekowy -bolt .magistrala (np.Srednica .elbow -h 3.zlqczka wkrqtna krotka socket .bottom .manifold.reducer .drop . przeciekanie line . znajdujqcy siq najblizej kohierza rurociqgu.seamless -rura bez szwu . przeciek detector -wykrywacz szczelin.heating -wqzownica grzewcza .square head plug .Pipes and pipings rury i rurociqgi ballast line .linia spadowa main . zawor rozgalqzny.proba szczelnoSci (to) leak -przeciekak leakage -nieszczelnoSC.kolanko (rury) .zlqczka wkrqtna dluga . do ktorego przymocowuje siq wqze lub ramiona przeiadunkowe .otwor Sciekowy -pipe . kryza flanged joint -polqczenie kohierzowe leak -nieszczelnoSC.glowny rurociqg z ~ z o w y manifold . KONSTRUKCJA STATKU k rury .kohierz.branch . izolacja rury .polqczenia (np.kohierz . polqczenie kolnierzowe (rurociqgu) -joints .trojnik .return bend .linia rurociqgu poprzeczna dead head of a pipe .sieC rurociqgow knee piece .stainless steel . nieszczelnoSci -proof test .trojnik z redukcjq -reducing crosses .kohierz rury grid . koncowka kohierzowa rurociqgu statkowego.rura sondazowa .rurociqgi balastowe ballast suction pipe -rurociqg balastowy ssqCY .cross czwornik rurowy .covering otulina rury.rura z odgalqzieniem .system rurociqgow. syfon valve -zawor Sciekowy.flange .zailepka - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - . wlewowy flange .glowny zaw6r odcinajqcy. instalacja rurociqgowa .long . rurociqg rozgalgiony pipe -rura -bearer . zawor spustowy drainage -drenaz. do ktorej podlqcza siq weze giqtkie lub ramiona --valve .rura spustowa plug .sieC wqzownic .skrzynia zaworowa.filling -rurociqg napelniajqcy. rurociqgowa) -bilge line . lqczqca poprzecznie ssawy zbiornikow danej sekcji) .przylqcze do napelniania (zbiornika) flange .luk rury w ksztalcie U .suction .kolnierz.system resztkujqcy -trap -zamknigcie wodne.union .podpora (wspomik) rurociqgu -bend . system osuszania filling connection .zwqzka szeiciokqtna nipple .magistrala zqzowa drain .mufka . rurociqg lqcznikowy (linia sekcyjna.korek spustowy cock .wall -wqiownica Scienna collar .czwornik z redukcjq reducing socket . kohierzowe) rurociqgu manifold .zwqzka rurowa reducing tee .overdeck -rurociqg pokiadowy pipes -rurociqg in line -rury w ukladzie rzqdowym piping (system) .luk rurociqgu cap .cross-over linia poprzeczna.wqzownica denna grid .coil wqiownica .rura ssqca pipeline (line) -rurociqg crossovers -poprzeczne rozgalqzienia rurociqgu od gl6wnej linii ladunkowej lub resztkowej flange .linia (rurociqg) . pierScien crossover line .kurek spustowy -hole .glowny (np.kolnierz rurociqgu. zawor) main .zlqczka pipe .rura .diameter .mufka z redukcjq .rura ze stali nierdzewnej .hexagon bushing - coil -wqzownica .zaSlepka rury -tee .

SHIP'S CONSTRUCTION .3.

szpigat.sheer -plyta mocnicy burtowej - - - flush -plaskie.wygubione pasy poszycia doubler -nakladka edge -krawqdi . blacha .side .plyta diamentowa.drop .zakladka stykowa face .zamek stalowej Scianki szczelnej interlocking joint .zaSlepka rury tubing .doubling -plyta zdwajajqca.strona (powierzchnia) zewnqtrzna.landing .apron -nadburcie w cz&i dziobowej bilge -plyta oblowa .poszycie dziobu . Sciek. Scianka dzialowa plate -plyta.intercostal -plyta przerywana . rurociqgi tubing -ukladanie rurociqgow vent line -rurociqg odgazowujqcy - - - - - - Plates and plating .flanged .rura.szyb kablowy .chock -plyta przy przewloce .checkered -plyta stalowa ryflowana . czoIowa .topside .pipe .pas blach poszycia (kadluba) .corrugated .powierzchnia wewnqtrzna pasa transverse -poprzeczny - - - - - - - - - - - - - - - - - .pas poszycia pod mocnicq of plating . rurka plug .skrzynia denna.blachy i poszycie cast .polqczenie czolowe -plating -poszycie gladkie (burt) interlock of steel sheet piling .pas poszycia (ponizej mocnicy burtowej) surface internal .linia krawqdzi plyt poszycia shell .wzdluznica burtowa plating .zamkniqcie wodne (syfon) trunk .szyb rurociagowy tube .krotki pas ( poszycia) .rurociqg ze stali nierdzewnej standpipe -hydrant.blacha pokladowa ryflowana diminishing plank .rura ze stali nierdzewnej -piping . rura wznoina staple angle -kolnierz z kqtownika striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowri) suction .poszycie dna -bow . magistrala. wqzlowa .bottom .sieC rur. glowny kana1 .otwor Sciekowy -pipe .zeliwo chrome plated -chromowane billboard -poduszka kotwiczna decking -poszycie pokladu diamond decking .kadlub expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia longitudinal .zaSlepka rury stopper . rombowa .cable . pasmo.collar -plyta kolnierzowa .pas.rura Scieku pokladowego sea chest .sheer -plyta mocnicy burtowej plating -poszycie burtowe .wysokoSC ssania pipe -rura ssawna trap . pas poszycia kadluba . plyt poszycia) partition -przegroda.deck -poszycie pokladu . naspawana na inng nakladka edge -krawqdz plyty . loze clip -uchwyt rury scupper .odlewany iron . KONSTRUKCJA STATKU plug -korek zabezpieczajqcy przed wyciekiem lub drenujqcy rurociqg pressure/vacum valve (PNvalve) -zawor ciSnieniowo-prozniowy saddle -podpora.stal nierdzewna -pipe .3.plyta zagiqta . zachodzenie na siebie (np.gusset -plyta wachlarzowa.kratka Sciekowa -hole .diamond .flanged .szyb. pofaldowana . system rurociqgow.tank top -poszycie dna wewnqtrznego rim .krawqdi zagiqta end lap .poszycie burt .ssanie -head . odplyw -grating .obrzeie sheeting -poszycie sheet line .blacha falista.splywnik. p. kingstonowa stainless steel .poszycie kadluba strake .cable clench -plyta do mocowania ogniwa koncowego w komorze lancuchowej . p.polqczenie (Scianki dzialowej) na zamek interlocking sheeting .Scianka szczelna margine angle -kqtownik plyty krawqdziowej overlap -zakladka. wpuszczone -joint .

tjdnica statku propeller arch/ luk n a d i r u b o ~ y rudder plate/ pietwa steru rudder carrier/ ioiysko noine steru forefoot/ stopa tylnicy i I " propeller aperture/ okno Srubowe pzasta walu Srubowego propeller port/ ramq Sruboue .3.rufa statku i ster stern frame/ trzon steru rudder blade~-l plewa steru A)\ i > propeller shafi/ wal Srubowy 7--I stern frame . SHIP'S CONSTRUCTION I I Ship 's stern and rudder .

ster jednoplytowy .ogranicznik sektora (wychylenia) stem carrier bearing .opor sterowania stern frame -tylnica .bow .ster podwieszany rudder stock -trzon sterowy bearing .stopien zrownowazenia bottom pintle .underhung .okno Srubowe w tylnicy arch .loiysko noSne stem casing .loiysko .ster Oertza .span of the -wysokoSC stem.oslona Sruby -post .koker trzonu sterowego chock .ster area -pole.rama Srubowa (tylnicy) relative rudder area . powierzchnia .tandem .ster tandem .ster zawiasowy .center-plate .single-plate .luk nadimbowy frame -rama Srubowa guard .glowica trzonu sterowego pintle .unbalanced .loiysko trzona sterowego blade -pletwa stem bottom pintle .locking -bearing - .glowica trzonu sterowego stuffing box dlawica trzonu sterowego screw aperture .biplane .zrownowazenie stem -bearing .wzglqdna powierzchnia stem rudder (type) .fully balanced ster calkowicie zrownowaiony .koker trzonu sterowego upper stock . .okno Srubowe (w tylnicy) screw clearance -przeswit Sruby (napqdowej) steering gear -maszyna sterowa steering resistance .ster zrownowazony .czop stem -port .semi-balanced .glowica trzonu sterowego yoke -jarzmo steru rudder post -ramie sterowe stoppers -wystqpy oporowe trzonu stem heel brace .ster czeSciowo podwieszony .ster zrownowazony .trzon sterowy stops .Oertz .Flettner .lifting .czop loiyska stem -- - -- sworznia stem zamkowy (stem) propeller .equipoise .balance ratio .ster niezr6wnowazony .simplex .ster prosty .ballanced . rozpiqtoSC s.ster dwupletwowy .ster -balance .ster Lurssena .loj s k o trzonu sterowego head .koker trzonu sterowego tube .Sruba napedowa -aperture .zlqcze sterowe -eye .ster wypornoSciowy.ogranicznik sektora sterowego coupling .okucie piety stem horseshoe plate -wzmocnienie przejicia trzonu sterowego pintle .partially underhang .gniazdo czopa sterowego -hangings -zawieszenie stem -head .ster Flettnera .plyta wzmacniajqca przejicie trzonu sterowego (przez kadlub) rudder .otwor w trzonie sterowym stock . KONSTRUKCJA STATKU Rudder .ster dziobowy bracket .ucho trzonu steru frame .czop noSny steru .wystqpy oporowe trzonu sterowego -trunk .ster .ster polzr6wnowazony . ster opwowy .hinged .gmszka Costy (na pletwie stem) diaper plate .wspolczynnik zrownowazenia stem back post -ramie sterowe (tylnicy) balance ratio .rama pletwy stem gudgeon .streamlined .czop noSny stem Costa bulb .ster jednoplytowy .3.sworzen - - - - - - -- - - - - - - - - - ---- - closed aperture/rufa z oknem clearwater/rufa z oknem s'rubouym zamknietym Srubowym omartym I I cu&ay stern/ rufa podcieta .

na samej mfie after perpendicular -pion rufowy after run .rufowa cz@ statku czenie maszyny ste steering gear/ maszyna sterowa $owica trzonu ste er brackel ik walu 'ego .skrajnik -bulkhead . SHIP'S CONSTRUCTION Stern .3.linia rufy stern tube -pochwa walu Srubowego -bearing .dolna plyta kosza rufowego peak .rufa plaska .rufowa cz@C statku A-bracket -wspornik walu Srubowego aft .zwqzenie ladowni rufowej afterpeak bulkhead -grodz skrajnika rufowego buttock -nawis rufowy deck transom -pawqz rufy hollow pilar -wspornik rufowy oxter plate .loiysko walu Srubowego .rufa tunelowa .na rufie. stewa tylna profile . rufowa czqSC kadluba -bush -loiysko walu Srubowego.tunnel .square . tylnica statku wieloirubowego stern -rufa.lozysko walu Srubowego strips .rufa okrala .rufa z nawisem .listwy lozyska walu Srubowego bushing .chock przewloka mfowa . pochwa walu Srubowego .gland -dlawik pochwy walu (Srubowego) .counter .---- - - Stem .grodi skrajnika frame -w r a skrajnika spectacle frame -tylnica krzyzowa.hawsepipe rufowa kluza kotwiczna - - -pipe .tylnica.gland -dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego (types of) stern -typy rufy . w czqSci rufowej after body -rufowa czeSC kadluba after deck -poklad rufowy after frame -wreg promieniowy after hatch -rufowy luk ladunkowy aftermost -najbardziej wysuniqty ku rufie.frame tylnica .round .fantail -rufa eliptyczna .rufowa kluza kotwiczna -post .rufa pelna .apple .

collision bulkhead/ grodi zderzeniowa-' ./+shell plating/ poszycie piyta czolowa side frame/ side shell/ cross section/ przekroj pionowy perspective view/ stringer in forepeak tank/ wzdluznik skrajnika dziob. trunk connecting topside tank and hopper tank/ szyb lqczqcy zbiornik szczytouy i przyoblouy inner bottom/ *-collision bulkhead/ grodz zderzeniowa .

3. SHIP'S CONSTRUCTION Tanks arrangement uklad zbiornikdw forepeak/ skrajnik d z i o b o ~ y .

skrajnik rufowy . szczytowy i oblowy .heeling .zbiornik skrajnika . skrajnika dziobowego . podpokladowy -topside .zbiornik dna podwojnego .observation .deep . przedzial pusty z dostqpem (w odroznieniu od void space) coil -wqzownica . tadunku plynnego na zbiornikowcach zb.waste oil .zbiornik paliwowy .drain -zbiornik Sciekowy.sanitary .zbiornik Srodkowy .centre .zbiornik szlamu olejowego .peak .koferdam.zbiornik burtowy zb. ladunkowe przeznaczone rowniez do przewozu balastu wodnego .zbiornik grzany coil -wgzownica grzewcza zbiornika .interbarrier space -przestrzen pomiqdzy barierami zbiornikow gazu skroplonego na gaZOWCU -- --- -- --- -- - - -- - - - - - - - - - - - barier -druga bariera (druga przegroda bezpieczenstwa wok01 zbiornika gazu skroplonego na gazowcu) .zbiornik ladunkowy .zbiornik przelewowy .afterpeak . popluczyn itd.zb.upper .slop .zbiornik samonoiny .settling . zb.pot.zb.forepeak .zb.liquid .zbiorniki podpokladowe na starych typach zbiornikowcow (stabilizing) tank -zbiornik stabilizacyjny .closed system -w.activated anti-rolling .zb.kopula zbiornika do przewozu gazow skroplonych heated tank .zbiornik oblowy .(zbiornik) wyposazony w wqzownice (engine room) tank -zbiornik w silowni .flume typ zb. olejowy (Sciekowy) .zbiornik glqboki .lower .bunker .overflow .zbiornik dolny . szlamu i odpadow olejowych . kompensujqcy przechyl .antiheeling .: zb. przeciekowy .finned -wqzownica ozebrowana grid .skrajnik .zbiorniki air escape -odpowietrzenie air hole -otwor odpowietrzajqcy ballast tank -balast . Sciekow sanitarnych . szczytowy.zbiornik boczny . obiegu zamkniqtego wqzownica systemu chlodzqcego -cooling .side .zbiornik podpokladowy . balastowe trymujqce -water--zbiornik wody balastowej.zbiornik oblowy -layout -rozklad (rozmieszczenie) zbiomikow . zb.fuel .wing .zbiornik gorny .trimming . systemu przeciwprzechy~owego.clean .hopper .szyb lqczqcy zb. przeciwprzechylowy tank (localisation) -(lokalizacja) zbiornika .bierny zb.heating line -rurocirlg grzewczy zbiornika independent tank -zbiornik niezalezny main tank -zbiornik glowny name plate .sewage .bilge hopper .zb.zbiornik rozchodowy .self-supporting .zbiornik balastu czystego .heating -wqzownica systemu grzewczego coiled .underdeck . stabilizacyjnych .panel (siek) wgzownic w zbiorniku .zb.segregated -balast wydzielony (przewozony w zbiornikach przeznaczonych tylko do balastu) .zbiornik kontrolny.zbiornik osadowy .zbiornik oleju zuiytego expansion tank -zbiornik nadmiarowy (gas) tank . zbiornik Sciekow sanitarnych scupper drain .passive anti-rolling .sludge .zbiornik Srodkowy .semi-membrane zbiornik typu semi-membranowego dome .zbiornik wody sanitarnej. zbiornik balastu wodnego cargo tank .ballast trunk . przeciwprzechylowy . zbiornik przelewowy .anti-rolling -zb.daily service . systemu kompensacji przechylow (wywolanych operacjami przeladunkowymi) .zbiornik paliwa . cofferdam .zb.aktywny zbiornik stabilizacyjny .zbiornik Sciekowy .double bottom .dedicated -zb.zbiornik rozchodowy . KONSTRUKCJA STATKU Tanks .tabliczka informacyjna (na sondach) summer tank.lub oil sump .zbiornik gazu .peak .expansion -zbiornik ekspansyjny ladunku . na pozosta-slop 1oSci ladunku.service .3.secondary - -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- .central .

rura sondazowa .escape vent .zbiomik - - - .zb. kulistego .poszycie nachylonej plaszczyzny zbiornika oblowego .zbiornik suchy - -expansion .zbiornik wody pitnej - --- -- -- . zb. paliwa lekkiego.korek spustowy (w dnie statku) .domestic .zbiornik zapasowy - - -- - - - - - tank (fitings) -wyposazenie zbiornika .rura odpowietrzenia zb.zbiornik osadowy storage . nadmiarowy (ekspansyjny) opadowy overflow .zb.docking plug .zb.lubricating oil .sloping plating .stainless steel .spherical . ze stali nierdzewnej -top .reserve - - -.szyb nadmiarowy lid -pokrywa luku zb.expansion hatch . .zb.zbiornik -ballast .spherical skirt .air-escape pipe . paliwa ciqzkiego ..korek spustowy w zbiorniku balastowym .filler -wlew zbiornika sounding pipe (tube) .luczek nadmiarowy (ekspansyjny).odpowietrznik .potable .heavy oil .daily service .zbiornik przelewowy .striking plate -plytka ochronna pod rurqsondazowq water tank -zbiomik wody .zbiornik rozchodowy . ladunku plynnego .3.gravity . oleju napedowego . oleju smarowego tank (construction) -konstrukcja zbiornika .expansion trunk .dno wewnqtrzne -wash plate -plyta przelewowa (w zbiorniku) tank .diesel oil . zbiornik nadmiarowy . SHIP'S CONSTRUCTION schodnia tank .zbiornik balastowy .bleeder . rezenvowy.fundament zb.membrane zbiomik typu membranowego .zb.zbiornik kulisty .zbiornik wody slodkiej -feed zbiornik wody zasilajqcej -fresh--zbiomik wody slodkiej . zapasowy settling .zb.zbiornik . zb.dry .

zdluznik b u r t p y .construction details zbiornik szczytowy i oblowy .""" ". KONSTRUKCJA STATKU Top side tank and hopper tank .jcie zbiornika oblou'ego hopper tank slopping plating longitudinal/ wzdluznik poszycia skosu zbiornika obiowego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika obiowego bottom longitudinal/ uzdluznik denny uzdluinik poszycia hurt entrance in topside tank wejs'cie do zbiornika szcq$owego ladder/ slde shell/ poszycie burg drabina side longitudinal/ w.detale konstrukcyjne topside tank cross section przekrbj zbiornika szcqtowego topside tank sloping p poszycie zbiornika szczyt open deck plating/ poszycie pokladu ohartego I manhole/ wlaz. przelaz deck longitudinal/ w.zdluinik p o k l a d o ~ topside tank sloping plating longitudinal/ wzdlu2nik poszycia zbiornika szczytou1ego - 7c- hopper tank zblornik przyoblowy hnnnor . side shell/ ladder/ poszycie burg drabina bulkhead/ grodi .3.' ." """' tnnG vlllnino nlnto/ r""y5:' " pos.

szyby i tunele access .szyb trzonu sterowego .funnel . gkowny kanal .szyb nadmiarowy .expansion .shaft .light .obudowa.3. szyb .lower .connecting .szyb kominowy mark -znak armatorski na kominie.szyb.szyb kominowy . szyb Swietlika closed-in space -przestrzen zamkniqta closed-in trunk .szyb do napelniania .szyb obudowany duct -kanal.podloga tunelu -recess -wnqka tunelu.rudder . otwor wentylacyjny ventilated insulation . logo gastight -gazoszczelny stack . rurocigowy) .szyb rurociqgowy .komin . magistrala.pipe .bottom -tune1 w dnie podwojnym escape .cable - - - - -- - - - - kablowy obudowany .closed-in - . oslona. przewod -exhaust dukt (przewod wentylacji wyciqgowej) .dostqp hole . SHIP'S CONSTRUCTION Trunks and tunnels .szyb lqczqcy deck -poklad skrzyniowy .szyb - - - - - - - .tune1 podpokladowy -well .ventilation -przewod wentylacyjny dust-proof -pyloodporny dusttight -pyloszczelny exhaust (fan) -wentylator wyciqgowy exhauster -wentylator wyciqgowy fan -wentylator funnel -komin cap -kryza kominowa casing .tilling .szyb wentylacyjny .air .izolacja z kanakami wentylacyjnymi ventilating fan -wywietrznik ventilator -wentylator.szyb - - - - .wyjicie awaryjne z tunelu platform .air -kanal (dukt) wentylacyjny . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora -turning gear -mechanizm obracajqcynawiewnik vertical -pionowy .venting -kanal wentylacyjny -ventilation -kanal (szyb) wentylacyjny tunnel -tune1 (walu Srubowego. reces tunelu (walu Srubowego) .smoke -komin trunk .tunel (walu Srubowego) .underdeck .studzienka w tunelu vent -odpowietrznik.komin dolny(odcinek pod pokladem) .szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) .hatch .otwor wejiciowy casing .szyb oiwietleniowy. wywietrznik.

Ropes . Ladders and gangways . Deck fittings -element-wyposaienia pokladu 11. Opennings and covers . Mooring equipment . Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Superstructure and masts .urzqdzenia dostqpu 8.liny 6.nadbudowka i maszty .urzqdzenia cumownicze 3.trapy i schodnie 10. Ship's equipment . Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Anchor and anchor chain . Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5.4.otwory i ich zamkniqcia 9. Means of access .kotwica i lancuch kotwiczny 2.wyposaienie statku 1.

kotwice Qpu Halla bez poprzeczki rl Admiralty anchor kotwica admiralicji anchor s h a d e / szakla kotwiczna 1 rchor arm/ y a kotwicy anchor arm/ tapa .4. kotwicy r anchor stock/ poprzeczka kotwicy anchor shankl trzon kotwicy 1 anchor arm tapa kotwicy pieta kotwicy sworzeli kotwiczny anchor crown/ pieta kotwicj Spek anchor/ kotwica Speka Danforth anchor/ kotwica Danfortha D'Hone special anchor/ kotwica specjalna DrHone'a Stoke's anchor/ kotwica Stokes'a . SHIP'S EQUIPMENT Anchors stockless Hall anchorkotwica .

eye of an .lancuch o ogniwach bez poprzeczek chain -lancuch (tu: kotwiczny) .housing .stocked .kotwica prqdowa .stud-link -lancuch z ogniw rozporkowych swivel -krqtlik swivel hook -hak krgtlikowy swivel piece shackle . WYPOSAZENIE STATKOWE Anchor and anchor chain kotwica i lancuch kotwiczny anchor -kotwica and chain certificate .mooring .kotwica Danfortha .anchor shackle -przqslo lancucha kotwicznego -bitter end -koniec lancucha kotwicznego (w komorze kotwicznej) .szpilka szakli lancucha kotwicznego spur -wystgp zaczepowy k.martwa kotwica .Swiatlo kotwiczne anchor (type) .dhgoSC lancucha link .riding -pokrywa kluzy kotwicznej (zlozona z dwoch polbwek) cable -lancuch kotwiczny lifter -kolo lancuchowe (wcirlgarki) markings .czgSC przednia lancucha .double fluked .close link .lugless .mushroom .stem .stoodless link .kotwica patentowa .kotwica admiralicji - - - - - - - - - - - - - - - stockless -kotwica patentowa stream .ogniwo lancuchowe .half -pokrywa kluzy kotwicznej skladajqca siq z dwoch czgSci .trzon kotwicy -bill -pazur kotwicy -blade .stream -lancuch kotwicy rufowej .otwor w koncu trzona kotwicy (do zakladania szakli) fluke -lapa kotwicy folding stock .kotwica grzybowa.kotwica martwa .riding -lancuch lqczqcy beczkq cumowniczq z obciqznikiem . przgslo lancucha kotwicznego shot -przqslo lancucha kotwicznego slipping arrangement .Danforth .shackle of the .lancuch o krotkich ogniwach .blind -pokrywa kluzy kotwicmej .ogniwa lancucha pomigdzy kotwicq a pienvszym przgslem poirednim .rozporka ogniwa lancuchowego .(typ) kotwicy .patent .kotwica patentowa . (skladana) nut .Srednica lancucha forerunner .(to) range -rozcirlgak lancuch (kotwiczny) na pokladzie .malniak lancucha kotwicmego span .nipped -zalamany lancuch kotwiczny stud .Swiadectwo kotwic i lancuchow arm -ramie kotwicy beam .lina kotwiczna light .lancuch bezrozporkowy outboard shot .poprzeczka k. kula kotwicma bell -dzwon kotwiczny buoy -plawka kotwiczna davit -iurawik kotwiczny -hook -hak (do ukladania lancucha kotwicznego w komorze) line . dryfiotwa .galka na poprzeczce kotwicy -palm -lapa kotwicy -pea -pazur kotwicy -peak -pazur kotwicy shackle .czqSC ramienia pod lapq kotwicy crown -pigta (kotwicy) .kotwica dziobnicowa .martwa kotwica pojedyncza (beczki cumowniczej) buckler -zasuwa kluzy kotwicznej .drift -kotwica plywajqca.oznakowanie (przgsel) lancucha kotwicznego .stem . kotwica talerzowa . z ruchomymi lapami .szakla kotwicy shaft -trzon kotwicy shank -trzon kotwicy shoe -poduszka lapy kotwicy spile pin .diameter of .szakla.przqslo .kotwica rufowa .k. patentowej stock -poprzeczka trzonu kotwicy anchor (gear) .mooring block .kotwica Martina .sprzqt kotwiczny -ball -mak kotwiczny.length of .Martin's .szakla krqtlikowa (chain) link -ogniwo (lancucha) -bending shackle -szakla koncowa (lancucha kotwicznego) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .4.swinging moorings .swinging fluke -kotwica patentowa .

17. kotwicznej. anchor pipe/ kluza kotwtczna. ~ i n d l a s swinda ko&iczj nu. Doubler/ nakladka. Anchor shackle/ szakla kohviczria. 11. chain stopper fd&dation/ per z a p a d k o ~ yl & . Anchor shank/ trzon kotwicy . SHIP'S EQUIPMENT anchor chain arrangement rozmieszczenie laricucha kotwicznego I. Bolster/ kolnierz pokladowy. 12. Swivel shackle/ krqtlik lancucha. Anchor chain. 24. 2. 23. a& fundament storera kuicucha. wciqgarka lalicuchowa. 21. 22.indi. 20. common link/ ogniwo rozporv kowe.4. Chain locker/ . Deck plate/ poszycie poktadu. anchor cable/ lancuch k o ~ i c z n y 3. 16. Kenter joining shackle/ ogniwo Kentera. Pin/prze&czka. Studless link/ ogniwo bez rozporki. 18. 7. 5. Collision bulkhead/ grodi zderzeniowa Securing anchor to zamocowanie kotwicy do lancucha 15.Devil's claw/ sstosr razurowv. 8. komora laricuchou~a. Stud link. Spurling pipe/kluza la+ cuchowa. Windlass foundation/ fun"dament w. 6. Pear shackle/ szakla gruszkowa. Chain stouuer/ sto9. Cable lifter/orzech windy. 13. 19.lO. studded link. "DM p e anchor shackle/ szakla laricuchowa q p u "D".4. Hawse pipe.

.ogniwo gmszkowe stay pin .stoper bezpieczenstwa (w komorze lancuchowej) .chain locker .stud .sprzeglo klowe clutch .cable .chain hoist -wcirlgnik lancuchowy claw clutch .screw controller . .szakla .pokrowiec na otwor kluzy kotwicznej cover -pokrywa kluzy kotwicznej flap -pokrywa kluzy kotwicznej -pipe .rozporka ogniwa lancucha k.sprzeglo klowe claw coupling .stoper lancuchowy .ogniwo koncowe przqsla (lancucha kotwicznego) .mfowa kluza kotwiczna stern pipe -rufowa kluza kotwiczna (chain) stopper -hamulec (lancuchowy).szakla lqczqca przqsla . lqcznik Kentera . manhole -wlaz komory lancuchowej chain pipe -kluza lancuchowa bed -poduszka kotwiczna cover -pokrywa kluzy lancuchowej pocket .hamulec .sworzen mocujqcy ostatnie ogniwo lancucha w komorze kotwicznej floor -podloga komory lancuchowej grating .lug .cable holder -bqben lancuchowy (windy k.szakla lqczqca Kentera .riding slip .enlarged ogniwo lancuchowe duie (przedostatnie w przqile) .end .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .long stud .kratownica (greting) komory 1.k.Hartford szakla Hatforda (do zamocowania lancucha kotwicznego do beczki) -joiner .szakla lqcznikowa (lancucha kotwicznego.brake .riding chock .end shackle .deck .stoper lancucha kotwicznego .wnqka kluzy kotwicznej stern hawse pipe .stoper lancucha kotwicznego .stoper zapadkowy lever controller .stud .lead pellet .chain claw .ogniwo patentowe.riding pawl .stoper lancucha kotwicznego .patent .szakla mocujqca lancuch w komorze kotwicznej spurling pipe -kluza lahcuchowa windlass -winda kotwiczna -band brake -hamulec taimowy -bed -loze windy kotwicznej.rozporka ogniwa lancucha kotwicznego .lqcznik .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .korek olowiany (zabezpieczajqcy szpilkq ogniwa Kentera w lancuchu kotwicmym) . fundament w.cable lifter .) .lugless .rozporka ogniwa lancucha .stoper szczgkowy (lancucha kotwicznego) hawse .open -ogniwo koncowe (lancucha kotwicznego) .lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych holding power .zapadka stopera lancucha kotwicznego .orzech bqbna windy kotwicznej .devil 's claw .stoper kotwicy - - - - -- - - - - - - -- ------- - - Le Hoff . . lqczqca przqsla) -joining .sila trzymania (kotwicy) --power -wysoka sila trzymania (kotwicy) shackle .friction brake -hamulec cierny (taimowy) - - - - - -- - - .ogniwo zwykle (lancucha kotwicznego) .stoper pazurowy .housing .ogniwo poirednie (przedostatnie ogniwo z rozporkq w przqSle) .intermediate .lqcznik Kentera.kluza kotwiczna rope .bqben lancuchowy windy k. szakla Kentera .czqSC dziobu zawierajqca kluzy kotwicme -bag .connecting .przegroda komory lancuchowej -clench .pear .stoper pazurowy lancucha .4. .riding .stoper lancucha kotwicznego Blake'a .szakla koncowa lancucha k.Kenter joining .Kenter .long end .ogniwo (lancucha kotwicznego) z rozporkq chain locker -komora lancuchowa bulkhead .sprzeglo . WYPOSAZENIE STATKOWE common . stoPer .detachable Kenter -rozkladane (demontowalne) ogniwo Kentera .Blake slip .stoper mimoirodowy (lancucha kotwicznego) .ogniwo patentowe (lancucha) .chain grab .

Panting. 6. 13.4. Flange/ kolnierz b u r t o y . 14. Hawse pipe/ kluza kohviczna. Bolster/ kolnierz pokladouy. Spurling pipe/ kluza lancuchowa). Doubler/ nakladka. 4. Anchor chain.Forecastle stores/ magazynek dziobowy. Bitter end/ koricowka lancucha. 15. cable locker/ komora iaricuchowa. 17. Chain lockel. 9. 7.frame/ wzmocniony wreg skrajnika. 5.l8. anchor cable/ iancuch kohviczny. Chain stopper/ stoper zapadko~y lancucha.Main drck/poklad glowny. 10. 12. Chain locker floor/ podloga k o m o g ~ lancuchowej. wciqgarka laricuchowa. SHIP'S EQUIPMENT \ I. 11. Chain slipping arrangement/ malniak lancucha kotwicznego. Starboard anchor/ kohvica prawa. Windlass/ winda kotwiczna. 8. Forecastle bulwark/ nadburcie dziobdwki. . 3. Forecastle decWpoklad dziobowki. I6. 2.

WYPOSAZENIE STATKOWE 1 Windlass . grooved drum/ &ben ilobkowany common pinion for drum drive/ wspolne kolo zcbate napedu obu bebnow tween drum deck unit/ dwubqbnowa cz& pokladowa tnagazynowy podkladki mocujqc urzqdzenie do automa@cznego nawijania przeciwwaga .wciqgarka cumownicza z samonaciqgiem band brake/ hamulec taimon.wciqgarka kotwiczna m~indlasscontrol handle/ diwignia cable I$er/ kolo laricuchowe silnik elekttyczny kolnierz kluzy laricuchowej Selftensioning mooring winch .4.?.

4. SHIP'S EQUIPMENT bitter end .koricdwka iaricucha be''.wcillgarka cumownicza manual band brake/ hamulec reczny storage drum 2/ beben 2 bebna mamzvnowepo linv m)) winch control p a ~ e l / panel sterowania windq s\J A&l dog I T c o Z r o i panel cover/ poknwa panela sterowania end of break band/zamocowume koricdwk taimy h a m u h wplnned '1 klowe #n/ garkl band brake hamulec taSmowy break band/ hamulec taimowv hne storage drum/ beben magazynowy 11n+ w A 6 w y k / u d hamulca~ ~ ~ h .dzwon cotter pin/ zawleczka main deck/locker clench/ ogniwo komorowe bell securing ring/ clapper securing ring/ ogniwo powiekszone common link link/ ogniwo zwykle Mooring winch .

pachola -head .z rolkq kierunkowq fake .stoper lancuchowo-linowy .urzqdzenie cumownicze -pipe .p. pacholek -bracket ..stoper (do lin) . oko liny port .closed .sprzqglo taimowe bitt .drum .przewloka zamkniqta .poler.rolka na cokole sheave -prowadnica kr&zkowaliny -with guide roller . poler krzyzowy stopper . pacholek .lanyard stoper linowy lug . z rozkami .hamulec .poprzeczka polera.p.lina (cumownicza) guide .przecieranie siq battenwykladzina chroniqca lincprzed przecieraniem sic -chain -odcinek lancucha zabezpieczajqcy line przed przecieraniem siq na kluzie chock -przewloka (linowa) . pachol.zapadka.oko cumy.poler (pachol) potr6jny brake .mooring .obrzeze plyty fundamentowej kabestanu catch .ukladacz liny tube kosz na liny storage reel -bqben do magazynowania liny speed -prqdkoSC .pacholek load . przewloki rolkowej) chock -przewloka rolkowa fairlead -glowica obrotowa.triple .pedestial .przewloka panamska (rolkowa) rowser chock przewloka zamkniqta . pachol -cleat .lina.p.prqdkoSC biegu jalowego .poler (pachol) z h a g % p. wydawania) staghorn -pachol krzyzowy.przewloka dziobowa .cuma dziobowa knight .open .double . WYPOSAZENIE STATKOWE Mooring equipment -urzqdzenia cumownicze band clutch .bqben linowy windy hawser . samoczynnego wydawania liny . polkluza -prowadnica liny .stoper liny cumowniczej (zamocowany do polera) bollard -poler.prqdkoic pelzania .ucirlg -recovery u.poler (pachol) podwojny .przewloka podwojna . w kabestanie) comb cleat -przewtoka dog-stopper .prowadnica liny .wzmocnienie polera.dog-.rolka cumownicza rope .zapadka (np. pacholka stopper .mooring rope .Panama .4.gniazda zapadkowe (kabestanu) roller .creep .krrlg liny w zwoju gipsy . podwojny equipment -urzqdzenie cumownicze gear .leading .dolna czcSC kabestanu.hamulec tasmowy cable drum -bqben linowy (windy) cable tier -buchta liny capstan .pelna p.bcben do nawijania liny cumowniczej split . pachola .kabestan .kluza panamska .bqben dzielony - - - - - - - - - - - - - - - fairlead -przewloka.mooring -poler.przewkoka otwarta .full .podstawa rolki cumowniczej warping . przewloka z rolkami walcowymi . w ktorej znajdujq sic zapadki -rack .double .stoper lancuchowo-linowy drum . zatrzask chafing .bqben linowy windy . pojedyncza click .Panama .light line .multipurpose .zapadka -head .bollard - - - - - --- - - - - - - - - - - - - . uniwersalna .poler.double .pedestal . dwuwargowa .ucirlg trzymania na bqbnie mooring -cumowniczy bitt .przewloka (cumownicza) -reel .przewloka cumownicza Norman pin -poprzeczka polera (pacholka) Panama lead -kluza cumownicza (panamska) pawl . (wybierania.band . cuma.bqben (linowy) end .poler (pacholek) c.single p.cruciform towing -krzyzowy poler holowniczy . pachol.bqben linowy windy -head .glowica polera. pachok cumowniczy -pin .kabestan podwojny -rim .belaying . gruba lina holownicza eye .bqben do nawijania liny -thimble .holding -u c i e trzymania na hamulcu . samoczynnego nawijania liny -rendering u.zaczep stopera (do liny) .bow .rolka (np.kausza do duiych lin stalowych headline .double . podwojna .

... tharmflec behm manual band brake/ reczny magazynowego liny en magazynowy liny orage drum dog clutch/ pedestal fairlead rolka kierunkowa double bollard pachol podwbjny double chock.....Forecastle .............anchor and moorinn arrannement dziobbwka .. double .. --- windlass/ winda kotwiczna I ...urzqdzenia kotwiczne i c y \ /------ \ . open chock/ przewloka podwojna rolkowu moorirzg rope run/ bieg /in cumowniczych zaczep stopera ead (closed chock)/ horizontal roller/ cruciform towing bitt.pachol podwbjny Panama lead/ kluza panamska przewloka podwbjna z rolkami walcouymi roller fairlead/ przewloka z rolkami walcowymi ...

blok szerokokrqzkowy .pulley .head span .becket -blok z uchem dolnym . sluiqcy do przeciqgania (statku) capstan .blok czterokrqzkowy -gin blok szkieletowy (otwarty.blok zespolony (z dwoma krqzkami.blok dolny talii gai ruchomej .4. o stalym naciqgu. b ~ b e n linowy wciqgarki cumowniczej guide -rolka kierunkowa -winch -wciqgarka cumownicza gkowicowa winch -wciqgarka (pot. z krqzkiem ze szprychami) .blok ruchomy . umieszczonym~ jeden nad drugim) .single -blok jednokrqikowy .kabestan cumowniczy drum .angle -blok kierunkowy .sister .blok z okuciem i szaklq .osprzqt (zdejmowalny) urzqdzen przeladunkowych ball sinker -obciqznik kulisty block -blok.lower slewing guy .constant tension mooring -w.block and block .electro-hydraulic -w.fourfold .dolny blok kierunkowy (renera) .split .blok z hakiem .glowica windy .electric -wciqgarka elektryczna .blok skladany .glowica cumownicza.blok do bloku .holowanie bitts .ninepin .combined windlass /mooring .treble -blok trojkrqzkowy . three roller open fairlead/ przewloka trzyrolkowa.manoeuvering-anchor wciqgarka manewrowo-kotwiczna . elektrohydrauliczna -head .leading -blok kierunkowy .double -blok dwukrqzkowy . wielokrqiek .shackle .mast head span -blok gomy topenanty . zblocze. w.lower span .zblocze .snatch .clamp .heel .b ~ b e n windy cumowniczej end .automatic mooring -wciqgarka cumownicza automatyczna b~bnowa .wciqgarka cumownicza z przystawkq kotwicznq .silnikowe wydawanie liny warping -cumowniczy.viol -blok otwarty - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - Mooring equipment urzqdzenia cumownicze baseplate/ rvlleri Panama lead/ three roller open fairlead przewtoka trzyrolkowa.head -blok renerowy gomy (nokowy) .dolny blok topenanty . otwar ta closed mooring chock (lead) przewtoka cumownicza zamknieta \ .standing -blok staly .running .podwojny poler (pachok) holowniczy na holowniku bollard -poler (pachol) holowniczy chock -przewloka holownicza -posts -podwojny poler (pachol) holowniczy na holowniku winch -wciqgarka holownicza veer .blok otwierany .blok prowadniczy .hook .self-tensioning mooring winda cumownicza z automatycznq regulacjq naciqgu - Cargo gear . WYPOSAZENIE STATKOWE towing .haul -blok prowadzqcy .openable ship's -okrctowy blok otwierany -patent -blok rolkowy .: winda) . automatyczna .loose .mooring -wciqgarka cumownicza .dolny blok topenanty .

pin shackle "omega" type/ szakla typu "omega" ze sworzniem xkrecanym cargo hook with shackle/ hak hdunkou y z szaklq cargo hook with swivel eye/ hak ladunkowy z kretlikiem ramshorn cargo hook/ hak dwurozny .four sheeved blok diwigowy czterokrqikowy / kretlik z hak-iem luiny loose swivel hook/ bloks fittings wyposaienie blokdw stiff swivel eye/ standard snivel hook/ kretlik statrdardowy z hakiem swin&ng swivel hook/ kretlik z hakiem ohrotouym loose swivel stgj"swive1 hook/ hook/ kretlik kretlik z hakiem sztywyy lulny z okiem I stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq I loose swivel and shackle/ kretlik luiny z szaklq cargo shackles szakle ladunkowe 1 cargo hooks haki ladunkowe screw pin shackle "D" type/ szakla typu "D" ze swjorzniem xkrgcanym screw. SHIP'S EQUIPMENT .talia stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq snatch block with shackle/ blok otwierany z szaklq sr~athhblock with hook/ blok otwierany z hakiem crarze block with one sheeve/ blok diwigowy jednohcrqzkou?.loose .osprzet Eadunkowy zdejmowalny block construction . lina ruchoma irm zamocowana crane block with. ' Cargo gear .4.konstrukcja bloku tackle .

kierunek biegu liny w osprzqcie ladunkowym lug -zaczep.single .shell of a -policzek bloku .konstrukcja bloku arse (of a block) .dolna czqi.weston . talii) deadman .spring .clasp -hak skladany.married .union -uklad pracy sprzqzonej -union -rig -system sprzqzonych bomow (ladunkowych) .spoke sheave .krqtlik :abezpiec:ajqca .loading .krQek bloku .shiver .krqzek pelny (w bloku) -dumb sheave -rowek prowadniczy (blok bez krqzka) . hak podwojny .cargo .blok z hakiem -bolt .gaja bomu ladunkowego fall -rener .pelican ..t.twofold .hak iadunkowy .-hak (ladunkowy) podwojny .wielokrqiek roznicowy (to) purchase -podnosib (za pomocq talii) racking stopper .sister .talia z dwoch blokow jednokrqzkowych cotter -przetyczka -pin . sworzen.z dwoch blokow trojkrqzkowych .disk sheave .score .spring . line) overhauling weight .stoper talii ramshackle -uszkodzona szakla rigging .linoblok -treble -t.rener ladunkowy .zawleczka .policzek (bloku) .swivel .Flemish -hak (ladunkowy) podwi?jny - - - - - - -- - -tackle .wyzlobienie na policzkach bloku do zaloienia stropu . z dwbch blokow dwukrqzkowych -fourfold talia z blokiem czterokrqikowym . talia .do1 bloku .zawleczka .olinowanie - - - -- - - shackle .krqiek .gorge . wystqp monkey face -lqcznik trojkqtny (to) overhaul -wyklarowab (taliq.ramshorn .union swivel .hak polowkowy .chomqtko swivel .cheek .szakla marks cecha long li ucho podlui thimble .talia o blokach z hakami lead .sheave .single .4.cargo . czop purchase -wielokreek.t.krqzek szprychowy (bloku) burton -talia podr~czna .-hak zapadkowy . ucho.krqtlik w systemie bomow sprzqzonych .hak odrzutny . z dwoch blokow dwukrqzkowch .hak krqtlikowy - .roller sheave -krqzek bloku na lozysku walcowym .zawleczka delta plate -lqcznik trojkqtny (lancucha.6 bloku . WYPOSAZENIE STATKOWE block construction .becket .split .hak ladunkowy - .double .gniazdo zatyczki (szakli) hook -hak -block .breech .rener sprzqzony -rapid transit dodatkowy rener (przy pracy dwoma bomami) featherway .obciqznik haka ladunkowego pin -przetyczka.finger -hak palcowy .rowek krqzka linowego .Sruba hakowa .ucho dolne bloku .

derrick stool/ Stulcken heavy derrick . SHIP'S EQUIPMENT Cargo lifting devices .born cigiki Stulckena .4.urzqdzenia przeladunkowe derrick head fitting/ brojenie zblocza gornego upper cargo purchasr block/ g6rny blok tali lower cargo purchase block/ dolny blok ta- talia iadunkow hooW hak ladunkowy podwojny topping Iifi $$%inch/ wriqgarka topenan2).

szakla zwykla (zalozona sworzniem do bloku) .topenanta.lift .talia gajowa ruchoma split fall -rener z hakiem (przy pracy bomami niesprzqzonymi) - -- -- - - - - - - - - - - - -- span . lina talii .guy .talia topenanty.leading part .talia dluga .gaja bomu ladunkowego .ruch obrotowy (bomu.blok zawieszony na rozpiqtej lnie chain . zalozona prostopadle do krqzka (to) shackle .lancuch prefendra .boom topping lift .sztag . topenant block .gaja .long .talia podrqczna..talia podrqczna.-guy .talia za taliq .pendant .kierunek biegu liny w osprzgie .cargo .krqtlik tackle ..topenanta bomu dead end -koncowka renera zamocowana na bqbnie .loop -pqtla .lift .robocza dlugoSC talii .szkunergaja swivel . rozpiqta miqdzy dwoma punktami -block . szekla .watch .chomqtko (kausza) polqczona topping -podnoszenie lift .sztender gai taliowej --tackle .i trzykrqzkowego drift .linoblok .takielunek staly runner -rener .lina topenanty bomu tackle .preventer -prefender (stalowa lina ustalajqca polozenie bomu) chain . line .szakla.single whip .regular . zszaklowaC (polqczyk szaklq) slew line (rope) .sz.purchase .standing .fall fal.gaja ruchoma talii pendant .hook -talia o blokach z hakami . wybierana na windzie chain .prowadnica renera tension .luff .topenanta .olinowanie ruchome .lancuch do mocowania topenanty w polozeniu roboczym fall -koniec biegowy talii topenanty.lqcznik trojkqtny (lqczqcy np..heart-shaped .talia z bloku jednokrqikowego i dwukrqzkowego upon .lead .lina podtrzymujqca blok.gaja stala prefendrowa chain .span rope -.szakla do liny .blok gorny topenanty --bull rope -lina stalowa dolqczona do topenanty bomu.lancuch topenantowy rope .4.schooner .D" .talia topenanty . talia lekka thimble . wielokrqzek .up and down . wielokrqiek t.szakla w ksztalcie liry -jaws of a .lina do obracania bomu w poziomie slewing .sworzen szakli .lina przytrzymujqca Srodkowq czqSC bomu ladunkowego .topenanta rope .D-.club link .rozstaw szakli (przestrzen pomiedzy ramionami szakli) -pin -przetyczka sworznia szakli . przenoha .union .sztender .podnosic linoblokiem wide of clear . renery) triangular lifting eye -zaczep ladunkowy trojkmy union gear -renery sprzqzone unreeve -wywlec.napiqcie w h i e renera shackle .running .ciqgnik topenanty tringle plate .bow .forged .rope .rener ladunkowy guide .talia topenanty (bomu) standing part -koniec staly liny standing topping lift .szakla w ksztalcie liry .: kausza) ..double luff .talia zlozona z bloku dwu.szakla okrqgla -bolt .topenant bomu ladunkowego .chomqtko (pot.topenanta stala stay .talia topenanty .talia. (linq z bqbna) (to) unshackle -odszaklowai.spinai. WYPOSAZENIE STATKOWE belly guy .dee .talia . wyszaklowaC whip .szakla ze sworzniem wkrqcanym .span . diwigu) guy .szakla typu .szakla podluzna .odcinek liny przechodzqcy przez blok otwierany .linoblok (to) whip .kausza w ksztalcie serca .szeroka (szakla) - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - .lancuch gai prefendra .screw .gaja glowna (bomu) .side .harp-shape .szakla kuta podluina okrqgla .main guy .deadman . wyszorowai. topenanta bomu purchase .

5. \ . Lower cargo purchase block/ blok dolny tali1 renera.Transverse beam/ belka poprzeczna masztu. Mast head span lead block/ blok g o r y kierunkowy gajotopenanty.27. 26. Derrick head built-in sheave/krqiek wbudowany w nok. 21. Mast head span block/ blok gdiany gajotopenanty. 24. 30. 12. 15. 13. 23. Goosneck trunnion/ ioiysko bomu cieikiego. Cargo runner/ rener. Span block trunnion zawieszenie obrotowe bloku gajotopenanty. Derrick head span fitting/zaczep nokowy gajotopenanty. 11. 7. 2. Cargo lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego renera. 29. Head cargo purchase block/blok nokowy talii renera. 22. Span triangular platel lqcznik trojkqtny gajotopenanty. Shackle/szakla.born cieiki o dwdch gajotopenantach Q 1. Span winch/ wciqgarka gajotopenanty. Span lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego gajotopenanty. SHIP'S EQUIPMENT Cargo gear . 14. 4. 17. 9. Mast head cargo lead block/ blok gorny kierunkowj renera. 6. Double connecting fork/polqczenie wideikowe podwbjne. Cargo winch / wciqgarka renera. 16. Span rope/ lina gajotopenanty. Mast head span lead block bracket/ wspornik bloku gornego kierunkowego gajotopenanty.4.twin span tackle heavy derrick sprzet przeladunkowy . 8. Derrick heelfitting/pieta bomu. 3. Ramshorn hook/ hakpodwojny. 28. 18. Derrick head cargo$tting/zaczep nokowy talii renera. Span/slewing tackle/ talia gajotopenanty. Mast head cargo lead block bracket/ wspornikgornego bloku kierunkowego renera. 10. 31. Portal mast/ maszt bramouy. Heavy derrick born/ ciezki zuraw bomouy. Cargo tackle/ talia renei-a 19. 25. Becket/zaczep bloku. Swivel/ kretlik. King post/ fundament bomu ciqzkiego. 20.

sprz&o cierne szczqkowe .silnik diwigu radius -w y s i e diwigu rating -udiwig znamionowy .dolly -pozioma belka do mocowania talii . stacjonamy .podstawa bomu ciqzkiego trunnion .gaja bomu -head .stojak bomu married gear -bomy sprzqzone slew .wciqgarka gai .wciqgarka topenantowa -warping drum -bqben linowy windy - - - - -- - - - - - - - - - - - . crane -diwig .nok bomu -heel .cargo - -- - -- - - ---- - -- - - - crutch -rozwidlona czgSC stojaka bomu derrick -bom.heavy -bom ciqzki .loiysko bomu ciqzkiego table -podstawa gniazda bomu 1. h a w bomowy boom .zaczep masztowy topenanty winch -wciqgarka (pot. stojak standard -kolumna.podstawa bomu ciqzkiego .cargo .4.rozstaw bomow samson-posts -pot.hak tadunkowy -jib .bom.slewing .union gear .loiysko bomu ciqzkiego gallows .topping .heavy lift -iuraw bomowy ciqzki .renery sprzqzone boom (construction) -konstrukcja bomu chock -poduszka gniazda bomu cradle -loze bomu crutch . stojak safe working load (SWL) -dopuszczalne obciqzenie robocze trunnion piece for spar bearings .electric .obracaC siq (o bomie.married gear . WYPOSAZENIE STATKOWE Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe boom .iuraw bomowy guy .Pacific iron -wiczba bomu ladunkowego -pedestal . topenanty bomu obciqionego table -podstawa wciagarki ladunkowej .samson post -kolumna (stanowiqca podporq bomu ladunkowego) .heel .span .p.zaczep bomowy podwojny plaski heel -piqta bomu --block .nok bomu cargo block -blok gomy renera double lug fitting .double yoke piece .lifting gear guy eye plate .: maszt bomu ciqzkiego stand .king post -podstawa bomu .diwig pokladowy hook .w.bqben do nawijania (liny) -reversible -wciagarka o zmiennym biegu rope drum -bqben linowy . diwigu) slewing .h r a w pokladowy.cokol. stoisko.heavy-duty bom ciqzki o d u j m udiwigu .deck .ruch obrotowy (bomu.diwig obrotowy derrick .light -bom ladunkowy lekki .wciqgarka elektryczna .kolumna ladunkowa stool .swinging -bom ladunkowy obracany derick heel lead block .gypsy -bqben linowy wciqgarki -head . podstawa.bom obrotowy (umieszczony w plaszczyznie symetrii statku) derricks span .electro-hydraulic -w. diwigu) -crane .piqta (np. bomu) -jumbo .hydraulic -hydrauliczny iuraw bomowy post .stanowisko.dolny (kierunkowy) blok renerowy bomu .wcigarka ladunkowa drum end -bqben linowy wciqgarki .rener . 2.bom obrotowy trunnion . stojak runner .zaczep bomowy oczkowy gai stool .ciqzki bom .goosneck bearing -lozysko bomu head .widelki podwojne gallow -podstawa bomu .dolny blok renera fitting -widelki pigty bomu .widelki noku bomu fitting .piqta bomu . elektrohydrauliczna end -bqben linowy wciqgarki .bom -bom ladunkowy -heavy--bom ladunkowy ciqzki .bomy sprzgzone .bgben linowy wciqgarki -platform -podstawa wciagarki ladunkowej reel .lattice -bom kratowy . bgben -block friction clutch . iuraw bomowy crane .swinging .married fall -rener sprzqzony .: winda) -barrel -glowica wciqgarki.stojak bomu .wysiqgnik iurawia -jib .luffing-jib -iuraw wychylny motor .

- Cargo lifting devices .diwigi okretowe lekkie duty ship's (cargo) cranes okretowe cieikie (ladunkowe) - wire sheeves1 -cargo electric motor/ silnik elekttycznv' pump unit/ blok pompy oil filters/ filtg~olejk luffing winch/.4. winda opuszczania wysiegnika hoisting winch/winda podnoszenia silownik parkowania foundation/ fundament funkcji obracania slewing beaAng teeth/ L i b bearing/ zebatka loiyska obracania lozpko wysiegnika hook/ hak ladunkowy cargo crane drum/ beben linouy dzwigu ladunkowego gearbox housing/ /. SHIP'S EQUIPMENT . obudowa przekladni source HAGL L'VDS Cranes .urzqdzenia przefadunkowe ig z wysrqgnikiem lamanym stiff boom crane/ diwig z wysiegnikiem szvwnym telescopic boom crane/ diwig z wysiegnikiem teleskopoqm folding boom crane/ diwig wysiegnikiem wsuwanym light duty ship's cranes .

system chlodzenia oleju oil tank with hydraulic pumps -zbiomik oleju z pompami hydraulicznymi operator (craneman) cabin -kabina dzwigowego overhauling weight .stiff boom . WYPOSAZENIE STATKOWE cargo crane (type) -diwig ladunkowy . ogolnego przeznaczenia . ciezki .diwig 1.obciQnik haka power cable -kabel zasilajqcy slewing and luffing lever .knickle boom . z wysiegnikiem lamanym .pokladowy 1.folding boom . z wysiegnikiem teleskopowym cargo hook -hak ladunkowy cargo runner -rener ladunkowy cargo winch -winda renera crane construction -konstrukcja diwigu crane jib .ramie wysiegnika -- ------- --- crane pedestal -podstawa diwigu electric motor driving hydraulic pumps -silnik napedzajqcy pompy hydraulicme head block -blok nokowy jib parking support -wspomik wysiwika (w pozycji marszowej) lever for hoisting . typu smuklego .heavy duty ship's .light duty .telescopic boom .diwig 1. dzwig podwojny .diwignia podnoszenia luffing winch -winda zmiany wysiegu oil cooling system . z wysiegnikiem sztY-ym .diwig 1.diwig 1. z wysiegnikiem wsuwanym -general purpose diwig 1.diwig okretowy 1.d h i g n i a obrotu diwigu i zmiany wysiegu slewing movements mechanism -mechanizm obracania dzwigu slewing winch -winda opuszczania ventilator -wentylator Side loading system -system przeladunku przez bur@ hydraulic lifting gear/ hydratrliczne urzqdzenie 1 diwigowe side door/ furtu burtowa 1 .slimtype--diwig 1.diwig 1.4. lekki .double slender .

spust rdwnolegb wire rope . SHIP'S EQUIPMENT Ropes -liny wire construction konstrukcja liny stalowej fiber core/ rdzeri wldkiennv wire rope/ lina stalowa ordinaty lay/ Lung's lay/ spust z ~ y k b spust Langa righthand/ righthand/ prawoskrqtna prawoskrqtnt lefthand/ lewoskretna lewoskrema vire rope -parallel lay/ ina stalowa .spust poprzeczny lina typu Herkules fibre rope construction konstrukcja Iiny wldkiennej double braided hawsers/ lina podwojnie tkana 8-strand plaited rope . zewnetrzne coil of a rope/ zwoj liny .4.lina d o kienna pleciona 8-pokr@kowa double plaited rope/ lina wlokienna plecionu podwojnie h o w e r laid coitstruction/ konstrukcja liny sztjwnej outer braided cover/ tkany oplot zewnetrzny (pot.cross lay/ lina stalowa .: koszulka) inner braided cover/ tkany oplot wewnetrzny wire rope arrangement code kod konstrukcji liny stalowej center wire/ number o f strand/ liczba pokretek independent wire rope core/ niezalezny rdzen z liny stalowej I - 16 x ( + 7 + (7+7) +14 = 265 wires 7x7+ inside wires/ druty wewnetrzne outside intermediate wires (small)/ druty zewnetrzne poirednie (male) outside inermediate wires (large)/ druty zewizetrzne poirednie (duie) routside wires/ drut).

1.elastycznoSC.lina konopna (niesmolowana) .odpornoSC na rozcirlganie unkinkable lay -spust liny utrudniajyy tworzenie sig suplow rope (construction) -konstrukcja liny . podwojnie pleciona .wlokno naturalne rope .flexible .lina o krotkim spdcie.plain-laid . stalowa elastyczna. stalowa.rdzen.lina wlokienna .wire .fibre clad .lina wspolzwita .spust liny.lina elastyczna. wlokno z palm .plaited .lina stalowa.staineless steel .round of a .water-laid .obwod liny diameter .1.lina jutowa .odpornoiC na scieranie -breaking strength .cotton .lina przeciwzwita .right-hand .wlokno kokosowe core -rdzen wlokienny -jute -juta .preformed .fibre .1.lina do pracy pod dukym obciqzeniem - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tensile strength .lina prawoskrgtna .prawy spust (liny) .backhanded .multi-strands .flexible wire .natural .vegetable -wlokno roilinne hawser .linen line .lina pleciona .liny cable .lina o splocie kablowym rope (failure) -wady liny deformation -znieksztalcenie (liny) elongation -wydluzenie (tu: liny) (rope) lay (lay of rope) .fatigue resistance .grass .extra flexible wire .fibre clad .niC konopna . 1.white . ze stali nierdzewnej .flexibility .coir lina z wlokna kokosowego .polyesterlnylon .lina czteropokrqtkowa .lina nylonowa .spust krotki (liny) .lina (o splocie kablowym) cross section (of the rope) -przekroj liny fibre .ordinary-.heavy duty rope .back laid .cienka linka . skret .cord .lina polipropylenowa .Lang rope .manila .lina stalowa rope (characteristic) .lina manilowa .lina o jednakowym spuicie drutow i pokrgtek .right hand .splot liny .wlokno sztuczne .braided .linka sygnalowa.SciSle skrqcona.man-made .sila zrywajqca .double braided .lina manilowa . kombinowana (typu Herkules) -jute .manila .piasawa.spust lewy (liny) .1.lina wl6kienna .dlugoSC pokrgtki dookola obwodu liny .lina wielopokrgtkowa .shroud-laid .polypropylene .lina lniana .Hercules .soft .left-handed . twarda .man-made .combination .manila hemp .skok skrgtu liny .circumference .lina typu Herkules .regular rope .1.drut core -rdzen druciany (stalowy) w linie line .1. stalowka -reel -bgben do przechowywania 1.strand -pokrqtka .skok skrctu liny laid .1.charakterystyka liny . flaglinka .abrasion resistance .warp laid .tyP liny -bass .natural fibre line -lina z wl6kna naturalnego .signal halyard .spust dlugi (liny) wire .nylon . stalowa . WYPOSAZENIE STATKOWE Ropes . skrgtu kablowego .stoper szczgkowy lub lancuchowy do lin stalowych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . lina przeciwzwita .lina poliestrowa . stalowka stoper .lina prawoskrgtna .lina z wlokien sztucznych . gigtkoiC (tu: liny) .lina ksztaltowana (wykonana z dmtow dogigtych przed skrgceniem) -polyester .lina lewoskrgtna (o lewym spuicie) .length of .short in the jaw .coir . gigtka .heart of a -rdzen liny -jaw of a .manila .bast .gruba lina holownicza rope (type) .lina z wlokna kokosowego .reverse laid .lina kokosowa .1.b.hard . poliestrowo-nylonowa . dusza liny .rope yam .lina typu Herkules heart .rope .Srednica liny . odporna na zmpczenie .wl6kno . stalowej rope .lina splotu zwyklego.lina lewego spustu .lina pleciona .4.lina kombinowana .left hand .linka druciana.linka bawelniana . giqtka . o splocie lewoskrgtnym . giqtka 1.

~kowe ksztaitownik zrgbnicy wheel guide rail/ crhnpression bar/ szyna jezdna piaskownik zrszczelniajqcy I 1 I .- Iina do Z Lzmykania ladowni I haul wire/ r l k a gunzowa cross joint cleat/ trrzadzenie dociskowe szyna jezdna coaming bar/ ksztaltownik zrqbnicy hydraulic )ack/ podnoinik hvdrauliczn.hatch covers -pokrywy ladowni hatch cover pokrywa ladowni urzqdzenie dociskowe eccentric wheel/ kolo mimo.Grodow uszczelka gumowa ksztaitownik zrgbnicy sinale uull cover pok y y jednociqgowe n .~ hallancing roller/_ rolka obrotowa kolo mimoirodowe urzqdzenie doci.

plyta poszycia panelu rising track . unoszone i odtaczane - - - - - - - - - -- - - - type .oil-tight .drabinka lukowa . gnikiem stalowym cover (type) -tYP pokrywy .pontoon - - - - - - - - Hatch covers -pokrywy ladowni side rolling covers/ p o k y y v odsuwane na bo p o k ~ w y p u pontonowego V .piggy-back .rolka obrotowa batten down -zakrywanie lukow ladowni -the hatches .kanalik odprowadzajqcy wodq drain pipe -rurka odprowadzajqca wodq eccentric -mimoirod -wheel .ladownia cover -pokrywa luku cover wheel .4.szyna jezdna wire .kolo pokrywy ladowni ladder .pokrywy zwijane .hydraulically operated . na zr~bnicy ladowni) hatch .kolo (np. ciqgnik stalowy backhaul .roll stowing (rolltite) .uchwyt pretowy.p. panel side chain .linka stalowa.folding .pokrywy skladane -hydraulic folding pokrywy skladane.zakrywanie lukow ladowni battening bar .p.gniazdo rozpornicy .lasza (plaskownik sluzqcy do dociskania brezentu lukowego) beam .screw . luku chlodzonego .sliding hatch -p.plaskownik uszczelniajqcy . przykrycie .zrqbnica odchylona kielichowo w celu ulatwienia zaladunku kontenerow stiffener .insulated hatch . szczebel (np. ladowni przesuwana -wire operated -p.kolo mimoirodowe end-position switch -wylqcznik krancowy grab rod .wspomik zrqbnicy cover -pokrywa. otwieranal zamykana cia.p.lancuch lqczqcy panele -top plate .gniazdo rozpornicy cleat -lqcznik. WYPOSAZENIE STATKOWE Hatch covers .prowadnica rolek obrotowych rubber gasket -uszczelka gumowa shifting board -przegroda przesypowa (przy przewozie ziama) spreader -rozpomica stowage bay -wncka na pokrywy wheel . toczne pokrywy) guide rail .irubowe urzqdzenie dociskowe coaming -zrqbnica -bar -ksztaltownik zrqbnicy -compression bar .side rolling -pokrywy odsuwane na boki drainage channel . pot.shifting -poprzeczna rozpornica (lukowa) socket .lina do zamykania ladowni -haul . otwieranel zamykane hydraulicznie .flared .ciqgnik (z liny stalowej) .pokrywy ladowni ballancing roller .segment pokryw.p.cross joint . hydrauliczne .brezent lukowy -tent . typu pontonowego .: daszek hatchway -przestrzen pod lukiem ladowni panel .rozpomica shoe .urzqdzenie dociskowe .namiot lukowy. zacisk .obejma (na klin lukowy) -panel -panel pokrywy .batten cleat .luk olejoszczelny -tarpaulin .

SHIP'S EQUIPMENT r ' \ Hatch covers details pokrywy ladowni .4.umieszczenie uszczelki pokrywy ladowni flat rubber pad/ rszczelka gumowa piaska terminal rubber pad/ uszczelka g.szczego'?y chain attachement/f zaczep iancucha eccentric wheel assembly konstrukcja kola mimoSrodowego podwbjna piytka lqczqca podkiadka stalowa ballancing roller assembly konstrukcja kola obrotowego head/ cross joint wedgeklin do klinowania pokryw zacisk koncowy zacisk boczny zacisk szybkiego dzialania koiek stozkouy hatch cover cleats zaciski pokryw ladowni hatch cover pad arrangemen.top/ two way joint/ uszczelka iqczqca dwustronna W w "L" shaped pad/ uszczelka w ksztaicie "L '" three way pad/ uszczelka f i t angle pad/ uszczelka naroina uszczelka kqtoua hatch cover rubber pads uszczelki gumowe pokryw ladowni uszczelniajqcy drain channel/ kanai Sciekowy . . koricowa flat end joint/ uszczelka koricowa iqczqca hatch cover .side/ bok p o h w hatch cover .

sarnochodowy .Access equipment .urzqdzenia dostcpu hoistable car deck/ car deck stowed/ segment rumpy hemicyclic watertight doors/ obrotowe drzwi wodoszczelne hoistable car deck poklad samochodowy podito~zoizy I .

4.bottom .rampa podnoszona .drzwi g.furta burtowa .furta rufowa .sliding .furta .multi panel .rampa zewnptrzna .hinged .side .furta burtowa ramp -rampa .equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy. przylbica bulkhead door -drzwi grodziowe .side shell . zmniejszajqca kqt ich zalamania - - - ---- -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - guiding frames .drzwi wielopanelowe -pilot .z.furta ladunkowa coaming -zrebnica (otworu drzwi.d r m i z zawiasami z gory .drzwi grodziowe -bunker d.drzwi pilotowe .drzwi gazoszczelne angled stern ramp -ukoSna rampa rufowa bow . blokada .otwor wejSciowy accessible -dostqpny air port . drzwi grodziowe itd. spoczywajqcy na nabrzeiu.drzwi obrotowe .external .rampa rufowa slewing .iluminator.horizontal .stem .horizontal sliding .horizontally watertight .obrotowy .(wodoszczelne) drzwi grodziowe (zawiasowe) .rampa wewnptrzna .poziomo zasuwane drzwi wodoszczelne .side -rampa boczna (burtowa) slop -kqt nachylenia r.slewing -drzwi obrotowe .sliding .kolka prowadzqce hinged -zawiasowy.side .poziomo zasuwane d r m i wodoszczelne .bow .stem ramp .grodziowe d.drzwi z zawiasami z boku .silownik hydrauliczny hydraulic cylinder .drzwi zasuwane poziomo drzwi wodoszczel-vertically watertight ne przesuwane pionowo slop . furty. (burtowe) do pobierania paliwa .rampa dziobowa gradient -pochylenie rampy .side-hinged .door .dziob port .internal fixed -rampa wewnetrzna stala -jumbo -rampa typu ciczkiego . SHIP'S EQUIPMENT Means of access -Srodki dostepu access .dziob otwierany.hoistable .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy. drmiczki kontrolne .furta ladunkowa .top -hinged .) -hole . dojScie door -wlaz.rygiel dolny .side .drzwi wodoszczelne envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.bow .internal .drzwi burtowe .rampa rufowa obrotowa sliding door . zawiasowa watertight door .stem .drzwi zasuwane . drzwi wodoszczelne hoistable cardeck -poklad samochodowy podnoszony hydraulic actuator .rampa dziobowa cover -pokrywa rampy .zamknigie klinowe - - - - - - - - - - - - -- -- --- .fixed . wzgLpokladu .fore .d r m i (wodoszczelne) przesuwane .cargo . cego pokiadu i rampy threshold -pokiad rufowy w miejscu polqczenia z rampq wedge closing . luku) .rygiel boczny manhole -wlaz cover -pokrywa wlazu mechanical cleating wedges -kliny blokowane mechaniczne port .furta dziobowa ramp -rampa dziobowa visor .pochylenie wzgledem siebie sqsiaduja.quarter -rampa skoSna . samochodowa) opuszczana.watertight .bulkhead .cargo .zasuwane drzwi grodziowe -vertically sliding -drzwi grodziowe przesuwane pionowo .wodoszczelne cargo elevator -winda ladunkowa clearance -tu: przeiwit pomipdzy konstrukcjq rampy a nadwoziem pojazdu door -drzwi . bulaj air tight door . przegubowy -ramp -rampa (np. pot.watertight .d r m i jednocz&iowe . zamykane (recznie) .: klapa rampy .geared .furta dziobowa .szyny prowadzqce guiding wheels .dostep.rampa stala .single panel .silownik hydrauliczny internal end-hinged ramp -rampa wewnptrzna zawiasowa (na statku ro-ro) lock -rygiel.

zawias. side hinges/ .urzqdzenia dostgpu bow vzsor/ r d z z o b o w a przyiblca two sectzon bow door / dwuczeBcrowe drzwz dzrobowe 1 ' bow visor with ramp dzidb z przylbicq i rampq side-hinged bow door w i t h ' d ramp . .v boczne hydraulic cylinder/ silownik hydrauliczny double sternramp yodwdjna rampa rufowa .Access equipment .drzwi dziobowe otwierane na boki z rampq rufowa . x-.drzwi wodoszczelne 2 zintegrowana furta burtowa mechanical cleating wedges/ system klinowania mechanicznego z rampq watertight bulkhead door wodoszczelne drzwi grodziowe \ rampa dziobowa rampa wodoszczelna ramp/ rampa t side ramp/ rampa burtowa . nabrzeiny rampy - combined side door-ramp .

4.&'Lsh$~ podkfadka elockng n u nakretka samoblokujqca -y !I klamka hk=3 gumowy nakrgtka e dog) lygiel strong bulk/ wzdfuinik usztywniajqcy hinge r &xsing nipple/ smarowt~iczka toggle/ nakretka koszykowa wdg4 klin 3 @ Y bull's eye iluminator zawias deadlight/ pokiywa toughened glass/ szkfo uhmrdzone liquid cargo tank manhole/ wlaz do zbiornika ladunku piynnego stud. SHIP'S EQUIPMENT iDoor and covers -drzwi ipokrywy lubricatzon nipple/ klamka z trzonem nakrqtka moylkowa splash-proof door drzwi strugoszczelne ====== K / " @ $ < 1 tall nut/ nakretka jednoramienna eye bolt/ /3 . szpilka nut/ nakrgtka washer/ podkladka tapping ring/ piericieri gwintowany 1 cover plate/ pokrywa manhole cover pokrywa wiazu deck hatch/ wiaz pokladowy .

pot.common hinged .wlaz okragly .lift . luczek.okno z ramq stalq . dzialowa) protection .4.o.watertight -d r m i wodoszczelne .szklo ognioodporne .sznur gumowy do uszczelniania scuttle -wlaz.non-opening .o. owalny z pokrywq do Srub coaming -zrqbnica wlazu cover -pokrywa wlazu support -podtrzymywacze wlazow door .szyb wyjScia ewakuacyjnego. nieotwierane .rectangular .gas tight .szklo matowe pane .wheelhouse . luk awaryjny trunk .bolted .ship's .szyba heated .: blindklapa -eyebrow -rynienka nad iluminatorem. z ramq stakq (wspawane) .pendulum .otwory i pokrywy - bull's-eye .tunnel . okrqgle . okrqtowe suwane .: bulaj deadlight .furta (burtowa.zrqbnica okna window .lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne rail .opening .wlaz okrqgly.regulator (szybkoici) wycieraczki .iluminator. przegub side scuttle .d r m i gazoszczelne -hinged splash-proof zawiasowe h i strugoszczelne .unieruchomienie.droga ewakuacji -hatch -luk ewakuacyjny.o.round ship's .o.nakladka mocujqca szybq -toughened safety szyba ze szkla hartowanego .zaryglowak door .ochrona.o. zapadka (to) dog . zabezpieczenie chain .o.straight line -wycieraczki przesuwane - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - .fire resistant -pane . prostokqtne . pot.szklo zbrojone guard .sliding ship's .iluminator .szyba wirujqca closure for opening .porqcz barierki railing .oval . zabezpieczenie rubber sealing cord .wycieraczki Slizgowe . awaryjnego .wlaz owalny plate -pokrywa wlazu .round . luk awaryjny scuttle .sunken -wlaz wpuszczony (np. w dno wewnetrzne) unwatertight -wlaz niewodoszczelny -with cover and key closure -wlaz z zamkniqciem klinowym port . WYPOSAZENIE STATKOWE Openings and covers . okrqtowe .szyb windy ventilation cover -pokrywy wentylacyjne spigot .okno . klapa locking .wired .o.drzwi deszczoszczelne escape . blokujqce - -- - - - - - - - -- -- - - - manhole -wlaz .rygiel.oslona iluminatora.welded .: bulaj lid -pokrywa.mechanizm otwierania trunk -szyb .bolted . oknem casing . otwor w burcie lid -pokrywa wlazu pokladowego skylight -Swietlik maszynowy -cover -pokrywa Swietlika gear . szyb central locking -zamykanie centralne (drmi) clear view screen .zamknigcie otworu companion -zejiciowka (pod poklad) connection bridge -pomost na zbiornikowcu dog .szyba podgrzewana retaining frame .pantograph -wycieraczki Slizgowe . z gornq czqSciq otwieranq . oslona.pokrywa (drzwi) wlazu .zawias.fanlight .drzwi strugoszczelne .o.obscured .iluminator burtowy.obudowa.okno otwierane .flush -wlaz wpuszczany (w poklad) . zabezpieczenie.hose proof .barierka hinge .szklo .wyjScie awaryjne (prowadzqce przez tunel) eyebrow -rynienka (nad iluminatorem) glass .side scuttle . pot.d r m i . oslona.oslona. sterowki wind scoop -lapacz wiatru wiper -wycieraczka (okienna) controller .o.urzqdzenie ryglujqce.weather-proof . zablokowanie device . ze wspolnym zawiasem .luk ewakuacyjny.

4.trap gldwny starboard side view/ widok z prawej b u r y upper plafor/ . SHIP'S EQUIPMENT Accommod Accommodation ladder traa .

falrep.trap burtowy w polqczeniu z drabinkq pilotowq door .urzqdzenia umozliwiajqce wejicie na statek .bulwark .drabina do ladowni .kqt nachylenia wzglqdem poziomu boarding -wejicie na poklad arrangements . -- - - - - -- - - - . portowy) -boat -pilotowka door .rolki trapu bulwark -nadburcie port .trapy i schodnie accommodation ladder -trap glowny davit .inclined .kladka landing .schodki pilotowe .drabina.uchwyt prqtowy.mast .combined .porecz.rope .wspornik nadburcia stay . sztormtrap .porqcz z liny guard . lina chwytna przy sztormtrapie hatch stanchion .pilot .schodnia gangplank -kladka gangway . na zrebnicy ladowni) grab rope .drabinka linowa.trap glowny.t.safety -drabinka bezpieczenstwa stringer .extension .silnik elektryczny w.drabinka masztowa . winda pilotowa ladder .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd non-slip grooves -przeciwilizgowe zlobienia w stopniach open railing -barierka. reling pilot -pilot (tu: morski.pomost komunikacyjny na zbiornikowcu fore-and-aft-bridge -pomost komunikacyjny biegnqcy wzdhz statku gangboard .podnoinik pilotowy.gniazdo wspornika barierki heaving line -rzutka high freeboard -wysoka wolna burta hoist -podnoinik.shore .gorna platforma trapu -truck .boarding .sztormtrap .cage .pochwyt drabinki -tails -konce lin bocznych sztormtrapu . sztormtrap .stojak nadburcia catwalk .furta wejiciowa .szpula do nawijania trapu p.zurawik -protection net .schodnia.drzwi pilotowe hoist . wcignik.railing .drabina pionowa -way -zejiciowka. WPOSAZENIE STATKOWE Ladders and gangways .drabinka linowa.Jacob's . w y c i g .hatch .trap burtowy z napqdem hydraulicznym .trap grab rod .furta wejiciowa ladder .mechaniczny podnoinik pilota ladder . oslona chain . wejicie na poklad flying bridge .siatka ochronna trapu winch . schodnia .round-rung drabinka linowa o szczeblach okrglych .drabina lukowa . drabinka pilotowa --hasp .drabina rozsuwana .lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne . klatka schodowa manrope . przy wchodzeniu po sztormtrapie) Mediterranean gangway .drabinka wejiciowa na statek .trap burtowy wysuwany.lina do przytrzymywania siq (np.combined -arrangement -polqczenie sztormtrapu i trapu gl6wnego breastwork -barierki poprzeczne brow .trap glowny z silnikiem pneumatycznym --with hydraulic motor . -with air motor .vertical . szczebel (np.hold .winda trapu glownego electric motor .okrqtowanie. zejiciowce) hand-rail -porecz hand rope -porccz z liny. pomost (wzdhz pokladu zbiornikowca) embarking .rail .barierka ----- -- - - - - - - hand grab -porqcz handhold .sztormtrap pilotowy.4. schody .drabinka linowa -jumping .kladka.drabina z oslonq .wspornik barierki do ogradzania luku socket .telescopic . teleskopowy angle of inclination to level . uchwyt @rzy wlazie.g.zabezpieczenie. drabina pochylona -jack .furta wodna stanchion .trap burtowy port .porgz barierki .

wspomik barierki.dwuczlonowe elementy dystansowe t r a p spoke .straight ..zbyt krotki sztormtrap rest firmly (against ship's side) . stojak b.rozporka step .stopnie z prqtow do drabiny safety net for accommodation ladder -siatka bezpieczenstwa do trapu side rope .man-..lina chwytna .zbyt dlugi sztormtrap .platforma skladana .stopien staky .non-slip .swivel -platforma obrotowa .4.lina chwytna z wqzlami spreader -rozporka sztormtrapu stanchion .platforma dolna .lower .trapy i drabiny handrail/ cage ladder drabinka z oslonq bulwark ladder schodki ~ilotowe drabinka pionowa .szczebel rungs for dog-step ladder .lina chwytna bez wglow -with knots .stojak wsuwany seat .intermediate .stojak.self-adjusting .automatic -urzqdzenie automatyczne do wykladania trapu - -- . pot.bulwark -porqcz nadburcia .stopien wygiqty .: sztyca wharf ladder -trap nabrzezowy rung .lina chwytna .stopien .foldable .lina .platforma poirednia .stopien gumowy .gniazdo stojaka wsuwanego .stopieli samopoziomujqcy .upper .too long .side .platforma goma reel -rolka (trapu) rail -porqcz . SHIP'S EQUIPMENT Gangways and ladders . foldable .too short .bent .spoczywaC pewnie (na burcie) platform -platforma .stopien plaski turning device -urzqdzenie do wykladania trapu (do pozycji poziomej) .breast -barierka poprzeczna .guard .szczebel drabiny spreader .stojak skladany stickable .rubber .stopien przeciwpoSlizgowy .lina boczna (noha) sztormtrapu split distance piece .storm -porqcz sztormowa rope .porqcz barierki stanchion .lina chwytna sztormtrapu - - - - ----- - - - -without knots .fixed .schodnia -mechanical -hoist ladder -trap pilotowy podnoszony mechanicznie .hand-.

o d y platfbrrna dolna rigging ofpilot ladder combined wlth accommodation ladder iamocowanie trapu pilotowego w polqczeniu z trapem gldwnym . WPOSAZENIE STATKOWI i-Pilot ladder - steps not equally spaced/ stopnie nierowno rozstawione side ropes not equallj spaced/ liny boczne nie rozstawione rdnno niebezpieczna petla luzna koricowh-u liny typical failures ofpilot ladder typowe wady trapu pilotowego height above Mzter. level/ \cysokoSC trapu nad pozion~ ~ .4.

osprzqt pokladowy gear .odpowietrzenie cleat .Swiatlo pokladowe machinery .urzqdzenie pokladowe light .osprzet pokladowy air pipe .4. knaga . knaga .knaga.urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit .spkywnik.scupper grating . pot.flange kolnierz pokladowy r u r o c i w - .rozek pojedynczy -ring -piericien pokladowy .collar -kolnierz pokladowy .odpowietrznik deck -poklad equipment -wyposazenie pokladowe fittings .wyposazenie pokladowe.drain Sciek pokladowy . knaga pojedyncza -belaying .arm rozek pojedynczy.wyposazenie pokladowe deck (fittings) . SHIP'S EQUIPMENT Deck fittings .dowel korek pokladowy .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka deckmounted -zamontowany na pokladzie eyeplate -piericien pokladowy filler -wlew zbiornika filling pipe -rurociu napelniajqcy. rozki pokladowe .scupper Deckfinings .horn -rozek (pokladowy) pojedynczy de-aeration -odpowietrzanie de-aerator . osprzqt pokladowy -- .arrangement .wyposaienie pokladowe obramowanie Scieku scupper/ &ek pokladowy deck' longitudinal/ wzdlulnik poktadowy .: Sciek pokladowy.cleat rozki pokladowe.rozek. szpigat .horn cleat . wlewowy .rozmieszczenie urzqdzen pokladowych .drain (scupper) - splywnik pokladowy - . pot.

zaworach) ring -piericien pokladowy (do mocowania lin).rura Scieku pokladowego shore connection -przylqcze brzegowe (np.nakrqtka rury s.tabliczka informacyjna (na sondach.greting. kratownica gutter water-way . odpowietrznik .tabliczka informacyjna (np.szpigat. zaczep -bolt .furta wodna waterway . zaczep pokladowy plate .Sciek kennet (cleat) -duia knaga. przy zaworze.odpowietrzenie.Sciek pokladowy gutterway . korku sondy) lug .kolurnny (maszty) odpowietrzeh wash port .zaczep.odpowietrznik outlet -wylot odpowietrzenia -pipe -odpowietrzenie. scupper .korek rury s. do pobierania wody slodkiej) vent . odplyw grating . ucho.risers Superstructure and mast .cap - - - .Sciek przyburtowy -bar .duza knaga label plate . WYPOSAZENIE STATKOWE freeing port .obramowanie Scieku pokladowego MY .4.furta wodna grating .oko z pierkcieniem sounding pipe -rura sondazowa .kratka Sciekowa -hole -otwor Sciekowy -pipe .ucho pokladowe. plug . wystcp -pad -zaczep pokladowy piericieniowy name plate .. Sciek.escape . rurocie odpowietrza- -- . pacholek z r6zkami kevel .nadbudo'wka i maszt satelite antenna/ e m radarowa radio-directionfinder antenna/ antena radionamiernika halyard/ linka Jagowa znak armatora a UKF bridge top deck poklad namiarowy fast rescue boat/ szybka lodi ratunkowa lrnain decW poklad glowny gunpay/ trap glowny .

maszt przedni .bipod . podstawa.stopieli.szczyt (top) masztu lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand . masztu radarowego) signal stay .gniazdo masztu - .sztender (odcinek stalowej liny zakonczonej okami) shroud -wanta (np.maszt skladany collar -pokladowy kolnierz masztowy .sztag sygnalowy signal yard -rejka sygnalowa stay .maszt trojnozny -yoke -jarzmo masztu masthead .lower .radar .usztywniaC. top masztu ladder . rozporka (to) stay .maszt ladunkowy .maszt gl6wny . SHIP'S EQUIPMENT Mast .sztag sygnalowy - .maszt radarowy .sztag.maszt dwunozny . gniazdo masztu topmast .maszt bramowy .kolumna masztu .podpokladowa czqSC masztu lutchet -mechanizm do polozenia masztu (statku przechodzqcego pod mostem) mast -maszt . stojak housing of a .pair .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego masthouse -masztowka pennant .main .truck -jablko (na szczycie masztu) - -top - wierzcholek.sheer .cargo .head of .maszt kratowy .maszt dwunozny step .collapsible . naciqgaC (sztagi masztu) step . szczyt (masztu) - - - -- - - - - - tripod.fore .4.maszt column -kolumna.stenga (masztu) triatic stay .lattice ..drabinka masztowa .szczyt masztu.

Inert gas system (IGS) . Control and automation .7.sterowanie i automatyka 5. 5. Fuel and oil separators .3.5.3.5.powietrze i woda Lubricating oil .urzqdzenia pomocnicze silowni 5.6. Sewage treatment plant . Pumps -pompy 5. Incinerator -spalarka 5.2.3.5.wirbwki paliwa i olejow 5.2. 5.2.5.11.silownia Engine room piping . Auxilieries .silnik Engine operation -dzialanie silnika Engine features -charakterystyka silnika Engine control .system gazu obojqtnego 5.1.silownia 5.olej smarowy Engine room tanks -zbiorniki silowni Fuel oil .przekladnia 5.4. Heat and heat exchangers .8. ~efrigeration chlodnictwo i klimatyzacja 5.3.2. Compressors -sprqiarki 5.14.2. 5.sterowanie silnikiem Turbocharger and steam turbine -turbodoladowarka i turbina parowa 5.1.10.4.cieplo i wymienniki ciepla 5.1. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5. 5.6. Filters . 5.1. Engine room .7.4.1. 5. Steering gear .2. 5.5.9.1.1.paliwo Engine .1.5.8.13.3.filtry 5.3. Engine control room -centrala kontrolno-manewrowa (CMK) Engine room .2.2.2.6.1. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn and air conditioning 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 193 195 201 202 206 208 208 210 211 224 231 240 241 243 .2.12.1.zawory Air and water . Exhaust gas system . Electricity -elektrycznoSC 5. Propeller shaft .urzqdzenie do obr6bki Sciek6w 5. Gear .1.wal Srubowy 5. (Ship's) boilers .2.instalacja rurociqgowa silowni Valves . 5.4.kotly (okrqtowe) 5. 5.uklad wydechowy 5. 5.7.3. 5.3.maszyna sterowa 5. 5.

sterowania sprczarkami .pulpit sterowniczy .glowna tablica rozdzielcza.zapis danych storage -przechowywanie danych engine telegraph -telegraf silnika glownego engine control room consoles -konsole sterowania w CMK .5.steam generator -wytwomica pary . komunikacji .condenser .bridge . alarmow i sterowania -main engine (ME) remote -zdalne sterowanie silnikiem glownym .przetwarzanie danych record . ENGINE ROOM f Engine control room - control sect~on/> sekcja sterowanla control console/ konrola sterowanza .k.skraplacz - .diwignia sterujqca -panel .tablica sterownicza (kontrolna) system . kontrola .kociol opalany olejem - - - - -- -- -- -- --- -- boiler .sterowanie komputerowe -computer system -uklad automatyczny sterowany komputerem desk .sterowanie z silowni lever .tentrala manewrowo-kontrolna (CMK) control .sterowanie. I Engine control IWom @CR) .monitoring.engine room .exhaust - -- ---- .kociol na spaliny odlotowe data .sekcja synchronizacji miscellaneous section .drukarka alarmow main switchboard .sekcja pr$dnicy walowej --turbo generator section -sekcja turboprqdnicy synchronising section .sekcja sterowania pompami boiler console -konsola sterowania kotlami .sekcja monitorowania.rejestrator danych logging .boiler consol .sekcja sterowania wymiennikami ciepla .auxiliary engine (AE) .computer .dane logger .s.uklad sterowania control section .sekcja sterowania silnikami pomocniczymi .sekcja silnikow pomocniczych shaft generator section . alarm and .rejestracja danych processing .boilers .heat exchangers .sterowanie (np.sekcja sterowania i kontroli .communication console .oil fired boiler .konsola sterowania kotlami .pumps .a l a d l o g printer . rozdzielnica giowna diesel generator section .obwod kontrolny .sekcje rozne .sekcja sterowania kotiami . silnikiem glownym) z mostka -bridge -system -uklad sterowania z mostka circuit .compressors . regulacja.

system gazow spalinowych .grodz kotlowni casing .trendy dlugookresowe .baseline conditions .steering gear -pomieszczenie maszyny sterowej COz cylinder room -pomieszczenie butli CO.diagnostyka osiagow statku sound insulation .pomieszczenie wirowek .silownia ship's machinery .przestrzen pusta (w odroznieniu od koferdamu .pompownia -steering gear pomieszczenie maszyny sterowej .system wentylacji room -tu: pomieszczenie .system paliwa ciqzkiego .injector test -pomieszczenie prob wtryskiwaczy .emergency .system balastowy . wyjicie awaryjne emergency generator room -pomieszczenie generatora awaryjnego engine .odchylenia od warunkow podstawowych .system oleju smarowego .silownia .compressed air .mechanizmy i urzqdzenia okr~towe skylight .szyb maszynowy store room -magazyn maszynowy (engine room) systems .fresh water .fan -pomieszczenie wentylatorow .platforma kotlow casing .long term trending .wyjicie zapasowe. szyb compartment -pomieszczenie.short term trending -trendy krotkookresowe .store -magazyn maszynowy lighting .system wody morskiej .air conditioning -pomieszczenie urzqdzen klimatyzacyjnych .silownia morska overhead crane (travelling crane) -b i g suwnicowy. SILOWNIA ship energy monitoring-monitorowanie energii na statku .cooling .system powietrza sprqzonego .pozbawiona dostgpu) - - - - - -- - - - - -- - - - - - .silownia.systemy silowni -bilge .szyb kotlowni --platform .szyb silowni machinery space -przestrzen silowni machinery compartment -przedzial silowni marine power plant .cargo refrigeration .incinerator .izolacja akustyczna sound-proofed -diwiekoszczelny -- Engine room .obudowa.fuel oil .oiwietlenie awaryjne machinery casing .instalacja.system zezowy . urzqdzenie .silownia bezwachtowa void space .monitoring systems and computers interface capability -zgodnoSC interfejsow systemow i komputerow kontrolnych .szyb silowni.trending of baseline deviations .pump .fire-fighting system ppoz. .pomieszczenie spalarki .droga ewakuacji z silowni -hatch .heating . kotlownia -bulkhead .sea water .podstawowe warunki pracy (warunki odniesienia) -data display -wyiwietlanie danych .system chlodzenia .exhaust gas . poziom dna wewnetrznego (silowni) propelling power spaces .chlodnia ladunkowa platform -platforma (w silowni) .purifier .boiler -platforma kotla .mechanizmy pomocnicze silowni - -- - - - - -- bulkhead .grodi przedzialu silowni --casing .trend odchylen od warunkow podstawowych -machinery performance diagnostics -diagnostyka osiilgow urzqdzeli .oiwietlenie . oslona. przedzial .podloga.5.system grzania .pomieszczenie kotlow.machinery .silnik -accessory room -magazyn maszynowy compartment -przedzial silowni department -dzial maszynowy escape route .diesel oil . przedzial silowni auxiliaries .deviation from baseline conditions .lubrication oil . suwnica plant .ballast .ventilation .system paliwa lekkiego .system wody slodkiej .vessel performance diagnostics . szyb maszynowni -room .iwietlik silowni unattended (unmanned) machinery space (UMS) .silownia boiler room . electrical workshop -warsztat elektryczny emergency exit .bottom .

pange/ polqczenie kolnierzowM - blank flange/ a flange/ kolnierz gas proof bulkhead adaptor/ przejicie grodziowe gazoszczelne kolnierz dsemkowy .rurarz silowni flanged pipe. 900 bend/ kolanko kolnierzowe cross piece/ czwornik rurowy "T" piece/ "T" piece reduction/ trbjnik rurowy trojnik redukcyjny flexible pipe fixed pipe claml: clamp/ uchwyt uchwyt rurouy rurony elastyczny sztyuvzy reducink coupling lunge adapter/ reducind coupling with long sleeve/ type '%"/po/qczenie 7olqczenie poiqczenie redukcyjne typu 9 p o l q c z e n i e redukkolnierzowe zwykle cyjne z dlugq tulejq reducing flange coupling with adapter/ polqczesleeve/ polqczenie reducing coupling coupling with end t).pe "C1'/polqczenie plate/ polqczenie z nie kolnierzowe z tulejq redukcyjne redukcyjne typu "C" zailepkq 1 I Manifold -przewdd rurowy rozgaE@ny .. elbow.5. ENGINE ROOM /' Engine room piping .

wall .drainage -kurek spustowy .blind off . kolanko (rury) (to) bend -zginaC.kurek spustowy -hole .zamkniqcie wodne. rurociqgowa) drain -glowny rurociqg zqzowy manifold -rurociag rozgalqziony nipple -zlqczka wkrqtna rurowa connection .vapour -zaw6r odpowietrzajqcy . obiegu zamkniqtego . krociec redukC Y ~ Y bend -luk.w. rurociqg) blind .linia (pot. magistrala pozarowa flange -kolnierz.korek spustowy -cock .blind .shut off .obejScie.zatykanie sic (rurek.vent -kurek odpowietrzajqcy coil -wqzownica .dwudrozny (kurek) .pipe .welded .osadnik drain .korek spustowy -trap .przeplyw flowmeter -przeplywomierz inlet .finned . ruraz . otwor odwadniajqcy .otwor przeplywowy (w denniku) -pump .spigot . syfon -valve -zawor Sciekowy. omijaC circulation .zaslepka kolnierzowa . bocznik .otwor Sciekowy pipe . kolektor connector -zlqczka dirt trap .magistrala (np.spectacle . kurek. lqcznik mrowy filler -wlew zbiornika -plug .flanged -polqczenie kolnierzowe .polqczenie spawane line .kurek odcinaj8cy .closed system .wqzownica Scienna collar .: dociqgniqte) -face -powierzchnia styku poiqczenia kolnierzowego . zawor spustowy drainage . przewodow) cock -kurek -bleeder kurek spustowy.spust. zgiqcie.check drain .pompa resztkujqca -system -system resztkujqcy drip .rura -bearer .kielich rury.zqza -box. pipe .Engine room piping .rura spustowa -plate -taca Sciekowa plug .kolnierz osemkowy flanged coupling -polqczenie kolnierzowe flowing . (rose box) .wezownica .kurek spustowy .skrzynia zqzowa line -rurociqg zqzowy -suction (pipe) -rurociqg ssqcy zqzowy system .odSlepiaC branch -odgalqzienie.korek wlewowy fire-main -gl6wny rurociqg wody do zwalczania pozarow.wlot.terminal -kurek odcinajqcy .stripping .instalacja zqzowa -main .instalacja rurociqgowa silowni accessories -wyposaienie dodatkowe adaptor .zaSlepiaC .podpora (wspornik) rurociqgu -bell .zlqczka zwqzkowa.zawor.polqczenie skrqcane overflow -przelew pipage -r u r o c i ~(system) rurociqgow.kurek probierczy -two-way . rurociqg r.Sciek.zaSlepka kolnierzowa -evenly tightened bolts -(sruby) rownomiernie dokrqcone (pot. otwor wlotowy -chest -skrzynia ssqca. gwintowe .: rurociqg) . kryza -blank .linia resztkowania. spust -bolt . wyginaC bilge .drenai.nipple -polqczenie skrqcane. Sciek -hole .kurek spustowy - -- - - - - - - - - - - - drain . obieg clogging .plug -kurek bezdlawikowy .drain .odwadniacz samoczynny .kolnierz. system osuszania -bolt . odnoga (rury) by-pass .zaslepiak (np.test .kurek czerpalny .studzienka zqzowa blank off .obchodziC.cyrkulacja. pierScien collector .tap .Sciekanie kropel drip-pan -wanienka sciekowa elbow -kolanko.(to) by-pass .expansion -polqczenie (zlqcze) elastyczne .rurociqg zqzowy glowny -pipeline -rurociqg zqzowy -well . ssawa -bellow -koncowka ssawna rurociqgu - - - - - - - - - . skrzynia denna (kingstonowa) joint -polqczenie .kosz ssawny -chest .korek spustowy cock . zawor upustowy .wczownica ozebrowana -heating -wqzownica systemu grzewczego . main .rura zbiorcza.

niewodoszczelne pipe going upwards .rurociqgr krzyzijqce sie. straight mrotny. kurki. screu. three-way . korel zewnqtrzny?? blank flange . wodoszczelne bulkhead crossing.zawbr samozamykajqc) joint. quick-releasing -poiqczenie rurowe.zasuwa double-seated changeover valve .rurociqg oipe with indication o f direction o f j l o u . butterfly valve . connected .polqczenie Rompensacyjne z d awrcq expansion pipe .zawor trbjdroiny zawi Pipes andpipes joints .zawor dwusiedzeniouq dwupotoieniowy .rurociqg biegnqc~ ku gorze quick-opening valve . straight through .polqczenie .ed joint. klapy sztormowe appliances . prosty non return valve Iflap).rurociqgi krzyiujqce sic. sleeve . ENGINE ROOM Piping systems basic symbols . screw d o w .zaw6r szybko otwieri jqcy sie quick-closing valve .. szybko rozlqczne ex ansion joint with pland .zawor zaporowo-zwrotny.rurociqg biegnqc w doi orifice . screw down zawor zaporowo zbr>rotnykqtowy flap.szybko zamykajqcy si regulating valve -zawbr regulacjjny kingston valve .m e i k a valve straight through .podstawowe symbole systemow rurociqgow Rurociqgi -pipings oipe . angle .zawor denny ball valve (-cock) kurek kulowy .zawdr zwro n)~.flanged przejicie grodziowe ko nlerzowe.zawor skrqcane koinierzowe bezpieczensh mufowe . jlanged ioint. cocks and flaps zawoq: zasuuy.zawor przelotowy valve.zailepka przestawna bulkhead fitting water t i f hf. kqtowy non return valve Iflap). kompensator ioint.zailepka kolnierzowa spectacle flange .zawor klapouy prosty flap.polqczenie -polqczenie .rurociqgi i ich polqczenia crossingpipes.zawor kqtowy valve. gate valves. .rura kompensacyjna cap nut .reduktor safety valve -zawor bezpieczeristwa angle safety valve kqtowy self-closing valve .zawor kulouy. kqtowy reducing valve expansion pipe (corrugated) general rura kompensujqca.trojnik .zawor motylkouy gate valve . polqczone ze sobq tee pipe .5. angle.zawor - flexible pipe elastyczne klapowy. klapowy - pipe going downwards .rurociqg ze wskazaniem kierunku przep+wu valves.nakrqtka zailepiajqca. nie polqczone ze sobq crosing pipes.polqczenie non return valve Iflap). straight. angle . angle . non-watertight przejicie grodz.armatura indicating and measuring instruments wskainiki i przyrzqdy pomiarowe non-return valve (flap). not connected .

niowy. straight through. straigh.koncdwka ssqca w hztalcie lejka air pipe .magnetyczny Distance level indicator. przelot 5" cock. three-way. with bottom connection -kurek trojdroiny z podlqczeniem dol"Ym ejector .separator steam trap .komin bell-mouthed pipe end . o przelocie "T" cock. dwupolo. przelot prosty cock with bottom connection .odwadniacz p a y na powrocie skroplin centrifugal pump -pompa wirowa gear-or screw pump .armatura mudbox .ezektor various accessories (text to be added) -rdzne wyposazenie (okreilone tekstem) piston pump -pompa Appliances .sprgjna mass .odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with cover and net .zawdr dwusiedzeniowy.cigiar float .odpowietrzenie z siatkq air pipe with cover . electro-magnetic . straight through in plug .kurek s podiqczeniem dolnym cock. angle kqtowy zawdr dwusiedzeniowy. straight through .odpowietrzenie air pipe with net . four-way.wskainik poziomu electric motor .cont. suction valve chest sknynia zawordw ssqcych suction valve chest with non return valves .el.tlok membrane .przepona Stop for sounding rod Sight indicator Observation glas Level indicator .o przelocie prostym z podlqczeniem dolnym cock. Counter (indicate function) Recorder . angle.symbols . T-port in plug kurek trdjdrozny.zdalny wskainik p.rgcznie otwierany spring .piywak ist ton .odpowietrzenie z zaworem ciinieniowo-prdiniowym deck fittings for sounding or filling pipe short sounding pipe with selfclosing cock Control and regulation parts -elementy regdacji i sterowania remote control .kurek prosty cock. with bottom connection . . przelotowy double-seated change valve.kurek kqtowy cock. prosty. angle . with bottom connection kurek kqtowy z polqczeniem dolnym cock.odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with pressure-vacuum valve . dwupoloze.osadnik filter or strainer -filtr magnetic filter -filtr magnetyczny separator . three-way. three-way. L-port in plug kurek trdjdrozny.skrzynia zawordw zwrotnych double-seated changeover valve.zdalnie sterowany hand operated .pompa Srubowa lub zgbata hand pump (bucket) -pompa rgczna tlokowa Fimkgs -inne wyposaienie funnel .silnik elektromagnet.kurek czterodrozny.rejestrator . ieniowy cock.

rurociqg paliwowy pipes -wry.klucz do rur stanchion . Sciek.teleskopowe -thread . system .szpigat.odciqc (np.zaslepka rury .kurek scupper .rurociqg pokladowy -grid .tube . system rurociagow.tabliczka informacyjna plug -korek.system przelewowy .uchwyt rury .rurociqg .kolnierz rurowy . doplyw paliwa) stainless steel .rurociqgi grzewcze .rura odpowietrzajqca .zailepka -coil .bilge .zailepka rurociqgu.purge .rura bez szwu -socket . rurociqgi tubing .scupper .otulina rury -cross . -reducer .rurociqg napelniajqcy. wlewowy .zlqczka rurowa pipe .zlqcze rurowe lateral .rurociqg balastowy .cooling .telescopic .blanking -korek zaslepiajqcy -hole .zatkanie rury closer . korku sondy) .skrzynia denna.odgalezienie skosne rurociqgu nipple . tabliczka tabliczka informacyjna (np.exhaust .fuel - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .rurociqg. turbulencja . ENGINE ROOM .exhaust gas -rurociagi gazow spalinowych .kolano (rurowe) union .vapour .deck . instalacja rurociqgowa plate -plytka. przy za-label worze.ballast . rurociqgi . zailepka.rura ze stali nierdzewnej --piping .feeding .czwomik rurowy cutter .zlqczka.rura .rury w ukladzie rzedowym .name .otwor korka (w zbiorniku) .saddle clip .rura scieku pokladowego . ksztaltka mrowa flange .kurek tube .rura sciekowa sea chest .overflow .rura kolnierzowa flaring -rozszerzenie u wylotu rury .rura.instalacja sanitama tap .zailepka rury stopper .zlqczka wkr~tna plug .krociec rurowy .wezownica connection .rurociagi gazow piping .flanged . o samoczynnym drenaiu shut off .socket .oslona rury.sewage .filling .sounding .wieszak rurociqgu -joint .zailepka rury stud . korek do r.zailepka rury -tap .zaslepka rury tubing -siec rur. rurka -plug .: kolanko) -bender .gwintownica do rur elbow .opaski Straub'a na rury striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowd stuffing box . zatyczka .rurociag odlotowy (gazow spalinowych) .zlqcze rurowe covering .otwor sciekowy .dlawnica suction box .rurociqg zasilajqcy .vent . kingstonowa self-draining -samoodwadniajqcy sic.rurociqg zezowy - 5.rura odlotowa .rurociqg ze stali nierdzewnej Straub coupling .kolanko rurowe fitting .discharge .sanitary . reduktor .luk rurociqgu (pot.tunel (rurociqgowy) .overflow .fuel .rurociqgi paliwowe -hanger . ukladanie rurociagow . otulina rury chocking .rurociqg zasilajqcy .kratka Sciekowa -hole .obcinak do rur .sprinkler .gietarka do rur -cap .hydraulic .rurocicgi Sciekowe .instalacja. odplyw grating .system rurociqgow.rurociqgi hydrauliczne in line .rurociqgi chlodzenia .kolnierz rury. kielich rury spanner (wrench) .rurociag przelewowy .pipe .heating .zailepka rurowa casing .feed .rurociqg odpowietrzajqcy pipeline .skrzynia kingstonu system .mra sondazowa (zbiomika) -tunnel .ukladanie rurociqgow turbulence -przeplyw burzliwy.seamless .rurociqgi systemu zraszania .wspomik rurowy stopper .dead head of a zaslepiona koncowka rury die .gwint rurowy turn .stal nierdzewna --pipe .bend .zwezka rurowa.siec rurociagow system .

J Y \ L . three piece ball valve trzyczgiciowy zawdr kulowy .Valves -zawoiy piston/ ttok valve actuator/ serwomotor valve actuator/ sterownik zaworu piston shaji/ trzon tlokowy intermediate collar/ kohierz poiredni housing/ korpus washer/ podktadka r top cover nut/ nakretka pokrywy gdrnej butterfly valve zawdr motylkowy - _.

cover pokrywa zaworu -disc .de-energized .5. zawor) turn on . otwierany zanikiem napiccia turn off .lapping -przeszlifowanie zaworu .skrzynia zaworowa.zakrqcid (np. zawor) water box .gear -osprzct zaworu. otwierany napi~ciem .gasket -uszczelka korpusu .guide -prowadnica -head .oclkrtyik (np.energized . rozrzqd zaworu . skrzynia denna valve (construction) -konstrukcja zaworu adjusting screw .z.skrzynia kingstonowa.dome -kopula . przepIywu floating drainage valve/ odwadniacz pbwakouy three piece ball valve/ trzyczeiciouy zawdr kulouy control valve/ zawdr regulacyjny .stud szpilki mocujqce czqSci korpusu --nut nakr~tki mocujqce czqici k..grzybek zaworu .korpus - - - . ENGINE ROOM Valves -zawory manifold .z.locknut -nakrctka kontrujqca - . straight-run valve/ zawdr min. .grzybek zaworu ..flap -klapa zaworu wylewowego (burtowego> .hand wheel -pokrctlo zaworu . zawor rozgaI Q ~ Y name plate .clearance luz zaworowy .tabliczka informacyjna (na zaworach) sea connections -zawory zaburtowe solenoid valve -zawor elektromagnetyczny .-retaining clip -pierScien zaciskowy wbk .zawory Valves and gates i zasuwy nanometer valve/ zwdr manometrowy check valve/ zawdr mrotny gate valve/ zasuwa klinowa stop valve/ zawdr zaporowy draining valve/ zawdr spustouy quick-closing valve/ stop valve/ zawdr szybkozawdr zaporouy zamykajqcy stop-check valve/ zawdr zaporowo -zwrotny osadnik min.face -przylgnia zaworu .Sruba regulacyjna arms -klawiatura zaworu -body .-gholdera trzpien grzybka zaworu (trzon) .

electromagnetic .manoeuvering scavange air non-return -zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego .main -zaw6r glowny ..zaw6r motylkowy .samoczynny z.securing pin kolek zabezpieczajqcy siedzenie .zawor denny .zawor dwusiedzeniowy .zawor czterodrogowy .zawor bezpieczenstwa controlled .zawor stozkowy .sea chest -skrzynia denna.zawor klapowy. przelewowy skrzyni korbowej .zaw6r zwrotny .z.float -zawor plywakowy .-.back-pressure .zawor hydrauliczny z napqdem elektromagnetycznym . elektromagnetyczny .seat -gniazdo zaworu .zawor cihieniowo .refacing -przeszlifowanie zaworu .-plate -talerz sprqiyny - -wheel .rocker -diwignia zaworu .sea inlet .stop .charging .globe .sluice . zdalnie sterowany . trojdrozny. skrzynia kingstonowa .podtlokowy zawor nvrotny .zawor redukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - . trojprzeplywowy .clack .safety -zawor bezpieczelistwa .z..slide . igielkowy . z.screw .three-way -zawor trojdrogowy -two-way -zawor dwudrogowy .outlet .zawor bezp.iruba ustalajqca - .zawor wlotowy .zawor zwrotny .securing pin plug -korek zabezpieczajqcy kolek .reducing .quick closing .zawor kulowy .z.zawor burtowy .seating -siedzenie zaworu .relief . zawor zasuwowy .diaphragm .zawor burtowy .z.zawor czterodrogowy .scavanging powietrza przeplukujqcego .zawor denny kingstonowy .pressure/vacuum (PN) .zawor denny.four-way valve .distribution .zawor odciqzony .zawor o pehym otwarciu .spring spraiyna zaworu .control . kingston . zawor zwrotny .balanced .drain . zawor spustowy .underwater .z.self-closing -zawor samozamykajqcy sie .cut-off .remote .shut off .inlet . SILOWNIA - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .z.zawor iciekowy.discharge -zawor wyplywowy .zaw6r glowny -maximum allowable relief setting (MARVS) . zawor sterujqcy .zaw6r zasuwowy.zawor talerzowy .zawor odcinajqcy .zawor tloczkowy .zawor klapowy .sea .admission .angle -zawor kqtowy .automatic start .zawor odcinajqcy .zawor (kurek) indykatorowy .double-seat .gate -zasuwa.under piston non return .ball -zawor kulowy .positioner -nastawnik (pozycyjny) zaworu . obejkiowy.zawor jednodrogowy -piston .zawor szybkiego zamykania . rozprqzny .zawor wylotowy .oil relief .zawor pilotowy.starting air -zawor romchowy .crankcase relief .quick closing -zawor szybko zamykajqcy . klapa sztormowa .three-pass .pilot .butterfly .one-way .zaw6r kontrolny.side .prozniowy . rozruchowy .hydraulic solenoid ..by-pass .full bore .zawor dolotowy .zawor sterujqcy .expansion .zawor wlotowy .- 5. zasuwa .indicator .zawor elektromagnetyczny .check .overboard discharge . przeponowy .zawor podwodny valve (type) -typ zaworu . bocznikowy .kingston .zawor rozdzielczy .master . trzpien spray .cross .w obiegu oleju .zawor suwakowy .spindle -wrzeciono zaworu.disc .non-return .z.pokretlo zaworu valve -zawor .cone .zawor odcinajqcy -throttle -zawor dlawiqcy .zawor doladowania .zawor iglicowy.-wtryskiwacze (nozzles) .needle .maksymalne dopuszczalne ciinienie nastawcze zaworu odciqzeniowego .z.intake .flap .solenoid .

5.instalacja wodna -tank .dmuchawa powietrzna -cleaner .woda do picia pressure . poziomowskaz gland .woda sanitama.odsalanie wody .chlodzenie powietrzem cushion .napqd wodny .zasilanie wodq --system .zbiomik wody treatment .poduszka powietrzna -dryer .ciinieniomierz -proof -hermetyczny. startowego -absorbtion -wodochlonnoiC.woda zasilajqca -feeding system .starting -pipe .sprqzarka powietrza --cooled engine -silnik chlodzony powietrzem --cooler .osuszacz powietrza escape .otwor odpowietrzajqcy inlet -wlot powietrza intake .ciinienie wody .poziom wody indicator .polqczenie wodoszczelne level . odpowietrzajqca --pocket .filtr powietrza cock -kurek odpowietrzajqcy .zbiornik powietrza .zbiornik powietrza .zanieczyszczenie powietrza -powered -pneumatyczny .uzdatnianie wody cooler .odpowietrzenie.mra powietrzna.starting bottle -butla powietrza startowego -starting line -linia (mrociqg) p.wskaznik poziomu wody --main .woda slodka drive .system wody zasilajqcej -finder -wykrywacz wody -gauge -wodowskaz. cyrkulacja wody --cooled engine .glowna magistrala wodna -outlet .silnik chlodzony wodq cooling .chlodnica wody desalination .zbiornik sprqzonego powietrza --release .domestic fresh . zamkniecie wodne -valve -zawor wentylacyjny vent .ogrzewanie wodne inlet .sanitary .zawor p. denna -circulation .filtrowanie powietrza flow -przeplyw powietrza --free .scavenge . r. startowego .odpowietrzenie filter .szczelny -trap .dlawica wodna service pipe .starting .filtr wody supply .starting valve . woda uzywana do celow sanitamych (w odroznieniu od wody pitnej) seal .powietrze startowe .powietrze przephkuj$ce space .uszczelnienie wodne sealed gland . w kotle) -hardness .salinity of zasolenie wody .klej wodoodporny .s h p wody conditioning .korek powietrzny -pollution .przestrzen powietrzna .chlodnica powietrza --cooling .doplyw wody -jacket -plaszcz wodny -joint .uzdatnianie wody waterproof -wodoszczelny glue .filtr powietrza filtering .wlot powietrza lock -korek powietrzny (w rurociqgu) --operated -pneumatyczny -pilot distributor -rozdzielacz powietrza pilotujqcego -pipe . odpowietrznik reservoir .odpowietrzenie.syfon.mrociqg wodny softener -zmiekczacz wody soluble . ENGINE ROOM - Air and water -powietrze i woda air -powietrze -blower . nieprzepuszczajqcy powietrza pump -pompa powietrzna receiver .odpowietrzony --heater -podgrzewacz powietrza -hole . s.compressed -powietrze sprqione compressor .feed .preheated -powietrze podgrzane pressure gauge .uderzenia wodne (np.ballast water -woda - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - .obieg wody.potable .dlawica wodna -hammer .odplyw wody -pollution -zanieczyszczenie wody .twardoii wody -heating .przewod p. higroskopijnoik -ballast -balast wodny -treatment -dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem -box skrzynia -kingstonowa.chlodzenie wodq column . startowego -tight .rozpuszczalny w wodzie strainer . odprowadzenie powietrza -vessel .

smarownoiC.wskainik (poziomu) plynu . kryza -mist detector .olej silnikowy (smarowy) -film . paliwo ciekle layer -warstwa plynu level sensor .przelew.taking . f.odolejacz system ..analizator mgly olejowej --pump .smarowanie lozysk purify -oczyszczaC purification -oczyszczanie Engine room tanks zbiorniki silowni deposit .de-mucking -wybieranie o.storage . mierzenie level . .Lubricating oil olej smarowy dirty oil .chlodnica oleju drain plug .odpowietrznik cock . zb.studzienka. przyrzqd pomiarowy cock .smarowaC lubrication .poziom (np.smarowanie olejowe --orifice -otwor. wyrownywaC (np.high alarm .alarm wysokiego poziomu (to) level .poziomowai. oleju smarowego -gland .rura odpowietrzajqca - - - - -- - - - - - - - -- - - .daily service .film olejowy filter .taSma miernicza gauging -pomiar.osad depositing .osadzanie sic float .punkt smarowania -residues .spare .kurek probierczy glass .dry . powietrza) sediment -osad (to) steam -parowaC (zbiomik). zwczka dlawiqca przeplyw oleju.kurek odpowietrzajqcy pipe .plywak (w zbiomiku) gauge -miernik.pompa olejowa point .gravity .szklo wodowskazu strip .kanalik olejowy .low alarm . system smarowania -tight .olej zuzyty drip-feed lubrication -smarowanie kroplowe (lubricating) oil -olej (smarowy) cooler .ulaz .olejoszczelny lubricant -olej smarowy .olej silnikowy (smarowy) (to) lubricate .zbiornik przelewowy .osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.bearing oil .emulsion . rezenvowy.dlawica olejowa lubrication . zb~ornik iciekowy tank . cieczy w zbiomiku) indicator .zbiornik suchy zb.emulgowanie (powstawanie emulsji) .pojemnose zbiomika .system olejowy.engine .zbiomik (np.czujnik poziomu plynu muck . czySciC atmosferc zbiornika za pomocq pary sump .pomiar ulaiu vent . zapasowy .filtr olejowy.szlam olejowy separator .smarowanie olejowe -ability .zbiomik zapasowy thermotank -termotank (water) sampler -wykrywacz wody topping off -dopelnienie (czt$ciowo napelnionego zbiornika) ullage .zbiornik opadowy .emulsja olejowa emulsifying .zbiornik rozchodowy . smarnoic .alarm niskiego poziomu . nadmiarowy (ekspansyjny) -expansion .korek spustowy oleju duct . przelanie sic reservoir .zbiornik osadowy . poziomy cieczy w zbiornikach) liquid -ciecz fuel -paliwo plynne.zbiornik capacity .engine .settling .reserve -zb.zbiornik zapasowy . ze zbiomika overflow .overflow .

rozchodony paliwa ciezkieg I separator/ Fuel oil system -system paliwa cigikiego ----*---------from other auxiliaries/ z f innych silnikow pomocniczych ! I MDO daily tan/ zb.r 5. rozchodowv viscosimeter/ o other auxiliaries/ do innych silnikdw pomocniczych chanieover valve/ zawor zmiany paliwa booster puhp/ pompa podajqca Juction jilt&/ filtr nu ssaniu . ENGINE ROOM . Bunkering and sampling pobieranie i prdbkobranie paliwa portable gas tight sampler bunkering arrangement organizacja bunkrowania -gazoszczelne urzqdzenie do poboru prdbek liquid/ pryn water/ woda lina stalowa slip hook/ hak odrzutny spill tank/ zbiornik przelewowy hose supporting chain/ iancuch podtrzymujqcy wqz ]I fuel barge mark$old/ zawdr rozgaieiny barki paliwowej dripping method/ HFO settling tank/ zb. osadowy paliwa cieikiego HFO daily tank/ zb.

standard -probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probkq sampler -pobierajqcy probkq.in . indeks wiskozowy -regulator -wiskozymetr viscous .commence -rozpoczqcie bunkrowania ..olej opalowy. pozostaloiciowe .polozenie elementu nastawy paliwa (listwy paliwowej) . . ciqzkie. bunkrowaC bunkers -paliwo na statku .reduce -rate -zrnniejszyk ratq bunkrowania raising -bunkrowanie w morzu refuelling -uzupelnianie paliwa. paliwa) metodq kropelkowq -tray . naczynie do pobierania plynu ze zbiornika dipping rode -miernik prqtowy poziomu dip up -zaczerpnqk (np.wziernik specific gravity -ciqzar wlaiciwy specimen -probka stem .okres probkobrania sight-flow (sight glass) -przeziernik sight hole .stacja bunkrowa (to) bunker -przyjmowaC paliwo. paliwo .residual -p. okrqtowy oil hose -w@ (transportu) paliwa derrick .olej napqdowy. HFO) -p. paliwo lekkie dip -zanurzaC (w zbiorniku). ciqzkie.lepkoiC -index -wskainik l. zweglanie consumption -zuiycie. paliwo ciqzkie . mazut.low sulphur (LSFO) .op6r lepkoici volume -objqtoiC -- - - - -- - - - - - - - . paliwa) . olej napqdowy rack position .rate .cease -przenvanie pompowania .draw .paliwo ciqzkie o malej zawartoici siarki fuel -paliwo -coefficient -wspolczynnik zuzycia paliwa consumption -zuzycie paliwa. czerpaC stick .prqtowy wskainik poziomu plynu w zbiorniku dipper -czerpak. probkq ze zbiornika) drip -kapat. resztkowe.iurawik do podnoszenia wqza transportowego pumping -pompowanie .uzupelnic (zapas).zuiycie irednie . olej opalowy labeling and sealing .pobieranie pr6bek (np. paliwo "ciqzkie" -gas olej napqdowy (do silnikow wysokoprchych) .Fuel oil -paliwo (olej napedowy) bunker -paliwo..wanienka iciekowa drop -kropla emergency stop .lepki resistance . paliwo "lekkie" . SILOWNIA - - - - - - -- - - - -valve -wtryskiwacz fuelling at sea -bunkrowanie w morzu heavy fuel -p. zbiornik paliwowy -- 5. (statek) z dostatecznym zapasem paliwa bunkering -przyjmowanie p. do silnikow wysokoprqznych diesel oil (do) . bunkrowanie.marine -morski.olej.opatrywanie (probki) nalepkq z opisem i plombowanie liquid meter -plynowskaz oil .increase -rate -zwiqkszyt ratq pompowania .tu: awaryjne wstrzymanie bunkrowania fuel oil -olej opalowy. rozchod (np.zuiycie dobowe diesel fuel -p. rozchod contamination -zanieczyszczenie paliwa -heater -podgrzewacz paliwa impurities -zanieczyszczenia injection pump -pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa oil -paliwo ciqzkie. bunkier delivery receipt -kwit bunkrowy station . SciekaC -pan -wanienka Sciekowa sampling .average .daily .engine .fuel .specific -consumption -jednostkowe mzycie paliwa -system -system paliwowy . probkobiorca sampling -probkobranie procedure -procedura pobierania probek -time . bunkrowanie calorie -kaloria calorific value -wartoiC opalowa carbon deposit -osad w e l a carbonisation-osady welowe. ponownie napehid at sea -zaopatrywak w morzu (tu: paliwo) sample -probka .olej napqdowy.rata ( u pompowania paliwa) t: .zobowiqzanie dostawcy paliwa odnoh i e jego dostawy viscometer -lepkoiciomierz viscosity .olej (napqdowy) do silnik6w okr.tank -zbiornik paliwa.pobieraC probkq .zabunkrowany.diesel . tankowanie at sea -uzupelnianie paliwa w morzu (to) replenish . olej opalowy oil (hfo.

5. wydechowy air start valve/ zawor p o y startowego exhaust gas manifold/ piston head. ENGINE ROOM r Main propulsion two-stroke engine dwusuwowy silnik napgdu glbwnego lower platform/ qlatforma dolna exhaust valve/ zawor. piston crowd connecting rod/ korbowod turning gear/ thrust collar/ obracarka kotnierz oporowy -' ? \\----- cooling jacket/ koszulka .ourtesv o f the New Sulzer Diesel Ltd .cyllnder liner/ 1 tuleja cylindrowa piericienie ttokowe cylinder cover stud/ szpilka pokqwy cylindra \__i scavenging ports/ okna przepluh&ce .

loze (np.skrzynia korbowa monitoring unit .silnik bearing -lozysko -bolt . silnika) -plate .bores in .podnohnik lozyska glownego --lubricating oil supply -przewod oleju smarowego glownego loiyska ramowego -journal cap -pokrywa lozyska ramowego saddle . lozysko korbowe) pit .intermediate gear wheel -poirednie kolo z q bate .gumowa okladzina prowadnic lancucha -drive .thrust .podstawa (silnika).follower rollers .wal korbowy z tlumikiem drgan -deflection -kontrola uloienia walu.flank of the .gniazdo lozyska r.: sprqzynowanie walu crank (throw) -wykorbienie crosshead .loie.krzywka zaworu ssqcego .steel .lozysko glowki korbowodu (main) bearing -glowne lozysko ramowe cap -pokrywa lozyska ramowego --jack .napqd walu krzywkowego .strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .main - gear wheel .czop korbowy bearing.ostatnie kolo zebate na wale krzywkowym .lozysko oporowe .lyzwy . SILOWNIA Engine .naped walu krzywkowego --rollers .wneka korbowa crankcase .otwory w korbowodzie bottom end .air side of the .proces czyszczenia -charge---c hlodnica powietrza doladowujslcego .intake .skrzynia korbowa -mist detector -wykrywacz (analizator) mgly olejowej relief door . -thrust collar saddle-piece -kolnierzowe osadzenie glownego lozyska oporowego base plate .air .epoxy raisin .podkladki podtrzymujqce clutch .inlet .sprzeglo cam -krzywka .lozysko wodzika --cap -pokrywa lozyska krzyzulcowego -engine .lozysko lba korbowodu (sworznia tlokowego) cooler .reversing unit . wal krzywkowy connecting rod (conrod) -korbowod -big end . krzyzulec -bearing .stopa korbowodu .train of gear .silnik wodzikowy - -- -- ------ --- --- - -- - .side .boczne (przy stoperach) .supporting .krzywka zaworu ssqcego -reversing krzywki przesterowujqce na biegu wstecz -slide .intercooler .end .exhaust krzywka wydechowa .damped .dolna pokrywa lozyska korbowego shell (big end bearing shell.lozysko czopu korbowego (pot.fuel -krzywka paliwowa .dolne lozysko (korbowe) .glowne kolo zebate .napqd lancuchowy rubber clad guide bars . wykorbienie angle -pozycja walu korbowego case . rama fundamentowa.zestaw kol zebatych do nape- -- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- du.urzqdzenie analizujqce atmosfere w skrzyni korbowej -pin .chlodnica miqdzystopniowa crank -korba.uklad przesterowujqcy walu krzywkowego .cambox -komora krzywkowa .rolka napqdzana krzywkq .koncowe .top-end .stopa korbowodu -eye ofthe--gorny leb korbowodu small end . bottom bearing shell) -panewka lozyska korbowego crankshaft -wal korbowy .chlodnica .czop korbowy bearing .crosshead -lozysko krzyzulcowe .combined thrust and journal lozysko oporowo-ramowe .lozysko czopu korbowego --cap . rama fundamentowa bed . pot.wodzik.5.chlodnica powietrza cleaning process .stalowe .leb tlokowy korbowodu bearing .bieznia krzywki camshaft -wal krzywkowy chain drive .zawor przeciwwybuchowy w karterze crankpin .Sruba lozyskowa -bottom end .final drive gear wheel .z zywic sztucznych . podstawa (silnika) chock -podkladka (poduszka) pomiqdzy silnikiem a ramq .

glowica cylindra valve rocker/ .Four stroke medium speed engine US^ gas receiver/ h~lektor gazbw v d e c h o ~ c h irednioobrotowy silnik czterosuwowy injection valve/ wt skiwacz piston rings/ cylinder head t u r b o \d o a d o w a r FerScienie tlokowe .a - .

supercharged .holding down bolt .slow-speed -wolnoobrotowy (npsilnik) .tuleja cylindra oil feed -zasilanie olejem cylindrowym -oil pump eccentric drive -mimokrodowy napqd pompy olejowej -wall .main .injector -wtryskiwacz .pompa podajqca paliwo injection pump -paliwowa pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa -knocks .guide -prowadnica wodzika - cross wedge .filtry na ssaniu .suction .piston .oil -filtr olejowy .klin poprzeczny cylinder .oil .fundament silnika shaft -wal silnika glownego.silnik parowy z turbinq na parq odlotowq .anchor bolt . spalinowy . widlasty (engine) foundation -fundament silnika .Scianki cylindra cylinder liner -tuleja cylindrowa --cooling .silnik krzyiulcowy .Sruba Sciqgajqca engine .crosshead type .silnik. fundamentowa) fuel -paliwo .silnik z doladowaniem .petrol .silnik tlokowy .auto backwashing .cylinder.single acting .silnik czterosuwowy .opposed-piston .filtr .dno tloka -head .silnik napqdu glownego .double acting .fundament silnika frame .silnik dwurzgdowy.magnetic -filtr magnetyczny flywheel -kolo zarnachowe frame -rama (np.turbo-reciprocating .radial .Srednica cylindra cover -pokrywa cylindra crown .triple expansion -maszyna parowa potroj- - - - - -- - - - - - - - - - - - nego rozprezania .filtr powietrza .diesel .silnik okrqtowy .Sruba fundamentowa filter . wal napqdowy engine .air .oslona silnika foundation .fuel injection pump -pompa wtryskowa .reciprocating .s. podwojnego dzialania .silnik.silnik tlokowy .Sruba fundamentowa .silnik okrqtowy .push rod -popychacz na zaworze w pompie paliwowej geared diesel engines .internal combustion (IC) .fundament silnika seating .silniki wysokoprqzne pracujqce przez przekladnie na wspolny wal guide -prowadnica shoe -lyzwy wodzika clearance -luz na prowadnicach wodzika head -glowica silnika inspection door -drzwi inspekcyjne jacket -piaszcz cooling system -system chlodzeniaplaszcza cylindrow -cooling fresh water preheater -podgrzewacz wody chkodzqcej cylindry journal -czop walu . amortyzator drawbolt .silnik wysokoprqzny .ship's .underpowered .marine .glowica cylindra liner .Sruba kotwiczqca. maszyna .s.silnik jednostronnego dzialania . mocujqca -bolt .(statek) z silnikiem o zbyt malej mocy . maszyna -bed .silnik benzynowy .silnik wysokoprqzny .booster pump . uklad block -blok cylindrowy -bore .V-engine .main bearing cap -pokrywa lozyska ramowego - - - .silnik z tlokami przeciwbieznymi .silnik w ukladzie gwiazdowym .filtr automatyczny (czyszczony wstecznym przeplywem fihowanego czynnika) .stuki paliwowe -pump -pompa paliwowa -timing -rozrzd -valve -zaw6r paliwowy (pot.- - -- - .chlodzenie tulei cylindrowej flange -kolnierz tulei -quills -kroCce do smarowaniatulei cylindrowej --wear ridges -prog powstaly wskutek zuiycia powierzchni wewnqtrznej tulei damper -przepustnica damper -tlumik drgah.fundament silnika casing .: wtryskiwacz) -viscosity regulator -wiskozymetr fuel pump -pompa paliwowa .four-stroke ..

luz poosiowy w rowku -- - - - - -- - - - - piericienia --radial clearance -luz promieniowy w rowku pierhcienia --butt clearance .skok tloka trunk-type -tlok silnika bezwodzikowego . skrzynia zaworowa .okno .moc.silnik napedowy crankshafi/ engine .cz&i gldwne exhaust valve/ zaw6r wydechowy fuel injection valve/ zawor wtlyskowy paliwa cylinder cover/ giowica cylindra big end bearing (crank bearing.o napedzie mechanicznym -piston -tlok wykonawczy propelling -napedowy machinery .okno wlotowe power .denko tloka displacement .tlok cooling telescopic pipes . kryza .chlodnica oleju .sworzen tlokowy -ring -piericien tlokowy scraper ring -piericien zgarniajqcy skirt -plaszcz tloka -travel .compression -piericien uszczelniajqcy gap .exhaust . tloczysko gland .filtr olejowy mist detector .tlok bezwodzikowy - (piston) ring -piericien tlokowy .dlawica trzonu tlokowego stuffing box .kolektor (rozgalqzienie) powietrza przeplukujqcego/ doladowujqcego .rowki (kanaliki) piericieni oil ring .objetoic tulei od dolnego do gornego punktu martwego -floating wristpin -sworzen plywajqcy (przemieszczajqcy sic w tulei osadzonej w tloku) gudgeon pin . bottom end bearing)/ lojisko korbowe liner .trunk .urzqdzenia napedowe statku propulsion -naped . wtryskiwacza) oil .zamek piericienia tloka axial clearance .lub filter .lubricating -orifice -otwor..polqczenie koncow piericienia na styk overlapped .cooling oil pipe -rura oleju chlodzenia tloka . cylindra silnika) nozzle -dysza (np.exhaust kolektor wylotowy piston .teleskopowe doprowadzenie wody chlodzqcej do tioka crown . zwezka dlawiqca przeplyw oleju.okno wylotowe (wydechowe) .ship -plant .naped (silnikiem) diesla generator .diesel .silniki napqdowe .main parts silnik .piericien zgamiajqcy piston rod -trzon tlokowy.air .dlawica trzonu tlokowego port .intake .prqdnica napedu (statku) - ---- -- - - - .ENGINE ROOM Propulsion engine . naped drive -naped mechaniczny -operated .tuleja (np.polqczenie na zakladkg -gas ring -piericien uszczelniajqcy grooves .luz w zarnku ends square butt .analizator mgly olejowej (w skrzyni korbowej) manifold -kolektor.olej cooler .sworzen tloka -pin . crankpin bearing.

turbina okrqtowa .osprzqt zaworu .leb korbowodu - -- - - - -- - - - - - - - . wodzik.water . wykorbienie walu .naped statku .fundament spark-ignition -zaplon iskrowy slider .silnik napedowy .turbo-electric napqd turbinowo-elektryczn Y pump -pompa . turbina turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny -ship -statek o napqdzie turbinowo-elektrycz"Y turning gear . slupek.steam . silnika glownego) valve .zawor (kurek) indykatorowy . powietrza przeplukujqcego -sea chest . prowadnica staybolt .intake -zawor wlotowy .napqd silnikowy motor .big-end .w obiegu oleju . krociec smarny seating .oil relief .starting air .naped parowy .pompa olejowa .charging .podtlokowy zawor zwrotny web -korba.- -- - - - - thrust shaft -wal oporowy thrust spindle -popychacz tie piece .zawor pilotowy rocker arms -klawiatura zaworu .silnik turbinowy. miska olejowa swing-joint . SILOWNIA - we .Sciqg ramowy turbine -turbina -engine .hold down .iruba przytrzymujqca sump -zbiornik Sciekowy.obracarka unit .wahacz tachometer -tachometr drive gear . naddnieniowy skrzyni korbowej .main -machinery .ship .motor .pompa wodna quill -tuleja. kolek gwintowany .suwak.silniki napedu glownego .Srodki nap~du.indicator .turbine main -turbinowy napqd glowny .scavenging -z.pilot . silniki napedo- - 5.zaw6r -crankcase relief z.Sciqg Srubowy -ring -pierScien prowadzqcy stud .tu: blok (np.ship -turbine .naped tachometru timing gear -rozrzqd thrust bearing (block) -lozysko oporowe thrust pins .Sciqgi oporowe - - .zawor rozruchowy . skrzynia kingstonowa .sktzynia denna.manoeuvring scavange air non-retum zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego needle -zawor igielkowy .napqd glowny ..means of .oil .zawor bezp.zawor doladowania czynnika gear .spray -wtryskiwacze (nozzles) . Sruba dwustronna.mechanical -napqd mechaniczny .kolek.under piston non return .main .

automatyczna redukcja obciqzenia.5.obroty jaiowe ignition . startowego .odpowietrzajqcy ukiad chi. wykonywab wykres indykatorowy indicator -wskainik diagram -wykres indykatorowy injection -wtrysk load . startowego .under . .otwarty.ch. przedmuchiwanie (np.stopien sprgzania -ring -pierkcien tlokowy uszczelniajqcy stroke .chlodzenie tloka system . startowego - . .dmuchawa przedmuchujqca .przy peinym obciqzeniu .-go drive gear -napqd rozdzielacza p. safety valve .silnik failure -awaria silnika.water inlet main .p.starting line -linia (ruroci@ p. zwalnianie blown.rozdzielacz powietrza romchowego auto shut down -automatyczne zatrzymanie auto slow down . spalin stroke .system chlodzenia -venting tank -zb.chlodzenie .open system .ciknienie wstvnego przesmarowania pressure charging -doladowanie pressure relief -dekompresja revers -zmienib napqd na wsteczny scavenging (air) .pod obciqieniem ovality .sprqzanie ignitian .air .urzqdzenie zatrzymujqce silnik powyzej maksymalnych dopuszczalnych obrotow prelubrication -przesmarowanie wstqne pressure .at full .suw sprqzania crash stop -nagle.chlodzib.closed system .wychladzab -jacket -plaszcz chlodzqcy .liquid . pokredni s.ch. defekt silnika -trouble .chlodzenie wodne .p.starter distribiutor . cylindrow) powietrzem --box -zasobnik powietrza przeplukujqcego fire extinguishing steam/C02 equipment urzqdzenie do gaszenia parqlC02 ognia w przestrzeni podtlokowej --manifold -kolektor (r0zgalqienie)"powietrza przepiukujqcegol doladowujqcego --pump -pompa powietrza przeplukujqcego --receiver -zasobnik powietrza przedmuchujwego drain pipe -rura spustowa powietrza p. zwrotne (pqtlowe) .return flow .zarnkniqty.kolektor wlotowy wody chlodzqcej -water outlet main -kolektor wylotowy wody chlodzqcej combustion -spalanie chamber -komora spalania .owalnoik overloading -przeciqzenie overspeed -nadobroty trip .chlodzenie powietrzem . bezpokredni s.starting valve -zaw6r p.przeplukiwanie.f d l -peine obciqzenie .piston . a. studzib coolant (cooling agent) -czynnik chlodzqcy cooling .zawor bezpieczenstwa zasobnika powietrza blower .through -przedmuchany (silnik) carbon deposit -osad wqgla clogged fuel nozzle -zatkane dysze paliwowe cooling .obciqzenie .direct . ENGINE ROOM Engine operation -dzialanie silnika air .suw wydechu -valve -zawor wydechowy fuel rack position signal (FPS) -sygnal polozenia listwy paliwowej full power -peina moc idle running -bieg jalowy idle speed .pilotujqce- - .chlodzenie cool .przedrnuchiwanie bezpokrednie . spaliny pyrometer -pirometr do pomiaru temp.przephkanie nawrotne - - - - -- -- --- - - .samozaplon ratio . down .zaplon indicate -indykowak. awaryjne zatrzymanie statku przy uiyciu biegu wstecz SG cylinder wear -zuiycie cylindrow detonation -detonacje engine .internal -engine -silnik spalania wewnqtrznego compression .loop .starting -pipe -przewod p. -starting -bottle -butla powietrza startowego .zaklocenie w pracy silnika - - - -- - - exhaust -wydech -gas -gazy wydechowe.powietrze -pilot distributor -rozdzielacz p.

oczyszczanie (usuwanie zanieczyszczen) shut-down -zatrzymanie (np.dopuszczalna granica performance -dzialanie power .z doladowaniem .odciqc (np.suw odkorbowy timing -ustawianie rozrzqdu top dead centre -polozenie zwrotne odkorbowe total running hours .dlawic underloading -niedociqzenie.rnoc okreSlona na pr6bach modelowych .suw wydechu .zapotrzebowanie na rnoc -reserve -rezenva mocy .obciqzenie . wskazowka indicator -indykator diagram -wykres indykatorowy load .przepiukanie poprzeczne -valve -zawor przedmuchujqcy scavenged -z przephkaniem scavenging .uniflow .obciqzenie szczytowe .critical .skutecznoS6 engine . rnoc efektywna .driving -rnoc napqdowa .compression .long .consumed -rnoc zuzywana .shaft .metric .delivered (DHP) .rated -rnoc znamionowa -requirement .rnoc uzyteczna .suw sprezania .permanent .diugi skok -power .over.brake -rnoc uzyteczna. silnik) indication -wskazanie. niedostateczne obciqienie vibration -wibracje vibrational period -okres drgan - - 5.moment ucirlgu mooring trial -proba (silnika) na uwiezi number of revolutions (npm) . silnika) shut off . SILOWNIA -- - - - - Engine features charakterystyka silnika actual efficiency .rnoc indykowana .effective (EHP) .up .nadmiar mocy .sprawnoSC ogolna.service horse .-przeciQenie .two--cycle -obieg dwusuwowy (silnika spalinowego) .rnoc (tu: silnika) .service . indykowak (np.silnik efficiency .sprawnosk silnika exciting force .rnoc nominalna (silnika) . suw .expansion .kon mechaniczny Cjednostka mocy) .indicated (IHP) .supercharged .skok.exhaust .og6lem godzin pracy (silnika) travel .zapieczone piericienie tloka stroke .suw pracy .obciQenie eksploatacyjne quasi-propulsive coefficient .excess .pr~dkoSC (obroty) krytyczna . doplyw paliwa) cock -kurek odcinajqcy sticking piston rings . calkowita bollard pull .service -prqdkoit eksploatacyjna -- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - .rnoc szczytowa .estimated .moment sily of pull .sprawnoik calkowita permissible limit . HP) .permissible .uciclg na palu continuous -c i & y running -praca c i a l a critical moment -moment dopuszczalny effectivness .dopuszczalne obciqzenie .liczba obrotow w jednostce czasu overall efficiency .rnoc eksploatacyjna (silnika) speed -predkoiC .peak .nominal .sila wymuszajqca - - exciting moment -moment wymuszajqcy horse power (hp.obciqzenie stake .sprawnoSC napedowa moment -moment of a force .intake .rated -prqdkoit znamionowa .suw rozprqzania .skok tloka trottle down .rnoc w koniach .rnoc na wale indicate -wskazywak.suw ssania .peak .rnoc dostarczona (na irub~) .

regulator nakretka wlewu oleju poiqczenie przegu 'ng loaded accumulator/ mulator spreiynowy receiving compensating piston/ tiok kompensujqcy synchronizer control/ rgczna regulacja obrotdw synchronizacjir- syn.bezwladnik r.wal nastawiania zadanej prqdkoici obrotowej - - - - -- - - .nastawa maksymalnego obciqienia -variable speed -reg.overspeed type r. o nastawie zmiennej -weight .niestabilna praca r.speed limiting . ENGINE ROOM r Governor . zabezpieczajqcy przed przekroczeniem obrotow granicznych -pilot valve plunger . urzqdzenie wspomagajqce pracq np.5. obrotow .buster. odirodkowego load limit control . regulatora prqdkohci obrotowej governor .regulator wielozakresowy . indicator/ wskainik (synchronizacji) obrotdw 2 booster . .safety -regulator bezpieczelistwa . o stalej nastawie obrotow drive gear .all-speed .suwak sterujqcy r.napqd regulatora obrotow hunting .regulator obrotow .constant speed -r.nastawa maksymalnego obciqzenia speed drop control -nastawa nachylenia charakterystyki synchronizer control -rqczna regulacja obrotow synchronizacji speed adjusting shaft .

Engine control sterowanie silnikiem all stop! -maszyny stop! at constant speed -przy stalej predkoici.obrotomierz.wolno wstecz speed .praca silnika glownego w trybie awaryjnym stop . obroty . przeciwny.number of .prqdkoSC. zaklocenia w pracy silnika full ahead .pol naprzod .sterowanie.przycisk awaryjnego zatrzymywania silnika glownego engine telegraph -telegraf maszynowy engine trouble -problem z silnikiem.obroty biegu naprzod counter . obroty krytyczne governor . bez napqdu dead slow .pol (tu: prqdkoici) .zakres obrotow krytycznych dead ship . kontrola circuit .zawrocik revolutions (revs) -obroty .uklad sterowania z mostka bridge telegraph -telegraf na mostku computer control .obwod kontrolny desk -pulpit sterowniczy lever . predkoSciomierz.przesterowak silnik na pracq wstecz. silnika) (to) overload -przeciqzyk (tu: silnik) overspeed -nadmiema prqdkoik obrotowa overspeeding -rozbieganie sic (silnika) power boost -zwiqkszenie mocy rev-counter -obrotomierz reversal -przeciwienstwo kierunku ruchu (np.astern .pol wstecz -- -- - -- -- - order logger -rejestrator polecen (np.sterowanie komputerowe system .range of .liczba obrotbw (np. silnika) starting . przy stalych obrotach at full speed -przy pelnych obrotach bridge control .ahead .bardzo wolno ahead .b. silnika) -per minute (rpm.ahead .uklad automatyczny sterowany komputerem control . niewlaSciwa praca silnika. telegrafu maszynowego) overload -przeciqienie (np.barred range . wsteczny (to) reverse . zmiana kierunku ruchu reverse .prgdkoiC krytyczna.ogranicznik prqdkoki obrotowej loss .rejestrator manewrow.b. revlmin) . rozruch (np.bieg (np. silnika) reverse . przebieg (to) run -pracowak (o maszynie) running -praca. bieg (silnika) slow . z powodu awarii). rejestrator telegrafu maszynowego vessel monitoring system (VMS) -system nadzoru (podsystemow) statkowych - - - - - - - .tablica sterownicza (kontrolna) system .cala wstecz full capacity work -praca (silnika) pelnqmocq full load -pelne obciQenie (silnika) full speed -pelna predkoiC half .obrotow na minute run . uruchomienie interlock -blokada startowa period .critical .rozruch.regulator prqdkosci obrotowej indicator .uklad sterowania critical speed . silnikiem glownym) z mostka system . naprzod --astern . licznik obrotow indicator .okres rozruchu time .nawrot. regulacja.dzwignia sterujqca panel .obroty krytyczne -passing of the --range -przechodzenie zakresu obrotow krytycznych .wolno naprzod astern .utrata predkoki stand-by .wskainik kierunku i liczby obrotow silnika disabled .w.zakres zabronionych obrotow (silnika) .wskaznik obrotow .cala naprzod full astern . poruszak sic wstecz revert .uwaga.statek bez zasilania.obrotomierz.pelna predkoSC awaryjna overload -przeciqienie awaryjne run . pogotowie (w silowni) start .stojak telegrafu maszynowego telegraph recorder . niezdatny do zeglugi emergency -awaryjny -full speed . szybkoSciomierz limiter . tachometr.sterowanie (np.odwrotny. maszyny do przodu). wstecz direction and revolution indicator .statek unieruchomiony (np.wolno ahead .w.czas rozruchu stop -zatrzymaC (silnik glowny) telegraph block.poczqtek.

turbodmuchawa bearing assembly - bearing space cover/ obudown wlotu gazow .Turbocharger .

turbodmuchawa pomocnicza -blower .turbina spalinowa .wytwomica pary -trap .napqd parowy -rising plant .pot.generator . SILOWNIA \ team turbine .t.non-condensing t.turbina parowa Turbine .turbina wysokopr~zna . o jednym kierunku obr.high-pressure .turbina nawrotna -body .zaw6r typu "Gestra" turbine . napqdowa .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiomikowcach) .napqdzany parq gauge .impulse-reaction -t.single motion . sprgzarki) overheating -przegrzanie steam .double motion .turbina .kadhb.power .sprqzarka doladowujqca supercharging .dmuchawa surging .turbina air casing .turbina parowa .napqd parowy -driven .: pompowanie turbiny turbocharging -turbodoladowanie turbo-compressor -turbospr~zarka turbo-supercharger -turbosprqzarka doladowujqca - - - -- - 181 .5. .t.para wodna .t.turbina gazowa .steam .pressure .drive .turbina parowa supercharger .double-flow .kana1 powietrzny blade -lopatka wirnika -profile . przeciwprqma (wydmuchowa) . korpus .doladowanie supercharged engine -silnik z doladowaniem turbine .t.t.turbogenerator (prqdnica napedzana turbind internal combustion .backing . akcyjno-reakcyjna .boiler -kociol parowy .cargo pump . reakcyjna turbocharger -turbodoladowarka auxiliary blower . dwustrumieniowa .t.gas - - - - - turbine -turbina . o dwu kierunkach obrotu .low speed .manometr na kotle pipe -rurociqg parowy propulsion .. niskoobrotowa .profil lopatki -ring -wieniec lopatkowy (turbiny.

Propeller shaft seals and bearings uszczelnienia i loiyska walu Srubowego propeller blade/ skrzydlo iruby \ \ air connection to ship's system/ podlqczenie do syslemu powietrza statkowego / / air control unit/ zespril kontroli (ciinienia) powietrza sterntuhr seal/ drain collection line/ rurociqg spustowy oleju rurociqg obiegu oleju @ward seal casing/ obudowa uszczelnienia dziohowego I source: John Crane Marine InrernafionalJCM-L .

Sruba napedowa -bracket .ustawiak w linii.wneka tunelu.propeller shaft .ustawiac w linii.lozysko walu Srubowego gland .pochwa walu Srubowego bearing .linia wal6w stern bush -loiysko walu Srubowego. reces tunelu (walu Srubowego) tail end . walu poiredniego .loiysko linii walu .lozysko oporowe lignum vitae -gwajak.screw . centrowac propeller .intermediate . reces tunelu (walu Srubowego) screw .line shaft . osiowac alignment -ustawienie w linii. loiysko walu poSredniego -escape -wyjscie awaryjne (prowadzqce przez tunel) platform .wal Srubowy (to) aline .tail .tuleja (walu) line up .linia walow (napedowych) line .tuleja walu Srubowego -pipe -pochwa walu Srubowego power -moc na wale .dlawnica.wal Srubowy -tube wal pochwowy (przechodzqcy przez pochwe) -tunnel .stozek walu Srubowego tail-shaft liner -tuleja walu Srubowego thrust block -lozysko oporowe thrust shaft -wal oporowy tunnel .5. drewno gwajakowe liner .lozysko walu napedowego .lozysko walu Srubowego .wal Srubowy strut -wspornik walu Srubowego .listwy lozyska walu Srubowego bushing .dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego stuffing-box .studzienka tunelowa (w tunelu walu napedowego) - - - Main engine shafting .wal Srubowy -revolution indicator -wskainik obrotow walu .tune1 (walu Srubowego) bearing .linia w a h napedowego stern tube/ waiu propeller shajl intermediate shaft/ wai Srubowy wai poSredni flywheel/ koio zamqchowe I I crankshaj/ wai korbow Y .propeller .engine -wal silnika generator -prqdnica walowa .wal napedowy .tune1 walu (napedowego) - - -- - - -------- - - - - - - -- - shafting .podloga tunelu -recess -wneka tunelu.intermediate shaft -1.wspomik walu (Srubowego) shaft -wal napqdowy -alley .oplywka walu -bracket -wspornik walu .tune1 walu (napedowego) -bossing .loiysko tunelowe.lozysko walu Srubowego strips . SILOWNIA Propeller shaft . komora dlawnicowa recess .lozysko tunelowe.peddik.Sruba tunelowa shaft bearing . pochwa walu Srubowego stern gland -dlawik pochwy walu stern tube .stem tube -lozysko walu Brubowego -thrust .driving .wal poSredni (tunelowy) liner .spring . lozysko walu poSredniego well . osiowanie bearing -lozysko .

parallel . duzych obrotow .kolo zebate worm gear -przekladnia Slimakowa worm wheel .epicyclic .przekladnia zqbatkowa reducer -przekladnia redukcyjna reduction -redukcja.obudowa przekladni -box .low speed .kolo z.planetary .variable speed . annulus/ piericien zebaty zewn<trzny kolo kolo Gear -przekladnia annulus -piericien zqbaty zewngtrzny countershaft -wal poiredni (przekladni zqbatej gear .przekladnia redukcyjno-nawrotna .kolo z.worm -przekladnia Slimakowa geared drive -naped z przekladniq mechanicz- - - - - - -- - - - - "4 gearing -przekladnia zgbata idler .mniejsze kolo w przekladni zcbatej. walek zqbaty .double reduction dwustopniowa przekladnia redukcyjna . ' 5.przekladnia rownolegla . malych obrotow .zazgbiaC gear (type) -typ przekladni .reversing -urzqdzenie nawrotne.sun -wal kola slonecznego planet pin .napgd przekladniowy ratio -przelozenie przekladni (to) gear .skrzynia przekladniowa drive .driving .jednostopniowa przekladnia redukcyjna .zqb toothed -zebaty gear -przekladnia zgbata -wheel .high speed .walek .differential -przekladnia roinicowa . kolo zgbate -bevel -kolo (przekladnia) zcbate stoikowe casing . kolo sloneczne tooth .kolo zqbate napqdzajqce -gear .. Slimacznica - - - - . zmniejszenie gearing -przekladnia redukcyjna sun wheel -kolo centralne.przekladnia zebata. ENGINE ROOM Marine epicyclic gears statkowa przekladnia planetarna planet wheel/ koio obiegowe.toothed .przekladnia z ~ b a t a . przekladnia nawrotna .single reduction .reduction -przekladnia redukcyjna .sworzen kola obiegowego planet wheel .przekladnia obiegowa .kolo obiegowe rack-and-pinion gear .step-up -przekladnia zwiqkszajqca .zebatka.kolo poSrednie w przekladni pinion .o zmiennym przeloieniu .reverse-reduction .przekladnia planetama .

kompensator osiowy bellows .5. up-take/ dymrrrcu prqdnicy swag'--' emergency generator/ prqdnica awaty . spaliny manifold -kolektor gazow wydechowych --temperature ..analizator spalin wylotowych emission .'- ~ v n n n a i joints o~ satory mieszkowe emergency gene?.waste .gazy odlotowe manifold -kolektor .angular . spaliny .burnt . wyziewy funnel -komin gases -gazy .gaz spalinowy. na kominie fume . .kompensator mieszkowy.uMad wydechowy (system gaz6w spalinowych) damper -zasuwa kominowa exhaust -wyciqg -draught -przewod wyciqgowy -driven supercharger -turbosprezarka na gazy spalinowe -gas .axial . pionowy przewod dymny -- --- ---- - - - ---- .spaliny. poiqczenie elastyczne . wylotowa.gaz spalinowy.turbina napqdzana para.sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy stack -komin up-take -dymnica.szczelina wylotowa -pressure .exhaust .gaz spalinowy. ' L 'L * incinerato spalarka turbodoiadowarka exhaust gas manifold/ silnik glb&ny / wyde~ho&~ch Exhaust gas system . opary. SILOWNIA \ Exhaust gas system L system gazdw spalino. expansion joint .temperatura gaz6w spalinowch pipe -rura wydechowa port .mieszek kompensatora flange . .kompensator boczny fire dampers -pokrywy ppoz.kolnierz kompensatora ." .emisja gazow spalinowych --pipe -rurociqg odlotowy (g. spaliny analyser . gazy spalinowe .kompensator kqtowy . . .dym. -valve -zawor wydechowy exhaust gas .lateral .exhaust -kolektor wylotowy natural draught -cirlg naturalny (kominowy) soot ..' . m"" J " .ciinienie wylotowe silencer -tfumik wydechowy -turbine . spalinowych) pyrometer -pirometr do pomiaru temperatury spalin --turbine -turbina na pare wylotowa.

napqd niezalezny (to) drive -napqdzak driving power . stan zagrozenia -bilge pump .zasilanie awaryjne steering gear . s.awaryjna pompa pozarowa -generator .claw .sprzqgak coupled .auxiliary -pomocnicza sprq zarka powietrza rozruchowego air coompresor .auxiliary duct . polqczenie tulejowe damper -nawilzacz data plate -tabliczka znamionowa desalination -odsalanie device -urzqdzenie.dmuchawa pomocnicza .friction .sprzqglo tulejowe.domestic -podgrzewacz wody pitnej .sprzqglo szczqkowe.air . urzqdzenie auxiliary -pomocniczy blower .zespol.auxiliary .napqd bezpoiredni .moc napqdowa economizer -urzqdzenie wykorzystujqce tzw.tarczowe sprzqglo cierne -tail sprzqglo pomiqdzy silnikiem elektrycznym a walem Brubowym combustion device .: wkuplowanie (sprztgla) evaporate -parowat evaporator -wyparownik.. amortyzator aggregate .sprzqglo klowe .dry air .friction .silnik pomocniczy machinery -maszyny pomocnicze auxiliaries .sprzqglo . skraplanie condense .napqd hydrauliczny .awaryjne urzqdzenie sterowe engagement .dog-.fluid . do podgrzewania wody emergency .napqd lancuchowy .belt .napqd pasowy .5.skraplacz . parownik -plate -wyparownik plytowy condensate .lqcznik coupling . mechanizmy pomocnicze silowni bilge separator .chlodnica powietrza ..przewod dmuchawy pomocniczej boiler -kociol .chain .sprzqglo cierne .: wkuplowany .chlodnica powietrza air drying station .dmuchawa pomocnicza --duct -przewod dmuchawy pomocniczej condenser .hamulec cierny centrifugal -odirodkowy separator -wirowka odirodkowa condenser -skraplacz clutch .sprzqglo klowe -jaw . przyrzqd distillate -destylat distiller -wyparownik drive . agregat air compressor .generator awaryjny -power supply .direct-.kociol na spaliny odlotowe brake -hamulec .plate .spalarka .sprzqiony.sucha chlodnica powietrza condensing unit .direct-coupled .skraplat condenser .zbiornik sprqzonego powietrza antivibrator .kondensat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .stacja osuszania powietrza air receiver .sprzqglo cierne szczqkowe .centrifugal . ENGINE ROOM Auxiliaries (urzqdzenia) pomocnicze absorber -thmik drgan.skrzynia cieplna .sprzqzony bezpoirednio coupler . pot.sprzqglo klowe .main -glowna sprqzarka powietrza rozruchowego air cooler .skraplacz pomocniczy engine .multi disc .chlodnica (to) couple .electric -napqd elektryczny .sprzqgniqcie.tlumik drgan appliance -przyrzqd.separator wod zqzowych blower -dmuchawa .sprzqglo flange -kolnierz sprzqglowy .sprzqglo odirodkowe . wlqczenie.sprzqglo cierne stozkowe .claw .sprzqglo wielotarczowe . pot.pump -pompa skroplinowa condensation -kondensacja.urzqdzenia pomocnicze.napqd .muff .skraplarka cooler . cieplo odpadowe (spalin) np.cone .awaryjna pompa zqzowa fire pump .independent .sprzqglo tarczowe .block friction .exhaust gas .zagrozenie.cooler (calorific box) . klowe .disk .

heater .amortyzacja wstrz4sow steam preheater -podgrzewacz parowy wody subcooler (heatexchanger) .E.plyta fundamentowa gear -przekladnia.sprzeglo hydrauliczne -drive -naped hydrauliczny fluid . os przegubu plant .spopielak marine power plant .przekladnia obiegowa (planetama) .pompa hydroforowa -tank .czop czolowy.: compactor) prasa do Bmieci i odpadow waste incinerator .wyparownik podcihieniowy vaporizer -odparowywacz viscontrol electronic -wiskozymetr paliwa dla silnika glownego waste and garbage press (pot.spur .spalarka odpadow water gauge -wodowskaz water sterylizator .reduction ratio .epicyclic .silnik generator .wstrzqs.dysza .kolo zebate proste final fuel M.reduction .mechanical transmission .tabliczka informacyjna.fundament service .wcirlg przejezdny turbo-dynamo -prqdnica turbinowa prqdu stalego turbo-generator . SILOWNIA - fecal sewage biochemical treatment plant urzqdzenie do oczyszczania kciekow fekalnych frame -rama fresh water generator -wyparownik . eksploatacji (urzqdzenia) instruction . napedu) .zbiomik hydroforowy - - - - - - -- index plate .instrukcja obslugi ship's machinery .dlawik.przenoszenie (transmisja) mechaniczne (np.sprezarka doladowujqca travelling hoist (stores hoists) .amortyzator absorbtion .przelozenie przekladni redukcyjnej . dlawica.sluzba.akumulator hydrauliczny circuit .sprzeglo hydrauliczne coupling .zespo1 silnikowo-prqdnicowy nozzle .instrukcja obslugi -life -okres uzytkowania.przekladnia redukcyjna .disengaging -urzqdzenie zwalniajqce . obsluga conditions .discharging .follow-up -urzqdzenie n a d e n e . mechanizm.turbogenerator.silownia morska motor .sterylizator wody - - - - .separator vessel -komora do oddzielania pary od solanki foundation . doladowany supercharger .ciecz hydrauliczna jack .podgrzewacz koncowy paliwa dla SG gland . urzqdzenie running conditions -warunki pracy (urzqdzenia) saddle -podpora.warunki pracy. tabliczka identyfikacyjna (np. diwignik hydrauliczny pressure .instalacja.5.spalarka incinerate .(urzqdzenie) przystosowane do pracy z duzym obciqzeniem high-duty -(urzqdzenie) o wysokiej wydajnoSci housing .cisnienie hydrauliczne -test -proba cisnieniowa (wodna) hydrophore plant -urzqdzenie hydroforowe --pump . urzqdzenie . przy zaworze) incinerator . loze seating .obudowa hydraulic -hydrauliczny acumulator . prqdnica turbinowa vacuum evaporator block.obw6d hydrauliczny clutch . podnosnik. uszczelnienie dlawicowe heater -podgrzewacz -heavy fuel separator podgrzewacz paliwa ciezkiego dla wirowki heavy-duty .silownik hydrauliczny. udar absorber .mechanizmy i urzqdzenia okrgtowe shock .mechanical -przekladnia mechaniczna .dysza wyplywowa pivot .fundament (urzqdzenia) -plate .dozi~biacz supercharged -z doladowaniem. trwaloik eksploatacyjna manual .

.

p. odirodkowa.przeplyw oleju over . zasysanie - - - - .zassak (pompc) flow -przeplyw .single stage double suction .ssanie powietrza przez pompe pump -pompa . zanurzona .water-jet . SILOWNIA - - -- -- -- --- -- -- - .-pompa tlokowa -pneumatic piston . ezektorowa - - 5.-pompa rcczna membrane .-pompa turbinowa .rurociqg zasilajqcy..rate of .two stage -pompa odirodkowa dwustopniowa -two stage submerged -pompa odirodkowa dwustopniowa. pompa strumieniowa -wing -pompa skrzydelkowa.pompa glebinowa . odirodkowa jednostopniowa .rurociqg odprowadzajqcy.self.centrifugal . irubowa mimoirodowa . zasilajqcy head .pompa strumieniowa .suction .air .w@ tloczny -of a pump -wydajnoik pompy -pipe .p..manual .oil .reciprocating .pompa ssqca three spindle screw .single stage .barrel .wysokoik pompowania.two spindle screw .smok pompy room -pompownia pumpability -mozliwoiC wypompowania (ladunku.pompa rcczna . wyladunkowy (to) fetch .Pumps -pompy bilge ejector .gear - - feeding - - pompa zasilajqca - - - - - - - - - - - prozniowa . pompa .pompa odirodkowa diaphragm -pompa przeponowa . pompc) priming -zalewanie pompy. rozruch urzqdzenia .pompa irubowa trojwimikowa turbine . zanurzona delivery -tloczenie.strumienica.przygotowak do natychmiastowego uzycia (np.laminar -przeplyw laminamy -meter -przeplywomierz .ejector -pompa strumieniowa.przepompowanie (to) pump ship -pompowat zezy pump well .rotary . wypompowanie resztek ladunku plynnego suction .zatkanie sic zaworu pompy impeller -wimik pompy lifting height . wysokoik podnoszenia -hose .piston .pompa podciinieniowa. jednostopniowa z podwojnym ssaniem .przeplyw niezakl6cony .pompa do beczek . pompa ezektorowa.(QP) PomPY .powietrza .direction of .multi stage -pompa odirodkowa wielostopniowa .studzienka pompy stripping -resztkowanie..strainer of a .pompa wyporowa ..przelewak sic .kierunek przeplywu indicator -wskaznik przeplywu .water -przeplyw wody gag .pompa irubowa dwuwimikowa vacuum .-pompa irubowa submersible .wysokoik podnoszenia (przez PO~P~) driving gear -popychacz w pompie plunger .-pompa zanurzona -jet .-pompa zcbata hand .single stage submerged -pompa odirodkowa jednostopniowa.szybkoik przeplywu . rurociqg tloczny discharge pipe .immersed .turbulent -przeplyw turbulentny -undisturbed .power .. zasilanie channel -kana1 tloczny.eccenter screw -p.-pump -pompa samozasysajqca pump sucks air (pump looses suction) .pompa pneumatyczna tlokowa .-pompa rotacyjna . balastu) pumpable -pompowalne pumping -pompowanie --out -wypompowak over .ssanie (pompy).ezektor zezowy bilge inlet -przewod ssqcy pompy centrifugal pump -pompa odirodkowa .-pompa z napcdem mechanicznym .pompa przeponowa .single stage close coupled -jednostopniowa pompa odirodkowa .numik (pompy) vane -lopatka (pompy) Pump (type) .screw . pompa lopatkowa prime .

ENGINE ROOM .5.

SILOWNIA local capacity control/miejscowa regulacja wydajnoici capai :awor reg 1 connection for compressed air/(nitrogen. azotu. gazu obojetnego \ resztkowania top plate/pokrywa szybu exhaust trap/ osadnik kontrolny 1 deck trunk/ szyb pompy cargo discharge pipe/ rurociqg wyiadunkowy cargo stripping pipe/ rurociqg resztkowania iadunku cofferdam purging pipe/_ rura przedmuchiwania koferdamu cofferdam pipe/ rura koferdamu hydraulic return pipe/rura hydrauliki . inert gas)/ podiqczenie powietrza s p r g i o n e g o .powrot hydraulic pressure pipe/ rura hydrauliki .dolot cofferdam surrounding hydraulic section/ koferdam otaczajqcysekcje hydrauliki high p r e s s u r e hydraulic motor/ wysokociSnieniowy silnik hydrauliczny volute casing/ obudowa spiralna ceramic sleeve/ tuleja hydraulically driven cargo pump (deep well pump) .pompa ladunkowa o napqdzie hydraulicznym hearing/ iozysko brake/ hamulec oil seal/ uszczelnienie olejowe coupling/ sprzeglo \ stuf4ng box/ diawica cargo seal/ uszczelni/enie strony iadunkowej cofferdam seal/ uszczelnienie koferdamu screw pump pompa kubowa Pumps -pompy (3) source. Werk RadolfieN screw spindle set/ . Allweiler AG.5.

hydraulic -pompa hydrauliczna .wakuometr.sanitary -pompa wody sanitarnej .pompa olejowa .fuel booster -pompa podajqca paliwo .pompa ogolnego uzytku .pompa szlamowa.ballast .drinking water .air -pompa powietrzna .chlodnica skrzynkowa w electric heater -podgrzewacz elektryczny . obiegowa .pompa do smarow ..fire and bilge -pompa pozarowo-zczowa .podcihienie - - - - - - -- -- - - -- - - Heat exchangers wymienniki ciepla f i h e a t i n g element bundle/ wiqzka elementow grzewczych sea water inlet/ wlotwody morskiej sea water outlet/ wylot wody morskie.chemicals -pompa do chemikaliow .bilge .water extraction .general service -pompa ogolnego przezna- - - - .skrzynia kingstonowa -head .smok pompy strainer .booster -pompa wspomagajqca .fresh water cooling .stripping -pompa resztkujqca .liquid mud .pompa zasilajqca .condensate -pompa skroplinowa .oil .pompy wedlug przeznaczenia .pompa przeplukujqca (w silniku dwusuwowym) .scavenging .sump -pompa oleju skrzyni korbowej .awaryjna pompa pozarowa .service .circulating -pompa cyrkulacyjna.ssak pompy strum -kosz ssqcy pumps . ENGINE ROOM -box .pompa osuszajqca vacuum -proinia gauge .lubricating oil -pompa oleju smarnego .dirty oil .cargo .5.rura ssawna (pompy) -rose .grease .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiornikowcach) .emergency fire-.fire-..hydrophor -pompa hydroforowa . mulowa .oil burner -pompa palnika olejowego .pompa zqzowa .stand-by pompa zapasowa (znajdujqca siq w pogotowiu) .pompa zuzytego oleju .pompa paliwowa .sludge .sewage -pompa fekaliow .feed .pompa balastowa .pompa wody slodkiej .pompa szlamu .sprinkler -pompa instalacji tryskaczowej .pompa zasilania kotla .fuel transfer .boiler feed .- - - - - - - - - - czenia .pompa pozarowa .sludger -pompa pluczkowa . prozniomierz pressure .transfer -pompa transportowa .fuel .pompa transportu paliwa .wqz ssawny -lift -wysokoic ssania (pompy) -pipe .sea water cooling pompa chlodzqca wody morskiej .trimming pompa wyrownywania przeglqbienia .pompa chlodzenia wodq slodkq . boxcooler . p.wysokok5 ssania (pompy) -hose .

SILOWNIA .5. cavgo outlet/ odprowadzenie iadunku tribution header/ komora rozdzielcza Srodka grzewczego . Heat exchangers .wymienniki ciepla Plate heater podgrzewacz plyiowy supporting column kolumna wspierajq wearing washer/ podkladka dystansowa guidi washer/ podkladka prowadzqca Tubular carPo heater rurowy podgrzewacz ladunku connection for heating medium/ doprowadzecollecting header/ komora zbiorcza - branch for safety valve/ aodiaczenie zaworu bezaieczeristwa tube bundle of spirally wound stainless steel/ wiazka sniralnie .

mokra chlodnica powietrza cooling .rura z ozebrowaniem -- -- - - - - ..purifier -podgrzewacz wir6wki heating -nagrzewanie.wzrost temperatury capacity -pojemnoik cieplna conduction .wet air . ogrzewanie coil -wczownica grzewcza steam -para grzewcza surface -powierzchnia grzewcza system -system grzewczy unit .czynnik.cieplo i jego wymiana cooler . przegrzewanie tube -rura .charge air -ch.inefficient -niewystarczajqce chlodzenie exchange -wymiana heat .pre.fuel oil -podgrzewacz paliwa .czynnik grzewczy overall heat transfer coefficient -wsp6lczynnik przenikania ciepla preheating -podgrzewanie radiate -promieniowak radiator . przedchlodnia . c.finned .inter..lubricating oil . medium .chlodnica micdzystopniowa .chlodnica plytowa . chlodzony powietrzem . radiacja cieplna -transfer -przekazywanie ciepla -transmitting area -powierzchnia wymiany c.chlodnica oleju .alarm podwyzszonej temperatury build-up . heat exchanger .cieplo alarm . powietrza doladowujqcego . Srodek. chlodnica superheater -przegrzewacz superheating -przegrzanie.przewodzenie ciepla conductivity -przewodnoik cieplna convection .element grzejny value . ENGINE ROOM seawater circuit/ central cooling system centralny system chlodzenia komputerowego pompa cyrkulacyjna Heat and heat exchanging ..grzejnik. konwekcja ciepla exchange -wymiana ciepla flow -przeplyw ciepla insulation .heating . wart046 opalowa heat resistance .air-cooled -w.direct-contact -wymiennik ciepla o wy- --- -- - - - - - - mianie bezpoiredniej -plate -plytowy wymiennik ciepla .czynnik chlodzqcy .odpornoik na wysokie temperatury medium .tubular -rurowy wymiennik ciepla heat transfer coefficient .schladzalnia.chlodnica .plate .cieplo spalania.wymiennik ciepla .5.air-.unoszenie.cooling .chlodnica powietrza -air side of the strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .wspolczynnik wymiany ciepla heater -podgrzewacz. grzejnik .izolacja cieplna leakage -przeciek cieplny -radiation -promieniowanie.chlodzenie .

oily water separator separator wdd zaolejonych heating/ podgrzewanie automatic oildrain controlbox/ clean water overboard discharge/zrzut wody connector for power supply/ podiqczenie vacuum-pressure backwashing inlet pneumatic pistonvalve/ zawor wlotowy tiokowy oily water separator installation instalacja separatora wdd zaolejonych springloaded discharge valve/ sprgiynowy zawdr tioczny clean water overboard discharge/ zrzut wody czystej za burte eneumatic piston valve 9il outlet/ pneumatyczny zawor tiokouy .pzpreu i\ kiwanie zwrotne meumatic piston valve Pneumatic rhree-way v a l v e d . ..5. pn ( funnel (sample wafer outlet connection)/ pobdr probki wody three-way ball valve/ -frdjdroiny zawor kulouy backwashing inlet pneumatic -pistonvalve/ pneumatyczny zawor tiokowy wlotowy iiwanie zwrotne pomiar zawartoici 01 suction straine skrzyn~azaworu ssqcego filtr na ssanlu z zaworem dennym . SILOWNIA Oily water separating system system odolejania wdd zezowych air inlet/ wlot ~owietrza pneumatic piston valv backwashing outlet to pneumatyczny zawor t przepiukiwanie mrotn pneumatic piston valve .

odolejacz. oleju brudnego clean water supply/ zasilanie wodq czystq punkt poboru probek Oily water separator separator w6d zaolejonych discharge criteria -kryteria (ograniczenia dot.-olej -- - . pompowania popluczyn do morza) drain . ENGINE ROOM Ol water separator -separator wdd zaolejonych iy oil outlet/ wylot o/ l\ e water pump/ pompa wodna oil transfer pipe/ rurociqg transportu oleju 7 unit drain and s ptyt separacyjnych 3 2 float control switch/ oil content bilge alarm/ alarm zawartoici oleju w wodach zezowych to bilge or oil contaminated tank/ do zez lub do zb. rozdzielanie sludge outlet -wylot szlamu waste oil .contaminated .olej .oily .oddzielanie.spust oil .olej zanieczyszczony -particles .woda czysta .odpady olejowe water -woda .kurek do poboru probek separation .woda zaolejona oil interface -powierzchnia rozdzialu w.czqsteczki oleju separator .clean .. separator olejowy - - part per million (ppm)-czeici na milion (miara zanieczyszczen olejowych) sample point .

screw/ iruba. pipe/ rurka.B tion air/podlqczenie elastycznepowietrza I. inductive sensor/czujnik indukcyjnv. plug/ korek. Valve block. wing insert/ wkladka krzydelkowa. strainer/jZtr: g@ @ . 19. 7. seal ring/piericieri uszczelniajqcy. sensor support/ uchwyt czujnika.front casing/ obudowa czolowa. 4. 16. labyrinth ring holder/ uchwyt uszczelnienia labiyntowego. 6. 21.olej. 14. water/elastycz. Flexible connection. neck bearing . Frame hood/kolpakramy. K. F Flexible connec. 20. operating water cover/pokrywa zespou wody operacyjnej.odlot wody g P: & E 2 ciachine bottom part/ czciC dolna urzqdzenia. Motor/ silnik. Machine bottom part/dolna cz@ urzqdzenia. driving device vertical/ pionowy zespol lapgdzajqcy. lexagon bushing/ tulejka szeiciokqtna. washer/podklad. abyrinth ring/piericieri uszczelnienia labiyntowego.over/ pokywa loiyska szyjkowego.A ne podlqczenie .5. M. frame. SILOWNIA Oil separator . bottom part/ ama czgici dolnej.bottom bearing holder/uchwyt dolnego iozyska. Machine upper part/ gdrna cz& urzqdzenia. 9. 12. Identificatfon plate/ tabliczka identypkacyjna. elbow/ kolanko.a. 2. L.water/ wqi elastyczny wody. '0. 22. 5. 15. deflector ring/ piericieri deflektora.frame support/podstawa amy. Control cabinet/ szaJka sterowania. J. Flexible connection .D I . 11. Cable support/ tor kablowy. 1 7. 13.wirdwka oleju (I) machine bottom part cz& dolna urzqdzenia A. o-ring/piericieri samouszczelniajqcy. 3. E. B. D. C. oil/zespdi zawordw . 8.l. 18.

ENGINE ROOM f Oil separator . roller bearing/ loiysko rolkowe. source: A@ Lava1 Co.5. samoustalajqce dysza olejowa centrifugal clutch/ sprzgglo odirodkowe clutch cover .. I lubr~cationoil. orifice/ . . . .napedpionowy ierscien dystansowy W centrifugal clutch sprzeglo odirodkowe coupling hub/ piasta sprzggla zabezpieczajqcy bowl spindle/ wal bgbna loiysko kulkowe dzenie gbrnego iozyska nap ring/ piericieri abezpieczajqcy Segera belt driving device zespdl napedu pasowego cover/ obudowa spindle pulley/ kolo pasowe Self-alig.wirbwka oleju (2) nap ring/piericieri abezpieczajqcy Segera driving device vertical .lower/ doha pokgwa sprzggla oil pump/ pompa olejowa w & .

.wirdwka oleju (3) separator bowl beben wirdwki In-and outlet device zespdl wlotu i wylotu nakretka blokujqca washer/ podktadka connecting housing/ obudowa tqczqca supporting ring/pier Scien podtrzymujqcy ing water ring/pierScieri ania wody operacyjnej o-ring/ piericien samouszczelniajqcy source: Alfa Lava1 Co.5. SILOWNIA Oil separator .

conical . water transducer/ przetwornik ciI Snienia wody 4. 10.talerz sludge space . 5. oil blok zawordw oleju I . pneumatic change-over valve/ zawdr pneumatyczny.oczyszczanie odSrodkowe disc -talerz .podkladka gumowa tlumiqca drgania top bearing spring . pressure indicator/ wskainik ciinienia.paring .odirodkowy - - - - -- - - mode selector -przelqcznik rodzaju pracy brake -hamulec dosing ring -pierScien dawkujqcy dumping rubber washer . Oil separator -wir6wka oleju . 8.przestrzen szlamowa spindle -wal pionowy wirowki warm -Slimak gear transmission -przekladnia Slimakowa wheel .upper paring -talerz rozdzielajqcy purifier -wirowka (oczyszczajqca) separator -wir6wka bowl .force -sila odSrodkowa . single acting shut-off valve/zawbr odcinaiacv.vertical pionowy zespol napedzajqcy labyrinth ring holder -uchwyt uszczelnienia labiryntowego coupling hub -piasta sprzqgla friction block -blok ciemy spindle pulley -kolo pasowe - --- .5. temperature sensor/czujnik temperatuiy.pokrywa zespolu wody operacyjnej driving device -urzqdzenie napedowe .zespol napedu pasowego .wal bebna control cabinet .Slimacznica chamber -komora -upper pairing -goma komora rozdzielania centrifugal .belt .flow control -talerz sterujqcy . needle valve/ zawor iglowy. 2.beben casing . ENGINE ROOM Oil separator (4) . pressure transmitter/ przetwornik ciinienia.obudowa b ~ b n a spindle .separator -wir6wka odirodkowa centrifuginal separation .talerz staly .szafka sterowania valve block -zespol zaworow operating water cover .spreiyna loiyska gornego friction pads -wykladziny cierne sprzqgla bowl .talerz stozkowy . pneumatic valve/ zawor pneumatyczny 3. 6. 9.wirdwka oleju Valve block. non-return valve/ zawbr zwrotny.inter stack -talerze rozdzielajqce .bqben disc .

filtr .filtr powietrza .filtr olejowy filter cleaning .filtr gruboziarnisty.filtr paliwowy .sludge reservoir ..czqsteczki stale strainer -filtr (siatkowy) -cloth -tkanina filtracyjna .suction .Filter -filtr air washing -przedmuchiwanie (filtrow) auto backwashing (automatic back-flushing) filtr automatyczny czyszczony wstecznym przeplywem czyszczonego czynnika filter . szlamu po filtrowaniu filter (type) -filtr .fuel .filtr odirodkowy .filtr podwojny .tkanina filtracyjna cylinder housing . filtr wstqnego oczyszczania .centrifugal .magnetic .obudowa filtra gauze .filtr bardzo dokladny .oil .filtr magnetyczny .fine .filtrowanie filtrator . security valve -zawor obejiciowy .duplex .filtr bocznikowy .automatic -filtr automatyczny - - - by-pass .coarse .air.element filtrujqcy particles -czqsteczki sediment -osad solids .komora filtra cloth .screw type wkrgcany (lqczony gwintowo) - - - - - - - - -- .siatka filtracyjna mesh .filtr dokladnego oczyszczania .zb.siatka filtrujqca -pack -wklad filtru -removable cover -zdejmowalna pokrywa f.filtr na ssaniu filtration .super-fine .flange type -mocow~ny kolnierzowo .czyszczenie filtra filter (elements) -elementy filtra cartridge -wklad filtra chamber .

silnika .skrzynia kolektor doptywowy .v vent cock/ zawor soot remover -urzqdzenie do usuwania sadzy iryection pip J rura d o p r o u ~ .zasilajqcy izolacja outer casing/i skrzynia zewnetrzna inspection manhole. ENGINE ROOM Economiser [gas boiler) -(exhaust kociol nu spaliny odlotowe inspection manhole.5. upper/ collection header socket/ collection header/ sekcja poboru p a y section outlet pipe/ inner steel cas wewnetrzna . lower/ w/az inspekcyjn~~ doln.. dzajqcu compressed air supply) doptyw powietrza exhaust gas front engine/ gazj spalinowe .

wspornik .wyczystka mulowa .deflektory plomieniowe .izolacja .plaszcz kotla .waste steam pipe .fundament kotla .podstawa kotla .gas baffles .manhole .) scum piping .steaming rate -wydajnoSC kotla boiler (elements) -elementy kotla .odbijaC kamien kotlowy .blow-down device .dno plaskie sitowe .rurociqg smmowania seating .boiler priming . p.steaming capacity of a .insulation .refleksyjne szklo wodowskazowe .urzqdzenie odmulajqce casing . -raise steam -podnosit ciinienie pary w kotle .mud box .icianka walczaka .kontrola ciinienia .feed pump -pompa zasilajqca kociol . kolektor .air heater -podgrzewacz powietrza . SILOWNIA (Ship's) boilers kotly (okrqtowe) boiler attendance and maintenance -nadzorowanie i konserwacja kotla .rurociqg pary odlotowej (z zaworu bezpieczenstwa) -water tube .reflex plate glass gauge .air vent .tubular glass gauge .zdmuchiwanie sadzy -water level control -kontrola poziomu wody scale.spadek poziomu wody .smoke tubes -plomieniowki .Sciana wodna (wiqzka rur wodnych w komorze spalania kotla) .(to) scale -usuwaC kamien kotlowy .fur (scale) -kamien kotlowy .odmulanie kotla .gl6wny pob6r pary .pompa cyrkulacyjna.oddzielacz wody z pary (odwadniacz) end .descaling -usuwanie kamienia kotlowego .perforated flat bottom .blow-down of the boiler .zdmuchiwacz sadzy stool .oplomka .fundament kotla shell .dno kotla foundation .soot blowing .oil burner -palnik kotla .desuperheater -chlodnica pary (do temp.main outlet . nasycenia) .nadzorowaC (tu:pracc kotla) .wydajnoiC kotla parowego .szklo wodowskazowe rurkowe .reinforcing ring .drum wall .szyb kotlowy .support .superheater -przegrzewacz .baffle plate -przegroda wymuszajqca -base of the boiler .pressure control . obiegowa covering .dry pipe .boiler test -proba wodna kotla .cleaning door -wyczystka - - - .baffle .feed regulator -regulator zasilania .zalewanie kotla -boiler scumming .rozpalanie kotla .deflektor wymuszajqcy dluzszq drogq plomieni przez palenisko -hatch .otulina kotla drum -walczak kotla.deflektor (przegroda wymuszajqca) . komora dymowa .mudhole cover -pokrywa wyczystki .jednostkowe zuiycie paliwa rate of evaporation -wsp6lczynnik odparowania .piericien wzmacniajqcy (wok01 wlazow etc.drum .dymnica.mudhole -wyczystka (mulowa) .sludge box .firetubes -plomieniowki .oczko (uchwyt do podnoszenia kotla) .sprawnoSC kotla heating surface -powierzchnia grzewcza -permissible stresses -naprqzenia dopuszczalne rate of combustion .lifting eye .circulating pump - - - .priming -zalewanie kotla -putting boiler into service -uruchomienie k.firing up a boiler .drop of water level .5.luk kotlowy .scale off a boiler .fundament kotla -gas deflector .szumowanie kotla .walczak kotla .cleaning of the boiler .smoke box .soot blower .handhole -wyczystka .odpowietrzenie .waterwall .(to) attend .wlaz . scaling -kamien kotlowy scaling hammer -mlotek do usuwania kamienia kotlowego boiler (characteristic) -(charakterystyka) kotla capacity -wydajnoSC kotla efficiency .osadnik .czyszczenie kotla .

Oil-Bred boiler -kociot opalany olejem Composite boiler .kociol kombinowany lement adiacyl I soumc: SAACKE Mrrrine ~ y . s t m . s bottom collector/ kolektor dolny I ME exhaust gas inlet/ wlot spalin z silnika gliwnego .

burner -palnik kotla .manometr kotlowy .k.szklo wodowskazowe -manometer cock -kurek manometrowy .z.k.rura kotlowa pressure gauge . bezpieczenstwa . poziomy .main feed check .marine .steam drum -walczak parowy .palnik wspomagany powietrzem . na spaliny odlotowe .sectional header .double-seat full lift safety -podwojny pelnoskokowy z.rura zasilajqca gauge .rozpylanie .kociol sekcyjny .dodatkowy zaporowy z.atomization .kociol okrqtowy .manometr .lej w kotle na rurociqgu szumowania standpipe .wzmocnienie krokca salinometer cock .wlot pary rozpylajqcej fireback . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin -exhaust gas k.gauge glass .k.vapourizing tubes .angle stop .5.composite kociol przystosowany do opalania ropq lub gazami spalinowymi .atomize -rozpylak .zaporowy z. wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin .waste-heat .krociec przykotlowy steam atomised burner .exhaust gas analyzer . dysza .kociol na gazy odlotowe burner -palnik .oil-fired -k.cock .pomocniczy z.accessories -osprzqt kotlowy.surface blow .domestic -podgrzewacz wody pitnej .z. plomieniowkowy .spring double safety stop -podwojny pelnoskokowy.k.reinforcement of standpipe . zaporowy .atomizing air inlet -wlot powietrza rozpylajrlcego .blown down piping . wody zasilajqcej .atomizer -rozpylacz (koncowka wtryskiwa- boiler (fittings) -(armatura) kotta cza) .flame stabiliser .auxiliary steam stop .vertical .kurek probierczy scum pan . kqtowy .horizontal .rura poboru -pipe .blown down device .auxiliary feed water check .palnik rozpylajqcy za pomocq pary .kurek probierczy wody kotlowej -sampling cock .main feed water check .atomized -p.main stop outlet .Scotch (marine) .cofanie siq ognia .kociol La Monta .steam gauge .stabilizator plomienia .analizator spalin wylotowych . pionowy .urzqdzenie odmulujqce .z.exhaust gas heated .odpowietrzenie -water level indicator -sygnalizator poziomu (boiler) valve -zawor kotlowy .fuel oil control valve -zawor sterowania oleju opalowego - -- -- - - - - - - - - . zwrotny w glowicy zasilajqcej kotla main steam stop .typ kotla auxiliary -kociol pomocniczy .atomizing steam inlet .gl6wny zawor zaporowy . bezpieczenstwa .forced circulation .deaeration -zawor odpowietrzajqcy . wodnorurkowy .air assisted . do szumowania gornego - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - boiler (type) . rozpylajqcy za pomocqpary -atomizer -rozpylacz palnika.glowica zasilajqca .main .manometr kotlowy . do odmulania zawor (kurek) odcina-cut off of pressure jqcy manometru . SIEOWNIA . glowny poboru pary .oplomki vent .k.glowny parowy zawor zaporowy . wody zasilajqcej .rurocirlg odmulania .glowny zasilajqcy zaw6r zaporowy .safety .main feed water stop .auxiliary feed water stop .bottom blow .dry pipe .outlet pipe .water tube .donkey .fire tube . maly . gldwnego napqdu statku .k.kurek .pomocniczy zaporowy z. pomocniczy.z. opalany olejem opalowym .feed pipe .stop .z.odwadniacz pary . sprqiynowy z. poboru p a y . armatura .k.kociol szkocki .drum type -kociol walczakowy -economizer -k.

wrzenie wody .woda zasilajqca kociol .separator deflektory pary (wymuszajqcy separator .twardoSC . ) irregularities and failures of the boiler -nieprawidlowoSci i blpdy w pracy kotla . uzdatnianie wody (kotlowej) - .w temperaturze wrzenia at the intake -na wlocie at the outlet .flow of -przepfyw glass .feed compound -Srodek zmipkczajqcy wodp zasilajqcq feeding .boiling .zasada dzialania soil inlet/ wlot zanieczvszczeri z toalet vend o d p o i t r z e n i e / / suvface skimmer/ zgarniacz powierzchniowy .saturated .zapalarka -nozzle .operation principles urzqdzenia do obrdbki iciekdw .Srodek zmipkczajqcy wodp treatment -preparowanie wody.baffles drogp pary) parowe dluzszq - -refractory -wymurowka paleniska .- - - Sewage treatment plant .flareback . zamieniona w pare nasyconq drum (collector) -walczak parowy - - - water -woda at the boil .pitting -korozja punktowa kotla .spadek poziomu wody drum collector -walczak dolny (wodny) economizer -podgrzewacz wody .na wylocie ..odciecie presostatu soot . rotacyjny .dysza palnika .para przegrzana.szklo wodowskazowe -hammer -uderzenie (mlot wodny) hardness . ENGINE ROOM fuel oil inlet -wlot oleju opalowego .refractory material (fire bricks) .desuperheated .drop of level .materialy niepalne (uiywane jako wymurowka p.foaming -pienienie sip wody wskutek obecnoici czqstek oleju .superheated .steam assisted -palnik wspomagany parq furnace -komora spalania w kotle door .feed -woda zasilajqca kociol .kontrola poziomu reflex plate .-para nasycona - - - - .drzwiczki paleniska heating surface -powierzchnia grzewcza lining -wykladzina komory spalania - .rotary -palnik obrotowy.sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy -blowing -zdmuchiwanie sadzy steam -para . p.level control . ~ f water I 1 wlot wdd sanitarnych high level float switch/ wlqcznik p+akowy wysokiego poziomu napowietrzanie oprdiniajqca .cofanie sip plomienia .-para przegrzana .5.fuel oil return -powrot oleju opalowego igniter .szklo wodowskazowe refleksyjne softener .cut off pressure gauge .zasilanie .boiler feed .

.5. SILOWNIA .

combustion chamber .popiol combustion -spalanie air -powietrze towarzyszqce spalaniu chamber .panel sterowania systemem gazu obojqtnego inert gas .odpady stale - Inert gas system (IGS) .analizator tlenu scrubbing tower -pluczka wiezowa.system gazu obojqtnego inerting .olej -sludge .system gazu obojgtnego air intake -pobor powietrza boiler up-take valve .napelnianie (zbiornikow) gazem obojqtnym oxygen analyser .komora spalania feeding . ENGINE ROOM f incinerator .auxiliary burner -palnik pomocniczy .napehianie spalarki .solid .5.oil .komora spalania process .zawor poboru gazow spalinowych z kotia deck water seal -poWadowe zarnkniqcie wodne demister -osuszacz IGS control panel .odpady.gaz obojqtny sample -probka gazu obojqtnego system .spalarka .szlam olejowy waste .vertical .burner -palnik .odpady olejowe .spalarka -"---'r diluter/ rozrzedzacz alin z powietrzem) combustion chamber combustion air inlet wlot powietrza spalania forced draught fan/ wentylato ciqgu wymuszonego oaniotnvale dno ualeniska' zasuwa popielnika Incinerator .spalarka pionowa loading door .odpady plynne .spalarka ash .proces spalania incinerator .drzwiczki do ladowania odpadow non-combustible materials -materialy niepalne oil . odpadki . skruber - --- - - .liquid .

fnieniowo proiniowe) beaning/ blower/ dmuchawa seawater inlet/ wlot wody source: Deiegasa De.surollo Tecnicas .Inert gas system -system gazu oboj@zego rbridge punel/ panel nu mostku boiler up-take valve/ main control panel to cargo tanks/ do zhrornlkow non return valve/ a z w r t liquid P/V breaker/ zawdr P/V 2 5 scrubber/ pluczku demltter/ osuszacz discharge overboard/ water fbr woda do mycia (zabezpieczenie ci.

silownik emergency steering gear -awaryjne urzqdzenie sterowe follow-up steer .non-..procedura zmiany systemu sterowania cylinder .sterowanie nadqzne .u.schemat blokowy urzqdzenia sterowego power unit failure alarm .auxiliary -urzqdzenie sterowe awaryjne compartment (flat) .sterowanie rezenvowe follow-up tiller -zadajnik kqta wychylenia ste- - rn full movement of rudder .5.pelen zakres wychylenia stem (na obie burty) plunger . awaryjne ----- -- -- -- --- .alarm zaniku zasilania maszyny sterowej remote control system . maszyna sterowa . ENGINE ROOM Steering gear -maszyna sterowa actual position of the ruder -rzeczywiste polozenie stem change over procedure .urzqdzenie sterowe.wskainik wychylenia stem steerer -urzqdzenie sterowe steering gear .mechaniczne urzqdzenie sterowe ram .pomieszczenie maszyny sterowej block diagram .nurnik pump -pompa nurnikowa - rudder angle indicator .~rzesterowaniemaszyny sterowej . zapasowe.nurnik power failure alarms -alarm zaniku napipcia power steering gear .system zdalnego sterowania maszyny sterowej .primary -urzqdzenie sterowe gl6wne .hydraulic -hydrauliczne urzqdzenie sterowe -main--urzqdzenie sterowe gkowne overshoot .secondary . s.

prqdnica) buzzer -brzqczyk by-pass .szyna zbiorcza .schemat polqczeh elektrycznych .ciqg kabli capacitance -pojernnoiC measurement -pomiar pojemnoici (el. motor .air .polarized electrolytic .obwod.triple pole with latching mechanism wylqcznik obwodu trojfazowego z mechanizmem zatrzaskowym .c. przewodnobk pozorna alternator -prqdnica prqdu zmiennego -protection system .kondensator powietrzny .dlawica kablowa -joint .vacuum (VCB) -wylqcznik zwarciowy z komorq prozniowq breaking capacity .circuit -wylqcznik zwarciowy . nieizolowany -bush .insulating .obwod wejbciowy -- -- - - - -- - - - - - - - - .w.carrying . awaria napedu breaker -wylqcznik capacity -zdolnoSC wylqczania . generator -alternator.kabel koncentryczny .z krotkq zwlokq brushholder -szczotkotrzymacz brushless -bezszczotkowa (np.anoda current -prqd anodowy backplane -tyl kasety pakietow od strony zlqcz systemowych ballast .flexible . urzqdzenie wzbudzajqce for starting . obwodu .glowna szyna zbiorcza battery -bateria acid -kwas akumulatorowy -backup -bateryjne zasilanie bezprzerwowe charger -zasilacz ladowania akumulatorow .live -kabel pod napieciem lug -konc6wka kabla cover .oslona koncowki kabla port -przylqcze kablowe run .emergency -akumulatory awaryjne room .silnik prqdu przemiennego active load . opaska bar .urzqdzenie inicjujqce rozruch adjustment -nastawienie. bocznik (to) by-pass .air (ACB) -w.fine . pobudzaC actuator -urzqdzenie uruchamiajqce. omijaC cable -kabel.circuit truck -podwozie wylqcznika . z.izolowany w. z. prqhica prqdu przemiennego a.mechanizm szybkiego przerywania prqdu -mechanism -zamek wylqcznika -of control circuits -w.kabel elastyczny.bus.bare .zlqcze kablowe .5. z komorq powietrznq .akurnulatorownia .storage -bateria akumulatorowa black-out .kondensator z polaryzacjq .szyna zbiorcza.obciqzalnoSC (przewodow) choke -dlawik coil -dlawik circuit . z komorq -- -- -- - - - - - - - - - - iukowq wykonanq z materialow kompozytowych .dlawik band -taima.obciqzenie mocq czynnq active-power meter -miernik mocy czynnej actuate -uruchamiak..obejicie.-rozregulowanie admittance -admitancja.flexible -kabel elastyczny. regulacja .) capacitor -kondensator .mal.nastawienie dokladne .zdolnoSC wylqczania bridging -mostkowanie briefly delayed .coaxial . przewod elektryczny .oplot (ochronny) kabla clamp -zacisk kablowy clip -uchwyt na kabel .moulded case (MCCB) .polarized .system zabezpieczenia prqdnicy ammeter -amperomierz amplifier -wzmacniacz modules -moduly wzmacniajqce anode . giqtki .fast break mechanism (FBM) . obwodow sterowania - (circuit) breaker -wylqcznik zwarciowy .kondensator z odczepami capacity -pojemnoSC .cela akumulatora plant . SILOWNIA Electricity -elektrycznoS6 accumulator -akumulator -battery -bateria akumulatorowa cell .awaria zasilania. uklad -breaker -wylqcznik (automatyczny) obwodu diagram .main bus.kondensator elektrolityczny z polaryzacjq -with tappings . magistrala .input .obchodzik. gietki gland .c.nieosloni~ty.akumulatomia a.

silnik elektryczny fan/ erminal box/ terminal box cover/ pokrywa skrzynki zaciskowej seaY uszczelka top part of terminal box/ gorna cz& skrzynki zaciskowej wentylatora tabliczka znamionowa shaft sealing ringIpiericien uszczelniajqcy wal ' resilient preloading ring/ pierscien sprezynujqcy wstepnego naprezania . - Generator set zespdl prqdotwo'rczy cylinder unit/ charge air receiver/ kolektor uklad silnika powietrza doladowujqcego turbodoladowarka two-step charge-air cool dwustopniowa chlodn powietrza doladowa cover with thermostatic valvesfor high temperature cooling-water po?irywa z zaworami termosta niskiej i wysokiej temperatury ernator stator/ stator alternators cover with thermostatic valves for lub-oil system/pokrywa z zaworami t e r m o s t a ~ z n y m i systemu oleju smarowego lubricating oil cooler/ chlodnica oleju smarowego x Electric motor .5. ENGINE ROOM .

screen -przewod ekranowany . a s .chassis -polqczenie z masq obudowy .schemat blokowy diesel-electric drive .standard auxiliary -s. normalnie zarnkniqty .three phase zig-zag .polqczenie przewodu .5. zyla kabla .auxiliary -module.protective -przewod izolowany .live -przewod pod napiqciem .micro -mikrowylqcznik .skrzynka zaciskowa. w trojkqt trojfazowe polq-three phase double-delta czenie w podwojny trojkqt .listwa zaciskowa -with screen earthed -przewod w ekranie uziemionym (to) connect -1qczyC -to frame -1qczyC z masq connecting diagram .time delayed .szafa stycznikowa control .return -przewod powrotny .frame -polqczenie z masq obudowy .opoinienie.make and break -zestyk przelqczny .normal open (NO) . lqcznik .obwod *jSciowy .frequency -przetwornik czcstotliwoSci ..threephase -prqd trojfazowy -transformer -przekladnik prqdowy . zwloka diagram .auxiliary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .obwod rownolegly .effective -prqd skuteczny dead -bez napigia debounce .delta -polqczenie w trojkqt .sonda prqdowa . pomocniczy zwykly .obw6d drukowany .three phase delta .plytka mocujqca (do montazu na szynie) coil -cewka .point . konwerter .s.printed .selecting -obwod wybiorczy clamp -zacisk clip plate .piorunochron .parallel .zlqcze urzqdzenia powiadamiajqcego .break (NC) .schemat .male -wtyk typu "mcskiego" consumer .input -prqd zasilajqcy .make contact (NO) .prqd bierny . przewod. SILOWNIA .interrogator .main -s set .przewbd zerowy .styk normalnie otwarty .cewka indukcyjna commutator -komutator conductance -przewodnoSC czynna conduction -przewodzenie conductor -przewodnik.styk.eliminacja drgan stykbw deck light .stycznik box .rotation -przetwornica wirujqca cord -przewod przylqczny urzqdzenia current -prqd .modul czujnika napiqcia . lqczeniowa .styki pomocnicze ze wskainikiem wyzwolenia contactor .normal close (NC -s.neutral .alternating (A.input -control -regulacja mocy wejSciowej probe .induction .styk normalnie zamkniqty .stycznik z wyzwalaczem przeciqzenia termicznego converter -przetwornik.gniazdo typu "zenskiego" .lightning .trojfazowe polqczenie w gwiazdc . nakladany .napqd spalinowo-elektryczny . plug-in type -modul stykow pomocniczych.plate -prqd anodowy .series parallel -polqczenie szeregowo-rownolegle .idle .odbiornik energii - - - - - - - -- - - - - - contact .prqd przemienny -cycle -cykl .styk o dzialaniu ze zwlokq czasowq .schemat polqczen connection -polqczenie -box .female .zestaw stykow glownych .changeover -zestyk przelqczajqcy .styk punktowy .trojfazowe polqczenie w zyg-zag connector -zlqcze.make -zamknqt obwod .rated operational -znamionowy prqd pracy -rated uninterrupted -znamionowy prqd c i g gly sensor module .Swiatlo pokladowe delay .block .flexible -przewod elastyczny -junction .three phase star .trojfazowe p.polqczenie gwiazda-trojkqt .C. ) . stykanie siq module -modul stykow pomocniczy ch .pair of -s -para zestykow . normalnie otwarty .star-delta .trip indicating auxiliary .output .sterowanie stycznikowe with thermal overload releases .terminal strip .

5. ENGINE ROOM .

: ziemia circuit .paralleling mechanism .glass tube .antykorozyjna oslona katodowa electrolytic derusting -odrdzewianie elektrolityczne electromagnet -elektromagnes electromagnetic-elektromagnetyczny coupling .statek o napedzie spalinowo-elektrycznym dimmer -Sciemniacz.insulating -bezpiecznik izolowany socket . urzqdzenie sterowe -telegraph .korozja elektrochemiczna control .powrot prqdu przez ziemiq -wire -przewod uziemiajqcy. regulator natezenia Swiatla direction of flow -kierunek przeplywu disconnected -rozlqczony distribution board -tablica rozdzielcza drive .bezpiecznik rurkowy -high breaking capacity -bezpiecznik wielkiej mocy .latarka elektryczna -winch -winda elektryczna electro-hydraulic -elektrohydrauliczny -winch -winda elektrohydrauliczna steering .prqdnica postojowa. napqd (statku) electric -elektryczny coupling .el.standby -prqdnica w pogotowiu globe -klosz kulisty glow lamp . turbinowa voltage controller -regulator napiecia g.skrzynka bezpiecznikowa cap .sprzqglo elektro-magnetyczne drive -napqd elektryczny -heater -podgrzewacz (grzejnik) elektryczny log .tacho.prqdnica wzbudzajqca fault -tu: zwarcie (elektryczne) flashlight .blade -bezpiecznik nozowy box .turbogenerator.maksymalna czgstoSC lqczen fuse . uziemienie (to) earth -uziemiaC earthing -uziemienie electrical installation .protective -uziemienie ochronne return .napqd . silnika glownego) signal .lampa jarzeniowa.instalacja elektryczna electrical propulsion .stan awarii. -winding .- diesel-electric ship ..shaft -prqdnica walowa .-prqdnica tachometryczna . zasilaC energiq equalization -wyrownanie.ohwietlenie awaryjne set -prqdnica awaryjna -procedure -procedura postwowania w razie zagrozenia stop .moc indukowana (to) ground -uziemiC -- - - - - - - - - - - - - .sprzqglo elektromagnetyczne field -pole elektromagnetyczne -valve -zaw6r elektromagnetyczny electrostatic -elektrostatyczny - - - - ---- -discharge -wyladowanie elektrostatyczne emergency . pot.sygnal alarmowy supply -zasilanie awaryjne -switch -wylqcznik awaryjny end-position switch -wylqcznik krancowy energise -pobudzak. korekta excitation -wzbudzanie exciter -wzbudnica.sterowanie elektrohydrauliczne steering gear -urzqdzenie sterowe elektrohydrauliczne electrolytic corrosion .generator.obwod uziemiony . telegraf maszynowy telemotor -telemotor elektryczny -torch .ogranicznik stop . portowa .generator awaryjny lighting .gniazdo bezpiecznikowe generating set -zespol prqdotworczy generator .el. prqd.silnik elektryczny shock -porazenie prqdem shop -warsztat elektryczny steering gear .ship's service -prqdnica pomocnicza .bezpiecznik topikowy base .podstwa bezpiecznikowa .log elektromechaniczny motor . prqdnica .el. jarzeniowka gross horse-power .maximum operating frequency .turbo-.oprawka bezpiecznika element -wkladka topikowa .uzwojenie generatora .przycisk awaryjnego zatrzymywania (np.port .latarka bateryjna flip-flop -przerzutnik (elektryczny) frequency -czgtotliwoSC .rotary -napqd obrotowy . stan zagroienia -battery -akumulatory awaryjne generator .napqd rownolegly (do jednoczesnego wlqczania dwoch wylqcznikow) earth -uziemienie.

U&C. prostoxnik z piericieniami fqczqcymi unu wmuing rumu sru~uru .:L.-.Siemens synchmnous generaror instnrction hub/pias ta .:*I.. . ' modul warystora rotor 'core with excitation winding/ rdzeri wirnika z pier.'Cr.. ."C"' - ... .kienie przewodzqce uzwojeniem wzbudzajqcym rectifier ring with modules - I L . # . .~.wzth core ."-. w- rotor core with winding/ rdzeri wirnika z uzwojeniem source.. A L . .. nchronous generator -prqdnica synchroniczna air guide wall/ oslona powietnnq lnner bearzng cap/ wewngtrzna pokrywa iozyska I ball bearing/ lozysko kulkowe T I fan impeller/ wirnik wentylatora end sAield/ osiona koncowa rotor shaft/ wal wirnika statorfnrmeI .x d shield with yoke ring . U&"Y"JC. ".-.~ . r ."... varistor module/ . ..

zespol silnikowo-prqdnicowy housing .cewka indukcyjna factor -wsp6lczynnik cewki indukcyjnej field .impedancja odniesienia indicator panel .portable .obciazenie . statku) impedance -impedancja .strefa nieczuloici loop -pgtla nieczuloSci.zapalaC lighting -oiwietleniowy arrester .izolator integrated circuit .indukcja wzajemna insulant -material izolacyjny (to) insulate .direct current motor .nadmierne wyladowanie (np.rotary -dzwignia obrotowa hysteresis . uchwyt. Swiatla pozycyjne board .display - - - - -- - .diwignia.filament .lampa.essential -s -najwazniejsze (glowne) odbiorniki energii .control .odbiory mniej wazne . ekran mains immunity -odpornoSC sieciowa mains transformer -transformator sieci zasilajqcej measuring instrument -przyrzqd pomiarowy measurement result -wynik pomiaru motor . SILOWNIA ground test -test uziemienia handle .ogranicznik interconnection lines . material izolacyjny -resistance test -pomiar opornoSci izolacji -tester .compound -silnik szeregowo-bocznikowy .zr6dlo Swiatla (to) light .reactive .pole indukcyjne .mutual .lampa. nulling -zerowanie ohmmeter -omomierz oscillator .tablica kontrolna inductance -indukcyjnoSC induction (coil) .zabezpieczenie nadmiarowe mocy elektrycznej overvoltage -przepigcie paralleling generators -generatory pracujqce rownolegle parallel running -praca rownolegla permissible fluctuation -dopuszczalne wahania (np.peak -obciqzenie szczytowe .odgromnik.silnik .izolowaC insulated -izolowany insulating -izolacyjny -tape -taSma izolacyjna -value -wartoSC izolacyjna insulation -izolacja.oprawa oiwietleniowa -panel -tablica Swietlna -system .generator drgan oscilloscope -oscyloskop -tube .dioda emitujqca Sw. izolowanie.obwod scalony jumper -lqcznik.non essential -s .linie polqczeniowe line voltage -napigcie migdzyprzewodowe - load .5. zwieracz.lampa oscyloskopowa overcharge -przeciqzenie overcurrent -przetgzenie rely -przekaznik nadprqdowy -trip -wyzwalacz nadprqdowy overdischarging .miernik stanu izolacji insulator .Swiatlo .silnik prqdu stalego generator . ochronnik przepigciowy fitting . rgkojeSC .reference .oSwietlenie (np. zarowka light . zarowka -bracket -uchwyty Swiatla (nawigacyjnego) . napigcia) phase -faza change -przesunigcie fazowe .obudowa silnika -totally enclosed fan cooled (TEFC) -silnik zabudowany chlodzony (wbudowanym) wentylatorem .totally enclosed non-ventilated (TENV) s.Swiatlo przenokne emitting diode (LED) . ekran - - - - - -- - - - - - -wskaznik ekranowy. source .Swietlne oznakowanie nawigacyjne.obciqzenie bierne monitor -monitor.installation wiring -impendancja instalacji wewngtrznej .regulacja obcieenia .system ohwietlenia limiter . niechlodzony multifunction device -urzqdzenie wielofunkcyjne navigation lights .skrzynka polqczeniowa kilowatt (kW) -kilowat kilowatt-hour (kwh) -kilowatogodzina lamp . histereza ilumination .tablica kontrolna Swiatel p. calkowicie zabudowany. akumulatora) overpower protection . przewod lqczeniowy junction-box .

variable depth/ naped obrotowy zmienna glebokoSC . ENGINE ROOM r \ Circuit breaker w~E'Zcznik aUtomatJ'CZnY rear connection bolt stud/ przvlaczenie tvlne z koikiem . rear mechanical interlock/ blokada mechaniczna tylna front mechanical interlock/ blokada mechaniczna & & r..5.- r--"'-". ..rear . . gwintowanym rear connection Jat bar/ przyiqczenie tylne z n v ~ d21-r ~ o w i o nlnrhim m .lonu zaciskow terminal cover -front connected/ osiona zaciskow diuga dla przyiqczenia czoiowego plug-ln rear connection/ kolek gwzntowany dla przyiqczenza wtykowego accessory lead termmal/ przylqczenle osprzetu dla pomocnzczych obwodow elektiycznych interpole barrier/ przegroda fazowa "ire mechanical interlocW dokada mechaniczna z kablem J zalqcznik aker mounted/ naped obrotowy bezpoirednio zamontowany zamontowany na panelu operating handle.n 1 1 111 ..

ladowaC ponownie rectifier -prostownik .shunt -wyzwalacz napiqciowy .three phase induction motor . opor nastawny.fusible . wyzerowak. plan of connections .three phase induction motor with slip ring rotor .ustawib w polozeniu spoczynkowym.DC generator with excitation -prqdnica prqdu stalego ze wzbudzeniem .czgtotliwoSC sieciowa mains .przekaznik polprzewodnikowy release -wyzwalacz .fourth (4th) pole . potencjometr -with tappings .przekainik czasowo wyzwalany .silnik pierhcieniowy .wyzwalacz przeciqzenia termicznego .solid state - 5.brak mocy switch -wlqcmik zasilania take-off .latching -przekaznik blokujqcy sig (w jednej lub w dwbch pozycjach) .fotodioda pliers .stopien ochrony .overload -przekaznik przeciqzeniowy .semiconductor controlled (SCR) -tyrystor .shaft generator -prqdnica walowa .undervoltage -wyzwalacz podnapiqciowy .sieC zasilajqca --plant .rezystor z odczepami response .direct current motor .silnik klatkowy .positive -biegun dodatni power .single phase bridgeconnected prostownik dwupohiwkowy relay -przekaznik . oprawka recharge .schemat.obroty i prqdkoSC z.silnik prqdu stalego .w.biegun .opomoSC. zespol generatorow . opornik test -pomiar oporu -thermometer -termometr oporowy resistor -rezystor.elektrownia (tu: statkowa).zdalne zalwylqczanie operator .temperature sensitive -termistor .three phase induction motor squirrel cage rotor .czwarty biegun.gniazdo zasilania.czuloSC.degree of .trojfazowa prqdnica synchroniczna scheme .time releaser .negative ..intermediate -przekainik poSredniczqcy .voltage -wyzwalacz napiqciowy remote -zdalny onioff function .tablica polqczen z gniazdami wtyczkowymi pole .rnoc biema shortage .przekaznik nadprqdowy .szczypce.torowisko przewodow rated -znamionowy power .three phase synchronous generator .open circuit shunt -wyzwalacz sterujqcy .thermal overload .variable -rezystor nastawny.inductive .rated --making capacity -namionowa zdolnoSC zalqczania marcia .opornoSC bierna indukcyjna receptacle . z bezpiecznikiem topliwym -male -wtyk z bolcami plugboard .biegun ujernny . ponownie nastawiak resistance . kleszcze plug -wtyczka female -wtyczka z otworami na bolce . dodatkowy styk glowny .schemat polqczen semi-conductor -pblprzewodnik short -zwarcie short circuit -krotkie zwarcie . silnika rating -wzorcowanie (przyrzqdu) reactance .short cirquit -wylqcznik zwarciowy .napiqcie.adjustable . potencjometr . odpowiedi rotating machines -maszyny wirujqce .to -voltage -napigie miqdzyfazowe photodiode .pobor mocy preexcitation -przedwzbudzenie projector -reflektor protection -zabezpieczenie .opor biemy . opornik .rnoc mamionowa speed . nastawny.over current .multicross -przekaznik wielostykowy .naped zdalny (to) rereeve -przewijab (to) reset .trojfazowy asynchroniczny silnik indukcyjny .primary .zabezpieczenie pienvotne .o.magnetic overcurrent -wymalacz nadprqdowy o dzialaniu magnetycznym .shift -przesuniqcie fazowe - - - - - - - - - - - -- - - - .reactive .secondary -zabezpieczenie wt6rne raceway . rnoc frequency . SILOWNIA - - - - - - - - - - - - .

5.konstrukcja kabla core/ oirodek kabla separator /rozdzielacz insulator /izolator inside sheet/powloka ochronna reinforcement/ wzmocnienie z tkaniny opancerzenie kabla outside sheat/ insulator/ opona gumowa +la miedziana DIN cable lug connection/ polqczenie kablowe ze stycznikiem wg norm DIN single contactor and double clip connection/polqczenie pojedynczego i podwbjnego przewodu ze stycznikiem ging arm/ wieszak instalacja kablowa cable earth uziemienie kabla . ENGINE ROOM r Cables -kable \ power cable construction .

listwa zaciskowa -voltage . czasowy tongue ring -zacisk na koncu kabla transducer -przetwornik transformer -transformator .diodowy uklad tlumiq- .toggle -przelqcznik migowy . przez grodi) supply -zasilanie (elektryczne) (to) supply .short cirquit -lqcznik zwarciowy .dlawik .napigcie na zaciskach termocouple -termopara test -pr6ba load . oprawka solenoid valve -zawor elektromagnetyczny strand -iyla kabla stuffing tube -dlawnica rurowa (uszczelniajg ca przejScie kabla np.power auto.lqcznik dotykowy (to) switch -przelqczaC switching capacity -zdolnoSC lqczeniowa switchboard -tablica rozdzielcza.current -przekladnik prqdowy .lqcznik migowy .field effect (FET) -tranzystor polowy turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny propulsion -napqd turbinowo-elektryczny ship .voltage -przekladnik napiqciowy -with separate windings . trial time delay -zwloka czasowa time lag -zwloka czasowa time relay -przekaznik czasowy with dropout delay .liquid level actuated -przelqcznik zalqczany poziomem cieczy .p.autotransformator .touch . cewki) undercharge -niedoladowanie (np. przelqcznik .main (MSB) -rozdzielnia glowna..przekainik z opoinionym opadaniem zwory --with pick-up delay -przekaznik z opoznionym przyciaganiem zwory timer -regulator czasowy timer modul -modul czasowy .t. listwa zaciskowa -box . akumulatora) under load -pod obciQeniem underloading -niedociqzenie.varistor -warystorowy uklad tlumiqcy - switch -lqcznik.snap .wlqcznik over -przelqczak .pressure actuated .button -przycisk.skrzynka zaciskowa -strip . powodowaC zwarcie setting knob -pokrgtlo nastawcze ship's mains -okrqtowa sieC zasilajqca shunt -bocmik --motor .zwoj (sprqiyny.transformator trojfazowy z uzwojeniami separowanymi transistor -tranzystor . dwukierunkowy.autotransformator zasilania -reactor .breaking capacity . zalqczany przez krzywkq .auxiliary -wylqcznik pomocniczy .cam operated -p.uklad tlumiqcy RC .pneumatic -pneumatyczny m.flow speed actuated -przelqcznik zalqczany prqdkobciq przeplywu .asymetryczne napigcie na zaciskach - - -- -- - - - - - . rozdzielnia. glowna tablica rozdzielcza (GTR) switchgear -przelqcznik . przyciskowy .tablica do prob -plug -wtyczka pomiarowa thyristor -tyrystor .quick break -wylqcznik migowy ."off' switch -wylqcznik on -wlqczaC .rated --- - CY . centralka telefoniczna .limit -wylqcznik krancowy -off -wylqczaC . niedostateczne obciqzenie volt (V) -wolt voltage controller oscillator (VCO) -generator przestrajany napigciowo voltage -napiecie . zalqczany cihnieniem (presostat) -temperature actuated -p.autotransformer .styk Slizgowy socket -gniazdko wtykowe. zalqczany temperaturq - - - - - - switchover -przelqczaC terminal -koncowka.statek o napgdzie turbo-elektrycznym turn .asymmetrical terminal ."on" .RC .zasilaC suppressor -uklad ochronny .obciqienie probne link -wtyczka probiercza panel .znamionowa zdolnoSC wylqczania zwarcia (to) -zwieraC. przel.silnik bocznikowy slider .bidirectional .free-wheel diode .

5. ENGINE ROOM f Switchboard and elements tablica rozdzielcza ijej element' 10 przeznaczenia przekainik test probe/ 'erminaN stycznik z canymi pressure switch presostat.-~----twatt meters for generator load control/ watomierze sterowania obciqzeniem prqdnic automatic loading and unloading push buttons/przyciski automatycznej vnchronizacji i roziqczania prqdnic ontrol switches for breaker/ control/ przeiqczniki steroania wyiqcznikami prqdnic governor control switches/ / przeiqczniki sterowania regulatorem obrotow spring-loaded control' switches/ przeiqczniki kontrolne z samoczynnym powrotem 1I E m m $j f ' I[Il Em m iJJ Lm--.---.m m m m 1 I I alarm indicating lamps/ lampki alarmowe freiuency meters/ cz~stoSciomierz synchronoscope/ synchronoskop synchronisation lamps/ lampki synchronizujqce -control switched przeiqczniki sterowania - main switchboard - . przelqcznik ciinieniowy wylqcznik limit switch/ photoelectric sensor/ Sezpieczeristwa wyiqcznik kraricowy czujnik fotoelektryczny voltmeter/ woltomierz programmable logic pilot lamp/ lampka pushbutton/ wskainikowa przycisk controller (PLC)/ programowalny sterownik logiczny selector switch/ przeiqcznik obrotowy proximity sensor/ elektromagnetyczny czujnik zbIiieniowj r.

przewody polqczeniowe.change -zmiana napiecia -woltomierz .iwiatla statkowe mast head light .guard ..change szybka zmiana napiecia . nawijanie excess .day signalling light/ lampa sygnalizacyjna mast-top Morse signalling Morse lamp signallins key/ klucz do sygnali:argo light.fluctuation -wahania napiecia -with tappings .mostek.Swiatlo masztowe marine floodlighting Aldis .Srednie napigcie live ..rapid . c i a przewodow rated operational .surge -udar napieciowy - -three phase balanced system -symetryczny uklad napigC troj fazowych variation ..wzglgdna zmiana n. oprzewodowanie (np.runs -tor kablowy.inductor . uzwojenie .medium . lqcznik (w akumulatorze) Ship's lights .drut .interval odstep czasu pomiedzy zmiana.zmiana napiqcia - - urzqdzenia).cewka.drop spadek napigcia winding uzwojenie.niskie napiecie .-napipcie udarowe wire . SILOWNIA ..-przepiecie .characteristic -charakterystyka zmiany n. voltmeter-wat (W) watt (W) .- . cluster/ iwiatlo ladunkowe .controller oscillator -generator przestrojony Ward-Leonard system -uklad Ward-Leonarnapigciowo da (prqdnica-silnik) .cewka z odczepami impulse . pracy -way -tor przewodow kablowych relative .. przewody montaiowe yoke . wiring okablowanie.oslona druciana (np.znamionowe n.change . na lampy) .dip -zapad napiecia wattmeter -watomierz . lampa kablowa .low. - 5.-przewod pod napieciem .Wattmeter -watomierz mi napigia wandering lead -kablowka.

5. ENGINE ROOM f .

sterowanie sekwencyjne -signal .samoczynny zawor rozruchowy automation -automatyzacja .ograniczenie sterowania desk -pulpit sterowniczy .t ~ y b sterowania .pre-set -nastawa.sterowanie cyfrowe .digital .sygnal alarmu switch -wlqcznik alarmu system -instalacja alarmowa analogue inputloutput .sterowanie. regulacja alarm -alarm.sterowanie w pqtli zarnknietej.glowny uklad s. regulowak controllability .automatyzacja pelna .element bimetaliczny.sterownik .program .s.self tuning -regulator samonastrajalny converter -przetwornik.sterowanie skokowe system -uklad sterowania. regulowak adjusting screw .sterowanie bezpoirednie disturbance .analog to digital (ADC) -przetwornik analogowo-cyfrowy computer control -sterowanie komputerowe - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - .regulacja obciqzenia.system automatycznej regulacji -remote control system -automatyczny uklad zdalnego sterowania start valve . silnikiem glownym) z mostka system .electronic -regulator elektroniczny .(to) accept -przyjq6 alarm . obwod closing permission .zawor sterujqcy (to) control .Sruba regulacyjna adjustment -nastawianie.analogowe wejScie1 wyjScie automatic -automatyczny control . pulpit sterowniczy .sterowalnoSk controller . zaakceptowak acknowledgement .tablica kontrolna. czujka bimetaliczna block diagram .full .uklad sterowania z mostka closed loop -zamkniqta pqtla.electronic .sterowanie rgczne .open loop . t.centrala manewrowo-kontrolna . kontrola obciqienia loop . t.closed loop control . wiqzka .sterowanie (np.master .alarm wachtowy device .go out of -wymkn$ sig spod kontroli input -wejicie sterujqce lever .sterowak.common alarm zbiorczy.diwignia sterujqca .deadman .sygnal sterujqcy .sterowanie programowe -quantity -wielkoSk sterujqca request .element sterujqcy error -uchyb regulacji . regulacja wstqpna .direct ..czqiciowa automatyzacja automatization-automatyzacja bi-metalic element . wywolany przez jeden z kilku czujnikow .system . alarmu) actuator -urzqdzenie wykonawcze adjust -nastawiak.load .uklad sterowania zarnkniety .pulpit kontrolny.(to) acknowledge -potwierdzib alarm actuate -uruchomik (wlqczyk) alarm -bell .sterowanie automatycme system . uklad regulacji -valve .obwod kontrolny .sterowanie nad@ne gear -uklad sterowania .zqdanie przekazania sterowania room .constraints of .static system -bezstykowy uklad sterowniczy .false -alarm falszywy -hooter -buczek alarmowy pressure .partial .urzqdzenie alarmowe .sterowanie elektronicme -element . sterownicza . w ukladzie otwartym panel . regulacja -board -tablica sterownicza.zezwolenie na zamknigcie wylqcznika closing pulse transmitter-uklad przekazywania impulsu zalqczajqcego cluster .potwierdzenie (np. sygnal alarmowy .manual .ciinienie alarmowe signal .follow-up .zaklocenie sterowania . kontrolna circuit .Control and automation sterowanie i automatyka accept -przyjqk. regulacja console . konwertor .sequential .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy . alarmow).uklad automatyczny sterowany komputerem control . (regulacji) mode .step-by-step .schemat blokowy (urzqdzenia) bridge control .grupa (np.

shut down/ zatrzymanie cancel speed program/ ominiqcie programu ~'zrostu obrotdw 1 ' (11 \nie eg n engine room contra// sthd bridge wing/ sterowanie : prawego skrzj~dlamostka \ 'bridge control/ sterowanie z mostka . lock/ hlokada zmiany/ stano~l?skasterousania lamp tesr/ kontmla lanipek wskainikonych / slow down/ zwolnienie. kry ycznych shaft generator in service/ prqdnica walowa wlqczona engine critical speed/ krytyene obrory silnika output limited/ ograniczenie mocy maksymalnej wolne obracanie praca iobroty) morskie z niskq emisjq NOx sound oj7 uylqczenie ~jgnalizacjiaku~@cznej alarm ackn.5. ENGINE ROOM Engine room control system .system sterowania silowni slow down not cancellable/ zwalnianie niekasowalne I shut down not cancellable/ zatrzymywanie awayjne niekasowalne\ shut down cancellable/ zatrzymywanie awaryjne kasowalne slow down cancellable/ awaryjne zmniejszanie obrotdw A start interlocW blokada startu remote control failure/ awaria ukladu zdalnego sterowania / urning gear engaged/ bracarka walu wlqczona slow turning failure/ awaria systemu wolnego obracania start air pressure low/ niskie ciinienie powietrza startowego all aux. blowers failure/ uszkodzenie dmuchaw pomocniczych shut down active/ "awalyjny stop" zalqczony slow down active/ awaryjne zmniejszanie obrotow uaktywnione overspeed/ przekroczenie maks)~malnychobrotdw start air pressure/ cisnienie powietrza s t a r t o w e g o l command rpm/ obroty nastawione engine rpm/ chief rpm limit/ ogranicznik obrotow maksymalnych critical sveed setuointl 'obrot6w.1 potwierdzenie alarmu commis.

peha prgdkoSC awaryjna governor -regulator bezpieczenstwa -overload -przeciqzenie awaryjne -stop -ogranicmik. czujka .dane.przerzutnik bistabilny typu RS emergency . wylqcznik bezpieczenstw a end .sygnalizacja uszkodzenia .dioda elektroluminescencyjna load -obcieenie control . sterowanie rgcznei automatyczne) system .bramka negujqca input information -informacja wejiciowa input/output (Vo) -wejScieiwyjScie integrated -zintegrowany circuit (IC) . zatrzymywania silnika glownego) signal .silnik alarm panel . wylqcmik bezpieczenstwa stop .sterowanie cyfrowe speed sensor .obwod scalony -monitoring and control system -zintegrowany system nadzoru i sterowania monitoring and system .system operacyjny operation .AND with negated output -bramka typu negacja .NAND .temperature . uszkodzenie. pokrptlo knock-off -wylqcznik samoczynny latch -przerzutnik z pamipciq -input -wejScie zatrzaskowe light emitting diode (LED) .czujnik poziomu -resistance temperature (RTD) -czujnik termorezystancyjny .czujnik.czujka .czujka temperaturowa dial-gauge . stan zagrozenia full speed -.bramka typu MODULO 2 (nierownowainoSC) .sprzpzenie zwrotne linkage .liquid crystal (LCD) -wykwietlacz cieklokrystalicmy module .mean time between -s (MTBF) -Sredni okres migdzyawaryjny feedback .sygnal alarmowy -switch -wylqcznik awaryjny.kontrola obciqzenia .stan awarii. kierowanie (pracq urzqdzenia) controls .manewr6w) detector .tryb pracy (np.5.exclusive OR . monitor .level .diwignia sterowania rpcznego selector -przelqcznik rpczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rgczne-automatyczne monitoring -kontrola.koniec. dzialanie.gotowoSC operacyjna (np.NOT (NEGATER) .obciqienie robocze manual -rpczny -control -sterowanie rpczne. koncowka. informacje logger -rejestrator danych (np. sterowanie. nadzor desk -pulpit urzqdzen kontrolnych .elementy regulacji i sterowania . awaria indication .sygnal wyjSciowy regulatora cyfrowego flip-flop -przerzutnik function select -wybor funkcji - - - - - - - - - - - gate -bramka (np.working .zdalny panel kontrolny system -uklad kontrolny unit -panel kontrolny operating -operacyjny -gear -mechanizm zdalnego zamykania (drzwi wodoszczelnych. praca operation -operowanie. tyrystora) -AND -b.funkcjonowanie.sprzgzenie zwrotne mechaniczne flash .bramka typu negacja .cykl data .tablica alarmowa silnika -diagnostic system -uklad diagnostyczny silnika failure -blqd.monostable -przerzutnik monostabilny . regulacja rpczna lever .remote unit .cycle of cykl operacji operational readiness .czujnik zegarowy digital -cyfrowy control .modul wykwietlacza element -czgSC skladowa -delay -with specified dely time -uklad op6zniajqcy z opoinieniem ustawialnym .cyfrowy czujnik prgdkosci obrotowej display -wyhwietlacz.przycisk awaryjnego (np. zaworow itd.RS bistable .detecting .) mode . zakonczenie --position switch -wylqcznik krancowy engine .zintegrowany system nadzoru key pad -panel przyciskow operacyjnych klaxon horn -buczek alarmowy knob -galka. typu I (iloczynu logicznego) . urzqdzenia) - - - - - - - -- - - -- . SILOWNIA cycle .

........ engine control room display unit/ monitor ..........1 control room panel .kontrola osiqgdw statku bridge mostek display unit/ monitor ship speed/ predkoit statku wind speed and direction/ predkoit i kierunek wiatru G%?c-- .panel w CMK I relay panel panel przekainikowy v main engine silnik gldwny engine side control console telegraph ......centrala manewro- 1 t fuel Pow/ przepiyw paliwa fuel temperature/ temperatura paliwa shaft power sensor/ czujnik mocy nu wale ......konsola telegrafu na stanowisku Iokalnym - - - ship performance monitoring ..

p. zaprogramowany.czujnik ciinienia oleju . wahanie output -wyjicie device -urzqdzenie wyjiciowe information . rejestr recorder . presostat gauge .vibration pick-up .obrobka (danych) processor -procesor program (programme) -program.regulator regulation -regulacja . plan controller . czujniku) setting -nastawianie.pressure pick-up .sygnal uruchamiajqcy.niezawodnoik.sterowanie automatyczne self tuning regulator .oscylacja. silownik sequence -kolejnoik.alarm .sterowanie sekwencyjne sequential processing-przetwarzanie sekwencyjne sequential start . pewnoik (dzialania) remote -zdalny control . ustalony pressostat .heat .regulacja poirednia - - - - - - - - - - - relay -przekaznik (to) relay -przekazywak reliability .ciinienie robocze processing (of data) .start sekwencyjny set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu.presostat wysokiego ciinienia pressure .sygnal wyjiciowy (to) overshoot .wysokoik ciinienia (slupa cieczy) monitoring . urzqdzenia) order logger -rejestrator polecen (np.urzqdzenie zabezpieczajqce.kontrola ciinienia element -czujnik manometryczny reducing station . cy) stale ciinienie . tablica wskaznikowa photocell . nastawiajqcy .samoustawny self-check .bezpieczenstwo eksploatacyjne (np.informacja na wyjiciu .emergency sygnal alarmowy - - --- -- - - - - - - - - . temperatury . wskazania urzqdzen recording instrument -urzqdzenie rejestrujqce regulator .c.czujnik temperaturowy .rozklad ciinien drop .czujnik kontrolujqcy (utrzymuja.regulator programowy record .czas regulacji.signal .regulacja ciinienia.working . przyrzqd rejestmjqcy dane.actuating .regulator samonastraj alny semi-automatic -pblautomatyczny sensor .samonastawny self-aligning .telltale .sygnal . sekwencja control . regulatorze. tablica .input -wejiciowy czujnik pomiarowy .measure.spadek ciinienia alarm -alarmowy sygnalizator ciSnienia control .zapis.filtr samooczyszczajqcy sic self-closing .intermediate .oil pressure .measure .5. SILOWNIA operational safety .manometr head .temperature . telegrafu maszynowego) oscillation . senvomotor -time .high pressure control .fotokomorka photosensor -fotokomorka pickup -przetwornik.tablica kontrolna.czujnik ciepla .rejestrator.stacja redukcji ciinienia -reducing unit .zdalne sterowanie speed adjustment -zdalne nastawianie prcdkoSci obrotowej remotely controlled -zdalnie sterowany safety cut-out -wylqcznik bezpieczenstwa safety device .-- .sygnal alarmowy .czujnik pomiarowy . obiekt regulowany preset -zadany. czas ustalania signal .przeregulowak (przekroczyk nastawc dopuszczalnri) panel -plyta (czolowa).temperature . zabezpieczenie self-acting -samoczynny. transformer -przetwornik ciinienia vessel -butla (zbiornik) ciinieniowa .punkt podlqczenia czujki plant -urzqdzenie.czujnik ciinienia .urzqdzenie redukujqce c. wybieranie device -urzqdzenie nastawcze.samoczynne sprawdzanie sic self-cleaning -samooczyszczajqce sic filter . czujka point .czujniki pomiarowe .drzwi samozamykajqce sic self-steering .czujnik drgan servo-mechanism -senvomechanizm servomotor -senvomotor. automatyczny self-adjusting .samozamykajqcy sic cock -kurek samozamykajqcy sie door .ciinienie autotransformer -przetwornik cihnienia distribution .

master -wlqcznik gl6wny .przetwornik cihnienia trip -wylqcznik samoczynny setting -nastawa wyzwalacza unmanned . obroty robocze - - - - - - -- - - .pressure . bez obslugi czlowieka engine room .off position -polozenie spoczynkowe (prze- zakonczenia light -lampka sygnalowa processing unit (SPU) -jednostka przetwarzania danych .limit -wylqcznik krancowy .spring-loaded -wylqcznik spr@ynowy tachometer -tachometr.spreiyna nastawna regulatora predkohci obrotowej switching time .regulator prqdkoki obrotowej speeder spring . manewrow. instalacja -pneumatic .czujnik poziomu progowy .emergency -wyiqcznik bezpieczenstwa .sygnal odniesienia -relay -przekainik sygnaiowy -warning .kontrola temperatury detector -wskaznik temperatury fall .czas narastania w stanie nieustalonym trace -wykres rejestratora (np.5.wylqcznik krancowy .czas narastania .off -wylqcznik .selsyn -control selsyn .spadek temperatury -rise -wzrost temperatury terminal -urzqdzenie koncowe.czas opadania . ENGINE ROOM .selsyn transformatorowy generator . prcdkohciomierz drive gear -naped tachometru telemotor -telemotor --gear -urzqdzenie telemotoryczne system .float .end-position . przeiqcznik .selsyn odbiornik synchronism -synchronizm synchronizer .level .system telemotoryczny temperature -temperatura control .system pneumatycmy switch -wlqcznik.-wlqcznik - - - - - - - - iqcznika) pressure -presostat .bezwachtowy.rise .ending .sygnalizacja zakonczenia.czas przelqczania synchro .on-.synchronizator system .fall .czujnik plywakowy poziomu wody .sygnal ostrzegawczy sound signalling .selsyn nadajnik -receiver . terminal termel -termoelement thermoregulators -termoregulatory time . uklad.transient .reference .system.sygnalizacja akustyczna speed governor .silownia bezwachtowa working speed -predkohk robocza. sygnal - .czas .neutral position -pozycja neutralna . temperatur) transducer -przetwornik . wylqcznik.

5.zawdr sterujqcy ssaniem suction modulation valve . SILOWNIA 3 Refrigerating unit -parts agregat chlodniczy .cz&i cylinder valve/ zawor butli kainik ciinienia locknut/ nakrqtka zabezpieczajqca z tworzywa Mylar -olnierz enclosing tube collar/ tulei szczelniajqcy i kotpak piston/ tloczek* top return spring/ gorna sprczyna powrotn 1 bottom return sprin dolna sprgiyna powrot filter/ filtr .

5.spreiarka tlokowa @ e e cylinder head gasket/ uszczelka giowicy cylindra discharge valve screw and lockwasher/ Sruba mocujqca zawor tloczny z podkiadkq zabezpieczajqcq discharge valve stop/ ogranicznik zaworu tiocznego 0 @ valve plate gasket/ uszczelka ply@ zaworowej oil pump and bearing head giowica lo.&skowa r pompy olejowej rzewdd ssania oleju oil pressure relief va zawdr przelewouy o . ENGINE ROOM Reciprocating compressor .

chlorek wapnia chamber -komora .czujnik stanu rozmraiania fan switch (CFS) . maszynownia chlodnicza .wgzownica obiegu zamkniqtego -cooling wqzownica systemu chlodzqcego .stopier'i dehumidifier .odparowywacz pressure transducer .odmrazak defrosting .chlodzenie agent . odwilzacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz de-icer -odladzacz de-icing -odladzanie delivery ..emergency bypass switch .system chlodzenia -tower -wieza chlodnicza .chlodnica solanki cooling .cupro-nickel -wqzowica miedzio-niklowa .vacuum .tube -rurowy skraplacz .chlodnictwo absorbs . OF) .shell .still air chlodzenie grawitacyjnym ruchem powietrza plant . kana1 tloczny - - - .skraplacz chlodzony wodq condenser (elements) -czgSci skraplacza - - - -- - - - - -condenser pressure control (CPC) -sterowanie ciinienia skraplacza condenser pressure transducer (CPT) -przetwornik ciinienia skraplacza -control transformer (CT) -transformator sterowania defrost termination sensor (DTS) .odmrazanie heater -podgrzewacz odszraniajqcy room -rozmrazalnia degree (deg.fore.absorbowak absorbent filter .urzqdzenie chlodnicze sprqzarkowe condenser (type) .skraplacz chlodzony powietrzem evaporator .wstwne schladzanie (ladowni przed przyjqciem ladunku) .dochlodzenie system .quick .analizator blower section .chlodzenie przeponowe .pre-.(typ) skraplacza .skraplacz .sub.osuszacz.schladzanie .Sciana sitowa tubes .awarjjny wylqcznik ominiqcia automatycznego programu chlodzenia cooling .polqczenie do uzupelniania czynnika chlodniczego chiller ..chlodnica .chlodzenie prozniowe deflector .sprqzanie refrigerating plant .rurki contact icing -zarnrazanie kontaktowe (to) cool .skraplacz piaszczowy .pre.fan .suction -komora ssania charging connection .pressure -komora cihieniowa .szybkie schladzanie .heating -wgzownica systemu grzewczego compression .air cooled .solanka.chlodzenie wstqpne -jacket .schladzanie -plant -urzqdzenia chlodnicze.finned -wqzownica ozebrowana .(chlodniczy) agregat absorbcyjny air-cooled cargo -ladunek chlodzony powietrzem analyzer .rapid .wylqcznik wentylatora skraplacza -pot .- -- - - - - - .czynnik chlodzqcy coil -wqzownica chlodzqca down .filtr absorbcyjny absorption refrigerator -chlodziarka absorbcyjna absorption .zbiornik solanki calcium chloride .urzqdzenie chlodnicze .nadmuch brine .chlodzik.chlodzenie wentylatorowe ..chlodzenie solankowe tank .zasilanie.odwadniacz shell -plaszcz skraplacza -tube sheet ..5. studzik coolant -czynnik chlodzqcy cooler . SILOWNIA Refrigeration .water-cooled . woda morska cooler .przetwornik ciinienia skraplacza .absorbcja -refrigerating plant -(chlodniczy) agregat absorbcyjny -unit . tloczenie duct -przewod zasilajqcy.closed coil system .oddzielacz kropel (to) defrost .wstepne schladzanie .chlodnica chilling .OC.szybkie schladzanie coil -wqzownica .

Sruby mocujqce (dolnq panewke) suction strainer Motor end cover uszczelka zaworu Sruhy i podkladki fil .Compressor -sprgiarka relief valve/ oil pump and bearing/ oil pump and bearing head/ glowica pompy valve plate pfyta zaworowa low profile gear oil pump .niskoprofilowa z~bata f valve cap screw/ Sruba mocujqca zawdr suction valve/ zawdr ssqcy 1 rurka pohoru oleju 1 .

chlodziwo (chlodniczy czynnik polredniczqcy. przedchlodnia pre-cooling .odwadniacz czynnika cieklego pre-cooler .zespol urzqdzen chlodniczych refrigeration system (expansion) .komora chlodnicza plant .rapid .szron .urzqdzenie chlodnicze room -pomieszczenie chlodnicze store .freon .chlodnia prowiantowa unit -kontener chlodzony vehicle .chlodniczy.oszranianie gas . SILOWNIA differential pressure control .monofluorotrichloromethane .kontener chlodzony -hold .dry .cieplo exchanger -wymiennik ciepla .latent .czynnik chlodniczy condensing coil .distributing .amoniak .quick .plywak niskiego poziomu foil .system chlodniczy (ekspansyjny) -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - .schladzanie wstqpne rate of air circulation .zbiornik plynu state .freon .5.izolacja z folii forecooler .flooded .accumulation of .czynnik mrozqcy freezer -zamrazarka capacity -pojernnolk zamrazalnicza .sprzqt zamrazalniczy -point . chlo-transmitting dziwo pre-cooler .secondary .freon 11 (gaz chlodniczy) heat .cieplo zamarzania .wstqpna chlodnica plynu -receiver .czqlC wentylacyjna filter-drier -filtr osuszajqcy float -plywak .mrozenie szybkie frost . np.ladunek chlodzony container .chlodzony cargo .marine .samochod-chlodnia refrigerating.of respiration -cieplo oddychania intermediate plate -plytka poirednia liquid -ciecz line drier . parownik coil -wqzownica parownika heater .freon .parownik zalany fan section .folia insulation . solanka) refrigerate .stan (skupienia) cieczy subcooler .szybkie zamrazanie .gaz .schladzalnia. zamrazanie chamber -komora zamraialnicza cycle -cykl zamraialniczy equipment .chlodzik chamber .fluorinated .pojemnolC chlodni.high side -plywak wysokiego poziomu .chlodziwo czynnik polredniczqcy.chlodzik.presostat r6znicowy equalizing line -przewod wyrownawczy evaporate -parowak evaporation -odparowanie evaporator -wyparownik.dioxide .dwutlenek wqgla .chlodnia prowiantowa refreezing -ponowne zamrazanie refrigerant .dwutlenek .slow -powolne zamraianie .szybkie zamarzanie .suchy parownik .czynnik chlodniczy .difluoromonochloromethane-fkeon 22 (dwufluorodwuchlorometan) .chlodnictwo okrqtowe plant .ladownia chlodzona stores .podgrzewacz wqzownicy (do odladzania parownika) .cieplo utajone of freezing . wydajnolC chlodnicza coil -wqzownica chlodz~ca machine . chlodnictwo capacity -wydajnoiC chlodzenia .chlodzenie.skraplarka -plant .carbon dioxide .snap .chlodnica wstqma freezant . na kontenerze) refrigeration .iloiC cyrkulacji powietrza rectifier -wykraplacz reefer .zespol urzdzen chlodniczych -unit -agregat chlodniczy (np.dochladzacz czynnika cieklego medium -czynnik .contact -zamrazarka kontaktowa (wielkoplytowa) freezing -zamarzanie. chlodzqcy capacity .low side . schladzaC refrigerated .skraplacz (wqzownica do skraplania czynnika) .punkt zamraiania .difluorodichloromethane -freon 12 (dwufluorodwuchlorometan) .ammonia .

direct .czujnik ..dielectric -rozmrazanie diaelektryczne .ambient (AMBS) . przepona bezpieczehstwa sea brine .schlodzenia .-pokredni syst. ENGINE ROOM .heater termination .solanka z wody morskiej sensor .indirect .rozmrazanie -off process -rozmrazanie .electrical resistance -rozmrazanie prqdem elektrycznym thaw room -przedchlodnia.supply temperature (STS) .-bezpoiredni syst.schladzania -- rupture disc . termoregulator thermostat -termostat .czujnik (temperatury) otoczenia .odwadniacz -pan -wanienka wodna (pod wyparownikiem) - - - - - - - - - .thawing .temperatura nasycenia .5.kana1 ssawny temperature -temperatura .chlodzenie natryskiem solanki spray pump -pompa smarowania rozbryzgowego strong mixture -bogaty roztwor suction channel .defrost termination czujnik stanu rozmrozenia .termostat stanu podgrzewacza thermostatic control.return recorder (RRC) .wlaiciwa (chlodnicza) wydajno6C obj@o6ciowa thermal relay -przekaznik cieplny thermocouple -termopara thermodynamics -termodynamika thermometer -termometr thermoregulator -regulator temperatury.czujnik temperatury powietrza chlodzqcego shaft seal cover -pokrywa uszczelnienia walu splash lubricated -smarowanie rozbryzgowe spray brine system .membrana.czujnik temperatury powrotu rejestratora -return temperature (RTS) -czujnik temperatury powietrza powracajqcego . rozmraialnia theoretical volumetric output .sterowanie termostatem water .woda box -przestrzeti wodna eliminator .sub-freezing -temperatura ponizej punktu zamarzania .ambient -temperatura otoczenia - - - - freezing -temperatura zamarzania saturation ..temperatura rozmrazania thawing .

odcinajqcy A top cover pokrywa gbrna gasket for top cover/ szuszczelk polnyuy gornej zwrotna zaworu ssqcego earrng cover at shafi en pokrywa toiyska na koricowce watu gasket for side cover/ uszczelka pokrywy boczngj main hearing bushing/ ewka foiyska gldwnego magnetyczne unalogowy panel sterowania pokrywa wodna or1 charging valve/ water cover- gasket for water cover/ uszczelka pokrywy wodnej source: Suhroe.wersja chlodzona wodq gasket for end cover/ e l k pokrywy koricowej dust strainer/ gasket f o r water cover/ s z c z e l k a pokrywy wodnej piston pin/ sworzeri tloka I discharge stop valve zawbr ttoczno . Aarhus uszczelka pokrywy koricowej ua~c~t-mu punrywy nurrcuwg .d cover - Reciprocating compressor -sprgiarka tlokowa water cooled version .

casing cover/ pokiywu ?butJ-.witch base plate/ main rotor casing/ giowna obudowa wirniku seal cover gasket/ uszczelka poktywy uszczelniajqcej nszczelniujqcej" " ..nce piston sleave/ ka tloka rdwnowaiqcego Screw compressor -sprgiarka Srubowa lnierz strony ssycej sucction cover pokrywa strony ssqcej micros. bearing head gasket/ uszczelka gfowicy loiyskow<j earing heud casing/ hudowa gtowicy ioiyskowej zawdr suwako .

drier/ o.Condensing unit -zespdl skraplajqcy compressor/ sight glass (oil)/ szklo discharge isolating valve/ zawdr odcinajqcy stmny ttocznej oil d@erential pressure switch/ presostat roznicowy igh pressure switch/ resostat wysokiego ciinienia podgrzewacz (oleju) w skrzyni korbowej sea wylot u filtr - refrigerantjlter .(.nienia sourer.szacz czynnika ch/odzqcego refrigerant charging valbe/ zawdr uzupehiania czynnika chlodzqcego ' LP switch/ wytqcznik niskiego ci. Morinr .su. York Rrfr~gcr(~rion.

expansion control .discharge service .funtow na cal kwadratowy (jednostka cihienia) pressure switch -presostat .at constant -pod stalym ciknieniem .atmosfera (jednostka) compress -sprqzaC compressed air system .Schrader -zaw6r Schradera (zawor otwierajqcy sig pod naciskiem zewnqtrznym) .sprqzarka rotacyjna z lopatkami Slizgowymi .spr.gauge .high (HP) -wysokie ciinienie .nadcihienie .zawor zwrotny .zawor rozprqzny .ciinienie graniczne .zawor plytkowy .zaw6r odpowietrzajqcy zawor rozprqzny szyb-quench expansion kiego schladzania .wysoka prbznia valve -zawor . wysokoP'&Y low pressure control .modulacyjny zawor ssania .odczyty cihienia .zawor plywakowy .purge .balanced .sprgzarka czolowa .rozprqzny zaw6r przegrzania .z.emergency .back-.elektromagnetyczny zawor ssqcy . ENGINE ROOM Compressors and pressure spreiarki i cihienie air receivers -zbiornik powietrza air bottles .sprqzarka wyporowa .manometr .presostat niskiego ciSnienia manometr -manometr pounds per square inch (psi) .low (LP) .niskie ciinienie -mean effective .spr.hand expansion -rgczny zawor rozprqzny . walec differential pressure control .nadcihienie .suction modulation .zawor odciqzony .expansion -z.service air .system powietrza sprqzonego compression -sprqzanie compressor -sprqzarka . butla.ciinienie najwyzsze readings .head -wysokoiC ciinienia (slupa cieczy) . wysokiego cihienia -water (WPS) -presostat ciinienia wody superpressure -ciinienie bardzo wysokie vacuum -pr6znia gauge -wacuometr .suction solenoid (SSV) -elektromagnetyczny zawor ssania . tloczqcy sprqzarki .back-pressure -zaw6r przeciwcihieniowy .spr.reciprocating .zawor odcinajqcy przed zaworem rozprqznym .centrifugal .presostat r6znicowy pressure -cisnienie above atmospheric .king .high .sealed -unit . przeciwcihienie (przed sprqzarkq chlodniczil) below atmospheric -podciinienie distribution .spadek ciinienia .5.constant pressure -zawor stalocihieniowy . uzyteczne -peak .sucction modulation (SMV) .rozklad ciinien drop .globe type .termostatyczny z. powietrza roboczego .sprqzarka rotacyjna .cylinder.zawor kulowy .float .sprgzarka odirodkowa contactor (CC) .stycmik sprqzarki -crankcase heater (CCH) -podgrzewacz skrzyni korbowej sprqzarki .zbiornik cihieniowy - - - - - - - - - - - - - - - - - high-pressure -wysokociinieniowy.thermostatic exp.zawor elektromagnetyczny .cisnienie powietrza startowego vessel . rozprqzny (ekspansyjny) .cii.zbiorniki powietrza atmosphere (atm) .expansion capillary type ..expansion superheat .rotary . wsteczne.sprqzarka awaryjna . rozPKAY --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - ..high (HPS) -pr. agregat hermetyczny .modulacyjny zawor ssania .non-return .booster .suction solenoid .starting air .excess .solenoid .suction side of .starting air .zawor rozprqzny typu kapilarnego .tongue ..limit .strona ssqca kompresora cylinder . powietrza startowego .Srednie cii.rotar sliding vane .

powietrza mixing section/ sekcja mieszania preheatedair cooler/ podgrzewacz.Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja discharge/ vylot powietrza lir exhaust air fan/ wentylator wyciqgowy exhaust air section/ ekcja wyciqgu supply air duct/przewdd nadmuchu.chiodnica wstqna supply air fan/ wentylator nadmuchowy bathroom/ distribution s e c t i o w a z i e n k a sekcja rozdziaiu kabina powietrza air conditioning unit szafa klimatyzacyjna air discharge grill/ pressure gauge switch/ okiego ciinienia nia skraplacz skrzynka poiqczeniowa .

otaczajqce casing --. wentylowanie.out-take wentylator wycislgowy.exhaust -wentylator wycislgowy . przewietrzanie duct -przewod wentylacyjny .mechanical -wentylacja mechaniczna -panel -klapa wentylacyjna .system wentylacji ventilator -wentylator.filtr powietrza conditioned -klimatyzowany conditioning -klimatyzacja .glowica nawiewnika dehumidification-odwilzanie.wietrzyC.induced draught -wentylator wyciagowy . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora cover -pokrowiec wentylatora cowl -glowica wentylatora .urzqdzenie klimatyzacyjne condensing moisture -wilgoC kondensacyjna cowl .mushroom -wentylator grzybkowy .recirculated -p.electrical driven air -powietrze ambient .vacuum -wentylator wyciagowy mushroom head -glowica wentylatora grzybkowego (to) ventilate .chlodzenie wentylatorowe - - - --- - - - .p.osuszacz exhaust -wycislg (powietrza) duct -przewod wentylacji wyciagowej -fan -wentylator wentylacji wycislgowej -pipe -przewod wentylacji wycislgowej ventilation -wentylacja wycislgowa exhaust vent -wentylator wycicgowy fan -wentylator .axial flow -wentylator osiowy cooling . osuszanie dehydration -odwadnianie dryer .nawiewnik . wentylowaC ventilating -wentylacyjny fan -wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny ventilation -wentylacja.supply -wentylacja nawiewowa -system .kana1 wentylacyjny cleaner . ENGINE ROOM Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja - .5. spust ciknienia - - - - - - -- .wentylator napqdzany elektrycznie . wywiewnik trunk -przewod nawiewnika -turning gear -mechanizm obracajqcy nawiewnik .intake . wywietrznik. obiegowe -trunk -kanal wentylacyjny air conditioning -klimatyzacja compressor .system klimatyzacji -unit . przewietrzak.skraplacz klimatyzacji --system .agregat klimatyzacyjny conditioning unit .sprqzarka klimatyzacji condenser .uptake -wentylator wyciagowy venting -odpowietrzanie.

SILOWNIA Engine overhauls and repairs przeglqdy i naprawy maszyn admissible (range) -zakres dopuszczalny allowance . pasujqcy fitted with -wyposaiony w - - - - - - - fitting . prowadzqcy drawbolt .instrukcja (np. giqtkie flexible hose -wqz elastyczny.czyszczenie plomieniem clearance gauge . awaria . giqtki flexible shaft -wal elastyczny. niedzialajqcy install . utrzymanie (sprawnoSci technicznej) service .excessive -nadmierne tarcie guarantee claims -roszczenie gwarancyjne hand tight -dokrqcony (docirtgniqty)rqcmie holes . montowaC axle . awarii.oS. polecen in use -wykorzystywany.operating . oczyszczanie .aligned -otwory ustawione w linii.obsiuga konsenvacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniaC (to) make water -przeciekaC maker -producent malfunction .flame .zailepiak otw6r defect -wada. do centrowania in operation -w dzialaniu.luz. pokrywa flexibility -elastycznoSt.internal -uszkodzenie wewnqtrzne fit out -wyposaiyC fit for -przystosowaC (do czegoi). zablokowaC circular -okrrtgly cleaner -Srodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie. rozkaz instruction . o.engine .otwory .equipment .przewidywany czas eksploatacji.niewlaaciwe (wadliwe) dzialanie manhours -roboczogodziny manufacturing defect -wada produkcyjna misalignment -nieliniowoSC ustawienia mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC - - - - - - . szkolenie booklet . odchylenie.szczelinomierz close .zakleszczaC siq jammed -zakleszczony joint -polqczenie.odksztalcenie. pas blow . defekt . zlqcze lapped surface contact . otwory zosiowane. zawieSC failure -defekt.konserwacja.manufacturing -wada produkcyjna defective -wadliwy deflection . w uiyciu jack . konsenvowaC maintenance .instalowak.5.osadnik disengage -rozlqczyk disengaging gear -urzqdzenie zwalniajqce dismountable -zdejmowany distribution -rozklad documentation -dokumentacja .Sruba Scieajqca elongation -wydluzenie estimate -oceniaC excessive wear -nadmierne zuiycie expected life .major .dopasowanie.stycznoSC na powierzchni dotartej lost motion .luz maintain -utrzymywak.instrukcja obslugi sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.aperture .instrukcja.udrozniC breakdown -awaria .polqczenie elastyczne. p6106 belt -taSma. giqtkoSC flexible connection . tolerancja assembly -montaz. przewidywana tnva1oSC (to) fail . montaz fixed orifice -kryza stala flap -klapa. ugiq cie detection -wykrywanie diameter -Srednica . w ruchu inoperative -nieczynny.Srednica otworu dirt trap .podnoinik (to) jam .latent -wada ukryta . giqtki fouling -zanieczyszczenie foundation .znaczna awaria.dokumentacja wyposazenia. duza awaria centering -centrowanie chock -zaklinowaC.obslugi) w formie brosmry . wal osiowy.ulec uszkodzeniu.dmuchaC blow free . dokumentacja urzqdzen dowel -korek ustalajqcy.defekt silnika .fundament (urzqdzenia) -plate -plyta fundamentowa friction -tarcie . zakladaC interchange -wymiana instruction -polecenie.

non-failure .czgSC skladowa .general .major .5.rownomierne zuiycie wear and tear -zuiycie normalne .tloka) overhaul -remont kapitalny . ocena wzrokowa pierce -przedziurawik.odciqk (doplyw) .(system) zarzqdzania czgSciami zamiennymi --inventory list . zakleszczenie seizing-up -zatarcie. wglgbienie.obsluga shake -wstrzqs shut-off .zuiywanie sig -parts . harmonogram secure -zabezpieczak seizing . kolejnoSC schedule -harmonogram .emergency -naprawa dorazna .component . management .- - - - -- - - - - .graphic .czgSci nj.cock . przeglqd part .zakres robot.czgici wzajernnie wymienialne -purchase order @o) . na czgiciach zamiennych) tighten .czgSC spodnia upset . wzery polish -polysk.kurek odcinajqcy slot .szlifowanie gniazd zaworow reliable -niezawodny repair -naprawa . Scieranie . standard -code of practice -przepisy techniczne stress -naprgzenie .bottom . wyzlobienie refacing .interchangeable .wigksza naprawa. otwarcie operation'. umocniC troubleshooting -wykrywanie usterek unburnt -niespalony unserviceable -niezdatny do uiytku unterside .mniejsze naprawy retainer -element ustalajqcy score -wzery na biezni loiyska seal -uszczelka. przeklucie purge -usuwaC (niepozqdanq substancjg) rating plate -tabliczka znamionowa readiness -gotowoSC recess -wngka. przebiC otwor pitting -korozja wzerowa. rysa sequence . zakres prac specification .dzialanie bezawaryjne outflow -wyplyw ovality .normalne zuzycie wearing -zuiywanie out . na zuj c i e work . silnika).odpornoSC na zuiycie. bezawaryjne . ENGINE ROOM mishandling -niewlahciwa obsluga modular -modularny structure -budowa modulowa off-centre -mimoSrodowy opening -otwor.kontrola czgici zamiennych.formularz zamowienia czghci zamiennych sequential number -numer kolejny formularza zamowienia spring -pgknqC surface -powierzchnia standard -wzorzec. dokladny pre-ignition -przedwczesny zaplon prepare -przygotowaC pre-specification-wstqpna specyfikacja stoczniowa prevent -zapobiegaC pulsation -pulsacja.extent of . powazniejszy remont .interchangeability of -zamiennoSC czgici .thermal -naprgzenie termiczne structural damage -uszkodzenia strukturalne tag -etykietka (np. bez usterek. polerowaC precise -precyzyjny. norma.sekwencja.uszczelniC.uniform .szpara (spare) parts -czpSci zamienne control .zatarcie (np.owalnoSC (np.zuzyta czgSC withstand -wytrzymywaC ---- -.lista czgici zamiennych .gorna czgSC perusal -oglgdziny.praca . zakleszczenie - - - - - - - - - seizure -zatarcie.no-failure .walne quality . zakleszczenie service .remont.specyfikacja prac (remontowya worn -zuzyC part .czgSC .spgcznienie metalu wastage .ubytki spowodowane korozjq wear -zuiycie monitoring -kontrola zuiycia resistance .odpornoSC na Scieranie.minor . zarzqdzanie cz.fair . uszczelnienie seam -pgknigcie.extent of .dz.czgSC dolna . pulsowanie puncture -przebicie.grafik. dzialanie .czgSC zamienna -top .funkcjonowanie.zakres napraw .spare .z.

6. Radio & GMDSS communication -lqcznoSf radiowa i GMDSS 19. Navigation . -prawo drogi morskiej 15.radar i urzpdzenia antykolizyjne 12. Bridge and bridge equipment . Electronic navigation aids -elektroniczne urzpdzenia nawigacyjne 258 260 5. Navigation . Ship Handling -manewrowanie statkiem 16. Signalling and signals .mostek i jego wyposaienie 4. Telex command codes and abbreviations -kody i skr6ty teleksowe 20. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i kyrokompas 268 8. ATA. EPA .system Sledzenia drogi 14. Charts and publications -mapy i publikacje 6. Radar. Directions -kierunki 9.sygnalizacja i sygnaly . Ice navigation -iegluga w lodach 18.nawigacja przybrzeina i podejScia 264 7. Weathering -sztormowanie 17.nawigacja 10. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 11. ARPA. Track control system . Collision Avoidance Regs. Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu 13. Coastal navigation and approaches . Astronavigation -astronawigacja 246 252 3.nawigacja 2.

6.dwnikowy co-ordinate system uklad wspdlrzednych North celestial pole/ terrestial sphere/ kula demska celestial concave/ sfera (kula) niebieska Greenwich hour angle (GHA)/ Gryniczowski kqt godzinny South celestial pole/ poludniowy biegun niebieski Horizontal co-ordinate system horyzontalny uklad wspdlrzednych 9bsewer's meridian/ horyzont astronomiczny observer's inferior meridian/ dolny niebieski poludnik obsenvatora Nadir/ nadir . NAVIGATION t?elestial I .

usuwanie blpdow sekstantu (nier6wnolegloici lunetki) almucantar -rownoleinik wysokoici. dopelnienie deklinacji co-latitude . kolo wysokoici.zakmienie slonca .obnizenie widnokrqgu distance of visible horizon .hour .sun . wznoszenie sip difference -roznica rektascencji astronavigation -astronawigacja astronomical -astronomiczny day .diurnal .n.astronawigacja - - - . gwiazdozbior declination -deklinacja dip .odlegloik widnokrqgu diurnal -dobowv abberation .n. almucantar altitude -wysokoik (ciala niebieskiego) correction -poprawka wysokokci c. kolo godzinne . .sfera (kula) niebieska .doba astronomiczna -position line .astronawigacja abberation .tor pozornego ruchu wlasnego Slonca ascending node -wpzel wstepujqcy ascension -wschodzenie.aberracja.n. horyzont nawigacyjny noon -poludnie prawdziwe path of the sun .nautical . pozorny altitude -wysokoik pozorna error -blqd pozorny -horizon -horyzont pozorny.zakmienie obrqczkowe .Swit.odlegloik zenitalna.n.annular .kolo godzinne of altitude -kolo wierzcholkowe of declination .vernal -rownonoc wiosenna equation of time (eqn.third adjustment of the sextant .aberracja dobowa accrue -przyrastak (o poprawce) adjustment -usunipcie blpdu (tu: sekstantu) .concave .poprawka indeksu (sekstantu) .kolo pozycyjne of right ascension -kolo wzniesienia prostego. .equal -s method -metoda rownych wysokogci .simultaneous -s . .nierownokk dobowa motion -ruch dzienny parallax -paralaksa dzienna dawn .kolo. NAWIGACJA Astronavigation . okrslg . dopelnienie wysokokci co-declination .aberracja roczna .dwie niejednoczesne linie pozycyjne z jednego c.vertical -kolo wierzcholkowe circumeridian -przypoludnikowy civil twilight .total -zakmienie calkowite ecliptic -ekliptyka equinox -punkt rownonocy.luk dzienny inequality .astronomiczna linia pozycyjna -time .annual .equator -rownik niebieski . brzask eclipse -zakmienie .fix -pozycja astronomiczna .index correction (IC) .autumnal -rownonoc jesienna .observed -wysokoik obsenvowana wysokolk c.iwit astronomiczny astronomy -astronomia .dopelnienie szerokoici geograficznej obsenvatora conjunction -koniunkcja constellation -konstelacja.odlegloik biegunowa.usunipcie b l ~ d u sekstantu na niepionowoik lusterka ruchomego .kolo godzinne of equal altitiude -kolo pozycyjne of position . r6wnonoc .meridian -poludnik niebieski .sphere sfera niebieska - celestial -niebieski - - - -- - - - - - - chronometer -chronometr (okrgtowy) circle .iwit cywilny co-altitude .jednoczesne obsenvacje wysokoici c.horizon -horyzont niebieski .navigation astronawigacja biegun niebieski -pole .first of the sextant .aberracja dobowa arc .true -wysokoik astronomiczna anomaly -anomalia apparent -widoczny.czas astronomiczny triangle -trojkqt biegunowy twiglight .6.second of the sextant -usunigcie blgdu niepionowokci nieruchomego lusterka sekstantu . zmierzona sekstan-sextant tem .t) -rownanie czasu - - - - - - - - - .position -kolo p'ozycyjne .double .partial -zakmienie czgiciowe . odchylenie .

NAVIGATION Sun movement Wch S(orlca meridian passage/ kulminacja Slorica upper transit/ height of eye/ wysokoSd oczna obseiwatora / Moon's phases -fazy Ksieiyca IV IZ \ 4 I 11 @ c IV promienie Slorica -sun rays/ III v VI VII VIII waxing moon/ Ksigjc przybierajqcy # waning moon/ Ksigiyc ubywajqcy .r1 6.

(IE) -blqd indeksu .eccentric -blqd ekscentrycmoSci sekstantu index .prismatic .kulminacja dolna (c.nadir nautical twilight . widnokrqg .celstial -horyzont niebieski co-ordinate system.) lunar -ksipiycowy -cycle -cykl ksipiycowy -day . horizon -horyzont.linia rownych azymutow local hour angle (LHA) .szerokokC z kulminacji sailing .of instrument -blqd przyrzqdu - equinoctial -rownik niebieski rownikowego . Ksipeca.-blqd przypadkowy .szerokoSC normalna North Star (Polaris) .punkt rownonocy wiosennej.6.(astronawigacyjna) metoda wysokoSciowa meridian -poludnik (niebieski) -altitude -wysokohC kulminacyjna (ciala niebieskiego) angle -kqt godzinny distance .blqd pryzmatycznokci (lusterek sekstantu) .systematic -blqd systematyczny ex-meridian altitude -wysokohC przypoludnikowa ex-meridian latitude -szerokoSCprzypoludnikowa favourable oposition -wielka opozycja first point of Aries .line -rownik niebieski -of perpendicularity-blql niepionowoici (lusterka sekstantu) .) midnight sun .cialo niebieskie . punkt Barana first point of Libra -punkt rbwnonocy jesiennej galaxy .odlegloSC zenitalna w czasie kulminacji meridian passage -przejScie (ciala niebieskiego) przez poludnik -lower--kulminacja dolna (c.roznica dlugohci w mierze czasowej .blqd nierownoleglokci osi lunety .of collimation .personal equation .gwiazda polnocna - - - - - . kqt czasowy identification of stars -identyfikacjagwiazdy - - - -- - - - - intercept .observer's . horyzont widoczny -plane -plaszczyzna horyzontu hour angle (HA) -kqt godzinny.gwiazda poranna (Wenus) nadir .personal -blqd osobowy .lower -krawpdi dolna .szerokoSC c.latitude of a .distance of visible -odlegloSC widnokrw .horyzont obserwatora.-blqd oosbowy . NAWIGACJA . Slonca) .(roznica pomipdzy pomierzonq i obliczonq odleglokciq zenitalncL) -method -metoda wysokokciowa (okreklania pozycji) iso-azimuth .blqd osobowy .inferior -poludnik dolny latitude .blqd niepionowoSci (lusterka nieruchomego w sekstancie) .wspohzpdne ukiadu horyzontalnego .miejscowy kqt godzinny limb -krawpdi (np.wspolrzpdne ukladu .doba ksipiycowa -month -miesiqc ksipiycowy Marcq St.Hilaire method .accidental .Slonce hwiecqce o polnocy fiako gwazda kolobiegunowa) moonrise -wschod Ksipiyca moonset -zachod Ksipiyca moon's phase -faza Ksipiyca Morning Star .kulminacja g6ma -zenith distance .odstqp czasu (pomipdzy kulminacjq a porannq obsenvacjq Slonca) normal latitude .shade -blqd wywolany szklami przyCmionymi sekstantu .side (of the sextant) . wz6r cosinusowy gibbous -Ksipiyc pomipdzy kwadrq a pelniq height of eye (WE) .upper -krawpdi goma line of nodes .observer's .co-ordinate system .wysokoSC oczna obserwatora heavenly body .Swit nautyczny.n.n.n. zmierzch nautyczny noon interval .Droga Mlecma general equatation .linia wpzlow local hour angle -miejscowy kqt godzinny local transit -przejkcie ciala niebieskiegoprzez poludnik miejscowy longitude method -metoda dlugohciowa (okreSlania pozycji) lower transit .upper -passage .points -punkty rbwnonocy error -blqd .rownanie cosinusowe.zegluga po poludniku .

6. NAVIGATION Sextant sekstant shades/ szkl przydmiewajqc index glass. index mirror/ correction screw/ Sruba korekcyjna minutowq -r\f protractor/ protraktor clamp/ diwignia limbusa navigational triangle/ trojkqt nawigacyjny chart magnifiers (magnz5ing glass)/ szklo powiekszajqce do czytania mapy 1 \ \ przenoinik do map chart dividers/ / kl parallel rules/ h i e rdwnolegle navigational glasses. binoculars/ lornetka nawigacyjna .

amplituda czasu (wschodu i zachodu) transit -przejhcie c.Uran .Saturn .abnormal . bra6 wysokoSC (ciala niebieskiego sekstantem) southing -kulminacja c.Venus (Morning Star) .horizontal (HP) -paralaksa pozioma in altitude -paralaksa dzienna parallel -rownoleinik of altitude . w azymucie pld.upper . zmierzch fix -pozycja (astronawigacyjna) z gwiazd wane -zanikaC.) twilight .zenit -distance (ZD) .Neptune -Neptun .astronomical (APL) .rownoleinik wysokoSci.chronometr czasu gwiazdowego -day . (to) set .Mercury . tabularyczny time amplitude .Jupiter -Jowisz .zachodziC (o cialach niebieskich).odlegloSC zenitalna - - - - - - .obliczaC obsenvacjq P and R (Parallax and Refraction) -paralaksa i refrakcja parallax -paralaksa .pozycja z dw6ch pozycyjnych linii niejednoczesnych semi diameter (SD) -promien c.n.przeliczanie obsenvacji.Saturn .Gwiazda Polarna position line -linia pozycyjna .Merkury . dla okreSlenia linii pozycyjnej) -transfer of -przesunigcie linii pozycyjnej precession and nutation -precesja i nutacja prime vertical -pienvszy wertykal reduction .lapaC slonce.North -biegun polnocny Swiata Pole Star .n. shoot the sun . zobaczyC.6 NAWIGACJA .) .gwiazdowy kqt godzinny noon -moment gorowania punktu Barana -time .elevated -biegun widoczny .inferior .n.annual -paralaksa roczna . almukantar of declination .mean -refrakcja Srednia retardation -retardacja.Pluto . poprawianie wysokoSci zmierzonej -take a -wykonaC obsenvacjg astronomicznq (dla okreilenia pozycji) (to) sight -obsenvowaC.metoda przypoludnikowa refraction (ref) -refrakcja . ubywaC (o ksigiycu) wanning -zanikajqcy (o ksigiycu) -moon -ksiqiyc ubywajqcy waxing -przybywanie ksipiyca -moon -ksigiyc przybierajqcy zenith .Pluton .kulminacja dolna .Uranus . rektascensja round of sights -(kilka niemal jednoczesnych obsenvacji c. setting -wyznaczanie namiaru na c.czas gwiazdowy.n.doba gwiazdowa -hour angle .n. okreSlaC namiar na c.odlegloSC biegunowa Polaris -Gwiazda Polarna pole -biegun .) - - - - - - - -- -- - - running fix .Mars .gwiazdowy (odnoszqcy sip do punktu Barana) -month -miesiqc syderyczny chronometer .Wenus polar altitude -wysokoSC biegunowa polar distance . opoinienie right ascension (RA) -wmoszenie proste.n.obsenvacja -post -miejsce obsenvacji . kqt czasowy punktu Barana -year -rok gwiazdowy sight -obsenvacja.Swit.lower -kulminacja dolna .anormalna refrakcja .astronomiczna linia pozycyjna --sight -obsenvacja wysokoSci (c.Mars .poprawianie zmlerzonych wysokoSci -to the meridian . przez poludnik ziemski .kulminacja gorna true place -rzeczywiste polozenie (c.work an .n. observation (obs.superior -kulminacja gorna .rbwnoleznik deklinacyjny of latitude -rownoleznik ekliptyki planet -planeta . mierzyC wysokoSC slonca sekstantem sidereal (Sid) .Ziemia .zachod Slonca table of computed altitude and azimuth tablice wysokoici i azymutbw tabular -tablicowy. stellar magnitude -wielkoSC gwiazdowa sunrise -wschod Slonca sunset . branie wysokoSci (sekstantem) reduction .n.Earth .

6. pilot automatyczny conning position/ stanowisko kierowania statkiem secondary navigation post/ stanowisko nawigacyjne pomocnicze primary navigation truffle suwellance and manoeuveringpost/gidwne stanowisko nawigacyjne. analizy ruchu i manewrowe manoeuvering post/ stanowisko manewrowe stanowisko kierowania Typicalbridgelayou&with centralized and integrated functiondqpowy r o z W mostka z funkcjamiscentralizowanymi i . NAVIGATION I kolo sterowe.

traffic suwellance and manoeuvering .system nawigacji zintegrowanej .sterowanie pompami p.automatic graphical position display . .zamykanie i otwieranie drzwi poiarowych .monitoring of internal safety systems . zegar gl6wny chronometer-chronometr -box . wiatromierz aneroid .komunikacja zewnqtrzna i wewnqtrzna .sygnalizacja zewnqtrzna .machinery control -kontrola pracy urzqdzen silowni .wskainik szybkolci zmiany kursu .ir6dlo zasilania awaryjnego .reserve source of energy .6. discharging and cargo control -przeladunek i kontrola ladunku .route planning -planowanie trasy (bridge) workstation . silnikiem) z mostka system -uklad sterowania z mostka .prismatic .manewrowanie .gl6wne stanowisko nawigacyjne.lornetka pryzmatyczna bridge -mostek (nawigacyjny.docking .emergency bilge pump control . syrena .rate of turn indicator .loading.sterowanie awaryjnq pompq z g o w q .automatycma graficzna projekcja pozycji .rudder angle indicator .steering gear control -kontrola maszyny ste- rowej .external signal system .monitoring of ship stability -monitorowanie statecznoici statku .sterowanie pompami spryskiwaczy ppoi.wskainiki i urzqdzenia kontrolne na mostku .stanowisko kierowania cumowaniem .navigation lights control board -tablica kontrolna lwiatel nawigacyjnych . autopilot .stanowisko lqcznolci .thrust direction indicator -wskainik kierun- - -- ku naporu pqdnika -watertight doors control -sterowanie d r v i a mi wodoszczelnymi bridge functions -funkcje mostka .nadzorowanie systembw bezpieczetistwa wewnqtrznego .skrzynka chronometru - - - - - - .system sygnalizacji wewnqtrznej .sprzqt lqcznolci wewnqtrznej .namiernik lornetkowy binoculars . manewrowania i obsenvowania ruchu (innych statkbw) . -heading control system -system kontroli kursu.eyepiece .ship's whistle .emergency power source . cumowanie .wskainik skoku hruby .fire pump control .internal signal system .wskainik obrotow Sruby .collision avoidance . NAWIGACJA Bridge and bridge equipment mostek i jego wyposaienie anemograph -anemograf anemometer -anemometr.emergency lightning -olwietlenie awaryjne .voyage planning .okular (lornety) .lornetka .propeller pitch indicator .gwizdek okrqtowy. aneroid morski binocular bridge sight .internal communication equipment . kapitanski) consol -pulpit manewrowy na mostku -control -sterowanie (np.funkcjonalnoSC mostka layout -rozklad mostka.stanowsko sterowania rqcznego .primary navigation.fire detection and alarm system -system wykrywania pozar6w i alarmowania .safety .integrated navigation system (INS) .manual steering .aneroid.dokowanie.docking .external and internal communication .navigation -nawigacja -passage execution -realizacja podroiy . uklad mostka bridge displays and controls .manoeuvring .field of vision -pole widzenia functionality .zapasowe irodlo zasilania .wskainik wychyle- nia stem .fire door holding and release .stanowisko (pracy na mostku) .communications .poi.zapobieganie zderzeniom .automatic sprinkler pump control .propeller rpm indicator .stanowisko nadzoru bezpieczenstwa statku .stanowisko planowania podroiy central clock -zegar-matka.

. jrokompas log' rate of turn indicator/ nskainik szybkoici system control unit sterowanie systemem r D C! p 4 I alarm panel/ 9 main steering post/ giowne stanowisko sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy powtarzacz zyrokompasu &-ocompass repeaters/ powtarzacze jrokompasu I rudder angle indicator/ wskainik uychylenia steru Zntegrated navigation track control system nawipacia zinteprowana svstem kontroli trasv - - 1 . -.. s~rawdzanietrasv - . reference system receiver/ odbiornik systemu referencyjnego I i mametic comuass/ . .6. NAVIGATION f Integrated navigation system -zintegrowany system nawigacyjny -...-.

wskainik kierunku i liczby obrotow (silnika lub Sruby) dividers -przenoinik. podawaC field of view -pole widzenia (lornetki) field of vision -widocznoSC (np. statku) board -tablica Swiatel pokladowych inclinometer -inklinometr instrument -przyrzqd error -blqd przyrzqdu -board -tablica przyrzqdow .syrena tlokowa dimmer -Sciemniacz.arkusz danych daylight signalling lamp .oSwietlenie (np..navigational -przyrzqd nawigacyjny integrated bridge -mostek zintegrowany --system (IBS) -system mostka zintegrowanego integrated bridge operations -operacje mostka zintegrowanego .gliceryna goniometer -goniometr gyro compass . papieru w kursografie) (to) feed -zasilaC.lampa do sygnalizacji dziennej.daily rate of .correction -poprawka chronometru .multibeam echosonda wielowiqzkowa (pozwalajqca na uzyskanie trojwymiarowego obrazu dna) .dane -base -baza danych logger .singlebeam .wewngtrzny system przywolania data .nautical -przyrzqd nawigacyjny .dobowe przyspieszenie chronometru loosing rate . regulator natgzenia Swiatla distance indicator -wskainik przebytej drogi (np.ekran monitora unit .ch.electronic .kompas iyroskopowy. elektroniczny ilumination .lornetka glycerine .-dobowy ch6d chronometru . .gaining rate of - - - - - - - - direction and revolution indicator .error -blqd chronometru . wylqcznik awaryjnego zatrzymania SG supply -zasilanie awaryjne switch -wylqcznik bezpieczenstwa engine alarm panel . aldis depth recorder -echosonda deviascope -dewiaskop device -urzqdzenie. stan zagrozenia -battery .obliczenia antykolizyjne . prowadzenie statku information . sonda akustyczna .IqcznoSC -- - - -- - - . sprzgt feed -zasilanie.konsola crew call system .collision avoidance calculation .szyba wirujqca clinometer -przechylomierz clock -zegar compasses -przenoinik (cyrkiel) nawigacyjny conning -dowodzenie.ch.szybkoSC transmisji danych record .dobowe opbznienie chr.zapis danych -recorder -rejestrator danych storage -przechowywanie danych sheet ..rejestrator danych logging -rejestracja danych plate -tabliczka znamionowa -processing -przetwarzanie danych rate .informacje (niezbgdne do kierowania statkiem) --display -prezentacja danych (niezbgdnych do kierowania statkiem) -position -pozycja kierowania statkiem console .chod dzienny chronometru -record book. podawanie (np. glowny clear-view screen . iyrokompas repeaters -powtarzacze iyrokompasu hard copy -wydruk hardware . cyrkiel nawigacyjny echosounder .dziennik poprawek ch.ch.echosonda. NAWIGACJA .quartz crystal . z mostka) gimbal(s) -zawieszenie kardanowe glasses .echosonda jednowiqzkowa (konwencjonalna) emergency -zagrozenie.akumulatory awaryjne stop -wylqcznik bezpieczenstwa. przyrzqd direction finder (DF) -radionamiernik diaphon . . elektroniczny .tablica alarmow w silowni engine telegraph -telegraf maszynowy equipment -wyposazenie.communications .monitor 6.sprzgt komputerowy.standard . kwarcowy rate . od ostatniegu punktu zwrotu) distance recorder -licznik przebytej drogi (na logu) display -zobrazowanie screen .

6. NAVIGATION f Dynamic positioning system system pozycjonowania dynamicznego )ind sensor no I/ wind sensor no 2/ \ Artemis microwave position fixingheference system/mikro- emote joysticW vstick zdalnego sterowania gyro no I/ gyro no 2/ j r o nr 1 j r o nr 2 1 vertical reference system no 1. 2 ninterruptible power supply Go 1.2 rydroacoustic position refe.ence system/ hydroakustyczIY system referencyjny A - a niczny system referencyjny w unnel thruster I / 7gdnik tunelowy nr 1 tunnel thruster 2/ pgdnik tunelowy nr 2 azimuth thruster I/ main propeller I/ napgd giowny nr 1 pgdnik azymutalny nr 1 azimuth thruster 2/ main propeller 2/ napgd giowny nr 2 pgdnik azymutalny nr 2 Source: Kongsherg Simrad AS .2/ pionowy system referencyjny nr 1.2/ rzqdzenia podtrzymujqce zasilanie nrl.

management -zarzqdzanie functions .monitor. tablica parallel rules ..safety and security .log mechaniczny -single axis Doppler log dopplerowskijednoskladowy .pressure .gl6wny uklad sterowania (regulacji) -switch -wlqcznik glowny mercurial barometer -barometr rtqciowy modes -rodzaj (tryb) pracy (urzqdzenia) modular -modularny structure .navigation lights and whistle control .ustawianie podzakresow (echosondy) pitch indicator -wskaznik wychylenia skrzydel Sruby nastawnej plotter -nakreilacz .chronometr morski mark -podzialka (na lince sondy rqcznej) master -gl6wny communicator -rozgloSnia manewrowa control .Srubowy log denny .y .radar -rzutnik refleksyjny plotting sheet .olowianka") lead .rurka Pitota .dioda emitujqca Swiatlo log . NAWIGACJA doszczelnoSci kadiuba -hull stress control -kontrola naprqzen kadluba -loading.log hydrauliczny Pitot .monitorowanie pracy urzqdzeh silowni .Pitot tube .position determination .passage planning -planowanie podroiy .log Dopplera -dual axis speed log dwuskladowy (wskazujqcy prqdkoSC postepowq i poprzecznsl) .machinery control . siatka n.two axis Doppler .passage execution -realizacja podr6i.licznik logu .kontrola Swiatel nawigacyjnych i sygnal6w diwiqkowych . przewodow) night glasses . ekran monitoring -kontrola.control of watertight integrity -kontrola wo- .okreilanie pozycji .screw .budowa modulowa monitor .lornetka nocna night order book -dziennik polecen nocnych (kapitana) one man bridge operation (OMBO) -mostek z jednoosobowq obshgq on-switch -wlqcznik order logger -rejestrator polecen (np.sieC (np. .przekazywanie poleceh na ster i do silowni interference area -obszar zaklocen lamp bracket -uchwyty Swiatla nawigacyjnego lead .funkcje z.(nawigacyjny) linial rbwnolegly pelorus -tarcza namiernicza. mostek kapitanski navigational lights board .submerged .tablica kontrolna Swiatel pozycyjnych navigation spaces -pomieszczenia nawigacyjne navigation table .dopplerowski log dwuskladowy (dwuwymiarowy) loudhailer -megafon elektroniczny manual -rpczny -- - - -- - - - -- - - - -control -sterowanie rqczne.sonda rqczna (.electromagnetic .log elektromagnetyczny error -poprawka logu indicator -wskaznik logu . protractor -protraktor (to) provide data -dostarczaC dane psychrometer -psychrometr pushbutton -przycisk - - .submerged screw .propulsion and steering orders .st01 nawigacyjny network . nadzor.arkusz nakresowy.selector -przelqcznik rqczny - 6.olow line . discharging and cargo control -nadzor operacji przeladunkowychi monitorowanie stanu ladunku .bezpieczenstwo (wewnqtrzne i zewnqtrzne) . monitorowanie system -uklad kontrolny navigating bridge -mostek nawigacyjny.log connector -mechaniczny przekaznik logu .linka sondy rqcznej light emitting diode (LED) . regulacja rqczna marine -morski. telegrafu maszynowego) panel -plyta (czolowa).log zaburtowy . pelorus phasing (of echosounder) . ekran display -wskainik ekranowy.log denny ..Doppler speed .towed .Pitot .aneroid morski barometer -barometr morski chronometer .log ciinieniowy -register . okrqtowy aneroid .

brzqczyk (np. manewrow.zaslona (od Swiatla) ship's clock -zegar okrgtowy sounder .sonda rgczna. nawigacyjny system referencyjny) automatic direction-finder .limbus micrometer .odczyt (wskazan przyrzqdu) reel .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) -bridge . barografu.skrzydlo mostka (nawigacyjnego) shelter .sterowka -top .zwoj.gomy poklad sterowki whistle controller . tachometr -- - speed indicator -prqdkobciomierz.index bar -alidada .index shade .angle sekstant do mierzenia kqtow poziomych artificial horizon .luneta trace -wykres rejestratora (np. olowianka sounding machine .6. oslona self-check . ustawiak set point -wartobk zadana (ustawiona na urzqdzeniu.alidada -horizontal shade -szklo przykmiewajqce (nieruchomego lusterka) .automat mglowy syreny okrgtowej (to) wind -nakrgcak zegar. okreSlanie poprawek .bgben z podzialka Sruba mikrometryczna sekstantu shade . rolka reflector -reflektor roll angle indicator -wskaznik kqta przechylow roller rule . zegara) - - - - Electronic navigational aids elektroniczne urzqdzenia nawigacyjne Artemis .index line . regulatorze.linial rownolegly rolkowy screen . barograf wing .alidade .star telescope . szybkobciomierz station pointer -protraktor talk back -rozgloSnia manewrowa telegraph block -stojak telegrafu maszynowego telephone exchange .mechanizm (np.odlegloSC przetwomika od poziomu wody vertical force instrument .szklo przykmiewajqce lusterka nieruchomego -tangent screw . telegrafu) sounding lead . NAVIGATION put in motion -uruchomik. temperatur) track cursor -wskainik kqta drogi track plotter -wykreblacz drogi transducer -przetwomik depth .sztuczny horyzont adjustment . wprawik w ruch radio bearing -radionamiar radio direction-finder (RDF) .sonda mechaniczna sounding wire .adaptive .oslona skrzydla mostka works .ruchome lusterko .autopilot adaptacyjny - - - .(system odniesienia.luneta sekstantu .inklinometr weather glass -barometr (z zaznaczeniem pogody) wheelhouse .lunetka nocna shade . ekierka sextant .czytnik reading .obrotomierz.index glass .radionamiernik reader .centrala telefoniczna telephone receiver -sluchawka telefoniczna telephone set .system automatycznej identyfikacji automatic radar plotting aid (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking aid (ATA) .sekstant .automatyczna graficzna projekcja pozycji automatic identification system (AIS) .radionamiemik automatyczny automatic graphical position display .stalowa linka sondy (mechanicznej) speed indicator .aparat telefoniczny telescope .regulator samonastrajalny semiautomatic -polautomatyczny set (to) -nastawiak.ekran.szklo przyciemniajqce ruchomego lusterka sekstantu limb .automatyczne urzqdzenie Sledzenia ech radarowych autopilot -pilot automatyczny .regulacja sekstantu. czujniku) set-square -trojkqt.Sruba mikrometryczna telescope . usuwanie blgdow.kreska indeksowa .sonda.samoczynne sprawdzanie sig self tuning regulator .

lancuch stacji systemu Decca decometer .different geodetic datum .datum vertical -zero mapy (dla okreilania wysokoici obiektow) .exceeding off-track limits -przekroczenie dopuszczalnych granic zejicia z trasy -largest scale for alarm -alarm zbyt duzej skali (mapy elektronicznej) .zejicie z zaplanowanej trasy .vector data presentation -prezentacja wektorowa danych electronic chart system (ECS) .raster data presentation .identyfikacja pasma --meter .area with special conditions .prezentacja rastrowa danych .Fanbeam -laserowy system referencyjny transmitting heading device (THD) -urzqlzenie do przekazywania informacji o kursie voyage data recorder (VDR) -rejestrator danych z podroiy .gridlines .odwzorowanie . NAWIGACJA Decca -radionawigacyjny system hiperboliczn Y chain .skala prezentacji .malfunction of ECDIS .system nawigacji zintegrowanej long range (LR) -dalekiego z a s i ~ u Loran (long range aid to navigation) .6. w systemie Decca) differential positioning system (DPS) .siatka mapy . system referencyjny .systemy referencyjne -route planning across safety contour -planowanie trasy z przekroczeniem konturu bezpiecznego .akwen o specjalnych warunkach .projection .dekometr identyfikacyjny sequence -kolejnohk identyfikacji pasm master station . punkt odniesienia .elektroniczna pomoc nakresowa electronic position-furing system -elektroniczny system okreilania pozycji electronic tracking aid (ETA) -elektroniczne urzqdzenie nakresowe global navigation satellite service (GNSS) globalny system nawigacji satelitarnej global (orbiting) navigation satellite system (GLONASS) .system map elektronicznych electronic navigational aids -urzqdzenia nawigacyjne elctronic plotting aid .Loran (system nawigacji hiperbolicznej duzego zasiegu) navsat (navigational satellite) .-- - - -reference systems .satelita nawigacyjny non-directional beacon (NDB) -bezkierunkowa stawa radiowa radar (radio detection and ranging) -radar reference system .dekometr fix -pozycja okrehlona przy uiyciu systemu Decca .awaria ECDIS -positioning system failure .zero mapy.awaria ukladow testujqcych .ekran monitora ECDIS alarms .zero mapy (dla sondowan) .deviation from route . mapa nawigacyjna w wipkszej skali - -.alarmy ECDIS -approach to critical point -podejScie do punktu krytycznego .globalny system nawigacji satelitarnej (rosyjski) global positioning system (GPS) .differential absolute and relative positioning system (DARPS) -roznicowy system (referencyjny) pozycjonowania absolutnego i wzglqdnego .roznicowy system pozycyjny display -monitor screen .system roznicowy.indication -wskazowki -larger scale ENC available -dostqna el.globalny system nawigacji satelitarnej (USA) integrated navigation system (INS) .display scale .stacja gl6wna (np.datum sounding .system test failure .datum .rozne inne dane geodezyjne .awaria systemu powyjnego ECS database -baza danych systemu ECS electronic chart display and information system (ECDIS) -system map elektronicmych i informacji nawigacyjnej -borders .granice (mapy) .crossing safety contour -przekroczenie konturu bezpiecznego .inter-chain system -system mipdzylancuchowy (okrehlania pozycji w systemie Decca) lane -pasmo w systemie Decca identification .

graduatlon/l podzraikl Pnnmrl1061 chart datrng data wydania mapy T 2470 " vc.-- I British AdmiraltyHydrographic Office logo/logo Biura Hydrograficznepo Admiralicii Bwtviskiei D J A . .-dwno/einika I border/ obramowanie mapy I I 1 / projection/ odwzorowanie graduated meridian/ heights/ skala szerokoici wysokoici chart frame/ :hart datum/ ramka mapy zero mapy small corrections/i poprawki mate chart frame/' ramka mapy longitude scale/' skala dlugoici London Pub11 hed a the Admmdg13hNovr1953 t 3740x2540. 2 I chart number/ (numer mapy I I I I lon~itude scale/ skaTa diugoici ( 1 graduated parallel/ jodrialka t. Edirionr Isr Or! I%5 I h Mar 1989 ". NAVIGATION Vautical Chart wapa nawigacyjna . new edition/ nowe wydanre chart number/ numer mapy .6.

tytul mapy charted visibiliy -zasieg widzialnoici Swiatel nawigacyjnych wedlug mapy coast -brzeg chart -mapa brzegowa pilot . linia jednakowych glqbokoSci - - - - - - .mapa gnomoniczna .glqbokoik in fathom .blqd podzialki grid .folial map nawigacyjnych .szczegolowe mapy brzegowe .skladnica map admiralicji -number . linia jednakowych glgbokoki (sondowan) gnomonic projection -rzut gnomoniczny graduated meridian-skala szerokoici (na mapie w rzucie Merkatora) graduated parallel -podzialka dlugoici (geograficznej) graduation -podzialka error .navigational -mapy nawigacyjne .mapa brzegowa .mapa specjalna .cotidal . rocznik astronomiczny fathom line .mapa pilotowa .gnomonic .poprawianie map of publications .) chart elements -elementy mapy -block -poprawka mapy w formie wklejki border -ramka mapy nawigacyjnej compass rose -r6za kompasowa na mapie dating -datowanie mapy frame -rarnka mapy nawigacyjnej .routing .mapa archipelagu .glqbokoik w sqzniach in meters .mapa z liniami wartoici plywow catalogue -katalog map . NAWIGACJA Charts and publications mapy i wydawnictwa ABC Table -tablice (nawigacyjne) ABC Admiralty chart -mapa admiralicji --agent -agent sprzedajqcy mapy admiralicji depot .mapa poprawiona correction data .mapa gnomoniczna .symbole (oznaczenia) stosowane na mapie nawigacyjnej -title of .mapy .mapa uaktualniona -work -prace na mapie (kreilenie pozycji itd.Tablice odlegloici Dreisenstock tables .6.izobata. warstwica glebinowa decreasing -zmniejszanie Distance Tables .mapa miesiqczna (pokamjqca np.pilot .izobata.coastal .korekta blokowa (mapy).siatka topograficzna.up-dated .Katalog map i innych wydawnictw Admiralicji chart -mapa morska . poprawianie -block .locja sheets .dane shiqce do poprawiania mapy .monthly .kierunek i prqdkoik prqdbw) .uaktualnik (np.glqbokoik w metrach contour . almanach nautycmy.corrected .coast sheets .special .great circle .index -mapka indeksowa - - -- - - - - - - - - - - inset .archipelago .izobata.mapa nakresowa .Biuro Hydrograficzne (Admiralicji Brytyjskiej) International Code of Signals -Miqdzynarodowy kod sygnalowy isobath .plotting -wykreilanie pozycji.wkladka (mala mapka umieszczona na wiqkszej) symbols .Roczne Zestawienie Wiadomoici Zeglarskich bring up to date .szczegolowe mapy brzegowe compass rose -roza kompasowa contour line -warstwica conventional signs -symbole umowne na mapie nawigacyjnej correction -poprawka. wklejka of chart . mapq) Catalogue of Admiralty Charts and Publications . siatka kwadratow na mapie reference -kwadrat siatki topograficznej hachures -kreski (ilustrujqce rzeibq terenu na starszych mapach) Hydrographic Office (HO) .coast .mapa akwenow przybrzeznych .Tablice (nawigacyjne) Dreisenstocka ephemeries -efemerydy. kursu chart .poprawianie wydawnictw (nawigacyjnych) depth .znieksztalcenie odwzorowania -folio .current -mapa prqdow datum -zero hydrograficzne mapy distortion .numer mapy admiralicji Admiralty Sailing Directions -locja Admiralty Tide Tables -tablice plywow almanac -rocznik astronomiczny Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners .

warstwica tytui mapy 1 NORTHERN PART .

deposit . nanoszenie na mapq Mercator's chart -mapa Merkatora Mercator's projection -odwzorowanie (rzut) Merkatora natural projection -odwzorowanie (rzut) naturalne (kartograficzny) Nautical Almanac (NA) .obstruction . .Drogi oceaniczne Swiata other charts and diagrams -mapy inne i diammY pilot .warunki nauralne -- scale .spis Swiatel (nawigacyjnych) List of Lights and Fog Signals .mu1 rzadki .nature of -rodzaj dna morskiego .gravel .clean .roza wiatrbw wreck chart .quality of the bottom . mapa morska tables .Spis iwiatel (nawigacyjnych) i sygnalow mglowych List of Radio Signals .czysty .locja .Tablice plywow title of chart -tytul mapy (morskiej) topography -topografia true direction -kierunki rzeczywiste uncharted -nie naniesiony na map? variation -deklinacja (magnetyczna) .skala podwodna supplementary tables -tablice uzupelniajqce speed table . NAWIGACJA - lattice -siatka (hiperbolicznych) linii pozycyjnych (na mapie) light list .mialki piasek .fine .podzialka szeroko6ci of longitude .obstacle -przeszkoda .(podwodna) przeszkoda nawigacyjna .rodzaj dna (morskiego) .czyste dno (morza) .latitude podzialka szerokoici (geograficznej .siatka systemu hiperbolicznego routeing charts -mapy klimatyczne.dumping ground -akwen wyznaczony do zatapiania odpadow. almanach nautyczny nautical -morski.chapter index diagram -mapka opisywanych (w danym tomie locji) akwenow . marynarski chart -mapa nawigacyjna.shingle . mapy drogowe (mapa z wymaczonyrni trasami statkow. pomoce nawigacyjne Notice to Mariners .podzialka dlugoici -of mid latitide .podzialka Sredniej szerokoSci sea bottom nature .Rocznik astronomiczny.natural conditions .tablice nawigacyjne navigation publications -publikacje nautyczne.gruby iwir sunken rock . mapa z trasami typowymi) routing guide .clay .6.ooze . mialki. cienki .driftsand .tablice prqdkoSci star chart -mapa nieba Standard Marine Navigational Vocabulary Morski nawigacyjny slownik frazeologiczny The Mariner's Handbook .osad .drobny iwir .sand .atlas map drogowych wraz z opisami satellite-derived positions -poprawki do pozycji satelitarnych Sailing Directions .dumping area -wysypisko (odpadkow.podzialka dlugoici of latitude .Poradnik marynarza Tide Tables .locja plans -plany polar chart .kartografia.charakter dna morskiego .Wiadomoici Zeglarskie ocean charts -mapy generalne Ocean Passages for the World . amunicji) .longitude .drobny.Spis sygnalow radiowy ch magnetic direction -kierunki magnetyczne magnetic variation -deklinacja magnetyczna curves -krzywe deklinacji magnetycznej (to) map -nanosik na mapq mapping .increasing -miqkszanie vigia -znak na mapie ostrzegajqcy przed przeszkodq wind chart -mapa wiatrbw wind rose . amunicji itd.mapa w gnomonicznym rzucie biegunowym polar projection -rzut polarny publications -publikacje radio-aid lattice .clean bottom .skala .naniesiony piasek .mapa wrak6w -- - - - -- .glina .

NAVIGATION .6.

wzdluz brzegu anchorage -kotwicowisko .adjacent . NAWIGACJA Coastal navigation and approachesnawigacja przybrzeina i podejicia along shore .linia wybrzeza -refraction .military practice .inner lawica najblizsza brzegu (wewngtrzna) plycizna (lawica) zewngtrzna. statku na redp) - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ashore -na lqdzie bar -plycizna .akwen przeladunow closed for navigation -akwen zamknigty dla zeglugi .strefa przyboju breaking sea -lamiqca sig fala breaking the wave -iamanie sig fali brought up -przybyl (statek) (to) call .6.sailed (sld) -wyszedl (w morze.linie tranzytu okrgtow podwodnych .odplynqi od lqdu coast -brzeg.akwen glqbokowodny .outward bound convoy -konw6j wychodza. cy (np.: podejicie) -blind .outward vessel -wychodzqcy (w morze) .akweny eksplotacji dna morskiego .put to sea -wyjSC w morze . przybrzezny departure -wyjScie statku (w morze) . przyboj zone . w granicach breaker .akwen zbadany -temporary closed for navigation -akwen czasow0 zamknipty dla zeglugi -to be avoided -rejon.(podchodzenie przy braku widzialnoSci wzrokowej.anchorage .radiostacja brzegowa shipping -zegluga przybrzezna signals .akwen bezpieczny .akwen.akwen Cwiczen marynarki woj ennej . pot: "na Slepo") .established -wyznaczone kotwicowisko anchoring -kotwiczenie prohibited .akwen przylegly .rejon Cwiczeli okrgtow podwodnych . pienv-outer sza od strony morza bound -ply& do.refrakcja brzegowa coastal -brzegowy.prohibited .(akwen) podejiciowy do portu -recommended -route -zalecana trasa podejScia speed -prgdkoSC zblizania to leeward -podchodziC z zawietrznej (to) approach the coast -zblizai sig (podchodziC) do wybrzeza area .kotwiczenie zabronione approach .definitywne wyjScie statku .kierowaC sig w morze .surveyed .glowny kana1 zeglowny . obszar . w kierunku .wychodziC w morze --- - - - -- - - .outgoing traffic -ruch (statkow) opuszczajqcych port .. zabroniony dla zeglugi .zblizanie sic (pot. plyn& na . nadbrzezny -areas -rejony (akweny) przybrzezne navigation -nawigacja przybrzezna radiostation . ktorego naleiy unikaC arrival -przybycie .ready for sea .akwen niebezpieczny .mid-. akweny chronione exercise area .Srodek tom wodnego .deep water .akwen przebiegu rurociqgow podwodnych .(statek) zdqiajqcy do portu macierzystego boundary -granica..outer limit of the narrow zewnptrzna granica wqskiego przejScia clear the land . -home .(statek) wychodzqcy w morze .offshore production . o statku) .gotowy do wyjicia w morze ..final sailing .cable akwen przebiegu kabli podmorskich . z kanalu) .zawijak do portu channel -kana1 .main ship . obszar graniczny bounded -ograniczony.cargo transhipment .seaplane landing -akwen lqdowan wodnosamolotow ..stand out .akweny zalodzen .submarine transit lane ...fala przybojowa.port .proceed to sea -wychodziC w morze .sygnaly brzegowe state -panstwo nadbrzezne -traffic -ruch przybrzezny -waters -wody przybrzezne coastwise -brzegowy.specially protected .danger ..stand for the offing .ice .restricted .akwen o ograniczonym ruchu .narrow -wqski kana1 .pipeline .czas przybycia (np.akweny specjalne.kotwicowisko .a. wybrzeze line .safe .out-bound .time of arrival .outward bound -wychodzqcy w podroz .

z portu) - .zalecana trasa przejicia ridge -grzbiet mielimy podwodnej right-bank -prawobrzezny river -rzeka road(s) .osirlgnq5 . regulacja ruchu statkow system -system wyznaczonych tras morskich run in with -plynqC w pobliiu brzegu safety fairway -bezpieczny tor wodny .oceaniczny szlak ieglugowy offing -bezpieczna odlegloSC od lqdu off-lying danger .deep .marked .strefa rybolowstwa flats -plycizna flat shoal -piycizna ground . linami haczykowymi prohibited .bottom nets .granice loch . przeplyn* pass E of -przeplynqk na wschbd od .Srodek nurtu (rzeki) narrows -wqskie przejhcie.(to) .trasa przelotowa routeing -wymaczanie tras poruszania siq statkow.zdqzajqcy do portu macierzystego hug the land -trzymaC siq lqdu hydrographic-hydrograficzny surveying -badania hydrograficzne inland -w glgbi lqdu sea -morze wewngtrzne -waters -wody Srodlqdowe water-way . - - - - - - .lezy.vessel leaving -wychodzqcy (np.polawianie zabronione . znajdujqcy sie na lqdzie landfall -zbliianie sig do lqdu.deeper water .reda roadstead -reda route . zatoczka mainland .Srbdlqdowe drogi wodne island -wyspa isle -wyspa islet -wysepka lagoon .kosze.fish farms . pulapki na ryby ground . jest polozony limits .dno nieczyste knoll -najplytsze miejsce mielizny home port -port macierzysty.glgboko6C .. wiatr) open coast -wybrzeze otwarte opening -przejScie w rafie pass -przejSC. ruty. bystrze reach -prosty odcinek rzeki .dumping -wysypisko .glqbsza woda (to) distinguish ...crossing . szlaki . trasa .take the sea -wychodzik w morze .szlaki oznakowane .tor wodny .long line -pol.odejSC w morze .glowny tor wodny field -pole.-zobaczyC lqd -- .neck of .dluga zatoka.osady przybrzezne nearwater -wody przybrzezne needles -podwodne iglice skal ocean line .-wqski przesmyk lqdu .szlak zeglugowy.farmy hodowli ryb .main .odcinek rzeki od ostatniego zakrgtu do morza recommended track. udawaC sig (dokqd6) proximity of navigational hazards -bliskoSC niebezpieczenstwnawigacyjnych race -prqd. dno . (to) proceed -podqzaC. z kierunku lqdu (np.6.akwen rybacki . ku brzegowi ledge -rafa lee of the shore -pod oslonq brzegu lee shore -brzeg na zawietrznej lies . odnoga morska lough -jezioro.od lqdu.odroznik ditch canal -kana1 drying .grunt.szlak przecinajqcy inne szlaki . NAVIGATION stand to sea .niebezpieczenstwo (nawigacyjne) przy brzegu offshore .laguna reef -rafa otaczajqca lagung lake -jezioro land .. polawianie .oil .w kierunku lqdu. woda glgboka .gas .trasy przeplywu.lqdowy.sea . przesmyk nearshore -plycima przybrzezna deposit . akwen .osuszanie.sieci przydenne -drift net polawianie sieciami dryfujqcymi .spoil .lqd staly mid stream .(podmorskie) pole gazowe fishing -rybolowstwo.fish traps .(podmorskie) pole naftowe .through .raise the depth . wysychanie dump -wysypisko encompassing -otaczajqcy extend -rozcirlgaC sic fairway .trawling -polawianie tralowaniem zone . 1 landward .steam away .foul .odplynqb .glgbia.lqd - -- -- - - - - - land-based . zauwaienie 11 4.sea . port rejestracji homeward .dno zanieczyszczone .

zeglowne).calling-in-point (CIP) -miejsce zgloszenia . piaszczysta lawica .ruch (statkow) analysis .czolo brzegu shore fishery -lowisko przybrzezne shore horizon . nadmorski seaward .skrzyzowanie lub romidlenie torow wodnych -lane -wyznaczony pas ruchu.zalecane strefy ruchu .rafa . control .splycenie -water -woda plytka ship reporting system (SRS) .rozcislga sip (od .woda slodka zasolona (np.internal -wody wewngtrzne .rocky patch . skladania meldunkow trasowych . kana1 zeglugowy water -woda.przecigcie (np.traffic roundabout scheme .system raportowania pozycji. plycizna. NAWIGACJA seabed .sektor niepewny up along -plynqk w glqb kanalu vessel . traffic .intensywny ruch s.deepwater route .statek wchodzqcy (do portu) monitoring system .coastal -wody przybrzezne .shallower water -plytsza woda .do) submarine -podmorski activity .droga wodna.skierowany do morza.separation line -linia rozdzielajqca (tory kierunkowe w systemach separacji ruchu) . wykorzystywane do zeglugi.domniemana mielizna voyage up the river . linia brzegu stand in -podchodzik do lqdu (to) steam -plynqk stretches .dzialalnohk podwodna surveyed .navigable -wody zeglowne.ograniczenia dla zeglugi signal .strefa ruchu przybrzeinego -junction .strefa rozgraniczajqca ruch statk6w (w roinych kiemnkach) -two-way traffic route -trasa dwukierunkowa unmarked -nieoznakowany unreliable sector . strefa ruchu s.akwen niebezpieczny (dla ieglugi) region . akwen .system ruchu statkbw vicinity -poblize.restricted area .extensive .sygnaly ruchu (w porcie) surveillance -nadzor nad ruchem s.akwen zamknigty dla ieglugi .foul . management -zarzqdzanie ruchem s.rock bar .inshore traffic zone .szlak glgbokowodny (dla statk6w o duiym zanurzeniu) -intersection. . akwen) traffic . okrpt inward . w kierunku morza sea-way -wolna przestrzen na morzu shallow -plycizna. z portu) -traffic management -zarz&anie ruchem statk6w -traffic system .shoal -mielizna. w ujSciu rzeki) . torow wodnych) . zeglowny .check point -punkt kontrolny.ship movement reporting -meldowanie o ruchu statku shore -brzeg morski shoreface .statek wychodzqcy (np.schemat ruchu okrpznego statk6w zone . brzeg morski seacoast -wybrzeze morskie seashore -brzeg morski seaside -wybrzeze (morskie). s.shoal patch . mielizna -bank -plycizna .rockbound .statek.skala .ilohk zawinigC (statkow do portu) traffic separation scheme .otoczony skalami .kontrola ruchu s.shoal areas .separation zone .strefa separacji ruchu . akwen .podr6z (statku) w gorg rzeki waterway .6.zbadany (np.rock .akwen waters -wody (np.restricted -wody ograniczone - --- - - - - - .skupisko skal seaboard -wybrzeze morskie. restrictions .recommended traffic lanes . w pobliiu vigia . -precautionary area -akwen wzmoionej czujnohci . line .system kontroli (systemow) statku outward .linia brzegu shore-line -wybrzeze.brackish ..dno morza .analiza ruchu s. meldunkowy -mandatory SRS -obowiqzkowe meldowanie .linia rozgraniczenia ruchu s.system rozgraniczenia ruchu (statkow) -caution area -akwen wymagajqcy wzomozonej czujnoki - - - -crossing routing scheme -schemat przecinajqcych sip tras mchu .obszary pfytkowodne ..

iron correcquadrantal corrector/ kula z miekkiej stali odstawa dla kuli oiwietlenie kompas iscop/ ernik peryskopowy mirror/ lusterko compass bowl/ kociotek sight vane/ przeziernik Gyrocompass kompas iyroskopowy symmetrical transformer/ transformator symetryzujqcy on/offswitch for follow-up plate wiqcznik systemu nadqinego lubber line/ kreska kursowa transmitter/ nadajnik servomotor/ senvomoto obudowa zewngtrzna gyrocompass repeater/ powtarzacz jrokompasu . helmet. dome/ iron ball. NAVIGATION Magnetic compass kompas magnetyczny Flinders bar/ rura korektora Flin- hood.6.

r6za kompasowa chamber -kociolek kompasowy cover -pokrowiec na kompas .kompas glowny .periscopic -kompas peryskopowy .igla inklinacyjna .kompas suchy .kurs kompasowy directing force .kompas rufowy .heeling adjuster -przyrzqd do kompensowania dewiacji przechylowej -heeling corrector -korektor przechylowy (magnesowy kompensator dewiacji paechylowej) .swing -wykonywaC cyrkulacjq (dla okreSlenia dewiacji) .dumb -pelorus. k.variation needle .compensating -blqd przypadkowy directional -blqd kierunkowy .korektor Flindersa .kule kompensacyjne .kompas namiarowy. .compensation .autopilot settings -nastawy autopilota azimuth -azymut reading device -namiernik compass -kompas .kompas z plynem .inklinator .) .bearing .blqd CwierCokrqzny .obracanie statku (przy okreSlaniu dewiacji) automatic pilot .fore-and-aft correctors -korektory wzdluzne .fluid .autopilot. tarcza namiernicza .k.Flinders bar . pryzmatyczny (zaopatrzony w pryzmat ulatwiajqcy odczyt wskazan) .igla kompasowa -pivot -trzpien roiy kompasowej -point -znak rumbowy -pole -podstawa kompasu okrqtowego .lubber .sight vane -przeziernik (namiernika) stand -podstawa kompasu .kopula kompasu light .kompas magnetyczny i iyrokompas adjustment -kompensacja. nastawianie -adjust a compass -kompensowaC blgdy kompasu adjuster . magnetycznego .blqd kompasu.(calkowita) poprawka kompasu -- - - - - - - - - - - - .igla magnetyczna .verge ring -pierkcien dociskowy (kompasu) compass -kompas -bearing -namiar kompasowy -bridge -poklad namiarowy correction -poprawka kompasu course .blqd indukcji(wskazan k.quadrantal corrector . kompas z plynem .(total) -of compass .pole -kompas podwyzszony -prismatic .Gaussin .kompensacja .compensated campass -kompas po kompensacji dewiacji .steering .kompas glowny .spirit -kompas z plynem .skrzynka kompasowa card .liquid .after .heeling .dewiacja przechylowa .iron correctors .quadrantal .blqd kreski kursowej kompasu of repeating system .kula kompensacyjna .swirl -blqd wleczenia ( r o e kompasowej) .magnet chamber .kompas mokry.azimuth . pilot automatycz"Y autopilot .roze (kola) deklinacyjne na mapie (compass) error .k.calkowita poprawka kompasu m.standard .dome -kopula (kompasu magn.dry .blqd przekainikowy (wskazah kompasu) .induction .dipping .kopula kompasu hood .gniazdo magnesowe -magnifying glass -kompasowe szklo powiqkszajqce needle .unsteady -kompas niestateczny compass (components) .compensator -magnes kompensacyjny .czasowa dewiacja kompasu . w kabinie kapitana kompas magnetycz-transmitting magnetic ny przekaznikowy .reflector -kompas refleksyjny .liquid-card . glowny .czqSci kompasu binnacle -podstawa (szafka) kompasu -bowl -kociolek kompasowy -box .semicircular corrector -magnes do kompensacji dewiacji polokrgznej .kompas z plynem .) error .expansion chamber -komora rozprqina (kompasu magnetycznego z plynem)float -plywak kompasu -helmet .projector -kompas projekcyjny .oiwietlenie kompasu .dewiator kompasow .6.sila ustawiajqca kompasu rose . NAWIGACJA Magnetic compass and gyro compass .mariner's -kompas okrqtowy .swinging ship . calkowita poprawka k.kompas sterowy - - - - - - - -telltale compass .swinging buoy -plawa dewiacyjna .dipping needle .

6. NAVIGATION

translation - blqd przemieszczenia (we wskazaniach kompasu) - turning - blqd polnocny (kompasu) declination -deklinacja magnetyczna decrease - zrnniejszenie deklinacji increase -zwiqkszenie deklinacji deviation -dewiacja (magnetyczna) -buoy - dalba dewiacyjna - constant - dewiacja stala curve -krzywa dewiacji - local attraction - dewiacja miejscowa - quadrantal - dewiacja CwierCokrpzna - residual deviation - dewiacja ostateczna - semicircular - dewiacja polokrqzna table -tabela dewiacji dip -inklinacja magnetyczna compass rose -roia kompasowa - dromoscopic card -roza kompasowa ze skalqdla kursow magnetycmych i rzeczywistych error - blqd kreski kursowej - Fleur de lys -kwiat lilii - ornament roiy wiatrow - flower of the winds - roza wiatr6w - lubber line - kreska kursowa - lubber's point - kreska kursowa - rose -roza (kompasowa) - tilt of the card -przechyl r6iy (kompasowej) gyrocompass -kompas iyroskopowy - master compass - k. glowny, iyromatka - master -iyromatka gyro - iyroskop course -kurs iyrokompasowy drift - dryf iyroskopu gyrocompass (components) - czqSci skladowe iyrokompasu, k. iyroskopowego - centering pin - trzpien centrujqcy z. - gyroscop - iyroskop - gyrosphere -kula iyroskopowa -pivot bearing - loiysko ukladu kierujqcego -repeater -powtarzacz iyrokompasu (gyrocompass) error -blqd iyrokompasu - balistic -blqd szybkokci (iyrokompasu) - rolling -blqd przechylu (kyrokompasu) - running down - (iyrokompas) wskazujqcy z blqdem dodatnim - speed -blqd prqdkohci (iyrokompasu) - speed latitude - dewiacja szybkoSciowa gyromagnetic compass -kompas kyromagnetycmy gyro-pilot - autopilot, sternik automatyczny (gyropilot) settings -nastawy iyropilota
-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-permanent helm setting -nastawa stalego wychylenia stem - steering instability compensator - kompensator niestatecznoki kursowej (statku) gyro-repeater -powtarzacz iyrokompasu, rePetytor inclination -pochylenie, nachylenie of needle - inklinacja igly (magentycznej) magnet -magnes (kompensujqcy) - adjusting -magnes kompensacyjny - compensating -magnes kompensacyjny - corrector - magnes kompensacyjny - heeling - korektor przechylowy (magnes) do kompensacji dewiacji przechylowej - natural - magnes naturalny - permanent - magnes staly - temporary -m. nietrwaly (indukcyjny) magnetic -magnetyczny anomaly -anomalia magnetyczna -bearing -namiar magnetyczny chart - mapa magnetyczna coefficient -wspolczynnik dewiacji compass -kompas magnetyczny course - kurs magnetyczny declination -deklinacja (magnetyczna) dip - inklinacja magnetyczna disturbance - zaburzenie magnetyczne equator -rownik magnetyczny latitude - szerokoSC magnetyczna meridian -poludnik magnetyczny needle - igla magnetycma pole -biegun magnetyczny range -nabieznik dewiacyjny variation -deklinacja magnetyczna curves - izogona magnetism -magnetyzm - isodynamic line - izodyna - isogonic line - izogona - mild steel - stal miqkka - non-magnetic materials - materialy niemagnetyczne - permanent - magnetyzm s t a b - red pole - biegun dodatni (magnesu) - retentive -magnetyzm nabyty - retentivity -pozostaloh5 magnetyczna - ship's magnetism -magnetyzm okrqtowy - subpermanent magnetism - m. polstab - temporary -magnetyzm zmienny receiver compass -powtarzacz kompasu repeater compass - powtarzacz kompasu, repetytor kompasu

-

- -

-

-

--

-

-

-

Compass rose rdia kompasowa

half cardinal point

N NbyE NNE NE by N NE NEbyE ENE EbyN E E by S ESE SE by E SE SE by S SSE S by E S S by W SSW SW by S SW SW by W WSW WbyS W WbyN WNW NW by W NW NW by N NNW N by W

oooO
1 l o 114 22O 112 33O 314 45O 56O114 67O 112 78O 314 90° 1Ol0 114 112O 112 123O 314 135O 146O 114 157O 112 168O 314 180° 191° 114 202O 112 213O 314 225O 236O 114 247O 112 258O 314 270° 281°1/4 292O 112 303O 314 315O 326O 114 337O 112 348O 314

North North by east North-northeast Northeast by north Northeast Northeast by east East-northeast East by north East East by south East-southeast Southeast by east Southeast Southeast by south South-south east South by east

-p6lnoc
- poinoc do wschodu - poinocno polnocny wschod -polnocny wschod do polnocy

-polnocny wsch6d
-

-polnocny wschod do wschodu

wschodnio p6inocny wschbd

- wschod do polnocy -wschdd - wschod do poludnia -wschodni poludniowy wschod -poludniowy wsch6d do wschodu -poludniowy wsch6d -poludniowy wschod do poludnia -poludniowy poiudniowy wschod -poiudnie do wschodu

South -poludnie South by west - poiudnie do zachodu South-southwest -poiudniowy poludniowy zachod Southwest by south -poludniowy zachod do poludnia South-west -poludniowy zachdd Southwest by west -pohdniowy zachod do zachodu West-southwest - zachodnio poludniowy zachod West by south - zach6d do poludnia West West by north West - northwest Northwest by west Northwest Northwest by north North-northwest North by west
- zachdd - zachod do pohocy - zachodni pbhocny zachod
-

-pblnocny zach6d
-

pohocny zachod do zachodu polnocno polnocny zachod polnoc do zachodu

-polnocny zach6d do pohocy

6. NAVIGATION
f'

Relative d', =bc'v,ea - kierunki wzglcdne

; Y O O + ; ~ ~ ~

po

right ahead -prosto z dziobu ahead/ na kursie

7

4

abeamgort, port beam/ n7lewvm trawersie

Vi'd

astern/z rufi right astern/prosto za rufq clockwise/zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara counter-clockwise/przeciwniedo kierunku ruchu wskazdwek zegara

9 3

d
\

g3$

.a .-

afhvard/ w kierunku rb u

-I

forward/ w kierunku dziobu przednia cz& statku, na przedzie

.4
.

3 -

2

Port side/ lewa burta

5$

'3
'-

starboard side/prawa burta

fore/ z przodu, ku przodowi

.
Y

6. NAWIGACJA

Directions - kierunki
abaft - z tylu, za, w rufowej cz&i statku -beam -za trawersem, z tylu trawersu statku abeam -na trawersie aboard - na statku, na burcie above deck - nad pokladem above sea level - nad poziomem morza abreast -w jednej linii, na trawersie afore -przed (dziobem statku), z przodu aft - na rufie, ku rufie aftermost -na samej rufie aftward -w kierunku rufy ahead -naprzod, z przodu, przed dziobem - right - prosto z dziobu aloft -w gorze, nad pokladem alongside -przy burcie, wzdluz burty amidships -na Srodokreciu apoop -na rufie astern -za rufq athwart -w poprzek (np. statku) athwartships -w poprzek statku at the angle of ... -pod kqtem back -tyl beam -trawers before the beam -przed trawersem broad on bow - 4 5 O od dziobu clockwise -zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara counter-clockwise - przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek zegara direction -kierunek directional -kierunkowy dead astern - dokladnie za rufq dead ahead - dokladnie przed dziobem direction -kierunek East (E) -wschod Eastern -wschodni east -wschod, wschodni, na wschodzie east -plynd w kierunku wschodnim east - zmieniak kierunek ruchu na wschodni eastbound - (statek) plynqcy na wschod east by north -wschod do polnocy east by south -wschod do poludnia easterly -wschodni easterly - ze wschodu, na wschod east-northeast -wschodnio-polnocny wschod, ze wschodnio-polnocnego wschodu na wsch6d od ... east of. east-southeast - na wschodnio-poludniowy wschod, ze wsch.-poludniowego wschodu

-

eastward - kierunek wschodni, na wschod eastwardly - na wsch6d eastwards -na wschod east-west - ze wschodu na zachod end on - wprost na, na wprost fore - przedni, z przodu, ku przodowi fore and aft -wzdluz statku, na dziobie i rufie foremost -przedni, najbardziej z dziobu foremost - do przodu, naprzod forward - przednia czgSC statku, na przedzie, na dziobie head - przod statku North (N) -polnoc (kierunek geograficzny) north -polnocny, na polnocy N (Northern) -polnocny north (of) - na polnoc od... northeast -(w kierunku) z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeast - pblnocny wschod, na p6lnocnym wschodzie northeasterly -p6lnocno-wschodni northeasterly -z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeastward -w kierunku polnocnowschodnim, na polnocny wschod northerly -polnocny northerly -z polnocy, na polnoc north-northeast - w kierunku pblnocno-polnocno-wschodnim north-northwest - w kierunku p6lnocno-polnocno-zachodnim northward - na polnoc northward -kierunek polnocny northwest -w kierunku polnocno-zachodnim, z kierunku polnocno-zachodniego northwesterly -polnocno-zachodni, z polnocnego zachodu, na polnocny zachod northwestward - na pblnocny zachod offshore - od brzegu off the beam -na trawersie on board - na statku, na statek on-deck -na pokladzie on ship board - na statku, na statek on the beam -na trawersie on the bow - ,,na dziobie" (o obiektach usytuowanych w sektorze dziobowym) on the quarter -w Cwiartce rufowej on the starboard beam -na prawym trawersie outboard - (polozony) na zewnqtrz kadluba P and S (Port and Starboard) - prawa i lewa (burta)

6. NAVIGATION
f

3

Vertical distances and locations odleglos'ci i rozmieszczenie pionowe
on the mast/ na maszcie over the bridge/ nad mostkiem on the bridge/ nu mostku

on open decW na poktadzie otwartym on upper tweendecW na g o r y m miedzypokiadzie on lower tweendeck/ nu dolnym miedzypokladzie on the bottom/ na dnie under the bottom/ pod dnem

over deck/ponad pokladem below deck/pod pokladem

under the keel/ pod kilem

overhead clearance/ odleglos'd od topu przeiwit pionowy

glebokoiC

underkeel giebokoii pod stepkq

over the bottom/ nad dnem on the bottom/ na dnie

t

t

6. NAWIGACJA

point - rumb (1 1,25O) -by - rumb czwartej klasy (do ...) -cardinal --punkty kardynalne kompasu, strony Swiata - forced -rumb czwartej klasy (do ...) - half cardinal - znak rumbowy poiredni - half -poi rumba - intercardinal of points - znaki rumbowe poSrednie of the compass - znak rumbowy - quadrantal points - znaki r. poSrednie - quarter - znak rumbowy trzeciej klasy - quarter card -roza kompasowa o podzialce rumbowej - three-letter point (of the compass) -znak rumbowy trzeciej klasy port -lewy beam -na lewym trawersie -bow - w lewo od dziobu quarter - w lewo od rufy side (ps) - lewa burta rhumb - rumb (1 1,XO) right astern -prosto za rufq South (S) -poludnie Southern (S) -poludniowy starboard side (stb) -prawa burta south -poludniowy south - na poludnie, na poludniu south -posuwaC sig na poludnie, kierowaC sig na poludnie southbound -plynqcy na poludnie (statek) southeast - z poludniowego wschodu, na poludniowym wschodzie southeast - na poludniowy wschod, na poludniowym wschodzie southeasterly - z poludniowego wschodu, na poludniowy wschod southeastward - (kierunek) poludniowo wschodni southeastward(s) - na poludniowy wschod souther - skrgcaC na poludnie southerly -poludniowy

-

-

-

-

-

-

-

southerly - z poludnia, na poludnie south-southeast -na poludniowo-poludniowy zachod, z poludniowo- poludniowego zachodu southward -kierunek poludniowy south-ward(s) - na poludnie southwest - poludniowy zachod (kierunek, znak rumbowy) southwest - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwest by south - poludniowy zachod do poludnia (kierunek, znak rumbowy) southwest by west - poludniowy zachod do zachodu (kierunek, znak rumbowy) southwesterly - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwestward(s) - na poludniowy zachod starboard (stbd) -prawa burta -beam -na prawym trawersie -bow - w prawo od dziobu -quarter - w prawo od rufy side -prawa burta thwartships -w poprzek statku (to) veer -zmieniaC kierunek (na zgodny z ruchem wskazowek zegara), obracaC sig W (West) -zachod W (Western) - zachodni west - zachod (kierunek) west -posuwaC sig na zachod, zmieniaC kierunek (ruchu) na zachodni west - zachodni west (of) -na zachodzie, na zachod westbound - (statek) plynqcy na zachod westerly - zachodni westerly - z zachodu, na zachod west-northwest - na zachodnio-polnocny zachod, z zachodnio-polnocnego zachodu west-southwest - na zachodnio-poludniowy zachod, z zachodnio-poludniowego zachodu westward - kierunek zachodni westwardly - na zachod westward(s) - na zachbd

-

6. NAVIGATION f

s Course: and bearings . ... - - . . .kursy i numrury.

true North/ pdlnoc rzecz~wista magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

compass North/ polnoc kompasowa \

, '
mwo -.-

~owm-+ion/

poprawka jrokompasu gyrocompass North/ x5lxoc iyrokompasowa ompass course/

true course/ kurs rzeczywisty magnetic course/ kurs magnetyczny compass course/ kurs kompasowy magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

true North/ procompass North/ Ni 7olnoc jrokompasowa

true ship's course, course steered/ rzeczywisty kurs statk~ course over the ware kqt drogi po wodzie

Navigation - nawigacja
accuracy - dokladnoSC accurate -dokladny acoustic sounding - sondowanie akustyczne (echosondq) acquire -zdobyC, zebra6 (dane) against the sun - ruch przeciwny do ruchu wskazowek zegara, ruch z zachodu na wschod against the wind -pod wiatr angle - kqt of cut - kqt przecipcia sip linii pozycyjnych of position - kqt przecipcia sip ortodromy z poludnikiem on the bow -kqt kursowy angular -kqtowy distance - odlegloSC kqtowa speed -prpdkoiC kqtowa velocity -prpdkoik kqtowa apparent -widoczny, pozorny -wind -wiatr pozorny argument - zmienna niezalezna, argument (wejSciowy do tablic) assumed position -pozycja zalozona average - Sredni, przeciptny speed - prgdkoiC Srednia azimuth -azymut circle - kolo azymutalne zwane wierzcholkowym compass -kompas glowny diagram -wykres wartokci azymutu reading device - namiernik -tables -tablice azymutalne bearing -namiar amplitude - amplituda wschodu i zachodu - check - namiar kontrolny - clearing - n. bezpieczny compass -kompas namiarowy, k. glbwny - constant - n. staly, niezmienny - constant line - linia stalego namiaru - cross -n. krzyzowy finder -namiernik line - (wykreilona na mapie) linia namiaru - reciprocal - n. przeciwny, kontrnamiar - relative -namiar wzglgdny, kqt kursowy - safety -namiar bezpieczny (to) bear -namierzak cable -kabel(1110 mili morskiej) area - akwen ukladania kabla, obszar (dna), przez ktory biegnq kable circle -kolo, okrslg

- great

- of position -kolo pozycyjne - of visibility -krqg widzialnohci - small - - kolo male

- -kolo wielkie, ortodroma

6. NAWIGACJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

composite sailing - zegluga mieszana (po ortodromie i loksodromie) computation - liczenie, obliczanie (to) compute - liczyk, obliczak contracted horizon -horyzont przyblizony (z powodu zmniejszonej widzialnoici) convergency -kqt zbieznoSci poludnikbw correction -poprawka, poprawianie of course - poprawka kursu course - kurs angle - kqt kursowy - compass - kurs kompasowy - direct - kurs bezpoiredni error -poprawka iyrokompasu - estimated - kurs przyblizany - final -kurs koticowy (ortodromy) - gyro -kurs zyrokompasowy - initial -kurs poczqtkowy ( ortodromy) made good - kilt drogi nad dnem - magnetic -kurs magnetyczny over the ground - kurs nad dnem recorder -kursograf steadiness - statecznoSC kursowa -to steer -kurs na ster -through the water - kurs po wodzie - true -kurs rzeczywisty course-keeping stability - statecznoiC kursowa current -prqd (spowodowany zjawiskami meteorologicznymi w odroznieniu od tidal stream - pwd plywow) danger -niebezpieczenstwo area - obszar niebezpieczny -bearing -namiar niebezpieczny depth - glgbokoSC line - linia (na mapie) oznaczajqca obszar niebezpieczny sector - sektor niebezpieczny day's run - odlegloSC przebyta w ciqgu doby - average - irednia odlegloSC przebyta w ciqgu doby dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne position - pozycja zliczona navigation -nawigacja zliczeniowa downstream -z prqdem down the wind - z wiatrem drift - dryf departure -zboczenie nawigacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---

6. NAVIGATION

- course -kurs poczqtkowy - - track - droga po ortodromie - distance -odlegloSC przebyta od punktu po- Greenwich meridian poludnik gryniczowski
-

czqtkowego deviate -zbaczaC, odchylaC deviation -zboczenie z zaplanowanej trasy deep-sea lead - sonda glqbinowa deep-sea lead line - linka sondy glqbinowej deep-sea sounding- sondowanie glqbokowodne difference of latitude -r6znica szerokoici geograficznej difference of longitude -roinica dlugoici geograficznej dip - obnizenie widnokrau directional radio beacon - radiolatarnia kierunkowa distance - odlegloSC -made good - odlegloiC (droga) rzeczywista - measured - mila pomiarowa - nautical - odlegloSC po loksodromie over ground - odlegloSC nad dnem -through the water - odlegloSC po wodzie dynamic positioning -pozycjonowanie dynamiczne, dynamiczna stabilizacja pozycji dynamic stability on course -dynamiczna statecznoSC kursowa equiangular spiral - loksodroma (nawig) erase -wycieraC error - btqd, pomylka - gyro blqd zyrokompasu in navigation -blqd nawigacyjny estimated position -pozycja przypuszczalna, pozycja przyblizona fathom (fath.) - sqzen (to) fathom - sondowaC (dno) fathometer - echosonda fathomable - dajqce siq wysondowaC (dno) fathomless -nie dajqce sic wysondowaC (dno) first meridian -pienvszy poludnik, p, zerowy fix - pozycja obsenvowana - element of a -wielkoici wyznaczajqce pozycjq statku geographical -geograficzny latitude - szerokoSC geograficzna longitude - dhgoic geograficzna geo-navigation -nawigacja terestryczna great circle - kolo wielkie, ortodroma bearing - kurs poczqtkowy na ortodromie distance - odlegloiC po ortodromie sailing - zegluga po ortodromie

-

-

-

-

-

-

--

---

half-convergency - poprawka loksodromiczna half size scale - skala 1: 2 heading to - kierowaC siq w strong.. heave the lead - sondowaC rqcznie heave to - lezeC w dryfie height of eye - wysokoBC oczna, wzniesienie oka (obsenvatora) high latitudes - duze szerokoici geograficzne horizontal -poziomy angle - kqt poziomy danger angle -kqt poziomy niebezpieczny - forward -widnokra (widziany) z dziobu hyperbolic lattice - siatka hyperboliczna identification -identyfikacja - mistaken -bledna identyfikacja inaccuracy - niedokladnoSC inaccurate -niedokladny increase - zwiqkszenie, zwyzka, przyrost inland -w glqbi lqdu navigation - nawigacja Srodlqdowa sea - morze wewnqtrzne -vessel - statek zeglugi Srodlqdowej -waters -wody Srodlqdowe water-way - Srodlqdowe drogi wodne inter-island trading -zegluga miqdzy wyspami interpolation -interpolacja knot (kn, kt) - wqzel (jednostka prqdkoki = 1Mdgodz) latitude (lat) - szerokoSC (geograficzna) -by dead reckoning - szerokoSC zliczona -by observation - szerokoSC obsenvowana lie the course -p o d e a t zalozonym kursem lie the course -wykreSlaC kurs lay down a course -wykreSliC kurs lay the land - straciC lqd z oczu league - odcinek trzymilowy (np. w tzw. mili pomiarowej) leg -odgalqzienie, odnoga, odcinek drogi (pomiqdzy zmianami kursu) Line - rownik line - linia - advance a - przesunqk liniq pozycyjnq of bearing - linia namiaru of position - linia pozycyjna of sounding - linia sondowania (to) log - dokonaC zapisu w dzienniku okrqtowym

-

-

-

-

-

-

-

6. NAWIGACJA

log board - tabliczka do zapis6w nawigacyjnych log-book - dziennik okretowy longitude (long.) - dlugoSC geograficma by dead reckoning - dlugoSC geograficma zliczona -by observation - dlugoSC g. obsenvowana in arc - dlugoSC g.w mierze kqtowej in time - dlugoSC g. w mierze czasowej low latitudes - male szerokoSci geograficzne, tropik loxodrome - loksodroma loxodromic curve -krzywa loksodromiczna loxodromic line - loksodroma margin of safety -zapas bezpieczenstwa make a landfall -zblizyC sip do lqdu (to) mark -makowat, maczyC marker - oznaczenie, znacznik (np. glebokoSci) mate's log - dziennik okretowy mean depth - Srednia glqbokoSC mean mercatorial bearing - namiar (Sredni) loksodromiczny measured mile -mila pomiarowa course - kurs przejScia mili pomiarowej measured range -zakres pomiarowy meridian -poludnik line - linia poludnika meridional -poludniowy -difference of latitude -r6inica powiqkszonej szerokohci part -powiekszona szerokoSC middle latitude - Srednia szerokoSC sailing - metoda Sredniej szerokoSci mile -mila - international nautical - miedzynarodowa mila morska (1852 m) minute -minuta (to) navigate -nawigowab, plywaC navigation -nawigacja, zegluga - coastal -nawigacja przybrzeina - improper -niewlaiciwa nawigacja - inland -w glebi lqdu - inland waterways navigation -zegluga Sr6dlqdowa - sea - nawigacja (zegluga) pelnomorska - ocean going -zegluga oceaniczna, zegluga wielka navigational accuracy - dokladnoSC nawigacji

-

-

--

-

--

-

-

-

-

observed (obs.) -obsenvowany, rzeczywisty offing -widnokrqg morski offset -przesuniecie (poprzeczne) open bearings -namiary nierownoczesne optimization -optymalizacja passage planning -planowanie podroiy - safety margin - zapas bezpieczehstwa - passage execution - realizacja podr6zy - route planning - planowanie trasy - pre-arrival check list - lista sprawdzajqca (czynnoSci) przed portem - pre-departure check list - lista sprawdzajqca przed wyjiciem w morze - pilot card - informacja dla pilota (o wlaiciwoSciach manewrowych statku) - voyage planning- planowanie podr6zy - passage plan -plan przejicia (morzem) - transocean routes - trasy transoceaniczne - near coastal navigation -zegluga przybrzezna - pilot passages -przejkcia z pilotem - areas of danger - obszary niebezpieczne - allowable error margin - dopuszczalny margines b l e d ~ - pilot embarkation area - miejsce podejmowania pilota - position doubtful (PD) - pozycja niepewna, pozycja wqtpliwa -position fixing aids -obiekty/urz&enia ulatwiajqce okreilenie pozycji position -pozycja - accuracy of the - dokladnoSC approximate (PA) -pozycja przyblizona - assumed -pozycja przyjqta, zalozona - corrected -pozycja poprawiona - dead reckoning - pozycja zliczona doubtful (PD) - pozycja wqtpliwa - estimated -pozycja przyblizona line - linia pozycyjna - noon - pozycja w poludnie (czasu statkowego) - observed - pozycja obsenvowana - transferred line -przesuniqta 1. pozycyjna speed -prqdkoSC - average - predkoiC Srednia over ground (SOG) -prqdkoSC nad dnem - true -prqdkoSC rzeczywista work a traverse - zliczaC drogq (przy zmianach kursu) work up the reckoning - wyznaczaC pozycje ze zliczenia

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

6. NAVIGATION

f Navigational lights and marks
Gwiatla i znaki nawigacyjne

lights/ nabieinikowe

~hore lighthouse/ !atarnia brzegowa

shoal lighthouse/ latarnia nu plyciinie

breakwater lighthouse/ latarnia nu falochronie

framework light structure/ latarnia nu konstrukcji aiurowej

onical buoy/ lawa stoikowa
r -

spherical buoy/ can buoy/ plawa cylindryczna plawa kulista topmark/ znak szczytowy light/ s'wiatlo radar reflector/ reflektor radarowy . photovoltaicpanel/ panel fotoogniw superstructure/ cz& nadwodna -buoy number/ numer plawy

pillar buoy/ spar buoy/ plawa plawa drqzkowa kolumienkowa

top marks znaki szczytowe

cylinder/ ball/ cross/ double two balls/ kula krzyi cross/ walec podw6jna podwbjny kula krzyi

laricuch kotwiczny obciqznik, a martwa

a. cone point-up/stoiek, wierzcholkiem do gory; double cones: b. points upwards/ wierzcholkami do gory, c. base to base/podstawami do siebie, d. points downwords/ wierzcho/karni w ddl, e. point to point/ wierzcholkami do siebie

f 8 8d

Navigational lights and marks Swiatla i znaki nawigacyjne
arc of visibility - sektor widocznoSci bands -pasy poziome na plawach beacon -stawa nawigacyjna - approach - stawa podejSciowa - boat - latarniowiec niedozorowany - diamond - stawa ze znakiem szczytowym w ksztalcie rombu - fixed - stawa - floating -plawa - front - stawa przednia - radar - stawa radarowa, latarnia r. - rear -tylna stawa (nabieznika) signal - sygnal stawy (radiowej) (to) beacon -ustawiaC znaki nawigacyjne beaconage - system oznakowania nawigacyjnego beaconboat -maly statek latarniowy beaconed rock - skala oznakowana stawq beacons in line -nabieznik dzienny beam transmitter - stawa radiowa buoy - plawa, pot: boja - bell -plawa dzwonowa break adrift -plawa zenvana i dryfujqca - cable -plawa kablowa - chequered plawa pomalowana w szachownice damaged -plawa uszkodzona - gas -plawa gazowa - gong -plawa gongowa - high focal plane -plawa latarniowa - horn - plawa akustyczna (wyposaiona w r6g sygnalowy pneumatyczny) - light -plawa Swietlna - mooring - boja cumownicza, beczka cumownicza removed - plawa usunieta -replaced -plawa zastagiona (innym znakiem) - topmark -plawa ze znakiem szczytowym - watch - plawka pozycyjna (do oceny dryfu) plawa z buczkiem, plawa buczqca -whistle buoy (shape) - ksztakt plawy - barrel -plawa beczkowa - beacon - plawa dr@kowa - can -plawa cylindryczna - cask -plawa beczkowa - conical -plawa stozkowa - cylindrical -plawa cylindryczna

- nun

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

(boja) plawa wrzecionowa - ogival -plawa t~ostozkowa - pillar -plawa drekowa - spar -wiecha, tyka - spherical -plawa kulista - spindle -plawa wrzecionowata buoyage - obojowanie, oznakowanie bojami - bar buoy -plawa na lawicy rzecznej -buoyed channel -kanal oznaczony plawami - cardinal system of - kardynalny system oznakowania (nawigacyjnego) - channel -plawa na torze wodnym - danger -plawa oznaczajqca niebezpieczelistwo - landfall buoy -plawa dojazdowa - mark buoy - boja (plawa) ostrzegawcza may prove unreliable - obojowanie moze okazaC sic zawodne - mid-channel buoy - pfawa omaczajqca Srodek tom wodnego - middle-ground buoy - plawa oznaczajqca mielizne Srodkowq - outfall buoy -plawa oznaczajqca ujScie Sciekow - port hand buoy - plawa wyznaczajqca lewq strone (tom wodnego) -right hand buoy -plawa wyznaczajqca prawq strong (tom wodnego) - safe water - (plawa oznaczajqca wode gleboka, oznaczajqca kanal zeglowny) - sea buoy - plawa podejSciowa - spit - plawa oznaczajqca koniec mielizny lub wysuniqtego lqdu - starboard hand mark - prawostronny znak nawigacyjny - starboard hand buoy -plawa prawoburtowa - station buoy -plawka pozycyjna - turning buoy - plawa zwrotna (na zakrecie tom wodnego) -wreck buoy -plawa wrakowa - winter - obojowanie zimowe (to) buoy -ustawiaC boje, plawy characteristic (of light) - charakterystyka (Swiatla nawigacyjnego) - alternating white and red (Alt. W & R) -(Swiatlo nawigacyjne) zmienne bialo-czenvone - fixed light (F) - Swiatlo stale - fixed and flashing (F.Fl) - Swiatlo nawigacyjne mieszane - fixed and group flashing (F.Gp.Fl.) - (Sw. naw.) mieszane, stale z blyskami w grupach

-

6. NAWIGACJA
-

-

-

-

-

-

-

6.kombinowane . kombinowane. bt'yskowe-grupowe mieszane bt'yskowe quick/ Swiatio migajqce j&ed and g-roub/Swiatlo mieszane w grupach :omPosite group occulting/ ' :ombinowane przerywane grupowe ' I ' &ui & i a migajqce grupowe d p e r i o d / okres flashing/ Swiatlo bt'yskowe rnxumm long flashing/ Swiatlo biyskowe-dlugie :nterrupted quiLk/ migajqce prze rywane very quick/ szybko migajqce I altknatikg/ bt'yskowe zmienne alte?nating group occulting/ przerywane zmienne w grupach alterhating white-red-ireen/ Swiatlo zmienne biaio-czerwono-zielone Rlmmmmm I I I group very quick/ szybko migajqce grupowe I I gSoup flashing/ Swiatio blyskowe-grupowe interrupted vevy quick/ szybko migajqce przerywane I 7 ultra quick/ I ultra migajqce altbrnating group' occulting white-red-green/ przerywane M grupach. NAVIGATION r Characteristics of navigational lights charakterystyki Swiatel nawigacyjnych occulting/ przerywane \ I I I I I I I Group oc!culting/ I przelywane grupowe I cdmposite group flashing. biaio-czerwono-zielon~ I I alternating fixed and flashing/ mieszane zmienne Morse code/ Swiatlo wg kodu Morse'a "K" \nterrupted ultrai quick/ ultra migajqce przerywane albrnating fixed and composite group flashing/ mieszane zmienne w grupach .

composite group flashing .latamia (morska) -buoy .Swiatlo izochroniczne . nawigacyjne) (to) fade -zanikaC (np.white .occultation .obscured .) migajqce -red (R) . naw.bardzo szybko migajqce coast marks -nawigacyjne znaki brzegowe conspicuous (object) -obiekt latwo wyroiniajqcy siq z otoczenia day-beacon range -nabieinik dzienny day mark -nawigacyjny znak dzienny diamond shape -romb.Swiatla tla .Swietlne oznakowanie nawigacyjne.quick flashing (Qk.flashing light .group flashing (Gr. ultra szybko migajqce -very quick flashing .leading .system oznakowania nawigacyjnego IALA LANBY (Large Automatic Navigation Buoy) -duia automatyczna plawa nawigacyjna landfall mark -znak dojazdowy landmark -lqdowy obiekt nawigacyjny lateral -boczny -system of buoyage .Swiatlo migajqce.latamia lotnicza -beacon .fixed white and red green (FW RG) .bearing .(Sw.occulting light .coasting -brzegowe Swiatla nawigacyjne .6.dipping a -chowanie s i Swiatla (np.zasloniqcie (Swiatla) . po 3 przerwy w grupie .sygnal dzienny w ksztalcie walca (to) distinguish .air .unattended .latamia plywajqca -keeper .sektor bialy.flash .isophase light . statek latamiowy lights in line -nabieznik Swietlny lightvessel .Swiatlo migajqce .sector .) blyskowe.(Sw. po 3 blyski w grupie -group occulting (GpOcc.(Sw. pot.Fl(3)) -(Sw.czenvony (kolor Swiatla) -ultra quick flashing .(Swiatlo) przerywane.flashlight .aero latarnia lotnicza wykorzystywana do celow nawigacji morskiej . przerywane.Swiatlo izofazowe .tylne Swiatlo (nabieinika) sector .Swiatlo migawkowe z przenvami .nabieznik Swietlny .(Sw. NAWIGACJA fixed light (F) .blysk .: latamia .zr6dlo Swiatla .) grupowe.long flashing light -Swiatlo blyskowe.Swiatlo migawkowe przerywane . naw.Swiatlo przerywane .flashing (Fl) .latamiowiec.latarniowiec -- - - -- - - - - - - - - - .Swiatlo blyskowe (blaskowe) .Swiatla kolorowe .front .(Sw. sektorowe bialo-czenvono-zielone -green (G) .naw. nawigacyjne).) gmpowe blyskowe. grupowe .Swiatlo przerywane . Swiatla nawigacyjne lightship .sektor Swiecenia (latami) . zeglowny lighted range -nabieznik Swietlny lighthouse .Swiatlo zapalone.Fl(3)) . wystawione float -plywak latamiowy .) stale.Swiatlo sektorowe source .composite group occulting .Swiatlo stale .odr6zniC (to) exhibit -pokazywak (Sw. po 3 blyski w grupie -group alternating light -Swiatlo zmienne grupowe .group flashing (Gp.) blyskowe grupowe.intermittent quick flashing .background .flickering light .Fl) . (3)) .navigation .intermittent light .coast -nawigacyjne Swiatla brzegowe . znak dzienny drum .Swiatlo blyskowe .(Swiatlo) kombinowane blyskowo-grupowe .Swiatla nabieznikowe .Swiatlo niedozorowane .Swiatla .system bocmy oznakowania bocznego leading marks -znaki nabieznika light -Swiatlo (np.isochronous light . blaskowe . naw. latar~ ni za horyzontem) -direction (indicating) Swiatlo kierunkowe dues -oplata za Swiatla (nawigacyjne) exhibited . Swiatlo nawigacyjne) fanal -lampa latami morskiej z mechanizmem fixed mark -staly znak nawigacyjny fixing by radar -okreilanie pozycji z pomocq radaru - floating mark -plywajqcy znak nawigacyjny IALA maritime buoyage system .Swiatio przednie (nabieznika) .latamik -tender -statek obslugujqcy oznakowanie nawigacyjne lights . naw.rear .occulting quick flashing light . o dlugim blysku .stawa Swietlna -boat -ponton (plywak) latarniowy -buoy -plawa (boja) Swietlna .Swiatlo (nawigacyjne) zielone . naw.Swiatlo przesloniqte (innym obiektem) .coloured .

linia Srodkowa sektora zeglownego light .niewidoczny perch -wiecha (znak nawigacyjny) period of light .zasieg widzialnoici - - - Leeway and drift triangle . NAVIGATION luminosity -natqzenie (zrodla) Swiatla luminous intensity .narrow -wqski sektor sectored light -Swiatlo sektorowe shape -znak nawigacyjny (wywieszany przez statek) signal mast -maszt sygnalowy signal station .ustawianie znakow (nawigacyjnych). Swiecenia latarni) centreline .zasieg widocznoici (Swiatla) mark -znak (nawigacyjny) . latarnia) visibility range .Swiatlo ostrzegawcze dla samolot6w (umieszczone na wysokich konstrukcjach) obscured -zasloniety.6. znakowanie.trbjkqt dryfu i znosu dead reckoning position/ pozycja zliczona water track/ wektor leeway angle/ d v j poprawka na wiatr corrected DR position// pozycja zliczona popraw drift angle/ znos. urzqdzenia nawigacyjne north cone .wejit w zasieg Swiatla sea-mark -znak nawigacyjny sector .Swiatlo wejiciowe (do portu) prominent (object) -obiekt latwy do zidentyfikowania - raise a light -zobaczyt Swiatlo (latarni).stozek wierzcholkiem do gory (znak szczytowy plawy) obstruction light . urzqdzenia nawigacyjne navigational aids .oznakowanie (pasy) pionowe na plawach top mark -znak szczytowy (plawy) uniform system of buoyage .okres Swiecenia (Swiatla nawigacyjnego) pile -pal -beacon .sektor (np. oznaczanie navaid (aids to navigation) -oznakowanie nawigacyjne.oznakowanie nawigacyjne.natgzenie (zrodla) Swiatla luminous range . poprawka nu prqd total angle/ znos caikowit ground track/ wektor ruchu nad dnem - estimated position/ pozycja przyblizona .Swiatlo sektorowe .jednolity system oznakowania unwatched -niestrzezony (znak nawigacyjny.fixed -staiy znak nawigacyjny marking . postawit a buoy -postawit plawkg stripes .stawa palowa port light .stacja sygnalowa south cone -stozek skierowany wierzcholkiem w d61 (znak szczytowy plawy) (to) stream -wyrzucit.

zobrazowanie syntetyczne --- - - - - - .poiwiata ekranu radarowego amplifier-wzmacniacz .background . ARPA.hand . logarytmiczny antenna -antena feed . punkt najmniejszej odlegloici miqdzy statkami (Dmin) clutter .zysk antenowy -housing .uklad automatycznego strojenia .automatic frequency .listek wsteczny (promieniowania anteny rad.akwizycja (obiektu na radarze.regulacja jasnoSci .zasi~gowaregulacja wzmocnienia (ZRW) .zamiana wspolrzqdnych biegunowych na prostokqtne (namiar i odlegloSC) digital video signal . liniowy .linear -wzm. EPA radar i urzqdzenia antykolizyjne acquisition .manual .(echo) przyj~te Sledzenia do adjustment -zgrywanie.zasieg pokrycia (obsenvacjq radarow@ dangerous target . wskaznik .lampa oscyloskopowa circular polarization (CP) -polaryzacja kolowa closest point of approach (CPA) -punkt najwi~kszego zblizenia.linia zasilajqca antenp gain . NAWIGACJA RADAR.obudowa anteny mount -podstawa anteny anti-clutter rain -eliminacja zaklbcen od opadow anti-fading device -urzqkenie przeciwzanikowe attenuation -tlumienie automatic radar plotting aids (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking-automatyczny system Sledzenia aid (ATA) .automatyczna regulacja sygnalu wizyjnego back lobe .cyfrowy (radarowy) sygnal wizyjny discrimination -rozroznialnoSC.analogue .anti-clutter sea .strefa akwizycji acquired .szerokoSt wiqzki (charakterystyki promieniowania rad. dostrajanie arial gain -uklad energetyczny anteny afterglow .) blind area . przyjqcie obiektu do Sledzenia area .akwizycja automatyczna criteria -kryteria akwizycji (ech) .fast-time (FTC) . ARPA.obszar akwizycji (ech) .eliminacja zaklocen od fa1 .logarithmic -wzm.kurs kolizyjny coverage -obszar pokrycia radarowego -range .6. ATA).kolizja risk -ryzyko kolizji alarm .akwizycja rpczna zone .czas pozostajqcy do osiqgnipcia odlegloSci przejhcia przed dziobem bearing -namiar of CPA (BCPA) .rozroznialnik course -kurs . zobrazowanie.akwizycja rqczna . ATA.automatic .echo niebezpieczne detected objects -obiekty wykryte detection-wykrywanie differentiation -rozroznianie differentiator -rozroznialnik digital scan conversion (DSC) .obszar cienia blind sector . ekran.discrimination -rozroznialnoit kqtowa .collision .zaklocenia bierne reduction .namiar na pozycjq najmniejszego zblizenia . zdolno6t rozdzielcza display -monitor.automatyczne urzqdzenie do Sledzenia ech radarowych video control .vector linia namiaru - - - - - - - - --- -- beam width .zobrazowanie analogowe .alarm ryzyka kolizji assesment . przeciqcie kursu przed dziobem distance prediction -przewidywana odlegloSC przejhcia przed dziobem --time prediction -przewidywany czas przejScia przed dziobem --range (BCR) -odlegloSC p.strefa cienia brilliance -jasnoiC zobrazowania calibration rings .ocena ryzyka kolizji control -regulacja.synthetic .stale kregi odleglohci cathode-ray tube (CRT) . strojenie .ograniczenie zaklocen collision . przed dziobem time (BCT) .) bow crossing-przejicie przed dziobem.

wybor funkcii suecialnvch .special functions selection/ menu .6.short/lonp aulse 6 u. dziobu .reczne ) 7 relative motion/North -up display/ ruch wzglpdnx zorientowanie wzgl.znik urzqdzenia set gyro/ wskazari zyrokompasu \ ustawienie \ h O N m O F F 1 1 . reseto- ' d e l a y of automatic display-resetting/ zwloka w automatycznym zeroweaniu monitora head marker off/ wylqcznik kreski kursowej stern marker off/ wylqcznik kreski rufowej . 8 r -manual tuning/ strojenie rpczne rain clutter/ redukcja / zakioceri od opadow relative motion/course-up display/ ruch wzglpdny. NAVIGATION RADAR AND ARPA control oanel A/ 1 ctronic module/ control panel display "A" .Eurma switch/ pielqcznik dlugoici impulsow menu . true motion/ ruch rzeczywisty ' s p o s i t i o n ~ pozycja statku w Srodku ekranu resetting s h i p ~ ~ to centre of display/ powrot pozycji statku wlasnego do Srodka ekranu range rings ON/OFF/ wlqczni stalych krpgdw odleg/oici wanie ( . zorientowanie wzgl. pdinocy t? ? *@ rn .snoici dzierihoc markers and range rings brightness/ jasnoid marke-row. " .center display/ stabilizacja wzgl.wskazania panelu kontrolnego "A" operation-stand-by switch/ przelqcznik praca-pogotowie 1 equipment on-off/ wl . U . linii i krggdw vectors and symbols brightness/ jasnoii wektorow i symboli radar display brightness/ jasnoit monitora panel brightness/ jasnoit panela operacyjnego I_ a m -data and compass scale brightness/ jasnoit danych i skali kompasu sea clutter/ redukcja zak/oceri od fa1 gain/ wzmocnienie -relative motiodhead-up display/ zorientowanie wzgl. kursu ' manual-resetting/zerowanie. acknowledgement of alarm/potwierdzenie . dna.alarmu brightness setting day/night operation/ ustawienie ja.

) -reference point selection -wybor punktu odniesienia .) z ekranu .setting of reference points .echo od wiqzek bocznych .echo zanikajqce .m.zanik sygnalu feeder .central (zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywist~ .e.r.ekran monitora screening .clearing the route map .fading .m.zorientowanie wzgl.echo stale ( m a l e ) .r.magazynowanie gotowych (e.programowanie punktow zwrotu envelope -obwiednia (echa) extractor -ekstraktor fading .north-up . zobrazowak distance marks -wskainiki odlegloki distance meter -odlegloSciomierz duct . wsteczne (od listkow bocznych) .kreska kursowa switch -wylqcznik kreski kursowej marker -wskaznik polozenia dziobu statku switch -wylqcznik znacznika kursu high definition radar -radar (o duiej rozdzielczoSci) -- - SU -expanded centre plan zobrazowanie z pnesuniptym Srodkiem . NAWIGACJA -azimuth stabilized stabilizacja wedlug azymutu . linii) . dna) .echo falszywe trail .elektroniczny wskainik namiarowy -bearing line (EBL) -elektroniczna kreska namiarowa -bearing marker (EBM) -elektroniczny znacznik namiaru plotting .ekran (radaru) z przesuniptym Srodkiem obrazu .bad .dukt echo .) . poinocy .setting of turning points .poiwiata echa.permanent .fixed .odtworzenie (wykwietlenie) zmagazynowanej (e.inserting -wstawianie (punktow.zobrazowanie telewizyjne w prostok@nym ukladzie wspolrzpdnych screen .back.kasowanie (ech Sledzonych.linia zasilajqca antenp fidelity -wiernoit (odtwarzania) focusing -nastawianie ostroki follow-up system .) .indirect .r.display of the stored route map .continuation -kontynuacja. linia namiaru i odlegloici tube .rasterscan .ruch statku do przodu angle .echo z poprzedniego cyklu @racy radaru) .reading of the stored route map -odczyt zmagazynowanej (e. linii) .echo . urzqdzenie nakresowe -- - - - - - - - - - -- --- .nanoszenie.video symbols (EPVS) -symbole wizyjne nakresow radarowych -range and bearing line (ERBL) -el.kqt kursowy line .r.m.skrajnie wysoka czestotliwoSC (odpowiadajqca falom milimetrowym) electronic -elektroniczny.elektronowy -bearing cursor .storage of constructed route map .zorientowanie wzgl.wskaznik (radaru) (to) display .echo pohednie .setting of navigational lines .second trace .zorientowanie wzglpdem kur- -- .el.) . monitora -unit .precipitation . dziobu .multiple .r.system nadqzny grid current -prqd siatkowy grid modulation -modulacja siatkowa guard zone .programowanie linii nawigacyjnych .6.setting .spurious .echo stale . Slad pozostawiany na ekranie przez ruchome echo extremely high frequency (EHF) .m..m.usuwanie (e.course-up .obrazowat.programowanie punktow odniesienia . programowanie .nakrehlanie elektroniczne aid (EPA) .cancellation .) -map selection -wybor (e.lampa elektronowa electronic radar map -elektroniczna mapa radarowa (e..strefa strzezona harmonic distortion-znieksztalcenie nieliniowe heading .echo wielokrotne .m. linii nawigacyjnych .slabe echo .off-centered . punktow. przedluienie (np.r.head-up .side .echo od opad6w -reference -echo odniesienia (dla stabilizacji wzgl.przeslona ekranu.

prpdkoid. rodzaj zobrazowania frequency band . dostrojenie range .zasiegowa regulacja wzmocnienia. system fault .dane elektronicznej kreski namiarowej & .odstepy pomiedzy kregami. ustawienia zakresu ring spacing.automatyczna regulacja sygnaiu wizyjnego.obszar inforrnaqii own ship data .pasmo czgtotliwoici puls length . piericieri obszam strzeionego route planning .informacje dot. guard ring . NAVIGATION iARPA display -monitor ARPA \ TM reset.obszar alarmow target overlflow . kqt drogi nad dnem speed.resetowanie ruchu rzeczywistego. vector length .nadmiar ech control panel display "B" .uszkodzenie variable data area (VDAJ reply to operator action .dune markera data area 0 4 data for VRM .zakres data area D l range setting information .dune ruchomego krpgu odlegloici data for EBM .odpowiedi nu dzialanie operatora available input values. odlegloici) guard ring setting (ustawianie piericienia czuwania) setting navigations lines (ustawianie lini nawigacyjnych) I I \ I L 1 I I I bearing marker centered on own ship/ wskainik namiaru umieszczony na statku wlasnym trail time/ zmiana dlugoici poiwiaty input of own ship's speed/ wprowadzanie predkoici statku wlasnego input of CPA/TCPA/ wprowadzanie CPA/TCPA aquiring a target/ akwizycja echa guard sector setting/ ustawianie sektora czuwania .vch zmien- displays on the data areas wskazania na obszarach informacji data area fDA) .planowanie trasy alarm area (AA) . display mode .kurs iyro. adjustment .dlugoid impulsu data area D2 clean sweep. blqd systemu incorrect input . opoinienie manewru pr6bnego service alarm .monitor dzialania. course over ground . dlugoid wektora trail length. tlurnienie zaklocen interferencyjnych STC. tuning indication .dane statku wlasnego: gyro course.wprowadzenie niewlaiciuych danych performance monitoc trail delay .dlugoid poiwiaty. automatic video control.wskazania panelu kontrolnego "B" ?BM ON-OFF/ wlqcznik narkera elektronicznego switch of past track/ wylqcznik historii echa switch of vectors/ realtive bearing/ wylqcznik wektorow wlqcznik kqta kursowego I numeric keyboard (klawiatura numeiyczna) VRM ON/OFF (wlqcznik ruchomego beg. FTC. interference rejection .obszar dan. CPA.6 . rozrdznialnik. FC.wartoici dostepnych danych wejiciowych. CPA. wskainikstrojenia data area 0 3 marker data .

poprzednie pozycje Sledzonego echa radarowego performance figure .0 staloczqstotliwoSciowa .tarcza linii rownoleglych past track . interferencja rejection (IR) .impulsator.obiekt zgubiony (na ekranie) magnetron -magnetron manoeuvre -manewr of own ship .czas tnvania impulsu.0) .przewidywany punkt kolizji puls repetition frequency (PRF) .audiable signal .moc szczytowa impulsu -rate -wsp6lczynnik impulsowania .long .ruch rzeczywisty navigational radar equipment -nawigacyjne wyposaienie radarowe night effect .arkusz nakresowy pointer -wskainik ruchomy polarisation error -blqd polaryzacyjny potential collision point (PCP) -pozycja moiliwej kolizji predicted area of danger (PAD) .impuls duration .time .szerokoSC wiqzki (promieniowania) long range .przewidywany obszar niebezpieczenstwa (wok61statku) parallel -rownolegly index .historia (echa) interface -uklad podlqczeniowy interference -zaklocenia.true .fast sweep frequency (FSR) -r.faza deviation .6.p.relative . szerokoSC impulsu --ratio -wsp6lczynnik impulsowania .czgtotliwoSC powtarzania impulsow pulse . NAWIGACJA high fidelity -wysoka wiernoSC (odtwarzania) high resolution radar .p. modulator impulsowy -peak power .wskaznik kierunku i odleglohci w radarze interswitch -uklad przelqczeniowy kinescope -kineskop klystron -klistron knob -galka. pokrqtlo land effect -efekt brzegowy limiter . radarowy) modulator .monitor nadawczoodbiorczy phase .impuls krotki switch .dewiacja fazy difference -przesuniqcie fazowe modulation -modulacja fazy phasemeter -fazomierz picture alignement -zgranie obrazu pip .optyczny sygnai ostrzegawczy overall noise factor -wspolczynnik szumow predicted area of danger (PAD) .impuls szpilkowy plan position indicator (PPI) .r.obszar zagrozenia kolizyjnego predicted point of collision . nakres performance -przedstawienie nakresu sheet .p.short .daleki zasieg (np.przelqcznik szerokokci impulsu racon (radar beacon) .variable range (VRM) .0 szybko zmiennoczqstotliwoSciowa .visual signal -- - - - - - - - - - - .ruch wzglgdny .radar o duzej rozroznialnoici history (track) . radar-) lost target .wskaznik panoramicmy plotting -wykonywanie nakresow.dzwiqkowy sygnal ostrzegawczy - - .linie (elektroniczne do tworzenia) maPY marker -znacznik .-- - - - -- .fixed frequency (FFR) .stopien sprawnoici performance monitor .diugi impuls (np.tlumienie zaklocen interferencyjnych integrator -uklad sumujqcy interrogation signal (station) -sygnai (stacja) odpowiadajqca interscan .ruchomy krrlg (znacznik) odlegloSci microwaves -mikrofale minor lobe -wiqzka boczna mixer -mieszacz modulator -modulator motion -ruch .radarowa piawa odzewowa (r.(elektroniczny) znacznik czasu .manewr statku wiasnego manoeuvring board -arkusz do nakresow radarowych manual plotting -nakres rqczny rqczny nakres radarowy -radar map lines .ogranicznik lobe .listek (charakterystyki promieniowania anteny) width .efekt nocny noise limiter -ogranicznik szumow operational warning -ostrzeienia operacyjne .

oznaczenia radarowe 0 sea clutter/pokrgt/o zasiggowej regulacji wzmocnienia radar o f f / radar wyiqczony radar on/ radar wlqczony radar stand-bjd radar w pogotowiu "north-up" presentation/ zobrazowanie wzgl.6.odbiorczy route monitoring symbols symbole [procesu] monitorowania drogi own ship/ statek wiasny selected target/ obiekt wybrany collision target/ obiekt kolizyjny lost target/ obiekt utracony active AIS target/ aktywny obiekt z AIS "sleeping" AIS target/ nieaktywny obiekt z AIS vector for course and speed made good/ wektor drogl i prgdkoici nad dnem variable range marker and-or electronic bearing line/ ruchomy znacznik odlegloSci i-lub elektroniczna linia namiarowa cursor/ kursor past track with time marks/ droga z oznaczeniem czasu own ship's vectorfor course and speed made good/ wektor drogi i prgdkoici nad dnem statku wlasnego own ship's vector for course and speed through water/ wektor drogi i predkoSci po wodzie statku wlasnego predicted tidal stream or current vector with effective time and strength/ wektorprzewidywanegoprqdu lubprqdu plywowego wskazujqcy kierunek. NAVIGATION Radar Symbols . dziobu heading line off/ kreska kursowa wylqczona antena wlqczona transmitted power monitor/ monitor mocy @F&:tio zakresu short puls/ praca na krotkim impulsie long puls/ praca na 0 panel illumination/ oiwietlenie panelu display brilliance/ jasnoSi zobrazowania range rings/ wlqcznik staiych n 0 0 NLT 04S u scanner on/ tuning/ pokrgtlo wzmocnienia g a d pokrgtio wjmocnienia rainclutter/ rozroinialnik true motion/ ruch rzeczywisty variable range marker/ pokrgtto ruchomego kregu odlegioici electronic bearing line/elektronlczna kreska namiarowa performance monitor/ monitor nadawczo . pdinocy head-up presentation/ zobrazowanie wzgl. predkoii i czas dzia/ania/ danger highlight/ wyroznienie niebezpieczenstwa clearing line/ linia bezpiecznej odlegloici position line and time/ (linia pozycyjna i czas) planned course and speed to make good/ planowana droga i prgdkoii nad dnem event/ zdarzenie distance to run/ odlegloib do przebycia planned position with date and time/pozycja planowana z datq i czasem visual limits oflights/ odlegloSC pojawienia sie Swiatia nawigacyjnego estimated position and time/ przybliiona pozycja i czas 0705 a .

radar antenna .reflektor radarowy resolution .antena paraboliczna rotation -pr~dkoSC obrotowa anteny scanning . bez mozliwoSci kasowania przez nawigatora .S" (odpowiadajqcy radarom pracujqcym na fali 10 cm) scan -pehy obrot anteny (to) scan .ograniczenia (techniczne) r.Doppler .target enchancer .p.super standard .moc znamionowa zasilania reflection plotter -rzutnik refleksyjny refraction -refrakcja .subrefrakcja .namiar wzgledny course .dziennik pracy radaru observer -obsenvator radarowy plot -nakres radarowy presentation . zasia..0.kurs wzgledny display .skala zakres6w switch -przelqcznik zakresow radar reflector (ra.stepped sweep (STSR) -r.ruch wzgledny -motion display -zobrazowanie ruchu wzglgdnego -plot -nakres radarowy wzgl~dny speed -prgdko6C wzgledna -vector . wskazniki odlegloSci rings .0 wolno zmiennoczgstotliwoSciowa .zakres.horyzont radarowy image .adequite .rozr6znialnoSC w odlegloSci i namiarze marker . log . odzewu do cz.stawa radarowa responding signal (station) . wzbudzenia .0. z uzytej skali) comer -reflektor radarowy coverage .- - - - - - - Ramark -nadawcza latamia radarowa range .p. na czestotliwoSciach) scanned area -akwen przeszukiwany scanner .: kula row video signal . pot.przeszukiwaC (na radarze.ograniczenia (wynikajqce np.6.r.p.symulator radarowy .user selectable (USR) .p.refl) .long-range przeszukiwanie na duiych zakresach - - - - - - - - -- .surowy (radarowy) sygnal wizyjny S-band .wzmacniacz ech radarowych tracking .antena radarowa parabolic . rozdzielczoSC rollerball .sweep frequency (SFR) .p.obraz radarowy interference -zaklocenie interferencyjne limitations . obszar accuracy -dokladnoSC okreSlenia odlegloSci .reflektor radarowy (skrot na mapach) rated power supply .charakterystyka radaru -constraints .dane radarowe -detection -wykrywanie radarowe display (unit) -wskaznik radaru .superrefrakcja .radar doplerowski enhancer -wzmacniacz ech radarowych horizon .0 z charakterystykq schodkowq .sygnal (stacja) odpowiadajqca resolution -rozroznialnoSC.przeszukiwanie (za pomocq radaru) .0 dostrajajqca czestotliwoSC odpowiedzi do cz.odbiomik radaru -reflector .rozroznialnoSC radaru screen picture -zobrazowanie radarowe scanning -przeszukiwanie radarowe simulator .0.radarowe Sledzenie obiektu transmitter -nadajnik radarowy radar with chart facility . NAWIGACJA frequency agile (FAR) .manipulator.krqgi odlegloSci scale .sub-standard .radar z mozliwoSciq tworzenia map rain clutter -zaklocenia od deszczu (na ekranie radaru) - - - - .odpowiedni zasieg and bearing discrimination .p. wzbudzenia z przesuwem czasu .r.r.non selectable (NSR) -r.zakres .r.antena radaru characteristics . z mozliwo6ciq kasowania odpowiedzi przez nawigatora radar (radio detection and ranging) .wektor ruchu wzglgdnego responder beacon . data .interrogation time offset frequency agile (ITOFAR) .(akwen) pokryty zasiqgiem r.standard -refrakcja standardowa (Srednia) relative -wzglgdny bearing .zobrazowanie wzgl~dne motion (RM) .p.zakres pracy radaru receiver . zmiennocz~stotliwoSciowa .slow sweep frequency (SSR) -r.ruchomy znacznik odlegloSci -marks -stale krqgi odlegloici. odlegloSC.0 dostrajajqcy cz.obraz radarowy range .

generator .stabilizacja wzglgdem dna .samodostrajacz sensitivity . odchylab (wiqzkq elektronow) swept control .aspekt echa - - - - - -nakres radarowy.czuloik sensitivity time control (STC) -zasiqgowa regulacja wzmocnienia shadow region .ground .fala jonosferyczna slave display -wskainik powtarzajqcy (dodatkowy.echo od wiqzek bocznych signal-to-noise ratio -stosunek sygnalu do szumow signal-to-clutter ratio . NAVIGATION scanty radar information .zaklocenia atmosferyczne suppressed area . listek boczny (charakterystyki promieniowania anteny) echo . wygaszanie sweep .Slad podstawy czasu na ekranie r.zaklocenie obrazu radarowego przez odbicia od sfalowanej powierzchni morza sea return .odbicie od fa1 morskich self-tuner .obszar wylqczony (w ktorym echa nie podlegajq akwizycji) supression . w pamiqci ARPA) aspect . pomocniczy) slotted array .falowod klinowy target .generator podstawy czasu (to) sweep .echo (radarowe) acknowledgement -potwierdzenie acquisition .6. blokada szumow stabilisation .obszar znajdujqcy siq w cieniu radarowym shadow sector .stabilizacja .antena szczelinowa -- smoothing -wygladzanie speckled background -efekt szumow na ekranie radarowym spinner .stosunek sygnah do zaklocen sky wave . pomiar CPA i TCPA relative vector/ wektor ruchu wzglgdne time m znacznik electronic bearing line elektvoniczna linia namia ~ W ship's M radar plot: CPA and TCPA measurement (N) o0 ship's heading marker/ tnacznik kursu statku initial position of target/poczqtkowa pozy- off-centered position/ pozycja statku dasnego pota Srodkiem ekranu rget/ obecna pozycja echa variable range marker/ ruchomy krqg odlegloici ative tracW droga wzgledna obecna pozycja echa .stabilizacja wzglqdem wody strays .Slad echa na ekranie radarowym tapered waveguide .antena szczelinowa slotted waveguide aerial .przeszukiwak (radarem).antena radarowa spot -plamka Swietlna (na ekranie radaru) squelching .impuls krotki side lobe -wiqzka boczna.tlumienie.skwe informacje radarowe screen . nadbrzeina stacja radarowa short puls . oslona sea clutter .regulacja zasiqgowa wzmocnienia swing circle .ekran.sea .sektor cienia radarowego ship's radar -radar okrqtowy shore-based radar -radar brzegowy.grednica okrqgu zataczanego przez antenq synthesized transceiver -nadajnik-odbiornik z syntezq tadpole tail .akwizycja (rejestracja) obiektow (do Sledzenia.dlawienie szum6w.

distinguishable - .namiar na echo course .SledziC (echo statku na ekranie r.kontrast obrazu visor . tor chart .falszywe echo identification .wektor (ruchu) wzglpdnego wektor o zmiennej dlugo-time adjustable Sci czasowej -true -wektor (ruchu) rzeczywistego video contrast . NAWIGACJA . manewr probny trigger (circuit) . okres Sledzenia accuracy .ostrzezenie diwiekowe wave clutter -(zaklocenia obrazu radarowego spowodowane odbiciami od fal) wave filter -filtr do eliminacji zaklocen od falowania morskiego waveguide .Slad. kurs obiektu deletion .dokladnoSC Sledzenia cancellation .audiable .kolpak oslaniajqcy ekran radaru przed Swiatlem zewnptrznym warning .zakres X (fala dlugoSci 3 cm) - ---- - -- - - .falowod wavemeter .statek Sledzony (radarem) target's motion trend -tendencja ruchu obiek- - - - - - target's predicted motion .uklad impulsu spustowego (czasoster) pulse .) tracking -Sledzenie (poruszajqcego sig obiektu).ostrzezenie .transponder.odlegloSC echa (Sledzonego) . diafragma x-band .identyfikacja obiektu (echa) identity . radioplawa odzewowa trails -pokwiata (echa) trial manoeuvre -syrnulacja manewru.echo symulowane speed -prpdkoBC echa swop .echo wyrbznialne fading .falomierz.true bearing of the -namiar rzeczywisty na echo -under track .przenvanie. zakonczenie iledzenia error . poziom ograniczania time base -podstawa czasu time gate -bramka czasowa (napi~cia) timer -zegar wewngtrzny Time to Closest Point Approach (TCPA ) czas do punktu najwi~kszegozblizenia (TDmin) timing -ustalanie polozen impulsow trace -Slad (pozostawiany przez podstawc czasu na ekranie) track . Sledzonych) -predicted motion -przewidywany ruch echa .range of .obiekt Sledzony vessel .false .simulated .prog.blqd Sledzenia radar -radar Sledzqcy - - - -range .odstep Sladu starting point -punkt poczqtkowy trasy (to) track .echo zgubione (ze Sledzenia) overflow -przekroczenie dopuszczalnej liczby ech (np.bearing of the .arkusze zliczeniowe interval . miernik cz~stotliwoBci window -przeslona.mylenie ech .migotanie (ech) untuning .kurs echa.usuwanie obiektow z pamipci - - ARPA .przewidywany ruch obiektu threshold .zanikanie echa .identyfikacja echa .zakres Sledzenia obiektu w systemie antykolizyjnym tranceiver -blok nadawczo-odbiorczy transponder .rozstrojenie vector -wektor .lost .relative . zobrazowanie ruchu rzeczywistego fix -zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywistq --ground stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem dna sea stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem wody -plot -nakres rzeczywisty speed -prpdkoSC rzeczywista tuning -wzmocnienie twinkling .wskaznik ruchu rzeczywistego. trasa.impuls spustowy true -rzeczywisty -bearing -namiar rzeczywisty course -kurs rzeczywisty motion (TM) -ruch rzeczywisty display .6.

17. 13. NAVIGATION Tide and tide curve piyw i krzywa piywu MEAN SPRING AND NEAP CURVES Springs occur 2 days atfer New DUNKERQUE I . High water/ woda wysoka. Spring tide . Low water time/ moment wody ziskiej. Month and day/ miesiqc i dzieri. Tidalpredicions/przewidywania p*u. 14. Spring . Mean ranges/ s'rednie skoki plywu.ccurance/ wystepowanie plywu syzygijnego. Veap tide curve/ krzywa plywu kwadraturowego. Tide curves/ krzywe plywu. 8.6. 3. Nautical Light and Tides (Swiatlo nawigacyjne ipiywy) A [table] elevation of light/ wysokoSC irddla Swiatla nad poziomem MHWS elevation of 'light over chart datum/ wysokoSC zrodla Swiatla nad zeremI mapy elevation of light over sea level/ wysokoit irddia Swiatla nad aktualnym poziomem morza MHWS = Mean High Water Springs/ Srednia wysoka woda syzygijna MHWN = Mean High Water Neap/ Srednia wysoka woda kwadraturowa MLWN = Mean Low Water Neap/Srednia niska woda kwadraturowa MLWS = Mean Low Water Springs/ Srednia niska woda syzygijna LAT = Lowest Astronomical Tide/ najnizszy plyw astronomiczny . Spring tide cuwe/krzywa plywu syzygijzego. 4. 19. Falling tide/ odplyw. 5. High water time/rnoment wody wysokiej. 7. 18. 12. Low water level/ wysokoit uody niskiej. Low water/ woda niska. High water level/wysokoid wody wysokiej. Standard port name/ n a m a portu zasadniczego. 2. Neap tide range/skokplywu kwadraturowego. 11. Rising tide/przyplyw. 10. 15. 6. 9. Chart datum/ :ero mapy.ange/skokplywu syzygijnego. 16.

pasmo plywow strefy przybrzeznej kappa . NAWIGACJA Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu Admiralty Tidal Stream Atlas -Atlas plywow i prqdow plywowych Admiralicji after H W -po wysokiej wodzie after-rush -gwaltowna fala przyplywu age of phase inequality .woda wysoka zwykiego plywu syzygijnego hydrograph -wykres przyplywu intertidal zone .linia jednakowej wysokoici plywow cotidal chart .opoinienie w fazie plywu last of the ebb -koncowy etap odplywu level -poziom lower high water -wyzsza woda niska lower low water .dobowy -range .1qd odslaniajqcy sic przy odplywie - - .znak wody wysokiej High Water Ordinary Neap Tide (HWONT) -woda wysoka zwyldego plywu kwadraturowego High Water Ordinary Spring Tide (HWOST) .nier6wnoSC roczna (plywu) atidal -bezplywowy before H W -przed wysokq wodq be-neaped -(statek oczekujqcy na plyw syzygijny. przeciwprqd om) - - -water -przeciwprqd plywowy factor -wspolczynnik flood channel -nurt przyplywu flood current -prqd przyplywu flood mark -znak wysokokci przyplywu flood stream -prqd przyplywu flow -(prqd wypadkowy z prqdu plywowego i wiatrowego) half ebb -pol odplywu half flood -polowa przyplywu half tide -polamplituda plywu harmonic -harmoniczny analysis . by zejkC z mielizny) chart datum -zero mapy co-height line .metoda harmoniczna height of high water -wysokoSC wody wysokiej height of low water .analiza harmoniczna constants .wysokoSC wody niskiej high differences -r6znice wysokoki high water level -poziom wody wysokiej high water mark .czas tnvania wody wysokiej higher high water -wyzsza woda wysoka Highest Astronomical Tide (HAT) .6.najwyzszy plyw astronomiczny High Water Mark (HWM) .mapa z liniami jednakowych skokow plywow cotidal line . tide -plyw dobowy variation -wahania dobowe dry harbour -port wysychajqcy w trakcie odplywu drying features -przeszkody nawigacyjne widoczne przy odplywie drying heights -wysokohci wysychajqce przy odplywie ponad zerem mapy drying reef -sucha (wystajqca nad poziom morza) rafa duration of stream .linia jednakowych skokow plywow co-range line -liniajednakowych wartoici plywow dead neap .znak wody wysokiej high water neaps -woda wysoka plywu kwadratowego high water springs -woda wysoka plywu syzygijnego high water stand .wiek nierownokci age of the moon -wiek Ksiezyca agger -plyw podwojny amphidromic point -wezel amfidromiczny annual constituent -skladowa roczna (plywu) annual inequality .skok plywu dobowego stream -prqd towarzyszqcy plywom d.najnizsza wysoka woda plywu kwadraturowego direction of flow -kierunek przeplywu diurnal .skladowe harmoniczne method .stale harmonicme constituents .czas tnvania prqdu plywowego eagre -fala przyplywu w ujkciu rzeki ebb .odplyw channel -nurt przyplywu stream -prqd odplywu ebbtide -odplyw eddy -wir.nizsza woda niska lowest low water -najnizsza woda niska lowest low water spring -najnizsza woda niskaplywu syzygijnego low-tide elevation .

.Srednia nizsza woda wysoka Mean Higher Low Water (MHLW) .Sredni poziom plywu meteorological effect on tides -wplyw warunkow meteorologicznych na plyw meteorological tide -plyw pogodowy Mean High Water Neap (MHWN) .Sredni poziom morza mean higher high water . NAVIGATION low tide shoreline -linia najnizszego stanu plyWU low water .prqd ust~ujqcy.lunitidal interval .opoznienie fazowe port of reference -port odniesienia positive surge -anormalne podwyzszenie ply---S - - - WU prediction -prognoza (tu: plywu) predicted tide -plyw przewidywany predictions -przepowiednie (plywow) .amplituda plywu kwadraturowego -tide -plyw kwadraturowy neaped -(statek osiadly na mieliznie w czasie zrnniejszania siq amplitudy plywu syzygijnego) neaps -piywy kwadraturowe negative surge .Srednia wysoka woda plywu kwadraturowego Mean Higher High Water (MHHW) .woda niska zwyklych plywow kwadraturowych main flood .methods of .6.metody przepowiedni .intenval ksiqiycowy Sredniej wody wysokiej mean high water neap -Srednia wysoka woda kwadraturowa mean high water spring .Srednia wyzsza woda wysoka Mean Lower High Water (MLHW) .Srednia nizsza woda niska Mean Low Water Springs (MLWS) -Srednia niska woda plywu syzygijnego Mean Low Water Neap (MLWN) .Srednie narastanie plywu syzygijnego mean tide level ..Srednia wyzsza woda wysoka mean high water .Sredni poziom morza mean spring rise .stale nieharmoniczne (plywu) ordnance datum -zerowy poziom morza outgoing current .Srednia wysoka woda syzygijna .nier6wnoSC faz lag .Srednia woda wysoka mean high water interval .Srednia wysoka woda plywu syzygijnego Mean High Water Neap (MHWN) ..line ---- mean low water .Sredni skok (plywu) mean sea level . Ordinary Neap Tides (LWONT) -woda niska zwyldych plywow syzygijnych Low Water.Srednia woda --.linia brzegowa odpowiadajqca wodzie niskiej --mark -znak odpowiadajqcy wodzie niskiej neaps -woda niska plywu kwadraturowego spring -woda niska plywu syzygijnego stand .anormalne obnizenie plywu non-harmonic -nieharmoniczny constant .Srednia wysoka woda kwadraturowa Mean High Water Spring (MHWS) .Srednia wyzsza woda niska Mean Lower Low Water (MLLW) .metoda harmoniczna przepowiedni . prqd odplywowy over tide -plyw wysoki perigee tide -plyw w przyziemnym polozeniu Ksiqiyca phase -faza inequality .intenvalniska ksigiycowy Sredniej wody niskiej .neaps -Srednia woda niska kwadraturowa prings .gl6wny kierunek (rozchodzenia siq) p r w l y w u Mean High Water Springs (MHWS) .daily tide -przepowiednie plywow -datum of tidal -zero przepowiedni plywowych - - - - .Srednia woda niska syzygijna mean neap rise -Srednie narastanieplywu kwadraturowego mean range .bezruch wody niskiej Lowest Low Water (LLW) .Srednia niska woda plywu kwadraturowego Mean Sea Level (MSL) .Srednia wysoka woda syzygijna neap -(plyw) kwadraturowy low water -niska woda kwadraturowa range .najnizsza z niskich wod lunisolar constituent -skladowa ksiqzycowosloneczna (plywu) Lowest Astronomical Tide (LAT) -najnizszy plyw astronomiczny lunitidal interval -odstqp ksigiycowy Low Water Mark (LWM) -znak wody niskiej Low Water. Oridinary Spring Tides (LWOST) .harmonic method of .woda niska (plywu) .

6. port) amplitude .amplituda plywu angles -krlty plywu -bore .prpdkoSC prqdu przyplywowego subtidal -lezqcy poniiej strefy objqtej plywami syzygy .okres plywu -plane of reference .syzygia -tide -plyw syzygijny tidal -plywowy (np.skladowa harmoniczna plywu constant .wahania poziomu morza range of water level .stosunek skokbw (plywow) rectilinear stream .obnizony poziom wody (powodujqcy osiadanie statku na mieliinie) slack water -woda martwa - shallow water corrections -poprawki plytkowodne solar constituent .stloczenie fa1 plywow rise and falls -wznoszenie i opadanie (plywu) rotary stream -piywowy prqd wirowy sand warped . plyw glowny priming -przyspieszenie (plywu) quarter diurnal -(plyw) CwierCdobowy range of sea level .obliczanie plywow -race -bystrze plywu - - -- - - .plynqC pod prqd plywu (takie obracaC statek na przyplywie.woda stojqca stand -bezruch plywu standard cuwe -krzywa standardowa (plywu) standard port .doba piywowa diagram -wykres plywu differences -roznice plywow fall . plyw) primary tide -plyw pienvotny.p r d powierzchniowy (od brzegu) rips .kierunek dzialania prqdu and drift (of tidal stream) .skladowa plywu current .skladowa sloneczna (ply- w4 solstitial spring time -plyw syzygijny w czasie przesilenia spring range .prpdkoSC wznoszenia (poziomu wody) ratio of ranges .(statek) osiadly na mieliinie (podczas odplywu) seasonal changes -zmiany sezonowe seasonal correction to mean sea level .fala przyplywu u ujicia rzeki (bore) component .opadanie plywu halfrange -polskok plywu levels -poziom plywow period .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego sewed .poprawka sezonowa Sredniego poziomu morza secondary -wtomy.skok plywu syzygijnego spring rise -narastanie plywu syzygijnego springs -plywy syzygijne spring tide -plyw syzygijny stagnant water .prqd pplywwy jednokierunkowy reduction of soundings -poprawka sondowan (na wahania poziomu morza spowodowane piywami) reduction level of the soundings -poziom redukcji glpbokoSci reference port .nier6wnoSC polmiesiqczna (w plywach) set . wywolany zjawiskami meteorologicznymi curve -krzywa plywu datum .uproszczona metoda przepowiedni plywow predominant -przewazajqcy (np.port odniesienia (przy obliczaniu plywow) reversing current -prqd odwracajqcy sip (plywow) rip current . dla ktorego krzywa plywow jest obliczona w tablicach) stand of the tide -bezruch plywu stem the tide .prqdkoSC prqdu odplywowego strength of flood . drugorzgdny semi-diurnal -pbldobowy tide -plyw p6ldobowy semimenstrual inequality .port zasadniczy (port odniesienia.zero plywow -prediction .zero plywu -day .stala plywow -constituent .dla portow zasadniczych -for secondary ports -dla portow dolqczonych . NAWIGACJA -for standard ports .prqd staly.prqdkoSci of current -prpdkoSC prqdu of fall -prqdkoSC opadania of rise .simplified harmonic method of .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego and rate (of tidal stream) .skok poziomu wody rate . opierajqc dziob o nabrzeie) storm surges -wezbrania sztormowe storm tide -przyplyw sztormowy strength of ebb .

apogean -plyw apogeiczny .neap -plyw kwadraturowy .astronomical -plyw zrownowazony .fala plywu -waters -akwen plywowy -zone -wybrzeze w strefie plywow tide -plyw in .opoznienie plywu tide -plyw .rodzaj plywu . amplituda ply- .plyw dobowy .equatorial .stloczenie fa1 plywu tide-rising forces .equinoctial spring .amplitude of tide .direct -plyw ksiqiycowy .czas wody niskiej uptide -pod prqd (plywowy) voung flood -~oczatek ~rniphiwu .lee -plyw zgodny z kierunkiem wiatru .brak sze6ciu stop do uzyskania przez statek plywalnoici tide tables -tablice plywow tide (parameters) -parametry plywu .double .plyw wyjqtkowo wysoki .6redni stosunek (skoku p.exceptionally high .low -niska woda (plywu) -lowest astronomical--najnizszy plyw astronomiczny -range of the tide -skok plywu.flood -przyplyw .amplituda plywu .forced - - -- - - - - - - - .wchodziC do portu wraz z plywem out -wychodziC z portu z plywem tide-ball -kula sygnalowa plywow tide-bound .skladowa harmoniczna p.rise of .mixed -plyw mieszany .antilunar plyw przeciwksiqzycowy .wychodzqcy w morze przy najblizszej wysokiej wodzie tide signals .turn of the -przesilenie plywu (type of) tide .plyw przy zerowej deklinacji ksiqkyca .abnormal -nienormalny plyw .leeward -plyw z wiatrem .races -kotlowisko prqdow (plywowych) .stloczenie fa1 plywow .age of diurnal -wiek plywu dobowego .wysokoSC przyplywu powyzej wyliczonego -high -wysoka fala (plywu) .czas plywu .average ratio .miejscowy czas zmiany plywu .fala plywowa .odplyw .retardation of tide .wzniesienie plywu (ponad zero mapy) .athwart -w poprzek prqdu plywowego .rip .zmiana prqdu plywowego .apogean range .plyw podwojny .-river -rzeka z plywami -rise -wznoszenie plywu species -rodzaje (typy) plywow -stream -prqd wywolany zjawiskami plywow -types -typy plywow undulation .diurnal . .range skok plywu - 6.after flood -przesilenie przyplywu .plywy nieregularne tideway -tor wodny podlegajqcy plywom.equinoctial .inverted -plyw odwrocony .high of tide -wysokoSC plywu .czas wody wysokiej time of low water .making of a -przybieranie plywu .sygnaly plywow tide sued six feet .rownonocny plyw syzygijny .age of semidiurnal -wiek plywu poldobowego .exceptionally low -plyw wyjqtkowo niski .przyplyw -water .skok plywu apogeicznego .atmospheric -plyw atmosferyczny .component of .(statek) zatrzymany przez plyw tide-rip .tropic -plyw zwrotnikowy under the lee -plyw przeciwny do kierunku wiatru tides with diurnal inequality .equilibrium -plyw zrownowaiony .sily powodujqce plywy tide rode . NAVIGATION - - - - - - - WU .duration of tide .spring -plyw syzygijny . .falling .flowing -prqd przyplywu - - .anti-solar -plyw przeciwsloneczny .dziobem do plywu (o statku stojg cyrn na kotwicy) tide sail .mixed -plyw mieszany .turnig of the .semi-diurnal -plyw poldobowy .plyw rownonocny .apparent time of change of .rising . strumien glowny prqdu plywowego time differences -rbznice momentow time of high water .obszar plywowy -wave .change of -przesilenie plywu .

2.kurs pomipdzy punktami zwrotu planning -planowanie trasy (podroiy) -plotter -wykreSlacz drogi -temporary .z. do ktorego statek sig zbliza track .m o t o zalozonym promieniu lub zalozonej kqtowej prpdkoici zwrotu . drugorzedny ambiguity .along speed control .alarm. po ktorym statek aktualnie plynie alarm .funkcja monitorowania pozycji primary position fixing system .odlegloSC statku od t.wskazanie zmiany kursu dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne electronic navigation chart (ENC) .zegluga po loksodromie route -zaplanowana trasa podr6 j (skladajqca sip z kilku odcinkow .blqd pozycji wzdluz t. control .skroty: course change indication (CCI) .a. (odlegloSC statku od trasy zaplanowanej) limit . course . sygnal ostrzegawczy .legs) -monitoring -kontrolowanie trasy podroj (w stosunku do zaplanowanej) -planning -planowanie trasy p o d r o j steering mode selector .z.kierunek dziobu control .a.poprzedni punkt zwrotu heading .odcinek trasy.promien zwrotu .z.kontrola kursu leg .(linia.z.) FROM-waypoint .pozycja kierowania (statkiem) course made good (CMG) .radius of . wylqczenia programu) position monitor function .kontrola prpdkohci wzdluz zaplanowanej trasy (t.6. do ktorego zbliza sie statek override facility . przy ktorej uruchamiany jest alarm cross track -prostopadly do trasy zaplanowanej -distance .dwuznacznoSC (pozycji) arrival circle . nad dnem .urzqdzenie do pomiaru prpdkoSci i odlegloSci system electronic navigation chart (SENC) elektroniczny system map nawigacyjnych wheel-over time (WOT) -moment wylozenia stem przy zwrocie C Y ~ Y NEXT-point .) .along error .z.trasa zaplanowana (droga). przy kt6rej uruchamiany jest alarm distance off track .kolejny punkt zwrotu po tym.assisted . zmiany kursu a.urzqdzenie umozliwiajqce funkcjp obejScia zabezpieczen .arrival . --error -blqd zejicia z t.odlegloSC od zaplanowanej trasy.system kontroli trasy active track .podstawowy system okreSlania pozycji rhumb line sailing .minimalna prpdkoSC manewrowa po wodzie.secondary .zwrot (zmiana kursu) .przesunipcie boczne (w stosunku do t.luk wok01 punktu zwrotu (po przekroczeniu kt6rego uruchamia sie alarm zblizania) back-up navigator -oficer-nawigator pozostajqcy w pogotowiu conning information display -prezentacja informacji koniecznych do kierowania statkiem conning position . wskazujqcy niebezpieczenstwo -primary .kierunek rzeczywistej drogi statku pomiqdzy punktem wyjScia i punktem przyjicia course over the ground (COG) -kqt drogi nad dnem course differencelimit -rbinica pomiqdzy kursem zaplanowanym a faktycznym.course change (CCA) .kontrola ruchu statku wzdluz t.rate of -prpdkoSC kqtowa zwrotu waypoint -punkt zwrotu wheel-over line .przelqcznik wyboru rodzaju sterowania TO-way point -punkt zwrotu.droga tymczasowa (pomijajqca zaplanowane punkty zwrotu) turn . NAWIGACJA Track Control System (TCS) .odcinek trasy mipdzy punktami zwrotu minimum manoeuvering speed for track control . na kt6rej statek powinien rozpoczqk wykonywanie zmiany kursu) - - - - - - abbreviations .elektroniczna mapa nawigacyjna electronic position-fixing system (EPFS) elektroniczny system pozycyjny equipment under test (EUT) -sprzqt testowanY speed and distance measuring equipment (SDME) . dla ktorej system kontroli drogi zachowuje dokladnoSC dzialania multifunction display -wskainik wielofunk- -- - - -- override function -funkcja obejhcia zabezpieczen (np.a. zblizania do punktu zwrotu .

p$zeciwlegie stand on vessel priviliged vessel/ statekmajqcy pierwszeristwo drogi *-----.romb./ reciprocqt'courses/ kurs~. I b\. konstrukcji skladanej diamond/ cones.zeniom overtaking/ wyprzedzanie head-on situation/ stark' idqce wprost na siebie t t I n I' I regaining the course/ powrdcid na kurs Crossing situation/ sytuacja przecinania kursu . folded construction/ sygnal dzienny .6.diamond. give-way vessel/ statek overtaken vessel/ statek vyprzedzany overtaking vessel/ statek wyprzedzajqcy crossing vessel/ statek przecinajqcy kurs close quarter situation/ sytuacja nadmiernego zbliienia giving way/ ustepowanie lay shapes :naki dzienne anchored vessel/ restricted in her ability to mano P severely restricted in her ability to deviate from her course/ statek o vessel not under command/ statek nieodpowiadajqcy day signal . apex down and up/ stoiki. wierzcholkiem romb w dol i do g o y ball/ kula cylinder/ walec . NAVIGATION Collision avoidance zapobieganie zde..

iwiatlo (latarnia) kombinowane communication lines .zone . z dokiem plywajqcym) action . akcja .dz.strefa ruchu przybrzeznego - - - - - - - - - - - - -waters -wody przybrzezne collision .clearing .sygnal krotki gwizdkiem bow on . kolizja avoidance .dziobem na wprost caution -uwaga . NAWIGACJA abnormal tow -nietypowy zespol holowniczy (np.(statek) ograniczony zanurzeniem course -kurs angle . niezmienny .powrocik na kurs steadiness .relative -namiar wzglqdny bell -dzwon (okrqtowy) be under command .linia kursu . statkow przecinajqcych kurs ship . zapobiegajqce (np.abaft the .situation .namiar kontrolny . k.early -wczesne dzialania . nadbrzezny -- 5. przecinajqcy ahead (of the other vessel) .zmiana namiaru .namiar bezpieczny .za trawersem.long .nawigowak ze szczegolnq uwagq clear .zblizak siq przepisy o zapobieganiu zderzeclosing-rate .(statek) przecinajqcy kurs rules .przecinak kurs przed dziobem (innego statku) astern (of the other vessel) .namiar staly.kurs przeciwny .bliska odlegloSC - - .bliska odlegloik.szlaki zeglugowe confined waters -wody ograniczone congested area -akwen o duiym natqzeniu ruchu (statkow) conjunction -zlqczenie torow wodnych constrained by draught . kolizji) .(statek) odpowiadajqcy za swoje ruchy blast .avoiding .dzialanie.szybkoik zblizania siq niom coastal -brzegowy.effective -dzialanie efektywne -to avoid collision .kqt kursowy line .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu combination light .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.(to) navigate with .obsenvacja dookola alteration of course . kt6ry spowodowal zderzenie "colregs" (collision regulations) .sygnal gwizdkiem (syrenq) okrqtowq .zapobieganie zderzeniu course -kurs na zderzenie. .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu risk -ryzyko zderzenia collided ship -statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.statecznoik kursowa crossing -przecinak.regain the .akwen o duj m natqzeniu ruchu statkow (to) crash -ulec katastrofie back manoeuver .extreme .sytuacja nadmiernego zblizenia Collision Avoidance Regulations close-up .zderzenie. kolizyjny regulations .szczegolna uwaga .przecinak kurs za rufq (innego statku) course .check .kqt widzenia angle on the bow -kqt kursowy approaching vessel .prolonged .dzialanie dla zapobiezenia zderzeniu taken -podjqte dzialania allision -zderzenie siq statku w drodze i stojqcego.navigation -nawigacja przybrzezna -traffic ruch przybrzezny . z nabrzezem lub ze znakiem nawigacyjnym all-round look-out.forward of the -przed trawersem .statek przecinajqcy kurs crowded area .statek zblizajqcy siq avoiding action -dzialanie zapobiegajqce (kolizji) beam -trawers .reciprocal .short .on the -na trawersie bearing -namiar change .constant .manewr zatrzymywania awaryjnego crash-stop -manewr zatrzymania awaryjnego - - - - - - . z tylu t. mala odlegloik quarter .sygnal dlugi gwizdkiem .minqk przeszkodq w bezpiecznej odlegloici close -bliski -range .sygnal dlugi gwizdkiem .zmiana kursu (in) ample time -dostatecmie wczeinie angle of view ..nearly-reciprocal -kurs prawie przeciwny .

Swiatlo statku nieodpowiadajqcego za swoje ruchy .all-round -Swiatlo widoczne dookola widnokr egu .szczyt (top) masztu light .prawidlo zachowania siq w wqskim przejiciu narrow waters .steaming . regulacja.luk widocznoSci Swiatla lights exhibition -wystawianie Swiatel lookout .wskazaC zamiar International Regulations for Preventing Collisions at Sea .przednie Swiatlo maszto- .duze zanurzenie vessel .latarnia kombinowana .trzymak sic z dala (od innego statku.lower .Swiatlo (statku) nie - - -- --- -- - - - - - - - - - odpowiadajqcego za swoje ruchy .Swiatlo (masztowe) gorne -visibility -widocznoSC Swiatel arc .audiable .Swiatlo rufowe .ciemnoSC. niezdatny do zeglugi end on -wprost na.combined lantern .ciqgla obsenvacja -man .iSC kursem rownoleglym precautions .headlight .foremast head .marynarz stojqcy .gong head on .diwigkowe sygnaly mglowe give way -ustepowaC drogi.Swiatlo masztowe .Swiatlo pozycyjne masztowe .prawo drogi na wodach wewnqtrznych intention -zamiar .range ..upper .poop lantern .podqzak. (np.obsenvacja.deck . Sw.Swiatlo burtowe .(to) indicate . ustagiC drogi) light . prawidlo lights -przepisowe Swiatla nawigacyjne relative -wzglgdny -- - -- - - - -- - .spotkanie siq dziobami rule .statek idqcy naprzeciw narrow channel rule . inny statek) collision .sidelight .dziobowe Swiatlo kotwiczne .flashing .Swiatla tla. udawac siq (dokqdi) regulation .znaki dzienne dead ship .starboard -prawe Swiatlo pozycyjne .Srodki ostroznoSci proceed ..background .zderzenie czolowe Inland Rules of the Road . wymagane .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego meeting vessel .masthead .na oku" station -punkt obsenvacyjny manoeuvrability -zdolnoSC manewrowa (statku) masthead . bez napqdu deep draught .intensity - - natqzenie Swiecenia .Swiatlo rufowe . wqskie przejScie not under command -(statek) nieodpowiadajqcy za swoje ruchy outsteam -wyprzedzak (to) overhaul -przeganiak (inny statek) (to) overtake -wyprzedzak (inny statek) own speed .sygnaly mglowe .Swiatlo holowania .Swiatlo pokladowe .wody ograniczone.polawianie w tukq lights .breakdown (NUC lights) . obsenvator .(pozycyjne) Swiato masztowe lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .trasa glqbokowodna disabled vessel -statek unieruchomiony (np.Swiatlo torowe (Swiatlo kierunkowe dla statku holowanego) .przepis. na wprost encounter .statek o dukym zanurzeniu deep water route .constant .odstqp keep course and speed -utrzymaC kurs i predkosk keep out of the way .latarnia rufowa. zmrok day shape .na brzegu . z powodu awarii).Swiatlo .bow . przypisane.pair trawling .Swiatlo blyskowe .prescribed .statek rybacki fog signals .6. NAVIGATION cross-channel vessel .stern .dziobem prosto na . dawaC pienvszenstwo gong .statek bez zasilania.Sw.towing .statek (prom) poruszajqcy siq w poprzek kanalu darkness .miqdzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu interval .Swiatla rybackie -vessel .Swiatlo masztowe .not under command . statkow idqcych wprost lub prawie wprost na siebie fishing -polawiajqcy ..steering .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot. rufowe Swiatlo pozycyjne -port lewe Swiatlo pozycyjne .Swiatlo (masztowe) dolne .prqdkoSc okrgtu wlasnego parallel .

odstgp m.statek zblizajqcy sic nearly ahead .stand on .s.systemy rozgraniczenia ruchu trolling -polow wqdq holowanq (ciilgnionrl) line .rules of the road -prawo drogi (morskiej) running lights .safe .sygnal ostrzegawczy sound -diwigk (to) sound -nadawaC sygnal diwiekowy speed -prgdkoSC .separation rozgraniczenie ruchu statkow . przepis .give way .sailing .(zamierzone) spotkanie statk6w right -prawo of way -prawo pienvszenstwa drogi of way signal .statek zaglowy .zone .fishing .strumien ruchu .statek holujqcy -trawling .slacken zrnniejszyc prgdkoSC standing lights .polowy sznurami haczykowymi tub gear .ocena ryzyka of collision .statek przecinajqcy kurs .determining of .stozek .power driven .statek polawiajqcy .diamond .overtaken .obracaC sig.statek polawiajqcy tralowaniem -underway . NAWIGACJA - --- - - - - - - - -- - --schemes .priviliged s.sygnal manewrowy -prescribed .s.sound .rules of navigation -prawo drogi (morskiej) . sygnalami (diwiekami) .sygnal pienvszenstwa drogi risk -ryzyko assesment .conical .natgzenie ruchu - - .statek ograniczony swym zanurzeniem crossing .sygnal przypisany ..statek morski sea room -przestrzen (manewrowa) . dla zwrocenia uwagi .prgdkoSC bezpieczna .statek wyprzedzajqcy .statek nieodpowiadajqcy za swoje ruchy . skrpcaC turning ability .ryzyko zderzenia rogue vessel -statek nieprzestrzegajqcy prawa drogi rule -prawidlo.kurs wzglgdny rendezvous .line linia rozgraniczenia ruchu .statek prawie przed dziobem not under command (NUC) .overtaking .statek ustqpujqcy z drogi in sight of one another .Swiatla burtowe side-light screen -oslona Bwiatla burtowego signal .(statek) z podniesionq kotwica ale nie w drodze unlit -nieoSwietlony vessel .sygnai diwiqkowy -successive -s -sygnaly (diwigki) nastqpujqce po sobie .lina wqdy holowanej true bearing -namiar rzeczywisty true distance -odleglo6C rzeczywista tub trawling .sygnal -(to) attract attention -s.zwrotnoSC two-boat trawl (pair trawling) -polow w tukq under way -w drodze.statek o napgdzie mechanicznym .-bearing -namiar wzglgdny course . majqcy pierwszenstwo drogi .fog -s . w ruchu (o statku) under way .manoeuvring .cylinder -walec .flow .statek wyprzedzany .line -tor kierunkowy inshore ..Swiatla pozycyjne stopping distance -odlegloSC niezbpdna do zatrzymania statku take all way off .strefa rozgraniczenia ruchu - 5.restrictions ograniczenia dla zeglugi .sygnaly mgiowe interval .sufficient wystarczajqca przestrzen manewrowa shape -znak dzienny .sznury haczykowe (to) turn .statki wzajemnie widoczne nearing .strefa ruchu przybrzeznego .statek pchany .ocena ryzyka .pushed . zawracat.stozek ---apex down -stozek wierzcholkiem w do1 .statek przed dziobem constrained by her draught .cone .statek ahead .zatrzymaC (statek) top lantern . o powaznie ograniczonej zdolnoici do odchylania sig od swego kursu - - - - - - - - -- - .warning .romb ship's lantern . majqcy pienvszenstwo drogi -towing .latamia masztowa traffic -ruch (tu: statkow) density .statek w drodze -severely restricted in her ability to deviate Erom her course .Swiatla pozycyjne safe speed -prgdko6C bezpieczna seagoing vessel .zone .pushing -pchacz -restricted in her ability to manoeuvre -statek z ograniczonq zdolnohciq manewrowania .latamia okretowa sidelights .

gwizdek.rozmi- vessel engaged in..6. visibility .restricted .low .obslugq znak6w nawigacyjnych ..slaba widzialnoS6 .servicing navigation marks --.prace .constant .zintegrowany system sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy gyro compass repeaters/ powtarzacze zyrokompasu rate ofturn indicator/ wskaznik szybkoici zmiany kursu thrusters control/ kontrola sterow ry strumieniowe .dlugi diwiqk syrenq -prolonged blast .ukladaniem rurociqgow --.sygnaly syrenq statkowq - Integrated steering system .statek zajgty .stala czujnoSC .ukladaniem kabla ...slaba widzialnoik .dzwiqk syrenq okrqtowq -blasts in succession -diwigki nastqpujqce po sobie . NAVIGATION .stan widzialnoici - - widzialnoiC - - - nowaniem vigilance ..dlugi dzwiqk syrenq .state of ..ograniczona widzialnoSC .-. syrena okrgtowa ..dzwigk kr6tki syrenq signal ..cable lying -.mine clearance operations -.towing -...reduced .blast .pipe laying ..diving operation poglgbianie nurkowe --.fishing . ..polowem .long blast .czujnoSC ..short blast .poor ..due ......dredging .holowaniem --...naleirvta czuinoiC - - whistle ..zredukowana widzialnoiC .

dawaC bieg wstecz (maszynami) back off .daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a kick astern .obr6ciC statek (to) broach ..statecznoSC kursowa course steadiness .. rozpqdzaC give a kick ahead .cala wstecz! . statek w stosunku do prqdu) capability of the engine . at a speed of .cofaC statek backward motion -ruch wsteczny bank effect . dobra manewrowoSC (statku) handy -porqczny. prqdkoiC wykonywania zwrotu) easy her -zrnniejszyC prqdkoSC (statku) feeling the bottom -reagowanie statku na bliskoiC dna (wibracje przy przechodzeniu plycizny) fetch headway . .statecznoSC kursowa - - - - crash back manoeuver -manewr zatrzymania statku (przez przesterowanie silnika z calej naprzod na calq wstecz) crash stop -zatrzymanie statku przez przesterowanie silnika na calq wstecz --test -proba awaryjnego zatrzymywania statku diameter .. at full speed -przy pelnej prgdkoSci back engines .ruszyC z miejsca (o statku) first phase of turning motion -pienvsza faza cyrkulacji fixed propeller . za -power ..proba biegu wstecz at a rate of ..daC calq rnoc silnika half ahead! -pol (mocy) naprzod! half astern! -pol (mocy) wstecz! handiness ..naprzod..ustawiaC pod kqtem (np.z szybkoSciq. z przodu..daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a wide berth -przeplywak w bezpiecznej odlegloici give her everything . dryfu) central manoeuvring position -centralne stanowisko manewrowe course-keeping ability .Srednica cyrkulacji directionally stable -kursowo stateczny (statek) directional stability .ruch wstecz .z prqdkoiciq .statecznoiC kursowa distance off track .przemieszczenie boczne (w stosunku do zaplanowanego tom) diameter of turning circle -Srednica cyrkulacji discharge current ..ruch (statku) do przodu .zwrotnoSC.. zwigkszak prqdkoSC. zwrotny (dobrze manewrujqcy statek).(ply& ze sterem wychylonym dla kompensacji np...zwolniC (np.mozliwoSci silnika carrying helm ..nabieraC prqdkoici naprzod (o statku) fetch sternway -nabieraC prqdkoici wstecz (o statku) fetch way .Sruba stala gain speed -przyspieszaC. sprawny headway ..5.daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a turn astern . do tylu -motion .rnoc wstecz -pull ...cofaC siq statkiem back running -bieg wsteczny backset -przeciwprqd back ship .z tylu.. .ustawit statek burtq do wiatru bumping -uderzenie statku (o nabrzeze) (to) cant ..half speed --pol wstecz! astern -wstecz. przed dziobem revolutions .obroty biegu naprzod all stop! -maszyny stop! astern! -wstecz! .obroty biegu wstecz! steering trial .u c i u wstecz -revolutions .Srednica -of turning circle . NAWIGACJA Ship handling manewrowanie statkiem above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba added mass -masa towarzyszqca advance -przesunigcie czolowe (statku na cyrkulacji) velocity -prqdkoSC postqpowa ahead .efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego sig statku) bank suction -efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego siq statku) bring to -zatrzymaC (statek) bring up to speed -rozpgdziC bring about .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a turn ahead .full speed ..moving -poruszaC sig wstecz (o statku) of .....strumien zairubowy ease .

6.cyrkulacja transfer/ przesuniecie boczne ------- negative transfer/ Man over board .odchylenie o 250° od kursu pienvotnego odchylenie o 60' od kursu pienvotnego rudder to midship/ and stop engine/ ster Srodek i stop maszyna rudder hard over/ Wlliamson turn ~etla Williamsona Scharnow turn petla Scharnowa I Single turn. 270° manoeuvre -petla Andersona. one turn.czlowiek za burtq ieading 20° short of opposite course/ iurs mniejszy o 20' od kontrkursu deviation from original course by 250° . NAVIGATION I Turning circle . Anderso turn. pojedynczy zwrot .

nastawa ograniczenia kqta wychylenia stem (iyropilot) moment -moment na trzonie sterowym -telltale -wskaznik polozenia stem tiller .stanqC w dryfie lee helm .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze limit setting .sklonnoSC statku do kierowania sig na wiatr leeward gauge -(statek) majdujqcy siqpo stronie zawietrznej (innego statku) leewardly .(statek) zawietrzny left-handed propeller .astern -ruch do tylu.Sruba prawoskrqtna right-hand propeller .zintegrowany system manewrowania -ship's -characteristics -charakterystyka manewrowa statku -trials -pr6ba wlaSciwoSci manewrowych -test -badanie wlaSciwoSci manewrowych moment -moment due to wind pressure .Sruba lewoskrqtna lie atwart .strumien Srubowy screwing effect .recovery . ruch wstecz pick up speed -zwiqkszyk prqdkoSC pinwheel -obracaC statek (dwuSrubowy) przeciwbieznq pracq Srub pivoting point -punkt obrotu (statku podczas cyrkulacj i) race of the screw .integrated system .trzecia faza cyrkulacji.akcja z opoznieniem --immediate action -akcja natychmiastowa .strumien zahrubowy radius -promien radius of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rate of turn indicator .ahead .sila poprzeczna stem run the headway down -zmniejszyC prpdkoik screw .posuwaC sig bokiem (do wiatru. prqdu). w ktorym czlowiek wypadl za burtq manoeuvrability .sterownica -torque .manewr "czlowiek za burtq" maneuvre -manewr .efekt boczny Sruby napqdowej race .of a couple of forces -moment - 5.strumien zairubowy -effect .napor poprzeczny lateral thruster -ster strumieniowy (poprzeczny) lay to ..wspolczynnik prqdkohci ustalonej cyrkulacji do prqdkoSci poczqtkowej real speed -prqdkoSC rzeczywista (to) reverse means of propulsion -przesterowaC Srodki napqdu right-handed screw . NAWIGACJA - - -- - .nadajnik kqta wychylenia stem area -powierzchnia stem cross force .Sruba prawoskrgtna rudder .hamowanie Srubq current .ruch do przodu .czlowiek za burtq delayed action .manewr prowadzqcy do miejsca.osoba zaginiona manoeuver .kopnqC maszynq") lateral thrust .ster angle -kqt wylozenia steru indicator -wskaznik wychylenia stem --transmitter . manewrownoSC statku (to) manoeuvre -manewrowak manoeuvering -manewrowy berth -przestrzen manewrowa .missing person .uniform turning .wlaSciwoSci manewrowe statku.efekt (napor) boczny Sruby .moment od naporu wiatru -- -- - - - - pary sil moment of a force -moment sily moment of inertia -moment bezwladnoSci moment of pull -moment uciqgu motion -ruch .sila boczna (poprzeczna) stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .- - hove to -poloiyC (statek) w dryfie increasing pitch .skok wzrastajqcy (Sruby nastawnej) keep her way . cumowaC (statek) burtq do prqdu make headway -posuwaC siq naprzod (o statku) make a leeway -dryfowaC.wskaznik prqdkoici zmiany kursu ratio steady turning speed .Sruba napqdowa -backing .iSC silq bezwladnoSci Kempf manoeuvers -proba Kempfa kick full ahead -dab na moment calq naprzod (. byC znoszonym (o statku) make the weather side -podejSC ze strony nawietrmej (to) make way -posuwaC sig do przodu (o statku) manageability -wlaSciwoSci manewrowe (statku) man overboard . faza cyrkulacji ustalonej .

napor wiatru - - - - -- - - . pogotowie! steady-turning circle . proba standardowa Kempfa stand-by! -uwaga!.zwrotno6C statku centre -jlrodek obrotu (statku) characteristic .o k r cyrkulacji ~ diameter . zwalnianie speed -prpdkoSC.Srednica ustalonej cyrkulacji speed -prqdkoSC ustalonej cyrkulacji steerageway -prqdkoSC sterowna (statku). pojedyncza petla . faza cyrkulacji ustalonej vessel .Anderson .spadek prcdkoSci.wolno naprzod! slow astern! -wolno wstecz! slowing down -zrnniejszenia prqdkohci.szybkoSC zmiany kursu speed -prpdkoSC cyrkulacji (statku) . szybkoSC -drop .pptla .czgSC stem poza osiq obrotu take way off the ship .statek obracajqcy sic.spowodowaC poprzeczny mch statku sheer a ship .uniform motion . na prqdzie) sheer off .large course -kurs manewrowania wielkimi statkami simulator . wstrzymanie tactical diameter . Andersona .statecznoSC kursowa standard -znormalizowany.cyrkulacja qualities .trzecia faza cyrkulacji. wykonywanie cyrkulacji ability . skrgcaC turning .Scharnow -petla Scharnowa . p.efekt przykienny (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyicienny.odchodzik od.6. kanalu na manewrowoSC) wandering -tendencja statku do schodzenia z kursu wash .charakterystyka manewrowa circle . zmiana kursu.cyrkulacja ustalona diameter . zwolniC third phase of turning motion .single . NAVIGATION second phase of turning motion .obracanie sic.napor boczny (np. stem strumieniowego) turn .obracaC sic.petla Andersona.large -manewrowanie wielkim statkiem .proba wciowa.obrociC (statek) na malej przestrzeni variable pitch propeller .Sruba nastawna variable speed and courses -prcdkoSC i kursy zmienne wake current . zmniejszenie prcdkoSci loss .pojedyncza petla.trzecia faza cyrkulacji. Andersona . najmniejsza prgdkoSC umozliwiaj~ca sterowanie sternway -ruch statku wstecz stop! -zatrzymak! (silnik glowny) stop her! -zatrzymaC (statek)! stopping distance -odlegloSC konieczna do zatrzymania statku stoppage -zatrzymanie. statek wykonujqcy zwrot turn short around . zawracak.utrata predkoSci of advance -predkoSC postepowa (Sruby napedowej) trial -proba prqdkoSci stability of motion . oddzialywanie Scian (np.wytraciC bieg statku.woda odrzucana przez Smbe windage -odchylenie (spowodowane wiatrem) area -powierzchnia nawiewu wind bound .symulator (do nauki) manewrowania statkiem side force of a propeller -napor boczny (Sruby) slipstream -strumien zairubowy slow ahead! . zboczyC ship handling -manewrowanie statkiem .(statek) zatrzymany przez silny wiatr wind moment .one -pojedyncza petla.druga faza cyrkulacji sheer alongside .czeSC stem poza osiq obrotu tail section of the rudder blade .odsuwaC statek bokiem (np. p.strumien nadqiajqcy wall effect .Williamson -petla Williamsona (to) turn .moment naporu wiatru wind pressure -cihnienie wiatru.Srednica taktyczna tail of (rudder) blade . zwykly test . faza cyrkulacji ustalonej topside projected area -powierzchnia nawieWU -- -- -- - -- -- transverse -poprzeczny -thrust .zwrotnoSC (statku) radius -promien cyrkulacji -ratio .Srednica cyrkulacji manoeuver .

state of the . z burty .naprqienia kadhba spowodowane naporem fa1 pooping .uciec w morze przed sztormem scend .podnosiC siq na fali.wchodzenie fali na poklad seaward wind -wiatr od morza semicircle -polkole.sztormowaC rufh i6C z wiatrem scudding .navigable -polowka zeglowna (w cyklonie) send .zalewaC dziob statku na kotwicy over-raked -statek zalewany falq w czasie postoju na kotwicy panting .ciqzkie bryzgi high sea -morze wzburzone.dryf boczny -angle .short-crested .short .strona zawietrzna board .rozbijanie siq fa1 (o statek) down the wind -z wiatrem drift . morze otwarte hull slamming .uderzenia dziobowej czqki kadhba (o wodq wskutek zbyt duiej prqdkoSci i przechylow wzdhznych).sea state .podnosiC siq na fali.athwart .wchodzenie fali (na statek) od rufy - - - - - - (to) pound -uderzaC dziobowq czqSciq statku o fale pounding .morze wzburzone.abeam .falowanie z baksztagu (skoh e do statku) .heavy .cross -morze sklocone. fale wyprzedzajqce .udar. oko sztormu flat calm .morze otwarte .kqt dryfu lop . nurzaC dziobem lub rufq heavily -nurzaC siq gwakownie screw racing -wzrost obrotow Sruby wychodzqcej z wody scud . polkrcg .5. falowanie .(lezqcy) po stronie zawietrznej leeway .fala nadqzajqca. znoszony afloat -unoszqcy siq na wodzie awash .open . morze niespokojne seas on deck .stan morza .drobna fala lee . falowanie przeciwne . sleming labour -pracowaC (np.beam .falowanie z baksztagu (skohe do statku) quartering winds -wiatr z baksztagu running high -morze wzburzone run out to sea . zapadaC dziobem lub rufq w fale (o statku) shake -wstrzqs shelter . ciqzko na fali . wiatrem) -by the wind .green . stlok (fal) overhanging crest -zalamujqcy siq grzbiet fali over rake .falowanie boczne.dryf. silny sleming.obmywany przez fale awave .fala krotka .gnany wiatrem dry ship -statek niebiorqcy wody na poklad w sztormie eye of storm .following .tempestuous .schronienie - - - - - -- - - - - - - - .falowanie boczne . fala z rufy . fala. spiqtrzona .fala boczna .fala krotka main spray -bryzg glowny make heavy weather -pracowaC ciqzko na fali (o statku) overfalls -kipiel.centrum sztormu.na zawietrznej leeward -zawietrzny leeward .morze wzburzone .under the .morze wzburzone . falowanie krzyzujqce siq . stan morza. ciqzkie uderzenia dziobem o fale quartering waves .sztormowanie rufq sea -morze.cisza zupelna flaw -podmuch wiatru forward spray -bryzg dziobowy froth -piana heavy spray .fala wchodzqca na poklad statku -head falowanie dziobowe. NAWIGACJA Weathering .stan morza .statek) leaper .falujqcy breach .overtaking .falowanie nadqkajqce.burta zawietrzna side -burta zawietrzna .sztormowanie adrift -dryfujqcy.quartering .fala krotka.drgania kadhba od naporu fa1 stress .turbulent . znos angle -kqt dryfu current -prqd dryfowy direction -kierunek dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven -gnany (np.

foul .round -wiatr obracajqcy siq .stern system -uklad z falowaniem nadqzaj v ~ .head .ground .bow .fala ukoSna .trudne warunki pogodowe .deep .(statek) zatrzymany przez sztorm storm signals .fala .sztorm zimowy winter month -miesiqce zimowe (to) work .trawers nawietrzny bound . statek.fala poprzeczna weather -pogoda .glowny kierunek dryfu wiatrowego current -prqd dryfowy . NAVIGATION ship's endurance .height of .ciqzkie warunki pogodowe a storm -przetrwak bezpiecznie sztorm -beam .fala glqbokowodna .linia szkwalu.fala synchroniczna .sztormowaC rufq windfall .zla pogoda conditions .zalewanie (pokladu przez fale. burza to windward -na wiatr (w kierunku skqd wieje wiatr) (to) track .falowaC swell -rozkolys.beam .posuwaC siq na czole fali surf zone .quarter .deep water .nawietrzny.pracowaC (np.fala martwa z dziobu .tempestuous -pogoda burzowa (to) weather .fala glqbokowodna .sygnaly sztormowe.following -wiatr z rufy force .wysokoSC fali .sztormowaC weathering .6. statek dzielny wind -wiatr component .sleming (uderzenia dziobem statku o fale) spray .sztorm.fala przybojowa .gwaitowna fala (to) surge .following .surf . sygnaly ostrzegajqce o sztormie (to) strain -pracowaC (o kadlubie na fali) (to) surf . prqd dryfowy drift . branie fali na poklad) slamming .heavy .fala nadqzajqca.szkwalisty (wiatr) storm bound . falowanie nadqzajqce .fala przydenna .sztormowaC under the wind -na zawietrznej unfavourable winds -niepomyhlne wiatry upwind -pod wiatr vortex .fala z rufy.warunki pogodowe .burzliwa pogoda .real -wiatr rzeczywisty .severe .synchronous . fali) squall .oko cyklonu washing down . fala wyprzedzajqca .strona nawietrzna statku wet -mokry (statek zalewany przez fale) ship .transverse .zatrzymany przez pogodq gleam -przejainienie nad horyzontem zwiastujqce poprawe pogody .state of the .sztormowanie weather quarter .silna bryza lqdowa wind's eye -kierunek wiatru windward .stan pogody .bad .sila wiatru .in the -na wietrze is heading -wiatr wyostrza . linia nawalnic squally .fala boczna .speed of -prqdkoSC fali . fala z rufj .bryzg (np.fala dziobowa . martwa fala .run before the .(statek) biorqcy wodg dziobem wash overboard -zmyC z pokladu wave .stern .slabniqcie (wiatru.ciqzki rozkolys taking off .sldadowa od wiatru current -prqd wiatrowy.ladunek na fali) - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - .statek biorqcy duzo wody na poklad wholesome (ship) -(statek) dobrze trzymajqcy siq na fali.land -bryza lqdowa .SledziC (przemieszczanie siq oka tajfunu) traverse wind -wiatr przeciwny true wind -wiatr rzeczywisty try .cross -krzykujqce siq fale martwe .overtaking - - - - - - - - .burta nawietrzna winter storm .falowanie nadqzajqce.diagonal .strefa (wystepowania) przyboju surge . plywu) tempest . na wiatr side .szkwal line .zdolnoSC statku do przetrwania (trudnych warunkow pogodowych) shipment of green water -zalewanie pokladu (przez fale) shipping water .rough .wiatr z baksztagu .

severe .zegluga z lodolamaczem. tor wodny) wolny od lodu ice-free -(port) niezamarzajqcy ice jamming -zator lodowy ice lead -przejicie w lodach iceport . kanal na akwenie zalodzonym frozen in .port lodowy (wglqbienie w barierze lodowej. czqsto okresowe. na ktorym wystqpujq ciqzkie.(port) skuty lodem icebound -(statek) uwiqziony w lodach icebound -skuty lodem (akwen. w kt6rym nastqpuje aktywny proces deformacji.luzna kra nip -kleszczenie statku (przez lod.ciqzkie warunki lodowe ice-free .obszar trudny (obszar.pilot lodowy --report -meldunek lodowy. NAWIGACJA Ice navigation -nawigacja w lodach beset . utrudniajqce zeglugq warunki lodowe) field of ice -pole lodowe first open water -po ustagieniu lod6w flaw -szczelina pomiqdzy pakiem a lodem sta- .(statek) uwigiony w lodach difficult area .ostrzezenie lodowe icebound .lekkie . statku) load .oblodzenie International Ice Patrol (IIP) .5.wzmocnienie przeciwlodowe warning .lead -wolne przejkcie miqdzy pakiem a stalym lodem.odblask lodowy loose ice . gdzie zegluga jest mozliwa tylko w asyhcie lodoiamacza) lym - - ice-breaker -lodoiamacz working with .sezon lodowy (okres zalodzenia) signal .oblodzenie (np.kanal przybrzezny (w lodach) - - --- .medium -umiarkowane warunki lodowe .otwarty kanal w lodach przy brzegu open water .(akwen. raport o zalodzeniu season . uniemozliwiajqce mu samodzielnqzeglugq) nipped -zakleszczony (przez 1od) opening -przejicie w lodzie open lead near shore .akwen wolny od zalodzenia over-icing the ship -zalodzenie statku Radio Navigational Warnings and Ice Reports -radiowe ostrzeienia nawigacyjne i meldunki lodowe shore lead .warunki lodowe formation .1od -bulletin -biuletyn lodowy chart -mapa lodowa code . wykorzystywane do cumowania) ice under pressure -1od pod naporem (lbd.light . lodowa sluzba patrolowa -pilot .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa land blink . stanowi duze niebezpieczehstwo dla zeglugi) icing . manewrowanie z lodolamaczem ice conditions -warunki lodowe .obciqzenie od oblodzenia patrol -patrol lodowy.sygnal lodowy strengthening .(statek) zablokowany lodami frozen spray -marznqcy bryzg (fali) ice .kod lodowy conditions .

.GMDSS communication in emergency -IqcznoS GMDSS w niebezpieczeristwie local user terminal lokalna stacja odbiorcza coast radio statior.

obszar.alarm .parabolic .Sledzenie automatyczne (np.antena - dipole - - .re-chargeable . nalu komunikacji) banana pin -wtyczka bananowa band -pasmo -high frequency (HF) pasmo wysokich czqstotliwoki .emisja z jednq wstegq bocznq switch -przelqcznik zakresow .uruchomiC rqcznie .alarmowanie w niebezpieczenstwie .amplituda modulation (AM) .dumrnv .wide (WB) -pasmo szerokie (foniczne) bandwidth .side .antena paraboliczna .position of .modulacja amplitudy area .baterie wielokrotnie ladowalne - - -- - - - - - - - - - - .loop .akwen audibility -zrozumialoSC.Srodki alarmowania amplitude shift-keying (ASK) .artificial .modulacja przez kluczowanie amplitudy answerback -znamiennik (teleksowy) antenna .antena kierunkowa .antena .narrow (NB) -pasmo wqskie .stabilized .Automatyczny system raportowania [pozycji dla] wzajemnej pomocy statkow auto-alarm-autoalarm (automatycmy odbiornik alarmowy) automatic keying device -klucz automatyczn Y Automatic Gain Control (AGC) -automatyczna regulacja wzmocnienia Automatic radio telex (ATOR) -automatyczny teleks radiowy Automatic Repeat on reQuest (ARQ) -automatyczne zqdanie powtbrzenia auto-track .alarm falszywy alert .zakres morski .5.tablica rozdzielacza antenowa current .wstqga boczna (czqstotliwoSci) .sztuczna antena earthing switch -przelqcznik uziemienia anteny .single side (SSB) .omni-directional .obw6d antenowy -breaker -wylqcznik antenowy control table .sea .lower side .antena stabilizowana - - antena dipolowa.antena nadawcza -trunk -rurowy przepust anteny w pokladzie tuning coil .inadvertently .dish .potwierdziC odbior activate -uaktywni automatically -uruchomiC automatycznie manually .pozycja niebezpieczenstwa alerting .prqd antenowy .directional .uruchomiC przypadkowo adjacent channel -(radiowy) kana1 przylegly Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Spis sygnalow radiowych Admiralicji (Brytyjskiej) aerial .dolna wstega boczna .linka antenowa -yard .very narrow (VNB) -p.szerokoSC pasma batteries -baterie .distress .means of . satelity przez antenq) availability -dostqpnoSC.false .antena wewnqtrzna .antena bezkierunkowa .maritime .cewka antenowa strojqca -wire . dip01 - - - - - - - - - - - - - amplifier -wzmacniacz amplitude . bardzo wqskie .indoor .antena ramowa -mast -maszt antenowy -terminal -koncowka antenowa . osi~alnoSC ka(np. akwen .intermediate (IB) -pasmo poSrednie . NAWIGACJA Radio and GMDSS communication -IqcznoE radiowa i GMDSS accounting authority -firma rozliczajqca korespondencj~ statku accounting authority identification code (AAIC) .reja antenowa (to) alarm -alarmowaC .sztuczna antena -change over switch -przelqcznik antenowy nadawanie-odbior circuit .alarmowanie .indpendant side (ISB) -niezalezna wstega boczna .kod identyfikacyjny firmy rozliczajqcej korespondencjq statkowq acknowledgement -potwierdzenie (odbioru) acknowledge receipt .transmitting . slyszalnoS6 audiable alarm -alarm akustyczny Automated Mutual Assistance Vessel Reporting System (AMVER) .antena radiowa o ksztalcie miski .

GMDSS station components . NAVIGATION (?MDSS ?o eauivment yposaie&ex~~~~~ MF/HF DSC watch receiver/ radiotelefone MF/HF/ NBDP telex terminal/ NAVTEX receiver/ odbiornik nastuchowv MF/HF radiotelefon MF/HF terminal teleksowv NBDP DSC odbiornik Navtex f VHF radiotelefone with built-in DSC/ radiotelefon VHF z wbudowanym DSC Y printer/ drukarka MF/HF DSC terminal/ terminal MF/HF DSC Sea area A4 .system automatycznej idenlyfikacji AZS rejestrator danych z podr& .wyposaienie GMDSS dla alarmowania VHF hand held radio/ reczna radiostacja VHF transmitter with unique encoded signal/ nadajnik z unikalnym sygnaiem identyjikacyjnym VHF antenna/ GPYVHF combined antennu/ antena zintegrowana GPS/VHF distribution box/ skrzynka rozdzielcza linka do mocowania ptawy do Srodka ratunkowego Automatic Zdentification SystemAZS .6.skladowe stacji GMDSS dla obszaru morskiego A4 GMDSS alarming and position indicating equipment .

kanal iqdania .modulated .oplata .collect rozmowa na koszt abonenta z lqdu . do wszystkich stacji category -kategoria wywolania .co-.person to person . block diagram .szybkoiC transmisji danych de-activated -ponownie uruchomiony dedicated frequency .czgstotliwoiC wymaczona delivery .country .reliable .1qcznoiC satelitarna .request .kod kierunkowy .deferred .public .collective sign .area .polqczenie z wybranq osoba .lqcznoiC za pomocq urzqdzeri naziemnych (w odroinieniu od satelitarnej) -worldwide komunikacja radiowa o zasiggu globalnym Communication.safety -wywolanie ostrzegawcze . szafka call .repeating of -powtorzenie wywolania .wywolanie sluibowe (DSC) sign .kanal przydzielony .signalling .loss of -utrata lqcznoici .wywolanie ogolne .oplata brzegowa .maritime -1qcznoiC morska .common .terrestrial . ostrzegawcza coverage -pokrycie (systemem lqcznoici) data rate .modulowana fala noina channel -kanal .immediate .lqcznoiC niezawodna .fala noina -wave (CW) .5.wywolanie grupowe do wybranych statk6w .1qcznoiC teleksowa .general .safety .message -kanal roboczy .wywolanie (radiowe).kanal wspolny .relay .initiate a -wywolaC (innq stacjp) -in progress -wywolanie w trakcie (trwajqce) . Search and Rescue Commi -ttee (COMSAR) -Podkomitet (IMO) dls Radiokomunikacji. komunikacja band -pasmo emisji .assignment .ship's business .sygnal wywolawczy.telex .destination -kod przeznaczenia kod senvisu telefonicz-telephone service nego . vot. do wszystkich statkbw .geographical area -wywolanie statkow w okreilonym obszarze geograficznym .satellite .dostarczenie odloione delayed .dostarczenie opoznione .skrzynka.korespondencja bezpieczenstwa.: nadawanie blind .telephone .ship .lqcznoiC telefoniczna .schemat blokowy (urzqdzenia) blocking -blokowanie odbiornika broadcast . Poszukiwan i Ratownictwa continuous wave (CW) . -- - foniczny na oddzielnej czpstotliwoScinoinej charge .dostarczenie (np. wiadomoici) confirmation -potwierdzenie otrzymania .korespondencja (tu: radiowa) .kanal przydzialu . transmisja radiowa.oplata statkowa code -kod .grupowy sygnak wywolawczy -distress wywolanie w niebezpieczenstwie .-wspolny kanal radiokomunikacyjny . NAWIGACJA bias -przedpigie blind transmission -nadawanie bez potwierdzenia odbioru.dostarczenie natychmiastowe priority -priorytet dostarczenia digital -cyfrowy -call -wywolanie cyfrowe - - - -- - - - - - - -- - - - - .korespondencja publiczna .kqcznoik migdzy statkami .routine .w.kod kraju .bridge-to-bridge -lqcznoik mostek-mostek . sygnal rozpoznawczy (to) call -wolaC.fala nietlumiona correspondence .inter-ship radio . polqczenie (telefoniczne) .nadawanie radiofoniczne.all stations .coast .on-scene -s -kanaly (lqcznoici) uiywane na miejscu akcjilwypadku A .single per carrier -pojedynczy kanal tele- - - - - -- -- - - - - - - - - \ .fala noina .telex service -kod senvisu teleksowego communication -lqcznoiC.poirednictwo (w komunikacji w niebezpieczenstwie) . radiofonia cabinet .all ships -w. wzywaC calling (ship) -statek wywolujqcy calling frequences -czgtotliwoit wywolania carriage -karetka dalekopisu -return -przesunipcie karetki do kolejnej linii carrier .wywokanie rutynowe (DSC) .group to selected ships .

bezpoirednim directional -kierunkowy radio beacon . 16.generator (DMG) generator wiadomoici niebezpieczenstwa .korespondencja w n. Wire antenna/ antena linkowa.cyfrowe selektywne wywolanie diplexer . dwuplekser direct radio link . Radar antenna (X band)/antena ra- Antennas ' arrangement I daru pasma X.selective calling (DSC) .awarjjna radioplawa lotnicza (GMDSS) . Decca receiver antenna/ antena odbiornika Decca 12.wspohzqdne (pozycji) niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoik niebezpieczenstwa . zobrazowanie screen .radiolatarnia kierunkowa direction finder -radionamiernik direction finding (DF) -radionamierzanie display -monitor. 23. UHF telemetw antenna/ antena sys1 temu telemetrychego UHF 10. 18. Omni directional cone-shaped antenna/ bezkierunkowa antena stozkowa .6. NAVIGATION .cyfrowe selektywne wywolanie digital selective call (DSC) . UHF-antenna/antena UHF. VHF antenna/ antena VHF 4. Transmitting MF/HF antenna/ antena nadawcza MF/HF 2. Anemometer sensor/ czujnik wiatromierza. Watch keeping receiver antenna/ antena odbiorcza odbiornika nasiuchowego 6. modulacja dwuwstegowa transmission . Radiodirection finder antenna/ antena radionamiernika 14. AM receivina antenna/ antena odbiornika AM. Antenna INMARSAT-C/ antena stacji satelitarnej INMARSAT-C 9. Antenna coupler/ uklad sprzegajqcy antenowy 3.bezpoirednia l@cznoSkradiowa direct printing -wydruk bezpoiredni telegraphy -telegrafia o w.zdwajacz. disturbance -zaklocenia. 20. wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .wezwanie pomocy.podwojna wstqga boczna. wskainik.obrazowak distress -niebezpiecznstwo -button -przycisk powodujqcy wygenerowanie wiadomoici niebezpieczenstwa call .message wiadomoik w niebezpieczenstwie . VHFIDSC antenna/ antena VHFIDSC 8.radiokomunikacja dwutorowa enhanced group call (EGC) -rozszerzone wywolanie grupowe emergency locator transmitter (ELT) .nature -rodzaj niebezpieczenstwa .emisja dwuwstqgowa droppable disposable radio -prosta radiostacja zrzutowa (do zrzucania z samolotow) DSC distress call . GPS antenna/ antena systemu GPS 13.signal -sygnal wzywania pomocy - -- --- - -traffic .priority -priorytet niebezpieczenstwa . Whip antenna/ antena pretowa. 21. Weather facsimile antenna/ antenafaksymile pogodowego/ 15. 19.. Receiving MF/HF-DSC antenna/ antena odbiorcza MFhYF-DSC 5. zaburzenia dot -kropka (w alfabecie Morse'a) double side band (DSB) .wywolanie w niebezpieczenstwie w systemie DSC calling channel -kana1 wywolania w DSC duplex high speed data (transmission) (DHSD) .ekran monitora. 24. Spot beam antenna/antena s y s t e m roinicowego. Radome antenna INMARSAT-A/antena kopuiowa stacji satelitarnej INMARSAT-A 11. TV/FM receivina antenna/ antenu odbiorcza TV/FM. VHF antenna/ antena VHF 7. Radar antenna (S band)/ antena radaru pasma S.dupleksowa szybka transmisja danych duplex operation . 22. 1. wskaznik (to) display . 17.

czgstotliwoSC nadawcza -ultra high -(UHF) .cz.cz.300-3000 MHz. 3-30 MHz -intermediate -(IF) -cz~stotliwoSC poirednia -international maritime distress migdzynarodowe morskie cz.extremely low skrajnie male cz~stotliwoSci (ponizej 300 KHz) .obwiednia (modulacji) erase signal .(to) guard . akustyczna .cz.maximum usable frequency .very high (VHF) . u j t k o w a . 300-3000 kHz -modulation (FM) -modulacja czgtotliwoici . radioplawa awavjna format for calling -rodzaj wywolania frequency -czgstotliwoSC .regulacja wzmocnienia of antenna .najnizsza cz..czgstotliwoSC 30-300 kHz . 3-30 GHz .otwarty system korekcji blqd6w w transmisji 1-10 figure code -kod cyfrowy float free terminal -EPIRB.assigned .300 GHz) .transmitting .sygnal pomylki error -blqd.czgstotliwoik podstawowa .zysk anteny General Operator Certificate (GOC) .extra high (EHF) .czgstotliwoSC lotnicza .czgstotliwoiC radiowa . NAWIGACJA On-board communication fqcznos'Cwewnqtrzstatkowa - headset/ sluchawki signal device/ Swiatlo sygnalizacyjne I e-mail -poczta elektroniczna emergency locator transmitter (ELT) .modulacja z kluczowaniem czgstotliwobci .inter-ship -- - - - - - - - - . -high (HF) . foniczna.secondary . do IqcznoSci migdzystatkowej .odstgp pomigdzy blgdami establish contact -nawiqzak 1qcznoSC facsimile -faksymile.cz. -prowadzik nasluch na cz.radio (RF) .czgstotliwoSk robocza gain -wzmocnienie .znak kohca sekwencji envelope .czgstotliwoSC przydzielona .wielokrotny dostgp z podzialem czasu -extremely high skrajnie wielkie czgstotliwoSci (30 .aeronautical .lowest usable .super high (SHF) .working .cz. czgstotliwoSC fa1 decymetrowych .automatyczna regulacja wzmocnienia control .SAR-dedicated -czgstotliwoSC przypisana sluzbom SAR .automatic control (AGC) . 30-300 GHz division multiple access (FDMA) . fax Forward Error Correcting (FEC) . czgstotliwoSC fa1 metrowych 3-30 kHz -very low (VLF) .Swiadectwo Ogolnego Operatora GMDSS Global maritime distress and safety system (GMDSS) -Swiatowy Morski System Lqcznoici Alarmowej i Bezpieczenstwa .primary . niebezpieczenstwa - - - - --- - - -- cz.czgtotliwoik dodatkowa -shift keying (FSK) .cz. 30-300 MHz.cz~stotliwoSC ..5.(morska) radioplawa awaryjna end of sequence signal (EOS) .awaryjny nadajnik lokalizujqcy (lotniczy) emergency position-indicating radiobeacon (EPIRB) .voice (VF) .najwyzsza (w danych warunkach) czgstotliwoiC uzyteczna .medium (MF) .low (LF) . pomylka gap .

6.nasluch radiowy listening post -miejsce nasluchu listening watch . NAVIGATION .numer identyfikacyjny naziemnej stacji statkowej International Telecommunication Satellite Consortium (INTELSAT) .sluchawki naglowne high speed data (transmission) (HSD) -szybka transmisja danych homing -nakierowanie.wiadomoSc.sygnal do naprowadzania.Migdzynarodowe Konsorcjum LqcznoSci Satelitarnej interference -zaklocenie .Mi~dzynarodowe Regulaminy Radiotelekomunikacyjne International TelecommunicationUnion (ITU) -Migdzynarodowy Zwiqzek Telekomunika- - - - C Y ~ ~ Y International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.Migdzynarodowa Organizacja Ruchomej LqcznoSci Satelitarnej Mobile Number (IMN) .Spis stacji radionamierzania i sluzb specjalnych List of Ship Stations . nielegalne International Radio Consultative Committee (CCIR) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.kod identyfikacyjny morskiej sluzby ruchomej Maritime Safety Information (MSI) .generator lokalny log-in .radioplawa awaryjna systemy Inrnarsat E line feed -przesunigcie linii (w dalekopisie) List of Coast Stations . naprowadzanie -bearing -namiar naprowadzajqcy signal .spis stacji nadbrzeznych List of Radio determination and Special Service Stations .kluczowanie. sygnal naprowadzaj qcy identity -tozsamoSk (stacji) -number -numer identyfikacyjny identification number -numer identyfikacyj"Y idle period .fala przyziemna hand-held VHF equipment -przenoina (rgczna) radiostacja VHF hand-held walkie-talkie -przenohy (rgczny) radiotelefon UKF hand set -mikrotelefon. z danym satelitq) lower side band (LSB) -dolna wstega boczna Local User Terminal (LUT) .Spis stacji statkowych (to) listen -prowadzik nasluch (radiowy) continously -prowadzik nasluch cicgly listening in .sluzba nasluchowa local oscillator . mikrofon headphone .morskie informacje bezpieczenstwa -maritime safety information receiver NAVTEX .czas biemy (przy nadawaniu) impulse -impuls Inmarsat (International Mobile Satellite Organization) .-- GMDSS General Operator -ogolny operator GMDSS certificate -Swiadectwo ogolnego operatora GMDSS ground wave .unlawful -zaklocenia spowodowane pracq nieregulaminowh bezprawne.odbiornik morskich informacji b. Telegrafii i Telefonii key -klucz telegraficzny keyboard -klawiatura key in -wprowadzik (za pomocq klawiatury) keying .ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Satellite Service (MMSS) satelitarna ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Selective Call identify code (MMSI) .ostrzezenie meteorologiczne microphone -mikrofon microprocessor -mikroprocesor microswitch -mikrowylqcznik - - . nadawanie kluczem L-band satelite EPIRB . Master Plan for GMDSS -plan ogolny (funkcjonowania) systemu GMDSS Mayday -radiotelefoniczny sygnal niebezpieczenstwa relay -poSrednictwo w niebezpieczenstwie message (MSG) . korespondencja sluzbowa -priority -pienvszenstwo przekazu wiadomoSci MET warning .logowanie (zglaszanie gotowoki do pracy urzqdzenia np.lokalna stacja naziemna loudspeaker -gloinik Maritime Identification Digits (MID) -morski numer identyfikacyjny (wskaznik bandery Maritime Mobile Service (MMS) . Telekomunikacji International Telecommunication Convention (ITC) -Migdzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna International Telecommunication Regulations (ITR) .

szumy.sieC miqdzynarodowa .microtelephone -mikrotelefon modulation -modulacja narrow-band direct printing (NBDP) .radiooperator 5.radiolatarnia bearing . lslczno66 radiowa direction-finder -radionamiernik direction-finding -radionamierzanie station .undesignated .listing .unieruchomienie i dryfowanie . odbiornik radiowy alarm signal -radiowy sygnal-alarmowy -beacon .slowa proceduralne priority .hand-held battery-powered radio -podrpczna radiostacja przenoina zasilana bateriami -hand-held droppable radio -przenoha (rpczna) radiostacja zrzutowa . zaklocenia level -poziom szurnow suppression . przenoSna .disabled and adrift . w l-qcznoki radiowej) .correspondence .sygnal przejScia na odbior PAN PAN .radiostacia do namierzania distress frequency .secondary .routine -priorytet zwykly .kolizja .sieC (stacji radiowych) .atak piratow NAVAREA .flooding .zaklocenie radiowe log book .zalewanie (przedzialow) .urgency -pilnoSC procedure -procedura .(radiotelefoniczny) sygnal pilnoici pause -pauza Personal Locator Beacon (PLB) .abandoning ship ..telegrafia dalekopisowa o druku bezpoirednim nature of distress -rodzaj niebezpieczenstwa .firelexplosion -pozarleksplozja .obszar w skoordynowanym systemie transmisji ostrzezen dalekiego zasiegu NAVTEX .called subscribers -numer teleksowy abonenta lqdowego -end of sequence -koniec sekwencji wywolawczej meteorologicalobservation (OBS) -obserwacje meteorologiczne Operational Control Centre (OCC) .national . pierwszenstwo.zatonigie . NAWIGACJA - - - - - - - - - - - --- .primary -podstawowa sieC alarmowania .grounding -wejicie na mieliznp .inne (niebezpieczenstwo) .opuszczenie statku .czpstotliwoSC lqcznoici w niebezpieczenstwie distress signal . uprzywilejowanie (np.collision .radionamiar -broadcast .public switched (PSN) .safety -bezpieczenstwo (ostrzeganie) .distress -niebezpieczenstwo .priorytet.survival craft transceivers -przenoha radiostacja do irodkow ratunkowych power .international .dziennik radiowy officer -radiooficer operator .sinking .lqdowa publiczna sieC telekomunikacyjna . indywidualny nadajnik pozycjonujqcy phonetic spelling -literowanie phonetic alphabet .equipment -przenoiny sprzpt radiowy .alfabet fonetyczny (sluiqcy do literowania) portable -przenoiny -hand-held radio -radiostacja rqczna.kana1 IqcznoSci radiowej -communication -komunikacja radiowa.awaryjny.radiofonia calling-in point -punkt meldunkowy (np.attack by pirates .kopula ochronna (anteny) radio -radiostacja.thmienie szumbw number -numer . w systemie VTS) channel .radiowy sygnal wzywania pomocy fix -pozycja z radionamiarow fog signal -radiowy sygnal mglowy frequency -czgtotliwoSC radiowa heading angle -radiowy kqt hrsowy -horizon -horyzont radiowy interference .radio -radiostacja przenokna . GMDSS) over .sieC krajowa .wtorna sieC alarmowania Network Operation Centre (NOC) -OSrodek Operacyjny Sieci (GMDSS) noise .system automatycznego odbioru morskich informacji bezpieczenstwa network .procedura korespondencji propagation -propagacja characteristic -charakterystyka propagacji protective radome .(niebezpieczny) przechyl .operacyjne centrum kontroli (INMARSAT.moc -amplifier -wzmacniacz mocy pre-amplifier -przedwzmacniacz procedural words .

list radio-teleksowy -noise .geostationary .ground .public station .przekazywak (np.dalekopis radiowy radiodetermination -radionamierzanie. czpstotliwoSC) selective calling -wywolanie selektywne .radiostacja publiczna receiver -odbiornik radiowy report .radiotelefoniczny sygnal bezpieczenstwa segment -segment .sygnal radiowy silence . NAVIGATION -pratique -Swiadectwo wolnoSci ruchow uzyskane drogq radiowq .operacja poszukiwania i rat.system satelitow geostacjonarnych scanning -przeszukiwanie receiver .selektywnoSC semi-conductor -polprzewodnik sender .radio .lqdowy segment sieci lqcznohci .rejon Oceanu Indyjskiego . rejon.6.kabina radiowa safety signal -radiowy sygnal ostrzegawczy set . sygnaw region -region. komunikat .nadajnik radiowy sending -nadawanie Sequential Single Frequency Code (SSFC) sekwencyjny kod jednoczpstotliwoiciowy (analogowe selektywne wywolanie) service -tu: IqcznoiC ---- - --- - - -- .space .odbiornik .system satelitow o orbitach polamych (biegunowych) . pot: resetowanie .group .satelitarny segment sieci Iqcznofci (to) select -wybraC (stacjp.radioodbiornik receiving .radiotelefonia telegraph (WT) -radiotelegrafia telegraphy (RTG) -radiotelegrafia -teletype (RTT) .odbior recipient -odbiorca (korespondencji radiowej.radiostacja telephony (RIT. okreSlanie pozycji za pomocq radionamiarow radiogoniometer -radionamiernik radiolocation -radiolokacja radio-range beacon .stacja odbierajqca reception .cisza radiowa station .poszukiwanie i ratowanie wspomagane Sledzeniem satelitarnym (sieC satelitow ratownictwa) search and rescue radar transponders (SART) -transponder radarowy Satcom (satellite communication) -komunikacja satelitarna Satellite Control Centre (SCC) . RTF) . poSredniczyC reply .radiolatamia kierunkowa radio regulations (RR) -regulaminy radiowe radiotelex -radioteleks receiver .radiolatarnia obrotowa - - - - - - - - rotating beacon -radiolatamia wirujqca rotating direction finder .IOR (Indian Ocean Region) .szumy wlasne odbiornika .system (sieC) satelitarna . wolanie o pomoc).osrodek zarzqdzania sieciq satelit6w (Inmarsat) satelite system .odbiornik przeszukujqcy securite! .manualy -zerowanie (resetowanie) rpczne revolving radio beacon .zerowanie.AOR-East (Atlantic Ocean Region-East) wschodni rejon Oceanu Atlantyckiego . dedicated frequencies . odbierajqcy antenna .polar-orbiting .grupowe wywolanie selektywne --number -numer wywolania selektywnego Selective Broadcast Sending Station (SBSS) stacja nadawcza selektywnego systemu rozglaszania selectivity .czgtotliwoSci przypisane sluibom SAR Search and Rescue Satellite Aided Tracking (SARSAT) .odbiornik radiowy signal .emergency -radioodbiornik awaryjny letter (RTL) .radionamiernik z antenq obrotowq safety call -wywolanie ostrzegawcze safety message -wiadomoSC.announcement of ogloszenie wiadomoSci bezpieczenstwa .transmission of -transmisja wiadomoSci bezpieczenstwa search and rescue (SAR) -poszukiwanie i ratowanie operation .odbieranie.AOR-West (Atlantic Ocean Region-West) zachodni rejon Oceanu Atlantyckiego .antena odbiorcza -ship -statek odbierajqcy (korespondencjp radiowq) station .odpowiedz reporting point -punkt meldunkowy (statku) reset . akwen .raport radiowy room .POR (Pacific Ocean Region) -rejon Oceanu Spokojnego relay .

wiadomoSC .stacja statkowa .statkowa.cisza (tu: radiowa) .stacja glowna -mobile .equipment .(radiotelegraficzny) sygnal wzywania pomocy (to) spell .podawanie kolejki oczekujqcych (przez stacjg brzegowd .IqcznoSC krotkiego zasiqgu set up watch -ustali6 wachtg short-wave transmitter .stacja w pobliiu .(technika) czasowego zwielokrotnienia kanalow Time Division Multiplexer Access (TDMA) zwielokrotnienie czasowe dostepu do satelity teleprinter message (tpm) -wiadomoii.wznowienie (komunikacji radiowej) .stacja (np.radio -teleks radiowy. przekazana teleksem traffic -trafika -distress korespondencja w niebezpieczenstwie . NAWIGACJA long-range .odwolanie ciszy (radiowej) signal letters .test. transmisja (np. sprawdzenie testing -testowanie.stacja koordynujqca (Inmarsat) -of origin -stacja zlecajqca.safety .lqdowa stacja naziemna (systemu Inmarsat) .ship earth station (SES) .s.naziemna stacja ruchoma (systemu Inmarsat) - - - - - - - - - - - - - - - - - name of .odstgp (w wydruku dalekopisu) squelch .short-range .calling .slave .statek nadajqcy (wiadomoSC) station .stacja podlegla store and forward messaging -technika gromadzenia i przesylania informacji telecommunication -telekomunikacja teleprinter -dalekopis telex .land earth (LES) .naziemna stacja nadbrzezna (lqcznoici satelitarnej) -coast radio (CRS) -radiostacja nadbrzeina (IqcznoSci terrestrycznej) .stacja brzegowa .(pokrgtlo) blokady szum6w standby -pogotowie statics .n a m a stacji network co-ordination (NCS) .sprawdzanie sprzetu text . odbiorcza -broadcast sending (BSS) -stacja nadawcza .master .polozenie stacji .1qcznoSC teleksowa message -wiadomoSC teleksowa .coast earth (CES) . nadawcza) -broadcast receiving (BRS) .lqcznoSC Sredniego zasiegu .korespondencja bezpieczenstwa (ostrzegawcza) transeiver -zespol nadawczo-odbiorczy transmit-receiveswitch -przelqcznik nadawanie-odbi6r transmitter -nadajnik transmitting -nadawanie ship . stacja kt6ra nadala sygnal. danych).exchange of -wymiana korespondencji .ground earth (GES) -naziemna stacja nadbrzezna -in distress .stacja nadajqca wiadomoSC) transmission .coast .stacja ruchoma .tekst Time Division Multiplex (TDM) .intership . radioteleks terrestrial -przyziemny test . przesylanie - - - - - - - -- - - - - - - .nadawanie. ruchoma stacja naziemna lqcznoSci satelitarnej .lqcznoSC dalekiego zasiegu medium-range . pojedynczy kanal na jednq n o h q single-sideband modulation (SSB) -modulacja jednowstqgowa SOS .nadajnik krotkofalow ship-to-shore -IqcznoSC statku z brzegiem -alerting -alarmowanie stacji brzegowej przez statek call -wywolanie stacji brzegowej przez st.roll call of .zakiocenia atmosferyczne (w odbiorze radiowym) station .mobile earth (MES) .5.stacja (statek) w niebezpieczenstwie in vicinity .stacja wywolujqca .ship . sprawdzanie .sygnal rozpoznawczy.1iterowaC space . sygnal wywolawczy single channel per carrier (SCPC) -pojedynczy kanal telefoniczny.location of . -distress alert -alarmowanie stacji brzegowej przez statek w niebezpieczenstwie silence .teleks communication . przekazywanie.resumption (of radio -) .lifting .komunikacja radiowa mipdzy statkami list -wykaz zalegajqcej korespondencji .

anulowane AMV -wiadomoik do systemu AMVER BRK .zqdanie polqczenia z operatorem PLS .set up . rozpoczq5 nadawanie HELP .proszg POS -pozycja statku RCD .stroit (np.band -pasmo czgstotliwoici przenoszonych .(niegdyi) kabina radiowa log .300 MHz) volume -regulacja sily glow watch -wachta (sluzba) .radiooperator room .zgadzam siql zgadzasz sic? OPR .brak polqczenia OBS -wiadomoik meteorologiczna OCC . NIO) T-R switch .przelqcznik NIO.zqdanie informacji z bazy danych stacji nadbrzeznej MED -pilna wiadomoik medyczna MNS .abonent nieobecny ACK -potwierdzenie ADV -powiadomienie AGN . NAVIGATION - . radionamiar cabin .g6ma wstqga boczna variable capacitor -kondensator zmienny very high frequency (VHF) -wysoka czgtotliwoik (30 . rownolegly tropospheric wave -fala troposferyczna (to) tune .pilnoik .kody i skr6ty teleksowe ABS .minuty MOM .wachta radiowa .zqdanie podania ostrzezeh nawigacyjnych NC .wiadomoici) upper side band (USB) . (komunikatu.zqdanie przekazania wiadornoici do abonenta przy pomocy transmisji danych DIRTTLX -zqdanie nawiilzania bezpo6redniej lqcznoici teleksowej z abonentem DER -nieczynny EEE -pomyika FAX -zqdanie przekazania wiadomoici na faks FM .przerwanie polqczenia ze stacjq nadbrzeznq CRV -czy odbierasz dobrze? odbieram dobrze DATA .stopien pilnoici -message -pilna wiadomoik -signal -sygnal p.line linia zasilajqca -to cease transmission-zaprzestak nadawania transponder -wmacniacz z ukladem przemiany (w radiokomunikacji satelitamej) T-R cell .6.znowu ANUL .nadawak.O ~ / Z FMT .list radio-teleksowy STA .blqd formatu FREQ .wskainik strojenia two-channel -dwukanalowy urgency . przelqcznik nadawanie-odbior trimmer -kondensator wyrownawczy rownolegly capacitor .czgstotliwoik nasluchu na statku GA+ . dziennik radiowy operator .kondensator w.wiadomoik.dziennik radiostacji.radio .~wiatowy System Ostrzezen Nawigacyjnych Telex command codes and abbrevations .ustanowik wachtg wireless -radiostacja -aerial -antena radiowa -bearing -namiar radiowy.zqdanie informacji o uslugach i procedurach stacji nadbrzeznej INF .degree of .kabina radiowa telegraphy (WIT) -radiotelegrafia World Wide Navigational Warning System (WWNWS) . nadak wiadomoik MULTLX -wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do kilku adresatow NAV .strojenie indicator .mierak gazowany (lampa nadawanie-odbior.zqdanie ponownego polqczenia z abonentem wywolanym poprzedniq komendq DIRTTLX RE (REF) .abonent zajqty OK . nadajnik) tuned circuit -obwod strojony (rezonansowy) tunimg .czekak MSG .dotyczy RPT -powtorzenie RTL .odebrano RDL .zqdanie podania statusu wiadomoici przeslanych systemem "przechowaji przekai" - - - - .

cone .dlugi sygnak (syreng rogiem mglowym) .prolonged .dalekopis URG -polqczenie pilne W -wyrazy WRU -kto tam ? WX -zqdanie prognozy pogody XXX -pomylka Signalling and signals . znak dzienny) - - - - Signal mast . lampa sygnalowa blue Peter -flaga rnks "P".short . colour -bandera narodowa dash -kreska (w alfabecie Morse'a) dasher block -bloczek flagowy day shapes -znaki dzienne .apex .double -podwojny diwigk gwizdkiem .long .nadanie noty sluzbowej SVP -proszg TAX -jaka oplata? TEL .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do innego statku SRY -przepraszam SVC . "wychodzg w morze" burgee -proporczyk (z wycigciem) clip hook -hak zatrzaskowy.maszt sygnalowy top mast/ wierzchoiek masztu not under command lights/ Swiatia statku "nieodpowiadajqcego top flash lrght/ Swiatio do sygnalizacji Morse'a i Christmas tree/ t .dzigkujp TLX .stozek (naw.koszyk (znak dzienny) -black ball .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" TLXA -zqdanie potwierdzenia czasu przekazania teleksu do adresata TPR . reflektor sygnalizacyjny at half-mast -do polowy masztu at the dip . NAWIGACJA STS .radiotelegram THRU -jestei polqczony w trybie teleksowym TKS .diwigk (syrenq) krotki blinker -szczytowka.sygnal diwigkowy dlugi .do p6l masztu (o fladze) blast -dzwipk (syreny okrgtowej) .5.czubek stozka -basket .zqdanie przekazania wiadomoici telefonicznie pod wskazany numer TEST MSG -wiadomoSC testowa TGM . karabinczyk color.sygnalizacja i sygnaly aldis lamp -aldis.kula (mak dzieAy) .

sygnal zakonczenia ensign -bandera panstwowa . top masztu hoist -wysokoSC bodniesienia) flagi hoist .6.dlugoSC flagi -nieSC flagp fog .house .gniazdo drzewca flagowego .do p6lmasztu (bandera.lina pomocnicza bandergali dressing ship .sygnalizacja zakonczenia.zmieniam swoj kurs w prawo" F (I am disabled .affirmative) .flara light .pilot ."mam pilota na pokladzie" I (I am altering my course to port) . manewrujq z trudnosciq" E (I am altering my course to starboard) . nawiqzcie IqcznoSC ze mnq" G (I require a pilot.distress . bandera .rzut flag sygnalowych Inglefield clips -haczyki flagowe International Code of Signals -Miedzynarodowy Kod Sygnalowy (MKS) A (I have a diver down: keep well clear at slow speed) .gniazdo maszciku flagowego salute .macznik banvny. Nadawany przez statki rybackie lowiqce w pobliiu siebie oznacza: "wybieram sieci".dzwon mglowy .flaga wskazujqca kierunek wiatru flagpole socket .diamond shape .flaga wzywania pomocy ."zmieniam swoj kurs w prawo" J (I am on fire and I have dangerous cargo on board.wind .diwiekowe sygnaly mglowe -bell .sygnal Swietlny wzywania pomocy daylight signalling lamp .Yak".explosive -signal -detonacyjny sygnal mglowy gong . banvnik stosowany jako sygnal wzywania pomocy emergency signal . potwierdzenie. flaga "tak" alphabet .salut banderq staff .mercantile .drzewce flagowe .flag - -- - - - -- - - - - - - -- - - - .mgla . or discharging.communicate with me) -"jestem niezdolny do mchu.statek w pelnej bandergali dressing line .audiable ..lampa do sygnalizacji dziennej dressed full .flaga narodowa -negative -flaga . lub: "znaczenie poprzedzajqcej grupy sygnalow powinno by6 rozumiane jako potwierdzenie" D (Keep clear of me . flagsztok socket .gong mglowy gun .sygnaly mglowe foghorn -rog mglowy full dress (of a ship) -pelna gala banderowa half-mast high .dipping .bandera handlowa .szafka na flagi clip -lqcmik linek flagowych -code--flagakodu .affirmative flaga potwierdzenia mks.socket -gniazdo drzewca flagowego fly .weather .flaga. H (I have pilot on board) .szczyt masztu. albo mam na statku ladunki niebezpieczne" C (Yes ."mam po- flagstaff . keep well clear off me) .flaga armatora locker .substitude .drzewce bandery entering signals -sygnaly wejiciowe do portu false alarm .sygnal dzienny w ksztalcie walca dip the flag ."mam nurka po wodq: trzymajcie sig z dala i idicie powoli" B (I am taking in.drzewce flagowe. NAVIGATION .drum .salutowaC banderq staff .N" MKS oznaczajqca neg a c j ~flaga zaprzeczenia .podnoszenie bandergali (to) dress ship -podnieSC bandergale dye marker . flaga) head of mast .flaga sygnalu pogody .znak dzienny w ksztalcie rombu .armatni sygnal mglowy signal .national .I am manoeuvring with difficulty) -"trzymajcie sie z dala ode mnie.sygnal alarmowy ending signal . ..salutowaC banderq distress flare . or carrying dangerous goods) .flaga zastepcza (kodu) -toggle -przetyczka flagowa .alarm falszywy farewell whistle -pozegnalny sygnal syrenq first substitute -pienvsza flaga (kodu) zastepcza flag .alfabet flagowy chest .merchant -bandera marynarki handlowej . or: I am hauling nets) "potrzebuje pilota"."ladujg lub wyladowuje.schowek na flagi .gniazdo maszciku flagowego .flaga pilotowa -pole socket .

uzyta przez statek rybacki omacza: .three letter .wszystkie osoby powinny sig zameldowaC na statek. NAWIGACJA zar i niebezpieczny ladunek na statku. drzewce bandery reed horn -rog mglowy repeater .three flag . zob..answering .Swiatlo nawigacyjne pokazujqce literg alfabetu Morse'a Morse lamp . wqzel szotowy .sztag sygnalowy .proporzec dziobowy .cylinder -walec short . you may feel your past me) .wstecz" T (Keep clear of me.aural . mozecie przejSC za ma.cone .sygnalizacja (np.salut banderze seamarker .sygnal trzyflagowy .sygnal trzyliterowy .czlowiek za b u r t e P (All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea. trzymajcie sip z daleka ode mnie" K (I wish to communicate with you) -I1pragnq nawia. tez dash) - making colours -podniesienie bandery Morse code .answering .sygnalizacja optyczna -- - - - - - - - - - - - . kotwicg" Z (I require a tug. gdyz statek wkrotce wychodzi w morze".cy do zwracania uwagi podczas akcji ratowniczej) shape -znak (dzienny) sygnalizacyjny .." S (My engines are going astern) ..bow .flaga odpowiedzi pilot house bell .sygnal rozpoznawczy rocket -rakieta sygnalowa station .lusterko sygnalizacyjne -procedure -procedury sygnalizacyjne . jestem zajpty tralowaniem we dwojkg" U (You are running into danger) .banvnik do wody (sluza. szczytowka -mirror .stacja sygnalowa stay ."zatrzymalem moj statek i nie posuwam sic po wodzie" N (No) .niem(zaprzeczenie) 0 (Man overboard) .lampa do sygnalizacji alfabetem Morse'a nautophone -nautofon pennant -proporczyk .kreska (w alfabecie Morse'a.sygnal jednoflagowy pistol .two-flag .lampa sygnalizacyjna. flaga migdzynarodowego kodu sygnalowego -halyard . sygnal Swietlny ... aldisem) -lamp .wstrzymajcie sig z wykonywaniem waszych zamierzen i uwazajcie na moje sygnaly"..moje sieci zaczepily o przeszkodp" Q (my vessel is healthy and I request free pratique) .sygnaly holownicze .rakietnica."trzymajcie siq z dala ode mnie.flaga powtorzenia (MKS) ripper -rog mglowy salute .flaglinka zastcpcza long . or: I am shooting nets) .sygnal .ball .zaC z wami la.alfabet Morse'a light .5.wydajg sieci" jack -proporzec.."wlokq moja.flaga kwarantannowa jewel block -bloczek flagowy lazy halyard ... flaga pilotowa .sygnal nocny.yellow jack . I am engaged in pair trawling) .cznoSCU L (You should stop your vessel instantly) -"zatrzymajcie wasz statek natychmiast" M (My vessel is stopped and making no way through the water) .stozek . linka sygnalowa --bend -wqzel flagowy.night ."kierujecie sig ku niebezpieczenstwu" V (I require assistance) .towing .rufowy maszt flagowy. W morzu.w porcie: .salut -to the flag ."moj statek jest ..flaglinka.one-flag . Y (I am dragging my anchor) .sygnal dwuflagowy (mks) ."droga prowadzi z daleka od mojego statku..moje silniki pracuja.sygnat diwigkowy flag -flaga sygnalowa.sygnal odpowiedzi ..warning -sygnal ostrzegawczy -yard -rejka sygnalowa signalling .potrzebujq holownika" lub: .recognition .zdrowyM proszg o i Swiadectwo zdolnoSci ruchbw" R (The way is off my ship.dzwon na mostku poop staff .visual .kula . also: My nets have come fast upon an obstruction) ."potrzebujq pomocy lekarskiej" X (Stop carrying out your intentions and watch for my signals) -."potrzebujp pomocy" W (I require medical assistance) . pistolet do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych .kropka (w alfabecie Morse'a) signal .

automat mgiowy syreny okrqtowej lanyard .maszt flagowy mast truck/ jablko masztu - - - halyard downhaul/ - r mast/ maszt .short .diwiqk krotki (syrensl) signal .kula sygnalowa (do sygnalizacji czasu) top -wierzchoiek.6. gwizdek.diwiqk ddlgi (syrensl) .sygnai diwiqkowy signalling -sygnalizacja akustyczna (to) sound -nadawaC sygnal diwiqkowy (to) strike -opuSciC (flagq.syrena okrqtowa.ostrzezenie light .sygnai ostrzegawczy test -proba ukiadu ostrzegawczego whistle . szczyt (masztu) typhon .urzqdzenie do nadawania sygnaiow mgiowych i ostrzegawczych (ship's whistle) vibratory horn -membranowy rog mglowy warning .long . banderq) tack line .linka syreny (gwizdka) valve -zawor na syrenq wind vane -wiatrowskaz. NAVIGATION siren .Swiatko ostrzegawcze .syrena (diwiqkowa) sound -diwiqk .navigational -ostrzezenie nawigacyjne signal . buczek controller .linka wszyta w brzeg flagi time ball . flaga wskazujqca kierunek wiatru - - Flag mast .

sprzet do sztauowania i mocowania kontenerow 17.planowanie rozmieszczenia ladunku 13. General cargo -drobnica 8.mocowanie ladunku 15. Ro-ro cargo lashing equipment . Liquid cargoes -ladunki plynne 11. Reefer cargo . Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 7. Ro-ro cargo -ladunki toczne CARGO STOWAGE AND LASHING SZTAUOWANIE I MOCOWANIE LADUNKU 12.konstrukcja kontenera 6.sztauowanie ladunku 14. Cargoes . .7. Cargo distribution planning . Forces acting on cargo .Container construction . Chemical and gas cargoes . Container stacking and lashing equipment . Container stowage .bezpieczenstwo ladunkow 22.ladunki chemiczne i gazy . . Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Forestry products stowage .ladunki chlodzone 9.ladunki 2.typ kontenera 5.sztauowanie drewna i produktow jego przetwarzania 20. Cargo .sprzet do mocowania ladunkow tocznych 19.wentylacja ladunku 10.sily dzialajqce na ladunek 21.Types of containers .sztauowanie kontener6w 16. Cargo lashing . Cargo safety . Cargo stowage . Cargo ventilation . Containers .kontenery 4. Ro-ro cargo stowage -sztauowanie ladunk6w tocznych 18.ladunek 1.

7. CARGO

Cargoes classifcation 1klasyfkacja ladunkdw

-

C
bulk cargoes/ ladunki masowe ladunki masowe suche ladunki masowe piynne

general cargoes/ ladunki dvobnicowe

unitized cargoes/ iadunki jednostkowane

beczki artom/

Cargoes -ladunki
bulk-in-bags-out (BIBO) - zaladunek (towaru) luzem, wyladunek w workach break-bulk cargo - drobnica, ladunek polmasowy, duze partie jednorodnej drobnicy bulk - duza iloid, masa -cargo -ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe cargo - ladunek - deck - ladunek pokladowy - dry - ladunek suchy - dry freight - drobnica konwencjonalna - filler -ladunek wypelniajqcy - frozen - ladunek mrozony - general - drobnica, ladunek drobnicowy -heavy - ladunek ciqzki - homogeneous - ladunek jednorodny - project - ladunki zwiqzane z tym samym projektem, wozone czqsto z roznych miejsc i w roinym czasie - reefer - ladunek chlodzony - refrigerated - ladunek chlodzony - special -ladunek specjalny -transit -ladunek tranzytowy, ladunek przeznaczony do innego portu units -jednostki ladunkowe - voluminous - ladunek o duzej objqtoici commodity - rodzaj ladunku, rodzaj towaru index - indeks towarow float onlfloat off - wplywanie/wyplywanie (technologia przeladunku poziomego barkowca)

-

-

-

-

-

-

-

forestry - pot. okreilenie dot. drewna, celulozy i papieru uzywane w iegludze products (FP) - okreslenie dot, drewna, celulozy i papieru uzywane w zegludze gas - gaz - liquified - gaz plynny generals - drobnica in bulk - luzem, ladunek masowy lift-onhft-off (10-10) -system przeladunku pionowy liquid cargo -ladunek plynny in bulk - ladunek plynny luzem lot - partia (ladunku) measurement goods - towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) merchandise -towar neo-bulk -drobnica jednorodna w duzych partiach; rowniez: break-bulk roll onlroll off (ro-ro) -wtaczaC/wytaczaC, pozioma technologia przeladunku roll onlroll off, lift onllift of, float onlfloat off (ro-lo-flo) - mieszany system przeladunku stosowany na barkowcach ship-to-truck cargo handling system - przeladunek ukladarkami statek-ciqzarowki unit load -jednostka ladunkowa - standardized - znormalizowana jednostka ladunkowa waterborne - (ladunek) przewozony drogq wodns~ zaladowany na statek wet goods -towary (ladunki) plynne, takze ladunki o duzej zawartosci wilgoci

-

-

--

--

Bulk cargo -ladunki masowe

-

animal feed products -pasze ammonium -amon nitrate - azotan amonu phosphate - fosforan amonu sulphate - siarczan amonowy anhydrite -anhydryt apatites -apatyty artificial manures -nawozy sztuczne baryt - baryt block - blok (np. marmuru) bulk - duza iloSC, masa cargo - ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe bulky cargo -ladunki masowe calcium -wapn -ammonium nitrate - saletrzak chloride - chlorek wapnia -nitrate - azotan wapnia phosphate - fosforan wapnia cement -cement cereals - zboza products - produkty zbozowe charcoal -wqgiel drzewny clinker -klinkier coal -wqgiel - anthracite - antracyt, wqgiel antracytowy - cobbles -kostka weglowa (sortyment wegla) - cobs - orzech (s.w.) -duff -wilgotny mial wqglowy dumping - zaladunek wegla -dust - pyl weglowy - hard -wqgiel kamienny, antracyt - lump - gruby wqgiel, wegiel w brylach - nuts - orzech (s.w.) - peas, pea - groszek - small - drobny -tipper - wywrotnica wagonowa coke - koks -breeze - drobny koks, mial koksowy concentrate -koncentrat concentrated ores -koncentraty rudy corundum -korund cotton -bawelna dust-proof -pyloodporny dust-tight -pyloszczelny easy trimmer - statek latwo trymujqcy easy trimming hold -ladownia trymujqca feeder -zasobnik uzupehiajqcy feedmeal -mqczka paszowa

-

-

-

-

-

-

fertilizers -nawozy - nawozy sztuczne - dry - nawozy suche - fossil meal - ziemia okrzemkowa - liquid - nawozy w plynie - mixed - n. mieszane, wieloskladnikowe - natrium sulphate - siarczan sodu (nawoz) - nitrogen-phosphorus azotowo-fosforowy - nitrogenous - -n. azotowy -phosphatic - n. fosforowy - potassic - n. potasowy -potassium chloride - chlorek potasu potassium nitrate - azotan potasu - potassium sulphate - siarczan potasu - superphosphate of calcium - superfosfat filler cargo -ladunek wypelniajqcy flattening - rownanie powierzchni ladunku sypkiego flow moisture point - punkt uplynnienia suchego masowego ladunku sypkiego fodder -pasza goods in bulk -ladunek masowy grain - ziarno, zboze -barley -jqczmien - broom corn - sorgo -buckwheat - gryka capacity - pojemnoic ladunkowa statku dla ziarna cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna (w m3 lub cbft) -cargo certificate -Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboza luzem - corn - kukurydza -heap - stos ziarna, zboza - heavy (hg) - zboze (ziarno) ciqzkie - horse bean - bobik in bulk - ziarno, zboze luzem - light (lg) - ziarno (zboze) lekkie - maize -kukurydza - mail - sorgo - rye - zyto - wheat - pszenica granulate -granulaty gypsum - gips india-rubber -kauczuk naturalny iron - stal ore - ruda zelaza jute -juta level - poziom, poziomy (to) level -poziomowac, wyrownywac (np. powierzchniq ladunku)
- artificial

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lime -wapno meal -pasze -beet pulp - wytloki buraczane -oily - makuchy - rape - Sruta rzepakowa - soya - sruta sojowa minerals -mineraly - alumina - tlenek glinu - asbestos - azbest - bauxites -boksyty - bentonites - bentonity - ceramic clinker -klinker ceramiczny - China clay - kaolin - clays - gliny - fluorite - fluoryt - gipsum - gips - kaolin - kaolin - phosphate rocks - fosforyty - porphyres - porfiry - pumice -pumeks - salt - so1 - sands - piaski - silicon - krzem - sulphur - siarka metals -metale - antimony - antymon -beryllium -beryl - bismuth - bizmut - boron - boru - cadmium - kadm - chromium - chrom - cobalt - kobalt - copper - miedi - iron - ielazo - lead - olow - magnesite - magnezyt - magnesium -magnez - manganese - mangan - molybden - molibden - nickel - nikiel - non-ferrous metale kolorowe, metale niezelazne - scrap metal -zlom metalowy - tin - cyna - titanium -tytan - tungsten - wolfram - vanadium - wanad pellets - granulaty recycling - surowce wtome rice - ryi - clean - ryz iuszczony - paddy - ryz nieluszczony

-

-

--

-

-

-polished - ryz polerowany - rough - ryz niehszczony - white -ryz polerowany stones and rocks -kamienie i skaly -alabaster - alabaster - basalt -bazalt - calcite -kamien wapienny - chalk - kreda - dolomite - dolomit - flints - krzemienie - granites - granity - gravels - zwiry - limestone - kamien wapienny marbles -marmury mortar -h s z y w o ore - ruda - coarse - ruda w kesach concentrate - koncentrat rudy - copper - ruda miedzi fines - ruda drobnoziamista - finished - ruda wzbogacona - iron -ruda zelaza - lump - ruda gruba, w brylach - magnetite - ruda magnetytowa - roasted - ruda prazona -yard - skladowisko rudy raw material - surowiec seed cakes -makuchy prasowane sand - piasek sandstone -piaskowiec shingles -zwiry soda - soda sodium chloride - chlorek sodu sodium sulphate - siarczan sodu stone -kamienie scrap - zlom (jako ladunek) -yard - skladowisko zlomu screen bulkhead - grodz pylochronna sugar - cukier transportable moisture limit - dopuszczalna zawartoSC wilgoci (w transportowanym ladunku masowym) trim -trymerka a cargo -trymowad ladunek (to) trim - trymowat, rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimming -trymerka - normal hold - ladownia normalnie trymuj w tin test - proba wilgotnoici ladunku w puszce vegetable fibre - wl6kno roslinne wet salted hides - skory mokrosolone

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

k e s and markings o"f containers typy i oznakowanie kontenero'w
w

-

-

containers/

general cargo containers konteney uniwersalne

kontene y plytowe collapsible containers/

tank containers/ kontenery zbiornikowe

thermal containers/ kontenery izotermiczne

containers for dry bulk cargo/ do ladunkow masowych luzem

container top/ dach kontenera

-

owner's code, container size, type and check digit/ kod wtaiciciela, rodzaj i typ kontenera, cyfra kontrolna I container capacities/ dune eksp1oatac;yjne konten

container top/l sea-air container mark/znak dach kontenera kontenera lotniczo-morskiego

container Leight/ wysokoii kontenera

owner's code/kod wtaiciciela equipment category identified identyfikator kategorii wyposazenia container number/ numer kontenera
L

,

OCLu 244435 0---digit/ cyfra kontmlna check 22G 1 characteristic/ charakterystyka kontenera
length/ dtugoSC kontenera

I'

-

type/ typ kontenera

breadth/ szerokoiC kontenera

container markings oznakowanie kontenera

7. CARGO

Containers - kontenery

- approval -uznanie konstrukcji kontenera (za bezpiecznd -- certificate Swiadectwo uznania bezpiecznej konstrukcji kontenera safety - plate - tabliczka uznajqca k. bez-

container -kontener

pieczny (do eksploatacji) -safety devices -urzqdzenia (zawory) bezpieczenstwa na k. zbiomikowych approved continuous examination programme (ACEP) - zatwierdzony (przez instytucjc klasyfikacyjnq) program stalych przeglqdow stanu kontenera advanced transit atmosphere control (ATAC) - system kontroli i regulowania skladu atmosfery w zaladowanym k. chlodzonym clip-on unit - urzqdzenie chlodnicze przystosowane do doczepiania do k. chlodzonego container - kontener, pojemnik atmosphere - atmosfera w kontenerze berth - nabrzeze kontenerowe centre of gravity - Srodek ciczkosci k. condition - stan (techniczny) kontenera -depot - sklad, depot kontenerowy examination report - sprawozdanie z przeglqdu k. -external dimensions - wymiary zewnctrzne k. internal dimensions -wymiary wewn. k. -marking - oznakowanie k. -survey certificate - Swiadectwo przeglqdu k. sticker - nalepka k. terminal -baza, terminal kontenerowy tightness test -proba szczelnosci kontenera container continuous examination programme (CEP) - program nadzoru ciaglego stanu techn. k. containerization -konteneryzacja Convention for Safe Containers plate (CSC plate) - tabliczka zgodnosci k. z normami Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach data plate - tabliczka na k. zawierajqca m.in. jego tare, wage brutto i wymiary document holder - kieszen na k. zawierajqca jego dokumenty, np, celne

-

-

-

dolly - zestaw kol (opuszczanych pod przedniq czeiciq naczepy drogowej po odlqczeniu od niej c i ~ n i k a ) forty-foot equivalent unit (FEU) - kontener czterdziestostopowy ETEU (equivalent TEU) - statystyczne pojecie umowne, okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU full container load (FCL) -k. formowany przez jednego zaladowcc, na jego koszt i ryzyko IMO sticker -nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych label - etykietka, nalepka - container - nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych (takze: sticker) less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objqtoSC kontenera lime scrubber - pochlaniacz niepozqdanych gazow w kontenerach chlodzonych modified atmosphere operation (MAO) przewoz ladunku w k. z kontrolowanqatmosferq periodic examination scheme -program przeglqdow okresowych stanu kontenera portable refrigeration unit - przenohe (doczepiane) do k. urzqdzenie chlodnicze pre-trip inspection -inspekcja kontenera przed jego napelnieniem racking force - sila pozioma odksztalcajqca ramq nosn* k. racking test -proba sztywnoici (np. ramy noSnej kontenera) safety approval table (SAT) -tabliczka uznania k. za bezpieczny (to) strip - (tu) rozladowal. (zawartoSC kontenera) stripping - (tu) rozladunek zawartoici kontenera stuffing - napelnianie kontenera - de-- - oproznianie kontenera temperature recorder -rejestrator temperatury w k. chlodniczych TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, 20' equivalent unitised freight unit) - umowna jednostka statystyczna odpowiadajqca kontenerowi 20', kontener przeliczeniowy

-

7. LADUNEK

Container types typy kontenerdw

side door container/ k. z otwieranq Scianq bocinq

open top container/ kontener bez dachu

dry cargo contained kontener uniwersalny

full side access container/ k. o velnym ~ t ~ ~SciflV bocznej c i u

bulk container/ k. do prie- dry bulker container/ k. do priewozu tadunkdw sypkich wozu ladunkow sypkich luzem

, insulated porthole container/ ' kontener izotermiczny z dociepian.ym agregatem

reefer container/ kontener chlodiony

tank container; tanktainer/ kontener =bionzikowy

cattle container/ kontener do przewozu bydla

ventilated container/ kontener wentylowany

7. CARGO

Container types-

typy kontenerow

- full

bin -pojemnik bolster - paleta kontenerowa, podloga k. box - amerykanskie okreilenie k. cargotainer -kontener ladunkowy container -kontener - all-purpose - kontener uniwersalny flat -podloga kontenerowa (do pojemnikow na sprzqt do mocowania, palet, pakietow itd.) - lashing - podloga kontenerowa do sprzqtu do mocowania - rod - pojemnik do skladowania prqtow do mocowania k. z drzwiami w obu Scia-both ends doors nach szczytowych - bulk freight - k. do przewozu ladunkow masowych, sypkich (wyposazony w otwory nasypowe oraz otwory do wyladunku) - cattle - kontener czqiciowo otwarty, do przewom bydla - closed -k. zamkniqty, z mozliwoSciq zaladunku wylqcznie przez umieszczone w Scianie szczytowej lub bocznej drzwi - closed ventilated - kontener wentylowany zamkniqtym obiegiem powietrza - collapsible - kontener skladany (ktorego poszczegolne elementy mogq byd demontowane lub sktadane w celu zmniejszenia objqtoSci pustego pojemnika) - Conair kontener chlodzony poprzez (podlqczony) system statkowy - controlled atmosphere - k. majqcy urza; dzenie do kontroli atmosfery w jego wnqtrzu - cooled - kontener chlodzony - cellular compatible paletwide (CPC) -kontener do palet (o wymiarach wewnqtrznych pozwalajqcych na zaladunek 24 palet 1,O x 1,2 m lub 30 palet 0,8 x 1,2 m, jednoczesnie o wymiarach zewnqtrznych umozliwiajqcych jego zaladowanie w prowadnice) - dry - do przewozu ladunkow suchych - dry bulker - kontener zamkniqty do ladunkow sypkich -dry freight special-- k. specjalny do drobnicy - euro palletwide box k. o wymiarach przystosowanych do przewozu europalet - gear - kontener ramowy do mocowania osprzqtu ukladarek (widly, ramy etc.) -full side access -k. o pelnym otwarciu sciany bocznej

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

tilt - kontener, ktorego Sciany boczne, niekiedy rowniez szczytowe i dach pokryte sq brezentem - gas tight -kontener gazoszczelny - general purpose - k, zamkniqty, zwykly - grilled sides - k. ze scianami aiurowymi - half-height polkontener, k. otwarty, zwykle o wysokosci od 4'00" do 4'03", - half-height open-top (HHOT) - k. polowkowy otwarty (bez dachu) - half-size - polkontener - half-rack - polkontener skladany - half tilt - k. ze znacznq cz&iq Scian (lub Scian i dachu) pokrytq brezentem - hard top - k. z dachem sztywnym - hard top open top -k. otwarty z montowalnym dachem sztywnym - heated - kontener ogrzewany - high cube - k. wysoki (9'00", 9'06") - hi-cube -populame okreilenie kontenerow o wysokoici 9'00" i powyzej - high cube unit - patrz "hi-cube" - insulated - kontener izolowany - isothermal - kontener izotermiczny (zdolny do utrzymania temperatury wewnqtrznej) - open-side - k. z otwieranq Scianq - open-top - k. otwarty (bez dachu) - overheight - kontener o podwyzszonej wysokoici, ladunek ponad dozwolonqwysokoSC - plain van -k. zamkniqty, zwykly - power pack - k. z generatorem elektrycznym do zasilania awaryjnego innych k. - reefer - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated unit - kontener chlodzony - sheeted -kontener bez dachu (przykrywany oponczz+, rowniez: open top) - shipping - (morski) kontener transportowy, pojemnik transportowy - side door - k. z drzwiami w co najmniej jednej Scianie bocznej - slim wall - k. o Scianach z plaskiej blachy plytko profilowanej - special - k, zbudowany do przewozu specyficznego, nietypowego ladunku - top loader (TL) - kontener z mozliwosciq zaladunku przez dach - single trip (STC) - kontener jednorazowy

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

Container types
- typy kontenerdw

half-height open top container/ kontener polbwkowy

flat rack/ kontener plytouy 40' ze Bcianami szczytouymi

bolster/ podioga kontenerowa)

pack-flat container/ kontener pack-flat

flat-rack container with collapsible ends/ kontener o podstawie plytowej ze skladanq konstrukcjq czolowq

heated -k. zbiornikowy, ogrzewany para -thermal - kontener izotermiczny - tipping bulk - k. do ladunkow masowych, wyladowywany przez przechylanie - ventilated -k. wentylowany flat -podloga kontenerowa (bolster) flatrack, flatrack - k. tylko ze Scianami szczytowymi lub tylko z bocznymi - fixed end - podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi stabmi -collapsible -podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skadanymi -with full end wall - k. tylko z pelnymi Scianami szczytowymi -folding end --podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skladanymi platform -platforma (podloga) kontenerowa swapbody - kontener wyposaiony w stalowe

- steam

-

-

-

-

-

-

-

nogi, umozliwiajqce zaladunek na naczepe bez uzycia podnosnika - folded - swapbody, calkowicie skladany kontener na nogach - tiltsides - swapbody kryty brezentem (opohczd - curtainsider - swapbody o Scianach krytych brezentem (oponczd - stackable - swapbody przystosowany do piqtrzenia tank (container) -kontener zbiornikowy - glycol cooled -k. zbiornikowy chlodzony glikolem - insulated k. zbiomikowy izolowany termicznie - reefer -k. zbiornikowy chlodzony - semi-insulated -k. zbiomikowy polizolowany termicznie - tanktainer - kontener zbiomikowy

---

---

-----

--

7. CARGO

Container construction konstrukcja kontenera
rear header/ belka poprzeczna gorna

I

cross member/ poprzeczne podstawy

locking cam/ rygiel locking rods/ are@ ryglujqce

' drzwi door/

slupek naroiny rear corner casting/ naroze zaczepowe y l n e

1

upper corner castmg/ naroze gorne

corrugated floor/

naroze dolne

naroze dolne

/

lower corner casttng/ contamer floor/ naroze dolne r p o d l o g a Xontenera

sciana kontenera

7. LADUNEK

Container construction konstrukcja kontenera
container -kontener all-welded stainless steel - k. ze stali nierdzewnej, spawany battens - szalowanie drewniane (chroniqce ladunek wewnqtrz kontenera) bottom -podstawa kontenera bulkhead - (pot.) nazwa Sciany szczytowej kontenera, przeciwleglej do drzwi bull rings - piericienie shzqce do mocowania (ladunku w kontenerze) camber -wypukla podloga kontenerowa (dla wzmocnienia konstrukcji) crossmembers - zebra kontenera - double jacket tank - k. ze zbiomikiem o podwojnym poszyciu end frame - rama czolowa kontenera fittings - osprzgt kontenera -forklift pocket -kieszenie na widly ukladarki frame -rama kontenera gooseneck tunnel - tunel w podstawie k. na zaczep typu "gqsia szyja" -head -sciana szczytowa kontenera, przeciwna do Sciany z drzwiami - lightweight frame tank -kontener zbiomikowy z ram* o lekkiej konstrukcji - rivetted aluminium - aluminiowy k. nitowany - ultralite dry freight - k. bardzo lekki (z tworzyw sztucznych lub kompozytow) outriggers - wezlowki k. -overflow prevention device -urzqdzenie zabezpieczajqce przed przelaniem zbiornika -pressure control device - urzqdzenie do pomiaru ciSnienia w k. zbiornikowym -rain gutter - okap kontenera - sheating - poszycie Scian i dachu k. tilt - brezent lub inna tkanina (lub tworzywo) okrywajqce k. bez dachu lub bez Scian -tipping discharge letterbox hatch -otwor prostokqtny w dolnej czesci drzwi k. do wyladunku ladunkow masowych understructure - podstawa kontenera ventilator cover -pokrywa wywietrznika k. clip on unit (COU) - przyczepny kontenerowy (agregat chlodniczy) corner -naroznik casting - odlewane naroze kontenera
-

- fitting -naroznik k.
Genoa comer fitting - narozniki wykonane wedug zalece~i IMO protection plate - plyta wzmacniajqca przy narozach k. -post - slupek naroinikowy k. -top -fitting -gome naroie (zaczepowe kontenera) door - drzwi k. - end - drzwi czolowe kontenera gasket -uszczelka drzwi k. hardware - detale drzwi k. -hinges - zawiasy drzwi -loading hatch -otwor nasypowy w drzwiach k. do ladunkow masowych (do zaladunku urzqdzeniami pneumatycznymi) -locking bar -skoble (prqty) zamykajqce d r m i locking mechanism - mechanizm blokowania drzwi k. -panel -plyta drzwiowa k. - side - drzwi boczne k. dual refrigeration systems for hazardous cargoes - podwojny system chlodzenia w k. z ladunkami niebezpiecznymi floor - podloga k. hat-section center spacer - profil Srodkowy podlogi k. lashing rings - uchwyty w podlodze kontenera shzqce do mocowania ladunku treshold plate - plyta ochronna podlogi k. - wooden flooring - podloga drewniana k. glass reinforced plastic (GRP) - tworzywo sztuczne wzmacniane wloknem szklanym; kompozycja stosowana do produkcji lekkich k., zwlaszcza chlodzonych header -belka poprzeczna goma k. bar - prqt lub ksztaltownik stalowy nad drzwiami kontenera bez dachu - door - belka poprzeczna nad drzwiami k. extension plate - plyta przy czolowej belce gornej k. - front -belka p.a goma Sciany czolowej k. insulation - izolacja k. izotemicznych - fire proof thermal - izolacja termiczna ognioodporna - polyurethane blown foam - izolacja z piany poliuretanowej - thermal - izolacja termiczna k. panel -plyta (poszycia) Sciany k. - side - Sciana boczna - front - Sciana czolowa
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO

Refrigerated container kontener chlodzony

refrigerated un agrega t

control panel/ panel sterowania I

_ control box/ szafka kontrolna

suction -

service tank/ zbiornik senvisowy nu ssaniu

-

7. LADUNEK

- corrugated side

- Sciana boczna ksztaltowana k. - aluminium flat side (front) - aluminiowa plaska Sciana boczna (szczytowa) post - shpek k. - front - slupek Sciany czolowej k. - J- bar - slupki typu "J" - rear - shpek Sciany drzwiowej k. - side - slupek Sciany bocznej k. rail - belka (noha) k. -bottom side rail - belka boczna dolna k. side rail - belka boczna k. -top side rail -belka boczna gorna k. roof - dach k. -bow - zebro dachu k. -hatches - otwory nasypowe w dachu k. panel - plyta dachu k. racking test -proba sztywnoSci k. sandwich construction-konstrukcja przekladkowa (np. izolacji kontenera)

-

-

-

-

-

-

seal - plomba container -plomba z linki stalowej - high security bolt - zbrojona plomba k. - indicative container strip plomba z taSmy stalowej z wytloczonym numerem - solid metal container -plomba z prqta stalowego side - Sciana k. - door - Sciana drzwiowa k. - front - Sciana czolowa k. sandwich panel - Sciana o konstrukcji typu "sandwich" (warstwowej) - inner lining -wewnqtrzna wykladzina kontenera zbiornikowego (np. teflon) sill - belka poprzeczna k. - door belka poprzeczna Sciany drzwiowej - front - belka poprzeczna podstawy Sciany czolowej k. wall - Sciana - end - Sciana szczytowa kontenera - side - Sciana boczna kontenera
- cable

-

-

--

-

-

-

--

-

Forest products -produkty

half/ poiowizna

baulk/ belka

square/ krawedziuk

slipper/ podklad kolejowy

plywood/ sklejka

sawn timber packages -pakiety tarcicy

ragged-end package, truck package/ pakiet desek tartych : nierownym jednym koricem

,flush end package, length package/ pakiet desek tartych z oboma koricami rownymi

cants/ plyzmy

celulozy lub papieru wodq air dry (timber) .kora . okreilenie dot.drewno powietrznie suche sawn timber .kora drzewa uzywana w produkcji mydla.food-board .bela -balk.scantlings -laty.karton dwuwarstwowy . deski.plank .deal .sawn wood .chinina.drewno przetarte od 1.battens .kawalki drewna przetartego o zaokr&onych brzegach bark .pakiet o obu koncach rownych forestry . kora board -karton .krawqdziak.karton nasycony asfaltem - - - - - - karton. belka o wymiarach 4-10 cali .korek drying .quinine .laths .objctoSc (np.produkty przetworstwa drzewnego absorbtion .h a f t lineboard .asphalt saturated .absorbent lightweight . uzywane w zegludze products (FP) .bibulka chlonna .drewno przetarte. celulozy i papieru.listwy . o dlugosci ponizej 2500 mm .kantowka.karton wielowarstwowy cork . i nie mniej niz 100 mm grubosci small .karton na opakowania . drewna. (deals and battens) -bale i baliki -deals.multi layer .tarcica .papier stosowany do produkcji kartonow . drewno tropikalne layer .krociaki (sortyment tarcicy) .karton .plyta piliniowa carton . niesuszone (w odroznieniu od kiln dry lumber) h e a t treated drewno poddawane dzialaniu wysokich temperatur dla zabicia szkodnikow -kiln dried .suszenie.ends . krawcdziaki . wozona w belach .square .listwy . odpowiadajqca wodzie slodkiej load -jednostka miary drewna (50 cuft) lumber (LBR) -tarcica (okreslenie stosowane w Kanadzie i USA.kora mangrowca . end . tektura falista kryta .quilla . drewna) przyjqta na statek junglewood .7.solid fibre . kora drzewa uzywana do produkcji lekow barque -bark.tarcica -bale .karton do pakowania Srodkow spozywczych . drewna.bal (tarcica) .tarcica przycinana wg zqdan odbiorcy (skrot uzywany na planach ladunkowych) .tarcica .karton na pudelka . krawqdziaki .slippers . uiywane w zegludze intake measure .drewno powietrzno-suche -green -drewno mokre.converted timber .rolled h a f t liner board (KLB) -papier szary w rolach .plyta komorkowa (panelowa) . CARGO Forest products .tarcica mokra . pryzmy .slats .belki -boards (brds) .white liner chip-board .drewno przetarte o szerokoici ponizej 150 mm i ponizej 50 mm gruboici.railway ties (slippers) . nasiqkanie drewna.deska.duplex .waney timber .drewno suszone w suszarni Mille (M) -tysiecy board feet (jednostka miary tarcicy = 83.laty.listwy (na skrzynki) .folding box-board . celulozy i papieru.cellular wood panel .cardboard - - .d.warstwa ladunku drewna fresh water timber load line (LF) .cellular . osuszanie flooring .okreilenie dot.green lumber .pot.5 stop szeiciennych) natural seasoning -naturalne suszenie (drewna) paper -papier .deski .karton do pakowania plynow . kantowka .podklady kolejowe .podlogowka (deski podlogowe) flush ends .mangrove .50 do 180 mm szer.grube kawaly drewna.podklady kolejowe .scants (scantlings) . posiadajqce dwie lub trzy Sciany plaskie.customer cut (CC) .fibre . baliki . boards and batten (DBB) -bale.baulks .pot.absorbcja.b. s h o t uiywany na planach ladunkowych) air dried . tarcica .karton wielowarstwowy .slatings .liquid .linia ladunkowa na drewnowcu.cants .tektura - - - - - - - -- - .

kloc.kraftliner .pickets .kloc nieodkorowany .fomier.marka zanurzenia dla statku przystosowanego do przewozu drewna timber faults -wady drewna .p.bolt .-p.brzoza . lekki . pulpa drzewna . LADUNEK .fluff . szary . wyrzynek .drewno prasowane seasoned .encased knot .papier odpadowy plywood (PLY) .rickers (scafolding) .sztauerskie .chinese .light weight coated (LWC) .papier -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - rozpuszczalna objqtoiciowa ("puchowa") .bleached chemimechanical (BCMP) .akacja . pulpa celulozowa.acacia .dry rot .arbor-vitae . tarcica (w Ameryce Pln.rot .trociny seasoning .celuloza . siarczanowa bielona . pakowy .c.tyczki .mursz twardy .offset .p.celuloza termo-mechaniczna (round) timber .bleached h a f t (BKP) .plac do skladowania drewna staves .tuja. ciqzki . sezonowane mark . odziomkowa czqic klody .one-time carbon . suszenie drewna of timber .coated powlekany .celuloza.patrz: shooks tissue -bibula higeniczna veneer (VNR) .krawqdi bloku.tarcica compressed .drewno wysuszone.mursz suchy (grzybica drewna) . polchemiczna bielona -bleached wood (BWP) .olcha .rolled fluf (RFP) .bleached semichemical (BSCP) .celuloza w rolach .sezonowanie drewna.packing .light weight .copying .(drewno) balsa .incipient decay . do fotokopiarek corrugated board . pakietu etc.slupki (na msztowania) .pitrops . bambus -beech .tarcica wstqpnie przesuszona (wystarczajqco do transportu morzem) stacking yard .. jednorazowy . okrqglaki kopalniane pit .c.desolving - - . pien .celuloza rafinowana z drewna mielonego (scieranego) .sqk niewroiniqty . .heavy weight -p.celuloza - - - - - - - - - - - - - - .kloda. kloda odkorowana .apple -jablon . chinski (z kory bambusowej) .bamboo pole .kopalniaki.p.refined ground (RGP) .tyczki bambusowe. bielona .rattan sawdust .tarcica odziomkowa . powlekany .papier lekki.waste paper .log . okleina woodpulp (pulp) .mursz ( w drewnie) .drewno.p.c.kopalniaki pulpwood -papierowka . strzala .drewno okrqgle -bole .ash -jesion -balsa (wood) . stosowane w odniesieniu do drewna nieprzetartego) . bielona . chemiomechaniczna - . chemiotermomechaniczna . zywotnik zachodni . nasycany asfaltem 7.p.chemitermomechanical (CTMP) .drewno okragle timber .p. powlekany. ryiowy .diuzyca. powlekany.. iredni .thermo mechanical (TMP) .c.p.edge .round .kloce drewna .dunnage .p. powlekany. "pulchna" w rolach .medium weight .sack kraft (SKT) -papier na worki i torebki .chemiotermomechaniczna c.peeled ..dluzyce .buk .asphalt saturated .osika .c.kloda.rice -p.dolna.hewn .chemiomechaniczna c. tluszczoodporny .p. do druku offsetowego .c.birch .rough .butt end .doatiness .gont shooks -klepki na beczki shipping dry .chemiomechanical (CMC) .sklejka in standard bundles . samokopiujqcy. mursz (drewna) (species of) wood .suszenie drewna shingles .kloc.rolled wood (RWP) . bielona .bark struck .edge .greaseproof . falisty .zgnilima.aspen .alder .butt end .sklejka pakietyzowana w standardowych pakietach rattan .bleached chemi-thermomechanical pulp (BCTMP) .p..gatunki drzew .

jarrah wood .. light .cenne drewno tropikalne.oak .lime .mahogany .lignum vitae .topola .wiqz .drewno twarde (drewno drzew liiciastych) .green .tek .drewno twarde (zwykle liiciaste) -white .palisander . zywotnik .pitch - - - - - - - - - - .gwajak.box .sandalowiec .pear.palisander .cis -walnut ..cedr .kasztanowiec .sosna --white .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna underinch (under one inch thick) .grab .grusza .klon .maple .topola czarna .limba -plane -jawor .larch .spruce . miazga . tek itd.cottonwood.ebony .spruce .tomarack -modrzew amerykanski .przechowywanie (drewna) w wodzie wood .lipa .cyprys ..dqb .Douglas fir -jodla Douglasa .z r ~ b k drewniane i .wierzba timber load line .plum .hickory -hikora.iliwa .7.cottonwood.elm .redwood .drewno ciezkie (kazde drewno ciqzkie jak dqb. o czenvonym barwniku .icier drzewny.drewno opalowe (kominkowe) .bukszpan camwood (barwood) .soma czarna - -- - .poplar . sweet .larch .sandal .heban .hornbeam .drewno chips .hard .drewno cennych gatunkow . dry . orzesznik .Swierk .mahon . CARGO .swiss .modrzew afrykanski .fir -jodla .hack matack .teak .drewno sandalowca .daglesia -jedlica .. lignum vitae .trzeinia .bwierk .modrzew . black .gwajak .sapan .hurma .black .soma wejmutka .pine .red .cypress .sycamore -jawor .hebanowiec .drewno miqkkie (zwykle iglaste) .heavy .cedar ..(deski) o gruboici ponizej 1 cala water seasoning ..firewood .) goods. mahon.prime .orzech -willow .ground .drewno "zelazne" .chestnut .kazde drewno lekkie dowolnego rodzaju i dowolnie obrobione .mahon australijski -juniper -jalowiec .ironwood .sapele .yew .modrzew .sapele .topola sucha .drewno iwieze .guaiac. wild .sekwoja .sosna smolna stone .cherry.

pakiet tarcicy z oboma koncami rownymi -one flush end pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem .superpaleta load board -paleta ladunkowa marks .w skrzyniach intermediate bulk container (IBC) .b.drobnica package (bundle) .balot.drogocenny ladunek .plastic .drobnica mieszana . o duzych wymiarach cargo -ladunek przestrzenny.pudlo.ragged end .dry freight .multi-wall paper worek papierowy wielowarstwowy . ze sklejki . ciqzki unos in cases (ilcs) .ladunek w sztukach . EADUNEK General cargo .aluminium with non-removable head .bagaz declaration . przy sztauowaniu amunicji.sztuka ci~zka.textile . beczulka coiled steel sheet -blacha stalowa w k r e a c h corral .packaged .ladunki drobnicowe bulky -przestrzenny.ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) [ l .mixed general . z wlokien syntetycznych .piece . obj~toiciowy bundle -wiqzka.light -ladunek lekki (przestrzenny) .drobnica konwencjonalna .general . z pokrywq zdejmowalnq . mala bela barrel -beczka. sk6r mokrosolonych itd.b. tarcicy lub -- - - - --- PW - - - - hard bundled . ciqzka jednostka (ladunkowa).worek -cargo -ladunek workowany -jute . skrzynia cask -beczka.drobnica.ladunek w belach .pakiety (drewna) z nierownym jednym koncem - - -- .bela .fibre .deklaracja celna bagazu entry .paper -worek papierowy -polypropylene -worek z polypropylenu .measurement .drobnica awkward lift .bela cylindryczna ballot .drobnica heavy lift (hl) . zwoj can -puszka canned goods -towary w puszkach cargo -ladunek .b. skrzynia breakage .wooden .) crate .drobnica jednolita - - -- - - - - - - - - - - - -unitized ladunek zjednostkowany (np.bqben stalowy -plywood .steel . 13 mt/m3 lub 1mt/40cuft] .b.sztuka (ladunku) niewymiarowa bag .uniform general .zgloszenie (celne) bagazu lien .krata.b.poirednie pojemniki do przewozu ladunkow luzem -flexible (FIBC) -elastyczne pojemniki poirednie do przewozu luzem (do 3m3) jerrican -kanister lifting unit frame (LUF) . kontenery) unit -jednostka ladunkowa cars knocked down (CKD) -skrzynie z samochodami w czqkiach case -pudelko. klatka.kratownica (obudowa drewniana stosowana np. aluminiowy z pokrywqniezdejmowalnq -with removable head -b.worek z tkaniny baggage .prawo zastawu na bagazu room .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) pack -pakiet.precious .ladunek pakietyzowany . paczka (to) pack -pakowaC package freight .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breakloads .pakiet (np.package . barylka cargo -ladunek beczkowany .worek jutowy . drewniana box .7.round .off-gauge -ladunek ponadgabarytowy .pakiet tarcicy opasany taimq (bandowany) maszynowo .drobnica .length .workownica bagging . z tworzyw sztucznych flexi-tank -zbiornik elastyczny generals . skrzynia azurowa dimensions (dims) -wymiary drum -beben (opakowanie) .cechy measurement goods .workowanie bale . ladunek drobnicowy in bales .bagazownia bagged -workowany cargo .ladunek workowany bagger . palety.

7. szngle deck pallet/ paleta jednostronna double deck pallet/ paleta dwustronna r wqv pallet/ eta z czterema 'Sciami na wid@ bale/ bela nle opakowana bela opakowana crate/ krata VBC). big-bags/ duze pojemniki dastyczne do przewozu luzem container/ kontener container stack/ stos kontenerow container block/ blok kontenerow . woodpulp loading lift/ unos pulpy cargo unit marking oznakowaniejednostki tadunku corner protector/ oslony naroinikow protecting slats/ lishuy qchronne steel band/ taSma stalowa unit number/ skids/ piozy ' waga i wymiary angle face pallet. CARGO iCargo units iednostki ladunkowe > woodpulp bale/ bela pulpy woodpulp unit/ jednostka pulp?.

ladunki.zwoje drutu -- -- -- Reefer cargo compartment przedzial ladunku chlodzonego cooler room/ .paleta z min.soft bundled .znormalizowana jednostka ladunkowa wire coils .morskiego pallet -paleta . trzema stalymi.square (flush) both ends . na ladunki masowe .----- - - - - - - - - - plate -plyta.box . opakowanie .flat .(ladunek) przygotowany do zaladunku lub pozostawiony w ladowni na zawiesiach reel .rigid . p. p.four way . arkusz blachy portable bulk container -skladany pojemnik na ladunki masowe .truck .paleta dwuplytowa. odlqczanymi lub skladanymi Scianami pionowymi .pakiet tarcicy bandowany recznie .paczka.hot rolled .taSma (do mocowania ladunku) tray -paleta. gqsi - - - .wyroby stalowe walcowane na gorqco strap . zabezpieczajzge np. blachy shrink wrapped .(opakowanie) nadajqce siq do transport.polsztywny p..single-decked -paleta jednoplytowa.paleta z kieszeniami dla ukladarki z czterech stron .double decked .sea . jednostka ladunku parts knocked down (PKD) .post -paleta slupkowa .semirigid . na ladunki masowe pre-sling .rolled -wyroby stalowe walcowane .wlewka metali. obcia. jednostronna ..iron -stal w gqskach .pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem packaged unit -pakiety packages -pakiety packing -pakowanie.paleta (ladunkowa) z dwiema parami otworow na widly palletization -paletyzacja parcel .sztywny p. taca (ladunkowa) unit load -jednostka ladunkowa .pakiety (drewna) z oboma koncami rownymi .two-way .gqski olowiu zinc .standardized ..skrzynia z czqSciami samochodowymi pieces (pcs) . spod skrzyni lub bur@ lodzi przed uszkodzeniem) steel products -produkty stalowe .gqski cynku -. gqski. na ladunki masowe . gane foliq termokurczliwq skids -plozy (drewniane.zwoj (rola) papieru.lead - . palety etc.paleta ladunkowa .sztuki pigs . dwustronna .flexible -elastyczny p.

ladownia izolowana latex .pulpa owocowa purees .owoc dried .chlodzenie powietrzem .kompot syrup .czqSC wianka bananow (zawierajqca 4 do 8 b.rozmraialnia degree (deg.owoce puszkowane hand -wianek bananow odcietych z lodygi (1 1 do 19 pojedynczych bananow) insulated .owoce suszone fresh .wanienka Sciekowa dry ice .chlodzony cargo .deep cargo .rozkladanie koncowki ladunku na calqpowierzchnie podlogi ladowni .freon full refrigeration(FR) -praca chlodni na maks.return temperatura powietrza powracajqcego znad ladunku.miejsce pakowania bananow do transportu --code number -numer identyfikacyjny miejsca pakowania stemplowany na wieku kartonu (to) chill .fresh .chlodzic chilled .pulpa mroiona stewed .zamiast pietrzenia fluorinated refrigerant .ryby chlodzone -fruits -owoce przechlodzone (w trakcie transportu morzem) chilling . wydajnoici w celu szybkiego zredukowania temperatury frozen -mrozony cargo -ladunek mrozony .lod suchy field heat -cieplo resztkowe pozostajqce w ladunku i w kartonach.czynnik chlodniczy .schladzanie .Reefer cargo -ladunek chlodzony air .syrop -tinned .wstepne schladzanie (ladowni przed przyjeciem ladunku) deflector .chlodnica cooling . zasilajqcy delivery duct -przewod zasilajqcy.swieze -juice .ladunek chlodzony powietrzem --cooling .sok pitny concentrate . wskutek zlego zasztauowania .wstqpne schladzanie cluster .stopien dehumidifier -odwiliacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz - -- - - - - - deicer .ryba mrozona food .powietrze cyrkulujqce wok01 ladunku zamiast wskroS ladunku.schladzanie .izolowany -hatch cover .short cycle .pre.ladunek chlodzony fish .prechilling .powietrze --cooled cargo .odladzacz delicate cargo -ladunek delikatny delivery channel -kanal tloczny..sok surowy pulp .chlodzenie agent -czynnik chlodzqcy coil -weiownica chlodzqca down .mieso mrozone fruit .przecier -raw juice .viatiated -powietrze zawierajqce produkty oddychania owocow. do baterii chlodzqcej .moszcz solid pack pasteurized .zywnoSC mrozona meat . usuwane do atmosfery w trakcie wentylacji bananas parts -czqSci banana boxing station .pokrywa luku chlodzonego hold . polqczonych razem w koronie) controlled atmosphere (CA) -system przewozu owocow w atmosferze gazu obojetnego coolant -czynnik chlodzqcy cooler .powietrze atrnosferyczne wprowadzone do ladowni przy pomocy statkowego systemu wentylacyjnego . kanal tloczny dielectric thawing -rozmrazanie diaelektryczne drip-pan -wanienka Sciekowa drip-tray . pochodzqce z miejsca ich pakowania finger -pojedynczy banan floor off .sok skoncentrowany -raw . przelamanego banana large box -karton bananow wazqcy 20 kg - - -- - - .ladunek glqboko mrozony (< -1 8OC) fish .) .oddzielacz kropel defrost -odmraiac defrosting -odmraianie room .tu: sok wyplywajqcy z zielonego.

carrying . powietrza na wlocie.zbrqzowienie i skurczenie szyjki banana . latki na skorkach zielonych owocow (spowodowane infekcjq grzybowd split peel .chlodzony cargo . banana whithered pedicel .zadana temperatura przewozu (zalecana t. 22 .ladownia chlodzona reporting reduction periods and loading pulp temperature -raport dot. uszkodzenia mechaniczne neck injury -uszkodzenie szyjki (banana) red rust -wada bananow wywolana dzialaniem insektow residue -nalot (po Srodkach antygrzybicznych i preparatach owadobojczych) scaring -uszkodzenia.t.gnicie korony banana (zaawansowana forma plesni korony) dry rot . pulpy) two-stage temperature instruction -instrukcja dot. okresu schladzania i temperatury miqzszu owocow ladowanych ripe & turning (R&T) -banan. ciecia na skorce owocu scratches -zadrapania. carrying temperature -pull down nizsza z dwoch t.pulp .owoc zaparzony (wskutek dojrzewania w zbyt wysokiej temperaturze) cigar end . dwustopniowego obnizania temperatury ladunku two temperature cooling . rowniez miqzszu) banana finger rot -zgnila skorka i m i e s z banana trips -wypryski na bananach (spowodowane obecnoiciq insektow) black tip .bialy sok. w ktorym rozpoczql siq proces dojrzewania. a kolor zmienia sic z zielonego na zolty secondary plenum -przestrzen pomiqdzy dolnymi a gornymi deskami palety ustawionej na gretingach ladowni skirting -papier umieszczony wok01 podstaw palet ustawianych najdalej od coolersow.karton b.grzybica atakujqca podstawe kwiatu banana caterpillarscrab -deformacja wywolana obecnoScia lanvy motyla lub Cmy chemical injury -uszkodzenie chemicme (skutek uzycia Srodkow antygrzybicznych itp.dwustopniowe schladzanie ladunku US Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA ) Departament Bezpieczenstwa Pracy i Administracji Zdrowia USA vegetables -warzywa Fruit damages .delivery air .oparzenia sloneczne owocow b.uszkodzenia owoc6w - - -- - - banana bruising -obtluczenie bananow (mechaniczne uszkodzenie.okaleczony owoc banana.jeden lub wiecej pokladow w ladowni obslugiwanych osobnym urzqdzeniem chlodniczym refrigerated .ambient . podanych w instrukcji na podroz .skorka rozdzielona (pekniqcie na krawcdzi skorki) Sun-burn .) cooked fruit . wyciekajqcy z korony wiqzki b.uszkodzenie w czasie dojrzewania (brqzowo-pomaranczowe plamy i odbanvienia na skorce zielonego owocu) mutilated finger . po zamknie ciu ladowni do o s i ~ n i c c i a temperatury powietrza wychodzqcego o okolo 2-2. LADUNEK 0 S H A wells .7 C powyzej wymaganej temperatury przewozu reefer unit (RU) . zabezpieczajqcy przed przeplyvem powietrza przez podstawy palet. na ktorym rozwijal sic kwiat) crown mold .2 kg stem .odbarwienie widoczne pod wierzchniq warstwq owocu.cctki.pleSn korony (spowodowana grzybem) crown rot . tip constriction -skurczenie koncowki owocu (spowodowane infekcjq bakteryjnsl) under peel discoloration (UPD) . np.zob.cala wiqzka (kiSC) bananow wraz z lodygq (ok.50 kg owocow) supply ventilation -wentylacja nawiewowa temperature -temperatura . 13. po jej odcieciu od lodygi bananowca maturity injury . blizny.7.temperatura otoczenia .obumieranie owocu spowodowane infekcjq bakteryjnq latex.) wolna przestrzen o szer.ladunek chlodzony -hold .(pot.grzybica atakujqca koniec owocu. 1 m wok01 lukow micdzypokladow na statkach przewidzianych do wyladunku w USA reduction period -czas potrzebny. powietrza wchodzqcego do ladowni) . miqzszu owocu (pot. zamiast micdzy kartonami small box . rysy speckling . o wadze ok.

izolacja z kanalami wentylacyjnymi ventilating -wentylacyjny fan .system wentylacji . wywietrznik.wilgotnoik wlabciwa .punkt rosy dioxide .tarcza (tu: rejestratora temperatury) dry bulb temperature -temperatura termometru suchego (w psychrometrze) dry-bulb thermometer -termometr suchy drying .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) ship sweat -pocenie sic burt (kondensacja wilgoci na burtach) sweat board .obnizenie temperatury punktu rosy depression of wet bulb -roznica wskazan termometru wilgotnego i suchego dew point -punkt rosy indicator . CARGO Cargo ventilation wentylacja ladunku air -powietrze .dwutlenek .wilgotnobc wzglcdna inherent vice . osuszanie agent . kominek wenecki.wada naturalna (np.pot. wydzielanie pary wodnej -mixing ratio .obieg powietrza wymuszony condensate -kondensat condensation -kondensacja dehumidification plant .czqstotliwobC wymiany po.studnia wentylacyjna (w stosie ladunku) ventilation -wentylacja.natural .wydzielanie wilgoci.forced air .pocenie sic (burt statku).komin wentylacyjny (np.wietrza w ladowniach .surface .dwutlenek wggla disk .zawartohk wilgoci migration .7.wentylacja ciqgla -duct -przewod wentylacyjny .wymiana powietrza powietrze wymienione. w ladunku ryzu) circulation -cyrkulacja .przemieszczanie sic wilgoci (w ladunku) moisture-proof .casing -kanal wentylacyjny . urzqdzenie do usuwania wilgoci z atmosfery ladowni depression of the point .suszenie. nawiewnik . osuszacz exhauster -wentylator wyciqgowy exhaust -wyciqg -duct -przewod wentylacji wyciqgowej - -- - - -- - - fan -wentylator w y c i ~ o w y -ventilation -wentylacja wyciqgowa humid -wilgotny humidity -wilgotnoit expiration . cyrkulacja powietrza -funnel -kanal wentylacyjny refreshing .ambient -powietrze otaczajqce -trunk -kanal wentylacyjny (to) air -wietrzyk airing -wietrzenie.potnica sweating .relative . korytko. roszenie through ventilation -wentylacja (ladunku) na wskrob ventilated insulation .pocenie sic ladunku (wskutek zlej wentylacji) chimney .odwadniacz.continuous .changes per hour (aclh) -liczba wymian powietrza (w ladowni) na godzing -circulation -obieg powietrza.wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny -well .carbon .changes (ale) . ladunku) ventilator -wentylator.odporny na wilgoc normal atmosphere -atmosfera normalna (fizyczna) recirculation -recyrkulacja relative humidity -wilgotnosc wzglgdna rice air duct . bwie-replacement ze powietrze . przewietrzanie . wentylacja ambient temperature -temperatura otoczenia cargo sweat .wooden venetian . towaru) moist -wilgotny moisture -wilgoC content .wentylacja naturalna -pressure -wentylacja nawiewowa -system .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) .wentylacja powierzchniowa (ladowni.rice . drewniany przewietrznik ryiowy - - - - - - - - .brodek osuszajqcy.

motor .7.olej slonecznikowy .aviation .(sztuczne) nawozy plynne -cargo .mieszanina dwoch lub wigcej gatunkow ropy carrier .benzyna naturalna glycerine -gliceryna latex .gaz wydzielany przez rope products .sunflower .flaxseed .olej rqcznikowy (pot.olej roilinny . plyn fertilizer .krzemian sodu sour crude oil -tzw. jasny produkt naftowy .ropa surowa .gatunek ropy .olive .paliwo ci~zkie. benzyna .enriched oil (takie: spiked -) -ropa wzbogacona z dodatkiem gazu ziemnego lub innych w ~ l o w o d o r o w .clean (clean petroleum products.oleje opalowe (pozostaloSciowe) .olej rybny . przetwarzania ropy) carrier . kwaSna surowa ropa naftowa (z zawartosciq H.diesel . rycynowy) .residual fuels .oliwa. olej napedowy .asphalt .heavy fuel .wood .asfalty wchodzqce w sklad ropy crude (oil) .lekkie (np.natural .olej grzewczy dirty cargo ..black diesel .soyabean olej sojowy .olej szamowy . ropa .fuel . paliwo) liquid .ropa naftowa surowa i produkty ropopochodne -gas .olej lniany .diathermic .stopien.olej kokosowy .produkty ropopochodne product -produkt (np.cottonseed .latex.peanut .surowa (nieprzetworzona ropa naftowa) blends .clean products") fuel -paliwo .benzyna do silnikow samochodowych.sesame . LADUNEK Liquid cargoes .medium paliwo Srednie (o Srednim ciezarze) gasoline .olej bawelniany .olej bawelniany .olej arachidowy .tailored . ciczka benzyna .siarka plynna - - - - -- - - -- - - - - - molassas -molasa naptha -nafta non-volatile petroleum -ropa o temperaturze zaplonu ponizej 60°C (tzw.produktowiec.paliwo lekkie .soda kaustyczna color (colour) -kolor. w odroznieniu od .olej opalowy grade .tung . white oils.palm kernel .olej tungowy oil .S) sulphuric acid -kwas siarkowy - - - - -- - - -- .ladunek plynny --in bulk . nielotna) oil .paliwo lekkie.mieszanki (dwoch lub wiqcej gatunkow ropy) caustic soda . barwa ropy lub produktu.high flash jet .olej.lubricating .ropa surowa o duzej zawartosci siarkowodoru .vegetable .ciecz. white products) -olej czysty.oleje smarne -white rafinowane produkty ropy naftowej paraffins -parafiny petroleum .linseed .ropa wzbogacona grade .coconut .olej grzewczy .olej sezamowy .gazolina.olej z ziarn palmowych .paliwo turboodrzutowe -jet -(tested aviation kerosenes ) -paliwo turboodrzutowe . opalowy olej .cotton .olej .ladunki plynne asphalt . mleczko kauczukowe light .benzyna do silnikow lotniczych .black .light .gingelly ..arachis .olej arachidowy .fortified .crude .sour . gazu) . klasa (skali lub jakoSci) . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych sodium silicate .tadunek brudny (np.ladunek plynny luzem sulphur .olej tungowy . ropa surowa.olej lniany .fish .ropa wzbogacona diathermic oil .olej napedowy ciezki . stanowiqca jednq z ich cech charakterystycmych component -skladowe (ropy.heavy -paliwo ciezkie . olej z oliwek .asfalt benzene -benzen bitumens -asfalty blends .zbiornikowiec do przewozu ropy surowej .castor .oleje ciemne (ciernno zabanvione) .

w pozycji zzioionej in stowed position/ fir.st in-Jirst out system/ wytadunek w tej samej kolejnoici jak zafadunek hoistable cardeck/ podwieszane pokfady samochodowe access ramp/ rampa .truck deck/ oktad gdrny dla naczep iddle . dna wewnetrznego inner bottom/ duo wewn@rzne ' road/rail threedecker/ trzypokiadowy prom do przewozu naczep i wagonow flow stowage/ kierunek przeplywu vehicle deck/ poktad pajazdowy bow ramp/ rampa dziobowa .truck deck/ okiad Srodkowy dla naczep deck/ d gfowny Flume stabrhzatron tanks zbrornzkz stabrfzzujqce fypu Ffume stabilization find ptetwy stahilizujqce inner bottom1-deck no I/ poktad tadunkony nr I.Ro-ro cargoes -ladunki toczne upper .

przeiwit (pomiqdzy konstrukcjq rampy a podwoziem pojazdu.towing vehicleIvan body .low bed .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.drzwi z zawiasami z boku . samochod ciqzarowy z przyczepq roll-trailer . spoczywajqcy na nabrzeiu .samochod cysterna truck -ciqzarowka vehicle -pojazd .ladunki toczne access equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy. wzgl. potocznie uzywana ogolnie) railway .: mafi) Rolux -pot.flat bed trailer .naczepa portowa.rampa skoina stem -rampa rufowa slop -kqt nachylenia r.otwory w burtach uzywane do zaladunku i wyladunku slop .przyczepa wysoka. drogowa . paleta.internal . takze mipdzy pokladem a pokladem wyzszym) deck -poklad -folding car poklad samochodowy sklada"Y .van body -naczepa wysoka (trailer) .z wlasnym napqdem.przyczepa niska (pot.rampa zewnqtrzna -gradient -pochylenie rampy .tank .zestaw: samochod ciqzarowy z naczepqpolqczone przegubowo. pociqg drogowy .external .) self-propelled . ladunek toczny) semi-trailer -naczepa samochodu ciqzarowego side ports .open sided -ciqzarowka z otwieranymi burtami -road .bulkhead . naczepa portowa (nazwa zastrzezona przez producenta naczep i ciqgnikow. : mafi) .drzwi grodziowe .roll .samochod cysterna wheel-based cargo -ladunek kolowy - .quarter - -- -- - - - - - - .tank . kontener.samochod osobowy cargo space -przestrzen ladunkowa cassettes -kasety clearance .vehicle .ramva wewnetrzna -- - - - - - - - - .bow . naczepa do przewozu kontenerow . naczepa niska (pot.side-hinged .drzwi (wodoszczelne) .pochylenie wzgledem siebie sqsiadujqcego pokladu i rampy threshold -tu: poklad rufowy w miejscu polqczenia z rampq (zwykle jego przeiwit limituje wysokok pojazdow) trailer -przyczepa -bimodal naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .ciqgnik z plaskq platfomq ladunkowq .top -hinged .) articulated road train .pociqg ramp -rampa . drzwi grodziowe itd.rampa dziobowa .poklad do przewozu ladunkow tocznych door (watertight) .pokladu road train -pociqg drogowy. zmniejszajqca kqt ich zalamania fully enclosed goods vehicle -samochod ciqzarowy lorries -ciczarowka mafi -naczepa niska. furty.naczepa szkieletowa.ciqgnik drogowy z naczepq boat-carrying trailer .hoistable car -poklad samochodowy podnoszony .: podczolgowka) . flat itd.7. samobiezny (np. kaseta ladunkowa (tez: nazwa producenta kaset) ro-ro cargoes -ladunki toczne ro-ro cargo unit -jednostka ladunkowa toczna (pojazd.road-rail -naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .ciqgnik z plaskq platfonnq ladunkowq (pot.drzwi z zawiasami z gory draw bar combination -zestaw drogowy: samochod cipzarowy z przyczepqz polqczeniem SztY-Ym elevator -winda ladunkowa envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.skeleton . EADUNEK Ro-ro cargo .przyczepa podlodziowa car (passenger car) .

break bulk .cargo .ladunek cenny volume .f.ladunek ponadwymiarowy .inboard .safe -ladunek bezpieczny .rozmieszczenie.valuable .7.strata sztauerska capacity -pojemnoSC. .delicate . CARGO Cargo distribution planning planowanie rozmieszczenia ladunku air draft -wielkoSC dopuszczalnego wynurzenia kadluba statku okreSlona dostcpnoiciq 1%dowych urzqlzeti przeladunkowych (rowniez: najwyiej wzniesiony element konstrukcji statku przy danym zanurzeniu) after run -rufowe zwcienie ladowni bale space -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach ballast -balast -bottom water .ladunek ponadgabarytowy .1adownoSC netto.skala noSnoSci ton . 1adownoSC --displacement coefficient -wspolczynnik wykorzystania wypornoSci -efficiency -wspolczynnik wykorzystania wypornosci ratio . zapalny.inflammable -1. palny.deck .rozklad. layout .cigiar martwy (r6inica pomiedzy wyliczonym a faktycznym zanurzeniem statku) deadweight (dw) -nosno86 (ukytkowa) statku all told (dwat) .zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoSC do przewozu danego ladunku) commodity description -opis towarow commodity plan -plan ladunkowy cubic feet (c.hazardous .ladunek delikatny density -gcstoSC (masa wlakiwa) distribution .-ladunek opcyjny -. zapalny. .poklad dolny ladunku cennego komora .1.balast staly between-decks -micdzypoklad block .drobnica konwencjonalna (w odroinieniu od zjednostkowanej) capacity .ladunek mroiony.noSnoSC netto.pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) cargo .noxious ..blok (ladunku) (to) block -blokowaC breakage -strata sztauerska.light - - - - - - .ladunek niebezpieczny . rozloienie.noSnoSC ladunkowa .measure -miara ladunku .carrying .fixed .mark masa ladunku oznakowanie 1.locker-listaschowek.wodny balast denny -draft .ladunek -book .zanurzenie statku pod balastem .last (lc) .1.ladunek . raport operacji przeladunkowych cargo worthiness .noSnoSC .ksiqzka ladunkowa . noSnoSC ladunkowa -centre of gravity . palny . .ladunek pokladowy . drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku broken stowage .tona noSnoSci tonnage (dwt) .stopa szeicienna deadload . szkodliwy cargo operational report -raport portowy.noSnoSC calkowita cargo capacity (dwcc) .lekki (przestrzenny) list ladunkowa -lower .noSnoSC ladunkowa - - - - - - - - - . sztauplan planning .ladunek podpokladowy . rozplanowanie ladunku ladunek .noSnoSC calkowita (brutto) .intermediate .wspolczynnik wykorzystania wypornoici scale .specyfikacja ladunkowa .overside . zamroiony .deep frozen .objqtoSC ladunku cargo . planowanie rozmieszczenia ladunku .poprzedni ladunek (przewieziony danym statkiem) lay-out. niebezpieczny .noSnoSC ladunkowa .optional . szkodliwy .bale -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach . cbft) .off-gauge .special -ladunek specjalny specification . latwopalny .mass cecha ladunku.Srodek cieikoici ladunku deadweight (dwtc) .dangerous .- - - - - dunku w pienvszej kolejnosci -part -ladunek czqiciowy (zajmujqcy czcSC objctosci ladowni lub noSnoSci statku) -plan -plan ladunkowy.ladownia . rozmieszczenie ladunku hold .flammable -1. rozkladanie.out of gauge .1. iatwopalny.cargo .ladunek przeznaczony do wyla- - - - - - - .cubic .ladunek przyjmowany w portach podroinych .planowanie przeladunku.harmful ..

ladownia dolna .concentrated .zanurzenie dopuszczalne .ladunek wykorzystujqcy pelnq pojemnoiC i 1adownoSC statku full and down .znaki zanurzenia dry cargo -ladunek suchy hold . balastow i zapasow lightweight .poprawka na wode slodkq load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej full and complete cargo .7. LADUNEK deck (dk) -poklad -height . ciezki unos hold (ho) .zboze (ziarno) cigzkie -lift -c i ~ i kjednostka ladunkowa.permitted .degroupage .obciqienie.ciezar statku pustego list -przechyl load .refrigerated .pojemnoSC nadmiarowa luku fixed ballast -balast staly flying captain .tona wypornoSci tonnage -wypornoSC draft .port-captain.ladunek pokladowy .after .Swiatlo luku.load .clear -wolna ladownia .fore .Swiatlo luku.statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoici ladowni grain capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna - - - - - - - -- -- -- grain cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziama grain space -przestrzen dostcpna dla zaladunku ziarna groupage . ladunek .ladownia przeznaczona na ladunki suche . statku indicator . bez ladunku even keel -na rownej stepce excess of hatchway . sztuka cicza ka lift (hl) .obciqienie skupione -maximum permissible load -maksymalne dopuszczalne obciqzenie .lower (lh) .luk ladowni .glgbokoSC ladowni .after .ladownia .ograniczenia zanurzenia draught (dft) -zanurzenie gauge .glcbokosC ladowni dimension(s) -wymiar(y) -hatchway -wymiary luku ladowni displacement -wypornoSC ton .grupowanie ladunku podzielonego .w inne partie hatch .ladownia dziobowa .zanurzenie w stanie zaladowanym -loaded zanurzenie w stanie zaladowanym marks .(statek) pusty.przyrzqd do mierzenia z.ladownia rufowa .forward .reefer .wysokoSC micdzypokladu load .fore -ladownia dziobowa .cargo .deep -vessel .podzial ladunku na partie .weather -poklad otwarty deep vessel .(ladunek) w partiach calostatkowych intaken weight (int) -ciqzar zaladowany (przyjety na statek) light condition .ciczka jednostka ladunkowa.ladownia na ladunki suche freight cargo . shipment under or on deck @o) .depth of .allowable .zanurzenie .wewnqtrz kadluba.statek o duzym zanurzeniu deep tank -zbiornik gleboki depth of hold .statek pusty.luk (luczek) dziobowy square . z dala od burt in light condition .luk rufowy .depth of .ladownia chlodzona in andlor over.obciqzenie dopuszczalne distribution .statek bez ladunku.permissible . niezaladowany fresh water allowance (FWA) .ladunek cigzki grain .(statek) w stanie pustym in shipload quantities .luk ladowni .ladunek pod pokladem lubli na pokladzie inboard .zanurzenie dopuszczalne restrictions .regroupage . otwor luku heavy . cargo superintendent flying light (ship) .rozklad obciqzenia - - - - - - - - - - - - - .dry cargo .ciqzki cargo .statek pelny obj~toSciowoi ciezarowo full cargo -ladunek pelny (wykorzystujqcy calkowitq pojemnoSC lub noSnoSC statku) full load displacement -wypomoiC odpowiadajqca stanowi pelnego zaladowania good measurement ship .glgbokoSC ladowni .drobnica konwencjonalna empty ship . otwor lukowy -way .wskaznik zanurzenia .statek o duzym zanurzeniu .grupowanie ladunku w partie . sztuka ciczka.ladownia chlodzona .

: krbtka (= 907.separacja foliq .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennosci ladowni ship's stowage factor -wspolczynnik sztauerski statku shipload -ladunek calostatkowy.wsp.skala ladunkowa. loker long goods .znaki wolnej burty .partia (ladunku) lower hold (lh.urzqdzenie do kontroli operacji przeladunkowych load line .separacja . pot.tona noinosci .statek .tona metryczna (=lo00 kg) - - - - - - - -- - - - - - . niezaladowana specific gravity .planowanie port-captain -osoba m.plan sztauerski . LH) .urzqdzenie wspomagajqce obliczenia ladunkowe locker .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) more (more or less) -mniej lub wiqcej net capacity -noSnosC (statku) netto.utilization of -wykorzystanie przestrzeni -void -tu: przestrzen wolna.schowek.wspolczynnik bezpieczelistwa scale of loading . CARGO .tona noSnoSci .obciqzenie punktowe . nosnos6 ladunkowa net deadweight .foil .zaladunek calculator -kalkulator operacji przeladunkowych.letnia linia ladunkowa .przestrzen .ladownosc overload .185 kg) -burden . odrzucony ton .deadweight .nie przyjq5 (ladunku) cargo -ladunek nieprzyjety do zaladunku. wspolczynnik przestrzennosci (ladunku) plan . English tone . skala zanurzenia sea stores .p.(sztauerski) plan blokowy planning .zapasy okr~towe.tona angielska.sharing -rozklad obciqzen -stack -.tona wypornosci .dopuszczalne obciqzenie - - .block .ladownia dolna measurement cargo -ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) measurement goods . w imieniu armatora. zapasy na podroz statku (limitujqce nohoSC ladunkow4 separation .informacja dla portu o towarach (w tym niebezpiecznych) znajdujqcych siq na statku -- -. komputer ladunkowy coefficient -wspolczynnik obciqzenia guidance facilities . komora.przeciqzenie.rzqd (ladunku) safety factor (sf) .safe working . cy wspolpraq pomiedzy stronami obslugujqcymi statek w porcie pre-loading advice .English .metric . koordynuja.- - - - pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny z lqdu za planowanie operacji przeladunkowych pre-planning -wstqpne planowanie z lqdu rozmieszczenia ladunku i operacji ladunkowych roll-over -przerzucenie nadwyzki ladunku na nastqpny statek (z braku miejsca) row .long . bez ladunku .fungible freight -ladunek niewymagajqcy separacji ship .tona -American -tona amerykanska.: dluga (= 1016. pot. sztauerski statku shut out . nadwyzka ladunku (ponad dopuszczalny) permanent ballast -balast staly plan -plan .empty .displacement .statek pusty. zazwyczaj przedstawiciel agenta.point .good measurement .letnia wodnica ladunkowa loading (ldg) .winter -zimowa linia ladunkowa .linia ladunkowa marks .koordynator portowy. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca.summer .summer load waterline .in.ship's factor .7.05 kg12240 lbs) .ciqzar wlakiwy (to) shift .sztauowanie -factor (sf) -wspolczynnik sztauerski.ladunek d h g i lot .uniform rownomierny rozklad obciq2e- robocze nia loadicator .przesuwak (np.ladunek) stowage . nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator .obciqzenie stosem (kontenerowym) . ladunek pelnookrqtowy space .

takie: na gomym pokladzie trim -przegl~bienie.micdzypoklad -- 7. td) .down at the stem .tolerancja wagi.tolerancja ciezaru distribution -rozmieszczenie cigzarow draft .w poblizu burt.ciqzar jednostkowy weight or measurement (wlm) . trym -bring on an even keel .down at the head .na rbwnej stcpce .ciqzar allowance .wspolczynnik zmiany objqtoSci (ladunku plynnego) waterballast (wb) -balast wodny weight .- .p.-shipping tona frachtowa (przestrzenna lub masy) .unit (uw) . skala zaladowania tons per inch immersion (TPI) .znak tonazowy scale .ton na cal zanurzenia (masa zwiekszajqca zanurzenie o 1 cal) topside(s) .tona sztauerska (przestrzenna lub cipzarowa) tonnage .wyrownaC zanurzenie .even keel .change of .ciczar lub objctoSC --- - . LADUNEK - - - - --space -przestrzen (ladunkowa) micdzypokladu tonnage .ladunek podpokladowy underloading -niedoladowanie statku (to) update . bonifikata iloiciowa of displacement -wypomoSC (statku) .zmiana przeglqbienia .aktualizowaC (dane.tonaz (rejestrowy. pojemnoSC) micdzypokladu under-deck -pod pokladem cargo .przeglqbiony na dziob .short .optimal -trym optymalny tween deck (TD. plan) useful deadweight -ladownoSC useful load -ciciar uiytecmy.stevedore . American ton .tonaz mark .skala ladunkowa.przeglqbiony na rufc . ladownoSC uiytkowa volume coefficient .

. bottom layer/ warstwa d o l n d [ square timber chock/ rozpoly z krawgdziako steel wire lashing/ 7owanie linami stalowymi- \ nest stowing/sztauowanie w siodlo - (1 lrfiy dunnage$oor/ podiogaz desek sztauerskich wedge/ klin wedges/ kliny inner bottom/J dno wewngtrzne . .General cargo stowage sztauowanie drobnicy open deck/ pokiad otwart)? hatchway/ s'wiatio (uku nesting/nest stowing/ sztauowanie w siodio soldier stowing/ sztauowanie w szereg inner bottom deck/ bags stowing/ sztauowanie workdw bottom tier cross tier stowing/ sztauowanie na krzyz stowage and lashing of steel reels sztauowanie i mocowanie blachy w krggach locking coil/ . .

ladunek cipzki heavy lift -cipzka jednostka ladunkowa. na podlogach kontenerowych -comer protectors .oslony krawedziowe .(sztauowanie) worek na worek beam filling .rozbieranie (np.resztki. elementow konstrukcyjnych statku charges .folia force a wedge . powierzchnie ladunku) list -przechyl staly (boczny statku) indicator .sztauowanie reczne nested stowing .ekspert.drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breaking-down .ladunek zaladowany przy burcie per workable hatch .drewno sztauerskie dunnaging-wykladanie ladowniiladunku materialami sztauerskimi edge to edge .perishable -ladunek latwo psujqcy sic pile . sztauplan spaces -przestrzen ladunkowa stowage .strata sztauerska cantling .obsztauowanie (innym ladunkiem). bloku zasztauowanego ladunku) break out -rozsztauowaC (ladunek) broken space . material sztauerski do wykladania ladunku.oslona krawedziowa envelope . pokladnikami bilge and bilge.worek powietrzny do rozpierania ladunku w ladowni.pod kqtem athwart .sztauowanie w siodlo on deck stow (OD) -zaladunek na poklad. greting mat -mata separacyjna -wood . biegly on stowage .7.plan ladunkowy.ladunek jednorodny inboard . rozpieranie 1. ocena wzrokowa pickings . .na styk (np.kratownica sztauerska.obciqienie skupione contline -bruzda miedzy rzqdami beczek covering top tiers of cargo -okrycie wierzchniej warstwy ladunku dunnage -drewno. odpadki overstowage . rzeczoznawca.w poprzek (np. kontenerze at a uniform rate .podloga podwojna (ukladana z desek w hate) flooring off -wylozenie dna wewnetrznego lub mipdzypokladu pod pienvszq warstwp ladunku.sztauowanie wzdluz statku goods -towary (ladunek) ground tier -najniisza warstwa ladunku heavy cargo . skrzynie) - - . kantowanie (np. przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foil .przechylik sic (o statku) listing .siatka do zabezpieczenia ladunku..inspektor ladunkowy concentrated load .ladunek dlugi manual stowing .rownomiemie at the angle of .(zalwyladunek) na luk ladowni.wypelnienie ladunkiem przestrzeni miedzy rozpomicami. bilge on cantline -(sztauowanie beczek) w siodlo blocking off . pot. statku) bag on bag . beczek) cargo . wyrownywac (np.podloga double floor . (w ladowni) bottom cargo -ladunek do zaladunku na dnie statku breakage .przewracanie. ladowanie) edge protector . np. z dala od burt (to) level -poziomowaC. sztuka ciqzka hoist . przechylomierz (to) list .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .blokowanie ladunku.ekspert sztauerski flattening-wyrownywanie powierzchni ladun- - - - - - - - floor .: hiw homogeneous -jednorodny cargo . shot uzywany na planach ladunkowych off-size -niezgodny z wymiarami outboard stow .unos.w poblizu linii symetrii statku.klinometr. sztauowanie na wierzchu innego ladunku overturn -przewracac (np.stos ladunku plan .szczelna brezentowa oslona ladunku (zakopertowanie) expert .sztauowanie ladunku cargo superintendent . bilge on bilge -(sztauowanie beczek) brzuch w brzuch bilge and cantline.. wewnqtrz kadluba. LADUNEK Cargo stowage sztauowanie ladunku aburton -(ladunek ulozony) w poprzek statku air bag (air cushion) . w ktorej mozna pracowac perusal -ogledziny.ladunek net .staly przechyl boczny (statku) longer -rzqd beczek ulozonych wzdluz statku long goods .wbijac klin fore-and-aft .

sztauerzy stevedorage .stateczny. ladownia) .rozsztauowany (ladunek).sztauowanie zwarte .zmigkczenia" statku wing out weights .hold .compact . pot.tight . strata sztauerska certificate .Swiadectwo (wlaiciwego) zasztauowania. zasztauowaC ponownie riders -wierzchnia warstwa stosu beczek rubber cushion -worek sztauerski separation -rozdzielenie.hand .easy hold -ladownia latwo trymujqca -hatch ..rozbierak (stos.sztauowaC stevedore's table . firma sztauerska gang -brygada sztauerska stevedores (stev) .przestrzen utracona przy sztauowaniu. rozmieszczanie ladunku .(statek) samotrymujqcy trimming -trymowanie ladunku (masowego) certificate -Swiadectwo klasy trymowniczej (statku) -class of the hold .(statek) trudno trymujqcy -ordinary statek zwyczajnie trymujqcy .statek samotrymujqcy the ship .sztauowanie blokowe .compact . trymujqcy (statek.separacja ladunku soldiers stowing .sztauowanie. rozmieszczaC ladunek stowage . s h o t uzywany na planach ladunkowych . sztauerka.ukladaC w stos. prace przeladunkowe (na statku) stow .sztauowanie na pol worka (kolejne warstwy przesuniete o p61 worka) .sztauowanie. stabilny (stos.wet .sztauowanie w szereg stable (stack) .trymowanie statku (uzyskiwanie zadanego zanurzenia dziobu i rufy) unstack .sztauer.broken .suitcase .self-.self-. pot. trymowanie ladunku (masowego) a cargo .upright .self-.under deck (UD) .: supercargo) tarpaulin -brezent impregnowany tip -wywracaC topping off .tona sztauerska (przestrzenna lub ciezarowa) stevedoring .blok ladunku odseparowany od innego ladunku na tym samym pokladzie stow .sztauowanie ladunku pod Sam poklad topping off . pigtrzyC.easy (statek) latwo trymujqcy -heavy . plan ladunkowy.sztauowanie rqczne . certyfikat sztauerski .Scisla sztauerka .trymowaC ladunek (to) trim .sztauowanie na pokladzie . w pozycji stojqcej (np.dopelnianie statku (w glgbszym miejscu postoju) topping off -dopelnienie (czgbciowo napelnionego zbiornika) trim (trimming) -trymerka. blok) stack . separacja tarpaulin -plachta separacyjna of cargo .inspektor ladunkowy (patrz: superintendent. plan rozmieszczenia ladunku - - - - - - - - - - - - - odpowiednie. sztauerka. sztapel) (to) unstow .klin drewniany do zabezpieczania beczek przed przesunigciem re-stow -przesztauowak. beczek) (to) stow .rozmieszczaC cigzkie ladunki wzdfuz burt -- - - - - -- -- - - - - .on deck (OD) . rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimmer -pot. sztapel.luk trymowniczy -heavy -hold -ladownia trudna do trymowania .pile .bcisla sztauerka . wlabciwe sztauowa-proper nie .block .sztauowanie w sqsiedztwie ladunk6w wilgotnych supercargo . sztauerka (to) stevedore . sztaplowaC quoin .vessel .stos. sterta (to) pile -ukladaC w stos.zaladunek pod poklad.stos.niewlaSciwe.sztauerka .ladownia samotrymujqca . ukladanie.sztauowak.trymowaC.: sztaplowaC stevedore . niezasztauowany voids .wolne przestrzenie migdzy ladunkiem drewna walking board -plyta sztauerska winging -rozmieszczanie ciezarow wzdluz burt dla .rozsztauowak unstowed .sztauowanie pakietu drewna na jednym z bokow (na sztorc) .st01 sztauerski stevedore ton ..improper .sztauowanie w pionie.ladownia normalnie trymujwa .normal hold . sterta (to) stack.half bag .safe -bezpieczne sztauowanie . nieodpowiednie plan -plan sztauerski.sztauowanie.klasa trymownicza ladowni .

oko do zaczepienia liny mocujqcej .odciag linowy cargo mat . material na maty nail . greting -mat -mata separacyjna -wood .zaczep pokladowy piericieniowy mat -mata .zaciski linowe. dzwigni napinajq4 ) eye .opaska wiqzki cable lash .lom z pazurem. material sztauerski .plyty . pot.zaczep do mocowania lashing . oslony naroznikowe drawbolt .drewno sztauerskie . przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foot-wires -krotkie odcinki liny (stropy) przytrzymujqce bloki otwierane friction increasing device .gwoidz claw .zaczep pierkcieniowy rod .podloga z desek sztauerskich bracket -klarnra (mocujqca stojak przy pokladowym ladunku drewna) bulldog grip .rownanie powierzchni ladunku sypkiego flooring -material uzyty na podlogi off .mocowanie ladunku acceleration-przyspieszenie bin .drewno. urzqdzenia do rgznego napinania pasow mocujqcych ladunek hog line -przewiqzka lash -zamocowad (linrl) lug .(statkowa) instrukcja mocowania ladunku cargo securing means -irodki do mocowania ladunku chock -podkladka rozpierajqca (to) chock .rubber mats -maty gumowe .zaczepy pokladowe typu D dunnage . ramienia dzialania sily) -handle -przedhzacz (np.rozpieraC (np.iruba Sciqgajqca D-rings .Cargo lashing .oko liny (to) fast -zamocowaC flattening .oko bez chomqtka (kauszy) - - - eyeplate .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .kratownice.oko (na linie stalowej) z chomqtkiem (kauszrl) .wylozenie dna wewnqtrznego lub miqdzypokladu pod pienvszq warstwq ladunku. ladunek) chocked . ucho.wydhzenie liny (pod obciqieniem) extension -przedhzenie (np. pot. na sprzqt do mocowania) bottle rigging screw -iciagacz gwintowy (butelkowy) bottom dunnage .zaczep.szakla do mocowania lock nut -przeciwnakrqtka lug .zaczep (uchwyt) do mocowania plan . zabka bundle .:zabki corner protectors .soft boards -miqkkie plyty gratings .hard .mocowanie (ladunku linami.odciqg prqtowy shackle .sklejka .materialy zwiqkszajqce tarcie .boards .obciqhenie dynamiczne edge protector -oslona krawqdziowa elongation .zacisk do lin stalowych.pojemnik (np.oslony krawqdziowe.mata ladunkowa Cargo Securing Manual (CSM) . lapa do wyciagania gwozdzi - - - - - - - .odciqg lancuchowy eye . zabka clips (wire clips) . gretingi hand tight -dokrgony (dociqgniqty) rqcznie hand ratchet tensioner -zamki.listwy charges .hog .kratownica sztauerska.separation -mata separacyjna matting -wylozenie ladowni matami.zaczep pokladowy piericieniowy eyesplice .plywood .soft .(ladunek) rozparty chocking off -rozpieranie (np.oko na linie .plan mocowania -plate -zaczep plytowy point -punkt (zaczep) do mocowania ring .drewno sztauerskie dunnaging -wykladanie ladowni materialami sztauerskimi dynamic load .dunnage . lancuchami) chain .battens . wystqp -pad .mocowanie z zastosowaniem przewiqzek lugs . drewnem sztauerskim) clamp -zacisk.

.g .General cargo lashing mocowanie drobnicy heavy package on deck lashing mocowanie sduki cieikiej nu pokladzie r plotek do drobnicy . z 4 E 0 f $ 3 isj deck lashing point/ do mocowania timber coralled blocW blok obudowany drewnem drewno sztauerskie deck cargo stowage and lashing sztauowanie i mocowanie ladunku na pokladzie .

nazwa producenta web lashing .atest cigiaru weight allowance -tolerancja ciqzaru well .stojak. przywirlzywaC tie-down device -urzqdzenie do mocowania tier dividers -przekladki drewniane pomiqdzy warstwami pakietow drewna tighten . rozciqganie tensioner -napinacz.: studnia wiggle wire . do ktorych dochodzq palety slack .czgSC zacisku linowego. pot.wolna przestrzen pozostawiona wok01 zrgbnic migdzypokladow.ciqgnienie. napinaC. 6lizgaC sic.luzne tasmy (bandowki.zdj$ strop.urzqdzenie do napinania 4.klin. Sciqgacz upright .klin.extra flexible .szakla.gniazdo podpory.bardzo giqtka lina stalowa (uzywana do mocowania ladunku) work loose -rozluiniC (np.wytrzymaloSC na rozciqganie tensile stress . szekla shoring .oko z pierscieniem safety factor -wspolczynnik bezpieczenstwa securing . dociqganie rigging-screws .sciagacz do mocowania ladunku - tenacity -wytrzymaloSC na zenvanie tensile strength .napinaczka spar ceiling .Sciqgacze do mocowania drewna ring -pierkien pokladowy (do mocowania lin).prqt do mocowania ladunku do pokladu strap -pasek. stojaki steel wire . pqtli). zsuwaC slip off .potnice.pionowe przegrody uzywane do shvorzenia prostych powierzchni bocznych. LADUNEK pad eye -pokladowy zaczep pierScieniowy pallet securing bars -przetyczkowe prgty uiywane do zabezpieczenia Scian palet lub ladunku kartonow luzem pre-tension -naprgzenie wstqpne (mocowanie ladunku) pull . naciqg retightening -ponowne napinanie. klonica (do mocowania ladunku na naczepie lub na pokladzie ohvartym) visa fix .chain . szalowanie burt w ladowni sparring .7. wyszaklowaC (to) unsling.zaciskai.luz (np.odciqg tahmowy webbing lashing ratchet .urzqdzenie zapadkowe do napinania pasow (kluczem grzechotkowym) webbing lashing speed sincer -urz&enie do szybkiego napinania pasow mocujqcych wedge . sztyca. U-bolt .naprezenie rozciqgajqce.lina stalowa . dla bezpiecznego wyladunku z nizszych pokladow. zaczep -plate . opaski) slip hook -hak odrzutny (to) slip -rozwiqzaC sig (o h i e .zeSlizgnqC siq z czegoS snatch block -blok otwierany socket . podstawka (pod kola pojazdu) weighing note . urzqdzenie do napinania wiqzadel trailer horse -podpora naczepy drogowej trailer support -podpora naczepy drogowej trestle . Sruba w ksztalcie litery U (to) unshackle -odszaklowaC. zdjqk zawiesie (z uno- - ~4 unscrew -wykrqcaC irubq.podpory.urzqdzenie napinajqce. pot. podporami. w wi@zadlach) -bands .potnice speed lash -sciqgacz irubowy napinany urzqdzeniem pneumatycznym stanchions . klinowaC wheel chock .lina stosowana do "sznurowania" bloku (drewna na pokladzie) wire rope . stojakami) span lashing -przewiqz Bciqgajqcy spanner -napinacz . mocowania wskutek drgan i wstrzqs6w kadluba) - -- .kausza (to) tie -wiqzaC. naciagak tightening device .podpieranie side shores .mocowanie bar . stojaka spacer -podkladka (wyrownawcza) spacing -odstqy (pomicdzy wic+zadlarni.stojak.lina stalowa (tu: do mocowania) straining-screw .wzmocniona plandeka do mocowania ladunku na naczepach niskich. koziol (pod naczepq) turnbuckle -Sciqgacz irubowy tightener . naprczacz thimble . taima uzywana do zamocowania prqtow do pokladu secured -zamocowane -by strapping -zamocowane tasmami -by shrink-wrapping foil -zamocowane foliq termokurczliwq shackle .

0 67.0 74.0 11 69.0 69. warstwy mocowanie I .0 69.91 port of discharging masa kontenera second tier lashing mocowanie 2.0 6 4 2 1 3 5 7 9 70.CARGO Container stowage and lashing plan plan sztauowania i mocowania kontenero'w Stacking arrangement for 40fi' bay -r o z i e c e i e k o t e e r w w r z d i e 4 0 bay number/ numer ~ Z vertical centre ofthe bay gravity/ wysokoSC Srodka cieikoici rzedu 1 Ez: Ttl vt total weight ~ { ~ ~ ~rcafiowita 'in bay/ f ~ @ .0 69.0 69.0 Timber lashing mocowanie drewna guide wire/ lina rowadzqca lashing chain/ h i c u c h mocujqcy chain number/ r n u m e r pozycji osprzetu certijcate expire date/ data wainoici a t e s t u l 4' initials of atesting person/ inicja+ osoby atestujqcej mark of atesting body/ safety working load/ dopuszczalne obciqienie robocze 1 timber rigging set zestaw do mocowania drewna lashing chain/ iaricuch mocujqcy ck edge/ wedi bloku timber rigging set zestaw do mocowania drewna edge protkctor/ oslona krawedziowa . wars row number/ 10 numer szeregu-ow: stack w e i g h t / A t : masa stosu B 74. rzedu From F E L I X S T O V E ~ C ~ ~ B ~ Y 22 A E C K in bay: 701.0 71.0t I VCG: 24.

zlecenia na zaladunek k.sposob ustawienia kontenerow na statku ("drzwiami do siebie") . ustawiony w poprzek statku . do prowadnic end-to-end spacing . o nadstandardowej dlugosci reefer request -zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.kontenerowy plan zaladunkowy .plan pokazujqcy aktualny stan zaladowania statku dangerous goods safety stowage certificateSwiadectwo wlaiciwego zasztauowania towarow niebezpiecznych (w kontenerze) deflector plates -glowice wprowadzajqce.top . fore-and-aft . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.pozycja komory kontenerowej (okreslona kodem) container rating -masa kontenera z ladunkiem (container load) plan (CLP) .stos kontenerowy load . siq.warstwa k.schematyczny (blokowy) plan wyladunkowy .zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k. plyty stalowe kielichowo rozchylone.pre-stow -wstqpny plan ladunkowy -schematic --plan pokazujqcy blokowo kontenery do poszczegolnych portow . load .ladunek w kontenerze bez dachu.odlegloSk miqdzy scianq czolowq kontenera a drzwiowq nastqpnego w szeregu full loaded weight and capacity (container) (kontener) wykorzystany calkowicie pod wzglqdem nosnoici i kubatury guides .continuous container .komora kontenerowa guides -prowadnice komor kontenerowych guide fitting .overhight cargo (OH) . ustawiona na dnie wewnetrznym transhipment list ..dopuszczalna masa stosu kontenerowego .40' lub innej) cargo restriction code . o nadstandardowej szerokosci .prowadnice k. kontenerow) -weight -obci@enie przy piqtrzeniu (np.obci@enie. kontenerow) stowage . kontenerow) slot -cela k. sekcja . nadwymiarowy cargo request .over-high (OH) .athwartship k.discharge schematic .door-to-door .blockwise -blokowy plan ladunkowy .sztauowanie kontenerdw bay -rzqd kontenerow.longitudinaly.obciqienie punktowe (na gniazdo) -minimum breaking (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) overgauge (container) -k.system mocowania k.sztauowanie .szereg (np.loading schematic schematyczny (blokowy) plan zaladunkowy .prowadnice kontenerowe . stabilny (stos. o nadstandardowej wysokoici -over length (OL) -k.stateczny.kod ograniczenia (wskazujqcy.k.warstwa goma kontenerow . z ladunkiem niebezpiecmym layer -warstwa (ladunku.allowable -weight .lista przeladunkowa kontenerow przeznaczonych na inny statek - - - - - -- - - . chlodzonego row .Container stowage .travelling .k.plan ladunkowy uzupelniany w kolejnych portach .bay --plan ladunkowy (sztauerski) rzedow (sekcji) kontenerowca . piqtrzenie na pokladzie (np.bottom .pozycja kontenera okreilona kodem (rzqd/szereg/warstwa) IMO Dangerous Cargo Request . przestrzen zajmowana przez pojedynczy kontener stack . niestandardowego .stable .dopuszczalne obciqienie wagq stosu kontenerowego -on deck -sztauowanie na pokladzie.dedicated - - - -- - - - - - gajqce od dna wewnqtrznego na okreilonq wysokoik powyzej pokladu otwartego grid number . blok) stacking -piqtrzenie (kontenerow) .master . iz do danego kontenera mozna zaladowak tylko okreslony ladunek) code of container position -kontenerowy kod pozycji container block -blok kontenerow -aisle space -przestrzen wolna miqdzy stosami kontenerow cell . nacisk .rzqd przystosowany do jednej dlugosci kontenerow (20' . ustawiony wzdhz statku tier -warstwa kontenerow .point . kontenerow) lashing system .vessel layout .gniazdo ustalajqce kontener position .over-width (OW) -k.generalny plan sztauerski . wystajqcy ponad jego obrys .

7. CARGO

Container deck fittings Flush type deck fittings - gniazda kontenerowe wpuszczane gniazda k o n t e n e r o w ~
t

Single deckfitting/ gniazdo wpuszczone pojedyncze

u

double transversal deckfitting/ gniazdo wpuszczone podwojne poprzeczne

., '' -

double longitudinal deckfitting/gniazdopodwojne podluzne

quadruple deckfitting/ gniazdo wpuszczonepoczworne

w

Dovetail type deckfittings - gniazda konteneroweprofilowe
dovetail double athwartship fitting/gniazdo profilowe podwojne poprzeczne dovetail single deck fitting/ gniazdo profilowe pojedyncze

single deckfitting/ gniazdo pojedyncze nakladane

double transversal deckfitting/g. podwbjne poprzeczne nakladane

double longitudinal deckfitting/ g. podwojne podluine nakladane

quadruple deckjtting/ g. poczwdrne nakladane

guide fittings/ g. prowadnicowe ryglowane

breech base deck socket/gniazdo bagnetowe

guide side fitting with pin/g. prowadnicowe tyglowane - boczne z przetyczkq

guide corner double fitting/ g. prowadnicowe vglowane - naroznikowe podwojne

Guide corner single fitting/ g. prowadnicowe lyglowane - naroznikowe pojedyncze

Stackingpedestal type deckfittings - gniazda kontenerowe fundamentowe
tacking pedestal raised ongitudinal sockets/ g. :ontenerowe fundamenowe podluzne stacking pedestal raised transverse sockets/ g. kontenerowe fundamentowe poprzeczne stacking pedestal raised doubleathwartshipsocket/ g. fundamentowe podwojne poprzeczne stacking pedestal raise6 double longitudinal socket/ g. fundamentowe po. dwojne podiuine

7. LADUNEK

lashing -mocowanie, odciqgi -bar - prqt do mocowania bin - pojemnik chain - lancuch do mocowania, odciqg lanflat - podloga kontenerowa do pojemnikow cuchowy na sprzgt do mocowania tensioner - dzwignia napinajqca - lashing -pojemnik do sprzgtu do mocowa--lever - dzwignia napinajqca nia point - punkt mocowania, zaczep - rod - pojemnik do skladowania prgtow do rod - prgt do mocowania mocowania -rigid - odciqg prgtowy sztywny bridge fittings -lqczniki mostkowe, eye-plughook -odciqg prgtowy zakonczo-compensating lqczniki mostkowe wyrowny okiem i kosciq nawcze hook-plughook - odciqg prgtowy zakonbridge strut -uchwyty specjalne, rozporki czony hakiem i koiciq - intermediate sidesupport - uchwyty specjaleye-eye - odciqg prgtowy zakonczony ne poirednie okiem z obu koncow - side supports -uchwyty specjalne eye-hook - odciqg prgtowy zakonczony - top-side supports -uchwyty specjalne do naokiem i hakiem rozy gomych eye-swivelhead - oko-zaczep przegubowy compensating spacer -przekladka wyrownawextension rod - prgt przedluzajqcy cza cone - czop pokladowy (kontenerowy), prze- -wire - odciqg z liny stalowej locking device - urzqdzenie ryglujqce, blokukladka -bottom stacking - (kontenerowy) czop pojwe locking pin -przetyczka zabezpieczajqca, kokladowy lek zabezpieczajqcy - compensating stacking - przekladka wyratchet - klucz z grzechotkq lub napinacz do rownawcza napinania Sciqgaczy - deck stacker - czop pokladowy - double intermediate transversal stacking - securing devices -uchwyty mocujqce (zabezpieczajqce) przekladka podwojna podluzna - double intermediate transversal stacking - - clover leaf fitting - zaczep pokladowy krzyzowy przekladka podwojna podluzna - double longitudinal czopy pokladowe po- - D-ring - zaczep pierkcieniowy - elephant foot -uchwyt mocujqcy, pot.: stopa dwojne, wzdhzne slonia - double transversal - czopy pokladowe po- eye -uchwyt mocujqcy oczkowy dwojne poprzeczne - locking -czop pokladowy, przekladka blo- - hinged D-ring - zaczep pierscieniowy skladany typu D-ring kuj qca - pingwin -uchwyt mocujqcy palcowy - quadruple bottom stacking - czop pokla- removable D-ring - zaczep pierscieniowy dowy poczwomy przenosny (wsuwany) typu D-ring - single - czop pokladowy pojedynczy pro(deck) socket - gniazdo (pokladowe) sty ( z przetyczkq lub b e ~ ) - stacking - przekladka ustalajqca (poloze- -breech - gniazdo typu zamkowego - deck - gniazdo (pokladowe) nie kontenera) gniazdo podwoj-with pin - czop skrgtny lub wsuwany z prze- -double longitudinal flush ne wzdluzne wpuszczane Wzkq gniazdo do czopow wsuwanych extension handle - przedluzacz ramienia na- -dove tail - flush - gniazdo wpuszczane (wspawane) pinacza impact tool - pneumatic hammer - pistolet - raised - gniazdo podniesione - single flush - gniazdo pojedyncze wpuszpneumatyczny do napinania Sciqgaczy czane

Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontener6w

hook -hak - short tip - hak z pazurem krotkim - long tip - hak z pazurem dlugim

-

-

-

-

--

-------

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

7. CARGO

Container stacking cones and twistlocks :zopy kontenerowepokladowe zwykle i lqczniki skretne

source: TEC

@
;ngle stacking conel dove tail cone/ czop polop pokladowy poje- kladouy wsuwany
Y ~ ~ Z Y

@@
weldable cone, double athwartshipl czoppodwdjnypoprzeczny do spawania na pokiadzie breech base socket twistlock/ iqcznikpokiadowy do gniazd bagnetowych

1

weldable cone, single/ czop pojedynczy do spawania na pokiadzie

ingle turned foot tacking cone/ czop okiadowy pojedynzy skretny

dove tail twistlocW iqcznik commontwistlock/ skretny pokladowy d o lqcznik pokiadowy gniazd profilowych skretny

intermediate stacking cones przekladki kontenerowe pos'rednie

intermediate double athwartship stacking conel iqcznik podwdjny poprzeczny

intermediate double intermediate quadruple longitudinal stacking stacking cone/ iqcznik pocone/ igcznik podwdj- czwdrny ny wzd&ny '

intermediate single stacking cone/ lqcznik pojedyriczy

compensating stacking fixed base raised twicone/ przekiadka wy- stlock/ lqcznik skrgtny kompensujqcy ze staiq rdwnawcza podstawq

semi automatic twistlocks/lqcznikskr@ny pdiautomatyczny

fixed base twistlock/ lqcznik skrgtny ze staiq podstawq

twistlock stacker with linkage plate/ iqcznik skrgtny z pbtq iqczqcq

7. EADUNEK

cross single flush socket - gniazdo naroznikowe wpuszczane pojedyncze -cross single flush with lashing eyes -gniazdo naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania - cross single comer flush with lashing eyes - g. naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania -double transversal flush -gniazdo podwojne poprzeczne wpuszczane - quadruple flush socket - gniazdo wpuszczane poczwome - special double transversal flush - gniazdo poprzeczne podwojne specjalne wpuszczane - single flush -with lashing eyes - pojedyncze g. wpuszczane z otworami do mocowania - special flush -with lashing eyes - specjalne g. wpuszczane z otworami do mocowania, - special flush bottom with lashing eyes specjalne gniazdo wpuszczane z otworami do mocowania stacker -przekladka micdzywarstwowa - compensating spacer - przekladka wyrownawcza - cone - cone spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma czopami - double longitudinal (double fore and aft -) -przekladka podw6jna wzdluzna - double transversal (double athwartship -) -przekladka podwojna poprzeczna - fixed base raised twistlock -przekladka wyrownawcza ze stalq podstawa, i lqcznikiem skretnym - hole-cone spacer -przekladka wyrownawcza z otworem i czopem - hole-hole spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma otworami - quadruple - przekladka poczworna - single -przekladka pojedyncza - twistlock - lqcznik skretny stacking cone, deck stacker, bottom stacking cone - czop pokladowy
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--locking pin -przetyczka blokujqca do czopa pokladowego - double longitudinal - czopy pokladowe podwojne, wzdluzne - double transversal - czopy pokladowe podwojne poprzeczne - quadruple - czopy pokladowe poczwome - single - czop pokladowy pojedynczy prosty ( z przetyczkq lub b e ~ ) -with pin - czop skretny lub wsuwany z przetyczkil turnbuckle - Sciqgacz -closed body -Sciqgacze Srubowe zamkniq te handwheel - dzwignia w ksztalcie kola do napinania Sciqgaczy Srubowych hook-hook - Sciqgacz zakonczony hakami z obu stron hook-jaw - Sciqgacz zakonczony hakiem i widelkami jaw-jaw - Sciqgacz zakonczony widelkami z obu stron -jaw-whip Sciqgacz do zakladania podwojnych odciqg6w - open body - Sciqgacze Srubowe otwarte speedlash -Scirlgacze Srubowe pneumatyczne twistlock -lqcznik skretny, przekladka blokujqca skretna actuator pole - diwignia (drqzek) do zamykania i otwierania Iqcznikow skrqtnych - breech base - 1, skrqtny jednoglowicowy do gniazd bagnetowych - dovetail -1. skrctny jednoglowicowy wsuwany w gniazdo profilowe - double cone , interbox connector -l. skrgtny dwuglowicowy - fixed base - 1. skrqtny jednoglowicowy - fixed base raised -przekladka wyrownawcza ze stala,podstawq i lqcznikiem skrqtnym - safety -1. skrdny polautomatyczny - semi-automatic -dwuglowicowy 1. polautomatyczny

---

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO f

:ontainer lashing plates and points zaczepy i gniazda do zaczepdw lashing plates kontenerowych
zaczepy pbtowe
single lashing eye, non flush/zaczep plyt o w pojedynczy double lashing eye/zaczep plytowy podwojny triple lashing eye/ zaczep plytowy potrbjny

jlush keyholewing for side support -gniazdo wpuszczane do uchwytdw specjalnych

-,

@

jednostopniowe onestep/

two step / dwustopniowe

quadruple lashing ?ye/ zaczep piytowy 7oczwbrny

three step/

single flush lashing point/ zaczep pretouy wpuszczany

flush lashingpoints/gniazda pokladowe wpuszczane: single/ pojedyncze, quadruple/poczworne

sliding D-ring, single/ piericieri pojedynczy, wsuwany

hinged D-rings flush/ zaczepy piericieniowe wpuszczane: single/ pojedynczy, double/ podwojny

veldable D-ring, single/za- weldable D-rings, double/ container socket D-ring, zeppiericieniowy, pojedyn- zaczep piericieniowy, po- single/zaczep piericienio:zy naspauywany dwbjny naspawywany wy, pojedynczy do gniazda kontenerowego

cloverleaf D-rin) zaczep piericienic wy w ksztalcie 1 icia koniczyny

lashing points for elephangoot zaczepy do koricdwek "stopa slonia "

half cloverleaf deck socket/ zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny -poiow~OWY

cloverleaf deck socket/zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny
Courtesy o TEC, Conve,: Peck nnd Hole. Seusafi f

extension rode/ prgt przediuzajqcy lashing rod plug hook - knob/ odciqg pretowy koSC - galka

.
lashing rod eye - eye/ odciqg pretowy oko - oko lashing rod plug eye - hooW odciqg pretowy oko - hak
-,

--

lashing rod plug hook - plug hooW

/\
lashing rod swivel head - knob/

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - gal&

-

-.

8; 5 a 9 a.

2."a.
F

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - galka oko z chomqtkiem splatane lashing rod hook - knob/ odciqg pretowy hak - galka bulldog-gripped eye with thimble/ oko z chomqtkiem wykonane zaciskumi Iinowymi
-

-.

~

,

q

-

&

9 ~

knob/ odciqg pr@owy oko - gaika

talurit splicing eye with thimble/ oko z chomqtkiem z zaciskiem metalowym

7

ri 9
2

7. CARGO
'r

-iciqgacze

Turnbuckles
hook - hook turnbuc Sciqgacz hak - hak

- Sciqgacze typu zamknigtego

close type/solid body turnbuckles

iciqgacz hak - widetki

Sciqgacz hak - zaczep butelkowy

gaczy

adjustable turnbuckle jaw-whip/ dciqgacz otwarty o regulacji skokowej widetki - zaczep podwbjny

open type turnbuckles Sciqgacze typu otwartego
Hamburger type turnbuckle/ Sciqgacz typu ham burskiego

adjustable turnbuckle jaw-whip/ Sciqgacz otwarty o regulacji skokowej wide& - zaczep pojedynczy

hydraulically tightened turnbuckle/Sciqgacz napinany hydraulicznie

speed-lash type turnbuckle/ iciqgacz typu speedlash

Container lashing hooks zaczepy do mocowania kontenerdw
pinguin hook short/ container hook short/ eye hoow hak kontenerowy, krdtki

pinguin hook long/ uchuyt palcowy dlugi

container hook long/ hak kontenerouy, dhgi

elephant foot fitting/ zaczep typu noga stonia

Bridge fittings and hooks lqczniki mostkowe i zaczepy

tension - pressure screw compensating screw bridge bridge fitting/ tqcznik most- fitting/ lqcznik mostkouy, Srubowy kompensujqcy kowy Srubowy Sciqgajqco -

m

screw tension bridge fitting/ Iqcznik mostkowy, Srubouy Sciqgajqcy

u
Container lashin equipment construction - onstrukcja sprzetu do mocowania kontenerdw

tension pressure element/ element rozpierajqcy

f

lock nut/ nakretka

hook end/ zakon-

- mostek Srubowy
tighteining handle/

screw bridgefitting

clevis end/ wide&

turnbuckle closed type
- Sciqgacz Srubowy typu

-

zamknietego

twistlock - iqcznik skrgtny

lock nut/

trzon o regulacji end fittind . ... -koricdwka
J - - - -

adjustable bridge fitting mostek o regulacji skokowej

7. CARGO

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment - sprzet i mocowanie ladunkdw ro-ro

roll-trailer elements - czeici

f$

iqcznik skrgtny chowany

colapsibe p i czop chowany

do mocowania

do mocowania

roll-trailer securing

- mocowanie naczepy niskiej

urge net/ siatka adunkowa

web lashing with buckle/ pas do mocowania z zamkiem corner protector/ osiona naroznikowa

road-trailer securing mocowanie naczepy wysokiej

odciqg h r i c k h o u y rolltrailer/ deck socket/ naczepa niska gniazdo pokiadowe

/

/

trailer horse, fiont trailer support/ podpora naczepy przednia

truiler jack, rear wheel chocks/ trailer support/ kliny pod kola podpora naczepy tylna

cargo securing equipment - sprzgt do mocowania iadunku
safety plug /korek

corner protector/ oslona krawedziowa

cargo net/ siatka iadunkowa

storage bean/ do mocowania

c

c

krata stalowa nu sprzet do mocowania

chain lashing/

7. LADUNEK

Ro-ro cargoes stowage sztauowanie ladunkow tocznych
athwartship -w poprzek statku blockwise plan -blokowy plan ladunkowy break-bulk - drobnica jednorodna w duzych partiach (rowniez: neo-bulk) coupling -whaczanie przyczepy, naczepy -mouth -otwor w naczepie do wprowadzania lqcznika typu goosneck -point - miejsce whaczania naczepy first in last out (FILO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna od kolejnosci zaladunku first in first out (FIFO) - kolejnoSC wyladunku taka sama jak zaladunku float line -kierunek, w ktorym sztauowane sq palety, samochody, kontenery flow stowage - sposob sztauowania samochodow na pojazdowcach, umozliwiajqcy ich wyladunek bez dodatkowych manewrow (zawracania itd.) flush deck -poklad plaski, bez wystajqcych elementow konstrukcji, z wpuszczanymi gniazdami head-out system -system ustawiania samochodow przodem do kierunku wyjazdu landing place - miejsce na pokladzie otwartym statku ro-ro, w ktorym dzwig stawia kontener przemieszczany nastepnie ukladarkq last in first out (LIFO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna do kolejnoici zaladunku key car - samochod, ktory na danym pokladzie (lub w bloku) nalezy wyladowac jako pienvszy key position - pozycja zajmowana przez samochod przeznaczony do wyladunku w pienvszej kolejnoici load - obciqzenie, nacisk - axle - obciQenie na 04 pojazdu - uniform - obciqzenie jednorodne (pokladu, rampy) -point -obciqzenie punktowe (np. na gniazdo) - print - obciqzenie na Slad opony pojazdu - tyre print - obciqkenie na Slad opony poj azdu lifting - podnoszenie, -height -wysokoSC podnoszenia ukladarki -capacity -udzwig ukladarki manoeuvring space - przestrzeli manewrowa na pokladach ro-ro

-

-

-

-

master plan - generalny plan sztauerski minimum breaking load (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) platform -poklad do zaladunku samochodow osobowych na statkach nie bedqcych samochodowcami port-captain -osoba m.in. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca, w imieniu armatora, nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator - koordynator portowy, zazwyczaj przedstawiciel agenta, koordynujqcy wspolprace pomiqdzy stronami obslugujqcymi statek w porcie preplanner -osoba opracowujqca plan ladunkowy i program obslugi statku w porcie preplanning - planowanie zaladunku przed przyjkciem statku do portu ro-ro, roll on - roll -off - wtaczakl wytaczai, przeladunek poziomy stolro - system rownoleglego zalwyladunku statku dwiema technologiami strengthened area - powierzchnie pokladu o podwyzszonej wytrzymalosci (na ladunki cigzkie) stowing point -gang, brygada (w technologii ro-ro) ro-ro handling equipment-sprzet stosowany do przemieszczania ladunkow w systemie roro cone caps -slupki ostrzegawcze stosowane na samochodowcach flat gear - kontener ramowy do mocowania osprzetu ukladarek (widly, ramy etc.) fork lift (FLT) -podnoinik widlowy, sztaplarka --truck -w6zek widlowy, sztaplarka forks -widly - inverted - widly odwrocone frame -rama do podnoszenia kontenerow ukladarkq - side lift - rama boczna kontenerowa - top lift - rama gorna goosneck - pot. g g i a szyja, ramie lqczqce naczepq niskq i ciqgnik -tunnel - tune1 na ramie typu goosneck runners - ciqgniki i naczepy niskie wykorzystywane w technologii sto-ro do dowozenia ladunku na poklady ro-ro tugmaster - citgniki do naczep

-

-

-

7. CARGO

,

\

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment -sprzgt i mocowanie ladunkdw ro-ro (2)
web lashing with buckle/ pas do mocowania, z zamkiem shock absorbing chain lashin mocowanie iancuchem absorbujqcym naprgienia web lashing lock, ratchet tensioner, tightener/ zamek pasa do mocowania

Ro-ro cargo lashing equipment - ratchet tightner - urzqdzenie do nacirlgania pasow do mocowania sprzqt do mocowania ladunkdw ro-ro rod -pret do mocowania kontenerbw
air bag -worek powietrzny do rozpierania ladunku car-lashing -mocowanie samochodu cargo -ladunek -nets - siatka do zabezpieczenia ladunku operational report - raport portowy, raport operacji przeladunkowych securing manual - statkowa instrukcja mocowania ladunku - unitised - ladunek jednostkowany chain -lancuch lashing - mocowanie iancuchami - towed - ladunek toczny holowany -chain with chain lever -lancuch z napinaczkq rqcznq - shock absorbing lash - lancuch do mocowania z elementem absorbujqcym drgania i naprqzenia flush elephant foot fitting -gniazdo typu noga slonia lashing - mocowanie -belt - pas do mocowania chain - lancuch do mocowania -hook - hak konczqcy odcirlg np.prGtowy lever - dzwignia napinajqca odcislg -point -punkt zaczepienia mocowania rod - prqt mocujqcy -ring - zaczep piericieniowy do mocowania -wire - odcirlg z liny stalowej pads -podkladki (sztauerskie, np. gumowe) point - punkt - lashing - punkt do mocowania, zaczep load - dopuszczalne obciqzenie punktowe - loading - gang w technologii 10-10 railway -pocirlg -chock - klin pod kola wagonu -jack - lewar do wagonow kolejowych -rack and pinion jack -lewar irubowy do wagonow
-

-

-

-

-

-

-

-

ring - piericien do mocowania D-ring -piericien do mocowania w ksztalcie litery D roll-lash - nazwa systemu mocowania g6mej cz&i ladunku na naczepach saver - oslona chroniqca drzwi samochodow przed uszkodzeniem przy otwieraniu secure - zabezpieczak, mocowai securing points - punkty zaczepienia mocowan single action clip -nacislg z zamkiem na pasie do mocowania samochodu stanchion - slupek, klonica (naczepy niskiej, naczepy portowej) tension lever -dzwignia napinajqca tie-down points - punkty mocowania pojazdow top-lashing - mocowanie od gory ladunku na naczepach trailer -przyczepa (wysoka), naczepa chock - klin pod kola -horse -podstawa, stojak do przyczepy -horse with springloaded wheel -stojak z chowanym kolkiem -jack - lewarek do podnoszenia przyczepy trestle - podstawa, stojak pod naczepq, podpora turnbuckle -icirlgacz webb-guide -prowadnice pasow do mocowania walking boards -plyty (stolarskie, sklejka) do przekladania ladunku web -pas tkany do mocowania - carbon -fibre webbing -pas do mocowania z wlokna wqglowego rachet -pas z nacirlgiem zapadkowym -webbing belts -pasy patentowe do mocowania ladunku - weblashing - mocowanie pasami tkanymi (z tworzyw sztucznych)

-

-

7. LADUNEK

Timber stowing and lashing sztauowanie i mocowanie drewna

round timber - drewno okrqgle

linia symetrii

hatch covers) po!oywy iadowni

uprights/ podpora, sztyca

block stowing/ sztauowanie w bloku mocowanie opasyw

deck cargo/

suitcase stowa sztauowanie na szt

sawn wood - tarcica

hatch covers/ pokrywy iadowni

L~-rin~/ zaczep pokiadowj

zawalenie sic (np.sily.obciqzenie.dynamic .sily pionowe acceleration -przyspieszenie excessive .static .tension . masa distrubution of .gravity .longitudinal -przesuwanie sic wzdluzne . Slizganie sic .efekt dzialania wiatru effect of green seas .sily przeciwne .dynamic .sily dynamiczne .permissible . sily powodujqce zeslizgiwanie sic ladunku - - - - - - .non homogenous .(okres) kolysan shift (of cargo) -przesuniccie ladunku toppling .longitudinal .adverse .vertical .coefficient -wspolczynnik tarcia load .longitudinal .acting .longitudinal ..naprgzenie . tarcie - - .7.transvers -ruchy poprzeczne sliding -przesuwanie sic.sila tarcia.sily wzdluzne .horizontal .przyspieszenie poziome .shoring . kontenera) components -skladowe . kontenera) - - - - .sily .vertical -przyspieszenie pionowe centre of motion .tipping .static component .nadmieme przyspieszenie .przyspieszenie wzdluzne . bedqce wynikiem .frequency of .transversal -przyspieszenie poprzeczne ..transversal -przesuwanie sig poprzeczne vertical pressure -nacisk pionowy vibrations -wibracje metacentric height .sily oddzialujqce .skladowa dynamiczna .obciqzenie statyczne motions -ruchy .sily Scinajqce .racking ..sily dopuszczalne .dynamic .sily przesuwajqce.sily podpierajqce .sliding .Srodek ruchu collapsing .sily Sciskajqce .rozklad mas .amplitude of .wysokoSC metacentryczna (GM) rolling (period) .resultant . CARGO Forces acting on cargo sily dzialajqce nu ladunek longitudinal sliding przesuwanie wzdluifle - toppling force/ sila przewracajqca kobsanle poprzeczne transversal slldmg/ przesuwanle poprzeczne @ .homogenous .efekt naporu fa1 (wchodzqcych na poklad) forces .cz~stotliwoSC ruchow .sily poprzeczne .skladowa statyczna effect of wind .transverse .ruchy wzdluzne .static - - - - - - .amplituda ruchow .shear .-jednorodny .obciqkenie dynamiczne .sily przewracajqce .przewracanie (np.skladowa statyczna .compression .niejednorodny - friction .dynamic component -skladowa dynamiczna .vertical -ruchy pionowe .sila ciczkoSci .sily odksztalcajqce .

ladunkowych poprzez rurociqgi gazu obojqtnego -free -odgazowany.spalanie . metoda odgazowania zbiornikow .atmosfera palna -monitored atmosfera monitorowana (kontrolowana pod wzgl.vowietrze tloczone do zb. wolny od gazu (np.towary niebezpieczne declaration .gaz palny concentration -stqienie (koncentracja) gazow palnych -range .gaz concentration -koncentracja (stqzenie) gazu -detector -wykrywacz gazow (w zbiornikach) dispersion .czynnik pianotworczy solution . zbiomik) odgazowany. zbiornik) certified .free .czynnik pianotworczy concentrate . palny cargo -ladunek palny gas . do poziomu nizszego. rozpraszanie) gazu.dyspersja (rozcienczanie.zatrzymywacz plomeni (ekran powodujqcy obnizenie temperatury plomienia.) zatwierdzone przez klasyfikatora do uzywania w atmosferze wybuchowej (patrz rowniez "intrinsically safe") atmosphere -atmosfera .wykrywacz gazow latwopalnych combustion .goma granica wybuchowoici (GGW) explosive limits -granice wybuchowoici flame -plomien arrester .roztwor piany gas .hydrocarbon . nie powodujqcy zagrozenia eksplozjq . skladu) .nieodgazowany freeing -odgazowanie (zbiornika lub statku) . lower (LFL) .in.upper limit (UEL) . walkie-talkie itd. do przestrzeni zamkniqtej) explosimeter . do schladzania pokladu) dioxide .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana (stosowana do cel6w gainiczych) compound .spryskiwacz (podlqczony do rurociqgu ppoz.spontaneous .zapalenie samorzutne dangerous -niebezpieczny -area -obszar niebezpiecmy (zagrozony eksplozjq na statku) cargoes . latwopalny. uniemozliwiajqce gromadzenie siq elektrycznoici statycznej) approved type (equipment) -wyposazenie (latarki. istniejqcej z jednej jego strony..narzqdzie lub sprzqt atestowany.goma granica zapalnoici gazow flammability -latwopalnoSC flashpoint -temperatura zaplonu flue gas system .lower -- - - - - -- - limit (LEL) .dolna granica zapalnoici gazow limit. niz temperatura zaplonu gazu obojqtnego z drugiej jego strony) screen .odcinek lancucha dolqczonego do holu awaryjnego entry permit .samozaplon temperature .ekran przeciwogniowy.dodatek antystatyczny (substancje dodawane do produktow ropopochodnych.atmosfera zbiomika auto ignition .carbon .deklaracja towarow niebezpiecznych --manifest -manifest ladunkow niebezpiecznych deck sprinkler . poiwiadczony certyfikatem --certificate -Swiadectwopotwierdzajqcestan odgazowania zbiomika (lub statku) . zapobiegajqcy rozpryskiwaniu siq np.ladunki niebezpieczne goods .wskainik (indykator) gazu - - - -- - - -- - - .eksplozja -proof .zakres palnoici (stqienie gazbw pomiqdzy dolnq a gomq granicq zapalnoici) limit.non free .instrument do pomiaru stopnia wybuchowoSci atmosfery explosion .respirable .dwutlenek wqgla emergency tow chafe chain .(statek.zezwolenie na wejicie (np.atrnosfera nadajqca siq do oddychania .7. LADUNEK Cargo safety bezpieczenstwo ladunkdw antistatic additive . iskier flammable -zapalny.wqglowodor indicator .tank . upper (UFL) .dwutlenek .dolna granica wybuchowoici (DGW) .flammable .najnizsza temperatura samozaplonu . uzywany m.autogenous -temperature -najnizsza temperatura samozaplonu combustable -latwopalne (materialy) gas indicator .

rurociag odprowadzajqcy pary vaporizer -odparowywacz ventilator -wentylator.7.source of .towary szkodliwe. azot) distribution system .substancje niszczqce ozon oxygen . czynnik hamujqcy inert condition . nawiewnik venting system .brak dostatecznej (do oddychania) iloici tlenu [< 19%] level -poziom tlenu w zbiomiku Procedures and Arrangements Manual (P&A Manual) .purging (displacement) . wywietrznik.gaz w~lowodorowy .iwiadectwo poddania ladunku dzialaniu inhibitora inhibitor . CARGO mixture .sklad materialow latwopalnych insulating flange -polqczenie kolnierzowe 1%dowych i statkowych urzqdzen przeladunkowych zawierajqce uszczelkq zapobiegajqcq przeplywowi elektrycznoici statycznej ~nternationalMaritime Dangerous Goods Code (IMDG) .zawartoiC tlenu (np.iskra zapalajqca inflammable -palny.volatile .system wentylacyjny (odgazowywania zbiomikow ladunku plynnego) - - - ..pockets of -tzw.miernik zawartoici tlenu w atmosferze -content . przywieszka) ostrzegawcza safety valve .zawor odpowietrzajqcy -main -magistrala odprowadzania par (ladunku plynnego) -pipe .azot ozone depleting substances (ODs) .mieszanina gazow .izolacja paroszczelna -cock .inhibitor. przez 5 dni w tygodniu vapours (vapors) -pary -barrier .podrqcznik procedur i organizacji pressure/vacum valve (PN valve) -zawor cihieniowo prozniowy safety tag -wywieszka (tablica.okreblenie stanu zbiornika (wypelnionego gazem obojqtnym) inert gas (IG) .saturated -wqglowodor nasycony hydrogen -wodor sulphide .system dystrybucji gazu obojqtnego --generator -wytwornica gazu obojcmego --plant -wytwornica gazu obojqmego --purging -przedmuchiwanie gazem obojqtnym inert gas system (IGS) .vent lines przewody wentylacyjne do usu- (w zbiornikach i ladowniach) wania gazu .gaz obojqtny (np.system gazu obojqtnego inerting .goods .pary szkodliwe nitrogen .gazy lome gastight .zawor bezpieczenstwa static electricity -elektrycznoSC statyczna treshold limit value (TLV) -maksymalne stqzenie szkodliwych dla zdrowia gazow. par. przy ktorym ludzie mogq pracowaC bezpiecznie przez 8 godzin dziennie. samoistnie bezpieczne (nil emitujqce ciepla lub iskier) materials hazardous only in bulk (MHB) materialy niebezpieczne tylko w ilobciach masowych maximum allowable relief valve setting (MARVS) .samozaplon .tlen analyser (meter) .wprowadzenie gazu obojqtnego do przestrzeni zbiomika incendiary spark . mgiel.irodlo zaplonu incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.zaplon .highly -latwopalny storage . w atmosferze zbiornika) -deficiency . zapalny cargo -ladunek latwopalny inhibited cargo certificate (ICC) .Miqdzynarodowy morski kod towarow niebezpiecznych - - - - - -- ' - - - intrinsically safe -(urzqdzenie) skonstruowanew sposob bezpiecmy.auto.mieszanina wqglowodorow -gas .siarkowodor (H2S) ignition . kieszenie zawierajqce gaz - - .gazoszczelny gauze screen -przeciwiskrowa oslona siatkowa hydrocarbon -wqglowod6r compound . latwopalny cargo -ladunek latwopalny .wypieranie gazu (metoda odgazowywania zbiornikow) .szkodliwy .maksymalne dopuszczalne cibnienie nastawcze zaworu odciqzeniowego naked light -ogien otwarty noxious . ladunki szkodliwe vapour . zapalny.

kwas acrylamide -akrylamid alcohol .acetofenon acetyl chloride -chlorek acetylu acrylamide solution -roztwor akrylamidu acrylic acid -kwas akrylowy acrylonitrile -akrylonitryl adipanitrile -nitryl adipinowy alcohols .chlor chloroarsines .alkohol metylowy (o duzej czystoki) chlorine .dwuetanoloamina diethyl ether -eter etylowy diethylene glycol -glikol dwuetylenowy diethyl ether .dwuwinyl.acetonitryl acetophenone . etyloamina ammonia .azydki benzene .aldehyd aminoethane .chlorany chlorinated hydrocarbons -weglowodory chlorowane chlorine .roztwor dekstrozy diethanolamine .pentan aromatic esters -estry aromatyczne aromatic ethers -etery aromatyczne arsine .brom bromates -bromiany brominated hydrocarbons -weglowodory bromowane bromomethane -bromometan.siarczan dwuetylowy dimethyl formamide -dwumetyloformamid dimethyloamine -dwumetyloamina dimethylmethane -dwumetylometan dimethyl sulphate .etan ether .aminoetan.chlorofenole chlorophenates .butan butane-propane mixtures -mieszaniny butanowo-propanowe butylenes -butyleny carbinol .spirytus rektyfikowany columbial spirit .amoniak ammonia.butadien butane .siarczan dwumetylowy dioctyl phthalate .arsenowodor azides .tlenki alifatyczne aliphatic silicates -krzemiany alifatyczne alkalis .amoniak bezwodny amyl hydride .alkohole alcohols mixtures .benzen benzoic derivative pesticides -pestycydy .cyjanki nieorganiczne cyanides organic -cyjanidy organiczne dextrose solution .parowanie (tu: ladunku) boil-off temperature -temperatura wrzenia boiling temperature -temperatura wrzenia acetaldehyde -aldehyd octowy acetic acid -kwas octowy acetic anhydride -bezwodnik octowy acetonitrile .kwas borowy bromine . erytren boranes -borowodory boric acid .tlenek wegla carbon sulphides .dwuwinyl ethane .eter dwuetylowy diethyl ketone .chlor chlorites -chloryny chloroacetates -chlorooctany citric juice -kwasek cytrynowy colonial spirit .eter etylowy ethyl alcohol .eter ethyl eter .amoniak i jego zwiqzki boil-off .chlorofenolany cyanides inorganic . bromek metylu butadiene .pochodne kwasu benzoesowego bivinyl .alkohol aldehydes -aldehydy aliphatic amines -aminy alifatyczne aliphatic esters -estry alifatyczne aliphatic ethers -etery alifatyczne aliphatic oxides .zasady ally1 alcohol -alkohol allylowy ammonia and compounds .alkohol etylowy .dwutlenek wegla carbon monoxide .Chemical and gas cargoes ladunki chemiczne i gazy acid .chloroarseny chloroethane .etan ethanol .siarczki wegla camphor oil -olej kamforowy chlorates .chloroetan chloroethylene -chloroetylen chlorophenols .ftalan oktylu dipropylene glycol -glikol dwupropylenowy divinyl .dwuetyloketon diethyl sulphate .karbinol carbon dioxide .mieszanka alkoholi aldehyde . anhydrous .etanol ethene .

fluor fluoroacetates .metyloacetylenu-propadienu mieszaniny methylamine -aminooctan methylethylene methylethene methyl bromide -bromek metylu -- - methyl chloride -chlorek metylu monobromomethane monoethyloamine -monoetyloamina morpholine . all isomers -pentany wszystkie izomery pentene -penteny perchlorates -nadchlorany perchloromethyl-mercaptan .gazowiec polcisnieniowy stibine .izopren isopropylamine .izopropyloamina ketones -ketony lead tetraethyl .7.propadiene mixtures .fluorki fluorine .siarczki sulphur dioxide .fosforki phosphine .tlenek etylenu fluorinated hydrocarbons .gaz skroplony containment system .dwutlenek siarki sulphur oxide .spirytus drzewny .azotyny nitriles .czteroetylek olowiu lead tetramethyl -czterometylek olowiu liquefaction .skroplenie gazu liquefied gas .system ochrony ladunku gazu skroplonego liquefied natural gas (LNG) .azot nitrogen oxides .cyjanowodor hydrogen sulphide .chlorek etylu ethylene -etylen ethylene glycol -glikol etylenowy ethylene oxide .propan propene .czterotlenki osmu oxalates .fluorooctany freon .tlenek propylenu refrigerant gases .fosforowodor picrates -pjkryniany pyridines -pirydyny propane .gazowe czynniki chlodzqce reliquefaction .freon fully refrigerated gas carrier -gazowiec w pelni chlodzony fumigants -fumiganty germane .nadtlenki phenetole .szczawiany pentanes.chlorek winylu vinyl ethyl ether -eter etylowinylowy vinylidene chloride .morfolina naphtalene .izopentan isoprene .tlenek siarki teluru tellurium hexafluoride .weglowodory fluorowane fluorides .fenetol phenols .propen propylene -propylen propylene oxide .tlenki azotu nitrophenols .terpentyna vinyl chloride .nadchlorometylo-merkaptan permanganates -nadmanganiany peroxides .metan (skroplony gaz naturalny) methanol .chlorek winilidenu wood alcohol -spirytus drzewny wood spirit . CARGO - -- ethylamine -etyloamina ethyl chloride .fenole phosphides .nitrofenole osmium tetroxide .metanol methyl alcohol -alkohol metylowy methylacetylene -metyloacetylen methylacetylene .skroplony gaz ziemny liquefied petroleum gas (LPG) -skroplony gaz ropopochodny mercaptans -merkaptany metal carbonyls -karbonylki metali methane (LNG) .germanowodor halogenated cyyanogens -halogenocyjany hydrocarbons -wqglowodory hydrogen cyanide .sz~ciofluorek tricresylphosphate turpentine .ponowne skraplanie rodenticides -rodentycydy saturated vapour pressure -ciinienie par nasyconych semi-pressurised gas carrier .naftalen nitrates .antymonowodbr sulphides .nitryle nitrogen .azotany nitrites .siarkowodor hypochlorites -podchloryny iodinated hydrocarbons -jodowane wqglowodory isocyanates -izocyjaniany isopentane .

Firefighting . Rledical first aid .s p r q t s?gnalirac?jn? i pirotechnicm? 9.8. Safet? .n p a d k i i rato\?nictwo morskie I I.p i e r w s ~ a ponloc med?crna 16.dzialania Smiglowca S 4 R 12. Personal life sabing equipment .morskie s?stem? ewakuaujne 10.tratwa ratunkowa 2.S-\R helicopter operations .alarmowanie n niebezpiec~enstwie 8.wodowanie i podnos~enie (todzi) 6. U a r m i n g i n distress .t o d i ratunhowa i ratownicza 3. 4bandoning the ship . Rlarine accidents and sahage .m a l c r a n i e poiarow 15. Safety of life at sea bezpieczenstwo iycia na morzu I. Personal proteeti\ e equipment .ind?widualn> sprzet ratunkom? 7. Enkironmental protection . l l a r i n e e\acuation qstems .o p u s ~ c ~ a nstatku ie 5. CAR and IAXlS-\R . Life boat and rescue boat .q p r q t ochron? osobistej .ochrona srodowisha 14.u r r q d ~ e n i a \\odonania do 4. Launching and reco\ering .pos~uhiwanie rato\\anie i 13. Signalling equipment and p?rotechnics .betpiec/enst\\o 17. Life raft . Launching appliances .

taima odblaskowa radar reflector/ ment/ SART seat/ l y deszczowej gniazdo transpondera SART 1 lower inflatable chamber/ dolna komora plywalnoiciow kieszed wodna.pojemnik tratwy storage cradle/ loie tratwy faleri hydrostatic release unit zwalniak hydrostaryczny graduated drinking vessel/ miarku do painter line/ zapadka zwalniajqca shackle/ szakla water inlet/ wlot wody manual release mechanism/ mechanizm zwalniania recznego szakla /I . stabilizator container lid/ pokrywa pojemnika emergency pack/ wyposaienie away j n e Itratw~l ije raft instruction leaflet/ nstrukcja obslugi t r a w drogue. sea anchor. SAFETY OF LIFE AT SEA I Life raft tratwa ratunkowa exterior light/ canopy/ reflective strip/ Swiatlo zewnetrzne namiqt .8. dryfkotwa life rafl container .

inflatable compartment .lifting eye -zaczep (ucho) do podnoszenia t.operating cord . stabilizator tratwy powietrzem - - - - -- - - - - ------ - liferaft (fitting) .wiosla -painter (line) .waterborne -tratwa zwodowana liferaft (construction) -konstrukcja tratwy ratunkowej . strop (do wodowania tratwy za pomocq hrawika) -buoyant lifeline -ratunkowa linka plywajqca .Swiatlo zewnqtrzne .lina.safety valve .dryfkotwa - - - - .davit launched .zestaw do napraw .selfrighting .tratwa pneumatyczna .floating -tratwa unoszqca siq na wodzie .tratwa wodowana za pomocq hrawika .inflation hoses -wqze do napelniania kom6r .linka chwytna (wokol t.komora wypornoSciowa compartment -przedzial wypornoSciowy tube .inflatable chamber .bezpieczny n6z plywajrlcy -drinking water vessel -naczynie z miarkqdo racjonowania wody .water pocket .throw overboard .floor valve .krqzek ratunkowy z linkq retrieving line .zawor podlogowy -hatch .sluzba ratownictwa iycia survival equipment .tratwa samoprostujqca servicing station . .mieszek.komora wypomoSciowa .reflective tape -taSma odblaskowa .fishing tackle .first aid kit -zestaw pierwszej pomocy .plug -korek spustowy -racks .pneumatic -tratwa pneumatyczna -valise -pojemnik tratwy ratunkowej .rigid -tratwa ratunkowa typu sztywnego . tu: linka operacyjna .linka operacyjna .rigid -sztywny pojemnik tratwy .coroczny przeglqd tratwy capacity -pojemnoSC tratwy container -pojemnik (tratwy) . lodzi) lifeline . pas sluzqcy do odwracania przewroconej tratwy .zawor bezpieczenstwa -tent .inflatable .zestaw do lowienia ryb .zawor zwrotny .paddle .latarka elektryczna -emergency pack -pojemnik ze sprzqtem awaryjnvm .zewnqtrzny fartuch .rescue quoit with line .kieszeh wodna.electric torch .stacja przeglqdow i atestowania tram .radar reflector -reflektor radarowy .Swiatlo zewnqtrzne .Swiatlo wewnqtrzne . komora wypomokiowa inflation -nadmuchiwanie (tratwy) . butla z gazem grabline . .buoyant safety knife ..outdoor light .8.zaslona zewnqtrzna namiotu t..linka do przytrzymywania pojemnika.zawiesie.falen. kotwica plywajqca .repair kit .wlaz .stelaz do tratw .osprzqt tratwy ratunkowej bellow .indoor light . .drogue -dryfkotwa.przedzial wodoszczelny.open -tratwa otwarta -weatherproof valise -pojemnik tratwy odpomy na warunki pogodowe .linka do przyciqgania t. lodzi lub tratwy bridle .emergency rations -racje iywnoiciowe . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Liferaft -tratwa ratunkowa life saving equipment .t.righting strap .inflating -napelnianie (siq) tratwy .observation slot -kolnierz obserwacyjny .reversible -tratwa dwustronna .rain catchment -lapacz wody deszczowej .non-retum valve .luk (podtrzymujqcy) namiot closure .pasy sluzqce do odwracania przewroconej tratwy -righting line .komora wypomoiciowa canopy -namiot (tratwy) arch .sea anchor .outside courtain .air chamber valve -zawor komory wypornoSciowej -boarding ramp -podest (ulatwiajqcy wejScie do tratwy) -boarding ladder -drabinka (ulatwiajqca wejScie do tratwy) -buoyancy -plywalnoSC (tratwy) chamber .lina chwytna (wokol t.Srodki ratunkowe life saving service .gas cylinder -pojemnik.exterior light . pompka (do dopelniania komor wypomoSciowych) bowsing line . zrzucana (za burtg) .wyposazenie ratunkowe liferaft -tratwa ratunkowa -annual -sewicing .namiot . lodzi) .fiberglass pojemnik tratwy z wlokna szklanego .

.securing pin/ trzpieri zabezpieczajqcy releasing arm/ ramie zwalniajqce 1 steering tower/ kiosk sternika 1 rigid inflatable fast rescue boat stybka. lddi zrzutowa .8.lddi ratunkowa swobodnego wodowania. pdlsztywna iddi ratownicza free fall lifeboat . SAFETY OF LIFE AT SEA Lifeboat lddi ratunkowa buoyancy tanW oar/ gunwale clamp/ obejma krawedzi burty linka chwytna life boat cross section przekrdj lodzi ratunkowej keel seat/ gniazdo stepki keel stop/ foam buoyancy tanW zbiornik gunwale/ lawa poprzeczna water tanW zbiornik wody side benches/ lawy boczne 3 remote release hooks haki zdalnie zwalniane floating block shackle/ hook/ hak / / uchwyt przyobiowy L rubber fender/ odbojnica gumowa bilge hand rail/ T1 fdod tank/pojemnik na iywnodi .' .engine foundation/ fundament silnika k e e l / stepka .

rowlock plate . .thwart .metallic .air case .(typ) lodzi ratunkowej .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym keel .lifting .pontoon -pontonowa lo& ratunkowa .end .zbiornik wypornoiciowy -bank (bench) .16dz ratunkowa odkryta .tow rope .silnik lodziowy lodi ratunkowa o -mechanically propelled napqdzie mechanicznym .open .tin opener .fire-protected freefall -ognioodporna lodz wodowana swobodnie (zrzutowa) .hak lodzi .silnik przyczepny -propelled lifeboat.hand-propelled - -- - - - - -- - - - - - -- -- -- -- . wypornoiC -buoyancy foam -pianka wypomoSciowa .rgczne urzqdzenie napqdowe (lodzi) --- - - - - - . toporek .enclosed .outboard . .mala lodka.topping-up pump -pompka dopelniajqca (komory wypornoSciowe tratwy) .okucie gniazda dulki .water .gqbka (do zbierania wody) .silnik boat .hand-operated propeller . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .piyty podlogowe.dinghy . podloga .lodi ratunkowa o napedzie rqcznym .lawka burtowa (w lodzi) .non-powered boat -lodz bez napqdu mechanicznego -propeller gear -rqczne urzqdzenie napqdowe lifeboat (type) .glass .zbiornik wody (pitnej) lifeboat (propulsion) -napqd lodzi r.rowlock chock -zdwojenie przydulkowe .handrail .stepka boczna (lodzi ratunkowej) lifeboat (construction) -konstrukcja lodzi r.towing -lawa holownicza (na lodzi) .side bench .bailer .lodz skladana .buoyancy -plywalnoiC.side seat .wlokno szklane boat -lodi z wlokna szklanego laminate .sztywna.fuel -zbiornik paliwa .motorowa lodi ratunkowa propulsion .uncapsizing boat .hak do podnoszenia glass reinforced plastic (GRP) .folding .porqcz .wl6kno .axe . pneumatyczna lodz ratownicza . ponton pneumatyczny . nadmuchiwana .zbiornik wypornoiciowy .lo& ratunkowa zakryta .self-righting double-hull -16dz ratunkowa samoprostujqca o podwojnym poszyciu .survival craft .inflatable -lodi pneumatyczna .stqpka -plate -plyta stqpki rail .gwizdek - Lifeboat .sea anchor cord .lifeboat engine .lawka poprzeczna lodzi tank .rowboat .czerpak do wody .motorowa l6di ratunkowa .self-righting -lodi samoprostujqca siq .lawka .collapsible boat .lodz skladana -free-fall lodi wodowana swobodnie (zrzutowa) .linka holownicza .siekierka.semi rigid -polsztywna lodi ratownicza lifeboat equipment -wyposazenie lodzi r.bottom boards .fully .lawka boczna .laminat z wlokna szklanego food locker -pojemnik na iywno6C hook .8.czerpak .rigid .self-bailing boat -1odz samoodwadniajqca siq .lodi niewywrotna motor .lodz r.linka dryfkotwy signalling mirror -lusterko sygnalizacyjne .jednostka (16dz lub tratwa) ratunkowa .inflated .(tu) suchary .lodi ratownicza typu sztywnego .otwor spustowy w dnie lodzi .kiosk stemika .pulling boat .fast .szybka lodz ratownicza .metalowa 1odz ratunkowa . .lodz ratunkowa w pehi zakryta -partially -lodi czqkiowo zakryta .otwieracz do puszek (konsenv) .bailer .totally enclosed -lodz calkowicie zakryta .sponge .16di ratunkowa air bottles -butle powietrza air vents -wywietrzniki bilge grab rail -porqcz przystepkowa fibre .motorowka dinghy -ponton z doczepnym silnikiem lifeboat .napqd silnikowy rescue boat -lodz ratownicza .buoyancy -zbiomik wypornoiciowy .zbiornik .bilge handrail -uchwyt przestepkowy .zbiornik powietrzny koncowy .buiscuits .l6di wioslowa .rowing-boat -lodi wioslowa .lodi wioslowa .rigid inflatable fast .weak link .slabe ogniwo -whistle .drain .air .steering tower .

Totaly enclosedfree fall lifeboat .at rations/ lodziowe racje iywnoiciowe .calkowicie zarnkni@a zrzutowa external light/ reflektor radarowy lifeb.

lodziowe racje iywnoSciowe .fa1 .reflektor (pot.compass -kompas lodziowy .falen . pasywny .sponge .tu: oslony (chroniqce lodz przed uszkodzeniem w trakcie opuszczania) .zamknigty system obiegu powietrza (w lodzi zakrytej) .scissors .falen dlugi .fan .system spryskiwania zewngtrznego lodzi - .rations .boat hooks .rubber . lina holownicza .noiyczki .towing painter .-tackle .latarnia lodzi ratunkowej .sea painter .brezent lodziowy.dryfkotwa.open hook .ladder .hand pump .plywajqcy krqzek do podawania rzutki line .listwa na burcie (po kt6rej zsuwa sig 16di ratunkowa) .pompa rgczna .trail line -plywajqca lina holownicza .otwieracz do puszek .odbojnica (gumowa) lodzi .talia falu .sprinkler system .sea anchor .toporek . lodzi etc.steering .reflektor radarowy .knife .hak odrzutny .-blade .leak screw -korek spustowy .linka (rzutka) plywajqca .fishing tackle -zestaw do lowienia ryb .bosaki -buoyant -nietonqcy.trail line .olej do uimierzania fa1 . na Srodkach ratunkowych) .folding tiller .folding knife .linka pomocnicza dryfkotwy other lifeboat equipment -inne wyposazenie lodzi ratunkowych .lina do holowania .drabinka lodziowa . fa1 .grappling hooks .czerpak .oar . kotwica plywajqca .torch .grab line .halyard .bosaki lub kotwiczki .zbiornik oleju do uSm.internal air supply system .rowlock .taima odblaskowa (np.balika do oleju . .towing hawser -hol. tratwy.odbojnica lodzi .cradle .rzutka nietonqca rescue quoit .search lights -reflektory szperacze .skate -zeilizg lodziowy.painter .bow - --- . pokrowiec lodzi .with buoyant handle . ploza burtowa .radar reflector .paddle -wioslo lopatkowe .bucket .pioro (wiosla) .desalinator -urzqdzenie do odsalania wody .wioslo .lina podstgpkowa .rubbing strake .lamp .plozy.system spryskiwania zewngtrznego lodzi .oarlock .sea-biscuits . lina holownicza .dulka .-heaving line .odbijacz linowy wok01 lodzi .odbojnica lodzi .hook -bosak lodziowy .towline -hol.external water spray systems . aktywny .rumpel z przedluiaczem .czerpak do wody .tiller .dulka .no2 z plywajqcq rgkojeiciq .holowniczy falen lodziowy .storm oil tank .rub rail .retro-reflective tape -taima odblaskowa .reflective tape .skates .dulka .dipper .swifter .kotwica plywajqca .tin opener .hauling line .8.towrope .fender .gqbka .szakla holownicza .quoit -plywajqcy krqzek (ratunkowy) .falen rufowy - - - - - - .Sruba napgdowa .latarka elektryczna .propeller .drift anchor .pioro wiosla -buoyant -wioslo plywajqce . lina holownicza .falen rufowy -plug .suchary szalupowe .skeet .storm oil .drogue -drykotwa .food rations -racje zywnoiciowe .n6z .wioslo sterowe .oil can .odbijacz .grasp . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU -biscuit tin -puszka na suchary -boat charts -mapy szalupowe .tripping line . plywajqcy .hatchet .rumpel .korek spustowy w dnie lodzi .lifeline -linka ratunkowa (asekuracyjna) woko1 kola.lina holownicza .towing shackle .active .faleti dziobowy stern .wiadro . zeSlizg lodzi ratunkowej .reflektor r.spot light .: punktowiec) .aft .oil bag -worek do rozprowadzania oleju (na powierzchni morza) .hol.crutch .skids .n6z skladany . oslony burt lodzi.cover .passive -reflektor r.rgkojeSC (wiosla) .

8.loie pokla owe tratwy deck cradles or Iiferaft d shackle/ szakla davit-launched life raft tratwa wodowana iurawikiem release gear/ urzqdzenie zwalniaj ce 4 tricing pendant. rama zurawiko double roler track/ podwcijny tor jezdny hydrostatic release u zwalniak hydrostatyc . mantai \ hak lodziowp I bowsing-in tackle/ talia przytrzymujqca ilewing motor/ silnik obracania . ' Launching appliances urzqdzenia do wodowania head block/ roller track gravity davits iurawiki grawitacyjne jezdne . SAFETY OF LIFE AT SEA . manrope/ spustka.

bloki .monkey line .urzqdzenie do wodowania system -urzqdzenia do wodowania lodzi lever .8.stem -iurawik rufowy . hydrostatyczny mechanism .free-fall trackway .mocowany do pokladu stojak na tratwy .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny -hydrostatic -unit (HRU) -z.sprzglo odirodkowe davit -iurawik .lifeboat hoist -podnoinik lodzi ratunkowej .takielunek.bolce (przetyczki) zabezpieczajqce urzqdzenie zwalniajqce .lancuch podtrzymujqcy . - - - - - .link .wysokoiC podnoszenia.lina do przyciilgania lodzi do bum .stojaki zrzutowe (tratw) sling . iodi z talii) operating equipment .hak do podnoszenia (np.urzqdzenie szybkiego z.hydraulic gear .sztormtrap .fastening fittings .zdalne zwalnianie .lazy painter -kr6tki falen .frame -rama .krqtlik .swing -iurawik obrotowy davit (loose gear) . mantal .lift .iurawik obrotowy socket . tratwe).urzqdzenie do zwalniania (tratw) . opuszczaC na wode appliances -urzqdzenia do wodowania device -urzadzenie do wodowania gear .spustka.cradle .spustka.talia lodziowa centrifugal clutch .rozki do mocowania liny.hook .zeilizg (do wodowania swobodnego lodzi zrzutowych) -racks .manropes .zwalniak automatyczny gear safety pins . knaga collar -jarzmo iurawika craft .round bar .chock legar lodziowy .glowica iurawika (zblocze gome) pedestal .span (topline) -wiez spustkowa (pot. mantal .mechanizm zwalniajqcy (np.hak .legar lodzi - boathife raft seat .: mantal) -wire .slip hook .halyard .zamiana koncow talii -turning date of wire falls -data obrocenia lin talii guide sheaves -rolki lkrqzki prowadzqce launch .szakla.falls turned end-for-end -obracanie liny talii .remote releasing .fall .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi . mantal .ogniwo .fa1 .arm -ramie (iurawika) -cleat . wy c i a -hook . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Launching appliances urzqdzenia do wodowania .lina talii zurawika .kolumna zurawika .automatic gear .: toprik) .guy .swivel .osprzqt do mocowania .bowsing in tackle -talia przytrzymujqca lodz cover -pokrowiec na talie iurawika .tricing pendant . szekla - - - - - - - (odcinek lancucha pomiedzy blokiem talii a hakiem) .lina stalowa talii fall -talia .shackle . olinowanie iurawik6w iodziowych .diwignia lifeboat slip way -pochylnia lodzi ratunkowej lifting (gear) -urz&enie do podnoszenia.hak odrzutny .tu: spustka.blocks .spustki (pot.tricing line .szalupa launching. lodzi) (to) lift -podnosik lowering mechanism -mechanizm opuszczania release -zwolnienie .Jacob's ladder . mechanizm podnoszqcy .zawiesie lodziowe -tackle .gaja . pot.16dz zawieszona na iurawikach .wodowaC (lo&.osprzet lluiny zurawika .padeye -zaczep piericieniowy -renewal date of wire falls -data wymiany lin talii .quick unit .gniazdo zurawika stand -podstawa iurawika .suspension chain .halyard tackle -talia faiu .life line . diwig. winda.gravity -iurawik grawitacyjny head .loze lodziltratwy deck-mounted storage .tackle .fall cover -pokrowiec na talie .end for end turning -przelozenie (odwr6cenie kierunku) liny talii .

me.embarkation deck .holowaC tow aft -przygotowywaC 1odi do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie emergency .rozklad alarmu lodziowego.smooth drum . lodziowa . znajdujqca chanizm zwalniajqcy (np.alarm Cwiczebny. winda (tu: lodziowa) -brake -hamulec wciilgarki .lodi w pozycji marszowej (w pozycji zamocowania) .opuszczanie statku --- alarms and drills -alarmy i Cwiczenia abandon -pormciC. .sygnal alarmowy. lodziowa z zasilaniem .wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz .dowodca lodzil tratwy .certified lifeboatman -dyplomowany ratownik . sygnal wzywania pomocy ending signal . lodzi) -unit -zwalniak. .odpychaC lodi (to) row -wioslowaC quell waves .rozklad alarmow practice muster .manewrowanie lodziq -back oars .miejsce zbi6rki (w czasie alarmu).unpowered lifeboat w.poklad wyznaczony do obsadzania lodzi ratunkowych -hook handler -marynarz obslugujqcy hak lodzi .. sygnat zakonczenia (alarmu) evacuation .obsada lodzi ratunkowej . stanowisko alarmowe stations bill .lodz na wodzie - - -- - - - - sig na wodzie boat manoeuvring .dmonek alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .alarm ogolny -push-button -przycisk alarmowy signal .sygnal alarmowy switch -wlqcznik alarmowy assembly station -miejsce zbiorki assembling point .czerpaC (czerpakiem) .alarm lodziowy muster . lodziowa bez zasilania 8.sygnalizacja zakonczenia.urzqdzenie naprezajqce (line talii.powered lifeboat . zapobiegajqce powstawaniu lum) transmission gear -przekladnia winch -wciqgarka.opuiciC statek! bill .sztormtrap Jason's ladder .zbibrka (na alarmie) list .enter the .general emergency .manning of a .-lbdz zwodowana.system .urzqdzenie do podnoszenia rozbitkow z wody life boat crew .swung out -lodz wychylona za burtg -waterborne .bail out -wybieraC (czerpakiem) (to) boat -plynqC lodziq drill .lifeboatman ..lifeboatllife raft commander . SAFETY OF LIFE AT SEA - - - -- Abandoning the ship .w.w.obsadzanie lodzi (tratwy) on the water .gladki bgben w. opuszczanie statku.lista (alarmowa) -station -miejsce zbiorki.boat . urzqdzenie zwalniajqce releasing gear -urzqdzenie zwalniajqce tensioning device . opuicit ship! .stan zagrozenia -procedure -procedura postepowania w razie zagroienia signal . ratunkowej oarsman -wioklarz - - - - . rozklad alarmu opuszczania statku --drill -alarm Cwiczebny opuszczenia statku station -miejsce zbiorki w alarmie lodziowymi opuszczania statku abandonment -opuszczenie statku alarm -alarm -bell .grooved drum .ewakuacja.ilobkowany bqben w.lifeboat .zajqC miejsca w lodzi at full outreach position . podejmowanie rozbitkow z jednostki w niebezpieczenstwie Jacob's ladder .lodz calkowicie wychylona za burte -at the embarkation deck -lodz na wysokoici pokladu obsadzania (wsiadania do lodzi) in stowed position . takie: muster station boat -lodz deck -poklad lodziowy illumination -oiwietlenie pokladu lodziowego . Cwiczenia .czlonek obsady 1.malniak.alarm Cwiczebny (to) capsize -wywr6ciC sic dnem do gory fend (off) .(to) bail . system zwalniania.uimierzak grzywacze fa1 (olejem) secure alongside -zamocowaC (lodi) przy burcie (to) tow .

16dz ratunkowa .lodz z prawej burty lowering .system zwalniania .system zwalniania .off-load system .hydrostatic -unit (HRU) .starboard side .automatic -wodowanie automatyczne . podjqcie lodzi recovering -podnoszenie .opuSciC lodz .zwolniC mocowania - - . tratwy) .siatka (tu: ewakuacyjna) painter to the main deck -podaC falen na poklad glowny put in the leak screws -wkrqcik korki spustowe recovery . do pokladu .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .podnoszenie lodzi .hoist a in -wciilgn$ lodz na miejsce .maksymalna masa (dopuszczalna przy podnoszeniu lodzi.zwalniak h.zdalne zwalnianie unit . urzqdzenie zwalniajqce scrambling net .manual -zwolnienie rqczne (tratwy) . tratwy) release -zwalnianie embarkation ladder .manual -wodowanie rqcme the lifeboat (rescue boat) . . lodzi) .prqdkoSC opuszczania of the boat .lodz w pelni zaladowana (to) launch -wodowaC (16dz.16di z lewej burty .system zwalniania (np.luzna talia slip knot -wqzel lawkowy stored mechanical power .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny .wychyliC iurawiki (wychyliC lodzie za burtq) swung out position -16dz w pozycji wychylonej take off lashing .lodz niezaladowana .quick unit -urzqdzenie szybkiego zwalniania .pod obciqzeniem" Lifeboat launching wodowanie lodzi ratunkowej - - - - - - - boat at embarkation decW lodi przy pokladzie wsiadania lowering/ oouszczanie fall/ talia- - - waterborne boat/ l6di zwodowana - - - - - - -operating equipment -urzqdzenie do zdalnego zwalniania (tratw) .port side .maximum load .prepare -przygotowak 1odz ratunkowq .boat .siatka do podejmowania z wody rozbitkow slack fall .launching and recovering wodowanie i podnoszenie (tratwy.halting a -zatrzymywanie iodzi (w trakcie opuszczania) .opuszczanie lodzi net .zmagazynowana energia kinetyczna stowed position .bez obciqzenia" .hydraulic gear ..opuSciC sztormtrap system ..stanowisko wodowania (lodzi) lifeboat .zwodowaC lodz ratunkowq (ratowniczrl) station .marszowafl lodzi (pozycja zamocowania) swing out davits (boats) .pozycja .. tratwq) launching -wodowanie (lodzi.lower . lodzi) z wody bowsing line .lina do przytrzymywania lodzi przy burcie fully-loaded boat .odzyskanie.lightest load -najmniejsza masa przy opuszczaniu .on-load system .non-loaded .opuszczanie (iodzi) speed .remote releasing .zwalniak.lower -to deck level -opuSciC 1.

zrzutowa lodz ratunkowa survival suit .lampka pasa ratunkowego light . -buoyancy -plywalnoSk pasa ratunkowego collar -kohierz front -przod pasa ratunkowego .kombinezon ratunkowy bez izolacji cieplnej unpacking -rozpakowanie kombinezonu life buoy -kolo ratunkowe . w kamizelce ratunkowej) water light .wearing -zakladak pas ratunkowy whistle .8.Swiatlo aktywowane przez wode (np.izolacja cieplna Personal survival equipment indywidualny sprzqt ratunkowy lrfebuoy chute/ zrzutma kota - - - -- "cziowlek za burtq" - - - immersion suit kombinezon ratunkowy - rescue light/--Swiatlo sygnalizacyjne - .gloves -rekawice . (w ksztalcie podkowy) --with line .ochrona cieplna -protective aid (TPA) . .Srodek ochrony cieplnej waterproof -nieprzemakalny.kaptur .sprzgt ratunkowy skid-launched freefall craft .pas z karabinczykiem velcro fasteners -talmy mocujqce typu "rzep" -watertight zipper -wodoszczelny zamek blyskawicmy survive -przetnvak.lodz ratunkowa equipment .kolo r.secure line with a snap .lampka pasa ratunkowego straps .klarnra (zapinajqca) pasa r.zakladanie kombinezonu non-insulated suit .piawka Swietlna @rzy kole ratunkowym) water-resistant -wodoodporny work and protective suit -kombinezon roboczo-ochronny.kolo ratunkowe life vest -kamizelka ratunkowa luminous buoy -kolo ratunkowe z lampkq survival -przetnvanie. termiczny insulation .wodoszczelny water activated light .horseshoe .inflatable -nadmuchiwane pasy ratunkowe lamp .stroj (kombinezon) ratunkowy -bag -torba na Srodek ochrony cieplnej .koio ratunkowe z linkq with a smoke-signal .taimy (do wiqzania) pasa r.kolo ratunkowe z plawkq dymnq -light and smoke lifebuoy -kolo ratunkowe z piawkq iwietlno-dymnq life-jacket -pas (kamizelka) ratunkowy -buckle .gwizdek do pasa ratunkowego life-float -plywak ratunkowy life-ring . przezyC swimming -piywanie thermal -cieplny. kombinezon asekuracyjny - . przeiycie craft . SAFETY OF LIFE AT SEA Personal life-saving equipment indywidualny sprzqt ratunkowy anti-exposure suit .kombinezon ochronny (chroniqcy przed warunkami pogodowymi) immersion suit -kombinezon ratunkowy donning .hood .protection .

sygnal ratunkowy -visual .sygnal diwiekowy - - - - - - - - - . barwnik stosowanyjako sygnal wzywania pomocy - - - - emergency frequency -czqstotliwoSCalarmowa emergency position radio beacon -radioplawa awaryjna.emergency .sprzqt sygnalizacyjny lamp .fonicmy sygnal wzywania pomocy .instalacja alarmowa alert .Mayday .radio safety . zdarzenia niebezpiecznego -flag -flaga wzywania pomocy niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoSk -light .macmik banvny. wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .sygnal .radio urgency .wspoirzgdne miejsca wypadku. sygnal alarmowy -bell .sygnak optyczny.sygnalizacja -code -kod sygnalizacyjny equipment .radiowy sygnal pilnoici.Mayday . awaryjna radioplawa pozycjonujqca (lokalizujqca) emergency receiver .sygnal alarmowy .hand-operated general -push button -przycisk alarmu ogblnego -hooter -buczek alarmowy signal .lusterko sygnalizacyjne procedure .przepisy dot.dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy device -urzqdzenie alarmowe . procedury sygnalizacji signal .sygnal wzywania pomocy dye marker .sygnal alarmu switch -wlqcmik alarmu -system .lampa sygnalizacyjna -methods -metody sygnalizacji mirror .life saving .alarm batteryless telephon -telefon bezbateryjny buoyant VHFNHF marker beacon .radiowy sygnal bezpieczenstwa .sygnal Swietlny wzywania pomocy message -komunikat niebezpieczenstwa .cz~stotliwoSklqcznoSci w niebezpieczenstwie -signal .radioplawa VHFiIMF distress -niebezpieczenstwo.aural distress . wizualny .radioodbiornik awaryjny flashlight -latarka bateryjna hand-held walkie-talkie (portable)-rqcmy radiotelefon UKF (to) relay -przekazywak .sygnal niebezpieczenstwa .wezwanie pomocy. EPIRB) alarm -alarm.sygnal diwiqkowy .radio distress . stan zagrozenia call . sygnalizacji.radiowy sygnal wzywania pomocy .radio frequency . s.8.alarm . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Alarming in distress -alarmowanie w niebezpieczenstwie activate-uaktywniai. sygnal ponaglenia signalling .sound .przekazywaC foniczny sygnal wzywania pomocy signal -sygnal .nature of -rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy procedure -postqowanie w wypadku wzywania pomocy . uruchamiak (np.

SAFETY OF LIFE AT SEA r Pyrotechnics and signalling equipment -pirotechnika i sprzet sygnalizacyjny I nun overboard marker .emergency smoke marke dawka s'wietlno-dymna "czlowiek za burtq " buoyant orange smoke signal/pomarahczowa sygnalizacyjna plawka dymna igniter cord/ linka hand-held red distress flare/ rgczna ratunkowa pochodnia czenvona hand-held distress signal rockel/ rgczna ratunkowa rakieta spadochronowa 11 flare composition/ 1 '.- 111 \ zewnctrzna parachute/ spadochron flare composition/ sygnalizacyjny $re cap/ nakrctka plastic coated steel tube/ rura stalowa powlekana zawlec~kaiglicy striker mechanism/ mechanizm iglicy .8.

parachute -rakieta sygnalizacyjna.rakieta do podawania rzutki ratunkowej -line -linka ratunkowa (wystrzeliwana za pomocqrakiety) -parachute flare .Vessex Lld sleeved end/ konc (rzutki) z oslonkq marker light strobe/ sygalizacyjne dwiatlo stroboskopowe .gwiazda self-ignition Light -samoczynnie zapalajqca sig plawka do kola slow-burning -wolno palqcy. raca apparatus -wyrzutnia linki ratunkowej . p.pochodnia .flare pistol .flare pistol with colour-coded signal . trudnopalny smoke -dym candle .- .flara.sygnal 8.self activating smoke samoaktywujqca sig plawka dymna . rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) pyrotechnics -pirotechniczne Srodki sygnalizacvine .rakieta spadochronowa star signal -rakieta sygnalizacyjna. pistolet sygnalowy .Swiatla plywajqce life buoy light -plawka Swietlna ratunkowa lifeline-throwing apparatus -wyrzumia (miotacz) linki ratunkowej line-throwing apparatus -wyrzumia linki ratunkowej man over board buoy.rakiemica.sygnal dymny (plywajwy).sygnaiy wzywania pomocy . manoverboard markerplawka Swietlno-dymna "czlowiek za burtq" parachute distress signal -rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) parachute flare . flara rgczna floating lights .flara ratunkowa .life-saving -s . Srodek wzywania pomocy .sygnal dymny -- - - - - Line throwing apparatus aparat do strzelania rzutek Source: Pains .spadochronowa rakieta sygnalizacyjna .Swiatlo pirotechniczne signal .Swiatlo samoaktywujqce rocket -rakieta.light .lifeline .smoke -(buoyant smoke -) .Swieca dymna generator . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .self-igniting light .generator dymu marker -plawka dymna signal .Signalling equipment and pyrotechnics -wyposaienie sygnalizacyjne i pirotechniczne buoyant -plywajqcy dye markers -banvniki sygnalizacyjne (proszki banviqce wodg.distress flare . markery banvne) flame and smoke floats -plawki plomieniowe i dymne flame floats -plawki plomieniowe flare . plawka dymna .pistolet sygnalizacyjny z kolorowymi rakietami -hand (sygnalizacyjna) pochodnia rgczna.pirotechnic pirotechniczny grodek sygna- -- - -- lizacyjny.

8. SAFETY OF LIFE AT SEA I deck mounted slide container/ 7 -intei$ace structure/ poiqczenie rgkawa z wejiciem \coverplate/ pokrywa -evacuation chute/ vertical descent system (VDS) or chute system/pionowy system ewakuacyjny system z rekawem ewakuacyjnym muster station/ miejsce zbiorki life raft container racks/ stojak na pojemniki tratw k .

skrzynia do przechowywania zeilizgu -stowage container -pojemnik systemu MES operation .linka operacyjna platformy slide .inflation hoses .zeilizg -ejecting pusher bag -poduszka (pneumatyczna) wypychajqca zeilizg (z pojemnika) -release lever -dzwignia zwalniajqca zehlizg -deployed .deployment .sliding path .zeilizg zwiniqty stowage box . nadmuchiwany.track . zeilizg pionowy (tu: ewakuacyjny) system -pionowy system ewakuacyjny.dry-shod .obsluga morskiego systemu ewakuacyjnego .floating platform -platforma plywajqca .diwignia operacyjna .main tubes .zeilizg z jednq iciezkq .icieika zeilizgu vertical descent system (VDS) -pionowy system ewakuacyjny.inner door .retaining line .zeilizgiwanie sig.buoyancy compartment .rapid .d r m i wewnqtrzne pojemnika systemu .szybka ewakuacja MES construction .slide -zeilizg ewakuacyjny .operating handle .buoyancy tube .dual-track -zeilizg z podwojnq iciezkq .czas ewakuacji .8.silownik pneumatyczny otwierajqcy d r m i pojemnika MES . kolejnoSC wykonywania czynnoici -platform leader . zsuwanie siq po zehlizgu .zsuwnia.linka do cumowania (tratwy do platformy) -retrieving liferaft -podcislganie tratwy do burty lub do platformy .przedzial wypornoiciowy .6ciezka zehlizgu .taima odblaskowa -remote release system -system zdalnego zwalniania .komora wypornoiciowa .deployment handle -diwignia do uruchamiania systemu MES .dowbdca platformy .reflective tape .konstrukcja morskiego systemu ewakuacyjnego .wqze do napelniania systemu .operating sequence .sliding down .rozwiniqcie (systemu ewakuacyjnego) .ewakuacja "suchq stopq" .zeilizg rozwiniqty -packed . system z rqkawem ewakuacyjnym evacuation -ewakuacja -time .sekwencja operacyjna.extender boom ram . napelniany gazem .pneumatyczny. system z rqkawem ewakuacyjnym - - - .glowne rury konstrukcji .outboard door -d r m i zewnqtrzne (pojemnika) -platform -platforma (plywajqca) - - - - control line . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Marine evacuation systems morskie systemy ewakuacyjne chute .inflatable .single-track .

defekt silnika engine trouble -problem z silnikiem.(to) provide . lezeC na burcie (o statku) loss . wyboczenie pokladu buffeting of the seas -spychanie przez morze. na brzegu buckling of the deck -wygipcie. SAFETY OF LIFE AT SEA Marine accidents and salvage wypadki i ratownictwo morskie abandoned ship .podnoszenie wrak6w z duiych glpboko6ci derelict .zetknqi sic. i6C na dno ground . dno morskie (to) ground -wej6C na mieliznq.obiekt plywajqcy (stwarzajqcy zagrozenie dla zeglugi) hijacking attempt -pr6ba ponvania high and dry -(statek) calkowicie wynurzony (stojqcy na mieliinie) hit the beach .grounding -wejicie na mieliznp .uszkodzenie .zatonqC dziobem go down -ton&.strata of propulsion .come into .damage .osi@C na dnie intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.person missing .bezpoirednie niebezpieczenstwo .total . zaklocenia w pracy s.mine .statek niezdatny do zeglugi disaster -katastrofa distressed vessel -statek w niebezpieczenstwie driftwood -dryfujqce drewno emergency -niebezpieczenstwo . plywajqcy wrak disabled .obiekt plywajqcy obstruction -plywajqca przeszkoda flotsam -resztki ladunku z zatopionego statku unoszqce siq na wodzie flooding -zalewanie (to) forge .zatonqk (o statku) -head down .man (person) overboard . na mielihie alist -przechylony na burtp allision . bez napqdu debris -szczqtki deep water salvage .udzielaC pomocy . nabrzeza) crash -ulec katastrofie back manoeuver . sprzqt przez fale) consequences of accident -skutki wypadku -reduce to a minimum -ograniczyk skutki wypadku do minimum contact .awaria silnika.(to) render -udzielaC pomocy beached -wyrzucony na mieliznq. przez napor fa1 (o statku) (to) capsize -wywr6ciC siq dnem do gory collided ship . niewla- - -- - - - - k i w a praca silnika.utrata nappdu .statek porzucony.sytuacje awaryjne .vessel missing -zaginiqcie statku (to) endanger -narazaC na niebezpieczenstwo engine failure . floating -plywajqcy logs -plywajqce logi (klody) drewna -object . ktory spowodowal zderzenie carry away -znosiC z pokladu (np. kolizja .grunt.strata statku .dochodzenie morskie .potential -potencjalne niebezpieczehstwo emergency situations .considerable damage to ship -znaczne uszko- - - dzenie statku .rozlew olejowy .collision .oil spill .constructive total .statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.zderzenie statku plynqcego i stojqcego assistance -pomoc .dotknqk. dotknq6 dna hard and fast -(statek) mocno siedzqcy na dnie hazard -niebezpieczenstwo -to navigation .manewr zatrzymywania awaryjnego -stop -manewr zatrzymywania awaryjnego danger -niebezpieczenstwo -imminent -bliskie.fire -pozar . porzucony accident -wypadek -report -raport powypadkowy aground -na dnie.actual -faktyczne niebezpieczehstwo .eksplozja .zaginiqcie osoby - - ship lost . nieuszkodzony lie over -mieC przechyl.cargo shifting -przesunigie .osadzenie statku na plaiy. wykrzywienie.explosion . uderzyC .zagrozenie dla zeglugi hazardous floating object.niebezpieczenstwo spowodowane minami dead ship .statek opuszczony. plazp beaching a vessel .zderzenie.czlowiek za burtq .strata calkowita konstruktywna - - - .calkowita strata statku .maritime inquiry .schodziC z trudem z mielizny founder .statek bez zasilania. dotknqt (np.8.

statek uszkodzony -washed ashore -wyrzucony na brzeg wind-up .zdatno6C do zeglugi sewed . wyrzucony na brzeg .kloc plywajqcy pod wodq (to) stick . osadzenie na mieliznie .8.statek na wpol zatopiony sunk without a trace .voluntary .strach.uderzanie dnem statku wyrzuconego na mielimq o jej dno sunken .act of .klauzula ratownicza crew .sytuacja bliska wypadkowi.(statek) zatopiony . ratownicy lien .zaloga ratownicza. wynagrodzenie za ratownictwo officer . lub wskutek obnizonego poziomu wody) shipping catastrophe -katastrofa zeglugowa ship settles . rozbicie siq statku. osi@C na dnie (to) strand -wyrzuciC (statek) na brzeg stranded wreck -wrak wyrzucony na brzeg stranding -wyrzucenie (statku) na brzeg. $. nieuszkodzony .zatopiony bez 6ladu take the beach -wyrzuciC na brzeg take the bottom -wej6C na mieliznq take the ground -wejSC na mielimq touch the bottom -dotknqC dna (dnem statku) unlawful act -czy bezprawny unseaworthiness -niezdatnoSC do zeglugi unseaworthy -niezdatny do zeglugi vessel .uncharted -wrak nienaniesiony na mapq wreckage .kolizja dziobem. zaplata za ratownictwo agreement -umowa ratownicza charges -koszty ratownictwa clause .cia.ratownictwo morskie.oficer ratowniczy (oficer odpowiedzialny za akcjq ratowniczq) -party . niema1 wypadek negligence -zaniedbanie.akt piractwa pirate attack .strata wynikla w nastqpstwie akcji ratowniczej lub pomimo jej podjqcia money -wynagrodzenie ratownikow.ugrzqznqk w mule. brzeg submerged -zanurzony sugging .osiadly na mieliinie @rzy odplywie.unintact . firma ratownicza) seaworthiness .atak piracki ram -staranowak refloat -przywrociC plywalnoSC (statku). gnqC statek z mielizny (to) right -powrot do polozenia pionowego (o statku). zatopik statek (wskutek kolizji) run into .ratownik (podnoszqcy zatopione wraki i ich ladunek) wrecking -ratownictwo okrqtowe - - -- - - .zastaw ratownikow (na koszty ratownictwa) loss .ship . wyprostowaC siq risk -ryzyko assesment -ocena ryzyka .casualty -wypadek morski maritime peril -niebezpieczenstwo morskie missing person .ratownictwo okrgtowe marine -morski.statek o nienaruszonej konstrukcji.striking of -uderzyC we wrak .ship .statek . statek.accident -wypadek morski . -pontoon -ponton ratowniczy -pump -pompa ratownicza -reward -wynagrodzenie za ratownictwo service -usluga ratownicza.intact . zatopiC statek wskutek kolizji running aground -wyrzucenie (statku) naplycizng salvage .gross . BEZPIECZE~~STWO ZYCIA NA MORZU . mienie uratowane.determining of . okrqtowy - - - - - - - salvaging -podnoszenie statkow (lub odzyskiwanie ladunku z zatopionych/uszkodzonych statkow) salvor -ratownik (osoba.stranded osiadly na mieliinie. niedbalstwo .ocena ryzyka of collision -ryzyko zderzenia run aground -wej6C na mieliznq run down .statek zanurza siq (tonie) shipwreck -rozbicie sip statku (to) shipwreck -rozbiC statek sinking -toniqcie sleeper . oddzial r. ratownictwo .oczyszczanie dna z wrakow .zaloga ratownicza.razqce zaniedbanie overset -wywrociC siq (o statku) pile up -wejSC na mielizng piracy -piractwo . panika wreck -wrak dispersal . ladunek rozbitego statku wrecker .szczqtki wraku.zderzyk sig dziobem.osoba zaginiona near miss .Swiadome osadzenie (statku) na mieliznie (to) strike -wejkk na mieliznq.half-.

6. line of approach/kierunekpodejicia imiglowca. 3. ship's identification/ identj$kacja statku.flight decW kabina pilo ta. SAFETY OF LIFE AT SEA 1 Helicopter rescue operations . 13. 10. kierunek wiatru namalowane biaie k clear zone/ inner circle . 7.8. cabin/ kabina. 9.painted yellow/ namalowane wewngtrzne. anti-torque tail rotor/imigio ogonowe. tail/ ogon. 15. turn/ skrqt. 14. main landing gear/podwozie glowne. engine/ silnik. rotor blade/ lopatka wirnika. air intake/ wlot powietrza. 4. 2. 12. rotor head/giowica wirnika. iolte koio helicopter maneowering zone strefa manewrowania imiglowca helicopter landing area miejsce lqdowania imiglowca lifting devices/ urzqdzenie do podnoszenia rescue basket/ kosz ratowniczy rescue net/ siatka ratownicza rescue litter/ nosze ratownicze rescue seat/ rescue sling/ siodelko ratownicze pgtla ratownicza . 8. front landing gear/podwozie przednie.dziaiania ratownicze imigiowca m 1 R helicopter .s'miglowiec SAR 1 1. 5. double lifting method sposdb podnoszenia parami / - w 1 1 helicopter approach/podejicie imiglowca 11. wind direction. hover/ zawis.

miejsce .namiar naprowadzajqcy equipment -urzqdzenia do naprowadzania signal .manewrowanie Smiglowca .operating .kierunek podejScia Smiglowca (do statku) manoeuvring zone .miejsce przekazywania (osoby na Smiglowiec) .przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) hi-line (lifting) technique . poszukiwania i ratowania -winching .olinienie.obszar operacyjny .winching -miejsce podnoszenia (osoby ze statku) deck party -zespol pokladowy (wspomagaja.sygnal do naprowadzania lifting -podnoszenie ludzi (przez Smiglowiec.air-wind current . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA SAR helicopter operations dzialania Smiglowca SAR agreed frequency -uzgodniona czgtotliwoSC area -obszar. cy lqdowanie Smiglowca lub podejmowanie ludzi) distress scene -miejsce wypadku (to) ditch -wodowat. oSwietlenie pokladu statku forced landing -przymusowe lqdowanie glare .incapacitated .maksymalna operacyjna dlugotrwaloSC lotu on-scene endurance .prqd powietrza (wytworzony przez wirnik Smiglowca) clear zone .poklad (lqdowisko) Smiglowca landing deck .technika podnoszenia przez Smiglowiec w zawisie poza obrysem statku homing -naprowadzanie bearings . lqdowac na wodzie ditching aircraft .transfer .obnizanie lotu przez Smiglowiec hover .strefa manewrowania Smiglowca (wolna przestrzen min.ewakuacja czlowieka .ewakuacja uratowanych flashing lamp .amfibia assistance -pomoc Smiglowca crew member .poklad do lqdowania (Smiglowca) -landing platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca -platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca helicopter (manoeuvering) .helideck .podnoszenie przez Smiglowiec helicopter (landing) -lqdowanie Smiglowca deck -poklad (lqdowisko) Smiglowca . .operacja Smiglowca .lqdowisko (Smiglowca) .przestrzen wolna od przeszkod (wok61 lqdowiska) climb -wznoszenie sig Smiglowca descend .S.opuszczanie osoby wyszkolonej maximum operating distance .maksymalna odlegloSC operacyjna maximum operational endurance . oilepienie pilota (ile ustawionymi Swiatlami i reflektorami statku) helicopter -Smiglowiec .8.osoba .double lift -podnoszenie parami (podnoszenie ratowanego wraz z ratownikiem) loop of the sling -petla zawiesia lowering trained individuals .search -obszar poszukiwan .lampa blyskajqca floodlights -reflektory szerokostrumieniowe.promien dzialan S.moiliwoSC pozostawania na miejscu akcji own bearing -namiar wlasny pennant-indicator -flaga lub proporzec wskazujqcy kierunek wiatru person .hoisting -miejsce podnoszenia (na statku) .amphibious .czlonek zalogi Smiglowca operation .SAR . przy pomocy liny) capacity -udiwig (tu: Smiglowca) device . 30 m Srednicy na pokladzie statku przyjmujqcego Smiglowiec) obstacle -przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) obstruction .picking up uninjured -podnoszenie osoby rannej rendez-vous position -pozycja spotkania rescue -ratowanie -basket -kosz ratowniczy - - - - - - - - - - - - - - - .pick-up -miejsce podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .samolot wodujqcy ditching heading -kurs wodowania double lift method -metoda podnoszenia parami electrostatic discharge -wyladowanie elektrostatycme evacuation survivors.osoba niesprawna .Smiglowiec .urzqdzenie do podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .radius of action .zawis Smiglowca line of approach .evacuation of .landing .

sprpzacz przy stropie ratowniczym search object .skladowa poprzeczna od wiatru directional indicator .international code flag .special report (SR) .(reflektor) szperacz seating belt .departure report (DP) -meldunek na wyjScie -position report (PR) .relative speed -prpdkoSC wiatru wzglpdnego . poszkodowany .wskaznik kierunku wiatru . wciclgarka (tu: na Smiglowcu) winching .lqcznoSC wzrokowa co-ordination -koordynacja correction factor -wspolczynnik poprawki .surface wind -wiatr powierzchniowy .nosze ratownicze seat .system meldowania pozycji report .punkt odniesienia (w akcji poszukiwawczej) .kanal prasowy .weather -wspolczynnik pogodowy coverage .confined .akcja immediate . obszar SAR.siodelko ratownicze sling -pptla ewakuacyjna.deviation report (DR) -meldunek o zejSciu z trasy .plan podrojr .przylegly (obszar) SAR.area .kanal nasluchu press channel .prqdkoSC wiatru powierzchniowego velocity -prpdkoSC wiatru windsock -rpkaw - SAR and IAMSAR poszukiwanie i ratowanie action . zawirowania visual meteorological conditions (VMC) -dobre warunki widzialnoSci (pozwalaj~ce lot na samolotu) winch -winda.ofiara.skladowa wiatru z dziobu .akcja poczqtkowa adjacent RCC .ograniczona przestrzen podnoszenia cable .podnoszenie (z pokladu) -area .polozenie punktu odniesienia - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - .visual .surface wind speed .jednostka poszukujqca searchlight .meldunek o przybyciu .obiekt poszukiwan search facility .rodzaj ofiar communications -1qcznoSC co-ordinating channel .crosswind component .sailing plan (SP) .radio bands . SAFETY OF LIFE AT SEA -helicopter .arrival report (FR) .miejsce wchodzenia do Srodka ratunkowego breeches buoy .lampa sygnalowa static discharge danger -ryzyko porazenia ladunkiem statycznym static electricity -elektrycznoSC statyczna turbulence -turbulencje.k.flaga Mi~dzynarodowego kodu sygnalowego .pokrycie (np.initial .jednostka idqca z pomocq assisting facility .kanal koordynacji (akcji) on-scene channel .nature of .surface wind direction -kierunek wiatru powierzchniowego . p@la ratownicza rotor -wimik (Smiglowca) safety toggle .meldunek do systemu AMVER .international distress signal -mipdzynarodowy sygnal niebezpieczenstwa monitor channel .pokrycie (danego) obszaru -factor -wspolczynnik pokrycia datum .akcja natychmiastowa .8.pasma (czpstotliwoSci) radiowej .head component .siatka ratownicza litter .spodnie ratunkowe casualty .miejsce podnoszenia (z pokladu) . za ktbry odpowiada sqsiedni oSrodek koordynacji ratownictwa aid -pomoc AMVER . 1qcznoSci na miejscu akcji .lina stalowa do podnoszenia hook -hak na linie do podnoszenia operation .locating a .statek udzielajqcy pomocy boarding station .pas z siodelkiem signalling lamp .Srodek udzielajqcy pomocy assisting vessel .raport specjalny assisting craft . akwenu Srodkami poszukiwania) .relative -wiatr wzglpdny -relative -direction -kierunek wiatru wzglpdnego .Smiglowiec ratowniczy -net .meldunek pozycyjny .operacja podnoszenia wind -wiatr .

gnany wiatrem dropping -zrzucanie.position -pozycja punktu odniesienia .person .zawietrzna leeway -znos wiatrowy direction ..czqstotliwoSC wywolania w niebezpieczenstwie -message -wiadomoSC w niebezpieczenstwie .kurs do punktu przejqcia .samosplywajqca hydroplane -hydroplan intercept -przechwycenie.przejmowanie przy stalych namiarachina trawersie course . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .minimum time to scene (MTTSI) .sluzba ratownictwa (przybrzeznego) lifeboat wagon .Morski ratowniczy oSrodek koordynacyjny - - - - - - - - - .odlegloSC dryfu direction -kierunek dryfu effect .methods of notification .wywolanie i wiadomoSC w niebezpieczenstwie flag .obliczona pozycja odniesie- nia direct radio link -lqcznoSC bezpoirednia. umiejscowienie -signal -sygnal umozliwiajqcy lokalizacjq statku (np.supply -procedures -procedury zrzutow zaopatrzenia .kotwica plywajqca angle .skladowe dryfu . j.rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy -procedure .sygnal wzywania pomocy distressed -w niebezpieczenstwie craft -jednostka w niebezpieczenstwie . zrzut liferafts .efekt dryfu -relative rates of -wzglqdna prqdkoSC dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven .: oko loud hailer -megafon maritime search and rescue facilities .droppable equipment -sprzqt ratunkowy z m cany z samolotu .naczepa do transportu lodzi ratowniczej life-saving and rescue equipment -sprzqt ratunkowy i ratowniczy locating .direct -przejmowanie bezpoirednie -facility -jednostka przejmujqca.dziakania eskortujqce.8. napqdzany -by the wind .awaryjna radioplawa pozycyjna - - - - - - - - - escort service .supply droppers .operatorzy zrzutow Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) .computed . polqczenie bezpoirednie distress -niebezpieczenstwo -call --wywolanie w niebezpieczenstwie.beam-on .lokalizacja.zrzucanie tratw -techniques -techniki zrzutow .prqdkoSC do punktu przejqcia intercepting -przejmowanie.nature of .supply . wiatrem).lqdowy.ocena znosu speed -prqdkoSC znosu lifeboat service .sposoby powiadamiania o niebezpieczenstwie . przechwytywanie International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) Miqdzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania land-based .zrzuty zaopatrzenia .head-on direct intercept -przejmowanie bezpoirednie na kursach przeciwnych .flaga wzywania pomocy frequency . pot.comparative rates of -porownywalna prqdkoSC dryfu current -prqd wywolujqcy dryf distance .overtaking -przejqcie przez doganianie .kierunek znosu downwind -kierunek znosu z wiatrem estimation .point -punkt odniesienia .morskie Srodki poszukiwania i ratowania Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) . asysta floating free .przejmowanie z minimalnym czasem do miejsca lqdowania .gnany (np.vessel .osoba w Oniebezpieczenstwie . wzywanie pomocy call and message .przejmowanie bezpoSrednie przez doganianie . namierzanego) look-out . przechwytywania speed .direct overtaking .postepowanie w wypadku wzywania pomocy signal . przejqcie . znajdujqcy siq na lqdzie leeward .statek w niebezpieczenstwie drift -dryf anchor .offset -przejqcie przy stalym namiarze procedures -procedura przejmowania. przechwytujqca .obsenvator.kqt dryfu components .

.8. search leg/ odcinek wz ~oszukiwania O(. commence search point/ track line search.punkt drogi kierunek ogolny +poszukiwari Ii .u_ cross leg/ odcinek p o p r e c z j centre point/ ~ o r i e n t a t i o n / punkt odniesienia zorientowanie wzoru turn point .wzoiy poszukiwari most probable area/ obszar najbardziej prawdopodobny initial search area radius/promieri poczqtkowego h g u poszukiwari 7 a . return/poszukiwanie wzdlui kursu.way point/ punkt zwrotu . SAFETY OF LIFE AT SEA 3 Search patterns .--... coordinated/ skoordynowane poszukiwanie kursami kroczqcymi parallel sweep search/ poszukiwanie z nawrotami.... z nawrotem sector search/ poszukiwanie sektorowe creeping line search.. trasami rdwnoleg&mi I I . datum/ punkt odniesienia expanding square search/poszukiwanie metodq powiehzajqcego sic kwadratu 2.

OSC -meldunek koordynatora na miejscu akcj i - - - - --- - - - - -raport o rozwoju (sytuacji) summary of daily operations -meldunek podsumowujqcy dzialania w danym dniu rescue -ratowniczy action .stacja ratownicza sub-center (RSC) .attempt to -proba podjqcia (osoby z wody) recovery technique -technika podejmowania reference point -punkt odniesienia requisitioned ship -statek zarekwirowany (w celu udzielenia pomocy) relief instructions -instrukcja zmian (wymiany hodkow poszukiwania) report -meldunek.osoba .osoba w niebezpieczenstwie in the water (PIW) .rpczna.personel paramedyczny..statek ratowniczy sling .pot.siatka ulatwiajqca wspinanie po burcie seat .: poszukiwanie i ratowanie (statkow i rozbitkow) SAR operation .final -raport koncowy .on-scene weather .koordynator na miejscu akcji radiocommunications -lqcznoSC radiowa na miejscu (akcji) paramedical personnel .meldunek o pogodzie na miejscu akcji .most probable position (of a distressed craft) -najbardziej prawdopodobna pozycja Cjednostki w niebezpieczenstwie) radar reflector -reflektor radarowy radar transponder -transponder radarowy radio equipment .osoba w wodzie -s on-board (POB) .kana1 (1qcznoSci) na miejscu akcji co-ordinator (OSCs) .distressed .ratowanie Srodkami plywajqcymi by aircraft -ratowanie przez statek powietrznY co-ordination center (RCC) .rqczne VHF dla IqcznoSci pomiqdzy statkiem i zwodowanymi lodziami position -pozycja .droppable radio .probable -pozycja prawdopodobna .kosz ratowniczy -boat .siodelko ratownicze ship .operacja ratownicza -plan -plan akcji ratunkowej -procedures -procedury ratownicze station .progress - - - - - - .szelki ratownicze (to) rescue -ratowak.lo& ratownicza litter . .Mipdzynarodowakonwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim SAR Convention . nieSC pomoc personnel -personel ratowniczy of survivors .sluzba SAR .aparat ratowniczy -basket .oSrodek pomocniczy (RSC) ratownictwa unit -jednostka ratownicza rescue (equipment) .siatka ratownicza quoit -kr@ek ratunkowy scrambling net . raport .Poradnik poszukiwania i ratowania dla statkow handlowych (dawniej) observer .na miejscu zdarzenia.sprzqt radiokomunikacyjny .akcja ratunkowa by maritime facility . pot. zrzutowa radiostacja zasilana bateriami (to) recover -podjqt (czkowieka z wody) .ratowanie pozostalych przy iyciu risk assessment -ocena ryzyka Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Kr6lewska Narodowa Organizacja Ratownictwa (brzegowego) SAR (International Convention on Marine Search and Rescue) .aeronautical and maritime co-ordination lotniczo-morska koordynacja (akcji) SAR - .sprzpt ratowniczy apparatus . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR) .: oko on-scene .radiostacja przystosowana do zrzutow .. paramedycy pararescue -pararatownicy person .os6b na pokladzie portable VHF radios for communication with the ship and boats deployed .ratowniczy ohrodek koordynacyjny operation .obsenvator. na miejscu akcji channel .8.nosze ratownicze -net .hand-held VHF rqczna stacja VHF (walkie-talkie) -portable hand-held battery-powered droppable radio .operacja poszukiwania i ratowania SAR service .pot.: Miqdzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratowaniu na morzu SAR (Search and Rescue) ..

abandoning of the .zakonczenie poszukiwan .air -poszukiwanie powietrzne -and-rescue operation -operacja poszukiwania i ratowania and rescue region (SRR) .separations .punkt rozpoczecia poszukiwan .Srodek wzoru poszukiwania centre point .creeping line .incydent SAR.centre of the .identyfikacja Srodka SAR --parent agency .agencja macierzysta Srodka SAR incident .cross .misja SAR.podobszar poszukiwan .first -pienvszy odcinek poszukiwania leg . poszukiwania na powierzchni morza .raport (przesluchanie) personelu SAR po akcji poszukiwania -dedicated frequencies -czgtotliwoSci (radiowe) przypisane sluzbom SAR facility .transponder radarowy .zawieszenie poszukiwan -team .odcinek poszukiwan (trasa poszukiwania.fixed SART . realizowai schemat poszukiwan .unsuccessful -poszukiwania nieskuteczne .secondary object -drugorzedny przedmiot poszukiwan .conclusion of .execution of . przez statek i samolot) --designation -wyznaczenie wzoru poszukiwan - - - - - - - - - - -- - -- - - - .odcinek poprzeczny w schemacie poszukiwania .sluzby SAR -tasking -przydzial zadan w operacji SAR (to) search -przesmkiwai search -poszukiwanie action plan .wypadek na morzu otwartym coastal incident -wypadek przybrzezny mission co-ordinator (SMCs) .briefing of - - - -- - - - - -- - - - - - -object .primary object .poszukiwanie konturowe corner point .prowadzii poszukiwania course .przenvanie poszukiwan .sub-area . okrqt.wykonanie (akcji) poszukiwania .grupa poszukujqca -the area thoroughly -przeszukai obszar staramie unit .(to) conduct .wzor poszukiwania .instruktaz personelu SAR @rzed akcjrl) briefing form .Srodek SAR (samolot.) -dispatching SAR facility -uruchomienie Srodka SAR identification .commence search point (CSP) .carry-off SART -transponder przenoiny .contour . akcja SAR services . SAFETY OF LIFE AT SEA personnel .poszukiwanie kursami kroczqcymi (spiralnie) . samolot) . przebyta jednym kursem) -loose line abreast -poszukiwai liniq tyraliery .suspending of the .narodowa organizacja SAR -mission .coordinated creeping line .quick -natychmiastowe poszukiwania .koordynator misji SAR . wypadek morski ocean incident . 1odi itd.jednostka poszukujqca (lodi.posmkiwanie kursami kroczqcymi skoordynowane (np.visual -poszukiwanie wzrokowe search and rescue radar transponder (SART) .obiekt poszukiwany pattern . Smiglowiec.debriefing of personnel .surface -poszukiwania nawodne.odstppy (miqdzy statkami poszukujqcymi) sucessful -poszukiwanie skuteczne . schemat poszukiwania -carryouta--wykonywai wzor poszukiwan.glowny przedmiot poszukiwan procedure -procedura poszukiwan .obszar poszukiwan coverage -pokrycie obszaru poszukiwan .national organization .(wspolrzedne) punktu Srodkowego wzoru poszukiwan --circle radius -promien okregu poszukiwan .(wspolrzpdne) punktu naroinikowego schematu poszukiwan --creep direction -kierunek romijania schematu poszukiwan .8.plan poszukiwan .region poszukiwan i ratownictwa area .transponder instalowany na Srodkach ratunkowych search pattern -wzor.kurs poszukiwania .radar -poszukiwanie radarowe rate -predkoSC poszukiwania .formularz instruktaiu co-ordinator (SCs) -koordynator SAR (SC) .

life-boat stacja ratownictwa (wyposazona w lodzie ratownicze) streamer .rescue .wiatr .(standardowy) format raportu sytuacyjnego .wz6r przeszukiwania (wzrokowego) scanning techniques -technika przeszukiwania .initial SITREP -wstqmy raport sytuacyjny spotting techniques -techniki wykrywania station .rocket .siatka do wspinania sip (po burcie) Search and Rescue (SAR) .fala waves quelling -uhmierzanie fa1 -by means o f vegetable.stacja .z wiatrem .dhgoSC schematu poszukiwania -parallel leg . fish oils przy pomocy olej6w roilinnych.parallel sweep search.wektor wiatru .szerokoit schematu poszukiwania length .unit (SRU) - -- -- .parallel sweep search .windward -nawietrzna survivor -uratowany .sector -poszukiwanie sektorowe size -wielkoSC schematu poszukiwan .odlegkoSci (rozstaw) tras poszukiwan turn point -punkt zwrotu (na trasie poszukiwania) search light -reflektor szperacz scanner -obsenvator. coordinated .poszukiwanie i ratowanie Radar Transponder (SART) . w s t e a banvna (do oznakowania zrzutbw wyposazenia) supplies and survival equipment -zaopatrzenie i wyposazenie ratunkowe surface movement -ruch (tu: Srodka ratunkowego.sweep width .dropping astern .visual .expanding square search .techniki wzrokowe scrambling net . non return (TSN) -poszukiwanie wzdM kursu. rybnych wind .skoordynowane przeszukiwania trasami rownoleglymi .odcinki rownolegle w schemacie poszukiwania .transponder radarowy SART - -- - - - - -- -- . animal. z zawroceniem -.stacja ratownictwa .parallel tracks . bez powrotu visual contact -kontakt wzrokowy wave . "oko" scanning pattern .stacja ratownicza (wyposazona w wyrzutnie linki ratunkowej) . przekazywanie danych z urzqdzen nawigacyjnych do plawy EPIRB) situation report (SITREP) -raport sytuacyjny z miejsca akcji poszukiwawczo-ratowniczej -format .pozostawat z tylu (o statku) w szyku poszukujqcych . rozbitka) po powierzchni morza torch . tor (poszukiwan) -track spacing .poszukiwanie metodq powipkszajqcego sip kwadratu radius -promien wzoru poszukiwania width . zwierzpcych.szerokoSC pasa przeszukiwania track -trasa.downwind .latarka track line search (TS) -poszukiwanie wzdluz kursu (TS) ---with return (TSR) -poszukiwanie wzdlui kursu.przeszukiwania trasami rownoleglymi (przez jednq jednostkg) radius -promien poszukiwan ..proporczyk.jednostka poszukiwawczoratownicza ship interface -zkqcze statkowe (umozliwiajqce np.leeward -zawietrzna -wind vector .rownolegle trasy (poszukiwan) -parallel tracks search -poszukiwanie trasami rownoleglymi (przez kilka jednostek) .

evaporation -parowanie (cieczy rozlanej) .ochrona Srodowiska boom -zapora (przegroda) plywajqca .olej.analizator (np. rozplywanie sip rozlewu . w wodzie dispersal boat (vessel) -lodi (statek) do rozpraszania (neutralizacji) rozlewow olejowych --- - - . stek rozlewu spreading-rozprzestrzenianiesip.osiadanie cza.planowanie akcji zapobiegania i zwalczania rozlewow crude oil washing -mycie zbiornikow ropq deoiling .utlenianie sip (cieczy rozlanej) . sldadu spalin) fate of spilt oil -zachowanie sip rozlewu .ochrona Srodowiska exhaust gases -gazy spalinowe -clean--czyste gazy spalinowe analysis .dissolution .rozproszenie naturalne .zapora sztywna clean-up operation -operacja oczyszczania - - contaminant -substancja zanieczyszczajqca contaminate -zanieczyszczaC contaminated-zanieczyszczony contamination -zanieczyszczenie contingency -zapobieganie (rozlewom) -plan .chemical .zasady postppowania w sytuacjach awaryjnych dla statkow przewozqcych ladunki niebezpieczne - - - environment -Srodowisko environmetal protection .odolejanie discharge criteria -kryteria zrzutu (ograniczenia dot. pompowania popluczyn do morza) dispersant -dyspergant.worek (do zbierania rozlanego oleju) content . dyspergowanie. paliwo. ropa bag .flexible -zapora elastyczna .dispertion -rozproszenie. Srodek rozpraszajqcy (rozlew) dispersion -rozproszenie.dyspergowanie. rozklad biologiczny .rozpuszczenie .oxidation . rozproszenie przy uiyciu Srodkow chemicmych .emisja tlenkow azotu oil .plan zapobiegania rozlewom planning .biodegradation -biodegradacja.natural .tlenki siarki emission .analiza gazow spalinowych analyzer .sedimentation -sedymentacja.stranding . . Safety & Environment Manual podrgznik bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska [systemu QMS] leak -przeciek nitrogen oxides (NOx) .ekologia Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS) .zawartoSC oleju (ropy) np.osiadanie (na brzegu) Health. dyspergowanie . SAFETY OF LIFE AT SEA f Anti-pollution booms zapoiy przeciwroz floating boom string przegroda p&wajqca curtain boom przegroda kurtynowa balast Environmental protection .oil spill -rozproszenie rozlewu olejowego ecology .rigid .8.

szlam.usuwanie zanieczyszczen olejowych --separating barge .czcSC obj@oSciowa part by weight .odolejacz.recovering -zbieranie (rozlanej ropy) . oleju na wodzie) -patches .odpady plynne .Cwiczenia w zwalczaniu rozlewow .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) separator .mycie zbiornikow .zanieczyszczenie Srodowiska .sorbent (material absorbujqcy rozlany olej) . film (np. separator olejowy slick -plama olejowa spill .zbiornik Sciekow sanitarnych -treatment system -uklad oczyszczania Sciekow Shipboard Oil Polution Emergency Plan statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych - .natural .czeSC wagowa part per million (ppm) -cz&i na milion (miara zanieczyszczen olejowych) pollution -zanieczyszczenie .smugi oleju pollution . rozlew tank washing .ograniczanie (rozlewu) .Cwiczenia grupy zwalczania rozlewow .reakcja na rozlew Oil Pollution Act (OPA) -ustawa (USA) ustanawiajqca zasady odpowiedzialnoSci za rozlewy olejowe oil record book -ksiqzka zapisow olejowych oily strips .usuwanie zanieczyszczen olejowych team -grupa zwalczania rozlewow -team drill .air zanieczyszczenie powietrza . rozproszenie .sorbent na bazie materialow pochodzenia naturalnego .bioremediation zwalczanie rozlewbw przy uiyciu bakterii .sorbent syntetyczny spill -rozlew (cieczy. paliwa) drills .odpady olejowe .szlam z oleju. rozlewu paliwa response .statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych waste .incydent dot.Scieki (tu: sanitarne) system -system Sciekow sanitarnych -tank .mineral-based .burning .oil .environmental .reakcja.utilization -utylizacja sewage . paliwo) spillage -wyciek.solid -odpady stale water ballast -balast wodny treatment .emisja par Vessel Response Plan (VRP) .water -zanieczyszczenie wody response (options) .oil .sorbent naturalny -pad . paliwa incident .pre-wash -mycie wstepne .liquid .rozlew oleju.dispersation . reagowanie na rozlew (to) spill -rozlaC (ciecz.synthetic .odpady.spalanie .smugi (Slady) oleju part by volume .sposoby reagowania .zanieczyszczenia (rozlewy) olejowe pollution clearance .poduszka nasiqkliwa (do zbierania rozlewu) .Dobrowolna umowa armatorow zbiornikowc6w dotyczqca odpowiedzialnoSci za zanieczyszczenia (morza) produktami naftowymi vapour emission .first rinse -wstepne spiukanie .containing .-film -warstewka.natychmiastowa reakcja (na rozlew) incident -wypadek rozlewu movement -przemieszczanie sic rozlewu --direction -kierunek przesuwania sic rozlewu speed -prcdkoSC przesuwania sic rozlewu -response .initial washings discharge -wstvne zdanie popluczyn (na lqd) sludge . odpadki .oil clearance .immediate response . szlam olejowy skimmer -zgarniarka sorbent .dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem - - -- . mu1 - - --- - - - - -- -- - - - - -- - sulphur oxides (SOx) -tlenki siarki Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .mata (absorbujqca) pillow .dyspergowanie.

<ci - + A .feeding unit/ zespdl przechowywunia i podawania odpadow iywno. m a g e treatment obrobka Sciekdw zbiornik szlamu holding tank and discharge system . sludge oil .odpady r&ne i szklo waste management -zarzqdzanie odpadami food and wet waste iywnoik i odpady mokre food waste holding and .i general waste shreded rozdrabniacz odpadow rriinych toprim/ prasa do miazdienia waste silo for a u J t ~ c f e e d ~ n ~ toma of I 1 ~ u l ~ emaWna do r/ Scierania na miazge sewam -.stem/zbiornik wody z systemu odpadhw IywnoSci bilge well/ stndzienka zezowa Aily water separator/ separator wod zaolejonych .\icieki sanitarne odpady olejowe \ 0 - \ shore connection/ .MARPOL Convention -konwencja MARPOL nitrogen oxides (NOx) emission control la emisji tlenkhw azotu general waste and glass .for residuals coming fi-om incinerator/ zhiornik i system zdawania pozostalo4ci pochodzqcych ze spalarki holding tank for water corningkbm thefood waste sy.

water . stan awarii -battery -akumulatory awaryjne -exit -wyjicie awaryjne. .uchodzenie. gazbw) discharge horn -prqdownica Bniegowa - di~charging nozzle -dysza wyplywowa (to) disconnect -odlqczyt.luk ewakuacyjny.ewakuacyjny aparat oddechowy t d .gainica pianowa .appliances . tytan.droga ucieczki scuttle ..ladunek do gainicy .8.warning .fire-.gainica pianowa . type agregat iniegowy .gainica rqcma .dwutlenek wqgla concentration .droga ewakuacji explosive cargo -ladunek wybuchowy extinguisher -galnica .gainica . kocem gainiczym) breathing air cylinder .stan zagrozenia.gainica Sniegowa charge .medium gaszqce.malczanie poiardw "A" class division .fire signal .BCF (halon) . combustible -palny -walls and insulation -palne Scianki i izolacje combustion -spalanie .oznaczenia (tu: drog ewakuacji) -way .gainica proszkowa .alarm ostrzegawczy asbestos .pozar stalych materialow latwopalnych .opanowanie pozaru deck water system -pokladowy system wody (do zwalczania pozarow) detector -wykrywacz (np.tkmienie plomieni (np.samozapalenie command station -postemnek dowodzenia compressed-airbreathing apparatus-aparat oddechowy na sprqzone powietrze control of fire . rozlqczyk disconnected -rozlqczony emergency .fire-.system gaszenia - - - - -- -- .gainica wodna extinguishing -gahiczy agent -medium gaszqce.carbon dioxide .przgroda (przeciwpozarowa) klasy "A" air typhoon .koncentracja dwutlenku wegla class of fire -typ pozaru .droga ewakuacji (w razie pozaru) -hatch -luk ewakuacyjny.compressed-air .dry powder . luk awaryjny route .szyb wyjicia awaryjnego way -droga ucieczki evacuation -ewakuacja hole .class A fire . s6d.) .gainica przenoina . czynnik gainiczy .soda-acid .urz&enia do gaszenia pozaru .fire-.fire-.class B fire -pozar piynow.transportable CO.sygnal alarmu pozarowego .awaryjna pompa p.proszkowy system gainiczy . system do gaszenia pozarow medium .syrena powietrzna (alarmowa) alarm -alarm .gahica plynowa .fluid ..class D fire -pozar metali palnych (magnez.system gainiczy.zestaw sprzqtu pianowego -- - - - - - - - - - - -- - -- -- .class C fire -pozar urzqdzen elektrycznych .manual fire -rqczny alarm ppoz. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Firefighting.pozarowa generator -generator awaryjny set -prqdnica awaryjna lighting -oiwietlenie awaryjne supply -zasilanie awaryjne escape .aparat oddechowy na sprqzone powietrze carbon dioxide (CO.foam type .halon .gainica halonowa .system gaszenia --activation -uruchomienie systemu .spontaneous .hand operated .otw6r ewakuacyjny (trasowany do wypalenia) markings .portable fire ..butla z powietrzem do aparatu oddechowego breathing apparatus ..high pressure L co2 ciinienia CO.aparat oddechowy .instalacja wysokiego ciSnienia CO.. potas itd.azbest -blanket .gahica halonowa .) C 0 2 extinguishing system . droga ewakuacyjna fire pump .dry powder .fire-.przgroda (przeciwpozarowa) klasy "B" blanketing .system . czynnik gainiczy extinguishing system .low pressure C 0 2 .. gazow i smarow latwopalnych . .. luk awaryjny set .foam .koc azbestowy suit -ubranie azbestowe "B" class division .. ucieczka apparatus -oddechowy aparat ewakuacyjny .alarm poiarowy .instalacja niskiego .

gadnica proszkowa ship-shorefive connection lqcznik p. poiarowy hydrant wheel/ pokrgtto hydrantu hydrant adaptbr/ reduktor hydrantu international . ~ c h w y t foam fire extinguisher . .8. szelki apairn+*.hip-shore connection/ miedzynarodowy lqcznik p. poiarowy laricuch Sruby hydrant breathing apparatus holder/ nJdechowego . ..gadnica pianowa - . head mask/ masku respirator/ respzrator W o o kaptur d / ubranie ognioodporne crow bar/ lorn nym powietrzem .aparat oddechowy . SAFETY OF LIFE AT SEA iFirefighting appliances sprzet przeciwpoiarowy tryskaczowego Hi-fog carbon dioxide cartridge pierced przebijak naboju g handle.

mieszalnik.emergency -awaryjna pompa pozarowa .straiak fire-hazard . nozzles -prqdownice do wqzy ppoz.piywajqca zapora przeciwogniowa fire-brigade . i.lom .strai pozarna fire-detection -wykrywanie poiaru ..Brodki zmniejszajqce palnoSC --retarding bulkhead .tlumienie pozaru .urzqdzenia pozarowe zone .firemanship -pozarnictwo ..ogien.koc azbestowy --axe -toporek strazacki --blanket .(statkowa) sekcja pozarowa fire-patrol -patrol pozarowy fire-point -temperatura palenia fire-precautions-Brodki ostroznoSciprzeciwpozarowej.toporek . typu uniwersalnego -pneumatically activated . obchod prewen- -- -- - --- C Y ~ Y -- fire-safety -bezpieczenstwo pozarowe fire sand -piasek przeciwpozarowy fire-service .konstrukcja (statku) zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia --bulkhead .hand axe .fireman .spadek temperatury fire .fire-detector . zwalczanie pozarow.kombinezon ochrony termicznej fire fighting .przegroda ogniotnvala fire (retarding construction) . pozarowa --retardants .sluzba pozarnicza fire-smothering .rqkawice ognioodporne store .ogniotnvaly.zagrozenie ogniowe.halonowy system gainiczy ppoz.izolacja ogniowa.strefa pozaru fire-barge . pozar appliances .fire-indicator -wykrywacz poiaru fire-drill . ochrona przeciwpozarowa fire-prevention -zapobieganie pozarom flame-proof -odporny na plomienie.crow-bar .electrically activated -- - system urucha- miany elektrycznie explosion-proof -przeciwwybuchowy fall of temperature . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU miany pneumatycznie .grodi ogniotnvala division .barka pozarnicza fire-bill -rozklad alarmu pozarowego fire-boat .fireman's outfit -wyposazenie strazaka .zespol ppoz.dual-purpose type .drabina strazacka --plug -hydrant pozarowy --resistant blanket .szkolenie pozarowe fire-(equipment) -sprzqt przeciwpozarowy .inline inductor . ognioszczelny fire protection -ochrona przeciwpozarowa fire proximity suit .branch pipe -prqdownica --bucket -wiadro pozarowe .-system urucha.toporek -hydrant (fire plug) -hydrant .koc ognioodporny --resistant gloves . suit .sprzqt przeciwpozarowy fire-fighting team . niebezpieczenstwo pozaru fire hose -wqze ppoz. ognioodpornoSC fire-resisting .. pozarnictwo equipment ..delivery of a -wydajnoSC pompy -portable ejector -przenoSna p. - -- -- - -- fire-party . zasysacz liniowy --ladder .shutter . czujka ogniowa .koc pozarniczy .magazyn sprzqtu ppoz.asbestos blanket .fire and bilge -pompa pozarowo-zgzowa .grodi zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .system gaszenia pianq .delivery hose -wqz tloczny .ogniotnvaloBC. ognioodporny bulkhead .zwalczanie ognia.drzwi pozarowe --impeding bulkhead -gr6dz opozniajqca rozprzestrzenianie sig pozaru --insulation .froth fire - 8.delivery head -wysokoBC pompowania.wykrywacz pozaru.hatchet ...branchman -prqdownik . wysokoBC podnoszenia .prqdownice do wgiy halon .grodi ogniotnvala --door . .delivery hose -wqz tloczny .zaluzje (do odcinania doplywu powietrza na otworach wentylacyjnych) fire-retarding-division-podzial spowalniajqcy rozprzestrzenianie siq ognia fire-risk -ryzyko pozaru fire-roll -rozklad alarmowy (lista alarmowa z podzialem obowiqzk6w w razie pozaru) fire-round -patrol pozarowy. ezektorowa --remote starting -zdalne uruchamianie pompy pozarowej fire-resistance .stroj ognioochronny (fire)-pump -pompa pozarowa .statek pozarniczy station -przystan statkow pozarniczych fire-boom .

tloczny .powolne rozszerzanie sip plomienia means of escape .gaSnica pianowa . zwijak do wpza .. strumien of water .highly ..installation .czynnik pianotworczy extinguisher .reel .okrpt ppoz.rozprzestrzenianie sip p. prqd wody spray nozzle -prqdownica wielostrumieniowa low flame spread .oficer straiy portowej refractory -ogniotrwaly release -urzqdzenie uruchamiajqce system cabinet .cradle -wychylny kosz na wqz - hose -wqz ppoz.mechanical piana (gainicza) wytworzona mechanicznie -portable -equipment -przenoiny sprzpt pianotworczy solution .liquified .wqz zlozony w harmonijkg . do gahicy) heat resistance .gaz plynny vessel .skrzynka urzqdzenia uruchamiajqcego remote (control) .dozor pozarowy.rurociilg -delivery pipe -rurociilg zasilajqcy.system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana .miejsce zdalnego sterowania zaworow instalacji gazowej CO.latwopalny storage .zapalak (sig) ignition .odpomy na p.gazowa instalacja tlumienia pozaru . . dzialko wodne nozzle .coupling lqcznik do wgza . ognioszczelny propagation .arrangement instalacja (parowa.fittings osprzgt wpzowy .zdalne zamykanie zaworow paliwowych of C 0 2 extinguishing plant valves . flame -plomien --proof .distribution -rurociilg rozprowadzajqcy .manifold . prqdnicy wpza ppoz. wqz gigtki - - - -- --- - ignitable -zapalny ignite .szpula do wpza.ladunek latwopalny .zawor rozgalginy portable fire-fighting equipment -przenoSny (podrgczny) sprzpt przeciwpozarowy port fire brigade -portowa straz pozama port fire officer .dysza (np. SAFETY OF LIFE AT SEA .flaked .system przenohy podawania piany foaming agent .fire-main .Srodki ewakuacji monitor .niedostatek tlenu piping .strumien wody.Srodek spieniajqcy gas . zapalny cargo .) oxygen deficiency . r..gaz -cylinder -butla gazowa . rozpylacz.zaplon incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.sklad materialow latwopalnych international shore connection -lqcznik migdzynarodowy (lqcze ppoi.zdalne odcinanie wentylatorow silowni - - - - - -- .) jet -dysza..op6hiacz plomieni flammable cargo -ladunek palny flammable mixture spillage -rozlew substancji palnej flash point -temperatura zaplonu flue gas system . magistrala pozarowa -hydrant .miejsce zbiorki w alarmie pozar o w fire-stations -rozklad alarmowy fire-wall -przegroda ogniowa fire-warp -(najczpSciej stalowa) lina podawana na beczkp przy przeladunku towarow niebezpiecznych fire-watch . wodna.gas gaz do tlumienia pozaru .glowny rurociilg wody do zwalczania pozarow.fire -piana gahnicza generator -wytwomica piany.steam installation parowa instalacja ga- szenia poiaru fire-station .zwinipty wqz -socket .chemical -piana chemiczna compound .roll of .portable .roztwbr pianotworczy system -galniczy system pianowy foam application system -system podawania piany -fixed---system staly podawania piany .zlqczka wpza . switching off engine room fans ..line linia wpzowa (ppoz..zbiomik gazu halon -halon hanger -wieszak (np. gazowa) do tlumienia pozaru .zdalne sterowanie . generator p. retardant .hydrant ... wachta p.swinging ..) .odpomoiC na wysokie temperaw .fuel valve closing .8.

---------- C02 discharge piping/ rurociqg rozladowania butli CO.Fire detection and fighting systems systemy wykrywania i zwlaczania poiaru release cabinet/ skrzynka zvwania zawordw -------. protected space/ pomieszczenie chronione Jive detection and alarm system system wyktywczo-alarmowy door switch open/close wlqcznik zamkniecia drzwi deck indication/ czujka temperaturowa y chemicalpowder system ystem proszkowo-chemiczny - release cabinet/ nitrogen cylinders/ powder vdsse~/ butle z azotem zbiorniki proszku vessel/ zbiorniki proszku gas cyhnders/ butle gazowe r--- ..--.

pomieszczenie bronione 8.samogasnqcy self-heating -samozagrzewanie(sig) self-ignition .hydrostatic . prqdownica - - .water -wodna instalacja tryskaczowa standard fire test .tryskacz (instalacji ppoi.zawor glowny . np.zdalne odcinanie wentylatorow ladowni rotary branch -prqdownica wirujqca rounds .okre.) -pump -pompa instalacji tryskaczowej .automatic automatyczna instalacja tryskaczowa head .okreilid konieczny per.dysza wodna.maska przeciwdymowa shutter -przeslona dymowa. czqd procedure zwalczania ognia .rozpo.zawor butli .main .) safety belt -pas bezpieczenstwa seat of the fire .okreilit klase po zaru ietermine appropriate extinguishing agent okreSlid wlas'ciwy czynnikgas'niczy ietermine appropriate method ofattack. samozaplon shielded nozzle .oundfire alarm .samozapalenie.automatyczna instalacja wykrywcza dymu -detection system -system wykrywczy dymu detector -wykrywacz dymu helmet -helm dymowy indicator -wykrywacz dymu -mask -maska przeciwdymowa -respirator ..ocenidpoiar ietermine the class offire . s'lid wlas'ciwy sposdb gaszenia ietermine how to prevent the spread of the fifin -ocenit.dysza stozkowa smoke -dym .oglosid alarm poiarowy "eport location offire -podad lokalizacje po iaru na mostek m e s s fire .switching off of holds fans . klapa dymowa smothering -tlumienie ognia agent .insulated .pressure .stablish proper communications between brid. samodzielny breathing apparatus . wiedniq lqcznoid pomiedzy mostkiem i miej.chlodzony zbiornik gazu test -test . ge and location offire .refrigerated .znormalizowana proba ogniowa tank .ontintie until fire is extinguished .shore connection .aparat oddechowy izolacyjny self-extinguising .system gaszenia poiarow za pomocq pary smoulder -tliC sig solution .automatic detection system . jakzapobiec rozprzestrzenianiu sir poiaru letermine the requiredpersonnel andfire-figh.czynnik pianotworczy space protected -pomieszczenie chronione by C 0 2 system .kontynu. scem akcji )eginprocedures for attacking thefire . owad akcje do wygaszenia ognia -- - - - - -- h foam gun dzialko pianowe vertical movement spontaneous ignition -samozapalenie sprinkler -instalacja tryskaczowa .wodny test szczelnoSci butli . SAFETY OF LIFE AT SEA Phases offire fighting -f a q zwalczanic poiaru .steam system . ppoz.zbiornik izolowany .zawor z koric6wkq do -- - -- - - - podlqczenia do instalacji lqdowej ventilation -wentylacja shut off -zatrzymanie (odcigcie) wentylacji water jet . sonel i przydzial zadari . ting assignments .cylinder .obchod (statku.ustanowid odpo.ir6dlo poiaru self-contained -niezalezny.test ciinieniowy time delay -zwloka czasowa valve -zawor co2 ntal movement am solution supply/ guLremote control hydraulic tubes/przewody hydrauliczne zdalnego sterowania dziaikiem .irodek do tlumienia (pozaru) line -rurociqg systemu tlumienia ognia .zbiornik .

konczyna gorna liver -wqtroba lung .skora spleen .venous haemorrhage .konczyna dolna .upper .krwotok iylny (to) bleed -krwawik blood -krew circulation -krqienie krwi pressure .arteria .rogowka .cukrzyca disease .piuco .choroba ostra.maly palec .zrodio krwawienia .acute .raport medyczny quarantinable diseases -choroby kwarantannowe - - - .serce attack . padaczka illness .arterial haemorrhage -krwotok tqtniczy -profusely -mocno krwawiqcy . puls vein -iyla - - - - - -- - deseases and illnesses .tqtno.atak serca atrium -przedsionek .severe loss of blood -powazny uplyw krwi .ciaio bronchus -oskrzele cerebrum -mozg diaphragm -przepona duodenum -dwunastnica eye .lens .iris -tqczowka .przegub - - - blood circulation -krqzenie krwi aorta .zrenica .arteria biodrowa .stop the bleeding .axiliary -tgtnica pachowa .epilepsja.brachial .zatamowak krwawienie .lower .tqtnica podobojczykowa bleeding -krwawienie .upper .palec serdeczny .thumb .cornea .ciinienie krwi -high--wysokie ciinienie krwi .third .oko .choroby i stany chorobowe aquired immune deficiency syndrome (AIDS) -nabyty zespoi braku odpornoici allergy -uczulenie diabetes .carotid .siatkowka eyelid -powieka .report of .lower .infectious .spojowka .little .soczewka .b61 serca trouble -problemy z sercem ventricle -komora serca pulse .cukrzyca .dolna powieka .niskie ciinienie krwi cardiac massage -masaz serca heart .tqtnica szyjna .iliac .abdominal .tqtnica ramienna .femoral -tqtnica udowa .choroba nawrotna epilepsy .low .index -palec wskazujqcy .right -prawe piuco nasal cavity -jama nosowa oral cavity -jama ustna pancreas -trzustka pericardium -osierdzie pharynx .8.odbyt appendix -wyrostek (robaczkowy) body .source of .choroba .pupil .gardio rectum -odbytnica skin .iledziona stomach -zolqdek trachea -tchawica ureter -moczow6d urinary bladder -pqcherz moczowy wrist .left .subclavian .heartbeat -bicie serca pain . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU First medical aid pierwsza pomoc medyczna human body -cialo ludzkie anus .kciuk fingernail -pamokiek intestine -jelito kidney -nerka larynx -krtan limb -konczyna .lewe piuco .aorta brzuszna artery .choroba .choroba zakazna .diabetes .conjuctiva .aorta .middle -palec irodkowy .epilepsja . o ostrym przebiegu .recurring .epilepsy .retina .g6rna powieka finger -palec .

przdd chest/ klatka piersiowa abdomen/ brzuch: central upper/ centralna gorna upper abdomen/ cz& gorna central lower abdomen/central nu goma cz& brzucha lower abdomen/ dolna cz@ groidpachwina -' scrotum/ mosznapenis/ penis testicles/ jqdra I dloni front of leg/ przod nogi tight/ udo: upper tight/gbrna cz& middle tight/ cz& irodkowa lower tight/ czeSC dolna knee/ kolano calf/ lydka foot/ stopa ankle/ kostka toes/palce stopy heel/ pieta anterior view . SAFETY OF LIFE AT SEA I.widok z przodu .luman C body .8.main parts top of head/ cz& wierzchnia frontal region of head/ czgiC przednia side of head/ czeiC boczna chin/ podbrodek nose/ nos mouth/ usta neck front/ szyja.

stqzenie poimiertne shipwrecked person -rozbitek sunstroke -udar sloneczny sunburn -oparzenie sloneczne survival time .conscious -przytomny .oddychanie regularne . rozbitek pozostaly przy jciu survivor's condition . ranny w wypadku morskim Medical aid .pomoc medyczna aid .choroba occurence -zdarzenie personal injury -uraz.survival time .drogi oddechowe concussion -wstrzqs contused -kontuzjowany death .dues -oplaty kwarantannowe .szczqtki ludzkie hypothermia -hipotermia .report -raport kwarantannowy .medical first -pienvsza pomoc medyczna artificial respiration .lekka hipotermia .stan uratowanego victim . w o h ) fracture -zlamanie .czas przej c i a .mouth-to-nose .declaration -deklaracja kwarantannowa .medical . BwiadomoSC .sztuczne oddychanie assessment of victim .objawy hipotermii injured .opieka medyczna - consciousness -przytomnoSC.spodziewany czas prze j c i a .weak .(to) immobilise . poszkodowany.artificial .fee -oplata kwarantannowa . utrata sil fatality -wypadek Bmiertelny hospitalization -hospitalizacja human remains .expected survival time .-plytki oddech care .zlokalizowaC zlamanie paralysis -paraliz pulse -puls .umiarkowana hipotermia -prolonged immersion -dlugotnvale zanurzenie .BmierC deceased . zboczenie (statku) z trasy (to) drown -utonqt drowning -utoniqcie evacuation -ewakuacja -medical ewakuacja medycma.pomoc . zranienie reanimation -reanimacja . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .opieka .8.ranna osoba nausea .(to) locate .oddychanie nieregularne .nieprzytomny electric shock -porazenie prqdem foreign body .regular . rannego station .czas przetnvania survivor -uratowany.moderate .choroba morska - - - - -- - irregular .render -udzieliC pomocy breathing -oddychanie -passages .flag -flaga kwarantannowa .severe -powazna hipotermia .ofiara.stanowisko ewakuacyjne exhaustion -wyczerpanie.harbour -port kwarantannowy .slaby puls respiration -oddychanie .ofiara vital signs -oznaki zycia - Marine casualty .light .shallow .to perform -wykonaC resuscytacjq - - - - .ocena (stanu) ofiary assistance -pomoc .symptoms in .osoba ranna -badly -powaznie ranny person .sztuczne oddychanie - - - - - - - - mouth-to-mouth .to perform -reanimowaC rescued -uratowany rigor mortis .oddychanie usta-nos resuscitation -resuscytacja .regulations -przepisy kwarantannowe .anchorage -kotwicowisko kwarantannowe -buoy -plawa kwarantannowa . ewakuacja chorego.station -stacja kwarantannowa - quarantine -kwarantanna severe acute respiratory syndrome (SARS) zesp61 ostrej niewydolnoici oddechowej sickness .heat loss -utrata ciepla ..dewiacja.signal -sygnal kwarantannowy .oddychanie usta-usta .problem -klopoty z oddychaniem .semi-conscious -polprzytomny .unieruchomiC .osoba zmarla -handling of person -postwowanie ze zmarlym deviation .first -pienvsza pomoc .unconscious .cialo obce (np.

SAFETY OF LIFE AT SEA Human body .8.widok z tylu .main parts cialo ludzkie .gldwne cz&i head/ glowa: side of head/ cz& boczna top of head/czeiC wierzchnia back of head/ czeSC tylna back of neck/ tyl szyi trunk/ tuldw: shoulder/ bark scapula region/ okolice lopatki armpit/pacha arm upper/ ramie back upper arm/ tyl ramienia elbow/lokieC spinal column/ kregoslup: upper part/ czeSC gdrna middle part/ czqiC irodkowa lower/ czeiC dolna kidney region/ okolice nerek forearm/ przedramie back lower arm/ tyl przedramienia wrist/przegub dloni thumb/ kciuk palm of hand/ dlon back of hand/ wierzch dloni - tight/ udo: upper/ cz& gdrna middle/ czqSC Srodkowa lower/ cz& dolna back/ tyE back of knee/ tyl kolana calf/ lydka - foot/ stopa toes/palce stopy heel/pieta posterior view .

apteczka pienvszej pomocy hospital admission -przyjqcie do szpitala inhaler .8.6rodek przeczyszczajqcy medical chest -apteczka okrqtowa.insulina laxative . leku) of oxygen -podawanie tlenu anaesthetic .opatrunek .attendance -wizyta lekarska .elastic -bandaz elastyczny cotton wool -wata disinfectant -Srodek dezynfekujqcy dose -dawka drugs .compress .stan zdrowia safety pin .intramuscular .krople do oczu first aid outfit -zestaw pienvszej pomocy.zatruty tlenkiem w a l a Medical aid . pomoc medyczna treatment .leki taken -przyjmowane leki painkillers .examination -badanie lekarskie .leki ear drops .krople do uszu eye lotion .pomoc medyczna administration -podawanie (np.formularz skierowania do lekarza -scales -wyrnagania dot.aid -pomoc medyczna .initial .6rodek mieczulajqcy antibiotic -antybiotyk anti-diarrhoea .request for -z 'qdanie porady medycznej .fitness certificate -Swiadectwo zdrowia .certificate Swiadectwo medyczne .Srodki przeciwbiegunkowe anti-histamine -Srodki antyhistaminowe anti-septic cream -ma66 antyseptyczna anti-seasicknesspills -piguiki przeciwko chorobie lokomocyjnej anti-tetanus -Srodki przeciwtqzcowe aspirin tablets .transport pacjenta post-treumatic -pourazowy shock .radio -radio medycme - medical -medyczny - - - - -request for medical assistance -zqdanie udzielenia pomocy medycznej service .attention -pomoc medyczna .inhalator International Medical Guide for Ships -Mipdzynarodowy poradnik pomocy medycznej na statkach injection -zastrzyk .stan pacjenta jest powazny transportation .leczenie medical -medyczny advice -porada medyczna --by radio . zestaw wymaganych lekow i instrumentow - .treatment -wstepna pomoc medyczna . podskomy insulin .zastrzyk domiqiniowy .Poradnik pienvszej pomocy medycznej Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) Poradnik pienvszej pomocy medycznej do uzytku w wypadkach z udzialem towarow niebezpiecznych medication .obsluga.urgent advise -pilna porada medyczna Medical First Aid Guide .help -pomoc lekarska . zestaw lek6w (wyposazenie statku) equipment -wyposazenie apteki okrqtowej -locker .stan pacjenta is serious .6rodki przeciwbolowe patient -pacjent condition .aspiryna w tabletkach bandage -bandaz .board -komisja lekarska .z.szok pourazowy symptoms .objawy pourazowe previous surgery -wczeiniejsze zabiegi (chirurgiczne) physical welfare .subcutaneous . wyposazenia apteczki okrptowej.apteczka okrqtowa -requisition form . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU suffocation -uduszenie sight test -badanie wzroku symptoms -objawy unconscious -nieprzytornny urine -mocz poisoned -zatruty -poisoned with CO .radiowa porada lekarska .evacuation ewakuacja medyczna (rannego lub chorego) .assistance pomoc medyczna .agrafka scissors -noiyczki sleeping pills -tabletki nasenne splints -lupki sticking plaster -plaster stretcher -nosze suppositories -czopki - - -- - -- .

thigh bone/ koid udowa patella.anterior view/ szkielet .foot bones/ koici irodstopia bones of the toes/ kos'cipalcdw stopy skeleton . shin bone/ koid goleniowa tarsus/ step heel bone/ kos'd piety rnetatarsus.szkielet skull/ czaszka frontal bone/ koid czolowa temporal bone/ koid skroniowa upper jaw/ szczeka gbrna lowerjaw/szczeka dolna clavicle/ obojczyk shoulder joint/ staw barkowy scapula/ iopatka breast bone.widok z przodu . sternum/ mostek upper arm bone/ ramie ribs/ zebra spinal column/ kregoslup: upper part/ czeid gorna middle part/ czeid irodkowa lower part/ czeid dolna ulna/ koid lokciowa ilium/ koiC biodrowa pelvis bone/ miednica radius/ koiC przedramieniowa sacrum/ koid krzyzowa carpus/ nadgarstek wrist joint/ koici przegubu dioni metacarpus/ irodrecze fingers bones/ koici palcow coccyx/ koid guziczna femur.skeleton cialo ludzkie . SAFETY OF LIFE AT SEA f Human body .8. brooch bone/ ko4C strzaikowa tibia. knee cap/ rzepka fibula.

tepy bo1 .severe -powazne poparzenia contusion -rana tluczona crushing -zmiazdzenie dislocation -zwichniqcie fracture -zlamanie .wymioty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .fracture .work -uraz wskutek wypadku przy pracy suiside .obrazenia zewnqtrzne .burns .incision .(to) attempt -usilowak popelnik samobojstwo torn away .doznane rany.drugorzqdne zranienia .rana ciqta .obrazenia wewnqtrzne .obciqty .rany accident -wypadek -wypadek imiertelny .cierpiek (to) sweat .personal -uszkodzenie ciala.zlamanie .zranienie Smiertelne .serious -powazne rany..oddech .external .internal -krwotok wewnqtrzny injury -uraz.osoba niezraniona .compound .trucizna poisoning -zatrucie redness -zaczenvienienie rush -wysypka septic -septyczny.extent of -rozmiar obrazen .concussion -wstrzqs mozgu .crushed -przygnieciony.puncture .opatrunek wounds and injuries .bolesny stomach< zolqdek ache -b61 iolqdka upset .. obstrukcja dehydration -odwodnienie diarrhoea -biegunka earache -bo1 ucha fever .simple .rana kluta wounded -ranny .severe .extensive bums .laceration . zranienie.internal .szczepienie vaccine .obrzqkly.secondary .silny b61 poison .dislocation .opatrzyk ranq .open .samobojstwo .(to) feel pain . opuchly toothache . opaska uciskowa tweezers -pinceta vaccination . skora) congenital defect -defekt wrodzony constipation -zaparcie.considerable -powazne zranienie .oparzenia .rana szarpana .wheezing .fatal . infekcja migraine -migrena pain .rozlegle poparzenia . obrazenia .burnt . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU (to) swollow -polykak thermometer -termometr tourniquet -krqpulec.ropien.b61 .plytki oddech .shallow .pocik sic swelling .obrzqk swollen .injuries sustained .8.Swiszczqcy (oddech) (to) breath -oddychak caught -kaszel clammy -wilgotna (np.bruised . zranienie .cut .zlamanie proste haemorrhage -krwotok . obrazenia . zakainy shivering -dreszcze sore . -bo1 promieniujqcy ku.rozstroj zolqdka (to) suffer .rana.zlamanie skomplikowane .uninjured person .zwichniqcie .gorqczka headache -b61 glowy heat-shock .extensive . rana.crushed -zmiazdzenie .szczepionka wound dressing .uderzony .poparzony .czuk bo1 -pain radiated to ...szok cieplny heat-stroke -udar cieplny infection -zakazenie. zmiazdzony .rozlegla rana . zranienie .(to) dress a . obrazenia .dull . wrzod backache -bo1 plecow breath .stluczenie burns and scalds -poparzenia .bo1 zqba throbbing (pain) -bo1 pulsujqcy ulcer -wrzod vomiting .hit .zlamanie otwarte .dolegliwoSk abscess .doznane obrazenia suffered .serious -powazny wypadek bruise .fatal - - Soreness . .kontuzjowany .urwany wound .

kurs i prqdkohC 0 patient's name.lqcznoSC i dostqpne sygnaly naprowadzania 0 additional pertinent remarks .nazwa statku i radiowy sygnal wywolawczy 0 position of the vessel. time. and blood pressure . age. gender. picia. temperatura i cihienie krwi 0 location of pain . and language .jak on nastapil 0 whether the vessel has a medicine chest.czy statek ma apteczkp i czy lekarz lub inna osoba z wyszkoleniem medycznym znajduje sip na statku 0 whether a suitable clear area is available for helicopter winch operations or landing . walk.nazwisko pacjenta.objawy 0 type.dodatkowe stosowne uwagi .8.nazwisko. and whether a physician or other medically trained person is aboard . puls.przyblizony czas przybycia. form. port of destination . port przeznaczenia 0 estimated time of arrival.ewakuacja medyczna (przyklad raportu) 0 name of the vessel and radio call sign .oddech pacjenta. address and phone number of vessel's agent . drink. adres i numer telefonu agenta statku 0 last port of call. including apparent cause and related history . forma i iloSC wszelkich podanych lekow 0 time of last food consumption .lokalizacja b61u 0 nature of illness or injury. pleC. nationality. how the accident occurred . chodzenia lub przemieszczania go 0 with accident cases. czas. wlqcznie z oczywistq przyczynq choroby i jej historiq 0 symptoms . and amounts of all medications given . narodowoSC i jqzyk 0 patient's respiration. wiek.w razie wypadku . SAFETY OF LIFE AT SEA Medical Evacuation (Example of Report) .pozycja statku.czy dostqpne jest wolne od przeszkbd miejsce dla lqdowania Smiglowca lub operacji podnoszenia chorego 0 name. next port of call.poprzedni i nastqpny port zawinigcia. pulse rate.zdolnoiC pacjenta do jedzenia. and ETA to next port of call . temperature.typ. ETA do portu przeznaczenia 0 communications and homing signal available .rodzaj choroby lub rany.czas ostatnio spoiytego posilku 0 ability of patient to eat. or be moved . course and speed .

postepowanie rutynowe bridge order book -ksiqzka polecen kapitana review -przeglqd caution -uwaga. niedociqgniqk. effective -efektywny security -bezpieczehstwo emergency .ksiega zarz&ania b.audit requirements -wymagania .Interim -tymczasowy certyfikat zarzq..internal .instrukcja . okresowa -Mi~dzynarodowy kodeks zarzqdzania bez. .additional -weryfikacja dodatkowa na . lista kontrolna implementation.gotowoSC w stanach zagrozenia suspend -zawiesiC -procedure -procedura postepowania w sytua certificate .ocena okresowa cza .audit zewngtrzny .-powaina niezgodnoSC dzania bezpieczenstwem deficiency -niedocizgniqcia manual (SMM) ..Srodki bezpieczehstwa ment zgodnohci supervisor -inspektor b&pieczenstwa pracy . w razie zagrozenia Swiadectwo endanger -narazaC na niebezpieczenstwo to (verify) .niezgodno6C . stan awarii standard -wzorzec.Operational Manual Cargo Handling (OMCH) zgodnoSci) .periodical -w.reneval .wdrozenie closed space -pomieszczenie zamkniqte manual -podrqcznik systemu QMS (to) comply .company -wymagania kompanijne .initial -weryfikacja wstepna International Safety Management (ISM) Code .QMS) .tymczasowy dokuprecautions . odpowia. nadanie . weryfikowai guidelines -wytyczne verification -sprawdzanie. statku .odpowiednia akcja objective evidence .system zarzqdzania b.sprawdzak. akcja bezpieczenstwem.niezgodnoSC safety management -zarzqdzanie bezpieczenconformity -zgodnoSC (tu: z zasadami kodekstwem su zarzqdzania bezpieczenstwem .stan zagrozenia.initial ..appropriate .annual -weryfikacja coroczna instruction .approval -zatwierdzenie certyfikatu documentation .external . zawiesiC acjach awaryjnych. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Main Shipboard Manual (MSM) -glowna instrukcja statkowa (w systemie zarz&ania action -dzialanie.mandatory -wymagania obowiqzkowe bridge procedure -procedury (postepowania) responsibility .company officer .audit dotyczqcy bezpieczenstwa .dokumentacja check list . standard jakohci powania w stanach awaryjnych i zagrozenia standing orders .safety .reneval -w. firmy compliance -zgodnoSC (z przepisami) measures .nie.8.spelniaC (wymagania.document of .ocena dla odnowienia Swiadectwa procedure -procedura audyt .lista sprawdzajqca.zdarzenie niebezpiecz.zawiesiC certyfikat.non.odpowiedzialnoSC na mostku routines -rutyna.dokument zgodnoici . ostroinoSC Quality Management System (QMS) .dow6d obiektywny . standard and contingency manual -podrqcznik postq.instrukcja operacji przeladunkowych assessment -ocena periodical evaluation -oceny okresowe . poczqtkowa preventive inspection-inspekcja zapobiegaw.polecenia stale obowiqmjqce prepardness .interim document of . odnowieniowa pieczenstwem Safety -bezpieczenstwo - - - ----- --- - - - - -- -.corrective . norma..major now.wydanie Swiadectwa. designated person -osoba wyznaczona system (SMS) .convention -wymagania konwencyjne .ocena wstqpna..oficer b.dzialanie korygujqce (majqce observation -spostrzezenie na celu usuniqcie brakbw.syscautionary signal -sygnal ostrzgawczy tem zarzqdzania jakoiciq certification .non-.- --- - - - .ship's officer .quality -wzorzec jakoSci.weryfikacja hazardous occurence .SMC) certificate .periodical .safety -bezpieczenstwo dab przepisom) .certyfikat zarzqdzania b.audit wewnqtrzny .Srodki bezpieczenstwa .oficer b.

pylowa z zasilaniem powietrznym safety harness :zelki bezpieczeristwa chipping goggles/ okulary ochronne do stukania rdzy welding goggles/ okulary spawalnicze chemical cartridgel maska p. SAFETY OF LIFE AT SEA / Safety equipment wyposaienie bezpieczeristwa respiratory protection ochrona drdg oddechowych aist strap b d k / sprzqczka Pass dust respirator/ maska p.wykrywacz gazdw key pad/ plytka przyciskow alarmowe material/ material odporny na Scieranie .chemiczna z pochianiaczem dust protecting masW maska przeciwpyiowa gas protection suit strdj gazoochronny welding gloves/ rckawice spawacza full vision facemas maska z szerokim wizjere gas detector .8.pylowa chemical cartridge respirator/ maska arzeciwchemiczna z pochlaniaczem air fed helmet/ maska p.

working cotton . robocze .working leather .zatyczki do uszu (korki) easily visible coat .spring -karabinczyk instruction .filtr do maski przeciwpylowej dust protecting mask -maska przeciwpylowa ear defenders .non slip soles -buty o podeszwie przeciwilizgowej .buty robocze ze stalowymi noskami .b.oil resistant .sk6rzane r.odziez ochronna.maski jednorazowe filter .lampa bezpieczenstwa - - - - - - - - -- - - - -- - .bawelniane r. plastic .ochronny cloth .industrial (przemyslowe) bezpieczenstwo PracY ladder .urzqkenie do pomiaru stqzenia gazu gangway net . szkolenie booklet .fall .(nieprzemakalne) ubranie sztormowe overall -kombinezon oxygen analyser .r.8. robocze . helm ochronny hook .samoistnie bezpieczne (urzqdzenie) multigas detector -wykrywacz gaz6w oilskins .maska p.sluchawki ochronne .instrukcja.rubber -rqkawice gumowe .ear .ochrona.oslona oczu faceshield -oslona twarzy spawacza gas mask .latwo widoczne ubranie explosimeter .kask ochronny . wykrywacz gazow (palnych) eye-shield .instrukcja (np.anti slip zabezpieczenie przeciwpoilizgowe .rubber-soled shoes .hak zapadkowy .irodki ostroznoici protection . zabezpieczenie .ochronniki sluchu ear muffs -ochronniki shchu ear plugs .siatka zabezpieczajqca trap gloves -rgkawice . o podeszwie gumowej -with steel toe caps -buty ze stalowymi oslonami palcow boilersuit -kombinezon cartridge -wklad filtrujqcy maski -holder .irodki ochrony osobistej protective . karabinczyk .safety work -with steel toe .personal .lina zabezpieczajqca przed upadkiem przy pracy na szczycie pokladowego ladunku drewna .eksplozymetr.disposable . oslona.kask ochronny.safety work shoes -buty robocze (niskie) . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Personal protective equipment (PPE) -odziei i sprzqt ochronny antiskid -przeciwilizgowy anti slip tape -taima przeciwpoilizgowa boots -buty (wysokie) .hak zatrzaskowy.gas -wykrywacz gazow (w zbiornikach) .multi gas -wykrywacz uniwersalny dust mask -maska p.drabinka bezpieczenstwa lamp . gazowa gas tight -gazoszczelny gas measuring instruments .rqkawice ochronne .obshgi) w formie broszury intrinsically safe .calliper -hak zatrzaskowy.analizator (zawartoici tlenu w powietrzu) oxygen respirator .safety -hak zapadkowy .acid resistance .obudowa wkladu filtrujqcego detector -wykrywacz .przepisy bezpieczenstwa goggles .olejo/kwasoodporne buty wysokieizwykle .safety -kask bezpieczehstwa.rubber.rubber -buty gumowe (kalosze) .clip . ochronny shield -przylbica spawacza hook -hak . odziei robocza -helmet . k.oiVacid resistant boots/shoes . gumowo-plastikowe .kask ochronny rain suit with hood -ubranie przeciwdeszczowe z kapturem safety -bezpieczenstwo -belt -pas bezpieczenstwa -code -kodeks bezpieczenstwa. karabinczyk .protective .rqkawice kwasoodporne hard hat -kask ochronny - - -- -- - - - - - helmet -kask protective .okulary ochronne -helmet . pylowa .rqkawice olejoodporne .aparat tlenowy do oddychania personal error -blqd osobowy precautions .

SAFETY OF LIFE AT SEA lines .linka bezpieczenstwa -operational bezpieczenstwo eksploatacyjne (np. lampa kablowa working cloth non-inflamable-odziez robocza. niepalna .8. urzqdzenia) shoes -buty bezpieczne - -- wandering lead -kablbwka.

liny i prace z linami 8. Ship's fenders -odbijacze statkowe 14. Boat handling .czyszczenie.manewrowanie lodzip 7.sterowanie 13. Cargo gear handling -obsluga urzpdzeli przeladunkowych 5.korozja i rdza 11. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicp 2. Tools . Mooring operations .cumowanie 6.wezly i sploty 9. Berthing and port manoeuvering -cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging . Paints and painting -farby i malowanie 12. Knots and splices . Ropes and rope works .9. Cleaning .sondowanie i mierzenie ulaiu 4.narzedzia . Steering . Failures and damages -defekty i uszkodzenia 16. Maintenance and repairs -konserwacja i naprawy 17. Grease and greasing -smary i smarowanie 15. Small elements -elementy drobne 19. Corrosion and rust . Inspections and surveys -inspekcje i badania 18. Seamenship and maintenance wiedza okretowa i konserwacja 1. sprzptanie 10.

00 riding cabb na r e n y lazy cable/ kotwiczny luiny laricuch ' chain draw 9 okloc w 3 o'clock/ atny nu godz. chain draw ahead/ chain draw I1 o%lock/ ricuch patrzy na wprost chain draw I o'clock/ laricuch patny nu godz.Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchor home/ kotwica nu miejscu anchor above the water/ kotwica nad wodq kotwica pod powierzchniq wody natural sheer/ normalne odchylenie statku od kierunku laricucha kotwicznego F anchor under the & chain up and down/ anchor aweigh/ laricuch w pionie kotwica puicila chain drawing astern/ laricuch patrzy do tylu \ Lrie7\ I working anchor/ kotwica trqmajqca I 1 . 01. dziobowej i rufowej chain draw astern/ laricuch patrzy do tyt chain draw astern/ laricuch patrzy do rylu note: directions also given in points!/ kierunki podawane takie w rumbach . 03.00 stawanie na dwdch kotwicach U II moor head and zakotwiczyC nu k c .

popuszczaC! .stoppers on! -zaloiyC stopery ! up! .underfoot! .kotwica w pionie! .zezwolenie na kotwiczenie anchor -kotwica ."patrzy" do tylu! (o lancuchu kotwicznym) .luzowaC.heave in -wybieraC kotwicg .(to) bite . do wybierania) -bites! -kotwica trzyma! .luzowaC stopniowo (lancuch)! anchor (reports) . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchorable .9. zakotwiczyC .hold-on! .przemiennie wybieraC i luzowaC (lancuch)! .heave short -wybraC lancuch niemal do pionu .podnosiC kotwicg.cable draw astern! .clear anchor! .meldunki ze stanowiska kotwiczenia -awash! -kotwica wyszla z wody! -aweigh! -kotwica puicila.podnieBC kotwicg! .at .by6 w pogotowiu do rzucenia kotwicy! .stand-by to drop! . (akwen) przydatny jako kotwicowisko anchorage -kotwicowisko -buoy -beczka cumownicza .weigh anchor . kotwiczny)! .by6 w pogotowiu do wybrania kotwicy! .drop the anchor ! .pod dziobnica (o lancuchu)! .come aweigh -odenvaC sic od gruntu (o kotwicy) .cable draw nine o'clock! .coming home -pelzanie (kotwicy) .dredge -wlec kotwicg w celach manewrowych .awake! -przygotowana! (k. rezerwowe permition .keep slack -trzymaC luzno (1.come to -rzuciC kotwicc.rzucaC kotwicg .do oporu.let go ! -rzuciC kotwice! -pay out! . w pionie (kotwica podczas wybierania)! .windlass engaged! -winda wsprzeglona! anchored -zakotwiczony - - - - - .kotwica na miejscu! .dzwon kotwiczny -bells -bicie w dzwon (na statku zakotwiczonym) cock-a-bill . stanie na kotwicy -berth .na kotwicy -ball .kotwicowisko awaryjne.veer (to)! . dragowanie .slacken! .luzowac lancuch! -pick up an anchor! .(dno) nadajge sip do kotwiczenia.heave up -wybieraC kotwicg .wydawak!. na miejsce -bring home an anchor -wcislgn@ kotwicg na miejsce .stan* na kotwicy .luzowaC.drag of an -pelzanie kotwicy. kotwiczny)! .heave a cable short -podebraC (skr6ciC) lancuch kotwiczny - - - - - - - - - -heave around -wybieraC lancuch na windzie .lancuch luiny! .drop .cable draw ahead -"patrzy" do przodu (o lancuchu kotwicznym) . dragowanie .kotwicowisko -holds -kotwica trzyma apeak! -kotwica w pionie! light .emergency .trip the .get ready -przygotowaC kotwicg .veer and haul! .Bwiatlo kotwiczne is aweigh -kotwica podniesiona station .zakotwiczyC -bring up .slack away! -poluzowat.podrywaC kotwicp z dna .trzymaC iancuch! -home .stand-by to weigh! .popuszczaC (1. popuszczaC (lancuch)! . kotwiczenie.podnosiC kotwicg! . odkotwiczaC anchoring-rzucanie kotwicy.break ground -wynvaC kotwicg z dna -break out -wynvaC kotwice z dna -bring to an anchor .kotwica podwieszona dragging -pelzanie kotwicy .drag of an -pelzanie kotwicy.lancuch "patrzy" prostopadle do prawej burty! . wyluzowaC! (lahcuch) -pay away! .kotwica czysta! @o wyciqgnieciu z wody) -home! .shorten in cable! -podebraC (1.znak kotwiczny -bell .up and down! .rzucaC kotwice ground . rozluiniaC (i.render cable! .veer away! .zlapaC grunt (o kotwicy) . kotwiczny)! .rzuciC kotwicg! .miejsce kotwiczne anchor (orders) -polecenia na kotwicg .kotwiczne stanowisko manewrowe anchor (handling) -manewry kotwicq .kotwica na miejscu! up! .drop the . kotwicmy) .chain is slack! .

mul.zawiesie (strop) stalowe do rozplqtywania lancuchow bottom -dno .ordinary moor .patrzec (o lancuchu) hawse rope -lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych hawsing -myszkowanie statku zakotwiczonego - - -- -- - kinking of chain . dzie z kierunku przeciwnego do wiatru .linka serca dmonu striker .glina .zaplqtaC kotwicq fouled by the flukes -kotwica zaplqtana lapami w lancuch holding ground .dno nadajqce sig do kotwiczenia -good--dno dobrze trzymajqce (kotwicq) grow .zwis (np.muddy .zenvaC sig (o lancuchu) part from an anchor -zenvaC siq z kotwicy pay around .short stay -postoj na kotwicy (na skroconym lancuchu) .skala . wkuplowanie (sprzpgla).muliste. bloto .dno nieczyste (nienadajqce siq do kotwiczenia) -hawse .stones (St) .girt fertoing -postbj na dwoch kotwicach .obszar nienadajqcy sip do kotwiczenia.otoczaki . blotniste . stawaC na dwoch kotwicach .stawanie na dwoch oddalonych kotwicach . dzwonek. uderzenie w dzwon okrptowy clapper .ride athwart .stan& w rozrzucie kotwic ( z pomocq maszyn) scope .gravel (G) -iwir .nieczyste dno (morza) ground .lava (L) .clay (Cy) .shells (Sh) .stab (na kotwicy) burtq do wiatru -ride easy -staC na luinym lancuchu (kotwicznym) .standing moor (running moor) .cumowab (statek).rock (R) .dlugosC lancucha (od kluzy do kotwicy lezqcej na dnie) seabed .serce d m o n u break adrift .dropping moor . stawaC na kotwicy. wsprzqglenie foul -poplqtany (np. o zanieczyszczonym dnie -berth -kotwicowisko nienadajqce siq do postoju -bottom .kotwiczenie na rozstawionych kotwicach .statek kotwiczqcy na redzie round turn .ride hard -stab na naprpzonym lancuchu (kotwicznym) -riding weathertide -stab na kotwicy przy pra.chalk (Ck) .kotwica rzucona w kierunku pod prqd przyplywowy .lawa .zalamany lancuch kotwiczny (to) part .9.skrg (lancuchow kotwicznych) running moor .moor across . lancucha kotwicznego) clear berth -przestrzen wystarczajqca do swobodnego obracania sig statku zakotwiczonego clear hawse -rozplqtywaC skrqt lancuchow kotwicznych --pendant . rmciC kotwicq rufowq bell .pebbles (Pb) .stawaC na kotwicach rozstawionych .kotwiczyk.splqtanie sip lancucha lazy cable .moor head and steam . rmcaC kotwicp -by the stem .serce d m o n u rope .flood anchor .zakotwiczyk na kotwicy rufowej.dno morza .kamienie . SEAMENSHIP AND MAINTENACE (to) anchor .muszle engagement -wlqczenie.luzny lancuch kotwiczny lee anchor -kotwica na zawietrznej lie at anchor .staC na kotwicy methods of anchoring -metody kotwiczenia .moor .dzwon. lancuch kotwiczny) area .coral (Co) -koral .kreda .postoj na dwoch kotwicach i cumach rufowych natural sheer -normalne odchylenie statku (od kierunku lancucha kotwicznego) nipped cable .zerwaC sig (z kotwicy) catenary .ebb anchor -kotwica "patrzqca" pod prqd odplywowy .Swiatlo kotwiczne roadster .zaplqtane lancuchy kotwiczne (to) foul .zakotwiczyk na kotwicy dziobowej i rufowej .obracaC statek prohibited anchorage -kotwiczenie zabronione (to) range -lukowaC (na kotwicy) ride on anchor .sand (S) -piasek .stab na kotwicy riding light .mud (M) .

przytrzymywanie statku cumq oblozonq na polerze berth -nabrzeze .rafa koralowa -rocky shoal -piycizna skalista .closing-rate .deep water berth -nabrzeie w basenie glgbokowodnym .foul berth . manewrowak sterem zapobiegajqc splqtaniu sip lancuchow kotwicznych underhaul -stak na kotwicy pod kqtem do kierunku lancucha kotwicznego wskutek dzialania prqdu under weigh . klarowak .spoil ground .obciqkak iuk lancucha kotwicznego.(statek) z podniesionq kotwica. dla lepszej amortyzacji szarpnigk wind rode .szybkoik zblizania sip . by6 skierowanym (o lancuchu kotwicznym) tend ship -miek baczenie na statek (np.close-up to the berth . na bpbnie windy) -clear -odcumowak od nabrzeza. na promach) dolphin -dalba Doppler berthing system .(to) shift -przesuwak .dno nieczyste .mostek rufowy (na promie) break adrift -zenvaC sig (z cum) snub . wypuScik lancuch calkowicie slip stopper .obszar portowy entrance -wejCcie do d o h suchego (to) dock.come alongside .(statek stojqcy na kotwicy) dziobem do wiatru working anchor -kotwica trzymajqca - Berthing and port manoeuvering cumowanie i manewry portowe after bridge .get away from alongside .zblizak sip do nabrzeza .dokowaC.stoper lancucha kotwicznego z hakiem odrzutnym slip the (anchor) chain -zwolnik lancuch kotwiczny (w razie niebezpieczehstwa) snub cable -przytrzymywak lancuch (wind@ span mooring-podwbjne zakotwiczenie(beczki cumowniczej) sweep for an anchor -poszukiwak (tralem) zatopionej kotwicy swing .dobik do nabrzeza .statek odcumowal .soft -mipkkie screw anchor -kotwica martwa Srubowa screw mooring -kotwica martwa Srubowa sheer .reef -rafa coral reef .odcinek lancucha (zapobiegajqcy przecieraniu sip liny na przewloce) depth on sill -glpbokoSk na progu d o h .czas otwarcia d o h (w porcie piywowym) docking bridge -rufowy mostek manewrowy (np. ale nie w drodze weather anchor -kotwica trzymajilca weight the cable .get away from berth . na beczce swinging basin -basen umozliwiajqcy swobodne obracanie sip statku na kotwicy swinging berth .czyste stanowisko kotwiczne (umozliwiajqce swobodne obracanie sig statku na kotwicy) (to) tail .sandy -piaszczysta .zwracak sig rufq (o statku na kotwiCY) (to) tend -patrzek.9. przeciqganie statku (wzdlui nabrzeza) . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .odchylenie zakotwiczonego statku od linii ladcucha sight the anchor -sprawdzak kotwicg (po wyciqgnigciu z wody) sleeping cable -luiniejszy z dw6ch splqtanych lahcuchbw kotwicznych slip a cable -porzucik lancuch kotwiczny.(to) coil -ukladak line. Sluzy dock -basen portowy area .odejib od nabrzeza .przesunipcie. wchodzik do basenu portowego dockage period . wyjSk ze 61uzy .system pomiaru prgdkoSci podchodzenia (statku do nabrzeza) double banking -cumowanie do burty innego statku emergency towing arrangement -system holowania awaryjnego - .vessel clear of berth .warping buoy -plawa do przeciilgania statku .obracaC statek na kotwicy.seaweed -wodorosty .odbijak (od nabrzeza) . stojqcy na kotwicy).sandy clay -piaszczysto-gliniaste .warp -przeciqgak statek wzdiuz nabrzeza -warping -przeciqganie statku wzdiuz nabrzeza chafing chain .shifting .nabrzeze nienadajqce sip do postoju berthing -przycumowanie (do nabrzeza) -bring to a rope .obloiyk line (np.

SEAMENSHIP AND MAINTENACE Berthing andport manouvering .9. buoy mooring/ cumowanie do beczek mooring alongside.cumowanie i manewryportowe headline/ lina dziobowa pachol. / . poler / mixed moorina with anchor and buoy for sai'iing without tug/ cumowanie kotwicq i beczkq do wyjicia bez holownika 6 \ \ \ 3 \ / . / foreward (bow) breast/ lina dziobowa poprzeczna forward spring/ szpring dziobowy ' \ \ / / hauling iff buoy/ boja do odciqgania statku od nabrzeza stern spring/ szpring rufowy stem quarter line/ rufowa lina Cwiartkowa stern (aji) breast/ lina rufowa poprzeczna cross lines moor/ cumowanie na cumach skrzyiowanych multi buoy tanker moor/ cumowanie na dwdch kotwicach i beczkach / stern line/ lina rufowa stern line through panama lead/ lina rufowa podana przez kluzg panamskq w dolphins moor/ cumowanie przy dalbach .d. double banking/ ro-ro mooring arrangement/ cumowanie pojazdowcdw normal moor/ cumowanie zwykle .

urzqdzenie cumownicze gear .put off .zacumowany na linie i szpringu z dziobu i z rufy .messenger .hauling off . brest rufowy .quarter mooring .forward line . brest -bridle .forward breast line -dziobowa lina poprzeczna.9.quarter rope (spring) . blok betonu) dolphin .breast (line.docking .lina cumownicza.cumowanie na linach skrzyzowanych .bring out . od nabrzeza) haul -przeholowywaC statek z nabrzeza na nabrzeze lay-by -mijanka w kanale lie by -pozostawaC w pobliiu (portu) (to) lock -wprowadzak (statek) do Sluzy maneouvering -manewrowanie .running line .(to) unberth .after spring . dzi6b od nabrzeia) -buoy -boja manewrowa . brest dziobowy .buoy .urzqdzenie cumownicze line . rope) .odrzuciC (np.guess warp .wprowadzaC (np.quarter mooring .heaving line .miejsce zacumowania. szpring .szpring rufowy . fender -odbijacz -bar .after breast rope .basin .forward spring .tor wodny.lina podawana z lqdu . cuma -pile -pal cumowniczy -place -miejsce zacumowania statku sinker .odcumowaC .dalba cumownicza equipment .sygnaiy portowe tug -holownik portowy hauling off buoy -beczka do odcirlgania statku (np.(to) moor .poprzeczna lina mfowa.dopuszczalna prqdkoSC na torze w. sprqiynowanie.mar&va kotwica (np.trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd methods of mooring . wyjSC w morze .bring in .odcumowanie mediterranean gangway .odcumowaC .all fours" .lina rufowa.check rope -lina przytrzymujqca.lina dziobowa .dokowanie.zerwaC sig z uwiqzi gut -tor wodny miqdzy mieliznami (to) harbour -zawijaC do portu harbour -port -pilot -pilot portowy signals .stem on -podchodziC rufqdo nabrzeza.mediterranean moor -cumowanie statku rufq do nabrzeza fairway . wstrzymujqca ruch statku .szpring .szpring rufowy -slip rope (wire) -lina (stalowa) oblozona jako buchta (z mozliwoSciq popuszczania) .up and down line .spring .obrotnica statku . statek do portu) .headline . zacumowanie anchor -kotwica martwa -berth -miejsce zacumowania -block -martwa kotwica -buoy -boja (beczka) cumownicza chain -lahcuch uiywany do cumowania clamp .belka odbojowa -beam -belka odbojowa -pile -pal odbojowy spar .cross lines mooring .odbiC od nabrzeza.wzdluz statku .moored .alongside .sprqiyna.obrotnica statk6w . farwater .cumowaC (statek) . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .(to) unmoor .lina goncza.martwa kotwica (np. messinger .unberthing .three-leg .swinging area .lina poprzeczna.odbijanie (od nabrzeza) .lina cumownicza (zawozona na beczkq lub lqd) . cuma rufowa .lina do przeciilganiu statku . pot.galka na rzutce . wchodziC rufq do d o h .cumowanie na szpringu - - mooring .szpring dziobowy . blok betonu) .sposoby cumowania .cross ropes (springs) -liny (szpringi) podane na krzyz .fore and aft mooring -przycumowanie z dziobu i z rufy .lina dziobowa .cuma poprzeczna - - - -- .: holowanie statku na inne nabrzeze .drewniany odbijacz plywajqcy fetch away ..liny cumownicze .stem line (rope) .beczka cumownicza zakotwiczona na trzech martwych kotwicach mooring (ropes) .plawa wyznaczajqca poczqtek tom wodnego speed .shifting -przesuwanie statku w porcie.after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa -bow breast -poprzeczna lina dziobowa .rzutka knot . wprowadzanie statku do basenu portowego .

system amerykatiski zamocowany na oble wany na oble dziobo~ynr European system . zwalniania bezpieczenie haka tow rope/ tug .9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tugs and towing holowniki i holowanie American system .holownik hak holowniczy spring linowy odbijacz linowy emergency towing arrangement .system holowania awaryjnego ' I I oedestal roller/ rolka na cokole forecastle decW poklad dziobbwki pear shape oden linW ogniwo gruszkowe otwierane .system europejski holownik kierujqcy rufq holownikpchajqcy remote release handle/ diwignia zdalnego zwalniania remote release wire/ lina stalowa zd.

take the -przyjqC hol .cumowaC (do nabrzeza) with the assistance -za pomoca.system dalb (lub beczek) cumowniczych pick up the buoy .trzymaC (line).hol force .! . obloiyC (line)! .wciqgarka pomocniczej liny cumowniczej -beam -palqk holowniczy -bridle -wiei cumownicza efficiency -wspblczynnik sprawnokci holowania -hawser -hol. sprqiyna in .luzowaC.make fast! -zamocowaC. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .all clear (foreward)!-wszystkie liny rzucone (na dziobie)! -all fast! -wszystkie (liny) mocno!.propeller not clear! . linia beczek (cumowniczych dla malych statkbw) trunk buoy -beczka cumownicza tug -holownik -boat .szpring.liny cumownicze obciqzone (pracujqce.waist hawser.przygotowanie statku do podjecia holu towing -holowniczy bridle winch .veer away! .skladaC sip do nabrzeza na szpringu ship .stop heaving! -wstrzymaC wybieranie! .moc holowania .Sruba nie czysta! . sila uciqgu shackle .9. lina holownicza tow rail -palqk holowniczy tow-rope . popuszczaC (linq) (to) wharf .hold on! .keep tight! .dalba cumownicza run out -zawoziC (line) safe berth (sb) -bezpieczne nabrzeze (to) shift -przeciqgak (statek) shore fast .single-up fonvardlaft! -pozostala dziobowd rufowa i szpring! .ready for running! .holowanie .uciqg (holownika) -power .single up lines! .stem fast! .working lines . lina holownicza two-legged mooring -podwbjne zakotwiczenie beczki cumowniczej (to) veer . wszystkie liny oblozone!.let go the -rzuciC hol trot .zostawiC po jednej (linie)! .holownika) - - - - - - - ----- .podaC line na beczke cumowniczq pile -pal dolphin . nie popuszczat.(lina) gotowa do wyluzowania! .dalba palowa fender .lina holownika.odbijacz palowy mooring . lina holownicza light .stem fast! -zamocowaC liny rufowe! .trzymaC line naprezonq! .obciqgnqC (line) na sztywno! .lina holownika.lina podana na lqd - sonar docking system -podchodzenie do nabrzeza z uiiyciem sonaru spring .linia boi.Swiatlo holownicze power -uciqg.obracaC statek zakotwiczony za poSrednictwem szpringu rufowego -the stern into position -zloiyC rufe na szpringu (w wyznaczonyrn miejscu nabrzeza) stern foremost -rufq naprzbd take in tow -wzi$ na hol take out a rope -zawoziC line (lodziqna brzeg) towage .first line ashore! -pierwsza lina na lqdzie! . zamocowane! -head all fast -na dziobie wszystkie (liny) mocno! . przy pomocy (np.zostawiC po jednej linie! .heave tight! .oplata holownicza line .luzowaC stopniowo! (lind mooring reports -raporty przy cumowaniu .veer and haul! -przemiennie wybieraC i luzowaC! (line) .single up! .heave! (heave in!) -wybieraC! -heave line! -wybieraC ling! . asysta holownika charge .holownik assistance -pomoc holownika.liny rufowe mocno! moorings .(statek) zacumowany! .heave up! -wybieraC (line)! -made fast! .waist breast .lina podana ze Srbdokrqcia .pick up heaving line! -podj& rzutkq! .szakla holownicza winch -wciqgarka holownicza towline -hol.deep-sea -holowanie oceaniczne (to) tow -holowaC tow forward . utrzymujqce faktycznie statek w pozycji zacumowania) mooring orders -polecenia cumownicze -belay that! -przytrzymywaC (statek linsl)! -belay there! -przytrzymywaC (statek lina! .lina podana ze Srodokrecia -warp -lina cumownicza do przeciqgania stat- ku wzdlui nabrzeza . lina holownicza stern -rufa holownika line .

9.---cone antenna/ antena stozkowa II sensor/ czujnik interface le~*el faza rozdzralu olej-11 oda 7M ater 11 oda . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu restricted gauging/ mierzenie w systemze pbiotwartym open gauging/ mierzenie w syste~ie otwartym ullage port/ otwdr oundi 'ole/ ltwdr ondaz closed gauging/ mierzenie w systemie zamknietym float gauge/ miernik piywakowy radar gauge/ miernik radarowy pressure gauging/ miernik ciinieniowy deck mounted sensor for pressure and temperature1 zamontowany na pokladzie czujnik ciinienia i temperatuty h r i k i n g plate/ ptytka ochronna sounding tape/ sonda tas'mowa bottom pressure and temperature s e n s o r / A przydenny sensor ciinienia i temperatuty ullage. temperature.---.--. detector (UTZ gauge)/ urzqdze nie dopomiaru ulaiu. tempera tury i wykrywania faty rozdzia poziom odniesienia 1 l!l radar ullage gauge/ radarowy miernik ulaiu ectronic box/ element pressure sensor/ czujnik nienia gazy obojqtnego odczyt gaseous atmosphere (inerted atmosphere)/ ullage level/ poziom ulaiu liquid cargo/ iadunek plynny -------. interfac.

rener bomu ladunkowego (ustawionego nad nabrzeiem) (to) rig -wyposaiyC statek (w liny.dotknqi (sondd dna -tables -tablice sondazowe. na sondach) oil /water interface . bloki) round down -rozciilgnqk taliq round up . poziomy gauge -wskainik poziomu indicator . (w pozqdanej pozycji) .podnosik linoblokiem underrun a tackle -rozcizgak talie (to) unsling -zdjqk zawiesie (strop) z unosu union gear -renery sprzqione union system .pressure -miernik cihieniowy girth stick (pot.zaczerpnqk (np.sonda taimowa -tube .cradle the -poloiyk i zamocowak bom .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi up and down fall -rener podnoszqcy i opuszczajqcy unos w pracy bomami sprzqzonymi whip and skid system . unieik swinging derrick system .stick -prqtowy wskainik poziomu plynu - dip -zanurzak (w zbiorniku).rura sondazowa (zbiornika) striking plate -ochronna plytka stalowa przyspawana pod sondq take soundings -przesondowak tape -taSma measure -taima miernicza.lata miemicza (do pomiaru poziomu cieczy w zbiomikach) name plate .inboard -rener bomu ustawionego nad ladowniq .wyladunek pojedynczym bomem obracanym (to) top -podnosik do pionu (np.sonda rqczna line .podnieik.overboard -r.sonda prqtowa .tabliczka informacyjna (np.married system .system przeladunku bomem polqczonym z suwnicq . czerpak - - - - - - -- - - -- - - - . talii) safe working load .spar and gear -bomy sprzqzone booms (derricks) handling -praca bomami doublerigged hatch .: crucifix) .przyrzqd do wykrywania fazy rozdzialu oleju (ropy) i wody w zbiorniku sounding -sondazowy -hole .strike .odhaczyk. przy korku sondy) level -poziom. mierzenie .szarpanie bomu. przyrzqd pomiarowy .automatic . tablice pojemnoSci zbiornikow -tape .faza rozdzialu wody i ropy w zbiorniku detector . bom) (to) unhook . krzyiowanie siq bom6w lowering speed -pr~dkoSk opuszczania (ladunku na renerze) outreach -wysiqg (bomu poza burtq) outboard runner .sondowak rqcznie label plate .odlegloik od dna zbiornika do maku (punktu) odniesienia strip -taima miernicza gauging -pomiar.automatyczny miemik poziomu plynu w zbiorniku cock -kurek probierczy glass .zwis liny sway on end .wskainik poziomu measuring rod .szklo wodowskazu reference height .housing the .listwa pomiarowa hand lead .podnieSk do pionu sway up .shot the -ustawik b.system pracy dwoma bomami sprzqzonymi .tyczka do sondowania (zbiomika) -pipe -rura sondazowa (zbiomika) rod .czerpak.dziennik sondowan -pole . przy maszcie .ladownia obslugiwana dwiema parami bomow end for end -przeloienie (odwr6cenie kierunku) liny (np. naczynie do pobierania plynu ze zbiomika gauge -miernik.) dipper . bomu wychylonego za burtq jack-knifing . talii) fall .dopuszczalne obciqienie robocze sag of a rope . taSma sondy Cargo gear handling -obsluga urzqdzen przeladunkowych back a rope -zabezpieczyk gaje profendrem boom -bom .mocowanie b.linka sondy rqcznej heave the lead .tabliczka informacyjna (np.obciqgnqk luz talii running part -koniec biegowy (liny. odczepik topping -podnoszenie (to) whip .rener .9.otwor sondazowy log . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu -up . pr6bkq ze zb.

wyjSC ze Sluzy.naprpzaC.breast .opuszczaC haul in -wybieraC. np. ling) fire-warp (fue-wire) -(najczgiciej stalowa) lina podawana na beczkg przy przeladunku towarow niebezpiecznych flaked line .cuma dziobowa .gruba lina holownicza head all fast .przekladaC oko cumy przez oko innej. poluzowaC (np.popuszczaC (ling z bgbna) skokami. lancucha.galka na rzutce line .obciunqk (ling) na sztywno heave up -wybieraC (linq) heaving line -rzutka --knot (pot.cumowanie statku rufq do nabrzeza (z rozrzuconymi kotwicami dziobowymi) messenger .lina . zacumowaC Mediterranean mooring .lina rozcislgnigta na pokladzie - haul away -wybierak (ling) haul down .9.lina podana ze Srbdokrgcia waist hawser.brest.szpring .obloiyC ling chafe -przecieranie sig (np.szpring rufowy belay that! -przytrzymywak (statek cumsl) belay there! -przytrzymywaC (statek cumsl) bight -buchta (liny). naciuaC ling windq heave line -wybieraC ling heave tight . oblozonej na polerze dog-stopper .spring . rzucik.szpring .molniC ling cast off . ling) catch a turn . obloj C (line). ling na kabestanie) bite -buchta liny. messinger (lina pomocnicza do wciilgania liny cigzkiej.lina podana na krzyz (z innil) . liny cumownicze) casting off -rzucanie cum cast loose .dziobowa lina (cumownicza) breast -cuma poprzeczna line .cuma rufowa make fast -zamocowaC. delikatnie hamowaC szybko wybiegajqcy lancuch kotwiczny.cross -s . liny) check -poluzowaC (silnie naprgzonsl) ling. napinaC.obkladaC ling (na polerze) bollard eye -oko na h i e cumowniczej (do zakladania na poler) (to) cast away -rzucaC (np. puSciC (np. holowniczej) send a heaving line! -podaC rzutkg! send a rope! -podaC ling cumowniczq! send a wire! -podaC szpring! spring . zrzuciC ling z bgbna take a turn -obloiyC ling take in the slack -wybieraC luz (liny) tally on -wybieraC ling rgcznie taut .stoper laticuchowo-linowy ease -popuSciC.: monkey fist) . oblojC ling na stale unbitt -zrzuciC ling z pacholka waist breast .mieC baczenie (np. line) ease away -popuSciC.na dziobie wszystkie (cumy) mocno! headline .cross . wciuaC hawser . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Mooring operations -cumowanie after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa after spring . hamowaC bieg statku linq lub laticuchem checking bollard -pachol (poler) do przytrzymywania statku manewrujqcego check rope -cuma wyhamowujqca inercjg statku (to) clear -odcumowaC od nabrzeza.cuma poprzeczna (to) bring -oblojC (np.szpringi podane na krzyz surge -zrzucaC ling (z bebna windy) (to) surge . doprowadzaC do porzqdku (to) tend .cuma poprzeczna rope .cuma podana ze irodokrgcia - - .cuma dziobowa heave-in -wybierak ling. wyluzowaC (np. pgtla (to) bight -przywiqzywaC pgtlq bow line .stem .lina goncza.szpring rufowy at all fours -(statek) zacumowany na wszystkich czterech cumach back spring . pgtla (cumy) bitt -poler. lina poprzeczna .(lina) wybrana na sztywno tauten . na cumy) turn for lowering -przygotowaC ling do luzowania (przez zdjgcie kilku mojow z polera) turn up a rope -zamocowaC ling. minqC przeszkodg w bezpiecznej odlegloSci clear for running -(lina) gotowa do wydawania dipping the eye . pachol (to) bitt .odrzuciC.head .

krotki falen - - - -- - -- - - non-powered boat .dulka kolkowa (to) tie -wiqzaC.pioro wiosla . wioslowaC pulling boat .dziobem do przodu bow painter .dlugi bosak boat manoeuvring .okucie gniazda dulki sea anchor -kotwica plywajqca sea painter .faleh dziobowy bowsing line -lina do przytrzymywania lodzi przy burcie dinghy -mala lodka.lo& skladana folding tiller -rumpel z przedluiaczem foot spar -rozporka lodzi grab tine .lina chwytna grasp -rgkojeSC (wiosla) hitcher -bosak jackknife -noz bosmanski jolly boat .falen dlugi secure alongside -zamocowaC (lbdi) przy burcie secure a painter -zamocowaC falen shove off -odepchnqk (lo& od burty. jolka (do malowania burt) keel over -wywrociC (16di) stepkq do gory kerosene lamp -lampa naftowa knife -noz lanyard .linka do przycirlgania tug line .16di wioslowa quell waves .mala lodka.9.czerpaC (czerpakiem) .dulka pin . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Boat handling manewrowanie lodziq barge pole .glass -wlokno szklane boat -16di z wl6kna szklanego laminate .dulka chock -zdwojenie przydulkowe -plate .uSmierzaC grzywacze fa1 (olejem) rigged oar -wioslo sterowe (to) row -wioslowaC rowboat -16di wioslowa rowing-boat -lodi wioslowa rowlock .bail out -wybierak (czerpakiem) (to) boat -plyn& lodziq (to) capsize -wywr6ciC sig dnem do gory bow foremost .fa1 lina talii cover -pokrowiec na talig iurawika fan -pioro wiosla fend (off) -odpychaC lo& fibre -wlokno . ponton pneumatycmy disengaging gear -urz&enie zwalniajqce drogue -dryfkotwa end-position switch -wylqcznik krancowy fall . od brzegu) slip knot -wgzel lawkowy stroke -pocirlgnigcie wioslem stern painter -falen rufowy surfmanship -sztuka kierowania lodziqna fali przybojowej thole .hol underrun (a rope) -podcirlgat sig wzdluz liny bgdqc w lodzi wash .manewrowanie lodziq -back oars -wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz (to) bail .16di bez napgdu mechanicmego oar -wioslo blade -pioro wiosla oarlock -dulka oarsman -wioSlarz puddening -odbijacz dziobowy pull -ciwqC.laminat z wlokna szklanego folding boat . p r z y w i m a t tie up -zacumowaC (to) tow -holowaC tow aft -przygotowywaC 16di do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie tricing line .linka noza lazy painter .

koncowka.figure eight 6sernka (sposob ulozenia liny) . liny) .sloneczko (sposob ulozenia liny na pokladzie) .naprqzona (lina). nvijaC linq.flemish .soft .rozek drewniany do robot linowych - - -- - .: z kauszsi) . lina zwiniqta w k r a i na pokladzie (to) coil -ukladaC line w zwbj. krqg liny w nvoju . pod obciqzeniem cable stage -platforma na liny dead rope .sloneczko. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Rope works -prace linowe sailmakers' needles/ igly iaglowe marline spike/ rozek ieglarski sewinn mallet/ b domotowiqz&a sail twine/ nid iaglowa rope seizing/ opaska na h i e wlokiennej o!& splecione na linie rope splice .spuszczaC na taliach burlap . wqiykiem fid -rozek takielarski.short/ splot krdtki na linie wiokiennej back splice/ kurza stopka heaving ball (monkey fist)/ gaika rzutki hard eye/ wire rope splicing/ splatanie oka na linie stalowej wire rope long seizing/ opaska dhga na h i e stalowej wire rope shears/ noiyce do lin stalowych imadlo takielarskie Ropes and rope works -liny i prace linowe afoul -poplqtany.gruba tkanina workowa canvas -plotno zaglowe . liny) eye .long .ucho linowe bez chomqtka eyesplice .setting .nvoj (np.ucho (na linie stalowej) z chomqtkiem (pot.plotno baweiniane chafing -przecieranie siq -batten -okladzina przeciwciema chafage .cotton .lina do podnoszenia przedmiotu bez bloku deck tackle -talia do prac pokladowych (to) entangle -poplqtak line end -koniec.ocieranie siq coil . zaplqtany against the lay -przeciw spustowi (liny) (to) bowse .oko liny .oko liny fake -plaski zwoj liny.hard . zakonczenie (np.9. klarowaC w piericienie contline -bruzda (miqdzy pokretkami liny) cordage -olinowanie - - bar taut .flemish .ciqgnqC taliami bowse down . fit .lina uloiona wzdluz.

oko na linie stalowej wykonane zaciskiem metalowym twist .ciqgnqk. zwisajqcy away -poluzowak (to) slip -rozwiqaC siq (o h i e . rozwiqzak line uncoil -rozwijak ze zwoju (line) (to) unlay -rozkrgciC (line) na pokrqtki yarn -przpdza.short .stare liny uzywane jako ochrona przed tarciem lacing .oblozenie zaciskajqce (linq) riggers vice -imadlo takielarskie (do splatania lin stalowych) - - - - rope works -roboty linowe rose lashing -wiqzanie na krzyz z przewiqzem na skrzyzowaniu lin round in -wybraC luz liny (w poziomie) round thimble -kausza okrala round turn . omotka (smur smolowany) -wire .skrgcak unbend -odwiqzaC. linki) hauling -wybieranie (liny) line -rzutka.9.skrecak line.linki. remizka -line .operowanie ling praca z linami .linka do wiqzania brezentow lash .luwers. skret (na h i e ) keckling .splot na kauszy (chomqtku) nipper .szpikulec. zwiqzaC line hold on -trzymak (line). linka do podciqgania haul tight -wybieraC na sztywno eye -oko cumy. wybieraC (linq) racking seizing -przewiqz osemkowy raddle -przeplatak. remizka (w brezencie) -hole .eye . przewiqzywai: slack .zwis (liny) slack -luzny.lina przewiqowa strand . pokretka - - - - . szplajsowanie lin fid .splot. ciqgn& (to) hitch -przywiqzak line. zsuwaC slip off -zeClizgnqC sie z czegoS spike . oko liny heave (lub hiv.splatanie.dwunitka.lina -handling .oblozenie (liny) dookola rounding -owijanie liny (zabezpieczanieprzed tarciem) sail maker's palm -rqkawica zeglarska sail needle -igla zeglarska seaming twine -niC zaglowa seizing -przewiqz (na h i e ) .linka (do wiqzania dw6ch lin grubszych) nippering .drut przewiqzowy (to) seize -wiqzaC.long .: szplajsowaC splicing . ce z liny loop -petla marline -marlinka needle .zwiqzanie dw6ch lin @rzy pomocy opaski) (to) overhaul -wyklarowaC (taliq. ostrze.roiek drewniany (do robot linowych) shackle . kolec splice .drut przewiqzowy stuff .igla zaglomistrzowska spike -marszpikiel.luwers. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY hank -Idqbek.supel.roboty takielarskie mat -mata nip .sznurowanie . to heave) -podnosik. zwitek ( sznura. SlizgaC sig.zamocowaC (linq) (to) lay . ciqgnqC jq recznie talurit splicing .supel (na linie) of a splice . rozek zeglarski spike seamanship .tail .splot do lqczenia liny wlbkiennej ze stalowq (to) splice .petla. pokrqtkq line . podaC line -weed a -usunqk druty lub wlokna wystaja.splot krotki (na linie) . sznurki sluzqce do przewiqzywania tween . szplajs . splataC riding turn .splatak. nie popuszczaC kink . petli).szakla lqczqca line z lancuchem -vice -maszynka bosmanska (do lin).splot dlugi .cross -przewiqz krzyzowy line .pass a -przewlec line.skrgcenie (to) twist . pot. imadlo tail on -wybierak line. niC. line) palm -rqkawica bosmahska (to) part -zenvaC sig (o h i e ) partition -zenvanie sie liny paunch mat -mata chroniqca liny przed przecieraniem sic poured socket -zalana cynluem koncowka liny stalowej pull on a rope .

9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE r Knots and hitches .wezly i wezly przywiqzowe overhand knot/ wezei zwykb reef knot/ wezel r e f o ~ y figure eight/ w q e i dsemkowy square knot/ wezel piaski carrick bend/ w ~ z eprosty i bowline knot/ wyblinka fisherman 's bend/ w p e i rybacki backwall hitch/ wezel hakowy halyard bend/ w q e l topslowy clove hitch/ wqzel wantowy a half hitch with timber hit&/ wezei zaciskowy timber hitch/ wezei zaciskowy .

lubber's -wqzel .running -wqzel kawkowy .stopper wqzel wiqzany na koncu liny.foot-rope .splot w postaci galki na linie .crown -korona (wqzel) .double sheet -podwojny wqzel szotowy .babski" .collar -wqzel topowy .sploty ozdobne.chwyt (wqzel) ---and timber hitch -wqzel zaciskowy i chwyt . opaska (na kohcach liny) .clove -wqzel wyblinkowy .single -wqzel pojedynczy.reeving line -wqzel dlugi .opaska -twine .masthead -wqzel masztowy .splot podw6jny . zakohczenie clinch -wqzel zaciskowy grommet ring -splot w ksztalcie wienca z liny .becket -wqzel flagowy.figure eight -wqzel6semkowy .opaska pleciona. przetknigie (pokrqtki w splocie) (to) tuck -przebijaC (linq).w.pinneaple . galka.common -wqzel szotowy..splot krotki (na linie) tuck. zaloj C pqtlq bends and hitches -roboty linowe (dosl.splot dlugi .long .opaska na opaskq - - --- - .grocer's -w g e l zaciskowy .bowline -wqzel bosmanski .9.English -wqzel szotowy . motowiqanie liny (to) whip .half hitch .: szplajs .skr6t (liny) sparring down -zakladaC prowizoryczne wyblinki weft yarn -przepaska na linie.netting . zapobiegajqcy jej wysuwaniu siq z bloku -thumb -wqzel zwykly -wall . flagowy (pojedynczy).double crown .lanyard -wqzel talrepowy .zakladaC opaskq na koniec liny whipping . wqzel zwykly .linka pleciona sheepshank .wqzel sieciarski .przebicie.double -wqzel cumowniczy monkey fist ..fisherman's -wqzel rybacki .fisherman's -wqzel lqcznikowy .wqzel.overhand -wgzel zwykly .sznurek do robienia opasek na linie whip upon whip .opaska (na h i e ) szyta sennit line . pot. szotowy -buoy rope -wqzei rybacki .manrope .diamond -splot w ksztalcie galki (na h i e ) .w.bow -wqzel refowy .oplot.supel noose -pptla zacirlgajqca siq (to) plait .sheet -wqzel szotowy (flagowy) .Englishman's -wqzel lqcznikowy . plecionki nip . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Knots and splices -wezly i sploty bend .single -wqzel refowy (to) bend -zwiqzaC.timber -wqzel zaciskowy knot -wqzel (splot) .weaver -wqzel flagowy lark's head -wqzel cumowniczy .kurza stopka .chwyt stoperowy .flat -wqzek refowy . szotowy .double carrick .double . plecionka clinch -wqzel zaciskowy common whipping -opaska zwykla (na linie) double diamond -galka podwojna (wqzel) end -koniec.splot.bight .splot linowy w postaci wienca hitch -wqzel przywiqzujqcy .babskiM - - - -- linie reef -wqzel refowy .anchor -wqzel rybacki .drawing . w.zaplatab. pojedynczy . pleciona opaska na - -- - - - ski i wqzly) (to) bind -wiqzak.zakladaC wyblinki round turn and two half hitches -wqzel cumowniczy splice .splot hiszpanski . podwojny krzyzowy .wqzel podwojny zabezpieczony . opaska turecka running bowline -wpzel zaciskowy sailmaker's whipping .splot z wytraceniem gruboki .short .galka podwojna . pleSC rattle down .snowball -wqzel lawkowy -swab w. 1qczyC: braid . koncowka.korona podwojna (wqzel) .granny -wqzel .ozdobna. przetykaC (pokrqtkg w splocie) Turk's head .back .sailor's -wqzel krzyzowy .rolling .backwall -w g e l hakowy .galka rzutki magrame work .: opa- - - .

. I foam rnjector/ wtryskiwacz prany &+3 .. ' I! 4 szczotku do mvcra a m obudowa wlotu washing medium in wlot plynu myjqcego I! chemical injector wtryskiwacz chemikalidw skrobaczka do poktadu I I '. a.Cleaning equipment sprzgt do czyszczenia tank cleaning machine (TCM) dziafko do mycia zbiornikdw cargo hold washing machine .... L.- . main pipe/rura glowna horizontal rotation/ obrot poziomy vertical housing/ obudowa pionowa\ vertical oscillation/ obudowa pionowa nozzle tube assembly/ budowa rurki dyszy jet stream/ prqd cieczy dysza frollq koiko wdzku : wet sandblasting lance/ dysza do piaskowania nu mokro 0 .maszyna do mycia tadowni can of detergent/ barika z detergentem contarner rack/ pojemnrkz high pressure hose/ . rotary brush/ ' W .. vibrating concentrated jet lance / dysza skoncentrowanego strumienia wibrujqcego .... I wozek It pojemnik nu piasek h suction pipe/ rura ssqca sandblasting set zestaw do piaskowania . wqi wysokociinieniowy...' .-.

szczotka.osadnik mudhole -otwor wyczystkowy. wymagajqcy czyszczenia spraying -rozpylanie.chemical -czyszczenie chemikaliami . grys. oczyszczanie -accessories -sprzgt (akcesoria) do mycia .szczotka do szorowania scruffy -zanieczyszczony.czyszczenie parq . szczotkowaC bucket -wiadro lanyard . prqd wody muck -osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb. wyczyszczony.temperatura na wlocie wash . wysokociinieniowe -hot water .szorstka powierzchnia .stala instalacja do czyszczenia surface -powierzchnia .cold -woda zimna .detergent dirt .cold water . wqza) .woda gorqca -jet .dysza.outlet -dysza wylotowa particles -czqsteczki pressure .strumien wody.maletfemale -polqczenie wtykowe .high pressure -wqz wysokociinieniowy .steam . wilgotna temperature -temperatura .osadnik disinfectant-irodek odkaiajqcy. mud -mul.ciinienie wody soluble salts .opaska zaciskowa na w e .detergent .czyszczenie wodq gorqcq -jet water zmywanie wodqpod ciinieniem method -metoda czyszczenia .mycie wodq slodkq water .brud .szorowaC scrubbing brush . zaciskowe wqiy connect -lqczyC cotton waste .strumie6 of water .high -wysokie ciinienie .sprzqtacz cleaner .dry .snap-on -for hoses .quick -polqczenie "szybkie" .removing -usuwanie brudu -trap .woda . splukiwaC strumieniem wody washing -mycie .luszczenie sic flow -przeplyv flush . irut hose -wqz connection -podlqczenie wqza .iloiC wody working method -metoda pracy - - - - - - - - - .heavy duty hose .iwirek.kurz engine cleaner gun -pistolet do mycia maszyn fine -czysty. sprzqtanie blow . .cz.zmywaC.ciinienie .sole rozpuszczalne w wodzie -volume .czyszczenie detergentami equipment .fresh water .strumieli wody -pressure .odwadniak.water -zmywanie wodq contamination -zanieczyszczenie coupling -polqczenie (np.my6 deck hose -wqz do mycia pokladu deck pipe -rurociw do mycia pokladu down . natryskanie stationary cleaning plant . dezynfekcyjny disinfection -dezynfekcja disinfestation-dezynsekcja drain . drobny flaking .solvent . bkoto -box .odolejanie desalting -odsalanie descaling -usuwanie kamienia kotlowego detergent .high pressure .- 9.irodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.w e jet .splukaC (strumieniem cieczy) foam -piana equipment -urzdzenie pianotworcze - - - - - - -- - - - - grinding off -zeszlifowaC grit .inlet . wyczystka nozzle -dysza .de-mucking -wybieranie osad6w ze zb.inlet .odpady przqdzy bawetnianej.czyszczenie rozpuszczalnikiem .hot .sucha powierzchnia . osuszak dust .odtluszczanie deoiling .rough .p.dmuchaC breaming -czyszczenie plomieniem brush ..heated .linka do wiadra clean -czysty cleaner .sprzqt do czyszczenia . rozpylacz jet .czyszczenie wodq zimnq .wet -powierzchnia mokra.hoseclip .low -niskie ciinienie scrub .dysza wlotowa . czyiciwo baweiniane degreassing .woda podgrzana . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Cleaning -czyszczenie.

SEAMENSHIP AND MAINTENACE I Rust removing tools narzedzia do usuwania rdzy dluto pneumatyczne sprgzarka powietrzna handle/ uchwy/ dluto pneumatyczne igl0we abrasive wheel/ tarcza Scierna kolnien zewngtrzny washer/ podkladka m screw/ & druba .9.

przeciwrdzewny.compressed air abrassive .9. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Corrosion and rust korozja i rdza anticorrosive .pitting -korozja wzerowa .-czyszczenie strumieniowe kwirkiem .air chiesel .stopien korozji .biological . odbijanie rdzy . skrobaczka .system sprgzonego powietrza (to) corrode -korodowa6 corrodibility -podatno66 na korozje corrodible -podatny na korozjg corroding environment .mill scale -zendra.czyszczenie mechaniczne by brushing . zgorzelina walcownicza corrosive -korozyjny power -agresywnoS6 korozyjna derusting -odrdzewianie descaling -odbijanie.korozja cierna .powierzchnia skorodowana weeps -rdzawe zacieki worn protectors -anody cynkowe zinc anodes -anody cynkowe (antykorozyjne) -- - - - - - - - - - - - .-czyszczenie wodno-piaskowe .korozja og6lna .korozja gkgboka .cz.mechanical . strumieniowe powietrzem sprgzonym .czyszczenie s.czyszczenie narzgdziami mechanicznymi chipping .stukanie.crevice .czyszczenie (z rdzy) strumieniem Srutu .excessive -nadmierna korozja .fretting .moderate -korozja umiarkowana .czyszczenie przez szczotkowanie -by chipping .odporny na rdzg scaling machine -maszynka do obstukiwania rdzy scraper .korozja biologiczna .skrobak.needle gun .power tool .wet abrasive . dziobak. odbijak chipper .galvanic -korozja elektrochemicma inhibitor .accelerated -przyspieszona korozja .abrasive czyszczenie strumieniowe materialem Sciernyrn .grit-.odbijanie (stukanie) rdzy .czyszczenie strumieniowe suche . odbijacz do rdzy compressed air system .cz.korozja szczelinowa .sweep -czyszczenie strumieniowe dla usunigcia wierzchniej warstwy pokrycia cleaning -czyszczenie . usuwanie (stukanie) rdzy pneumatic -pneurnatyczny angle grinder -pneumatyczna szlifierka kqtowa -hammer -mlotek pneumatycmy -chipping hammer -mlotek pneumatyczny do stukania rdzy ---chisel -kohcowka (bijak) do mlotka pneumatycznego rust grade .goosneck .luzna rdza na dnie zbiornika lub ladowni .vacuum .centrifugal abrassive .sand .skrobak plaski corroded surface .substancial .loose rust .luzna rdza .spot -czyszczenie strumieniowe lokalne (niewielkich powierzchni) .czyszczenie mlotkiem iglowym .deep .znaczna korozja rust-preventing-(konserwacja) zapobiegajqca rdzewieniu rust-preventive -Srodek przeciwrdzewny rust-proof -nierdzewny rust-resisting.inhibitor korozji .severe -powazna korozja .scale .dziobak. antykorozyjny antirust -przeciwrdzewny blast-cleaning-czyszczenie strumieniowe .czyszczenie strumieniowe odirodkowe .piaskowanie.mlotek (diuto) pneumatyczny do odbijania rdzy -hammer -mlotek do odbijania rdzy.general . Srodowisko korozjogenne --- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - corroding medium -czynnik korozjogenny corrosion (type) -korozja .climatic -korozja klimatycma .fatigue -korozja zmqczeniowa -flush rust -rdza nalotna (powstala tui po przygotowaniu powierzchni) .dry abrasive .hydro-. podcihnieniowe . czyszczenie strumieniem p i a s h pod cilnieniem -shot Srutowanie. strumieniowe materialem Sciernym z dodatkiem wody blasting -czyszczenie strumieniowe .Srodowisko korozyjne.

elektryczny mlotek do stukania r d ~ striker head for electric scaling hammer/ glowica bijakowa do elektlycznego miotka do rdzy k l scraper/ skrobaczka dwustronna.9. wyglgta boatswacn's chacrl .iston hammer/ miotek pneumatyczny jednobijakowy pneumatic 3-piston hammer/ mlotek pneumatyczny trdjbijakow cover/ pokrywa umbrella/ oslona neumatic needle chisel/ iuto pneumatyczne igiowe zawdr diawienia 3 6 single chamber blast machine mastyna jednokomorowa do czyszczenia strumieniowego hand tools .narzedzia rpzne electric chipping hammer . SEAMENSHIP AND MAINTENACE 7 Rust removing tools (2) narzedzia do usuwania rdzy pneumatic I-.

ocena (stanu) powloki .peeling . farby) .blisters -pqcherze (na plytach poszycia) .flexibility -giqtkoSC (elastyczoSC) powlok .priming . dobra (z korozjq punktow4 .checking .farba aluminiowa .blistering .flow .airless spray system . przeciwpoSlizgowa .p. dostateczna (powyzej 20% rdzy - - - - - - - - -- - - - - lekkiej) -poor --p.starzenie (powlok) .alluminium .cold cracking .inhibitive type .skrajna postaC rys .spray painting -malowanie natryskowe . farby) coating -powloki (np.crazing . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Paints and painting farby i malowanie application of paint -nakladanie farby.farby .frosting .farba przeciwrdzewna anti-fouling .f. pierwsza warstwa krycia .miss .zalecana gruboiC (powloki) paints . malowanie .fading -plowienie (powloki) .p.grunt.undercoat -powloka miqdzywarstwowa (to) coat -pokryC warstwq (np.painting specification .kruchoSC powloki .after tack -kleistoSC wyschniqtej powloki .flaking -luszczenie sig (np.kwiaty mrozu (drobne zmarszczki na powloce) .floating .brittleness .pinholing .bronzing -brqzowienie (starej powloki) -brush marks -sznary.mud-cracking -rysy skurczowe . przeciwkorozyjny .system natrysku bezpowietrznego -by brush -nakladanie farby pqdzlem -by roller -nakladanie farby walkiem -by spraying -natryskowe .roller -malowanie walkiem system .malowanie polewaniem wielostrumieniowym material . suma uzyskanych powlok . koncowa .9.odspajanie powloki od podloza .airless spraying -natrysk bezpowietrzny .spqkanie powloki od zimna .blooming -pojawianie sig wykwitow na powloce .blushing .hair-cracking .crow's foot cracking -spqkanie w postaci kurzych lapek . malarskie) .undercoating . Slady pocianiqC pqdzlem -bubbling -powstawanie pqcherzykow w nanoszonej warstwie .specyfikacja malowania .spqkania wlosowate -holiday .miejsce niepokryte (farb4 .miejsce niepokryte (farbd .lifting . rysy na powloce .spqcherzenie (powloki) .farba.lakier transparentny -damage -uszkodzenie powlok (malarskich) .cissing -ujawnianie sip nierownoici powlok . grunt coating assessment .spraying pressure .pokrycie (farba). farby) .wyplywanie pigment6w na powierzchniq (w postaci smug lub plam) .good .f. niedostatecma (powyzej 20% rdzy ciqzkiej) .finishing powloka nawierzchniowa. warstwa (np.soft -powloka miqkka coating faults -wady powlok .orange peel -struktura powierzchni podobna do sk6rki pomaranczowej .top -powloka zewngtrzna.ageing .chalking -kredowanie (powloki malarskiej) .crawling -cofanie siq wymalowania .clear -material . system powlokowy. przeciwporostowa --tin free selfpolishing type -farba samoszlifujqca. bezcynkowa bitumastic -bitumastyk.non-slip .bielenie (wskutek wytrqcania sip stalych skladnikow farb) .podklad.spqkanie.anticorrosive . lakier . ostatnie krycie (farbd .crocodiling .intermediate -powloka poirednia .thickness recommended .fair .luszczenie (powloki) .spqkanie w postaci skorki krokodylowej . lakier asfaltowy enamel -lakier asfaltowy (to) bitumate -pokrywaC bitumastykiem bituminous enamel -farba bitumiczna bituminous paint -farba bitumiczna boot-topping (paint) -farba wodnicowa application rate -zukycie farby (na jednostkq powierzchni) coat -powloka.cratering -kraterowanie (powstawanie okrqgiych wglqbien w powloce) .male dziurki w powioce - .przeciwrdzewny.ciSnienie natrysku .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE Painting .9.malowanie air owered spray ainting ma owanie natrysbem powietrznym source: Gmco Inc P air pressure gauge/ przytrzymujqca airless spray painting malowanie natryskiem bezpowietrznym high pressure hose/ wqz wysokociinieniowy wqz powietrzny zamocowana na pojemniku hand tools narzedzia reczne - round brush/ pcdzel piericieniowy radiator angle brush/ pgdqel plaski kqtowy roller/ wqlek fG t e n d brush/ pedzel do szablonow flat b r u s h pgdzel plaski paint pot/wanienka na farbg v .

zacieki (w formie firanki) .przyczepnolC (powloki do podloza) .acid . aluminiowa olejno-iywicma .gloss -polysk (powloki) .medium .colour .farba alkidowo .sheen .malowaC z gory na do1 .farba antykorozyjna .o.zdolnolk krycia . silikonowoiywicmo-aluminiowe painting -malowanie -- - - .obrastaC (np.oleoresinous .alkyd resin .olejnoiywiczny .solvent -rozpuszczalnik .kolor.dodatki -binder .obrolniqty (kadlub statku) -bottom .zacieki.nieczyste dno statku (to) foul .spoiwo paint properties -wlaSciwolci farby . barwa .f. powlok farb) . .szpachlowanie fdm -powloka finishing coating . firanki .polyvinyl-chloride -chlorowinylowe -vinyl -winylowa (kind of) paint -rodzaj farby .silking -plamy polyskowe (na powloce) .hiding power .solvents .ostatnia powloka.polyurethane -poliuretanowy .farba -remover -zmywacz farb -brush ..compatibility .schniqcie filling .latex .two components .hardness .czas schniqcia .incorrect -niewlalciwa k.bitumiczna .o.adhesive strength .farba pokladowa .odpornolC .pqcmienie powloki (wskutek ab- - plasticizer -plastyfikator .silikon resin aluminium .reflective .drying time .dirt retention -sklonnolC powloki do zatrzy- mywania brudu .o.o.o.inadequate -niewystarczajqca k.deck .szybkoschnqcy .zgodnolC (rbznych farb. na dzialanie czynnikow pogodowych type of system . ostatnie krycie (farbd flame cleaning -czyszczenie plomieniem foul .f.wrazenie polysku .zanieczyszczenia.-- - - .wypacanie (przemieszczanie siq skladnika farby na powierzchniq) -weathering -starzenie siq w warunkach sztormowych -wrinkling -marszczenie sig (np.alkyd-aluminium f.9.f.magazyn farb shop -malarnia. na kwasy . barwnik - kierow lub ich zgodnolC z podlozem) .sags . na temperature .sinkage -wsiqkanie (farby w podloze) .iywicma .water . marine growth -wodorosty na kadlubie paint . na oleje .substancje nielotne .scale (to) -luszczyC siq . powlok malarskich) drying .alkidowo-aluminiowa .spoiwo .farba dwuskladnikowa (to) paint -malowaC paint components -skladniki farby .porastanie dna statku gassing -gazowanie (twoaenie siq gazu w trakcie przechowywania farb) green algae .farba lateksowa .runs .bitominous .oil . na dzialanie wody - -weather -.additives .farba zewnqtrzna .vehicle .heat .spoiwo .pqdzel container -pojemnik na farbq gun -pistolet natryskowy do malowania locker .accelerator -przyspieszacz .adherence -przyleganie (np.Slady pociqgniqk pqdzlem .twardolC (powloki) . odblaskowa .extender -wypelniacz .quick-drying . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .antiskid -przeciwSlizgowy .anti-fouling -przeciwporostowa . la- sorpcji cieczy lub pary) sweating .ropiness . porosty (na dnie statku) of the ship's bottom .swelling .anti-corrosive . na rozpuszczalniki . warsztat malarski -spraying -malowanie natryskowe down aloft .pigment -pigment.o.non-volatile matter .washability -podatnolC na mycie resistance .system malowania .bitumen -bitumiczny -epoxy -epoksydowy .finish .zielenice (porosty na kadlubie) maintenance-konserwacja .oleoresinous aluminium . dno) fouling .heat-resistant -odporna na wysokie temperaw .

lakier painting equipment -sprzqt do malowania .swinging -rusztowanie wiszqce stirrer .rust remover -zmywacz rdzy.opalanie (usuwanie starej farby) .mill scale .water soluble salts .farba burtowa nadwodna touch up .oil varnish .gruntowak (farbd settling -osadzanie (farby na dnie pojemnika) shelf life .9.rozcienczalnik . farbq) store -zapasy (np. pot.thinner -rozcienczalnik .mieszadlo (do farby) arm -ramiq mieszadla -blade .air spray machine -maszyna do malowania .powierzchnia chroniona (np.: stelinga -bosun chair .spraying nozzle -dysza rozpylajqca (farbq) stage -pomost.podloie surface -powierzchnia .okres przydatnoici (przy przechowywaniu farby w zarnkniqtym pojernniku) skinning -powstawanie koiucha na powierzchni farby w puszce spreading rate -wydajnoSC (to) stir .striker .przygotowanie powierzchni .uncoated -powierzchnia niechroniona surface preparation .emalia.burning-off .farba gruntowa .spray-gun -pistolet natryskowy.drier .b.farba podkladowa .mieszaC (np.stripping-usuwanie starej farby rozpuszczalnikiem .sykatywa .chemical cleaning -czyszczenie chemikaliami .old paint system . do pqdzla.stopper -kit szpachlowy .: stelinga.blowgun -pistolet do malowania .spray nozzles -dysze - -- - - practical spreading rate -wydajnoSC praktyczna primer . lakier wieloskladnikowy .czyszczenie rozpuszczalnikiem .hanging -rusztowanie wiszqce staging -rusztowanie.chemical pre-treatment -wstvne chemiczne przygotowanie (powierzchni) . pqdzle) .sole rozpuszczalne w wodzie theoretical spreading rate -wydajnoSC teoretycma thickening -gqstnienie (farby) topside -nadwodna czq6C burty -paint .farba gruntowa.wash . .malowak lokalnie powierzchnie brudne volatile organic compound (VOC) -loma substancja organiczna wet-on-wet application -malowanie mokro na mokro (przed wyschniqciem poprzedniej warstwy) - - - - .dilutant .stolek bosmahski bracket -wspornik pomostu rusztowania .airless paint sprayer . walka malarskiego) .pot -pojemnik (na farbq.stare powloki farby . SEAMENSHIP AND MAINTENACE miscellaneous products -produkty roine .enamel .pqdzel na kiju .lakier bezbarwny .spar vamich . rusztowanie -floating pomost plywajqcy (do konserwacji burt statku) .coated .dyestuff -banvnik .float -ponton (do konserwacji burt) .high pressure painting pump -pompa do malowania pod wysokiem cihieniem -hydraulic arm vehicles ("cherry picker") -pojazd z wysiqgnikiem hydraulicznym .extension handle .varnish . pistolet do malowania natryskowego .shop .skrzydelko mieszadla striker -pqdzel na kiju painting techniques -technologie malowania pot life -okres przydatnoici do stosowania (po zmieszaniu skladnikow) - nia bezpowietrznym ----natryskiem-pistolet natryskowy do mahand gun -lowania bezpowietrznegodo malowania n. polewa .solvent cleaning . pot.cleaning process -proces czyszczenia .filler .rust-preventing -farba gruntowa rdzochronna .zgorzelina walcownicza . farb) substrate . odrdzewiacz . farb@ .szpachlowka .epoxy ester primer -farba gruntowa epoksydowo-estrowa . grunt (to) prime .long a m -pqdzel na kiju r .maszyna do malowa- airless spray machine -maszyna do malowania natryskiem bezpowietrznym .pokost .rozsuwany kij (np.multi-pack product -farba.

sterowanie automatyczne slow marks -wolno zmieniajqcy sic nabieinik (to) stand -trzymaC kurs stand a course -trzymaC kurs (zadany) stand on -utrzymywak (kurs i szybkoik) starboard the helm! . pot..ster w prawo! starboard twenty! -dwadzieicia w prawo! steady! -tak trzymaC! steady as she goes! -tak trzymaC! steady course . dowodzenie statkiem course -kurs . w ktory zwrocony jest statek. na prawo automatic steering .tak trzymat! lay the rudder -wychylaC ster left rudder .zmniejszaC wychylenie stem.wstrzymywak mch kqtowy statku przez wychylenie stem na burte przeciwnq.sluchaC stem (o statku) as she goes -tak trzymaC (komenda na ster) a-starboard -na prawq burtq.zwolniC (np.ster troche w prawo! starboard easy! -wolno w prawo! starboard a little! . polozenie zerowe (stem) non-follow-up steering -sterowanierezenvowe.ile leiy? ile na kursie? keep course -trzymaC kurs! - - - keep her so! . ster zero!.przeciwdzialanie sterem meet the helm! -wstrzymywaC sterem!. mch statku do przodu heading to..sterownica. zwrotny (statek) hand steering .: oddawaC ster emergency steering -sterowanie awaryjne get off the course .sterowanie rqcme hand tiller -rumpel.9. wstrzymywai obracanie (to) con -wydawaC polecenia.ster Srodek! mind the helm (rudder)! -uwaga na sterze! neutral position -pofozenie obojqtne.szprycha kola sterowego odpowiadajqca poloieniu stem zero midships wheel! . sterowe) hard-a-port .ster wylozony w lewo manual -reczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rcczne-automatyczne steering lever -diwignia sterowania recmego meet her! -wstrzymywak! meeting rudder -wstrzymywaniesterem. przytrzymywai course -trzymaC kurs how's her head . prgdkoSC wykonywania zwrotu) easy her! -zmniejszyk prqdkoSC (statku) easy the helm .kurs staly (to) steer .(ster) na burtg! sterna burcie! head for .ster troche w lewo! starboard helm! .sterowanie automatyczne bring on with -wejSC w nabieinik z . w lewo ster! push-button control . helm .ster na Srodku!... sterownoSC - .. -kierowaC sig w stronp. sterowny (statek) good-turning (ship) -dobrze reagujqcy na ster. .to follow -plynqk kursem ease .sterowaC steerage ..zejSC z kursu get on paraller course . drqzek sterowniczy hand wheel -kolo rqczne (np.zwrotnoSC statku indicator -wskainik wychylenia stem order .ster prosto!.sterna Srodek! midship spoke . ster angle -kqt wychylenia stem -handiness . ster Srodek! self-steering .sterowaC na . nie nadqzne performance index of steering -wskaznik jakoSci sterowania port the helm -ster lewo!. kierowanie statkiem.poloiyi sic na kurs rholegly good-steering (ship) -dobrze sterujqcy.sterowanie przyciskowe put over (the rudder) -wyloiyk (ster) right full rudder -prawo na burte! right rudder -ster wychylony w prawo right the helm! .proba stem przy biegu naprzod amidships . ster zero! midships! . dowodziC conning -prowadzenie statku.Srodek ster! ster zero! answer the helm . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Steering -sterowanie ahead steering test .komenda na ster hold -trzymak.ster w prawo! starboard! -wyloiyC sterna prawq burtq! starboard a bit! .. heading -kierunek.. zatrzymywak.sterowanie. check the helm (wheel) . kontrowaC sterem! midship! .lewo na burte hard-a-starboard -prawo na burtc hard over! .

odbijacz mfowy .odbojnica (gumowa) iodzi rubbing strake .sterowanie column -kolumna sterowa -light -Swiatio kierunkowe dla sternika (znajdujqce sig w linii symetrii statku) qualities .odbijacz korkowy . .koio sterowe steer small . SEAMENSHIP AND MAINTENACE steer by the lay of the land .przejSC czysto (obok jakiegoi obiektu.cork .sterowaC malymi wychyleniami stem steer with small helm -sterowaC malymi wychyleniami stem wheel -kolo sterowe -grating -kratownica (greting) na stanowisku stemika Ship's fenders odbijacze statkowe camel -odbijacz piywajqcy fender .mat .rope .: Yokohama (to) rub -trzeC sig.9.odbijacz rgcmy .odbijacz dziobowy . odbijacz z okrqglaka foam fdled rubber fender -odbijacz gumowy wypelniony pianksl pot.odbijacz z maty .hand .fisherman's -odbijacz linowy .odbijacz linowy . obcieraC rubber .bow . statku) steered course -kurs sterowy steering .sterownokk (statku) stand .quarter .odbijacz -bar -belka odbojowa -beam -belka odbojowa .stanowisko sternika.odbojnica pile -pal odbojowy .permanent .odbojnica lodzi rubbing strip -belka odbojowa (holownika) rub rail .spar drewniany odbijacz piywajqcy.sterowaC w pobliiu lqdu steer clear of .morski odbijacz gumowy wypelniony piankq square timberfender/ odbijacze z krawedziak6w tyre fender/ odbijacze z opony ka z laricucha i opon reinforced urethane skin/ wzmocniona powloka uretanowa Ifoam core/ wnetrze wypelnione piankq I chain and tire net/siat.odbojnica iodzi puddening -odbijacz dziobowy - -- Ship's fenders -odbijacze statkowe 1 cork fenders/ odbijacze korkowe hand fenders odbijacze reczne foam filred rubber sea fender (~okohattia fender) . greting stemika -wheel .

smarowanie olejem self-lubricating -samosmarowalny --block -blok samosmarowny sheave -k&ek samosmarowny slush .olej smarowy pump -pompa smarownicza resistant .smarowaC.smarowat greaser -smarownik.smar i smarowanie glycerine -gliceryna grease .emulsja olejowa film -warstewka smaru.- - - - - - - -- .smarowanie ability -smarownokC cup .system.smarowanie olejowe -mist -mgla olejowa.smar lojrskowy -box . olejenie - . smarownica lubricant .gear .smar (stab) .oil -olej smarowy .smar przekiadniowy gun .smarowniczka oil . .gear .wosk waxing -woskowanie .smarownica oiling . obieg olejowy deteroration .smarownica tiokowa -horn -naczynie na smar do lin stalowych -nipple .otw6r olejowy lubrication .smarownica kapturowa .mainica cup .starzenie sig oleju emulsion . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY f Greasing -smarowanie high pressure grease bucket pump/ wysokociinieniowa pompa wiaderkowa do smaru lubrication and greasing chart symbols example -priyklad symboli stosowanych na planach smarowania 1 A grease for ball and roller bearings/ smar do loiysk kulkowych i rolkouych grease for sleeve bearings/ smar do l o i p k tulejowych grease for wire ropes/ smar do lin stalowych grease for open spur gears/ smar do przekiadni z~batych greasefor jib bearing/ smar do ioiysk wysiggnikbw diwigowych oil level check/ sprawdzenie poziomu oleju oil filters check/ sprawdzeniefiltrdw olejowych hydraulic oil change/ wymiana oleju hydraulicznego gear case oil change/ wymiana oleju w skrzyni przekladniowej A 0 grease bucket/ wiadro do smaru * 8 9 a pump oiler / olejarka grease nipples/ smarowniczki Grease and greasing . oliwiC oiler . schemat s.chart -plan smarowania. olej rozpylony .smar .smarownica kapturowa film -warstewka s m m nipple .smar (to) smear .smar przeldadniowy (to) lubricate .system -ukiad olejowy lubricator -smarownica mineral fat -wazelina oil .smaroodporny (to) grease .olej -bath -k ~ i eolejowa l can .motor .bearing .olej smarowy point -punkt smarowania lubrication -smarowanie. mazaC wax .smarowniczka oil (luboil) .smarowniczka rgczna -circulating .smarowak lubricating .interval -okres smarowania .smarowaC (olejem).9.olej silnikowy (to) oil . powioka olejowa -hole .

fatigue -pqkniqcia zmqczeniowe abnormal -nienormalny.grab -uszkodzenie czerpakiem control -wymknqk siq spod kontroli .wglqbienie (to) leak -przeciekak corrode -korodowak leakage -nieszczelnoik. zgniecenie -report -raport poawaryjny squeezed -iciiniqty survey . ubytek error -blqd. obnizenie wear and tear . przeciek caverna -wzer.zuiycie.odksztalcenie (elementu.corrosion -korozja zmqczeniowa wearing -zuiywanie .spadek. przeciekanie corrosion -korozja (to) make water -przeciekak crack -pqkniqcie.average -uszkodzenie awaryjne action -nieczynny. na zuiycie stress -naprezenie zmqczeniowe worn . przenva buckling -skrqcenie czegoi.zuiyk test -prbba na zmqczenie part -zuiyta czqik fault .normalne zuiycie . uszkodzony (np. wgniecenie indent -wgniecenie (to) burn -palik indentation -naciqcie. zmiazdiony mishandling -niewlaiciwe obchodzenie sip damage -uszkodzenia misfit -niedopasowanie assesment . plyty) stave in . niesprawny nym z a s i w repair -nienadajqcy siq do naprawy location -zlokalizowanie uszkodzenia service -wycofany z uiytku repaires . kawerna.spalone leak -nieszczelnoik.kadlub) deformed -zdeformowany strained -odksztalcony dent -wgniecenie structural damage -uszkodzenia strukturalne deterioration -pogorszenie troubleshooting -wykrywanie usterek distortion .odpornoik na n j l c i e . Failures and damages defekty i uszkodzenia - - - - - - - - - - -- - - .czqici zuiywalne fracture -pqkniqcie zmqczeniowe quality .fair . szczelina malfunction -wadliwe dzialanie cracking -pqkanie. szpara. zrobik dziurq deformation -deformacja stove in -wgnieciony. niepracujqcy extent . nieprawidlowy -hairline . pomylka free runnng time .przedziurawik. wgiqcie (np.crack (fracture) -pqkniqcie zmqczeniowe out -zuiywanie sic failure -pqkniqcie zmgzeniowe parts .odchylenie.omylka.latent .naprawy uszkodzen squeegze -zgniatak.local . nienastawione . zakleszczak fragment -odlamek (to) bleed -przepuszczak. zaburzenia upset .szczelina.zuiycie normalne (np.zepsuty. o ograniczoorder .odpornoik na icieranie.uszkodzenie lokalne.uszkodzenie niewidoczne operation -nieczynny. czqici) unserviceable -niezdatny do uiytku disturbance -zaklbcenia.kontrola zuiycia of instrument -blqd przyrzqdu resistance . odgiqcie (np.eliptycznoik. skaza.spqcznienie metalu ellipticity .9.rozmiar uszkodzenia adjustment -rozregulowany. wada.heavy . przeciekak friction -tarcie broken down -uszkodzony gap . urzqto pieces -rozpaik sip na kawaiki dzenia) fatigue -zmqczenie .mikropqkniqcie (to) bind -zacinak sie.ocena (rozmiaru) uszkodzenia out of -poza .oglqdziny poawaryjne (to) stave -wgnieik deflection . icieranie of repeating system -blqd przekainika .czas pracy bezawaryjnej wear -zuiycie monitoring . SEAMENSHIP AND MAINTENACE -tracing -wyszukiwanie uszkodzeh faulty -wadliwy fracture -pqkniqcia .uniform -rownomierne zuiycie fall . wylqczony (z uiytku) .ciqzkie uszkodzenie line -niewsp6losiowy. owalnoik wastage . kadluba) out . powstawanie rys misalignment -nieliniowoik ustawienia crushed -zgnieciony. blqd. wysuniqty .

equipment . nakrqtek breaming -czyszczenie plomieniem (to) careen -przechylak statek dla odsloniqcia dna (do konserwacji) careenage .dokumentacja statkowa doubling -naspawanie dodatkowejplyty (blathy) -plate -plyta zdwajajqca. nieruchomy flattening -prostowanie blachy flexible -elastyczny.odciqcie doplywu cut to the length -obciqty na wymiar deficiency -niezgodnoSk z wyrnaganiami degreasing . zesp61 -drawing -rysunek zestawieniowy (to) bolt . nakladka drilling -wiercenie dry docking .odtluszczanie demountable -demontowalny derusting . nakrqtkq) slackening .dok suchy entrance -wejScie do d o h suchego -master -dokmistrz sinking trials . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Maintenance and repairs .przechylanie statku dla odsloniqcia dna caulk -doszczelnienie. naspawana.dopasowanie.montai. zlqcze.9. rozbierak disconnect -odlqczyk..dokumentacja remontowa . skladak assembling -montaz. zdemontowak dismount -zdemontowak dismantled -zdemontowany.improper .luzowanie Srub.maintenance . skladanie assembly .szczelinomierz .. gietki connection -polqczenie elastyczne.nieodpowiedni .less -zbyt maly clogged -zatkany fuel nozzle -zatkana dysza paliwowa clogging -zatykanie siq przewod6w connect -lqczyk connection -polqczenie cut-off . wyposazak.excessive -nadrnierny luz gauge . gietkie -hose -wqi elastyczny.sprawdzak. tolerancja wykonania elementu.(to) loosen -poluzowak (np.konserwacja i naprawy abrade . urzqdzenie dimension -wymiar - - - - disassemble -demontowak.pr6by zanurzania statku z dokiem documentation -dokumentacia . zamontowak fit out -wyposaiyk fit for -przystosowak (do czegoS). regulowak after treatment .skrqcanie Srubami.dok (tu: suchy) . zamocowany.. prostowak fastener -Iqcznik fastening -polqczenie.odpornoSk. armatura fixed -staly. montaz fittings . nakrqtek -tightening .naddatek materialu.. szlifowak adapt -przystosowywak. lqczenie Srubami bolt .ostra krawqdz female -element mieszczqcy w sobie inny element filler -wypelniacz -metal -metal wypelniajqcy (to) fit -pasowak.dokumentacja wyposaienia .Scierak. zamocowanie fastness . rozebrany dock . luz anneal -wyiarzak assemble -montowak.dociqganie Srub. trwaloik fatigue test -pr6ba na zmqczenie feather -wpust otworowy edge . zeirubowak bolting . giqtki - - - -- - - . skladanie.dry . kontrolowak clearance -luz .odrdzewianie device -przyrzqd. pasujqcy fitted with -wyposazony w . uszczelnienie cementation -cementowanie cement box -skrzynia cementowa chasing -nacinanie gwintu.przywracak wyglqd (ksztalt) oryginalny.skrqcik (Srubami).obrbbka cieplna po spawaniu allowance . adaptowak adapted for -przystosowany do. rowk6w (to) check .ship's .. rozlqczyk disconnected -rozlqczony dismantle -rozmontowak. fitter -monter fitting .Sruba .dokowanie statku dla remontu durability -trwaloik element -czeik skladowa end lap -zakladka stykowa exchange -wymiana fail -nie osiilgnqk celu dzialania (to) fair .osprzqt. adjust -nastawiak.

oprawka idle (standstill) period .obciqzenie probne -test . manipulowak. niedzialajqcy in use -wykorzystywany. kierowaC urzqlzeniem operating .odnowienie. zabezpieczak put on test -poddawak prbbie. ope- . urzqdzenia) conditions . zabezpieczak prevent -zapobiegak protect -ochraniak.dzialak.zailepianie (otworu) preservation -konsenvacja (to) preserve -konserwowak. hartowany hardening -utwardzanie.o. opis ogolny (np.dzialania (urzqdzenia) operator . systemu) (to) pack -uszczelniak packing -uszczelnienie part -czqik . stojak. zamocowanie mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC mishandling -niewlaiciwa obsluga (to) mount -montowaC mounting -zamontowanie. giqtka flooding -zalewanie. urzqdzenie wyeksploatowane leak -przeciek detector -wykrywacz szczelin. nieszczelnoici -proof test -pr6ba szczelnoici leakage -nieszczelnoik.ponowne przetaczanie.warunki pracy (np.zaniedbanie.with care -obchodzik siq ostroinie hand tight -dokrgcony (docizgniqty) rqcmie hardened -utwardzony. zamocowanie negligence .proof . przywracak stan uiytkowy regulate -regulowak remove -usuwak renew .uruchamiak urzqdzenie.lut twardy holder -uchwyt.bottom (lower) .no-failure dzialanie bez usterek.odnowik renewable -wymienny renewal . regulowak (to) ream -rozwiercak. zlqcze jointing piece -element lqczqcy junk -zlom.dolna czqik pattern -wzor.okres. giqtka -wal elastyczny. rozkazywak outline -obrys. niedbalstwo neutral position -polozenie obojqtne. rozwiercanie rebushing -wymiana tulei recondition -odnawiak. elementow zuiytych) - -- - - . uiytkownik (urzqdzenia) (to) order .obciqzenie . przeciekanie leveling of the plate -prostowanie blach load . gdy urzqdzenie (silnik) nie jest ujrwane in operation -w dzialaniu.obsluga comfort -latwoik obslugi (np. zatapianie the dock . twardnienie hardness -twardoik hard solder . utrzymanie (sprawnoici technicmej) -planned maintenance system (PMS) -system planowania przeglqdow i remontow service -obsluga konserwacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniak measurement -pomiar. rozszerzak reaming -rozwiercanie reboring . w uiyciu jack -podnoinik jammed -zakleszczony (to) join -lqczyC joint -polqczenie. SEAMENSHIP AND MAINTENACE - lina elastycma. pracowak (o urzqdzeniu) (to) operate . urzqdzenia) operation .external -pomiar zewnqtrzny . funkcjonowak (to) grip -zaciskaC (to) hammer -wbijaC (to) handle . testowak put under load -obciqzak readjust -ponownie nastawiak. szablon plugging .rope .obslugiwaC.obslugujqcy. konserwowak maintenance .g6ma czgik .funkcjonowanie.stalowka elastycma. operator. proba na obciqkenie lute -material uszczelniajqcy maintain -utrzymywak.top .dzialanie . polecat. wymiar . giqtki -wire . czgici zamienne).internal -pomiar wewnqtrzny (to) mount -montowak rowak (czymi) - - - - - mounting -zamontowanie.shaft - 9.zalewanie d o h force a wedge -wbijak klin (to) function -dzialak. wymiana (czqici..zamawiak (np. probne.konserwacja. polozenie zerowe operate . bezawavjne -test -proba funkcjonowania. w ruchu inoperative -nieczynny.

-wigksza naprawa . zapas.to the hull -remont (naprawy) kadluba under .chropowatoSC ogolna (to) rub . obcieraC running in -docieranie silnika sanding -szlifowanie scaffolding -rusztowanie schedule -plan. kadlub) spare parts (spares) .temporary .-naprawa tymczasowa .stocmia remontowa (to) replace -wymieniaC (czgSci) replacement-wymiana ride down -naciskaC (umieszczajqc na wlaiciwym miejscu) riding team .masa uszczelniajqca composition -pasta uszczelniajqca seat seal -uszczelnienie oparcia service .occasional -przeglqd dorainy .chropowatoSC . regulatorze. rozklad (przeglqdow) (to) schedule -planowaC scheduling -ustalenie harmonogramu scheme .Srubonit technical -techniczny control . skladowanie.gwint - - - - -przykrgcak Srubg --up . bez defektow.trzeC sig.dock -stocmia remontowa in good . bez korozji (np.uruchomiC set up -nastawiak @rzyrzqd). wymiana take to pieces -rozebraC na czgSci (to) tap .shop -warsztat naprawczy .dokrgcaC (Srubg) seal -uszczelnienie (to) seal -uszczelniaC sealing -uszczelnianie compound .magazyn.schemat. czgSci zamienne) strap -nakladka (to) strip .-remont biezqcy . nienadajqce sig do uiytku) (to) scrap . wkrgt down -przySrubowaC -home . plan scrap -zlom (pot.routine .kit -zestaw naprawczy major .stozkowy tapped -gwintowany tap rivet .specyfikacja remontowa stock .lotna brygada remontowa rigger .obsluga manual .-podwodny - repair -naprawa. naprawa o.osadzaC sig. w remoncie underwater .minor .team -brygada remontowa . stop lutowniczy sound -zdrowy..zbieznoSC. magazynowanie -life -dopuszczalny czas skladowania. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY current .nienadajqcy sig do naprawy crew -zaloga remontowa work -prace naprawcze -yard . zapasy (materialy techniczne.kontrola techniczna . inwentarz (tu: maszynowy) storage -sklad. w zbiorniku) set to work .zestaw.. rezerwa.nienadajqcy sig do naprawy .drobna naprawa out of . demontowak (np. magazynowania store . remont.9.regulowaC (urzqdzenie).-w naprawie.-w dobrym stanie .dokrgcaC.: czgSci zamienne lub materialy miszczone. . urzqdzenie) subassembly -montaz wstgpny survey -przeglqd . wybrakowane.zlomowaC (np.-naprawa biezqca .progressive -przeglqd stopniowy swop -zamiana. ustawiaC set in motion -uruchomiC (np. dociqgaC (nakrgtkg).beyond . osiadaC (np.instrukcja obshgi set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu.gwintowaC otw6r taper .shipyard .korek gwintowy -press -prasa Srubowa -thread . czujniku) set .czlonek obsady portowej statku rinse -plukaC roughness.remont okresowy. maszynp) (to) settle .zapas materialbw lub czgSci zamiennych (na statku).rozbierat.annual -przeglqd roczny .general .Sruba.lut. opis techniczny . specyfikacja. wybraC luz solder . Srubg) in -wkrgcaC Srubg -jack -podnoknik Srubowy on -nakrgcaC (nakrgtkq) out -wykrgcaC Srubg -plug . dociqgaC (np. komplet (to) set -nastawiaC.to - - - - - - - .running .czgSci zamienne specification-wyszczeg6lnienie.. zuzyte czgSci) screw . reperacja . stozkowatoSC tapered .

wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) special -.kontrola dzialania . naprawa..wykrgcac Srubc unserviceable .specification .oglcdziny expertise . zalegb -deficiency nieusunieta niezgodnoic ( z wyniaganiami) recommendation .przeciekac wild .wykrywanie examination -badanie.wydokowac. kontrola -.obrobka drewna work .overdue .toczyc (na tokarce) turning .prace remontowe. wyprowadzic (statek) z doku.zalecenie (np.wykrywanie btcdow.proba odbiorcza trials . pracowac (o urzqdzeniu) Inspections and surveys .przeglqd opohiony . postcpowanie odbiorcze .obrabiac (element mechanicznie).ciasny.routine . oglcdziny jomt .odkrccic nakrgtkq (to) undock .niewykonane zalecenia overhaul .badanie zewnqtrzne . pobielanie toe .external . ogledziny outstanding.proby zdawczo-odbiorcze detection -. naprawami .kontrola odbiorcza procedure . cigcie gazowe.visual . marnotrawstwo waste material .pomspekcyjne) report -. usterek (to) turn .hot permit pozwolenie na prace z uzyciem ognia otwartego (to) work .. dokumentacja urzqdzen .technologia template .prace prowadzone i: uiyciem c~epta (spawanie.hand . sprawdzanie.wozek suwnicy troubleshooting .inspekcja zapobiegawcza . sprawozdanie of survey -.toczenie (na tokarce) twisted plate . w remoncie underwater .ptyta (blacha) odksztalcona (zwichrowana) under bevel .niezdatny do uzytku wastage .przeglqd.raport.gwint threading .praca.obrobka (cieplna.rqcznie dokrgcony timing . SEAMENSHIP A N D RIAINTENACE technological .w naprawie.protokol zdawczo-odbiorczy inspection . remontami planning planowanie recommendation -.badanie.specyfikacja odbiorcza -test .visual .hot .ustawianie rozrzqdu tinning . przy ktorych nie jest wytwarzane ciepto .podwodny undo a nut .kontrola odbiorcza . liny) test run . oglqdziny .receiving . dokrccony .inspekcje i badania - - - - acceptance .technologiczny technology . element obrabiany .falisty unscren . napicty.protokot oglcdzin survey .materialy odpadowe (to) water .okres pomicdzy przeglqdami.arkusz (wynikow) prob thread .konsenvowac (np. chemiczna) trial assembly . remont .mechanizm niedziatajqcy woodworking .przeglqd (klasowy) czteroletni - - - - - - - - - - - - - .praca probna (urzqdzenia) test sheet .szablon tenon . naprawiac overhauling period .ekspertyza documentation -dokumentacja equipment .montaz probny trolley .gwintowanie tight .badania wzrokowe.procedura odbiorcza.cynowanie.przeglqd okresowy (to) overhaul .general . szhfowanie) -.okres pomicdzy przeglqdami.zagigcie pod kqtem ostrym under repair .dokumentacja wyposazenia.cold . basenu undulated .czop.dokonywac przeglqdu (urzqdzenia).inspekcja.dokumentacja remontowa inspection .9. wpust tenacity -wytrzymalosc na zenvanie (to) tend .preventive .straty.maintenance .przyjecie. nieusunicty.act .brzeg ksztaltownika treatment .remont kapitalny -life . odbior delivery.functional .niewykonany.

butterfly -nakrqtka motylkowa .hexagon .gaza. zabezpieczak nut -nakrqtka . obrqcz.koiysko wahliwe . stojak. loiysko osiowe . bez nakrqtki -tie . plytka dociskajqca. przerwa gasket -uszczelka gauze .loiysko poprzeczne .wrench head .otulina lever -diwignia lining -wykladzina hose band -opaska na wqz. z lbem szeiciokqtnym -hole . zaciskowa .step -loiysko wzdluine .back .set . uchwyt holder -uchwyt.axial -loiysko oporowe.sleeve .gland -nakrqtka dlawikowa .ogranicznik .ball . klamra.race -bieinia (loiyska) .lock . oslona ioiyska bolt .stal loiyskowa .l.stud .Smba z przewqzeniem .radial . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Small elements .needle -loiysko igielkowe .lock -nakrqtka zabezpieczajqca .S.: cybant joint -polqczenie.zawleczka .S.neck .- . siatka z cienkiego drutu (to) glue .cap .opaska. z lbem do klucza bush -tuleja.Sruba z przewqzeniem .spherical -nakr~tka lbie kulistym) (o .zabezpieczajqcy piericien sprqiynu- -- - - - - - ~QCY clamp .roller -loiysko rolkowe .hexagon .luzowanie Smb.nakrqtka dzielona - - -- -- - - .nakrqtka tulejowa .szczelina.pinching . nakrqtek . nasadka .check -nakrqtka kontrujqca . zlqcze jointing material -material na uszczelki jointing piece -element lqczqcy lock -zamek.Cruba gwintowana .pivoted pad .kolek ustalajqcy .S.slackening .fly -nakrqtka skrzydekkowa .loiysko kulkowe -bolts .kleiC grinding off -zeszlifowak grip -zacisk.tap .podwieszone bearing (construction) -konstrukcja loiyska .collar -nakrqtka wiehcowa .plane -loiysko Slizgowe .firing .lozysko wzdluine .S c i Srubowy ~ .nakrqtka kolpakowa .podparcie wspomiko- - - - we loiyska .castellated .spring loaded .zawleczka disc -tarcza.9.bush .bracket mounting .packing nakrqtka dlawikowa . pot.shell -panew. oprawka hoop .check . krgek gap .blind -nakrqtka kolpakowa .S.S. panewka cap -kolpak.adjusting .locked -nakrqtka z przeciwnakrqtkq . pasowana .Sruba fundamentowa . ustalaj qca collar -kohierz. dwustronna . panew bushing -tuleja.retaining -nakrqtka zabezpieczajqca .round .foodstep .S. zlqczka cotter -przetyczka -pin .nakrqtka nastawcza .otwor na Srubq .nakrqtka oporowa .loj s k o wahliwe .S.pierkcienie wyrbwnawcze.loiysko tulejowe .elementy drobne anti-friction alloy -stop loiyskowy bearing (type) -typ loiyska.S. kompensacyjne connector -lqcznik.protective -nasadka ochronna choke -dlawik circlip .adjusting .grzanie siq loiyska .spring .drop .underslung shell type .S. zabezpieczajqca . panewki .nakrqtka szeSciokqtna . tulejka.Smby loiyskowe .clamping .anchor .split .fitted .zacisk.nakrqtka koronowa . regulacyjna .clamp .nakrqtka okrqgla . piericieh lagging .slide -loiysko Slizgowe .metal . pierkcien compensating rings . nalaywka.eye S.nakrqtka zaciskowa . ustalajqca . szpara. rygiel nut -przeciwnakrqtka washer -podkiadka zabezpieczajqca (to) lock -blokowaC. oczkowa .

kawalek .locating -kolek ustalajqcy .locking -plytka zabezpieczajqca plug -zailepka. czop.return .toggle -przetyczka odchylna plate -plytka .linka druciana .otwor korka (w zbiorniku) ring -piericien .metric . kolek.iruba .metryczny . przekladka dystansowa spindle -wrzeciono.split -pierkien rozcigty rivet .kolek ustalajqcy .plug -korek wkrgcany gwintowany . korek.force a .Sruba skrzydelkowa seal .uszczelka shim -podkladka regulacyjna liner -podkladka regulujqca sleeve -tuleja -joint -polqczenie tulejowe spacer -rozpbrka.element dystansowy pin .9.drut -brush . zawleczka . Sruba dwustronna -bolt .p i n t drobnozwojowy . szczeliwo pad -podkladka piece -element.left-hand .split .bottom .klin - - - - - - - -iancuch tulejkowy (drabinkowy) screw .gwint rurowy . zawleczka .sprqiyna.distance . uszczelnienie.fine .gwint lewy .wing -nakrgtka skrzydelkowa orifice -kryza packing -uszczelka. rolka roller -waiek - - - .otw6r na kolek -joint -poiqczenie swormiowe .Sruba dwustronna thread -gwint .wbijaC klin wire . zatyczka . sztuka. zabezpieczajqcy.korek denny -hole .lock -podkladka zabezpieczajqca wedge .unified -gwint calowy .sworzen.guide . prze- - - tyczka.locking .thumb .locking -k.thumb -n. trzpien obrotowy spline -wypust.chain - -belt -pas klinowy (napqdowy) .szpilka. kr@ek. przetyczka.drut zabezpieczajqcy - - - .szczotka druciana gauze .stop .Whitworth .pipe .union -nakrqtka lqczqca .h b a ustalajqca .cienka siatka druciana line .calowy gwint Whitwortha washer -podkladka . SEAMENSHIP AND MAINTENACE .sprqiyna powrotna stud . sprgiynowanie .zawleczka -hole . motylkowa (skrzydelkowa) .nit roll -walec. krzywik nastawny spring .

ratchet -korba grzechotkowa. operowanie hand pump -pompa rqcma hydraulic -hydraulicmy grease gun .hand .mlotek hand axe . kqtowy . aparatura.face -frez czolowy -hollow mill -f.f. korba rqczna.no2 do toczenia compass -cyrkiel counterbore-poglqbiacz walcowy .flat -przecinak Slusarski .screw pitch . portable -rqcma wiertarka elektrycma angle grinder -rqcma elektrycma szlifierka kqtowa ---rubber pad -podkladka gumowa do szlifierki -bench grinder .turning . do przegwintowywania .thickness (feeler) .smooth file -pilnik gladzik .blacksmith sledge -mlot ciqzki. czolowy wewnqtrzny . toporek hand-hold -rqczny handle -rqkojeSC.frez.lancuch Galla -block -wcicgnik lancuchowy -hoist -wcicgnik lancuchowy .micrometer -mikrometr . o napqdzie elektrycznym -portable ventilation fan -elektrycmy wentylator przenoiny explosion proof -przenoiny. trzonek.roller -lancuch Galla (lancuch tulejkowy) cherry picker -wysiegnik samobieiny chisel . mlotek .angle . n6z tokarski . toporek apparatus -przyrzqd.second cut -p6lgladzik .f.w e (przedluiacz) smarownicy hydraulicmej pipe benders .oval -pilnik owalny .tap file -pilnik do gwint6w gauge -pnyrzqd.half-round -pilnik p6lokr&y . narze&ie pomiarowe.countersink -p.grzebien do identyfikacji gwintu grinder . operowaC (czyrns) hand lever -diwignia rqczna handling -manipulowanie.siekierka.stub .flat -pilnik plaski .obslugiwak. uchwyt.angle -pilnik tr6jkqtny . ze skr6conq czqSciq roboczq eye -oko -bolt .szlifierka elektrycma stolowa -drill press -stacjonarna wiertarka elektryczna pionowa fan -wentylator - - - - - -- - - -- - elektrycmy. cyrkiel warsztatowy drift -przebijak (narzqdzie) drill -wiertlo . do gwint6w die -narzynka holder . kowalski . aparat blower (fan) -dmuchawa calipers -macki chain -lancuch -belt . manipulowak. sprawdzian .szczelinomierz . przeciwwybuchowy wentylator elektrycmy .wyginarka hydrauliczna do .chipping -mlotek do stukania rdzy .gruboiciomierz . uchwyt hack-saw -pila do metalu hammer -mlot.f.coarse -pilniKzdzierak .extension bar -przedluiacz uchwytu (to) handle .spotting -wiertlo do nawiercania .stop -w.9.slotting .smarownica hydraulicma extension hose . do rowk6w . cliwignia . grzechotka .electric -- --- - - - - - - .narzynka divider -przenoinik. o nape&ie elektrycmym -drill. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Tools -narzedzia air hammer -mlotek pneumatyczny anvil -kowadlo axe .w. do plytkich otwor6w crow bar -lom stalowy cutter .Sruba oczkowa electric -elektrycmy.siekierka.- - - -- NT -jack -podnoinik hydraulicmy .threading .needle -pilnik igiekowy .water driven turbine -wentylator napqdzany turbinq wodnq file -pilnik .gap .bastard -pilnik r6wniak . z kohierzem oporowym .dluto .cold -przecinak .spot facer -p.thread .szlifierka grip -zacisk.oprawka do narzynki rethreading -n. stozkowy .

combination spanner/ klucz kombinowany X E L gap gauge. szczelinomierz universal joint for socket wrench/ lqcznik uniwersalny do kluczy /In/. do ~iericieni zewnetrzne zagiete side cutting pliers/ szczypce do ciqcia boczne :ombination pliers/ kombinerki long nose pliers bent/ szczypce dlugie zagiete circlip pliers internal straight/ sz. do piericieni wewnetrzne zagiete . do piericieni wewnetrzne proste circlip pliers internal bent nose/ sz. clearance gauge.narzedzia double oven end soanner/ klucz Bwustronnj. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tools .9. -countersink/ poglebiacz stozkowy N for hardened steel/ wiertlo do stali utwardzanej ?at nose pliers/ izczypceplaskie szczypce radiotechniczne external straight/ sz. piaski klucz dynamometrvczny. - klucz oczkowy odgiety klucz nastawny socket wrench/ klucz nasadowy ring spanner straight/ klucz oczkowy plaski screwdriver/ irubokret ratchet handle/ uchwyt z przechotkq do klucza I socket wrench ratchet/ nrzechotka do klucza nasad>wego . o I screw pitch gauge/ wzorzec gwintu taper reamer/ rozwiertak stoikowy straight fluted reamer/ rozwiertak z zebami prostymi threading die/ narzynka . do pierjcieni zewnetrzne end cutter/ szc?VPce do ciecia czolowe eound nose pliers/ izczypce okrqgie long nose pliers straight/ szczypce wydluione sz.

stop ring .ring -klucz oczkowy (dwunastokqtny) .r.stub . trzonek shank -trzonek.finishing .side cutting . okrslgle kr6tkie ..chain -klucz lahcuchowy do rur . do cigia .sz. komplet (np.sz.burring .combination .pipe .klucz nasadkowy rurowy . matryca stock -oprawa (uchwyt) narzqdzia tap -gwintownik thermometer -termometr threading die -narzynka tongs -kleszcze tool -narzqdzie kit -zestaw narzqdzi . .single ended .klucz z grzechotkq .zabierak tokarski centre .deep .sz.ratchet . bocme do ciqcia .mikrometr nail claw -lapa do wycislgania gwoidzi nippers .n6i tokarski machine tool -obrabiarka machining -obr6bka skrawaniem mallet (wooden) -mlotek drewniany metal electrode -elektroda metalowa micrometer-mikrometr gauge .Srubokret .sz.- - - - - - -- - - - .cable shoe . skr6cony straight fluted . zdzierak roughing . do usuwania zadziorow - .szlifierka rqczna z napqdem mechanicmym punch -punktak.round nose .toggle . narzqdzi) shaft -wal. komplet lathe -tokarka carrier .long needle nose .szczypce uniwersalne.-r. walek.double ended -klucz dwustronny .kiel tokarski chuck -uchwyt tokarski -tool .Srubokrqt z grzechotkq . przebijak rammer -ubijak ratchet chain hoist -wcitgnik lahcuchowy (z zabezpieczeniemzapadkowym) reamer -rozwiertak .r.sz.sz. plaskie -bulldog end cutting -sz.Srubokrqt do nakrqtek szeSciobtnych screw dynamometer-dynamometr Srubowy screw jack -podnoinik Srubowy set . czolowe do ciqcia .pack .bent nose . do piedcieni Seegera . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .-- - --- - router -frezarka saw -pila screwdriver .torque -klucz dynamometryczny stencil -wzornik.turning -n6z tokarski ultrasonic equipment .tape 9.zestaw.r.adjustable -klucz nastawny .hook . do usuwania izolacji i zakladania zlqczy .flat nose -sz.klucz jednostronny .cutting .wykaliczak .long nose .r. dwuostrzowy . wydluione .szczypce kolankowe pneumatic -pneumatyczny chain hoist -pneumatycmy podnoinik lahcuchowy impact wrench -klucze pneumatyczne socket -nakladka (konc6wka) klucza pneumatycznego -hand drill -wiertarka rqczna pneumatycma portable -przenohy grinding tool .-pump -pompa hydrauliczna kit -zestaw.bent -klucz fajkowy .box -klucz oczkowy .hand lever type -noiyce rqcme z diwigniq . z zagiqtym noskiem . z zqbami prostymi .klucz kombinowany (polqczenie klucza oczkowego i plaskiego) .klucz nastawny hakowy .combination . plaskie wydluione .sprzqt ultradiwiqkowy do pomiaru gruboSci plyt ventilator -wentylator -air turbine ventilator -wentylator napqdzany turbinq powietrznq .hydraulic -noiyce hydraulicme slide caliper -suwmiarka slide rule -suwak logarytmiczny spanner -klucz (maszynowy) . stozkowy - - - - - .kombinerki .r.ratchet .szczypce do ciqcia drutu outside caliper -macki pincers -obcegi pinch bar -1om pincher -kleszcze diwigniowe planetary hoist -wielokrqiek r6znicowy pliers -szczypce .hexagon nut .sz.sz. uchwyt (narzqdzia) shears -noiyce .r.klucz do rur .

Allen hexagon - - - -- - - - - Tools -narzedzia (2) lifting and pulling machine/ unqdzenie do podnoszenia i naciqgania electric hoist/ wciqgnik elktryczny manual chain hoist/ wciqgnik lancuchowy. Slimakowa.double offset -klucz oczkowy wygiqty dwustronny .caliper-noniusz z noniuszem suwrniarka vice (vise) imadlo - .klucze Allena (do wkrq tbw z szekiokqtnym gniazdem) .9.ratchet .klucz plaski .flat end .klucz pkaski .socket -klucz nasadkowy . SEAMENSHIP AND MAINTENACE .imadlo do rur wedge -klin belt -pas klinowy (napqdowy) .pipe -klucz nasta&ny do rur (zabka) .valve wheel -klucze do zaworbw . wrench -klucz . rgczny lever chain hoist/ wciqgnik lancuchowy z diwigniq hydraulic jacW podnoinik hydrauliczny mechanical jacW podnoinik mechaniczny .double open end klucz plaski dwustronny .force a -wbijaC klin vernier .pipe .klucz z grzechotkq .ram -mkot do wbijania klinbw worm geared block -wcirlgnik z przekladnia.tension -klucz dynamometrycmy .open end .

Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. naleinoici i platnoici 18. Cargo booking -bukowanie ladunku 11.umowa 17. Insurance -ubezpieczenia 21. dues and payments -oplaty. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Work organization on board -organizacja pracy na statku 9. Shipping industry -iegluga handlowa 25. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's computer -komputer statkowy 29. Area of trading . Fees. International conventions -konwencje migdzynarodowe 3. Charter -czarter 13. Contract . Ship's operations -eksploatacja statku 27. Crew matters -sprawy zalogowe 6. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Crew -zaloga 5.rejon ieglugi 10. International safety codes -migdzynarodowe kody bezpieczeistwa . Maritime law -prawo morskie 22. Shipping -iegluga 1. Charter and liner clauses . Container trade -przew6z kontener6w 16. Port operations time -czas operacji portowych 24.klauzule czarterowe i liniowe 14. Voyage -pod& morska 28. International maritime organizations and associations -migdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. Accommodations-pomieszczenia 7. Claims -roszczenia 15. Port call -zawi&cie do portu 23. Freight -fracht 19.10. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4.

FP/ Ochrony PPoiarowej .Statkbw Rybackich Search and Rescue(C0MSAR)/ Radiokomunikacji.(NAVJ/ )'~ez~ieczenstwa Zeglugi Carriage of Dangerous Goods.(ZLO)/ Mied~ynarodowa Organizacja Pracy Food and Agriculture Organization (FAO)/ Organizacja Wyiywienia i Rolnictwa - World Health Organization (WHO)/ $wiatowa Organizacja Zdrowia - I 1 1 1 Sub-Committees -podkomitety I I I1 I Bulk Liquids and Gases (BLG)/ Ciecry i Gazbw Przewozonych Luzem I 4 Ship Design and Equipment (DE)/ Konstrukcji i Qposazenia Statkbw 1 ilag State Implementation W I ) / Wdrazania Konwencji Stability and Load Lines and Fishing Vessels Safety (SLF)/ Statecznos'ci. Linii Eadunkowych i Bezp. Eadunkbw Stalych i Kontenerbw ' - Fire Protection .10. Solid Cargoes and Containers (DSC)/ Pnewozu Towarbw 4 Niebezpiecznych. SHIPPING International Organizations I I I International Labour Organization . Poszukiwania i Ratowania ' Standards of Training and Watchkeeping (STC W)/ )' Standardbw Qszkolenia i Pelnienia Wacht Safety of Navigation .

Miqdzynarodowa Rada Operatorow Kontenerowcow International Civil Aviation Organization (ICAO) .Miqdzynarodowy Zwiqzek Dokerow International Labour Organisation (ILO) Migdzynarodowa Organizacja Pracy .Baltycka i Miqdzynarodowa Rada Morska Council of European and Japanese National Shipowners Association (CENSA) -Rada Europejskich i Japonskich Narodowych Stowarzyszen Armatorow European Community Sea Ports Organization (ESPO) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Adrninistracji Systemow Nawigacyjnych i Latarni (Morskich) International Association of Physical Oceanography (IAPO) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Fizycznej International Association of Ports and Harbours (IAPH) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Koordynatorow Obslugi Ladunkow International Chamber of Commerce (ICC) Miqdzynarodowa Izba Handlowa International Chamber of Shipping (ICS) Miqdzynarodowa Izba Zeglugowa International Container Bureau (ICB) -Miqdzynarodowe Biuro Kontenerowe International Council of Containership Operators (ICCO) .Miqdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) -Migdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Spedytorow International Federation of Shipmaster's Associations (IFSMA) -Miqdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Kapitanow International Hydrographic Bureau (IHB) Miqdzynarodowe Biuro Hydrograficzne International Hydrographic Organization (IHO) -Miqdzynarodowa Organizacja Hydrograficzna International Ice Patrol (IIP) .Ukiad Ogolny o Clach i Handlu Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) Zrzeszenie Maklerow Oluqtowych Institute of London Underwriters (ILU) Zrzeszenie Ubezpieczycieli Londyhskich Institute of Naval Architects (INA) .Miqdzynaro- dowe Stowarzyszenie WlaScicieli Statk6w Przewoiqcych tadunki Suche International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Migdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleznych Wlaicicieli Zbiornikowc6w International Association of Institutes of Navigation (IAIN) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytutow Nawigacji International Association of Lighthouse Authorities (IALA) .Miqdzyrzqdowa Morska Organizacja Doradcza (poprzedniczka IMO) Integrated Global Ocean Station System (IGOSS) -Zintegrowany $wiatowy System Stacji Oceanicmych International Association for Biological Oceanography (IABO) -Miedzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Biologicznej International Association of Clasification Societies (IACS) .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa International Longshoremen's Association (ILA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) .Organizacja Portow Morskich Wspolnoty Europejskiej European Maritime Pilot's Association (EMPA) .International maritime organizations and associations-morskie organizacje i stowarzyszenia miedzynarodowe Baltic and International Maritime Council (BIMCO) .Stowarzyszenie Iniynierow Okrqtownictwa Intergovernmental Commision on Oceanography (ICO) -Miqdzyrzqdowa Komisja Oceanograficma Inter-governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Portow i Przystani International Cargo Handling Coordinating Association (ICHCA) .Europejskie Stowarzyszenie Pilotow Morskich European Maritime Safety Administration (EMSA) Europejska administracja bezpieczenstwa morskiego European Shippers' Council (ESC) .Rada Zaladowcow Europejskich European Tugowner's Association (ETA) Europejskie Stowarzyszenie Armatorow Holownikow General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) .

Zwiqzek Ratownictwa (okrgtowego) International Ship's Managers' Association (ISMA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Firm Zarzqlzajqcych (statkami) International Shipowners' Association (INSA) -M.recommendation -zalecenie .konwencja -guidelines -wytyczne .Miqdzynarodowe Forum Morskie Towarzystw Naftowych Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .circular letter .Organizacja Szkolenia dla Przybrzeinego Pnemysh Naftowego Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) .ok6lnik .niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne .rezolucja . Stowarzyszenie Armatorow International Shipping Federation (ISF) Miqdzynarodowa Federacja Zeglugowa International Ship Suppliers Association (ISSA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Dostawcow Okrqtowych International Tribunal for the Law of the Sea (ITLS) .International Association of Classification Societies (IACS) .dokumenty podstawowe .circular . infonnacyjne .recommended . rekomendowane .adopted .list okolny .working papers -dokumenty robocze - classification society -instytucja klasyfikacyjna .Bureau Veritas (BV) .przyjqte .Dobrowolne Porozumienie Armatorow Zbiornikowc6w Dotyczqce Odpowiedzialnokci za Zanieczyszczenia (morza) Produktarni Naftowymi IMO (International Maritime Organization) -Miqdzynarodowa Organizacja Morska Maritime Safety Committee (MSC) -Komitet Bezpieczenstwa Zeglugi (IMO) IMO documents -dokumenty IMO .American Burea of Shipping (ABS) .agreed .M.10.basic .Nippon Kaiji Kyokai (NKK) -japonskie towarzystwo klasyfikacyjne) .protokol . SHIPPING International Maritime Arbitration Organization (IMAO) -Miqdzynarodowa Organizacja Arbitraiu Morskiego International Maritime Employers Committee (IMEC) . podlegajqca zmianom (np. kod .Lloyd's Register of Shipping (LR) .procedure for control -procedury kontrolne . konwencja) .resolution .information papers .code .towa- rzystwo klasyfikacyjne USA .fiancuskie towarzystwo klasyfikacyjne .revision .performance standards -wymagania techniczno-eksploatacyjne .protocol .Det norske Veritas (DnV) -norweskie towarzystwo klasyfikacyjne .kodeks.zalecane.Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych .convention .Migdzynarodowy Komitet Pracodawcow Morskich International Maritime Forwarding Association (IMFA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Spedytorow Morskich International Maritime Pilot's Association (IMPA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Pilotow Morskich International Passenger Ship Association (IPSA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Statkbw Pasazerskich International SalvageUnion (ISU) -M.uzgodnione .Germanischer Lloyd (GL) .nowelizacja -under revision -w rewizji.agreement -porozumienie .Hellenic Register of Shipping (HRS) -greckie towarzystwo klasyfikacyjne .d.brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne . Trybunal Prawa Morza International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleinych Armatorow Zbiornikowc6w International Transport Workers Federation (ITF) -MiqdzynarodowaFederacja Pracownik6w Transportu Marine Engine and Equipment Manufacturers Association (MEEMA) -Stowarzyszenie Producentow Silnikbw i Urz&en Okrqtowych Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) .

o standardach wyszkolenia. o ograniczeniu odpowiedzialnoSci za roszczenia morskie Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) . k. o odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody spowodowane rozlewami olejow napqdowych International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) -M.K. Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) . k.Miedzynarodowa konwencja o bezpieczenstwie @cia na morzu International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage . k. k. k.M. o zwalczaniu aktow bezprawnych skierowanych przeciwko bezpieczenstwu zeglugi morskiej Convention on Facilitation of International Maritime l'kaffic (FAL) -K. o ratownictwie International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE) -M. odnoszqca sie do odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiqzku z przewozem morzem materialow nukleamych International Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) . k. o bezpiecznych kontenerach International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) .M. o przygotowaniu. o ustanowieniu miqdzynarodowego funduszu odszkodowah za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships M. z Torremolinos o bezpieczedstwie statk6w rybackich . wsp61pracy i zwalczaniu rozlewow olejowych International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND) M.K. o odpowiedzialnoSci i odszkodowaniach za szkody wynikle z przewozu morzem substancji niebezpiecmych i szkodliwych International Convention on Load Lines -M. k.M. k.konwencje miedzynarodowe Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) . o ulatwieniach w miqdzynarodowyrn ruchu morskim Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) -K. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez wyrzucanie odpadkow i innych Smieci International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) -M i e dzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom ze statkow International Convention for Safe Containers (CSC) -M.M. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez zalogi statkow rybackich International Convention on Standards of Training.M. k. o pomierzaniu statkow International Convention on Standards of Training. o mipdzynarodowej morskiej organizacji sateliatamej Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) . k. Certification and Watch keeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) -M. Response and Co-operation (OPRC) . o odpowiedzialnoici cywilnej za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS) . o poszukiwaniu i ratowaniu na morza International Convention on Oil Pollution Prepardness. Atenska w zwiqzku z przewozem morzem pasazerow i ich bagaiu Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) -K. k. w sprawie przepisow o zapobieganiu zderzeniom na morzu Convention relating to Civil Liabiity in the field of Maritime Carriage of Nuclear Material (NUCLEAR) . wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez marynarzy The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (SFV) M.M. k. o stosowaniu szkodliwych systemow przeciwporostowej ochrony kadhba International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) M. o liniach ladunkowych International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) -M.M. k. k. o standardach wyszkolenia.- -- International Conventions .K. k. dotyczqca interwencji na morzu otwartym w przypadku rozlewow olejowych International Convention on Salvage (SALVAGE) . k.

o&&izacji podrdiyl I + piGzamTSeamen Documents ClerWprac. wiceprezydent ds. B. C/ inspektor nawigacyjny pracownik ds.. naboru Training Officer/ kierownik ds. B. C Operation Officer vessels E. finansowvch wiceprezydent ds. wiceprezydent ds. szkolenia (uracownik ds. ds. vessels A. F/ ojcer operacyjny .statki D. bezpieczeristwa 4 Designated person/ osoba wyznaczona I 1 t Quality and Safety ManagementDepartment/ dzial zarzqdzania jakokiq i bezpieczenstwa C O ~ D U ~ V 1 " Management (zarzqd firmy) / 1 r I Management ~ecretaiy/) President/ Prezyden t - sekretariatzarzqdu I Mce-president -financial) wiceprezydent ds. E. B.statki A. rozliczeri . F -c D.10. C/ inspektor techniczny 1 t 1 / Chartering B u l k e d dzial operacyjny masowce dzial operacyjny chlodniowce Chartering Ro-ro/ dzial operacyjny pojazdowce A . SHIPPING -? Ship's operator -armator (an example -przyklad) Safety officer/ officer ds. 1 Recruitment Officer/ kierownik ds. eksploatacvinvch Manager/ kierownik Shore StaffManager/ kierownik dzialu kadr lqdowych Sea Staff Manager/ kierownik dzialu kadr morskich Claim and Insurance Department/ dzial Chartering Department/ dzial operacyjny - buidlingd kierownik 1-4 Reefer Fleet Manager/ kierownikfloty chlodniowcdw kierownikfloty Ro-ro Fleet Manager/ kierownikfloty pojazdowcdw vessels A. C/ ojcer operacyjny . dokumentdw marvnarskich Operation Officer vessels B.

zarzqdca statku . odpowiedzialny za sprawny jego zaladunek (takze port-captain.marine -inspektor nawigacyjny (armatora) technical -techniczny department .firma zarzqdzajqca (statkami) fee .asystent biurowy office staff .claim and insurance .superintendent techniczny. operator statku shipowner -wlaiciciel statku shipping -zeglugowy company .linia zeglugowa ship's operating -eksploatacja statku supercargo -supercargo (nadzorujqcy ladunek przedstawiciel jego wlaiciciela) superintendent .okolnik company safety officer (CSO) .quality and safety management .pracownik odpowiedzialny za szkolenie kadr vice-president -wiceprezydent -financial . przedsiebiorstwo armatorskie -department -dzial ekspedycji -industry -zegluga.technical . dziaiu kadr lqdowych office assistant . przemysl zeglugowy line .armator.ship . operator (zarzqdzajqcyeksploatacjq statku lub linii) owner -wlakiciel statku .crewing -dzial zalogowy .k.firma zarzqdzajqca (eksploatacjq statku) manager -kierownik dziaiu .dzial zarzqdzania jakoiciq i bezpieczenstwa designatedperson -osoba wymaczona (w systemie zarzqdzania bezpieczenstwem) flying captain -supercargo.dzial operacyjny. rozliczen maryna- rzy port captain . eks- -- - - ploatacyjny (zajmujqcy siq grupq statkow) operator -armator.czarter6w -chartering . armatorski klub ubezpieczeniowy owner's representative-przedstawiciel armatora pay clerk .purchasing .wlaiciciel zarzqdzajqcy (statkiem) - - .personnel -dzial kadr .obsada biura operation officer -pracownik operacyjny.dzial techniczny staff -personel technicmy superintendent .oficer bezpieczenstwa firmy clerk -pracownik biurowy department -dzial .shore staff .oficer organizujqcy i nadzorujqcy przeladunek (z ramienia armatora.przedsiqbiorstwo zeglugowe. inspektor technicmy training officer .dzial operacyjny dzial operacyjny. dzial eksploatacji .ship .pracownik odpowiedzialny za organizacjq podrozy marynarzy seamen documents clerk -pracownik odpowiedzialny za wyrabianie dokumentow marynarskich ship operator . oficer (zwykle kapitan) spoza zalogi statku.pracownik ds.dzial zamowien . cargo superintendent) management -zarzqd (firmy) . do spraw technicznych -maritime -wiceprezydent do spraw morskich operation .operation .inspektor (techniczny statkow) .sekretariat zarzqdu management company . czarterujqcego) pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny za rozplanowanie operacji przeladunkowych president -prezydent principal -mocodawca.wiceprezydent do spraw eksploatacyjnych -- - -- - - - - - -- - .wiceprezydent do spraw finansowych -technical -w.company .dzial ubezpieczen i roszczen .Shipowner and ship's operator wlaScicie1 i armator statku accountant-pracownik dziaiu ksiegowoici bookkeeper -ksiegowy circular .oplata menedzmentowa.dzial techniczny .fleet -kierownik floty .managing . zleceniodawca recruitment officer -pracownik odpowiedzialny za nabor kadr seamens' travel clerk . wynagrodzenie firmy zarzqdzajqcej . dz.zarzqd firmy secretary .operation .sea staff -kierownik dziaiu kadr morskich owner's protection club -klub P&I.

poklac P Electrician/ elektryk I - Supporting level ratings marynarze poziomu pomocniczego Watchkeeping ratings .O 3 y Trainees prakgkanci pomocnik kucharza k 3 B 8 -. - Deck Cadet/ Q Engine Cadet/ kadet maszynowy 1 Messboy/ ml steward I .oficerowie poziomu zarzqdzania kapitan Chief Engineer/ d w i mechanik mechanik wachtowy Operation level oflcers .engine r o o d marynarze wachtowi silownia I - Bosun/ bosman Able Bodied Seaman/ starszy marynarz Oiler/ smarownik 'L 9 .oficerowie poziomu operacyjnego / Watchkeeping ratings deck marynarze wachtowi .Crew -zaloga Management level omcers .

relief -zaloga zmieniajilca.pokladowy czlonek zalogi szeregowej steward .zaloga remontowa -- - - - - .cala zaloga ..sea -kapitan statku morskiego carpenter -cieSla (okr~towy) catering -hotelarstwo department . st.zaloga hotelowa chief .chlopiec (praktykant) pokladowy . .wyposaienie dzialu hotelowego. szef kuchni engineer ..dozor poiarowy./motorzysta) electrician -elektryk engine department -dzial maszynowy engineer .starszy oficer -steward .reefer -mechanik chlodni surveyor .nucleus ..all . kierownik cook . wachta poiarowa first mate -pienvszy oficer (pokladowy na statku pasaierskim) hand -marynarz szeregowy hands -zaloga statku .inspektor maszynowy fire-watch .mar.drugi mechanik .first assistant ..deck .4.odpowiadak za. stanowiska kluczowe lifeboatman.zaloga pokiadowa officer -oficer pokladowy -rating . mechanik) key personnel . zmiemicy . uczen szkoly morskiej .ochmistrz cleaner -sprzqtacz complement . 3.zaloga okrqtujqca -man . 3.stemik crew ..merchant navy . dejman deck -pokladowy crew -zaloga pokladowa department -dzial pokladowy engineer -mechanik pokladowy gang -brygada robocza -hand -marynarz pokiadowy -hands .deck -kadet pokladowy .iniynier.zaloga szkieletowa . identyfikator (np.kapitan statku handlowego .cala zaloga na poklad! handy man -pomocnik helmsman -stemik helper -pomocnik hotel manager -kierownik dzialu hotelowego junior officer . z nazwiskiem lub stanowiskiem) bed room steward -steward kabinowy be in charge of .Crew -zatoga able-bodied seaman (Am) -starszy marynarz apprentice-praktykant .czlonkowie rodziny (tu: mary"am dual purpose (DP) .szef.wachtowy pokiadowy deckie -marynarz pokladowy department -wydzial.etatowa zaloga (obsada) statku coxwain . pelnik funkcje boatswain -bosman bosun -bosman boy -chlopiec (praktykant szeregowy) .kapitan marynarki handlowej .starszy kucharz.guarantee -mechanik gwarancyjny -officer -oficer mechanik (okrqtowy) .steward kabinowy cadet -kadet.czlonek zalogi -member -czlonek zalogi .engine -kadet maszynowy captain -kapitan (posiadacz dyplomu kapitanskiego) ..zaloga .repair .deck -praktykant pokladowy .all hands on deck! .na oku" (to) man -obsadzik statek zalogq manning -obsadzanie (statku) zalogq manpower ...zaloga pokladowa -joining .- - - - - - - dayman -pracownik dniowkowy (w odroinieniu od wachtowego).czlonek obsady lodzi ratunkowej lookout man -marynarz stojqcy . sprzqt hotelowy staff .dzial hotelowy equipment .czlonek zalogi o dwoch specjalnoiciach (np.starszy oficer officer .deck .mess -chlopiec (praktykant) hotelowy cabin steward . oficer.steward pokladowy watchman .oficer mlodszy (2.engine -praktykant maszynowy badge -naszywka.merchant .starszy mechanik -mate . mechanik (okrqtowy) .siia robocza - - - - - - - . dzial na statku dependants .kluczowi czlonkowie zalogi.

dozorujqcy statek uwiqzany (bez zalogi) ship's -statkowy doctor .(pot.intendent quartermaster-stemik rating -marynarz (szeregowy czlonek zalogi) repair team -brygada remontowa riding squad .chief .chief .zaloga pokladowa .personel.oficer odpowiedzialny za sprawy bezpieczenstwapracy .second .chlopak kabinowy .marynarz wykonujqcy proste czynnoici pomocnicze - - - --- . pomocnik stewarda midshipman -asystent pokladowy motorman -motorzysta navigating officer -oficer nawigacyjny navigator -nawigator officer -oficer .drugi oficer pokladowy merchant seaman .z niepelnq zalogq wiper (wpr) . osob na pokladzie (take: pilot na pokladzie) principal -pnelozony pumpman -pompowy (marynarz obslugujqcy pompy na zbiomikowcu) purser .marynarz statku handlowego mess boy -mlodszy steward.kapitan (kierujqcy zalogq statku pasaierskiego i odpowiadajqcy za bezpieczenstwo) .cabin . oficer pokladowy.lekarz okrqtowy short-handed -niepelna obsada zalogowa sparks (sparky) .smarownik old man .osoba przyuczana do zawodu uncertificated .catering . kadry captain . starszy mechanik. drugi mechanik) shipmaster -kapitan statku shipmate -kolega ze statku shipkeeper .oficer pokladowy . doSwiadczony marynarz ordinary seaman (01s) -marynarz (stopien) Persons on Board (POB) . SHIPPING mariner -marynarz master -kapitan statku mariner -kapitan (zeglugi handlowe) mate -oficer (pokladowy) . 2.steward -boy .) stary (kapitan statku) old salt .ship safety (SSO) -oficer bezpieczenstwa statku oiler . mechanik) .oficer wachtowy .ochmistrz . marynarz sterujqcy storekeeper (stk) -magazynier maszynowy subordinate -podwladny substitute -zastepca.starszy oficer pokladowy .mechanik okrqtowy fitter .catering .spawacz okrqtowy surgeon . starszy oficer.lotna brygada remontowa rigger -czlonek obsady portowej statku seafarer -marynarz sea-going engineer -mechanik okrqtowy seaman -marynarz apprentice -praktykant pokladowy seamanlike-marynarski - - - - - -- - - seamanly -godny marynarza seamanship -praktyka morska sea staff -personel plywajqcy. oficer mechanik -of the watch .stewardesa steward's department -dzial hotelowy.senior . st.(pot.deck .engine .lekarz okrqtowy -electrician -elektryk okrqtowy engineer .(pot.radio -radiooficer .10. mechanik.wachtowy.oficer sluibowy .(obecnie) najnizsze stanowisko w zalodze maszynowej. dzial adrninistracyjno-gospodarczy(na statku) steersman -stemik.) radiooficer staff .bez dyplomu (oficerskiego) bez Bwiadectwa (marynarskiego) undermanned .oficer dziah hotelowego . st.deck ..(statek) obsadzony niepelnq zalogq understaffed .Slusarz okrqtowy staff -oficerowie statku welder .starszy oficer (kapitan.) marynarz obslugujqcy zbiomiki i rurociqgi zbiomikowca trainee .safety .stary..oficer maszynowy.duty .steward kabinowy stewardess .zaloga maszynowa steward . marynarze senior officer -wyzszy oficer (kapitan. zmiennik tankerman .- .engine .zaloga hotelowa .

ordering -replacement -zlecanie zmiany z.pienvsze zdarzenie (naruszenie dyscypliny po raz pienvszy) .vaccination .passport-.offender -winowajca .crew .dodatek zbiornikowcowy (crew) accounting -rozliczanie (zalogi) .powtorne (kolejne) wykroczenie bonus .basic wage -placa podstawowa .replacement -zmiennik.international medical certificate -migdzynarodowe iwiadectwo zdrowia .okres rozrachunkowy plac .telephone expenses .repeated offence .submit an -zloiyC podanie articles of agreement-umowa zbiorowa o pracg na statku podpisana pomiqdzy kapitanem i zalogct lista zaciqgowa ashore -na lqdzie (np.bonded store deductions .alcohol abuse -naduiycie alkoholu .visa -wiza .zezwolenie na pracg crewing agent .Swiadectwo szczepien .offence -wykroczenie .allotment -przekaz pieniqzny.seniority -dodatek za staz .provisions of .tzw.health certificate -Swiadectwo zdrowia .deductions .doiwiadczenie zalogi crews' level of training -poziom wyszkolenia zalogi daily .bonus .leave pay .Swiadectwo zdrowia -muster roll .income tax -podatek dochodowy . dobowy -allowance . p.lista plac .lista zalogi . zmiennicy . zywieniowa) inspection -przeglqd codzienny routine .slop chest .ship's articles .urlopowe . czarna lista (lista zawierajqca nazwiska osob naruszajqcych dyscyplinq pracy itd.port odpowiedni (tu: do podmiany zalogi) (crew) documents -dokumenty zalogowe .return .allotment note -polecenie przekazu pieniqznego .fixed deductions -potrqcenia stale .paszport .lista zaciqgu. koszty 1qcnoSci telefonicznej . lista zalogi .musterola. rodzinny .first occurence .transit visa -wiza tranzytowa .kantyna.zgodnie z urnowq bill of health .agent zalogowy crews' custom declaration -deklaracja celna zalogi crews' experience .monthly summary -zestawienie miesigczne -monthly wage account -miesiqczne rozlicze- - nie plac - .potrqcenia komunikacyjne. bez pracy) as per contract . umowa o pracq na statku . bonus .food . zastepstwo .Crew matters -sprawy zalogowe allowance . stawka zywieniowa application -podanie .port dogodny (tu: do podmiany zalogi) list . potrqcenia kantynowe . breach of discipline -naruszenie dyscypliny .dodatek.dzienny.union fee -skiadki czlonkowskie na zwiqzki zawodowe collective bargaining agreement (CBA) umowa zbiorowa .dieta.advances -zaliczki .overtimes -nadgodziny -payroll .cash account -rozliczenie gotowki .stawka dzienna (np.crew list .czynnoici codzienne -task -zadania dzienne (przy podziale pracy) --- - - - - - - - - - .guilty -winien .medical certificate .turist -wiza turystyczna .relief -zmiana zalogi. bonus .dodatek.account of wages -rozliczenie wynagrodzen .lista zalogi .suitable port .cash advance -zaliczka .advance wages receipt .seaman's visa -wiza marynarska .work permit .tanker .dodatek za powrot do tej samej finny lub na ten Sam statek .account period .lista zaliczek .potrqcenia . dodatek -dodatek na wyiywienie. rola zaciqgowa.ustalenia (przepisy) umowy zbiorowej crew (change) -wymiana zalogi .rozliczanie zalogi . .convenient port .iwiadectwo zdrowia black list .potrqcenia kantynowe .grave offence -powaine wykroczenie .

zachowanie siq .dyscyplina na statku disciplinary-dyscyplinarny -case -przypadek naruszenia dyscypliny disciplinary procedure .lista zalogi.zaokrqtowak.wyokrqtowanie kame.verbal waming .10.promotion ability .(pot.dismissal . zejBk ze statku disembarkation .agent zalogowy (to) mess .safety awarness -zachowanie bezpieczenstwa . wejid na statek.obsadzik statek zalogq manning .incompetence . przyjqk na statek embarkation-zaokrqtowanie.inspekcja niezapowiadana join -zaokrqtowak jump a ship .ability .reprimand -reprymenda disembark -wyokrqtowak.written warning -ostrzeienie pisernne . na kt6rym zabronione jest uiywanie alkoholu (to) embark .attitude -postawa. zdolnohci .zwolnienie usprawiedliwione . kontrakt (to) evaluate .obsadzanie (statku) zalogq agent . zachowanie siq .cause of -przyczyna zwolnienia -justified .postepowanie dyscyplinarne .mozliwoBk polegania (na kimi) form .ponowne zatrudnienie employer -pracodawca employee -pracownik engage . musterola negligence .competence -kompetencja - - - - - .personal conduct .performance -wykonywanie obowiqzkbw .oceniak.zalecenia .inspekcja pomieszczen zalogowych .opinia.) statek. placa za nadgodziny .zdatnohk do awansu .crew .crew quarters .inspekcja . zejhcie ze statku disembarking -wyokr~towanie dismissal -zwolnienie (z pracy) .inicjatywa -judgement -umiejqtnoBk osqdu .ostrzeienie .niekompetencja .droga sluibowa list .hearing -wysluchanie (obwinionego) .explanation -wytlumaczenie .motivation -motywacja .cause of -przyczyna wyokrqtowania -certificate -zahwiadczenie o wyokrqtowaniu .(marynarz) tqskniqcy za lqdem line of authority .warning .zatrudniak engagement -zatrudnienie.formularz opinii . zdezerterowak labour costs -koszty robocizny labour turnover -plynnohk kadr landing -wyokrqtowanie landsick .zwolnienie (kame) .lista .. zaangaiowanie .entry to the log .prowadzenie siq.wyciilg z dziennika okrqtowego . umowa o pracq .dependability -- - - --- - . niedbalstwo notice of termination -wypowiedzenie occupational desease -choroba zawodowa occupational hygiene -higiena zawodowa order on board -porzqdek na statku overtimes -godziny nadliczbowe. ocena .umiejqtnohci. SHIPPING discharge -wyokrqtowanie -book -ksiqieczka zeglarska .recommendation . wej6cie na statek.spoiywak posilek mess bill -wydatki na wyiywienie muster roll .disciplinary .unannounced .zaokrqtowanie (to) employ -zatrudniak employment -zatrudnienie agreement .opu6cik statek bez pozwolenia.lista zalogi log book -dziennik okrqtowy entry -zapisy w dzienniku okrqtowym extract .zapis w dzienniku okrqtowym dry ship .re.contract of -umowa o pracq.language proficiency -umiejqtnokci jqzykowe .wyokrqtowanie.temperament -temperament health certificate -Bwiadectwo zdrowia house the crew -rozmieszczak zalogq inspection .initiative . do lodzi embarking -okrqtowanie.umowa o pracq contract -kontrakt.ostrzezenie ustne . opiniowak evaluation report .abstract (from the -) -wyciilg (z dziennika okrt$owego) (to) man .zaniedbanie. dyscyplinarne discipline on board .

verbal . szmuglowaC stock -zapas materialow. rozliczony (marynarz wyokrgtowany) pay .ostrzezenie na piimie - - - - -- .alarm Cwiczebny .stawka dzienna na wyiywienie (zalogi) scale .written . byk w mocy (o przepisach) (to) supply -zaopatrywaC. tabela naleznych racji (iywnoiciowych) wages -placa account .placiC paymaster -platnik (na statku pasaierskim) pay off -wyplaciC naleznoiC. zapas. zaokrqtowanie slop chest -kantyna dla zalogi (to) smuggle -przemycak.stanowisko practice -praktyka.marine blue .ostrzezenie ustne .statek .fully manned . doiwiadczenie na morzu sea sickness . dostarczaC testimonials . na tym samym statku) responsibility -odpowiedzialnoSC Sailor's House . prowiant. zwolnienie z zaciqgu.ostrzezenie .skala wyiywienia.praktyka morska. skreiliC z listy zalogi signing off -wyokrqtowanie.Dom Marynarza sanitary conditions -warunki sanitarne seafaring -plywanie (zarobkowe) po morzu Seaman's Book -ksiqzeczka ieglarska seamanlike -marynarski seamanship . zasob to be in force .zaloga statku victualling -wyzywienie -bill -rozliczenie kosztbw wyzywienia (zalogi) -rate .symulator szkoleniowy transportation -transport -costs -koszty transportu.szkolenie centre . dostawa.sprawy zalogowe position . splaciC przy wyokrgtowaniu passport -paszport personal .stawka za nadgodziny sheet .dodatek mundurowy .statek szkoleniowy simulator .rzeczy osobiste declaration .zaiwiadczenie o zatrudnieniu.rozliczenie plac warning . przepis . wiedza okrqtowa. umowa o pracg na statku ship's company .zapasy okrqtowe shipwrecked person -rozbitek shore leave -wyjicie na lqd (marynarza) (to) sign-off -wyokrqtowak.okres praktyki morskiej pratique (free pratique) -iwiadectwo (sanitarne) swobody ruch6w promotion -awans -policy -polityka awansowa provision -zywnoiC. praktyki morskiej) rejoin -ponownie zatrudnik siq (u tego samego armatora. podrozy means .sea .mundur granatowy vessel .osobisty -belongings .dystynkcje .placa (to) pay .guaranteed - - - -- - - ship stores .musterola.obowiqzywaC. schludny uniform -mundur allowance . prowiantu lub czgici zamieiych (na statku) supplies . doiwiadczenie morskie sea period -czas pobytu w morzu. wpisak na listq zalogi signing on -zamustrowanie.dostawa.deklaracja rzeczy osobistych personnel -personel. rola zaciqgowa. zaloga accident -wypadek z udzialem czlowieka matters .irodki transportu trim -uporzqdkowany. staz plywania sea service -sluzba morska.zapis (np. zmustrowanie (to) sign-on -zaokrqtowat. staz -muster .choroba morska ship's articles .distinction .arkusz (zestawienie) nadgodzin paid off -splacony.nadgodziny gwarantowane (oplacone bez wzglqdu na to czy byly przepracowane) rate .(cala) zaloga statku .scale of -normy wyzywienia ration -racja iywnoiciowa record . opinia trade union -zwiqzek zawodowy training . zaopatrzenie supply -zaopatrzenie.statek w pelni obsadzony (zalogd compliment ..okrodek szkoleniowy programme -program szkolenia ship . dotyczqcy zaokrqtowania.

SHIPPING Superstructure and accommodations .nadbudu'wka i pomieszczenia Owner's lope/ messdeck/ navigation decW pokiad nawigacyjny bridge/ provision crane/ mostek diwig gospodarciy living quarters pomieszczenia mieszkalne smoke detection system/ system wykrywania dymu 1 .10.

engine .crew --mesa zalogowa.(statkowy) piec kuchenny heater -podgrzewacz. ogrzewanie indoors -w pomieszczeniu zamknictym inside cabin -kabina wewnqtrzna (bez okna) laundry -pralnia locker -zarnkniccie. urzqdzenie klimatyzacyjne crew .komora skladowa (chlodzona) . chlodziarka room -pomieszczenie .suszarnia .cargo .Sredniowka (nadbudbwka na Brodokqciu) cabin -kabina equipment -wyposazenie kabiny carpenter's shop -ciesielnia.officer's -mesa oficerska .sucha prowiantura.accumulator -akumulatorownia.wyposaienie kuchni machines . prowiant chlodzony refrigerator.captain's .system klimatyzacji --unit -agregat klimatyzacyjny alleyway -korytarz wzdluzny na statku berth .pomieszczenie otwarte (nie wliczane do pojemnoSci statku) panelling . grzejnik heating -nagrzewanie.suszarka fiddle -krata wok01 stolu (zapobiegajqca spadaniu naczyn) galley .. prowiantura - - - - - - - - - - - - -- -- .dining -jadalnia .after .szalunek pomieszczen pantry -pentra passageway -korytarz poprzeczny (na statku) passenger -pasaier -accommodation -pomieszczenie pasazerskie bay -pomieszczenie pasazerskie deck -poklad pasazerski spaces -pomieszczenia pasazerskie reefer stores -prowiant chlodzony refrigerated cabinet -szafa chlodnicza.emergency generator pomieszczenie agregatu awaryjnego -provision magazyn zywnoSci.conditioned pomieszczenie klimatyzowane .pomieszczenia accommodation -pomieszczenie -pomieszczenia zalogowe -plan -plan pomieszczen .linen -magazynek bielizny .Sciana dzialowa dryer .kuchnia statkowa equipment .suitable .stevedore's -biuro sztauerow .mostek rufowy (na promie) . wystarczajqce pomieszczenia air -conditioned room -pomieszczenie klimatyzowane air-conditioning-klimatyzacja system .deck .biuro ladunkowe . jadalnia zalogi szeregowej messroom -mesa. magazynek ciesielski chart room -kabina nawigacyjna climatizer-klimatyzator.cold storage.urzqdzenia kuchenne range .mostek kapitanski . jadalnia office . pomieszczenie akumulatorow .drying .boiler .akumulatorownia .mesa zalogowa messroom -mesa zalogowa deck workshop -warsztat pokladowy dispensary -ambulatorium dividing bulkhead . na ktorym znajduje sic mesa .odpowiednie. prowiantu.tally -biuro liczmenow officer's quarters -pomieszczenia oficerskie open space . nawigacyjny) . chlodziarka refrigerated stores -zywnoBC chlodzona.lower .biuro pokladowe .crew - - -- - - - - - - - paint -magazyn farb library -biblioteka lounge -salon (na statku wycieczkowym.chart -kabina nawigacyjna .docking -mostek rufowy (na promie) bridgehouse . magazynek . pomieszczenie kotla .battery .dolna koja boatswain's locker -magazyn bosmanski bonded store -magazynek celny bridge -mostek (kapitanski.koja deck -poklad mieszkalny .dry provision .szafa chlodnicza.kotlownia.conference -pok6j konferencyjny . promie) mess -mesa deck -poklad.zaloga -mess .biuro .biuro maszynowe spaces -pomieszczenia biurowe . magazyn prowiantu suchego .Accommodation .

r- SHIPPING Ferry cross section -przekrbj promu staircase/ klatka schodowa dno podwojne cabin .biurkowa -bed light/ lampka kojowa -bed/ koja .kabina mirror light/ Swiatio nad lustrem. bath room/ lazienka ceiling light/ lampa sujtowa electric clock/ zegar elektiyczny wall light/ lampa Scienna lampa . desk light/ alleyway/' korytarz mirro/./ wash-bowh lustro umywalka sofa/ sofa desk/ biurko .10. .

dyplom kapitana zeglugi baltyckiej .near coastal voyages .salon (czgSc pomieszczen kapitan- - - - Certificates of Competency .master .recreation -pomieszczenie rekreacyjne . .chief mate -dyplom starszego oficera .crew spaces -pomieszczenia zalogowe .dyplom oficera pokiadowego .sterownia - - - - - .refrigerated provision .fisherman seagoing fishing .iwiadectwo rybaka ryboiowstwa morskiego holder -posiadacz Swiadectwa dyplom -marine electro-automation officer oficera elektroautomatyka okretowego -master -dyplom kapitana zeglugi wielkiej .dyplom kapitana.centrala telefoniczna wheelhouse .Swiadectwo starszego marynarza w zegludze krajowej .master mariner .Swiadectwo mlodszego marynarza pokladowego .abled-bodied seaman home trade . Swiadectwo kwalifikacyjne .dyplom oficera mechanika wachtowego .chlodnia prowiantowa (na statku) .magazyn bielizny brudnej .Swiadectwo kucharza okretowego . komora chlodnicza .master's . Swiadectwa certificate of competency -certyfikat.pomieszczenia pasazerskie .engineer officer in charge of watch .posiadacz dyplomu.chiodnia.steward's .steering .chlodnia.office spaces -pomieszczenia biurowe .mate .iwiadectwo starszego marynarza .deck hand .deck -magazyn pokladowy . Swiadectwo kwalifikacyjne .able fisherman -seagoing fishing -Swiadectwo starszego rybaka ryboiowstwa morskiego -cook assistant Swiadectwo miodszego kucharza okrgtowego .officer in charge of a navigational watch dyplom oficera wachtowego - -- - - - - - - - -- - - - - - - ..magazyn zaopatrzenia dzialu administracyjno-gospodarczego superstructure-nadbudowka deck .cold . Swiadectwo kwalifikacji kapitana statku handlowego .dyplom kapitana w zegludze krajowej .- - - - certified officer .Swiadectwa kompetencyjne skich) screen door -drzwi siatkowe seamens' quarters .pomieszczenia marynarzy self-closing door -drzwi samozamykajqce sic store -magazynek.paint .pokiad nadbudowki -crew quarters -czeSC nadbudowki z pomieszczeniami zalogi . magazyn -bosun's -magazynek bosmanski .magazyn dziaiu hotelowego .pomieszczenia pasazerow telephone equipment exchange .endorsement attesting the recognition of a -potwierdzenie uznania dyplomul Swiadectwa .chlodnia prowiantowa .reefer . komora chlodnicza .dyplom starszego oficera mechanika .abled-bodied seaman .dyplomowany oficer certificate .catering .iwiadectwo holder .passenger spaces .fire equipment -magazynek sprzetu ppoz.chief engineer officer .dyplom kapitana zeglugi wielkiej .cook .sterowka saloon .chill .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .pompownia .chemicals -magazyn chemikaliow .chief mate .magazyn farb .dirty linen .dyplom starszego oficera -of competency -dyplom oficerski.passenger quarters .master home trade .pump .

o f sea s e n i c e .wystawiono na podstawie przcpisb\v .dyplom szypra klasy 1 rybolbn st\\ a lnorskiego seagoing fishing ..?jqce do plyu ania na tbiomikou each -I\ iper-SM iadect\\o mlodszego motorrh.\ alld .ordinary seaman honic trade hviadect\\o marynarra a zegludze k r a j o w j pilotage licencja pilota p i l o t a g e exemption .zezu oleLieronanie statkarni o duzych prqdkonie n c ~ sciach qualification document -+\I ~adechvo potwierdz>i.. .iqctk\\aliiikacje regulations . zeglugi baltyckiej .iadczenie praktyki plyi+ania of matchkeeping s e n ice on the bridge -.. near coastal loyages . S\riadectwo kwalitikacyjne .I arn! dy plom \ master's license .zas\\.inspekcja administracji kraju b.. .1 bander). - ..przepis) mi<dzynarodo\ve national . raport suspend certificate -. license licencja. sprawozdan~e. < \ < iadectun kraju bander!.su lddect\\o operdtora ogolnego u~zqdzen GMDSS GhlDSS Restricted Operator Certificate (ROC CJMDSS).dokunient z~ralniajqcy (kapitana) z obolviqzku korrystania z us1~1g pilota rating forming part of an engine room ~vatch C\viadect\vo motorzysty ~vachtou-ego . dyplom.Inia dynamiczncgo flag state kra.r a n 1e51iccrt! fikat.sty certification \vyda\\ aanle dq plombu certificate of competency ( C O C ) s\\iadect\\o kompetenc>jne (dkplom oticerski.prrepisy krajo\ve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - spurious sfitlszo\\any (np. paiist\\o bander! ccrtiticate COC' cert? tikat.second engineer officer .prakt)k'~ mor\ha.dyplom kapitana.dyplom s k i p p e r class 2 szypra klasy 2 rybolih s t w morskiego tanhcrman i\\ iadectwn prresrkolenia uprax ni.. Swiadect\vo k\valifikacji kapitana statku handlowego master's ticket --(pot.zegluga krajowa home state C O C d y p l o m (Swiadect\vo) kraju pochodzen~a (rnarynarza) issued under the provisions .) d l plom kap~tdna near coastal \o>ages zegluga prrqbrzezna permission .control .dyplom oficera \vachtowego.rating forming part of a naLigational \\ateti sa iadectwo marynarza wachtou ego .sa ~adectmo ogranlczone operatord u ~ z ~ ~ d GMDCS zen home trade . na na .regillatlons przcpisy kraju bandery GRIDSS General Operator Certificate (GOC G M D S S ) . chcmikalio\~cach -on liquiticd gas tanker -rermolenie na prace na garowcach -on 011tanker zezw olenie na pracq na r b ~ o r n ~ h o \cu do prze\\ o r u ropy \ permit to operate high speed craft . dokument) sea practice praktl ka morska \ea s e n i c e .przcpisy ~nternntional .jo\\ej home trade dyplom szy-skipper class 7 pra klasy 2 n zegludze krajoaej skipper class 1 seagoing fishing .10. /a- .dyplom drugicgo oficera mechaniku home t r a d c d y p l o m s/ys k i p p e r class 1 pra klasy 1 \4 zegludze kra. star n w r A - -- - - racja.r c m o l e n ~ e -on chemical tanker r a r \ \ o l e n ~ e pracc. s\\ indectwo inar) narskie) dispensation -zez\\olenie na rajmo\\ anlc stano\\ iska d>namic positioning operator certificate swiadect\\o operatom s>stemu par! ejono\\ . SHIPPIRC - - ofiicer in charge of a na\ igational batch-.zaSwiadczenie o pelnieniu \vachty nawigacyjn ej .

obshgi) w formie broszury -sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.porzqdek dnia stand by -pogotowie .byl zatrudniony na stanowisku .anchor ..p ~ n k zborny t off-duty -po shzbie on board ..wachta 20. manewrowe) relieve officer -oficer przejmujqcy wachtq (to) relieve .wachta pokladowa . dz. .obsenvacja.zaznajomienie siq zalogi z nowym statkiem workstation . wachtowy -engineer -mechanik wachtowy oMicer -.Work organization on board . pozycja principal -przelozony.first .. zakladka performing bridge watchkeeping duty -pelnienie wachty na mostku post .objqc kierownictwo take over -przejqc (np.00 . obsenvator main shipboard manual .daily ..08. statek. uzytkownik (urzqdzenia) order -polecenie.middle . rozkaz (to) order -polecac.ustanowik wachte .dzien powszedni.oficer wachtowy watchman -wachtowy work .glowna instrukcja statkowa management of a vessel -zarzqdzanie statkiem man-hour -roboczogodzina mariner's handbook -poradnik marynarza muster .i.wachta 04.wziqc udzial w .Q4.00 .okres przejmowania obowiqzkow przez czlonkow zalogi.zmienit kogoS na shzbie reliever -zmiennik - - replacement -zastepstwo round .00 .wachta 08. (served as .deck .bez obshgi czlowieka engine room .served in of .objqc kierowanie statkiem take the sea .take over the -przejqc wachtq (to) watch . rozkaz -booklet . szkolenie.zaokrqtowai.. wachtq). (np.pelniC wachtq watchkeeping .forenoon .wewnqtrzstatkowy system przywolania (zalogi) day-off .wehodzit na poklad go aloft .trzymanie wachty.stanowisko pracy - - -- - - -- - - - - --- - - - - - - - .00 .na shzbie one onlone off -system pracy zalogi (jednakowy czas spqdzany na statku i na lqdzie) operator .instrukcja..00 .wachta kotwiczna -below -wachta wolna (od shiby) .dzien wolny od pracy day wage . polecen lookout . pelniqcy wachtq.to be in -bye w pogotowiu (do pracy) straight time -czas roboczy zwykly (w odroznieniu do nadgodzin) (to) substitute -zastqpowac take charge of .wachta 00. objqc (np. np.stanowiska (alarmowe.00 -1 6. iSC na morze turn to . rozkazywac overlap .oficer wachtowy .. popohdniowa (12.praca w toku (nie zakonczona) --load .set up . szef quarters .dniowka robocza day worker -pracownik dniowkowy.urgent -praca pilna working day .00 .morning .00) .24. operator. crew call system ...dniowka day work .wspinak sie na maszt go to sea . na statek on-deck -na pokladzie on duty . funkcja.zabierac siq do roboty unmanned .) routine -czynnosci rutynowe (wykonywane na statku stale) .praca aloft .organizacja pracy na statku (to) board -wehodzit na statek boarding -wejicie na poklad capacity .silownia bezwachtowa watch -wachta.obslugujqcy. dayman deficiency -niezgodnosk z wymaganiami go aboard .obciqzenie pracq . obsada wachty -afternoon w.na statku.engine -wachta maszynowa engineer -mechanik wachtowy . kierownictwo) duties -przejqc obowiqzki take part in ..12..stanowisko..00 .pracowaC na wysokosci in progress .praca akordowa .zbiorka list -rozktad alarmowy station . roboczy working time -czas pracy working up a new ship ... ppoi.piece -.obchod (statku.) .00 -officer . take the con .stanowisko . pot.set the -wyznaczyc wachtq .iSC na morze graphic schedule -harmonogram instruction . ..

port Zatoki Meksykanskiej Havre.strefa polnocna USA West EnglandEast Ireland (W.Indie Zachodnie -- -- .Hongkong Isle of Man (IOM) . Hull.Southampton Southern Range (SR) .(port wyladunkowy) nie na polnoc od . Baires) . north of Cape Hatteras (USNH) -porty wschodniego wybrzeza USA na polnoc od przylqdka Hatteras United States North Range (USNR) .porty pln.Genua. pln. SAF) -Afryka Poludniowa South America. Meksykanska United States. wybrzeza Anglii of India (WCI) .Genua.Le Havre. Naples or La Spezia (GNS) -Genua. La Spezia lub Livorno Gulf ports . Irlandii East Coast of Great Britain (ECGB) wschodnie wybrzeza Wielkiej Brytanii Europe Combined Terminals (ECT) -zespol terminali kontenerowych w Rotterdamie East Coast United Kingdom (ECUK) wschodnie wybrzeia Wielkiej Brytanii East Indies (EI) . wybrzeza USA) Orient .Zachodnia Anglia/Wschodnia Irlandia West Coast (WC) .B. wybrzeza Indii of South America (WCSA) .zach. Neapol lub La Spezia German North Sea Ports (GNSP) -porty niemieckie w basenie M.zachodnie wybrzeza --of Africa (WCA) -z.Marsylia North Coast (NC) -wybrzeie polnocne North coast of South America (NC SAM) Ameryka Poludniowa.wsch. zachodnie wybrzeza Southampton (Soton) .z. SHIPPING Area of Trading -rejon ieglugi Buenos Aires (BA.Buenos Aires Buenos Aires and/or La Plata (BALP) -Buenos Aires illub La Plata Baltic trade -zegluga baltycka British Columbia (BC) .wyb. Afryki East Coast of India (ECI) -wsch..) -porty Zjednoczonego Krolestwa lub Kontynent (europejski) United Kingdom. Gdynia or Szczecin (GGS) -Gdansk. Indii East Coast of Ireland (ECI) .Daleki Wschod Gdansk or Gdynia (GG) -Gdansk lub Gdynia Gdansk.zachodnie wybrzeza Ameryki Poludniowej West Indies (WI) .Wschod. Antwerp or Dunkirk (HA or D) .poludniowe porty atlantyckiego wybrzeza USA United Kingdom (UK) -Zjednoczone Krolestwo United Kingdom or Continent ports (UK I Cont.Zatoka Perska Rotterdam (R'dam) -Rotterdam River Plate (River) .porty lezqce na rzekach Parana i La Plata South Africa (SA.. kraje wschodu Persian Gulf (PG) . Europy od Antwerpii do Hamburga Continent Bordeaux-Hamburg (CBH) -porty p6lnocnych wybrzeiy Europy od Bordeaux do Hamburga Continent Le Havre-Hamburg range (CHH) -kontynentalne porty polnocnoeuropejskie w rejonie od Le Havre do Hamburga Channel Islands (CI) -wyspy Kanalu La Manche Continent -porty polnocnoeuropejskie pomip dzy Hamburgiem i Bordeaux District of Columbia (DC) . East Coast (SAM EC) -Ameryka Pld.. Antwerp or Rotterdam (LHAR) . USEC) . Hull.10. wybrzeia Afryki --of England (WCE) .1) . Antwerpia lub Dunkierka Gulf of Mexico (USGulf) -Zat. wschodnie wybrzeia East Coast Africa (ECA) .IE. wyb. Antwerpia lub Rotterdam Liverpool (Lpl) .Londyn London. Livorno or Naples (GLN) .wyspa Man Isle of Wight (IOW) -wyspa Wight London (Ldn) . Le Havre. wybrzeza not north of (nin) . Antwerp or Dunkirk (UKHAD) . Northern Range (NR) -rejon polnocny (portow wsch. Antwerpia lub Dunkierka Hamburg-Le Havre range (HIH) .Kolumbia Brytyjska Continent Antwerp-Hamburg (CAH) . Gdynia lub Szczecin Genova. Savona.Londyn.. Polnocnego Genova.wsch. Livorno lub Neapol Genoa.USA. La Spezia or Leghorn (GSSL) . Havre.Liverpool Marseilles (M'lls) .Zjednoczone Krolestwo. Savona.Indie Wschodnie Europe (EU) .o k r g Columbia East Coast of USA (EC USA. wschodnie wybrzeza South America. wyb. West Coast (SAM WC) Ameryka Pld.Europa Far East (FE) .(porty) w strefie Le Havre-Hamburg Hong Kong (HK) .

ladunek eksportowy -transit -ladunek tranzytowy.port opcyjny pre-booked -wstqpnie zabukowany precarriage -przewoz wst~pny quota -kontyngent.ladunek .dostawa pod burte bill's of lading lot -partia konosamentowa board receipt -potwierdzenie zaladowania ladunku.. ekspediowak forwarding .clean products") . kwota (ilosc) receiving note -zgloszenie ladunku shipment -partia ladunkowa. z wylqczeniem ex .port dostarczenia ladunku -of discharge -port wyladunkowy of loading (pol) . na statek (to) book -bukowak (ladunek).ladunek powrotny - - - - - - -- - - - - .z.ladunek na droge powrotnq inbound .port przeladunkowy .fracht. spobrod excess -nadmiar. przyjqcia l. port zaladunkowy of transhippment .outward . na statek option (opt) -wybor.Cargo booking .na statku.opis statku dirty tanker -zbiornikowiec do przewozu ropy surowej i produktow ciemnych (np.instrukcja spedycyjna -order .) -wylqczajqc. opcja. ladunek . prawo wyboru . kontyngent eksportowy firm indication -wskaznik staly forward -wysylac. zlecanielprzyjmowanie ladunku do przewozu .okres obowiqzywania umowy bukingowej cargo (cgo) . statek) - .optional . w -dirty odroznieniu od . udzial. nadwyika export . ladunek przeznaczony do innego portu closing date -data zakonczenia przyjmowania ladunkow na dany statek na plac skladowy commodity description -opis towarow commodity index -indeks towarow (to) consign -nadawak. mazutu) dirty trade -przewoz ladunkow brudnych dispatch -wyslaC ladunek. przewozy) steaming range -zasiqg plywania (statku) stem .alimentacja.back - - -- - - .ilosc (ladunku) w opcji czarterujqcego -quantity at Owner's ilobC (ladunku) w opcji armatora order port -port zlecenia out-bound freight -ladunek w eksporcie payable ton -tona zarobkowa port .bukowanie wstepne (ladunku) -reference number -numer nadany danej partii zabukowanej przez agenta bukujqcego -note -nota bukingowa.zezwolenie wywozowe.kontyngent wywozowy. wywoz license . z wylqczeniem excluded ports -porty wylqczone excluding (ex.bukowanie ladunku alongside delivery .ciezar wysylkowy (ladunku) spread -rozkladac (np.advance .kontroferta .port .firm -oferta wiqzqca on board -na statku.zwyczaj portu -of delivery (pod) .custom of the (cop) .spedycja instruction . rezenvowaC booking -bukowanie.quantity at captain's (qc) .outward . ropa surowa. wysylka towaru. wysylaC (np. na statek on ship board .counter .wolny od wszelkich obci@e~i not exceeding (ne) -nie przekraczaj%cy offer .ladunek na drogq powrotnq . oddaC do dyspozycji (np.eksport. potwierdzenie zabukowania period . ilobC ladunku oferowanego net (free of all deductions) .oferta .ladunek w eksporcie haulage -przewoz. ladunku) contract of affreightment . eksportowe quota . excl.ladunek balastowy ladunek brudny (np. ekspedycja (morzem) shipping -zegluga -ton -tona frachtowa (przestrzenna lub masy) -unit -jednostka ladunkowa (stanowiqca podstawe naliczenia frachtu) -weight .ilok (ladunku) w opcji kapitana .zlecenie spedycyjne freight . przesylke except (ex) -wylqczajqc.homeward - .umowa bukingowa delay -opoznienie. towar) consignment -partia (np.ballast .zobowiqzanie zaladowcy odnohie terminu zaladowania ladunku stoppage in transit -wstrzymanie wydania ladunku tender -udostqpnik. zwloka description of the vessel .port zaladunku. transport (Iqdowy) inducement .quantity at Charterer's .

omnibus .konosament bezpoiredni .declaration zgloszenie ladunku .record book ksiqzka ladunkowa - -- -- -- -- ---- -- ------ --- ------ ------ -release -kwit celny (zwolnienie towarow odprawionych) specification .konosament zbiorowy (obejmujqcy kilka przesylek) --holder -posiadacz.rejestracja danych -processing .warunki konosamentowe .Swiadectwo odszczurzania . wydany przez odbiorcq condition -warunek (umowy) commodity plan -plan ladunkowy dangerous goods -towary niebezpieczne manifest .outturn .forwarder's .fumigation .clean .local .protokol przekazania -of deposit . okaziciel konosamentu .konosament morski .konosament bezpoiredni .lista specjalna towarow n.zgloszenie przybycia (powiadomienie odbiorcow ladunku o jego przybyciu) bill of entry .direct .konosament na okaziciela -blank--konosament na okaziciela terms and conditions .through . SHIPPING Cargo documents .foul . celna deklaracja przywozowa bill of lading (bll.documents -dokumentacja ladunkowa .arkusz danych -storage -przechowywanie danych - - - - - - - - - - - - ---- - .deratting exemption .manifest towarow n.claused .shipped . Swiadectwo.ante dated -k.konosament czarterowy .kopia kapitaliska (konosamentu) .Swiadectwo fumigacji .intake -dokument o iloSci ladunku zaladowanego wedlug wskazan miernikow statkowych of origin (C/O) . wydany z datqpoiniejszq .przetwarzanie danych -rate . data .swiadectwo pochodzenia -of redelivery .dane -base .dokumenty ladunkowe acceptancespecification -specyfikacja odbiorcza arrival notice .konosament liniowy .collective .ladunek -book .konosament .straight -konosament imienny (na okreslonq osobc) .list lista ladunkowa . BIL) .konosament domowy .konosament na dowozowq cz& trasy .manifest ladunkowy.charter party . z naniesionymi uwagami . i e caly ladunek zostal ze zbiornikow wyladowany .marine .konosament zbiorczy .10.swiadectwo wolnosci ruchow .derrating . special list .konosament "nieczysty" ( z uwagami) .baza danych -freight system -komputerowy system bukowania logging .on board .dry -zaswiadczenie eksperta.Swiadectwo zdrowia .groupage .zaiwiadczenie.Swiadectwo wyladowania of health .konosament zaladowania.konosament spedytorski .komplet konosamentow .gas free .dokument wysylany przez agenta stwierdzajqcy.grain cargo .captain's copy .full set of -s .konosament morski .ocean .free pratique .konosament zatadowania . .konosament na zlecenie .konosament zbiorowy date of issue .house . wystawiony z datq wczeSniejszq .order .ksiqzka ladunkowa .data wydania k. i i okreilony ladunek zaginql lub zostal wyladowany z nadwyikq certificate -certyfikat.konosament czysty.dokument o iloici ladunku wyladowanego ze statku.Swiadectwo zwrotu statku -of registry -certyfikat okrqtowy .konosament na towary zaladowane . stowage plan .Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboia luzem of delivery . dowod zlozenia -of discharge .zapis danych sheet .specyfikacja ladunkowa tracer .plan sztauerski towarow n.kwit skladowy.konosament "nieczysty".Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji . atest .bearer . ze statek zostal odgazowany (wolny od gazow palnych) .konosament na okaziciela cargo .szybkoSC transmisji danych record .to bearer .liner . bez uwag .post-dated -k.

awizowanie of readiness (NOR) . przewozu towarow niebezpiecznych . dokument of authorisation to sign bill of lading . dokument cesji of trust .atest ciqzaru notice -zawiadomienie.konosament elektroniczny (rowniei sea waybill) feed back .paczka. blankiet .exporter's . wagi towaru w kontenerze .manifest przywozowy (w imporcie) manifest (ladunkow) wywozonych -outward (ladunkow w eksporcie) -ship's --manifest okrqtowy. ktorej zglasza siq nadejicie przesylki (ladunku) do portu przeznaczenia parcel .pro-forma -prowizoryczny (rachunek) letter .dokonaC zapisu w dziemiku okrqtowym log-book . pismo.zgloszenie statku (ladunku) do odprawy celnej -certificate -swiadectwo dokonania odprawy celnej statku (ladunku) -permit -zezwolenie na wejicie (statku do portu).FIATA Warehouse Receipt (FWR) -kwit skladowy FIATA .shipping Swiadectwo zaladowania (towaru) .certyfikat zaladowcy dot.freight . certyfikatu.potwierdzenie odbioru (to) log .faktura wywozowa .dokument (np. umowy) -date -data wygasniqcia. zezwolenie na przyw6z towarow exemption -zwolnienie certificate . niewypelniony free pratique .weighing .list. umowy) -date -data wygainigia.cesja (np.formularz.upowainienie do podpisania konosamentu -of credit -akredytywa -of guarantee . multimodalny list przewozowy FIATA .dated (dd) .licencja importowa invoice .Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL) -zbywalny multimodalny konosament FIATA . notyfikacja.Swiadectwo.Forwarders Certificate of Receipt (FCR) spedytorskie zaiwiadczenie przyjqcia towaru do wysylki . informacja zwrotna FIATA documents -dokumenty Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow . praw). u p w terminu waznoSci expiry .Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods (SDT) .Swiadectwo swobody ruchow import license .Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB) -niezbywalny.sptyw informacji do systemu kontrolnego.licencja eksportowa express cargo bill .zgloszenie gotowosci statku (do zaiwyladunku) notify-address -adres osoby.formularz czysty.kwit przesylowy (na jednostkq ladunku) - - - - - -- - -- -- - .manifest ladunkowy .blank .inward . dokument przyjqcia ladunku do przewozu documentation -dokumentacja .kwit sternika.Shippers Intermodal Weigh Certification (SIC) . nota of protest . konosament) wystawiony na transport multimodalny non-negotiable sea waybill . u p w terminu waznosci export license .FIATA Forwarding Instruction (FFI) -zlece- - - nie spedycyjne form .cargo .dziemik okrqtowy manifest (of cargo) -manifest ladunkowy .niezbywalny morski list przewozowy note .faktura .Forwarders Certificate of Transport (FCT) spedytorskie zaiwiadczenie transportowe .nota protestacyjna .datowany delivery order (do.dokumentacja draft -weksel enclosure -zalqcznik (do pisma) entry .wygainigie (waznoici dokumentu. deklaracja przewozonych ladunkow mate's receipt (MIR) .list gwarancyjny -of subrogation . jednostka ladunku receipt .kwit wydania dock pass -przepustka portowa dock receipt -kwit skladowy.transport multimodalny document . dlo) . dowod przyjqcia ladunku na statek multimodal -multimodalny transport .Swiadectwo zwolnienia expiration -wygainiqcie (waznoici dokumentu.deklaracja zaladowcy dot.

zlecenie spedycyjne cargo specification .outtum .zlecenie zaladunkowe. raport) processing (of documents) -przygotowanie dokumentow program (programme) -program. kwit magav'owy warrant .raport dzienny .specyfikacja ladunkowa stowed onlunder deck .daily .10.skladowy dowod zastawczy . plan received for shipment .warehouse (WIW) -kwit magazynowy wharfinger's certificate -portowy kwit skladewy - .raport.spis numerow plomb - - seawaybill .dokumenty przewozowe (ladunkowe) shipping instruction -instrukcja (dyspozycja) zaladunkowa shipping order .dziennik liczmana tally sheet -kwit liczmanski time sheet -karta kontrolna czasu (zwykle obejmuj$ca okres reda-reda) warehouse receipt -kwit skladowy.kwit skladowy (pokwitowanie zlozonego na sklad w porcie ladunku) report .zestawienie iloici (wyladowanego ladunku) .sailing -raport o wyjbciu (statku) w morze seal log . protokol . sprawozdanie. pozwolenie port health declaration -deklaracja sanitama (skladana na zawiniecie do danego portu) pratique (free pratique) -Swiadectwo (sanitarne) swobody ruchow preliminary -wstqpny (np.zaladowane nalpod pokladem (uwaga na konosamencie) tally book .konosament przyjccia do zaladowania quay receipt . SHIPPING -ticket -kwit przesylowy (na jednostke ladunku) permission -zezwolenie.konosament elektroniczny shipper's export declaration (SED) .deklaracja eksportowa zaladowcy shipping documents .

potwierdzanie czarteru za pomocq umowy czarterowej hire .zalecany formularz czarterpartii .round .czarter na warunkach .net . czarterpartia -party form .oddawak w subczarter.(granice czasowe rozpoczqcia cz.czarterujqcy na czas chartering broker .za zryczaltowanq surnq frachtu .czarter ze stawkq od noinoSci -definite time of arrival (dft) -ostateczna data przybycia .approved .statek zastqpczy slothire -umowa czarterowa dot.bareboat .formularz umowy czarterowej.) .czarter na podr6z .laydays .makler okrqtowy (frach- - - - -- - -- - - - - - - - %CY chartering order -zlecenie zaczarterowania chartering policy -polityka czarterowa CP blading (charter party bill of lading) -konosament czarterowy charter party form . na kolejne podroie .time (TIC) . zatwierdzony (np.consecutive voyage cz. dreadage .zawrzeC umowq czarterowq fix a ship -wyczarterowak statek fixing letter .data .loading .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas --time .data ladowania --of readiness -data gotowoici do zaladunku days of grace .czarter czqSci pojemnokci statku .znormalizowany formularz umowy czarterowej chartererspay dues (cpd) -oplaty ponosi czarterujqcy date . wynajem statku .lub wyladunku rate .czarter otwarty (nie okreilajqcy ladunku ani portow wyladunkowych) party -umowa czarterowa.formularz u. podczarter.sub-umowa podczarterowania. statku w czarter) .formularz umowy czarterowej -port .czarter na podroi (to) charter -wyczarterowak chartered rate .netto" (kosztow za-Iwyladunku i sztauowania nie ponosi przewoznik) off-hire-wycofanie statku z czarteru na krotki okres.najem czqici przestrzeni ladunkowej . na podr6z okrqznq ..standard .port przekazania statku w cz. wskazujqce stan statku (w tym balasty. z powodu awarii technicznej survey .stawka czarterowa charterer -czarterujqcy -time . cz.prawo zaladunku ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy excluded ports -porty wylqczone fix a charter .trip .niestandardowy formularz czarterpartii --- --- .round trip .inspekcja statku zdawanego przez czarterujqcego armatorowi reference ship .open .umowa cz.przewidziany w czarterze czas na wylzaladunek statku net terms -czarter . wykorzystania czqSci przestrzeni ladunkowej statku sub-charterer-podczarterujqcy.private .port of . przez BIMCO) . subczarter .dni ulgowe w czarterze delivery (dely.slot .lump sum cz..recommended --- --- - - -- - . dly) -przekazanie (np.Swiadectwo wskazujqce stan statku (wlqczajqc balasty.voyage .czarter statku bez zalogi commission -prowizja czarterowa .statek podobny relief ship . wodq slodkq i paliwo) przy przekazywaniu go czarterujqcemu certificate of redelivery -Sw.czarter wskazujqcy port za.deadweight .okres wylqczenia statku z czarteru off-survey .Charter -czarter certificate of delivery .czarter na czas . podczarterowak redelivery (redely) . czarterpartii .stawka czarterowa . podczarter .czarter na podroz okrqznq .zdanie statku po czarterze survey .space .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas on-hire survey . subczarterujqcy sub-charter party -umowa podczarterowania. paliwo i woda slodka) przy zdawaniu go przez czarterujqcego charter -czarter.nettom . np.oplata w czarterze na czas lay-days .oglqdziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas on-survey -ogl~dziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas --report -protokol przyjqcia statku w czarter re-charter .

prawa przewoznika do natychmiastowego wyladunku po zacumowaniu) . zabezpieczenia statku przy wyladunku chwytakami cesser clause . przenv awaryjnych (np.lub wyladunku w porcie bonded value clause .klauzula dodatkowych niebezpieczenstw arbitration clause .klauzula poiarowa flag clause .klauzula dewiacyjna w czarterze deck cargo clause -klauzula dot. odladunku na barki liner negligence clause .dostatecznej glebokoici" (stanowiqca.klauzula dot.wlqczyi: (np. osiqgalnY (port) abandonment clause .klauzula .klauzula dot. dot. oplaty za przestoj (tzw.klauzula Jasona (dot. zatloczenia portu contact clause . dot.klauzula dot. w czarterze na czas) cancelling clause -k. odpowiedzialnoSci obu stron za zderzenie break up clause -klauzula dot.klauzula dot.klauzula zezwalajqca na odstagienie praw banking clause -k. lodow (regulujqca przypadki niewlaiciwego wykonania umowy przewozu spowodowane zalodzeniem) identity of carrier clause (ioc) -klauzula ustalajqca przewoinika incorporation clause -klauzula wlqczajqca dodatkowe warunki . awarii wspolnej zawinionej przez czlonka zalogi) jurisdiction clause .k.do konosamentu Jason clause . sqdu lub miejsca) lien clause .klauzula dot. anulowania umowy cargo free clause -k.klauzula o wlaSciwoSci prawa bandery floating clause . objecia ograniczeniem odpowiedzialnoSci przewoinika osob wykonujqcych usfugi zwiqzane z przeladunkiem i przewozem towarow hire and payment clause -klauzula dot. prawa do przyjecia ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy dunnage clause -klauzula dot.klauzula dot. zaniedban London clause -klauzula londynska (dot. i i koszty obslugi ladunku ponosi czarterujqcy ceiling clause .klauzula collision clause -klauzula kolizyjna. dot.. oplat portowych clause (cl) . dot.klauzula dot. czarterowa okreslajqca miejsce za.10. przewozu sztuk ciezkich Himalaya clause -klauzula dot. premii za poipiech disposal clause -klauzula dyspozycyjna (ustalajqca date i miejsce zwrotu statku przez czarterujqcego) dreading clause -klauzula dot. SHIPPING Charter and liner clauses klauzule czarterowe i liniowe always afloat (aa) -klauzula czarteru zastrzegajqca dostatecznq glebokoiC przy nabrzezu always accessible . uzywania chwytakow przy przeladunku grounding clause -klauzula dot.klauzula dot. klauzulc do umowy czarterowej) employment clause -klauzula dot. odpowiedzialnoSci za zderzenia currency clause -klauzula walutowa deviation clause (DC) . wlaSciwoSci prawa. ladunku pokladowego demurrage clause . arbitrazu assignment clause . dot. przestojowego) deviation clause -klauzula dewiacyjna disbursement clause -klauzula wydatk6w dispatch clause . skutkow dzialania sily wyzszej grab (discharge) clause .k. dot. dot. utkniccia na mieliznie heavy Lift clause. iz statek nie moie osiadaC na dnie w trakcie przeladunku) force majeure clause -klauzula dot.klauzula jurysdykcyjna (dot. zatrudnienia (podlegloici kapitana wobec czarterujqcego na czas) fire-clause .k. frachtu i jego platnoici ice clause .k. kosztow bankowych berth charter clause . odpowiedzialnoSci za fracht charges clause -klauzula dot. dot. abandonowa (regulujqca warunki i skutki porzucenia statku) additional perils clause . wartoici wolnoclowej both-to-blame collision clause -klauzula dot. prawa zastawu lighterage clause .k. stwierdzajaca.zawsze dostqpny. straty konstruktywnej (statku) breakdown clause -klauzula dot.klauzula dot. szkod wyniklych ze zderzenia congestion clause -klauzula kongestyjna. kosztow drewna sztauerskiego embody (in) .k.

kosztow przebrania ladunku uszkodzonego strike-clause -klauzula strajkowa subletting clause .k. przewozu ladunkow w ladowniach chlodzonych requisition clause -klauzula dot. dopuszczalnych akwenow dysponowania statkiem turn clause . dot. dodatkowego ubezpieczenia ladunku master employment clause -klauzula dot. uzywania statkowych wind ladunkowych . okresowego wylqczenia statku z czarteru (np. dot. pokrycia przez ubezpieczyciela kosztow segregacji ladunku uszkodzonego) skimming clause -klauzula dot. prawa odbioru ladunku pod burtrt np.klauzula dot. always afloat.z dotkniqciem gruntu (port lub nabrzeze.marine extension clause .klauzula podnajmu substitution clause -klauzula substytucyjna tackle clause .klauzula dot.klauzula wyla. subczarteru redelivery clause -klauzula dot. konsekwencji rekwizycji running down clause . oplat nabrzezowych winch clause -klauzula dot. podporzqdkowania konosamentu zasadom Konwencji Brukselskiej) perils of the sea clause -klauzula dot.k. bez niebezpieczenstwa uszkodzenia dna statku near clause -klauzula nakazujqca statkowi podejicie do portu wyladunkowego na minimalnq bezpiecznq odlegloSC notify clause -klauzula dot. holowania trade clause .klauzula nadrzqdnoici (dot. ladunku opcyjnego overside delivery clause -klauzula dot. przy kt6rym statek dotyka dna przy odplywie) not always afloat but safe aground (naabsa) -z dotkniqciem gruntu przez statek. czajqca sobotg po poludniu i niedzielg z czasu przeznaczonego na przeladunek separation clause -klauzula separacyjna sister ship clause -klauzula o statkach naleza. na barkg paramount clause . niebezpieczenstw morskich penalty clause -klauzula dot.klauzula o (zawinionym) zderzeniu safe aground clause -klauzula dot. zawsze dostqpne nabrzeze o dostatecznej glgbokoici Saturday afternoon clause . always accessible (sb aaaa) -bezpieczne. zdania statku przez czarterujqcego reefer clause . dot.klauzula segregacyjna (dot. kary umownej prolongation clause -klauzula prolongacyjna (o przedluzeniu umowy) re-chartering clause .klauzula dot.klauzula dot. kolejnoici podejScia statkow pod przeladunek wg kolejnoici przybycia waiting for the berth clause -klauzula o oczekiwaniu na nabrzeie war clause -klauzula wojenna weather permitting clause -klauzula dot. cych do tego samego armatora skimming picking clause .klauzula o prawie do odbioru ladunku na barkg towage and salving clause -klauzula dot. notyfikacji wskazanej osoby o nadejiciu ladunku do portu przeznaczenia off-hire clause -klauzula dot. wskutek awarii technicznej) optional clause . podlegloici kapitana (wzglgdem czarterujqcego) not always afloat (naa) .klauzula dot. naliczania czasu zaladunku z uwzglgdnieniem warunkow pogodowych wharfage clause -k. holowania towage clause . bezpiecznego osiadania statku na gruncie portu plywowego safe berth.

ladunku) uszkodzenia spowodowane ha-hook hole kiem sztauerskim . szkoda. odszkodowanie z tytuh uszkodzenia by contamination .broken .uszkodzenie statku damaged cargo report -raport uszkodzen fadunku defect .list gwarancyjny bag trier .nieostrozne operowanie.ladunek niezgodny ze specyfikacjq loss -utrata ladunku . wojeme act of man .ubytek ladunku (w czasie przeladunku lub transportu) cargo-worthy (ship) -(statek) przystosowany do przewozu danego ladunku cargoworthiness -zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoid do przewozu danego ladunku) casualty -nieszczqsliwy wypadek.protokol szkod .dzialania wojeme actual total loss -rzeczywista strata calkowita assign an expert -wyznaczyC eksperta at random .uszkodzic przez zanieczyszczenie -by tainting -uszkodzenie przez przejqcie obcych zapachow certificate . zarobaczone.bend -wygigcie .holed . rewers of survey .wada. brakowanie towaru broken down -uszkodzony broken.poswiqcenie czgici ladunku lub wyposazenia dla ratowania statku act of war .uszkodzenie ladunku -to ship . SHIPPING Claims -roszczenia absorb -wchlaniac (wodq) accident of the sea .odpadowe.ladunek o silnej woni .Swiadectwo dezynfekcji of indemnity . zaiwiadczenie back letter . defekt .deratting - -- - .cut .Swiadectwo inspekcji claim -roszczenie claimant -roszczqcy container damage -uszkodzenie kontenera .10.atest awaryjny -of desinfection .porzucenie (np.drogocemy ladunek -rejection .uszkodzenie.zakres uszkodzen (statku. szkoda wywolana wodq morskq survey . eksperta) attestation .list gwarancyjny.tom .odorous .deformation . ladunek) contamination-zanieczyszczenie ladunku (np. o kontroli) attendance fee . statku). ofiara wypadku (to) cause damage .przecigie.dzialania wrogie.uszkodzenie. atest .bent -wgniecenie .extent of .sila wyzsza act of hostility .latent -wada ukryta .abandon act of God .stan ladunku contaminantion -zanieczyszczenie ladunku out of specification . ladunkowych) to cargo . Swiadectwo.precious . wormy and punky . bez zanieczyszczen condition .wypadek morski abandonment.wyrywkowo (np. sprochniale careless handling .selekcja towaru uszkodzonego (tzw.sea (SID) -szkoda powstala w czasie transportu morzem.roszczenie ladunkowe . przeciety .bow .zglqbnik do pobierania probek z workow brack -towar wybrakowany bracking .Swiadectwo odszczurzania - - - - -- - - - - .ladunek claim .oplata za stawienie siq (np.spowodowac szkodq certificate -certyfikat.substancja zanieczyszczajqca.Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji -of damage . z powodu uszkodzen) -wastage . n.zgiqcie .przebity . powodujqce zmiang jej charakterystyki) customary trade loss -zwyczajowy ubytek ladunku w trakcie transportu damage .zlamany .rozenvany contaminant . skazajqca (to) contaminate -zanieczyszczac.deratting exemption - .odrzucenie ladunku (np.inspekcja doznanych szkod (np.dokumentacja uszkodzen samochodu cargo . innym gatunkiem ropy..odksztalcenie .Swiadectwo. skazac (np.clean ladunek czysty.cracked -pqkniqty . wyrzqdzona wodq morskq seawater . postqpowanie car exception report .

cechy (oznaczenia ladunku) niewyraine mildew -plesn missing -zaginiony (np. zmiana banvy ladunku discrepancy .defective -wadliwy dent -wgniecenie deratization -deratyzacja deratting -deratyzacja deterioration -pogorszenie sicjakoSci (np. w iloici ladunku) disinfectant -Srodek odkazajqcy. rozkurz (to) draw samples .strata na wadze (ladunku) marine accident -wypadek morski marine casualty -wypadek morski marking (of cargo) . wskutek przeladunku) sea damaged -uszkodzony w czasie transportu morzem. statek) mold -pleSn natural wastage -naturalny ubytek (ladunku) w czasie transportnegligence . ladunku) experts' commitee -komisja rzeczoznawcow extract from log -wyciqg z dziemika fall to pieces -rozpaSC sic na kawalki fracture -pt$cniccie.drobna kradziez pre-loading inspection . nadwyzka (np. ladunku) discoloration -odbanvienie.standard .wyciek (np.probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probke sampler -pobierajqcy probkc. z beczki) letter of guarantee .gross -powazne zaniedbanie normal shrinkage .Swiadome zwolnienie (wyrzucenie) czcSci lub caloici ladunku za burtc joint survey . wlasnoSC towaru residue cargo -resztki (pozostaloici) ladunku right and true delivery -prawidlowa dostawa (przesylki. ladunku) draftage -rozsyp. towaru) inherent vice .wada naturalna (np. zlamanie indemnification -kompensacja strat illub poniesionych kosztow indemnify -zabezpieczyi.wspolne ogledziny (ekspertow obu stron) leakage . towaru) jettisonning . dezynfekcyjn Y disinfection -dezynfekcja disinfestation -dezynsekcja dissipation -rozproszenie.okres probkobrania scattering .list gwarancyjny letter of indemnity .pobieraC probki examination -badanie.inspekcja (ladunku.strata in weight . uwagi oddments -resztki ladunku offsetting of claims -kompensata wzajemnych roszczen overcarriage -przewiezienie ladunku dalej. odpadki pilferage . niz do portu przeznaczenia overcarry -przewieiC ladunek poza port przeznaczenia overlanded -wyladowany z nadwyzkq (w stosunku do konosamentu) overdue -(statek) zaginiony peculiarity . uszkodzony przez wodc morskq seizure .rozbieznoSC.wlasnoic ladunku. ladunku) separation -rozdzielenie. ladunkow sypkich) distortion -odksztalcenie (opakowania. obcieraC (to) rummage -przeszukiwac ladunek sample -probka . ladunku) self-ignition-samozapalenie. ladunku) right and true (rtd) . brak ladunku) in good order and condition -(ladunek) w nalezytym porzqdku i w dobrym stanie inherent quality -wlaiciwoSC szczegolna (np. zglcbnik sampling time .znakowanie (cechowanie) ladunku marks stained -cechy (oznaczenia towaru. wynagrodzic straty indemnity bond . statku) przed zaladunkiem property in goods .dostawa ladunku w porzqdku (to) rub -trzeC sip. probkobiorca sampler -probnik. niezgodnoSC (np.list gwarancyjny loss .szczegolna wlaSciwoiC (np.rozkurz (strata ladunkow sypkich np.sporny (np. rozkurz (np. rewers in dispute . samozaplon (np. separacja - - . kontrola excess -nadmiar. ladunku) zaplamione - marks unclear .konfiskata (tu: statku. sprawdzanie. ladunku) pickings -resztki.ubytek normalny (ladunku) observations -obsenvacje.list gwarancyjny. niedbalstwo .zaniedbanie.

rzeczoznawca .zmiotki.wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) of holds .opakowanie mokre -pitted -wzery .zamoczona czqSC ladunku (np.plamy rdzy i oleju .rozlaC (ciecz.zmiotki statkowe shortage . z braku miejsca) -weight .dokonywaC przeglqdu surveyor .wgniecenia (w wyrobach hutniczych) . atest (to) survey .resztki ladunku.opakowanie zardzewiale .brak.niedobor wagi (ladunku) shrink -kurczyC siq shrinkage . wyciek.0) .przeglqd. wskutek wysychania) unidentifiable cargo . ladunek) spill . partly .nie przyjqb (ladunku) shut-out cargo -ladunek odrzucony.pre-loading .zardzewiale konce -rusty.widoczne plamy rdzy - -- - -rust spots apparent on top sheets -plamy rdzy widoczne na wierzchnich arkuszach .podarte York-Antwerp Rules (YAR) -Reguly YorkuAntwerpii - - - - - - - .rust spots apparent . z braku miejsca) cargo .shipper's .goods in rusty condition .dentlng . rozlew spontaneous combustion -samozapalenie spontaneous ignition .packing wet . certyfikat oglq dzin -joint .rust and oil spotted .worki niepelne w czasie wyladunku soiled .separacja ladunku shipper's guarantee -rewers.pokryte Sniegiem . niedobor (np.samozapalenie steel and steel products -stal i wyroby ze stali .(ladunek) niezaladowany na statek (np. oglqdziny -certificate -protokol oglqdzin.wyladowany z niedoborem.dostawa (ladunku) z brakami --landed .1.szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem take up -wchlaniaC (wodq) total loss only (t.inspekcja (ladunku.gome arkusze zardzewiale surplus of weight -nadwyzka wagi survey .edges bent and rusty . nieprzyjqty do zaladunku skimmings .rzeczoznawca morski shifting of cargo .brudne stained .poplamione tear .packing rusty .covers wet . SHIPPING separation of cargo . kawy) slacks -niepelne.przesuni~cie ladunku (np.kontrola (czystoici) ladowni . zanieczyszczony (np. poplamiony.pokrycia mokre . "wiotkie" worki . list gwarancyjny (zaladowcy) ship fills -rozsypy (ladunku) ship spills -ladunek zebrany z rozsypow statkowych ship sweepings .rusty covers -pokrycia zardzewiale . wyladowany z brakiem --shipped -niezaladowany na statek (np.covered with snow .pre-loading .kontrola (ladowni illub 1adunku) przed zaladunkiem . statku) przed zaladunkiem report . wskutek sztormowej pogody) sweepings . ladunku) short -brak delivery .inspektor. higroskopijnoSC waterlogged .krawqdz~e pogiqte i zardzewiale . rozsypaC (ladunek) spillage .nasiqkniqty wodh napelniony wodq wrapper .tylko strata calkowita (statku) trade shortage -naturalny ubytek ladunku (np.top sheets rusty .naddatek na skurcz shut out .protokol oglqdzm.ubytek ladunku (wskutek wysychania) allowance .ladunek zardzewialy .opakowanie dirty .10. zmiotki taint -szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem tainting damage .cz~iciowo zardzewiale .rusty ends .ladunek niedajqcy siq zidentyfikowat water absorbtion -wodochlonnoiC.marine . pobrudzony. paliwo).zapiaszczony.

firma grupujqca ladunki dla umieszczenia ich w kontenerze container -kontener. okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU Far East Freight Conference (FEFC) -Konferencja Dalekowschodnia feeder service -semis dostawczy (dowozowy) Fortyfoot Equivalent Unit (FEU) -jednostka umowna odpowiadajqca wielkosci kontenera 40' (2TEU) freight all kinds (FAK) -stawka frachtowa niezalezna od przewozonego w k. obslugujqcy jeden port Container Safety Convention (CSC) .Azja .umowa. k. takze w oparciu o satelitarne systemy nawigacji container operator -operator kontenerowy .grupowad ladunek dla umieszczenia w jednym kontenerze container -zapelnid kontener ladunkami roznych zaladowcow consolidation point -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze consolidator .umowa o wspolnym wykorzystaniu slotow (przestrzeni ladunkowej) na statkach pozostajqcych w dyspozycji stron u.single - wzajemnej wymianie kontenerow . pojemnik dimension(s) -wymiar(y) kontenera land bridge .Europe Asia Trade Agreement (EATA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Europa .raport uszkodzen (kontenera) demurrage -dodatkowa oplata za przetrzymanie kontenera ponad umowiony czas door-to-door (house-to-house) .ruchy diwigu kontenerowego -number -numer identyfikacyjny kontenera owner -wlaiciciel kontenera prefix .umowa o wspolnym wykorzystaniu posiadanego tonaiu .Owiadectwo pochodzenia (ladunku) container freight station (CFS) -magazyn formowania kontenerow LCL na terminalu k.k. przewoz kilku partii w jednym kontenerze.combined transport .0.dostawa k. -space sharing umowa o wspolnym wykorzystaniu przestrzeni ladunkowej .miejsce odpraw kontenerow polozone w glqbi lqdu inland rules -zasady i stawki za przewozy kontener6w w obrqbie Europy less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objetoSC kontenera.slot sharing .multi port .operator kontenerowy przewozu wiqzanego .Trans Atlantic Agreement (TAA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Polnocnego Atlantyku carrier's haulage . na mocy ktorej przewoinik oddaje kontener innemu przewoznikowi do uiytku na czas okreilony certificate of origin . . wypelniony ladunkiem. container fully loaded weight and capacity (FWC) -k.statystyczne pojg cie urnowne.lqdowy most kontenerowy leasing -umowa o leasingu kontenera logistics -monitorowanie ruchow kontenera -manifest -manifest kontenerowy -moves . pozwalajqcym na maksymalne wykorzystanie pojemnoici i noinoici k. bezpoirednio od nadawcy do odbiorcy ETEU (equivalent TEU) . partia ladunku wypelniajqca kontener.o .dowoz z zaplecza lub odwrotnie organizowany przez przewoznika morskiego check-digit . przewoz na warunkach .system iledzenia pozycji kontenerow home-to-home-dostawa ladunku w relacji bezposredniej (door-to-door) inland clearance depot (ICD) .k.umowa armatorow o tow . obshgujqcy kilka por- - -- - - - -- -- port .nabrzeie-nabrzeie" -- . ladunku freight container station -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze full container load (FCL) -jednolity ladunek pelnokontenerowy.czteroliterowa pienvsza czqid kodu identyfikacyjnego kontenera -serial number -siedmiocyfiowy numer (dmga czeid kodu identyfikacyjnego kontenera) tracking system .direct interchange .system sledzenia pozycji kontenera w oparciu o raporty teleksowe..ostatnia cyfra w numerze kontenera majqca charakter kontrolny consolidate .konwencja o bezpiecznych kontenerach container service charge (csc) -kontenerowa oplata terminalowa container sublease . containerization-konteneryzacja damage report .Container trade przew6z kontenerow agreement -umowa pomiedzy armatorami. formowany przez zaladowcq na jego koszt i ryzyko global tracker sewice .vessel sharing (VSA) .

wyraznie zastrzezona - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - .contract . skreilik erasure .swoboda zawierania umbw .przedluzenie umowy .adhere to a .miejsce dostarczenia ladunku poza portem pool -umowa o wspolnym uzytkowaniu kontenerow Port of Discharging (pod) -port wyladunku Port of Loading (pol) -port zaladunku precarriage -dowoz (np.papier wartobciowy.umowa o wspolnym wykorzystaniu pojemnosci kontenerowej statkow -ratio -iloik przewiezionych w c i w roku kontenerow przypadajqcych na celg (slot) stripping .kontener 20' (jednostka statystyczna okreilajqca iloib ladunku rownowaznego kontenerowi 20') Contract -umowa agreement -umowa. na podstawie ktorej obliczany jest fracht. standardowe contract -umowa .umowa sprzedazy (np.ilosciowy kontrakt przewozowy contractor .upowaznienie.surety -kaucja gwarancyjna .groupage .waga lub objgtosc ladunku w k.umowa przewozu na warunkach konferencyjnych .armatorzy obslugujqcy linie transoceaniczne (w odroznieniu od feeder-carriers) marchant haulage .strona umowy. anulowak cancelling .extension of .oplata za przetrzymanie (np.naruszenie umowy .payments . efektywny for .standard (std) . kontenera) pier-to-pier -przewoz kontenera w relacji nabrzeze .rozladunek kontenera stuffing .data odstqpienia od umowy cession .par01 .zegluga krotkiego z a s i ~ u slot .warunki normalne.prawo podpisu bond .grupowa kaucja gwarancyjna (to) cancel -uniewaznib. erase -wycierak.stevedore .dotrzymywak warunkow u.umowa o czarterze okreilonej liczby slotow sharing .. rowniez maksymalna dopuszczalna waga ladunku w kontenerze payment for detention .zerwak umowg .warunki umowy .. porozumienie -master lease generalna umowa dzierzawy . uprawnienia.kontrakt sztauerski .umowa dot.large volume -umowa przewozu wielkich partii towarow lien -umowne prawo zastawu -of agency -umowa agencyjna of sale . kontenera do portu) precarrier -dowozqcy Pre-trip Inspection (pti) -inspekcja techniczna (kontenera chlodzonego) przed przewozem shortsea (trading) .cesja (np. since . slowo usuniete (z tekstu) express warranty . kaucja.sztauer kontraktowy . skreslenie -date .as per .freedom of . . kontrahent deal -umowa effective -skuteczny.gwarancja umowna.nabrzeze place of receipt (pr) -miejsce przyjecia ladunku poza portem place of delivery (pd) ...na podstawie kontraktu .obowiqzujqcy na okres .breach of .conference .skreslenie. SHIPPING long distance routes . zabezpieczenie .umowa ustna stevedore . platnoici authority .obowiqmjqcy od .cela kontenerowa charter deal .break a .h i e dalekiego zasiau lumpsum -stawka frachtowa zryczaltowana mainline carriers . osoba uprawniona -to sign .by .favourable -korzystne warunki .przewoz lqdowy kontenera mega-carriers -przewoznicy o zasiqgu i znaczeniu globalnym. konosamentu) conditions -warunki .zgodnie z umowq . posiadajqcy najwigksze floty statkow kontenerowych overcapacity -nadmiema pojemnoik ladunkowa statkow eksploatowanych na danej linii w stosunku do dost~pnych ladunkow parcel receipt -kwit przesylowy (na mniejsze partie drobnicy) payload . skasowak.fidelity umowa o wylqcznosci (korzystania z uslug danej linii zeglugowej) . twenty foot equivalent unit) . statku) of towage -umowa holownicza ..volume .sztauowanie ladunku w kontenerze terminal handling charges (THC) -koszty wyladunku i portowe TEU (20' equivalent unitised freight unit.10.anulowanie (umowy).

inward -wejiciowe oplaty (portowe) .oplaty dokowe .zobowiqzanie domniemane -warranty .gotowka against document (cad) .strona (umowy) place of conclusion .dunnage .liniowe warunki przewozu net terms (nt) -warunki netto net weight (nt.obci@yC (finansowo) disbursement's .) -gwarantowany Hague Rules . za miejsce przy nabrzeiu.oplata za przewoz lodziq bond -zobowiqzanie zaplaty. repartycja beaconage .warunki brutto guaranteed (guar. poszczegolnych kosztow) brokerage -prowizja maklerska -clause -klauzula dot. dues and payments oplaty.koszty wyladunku .zloiyC ofertq (to) tender .warunek (umowy) dorozumiany -term -warunek (umowy) domniemany undertaking .upust.platnoic za ladunek w zamian za konosament on delivery (cod) .handling .firm (fio) . rozszerzenie (umowy) expiry (exy) -uplyw (terminu) falling under the contract -podlegajqcy umowie favourable quotation -korzystna oferta frustrate . zobowiqzanie usual terms (ut) . zastrzezenie subject to (sub) -pod warunkiem ze. ze uzyskana zostanie licencja (np.oplaty przeladunkowe . kejowe boatage .port . nieodplatny . dorozumiany condition . niewieqco without guarantee (wog) -bez gwarancji Fees.normalne warunki warranty . pot.bezplatny.rekompensata kosztow przewoznika carrier's remuneration -naleznoici przewoznika cash .nota prowizoryczna. umowy) place of fulfilment . dokonywaC repartycji apportionment -podzial.stawka zawierajqca oplate za wszystkie wykonane uslugi allowance .submit a . bezpiecznego przybycia tender . bonifikata address commission -prowizja adresowa advance note -nota zaliczkowa agency fee -oplata agencyjna all-in rate . obligacja.landing .prowizja za wylozenie funduszy (np.berth .oferta .oferta . klauzula provisional note . oferowac underbid -oferowak korzystnie. naleinoici i platnoici abatement . z zastrzezeniem -alteration -pod warunkiem zmian -letter of credit -pod w. tymczasowe potwierdzenie zawarcia umowy (to) stipulate .skladaC ofertq.free of .uczyniC (umowq) bezprzedmiotowq gross terms (gt) . rabat apportion .oplata za cumowanie .extension .dock . umow provision -postanowienie. eksportowa) -safe amval -pod w.dzieliC proporcjonalnie. agenta) na wydatki zleceniodawcy - - - - - - - - - . koszty portowe .wt) .okres gwarancyjny without engagement -bez zobowiqzania. zqdaC czegoi (w umowie) stipulation -warunek (umowy).oplata holownicza (to) charge .przedluzenie (terminu waznoici). oferowaC korzystnq cenq undertaking -przedsiqwziqcie.miejsce zawarcia (np.miejsce wykonania (np. naleznoic .oplaty portowe.zastrzegac (sobie). prowizji buoyage -oplata za utrzymanie znak6w nawigacyjnych burden -koszty ogolne cancellation fee -oplata stornowa carrier's allowance . przy zaladunku charge .upust.oplata na utrzymanie oznakowania nawigacyjnego berthage -oplata nabrzezowa. bon breakdown -wyszczegolnienie czqici skladowych (np.oplata za ukladanie materialow sztauerskich . bonifikata.Reguly Haskie Hague-Visby Rules -Reguly Hasko-Visbijskie Hamburg Rules -Reguly Hamburskie implied -domniemany.gwarancja -period .boatman . otwarcia akredytywy -licence -pod warunkiem.gwarancja domniemana liner terms (lit) .oferta wiqzqca party .platnoik za ladunek na rqce przewoznika przy odbiorze ladunku on shipment -platne g.oplata za korzystanie z nabrzeia .warunki netto offer .oplata.tug .

oplaty portowe .zaplata za holowanie unit of.waluta zagraniczna.oplata za odlichtowanie loan -pozyczka. bez obliga open account -rachunek otwarty pay on delivery (pod) -plame przy dostawie pilotage . oplata celna .oplata nabrzezowa dues .light .oplaty celne .documentary letter of .wynagrodzenie za odholowanie statku od nabrzeza sundries -wydatki roine (np. platny za okazaniem. oplaty portowe port tolls .statek ponosi oplaty stevedorage-koszt sztauowania ladunku.oplata (np. kanalowa) tonnage tax .wolny od podatku groundage .peage .clo tranzytowe entry fee -wpisowe foreign currency .za tone quayage .inclusive .bill of exchange -weksel trasowany .dock . kosztow przeladunku miedzy armatora i odbiorcc) shifting . oplata sztauerska storage . postojowa. uchylac sic od zobowiqzan schedule of apportionment -tabela repartycji (podzialu np.waluta plamosci current rate .oplaty. oplata skladowa .oplaty portowe . cena.oplaty portowe per ton (pt) .stawka biezqca customary deductions -zwyczajowe potrqcenia daily operating costs -dobowe koszty eksploatacyjne deffered rebate -rabat odroczony deposit -depozyt.zaplata za holowanie dutiable -towar podlegajqcy ocleniu duty . lump) -ryczalt note -weksel -at sight -w.tonnage . tzw.(portowe) oplaty postojowe .oplata dodatkowa. premia dodatkowa. oplata za przesuwanie statku slinging -koszt formowania unosow ship pays dues (spd) . zaplacic) lighterage . kaucja disbursements -wydatki portowe statku -account .anchor .custom . doplata.10.ballastage . oplata za postoj na kotwicy 5 02 - - - --- - in advance -z gory (np. a vista .debit (DM) .nota kredytowa .exchange -kurs wymiany .port . zwiqzane z postojem statku w porcie) surcharge .zestawienie wydatkow portowych dockage . kredyt lockage .export . diwigowe credit -akredytywa.akredytywa dokumentowa .free of -wolne od cia . oplata za przeladunek wharf demurr