An Illustrated English-Polish Seaman's Dictionary

***

Ilustrowany angielsko-polski slownik marynarza

This dictionary has been donated by the Association of Polish Maritime Agents and Representatives (APMAR) following a grant from

The International Maritime Training Trust is established to assist with measures which contribute towards providing Polish Seafarers with training which is in full compliance with the IMO STCW Convention

The Trust is supported by donations from several employers, principally Dorchester Maritime Ltd, following an agreement with Polish Seafarers' representatives, and is managed from the Isle of Man

An Illustrated

English-Polish

Seaman's Dictionary

Ilustrowany

angielsko-pols ki

slownik marynarza

TRADEMAR

Zebral i opracowal redakcyjnie - Jerzy Puchalski Konsultacja j~zykowa merytoryczna: mgr Tomasz Darski [lo], i radiooficer I kl. inz. Jerzy Dzienisz [6],inz. st. mech. okr. Marian Dylewicz [6], st. mech. okr. Marian Kaminski [6],mgr inz. inz. kpt. Z.W.Eugeniusz Kazanecki [l-4, 7-12],mgr inz. Slawomir Kucharski [l-31, kpt, z.w. inz. Andrzej Sliwinski [l-4,6-121, in?. kpt. i.w. Ryszard Wawruch [l-4,6-121, w st. spocz. dr kmdr ink Franciszek Wrobel [6] Konsultacja anglistyczna - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak Opracowanie graficzne - Robert Bqk, Marian Matocha, Jerzy Puchalski, Wojciech Wigkiewicz Korekta polska - Ewa Kunicka Korekta angielska - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak

W k s i e c e wykorzystano ilustracje i elementy publikacji nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej oraz: Alfa Lava1 Marine & Power, Allweiler AG Werk Radolfzell, Burmeister and Wain, Conver, Detegasa Desarollo Tecnicas, Framo-Frank Molm AS, FR Fassmer & Co., Graco Inc., Haglunds Cranes, Harmworthy Engineering Ltd., International Association of Classification Society (IACS), International Maritime Organisation (IMO), John Crane Marine Int., Krupp Atlass Elektronik, New Sulzer Diesel Ltd., Pains-Vessex, Peck and Hale, Raytheon Anschutz GmbH, Sabroe, Siemens, TEC, Unimor ASA, York Refrigeration Marine, Seasafe, Woodward Governor Co. i inne.

All rights resewed. No part of this publication may, for sales purposes be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission in writing from the Editors.

Wszelkieprawa zastrzezone. Zadna cz& niniejszejpublikacji nie moie byC reprodukowana,przechouywana lub przesylana w jakiejkolwiekformie lub jakimkolwiek Srodkiern elektronicznym, mechanicznym, p r q pomocy fotokopiowania, nagrywania lub innym sposobem bezpisemnej zgody edawcy.

O Copyright by Wydawnictwo TRADEMAR, Gdynia 2003 Wydanie I - Gdynia 2003 Sklad i lamanie tekstu - Trademar, Gdynia Ilustracje banvne - Studio Spartan, Gdynia Druk i oprawa - Bernardinum, Pelplin

ISBN 83-915444-4-3

Spis treSci
Od redakcji

I. Theory of the ship - teoria okretu
1. Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty 2. Capacities - pojemnoSC i noSnoSC 3. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Curves, lines and scales -krzywe, linie i skale 5. Displacement and deadweight - wypomoSC i noSnoSC 6. Stability - statecznoii: 7 . Strength -wytrzymaloSC 8. Maneouvering -manewrowanie 8. Resistance - opor 10. Buoyancy -wypor 11. Ship's movements - ruchy statku 12. Draught and load lines - zanurzenie i linie ladunkowe 13. Propellers - pqdniki

11. Ships and shipbuilding - statki i budownictwo okretowe
1. Ship's types -typy statkow 2. Design and construction -projektowanie i budowanie statkow 3. Steel and unferrous materials - materialy stalowe i z metali niezelaznych 4. Other materials - inne materialy 5. Shipyard - stocznia 6. Treatment, processing and repair - obrobka i naprawa 7. Welding - spawanie 8. Ship's plans -plany statkowe

111. Ship's construction - konstrukcja statku
1. Hull - kadhb 2. Fore part construction - konstrukcja czqSci dziobowej 3. Bottom - dno 4. Bulkhead - grodi 5. Cargo compartments -przedzialy ladunkowe 6. Classification -klasyfikacja (statkow) 7. Container cell guides -prowadnice kontenerowe 8. Deck - poklad 9. Construction members -elementy konstrukcji 10. Pipes and piping - rury i rurociagi 11. Plates and plating -plyty i poszycie 12. Rudder - ster 13. Stem - rufa 14. Tanks - zbiorniki 15. Trunks and tunnels - szyby i tunele

IV. Ship's equipment - wyposaienie statkowe
1. Anchor and anchor chain -kotwica i la~icuch kotwiczny 2. Mooring equipment - urzqdzenia cumownicze 3. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Cargo lifting devices - diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ropes - liny 6. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access -urzqdzenia dostqpu 8. Opennings and covers -otwory i ich zamkniqcia 9. Ladders and gangways - trapy i schodnie 10. Deck fittings - elementy wyposazenia pokladu 11. Superstructure and masts -nadbudowka i maszty

V. Engine room - sitownia
1.1. Engine control room - centrala kontrolno-manewrowa (CMK) 1.2. Engine room - silownia 1.3. Engine room piping - instalacja rurociqgowa silowni 1.4. Valves - zawory 1.5. Air and water -powietrze i woda 1.6. Lubricating oil - olej smarowy 1.7. Engine room tanks - zbiorniki silowni 1.8. Fuel oil -paliwo 2.1. Engine - silnik 2.2. Engine operation - dzialanie silnika 2.3. Engine features - charakterystyka silnika 2.4. Engine control - sterowanie silnikiem 2.5. Turbocharger and steam turbine - turbodoladowarka i turbina parowa 2.6. Propeller shaft -wal Smbowy 2.7. Gear - przekladnia 2.8. Exhaust gas system -uklad wydechowy 3.1. Auxilieries -urzqdzenia pomocnicze silowni 3.2. Pumps -pompy 3.3. Heat and heat exchangers - cieplo i wymienniki ciepla 3.4. Fuel and oil separators - wirowki paliwa i olejow 3.5. Filters - filtry 4. (Ship's) boilers - kotly (okrqtowe) 5. Sewage treatment plant - urzqdzenie do obrobki Sciekow 6. Incinerator - spalarka 7. Inert gas system (IGS) -wytwornica gazu obojqtnego 8. Steering gear - maszyna sterowa 5.9. Electricity - elektrycznoSC 5.10. Control and automation - sterowanie i automatyka 5.11. Refrigeration - chlodzenie i klimatyzacja 5.12. Compressors and pressure - sprqzarki i ciSnienie 5.13. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.14. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 192 195 20 1 202 206 208 208 210 211 224 23 1 240 24 1 243

VI. Navigation - nawigacja
1. Astronavigation -astronawigacja 2. Bridge and bridge equipment -mostek i jego wyposaienie nawigacyjne 3. Electronic navigation aids - elektronicme urz~dzenia 4. Charts and publications -mapy i publikacje 5. Coastal navigation and approaches -nawigacja przybrzezna i podejScia 6. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i iyrokompas 7. Directions -kierunki 8. Navigation -nawigacja 9. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 10. Radar, ARPA, ATA, EPA -radar i urzqdzenia antykolizyjne 11. Tides and tide curves -p@vy i krzywa plywu 12. Track control system - system Sledzenia drogi 13. Collision Avoidance Regs. -prawo drogi morskiej 14. Ship Handling -manewrowanie statkiem 15. Weathering - sztormowanie 16. Ice navigation - zegluga w lodach 17. Radio & GMDSS communication -lqcznoSC radiowa i GMDSS 18. Telex command codes and abbreviations - kody i skroty teleksowe 19. Signalling and signals - sygnalizacja i sygnaly

VII. Cargo -ladunek
1. Cargoes - ladunki 2. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Containers -kontenery 3.1. - Types of containers - typ kontenera 3.2. - Container construction -konstrukcja kontenera 4. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 5. General cargo - drobnica 6. Reefer cargo -ladunki chlodzone 7. Cargo ventilation -wentylacja ladunku 8. Liquid cargoes -ladunki plynne 9. Ro-ro cargo -ladunki toczne 10. Cargo distribution planning -planowanie rozmieszczenia ladunku 11. Cargo stowage - sztauowanie ladunku 12. Cargo lashing -mocowanie ladunku 13. Container stowage -sztauowanie kontenerow 14. Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontenerow 15. Ro-ro cargo stowage - sztauowanie ladunkow tocznych 16. Ro-ro cargo lashing equipment - sprzqt do mocowania ladunkow tocznych 17. Forestry products stowage - sztauowanie drewna i produktbw jego przetwarzania 18. Forces acting on cargo - sily dzialajqce na ladunek 19. Cargo safety -bezpieczenstwo ladunkow 20. Chemical and gas cargoes -ladunki chemiczne i gazy

VIII. Safety of life at sea - bezpieczenstwo iycia na morzu
1. Life raft -tratwa ratunkowa 2. Life boat and rescue boat - lo& ratunkowa i ratownicza 3. Launching appliances -urz3dzenia do wodowania 4. Abandoning the ship - opuszczanie statku 5. Launching and recovering -wodowanie i podnoszenie (lodzi) 6. Personal life saving equipment -indywidualny sprzqt ratunkowy 7. Alarming in distress - alarmowanie w niebezpiecze~istwie 8. Signalling equipment and pyrotechnics -sprzqt sygnalizacyjny i pirotechniczny 9. Marine evacuation systems -morskie systemy ewakuacyjne 10. Marine accidents and salvage -wypadki i ratownictwo morskie 11. SAR helicopter operations - dzialania Smiglowca SAR 12. SAR and IAMSAR -poszukiwanie i ratowanie 13. Environmental protection - ochrona irodowiska 14. Firefighting -zwalczanie pozarow 15. Medical first aid -pienvsza pomoc medyczna 16. Safety -bezpieczenstwo 17. Personal protective equipment - sprzqt ochrony osobistej

IX. Seamenship and maintenance wiedza okrqtowa i konserwacja
1. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicq 2. Berthing and port manoeuvering - cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging - sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Cargo gear handling -obshga urzqdzen przeladunkowych 5. Mooring operations - cumowanie 6. Boat handling -manewrowanie lodziq 7. Ropes and rope works - liny i prace z linami 8. Knots and splices -wqzly i sploty 9. Cleaning -czyszczenie, sprzqtanie 10. Corrosion and rust - korozja i rdza 11. Paints and painting - farby i malowanie 12. Steering - sterowanie 13. Ship's fenders - odbijacze statkowe 14. Grease and greasing - smary i smarowanie 15. Failures and damages - defekty i uszkodzenia 16. Maintenance and repairs -konsenvacja i naprawy 17. Inspections and surveys - inspekcje i badania 18. Small elements -elementy drobne 19. Tools - narzqdzia

X. Shipping - iegluga
1. International maritime organizations and associations -miqdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje miqdzynarodowe 3. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Crew - zaloga 5. Crew matters - sprawy zalogowe 6. Accommodations -pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Work organization on board - organizacja pracy na statku 9. Area of trading -rejon zeglugi 10. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Charter - czarter 13. Charter and liner clauses -klauzule czarterowe i liniowe 14. Claims - roszczenia 15. Container trade -przewoz kontenerow 16. Contract -umowa 17. Fees, dues and payments -oplaty, naleznoici i platnoici 18. Freight - fracht 19. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Insurance -ubezpieczenia 2 1. Maritime law -prawo morskie 22. Port call -zawiniqcie do portu 23. Port operations time - czas operacji portowych 24. Shipping industry -zegluga handlowa 25. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's operations - eksploatacja statku 27. Voyage -podroi morska 28. Ship's computer -komputer statkowy 29. International safety codes -miqdzynarodowe kody bezpieczenstwa

XI. Ports and terminals -porty i terminale
1. Ports and harbours -porty i przystanie 2. Container terminal -terminal kontenerowy 3. Bulk cargoes terminal -terminal ladunkow masowych 4. Ferry and ro-ro terminal -terminal ro-ro 5. Oil terminal -terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych 6. Port authorities -wladze portowe 7. Port services -ushgi portowe 8. Port staff and work -pracownicy i praca portowa 9. Cranes - d h i g i 10. Cargo handling -przeladunek 11. Cargo handling equipment - sprzqt przeladunkowy 12. Liquid cargo handling -przeladunek kadunku plynnego

XII. Marine geography - geografia morska
1. Geography - geografia 2. Lands and oceans - Iqdy i oceany 3. Ocean currents -pqdy oceaniczne 4. Meteorology - meteorologia 5. Time - czas 6. Magnetism -magnetyzm 7. Astronomy -astronomia 8. Wind -wiatr 9. Coast -wybrzeze 10. Clouds and precipitation -chmury i opady 11. Metheorological phenomena -zjawiska meteorologiczne 12. Sea bottom - dno morskie 13. Swell and waves -falowanie i fale 14. Ice - Ibd 15. Visibility -widzialnoSC 16. Beaufort scale - skala Beauforta

Color tables -tablice barwne Annexes - aneksy Bibliography - bibliografia

Od redakcji
1. Geneza slownika i jego charakter
Historia polskich slownikow morskich siega okresu przedwojennego. Juz po wojnie ukazalo siq ich kilkanascie, o roznym charakterze i objgtosci. Kazda kolejna edycja byla wzbogacana o nowe pojqcia, co odpowiadalo szybkim zmianom w zegludze we wszystkich dziedzinach z niq zwiqzanych. W ostatnich latach ukazywaly siq glownie niewielkie slowniki specjalistyczne, w pewnej mierze odzwierciedlajqce wspomniane zmiany. Jeszcze kilkanascie lat temu na statku zbyteczne bylo slownictwo komputerowe, w zalqikach byly systemy GMDSS, zarzqdzania jakoiciq czy bezpieczeristwem, ochrona srodowiska, systemy map elektronicznych, zintegrowane systemy nawigacyjne i systemy automatyzacji silowni, globalna organizacja sluib poszukiwania i ratowania na morzu. Obok pojawiania sic nowych dziedzin wiedzy - ewoluowaly stare: zmieniaiy sic w czqsci lub w calosci przepisy konwencji STCW, SOLAS, warunki przewozu INCO, przepisy dotyczqce konstrukcji i wyposazenia statkow itd. Zmiany te majq niekiedy zasieg znaczny: mozna pokusik sie o stwierdzenie, iz corocznie pojawia sie kilkaset nowych slow i pojgC w jezyku angielskim, zwiqzanych poirednio lub bezposrednio z zeglugq. Slowniki, ze wzgledu na swq specyfikc, nie nadqzajqza wspomnianymi zmianami. W efekcie wirod marynarzy hnkcjonujq dziesiqtki krotkich i dluzszych opracowan zawierajqcych "nowinki" jezykowe, powielane i uzupelniane przez kolejnych wspolautorow. hwiadczy to o wielkiej potrzebie slownika nowoczesnego, praktycznego. Wydawnictwo TRADEMAR zdecydowalo sic na opublikowanie po raz pienvszy w Polsce slownika tak szeroko zilustrowanego. Idea takiego slownika nie jest nowa: w generalnej koncepcji niniejsza publikacja jest wzorowana na Dictionnaire maritime thematique anglais etfrancais, opublikowanym w roku 1991 przez francuskie Wydawnictwo Masson. Roinice polegajqna unowoczesnieniu slownictwa, wzbogaceniu poprzez wprowadzenie nowych podrozdzialow (pienvsza pomoc, ratownictwo iycia, ochrona Srodowiska, zarzqdzanie jakoiciq i bezpieczenstwem, automatyka itd.), pominigiu tematyki zeglarstwa i rezygnacjg z cz&i pienvowzoru, ktore majq charakter slownika frazeologicznego. Slownik niniejszy w efekcie nie aspiruje do nazwy "morski", poniewaz nie ujmuje slownictwa z niektorych dyscyplin morskich. Ograniczono slownictwo z zakresu oceanologii, oceanografii, budownictwa morskiego. Pominigto (z pewnymi wyjqtkami) archaizmy jqzykowe i p o j ~ cia, ktore juz wychodzq z uiycia. Uwzglgdniono natomiast podstawowe slownictwo z dziedzin niezbcdnych wspolczesnym marynarzom w trakcie ich pracy na morzu, jakkolwiek bezpoirednio z morzem niezwiqzanych. Stqd zdecydowano siq na nazwg "Angielsko - polski slownik marynarza", jako bardziej odpowiadajqcqjego charakterowi. Zamieszczona w koncu slownika bibliografia wskazuje podstawowe irodla, z ktorych zaczerpnieto znaczqcq czqSC prezentowanych poj& Naleiy pamigtac, iz kaidy kolejny slownik jest efektem kompilacji poprzednich, uzupelnionym o nowe pojqcia a jednoczeinie pomijajqcym okreilenia, ktore wychodzq z uzycia. W niniejszym opracowaniu mozna wicc znaleiC zarowno pewne elementy najstarszych slownikow angielsko - polskich (np. Slownik angielsko - polski handlu morskiego, U! Skibicki, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze 1951)jak i szeregu relatywnie nowych publikacji, jakie ukazaly sic po roku 2000.

z silowniq okrqtowq. 3. automatyzacji silowni. jak: safety bearing. bez niebezpieczenstwa zmiany tej publikacji w slownik chemiczny. 2. ktorego w ogole nie jesteimy w stanie powiqzaC z zadnym rozdzialem tematycznym. Nadmiar pojgC z tego zakresu zamienilby slownik w techniczny. map elektronicznych. Pojawily sig nowe pojqcia w tradycyjnej nawigacji. Rysunki w nim zawarte shzq jedynie ilustracji omawianych pojgk i nie mogq zastqpic wyczerpujqcych instrukcji postqpowania i fachowych poradnikow. sztauowania. bylo pytanie o jego zakres merytoryczny. Zakres slownika Jednym z glownych dylematow. Prosimy o przesylanie ich na adres e-mailowy redakcji trademar@post. urzqdzen AIS. Zaproponowanie takiego ukladu jest wynikiem trudnego. niz zawartoSC poprzednich polskich slownikow morskich. postanowila zwrocic siq do Czytelnikow z apelem o pomoc w zbieraniu nowych okreilen niezbqdnych dla uzupelniania niniejszej publikacji. Uklad ten ma oczywiicie swoje wady i zalety. systemu GMDSS. z jakimi redakcja slownika musiala siq uporad.z podaniem zrodla. systemow referencyjnych. Podano w slowniku nie tylko slowka. iz niniejszy slownik w zadnej mierze nie jest podrqcznikiem z zakresu np. Do pienvszych nalezy klopotliwa procedura poszukiwania znaczenia slowa. jest niemozliwe. zwiqzanymi np. Jednak olbrzymig z punktu widzenia marynarza (czqsto dopiero uczqcego siq trudnego i specyficznego jqzyka zawodowego) zaletq . wprowadzanie nowych dokumentow (w tym elektronicznych) rowniez rozszerza istniejqce slownictwo: uwzglqdnienie w slowniku dokumentow Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow (FIATA documents) wydaje sig rownie konieczne. Podobnie sprawa siq ma z pojqciami technicznymi. Jest on podzielony na 12 rozdzialow tematycznych.pl w miarq moiliwoSci . Postgp w organizacji zeglugi. zintegrowanych systemow sterowania i kierowania statkami. Budowa i spos6b korzystania ze slownika Slownik ilustrowany ma specyficzny charakter i wymaga dokladnego zapoznania sig z jego strukturq. zdajqc sobie sprawq z zakresu i szybkoici zmian w zegludze. slownik niniejszy bgdzie najbardziej uzyteczny dla osob posiadajqcych juz pewnq znajomoSC jgzyka angielskiego. GPS. iz wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia statkowej silowni powinny siq w niej znaleic. Redakcja slownika. zamieszczenie nazw wszystkich. To z kolei pociaa za sobqpowstawanie kolejnych okreilen: DP Vessel czy DP Vessels Owners Association . jak nowych INCO terms. Dla przykladu. UznaliSmy bowiem. Zamieszczono wiqc jedynie okolo setki wybranych. najbardziej charakterystycznych i najczgiciej w transporcie morskim spotykanych slow zwiqzanych z ladunkami chemicznymi. Z rysunkbw nalezy zatem korzystad z wielkq ostroznoiciq. Pienvszs~ rzucajqcq siq w oczy odmiennoiciq jest odejScie od ukladu czysto alfabetycznego. reference systems (nawigacyjne systemy referencyjne) czy dynamicpositioning (pozycjonowanie dynamiczne). wrgcz niemozliwego do rozwiqzania problemu powiqzania ilustracji z tekstem przedstawionym w porzqdku alfabetycznym. Kazdy z nich dzieli sig dalej na kilkanakie podrozdzialow i dopiero na tym poziomie znajdujemy uklad alfabetyczny. W efekcie. obshgi urzqdzen silowni itd. Jednak zawartoSC tej czqici jest daleko bogatsza. w dzisiejszej zegludze ladunkiem stak sig moze niema1 kazdy materialny produkt dzialalnoici czlowieka. safety contour. systembw pozycjonowania dynamicznego.Trzeba podkreiliC. tak charakterystycznego dla wigkszoSci slownikow. IloSC samych tylko chemikaliow przewozonych transportem morskim siega kilkunastu tysigcy.DPVOA (Stowarzyszenie Armatorow Statkow DP). Wprowadzono szerokie omowienie pojgc z nowoczesnej nawigacji zintegrowanej. ale i wiele powszechnie uzywanych na morzu zwrotow. co nie bylo celem redakcji.

niezbcdne dzisiaj. Brytanii i zeglugq wok01jej wybrzezy.Niektore z tych okreilen mozna traktowaC jako archaizmy. Zwiqksza to nieco objqtoiC slownika ale jednoczeinie ulatwia korzystanie z niego. Opisany powyzej uklad slownika spowodowai w wielu przypadkach koniecznoSC powtorzenia niektorych slow w roznych podrozdzialach. w stosunku do ktorych przyjclo sic uzywaC okreSlenia: ro-ro. techniki. ktory ma za zadanie nastqpnego dnia dokonaC przeglqdu np.. W oryginale oznaczalo ono malo subtelnq metodq "rekrutacji" zalogi statku. w tekicie wytluszczono tzw. system Consol)... Coraz czqsciej zamiast tych ostatnich okreilen stosowane jest zresztq carrier. Jeili wir6d slow kluczowych niekt6re sq zamkniqte nawiasem. ale jest pojqciem zwiqzanym poSrednio. a uprawiajqcy zeglugc pomiedzy Szczecinem a Gdyniqplywa w home trade . 4. wirowki. pod ktorymi wymieniono slowa i okreilenia powiqzane.. iz nastqpujqce po nim slowo nie jest bezpoirednio powiqzane ze slowem kluczowym. Zaciera siq w jqzyku angielskim roznica pomiqdzy seafarer i seaman. Pewne okreilenia w zeglugowej praktyce pojawiajq sic. stawai siq latwym lupem handlarzy opium. inne przeszly w niebyt jako zwroty calkowicie zapomniane. Podobny jest cel alfabetycznego indeksu polsko . moze bez problemu zapoznaC siq w jednym miejscu z podstawowym slownictwem niezbcdnym do tego celu. tak nierozlqcznie zwiqzane z historiq zeglugi brytyjskiej powoli zanikajq na rzecz na przyklad Collective Bargaining Agreement (potocznie nazywanym przez marynarzy "CBA").statkow poziomego ladowania. Na przyklad statki o tradycyjnych metodach przeiadunku (pionowego) przyjqto nazywaC "10-10" ("lift-odlift-off') dopiero po wprowadzeniu do eksploatacji zupeinie nowego typu . Proces wymiany obsenvujemy nieustannie: Ship's Articles. gdzie z kolei opuszczal jak najszybciej "goicinne" jego poklady i. Przykladem tego moze by6 siabo dzii znane w Wielkiej Brytanii okreilenie to be shanghaied. bez wzglqdu na kraj pochodzenia armatora czy umiejscowienie portu macierzystego. wraz z ekspansjqjqzyka angielskiego.statek handlowy). zwyczaju morskiego i morskiej wymiany towarowej obsenvujemy nieustanny romoj i ewolucjq morskiego jqzyka angielskiego. Dopelnieniem (nieslychanym jak na brytyjski tradycjonalizm) zmian jqzykowych jest dyskusja na temat czy statekjest she.. slowo to upowszechnilo siq w zegludze swiatowej a jego znaczenie uleglo rozszerzeniu. Wraz z rozwojem technologii przewozow pojawialy sig nowe okreilenia istniejqcych juz przedmiotow i obiektow. Dzisiejsze metody naboru marynarzy jak i towarzyszqce im slownictwo sqzdecydowanie odmienne. Spojony i zamustrowany siiq marynarz trzeiwial dopiero w morzu na statku zmierzajqcym do Chin. Zatem okreilenia home bound czy home trade oznaczaly odpowiednio: rejs powrotny do W. Rozwoj morskiego slownictwa angielskiego i konsekwencje tego Wraz z rozwojem cywilizacji.. czy it . Obecnie home bound stosowane jest potocznie dla okreilenia podrozy powrotnej kazdego statku. czy tez z niektorymi innymi okresleniami (mammooth tanker.. Dla latwiejszego zlokalizowania waznych pojqC. pojawiajq siq w ich miejsce nowe.angielskiego. Oryginalne znaczenie home w morskim jqzyku angielskim odnosilo siq do Wielkiej Brytanii.. key words slowa kluczowe.jest wlainie przedstawienie pojqC obok sqsiadujqcej z nimi ilustracji. ktora przetnvaia na morzu rowno wiek. . MySlnik natomiast wskazuje. ship (niegdyi stosowane glownie do okrqtow wojennych) i vessel (zwykle . by po jakimi czasie zniknqC. Tylda przed lub po slowie powiqzanym zastqpuje slowo (lub slowa) kluczowe.. Z czasem. Tak stalo siq z caloiciq komunikacji radiotelegraficznej. umieszczonego na koncu slownika. Marynarz. tylda odnosi siq do slowa (slow) poza nawiasem. Zatem statek polski zmierzajqcy do Polski jest home bound. Stare formy i zwroty zanikajq (zachowujqc jedynie wartoiC historycznsl).

). ur itd. niekiedy na silq. Polskie slownictwo morskie Ciekawym przykladem powstawania i ewolucji nowego slowa/nazwyjest radar. r6znego rodzaju nowotworami jqzykowymi. inne wywolujqniekonczqce siq dyskusje fachowcow. w okolicach obla dziobowego). mobrey. marynarzy uzywa okrehlenia "poler" (z ang. w postaci wielu okreSlen tych samych rzeczy czy procesbw... Obfite slowotw6rstwo producentbw i uiytkownikow ma swoje konsekwencje. harbor zamiast harbonp. W Polsce podobnego zadania podjql sip Polski Komitet Normalizacji. lancuch mocujqcy itd. Niekiedy odgomie ustalone okreilenia przegrywajq z uzywanymi w praktyce.. Mozna zatem postawiC pytanie: czy jest sens bezkrytycznego upierania siq przy "shsznych" nazwach? Jehli 99 proc. n a c i ~ a C hcitgacz. Obsenvujemy przy tym dwie r6zne drogi powstawania nowych pojqC. Tak sprawy siq mialy z nazwami potocznymi: m a j .. cassette). bollard). Wszystkie wspblczesne jqzyki wykazujq tendencjq do upraszczania.. to rowniez nowe okreslenia. Amerykariscy piloci w Kanale Panamskim z upodobaniem stosowali fruit boat dla okrehlenia chlodniowca.". Morski jqzyk angielski jest wiqc jqzykiem zywym. Podjqte lata temu prace tnvajq nadal ..z roznym skutkiem. to czy warto bezskutecznie narzucak im "pachol"? . zastepujqcy angielskie tight (tu: napinaC. zgodnie z zasadq "Polacy nie gqsi. Najczqhciej slowo (lub slowa) juz istniejqce jest adaptowane dla okreslenia nowego pojqcia (np. zaS holownik zalecajqprzyjqk on the shoulder (doslownie "na ramieniu". dziS studenci szkol morskich citgnqliby na iaglowcach szkolnych "lejce" (zamiast "brasy"). WipkszoSC polskich slownikow podaje draught.Nowe technologie. Rzadziej . szybko ewoluujqcym. ale postqp technologiczny spowodowal. aby obrocid "orczyki" jczyli "reje"). Gdybyhmy kurczowo trzymali siq "naukowych" okreslen wprowadzanych przez rozne powaine gremia. 5.. Pienvotnie by1 to skrot od Radio Detecting and Ranging czyli RaDaR lub czqiciej: RADAR.tworzone jest zupelnie nowe slowo. dziqki czemu mlodzi adepci sztuki zeglarskiej na picknym zaglowcu nie czujq s i jak na wozie drabinia~ stym. zwyczaje i organizacja w zegludze sqglownym powodem ewolucji morskiego jqzyka angielskiego. roll-trailel. RoznorodnosC ta zmusila Miqdzynarodowq Organizacjq Standaryzacji (ISO) do podjqcia proby normalizacji nazewnictwa. Inny przypadek. Zdecydowanym amerykanizmem jest tite.w poczqtkowym okresie probowano zastepowak je roznymi propozycjami lokalnymi. . Pojqcie panamax odnoszqce siq do wielkoici statk6w mogqcych przeplynqk Kanalem Panamskim generalnie zachowuje swe znaczenie w odniesieniu do ich maksymalnych wymiarow w metrach. Tq bataliq (na szczqhcie) przegrano. i i wielkosk ta podana (w odniesieniu do kontenerowca) w TEU zmienia siq wraz z rozwojem nowych konstrukcji okrqtowych. Z czasem pisowniq zmieniono na radar i to okreilenie przyjqlo siq powszechnie w krajach anglojqzycznych. to adaptowanie nazw producentow jako powszechnie stosowanego okreilenia. Okresy nasilonego patriotyzmu owocowaly probami wzbogacenia polskiego jqzyka morskiego.. Tymczasem (by6 moze jest to skutek wplywbw amerykanskich) wspolczeSni marynarze (rowniez brytyjscy) chqtniej poslugujq siq pojqciem draft. czerpala ona wiele z innych jgykow. W Polsce do46 bezskutecznie (i glownie w krqgach wojskowych) propagowano okrehlenie "urzqdzenie radiolokacyjne" lub krocej: "radiolokator". Amerykanizmy to nie tylko upraszczanie pisowni czy wymowy. Wobec relatywnie slabej pozycji polskiej floty na przestrzeni naszej historii. jako wlahciwy odpowiednik polskiego "zanurzenie". tzn. W wielu innych . Obecnie sq to nazwy zapomniane i w zegludze powszechnie uzywa sic okreslenia radar.

Konsekwentnie zatem nalezy zadaC pytanie szersze.... stan awarii boat . W Polsce sprawq zebrania i uporzqdkowania skrotow stosowanych w zegludze zajql siq Uniwersytet Gdahski. Jeili zgrabniejsze. majq o kilkanaicie procent wiqkszq objqtoSC. w jqzyku polskim. Ocenia sib ze w szeroko pojetej zegludze stosuje sip kilkanaicie tysiqcy skrbtow.w Polsce ze slowem "komputer". ktbre po tej operacji. bowiem cbz martwej osobie po alarmie . Jpzyk angielski pozwala na krotkie i precyzyjne opisanie pewnych poj& ktbrym odpowiadajq polskie okreilenia wieloczlonowe: forestry nalezaloby przethmaczyC na polskie "drewno i produkty jego przetwarzania". skracania i ulatwiania komunikacji i korespondencji. Zbior ten (nastppnie rozszerzony) nie obejmujejednak skrbtow z innych (poza handlowymi) dziedzin (np. - Wspolczesny jpzyk (nie tylko morski) zawiera ogromnq iloiC skrotow.droga ewakuacji itd. z gracjq i bardzo praktycznie przelozono na polski "alarm wachtowy".Powyzsze przypomina innqwojnq stoczona. "maszyny liczqce". Jako argument humorystyczny. ale dla fachowcow w pelni zrozumiale i zawiera pozqdanq informacjp. Dla przeciwwagi inny przyldad.. bqdqcych efektem tendencji do upraszczania. Niewielka z tego czqiC . latwiejsze w uzyciu lub lepiej oddajqce istote sprawy jest okreilenie oryginalne . publikujqc w roku 1991 MARVOC (Slownik skrotow stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim).. Niektore polskie okreilenia sa.gency ... do jakiego stopnia nazewnictwo np. "maszyny matematyczne" itd.skroty stosowane w korespondencji i w dokumentach ... Thmaczenie nie jest (i slusznie. Z drugiej strony slowniki tlumaczq piping jako "ruraz". Jako odpowiednik general cargo. W jqzyku polskim zaleca sip stosowanie okreilenia "plawa" jako odpowiednika angielskiego buoy. Wrqcz nieprzethmaczalny angielski dziwolilg deadman alarm.. angielskie. przydhgie: crude oil carrier to "zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftowej". iz iwiatlo "blyska" a nie "blaska" ..) doslowne. powinno by6 akceptowane w Polsce? Zaryzykujp stwierdzenie.sterowanie awaryjne escape . Zresztq w polskich irodowiskach morskich istniejqzadawnione i nie do konca rozstrzygnipte spory: czyflashing light to "Swiatlo blaskowe" czy "blyskowe"??.) polskich.stan zagroienia.. System ten. zwlaszcza w zegludze. ale trudny do podwazenia podnosi sip. silowni okrqtowych itd). Te roznice sq wyrainie widoczne przy przekladzie fachowych publikacji. acz niekonsekwentnie akceptuje sip jako prawidlowe okreilenie "obojowanie". co zapewne brzmi nader zgrzytliwie dla purystow jqzykowych . nawigacji technicznej. Nie wymyilono przy tym (ze wzglqdu na oczywistq trudnoik) odpowiednika wyrazu buoyage ("oplawienie" byloby nie do przyjpcia?) i z koniecznoici.zadna ustawa nie nakloni uzytkownikow do stosowania nowotworow (proponujq: "dziwotworow". juz dla wygody stosowany jest obecnie przede wszystkim w korespondencji e-mailowej. jqzykoznawcy bitwq tq przegrali doiC szybko i nikt dzisiaj nie neguje poprawnoici okreilenia komputer..wywodzi siq z czasow. Swietnie przyjqio siq t a k e i funkcjonuje powszechnie polskie "drobnica". pozostanie ono w praktycznym uzytku bez wzglqdu na okolniki. w miejsce powszechnie stosowanego przez marynarzy "boja". Niekiedy wreszcie w roznych kontekstach angielski wyraz ma zupelnie inny polski odpowiednik: erneP. iz jeili juz istnieje zgrabne. praktyczne i dobre okreilenie polskie.lbdi ratunkowa brake -hamulec bezpieczenstwa call -wezwanie (wywolanie) w niebezpieczenstwie -control . gdy w korespondencji telegraficznej platne byly poszczegblne slowa. Potwierdzenia shsznoici takiego poglqdu nie trzeba daleko szukaC. Tym- . Pomimo heroicznych bojow o "czystoiC" polskiego jpzyka i uzywanie okreileli: "maszyny cyfrowe".

to najwainiejsi z licznej ich grupy. capt. Gdynia. skomplikowanej problematyce Redakcja chcialaby na koniec wyraziC slowa uznania i podziqkowania grupie konsultantow. wiedzy i zaangazowania w powstanie tej publikacji wnieili: dr inz.Ryszard Wawruch. okr. st. kpt. Marian Dylewicz. Sprawa byla prosta w przypadku skr6tow stosowanych w korespondencji telegraficznej i teleksowej. raz litery skrotow przedzielane sq kropkami . W niniejszym opracowaniu przyjeto zasadc. kt6rym slownik niniejszy w znacznej mierze zawdziecza swq ostatecznq forme: dr Boleslaw Borzycki. pozostale (charakterystyczne glownie dla korespondencji) . Z. j~zykoznawcowjak i wydawnictwa. . Iain Leak oraz inz. korym Redakcja sklada tq drogq wyrazy wielkiej wdziccznoici i uznania.W. mgr inz. Wspominajqc o powyzszej. Generalnie kropki sq pomijane. w roznych publikacjach a nawet w slownikach angielskich na przemian te same skroty pisane sqmalymi lub duzymi literami: dwt i (bardziej tradycyjne) DWT sq w tym sensie rownoprawne.W. mgr Tomasz Darski. okr.Andrzej Sliwinski . GMDSS czy IMO) sq pisane duzymi literami. w ktorej zawsze wystepowaly wylqcznie duze lub wylqcznie male litery. W piimiemictwie fachowym i w iyciu codziennym stosowane sq wymiennie i generalnie bez logicznego klucza litery male i duze. Marian Kamitiski. inz kpt. W koncowej czcici slownika zawarto zestawienie najwainiejszych skrotow wraz z ich rozwinieciem w jczyku angielskim i polskim. iz skroty od n a m wlasnych (np. wprawiajqc w zaklopotanie zarowno uiytkownikow-praktykow. Z. radiooficer I kl.W. jako ze jest to obecnie bardzo widoczny i powszechny trend. Jerzy Dzienisz. mech. kpt. Obecnie w praktyce. Eugeniusz Kazanecki. maj 2003 r. Szczegolnie jednak wielki wklad pracy. Jednoczeinie "produkcja" skrotow stale roinie. ini.malymi. Z.czasem istnieje zbior (niepublikowany) obejmujqcy ponad 12 000 skr6t6w ze wszystkich dziedzin zwiqzanych z zeglugq.innym razem (coraz czciciej) kropki sic pomija. Problem sprawia usystematyzowanie pisowni shotow. inz. st. mech.

teoria okretu 1. Curves. Propellers -pedniki . Draught and load lines -zanurzenie i linie ladunkowe 13. Ship's movements -ruchy statku 1 12. Resistance -op6r 10. Displacement and deadweight -wypornoif i noInoSC 6. Strength -wytrzymaloif 8. Buoyancy -wypdr 1 .statecznoIf 7. linie i skale 5. Maneouvering -manewrowanie 9.1. Dimensions and proflles -wymiary i ksztalty 2. Capacities -pojemnoSC i noScnoSC 3. lines and scales -krzywe. Theory of the ship . Stability . Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4.

parallel middle body/ midship body/ cylindryczna czgSd kadiuba finite element model of a double-hull tanker (model zbiornikowca o podwojnym kadiubie rozchylenie dziobu sheer line/ . ' 1.- length of entrance/ diugoid zaostrzenia dziobowego camber/ wypukloSL: pokladu . 1 &: & k Q a length overall underwater hull/ diugosc caikowzta podwodzia 6 - a I 2 4 S free board/ wolna burta \ breadth/ szerokosc parallel body length/ dlugoSC cylindrycznej cz&i kadluba dead m e / podoblenie r length of run/ dlugoii zaoblenia rufowego -I- --.wymiary i ksztalty length overall/ dlugoSC caikowita I \ length on waterline/ diugoSC wodnicy konstrukcyjnej Z 3 L ) - 3 a$ 2 *' length between perpendiculars/ divgosC pomigdzy pionam.. THEORY OF THE SHIP Dimensions and shapes .

kqt zaostrzenia rufowego axes . szerokoid calkowita -draught -zanurzenie najwiqksze.smukloSC kadhba of the stem .uklad osi kadluba backsweep .form -wspolczynnik pe~notliwoSci .moulded . pelnotliwoici wodnicy - - -- - ---- - - - - - - - - - .szerokoSC (statku) .prismatic of the forebody .wspolczynnik smukloSci (kadluba) fine .main -s -wymiary glowne (statku) -principal -s .ratio -wspolczynnik smukloici kadluba knuckle line .Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty angle of entrance -kqt zaostrzenia dziobowego angle of run .wspolczynnik pelnotliwoSci czqSci dziobowej of the run .frame section .wspolczynnik pelnotliwoSci wzdhznej kadluba .baza.Srodek line .szerokoSC na wrqznicy -on waterline .smukly form vessel .wymiary glowne (np.osie axis .extreme -najwiqkszy of section .oS kolysania of symmetry -oS symetrii -system .dlugosc -between perpendiculars (LBP) -dlugobc miqdzy pionami constant . zanurzenie maksymalne length .cylindryczna czqSC kadhba . TEORIA OKReTU - - -- - - - - - - - - - - .of the forebody .wspolczynnik pelnotliwoici mfowej czqici kadhba .ukosne Sciqcie.oS rzqdnych of roll . linia Srodkowa.wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .statek smukly ship .waterplane .poprawka na dhgoSC of entrance .szerokoSC na wodnicy centre .cylindryczna czqsc kadluba plan .osie kadluba lines .zanurzenie .statek smukly fine-lines .wspolczynnik pelnotliwobci zaostrzenia dziobowego of the afterbody . owrqzenie teoretyczne shape .midship section .wsp.prismatic .wspolczynnik pelnotliwoici dziobowej czgSci kadluba -vertical prismatic -wspolczynnik pelnotliwoSci pionowej . statku) draught .smukly (statek) fineness smukloSC of the form .dlugoSC zaostrzenia dziobowego .oS -of abscissae .krzywizna (np.cylindrical - 1.wspolczynnik pelnotliwoici przekroju wodnicowego curvature -zaoblenie (kadhba).najwiqksza szerokoSC statku.wspolczynnik pelnotliwoSci kadluba of entrance .deck line linia Srodkowa pokladu chamfer . wrqgu) beam .linia (06) symetrii.linia podstawowa -plane -plaszczyzna podstawowa (teoretyczna) block coefficient . krzywizna dead flat .wspolczynnik pelnotliwoSci zaostrzenia rufowego body -kadlub statku axes .cylindryczna czqSC kadhba dimension -wymiar .owrqzenie kadluba.prismatic of the afterbody .h i e teoretyczne kadluba .wspolczynnik smuklosci corection . podstawa line .dhgoSC najwiqksza fatness ratio . plaszczyzna symetrii .middle .oS odciqtych of ordinates .wspolczynnik pelnotliwoici czqsci mfowej .midship .zalamana linia (powierzchni kadhba) length . sfazowanie chime .dimensions (dims) -wymiary .wspolczynnik pelnotliwoici wzdluznej .ksztalt kadluba breadth .szerokoSC statku -moulded szerokoSC na wodnicy konstrukcyjnej base .zanurzenie konstrukcyjne extreme -najwiqkszy breadth .oblo burt o malym promieniu coefficient -wspolczynnik of fitneness .wspolczynnik pelnotliwosci przekroju wrqznicowego -maximum section wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .smukloSC rufy .

fbre body/ czeii. body plan/ plan przekrojdw wrggowych bulwark/ oklad dzioh6wki ad iia t ajt perpendicular/ pion rufbwy Lbotrom/ dno mid section/ owreiel Luzer body/ cz@ rufiwa \.Body plan -h i e teoretyczne kadtuba frames section plan. tf' orward nadburcte jbrecustle deck/ poklad dziobowki rzutpionowy Iinii teoretycznych midship section plane/ plaszczyzna owreia I fine offlolation/ wodnica Lupper deck/ poklad gorny . rufbwa perpendicular.

of run - .pion dziobowy drycznej czqici kadhba on load waterline . w.dlugoSC - - - - - - - - - - - - - - - - .zaokrulona cz@C mfy -on the designed load waterline -dlugoSC (stat.streamlining -ksztalt oplywowy theoretical naval architecture-teoria okrqtu na paraller middle body .linia wzniosu pokladu wzdhznej mathematical ship model -matematycmy mo.ballast -wodnica balastowa midship section -owrqze.wodnica . wygiqcie (pokla-waterline .dlugoiC pomiqdzy pionami dunkowej on summer load line -dlugoik (statku) mie.szerokoSC rejestrowa (statku) -overall (LOA) .1. tonazowa jemnoici statku) length . zlad poprzeczny -breadth on .) .1. podepth -wysokoiC pomiarowa.forward .pomiar.-dlugoit skrajna ..aft (after -) -pion rufowy .dhgoSC calkowita (statku) depth -wysokoSC rejestrowa (statku) on waterline (LWL.nawis rufowy on waterline .dlugoSC pomiarowa.dlugosC rejestrowa na linii wodnej round of beam -wypukloSC.szerokoSC pomiarowa (statku) main dimensions -wymiary gkowne (statku) coefficient -wspolczynnik pojemnoici bmtto main particulars -wymiary glowne (kadluba) measurement .. prostopadly rzona na letniej wodnicy ladunkowej quarter .pomiar kadluba waterline .after -przegigie rufowe draught . TEORJA O W T U .odchylenie od pionu ku) na wodnicy konstrukcyjnej of stern .extreme overhanging stern -nawis rufowy zaoblenia rufowego perpendicular-pion -of the parallel middle body . najwiqk..dlugoSC (statku) length .przegiqcie dziobowe sze streamline-oplywowy gross weight -maksymalna masa brutto (to) streamline -nadawaC ksztalt oplywowy -moulded depth -maksymalna wysokoSC bocz. d.sheer plan -rzut boczny (linii teoretycznych) shoulder -przegiqcie del k s z t a h kadluba maximum -najwiqkszy . w. wstawka cylindryczna -breadth . tonazowa .dlugoiC na wodnicy la.rake .szerokoSC na wodnicy overhang -nawis (mfowy) .wspolczynnik pelnotliwoici fikacyjnych sheer line .hull .dlugoSC na wodnicy konstrukdu) scantlings -wymiary elementow konstrukcyjcyjnej nych kadluba wynikajqce z przepisow klasylongitudinal -wzdluzny coefficient .perpendicular-pionowy.length between -s .dlugoSC (statku) na wodnicy registered -rejestrowy konstrukcyjnej -breadth .dhgoSC cylin.fore . pomierzanie (np.cylindryczna czqiC tonnage -tonaz kadhba.zanurzenie maksyrnalne.

deductible .przestrzen potrqcana (przy pomiarach statku) na silowniq register .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoSci ladowni .83 m3.pomiar pojemnoici brutto of tonnage -pomiar pojemnoici (statku) ton . obecnie nie stosowane) -tonnage (GT) -pojemnosc brutto.pomiar pojemnoSci netto Panama Canal tonnage -pojemnosC statkupomierzona wg przepisow Kanalu Panamskiego propelling power deduction .brutto register tonnage (GRT) . certyfikat pomiarowy deck -poklad pomiarowy.1.tona rejestrowa (100 stop3 = 2.good ship .przestrzen potrqcona (przy pomierzaniu statku) . statkow) register of shipping .gross -pomiar pojemnoSci brutto .przestrzen potrqcalna .83m3.tona pojemnoici (1. poklad tonazowy dues . noinoic ladunkowa -plan -plan pojemnoiciowy gross .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) .pojemnoSC ladunkowa dla be1 .ciqzar brutto measurement -pomierzanie .tona noinoici tonnage -tonaz -certificate . kubatura .1893 m3) net .tona rejestrowa (2.pomiar pojemnoici (statku) -- - - - - .machinery -przestrzen silowni Suez Canal tonnage -pojemnoiC statku okreSlona wedlug przepisow Kanalu Sueskiego ton -tona burden . tonaz brutto -weight .pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna .rejestr (np.net .iwiadectwo pomiarowe.grain .znak tonazowy measurement .exempted -przestrzen wylqczona (nie wliczona do tonaiu) . THEORY OF THE SHIP Capacity -pojemnoSt5 i noSnoSt5 admeasurement-pomiar pojemnoici (npstatku) capacity -pojemnoiC -bales . obecnie nie stosowane) registry (of a ship) .grain cubic -pojemnoiC ladunkowa statku dla ziama (w m3 lub cuft) .rejestracja (statku) space -przestrzen.gross tonnage .deducted .oplaty tonazowe mark .netto measurement -pomiar pojemnoici netto -register ton (NRT) -ton rejestrowych netto -registered tonnage (n) -tonaz rejestrowy netto - - - - - - - - -tonnage (NT)-tonaz (rejestrowy) netto.noinoiC (statku) netto.tonaz rejestrowy brutto (obecnie nie stosowane) ton .cargo -przestrzen ladunkowa . obecnie nie stosowane measurement .rejestr statkow register tonnage -tonai rejestrowy register ton (RT) .cubic .

poktadu fotward perpendicular/ pion dzioboxy ! pion r u j b ~ y after perpeitdicular/ . zlad poprzeczny plane -plaszczyzna owreza moulded base plane -plaszczyzna podstawowa plane -plaszczyzna .plaszczyzna plywania -of symmetry -plaszczyzna symetrii .plaszczyzny i przekroje body .kadlub statku axes . TEORIA 0KRE.above water lateral -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqici kadhtba .plan owrqzenia half breadth plan -rzut pionowy (linii teoretycznych).uklad osi plywania frame -pole przekroju wrqznicowego line -wreg teoretyczny spacing .water line -przekroj wodnicowy profile -przekroj wzdluzny statku section -przekroj (wrqznicowy) area -pole przekroju -modulus -wskainik wytrzymaloici owrqza -plane -plaszczyzna wrqznicowa transverse -poprzeczny section area -pole przekroju wregowego section plane -plaszczyzna wrqznicowa section .zna symetrii i deck line/ lirzia przecigcia deck centre line.h i e teoretyczne kadluba buttock -przekr6j wzdluznicowy line -wzdluznica -plane -plaszczyzna wzdhznicowa cross section -przekroj poprzeczny --area of vessel -pole przekroju wregowego diagonal -przekroj ukoinicowy (statku) line .owrqzenie wzdluzne section -zlad wzdluzny.moulded base -plaszczyzna podstawowa of floatation . zlad poprzeczny midship section -owrqze.1. przekroj wzdluzny view -widok wzdluzny -- - - - - midship bend -owrqze.odstqp wregowy framing -owrqzenie -plan .TU Planes and sections .osie kadluba lines . linie podziah wregowego vertical datum plane at the midship section plaszczyzna owrqza waterplane -plaszczyzna wodnicowa area -pole przekroju wodnicowego . rzut wodnicowy half-breaths -rzqdne wodnic inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) line of flotation -wodnica longitudinal -wzdluiny centre plane -plaszczyzna symetrii framing .wregi teoretyczne.designed plaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej section -przekroj wodnicowy - - - - - - - - -- - Planes -plaszczyzny midship section plane/ 'ongitudinal centre plane/ hszcz).midship -plaszczyzna owrqza .ukoinica fixed axes system .

THEORY OF THE SHIP .1.

skala ladunkowa sheer plan .loading .krzywa momentow przechylajqcych of height of metacentre -krzywa wysokoici metacentrum of loads -krzywa obciQe6 -of longitudinal centres of buoyancy -krzywa odciqtych Srodkow wyporu -of longitudinal centre of floatation . linii teoretycznych) stations .punkt przegiqcia (krzywej scale .Bonjean .krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) of stability of form -pantokarena -of statical stability-krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) -of tons per inch immersion -krzywa zmiany zanurzenia od przyjqtych ciqzarow jednostkowych -of transverse metacentres -krzywa poprzecznych metacentrow -of transverse moment of inertia of water plane -krzywa poprzecznego momentu bezwladnoSciowego of transverse moment of section .family of -rodzina krzywych .immersion .of sectional areas - 1.Curves.krzywa wysokoSci metacentrum of vertical moment of section .krzywa pol przekrojow wrqinicowych of shearing forces -krzywa sil tnqcych of stability .skala Bonjeana .skala .wrqgi teoretyczne.krzywa odciqtych Srodkow ciqzkoici wodnic -of flotation -krzywa rzeczywistych Srodkow geometrycznych wodnicy of heeling moments .odcigta Srodka ci~zkoici wodnicy -of longitudinal locus of the centres of buoyance -wzdluina krzywa Srodkow wyporu -of longitudinal metacentres -krzywa wzdluinych wysokoici metacentrycznych -of longitudinal moment of inertia of water plane -krzywa wzdluinego momentu bezwladnoSci of longitudinal moment of section .krzywa calkowa momentu przekroju wrqinicowego wzglgdem owrqza of metacentric radii -krzywa promieni metacentrycznych of moment to change trim one inch -krzywa jednostkowego momentu przeglqbiajqcego of resistance .skala zanurzenia .krzywa oporu -of righting moments -krzywa momentow prostujqcych of righting arms .krzywa calkowa przekroju wrqznicowego -of bending moment -krzywa momentu gnqcego of buoyancy -krzywa wyporu of centre of gravity of waterplanes . lines and scales -krzywe.rzut boczny (wzdluznicowy.Bonjean .linie podzialu wreowego .h i e teoretycme kadluba moulded line of frames . TEOIUA O W T U - - - - - - - - - - - .square .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczyzny podstawowej of water planes areas .hydrostatic -krzywe hydrostatyczne -hydrostatic -for trimed ship -krzywe hydrostatycme statku przeglqbionego (krzywe Firsowa) of areas of section .cross of stability -pantokareny . linie podzialu wrcgowego - - - - - - - - - .obrys zewngtrzny wrcgow plot a curve -wykreSlaC krzywq point of inflection .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczymy symetrii -of vertical centres of buoyancy -krzywa wysokoSci Srodkow ciqzkoici of vertical metacentre .skala przyrostu zanurzenia .krzywa pol przekroj6w wodnicowych of weight -krzywa ciqzarow -of wetted surface-krzywa powierzchni zwilzonej kadluba lines drawing . linie i skale curves -krzywe .skala Bonjeana .krzywa ramion prostujg cych (krzywa Reeda) .draught .

.curve -krzywa wypomoici statku pustego (statku) zaladowanego .tona wypornoici tonnage .wypomoSC -wypornoSC .light displacement -wypornoSC - .on in m.moulded .(dwtc) noSnoSC ladunkowa (netto) .1.wspolczynnik wykorzystania wypor- . DWT) -noSnoSC (statku) - - - - .carrying capacity noSnoSC - deadweight (dwt.-displacement coefficient - - - - Deadweight scale .wypomoSC -volume of .from midship/ odlegioSC Srodkl .capacity noSnoSC calkowita (brutto) .skala noSnoSci.length - .capacity (dwcc) -noSnoSC ladunkowa netto . skala ladunkowa i r a j in meters/ :arrurzenie tv metrach metacentric height above base in centre of buoyancy from density of water/ metres/ ~ysokoSCmetacentTczna midship [m]/ odlegloid S gqstoSC wody w m nad pluszczyznq podstau.dlugoSC obliczeniowa .v yvporu od owrela [m/ d~splacemetztm tons/ tons per em zn salt uater/ draught m m / ~ j p o r n o s cu tonach slonej ton nu ctn M.wypornoSC konstrukcyjna ton .load .weight of .wspolczynnik wykorzystania wypomoSci efficiency . u o d z ~ e deadweight in tons/ noSnoSC w tonach moment to change trim im/crn// moment przeglebiajqcy tm/cm centre ofjlotat.wypornoSC (statku) .obj@oiCpodwodzia .wspolczynnik wykorzystania wypomosci .all told noSnoSC calkowita (bmtto) cargo .1adownoSC ratio . THEORY OF THE SHIP Displacement and deadweight - .net .

water .be in .rownowaga obojqtna .kqt .skala ladunkowa.righting . wynik .arrival stan (statecznoSci) na przyjScie(d0 portu przeznaczenia) during voyage .znajdowaC siq w rownowadze .form .kqt przechylu of inclination -kqt przechylu of maximum righting arm .krzywa ramion statecznoici dynamicznej effect -efekt.ciqzar netto tonnage -tonaz scale .z balastem w zb.ton noSnoSci noSnoSci -tonnage (dwt) .maksymalna masa brutto net . zaladowania . centre .stan na wyjScie (z portu) .dynamiczny kqt krytyczny of statical stability -statyczny kqt krytyczn Y draft and trim .Srodek wyporu of flotation .to -balastowak . wplyw naporu w.statecznoik above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba angle .inklinacja.rownowaga stala .1.kqt zanurzenia pokladu of dip .wodnica statku pustego light ship weight .Srodek wyporu .permanent -balast stab .wplyw ksztaltu (kadluba) -free surface -efekt swobodnych powierzchni wind -wplyw wiatm.critical -kqt krytyczny of deck immersion .upsetting -ramiq przechylajqce ballast -balast .Srodek ciqzkoici -of gravity of transverse section -Srodek cigzkoSci przekroju wrqznicowego centre of buoyancy .balast wodny -waterline -wodnica balastowa ballasted -zabalastowany .light .rownowaga chwiejna external -zewnqtrzny - --- -- -- - - -- --- --- --- - - - - - . balastowych - - - - - - - - - - - (to) calculate -obliczak calculation procedure -kolejnoSC obliczen calculator -kalkulator (to) capsize -wywrociC sig dnem do gory cargo permeability -stopien zatapialnoSci ladunku.departure .stable .Srodek of buoyancy .neutral .kqt krytyczny statecznoici anti-heeling system -system przeciwprzechylowy arm -ramie .tona . noSnoSC ladunkowa deadweight .ramiq prostujqce .ciqzar statku pustego loading coefficient -wsp6lczynnik obciqzenia maximum gross weight .statek bez ladunku.zanurzenie i przeglqbienie dynamical stability -statecznoSC dynamiczna curve .1adownoSC -weight .kqt najwiqkszego ramienia prostujqcego .intermediate stan statecznoici przed balastowaniem critical angle -kqt krytyczny of dynamical stability .Srodek wodnicy plywania of gravity .upsetting .unstable .Srodek ciqzkoici .noSnoSC (statku) netto.stan (tu: statecznoici) .z balastem w zbiornikach oraz ladowni balastowej .skala - - - Stability .height of the above the keel .krzywa statecznoici dynamicznej lever -ramiq statecznoSci dynamicznej curve .statical of heel -kqt przechylu statycznego . TEORIA OKRQTU .kqt zalewania -of heel . empty ship .netto capacity . s. balastow i zapasow light waterline .height of -wysokoSC Srodka wyporu centre of gravity (COG) .statek pusty. nasiqkliwoii.stan (statecznoici) w czasie podroiy . kqt przechylu -of dynamical heel -kqt przechylu dynamicznego of flooding .noSnoSC ladunkowa light condition .wysokoSC Srodka ciqzkoici ponad stqpkq condition .scale .heavy . bez ladunku equilibrium -rownowaga .height of -wysokoSC Srodka ciqzkoici .

THEORY OF THE SHIP iStability -statecznoik metacentrum poprzeczne wodnica piywania lever/ ramie Curves of levers of statical and dynamical stability wykves ramion statecznoici statycznej i dynamicznej ma.1.umum righting arm/ krzywa statecznoici statycz k r z p a statecznoici dynamicznej point of curve inflection/ punkt przegiecia krzpvej capsizing angle/ kqt ~ ~ w r a c a n i a ~ \ .

pusty condition .(statek) w stanie pustym line of flotation -wodnica list -przechyl staly (boczny statku) indicator .poczqtkowy poprzeczny promien metacentryczny instability .linia stqpki light (L) .ewoluta metacentryczna -height -wysokoiC metacentryczna -radius -promien metacentryczny stability .moment przechylajqcy .moment wywracajqcy due to wind pressure .statecznoSC poczqtkowa metacentrum (M) -metacentrum metacentre -metacentrum moment (M) -moment .: Flume free surface -swobodna powierzchnia (cieczy w zbiorniku) effect -wpkyw s.niestatecznoik.pr6ba przechylow. moment bezwladnoici przekroju wodnicowego stability . powierzchni (cieczy) heel -przechyl statku (skutek kolysania) heeling -przechylanie siq (statku) resistance . proba statecznoici initial -poczqtkowy inclination -przechyl poczqtkowy longitudinal metacentre -poczqtkowe metacentrum wzdluzne longitudinal metacentric height .wysokoiC Srodka ciqzkoici nad stepkq -(initial) longitudinal metacentre above base line .in condition .wysokoik metacentrum poczqtkowego ponad liniq podstawowq (initial) transvers metacentre above base line .volumetric -objqtobciowy moment przechylajqcy heeled water plane -wodnica statku przechylonego height of the -wysokoSk centre of gravity above the keel (KG) .statecmoSC wzdluzna metacentric -metacentryczny -curves -wykres wmiesienia metacentrum ponad stqpkq diagram . od dzia.statek bez ladunku.wzdluiny (duty) promien metacentryczny -moment of inertia -wzdluiny promien bezwladnoici moment of inertia of water plane . zanurzenia loading software .poczqtkowy wzdluiny promien metacentryczny -position of flotation -poczqtkowe poloienie statku wyprostowanego -state . wytrzymaloici. niestabilnoik. proba statecznoici inclining test .kalkulator operacji przeladunkowych. komputer ladunkowy loading instrument .poczqtkowa poprzeczna wysokoik metacentryczna -- ---- - - - - .oprogramowanie do obliczen statecznoSciowych i wytrzymaloSci ogblnej longitudinal-wzdluzny centre of floatation .w.stabilizator przeplywowy..wykres wzniesienia metacentrum ponad stqpke evolute .(statek) lekki.moment -moment zewnetrzny (np.moment od naporu wiatru - - - - - - - - - .maksymalny moment przechylajqcy .wysokoSC poczqtkowego metacentrum poprzecznego ponad liniq podstawowq hold water ballast -balast wodny w ladowni immersed area -powierzchnia zwilzona (kadluba) inclining experiment -proba przechylow.urzqdzenie do automatycznych obliczen statecznoici. chwiejnoik keel line .capsizing .maximum .allowable .stan poczqtkowy.poczqtkowa wzdluzna wysokoSC metacentryczna longitudinal metacentric radius .metacentrum wzdluzne metacentric height -wysokoSC metacentryczna wzdluzna metacentric radius .. balastow i zapasow .transverse metacentric radius lania wiatru) flume stabilizer .odcigta irodka cigzkoSci wodnicy metacentre .dopuszczalny moment przechylajqcy . pot.opor przechylu heeling moment .przechylomierz (to) list . zbiornik typu flume.przechylik siq (o statku) listing . wyjiciowy transverse metacentre -poczqtkowe metacentrum poprzeczne transverse metacentric height .staly przechyl boczny (statku) loading calculator .

statecznoSC poczqtkowa .emerged -klin wynurzony .statecznoSC ujemna of form . drewnem po wejsciu fali na poklad (obnizajqca chwilowo GM) uncapsizing ship -statek niewywrotny unstable -niestateczny equilibrium .informacja o statecznoici .ultimate . moment bemladnoSci przekroju wodnicowego position of the centre of buoyancy .slack ballast zbiornik balastowy niepelny tender -migkki (statek o malej wysokoSci metacentrycznej) topside projected area -powierzchnia nawiew transverse -poprzeczny locus of centres of buoyancy .poprzeczny promien metacentq-czny -moment of inertia -poprzeczny moment bezwladnoSci moment of inertia of water plane .klin zanurzony - - - - -- - - - - - . statecznoSC -damage w stanie uszkodzonym .rzgdna Srodka cigzkoici przekroju wodnicowego prometacentre -metacentrum poprzeczne righting moment .initial .obliczenia statecznoSci (statku) w stanie uszkodzonym data .klin .statical .moment statyczny .of inertia (I) moment bezwladnoici - .longitudinal .statecznoSC resztkowa stabilization . tnvaly equilibrium -rownowaga stala stiff -sztywny (statek o duzej.of a couple of forces moment pary sil .of flooding moment zalewania .damaged calculation . ramie momentu prostujqcego couple .statecznoSC k s z t a h of weight .passive .statecznoit.poprzeczna wysokoSC metacentryczna metacentric radius .stabilizacja .(balast lub ladunek pozostawiony dla poprawy statecznosci poprzecznej statku) tank .para prostujqca lever -ramie momentu prostujqcego sheer draft -przekroj wzdluzny (statku) Simpson's rules -wzory Simpsona skin constant .ramiona statecznoici .form .negative .1.rolling .zbiornik niepelny . statku nieuszkodzonego levers .stabilizacja bierna prometacentre -metacentrum poprzeczne restoring force .moment wywracajqcy restoring .statecznoSC wzdluzna -moment .moment prostujqcy .stabilizacja pasywna stable .zakres statecznoici -reserve dynamical -rezenvowa statecznoSC dynamiczna dodatkowa statecznoSC ksztaltu -residuary .free .statecznoSC statku .moment przywracajqcy righting .of force moment sily . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) -vessel .statecznoSC statyczna (statku) -test -proba przechylow.stabilizacja aktywna .immersed . statkowym) specific gravity -ciezar wlaSciwy stability .statecznoSC poprzeczna trapped water -woda uwieziona chwilowo pomigdzy np. proba statecznoici .ship's . staloSC at large angles of heel -statecznoSC przy duzych kqtach przechylu statecznoSC awaryjna.active .statecznoSC dynamiczna .statical . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) stiffening .s.moment prostujqcy - - .upsetting .zbiornik .of stability -moment prostujqcy overturning ..stabilizacja przeplywowa . stabilnoSC.rownowaga chwiejna wedge .statecznoSC ciezaru .wspolczynnik powierzchni zwilzonej sloshing -uderzenia spowodowane falowaniem cieczy w zbiorniku (np.dynamical .moment prostujqcy stability .range of .stability calculation -obliczenia statecznoici - - -- - - - - - - - - - - - -- .moment wymuszajqcy - -moment przechylajqcy - neutral position -polozenie obojgtne passive stabilization .statecznoSC ksztaltu . THEORY OF THE SHIP .intact .poprzeczna krzywa Srodkow wyporu metacentre -pozorne metacentrum poprz.sila przywracajqca righting -prostujqcy arm -ramig prostujqce.p.stateczny.statek sztywny (o duzej. stabilny. metacentric height .rzgdna Srodka wyporu position of the centre of gravity of the water plane .flume .

obciqzen) high tenacity .bending .wygiecie siq statku na wierzcholkach fa1 force . rozprowadzanie.citgliwoSC.ugigie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozloienia ladunku) - - - - - - - - - - (to) sag .local .allowable .moment gnqcy na wodzie spokojnej strength -wytrzymaloSC na zginanie stress -naprqzenie zginajqce distribution -rozklad.wspolczynnik momentu limiter .ScinaC shearing . przegiqcie sic statku na grzbiecie fali (to) hog -wyginaC sip.obciqzenie punktowe (na gniazdo) . przeginaC siq na grzbiecie fali (o statku) hogging -wygiqcie siq statku na grzbiecie fali moment .moment wyginajqcy (statek na grzbiecie statku) -stress .wysoka wytrzymakoSC na rozcitganie hog . odpornoSC na obciqzenia dynamiczne twisting moment .sila odksztalcajqca sag .skrqtny deflection .moment wyginajqcy (statek w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) stress -naprezenie wynikle przy wygiqciu sip statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) (to) shear .naprqzenie miejscowe.skrecanie test -proba skrqcania torsional . rozlozenie (np.dopuszczalne obciqzenie .still water moment .damaged strength -wytrzymaloSC wzdluzna (statku) w stanie uszkodzonym . kadluba) .obciqzenie.naprezenia wzdiuzne minimum breaking load (MBL) -minimalna sila zrywajqca racking force . pr6ba na obciqzenie longitudinal -wzdluzny .naprqzenie w konstrukcji statku wygiqtego (na grzbiecie fali) load . konstrukcji statku).odksztalcenie wzdluzne stress .obciqzenie dynamiczne monitoring computer -komputer do kontroli obciqzen (kadiuba) .dynamic .wyginaC sie (o statku w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) sagging -ugiqcie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) -moment . materiaiu stress .obciqzenie probne.obciq2enie skrpcajqce stress -naprqzenie skrqcajqce vibration .moment skrqcajqcy - - - - - - - - - - .intact strength .wave -moment .permissible .zginanie -moment -moment wyginajqcy .dopuszczalne naprqzenie .rozklad obciq2en load test .intensity of .wytrzymaloSC wzdiuzna (statku) w stanie nieuszkodzonym strain .moment zginajqcy na fali .naprgzenie .spietrzenie naprpzen .sharing .naprezenie tnqce strength -wytrzymaloSC (np.ogranicznik momentu obrotowego torsiograph -torsjograf torsiometer -torsjometr torsion .naprqzenie wyginajqce finder . naprqzenie lokalne torque .wygiqcie siq.Strength -wytrzymatoSi bending .point . rozkladanie. nacisk .sila tnqca stress .moment s k ~ c a j q c y kadluba) (tu: coefficient -wspolczynnik momentu constant .drgania skretne toughness .czujnik naprqzen (np.skrecanie loading .

kadlub (statku) efficiency .1.charakterystyka hydrodynamiczna - - - - .manewrowanie coefficient of hydrodynamic lateral resistance -wspolczynnik hydrodynamicznego oporu bocznego centre of turning motion .manewr zatrzymywania awaryjnego diameter .awaryjna cala wstecz crash back manoeuver (crash astern) -manewr zatrzymywania awaryjnego crash-backing test (crash astern test) .proba benvladnoki statku crash-stop .sprawnoSC kadluba -force center . THEORY OF THE SHIP Forces acting on manoeuvering ship sity dzialajqce na manewrujqcy statek tangential velocity/ predkoi~kqtowa transverse hydrodynamic force/ poprzeczna siia hydrodynamiczna punkt obrotu transverse velocity/ predkoid poprzeczna droga irodka cieikoici apparent wind/ wind force acting on ship/ sila wiatru dzialajqcego nu statek longitudinal force/ total aerodynamic force/ catkowita siia aerodynamiczna Maneouvering .strumien zasrubowy entrained water -woda towanyszqca (ruchom statku) flow dynamics -hydrodynamika head seas -falowanie dziobowe hull . op6r boczny kadluba transverse force .Srednica cyrkulacji discharge current .sila poprzeczna w kadlubie hydraulic wake -strumien nadqzajqcy wypornoiciowy hydrodynamic -hydrodynamiczny characteristic .Brednica -of turning circle .Srodek naporu. punkt przylozenia sily poprzecznej -force component -sila (skladowa) poprzeczna.Srodek cyrkulacji crash aster .

sila poprzeczna stem shallow water -woda plytka effect .spray .form .opor .towrope .proba wczowa.line of hull .opor statku .skin .tangential .humps of -wypukloit krzywej oporu .Srodek -of lateral resistance -Srodek bocznego oporu of water pressure .standard .fala dziobowa resistance .induced .fala ukoina of displacement .opor sterowania .pressure .opor ksztaltu .opor tarcia coefficient -wspolczynnik (oporu) tarcia friction -tarcie coefficient .opor holowania.opor "golego" kadluba coefficient -wspolczynnik oporu due to waves .bare-hull .opor przeplywu per ton .diagonal .crash stop .frictional .pr6ba awaryjnego zatrzymywania statku .1.specific total .total .fala poprzeczna -wake . efekt przyssania (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyScienny wave . napor wiatru velocity of encounter -prqdkoSC spotkaniowa zigzag test -proba standardowa Kempfa.opor plytkowodzia test -proba.ster angle -kqt wyhzenia stem area .wspolczynnik tarcia (kadluba) -plate -coefficient -wsp.opor styczny to motion .efekt plytkowodzia resistance .profile .wspolczynnik oporu h. oporu calkowitego . .total .fall . proba wczowa Resistance -opor center .wsp.circulation -proba cyrkulacji .efekt przyicienny. sila holowania .seakeeping .wspolczynnik oporu .fala .residuary .tarcie powierzchniowe coefficient -wsp6lczynnik tarcia resistance .Srodek oporu wody of wind pressure .tarcie powierzchniowe hump speed -prcdkoSC odpowiadajqca wypuklosci krzywej oporu resistance .opor calkowity skin friction .opor profilowy .opor falowy -system of a ship -uklad fa1 okr@owych .opor styczny total resistance -opor calkowity coefficient .opory ksztaltu (kadluba) .wsp.opor wywolany falowaniem .opor ksztaltu . TEORIA O W T U --of the rudder -charakterystyka hydrodynamiczna stem pressure .profile .powierzchnia stem cross force .opor calkowity frictional form effect -wplyw ksztaltu na opor tarcia frictional resistance .opor indukowany . tarcia plyty .opor ruchu .opor bryzgowy .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze -moment -moment na trzonie sterowym -torque -moment stem.opor profilowy .transverse .specific .opor jednostkowy .strumien nadQajqcy falowy wind moment -moment naporu wiatru wind pressure -ciinienie wiatru. test . oporu calkowitego - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- 33 .bow system -uklad falowania dziobowego .Srodek oporu powietrza drag -opor hydrodynamiczny coefficient .form . oporu falowego . proba standardowa Kempfa wall effect .specific wave-making .sila poprzeczna stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .proba spiralna .wsp.opor ksztaltu kadluba of flow .cihienie hydrodynamiczne hydrodynamics -hydrodynamika hydrostatics -hydrostatyka initial ship turning moment -moment poczqtkowy zwrotu statku radius -promien -of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rudder .steering .opor cihienia .proba wlaSciwoSci morskich (statku) .opor tarcia .spiral .

stopien nasiqkliwoSci ladunku.dlugoSC zatapialna curve .wtargniqcie wody (np.cargo .do kadluba) inrush -wtargni~cie wody. wspolczynnik przepuszczalnoSci ladunku permissible length (of compartment) -dopuszczalna dlugoSC (przedzialu) subdivision -podzial grodziowy kadluba .krzywa dlugosci zatapialnej flooded -zalany.statek niezatapialny - --zatapianie asymetryczne -zatapianie -- - - - - >m'/ myszkowanie heave/ Ship movements . zatopiony condition .krzywa Srodkow wyPorn .ruchy statku six movements of freedom -szeSC stopni swobody . THEORY OF THE SHIP Buoyancy -wypor added mass -masa towarzyszqca coefficient -wspolczynnik masy towarzyszqcej moment of inertia . nieuszkodzony stability .zalewanie.moment bezwladnoici masy towarzyszqcej added weight method -metoda przyjqtego c i e zaru buoyancy . wypor hydrostatyczn Y .longitudinal centre of .zanurzenie podzialowe. instrukcja dot.factor of .wspolczynnik podzialowy (niezatapialnosci) survival capability -zdolnoic statku do przetnvania uszkodzenia kadluba book .odciqta Srodka wyPorn -pitched wypor w czasie kolysania wzdluznego .zapas ptywalnoici float .sila wyporu .statek uszkodzony unsinkability -niezatapialnoSC unsinkable -niezatapialny ship .symetrical -- - - - - - -- -- - - symetryczne ingress (of water) .unosiC sic na wodzie.asymmetrical .locus of centres of .w stanie zatopienia -final -condition -stan w koncowym (etapie) zalewania flooding .heaved -wypor w czasie nurzania .reserve . zanurzenie do wodnicy podzialowej length .wodnica podzialowa unintact vessel . statecznoSci stanow awaryjnych statku subdivision -podzial (grodziowy kadluba) draught . plywaC flotage -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floatation -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floating power -plywalnoSC calkowita floating plane -plaszczyzna plywania floodable -zatapialny length .linia graniczna (niezatapialnoSci) permeability -wspolczynnik zatapialnoSci .poradnik.statecznoSC statku nieuszkodzonego lost buoyancy method -metoda utraconej wypornoSci margin line .Srodek wyporu force .dlugoSC podzialowa load line .plywalnosc.centre of (CB ) . zatapianie . wdarcie siq wody intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.1.

kolysat siq (o statku) rolling -kolysanie boczne (statku) dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania (poprzecznego) period .unstable -ruch niestateczny motions -ruchy .simple . statku) .axis of .ship .amplituda kolysania -of the motion . wytlumianie.ruch liniowy .amplituda kiwania of roll .stabilizator kolysan statku stabilizing fin -pletwa stabilizatora surge . swobodnego period .zsynchronizowane kolysanie boczne tank stabilization -stabilizacja (kolysan) zbiornikami toss -kolysak siq nieregularnie (o statku) virtual mass .linear .oscylacja wzdluzna. wahania swinging moment -moment wychylajqcy synchronous rolling . kolysanie wzdluine amplitude . sila inercji flare impact -uderzenie nawisu dziobowego free oscillation -kolysanie wlasne -period -okres kolysan wlasnych heave -nurzanie heaved buoyancy -wypor w czasie nurzania heaving -nurzanie .okres swobodnego kiwania period . wytlumianie amplitudy kolysan -test . kolysanie statku . boczne stabilization device -urzqdzenie stabilizujqce przechyly (to) roll .ruchy statku amplitude -amplituda of pitch .stabilizator kolysan statku stabilization .kolysanie proste.amplituda ruchow extinction -wygaszanie. kolysanie proste . zanikanie -curve -krzywa zanikania -of roll -wygaszanie amplitudy kolysan (statku).ruchy proste (statku).okres n.undumped . okres przechylow bocznych ship stabilizer .Ship movements .proba tlumienia forced oscillation-kolysanie wymuszone (statku) force of inertia .unresisted -ruch nietlumiony .oscylacja wzdluina statku -force -sila wymuszajqca oscylacjg wzdluznq sway .ruch nietlumiony .natural period .ruch rotacyjny .myszkowanie -moment -poprzeczny moment obrotowy kadluba - - - - - - - .sila bezwladnoki.ruch wymuszony (np.kiwanie siq. dryfowanie boczne -force .ship -ruchy statku.rotational .stabilizacja .ruch poprzeczny. oscylacjg poprzecznq swing -ruch wahadlowy.kolysanie boczne (statku) .masa czynna (masa okrgtu i wody towarzyszqcej jego ruchowi) weatherliness .stabilizowak stabilizer .okres kolysania.natural - - - - - - - - - - - - period .ship .oS kolysania damping fins -pletwy tlumiqce k.stabilizacja (kolysan) statku (to) stabilize .kqt odchylenia (migdzy plaszczyznq symetrii a kierunkiem ruchu postgpowego statku) (to) yaw -myszkowak yawing .sila wymuszajqca dryf boczny. dryf wzdluzny surging .natural frequency .amplituda kolysan dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania wzdluznego -moment -moment pochylajqcy .okres kolysan (bocznych) (to) pitch .forced .okres nurzania motion -ruch . kiwak pitching . ruchy proste natural damped frequency -czgstotliwo6kkolysan wlasnych tlumionych natural (undamped) frequency -czgstotliwoSC kolysan wlasnych (nietlumionych) period of roll . dryf bocmy (to) sway -przesuwak siq (dryfowak) bokiem swaying -przesuwanie sig poprzeczne.stabilizator .kolysak siq wzdluinie (o statku).uncouple .sklonnoSk (statku) do myszkowania yaw -myszkowanie (statku) angle .okres kiwania ride -unosik sig na wodzie rock off -rozkolysak roll .czqstoSC kqtowa swobodnego kolysania .natural -kolysanie wlasne (statku) .

woda slodka fresh water/ woda slodka tropik NA initials of classrjcation societ)' [AB = American Bureau ofShippingJ/ inicja[v tol. tropic. winter/ drewno. woda sfodka lumbel.znaki zanurzenia draft marks in feet/ znaki zanurzenia w stopach 16 l4 draft marks in decimeters/ znaki zanurzenia w decytnetrach aft marks/ znaki zanurzenia 77a r u j e r Load line mark . fresh water/ drelrno. THEORY OF THE SHIP Draft marks . At1ant)'k pblnocny tropical fresh water/ tropik. zima lumber winter .znak wolnej burty lumber. tropic/ deck line/ linia pokladu LTF TF lumber. zima.fikac~p~ego 1 Plimsoll mark/ znak Plimsolla tonnage mark/ znak tonazolvy .1.North Atlantic/ dreuno. tropik.rarzysmxz klas?. summer/ lumbel.

wskaznik zanurzenia .zanurzenie w stanie zaladowanym -marks .zanurzenie dziobu -critical docking krytycme zanurzenie przy dokowaniu .(statek) przeglqbiony na rufq deck line .zanurzenie dziobowe gauge .zanurzenie statku pod balastem .load -zanurzenie w stanie zaladowanym .light .wyrownaC zanurzenie freeboard (fbd) -wolna burta deck -poktad wolnej burty depth -wysokoSC boczna length .W .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca wodzie slodkiej.stem .duze zanurzenie .forward .after .light .linia poldadu (do pomiaru wolnej burty) deep draught vessel .LT (LumberiTropical) . najwiqksze .znaki zanurzenia .T (Tropic) -oznaczenie tropikalnej linii wolnej burty .(statek) przeglqbiony na dziob down by the stern .WNA (Winter in North Atlantic load line) linia ladunkowa odpowiadajqca zimie.permitted .bring on an .S (Summer) .maximum .znaki wolnej burty survey .zanurzenie rufy even keel -na rownej stqpce .F (Fresh water) .linia ladunkowa -ballast .LWNA (Lumber.ballast . Tropical.dhgoSC na wysokoici letniej linii ladunkowej -mark -znak wolnej burty ratio .zanurzenie Srednie . na plyciznie brackish -zasolony -water -woda zasolona (np. TEOIUA O W T U Draft and load lines zanurzenie i h i e ladunkowe bar draft (BID) -zanurzenie (maksymalne dopuszczalne) na lawicy.linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca strefie tropikalnej .shoal .skala przyrostu zanurzenia inch trim moment (ITM) -jednostkowy moment przeglqbiajqcy. moment przeglqbiajqcy o 1 cal keel drag -przeglqbienie konstrukcyjne lessen the draught of the vessel . draught (dft) -zanurzenie statku . wodnica konstrukcyjna length dlugoiC na wodnicy ladunkowej marks -znaki wolnej burty maximum load waterline -wodnica statku w pehi zaladowanego - --- --- -- - .statek o duzym zanurzeniu down by the head .zmniejszyi zanurzenie statku loading disc -znak wolnej burty. Fresh water) .bow .inspekcja wolnej burty load line .tropikalna linia wolnej burty statku zanurzonego w wodzie slodkiej .zanurzenie maksymalne.(statek) przeglqbiony na mfq draft.(statek) przeglqbiony na dziob by the stern . marka Plimsolla load line .stosunek wolnej burty do zanurzenia zones .TF .zanurzenie dopuszczalne .LW (Lumber.zimowa linia wolnej burty .przyrzqd do mierzenia zanurzenia statku indicator .male zanurzenie .zanurzenie statku pustego . na P h . Atlantyku load waterline -wodnica ladunkowa.linia ladunkowa statku pod balastem . w ujiciu rzeki) by the head . tropikalnej .zimowa linia ladunkowa drewnowca na Atlantyk Pohocny .linia ladunkowa statku pustego marks .LTF (Lumber.loaded (Id) .deep .zanurzenie rufy .oznaczenie letniej linii ladunkowej . Winter North Atlantic line) . Winter line) -zimowa linia ladunkowa drewnowca .linia ladunkowa .1.mean .LS (LumberiSummer) -letnia linia ladunkowa drewnowca .letnia linia ladunkowa w wodzie slodkiej .strefy (geograficzne) wolnej burty fresh water -woda slodka allowance -poprawka na wodq slodkq - -- - - - - - - - - -- - - - -- --load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej immersion -zanurzenie scale .

przeladowaC (statek. THEORY OF THE SHIP maximum moulded depth -maksymalna wysokoSC boczna moment to change trim one inch (one cm) jednostkowy moment przeglqbiajqcy on even keel .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej under-keel allowance -bezpiecmy zapas glqbokoici (przy danym zanurzeniu statku) under-keel clearance -zapas glqbokoici (pod dnem statku) water marks -znaki zanurzenia water marks .out of .1.zanurzenie statku sea-going draft -zanurzenie morskie seasonal zone .zmiana przeglqbienia curve .skala ladunkowa.zimowa linia ladunkowa - - - - .niewlakiwie przegl~biony trimmed -przeglqbiony by the head -przeglqbiony na dziob by the stem -przeglqbiony na rufq trimming moment -moment przeglqbiajqcy tropical load line .letnia wodnica ladunkowa timber load line .change of . ponad liniq wolnej burty) permanent trim -przeglqbienie konstrukcyjne Plimsoll line (Plimsoll mark) .na rownej stqpce.letnia linia ladunkowa summer load waterline .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna tropical load line .osiadanie statku statutory deck line . skala zaladowania tons per inch (immersion) (TPI) -ciqzar zwiqkszajqcy zanurzenie o 1 cal trim -trym. skala zanurzenia sea-gauge .mak pokladu (dla okreSlenia wolnej burty) summer load line .znak Plimsolla.osady na kadlubie na linii zanurzenia winter load line . bez przeglq bienia (to) overload . znak wolnej burty scale of loading .przeglqbienie na rufc .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej tonnage -tonaz mark -znak tonazowy scale .statek z przeglqbieniem konstrukcyjnym squatting .krzywa przeglqbien . przeglqbienie -by the head -przeglqbienie na dziob -by the stem .skala ladunkowa.strefa sezonowa (okreilajqca wymaganq wysokoik wolnej burty) ship with design trim .

wspolczynnik powierzchni wyprostowanej skrzydla .kinematics of -kinematyka Sruby open-water efficiency -sprawnoSC rzeczywista pqdnika race .sprawnoSC Sruby .sprawnoSC idealna (Sruby) pitch .circumferencial velocity -prqdkoSC obwodowa Sruby -efficiency .Sruba nastawna pitch propeller .virtual .geometry of .obrys skrzydla .wspolczynnik powierzchni rzutowanej skrzydla -projected -contour -obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) -- -- - - - - - - - - - - - - - -projected outline .mean section -wspolczynnik Sredniej szerokoici skrzydla outline .skok rzeczywisty (Sruby) .kqt skoku Sruby nastawnej .szerokoSC skrzydla Sruby -thickness .blade -pole powierzchni skrzydla Sruby .1.odchylenie skrzydla Sruby section -profil skrzydla Sruby length . Sruby nap? dowej) cavitation -kawitacja strony cisnqcej Sruby heavily loaded screw .rake of .projected area ratio .Sruba silnie obciqzona ideal efficiency .skok (Sruby nastawnej) angle .skok nominalny of no thrust .uniform .geometria Sruby horse power .skok zerowego naporu of no torque .Sredni skok Sruby .strona cisnqca (skrzydla Sruby) face .(charakterystyka) Sruby napqdowej advance .mean .skrzydlo (Sruby) . skok nominalny indicator .rnoc (dostarczona Srubie) .gruboSC skrzydla --ratio -wspolczynnik gruboici skrzydla Sruby -width ratio -wsp. nastawnej) pitchometer-przyrzqd do rnierzenia skoku Sruby okrqtowej propeller (characteristic) .geometrical angle of attack of element kqt natarcia elementu skrzydla .expanded (blade) . szerokoici skrzydla face -powierzchnia czolowa (np.real .skok zerowego naporu factor -wspolczynnik skoku -geometrical skok geometryczny.pole powierzchni wyprostowanej skrzydla .Sruba nastawna advance -posuw Sruby okrqtowej -coefficient -wspolczynnik posuwu ratio -wspolczynnik uSlizgu pozornego speed -prqdkoSC uSlizgu pozornego applied power -rnoc dostarczana (np.developed blade --pole powierzchni rozwiniqtej (pqdnika) .skok staly (Sruby) -variable -propeller -Sruba o zmiennym skoku .wskaznik wychylenia skrzydel S. .obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) . na Srube) area -powierzchnia .developed blade ratio .gruboSC profilu -thickness .skok zerowego momentu of the propeller . strumien Srnbowy - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - .strona cisnqca skrzydla Sruby leading edge -krawqdz natarcia -tip -wierzcholek skrzydla trailing edge -krawqdi s p w blade .effective .strona ssqca skrzydla Sruby driving face .expanded blade ratio .skok geomeryczny Sruby ratio .wspolczynnik powierzchni rominidej skrzydel (Sruby) .nominal .expanded blade -outline -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla back ordinate -rzqdna strony ssqcej (skrzydla Sruby napqdowej) base cord .skok rzeczywisty (S. TEORIA O m T U Propellers -pedniki - adjustable -nastawny -blade propeller .wspolczynnik skoku (Sruby okrqtoW ) .expanded blade contour -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla .posuw Sruby napqdowej area ratio -wspolczynnik powierzchni Sruby .strumien pqdnikowy.ciqciwa (nominalnego skoku Sruby) blade (elements) -(elementy) skrzydla -back .disk of the screw -pole powierzchni k r q p Sruby -disk ratio -wspolczynnik powierzchni wyprostowanej .

--.-..-- 2 -- -- . ~. ..--...-- w g g .- single propeller left handed/ Sruba pojedyncza... outlet nozzle/ dysza wylotowa inlet duct/ omdr wlotowv kanalu . THEORY OF THE SHIP .- -...-..--. Sruba w dyszy azimuth propellc without nozzle/ pednik azymutaln) Sruba bez dyszy diwignia sterowania II l v f i l v 11 7 1 u lf 'turntable/ tarcza obrotowa blade/ lopatka Schottel azimuth propeller/ pednik azymutalny Schottela Voith-Schneider propeller/ pqdnik Voit-Schneidera water -jet propulsion/ pqdnik strugowodny azipod propeller/ pednikgondolowy discha&e nozzle..- ~-~ . - Propellers -pgdniki - Propellers and side effecUslruby i efekt boczny l ..-.. . -..1.---~ ..djneprzeciwbiezne (kontrarotacyjne) * . lewoskretna outward rotating propellers/ Sruby nu zewnqtrz skretne inward rotating propellers /Sruby do wewnqtrz skretne contra-rotating propellers/s(ruby podu.- d / ~ -.-...-~. -~ - Kort nozzle propeller/ dysza Korta propeller conventional propeller with rudder/ i n ba bez dyszy i ster propeller in nozzle/ Sruba w dyszy z pietwq sterowq azimuth propeller with nozzle/ pydnik azymutalny.-.

ster czynny.Sruba nastawna .kolpak Sruby -hub -piasta Sruby lock nut . obrotowy pqdnik Srubowy . - - - - - - -- - - -- -- Propeller's blade . ster aktywny .skrzydlo Sruby -cap .feathering screw . dy sza Korta) -plus nozzle system -dysza Korta.fast runnng .Sruba napqdowa .water-jet -pqdnik strugowodny - . zespol dysza-Sruba .Sruba o skoku ustalonym .Sruba dziobowa .Bruba pchajqca .ducted .tandem -s .rotatable thruster .hydrodynamically unbalanced .-screwing effect -efekt (napor) boczny Sruby speed of advance -prqdkoSC postqpowa -tangential velocity -prqdkoSC obrotowa Sruby propeller (parts) .contra rotating -s .load coefficient of . pqdnik Flettnera .dysza Korta.ideal -pqdnik idealny -jet -pqdnik strugowodny .Sruba czqSciowo zanurzona .Sruba o silnie skoinych skrzydlach .Sruba (napqdowa statku) -blade .bow propeller .marine screw . o skrzydlach stalych pitch . obrotowy pqdnik Srubowy -rotating blade .controllable pitch .Flettner rotor .Sruba szybkoobrotowa .shrouded zespol dysza-Aruba.. dysza Korta .Sruba prawoskrqtna - 1.pitch .Sruba stala.tween .pushing .Sruba niezrownowazona hydrodynamicznie .right-hand .Sruba o zmiennym skoku - .elektryczny pqdnik gondolowy .Sruba nastawna .stable - - - - - - - - - - - - - S.S.nakrqtka Sruby okretowej propeller (type) -typ Sruby .Sruby przeciwbiezne .pqdnik cykloidalny .Sruba stala .highly skewed .zespol dysza-Sruba .rotor Flettnera. zespol dyszaSruba -nozzle zespol napqdowy dysza-iruba (np. dysza Korta . o skoku nastawnym .solid .Sruba o skoku nastawnym .Sruby przeciwskrqtne .Sruboster. zespol dysza-sruba.Sruby tandem propeller -pqdnik .reversible .adjustable .reactive -pqdnik reakcyjny .rotating thruster .Sruboster.Sruby tandem .fixed .partially immersed .Kort-nozzle .wspolczynnik obciqzenia Sruby .controlable pitch (CP propeller) .cycloidal -pqdnik cykloidalny .azipod . TEOIUA O W T U .skrzydlo Sruby blade centre line/ piasta Sruby W .contrary turning -s .sleeve dysza napqdowa.active rudder .rotor -pqdnik rotorowy .Sruba nastawna .

(okrqtowy) pcdnik sterujqcy interaction . THEORY OF THE SHIP nominal .strumien zairubowy diameter .of blade -odchylenie skrzydla Sruby .vertical axis - .ratio wspolczynnik uslizgu . stem strumieniowego) horse-power (THP) .Sruba pchajqca .Sruba nastawna (o skoku zmiennym) of uniform pitch .napqd strugowodny rowym naporze ..Sruba napcdowa -propeller .factor -wspolczynnik ssania . o osi pionowej true uSlizg rzeczywisty (Sruby napqdopropelling force sila napgdzajqca propulsion -napqd wej) .interakcja (hydrodynamiczna) miqdzy pqdnikami wake -Slad torowy.kqt natarcia przy zerowym momencie -- - - --- .linia maksymalnych gruboici skew ratio .skok rzeczywisty (Sruby) slip -uSlizg rzeczywisty (Sruby) speed -predkoSC uSlizgu rzeczywistego speed -prqdkoSC rzeczywista resistance augment .Voith-Schneider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sruby) real -rzeczywisty -pitch .pqdnik Voit-Schneidera.odgigcie (skrzydla Sruby) --line ..transverse ..of attack .kqt zerowego naporu .-naped silnikowy zero angle .1. p.specific -wspolczynnik naporu (Sruby napedowej) . sil-a propulsive force sila napqdowa ssania rake odchylenie od pionu .coefficient -wspblczynnik naporu .strumien Srubowy shaft -wal Sruby napqdowej skew-back .Sruba o skoku stalym .Srednica Sruby (nap~dowej) effect -efekt boczny Sruby napedowej of non-uniform pitch .. .effective mean - - Sredni efektywny strumien nadqzajqcy fraction .angle -kqt naporu -jet .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla .nominal .power screw .speed -prqdkoSC uilizgu p.-p.napqd strugowodny thrust napor hydraulic .wspolczynnik strumienia nadqzajvego .coefficient -wspolczynnik strumienia nadqiajqcego .constant wspolczynnik obciQenia pqdnika wa .effective -uSlizg efektywny . iruba okrqtowa -pushing screw . o osi pionowej -.rnoc naporu (Sruby) -interaction of the system -wspolczynnik ssania zespolu of the nozzle .naped strugowodny .Sruba napedowa.naped strugowodny zero angle .current strumien nadqzajqcy ~ C Y .hydraulic jet .Sruba prawoskrqtna race .napor pqdnika of the screw-nozzle system -napor zespolu .uSlizg nominalny .motor ..(ujemny) uslizg Sruby napedowej - -- - -horse power .negative .sila ssania Sruby root section -przekr6j nasady (skrzydla Sruby nastawnej) screw ..deduction .coefficient wspolczynnik ssania .apparent .efektywnoSC napqdo.adopted propeller Sruba przystosowana do strumienia nadqzajqcego .water-jet .napor dyszy of the propeller . cykloidalny.uSlizg (hydrodynamiczny) rzeczywisty .napor boczny (np. kilwater.ssanie (Sruby napqdowej).ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla dyszy .rnoc naporu Sruby thruster . strumien nadqza- - - - - - .kqt natarcia przy zepump-jet .Sruba napedowa current .napqd strugowodny propulsive efficiency .wspolczynnik odgiqcia skrzydla slip -uSlizg iruby (okrqtowej) .ster strumieniowy.wspolczynnik ssania Sruby) .nominalny strumien nadqzajqcy speed -predkoSC strumienia nadqzajqcego zero torque angle -kqt zerowego momentu of attack .characteristics charakterystyki napqdowe -virtual -.right-handed .uSlizg pozorny .fraction of nozzle ..

stocznia 6. Steel and unferrous materials . Ship's types . Shipyard . Other materials -inne materialy 5. processing and repair -obrobka i naprawa 7. Ship's plans -plany statkowe .materialy stalowe i z metali nieielaznych 4. Ships and shipbuilding statki i budownictwo okrqtowe 1. Welding -spawanie 8. Design and construction projektowanie i budowanie statk6w 3. Treatment.typy statkow 2.2.

2.1. . SHIPS AND SHIPBUILDING Ships classification klasyfikacja statkdw I I ships1 statki I sport and pleasure crafts1 auxiliary vessels1 statki pomocnicze warships1 statki handlowe 1 I cargo vessels1 1 s t a t ~towarowe .i i I I passenger vessels1 statki pasaierskie fishing vessels1 statki rybackie 1 cargo vessels1 dry cargo vessels1 ladunkow suchych zbiornikowce . statki do przewozu general cargo vessels1 drobnicowce J ladunkow suchych - r- I unitized cargo carriers/ statki do przewozu ladunkow zjednostkoaanych ~' 1 bulk carriersl masowce 1 TzzGG pakietowce kontenerowce ~ ro-ro vessels1 pojazdowce . ..1 gas carriersl dry cargo vessels1 ..

maky statek rybacki. bez wlasnego napcdu .34 999 dwt .zbiomikowiec do przewozu bitumen~ .zespol barek.capesize -masowiec 80 000 .split hopper -barka z otwieranym dnem . - - - . pot.gearless . jego przetwor.handymax . liner -liniowiec towarowy carrier -tu: statek .coal . statek do przewozu samochod.oil-separating . lodi iaglowa . naczep itd.iec .statek do przewozu bydla .bananowiec.dwie barki zlqczone burtami beaconboat -maky latamiowiec bezzalogowy boat -lodz.zaglowka.samoc~o~owiec statek przystosowany wylqcz-personal nie do przewozu samochodow osobowych -pure---c zysty samochodowiec.bulk+il -ropomasowiec OWOC~ .cargo .: pilotbwka kasetowiec.barka motorowa wina .typy statkow air-cushion vehicle (ACV) -poduszkowiec anchor-handling tug supply vessel (AHTS) holownik dostawczy.) chlodniowiec przewozqcy - - - - - - bulk carrier -masowiec geared . bags-out (BIBO) vessel .zbiornikowiec do przewozu .handy .cellular -barka kontenerowa .jw i ladunkow wozu ladunkow masowych..patrol .masowiec 35 000 .lodz rybacka.cementowiec.rescue .oil ro-ro (BORO) vessel -statek do przedrewna.statek wycieczkowy sowany do przewozu kaset ladunkowych . kuter .bitumen .masowiec bez urzqdzeti przeladunkowych bulker -masowiec bulker (by size) -masowce wedlug wielkoici .lodi pilotowa.bulk wine .lodz ratownicza .oil dispersal -(vessel) -16dz (statek) do rozstatek do przewozu cementu -bulk cement praszania (neutralizacji) rozlewow olejowych luzem .pojazdowiec. maly statek .masowiec 20 000 .dump .fuel . pojazdo- - - - - --- w.(pot.barka dostarczajqca paliwo. tocznych i ropy plynnych) - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - .panamax -masowiec 50 000 . statek do przewo-water zbiomikowiec zaopatrujqcyw wodq luzem slodkq .nonpropelled .masowiec .shipbome .sailing .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) on board (BOB) . barka bunkrowa .barka przewozona statkiem (barkowcem) .fishing .chemical -chemikaliowiec bulk-in.barka wqglowa .masowiec .pipe-lying .banana .cement .49 999 dwt .zbiomikowiec do przewozu asfaltu .lodz patrolowa .statek ustawiajqcy plawy cable-layer -kablowiec car carrier (CA-CA) .bulk .asphalt .twin .coal -wqglowiec z urzqdzeniami do workowania ladunku ma.fmit . wykorzystywany do przemieszczania kotwic w operacjach offshore autoferry -prom samochodowy barge -barka . ciczarowych. do przebulk. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E Ship's types . powyzej 180 000 dwt buoy tender .79 999 dwt -very large bulk carrier (VLBC) -bardzo duiy masowiec.fire-.jw osobowych.masowiec wyposazony w urzqdzenia przeladunkowe .cattle .combi -statek kombinowany (np.statek pozarniczy .szalanda .tank -barka zbiomikowa train .barge -barkowiec .motor cargo .rudowqglowiec sowego .barka do ukladania rurociqg6w . statek ro-ro przysto-cassette -pleasure . pociqg holowniczy tug -holownik manewrowy .b. chlodniowiec do przewozu bananow .statek handlowy -pilot .coal-ore .pure - car1 trailers carrier .2.barkowiec .180 000 dwt .

lift-off technology/ technologia mixed technology/ technologia mieszana container . A Lighter Aboard SHip 's System (LASH)/ system przewozu barek w ladowni statku . SHIPS AND SHIPBUILDING 'f i Dry cargo vessels .statki do przewozu ladunkdw suchych cargo ships/ drobni- universal general cargo vessels/ drobnicowce dry cargo vessels/ statki do Eadunkow H reefer vessels/ chlodniowce heacy lift vessels/ statki do przewozu sztuk ciczkich semicontainer vessels/ semikontenerowce vessels/ drobnicowce statki do przewozu ladunkow zjednostkowanych I lift-on .ro-ro vessels (con-ro)/ kontenerowcepojazdowce barge carriers/ barkowce roll-on/roll-off technology/technologia przeladunku pozioma ro-ro ships/ pojazdowce - kontenerowce car carriers/ samochodowce train ferries/ promy kolejowe i -barkowiec pallet carrier ro-ro/ paletowce ro-ro I 4 LASH barge carrier typu LASH LASH barge/ statek macierzvstv .2.

orange - -- - - - enclosed forestry (TEFC ) .timber .oreibulkioil -roporudomasowiec .oil-ore ( 0 0 ) .convertible . komorowiec.kontenerowiec komorowy. ropowiec .komorowiec o pojernnoici do ok.paper .statek do przewozu zwierzqt .roporudomasowiec .open hatch forest product (OHFPC) .masowiec do przewozu zrqbkow drewna catamaran -katamaran cellular container ship .masowiec o pelnym otwarciu ladowni .log .statek samorozladowujqcy sig do przewozu klod .drewnowiec .hatchless ship -kontenerowiec bez pokryw ladowni ..roporudowiec .statek do przewozu papieru .feeder barge . do przewozu paliw plynnych -pipe .komorowiec o pojemnoSci 1000 . pelny kontenerowiec .orelcoal .newsprint .handy size .statek do przewozu ladunkow ropopochodnych oraz masowych (OBO.drewnowiec .statek przystosowany do przeladunku w technologii ro-ro i 10-10 container-barge carrier -kontenerowiec-barkowiec container (ship) -kontenerowiec.oilibulkiore .drewnowiec .1500 TEU . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -juice -zbiornikowiec do przewozu s o h pomaranczowego .zb.oil .woodchip . 00) .rudowiec.livestock .liquified natural gas (LNG) . wegla i innych ladunkow masowych collier -weglowiec commercial vessel -statek handlowy con-ro ship (containerlro-ro ship) .high-sidewall hatch-coverless (HLCC) kontenerowiec bez pokryw ladowni.combination - 2.water .barkowiec dowozowy -heavy lift .kontenerowiec dowozowy -fill--komorowiec.feeder . rudy zelaza.kontenerowiec bez pokryw ladowni .statek do przewozu drewna okrqglego.ore-oil .kontenerowiec wielozadaniow .statek do przewozu rur -product -produktowiec.zbiornikowiec do przewozu wody . pojemnikowiec -all--kontenerowiec --car-trailer ship -kontenerowiec samochodowo-naczepowy .crude .open-hatch (OHC) -kontenerowiec bez pokryw ladowni . statek do przewozu surowej ropy naftowej .statek do przewozu papieru -petrol .statek kontenerowy wedlug wielkosci .statek do przewozu papierowki -pure car carrier (PCC) . o wysokiej wolnej burcie .lumber .wood .calkowicie zarnkni~ty statek do przewozu papieru i celulozy . masowiec do przewozu .hatchcoverless .rudoropowiec -pallet paletowiec.ropomasowiec . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych -pulpwood . pojemnikowiec cellular ship -komorowiec coal-ore-bulk-oil (COBO) vessel .samochodowiec wylqcznie do przewozu samochodow i naczep .open hatch bulk (OHBC) . 1600 TEU .ropowiec.statek do przewozu samochodow osobowych -pure car1 trailer (PCTC) .container-barge kontenerowiec-barkowiec .vehicle pojazdowiec (statek do przewozu ladunkow tocznych) .compact size .statek do przewozu ropy naftowej.totally - -- -- -- -- - -- -- --- -- -- . gazowiec LNG .rudoweglowiec .liquefied gas zbiomikowiec do przewozu gazow skroplonych .liquefied CO.kontenerowiec-pojazdowiec. -zbiomikowiec do przewozu skroplonego dwutlenku wggla .zbiornikowiec. pot.ore .statek do przewozu drewna (i jego przetworow) o pelnym otwarciu ladowni .: logow . statek do przewozu palet .oilhulk .zbiornikowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego.self dumping log .kontenerowiec-paletowiec container vessel (by size) .opentop kontenerowiec bez pokryw lukowch --palet ship .statek do przewozu sztuk ciczkich .

SHIPS AND SHIPBUILDING Bulk carriers bulk carriers/ statki do przewozu masowych ladunkow multi-purpose b u l k e d wielozadaniowe coal carriers/ ore c a r r i e d rudowce cement carriers/ cementowce I combination carriers/ masowce kombinowane rudoropowce roporudornasowce carriers/ roporudomaore-coal carriers/ i woodchips carriers/ statki do przewozu zrqbkow drewna bulk-in bags-out BIBO/ masowce z urzqdzeniami do workowania ladunku masowce-samochodowce self-unloading bulk carried masowiec samowyladowujqcy sic geared bulk carrier/ masowiec wyposaiony w diwigi .2.

train -prom kolejowy -truck.statek rybacki .chain bucket -poglqbiarka czerpakowa .statek wypomoiciowy dredge -poglqbiarka dredger -poglqbiarka .open .hydraulic suction -poglqbiarka ssqca .clamshell -poglqbiarka chwytakowa .poglqbiarka wieloczerpakowa .grapple -poglqbiarka chwytakowa . wycieczkowiec cutter . ciqzarowek i naczep fishing vessel .liner .statek do polowu krabow craft -mala jednostka plywajqca .netter .poglqbiarka czerpakowo ssqca .passengerlvehicle .statek rzeczny jednostka plywajqca (jacht.railivehicle prom kolejowo-samochodowy . ssqco-refulujqca drilling rig .kuter pilotowy.poduszkowiec .prom pasazersko-samochodowy .pilot .ro-roipassenger (ROPAX) -prom przewozqcy pojazdy i pasazerow . lodi pilotowa deep-sea ro-ro -pelnomorski statek ro-ro displacement craft .statek rybacki polawiajqcy sieciami - ssqca -- -poglqbiarka - - - - - -- - -- - -- - - .statek bezpokladowy .statek przystosowany do przewozu bawelny crabber .poglqbiarka lyzkowa.compound -p.poglqbiarka nasiqbiema .dumb .prom boat -prom.kuter rybacki .poglqbiarka . statek dowozqcy kontenery do duzych portow bazow ch ferry .grab -poglqbiarka chwytakowa .railway -prom kolejowy prom przewozqcy pojazdy -roll odroll off . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E - Suez max .dipper .combi-.hydraulic -poglqbiarka ssqca .hydrofoil .ground effect . jednoczerpakowa .poduszkowiec .statek ro-ro przystosowany do przewozu samochodow ciqzarowych z kierowcami .suction-cutter poglqbiarka ssqca z glowicq frezujqcq .-prom samochodowo-kolejowy . czerpakowo-ssqca -continuous bucket poglqbiarka wieloczerpakowa .driverslro-ro statek do przewozu ciqiarowek z kabinami dla kierowcow .sand-pump -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ssqca split hopper .harbour -jednostka taboru portowego .platforma wiertnicza drillship -statek wiertniczy fast feeder box (FFB) -szybki kontenerowiec dowozowy feeder (feeder vessel) -dowozowiec.p.drivers .hopper .hover (hovering) .drag-suction .ladder -poglqbiarka wieloczerpakowa -- .statek do polowu sznurami haczykowymi .passenger-car -prom pasazersko-samochodowy .trailing -poglqbiarka ze smokiem wleczonym .statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi -line trawler -statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi .2.kuter .railway-car -prom kolejowo-samochodowy .kontenerowiec ponizej 12 000 TEU (statek przyszloici) .dumb . -water poduszkowiec.river .prom do przewozu wagonow kolejowych.statek kontenerowy powyzej 3500 TEU -ultra large (ULCS) -bardzo duzy kontenerowiec (powyzej 6 000 TEU) cotton fitted (ship) .statek bez napqdu .: fera .poglqbiarka z otwieranym dnem .suction -poglqbiarka ssqca .poglqbiarka bez napqdu .bucket -poglqbiarka czerpakowa .passenger --prom pasazerski .non-displacement -statek niewypomoSciowy . statek. pot. wodolot) crane lighter -diwig plywajqcy cruiser -statek pasazerski.longliner .elevator -poglqbiarka wieloczerpakowa .fish . rail .bucket ladder .ultimate container carrier (UCC) .pump - - .wodolot .car -prom samochodowy .trailing suction .

do przewozu bitumenu ude carrier/zbiornikowiec orangejuice carrier/ zbiornikowiec u . SHIPS AND SHIPBUILDING . do przewozu smob magazyny oil-ore carriers/ zb. ' carriers LPG/ gazowce do przewozu skroplo- gazowce do przewozu skroplo- 1 1 Tanker vessels -zbiornikowce zbiornikowce pitch carriers/ zb.2.

gazowiec LPG mobile offshore drilling unit (MODU) . krewetkowiec .statek pilotowy - - .statek do badan hydrograficznych hydroskimmer-statek na poduszce powietrznej icebreaker -lodolamacz inland vessel .poduszkowiec z dyszq obwodowq hulk . ladunku) harbour launch -1odz portowa heavy trimmer -statek trudnotrymujqcy high speed ship .szkuner do polowu ostryg boat .statek handlowy. statek towarowy geared vessel .stary statek (pozbawiony napcdu) hydrographic survey vessel .statek rybacki (do polowy wqdami cicgnionymi) .statek bardzo szybki hovercraft -poduszkowiec . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E schooner .tuna clipper .tunczykowiec floating -plywajqcy -crane -diwig plywajqcy -dock -dok plywajqcy elevator .pair trawler .statek polawiajqcy w tukq .tunczykowiec .statek pasaierski (liniowiec) liquified petroleum gas carrier (LPG) -zbiornikowiec do przewozu skroplonych gazow ropopochodnych.seiner .tuna boat .statek ladujqcy.paragraphn vessel -paragrafowiec.trawler . statek o tonazu lub wymiarach dostosowanych do przepisow o oplatach tonazowych passenger -pasazerski ship . platforma wiertnicza motor ferry (do -prom motorowy mothership -statek-matka (statek-baza odbierajqcy ropq ze zbiornikowcow dowozowych. lichtuga . statek trzykadhbowy . przyjmujqcy ladunek lighter . statek-baza obshgujqcy flotyllq rybackaJ multi-purpose offshore support ship .annular-jet .statek wiertniczy.oyster .hotelowiec (konstmkcja plywajqca przeznaczona jako kwatera zalog off-shore) freighter .barka..lifting -barka do podnoszenia wrakow light-vessel . pot.ruchoma platforma wiertnicza off-shore platform -platforma wiertnicza oil-bulk carrier (OB) -ropomasowiec oil-bulk-ore (OBO) vessel.prom pasazersko-samochodowy ferry -prom pasazerski liner .kuter do polowu ostryg . innych ladunkow masowych i ropy oil drilling rig -platforma wiertnicza (na polu naftowym) oil spill combatment vessel .side trawler -trawler burtowy .troller .statek zeglugi Srodlqdowej jetfoil -wodolot .statek przystosowany do zamiennego przewozu rudy zelaza.trawler-drifter .statek pasaierski car ferry .: pilotowka pilot vessel .latarniowiec lightfloat -niewielki latarniowiec bezzalogowy liner .statek do zwalczania rozlew6w olejowych ordinary trimmer -statek zwyczajnie trymujqcy .wielozadaniowy statek wsparcia off-shore non-geared vessel -statek bez wlasnych urzqdzen przeladunkowych oceanographic research vessel .lodz pilotowa.trawler .statek z urzqdzeniami przeladunkowymi ground effect machine -poduszkowiec handymax bulker -patrz: handysize handy size (vessel) -statek o optymalnej wielkoici (dla danej linii.2.elewator plywajqcy -gantry -plywajqcy dzwig portalowy -hotel -hotel plywajqcy landing stage -przystan plywajqca -storage -magazyn plywajqcy -oil terminal -plywajqcy terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych -pile driving plant -kafar plywajqcy flotel (floating hotel) .liniowiec pasazerski pilot launch .statek oceanograficzny offshore mobile driling unit .lugrotrawler -trimaran -trimaran.dzonka kutter -kuter rybacki lifting pontoon -ponton do podnoszenia (wrakow) lifting vessel .statek rybacki polawiajqcy niewodem -shrimp boat -kuter do polowu krewetek.oyster - - junk .

statki pasaierskie andferries/ statki i passenger. d~vu.cerzgerJert:~/ prom pasaiersko-.ve pacsenger . .2.s. SHIPS AND SHIPBUILDING Passenger vessels .strowg.sanlochodo~?. i : passenger-car hvdrofod/ bezwypornosc~oi~e statkl e pasazersko-samochodo~i passenger-cat.cargo ferries/ promy pasaierskotowarowe .hovercraft/ podtuzkoicce pasaierskosamochodoir e promy pasa?eskosamochodowe train-passenger-car ferries/pronq>kolejowopasazersko-samochodo~.t a r catamaran/ du ukadluho\t e ctatkl pasazersho-samoc hodou e i passenger-cargo vessels/ ~tatkl pasaf ersko-towarowe double-ended car-pa.

tall .cargo .dry cargo .zaglowiec rejowy .statek zaglowy.self-unloading vessel .chlodniowiec container vessel .statki wedlug technologii przeladunku .barkowiec typu LASH .ro-rolcontainer . semikontenerowiec. oceanograficzny .statek samotrymujqcy semicontainer vessel -polkontenerowiec.zbiornikowiec do przewozu paliw plynnych -pilgrim statek do przewozu pielgrzymow . komorowiec -general cargo statek do przewozu drobnicy. z furtq burtowq -roll odroll off .2.chlodniowiec.kablowiec .chlodniowiec -research .coal -wqglowiec -container kontenerowiec.ro-flow .dozorowiec.alluminium alloys ..masowiec .statki wedlug konstrukcji .full cellular .statek do zbierania rozlewow olejowych .statek.statek do ukladania rurociqgow pontoon -ponton crane .school .statek wiertniczy .lift-odlift-off vesselstatek o pionowym systemie przeladunku .zestaw pchany (pchacz i kilka barek) reefer .drobnicowiec wielozadaniowy .statek towarowy .cruise -wycieczkowiec .zestaw pchany (pchacz + barka) push train . pojazdowiec .ro-ro (roll on-roll-off) vessel .statek con-ro .hydrofoil (HIS.general .vehicle cargo -pojazdowiec ships by cargo handling technology .wodolot lighters aboard (LASH) .wodolot - -- - -- -- - - - -- - - - . okrqt .chlodniowiec kontenerowy salvage lifting vessel -statek ratowniczy (przystosowany do podnoszenia wrakow) sea train ferry -prom kolejowy self-trimmer -(statek) samotrymujqcy self-trimming vessel .refrigerated .petroleum .oil recovery .statek o poziomej technologii przeladunku .statek o pionowym systemie przeladunku .jw.kontenerowiec komorowy. statek do przewozu ladunkow chlodzonych vessel .statek przystosowany do przeladunku w technologii sto-ro (ukladarkami wjezdzajqcymi na statek rampq) .hospital . pojazdowiec .statek bunkrowy .cattle .statek meteorologiczny .poduszkowiec .sto-ro-sideport vessel ..statek szpitalny .bulk cargo .flo-flo vessel (float-odfloat-off) -barkowiec. statek o poziomej technologii przeladunku barek (wplywanielwyplywanie) .weather .patrol .coiled -zbiornikowiec wyposazony w wqzownice grzewcze - .fire fighting .lighter aboard .fuel . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E pipe-lying vessel . okrgt patrolowy .drobnicowiec .statek badawczy .hydrofoil - - - - - - - -- - - - - - - - - .cable .multi-purpose general cargo .drill .statek szkolny . zaglowiec .statek do przewozu ladunku na naczepach.barkowiec .statek do przewozu zwierzqt .statek poziomego ladowania. drobnicowiec .hover.diwig plywajqcy (bez napgdu wlasnego) pram -barka plaskodenna product-bulk-ore (PROBO) roporudomasowiec przystosowany rowniez do przewozu produktow ropopochodnych push-boat -pchacz pushed tanker -zbiornikowiec/barka bez napedu wlasnego (pchany) pusher -pchacz push-tow . pojemnikowiec .statek pozarniczy . HS) .s.statek do przewozu ladunkow suchych .sto-ro vessel .statek-dok. drobnicowiec czgSciowo przystosowany do przewozu kontenerow ship .statek ze stopow aluminiowych -closed shelterdecker -ochronnopokladowiec zamkniqty .10-10 (lift-odlift-off) vessel (ship) .samowyladowczy .sailing . ciqgnikow drogowych.oceaographic survey . statek z dokiem do przewozu mniejszych jednostek ships (by construction) .trailer .s.

SHIPS AND SHIPBUILDING .2.

self-propelled (vessel) . motorowiec .clean .edible oil .fine form -(vessel) . motorowy zyny -motor vessel ( d v ) -statek o napqdzie moto. parowiec .statek jednopokladowy.statek o dnie zaoblonym survey ship .statek bez pokryw na nie. SN. +160°C do +240°C snego . s.statek wielopokladowy .light alloy .statek bez napqdu .statek badawczy.statek dwuprzedzialowozu chemikaliow i produktow ropopochodwy (o niezatapialnobci dwuprzedzialowej) nych . motorowiec go gazu .statek dwubrubowy.round-bottom .zbiornikowiec do przetwq rufowq wozu malych partii ladunkow chemicznych .zbiornikowiec o napq-gasoline zbiornikowiec do przewozu bendzie motorowym.reinforced concrete -jednostka plywajqca stiff vessel .chemical-parcel .open .steel .statek bez pokryw ladowni .V.single screw .surface effect (SES) .zbiornikowiec o napqdzie parowym . statek hydrograficmy with bottom reinforced for grounding .segregated ballast .statek jednoirubowy . zb.) -statek zaglowy. s.single hull .statek drewniany .statek z wlasnym gazu skroplonego napqdem liquid sulphur -zbiornikowiec do przewozu siarki cieklej . dwuiruni) bowiec prototype .) .statek z dnem przystosowanym do osiadania na sailing vessel (S.. statek o napqdzie paro.hatchless .non-propelled . jedzow nopokladowiec .zbiornikowiec do przewozu ia.statek jednoprzedzialowy wy .high heat .statek z pojedynczq ple.liquefied gas zbiornikowiec do przewozu .open shelterdecker .statek ze stopow lekkich .statek ze tanker (tank ship) -zbiornikowiec.statki wedlug napqdu duktow "czystych" (w odroznieniu od crude -jet-propelled . statek parowy ktorych iadowniach .gas .motor tanker ( d t ) .double skeg stem . sls) .zbiornikowiec z wytank cleaning vessel .statek z podwojnq plewym twqrufowq .statek poruszajqcy siq na poduszce powietrznej.statek o pojedynczym kadlubie mikaliow.statek o napqdzie motorowym. tankowiec.zbiornikowiec do przewozu proships (by propulsion) .twin screw .fuel .statek siostrzany .statek do czyszczenia dzielonymi zbiornikami balastowymi zbiornikow strengthened for navigation in ice .single deck . wzmocnieniami lodowymi statek do przewozu iadunkow plynnych i ga. gruncie zaglowiec .steamer -parowiec.parowiec. chemikaliowiec . STATKI 1 BUDOWNICTWO 0KRE.chemical-product -zbiornikowiec do prze.t.statek o napqdzie strugooil tanker) wodnym .non-selfpropelled .statek smukly steam ship (ss.statek prototypowy sister ship . statek o napqdzie turotwarty binowym .two-compartment .statek o napqdzie parowym.wooden .statek trzyirubowy -turbine steam (tss) -turbinowy statek paro.one-compartment .multideck .statek sztywny (o krotkim okrewykonana z zelbetu sie kolysan) .TOWE -double hull statek o podwojnym kadlubie .ochronnopokladowiec -turbine -turbinowiec.statek otwarty (bez pokryw ladow.motor ( d s ) .triple screw .v.2.statek stalowy .statek bez napcdu wiadunkow w temp.steam .chemical -zbiornikowiec do przewozu che. poduszkowiec -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- .zbiornikowiec do przewozu plynnerowym.zbiornikowiec do przewozu paliw .single skeg stern .zbiornikowiec do przewozu olejow jadalnych .near-hatchless .steam tanker (sit..

semicontainer vessel semikontenerowiec

general view widok ogdlny

poktad dziohdwki

hulhou.~ how/ gruszka dziohowa

w

2. STATKl1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE

natural gas (LNG) - zb. do przewozu skroplonego gazu ziernnego - methane - zbiornikowiec LNG - oil - zbiornikowiec, ropowiec - parcel - zbiornikowiec przystosowany do przewozu licznych niewielkich partii ladunkow chemicznych -refueling -zbiornikowiec zaopatrujqcy statki w valiwo - shuttle - zbiornikowiec-dowozowiec, wahadlowiec tankers (by size) -zbiornikowce wg wielkoici (dwt) - aframax - zbiomikowiec 50 000 - 99 999 - handy size - zb. 12 000 - 25 000 - mammoth - zbiornikowiec 70 000 150 000 - panamax - zbiornikowiec 50 000 - 70 000 - suezmax - zbiorn. 100 000 - 149 999 - supertanker -zbiornikowiec 30 000 - 70 000 - ultra large crude oil carrier (ULCC) - super wielki zbiornikowiec (>300 000 dwt) -very large crude oil carrier (VLCC) -bardzo duzy zbiornikowiec do przewozu ropy surowej (dwt 150 000 - 299 999) tender - statek pomocniczy trader - statek handlowy tug - holownik - berthing -holownik portowy -boat - holownik - craft - holownik portowy - harbour - holownik portowy - ocean - holownik oceaniczny - pusher-- - pchacz - salvage -holownik ratowniczy - seagoing - holownik pelnomorski supply vessel (tslv) - senvisowiec vessel - statek - auxiliary - statek pomocniczy - cable-laying -kablowiec - cargo - statek towarowy - coiled - zbiornikowiec z w~zownicami grzewczymi w zbiornikach - cruise -wycieczkowiec - dive support (DSV) - statek wsparcia prac nurkowych (off-shore) - drilling - statek wiertniczy - easy trimmer - statek latwo trymujqcy - emergency support (ESV) - statek wsparcia awaryjnego off-shore (wyposazony w Srodki malczania ognia, szpital itd.)

- liquefied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

doiwiadczalny rybacki - field support (FSP) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym (zapewniajqcy wyzszy poziom bezpieczenstwa i pomocy niz SBV- patrz: stand-by vessel) - general-purpose -statek ogolnego przeznaczenia, wielozadaniowy - harbour - statek portowy - heavy lift - statek do przewozu sztuk ciqzkich -hybrid ro-ro statek uniwersalny, np. zbiornikowiec z czqSciq ro-ro, hybrydowiec - lash-type - barkowiec - lighter - statek uzywany do transportn ladunku pomiqdzy lqdem a innym (duiym) statkiem - merchant - statek handlowy - mooring - statek do stawiania beczek cumowniczych - off-shore - statek zaopatrujqcy instalacje przybrzeine - off-shore support - statek wsparcia, statek do obslugi instalacji przybrzeznych -pure ro-ro - statek poziomego ladowania o wszystkich pokladach dostqpnych dla tej technologii - rescue - statek ratowniczy - research - statek badawczy - salvage - statek ratownictwa morskiego - stand by (SBV) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym, statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy wieiy wiertn. - seabed operations - statek do prowadzenia badan dna morskiego - seabee-type -barkowiec - sludge - statek (lub barka) do odbioru pozostaloici olejowych i wod zaolejonych - specialized - statek specjalistyczny, statek do przewozu specjalnych ladunkow - standby (SBV) - statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy platformie statek do badan sejsmicmych dna -seismic - supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - platform supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - survey - statek badawczy, s. hydrograficzny - surveying -statek badawczy, statek hydrograficzny
- fishing

- experimental

-

-

- statek

- statek

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

, '

2. STATKI 1 BUDOWNICTWO O W T O W E

trading - statek handlowy training - statek szkolny - tuglsupply senvisowiec, holownik dostawczy (zaopatrujqcy np. wieze wiertnicze) vessels (by range of trade) - statki wedlug zasiqgu zeglugi - canal trader -zbiornikowiec uprawiajqcy zeglugc przez Kana1 Sueski - coaster - statek zeglugi przybrzeznej - coasting - statek zeglugi przybrzeznej - coast liner - liniowiec zeglugi przybrzeznej - high sea - statek pelnomorski - lake - statek jeziorowy - ocean - statek oceaniczny, pelnomorski
-

-

--

-

-

-ocean going (ship) -statek oceaniczny, statek pelnomorski - open-sea - statek pelnomorski - river-sea - statek rzecznomorski - seagoing - statek pehomorski - sea - statek pelnomorski -tramp - tramp, statek zeglugi trampowej - estuary - statek zalewowy warship - okrqt wojenny water bus -tramwaj wodny yacht -jacht - motor -jacht motorowy - sailing -jacht zaglowy - seagoing -jacht pelnomorski

-

-

-

-

-

-

-

Multipurpose vessels statki wielozadaniowe

double purpose, bulk - container vessel/ dwuzadaniowy masowiec - kontenerowiec
Y

double purpose, paper and bitumen enclosed carrier/ dwuzadaniowy statek zanzkniety do przewozu papiem i bitumenu

combi-carrier; oilforestry carried statek uniwersalny do przewozu drewna,

Con-ro vessel pojazdowiec-kontenerowiec
radar mast/ maszt radarouy superstructure/ nadhuddwka

container tier/ warshva kontenerdu' bid& mostek container row/ szereg k?ntenerbw container bay/ rzqd kontenerow

.

I
I

, 1 1

,

I

fore mast/ maszt dziobouy fiwecastle/ dziohriwka

rtcrn quat!ter ramp/ r-ufiwa rampa uhoina

1z/e boat/ lddi ratunkowa pokfudy samochodowc

car decks/ poklady rumochodowe

I
kadhib statku

1

I
c t e r cell./ komory (cele) kontenerowe how tru.rtrrr/ dziohowe stery strumienrowe bulbous how/ gruszka dziohowa

ster

fixed ramps to car decks/ stale rampy nu poklady samochodowe

I

1 ship .ride/
hurta statku underwater part of' hull/ podwodna cze.<Ckadluba

general view widok ogdlny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
I

\

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

Dry cargo and container vessels -statki do przewozu Eadunkdw suchych i kontenerowce

container-reefer vessel/ kontenerowiec-chlodniowiec

ro-ro/ 10-10 container carrier/ kontenerowiec przvstosowany do przeiadunku w technologii pionowej i poziomej

ellular container vessel/ kontenerowiec komorowy

forest product carrier/ statek do przewozu celulozy i papieru

forest product - YO-YO carrier/ statek ro-ro do przewozu celulozy ipapieru
..

........ ........

.....

.... ....

........

....

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E

( Tankers -ibiornikowce
f'

gas carrier LNG/ gazowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego
I

gas carrier LPG/ gazowiec do przewozu

chemical carrier/ chemikaliowiec

shuttle tanker with bow-loading system/zbiornikowiec dowozowiec z systemem przeladunku przez dzidb

P
crude oil carrier/zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftotc~ej

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
/'

Auxiliary andfishing vessels statkipomocnicze i rybackie (I)
icebreaker/ lodoiamacz

.sel/ statek hydrograjkzny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
, '
\

Auxiliary vessels statki pomocnicze (2)

hospital ship/ statek szpitalny

a. *

8

I

/

research vessel/

n l dania rurociqgow podwodnych FV

pipe-lying vessel/ statek do ukia-

avy dutyfloating derri:k/

'
dredging vessel/poglebiarka

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
I

2. STATKI I BUDOWNICTWO OKRFTOWE

Design of the construction projektowanie konstrukcji
arrangement -rozmieszczenie, uklad - konstrukcja rownorzqdna - general plan - plan ogolny (statku) - structural rozwiqzanie strukturalne, r. konstrukcyjne "as fitted" plan -plan zgodny z wykonaniem computer aided design (CAD) -projektowanie wspomagane komputerowo (to) design - projektowaC design -projekt data - dane projektowe drawing - rysunek konstrukcyjny -fault -blqd konstrukcyjny - ship - projektowanie statku designed -zaprojektowany, projektowy -block coefficient -wspolczynnik pelnotliwoSci podwodzia (do zanurzenia konstr.) displacement -wypornoiC konstrukcyjna draught - zanurzenie konstrukcyjne -trim -przeglqbienie konstrukcyjne -waterline -wodnica konstrukcyjna waterplane coefficient - wspolczynnik pelnotliwoici konstrukcyjnego przekroju wodnicowego waterplane (section) - konstrukcyjny przekroj wodnicowy dimension -wymiar - dims (dimensions) -wymiary - principal -s - wymiary glowne dimensioning of details -zwymiarowanie detali documentation -dokumentacja diagram -wykres, schemat drawing -rysunek - detailed -rysunek szczegolowy - installation - rysunek montazowy office -biuro konstrukcyjne - original - rysunek oryginalny - working - rysunek roboczy -workshop rysunek warsztatowy - 2-D construction - rysunek konstrukcyjny dwuwymiarowy - 3-D construction - r. k. trzywymiarowy experimental tank -zbiornik do badan modelowych faculty of naval architecture -wydzial budowy okrqtow (szkoly wyzszej) hull -kadlub structure - struktura (konstrukcja) kadluba
- equivalent

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

internal loading -obciqzenie wewnctrzne inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) installation instruction - instrukcja montaiu line - linia lining - kreskowanie (na rysunku) main particulars -wymiary glowne (kadluba), glowne dane statku material list - lista materialow outboard profile -widok z boku parent -wzorcowy, macierzysty form - ksztalt macierzysty (pienvszy z serii kadlubow) model - model (ksztalt) macierzysty ship - statek wzorcowy (pienvszy z serii) plan - plan - general arrangement -plan ogolny of tanks - plan zbiornikow of holds - plan ladowni plotting paper -papier milimetrowy profile -profil, zarys put into commission - oddaC do eksploatacji put on test -poddawaC probie, testowaC redesign - zmiana konstrukcji statku (to) redesign - zmieniaC konstrukcjq (to) reinforce - wzmacniaC (np. konstrukcjp) reinforcement -wzmocnienie (konstrukcji) scale - skala (np. rysunku) -base - linia podstawowa wykresu (to) scale - wyskalowaC (np. zbiornik) shell -poszycie - bottom -poszycie dna - bow - poszycie dziobu deck - poszycie pokladu -expansion plan - plan rozwiniqcia poszycia ship construction - konstrukcja statku - monohull - k. konwencjonalna kadluba - double bottom - k, z dnem podwojnym - double skin k. z podwojnq burtq - double hull - k. z podwbjnq burtq i podwojnym dnem - double bottom with double skin - k. z podwojnq burtq i podwojnym dnem - mid-deck configuration - k. zbiornikowca z micdzypokladem ship drawings - rysunki (techniczne) statku underdesigned - zbyt slabo zaprojektowany element konstrukcji view -widok, rzut - general -widok ogolny working out -obliczenie wynikow, opracowanie szczegolow

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

arkusz blachy .bulb .lqcznik z kqtownika steel . blacha.kohierz z kqtownika iron .metal -plyta metalowa .arkusz blachy (cienki) iron .I.chrom plated .ship -blacha okrqtowa .brqz .H.brass .boundary -bar -kqtownik obramowujqcy .blacha cienka soft iron .aluminium . aluminium foil .zeliwo chain -lancuch staliwny steel . stalowy o przekroju kwadratowym rolled -walcowany (np.stal nierdzewna . brqz aluminiowy. prqt stalowy okrrlgly .folia aluminiowa angle -kqt.bulb -plaskownik lebkowy .blacha perforowana . hartowany hard iron .zetownik beam -belka .ceownik .olow metal -metal .angle .lany iron . brqzal . o przekroju kwadratu in section .zetownik .equal-angle -kqtownik rownoramienny .mosiqdz alloy .diamond -plyta diamentowa.aluminium bronze .stal nierdzewna ferrytyczna .ferritic .round -prpt okrrlgly -square .gruboh6 blachy rod -prqt -hexagon .corrugated -blacha falista .I-bar .dwuteownik .Z.rolled .plyta (blacha) giqta na walcach .stal twarda hardness -twardoSC -test -proba twardoSci lead .cunifer -brqz niklowy bulb tee -teownik lebkowy cast .p. odkuwka hardened -utwardzony.o przekroju kwadratowym stainless steel .stal miqkka square -prqt stalowy.channel .zet .kqtownik .stal nierdzewna chromowo-niklowa ferrytycznoaustenityczna - - - - - - - - - - - - --- -- -- . ksztaltownik .fresh .phosphor bronze -brqz fosforowy cast iron -zeliwo stopowe steel .kqtownik .stop brqzowo-aluminiowy.kqtownik lebkowy collar . kqtownik -bar . ksztaltownik sheet .staliwo chrome .ferritic-austenitic chromium-nickel .2.blacha cienka perforated -perforowany pipe -rura stalowa plate -plyta. p. "czysty" -plate .stal stopowa aluminium -glin.flat -plaskownik .checkered -plyta (blacha) ryflowana .kqtownik lug . blacha rombowa .tee -teownik -tee bulb .half -pohvalek stalowy science of materials -materialoznawstwo section -profil walcowany.perforated .austenitic chromium-nickel austenityczna nierdzewna stal chromowo-niklowa .prqt stalowy o przekroju szehciokmym .stop brass -mosiqdz okrqtowy .mosiqdz bronze -brqz alloy -brqz .chromowane .metal niemalowany.teownik lebkowy .unequal angle kqtownik nierownoramienn Y . SHIPS AND SHIPBUILDING Steel and unferrous materials -material~ stalowe i z metali nieielaznych aUoy .dwuteownik szerokostopowy .kqtownik stalowy bar -prqt.blacha gruba sheet .blacha stalowa metal .Admiralty - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - copper -miedi flat -plaskownik forged -kuty forging -kucie.belka dwuteowa -Tbelka teowa brass .stopy lekkie .bulb -ksztaltownik kebkowy . blacha) round -walek.standard size -plyta (blacha) o wymiarach znormalizowanych -thickness .

forged alloy .stal stopowa kuta .stal wanadowa .weglowomanganowa stal n i s k o w ~ l o w a wire .cynkowanie - - - - - - - - - - Angle bars and beams kqtowniki i belki broad flanged beam/dwuteownik szeroko-stopouy tee bar/ tee bar toe equal angle/ unequal angle/ teou'nik welded/teownik kqtownik kqtowmik nieodwrocony rownoramienny rownoramienny toe welded angle/ bulb artgle/ kqtownik kqtownik prz.stal ulepszana cieplnie .low alloyed structural . podlogi silowni).stal po obrobce termomechanicznej .chromium-vanadium -stal chromowo-wanadowa .vanadium .YXXS bulb bar/ channel bar/ ksztaltowrtik ceownik lebkowy channel bar and reverse/ ceownik i kqtownik .ship .chromium-molybdenum-vanadium .chromium-molybdenum .stal chromowo-molibdenowo-wanadowa .carbon .stal nierdzewna martenzytycma steel .Y.stal okrqtowa .stal alloy .thermomechanically treated . typ stali -grating -kratownica stalowa (np.w-carbon carbon-manganese .stal o wysokiej wytrzymaloici na rozcislganie . greting stalowy -high tensile (HT) .2.stal molibdenowa -plate -blacha stalowa ..fine-grained normalized structural .drut zinc . trojnik (rurowy) tin .grade of -rodzaj.nickel .bialy metal (stop cynkowy kozyskowy) wire . STATKI I BUDOWNICTWO O m T O W E .blacha biala.martensitic .niskostopowa stal konstrukcyjna .drut stalowy tee -teownik.cynk coated ocynkowany -plating .nickel chrome .cyna plate .drobnoziarnista normalizowana s. blacha stalowa ocynowana try square -kqtownik undulatory -falisty white metal.stal niklowa .stal stopowa . konstrukcyjna .stal chromowomolibdenowa .molybdenum - - - - - - - - - .stal weglowa .vlebkowy spawany ~.quenched and tempered .stal niklowo-chromowa -- .

szczotka druciana gauze .wzmocnione tworzywo sztuczne resin -iywica rubber -kauczuk.klej glycerine -gliceryna - - - - - --- - granulated cork -kruszywo korkowe insulant -material izolacyjny insulation .polyurethane blown foam .tlen packing -uszczelka.Scierny .izolacja .welna szklana glass wool .detergent emery cloth -plotno Scierne epoxide resins -iywice epoksydowe fastness .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym fibrous-glass reinforced plastic (FRP) -tworzywo zbrojone wloknem szklanym fire-retardants -Srodki zmniejszajqce palnoSC flexural strength -wytrzymaloSC na zginanie flexibility .wylozone drewnem twardym .tarcza Scierna.wata szklana glue . spoiwo.fibre reinforced plastic (CFRP) .pianka poliuretanowa refractory .thermal .izolacja termicma jointing material -material na uszczelki lining -wykladzina .dwutlenek .rugs) .elastycznoSC foil .soda kaustyczna corkboard -plyta korkowa cement -cement -wash -mleczko cementowe (to) cement -cementowai cemtex . w efekcie korozji) -testing .fire proof thermal .wkrety do drewna - - - - - - - .cienka siatka druciana nail .ogniotrwaly reinforced plastic .beton cotter -przetyczka -pin -zawleczka cotton waste (c.rozpuszczalnik strength of materials -wytrzymaloSC materialow sulphuric acid -kwas siarkowy teflon .hard wood .soft wood -wylozone drewnem miqkkim lignum-vitae -gwajak.wosk wire .kompozyt polimerowy wzmocniony wloknem wqgloWYm caustic soda .izolacja termiczna ognioodporna .activated -wqgiel aktywowany . tnvaloSC glass fibre -wlokno szklane laminate . czop polyurethane .carbon .siatka z lin drucianych wood . krqzek Scierny acethylene -acetylen acid-resisting -kwasoodporny adhesive -klej. uszczelnienie.folia insulation . szczeliwo pad -podkladka pin -przetyczka.izolacja z folii gasket -uszczelka glass-paper -papier Scierny glass silk .drut -brush .poliuretan foam .oseka.(gwoidz) druciak netting .odpornoSC.izolacja z piany poliuretanowej .blast-cleaning -Scierniwo (do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powierzchni) cloth -plotno Scierne -paper -papier Scierny stick .drewno screw .laminat z wlokna szklanego re-inforced plastic (GRP) .teflon thread . drewno gwajakowe material -material (konstmkcyjny) defect -wada materialowa wastages .masa cementowa na poklady concrete . guma -plate -plyta gumowa sand-paper -papier Scierny sealing compound -masa uszczelniajqca slug wool -welna iuzlowa solvent . lepiszcze asbestos -azbest carbon -wqgiel . sworzen.gwint vax .2.badanie materialu mineral wool -welna zuzlowa nail -gwoidi oil varnish -pokost oxygen .ubytki materialu (np.dwutlenek wqgla detergent . SHIPS AND SHIPBUILDING Other materials -materialy inne abrasive .odpady bawelniane cotton and wool waste .odpady wlokniste dioxide . pilnik Scierny -wheel .

linia montaiowa room .protok61 zdawczoodbiorczy device -urzqdzenie. fabrykowat.trasowanie lay the keel -polo j C stqpkc leveling of the plate -prostowanie blach lofting .dokowanie statku dla remontu plan .line - - - - - - - - - - - - --out berth -nabrzeze wyposazeniowe (stoczni) fittings .budowa building slip -pochylnia okrqtowa casting house . budowa .stanowisko montazowe build .wyposazony w fitting . warsztat galwanizacyjn Y hanging stage -rusztowanie wiszqce hull . pot. wykonac (to) fit out -wyposaiyC fitted with .warsztat naprawczy.w budowie (np. wznosiC erection -ustawianie w pionie.: kilblok launching -wodowaC (statek) laying down -trasowanie laying off .dokowanie . statek) constructional -konstrukcyjny conversion of a ship -przebudowa statku delivery-acceptance act .dry . kadluba statku) (to) jumboize -powiqkszyC kadlub s t a t h keel block -blok stqpkowy. zaginanie krawqdzi blathy flattening -prostowanie blachy flooding -zalewanie.dry . montai .prog doku (suchego) sinking trials .w naprawie.linka traserska (to) construct . zatapianie the dock . kadluba) jumboization -powiqkszenie (np.stocznia remontowa ramline .trasowanie marking projector -rzutnik traserski mould loft -trasernia outfit -wyposaienie statku outfitting -wyposazenie (nowo zbudowanego statku) quay .dno d o h .2.dno ( d o h .plan dokowania w d o h plywajqcym lub suchym korek spustowy w zbiorniku balasto-plug wym survey .dok remontowy sill .(maszynowy) rysunek techniczny erect -ustawiaC pionowo.montownia.suchy dok entrance -wejscie do d o h suchego .dok plywajqcy floor . hala montazowa shop . wchodzik do basenu portowego docking . STATKl I BUDOWNICTWO OKRQTOWE Shipyard .konstruowak.remont (naprawy) kadluba under . przyrz%d dock -dok (suchy lub plywajqcy) -building .montai .nabrzeze wyposazeniowe pipe making plant -rurownia pipe shop -rurownia repair -naprawa dock stocznia remontowa shop .inspekcja (kadluba) statku na d o h doubling -naspawanie dodatkowej plyty (blathy) end launching -wodowanie wzdluzne engineering -iniynieria -drawing .odlewnia chalk line . budowaC construction -konstrukcja.floating .repair .dok konstrukcyjny .stocznia assembly . montaz clip -uchwyt montazowy (to) fabricate .under .sznurek traserski scribe -trasowaC scriber . hala montazowa stand .dopasowanie. budowat. armatura flanged edge -krawqdi zagiqta flanged knee -wqzlowka zagiqta flanged plate -plyta zagiqta flanging -kryzowanie.zalewanie d o h floor . Sluzy) galvanizing -cynkowanie -plant -galwanizernia.proby zanurzania statku z dokiem (to) dock -dokowak.osprzqt.rysik (traserski) scribing -rysowanie (rysikiem) scriving knife -rysik (traserski) - - - - - - - .kadlub (statku) measurement -pomiar kadluba indentation -naciqcie. wgiqcie (np. w remoncie works -prace naprawcze -yard . warsztat remontow team -brygada remontowa -to the hull .montownia.wytwarzaC.

'ischarging berth/ iahrzeie roztadunkowe discharging crane/ diwig roztadunkowy plates stores/ mapazvn hlach steel workshop/ warsztat kostruk j i statko~ych stacking yard/ @ce/ biuro .vposaienia .fIusarnia wyposazenio~~a equipment elements store/ magazyn elemenldw wyposazenia fuel tanks/ zhiorniki paliwowe .fitting-out berth/ nabrzeie wyposaieniowe yard jire-fightirig station/ stoczniowa strai pozarna warsztaty wyposaieniowe iuro dokmistrza .organizacja stoczni equipment prefabrication shop/ warsztat prefahrykacji w.Shipyard arrangment .fitting workshop/ .

foreman .hull pre-production .szef logistyki .fitting -wydzial wyposazenia .dzial przetwarzania danych .loftsman .szef produkcji .kierownik dzialu kontroli technicznej .floating dock -w.profile .traser .pipe fitter -rurarz.plate erector .rurarz .subcontractor -wydzial podwykonawcow .iIjrnier stacji prob .laboratorium badawcze shop (workshop) -warsztat.dock master .arkusz (wynikow) prob .chief of logistic .plate hanger -monter plyt kadluba .tablica do prob (zasilania) -pressure .shop -proba w warsztacie .zaloga d o h (plywajqcego) .electrical -wydzial elektryczny .cleaning and painting -wydzial czyszczenia i malowania .marine power plant department -wydzial silowni okrqtowych .linesman .maintenance wydzial konsenvacji .chief quality inspector .spawacz .testing department .plumber .traser . szef produkcji (stoczni) .wydzial obslugi statkow i diwigow .hull repair .2.production .guarantee engineer .iniynier gwarancyjny -joiner .producent kotlow . do pobierania wody slodkiej) side launching -wodowanie boczne side wall -baszta doku plywajqcego sliding caisson -przesuwna brama d o h slipway .shop superintendent -szef wydzialu.management office -biuro zarzqdu .traser .glowny konstruktor (projektant) statku .plater's squad -brygada monterska .dzial marketingu .ciinienie probne run .works manager .test engineer .wydzial produkcji .szef biura kontroli jakoici .carpenter .data processing . instalator rurociqgow . wydzial stoczni shipyard staff -zaloga stoczni .stacja prob .cieila .chief inspector .design .szef produkcji stoczni .dokrnistrz - - - - - - - - - - - - -- - - - - erector .estimating office -biuro kosztorysowe .marking-off platter -traser .welder .liner-off .structure painting wydzial malowania kadlubow .hull conversion -wydzial przebudowy kadlubow .organizacja stoczni department -wydzial .odlewnia stali straightening rolls .wydzial prefabrykacji kadlubow .wydzial remontow kadluba .purchasing -wydzial zaopatrzenia .obszar prob head .listwa traserska stores -magazyny stackyard -magazyn .monter plyt kadlubowych .obciqzenie probne -panel .brygadzista. slip spline .plate .ciSnienie probne (mierzone wysokoSciq slupa wody) load .stolarz .dzial projektowania .malarz . Slusarz rurowy.marketing department .plater .monter -kosztorysant .walce do prostowania blach test -proba.plac skladowy blach . dokow plywajqcych -hull construction -wydzial konstrukcji kadlubow .sklad profili storage area -plac skladowy steel foundry . badanie area .ship and crane service .assistant shipyard manager -glowny budowniczy statku .chief design engineer .outfitting division -wydzial wyposazeniowy (stoczni) .monter plyt kadlubowych .yard manager .pochylnia. mistrz .shipyard manager .praca pr6bna (urzqdzenia) sheet .dock crew .fitter -monter .testing laboratory . STATKI I BUDOWNICTWO OKRI$TOWE shipyard organization .painter .boilermaker .kierownik produkcji .staging and carpentry -wydzial rusztowan i prac ciesielskich .szef produkcji stoczni ship house -pochylnia kryta shore connection -przylqcze brzegowe (np.chief of production .estimator - - - - - .

inspekcja podwodna (np.outfitting -warsztat wyposazenia .stocznia . odspawak. warsztat galwanizacyjny -joinery -warsztat stolarski .breaking-up .woodworking . processing and repair -obrobka. kucie (to) fit -wyposazak. twardnienie heating -nagrzewanie insert -wstawka insulate .zuzycie .prqdkoSC na probach tank -basen modelowy -trip measurements -pomiary na mili pomiarowej trip prediction diagram .rozmiar of damage -rozmiar uszkodzen of repair -rozmiar naprawy fastening -polqczenie.prefabrication .izolowak latent -ukryty.breaker .prostowanie blachy forge -kuk forging .zeszlifowac hardened -utwardzony.boiler .zaklad prob i badan .Srodki tymczasowe thickness .stolarnia .kamera do zdjgd podwodnych cutting .stok terenu stoczni .proba Treatment.stocznia zlomowa declivity .galwanizernia.warsztat kotlarski . zaginanie krawgdzi blathy flattening . element obrabiany in progress (WIP) . gazowe) pod wodq torch -palnik do ciqcia pod wodq ---lighter -znicz przy palniku do ciccia pod wodq valve . ciqk. hartowany hardening -utwardzanie.obrabiak (element mechanicznie) workshop -warsztat . lqczenie Srubami caulk .wykres prognozy szybkoici na probach -trip prognosis -prognoza szybkoici (statku) na probach underwater -podwodny camera .pipe -warsztat rurarski . niewidoczny (o wadach) leveling of the plate -prostowanie blach squeeze -zgniecenie strenghten -tu: wzmacniak trial assembly -montaz probny (to) tear -rozrywak.machining -warsztat obrobki .spawanie pod wodq survey . wycinanie cut -przecinak. wycinak crop in -wstawiak.grubosk assessment .stocznia remontowa . basenu wood template . wyciqk cut-length -przyciqk na wymiar cut to the length -przyciqty na wymiar dye penetrant -penetrant banvny extent .zaklad prefabrykacji .warsztat piaskowania .shotblasting .builder's - .poor .engine -warsztat silnikow . fachowoid . wskutek korozji) wear and tear .galvanizing . skladowisko .cynkownia yard .produkcja w toku (niezakonczona) (to) work . kadluba) (to) undock -wydokowak.sklad stali .zinc . wspawad cropping -obcinanie.ciqcie (np.repair .stocznia zlomowa . SHIPS AND SHIPBUILDING trial -pr6ba stoczniowa -range -mila pomiarowa -s on measured mile -proby na mili pomiarowej speed .normal .doszczelnienie (to) crop -obcinak.steel .pmtwarzanie i naprawa anneal -wyzarzak bending -zginanie bent -wyginad to sample -wygiqC wedlug wzoru bolting .zawor podwodny -welding .odkuwka.skrgcanie Srubami.obrobka drewna work -praca.szablon drewniany woodworking . zamocowanie flanging -kryzowanie. zlqcze.test . przecigie cut-out -wycigcie.zla jakoik wykonania workpiece -przedmiot obrabiany - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .zuiycie normalne workmanship -jakoSk wykonania.szlifowak off .stacking -plac skladowy. wyprowadzik (statek) z d o h . rozdzierak temporary measure .ocena gruboici measurement -pomiar grubosci blachy -reduction -zrnniejszenie gruboici (np.2. pasowad fitted -wyposazony (to) grind .painting -warsztat malarski .

spawanie lap weld/ butt welding "V"/ spawanie doczoiowe "V" Jller w'eld/ spoina packwinol~ two-slded filler weld/ spoina pachwinowa d~wtronna butt welding "Vf'/ spawarlie doczoiowe ypu "I.2."' butt weld/ spoina doczolowa gas pressure gauge/ ciinieniomierz ashback arrester/ dziob palnika . spawarka lukowa -welding . STATKI 1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE Welding . spaw czolowy lap . torch -palnik cutting .styk dwoch plyt -joint -polqczenie czolowe. twardego -coated rod .spawacz lukowy.ciccie palnikiem brazing rod -prgt (drut) do lut.spawarka lukowa .spoiwo spawalnicze - - - - - Welding .wadliwa spoina beading -ukladanie Sciegow (spawalniczych) bevelled -zakonczony skoSnie.uszkodzenie spowodowane spawaniem deposit .zakladka stykowa seam .spaw.zlobkowanie spoiny back grinding of welds .spawanie lukowe electrode . lukowego generator -prqdnica spawalnicza plant .cigcie lukowo-tlenowe .szlifowanie spoiny graniowej backing -podkladka spoiny -ring -podkladka piericieniowa (przy spawaniu rur) -weld .osad material .spawanie abutment -polqczenie na styk arc .lqczenie na styk crack -pckniecie cut-off -przeciqc.otulony topnikiem ---- - - building-up -napawanie.faulty .Scieg spawalniczy .wires .alternating current (AC) -prqd zmienny -welder .plasma . elektrycznego back gauging of welds .prowadnica do cigcia .przewody do s. odciqb d o p w cut-out -wylqczyt cutting .elektroda do s.oxy-arc .spoina na styk strap -nakladka zlqcza czolowego -strapped joint -polqczenie stykowe z nakladkq butting .cigie plazmowe cylinder -butla -trolley .luk . nakladanie Sciegow burner -palnik burning . palenie torch -palnik do spawania butt . "sfazowany" blowpipe.spoina graniowa bead . spoiwo metal .wozek do butli gazowych damage arising from welding .ciecie guide .spawanie.

low alloy .brazing .ciqcie palnikiem .elektroda rutylowa .acetylene generator -wytwomica acetylenu .melting point -temperatura topnienia .rutile-acid . torowa (electrode) covering -otulina elektrody . SHIPS AND SHIPBUILDING elektrode (type) -rodzaj elektrody . stapianie .acid type - - - - - - - - - - - - - - - - - concentrated heat source .gaz sprqzony cutting .rutile-cellulose .otulina zasadowa .gaz .basic type . mierzenie (np. wyzlobienie hard solder .soldering iron .rutile .walowa zwykla straightening -prostowanie tin .oxidizing -p.spaw na styk .argon .melting .otulina celulozowa .stal compound .cyna lutownicza veed .dysza .(spaw) Scieg spoiny .lutownica -brazing alloy .thorium alloyed .gaz oslonowy -welding .fazowanie pqkniqC.dysze do ciqcia overlap -zakiadka padding -napawanie.acetylene .acetylen .sily skurczu slag .annealed -wyzarzony .cutting .compressed .elektroda metalowa .high alloy . zaroodpoma .rutile .neutral -p.heat resistant .opary fusion faults -blqdy wtopu gas .oxygene .spaw obwodowy shift of buts . szlaka soldering .otulina kwaina .sklad stali .rutile thick . gruboSci blach) groove -rowek.basic .s. spoina -butt .lut srebrny .otulina lap joint -polqczenie na zakladkq lapped joint -polqczenie na zakladkq nozzle . wysokostopowa .circumferencial .s.beginning of a run of welding .rdzen plomienia cutter -palnik do ciqcia cutting .end of a run of welding -zakonczenie spoiny . natapianie peening -przekuwanie spoiny pores -pory run .szczelina po ciqciu gazowym lagging .elektroda kwasna .preheated . nierdzewna .poczqtek spoiny .lut twardy .el.elektroda otulona .root .lutowanie .covered .zuzel.elektroda zasadowa .przesunipcie stykow (elementow spawanych) shrinkage forces .unalloyed .otulina rutylowo-kwaina .podgrzany . pochodnia .spoiwo metal .acid .carburizing -piomien nawqglajqcy core .p.coated type .tlen .spoiwo (spawalnicze) flame -piomieli.metal .cofnipcie siq plomienia flush joint -polqczenie czolowe flux . niskostopowa .o. spawanych blach veed-out -wyciqcie krawqdzi w ksztalcie V - - - - - - - - - - .thermal process -proces cieplny joint -polqczenie (metali).topnik fracture -pqkniecie fumes . stopowa.stainless .pomiar.square butt .skoncentrowane zrodlo ciepla . doczolowe ("na s t y k ) joining metals -polqczenie metali kerf .lutowanie twarde . odpoma .ciqcie gazowe -hose .shielding .argon .s. rutylowo-celulozowa .elektroda otulona .otulina rutylowa gruba electrode holder -uchwyt do elektrody end lap -zakladka stykowa face shield -oslona (tarcza) spawacza filler . obojqtny .cellulosic .iskry spatter -rozprysk steel .brazing silver . zlqcze .lut twardy heating -podgrzewanie .wqz do gazu .topnienie.rutile-basic .spawanie gazowe gauging . utleniajqcy flashback .hardwearing .s.silver solder .szew.s.2.otulina rutylowo-zasadowa .otulina rutylowa .Scieg przetopowy seam .lut srebrny sparks .

luk spawalniczy area .oxy-acetylene .gas .Scieg spoiny -butt .manual arc . elektrodq topliwq w oslonie gazow obojqtnych .szew spawalniczy sequence .electro-gas .spawanie .thermit .sp.spawacz welder's protection .spawanie wqskoszczelinowe .s. 1.spaw.lack of penetration .polqczenie spawane machine .overlap .plasma arc . spoina -bead .rozlew spoiny .face shield -oslona twarzy spawacza gloves -rqkawice spawalnicze .spawanie pod wodq cutting .kolejnoSC spawania .spoina czolowa connection .slag inclusions -wtrqcenia iuzla .flux-cored wire metal-arc -without gas shield .spawanie plazmowe .spawalnoSC weldable .spawalny welded .back-step .flux .strefa spawania -backhand (backward) -spawanie w prawo .spawanie bez podkladki -with gas backing . na podkladce -without backing .statek spawany welder .overhead -pozycja pulapowa underwater (welding) .spawanie z topnikiem from both sides .spawanie Sciegiem krokowym clamp -uchwyt spawalniczy current .stresses - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- .prqdnica spawalnicza . ekran welding .autogenous .pionowa z gory w do1 .sp.obrobka cieplna po s. elektrodq topliwq w oslonie C 0 2 i mieszanek .pozycja naicienna .full penetration .metal-arc active gas -(MAG -) -sp. gazowe) pod wodq torch . 1.fillet .argon shield .machine .horizontal .single V .spawanie termitowe . lukowe drutem proszkowym (samooslonowe) .spawany -hull .sp.automatic .after treatment .lack of fusion .hand .sposoby spawania .sp. z topnikiem .metal-arc inert gas (MIG -) .spawanie gazowe generator .spawanie automatyczne .spot .spoina dwustronna .pozycja podolna .2.oslona. lukowe reczne .thickness of .vertical downwards .spawanie rpcme -joint . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E weeping -lzawienie szwow weld .brak wtopienia .sp.transverse .s.submerged arc . elektrogazowe .spoina pachwinowa gap .handshield .electro-slag . elektroiuzlowe .spawanie w oslonie argonu .podtopienie welding method .warstwa spoiny .crater crack -peknigcie spoiny .metal-arc -with covered electrode .shield .tarcza spawacza -helmet shield -przylbica spawacza -welder's helmet -oslona twarzy spawacza .polqczenie spawane .spawanie automatyczne .rate of .sp.pqkniqcie pod spoinq .spoina typu V czolowa .kadlub spawany -joint -polqczenie spawane -ship .sp.spawanie lukiem krytym -tungsten inert gas arc (TIG -) .vertical upwards -pionowa z d o h do gory .gruboSC spoiny torch -palnik spawalniczy -with backing material .underbead cracking .undercut .cipcie (np. and cutting torch -palnik uniwersalny arc .spawanie gazowe .spoina poprzeczna weldability .flux-cored wire metal-arc with active gas shield .palnik do ciqcia pod wodq lighter -znicz przy palniku do ciqcia pod wodq weldment -konstrukcja spawana 77 .ochrona spawacza .prqd spawania electrode . elektrodqnietopliwq w oslonie gazow obojqtnych (welding) position -pozycja spawania .stof do spawania .odstqp (miqdzy spawanymi elementami) groove -rowek spawalniczy pass -warstwa spoiny reinforcement -nadlew spoiny run . 1.zgrzewanie punktowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -naprqzenia spawalnicze -table .sp.narrow gap .brak przetopienia .szybkoiC spawania seam .spawanie z oslonq welding defects -blqdy spawania . htkowe z drutem proszkowym w oslonie gazu aktywnego .spawanie lukowe elektrodq otulonq .flat .spawarka .elektroda do spawania . gazowe (acetylenowotlenowe) .

pokladow i powierzchni podpokladowych C0.skala Bonjeana Bottom plugs and manholes installation plan -plan rozmieszczenia wlazow i korkow dennych Bulkheads.konstrukcja skrajnika rufowego. loose plans -rozne plany (instalacji) elektrycznej Electric connections -polqczenia elektryczne Engine room SBD lightning drawing -schemat rozdzielnicy oiwietlenia silowni E.statecznoik statku nieuszkodzonego Inventory list .zbiomik sprgzonego powietrza Anchor gear installation plan -plan instalacji urzqdzen kotwicznych Anticondensation heating of motor -podgrzewanie antykondensacyjne silnika Arrangement of sensors in refrigerated hold -rozmieszczenie cmjnikow w ladowni chlodzonej Automatic telephone installation diagram schemat instalacji telefonow automatycznych Auxiliary signalling cable diagram -schemat sygnalizacji pomocniczych Body lines . deckheads and floors insulation plan -plan izolacji grodzi.instrukcja gaszenia ladowni i magazynku farb Fire control plan -plan obrony ppoz. Compressed air installation outside the engine room . lista inwentarza .pomocnicze styczniki kierunkowe Diagram of navigation console in wheel house . CO.znak wolnej burty General accomodation plan -plan ogolny pomieszczen General arrangement plan -plan ogolny High-pressure air conditioning system -system klimatyzacji wysokiego cisnienie Holds insulation and refrigerating installation .instrukcja gaszenia silowni Extinguishing instruction of hold and paint store . extinguishing instruction .zestawienie noinosci Deck Equipment -wyposazenie pokladowe Deck crane post -podstawa diwigu pokladowego Deck cranes installation plan .izolacja ladowni i urzqdzenia chlodnicze Holds lighting SBD drawing .schemat wentylacji pomieszczen Direction auxiliary contact .zestawienie wejSk i wyjik komputerowego systemu silowni Intact stability .linie teoretyczne (kadluba) Bonjean scale . Fore end structure -konstrukcja dziobu Freeboard marks .panel odczytowy Cross curves of stability -pantokareny Damage control plan . konstrukcja rufy Air conditioning plan -plan klimatyzacji Air receiver . extinguishing installation plan -plan instalacji gainiczej CO.2.schemat pulpitu nawigacyjnego sterowni Docking plan -plan dokowania Double bottom and main engine bed plate dno podwbjne i fundament silnika glownego Draught marks -znaki zanurzenia ECR controle diagram .plan instalacji dzwigow pokladowych Desktop navigation steering -pulpit nawigacyjny w sterowni Diagram auxiliaries unit service engine schemat rozdzielnicy mechanizmow pomocniczych silowni Diagram accomodation fans .R. SHIPS AND SHIPBUILDING Ship's plans -plany statkowe Accommodation fans -wentylatory pomieszczen After peak .computer system .schemat rozdzielnicy oswietlenia ladowni i obwodow koncowych Hull's cathodic protection .ochrona katodowa kadluba Hull piping -ruraz kadluba Hydrophore tank -zbiornik hydroforowy Hydrophore tank body .inwentarz.schemat pulpitu CMK(centra1i manewrowo-kontrolnej) Electrical misc.korpus zbiomika hydroforowego Hydrostatic curves -krzywe hydrostatyczne Hydrostatic curves for trimed ship -krzywe hydrostatyczne statku przeglqbionego Inclining experiment report . cylinders room -pomieszczenie butli CO.instalacja powietrza sprqzonego poza silownia. Control column BC reeding panel -kolumna sterownicza BC .raport z prob przechylow Input/output list of the ER.plan zabezpieczenia niezatapialnosci Deadweight data .

plan instalacji urzqdzen ratunkowychy Life saving equipment installation plan -plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego List of machinery . machinery room -plan pomieszczenia silowni chlodniczej Plan of windows and side scuttles -plan okien i iluminatorow Painting plan -plan malowania Pilot's card -karta pilotowa Refrigerating systems . wymiary ladowni Scaling of tanks -pojemnoSci zbiomikow.skala ladunkowa Longitudinal section -zlad podluzny Longitudinal section decks -zlad podluzny poklady Longitudinal section .skalowanie zbiomikow .2. wlew6w i odpowietrzen Spare parts list . STATKI I BUDOWNICTWO OKRKTOWE Life gear installation plan .urzqdzenia chlodniczego ladowni R22 diagram .raport z pomiarow wibracji Results of longitudinal vibration measurments of main engine crankshaft -wyniki pomiarow drgan wzdluznych walu korbowego silnika Results of torisional vibration measurements of main propulsion plant line shafting wyniki pomiarow drgan skrgtnych linii walow silnika napedu glownego Rudder horn -wspomik steru Ruder blade sheet -poszycie pletwy steru Rudder stock -trzon sterowy Safety plan -plan rozmieszczenia Srodkow ratunkowych Sanitary discharge system plan -system usuwania Sciekow sanitamych Sanitary water supply system -system zasilania wody sanitarnej Scaling of holds .sondy elektryczne Scaling of tanks / manual sounder -skalowanie zbiomikow .wskaznik podzialu grodziowego Superstructure deck -poklad nadbudowki .system Sciekow i odplywow Sea water diagram .superstructure .sondy rcczne Scuppers air drainage system .zlad poprzeczny Mooring equipment installation plan .raport z pomiarow halasu Report on vibration measurement .refrigerating plants schemat obiegu wody chlodzqcej urzqdzen chlodniczych Sensors arrangement of remote measurement of liquid levels plan -plan czujek systemu zdalnego pomierzania poziomu cieczy Shell expansion -rominigie poszycia Sounding.lista cz&i zamiennych Speed trails report .plan Sciekow z ladowni chlodzonych Plan of drains from refrigerated provision store -plan Sciekow z chlodzonych magazynkow prowiantowych Plan of refr.oznaczenia zbiomikow i grodzi na poszyciu kadluba Midship section .dziobnica Sternframe -tylnica Subdivision index .plan sond. fans and pumps diagram .pojemnoici ladowni.zlad podluzny nadbudowki Main switchboard diagram specification -tabela schematu rozdzielnicy glownej Markings of tanks and bulkheads on shell plating .plan istalacji urzqdzen cumowniczych Plan of doors -plan drzwi Plan of drains of refrigerated holds .holds refrigerating plant schemat obiegu R22 .spis urzqdzen Loading plan -plan ladunkowy Loading scale .general arragement plan -plan ogolny systemu chlodni R22 diagram -air-conditioning refrigerating plant -schemat R22 urzqdzenia chlodniczego klimatyzacji R22 diagram . skalowanie zbiomikow Scaling of tanks/ electric sounder .schemat zdalnego wylqczania mechanizmow silowni i wentylatorow Report on noise measurement .provision store refrigerating installation plant -schemat silowni chlodniczej R22 magazynkow prowiantowych Remote stop for wentil.raport z prob prqlkosci Steam central heating installation plan -plan centralnego ogrzewania parowego Steering and manouvring equipment installation plan -plan instalacji wyposaienia sterowego i manewrowego Steering gear operating instruction -instrukcja obslugi maszyny sterowej Stem . filling and air plan .

30 -rozplanowanie silowni .skrzynia cieplna Couplings .pomocnicze styczniki kierunkowe Screw propeller . EGB Feed Water Pump .dwukomorowy indykatorowy filtr paliwa dla silnika glownego Double .rozplanowanie dna silowni Engine Room Lay-out .kociol VX Boiler burner -palnik kotla Boiler Pressure Part . oil filter for .principal diagram mat zasadniczy sieci oiwietleniowej Signal equipment cable diagram .grodzie wodoszczelne Wheelhouse deck -poklad nawigacyjny Wheelhouse poster .E. Double -chamber indicator fuel filter for ME .suwnica montazowa Aux.dohmentacja teoretyczna bearing of rudder stock-loz~sko garne trzonu sterowego Ventilation -wentylacja Ventilation plan -plan wentylacji Watertight bulkheads .system gahiczy CO.main .rozplanowanie silowni .czeSC ciSnieniowa Boiler fittings.sprzegla COz fire fighting fittings .chamber indicator lub.mooring unit -zespol cumowniczo .stacja osuszania powietrza Anchor .floor . w y c i u lancuchowy dla silnika pomocniczego Chain blocks with manual drive for separators -w y c i e lancuchowy dla wirowek Code book -ksiqzka kodowa Code book for spare parts of aux.chamber diesel fuel filter for AE dwukomorowy filtr paliwa dieslowego dla silnika pomocniczego Double .R. diesel engine -ksiqzka kodowa czqici zapasowych pomocniczego silnika diesla Condensate cooler (calorific box) .kociol kolumna czujnika .przekroj na wrqgu 30.g16wna sprezarka powietrza rozmchowego Air compressor auxiliary -pomocnicza sprqzarka powietrza rozruchowego Air conditioning unit switchboard -rozdzielnica centrali klimatyzacji pomieszczen Air drying station .podrecznik obslugi systemow chlodniczych klimatyzacji i magazynkow prowiantowych List of equipment for E. automatic control system .regulator zasilania Boiler float chamber .pompa wody zasilajqca kociol pomocniczy Boiler blown programme control system uklad programowania odmulania kott6w okretowych Ballast pump -pompa balastowa Bilge pump -pornpa zezowa Boiler assembly drawing .sruba napedowa Engine Room Lay-out -rozplanowanie silowni Engine Room Lay-out .karta informacyjna na mOstku (Zc h a r a k t e r ~ s t ~ k q d a nmanewro~ch wych statku) Water extinguishing installation plan -plan wodnej instalacji gainiczej Sewice manual of provision stores and air conditions refrigerating system .przekroj w plaszczyznie symetrii Engine room lay-out . Machinery . kroCce i czeici wewnqtrzne Boiler water level sensing elements .kociol .silniki i urzqdzenia Air coompresor .lista wyposazenia systemu sterowania silowni Lighting network .schemat urzqdzen sygnalowych Direction auxiliary connect .komora wylqcznika palnika Chain blocks with manual drive for A.cross-section at Fr.kociol .cross section in centre line . stand pipes and inner elements -kociol: armatura. SHIPS AND SHIPBUILDING Tank arrangement plan -plan zbiomikow Tank boundary bulkheads in engine room grodzie zbiomikow w silowni Tanks heating piping diagram -plan rurocia.kotwicmy Assembly crane . gow (systemu) grzania zbiomikow Tank steaming out installation plan -plan instalacji parowania zbiomikow Technical specification .2.specyfikacja techniczna Theoretical documentation . boiler feed water pump.

oil separator -wirowka oleju smarnego Lub. oil heater for separator .zestawienie Exhaust gas boiler mountings and fittings kociol utylizacyjny schemat montazowy Exhaust gas boiler unit . piston pump -pompa pomocnicza tlokowa zezy ladowni Horizontal sludge transport pump .rozdzielnica awaryjna Engine room bilge auxiliary piston pump pompa pomocnicza tlokowa zczy maszynowej ERAuxiliaries switchboard . oil ME screw pump . engine -wykaz narzcdzi i przyrzqdow silnika Lubricating oil filter for AE -filtr oleju smarnego dla silnika pomocniczego Lubricating oil filter for ME bearings and crossheads . lubricators) pompy smarne silnika glownego Lubricating pumps -pompy smarownicze Lube oil recommendations -tabela zalecanych olejow Machinery and equipment -maszyny i urzqdzenia Magnetic float switch -czujnik plywakowo magnetyczny Main engine fresh water cooling pump -pornpa wody slodkiej chlodzenia cylindrow silnika glownego Main switchboard .rozdzielnica mechanizmow silowni Evaporator supply pump -pompa zasilajqca wyparownika Exhaust gas boiler assembly drawing . blower .wczownica Exhaust gas turbocharger .dwukomorowy .kociol utylizacyjny Exhaust gas boiler inlet header -kociol utylizacyjny komora wlotowa Exhaust gas boiler outlet header -kociol utylizacyjny .pompa Srubowa oleju smarowego silnika glownego Lubricating pumps (ME cyl.pompa chlodzenia .kociol utylizacyjny .rozdzielnica glowna ME exhaust gas boiler ciraulating pump pompa obiegowa kotla utylizacyjnego silnika glownego .wirowka paliwa ciqzkiego Heavy fuel separator heater . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E ME . oil indicator filter for AE -filtr indykatorowy oleju smarnego silnika pomocniczego Lub.wyposazenie elektryczne wyparownika wody morskiej Electric heater for sanitary water -podgrzewacz elektryczny wody Emergency switchboard .naped elektryczny dmuchawy pomocniczej Electric drive system for overhead crane zestaw napedu elektrycznego do suwnicy Electrical equipment for standart evaporator .komora wylotowa Exhaust gas boiler coil pipe .kociol utylizacyjny .automatic -filtr automatyczny oleju smarnego lo5ysk i krzyiulc6w silnika glownego Lub.automatyczny Fuel oil pressure regulator -regulator ciSnienia paliwa ciqzkiego Fuel supply block for AE and boiler blok zasilania paliwem silnika pomocniczego i kotla - Generator turbocharger -turbosprgzarka silnika pomocniczego Harbour sea water cooling pump .2.podgrzewacz paliwa ciczkiego dla wirowki Hold blige aux.pozioma pompa transportu odpad6w paliwowych Hot sanitary water circulation pump -pompa obiegowa wody cieplej sanitarnej Hydraulic elements of hatch covers -elementhydrauliki pokryw lukowych Hydraulic elements of side door drive -Elementy hydrauliki napqdu furt burtowych Indicators .turbosprczarka Fecal sewage biochemical treatment plant urz&enie do oczyszczania Sciekow fekalnych Final fuel ME heater .indykatorowy filtr oleju smarnego silnika glownego Drawings and instructions -rysunki i instrukcje Drum for EGB -walczak kotla ECR automation console -pulpit automatyki w CMK Electric drive system for aux.podgrzewacz kohcowy paliwa dla SG Flow meters -licznik paliwa dla silnika glownego Fuel filter for AE automatic filtr paliwa dla silnika pomocniczego .podgrzewacz oleju smarnego dla wirowki Lub.indykatory (wskainiki) List of tools for marine aux.portowa Heavy fuel separator .

prasa do smieci i odpadow Waste incinerator .szlifierka do gniazd zaworow wydechowych Viscontrol electronic .silnik pomocniczy Marine emergency auxiliary engine .dzialanie .rozdzielnica zasilania i sterowania smarowaniem trzonu sterowego Salinometr for boiler water .wcirlg przejezdny Vacum evaporator block -wyparownik podcihieniowy Valves for desludging of steam boilers .instrukcja silnika glownego . eng.control switchboard rozdzielnica energetyczno .operated soot blower -instrukcja obshgi rqcznego zdmuchiwacza sadzy Service instructions of water tube boiler instrukcja obslugi kotla Set of drawings -zestaw rysunkow Steam fresh water heater for hatch cleaning .pompa smarowania trzonu sterowego Sterntube seal .chlodnica wody i oleju Water hydrophore pump -pompa hydroforowa wody Woodward governor .zawory do odmulania kotlow parowych Valve seat grinding machine .regulator obrotow .elektroniczny wiskozymetr paliwa dla silnika glownego Voltage regulators .analizator poziomu zaolejenia Oil mist detector -wykrywacz mgly olejowej Oil separator .odolejacz wody zqzowej Plate heat exchanger fresh water cooler chlodnica centralna wody slodkiej Power control switchboard -glowna tablica rozdzielcza Relief condenser -skraplacz pomocniczy Rudder stock prelubrication control and supply switchboard .uszczelnienia loiyska rufowego Storage batteries charging switchboard rozdzielnica ladowania akumulatorow Tachometer -obrotomierz Tank liquid measurement converters -przetworniki do pomiaru cieczy w zbiornikach Technical specification of boiler .regulator napiecia prqdnicy silnika Waste and garbage press .maintenance -konsenvacja.operation .lista narzedzi i przyrzqdow Main sea water pump -pompa glowna wody morskiej Marine auxilary engine .lista rysunkow (silnika) -tools and devices list .fill pump .o p i s techniczny kotla Technical specification and service instructions of water gauge .prqdnica okrqtowa ME air coolers washing water pump -do mycia chlodnic powietrza S.2.sterownicza Steering gear with equipment -maszyna sterowa Steer rudder stock grease pump .Pompa uzupehiajqca wodq slodkq do SG ME heating water pump .gas boiler instrukcja obslugi kotla utylizacyjnego Service instructions of hand .automatic -filtr automatyczny paliwa dla silnika glownego Main engine instruction . remonty .solomierz dla wody kotlowej Service instructions of coil blanking.G.awaryjny statkowy silnik prqdotworczy Marine emergency aux. alternator prqdnica statkowego silnika awaryjnego Marine service alternators .pompa-wody do grzania silnika glownego Mineralizer of distillate from evaporators minerlizator destylatu Mobrey float switch service Instructions -instrukcja obshgi wylqcznika Mobrey Oil content level analyser .instrukcja obslugi zaslepienia wqzownic Service instructions of exhaust . ME cylinders cooling water heater -podgrzewacz wody chlodzqcej cylindry S.spalarka odpadow Waste incinerator exhaust gas fan -wentylator w y c i ~ o w y spalin spalarki odpadow Water and oil coolers .podgrzewacz parowy wody slodkiej do mycia ladowni Steam preheater -podgrzewacz parowy wody Steering gear power .G. SHIPS AND SHIPBUILDING ME fuel filter .opis techniczny i instrukcja obslugi wodowskazu Technical specification of exhaust .list of drawings . ME fresh water re.gas boiler -opis techniczny kotla utylizacyjnego Three-phase transformer -transformator trojfazowy Travelling hoist (stores hoists) .

zbiorniki 15. Deck . Container cell guides . Hull . Bulkhead .kadlub 2.elementy konstrukcji 10. Ship's construction .ster 13.poklad 9. Stern . Classification .przedzialy ladunkowe 6. Fore part construction . Construction members . Pipes and piping .plyty i poszycie 12.konstrukcja statku 1. Plates and plating .gr6di 5.dno 4. Cargo compartments . Bottom . Trunks and tunnels . Tanks .rury i rurociqgi 11.rufa 14.klasyfikacja (statkow) 7.prowadnice kontenerowe 8. Rudder .konstrukcja czqici dziobowej 3.3.szyby i tunele .

top side tanW zb. obiowy double bottom/ dno podwojne h underwater part of hull/ podwodna czgSC kadluba . zb. "Christmas tree1'/ maszt sygnalowy. 'thoinka" radar mast/ maszt radarowy navigation bridge/ mostek nawigacacyiny gruszka cz& dziobowa monkey island.3. wheelhouse top deckj_ poklad namiarowy i C 1 s i przestrzen ladunkowa above water bo nadwodna czgSC kadlu upper tank. przyoblowy. SHIP'S CONSTRUCTION f \ Main ship's parts gldwne czgici statku funnel/ PyP' rufowka stem/ stewa dziob superstructure/ nadbudbwka -r?!? rufowa cz& kadluba g n a l mast. szczytowy. burtowy double bottom tank/ zbiornik dna podwbjnego bilge hopper tanW A / zb. zb.

ship . Srodkowa czqSC statku bend .stqpka -bar .obudowa pletwy (stabilizatora) .kadlub wewnctrzny (na statku o podwojnym kadlubie) . nadwodzie .underwater .duct .nienaruszalnoSC struktury sheer .plyty poszycia burt .zlad (przekroj) poprzeczny .burta statku skin -poszycie . do mocowania jest koncowki lancucha dead flat -cylindryczna czqiC kadluba compartment -przedzial .stqpka skrzynkowa.cylindryczna czqSC kadluba plane -plaszczyzna owreza midships .stqpka plaska length .kadlub (w sensie ksztaltu) above water .cylindryczna czqSC kadluba .bow -poszycie dziobu .poszycie kadluba plating -plyty poszycia kadluba .mocnica burtowa sheet line .kadlub statku .inner .elementy strukturalne integrity .midship .activated aktywna pletwa stabilizacyjna .nakladka topside -nadwodna czqSC burty - - - - - - - - - - - - - - - - .outer .kadhb body .owrqzenie (kadluba) Isherwooda (wzdluzny uklad usztywnien) keel .watertight -przedzial wodoszczelny fin -pletwa .underwater . pot.dlugosC zaostrzenia dziobowego - .strukturalny (konstrukcyjny) defect -wada strukturalna elements .outer -poszycie zewnqtrzne plating .: kilblok -bracket -wqzlowka przystepkowa -double denny wzdluznik Srodkowy blizniaczy (tunelowy) .steering gear .pletwa stabilizatora stabilization .plyta mocnicy burtowej strake .inner .deck -poszycie pokladu expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia plating -plyty poszycia .zewnqtrzne poszycie kadluba .kadhb zewnqtrzny.burta statku bolster plate -plyta przykluzowa boot topping -pas wodnicowy bable clench -plyta w komorze lancuchowej. tunelowa -plate .burta -plating -poszycie burt shell -poszycie burt shell plating .3. pas poszycia kadluba .stabilizing . poszycie zewnqtrzne (np.cargo -przedzial ladunkowy .podpora dokowa.(parallel) middle .w polowie dlugoici statku mid-height -w polowie wysokosci mid-length -w polowie dlugoici (to) overlap .middle .pomieszczenie maszyny sterowej .czqSC nadwodna statku. plyty poszycia kadhrba . . nad-above water wodzie .zkad poprzeczny na owrqzu shape -ksztalt shell -poszycie.cylindryczna czgSC k.(statek) o stalowym kadlubie steely .longitudinal .of the parallel middle body .stalowy strake -pas.dlugosC cylin- - - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - - drycznej czgici kadluba main dimensions -wymiary gMwne (statku) midship .single -poszycie pojedyncze structural .mocnica plate . KONSTRUKCJA STATKU Hull .anti-rolling .poszycie wewnqtrzne (na statku o podwojnym kadlubie) .stqpka belkowa -block .double -poszycie podwojne .diminishing -wygubione pasy poszycia strap .anti-pitch . pasmo.ship's .zachodzik na siebie overstress -przeci@aC (konstrukcjq) section -przekrq . zbiornikowca) shell .zlad wzdluzny .pketwa przeciwprzechykowa -box .podwodna czqSC kadluba intersection -przekroj Isherwood system .linia krawqdzi plyt poszycia stabilizer .pletwa stabilizujqca kiwanie .dlugoSC of entrance .stabilizator pletwowy hull -kadlub (w sensie konstrukcji) czqiC nadwodna statku.bottom -poszycie dna .podwodzie appendages -wystajqce czqSci podwodzia board .cross .side -poszycie burt side .Srodokrccie.of run dlugoSC zaoblenia rufowego .stabilizator steel-hulled .stabilizacja pletwami (type) stabilizer .zlad poprzeczny -body .

SHIP'S CONSTRUCTION / Fore part construction - c m ? @ 1 Types of bows and bulbs (Wpy dziobdw i gruszek dziobowych): clipper bow/ dziob kliprowy icebreaker bow/ dzidb podci~ty spoon bow/ dzidb pochylony bulbous bow/ dziob taranowy plumb bow/ dziob prosty conventional /drou shaped) bulbous bok/ gruszka kroplowa cylindrical b u i i o u s bow/gruszka walcowa iz { Meller bulbous bow/ gruszka melerowska .3.

pokrywa khzy kancuchowej shackle .dziob assembly .lean .zamocowanie koncowki 1.pozioma wqzlowka przydziobnicowa foremast . komora ladunku cennego chain .zasuwa kluzy kotwicznej flap .krzywizna dziobu.przegroda miqdzy komorami floor . komora cargo -schowek.dziob ostry -plate . dziobu) -of bow nachylenie dziobu.dziob mocno wychylony .kqt zaostrzenia dziobnicy apron plate -nadburcie w czqici dziobowej bow .usztywnienia podlogi komory 1.dziobowa czqSC kadluba - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - forecastle .czqiC dziobu zawierajqca kluzy kotwiczne -bolster kolnierz kluzy kotwicznej -buckler .kohierz burtowy kluzy spray wall .dziobowka kr6tka fore deck -poklad dziobowy forefoot -nasada dziobowa -knee -w~zlowka nasady dziobowej -plate .oslona przed bryzgami (na dziobie statku) spurling pipe kluza lahcuchowa spurnwater oslona przeciwbryzgowa stem .kluza lancuchowa clench . w komorze cover . w komorze stopper hamulec 1.plate .dziob rozchylony profile . bak . floor grating .pronouned racked .plyta dziobowa -plating -poszycie dziobowe .burty statku przy dziobnicy breasthook -pozioma wqzlowka przydziobnicowa chain -lancuch (tu: kotwiczny) cable lancuch kotwiczny locker .break - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .otwor kluzy kotwicznej hawse-pipe -rura kluzy kotwicznej .nawis (dziobowy) rake . linia dziobu forebody .komora lancuchowa -bulkhead .szakla mocujqca koncowkq 1.dziobnica. skrajnika dziobowego forerake .dziobnica wychylona stemson -wqzlowka dziobnicy .zaostrzenie dziobowe fine .komora lancuchowa -clench -zamocowanie koncowki lancucha w komorze kotwicznej nose dziobnica .bow rozchylenie dziobu out bow .raked .dziob wychylony shell .1.odchylenie od pionu angle k4t nachylenia (np. zaostrzenie dziobowe angle kqt zaostrzenia dziobowego.poklad dziobowki. stewa dziobowa bar .kratownica podlogi k. g.bulbous .dziobowka of -uskok dziobowki deck .smukly dziob fineness of the bow .soft .pokrywa kluzy kotwicznej hawse-hole .schowek.kluza kotwiczna dziobowa .maszt przedni forepeak bulkhead .wychylenie dziobu do przodu hawse .smuk1oSC dziobu flare kielichowe rozchylenie czqici dziobowej statku -angle of .bqben do nawijania liny locker .luczek dziobowy fore hold ladownia dziobowa fore hook . KONSTRUKCJA STATKU Fore part construction konstrukcja cz&i dziobowej angle -kqt -of flare -kqt wychylenia dziobnicy of entrance .dziob z gruszkq -chock plate -przydziobnicowa plyta nadburcia frame -w r e dziobowy hawspipe .kqt wychylenia dziobnicy .long . -pipe .balustrada dziobowa .flange -kolnierz kluzy kotwicznej hawser port przewloka (cumownicza) reel .dziobnica plytowa raking .poszycie dziobu bows . linia dziobnicy .dziobnica belkowa line .gr6dz zderzeniowa. nawis dziobowy shell flange .3.dziobnica plytowa overhang .short .linia dziobu. kqt zaostrzenia wodnicy w rejonie dziobnicy entry .dziobowka dluga -rail . kotwicznego entrance -wejscie.plyta lqczqca stqpkq z dziobnicq fore hatch .sekcja dziobowa kadluba .

SHIP'S CONSTRUCTION Double bottom construction konstrukcja dna podwojnego bilge well/ cellurar double bottom dno podwbjne komorowe centre girder/ den wzdtuinik Srodkow single skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o pojedynczym poszyciu double skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o poszyciu podwbjnym plating/posq~cie dna zewnqtrznego .3.

wzdluznik .gorna krawqdi dennika .boczny strake -pas oblowy poszycia stringer -wzdluznik oblowy .dennik czqSciowy.dennik szczelny (ciqgly) -deep dennik wysoki (skrajnika rufowego) .wzdluznica denna . oblowa.denny wzdluznik boczny . zaokrqglenie obla -well .denny wzdluznik Srodkowy .skrzynia denna.double . KONSTRUKCJA STATKU Bottom .zbiorniki oblowe intercostal stringer . dna wewnqtrznego plate -plyta -margin -plyta krawqdziowa (zbiornika dna podwojnego) striking . wspornica oblowa - - - -- - - - - - - - -- - - - break -uskok drain hole . zqza -board -pokrywa zqzy -hole .plaskie dno frame -w r g denny .cellular double .flat .3.wqzlowka oblowa .plyta oblowa plating -poszycie obla.dennik pelny .skrzynka -keel .dno .dno wewnqtrzne skosne -- - - - - - - - - - - - - - - - -- .bilge intercostal -w.stqpka zewnqtrzna -plate -plyta stqpki limber -kana1 zgowy.intercostal . s.dno (statku) bilge .studzienka zqzowa bottom .dennik glowny. poklad nad skrajnikami (takie najnizszy poklad ladunkowy statkow ro-ro) .center .kosz z g o w y -bracket -wglowka oblowa -chest .bottom side .plyta stqpki .bilge -wzdluznik oblowy .dno podwojne . oblowy przerywany tank top -poszycie dna wewnqtrznego.double bottom . d.stqpka .partial . oblowa .otwor przeplywowy (w denniku) flat plate keelson .kosz zqzowy bracket -wglowka .dennik pelny .d.korek denny .flat .rise of .outer .duct .otwor ulzeniowy . krotki .inner .poprzecznica rufowa girder -wzdluznik .otwor przeplywowy w denniku -plate -pokrywa zqzy longitudinal -wzdluzny.solid .turn of krzywizna obla.pas poszycia dna bottom (plating) -poszycie dna plyty poszycia dna wewnqtrz-inner bottom nego -plug -korek denny.raised .stqpka przechylowa.dennik wysoki -head .dno podwojne o budowie komorowej .lightening hole . wzdluznik denny .dno wewnqtrzne longitudinal -w r g wzdluzny dna zewn.margin .deck -wzdluznica pokladowa . dennik owrqza .wzdluznik zbiornika oblowego.stqpka skrzynkowa .dennik przerywany .dennik .tank side -w. pas oblowy longitudinal .skrzynia zqzowa cover -pokrywa zqzy -hat . dna podwojnego keel . wzdluznik .open .poszycie dna nad stepkq plaskq floor . oblo -board -pokrywa zqzy -box .dno pojedyncze strake .lightened .bilge .single .zqza.dno zewnqtrzne -platform .outer .inner .w.przerywany wzdluznik oblowy keelson . . z otworami ulzeniowymi .dennik otwarty .inner bottom -w.rose -kosz zqzowy .dennik otwarty .wmiesienie dna statku .rurociqg zqzowy main -glowny rurociqg zqzowy plate .plytka ochronna (pod sondaJ rose box -kosz zgowy sea chest .rising .continuous .studzienka zqzowa (mala) -hopper .main .transom .bracket .stqpka plaska . kingstonowa stringer .dennik otwarty .wzdluznik oblowy line .strum .bottom .dno wewnqtrzne w silowni -plate -plyta poszycia dna platform -podloga (silowni) plating -poszycie dna plug .sttyka wewnqtrzna . spustowy -reinforce ring -piericien wzmacniajqcy box .plate .skeleton .

grddi ru fowa wa/ Sruby napedowej dennik skrajnika rufowego . Bulkheads -grodzie collision bulkhead Cfront) ddi zderzeniowa (od przodu) k o m o y iaricuchow rmocnienia grodzi collision bulkhead (rear) grddi zderzeniowa (tyl) bulkhead centreline web/ Srodnik wiqzara Srodkowego grodzi (Srodkowa grddi ottom centreline girder/ enny wzdluinik S r o d k o v bulkhead horizontal stiffener/ wzmocnienia poriome grodzi wzdluinik pomieszczenie maszyny ste stern bulkhead .3. . . SHIP'S CONSTRUCTION i . .

horizontal .grodz wodoszczelna rough side .grodzie poziome.grodz wytrzymaloiciowa . niewodoszczelna .cargo hold .grodi profilowana (falista) .grodz zderzeniowa . falistej) .grodi podzialowa (ppoz.longitudinal . lekka .afterpeak .strona grodzi.grodz pozioma.drzwi grodziowe .-grodz skrajnika dziobowego - -- - - -- - - Transverse and longitudinal bulkheads .grodz plaska (w odroznieniu od corrugated .gr6di kolicowa (nadbudowki) . typu "A" (ogniotnvala) athwartships .screen .grodz poprzecma bulkhead (location) -umiejscowienie grodzi .skeletal grodz szkieletowa.peak . opozniajqca rozszerzanie siq pozaru bulkhead -grodi -deck .non watertight . ogniotnvala division -przegroda ogniotnvala .side .poklad grodziowy .end .g.structural .g.transverse .gr6dz otaczajqca flange -kolnierz grodziowy . grodi zbozowa .centerline .plane . poklad wodoszczelny . KONSTRUKCJA STATKU Bulkhead . poklad wodoszczelny (na statkach ro-ro) . rozdzielaja.grodz wzdhzna Srodkowa (centralna) .g.) door .divisional .collision .grodz olejoszczelna .gr6dz silowni .3.gr6dz skrajnika -plating -poszycie grodzi stiffener -usztywnienie grodzi .partition .corrugated .forepeak - - - - - - - - - - horizontal .oil-tight .grodz poprzeczna bulkhead (type) -typ grodzi .enclosure . siq wzmocnienia subdivision -podzial grodziowy kadluba - .engine room .grodzie poprzeczne i wzdluine ship's side/ burta statku inner bottom/ dno wewnetrztze double bottom/ dno podwbjne inner bottom/ dno wewnetrzne .fire-retarding -god2 opoiniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .grodz ladowni .ca poszczegolne stosy lub bloki kontenerowe .grodz pylochronna .grodi wytrzymaloiciowa .grodz skrajnika rufowego .w poprzek statku "B" class division -przegroda ppoz.fire-resisting .grodi "A" class division -przegroda ppoz.(wzdluzna) grodz boczna -transverse .central .watertight . na ktorej znajduja.grain -grodz przesypowa.grodi wzdluzna .structural .profilowanej.grodi wzdhzna w plaszczyinie symetrii statku .

pilers deck beam/ pokladnik ramowj I I .3. SHIP'S CONSTRUCTION \ Engine room compartment -przedzial silowid pillar/ podpora.

ladownia ceiling . zrqbnik lukowy hatch-rest section -ksztaltownik lukowy hatch side coaming -zrqbnica wzdluina luku hatch trunk -szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) hatchway .luk awning -tent lukowy. brezent -bar . KONSTRUKCJA STATKU Cargo compartments przedzialy ladunkowe batten -potnica -potnica ladunkowa .podloga flooring ..refrigerated .balast wodny w ladowni sparring -potnice spider dog .3.plating (wzmocnione) poszycie naroia luku .polqczenie spawane pokladu i zrqbnicy floor .zrqbnica -bracket -wqzlowka zrqbnicy luku . otwor ladowni -beam .potnica burtowa . szalowanie burt w ladowni coaming .gniazdo klina lukowego coaming .-end beam zrqbnica poprzeczna luku .square Swiatlo luku.zrqbnica lukowa .ladder drabina lukowa .socket -gniazdo rozpornicy .water ballast .gniazdo potnicy - - - - - - .material ukyty na podlogi grain fittings .cargo - .potnice ladowni stringer .end . szczebel (np.zaoblenie (elitpyczne) naroznika .przycisk brezentu lukowego.insulated .rozpomica lukowa -bearer -ksztaltownik lukowy carrier .zrqbnica gladka grab rod -uchwyt prqtowy.ladownia przeznaczona na ladunki suche ladder .deska podlogi ladowni .ksztaltownik zrqbnicy luku .side . podloga ladowni . luk ladowni.flared zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku i polepszenia obsenvacji z diwigu) .rozpomica lukowa comer .szyb luku (przestrzen w e w n a z zrqbnic).cargo .zaokraglenie naroznika deck edge seam .flush .spider .ladownia izolowana .klin lukowy hold (ho) .zrqbnica poprzeczna luku termination bracket .podpora migdzypokladu (ladowni) .davit iurawik lukowy -derrick iurawik lukowy .urzqdzenia do przewozu zboza hatch .szalowanie ladowni .stanchions wspomik barierki (do ogradzania luku) . pokrowiec.dry cargo .spar -potnice.side .lower .plaskownik pod kliny brezentu lukowego -beam . na zrqbnicy ladowni) ledge bar .rounding .szalowanie burty sparring .ladownia glowna pillar .gniazdo wspomika barierki - - -- - - - - - hatch-rest bar -ksztaltownik.zrqbnica boczna (wzdluina) -top bar .ladownia chlodzona side ceiling .socket .fixed .main . lata batten ..ledge bar zrqbik lukowy .otwor lukowy -wedge .comer -naroze luku -- .naroznik otworu ladowni cover -pokrycie luku opening .lata potnicowa.grating kratownica (wokol) luku - .zrebnik corner -naroznik -ellipse .wqzlowka koncowa zrqbnicy luku ladowni .grodz ladowni . deska potnicowa cargo hatch .szalowanie stale plank .szalowanie (burt). otwor lukowy .gniazdo rozpornicy clamping bar -przycisk lukowy cleat .ladownia -batten cleat -uchwyt potnicy -bulkhead .drabina do ladowni .cover pokrywa luku .ladownia dolna .luk ladowni ceiling .wzdluinik ladowni .

~> s container row/ $zereg kontenerbw coaming bracket/ - - kadlub statku . SHIP'S CONSTRUCTION weather deck/ poklad otwart.. ' 3.

KONSTRUKCJA STATKU \ L inner bottom plating. rank top/ poszycie dna wewnetrznego wzdhiuik pokladowy pbta wzmacniajqca stiffener/ dennik usztywniajqcy heel plate/ pillar structure konstrukcja podpory .3.

zeczna wzdluzna profilouana .zbiornikowiec wzdluzna plasha grodz pop. SHIP'S CONSTRUCTION / Cargo compartment przedzial tadunkowy deck platzng/ poszycre pokladu tanker vessel .3.

3.zbiornik o konstrukcji membranowej protection structure/ top and upper section reinforcemen wzmocnienie sekcji wyzszych i gor transversal bulkhe barrier/ uienvot bariera membranowa primary insulation/ izolacja pienvotna secondav membrane barrier/ wtorna bariera membranowa secondary insulatiod izolacja wtorna double bottom/ dno podwoine I I 1 I Gas carrier .partial secondary barrier/ wanienka Sciekowa czgiciowo druga bariera / b o u b l e bottom pipe passage/ tunel rurociqgow w dnie podwojnym .spherical cantilevered tank gazowiec .membrane system tank gazowiec . KONSTRUKCJA STATKU Gas carrier .wolnonoiny zbiornik sfetyczny weathertight rubber gasket joint/ z uszczelkq gumowq strugoszczelnq strugoszczelne under-deck passageway/ przejicie pod pokladem inner hull/ kadlub wewnetrzny (bariera wt6rna) wspornik drip pan .

ladownia sideshell frames bracke wezibwki wregow burtowyvc inner bottom plating/ poszycie dna wewnetr nego I' zbiornik przyoblou poszycie pasa obfow~ego hopper transverse ring web/ wreg rarnowy poprzeczny zbiornika przyobiowego hopper tank slopping plating ~zdluinik posVcia hopper tank slopping plate/ poszycie skosu zbiornika prz. SHIP'S CONSTRUCTION i Cargo compartment (selftrimming bulkcarrier) .3.vobtowego bottom longitudinal/ nreg wzdluiny dna stepka skrzyniowa wzdluznik dna podwbjnego keel plate/ piyta stepki bottom shell/ poszycie dna / bottom longitudinal/ wreg w d l u i n y dna zewnetrznqo .przedzial ladunkowy (masowiec ~amotrymujqcy) deck plating/ poszycie pokladu hatch coamingi zrebnica tadou'ni zbiornik szczj~toxy - cargo hold.

dokumentacja wyposaienia.wydaC Swiadectwo .extention of . biegky experts' commitee -komisja rzeczoznawcow fair wear and tear . n. nadawaC klasq deficiency -niezgodnoSC z wymaganiami documentation -dokumentacja .zawieszenie klasy -withdrawal of pozbawienie (statku) klasy (przez klasyfikatora) (to) class a vessel .inspekcja wyrywkowa class . kontrola.permanent -naprawa ostateczna. mierzenie graphic schedule -harmonogram measurement .re-examination -ponowne sprawdzenie ekspert -ekspert.proba odbiorcza -trials -proby zdawczo-odbiorcze allowable margins .kontrola odbiorcza procedure .advanced .nadac klasq statkowi classed vessel .perusal .discontinuance of -zawieszenie klasy .thickness -pomiary gruboici (np. oglqdzin . urzqdzenia) gauging -pomierzanie. KONSTRUKCJA STATKU Classification . pojemnoSci statku) . dokumentacja urzqdzen file . oglqdziny .klasa statku recommendation -zalecenie -requirements -wymagania klasyfikacyjne - - - - --- - - - - - - - - -- - -survey .ocena projektu assesment -ocena assignment of free board -wyznaczanie wolnej burty certificate -certyfikat.oglqdziny. modyfikacje plans -plany (statku) planned maintenance system (PMS) -system planowania remontow probationary period -okres probny repair -naprawa .equipment .dopuszczalny margines appraisal of design . Swiadectwo.statek w dobrym stanie technicznym standard code of practice -przepisy techniczne survey .inspekcja przyspieszona . odbior inspection .lista sprawdzajqca (czynnoSci) .automated .condition of -warunek utrzymania klasy .short time Swiadectwo na okres skrocony -of survey .expunge the (of a ship) .confirmation of -potwierdzenie klasy .counter .external visual .specyfikacja odbiorcza -test .zawiesiC klasq (statku).Masyfikacja (statkbw) acceptable limits .extension of -przedluzenie klasy inspection .expiry of class -wygasniqcie klasy .random .kontrola poprawnoSci inspekcji list .suspension of class . kontrola .(to) suspend zawiesiC certyfikat.inspekcja. sprawdzanie. wstrzymak klasq .(to) issue .akceptowalne granice acceptance -przyjqcie.inspekcja klasyfikacyjna zachowanie (utrzymanie) -maintenance of klasy note . grupa class -klasyfikator.pomiar.warunek klasy of the ship .normalne zuj c i e (np.annual .3.inspekcja coroczna - -- - - - -- - - -- - - - - .przedluzenie (terminu waznoSci) Swiadectwa -full term -Swiadectwo wydane na standardowy okres .statek. ocena wzrokowa .oglqdziny wzrokowe zewnqtrzne . przeglqd. tnvala society -towarzystwo (tu: klasyfikacyjne) sound vessel .kartoteka (zbior) dokumentacji .raport z pomiaru gruboSci (blach) modification -zmiana (w konstrukcji).maintenance history dokumentacja historii remontow examination -badanie. atest .Swiadectwo inspekcji.inspekcja (statku) dla nadania klasy surveyor . instytucja klasyfikacyjna -approved -umany (zatwierdzony) przez klasyfikatora .inspektor towarzystwa klasyfikacyjnego . ktoremu nadano klasq classification -nadawanie klasy statkom certificate -Swiadectwo (certyfikat) klasy society -towarzystwo klasyfikacyjne (to) classify -klasyfikowat. zawiesik Swiadectwo certification -wydanie Swiadectwa checking . postqpowanie odbiorcze specification . blach) report .klasa. inspekcja .procedura odbiorcza. pomierzanie (np.sprawdzenie.klasa automatyzacji . rzeczoznawca.

3. SHIP'S CONSTRUCTION Container cell guide system system prowadnic kontenerowych on deck cell guide system system prowadnic na pokladzie container cell guide grid/ aiurowa konstrukcia vrowadnic kontenerowvch under deck cellguide system system prowadnic pod pokladem .

do prowadnic flared coaming -zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku kontenerow) grid -aiurowa konstrukcja stalowa prowadnic oddzielajqca szeregi kontenerow w kolejnych komorach kontenerowca guide -prowadnica (kontenerowa) .zakres inspekcji .rzeczoznawca morski .inspekcja dna -certificate -protokol oglqdzin.docking .skeletal -grodi szkieletowa.i.transverse .inspektor kadlubowy .container .statutory .glowice wprowadzajqce.prowadnica kontenerowa --system -system prowadnic kontenerowych container deck stanchions .system prowadnic demontowalnych system .sprawdzanie. podwodna (np.movable system .system prowadnic przesuwalnych ..in-water .hull .loadline .damage . zaplanowana expiry date -data wygainiqcia .inspekcja zalegla. demontowalne deflector (plates) .continuous machinery (CMS) .starszy inspektor suspend -zawiesiC a certificate .due .grodz wzdhzna w plaszczyznie symetrii statku longitudinal .inspekcja rozlozona (w czasie) . usuwalne cell -komora.periodical .prowadnica kontenerowa siqgajqce od dna wewn@znego na okreilonqwysokoiC powyzej pokladu otwartego -deck mounted retractable system prowadnic demontowalnych na pokladzie .inspekcja odlozona procedure ..planowanie przeglqdow.inspekcja poirednia . rzeczoznawca ..guides - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - .removeable cell system .grodzie wzdluzne .odnowienie (tu: klasy) -report -raport poinspekcyjny. protokol oglqdzin.i.inspektor maszynowy .hull . przed uwiqzaniem statku . cz& ladowni wydzielona prowadnicami do zaladunku jednego kontenera . completion date . inspekcji . towarzystwa klasyfikacyjnego).pokladowe podpory k.continuous hull (CHS) . proba in operation .senior . rozdzielajqca poszczegolne stosy lub bloki kontenerow . plyty stalowe kielichowo rozchylone.special (SS) -inspekcja specjalna (co 5 lat) .on deck system .inspekcja kadluba na d o h .inspekcja kadluba . certyfikat o.occasional .dokonywak przeglqdu surveyor -inspektor (np.centerline . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.procedura inspekcji progressive -przeglqd stopniowy renewal .extent of the .i.removable .system prowadnic k.zakres inspekcji for alterations -przeglqd PO wprowadzonych zmianach . zawiesiC Swiadectwo testing .pokladowe podpory kontenerowe . kadluba) (to) survey .(statek) w dobrym stanie - 3.przeglqd dorazny of hatch covers .zawiesiC certyfikat.distributed .data zakonczenia inspekcji .prowadnica kontenerowa .grodzie poprzeczne service platform -platforma (w sieci prowadnic) do obslugi kontenerow np.system (uklad) prowadnic bulkhead .sprawdzac w dzialaniu taut .engineer .cellular .inspekcja wolnej burty .grodz .marine .(in) discretion of the w uznaniu inspektora .inspekcja ciqgla maszyn .overdue . KONSTRUKCJA STATKU - - Container cell guides .underwater . atest scope of .prowadnice kontenerowe container cell -komora kontenerowa . cela.continuous container . na pokladzie .prowadnice k.postponed .inspekcja zalegla .cela (komora) kontenerowa cellular -komorowy guide .kontrola (szczelnoici) lukow ladowni .inspekcja okresowa -planning .dismantable .inspekcja uszkodzenia . (statku) na wodzie .laying-up . ciqgla kadluba .intermediate .bottom .inspekcja konwencyjna .i.prowadnice kontenerowe . chlodzonych - .

statek drobnicowy pillar/ podpora.. pot. SHIP'S CONSTRUCTION r Deck construction -konstrukcja pokladu 1 general cargo vessel .3. pilers 1 hatch end beam/ koticouj pokladnik luku gusset plate/ p&ta diame~ztowa vesselfit for carriage of containers on deck statek przystosowany do przewozu kontenero'w na pokladzie hutch covers/ container socket/ niazdo kontenerowe .

open .(konstrukcja) pokladu beam -pokladnik break .navigation .osprzqt pokladowy gear .upper .vehicle .flush . nawigacyjny . p.pokladnik skrzynkowy . wspornik stringer -wzdluznik .poklad otwarty .awning -poklad spacerowy .wznios pokladu equipment -wyposazenie pokladowe fittings . poktad nad sterowkq partners -wzmocnienie mi~dzypokladnikowe platform -platforma.polpoklad .osprzpt pokladowy drain (scupper) .lower . pilers -plate -plyta poszycia pokladu -plating -poszycie pokladu strength .strength . diwigar.poklad gladki .pokladnik wzdluzny .poklad gorny . KONSTRUKCJA STATKU Deck .) poklad namiarowy.upper .car -poklad samochodowy -erection -nadbudowka .promenade -poklad spacerowy .mocnica pokladowa tie plate -wzdluinica pokladowa top hamper -elementy konstrukcji statku wystajqce ponad poklad tweendeck (TD) -miqdzypoklad .half . pot.wheelhouse -poklad namiarowy deck (fittings) .wzdluinik pokladnikowy shoulder .scupper grating .intermediate -miqdzypokladnik knee -wqzlowka pokladowa -moulding of (deck) -wysokoSC pokkadnika spacing .box .splywnik pokladowy flange -kolnierz pokladowy rurociagu ring -piericien pokladowy -scupper -Sciek pokladowy.poklad gorny .urzqdzenie pokladowe girder -wzdluinik pokladowy head .transverse stiffeners -poprzeczne usztywnienia pokladu .lower . poklad wytrzymaloSciowy stringer .wytrzymaloSC (konstrukcji pokladu) .passenger -poklad pasazerski .dolny miqdzypoklad . otwarty deck (construction) .main -poklad glowny .mocnica burtowa transom -pawqz rufy .wznios pokladu line .accommodation .podpora pokladowa.half -polpokladnik .uskok pokladu centre line .poklad do przewozu ladunkow tocznych .deck -wzdluznik pokladowy .3.nad pokladem beam -pokladnik.rozstaw pokladnikow bulwark -nadburcie deck -poklad .freeboard -poklad wolnej burty .bridge -poklad mostka.: szpigat .main -poklad glowny machinery .szalunek podpokladowy -height -wysokoSC miqdzypokladu longitudinal .dolny poklad .poklad dolny .poklad mieszkalny .linia pokladu (dla pomiaru wolnej burty) deck location -poloienie pokladu monkey island -(pot.siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka decking -poszycie pokladu .linia Srodkowa pokladu erection .poklad above deck .sun deck -poklad sloneczny .weather -poklad pogodowy.urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit -wyposazenie pokladowe - - - - - - - - - - - - - - pillar .boat -poklad lodziowy .plate . p. rozpornica .gorny miqdzypoklad watertight wodoszczelny deck -poklad wodoszczelny - - - - - - - - - - - - - - .linia wzniosu pokladu shelf . odplyw.lower .shelter .diamond -poszycie pokladu z plyty ryflowanej deckmounted -zamontowany na pokladzie deck line .poklad ochronny .poklad mocny. podest sheer .rejon polqczenia pokladu glownego z burtq stanchion -podpora.poklad nawigacyjny .upper .

transverse section masowiec -przekrdj poprzeczny 2 . element noSny bracket -wglowka.taper -wqzl6wka stozkowa . oblowego inner bottom longitudinal/ wreg wzdtuzny dna wewnqtrznego (2 I LPLL keel plate/ pbta stepki 1 duct keel/ stepka skrzyniowa outer bottom shell plat~ng/ poszycie dna zewnqtrznego bottom longitudinal/ hopper r a n d wreg w d l u i n y dna zbiornik oblouy zewnetrznego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika oblowego - turn of the bilge .wqzlowka oblowa.ladownia wreg burtowy wzdluiny side shell/ poszycie b u r y $ 3 .wqzl6wka oblowa .tapered -wqzlowka stozkowa -toe .wczlowka plyty wachlarzowej . podpora.gusset . podpora. jatch coaming' E d deck longitudinal/ wzdluinik pokladowy deck plating/ r p o s z y c i e pokladu S B wreg ramowy burtowy zb. wspornik floor -dennik otwarty . wspornica oblowa .bilge plating/ obto poszycie obla dennego A 1 .wing .vtouy topside tank longitudinal plating/ poszycie wzdluine zbiornika szczytowego topside tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie uzdluzne Sciany ukoinej zbiornika szczytowego C) 5 : 3 4 6 p g T g e cargo hold .wqzlbwka oblowa.stopa wqzlowki . szcz. double bottom tank/ zbiornik dna podwhjnegodouble bottom girded wzdluznik dna podwojnego inner bottom plating/ poszycie dna wewnetrznego center line/ linia svmetrii side shell frames bracket/ wez/owki wregow burtowych hopper tank sloping plate/ poszycie skosu zbiornika obtowego hopper tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie wzdluzne iciany skoinej zb.scarfing -wczlowka ukoina - - tank side .3. SHIP'S CONSTRUCTION Construction members -elementy konstrukcji bearer -wspornik.margin . wspornica carling -kr6tki wzdhznik chime -wzdhinik krawqdziowy crossbar -poprzeczna belka - - - - Bulk carrier .

pokladowa przy paweiy . diwigar . ramowy section .web -wzdluznik ramowy strongback .wqzlowka wzdluznika krotkiego . element konstrukcji statku) stiffener -usztywnienie .pilar. grodzi).carling . podpora . migdzy wregami) .round - .wreg pehy . odlegloici (np.transverse frame -wreg ramowy poprzeczny - - - - - - - - - - - - .quarter -w.owrqzenie.longitudinal .podpora (np.wzdluinik burtowy .web . plyta wgl6wki .flaring .quarter - - - .U-shaped -wreg w ksztalcie U .cokol poprzeczny .middle line .dagger -wqzlowka skoSna .hanging -wczlowka podwieszona .transverse .intercostal -wzdluznik przerywany .owrezenie wzdluzne .dennik frame -wreg .grodz poprzeczna frame -wreg ramowy stringer -wzdluznik wzmocniony.Srodnik wzdluznika.wreg podwojny . pokladu) Srodkowego rzqdu . rozporka support -podpora (to) support -podpierak.wzdluznik usztywniajqcy (np.podpora peha solid .lower .cokol .konstrukcja noSna transom -pawqz beam -pokladnik poprzeczny rufy frame -wreg poprzecznikowy transverse -poprzeczny -numeral -wskainik (klasyfikacyjny) dla wia.wreg ramowy framing . zan poprzecznych -racking -usztywnienie poprzeczne web . duze pokrywy) strut . pot.mocnica pokladowa .sideshell -wreg burtowy .longitudinal . uklad wreg poprzecznych girder -wzdluznik.podpora rurowa - - -podpora bocznego rzqdu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reinforcement -wzmocnienie scalloping -polokrqgle wyciqcie (w elemencie konstrukcji) scallops . tylnica .side -wzdluznik burtowy .otwor Sciekowy.V-shaped .bevelled -wreg rozchylony .wspornik.wreg wysoki face plate -polka wregu ramowego . wzmocniony (np.side shell .wreg dziobowy -bracket -wczlowka wregu . KONSTRUKCJA STATKU floor .owrgzenie poprzecme.w~zlowka zagieta .web -wzdluznik ramowy pillar .transverse -wreg poprzeczny . rozstawienie. wzdluinik .dolny cokol .flanged .usztywnienie wzdluzne side .szerokoik wregu of a frame .tunnel .solid . slup.common -zasadniczy odstqp wregowy standing bevel -rozchylenie wregu stiffened -usztywniony.lodging -wqlowka pozioma -plate -wczlowka.3.deck .bow .centre -wzdluznik Srodkowy .sloping-outward -wreg rozwarty .wreg tunelu .wzdluznik poszycia burt .wzdluznica pokladowa members -wzdluzne elementy konstrukcji section -przekroj wzdluzny .side . uklad wiqzan kadluba .wreg w ksztalcie V .upper . wregu wzmocnionego bulkhead .main .szerokoSk styku wregu do burty spacing -rozstaw.shell . na ktorej znajdujq sig usztywnienia .cokol poprzeczny .longitudinal -wreg wzdluzny .kqtnica longitudinal -wzdluzny.strona (np.wreg rozwarty .przekroj poprzeczny stool .deep .side .wreg glowny .wzdluznik boczny internal members -elementy wewnqtrzne knee -wgzlowka .transverse . wzmocniony przeciwwregiem .gorny cokol strengthening -wzmocnienie stringer -wzdluznik plate .podpora peha tubular . podtrzymywak supporting structure .stem -wreg rufowy.wzdluznik burtowy .rider .intermediate -migdzywreg ..midship -wreg glowny -reverse -w.: skalops siding .transverse -usztywnienie poprzecme stiffening -usztywnienie stool .thwart .

- -.coils/ system grzania zbiornikdw .rurociqgi n a p r o ~ u ~ t o w c u tank heating system . bottoln coil/ weiownica denna - coil section/ sekcja wezownicy weiownica grzewcza coil loop/ petla weiownicy .3.w&ownice 1 I . SHIP'S CONSTRUCTION f- Pipelines of a product carrier -rurociqgi na produktowcu overboard discharge/ zqwdr zrzutowy / tank cleaning heater/podgrzewacz wody do mycia Iadowni Pipelines in a product carrier . ..

short nipple .pompa resztkujqca -system . zawor spustowy drainage -drenaz.wqzownica denna grid .linia spadowa main .rura ssqca pipeline (line) -rurociqg crossovers -poprzeczne rozgalqzienia rurociqgu od gl6wnej linii ladunkowej lub resztkowej flange . kohierzowe) rurociqgu manifold .korek spustowy cock .branch . polqczenie kolnierzowe (rurociqgu) -joints .podpora (wspomik) rurociqgu -bend . lqczqca poprzecznie ssawy zbiornikow danej sekcji) .zailepiona kolicowka rury drain -rurociqg Sciekowy -bolt .seamless -rura bez szwu .przylqcze do napelniania (zbiornika) flange .filling -rurociqg napelniajqcy.mufka .return bend .sieC wqzownic .overdeck -rurociqg pokiadowy pipes -rurociqg in line -rury w ukladzie rzqdowym piping (system) .glowny (np. system osuszania filling connection .Srednica .cross-over linia poprzeczna.korek spustowy pump . do ktorej podlqcza siq weze giqtkie lub ramiona --valve .stainless steel .kohierz .mufka z redukcjq .hexagon bushing - coil -wqzownica . do ktorego przymocowuje siq wqze lub ramiona przeiadunkowe . koncowka kohierzowa rurociqgu statkowego.heating -wqzownica grzewcza .rura z odgalqzieniem .trojnik .kohierz rury grid .magistrala (np.korek z lbem do klucza kwadratowego stanchion -wspornik rurowy stopper .luk rurociqgu cap .sounding .diameter . kryza flanged joint -polqczenie kohierzowe leak -nieszczelnoSC.Pipes and pipings rury i rurociqgi ballast line .rura sondazowa . przeciek detector -wykrywacz szczelin.sieC rurociqgow knee piece .kolnierz. rurociqgowa) -bilge line .zailepka - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - . znajdujqcy siq najblizej kohierza rurociqgu.luk rury w ksztalcie U .elbow -h 3.glowny rurociqg z ~ z o w y manifold .system rurociqgow. zawor rozgalqzny.proba szczelnoSci (to) leak -przeciekak leakage -nieszczelnoSC.zlqczka wkrqtna krotka socket . rurociqg lqcznikowy (linia sekcyjna.kohierz.bottom .kurek spustowy -hole .skrzynia zaworowa.square head plug .linia (rurociqg) .rura spustowa plug . instalacja rurociqgowa .suction .trojnik z redukcjq -reducing crosses .polqczenia (np.linia rurociqgu poprzeczna dead head of a pipe .magistrala zqzowa drain .coil wqiownica .kolnierz rurociqgu.zaSlepka rury -tee . KONSTRUKCJA STATKU k rury .flange .union .zlqczka wkrqtna dluga .rurociqgi balastowe ballast suction pipe -rurociqg balastowy ssqCY .system resztkujqcy -trap -zamknigcie wodne.otwor Sciekowy -pipe .cross czwornik rurowy .zwqzka rurowa reducing tee .wall -wqiownica Scienna collar .kolanko (rury) .zlqczka pipe . rurociqg rozgalgiony pipe -rura -bearer .rura ze stali nierdzewnej .reducer .covering otulina rury. izolacja rury . przeciekanie line . zawor) main .czwornik z redukcjq reducing socket .glowny zaw6r odcinajqcy.rura .drop .zwqzka szeiciokqtna nipple . pierScien crossover line .manifold. wlewowy flange . syfon valve -zawor Sciekowy. nieszczelnoSci -proof test .long .

3. SHIP'S CONSTRUCTION .

p. pofaldowana .cable clench -plyta do mocowania ogniwa koncowego w komorze lancuchowej .landing .blacha falista. rurociqgi tubing -ukladanie rurociqgow vent line -rurociqg odgazowujqcy - - - - - - Plates and plating . loze clip -uchwyt rury scupper .szyb kablowy . magistrala. glowny kana1 .odlewany iron .zaSlepka rury stopper . wqzlowa .plyta zagiqta .intercostal -plyta przerywana . plyt poszycia) partition -przegroda.blachy i poszycie cast .zamek stalowej Scianki szczelnej interlocking joint .stal nierdzewna -pipe .polqczenie (Scianki dzialowej) na zamek interlocking sheeting .krawqdi zagiqta end lap . wpuszczone -joint .side . rura wznoina staple angle -kolnierz z kqtownika striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowri) suction .poszycie dna -bow .cable .zakladka stykowa face .pipe .szyb.skrzynia denna.pas.sheer -plyta mocnicy burtowej plating -poszycie burtowe .bottom .blacha pokladowa ryflowana diminishing plank .ssanie -head .chock -plyta przy przewloce . pas poszycia kadluba .obrzeie sheeting -poszycie sheet line .sieC rur.checkered -plyta stalowa ryflowana . system rurociqgow.szyb rurociagowy tube .powierzchnia wewnqtrzna pasa transverse -poprzeczny - - - - - - - - - - - - - - - - - .rura Scieku pokladowego sea chest .pas poszycia pod mocnicq of plating .poszycie kadluba strake . Sciek.gusset -plyta wachlarzowa.tank top -poszycie dna wewnqtrznego rim . czoIowa .apron -nadburcie w cz&i dziobowej bilge -plyta oblowa .rurociqg ze stali nierdzewnej standpipe -hydrant. blacha .sheer -plyta mocnicy burtowej - - - flush -plaskie.zeliwo chrome plated -chromowane billboard -poduszka kotwiczna decking -poszycie pokladu diamond decking .strona (powierzchnia) zewnqtrzna. p.plyta diamentowa.otwor Sciekowy -pipe .kadlub expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia longitudinal . odplyw -grating .poszycie dziobu .flanged . KONSTRUKCJA STATKU plug -korek zabezpieczajqcy przed wyciekiem lub drenujqcy rurociqg pressure/vacum valve (PNvalve) -zawor ciSnieniowo-prozniowy saddle -podpora. szpigat.pas poszycia (ponizej mocnicy burtowej) surface internal . kingstonowa stainless steel .collar -plyta kolnierzowa .rura.topside .poszycie burt .zaSlepka rury tubing .wzdluznica burtowa plating .polqczenie czolowe -plating -poszycie gladkie (burt) interlock of steel sheet piling . Scianka dzialowa plate -plyta.3. rurka plug .kratka Sciekowa -hole .diamond .Scianka szczelna margine angle -kqtownik plyty krawqdziowej overlap -zakladka.drop .rura ze stali nierdzewnej -piping .wysokoSC ssania pipe -rura ssawna trap .wygubione pasy poszycia doubler -nakladka edge -krawqdi .zamkniqcie wodne (syfon) trunk .flanged .doubling -plyta zdwajajqca.krotki pas ( poszycia) . zachodzenie na siebie (np.pas blach poszycia (kadluba) .deck -poszycie pokladu . pasmo.splywnik.corrugated .linia krawqdzi plyt poszycia shell . naspawana na inng nakladka edge -krawqdz plyty . rombowa .

tjdnica statku propeller arch/ luk n a d i r u b o ~ y rudder plate/ pietwa steru rudder carrier/ ioiysko noine steru forefoot/ stopa tylnicy i I " propeller aperture/ okno Srubowe pzasta walu Srubowego propeller port/ ramq Sruboue . SHIP'S CONSTRUCTION I I Ship 's stern and rudder .3.rufa statku i ster stern frame/ trzon steru rudder blade~-l plewa steru A)\ i > propeller shafi/ wal Srubowy 7--I stern frame .

KONSTRUKCJA STATKU Rudder .ster zawiasowy .loiysko .span of the -wysokoSC stem.ster Flettnera .czop stem -port .ster prosty .lifting .opor sterowania stern frame -tylnica .luk nadimbowy frame -rama Srubowa guard .glowica trzonu sterowego pintle .streamlined .rama Srubowa (tylnicy) relative rudder area .glowica trzonu sterowego stuffing box dlawica trzonu sterowego screw aperture .locking -bearing - .okno Srubowe w tylnicy arch .rama pletwy stem gudgeon .ster jednoplytowy .bow .hinged .ster -balance .center-plate .single-plate .biplane .ster polzr6wnowazony .okno Srubowe (w tylnicy) screw clearance -przeswit Sruby (napqdowej) steering gear -maszyna sterowa steering resistance . rozpiqtoSC s.underhung .semi-balanced .ster Oertza .wspolczynnik zrownowazenia stem back post -ramie sterowe (tylnicy) balance ratio .tandem .koker trzonu sterowego tube .zrownowazenie stem -bearing .ucho trzonu steru frame .unbalanced .Sruba napedowa -aperture .ballanced .koker trzonu sterowego chock .ster wypornoSciowy.loj s k o trzonu sterowego head .simplex .partially underhang .glowica trzonu sterowego yoke -jarzmo steru rudder post -ramie sterowe stoppers -wystqpy oporowe trzonu stem heel brace .equipoise .ogranicznik sektora (wychylenia) stem carrier bearing .koker trzonu sterowego upper stock .gmszka Costy (na pletwie stem) diaper plate .okucie piety stem horseshoe plate -wzmocnienie przejicia trzonu sterowego pintle .wzglqdna powierzchnia stem rudder (type) .loiysko trzona sterowego blade -pletwa stem bottom pintle .ster dziobowy bracket .Flettner .ster podwieszany rudder stock -trzon sterowy bearing .balance ratio .sworzen - - - - - - -- - - - - - - - - - ---- - closed aperture/rufa z oknem clearwater/rufa z oknem s'rubouym zamknietym Srubowym omartym I I cu&ay stern/ rufa podcieta .ster czeSciowo podwieszony .zlqcze sterowe -eye . powierzchnia .ster dwupletwowy .oslona Sruby -post .loiysko noSne stem casing .gniazdo czopa sterowego -hangings -zawieszenie stem -head .fully balanced ster calkowicie zrownowaiony .otwor w trzonie sterowym stock .trzon sterowy stops .stopien zrownowazenia bottom pintle . .ster niezr6wnowazony .ster area -pole.czop noSny stem Costa bulb .Oertz .3.czop loiyska stem -- - -- sworznia stem zamkowy (stem) propeller .ster Lurssena .ster tandem . ster opwowy .ster .wystqpy oporowe trzonu sterowego -trunk .plyta wzmacniajqca przejicie trzonu sterowego (przez kadlub) rudder .ogranicznik sektora sterowego coupling .ster zrownowazony .ster jednoplytowy .ster zrownowazony .czop noSny steru .

rufa okrala .---- - - Stem .na rufie.skrajnik -bulkhead .3.frame tylnica . na samej mfie after perpendicular -pion rufowy after run .hawsepipe rufowa kluza kotwiczna - - -pipe .tunnel .gland -dlawik pochwy walu (Srubowego) . SHIP'S CONSTRUCTION Stern .square .round .rufowa cz@C statku A-bracket -wspornik walu Srubowego aft .lozysko walu Srubowego strips . rufowa czqSC kadluba -bush -loiysko walu Srubowego.rufowa kluza kotwiczna -post .rufa tunelowa .tylnica.loiysko walu Srubowego .rufa plaska . tylnica statku wieloirubowego stern -rufa.counter .gland -dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego (types of) stern -typy rufy .listwy lozyska walu Srubowego bushing .chock przewloka mfowa . stewa tylna profile .zwqzenie ladowni rufowej afterpeak bulkhead -grodz skrajnika rufowego buttock -nawis rufowy deck transom -pawqz rufy hollow pilar -wspornik rufowy oxter plate .apple .rufa z nawisem . w czqSci rufowej after body -rufowa czeSC kadluba after deck -poklad rufowy after frame -wreg promieniowy after hatch -rufowy luk ladunkowy aftermost -najbardziej wysuniqty ku rufie.dolna plyta kosza rufowego peak .rufa pelna .linia rufy stern tube -pochwa walu Srubowego -bearing .grodi skrajnika frame -w r a skrajnika spectacle frame -tylnica krzyzowa. pochwa walu Srubowego .rufowa cz@ statku czenie maszyny ste steering gear/ maszyna sterowa $owica trzonu ste er brackel ik walu 'ego .fantail -rufa eliptyczna .

trunk connecting topside tank and hopper tank/ szyb lqczqcy zbiornik szczytouy i przyoblouy inner bottom/ *-collision bulkhead/ grodz zderzeniowa . collision bulkhead/ grodi zderzeniowa-' ./+shell plating/ poszycie piyta czolowa side frame/ side shell/ cross section/ przekroj pionowy perspective view/ stringer in forepeak tank/ wzdluznik skrajnika dziob.

SHIP'S CONSTRUCTION Tanks arrangement uklad zbiornikdw forepeak/ skrajnik d z i o b o ~ y .3.

na pozosta-slop 1oSci ladunku.secondary - -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- . zbiornik Sciekow sanitarnych scupper drain . przeciwprzechylowy tank (localisation) -(lokalizacja) zbiornika . ladunkowe przeznaczone rowniez do przewozu balastu wodnego .aktywny zbiornik stabilizacyjny . zbiornik przelewowy .skrajnik rufowy .centre .pot.segregated -balast wydzielony (przewozony w zbiornikach przeznaczonych tylko do balastu) .expansion -zbiornik ekspansyjny ladunku .zbiornik osadowy . systemu kompensacji przechylow (wywolanych operacjami przeladunkowymi) .liquid .waste oil .panel (siek) wgzownic w zbiorniku .peak .upper .zbiornik balastu czystego .antiheeling .zbiornik rozchodowy .activated anti-rolling . zb.zbiornik gorny .zbiornik dolny .sludge .sanitary .dedicated -zb.zbiornik kontrolny.peak .heeling . Sciekow sanitarnych .zbiornik glqboki .(zbiornik) wyposazony w wqzownice (engine room) tank -zbiornik w silowni . zbiornik balastu wodnego cargo tank . przedzial pusty z dostqpem (w odroznieniu od void space) coil -wqzownica .finned -wqzownica ozebrowana grid .interbarrier space -przestrzen pomiqdzy barierami zbiornikow gazu skroplonego na gaZOWCU -- --- -- --- -- - - -- - - - - - - - - - - - barier -druga bariera (druga przegroda bezpieczenstwa wok01 zbiornika gazu skroplonego na gazowcu) . szczytowy i oblowy . balastowe trymujqce -water--zbiornik wody balastowej.heating line -rurocirlg grzewczy zbiornika independent tank -zbiornik niezalezny main tank -zbiornik glowny name plate .lower .zb. kompensujqcy przechyl .service .zbiornik szlamu olejowego .zb. popluczyn itd. stabilizacyjnych .sewage . szczytowy.zbiornik grzany coil -wgzownica grzewcza zbiornika .skrajnik .zbiorniki podpokladowe na starych typach zbiornikowcow (stabilizing) tank -zbiornik stabilizacyjny .slop .zbiornik podpokladowy .fuel .observation .kopula zbiornika do przewozu gazow skroplonych heated tank . obiegu zamkniqtego wqzownica systemu chlodzqcego -cooling .double bottom . cofferdam .zbiornik oleju zuiytego expansion tank -zbiornik nadmiarowy (gas) tank .clean .zbiornik boczny .bierny zb.forepeak .bunker .zbiornik Srodkowy .zb.deep . przeciwprzechylowy .zbiornik oblowy -layout -rozklad (rozmieszczenie) zbiomikow .zbiornik ladunkowy .zb.: zb.zbiornik Srodkowy .zbiornik przelewowy .wing .tabliczka informacyjna (na sondach) summer tank.zbiornik gazu .zbiornik burtowy zb.drain -zbiornik Sciekowy.self-supporting .3.settling .afterpeak .underdeck . podpokladowy -topside .lub oil sump . tadunku plynnego na zbiornikowcach zb.zb.zbiornik skrajnika .hopper .zbiornik oblowy .zb.zbiornik paliwa .ballast trunk .koferdam.zbiornik paliwowy .side . przeciekowy . systemu przeciwprzechy~owego. KONSTRUKCJA STATKU Tanks . zb.zbiornik rozchodowy . szlamu i odpadow olejowych .trimming .flume typ zb.zbiornik samonoiny . skrajnika dziobowego .closed system -w.anti-rolling -zb.heating -wqzownica systemu grzewczego coiled .zbiornik dna podwojnego .zbiorniki air escape -odpowietrzenie air hole -otwor odpowietrzajqcy ballast tank -balast .daily service .passive anti-rolling .central . olejowy (Sciekowy) .bilge hopper .overflow .szyb lqczqcy zb.semi-membrane zbiornik typu semi-membranowego dome .zb.zbiornik wody sanitarnej.zbiornik Sciekowy .

paliwa lekkiego. oleju smarowego tank (construction) -konstrukcja zbiornika .zb.domestic . zb.diesel oil .zb. paliwa ciqzkiego .zb.szyb nadmiarowy lid -pokrywa luku zb.filler -wlew zbiornika sounding pipe (tube) . zapasowy settling . oleju napedowego .korek spustowy w zbiorniku balastowym . ze stali nierdzewnej -top .heavy oil .zbiornik balastowy .docking plug .poszycie nachylonej plaszczyzny zbiornika oblowego . rezenvowy. zb.stainless steel .3.zbiornik suchy - -expansion .zbiornik osadowy storage .bleeder .zbiornik zapasowy - - -- - - - - - tank (fitings) -wyposazenie zbiornika .fundament zb.membrane zbiomik typu membranowego .reserve - - -.air-escape pipe .spherical .zbiomik - - - .potable .escape vent . .zbiornik .zb. kulistego .zbiornik rozchodowy .spherical skirt ..dno wewnqtrzne -wash plate -plyta przelewowa (w zbiorniku) tank .korek spustowy (w dnie statku) .striking plate -plytka ochronna pod rurqsondazowq water tank -zbiomik wody . zbiornik nadmiarowy .expansion trunk .zbiornik kulisty .sloping plating .zbiornik wody pitnej - --- -- -- .gravity .zbiornik przelewowy .rura sondazowa .luczek nadmiarowy (ekspansyjny).zb.zbiornik wody slodkiej -feed zbiornik wody zasilajqcej -fresh--zbiomik wody slodkiej .zbiornik -ballast .lubricating oil . SHIP'S CONSTRUCTION schodnia tank . ladunku plynnego .dry .odpowietrznik .expansion hatch . nadmiarowy (ekspansyjny) opadowy overflow .daily service .zb.rura odpowietrzenia zb.

przelaz deck longitudinal/ w." """' tnnG vlllnino nlnto/ r""y5:' " pos. KONSTRUKCJA STATKU Top side tank and hopper tank . side shell/ ladder/ poszycie burg drabina bulkhead/ grodi .zdluinik p o k l a d o ~ topside tank sloping plating longitudinal/ wzdlu2nik poszycia zbiornika szczytou1ego - 7c- hopper tank zblornik przyoblowy hnnnor .zdluznik b u r t p y .' .3.""" ".construction details zbiornik szczytowy i oblowy .detale konstrukcyjne topside tank cross section przekrbj zbiornika szcqtowego topside tank sloping p poszycie zbiornika szczyt open deck plating/ poszycie pokladu ohartego I manhole/ wlaz.jcie zbiornika oblou'ego hopper tank slopping plating longitudinal/ wzdluznik poszycia skosu zbiornika obiowego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika obiowego bottom longitudinal/ uzdluznik denny uzdluinik poszycia hurt entrance in topside tank wejs'cie do zbiornika szcq$owego ladder/ slde shell/ poszycie burg drabina side longitudinal/ w.

cable - - - - -- - - - - kablowy obudowany .connecting .tilling .szyb wentylacyjny .ventilation -przewod wentylacyjny dust-proof -pyloodporny dusttight -pyloszczelny exhaust (fan) -wentylator wyciqgowy exhauster -wentylator wyciqgowy fan -wentylator funnel -komin cap -kryza kominowa casing .podloga tunelu -recess -wnqka tunelu.tunel (walu Srubowego) .szyb - - - - - - - .air .szyb nadmiarowy .underdeck .expansion .wyjicie awaryjne z tunelu platform .szyb lqczqcy deck -poklad skrzyniowy . oslona. logo gastight -gazoszczelny stack .szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) .hatch .szyb rurociqgowy .funnel .rudder .szyb oiwietleniowy. rurocigowy) . wywietrznik.lower .szyb - - - - .3.light .szyb trzonu sterowego . SHIP'S CONSTRUCTION Trunks and tunnels .otwor wejiciowy casing .bottom -tune1 w dnie podwojnym escape .szyb kominowy .szyb do napelniania . magistrala.air -kanal (dukt) wentylacyjny .szyb. nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora -turning gear -mechanizm obracajqcynawiewnik vertical -pionowy .komin . szyb Swietlika closed-in space -przestrzen zamkniqta closed-in trunk .obudowa. szyb .szyby i tunele access . otwor wentylacyjny ventilated insulation .szyb obudowany duct -kanal. gkowny kanal .szyb kominowy mark -znak armatorski na kominie.smoke -komin trunk .closed-in - . przewod -exhaust dukt (przewod wentylacji wyciqgowej) . reces tunelu (walu Srubowego) .shaft .pipe .studzienka w tunelu vent -odpowietrznik.venting -kanal wentylacyjny -ventilation -kanal (szyb) wentylacyjny tunnel -tune1 (walu Srubowego.tune1 podpokladowy -well .komin dolny(odcinek pod pokladem) .izolacja z kanakami wentylacyjnymi ventilating fan -wywietrznik ventilator -wentylator.dostqp hole .

4. Ship's equipment .urzqdzenia cumownicze 3. Deck fittings -element-wyposaienia pokladu 11.liny 6. Superstructure and masts . Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4.wyposaienie statku 1. Hatch covers -pokrywy ladowni 7.kotwica i lancuch kotwiczny 2.otwory i ich zamkniqcia 9.nadbudowka i maszty . Mooring equipment .trapy i schodnie 10.urzqdzenia dostqpu 8. Means of access . Anchor and anchor chain . Opennings and covers . Ladders and gangways . Ropes . Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5.

kotwice Qpu Halla bez poprzeczki rl Admiralty anchor kotwica admiralicji anchor s h a d e / szakla kotwiczna 1 rchor arm/ y a kotwicy anchor arm/ tapa . SHIP'S EQUIPMENT Anchors stockless Hall anchorkotwica .4. kotwicy r anchor stock/ poprzeczka kotwicy anchor shankl trzon kotwicy 1 anchor arm tapa kotwicy pieta kotwicy sworzeli kotwiczny anchor crown/ pieta kotwicj Spek anchor/ kotwica Speka Danforth anchor/ kotwica Danfortha D'Hone special anchor/ kotwica specjalna DrHone'a Stoke's anchor/ kotwica Stokes'a .

ogniwa lancucha pomigdzy kotwicq a pienvszym przgslem poirednim .half -pokrywa kluzy kotwicznej skladajqca siq z dwoch czgSci .szakla krqtlikowa (chain) link -ogniwo (lancucha) -bending shackle -szakla koncowa (lancucha kotwicznego) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .szakla kotwicy shaft -trzon kotwicy shank -trzon kotwicy shoe -poduszka lapy kotwicy spile pin .nipped -zalamany lancuch kotwiczny stud .malniak lancucha kotwicmego span .kotwica rufowa .swinging fluke -kotwica patentowa .Swiatlo kotwiczne anchor (type) .lugless .kotwica admiralicji - - - - - - - - - - - - - - - stockless -kotwica patentowa stream .martwa kotwica pojedyncza (beczki cumowniczej) buckler -zasuwa kluzy kotwicznej .close link .kotwica grzybowa.mooring block .stocked .dhgoSC lancucha link .rozporka ogniwa lancuchowego .(typ) kotwicy .Srednica lancucha forerunner .ogniwo lancuchowe .szpilka szakli lancucha kotwicznego spur -wystgp zaczepowy k.Danforth .martwa kotwica .galka na poprzeczce kotwicy -palm -lapa kotwicy -pea -pazur kotwicy -peak -pazur kotwicy shackle .kotwica patentowa .double fluked .swinging moorings .stem .lancuch o ogniwach bez poprzeczek chain -lancuch (tu: kotwiczny) .Swiadectwo kotwic i lancuchow arm -ramie kotwicy beam .(to) range -rozcirlgak lancuch (kotwiczny) na pokladzie .stem .stoodless link . przgslo lancucha kotwicznego shot -przqslo lancucha kotwicznego slipping arrangement .kotwica prqdowa . patentowej stock -poprzeczka trzonu kotwicy anchor (gear) .k.czqSC ramienia pod lapq kotwicy crown -pigta (kotwicy) .patent .diameter of .kotwica martwa .mushroom .riding -pokrywa kluzy kotwicznej (zlozona z dwoch polbwek) cable -lancuch kotwiczny lifter -kolo lancuchowe (wcirlgarki) markings .mooring .stud-link -lancuch z ogniw rozporkowych swivel -krqtlik swivel hook -hak krgtlikowy swivel piece shackle .kotwica Martina . kotwica talerzowa .kotwica patentowa .Martin's . (skladana) nut .oznakowanie (przgsel) lancucha kotwicznego .lancuch o krotkich ogniwach . WYPOSAZENIE STATKOWE Anchor and anchor chain kotwica i lancuch kotwiczny anchor -kotwica and chain certificate .lina kotwiczna light .trzon kotwicy -bill -pazur kotwicy -blade .przqslo .czgSC przednia lancucha .4.lancuch bezrozporkowy outboard shot .anchor shackle -przqslo lancucha kotwicznego -bitter end -koniec lancucha kotwicznego (w komorze kotwicznej) .blind -pokrywa kluzy kotwicmej . kula kotwicma bell -dzwon kotwiczny buoy -plawka kotwiczna davit -iurawik kotwiczny -hook -hak (do ukladania lancucha kotwicznego w komorze) line .riding -lancuch lqczqcy beczkq cumowniczq z obciqznikiem .sprzqt kotwiczny -ball -mak kotwiczny.szakla.drift -kotwica plywajqca. z ruchomymi lapami .stream -lancuch kotwicy rufowej .otwor w koncu trzona kotwicy (do zakladania szakli) fluke -lapa kotwicy folding stock .kotwica Danfortha . dryfiotwa .kotwica dziobnicowa .eye of an .shackle of the .housing .poprzeczka k.length of .

Pin/prze&czka. anchor pipe/ kluza kotwtczna. kotwicznej. Bolster/ kolnierz pokladowy. 5. 6. 13. wciqgarka lalicuchowa. 8. Anchor chain. Deck plate/ poszycie poktadu. Spurling pipe/kluza la+ cuchowa. 23. Cable lifter/orzech windy. Collision bulkhead/ grodi zderzeniowa Securing anchor to zamocowanie kotwicy do lancucha 15. Stud link. 19. Chain stouuer/ sto9. 17. Kenter joining shackle/ ogniwo Kentera. 11. Anchor shackle/ szakla kohviczria. chain stopper fd&dation/ per z a p a d k o ~ yl & . Chain locker/ . 12.indi. a& fundament storera kuicucha. anchor cable/ lancuch k o ~ i c z n y 3. Studless link/ ogniwo bez rozporki. 21.Devil's claw/ sstosr razurowv. komora laricuchou~a. common link/ ogniwo rozporv kowe. Windlass foundation/ fun"dament w. 16. 20. ~ i n d l a s swinda ko&iczj nu. 2.4. SHIP'S EQUIPMENT anchor chain arrangement rozmieszczenie laricucha kotwicznego I. 7. 22. Anchor shank/ trzon kotwicy . Doubler/ nakladka.lO. 18. studded link. Hawse pipe. Pear shackle/ szakla gruszkowa.4. "DM p e anchor shackle/ szakla laricuchowa q p u "D". 24. Swivel shackle/ krqtlik lancucha.

ogniwo poirednie (przedostatnie ogniwo z rozporkq w przqSle) .mfowa kluza kotwiczna stern pipe -rufowa kluza kotwiczna (chain) stopper -hamulec (lancuchowy).chain grab .stoper pazurowy lancucha .devil 's claw .intermediate . fundament w. .szakla koncowa lancucha k.lqcznik .lqcznik Kentera.przegroda komory lancuchowej -clench .stud .szakla lqczqca Kentera .cable lifter .cable holder -bqben lancuchowy (windy k.end .orzech bqbna windy kotwicznej .Blake slip . szakla Kentera .sprzeglo klowe clutch . .stoper kotwicy - - - - -- - - - - - - -- ------- - - Le Hoff .ogniwo zwykle (lancucha kotwicznego) .sila trzymania (kotwicy) --power -wysoka sila trzymania (kotwicy) shackle .ogniwo koncowe przqsla (lancucha kotwicznego) .chain hoist -wcirlgnik lancuchowy claw clutch .deck .long end .detachable Kenter -rozkladane (demontowalne) ogniwo Kentera . lqcznik Kentera .stoper zapadkowy lever controller .szakla lqcznikowa (lancucha kotwicznego.ogniwo patentowe (lancucha) . .riding slip .kluza kotwiczna rope .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .szakla .housing .rozporka ogniwa lancucha k.pokrowiec na otwor kluzy kotwicznej cover -pokrywa kluzy kotwicznej flap -pokrywa kluzy kotwicznej -pipe .patent .stoper pazurowy .stoper mimoirodowy (lancucha kotwicznego) .connecting .stoper lancucha kotwicznego .stud . manhole -wlaz komory lancuchowej chain pipe -kluza lancuchowa bed -poduszka kotwiczna cover -pokrywa kluzy lancuchowej pocket .czqSC dziobu zawierajqca kluzy kotwicme -bag .Kenter joining .stoper lancucha kotwicznego Blake'a .friction brake -hamulec cierny (taimowy) - - - - - -- - - .szakla lqczqca przqsla .szakla mocujqca lancuch w komorze kotwicznej spurling pipe -kluza lahcuchowa windlass -winda kotwiczna -band brake -hamulec taimowy -bed -loze windy kotwicznej.screw controller . WYPOSAZENIE STATKOWE common .) .Hartford szakla Hatforda (do zamocowania lancucha kotwicznego do beczki) -joiner .stoper szczgkowy (lancucha kotwicznego) hawse .Kenter .ogniwo gmszkowe stay pin .4.lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych holding power . .zapadka stopera lancucha kotwicznego .stoper lancucha kotwicznego . stoPer .enlarged ogniwo lancuchowe duie (przedostatnie w przqile) .k.brake .korek olowiany (zabezpieczajqcy szpilkq ogniwa Kentera w lancuchu kotwicmym) .stoper lancucha kotwicznego .riding .lug .wnqka kluzy kotwicznej stern hawse pipe .rozporka ogniwa lancucha kotwicznego .chain locker .kratownica (greting) komory 1.ogniwo patentowe.cable .lead pellet .chain claw .pear .rozporka ogniwa lancucha .stoper bezpieczenstwa (w komorze lancuchowej) .long stud .lugless .bqben lancuchowy windy k.ogniwo (lancucha kotwicznego) z rozporkq chain locker -komora lancuchowa bulkhead .sworzen mocujqcy ostatnie ogniwo lancucha w komorze kotwicznej floor -podloga komory lancuchowej grating .riding chock .sprzeglo klowe claw coupling .end shackle .stoper lancuchowy .open -ogniwo koncowe (lancucha kotwicznego) .riding pawl .hamulec . lqczqca przqsla) -joining .sprzeglo .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .

Chain locker floor/ podloga k o m o g ~ lancuchowej. 5. 6. Chain slipping arrangement/ malniak lancucha kotwicznego. 15. Chain stopper/ stoper zapadko~y lancucha. 4. Bitter end/ koricowka lancucha. Anchor chain. 9. 12. anchor cable/ iancuch kohviczny. 11. Windlass/ winda kotwiczna. Flange/ kolnierz b u r t o y . Starboard anchor/ kohvica prawa. Spurling pipe/ kluza lancuchowa).4. Bolster/ kolnierz pokladouy. 17. wciqgarka laricuchowa. Forecastle decWpoklad dziobowki. 8. Chain lockel.frame/ wzmocniony wreg skrajnika. SHIP'S EQUIPMENT \ I.Main drck/poklad glowny. I6.l8. cable locker/ komora iaricuchowa. 14. 10. 7. . 3. Forecastle bulwark/ nadburcie dziobdwki. Doubler/ nakladka. Hawse pipe/ kluza kohviczna. 13.Forecastle stores/ magazynek dziobowy. Panting. 2.

wciqgarka cumownicza z samonaciqgiem band brake/ hamulec taimon.wciqgarka kotwiczna m~indlasscontrol handle/ diwignia cable I$er/ kolo laricuchowe silnik elekttyczny kolnierz kluzy laricuchowej Selftensioning mooring winch . grooved drum/ &ben ilobkowany common pinion for drum drive/ wspolne kolo zcbate napedu obu bebnow tween drum deck unit/ dwubqbnowa cz& pokladowa tnagazynowy podkladki mocujqc urzqdzenie do automa@cznego nawijania przeciwwaga . WYPOSAZENIE STATKOWE 1 Windlass .?.4.

dzwon cotter pin/ zawleczka main deck/locker clench/ ogniwo komorowe bell securing ring/ clapper securing ring/ ogniwo powiekszone common link link/ ogniwo zwykle Mooring winch .koricdwka iaricucha be''. SHIP'S EQUIPMENT bitter end .wcillgarka cumownicza manual band brake/ hamulec reczny storage drum 2/ beben 2 bebna mamzvnowepo linv m)) winch control p a ~ e l / panel sterowania windq s\J A&l dog I T c o Z r o i panel cover/ poknwa panela sterowania end of break band/zamocowume koricdwk taimy h a m u h wplnned '1 klowe #n/ garkl band brake hamulec taSmowy break band/ hamulec taimowv hne storage drum/ beben magazynowy 11n+ w A 6 w y k / u d hamulca~ ~ ~ h .4.

pedestal .double .zapadka.lina.band . podwojny equipment -urzqdzenie cumownicze gear .multipurpose .hamulec tasmowy cable drum -bqben linowy (windy) cable tier -buchta liny capstan .rolka (np.pedestial . pacholek . gruba lina holownicza eye .lina (cumownicza) guide .poler (pachol) z h a g % p.urzqdzenie cumownicze -pipe . oko liny port . pacholek -bracket . pachola -head .przewloka podwojna .wzmocnienie polera.ucirlg -recovery u.prqdkoic pelzania .poler.ucirlg trzymania na bqbnie mooring -cumowniczy bitt .obrzeze plyty fundamentowej kabestanu catch .stoper lancuchowo-linowy drum .poler (pacholek) c. podwojna . z rozkami .cruciform towing -krzyzowy poler holowniczy .z rolkq kierunkowq fake .poler (pachol) podwojny .bqben do nawijania liny -thimble .creep .krrlg liny w zwoju gipsy .p.bcben do nawijania liny cumowniczej split .kabestan podwojny -rim .stoper (do lin) .rolka na cokole sheave -prowadnica kr&zkowaliny -with guide roller .kabestan .przecieranie siq battenwykladzina chroniqca lincprzed przecieraniem sic -chain -odcinek lancucha zabezpieczajqcy line przed przecieraniem siq na kluzie chock -przewloka (linowa) .hamulec .holding -u c i e trzymania na hamulcu .przewloka cumownicza Norman pin -poprzeczka polera (pacholka) Panama lead -kluza cumownicza (panamska) pawl .Panama ..bqben linowy windy hawser .przewloka zamkniqta . wydawania) staghorn -pachol krzyzowy.rolka cumownicza rope .zaczep stopera (do liny) .pacholek load .double .poprzeczka polera. pachok cumowniczy -pin .stoper lancuchowo-linowy . dwuwargowa . polkluza -prowadnica liny .przewkoka otwarta .bqben (linowy) end . w kabestanie) comb cleat -przewtoka dog-stopper . (wybierania.bqben linowy windy -head .prowadnica liny .triple .p. pachola .mooring rope . pachol. w ktorej znajdujq sic zapadki -rack .prqdkoSC biegu jalowego .cuma dziobowa knight .full . cuma. poler krzyzowy stopper .single p.double .bollard - - - - - --- - - - - - - - - - - - - .bow .belaying .open .double .glowica polera.zapadka -head .dolna czcSC kabestanu.ukladacz liny tube kosz na liny storage reel -bqben do magazynowania liny speed -prqdkoSC .closed .przewloka panamska (rolkowa) rowser chock przewloka zamkniqta . samoczynnego nawijania liny -rendering u. uniwersalna .poler (pachol) potr6jny brake .bqben dzielony - - - - - - - - - - - - - - - fairlead -przewloka.p.lanyard stoper linowy lug .oko cumy.podstawa rolki cumowniczej warping .mooring -poler. samoczynnego wydawania liny . przewloki rolkowej) chock -przewloka rolkowa fairlead -glowica obrotowa.kausza do duiych lin stalowych headline . pachol.mooring .4.zapadka (np.light line .bqben linowy windy .dog-.gniazda zapadkowe (kabestanu) roller .pelna p. WYPOSAZENIE STATKOWE Mooring equipment -urzqdzenia cumownicze band clutch .przewloka (cumownicza) -reel . przewloka z rolkami walcowymi . zatrzask chafing .poler. pacholka stopper . pojedyncza click .sprzqglo taimowe bitt .przewloka dziobowa .kluza panamska .stoper liny cumowniczej (zamocowany do polera) bollard -poler.Panama . pachol -cleat .drum .leading .

.. tharmflec behm manual band brake/ reczny magazynowego liny en magazynowy liny orage drum dog clutch/ pedestal fairlead rolka kierunkowa double bollard pachol podwbjny double chock.pachol podwbjny Panama lead/ kluza panamska przewloka podwbjna z rolkami walcouymi roller fairlead/ przewloka z rolkami walcowymi .. open chock/ przewloka podwojna rolkowu moorirzg rope run/ bieg /in cumowniczych zaczep stopera ead (closed chock)/ horizontal roller/ cruciform towing bitt..........anchor and moorinn arrannement dziobbwka ......Forecastle .. --- windlass/ winda kotwiczna I ... double ...urzqdzenia kotwiczne i c y \ /------ \ ....

otwar ta closed mooring chock (lead) przewtoka cumownicza zamknieta \ .head -blok renerowy gomy (nokowy) .glowica windy . elektrohydrauliczna -head .haul -blok prowadzqcy .dolny blok kierunkowy (renera) .fourfold .sister .silnikowe wydawanie liny warping -cumowniczy.osprzqt (zdejmowalny) urzqdzen przeladunkowych ball sinker -obciqznik kulisty block -blok.constant tension mooring -w.leading -blok kierunkowy . z krqzkiem ze szprychami) . sluiqcy do przeciqgania (statku) capstan . w.blok do bloku .ninepin .holowanie bitts .blok otwierany .manoeuvering-anchor wciqgarka manewrowo-kotwiczna .4.split .blok czterokrqzkowy -gin blok szkieletowy (otwarty.podwojny poler (pachok) holowniczy na holowniku bollard -poler (pachol) holowniczy chock -przewloka holownicza -posts -podwojny poler (pachol) holowniczy na holowniku winch -wciqgarka holownicza veer .electro-hydraulic -w.dolny blok topenanty . WYPOSAZENIE STATKOWE towing . zblocze.glowica cumownicza.clamp .blok dolny talii gai ruchomej .loose .dolny blok topenanty .electric -wciqgarka elektryczna . wielokrqiek .self-tensioning mooring winda cumownicza z automatycznq regulacjq naciqgu - Cargo gear .blok zespolony (z dwoma krqzkami.blok ruchomy .hook .block and block . umieszczonym~ jeden nad drugim) .zblocze .snatch .kabestan cumowniczy drum . automatyczna .heel .wciqgarka cumownicza z przystawkq kotwicznq .pulley .automatic mooring -wciqgarka cumownicza automatyczna b~bnowa .standing -blok staly .openable ship's -okrctowy blok otwierany -patent -blok rolkowy .blok szerokokrqzkowy .angle -blok kierunkowy .b ~ b e n windy cumowniczej end . three roller open fairlead/ przewloka trzyrolkowa.blok skladany .single -blok jednokrqikowy .blok z hakiem . b ~ b e n linowy wciqgarki cumowniczej guide -rolka kierunkowa -winch -wciqgarka cumownicza gkowicowa winch -wciqgarka (pot.head span .shackle .running .lower span .viol -blok otwarty - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - Mooring equipment urzqdzenia cumownicze baseplate/ rvlleri Panama lead/ three roller open fairlead przewtoka trzyrolkowa.blok prowadniczy .blok z okuciem i szaklq .: winda) .combined windlass /mooring .mast head span -blok gomy topenanty .treble -blok trojkrqzkowy . o stalym naciqgu.becket -blok z uchem dolnym .lower slewing guy .double -blok dwukrqzkowy .mooring -wciqgarka cumownicza .

SHIP'S EQUIPMENT .osprzet Eadunkowy zdejmowalny block construction .konstrukcja bloku tackle .loose . pin shackle "omega" type/ szakla typu "omega" ze sworzniem xkrecanym cargo hook with shackle/ hak hdunkou y z szaklq cargo hook with swivel eye/ hak ladunkowy z kretlikiem ramshorn cargo hook/ hak dwurozny .talia stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq snatch block with shackle/ blok otwierany z szaklq sr~athhblock with hook/ blok otwierany z hakiem crarze block with one sheeve/ blok diwigowy jednohcrqzkou?. ' Cargo gear .four sheeved blok diwigowy czterokrqikowy / kretlik z hak-iem luiny loose swivel hook/ bloks fittings wyposaienie blokdw stiff swivel eye/ standard snivel hook/ kretlik statrdardowy z hakiem swin&ng swivel hook/ kretlik z hakiem ohrotouym loose swivel stgj"swive1 hook/ hook/ kretlik kretlik z hakiem sztywyy lulny z okiem I stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq I loose swivel and shackle/ kretlik luiny z szaklq cargo shackles szakle ladunkowe 1 cargo hooks haki ladunkowe screw pin shackle "D" type/ szakla typu "D" ze swjorzniem xkrgcanym screw. lina ruchoma irm zamocowana crane block with.4.

zawleczka . czop purchase -wielokreek.t.chomqtko swivel .cargo .Flemish -hak (ladunkowy) podwi?jny - - - - - - -- - -tackle .t. WYPOSAZENIE STATKOWE block construction .olinowanie - - - -- - - shackle .4.twofold .split .hak odrzutny .finger -hak palcowy .-hak zapadkowy .krqzek pelny (w bloku) -dumb sheave -rowek prowadniczy (blok bez krqzka) . talia .rener sprzqzony -rapid transit dodatkowy rener (przy pracy dwoma bomami) featherway .do1 bloku .breech .hak krqtlikowy - .sheave .z dwoch blokow trojkrqzkowych .wyzlobienie na policzkach bloku do zaloienia stropu .spring . line) overhauling weight . wystqp monkey face -lqcznik trojkqtny (to) overhaul -wyklarowab (taliq.hak ladunkowy - .weston . talii) deadman .swivel .krqiek .rowek krqzka linowego .becket .loading .ramshorn .roller sheave -krqzek bloku na lozysku walcowym .clasp -hak skladany.krqtlik w systemie bomow sprzqzonych .single .score . z dwoch blokow dwukrqzkowch . sworzen..hak iadunkowy .talia z dwoch blokow jednokrqzkowych cotter -przetyczka -pin .linoblok -treble -t.zawleczka .6 bloku .shiver .shell of a -policzek bloku .married .cheek .cargo .single .talia o blokach z hakami lead .krqzek szprychowy (bloku) burton -talia podr~czna .rener ladunkowy .kierunek biegu liny w osprzqcie ladunkowym lug -zaczep.blok z hakiem -bolt .Sruba hakowa .krqtlik :abezpiec:ajqca .dolna czqi. hak podwojny .szakla marks cecha long li ucho podlui thimble .konstrukcja bloku arse (of a block) .obciqznik haka ladunkowego pin -przetyczka.stoper talii ramshackle -uszkodzona szakla rigging .sister .zawleczka delta plate -lqcznik trojkqtny (lancucha.union -uklad pracy sprzqzonej -union -rig -system sprzqzonych bomow (ladunkowych) .gorge .krQek bloku .hak polowkowy .policzek (bloku) . z dwbch blokow dwukrqzkowych -fourfold talia z blokiem czterokrqikowym . ucho.gniazdo zatyczki (szakli) hook -hak -block .spring .spoke sheave .double .disk sheave .ucho dolne bloku .-hak (ladunkowy) podwojny .wielokrqiek roznicowy (to) purchase -podnosib (za pomocq talii) racking stopper .gaja bomu ladunkowego fall -rener .pelican .union swivel .

born cigiki Stulckena .urzqdzenia przeladunkowe derrick head fitting/ brojenie zblocza gornego upper cargo purchasr block/ g6rny blok tali lower cargo purchase block/ dolny blok ta- talia iadunkow hooW hak ladunkowy podwojny topping Iifi $$%inch/ wriqgarka topenan2).4. SHIP'S EQUIPMENT Cargo lifting devices . derrick stool/ Stulcken heavy derrick .

wielokrqiek t.single whip .szakla.gaja stala prefendrowa chain .chomqtko (kausza) polqczona topping -podnoszenie lift . wielokrqzek .gaja bomu ladunkowego .lancuch topenantowy rope ..: kausza) .fall fal.luff .napiqcie w h i e renera shackle . wybierana na windzie chain .szakla do liny . zszaklowaC (polqczyk szaklq) slew line (rope) .talia topenanty .szakla zwykla (zalozona sworzniem do bloku) .spinai.standing .blok zawieszony na rozpiqtej lnie chain .kausza w ksztalcie serca .long .purchase . topenanta bomu purchase .talia topenanty (bomu) standing part -koniec staly liny standing topping lift .side .-guy .chomqtko (pot.screw .hook -talia o blokach z hakami .up and down .talia podrqczna.topenanta stala stay .preventer -prefender (stalowa lina ustalajqca polozenie bomu) chain .robocza dlugoSC talii .szakla kuta podluina okrqgla . zalozona prostopadle do krqzka (to) shackle .rope .span rope -.lina do obracania bomu w poziomie slewing .topenanta bomu dead end -koncowka renera zamocowana na bqbnie .main guy .lift .. przenoha .takielunek staly runner -rener .ciqgnik topenanty tringle plate .rener ladunkowy guide .szakla okrqgla -bolt .loop -pqtla . rozpiqta miqdzy dwoma punktami -block .lancuch prefendra . lina talii .szakla ze sworzniem wkrqcanym .linoblok .topenanta .talia gajowa ruchoma split fall -rener z hakiem (przy pracy bomami niesprzqzonymi) - -- -- - - - - - - - - - - - -- span .talia zlozona z bloku dwu.running . talia lekka thimble . line . szekla .topenant bomu ladunkowego .span .kierunek biegu liny w osprzgie .gaja ruchoma talii pendant .lina podtrzymujqca blok.rozstaw szakli (przestrzen pomiedzy ramionami szakli) -pin -przetyczka sworznia szakli .szkunergaja swivel .szakla w ksztalcie liry -jaws of a .forged . wyszorowai.leading part . WYPOSAZENIE STATKOWE belly guy .blok gorny topenanty --bull rope -lina stalowa dolqczona do topenanty bomu.pendant .club link .double luff .topenanta..lead .watch ..union .sworzen szakli .talia z bloku jednokrqikowego i dwukrqzkowego upon .bow . topenant block .lina topenanty bomu tackle . diwigu) guy . renery) triangular lifting eye -zaczep ladunkowy trojkmy union gear -renery sprzqzone unreeve -wywlec.gaja .lina przytrzymujqca Srodkowq czqSC bomu ladunkowego . wyszaklowaC whip .schooner .krqtlik tackle .lancuch gai prefendra .talia topenanty .linoblok (to) whip .lancuch do mocowania topenanty w polozeniu roboczym fall -koniec biegowy talii topenanty.talia dluga .lqcznik trojkqtny (lqczqcy np.sz.talia .talia topenanty.odcinek liny przechodzqcy przez blok otwierany .harp-shape .sztag .boom topping lift .D" .talia podrqczna.szeroka (szakla) - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - .sztender gai taliowej --tackle .regular .D-.szakla w ksztalcie liry .ruch obrotowy (bomu.olinowanie ruchome .szakla podluzna . (linq z bqbna) (to) unshackle -odszaklowai.gaja glowna (bomu) .guy .deadman .talia.i trzykrqzkowego drift .talia za taliq .topenanta rope .prowadnica renera tension .podnosic linoblokiem wide of clear .sztender .lift .heart-shaped .cargo .4.dee .szakla typu .

27. Becket/zaczep bloku. Head cargo purchase block/blok nokowy talii renera. Mast head cargo lead block bracket/ wspornikgornego bloku kierunkowego renera.born cieiki o dwdch gajotopenantach Q 1. 30. Derrick head span fitting/zaczep nokowy gajotopenanty. 31. 9. 11. King post/ fundament bomu ciqzkiego. \ . Lower cargo purchase block/ blok dolny tali1 renera. 22. 3. Mast head span lead block bracket/ wspornik bloku gornego kierunkowego gajotopenanty. Span rope/ lina gajotopenanty. Shackle/szakla. 28. Span triangular platel lqcznik trojkqtny gajotopenanty. Swivel/ kretlik. 6. 25. Cargo runner/ rener. Mast head span lead block/ blok g o r y kierunkowy gajotopenanty. 5. 15. Heavy derrick born/ ciezki zuraw bomouy. 26. Span lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego gajotopenanty. 13. 8. Derrick heelfitting/pieta bomu. Span block trunnion zawieszenie obrotowe bloku gajotopenanty. 10. 17.4. Mast head span block/ blok gdiany gajotopenanty. 16. SHIP'S EQUIPMENT Cargo gear . Cargo winch / wciqgarka renera. Derrick head built-in sheave/krqiek wbudowany w nok. 2. Portal mast/ maszt bramouy. 20. 4. 24. 14. Derrick head cargo$tting/zaczep nokowy talii renera. Cargo lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego renera. 12. Ramshorn hook/ hakpodwojny. 21. Double connecting fork/polqczenie wideikowe podwbjne. 18.twin span tackle heavy derrick sprzet przeladunkowy . 23. Goosneck trunnion/ ioiysko bomu cieikiego. 29.Transverse beam/ belka poprzeczna masztu. 7. Span/slewing tackle/ talia gajotopenanty. Mast head cargo lead block/ blok gorny kierunkowj renera. Cargo tackle/ talia renei-a 19. Span winch/ wciqgarka gajotopenanty.

bomy sprzgzone . 2.electro-hydraulic -w. h a w bomowy boom .deck .heavy lift -iuraw bomowy ciqzki .zaczep bomowy podwojny plaski heel -piqta bomu --block .hak tadunkowy -jib .loiysko bomu ciqzkiego table -podstawa gniazda bomu 1.ciqzki bom .rozstaw bomow samson-posts -pot.lifting gear guy eye plate .silnik diwigu radius -w y s i e diwigu rating -udiwig znamionowy .w.sprz&o cierne szczqkowe . WYPOSAZENIE STATKOWE Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe boom .podstawa bomu ciqzkiego . stojak safe working load (SWL) -dopuszczalne obciqzenie robocze trunnion piece for spar bearings .bgben linowy wciqgarki -platform -podstawa wciagarki ladunkowej reel .topping . stojak standard -kolumna.podstawa bomu ciqzkiego trunnion .dolny (kierunkowy) blok renerowy bomu .widelki noku bomu fitting .diwig obrotowy derrick .stojak bomu married gear -bomy sprzqzone slew .wciqgarka gai .obracaC siq (o bomie.swinging . bomu) -jumbo .dolly -pozioma belka do mocowania talii .wciqgarka topenantowa -warping drum -bqben linowy windy - - - - -- - - - - - - - - - - - .hydraulic -hydrauliczny iuraw bomowy post .ruch obrotowy (bomu.stojak bomu .cokol.lattice -bom kratowy .Pacific iron -wiczba bomu ladunkowego -pedestal .heel .wysiqgnik iurawia -jib .piqta (np.loiysko bomu ciqzkiego gallows .kolumna ladunkowa stool .electric .stanowisko. crane -diwig .samson post -kolumna (stanowiqca podporq bomu ladunkowego) .union gear .cargo - -- - -- - - ---- - -- - - - crutch -rozwidlona czgSC stojaka bomu derrick -bom.bom obrotowy trunnion .king post -podstawa bomu .renery sprzqzone boom (construction) -konstrukcja bomu chock -poduszka gniazda bomu cradle -loze bomu crutch .goosneck bearing -lozysko bomu head .wciqgarka elektryczna .rener .light -bom ladunkowy lekki .double yoke piece .heavy -bom ciqzki . podstawa.: winda) -barrel -glowica wciqgarki.gypsy -bqben linowy wciqgarki -head . diwigu) slewing . stacjonamy .4.married fall -rener sprzqzony .gaja bomu -head . topenanty bomu obciqionego table -podstawa wciagarki ladunkowej .iuraw bomowy guy .slewing .bom.: maszt bomu ciqzkiego stand . stojak runner .h r a w pokladowy.diwig pokladowy hook .widelki podwojne gallow -podstawa bomu .wcigarka ladunkowa drum end -bqben linowy wciqgarki .married gear .dolny blok renera fitting -widelki pigty bomu .bom -bom ladunkowy -heavy--bom ladunkowy ciqzki .zaczep bomowy oczkowy gai stool .p.nok bomu cargo block -blok gomy renera double lug fitting .zaczep masztowy topenanty winch -wciqgarka (pot.cargo . iuraw bomowy crane .bom obrotowy (umieszczony w plaszczyznie symetrii statku) derricks span .bqben do nawijania (liny) -reversible -wciagarka o zmiennym biegu rope drum -bqben linowy .luffing-jib -iuraw wychylny motor .nok bomu -heel . diwigu) -crane .piqta bomu .swinging -bom ladunkowy obracany derick heel lead block . elektrohydrauliczna end -bqben linowy wciqgarki .span . bgben -block friction clutch . stoisko.heavy-duty bom ciqzki o d u j m udiwigu .

urzqdzenia przefadunkowe ig z wysrqgnikiem lamanym stiff boom crane/ diwig z wysiegnikiem szvwnym telescopic boom crane/ diwig z wysiegnikiem teleskopoqm folding boom crane/ diwig wysiegnikiem wsuwanym light duty ship's cranes . obudowa przekladni source HAGL L'VDS Cranes . winda opuszczania wysiegnika hoisting winch/winda podnoszenia silownik parkowania foundation/ fundament funkcji obracania slewing beaAng teeth/ L i b bearing/ zebatka loiyska obracania lozpko wysiegnika hook/ hak ladunkowy cargo crane drum/ beben linouy dzwigu ladunkowego gearbox housing/ /.4. SHIP'S EQUIPMENT . - Cargo lifting devices .diwigi okretowe lekkie duty ship's (cargo) cranes okretowe cieikie (ladunkowe) - wire sheeves1 -cargo electric motor/ silnik elekttycznv' pump unit/ blok pompy oil filters/ filtg~olejk luffing winch/.

stiff boom . dzwig podwojny .heavy duty ship's .obciQnik haka power cable -kabel zasilajqcy slewing and luffing lever . lekki .folding boom . z wysiegnikiem lamanym .diwignia podnoszenia luffing winch -winda zmiany wysiegu oil cooling system .double slender .ramie wysiegnika -- ------- --- crane pedestal -podstawa diwigu electric motor driving hydraulic pumps -silnik napedzajqcy pompy hydraulicme head block -blok nokowy jib parking support -wspomik wysiwika (w pozycji marszowej) lever for hoisting .pokladowy 1.light duty .diwig okretowy 1. z wysiegnikiem wsuwanym -general purpose diwig 1.diwig 1.diwig 1.knickle boom . typu smuklego .system chlodzenia oleju oil tank with hydraulic pumps -zbiomik oleju z pompami hydraulicznymi operator (craneman) cabin -kabina dzwigowego overhauling weight . z wysiegnikiem sztY-ym .diwig 1.4. WYPOSAZENIE STATKOWE cargo crane (type) -diwig ladunkowy .d h i g n i a obrotu diwigu i zmiany wysiegu slewing movements mechanism -mechanizm obracania dzwigu slewing winch -winda opuszczania ventilator -wentylator Side loading system -system przeladunku przez bur@ hydraulic lifting gear/ hydratrliczne urzqdzenie 1 diwigowe side door/ furtu burtowa 1 .telescopic boom .slimtype--diwig 1. z wysiegnikiem teleskopowym cargo hook -hak ladunkowy cargo runner -rener ladunkowy cargo winch -winda renera crane construction -konstrukcja diwigu crane jib .diwig 1. ogolnego przeznaczenia .diwig 1. ciezki .

spust rdwnolegb wire rope .4. SHIP'S EQUIPMENT Ropes -liny wire construction konstrukcja liny stalowej fiber core/ rdzeri wldkiennv wire rope/ lina stalowa ordinaty lay/ Lung's lay/ spust z ~ y k b spust Langa righthand/ righthand/ prawoskrqtna prawoskrqtnt lefthand/ lewoskretna lewoskrema vire rope -parallel lay/ ina stalowa .: koszulka) inner braided cover/ tkany oplot wewnetrzny wire rope arrangement code kod konstrukcji liny stalowej center wire/ number o f strand/ liczba pokretek independent wire rope core/ niezalezny rdzen z liny stalowej I - 16 x ( + 7 + (7+7) +14 = 265 wires 7x7+ inside wires/ druty wewnetrzne outside intermediate wires (small)/ druty zewnetrzne poirednie (male) outside inermediate wires (large)/ druty zewizetrzne poirednie (duie) routside wires/ drut). zewnetrzne coil of a rope/ zwoj liny .lina d o kienna pleciona 8-pokr@kowa double plaited rope/ lina wlokienna plecionu podwojnie h o w e r laid coitstruction/ konstrukcja liny sztjwnej outer braided cover/ tkany oplot zewnetrzny (pot.cross lay/ lina stalowa .spust poprzeczny lina typu Herkules fibre rope construction konstrukcja Iiny wldkiennej double braided hawsers/ lina podwojnie tkana 8-strand plaited rope .

obwod liny diameter .Srednica liny .lina kokosowa .lina czteropokrqtkowa .lina wl6kienna .wlokno kokosowe core -rdzen wlokienny -jute -juta .lina splotu zwyklego.linka sygnalowa. lina przeciwzwita .rope .1.lina konopna (niesmolowana) .white .cotton .elastycznoSC.left-handed . stalowa elastyczna. giqtka .1.wlokno sztuczne .spust krotki (liny) .lina wielopokrgtkowa .lina z wlokna kokosowego .1. poliestrowo-nylonowa .lina wspolzwita .lina nylonowa .natural fibre line -lina z wl6kna naturalnego .polyesterlnylon .rope yam .left hand . podwojnie pleciona .right hand . stalowa. stalowka -reel -bgben do przechowywania 1.soft .fibre clad .lina wlokienna .spust liny.coir .tyP liny -bass .vegetable -wlokno roilinne hawser .multi-strands .cienka linka .gruba lina holownicza rope (type) .flexible wire .short in the jaw .manila .braided . 1.circumference .man-made .ordinary-.extra flexible wire .shroud-laid .spust dlugi (liny) wire .liny cable .skok skrctu liny laid .lina manilowa .abrasion resistance .backhanded .lina kombinowana .heavy duty rope .lina z wlokien sztucznych .lina o krotkim spdcie.1.lina stalowa rope (characteristic) .1.charakterystyka liny .coir lina z wlokna kokosowego .lina poliestrowa .linka druciana.round of a . skrgtu kablowego . odporna na zmpczenie .1.bast .lina lewego spustu .wlokno naturalne rope .prawy spust (liny) .lina stalowa.lina lewoskrgtna (o lewym spuicie) . dusza liny . stalowa .dlugoSC pokrgtki dookola obwodu liny .sila zrywajqca .lina ksztaltowana (wykonana z dmtow dogigtych przed skrgceniem) -polyester .strand -pokrqtka . twarda .Hercules . WYPOSAZENIE STATKOWE Ropes .lina (o splocie kablowym) cross section (of the rope) -przekroj liny fibre . gigtkoiC (tu: liny) .flexibility .manila hemp . kombinowana (typu Herkules) -jute .SciSle skrqcona.polypropylene .length of .lina pleciona .lina typu Herkules heart .lina typu Herkules .lina manilowa .splot liny .spust lewy (liny) . gigtka .rdzen.natural .lina polipropylenowa .lina o splocie kablowym rope (failure) -wady liny deformation -znieksztalcenie (liny) elongation -wydluzenie (tu: liny) (rope) lay (lay of rope) .preformed .4.lina prawoskrgtna .odpornoSC na rozcirlganie unkinkable lay -spust liny utrudniajyy tworzenie sig suplow rope (construction) -konstrukcja liny .manila .warp laid . stalowej rope .lina przeciwzwita .Lang rope .grass .fibre .nylon .man-made . stalowka stoper .fatigue resistance .b.odpornoiC na scieranie -breaking strength .wl6kno . skret .regular rope .linen line .1.manila . flaglinka .skok skrgtu liny .stoper szczgkowy lub lancuchowy do lin stalowych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .linka bawelniana .fibre clad .lina pleciona . ze stali nierdzewnej .niC konopna .lina prawoskrgtna . giqtka 1.lina o jednakowym spuicie drutow i pokrgtek .double braided .lina do pracy pod dukym obciqzeniem - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tensile strength .cord .lina jutowa .piasawa.hard .reverse laid .back laid .drut core -rdzen druciany (stalowy) w linie line .right-hand .lina elastyczna.signal halyard .lina lniana .plaited .staineless steel .combination .1. o splocie lewoskrgtnym . wlokno z palm .wire .heart of a -rdzen liny -jaw of a .plain-laid .flexible .water-laid .

Grodow uszczelka gumowa ksztaitownik zrgbnicy sinale uull cover pok y y jednociqgowe n .~ hallancing roller/_ rolka obrotowa kolo mimoirodowe urzqdzenie doci.hatch covers -pokrywy ladowni hatch cover pokrywa ladowni urzqdzenie dociskowe eccentric wheel/ kolo mimo.- Iina do Z Lzmykania ladowni I haul wire/ r l k a gunzowa cross joint cleat/ trrzadzenie dociskowe szyna jezdna coaming bar/ ksztaltownik zrqbnicy hydraulic )ack/ podnoinik hvdrauliczn.~kowe ksztaitownik zrgbnicy wheel guide rail/ crhnpression bar/ szyna jezdna piaskownik zrszczelniajqcy I 1 I .

na zr~bnicy ladowni) hatch .uchwyt pretowy.oil-tight .ladownia cover -pokrywa luku cover wheel .lasza (plaskownik sluzqcy do dociskania brezentu lukowego) beam .zakrywanie lukow ladowni battening bar .brezent lukowy -tent .p.folding .insulated hatch .lina do zamykania ladowni -haul .roll stowing (rolltite) .pokrywy ladowni ballancing roller .plyta poszycia panelu rising track .cross joint . przykrycie . panel side chain .lancuch lqczqcy panele -top plate . ladowni przesuwana -wire operated -p.kolo pokrywy ladowni ladder .sliding hatch -p.rolka obrotowa batten down -zakrywanie lukow ladowni -the hatches .: daszek hatchway -przestrzen pod lukiem ladowni panel .rozpomica shoe .piggy-back .segment pokryw.batten cleat . otwieranel zamykane hydraulicznie .szyna jezdna wire . gnikiem stalowym cover (type) -tYP pokrywy . unoszone i odtaczane - - - - - - - - - -- - - - type . szczebel (np.namiot lukowy.kanalik odprowadzajqcy wodq drain pipe -rurka odprowadzajqca wodq eccentric -mimoirod -wheel .p.4.gniazdo rozpornicy cleat -lqcznik.drabinka lukowa .kolo (np. zacisk .prowadnica rolek obrotowych rubber gasket -uszczelka gumowa shifting board -przegroda przesypowa (przy przewozie ziama) spreader -rozpomica stowage bay -wncka na pokrywy wheel . ciqgnik stalowy backhaul .gniazdo rozpornicy .screw .linka stalowa.irubowe urzqdzenie dociskowe coaming -zrqbnica -bar -ksztaltownik zrqbnicy -compression bar .obejma (na klin lukowy) -panel -panel pokrywy . hydrauliczne .pokrywy skladane -hydraulic folding pokrywy skladane.p.ciqgnik (z liny stalowej) . WYPOSAZENIE STATKOWE Hatch covers .pokrywy zwijane . otwieranal zamykana cia.wspomik zrqbnicy cover -pokrywa. typu pontonowego .plaskownik uszczelniajqcy . luku chlodzonego .kolo mimoirodowe end-position switch -wylqcznik krancowy grab rod .luk olejoszczelny -tarpaulin .flared .side rolling -pokrywy odsuwane na boki drainage channel .urzqdzenie dociskowe .p.pontoon - - - - - - - - Hatch covers -pokrywy ladowni side rolling covers/ p o k y y v odsuwane na bo p o k ~ w y p u pontonowego V .hydraulically operated . pot.shifting -poprzeczna rozpornica (lukowa) socket .zrqbnica odchylona kielichowo w celu ulatwienia zaladunku kontenerow stiffener . toczne pokrywy) guide rail .

umieszczenie uszczelki pokrywy ladowni flat rubber pad/ rszczelka gumowa piaska terminal rubber pad/ uszczelka g.szczego'?y chain attachement/f zaczep iancucha eccentric wheel assembly konstrukcja kola mimoSrodowego podwbjna piytka lqczqca podkiadka stalowa ballancing roller assembly konstrukcja kola obrotowego head/ cross joint wedgeklin do klinowania pokryw zacisk koncowy zacisk boczny zacisk szybkiego dzialania koiek stozkouy hatch cover cleats zaciski pokryw ladowni hatch cover pad arrangemen.4. SHIP'S EQUIPMENT r ' \ Hatch covers details pokrywy ladowni .top/ two way joint/ uszczelka iqczqca dwustronna W w "L" shaped pad/ uszczelka w ksztaicie "L '" three way pad/ uszczelka f i t angle pad/ uszczelka naroina uszczelka kqtoua hatch cover rubber pads uszczelki gumowe pokryw ladowni uszczelniajqcy drain channel/ kanai Sciekowy . . koricowa flat end joint/ uszczelka koricowa iqczqca hatch cover .side/ bok p o h w hatch cover .

urzqdzenia dostcpu hoistable car deck/ car deck stowed/ segment rumpy hemicyclic watertight doors/ obrotowe drzwi wodoszczelne hoistable car deck poklad samochodowy podito~zoizy I .Access equipment .sarnochodowy .

drzwi burtowe .furta burtowa ramp -rampa .drzwi wodoszczelne envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.z.horizontal .drzwi grodziowe -bunker d.iluminator.(wodoszczelne) drzwi grodziowe (zawiasowe) .szyny prowadzqce guiding wheels .horizontally watertight .stem .rampa zewnptrzna .dziob otwierany.zasuwane drzwi grodziowe -vertically sliding -drzwi grodziowe przesuwane pionowo .horizontal sliding . furty.side shell .side-hinged .bow . drmiczki kontrolne .multi panel .bottom .cargo . spoczywajqcy na nabrzeiu.rygiel boczny manhole -wlaz cover -pokrywa wlazu mechanical cleating wedges -kliny blokowane mechaniczne port . przegubowy -ramp -rampa (np.rampa stala .: klapa rampy .kolka prowadzqce hinged -zawiasowy.internal . SHIP'S EQUIPMENT Means of access -Srodki dostepu access .side .sliding .internal fixed -rampa wewnetrzna stala -jumbo -rampa typu ciczkiego .rygiel dolny .rampa podnoszona .furta ladunkowa coaming -zrebnica (otworu drzwi.dziob port .d r m i (wodoszczelne) przesuwane .top -hinged .drzwi zasuwane .fore . zamykane (recznie) .drzwi zasuwane poziomo drzwi wodoszczel-vertically watertight ne przesuwane pionowo slop .poziomo zasuwane drzwi wodoszczelne . drzwi wodoszczelne hoistable cardeck -poklad samochodowy podnoszony hydraulic actuator .obrotowy . zmniejszajqca kqt ich zalamania - - - ---- -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - guiding frames . blokada .cargo .stem ramp .drzwi z zawiasami z boku . pot.zamknigie klinowe - - - - - - - - - - - - -- -- --- .) -hole .stem .drzwi gazoszczelne angled stern ramp -ukoSna rampa rufowa bow .side .bulkhead . luku) .furta dziobowa . zawiasowa watertight door . (burtowe) do pobierania paliwa .rampa wewnptrzna .rampa rufowa obrotowa sliding door .otwor wejSciowy accessible -dostqpny air port . drzwi grodziowe itd. samochodowa) opuszczana.hoistable .rampa dziobowa gradient -pochylenie rampy .equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.external .watertight .rampa rufowa slewing .furta rufowa .drzwi g.furta burtowa .furta dziobowa ramp -rampa dziobowa visor .wodoszczelne cargo elevator -winda ladunkowa clearance -tu: przeiwit pomipdzy konstrukcjq rampy a nadwoziem pojazdu door -drzwi .drzwi obrotowe .geared .dostep.fixed .d r m i z zawiasami z gory . wzgLpokladu .furta ladunkowa .grodziowe d.d r m i jednocz&iowe .door .watertight .drzwi pilotowe .single panel .sliding .bow .hinged .slewing -drzwi obrotowe .poziomo zasuwane d r m i wodoszczelne .pochylenie wzgledem siebie sqsiaduja. cego pokiadu i rampy threshold -pokiad rufowy w miejscu polqczenia z rampq wedge closing .side .silownik hydrauliczny internal end-hinged ramp -rampa wewnptrzna zawiasowa (na statku ro-ro) lock -rygiel. przylbica bulkhead door -drzwi grodziowe . bulaj air tight door . dojScie door -wlaz.drzwi wielopanelowe -pilot .furta .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.4.side -rampa boczna (burtowa) slop -kqt nachylenia r.quarter -rampa skoSna .rampa dziobowa cover -pokrywa rampy .silownik hydrauliczny hydraulic cylinder .

x-.drzwi wodoszczelne 2 zintegrowana furta burtowa mechanical cleating wedges/ system klinowania mechanicznego z rampq watertight bulkhead door wodoszczelne drzwi grodziowe \ rampa dziobowa rampa wodoszczelna ramp/ rampa t side ramp/ rampa burtowa .drzwi dziobowe otwierane na boki z rampq rufowa . .v boczne hydraulic cylinder/ silownik hydrauliczny double sternramp yodwdjna rampa rufowa .urzqdzenia dostgpu bow vzsor/ r d z z o b o w a przyiblca two sectzon bow door / dwuczeBcrowe drzwz dzrobowe 1 ' bow visor with ramp dzidb z przylbicq i rampq side-hinged bow door w i t h ' d ramp . nabrzeiny rampy - combined side door-ramp . side hinges/ .zawias.Access equipment .

szpilka nut/ nakrgtka washer/ podkladka tapping ring/ piericieri gwintowany 1 cover plate/ pokrywa manhole cover pokrywa wiazu deck hatch/ wiaz pokladowy . SHIP'S EQUIPMENT iDoor and covers -drzwi ipokrywy lubricatzon nipple/ klamka z trzonem nakrqtka moylkowa splash-proof door drzwi strugoszczelne ====== K / " @ $ < 1 tall nut/ nakretka jednoramienna eye bolt/ /3 .&'Lsh$~ podkfadka elockng n u nakretka samoblokujqca -y !I klamka hk=3 gumowy nakrgtka e dog) lygiel strong bulk/ wzdfuinik usztywniajqcy hinge r &xsing nipple/ smarowt~iczka toggle/ nakretka koszykowa wdg4 klin 3 @ Y bull's eye iluminator zawias deadlight/ pokiywa toughened glass/ szkfo uhmrdzone liquid cargo tank manhole/ wlaz do zbiornika ladunku piynnego stud.4.

sunken -wlaz wpuszczony (np.wyjScie awaryjne (prowadzqce przez tunel) eyebrow -rynienka (nad iluminatorem) glass .oslona iluminatora.d r m i . luk awaryjny scuttle . ze wspolnym zawiasem .szklo zbrojone guard .bolted . owalny z pokrywq do Srub coaming -zrqbnica wlazu cover -pokrywa wlazu support -podtrzymywacze wlazow door .nakladka mocujqca szybq -toughened safety szyba ze szkla hartowanego . awaryjnego . pot. luk awaryjny trunk .welded .lift .wycieraczki Slizgowe . okrqtowe suwane .hose proof .o.fire resistant -pane .szklo matowe pane .o.szklo . zabezpieczenie chain .okno .round ship's .otwory i pokrywy - bull's-eye .pokrywa (drzwi) wlazu .ochrona.o. pot.oslona. w dno wewnetrzne) unwatertight -wlaz niewodoszczelny -with cover and key closure -wlaz z zamkniqciem klinowym port .porqcz barierki railing . zabezpieczenie rubber sealing cord .barierka hinge .zaryglowak door .bolted . zabezpieczenie.o.rygiel.d r m i gazoszczelne -hinged splash-proof zawiasowe h i strugoszczelne .szyba wirujqca closure for opening . blokujqce - -- - - - - - - - -- -- - - - manhole -wlaz . z ramq stakq (wspawane) .obudowa.furta (burtowa. oknem casing .o.4.watertight -d r m i wodoszczelne .rectangular . sterowki wind scoop -lapacz wiatru wiper -wycieraczka (okienna) controller .flush -wlaz wpuszczany (w poklad) . szyb central locking -zamykanie centralne (drmi) clear view screen .drzwi deszczoszczelne escape . zapadka (to) dog .regulator (szybkoici) wycieraczki .szyba podgrzewana retaining frame .szyb wyjScia ewakuacyjnego.urzqdzenie ryglujqce. nieotwierane .iluminator .straight line -wycieraczki przesuwane - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - .sliding ship's .round .opening .pendulum .szyba heated .ship's . dzialowa) protection . klapa locking .wlaz okragly .side scuttle .wired .iluminator.szyb windy ventilation cover -pokrywy wentylacyjne spigot .: blindklapa -eyebrow -rynienka nad iluminatorem.wlaz okrqgly.unieruchomienie.gas tight .wheelhouse .szklo ognioodporne .o.common hinged .wlaz owalny plate -pokrywa wlazu . WYPOSAZENIE STATKOWE Openings and covers . pot.mechanizm otwierania trunk -szyb . okrqtowe .sznur gumowy do uszczelniania scuttle -wlaz.lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne rail .o. okrqgle .luk ewakuacyjny. prostokqtne .fanlight .okno otwierane .droga ewakuacji -hatch -luk ewakuacyjny.obscured .iluminator burtowy. zablokowanie device . z gornq czqSciq otwieranq .weather-proof .: bulaj deadlight .zamknigcie otworu companion -zejiciowka (pod poklad) connection bridge -pomost na zbiornikowcu dog .o. oslona. otwor w burcie lid -pokrywa wlazu pokladowego skylight -Swietlik maszynowy -cover -pokrywa Swietlika gear .oval .zawias.tunnel .non-opening . przegub side scuttle .o.zrqbnica okna window . oslona.okno z ramq stalq . luczek.: bulaj lid -pokrywa.pantograph -wycieraczki Slizgowe .drzwi strugoszczelne .

4.trap gldwny starboard side view/ widok z prawej b u r y upper plafor/ . SHIP'S EQUIPMENT Accommod Accommodation ladder traa .

4.extension .kladka landing .bulwark . uchwyt @rzy wlazie. reling pilot -pilot (tu: morski.kqt nachylenia wzglqdem poziomu boarding -wejicie na poklad arrangements .barierka ----- -- - - - - - - hand grab -porqcz handhold .gorna platforma trapu -truck .drabina z oslonq . lina chwytna przy sztormtrapie hatch stanchion . drabina pochylona -jack .drabina lukowa .silnik elektryczny w. drabinka pilotowa --hasp .porecz.hold .drabinka linowa. wcignik.drzwi pilotowe hoist .railing . szczebel (np.mechaniczny podnoinik pilota ladder .vertical .trap burtowy port .urzqdzenia umozliwiajqce wejicie na statek .rope .gniazdo wspornika barierki heaving line -rzutka high freeboard -wysoka wolna burta hoist -podnoinik.drabina. -with air motor .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd non-slip grooves -przeciwilizgowe zlobienia w stopniach open railing -barierka.drabinka linowa.drabina pionowa -way -zejiciowka.podnoinik pilotowy. WPOSAZENIE STATKOWE Ladders and gangways . w y c i g .kladka. klatka schodowa manrope .drabinka masztowa .trap glowny.siatka ochronna trapu winch .schodnia gangplank -kladka gangway .drabina do ladowni .wspornik nadburcia stay .zurawik -protection net .rolki trapu bulwark -nadburcie port . na zrebnicy ladowni) grab rope .g. teleskopowy angle of inclination to level .furta wejiciowa ladder . winda pilotowa ladder .drabinka wejiciowa na statek .furta wodna stanchion .rail .trap burtowy z napqdem hydraulicznym .lina do przytrzymywania siq (np. schodnia .drabina rozsuwana . zejiciowce) hand-rail -porecz hand rope -porccz z liny.combined -arrangement -polqczenie sztormtrapu i trapu gl6wnego breastwork -barierki poprzeczne brow .boarding . sztormtrap .shore .lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne .wspornik barierki do ogradzania luku socket .pochwyt drabinki -tails -konce lin bocznych sztormtrapu . -- - - - - -- - - - .t. schody .combined .schodki pilotowe .inclined . wejicie na poklad flying bridge . portowy) -boat -pilotowka door . pomost (wzdhz pokladu zbiornikowca) embarking .trap grab rod .szpula do nawijania trapu p.stojak nadburcia catwalk . przy wchodzeniu po sztormtrapie) Mediterranean gangway .drabinka linowa -jumping . falrep.zabezpieczenie.pomost komunikacyjny na zbiornikowcu fore-and-aft-bridge -pomost komunikacyjny biegnqcy wzdhz statku gangboard .porgz barierki .trap burtowy w polqczeniu z drabinkq pilotowq door .cage .trapy i schodnie accommodation ladder -trap glowny davit .sztormtrap pilotowy.telescopic .trap glowny z silnikiem pneumatycznym --with hydraulic motor .mast .furta wejiciowa .winda trapu glownego electric motor .round-rung drabinka linowa o szczeblach okrglych .uchwyt prqtowy.safety -drabinka bezpieczenstwa stringer .trap burtowy wysuwany. oslona chain . sztormtrap .sztormtrap .schodnia.porqcz z liny guard .okrqtowanie.Jacob's .hatch .pilot .

SHIP'S EQUIPMENT Gangways and ladders .lina chwytna z wqzlami spreader -rozporka sztormtrapu stanchion .platforma dolna . foldable .too short .stopien przeciwpoSlizgowy .szczebel rungs for dog-step ladder .lina .rozporka step .: sztyca wharf ladder -trap nabrzezowy rung .stopien wygiqty .swivel -platforma obrotowa .bent .lina chwytna .self-adjusting .non-slip .lina boczna (noha) sztormtrapu split distance piece .storm -porqcz sztormowa rope .too long .lina chwytna sztormtrapu - - - - ----- - - - -without knots .fixed .man-.bulwark -porqcz nadburcia .guard .stopien plaski turning device -urzqdzenie do wykladania trapu (do pozycji poziomej) .stopieli samopoziomujqcy .rubber .zbyt krotki sztormtrap rest firmly (against ship's side) .stopien gumowy .side .intermediate .lower .stopnie z prqtow do drabiny safety net for accommodation ladder -siatka bezpieczenstwa do trapu side rope .lina chwytna .hand-.platforma skladana . pot.stopien staky .automatic -urzqdzenie automatyczne do wykladania trapu - -- .dwuczlonowe elementy dystansowe t r a p spoke .schodnia -mechanical -hoist ladder -trap pilotowy podnoszony mechanicznie .stopien .stojak wsuwany seat .gniazdo stojaka wsuwanego .platforma goma reel -rolka (trapu) rail -porqcz .breast -barierka poprzeczna .straight .spoczywaC pewnie (na burcie) platform -platforma .platforma poirednia .szczebel drabiny spreader .upper .porqcz barierki stanchion .wspomik barierki.zbyt dlugi sztormtrap .4.trapy i drabiny handrail/ cage ladder drabinka z oslonq bulwark ladder schodki ~ilotowe drabinka pionowa . stojak b.stojak skladany stickable ..lina chwytna bez wglow -with knots .stojak.foldable ..

level/ \cysokoSC trapu nad pozion~ ~ .4. WPOSAZENIE STATKOWI i-Pilot ladder - steps not equally spaced/ stopnie nierowno rozstawione side ropes not equallj spaced/ liny boczne nie rozstawione rdnno niebezpieczna petla luzna koricowh-u liny typical failures ofpilot ladder typowe wady trapu pilotowego height above Mzter. o d y platfbrrna dolna rigging ofpilot ladder combined wlth accommodation ladder iamocowanie trapu pilotowego w polqczeniu z trapem gldwnym .

knaga.arrangement . knaga . pot.horn -rozek (pokladowy) pojedynczy de-aeration -odpowietrzanie de-aerator .dowel korek pokladowy . osprzqt pokladowy -- .spkywnik. SHIP'S EQUIPMENT Deck fittings .4.horn cleat .scupper Deckfinings .wyposazenie pokladowe deck (fittings) .rozek pojedynczy -ring -piericien pokladowy .cleat rozki pokladowe.scupper grating .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit . pot.urzqdzenie pokladowe light .Swiatlo pokladowe machinery .rozek.collar -kolnierz pokladowy .flange kolnierz pokladowy r u r o c i w - .osprzet pokladowy air pipe .odpowietrzenie cleat .drain (scupper) - splywnik pokladowy - .rozmieszczenie urzqdzen pokladowych .odpowietrznik deck -poklad equipment -wyposazenie pokladowe fittings .wyposazenie pokladowe.drain Sciek pokladowy .: Sciek pokladowy. knaga pojedyncza -belaying .wyposaienie pokladowe obramowanie Scieku scupper/ &ek pokladowy deck' longitudinal/ wzdlulnik poktadowy . szpigat .osprzqt pokladowy gear . wlewowy .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka deckmounted -zamontowany na pokladzie eyeplate -piericien pokladowy filler -wlew zbiornika filling pipe -rurociu napelniajqcy. knaga . rozki pokladowe .arm rozek pojedynczy.

zaczep -bolt .tabliczka informacyjna (np. wystcp -pad -zaczep pokladowy piericieniowy name plate .Sciek pokladowy gutterway . do pobierania wody slodkiej) vent .. scupper .ucho pokladowe. rurocie odpowietrza- -- .korek rury s.oko z pierkcieniem sounding pipe -rura sondazowa . WYPOSAZENIE STATKOWE freeing port .kratka Sciekowa -hole -otwor Sciekowy -pipe .odpowietrzenie.duza knaga label plate .Sciek kennet (cleat) -duia knaga. ucho.nakrqtka rury s.furta wodna waterway .cap - - - .greting.szpigat.nadbudo'wka i maszt satelite antenna/ e m radarowa radio-directionfinder antenna/ antena radionamiernika halyard/ linka Jagowa znak armatora a UKF bridge top deck poklad namiarowy fast rescue boat/ szybka lodi ratunkowa lrnain decW poklad glowny gunpay/ trap glowny .Sciek przyburtowy -bar .furta wodna grating .escape . kratownica gutter water-way .risers Superstructure and mast .zaczep. korku sondy) lug .obramowanie Scieku pokladowego MY . odplyw grating .odpowietrznik outlet -wylot odpowietrzenia -pipe -odpowietrzenie.4.kolurnny (maszty) odpowietrzeh wash port . Sciek. zaczep pokladowy plate . odpowietrznik . pacholek z r6zkami kevel .rura Scieku pokladowego shore connection -przylqcze brzegowe (np. plug . zaworach) ring -piericien pokladowy (do mocowania lin). przy zaworze.tabliczka informacyjna (na sondach.

gniazdo masztu topmast .maszt trojnozny -yoke -jarzmo masztu masthead . SHIP'S EQUIPMENT Mast .drabinka masztowa .usztywniaC.kolumna masztu .maszt radarowy .szczyt masztu.sheer .maszt column -kolumna.maszt ladunkowy .sztag sygnalowy signal yard -rejka sygnalowa stay .radar .4..sztag sygnalowy - .stopieli.szczyt (top) masztu lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .stenga (masztu) triatic stay .cargo .main .fore . naciqgaC (sztagi masztu) step . top masztu ladder . szczyt (masztu) - - - -- - - - - - tripod.maszt gl6wny . podstawa.truck -jablko (na szczycie masztu) - -top - wierzcholek.podpokladowa czqSC masztu lutchet -mechanizm do polozenia masztu (statku przechodzqcego pod mostem) mast -maszt .gniazdo masztu - .sztender (odcinek stalowej liny zakonczonej okami) shroud -wanta (np. masztu radarowego) signal stay .maszt dwunozny step . stojak housing of a .sztag.bipod .maszt przedni .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego masthouse -masztowka pennant .maszt dwunozny .pair .maszt skladany collar -pokladowy kolnierz masztowy . rozporka (to) stay .head of .lattice .collapsible .maszt kratowy .maszt bramowy .lower .

silownia Engine room piping .5.2.8. 5.2.1.3.7.2.2.maszyna sterowa 5.instalacja rurociqgowa silowni Valves .8. Auxilieries . 5.5.1. Gear .5.2.paliwo Engine . 5.1.silownia 5. 5. 5.zawory Air and water . Fuel and oil separators .1. Exhaust gas system .7. 5.2.3. 5.3. ~efrigeration chlodnictwo i klimatyzacja 5.4. Filters . Propeller shaft . Pumps -pompy 5. 5. 5.2.silnik Engine operation -dzialanie silnika Engine features -charakterystyka silnika Engine control . 5.1.3.kotly (okrqtowe) 5.system gazu obojqtnego 5.3.powietrze i woda Lubricating oil .4.14.1.wirbwki paliwa i olejow 5.2. Electricity -elektrycznoSC 5.3.6.przekladnia 5. Steering gear .2.4.sterowanie i automatyka 5.urzqdzenia pomocnicze silowni 5.urzqdzenie do obr6bki Sciek6w 5.13. Incinerator -spalarka 5.5.9.2.1.3.1.6. Heat and heat exchangers .4.1.uklad wydechowy 5.11.cieplo i wymienniki ciepla 5.1. Engine control room -centrala kontrolno-manewrowa (CMK) Engine room .5.sterowanie silnikiem Turbocharger and steam turbine -turbodoladowarka i turbina parowa 5.6. (Ship's) boilers . 5.olej smarowy Engine room tanks -zbiorniki silowni Fuel oil .filtry 5. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5. Inert gas system (IGS) . Engine room . Sewage treatment plant . Control and automation .7. 5.5.2.10.12.3. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn and air conditioning 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 193 195 201 202 206 208 208 210 211 224 231 240 241 243 .1. Compressors -sprqiarki 5.wal Srubowy 5.

diwignia sterujqca -panel .computer .a l a d l o g printer .rejestracja danych processing . I Engine control IWom @CR) .bridge .sekcja silnikow pomocniczych shaft generator section .przetwarzanie danych record .sekcja sterowania wymiennikami ciepla .sekcja sterowania silnikami pomocniczymi .kociol na spaliny odlotowe data .drukarka alarmow main switchboard .sterowanie z silowni lever .zapis danych storage -przechowywanie danych engine telegraph -telegraf silnika glownego engine control room consoles -konsole sterowania w CMK .communication console . kontrola .s.condenser .engine room .oil fired boiler . alarm and .dane logger .sterowanie. rozdzielnica giowna diesel generator section .sterowanie komputerowe -computer system -uklad automatyczny sterowany komputerem desk .tablica sterownicza (kontrolna) system .tentrala manewrowo-kontrolna (CMK) control . ENGINE ROOM f Engine control room - control sect~on/> sekcja sterowanla control console/ konrola sterowanza .rejestrator danych logging .monitoring. regulacja.obwod kontrolny .exhaust - -- ---- . sterowania sprczarkami .kociol opalany olejem - - - - -- -- -- -- --- -- boiler .5.glowna tablica rozdzielcza. alarmow i sterowania -main engine (ME) remote -zdalne sterowanie silnikiem glownym .konsola sterowania kotlami .sekcja monitorowania.skraplacz - .boiler consol .heat exchangers . silnikiem glownym) z mostka -bridge -system -uklad sterowania z mostka circuit .auxiliary engine (AE) . komunikacji .pulpit sterowniczy .boilers .sterowanie (np.sekcja sterowania i kontroli .k.sekcje rozne .steam generator -wytwomica pary .uklad sterowania control section .compressors .sekcja sterowania kotiami .sekcja synchronizacji miscellaneous section .sekcja sterowania pompami boiler console -konsola sterowania kotlami .pumps .sekcja pr$dnicy walowej --turbo generator section -sekcja turboprqdnicy synchronising section .

system gazow spalinowych .incinerator .cargo refrigeration .monitoring systems and computers interface capability -zgodnoSC interfejsow systemow i komputerow kontrolnych .podloga.cooling .compressed air .silownia morska overhead crane (travelling crane) -b i g suwnicowy.podstawowe warunki pracy (warunki odniesienia) -data display -wyiwietlanie danych .szyb kotlowni --platform .izolacja akustyczna sound-proofed -diwiekoszczelny -- Engine room . przedzial .droga ewakuacji z silowni -hatch .store -magazyn maszynowy lighting .oiwietlenie awaryjne machinery casing .fresh water .system wody slodkiej .system paliwa ciqzkiego .system chlodzenia . wyjicie awaryjne emergency generator room -pomieszczenie generatora awaryjnego engine . oslona.system zezowy .system balastowy .instalacja.iwietlik silowni unattended (unmanned) machinery space (UMS) .heating . SILOWNIA ship energy monitoring-monitorowanie energii na statku .system powietrza sprqzonego .ventilation .pompownia -steering gear pomieszczenie maszyny sterowej . kotlownia -bulkhead . urzqdzenie .wyjicie zapasowe. electrical workshop -warsztat elektryczny emergency exit .obudowa.bottom .system grzania .fan -pomieszczenie wentylatorow . .vessel performance diagnostics .pomieszczenie kotlow.pozbawiona dostgpu) - - - - - -- - - - - -- - - - - - .grodz kotlowni casing .5.silnik -accessory room -magazyn maszynowy compartment -przedzial silowni department -dzial maszynowy escape route .deviation from baseline conditions . poziom dna wewnetrznego (silowni) propelling power spaces .grodi przedzialu silowni --casing .oiwietlenie . szyb maszynowni -room .long term trending .steering gear -pomieszczenie maszyny sterowej COz cylinder room -pomieszczenie butli CO.silownia ship's machinery .diagnostyka osiagow statku sound insulation .diesel oil .silownia .pomieszczenie spalarki .system wentylacji room -tu: pomieszczenie .odchylenia od warunkow podstawowych . suwnica plant .boiler -platforma kotla .baseline conditions .air conditioning -pomieszczenie urzqdzen klimatyzacyjnych .mechanizmy i urzqdzenia okr~towe skylight .system wody morskiej .machinery .short term trending -trendy krotkookresowe .ballast .platforma kotlow casing .szyb silowni.fire-fighting system ppoz.lubrication oil .silownia bezwachtowa void space .fuel oil .emergency .chlodnia ladunkowa platform -platforma (w silowni) .mechanizmy pomocnicze silowni - -- - - - - -- bulkhead .silownia.systemy silowni -bilge .silownia boiler room . szyb compartment -pomieszczenie.szyb silowni machinery space -przestrzen silowni machinery compartment -przedzial silowni marine power plant .trendy dlugookresowe .system paliwa lekkiego .przestrzen pusta (w odroznieniu od koferdamu .exhaust gas .pomieszczenie wirowek .system oleju smarowego .trending of baseline deviations .injector test -pomieszczenie prob wtryskiwaczy .sea water .trend odchylen od warunkow podstawowych -machinery performance diagnostics -diagnostyka osiilgow urzqdzeli .purifier .pump .szyb maszynowy store room -magazyn maszynowy (engine room) systems . przedzial silowni auxiliaries .

ENGINE ROOM /' Engine room piping .5.pange/ polqczenie kolnierzowM - blank flange/ a flange/ kolnierz gas proof bulkhead adaptor/ przejicie grodziowe gazoszczelne kolnierz dsemkowy . 900 bend/ kolanko kolnierzowe cross piece/ czwornik rurowy "T" piece/ "T" piece reduction/ trbjnik rurowy trojnik redukcyjny flexible pipe fixed pipe claml: clamp/ uchwyt uchwyt rurouy rurony elastyczny sztyuvzy reducink coupling lunge adapter/ reducind coupling with long sleeve/ type '%"/po/qczenie 7olqczenie poiqczenie redukcyjne typu 9 p o l q c z e n i e redukkolnierzowe zwykle cyjne z dlugq tulejq reducing flange coupling with adapter/ polqczesleeve/ polqczenie reducing coupling coupling with end t). elbow.pe "C1'/polqczenie plate/ polqczenie z nie kolnierzowe z tulejq redukcyjne redukcyjne typu "C" zailepkq 1 I Manifold -przewdd rurowy rozgaE@ny .rurarz silowni flanged pipe..

osadnik drain .kurek spustowy .korek spustowy -trap . gwintowe .terminal -kurek odcinajqcy . (rose box) .wlot.otwor przeplywowy (w denniku) -pump .stripping .drain .wezownica .finned .zlqczka zwqzkowa.welded .linia resztkowania. odnoga (rury) by-pass .cyrkulacja. otwor wlotowy -chest -skrzynia ssqca.korek spustowy -cock .wqzownica Scienna collar . syfon -valve -zawor Sciekowy.kolnierz.flanged -polqczenie kolnierzowe . pierScien collector .spigot . obieg clogging .: rurociqg) .(to) by-pass .odwadniacz samoczynny .kurek spustowy - -- - - - - - - - - - - - drain .rura -bearer . skrzynia denna (kingstonowa) joint -polqczenie . kolektor connector -zlqczka dirt trap .vapour -zaw6r odpowietrzajqcy .wall .skrzynia zqzowa line -rurociqg zqzowy -suction (pipe) -rurociqg ssqcy zqzowy system . omijaC circulation . rurociqg) blind .drainage -kurek spustowy .magistrala (np.plug -kurek bezdlawikowy .Sciek.pipe . rurociqgowa) drain -glowny rurociqg zqzowy manifold -rurociag rozgalqziony nipple -zlqczka wkrqtna rurowa connection .Sciekanie kropel drip-pan -wanienka sciekowa elbow -kolanko.zqza -box.korek spustowy cock . kolanko (rury) (to) bend -zginaC.obejScie.kolnierz osemkowy flanged coupling -polqczenie kolnierzowe flowing .check drain .w. ruraz . lqcznik mrowy filler -wlew zbiornika -plug .zawor.kurek odcinaj8cy .korek wlewowy fire-main -gl6wny rurociqg wody do zwalczania pozarow. ssawa -bellow -koncowka ssawna rurociqgu - - - - - - - - - .instalacja rurociqgowa silowni accessories -wyposaienie dodatkowe adaptor .instalacja zqzowa -main .blind .rura zbiorcza. rurociqg r.test . zgiqcie.rura spustowa -plate -taca Sciekowa plug .rurociqg zqzowy glowny -pipeline -rurociqg zqzowy -well .studzienka zqzowa blank off . zawor spustowy drainage .zamkniqcie wodne.zaslepka kolnierzowa .kurek probierczy -two-way .closed system .kurek spustowy -hole . pipe .drenai. main .tap .kielich rury. wyginaC bilge .kosz ssawny -chest . system osuszania -bolt .pompa resztkujqca -system -system resztkujqcy drip .polqczenie skrqcane overflow -przelew pipage -r u r o c i ~(system) rurociqgow.zatykanie sic (rurek.shut off .obchodziC. bocznik . krociec redukC Y ~ Y bend -luk.otwor Sciekowy pipe . kurek.vent -kurek odpowietrzajqcy coil -wqzownica . Sciek -hole . obiegu zamkniqtego .dwudrozny (kurek) .spust. spust -bolt .wczownica ozebrowana -heating -wqzownica systemu grzewczego .spectacle .polqczenie spawane line .podpora (wspornik) rurociqgu -bell .Engine room piping .zaSlepiaC . otwor odwadniajqcy .zaslepiak (np. zawor upustowy .zaSlepka kolnierzowa -evenly tightened bolts -(sruby) rownomiernie dokrqcone (pot.: dociqgniqte) -face -powierzchnia styku poiqczenia kolnierzowego . przewodow) cock -kurek -bleeder kurek spustowy.blind off .expansion -polqczenie (zlqcze) elastyczne .kurek czerpalny .nipple -polqczenie skrqcane.odSlepiaC branch -odgalqzienie. kryza -blank .linia (pot. magistrala pozarowa flange -kolnierz.przeplyw flowmeter -przeplywomierz inlet .

zawor - flexible pipe elastyczne klapowy. gate valves.rurociqg ze wskazaniem kierunku przep+wu valves. prosty non return valve Iflap).zawdr zwro n)~.zasuwa double-seated changeover valve . not connected .trojnik .polqczenie .polqczenie Rompensacyjne z d awrcq expansion pipe . wodoszczelne bulkhead crossing.rurociqgr krzyzijqce sie. butterfly valve .ed joint.zawor klapouy prosty flap.podstawowe symbole systemow rurociqgow Rurociqgi -pipings oipe . screw d o w . quick-releasing -poiqczenie rurowe.zawor trbjdroiny zawi Pipes andpipes joints .polqczenie non return valve Iflap). klapy sztormowe appliances .zawbr samozamykajqc) joint.rurociqg biegnqc~ ku gorze quick-opening valve . kqtowy reducing valve expansion pipe (corrugated) general rura kompensujqca.polqczenie -polqczenie .nakrqtka zailepiajqca. jlanged ioint.zawor kulouy.zailepka przestawna bulkhead fitting water t i f hf.rurociqgi krzyiujqce sic.zawor motylkouy gate valve .armatura indicating and measuring instruments wskainiki i przyrzqdy pomiarowe non-return valve (flap).rurociqg oipe with indication o f direction o f j l o u . kqtowy non return valve Iflap).zawor dwusiedzeniouq dwupotoieniowy .flanged przejicie grodziowe ko nlerzowe. straight mrotny.rura kompensacyjna cap nut . straight. cocks and flaps zawoq: zasuuy. three-way . angle .niewodoszczelne pipe going upwards . angle .rurociqg biegnqc w doi orifice .szybko zamykajqcy si regulating valve -zawbr regulacjjny kingston valve .rurociqgi i ich polqczenia crossingpipes.zawor kqtowy valve. polqczone ze sobq tee pipe . connected . screu. nie polqczone ze sobq crosing pipes.reduktor safety valve -zawor bezpieczeristwa angle safety valve kqtowy self-closing valve . angle.zailepka kolnierzowa spectacle flange . ENGINE ROOM Piping systems basic symbols .zawor zaporowo-zwrotny. szybko rozlqczne ex ansion joint with pland . screw down zawor zaporowo zbr>rotnykqtowy flap. korel zewnqtrzny?? blank flange .5. straight through ..zawor przelotowy valve.zawor denny ball valve (-cock) kurek kulowy .m e i k a valve straight through . kompensator ioint. .zaw6r szybko otwieri jqcy sie quick-closing valve .zawor skrqcane koinierzowe bezpieczensh mufowe . klapowy - pipe going downwards . angle . non-watertight przejicie grodz. sleeve . kurki.

straight through. with bottom connection kurek kqtowy z polqczeniem dolnym cock.kurek prosty cock.rejestrator .wskainik poziomu electric motor . przelotowy double-seated change valve.pompa Srubowa lub zgbata hand pump (bucket) -pompa rgczna tlokowa Fimkgs -inne wyposaienie funnel .odpowietrzenie z zaworem ciinieniowo-prdiniowym deck fittings for sounding or filling pipe short sounding pipe with selfclosing cock Control and regulation parts -elementy regdacji i sterowania remote control . straigh.symbols . angle.odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with pressure-vacuum valve .koncdwka ssqca w hztalcie lejka air pipe .o przelocie prostym z podlqczeniem dolnym cock.piywak ist ton . ieniowy cock. T-port in plug kurek trdjdrozny. three-way. dwupolo.sprgjna mass .magnetyczny Distance level indicator. przelot 5" cock.ezektor various accessories (text to be added) -rdzne wyposazenie (okreilone tekstem) piston pump -pompa Appliances .kurek czterodrozny. straight through in plug .odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with cover and net . . angle kqtowy zawdr dwusiedzeniowy. angle . L-port in plug kurek trdjdrozny.odwadniacz p a y na powrocie skroplin centrifugal pump -pompa wirowa gear-or screw pump . niowy. dwupoloze. with bottom connection .silnik elektromagnet.kurek kqtowy cock.zdalnie sterowany hand operated .tlok membrane . prosty. four-way. o przelocie "T" cock.rgcznie otwierany spring .kurek s podiqczeniem dolnym cock.zdalny wskainik p.zawdr dwusiedzeniowy. suction valve chest sknynia zawordw ssqcych suction valve chest with non return valves . with bottom connection -kurek trojdroiny z podlqczeniem dol"Ym ejector .cigiar float . Counter (indicate function) Recorder . straight through .armatura mudbox .komin bell-mouthed pipe end .skrzynia zawordw zwrotnych double-seated changeover valve. electro-magnetic .odpowietrzenie air pipe with net .separator steam trap . three-way.odpowietrzenie z siatkq air pipe with cover .el.przepona Stop for sounding rod Sight indicator Observation glas Level indicator .cont. three-way. przelot prosty cock with bottom connection .osadnik filter or strainer -filtr magnetic filter -filtr magnetyczny separator .

-reducer .dlawnica suction box .zailepka rury stopper .rurociqg napelniajqcy.zlqcze rurowe covering .rura bez szwu -socket . rurka -plug .oslona rury.instalacja.fuel - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .uchwyt rury .sprinkler .rurociqg odpowietrzajqcy pipeline .: kolanko) -bender .rurociqg zasilajqcy .zailepka rurowa casing .zatkanie rury closer .obcinak do rur . system .instalacja sanitama tap . kielich rury spanner (wrench) .szpigat.seamless .kurek scupper .feeding . korku sondy) .hydraulic .bilge . rurociqgi .system rurociqgow.kurek tube .odciqc (np.mra sondazowa (zbiomika) -tunnel . korek do r.blanking -korek zaslepiajqcy -hole .rura.cooling .kolano (rurowe) union .zailepka rury stud .rurocicgi Sciekowe .rurociagi gazow piping .vent .rurociqg .klucz do rur stanchion .purge .rurociqg zasilajqcy .sanitary .skrzynia denna.wieszak rurociqgu -joint . kingstonowa self-draining -samoodwadniajqcy sic.zailepka rurociqgu.rurociqgi grzewcze . otulina rury chocking .wezownica connection .pipe .rurociqgi paliwowe -hanger .tabliczka informacyjna plug -korek.krociec rurowy .overflow . ukladanie rurociagow .scupper .overflow . ENGINE ROOM .rurociqg balastowy .rura scieku pokladowego . Sciek.telescopic .rurociqg zezowy - 5.rurociqgi hydrauliczne in line .zaslepka rury . instalacja rurociqgowa plate -plytka. o samoczynnym drenaiu shut off .kolanko rurowe fitting .otulina rury -cross .rurociqgi chlodzenia .bend .fuel .zailepka rury -tap .tunel (rurociqgowy) .filling . przy za-label worze.tube . system rurociagow.kolnierz rury. zailepka.gwint rurowy turn .rura .zlqcze rurowe lateral .rurociqg.wspomik rurowy stopper .luk rurociqgu (pot. reduktor .skrzynia kingstonu system .opaski Straub'a na rury striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowd stuffing box .sewage . odplyw grating . tabliczka tabliczka informacyjna (np.saddle clip . rurociqgi tubing .flanged .socket .rurociqg paliwowy pipes -wry.rura kolnierzowa flaring -rozszerzenie u wylotu rury . wlewowy .ukladanie rurociqgow turbulence -przeplyw burzliwy.rurociag przelewowy . zatyczka .deck .odgalezienie skosne rurociqgu nipple .zlqczka.czwomik rurowy cutter .dead head of a zaslepiona koncowka rury die .gietarka do rur -cap .otwor korka (w zbiorniku) .rura sciekowa sea chest .gwintownica do rur elbow . doplyw paliwa) stainless steel .discharge .teleskopowe -thread .sounding .heating .ballast .rura odlotowa .rura ze stali nierdzewnej --piping .zaslepka rury tubing -siec rur.zwezka rurowa.vapour .stal nierdzewna --pipe .rury w ukladzie rzedowym .system przelewowy .rurociqg pokladowy -grid .rurociqgi systemu zraszania .rurociag odlotowy (gazow spalinowych) .siec rurociagow system .rura odpowietrzajqca .rurociqg ze stali nierdzewnej Straub coupling .kratka Sciekowa -hole .zlqczka wkr~tna plug .zlqczka rurowa pipe .exhaust gas -rurociagi gazow spalinowych . turbulencja .kolnierz rurowy .otwor sciekowy .exhaust . ksztaltka mrowa flange .zailepka -coil .feed .name .

Valves -zawoiy piston/ ttok valve actuator/ serwomotor valve actuator/ sterownik zaworu piston shaji/ trzon tlokowy intermediate collar/ kohierz poiredni housing/ korpus washer/ podktadka r top cover nut/ nakretka pokrywy gdrnej butterfly valve zawdr motylkowy - _. J Y \ L . three piece ball valve trzyczgiciowy zawdr kulowy .

de-energized .stud szpilki mocujqce czqSci korpusu --nut nakr~tki mocujqce czqici k.dome -kopula .clearance luz zaworowy .Sruba regulacyjna arms -klawiatura zaworu -body . zawor rozgaI Q ~ Y name plate . otwierany napi~ciem .z.gear -osprzct zaworu.-retaining clip -pierScien zaciskowy wbk . przepIywu floating drainage valve/ odwadniacz pbwakouy three piece ball valve/ trzyczeiciouy zawdr kulouy control valve/ zawdr regulacyjny .face -przylgnia zaworu .skrzynia kingstonowa.grzybek zaworu .hand wheel -pokrctlo zaworu .tabliczka informacyjna (na zaworach) sea connections -zawory zaburtowe solenoid valve -zawor elektromagnetyczny . skrzynia denna valve (construction) -konstrukcja zaworu adjusting screw .zakrqcid (np..5.flap -klapa zaworu wylewowego (burtowego> .locknut -nakrctka kontrujqca - . zawor) turn on .zawory Valves and gates i zasuwy nanometer valve/ zwdr manometrowy check valve/ zawdr mrotny gate valve/ zasuwa klinowa stop valve/ zawdr zaporowy draining valve/ zawdr spustouy quick-closing valve/ stop valve/ zawdr szybkozawdr zaporouy zamykajqcy stop-check valve/ zawdr zaporowo -zwrotny osadnik min.grzybek zaworu .gasket -uszczelka korpusu . straight-run valve/ zawdr min.skrzynia zaworowa.korpus - - - .z.guide -prowadnica -head .-gholdera trzpien grzybka zaworu (trzon) . otwierany zanikiem napiccia turn off . rozrzqd zaworu ..cover pokrywa zaworu -disc .lapping -przeszlifowanie zaworu .energized . zawor) water box .oclkrtyik (np. ENGINE ROOM Valves -zawory manifold . .

.z.zawor wylotowy .drain .float -zawor plywakowy .zawor pilotowy.zawor dolotowy .zaw6r zasuwowy.zawor klapowy.zawor denny.under piston non return .angle -zawor kqtowy .pressure/vacuum (PN) . z.slide . zawor sterujqcy ..-plate -talerz sprqiyny - -wheel .positioner -nastawnik (pozycyjny) zaworu .stop .zawor bezpieczenstwa controlled .three-pass .iruba ustalajqca - . elektromagnetyczny .zawor talerzowy .cone .relief .zawor zwrotny .-.zaw6r motylkowy .z. trzpien spray .zawor tloczkowy . przeponowy .- 5. kingston .zawor burtowy .zawor odciqzony .reducing .cut-off .screw .zawor hydrauliczny z napqdem elektromagnetycznym .zawor suwakowy .butterfly .non-return .kingston . trojprzeplywowy .zawor czterodrogowy .distribution .expansion .refacing -przeszlifowanie zaworu .electromagnetic .oil relief .samoczynny z.securing pin plug -korek zabezpieczajqcy kolek . rozruchowy .self-closing -zawor samozamykajqcy sie .zawor iglicowy.zawor szybkiego zamykania . trojdrozny.scavanging powietrza przeplukujqcego .zaw6r glowny -maximum allowable relief setting (MARVS) .spring spraiyna zaworu .three-way -zawor trojdrogowy -two-way -zawor dwudrogowy . zdalnie sterowany .prozniowy . bocznikowy .spindle -wrzeciono zaworu.pokretlo zaworu valve -zawor .disc .needle .indicator .zawor odcinajqcy -throttle -zawor dlawiqcy .zaw6r zwrotny .zawor wlotowy .rocker -diwignia zaworu .manoeuvering scavange air non-return -zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego . rozprqzny .z.zawor wlotowy .inlet ..seat -gniazdo zaworu .seating -siedzenie zaworu .quick closing .master .control .globe .sea inlet .podtlokowy zawor nvrotny .check . zasuwa .z. zawor spustowy .shut off .zawor redukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - . igielkowy .balanced .zawor odcinajqcy .zawor czterodrogowy .-wtryskiwacze (nozzles) .back-pressure .ball -zawor kulowy .double-seat .securing pin kolek zabezpieczajqcy siedzenie .discharge -zawor wyplywowy .hydraulic solenoid .solenoid .z.charging .zawor podwodny valve (type) -typ zaworu .safety -zawor bezpieczelistwa .zawor elektromagnetyczny . przelewowy skrzyni korbowej .zawor dwusiedzeniowy . obejkiowy.admission .maksymalne dopuszczalne ciinienie nastawcze zaworu odciqzeniowego .intake .remote .zaw6r kontrolny.zawor jednodrogowy -piston .pilot .w obiegu oleju .overboard discharge . klapa sztormowa .flap . SILOWNIA - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .outlet .zawor klapowy .zawor o pehym otwarciu .sea .diaphragm .side .zawor odcinajqcy .automatic start .gate -zasuwa.zawor sterujqcy . skrzynia kingstonowa .sea chest -skrzynia denna.clack .four-way valve .z. zawor zwrotny .quick closing -zawor szybko zamykajqcy .by-pass .sluice . zawor zasuwowy .one-way .zawor kulowy .zawor denny kingstonowy .crankcase relief .zawor denny .underwater .zawor (kurek) indykatorowy .main -zaw6r glowny .zawor bezp.starting air -zawor romchowy .zawor iciekowy.zawor burtowy .cross .zawor rozdzielczy .zawor cihieniowo .zawor doladowania .full bore .z.zawor stozkowy .z.

feed .zbiomik wody treatment .doplyw wody -jacket -plaszcz wodny -joint .napqd wodny .filtr powietrza filtering .zbiornik powietrza .dlawica wodna service pipe .odpowietrzony --heater -podgrzewacz powietrza -hole . poziomowskaz gland . odpowietrznik reservoir . r.silnik chlodzony wodq cooling . zamkniecie wodne -valve -zawor wentylacyjny vent .starting .s h p wody conditioning .chlodnica powietrza --cooling .szczelny -trap .domestic fresh .ciinienie wody .mrociqg wodny softener -zmiekczacz wody soluble .salinity of zasolenie wody .powietrze startowe . s. startowego .instalacja wodna -tank .woda slodka drive .zawor p.twardoii wody -heating .potable .dmuchawa powietrzna -cleaner .odpowietrzenie. woda uzywana do celow sanitamych (w odroznieniu od wody pitnej) seal .dlawica wodna -hammer .sanitary .klej wodoodporny . nieprzepuszczajqcy powietrza pump -pompa powietrzna receiver .woda zasilajqca -feeding system . startowego -absorbtion -wodochlonnoiC.odplyw wody -pollution -zanieczyszczenie wody .korek powietrzny -pollution .zanieczyszczenie powietrza -powered -pneumatyczny .scavenge .preheated -powietrze podgrzane pressure gauge .starting valve . higroskopijnoik -ballast -balast wodny -treatment -dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem -box skrzynia -kingstonowa.starting -pipe .uszczelnienie wodne sealed gland .odsalanie wody .uzdatnianie wody cooler .rozpuszczalny w wodzie strainer . odpowietrzajqca --pocket .przewod p.poziom wody indicator .polqczenie wodoszczelne level .uderzenia wodne (np. startowego -tight .starting bottle -butla powietrza startowego -starting line -linia (mrociqg) p.odpowietrzenie filter .woda do picia pressure .odpowietrzenie.5.obieg wody.woda sanitama. w kotle) -hardness .glowna magistrala wodna -outlet .chlodzenie wodq column .powietrze przephkuj$ce space . cyrkulacja wody --cooled engine .ciinieniomierz -proof -hermetyczny.system wody zasilajqcej -finder -wykrywacz wody -gauge -wodowskaz. odprowadzenie powietrza -vessel .zbiornik sprqzonego powietrza --release .filtrowanie powietrza flow -przeplyw powietrza --free .chlodzenie powietrzem cushion .syfon.uzdatnianie wody waterproof -wodoszczelny glue .otwor odpowietrzajqcy inlet -wlot powietrza intake .wlot powietrza lock -korek powietrzny (w rurociqgu) --operated -pneumatyczny -pilot distributor -rozdzielacz powietrza pilotujqcego -pipe .poduszka powietrzna -dryer .osuszacz powietrza escape .chlodnica wody desalination .przestrzen powietrzna .sprqzarka powietrza --cooled engine -silnik chlodzony powietrzem --cooler .ogrzewanie wodne inlet .filtr powietrza cock -kurek odpowietrzajqcy .ballast water -woda - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - .compressed -powietrze sprqione compressor .mra powietrzna.zbiornik powietrza .filtr wody supply . denna -circulation .zasilanie wodq --system . ENGINE ROOM - Air and water -powietrze i woda air -powietrze -blower .wskaznik poziomu wody --main .

oleju smarowego -gland . poziomy cieczy w zbiornikach) liquid -ciecz fuel -paliwo plynne. smarnoic .storage .overflow .emulgowanie (powstawanie emulsji) .daily service . cieczy w zbiomiku) indicator .kanalik olejowy .smarowanie lozysk purify -oczyszczaC purification -oczyszczanie Engine room tanks zbiorniki silowni deposit . ze zbiomika overflow .spare .high alarm .olej silnikowy (smarowy) (to) lubricate .przelew.pomiar ulaiu vent .low alarm .zbiornik przelewowy .reserve -zb. paliwo ciekle layer -warstwa plynu level sensor .olej silnikowy (smarowy) -film .pompa olejowa point .alarm niskiego poziomu . .taking .engine .analizator mgly olejowej --pump . system smarowania -tight .smarownoiC.zbiornik zapasowy .bearing oil .emulsion . powietrza) sediment -osad (to) steam -parowaC (zbiomik). zapasowy .kurek odpowietrzajqcy pipe .dlawica olejowa lubrication .plywak (w zbiomiku) gauge -miernik.zbiomik (np.engine .poziom (np. przelanie sic reservoir .film olejowy filter .zbiornik rozchodowy .taSma miernicza gauging -pomiar.zbiornik suchy zb.odolejacz system .filtr olejowy.kurek probierczy glass . f.punkt smarowania -residues . rezenvowy.osadzanie sic float .osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.smarowaC lubrication .olejoszczelny lubricant -olej smarowy . przyrzqd pomiarowy cock .emulsja olejowa emulsifying ..zbiornik osadowy .zbiornik capacity .pojemnose zbiomika .wskainik (poziomu) plynu .odpowietrznik cock .rura odpowietrzajqca - - - - -- - - - - - - - -- - - .dry .ulaz .poziomowai.osad depositing .czujnik poziomu plynu muck . wyrownywaC (np.szlam olejowy separator .smarowanie olejowe -ability . nadmiarowy (ekspansyjny) -expansion .smarowanie olejowe --orifice -otwor.alarm wysokiego poziomu (to) level . zwczka dlawiqca przeplyw oleju.korek spustowy oleju duct .system olejowy.zbiornik opadowy .chlodnica oleju drain plug .settling . kryza -mist detector .de-mucking -wybieranie o.zbiomik zapasowy thermotank -termotank (water) sampler -wykrywacz wody topping off -dopelnienie (czt$ciowo napelnionego zbiornika) ullage . zb.studzienka. mierzenie level . czySciC atmosferc zbiornika za pomocq pary sump .olej zuzyty drip-feed lubrication -smarowanie kroplowe (lubricating) oil -olej (smarowy) cooler .szklo wodowskazu strip .Lubricating oil olej smarowy dirty oil .gravity . zb~ornik iciekowy tank .

osadowy paliwa cieikiego HFO daily tank/ zb. Bunkering and sampling pobieranie i prdbkobranie paliwa portable gas tight sampler bunkering arrangement organizacja bunkrowania -gazoszczelne urzqdzenie do poboru prdbek liquid/ pryn water/ woda lina stalowa slip hook/ hak odrzutny spill tank/ zbiornik przelewowy hose supporting chain/ iancuch podtrzymujqcy wqz ]I fuel barge mark$old/ zawdr rozgaieiny barki paliwowej dripping method/ HFO settling tank/ zb. rozchodony paliwa ciezkieg I separator/ Fuel oil system -system paliwa cigikiego ----*---------from other auxiliaries/ z f innych silnikow pomocniczych ! I MDO daily tan/ zb.r 5. ENGINE ROOM . rozchodowv viscosimeter/ o other auxiliaries/ do innych silnikdw pomocniczych chanieover valve/ zawor zmiany paliwa booster puhp/ pompa podajqca Juction jilt&/ filtr nu ssaniu .

pozostaloiciowe . rozchod contamination -zanieczyszczenie paliwa -heater -podgrzewacz paliwa impurities -zanieczyszczenia injection pump -pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa oil -paliwo ciqzkie. do silnikow wysokoprqznych diesel oil (do) .commence -rozpoczqcie bunkrowania .stacja bunkrowa (to) bunker -przyjmowaC paliwo. paliwa) metodq kropelkowq -tray . bunkrowanie calorie -kaloria calorific value -wartoiC opalowa carbon deposit -osad w e l a carbonisation-osady welowe.lepkoiC -index -wskainik l.residual -p. paliwo "ciqzkie" -gas olej napqdowy (do silnikow wysokoprchych) .low sulphur (LSFO) . mazut.marine -morski. bunkrowaC bunkers -paliwo na statku . tankowanie at sea -uzupelnianie paliwa w morzu (to) replenish .lepki resistance ..polozenie elementu nastawy paliwa (listwy paliwowej) . ciqzkie. ciqzkie.fuel .wziernik specific gravity -ciqzar wlaiciwy specimen -probka stem .olej (napqdowy) do silnik6w okr. HFO) -p. olej opalowy labeling and sealing .increase -rate -zwiqkszyt ratq pompowania .olej opalowy.op6r lepkoici volume -objqtoiC -- - - - -- - - - - - - - .rate .average . bunkier delivery receipt -kwit bunkrowy station .iurawik do podnoszenia wqza transportowego pumping -pompowanie .standard -probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probkq sampler -pobierajqcy probkq.rata ( u pompowania paliwa) t: . okrqtowy oil hose -w@ (transportu) paliwa derrick .engine .olej..prqtowy wskainik poziomu plynu w zbiorniku dipper -czerpak. ponownie napehid at sea -zaopatrywak w morzu (tu: paliwo) sample -probka .in . paliwa) .wanienka iciekowa drop -kropla emergency stop .zobowiqzanie dostawcy paliwa odnoh i e jego dostawy viscometer -lepkoiciomierz viscosity .olej napqdowy.draw .okres probkobrania sight-flow (sight glass) -przeziernik sight hole . bunkrowanie.opatrywanie (probki) nalepkq z opisem i plombowanie liquid meter -plynowskaz oil .olej napqdowy.tank -zbiornik paliwa. indeks wiskozowy -regulator -wiskozymetr viscous . rozchod (np.pobieranie pr6bek (np.daily . czerpaC stick . SILOWNIA - - - - - - -- - - - -valve -wtryskiwacz fuelling at sea -bunkrowanie w morzu heavy fuel -p. paliwo .zuiycie dobowe diesel fuel -p.reduce -rate -zrnniejszyk ratq bunkrowania raising -bunkrowanie w morzu refuelling -uzupelnianie paliwa. olej opalowy oil (hfo. . probkq ze zbiornika) drip -kapat. naczynie do pobierania plynu ze zbiornika dipping rode -miernik prqtowy poziomu dip up -zaczerpnqk (np. SciekaC -pan -wanienka Sciekowa sampling . zbiornik paliwowy -- 5.uzupelnic (zapas). paliwo ciqzkie . paliwo lekkie dip -zanurzaC (w zbiorniku). zweglanie consumption -zuiycie.zabunkrowany. (statek) z dostatecznym zapasem paliwa bunkering -przyjmowanie p.tu: awaryjne wstrzymanie bunkrowania fuel oil -olej opalowy.specific -consumption -jednostkowe mzycie paliwa -system -system paliwowy .paliwo ciqzkie o malej zawartoici siarki fuel -paliwo -coefficient -wspolczynnik zuzycia paliwa consumption -zuzycie paliwa. olej napqdowy rack position .Fuel oil -paliwo (olej napedowy) bunker -paliwo.diesel . probkobiorca sampling -probkobranie procedure -procedura pobierania probek -time . paliwo "lekkie" .zuiycie irednie . resztkowe.pobieraC probkq .cease -przenvanie pompowania .

piston crowd connecting rod/ korbowod turning gear/ thrust collar/ obracarka kotnierz oporowy -' ? \\----- cooling jacket/ koszulka .5. wydechowy air start valve/ zawor p o y startowego exhaust gas manifold/ piston head.ourtesv o f the New Sulzer Diesel Ltd . ENGINE ROOM r Main propulsion two-stroke engine dwusuwowy silnik napgdu glbwnego lower platform/ qlatforma dolna exhaust valve/ zawor.cyllnder liner/ 1 tuleja cylindrowa piericienie ttokowe cylinder cover stud/ szpilka pokqwy cylindra \__i scavenging ports/ okna przepluh&ce .

bieznia krzywki camshaft -wal krzywkowy chain drive .rolka napqdzana krzywkq .stalowe .silnik bearing -lozysko -bolt .stopa korbowodu . bottom bearing shell) -panewka lozyska korbowego crankshaft -wal korbowy .podkladki podtrzymujqce clutch . wal krzywkowy connecting rod (conrod) -korbowod -big end . -thrust collar saddle-piece -kolnierzowe osadzenie glownego lozyska oporowego base plate .lozysko lba korbowodu (sworznia tlokowego) cooler .skrzynia korbowa monitoring unit .wneka korbowa crankcase .krzywka zaworu ssqcego .uklad przesterowujqcy walu krzywkowego .z zywic sztucznych . rama fundamentowa bed .bores in .combined thrust and journal lozysko oporowo-ramowe .podnohnik lozyska glownego --lubricating oil supply -przewod oleju smarowego glownego loiyska ramowego -journal cap -pokrywa lozyska ramowego saddle .lozysko wodzika --cap -pokrywa lozyska krzyzulcowego -engine .loze (np.lozysko czopu korbowego (pot.side .thrust . rama fundamentowa.zawor przeciwwybuchowy w karterze crankpin . krzyzulec -bearing . lozysko korbowe) pit .czop korbowy bearing. pot.gumowa okladzina prowadnic lancucha -drive .otwory w korbowodzie bottom end . SILOWNIA Engine .lyzwy .napqd walu krzywkowego .glowne kolo zebate .chlodnica .lozysko czopu korbowego --cap .crosshead -lozysko krzyzulcowe .wal korbowy z tlumikiem drgan -deflection -kontrola uloienia walu.damped .proces czyszczenia -charge---c hlodnica powietrza doladowujslcego .reversing unit .napqd lancuchowy rubber clad guide bars .Sruba lozyskowa -bottom end .koncowe .zestaw kol zebatych do nape- -- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- du.main - gear wheel .intercooler .cambox -komora krzywkowa .stopa korbowodu -eye ofthe--gorny leb korbowodu small end .naped walu krzywkowego --rollers .loie.air .strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .exhaust krzywka wydechowa .sprzeglo cam -krzywka .skrzynia korbowa -mist detector -wykrywacz (analizator) mgly olejowej relief door .epoxy raisin .podstawa (silnika). silnika) -plate .intermediate gear wheel -poirednie kolo z q bate .inlet .silnik wodzikowy - -- -- ------ --- --- - -- - .train of gear .end .lozysko glowki korbowodu (main) bearing -glowne lozysko ramowe cap -pokrywa lozyska ramowego --jack .5.dolna pokrywa lozyska korbowego shell (big end bearing shell.chlodnica miqdzystopniowa crank -korba. podstawa (silnika) chock -podkladka (poduszka) pomiqdzy silnikiem a ramq .supporting .lozysko oporowe .air side of the .czop korbowy bearing .top-end .gniazdo lozyska r.follower rollers .steel . wykorbienie angle -pozycja walu korbowego case .final drive gear wheel .dolne lozysko (korbowe) .krzywka zaworu ssqcego -reversing krzywki przesterowujqce na biegu wstecz -slide .wodzik.ostatnie kolo zebate na wale krzywkowym .urzqdzenie analizujqce atmosfere w skrzyni korbowej -pin .leb tlokowy korbowodu bearing .fuel -krzywka paliwowa .: sprqzynowanie walu crank (throw) -wykorbienie crosshead .intake .flank of the .chlodnica powietrza cleaning process .boczne (przy stoperach) .

glowica cylindra valve rocker/ .a - .Four stroke medium speed engine US^ gas receiver/ h~lektor gazbw v d e c h o ~ c h irednioobrotowy silnik czterosuwowy injection valve/ wt skiwacz piston rings/ cylinder head t u r b o \d o a d o w a r FerScienie tlokowe .

maszyna .internal combustion (IC) . amortyzator drawbolt .stuki paliwowe -pump -pompa paliwowa -timing -rozrzd -valve -zaw6r paliwowy (pot.silnik w ukladzie gwiazdowym .Sruba Sciqgajqca engine . podwojnego dzialania .silnik parowy z turbinq na parq odlotowq . uklad block -blok cylindrowy -bore .silnik z tlokami przeciwbieznymi .chlodzenie tulei cylindrowej flange -kolnierz tulei -quills -kroCce do smarowaniatulei cylindrowej --wear ridges -prog powstaly wskutek zuiycia powierzchni wewnqtrznej tulei damper -przepustnica damper -tlumik drgah.fuel injection pump -pompa wtryskowa .silnik wysokoprqzny .fundament silnika casing .magnetic -filtr magnetyczny flywheel -kolo zarnachowe frame -rama (np.injector -wtryskiwacz .s.main bearing cap -pokrywa lozyska ramowego - - - . mocujqca -bolt .filtr powietrza . wal napqdowy engine . widlasty (engine) foundation -fundament silnika .klin poprzeczny cylinder . spalinowy .booster pump .- - -- - .filtr automatyczny (czyszczony wstecznym przeplywem fihowanego czynnika) .silnik z doladowaniem .triple expansion -maszyna parowa potroj- - - - - -- - - - - - - - - - - - nego rozprezania .radial .silnik napqdu glownego .: wtryskiwacz) -viscosity regulator -wiskozymetr fuel pump -pompa paliwowa .slow-speed -wolnoobrotowy (npsilnik) .silnik krzyiulcowy .suction . fundamentowa) fuel -paliwo .piston .silnik okrqtowy .air .double acting .single acting .oil -filtr olejowy .V-engine .opposed-piston .Scianki cylindra cylinder liner -tuleja cylindrowa --cooling .silnik czterosuwowy .silnik tlokowy .push rod -popychacz na zaworze w pompie paliwowej geared diesel engines .fundament silnika shaft -wal silnika glownego.silnik.silnik dwurzgdowy.tuleja cylindra oil feed -zasilanie olejem cylindrowym -oil pump eccentric drive -mimokrodowy napqd pompy olejowej -wall .dno tloka -head .reciprocating .holding down bolt .ship's .petrol .fundament silnika seating .s.oil .four-stroke .silnik tlokowy .(statek) z silnikiem o zbyt malej mocy .Sruba fundamentowa .glowica cylindra liner .cylinder.filtr . maszyna -bed .Sruba fundamentowa filter .silnik okrqtowy .anchor bolt ..silniki wysokoprqzne pracujqce przez przekladnie na wspolny wal guide -prowadnica shoe -lyzwy wodzika clearance -luz na prowadnicach wodzika head -glowica silnika inspection door -drzwi inspekcyjne jacket -piaszcz cooling system -system chlodzeniaplaszcza cylindrow -cooling fresh water preheater -podgrzewacz wody chkodzqcej cylindry journal -czop walu .marine .supercharged .fundament silnika frame .silnik.filtry na ssaniu .Srednica cylindra cover -pokrywa cylindra crown .turbo-reciprocating .Sruba kotwiczqca.main .diesel .silnik wysokoprqzny .pompa podajqca paliwo injection pump -paliwowa pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa -knocks .auto backwashing .underpowered .oslona silnika foundation .guide -prowadnica wodzika - cross wedge .silnik benzynowy .crosshead type .silnik jednostronnego dzialania .

okno .sworzen tloka -pin .objetoic tulei od dolnego do gornego punktu martwego -floating wristpin -sworzen plywajqcy (przemieszczajqcy sic w tulei osadzonej w tloku) gudgeon pin .sworzen tlokowy -ring -piericien tlokowy scraper ring -piericien zgarniajqcy skirt -plaszcz tloka -travel . skrzynia zaworowa .urzqdzenia napedowe statku propulsion -naped . kryza .air .dlawica trzonu tlokowego port .prqdnica napedu (statku) - ---- -- - - - .denko tloka displacement .lub filter .skok tloka trunk-type -tlok silnika bezwodzikowego .silnik napedowy crankshafi/ engine .naped (silnikiem) diesla generator .exhaust kolektor wylotowy piston .silniki napqdowe .rowki (kanaliki) piericieni oil ring .trunk .polqczenie koncow piericienia na styk overlapped .diesel .tlok cooling telescopic pipes .polqczenie na zakladkg -gas ring -piericien uszczelniajqcy grooves .tlok bezwodzikowy - (piston) ring -piericien tlokowy .okno wylotowe (wydechowe) .main parts silnik .kolektor (rozgalqzienie) powietrza przeplukujqcego/ doladowujqcego .tuleja (np. tloczysko gland .moc.luz w zarnku ends square butt .. wtryskiwacza) oil .zamek piericienia tloka axial clearance . naped drive -naped mechaniczny -operated .dlawica trzonu tlokowego stuffing box .lubricating -orifice -otwor.compression -piericien uszczelniajqcy gap .luz poosiowy w rowku -- - - - - -- - - - - piericienia --radial clearance -luz promieniowy w rowku pierhcienia --butt clearance .ENGINE ROOM Propulsion engine . zwezka dlawiqca przeplyw oleju. crankpin bearing.cooling oil pipe -rura oleju chlodzenia tloka .analizator mgly olejowej (w skrzyni korbowej) manifold -kolektor.olej cooler .o napedzie mechanicznym -piston -tlok wykonawczy propelling -napedowy machinery .teleskopowe doprowadzenie wody chlodzqcej do tioka crown .ship -plant . cylindra silnika) nozzle -dysza (np.exhaust .intake .filtr olejowy mist detector .okno wlotowe power .piericien zgamiajqcy piston rod -trzon tlokowy. bottom end bearing)/ lojisko korbowe liner .chlodnica oleju .cz&i gldwne exhaust valve/ zaw6r wydechowy fuel injection valve/ zawor wtlyskowy paliwa cylinder cover/ giowica cylindra big end bearing (crank bearing.

wodzik. turbina turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny -ship -statek o napqdzie turbinowo-elektrycz"Y turning gear .tu: blok (np.zawor bezp.charging .pompa olejowa .napqd glowny ..naped tachometru timing gear -rozrzqd thrust bearing (block) -lozysko oporowe thrust pins .mechanical -napqd mechaniczny .fundament spark-ignition -zaplon iskrowy slider . Sruba dwustronna.pompa wodna quill -tuleja.pilot . wykorbienie walu .Sciqg ramowy turbine -turbina -engine .Sciqgi oporowe - - .Sciqg Srubowy -ring -pierScien prowadzqcy stud .intake -zawor wlotowy .sktzynia denna.turbina okrqtowa .silniki napedu glownego .napqd silnikowy motor .w obiegu oleju .ship -turbine .iruba przytrzymujqca sump -zbiornik Sciekowy.zawor pilotowy rocker arms -klawiatura zaworu .starting air .oil relief .silnik napedowy .big-end .ship .suwak. miska olejowa swing-joint . SILOWNIA - we .main -machinery .zawor (kurek) indykatorowy . powietrza przeplukujqcego -sea chest .silnik turbinowy.hold down .under piston non return .kolek.manoeuvring scavange air non-retum zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego needle -zawor igielkowy .zawor doladowania czynnika gear . silnika glownego) valve . naddnieniowy skrzyni korbowej .podtlokowy zawor zwrotny web -korba. slupek.- -- - - - - thrust shaft -wal oporowy thrust spindle -popychacz tie piece .main . prowadnica staybolt .indicator .spray -wtryskiwacze (nozzles) .water .osprzqt zaworu .wahacz tachometer -tachometr drive gear .obracarka unit .scavenging -z.steam .oil .naped parowy .leb korbowodu - -- - - - -- - - - - - - - .turbine main -turbinowy napqd glowny .zawor rozruchowy .Srodki nap~du.motor .zaw6r -crankcase relief z.means of .naped statku . silniki napedo- - 5.turbo-electric napqd turbinowo-elektryczn Y pump -pompa . kolek gwintowany . skrzynia kingstonowa . krociec smarny seating .

przedrnuchiwanie bezpokrednie .chlodzenie cool .urzqdzenie zatrzymujqce silnik powyzej maksymalnych dopuszczalnych obrotow prelubrication -przesmarowanie wstqne pressure .at full . wykonywab wykres indykatorowy indicator -wskainik diagram -wykres indykatorowy injection -wtrysk load . zwalnianie blown. defekt silnika -trouble .p.chlodzenie powietrzem . spaliny pyrometer -pirometr do pomiaru temp.suw sprqzania crash stop -nagle.liquid . zwrotne (pqtlowe) .return flow .suw wydechu -valve -zawor wydechowy fuel rack position signal (FPS) -sygnal polozenia listwy paliwowej full power -peina moc idle running -bieg jalowy idle speed .samozaplon ratio .obroty jaiowe ignition .under . startowego - . startowego .chlodzenie . przedmuchiwanie (np. down .owalnoik overloading -przeciqzenie overspeed -nadobroty trip .przeplukiwanie.internal -engine -silnik spalania wewnqtrznego compression .closed system .dmuchawa przedmuchujqca .rozdzielacz powietrza romchowego auto shut down -automatyczne zatrzymanie auto slow down .chlodzib.stopien sprgzania -ring -pierkcien tlokowy uszczelniajqcy stroke .starter distribiutor .odpowietrzajqcy ukiad chi. ENGINE ROOM Engine operation -dzialanie silnika air .open system .water inlet main . pokredni s. bezpokredni s. .chlodzenie tloka system . startowego .kolektor wlotowy wody chlodzqcej -water outlet main -kolektor wylotowy wody chlodzqcej combustion -spalanie chamber -komora spalania . studzib coolant (cooling agent) -czynnik chlodzqcy cooling .starting line -linia (ruroci@ p.sprqzanie ignitian .starting valve -zaw6r p.przephkanie nawrotne - - - - -- -- --- - - . spalin stroke . .f d l -peine obciqzenie .zawor bezpieczenstwa zasobnika powietrza blower .zarnkniqty.ch.zaklocenie w pracy silnika - - - -- - - exhaust -wydech -gas -gazy wydechowe.obciqzenie . -starting -bottle -butla powietrza startowego . awaryjne zatrzymanie statku przy uiyciu biegu wstecz SG cylinder wear -zuiycie cylindrow detonation -detonacje engine .starting -pipe -przewod p.through -przedmuchany (silnik) carbon deposit -osad wqgla clogged fuel nozzle -zatkane dysze paliwowe cooling .pilotujqce- - .piston .p.pod obciqieniem ovality .ciknienie wstvnego przesmarowania pressure charging -doladowanie pressure relief -dekompresja revers -zmienib napqd na wsteczny scavenging (air) .powietrze -pilot distributor -rozdzielacz p.air . cylindrow) powietrzem --box -zasobnik powietrza przeplukujqcego fire extinguishing steam/C02 equipment urzqdzenie do gaszenia parqlC02 ognia w przestrzeni podtlokowej --manifold -kolektor (r0zgalqienie)"powietrza przepiukujqcegol doladowujqcego --pump -pompa powietrza przeplukujqcego --receiver -zasobnik powietrza przedmuchujwego drain pipe -rura spustowa powietrza p.automatyczna redukcja obciqzenia.direct . a. safety valve .silnik failure -awaria silnika.wychladzab -jacket -plaszcz chlodzqcy .przy peinym obciqzeniu .ch.-go drive gear -napqd rozdzielacza p.zaplon indicate -indykowak.chlodzenie wodne .system chlodzenia -venting tank -zb.loop .5.otwarty.

peak .critical .suw rozprqzania .rated -rnoc znamionowa -requirement .liczba obrotow w jednostce czasu overall efficiency .rnoc nominalna (silnika) .skok tloka trottle down .pr~dkoSC (obroty) krytyczna .silnik efficiency .nadmiar mocy .zapotrzebowanie na rnoc -reserve -rezenva mocy .obciqzenie . wskazowka indicator -indykator diagram -wykres indykatorowy load . rnoc efektywna .rnoc na wale indicate -wskazywak.kon mechaniczny Cjednostka mocy) . calkowita bollard pull .suw sprezania . suw .metric .suw wydechu .long .excess .sprawnosk silnika exciting force .suw odkorbowy timing -ustawianie rozrzqdu top dead centre -polozenie zwrotne odkorbowe total running hours .estimated .rnoc indykowana .oczyszczanie (usuwanie zanieczyszczen) shut-down -zatrzymanie (np.dopuszczalna granica performance -dzialanie power .z doladowaniem .rated -prqdkoit znamionowa .przepiukanie poprzeczne -valve -zawor przedmuchujqcy scavenged -z przephkaniem scavenging .moment sily of pull .moment ucirlgu mooring trial -proba (silnika) na uwiezi number of revolutions (npm) .uciclg na palu continuous -c i & y running -praca c i a l a critical moment -moment dopuszczalny effectivness .rnoc szczytowa .og6lem godzin pracy (silnika) travel . SILOWNIA -- - - - - Engine features charakterystyka silnika actual efficiency .up .uniflow .obciqzenie stake .rnoc okreSlona na pr6bach modelowych .brake -rnoc uzyteczna. silnik) indication -wskazanie. HP) .-przeciQenie . niedostateczne obciqienie vibration -wibracje vibrational period -okres drgan - - 5.rnoc w koniach .sprawnoik calkowita permissible limit .intake .service -prqdkoit eksploatacyjna -- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - .sprawnoSC ogolna.zapieczone piericienie tloka stroke .diugi skok -power .service .delivered (DHP) .rnoc uzyteczna .dlawic underloading -niedociqzenie.rnoc (tu: silnika) .sprawnoSC napedowa moment -moment of a force .skok.over.permanent .rnoc eksploatacyjna (silnika) speed -predkoiC .supercharged .driving -rnoc napqdowa .service horse .odciqc (np. indykowak (np.obciQenie eksploatacyjne quasi-propulsive coefficient .effective (EHP) .rnoc dostarczona (na irub~) .exhaust .expansion .nominal .dopuszczalne obciqzenie .two--cycle -obieg dwusuwowy (silnika spalinowego) .indicated (IHP) .sila wymuszajqca - - exciting moment -moment wymuszajqcy horse power (hp.suw ssania . doplyw paliwa) cock -kurek odcinajqcy sticking piston rings .suw pracy .compression .permissible .obciqzenie szczytowe . silnika) shut off .skutecznoS6 engine .peak .shaft .consumed -rnoc zuzywana .

all-speed .regulator obrotow .nastawa maksymalnego obciqienia -variable speed -reg. ENGINE ROOM r Governor . .regulator nakretka wlewu oleju poiqczenie przegu 'ng loaded accumulator/ mulator spreiynowy receiving compensating piston/ tiok kompensujqcy synchronizer control/ rgczna regulacja obrotdw synchronizacjir- syn.constant speed -r. indicator/ wskainik (synchronizacji) obrotdw 2 booster .bezwladnik r.napqd regulatora obrotow hunting . regulatora prqdkohci obrotowej governor .regulator wielozakresowy . o nastawie zmiennej -weight .safety -regulator bezpieczelistwa . urzqdzenie wspomagajqce pracq np.nastawa maksymalnego obciqzenia speed drop control -nastawa nachylenia charakterystyki synchronizer control -rqczna regulacja obrotow synchronizacji speed adjusting shaft .niestabilna praca r.wal nastawiania zadanej prqdkoici obrotowej - - - - -- - - .overspeed type r.buster.5. zabezpieczajqcy przed przekroczeniem obrotow granicznych -pilot valve plunger . odirodkowego load limit control .speed limiting .suwak sterujqcy r. obrotow . o stalej nastawie obrotow drive gear .

wskaznik obrotow .wolno naprzod astern .number of .bardzo wolno ahead .rozruch.wskainik kierunku i liczby obrotow silnika disabled . przebieg (to) run -pracowak (o maszynie) running -praca. niezdatny do zeglugi emergency -awaryjny -full speed . licznik obrotow indicator .poczqtek.prgdkoiC krytyczna.czas rozruchu stop -zatrzymaC (silnik glowny) telegraph block.critical .barred range .wolno wstecz speed .praca silnika glownego w trybie awaryjnym stop . szybkoSciomierz limiter . wstecz direction and revolution indicator . naprzod --astern .pol (tu: prqdkoici) .pol wstecz -- -- - -- -- - order logger -rejestrator polecen (np. uruchomienie interlock -blokada startowa period .utrata predkoki stand-by . zaklocenia w pracy silnika full ahead . maszyny do przodu).prqdkoSC.obrotomierz.cala naprzod full astern .uklad sterowania z mostka bridge telegraph -telegraf na mostku computer control . telegrafu maszynowego) overload -przeciqienie (np. tachometr. przy stalych obrotach at full speed -przy pelnych obrotach bridge control .odwrotny.dzwignia sterujqca panel .obrotomierz.range of .zakres obrotow krytycznych dead ship .zakres zabronionych obrotow (silnika) .sterowanie. zmiana kierunku ruchu reverse .obroty krytyczne -passing of the --range -przechodzenie zakresu obrotow krytycznych .przesterowak silnik na pracq wstecz. obroty krytyczne governor . silnika) starting . przeciwny.bieg (np.stojak telegrafu maszynowego telegraph recorder .sterowanie (np.b.liczba obrotbw (np.cala wstecz full capacity work -praca (silnika) pelnqmocq full load -pelne obciQenie (silnika) full speed -pelna predkoiC half .rejestrator manewrow.okres rozruchu time .astern .pelna predkoSC awaryjna overload -przeciqienie awaryjne run .przycisk awaryjnego zatrzymywania silnika glownego engine telegraph -telegraf maszynowy engine trouble -problem z silnikiem. regulacja.zawrocik revolutions (revs) -obroty . obroty . pogotowie (w silowni) start .wolno ahead .tablica sterownicza (kontrolna) system .ahead . z powodu awarii).statek bez zasilania.ogranicznik prqdkoki obrotowej loss . kontrola circuit .nawrot. silnika) reverse .ahead . rejestrator telegrafu maszynowego vessel monitoring system (VMS) -system nadzoru (podsystemow) statkowych - - - - - - - . wsteczny (to) reverse .obwod kontrolny desk -pulpit sterowniczy lever .b.regulator prqdkosci obrotowej indicator . silnikiem glownym) z mostka system . predkoSciomierz.Engine control sterowanie silnikiem all stop! -maszyny stop! at constant speed -przy stalej predkoici.w. revlmin) . bieg (silnika) slow . niewlaSciwa praca silnika. rozruch (np. silnika) (to) overload -przeciqzyk (tu: silnik) overspeed -nadmiema prqdkoik obrotowa overspeeding -rozbieganie sic (silnika) power boost -zwiqkszenie mocy rev-counter -obrotomierz reversal -przeciwienstwo kierunku ruchu (np.statek unieruchomiony (np.w. bez napqdu dead slow . silnika) -per minute (rpm.uklad automatyczny sterowany komputerem control .sterowanie komputerowe system .obroty biegu naprzod counter .uwaga. poruszak sic wstecz revert .uklad sterowania critical speed .pol naprzod .obrotow na minute run .

Turbocharger .turbodmuchawa bearing assembly - bearing space cover/ obudown wlotu gazow .

dwustrumieniowa .kadhb.wytwomica pary -trap . o jednym kierunku obr.turbina parowa Turbine .high-pressure . napqdowa .generator .zaw6r typu "Gestra" turbine .turbina wysokopr~zna .: pompowanie turbiny turbocharging -turbodoladowanie turbo-compressor -turbospr~zarka turbo-supercharger -turbosprqzarka doladowujqca - - - -- - 181 .turbina parowa supercharger .drive .kana1 powietrzny blade -lopatka wirnika -profile . niskoobrotowa ..napqdzany parq gauge .napqd parowy -driven .pressure .double motion .pot.turbina nawrotna -body .backing .gas - - - - - turbine -turbina .non-condensing t.turbinowa pompa ladunkowa (na zbiomikowcach) .turbina gazowa .turbodmuchawa pomocnicza -blower .turbina spalinowa .5.manometr na kotle pipe -rurociqg parowy propulsion .turbina .t. . o dwu kierunkach obrotu . reakcyjna turbocharger -turbodoladowarka auxiliary blower . akcyjno-reakcyjna .low speed .dmuchawa surging .napqd parowy -rising plant .turbogenerator (prqdnica napedzana turbind internal combustion .t.power . sprgzarki) overheating -przegrzanie steam .profil lopatki -ring -wieniec lopatkowy (turbiny.boiler -kociol parowy .t. przeciwprqma (wydmuchowa) .sprqzarka doladowujqca supercharging .para wodna .impulse-reaction -t.turbina air casing .single motion .steam .t.t. korpus .turbina parowa .double-flow .t. SILOWNIA \ team turbine .cargo pump .doladowanie supercharged engine -silnik z doladowaniem turbine .

Propeller shaft seals and bearings uszczelnienia i loiyska walu Srubowego propeller blade/ skrzydlo iruby \ \ air connection to ship's system/ podlqczenie do syslemu powietrza statkowego / / air control unit/ zespril kontroli (ciinienia) powietrza sterntuhr seal/ drain collection line/ rurociqg spustowy oleju rurociqg obiegu oleju @ward seal casing/ obudowa uszczelnienia dziohowego I source: John Crane Marine InrernafionalJCM-L .

studzienka tunelowa (w tunelu walu napedowego) - - - Main engine shafting .ustawiac w linii. lozysko walu poSredniego well .intermediate shaft -1.intermediate .dlawnica.oplywka walu -bracket -wspornik walu . osiowac alignment -ustawienie w linii.tune1 (walu Srubowego) bearing . SILOWNIA Propeller shaft . reces tunelu (walu Srubowego) screw .listwy lozyska walu Srubowego bushing . osiowanie bearing -lozysko . Sruba napedowa -bracket .linia w a h napedowego stern tube/ waiu propeller shajl intermediate shaft/ wai Srubowy wai poSredni flywheel/ koio zamqchowe I I crankshaj/ wai korbow Y .wal poSredni (tunelowy) liner .tuleja (walu) line up .tail . pochwa walu Srubowego stern gland -dlawik pochwy walu stern tube .Sruba tunelowa shaft bearing .ustawiak w linii.lozysko oporowe lignum vitae -gwajak.pochwa walu Srubowego bearing .lozysko tunelowe.lozysko walu Srubowego .spring . loiysko walu poSredniego -escape -wyjscie awaryjne (prowadzqce przez tunel) platform .wal Srubowy -tube wal pochwowy (przechodzqcy przez pochwe) -tunnel . centrowac propeller .wspomik walu (Srubowego) shaft -wal napqdowy -alley .5. walu poiredniego .lozysko walu napedowego .stem tube -lozysko walu Brubowego -thrust .line shaft .engine -wal silnika generator -prqdnica walowa .propeller .wal Srubowy -revolution indicator -wskainik obrotow walu .lozysko walu Srubowego gland .dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego stuffing-box .wal Srubowy strut -wspornik walu Srubowego .tune1 walu (napedowego) - - -- - - -------- - - - - - - -- - shafting .tuleja walu Srubowego -pipe -pochwa walu Srubowego power -moc na wale .wal Srubowy (to) aline .propeller shaft . komora dlawnicowa recess .screw . reces tunelu (walu Srubowego) tail end . drewno gwajakowe liner .lozysko walu Srubowego strips .driving .linia walow (napedowych) line .podloga tunelu -recess -wneka tunelu.wal napedowy .loiysko tunelowe.tune1 walu (napedowego) -bossing .wneka tunelu.linia wal6w stern bush -loiysko walu Srubowego.loiysko linii walu .stozek walu Srubowego tail-shaft liner -tuleja walu Srubowego thrust block -lozysko oporowe thrust shaft -wal oporowy tunnel .peddik.

sworzen kola obiegowego planet wheel . zmniejszenie gearing -przekladnia redukcyjna sun wheel -kolo centralne.przekladnia z ~ b a t a .przekladnia obiegowa .double reduction dwustopniowa przekladnia redukcyjna .single reduction .zqb toothed -zebaty gear -przekladnia zgbata -wheel .high speed .variable speed .reversing -urzqdzenie nawrotne.kolo z.przekladnia zebata.kolo z. ENGINE ROOM Marine epicyclic gears statkowa przekladnia planetarna planet wheel/ koio obiegowe. przekladnia nawrotna .przekladnia planetama .kolo zqbate napqdzajqce -gear .przekladnia zqbatkowa reducer -przekladnia redukcyjna reduction -redukcja.jednostopniowa przekladnia redukcyjna .przekladnia redukcyjno-nawrotna .kolo obiegowe rack-and-pinion gear . duzych obrotow . ' 5.driving .walek .worm -przekladnia Slimakowa geared drive -naped z przekladniq mechanicz- - - - - - -- - - - - "4 gearing -przekladnia zgbata idler .przekladnia rownolegla .differential -przekladnia roinicowa . walek zqbaty .zazgbiaC gear (type) -typ przekladni .step-up -przekladnia zwiqkszajqca .mniejsze kolo w przekladni zcbatej. kolo zgbate -bevel -kolo (przekladnia) zcbate stoikowe casing .low speed .sun -wal kola slonecznego planet pin .skrzynia przekladniowa drive .kolo poSrednie w przekladni pinion .o zmiennym przeloieniu .zebatka. Slimacznica - - - - .napgd przekladniowy ratio -przelozenie przekladni (to) gear . kolo sloneczne tooth . annulus/ piericien zebaty zewn<trzny kolo kolo Gear -przekladnia annulus -piericien zqbaty zewngtrzny countershaft -wal poiredni (przekladni zqbatej gear .reduction -przekladnia redukcyjna .reverse-reduction .toothed .epicyclic .parallel .planetary .kolo zebate worm gear -przekladnia Slimakowa worm wheel ..obudowa przekladni -box . malych obrotow .

spaliny.sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy stack -komin up-take -dymnica. spaliny manifold -kolektor gazow wydechowych --temperature . .angular . spaliny .temperatura gaz6w spalinowch pipe -rura wydechowa port . wyziewy funnel -komin gases -gazy .emisja gazow spalinowych --pipe -rurociqg odlotowy (g.kompensator kqtowy .szczelina wylotowa -pressure .kolnierz kompensatora . SILOWNIA \ Exhaust gas system L system gazdw spalino.gaz spalinowy.exhaust -kolektor wylotowy natural draught -cirlg naturalny (kominowy) soot .burnt .gaz spalinowy..kompensator mieszkowy. opary. gazy spalinowe .turbina napqdzana para.' . .kompensator boczny fire dampers -pokrywy ppoz.waste .gazy odlotowe manifold -kolektor .gaz spalinowy.dym.axial . pionowy przewod dymny -- --- ---- - - - ---- . . ' L 'L * incinerato spalarka turbodoiadowarka exhaust gas manifold/ silnik glb&ny / wyde~ho&~ch Exhaust gas system .5. na kominie fume .exhaust .ciinienie wylotowe silencer -tfumik wydechowy -turbine .kompensator osiowy bellows .uMad wydechowy (system gaz6w spalinowych) damper -zasuwa kominowa exhaust -wyciqg -draught -przewod wyciqgowy -driven supercharger -turbosprezarka na gazy spalinowe -gas . ." . -valve -zawor wydechowy exhaust gas . spaliny analyser .analizator spalin wylotowych emission ..'- ~ v n n n a i joints o~ satory mieszkowe emergency gene?. poiqczenie elastyczne .lateral . expansion joint . wylotowa. m"" J " . up-take/ dymrrrcu prqdnicy swag'--' emergency generator/ prqdnica awaty . spalinowych) pyrometer -pirometr do pomiaru temperatury spalin --turbine -turbina na pare wylotowa.mieszek kompensatora flange .

sprzqglo wielotarczowe .napqd niezalezny (to) drive -napqdzak driving power .5.auxiliary duct .skrzynia cieplna . ENGINE ROOM Auxiliaries (urzqdzenia) pomocnicze absorber -thmik drgan. skraplanie condense . stan zagrozenia -bilge pump .plate .exhaust gas .kociol na spaliny odlotowe brake -hamulec .chlodnica (to) couple .silnik pomocniczy machinery -maszyny pomocnicze auxiliaries .sprzqglo klowe .auxiliary -pomocnicza sprq zarka powietrza rozruchowego air coompresor .air . wlqczenie. do podgrzewania wody emergency .tarczowe sprzqglo cierne -tail sprzqglo pomiqdzy silnikiem elektrycznym a walem Brubowym combustion device ..friction .sprzqglo flange -kolnierz sprzqglowy . pot.dog-.skraplacz . s.napqd lancuchowy .sprzqglo odirodkowe .sprzqiony.napqd hydrauliczny . cieplo odpadowe (spalin) np.claw .moc napqdowa economizer -urzqdzenie wykorzystujqce tzw. polqczenie tulejowe damper -nawilzacz data plate -tabliczka znamionowa desalination -odsalanie device -urzqdzenie.kondensat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .chlodnica powietrza air drying station .zagrozenie.muff .sprzqglo tulejowe.sprzqglo klowe .separator wod zqzowych blower -dmuchawa .electric -napqd elektryczny .hamulec cierny centrifugal -odirodkowy separator -wirowka odirodkowa condenser -skraplacz clutch .spalarka .friction .sprzqglo szczqkowe.auxiliary .sprzqgak coupled .domestic -podgrzewacz wody pitnej .sprzqgniqcie.sprzqzony bezpoirednio coupler .stacja osuszania powietrza air receiver .zbiornik sprqzonego powietrza antivibrator .skraplat condenser .dmuchawa pomocnicza . agregat air compressor .zasilanie awaryjne steering gear .generator awaryjny -power supply .napqd pasowy .sprzqglo cierne szczqkowe .claw . przyrzqd distillate -destylat distiller -wyparownik drive .sprzqglo cierne . urzqdzenie auxiliary -pomocniczy blower .centrifugal .napqd . pot.: wkuplowanie (sprztgla) evaporate -parowat evaporator -wyparownik.tlumik drgan appliance -przyrzqd.independent .skraplarka cooler .skraplacz pomocniczy engine . mechanizmy pomocnicze silowni bilge separator .sprzqglo .cooler (calorific box) .sprzqglo klowe -jaw . klowe .direct-coupled .multi disc .awaryjne urzqdzenie sterowe engagement .chlodnica powietrza .fluid .przewod dmuchawy pomocniczej boiler -kociol .zespol.lqcznik coupling .: wkuplowany .belt .direct-..sprzqglo tarczowe . parownik -plate -wyparownik plytowy condensate .sucha chlodnica powietrza condensing unit .awaryjna pompa zqzowa fire pump .disk .cone .dry air .main -glowna sprqzarka powietrza rozruchowego air cooler .pump -pompa skroplinowa condensation -kondensacja.napqd bezpoiredni .urzqdzenia pomocnicze.chain .dmuchawa pomocnicza --duct -przewod dmuchawy pomocniczej condenser .awaryjna pompa pozarowa -generator . amortyzator aggregate .sprzqglo cierne stozkowe .block friction .

przekladnia redukcyjna . uszczelnienie dlawicowe heater -podgrzewacz -heavy fuel separator podgrzewacz paliwa ciezkiego dla wirowki heavy-duty .obudowa hydraulic -hydrauliczny acumulator .epicyclic .ciecz hydrauliczna jack . urzqdzenie running conditions -warunki pracy (urzqdzenia) saddle -podpora. prqdnica turbinowa vacuum evaporator block.akumulator hydrauliczny circuit .mechanizmy i urzqdzenia okrgtowe shock .wyparownik podcihieniowy vaporizer -odparowywacz viscontrol electronic -wiskozymetr paliwa dla silnika glownego waste and garbage press (pot.dysza .discharging .follow-up -urzqdzenie n a d e n e .sprzeglo hydrauliczne coupling .amortyzator absorbtion .sprezarka doladowujqca travelling hoist (stores hoists) . heater .disengaging -urzqdzenie zwalniajqce .instrukcja obslugi -life -okres uzytkowania.mechanical transmission . urzqdzenie .amortyzacja wstrz4sow steam preheater -podgrzewacz parowy wody subcooler (heatexchanger) .tabliczka informacyjna.mechanical -przekladnia mechaniczna .warunki pracy.wcirlg przejezdny turbo-dynamo -prqdnica turbinowa prqdu stalego turbo-generator .podgrzewacz koncowy paliwa dla SG gland .5. trwaloik eksploatacyjna manual .E. mechanizm.kolo zebate proste final fuel M. eksploatacji (urzqdzenia) instruction .silownia morska motor .fundament (urzqdzenia) -plate . os przegubu plant .spalarka incinerate . napedu) .silownik hydrauliczny.turbogenerator. SILOWNIA - fecal sewage biochemical treatment plant urzqdzenie do oczyszczania kciekow fekalnych frame -rama fresh water generator -wyparownik .dlawik.instalacja.separator vessel -komora do oddzielania pary od solanki foundation . tabliczka identyfikacyjna (np. przy zaworze) incinerator .sprzeglo hydrauliczne -drive -naped hydrauliczny fluid .zespo1 silnikowo-prqdnicowy nozzle .reduction .zbiomik hydroforowy - - - - - - -- index plate .fundament service .cisnienie hydrauliczne -test -proba cisnieniowa (wodna) hydrophore plant -urzqdzenie hydroforowe --pump .przelozenie przekladni redukcyjnej .pompa hydroforowa -tank .dozi~biacz supercharged -z doladowaniem. diwignik hydrauliczny pressure .instrukcja obslugi ship's machinery .silnik generator .spalarka odpadow water gauge -wodowskaz water sterylizator .przekladnia obiegowa (planetama) .czop czolowy. dlawica. udar absorber .reduction ratio . podnosnik.spopielak marine power plant .wstrzqs.spur . obsluga conditions .sterylizator wody - - - - .plyta fundamentowa gear -przekladnia.sluzba.: compactor) prasa do Bmieci i odpadow waste incinerator . doladowany supercharger .przenoszenie (transmisja) mechaniczne (np. loze seating .obw6d hydrauliczny clutch .dysza wyplywowa pivot .(urzqdzenie) przystosowane do pracy z duzym obciqzeniem high-duty -(urzqdzenie) o wysokiej wydajnoSci housing .

.

pompa strumieniowa -wing -pompa skrzydelkowa.single stage double suction .-pompa zanurzona -jet .-pompa z napcdem mechanicznym . wyladunkowy (to) fetch .pompa podciinieniowa.strumienica.gear - - feeding - - pompa zasilajqca - - - - - - - - - - - prozniowa .w@ tloczny -of a pump -wydajnoik pompy -pipe .rotary .(QP) PomPY .power .eccenter screw -p. jednostopniowa z podwojnym ssaniem .oil .numik (pompy) vane -lopatka (pompy) Pump (type) .zatkanie sic zaworu pompy impeller -wimik pompy lifting height . zasilanie channel -kana1 tloczny.screw .przygotowak do natychmiastowego uzycia (np.studzienka pompy stripping -resztkowanie. odirodkowa.immersed .water-jet . wypompowanie resztek ladunku plynnego suction .suction .self.manual . zanurzona .kierunek przeplywu indicator -wskaznik przeplywu ..-pompa irubowa submersible .rate of .multi stage -pompa odirodkowa wielostopniowa .-pompa tlokowa -pneumatic piston .ssanie (pompy).pompa rcczna .pompa ssqca three spindle screw .centrifugal .single stage submerged -pompa odirodkowa jednostopniowa.pompa irubowa trojwimikowa turbine .zassak (pompc) flow -przeplyw .. pompa ezektorowa.air .direction of .-pump -pompa samozasysajqca pump sucks air (pump looses suction) .p.ejector -pompa strumieniowa.-pompa turbinowa .pompa odirodkowa diaphragm -pompa przeponowa .przelewak sic .laminar -przeplyw laminamy -meter -przeplywomierz .przepompowanie (to) pump ship -pompowat zezy pump well ..szybkoik przeplywu .pompa glebinowa .ezektor zezowy bilge inlet -przewod ssqcy pompy centrifugal pump -pompa odirodkowa .pompa przeponowa .reciprocating .. pompc) priming -zalewanie pompy.single stage close coupled -jednostopniowa pompa odirodkowa .-pompa zcbata hand .rurociqg odprowadzajqcy.rurociqg zasilajqcy. irubowa mimoirodowa .pompa irubowa dwuwimikowa vacuum .wysokoik podnoszenia (przez PO~P~) driving gear -popychacz w pompie plunger .two stage -pompa odirodkowa dwustopniowa -two stage submerged -pompa odirodkowa dwustopniowa.smok pompy room -pompownia pumpability -mozliwoiC wypompowania (ladunku.przeplyw niezakl6cony .-pompa rotacyjna .pompa wyporowa .pompa do beczek .wysokoik pompowania. rurociqg tloczny discharge pipe . zanurzona delivery -tloczenie. rozruch urzqdzenia . pompa . zasilajqcy head .powietrza .p. wysokoik podnoszenia -hose . odirodkowa jednostopniowa .turbulent -przeplyw turbulentny -undisturbed ..-pompa rcczna membrane .pompa pneumatyczna tlokowa .water -przeplyw wody gag . zasysanie - - - - . SILOWNIA - - -- -- -- --- -- -- - . balastu) pumpable -pompowalne pumping -pompowanie --out -wypompowak over .piston . pompa lopatkowa prime .strainer of a .przeplyw oleju over . ezektorowa - - 5.single stage .barrel .ssanie powietrza przez pompe pump -pompa .pompa strumieniowa .two spindle screw .Pumps -pompy bilge ejector .

5. ENGINE ROOM .

5. gazu obojetnego \ resztkowania top plate/pokrywa szybu exhaust trap/ osadnik kontrolny 1 deck trunk/ szyb pompy cargo discharge pipe/ rurociqg wyiadunkowy cargo stripping pipe/ rurociqg resztkowania iadunku cofferdam purging pipe/_ rura przedmuchiwania koferdamu cofferdam pipe/ rura koferdamu hydraulic return pipe/rura hydrauliki . SILOWNIA local capacity control/miejscowa regulacja wydajnoici capai :awor reg 1 connection for compressed air/(nitrogen.powrot hydraulic pressure pipe/ rura hydrauliki .dolot cofferdam surrounding hydraulic section/ koferdam otaczajqcysekcje hydrauliki high p r e s s u r e hydraulic motor/ wysokociSnieniowy silnik hydrauliczny volute casing/ obudowa spiralna ceramic sleeve/ tuleja hydraulically driven cargo pump (deep well pump) . Allweiler AG.pompa ladunkowa o napqdzie hydraulicznym hearing/ iozysko brake/ hamulec oil seal/ uszczelnienie olejowe coupling/ sprzeglo \ stuf4ng box/ diawica cargo seal/ uszczelni/enie strony iadunkowej cofferdam seal/ uszczelnienie koferdamu screw pump pompa kubowa Pumps -pompy (3) source. Werk RadolfieN screw spindle set/ . azotu. inert gas)/ podiqczenie powietrza s p r g i o n e g o .

condensate -pompa skroplinowa ..sewage -pompa fekaliow .cargo .stripping -pompa resztkujqca .fire and bilge -pompa pozarowo-zczowa .sea water cooling pompa chlodzqca wody morskiej . mulowa .pompa przeplukujqca (w silniku dwusuwowym) .pompa do smarow ..booster -pompa wspomagajqca .pompa zqzowa .drinking water .wakuometr.fuel booster -pompa podajqca paliwo .emergency fire-.pompa zasilajqca .oil burner -pompa palnika olejowego .pompa szlamowa. obiegowa .awaryjna pompa pozarowa .fresh water cooling .pompa szlamu .sprinkler -pompa instalacji tryskaczowej .transfer -pompa transportowa .pompa wody slodkiej .circulating -pompa cyrkulacyjna.5.fuel .chlodnica skrzynkowa w electric heater -podgrzewacz elektryczny .ballast .stand-by pompa zapasowa (znajdujqca siq w pogotowiu) .general service -pompa ogolnego przezna- - - - .pompa pozarowa .hydraulic -pompa hydrauliczna .lubricating oil -pompa oleju smarnego .pompa paliwowa .rura ssawna (pompy) -rose .dirty oil .scavenging .podcihienie - - - - - - -- -- - - -- - - Heat exchangers wymienniki ciepla f i h e a t i n g element bundle/ wiqzka elementow grzewczych sea water inlet/ wlotwody morskiej sea water outlet/ wylot wody morskie.boiler feed . ENGINE ROOM -box .wysokok5 ssania (pompy) -hose .pompa transportu paliwa . prozniomierz pressure . p.- - - - - - - - - - czenia .water extraction .pompa zuzytego oleju .bilge .pompa chlodzenia wodq slodkq .grease .fire-.skrzynia kingstonowa -head .pompa olejowa .fuel transfer .wqz ssawny -lift -wysokoic ssania (pompy) -pipe .liquid mud .pompa ogolnego uzytku .air -pompa powietrzna .oil .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiornikowcach) .sludge .trimming pompa wyrownywania przeglqbienia .ssak pompy strum -kosz ssqcy pumps .feed .hydrophor -pompa hydroforowa .sanitary -pompa wody sanitarnej .smok pompy strainer .service . boxcooler .chemicals -pompa do chemikaliow .pompa zasilania kotla .pompa balastowa .pompy wedlug przeznaczenia .pompa osuszajqca vacuum -proinia gauge .sump -pompa oleju skrzyni korbowej .sludger -pompa pluczkowa .

5.wymienniki ciepla Plate heater podgrzewacz plyiowy supporting column kolumna wspierajq wearing washer/ podkladka dystansowa guidi washer/ podkladka prowadzqca Tubular carPo heater rurowy podgrzewacz ladunku connection for heating medium/ doprowadzecollecting header/ komora zbiorcza - branch for safety valve/ aodiaczenie zaworu bezaieczeristwa tube bundle of spirally wound stainless steel/ wiazka sniralnie . cavgo outlet/ odprowadzenie iadunku tribution header/ komora rozdzielcza Srodka grzewczego . Heat exchangers . SILOWNIA .

pre. wart046 opalowa heat resistance .rura z ozebrowaniem -- -- - - - - . przedchlodnia .wymiennik ciepla .chlodnica .przewodzenie ciepla conductivity -przewodnoik cieplna convection .heating .schladzalnia. heat exchanger .inefficient -niewystarczajqce chlodzenie exchange -wymiana heat ..czynnik grzewczy overall heat transfer coefficient -wsp6lczynnik przenikania ciepla preheating -podgrzewanie radiate -promieniowak radiator .tubular -rurowy wymiennik ciepla heat transfer coefficient . c. medium .cieplo alarm .cieplo spalania.charge air -ch. radiacja cieplna -transfer -przekazywanie ciepla -transmitting area -powierzchnia wymiany c. grzejnik . konwekcja ciepla exchange -wymiana ciepla flow -przeplyw ciepla insulation .. ENGINE ROOM seawater circuit/ central cooling system centralny system chlodzenia komputerowego pompa cyrkulacyjna Heat and heat exchanging .air-cooled -w.chlodnica oleju .izolacja cieplna leakage -przeciek cieplny -radiation -promieniowanie.odpornoik na wysokie temperatury medium . Srodek.element grzejny value .5.wzrost temperatury capacity -pojemnoik cieplna conduction .cieplo i jego wymiana cooler .plate . przegrzewanie tube -rura .lubricating oil .chlodzenie .grzejnik.cooling .mokra chlodnica powietrza cooling .wspolczynnik wymiany ciepla heater -podgrzewacz.wet air .chlodnica plytowa . ogrzewanie coil -wczownica grzewcza steam -para grzewcza surface -powierzchnia grzewcza system -system grzewczy unit .purifier -podgrzewacz wir6wki heating -nagrzewanie.fuel oil -podgrzewacz paliwa .alarm podwyzszonej temperatury build-up . powietrza doladowujqcego .chlodnica micdzystopniowa .finned . chlodnica superheater -przegrzewacz superheating -przegrzanie.chlodnica powietrza -air side of the strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego . chlodzony powietrzem .czynnik chlodzqcy .air-.unoszenie.direct-contact -wymiennik ciepla o wy- --- -- - - - - - - mianie bezpoiredniej -plate -plytowy wymiennik ciepla .inter.czynnik..

pn ( funnel (sample wafer outlet connection)/ pobdr probki wody three-way ball valve/ -frdjdroiny zawor kulouy backwashing inlet pneumatic -pistonvalve/ pneumatyczny zawor tiokowy wlotowy iiwanie zwrotne pomiar zawartoici 01 suction straine skrzyn~azaworu ssqcego filtr na ssanlu z zaworem dennym . oily water separator separator wdd zaolejonych heating/ podgrzewanie automatic oildrain controlbox/ clean water overboard discharge/zrzut wody connector for power supply/ podiqczenie vacuum-pressure backwashing inlet pneumatic pistonvalve/ zawor wlotowy tiokowy oily water separator installation instalacja separatora wdd zaolejonych springloaded discharge valve/ sprgiynowy zawdr tioczny clean water overboard discharge/ zrzut wody czystej za burte eneumatic piston valve 9il outlet/ pneumatyczny zawor tiokouy . SILOWNIA Oily water separating system system odolejania wdd zezowych air inlet/ wlot ~owietrza pneumatic piston valv backwashing outlet to pneumatyczny zawor t przepiukiwanie mrotn pneumatic piston valve ..5.pzpreu i\ kiwanie zwrotne meumatic piston valve Pneumatic rhree-way v a l v e d . .

.clean .czqsteczki oleju separator .kurek do poboru probek separation . separator olejowy - - part per million (ppm)-czeici na milion (miara zanieczyszczen olejowych) sample point .contaminated .woda czysta .-olej -- - .oily .olej .woda zaolejona oil interface -powierzchnia rozdzialu w. pompowania popluczyn do morza) drain .olej zanieczyszczony -particles . oleju brudnego clean water supply/ zasilanie wodq czystq punkt poboru probek Oily water separator separator w6d zaolejonych discharge criteria -kryteria (ograniczenia dot.odolejacz.spust oil .oddzielanie. ENGINE ROOM Ol water separator -separator wdd zaolejonych iy oil outlet/ wylot o/ l\ e water pump/ pompa wodna oil transfer pipe/ rurociqg transportu oleju 7 unit drain and s ptyt separacyjnych 3 2 float control switch/ oil content bilge alarm/ alarm zawartoici oleju w wodach zezowych to bilge or oil contaminated tank/ do zez lub do zb. rozdzielanie sludge outlet -wylot szlamu waste oil .odpady olejowe water -woda .

9. abyrinth ring/piericieri uszczelnienia labiyntowego. bottom part/ ama czgici dolnej.wirdwka oleju (I) machine bottom part cz& dolna urzqdzenia A. 6. wing insert/ wkladka krzydelkowa.frame support/podstawa amy. o-ring/piericieri samouszczelniajqcy.A ne podlqczenie . labyrinth ring holder/ uchwyt uszczelnienia labiyntowego.l. frame. 16. deflector ring/ piericieri deflektora. elbow/ kolanko. strainer/jZtr: g@ @ . 11.B tion air/podlqczenie elastycznepowietrza I.bottom bearing holder/uchwyt dolnego iozyska. D. lexagon bushing/ tulejka szeiciokqtna. operating water cover/pokrywa zespou wody operacyjnej. oil/zespdi zawordw . 1 7. 14. 3. Control cabinet/ szaJka sterowania. E. F Flexible connec. inductive sensor/czujnik indukcyjnv.front casing/ obudowa czolowa. 7. screw/ iruba.5.olej. Frame hood/kolpakramy. neck bearing .odlot wody g P: & E 2 ciachine bottom part/ czciC dolna urzqdzenia. 22. Motor/ silnik. seal ring/piericieri uszczelniajqcy. Identificatfon plate/ tabliczka identypkacyjna.water/ wqi elastyczny wody. 21. 2. 19. SILOWNIA Oil separator . plug/ korek.over/ pokywa loiyska szyjkowego. washer/podklad. 5. 18.D I . Machine bottom part/dolna cz@ urzqdzenia. Valve block. C. K. Flexible connection . Flexible connection.a. 12. water/elastycz. '0. M. 15. Cable support/ tor kablowy. driving device vertical/ pionowy zespol lapgdzajqcy. J. 8. 20. 13. L. sensor support/ uchwyt czujnika. pipe/ rurka. Machine upper part/ gdrna cz& urzqdzenia. B. 4.

.5. I lubr~cationoil. ENGINE ROOM f Oil separator . .lower/ doha pokgwa sprzggla oil pump/ pompa olejowa w & . . roller bearing/ loiysko rolkowe.napedpionowy ierscien dystansowy W centrifugal clutch sprzeglo odirodkowe coupling hub/ piasta sprzggla zabezpieczajqcy bowl spindle/ wal bgbna loiysko kulkowe dzenie gbrnego iozyska nap ring/ piericieri abezpieczajqcy Segera belt driving device zespdl napedu pasowego cover/ obudowa spindle pulley/ kolo pasowe Self-alig. source: A@ Lava1 Co. samoustalajqce dysza olejowa centrifugal clutch/ sprzgglo odirodkowe clutch cover .wirbwka oleju (2) nap ring/piericieri abezpieczajqcy Segera driving device vertical . orifice/ ..

wirdwka oleju (3) separator bowl beben wirdwki In-and outlet device zespdl wlotu i wylotu nakretka blokujqca washer/ podktadka connecting housing/ obudowa tqczqca supporting ring/pier Scien podtrzymujqcy ing water ring/pierScieri ania wody operacyjnej o-ring/ piericien samouszczelniajqcy source: Alfa Lava1 Co.5. . SILOWNIA Oil separator .

wirdwka oleju Valve block.belt . pneumatic valve/ zawor pneumatyczny 3.szafka sterowania valve block -zespol zaworow operating water cover . ENGINE ROOM Oil separator (4) .flow control -talerz sterujqcy .spreiyna loiyska gornego friction pads -wykladziny cierne sprzqgla bowl .pokrywa zespolu wody operacyjnej driving device -urzqdzenie napedowe .talerz stozkowy . single acting shut-off valve/zawbr odcinaiacv.inter stack -talerze rozdzielajqce . 9.wal bebna control cabinet .separator -wir6wka odirodkowa centrifuginal separation .talerz sludge space .beben casing .talerz staly . 2. 8. oil blok zawordw oleju I .bqben disc . pressure transmitter/ przetwornik ciinienia.oczyszczanie odSrodkowe disc -talerz .Slimacznica chamber -komora -upper pairing -goma komora rozdzielania centrifugal .vertical pionowy zespol napedzajqcy labyrinth ring holder -uchwyt uszczelnienia labiryntowego coupling hub -piasta sprzqgla friction block -blok ciemy spindle pulley -kolo pasowe - --- .paring .upper paring -talerz rozdzielajqcy purifier -wirowka (oczyszczajqca) separator -wir6wka bowl . temperature sensor/czujnik temperatuiy.obudowa b ~ b n a spindle . Oil separator -wir6wka oleju .force -sila odSrodkowa . 5.zespol napedu pasowego .przestrzen szlamowa spindle -wal pionowy wirowki warm -Slimak gear transmission -przekladnia Slimakowa wheel . water transducer/ przetwornik ciI Snienia wody 4. 6. pressure indicator/ wskainik ciinienia. non-return valve/ zawbr zwrotny. pneumatic change-over valve/ zawdr pneumatyczny. 10.conical .5.podkladka gumowa tlumiqca drgania top bearing spring . needle valve/ zawor iglowy.odirodkowy - - - - -- - - mode selector -przelqcznik rodzaju pracy brake -hamulec dosing ring -pierScien dawkujqcy dumping rubber washer .

air.komora filtra cloth .fine .element filtrujqcy particles -czqsteczki sediment -osad solids . szlamu po filtrowaniu filter (type) -filtr .zb.czyszczenie filtra filter (elements) -elementy filtra cartridge -wklad filtra chamber .fuel .super-fine .filtrowanie filtrator .suction .centrifugal .filtr podwojny .Filter -filtr air washing -przedmuchiwanie (filtrow) auto backwashing (automatic back-flushing) filtr automatyczny czyszczony wstecznym przeplywem czyszczonego czynnika filter .czqsteczki stale strainer -filtr (siatkowy) -cloth -tkanina filtracyjna .filtr gruboziarnisty.automatic -filtr automatyczny - - - by-pass .filtr dokladnego oczyszczania .filtr bocznikowy . filtr wstqnego oczyszczania .oil .filtr powietrza .magnetic .coarse .tkanina filtracyjna cylinder housing .filtr na ssaniu filtration .screw type wkrgcany (lqczony gwintowo) - - - - - - - - -- .siatka filtracyjna mesh .siatka filtrujqca -pack -wklad filtru -removable cover -zdejmowalna pokrywa f..filtr paliwowy .filtr magnetyczny .flange type -mocow~ny kolnierzowo .obudowa filtra gauze .sludge reservoir .duplex . security valve -zawor obejiciowy .filtr .filtr odirodkowy .filtr olejowy filter cleaning .filtr bardzo dokladny .

dzajqcu compressed air supply) doptyw powietrza exhaust gas front engine/ gazj spalinowe ..5. ENGINE ROOM Economiser [gas boiler) -(exhaust kociol nu spaliny odlotowe inspection manhole.skrzynia kolektor doptywowy . upper/ collection header socket/ collection header/ sekcja poboru p a y section outlet pipe/ inner steel cas wewnetrzna .v vent cock/ zawor soot remover -urzqdzenie do usuwania sadzy iryection pip J rura d o p r o u ~ . lower/ w/az inspekcyjn~~ doln.zasilajqcy izolacja outer casing/i skrzynia zewnetrzna inspection manhole.silnika .

blow-down device .otulina kotla drum -walczak kotla.superheater -przegrzewacz .dno kotla foundation . komora dymowa .feed regulator -regulator zasilania .deflektor wymuszajqcy dluzszq drogq plomieni przez palenisko -hatch .blow-down of the boiler .spadek poziomu wody .lifting eye .steaming capacity of a .oplomka .wlaz .szumowanie kotla .feed pump -pompa zasilajqca kociol .5.piericien wzmacniajqcy (wok01 wlazow etc.main outlet .firing up a boiler .gl6wny pob6r pary .zdmuchiwanie sadzy -water level control -kontrola poziomu wody scale.szyb kotlowy .waterwall .descaling -usuwanie kamienia kotlowego .deflektor (przegroda wymuszajqca) .zdmuchiwacz sadzy stool .odbijaC kamien kotlowy .dymnica.soot blower .fundament kotla shell .nadzorowaC (tu:pracc kotla) .cleaning of the boiler .rozpalanie kotla .walczak kotla .rurociqg smmowania seating .smoke box .kontrola ciinienia .icianka walczaka . SILOWNIA (Ship's) boilers kotly (okrqtowe) boiler attendance and maintenance -nadzorowanie i konserwacja kotla . kolektor .zalewanie kotla -boiler scumming .scale off a boiler .szklo wodowskazowe rurkowe .plaszcz kotla .wspornik .wyczystka mulowa .reinforcing ring .drum wall .czyszczenie kotla .drum .reflex plate glass gauge .fur (scale) -kamien kotlowy .pompa cyrkulacyjna.steaming rate -wydajnoSC kotla boiler (elements) -elementy kotla .boiler priming .oczko (uchwyt do podnoszenia kotla) .soot blowing .deflektory plomieniowe .) scum piping . p.insulation .support .air vent .odpowietrzenie . obiegowa covering .drop of water level .sludge box . nasycenia) . -raise steam -podnosit ciinienie pary w kotle . scaling -kamien kotlowy scaling hammer -mlotek do usuwania kamienia kotlowego boiler (characteristic) -(charakterystyka) kotla capacity -wydajnoSC kotla efficiency .mud box .smoke tubes -plomieniowki .boiler test -proba wodna kotla .izolacja .fundament kotla .perforated flat bottom .air heater -podgrzewacz powietrza .desuperheater -chlodnica pary (do temp.oddzielacz wody z pary (odwadniacz) end .podstawa kotla .wydajnoiC kotla parowego .mudhole cover -pokrywa wyczystki .sprawnoSC kotla heating surface -powierzchnia grzewcza -permissible stresses -naprqzenia dopuszczalne rate of combustion .manhole .odmulanie kotla .cleaning door -wyczystka - - - .urzqdzenie odmulajqce casing .dry pipe .mudhole -wyczystka (mulowa) .fundament kotla -gas deflector .rurociqg pary odlotowej (z zaworu bezpieczenstwa) -water tube .oil burner -palnik kotla .firetubes -plomieniowki .tubular glass gauge .refleksyjne szklo wodowskazowe .(to) scale -usuwaC kamien kotlowy .circulating pump - - - .luk kotlowy .priming -zalewanie kotla -putting boiler into service -uruchomienie k.dno plaskie sitowe .gas baffles .baffle .osadnik .waste steam pipe .baffle plate -przegroda wymuszajqca -base of the boiler .(to) attend .pressure control .jednostkowe zuiycie paliwa rate of evaporation -wsp6lczynnik odparowania .Sciana wodna (wiqzka rur wodnych w komorze spalania kotla) .handhole -wyczystka .

kociol kombinowany lement adiacyl I soumc: SAACKE Mrrrine ~ y .Oil-Bred boiler -kociot opalany olejem Composite boiler . s bottom collector/ kolektor dolny I ME exhaust gas inlet/ wlot spalin z silnika gliwnego . s t m .

auxiliary steam stop .marine . gldwnego napqdu statku . wody zasilajqcej .water tube . armatura .burner -palnik kotla . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin -exhaust gas k.safety .double-seat full lift safety -podwojny pelnoskokowy z.waste-heat .oplomki vent .palnik wspomagany powietrzem . poboru p a y .main .blown down piping . sprqiynowy z. na spaliny odlotowe .donkey .krociec przykotlowy steam atomised burner .air assisted . pionowy .glowica zasilajqca . zaporowy .stop .kociol La Monta . SIEOWNIA .main feed check .urzqdzenie odmulujqce .accessories -osprzqt kotlowy.k.gl6wny zawor zaporowy .rozpylanie .z.kociol okrqtowy .manometr . do szumowania gornego - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - boiler (type) .fuel oil control valve -zawor sterowania oleju opalowego - -- -- - - - - - - - - . rozpylajqcy za pomocqpary -atomizer -rozpylacz palnika.forced circulation .steam gauge .auxiliary feed water stop .main feed water stop .composite kociol przystosowany do opalania ropq lub gazami spalinowymi .k. maly .bottom blow .manometr kotlowy .z.kociol szkocki .stabilizator plomienia .flame stabiliser .wlot pary rozpylajqcej fireback . do odmulania zawor (kurek) odcina-cut off of pressure jqcy manometru .z.spring double safety stop -podwojny pelnoskokowy.fire tube .k.main stop outlet .palnik rozpylajqcy za pomocq pary .outlet pipe .k. glowny poboru pary .domestic -podgrzewacz wody pitnej .manometr kotlowy .atomize -rozpylak . kqtowy . pomocniczy.zaporowy z.Scotch (marine) .kociol na gazy odlotowe burner -palnik .vertical .typ kotla auxiliary -kociol pomocniczy .z.rura kotlowa pressure gauge . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin .cofanie siq ognia .gauge glass .glowny zasilajqcy zaw6r zaporowy .atomizing steam inlet .lej w kotle na rurociqgu szumowania standpipe .kurek .atomization .wzmocnienie krokca salinometer cock .surface blow .atomizing air inlet -wlot powietrza rozpylajrlcego .kurek probierczy scum pan .drum type -kociol walczakowy -economizer -k.exhaust gas heated .blown down device . wody zasilajqcej .steam drum -walczak parowy . poziomy .cock .dry pipe . plomieniowkowy .rura zasilajqca gauge .atomizer -rozpylacz (koncowka wtryskiwa- boiler (fittings) -(armatura) kotta cza) .oil-fired -k.dodatkowy zaporowy z. bezpieczenstwa .deaeration -zawor odpowietrzajqcy .z.feed pipe .kurek probierczy wody kotlowej -sampling cock .kociol sekcyjny .reinforcement of standpipe .odpowietrzenie -water level indicator -sygnalizator poziomu (boiler) valve -zawor kotlowy .rurocirlg odmulania .k.sectional header . bezpieczenstwa .pomocniczy zaporowy z.exhaust gas analyzer .pomocniczy z.glowny parowy zawor zaporowy . dysza . zwrotny w glowicy zasilajqcej kotla main steam stop . opalany olejem opalowym .auxiliary feed water check .main feed water check .5.k.analizator spalin wylotowych .szklo wodowskazowe -manometer cock -kurek manometrowy .angle stop .rura poboru -pipe .atomized -p.k.vapourizing tubes .odwadniacz pary . wodnorurkowy .horizontal .

Srodek zmipkczajqcy wodp treatment -preparowanie wody.desuperheated .feed -woda zasilajqca kociol .cofanie sip plomienia .foaming -pienienie sip wody wskutek obecnoici czqstek oleju .5.-para nasycona - - - - .woda zasilajqca kociol . ) irregularities and failures of the boiler -nieprawidlowoSci i blpdy w pracy kotla .fuel oil return -powrot oleju opalowego igniter .boiler feed .twardoSC ..odciecie presostatu soot .na wylocie .refractory material (fire bricks) .flareback .saturated .wrzenie wody .materialy niepalne (uiywane jako wymurowka p.feed compound -Srodek zmipkczajqcy wodp zasilajqcq feeding .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy -blowing -zdmuchiwanie sadzy steam -para . ~ f water I 1 wlot wdd sanitarnych high level float switch/ wlqcznik p+akowy wysokiego poziomu napowietrzanie oprdiniajqca .cut off pressure gauge .spadek poziomu wody drum collector -walczak dolny (wodny) economizer -podgrzewacz wody .steam assisted -palnik wspomagany parq furnace -komora spalania w kotle door .para przegrzana.zapalarka -nozzle .szklo wodowskazowe -hammer -uderzenie (mlot wodny) hardness .baffles drogp pary) parowe dluzszq - -refractory -wymurowka paleniska .drzwiczki paleniska heating surface -powierzchnia grzewcza lining -wykladzina komory spalania - .kontrola poziomu reflex plate .szklo wodowskazowe refleksyjne softener .-para przegrzana . rotacyjny .flow of -przepfyw glass . ENGINE ROOM fuel oil inlet -wlot oleju opalowego .w temperaturze wrzenia at the intake -na wlocie at the outlet .pitting -korozja punktowa kotla . p.- - - Sewage treatment plant . zamieniona w pare nasyconq drum (collector) -walczak parowy - - - water -woda at the boil .drop of level .level control .dysza palnika .zasilanie .operation principles urzqdzenia do obrdbki iciekdw .rotary -palnik obrotowy.zasada dzialania soil inlet/ wlot zanieczvszczeri z toalet vend o d p o i t r z e n i e / / suvface skimmer/ zgarniacz powierzchniowy .superheated .boiling . uzdatnianie wody (kotlowej) - .separator deflektory pary (wymuszajqcy separator .

SILOWNIA .5. .

spalarka ash .system gazu obojqtnego inerting . odpadki .analizator tlenu scrubbing tower -pluczka wiezowa.proces spalania incinerator .komora spalania process .oil .napehianie spalarki .auxiliary burner -palnik pomocniczy . ENGINE ROOM f incinerator .spalarka .combustion chamber .zawor poboru gazow spalinowych z kotia deck water seal -poWadowe zarnkniqcie wodne demister -osuszacz IGS control panel . skruber - --- - - .komora spalania feeding .gaz obojqtny sample -probka gazu obojqtnego system .burner -palnik .odpady stale - Inert gas system (IGS) .spalarka pionowa loading door .odpady.panel sterowania systemem gazu obojqtnego inert gas .napelnianie (zbiornikow) gazem obojqtnym oxygen analyser .drzwiczki do ladowania odpadow non-combustible materials -materialy niepalne oil .solid .liquid .szlam olejowy waste .5.system gazu obojgtnego air intake -pobor powietrza boiler up-take valve .olej -sludge .popiol combustion -spalanie air -powietrze towarzyszqce spalaniu chamber .spalarka -"---'r diluter/ rozrzedzacz alin z powietrzem) combustion chamber combustion air inlet wlot powietrza spalania forced draught fan/ wentylato ciqgu wymuszonego oaniotnvale dno ualeniska' zasuwa popielnika Incinerator .odpady plynne .odpady olejowe .vertical .

fnieniowo proiniowe) beaning/ blower/ dmuchawa seawater inlet/ wlot wody source: Deiegasa De.Inert gas system -system gazu oboj@zego rbridge punel/ panel nu mostku boiler up-take valve/ main control panel to cargo tanks/ do zhrornlkow non return valve/ a z w r t liquid P/V breaker/ zawdr P/V 2 5 scrubber/ pluczku demltter/ osuszacz discharge overboard/ water fbr woda do mycia (zabezpieczenie ci.surollo Tecnicas .

pomieszczenie maszyny sterowej block diagram .secondary .schemat blokowy urzqdzenia sterowego power unit failure alarm .silownik emergency steering gear -awaryjne urzqdzenie sterowe follow-up steer . s.u.sterowanie nadqzne .wskainik wychylenia stem steerer -urzqdzenie sterowe steering gear .mechaniczne urzqdzenie sterowe ram . maszyna sterowa .urzqdzenie sterowe.non-.hydraulic -hydrauliczne urzqdzenie sterowe -main--urzqdzenie sterowe gkowne overshoot .auxiliary -urzqdzenie sterowe awaryjne compartment (flat) .sterowanie rezenvowe follow-up tiller -zadajnik kqta wychylenia ste- - rn full movement of rudder .system zdalnego sterowania maszyny sterowej . ENGINE ROOM Steering gear -maszyna sterowa actual position of the ruder -rzeczywiste polozenie stem change over procedure ..nurnik power failure alarms -alarm zaniku napipcia power steering gear .nurnik pump -pompa nurnikowa - rudder angle indicator .~rzesterowaniemaszyny sterowej .procedura zmiany systemu sterowania cylinder .primary -urzqdzenie sterowe gl6wne .5. zapasowe.alarm zaniku zasilania maszyny sterowej remote control system .pelen zakres wychylenia stem (na obie burty) plunger . awaryjne ----- -- -- -- --- .

SILOWNIA Electricity -elektrycznoS6 accumulator -akumulator -battery -bateria akumulatorowa cell .bus.zlqcze kablowe . urzqdzenie wzbudzajqce for starting .akumulatomia a.circuit -wylqcznik zwarciowy .vacuum (VCB) -wylqcznik zwarciowy z komorq prozniowq breaking capacity .fast break mechanism (FBM) .anoda current -prqd anodowy backplane -tyl kasety pakietow od strony zlqcz systemowych ballast .obejicie.urzqdzenie inicjujqce rozruch adjustment -nastawienie.flexible -kabel elastyczny.dlawik band -taima. generator -alternator.obciqzenie mocq czynnq active-power meter -miernik mocy czynnej actuate -uruchamiak. bocznik (to) by-pass .akurnulatorownia . gietki gland ..circuit truck -podwozie wylqcznika .main bus. prqhica prqdu przemiennego a. nieizolowany -bush .air (ACB) -w. uklad -breaker -wylqcznik (automatyczny) obwodu diagram .) capacitor -kondensator .mechanizm szybkiego przerywania prqdu -mechanism -zamek wylqcznika -of control circuits -w.prqdnica) buzzer -brzqczyk by-pass .-rozregulowanie admittance -admitancja. z.w. opaska bar .obwod wejbciowy -- -- - - - -- - - - - - - - - .coaxial . giqtki .izolowany w.polarized .input .kondensator powietrzny .glowna szyna zbiorcza battery -bateria acid -kwas akumulatorowy -backup -bateryjne zasilanie bezprzerwowe charger -zasilacz ladowania akumulatorow .moulded case (MCCB) . z. obwodu .c.fine .silnik prqdu przemiennego active load .carrying .flexible .z krotkq zwlokq brushholder -szczotkotrzymacz brushless -bezszczotkowa (np.triple pole with latching mechanism wylqcznik obwodu trojfazowego z mechanizmem zatrzaskowym .zdolnoSC wylqczania bridging -mostkowanie briefly delayed .obwod.oplot (ochronny) kabla clamp -zacisk kablowy clip -uchwyt na kabel .kondensator z polaryzacjq .kondensator elektrolityczny z polaryzacjq -with tappings .szyna zbiorcza.insulating .polarized electrolytic .awaria zasilania. obwodow sterowania - (circuit) breaker -wylqcznik zwarciowy .c.storage -bateria akumulatorowa black-out .oslona koncowki kabla port -przylqcze kablowe run .ciqg kabli capacitance -pojernnoiC measurement -pomiar pojemnoici (el.nastawienie dokladne .cela akumulatora plant .obciqzalnoSC (przewodow) choke -dlawik coil -dlawik circuit .kabel koncentryczny . pobudzaC actuator -urzqdzenie uruchamiajqce.live -kabel pod napieciem lug -konc6wka kabla cover .dlawica kablowa -joint . przewodnobk pozorna alternator -prqdnica prqdu zmiennego -protection system .mal. z komorq powietrznq . z komorq -- -- -- - - - - - - - - - - iukowq wykonanq z materialow kompozytowych .szyna zbiorcza . motor .kondensator z odczepami capacity -pojemnoSC . omijaC cable -kabel. regulacja .nieosloni~ty.air . awaria napedu breaker -wylqcznik capacity -zdolnoSC wylqczania .emergency -akumulatory awaryjne room . magistrala . przewod elektryczny .bare .kabel elastyczny.system zabezpieczenia prqdnicy ammeter -amperomierz amplifier -wzmacniacz modules -moduly wzmacniajqce anode .5.schemat polqczeh elektrycznych .obchodzik.

- Generator set zespdl prqdotwo'rczy cylinder unit/ charge air receiver/ kolektor uklad silnika powietrza doladowujqcego turbodoladowarka two-step charge-air cool dwustopniowa chlodn powietrza doladowa cover with thermostatic valvesfor high temperature cooling-water po?irywa z zaworami termosta niskiej i wysokiej temperatury ernator stator/ stator alternators cover with thermostatic valves for lub-oil system/pokrywa z zaworami t e r m o s t a ~ z n y m i systemu oleju smarowego lubricating oil cooler/ chlodnica oleju smarowego x Electric motor .5. ENGINE ROOM .silnik elektryczny fan/ erminal box/ terminal box cover/ pokrywa skrzynki zaciskowej seaY uszczelka top part of terminal box/ gorna cz& skrzynki zaciskowej wentylatora tabliczka znamionowa shaft sealing ringIpiericien uszczelniajqcy wal ' resilient preloading ring/ pierscien sprezynujqcy wstepnego naprezania .

auxiliary -module.obwod rownolegly . normalnie otwarty .gniazdo typu "zenskiego" .stycznik box .interrogator .auxiliary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .input -control -regulacja mocy wejSciowej probe .parallel .szafa stycznikowa control .male -wtyk typu "mcskiego" consumer . pomocniczy zwykly .standard auxiliary -s.5.rated operational -znamionowy prqd pracy -rated uninterrupted -znamionowy prqd c i g gly sensor module .zestaw stykow glownych .lightning .live -przewod pod napiqciem .chassis -polqczenie z masq obudowy .induction .break (NC) .polqczenie przewodu .styki pomocnicze ze wskainikiem wyzwolenia contactor . ) .trojfazowe polqczenie w gwiazdc .schemat blokowy diesel-electric drive .obwod *jSciowy .styk normalnie zamkniqty .input -prqd zasilajqcy .odbiornik energii - - - - - - - -- - - - - - contact . nakladany .rotation -przetwornica wirujqca cord -przewod przylqczny urzqdzenia current -prqd .micro -mikrowylqcznik .trojfazowe p.normal close (NC -s.piorunochron . lqczeniowa . stykanie siq module -modul stykow pomocniczy ch . normalnie zarnkniqty .sonda prqdowa .stycznik z wyzwalaczem przeciqzenia termicznego converter -przetwornik.time delayed .styk punktowy .styk o dzialaniu ze zwlokq czasowq .three phase zig-zag .normal open (NO) .make -zamknqt obwod .frame -polqczenie z masq obudowy .trip indicating auxiliary .changeover -zestyk przelqczajqcy .selecting -obwod wybiorczy clamp -zacisk clip plate .trojfazowe polqczenie w zyg-zag connector -zlqcze.modul czujnika napiqcia .star-delta . SILOWNIA .output .plate -prqd anodowy .block .main -s set .idle .eliminacja drgan stykbw deck light .point .styk normalnie otwarty .opoinienie.series parallel -polqczenie szeregowo-rownolegle .napqd spalinowo-elektryczny .cewka indukcyjna commutator -komutator conductance -przewodnoSC czynna conduction -przewodzenie conductor -przewodnik. a s .obw6d drukowany .make and break -zestyk przelqczny . lqcznik .sterowanie stycznikowe with thermal overload releases . konwerter .przewbd zerowy .threephase -prqd trojfazowy -transformer -przekladnik prqdowy . przewod.styk.plytka mocujqca (do montazu na szynie) coil -cewka .screen -przewod ekranowany .schemat .make contact (NO) . zyla kabla .prqd bierny .flexible -przewod elastyczny -junction . plug-in type -modul stykow pomocniczych.C. zwloka diagram .zlqcze urzqdzenia powiadamiajqcego ..three phase star .listwa zaciskowa -with screen earthed -przewod w ekranie uziemionym (to) connect -1qczyC -to frame -1qczyC z masq connecting diagram .effective -prqd skuteczny dead -bez napigia debounce .Swiatlo pokladowe delay .prqd przemienny -cycle -cykl .female .printed .s.skrzynka zaciskowa.terminal strip . w trojkqt trojfazowe polq-three phase double-delta czenie w podwojny trojkqt .protective -przewod izolowany .pair of -s -para zestykow .neutral .three phase delta .delta -polqczenie w trojkqt .polqczenie gwiazda-trojkqt .alternating (A.schemat polqczen connection -polqczenie -box .return -przewod powrotny .frequency -przetwornik czcstotliwoSci .

ENGINE ROOM .5.

podstwa bezpiecznikowa .sterowanie elektrohydrauliczne steering gear -urzqdzenie sterowe elektrohydrauliczne electrolytic corrosion . urzqdzenie sterowe -telegraph . telegraf maszynowy telemotor -telemotor elektryczny -torch .shaft -prqdnica walowa .ogranicznik stop .maximum operating frequency .oprawka bezpiecznika element -wkladka topikowa .el.glass tube .lampa jarzeniowa. jarzeniowka gross horse-power .paralleling mechanism . uziemienie (to) earth -uziemiaC earthing -uziemienie electrical installation .antykorozyjna oslona katodowa electrolytic derusting -odrdzewianie elektrolityczne electromagnet -elektromagnes electromagnetic-elektromagnetyczny coupling . pot.powrot prqdu przez ziemiq -wire -przewod uziemiajqcy.napqd rownolegly (do jednoczesnego wlqczania dwoch wylqcznikow) earth -uziemienie. turbinowa voltage controller -regulator napiecia g.ohwietlenie awaryjne set -prqdnica awaryjna -procedure -procedura postwowania w razie zagrozenia stop . prqdnica .silnik elektryczny shock -porazenie prqdem shop -warsztat elektryczny steering gear .port .sprzqglo elektro-magnetyczne drive -napqd elektryczny -heater -podgrzewacz (grzejnik) elektryczny log . korekta excitation -wzbudzanie exciter -wzbudnica.skrzynka bezpiecznikowa cap .insulating -bezpiecznik izolowany socket .napqd .log elektromechaniczny motor . prqd.turbo-.-prqdnica tachometryczna .el.standby -prqdnica w pogotowiu globe -klosz kulisty glow lamp . portowa .- diesel-electric ship .maksymalna czgstoSC lqczen fuse .przycisk awaryjnego zatrzymywania (np.turbogenerator.protective -uziemienie ochronne return .korozja elektrochemiczna control .rotary -napqd obrotowy .prqdnica postojowa.bezpiecznik topikowy base .sygnal alarmowy supply -zasilanie awaryjne -switch -wylqcznik awaryjny end-position switch -wylqcznik krancowy energise -pobudzak. silnika glownego) signal .latarka bateryjna flip-flop -przerzutnik (elektryczny) frequency -czgtotliwoSC .el.instalacja elektryczna electrical propulsion .generator awaryjny lighting .: ziemia circuit .blade -bezpiecznik nozowy box . zasilaC energiq equalization -wyrownanie..stan awarii.sprzqglo elektromagnetyczne field -pole elektromagnetyczne -valve -zaw6r elektromagnetyczny electrostatic -elektrostatyczny - - - - ---- -discharge -wyladowanie elektrostatyczne emergency .uzwojenie generatora .obwod uziemiony .ship's service -prqdnica pomocnicza .tacho. stan zagroienia -battery -akumulatory awaryjne generator .bezpiecznik rurkowy -high breaking capacity -bezpiecznik wielkiej mocy .latarka elektryczna -winch -winda elektryczna electro-hydraulic -elektrohydrauliczny -winch -winda elektrohydrauliczna steering .moc indukowana (to) ground -uziemiC -- - - - - - - - - - - - - .prqdnica wzbudzajqca fault -tu: zwarcie (elektryczne) flashlight . napqd (statku) electric -elektryczny coupling . -winding . regulator natezenia Swiatla direction of flow -kierunek przeplywu disconnected -rozlqczony distribution board -tablica rozdzielcza drive .gniazdo bezpiecznikowe generating set -zespol prqdotworczy generator .statek o napedzie spalinowo-elektrycznym dimmer -Sciemniacz.generator.

. r . U&"Y"JC. w- rotor core with winding/ rdzeri wirnika z uzwojeniem source..~. nchronous generator -prqdnica synchroniczna air guide wall/ oslona powietnnq lnner bearzng cap/ wewngtrzna pokrywa iozyska I ball bearing/ lozysko kulkowe T I fan impeller/ wirnik wentylatora end sAield/ osiona koncowa rotor shaft/ wal wirnika statorfnrmeI . .. ".kienie przewodzqce uzwojeniem wzbudzajqcym rectifier ring with modules - I L ... . .-. # . ..Siemens synchmnous generaror instnrction hub/pias ta . prostoxnik z piericieniami fqczqcymi unu wmuing rumu sru~uru .:*I. . A L .. .U&C.:L.wzth core . varistor module/ .-. ' modul warystora rotor 'core with excitation winding/ rdzeri wirnika z pier..~ ."."-.."C"' - .'Cr.x d shield with yoke ring .

portable .obciqzenie bierne monitor -monitor.reference .tablica kontrolna inductance -indukcyjnoSC induction (coil) .izolowaC insulated -izolowany insulating -izolacyjny -tape -taSma izolacyjna -value -wartoSC izolacyjna insulation -izolacja.peak -obciqzenie szczytowe .odgromnik.nadmierne wyladowanie (np.ogranicznik interconnection lines .display - - - - -- - . nulling -zerowanie ohmmeter -omomierz oscillator . ochronnik przepigciowy fitting .zr6dlo Swiatla (to) light .silnik .dioda emitujqca Sw.system ohwietlenia limiter .reactive .generator drgan oscilloscope -oscyloskop -tube .zabezpieczenie nadmiarowe mocy elektrycznej overvoltage -przepigcie paralleling generators -generatory pracujqce rownolegle parallel running -praca rownolegla permissible fluctuation -dopuszczalne wahania (np.impedancja odniesienia indicator panel . calkowicie zabudowany.obudowa silnika -totally enclosed fan cooled (TEFC) -silnik zabudowany chlodzony (wbudowanym) wentylatorem . histereza ilumination .obwod scalony jumper -lqcznik.tablica kontrolna Swiatel p.zapalaC lighting -oiwietleniowy arrester .mutual .Swiatlo . napigcia) phase -faza change -przesunigcie fazowe . przewod lqczeniowy junction-box . akumulatora) overpower protection . zwieracz.linie polqczeniowe line voltage -napigcie migdzyprzewodowe - load .lampa.miernik stanu izolacji insulator .control .filament . Swiatla pozycyjne board . uchwyt.odbiory mniej wazne .5.installation wiring -impendancja instalacji wewngtrznej . ekran - - - - - -- - - - - - -wskaznik ekranowy. SILOWNIA ground test -test uziemienia handle .lampa.regulacja obcieenia . zarowka light . izolowanie.oSwietlenie (np.cewka indukcyjna factor -wsp6lczynnik cewki indukcyjnej field .oprawa oiwietleniowa -panel -tablica Swietlna -system .lampa oscyloskopowa overcharge -przeciqzenie overcurrent -przetgzenie rely -przekaznik nadprqdowy -trip -wyzwalacz nadprqdowy overdischarging .totally enclosed non-ventilated (TENV) s. niechlodzony multifunction device -urzqdzenie wielofunkcyjne navigation lights .essential -s -najwazniejsze (glowne) odbiorniki energii .izolator integrated circuit .diwignia.non essential -s .Swiatlo przenokne emitting diode (LED) .Swietlne oznakowanie nawigacyjne. zarowka -bracket -uchwyty Swiatla (nawigacyjnego) .obciazenie .zespol silnikowo-prqdnicowy housing .compound -silnik szeregowo-bocznikowy . statku) impedance -impedancja . ekran mains immunity -odpornoSC sieciowa mains transformer -transformator sieci zasilajqcej measuring instrument -przyrzqd pomiarowy measurement result -wynik pomiaru motor . rgkojeSC .pole indukcyjne . material izolacyjny -resistance test -pomiar opornoSci izolacji -tester .direct current motor .silnik prqdu stalego generator .strefa nieczuloici loop -pgtla nieczuloSci.rotary -dzwignia obrotowa hysteresis .skrzynka polqczeniowa kilowatt (kW) -kilowat kilowatt-hour (kwh) -kilowatogodzina lamp . source .indukcja wzajemna insulant -material izolacyjny (to) insulate .

rear . .. ENGINE ROOM r \ Circuit breaker w~E'Zcznik aUtomatJ'CZnY rear connection bolt stud/ przvlaczenie tvlne z koikiem . variable depth/ naped obrotowy zmienna glebokoSC .n 1 1 111 .- r--"'-". ..5. gwintowanym rear connection Jat bar/ przyiqczenie tylne z n v ~ d21-r ~ o w i o nlnrhim m .. rear mechanical interlock/ blokada mechaniczna tylna front mechanical interlock/ blokada mechaniczna & & r.lonu zaciskow terminal cover -front connected/ osiona zaciskow diuga dla przyiqczenia czoiowego plug-ln rear connection/ kolek gwzntowany dla przyiqczenza wtykowego accessory lead termmal/ przylqczenle osprzetu dla pomocnzczych obwodow elektiycznych interpole barrier/ przegroda fazowa "ire mechanical interlocW dokada mechaniczna z kablem J zalqcznik aker mounted/ naped obrotowy bezpoirednio zamontowany zamontowany na panelu operating handle.

shaft generator -prqdnica walowa .time releaser .trojfazowa prqdnica synchroniczna scheme .obroty i prqdkoSC z.w.reactive .silnik klatkowy .overload -przekaznik przeciqzeniowy .rezystor z odczepami response .czuloSC.single phase bridgeconnected prostownik dwupohiwkowy relay -przekaznik .tablica polqczen z gniazdami wtyczkowymi pole . plan of connections .wyzwalacz przeciqzenia termicznego .trojfazowy asynchroniczny silnik indukcyjny . potencjometr -with tappings .fourth (4th) pole .DC generator with excitation -prqdnica prqdu stalego ze wzbudzeniem .opomoSC.to -voltage -napigie miqdzyfazowe photodiode .semiconductor controlled (SCR) -tyrystor .napiqcie.sieC zasilajqca --plant .czgtotliwoSC sieciowa mains .three phase induction motor .voltage -wyzwalacz napiqciowy remote -zdalny onioff function .pobor mocy preexcitation -przedwzbudzenie projector -reflektor protection -zabezpieczenie . ponownie nastawiak resistance .direct current motor .biegun .szczypce.czwarty biegun.ustawib w polozeniu spoczynkowym.open circuit shunt -wyzwalacz sterujqcy .zdalne zalwylqczanie operator .przekaznik nadprqdowy . potencjometr .fotodioda pliers . odpowiedi rotating machines -maszyny wirujqce .schemat polqczen semi-conductor -pblprzewodnik short -zwarcie short circuit -krotkie zwarcie .solid state - 5.adjustable .przekaznik polprzewodnikowy release -wyzwalacz .short cirquit -wylqcznik zwarciowy .opornoSC bierna indukcyjna receptacle . dodatkowy styk glowny .three phase synchronous generator .rnoc mamionowa speed . rnoc frequency .temperature sensitive -termistor .negative . opornik ..thermal overload .three phase induction motor squirrel cage rotor . z bezpiecznikiem topliwym -male -wtyk z bolcami plugboard .opor biemy . kleszcze plug -wtyczka female -wtyczka z otworami na bolce .fusible .rated --making capacity -namionowa zdolnoSC zalqczania marcia .multicross -przekaznik wielostykowy .inductive .o. wyzerowak. nastawny. silnika rating -wzorcowanie (przyrzqdu) reactance .shunt -wyzwalacz napiqciowy .przekainik czasowo wyzwalany .rnoc biema shortage .secondary -zabezpieczenie wt6rne raceway .primary .over current . opor nastawny.torowisko przewodow rated -znamionowy power .naped zdalny (to) rereeve -przewijab (to) reset .brak mocy switch -wlqcmik zasilania take-off .intermediate -przekainik poSredniczqcy .shift -przesuniqcie fazowe - - - - - - - - - - - -- - - - .elektrownia (tu: statkowa).biegun ujernny .undervoltage -wyzwalacz podnapiqciowy .three phase induction motor with slip ring rotor .stopien ochrony .zabezpieczenie pienvotne . SILOWNIA - - - - - - - - - - - - .magnetic overcurrent -wymalacz nadprqdowy o dzialaniu magnetycznym .silnik prqdu stalego .latching -przekaznik blokujqcy sig (w jednej lub w dwbch pozycjach) . oprawka recharge .schemat.silnik pierhcieniowy .variable -rezystor nastawny.gniazdo zasilania.positive -biegun dodatni power . opornik test -pomiar oporu -thermometer -termometr oporowy resistor -rezystor.ladowaC ponownie rectifier -prostownik .degree of . zespol generatorow .

konstrukcja kabla core/ oirodek kabla separator /rozdzielacz insulator /izolator inside sheet/powloka ochronna reinforcement/ wzmocnienie z tkaniny opancerzenie kabla outside sheat/ insulator/ opona gumowa +la miedziana DIN cable lug connection/ polqczenie kablowe ze stycznikiem wg norm DIN single contactor and double clip connection/polqczenie pojedynczego i podwbjnego przewodu ze stycznikiem ging arm/ wieszak instalacja kablowa cable earth uziemienie kabla . ENGINE ROOM r Cables -kable \ power cable construction .5.

t.obciqienie probne link -wtyczka probiercza panel . listwa zaciskowa -box .pneumatic -pneumatyczny m.uklad tlumiqcy RC .voltage -przekladnik napiqciowy -with separate windings .styk Slizgowy socket -gniazdko wtykowe.cam operated -p. cewki) undercharge -niedoladowanie (np.p.touch .varistor -warystorowy uklad tlumiqcy - switch -lqcznik.autotransformer .auxiliary -wylqcznik pomocniczy .transformator trojfazowy z uzwojeniami separowanymi transistor -tranzystor .lqcznik migowy . zalqczany temperaturq - - - - - - switchover -przelqczaC terminal -koncowka. trial time delay -zwloka czasowa time lag -zwloka czasowa time relay -przekaznik czasowy with dropout delay .rated --- - CY .dlawik . glowna tablica rozdzielcza (GTR) switchgear -przelqcznik .skrzynka zaciskowa -strip . zalqczany przez krzywkq .tablica do prob -plug -wtyczka pomiarowa thyristor -tyrystor .statek o napgdzie turbo-elektrycznym turn . powodowaC zwarcie setting knob -pokrgtlo nastawcze ship's mains -okrqtowa sieC zasilajqca shunt -bocmik --motor .current -przekladnik prqdowy .napigcie na zaciskach termocouple -termopara test -pr6ba load .bidirectional . niedostateczne obciqzenie volt (V) -wolt voltage controller oscillator (VCO) -generator przestrajany napigciowo voltage -napiecie .znamionowa zdolnoSC wylqczania zwarcia (to) -zwieraC. akumulatora) under load -pod obciQeniem underloading -niedociqzenie. oprawka solenoid valve -zawor elektromagnetyczny strand -iyla kabla stuffing tube -dlawnica rurowa (uszczelniajg ca przejScie kabla np.RC .pressure actuated .asymetryczne napigcie na zaciskach - - -- -- - - - - - .flow speed actuated -przelqcznik zalqczany prqdkobciq przeplywu . przyciskowy ."on" ."off' switch -wylqcznik on -wlqczaC .zwoj (sprqiyny.silnik bocznikowy slider .autotransformator .free-wheel diode .lqcznik dotykowy (to) switch -przelqczaC switching capacity -zdolnoSC lqczeniowa switchboard -tablica rozdzielcza.limit -wylqcznik krancowy -off -wylqczaC .power auto. przel. rozdzielnia.przekainik z opoinionym opadaniem zwory --with pick-up delay -przekaznik z opoznionym przyciaganiem zwory timer -regulator czasowy timer modul -modul czasowy .field effect (FET) -tranzystor polowy turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny propulsion -napqd turbinowo-elektryczny ship .zasilaC suppressor -uklad ochronny . dwukierunkowy.listwa zaciskowa -voltage .liquid level actuated -przelqcznik zalqczany poziomem cieczy . zalqczany cihnieniem (presostat) -temperature actuated -p.breaking capacity . przelqcznik .short cirquit -lqcznik zwarciowy . przez grodi) supply -zasilanie (elektryczne) (to) supply . centralka telefoniczna .diodowy uklad tlumiq- .asymmetrical terminal . czasowy tongue ring -zacisk na koncu kabla transducer -przetwornik transformer -transformator .button -przycisk..toggle -przelqcznik migowy .wlqcznik over -przelqczak .snap .autotransformator zasilania -reactor .main (MSB) -rozdzielnia glowna.quick break -wylqcznik migowy .

5. ENGINE ROOM f Switchboard and elements tablica rozdzielcza ijej element' 10 przeznaczenia przekainik test probe/ 'erminaN stycznik z canymi pressure switch presostat.---.m m m m 1 I I alarm indicating lamps/ lampki alarmowe freiuency meters/ cz~stoSciomierz synchronoscope/ synchronoskop synchronisation lamps/ lampki synchronizujqce -control switched przeiqczniki sterowania - main switchboard - .-~----twatt meters for generator load control/ watomierze sterowania obciqzeniem prqdnic automatic loading and unloading push buttons/przyciski automatycznej vnchronizacji i roziqczania prqdnic ontrol switches for breaker/ control/ przeiqczniki steroania wyiqcznikami prqdnic governor control switches/ / przeiqczniki sterowania regulatorem obrotow spring-loaded control' switches/ przeiqczniki kontrolne z samoczynnym powrotem 1I E m m $j f ' I[Il Em m iJJ Lm--. przelqcznik ciinieniowy wylqcznik limit switch/ photoelectric sensor/ Sezpieczeristwa wyiqcznik kraricowy czujnik fotoelektryczny voltmeter/ woltomierz programmable logic pilot lamp/ lampka pushbutton/ wskainikowa przycisk controller (PLC)/ programowalny sterownik logiczny selector switch/ przeiqcznik obrotowy proximity sensor/ elektromagnetyczny czujnik zbIiieniowj r.

cluster/ iwiatlo ladunkowe .interval odstep czasu pomiedzy zmiana.mostek. - 5.dip -zapad napiecia wattmeter -watomierz .-przepiecie .drop spadek napigcia winding uzwojenie. wiring okablowanie.guard .runs -tor kablowy.low. c i a przewodow rated operational .characteristic -charakterystyka zmiany n.inductor .wzglgdna zmiana n. przewody montaiowe yoke . nawijanie excess . lqcznik (w akumulatorze) Ship's lights .-napipcie udarowe wire .Swiatlo masztowe marine floodlighting Aldis .cewka z odczepami impulse .medium . voltmeter-wat (W) watt (W) . pracy -way -tor przewodow kablowych relative . uzwojenie ..Srednie napigcie live .Wattmeter -watomierz mi napigia wandering lead -kablowka.surge -udar napieciowy - -three phase balanced system -symetryczny uklad napigC troj fazowych variation .fluctuation -wahania napiecia -with tappings .zmiana napiqcia - - urzqdzenia).cewka.iwiatla statkowe mast head light .- .change szybka zmiana napiecia .znamionowe n.oslona druciana (np.change .change -zmiana napiecia -woltomierz .day signalling light/ lampa sygnalizacyjna mast-top Morse signalling Morse lamp signallins key/ klucz do sygnali:argo light.. lampa kablowa . SILOWNIA .drut . na lampy) ..controller oscillator -generator przestrojony Ward-Leonard system -uklad Ward-Leonarnapigciowo da (prqdnica-silnik) .-przewod pod napieciem .rapid ... przewody polqczeniowe. oprzewodowanie (np.niskie napiecie .

5. ENGINE ROOM f .

tablica kontrolna.czqiciowa automatyzacja automatization-automatyzacja bi-metalic element . zaakceptowak acknowledgement . obwod closing permission . sterownicza .sequential .sterowanie rgczne .digital .sterowalnoSk controller .pulpit kontrolny.(to) accept -przyjq6 alarm .centrala manewrowo-kontrolna .(to) acknowledge -potwierdzib alarm actuate -uruchomik (wlqczyk) alarm -bell .manual .direct .sterowanie skokowe system -uklad sterowania.load .samoczynny zawor rozruchowy automation -automatyzacja .sterowanie sekwencyjne -signal .sterowanie bezpoirednie disturbance .s.sygnal alarmu switch -wlqcznik alarmu system -instalacja alarmowa analogue inputloutput .sterowanie elektronicme -element . regulacja console .grupa (np.sterowanie nad@ne gear -uklad sterowania . alarmu) actuator -urzqdzenie wykonawcze adjust -nastawiak.sterowanie w pqtli zarnknietej.sterowanie programowe -quantity -wielkoSk sterujqca request .system .false -alarm falszywy -hooter -buczek alarmowy pressure .regulacja obciqzenia.uklad sterowania zarnkniety .automatyzacja pelna .zqdanie przekazania sterowania room . (regulacji) mode .electronic -regulator elektroniczny .step-by-step .common alarm zbiorczy.zawor sterujqcy (to) control . w ukladzie otwartym panel .deadman . alarmow).Control and automation sterowanie i automatyka accept -przyjqk.sterowanie automatycme system . wiqzka .static system -bezstykowy uklad sterowniczy .go out of -wymkn$ sig spod kontroli input -wejicie sterujqce lever . t.element sterujqcy error -uchyb regulacji .glowny uklad s.urzqdzenie alarmowe . regulacja -board -tablica sterownicza.sterowanie.sterowak.constraints of .alarm wachtowy device .sterowanie (np.pre-set -nastawa.follow-up .analog to digital (ADC) -przetwornik analogowo-cyfrowy computer control -sterowanie komputerowe - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - .program . czujka bimetaliczna block diagram .obwod kontrolny . kontrola obciqienia loop .element bimetaliczny.open loop .sterowanie cyfrowe . sygnal alarmowy . konwertor .t ~ y b sterowania . regulowak controllability .Sruba regulacyjna adjustment -nastawianie.zaklocenie sterowania .master . kontrolna circuit . wywolany przez jeden z kilku czujnikow .electronic . t.ograniczenie sterowania desk -pulpit sterowniczy .uklad automatyczny sterowany komputerem control .uklad sterowania z mostka closed loop -zamkniqta pqtla.sterownik .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy .full .ciinienie alarmowe signal . pulpit sterowniczy .zezwolenie na zamknigcie wylqcznika closing pulse transmitter-uklad przekazywania impulsu zalqczajqcego cluster .diwignia sterujqca .analogowe wejScie1 wyjScie automatic -automatyczny control . silnikiem glownym) z mostka system .partial . uklad regulacji -valve .sygnal sterujqcy ..closed loop control .schemat blokowy (urzqdzenia) bridge control . regulacja wstqpna .self tuning -regulator samonastrajalny converter -przetwornik. regulacja alarm -alarm. regulowak adjusting screw .system automatycznej regulacji -remote control system -automatyczny uklad zdalnego sterowania start valve .potwierdzenie (np.

shut down/ zatrzymanie cancel speed program/ ominiqcie programu ~'zrostu obrotdw 1 ' (11 \nie eg n engine room contra// sthd bridge wing/ sterowanie : prawego skrzj~dlamostka \ 'bridge control/ sterowanie z mostka .system sterowania silowni slow down not cancellable/ zwalnianie niekasowalne I shut down not cancellable/ zatrzymywanie awayjne niekasowalne\ shut down cancellable/ zatrzymywanie awaryjne kasowalne slow down cancellable/ awaryjne zmniejszanie obrotdw A start interlocW blokada startu remote control failure/ awaria ukladu zdalnego sterowania / urning gear engaged/ bracarka walu wlqczona slow turning failure/ awaria systemu wolnego obracania start air pressure low/ niskie ciinienie powietrza startowego all aux. lock/ hlokada zmiany/ stano~l?skasterousania lamp tesr/ kontmla lanipek wskainikonych / slow down/ zwolnienie.1 potwierdzenie alarmu commis. kry ycznych shaft generator in service/ prqdnica walowa wlqczona engine critical speed/ krytyene obrory silnika output limited/ ograniczenie mocy maksymalnej wolne obracanie praca iobroty) morskie z niskq emisjq NOx sound oj7 uylqczenie ~jgnalizacjiaku~@cznej alarm ackn. ENGINE ROOM Engine room control system . blowers failure/ uszkodzenie dmuchaw pomocniczych shut down active/ "awalyjny stop" zalqczony slow down active/ awaryjne zmniejszanie obrotow uaktywnione overspeed/ przekroczenie maks)~malnychobrotdw start air pressure/ cisnienie powietrza s t a r t o w e g o l command rpm/ obroty nastawione engine rpm/ chief rpm limit/ ogranicznik obrotow maksymalnych critical sveed setuointl 'obrot6w.5.

bramka typu MODULO 2 (nierownowainoSC) .5. praca operation -operowanie. wylqcznik bezpieczenstw a end .czujnik.kontrola obciqzenia . zatrzymywania silnika glownego) signal .cykl data .stan awarii.AND with negated output -bramka typu negacja .NOT (NEGATER) .czujnik zegarowy digital -cyfrowy control .obwod scalony -monitoring and control system -zintegrowany system nadzoru i sterowania monitoring and system .system operacyjny operation .detecting . sterowanie rgcznei automatyczne) system .sygnal wyjSciowy regulatora cyfrowego flip-flop -przerzutnik function select -wybor funkcji - - - - - - - - - - - gate -bramka (np.funkcjonowanie.obciqienie robocze manual -rpczny -control -sterowanie rpczne.czujka .mean time between -s (MTBF) -Sredni okres migdzyawaryjny feedback . czujka . wylqcmik bezpieczenstwa stop .elementy regulacji i sterowania . typu I (iloczynu logicznego) .bramka negujqca input information -informacja wejiciowa input/output (Vo) -wejScieiwyjScie integrated -zintegrowany circuit (IC) .czujka temperaturowa dial-gauge .gotowoSC operacyjna (np.tryb pracy (np. kierowanie (pracq urzqdzenia) controls . informacje logger -rejestrator danych (np.) mode .exclusive OR . stan zagrozenia full speed -.sygnalizacja uszkodzenia . urzqdzenia) - - - - - - - -- - - -- .zintegrowany system nadzoru key pad -panel przyciskow operacyjnych klaxon horn -buczek alarmowy knob -galka.sprzgzenie zwrotne mechaniczne flash .peha prgdkoSC awaryjna governor -regulator bezpieczenstwa -overload -przeciqzenie awaryjne -stop -ogranicmik.koniec.zdalny panel kontrolny system -uklad kontrolny unit -panel kontrolny operating -operacyjny -gear -mechanizm zdalnego zamykania (drzwi wodoszczelnych.silnik alarm panel .temperature .manewr6w) detector .remote unit .modul wykwietlacza element -czgSC skladowa -delay -with specified dely time -uklad op6zniajqcy z opoinieniem ustawialnym . sterowanie. dzialanie.dioda elektroluminescencyjna load -obcieenie control .working . tyrystora) -AND -b.dane. awaria indication .liquid crystal (LCD) -wykwietlacz cieklokrystalicmy module .cycle of cykl operacji operational readiness .cyfrowy czujnik prgdkosci obrotowej display -wyhwietlacz. zakonczenie --position switch -wylqcznik krancowy engine . regulacja rpczna lever . uszkodzenie. pokrptlo knock-off -wylqcznik samoczynny latch -przerzutnik z pamipciq -input -wejScie zatrzaskowe light emitting diode (LED) .monostable -przerzutnik monostabilny . monitor . SILOWNIA cycle .czujnik poziomu -resistance temperature (RTD) -czujnik termorezystancyjny .tablica alarmowa silnika -diagnostic system -uklad diagnostyczny silnika failure -blqd. koncowka.RS bistable .sterowanie cyfrowe speed sensor .sygnal alarmowy -switch -wylqcznik awaryjny. zaworow itd. nadzor desk -pulpit urzqdzen kontrolnych .sprzpzenie zwrotne linkage .bramka typu negacja .diwignia sterowania rpcznego selector -przelqcznik rpczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rgczne-automatyczne monitoring -kontrola.przerzutnik bistabilny typu RS emergency .NAND .level .przycisk awaryjnego (np.

.konsola telegrafu na stanowisku Iokalnym - - - ship performance monitoring ....centrala manewro- 1 t fuel Pow/ przepiyw paliwa fuel temperature/ temperatura paliwa shaft power sensor/ czujnik mocy nu wale .............panel w CMK I relay panel panel przekainikowy v main engine silnik gldwny engine side control console telegraph .1 control room panel ....... engine control room display unit/ monitor ......kontrola osiqgdw statku bridge mostek display unit/ monitor ship speed/ predkoit statku wind speed and direction/ predkoit i kierunek wiatru G%?c-- ..

measure .working .input -wejiciowy czujnik pomiarowy . transformer -przetwornik ciinienia vessel -butla (zbiornik) ciinieniowa .actuating .telltale .tablica kontrolna. senvomotor -time .manometr head .urzqdzenie redukujqce c.intermediate .urzqdzenie zabezpieczajqce. nastawiajqcy .stacja redukcji ciinienia -reducing unit .ciinienie autotransformer -przetwornik cihnienia distribution .przeregulowak (przekroczyk nastawc dopuszczalnri) panel -plyta (czolowa).bezpieczenstwo eksploatacyjne (np.signal .niezawodnoik.samonastawny self-aligning .ciinienie robocze processing (of data) .informacja na wyjiciu .fotokomorka photosensor -fotokomorka pickup -przetwornik. tablica . sekwencja control .sygnal wyjiciowy (to) overshoot .regulator regulation -regulacja .punkt podlqczenia czujki plant -urzqdzenie.obrobka (danych) processor -procesor program (programme) -program.regulator programowy record . ustalony pressostat .filtr samooczyszczajqcy sic self-closing .sterowanie sekwencyjne sequential processing-przetwarzanie sekwencyjne sequential start .5.rejestrator.sygnal alarmowy . telegrafu maszynowego) oscillation .zdalne sterowanie speed adjustment -zdalne nastawianie prcdkoSci obrotowej remotely controlled -zdalnie sterowany safety cut-out -wylqcznik bezpieczenstwa safety device . rejestr recorder .spadek ciinienia alarm -alarmowy sygnalizator ciSnienia control . czujniku) setting -nastawianie.rozklad ciinien drop . zabezpieczenie self-acting -samoczynny. SILOWNIA operational safety .regulacja poirednia - - - - - - - - - - - relay -przekaznik (to) relay -przekazywak reliability .temperature .czujnik kontrolujqcy (utrzymuja. regulatorze.vibration pick-up . temperatury . wahanie output -wyjicie device -urzqdzenie wyjiciowe information . wybieranie device -urzqdzenie nastawcze.heat . przyrzqd rejestmjqcy dane.czujnik drgan servo-mechanism -senvomechanizm servomotor -senvomotor.czujnik ciinienia oleju .oil pressure .regulacja ciinienia.czas regulacji.zapis.high pressure control . presostat gauge . obiekt regulowany preset -zadany.czujniki pomiarowe .start sekwencyjny set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu.czujnik temperaturowy .sygnal uruchamiajqcy. silownik sequence -kolejnoik.c.-- .oscylacja.samozamykajqcy sic cock -kurek samozamykajqcy sie door .czujnik ciepla .emergency sygnal alarmowy - - --- -- - - - - - - - - .alarm .samoustawny self-check . urzqdzenia) order logger -rejestrator polecen (np.pressure pick-up . zaprogramowany. automatyczny self-adjusting . cy) stale ciinienie .regulator samonastraj alny semi-automatic -pblautomatyczny sensor . p.temperature .czujnik ciinienia .samoczynne sprawdzanie sic self-cleaning -samooczyszczajqce sic filter . plan controller . pewnoik (dzialania) remote -zdalny control . czujka point .sterowanie automatyczne self tuning regulator .sygnal .presostat wysokiego ciinienia pressure . czas ustalania signal .measure.wysokoik ciinienia (slupa cieczy) monitoring . tablica wskaznikowa photocell .drzwi samozamykajqce sic self-steering .kontrola ciinienia element -czujnik manometryczny reducing station . wskazania urzqdzen recording instrument -urzqdzenie rejestrujqce regulator .czujnik pomiarowy .

instalacja -pneumatic .pressure .selsyn -control selsyn .selsyn odbiornik synchronism -synchronizm synchronizer . prcdkohciomierz drive gear -naped tachometru telemotor -telemotor --gear -urzqdzenie telemotoryczne system .rise .sygnal ostrzegawczy sound signalling . temperatur) transducer -przetwornik . przeiqcznik .float . sygnal - .system.ending .kontrola temperatury detector -wskaznik temperatury fall . terminal termel -termoelement thermoregulators -termoregulatory time . bez obslugi czlowieka engine room .-wlqcznik - - - - - - - - iqcznika) pressure -presostat .spring-loaded -wylqcznik spr@ynowy tachometer -tachometr.selsyn transformatorowy generator .selsyn nadajnik -receiver .limit -wylqcznik krancowy .reference .spadek temperatury -rise -wzrost temperatury terminal -urzqdzenie koncowe. ENGINE ROOM .system pneumatycmy switch -wlqcznik.sygnal odniesienia -relay -przekainik sygnaiowy -warning . obroty robocze - - - - - - -- - - . uklad.neutral position -pozycja neutralna .5.off -wylqcznik .spreiyna nastawna regulatora predkohci obrotowej switching time .synchronizator system .regulator prqdkoki obrotowej speeder spring .czujnik plywakowy poziomu wody .wylqcznik krancowy .transient . manewrow.czas przelqczania synchro .przetwornik cihnienia trip -wylqcznik samoczynny setting -nastawa wyzwalacza unmanned .on-.end-position .off position -polozenie spoczynkowe (prze- zakonczenia light -lampka sygnalowa processing unit (SPU) -jednostka przetwarzania danych .master -wlqcznik gl6wny .sygnalizacja zakonczenia.emergency -wyiqcznik bezpieczenstwa .czas narastania w stanie nieustalonym trace -wykres rejestratora (np. wylqcznik.bezwachtowy.level .sygnalizacja akustyczna speed governor .czas narastania .system telemotoryczny temperature -temperatura control .czas .fall .czas opadania .czujnik poziomu progowy .silownia bezwachtowa working speed -predkohk robocza.

SILOWNIA 3 Refrigerating unit -parts agregat chlodniczy .zawdr sterujqcy ssaniem suction modulation valve .5.cz&i cylinder valve/ zawor butli kainik ciinienia locknut/ nakrqtka zabezpieczajqca z tworzywa Mylar -olnierz enclosing tube collar/ tulei szczelniajqcy i kotpak piston/ tloczek* top return spring/ gorna sprczyna powrotn 1 bottom return sprin dolna sprgiyna powrot filter/ filtr .

spreiarka tlokowa @ e e cylinder head gasket/ uszczelka giowicy cylindra discharge valve screw and lockwasher/ Sruba mocujqca zawor tloczny z podkiadkq zabezpieczajqcq discharge valve stop/ ogranicznik zaworu tiocznego 0 @ valve plate gasket/ uszczelka ply@ zaworowej oil pump and bearing head giowica lo. ENGINE ROOM Reciprocating compressor .&skowa r pompy olejowej rzewdd ssania oleju oil pressure relief va zawdr przelewouy o .5.

- -- - - - - - .osuszacz.emergency bypass switch .odmrazak defrosting . OF) .system chlodzenia -tower -wieza chlodnicza .chlodzenie agent ..fan .dochlodzenie system .filtr absorbcyjny absorption refrigerator -chlodziarka absorbcyjna absorption .urzqdzenie chlodnicze .Sciana sitowa tubes .cupro-nickel -wqzowica miedzio-niklowa .finned -wqzownica ozebrowana .czynnik chlodzqcy coil -wqzownica chlodzqca down .shell .OC.(chlodniczy) agregat absorbcyjny air-cooled cargo -ladunek chlodzony powietrzem analyzer .zbiornik solanki calcium chloride .chlodzenie przeponowe .chlorek wapnia chamber -komora .still air chlodzenie grawitacyjnym ruchem powietrza plant .quick .air cooled .water-cooled .chlodnica chilling .czujnik stanu rozmraiania fan switch (CFS) .. kana1 tloczny - - - .chlodnica solanki cooling .analizator blower section .skraplacz . woda morska cooler .schladzanie .zasilanie.stopier'i dehumidifier .oddzielacz kropel (to) defrost .chlodnica .vacuum .odparowywacz pressure transducer .rurki contact icing -zarnrazanie kontaktowe (to) cool .przetwornik ciinienia skraplacza .urzqdzenie chlodnicze sprqzarkowe condenser (type) .szybkie schladzanie .wstepne schladzanie .chlodzenie prozniowe deflector .chlodnictwo absorbs .closed coil system .skraplacz piaszczowy .wstwne schladzanie (ladowni przed przyjqciem ladunku) . odwilzacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz de-icer -odladzacz de-icing -odladzanie delivery .heating -wgzownica systemu grzewczego compression .schladzanie -plant -urzqdzenia chlodnicze.skraplacz chlodzony powietrzem evaporator .chlodzenie wentylatorowe . tloczenie duct -przewod zasilajqcy.skraplacz chlodzony wodq condenser (elements) -czgSci skraplacza - - - -- - - - - -condenser pressure control (CPC) -sterowanie ciinienia skraplacza condenser pressure transducer (CPT) -przetwornik ciinienia skraplacza -control transformer (CT) -transformator sterowania defrost termination sensor (DTS) .odwadniacz shell -plaszcz skraplacza -tube sheet .chlodzenie wstqpne -jacket .nadmuch brine .5.pre-.(typ) skraplacza .wgzownica obiegu zamkniqtego -cooling wqzownica systemu chlodzqcego .absorbowak absorbent filter .awarjjny wylqcznik ominiqcia automatycznego programu chlodzenia cooling .wylqcznik wentylatora skraplacza -pot ..pre.solanka. maszynownia chlodnicza .szybkie schladzanie coil -wqzownica .odmrazanie heater -podgrzewacz odszraniajqcy room -rozmrazalnia degree (deg.pressure -komora cihieniowa .. SILOWNIA Refrigeration .fore.tube -rurowy skraplacz .polqczenie do uzupelniania czynnika chlodniczego chiller .chlodzik. studzik coolant -czynnik chlodzqcy cooler .rapid .suction -komora ssania charging connection .sub.absorbcja -refrigerating plant -(chlodniczy) agregat absorbcyjny -unit .sprqzanie refrigerating plant .chlodzenie solankowe tank .

Sruby mocujqce (dolnq panewke) suction strainer Motor end cover uszczelka zaworu Sruhy i podkladki fil .niskoprofilowa z~bata f valve cap screw/ Sruba mocujqca zawdr suction valve/ zawdr ssqcy 1 rurka pohoru oleju 1 .Compressor -sprgiarka relief valve/ oil pump and bearing/ oil pump and bearing head/ glowica pompy valve plate pfyta zaworowa low profile gear oil pump .

czqlC wentylacyjna filter-drier -filtr osuszajqcy float -plywak .zespol urzdzen chlodniczych -unit -agregat chlodniczy (np.monofluorotrichloromethane .skraplarka -plant .ladownia chlodzona stores .ammonia .system chlodniczy (ekspansyjny) -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - .difluoromonochloromethane-fkeon 22 (dwufluorodwuchlorometan) . na kontenerze) refrigeration .gaz .high side -plywak wysokiego poziomu .wstqpna chlodnica plynu -receiver .pojemnolC chlodni.plywak niskiego poziomu foil .distributing .dochladzacz czynnika cieklego medium -czynnik .czynnik mrozqcy freezer -zamrazarka capacity -pojernnolk zamrazalnicza .chlodzony cargo .mrozenie szybkie frost .schladzanie wstqpne rate of air circulation .5.zespol urzqdzen chlodniczych refrigeration system (expansion) . chlodnictwo capacity -wydajnoiC chlodzenia . przedchlodnia pre-cooling .low side . wydajnolC chlodnicza coil -wqzownica chlodz~ca machine .szybkie zamrazanie . SILOWNIA differential pressure control .chlodzik chamber .czynnik chlodniczy .stan (skupienia) cieczy subcooler .czynnik chlodniczy condensing coil .suchy parownik . zamrazanie chamber -komora zamraialnicza cycle -cykl zamraialniczy equipment .chlodnia prowiantowa refreezing -ponowne zamrazanie refrigerant .cieplo zamarzania .accumulation of . parownik coil -wqzownica parownika heater .presostat r6znicowy equalizing line -przewod wyrownawczy evaporate -parowak evaporation -odparowanie evaporator -wyparownik.ladunek chlodzony container .chlodzenie.fluorinated .skraplacz (wqzownica do skraplania czynnika) .chlodzik.zbiornik plynu state .izolacja z folii forecooler .marine .of respiration -cieplo oddychania intermediate plate -plytka poirednia liquid -ciecz line drier .punkt zamraiania .secondary .samochod-chlodnia refrigerating.dwutlenek wqgla . np.flooded .contact -zamrazarka kontaktowa (wielkoplytowa) freezing -zamarzanie.amoniak .podgrzewacz wqzownicy (do odladzania parownika) .szron .quick .cieplo utajone of freezing .carbon dioxide .freon 11 (gaz chlodniczy) heat .cieplo exchanger -wymiennik ciepla .parownik zalany fan section .freon .komora chlodnicza plant .chlodniczy.snap .dwutlenek .freon .difluorodichloromethane -freon 12 (dwufluorodwuchlorometan) . chlo-transmitting dziwo pre-cooler .slow -powolne zamraianie .oszranianie gas .chlodziwo (chlodniczy czynnik polredniczqcy.freon .dry .sprzqt zamrazalniczy -point .schladzalnia.kontener chlodzony -hold .chlodziwo czynnik polredniczqcy.dioxide .odwadniacz czynnika cieklego pre-cooler . chlodzqcy capacity .rapid .iloiC cyrkulacji powietrza rectifier -wykraplacz reefer .urzqdzenie chlodnicze room -pomieszczenie chlodnicze store .szybkie zamarzanie . solanka) refrigerate .latent .chlodnica wstqma freezant .folia insulation .chlodnictwo okrqtowe plant . schladzaC refrigerated .chlodnia prowiantowa unit -kontener chlodzony vehicle .

heater termination .czujnik temperatury powietrza chlodzqcego shaft seal cover -pokrywa uszczelnienia walu splash lubricated -smarowanie rozbryzgowe spray brine system .schladzania -- rupture disc .czujnik .-bezpoiredni syst.-pokredni syst.sterowanie termostatem water .electrical resistance -rozmrazanie prqdem elektrycznym thaw room -przedchlodnia.return recorder (RRC) ..ambient -temperatura otoczenia - - - - freezing -temperatura zamarzania saturation .schlodzenia .czujnik temperatury powrotu rejestratora -return temperature (RTS) -czujnik temperatury powietrza powracajqcego .chlodzenie natryskiem solanki spray pump -pompa smarowania rozbryzgowego strong mixture -bogaty roztwor suction channel .5.wlaiciwa (chlodnicza) wydajno6C obj@o6ciowa thermal relay -przekaznik cieplny thermocouple -termopara thermodynamics -termodynamika thermometer -termometr thermoregulator -regulator temperatury.indirect . rozmraialnia theoretical volumetric output .thawing .temperatura nasycenia .direct .termostat stanu podgrzewacza thermostatic control.odwadniacz -pan -wanienka wodna (pod wyparownikiem) - - - - - - - - - . ENGINE ROOM .ambient (AMBS) .membrana.defrost termination czujnik stanu rozmrozenia .dielectric -rozmrazanie diaelektryczne .woda box -przestrzeti wodna eliminator .temperatura rozmrazania thawing .sub-freezing -temperatura ponizej punktu zamarzania ..supply temperature (STS) . termoregulator thermostat -termostat .solanka z wody morskiej sensor .czujnik (temperatury) otoczenia . przepona bezpieczehstwa sea brine .kana1 ssawny temperature -temperatura .rozmrazanie -off process -rozmrazanie .

odcinajqcy A top cover pokrywa gbrna gasket for top cover/ szuszczelk polnyuy gornej zwrotna zaworu ssqcego earrng cover at shafi en pokrywa toiyska na koricowce watu gasket for side cover/ uszczelka pokrywy boczngj main hearing bushing/ ewka foiyska gldwnego magnetyczne unalogowy panel sterowania pokrywa wodna or1 charging valve/ water cover- gasket for water cover/ uszczelka pokrywy wodnej source: Suhroe.wersja chlodzona wodq gasket for end cover/ e l k pokrywy koricowej dust strainer/ gasket f o r water cover/ s z c z e l k a pokrywy wodnej piston pin/ sworzeri tloka I discharge stop valve zawbr ttoczno . Aarhus uszczelka pokrywy koricowej ua~c~t-mu punrywy nurrcuwg .d cover - Reciprocating compressor -sprgiarka tlokowa water cooled version .

witch base plate/ main rotor casing/ giowna obudowa wirniku seal cover gasket/ uszczelka poktywy uszczelniajqcej nszczelniujqcej" " . bearing head gasket/ uszczelka gfowicy loiyskow<j earing heud casing/ hudowa gtowicy ioiyskowej zawdr suwako .casing cover/ pokiywu ?butJ-.nce piston sleave/ ka tloka rdwnowaiqcego Screw compressor -sprgiarka Srubowa lnierz strony ssycej sucction cover pokrywa strony ssqcej micros..

szacz czynnika ch/odzqcego refrigerant charging valbe/ zawdr uzupehiania czynnika chlodzqcego ' LP switch/ wytqcznik niskiego ci.(.su.drier/ o. York Rrfr~gcr(~rion.nienia sourer.Condensing unit -zespdl skraplajqcy compressor/ sight glass (oil)/ szklo discharge isolating valve/ zawdr odcinajqcy stmny ttocznej oil d@erential pressure switch/ presostat roznicowy igh pressure switch/ resostat wysokiego ciinienia podgrzewacz (oleju) w skrzyni korbowej sea wylot u filtr - refrigerantjlter . Morinr .

elektromagnetyczny zawor ssqcy .low (LP) .king .sprqzarka awaryjna .cii.emergency .sprqzarka rotacyjna .cisnienie powietrza startowego vessel .spadek ciinienia .atmosfera (jednostka) compress -sprqzaC compressed air system .rotary . wysokiego cihienia -water (WPS) -presostat ciinienia wody superpressure -ciinienie bardzo wysokie vacuum -pr6znia gauge -wacuometr .reciprocating .back-pressure -zaw6r przeciwcihieniowy .hand expansion -rgczny zawor rozprqzny .excess .Srednie cii.head -wysokoiC ciinienia (slupa cieczy) .zawor zwrotny .globe type .non-return .zawor kulowy .zawor odcinajqcy przed zaworem rozprqznym .nadcihienie .zawor odciqzony .thermostatic exp.nadcihienie .niskie ciinienie -mean effective ..discharge service ..expansion superheat ..modulacyjny zawor ssania . butla. agregat hermetyczny .z.constant pressure -zawor stalocihieniowy .high .suction modulation .balanced .zawor rozprqzny typu kapilarnego .sprqzarka rotacyjna z lopatkami Slizgowymi .service air .rozprqzny zaw6r przegrzania .high (HPS) -pr. powietrza roboczego .centrifugal .spr.expansion capillary type .sprgzarka odirodkowa contactor (CC) .expansion control .float .purge .sprgzarka czolowa .expansion -z.rotar sliding vane .presostat r6znicowy pressure -cisnienie above atmospheric .rozklad ciinien drop . tloczqcy sprqzarki .tongue .modulacyjny zawor ssania .odczyty cihienia .system powietrza sprqzonego compression -sprqzanie compressor -sprqzarka .funtow na cal kwadratowy (jednostka cihienia) pressure switch -presostat .zawor rozprqzny .back-.ciinienie najwyzsze readings .termostatyczny z. rozprqzny (ekspansyjny) .spr.zbiorniki powietrza atmosphere (atm) .high (HP) -wysokie ciinienie . uzyteczne -peak .presostat niskiego ciSnienia manometr -manometr pounds per square inch (psi) .5.spr. wysokoP'&Y low pressure control .sucction modulation (SMV) .sprqzarka wyporowa .booster .strona ssqca kompresora cylinder .suction solenoid .starting air .zawor elektromagnetyczny . przeciwcihienie (przed sprqzarkq chlodniczil) below atmospheric -podciinienie distribution .ciinienie graniczne . rozPKAY --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - .zawor plywakowy .at constant -pod stalym ciknieniem . wsteczne.stycmik sprqzarki -crankcase heater (CCH) -podgrzewacz skrzyni korbowej sprqzarki . ENGINE ROOM Compressors and pressure spreiarki i cihienie air receivers -zbiornik powietrza air bottles . powietrza startowego .zbiornik cihieniowy - - - - - - - - - - - - - - - - - high-pressure -wysokociinieniowy.suction side of .suction solenoid (SSV) -elektromagnetyczny zawor ssania .cylinder.starting air .limit .sealed -unit .solenoid . walec differential pressure control .zaw6r odpowietrzajqcy zawor rozprqzny szyb-quench expansion kiego schladzania .zawor plytkowy .gauge .wysoka prbznia valve -zawor .manometr .Schrader -zaw6r Schradera (zawor otwierajqcy sig pod naciskiem zewnqtrznym) .

chiodnica wstqna supply air fan/ wentylator nadmuchowy bathroom/ distribution s e c t i o w a z i e n k a sekcja rozdziaiu kabina powietrza air conditioning unit szafa klimatyzacyjna air discharge grill/ pressure gauge switch/ okiego ciinienia nia skraplacz skrzynka poiqczeniowa .powietrza mixing section/ sekcja mieszania preheatedair cooler/ podgrzewacz.Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja discharge/ vylot powietrza lir exhaust air fan/ wentylator wyciqgowy exhaust air section/ ekcja wyciqgu supply air duct/przewdd nadmuchu.

supply -wentylacja nawiewowa -system .exhaust -wentylator wycislgowy .electrical driven air -powietrze ambient . wywietrznik. nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora cover -pokrowiec wentylatora cowl -glowica wentylatora .kana1 wentylacyjny cleaner .system klimatyzacji -unit .nawiewnik .induced draught -wentylator wyciagowy .agregat klimatyzacyjny conditioning unit . wentylowaC ventilating -wentylacyjny fan -wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny ventilation -wentylacja. otaczajqce casing --. spust ciknienia - - - - - - -- .recirculated -p. osuszanie dehydration -odwadnianie dryer .filtr powietrza conditioned -klimatyzowany conditioning -klimatyzacja .axial flow -wentylator osiowy cooling . wentylowanie.mushroom -wentylator grzybkowy .sprqzarka klimatyzacji condenser .skraplacz klimatyzacji --system .chlodzenie wentylatorowe - - - --- - - - . ENGINE ROOM Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja - .wietrzyC.5. przewietrzanie duct -przewod wentylacyjny . wywiewnik trunk -przewod nawiewnika -turning gear -mechanizm obracajqcy nawiewnik .wentylator napqdzany elektrycznie .system wentylacji ventilator -wentylator.intake .mechanical -wentylacja mechaniczna -panel -klapa wentylacyjna .urzqdzenie klimatyzacyjne condensing moisture -wilgoC kondensacyjna cowl .glowica nawiewnika dehumidification-odwilzanie. obiegowe -trunk -kanal wentylacyjny air conditioning -klimatyzacja compressor .uptake -wentylator wyciagowy venting -odpowietrzanie. przewietrzak.vacuum -wentylator wyciagowy mushroom head -glowica wentylatora grzybkowego (to) ventilate .out-take wentylator wycislgowy.p.osuszacz exhaust -wycislg (powietrza) duct -przewod wentylacji wyciagowej -fan -wentylator wentylacji wycislgowej -pipe -przewod wentylacji wycislgowej ventilation -wentylacja wycislgowa exhaust vent -wentylator wycicgowy fan -wentylator .

konsenvowaC maintenance .dopasowanie.stycznoSC na powierzchni dotartej lost motion .ulec uszkodzeniu. montaz fixed orifice -kryza stala flap -klapa.instrukcja (np.defekt silnika . pokrywa flexibility -elastycznoSt. wal osiowy. odchylenie.luz maintain -utrzymywak.szczelinomierz close . prowadzqcy drawbolt .Sruba Scieajqca elongation -wydluzenie estimate -oceniaC excessive wear -nadmierne zuiycie expected life . awarii. SILOWNIA Engine overhauls and repairs przeglqdy i naprawy maszyn admissible (range) -zakres dopuszczalny allowance .znaczna awaria. zablokowaC circular -okrrtgly cleaner -Srodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.polqczenie elastyczne. tolerancja assembly -montaz.Srednica otworu dirt trap .obsiuga konsenvacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniaC (to) make water -przeciekaC maker -producent malfunction .instrukcja obslugi sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.flame . przewidywana tnva1oSC (to) fail . utrzymanie (sprawnoSci technicznej) service . polecen in use -wykorzystywany.dmuchaC blow free .internal -uszkodzenie wewnqtrzne fit out -wyposaiyC fit for -przystosowaC (do czegoi).niewlaaciwe (wadliwe) dzialanie manhours -roboczogodziny manufacturing defect -wada produkcyjna misalignment -nieliniowoSC ustawienia mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC - - - - - - . niedzialajqcy install .udrozniC breakdown -awaria . p6106 belt -taSma. duza awaria centering -centrowanie chock -zaklinowaC. otwory zosiowane. montowaC axle .equipment .obslugi) w formie brosmry .5.odksztalcenie. giqtkoSC flexible connection .konserwacja. do centrowania in operation -w dzialaniu.aperture . zlqcze lapped surface contact . pas blow .otwory . o.oS.major . giqtkie flexible hose -wqz elastyczny. zakladaC interchange -wymiana instruction -polecenie. giqtki flexible shaft -wal elastyczny.luz.osadnik disengage -rozlqczyk disengaging gear -urzqdzenie zwalniajqce dismountable -zdejmowany distribution -rozklad documentation -dokumentacja . rozkaz instruction .manufacturing -wada produkcyjna defective -wadliwy deflection .excessive -nadmierne tarcie guarantee claims -roszczenie gwarancyjne hand tight -dokrqcony (docirtgniqty)rqcmie holes .podnoinik (to) jam .przewidywany czas eksploatacji. w ruchu inoperative -nieczynny. pasujqcy fitted with -wyposaiony w - - - - - - - fitting .aligned -otwory ustawione w linii.zakleszczaC siq jammed -zakleszczony joint -polqczenie.engine . giqtki fouling -zanieczyszczenie foundation .zailepiak otw6r defect -wada.operating .czyszczenie plomieniem clearance gauge . dokumentacja urzqdzen dowel -korek ustalajqcy.instalowak. szkolenie booklet . oczyszczanie .latent -wada ukryta . w uiyciu jack .fundament (urzqdzenia) -plate -plyta fundamentowa friction -tarcie .instrukcja. awaria . ugiq cie detection -wykrywanie diameter -Srednica . zawieSC failure -defekt. defekt .dokumentacja wyposazenia.

czgSC skladowa .funkcjonowanie.odciqk (doplyw) .zuzyta czgSC withstand -wytrzymywaC ---- -.odpornoSC na zuiycie. norma.- - - - -- - - - - .dzialanie bezawaryjne outflow -wyplyw ovality .specyfikacja prac (remontowya worn -zuzyC part .zakres napraw .zatarcie (np. polerowaC precise -precyzyjny.odpornoSC na Scieranie.uniform . silnika).thermal -naprgzenie termiczne structural damage -uszkodzenia strukturalne tag -etykietka (np.no-failure . ENGINE ROOM mishandling -niewlahciwa obsluga modular -modularny structure -budowa modulowa off-centre -mimoSrodowy opening -otwor.zakres robot.lista czgici zamiennych . bez usterek.czgSC spodnia upset . otwarcie operation'.rownomierne zuiycie wear and tear -zuiycie normalne .gorna czgSC perusal -oglgdziny.formularz zamowienia czghci zamiennych sequential number -numer kolejny formularza zamowienia spring -pgknqC surface -powierzchnia standard -wzorzec.emergency -naprawa dorazna .praca .remont.mniejsze naprawy retainer -element ustalajqcy score -wzery na biezni loiyska seal -uszczelka.szlifowanie gniazd zaworow reliable -niezawodny repair -naprawa .ubytki spowodowane korozjq wear -zuiycie monitoring -kontrola zuiycia resistance .general .wigksza naprawa. przeglqd part .graphic . przeklucie purge -usuwaC (niepozqdanq substancjg) rating plate -tabliczka znamionowa readiness -gotowoSC recess -wngka.spgcznienie metalu wastage . standard -code of practice -przepisy techniczne stress -naprgzenie . na czgiciach zamiennych) tighten . wyzlobienie refacing . dokladny pre-ignition -przedwczesny zaplon prepare -przygotowaC pre-specification-wstqpna specyfikacja stoczniowa prevent -zapobiegaC pulsation -pulsacja.z.major .(system) zarzqdzania czgSciami zamiennymi --inventory list .uszczelniC.zuiywanie sig -parts . harmonogram secure -zabezpieczak seizing . ocena wzrokowa pierce -przedziurawik.kontrola czgici zamiennych. na zuj c i e work .extent of . Scieranie .obsluga shake -wstrzqs shut-off . wzery polish -polysk.tloka) overhaul -remont kapitalny . dzialanie . rysa sequence . powazniejszy remont .czgici wzajernnie wymienialne -purchase order @o) .szpara (spare) parts -czpSci zamienne control .bottom . przebiC otwor pitting -korozja wzerowa.5. umocniC troubleshooting -wykrywanie usterek unburnt -niespalony unserviceable -niezdatny do uiytku unterside .dz.component . zakres prac specification .minor .fair .grafik.interchangeability of -zamiennoSC czgici . management .sekwencja.interchangeable .normalne zuzycie wearing -zuiywanie out .kurek odcinajqcy slot .czgSC dolna . zakleszczenie seizing-up -zatarcie. zakleszczenie - - - - - - - - - seizure -zatarcie.cock .non-failure .czgSC zamienna -top . wglgbienie.extent of .czgSci nj.walne quality . zakleszczenie service .owalnoSC (np. zarzqdzanie cz. bezawaryjne .czgSC . pulsowanie puncture -przebicie. uszczelnienie seam -pgknigcie.spare . kolejnoSC schedule -harmonogram .

Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu 13. Ship Handling -manewrowanie statkiem 16. Weathering -sztormowanie 17. Navigation . ATA.mostek i jego wyposaienie 4. Radio & GMDSS communication -lqcznoSf radiowa i GMDSS 19. Radar. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 11. Astronavigation -astronawigacja 246 252 3. Electronic navigation aids -elektroniczne urzpdzenia nawigacyjne 258 260 5. Coastal navigation and approaches . Collision Avoidance Regs. Telex command codes and abbreviations -kody i skr6ty teleksowe 20.sygnalizacja i sygnaly . Navigation .system Sledzenia drogi 14. EPA .radar i urzpdzenia antykolizyjne 12. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i kyrokompas 268 8.nawigacja przybrzeina i podejScia 264 7. Ice navigation -iegluga w lodach 18. ARPA.nawigacja 10. Directions -kierunki 9. Track control system .nawigacja 2. Signalling and signals . Charts and publications -mapy i publikacje 6.6. -prawo drogi morskiej 15. Bridge and bridge equipment .

dwnikowy co-ordinate system uklad wspdlrzednych North celestial pole/ terrestial sphere/ kula demska celestial concave/ sfera (kula) niebieska Greenwich hour angle (GHA)/ Gryniczowski kqt godzinny South celestial pole/ poludniowy biegun niebieski Horizontal co-ordinate system horyzontalny uklad wspdlrzednych 9bsewer's meridian/ horyzont astronomiczny observer's inferior meridian/ dolny niebieski poludnik obsenvatora Nadir/ nadir .6. NAVIGATION t?elestial I .

.aberracja dobowa accrue -przyrastak (o poprawce) adjustment -usunipcie blpdu (tu: sekstantu) . odchylenie .tor pozornego ruchu wlasnego Slonca ascending node -wpzel wstepujqcy ascension -wschodzenie.total -zakmienie calkowite ecliptic -ekliptyka equinox -punkt rownonocy.nierownokk dobowa motion -ruch dzienny parallax -paralaksa dzienna dawn .kolo pozycyjne of right ascension -kolo wzniesienia prostego.fix -pozycja astronomiczna .odlegloik biegunowa.observed -wysokoik obsenvowana wysokolk c.kolo godzinne of equal altitiude -kolo pozycyjne of position .simultaneous -s .6.diurnal .poprawka indeksu (sekstantu) .sfera (kula) niebieska . almucantar altitude -wysokoik (ciala niebieskiego) correction -poprawka wysokokci c.iwit astronomiczny astronomy -astronomia . zmierzona sekstan-sextant tem .sphere sfera niebieska - celestial -niebieski - - - -- - - - - - - chronometer -chronometr (okrgtowy) circle .zakmienie slonca .sun . kolo godzinne .meridian -poludnik niebieski .zakmienie obrqczkowe .iwit cywilny co-altitude .autumnal -rownonoc jesienna .double .index correction (IC) .usunipcie b l ~ d u sekstantu na niepionowoik lusterka ruchomego .odlegloik widnokrqgu diurnal -dobowv abberation .czas astronomiczny triangle -trojkqt biegunowy twiglight . gwiazdozbior declination -deklinacja dip . .concave .equator -rownik niebieski . pozorny altitude -wysokoik pozorna error -blqd pozorny -horizon -horyzont pozorny.third adjustment of the sextant .doba astronomiczna -position line . .dwie niejednoczesne linie pozycyjne z jednego c.kolo godzinne of altitude -kolo wierzcholkowe of declination .position -kolo p'ozycyjne .aberracja.n.nautical .hour .astronawigacja - - - .first of the sextant .usuwanie blpdow sekstantu (nier6wnolegloici lunetki) almucantar -rownoleinik wysokoici.Swit.horizon -horyzont niebieski .luk dzienny inequality .n.jednoczesne obsenvacje wysokoici c.annular .n.second of the sextant -usunigcie blgdu niepionowokci nieruchomego lusterka sekstantu .navigation astronawigacja biegun niebieski -pole .annual .true -wysokoik astronomiczna anomaly -anomalia apparent -widoczny.aberracja dobowa arc .astronawigacja abberation . dopelnienie deklinacji co-latitude . okrslg .aberracja roczna .astronomiczna linia pozycyjna -time . NAWIGACJA Astronavigation . wznoszenie sip difference -roznica rektascencji astronavigation -astronawigacja astronomical -astronomiczny day .dopelnienie szerokoici geograficznej obsenvatora conjunction -koniunkcja constellation -konstelacja.partial -zakmienie czgiciowe .vernal -rownonoc wiosenna equation of time (eqn.obnizenie widnokrqgu distance of visible horizon .t) -rownanie czasu - - - - - - - - - . brzask eclipse -zakmienie .vertical -kolo wierzcholkowe circumeridian -przypoludnikowy civil twilight . horyzont nawigacyjny noon -poludnie prawdziwe path of the sun .kolo.n. r6wnonoc .equal -s method -metoda rownych wysokogci .odlegloik zenitalna. dopelnienie wysokokci co-declination . kolo wysokoici.

r1 6. NAVIGATION Sun movement Wch S(orlca meridian passage/ kulminacja Slorica upper transit/ height of eye/ wysokoSd oczna obseiwatora / Moon's phases -fazy Ksieiyca IV IZ \ 4 I 11 @ c IV promienie Slorica -sun rays/ III v VI VII VIII waxing moon/ Ksigjc przybierajqcy # waning moon/ Ksigiyc ubywajqcy .

upper -passage . punkt Barana first point of Libra -punkt rbwnonocy jesiennej galaxy .miejscowy kqt godzinny limb -krawpdi (np.kulminacja dolna (c.nadir nautical twilight .) lunar -ksipiycowy -cycle -cykl ksipiycowy -day .kulminacja g6ma -zenith distance .odstqp czasu (pomipdzy kulminacjq a porannq obsenvacjq Slonca) normal latitude .blqd niepionowoSci (lusterka nieruchomego w sekstancie) .gwiazda poranna (Wenus) nadir .blqd nierownoleglokci osi lunety .observer's .linia rownych azymutow local hour angle (LHA) .side (of the sextant) .observer's .systematic -blqd systematyczny ex-meridian altitude -wysokohC przypoludnikowa ex-meridian latitude -szerokoSCprzypoludnikowa favourable oposition -wielka opozycja first point of Aries .doba ksipiycowa -month -miesiqc ksipiycowy Marcq St.(astronawigacyjna) metoda wysokoSciowa meridian -poludnik (niebieski) -altitude -wysokohC kulminacyjna (ciala niebieskiego) angle -kqt godzinny distance .-blqd oosbowy .horyzont obserwatora.rownanie cosinusowe.n.line -rownik niebieski -of perpendicularity-blql niepionowoici (lusterka sekstantu) .Swit nautyczny.odlegloSC zenitalna w czasie kulminacji meridian passage -przejScie (ciala niebieskiego) przez poludnik -lower--kulminacja dolna (c. horyzont widoczny -plane -plaszczyzna horyzontu hour angle (HA) -kqt godzinny.of collimation .accidental .wspolrzpdne ukladu .Slonce hwiecqce o polnocy fiako gwazda kolobiegunowa) moonrise -wschod Ksipiyca moonset -zachod Ksipiyca moon's phase -faza Ksipiyca Morning Star .n.co-ordinate system .wysokoSC oczna obserwatora heavenly body .roznica dlugohci w mierze czasowej .6.distance of visible -odlegloSC widnokrw .szerokokC z kulminacji sailing .prismatic .cialo niebieskie .inferior -poludnik dolny latitude .wspohzpdne ukiadu horyzontalnego .upper -krawpdi goma line of nodes .blqd osobowy .szerokoSC normalna North Star (Polaris) .personal -blqd osobowy .(IE) -blqd indeksu .latitude of a .points -punkty rbwnonocy error -blqd .gwiazda polnocna - - - - - .of instrument -blqd przyrzqdu - equinoctial -rownik niebieski rownikowego .n.blqd pryzmatycznokci (lusterek sekstantu) . kqt czasowy identification of stars -identyfikacjagwiazdy - - - -- - - - - intercept .personal equation .lower -krawpdi dolna . horizon -horyzont.(roznica pomipdzy pomierzonq i obliczonq odleglokciq zenitalncL) -method -metoda wysokokciowa (okreklania pozycji) iso-azimuth .shade -blqd wywolany szklami przyCmionymi sekstantu . zmierzch nautyczny noon interval .Droga Mlecma general equatation .linia wpzlow local hour angle -miejscowy kqt godzinny local transit -przejkcie ciala niebieskiegoprzez poludnik miejscowy longitude method -metoda dlugohciowa (okreSlania pozycji) lower transit . Ksipeca.-blqd przypadkowy . wz6r cosinusowy gibbous -Ksipiyc pomipdzy kwadrq a pelniq height of eye (WE) .zegluga po poludniku .eccentric -blqd ekscentrycmoSci sekstantu index . widnokrqg .punkt rownonocy wiosennej.celstial -horyzont niebieski co-ordinate system. NAWIGACJA .szerokoSC c.Hilaire method .) midnight sun . Slonca) .

binoculars/ lornetka nawigacyjna .6. index mirror/ correction screw/ Sruba korekcyjna minutowq -r\f protractor/ protraktor clamp/ diwignia limbusa navigational triangle/ trojkqt nawigacyjny chart magnifiers (magnz5ing glass)/ szklo powiekszajqce do czytania mapy 1 \ \ przenoinik do map chart dividers/ / kl parallel rules/ h i e rdwnolegle navigational glasses. NAVIGATION Sextant sekstant shades/ szkl przydmiewajqc index glass.

ubywaC (o ksigiycu) wanning -zanikajqcy (o ksigiycu) -moon -ksiqiyc ubywajqcy waxing -przybywanie ksipiyca -moon -ksigiyc przybierajqcy zenith .zachodziC (o cialach niebieskich).obliczaC obsenvacjq P and R (Parallax and Refraction) -paralaksa i refrakcja parallax -paralaksa .n.gwiazdowy (odnoszqcy sip do punktu Barana) -month -miesiqc syderyczny chronometer .n. stellar magnitude -wielkoSC gwiazdowa sunrise -wschod Slonca sunset .Ziemia .obsenvacja -post -miejsce obsenvacji .odlegloSC biegunowa Polaris -Gwiazda Polarna pole -biegun .astronomiczna linia pozycyjna --sight -obsenvacja wysokoSci (c. zobaczyC. przez poludnik ziemski .n.amplituda czasu (wschodu i zachodu) transit -przejhcie c. okreSlaC namiar na c.zenit -distance (ZD) . w azymucie pld. observation (obs.Neptune -Neptun .pozycja z dw6ch pozycyjnych linii niejednoczesnych semi diameter (SD) -promien c. opoinienie right ascension (RA) -wmoszenie proste.Gwiazda Polarna position line -linia pozycyjna .mean -refrakcja Srednia retardation -retardacja.Uranus . dla okreSlenia linii pozycyjnej) -transfer of -przesunigcie linii pozycyjnej precession and nutation -precesja i nutacja prime vertical -pienvszy wertykal reduction .n.odlegloSC zenitalna - - - - - - . branie wysokoSci (sekstantem) reduction . rektascensja round of sights -(kilka niemal jednoczesnych obsenvacji c.astronomical (APL) . tabularyczny time amplitude .annual -paralaksa roczna .Pluto .Swit.poprawianie zmlerzonych wysokoSci -to the meridian .rbwnoleznik deklinacyjny of latitude -rownoleznik ekliptyki planet -planeta .n.lapaC slonce.n.anormalna refrakcja .lower -kulminacja dolna .Merkury .Uran .work an .) twilight .przeliczanie obsenvacji.Jupiter -Jowisz .czas gwiazdowy.Saturn .Mercury . mierzyC wysokoSC slonca sekstantem sidereal (Sid) .chronometr czasu gwiazdowego -day .Mars .n.Wenus polar altitude -wysokoSC biegunowa polar distance . shoot the sun .) - - - - - - - -- -- - - running fix . (to) set .n.inferior . poprawianie wysokoSci zmierzonej -take a -wykonaC obsenvacjg astronomicznq (dla okreilenia pozycji) (to) sight -obsenvowaC.kulminacja dolna .North -biegun polnocny Swiata Pole Star .Venus (Morning Star) .gwiazdowy kqt godzinny noon -moment gorowania punktu Barana -time . setting -wyznaczanie namiaru na c.horizontal (HP) -paralaksa pozioma in altitude -paralaksa dzienna parallel -rownoleinik of altitude .Mars .superior -kulminacja gorna .Pluton .Saturn .zachod Slonca table of computed altitude and azimuth tablice wysokoici i azymutbw tabular -tablicowy.elevated -biegun widoczny . bra6 wysokoSC (ciala niebieskiego sekstantem) southing -kulminacja c.upper . almukantar of declination .) .rownoleinik wysokoSci.Earth . zmierzch fix -pozycja (astronawigacyjna) z gwiazd wane -zanikaC.metoda przypoludnikowa refraction (ref) -refrakcja .kulminacja gorna true place -rzeczywiste polozenie (c.doba gwiazdowa -hour angle .abnormal .6 NAWIGACJA . kqt czasowy punktu Barana -year -rok gwiazdowy sight -obsenvacja.

NAVIGATION I kolo sterowe. pilot automatyczny conning position/ stanowisko kierowania statkiem secondary navigation post/ stanowisko nawigacyjne pomocnicze primary navigation truffle suwellance and manoeuveringpost/gidwne stanowisko nawigacyjne.6. analizy ruchu i manewrowe manoeuvering post/ stanowisko manewrowe stanowisko kierowania Typicalbridgelayou&with centralized and integrated functiondqpowy r o z W mostka z funkcjamiscentralizowanymi i .

syrena .wskainik szybkolci zmiany kursu .namiernik lornetkowy binoculars .prismatic .machinery control -kontrola pracy urzqdzen silowni .system sygnalizacji wewnqtrznej .ir6dlo zasilania awaryjnego .gl6wne stanowisko nawigacyjne.zapobieganie zderzeniom .primary navigation.stanowisko (pracy na mostku) .monitoring of ship stability -monitorowanie statecznoici statku .lornetka .sterowanie pompami p.navigation lights control board -tablica kontrolna lwiatel nawigacyjnych .field of vision -pole widzenia functionality . zegar gl6wny chronometer-chronometr -box .sprzqt lqcznolci wewnqtrznej .communications .propeller pitch indicator .dokowanie.skrzynka chronometru - - - - - - .fire door holding and release .external and internal communication .route planning -planowanie trasy (bridge) workstation .monitoring of internal safety systems .thrust direction indicator -wskainik kierun- - -- ku naporu pqdnika -watertight doors control -sterowanie d r v i a mi wodoszczelnymi bridge functions -funkcje mostka .sygnalizacja zewnqtrzna .okular (lornety) .komunikacja zewnqtrzna i wewnqtrzna .funkcjonalnoSC mostka layout -rozklad mostka.poi.docking . kapitanski) consol -pulpit manewrowy na mostku -control -sterowanie (np.sterowanie pompami spryskiwaczy ppoi.propeller rpm indicator .automatic sprinkler pump control . .stanowisko kierowania cumowaniem . NAWIGACJA Bridge and bridge equipment mostek i jego wyposaienie anemograph -anemograf anemometer -anemometr.system nawigacji zintegrowanej .eyepiece .manoeuvring .stanowsko sterowania rqcznego .emergency bilge pump control .safety .steering gear control -kontrola maszyny ste- rowej .external signal system .wskainiki i urzqdzenia kontrolne na mostku .rudder angle indicator . wiatromierz aneroid .aneroid. autopilot .wskainik obrotow Sruby .zamykanie i otwieranie drzwi poiarowych .collision avoidance .rate of turn indicator . manewrowania i obsenvowania ruchu (innych statkbw) .internal communication equipment .fire pump control .zapasowe irodlo zasilania .docking . discharging and cargo control -przeladunek i kontrola ladunku .stanowisko lqcznolci .emergency power source .manewrowanie .stanowisko nadzoru bezpieczenstwa statku .automatic graphical position display . -heading control system -system kontroli kursu.sterowanie awaryjnq pompq z g o w q . traffic suwellance and manoeuvering .navigation -nawigacja -passage execution -realizacja podroiy .voyage planning .lornetka pryzmatyczna bridge -mostek (nawigacyjny.reserve source of energy .loading.fire detection and alarm system -system wykrywania pozar6w i alarmowania . uklad mostka bridge displays and controls .wskainik skoku hruby .internal signal system .wskainik wychyle- nia stem .nadzorowanie systembw bezpieczetistwa wewnqtrznego . cumowanie . silnikiem) z mostka system -uklad sterowania z mostka .ship's whistle .emergency lightning -olwietlenie awaryjne .stanowisko planowania podroiy central clock -zegar-matka.integrated navigation system (INS) .automatycma graficzna projekcja pozycji . aneroid morski binocular bridge sight .gwizdek okrqtowy.6.manual steering .

.. . -.-. jrokompas log' rate of turn indicator/ nskainik szybkoici system control unit sterowanie systemem r D C! p 4 I alarm panel/ 9 main steering post/ giowne stanowisko sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy powtarzacz zyrokompasu &-ocompass repeaters/ powtarzacze jrokompasu I rudder angle indicator/ wskainik uychylenia steru Zntegrated navigation track control system nawipacia zinteprowana svstem kontroli trasv - - 1 . NAVIGATION f Integrated navigation system -zintegrowany system nawigacyjny -. reference system receiver/ odbiornik systemu referencyjnego I i mametic comuass/ .6. s~rawdzanietrasv - .. .

rejestrator danych logging -rejestracja danych plate -tabliczka znamionowa -processing -przetwarzanie danych rate .zapis danych -recorder -rejestrator danych storage -przechowywanie danych sheet . iyrokompas repeaters -powtarzacze iyrokompasu hard copy -wydruk hardware .lornetka glycerine .szybkoSC transmisji danych record . sonda akustyczna .lampa do sygnalizacji dziennej.dziennik poprawek ch..kompas iyroskopowy.arkusz danych daylight signalling lamp . stan zagrozenia -battery .collision avoidance calculation .gliceryna goniometer -goniometr gyro compass .obliczenia antykolizyjne .IqcznoSC -- - - -- - - . statku) board -tablica Swiatel pokladowych inclinometer -inklinometr instrument -przyrzqd error -blqd przyrzqdu -board -tablica przyrzqdow .electronic . elektroniczny ilumination .ch. elektroniczny . z mostka) gimbal(s) -zawieszenie kardanowe glasses .ch.ch.-dobowy ch6d chronometru .wewngtrzny system przywolania data . od ostatniegu punktu zwrotu) distance recorder -licznik przebytej drogi (na logu) display -zobrazowanie screen .quartz crystal . cyrkiel nawigacyjny echosounder .nautical -przyrzqd nawigacyjny . podawaC field of view -pole widzenia (lornetki) field of vision -widocznoSC (np.syrena tlokowa dimmer -Sciemniacz. podawanie (np.singlebeam .echosonda.informacje (niezbgdne do kierowania statkiem) --display -prezentacja danych (niezbgdnych do kierowania statkiem) -position -pozycja kierowania statkiem console .wskainik kierunku i liczby obrotow (silnika lub Sruby) dividers -przenoinik. kwarcowy rate .dobowe przyspieszenie chronometru loosing rate . sprzgt feed -zasilanie.szyba wirujqca clinometer -przechylomierz clock -zegar compasses -przenoinik (cyrkiel) nawigacyjny conning -dowodzenie. NAWIGACJA . regulator natgzenia Swiatla distance indicator -wskainik przebytej drogi (np. prowadzenie statku information . papieru w kursografie) (to) feed -zasilaC.standard . wylqcznik awaryjnego zatrzymania SG supply -zasilanie awaryjne switch -wylqcznik bezpieczenstwa engine alarm panel .tablica alarmow w silowni engine telegraph -telegraf maszynowy equipment -wyposazenie. . przyrzqd direction finder (DF) -radionamiernik diaphon .daily rate of .oSwietlenie (np.gaining rate of - - - - - - - - direction and revolution indicator .error -blqd chronometru .echosonda jednowiqzkowa (konwencjonalna) emergency -zagrozenie. glowny clear-view screen .akumulatory awaryjne stop -wylqcznik bezpieczenstwa. .dane -base -baza danych logger .multibeam echosonda wielowiqzkowa (pozwalajqca na uzyskanie trojwymiarowego obrazu dna) .konsola crew call system .correction -poprawka chronometru . aldis depth recorder -echosonda deviascope -dewiaskop device -urzqdzenie.navigational -przyrzqd nawigacyjny integrated bridge -mostek zintegrowany --system (IBS) -system mostka zintegrowanego integrated bridge operations -operacje mostka zintegrowanego .chod dzienny chronometru -record book.communications .dobowe opbznienie chr..sprzgt komputerowy.ekran monitora unit .monitor 6.

2 ninterruptible power supply Go 1.6.2 rydroacoustic position refe.ence system/ hydroakustyczIY system referencyjny A - a niczny system referencyjny w unnel thruster I / 7gdnik tunelowy nr 1 tunnel thruster 2/ pgdnik tunelowy nr 2 azimuth thruster I/ main propeller I/ napgd giowny nr 1 pgdnik azymutalny nr 1 azimuth thruster 2/ main propeller 2/ napgd giowny nr 2 pgdnik azymutalny nr 2 Source: Kongsherg Simrad AS .2/ pionowy system referencyjny nr 1.2/ rzqdzenia podtrzymujqce zasilanie nrl. NAVIGATION f Dynamic positioning system system pozycjonowania dynamicznego )ind sensor no I/ wind sensor no 2/ \ Artemis microwave position fixingheference system/mikro- emote joysticW vstick zdalnego sterowania gyro no I/ gyro no 2/ j r o nr 1 j r o nr 2 1 vertical reference system no 1.

log ciinieniowy -register .monitor.submerged screw .pressure .Srubowy log denny . .submerged .log connector -mechaniczny przekaznik logu .y . pelorus phasing (of echosounder) . NAWIGACJA doszczelnoSci kadiuba -hull stress control -kontrola naprqzen kadluba -loading.monitorowanie pracy urzqdzeh silowni . mostek kapitanski navigational lights board .log zaburtowy .budowa modulowa monitor .Doppler speed .sieC (np.licznik logu .olowianka") lead . monitorowanie system -uklad kontrolny navigating bridge -mostek nawigacyjny..rurka Pitota . telegrafu maszynowego) panel -plyta (czolowa).radar -rzutnik refleksyjny plotting sheet .(nawigacyjny) linial rbwnolegly pelorus -tarcza namiernicza.okreilanie pozycji .passage planning -planowanie podroiy .aneroid morski barometer -barometr morski chronometer .propulsion and steering orders . nadzor.linka sondy rqcznej light emitting diode (LED) . discharging and cargo control -nadzor operacji przeladunkowychi monitorowanie stanu ladunku .Pitot tube .bezpieczenstwo (wewnqtrzne i zewnqtrzne) .st01 nawigacyjny network .ustawianie podzakresow (echosondy) pitch indicator -wskaznik wychylenia skrzydel Sruby nastawnej plotter -nakreilacz .towed . tablica parallel rules .log denny .log mechaniczny -single axis Doppler log dopplerowskijednoskladowy .przekazywanie poleceh na ster i do silowni interference area -obszar zaklocen lamp bracket -uchwyty Swiatla nawigacyjnego lead .Pitot .log elektromagnetyczny error -poprawka logu indicator -wskaznik logu . protractor -protraktor (to) provide data -dostarczaC dane psychrometer -psychrometr pushbutton -przycisk - - .dioda emitujqca Swiatlo log .screw .electromagnetic .kontrola Swiatel nawigacyjnych i sygnal6w diwiqkowych .safety and security .tablica kontrolna Swiatel pozycyjnych navigation spaces -pomieszczenia nawigacyjne navigation table .. okrqtowy aneroid . siatka n.gl6wny uklad sterowania (regulacji) -switch -wlqcznik glowny mercurial barometer -barometr rtqciowy modes -rodzaj (tryb) pracy (urzqdzenia) modular -modularny structure .chronometr morski mark -podzialka (na lince sondy rqcznej) master -gl6wny communicator -rozgloSnia manewrowa control .arkusz nakresowy.selector -przelqcznik rqczny - 6.lornetka nocna night order book -dziennik polecen nocnych (kapitana) one man bridge operation (OMBO) -mostek z jednoosobowq obshgq on-switch -wlqcznik order logger -rejestrator polecen (np. przewodow) night glasses .funkcje z.control of watertight integrity -kontrola wo- .olow line . ekran monitoring -kontrola.log Dopplera -dual axis speed log dwuskladowy (wskazujqcy prqdkoSC postepowq i poprzecznsl) .log hydrauliczny Pitot . ekran display -wskainik ekranowy.two axis Doppler . regulacja rqczna marine -morski.sonda rqczna (.management -zarzqdzanie functions .dopplerowski log dwuskladowy (dwuwymiarowy) loudhailer -megafon elektroniczny manual -rpczny -- - - -- - - - -- - - - -control -sterowanie rqczne.navigation lights and whistle control .position determination .machinery control .passage execution -realizacja podr6i.

radionamiemik automatyczny automatic graphical position display .stalowa linka sondy (mechanicznej) speed indicator .adaptive .alidada -horizontal shade -szklo przykmiewajqce (nieruchomego lusterka) .6.bgben z podzialka Sruba mikrometryczna sekstantu shade .zaslona (od Swiatla) ship's clock -zegar okrgtowy sounder .sztuczny horyzont adjustment . regulatorze.angle sekstant do mierzenia kqtow poziomych artificial horizon .oslona skrzydla mostka works .inklinometr weather glass -barometr (z zaznaczeniem pogody) wheelhouse . ekierka sextant .ruchome lusterko .aparat telefoniczny telescope . rolka reflector -reflektor roll angle indicator -wskaznik kqta przechylow roller rule . oslona self-check .sonda rgczna. zegara) - - - - Electronic navigational aids elektroniczne urzqdzenia nawigacyjne Artemis .ekran.index bar -alidada .star telescope .luneta sekstantu . ustawiak set point -wartobk zadana (ustawiona na urzqdzeniu.index line .index shade .system automatycznej identyfikacji automatic radar plotting aid (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking aid (ATA) . barograf wing .lunetka nocna shade .szklo przykmiewajqce lusterka nieruchomego -tangent screw .obrotomierz.automat mglowy syreny okrgtowej (to) wind -nakrgcak zegar.linial rownolegly rolkowy screen . manewrow. szybkobciomierz station pointer -protraktor talk back -rozgloSnia manewrowa telegraph block -stojak telegrafu maszynowego telephone exchange .szklo przyciemniajqce ruchomego lusterka sekstantu limb .(system odniesienia. nawigacyjny system referencyjny) automatic direction-finder .centrala telefoniczna telephone receiver -sluchawka telefoniczna telephone set .zwoj.radionamiernik reader .automatyczne urzqdzenie Sledzenia ech radarowych autopilot -pilot automatyczny . wprawik w ruch radio bearing -radionamiar radio direction-finder (RDF) .alidade . brzqczyk (np.skrzydlo mostka (nawigacyjnego) -bridge .regulator samonastrajalny semiautomatic -polautomatyczny set (to) -nastawiak. usuwanie blgdow.odlegloSC przetwomika od poziomu wody vertical force instrument .autopilot adaptacyjny - - - .czytnik reading . telegrafu) sounding lead .sterowka -top .index glass .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) shelter . olowianka sounding machine .samoczynne sprawdzanie sig self tuning regulator . temperatur) track cursor -wskainik kqta drogi track plotter -wykreblacz drogi transducer -przetwomik depth .Sruba mikrometryczna telescope .kreska indeksowa . barografu. czujniku) set-square -trojkqt.odczyt (wskazan przyrzqdu) reel .sekstant .luneta trace -wykres rejestratora (np. tachometr -- - speed indicator -prqdkobciomierz.limbus micrometer .automatyczna graficzna projekcja pozycji automatic identification system (AIS) .sonda. NAVIGATION put in motion -uruchomik.gomy poklad sterowki whistle controller .mechanizm (np.sonda mechaniczna sounding wire . okreSlanie poprawek .regulacja sekstantu.

malfunction of ECDIS .6.Fanbeam -laserowy system referencyjny transmitting heading device (THD) -urzqlzenie do przekazywania informacji o kursie voyage data recorder (VDR) -rejestrator danych z podroiy .inter-chain system -system mipdzylancuchowy (okrehlania pozycji w systemie Decca) lane -pasmo w systemie Decca identification .globalny system nawigacji satelitarnej (rosyjski) global positioning system (GPS) .awaria ECDIS -positioning system failure .indication -wskazowki -larger scale ENC available -dostqna el.akwen o specjalnych warunkach .system test failure .odwzorowanie .dekometr identyfikacyjny sequence -kolejnohk identyfikacji pasm master station .gridlines .identyfikacja pasma --meter .datum .elektroniczna pomoc nakresowa electronic position-furing system -elektroniczny system okreilania pozycji electronic tracking aid (ETA) -elektroniczne urzqdzenie nakresowe global navigation satellite service (GNSS) globalny system nawigacji satelitarnej global (orbiting) navigation satellite system (GLONASS) .vector data presentation -prezentacja wektorowa danych electronic chart system (ECS) .ekran monitora ECDIS alarms .datum sounding .prezentacja rastrowa danych .datum vertical -zero mapy (dla okreilania wysokoici obiektow) .zero mapy.system map elektronicznych electronic navigational aids -urzqdzenia nawigacyjne elctronic plotting aid .projection .different geodetic datum .zero mapy (dla sondowan) .rozne inne dane geodezyjne .differential absolute and relative positioning system (DARPS) -roznicowy system (referencyjny) pozycjonowania absolutnego i wzglqdnego .area with special conditions .deviation from route .-- - - -reference systems .system nawigacji zintegrowanej long range (LR) -dalekiego z a s i ~ u Loran (long range aid to navigation) .alarmy ECDIS -approach to critical point -podejScie do punktu krytycznego .awaria ukladow testujqcych .system roznicowy.lancuch stacji systemu Decca decometer . w systemie Decca) differential positioning system (DPS) . punkt odniesienia .crossing safety contour -przekroczenie konturu bezpiecznego .roznicowy system pozycyjny display -monitor screen .skala prezentacji . NAWIGACJA Decca -radionawigacyjny system hiperboliczn Y chain .raster data presentation .globalny system nawigacji satelitarnej (USA) integrated navigation system (INS) .dekometr fix -pozycja okrehlona przy uiyciu systemu Decca . system referencyjny .Loran (system nawigacji hiperbolicznej duzego zasiegu) navsat (navigational satellite) .granice (mapy) .satelita nawigacyjny non-directional beacon (NDB) -bezkierunkowa stawa radiowa radar (radio detection and ranging) -radar reference system .awaria systemu powyjnego ECS database -baza danych systemu ECS electronic chart display and information system (ECDIS) -system map elektronicmych i informacji nawigacyjnej -borders .systemy referencyjne -route planning across safety contour -planowanie trasy z przekroczeniem konturu bezpiecznego .zejicie z zaplanowanej trasy .display scale .stacja gl6wna (np.siatka mapy .exceeding off-track limits -przekroczenie dopuszczalnych granic zejicia z trasy -largest scale for alarm -alarm zbyt duzej skali (mapy elektronicznej) . mapa nawigacyjna w wipkszej skali - -.

. graduatlon/l podzraikl Pnnmrl1061 chart datrng data wydania mapy T 2470 " vc.-dwno/einika I border/ obramowanie mapy I I 1 / projection/ odwzorowanie graduated meridian/ heights/ skala szerokoici wysokoici chart frame/ :hart datum/ ramka mapy zero mapy small corrections/i poprawki mate chart frame/' ramka mapy longitude scale/' skala dlugoici London Pub11 hed a the Admmdg13hNovr1953 t 3740x2540.6. NAVIGATION Vautical Chart wapa nawigacyjna .-- I British AdmiraltyHydrographic Office logo/logo Biura Hydrograficznepo Admiralicii Bwtviskiei D J A . 2 I chart number/ (numer mapy I I I I lon~itude scale/ skaTa diugoici ( 1 graduated parallel/ jodrialka t. new edition/ nowe wydanre chart number/ numer mapy . Edirionr Isr Or! I%5 I h Mar 1989 ".

izobata.index -mapka indeksowa - - -- - - - - - - - - - - inset .glqbokoik in fathom .monthly .tytul mapy charted visibiliy -zasieg widzialnoici Swiatel nawigacyjnych wedlug mapy coast -brzeg chart -mapa brzegowa pilot . siatka kwadratow na mapie reference -kwadrat siatki topograficznej hachures -kreski (ilustrujqce rzeibq terenu na starszych mapach) Hydrographic Office (HO) .mapa z liniami wartoici plywow catalogue -katalog map . wklejka of chart .special .mapy .izobata.mapa specjalna . linia jednakowych glqbokoSci - - - - - - .6.routing .Tablice (nawigacyjne) Dreisenstocka ephemeries -efemerydy.znieksztalcenie odwzorowania -folio .blqd podzialki grid . NAWIGACJA Charts and publications mapy i wydawnictwa ABC Table -tablice (nawigacyjne) ABC Admiralty chart -mapa admiralicji --agent -agent sprzedajqcy mapy admiralicji depot .archipelago .mapa uaktualniona -work -prace na mapie (kreilenie pozycji itd.uaktualnik (np.korekta blokowa (mapy).Tablice odlegloici Dreisenstock tables .mapa miesiqczna (pokamjqca np.plotting -wykreilanie pozycji.glqbokoik w sqzniach in meters .gnomonic .mapa brzegowa .mapa akwenow przybrzeznych .Katalog map i innych wydawnictw Admiralicji chart -mapa morska .mapa nakresowa .dane shiqce do poprawiania mapy .siatka topograficzna.mapa gnomoniczna .Biuro Hydrograficzne (Admiralicji Brytyjskiej) International Code of Signals -Miqdzynarodowy kod sygnalowy isobath .symbole (oznaczenia) stosowane na mapie nawigacyjnej -title of .mapa poprawiona correction data .up-dated .pilot .numer mapy admiralicji Admiralty Sailing Directions -locja Admiralty Tide Tables -tablice plywow almanac -rocznik astronomiczny Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners .poprawianie map of publications .szczegolowe mapy brzegowe compass rose -roza kompasowa contour line -warstwica conventional signs -symbole umowne na mapie nawigacyjnej correction -poprawka.coast .great circle .corrected .wkladka (mala mapka umieszczona na wiqkszej) symbols .izobata.coastal .) chart elements -elementy mapy -block -poprawka mapy w formie wklejki border -ramka mapy nawigacyjnej compass rose -r6za kompasowa na mapie dating -datowanie mapy frame -rarnka mapy nawigacyjnej .current -mapa prqdow datum -zero hydrograficzne mapy distortion .cotidal .skladnica map admiralicji -number . rocznik astronomiczny fathom line .kierunek i prqdkoik prqdbw) . linia jednakowych glgbokoki (sondowan) gnomonic projection -rzut gnomoniczny graduated meridian-skala szerokoici (na mapie w rzucie Merkatora) graduated parallel -podzialka dlugoici (geograficznej) graduation -podzialka error .poprawianie wydawnictw (nawigacyjnych) depth . almanach nautycmy.szczegolowe mapy brzegowe . warstwica glebinowa decreasing -zmniejszanie Distance Tables .glqbokoik w metrach contour . poprawianie -block .Roczne Zestawienie Wiadomoici Zeglarskich bring up to date . mapq) Catalogue of Admiralty Charts and Publications .mapa pilotowa . kursu chart .folial map nawigacyjnych .coast sheets .mapa archipelagu .navigational -mapy nawigacyjne .locja sheets .mapa gnomoniczna .

warstwica tytui mapy 1 NORTHERN PART .

siatka systemu hiperbolicznego routeing charts -mapy klimatyczne.mu1 rzadki .gravel .fine .osad .podzialka Sredniej szerokoSci sea bottom nature .naniesiony piasek .longitude .podzialka szeroko6ci of longitude .spis Swiatel (nawigacyjnych) List of Lights and Fog Signals .latitude podzialka szerokoici (geograficznej . mialki.roza wiatrbw wreck chart .mapa w gnomonicznym rzucie biegunowym polar projection -rzut polarny publications -publikacje radio-aid lattice .obstruction .ooze .shingle . cienki .6.charakter dna morskiego .locja .czysty .locja plans -plany polar chart .glina .mapa wrak6w -- - - - -- .tablice prqdkoSci star chart -mapa nieba Standard Marine Navigational Vocabulary Morski nawigacyjny slownik frazeologiczny The Mariner's Handbook .dumping ground -akwen wyznaczony do zatapiania odpadow.obstacle -przeszkoda .(podwodna) przeszkoda nawigacyjna .drobny iwir .Spis sygnalow radiowy ch magnetic direction -kierunki magnetyczne magnetic variation -deklinacja magnetyczna curves -krzywe deklinacji magnetycznej (to) map -nanosik na mapq mapping . NAWIGACJA - lattice -siatka (hiperbolicznych) linii pozycyjnych (na mapie) light list .skala podwodna supplementary tables -tablice uzupelniajqce speed table .Spis iwiatel (nawigacyjnych) i sygnalow mglowych List of Radio Signals .clean .Tablice plywow title of chart -tytul mapy (morskiej) topography -topografia true direction -kierunki rzeczywiste uncharted -nie naniesiony na map? variation -deklinacja (magnetyczna) . mapy drogowe (mapa z wymaczonyrni trasami statkow.skala .atlas map drogowych wraz z opisami satellite-derived positions -poprawki do pozycji satelitarnych Sailing Directions .kartografia. marynarski chart -mapa nawigacyjna.rodzaj dna (morskiego) .podzialka dlugoici -of mid latitide .nature of -rodzaj dna morskiego .drobny.dumping area -wysypisko (odpadkow.increasing -miqkszanie vigia -znak na mapie ostrzegajqcy przed przeszkodq wind chart -mapa wiatrbw wind rose .Poradnik marynarza Tide Tables .sand . amunicji) .clean bottom . almanach nautyczny nautical -morski. mapa morska tables .natural conditions .driftsand .chapter index diagram -mapka opisywanych (w danym tomie locji) akwenow .quality of the bottom .Rocznik astronomiczny.clay .podzialka dlugoici of latitude .gruby iwir sunken rock .Drogi oceaniczne Swiata other charts and diagrams -mapy inne i diammY pilot . nanoszenie na mapq Mercator's chart -mapa Merkatora Mercator's projection -odwzorowanie (rzut) Merkatora natural projection -odwzorowanie (rzut) naturalne (kartograficzny) Nautical Almanac (NA) . amunicji itd.deposit .warunki nauralne -- scale . pomoce nawigacyjne Notice to Mariners . mapa z trasami typowymi) routing guide .czyste dno (morza) .mialki piasek .tablice nawigacyjne navigation publications -publikacje nautyczne. .Wiadomoici Zeglarskie ocean charts -mapy generalne Ocean Passages for the World .

6. NAVIGATION .

linia wybrzeza -refraction .definitywne wyjScie statku .strefa przyboju breaking sea -lamiqca sig fala breaking the wave -iamanie sig fali brought up -przybyl (statek) (to) call .a.glowny kana1 zeglowny . nadbrzezny -areas -rejony (akweny) przybrzezne navigation -nawigacja przybrzezna radiostation .sygnaly brzegowe state -panstwo nadbrzezne -traffic -ruch przybrzezny -waters -wody przybrzezne coastwise -brzegowy.sailed (sld) -wyszedl (w morze.ice .safe .wzdluz brzegu anchorage -kotwicowisko .zawijak do portu channel -kana1 . akweny chronione exercise area . z kanalu) . o statku) .stand for the offing .danger . statku na redp) - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ashore -na lqdzie bar -plycizna .gotowy do wyjicia w morze .narrow -wqski kana1 .outgoing traffic -ruch (statkow) opuszczajqcych port .akweny eksplotacji dna morskiego .. ktorego naleiy unikaC arrival -przybycie .outer limit of the narrow zewnptrzna granica wqskiego przejScia clear the land .czas przybycia (np. obszar ..prohibited . pienv-outer sza od strony morza bound -ply& do. w granicach breaker .deep water .akweny zalodzen . NAWIGACJA Coastal navigation and approachesnawigacja przybrzeina i podejicia along shore .pipeline .refrakcja brzegowa coastal -brzegowy.(statek) wychodzqcy w morze .specially protected ..proceed to sea -wychodziC w morze .put to sea -wyjSC w morze .akweny specjalne.: podejicie) -blind .surveyed .akwen glqbokowodny .outward bound convoy -konw6j wychodza.main ship .port .anchorage .out-bound ..akwen przylegly . przybrzezny departure -wyjScie statku (w morze) .akwen przebiegu rurociqgow podwodnych .restricted .seaplane landing -akwen lqdowan wodnosamolotow .(podchodzenie przy braku widzialnoSci wzrokowej. w kierunku ..odplynqi od lqdu coast -brzeg..radiostacja brzegowa shipping -zegluga przybrzezna signals .Srodek tom wodnego .submarine transit lane .cargo transhipment .(akwen) podejiciowy do portu -recommended -route -zalecana trasa podejScia speed -prgdkoSC zblizania to leeward -podchodziC z zawietrznej (to) approach the coast -zblizai sig (podchodziC) do wybrzeza area .established -wyznaczone kotwicowisko anchoring -kotwiczenie prohibited .(statek) zdqiajqcy do portu macierzystego boundary -granica.fala przybojowa. -home . plyn& na .akwen..linie tranzytu okrgtow podwodnych .cable akwen przebiegu kabli podmorskich .wychodziC w morze --- - - - -- - - .adjacent . wybrzeze line .offshore production . przyboj zone .kotwicowisko .kierowaC sig w morze .final sailing .6. cy (np. obszar graniczny bounded -ograniczony. zabroniony dla zeglugi .rejon Cwiczeli okrgtow podwodnych .akwen o ograniczonym ruchu .military practice .outward bound -wychodzqcy w podroz .ready for sea .time of arrival .akwen bezpieczny .zblizanie sic (pot.inner lawica najblizsza brzegu (wewngtrzna) plycizna (lawica) zewngtrzna.kotwiczenie zabronione approach . pot: "na Slepo") .akwen przeladunow closed for navigation -akwen zamknigty dla zeglugi .outward vessel -wychodzqcy (w morze) .akwen niebezpieczny .akwen zbadany -temporary closed for navigation -akwen czasow0 zamknipty dla zeglugi -to be avoided -rejon.akwen Cwiczen marynarki woj ennej .stand out .mid-.

osady przybrzezne nearwater -wody przybrzezne needles -podwodne iglice skal ocean line . z kierunku lqdu (np.sea .(podmorskie) pole naftowe . odnoga morska lough -jezioro.dno nieczyste knoll -najplytsze miejsce mielizny home port -port macierzysty. szlaki . zauwaienie 11 4. - - - - - - .trasa przelotowa routeing -wymaczanie tras poruszania siq statkow.glowny tor wodny field -pole.granice loch .oceaniczny szlak ieglugowy offing -bezpieczna odlegloSC od lqdu off-lying danger . przesmyk nearshore -plycima przybrzezna deposit .bottom nets .tor wodny .take the sea -wychodzik w morze .grunt. pulapki na ryby ground .(to) .through .. woda glgboka . trasa .marked ..akwen rybacki .polawianie zabronione . ku brzegowi ledge -rafa lee of the shore -pod oslonq brzegu lee shore -brzeg na zawietrznej lies . akwen . ruty.oil .neck of .Srbdlqdowe drogi wodne island -wyspa isle -wyspa islet -wysepka lagoon . dno .trasy przeplywu. udawaC sig (dokqd6) proximity of navigational hazards -bliskoSC niebezpieczenstwnawigacyjnych race -prqd.Srodek nurtu (rzeki) narrows -wqskie przejhcie.foul . jest polozony limits .kosze.6.osirlgnq5 .main . wiatr) open coast -wybrzeze otwarte opening -przejScie w rafie pass -przejSC.sea .gas . przeplyn* pass E of -przeplynqk na wschbd od .dumping -wysypisko .reda roadstead -reda route .lqd staly mid stream .raise the depth .farmy hodowli ryb .odroznik ditch canal -kana1 drying .szlaki oznakowane .osuszanie.zdqzajqcy do portu macierzystego hug the land -trzymaC siq lqdu hydrographic-hydrograficzny surveying -badania hydrograficzne inland -w glgbi lqdu sea -morze wewngtrzne -waters -wody Srodlqdowe water-way .trawling -polawianie tralowaniem zone . z portu) - .. NAVIGATION stand to sea .niebezpieczenstwo (nawigacyjne) przy brzegu offshore . 1 landward .glgboko6C .odplynqb . linami haczykowymi prohibited .odejSC w morze .fish traps .steam away .lqd - -- -- - - - - - land-based .glgbia. (to) proceed -podqzaC.od lqdu. port rejestracji homeward .laguna reef -rafa otaczajqca lagung lake -jezioro land .deeper water . zatoczka mainland .spoil .strefa rybolowstwa flats -plycizna flat shoal -piycizna ground .(podmorskie) pole gazowe fishing -rybolowstwo.dluga zatoka.long line -pol.w kierunku lqdu. polawianie .lezy. znajdujqcy sie na lqdzie landfall -zbliianie sig do lqdu.szlak zeglugowy.-wqski przesmyk lqdu .zalecana trasa przejicia ridge -grzbiet mielimy podwodnej right-bank -prawobrzezny river -rzeka road(s) .deep . regulacja ruchu statkow system -system wyznaczonych tras morskich run in with -plynqC w pobliiu brzegu safety fairway -bezpieczny tor wodny .sieci przydenne -drift net polawianie sieciami dryfujqcymi .glqbsza woda (to) distinguish .lqdowy. bystrze reach -prosty odcinek rzeki .dno zanieczyszczone .crossing . wysychanie dump -wysypisko encompassing -otaczajqcy extend -rozcirlgaC sic fairway .fish farms ..-zobaczyC lqd -- .szlak przecinajqcy inne szlaki .odcinek rzeki od ostatniego zakrgtu do morza recommended track.vessel leaving -wychodzqcy (np.

shoal patch .splycenie -water -woda plytka ship reporting system (SRS) .foul .recommended traffic lanes .dzialalnohk podwodna surveyed .schemat ruchu okrpznego statk6w zone . z portu) -traffic management -zarz&anie ruchem statk6w -traffic system . traffic .droga wodna.skrzyzowanie lub romidlenie torow wodnych -lane -wyznaczony pas ruchu.sygnaly ruchu (w porcie) surveillance -nadzor nad ruchem s.separation zone .deepwater route .internal -wody wewngtrzne .traffic roundabout scheme . brzeg morski seacoast -wybrzeze morskie seashore -brzeg morski seaside -wybrzeze (morskie).check point -punkt kontrolny. piaszczysta lawica .woda slodka zasolona (np.shallower water -plytsza woda .strefa ruchu przybrzeinego -junction .brackish .linia rozgraniczenia ruchu s.calling-in-point (CIP) -miejsce zgloszenia .rockbound .system kontroli (systemow) statku outward .statek wychodzqcy (np. restrictions . akwen . akwen .system rozgraniczenia ruchu (statkow) -caution area -akwen wymagajqcy wzomozonej czujnoki - - - -crossing routing scheme -schemat przecinajqcych sip tras mchu .rozcislga sip (od .separation line -linia rozdzielajqca (tory kierunkowe w systemach separacji ruchu) .statek.skala ..linia brzegu shore-line -wybrzeze.shoal -mielizna. zeglowne).skierowany do morza.strefa rozgraniczajqca ruch statk6w (w roinych kiemnkach) -two-way traffic route -trasa dwukierunkowa unmarked -nieoznakowany unreliable sector . akwen) traffic .szlak glgbokowodny (dla statk6w o duiym zanurzeniu) -intersection.dno morza .ruch (statkow) analysis . zeglowny . w ujSciu rzeki) . kana1 zeglugowy water -woda.do) submarine -podmorski activity . plycizna. mielizna -bank -plycizna .analiza ruchu s.rock bar .6. strefa ruchu s. linia brzegu stand in -podchodzik do lqdu (to) steam -plynqk stretches .shoal areas .extensive . torow wodnych) .ograniczenia dla zeglugi signal .system ruchu statkbw vicinity -poblize.intensywny ruch s.zbadany (np. .otoczony skalami .przecigcie (np.ilohk zawinigC (statkow do portu) traffic separation scheme . w kierunku morza sea-way -wolna przestrzen na morzu shallow -plycizna.restricted area .rafa .rock .czolo brzegu shore fishery -lowisko przybrzezne shore horizon . -precautionary area -akwen wzmoionej czujnohci . NAWIGACJA seabed .system raportowania pozycji.kontrola ruchu s. management -zarzqdzanie ruchem s.rocky patch . nadmorski seaward . w pobliiu vigia .restricted -wody ograniczone - --- - - - - - .podr6z (statku) w gorg rzeki waterway .ship movement reporting -meldowanie o ruchu statku shore -brzeg morski shoreface . line . s. meldunkowy -mandatory SRS -obowiqzkowe meldowanie .strefa separacji ruchu ..domniemana mielizna voyage up the river .akwen waters -wody (np.coastal -wody przybrzezne . okrpt inward .inshore traffic zone .obszary pfytkowodne .statek wchodzqcy (do portu) monitoring system .zalecane strefy ruchu .sektor niepewny up along -plynqk w glqb kanalu vessel .akwen niebezpieczny (dla ieglugi) region . control . skladania meldunkow trasowych .navigable -wody zeglowne. wykorzystywane do zeglugi.skupisko skal seaboard -wybrzeze morskie.akwen zamknigty dla ieglugi .

helmet. NAVIGATION Magnetic compass kompas magnetyczny Flinders bar/ rura korektora Flin- hood. iron correcquadrantal corrector/ kula z miekkiej stali odstawa dla kuli oiwietlenie kompas iscop/ ernik peryskopowy mirror/ lusterko compass bowl/ kociotek sight vane/ przeziernik Gyrocompass kompas iyroskopowy symmetrical transformer/ transformator symetryzujqcy on/offswitch for follow-up plate wiqcznik systemu nadqinego lubber line/ kreska kursowa transmitter/ nadajnik servomotor/ senvomoto obudowa zewngtrzna gyrocompass repeater/ powtarzacz jrokompasu .6. dome/ iron ball.

compensation .6.(total) -of compass .heeling .semicircular corrector -magnes do kompensacji dewiacji polokrgznej .dipping .dewiator kompasow .kompas rufowy .Flinders bar .quadrantal .dome -kopula (kompasu magn. pryzmatyczny (zaopatrzony w pryzmat ulatwiajqcy odczyt wskazan) .igla magnetyczna .gniazdo magnesowe -magnifying glass -kompasowe szklo powiqkszajqce needle . glowny . .kompas glowny .projector -kompas projekcyjny . calkowita poprawka k.swinging buoy -plawa dewiacyjna .swinging ship .fluid .compensator -magnes kompensacyjny .fore-and-aft correctors -korektory wzdluzne .kula kompensacyjna .autopilot.k.Gaussin .korektor Flindersa . nastawianie -adjust a compass -kompensowaC blgdy kompasu adjuster . pilot automatycz"Y autopilot .dewiacja przechylowa . k.dipping needle .kurs kompasowy directing force .magnet chamber . kompas z plynem .spirit -kompas z plynem .kompas magnetyczny i iyrokompas adjustment -kompensacja.expansion chamber -komora rozprqina (kompasu magnetycznego z plynem)float -plywak kompasu -helmet .liquid-card .kompas glowny .dry .iron correctors .kompas sterowy - - - - - - - -telltale compass .variation needle .kopula kompasu light .kule kompensacyjne .oiwietlenie kompasu .) error . magnetycznego .inklinator .sila ustawiajqca kompasu rose .autopilot settings -nastawy autopilota azimuth -azymut reading device -namiernik compass -kompas .kompas mokry.roze (kola) deklinacyjne na mapie (compass) error .blqd kompasu.swirl -blqd wleczenia ( r o e kompasowej) .obracanie statku (przy okreSlaniu dewiacji) automatic pilot .unsteady -kompas niestateczny compass (components) . tarcza namiernicza .verge ring -pierkcien dociskowy (kompasu) compass -kompas -bearing -namiar kompasowy -bridge -poklad namiarowy correction -poprawka kompasu course .czqSci kompasu binnacle -podstawa (szafka) kompasu -bowl -kociolek kompasowy -box .czasowa dewiacja kompasu .azimuth .igla kompasowa -pivot -trzpien roiy kompasowej -point -znak rumbowy -pole -podstawa kompasu okrqtowego .after .blqd przekainikowy (wskazah kompasu) .periscopic -kompas peryskopowy .quadrantal corrector . w kabinie kapitana kompas magnetycz-transmitting magnetic ny przekaznikowy .compensated campass -kompas po kompensacji dewiacji .) .r6za kompasowa chamber -kociolek kompasowy cover -pokrowiec na kompas .steering .(calkowita) poprawka kompasu -- - - - - - - - - - - - .blqd kreski kursowej kompasu of repeating system .blqd indukcji(wskazan k.pole -kompas podwyzszony -prismatic .kompas z plynem .kompas z plynem .sight vane -przeziernik (namiernika) stand -podstawa kompasu .calkowita poprawka kompasu m.induction .k.kopula kompasu hood .kompensacja .heeling adjuster -przyrzqd do kompensowania dewiacji przechylowej -heeling corrector -korektor przechylowy (magnesowy kompensator dewiacji paechylowej) .kompas suchy .liquid .blqd CwierCokrqzny .igla inklinacyjna .reflector -kompas refleksyjny .bearing .compensating -blqd przypadkowy directional -blqd kierunkowy .lubber .standard .kompas namiarowy.dumb -pelorus.mariner's -kompas okrqtowy . NAWIGACJA Magnetic compass and gyro compass .skrzynka kompasowa card .swing -wykonywaC cyrkulacjq (dla okreSlenia dewiacji) .

6. NAVIGATION

translation - blqd przemieszczenia (we wskazaniach kompasu) - turning - blqd polnocny (kompasu) declination -deklinacja magnetyczna decrease - zrnniejszenie deklinacji increase -zwiqkszenie deklinacji deviation -dewiacja (magnetyczna) -buoy - dalba dewiacyjna - constant - dewiacja stala curve -krzywa dewiacji - local attraction - dewiacja miejscowa - quadrantal - dewiacja CwierCokrpzna - residual deviation - dewiacja ostateczna - semicircular - dewiacja polokrqzna table -tabela dewiacji dip -inklinacja magnetyczna compass rose -roia kompasowa - dromoscopic card -roza kompasowa ze skalqdla kursow magnetycmych i rzeczywistych error - blqd kreski kursowej - Fleur de lys -kwiat lilii - ornament roiy wiatrow - flower of the winds - roza wiatr6w - lubber line - kreska kursowa - lubber's point - kreska kursowa - rose -roza (kompasowa) - tilt of the card -przechyl r6iy (kompasowej) gyrocompass -kompas iyroskopowy - master compass - k. glowny, iyromatka - master -iyromatka gyro - iyroskop course -kurs iyrokompasowy drift - dryf iyroskopu gyrocompass (components) - czqSci skladowe iyrokompasu, k. iyroskopowego - centering pin - trzpien centrujqcy z. - gyroscop - iyroskop - gyrosphere -kula iyroskopowa -pivot bearing - loiysko ukladu kierujqcego -repeater -powtarzacz iyrokompasu (gyrocompass) error -blqd iyrokompasu - balistic -blqd szybkokci (iyrokompasu) - rolling -blqd przechylu (kyrokompasu) - running down - (iyrokompas) wskazujqcy z blqdem dodatnim - speed -blqd prqdkohci (iyrokompasu) - speed latitude - dewiacja szybkoSciowa gyromagnetic compass -kompas kyromagnetycmy gyro-pilot - autopilot, sternik automatyczny (gyropilot) settings -nastawy iyropilota
-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-permanent helm setting -nastawa stalego wychylenia stem - steering instability compensator - kompensator niestatecznoki kursowej (statku) gyro-repeater -powtarzacz iyrokompasu, rePetytor inclination -pochylenie, nachylenie of needle - inklinacja igly (magentycznej) magnet -magnes (kompensujqcy) - adjusting -magnes kompensacyjny - compensating -magnes kompensacyjny - corrector - magnes kompensacyjny - heeling - korektor przechylowy (magnes) do kompensacji dewiacji przechylowej - natural - magnes naturalny - permanent - magnes staly - temporary -m. nietrwaly (indukcyjny) magnetic -magnetyczny anomaly -anomalia magnetyczna -bearing -namiar magnetyczny chart - mapa magnetyczna coefficient -wspolczynnik dewiacji compass -kompas magnetyczny course - kurs magnetyczny declination -deklinacja (magnetyczna) dip - inklinacja magnetyczna disturbance - zaburzenie magnetyczne equator -rownik magnetyczny latitude - szerokoSC magnetyczna meridian -poludnik magnetyczny needle - igla magnetycma pole -biegun magnetyczny range -nabieznik dewiacyjny variation -deklinacja magnetyczna curves - izogona magnetism -magnetyzm - isodynamic line - izodyna - isogonic line - izogona - mild steel - stal miqkka - non-magnetic materials - materialy niemagnetyczne - permanent - magnetyzm s t a b - red pole - biegun dodatni (magnesu) - retentive -magnetyzm nabyty - retentivity -pozostaloh5 magnetyczna - ship's magnetism -magnetyzm okrqtowy - subpermanent magnetism - m. polstab - temporary -magnetyzm zmienny receiver compass -powtarzacz kompasu repeater compass - powtarzacz kompasu, repetytor kompasu

-

- -

-

-

--

-

-

-

Compass rose rdia kompasowa

half cardinal point

N NbyE NNE NE by N NE NEbyE ENE EbyN E E by S ESE SE by E SE SE by S SSE S by E S S by W SSW SW by S SW SW by W WSW WbyS W WbyN WNW NW by W NW NW by N NNW N by W

oooO
1 l o 114 22O 112 33O 314 45O 56O114 67O 112 78O 314 90° 1Ol0 114 112O 112 123O 314 135O 146O 114 157O 112 168O 314 180° 191° 114 202O 112 213O 314 225O 236O 114 247O 112 258O 314 270° 281°1/4 292O 112 303O 314 315O 326O 114 337O 112 348O 314

North North by east North-northeast Northeast by north Northeast Northeast by east East-northeast East by north East East by south East-southeast Southeast by east Southeast Southeast by south South-south east South by east

-p6lnoc
- poinoc do wschodu - poinocno polnocny wschod -polnocny wschod do polnocy

-polnocny wsch6d
-

-polnocny wschod do wschodu

wschodnio p6inocny wschbd

- wschod do polnocy -wschdd - wschod do poludnia -wschodni poludniowy wschod -poludniowy wsch6d do wschodu -poludniowy wsch6d -poludniowy wschod do poludnia -poludniowy poiudniowy wschod -poiudnie do wschodu

South -poludnie South by west - poiudnie do zachodu South-southwest -poiudniowy poludniowy zachod Southwest by south -poludniowy zachod do poludnia South-west -poludniowy zachdd Southwest by west -pohdniowy zachod do zachodu West-southwest - zachodnio poludniowy zachod West by south - zach6d do poludnia West West by north West - northwest Northwest by west Northwest Northwest by north North-northwest North by west
- zachdd - zachod do pohocy - zachodni pbhocny zachod
-

-pblnocny zach6d
-

pohocny zachod do zachodu polnocno polnocny zachod polnoc do zachodu

-polnocny zach6d do pohocy

6. NAVIGATION
f'

Relative d', =bc'v,ea - kierunki wzglcdne

; Y O O + ; ~ ~ ~

po

right ahead -prosto z dziobu ahead/ na kursie

7

4

abeamgort, port beam/ n7lewvm trawersie

Vi'd

astern/z rufi right astern/prosto za rufq clockwise/zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara counter-clockwise/przeciwniedo kierunku ruchu wskazdwek zegara

9 3

d
\

g3$

.a .-

afhvard/ w kierunku rb u

-I

forward/ w kierunku dziobu przednia cz& statku, na przedzie

.4
.

3 -

2

Port side/ lewa burta

5$

'3
'-

starboard side/prawa burta

fore/ z przodu, ku przodowi

.
Y

6. NAWIGACJA

Directions - kierunki
abaft - z tylu, za, w rufowej cz&i statku -beam -za trawersem, z tylu trawersu statku abeam -na trawersie aboard - na statku, na burcie above deck - nad pokladem above sea level - nad poziomem morza abreast -w jednej linii, na trawersie afore -przed (dziobem statku), z przodu aft - na rufie, ku rufie aftermost -na samej rufie aftward -w kierunku rufy ahead -naprzod, z przodu, przed dziobem - right - prosto z dziobu aloft -w gorze, nad pokladem alongside -przy burcie, wzdluz burty amidships -na Srodokreciu apoop -na rufie astern -za rufq athwart -w poprzek (np. statku) athwartships -w poprzek statku at the angle of ... -pod kqtem back -tyl beam -trawers before the beam -przed trawersem broad on bow - 4 5 O od dziobu clockwise -zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara counter-clockwise - przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek zegara direction -kierunek directional -kierunkowy dead astern - dokladnie za rufq dead ahead - dokladnie przed dziobem direction -kierunek East (E) -wschod Eastern -wschodni east -wschod, wschodni, na wschodzie east -plynd w kierunku wschodnim east - zmieniak kierunek ruchu na wschodni eastbound - (statek) plynqcy na wschod east by north -wschod do polnocy east by south -wschod do poludnia easterly -wschodni easterly - ze wschodu, na wschod east-northeast -wschodnio-polnocny wschod, ze wschodnio-polnocnego wschodu na wsch6d od ... east of. east-southeast - na wschodnio-poludniowy wschod, ze wsch.-poludniowego wschodu

-

eastward - kierunek wschodni, na wschod eastwardly - na wsch6d eastwards -na wschod east-west - ze wschodu na zachod end on - wprost na, na wprost fore - przedni, z przodu, ku przodowi fore and aft -wzdluz statku, na dziobie i rufie foremost -przedni, najbardziej z dziobu foremost - do przodu, naprzod forward - przednia czgSC statku, na przedzie, na dziobie head - przod statku North (N) -polnoc (kierunek geograficzny) north -polnocny, na polnocy N (Northern) -polnocny north (of) - na polnoc od... northeast -(w kierunku) z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeast - pblnocny wschod, na p6lnocnym wschodzie northeasterly -p6lnocno-wschodni northeasterly -z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeastward -w kierunku polnocnowschodnim, na polnocny wschod northerly -polnocny northerly -z polnocy, na polnoc north-northeast - w kierunku pblnocno-polnocno-wschodnim north-northwest - w kierunku p6lnocno-polnocno-zachodnim northward - na polnoc northward -kierunek polnocny northwest -w kierunku polnocno-zachodnim, z kierunku polnocno-zachodniego northwesterly -polnocno-zachodni, z polnocnego zachodu, na polnocny zachod northwestward - na pblnocny zachod offshore - od brzegu off the beam -na trawersie on board - na statku, na statek on-deck -na pokladzie on ship board - na statku, na statek on the beam -na trawersie on the bow - ,,na dziobie" (o obiektach usytuowanych w sektorze dziobowym) on the quarter -w Cwiartce rufowej on the starboard beam -na prawym trawersie outboard - (polozony) na zewnqtrz kadluba P and S (Port and Starboard) - prawa i lewa (burta)

6. NAVIGATION
f

3

Vertical distances and locations odleglos'ci i rozmieszczenie pionowe
on the mast/ na maszcie over the bridge/ nad mostkiem on the bridge/ nu mostku

on open decW na poktadzie otwartym on upper tweendecW na g o r y m miedzypokiadzie on lower tweendeck/ nu dolnym miedzypokladzie on the bottom/ na dnie under the bottom/ pod dnem

over deck/ponad pokladem below deck/pod pokladem

under the keel/ pod kilem

overhead clearance/ odleglos'd od topu przeiwit pionowy

glebokoiC

underkeel giebokoii pod stepkq

over the bottom/ nad dnem on the bottom/ na dnie

t

t

6. NAWIGACJA

point - rumb (1 1,25O) -by - rumb czwartej klasy (do ...) -cardinal --punkty kardynalne kompasu, strony Swiata - forced -rumb czwartej klasy (do ...) - half cardinal - znak rumbowy poiredni - half -poi rumba - intercardinal of points - znaki rumbowe poSrednie of the compass - znak rumbowy - quadrantal points - znaki r. poSrednie - quarter - znak rumbowy trzeciej klasy - quarter card -roza kompasowa o podzialce rumbowej - three-letter point (of the compass) -znak rumbowy trzeciej klasy port -lewy beam -na lewym trawersie -bow - w lewo od dziobu quarter - w lewo od rufy side (ps) - lewa burta rhumb - rumb (1 1,XO) right astern -prosto za rufq South (S) -poludnie Southern (S) -poludniowy starboard side (stb) -prawa burta south -poludniowy south - na poludnie, na poludniu south -posuwaC sig na poludnie, kierowaC sig na poludnie southbound -plynqcy na poludnie (statek) southeast - z poludniowego wschodu, na poludniowym wschodzie southeast - na poludniowy wschod, na poludniowym wschodzie southeasterly - z poludniowego wschodu, na poludniowy wschod southeastward - (kierunek) poludniowo wschodni southeastward(s) - na poludniowy wschod souther - skrgcaC na poludnie southerly -poludniowy

-

-

-

-

-

-

-

southerly - z poludnia, na poludnie south-southeast -na poludniowo-poludniowy zachod, z poludniowo- poludniowego zachodu southward -kierunek poludniowy south-ward(s) - na poludnie southwest - poludniowy zachod (kierunek, znak rumbowy) southwest - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwest by south - poludniowy zachod do poludnia (kierunek, znak rumbowy) southwest by west - poludniowy zachod do zachodu (kierunek, znak rumbowy) southwesterly - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwestward(s) - na poludniowy zachod starboard (stbd) -prawa burta -beam -na prawym trawersie -bow - w prawo od dziobu -quarter - w prawo od rufy side -prawa burta thwartships -w poprzek statku (to) veer -zmieniaC kierunek (na zgodny z ruchem wskazowek zegara), obracaC sig W (West) -zachod W (Western) - zachodni west - zachod (kierunek) west -posuwaC sig na zachod, zmieniaC kierunek (ruchu) na zachodni west - zachodni west (of) -na zachodzie, na zachod westbound - (statek) plynqcy na zachod westerly - zachodni westerly - z zachodu, na zachod west-northwest - na zachodnio-polnocny zachod, z zachodnio-polnocnego zachodu west-southwest - na zachodnio-poludniowy zachod, z zachodnio-poludniowego zachodu westward - kierunek zachodni westwardly - na zachod westward(s) - na zachbd

-

6. NAVIGATION f

s Course: and bearings . ... - - . . .kursy i numrury.

true North/ pdlnoc rzecz~wista magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

compass North/ polnoc kompasowa \

, '
mwo -.-

~owm-+ion/

poprawka jrokompasu gyrocompass North/ x5lxoc iyrokompasowa ompass course/

true course/ kurs rzeczywisty magnetic course/ kurs magnetyczny compass course/ kurs kompasowy magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

true North/ procompass North/ Ni 7olnoc jrokompasowa

true ship's course, course steered/ rzeczywisty kurs statk~ course over the ware kqt drogi po wodzie

Navigation - nawigacja
accuracy - dokladnoSC accurate -dokladny acoustic sounding - sondowanie akustyczne (echosondq) acquire -zdobyC, zebra6 (dane) against the sun - ruch przeciwny do ruchu wskazowek zegara, ruch z zachodu na wschod against the wind -pod wiatr angle - kqt of cut - kqt przecipcia sip linii pozycyjnych of position - kqt przecipcia sip ortodromy z poludnikiem on the bow -kqt kursowy angular -kqtowy distance - odlegloSC kqtowa speed -prpdkoiC kqtowa velocity -prpdkoik kqtowa apparent -widoczny, pozorny -wind -wiatr pozorny argument - zmienna niezalezna, argument (wejSciowy do tablic) assumed position -pozycja zalozona average - Sredni, przeciptny speed - prgdkoiC Srednia azimuth -azymut circle - kolo azymutalne zwane wierzcholkowym compass -kompas glowny diagram -wykres wartokci azymutu reading device - namiernik -tables -tablice azymutalne bearing -namiar amplitude - amplituda wschodu i zachodu - check - namiar kontrolny - clearing - n. bezpieczny compass -kompas namiarowy, k. glbwny - constant - n. staly, niezmienny - constant line - linia stalego namiaru - cross -n. krzyzowy finder -namiernik line - (wykreilona na mapie) linia namiaru - reciprocal - n. przeciwny, kontrnamiar - relative -namiar wzglgdny, kqt kursowy - safety -namiar bezpieczny (to) bear -namierzak cable -kabel(1110 mili morskiej) area - akwen ukladania kabla, obszar (dna), przez ktory biegnq kable circle -kolo, okrslg

- great

- of position -kolo pozycyjne - of visibility -krqg widzialnohci - small - - kolo male

- -kolo wielkie, ortodroma

6. NAWIGACJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

composite sailing - zegluga mieszana (po ortodromie i loksodromie) computation - liczenie, obliczanie (to) compute - liczyk, obliczak contracted horizon -horyzont przyblizony (z powodu zmniejszonej widzialnoici) convergency -kqt zbieznoSci poludnikbw correction -poprawka, poprawianie of course - poprawka kursu course - kurs angle - kqt kursowy - compass - kurs kompasowy - direct - kurs bezpoiredni error -poprawka iyrokompasu - estimated - kurs przyblizany - final -kurs koticowy (ortodromy) - gyro -kurs zyrokompasowy - initial -kurs poczqtkowy ( ortodromy) made good - kilt drogi nad dnem - magnetic -kurs magnetyczny over the ground - kurs nad dnem recorder -kursograf steadiness - statecznoSC kursowa -to steer -kurs na ster -through the water - kurs po wodzie - true -kurs rzeczywisty course-keeping stability - statecznoiC kursowa current -prqd (spowodowany zjawiskami meteorologicznymi w odroznieniu od tidal stream - pwd plywow) danger -niebezpieczenstwo area - obszar niebezpieczny -bearing -namiar niebezpieczny depth - glgbokoSC line - linia (na mapie) oznaczajqca obszar niebezpieczny sector - sektor niebezpieczny day's run - odlegloSC przebyta w ciqgu doby - average - irednia odlegloSC przebyta w ciqgu doby dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne position - pozycja zliczona navigation -nawigacja zliczeniowa downstream -z prqdem down the wind - z wiatrem drift - dryf departure -zboczenie nawigacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---

6. NAVIGATION

- course -kurs poczqtkowy - - track - droga po ortodromie - distance -odlegloSC przebyta od punktu po- Greenwich meridian poludnik gryniczowski
-

czqtkowego deviate -zbaczaC, odchylaC deviation -zboczenie z zaplanowanej trasy deep-sea lead - sonda glqbinowa deep-sea lead line - linka sondy glqbinowej deep-sea sounding- sondowanie glqbokowodne difference of latitude -r6znica szerokoici geograficznej difference of longitude -roinica dlugoici geograficznej dip - obnizenie widnokrau directional radio beacon - radiolatarnia kierunkowa distance - odlegloSC -made good - odlegloiC (droga) rzeczywista - measured - mila pomiarowa - nautical - odlegloSC po loksodromie over ground - odlegloSC nad dnem -through the water - odlegloSC po wodzie dynamic positioning -pozycjonowanie dynamiczne, dynamiczna stabilizacja pozycji dynamic stability on course -dynamiczna statecznoSC kursowa equiangular spiral - loksodroma (nawig) erase -wycieraC error - btqd, pomylka - gyro blqd zyrokompasu in navigation -blqd nawigacyjny estimated position -pozycja przypuszczalna, pozycja przyblizona fathom (fath.) - sqzen (to) fathom - sondowaC (dno) fathometer - echosonda fathomable - dajqce siq wysondowaC (dno) fathomless -nie dajqce sic wysondowaC (dno) first meridian -pienvszy poludnik, p, zerowy fix - pozycja obsenvowana - element of a -wielkoici wyznaczajqce pozycjq statku geographical -geograficzny latitude - szerokoSC geograficzna longitude - dhgoic geograficzna geo-navigation -nawigacja terestryczna great circle - kolo wielkie, ortodroma bearing - kurs poczqtkowy na ortodromie distance - odlegloiC po ortodromie sailing - zegluga po ortodromie

-

-

-

-

-

-

--

---

half-convergency - poprawka loksodromiczna half size scale - skala 1: 2 heading to - kierowaC siq w strong.. heave the lead - sondowaC rqcznie heave to - lezeC w dryfie height of eye - wysokoBC oczna, wzniesienie oka (obsenvatora) high latitudes - duze szerokoici geograficzne horizontal -poziomy angle - kqt poziomy danger angle -kqt poziomy niebezpieczny - forward -widnokra (widziany) z dziobu hyperbolic lattice - siatka hyperboliczna identification -identyfikacja - mistaken -bledna identyfikacja inaccuracy - niedokladnoSC inaccurate -niedokladny increase - zwiqkszenie, zwyzka, przyrost inland -w glqbi lqdu navigation - nawigacja Srodlqdowa sea - morze wewnqtrzne -vessel - statek zeglugi Srodlqdowej -waters -wody Srodlqdowe water-way - Srodlqdowe drogi wodne inter-island trading -zegluga miqdzy wyspami interpolation -interpolacja knot (kn, kt) - wqzel (jednostka prqdkoki = 1Mdgodz) latitude (lat) - szerokoSC (geograficzna) -by dead reckoning - szerokoSC zliczona -by observation - szerokoSC obsenvowana lie the course -p o d e a t zalozonym kursem lie the course -wykreSlaC kurs lay down a course -wykreSliC kurs lay the land - straciC lqd z oczu league - odcinek trzymilowy (np. w tzw. mili pomiarowej) leg -odgalqzienie, odnoga, odcinek drogi (pomiqdzy zmianami kursu) Line - rownik line - linia - advance a - przesunqk liniq pozycyjnq of bearing - linia namiaru of position - linia pozycyjna of sounding - linia sondowania (to) log - dokonaC zapisu w dzienniku okrqtowym

-

-

-

-

-

-

-

6. NAWIGACJA

log board - tabliczka do zapis6w nawigacyjnych log-book - dziennik okretowy longitude (long.) - dlugoSC geograficma by dead reckoning - dlugoSC geograficma zliczona -by observation - dlugoSC g. obsenvowana in arc - dlugoSC g.w mierze kqtowej in time - dlugoSC g. w mierze czasowej low latitudes - male szerokoSci geograficzne, tropik loxodrome - loksodroma loxodromic curve -krzywa loksodromiczna loxodromic line - loksodroma margin of safety -zapas bezpieczenstwa make a landfall -zblizyC sip do lqdu (to) mark -makowat, maczyC marker - oznaczenie, znacznik (np. glebokoSci) mate's log - dziennik okretowy mean depth - Srednia glqbokoSC mean mercatorial bearing - namiar (Sredni) loksodromiczny measured mile -mila pomiarowa course - kurs przejScia mili pomiarowej measured range -zakres pomiarowy meridian -poludnik line - linia poludnika meridional -poludniowy -difference of latitude -r6inica powiqkszonej szerokohci part -powiekszona szerokoSC middle latitude - Srednia szerokoSC sailing - metoda Sredniej szerokoSci mile -mila - international nautical - miedzynarodowa mila morska (1852 m) minute -minuta (to) navigate -nawigowab, plywaC navigation -nawigacja, zegluga - coastal -nawigacja przybrzeina - improper -niewlaiciwa nawigacja - inland -w glebi lqdu - inland waterways navigation -zegluga Sr6dlqdowa - sea - nawigacja (zegluga) pelnomorska - ocean going -zegluga oceaniczna, zegluga wielka navigational accuracy - dokladnoSC nawigacji

-

-

--

-

--

-

-

-

-

observed (obs.) -obsenvowany, rzeczywisty offing -widnokrqg morski offset -przesuniecie (poprzeczne) open bearings -namiary nierownoczesne optimization -optymalizacja passage planning -planowanie podroiy - safety margin - zapas bezpieczehstwa - passage execution - realizacja podr6zy - route planning - planowanie trasy - pre-arrival check list - lista sprawdzajqca (czynnoSci) przed portem - pre-departure check list - lista sprawdzajqca przed wyjiciem w morze - pilot card - informacja dla pilota (o wlaiciwoSciach manewrowych statku) - voyage planning- planowanie podr6zy - passage plan -plan przejicia (morzem) - transocean routes - trasy transoceaniczne - near coastal navigation -zegluga przybrzezna - pilot passages -przejkcia z pilotem - areas of danger - obszary niebezpieczne - allowable error margin - dopuszczalny margines b l e d ~ - pilot embarkation area - miejsce podejmowania pilota - position doubtful (PD) - pozycja niepewna, pozycja wqtpliwa -position fixing aids -obiekty/urz&enia ulatwiajqce okreilenie pozycji position -pozycja - accuracy of the - dokladnoSC approximate (PA) -pozycja przyblizona - assumed -pozycja przyjqta, zalozona - corrected -pozycja poprawiona - dead reckoning - pozycja zliczona doubtful (PD) - pozycja wqtpliwa - estimated -pozycja przyblizona line - linia pozycyjna - noon - pozycja w poludnie (czasu statkowego) - observed - pozycja obsenvowana - transferred line -przesuniqta 1. pozycyjna speed -prqdkoSC - average - predkoiC Srednia over ground (SOG) -prqdkoSC nad dnem - true -prqdkoSC rzeczywista work a traverse - zliczaC drogq (przy zmianach kursu) work up the reckoning - wyznaczaC pozycje ze zliczenia

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

6. NAVIGATION

f Navigational lights and marks
Gwiatla i znaki nawigacyjne

lights/ nabieinikowe

~hore lighthouse/ !atarnia brzegowa

shoal lighthouse/ latarnia nu plyciinie

breakwater lighthouse/ latarnia nu falochronie

framework light structure/ latarnia nu konstrukcji aiurowej

onical buoy/ lawa stoikowa
r -

spherical buoy/ can buoy/ plawa cylindryczna plawa kulista topmark/ znak szczytowy light/ s'wiatlo radar reflector/ reflektor radarowy . photovoltaicpanel/ panel fotoogniw superstructure/ cz& nadwodna -buoy number/ numer plawy

pillar buoy/ spar buoy/ plawa plawa drqzkowa kolumienkowa

top marks znaki szczytowe

cylinder/ ball/ cross/ double two balls/ kula krzyi cross/ walec podw6jna podwbjny kula krzyi

laricuch kotwiczny obciqznik, a martwa

a. cone point-up/stoiek, wierzcholkiem do gory; double cones: b. points upwards/ wierzcholkami do gory, c. base to base/podstawami do siebie, d. points downwords/ wierzcho/karni w ddl, e. point to point/ wierzcholkami do siebie

f 8 8d

Navigational lights and marks Swiatla i znaki nawigacyjne
arc of visibility - sektor widocznoSci bands -pasy poziome na plawach beacon -stawa nawigacyjna - approach - stawa podejSciowa - boat - latarniowiec niedozorowany - diamond - stawa ze znakiem szczytowym w ksztalcie rombu - fixed - stawa - floating -plawa - front - stawa przednia - radar - stawa radarowa, latarnia r. - rear -tylna stawa (nabieznika) signal - sygnal stawy (radiowej) (to) beacon -ustawiaC znaki nawigacyjne beaconage - system oznakowania nawigacyjnego beaconboat -maly statek latarniowy beaconed rock - skala oznakowana stawq beacons in line -nabieznik dzienny beam transmitter - stawa radiowa buoy - plawa, pot: boja - bell -plawa dzwonowa break adrift -plawa zenvana i dryfujqca - cable -plawa kablowa - chequered plawa pomalowana w szachownice damaged -plawa uszkodzona - gas -plawa gazowa - gong -plawa gongowa - high focal plane -plawa latarniowa - horn - plawa akustyczna (wyposaiona w r6g sygnalowy pneumatyczny) - light -plawa Swietlna - mooring - boja cumownicza, beczka cumownicza removed - plawa usunieta -replaced -plawa zastagiona (innym znakiem) - topmark -plawa ze znakiem szczytowym - watch - plawka pozycyjna (do oceny dryfu) plawa z buczkiem, plawa buczqca -whistle buoy (shape) - ksztakt plawy - barrel -plawa beczkowa - beacon - plawa dr@kowa - can -plawa cylindryczna - cask -plawa beczkowa - conical -plawa stozkowa - cylindrical -plawa cylindryczna

- nun

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

(boja) plawa wrzecionowa - ogival -plawa t~ostozkowa - pillar -plawa drekowa - spar -wiecha, tyka - spherical -plawa kulista - spindle -plawa wrzecionowata buoyage - obojowanie, oznakowanie bojami - bar buoy -plawa na lawicy rzecznej -buoyed channel -kanal oznaczony plawami - cardinal system of - kardynalny system oznakowania (nawigacyjnego) - channel -plawa na torze wodnym - danger -plawa oznaczajqca niebezpieczelistwo - landfall buoy -plawa dojazdowa - mark buoy - boja (plawa) ostrzegawcza may prove unreliable - obojowanie moze okazaC sic zawodne - mid-channel buoy - pfawa omaczajqca Srodek tom wodnego - middle-ground buoy - plawa oznaczajqca mielizne Srodkowq - outfall buoy -plawa oznaczajqca ujScie Sciekow - port hand buoy - plawa wyznaczajqca lewq strone (tom wodnego) -right hand buoy -plawa wyznaczajqca prawq strong (tom wodnego) - safe water - (plawa oznaczajqca wode gleboka, oznaczajqca kanal zeglowny) - sea buoy - plawa podejSciowa - spit - plawa oznaczajqca koniec mielizny lub wysuniqtego lqdu - starboard hand mark - prawostronny znak nawigacyjny - starboard hand buoy -plawa prawoburtowa - station buoy -plawka pozycyjna - turning buoy - plawa zwrotna (na zakrecie tom wodnego) -wreck buoy -plawa wrakowa - winter - obojowanie zimowe (to) buoy -ustawiaC boje, plawy characteristic (of light) - charakterystyka (Swiatla nawigacyjnego) - alternating white and red (Alt. W & R) -(Swiatlo nawigacyjne) zmienne bialo-czenvone - fixed light (F) - Swiatlo stale - fixed and flashing (F.Fl) - Swiatlo nawigacyjne mieszane - fixed and group flashing (F.Gp.Fl.) - (Sw. naw.) mieszane, stale z blyskami w grupach

-

6. NAWIGACJA
-

-

-

-

-

-

-

bt'yskowe-grupowe mieszane bt'yskowe quick/ Swiatio migajqce j&ed and g-roub/Swiatlo mieszane w grupach :omPosite group occulting/ ' :ombinowane przerywane grupowe ' I ' &ui & i a migajqce grupowe d p e r i o d / okres flashing/ Swiatlo bt'yskowe rnxumm long flashing/ Swiatlo biyskowe-dlugie :nterrupted quiLk/ migajqce prze rywane very quick/ szybko migajqce I altknatikg/ bt'yskowe zmienne alte?nating group occulting/ przerywane zmienne w grupach alterhating white-red-ireen/ Swiatlo zmienne biaio-czerwono-zielone Rlmmmmm I I I group very quick/ szybko migajqce grupowe I I gSoup flashing/ Swiatio blyskowe-grupowe interrupted vevy quick/ szybko migajqce przerywane I 7 ultra quick/ I ultra migajqce altbrnating group' occulting white-red-green/ przerywane M grupach. NAVIGATION r Characteristics of navigational lights charakterystyki Swiatel nawigacyjnych occulting/ przerywane \ I I I I I I I Group oc!culting/ I przelywane grupowe I cdmposite group flashing. biaio-czerwono-zielon~ I I alternating fixed and flashing/ mieszane zmienne Morse code/ Swiatlo wg kodu Morse'a "K" \nterrupted ultrai quick/ ultra migajqce przerywane albrnating fixed and composite group flashing/ mieszane zmienne w grupach .6. kombinowane.kombinowane .

grupowe . Swiatlo nawigacyjne) fanal -lampa latami morskiej z mechanizmem fixed mark -staly znak nawigacyjny fixing by radar -okreilanie pozycji z pomocq radaru - floating mark -plywajqcy znak nawigacyjny IALA maritime buoyage system .occultation .) blyskowe.white .flashing (Fl) . po 3 blyski w grupie -group alternating light -Swiatlo zmienne grupowe . (3)) .Swiatlo migajqce.Fl) .intermittent light .: latamia .zr6dlo Swiatla .front .latamiowiec.Swiatlo przesloniqte (innym obiektem) .flashing light .latamia lotnicza -beacon .sector .(Sw.) blyskowe grupowe.(Sw.(Sw.air . naw.Swiatlo (nawigacyjne) zielone .zasloniqcie (Swiatla) .Swiatlo stale .obscured . przerywane.coast -nawigacyjne Swiatla brzegowe .(Sw.Swiatla tla .bearing .(Swiatlo) przerywane.6.coloured .bardzo szybko migajqce coast marks -nawigacyjne znaki brzegowe conspicuous (object) -obiekt latwo wyroiniajqcy siq z otoczenia day-beacon range -nabieinik dzienny day mark -nawigacyjny znak dzienny diamond shape -romb.aero latarnia lotnicza wykorzystywana do celow nawigacji morskiej .Swietlne oznakowanie nawigacyjne.Swiatlo migawkowe przerywane .odr6zniC (to) exhibit -pokazywak (Sw.isophase light . naw.Swiatlo blyskowe (blaskowe) .sektor bialy.group flashing (Gp.group flashing (Gr.Swiatlo blyskowe .leading .navigation .Swiatlo izochroniczne .composite group occulting . NAWIGACJA fixed light (F) .latarniowiec -- - - -- - - - - - - - - - . ultra szybko migajqce -very quick flashing .long flashing light -Swiatlo blyskowe.dipping a -chowanie s i Swiatla (np.rear .flickering light .Swiatlo migajqce . sektorowe bialo-czenvono-zielone -green (G) . znak dzienny drum . wystawione float -plywak latamiowy .latamia (morska) -buoy .occulting quick flashing light . o dlugim blysku .stawa Swietlna -boat -ponton (plywak) latarniowy -buoy -plawa (boja) Swietlna .czenvony (kolor Swiatla) -ultra quick flashing .isochronous light .(Swiatlo) kombinowane blyskowo-grupowe . Swiatla nawigacyjne lightship .Fl(3)) .background .intermittent quick flashing .Swiatlo zapalone.blysk .quick flashing (Qk. nawigacyjne).) grupowe.nabieznik Swietlny .sygnal dzienny w ksztalcie walca (to) distinguish .Swiatlo sektorowe source .) gmpowe blyskowe.Swiatio przednie (nabieznika) . pot.(Sw. po 3 przerwy w grupie .Swiatlo niedozorowane . naw.flashlight .Swiatlo izofazowe .system oznakowania nawigacyjnego IALA LANBY (Large Automatic Navigation Buoy) -duia automatyczna plawa nawigacyjna landfall mark -znak dojazdowy landmark -lqdowy obiekt nawigacyjny lateral -boczny -system of buoyage . zeglowny lighted range -nabieznik Swietlny lighthouse .flash .Swiatla .latamia plywajqca -keeper .unattended .Swiatla nabieznikowe .Swiatlo migawkowe z przenvami .Swiatla kolorowe .fixed white and red green (FW RG) . statek latamiowy lights in line -nabieznik Swietlny lightvessel .Fl(3)) -(Sw.composite group flashing .naw.) stale. po 3 blyski w grupie -group occulting (GpOcc.occulting light .tylne Swiatlo (nabieinika) sector .) migajqce -red (R) . blaskowe .system bocmy oznakowania bocznego leading marks -znaki nabieznika light -Swiatlo (np. naw.Swiatlo przerywane .coasting -brzegowe Swiatla nawigacyjne . nawigacyjne) (to) fade -zanikaC (np.Swiatlo przerywane . latar~ ni za horyzontem) -direction (indicating) Swiatlo kierunkowe dues -oplata za Swiatla (nawigacyjne) exhibited .sektor Swiecenia (latami) . naw.latamik -tender -statek obslugujqcy oznakowanie nawigacyjne lights .

NAVIGATION luminosity -natqzenie (zrodla) Swiatla luminous intensity . oznaczanie navaid (aids to navigation) -oznakowanie nawigacyjne.natgzenie (zrodla) Swiatla luminous range .linia Srodkowa sektora zeglownego light .stozek wierzcholkiem do gory (znak szczytowy plawy) obstruction light .stacja sygnalowa south cone -stozek skierowany wierzcholkiem w d61 (znak szczytowy plawy) (to) stream -wyrzucit.fixed -staiy znak nawigacyjny marking .trbjkqt dryfu i znosu dead reckoning position/ pozycja zliczona water track/ wektor leeway angle/ d v j poprawka na wiatr corrected DR position// pozycja zliczona popraw drift angle/ znos. urzqdzenia nawigacyjne navigational aids .Swiatlo sektorowe .okres Swiecenia (Swiatla nawigacyjnego) pile -pal -beacon .6.jednolity system oznakowania unwatched -niestrzezony (znak nawigacyjny. postawit a buoy -postawit plawkg stripes .wejit w zasieg Swiatla sea-mark -znak nawigacyjny sector .sektor (np.stawa palowa port light . Swiecenia latarni) centreline .niewidoczny perch -wiecha (znak nawigacyjny) period of light .zasieg widocznoici (Swiatla) mark -znak (nawigacyjny) . latarnia) visibility range . urzqdzenia nawigacyjne north cone .Swiatlo ostrzegawcze dla samolot6w (umieszczone na wysokich konstrukcjach) obscured -zasloniety.ustawianie znakow (nawigacyjnych).Swiatlo wejiciowe (do portu) prominent (object) -obiekt latwy do zidentyfikowania - raise a light -zobaczyt Swiatlo (latarni).narrow -wqski sektor sectored light -Swiatlo sektorowe shape -znak nawigacyjny (wywieszany przez statek) signal mast -maszt sygnalowy signal station . poprawka nu prqd total angle/ znos caikowit ground track/ wektor ruchu nad dnem - estimated position/ pozycja przyblizona .zasieg widzialnoici - - - Leeway and drift triangle .oznakowanie nawigacyjne. znakowanie.oznakowanie (pasy) pionowe na plawach top mark -znak szczytowy (plawy) uniform system of buoyage .

cyfrowy (radarowy) sygnal wizyjny discrimination -rozroznialnoSC.zaklocenia bierne reduction . EPA radar i urzqdzenia antykolizyjne acquisition . wskaznik .uklad automatycznego strojenia . przyjqcie obiektu do Sledzenia area .automatyczna regulacja sygnalu wizyjnego back lobe .zamiana wspolrzqdnych biegunowych na prostokqtne (namiar i odlegloSC) digital video signal .automatyczne urzqdzenie do Sledzenia ech radarowych video control .synthetic .logarithmic -wzm.namiar na pozycjq najmniejszego zblizenia .kolizja risk -ryzyko kolizji alarm .) bow crossing-przejicie przed dziobem.akwizycja (obiektu na radarze. zdolno6t rozdzielcza display -monitor.listek wsteczny (promieniowania anteny rad.obszar cienia blind sector .automatic .linia zasilajqca antenp gain .vector linia namiaru - - - - - - - - --- -- beam width . liniowy . dostrajanie arial gain -uklad energetyczny anteny afterglow .alarm ryzyka kolizji assesment .szerokoSt wiqzki (charakterystyki promieniowania rad.regulacja jasnoSci .rozroznialnik course -kurs . przed dziobem time (BCT) .eliminacja zaklocen od fa1 .automatic frequency .zasieg pokrycia (obsenvacjq radarow@ dangerous target .stale kregi odleglohci cathode-ray tube (CRT) .zysk antenowy -housing .kurs kolizyjny coverage -obszar pokrycia radarowego -range .manual .linear -wzm.(echo) przyj~te Sledzenia do adjustment -zgrywanie.zobrazowanie syntetyczne --- - - - - - . ATA).hand .collision .akwizycja rpczna zone . strojenie . punkt najmniejszej odlegloici miqdzy statkami (Dmin) clutter .poiwiata ekranu radarowego amplifier-wzmacniacz .) blind area .lampa oscyloskopowa circular polarization (CP) -polaryzacja kolowa closest point of approach (CPA) -punkt najwi~kszego zblizenia.ocena ryzyka kolizji control -regulacja.discrimination -rozroznialnoit kqtowa .obudowa anteny mount -podstawa anteny anti-clutter rain -eliminacja zaklbcen od opadow anti-fading device -urzqkenie przeciwzanikowe attenuation -tlumienie automatic radar plotting aids (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking-automatyczny system Sledzenia aid (ATA) .analogue . zobrazowanie.strefa cienia brilliance -jasnoiC zobrazowania calibration rings .background .czas pozostajqcy do osiqgnipcia odlegloSci przejhcia przed dziobem bearing -namiar of CPA (BCPA) . przeciqcie kursu przed dziobem distance prediction -przewidywana odlegloSC przejhcia przed dziobem --time prediction -przewidywany czas przejScia przed dziobem --range (BCR) -odlegloSC p.6.echo niebezpieczne detected objects -obiekty wykryte detection-wykrywanie differentiation -rozroznianie differentiator -rozroznialnik digital scan conversion (DSC) .ograniczenie zaklocen collision . ARPA.strefa akwizycji acquired .fast-time (FTC) .akwizycja automatyczna criteria -kryteria akwizycji (ech) .zobrazowanie analogowe . ekran. ARPA.anti-clutter sea .zasi~gowaregulacja wzmocnienia (ZRW) .akwizycja rqczna . ATA.obszar akwizycji (ech) . NAWIGACJA RADAR. logarytmiczny antenna -antena feed .

dna.wybor funkcii suecialnvch .6.special functions selection/ menu . 8 r -manual tuning/ strojenie rpczne rain clutter/ redukcja / zakioceri od opadow relative motion/course-up display/ ruch wzglpdny.reczne ) 7 relative motion/North -up display/ ruch wzglpdnx zorientowanie wzgl.wskazania panelu kontrolnego "A" operation-stand-by switch/ przelqcznik praca-pogotowie 1 equipment on-off/ wl . linii i krggdw vectors and symbols brightness/ jasnoii wektorow i symboli radar display brightness/ jasnoit monitora panel brightness/ jasnoit panela operacyjnego I_ a m -data and compass scale brightness/ jasnoit danych i skali kompasu sea clutter/ redukcja zak/oceri od fa1 gain/ wzmocnienie -relative motiodhead-up display/ zorientowanie wzgl.znik urzqdzenia set gyro/ wskazari zyrokompasu \ ustawienie \ h O N m O F F 1 1 .snoici dzierihoc markers and range rings brightness/ jasnoid marke-row.center display/ stabilizacja wzgl.alarmu brightness setting day/night operation/ ustawienie ja. reseto- ' d e l a y of automatic display-resetting/ zwloka w automatycznym zeroweaniu monitora head marker off/ wylqcznik kreski kursowej stern marker off/ wylqcznik kreski rufowej . U .short/lonp aulse 6 u. zorientowanie wzgl. NAVIGATION RADAR AND ARPA control oanel A/ 1 ctronic module/ control panel display "A" . dziobu . pdinocy t? ? *@ rn . " . true motion/ ruch rzeczywisty ' s p o s i t i o n ~ pozycja statku w Srodku ekranu resetting s h i p ~ ~ to centre of display/ powrot pozycji statku wlasnego do Srodka ekranu range rings ON/OFF/ wlqczni stalych krpgdw odleg/oici wanie ( . kursu ' manual-resetting/zerowanie.Eurma switch/ pielqcznik dlugoici impulsow menu . acknowledgement of alarm/potwierdzenie .

r. monitora -unit . linii) .programowanie punktow odniesienia .poiwiata echa.nanoszenie. dna) .m.m..r.storage of constructed route map .elektronowy -bearing cursor .ekran monitora screening .przeslona ekranu.second trace .cancellation .kasowanie (ech Sledzonych.reading of the stored route map -odczyt zmagazynowanej (e. punktow.rasterscan .nakrehlanie elektroniczne aid (EPA) .zanik sygnalu feeder . zobrazowak distance marks -wskainiki odlegloki distance meter -odlegloSciomierz duct . linii) .kreska kursowa switch -wylqcznik kreski kursowej marker -wskaznik polozenia dziobu statku switch -wylqcznik znacznika kursu high definition radar -radar (o duiej rozdzielczoSci) -- - SU -expanded centre plan zobrazowanie z pnesuniptym Srodkiem . urzqdzenie nakresowe -- - - - - - - - - - -- --- .r. linia namiaru i odlegloici tube .setting .continuation -kontynuacja.programowanie linii nawigacyjnych .system nadqzny grid current -prqd siatkowy grid modulation -modulacja siatkowa guard zone .side .fixed .back.setting of turning points .ruch statku do przodu angle .bad .multiple .off-centered .echo falszywe trail .e.6.m. dziobu .zobrazowanie telewizyjne w prostok@nym ukladzie wspolrzpdnych screen ..fading .magazynowanie gotowych (e.) z ekranu . Slad pozostawiany na ekranie przez ruchome echo extremely high frequency (EHF) .zorientowanie wzglpdem kur- -- .) -reference point selection -wybor punktu odniesienia .echo zanikajqce .) . programowanie .zorientowanie wzgl.zorientowanie wzgl.kqt kursowy line .usuwanie (e.echo wielokrotne .echo z poprzedniego cyklu @racy radaru) .r.elektroniczny wskainik namiarowy -bearing line (EBL) -elektroniczna kreska namiarowa -bearing marker (EBM) -elektroniczny znacznik namiaru plotting .odtworzenie (wykwietlenie) zmagazynowanej (e.r.echo pohednie .lampa elektronowa electronic radar map -elektroniczna mapa radarowa (e. przedluienie (np.clearing the route map .indirect .course-up .head-up .strefa strzezona harmonic distortion-znieksztalcenie nieliniowe heading .obrazowat.display of the stored route map .el.skrajnie wysoka czestotliwoSC (odpowiadajqca falom milimetrowym) electronic -elektroniczny.ekran (radaru) z przesuniptym Srodkiem obrazu .) .r.setting of reference points .north-up .programowanie punktow zwrotu envelope -obwiednia (echa) extractor -ekstraktor fading .precipitation .echo stale .m.setting of navigational lines .spurious .linia zasilajqca antenp fidelity -wiernoit (odtwarzania) focusing -nastawianie ostroki follow-up system .echo od opad6w -reference -echo odniesienia (dla stabilizacji wzgl.m.video symbols (EPVS) -symbole wizyjne nakresow radarowych -range and bearing line (ERBL) -el. poinocy . wsteczne (od listkow bocznych) .dukt echo .echo .) -map selection -wybor (e.) .wskaznik (radaru) (to) display .echo stale ( m a l e ) .permanent . linii nawigacyjnych .m.inserting -wstawianie (punktow.central (zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywist~ .echo od wiqzek bocznych .slabe echo . NAWIGACJA -azimuth stabilized stabilizacja wedlug azymutu .

6 . interference rejection .zakres data area D l range setting information .zasiegowa regulacja wzmocnienia. ustawienia zakresu ring spacing.automatyczna regulacja sygnaiu wizyjnego.nadmiar ech control panel display "B" . rodzaj zobrazowania frequency band .dlugoid impulsu data area D2 clean sweep.vch zmien- displays on the data areas wskazania na obszarach informacji data area fDA) .odpowiedi nu dzialanie operatora available input values.prpdkoid.obszar alarmow target overlflow .dune markera data area 0 4 data for VRM . rozrdznialnik.resetowanie ruchu rzeczywistego. display mode .dane elektronicznej kreski namiarowej & . CPA. opoinienie manewru pr6bnego service alarm .wartoici dostepnych danych wejiciowych. odlegloici) guard ring setting (ustawianie piericienia czuwania) setting navigations lines (ustawianie lini nawigacyjnych) I I \ I L 1 I I I bearing marker centered on own ship/ wskainik namiaru umieszczony na statku wlasnym trail time/ zmiana dlugoici poiwiaty input of own ship's speed/ wprowadzanie predkoici statku wlasnego input of CPA/TCPA/ wprowadzanie CPA/TCPA aquiring a target/ akwizycja echa guard sector setting/ ustawianie sektora czuwania . course over ground . adjustment . FC.dlugoid poiwiaty. CPA.informacje dot.uszkodzenie variable data area (VDAJ reply to operator action .planowanie trasy alarm area (AA) .obszar inforrnaqii own ship data .monitor dzialania. kqt drogi nad dnem speed. dlugoid wektora trail length. tuning indication .kurs iyro.pasmo czgtotliwoici puls length . automatic video control. dostrojenie range .obszar dan. piericieri obszam strzeionego route planning .odstepy pomiedzy kregami. guard ring .wprowadzenie niewlaiciuych danych performance monitoc trail delay . NAVIGATION iARPA display -monitor ARPA \ TM reset.dane statku wlasnego: gyro course.wskazania panelu kontrolnego "B" ?BM ON-OFF/ wlqcznik narkera elektronicznego switch of past track/ wylqcznik historii echa switch of vectors/ realtive bearing/ wylqcznik wektorow wlqcznik kqta kursowego I numeric keyboard (klawiatura numeiyczna) VRM ON/OFF (wlqcznik ruchomego beg. vector length . blqd systemu incorrect input . wskainikstrojenia data area 0 3 marker data . FTC. system fault . tlurnienie zaklocen interferencyjnych STC.dune ruchomego krpgu odlegloici data for EBM .

manewr statku wiasnego manoeuvring board -arkusz do nakresow radarowych manual plotting -nakres rqczny rqczny nakres radarowy -radar map lines .impuls duration .linie (elektroniczne do tworzenia) maPY marker -znacznik .short .r.p. szerokoSC impulsu --ratio -wsp6lczynnik impulsowania .optyczny sygnai ostrzegawczy overall noise factor -wspolczynnik szumow predicted area of danger (PAD) . modulator impulsowy -peak power .impulsator. interferencja rejection (IR) .impuls krotki switch .-- - - - -- .0 staloczqstotliwoSciowa .przewidywany obszar niebezpieczenstwa (wok61statku) parallel -rownolegly index .tarcza linii rownoleglych past track .0) .wskaznik panoramicmy plotting -wykonywanie nakresow.fast sweep frequency (FSR) -r.true .listek (charakterystyki promieniowania anteny) width .variable range (VRM) .czas tnvania impulsu.radar o duzej rozroznialnoici history (track) . radarowy) modulator .obszar zagrozenia kolizyjnego predicted point of collision .stopien sprawnoici performance monitor .time .szerokoSC wiqzki (promieniowania) long range .impuls szpilkowy plan position indicator (PPI) .long .historia (echa) interface -uklad podlqczeniowy interference -zaklocenia. radar-) lost target .poprzednie pozycje Sledzonego echa radarowego performance figure .visual signal -- - - - - - - - - - - .p.audiable signal .czgtotliwoSC powtarzania impulsow pulse . pokrqtlo land effect -efekt brzegowy limiter .obiekt zgubiony (na ekranie) magnetron -magnetron manoeuvre -manewr of own ship .6.efekt nocny noise limiter -ogranicznik szumow operational warning -ostrzeienia operacyjne .(elektroniczny) znacznik czasu .moc szczytowa impulsu -rate -wsp6lczynnik impulsowania .p.dzwiqkowy sygnal ostrzegawczy - - .fixed frequency (FFR) .0 szybko zmiennoczqstotliwoSciowa .ruch rzeczywisty navigational radar equipment -nawigacyjne wyposaienie radarowe night effect . nakres performance -przedstawienie nakresu sheet .monitor nadawczoodbiorczy phase .radarowa piawa odzewowa (r.diugi impuls (np.przewidywany punkt kolizji puls repetition frequency (PRF) .tlumienie zaklocen interferencyjnych integrator -uklad sumujqcy interrogation signal (station) -sygnai (stacja) odpowiadajqca interscan .przelqcznik szerokokci impulsu racon (radar beacon) .relative . NAWIGACJA high fidelity -wysoka wiernoSC (odtwarzania) high resolution radar .faza deviation .dewiacja fazy difference -przesuniqcie fazowe modulation -modulacja fazy phasemeter -fazomierz picture alignement -zgranie obrazu pip .ogranicznik lobe .arkusz nakresowy pointer -wskainik ruchomy polarisation error -blqd polaryzacyjny potential collision point (PCP) -pozycja moiliwej kolizji predicted area of danger (PAD) .ruchomy krrlg (znacznik) odlegloSci microwaves -mikrofale minor lobe -wiqzka boczna mixer -mieszacz modulator -modulator motion -ruch .ruch wzglgdny .wskaznik kierunku i odleglohci w radarze interswitch -uklad przelqczeniowy kinescope -kineskop klystron -klistron knob -galka.daleki zasieg (np.

predkoii i czas dzia/ania/ danger highlight/ wyroznienie niebezpieczenstwa clearing line/ linia bezpiecznej odlegloici position line and time/ (linia pozycyjna i czas) planned course and speed to make good/ planowana droga i prgdkoii nad dnem event/ zdarzenie distance to run/ odlegloib do przebycia planned position with date and time/pozycja planowana z datq i czasem visual limits oflights/ odlegloSC pojawienia sie Swiatia nawigacyjnego estimated position and time/ przybliiona pozycja i czas 0705 a .odbiorczy route monitoring symbols symbole [procesu] monitorowania drogi own ship/ statek wiasny selected target/ obiekt wybrany collision target/ obiekt kolizyjny lost target/ obiekt utracony active AIS target/ aktywny obiekt z AIS "sleeping" AIS target/ nieaktywny obiekt z AIS vector for course and speed made good/ wektor drogl i prgdkoici nad dnem variable range marker and-or electronic bearing line/ ruchomy znacznik odlegloSci i-lub elektroniczna linia namiarowa cursor/ kursor past track with time marks/ droga z oznaczeniem czasu own ship's vectorfor course and speed made good/ wektor drogi i prgdkoici nad dnem statku wlasnego own ship's vector for course and speed through water/ wektor drogi i predkoSci po wodzie statku wlasnego predicted tidal stream or current vector with effective time and strength/ wektorprzewidywanegoprqdu lubprqdu plywowego wskazujqcy kierunek.oznaczenia radarowe 0 sea clutter/pokrgt/o zasiggowej regulacji wzmocnienia radar o f f / radar wyiqczony radar on/ radar wlqczony radar stand-bjd radar w pogotowiu "north-up" presentation/ zobrazowanie wzgl. dziobu heading line off/ kreska kursowa wylqczona antena wlqczona transmitted power monitor/ monitor mocy @F&:tio zakresu short puls/ praca na krotkim impulsie long puls/ praca na 0 panel illumination/ oiwietlenie panelu display brilliance/ jasnoSi zobrazowania range rings/ wlqcznik staiych n 0 0 NLT 04S u scanner on/ tuning/ pokrgtlo wzmocnienia g a d pokrgtio wjmocnienia rainclutter/ rozroinialnik true motion/ ruch rzeczywisty variable range marker/ pokrgtto ruchomego kregu odlegioici electronic bearing line/elektronlczna kreska namiarowa performance monitor/ monitor nadawczo . NAVIGATION Radar Symbols .6. pdinocy head-up presentation/ zobrazowanie wzgl.

wzmacniacz ech radarowych tracking .r.radarowe Sledzenie obiektu transmitter -nadajnik radarowy radar with chart facility .zakres pracy radaru receiver .dziennik pracy radaru observer -obsenvator radarowy plot -nakres radarowy presentation .kurs wzgledny display .p.standard -refrakcja standardowa (Srednia) relative -wzglgdny bearing .ograniczenia (techniczne) r. rozdzielczoSC rollerball .0 z charakterystykq schodkowq .horyzont radarowy image .target enchancer .r.0.0 dostrajajqcy cz.manipulator.0..r.ruchomy znacznik odlegloSci -marks -stale krqgi odlegloici.rozroznialnoSC radaru screen picture -zobrazowanie radarowe scanning -przeszukiwanie radarowe simulator .surowy (radarowy) sygnal wizyjny S-band .odbiomik radaru -reflector .sub-standard .reflektor radarowy (skrot na mapach) rated power supply .radar z mozliwoSciq tworzenia map rain clutter -zaklocenia od deszczu (na ekranie radaru) - - - - .6.antena radaru characteristics . pot.antena radarowa parabolic .S" (odpowiadajqcy radarom pracujqcym na fali 10 cm) scan -pehy obrot anteny (to) scan . data .symulator radarowy .obraz radarowy range .adequite . bez mozliwoSci kasowania przez nawigatora . na czestotliwoSciach) scanned area -akwen przeszukiwany scanner .radar antenna .ruch wzgledny -motion display -zobrazowanie ruchu wzglgdnego -plot -nakres radarowy wzgl~dny speed -prgdko6C wzgledna -vector .charakterystyka radaru -constraints .interrogation time offset frequency agile (ITOFAR) .dane radarowe -detection -wykrywanie radarowe display (unit) -wskaznik radaru . NAWIGACJA frequency agile (FAR) .stepped sweep (STSR) -r.ograniczenia (wynikajqce np.0 wolno zmiennoczgstotliwoSciowa .(akwen) pokryty zasiqgiem r.long-range przeszukiwanie na duiych zakresach - - - - - - - - -- .zobrazowanie wzgl~dne motion (RM) . odlegloSC.user selectable (USR) .stawa radarowa responding signal (station) . obszar accuracy -dokladnoSC okreSlenia odlegloSci .non selectable (NSR) -r.krqgi odlegloSci scale .0 dostrajajqca czestotliwoSC odpowiedzi do cz.p.radar doplerowski enhancer -wzmacniacz ech radarowych horizon .odpowiedni zasieg and bearing discrimination .sweep frequency (SFR) .antena paraboliczna rotation -pr~dkoSC obrotowa anteny scanning .zakres.namiar wzgledny course .0.p.slow sweep frequency (SSR) -r.zakres .skala zakres6w switch -przelqcznik zakresow radar reflector (ra.p. log . zmiennocz~stotliwoSciowa . odzewu do cz. zasia.sygnal (stacja) odpowiadajqca resolution -rozroznialnoSC.obraz radarowy interference -zaklocenie interferencyjne limitations .superrefrakcja . wzbudzenia z przesuwem czasu .refl) . z mozliwo6ciq kasowania odpowiedzi przez nawigatora radar (radio detection and ranging) .subrefrakcja . wzbudzenia .przeszukiwaC (na radarze.Doppler .p.wektor ruchu wzglgdnego responder beacon .reflektor radarowy resolution .rozr6znialnoSC w odlegloSci i namiarze marker .: kula row video signal . z uzytej skali) comer -reflektor radarowy coverage .- - - - - - - Ramark -nadawcza latamia radarowa range .r.p.moc znamionowa zasilania reflection plotter -rzutnik refleksyjny refraction -refrakcja . wskazniki odlegloSci rings .przeszukiwanie (za pomocq radaru) .p.super standard .

zaklocenie obrazu radarowego przez odbicia od sfalowanej powierzchni morza sea return .aspekt echa - - - - - -nakres radarowy. w pamiqci ARPA) aspect . oslona sea clutter .stabilizacja wzglqdem wody strays .skwe informacje radarowe screen .falowod klinowy target .zaklocenia atmosferyczne suppressed area .antena radarowa spot -plamka Swietlna (na ekranie radaru) squelching .antena szczelinowa slotted waveguide aerial . pomocniczy) slotted array .generator podstawy czasu (to) sweep .sea .tlumienie.stabilizacja . generator .fala jonosferyczna slave display -wskainik powtarzajqcy (dodatkowy.samodostrajacz sensitivity . pomiar CPA i TCPA relative vector/ wektor ruchu wzglgdne time m znacznik electronic bearing line elektvoniczna linia namia ~ W ship's M radar plot: CPA and TCPA measurement (N) o0 ship's heading marker/ tnacznik kursu statku initial position of target/poczqtkowa pozy- off-centered position/ pozycja statku dasnego pota Srodkiem ekranu rget/ obecna pozycja echa variable range marker/ ruchomy krqg odlegloici ative tracW droga wzgledna obecna pozycja echa . blokada szumow stabilisation .odbicie od fa1 morskich self-tuner .stabilizacja wzglgdem dna .Slad echa na ekranie radarowym tapered waveguide .dlawienie szum6w.ground . odchylab (wiqzkq elektronow) swept control .impuls krotki side lobe -wiqzka boczna. NAVIGATION scanty radar information .regulacja zasiqgowa wzmocnienia swing circle .czuloik sensitivity time control (STC) -zasiqgowa regulacja wzmocnienia shadow region .przeszukiwak (radarem).akwizycja (rejestracja) obiektow (do Sledzenia.obszar wylqczony (w ktorym echa nie podlegajq akwizycji) supression . listek boczny (charakterystyki promieniowania anteny) echo .sektor cienia radarowego ship's radar -radar okrqtowy shore-based radar -radar brzegowy.echo (radarowe) acknowledgement -potwierdzenie acquisition .grednica okrqgu zataczanego przez antenq synthesized transceiver -nadajnik-odbiornik z syntezq tadpole tail .obszar znajdujqcy siq w cieniu radarowym shadow sector .ekran. nadbrzeina stacja radarowa short puls .Slad podstawy czasu na ekranie r.6.antena szczelinowa -- smoothing -wygladzanie speckled background -efekt szumow na ekranie radarowym spinner . wygaszanie sweep .stosunek sygnah do zaklocen sky wave .echo od wiqzek bocznych signal-to-noise ratio -stosunek sygnalu do szumow signal-to-clutter ratio .

kurs obiektu deletion . miernik cz~stotliwoBci window -przeslona. tor chart . radioplawa odzewowa trails -pokwiata (echa) trial manoeuvre -syrnulacja manewru.false . trasa.SledziC (echo statku na ekranie r.falszywe echo identification .odstep Sladu starting point -punkt poczqtkowy trasy (to) track .ostrzezenie diwiekowe wave clutter -(zaklocenia obrazu radarowego spowodowane odbiciami od fal) wave filter -filtr do eliminacji zaklocen od falowania morskiego waveguide .identyfikacja echa .echo zgubione (ze Sledzenia) overflow -przekroczenie dopuszczalnej liczby ech (np.przenvanie.rozstrojenie vector -wektor .transponder. diafragma x-band .mylenie ech .falowod wavemeter .zakres X (fala dlugoSci 3 cm) - ---- - -- - - . zobrazowanie ruchu rzeczywistego fix -zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywistq --ground stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem dna sea stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem wody -plot -nakres rzeczywisty speed -prpdkoSC rzeczywista tuning -wzmocnienie twinkling .) tracking -Sledzenie (poruszajqcego sig obiektu). manewr probny trigger (circuit) .usuwanie obiektow z pamipci - - ARPA .range of .dokladnoSC Sledzenia cancellation .przewidywany ruch obiektu threshold .ostrzezenie .blqd Sledzenia radar -radar Sledzqcy - - - -range .audiable .migotanie (ech) untuning .namiar na echo course .kurs echa.prog. okres Sledzenia accuracy . poziom ograniczania time base -podstawa czasu time gate -bramka czasowa (napi~cia) timer -zegar wewngtrzny Time to Closest Point Approach (TCPA ) czas do punktu najwi~kszegozblizenia (TDmin) timing -ustalanie polozen impulsow trace -Slad (pozostawiany przez podstawc czasu na ekranie) track .statek Sledzony (radarem) target's motion trend -tendencja ruchu obiek- - - - - - target's predicted motion .zakres Sledzenia obiektu w systemie antykolizyjnym tranceiver -blok nadawczo-odbiorczy transponder .kontrast obrazu visor .impuls spustowy true -rzeczywisty -bearing -namiar rzeczywisty course -kurs rzeczywisty motion (TM) -ruch rzeczywisty display . zakonczenie iledzenia error .zanikanie echa .obiekt Sledzony vessel .relative .simulated .echo wyrbznialne fading .falomierz.uklad impulsu spustowego (czasoster) pulse .wektor (ruchu) wzglpdnego wektor o zmiennej dlugo-time adjustable Sci czasowej -true -wektor (ruchu) rzeczywistego video contrast .odlegloSC echa (Sledzonego) .true bearing of the -namiar rzeczywisty na echo -under track .echo symulowane speed -prpdkoBC echa swop .distinguishable - .lost . NAWIGACJA . Sledzonych) -predicted motion -przewidywany ruch echa .arkusze zliczeniowe interval .kolpak oslaniajqcy ekran radaru przed Swiatlem zewnptrznym warning .bearing of the .identyfikacja obiektu (echa) identity .6.wskaznik ruchu rzeczywistego.Slad.

19. 7. Standard port name/ n a m a portu zasadniczego. Chart datum/ :ero mapy. High water level/wysokoid wody wysokiej. 12. 3. Neap tide range/skokplywu kwadraturowego.ccurance/ wystepowanie plywu syzygijnego. 4. Rising tide/przyplyw.ange/skokplywu syzygijnego. 8. 2.6. 15. High water/ woda wysoka. 5. Month and day/ miesiqc i dzieri. Low water time/ moment wody ziskiej. 18. Mean ranges/ s'rednie skoki plywu. Nautical Light and Tides (Swiatlo nawigacyjne ipiywy) A [table] elevation of light/ wysokoSC irddla Swiatla nad poziomem MHWS elevation of 'light over chart datum/ wysokoSC zrodla Swiatla nad zeremI mapy elevation of light over sea level/ wysokoit irddia Swiatla nad aktualnym poziomem morza MHWS = Mean High Water Springs/ Srednia wysoka woda syzygijna MHWN = Mean High Water Neap/ Srednia wysoka woda kwadraturowa MLWN = Mean Low Water Neap/Srednia niska woda kwadraturowa MLWS = Mean Low Water Springs/ Srednia niska woda syzygijna LAT = Lowest Astronomical Tide/ najnizszy plyw astronomiczny . Tidalpredicions/przewidywania p*u. 14. Falling tide/ odplyw. 13. 10. 17. Veap tide curve/ krzywa plywu kwadraturowego. Low water level/ wysokoit uody niskiej. 16. 6. 11. 9. NAVIGATION Tide and tide curve piyw i krzywa piywu MEAN SPRING AND NEAP CURVES Springs occur 2 days atfer New DUNKERQUE I . Tide curves/ krzywe plywu. Spring . Spring tide . Spring tide cuwe/krzywa plywu syzygijzego. High water time/rnoment wody wysokiej. Low water/ woda niska.

najwyzszy plyw astronomiczny High Water Mark (HWM) .pasmo plywow strefy przybrzeznej kappa .znak wody wysokiej high water neaps -woda wysoka plywu kwadratowego high water springs -woda wysoka plywu syzygijnego high water stand .wiek nierownokci age of the moon -wiek Ksiezyca agger -plyw podwojny amphidromic point -wezel amfidromiczny annual constituent -skladowa roczna (plywu) annual inequality .dobowy -range .1qd odslaniajqcy sic przy odplywie - - .linia jednakowych skokow plywow co-range line -liniajednakowych wartoici plywow dead neap . NAWIGACJA Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu Admiralty Tidal Stream Atlas -Atlas plywow i prqdow plywowych Admiralicji after H W -po wysokiej wodzie after-rush -gwaltowna fala przyplywu age of phase inequality .woda wysoka zwykiego plywu syzygijnego hydrograph -wykres przyplywu intertidal zone . tide -plyw dobowy variation -wahania dobowe dry harbour -port wysychajqcy w trakcie odplywu drying features -przeszkody nawigacyjne widoczne przy odplywie drying heights -wysokohci wysychajqce przy odplywie ponad zerem mapy drying reef -sucha (wystajqca nad poziom morza) rafa duration of stream .odplyw channel -nurt przyplywu stream -prqd odplywu ebbtide -odplyw eddy -wir.6.stale harmonicme constituents .metoda harmoniczna height of high water -wysokoSC wody wysokiej height of low water .mapa z liniami jednakowych skokow plywow cotidal line .znak wody wysokiej High Water Ordinary Neap Tide (HWONT) -woda wysoka zwyldego plywu kwadraturowego High Water Ordinary Spring Tide (HWOST) .skladowe harmoniczne method .linia jednakowej wysokoici plywow cotidal chart .czas tnvania prqdu plywowego eagre -fala przyplywu w ujkciu rzeki ebb .czas tnvania wody wysokiej higher high water -wyzsza woda wysoka Highest Astronomical Tide (HAT) . by zejkC z mielizny) chart datum -zero mapy co-height line .opoinienie w fazie plywu last of the ebb -koncowy etap odplywu level -poziom lower high water -wyzsza woda niska lower low water . przeciwprqd om) - - -water -przeciwprqd plywowy factor -wspolczynnik flood channel -nurt przyplywu flood current -prqd przyplywu flood mark -znak wysokokci przyplywu flood stream -prqd przyplywu flow -(prqd wypadkowy z prqdu plywowego i wiatrowego) half ebb -pol odplywu half flood -polowa przyplywu half tide -polamplituda plywu harmonic -harmoniczny analysis .analiza harmoniczna constants .najnizsza wysoka woda plywu kwadraturowego direction of flow -kierunek przeplywu diurnal .nizsza woda niska lowest low water -najnizsza woda niska lowest low water spring -najnizsza woda niskaplywu syzygijnego low-tide elevation .wysokoSC wody niskiej high differences -r6znice wysokoki high water level -poziom wody wysokiej high water mark .nier6wnoSC roczna (plywu) atidal -bezplywowy before H W -przed wysokq wodq be-neaped -(statek oczekujqcy na plyw syzygijny.skok plywu dobowego stream -prqd towarzyszqcy plywom d.

Srednie narastanie plywu syzygijnego mean tide level .line ---- mean low water .najnizsza z niskich wod lunisolar constituent -skladowa ksiqzycowosloneczna (plywu) Lowest Astronomical Tide (LAT) -najnizszy plyw astronomiczny lunitidal interval -odstqp ksigiycowy Low Water Mark (LWM) -znak wody niskiej Low Water.Sredni poziom morza mean spring rise .linia brzegowa odpowiadajqca wodzie niskiej --mark -znak odpowiadajqcy wodzie niskiej neaps -woda niska plywu kwadraturowego spring -woda niska plywu syzygijnego stand .woda niska zwyklych plywow kwadraturowych main flood .Srednia wysoka woda plywu syzygijnego Mean High Water Neap (MHWN) .Srednia niska woda plywu kwadraturowego Mean Sea Level (MSL) . Ordinary Neap Tides (LWONT) -woda niska zwyldych plywow syzygijnych Low Water.anormalne obnizenie plywu non-harmonic -nieharmoniczny constant ..nier6wnoSC faz lag .Srednia wysoka woda syzygijna neap -(plyw) kwadraturowy low water -niska woda kwadraturowa range .Sredni poziom plywu meteorological effect on tides -wplyw warunkow meteorologicznych na plyw meteorological tide -plyw pogodowy Mean High Water Neap (MHWN) .Srednia wyzsza woda wysoka mean high water ..Sredni skok (plywu) mean sea level .6.stale nieharmoniczne (plywu) ordnance datum -zerowy poziom morza outgoing current .Srednia wysoka woda kwadraturowa Mean High Water Spring (MHWS) .intenvalniska ksigiycowy Sredniej wody niskiej .woda niska (plywu) .Srednia woda wysoka mean high water interval .Srednia woda --. Oridinary Spring Tides (LWOST) .Srednia wyzsza woda wysoka Mean Lower High Water (MLHW) .harmonic method of .Srednia woda niska syzygijna mean neap rise -Srednie narastanieplywu kwadraturowego mean range .neaps -Srednia woda niska kwadraturowa prings .Srednia wysoka woda plywu kwadraturowego Mean Higher High Water (MHHW) .metody przepowiedni . NAVIGATION low tide shoreline -linia najnizszego stanu plyWU low water .gl6wny kierunek (rozchodzenia siq) p r w l y w u Mean High Water Springs (MHWS) .Srednia wyzsza woda niska Mean Lower Low Water (MLLW) .amplituda plywu kwadraturowego -tide -plyw kwadraturowy neaped -(statek osiadly na mieliznie w czasie zrnniejszania siq amplitudy plywu syzygijnego) neaps -piywy kwadraturowe negative surge .prqd ust~ujqcy.daily tide -przepowiednie plywow -datum of tidal -zero przepowiedni plywowych - - - - .opoznienie fazowe port of reference -port odniesienia positive surge -anormalne podwyzszenie ply---S - - - WU prediction -prognoza (tu: plywu) predicted tide -plyw przewidywany predictions -przepowiednie (plywow) .Srednia nizsza woda niska Mean Low Water Springs (MLWS) -Srednia niska woda plywu syzygijnego Mean Low Water Neap (MLWN) .methods of .Srednia nizsza woda wysoka Mean Higher Low Water (MHLW) .Srednia wysoka woda syzygijna .Sredni poziom morza mean higher high water .lunitidal interval ..intenval ksiqiycowy Sredniej wody wysokiej mean high water neap -Srednia wysoka woda kwadraturowa mean high water spring .metoda harmoniczna przepowiedni .bezruch wody niskiej Lowest Low Water (LLW) . prqd odplywowy over tide -plyw wysoki perigee tide -plyw w przyziemnym polozeniu Ksiqiyca phase -faza inequality .

obliczanie plywow -race -bystrze plywu - - -- - - .skok poziomu wody rate .prqd pplywwy jednokierunkowy reduction of soundings -poprawka sondowan (na wahania poziomu morza spowodowane piywami) reduction level of the soundings -poziom redukcji glpbokoSci reference port . opierajqc dziob o nabrzeie) storm surges -wezbrania sztormowe storm tide -przyplyw sztormowy strength of ebb .skladowa harmoniczna plywu constant .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego sewed . plyw) primary tide -plyw pienvotny.skladowa sloneczna (ply- w4 solstitial spring time -plyw syzygijny w czasie przesilenia spring range .wahania poziomu morza range of water level .woda stojqca stand -bezruch plywu standard cuwe -krzywa standardowa (plywu) standard port .prpdkoSC wznoszenia (poziomu wody) ratio of ranges .fala przyplywu u ujicia rzeki (bore) component .poprawka sezonowa Sredniego poziomu morza secondary -wtomy.dla portow zasadniczych -for secondary ports -dla portow dolqczonych .syzygia -tide -plyw syzygijny tidal -plywowy (np.prpdkoSC prqdu przyplywowego subtidal -lezqcy poniiej strefy objqtej plywami syzygy . drugorzgdny semi-diurnal -pbldobowy tide -plyw p6ldobowy semimenstrual inequality .plynqC pod prqd plywu (takie obracaC statek na przyplywie.skladowa plywu current .(statek) osiadly na mieliinie (podczas odplywu) seasonal changes -zmiany sezonowe seasonal correction to mean sea level .skok plywu syzygijnego spring rise -narastanie plywu syzygijnego springs -plywy syzygijne spring tide -plyw syzygijny stagnant water .stosunek skokbw (plywow) rectilinear stream .amplituda plywu angles -krlty plywu -bore .6.port odniesienia (przy obliczaniu plywow) reversing current -prqd odwracajqcy sip (plywow) rip current .stloczenie fa1 plywow rise and falls -wznoszenie i opadanie (plywu) rotary stream -piywowy prqd wirowy sand warped .nier6wnoSC polmiesiqczna (w plywach) set .p r d powierzchniowy (od brzegu) rips .stala plywow -constituent .opadanie plywu halfrange -polskok plywu levels -poziom plywow period .zero plywu -day .obnizony poziom wody (powodujqcy osiadanie statku na mieliinie) slack water -woda martwa - shallow water corrections -poprawki plytkowodne solar constituent .port zasadniczy (port odniesienia. port) amplitude .prqdkoSC prqdu odplywowego strength of flood .doba piywowa diagram -wykres plywu differences -roznice plywow fall .prqd staly. dla ktorego krzywa plywow jest obliczona w tablicach) stand of the tide -bezruch plywu stem the tide .prqdkoSci of current -prpdkoSC prqdu of fall -prqdkoSC opadania of rise .uproszczona metoda przepowiedni plywow predominant -przewazajqcy (np.zero plywow -prediction .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego and rate (of tidal stream) .simplified harmonic method of .okres plywu -plane of reference . NAWIGACJA -for standard ports .kierunek dzialania prqdu and drift (of tidal stream) . wywolany zjawiskami meteorologicznymi curve -krzywa plywu datum . plyw glowny priming -przyspieszenie (plywu) quarter diurnal -(plyw) CwierCdobowy range of sea level .

miejscowy czas zmiany plywu .equatorial .equinoctial spring .age of semidiurnal -wiek plywu poldobowego .exceptionally high .rodzaj plywu .sygnaly plywow tide sued six feet .athwart -w poprzek prqdu plywowego .rise of .(statek) zatrzymany przez plyw tide-rip .diurnal .amplituda plywu . NAVIGATION - - - - - - - WU .after flood -przesilenie przyplywu .wysokoSC przyplywu powyzej wyliczonego -high -wysoka fala (plywu) .making of a -przybieranie plywu .czas plywu .change of -przesilenie plywu .duration of tide .inverted -plyw odwrocony .double .zmiana prqdu plywowego .races -kotlowisko prqdow (plywowych) .semi-diurnal -plyw poldobowy .fala plywu -waters -akwen plywowy -zone -wybrzeze w strefie plywow tide -plyw in .mixed -plyw mieszany .high of tide -wysokoSC plywu .plyw wyjqtkowo wysoki .antilunar plyw przeciwksiqzycowy .przyplyw -water .retardation of tide .tropic -plyw zwrotnikowy under the lee -plyw przeciwny do kierunku wiatru tides with diurnal inequality .exceptionally low -plyw wyjqtkowo niski . amplituda ply- .falling .skok plywu apogeicznego .forced - - -- - - - - - - - .plyw przy zerowej deklinacji ksiqkyca .plywy nieregularne tideway -tor wodny podlegajqcy plywom.turnig of the .opoznienie plywu tide -plyw .sily powodujqce plywy tide rode .apparent time of change of .spring -plyw syzygijny .plyw podwojny .czas wody wysokiej time of low water .anti-solar -plyw przeciwsloneczny .czas wody niskiej uptide -pod prqd (plywowy) voung flood -~oczatek ~rniphiwu .odplyw .abnormal -nienormalny plyw .dziobem do plywu (o statku stojg cyrn na kotwicy) tide sail .skladowa harmoniczna p.direct -plyw ksiqiycowy .leeward -plyw z wiatrem .rownonocny plyw syzygijny .astronomical -plyw zrownowazony .rip .average ratio .rising .age of diurnal -wiek plywu dobowego .neap -plyw kwadraturowy .brak sze6ciu stop do uzyskania przez statek plywalnoici tide tables -tablice plywow tide (parameters) -parametry plywu .amplitude of tide .plyw rownonocny .stloczenie fa1 plywow .flood -przyplyw .lee -plyw zgodny z kierunkiem wiatru .turn of the -przesilenie plywu (type of) tide .atmospheric -plyw atmosferyczny .component of .mixed -plyw mieszany .apogean -plyw apogeiczny .wchodziC do portu wraz z plywem out -wychodziC z portu z plywem tide-ball -kula sygnalowa plywow tide-bound .stloczenie fa1 plywu tide-rising forces .-river -rzeka z plywami -rise -wznoszenie plywu species -rodzaje (typy) plywow -stream -prqd wywolany zjawiskami plywow -types -typy plywow undulation .fala plywowa . .wychodzqcy w morze przy najblizszej wysokiej wodzie tide signals .6redni stosunek (skoku p.low -niska woda (plywu) -lowest astronomical--najnizszy plyw astronomiczny -range of the tide -skok plywu. strumien glowny prqdu plywowego time differences -rbznice momentow time of high water . .wzniesienie plywu (ponad zero mapy) .range skok plywu - 6.obszar plywowy -wave .plyw dobowy .equinoctial .flowing -prqd przyplywu - - .apogean range .equilibrium -plyw zrownowaiony .

) .) FROM-waypoint .minimalna prpdkoSC manewrowa po wodzie. NAWIGACJA Track Control System (TCS) .a.trasa zaplanowana (droga).secondary .kontrola ruchu statku wzdluz t.przelqcznik wyboru rodzaju sterowania TO-way point -punkt zwrotu.alarm.odcinek trasy.zwrot (zmiana kursu) .2. --error -blqd zejicia z t.assisted . przy kt6rej uruchamiany jest alarm distance off track . wylqczenia programu) position monitor function . drugorzedny ambiguity .urzqdzenie umozliwiajqce funkcjp obejScia zabezpieczen .kierunek rzeczywistej drogi statku pomiqdzy punktem wyjScia i punktem przyjicia course over the ground (COG) -kqt drogi nad dnem course differencelimit -rbinica pomiqdzy kursem zaplanowanym a faktycznym. przy ktorej uruchamiany jest alarm cross track -prostopadly do trasy zaplanowanej -distance .pozycja kierowania (statkiem) course made good (CMG) . dla ktorej system kontroli drogi zachowuje dokladnoSC dzialania multifunction display -wskainik wielofunk- -- - - -- override function -funkcja obejhcia zabezpieczen (np.odlegloSC statku od t.system kontroli trasy active track . course .a.z. (odlegloSC statku od trasy zaplanowanej) limit . zmiany kursu a.zegluga po loksodromie route -zaplanowana trasa podr6 j (skladajqca sip z kilku odcinkow .arrival .z.urzqdzenie do pomiaru prpdkoSci i odlegloSci system electronic navigation chart (SENC) elektroniczny system map nawigacyjnych wheel-over time (WOT) -moment wylozenia stem przy zwrocie C Y ~ Y NEXT-point .podstawowy system okreSlania pozycji rhumb line sailing .a.along speed control . control .z.z.kierunek dziobu control .odcinek trasy mipdzy punktami zwrotu minimum manoeuvering speed for track control .przesunipcie boczne (w stosunku do t.promien zwrotu .elektroniczna mapa nawigacyjna electronic position-fixing system (EPFS) elektroniczny system pozycyjny equipment under test (EUT) -sprzqt testowanY speed and distance measuring equipment (SDME) .kontrola prpdkohci wzdluz zaplanowanej trasy (t.legs) -monitoring -kontrolowanie trasy podroj (w stosunku do zaplanowanej) -planning -planowanie trasy p o d r o j steering mode selector .droga tymczasowa (pomijajqca zaplanowane punkty zwrotu) turn .wskazanie zmiany kursu dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne electronic navigation chart (ENC) .blqd pozycji wzdluz t. nad dnem .radius of .luk wok01 punktu zwrotu (po przekroczeniu kt6rego uruchamia sie alarm zblizania) back-up navigator -oficer-nawigator pozostajqcy w pogotowiu conning information display -prezentacja informacji koniecznych do kierowania statkiem conning position .course change (CCA) .kontrola kursu leg . na kt6rej statek powinien rozpoczqk wykonywanie zmiany kursu) - - - - - - abbreviations . wskazujqcy niebezpieczenstwo -primary . do ktorego zbliza sie statek override facility .odlegloSC od zaplanowanej trasy. sygnal ostrzegawczy . do ktorego statek sig zbliza track . zblizania do punktu zwrotu .skroty: course change indication (CCI) .dwuznacznoSC (pozycji) arrival circle .z.kolejny punkt zwrotu po tym.6.rate of -prpdkoSC kqtowa zwrotu waypoint -punkt zwrotu wheel-over line .along error .funkcja monitorowania pozycji primary position fixing system .kurs pomipdzy punktami zwrotu planning -planowanie trasy (podroiy) -plotter -wykreSlacz drogi -temporary .m o t o zalozonym promieniu lub zalozonej kqtowej prpdkoici zwrotu .(linia. po ktorym statek aktualnie plynie alarm .poprzedni punkt zwrotu heading .

give-way vessel/ statek overtaken vessel/ statek vyprzedzany overtaking vessel/ statek wyprzedzajqcy crossing vessel/ statek przecinajqcy kurs close quarter situation/ sytuacja nadmiernego zbliienia giving way/ ustepowanie lay shapes :naki dzienne anchored vessel/ restricted in her ability to mano P severely restricted in her ability to deviate from her course/ statek o vessel not under command/ statek nieodpowiadajqcy day signal ./ reciprocqt'courses/ kurs~..6.p$zeciwlegie stand on vessel priviliged vessel/ statekmajqcy pierwszeristwo drogi *-----.diamond. apex down and up/ stoiki. folded construction/ sygnal dzienny . NAVIGATION Collision avoidance zapobieganie zde.zeniom overtaking/ wyprzedzanie head-on situation/ stark' idqce wprost na siebie t t I n I' I regaining the course/ powrdcid na kurs Crossing situation/ sytuacja przecinania kursu . wierzcholkiem romb w dol i do g o y ball/ kula cylinder/ walec . I b\.romb. konstrukcji skladanej diamond/ cones.

kurs przeciwny .nawigowak ze szczegolnq uwagq clear .za trawersem.situation .szlaki zeglugowe confined waters -wody ograniczone congested area -akwen o duiym natqzeniu ruchu (statkow) conjunction -zlqczenie torow wodnych constrained by draught .sygnal krotki gwizdkiem bow on . kolizji) .szybkoik zblizania siq niom coastal -brzegowy. przecinajqcy ahead (of the other vessel) . NAWIGACJA abnormal tow -nietypowy zespol holowniczy (np.przecinak kurs za rufq (innego statku) course .bliska odlegloSC - - .(statek) odpowiadajqcy za swoje ruchy blast .sytuacja nadmiernego zblizenia Collision Avoidance Regulations close-up .statek zblizajqcy siq avoiding action -dzialanie zapobiegajqce (kolizji) beam -trawers .sygnal dlugi gwizdkiem . mala odlegloik quarter .dziobem na wprost caution -uwaga .long .statecznoik kursowa crossing -przecinak.(statek) przecinajqcy kurs rules .minqk przeszkodq w bezpiecznej odlegloici close -bliski -range .obsenvacja dookola alteration of course . nadbrzezny -- 5. kt6ry spowodowal zderzenie "colregs" (collision regulations) .zmiana kursu (in) ample time -dostatecmie wczeinie angle of view . k. z nabrzezem lub ze znakiem nawigacyjnym all-round look-out.check .namiar staly.prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.statek przecinajqcy kurs crowded area .effective -dzialanie efektywne -to avoid collision .early -wczesne dzialania .dzialanie. kolizja avoidance .avoiding .navigation -nawigacja przybrzezna -traffic ruch przybrzezny .szczegolna uwaga ..constant .forward of the -przed trawersem .iwiatlo (latarnia) kombinowane communication lines .zblizak siq przepisy o zapobieganiu zderzeclosing-rate .dzialanie dla zapobiezenia zderzeniu taken -podjqte dzialania allision -zderzenie siq statku w drodze i stojqcego.sygnal gwizdkiem (syrenq) okrqtowq .bliska odlegloik.clearing .relative -namiar wzglqdny bell -dzwon (okrqtowy) be under command .linia kursu .przecinak kurs przed dziobem (innego statku) astern (of the other vessel) .kqt kursowy line .akwen o duj m natqzeniu ruchu statkow (to) crash -ulec katastrofie back manoeuver .manewr zatrzymywania awaryjnego crash-stop -manewr zatrzymania awaryjnego - - - - - - .zmiana namiaru .sygnal dlugi gwizdkiem . .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu combination light . akcja .reciprocal . zapobiegajqce (np.prolonged .(to) navigate with .regain the .nearly-reciprocal -kurs prawie przeciwny . kolizyjny regulations .on the -na trawersie bearing -namiar change .abaft the .zapobieganie zderzeniu course -kurs na zderzenie.(statek) ograniczony zanurzeniem course -kurs angle . z dokiem plywajqcym) action .short .strefa ruchu przybrzeznego - - - - - - - - - - - - -waters -wody przybrzezne collision . niezmienny .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu risk -ryzyko zderzenia collided ship -statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.namiar bezpieczny .extreme .zone .zderzenie.powrocik na kurs steadiness .dz.namiar kontrolny .kqt widzenia angle on the bow -kqt kursowy approaching vessel . statkow przecinajqcych kurs ship . z tylu t.

iSC kursem rownoleglym precautions . (np.miqdzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu interval .trasa glqbokowodna disabled vessel -statek unieruchomiony (np.statek o dukym zanurzeniu deep water route .background .obsenvacja.Swiatlo (masztowe) gorne -visibility -widocznoSC Swiatel arc .spotkanie siq dziobami rule .Sw.trzymak sic z dala (od innego statku.Swiatla tla. statkow idqcych wprost lub prawie wprost na siebie fishing -polawiajqcy .na oku" station -punkt obsenvacyjny manoeuvrability -zdolnoSC manewrowa (statku) masthead .Swiatlo masztowe .Swiatlo rufowe .poop lantern .prqdkoSc okrgtu wlasnego parallel .prescribed .bow .(to) indicate .Swiatlo pokladowe .latarnia kombinowana .combined lantern .intensity - - natqzenie Swiecenia .ciqgla obsenvacja -man .Swiatlo masztowe .diwigkowe sygnaly mglowe give way -ustepowaC drogi.Swiatlo blyskowe .statek idqcy naprzeciw narrow channel rule .statek rybacki fog signals .upper .dziobowe Swiatlo kotwiczne . dawaC pienvszenstwo gong . obsenvator . przypisane.prawidlo zachowania siq w wqskim przejiciu narrow waters .sygnaly mglowe .wskazaC zamiar International Regulations for Preventing Collisions at Sea .Swiatlo .szczyt (top) masztu light .statek bez zasilania.starboard -prawe Swiatlo pozycyjne . zmrok day shape .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego meeting vessel .sidelight . rufowe Swiatlo pozycyjne -port lewe Swiatlo pozycyjne . bez napqdu deep draught . z powodu awarii).(pozycyjne) Swiato masztowe lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand . prawidlo lights -przepisowe Swiatla nawigacyjne relative -wzglgdny -- - -- - - - -- - .Swiatla rybackie -vessel .polawianie w tukq lights .6.lower . NAVIGATION cross-channel vessel .towing .not under command .wody ograniczone.latarnia rufowa.statek (prom) poruszajqcy siq w poprzek kanalu darkness . Sw.range .constant .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.headlight .ciemnoSC.marynarz stojqcy .luk widocznoSci Swiatla lights exhibition -wystawianie Swiatel lookout .foremast head . udawac siq (dokqdi) regulation .steering .Swiatlo torowe (Swiatlo kierunkowe dla statku holowanego) .stern .prawo drogi na wodach wewnqtrznych intention -zamiar .dziobem prosto na . ustagiC drogi) light .Swiatlo pozycyjne masztowe .Swiatlo rufowe .Swiatlo statku nieodpowiadajqcego za swoje ruchy . niezdatny do zeglugi end on -wprost na.flashing .breakdown (NUC lights) ..steaming . regulacja..audiable .Swiatlo holowania . inny statek) collision .deck .na brzegu .duze zanurzenie vessel .masthead .. wymagane .przednie Swiatlo maszto- .Swiatlo (statku) nie - - -- --- -- - - - - - - - - - odpowiadajqcego za swoje ruchy .pair trawling .odstqp keep course and speed -utrzymaC kurs i predkosk keep out of the way .znaki dzienne dead ship . na wprost encounter .Srodki ostroznoSci proceed . wqskie przejScie not under command -(statek) nieodpowiadajqcy za swoje ruchy outsteam -wyprzedzak (to) overhaul -przeganiak (inny statek) (to) overtake -wyprzedzak (inny statek) own speed .gong head on .podqzak.Swiatlo (masztowe) dolne .Swiatlo burtowe .all-round -Swiatlo widoczne dookola widnokr egu .przepis.zderzenie czolowe Inland Rules of the Road .

statek zaglowy .fishing .statek polawiajqcy tralowaniem -underway .latamia okretowa sidelights .statek polawiajqcy .ocena ryzyka of collision .line -tor kierunkowy inshore .overtaking .latamia masztowa traffic -ruch (tu: statkow) density .diamond . o powaznie ograniczonej zdolnoici do odchylania sig od swego kursu - - - - - - - - -- - .statek wyprzedzany .statek w drodze -severely restricted in her ability to deviate Erom her course .pushed .strefa ruchu przybrzeznego .statek prawie przed dziobem not under command (NUC) .sygnal ostrzegawczy sound -diwigk (to) sound -nadawaC sygnal diwiekowy speed -prgdkoSC . NAWIGACJA - --- - - - - - - - -- - --schemes ..statek ahead .stozek .systemy rozgraniczenia ruchu trolling -polow wqdq holowanq (ciilgnionrl) line .safe .statek przecinajqcy kurs .sygnal -(to) attract attention -s.zone .statek morski sea room -przestrzen (manewrowa) .give way .sznury haczykowe (to) turn .conical .statek zblizajqcy sic nearly ahead .ocena ryzyka .stozek ---apex down -stozek wierzcholkiem w do1 .sound . sygnalami (diwiekami) .sygnal pienvszenstwa drogi risk -ryzyko assesment .flow .strumien ruchu .warning .-bearing -namiar wzglgdny course .sygnai diwiqkowy -successive -s -sygnaly (diwigki) nastqpujqce po sobie .statek ustqpujqcy z drogi in sight of one another .romb ship's lantern . dla zwrocenia uwagi .s.power driven .zatrzymaC (statek) top lantern .statek nieodpowiadajqcy za swoje ruchy .statek ograniczony swym zanurzeniem crossing .fog -s .(statek) z podniesionq kotwica ale nie w drodze unlit -nieoSwietlony vessel .stand on .rules of the road -prawo drogi (morskiej) running lights .rules of navigation -prawo drogi (morskiej) .s.lina wqdy holowanej true bearing -namiar rzeczywisty true distance -odleglo6C rzeczywista tub trawling .strefa rozgraniczenia ruchu - 5.pushing -pchacz -restricted in her ability to manoeuvre -statek z ograniczonq zdolnohciq manewrowania . zawracat.zwrotnoSC two-boat trawl (pair trawling) -polow w tukq under way -w drodze.sailing .zone .slacken zrnniejszyc prgdkoSC standing lights ..kurs wzglgdny rendezvous . w ruchu (o statku) under way .line linia rozgraniczenia ruchu . majqcy pierwszenstwo drogi .Swiatla pozycyjne stopping distance -odlegloSC niezbpdna do zatrzymania statku take all way off . skrpcaC turning ability .polowy sznurami haczykowymi tub gear .sygnal przypisany . przepis .priviliged s.sygnaly mgiowe interval .cylinder -walec .statek wyprzedzajqcy .(zamierzone) spotkanie statk6w right -prawo of way -prawo pienvszenstwa drogi of way signal .prgdkoSC bezpieczna .odstgp m.determining of .cone .restrictions ograniczenia dla zeglugi .overtaken .ryzyko zderzenia rogue vessel -statek nieprzestrzegajqcy prawa drogi rule -prawidlo. majqcy pienvszenstwo drogi -towing .obracaC sig.manoeuvring .sufficient wystarczajqca przestrzen manewrowa shape -znak dzienny .natgzenie ruchu - - .Swiatla pozycyjne safe speed -prgdko6C bezpieczna seagoing vessel .statek pchany .statek holujqcy -trawling .statki wzajemnie widoczne nearing .Swiatla burtowe side-light screen -oslona Bwiatla burtowego signal .statek przed dziobem constrained by her draught .sygnal manewrowy -prescribed .statek o napgdzie mechanicznym .separation rozgraniczenie ruchu statkow .

.zintegrowany system sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy gyro compass repeaters/ powtarzacze zyrokompasu rate ofturn indicator/ wskaznik szybkoici zmiany kursu thrusters control/ kontrola sterow ry strumieniowe .. NAVIGATION .constant ..slaba widzialnoik .statek zajgty ...ukladaniem kabla .restricted .dzwigk kr6tki syrenq signal .6.due .holowaniem --. syrena okrgtowa .poor .sygnaly syrenq statkowq - Integrated steering system ...czujnoSC ..servicing navigation marks --.....gwizdek..dredging .slaba widzialnoS6 .mine clearance operations -...fishing .state of .zredukowana widzialnoiC . .short blast .rozmi- vessel engaged in.dlugi dzwiqk syrenq .long blast .cable lying -.polowem ..prace .dlugi diwiqk syrenq -prolonged blast ..naleirvta czuinoiC - - whistle ..dzwiqk syrenq okrqtowq -blasts in succession -diwigki nastqpujqce po sobie ...reduced .ograniczona widzialnoSC .obslugq znak6w nawigacyjnych ..stan widzialnoici - - widzialnoiC - - - nowaniem vigilance .blast .pipe laying . visibility .ukladaniem rurociqgow --..towing -.low .-.stala czujnoSC .diving operation poglgbianie nurkowe --.

..nabieraC prqdkoici naprzod (o statku) fetch sternway -nabieraC prqdkoici wstecz (o statku) fetch way . rozpqdzaC give a kick ahead .cala wstecz! .mozliwoSci silnika carrying helm ..ustawiaC pod kqtem (np.dawaC bieg wstecz (maszynami) back off .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a wide berth -przeplywak w bezpiecznej odlegloici give her everything .moving -poruszaC sig wstecz (o statku) of .daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a kick astern .Sruba stala gain speed -przyspieszaC..ruszyC z miejsca (o statku) first phase of turning motion -pienvsza faza cyrkulacji fixed propeller ..ruch wstecz . do tylu -motion .cofaC statek backward motion -ruch wsteczny bank effect . z przodu.....obr6ciC statek (to) broach .full speed .statecznoSC kursowa - - - - crash back manoeuver -manewr zatrzymania statku (przez przesterowanie silnika z calej naprzod na calq wstecz) crash stop -zatrzymanie statku przez przesterowanie silnika na calq wstecz --test -proba awaryjnego zatrzymywania statku diameter .z prqdkoiciq ..Srednica cyrkulacji directionally stable -kursowo stateczny (statek) directional stability .strumien zairubowy ease .statecznoiC kursowa distance off track .rnoc wstecz -pull .. at full speed -przy pelnej prgdkoSci back engines .Srednica -of turning circle . za -power .. zwrotny (dobrze manewrujqcy statek). prqdkoiC wykonywania zwrotu) easy her -zrnniejszyC prqdkoSC (statku) feeling the bottom -reagowanie statku na bliskoiC dna (wibracje przy przechodzeniu plycizny) fetch headway .naprzod.przemieszczenie boczne (w stosunku do zaplanowanego tom) diameter of turning circle -Srednica cyrkulacji discharge current .statecznoSC kursowa course steadiness .z tylu.zwrotnoSC..u c i u wstecz -revolutions .efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego sig statku) bank suction -efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego siq statku) bring to -zatrzymaC (statek) bring up to speed -rozpgdziC bring about .. dobra manewrowoSC (statku) handy -porqczny.ruch (statku) do przodu .. sprawny headway . statek w stosunku do prqdu) capability of the engine ... NAWIGACJA Ship handling manewrowanie statkiem above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba added mass -masa towarzyszqca advance -przesunigcie czolowe (statku na cyrkulacji) velocity -prqdkoSC postqpowa ahead .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a turn ahead ..obroty biegu wstecz! steering trial . .. dryfu) central manoeuvring position -centralne stanowisko manewrowe course-keeping ability .daC calq rnoc silnika half ahead! -pol (mocy) naprzod! half astern! -pol (mocy) wstecz! handiness .cofaC siq statkiem back running -bieg wsteczny backset -przeciwprqd back ship . .obroty biegu naprzod all stop! -maszyny stop! astern! -wstecz! ..daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a turn astern .5.z szybkoSciq.. zwigkszak prqdkoSC.zwolniC (np. przed dziobem revolutions .half speed --pol wstecz! astern -wstecz.ustawit statek burtq do wiatru bumping -uderzenie statku (o nabrzeze) (to) cant .(ply& ze sterem wychylonym dla kompensacji np.. at a speed of ..proba biegu wstecz at a rate of .

one turn. 270° manoeuvre -petla Andersona. pojedynczy zwrot . NAVIGATION I Turning circle .6.czlowiek za burtq ieading 20° short of opposite course/ iurs mniejszy o 20' od kontrkursu deviation from original course by 250° .odchylenie o 250° od kursu pienvotnego odchylenie o 60' od kursu pienvotnego rudder to midship/ and stop engine/ ster Srodek i stop maszyna rudder hard over/ Wlliamson turn ~etla Williamsona Scharnow turn petla Scharnowa I Single turn. Anderso turn.cyrkulacja transfer/ przesuniecie boczne ------- negative transfer/ Man over board .

wspolczynnik prqdkohci ustalonej cyrkulacji do prqdkoSci poczqtkowej real speed -prqdkoSC rzeczywista (to) reverse means of propulsion -przesterowaC Srodki napqdu right-handed screw .missing person .sterownica -torque .Sruba prawoskrqtna right-hand propeller ..wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze limit setting .wskaznik prqdkoici zmiany kursu ratio steady turning speed .kopnqC maszynq") lateral thrust .ahead .sila boczna (poprzeczna) stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .ruch do przodu .manewr prowadzqcy do miejsca.recovery .integrated system . NAWIGACJA - - -- - .trzecia faza cyrkulacji.manewr "czlowiek za burtq" maneuvre -manewr .iSC silq bezwladnoSci Kempf manoeuvers -proba Kempfa kick full ahead -dab na moment calq naprzod (.Sruba lewoskrqtna lie atwart .osoba zaginiona manoeuver . cumowaC (statek) burtq do prqdu make headway -posuwaC siq naprzod (o statku) make a leeway -dryfowaC.(statek) zawietrzny left-handed propeller .Sruba napqdowa -backing .napor poprzeczny lateral thruster -ster strumieniowy (poprzeczny) lay to .strumien zairubowy -effect .efekt (napor) boczny Sruby .skok wzrastajqcy (Sruby nastawnej) keep her way .strumien zahrubowy radius -promien radius of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rate of turn indicator .Sruba prawoskrgtna rudder .wlaSciwoSci manewrowe statku. ruch wstecz pick up speed -zwiqkszyk prqdkoSC pinwheel -obracaC statek (dwuSrubowy) przeciwbieznq pracq Srub pivoting point -punkt obrotu (statku podczas cyrkulacj i) race of the screw .moment od naporu wiatru -- -- - - - - pary sil moment of a force -moment sily moment of inertia -moment bezwladnoSci moment of pull -moment uciqgu motion -ruch .czlowiek za burtq delayed action .- - hove to -poloiyC (statek) w dryfie increasing pitch . faza cyrkulacji ustalonej .akcja z opoznieniem --immediate action -akcja natychmiastowa .astern -ruch do tylu.hamowanie Srubq current .uniform turning .sila poprzeczna stem run the headway down -zmniejszyC prpdkoik screw .ster angle -kqt wylozenia steru indicator -wskaznik wychylenia stem --transmitter .stanqC w dryfie lee helm . prqdu). w ktorym czlowiek wypadl za burtq manoeuvrability . byC znoszonym (o statku) make the weather side -podejSC ze strony nawietrmej (to) make way -posuwaC sig do przodu (o statku) manageability -wlaSciwoSci manewrowe (statku) man overboard . manewrownoSC statku (to) manoeuvre -manewrowak manoeuvering -manewrowy berth -przestrzen manewrowa .strumien Srubowy screwing effect .efekt boczny Sruby napqdowej race .sklonnoSC statku do kierowania sig na wiatr leeward gauge -(statek) majdujqcy siqpo stronie zawietrznej (innego statku) leewardly .nastawa ograniczenia kqta wychylenia stem (iyropilot) moment -moment na trzonie sterowym -telltale -wskaznik polozenia stem tiller .nadajnik kqta wychylenia stem area -powierzchnia stem cross force .of a couple of forces -moment - 5.posuwaC sig bokiem (do wiatru.zintegrowany system manewrowania -ship's -characteristics -charakterystyka manewrowa statku -trials -pr6ba wlaSciwoSci manewrowych -test -badanie wlaSciwoSci manewrowych moment -moment due to wind pressure .

Andersona .moment naporu wiatru wind pressure -cihnienie wiatru. zawracak.zwrotnoSC (statku) radius -promien cyrkulacji -ratio . p. zwolniC third phase of turning motion . p. szybkoSC -drop .uniform motion .large -manewrowanie wielkim statkiem .cyrkulacja qualities .napor boczny (np.proba wciowa.obrociC (statek) na malej przestrzeni variable pitch propeller . pojedyncza petla . na prqdzie) sheer off . zboczyC ship handling -manewrowanie statkiem . zmniejszenie prcdkoSci loss .charakterystyka manewrowa circle .petla Andersona.wolno naprzod! slow astern! -wolno wstecz! slowing down -zrnniejszenia prqdkohci.single .trzecia faza cyrkulacji.efekt przykienny (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyicienny.o k r cyrkulacji ~ diameter .szybkoSC zmiany kursu speed -prpdkoSC cyrkulacji (statku) .pojedyncza petla.Sruba nastawna variable speed and courses -prcdkoSC i kursy zmienne wake current .czgSC stem poza osiq obrotu take way off the ship . stem strumieniowego) turn .spowodowaC poprzeczny mch statku sheer a ship .utrata predkoSci of advance -predkoSC postepowa (Sruby napedowej) trial -proba prqdkoSci stability of motion . faza cyrkulacji ustalonej vessel .Srednica taktyczna tail of (rudder) blade . zwykly test . najmniejsza prgdkoSC umozliwiaj~ca sterowanie sternway -ruch statku wstecz stop! -zatrzymak! (silnik glowny) stop her! -zatrzymaC (statek)! stopping distance -odlegloSC konieczna do zatrzymania statku stoppage -zatrzymanie.obracanie sic.Scharnow -petla Scharnowa .spadek prcdkoSci.odchodzik od. zmiana kursu.czeSC stem poza osiq obrotu tail section of the rudder blade . kanalu na manewrowoSC) wandering -tendencja statku do schodzenia z kursu wash .Williamson -petla Williamsona (to) turn . skrgcaC turning . faza cyrkulacji ustalonej topside projected area -powierzchnia nawieWU -- -- -- - -- -- transverse -poprzeczny -thrust . proba standardowa Kempfa stand-by! -uwaga!. napor wiatru - - - - -- - - .cyrkulacja ustalona diameter .druga faza cyrkulacji sheer alongside . pogotowie! steady-turning circle .wytraciC bieg statku.strumien nadqiajqcy wall effect .woda odrzucana przez Smbe windage -odchylenie (spowodowane wiatrem) area -powierzchnia nawiewu wind bound .large course -kurs manewrowania wielkimi statkami simulator . zwalnianie speed -prpdkoSC.(statek) zatrzymany przez silny wiatr wind moment . NAVIGATION second phase of turning motion . statek wykonujqcy zwrot turn short around .zwrotno6C statku centre -jlrodek obrotu (statku) characteristic . wstrzymanie tactical diameter .pptla .odsuwaC statek bokiem (np.one -pojedyncza petla.obracaC sic.symulator (do nauki) manewrowania statkiem side force of a propeller -napor boczny (Sruby) slipstream -strumien zairubowy slow ahead! .6.Srednica cyrkulacji manoeuver . wykonywanie cyrkulacji ability .Srednica ustalonej cyrkulacji speed -prqdkoSC ustalonej cyrkulacji steerageway -prqdkoSC sterowna (statku).statecznoSC kursowa standard -znormalizowany.Anderson . Andersona .statek obracajqcy sic. oddzialywanie Scian (np.trzecia faza cyrkulacji.

morze wzburzone.dryf. fala. silny sleming.open .fala wchodzqca na poklad statku -head falowanie dziobowe. falowanie krzyzujqce siq .sztormowaC rufh i6C z wiatrem scudding .cisza zupelna flaw -podmuch wiatru forward spray -bryzg dziobowy froth -piana heavy spray .falujqcy breach .morze wzburzone .athwart .falowanie z baksztagu (skoh e do statku) .sea state .na zawietrznej leeward -zawietrzny leeward . oko sztormu flat calm . nurzaC dziobem lub rufq heavily -nurzaC siq gwakownie screw racing -wzrost obrotow Sruby wychodzqcej z wody scud . fala z rufy . zapadaC dziobem lub rufq w fale (o statku) shake -wstrzqs shelter .state of the .udar.gnany wiatrem dry ship -statek niebiorqcy wody na poklad w sztormie eye of storm .falowanie z baksztagu (skohe do statku) quartering winds -wiatr z baksztagu running high -morze wzburzone run out to sea .short-crested . wiatrem) -by the wind .morze wzburzone . fale wyprzedzajqce .falowanie boczne.burta zawietrzna side -burta zawietrzna . morze otwarte hull slamming .heavy .schronienie - - - - - -- - - - - - - - . morze niespokojne seas on deck .turbulent .morze otwarte .wchodzenie fali (na statek) od rufy - - - - - - (to) pound -uderzaC dziobowq czqSciq statku o fale pounding .naprqienia kadhba spowodowane naporem fa1 pooping .podnosiC siq na fali.falowanie nadqkajqce. falowanie przeciwne . falowanie . znoszony afloat -unoszqcy siq na wodzie awash .centrum sztormu.obmywany przez fale awave .fala krotka.zalewaC dziob statku na kotwicy over-raked -statek zalewany falq w czasie postoju na kotwicy panting . z burty .sztormowanie adrift -dryfujqcy.overtaking .short .falowanie boczne .uciec w morze przed sztormem scend .dryf boczny -angle .(lezqcy) po stronie zawietrznej leeway .fala krotka . ciqzkie uderzenia dziobem o fale quartering waves .stan morza . NAWIGACJA Weathering .uderzenia dziobowej czqki kadhba (o wodq wskutek zbyt duiej prqdkoSci i przechylow wzdhznych).fala krotka main spray -bryzg glowny make heavy weather -pracowaC ciqzko na fali (o statku) overfalls -kipiel.kqt dryfu lop .quartering .following .sztormowanie rufq sea -morze.cross -morze sklocone.wchodzenie fali na poklad seaward wind -wiatr od morza semicircle -polkole.drobna fala lee .fala boczna . znos angle -kqt dryfu current -prqd dryfowy direction -kierunek dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven -gnany (np.5.beam .rozbijanie siq fa1 (o statek) down the wind -z wiatrem drift .tempestuous .navigable -polowka zeglowna (w cyklonie) send .green .strona zawietrzna board . polkrcg .ciqzkie bryzgi high sea -morze wzburzone. stan morza.stan morza .drgania kadhba od naporu fa1 stress .under the .abeam .statek) leaper .podnosiC siq na fali. stlok (fal) overhanging crest -zalamujqcy siq grzbiet fali over rake . spiqtrzona . sleming labour -pracowaC (np. ciqzko na fali .fala nadqzajqca.

fala przybojowa .nawietrzny.bryzg (np.fala poprzeczna weather -pogoda .zatrzymany przez pogodq gleam -przejainienie nad horyzontem zwiastujqce poprawe pogody .ciqzki rozkolys taking off .fala dziobowa .real -wiatr rzeczywisty .fala nadqzajqca.statek biorqcy duzo wody na poklad wholesome (ship) -(statek) dobrze trzymajqcy siq na fali.ground .sztormowaC rufq windfall .strefa (wystepowania) przyboju surge .warunki pogodowe .stern .falowanie nadqzajqce. prqd dryfowy drift .burzliwa pogoda .fala .6. fala z rufj .land -bryza lqdowa .linia szkwalu. martwa fala . fali) squall .fala martwa z dziobu .beam .sztormowanie weather quarter .fala przydenna .severe .ladunek na fali) - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - . sygnaly ostrzegajqce o sztormie (to) strain -pracowaC (o kadlubie na fali) (to) surf .fala glqbokowodna . statek.strona nawietrzna statku wet -mokry (statek zalewany przez fale) ship .following -wiatr z rufy force .sygnaly sztormowe.fala glqbokowodna . burza to windward -na wiatr (w kierunku skqd wieje wiatr) (to) track .sila wiatru .wysokoSC fali .fala ukoSna .cross -krzykujqce siq fale martwe .(statek) biorqcy wodg dziobem wash overboard -zmyC z pokladu wave .deep .(statek) zatrzymany przez sztorm storm signals .trawers nawietrzny bound .zla pogoda conditions . plywu) tempest .bow .bad .wiatr z baksztagu . branie fali na poklad) slamming .surf .transverse .stern system -uklad z falowaniem nadqzaj v ~ .szkwalisty (wiatr) storm bound .sleming (uderzenia dziobem statku o fale) spray . linia nawalnic squally .head .height of .tempestuous -pogoda burzowa (to) weather .rough .fala synchroniczna .sztorm zimowy winter month -miesiqce zimowe (to) work .SledziC (przemieszczanie siq oka tajfunu) traverse wind -wiatr przeciwny true wind -wiatr rzeczywisty try .round -wiatr obracajqcy siq .foul .falowaC swell -rozkolys.fala boczna . statek dzielny wind -wiatr component .sztormowaC under the wind -na zawietrznej unfavourable winds -niepomyhlne wiatry upwind -pod wiatr vortex .synchronous .speed of -prqdkoSC fali .gwaitowna fala (to) surge .overtaking - - - - - - - - .diagonal .sldadowa od wiatru current -prqd wiatrowy. falowanie nadqzajqce .run before the .fala z rufy.silna bryza lqdowa wind's eye -kierunek wiatru windward .szkwal line .heavy . NAVIGATION ship's endurance .following .ciqzkie warunki pogodowe a storm -przetrwak bezpiecznie sztorm -beam .slabniqcie (wiatru.stan pogody .zdolnoSC statku do przetrwania (trudnych warunkow pogodowych) shipment of green water -zalewanie pokladu (przez fale) shipping water . na wiatr side .zalewanie (pokladu przez fale.state of the . fala wyprzedzajqca .oko cyklonu washing down .sztormowaC weathering .burta nawietrzna winter storm .glowny kierunek dryfu wiatrowego current -prqd dryfowy .sztorm.deep water .posuwaC siq na czole fali surf zone .quarter .in the -na wietrze is heading -wiatr wyostrza .pracowaC (np.trudne warunki pogodowe .

wzmocnienie przeciwlodowe warning .severe .otwarty kanal w lodach przy brzegu open water . w kt6rym nastqpuje aktywny proces deformacji. utrudniajqce zeglugq warunki lodowe) field of ice -pole lodowe first open water -po ustagieniu lod6w flaw -szczelina pomiqdzy pakiem a lodem sta- . lodowa sluzba patrolowa -pilot .kanal przybrzezny (w lodach) - - --- .obszar trudny (obszar.luzna kra nip -kleszczenie statku (przez lod.kod lodowy conditions .oblodzenie (np.ciqzkie warunki lodowe ice-free .(port) skuty lodem icebound -(statek) uwiqziony w lodach icebound -skuty lodem (akwen. wykorzystywane do cumowania) ice under pressure -1od pod naporem (lbd. NAWIGACJA Ice navigation -nawigacja w lodach beset .odblask lodowy loose ice .port lodowy (wglqbienie w barierze lodowej.sygnal lodowy strengthening .medium -umiarkowane warunki lodowe . kanal na akwenie zalodzonym frozen in .lekkie .light . na ktorym wystqpujq ciqzkie.lead -wolne przejkcie miqdzy pakiem a stalym lodem.obciqzenie od oblodzenia patrol -patrol lodowy.(statek) uwigiony w lodach difficult area .zegluga z lodolamaczem.(akwen.pilot lodowy --report -meldunek lodowy.1od -bulletin -biuletyn lodowy chart -mapa lodowa code .5.warunki lodowe formation . stanowi duze niebezpieczehstwo dla zeglugi) icing . tor wodny) wolny od lodu ice-free -(port) niezamarzajqcy ice jamming -zator lodowy ice lead -przejicie w lodach iceport .akwen wolny od zalodzenia over-icing the ship -zalodzenie statku Radio Navigational Warnings and Ice Reports -radiowe ostrzeienia nawigacyjne i meldunki lodowe shore lead . statku) load .(statek) zablokowany lodami frozen spray -marznqcy bryzg (fali) ice .sezon lodowy (okres zalodzenia) signal . czqsto okresowe. uniemozliwiajqce mu samodzielnqzeglugq) nipped -zakleszczony (przez 1od) opening -przejicie w lodzie open lead near shore . gdzie zegluga jest mozliwa tylko w asyhcie lodoiamacza) lym - - ice-breaker -lodoiamacz working with . manewrowanie z lodolamaczem ice conditions -warunki lodowe .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa land blink .ostrzezenie lodowe icebound . raport o zalodzeniu season .oblodzenie International Ice Patrol (IIP) .

GMDSS communication in emergency -IqcznoS GMDSS w niebezpieczeristwie local user terminal lokalna stacja odbiorcza coast radio statior. .

pozycja niebezpieczenstwa alerting . satelity przez antenq) availability -dostqpnoSC. akwen .dumrnv .inadvertently .Sledzenie automatyczne (np.uruchomiC rqcznie .artificial .antena nadawcza -trunk -rurowy przepust anteny w pokladzie tuning coil . dip01 - - - - - - - - - - - - - amplifier -wzmacniacz amplitude .stabilized .wstqga boczna (czqstotliwoSci) .uruchomiC przypadkowo adjacent channel -(radiowy) kana1 przylegly Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Spis sygnalow radiowych Admiralicji (Brytyjskiej) aerial .dish .antena ramowa -mast -maszt antenowy -terminal -koncowka antenowa .prqd antenowy .5.alarm falszywy alert . osi~alnoSC ka(np.baterie wielokrotnie ladowalne - - -- - - - - - - - - - - .position of .directional .reja antenowa (to) alarm -alarmowaC .antena - dipole - - .szerokoSC pasma batteries -baterie .antena bezkierunkowa .re-chargeable .alarmowanie .antena radiowa o ksztalcie miski .obw6d antenowy -breaker -wylqcznik antenowy control table .alarm .obszar.sea .indoor .intermediate (IB) -pasmo poSrednie .antena paraboliczna .sztuczna antena -change over switch -przelqcznik antenowy nadawanie-odbior circuit .maritime .Automatyczny system raportowania [pozycji dla] wzajemnej pomocy statkow auto-alarm-autoalarm (automatycmy odbiornik alarmowy) automatic keying device -klucz automatyczn Y Automatic Gain Control (AGC) -automatyczna regulacja wzmocnienia Automatic radio telex (ATOR) -automatyczny teleks radiowy Automatic Repeat on reQuest (ARQ) -automatyczne zqdanie powtbrzenia auto-track .wide (WB) -pasmo szerokie (foniczne) bandwidth .cewka antenowa strojqca -wire .potwierdziC odbior activate -uaktywni automatically -uruchomiC automatycznie manually .false .single side (SSB) . nalu komunikacji) banana pin -wtyczka bananowa band -pasmo -high frequency (HF) pasmo wysokich czqstotliwoki .transmitting . NAWIGACJA Radio and GMDSS communication -IqcznoE radiowa i GMDSS accounting authority -firma rozliczajqca korespondencj~ statku accounting authority identification code (AAIC) .linka antenowa -yard .dolna wstega boczna .Srodki alarmowania amplitude shift-keying (ASK) .omni-directional .lower side .means of .zakres morski .modulacja przez kluczowanie amplitudy answerback -znamiennik (teleksowy) antenna .modulacja amplitudy area .antena .akwen audibility -zrozumialoSC. slyszalnoS6 audiable alarm -alarm akustyczny Automated Mutual Assistance Vessel Reporting System (AMVER) .antena kierunkowa .amplituda modulation (AM) .narrow (NB) -pasmo wqskie .tablica rozdzielacza antenowa current .distress .very narrow (VNB) -p.antena stabilizowana - - antena dipolowa.emisja z jednq wstegq bocznq switch -przelqcznik zakresow .alarmowanie w niebezpieczenstwie .loop .indpendant side (ISB) -niezalezna wstega boczna .sztuczna antena earthing switch -przelqcznik uziemienia anteny .parabolic . bardzo wqskie .side .kod identyfikacyjny firmy rozliczajqcej korespondencjq statkowq acknowledgement -potwierdzenie (odbioru) acknowledge receipt .antena wewnqtrzna .

GMDSS station components .skladowe stacji GMDSS dla obszaru morskiego A4 GMDSS alarming and position indicating equipment .wyposaienie GMDSS dla alarmowania VHF hand held radio/ reczna radiostacja VHF transmitter with unique encoded signal/ nadajnik z unikalnym sygnaiem identyjikacyjnym VHF antenna/ GPYVHF combined antennu/ antena zintegrowana GPS/VHF distribution box/ skrzynka rozdzielcza linka do mocowania ptawy do Srodka ratunkowego Automatic Zdentification SystemAZS .6.system automatycznej idenlyfikacji AZS rejestrator danych z podr& . NAVIGATION (?MDSS ?o eauivment yposaie&ex~~~~~ MF/HF DSC watch receiver/ radiotelefone MF/HF/ NBDP telex terminal/ NAVTEX receiver/ odbiornik nastuchowv MF/HF radiotelefon MF/HF terminal teleksowv NBDP DSC odbiornik Navtex f VHF radiotelefone with built-in DSC/ radiotelefon VHF z wbudowanym DSC Y printer/ drukarka MF/HF DSC terminal/ terminal MF/HF DSC Sea area A4 .

oplata statkowa code -kod .fala nietlumiona correspondence .maritime -1qcznoiC morska .country .schemat blokowy (urzqdzenia) blocking -blokowanie odbiornika broadcast .czgstotliwoiC wymaczona delivery .wywolanie (radiowe).grupowy sygnak wywolawczy -distress wywolanie w niebezpieczenstwie .poirednictwo (w komunikacji w niebezpieczenstwie) . polqczenie (telefoniczne) . ostrzegawcza coverage -pokrycie (systemem lqcznoici) data rate .on-scene -s -kanaly (lqcznoici) uiywane na miejscu akcjilwypadku A .polqczenie z wybranq osoba .co-.signalling .ship's business .lqcznoiC telefoniczna .inter-ship radio .ship .telex service -kod senvisu teleksowego communication -lqcznoiC.wywolanie ogolne .dostarczenie (np.wywokanie rutynowe (DSC) .1qcznoiC teleksowa .satellite .sygnal wywolawczy.routine .kod kierunkowy .wywolanie sluibowe (DSC) sign .dostarczenie natychmiastowe priority -priorytet dostarczenia digital -cyfrowy -call -wywolanie cyfrowe - - - -- - - - - - - -- - - - - .reliable . vot.korespondencja publiczna . Poszukiwan i Ratownictwa continuous wave (CW) .relay . transmisja radiowa.1qcznoiC satelitarna .safety .korespondencja (tu: radiowa) .common .collective sign .telephone .kanal wspolny .dostarczenie odloione delayed .-wspolny kanal radiokomunikacyjny .w.korespondencja bezpieczenstwa.lqcznoiC za pomocq urzqdzeri naziemnych (w odroinieniu od satelitarnej) -worldwide komunikacja radiowa o zasiggu globalnym Communication.kanal przydzielony .kod kraju . szafka call . do wszystkich stacji category -kategoria wywolania .single per carrier -pojedynczy kanal tele- - - - - -- -- - - - - - - - - \ . do wszystkich statkbw .coast .initiate a -wywolaC (innq stacjp) -in progress -wywolanie w trakcie (trwajqce) .nadawanie radiofoniczne.oplata brzegowa .fala noina .telex .modulowana fala noina channel -kanal . Search and Rescue Commi -ttee (COMSAR) -Podkomitet (IMO) dls Radiokomunikacji. block diagram . radiofonia cabinet .all stations .destination -kod przeznaczenia kod senvisu telefonicz-telephone service nego .deferred .kanal iqdania .terrestrial .all ships -w.dostarczenie opoznione .loss of -utrata lqcznoici .fala noina -wave (CW) .immediate .group to selected ships . NAWIGACJA bias -przedpigie blind transmission -nadawanie bez potwierdzenia odbioru. komunikacja band -pasmo emisji .kanal przydzialu .kqcznoik migdzy statkami .repeating of -powtorzenie wywolania . wzywaC calling (ship) -statek wywolujqcy calling frequences -czgtotliwoit wywolania carriage -karetka dalekopisu -return -przesunipcie karetki do kolejnej linii carrier .modulated .lqcznoiC niezawodna .message -kanal roboczy .wywolanie grupowe do wybranych statk6w . -- - foniczny na oddzielnej czpstotliwoScinoinej charge .szybkoiC transmisji danych de-activated -ponownie uruchomiony dedicated frequency .skrzynka.: nadawanie blind . sygnal rozpoznawczy (to) call -wolaC.safety -wywolanie ostrzegawcze .oplata .bridge-to-bridge -lqcznoik mostek-mostek .area .collect rozmowa na koszt abonenta z lqdu .geographical area -wywolanie statkow w okreilonym obszarze geograficznym .request .general .assignment .5.person to person . wiadomoici) confirmation -potwierdzenie otrzymania .public .

Antenna INMARSAT-C/ antena stacji satelitarnej INMARSAT-C 9. 24.selective calling (DSC) . Weather facsimile antenna/ antenafaksymile pogodowego/ 15.dupleksowa szybka transmisja danych duplex operation . TV/FM receivina antenna/ antenu odbiorcza TV/FM.podwojna wstqga boczna. wskainik. Spot beam antenna/antena s y s t e m roinicowego. VHFIDSC antenna/ antena VHFIDSC 8. Antenna coupler/ uklad sprzegajqcy antenowy 3.cyfrowe selektywne wywolanie digital selective call (DSC) .generator (DMG) generator wiadomoici niebezpieczenstwa . disturbance -zaklocenia. 16.6. Radar antenna (S band)/ antena radaru pasma S.radiolatarnia kierunkowa direction finder -radionamiernik direction finding (DF) -radionamierzanie display -monitor. 21. VHF antenna/ antena VHF 4.wezwanie pomocy.signal -sygnal wzywania pomocy - -- --- - -traffic . UHF-antenna/antena UHF. zobrazowanie screen .emisja dwuwstqgowa droppable disposable radio -prosta radiostacja zrzutowa (do zrzucania z samolotow) DSC distress call . Radar antenna (X band)/antena ra- Antennas ' arrangement I daru pasma X.wywolanie w niebezpieczenstwie w systemie DSC calling channel -kana1 wywolania w DSC duplex high speed data (transmission) (DHSD) . AM receivina antenna/ antena odbiornika AM. GPS antenna/ antena systemu GPS 13. Receiving MF/HF-DSC antenna/ antena odbiorcza MFhYF-DSC 5.. 22. Wire antenna/ antena linkowa. 17. 19.awarjjna radioplawa lotnicza (GMDSS) .zdwajacz.cyfrowe selektywne wywolanie diplexer .priority -priorytet niebezpieczenstwa . dwuplekser direct radio link .message wiadomoik w niebezpieczenstwie .korespondencja w n.obrazowak distress -niebezpiecznstwo -button -przycisk powodujqcy wygenerowanie wiadomoici niebezpieczenstwa call . Anemometer sensor/ czujnik wiatromierza. 23. 1. 20. Transmitting MF/HF antenna/ antena nadawcza MF/HF 2. 18.ekran monitora. Radiodirection finder antenna/ antena radionamiernika 14. bezpoirednim directional -kierunkowy radio beacon .nature -rodzaj niebezpieczenstwa . UHF telemetw antenna/ antena sys1 temu telemetrychego UHF 10. zaburzenia dot -kropka (w alfabecie Morse'a) double side band (DSB) . Whip antenna/ antena pretowa. Watch keeping receiver antenna/ antena odbiorcza odbiornika nasiuchowego 6.wspohzqdne (pozycji) niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoik niebezpieczenstwa . Omni directional cone-shaped antenna/ bezkierunkowa antena stozkowa . wskaznik (to) display . NAVIGATION .radiokomunikacja dwutorowa enhanced group call (EGC) -rozszerzone wywolanie grupowe emergency locator transmitter (ELT) . modulacja dwuwstegowa transmission . wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates . Decca receiver antenna/ antena odbiornika Decca 12. Radome antenna INMARSAT-A/antena kopuiowa stacji satelitarnej INMARSAT-A 11.bezpoirednia l@cznoSkradiowa direct printing -wydruk bezpoiredni telegraphy -telegrafia o w. VHF antenna/ antena VHF 7.

(morska) radioplawa awaryjna end of sequence signal (EOS) . 300-3000 kHz -modulation (FM) -modulacja czgtotliwoici . czgstotliwoSC fa1 decymetrowych . 30-300 GHz division multiple access (FDMA) .modulacja z kluczowaniem czgstotliwobci .cz.transmitting .czgstotliwoSC nadawcza -ultra high -(UHF) .zysk anteny General Operator Certificate (GOC) .regulacja wzmocnienia of antenna .znak kohca sekwencji envelope .working .cz.czgstotliwoSk robocza gain -wzmocnienie . 3-30 GHz .Swiadectwo Ogolnego Operatora GMDSS Global maritime distress and safety system (GMDSS) -Swiatowy Morski System Lqcznoici Alarmowej i Bezpieczenstwa .lowest usable .(to) guard .very high (VHF) . 30-300 MHz.automatic control (AGC) . radioplawa awavjna format for calling -rodzaj wywolania frequency -czgstotliwoSC .cz.czgtotliwoik dodatkowa -shift keying (FSK) .super high (SHF) .sygnal pomylki error -blqd.assigned .cz.odstgp pomigdzy blgdami establish contact -nawiqzak 1qcznoSC facsimile -faksymile. akustyczna .otwarty system korekcji blqd6w w transmisji 1-10 figure code -kod cyfrowy float free terminal -EPIRB.inter-ship -- - - - - - - - - . -prowadzik nasluch na cz.extra high (EHF) .maximum usable frequency . NAWIGACJA On-board communication fqcznos'Cwewnqtrzstatkowa - headset/ sluchawki signal device/ Swiatlo sygnalizacyjne I e-mail -poczta elektroniczna emergency locator transmitter (ELT) . 3-30 MHz -intermediate -(IF) -cz~stotliwoSC poirednia -international maritime distress migdzynarodowe morskie cz. do IqcznoSci migdzystatkowej .czgstotliwoSC lotnicza .najwyzsza (w danych warunkach) czgstotliwoiC uzyteczna .low (LF) . czgstotliwoSC fa1 metrowych 3-30 kHz -very low (VLF) .czgstotliwoSC przydzielona . foniczna.5.medium (MF) . fax Forward Error Correcting (FEC) .wielokrotny dostgp z podzialem czasu -extremely high skrajnie wielkie czgstotliwoSci (30 ..voice (VF) .najnizsza cz.cz.cz.automatyczna regulacja wzmocnienia control .obwiednia (modulacji) erase signal .awaryjny nadajnik lokalizujqcy (lotniczy) emergency position-indicating radiobeacon (EPIRB) .czgstotliwoiC radiowa .czgstotliwoik podstawowa .extremely low skrajnie male cz~stotliwoSci (ponizej 300 KHz) ..SAR-dedicated -czgstotliwoSC przypisana sluzbom SAR .radio (RF) .300 GHz) .primary . pomylka gap .secondary . niebezpieczenstwa - - - - --- - - -- cz. -high (HF) .aeronautical .cz~stotliwoSC .300-3000 MHz.czgstotliwoSC 30-300 kHz . u j t k o w a .

Telekomunikacji International Telecommunication Convention (ITC) -Migdzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna International Telecommunication Regulations (ITR) . mikrofon headphone .lokalna stacja naziemna loudspeaker -gloinik Maritime Identification Digits (MID) -morski numer identyfikacyjny (wskaznik bandery Maritime Mobile Service (MMS) . Telegrafii i Telefonii key -klucz telegraficzny keyboard -klawiatura key in -wprowadzik (za pomocq klawiatury) keying .unlawful -zaklocenia spowodowane pracq nieregulaminowh bezprawne.sluzba nasluchowa local oscillator .morskie informacje bezpieczenstwa -maritime safety information receiver NAVTEX .czas biemy (przy nadawaniu) impulse -impuls Inmarsat (International Mobile Satellite Organization) . NAVIGATION . korespondencja sluzbowa -priority -pienvszenstwo przekazu wiadomoSci MET warning .odbiornik morskich informacji b.-- GMDSS General Operator -ogolny operator GMDSS certificate -Swiadectwo ogolnego operatora GMDSS ground wave .wiadomoSc.radioplawa awaryjna systemy Inrnarsat E line feed -przesunigcie linii (w dalekopisie) List of Coast Stations .Spis stacji radionamierzania i sluzb specjalnych List of Ship Stations .Migdzynarodowe Konsorcjum LqcznoSci Satelitarnej interference -zaklocenie .ostrzezenie meteorologiczne microphone -mikrofon microprocessor -mikroprocesor microswitch -mikrowylqcznik - - .nasluch radiowy listening post -miejsce nasluchu listening watch .sluchawki naglowne high speed data (transmission) (HSD) -szybka transmisja danych homing -nakierowanie.generator lokalny log-in .kod identyfikacyjny morskiej sluzby ruchomej Maritime Safety Information (MSI) .Spis stacji statkowych (to) listen -prowadzik nasluch (radiowy) continously -prowadzik nasluch cicgly listening in .fala przyziemna hand-held VHF equipment -przenoina (rgczna) radiostacja VHF hand-held walkie-talkie -przenohy (rgczny) radiotelefon UKF hand set -mikrotelefon. z danym satelitq) lower side band (LSB) -dolna wstega boczna Local User Terminal (LUT) .numer identyfikacyjny naziemnej stacji statkowej International Telecommunication Satellite Consortium (INTELSAT) .sygnal do naprowadzania.Migdzynarodowa Organizacja Ruchomej LqcznoSci Satelitarnej Mobile Number (IMN) . naprowadzanie -bearing -namiar naprowadzajqcy signal .ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Satellite Service (MMSS) satelitarna ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Selective Call identify code (MMSI) . nielegalne International Radio Consultative Committee (CCIR) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.Mi~dzynarodowe Regulaminy Radiotelekomunikacyjne International TelecommunicationUnion (ITU) -Migdzynarodowy Zwiqzek Telekomunika- - - - C Y ~ ~ Y International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.6.logowanie (zglaszanie gotowoki do pracy urzqdzenia np.spis stacji nadbrzeznych List of Radio determination and Special Service Stations . Master Plan for GMDSS -plan ogolny (funkcjonowania) systemu GMDSS Mayday -radiotelefoniczny sygnal niebezpieczenstwa relay -poSrednictwo w niebezpieczenstwie message (MSG) . sygnal naprowadzaj qcy identity -tozsamoSk (stacji) -number -numer identyfikacyjny identification number -numer identyfikacyj"Y idle period . nadawanie kluczem L-band satelite EPIRB .kluczowanie.

international .inne (niebezpieczenstwo) .radiolatarnia bearing .priorytet.szumy. w systemie VTS) channel . w l-qcznoki radiowej) . zaklocenia level -poziom szurnow suppression .operacyjne centrum kontroli (INMARSAT.telegrafia dalekopisowa o druku bezpoirednim nature of distress -rodzaj niebezpieczenstwa .obszar w skoordynowanym systemie transmisji ostrzezen dalekiego zasiegu NAVTEX .hand-held battery-powered radio -podrpczna radiostacja przenoina zasilana bateriami -hand-held droppable radio -przenoha (rpczna) radiostacja zrzutowa .radiooperator 5.radiofonia calling-in point -punkt meldunkowy (np.sieC miqdzynarodowa .attack by pirates .abandoning ship .zalewanie (przedzialow) .lqdowa publiczna sieC telekomunikacyjna .undesignated .sieC (stacji radiowych) .sinking .public switched (PSN) . odbiornik radiowy alarm signal -radiowy sygnal-alarmowy -beacon .slowa proceduralne priority .czpstotliwoSC lqcznoici w niebezpieczenstwie distress signal . GMDSS) over .disabled and adrift .procedura korespondencji propagation -propagacja characteristic -charakterystyka propagacji protective radome .equipment -przenoiny sprzpt radiowy . przenoSna .(radiotelefoniczny) sygnal pilnoici pause -pauza Personal Locator Beacon (PLB) ..kana1 IqcznoSci radiowej -communication -komunikacja radiowa.microtelephone -mikrotelefon modulation -modulacja narrow-band direct printing (NBDP) .survival craft transceivers -przenoha radiostacja do irodkow ratunkowych power . lslczno66 radiowa direction-finder -radionamiernik direction-finding -radionamierzanie station .unieruchomienie i dryfowanie .awaryjny.opuszczenie statku .routine -priorytet zwykly . NAWIGACJA - - - - - - - - - - - --- .flooding .called subscribers -numer teleksowy abonenta lqdowego -end of sequence -koniec sekwencji wywolawczej meteorologicalobservation (OBS) -obserwacje meteorologiczne Operational Control Centre (OCC) . indywidualny nadajnik pozycjonujqcy phonetic spelling -literowanie phonetic alphabet .collision .radiowy sygnal wzywania pomocy fix -pozycja z radionamiarow fog signal -radiowy sygnal mglowy frequency -czgtotliwoSC radiowa heading angle -radiowy kqt hrsowy -horizon -horyzont radiowy interference .system automatycznego odbioru morskich informacji bezpieczenstwa network .radio -radiostacja przenokna .radionamiar -broadcast .safety -bezpieczenstwo (ostrzeganie) .grounding -wejicie na mieliznp .sygnal przejScia na odbior PAN PAN .firelexplosion -pozarleksplozja .thmienie szumbw number -numer . pierwszenstwo.distress -niebezpieczenstwo .correspondence .zatonigie .zaklocenie radiowe log book .kolizja .radiostacia do namierzania distress frequency . uprzywilejowanie (np.listing .primary -podstawowa sieC alarmowania .dziennik radiowy officer -radiooficer operator .atak piratow NAVAREA .sieC krajowa .urgency -pilnoSC procedure -procedura .(niebezpieczny) przechyl .secondary .wtorna sieC alarmowania Network Operation Centre (NOC) -OSrodek Operacyjny Sieci (GMDSS) noise .kopula ochronna (anteny) radio -radiostacja.moc -amplifier -wzmacniacz mocy pre-amplifier -przedwzmacniacz procedural words .alfabet fonetyczny (sluiqcy do literowania) portable -przenoiny -hand-held radio -radiostacja rqczna.national .

POR (Pacific Ocean Region) -rejon Oceanu Spokojnego relay . odbierajqcy antenna .manualy -zerowanie (resetowanie) rpczne revolving radio beacon . sygnaw region -region.AOR-East (Atlantic Ocean Region-East) wschodni rejon Oceanu Atlantyckiego .odbiornik przeszukujqcy securite! .odbior recipient -odbiorca (korespondencji radiowej. akwen .dalekopis radiowy radiodetermination -radionamierzanie.zerowanie.czgtotliwoSci przypisane sluibom SAR Search and Rescue Satellite Aided Tracking (SARSAT) . poSredniczyC reply .poszukiwanie i ratowanie wspomagane Sledzeniem satelitarnym (sieC satelitow ratownictwa) search and rescue radar transponders (SART) -transponder radarowy Satcom (satellite communication) -komunikacja satelitarna Satellite Control Centre (SCC) .radiolatamia kierunkowa radio regulations (RR) -regulaminy radiowe radiotelex -radioteleks receiver .stacja odbierajqca reception .transmission of -transmisja wiadomoSci bezpieczenstwa search and rescue (SAR) -poszukiwanie i ratowanie operation . RTF) .space .announcement of ogloszenie wiadomoSci bezpieczenstwa . czpstotliwoSC) selective calling -wywolanie selektywne .odbiornik .antena odbiorcza -ship -statek odbierajqcy (korespondencjp radiowq) station .sygnal radiowy silence .lqdowy segment sieci lqcznohci .radioodbiornik receiving .operacja poszukiwania i rat.radio .geostationary .list radio-teleksowy -noise .radiostacja publiczna receiver -odbiornik radiowy report . dedicated frequencies .ground .6. pot: resetowanie .radiotelefonia telegraph (WT) -radiotelegrafia telegraphy (RTG) -radiotelegrafia -teletype (RTT) .AOR-West (Atlantic Ocean Region-West) zachodni rejon Oceanu Atlantyckiego .osrodek zarzqdzania sieciq satelit6w (Inmarsat) satelite system . wolanie o pomoc).szumy wlasne odbiornika .radiolatarnia obrotowa - - - - - - - - rotating beacon -radiolatamia wirujqca rotating direction finder .IOR (Indian Ocean Region) .system satelitow o orbitach polamych (biegunowych) .emergency -radioodbiornik awaryjny letter (RTL) .polar-orbiting .radionamiernik z antenq obrotowq safety call -wywolanie ostrzegawcze safety message -wiadomoSC.przekazywak (np.cisza radiowa station .radiotelefoniczny sygnal bezpieczenstwa segment -segment .public station .satelitarny segment sieci Iqcznofci (to) select -wybraC (stacjp. rejon. NAVIGATION -pratique -Swiadectwo wolnoSci ruchow uzyskane drogq radiowq .rejon Oceanu Indyjskiego .group . komunikat .odbieranie.system (sieC) satelitarna .nadajnik radiowy sending -nadawanie Sequential Single Frequency Code (SSFC) sekwencyjny kod jednoczpstotliwoiciowy (analogowe selektywne wywolanie) service -tu: IqcznoiC ---- - --- - - -- .system satelitow geostacjonarnych scanning -przeszukiwanie receiver .odbiornik radiowy signal . okreSlanie pozycji za pomocq radionamiarow radiogoniometer -radionamiernik radiolocation -radiolokacja radio-range beacon .radiostacja telephony (RIT.grupowe wywolanie selektywne --number -numer wywolania selektywnego Selective Broadcast Sending Station (SBSS) stacja nadawcza selektywnego systemu rozglaszania selectivity .selektywnoSC semi-conductor -polprzewodnik sender .odpowiedz reporting point -punkt meldunkowy (statku) reset .raport radiowy room .kabina radiowa safety signal -radiowy sygnal ostrzegawczy set .

sygnal rozpoznawczy.lqdowa stacja naziemna (systemu Inmarsat) .lifting .zakiocenia atmosferyczne (w odbiorze radiowym) station .lqcznoSC Sredniego zasiegu .stacja wywolujqca . stacja kt6ra nadala sygnal.roll call of .coast earth (CES) .komunikacja radiowa mipdzy statkami list -wykaz zalegajqcej korespondencji . danych).5.naziemna stacja ruchoma (systemu Inmarsat) - - - - - - - - - - - - - - - - - name of .odstgp (w wydruku dalekopisu) squelch .cisza (tu: radiowa) .exchange of -wymiana korespondencji .location of .(pokrgtlo) blokady szum6w standby -pogotowie statics .ground earth (GES) -naziemna stacja nadbrzezna -in distress . sprawdzenie testing -testowanie.naziemna stacja nadbrzezna (lqcznoici satelitarnej) -coast radio (CRS) -radiostacja nadbrzeina (IqcznoSci terrestrycznej) .stacja (np.short-range .equipment .stacja (statek) w niebezpieczenstwie in vicinity .odwolanie ciszy (radiowej) signal letters .safety .test.stacja glowna -mobile .master .ship .stacja statkowa .nadawanie.1qcznoSC teleksowa message -wiadomoSC teleksowa .podawanie kolejki oczekujqcych (przez stacjg brzegowd .stacja podlegla store and forward messaging -technika gromadzenia i przesylania informacji telecommunication -telekomunikacja teleprinter -dalekopis telex .stacja ruchoma .lqcznoSC dalekiego zasiegu medium-range .slave .(technika) czasowego zwielokrotnienia kanalow Time Division Multiplexer Access (TDMA) zwielokrotnienie czasowe dostepu do satelity teleprinter message (tpm) -wiadomoii. ruchoma stacja naziemna lqcznoSci satelitarnej .calling .polozenie stacji .IqcznoSC krotkiego zasiqgu set up watch -ustali6 wachtg short-wave transmitter .n a m a stacji network co-ordination (NCS) .radio -teleks radiowy. odbiorcza -broadcast sending (BSS) -stacja nadawcza . -distress alert -alarmowanie stacji brzegowej przez statek w niebezpieczenstwie silence .tekst Time Division Multiplex (TDM) . sygnal wywolawczy single channel per carrier (SCPC) -pojedynczy kanal telefoniczny.stacja w pobliiu . przekazywanie.stacja nadajqca wiadomoSC) transmission .(radiotelegraficzny) sygnal wzywania pomocy (to) spell .land earth (LES) .wznowienie (komunikacji radiowej) .1iterowaC space . pojedynczy kanal na jednq n o h q single-sideband modulation (SSB) -modulacja jednowstqgowa SOS .statkowa.stacja koordynujqca (Inmarsat) -of origin -stacja zlecajqca. przekazana teleksem traffic -trafika -distress korespondencja w niebezpieczenstwie .coast .s. sprawdzanie .mobile earth (MES) .sprawdzanie sprzetu text .stacja brzegowa . transmisja (np.intership .nadajnik krotkofalow ship-to-shore -IqcznoSC statku z brzegiem -alerting -alarmowanie stacji brzegowej przez statek call -wywolanie stacji brzegowej przez st.ship earth station (SES) . NAWIGACJA long-range .statek nadajqcy (wiadomoSC) station .resumption (of radio -) .korespondencja bezpieczenstwa (ostrzegawcza) transeiver -zespol nadawczo-odbiorczy transmit-receiveswitch -przelqcznik nadawanie-odbi6r transmitter -nadajnik transmitting -nadawanie ship .teleks communication . wiadomoSC . przesylanie - - - - - - - -- - - - - - - . radioteleks terrestrial -przyziemny test . nadawcza) -broadcast receiving (BRS) .

dotyczy RPT -powtorzenie RTL .ustanowik wachtg wireless -radiostacja -aerial -antena radiowa -bearing -namiar radiowy.pilnoik .zqdanie przekazania wiadornoici do abonenta przy pomocy transmisji danych DIRTTLX -zqdanie nawiilzania bezpo6redniej lqcznoici teleksowej z abonentem DER -nieczynny EEE -pomyika FAX -zqdanie przekazania wiadomoici na faks FM .band -pasmo czgstotliwoici przenoszonych .przerwanie polqczenia ze stacjq nadbrzeznq CRV -czy odbierasz dobrze? odbieram dobrze DATA .abonent nieobecny ACK -potwierdzenie ADV -powiadomienie AGN .strojenie indicator .(niegdyi) kabina radiowa log .wskainik strojenia two-channel -dwukanalowy urgency .zqdanie informacji o uslugach i procedurach stacji nadbrzeznej INF .zqdanie ponownego polqczenia z abonentem wywolanym poprzedniq komendq DIRTTLX RE (REF) .stroit (np.set up .wachta radiowa .kody i skr6ty teleksowe ABS .zqdanie podania ostrzezeh nawigacyjnych NC .dziennik radiostacji.300 MHz) volume -regulacja sily glow watch -wachta (sluzba) .minuty MOM .nadawak.anulowane AMV -wiadomoik do systemu AMVER BRK .wiadomoici) upper side band (USB) .radio . nadak wiadomoik MULTLX -wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do kilku adresatow NAV .g6ma wstqga boczna variable capacitor -kondensator zmienny very high frequency (VHF) -wysoka czgtotliwoik (30 .mierak gazowany (lampa nadawanie-odbior.kabina radiowa telegraphy (WIT) -radiotelegrafia World Wide Navigational Warning System (WWNWS) .kondensator w. (komunikatu.degree of .przelqcznik NIO.blqd formatu FREQ .zgadzam siql zgadzasz sic? OPR .radiooperator room . rozpoczq5 nadawanie HELP . NAVIGATION - .list radio-teleksowy STA .stopien pilnoici -message -pilna wiadomoik -signal -sygnal p.czgstotliwoik nasluchu na statku GA+ .proszg POS -pozycja statku RCD .czekak MSG . rownolegly tropospheric wave -fala troposferyczna (to) tune .O ~ / Z FMT . radionamiar cabin .line linia zasilajqca -to cease transmission-zaprzestak nadawania transponder -wmacniacz z ukladem przemiany (w radiokomunikacji satelitamej) T-R cell .zqdanie podania statusu wiadomoici przeslanych systemem "przechowaji przekai" - - - - .zqdanie informacji z bazy danych stacji nadbrzeznej MED -pilna wiadomoik medyczna MNS .~wiatowy System Ostrzezen Nawigacyjnych Telex command codes and abbrevations .odebrano RDL . przelqcznik nadawanie-odbior trimmer -kondensator wyrownawczy rownolegly capacitor .brak polqczenia OBS -wiadomoik meteorologiczna OCC .wiadomoik. dziennik radiowy operator . NIO) T-R switch . nadajnik) tuned circuit -obwod strojony (rezonansowy) tunimg .6.zqdanie polqczenia z operatorem PLS .abonent zajqty OK .znowu ANUL .

cone .5.short .stozek (naw. znak dzienny) - - - - Signal mast .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do innego statku SRY -przepraszam SVC .sygnal diwigkowy dlugi .dlugi sygnak (syreng rogiem mglowym) .kula (mak dzieAy) .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" TLXA -zqdanie potwierdzenia czasu przekazania teleksu do adresata TPR .nadanie noty sluzbowej SVP -proszg TAX -jaka oplata? TEL . karabinczyk color. NAWIGACJA STS .diwigk (syrenq) krotki blinker -szczytowka.double -podwojny diwigk gwizdkiem .maszt sygnalowy top mast/ wierzchoiek masztu not under command lights/ Swiatia statku "nieodpowiadajqcego top flash lrght/ Swiatio do sygnalizacji Morse'a i Christmas tree/ t .zqdanie przekazania wiadomoici telefonicznie pod wskazany numer TEST MSG -wiadomoSC testowa TGM .prolonged . reflektor sygnalizacyjny at half-mast -do polowy masztu at the dip .dzigkujp TLX .apex . lampa sygnalowa blue Peter -flaga rnks "P".dalekopis URG -polqczenie pilne W -wyrazy WRU -kto tam ? WX -zqdanie prognozy pogody XXX -pomylka Signalling and signals .koszyk (znak dzienny) -black ball .do p6l masztu (o fladze) blast -dzwipk (syreny okrgtowej) .radiotelegram THRU -jestei polqczony w trybie teleksowym TKS .czubek stozka -basket .sygnalizacja i sygnaly aldis lamp -aldis. colour -bandera narodowa dash -kreska (w alfabecie Morse'a) dasher block -bloczek flagowy day shapes -znaki dzienne . "wychodzg w morze" burgee -proporczyk (z wycigciem) clip hook -hak zatrzaskowy.long .

macznik banvny.flaga.rzut flag sygnalowych Inglefield clips -haczyki flagowe International Code of Signals -Miedzynarodowy Kod Sygnalowy (MKS) A (I have a diver down: keep well clear at slow speed) .N" MKS oznaczajqca neg a c j ~flaga zaprzeczenia .audiable .bandera handlowa ..drum .salut banderq staff . .flaga wzywania pomocy . nawiqzcie IqcznoSC ze mnq" G (I require a pilot. bandera .szczyt masztu.I am manoeuvring with difficulty) -"trzymajcie sie z dala ode mnie..dlugoSC flagi -nieSC flagp fog .armatni sygnal mglowy signal .affirmative) .flaga wskazujqca kierunek wiatru flagpole socket ."ladujg lub wyladowuje.flaga narodowa -negative -flaga . or: I am hauling nets) "potrzebuje pilota".gniazdo maszciku flagowego .socket -gniazdo drzewca flagowego fly .Yak".sygnal dzienny w ksztalcie walca dip the flag .gniazdo maszciku flagowego salute .sygnal Swietlny wzywania pomocy daylight signalling lamp .sygnal alarmowy ending signal .do p6lmasztu (bandera.drzewce flagowe .dipping .affirmative flaga potwierdzenia mks.sygnalizacja zakonczenia.salutowaC banderq distress flare . or discharging.gong mglowy gun .diwiekowe sygnaly mglowe -bell . albo mam na statku ladunki niebezpieczne" C (Yes .salutowaC banderq staff .gniazdo drzewca flagowego . Nadawany przez statki rybackie lowiqce w pobliiu siebie oznacza: "wybieram sieci".pilot . potwierdzenie.flaga zastepcza (kodu) -toggle -przetyczka flagowa ."mam po- flagstaff .podnoszenie bandergali (to) dress ship -podnieSC bandergale dye marker . manewrujq z trudnosciq" E (I am altering my course to starboard) . sygnal zakonczenia ensign -bandera panstwowa .distress ."mam nurka po wodq: trzymajcie sig z dala i idicie powoli" B (I am taking in. banvnik stosowany jako sygnal wzywania pomocy emergency signal . keep well clear off me) .zmieniam swoj kurs w prawo" F (I am disabled .diamond shape .flag - -- - - - -- - - - - - - -- - - - .flaga sygnalu pogody . top masztu hoist -wysokoSC bodniesienia) flagi hoist . flaga) head of mast .statek w pelnej bandergali dressing line .dzwon mglowy .lina pomocnicza bandergali dressing ship .wind . H (I have pilot on board) .substitude . flagsztok socket .house .weather .merchant -bandera marynarki handlowej .alfabet flagowy chest .schowek na flagi ."zmieniam swoj kurs w prawo" J (I am on fire and I have dangerous cargo on board. flaga "tak" alphabet .explosive -signal -detonacyjny sygnal mglowy gong ."mam pilota na pokladzie" I (I am altering my course to port) .communicate with me) -"jestem niezdolny do mchu.mercantile .znak dzienny w ksztalcie rombu . NAVIGATION . or carrying dangerous goods) .drzewce flagowe.szafka na flagi clip -lqcmik linek flagowych -code--flagakodu .alarm falszywy farewell whistle -pozegnalny sygnal syrenq first substitute -pienvsza flaga (kodu) zastepcza flag .national . lub: "znaczenie poprzedzajqcej grupy sygnalow powinno by6 rozumiane jako potwierdzenie" D (Keep clear of me .flaga pilotowa -pole socket .flara light .drzewce bandery entering signals -sygnaly wejiciowe do portu false alarm .mgla .6.sygnaly mglowe foghorn -rog mglowy full dress (of a ship) -pelna gala banderowa half-mast high .flaga armatora locker .lampa do sygnalizacji dziennej dressed full .

recognition . or: I am shooting nets) .flaga kwarantannowa jewel block -bloczek flagowy lazy halyard . sygnal Swietlny .moje sieci zaczepily o przeszkodp" Q (my vessel is healthy and I request free pratique) .cylinder -walec short ..towing . kotwicg" Z (I require a tug.visual .sygnal dwuflagowy (mks) . drzewce bandery reed horn -rog mglowy repeater .aural .sygnal trzyliterowy . also: My nets have come fast upon an obstruction) .czlowiek za b u r t e P (All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea.. Y (I am dragging my anchor) . flaga migdzynarodowego kodu sygnalowego -halyard .kropka (w alfabecie Morse'a) signal .rufowy maszt flagowy.three letter .kreska (w alfabecie Morse'a. gdyz statek wkrotce wychodzi w morze"."kierujecie sig ku niebezpieczenstwu" V (I require assistance) .answering .potrzebujq holownika" lub: ..lampa sygnalizacyjna. zob. you may feel your past me) .sygnal trzyflagowy .. jestem zajpty tralowaniem we dwojkg" U (You are running into danger) .flaga powtorzenia (MKS) ripper -rog mglowy salute .bow .salut -to the flag ."potrzebujq pomocy lekarskiej" X (Stop carrying out your intentions and watch for my signals) -.warning -sygnal ostrzegawczy -yard -rejka sygnalowa signalling .banvnik do wody (sluza..dzwon na mostku poop staff .wydajg sieci" jack -proporzec.sygnalizacja optyczna -- - - - - - - - - - - - .one-flag ."droga prowadzi z daleka od mojego statku.wstrzymajcie sig z wykonywaniem waszych zamierzen i uwazajcie na moje sygnaly"..salut banderze seamarker . szczytowka -mirror .zdrowyM proszg o i Swiadectwo zdolnoSci ruchbw" R (The way is off my ship.sygnal jednoflagowy pistol .kula ." S (My engines are going astern) . trzymajcie sip z daleka ode mnie" K (I wish to communicate with you) -I1pragnq nawia.."zatrzymalem moj statek i nie posuwam sic po wodzie" N (No) . NAWIGACJA zar i niebezpieczny ladunek na statku.proporzec dziobowy . flaga pilotowa ."moj statek jest .answering .. wqzel szotowy .sygnal rozpoznawczy rocket -rakieta sygnalowa station ...w porcie: .wszystkie osoby powinny sig zameldowaC na statek.sztag sygnalowy .Swiatlo nawigacyjne pokazujqce literg alfabetu Morse'a Morse lamp ..sygnal nocny.moje silniki pracuja.5.lampa do sygnalizacji alfabetem Morse'a nautophone -nautofon pennant -proporczyk .two-flag . pistolet do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych .rakietnica. W morzu."trzymajcie siq z dala ode mnie. mozecie przejSC za ma.three flag .cznoSCU L (You should stop your vessel instantly) -"zatrzymajcie wasz statek natychmiast" M (My vessel is stopped and making no way through the water) .yellow jack .stacja sygnalowa stay .flaglinka.wstecz" T (Keep clear of me.sygnal .night .cy do zwracania uwagi podczas akcji ratowniczej) shape -znak (dzienny) sygnalizacyjny .niem(zaprzeczenie) 0 (Man overboard) ."potrzebujp pomocy" W (I require medical assistance) ."wlokq moja. aldisem) -lamp .sygnaly holownicze .cone . linka sygnalowa --bend -wqzel flagowy. uzyta przez statek rybacki omacza: ..sygnal odpowiedzi .ball .sygnalizacja (np.stozek .alfabet Morse'a light . tez dash) - making colours -podniesienie bandery Morse code .lusterko sygnalizacyjne -procedure -procedury sygnalizacyjne .sygnat diwigkowy flag -flaga sygnalowa.zaC z wami la.flaglinka zastcpcza long .flaga odpowiedzi pilot house bell . I am engaged in pair trawling) .

linka wszyta w brzeg flagi time ball .sygnai ostrzegawczy test -proba ukiadu ostrzegawczego whistle . NAVIGATION siren .long .short .Swiatko ostrzegawcze .syrena okrqtowa.ostrzezenie light .6.navigational -ostrzezenie nawigacyjne signal .automat mgiowy syreny okrqtowej lanyard .sygnai diwiqkowy signalling -sygnalizacja akustyczna (to) sound -nadawaC sygnal diwiqkowy (to) strike -opuSciC (flagq. gwizdek.syrena (diwiqkowa) sound -diwiqk . flaga wskazujqca kierunek wiatru - - Flag mast . banderq) tack line .urzqdzenie do nadawania sygnaiow mgiowych i ostrzegawczych (ship's whistle) vibratory horn -membranowy rog mglowy warning .diwiqk krotki (syrensl) signal .kula sygnalowa (do sygnalizacji czasu) top -wierzchoiek.maszt flagowy mast truck/ jablko masztu - - - halyard downhaul/ - r mast/ maszt .diwiqk ddlgi (syrensl) .linka syreny (gwizdka) valve -zawor na syrenq wind vane -wiatrowskaz. szczyt (masztu) typhon . buczek controller .

Container stacking and lashing equipment . Cargoes . Chemical and gas cargoes .bezpieczenstwo ladunkow 22. Forces acting on cargo .Container construction .ladunki 2.ladunek 1. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 7. Cargo distribution planning . Container stowage . Ro-ro cargo stowage -sztauowanie ladunk6w tocznych 18.mocowanie ladunku 15.7.Types of containers .kontenery 4. Cargo lashing . Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Cargo safety . Forestry products stowage .sztauowanie drewna i produktow jego przetwarzania 20.sily dzialajqce na ladunek 21. Containers . Cargo ventilation . Reefer cargo .ladunki chlodzone 9.sztauowanie kontener6w 16.sprzet do sztauowania i mocowania kontenerow 17. . Cargo . General cargo -drobnica 8.planowanie rozmieszczenia ladunku 13.konstrukcja kontenera 6. Cargo stowage . Liquid cargoes -ladunki plynne 11.typ kontenera 5.wentylacja ladunku 10. Ro-ro cargo lashing equipment . Ro-ro cargo -ladunki toczne CARGO STOWAGE AND LASHING SZTAUOWANIE I MOCOWANIE LADUNKU 12. .sztauowanie ladunku 14.sprzet do mocowania ladunkow tocznych 19.ladunki chemiczne i gazy .

7. CARGO

Cargoes classifcation 1klasyfkacja ladunkdw

-

C
bulk cargoes/ ladunki masowe ladunki masowe suche ladunki masowe piynne

general cargoes/ ladunki dvobnicowe

unitized cargoes/ iadunki jednostkowane

beczki artom/

Cargoes -ladunki
bulk-in-bags-out (BIBO) - zaladunek (towaru) luzem, wyladunek w workach break-bulk cargo - drobnica, ladunek polmasowy, duze partie jednorodnej drobnicy bulk - duza iloid, masa -cargo -ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe cargo - ladunek - deck - ladunek pokladowy - dry - ladunek suchy - dry freight - drobnica konwencjonalna - filler -ladunek wypelniajqcy - frozen - ladunek mrozony - general - drobnica, ladunek drobnicowy -heavy - ladunek ciqzki - homogeneous - ladunek jednorodny - project - ladunki zwiqzane z tym samym projektem, wozone czqsto z roznych miejsc i w roinym czasie - reefer - ladunek chlodzony - refrigerated - ladunek chlodzony - special -ladunek specjalny -transit -ladunek tranzytowy, ladunek przeznaczony do innego portu units -jednostki ladunkowe - voluminous - ladunek o duzej objqtoici commodity - rodzaj ladunku, rodzaj towaru index - indeks towarow float onlfloat off - wplywanie/wyplywanie (technologia przeladunku poziomego barkowca)

-

-

-

-

-

-

-

forestry - pot. okreilenie dot. drewna, celulozy i papieru uzywane w iegludze products (FP) - okreslenie dot, drewna, celulozy i papieru uzywane w zegludze gas - gaz - liquified - gaz plynny generals - drobnica in bulk - luzem, ladunek masowy lift-onhft-off (10-10) -system przeladunku pionowy liquid cargo -ladunek plynny in bulk - ladunek plynny luzem lot - partia (ladunku) measurement goods - towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) merchandise -towar neo-bulk -drobnica jednorodna w duzych partiach; rowniez: break-bulk roll onlroll off (ro-ro) -wtaczaC/wytaczaC, pozioma technologia przeladunku roll onlroll off, lift onllift of, float onlfloat off (ro-lo-flo) - mieszany system przeladunku stosowany na barkowcach ship-to-truck cargo handling system - przeladunek ukladarkami statek-ciqzarowki unit load -jednostka ladunkowa - standardized - znormalizowana jednostka ladunkowa waterborne - (ladunek) przewozony drogq wodns~ zaladowany na statek wet goods -towary (ladunki) plynne, takze ladunki o duzej zawartosci wilgoci

-

-

--

--

Bulk cargo -ladunki masowe

-

animal feed products -pasze ammonium -amon nitrate - azotan amonu phosphate - fosforan amonu sulphate - siarczan amonowy anhydrite -anhydryt apatites -apatyty artificial manures -nawozy sztuczne baryt - baryt block - blok (np. marmuru) bulk - duza iloSC, masa cargo - ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe bulky cargo -ladunki masowe calcium -wapn -ammonium nitrate - saletrzak chloride - chlorek wapnia -nitrate - azotan wapnia phosphate - fosforan wapnia cement -cement cereals - zboza products - produkty zbozowe charcoal -wqgiel drzewny clinker -klinkier coal -wqgiel - anthracite - antracyt, wqgiel antracytowy - cobbles -kostka weglowa (sortyment wegla) - cobs - orzech (s.w.) -duff -wilgotny mial wqglowy dumping - zaladunek wegla -dust - pyl weglowy - hard -wqgiel kamienny, antracyt - lump - gruby wqgiel, wegiel w brylach - nuts - orzech (s.w.) - peas, pea - groszek - small - drobny -tipper - wywrotnica wagonowa coke - koks -breeze - drobny koks, mial koksowy concentrate -koncentrat concentrated ores -koncentraty rudy corundum -korund cotton -bawelna dust-proof -pyloodporny dust-tight -pyloszczelny easy trimmer - statek latwo trymujqcy easy trimming hold -ladownia trymujqca feeder -zasobnik uzupehiajqcy feedmeal -mqczka paszowa

-

-

-

-

-

-

fertilizers -nawozy - nawozy sztuczne - dry - nawozy suche - fossil meal - ziemia okrzemkowa - liquid - nawozy w plynie - mixed - n. mieszane, wieloskladnikowe - natrium sulphate - siarczan sodu (nawoz) - nitrogen-phosphorus azotowo-fosforowy - nitrogenous - -n. azotowy -phosphatic - n. fosforowy - potassic - n. potasowy -potassium chloride - chlorek potasu potassium nitrate - azotan potasu - potassium sulphate - siarczan potasu - superphosphate of calcium - superfosfat filler cargo -ladunek wypelniajqcy flattening - rownanie powierzchni ladunku sypkiego flow moisture point - punkt uplynnienia suchego masowego ladunku sypkiego fodder -pasza goods in bulk -ladunek masowy grain - ziarno, zboze -barley -jqczmien - broom corn - sorgo -buckwheat - gryka capacity - pojemnoic ladunkowa statku dla ziarna cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna (w m3 lub cbft) -cargo certificate -Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboza luzem - corn - kukurydza -heap - stos ziarna, zboza - heavy (hg) - zboze (ziarno) ciqzkie - horse bean - bobik in bulk - ziarno, zboze luzem - light (lg) - ziarno (zboze) lekkie - maize -kukurydza - mail - sorgo - rye - zyto - wheat - pszenica granulate -granulaty gypsum - gips india-rubber -kauczuk naturalny iron - stal ore - ruda zelaza jute -juta level - poziom, poziomy (to) level -poziomowac, wyrownywac (np. powierzchniq ladunku)
- artificial

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lime -wapno meal -pasze -beet pulp - wytloki buraczane -oily - makuchy - rape - Sruta rzepakowa - soya - sruta sojowa minerals -mineraly - alumina - tlenek glinu - asbestos - azbest - bauxites -boksyty - bentonites - bentonity - ceramic clinker -klinker ceramiczny - China clay - kaolin - clays - gliny - fluorite - fluoryt - gipsum - gips - kaolin - kaolin - phosphate rocks - fosforyty - porphyres - porfiry - pumice -pumeks - salt - so1 - sands - piaski - silicon - krzem - sulphur - siarka metals -metale - antimony - antymon -beryllium -beryl - bismuth - bizmut - boron - boru - cadmium - kadm - chromium - chrom - cobalt - kobalt - copper - miedi - iron - ielazo - lead - olow - magnesite - magnezyt - magnesium -magnez - manganese - mangan - molybden - molibden - nickel - nikiel - non-ferrous metale kolorowe, metale niezelazne - scrap metal -zlom metalowy - tin - cyna - titanium -tytan - tungsten - wolfram - vanadium - wanad pellets - granulaty recycling - surowce wtome rice - ryi - clean - ryz iuszczony - paddy - ryz nieluszczony

-

-

--

-

-

-polished - ryz polerowany - rough - ryz niehszczony - white -ryz polerowany stones and rocks -kamienie i skaly -alabaster - alabaster - basalt -bazalt - calcite -kamien wapienny - chalk - kreda - dolomite - dolomit - flints - krzemienie - granites - granity - gravels - zwiry - limestone - kamien wapienny marbles -marmury mortar -h s z y w o ore - ruda - coarse - ruda w kesach concentrate - koncentrat rudy - copper - ruda miedzi fines - ruda drobnoziamista - finished - ruda wzbogacona - iron -ruda zelaza - lump - ruda gruba, w brylach - magnetite - ruda magnetytowa - roasted - ruda prazona -yard - skladowisko rudy raw material - surowiec seed cakes -makuchy prasowane sand - piasek sandstone -piaskowiec shingles -zwiry soda - soda sodium chloride - chlorek sodu sodium sulphate - siarczan sodu stone -kamienie scrap - zlom (jako ladunek) -yard - skladowisko zlomu screen bulkhead - grodz pylochronna sugar - cukier transportable moisture limit - dopuszczalna zawartoSC wilgoci (w transportowanym ladunku masowym) trim -trymerka a cargo -trymowad ladunek (to) trim - trymowat, rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimming -trymerka - normal hold - ladownia normalnie trymuj w tin test - proba wilgotnoici ladunku w puszce vegetable fibre - wl6kno roslinne wet salted hides - skory mokrosolone

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

k e s and markings o"f containers typy i oznakowanie kontenero'w
w

-

-

containers/

general cargo containers konteney uniwersalne

kontene y plytowe collapsible containers/

tank containers/ kontenery zbiornikowe

thermal containers/ kontenery izotermiczne

containers for dry bulk cargo/ do ladunkow masowych luzem

container top/ dach kontenera

-

owner's code, container size, type and check digit/ kod wtaiciciela, rodzaj i typ kontenera, cyfra kontrolna I container capacities/ dune eksp1oatac;yjne konten

container top/l sea-air container mark/znak dach kontenera kontenera lotniczo-morskiego

container Leight/ wysokoii kontenera

owner's code/kod wtaiciciela equipment category identified identyfikator kategorii wyposazenia container number/ numer kontenera
L

,

OCLu 244435 0---digit/ cyfra kontmlna check 22G 1 characteristic/ charakterystyka kontenera
length/ dtugoSC kontenera

I'

-

type/ typ kontenera

breadth/ szerokoiC kontenera

container markings oznakowanie kontenera

7. CARGO

Containers - kontenery

- approval -uznanie konstrukcji kontenera (za bezpiecznd -- certificate Swiadectwo uznania bezpiecznej konstrukcji kontenera safety - plate - tabliczka uznajqca k. bez-

container -kontener

pieczny (do eksploatacji) -safety devices -urzqdzenia (zawory) bezpieczenstwa na k. zbiomikowych approved continuous examination programme (ACEP) - zatwierdzony (przez instytucjc klasyfikacyjnq) program stalych przeglqdow stanu kontenera advanced transit atmosphere control (ATAC) - system kontroli i regulowania skladu atmosfery w zaladowanym k. chlodzonym clip-on unit - urzqdzenie chlodnicze przystosowane do doczepiania do k. chlodzonego container - kontener, pojemnik atmosphere - atmosfera w kontenerze berth - nabrzeze kontenerowe centre of gravity - Srodek ciczkosci k. condition - stan (techniczny) kontenera -depot - sklad, depot kontenerowy examination report - sprawozdanie z przeglqdu k. -external dimensions - wymiary zewnctrzne k. internal dimensions -wymiary wewn. k. -marking - oznakowanie k. -survey certificate - Swiadectwo przeglqdu k. sticker - nalepka k. terminal -baza, terminal kontenerowy tightness test -proba szczelnosci kontenera container continuous examination programme (CEP) - program nadzoru ciaglego stanu techn. k. containerization -konteneryzacja Convention for Safe Containers plate (CSC plate) - tabliczka zgodnosci k. z normami Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach data plate - tabliczka na k. zawierajqca m.in. jego tare, wage brutto i wymiary document holder - kieszen na k. zawierajqca jego dokumenty, np, celne

-

-

-

dolly - zestaw kol (opuszczanych pod przedniq czeiciq naczepy drogowej po odlqczeniu od niej c i ~ n i k a ) forty-foot equivalent unit (FEU) - kontener czterdziestostopowy ETEU (equivalent TEU) - statystyczne pojecie umowne, okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU full container load (FCL) -k. formowany przez jednego zaladowcc, na jego koszt i ryzyko IMO sticker -nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych label - etykietka, nalepka - container - nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych (takze: sticker) less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objqtoSC kontenera lime scrubber - pochlaniacz niepozqdanych gazow w kontenerach chlodzonych modified atmosphere operation (MAO) przewoz ladunku w k. z kontrolowanqatmosferq periodic examination scheme -program przeglqdow okresowych stanu kontenera portable refrigeration unit - przenohe (doczepiane) do k. urzqdzenie chlodnicze pre-trip inspection -inspekcja kontenera przed jego napelnieniem racking force - sila pozioma odksztalcajqca ramq nosn* k. racking test -proba sztywnoici (np. ramy noSnej kontenera) safety approval table (SAT) -tabliczka uznania k. za bezpieczny (to) strip - (tu) rozladowal. (zawartoSC kontenera) stripping - (tu) rozladunek zawartoici kontenera stuffing - napelnianie kontenera - de-- - oproznianie kontenera temperature recorder -rejestrator temperatury w k. chlodniczych TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, 20' equivalent unitised freight unit) - umowna jednostka statystyczna odpowiadajqca kontenerowi 20', kontener przeliczeniowy

-

7. LADUNEK

Container types typy kontenerdw

side door container/ k. z otwieranq Scianq bocinq

open top container/ kontener bez dachu

dry cargo contained kontener uniwersalny

full side access container/ k. o velnym ~ t ~ ~SciflV bocznej c i u

bulk container/ k. do prie- dry bulker container/ k. do priewozu tadunkdw sypkich wozu ladunkow sypkich luzem

, insulated porthole container/ ' kontener izotermiczny z dociepian.ym agregatem

reefer container/ kontener chlodiony

tank container; tanktainer/ kontener =bionzikowy

cattle container/ kontener do przewozu bydla

ventilated container/ kontener wentylowany

7. CARGO

Container types-

typy kontenerow

- full

bin -pojemnik bolster - paleta kontenerowa, podloga k. box - amerykanskie okreilenie k. cargotainer -kontener ladunkowy container -kontener - all-purpose - kontener uniwersalny flat -podloga kontenerowa (do pojemnikow na sprzqt do mocowania, palet, pakietow itd.) - lashing - podloga kontenerowa do sprzqtu do mocowania - rod - pojemnik do skladowania prqtow do mocowania k. z drzwiami w obu Scia-both ends doors nach szczytowych - bulk freight - k. do przewozu ladunkow masowych, sypkich (wyposazony w otwory nasypowe oraz otwory do wyladunku) - cattle - kontener czqiciowo otwarty, do przewom bydla - closed -k. zamkniqty, z mozliwoSciq zaladunku wylqcznie przez umieszczone w Scianie szczytowej lub bocznej drzwi - closed ventilated - kontener wentylowany zamkniqtym obiegiem powietrza - collapsible - kontener skladany (ktorego poszczegolne elementy mogq byd demontowane lub sktadane w celu zmniejszenia objqtoSci pustego pojemnika) - Conair kontener chlodzony poprzez (podlqczony) system statkowy - controlled atmosphere - k. majqcy urza; dzenie do kontroli atmosfery w jego wnqtrzu - cooled - kontener chlodzony - cellular compatible paletwide (CPC) -kontener do palet (o wymiarach wewnqtrznych pozwalajqcych na zaladunek 24 palet 1,O x 1,2 m lub 30 palet 0,8 x 1,2 m, jednoczesnie o wymiarach zewnqtrznych umozliwiajqcych jego zaladowanie w prowadnice) - dry - do przewozu ladunkow suchych - dry bulker - kontener zamkniqty do ladunkow sypkich -dry freight special-- k. specjalny do drobnicy - euro palletwide box k. o wymiarach przystosowanych do przewozu europalet - gear - kontener ramowy do mocowania osprzqtu ukladarek (widly, ramy etc.) -full side access -k. o pelnym otwarciu sciany bocznej

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

tilt - kontener, ktorego Sciany boczne, niekiedy rowniez szczytowe i dach pokryte sq brezentem - gas tight -kontener gazoszczelny - general purpose - k, zamkniqty, zwykly - grilled sides - k. ze scianami aiurowymi - half-height polkontener, k. otwarty, zwykle o wysokosci od 4'00" do 4'03", - half-height open-top (HHOT) - k. polowkowy otwarty (bez dachu) - half-size - polkontener - half-rack - polkontener skladany - half tilt - k. ze znacznq cz&iq Scian (lub Scian i dachu) pokrytq brezentem - hard top - k. z dachem sztywnym - hard top open top -k. otwarty z montowalnym dachem sztywnym - heated - kontener ogrzewany - high cube - k. wysoki (9'00", 9'06") - hi-cube -populame okreilenie kontenerow o wysokoici 9'00" i powyzej - high cube unit - patrz "hi-cube" - insulated - kontener izolowany - isothermal - kontener izotermiczny (zdolny do utrzymania temperatury wewnqtrznej) - open-side - k. z otwieranq Scianq - open-top - k. otwarty (bez dachu) - overheight - kontener o podwyzszonej wysokoici, ladunek ponad dozwolonqwysokoSC - plain van -k. zamkniqty, zwykly - power pack - k. z generatorem elektrycznym do zasilania awaryjnego innych k. - reefer - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated unit - kontener chlodzony - sheeted -kontener bez dachu (przykrywany oponczz+, rowniez: open top) - shipping - (morski) kontener transportowy, pojemnik transportowy - side door - k. z drzwiami w co najmniej jednej Scianie bocznej - slim wall - k. o Scianach z plaskiej blachy plytko profilowanej - special - k, zbudowany do przewozu specyficznego, nietypowego ladunku - top loader (TL) - kontener z mozliwosciq zaladunku przez dach - single trip (STC) - kontener jednorazowy

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

Container types
- typy kontenerdw

half-height open top container/ kontener polbwkowy

flat rack/ kontener plytouy 40' ze Bcianami szczytouymi

bolster/ podioga kontenerowa)

pack-flat container/ kontener pack-flat

flat-rack container with collapsible ends/ kontener o podstawie plytowej ze skladanq konstrukcjq czolowq

heated -k. zbiornikowy, ogrzewany para -thermal - kontener izotermiczny - tipping bulk - k. do ladunkow masowych, wyladowywany przez przechylanie - ventilated -k. wentylowany flat -podloga kontenerowa (bolster) flatrack, flatrack - k. tylko ze Scianami szczytowymi lub tylko z bocznymi - fixed end - podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi stabmi -collapsible -podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skadanymi -with full end wall - k. tylko z pelnymi Scianami szczytowymi -folding end --podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skladanymi platform -platforma (podloga) kontenerowa swapbody - kontener wyposaiony w stalowe

- steam

-

-

-

-

-

-

-

nogi, umozliwiajqce zaladunek na naczepe bez uzycia podnosnika - folded - swapbody, calkowicie skladany kontener na nogach - tiltsides - swapbody kryty brezentem (opohczd - curtainsider - swapbody o Scianach krytych brezentem (oponczd - stackable - swapbody przystosowany do piqtrzenia tank (container) -kontener zbiornikowy - glycol cooled -k. zbiornikowy chlodzony glikolem - insulated k. zbiomikowy izolowany termicznie - reefer -k. zbiornikowy chlodzony - semi-insulated -k. zbiomikowy polizolowany termicznie - tanktainer - kontener zbiomikowy

---

---

-----

--

7. CARGO

Container construction konstrukcja kontenera
rear header/ belka poprzeczna gorna

I

cross member/ poprzeczne podstawy

locking cam/ rygiel locking rods/ are@ ryglujqce

' drzwi door/

slupek naroiny rear corner casting/ naroze zaczepowe y l n e

1

upper corner castmg/ naroze gorne

corrugated floor/

naroze dolne

naroze dolne

/

lower corner casttng/ contamer floor/ naroze dolne r p o d l o g a Xontenera

sciana kontenera

7. LADUNEK

Container construction konstrukcja kontenera
container -kontener all-welded stainless steel - k. ze stali nierdzewnej, spawany battens - szalowanie drewniane (chroniqce ladunek wewnqtrz kontenera) bottom -podstawa kontenera bulkhead - (pot.) nazwa Sciany szczytowej kontenera, przeciwleglej do drzwi bull rings - piericienie shzqce do mocowania (ladunku w kontenerze) camber -wypukla podloga kontenerowa (dla wzmocnienia konstrukcji) crossmembers - zebra kontenera - double jacket tank - k. ze zbiomikiem o podwojnym poszyciu end frame - rama czolowa kontenera fittings - osprzgt kontenera -forklift pocket -kieszenie na widly ukladarki frame -rama kontenera gooseneck tunnel - tunel w podstawie k. na zaczep typu "gqsia szyja" -head -sciana szczytowa kontenera, przeciwna do Sciany z drzwiami - lightweight frame tank -kontener zbiomikowy z ram* o lekkiej konstrukcji - rivetted aluminium - aluminiowy k. nitowany - ultralite dry freight - k. bardzo lekki (z tworzyw sztucznych lub kompozytow) outriggers - wezlowki k. -overflow prevention device -urzqdzenie zabezpieczajqce przed przelaniem zbiornika -pressure control device - urzqdzenie do pomiaru ciSnienia w k. zbiornikowym -rain gutter - okap kontenera - sheating - poszycie Scian i dachu k. tilt - brezent lub inna tkanina (lub tworzywo) okrywajqce k. bez dachu lub bez Scian -tipping discharge letterbox hatch -otwor prostokqtny w dolnej czesci drzwi k. do wyladunku ladunkow masowych understructure - podstawa kontenera ventilator cover -pokrywa wywietrznika k. clip on unit (COU) - przyczepny kontenerowy (agregat chlodniczy) corner -naroznik casting - odlewane naroze kontenera
-

- fitting -naroznik k.
Genoa comer fitting - narozniki wykonane wedug zalece~i IMO protection plate - plyta wzmacniajqca przy narozach k. -post - slupek naroinikowy k. -top -fitting -gome naroie (zaczepowe kontenera) door - drzwi k. - end - drzwi czolowe kontenera gasket -uszczelka drzwi k. hardware - detale drzwi k. -hinges - zawiasy drzwi -loading hatch -otwor nasypowy w drzwiach k. do ladunkow masowych (do zaladunku urzqdzeniami pneumatycznymi) -locking bar -skoble (prqty) zamykajqce d r m i locking mechanism - mechanizm blokowania drzwi k. -panel -plyta drzwiowa k. - side - drzwi boczne k. dual refrigeration systems for hazardous cargoes - podwojny system chlodzenia w k. z ladunkami niebezpiecznymi floor - podloga k. hat-section center spacer - profil Srodkowy podlogi k. lashing rings - uchwyty w podlodze kontenera shzqce do mocowania ladunku treshold plate - plyta ochronna podlogi k. - wooden flooring - podloga drewniana k. glass reinforced plastic (GRP) - tworzywo sztuczne wzmacniane wloknem szklanym; kompozycja stosowana do produkcji lekkich k., zwlaszcza chlodzonych header -belka poprzeczna goma k. bar - prqt lub ksztaltownik stalowy nad drzwiami kontenera bez dachu - door - belka poprzeczna nad drzwiami k. extension plate - plyta przy czolowej belce gornej k. - front -belka p.a goma Sciany czolowej k. insulation - izolacja k. izotemicznych - fire proof thermal - izolacja termiczna ognioodporna - polyurethane blown foam - izolacja z piany poliuretanowej - thermal - izolacja termiczna k. panel -plyta (poszycia) Sciany k. - side - Sciana boczna - front - Sciana czolowa
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO

Refrigerated container kontener chlodzony

refrigerated un agrega t

control panel/ panel sterowania I

_ control box/ szafka kontrolna

suction -

service tank/ zbiornik senvisowy nu ssaniu

-

7. LADUNEK

- corrugated side

- Sciana boczna ksztaltowana k. - aluminium flat side (front) - aluminiowa plaska Sciana boczna (szczytowa) post - shpek k. - front - slupek Sciany czolowej k. - J- bar - slupki typu "J" - rear - shpek Sciany drzwiowej k. - side - slupek Sciany bocznej k. rail - belka (noha) k. -bottom side rail - belka boczna dolna k. side rail - belka boczna k. -top side rail -belka boczna gorna k. roof - dach k. -bow - zebro dachu k. -hatches - otwory nasypowe w dachu k. panel - plyta dachu k. racking test -proba sztywnoSci k. sandwich construction-konstrukcja przekladkowa (np. izolacji kontenera)

-

-

-

-

-

-

seal - plomba container -plomba z linki stalowej - high security bolt - zbrojona plomba k. - indicative container strip plomba z taSmy stalowej z wytloczonym numerem - solid metal container -plomba z prqta stalowego side - Sciana k. - door - Sciana drzwiowa k. - front - Sciana czolowa k. sandwich panel - Sciana o konstrukcji typu "sandwich" (warstwowej) - inner lining -wewnqtrzna wykladzina kontenera zbiornikowego (np. teflon) sill - belka poprzeczna k. - door belka poprzeczna Sciany drzwiowej - front - belka poprzeczna podstawy Sciany czolowej k. wall - Sciana - end - Sciana szczytowa kontenera - side - Sciana boczna kontenera
- cable

-

-

--

-

-

-

--

-

Forest products -produkty

half/ poiowizna

baulk/ belka

square/ krawedziuk

slipper/ podklad kolejowy

plywood/ sklejka

sawn timber packages -pakiety tarcicy

ragged-end package, truck package/ pakiet desek tartych : nierownym jednym koricem

,flush end package, length package/ pakiet desek tartych z oboma koricami rownymi

cants/ plyzmy

kora board -karton .slats .drewno suszone w suszarni Mille (M) -tysiecy board feet (jednostka miary tarcicy = 83.green lumber .duplex .bal (tarcica) .white liner chip-board . drewna. celulozy i papieru. kora drzewa uzywana do produkcji lekow barque -bark.b.scantlings -laty. niesuszone (w odroznieniu od kiln dry lumber) h e a t treated drewno poddawane dzialaniu wysokich temperatur dla zabicia szkodnikow -kiln dried .kora . kantowka .sawn wood .deska.kantowka.kora drzewa uzywana w produkcji mydla.karton wielowarstwowy cork . osuszanie flooring . posiadajqce dwie lub trzy Sciany plaskie. krawcdziaki .square .grube kawaly drewna.podlogowka (deski podlogowe) flush ends .asphalt saturated . nasiqkanie drewna. boards and batten (DBB) -bale.karton dwuwarstwowy .folding box-board .pot. pryzmy .tektura - - - - - - - -- - .drewno przetarte.tarcica .bibulka chlonna .drewno powietrznie suche sawn timber .podklady kolejowe .karton do pakowania plynow .produkty przetworstwa drzewnego absorbtion . o dlugosci ponizej 2500 mm .belki -boards (brds) .ends .food-board .kawalki drewna przetartego o zaokr&onych brzegach bark .karton na pudelka .tarcica przycinana wg zqdan odbiorcy (skrot uzywany na planach ladunkowych) .listwy .fibre .warstwa ladunku drewna fresh water timber load line (LF) .karton wielowarstwowy .pakiet o obu koncach rownych forestry .tarcica mokra .multi layer .objctoSc (np.railway ties (slippers) . deski.karton do pakowania Srodkow spozywczych . (deals and battens) -bale i baliki -deals.plyta piliniowa carton .plank .drewno przetarte od 1.karton nasycony asfaltem - - - - - - karton.solid fibre .cants . tektura falista kryta . drewna.linia ladunkowa na drewnowcu.battens . end .krociaki (sortyment tarcicy) .tarcica -bale . drewno tropikalne layer . uiywane w zegludze intake measure .50 do 180 mm szer.converted timber .drewno przetarte o szerokoici ponizej 150 mm i ponizej 50 mm gruboici.chinina.5 stop szeiciennych) natural seasoning -naturalne suszenie (drewna) paper -papier .suszenie.kora mangrowca .drewno powietrzno-suche -green -drewno mokre. odpowiadajqca wodzie slodkiej load -jednostka miary drewna (50 cuft) lumber (LBR) -tarcica (okreslenie stosowane w Kanadzie i USA.plyta komorkowa (panelowa) .mangrove .waney timber .deal .laths . okreilenie dot.d. tarcica .deski .krawqdziak.rolled h a f t liner board (KLB) -papier szary w rolach .slatings .laty. i nie mniej niz 100 mm grubosci small .pot.karton na opakowania .listwy (na skrzynki) .quinine . baliki . celulozy i papieru.cellular .h a f t lineboard .podklady kolejowe .bela -balk.slippers . CARGO Forest products .customer cut (CC) .absorbent lightweight . celulozy lub papieru wodq air dry (timber) .cardboard - - .7.tarcica .okreilenie dot. wozona w belach . drewna) przyjqta na statek junglewood .cellular wood panel . krawqdziaki .papier stosowany do produkcji kartonow .quilla .korek drying .scants (scantlings) . uzywane w zegludze products (FP) .absorbcja.karton .baulks .liquid . belka o wymiarach 4-10 cali . s h o t uiywany na planach ladunkowych) air dried .listwy .

coated powlekany .heavy weight -p.sezonowanie drewna.kopalniaki pulpwood -papierowka . bielona .dolna.peeled ..kloda.papier lekki. powlekany.tyczki bambusowe.apple -jablon .brzoza . pakietu etc.butt end .p.celuloza w rolach .marka zanurzenia dla statku przystosowanego do przewozu drewna timber faults -wady drewna .gatunki drzew .aspen .plac do skladowania drewna staves .suszenie drewna shingles .doatiness .akacja . bambus -beech .sack kraft (SKT) -papier na worki i torebki . ciqzki .kloc nieodkorowany .drewno.kloda.p.asphalt saturated .birch .rough . sezonowane mark . kloda odkorowana .thermo mechanical (TMP) . siarczanowa bielona .tarcica wstqpnie przesuszona (wystarczajqco do transportu morzem) stacking yard .c.sklejka pakietyzowana w standardowych pakietach rattan .kloce drewna .hewn .slupki (na msztowania) . okleina woodpulp (pulp) .p.pitrops . pulpa drzewna .butt end .log .medium weight ..dry rot . tluszczoodporny .c.light weight coated (LWC) . do fotokopiarek corrugated board .dunnage .bleached chemimechanical (BCMP) .drewno prasowane seasoned .celuloza - - - - - - - - - - - - - - .light weight .rattan sawdust .pickets .patrz: shooks tissue -bibula higeniczna veneer (VNR) .diuzyca.chemiomechanical (CMC) .bleached semichemical (BSCP) .c. suszenie drewna of timber .chemitermomechanical (CTMP) .drewno wysuszone. okrqglaki kopalniane pit . strzala .offset .bark struck .kraftliner .p.rot . "pulchna" w rolach .kloc.alder . bielona .chemiomechaniczna c.gont shooks -klepki na beczki shipping dry . iredni .bleached h a f t (BKP) ..one-time carbon .refined ground (RGP) .arbor-vitae .krawqdi bloku.tyczki .edge . tarcica (w Ameryce Pln.waste paper .drewno okragle timber . pien . chinski (z kory bambusowej) .mursz twardy .edge . stosowane w odniesieniu do drewna nieprzetartego) . do druku offsetowego .osika . polchemiczna bielona -bleached wood (BWP) .c. powlekany.kopalniaki. pulpa celulozowa.packing .desolving - - .round .encased knot . samokopiujqcy.tarcica compressed .mursz ( w drewnie) .ash -jesion -balsa (wood) . kloc.p.rickers (scafolding) .trociny seasoning .celuloza .celuloza.-p. mursz (drewna) (species of) wood . pakowy .bamboo pole .copying . LADUNEK . chemiotermomechaniczna .tuja.c. lekki .(drewno) balsa .bleached chemi-thermomechanical pulp (BCTMP) .p. falisty .celuloza rafinowana z drewna mielonego (scieranego) .p.sklejka in standard bundles .zgnilima.p.mursz suchy (grzybica drewna) .buk . . bielona .celuloza termo-mechaniczna (round) timber .fluff . szary ..rolled wood (RWP) . jednorazowy . ryiowy .sqk niewroiniqty .tarcica odziomkowa .chinese . chemiomechaniczna - .p.papier -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - rozpuszczalna objqtoiciowa ("puchowa") .rice -p.incipient decay .rolled fluf (RFP) .bolt .sztauerskie .p. nasycany asfaltem 7. zywotnik zachodni .acacia . odziomkowa czqic klody .olcha . powlekany .greaseproof .c.papier odpadowy plywood (PLY) .fomier.drewno okrqgle -bole . wyrzynek . powlekany.chemiotermomechaniczna c.dluzyce .

sweet .cherry.hornbeam .drewno miqkkie (zwykle iglaste) .plum . dry .Swierk .cedar .cenne drewno tropikalne.black .sandalowiec .sosna --white .ebony .lignum vitae .bwierk .modrzew afrykanski ..red .jarrah wood .klon .soma wejmutka .green .cyprys .ground .palisander ..spruce .cypress ..oak .hebanowiec .z r ~ b k drewniane i .swiss .topola czarna .kazde drewno lekkie dowolnego rodzaju i dowolnie obrobione .orzech -willow . CARGO .spruce .sycamore -jawor .topola ..redwood .mahogany .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna underinch (under one inch thick) ..lime .7.elm .pine .soma czarna - -- - .cottonwood.drewno chips .ironwood .larch .cis -walnut . wild .firewood .fir -jodla .chestnut .wierzba timber load line .icier drzewny.przechowywanie (drewna) w wodzie wood .larch .pitch - - - - - - - - - - .drewno sandalowca .drewno ciezkie (kazde drewno ciqzkie jak dqb.dqb .sosna smolna stone .tek . miazga .drewno twarde (drewno drzew liiciastych) .tomarack -modrzew amerykanski .grab . black .modrzew .yew .modrzew .drewno "zelazne" .guaiac.daglesia -jedlica .sandal .wiqz .heban .palisander .gwajak .iliwa .topola sucha .trzeinia .sekwoja .hurma .gwajak.mahon australijski -juniper -jalowiec .sapele .pear.box .) goods.teak . orzesznik . light .cedr .. lignum vitae .grusza . o czenvonym barwniku .heavy .(deski) o gruboici ponizej 1 cala water seasoning . mahon.drewno opalowe (kominkowe) .drewno cennych gatunkow .drewno iwieze .maple .hickory -hikora.kasztanowiec . tek itd.prime .limba -plane -jawor .hard .sapele .Douglas fir -jodla Douglasa .sapan .hack matack . zywotnik .bukszpan camwood (barwood) .mahon .drewno twarde (zwykle liiciaste) -white .cottonwood.poplar .lipa .

poirednie pojemniki do przewozu ladunkow luzem -flexible (FIBC) -elastyczne pojemniki poirednie do przewozu luzem (do 3m3) jerrican -kanister lifting unit frame (LUF) .b. beczulka coiled steel sheet -blacha stalowa w k r e a c h corral .) crate .drogocenny ladunek . obj~toiciowy bundle -wiqzka. tarcicy lub -- - - - --- PW - - - - hard bundled . z pokrywq zdejmowalnq .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breakloads .b.general .bela cylindryczna ballot .sztuka ci~zka.uniform general .superpaleta load board -paleta ladunkowa marks . zwoj can -puszka canned goods -towary w puszkach cargo -ladunek .pakiety (drewna) z nierownym jednym koncem - - -- .kratownica (obudowa drewniana stosowana np.ragged end .paper -worek papierowy -polypropylene -worek z polypropylenu .package .krata. EADUNEK General cargo .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) pack -pakiet. przy sztauowaniu amunicji.pakiet tarcicy opasany taimq (bandowany) maszynowo .fibre .precious .bqben stalowy -plywood . z tworzyw sztucznych flexi-tank -zbiornik elastyczny generals .deklaracja celna bagazu entry .cechy measurement goods .pakiet (np.ladunek workowany bagger .plastic .b.drobnica awkward lift .balot.measurement .zgloszenie (celne) bagazu lien . mala bela barrel -beczka. drewniana box .worek -cargo -ladunek workowany -jute .round .ladunek pakietyzowany .worek z tkaniny baggage .mixed general .ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) [ l . ciqzka jednostka (ladunkowa).packaged .w skrzyniach intermediate bulk container (IBC) . o duzych wymiarach cargo -ladunek przestrzenny. ladunek drobnicowy in bales .aluminium with non-removable head .ladunek w belach . paczka (to) pack -pakowaC package freight .length .light -ladunek lekki (przestrzenny) .multi-wall paper worek papierowy wielowarstwowy .7.ladunek w sztukach .bagazownia bagged -workowany cargo .workownica bagging . barylka cargo -ladunek beczkowany .dry freight .wooden . skrzynia cask -beczka. aluminiowy z pokrywqniezdejmowalnq -with removable head -b.drobnica .sztuka (ladunku) niewymiarowa bag .pudlo. ze sklejki .drobnica heavy lift (hl) .b. skrzynia breakage .prawo zastawu na bagazu room . z wlokien syntetycznych .pakiet tarcicy z oboma koncami rownymi -one flush end pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem . palety.piece .worek jutowy .b. ciqzki unos in cases (ilcs) .drobnica mieszana . 13 mt/m3 lub 1mt/40cuft] .workowanie bale . kontenery) unit -jednostka ladunkowa cars knocked down (CKD) -skrzynie z samochodami w czqkiach case -pudelko.textile .drobnica konwencjonalna .bela . skrzynia azurowa dimensions (dims) -wymiary drum -beben (opakowanie) .drobnica package (bundle) .ladunki drobnicowe bulky -przestrzenny.bagaz declaration .off-gauge -ladunek ponadgabarytowy .drobnica jednolita - - -- - - - - - - - - - - - -unitized ladunek zjednostkowany (np. sk6r mokrosolonych itd.steel . klatka.drobnica.

szngle deck pallet/ paleta jednostronna double deck pallet/ paleta dwustronna r wqv pallet/ eta z czterema 'Sciami na wid@ bale/ bela nle opakowana bela opakowana crate/ krata VBC). woodpulp loading lift/ unos pulpy cargo unit marking oznakowaniejednostki tadunku corner protector/ oslony naroinikow protecting slats/ lishuy qchronne steel band/ taSma stalowa unit number/ skids/ piozy ' waga i wymiary angle face pallet.7. big-bags/ duze pojemniki dastyczne do przewozu luzem container/ kontener container stack/ stos kontenerow container block/ blok kontenerow . CARGO iCargo units iednostki ladunkowe > woodpulp bale/ bela pulpy woodpulp unit/ jednostka pulp?.

palety etc. na ladunki masowe . obcia. spod skrzyni lub bur@ lodzi przed uszkodzeniem) steel products -produkty stalowe .rigid .wlewka metali. opakowanie . gqsi - - - .. blachy shrink wrapped .lead - .double decked .truck .semirigid . taca (ladunkowa) unit load -jednostka ladunkowa .ladunki.gqski cynku -. na ladunki masowe pre-sling . na ladunki masowe .zwoj (rola) papieru.hot rolled .polsztywny p.pakiety (drewna) z oboma koncami rownymi .soft bundled .pakiet tarcicy bandowany recznie . jednostka ladunku parts knocked down (PKD) .znormalizowana jednostka ladunkowa wire coils . p.standardized . gqski.box . gane foliq termokurczliwq skids -plozy (drewniane.(ladunek) przygotowany do zaladunku lub pozostawiony w ladowni na zawiesiach reel .paleta z min.rolled -wyroby stalowe walcowane .flat . jednostronna . zabezpieczajzge np. arkusz blachy portable bulk container -skladany pojemnik na ladunki masowe .gqski olowiu zinc .single-decked -paleta jednoplytowa.four way .paleta ladunkowa . p.iron -stal w gqskach .taSma (do mocowania ladunku) tray -paleta.square (flush) both ends .skrzynia z czqSciami samochodowymi pieces (pcs) .paczka.sztywny p. dwustronna .----- - - - - - - - - - plate -plyta.paleta z kieszeniami dla ukladarki z czterech stron .wyroby stalowe walcowane na gorqco strap .flexible -elastyczny p.(opakowanie) nadajqce siq do transport..pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem packaged unit -pakiety packages -pakiety packing -pakowanie.zwoje drutu -- -- -- Reefer cargo compartment przedzial ladunku chlodzonego cooler room/ . odlqczanymi lub skladanymi Scianami pionowymi .sea .sztuki pigs .two-way .paleta (ladunkowa) z dwiema parami otworow na widly palletization -paletyzacja parcel .paleta dwuplytowa.morskiego pallet -paleta . trzema stalymi..post -paleta slupkowa .

ladunek glqboko mrozony (< -1 8OC) fish .chlodzony cargo .ladownia izolowana latex .return temperatura powietrza powracajqcego znad ladunku.swieze -juice .izolowany -hatch cover .prechilling . do baterii chlodzqcej .przecier -raw juice .ryba mrozona food .stopien dehumidifier -odwiliacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz - -- - - - - - deicer .viatiated -powietrze zawierajqce produkty oddychania owocow.powietrze atrnosferyczne wprowadzone do ladowni przy pomocy statkowego systemu wentylacyjnego .wanienka Sciekowa dry ice .schladzanie .powietrze cyrkulujqce wok01 ladunku zamiast wskroS ladunku.zywnoSC mrozona meat .Reefer cargo -ladunek chlodzony air . polqczonych razem w koronie) controlled atmosphere (CA) -system przewozu owocow w atmosferze gazu obojetnego coolant -czynnik chlodzqcy cooler .ryby chlodzone -fruits -owoce przechlodzone (w trakcie transportu morzem) chilling . przelamanego banana large box -karton bananow wazqcy 20 kg - - -- - - .czynnik chlodniczy .rozmraialnia degree (deg.wstqpne schladzanie cluster .chlodzenie powietrzem .pulpa mroiona stewed .chlodzenie agent -czynnik chlodzqcy coil -weiownica chlodzqca down .chlodzic chilled .pulpa owocowa purees .pre..mieso mrozone fruit .ladunek chlodzony fish .syrop -tinned .rozkladanie koncowki ladunku na calqpowierzchnie podlogi ladowni . kanal tloczny dielectric thawing -rozmrazanie diaelektryczne drip-pan -wanienka Sciekowa drip-tray . wydajnoici w celu szybkiego zredukowania temperatury frozen -mrozony cargo -ladunek mrozony .wstepne schladzanie (ladowni przed przyjeciem ladunku) deflector .owoce suszone fresh .oddzielacz kropel defrost -odmraiac defrosting -odmraianie room .zamiast pietrzenia fluorinated refrigerant .ladunek chlodzony powietrzem --cooling .kompot syrup .sok pitny concentrate . pochodzqce z miejsca ich pakowania finger -pojedynczy banan floor off . usuwane do atmosfery w trakcie wentylacji bananas parts -czqSci banana boxing station .sok skoncentrowany -raw .chlodnica cooling .pokrywa luku chlodzonego hold .moszcz solid pack pasteurized .powietrze --cooled cargo .tu: sok wyplywajqcy z zielonego.fresh .owoce puszkowane hand -wianek bananow odcietych z lodygi (1 1 do 19 pojedynczych bananow) insulated .) .miejsce pakowania bananow do transportu --code number -numer identyfikacyjny miejsca pakowania stemplowany na wieku kartonu (to) chill . zasilajqcy delivery duct -przewod zasilajqcy.odladzacz delicate cargo -ladunek delikatny delivery channel -kanal tloczny.sok surowy pulp .lod suchy field heat -cieplo resztkowe pozostajqce w ladunku i w kartonach.owoc dried .short cycle .schladzanie .czqSC wianka bananow (zawierajqca 4 do 8 b.freon full refrigeration(FR) -praca chlodni na maks.deep cargo . wskutek zlego zasztauowania .

podanych w instrukcji na podroz .50 kg owocow) supply ventilation -wentylacja nawiewowa temperature -temperatura . blizny. carrying temperature -pull down nizsza z dwoch t.oparzenia sloneczne owocow b.chlodzony cargo .pulp .7.carrying . w ktorym rozpoczql siq proces dojrzewania. 22 . po zamknie ciu ladowni do o s i ~ n i c c i a temperatury powietrza wychodzqcego o okolo 2-2.zob.owoc zaparzony (wskutek dojrzewania w zbyt wysokiej temperaturze) cigar end .skorka rozdzielona (pekniqcie na krawcdzi skorki) Sun-burn .grzybica atakujqca podstawe kwiatu banana caterpillarscrab -deformacja wywolana obecnoScia lanvy motyla lub Cmy chemical injury -uszkodzenie chemicme (skutek uzycia Srodkow antygrzybicznych itp. latki na skorkach zielonych owocow (spowodowane infekcjq grzybowd split peel .karton b. LADUNEK 0 S H A wells . 13. rysy speckling .bialy sok.) cooked fruit .grzybica atakujqca koniec owocu. wyciekajqcy z korony wiqzki b.okaleczony owoc banana. na ktorym rozwijal sic kwiat) crown mold .odbarwienie widoczne pod wierzchniq warstwq owocu.delivery air .2 kg stem .gnicie korony banana (zaawansowana forma plesni korony) dry rot . po jej odcieciu od lodygi bananowca maturity injury . uszkodzenia mechaniczne neck injury -uszkodzenie szyjki (banana) red rust -wada bananow wywolana dzialaniem insektow residue -nalot (po Srodkach antygrzybicznych i preparatach owadobojczych) scaring -uszkodzenia.t. 1 m wok01 lukow micdzypokladow na statkach przewidzianych do wyladunku w USA reduction period -czas potrzebny.ambient . o wadze ok.jeden lub wiecej pokladow w ladowni obslugiwanych osobnym urzqdzeniem chlodniczym refrigerated . okresu schladzania i temperatury miqzszu owocow ladowanych ripe & turning (R&T) -banan.cctki. zamiast micdzy kartonami small box .temperatura otoczenia .pleSn korony (spowodowana grzybem) crown rot .uszkodzenie w czasie dojrzewania (brqzowo-pomaranczowe plamy i odbanvienia na skorce zielonego owocu) mutilated finger .uszkodzenia owoc6w - - -- - - banana bruising -obtluczenie bananow (mechaniczne uszkodzenie.7 C powyzej wymaganej temperatury przewozu reefer unit (RU) . ciecia na skorce owocu scratches -zadrapania.ladunek chlodzony -hold . rowniez miqzszu) banana finger rot -zgnila skorka i m i e s z banana trips -wypryski na bananach (spowodowane obecnoiciq insektow) black tip .) wolna przestrzen o szer.cala wiqzka (kiSC) bananow wraz z lodygq (ok. a kolor zmienia sic z zielonego na zolty secondary plenum -przestrzen pomiqdzy dolnymi a gornymi deskami palety ustawionej na gretingach ladowni skirting -papier umieszczony wok01 podstaw palet ustawianych najdalej od coolersow. banana whithered pedicel . tip constriction -skurczenie koncowki owocu (spowodowane infekcjq bakteryjnsl) under peel discoloration (UPD) .(pot. powietrza na wlocie.dwustopniowe schladzanie ladunku US Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA ) Departament Bezpieczenstwa Pracy i Administracji Zdrowia USA vegetables -warzywa Fruit damages . powietrza wchodzqcego do ladowni) .obumieranie owocu spowodowane infekcjq bakteryjnq latex. zabezpieczajqcy przed przeplyvem powietrza przez podstawy palet. dwustopniowego obnizania temperatury ladunku two temperature cooling . miqzszu owocu (pot.ladownia chlodzona reporting reduction periods and loading pulp temperature -raport dot.zbrqzowienie i skurczenie szyjki banana .zadana temperatura przewozu (zalecana t. np. pulpy) two-stage temperature instruction -instrukcja dot.

potnica sweating .przemieszczanie sic wilgoci (w ladunku) moisture-proof .suszenie. towaru) moist -wilgotny moisture -wilgoC content . wydzielanie pary wodnej -mixing ratio . kominek wenecki.wietrza w ladowniach .wentylacja naturalna -pressure -wentylacja nawiewowa -system .dwutlenek .wooden venetian .changes (ale) .carbon .wentylacja ciqgla -duct -przewod wentylacyjny .izolacja z kanalami wentylacyjnymi ventilating -wentylacyjny fan .pot. drewniany przewietrznik ryiowy - - - - - - - - .relative . w ladunku ryzu) circulation -cyrkulacja .komin wentylacyjny (np.odporny na wilgoc normal atmosphere -atmosfera normalna (fizyczna) recirculation -recyrkulacja relative humidity -wilgotnosc wzglgdna rice air duct .brodek osuszajqcy.system wentylacji .obnizenie temperatury punktu rosy depression of wet bulb -roznica wskazan termometru wilgotnego i suchego dew point -punkt rosy indicator . CARGO Cargo ventilation wentylacja ladunku air -powietrze .wilgotnoik wlabciwa .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) ship sweat -pocenie sic burt (kondensacja wilgoci na burtach) sweat board .obieg powietrza wymuszony condensate -kondensat condensation -kondensacja dehumidification plant .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) . bwie-replacement ze powietrze .dwutlenek wggla disk .rice .wilgotnobc wzglcdna inherent vice . urzqdzenie do usuwania wilgoci z atmosfery ladowni depression of the point .7. wywietrznik.surface .wentylacja powierzchniowa (ladowni.odwadniacz. ladunku) ventilator -wentylator.ambient -powietrze otaczajqce -trunk -kanal wentylacyjny (to) air -wietrzyk airing -wietrzenie.wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny -well .punkt rosy dioxide .casing -kanal wentylacyjny .pocenie sic ladunku (wskutek zlej wentylacji) chimney . cyrkulacja powietrza -funnel -kanal wentylacyjny refreshing . korytko.natural .pocenie sic (burt statku).tarcza (tu: rejestratora temperatury) dry bulb temperature -temperatura termometru suchego (w psychrometrze) dry-bulb thermometer -termometr suchy drying .czqstotliwobC wymiany po. wentylacja ambient temperature -temperatura otoczenia cargo sweat .continuous . nawiewnik .forced air .wada naturalna (np.zawartohk wilgoci migration .studnia wentylacyjna (w stosie ladunku) ventilation -wentylacja.wymiana powietrza powietrze wymienione. osuszanie agent . przewietrzanie . roszenie through ventilation -wentylacja (ladunku) na wskrob ventilated insulation .wydzielanie wilgoci. osuszacz exhauster -wentylator wyciqgowy exhaust -wyciqg -duct -przewod wentylacji wyciqgowej - -- - - -- - - fan -wentylator w y c i ~ o w y -ventilation -wentylacja wyciqgowa humid -wilgotny humidity -wilgotnoit expiration .changes per hour (aclh) -liczba wymian powietrza (w ladowni) na godzing -circulation -obieg powietrza.

surowa (nieprzetworzona ropa naftowa) blends .olej tungowy oil .olej sezamowy .ladunki plynne asphalt .olej slonecznikowy . benzyna .enriched oil (takie: spiked -) -ropa wzbogacona z dodatkiem gazu ziemnego lub innych w ~ l o w o d o r o w .olej rybny .sesame .coconut .ropa wzbogacona diathermic oil .siarka plynna - - - - -- - - -- - - - - - molassas -molasa naptha -nafta non-volatile petroleum -ropa o temperaturze zaplonu ponizej 60°C (tzw.olej rqcznikowy (pot.(sztuczne) nawozy plynne -cargo .gaz wydzielany przez rope products .light .peanut .aviation . olej z oliwek ..olej kokosowy .heavy -paliwo ciezkie . ropa surowa. stanowiqca jednq z ich cech charakterystycmych component -skladowe (ropy.paliwo lekkie.linseed . jasny produkt naftowy .produktowiec.olej grzewczy .paliwo turboodrzutowe -jet -(tested aviation kerosenes ) -paliwo turboodrzutowe . white oils.olej bawelniany . barwa ropy lub produktu.oleje opalowe (pozostaloSciowe) .olej roilinny . opalowy olej . rycynowy) .tung .olej opalowy grade . LADUNEK Liquid cargoes . nielotna) oil .residual fuels .stopien.fortified .tadunek brudny (np.oleje ciemne (ciernno zabanvione) .diesel .paliwo lekkie .fish .asphalt .palm kernel .ciecz.black .cotton .black diesel .crude .zbiornikowiec do przewozu ropy surowej .gingelly .olej lniany .ladunek plynny --in bulk . paliwo) liquid . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych sodium silicate .motor .krzemian sodu sour crude oil -tzw.sunflower .gatunek ropy .olej arachidowy . gazu) . przetwarzania ropy) carrier .asfalty wchodzqce w sklad ropy crude (oil) .mieszanki (dwoch lub wiqcej gatunkow ropy) caustic soda .benzyna do silnikow samochodowych.heavy fuel .S) sulphuric acid -kwas siarkowy - - - - -- - - -- .latex.medium paliwo Srednie (o Srednim ciezarze) gasoline .wood .asfalt benzene -benzen bitumens -asfalty blends .ropa surowa .arachis .fuel .ropa wzbogacona grade . ciczka benzyna .gazolina. white products) -olej czysty.olive .olej lniany .benzyna do silnikow lotniczych .oliwa.olej tungowy .oleje smarne -white rafinowane produkty ropy naftowej paraffins -parafiny petroleum .tailored .ladunek plynny luzem sulphur .olej bawelniany .7. klasa (skali lub jakoSci) .flaxseed .olej z ziarn palmowych . plyn fertilizer .castor .olej napedowy ciezki .soyabean olej sojowy .produkty ropopochodne product -produkt (np.benzyna naturalna glycerine -gliceryna latex . olej napedowy . kwaSna surowa ropa naftowa (z zawartosciq H. mleczko kauczukowe light .natural .mieszanina dwoch lub wigcej gatunkow ropy carrier .olej .diathermic .clean products") fuel -paliwo .lubricating .high flash jet .olej.soda kaustyczna color (colour) -kolor.lekkie (np..ropa surowa o duzej zawartosci siarkowodoru . ropa . w odroznieniu od .clean (clean petroleum products.sour .olej arachidowy .vegetable .olej grzewczy dirty cargo .cottonseed .paliwo ci~zkie.olej szamowy .ropa naftowa surowa i produkty ropopochodne -gas .

truck deck/ oktad gdrny dla naczep iddle . dna wewnetrznego inner bottom/ duo wewn@rzne ' road/rail threedecker/ trzypokiadowy prom do przewozu naczep i wagonow flow stowage/ kierunek przeplywu vehicle deck/ poktad pajazdowy bow ramp/ rampa dziobowa .st in-Jirst out system/ wytadunek w tej samej kolejnoici jak zafadunek hoistable cardeck/ podwieszane pokfady samochodowe access ramp/ rampa .truck deck/ okiad Srodkowy dla naczep deck/ d gfowny Flume stabrhzatron tanks zbrornzkz stabrfzzujqce fypu Ffume stabilization find ptetwy stahilizujqce inner bottom1-deck no I/ poktad tadunkony nr I.Ro-ro cargoes -ladunki toczne upper . w pozycji zzioionej in stowed position/ fir.

przyczepa wysoka.van body -naczepa wysoka (trailer) .przeiwit (pomiqdzy konstrukcjq rampy a podwoziem pojazdu. naczepa portowa (nazwa zastrzezona przez producenta naczep i ciqgnikow.roll .pochylenie wzgledem siebie sqsiadujqcego pokladu i rampy threshold -tu: poklad rufowy w miejscu polqczenia z rampq (zwykle jego przeiwit limituje wysokok pojazdow) trailer -przyczepa -bimodal naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .zestaw: samochod ciqzarowy z naczepqpolqczone przegubowo.otwory w burtach uzywane do zaladunku i wyladunku slop .7.samochod osobowy cargo space -przestrzen ladunkowa cassettes -kasety clearance .ciqgnik z plaskq platfonnq ladunkowq (pot.samochod cysterna wheel-based cargo -ladunek kolowy - . furty.towing vehicleIvan body .open sided -ciqzarowka z otwieranymi burtami -road .tank . EADUNEK Ro-ro cargo .drzwi z zawiasami z gory draw bar combination -zestaw drogowy: samochod cipzarowy z przyczepqz polqczeniem SztY-Ym elevator -winda ladunkowa envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.ladunki toczne access equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.quarter - -- -- - - - - - - . ladunek toczny) semi-trailer -naczepa samochodu ciqzarowego side ports .flat bed trailer .skeleton . takze mipdzy pokladem a pokladem wyzszym) deck -poklad -folding car poklad samochodowy sklada"Y . : mafi) .tank . samobiezny (np. kaseta ladunkowa (tez: nazwa producenta kaset) ro-ro cargoes -ladunki toczne ro-ro cargo unit -jednostka ladunkowa toczna (pojazd.: podczolgowka) .ciqgnik z plaskq platfomq ladunkowq .pociqg ramp -rampa .road-rail -naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy . pociqg drogowy .) articulated road train .rampa dziobowa . zmniejszajqca kqt ich zalamania fully enclosed goods vehicle -samochod ciqzarowy lorries -ciczarowka mafi -naczepa niska. wzgl. drogowa .rampa zewnqtrzna -gradient -pochylenie rampy .drzwi z zawiasami z boku . spoczywajqcy na nabrzeiu .top -hinged . naczepa do przewozu kontenerow .ramva wewnetrzna -- - - - - - - - - . potocznie uzywana ogolnie) railway .vehicle .z wlasnym napqdem.low bed .external .ciqgnik drogowy z naczepq boat-carrying trailer . kontener.drzwi grodziowe .) self-propelled .poklad do przewozu ladunkow tocznych door (watertight) .naczepa szkieletowa.drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.hoistable car -poklad samochodowy podnoszony .side-hinged .bow .przyczepa podlodziowa car (passenger car) . naczepa niska (pot. samochod ciqzarowy z przyczepq roll-trailer .naczepa portowa. paleta.internal .: mafi) Rolux -pot.samochod cysterna truck -ciqzarowka vehicle -pojazd .bulkhead . flat itd.rampa skoina stem -rampa rufowa slop -kqt nachylenia r.drzwi (wodoszczelne) .pokladu road train -pociqg drogowy. drzwi grodziowe itd.przyczepa niska (pot.

deck .ladunek ponadgabarytowy .noxious .ladunek niebezpieczny .- - - - - dunku w pienvszej kolejnosci -part -ladunek czqiciowy (zajmujqcy czcSC objctosci ladowni lub noSnoSci statku) -plan -plan ladunkowy.cubic .carrying .inflammable -1.objqtoSC ladunku cargo . noSnoSC ladunkowa -centre of gravity .ladunek przyjmowany w portach podroinych .last (lc) .off-gauge .cargo .ladunek podpokladowy .ladunek cenny volume .out of gauge .tona noSnoSci tonnage (dwt) . palny . rozkladanie.balast staly between-decks -micdzypoklad block .noSnoSC calkowita cargo capacity (dwcc) .ladunek przeznaczony do wyla- - - - - - - .locker-listaschowek.noSnoSC ladunkowa .f.break bulk .zanurzenie statku pod balastem . .wspolczynnik wykorzystania wypornoici scale .flammable -1. cbft) .safe -ladunek bezpieczny .1.1.ladownia . szkodliwy cargo operational report -raport portowy. zapalny.noSnoSC netto.poklad dolny ladunku cennego komora .cigiar martwy (r6inica pomiedzy wyliczonym a faktycznym zanurzeniem statku) deadweight (dw) -nosno86 (ukytkowa) statku all told (dwat) .-ladunek opcyjny -.noSnoSC .mass cecha ladunku.mark masa ladunku oznakowanie 1.7.blok (ladunku) (to) block -blokowaC breakage -strata sztauerska.special -ladunek specjalny specification .rozmieszczenie. iatwopalny.strata sztauerska capacity -pojemnoSC. . zamroiony .bale -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach .1adownoSC netto.ladunek pokladowy .planowanie przeladunku.dangerous .valuable .noSnoSC ladunkowa .rozklad.skala noSnoSci ton .specyfikacja ladunkowa .cargo . CARGO Cargo distribution planning planowanie rozmieszczenia ladunku air draft -wielkoSC dopuszczalnego wynurzenia kadluba statku okreSlona dostcpnoiciq 1%dowych urzqlzeti przeladunkowych (rowniez: najwyiej wzniesiony element konstrukcji statku przy danym zanurzeniu) after run -rufowe zwcienie ladowni bale space -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach ballast -balast -bottom water .inboard .1.ladunek -book .poprzedni ladunek (przewieziony danym statkiem) lay-out.noSnoSC ladunkowa - - - - - - - - - . sztauplan planning . rozmieszczenie ladunku hold .noSnoSC calkowita (brutto) .overside .intermediate .fixed .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) cargo .hazardous .measure -miara ladunku .ladunek ..deep frozen . palny. planowanie rozmieszczenia ladunku .wodny balast denny -draft . drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku broken stowage .ladunek delikatny density -gcstoSC (masa wlakiwa) distribution .delicate . rozplanowanie ladunku ladunek . niebezpieczny . zapalny. rozloienie.drobnica konwencjonalna (w odroinieniu od zjednostkowanej) capacity ..ladunek ponadwymiarowy .ladunek mroiony.Srodek cieikoici ladunku deadweight (dwtc) . layout .ksiqzka ladunkowa . raport operacji przeladunkowych cargo worthiness .light - - - - - - . .harmful . 1adownoSC --displacement coefficient -wspolczynnik wykorzystania wypornoSci -efficiency -wspolczynnik wykorzystania wypornosci ratio .zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoSC do przewozu danego ladunku) commodity description -opis towarow commodity plan -plan ladunkowy cubic feet (c.lekki (przestrzenny) list ladunkowa -lower . latwopalny .optional .stopa szeicienna deadload . szkodliwy .

ladunek wykorzystujqcy pelnq pojemnoiC i 1adownoSC statku full and down .glgbokoSC ladowni .weather -poklad otwarty deep vessel .permitted .allowable .refrigerated .ladownia .drobnica konwencjonalna empty ship . sztuka ciczka.luk ladowni .ciqzki cargo . niezaladowany fresh water allowance (FWA) . bez ladunku even keel -na rownej stepce excess of hatchway . otwor lukowy -way .przyrzqd do mierzenia z.load .ladownia dziobowa .obciqienie skupione -maximum permissible load -maksymalne dopuszczalne obciqzenie .after .statek o duzym zanurzeniu deep tank -zbiornik gleboki depth of hold .lower (lh) .ladownia chlodzona in andlor over.rozklad obciqzenia - - - - - - - - - - - - - .depth of .pojemnoSC nadmiarowa luku fixed ballast -balast staly flying captain .Swiatlo luku.grupowanie ladunku podzielonego .after .(statek) w stanie pustym in shipload quantities .forward .zanurzenie dopuszczalne restrictions .ciezar statku pustego list -przechyl load .luk rufowy .luk (luczek) dziobowy square .clear -wolna ladownia .glgbokoSC ladowni . statku indicator .zanurzenie .w inne partie hatch . sztuka cicza ka lift (hl) .luk ladowni .ladownia dolna .wysokoSC micdzypokladu load .zanurzenie dopuszczalne .ograniczenia zanurzenia draught (dft) -zanurzenie gauge .glcbokosC ladowni dimension(s) -wymiar(y) -hatchway -wymiary luku ladowni displacement -wypornoSC ton . ladunek .fore .wskaznik zanurzenia . cargo superintendent flying light (ship) .zanurzenie w stanie zaladowanym -loaded zanurzenie w stanie zaladowanym marks .port-captain. shipment under or on deck @o) .ladownia chlodzona .ladunek pokladowy .deep -vessel .(statek) pusty. LADUNEK deck (dk) -poklad -height .ladunek cigzki grain .7.degroupage .ladownia przeznaczona na ladunki suche .podzial ladunku na partie . balastow i zapasow lightweight .dry cargo .concentrated . z dala od burt in light condition .depth of .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoici ladowni grain capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna - - - - - - - -- -- -- grain cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziama grain space -przestrzen dostcpna dla zaladunku ziarna groupage .tona wypornoSci tonnage -wypornoSC draft .zboze (ziarno) cigzkie -lift -c i ~ i kjednostka ladunkowa.statek bez ladunku.poprawka na wode slodkq load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej full and complete cargo . ciezki unos hold (ho) .statek pusty. otwor luku heavy .statek pelny obj~toSciowoi ciezarowo full cargo -ladunek pelny (wykorzystujqcy calkowitq pojemnoSC lub noSnoSC statku) full load displacement -wypomoiC odpowiadajqca stanowi pelnego zaladowania good measurement ship .fore -ladownia dziobowa .grupowanie ladunku w partie .reefer .permissible .cargo .Swiatlo luku.ciczka jednostka ladunkowa.statek o duzym zanurzeniu .ladownia rufowa .regroupage .(ladunek) w partiach calostatkowych intaken weight (int) -ciqzar zaladowany (przyjety na statek) light condition .znaki zanurzenia dry cargo -ladunek suchy hold .ladunek pod pokladem lubli na pokladzie inboard .obciqienie.obciqzenie dopuszczalne distribution .ladownia na ladunki suche freight cargo .wewnqtrz kadluba.

plan sztauerski .ladownia dolna measurement cargo -ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) measurement goods . nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator . loker long goods . sztauerski statku shut out .separacja .statek . skala zanurzenia sea stores . bez ladunku . zazwyczaj przedstawiciel agenta.empty .displacement .ship's factor .: dluga (= 1016. CARGO . nosnos6 ladunkowa net deadweight .utilization of -wykorzystanie przestrzeni -void -tu: przestrzen wolna.p.schowek.in.wspolczynnik bezpieczelistwa scale of loading .7.good measurement .point .ladownosc overload .ladunek d h g i lot . odrzucony ton .zapasy okr~towe. niezaladowana specific gravity .sztauowanie -factor (sf) -wspolczynnik sztauerski. nadwyzka ladunku (ponad dopuszczalny) permanent ballast -balast staly plan -plan .tona -American -tona amerykanska.fungible freight -ladunek niewymagajqcy separacji ship . ladunek pelnookrqtowy space . koordynuja. zapasy na podroz statku (limitujqce nohoSC ladunkow4 separation . pot.long .185 kg) -burden .tona noSnoSci .planowanie port-captain -osoba m.tona noinosci .dopuszczalne obciqzenie - - .foil . komputer ladunkowy coefficient -wspolczynnik obciqzenia guidance facilities .ladunek) stowage .przesuwak (np.deadweight .nie przyjq5 (ladunku) cargo -ladunek nieprzyjety do zaladunku.obciqzenie punktowe .urzqdzenie do kontroli operacji przeladunkowych load line .05 kg12240 lbs) .rzqd (ladunku) safety factor (sf) .skala ladunkowa.safe working .statek pusty.- - - - pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny z lqdu za planowanie operacji przeladunkowych pre-planning -wstqpne planowanie z lqdu rozmieszczenia ladunku i operacji ladunkowych roll-over -przerzucenie nadwyzki ladunku na nastqpny statek (z braku miejsca) row .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) more (more or less) -mniej lub wiqcej net capacity -noSnosC (statku) netto.statek o wysokim wspolczynniku przestrzennosci ladowni ship's stowage factor -wspolczynnik sztauerski statku shipload -ladunek calostatkowy.metric . realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca.koordynator portowy.tona metryczna (=lo00 kg) - - - - - - - -- - - - - - .uniform rownomierny rozklad obciq2e- robocze nia loadicator .letnia linia ladunkowa . English tone .przeciqzenie.(sztauerski) plan blokowy planning .informacja dla portu o towarach (w tym niebezpiecznych) znajdujqcych siq na statku -- -. cy wspolpraq pomiedzy stronami obslugujqcymi statek w porcie pre-loading advice .: krbtka (= 907.summer load waterline .separacja foliq .partia (ladunku) lower hold (lh.przestrzen .znaki wolnej burty .urzqdzenie wspomagajqce obliczenia ladunkowe locker .block . LH) .tona wypornosci .letnia wodnica ladunkowa loading (ldg) .tona angielska.obciqzenie stosem (kontenerowym) .summer .ciqzar wlakiwy (to) shift .sharing -rozklad obciqzen -stack -. w imieniu armatora.wsp. komora. wspolczynnik przestrzennosci (ladunku) plan .linia ladunkowa marks .zaladunek calculator -kalkulator operacji przeladunkowych. pot.English .winter -zimowa linia ladunkowa .

ladunek podpokladowy underloading -niedoladowanie statku (to) update . pojemnoSC) micdzypokladu under-deck -pod pokladem cargo . ladownoSC uiytkowa volume coefficient .even keel .tonaz (rejestrowy.ciqzar jednostkowy weight or measurement (wlm) .tolerancja ciezaru distribution -rozmieszczenie cigzarow draft .short . skala zaladowania tons per inch immersion (TPI) .unit (uw) .skala ladunkowa. trym -bring on an even keel .- .znak tonazowy scale . American ton .aktualizowaC (dane.tonaz mark . LADUNEK - - - - --space -przestrzen (ladunkowa) micdzypokladu tonnage .micdzypoklad -- 7.-shipping tona frachtowa (przestrzenna lub masy) .wspolczynnik zmiany objqtoSci (ladunku plynnego) waterballast (wb) -balast wodny weight .przeglqbiony na dziob . bonifikata iloiciowa of displacement -wypomoSC (statku) .na rbwnej stcpce .ciczar lub objctoSC --- - .tolerancja wagi. plan) useful deadweight -ladownoSC useful load -ciciar uiytecmy. td) .ton na cal zanurzenia (masa zwiekszajqca zanurzenie o 1 cal) topside(s) .optimal -trym optymalny tween deck (TD.down at the stem . takie: na gomym pokladzie trim -przegl~bienie.down at the head .wyrownaC zanurzenie .stevedore .tona sztauerska (przestrzenna lub cipzarowa) tonnage .w poblizu burt.ciqzar allowance .zmiana przeglqbienia .przeglqbiony na rufc .change of .p.

. . bottom layer/ warstwa d o l n d [ square timber chock/ rozpoly z krawgdziako steel wire lashing/ 7owanie linami stalowymi- \ nest stowing/sztauowanie w siodlo - (1 lrfiy dunnage$oor/ podiogaz desek sztauerskich wedge/ klin wedges/ kliny inner bottom/J dno wewngtrzne .General cargo stowage sztauowanie drobnicy open deck/ pokiad otwart)? hatchway/ s'wiatio (uku nesting/nest stowing/ sztauowanie w siodio soldier stowing/ sztauowanie w szereg inner bottom deck/ bags stowing/ sztauowanie workdw bottom tier cross tier stowing/ sztauowanie na krzyz stowage and lashing of steel reels sztauowanie i mocowanie blachy w krggach locking coil/ ..

ladunek net . bilge on bilge -(sztauowanie beczek) brzuch w brzuch bilge and cantline. greting mat -mata separacyjna -wood .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breaking-down .w poprzek (np. kantowanie (np. LADUNEK Cargo stowage sztauowanie ladunku aburton -(ladunek ulozony) w poprzek statku air bag (air cushion) .inspektor ladunkowy concentrated load .siatka do zabezpieczenia ladunku. kontenerze at a uniform rate .folia force a wedge . rozpieranie 1. biegly on stowage .plan ladunkowy.stos ladunku plan .unos.staly przechyl boczny (statku) longer -rzqd beczek ulozonych wzdluz statku long goods . rzeczoznawca.podloga double floor .w poblizu linii symetrii statku. material sztauerski do wykladania ladunku. sztuka ciqzka hoist . ocena wzrokowa pickings .7.podloga podwojna (ukladana z desek w hate) flooring off -wylozenie dna wewnetrznego lub mipdzypokladu pod pienvszq warstwp ladunku.oslony krawedziowe . powierzchnie ladunku) list -przechyl staly (boczny statku) indicator .ladunek zaladowany przy burcie per workable hatch . wewnqtrz kadluba. na podlogach kontenerowych -comer protectors .. sztauplan spaces -przestrzen ladunkowa stowage .worek powietrzny do rozpierania ladunku w ladowni.przechylik sic (o statku) listing .obsztauowanie (innym ladunkiem).szczelna brezentowa oslona ladunku (zakopertowanie) expert .oslona krawedziowa envelope .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .ladunek dlugi manual stowing .perishable -ladunek latwo psujqcy sic pile .wypelnienie ladunkiem przestrzeni miedzy rozpomicami.sztauowanie reczne nested stowing . skrzynie) - - . z dala od burt (to) level -poziomowaC. przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foil .wbijac klin fore-and-aft .rozbieranie (np..sztauowanie w siodlo on deck stow (OD) -zaladunek na poklad. wyrownywac (np.strata sztauerska cantling .rownomiemie at the angle of . bloku zasztauowanego ladunku) break out -rozsztauowaC (ladunek) broken space .(sztauowanie) worek na worek beam filling . beczek) cargo .ekspert sztauerski flattening-wyrownywanie powierzchni ladun- - - - - - - - floor . odpadki overstowage . sztauowanie na wierzchu innego ladunku overturn -przewracac (np.blokowanie ladunku.sztauowanie ladunku cargo superintendent .sztauowanie wzdluz statku goods -towary (ladunek) ground tier -najniisza warstwa ladunku heavy cargo . w ktorej mozna pracowac perusal -ogledziny. np. pot.przewracanie.na styk (np.obciqienie skupione contline -bruzda miedzy rzqdami beczek covering top tiers of cargo -okrycie wierzchniej warstwy ladunku dunnage -drewno.ekspert.pod kqtem athwart . pokladnikami bilge and bilge.kratownica sztauerska.ladunek cipzki heavy lift -cipzka jednostka ladunkowa.klinometr.drewno sztauerskie dunnaging-wykladanie ladowniiladunku materialami sztauerskimi edge to edge .: hiw homogeneous -jednorodny cargo . przechylomierz (to) list .resztki. (w ladowni) bottom cargo -ladunek do zaladunku na dnie statku breakage . bilge on cantline -(sztauowanie beczek) w siodlo blocking off . elementow konstrukcyjnych statku charges .(zalwyladunek) na luk ladowni. shot uzywany na planach ladunkowych off-size -niezgodny z wymiarami outboard stow . ladowanie) edge protector . statku) bag on bag .ladunek jednorodny inboard . .

sztauowanie rqczne .: sztaplowaC stevedore .sztauowanie w szereg stable (stack) . w pozycji stojqcej (np.sztauowanie w pionie. zasztauowaC ponownie riders -wierzchnia warstwa stosu beczek rubber cushion -worek sztauerski separation -rozdzielenie.trymowaC ladunek (to) trim .sztauowanie blokowe .ukladaC w stos.stos.sztauowanie.klin drewniany do zabezpieczania beczek przed przesunigciem re-stow -przesztauowak. trymujqcy (statek. rozmieszczaC ladunek stowage . niezasztauowany voids .Swiadectwo (wlaiciwego) zasztauowania.przestrzen utracona przy sztauowaniu.upright .dopelnianie statku (w glgbszym miejscu postoju) topping off -dopelnienie (czgbciowo napelnionego zbiornika) trim (trimming) -trymerka.wet .compact .self-.sztauowanie zwarte . sterta (to) pile -ukladaC w stos. certyfikat sztauerski . blok) stack . plan rozmieszczenia ladunku - - - - - - - - - - - - - odpowiednie. firma sztauerska gang -brygada sztauerska stevedores (stev) .st01 sztauerski stevedore ton .(statek) samotrymujqcy trimming -trymowanie ladunku (masowego) certificate -Swiadectwo klasy trymowniczej (statku) -class of the hold . sztauerka.sztauowanie.Scisla sztauerka .stos.sztauowanie ladunku pod Sam poklad topping off .inspektor ladunkowy (patrz: superintendent. sztauerka.safe -bezpieczne sztauowanie .luk trymowniczy -heavy -hold -ladownia trudna do trymowania . stabilny (stos. wlabciwe sztauowa-proper nie . prace przeladunkowe (na statku) stow .: supercargo) tarpaulin -brezent impregnowany tip -wywracaC topping off .sztauowanie na pol worka (kolejne warstwy przesuniete o p61 worka) .zmigkczenia" statku wing out weights .sztauowaC stevedore's table . ladownia) .separacja ladunku soldiers stowing .pile .easy (statek) latwo trymujqcy -heavy . rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimmer -pot.sztauowak.rozsztauowany (ladunek).zaladunek pod poklad.under deck (UD) .blok ladunku odseparowany od innego ladunku na tym samym pokladzie stow . pot. beczek) (to) stow .sztauowanie w sqsiedztwie ladunk6w wilgotnych supercargo .rozmieszczaC cigzkie ladunki wzdfuz burt -- - - - - -- -- - - - - .. ukladanie. trymowanie ladunku (masowego) a cargo .sztauowanie pakietu drewna na jednym z bokow (na sztorc) . pigtrzyC. pot.self-.(statek) trudno trymujqcy -ordinary statek zwyczajnie trymujqcy . sztapel.bcisla sztauerka . rozmieszczanie ladunku .rozsztauowak unstowed . sztaplowaC quoin . sztauerka (to) stevedore .ladownia samotrymujqca .hand .sztauer.self-.improper .suitcase .ladownia normalnie trymujwa .sztauerzy stevedorage .vessel .rozbierak (stos.tight .block .statek samotrymujqcy the ship .on deck (OD) .trymowanie statku (uzyskiwanie zadanego zanurzenia dziobu i rufy) unstack . sterta (to) stack. separacja tarpaulin -plachta separacyjna of cargo .trymowaC.half bag .tona sztauerska (przestrzenna lub ciezarowa) stevedoring .hold .wolne przestrzenie migdzy ladunkiem drewna walking board -plyta sztauerska winging -rozmieszczanie ciezarow wzdluz burt dla .compact . s h o t uzywany na planach ladunkowych .niewlaSciwe.klasa trymownicza ladowni .broken . nieodpowiednie plan -plan sztauerski.stateczny.. plan ladunkowy.sztauowanie.sztauowanie na pokladzie .easy hold -ladownia latwo trymujqca -hatch .normal hold .sztauerka . sztapel) (to) unstow . strata sztauerska certificate .

ladunek) chocked .hog .drewno sztauerskie . urzqdzenia do rgznego napinania pasow mocujqcych ladunek hog line -przewiqzka lash -zamocowad (linrl) lug .(statkowa) instrukcja mocowania ladunku cargo securing means -irodki do mocowania ladunku chock -podkladka rozpierajqca (to) chock . lapa do wyciagania gwozdzi - - - - - - - .oko liny (to) fast -zamocowaC flattening .podloga z desek sztauerskich bracket -klarnra (mocujqca stojak przy pokladowym ladunku drewna) bulldog grip .sklejka . material na maty nail .rubber mats -maty gumowe .rozpieraC (np. zabka bundle .drewno sztauerskie dunnaging -wykladanie ladowni materialami sztauerskimi dynamic load . ramienia dzialania sily) -handle -przedhzacz (np.oslony krawqdziowe.obciqhenie dynamiczne edge protector -oslona krawqdziowa elongation .szakla do mocowania lock nut -przeciwnakrqtka lug .mocowanie (ladunku linami.odciqg prqtowy shackle .plan mocowania -plate -zaczep plytowy point -punkt (zaczep) do mocowania ring .zaczep pokladowy piericieniowy mat -mata .mocowanie z zastosowaniem przewiqzek lugs .zaczep do mocowania lashing .zaczep (uchwyt) do mocowania plan .gwoidz claw .oko na linie .rownanie powierzchni ladunku sypkiego flooring -material uzyty na podlogi off . ucho. dzwigni napinajq4 ) eye .separation -mata separacyjna matting -wylozenie ladowni matami.zacisk do lin stalowych. na sprzqt do mocowania) bottle rigging screw -iciagacz gwintowy (butelkowy) bottom dunnage .(ladunek) rozparty chocking off -rozpieranie (np.:zabki corner protectors .zaczep pokladowy piericieniowy eyesplice .zaczepy pokladowe typu D dunnage . drewnem sztauerskim) clamp -zacisk.hard . pot.zaciski linowe.listwy charges .materialy zwiqkszajqce tarcie .opaska wiqzki cable lash . greting -mat -mata separacyjna -wood .Cargo lashing .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .kratownica sztauerska.soft .iruba Sciqgajqca D-rings . pot.boards .odciag linowy cargo mat .oko do zaczepienia liny mocujqcej .mocowanie ladunku acceleration-przyspieszenie bin .oko bez chomqtka (kauszy) - - - eyeplate . oslony naroznikowe drawbolt .odciqg lancuchowy eye .oko (na linie stalowej) z chomqtkiem (kauszrl) .plyty .plywood .pojemnik (np. wystqp -pad .dunnage .zaczep pierkcieniowy rod . material sztauerski .kratownice. lancuchami) chain .soft boards -miqkkie plyty gratings .mata ladunkowa Cargo Securing Manual (CSM) . gretingi hand tight -dokrgony (dociqgniqty) rqcznie hand ratchet tensioner -zamki.wylozenie dna wewnqtrznego lub miqdzypokladu pod pienvszq warstwq ladunku.drewno. zabka clips (wire clips) .battens . przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foot-wires -krotkie odcinki liny (stropy) przytrzymujqce bloki otwierane friction increasing device .lom z pazurem.zaczep.wydhzenie liny (pod obciqieniem) extension -przedhzenie (np.

.General cargo lashing mocowanie drobnicy heavy package on deck lashing mocowanie sduki cieikiej nu pokladzie r plotek do drobnicy .g . z 4 E 0 f $ 3 isj deck lashing point/ do mocowania timber coralled blocW blok obudowany drewnem drewno sztauerskie deck cargo stowage and lashing sztauowanie i mocowanie ladunku na pokladzie .

urzqdzenie do napinania wiqzadel trailer horse -podpora naczepy drogowej trailer support -podpora naczepy drogowej trestle .zeSlizgnqC siq z czegoS snatch block -blok otwierany socket .urzqdzenie do napinania 4. taima uzywana do zamocowania prqtow do pokladu secured -zamocowane -by strapping -zamocowane tasmami -by shrink-wrapping foil -zamocowane foliq termokurczliwq shackle .extra flexible . zdjqk zawiesie (z uno- - ~4 unscrew -wykrqcaC irubq.Sciqgacze do mocowania drewna ring -pierkien pokladowy (do mocowania lin).gniazdo podpory.atest cigiaru weight allowance -tolerancja ciqzaru well .potnice speed lash -sciqgacz irubowy napinany urzqdzeniem pneumatycznym stanchions . klonica (do mocowania ladunku na naczepie lub na pokladzie ohvartym) visa fix . zaczep -plate . do ktorych dochodzq palety slack .urzqdzenie zapadkowe do napinania pasow (kluczem grzechotkowym) webbing lashing speed sincer -urz&enie do szybkiego napinania pasow mocujqcych wedge .chain .wytrzymaloSC na rozciqganie tensile stress . LADUNEK pad eye -pokladowy zaczep pierScieniowy pallet securing bars -przetyczkowe prgty uiywane do zabezpieczenia Scian palet lub ladunku kartonow luzem pre-tension -naprgzenie wstqpne (mocowanie ladunku) pull . nazwa producenta web lashing .naprezenie rozciqgajqce.potnice. koziol (pod naczepq) turnbuckle -Sciqgacz irubowy tightener .wolna przestrzen pozostawiona wok01 zrgbnic migdzypokladow. stojakami) span lashing -przewiqz Bciqgajqcy spanner -napinacz . podporami.klin.szakla.7. napinaC.stojak.zaciskai. pot. podstawka (pod kola pojazdu) weighing note .podpory. szalowanie burt w ladowni sparring . Sruba w ksztalcie litery U (to) unshackle -odszaklowaC.luz (np.lina stalowa (tu: do mocowania) straining-screw .klin. sztyca. dla bezpiecznego wyladunku z nizszych pokladow. wyszaklowaC (to) unsling.luzne tasmy (bandowki.lina stalowa .pionowe przegrody uzywane do shvorzenia prostych powierzchni bocznych. pqtli).lina stosowana do "sznurowania" bloku (drewna na pokladzie) wire rope .: studnia wiggle wire . naprczacz thimble .prqt do mocowania ladunku do pokladu strap -pasek.podpieranie side shores .bardzo giqtka lina stalowa (uzywana do mocowania ladunku) work loose -rozluiniC (np. mocowania wskutek drgan i wstrzqs6w kadluba) - -- . przywirlzywaC tie-down device -urzqdzenie do mocowania tier dividers -przekladki drewniane pomiqdzy warstwami pakietow drewna tighten .urzqdzenie napinajqce. naciqg retightening -ponowne napinanie.sciagacz do mocowania ladunku - tenacity -wytrzymaloSC na zenvanie tensile strength .kausza (to) tie -wiqzaC. 6lizgaC sic. stojaki steel wire .oko z pierscieniem safety factor -wspolczynnik bezpieczenstwa securing .zdj$ strop. Sciqgacz upright .czgSC zacisku linowego.wzmocniona plandeka do mocowania ladunku na naczepach niskich.stojak. szekla shoring . w wi@zadlach) -bands . stojaka spacer -podkladka (wyrownawcza) spacing -odstqy (pomicdzy wic+zadlarni.napinaczka spar ceiling . U-bolt . pot.mocowanie bar .odciqg tahmowy webbing lashing ratchet . klinowaC wheel chock . zsuwaC slip off . naciagak tightening device .ciqgnienie. dociqganie rigging-screws . rozciqganie tensioner -napinacz. opaski) slip hook -hak odrzutny (to) slip -rozwiqzaC sig (o h i e .

0 Timber lashing mocowanie drewna guide wire/ lina rowadzqca lashing chain/ h i c u c h mocujqcy chain number/ r n u m e r pozycji osprzetu certijcate expire date/ data wainoici a t e s t u l 4' initials of atesting person/ inicja+ osoby atestujqcej mark of atesting body/ safety working load/ dopuszczalne obciqienie robocze 1 timber rigging set zestaw do mocowania drewna lashing chain/ iaricuch mocujqcy ck edge/ wedi bloku timber rigging set zestaw do mocowania drewna edge protkctor/ oslona krawedziowa .0 67.0 69. rzedu From F E L I X S T O V E ~ C ~ ~ B ~ Y 22 A E C K in bay: 701. wars row number/ 10 numer szeregu-ow: stack w e i g h t / A t : masa stosu B 74. warstwy mocowanie I .0 69.CARGO Container stowage and lashing plan plan sztauowania i mocowania kontenero'w Stacking arrangement for 40fi' bay -r o z i e c e i e k o t e e r w w r z d i e 4 0 bay number/ numer ~ Z vertical centre ofthe bay gravity/ wysokoSC Srodka cieikoici rzedu 1 Ez: Ttl vt total weight ~ { ~ ~ ~rcafiowita 'in bay/ f ~ @ .0 71.0 74.0 11 69.0 6 4 2 1 3 5 7 9 70.0 69.0t I VCG: 24.91 port of discharging masa kontenera second tier lashing mocowanie 2.0 69.

wystajqcy ponad jego obrys . blok) stacking -piqtrzenie (kontenerow) .warstwa k. piqtrzenie na pokladzie (np.lista przeladunkowa kontenerow przeznaczonych na inny statek - - - - - -- - - .dopuszczalne obciqienie wagq stosu kontenerowego -on deck -sztauowanie na pokladzie. stabilny (stos.dedicated - - - -- - - - - - gajqce od dna wewnqtrznego na okreilonq wysokoik powyzej pokladu otwartego grid number .master .sztauowanie .stateczny.kod ograniczenia (wskazujqcy. niestandardowego .ladunek w kontenerze bez dachu. kontenerow) -weight -obci@enie przy piqtrzeniu (np.bay --plan ladunkowy (sztauerski) rzedow (sekcji) kontenerowca . przestrzen zajmowana przez pojedynczy kontener stack .k. o nadstandardowej dlugosci reefer request -zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.plan pokazujqcy aktualny stan zaladowania statku dangerous goods safety stowage certificateSwiadectwo wlaiciwego zasztauowania towarow niebezpiecznych (w kontenerze) deflector plates -glowice wprowadzajqce.warstwa goma kontenerow .allowable -weight .blockwise -blokowy plan ladunkowy .k..system mocowania k.40' lub innej) cargo restriction code .sztauowanie kontenerdw bay -rzqd kontenerow. siq. o nadstandardowej wysokoici -over length (OL) -k. do prowadnic end-to-end spacing .over-high (OH) .longitudinaly.point . fore-and-aft . o nadstandardowej szerokosci . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.obciqienie punktowe (na gniazdo) -minimum breaking (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) overgauge (container) -k. nacisk . iz do danego kontenera mozna zaladowak tylko okreslony ladunek) code of container position -kontenerowy kod pozycji container block -blok kontenerow -aisle space -przestrzen wolna miqdzy stosami kontenerow cell .pre-stow -wstqpny plan ladunkowy -schematic --plan pokazujqcy blokowo kontenery do poszczegolnych portow . chlodzonego row . kontenerow) lashing system .athwartship k. ustawiona na dnie wewnetrznym transhipment list .discharge schematic .prowadnice kontenerowe .stos kontenerowy load .szereg (np. nadwymiarowy cargo request .pozycja komory kontenerowej (okreslona kodem) container rating -masa kontenera z ladunkiem (container load) plan (CLP) . kontenerow) stowage .pozycja kontenera okreilona kodem (rzqd/szereg/warstwa) IMO Dangerous Cargo Request .vessel layout .plan ladunkowy uzupelniany w kolejnych portach .kontenerowy plan zaladunkowy . ustawiony w poprzek statku .zlecenia na zaladunek k.generalny plan sztauerski .continuous container .gniazdo ustalajqce kontener position .travelling .komora kontenerowa guides -prowadnice komor kontenerowych guide fitting .stable .Container stowage . load . sekcja .prowadnice k.loading schematic schematyczny (blokowy) plan zaladunkowy . kontenerow) slot -cela k.over-width (OW) -k.bottom .zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k. z ladunkiem niebezpiecmym layer -warstwa (ladunku. ustawiony wzdhz statku tier -warstwa kontenerow .top .door-to-door .sposob ustawienia kontenerow na statku ("drzwiami do siebie") .overhight cargo (OH) . plyty stalowe kielichowo rozchylone.obci@enie.schematyczny (blokowy) plan wyladunkowy .odlegloSk miqdzy scianq czolowq kontenera a drzwiowq nastqpnego w szeregu full loaded weight and capacity (container) (kontener) wykorzystany calkowicie pod wzglqdem nosnoici i kubatury guides .rzqd przystosowany do jednej dlugosci kontenerow (20' .dopuszczalna masa stosu kontenerowego .

7. CARGO

Container deck fittings Flush type deck fittings - gniazda kontenerowe wpuszczane gniazda k o n t e n e r o w ~
t

Single deckfitting/ gniazdo wpuszczone pojedyncze

u

double transversal deckfitting/ gniazdo wpuszczone podwojne poprzeczne

., '' -

double longitudinal deckfitting/gniazdopodwojne podluzne

quadruple deckfitting/ gniazdo wpuszczonepoczworne

w

Dovetail type deckfittings - gniazda konteneroweprofilowe
dovetail double athwartship fitting/gniazdo profilowe podwojne poprzeczne dovetail single deck fitting/ gniazdo profilowe pojedyncze

single deckfitting/ gniazdo pojedyncze nakladane

double transversal deckfitting/g. podwbjne poprzeczne nakladane

double longitudinal deckfitting/ g. podwojne podluine nakladane

quadruple deckjtting/ g. poczwdrne nakladane

guide fittings/ g. prowadnicowe ryglowane

breech base deck socket/gniazdo bagnetowe

guide side fitting with pin/g. prowadnicowe tyglowane - boczne z przetyczkq

guide corner double fitting/ g. prowadnicowe vglowane - naroznikowe podwojne

Guide corner single fitting/ g. prowadnicowe lyglowane - naroznikowe pojedyncze

Stackingpedestal type deckfittings - gniazda kontenerowe fundamentowe
tacking pedestal raised ongitudinal sockets/ g. :ontenerowe fundamenowe podluzne stacking pedestal raised transverse sockets/ g. kontenerowe fundamentowe poprzeczne stacking pedestal raised doubleathwartshipsocket/ g. fundamentowe podwojne poprzeczne stacking pedestal raise6 double longitudinal socket/ g. fundamentowe po. dwojne podiuine

7. LADUNEK

lashing -mocowanie, odciqgi -bar - prqt do mocowania bin - pojemnik chain - lancuch do mocowania, odciqg lanflat - podloga kontenerowa do pojemnikow cuchowy na sprzgt do mocowania tensioner - dzwignia napinajqca - lashing -pojemnik do sprzgtu do mocowa--lever - dzwignia napinajqca nia point - punkt mocowania, zaczep - rod - pojemnik do skladowania prgtow do rod - prgt do mocowania mocowania -rigid - odciqg prgtowy sztywny bridge fittings -lqczniki mostkowe, eye-plughook -odciqg prgtowy zakonczo-compensating lqczniki mostkowe wyrowny okiem i kosciq nawcze hook-plughook - odciqg prgtowy zakonbridge strut -uchwyty specjalne, rozporki czony hakiem i koiciq - intermediate sidesupport - uchwyty specjaleye-eye - odciqg prgtowy zakonczony ne poirednie okiem z obu koncow - side supports -uchwyty specjalne eye-hook - odciqg prgtowy zakonczony - top-side supports -uchwyty specjalne do naokiem i hakiem rozy gomych eye-swivelhead - oko-zaczep przegubowy compensating spacer -przekladka wyrownawextension rod - prgt przedluzajqcy cza cone - czop pokladowy (kontenerowy), prze- -wire - odciqg z liny stalowej locking device - urzqdzenie ryglujqce, blokukladka -bottom stacking - (kontenerowy) czop pojwe locking pin -przetyczka zabezpieczajqca, kokladowy lek zabezpieczajqcy - compensating stacking - przekladka wyratchet - klucz z grzechotkq lub napinacz do rownawcza napinania Sciqgaczy - deck stacker - czop pokladowy - double intermediate transversal stacking - securing devices -uchwyty mocujqce (zabezpieczajqce) przekladka podwojna podluzna - double intermediate transversal stacking - - clover leaf fitting - zaczep pokladowy krzyzowy przekladka podwojna podluzna - double longitudinal czopy pokladowe po- - D-ring - zaczep pierkcieniowy - elephant foot -uchwyt mocujqcy, pot.: stopa dwojne, wzdhzne slonia - double transversal - czopy pokladowe po- eye -uchwyt mocujqcy oczkowy dwojne poprzeczne - locking -czop pokladowy, przekladka blo- - hinged D-ring - zaczep pierscieniowy skladany typu D-ring kuj qca - pingwin -uchwyt mocujqcy palcowy - quadruple bottom stacking - czop pokla- removable D-ring - zaczep pierscieniowy dowy poczwomy przenosny (wsuwany) typu D-ring - single - czop pokladowy pojedynczy pro(deck) socket - gniazdo (pokladowe) sty ( z przetyczkq lub b e ~ ) - stacking - przekladka ustalajqca (poloze- -breech - gniazdo typu zamkowego - deck - gniazdo (pokladowe) nie kontenera) gniazdo podwoj-with pin - czop skrgtny lub wsuwany z prze- -double longitudinal flush ne wzdluzne wpuszczane Wzkq gniazdo do czopow wsuwanych extension handle - przedluzacz ramienia na- -dove tail - flush - gniazdo wpuszczane (wspawane) pinacza impact tool - pneumatic hammer - pistolet - raised - gniazdo podniesione - single flush - gniazdo pojedyncze wpuszpneumatyczny do napinania Sciqgaczy czane

Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontener6w

hook -hak - short tip - hak z pazurem krotkim - long tip - hak z pazurem dlugim

-

-

-

-

--

-------

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

7. CARGO

Container stacking cones and twistlocks :zopy kontenerowepokladowe zwykle i lqczniki skretne

source: TEC

@
;ngle stacking conel dove tail cone/ czop polop pokladowy poje- kladouy wsuwany
Y ~ ~ Z Y

@@
weldable cone, double athwartshipl czoppodwdjnypoprzeczny do spawania na pokiadzie breech base socket twistlock/ iqcznikpokiadowy do gniazd bagnetowych

1

weldable cone, single/ czop pojedynczy do spawania na pokiadzie

ingle turned foot tacking cone/ czop okiadowy pojedynzy skretny

dove tail twistlocW iqcznik commontwistlock/ skretny pokladowy d o lqcznik pokiadowy gniazd profilowych skretny

intermediate stacking cones przekladki kontenerowe pos'rednie

intermediate double athwartship stacking conel iqcznik podwdjny poprzeczny

intermediate double intermediate quadruple longitudinal stacking stacking cone/ iqcznik pocone/ igcznik podwdj- czwdrny ny wzd&ny '

intermediate single stacking cone/ lqcznik pojedyriczy

compensating stacking fixed base raised twicone/ przekiadka wy- stlock/ lqcznik skrgtny kompensujqcy ze staiq rdwnawcza podstawq

semi automatic twistlocks/lqcznikskr@ny pdiautomatyczny

fixed base twistlock/ lqcznik skrgtny ze staiq podstawq

twistlock stacker with linkage plate/ iqcznik skrgtny z pbtq iqczqcq

7. EADUNEK

cross single flush socket - gniazdo naroznikowe wpuszczane pojedyncze -cross single flush with lashing eyes -gniazdo naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania - cross single comer flush with lashing eyes - g. naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania -double transversal flush -gniazdo podwojne poprzeczne wpuszczane - quadruple flush socket - gniazdo wpuszczane poczwome - special double transversal flush - gniazdo poprzeczne podwojne specjalne wpuszczane - single flush -with lashing eyes - pojedyncze g. wpuszczane z otworami do mocowania - special flush -with lashing eyes - specjalne g. wpuszczane z otworami do mocowania, - special flush bottom with lashing eyes specjalne gniazdo wpuszczane z otworami do mocowania stacker -przekladka micdzywarstwowa - compensating spacer - przekladka wyrownawcza - cone - cone spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma czopami - double longitudinal (double fore and aft -) -przekladka podw6jna wzdluzna - double transversal (double athwartship -) -przekladka podwojna poprzeczna - fixed base raised twistlock -przekladka wyrownawcza ze stalq podstawa, i lqcznikiem skretnym - hole-cone spacer -przekladka wyrownawcza z otworem i czopem - hole-hole spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma otworami - quadruple - przekladka poczworna - single -przekladka pojedyncza - twistlock - lqcznik skretny stacking cone, deck stacker, bottom stacking cone - czop pokladowy
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--locking pin -przetyczka blokujqca do czopa pokladowego - double longitudinal - czopy pokladowe podwojne, wzdluzne - double transversal - czopy pokladowe podwojne poprzeczne - quadruple - czopy pokladowe poczwome - single - czop pokladowy pojedynczy prosty ( z przetyczkq lub b e ~ ) -with pin - czop skretny lub wsuwany z przetyczkil turnbuckle - Sciqgacz -closed body -Sciqgacze Srubowe zamkniq te handwheel - dzwignia w ksztalcie kola do napinania Sciqgaczy Srubowych hook-hook - Sciqgacz zakonczony hakami z obu stron hook-jaw - Sciqgacz zakonczony hakiem i widelkami jaw-jaw - Sciqgacz zakonczony widelkami z obu stron -jaw-whip Sciqgacz do zakladania podwojnych odciqg6w - open body - Sciqgacze Srubowe otwarte speedlash -Scirlgacze Srubowe pneumatyczne twistlock -lqcznik skretny, przekladka blokujqca skretna actuator pole - diwignia (drqzek) do zamykania i otwierania Iqcznikow skrqtnych - breech base - 1, skrqtny jednoglowicowy do gniazd bagnetowych - dovetail -1. skrctny jednoglowicowy wsuwany w gniazdo profilowe - double cone , interbox connector -l. skrgtny dwuglowicowy - fixed base - 1. skrqtny jednoglowicowy - fixed base raised -przekladka wyrownawcza ze stala,podstawq i lqcznikiem skrqtnym - safety -1. skrdny polautomatyczny - semi-automatic -dwuglowicowy 1. polautomatyczny

---

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO f

:ontainer lashing plates and points zaczepy i gniazda do zaczepdw lashing plates kontenerowych
zaczepy pbtowe
single lashing eye, non flush/zaczep plyt o w pojedynczy double lashing eye/zaczep plytowy podwojny triple lashing eye/ zaczep plytowy potrbjny

jlush keyholewing for side support -gniazdo wpuszczane do uchwytdw specjalnych

-,

@

jednostopniowe onestep/

two step / dwustopniowe

quadruple lashing ?ye/ zaczep piytowy 7oczwbrny

three step/

single flush lashing point/ zaczep pretouy wpuszczany

flush lashingpoints/gniazda pokladowe wpuszczane: single/ pojedyncze, quadruple/poczworne

sliding D-ring, single/ piericieri pojedynczy, wsuwany

hinged D-rings flush/ zaczepy piericieniowe wpuszczane: single/ pojedynczy, double/ podwojny

veldable D-ring, single/za- weldable D-rings, double/ container socket D-ring, zeppiericieniowy, pojedyn- zaczep piericieniowy, po- single/zaczep piericienio:zy naspauywany dwbjny naspawywany wy, pojedynczy do gniazda kontenerowego

cloverleaf D-rin) zaczep piericienic wy w ksztalcie 1 icia koniczyny

lashing points for elephangoot zaczepy do koricdwek "stopa slonia "

half cloverleaf deck socket/ zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny -poiow~OWY

cloverleaf deck socket/zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny
Courtesy o TEC, Conve,: Peck nnd Hole. Seusafi f

extension rode/ prgt przediuzajqcy lashing rod plug hook - knob/ odciqg pretowy koSC - galka

.
lashing rod eye - eye/ odciqg pretowy oko - oko lashing rod plug eye - hooW odciqg pretowy oko - hak
-,

--

lashing rod plug hook - plug hooW

/\
lashing rod swivel head - knob/

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - gal&

-

-.

8; 5 a 9 a.

2."a.
F

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - galka oko z chomqtkiem splatane lashing rod hook - knob/ odciqg pretowy hak - galka bulldog-gripped eye with thimble/ oko z chomqtkiem wykonane zaciskumi Iinowymi
-

-.

~

,

q

-

&

9 ~

knob/ odciqg pr@owy oko - gaika

talurit splicing eye with thimble/ oko z chomqtkiem z zaciskiem metalowym

7

ri 9
2

7. CARGO
'r

-iciqgacze

Turnbuckles
hook - hook turnbuc Sciqgacz hak - hak

- Sciqgacze typu zamknigtego

close type/solid body turnbuckles

iciqgacz hak - widetki

Sciqgacz hak - zaczep butelkowy

gaczy

adjustable turnbuckle jaw-whip/ dciqgacz otwarty o regulacji skokowej widetki - zaczep podwbjny

open type turnbuckles Sciqgacze typu otwartego
Hamburger type turnbuckle/ Sciqgacz typu ham burskiego

adjustable turnbuckle jaw-whip/ Sciqgacz otwarty o regulacji skokowej wide& - zaczep pojedynczy

hydraulically tightened turnbuckle/Sciqgacz napinany hydraulicznie

speed-lash type turnbuckle/ iciqgacz typu speedlash

Container lashing hooks zaczepy do mocowania kontenerdw
pinguin hook short/ container hook short/ eye hoow hak kontenerowy, krdtki

pinguin hook long/ uchuyt palcowy dlugi

container hook long/ hak kontenerouy, dhgi

elephant foot fitting/ zaczep typu noga stonia

Bridge fittings and hooks lqczniki mostkowe i zaczepy

tension - pressure screw compensating screw bridge bridge fitting/ tqcznik most- fitting/ lqcznik mostkouy, Srubowy kompensujqcy kowy Srubowy Sciqgajqco -

m

screw tension bridge fitting/ Iqcznik mostkowy, Srubouy Sciqgajqcy

u
Container lashin equipment construction - onstrukcja sprzetu do mocowania kontenerdw

tension pressure element/ element rozpierajqcy

f

lock nut/ nakretka

hook end/ zakon-

- mostek Srubowy
tighteining handle/

screw bridgefitting

clevis end/ wide&

turnbuckle closed type
- Sciqgacz Srubowy typu

-

zamknietego

twistlock - iqcznik skrgtny

lock nut/

trzon o regulacji end fittind . ... -koricdwka
J - - - -

adjustable bridge fitting mostek o regulacji skokowej

7. CARGO

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment - sprzet i mocowanie ladunkdw ro-ro

roll-trailer elements - czeici

f$

iqcznik skrgtny chowany

colapsibe p i czop chowany

do mocowania

do mocowania

roll-trailer securing

- mocowanie naczepy niskiej

urge net/ siatka adunkowa

web lashing with buckle/ pas do mocowania z zamkiem corner protector/ osiona naroznikowa

road-trailer securing mocowanie naczepy wysokiej

odciqg h r i c k h o u y rolltrailer/ deck socket/ naczepa niska gniazdo pokiadowe

/

/

trailer horse, fiont trailer support/ podpora naczepy przednia

truiler jack, rear wheel chocks/ trailer support/ kliny pod kola podpora naczepy tylna

cargo securing equipment - sprzgt do mocowania iadunku
safety plug /korek

corner protector/ oslona krawedziowa

cargo net/ siatka iadunkowa

storage bean/ do mocowania

c

c

krata stalowa nu sprzet do mocowania

chain lashing/

7. LADUNEK

Ro-ro cargoes stowage sztauowanie ladunkow tocznych
athwartship -w poprzek statku blockwise plan -blokowy plan ladunkowy break-bulk - drobnica jednorodna w duzych partiach (rowniez: neo-bulk) coupling -whaczanie przyczepy, naczepy -mouth -otwor w naczepie do wprowadzania lqcznika typu goosneck -point - miejsce whaczania naczepy first in last out (FILO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna od kolejnosci zaladunku first in first out (FIFO) - kolejnoSC wyladunku taka sama jak zaladunku float line -kierunek, w ktorym sztauowane sq palety, samochody, kontenery flow stowage - sposob sztauowania samochodow na pojazdowcach, umozliwiajqcy ich wyladunek bez dodatkowych manewrow (zawracania itd.) flush deck -poklad plaski, bez wystajqcych elementow konstrukcji, z wpuszczanymi gniazdami head-out system -system ustawiania samochodow przodem do kierunku wyjazdu landing place - miejsce na pokladzie otwartym statku ro-ro, w ktorym dzwig stawia kontener przemieszczany nastepnie ukladarkq last in first out (LIFO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna do kolejnoici zaladunku key car - samochod, ktory na danym pokladzie (lub w bloku) nalezy wyladowac jako pienvszy key position - pozycja zajmowana przez samochod przeznaczony do wyladunku w pienvszej kolejnoici load - obciqzenie, nacisk - axle - obciQenie na 04 pojazdu - uniform - obciqzenie jednorodne (pokladu, rampy) -point -obciqzenie punktowe (np. na gniazdo) - print - obciqzenie na Slad opony pojazdu - tyre print - obciqkenie na Slad opony poj azdu lifting - podnoszenie, -height -wysokoSC podnoszenia ukladarki -capacity -udzwig ukladarki manoeuvring space - przestrzeli manewrowa na pokladach ro-ro

-

-

-

-

master plan - generalny plan sztauerski minimum breaking load (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) platform -poklad do zaladunku samochodow osobowych na statkach nie bedqcych samochodowcami port-captain -osoba m.in. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca, w imieniu armatora, nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator - koordynator portowy, zazwyczaj przedstawiciel agenta, koordynujqcy wspolprace pomiqdzy stronami obslugujqcymi statek w porcie preplanner -osoba opracowujqca plan ladunkowy i program obslugi statku w porcie preplanning - planowanie zaladunku przed przyjkciem statku do portu ro-ro, roll on - roll -off - wtaczakl wytaczai, przeladunek poziomy stolro - system rownoleglego zalwyladunku statku dwiema technologiami strengthened area - powierzchnie pokladu o podwyzszonej wytrzymalosci (na ladunki cigzkie) stowing point -gang, brygada (w technologii ro-ro) ro-ro handling equipment-sprzet stosowany do przemieszczania ladunkow w systemie roro cone caps -slupki ostrzegawcze stosowane na samochodowcach flat gear - kontener ramowy do mocowania osprzetu ukladarek (widly, ramy etc.) fork lift (FLT) -podnoinik widlowy, sztaplarka --truck -w6zek widlowy, sztaplarka forks -widly - inverted - widly odwrocone frame -rama do podnoszenia kontenerow ukladarkq - side lift - rama boczna kontenerowa - top lift - rama gorna goosneck - pot. g g i a szyja, ramie lqczqce naczepq niskq i ciqgnik -tunnel - tune1 na ramie typu goosneck runners - ciqgniki i naczepy niskie wykorzystywane w technologii sto-ro do dowozenia ladunku na poklady ro-ro tugmaster - citgniki do naczep

-

-

-

7. CARGO

,

\

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment -sprzgt i mocowanie ladunkdw ro-ro (2)
web lashing with buckle/ pas do mocowania, z zamkiem shock absorbing chain lashin mocowanie iancuchem absorbujqcym naprgienia web lashing lock, ratchet tensioner, tightener/ zamek pasa do mocowania

Ro-ro cargo lashing equipment - ratchet tightner - urzqdzenie do nacirlgania pasow do mocowania sprzqt do mocowania ladunkdw ro-ro rod -pret do mocowania kontenerbw
air bag -worek powietrzny do rozpierania ladunku car-lashing -mocowanie samochodu cargo -ladunek -nets - siatka do zabezpieczenia ladunku operational report - raport portowy, raport operacji przeladunkowych securing manual - statkowa instrukcja mocowania ladunku - unitised - ladunek jednostkowany chain -lancuch lashing - mocowanie iancuchami - towed - ladunek toczny holowany -chain with chain lever -lancuch z napinaczkq rqcznq - shock absorbing lash - lancuch do mocowania z elementem absorbujqcym drgania i naprqzenia flush elephant foot fitting -gniazdo typu noga slonia lashing - mocowanie -belt - pas do mocowania chain - lancuch do mocowania -hook - hak konczqcy odcirlg np.prGtowy lever - dzwignia napinajqca odcislg -point -punkt zaczepienia mocowania rod - prqt mocujqcy -ring - zaczep piericieniowy do mocowania -wire - odcirlg z liny stalowej pads -podkladki (sztauerskie, np. gumowe) point - punkt - lashing - punkt do mocowania, zaczep load - dopuszczalne obciqzenie punktowe - loading - gang w technologii 10-10 railway -pocirlg -chock - klin pod kola wagonu -jack - lewar do wagonow kolejowych -rack and pinion jack -lewar irubowy do wagonow
-

-

-

-

-

-

-

-

ring - piericien do mocowania D-ring -piericien do mocowania w ksztalcie litery D roll-lash - nazwa systemu mocowania g6mej cz&i ladunku na naczepach saver - oslona chroniqca drzwi samochodow przed uszkodzeniem przy otwieraniu secure - zabezpieczak, mocowai securing points - punkty zaczepienia mocowan single action clip -nacislg z zamkiem na pasie do mocowania samochodu stanchion - slupek, klonica (naczepy niskiej, naczepy portowej) tension lever -dzwignia napinajqca tie-down points - punkty mocowania pojazdow top-lashing - mocowanie od gory ladunku na naczepach trailer -przyczepa (wysoka), naczepa chock - klin pod kola -horse -podstawa, stojak do przyczepy -horse with springloaded wheel -stojak z chowanym kolkiem -jack - lewarek do podnoszenia przyczepy trestle - podstawa, stojak pod naczepq, podpora turnbuckle -icirlgacz webb-guide -prowadnice pasow do mocowania walking boards -plyty (stolarskie, sklejka) do przekladania ladunku web -pas tkany do mocowania - carbon -fibre webbing -pas do mocowania z wlokna wqglowego rachet -pas z nacirlgiem zapadkowym -webbing belts -pasy patentowe do mocowania ladunku - weblashing - mocowanie pasami tkanymi (z tworzyw sztucznych)

-

-

7. LADUNEK

Timber stowing and lashing sztauowanie i mocowanie drewna

round timber - drewno okrqgle

linia symetrii

hatch covers) po!oywy iadowni

uprights/ podpora, sztyca

block stowing/ sztauowanie w bloku mocowanie opasyw

deck cargo/

suitcase stowa sztauowanie na szt

sawn wood - tarcica

hatch covers/ pokrywy iadowni

L~-rin~/ zaczep pokiadowj

longitudinal .sily Sciskajqce . kontenera) components -skladowe .longitudinal .static - - - - - - .sliding .frequency of .sily oddzialujqce .shear .sily pionowe acceleration -przyspieszenie excessive .rozklad mas .acting . tarcie - - .7.static component . masa distrubution of .sily przeciwne . sily powodujqce zeslizgiwanie sic ladunku - - - - - - .niejednorodny - friction .sily dynamiczne .dynamic .ruchy wzdluzne .przyspieszenie wzdluzne .coefficient -wspolczynnik tarcia load .tipping .vertical .wysokoSC metacentryczna (GM) rolling (period) .sily odksztalcajqce .amplituda ruchow .nadmieme przyspieszenie .transverse .-jednorodny .przyspieszenie poziome .gravity .longitudinal -przesuwanie sic wzdluzne .sily .naprgzenie .transvers -ruchy poprzeczne sliding -przesuwanie sic.static .przewracanie (np.sily Scinajqce .vertical -przyspieszenie pionowe centre of motion .amplitude of .transversal -przyspieszenie poprzeczne .Srodek ruchu collapsing .skladowa statyczna effect of wind .skladowa dynamiczna .sily poprzeczne .shoring .skladowa statyczna .dynamic .dynamic .cz~stotliwoSC ruchow .compression .efekt naporu fa1 (wchodzqcych na poklad) forces .sily.adverse . CARGO Forces acting on cargo sily dzialajqce nu ladunek longitudinal sliding przesuwanie wzdluifle - toppling force/ sila przewracajqca kobsanle poprzeczne transversal slldmg/ przesuwanle poprzeczne @ .sily podpierajqce .horizontal .tension .sila ciczkoSci .efekt dzialania wiatru effect of green seas .longitudinal ..obciqzenie.sila tarcia.sily dopuszczalne .vertical -ruchy pionowe . Slizganie sic . kontenera) - - - - .sily przewracajqce .transversal -przesuwanie sig poprzeczne vertical pressure -nacisk pionowy vibrations -wibracje metacentric height .non homogenous .obciqkenie dynamiczne .zawalenie sic (np.permissible .sily przesuwajqce.resultant ...racking .homogenous .(okres) kolysan shift (of cargo) -przesuniccie ladunku toppling .dynamic component -skladowa dynamiczna .obciqzenie statyczne motions -ruchy . bedqce wynikiem .sily wzdluzne .

goma granica wybuchowoici (GGW) explosive limits -granice wybuchowoici flame -plomien arrester .najnizsza temperatura samozaplonu .hydrocarbon .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana (stosowana do cel6w gainiczych) compound .zatrzymywacz plomeni (ekran powodujqcy obnizenie temperatury plomienia.wqglowodor indicator . iskier flammable -zapalny.dwutlenek .gaz concentration -koncentracja (stqzenie) gazu -detector -wykrywacz gazow (w zbiornikach) dispersion .upper limit (UEL) . istniejqcej z jednej jego strony.atrnosfera nadajqca siq do oddychania .zakres palnoici (stqienie gazbw pomiqdzy dolnq a gomq granicq zapalnoici) limit. walkie-talkie itd.tank . lower (LFL) .wskainik (indykator) gazu - - - -- - - -- - - .dolna granica zapalnoici gazow limit.vowietrze tloczone do zb.samozaplon temperature . uniemozliwiajqce gromadzenie siq elektrycznoici statycznej) approved type (equipment) -wyposazenie (latarki.dyspersja (rozcienczanie.) zatwierdzone przez klasyfikatora do uzywania w atmosferze wybuchowej (patrz rowniez "intrinsically safe") atmosphere -atmosfera . wolny od gazu (np. rozpraszanie) gazu..goma granica zapalnoici gazow flammability -latwopalnoSC flashpoint -temperatura zaplonu flue gas system .gaz palny concentration -stqienie (koncentracja) gazow palnych -range .eksplozja -proof . LADUNEK Cargo safety bezpieczenstwo ladunkdw antistatic additive .towary niebezpieczne declaration .respirable . do przestrzeni zamkniqtej) explosimeter . poiwiadczony certyfikatem --certificate -Swiadectwopotwierdzajqcestan odgazowania zbiomika (lub statku) .(statek. zapobiegajqcy rozpryskiwaniu siq np. upper (UFL) .spryskiwacz (podlqczony do rurociqgu ppoz. zbiomik) odgazowany.wykrywacz gazow latwopalnych combustion . uzywany m.czynnik pianotworczy solution .atmosfera palna -monitored atmosfera monitorowana (kontrolowana pod wzgl.roztwor piany gas .instrument do pomiaru stopnia wybuchowoSci atmosfery explosion .czynnik pianotworczy concentrate .autogenous -temperature -najnizsza temperatura samozaplonu combustable -latwopalne (materialy) gas indicator .dwutlenek wqgla emergency tow chafe chain .nieodgazowany freeing -odgazowanie (zbiornika lub statku) . niz temperatura zaplonu gazu obojqtnego z drugiej jego strony) screen .spontaneous .7.narzqdzie lub sprzqt atestowany.flammable .deklaracja towarow niebezpiecznych --manifest -manifest ladunkow niebezpiecznych deck sprinkler .dodatek antystatyczny (substancje dodawane do produktow ropopochodnych. latwopalny.atmosfera zbiomika auto ignition . nie powodujqcy zagrozenia eksplozjq .in. ladunkowych poprzez rurociqgi gazu obojqtnego -free -odgazowany. skladu) .free .spalanie .carbon . do poziomu nizszego.dolna granica wybuchowoici (DGW) . metoda odgazowania zbiornikow .ladunki niebezpieczne goods .zezwolenie na wejicie (np.zapalenie samorzutne dangerous -niebezpieczny -area -obszar niebezpiecmy (zagrozony eksplozjq na statku) cargoes . do schladzania pokladu) dioxide . palny cargo -ladunek palny gas .odcinek lancucha dolqczonego do holu awaryjnego entry permit . zbiornik) certified .lower -- - - - - -- - limit (LEL) .ekran przeciwogniowy.non free .

przywieszka) ostrzegawcza safety valve . zapalny.zawor odpowietrzajqcy -main -magistrala odprowadzania par (ladunku plynnego) -pipe .zawor bezpieczenstwa static electricity -elektrycznoSC statyczna treshold limit value (TLV) -maksymalne stqzenie szkodliwych dla zdrowia gazow. samoistnie bezpieczne (nil emitujqce ciepla lub iskier) materials hazardous only in bulk (MHB) materialy niebezpieczne tylko w ilobciach masowych maximum allowable relief valve setting (MARVS) .szkodliwy .pockets of -tzw.Miqdzynarodowy morski kod towarow niebezpiecznych - - - - - -- ' - - - intrinsically safe -(urzqdzenie) skonstruowanew sposob bezpiecmy.iskra zapalajqca inflammable -palny.goods .highly -latwopalny storage . ladunki szkodliwe vapour .samozaplon .substancje niszczqce ozon oxygen .sklad materialow latwopalnych insulating flange -polqczenie kolnierzowe 1%dowych i statkowych urzqdzen przeladunkowych zawierajqce uszczelkq zapobiegajqcq przeplywowi elektrycznoici statycznej ~nternationalMaritime Dangerous Goods Code (IMDG) .source of .iwiadectwo poddania ladunku dzialaniu inhibitora inhibitor .zawartoiC tlenu (np.gazy lome gastight . wywietrznik.inhibitor.auto. zapalny cargo -ladunek latwopalny inhibited cargo certificate (ICC) .7.izolacja paroszczelna -cock .gazoszczelny gauze screen -przeciwiskrowa oslona siatkowa hydrocarbon -wqglowod6r compound . przez 5 dni w tygodniu vapours (vapors) -pary -barrier . czynnik hamujqcy inert condition .podrqcznik procedur i organizacji pressure/vacum valve (PN valve) -zawor cihieniowo prozniowy safety tag -wywieszka (tablica.wprowadzenie gazu obojqtnego do przestrzeni zbiomika incendiary spark .system gazu obojqtnego inerting .mieszanina gazow . CARGO mixture .system wentylacyjny (odgazowywania zbiomikow ladunku plynnego) - - - . azot) distribution system .irodlo zaplonu incombustible -niepalny inflammable -latwopalny. par. latwopalny cargo -ladunek latwopalny .gaz obojqtny (np.gaz w~lowodorowy .zaplon .mieszanina wqglowodorow -gas .volatile .vent lines przewody wentylacyjne do usu- (w zbiornikach i ladowniach) wania gazu .wypieranie gazu (metoda odgazowywania zbiornikow) .towary szkodliwe.miernik zawartoici tlenu w atmosferze -content .tlen analyser (meter) . kieszenie zawierajqce gaz - - ..maksymalne dopuszczalne cibnienie nastawcze zaworu odciqzeniowego naked light -ogien otwarty noxious .azot ozone depleting substances (ODs) .brak dostatecznej (do oddychania) iloici tlenu [< 19%] level -poziom tlenu w zbiomiku Procedures and Arrangements Manual (P&A Manual) .pary szkodliwe nitrogen . nawiewnik venting system .rurociag odprowadzajqcy pary vaporizer -odparowywacz ventilator -wentylator.saturated -wqglowodor nasycony hydrogen -wodor sulphide .purging (displacement) . mgiel.siarkowodor (H2S) ignition . przy ktorym ludzie mogq pracowaC bezpiecznie przez 8 godzin dziennie. w atmosferze zbiornika) -deficiency .okreblenie stanu zbiornika (wypelnionego gazem obojqtnym) inert gas (IG) .system dystrybucji gazu obojqtnego --generator -wytwornica gazu obojcmego --plant -wytwornica gazu obojqmego --purging -przedmuchiwanie gazem obojqtnym inert gas system (IGS) .

chlorofenolany cyanides inorganic .roztwor dekstrozy diethanolamine .dwuwinyl.karbinol carbon dioxide .siarczan dwumetylowy dioctyl phthalate .cyjanki nieorganiczne cyanides organic -cyjanidy organiczne dextrose solution .aminoetan.eter etylowy ethyl alcohol .chlorany chlorinated hydrocarbons -weglowodory chlorowane chlorine . bromek metylu butadiene .arsenowodor azides .ftalan oktylu dipropylene glycol -glikol dwupropylenowy divinyl .butadien butane .amoniak bezwodny amyl hydride .tlenki alifatyczne aliphatic silicates -krzemiany alifatyczne alkalis .acetofenon acetyl chloride -chlorek acetylu acrylamide solution -roztwor akrylamidu acrylic acid -kwas akrylowy acrylonitrile -akrylonitryl adipanitrile -nitryl adipinowy alcohols .etan ethanol .alkohol etylowy .siarczan dwuetylowy dimethyl formamide -dwumetyloformamid dimethyloamine -dwumetyloamina dimethylmethane -dwumetylometan dimethyl sulphate .amoniak ammonia.dwutlenek wegla carbon monoxide .benzen benzoic derivative pesticides -pestycydy . erytren boranes -borowodory boric acid .kwas acrylamide -akrylamid alcohol .eter dwuetylowy diethyl ketone .acetonitryl acetophenone .chloroarseny chloroethane .butan butane-propane mixtures -mieszaniny butanowo-propanowe butylenes -butyleny carbinol .etanol ethene .chlorofenole chlorophenates .siarczki wegla camphor oil -olej kamforowy chlorates .Chemical and gas cargoes ladunki chemiczne i gazy acid .amoniak i jego zwiqzki boil-off .alkohole alcohols mixtures .azydki benzene .chloroetan chloroethylene -chloroetylen chlorophenols .mieszanka alkoholi aldehyde .aldehyd aminoethane .eter ethyl eter .alkohol aldehydes -aldehydy aliphatic amines -aminy alifatyczne aliphatic esters -estry alifatyczne aliphatic ethers -etery alifatyczne aliphatic oxides .etan ether .zasady ally1 alcohol -alkohol allylowy ammonia and compounds .tlenek wegla carbon sulphides .spirytus rektyfikowany columbial spirit .dwuetanoloamina diethyl ether -eter etylowy diethylene glycol -glikol dwuetylenowy diethyl ether . etyloamina ammonia .dwuwinyl ethane .parowanie (tu: ladunku) boil-off temperature -temperatura wrzenia boiling temperature -temperatura wrzenia acetaldehyde -aldehyd octowy acetic acid -kwas octowy acetic anhydride -bezwodnik octowy acetonitrile .brom bromates -bromiany brominated hydrocarbons -weglowodory bromowane bromomethane -bromometan.pochodne kwasu benzoesowego bivinyl .pentan aromatic esters -estry aromatyczne aromatic ethers -etery aromatyczne arsine .chlor chloroarsines .kwas borowy bromine .alkohol metylowy (o duzej czystoki) chlorine .chlor chlorites -chloryny chloroacetates -chlorooctany citric juice -kwasek cytrynowy colonial spirit . anhydrous .dwuetyloketon diethyl sulphate .

naftalen nitrates .nitryle nitrogen .ponowne skraplanie rodenticides -rodentycydy saturated vapour pressure -ciinienie par nasyconych semi-pressurised gas carrier . all isomers -pentany wszystkie izomery pentene -penteny perchlorates -nadchlorany perchloromethyl-mercaptan .fluorki fluorine .metyloacetylenu-propadienu mieszaniny methylamine -aminooctan methylethylene methylethene methyl bromide -bromek metylu -- - methyl chloride -chlorek metylu monobromomethane monoethyloamine -monoetyloamina morpholine .propen propylene -propylen propylene oxide .fenole phosphides .fluor fluoroacetates .tlenki azotu nitrophenols .weglowodory fluorowane fluorides .tlenek siarki teluru tellurium hexafluoride .skroplony gaz ziemny liquefied petroleum gas (LPG) -skroplony gaz ropopochodny mercaptans -merkaptany metal carbonyls -karbonylki metali methane (LNG) . CARGO - -- ethylamine -etyloamina ethyl chloride .propadiene mixtures .izopropyloamina ketones -ketony lead tetraethyl .azotyny nitriles .nadtlenki phenetole .chlorek winilidenu wood alcohol -spirytus drzewny wood spirit .czterotlenki osmu oxalates .gazowe czynniki chlodzqce reliquefaction .propan propene .siarkowodor hypochlorites -podchloryny iodinated hydrocarbons -jodowane wqglowodory isocyanates -izocyjaniany isopentane .fenetol phenols .7.tlenek etylenu fluorinated hydrocarbons .metanol methyl alcohol -alkohol metylowy methylacetylene -metyloacetylen methylacetylene .dwutlenek siarki sulphur oxide .system ochrony ladunku gazu skroplonego liquefied natural gas (LNG) .sz~ciofluorek tricresylphosphate turpentine .skroplenie gazu liquefied gas .azot nitrogen oxides .cyjanowodor hydrogen sulphide .chlorek etylu ethylene -etylen ethylene glycol -glikol etylenowy ethylene oxide .antymonowodbr sulphides .chlorek winylu vinyl ethyl ether -eter etylowinylowy vinylidene chloride .gaz skroplony containment system .morfolina naphtalene .fluorooctany freon .siarczki sulphur dioxide .tlenek propylenu refrigerant gases .fosforowodor picrates -pjkryniany pyridines -pirydyny propane .nadchlorometylo-merkaptan permanganates -nadmanganiany peroxides .germanowodor halogenated cyyanogens -halogenocyjany hydrocarbons -wqglowodory hydrogen cyanide .nitrofenole osmium tetroxide .metan (skroplony gaz naturalny) methanol .azotany nitrites .izopentan isoprene .gazowiec polcisnieniowy stibine .freon fully refrigerated gas carrier -gazowiec w pelni chlodzony fumigants -fumiganty germane .terpentyna vinyl chloride .czteroetylek olowiu lead tetramethyl -czterometylek olowiu liquefaction .spirytus drzewny .fosforki phosphine .izopren isopropylamine .szczawiany pentanes.

Personal proteeti\ e equipment . Personal life sabing equipment . Launching appliances .t o d i ratunhowa i ratownicza 3.p i e r w s ~ a ponloc med?crna 16.q p r q t ochron? osobistej . Rlarine accidents and sahage .betpiec/enst\\o 17.dzialania Smiglowca S 4 R 12. Safet? . CAR and IAXlS-\R . Life raft .m a l c r a n i e poiarow 15.o p u s ~ c ~ a nstatku ie 5.pos~uhiwanie rato\\anie i 13.S-\R helicopter operations .s p r q t s?gnalirac?jn? i pirotechnicm? 9.8.wodowanie i podnos~enie (todzi) 6. U a r m i n g i n distress .tratwa ratunkowa 2.u r r q d ~ e n i a \\odonania do 4. Enkironmental protection .ind?widualn> sprzet ratunkom? 7.ochrona srodowisha 14. Launching and reco\ering .morskie s?stem? ewakuaujne 10.alarmowanie n niebezpiec~enstwie 8. Safety of life at sea bezpieczenstwo iycia na morzu I. 4bandoning the ship . Life boat and rescue boat . Rledical first aid . l l a r i n e e\acuation qstems . Signalling equipment and p?rotechnics .n p a d k i i rato\?nictwo morskie I I. Firefighting .

dryfkotwa life rafl container . sea anchor.8. stabilizator container lid/ pokrywa pojemnika emergency pack/ wyposaienie away j n e Itratw~l ije raft instruction leaflet/ nstrukcja obslugi t r a w drogue.pojemnik tratwy storage cradle/ loie tratwy faleri hydrostatic release unit zwalniak hydrostaryczny graduated drinking vessel/ miarku do painter line/ zapadka zwalniajqca shackle/ szakla water inlet/ wlot wody manual release mechanism/ mechanizm zwalniania recznego szakla /I .taima odblaskowa radar reflector/ ment/ SART seat/ l y deszczowej gniazdo transpondera SART 1 lower inflatable chamber/ dolna komora plywalnoiciow kieszed wodna. SAFETY OF LIFE AT SEA I Life raft tratwa ratunkowa exterior light/ canopy/ reflective strip/ Swiatlo zewnetrzne namiqt .

butla z gazem grabline . strop (do wodowania tratwy za pomocq hrawika) -buoyant lifeline -ratunkowa linka plywajqca .inflation hoses -wqze do napelniania kom6r .water pocket .zaslona zewnqtrzna namiotu t.davit launched .rigid -sztywny pojemnik tratwy .zawor bezpieczenstwa -tent .paddle .fishing tackle .rain catchment -lapacz wody deszczowej . lodzi) lifeline .inflating -napelnianie (siq) tratwy .lina.sluzba ratownictwa iycia survival equipment .coroczny przeglqd tratwy capacity -pojemnoSC tratwy container -pojemnik (tratwy) .floor valve .non-retum valve . .komora wypornoSciowa compartment -przedzial wypornoSciowy tube . tu: linka operacyjna .linka chwytna (wokol t.operating cord .zawiesie.t. .tratwa pneumatyczna .linka do przytrzymywania pojemnika. zrzucana (za burtg) .indoor light .throw overboard . lodzi) .wlaz .inflatable .righting strap . kotwica plywajqca .selfrighting .plug -korek spustowy -racks .wiosla -painter (line) .osprzqt tratwy ratunkowej bellow .safety valve .linka operacyjna .sea anchor .latarka elektryczna -emergency pack -pojemnik ze sprzqtem awaryjnvm .kieszeh wodna. komora wypomokiowa inflation -nadmuchiwanie (tratwy) .inflatable chamber .stacja przeglqdow i atestowania tram .tratwa samoprostujqca servicing station .air chamber valve -zawor komory wypornoSciowej -boarding ramp -podest (ulatwiajqcy wejScie do tratwy) -boarding ladder -drabinka (ulatwiajqca wejScie do tratwy) -buoyancy -plywalnoSC (tratwy) chamber .8.observation slot -kolnierz obserwacyjny .inflatable compartment .komora wypomoiciowa canopy -namiot (tratwy) arch .falen.reflective tape -taSma odblaskowa .buoyant safety knife .outdoor light . pompka (do dopelniania komor wypomoSciowych) bowsing line .tratwa wodowana za pomocq hrawika .pasy sluzqce do odwracania przewroconej tratwy -righting line .open -tratwa otwarta -weatherproof valise -pojemnik tratwy odpomy na warunki pogodowe ..zestaw do napraw .Swiatlo zewnqtrzne .namiot .fiberglass pojemnik tratwy z wlokna szklanego . .lina chwytna (wokol t.stelaz do tratw .drogue -dryfkotwa..exterior light .zawor podlogowy -hatch .przedzial wodoszczelny.Srodki ratunkowe life saving service .first aid kit -zestaw pierwszej pomocy .zestaw do lowienia ryb . lodzi lub tratwy bridle . pas sluzqcy do odwracania przewroconej tratwy .gas cylinder -pojemnik.wyposazenie ratunkowe liferaft -tratwa ratunkowa -annual -sewicing .electric torch .emergency rations -racje iywnoiciowe .radar reflector -reflektor radarowy .floating -tratwa unoszqca siq na wodzie .komora wypomoSciowa .dryfkotwa - - - - .repair kit .pneumatic -tratwa pneumatyczna -valise -pojemnik tratwy ratunkowej .waterborne -tratwa zwodowana liferaft (construction) -konstrukcja tratwy ratunkowej .mieszek.zewnqtrzny fartuch .luk (podtrzymujqcy) namiot closure .lifting eye -zaczep (ucho) do podnoszenia t.Swiatlo zewnqtrzne .rigid -tratwa ratunkowa typu sztywnego .bezpieczny n6z plywajrlcy -drinking water vessel -naczynie z miarkqdo racjonowania wody . stabilizator tratwy powietrzem - - - - -- - - - - ------ - liferaft (fitting) .linka do przyciqgania t.Swiatlo wewnqtrzne .rescue quoit with line .outside courtain .krqzek ratunkowy z linkq retrieving line .zawor zwrotny .reversible -tratwa dwustronna . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Liferaft -tratwa ratunkowa life saving equipment .

securing pin/ trzpieri zabezpieczajqcy releasing arm/ ramie zwalniajqce 1 steering tower/ kiosk sternika 1 rigid inflatable fast rescue boat stybka.engine foundation/ fundament silnika k e e l / stepka . pdlsztywna iddi ratownicza free fall lifeboat .lddi ratunkowa swobodnego wodowania.8..' . lddi zrzutowa . SAFETY OF LIFE AT SEA Lifeboat lddi ratunkowa buoyancy tanW oar/ gunwale clamp/ obejma krawedzi burty linka chwytna life boat cross section przekrdj lodzi ratunkowej keel seat/ gniazdo stepki keel stop/ foam buoyancy tanW zbiornik gunwale/ lawa poprzeczna water tanW zbiornik wody side benches/ lawy boczne 3 remote release hooks haki zdalnie zwalniane floating block shackle/ hook/ hak / / uchwyt przyobiowy L rubber fender/ odbojnica gumowa bilge hand rail/ T1 fdod tank/pojemnik na iywnodi .

kiosk stemika .piyty podlogowe.sztywna.lawka . nadmuchiwana .zbiornik wody (pitnej) lifeboat (propulsion) -napqd lodzi r.air .mala lodka.jednostka (16dz lub tratwa) ratunkowa .linka holownicza .glass .survival craft .side seat .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym keel .hak lodzi .axe .sponge .non-powered boat -lodz bez napqdu mechanicznego -propeller gear -rqczne urzqdzenie napqdowe lifeboat (type) .pontoon -pontonowa lo& ratunkowa .silnik boat .stqpka -plate -plyta stqpki rail .stepka boczna (lodzi ratunkowej) lifeboat (construction) -konstrukcja lodzi r.l6di wioslowa .self-righting double-hull -16dz ratunkowa samoprostujqca o podwojnym poszyciu .okucie gniazda dulki .motorowka dinghy -ponton z doczepnym silnikiem lifeboat . .uncapsizing boat . pneumatyczna lodz ratownicza .rgczne urzqdzenie napqdowe (lodzi) --- - - - - - .hak do podnoszenia glass reinforced plastic (GRP) .outboard .linka dryfkotwy signalling mirror -lusterko sygnalizacyjne . ponton pneumatyczny .bottom boards .topping-up pump -pompka dopelniajqca (komory wypornoSciowe tratwy) .zbiornik .czerpak do wody .weak link .towing -lawa holownicza (na lodzi) .otwieracz do puszek (konsenv) .bailer .rigid .buiscuits .hand-operated propeller .lodz skladana -free-fall lodi wodowana swobodnie (zrzutowa) .lifting .rowing-boat -lodi wioslowa .fully .totally enclosed -lodz calkowicie zakryta .lawka poprzeczna lodzi tank .slabe ogniwo -whistle .handrail .motorowa l6di ratunkowa . wypornoiC -buoyancy foam -pianka wypomoSciowa .open .lodi wioslowa .lawka boczna .rowlock chock -zdwojenie przydulkowe .(tu) suchary .16di ratunkowa air bottles -butle powietrza air vents -wywietrzniki bilge grab rail -porqcz przystepkowa fibre .inflatable -lodi pneumatyczna .rowboat .metallic .czerpak .metalowa 1odz ratunkowa .buoyancy -zbiomik wypornoiciowy .air case .lodz r.rowlock plate .siekierka.zbiornik wypornoiciowy -bank (bench) .inflated .steering tower .rigid inflatable fast .lodz ratunkowa w pehi zakryta -partially -lodi czqkiowo zakryta .folding .end .lodi ratownicza typu sztywnego .silnik lodziowy lodi ratunkowa o -mechanically propelled napqdzie mechanicznym .lawka burtowa (w lodzi) .hand-propelled - -- - - - - -- - - - - - -- -- -- -- .zbiornik powietrzny koncowy .enclosed .wl6kno .self-bailing boat -1odz samoodwadniajqca siq .silnik przyczepny -propelled lifeboat.sea anchor cord .lodz skladana .drain .lifeboat engine .fast .wlokno szklane boat -lodi z wlokna szklanego laminate .lodi niewywrotna motor . toporek .tin opener .szybka lodz ratownicza .pulling boat .thwart .bailer .lodi ratunkowa o napedzie rqcznym .16dz ratunkowa odkryta .(typ) lodzi ratunkowej .lo& ratunkowa zakryta .porqcz .laminat z wlokna szklanego food locker -pojemnik na iywno6C hook .tow rope . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .side bench .8.gwizdek - Lifeboat .dinghy . .bilge handrail -uchwyt przestepkowy .motorowa lodi ratunkowa propulsion .semi rigid -polsztywna lodi ratownicza lifeboat equipment -wyposazenie lodzi r.collapsible boat .fire-protected freefall -ognioodporna lodz wodowana swobodnie (zrzutowa) .buoyancy -plywalnoiC.otwor spustowy w dnie lodzi .self-righting -lodi samoprostujqca siq .water .gqbka (do zbierania wody) .zbiornik wypornoiciowy . podloga .fuel -zbiornik paliwa . .napqd silnikowy rescue boat -lodz ratownicza .

Totaly enclosedfree fall lifeboat .at rations/ lodziowe racje iywnoiciowe .calkowicie zarnkni@a zrzutowa external light/ reflektor radarowy lifeb.

active .bosaki -buoyant -nietonqcy. fa1 .aft .halyard .hatchet . oslony burt lodzi.internal air supply system .pompa rgczna .taima odblaskowa (np.search lights -reflektory szperacze .n6z .lina podstgpkowa .compass -kompas lodziowy .grappling hooks .szakla holownicza .cradle .passive -reflektor r.latarka elektryczna .leak screw -korek spustowy .food rations -racje zywnoiciowe .latarnia lodzi ratunkowej . na Srodkach ratunkowych) .fishing tackle -zestaw do lowienia ryb .oil can .hook -bosak lodziowy .czerpak do wody .falen rufowy - - - - - - .drift anchor .paddle -wioslo lopatkowe .tripping line .odbijacz linowy wok01 lodzi .trail line -plywajqca lina holownicza .no2 z plywajqcq rgkojeiciq .cover .knife .fa1 .folding tiller .-blade .sponge .rumpel z przedluiaczem .lamp .tu: oslony (chroniqce lodz przed uszkodzeniem w trakcie opuszczania) .sea-biscuits .kotwica plywajqca .radar reflector .lina do holowania .reflektor (pot.system spryskiwania zewngtrznego lodzi .holowniczy falen lodziowy . kotwica plywajqca .spot light .talia falu .reflektor r.falen dlugi .towing shackle .wioslo .dulka .brezent lodziowy.scissors . lina holownicza .rubbing strake .steering .external water spray systems .oarlock .fan . ploza burtowa .listwa na burcie (po kt6rej zsuwa sig 16di ratunkowa) .quoit -plywajqcy krqzek (ratunkowy) .ladder .with buoyant handle . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU -biscuit tin -puszka na suchary -boat charts -mapy szalupowe .korek spustowy w dnie lodzi .odbojnica lodzi .faleti dziobowy stern .dulka .open hook .desalinator -urzqdzenie do odsalania wody .skates .towing painter .pioro (wiosla) .reflective tape .plywajqcy krqzek do podawania rzutki line . lina holownicza . .bow - --- .: punktowiec) .falen rufowy -plug .skate -zeilizg lodziowy.painter .toporek .linka pomocnicza dryfkotwy other lifeboat equipment -inne wyposazenie lodzi ratunkowych .folding knife .rgkojeSC (wiosla) .oar .dipper .sprinkler system .hand pump .fender .falen .lodziowe racje iywnoSciowe .czerpak .plozy.sea anchor .otwieracz do puszek .storm oil .rations . pasywny .retro-reflective tape -taima odblaskowa .reflektor radarowy .towrope .towline -hol. pokrowiec lodzi .hauling line .8.hak odrzutny .dulka .wioslo sterowe .tin opener .trail line . zeSlizg lodzi ratunkowej .storm oil tank .bosaki lub kotwiczki .rowlock .rubber .odbojnica lodzi .odbijacz .rumpel .grasp .rub rail .gqbka .pioro wiosla -buoyant -wioslo plywajqce .tiller .swifter .propeller . lina holownicza .skeet .sea painter .zbiornik oleju do uSm.wiadro . lodzi etc.zamknigty system obiegu powietrza (w lodzi zakrytej) .odbojnica (gumowa) lodzi .boat hooks .hol.crutch .skids .noiyczki .drogue -drykotwa .-tackle .drabinka lodziowa .bucket .n6z skladany .lifeline -linka ratunkowa (asekuracyjna) woko1 kola.torch . aktywny .rzutka nietonqca rescue quoit .dryfkotwa.balika do oleju .grab line .olej do uimierzania fa1 .system spryskiwania zewngtrznego lodzi - .linka (rzutka) plywajqca . plywajqcy .towing hawser -hol.Sruba napgdowa .lina holownicza .-heaving line .suchary szalupowe . tratwy.oil bag -worek do rozprowadzania oleju (na powierzchni morza) .

SAFETY OF LIFE AT SEA .8.loie pokla owe tratwy deck cradles or Iiferaft d shackle/ szakla davit-launched life raft tratwa wodowana iurawikiem release gear/ urzqdzenie zwalniaj ce 4 tricing pendant. rama zurawiko double roler track/ podwcijny tor jezdny hydrostatic release u zwalniak hydrostatyc . manrope/ spustka. mantai \ hak lodziowp I bowsing-in tackle/ talia przytrzymujqca ilewing motor/ silnik obracania . ' Launching appliances urzqdzenia do wodowania head block/ roller track gravity davits iurawiki grawitacyjne jezdne .

sprzglo odirodkowe davit -iurawik .urzqdzenie do wodowania system -urzqdzenia do wodowania lodzi lever .mocowany do pokladu stojak na tratwy . wy c i a -hook .osprzqt do mocowania .talia lodziowa centrifugal clutch .krqtlik .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .link .round bar .lina talii zurawika .kolumna zurawika .tricing pendant .osprzet lluiny zurawika .end for end turning -przelozenie (odwr6cenie kierunku) liny talii .quick unit . diwig.zawiesie lodziowe -tackle .manropes .spustka. mantal . mantal .halyard . hydrostatyczny mechanism .gniazdo zurawika stand -podstawa iurawika .chock legar lodziowy .glowica iurawika (zblocze gome) pedestal .suspension chain .zeilizg (do wodowania swobodnego lodzi zrzutowych) -racks .ogniwo .automatic gear .swing -iurawik obrotowy davit (loose gear) .lancuch podtrzymujqcy .tu: spustka.span (topline) -wiez spustkowa (pot. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Launching appliances urzqdzenia do wodowania .lina do przyciilgania lodzi do bum .blocks .gaja .remote releasing . olinowanie iurawik6w iodziowych .fall .fall cover -pokrowiec na talie .slip hook .wodowaC (lo&.tackle . szekla - - - - - - - (odcinek lancucha pomiedzy blokiem talii a hakiem) .legar lodzi - boathife raft seat .spustki (pot.hak do podnoszenia (np.bowsing in tackle -talia przytrzymujqca lodz cover -pokrowiec na talie iurawika .iurawik obrotowy socket .life line .rozki do mocowania liny.zdalne zwalnianie .halyard tackle -talia faiu .falls turned end-for-end -obracanie liny talii .monkey line .zwalniak automatyczny gear safety pins .szakla.hook .padeye -zaczep piericieniowy -renewal date of wire falls -data wymiany lin talii .: toprik) . tratwe).mechanizm zwalniajqcy (np.frame -rama .: mantal) -wire .fa1 .16dz zawieszona na iurawikach . iodi z talii) operating equipment . mechanizm podnoszqcy . winda.zamiana koncow talii -turning date of wire falls -data obrocenia lin talii guide sheaves -rolki lkrqzki prowadzqce launch . knaga collar -jarzmo iurawika craft .bloki .hydraulic gear .diwignia lifeboat slip way -pochylnia lodzi ratunkowej lifting (gear) -urz&enie do podnoszenia. - - - - - .free-fall trackway .takielunek.lifeboat hoist -podnoinik lodzi ratunkowej .shackle .cradle . opuszczaC na wode appliances -urzqdzenia do wodowania device -urzadzenie do wodowania gear . pot.hak .loze lodziltratwy deck-mounted storage .urzqdzenie do zwalniania (tratw) .8.hak odrzutny .tricing line .spustka.guy .szalupa launching.fastening fittings .Jacob's ladder .urzqdzenie szybkiego z.stem -iurawik rufowy .swivel .stojaki zrzutowe (tratw) sling . lodzi) (to) lift -podnosik lowering mechanism -mechanizm opuszczania release -zwolnienie .arm -ramie (iurawika) -cleat .wysokoiC podnoszenia.hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny -hydrostatic -unit (HRU) -z.lift .gravity -iurawik grawitacyjny head .sztormtrap .lina stalowa talii fall -talia .bolce (przetyczki) zabezpieczajqce urzqdzenie zwalniajqce . mantal .lazy painter -kr6tki falen .

urzqdzenie do podnoszenia rozbitkow z wody life boat crew . rozklad alarmu opuszczania statku --drill -alarm Cwiczebny opuszczenia statku station -miejsce zbiorki w alarmie lodziowymi opuszczania statku abandonment -opuszczenie statku alarm -alarm -bell .. znajdujqca chanizm zwalniajqcy (np.urzqdzenie naprezajqce (line talii. urzqdzenie zwalniajqce releasing gear -urzqdzenie zwalniajqce tensioning device .holowaC tow aft -przygotowywaC 1odi do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie emergency .wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz .lifeboatllife raft commander .sygnal alarmowy switch -wlqcznik alarmowy assembly station -miejsce zbiorki assembling point . .w.gladki bgben w. Cwiczenia .smooth drum .miejsce zbi6rki (w czasie alarmu).w. opuicit ship! .unpowered lifeboat w. sygnat zakonczenia (alarmu) evacuation .manning of a . zapobiegajqce powstawaniu lum) transmission gear -przekladnia winch -wciqgarka.alarm Cwiczebny (to) capsize -wywr6ciC sic dnem do gory fend (off) .alarm Cwiczebny.ilobkowany bqben w. opuszczanie statku.poklad wyznaczony do obsadzania lodzi ratunkowych -hook handler -marynarz obslugujqcy hak lodzi .lodz calkowicie wychylona za burte -at the embarkation deck -lodz na wysokoici pokladu obsadzania (wsiadania do lodzi) in stowed position .lifeboatman .obsada lodzi ratunkowej .manewrowanie lodziq -back oars . .sygnalizacja zakonczenia.lifeboat .czerpaC (czerpakiem) .czlonek obsady 1.malniak. lodzi) -unit -zwalniak.lodi w pozycji marszowej (w pozycji zamocowania) .ewakuacja.odpychaC lodi (to) row -wioslowaC quell waves .obsadzanie lodzi (tratwy) on the water .uimierzak grzywacze fa1 (olejem) secure alongside -zamocowaC (lodi) przy burcie (to) tow .enter the . lodziowa bez zasilania 8.lista (alarmowa) -station -miejsce zbiorki. stanowisko alarmowe stations bill . ratunkowej oarsman -wioklarz - - - - .dmonek alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .sztormtrap Jason's ladder .powered lifeboat . winda (tu: lodziowa) -brake -hamulec wciilgarki .alarm lodziowy muster .sygnal alarmowy. podejmowanie rozbitkow z jednostki w niebezpieczenstwie Jacob's ladder .dowodca lodzil tratwy . sygnal wzywania pomocy ending signal .lodz na wodzie - - -- - - - - sig na wodzie boat manoeuvring . lodziowa z zasilaniem .rozklad alarmu lodziowego. SAFETY OF LIFE AT SEA - - - -- Abandoning the ship .alarm ogolny -push-button -przycisk alarmowy signal .opuszczanie statku --- alarms and drills -alarmy i Cwiczenia abandon -pormciC. takie: muster station boat -lodz deck -poklad lodziowy illumination -oiwietlenie pokladu lodziowego .rozklad alarmow practice muster .boat .bail out -wybieraC (czerpakiem) (to) boat -plynqC lodziq drill .-lbdz zwodowana.stan zagrozenia -procedure -procedura postepowania w razie zagroienia signal ..embarkation deck .zbibrka (na alarmie) list .grooved drum .certified lifeboatman -dyplomowany ratownik .opuiciC statek! bill .general emergency .swung out -lodz wychylona za burtg -waterborne . me.(to) bail . lodziowa .system .zajqC miejsca w lodzi at full outreach position . system zwalniania.

bez obciqzenia" .opuSciC lodz .hydrostatic -unit (HRU) .system zwalniania (np.hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny .zwolniC mocowania - - .zmagazynowana energia kinetyczna stowed position .zdalne zwalnianie unit .prepare -przygotowak 1odz ratunkowq .system zwalniania .zwalniak h.marszowafl lodzi (pozycja zamocowania) swing out davits (boats) .hoist a in -wciilgn$ lodz na miejsce .zwodowaC lodz ratunkowq (ratowniczrl) station .maximum load .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .16dz ratunkowa .lodz z prawej burty lowering .16di z lewej burty .siatka (tu: ewakuacyjna) painter to the main deck -podaC falen na poklad glowny put in the leak screws -wkrqcik korki spustowe recovery . lodzi) z wody bowsing line . podjqcie lodzi recovering -podnoszenie .luzna talia slip knot -wqzel lawkowy stored mechanical power .opuszczanie lodzi net .starboard side .zwalniak.podnoszenie lodzi .system zwalniania . lodzi) .lodz niezaladowana . .non-loaded .quick unit -urzqdzenie szybkiego zwalniania .lina do przytrzymywania lodzi przy burcie fully-loaded boat . tratwy) .opuszczanie (iodzi) speed .off-load system .hydraulic gear .manual -zwolnienie rqczne (tratwy) ..maksymalna masa (dopuszczalna przy podnoszeniu lodzi.launching and recovering wodowanie i podnoszenie (tratwy.manual -wodowanie rqcme the lifeboat (rescue boat) .pod obciqzeniem" Lifeboat launching wodowanie lodzi ratunkowej - - - - - - - boat at embarkation decW lodi przy pokladzie wsiadania lowering/ oouszczanie fall/ talia- - - waterborne boat/ l6di zwodowana - - - - - - -operating equipment -urzqdzenie do zdalnego zwalniania (tratw) .port side .prqdkoSC opuszczania of the boat . urzqdzenie zwalniajqce scrambling net . tratwq) launching -wodowanie (lodzi.wychyliC iurawiki (wychyliC lodzie za burtq) swung out position -16dz w pozycji wychylonej take off lashing .halting a -zatrzymywanie iodzi (w trakcie opuszczania) .lodz w pelni zaladowana (to) launch -wodowaC (16dz..opuSciC sztormtrap system .odzyskanie.on-load system .stanowisko wodowania (lodzi) lifeboat . tratwy) release -zwalnianie embarkation ladder .lightest load -najmniejsza masa przy opuszczaniu .siatka do podejmowania z wody rozbitkow slack fall .remote releasing .lower -to deck level -opuSciC 1. do pokladu .lower .boat .pozycja ..automatic -wodowanie automatyczne .

gloves -rekawice . (w ksztalcie podkowy) --with line .koio ratunkowe z linkq with a smoke-signal .lodz ratunkowa equipment .lampka pasa ratunkowego light .inflatable -nadmuchiwane pasy ratunkowe lamp .stroj (kombinezon) ratunkowy -bag -torba na Srodek ochrony cieplnej .sprzgt ratunkowy skid-launched freefall craft .pas z karabinczykiem velcro fasteners -talmy mocujqce typu "rzep" -watertight zipper -wodoszczelny zamek blyskawicmy survive -przetnvak. w kamizelce ratunkowej) water light .klarnra (zapinajqca) pasa r.Srodek ochrony cieplnej waterproof -nieprzemakalny.kombinezon ratunkowy bez izolacji cieplnej unpacking -rozpakowanie kombinezonu life buoy -kolo ratunkowe . .gwizdek do pasa ratunkowego life-float -plywak ratunkowy life-ring .izolacja cieplna Personal survival equipment indywidualny sprzqt ratunkowy lrfebuoy chute/ zrzutma kota - - - -- "cziowlek za burtq" - - - immersion suit kombinezon ratunkowy - rescue light/--Swiatlo sygnalizacyjne - .Swiatlo aktywowane przez wode (np.hood .wearing -zakladak pas ratunkowy whistle . kombinezon asekuracyjny - .piawka Swietlna @rzy kole ratunkowym) water-resistant -wodoodporny work and protective suit -kombinezon roboczo-ochronny.kaptur .kolo ratunkowe z plawkq dymnq -light and smoke lifebuoy -kolo ratunkowe z piawkq iwietlno-dymnq life-jacket -pas (kamizelka) ratunkowy -buckle .wodoszczelny water activated light . SAFETY OF LIFE AT SEA Personal life-saving equipment indywidualny sprzqt ratunkowy anti-exposure suit .taimy (do wiqzania) pasa r. przeiycie craft .kolo ratunkowe life vest -kamizelka ratunkowa luminous buoy -kolo ratunkowe z lampkq survival -przetnvanie. termiczny insulation .8.secure line with a snap .kolo r.lampka pasa ratunkowego straps .protection . przezyC swimming -piywanie thermal -cieplny. -buoyancy -plywalnoSk pasa ratunkowego collar -kohierz front -przod pasa ratunkowego .kombinezon ochronny (chroniqcy przed warunkami pogodowymi) immersion suit -kombinezon ratunkowy donning .zakladanie kombinezonu non-insulated suit .ochrona cieplna -protective aid (TPA) .horseshoe .zrzutowa lodz ratunkowa survival suit .

aural distress . procedury sygnalizacji signal .sygnal alarmowy .alarm batteryless telephon -telefon bezbateryjny buoyant VHFNHF marker beacon .Mayday .sygnak optyczny.instalacja alarmowa alert .sprzqt sygnalizacyjny lamp .przekazywaC foniczny sygnal wzywania pomocy signal -sygnal .radio urgency .sygnal diwiekowy - - - - - - - - - .Mayday .sygnal alarmu switch -wlqcmik alarmu -system .sygnal . s.sygnal wzywania pomocy dye marker . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Alarming in distress -alarmowanie w niebezpieczenstwie activate-uaktywniai.life saving .radiowy sygnal pilnoici.radioodbiornik awaryjny flashlight -latarka bateryjna hand-held walkie-talkie (portable)-rqcmy radiotelefon UKF (to) relay -przekazywak .radioplawa VHFiIMF distress -niebezpieczenstwo. sygnal ponaglenia signalling .przepisy dot.emergency .radiowy sygnal wzywania pomocy .8.wezwanie pomocy.hand-operated general -push button -przycisk alarmu ogblnego -hooter -buczek alarmowy signal .sygnal ratunkowy -visual . sygnal alarmowy -bell .sygnal diwiqkowy .sygnal niebezpieczenstwa . EPIRB) alarm -alarm.radio safety .lampa sygnalizacyjna -methods -metody sygnalizacji mirror .radio frequency .sygnalizacja -code -kod sygnalizacyjny equipment .sygnal Swietlny wzywania pomocy message -komunikat niebezpieczenstwa . zdarzenia niebezpiecznego -flag -flaga wzywania pomocy niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoSk -light .radio distress . awaryjna radioplawa pozycjonujqca (lokalizujqca) emergency receiver .nature of -rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy procedure -postqowanie w wypadku wzywania pomocy .fonicmy sygnal wzywania pomocy .macmik banvny.lusterko sygnalizacyjne procedure . uruchamiak (np.cz~stotliwoSklqcznoSci w niebezpieczenstwie -signal .sound .wspoirzgdne miejsca wypadku.alarm . wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates . sygnalizacji.radiowy sygnal bezpieczenstwa . barwnik stosowanyjako sygnal wzywania pomocy - - - - emergency frequency -czqstotliwoSCalarmowa emergency position radio beacon -radioplawa awaryjna. wizualny . stan zagrozenia call .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .

- 111 \ zewnctrzna parachute/ spadochron flare composition/ sygnalizacyjny $re cap/ nakrctka plastic coated steel tube/ rura stalowa powlekana zawlec~kaiglicy striker mechanism/ mechanizm iglicy . SAFETY OF LIFE AT SEA r Pyrotechnics and signalling equipment -pirotechnika i sprzet sygnalizacyjny I nun overboard marker .8.emergency smoke marke dawka s'wietlno-dymna "czlowiek za burtq " buoyant orange smoke signal/pomarahczowa sygnalizacyjna plawka dymna igniter cord/ linka hand-held red distress flare/ rgczna ratunkowa pochodnia czenvona hand-held distress signal rockel/ rgczna ratunkowa rakieta spadochronowa 11 flare composition/ 1 '.

parachute -rakieta sygnalizacyjna.flara ratunkowa .- .flara.Vessex Lld sleeved end/ konc (rzutki) z oslonkq marker light strobe/ sygalizacyjne dwiatlo stroboskopowe . plawka dymna .Signalling equipment and pyrotechnics -wyposaienie sygnalizacyjne i pirotechniczne buoyant -plywajqcy dye markers -banvniki sygnalizacyjne (proszki banviqce wodg.distress flare .rakieta spadochronowa star signal -rakieta sygnalizacyjna. p. raca apparatus -wyrzutnia linki ratunkowej .smoke -(buoyant smoke -) .flare pistol with colour-coded signal .rakieta do podawania rzutki ratunkowej -line -linka ratunkowa (wystrzeliwana za pomocqrakiety) -parachute flare .gwiazda self-ignition Light -samoczynnie zapalajqca sig plawka do kola slow-burning -wolno palqcy.lifeline . markery banvne) flame and smoke floats -plawki plomieniowe i dymne flame floats -plawki plomieniowe flare .flare pistol .Swiatlo samoaktywujqce rocket -rakieta.spadochronowa rakieta sygnalizacyjna .Swieca dymna generator .sygnal 8. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .pochodnia . flara rgczna floating lights .Swiatlo pirotechniczne signal . trudnopalny smoke -dym candle .sygnal dymny (plywajwy).self activating smoke samoaktywujqca sig plawka dymna .sygnal dymny -- - - - - Line throwing apparatus aparat do strzelania rzutek Source: Pains .self-igniting light .generator dymu marker -plawka dymna signal . pistolet sygnalowy .Swiatla plywajqce life buoy light -plawka Swietlna ratunkowa lifeline-throwing apparatus -wyrzumia (miotacz) linki ratunkowej line-throwing apparatus -wyrzumia linki ratunkowej man over board buoy.pirotechnic pirotechniczny grodek sygna- -- - -- lizacyjny.life-saving -s .sygnaiy wzywania pomocy .light .rakiemica.pistolet sygnalizacyjny z kolorowymi rakietami -hand (sygnalizacyjna) pochodnia rgczna. manoverboard markerplawka Swietlno-dymna "czlowiek za burtq" parachute distress signal -rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) parachute flare . Srodek wzywania pomocy . rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) pyrotechnics -pirotechniczne Srodki sygnalizacvine .

SAFETY OF LIFE AT SEA I deck mounted slide container/ 7 -intei$ace structure/ poiqczenie rgkawa z wejiciem \coverplate/ pokrywa -evacuation chute/ vertical descent system (VDS) or chute system/pionowy system ewakuacyjny system z rekawem ewakuacyjnym muster station/ miejsce zbiorki life raft container racks/ stojak na pojemniki tratw k .8.

diwignia operacyjna . system z rqkawem ewakuacyjnym evacuation -ewakuacja -time .buoyancy compartment .ewakuacja "suchq stopq" .konstrukcja morskiego systemu ewakuacyjnego .linka operacyjna platformy slide .skrzynia do przechowywania zeilizgu -stowage container -pojemnik systemu MES operation .komora wypornoiciowa . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Marine evacuation systems morskie systemy ewakuacyjne chute . kolejnoSC wykonywania czynnoici -platform leader .dowbdca platformy .zeilizg zwiniqty stowage box .zeilizg -ejecting pusher bag -poduszka (pneumatyczna) wypychajqca zeilizg (z pojemnika) -release lever -dzwignia zwalniajqca zehlizg -deployed .single-track .main tubes .szybka ewakuacja MES construction . zsuwanie siq po zehlizgu . system z rqkawem ewakuacyjnym - - - .6ciezka zehlizgu .inflatable .sliding path .deployment handle -diwignia do uruchamiania systemu MES .outboard door -d r m i zewnqtrzne (pojemnika) -platform -platforma (plywajqca) - - - - control line .inflation hoses .sliding down .8.silownik pneumatyczny otwierajqcy d r m i pojemnika MES .rozwiniqcie (systemu ewakuacyjnego) .zeilizg rozwiniqty -packed .extender boom ram .zeilizg z jednq iciezkq .icieika zeilizgu vertical descent system (VDS) -pionowy system ewakuacyjny.dual-track -zeilizg z podwojnq iciezkq .retaining line .wqze do napelniania systemu .operating sequence .inner door .linka do cumowania (tratwy do platformy) -retrieving liferaft -podcislganie tratwy do burty lub do platformy .zeilizgiwanie sig.floating platform -platforma plywajqca .deployment . nadmuchiwany.slide -zeilizg ewakuacyjny .glowne rury konstrukcji . zeilizg pionowy (tu: ewakuacyjny) system -pionowy system ewakuacyjny.buoyancy tube . napelniany gazem .rapid .track .przedzial wypornoiciowy .pneumatyczny.obsluga morskiego systemu ewakuacyjnego .czas ewakuacji .reflective tape .sekwencja operacyjna.operating handle .zsuwnia.d r m i wewnqtrzne pojemnika systemu .taima odblaskowa -remote release system -system zdalnego zwalniania .dry-shod .

wykrzywienie.mine .fire -pozar .come into .udzielaC pomocy .zagrozenie dla zeglugi hazardous floating object.constructive total . porzucony accident -wypadek -report -raport powypadkowy aground -na dnie. i6C na dno ground .(to) render -udzielaC pomocy beached -wyrzucony na mieliznq.dotknqk.oil spill . dotknqt (np. ktory spowodowal zderzenie carry away -znosiC z pokladu (np. defekt silnika engine trouble -problem z silnikiem. plywajqcy wrak disabled .dochodzenie morskie . floating -plywajqcy logs -plywajqce logi (klody) drewna -object .calkowita strata statku . dotknq6 dna hard and fast -(statek) mocno siedzqcy na dnie hazard -niebezpieczenstwo -to navigation .cargo shifting -przesunigie .damage . plazp beaching a vessel .statek niezdatny do zeglugi disaster -katastrofa distressed vessel -statek w niebezpieczenstwie driftwood -dryfujqce drewno emergency -niebezpieczenstwo . uderzyC .obiekt plywajqcy (stwarzajqcy zagrozenie dla zeglugi) hijacking attempt -pr6ba ponvania high and dry -(statek) calkowicie wynurzony (stojqcy na mieliinie) hit the beach . kolizja . przez napor fa1 (o statku) (to) capsize -wywr6ciC siq dnem do gory collided ship .maritime inquiry .obiekt plywajqcy obstruction -plywajqca przeszkoda flotsam -resztki ladunku z zatopionego statku unoszqce siq na wodzie flooding -zalewanie (to) forge .grunt.potential -potencjalne niebezpieczehstwo emergency situations .statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek. na brzegu buckling of the deck -wygipcie.zaginiqcie osoby - - ship lost .osi@C na dnie intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.eksplozja .collision .zatonqk (o statku) -head down .rozlew olejowy .zderzenie statku plynqcego i stojqcego assistance -pomoc .czlowiek za burtq . nieuszkodzony lie over -mieC przechyl. niewla- - -- - - - - k i w a praca silnika.osadzenie statku na plaiy.man (person) overboard .strata of propulsion .manewr zatrzymywania awaryjnego -stop -manewr zatrzymywania awaryjnego danger -niebezpieczenstwo -imminent -bliskie.total .schodziC z trudem z mielizny founder .person missing . sprzqt przez fale) consequences of accident -skutki wypadku -reduce to a minimum -ograniczyk skutki wypadku do minimum contact . na mielihie alist -przechylony na burtp allision .podnoszenie wrak6w z duiych glpboko6ci derelict .grounding -wejicie na mieliznp .niebezpieczenstwo spowodowane minami dead ship .uszkodzenie .(to) provide . nabrzeza) crash -ulec katastrofie back manoeuver .8.zderzenie.statek bez zasilania. SAFETY OF LIFE AT SEA Marine accidents and salvage wypadki i ratownictwo morskie abandoned ship .strata statku .actual -faktyczne niebezpieczehstwo .sytuacje awaryjne .explosion . lezeC na burcie (o statku) loss .vessel missing -zaginiqcie statku (to) endanger -narazaC na niebezpieczenstwo engine failure .zetknqi sic. bez napqdu debris -szczqtki deep water salvage .statek porzucony. wyboczenie pokladu buffeting of the seas -spychanie przez morze. zaklocenia w pracy s.awaria silnika.statek opuszczony.considerable damage to ship -znaczne uszko- - - dzenie statku .bezpoirednie niebezpieczenstwo .strata calkowita konstruktywna - - - .zatonqC dziobem go down -ton&.utrata nappdu . dno morskie (to) ground -wej6C na mieliznq.

voluntary .razqce zaniedbanie overset -wywrociC siq (o statku) pile up -wejSC na mielizng piracy -piractwo .kolizja dziobem. panika wreck -wrak dispersal . rozbicie siq statku.(statek) zatopiony . mienie uratowane. osi@C na dnie (to) strand -wyrzuciC (statek) na brzeg stranded wreck -wrak wyrzucony na brzeg stranding -wyrzucenie (statku) na brzeg.strach.accident -wypadek morski .zatopiony bez 6ladu take the beach -wyrzuciC na brzeg take the bottom -wej6C na mieliznq take the ground -wejSC na mielimq touch the bottom -dotknqC dna (dnem statku) unlawful act -czy bezprawny unseaworthiness -niezdatnoSC do zeglugi unseaworthy -niezdatny do zeglugi vessel .osiadly na mieliinie @rzy odplywie.osoba zaginiona near miss . zaplata za ratownictwo agreement -umowa ratownicza charges -koszty ratownictwa clause .uncharted -wrak nienaniesiony na mapq wreckage .ship .zastaw ratownikow (na koszty ratownictwa) loss .statek zanurza siq (tonie) shipwreck -rozbicie sip statku (to) shipwreck -rozbiC statek sinking -toniqcie sleeper .sytuacja bliska wypadkowi.strata wynikla w nastqpstwie akcji ratowniczej lub pomimo jej podjqcia money -wynagrodzenie ratownikow. brzeg submerged -zanurzony sugging .uderzanie dnem statku wyrzuconego na mielimq o jej dno sunken . nieuszkodzony .stranded osiadly na mieliinie. wynagrodzenie za ratownictwo officer .statek na wpol zatopiony sunk without a trace . gnqC statek z mielizny (to) right -powrot do polozenia pionowego (o statku). ratownicy lien .casualty -wypadek morski maritime peril -niebezpieczenstwo morskie missing person .ratownictwo okrgtowe marine -morski.statek o nienaruszonej konstrukcji.kloc plywajqcy pod wodq (to) stick .akt piractwa pirate attack .oczyszczanie dna z wrakow . lub wskutek obnizonego poziomu wody) shipping catastrophe -katastrofa zeglugowa ship settles .statek uszkodzony -washed ashore -wyrzucony na brzeg wind-up .szczqtki wraku.zaloga ratownicza.unintact .intact .statek . $.determining of . wyrzucony na brzeg . zatopiC statek wskutek kolizji running aground -wyrzucenie (statku) naplycizng salvage .zdatno6C do zeglugi sewed . statek.klauzula ratownicza crew . niedbalstwo . BEZPIECZE~~STWO ZYCIA NA MORZU . ladunek rozbitego statku wrecker . ratownictwo .8.cia. -pontoon -ponton ratowniczy -pump -pompa ratownicza -reward -wynagrodzenie za ratownictwo service -usluga ratownicza.oficer ratowniczy (oficer odpowiedzialny za akcjq ratowniczq) -party . zatopik statek (wskutek kolizji) run into . okrqtowy - - - - - - - salvaging -podnoszenie statkow (lub odzyskiwanie ladunku z zatopionych/uszkodzonych statkow) salvor -ratownik (osoba.ratownictwo morskie.zderzyk sig dziobem.ocena ryzyka of collision -ryzyko zderzenia run aground -wej6C na mieliznq run down .half-. wyprostowaC siq risk -ryzyko assesment -ocena ryzyka . niema1 wypadek negligence -zaniedbanie.zaloga ratownicza.atak piracki ram -staranowak refloat -przywrociC plywalnoSC (statku).ratownik (podnoszqcy zatopione wraki i ich ladunek) wrecking -ratownictwo okrqtowe - - -- - - .ship . oddzial r.striking of -uderzyC we wrak .gross .Swiadome osadzenie (statku) na mieliznie (to) strike -wejkk na mieliznq.act of .ugrzqznqk w mule. osadzenie na mieliznie . firma ratownicza) seaworthiness .

s'miglowiec SAR 1 1. air intake/ wlot powietrza. main landing gear/podwozie glowne. ship's identification/ identj$kacja statku. iolte koio helicopter maneowering zone strefa manewrowania imiglowca helicopter landing area miejsce lqdowania imiglowca lifting devices/ urzqdzenie do podnoszenia rescue basket/ kosz ratowniczy rescue net/ siatka ratownicza rescue litter/ nosze ratownicze rescue seat/ rescue sling/ siodelko ratownicze pgtla ratownicza . 4. line of approach/kierunekpodejicia imiglowca. 13.flight decW kabina pilo ta. tail/ ogon. hover/ zawis. 7. turn/ skrqt. cabin/ kabina. 3. SAFETY OF LIFE AT SEA 1 Helicopter rescue operations . 2. kierunek wiatru namalowane biaie k clear zone/ inner circle . double lifting method sposdb podnoszenia parami / - w 1 1 helicopter approach/podejicie imiglowca 11. 6. front landing gear/podwozie przednie. 5. 9. rotor head/giowica wirnika. 8.8. wind direction.dziaiania ratownicze imigiowca m 1 R helicopter . 15. engine/ silnik. 10.painted yellow/ namalowane wewngtrzne. anti-torque tail rotor/imigio ogonowe. rotor blade/ lopatka wirnika. 12. 14.

technika podnoszenia przez Smiglowiec w zawisie poza obrysem statku homing -naprowadzanie bearings . oSwietlenie pokladu statku forced landing -przymusowe lqdowanie glare .lqdowisko (Smiglowca) .8.hoisting -miejsce podnoszenia (na statku) .samolot wodujqcy ditching heading -kurs wodowania double lift method -metoda podnoszenia parami electrostatic discharge -wyladowanie elektrostatycme evacuation survivors.miejsce przekazywania (osoby na Smiglowiec) .amphibious .Smiglowiec . poszukiwania i ratowania -winching .landing .S.amfibia assistance -pomoc Smiglowca crew member . .SAR .przestrzen wolna od przeszkod (wok61 lqdowiska) climb -wznoszenie sig Smiglowca descend .pick-up -miejsce podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .maksymalna operacyjna dlugotrwaloSC lotu on-scene endurance .ewakuacja czlowieka .ewakuacja uratowanych flashing lamp . lqdowac na wodzie ditching aircraft .manewrowanie Smiglowca .search -obszar poszukiwan .opuszczanie osoby wyszkolonej maximum operating distance .transfer .air-wind current .zawis Smiglowca line of approach .obszar operacyjny .maksymalna odlegloSC operacyjna maximum operational endurance .osoba .kierunek podejScia Smiglowca (do statku) manoeuvring zone .prqd powietrza (wytworzony przez wirnik Smiglowca) clear zone .obnizanie lotu przez Smiglowiec hover .osoba niesprawna .olinienie. cy lqdowanie Smiglowca lub podejmowanie ludzi) distress scene -miejsce wypadku (to) ditch -wodowat.operating . przy pomocy liny) capacity -udiwig (tu: Smiglowca) device .podnoszenie przez Smiglowiec helicopter (landing) -lqdowanie Smiglowca deck -poklad (lqdowisko) Smiglowca .evacuation of .double lift -podnoszenie parami (podnoszenie ratowanego wraz z ratownikiem) loop of the sling -petla zawiesia lowering trained individuals .winching -miejsce podnoszenia (osoby ze statku) deck party -zespol pokladowy (wspomagaja.poklad do lqdowania (Smiglowca) -landing platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca -platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca helicopter (manoeuvering) .namiar naprowadzajqcy equipment -urzqdzenia do naprowadzania signal .przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) hi-line (lifting) technique .poklad (lqdowisko) Smiglowca landing deck .urzqdzenie do podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA SAR helicopter operations dzialania Smiglowca SAR agreed frequency -uzgodniona czgtotliwoSC area -obszar.moiliwoSC pozostawania na miejscu akcji own bearing -namiar wlasny pennant-indicator -flaga lub proporzec wskazujqcy kierunek wiatru person . miejsce .operacja Smiglowca .incapacitated .promien dzialan S.lampa blyskajqca floodlights -reflektory szerokostrumieniowe. 30 m Srednicy na pokladzie statku przyjmujqcego Smiglowiec) obstacle -przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) obstruction . oilepienie pilota (ile ustawionymi Swiatlami i reflektorami statku) helicopter -Smiglowiec .czlonek zalogi Smiglowca operation .picking up uninjured -podnoszenie osoby rannej rendez-vous position -pozycja spotkania rescue -ratowanie -basket -kosz ratowniczy - - - - - - - - - - - - - - - .strefa manewrowania Smiglowca (wolna przestrzen min.radius of action .helideck .sygnal do naprowadzania lifting -podnoszenie ludzi (przez Smiglowiec.

spodnie ratunkowe casualty .area .nosze ratownicze seat .surface wind -wiatr powierzchniowy .lampa sygnalowa static discharge danger -ryzyko porazenia ladunkiem statycznym static electricity -elektrycznoSC statyczna turbulence -turbulencje.surface wind direction -kierunek wiatru powierzchniowego .lqcznoSC wzrokowa co-ordination -koordynacja correction factor -wspolczynnik poprawki .pas z siodelkiem signalling lamp .ograniczona przestrzen podnoszenia cable .skladowa poprzeczna od wiatru directional indicator .operacja podnoszenia wind -wiatr .international code flag .flaga Mi~dzynarodowego kodu sygnalowego .sprpzacz przy stropie ratowniczym search object .lina stalowa do podnoszenia hook -hak na linie do podnoszenia operation .nature of . SAFETY OF LIFE AT SEA -helicopter .skladowa wiatru z dziobu .statek udzielajqcy pomocy boarding station .surface wind speed .radio bands .8.jednostka poszukujqca searchlight .prqdkoSC wiatru powierzchniowego velocity -prpdkoSC wiatru windsock -rpkaw - SAR and IAMSAR poszukiwanie i ratowanie action .arrival report (FR) .pokrycie (danego) obszaru -factor -wspolczynnik pokrycia datum .initial . 1qcznoSci na miejscu akcji .crosswind component .kanal koordynacji (akcji) on-scene channel .polozenie punktu odniesienia - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - .international distress signal -mipdzynarodowy sygnal niebezpieczenstwa monitor channel .sailing plan (SP) .k.akcja poczqtkowa adjacent RCC .wskaznik kierunku wiatru .visual .plan podrojr .meldunek pozycyjny .deviation report (DR) -meldunek o zejSciu z trasy .miejsce wchodzenia do Srodka ratunkowego breeches buoy .pasma (czpstotliwoSci) radiowej .miejsce podnoszenia (z pokladu) .punkt odniesienia (w akcji poszukiwawczej) .head component .kanal nasluchu press channel .raport specjalny assisting craft . wciclgarka (tu: na Smiglowcu) winching . poszkodowany .Smiglowiec ratowniczy -net .rodzaj ofiar communications -1qcznoSC co-ordinating channel .meldunek do systemu AMVER . zawirowania visual meteorological conditions (VMC) -dobre warunki widzialnoSci (pozwalaj~ce lot na samolotu) winch -winda. p@la ratownicza rotor -wimik (Smiglowca) safety toggle .podnoszenie (z pokladu) -area .departure report (DP) -meldunek na wyjScie -position report (PR) .Srodek udzielajqcy pomocy assisting vessel .relative -wiatr wzglpdny -relative -direction -kierunek wiatru wzglpdnego .(reflektor) szperacz seating belt .special report (SR) . akwenu Srodkami poszukiwania) .system meldowania pozycji report .locating a . za ktbry odpowiada sqsiedni oSrodek koordynacji ratownictwa aid -pomoc AMVER .pokrycie (np.siodelko ratownicze sling -pptla ewakuacyjna.weather -wspolczynnik pogodowy coverage .kanal prasowy .akcja immediate .relative speed -prpdkoSC wiatru wzglpdnego .confined .akcja natychmiastowa .obiekt poszukiwan search facility .meldunek o przybyciu .jednostka idqca z pomocq assisting facility .przylegly (obszar) SAR.siatka ratownicza litter . obszar SAR.ofiara.

kqt dryfu components . przejqcie .gnany (np. asysta floating free .person .direct overtaking .samosplywajqca hydroplane -hydroplan intercept -przechwycenie.minimum time to scene (MTTSI) .rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy -procedure .dziakania eskortujqce. znajdujqcy siq na lqdzie leeward . zrzut liferafts .Morski ratowniczy oSrodek koordynacyjny - - - - - - - - - .flaga wzywania pomocy frequency .naczepa do transportu lodzi ratowniczej life-saving and rescue equipment -sprzqt ratunkowy i ratowniczy locating .morskie Srodki poszukiwania i ratowania Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) .czqstotliwoSC wywolania w niebezpieczenstwie -message -wiadomoSC w niebezpieczenstwie .ocena znosu speed -prqdkoSC znosu lifeboat service ..skladowe dryfu .przejmowanie z minimalnym czasem do miejsca lqdowania .overtaking -przejqcie przez doganianie .supply .point -punkt odniesienia .comparative rates of -porownywalna prqdkoSC dryfu current -prqd wywolujqcy dryf distance .sluzba ratownictwa (przybrzeznego) lifeboat wagon .supply -procedures -procedury zrzutow zaopatrzenia .odlegloSC dryfu direction -kierunek dryfu effect .position -pozycja punktu odniesienia .zawietrzna leeway -znos wiatrowy direction .postepowanie w wypadku wzywania pomocy signal .efekt dryfu -relative rates of -wzglqdna prqdkoSC dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven .sygnal wzywania pomocy distressed -w niebezpieczenstwie craft -jednostka w niebezpieczenstwie .awaryjna radioplawa pozycyjna - - - - - - - - - escort service .methods of notification . przechwytywania speed .statek w niebezpieczenstwie drift -dryf anchor .osoba w Oniebezpieczenstwie . j.lqdowy.kierunek znosu downwind -kierunek znosu z wiatrem estimation . przechwytywanie International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) Miqdzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania land-based .prqdkoSC do punktu przejqcia intercepting -przejmowanie.nature of .direct -przejmowanie bezpoirednie -facility -jednostka przejmujqca.operatorzy zrzutow Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) .lokalizacja.kotwica plywajqca angle . namierzanego) look-out . wiatrem).computed .obliczona pozycja odniesie- nia direct radio link -lqcznoSC bezpoirednia.przejmowanie przy stalych namiarachina trawersie course .: oko loud hailer -megafon maritime search and rescue facilities .zrzuty zaopatrzenia .supply droppers .kurs do punktu przejqcia .zrzucanie tratw -techniques -techniki zrzutow .gnany wiatrem dropping -zrzucanie.8. umiejscowienie -signal -sygnal umozliwiajqcy lokalizacjq statku (np. polqczenie bezpoirednie distress -niebezpieczenstwo -call --wywolanie w niebezpieczenstwie.head-on direct intercept -przejmowanie bezpoirednie na kursach przeciwnych . przechwytujqca .vessel .przejmowanie bezpoSrednie przez doganianie . wzywanie pomocy call and message .beam-on . pot.wywolanie i wiadomoSC w niebezpieczenstwie flag .obsenvator.sposoby powiadamiania o niebezpieczenstwie . napqdzany -by the wind . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .droppable equipment -sprzqt ratunkowy z m cany z samolotu .offset -przejqcie przy stalym namiarze procedures -procedura przejmowania.

punkt drogi kierunek ogolny +poszukiwari Ii .u_ cross leg/ odcinek p o p r e c z j centre point/ ~ o r i e n t a t i o n / punkt odniesienia zorientowanie wzoru turn point . return/poszukiwanie wzdlui kursu.... SAFETY OF LIFE AT SEA 3 Search patterns . search leg/ odcinek wz ~oszukiwania O(. datum/ punkt odniesienia expanding square search/poszukiwanie metodq powiehzajqcego sic kwadratu 2.wzoiy poszukiwari most probable area/ obszar najbardziej prawdopodobny initial search area radius/promieri poczqtkowego h g u poszukiwari 7 a . trasami rdwnoleg&mi I I . z nawrotem sector search/ poszukiwanie sektorowe creeping line search.way point/ punkt zwrotu . coordinated/ skoordynowane poszukiwanie kursami kroczqcymi parallel sweep search/ poszukiwanie z nawrotami. commence search point/ track line search..8....--.

progress - - - - - - .osoba w wodzie -s on-board (POB) . pot.siodelko ratownicze ship .operacja poszukiwania i ratowania SAR service . zrzutowa radiostacja zasilana bateriami (to) recover -podjqt (czkowieka z wody) .nosze ratownicze -net . raport .: oko on-scene .pot.hand-held VHF rqczna stacja VHF (walkie-talkie) -portable hand-held battery-powered droppable radio .attempt to -proba podjqcia (osoby z wody) recovery technique -technika podejmowania reference point -punkt odniesienia requisitioned ship -statek zarekwirowany (w celu udzielenia pomocy) relief instructions -instrukcja zmian (wymiany hodkow poszukiwania) report -meldunek.: Miqdzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratowaniu na morzu SAR (Search and Rescue) .OSC -meldunek koordynatora na miejscu akcj i - - - - --- - - - - -raport o rozwoju (sytuacji) summary of daily operations -meldunek podsumowujqcy dzialania w danym dniu rescue -ratowniczy action .ratowanie pozostalych przy iyciu risk assessment -ocena ryzyka Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Kr6lewska Narodowa Organizacja Ratownictwa (brzegowego) SAR (International Convention on Marine Search and Rescue) .statek ratowniczy sling .ratowniczy ohrodek koordynacyjny operation .probable -pozycja prawdopodobna . .ratowanie Srodkami plywajqcymi by aircraft -ratowanie przez statek powietrznY co-ordination center (RCC) .Mipdzynarodowakonwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim SAR Convention .final -raport koncowy . paramedycy pararescue -pararatownicy person .siatka ulatwiajqca wspinanie po burcie seat ..aeronautical and maritime co-ordination lotniczo-morska koordynacja (akcji) SAR - .osoba . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR) .most probable position (of a distressed craft) -najbardziej prawdopodobna pozycja Cjednostki w niebezpieczenstwie) radar reflector -reflektor radarowy radar transponder -transponder radarowy radio equipment .oSrodek pomocniczy (RSC) ratownictwa unit -jednostka ratownicza rescue (equipment) .aparat ratowniczy -basket .radiostacja przystosowana do zrzutow .on-scene weather .stacja ratownicza sub-center (RSC) .kosz ratowniczy -boat .: poszukiwanie i ratowanie (statkow i rozbitkow) SAR operation .obsenvator. nieSC pomoc personnel -personel ratowniczy of survivors .Poradnik poszukiwania i ratowania dla statkow handlowych (dawniej) observer .akcja ratunkowa by maritime facility .sprzqt radiokomunikacyjny .os6b na pokladzie portable VHF radios for communication with the ship and boats deployed .rqczne VHF dla IqcznoSci pomiqdzy statkiem i zwodowanymi lodziami position -pozycja .droppable radio .sluzba SAR .osoba w niebezpieczenstwie in the water (PIW) .siatka ratownicza quoit -kr@ek ratunkowy scrambling net .personel paramedyczny.8.sprzpt ratowniczy apparatus .operacja ratownicza -plan -plan akcji ratunkowej -procedures -procedury ratownicze station .kana1 (1qcznoSci) na miejscu akcji co-ordinator (OSCs) .pot.distressed ...lo& ratownicza litter .szelki ratownicze (to) rescue -ratowak.rpczna.meldunek o pogodzie na miejscu akcji .na miejscu zdarzenia.koordynator na miejscu akcji radiocommunications -lqcznoSC radiowa na miejscu (akcji) paramedical personnel . na miejscu akcji channel .

contour .instruktaz personelu SAR @rzed akcjrl) briefing form .8.glowny przedmiot poszukiwan procedure -procedura poszukiwan .posmkiwanie kursami kroczqcymi skoordynowane (np.Srodek SAR (samolot.separations .odcinek poszukiwan (trasa poszukiwania.odcinek poprzeczny w schemacie poszukiwania .abandoning of the .jednostka poszukujqca (lodi.kurs poszukiwania .agencja macierzysta Srodka SAR incident .Srodek wzoru poszukiwania centre point .wykonanie (akcji) poszukiwania . 1odi itd.transponder radarowy .zawieszenie poszukiwan -team .zakonczenie poszukiwan .plan poszukiwan .creeping line .obszar poszukiwan coverage -pokrycie obszaru poszukiwan .prowadzii poszukiwania course .incydent SAR. okrqt.podobszar poszukiwan .surface -poszukiwania nawodne. SAFETY OF LIFE AT SEA personnel .radar -poszukiwanie radarowe rate -predkoSC poszukiwania . przez statek i samolot) --designation -wyznaczenie wzoru poszukiwan - - - - - - - - - - -- - -- - - - .cross . samolot) .region poszukiwan i ratownictwa area .debriefing of personnel .visual -poszukiwanie wzrokowe search and rescue radar transponder (SART) .grupa poszukujqca -the area thoroughly -przeszukai obszar staramie unit .(wspolrzpdne) punktu naroinikowego schematu poszukiwan --creep direction -kierunek romijania schematu poszukiwan . poszukiwania na powierzchni morza . Smiglowiec.odstppy (miqdzy statkami poszukujqcymi) sucessful -poszukiwanie skuteczne .(to) conduct . wypadek morski ocean incident .carry-off SART -transponder przenoiny .misja SAR.secondary object -drugorzedny przedmiot poszukiwan .sub-area .fixed SART . schemat poszukiwania -carryouta--wykonywai wzor poszukiwan. akcja SAR services .unsuccessful -poszukiwania nieskuteczne .commence search point (CSP) .quick -natychmiastowe poszukiwania .first -pienvszy odcinek poszukiwania leg .wypadek na morzu otwartym coastal incident -wypadek przybrzezny mission co-ordinator (SMCs) .narodowa organizacja SAR -mission .primary object .national organization .air -poszukiwanie powietrzne -and-rescue operation -operacja poszukiwania i ratowania and rescue region (SRR) .execution of .koordynator misji SAR .punkt rozpoczecia poszukiwan .sluzby SAR -tasking -przydzial zadan w operacji SAR (to) search -przesmkiwai search -poszukiwanie action plan .coordinated creeping line .centre of the .formularz instruktaiu co-ordinator (SCs) -koordynator SAR (SC) .wzor poszukiwania . przebyta jednym kursem) -loose line abreast -poszukiwai liniq tyraliery . realizowai schemat poszukiwan .transponder instalowany na Srodkach ratunkowych search pattern -wzor.(wspolrzedne) punktu Srodkowego wzoru poszukiwan --circle radius -promien okregu poszukiwan .przenvanie poszukiwan .) -dispatching SAR facility -uruchomienie Srodka SAR identification .briefing of - - - -- - - - - -- - - - - - -object .conclusion of .poszukiwanie konturowe corner point .obiekt poszukiwany pattern .poszukiwanie kursami kroczqcymi (spiralnie) .identyfikacja Srodka SAR --parent agency .suspending of the .raport (przesluchanie) personelu SAR po akcji poszukiwania -dedicated frequencies -czgtotliwoSci (radiowe) przypisane sluzbom SAR facility .

stacja ratownictwa .szerokoSC pasa przeszukiwania track -trasa.jednostka poszukiwawczoratownicza ship interface -zkqcze statkowe (umozliwiajqce np.siatka do wspinania sip (po burcie) Search and Rescue (SAR) .parallel sweep search.przeszukiwania trasami rownoleglymi (przez jednq jednostkg) radius -promien poszukiwan . coordinated .poszukiwanie metodq powipkszajqcego sip kwadratu radius -promien wzoru poszukiwania width .expanding square search .wz6r przeszukiwania (wzrokowego) scanning techniques -technika przeszukiwania . przekazywanie danych z urzqdzen nawigacyjnych do plawy EPIRB) situation report (SITREP) -raport sytuacyjny z miejsca akcji poszukiwawczo-ratowniczej -format .proporczyk.sector -poszukiwanie sektorowe size -wielkoSC schematu poszukiwan .wektor wiatru .dhgoSC schematu poszukiwania -parallel leg .(standardowy) format raportu sytuacyjnego .techniki wzrokowe scrambling net .poszukiwanie i ratowanie Radar Transponder (SART) .rocket .fala waves quelling -uhmierzanie fa1 -by means o f vegetable.wiatr .parallel tracks .windward -nawietrzna survivor -uratowany .initial SITREP -wstqmy raport sytuacyjny spotting techniques -techniki wykrywania station . non return (TSN) -poszukiwanie wzdM kursu.downwind .unit (SRU) - -- -- .skoordynowane przeszukiwania trasami rownoleglymi .life-boat stacja ratownictwa (wyposazona w lodzie ratownicze) streamer .transponder radarowy SART - -- - - - - -- -- . w s t e a banvna (do oznakowania zrzutbw wyposazenia) supplies and survival equipment -zaopatrzenie i wyposazenie ratunkowe surface movement -ruch (tu: Srodka ratunkowego. tor (poszukiwan) -track spacing .odcinki rownolegle w schemacie poszukiwania .latarka track line search (TS) -poszukiwanie wzdluz kursu (TS) ---with return (TSR) -poszukiwanie wzdlui kursu. zwierzpcych. rybnych wind .leeward -zawietrzna -wind vector .rownolegle trasy (poszukiwan) -parallel tracks search -poszukiwanie trasami rownoleglymi (przez kilka jednostek) .visual . bez powrotu visual contact -kontakt wzrokowy wave . fish oils przy pomocy olej6w roilinnych.rescue .sweep width . animal.stacja ratownicza (wyposazona w wyrzutnie linki ratunkowej) .pozostawat z tylu (o statku) w szyku poszukujqcych . z zawroceniem -.parallel sweep search . "oko" scanning pattern .z wiatrem .stacja .. rozbitka) po powierzchni morza torch .odlegkoSci (rozstaw) tras poszukiwan turn point -punkt zwrotu (na trasie poszukiwania) search light -reflektor szperacz scanner -obsenvator.szerokoit schematu poszukiwania length .dropping astern .

. paliwo.rozproszenie naturalne .rigid . pompowania popluczyn do morza) dispersant -dyspergant. Safety & Environment Manual podrgznik bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska [systemu QMS] leak -przeciek nitrogen oxides (NOx) .rozpuszczenie . w wodzie dispersal boat (vessel) -lodi (statek) do rozpraszania (neutralizacji) rozlewow olejowych --- - - . dyspergowanie.ochrona Srodowiska exhaust gases -gazy spalinowe -clean--czyste gazy spalinowe analysis . SAFETY OF LIFE AT SEA f Anti-pollution booms zapoiy przeciwroz floating boom string przegroda p&wajqca curtain boom przegroda kurtynowa balast Environmental protection .oil spill -rozproszenie rozlewu olejowego ecology .flexible -zapora elastyczna .emisja tlenkow azotu oil .oxidation . ropa bag .chemical .worek (do zbierania rozlanego oleju) content .plan zapobiegania rozlewom planning .analiza gazow spalinowych analyzer . rozproszenie przy uiyciu Srodkow chemicmych . sldadu spalin) fate of spilt oil -zachowanie sip rozlewu .osiadanie (na brzegu) Health.evaporation -parowanie (cieczy rozlanej) .dispertion -rozproszenie.osiadanie cza.odolejanie discharge criteria -kryteria zrzutu (ograniczenia dot.natural .sedimentation -sedymentacja.analizator (np.ekologia Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS) .utlenianie sip (cieczy rozlanej) .zapora sztywna clean-up operation -operacja oczyszczania - - contaminant -substancja zanieczyszczajqca contaminate -zanieczyszczaC contaminated-zanieczyszczony contamination -zanieczyszczenie contingency -zapobieganie (rozlewom) -plan .olej.zasady postppowania w sytuacjach awaryjnych dla statkow przewozqcych ladunki niebezpieczne - - - environment -Srodowisko environmetal protection . rozplywanie sip rozlewu .zawartoSC oleju (ropy) np.planowanie akcji zapobiegania i zwalczania rozlewow crude oil washing -mycie zbiornikow ropq deoiling .tlenki siarki emission . rozklad biologiczny . dyspergowanie .biodegradation -biodegradacja.dyspergowanie.ochrona Srodowiska boom -zapora (przegroda) plywajqca . stek rozlewu spreading-rozprzestrzenianiesip.dissolution . Srodek rozpraszajqcy (rozlew) dispersion -rozproszenie.stranding .8.

mycie zbiornikow .Cwiczenia grupy zwalczania rozlewow .-film -warstewka.Dobrowolna umowa armatorow zbiornikowc6w dotyczqca odpowiedzialnoSci za zanieczyszczenia (morza) produktami naftowymi vapour emission . rozlew tank washing . separator olejowy slick -plama olejowa spill .zbiornik Sciekow sanitarnych -treatment system -uklad oczyszczania Sciekow Shipboard Oil Polution Emergency Plan statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych - .reakcja na rozlew Oil Pollution Act (OPA) -ustawa (USA) ustanawiajqca zasady odpowiedzialnoSci za rozlewy olejowe oil record book -ksiqzka zapisow olejowych oily strips .natural .bioremediation zwalczanie rozlewbw przy uiyciu bakterii .dyspergowanie. szlam olejowy skimmer -zgarniarka sorbent .emisja par Vessel Response Plan (VRP) .utilization -utylizacja sewage .spalanie .mata (absorbujqca) pillow . odpadki .czeSC wagowa part per million (ppm) -cz&i na milion (miara zanieczyszczen olejowych) pollution -zanieczyszczenie .dispersation .mineral-based .air zanieczyszczenie powietrza .solid -odpady stale water ballast -balast wodny treatment .environmental .first rinse -wstepne spiukanie . mu1 - - --- - - - - -- -- - - - - -- - sulphur oxides (SOx) -tlenki siarki Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) . rozlewu paliwa response .odolejacz.barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) separator .odpady olejowe .oil .rozlew oleju. paliwa) drills .odpady plynne .poduszka nasiqkliwa (do zbierania rozlewu) .usuwanie zanieczyszczen olejowych team -grupa zwalczania rozlewow -team drill . oleju na wodzie) -patches .szlam.smugi (Slady) oleju part by volume .water -zanieczyszczenie wody response (options) .sorbent (material absorbujqcy rozlany olej) . rozproszenie .initial washings discharge -wstvne zdanie popluczyn (na lqd) sludge .Cwiczenia w zwalczaniu rozlewow .reakcja.odpady.oil .statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych waste .natychmiastowa reakcja (na rozlew) incident -wypadek rozlewu movement -przemieszczanie sic rozlewu --direction -kierunek przesuwania sic rozlewu speed -prcdkoSC przesuwania sic rozlewu -response . reagowanie na rozlew (to) spill -rozlaC (ciecz.sorbent syntetyczny spill -rozlew (cieczy.sorbent naturalny -pad .dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem - - -- .liquid .szlam z oleju.burning . paliwa incident .incydent dot.usuwanie zanieczyszczen olejowych --separating barge .zanieczyszczenie Srodowiska .pre-wash -mycie wstepne .zanieczyszczenia (rozlewy) olejowe pollution clearance .czcSC obj@oSciowa part by weight .sposoby reagowania .ograniczanie (rozlewu) .Scieki (tu: sanitarne) system -system Sciekow sanitarnych -tank .synthetic . film (np.sorbent na bazie materialow pochodzenia naturalnego .smugi oleju pollution .containing . paliwo) spillage -wyciek.recovering -zbieranie (rozlanej ropy) .oil clearance .immediate response .

<ci - + A .feeding unit/ zespdl przechowywunia i podawania odpadow iywno.stem/zbiornik wody z systemu odpadhw IywnoSci bilge well/ stndzienka zezowa Aily water separator/ separator wod zaolejonych . m a g e treatment obrobka Sciekdw zbiornik szlamu holding tank and discharge system .odpady r&ne i szklo waste management -zarzqdzanie odpadami food and wet waste iywnoik i odpady mokre food waste holding and .for residuals coming fi-om incinerator/ zhiornik i system zdawania pozostalo4ci pochodzqcych ze spalarki holding tank for water corningkbm thefood waste sy.MARPOL Convention -konwencja MARPOL nitrogen oxides (NOx) emission control la emisji tlenkhw azotu general waste and glass .i general waste shreded rozdrabniacz odpadow rriinych toprim/ prasa do miazdienia waste silo for a u J t ~ c f e e d ~ n ~ toma of I 1 ~ u l ~ emaWna do r/ Scierania na miazge sewam -. sludge oil .\icieki sanitarne odpady olejowe \ 0 - \ shore connection/ .

gazbw) discharge horn -prqdownica Bniegowa - di~charging nozzle -dysza wyplywowa (to) disconnect -odlqczyt.zestaw sprzqtu pianowego -- - - - - - - - - - - -- - -- -- .fire signal .appliances .gainica pianowa .fire-.tkmienie plomieni (np.koc azbestowy suit -ubranie azbestowe "B" class division .system .instalacja niskiego .instalacja wysokiego ciSnienia CO.system gaszenia - - - - -- -- .opanowanie pozaru deck water system -pokladowy system wody (do zwalczania pozarow) detector -wykrywacz (np.dry powder .przgroda (przeciwpozarowa) klasy "B" blanketing .ewakuacyjny aparat oddechowy t d .fire-.halon .azbest -blanket . stan awarii -battery -akumulatory awaryjne -exit -wyjicie awaryjne. tytan.droga ewakuacji explosive cargo -ladunek wybuchowy extinguisher -galnica .dwutlenek wqgla concentration ..system gainiczy.portable fire .proszkowy system gainiczy .przgroda (przeciwpozarowa) klasy "A" air typhoon .hand operated .gainica rqcma . .soda-acid . luk awaryjny route . system do gaszenia pozarow medium ..medium gaszqce..transportable CO.fluid .gainica .8.gahica plynowa .samozapalenie command station -postemnek dowodzenia compressed-airbreathing apparatus-aparat oddechowy na sprqzone powietrze control of fire . potas itd.malczanie poiardw "A" class division . combustible -palny -walls and insulation -palne Scianki i izolacje combustion -spalanie . s6d.urz&enia do gaszenia pozaru ..luk ewakuacyjny..warning .gainica Sniegowa charge .carbon dioxide . czynnik gainiczy extinguishing system . luk awaryjny set .spontaneous .droga ewakuacji (w razie pozaru) -hatch -luk ewakuacyjny..high pressure L co2 ciinienia CO. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Firefighting. droga ewakuacyjna fire pump ..gainica przenoina .awaryjna pompa p.fire-.alarm ostrzegawczy asbestos . type agregat iniegowy . kocem gainiczym) breathing air cylinder .oznaczenia (tu: drog ewakuacji) -way .foam . czynnik gainiczy .class D fire -pozar metali palnych (magnez.aparat oddechowy na sprqzone powietrze carbon dioxide (CO.) C 0 2 extinguishing system .foam type .gainica pianowa .compressed-air .system gaszenia --activation -uruchomienie systemu . ucieczka apparatus -oddechowy aparat ewakuacyjny .gainica proszkowa .class B fire -pozar piynow..ladunek do gainicy .szyb wyjicia awaryjnego way -droga ucieczki evacuation -ewakuacja hole .gainica wodna extinguishing -gahiczy agent -medium gaszqce.manual fire -rqczny alarm ppoz.syrena powietrzna (alarmowa) alarm -alarm .class C fire -pozar urzqdzen elektrycznych .stan zagrozenia.sygnal alarmu pozarowego .aparat oddechowy .butla z powietrzem do aparatu oddechowego breathing apparatus .koncentracja dwutlenku wegla class of fire -typ pozaru . .low pressure C 0 2 .pozar stalych materialow latwopalnych .fire-.uchodzenie.dry powder .pozarowa generator -generator awaryjny set -prqdnica awaryjna lighting -oiwietlenie awaryjne supply -zasilanie awaryjne escape .) . gazow i smarow latwopalnych .gahica halonowa .water .droga ucieczki scuttle . rozlqczyk disconnected -rozlqczony emergency .BCF (halon) .otw6r ewakuacyjny (trasowany do wypalenia) markings .fire-.class A fire .gainica halonowa .alarm poiarowy .

poiarowy hydrant wheel/ pokrgtto hydrantu hydrant adaptbr/ reduktor hydrantu international . szelki apairn+*.aparat oddechowy . ~ c h w y t foam fire extinguisher . .8.gadnica proszkowa ship-shorefive connection lqcznik p.gadnica pianowa - . .. poiarowy laricuch Sruby hydrant breathing apparatus holder/ nJdechowego . SAFETY OF LIFE AT SEA iFirefighting appliances sprzet przeciwpoiarowy tryskaczowego Hi-fog carbon dioxide cartridge pierced przebijak naboju g handle.hip-shore connection/ miedzynarodowy lqcznik p. head mask/ masku respirator/ respzrator W o o kaptur d / ubranie ognioodporne crow bar/ lorn nym powietrzem .

zwalczanie ognia. - -- -- - -- fire-party ..ogien.electrically activated -- - system urucha- miany elektrycznie explosion-proof -przeciwwybuchowy fall of temperature .drzwi pozarowe --impeding bulkhead -gr6dz opozniajqca rozprzestrzenianie sig pozaru --insulation .dual-purpose type .fire and bilge -pompa pozarowo-zgzowa . suit .koc pozarniczy . ezektorowa --remote starting -zdalne uruchamianie pompy pozarowej fire-resistance . i.konstrukcja (statku) zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia --bulkhead .toporek .inline inductor . zasysacz liniowy --ladder .grodi ogniotnvala --door .delivery hose -wqz tloczny .-system urucha..prqdownice do wgiy halon .sprzqt przeciwpozarowy fire-fighting team .rqkawice ognioodporne store .halonowy system gainiczy ppoz.crow-bar .system gaszenia pianq .branchman -prqdownik . nozzles -prqdownice do wqzy ppoz.Brodki zmniejszajqce palnoSC --retarding bulkhead ..froth fire - 8.delivery hose -wqz tloczny .sluzba pozarnicza fire-smothering .fireman's outfit -wyposazenie strazaka .grodi zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .lom .strai pozarna fire-detection -wykrywanie poiaru . pozarowa --retardants .zaluzje (do odcinania doplywu powietrza na otworach wentylacyjnych) fire-retarding-division-podzial spowalniajqcy rozprzestrzenianie siq ognia fire-risk -ryzyko pozaru fire-roll -rozklad alarmowy (lista alarmowa z podzialem obowiqzk6w w razie pozaru) fire-round -patrol pozarowy.izolacja ogniowa.tlumienie pozaru .toporek -hydrant (fire plug) -hydrant . ognioodporny bulkhead .hand axe .statek pozarniczy station -przystan statkow pozarniczych fire-boom ..fireman .magazyn sprzqtu ppoz.mieszalnik. zwalczanie pozarow.fire-indicator -wykrywacz poiaru fire-drill .branch pipe -prqdownica --bucket -wiadro pozarowe . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU miany pneumatycznie . ochrona przeciwpozarowa fire-prevention -zapobieganie pozarom flame-proof -odporny na plomienie.firemanship -pozarnictwo .ogniotnvaloBC.strefa pozaru fire-barge .. ognioodpornoSC fire-resisting .zespol ppoz.zagrozenie ogniowe.drabina strazacka --plug -hydrant pozarowy --resistant blanket ..kombinezon ochrony termicznej fire fighting .koc ognioodporny --resistant gloves .ogniotnvaly. .stroj ognioochronny (fire)-pump -pompa pozarowa .grodi ogniotnvala division . obchod prewen- -- -- - --- C Y ~ Y -- fire-safety -bezpieczenstwo pozarowe fire sand -piasek przeciwpozarowy fire-service .koc azbestowy --axe -toporek strazacki --blanket .asbestos blanket . wysokoBC podnoszenia . niebezpieczenstwo pozaru fire hose -wqze ppoz.delivery of a -wydajnoSC pompy -portable ejector -przenoSna p. pozarnictwo equipment .wykrywacz pozaru. ognioszczelny fire protection -ochrona przeciwpozarowa fire proximity suit .urzqdzenia pozarowe zone .fire-detector . czujka ogniowa .emergency -awaryjna pompa pozarowa .hatchet .przegroda ogniotnvala fire (retarding construction) .straiak fire-hazard . typu uniwersalnego -pneumatically activated .barka pozarnicza fire-bill -rozklad alarmu pozarowego fire-boat .piywajqca zapora przeciwogniowa fire-brigade .spadek temperatury fire . pozar appliances .(statkowa) sekcja pozarowa fire-patrol -patrol pozarowy fire-point -temperatura palenia fire-precautions-Brodki ostroznoSciprzeciwpozarowej.delivery head -wysokoBC pompowania.shutter .szkolenie pozarowe fire-(equipment) -sprzqt przeciwpozarowy .

ladunek latwopalny .coupling lqcznik do wgza .latwopalny storage .powolne rozszerzanie sip plomienia means of escape .rurociilg -delivery pipe -rurociilg zasilajqcy.swinging .8..roll of . wodna.gaz -cylinder -butla gazowa .zdalne zamykanie zaworow paliwowych of C 0 2 extinguishing plant valves .line linia wpzowa (ppoz.zawor rozgalginy portable fire-fighting equipment -przenoSny (podrgczny) sprzpt przeciwpozarowy port fire brigade -portowa straz pozama port fire officer .system przenohy podawania piany foaming agent .cradle -wychylny kosz na wqz - hose -wqz ppoz.manifold ..strumien wody.fire -piana gahnicza generator -wytwomica piany. prqdnicy wpza ppoz.portable . retardant .wqz zlozony w harmonijkg . SAFETY OF LIFE AT SEA .steam installation parowa instalacja ga- szenia poiaru fire-station .Srodek spieniajqcy gas .. tloczny .szpula do wpza.skrzynka urzqdzenia uruchamiajqcego remote (control) .dysza (np.gaz plynny vessel .gaSnica pianowa . ognioszczelny propagation .) .niedostatek tlenu piping .okrpt ppoz. .roztwbr pianotworczy system -galniczy system pianowy foam application system -system podawania piany -fixed---system staly podawania piany .) jet -dysza. wqz gigtki - - - -- --- - ignitable -zapalny ignite . strumien of water .zaplon incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.distribution -rurociilg rozprowadzajqcy .dozor pozarowy.zlqczka wpza .zdalne odcinanie wentylatorow silowni - - - - - -- .zdalne sterowanie .glowny rurociilg wody do zwalczania pozarow.fittings osprzgt wpzowy .rozprzestrzenianie sip p.odpomoiC na wysokie temperaw .odpomy na p. prqd wody spray nozzle -prqdownica wielostrumieniowa low flame spread .flaked . rozpylacz. magistrala pozarowa -hydrant .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana .chemical -piana chemiczna compound .installation .hydrant . zwijak do wpza .sklad materialow latwopalnych international shore connection -lqcznik migdzynarodowy (lqcze ppoi..zapalak (sig) ignition .czynnik pianotworczy extinguisher .liquified .Srodki ewakuacji monitor . r..fuel valve closing . gazowa) do tlumienia pozaru .highly ...gazowa instalacja tlumienia pozaru .op6hiacz plomieni flammable cargo -ladunek palny flammable mixture spillage -rozlew substancji palnej flash point -temperatura zaplonu flue gas system .miejsce zbiorki w alarmie pozar o w fire-stations -rozklad alarmowy fire-wall -przegroda ogniowa fire-warp -(najczpSciej stalowa) lina podawana na beczkp przy przeladunku towarow niebezpiecznych fire-watch .miejsce zdalnego sterowania zaworow instalacji gazowej CO.mechanical piana (gainicza) wytworzona mechanicznie -portable -equipment -przenoiny sprzpt pianotworczy solution .reel . wachta p.gas gaz do tlumienia pozaru . generator p.zwinipty wqz -socket . switching off engine room fans .arrangement instalacja (parowa.. dzialko wodne nozzle .. flame -plomien --proof . zapalny cargo .fire-main . do gahicy) heat resistance .oficer straiy portowej refractory -ogniotrwaly release -urzqdzenie uruchamiajqce system cabinet .) oxygen deficiency .zbiomik gazu halon -halon hanger -wieszak (np.

.Fire detection and fighting systems systemy wykrywania i zwlaczania poiaru release cabinet/ skrzynka zvwania zawordw -------.---------- C02 discharge piping/ rurociqg rozladowania butli CO. protected space/ pomieszczenie chronione Jive detection and alarm system system wyktywczo-alarmowy door switch open/close wlqcznik zamkniecia drzwi deck indication/ czujka temperaturowa y chemicalpowder system ystem proszkowo-chemiczny - release cabinet/ nitrogen cylinders/ powder vdsse~/ butle z azotem zbiorniki proszku vessel/ zbiorniki proszku gas cyhnders/ butle gazowe r--- .--.

automatic detection system .okreilid konieczny per.) -pump -pompa instalacji tryskaczowej .oundfire alarm . SAFETY OF LIFE AT SEA Phases offire fighting -f a q zwalczanic poiaru . sonel i przydzial zadari .refrigerated .rozpo. samodzielny breathing apparatus .main .ontintie until fire is extinguished .system gaszenia poiarow za pomocq pary smoulder -tliC sig solution .switching off of holds fans . jakzapobiec rozprzestrzenianiu sir poiaru letermine the requiredpersonnel andfire-figh.zbiornik . np.chlodzony zbiornik gazu test -test .) safety belt -pas bezpieczenstwa seat of the fire . ting assignments .automatyczna instalacja wykrywcza dymu -detection system -system wykrywczy dymu detector -wykrywacz dymu helmet -helm dymowy indicator -wykrywacz dymu -mask -maska przeciwdymowa -respirator .dysza wodna.automatic automatyczna instalacja tryskaczowa head .ocenidpoiar ietermine the class offire . owad akcje do wygaszenia ognia -- - - - - -- h foam gun dzialko pianowe vertical movement spontaneous ignition -samozapalenie sprinkler -instalacja tryskaczowa . klapa dymowa smothering -tlumienie ognia agent .irodek do tlumienia (pozaru) line -rurociqg systemu tlumienia ognia .wodny test szczelnoSci butli . czqd procedure zwalczania ognia .okre. ge and location offire .samozapalenie.pressure .aparat oddechowy izolacyjny self-extinguising .steam system .zbiornik izolowany .stablish proper communications between brid.czynnik pianotworczy space protected -pomieszczenie chronione by C 0 2 system .dysza stozkowa smoke -dym .shore connection .samogasnqcy self-heating -samozagrzewanie(sig) self-ignition . scem akcji )eginprocedures for attacking thefire .kontynu.cylinder . s'lid wlas'ciwy sposdb gaszenia ietermine how to prevent the spread of the fifin -ocenit. ppoz.okreilit klase po zaru ietermine appropriate extinguishing agent okreSlid wlas'ciwy czynnikgas'niczy ietermine appropriate method ofattack.zawor z koric6wkq do -- - -- - - - podlqczenia do instalacji lqdowej ventilation -wentylacja shut off -zatrzymanie (odcigcie) wentylacji water jet .hydrostatic .obchod (statku..zawor butli . samozaplon shielded nozzle . prqdownica - - .zawor glowny .zdalne odcinanie wentylatorow ladowni rotary branch -prqdownica wirujqca rounds .maska przeciwdymowa shutter -przeslona dymowa.test ciinieniowy time delay -zwloka czasowa valve -zawor co2 ntal movement am solution supply/ guLremote control hydraulic tubes/przewody hydrauliczne zdalnego sterowania dziaikiem .pomieszczenie bronione 8.tryskacz (instalacji ppoi.water -wodna instalacja tryskaczowa standard fire test .insulated .znormalizowana proba ogniowa tank .ustanowid odpo.ir6dlo poiaru self-contained -niezalezny. wiedniq lqcznoid pomiedzy mostkiem i miej.oglosid alarm poiarowy "eport location offire -podad lokalizacje po iaru na mostek m e s s fire .

arteria .konczyna gorna liver -wqtroba lung .brachial .infectious .conjuctiva .piuco .aorta .lower .zrenica .g6rna powieka finger -palec .raport medyczny quarantinable diseases -choroby kwarantannowe - - - .tqtno.abdominal .niskie ciinienie krwi cardiac massage -masaz serca heart .venous haemorrhage .cukrzyca .recurring .serce attack .stop the bleeding .low .thumb .middle -palec irodkowy .femoral -tqtnica udowa .choroba nawrotna epilepsy .palec serdeczny .8.choroba .aorta brzuszna artery .choroba zakazna .source of .subclavian .iris -tqczowka .axiliary -tgtnica pachowa .retina .tqtnica ramienna . padaczka illness .cukrzyca disease .epilepsy .ciaio bronchus -oskrzele cerebrum -mozg diaphragm -przepona duodenum -dwunastnica eye .choroba .severe loss of blood -powazny uplyw krwi .upper .lens .gardio rectum -odbytnica skin .arterial haemorrhage -krwotok tqtniczy -profusely -mocno krwawiqcy .zrodio krwawienia .tqtnica podobojczykowa bleeding -krwawienie .konczyna dolna .atak serca atrium -przedsionek .soczewka .skora spleen .little .maly palec .spojowka . puls vein -iyla - - - - - -- - deseases and illnesses .rogowka .odbyt appendix -wyrostek (robaczkowy) body . o ostrym przebiegu .przegub - - - blood circulation -krqzenie krwi aorta .iliac .pupil .siatkowka eyelid -powieka .choroba ostra.b61 serca trouble -problemy z sercem ventricle -komora serca pulse .zatamowak krwawienie .report of . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU First medical aid pierwsza pomoc medyczna human body -cialo ludzkie anus .choroby i stany chorobowe aquired immune deficiency syndrome (AIDS) -nabyty zespoi braku odpornoici allergy -uczulenie diabetes .arteria biodrowa .ciinienie krwi -high--wysokie ciinienie krwi .krwotok iylny (to) bleed -krwawik blood -krew circulation -krqienie krwi pressure .left .tqtnica szyjna .heartbeat -bicie serca pain .epilepsja .iledziona stomach -zolqdek trachea -tchawica ureter -moczow6d urinary bladder -pqcherz moczowy wrist .right -prawe piuco nasal cavity -jama nosowa oral cavity -jama ustna pancreas -trzustka pericardium -osierdzie pharynx .cornea .epilepsja.index -palec wskazujqcy .third .diabetes .lewe piuco .acute .dolna powieka .lower .oko .carotid .kciuk fingernail -pamokiek intestine -jelito kidney -nerka larynx -krtan limb -konczyna .upper .

widok z przodu .main parts top of head/ cz& wierzchnia frontal region of head/ czgiC przednia side of head/ czeiC boczna chin/ podbrodek nose/ nos mouth/ usta neck front/ szyja. przdd chest/ klatka piersiowa abdomen/ brzuch: central upper/ centralna gorna upper abdomen/ cz& gorna central lower abdomen/central nu goma cz& brzucha lower abdomen/ dolna cz@ groidpachwina -' scrotum/ mosznapenis/ penis testicles/ jqdra I dloni front of leg/ przod nogi tight/ udo: upper tight/gbrna cz& middle tight/ cz& irodkowa lower tight/ czeSC dolna knee/ kolano calf/ lydka foot/ stopa ankle/ kostka toes/palce stopy heel/ pieta anterior view .8. SAFETY OF LIFE AT SEA I.luman C body .

unieruchomiC .ranna osoba nausea .oddychanie usta-nos resuscitation -resuscytacja .BmierC deceased .declaration -deklaracja kwarantannowa .dues -oplaty kwarantannowe .choroba morska - - - - -- - irregular .osoba zmarla -handling of person -postwowanie ze zmarlym deviation .slaby puls respiration -oddychanie .opieka .drogi oddechowe concussion -wstrzqs contused -kontuzjowany death . w o h ) fracture -zlamanie .oddychanie regularne .fee -oplata kwarantannowa .-plytki oddech care .harbour -port kwarantannowy .8.artificial .oddychanie nieregularne .opieka medyczna - consciousness -przytomnoSC.umiarkowana hipotermia -prolonged immersion -dlugotnvale zanurzenie .stan uratowanego victim .regulations -przepisy kwarantannowe .symptoms in .weak . utrata sil fatality -wypadek Bmiertelny hospitalization -hospitalizacja human remains .survival time .to perform -wykonaC resuscytacjq - - - - .(to) immobilise .dewiacja. BwiadomoSC . zranienie reanimation -reanimacja .pomoc .medical first -pienvsza pomoc medyczna artificial respiration .lekka hipotermia .unconscious .light .cialo obce (np.shallow .ofiara.pomoc medyczna aid .sztuczne oddychanie - - - - - - - - mouth-to-mouth . zboczenie (statku) z trasy (to) drown -utonqt drowning -utoniqcie evacuation -ewakuacja -medical ewakuacja medycma. rozbitek pozostaly przy jciu survivor's condition .choroba occurence -zdarzenie personal injury -uraz.czas przetnvania survivor -uratowany.semi-conscious -polprzytomny . ewakuacja chorego.conscious -przytomny .flag -flaga kwarantannowa .osoba ranna -badly -powaznie ranny person .expected survival time .regular .nieprzytomny electric shock -porazenie prqdem foreign body .(to) locate .render -udzieliC pomocy breathing -oddychanie -passages .stanowisko ewakuacyjne exhaustion -wyczerpanie. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU . ranny w wypadku morskim Medical aid . poszkodowany.anchorage -kotwicowisko kwarantannowe -buoy -plawa kwarantannowa . rannego station .objawy hipotermii injured .severe -powazna hipotermia .heat loss -utrata ciepla .spodziewany czas prze j c i a .stqzenie poimiertne shipwrecked person -rozbitek sunstroke -udar sloneczny sunburn -oparzenie sloneczne survival time .medical .czas przej c i a .moderate .szczqtki ludzkie hypothermia -hipotermia .oddychanie usta-usta .problem -klopoty z oddychaniem .sztuczne oddychanie assessment of victim .signal -sygnal kwarantannowy .zlokalizowaC zlamanie paralysis -paraliz pulse -puls .ocena (stanu) ofiary assistance -pomoc .station -stacja kwarantannowa - quarantine -kwarantanna severe acute respiratory syndrome (SARS) zesp61 ostrej niewydolnoici oddechowej sickness .to perform -reanimowaC rescued -uratowany rigor mortis .first -pienvsza pomoc .mouth-to-nose .ofiara vital signs -oznaki zycia - Marine casualty ..report -raport kwarantannowy .

8. SAFETY OF LIFE AT SEA Human body .gldwne cz&i head/ glowa: side of head/ cz& boczna top of head/czeiC wierzchnia back of head/ czeSC tylna back of neck/ tyl szyi trunk/ tuldw: shoulder/ bark scapula region/ okolice lopatki armpit/pacha arm upper/ ramie back upper arm/ tyl ramienia elbow/lokieC spinal column/ kregoslup: upper part/ czeSC gdrna middle part/ czqiC irodkowa lower/ czeiC dolna kidney region/ okolice nerek forearm/ przedramie back lower arm/ tyl przedramienia wrist/przegub dloni thumb/ kciuk palm of hand/ dlon back of hand/ wierzch dloni - tight/ udo: upper/ cz& gdrna middle/ czqSC Srodkowa lower/ cz& dolna back/ tyE back of knee/ tyl kolana calf/ lydka - foot/ stopa toes/palce stopy heel/pieta posterior view .main parts cialo ludzkie .widok z tylu .

fitness certificate -Swiadectwo zdrowia .treatment -wstepna pomoc medyczna .stan pacjenta is serious .compress . leku) of oxygen -podawanie tlenu anaesthetic .stan zdrowia safety pin .subcutaneous .leczenie medical -medyczny advice -porada medyczna --by radio . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU suffocation -uduszenie sight test -badanie wzroku symptoms -objawy unconscious -nieprzytornny urine -mocz poisoned -zatruty -poisoned with CO .pomoc medyczna administration -podawanie (np.assistance pomoc medyczna .stan pacjenta jest powazny transportation .zatruty tlenkiem w a l a Medical aid .krople do oczu first aid outfit -zestaw pienvszej pomocy.szok pourazowy symptoms .inhalator International Medical Guide for Ships -Mipdzynarodowy poradnik pomocy medycznej na statkach injection -zastrzyk . zestaw lek6w (wyposazenie statku) equipment -wyposazenie apteki okrqtowej -locker .opatrunek .help -pomoc lekarska .z.radiowa porada lekarska .6rodek przeczyszczajqcy medical chest -apteczka okrqtowa. podskomy insulin . wyposazenia apteczki okrptowej.objawy pourazowe previous surgery -wczeiniejsze zabiegi (chirurgiczne) physical welfare .Srodki przeciwbiegunkowe anti-histamine -Srodki antyhistaminowe anti-septic cream -ma66 antyseptyczna anti-seasicknesspills -piguiki przeciwko chorobie lokomocyjnej anti-tetanus -Srodki przeciwtqzcowe aspirin tablets .certificate Swiadectwo medyczne .aspiryna w tabletkach bandage -bandaz .initial .intramuscular .board -komisja lekarska .attendance -wizyta lekarska .formularz skierowania do lekarza -scales -wyrnagania dot. zestaw wymaganych lekow i instrumentow - .radio -radio medycme - medical -medyczny - - - - -request for medical assistance -zqdanie udzielenia pomocy medycznej service . apteczka pienvszej pomocy hospital admission -przyjqcie do szpitala inhaler .evacuation ewakuacja medyczna (rannego lub chorego) .apteczka okrqtowa -requisition form .zastrzyk domiqiniowy .insulina laxative .agrafka scissors -noiyczki sleeping pills -tabletki nasenne splints -lupki sticking plaster -plaster stretcher -nosze suppositories -czopki - - -- - -- .transport pacjenta post-treumatic -pourazowy shock .obsluga.leki ear drops .6rodki przeciwbolowe patient -pacjent condition .urgent advise -pilna porada medyczna Medical First Aid Guide .8.examination -badanie lekarskie .krople do uszu eye lotion .request for -z 'qdanie porady medycznej . pomoc medyczna treatment .elastic -bandaz elastyczny cotton wool -wata disinfectant -Srodek dezynfekujqcy dose -dawka drugs .attention -pomoc medyczna .6rodek mieczulajqcy antibiotic -antybiotyk anti-diarrhoea .aid -pomoc medyczna .leki taken -przyjmowane leki painkillers .Poradnik pienvszej pomocy medycznej Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) Poradnik pienvszej pomocy medycznej do uzytku w wypadkach z udzialem towarow niebezpiecznych medication .

8. shin bone/ koid goleniowa tarsus/ step heel bone/ kos'd piety rnetatarsus. thigh bone/ koid udowa patella. brooch bone/ ko4C strzaikowa tibia.anterior view/ szkielet .skeleton cialo ludzkie . sternum/ mostek upper arm bone/ ramie ribs/ zebra spinal column/ kregoslup: upper part/ czeid gorna middle part/ czeid irodkowa lower part/ czeid dolna ulna/ koid lokciowa ilium/ koiC biodrowa pelvis bone/ miednica radius/ koiC przedramieniowa sacrum/ koid krzyzowa carpus/ nadgarstek wrist joint/ koici przegubu dioni metacarpus/ irodrecze fingers bones/ koici palcow coccyx/ koid guziczna femur.foot bones/ koici irodstopia bones of the toes/ kos'cipalcdw stopy skeleton . SAFETY OF LIFE AT SEA f Human body .widok z przodu .szkielet skull/ czaszka frontal bone/ koid czolowa temporal bone/ koid skroniowa upper jaw/ szczeka gbrna lowerjaw/szczeka dolna clavicle/ obojczyk shoulder joint/ staw barkowy scapula/ iopatka breast bone. knee cap/ rzepka fibula.

rozstroj zolqdka (to) suffer .internal .rozlegla rana .rana.dull .wymioty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. .cierpiek (to) sweat .open .uninjured person .poparzony .serious -powazny wypadek bruise .serious -powazne rany.external .opatrunek wounds and injuries .obrzqk swollen .(to) attempt -usilowak popelnik samobojstwo torn away .silny b61 poison .rany accident -wypadek -wypadek imiertelny . obrazenia .fracture . rana.incision .injuries sustained .burns .szczepionka wound dressing .internal -krwotok wewnqtrzny injury -uraz.severe .bo1 zqba throbbing (pain) -bo1 pulsujqcy ulcer -wrzod vomiting .opatrzyk ranq . obstrukcja dehydration -odwodnienie diarrhoea -biegunka earache -bo1 ucha fever .concussion -wstrzqs mozgu .samobojstwo .fatal .szczepienie vaccine .fatal - - Soreness .extent of -rozmiar obrazen .laceration . opaska uciskowa tweezers -pinceta vaccination .dolegliwoSk abscess .shallow . zmiazdzony .Swiszczqcy (oddech) (to) breath -oddychak caught -kaszel clammy -wilgotna (np.dislocation . -bo1 promieniujqcy ku.obrzqkly.(to) feel pain .rozlegle poparzenia .czuk bo1 -pain radiated to .plytki oddech .obrazenia zewnqtrzne . obrazenia .crushed -przygnieciony.puncture .hit .oparzenia . zakainy shivering -dreszcze sore .burnt .rana szarpana .(to) dress a .szok cieplny heat-stroke -udar cieplny infection -zakazenie.rana ciqta .extensive bums .drugorzqdne zranienia .doznane obrazenia suffered .zlamanie skomplikowane .crushed -zmiazdzenie .personal -uszkodzenie ciala.ropien.tepy bo1 .stluczenie burns and scalds -poparzenia .zlamanie . infekcja migraine -migrena pain .extensive .zranienie Smiertelne . obrazenia . zranienie .considerable -powazne zranienie .compound . wrzod backache -bo1 plecow breath .b61 .zlamanie otwarte .cut .uderzony .oddech .osoba niezraniona .simple .zwichniqcie .zlamanie proste haemorrhage -krwotok . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU (to) swollow -polykak thermometer -termometr tourniquet -krqpulec.wheezing .work -uraz wskutek wypadku przy pracy suiside .secondary .urwany wound ...trucizna poisoning -zatrucie redness -zaczenvienienie rush -wysypka septic -septyczny.gorqczka headache -b61 glowy heat-shock .pocik sic swelling .bruised . zranienie.obrazenia wewnqtrzne .bolesny stomach< zolqdek ache -b61 iolqdka upset . opuchly toothache .severe -powazne poparzenia contusion -rana tluczona crushing -zmiazdzenie dislocation -zwichniqcie fracture -zlamanie . skora) congenital defect -defekt wrodzony constipation -zaparcie.obciqty .doznane rany.rana kluta wounded -ranny . zranienie .kontuzjowany .8..

and blood pressure . SAFETY OF LIFE AT SEA Medical Evacuation (Example of Report) . forma i iloSC wszelkich podanych lekow 0 time of last food consumption . including apparent cause and related history .nazwa statku i radiowy sygnal wywolawczy 0 position of the vessel.nazwisko pacjenta. kurs i prqdkohC 0 patient's name. puls.pozycja statku.oddech pacjenta. and whether a physician or other medically trained person is aboard . how the accident occurred .8. gender. wlqcznie z oczywistq przyczynq choroby i jej historiq 0 symptoms .typ. port przeznaczenia 0 estimated time of arrival. czas.objawy 0 type.czy statek ma apteczkp i czy lekarz lub inna osoba z wyszkoleniem medycznym znajduje sip na statku 0 whether a suitable clear area is available for helicopter winch operations or landing . pleC.nazwisko. pulse rate.poprzedni i nastqpny port zawinigcia.dodatkowe stosowne uwagi .w razie wypadku . form. age. temperatura i cihienie krwi 0 location of pain . adres i numer telefonu agenta statku 0 last port of call. and language . time. next port of call. or be moved . narodowoSC i jqzyk 0 patient's respiration. nationality.ewakuacja medyczna (przyklad raportu) 0 name of the vessel and radio call sign . port of destination . and amounts of all medications given .czas ostatnio spoiytego posilku 0 ability of patient to eat. and ETA to next port of call . ETA do portu przeznaczenia 0 communications and homing signal available .czy dostqpne jest wolne od przeszkbd miejsce dla lqdowania Smiglowca lub operacji podnoszenia chorego 0 name.lokalizacja b61u 0 nature of illness or injury. picia. drink.zdolnoiC pacjenta do jedzenia. address and phone number of vessel's agent .rodzaj choroby lub rany. course and speed . walk.jak on nastapil 0 whether the vessel has a medicine chest. chodzenia lub przemieszczania go 0 with accident cases. temperature. wiek.lqcznoSC i dostqpne sygnaly naprowadzania 0 additional pertinent remarks .przyblizony czas przybycia.

spelniaC (wymagania.8.oficer b. stan awarii standard -wzorzec..stan zagrozenia..gotowoSC w stanach zagrozenia suspend -zawiesiC -procedure -procedura postepowania w sytua certificate . standard and contingency manual -podrqcznik postq.document of .Srodki bezpieczenstwa .odpowiedzialnoSC na mostku routines -rutyna.periodical . odpowia.approval -zatwierdzenie certyfikatu documentation .instrukcja .oficer b.-powaina niezgodnoSC dzania bezpieczenstwem deficiency -niedocizgniqcia manual (SMM) .internal .QMS) .non-.. weryfikowai guidelines -wytyczne verification -sprawdzanie.reneval ..tymczasowy dokuprecautions .odpowiednia akcja objective evidence .zdarzenie niebezpiecz.audit requirements -wymagania .wdrozenie closed space -pomieszczenie zamkniqte manual -podrqcznik systemu QMS (to) comply .- --- - - - . designated person -osoba wyznaczona system (SMS) .sprawdzak.safety -bezpieczenstwo dab przepisom) .Srodki bezpieczehstwa ment zgodnohci supervisor -inspektor b&pieczenstwa pracy .reneval -w.major now.niezgodno6C .annual -weryfikacja coroczna instruction .additional -weryfikacja dodatkowa na . niedociqgniqk. effective -efektywny security -bezpieczehstwo emergency .ksiega zarz&ania b.initial .dokument zgodnoici .dokumentacja check list .ocena wstqpna.mandatory -wymagania obowiqzkowe bridge procedure -procedury (postepowania) responsibility . norma.zawiesiC certyfikat. statku .syscautionary signal -sygnal ostrzgawczy tem zarzqdzania jakoiciq certification .Interim -tymczasowy certyfikat zarzq.ship's officer .appropriate .polecenia stale obowiqmjqce prepardness ..nie.dzialanie korygujqce (majqce observation -spostrzezenie na celu usuniqcie brakbw.quality -wzorzec jakoSci.instrukcja operacji przeladunkowych assessment -ocena periodical evaluation -oceny okresowe .Operational Manual Cargo Handling (OMCH) zgodnoSci) . nadanie .audit wewnqtrzny . poczqtkowa preventive inspection-inspekcja zapobiegaw.weryfikacja hazardous occurence .lista sprawdzajqca. ostroinoSC Quality Management System (QMS) . akcja bezpieczenstwem. postepowanie rutynowe bridge order book -ksiqzka polecen kapitana review -przeglqd caution -uwaga.certyfikat zarzqdzania b.convention -wymagania konwencyjne .dow6d obiektywny .initial -weryfikacja wstepna International Safety Management (ISM) Code .interim document of . standard jakohci powania w stanach awaryjnych i zagrozenia standing orders .niezgodnoSC safety management -zarzqdzanie bezpieczenconformity -zgodnoSC (tu: z zasadami kodekstwem su zarzqdzania bezpieczenstwem .system zarzqdzania b.company -wymagania kompanijne . . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Main Shipboard Manual (MSM) -glowna instrukcja statkowa (w systemie zarz&ania action -dzialanie.periodical -w.corrective .non.external .safety . lista kontrolna implementation.audit dotyczqcy bezpieczenstwa . w razie zagrozenia Swiadectwo endanger -narazaC na niebezpieczenstwo to (verify) .ocena okresowa cza .SMC) certificate .audit zewngtrzny . zawiesiC acjach awaryjnych.ocena dla odnowienia Swiadectwa procedure -procedura audyt . okresowa -Mi~dzynarodowy kodeks zarzqdzania bez. firmy compliance -zgodnoSC (z przepisami) measures .wydanie Swiadectwa.company officer . odnowieniowa pieczenstwem Safety -bezpieczenstwo - - - ----- --- - - - - -- -.

pylowa chemical cartridge respirator/ maska arzeciwchemiczna z pochlaniaczem air fed helmet/ maska p.8.wykrywacz gazdw key pad/ plytka przyciskow alarmowe material/ material odporny na Scieranie .pylowa z zasilaniem powietrznym safety harness :zelki bezpieczeristwa chipping goggles/ okulary ochronne do stukania rdzy welding goggles/ okulary spawalnicze chemical cartridgel maska p. SAFETY OF LIFE AT SEA / Safety equipment wyposaienie bezpieczeristwa respiratory protection ochrona drdg oddechowych aist strap b d k / sprzqczka Pass dust respirator/ maska p.chemiczna z pochianiaczem dust protecting masW maska przeciwpyiowa gas protection suit strdj gazoochronny welding gloves/ rckawice spawacza full vision facemas maska z szerokim wizjere gas detector .

filtr do maski przeciwpylowej dust protecting mask -maska przeciwpylowa ear defenders .drabinka bezpieczenstwa lamp .okulary ochronne -helmet .odziez ochronna.kask ochronny.ochronny cloth . ochronny shield -przylbica spawacza hook -hak . karabinczyk .clip .przepisy bezpieczenstwa goggles . pylowa .safety -kask bezpieczehstwa.gas -wykrywacz gazow (w zbiornikach) . k.sluchawki ochronne .hak zapadkowy .ochrona. karabinczyk . gumowo-plastikowe . plastic .industrial (przemyslowe) bezpieczenstwo PracY ladder .fall .siatka zabezpieczajqca trap gloves -rgkawice .samoistnie bezpieczne (urzqdzenie) multigas detector -wykrywacz gaz6w oilskins .analizator (zawartoici tlenu w powietrzu) oxygen respirator .latwo widoczne ubranie explosimeter .rqkawice olejoodporne . wykrywacz gazow (palnych) eye-shield .kask ochronny rain suit with hood -ubranie przeciwdeszczowe z kapturem safety -bezpieczenstwo -belt -pas bezpieczenstwa -code -kodeks bezpieczenstwa.instrukcja (np. gazowa gas tight -gazoszczelny gas measuring instruments .rqkawice ochronne .olejo/kwasoodporne buty wysokieizwykle .lampa bezpieczenstwa - - - - - - - - -- - - - -- - . zabezpieczenie .anti slip zabezpieczenie przeciwpoilizgowe .multi gas -wykrywacz uniwersalny dust mask -maska p. robocze .maska p.oil resistant .hak zatrzaskowy.ochronniki sluchu ear muffs -ochronniki shchu ear plugs .calliper -hak zatrzaskowy.rqkawice kwasoodporne hard hat -kask ochronny - - -- -- - - - - - helmet -kask protective . o podeszwie gumowej -with steel toe caps -buty ze stalowymi oslonami palcow boilersuit -kombinezon cartridge -wklad filtrujqcy maski -holder . szkolenie booklet . helm ochronny hook .protective .spring -karabinczyk instruction . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Personal protective equipment (PPE) -odziei i sprzqt ochronny antiskid -przeciwilizgowy anti slip tape -taima przeciwpoilizgowa boots -buty (wysokie) .aparat tlenowy do oddychania personal error -blqd osobowy precautions .rubber -buty gumowe (kalosze) .bawelniane r.zatyczki do uszu (korki) easily visible coat .kask ochronny . odziei robocza -helmet .safety work shoes -buty robocze (niskie) .safety work -with steel toe .b. oslona.rubber -rqkawice gumowe .instrukcja.disposable .(nieprzemakalne) ubranie sztormowe overall -kombinezon oxygen analyser .ear .sk6rzane r.irodki ostroznoici protection .rubber-soled shoes .8.lina zabezpieczajqca przed upadkiem przy pracy na szczycie pokladowego ladunku drewna .safety -hak zapadkowy . robocze .irodki ochrony osobistej protective .buty robocze ze stalowymi noskami .urzqkenie do pomiaru stqzenia gazu gangway net .oslona oczu faceshield -oslona twarzy spawacza gas mask .rubber.working leather .eksplozymetr.personal .obshgi) w formie broszury intrinsically safe .non slip soles -buty o podeszwie przeciwilizgowej .oiVacid resistant boots/shoes .obudowa wkladu filtrujqcego detector -wykrywacz .working cotton .maski jednorazowe filter .r.acid resistance .

linka bezpieczenstwa -operational bezpieczenstwo eksploatacyjne (np. SAFETY OF LIFE AT SEA lines .8. lampa kablowa working cloth non-inflamable-odziez robocza. urzqdzenia) shoes -buty bezpieczne - -- wandering lead -kablbwka. niepalna .

Tools .sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Berthing and port manoeuvering -cumowanie i manewry portowe 3. Mooring operations . Steering . Small elements -elementy drobne 19. Paints and painting -farby i malowanie 12. Seamenship and maintenance wiedza okretowa i konserwacja 1. Gauging and ullaging . Knots and splices . Grease and greasing -smary i smarowanie 15. sprzptanie 10. Cleaning . Inspections and surveys -inspekcje i badania 18.narzedzia .korozja i rdza 11.cumowanie 6.liny i prace z linami 8. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicp 2.manewrowanie lodzip 7.wezly i sploty 9. Cargo gear handling -obsluga urzpdzeli przeladunkowych 5. Ropes and rope works .sterowanie 13. Ship's fenders -odbijacze statkowe 14.9. Maintenance and repairs -konserwacja i naprawy 17.czyszczenie. Corrosion and rust . Failures and damages -defekty i uszkodzenia 16. Boat handling .

03.Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchor home/ kotwica nu miejscu anchor above the water/ kotwica nad wodq kotwica pod powierzchniq wody natural sheer/ normalne odchylenie statku od kierunku laricucha kotwicznego F anchor under the & chain up and down/ anchor aweigh/ laricuch w pionie kotwica puicila chain drawing astern/ laricuch patrzy do tylu \ Lrie7\ I working anchor/ kotwica trqmajqca I 1 . 01.00 stawanie na dwdch kotwicach U II moor head and zakotwiczyC nu k c . chain draw ahead/ chain draw I1 o%lock/ ricuch patrzy na wprost chain draw I o'clock/ laricuch patny nu godz.00 riding cabb na r e n y lazy cable/ kotwiczny luiny laricuch ' chain draw 9 okloc w 3 o'clock/ atny nu godz. dziobowej i rufowej chain draw astern/ laricuch patrzy do tyt chain draw astern/ laricuch patrzy do rylu note: directions also given in points!/ kierunki podawane takie w rumbach .

heave up -wybieraC kotwicg .stan* na kotwicy . kotwiczny)! .awake! -przygotowana! (k.come to -rzuciC kotwicc.kotwica podwieszona dragging -pelzanie kotwicy .luzowaC.drop .rzuciC kotwicg! .9. rezerwowe permition .weigh anchor .stoppers on! -zaloiyC stopery ! up! . odkotwiczaC anchoring-rzucanie kotwicy.trip the .drop the .do oporu.cable draw astern! .kotwica na miejscu! up! .render cable! .heave a cable short -podebraC (skr6ciC) lancuch kotwiczny - - - - - - - - - -heave around -wybieraC lancuch na windzie .stand-by to drop! .rzucaC kotwice ground .podnosiC kotwicg! .veer away! .luzowaC stopniowo (lancuch)! anchor (reports) .shorten in cable! -podebraC (1.podnosiC kotwicg.Bwiatlo kotwiczne is aweigh -kotwica podniesiona station . wyluzowaC! (lahcuch) -pay away! .(to) bite .wydawak!.meldunki ze stanowiska kotwiczenia -awash! -kotwica wyszla z wody! -aweigh! -kotwica puicila.przemiennie wybieraC i luzowaC (lancuch)! . kotwiczny)! . w pionie (kotwica podczas wybierania)! .get ready -przygotowaC kotwicg .clear anchor! . popuszczaC! .kotwica w pionie! .veer and haul! .kotwiczne stanowisko manewrowe anchor (handling) -manewry kotwicq .veer (to)! .coming home -pelzanie (kotwicy) .podrywaC kotwicp z dna . dragowanie . popuszczaC (lancuch)! .(dno) nadajge sip do kotwiczenia.at . kotwiczenie. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchorable .heave short -wybraC lancuch niemal do pionu .popuszczaC (1.trzymaC iancuch! -home .kotwica na miejscu! .zakotwiczyC -bring up .kotwicowisko awaryjne.cable draw nine o'clock! .drag of an -pelzanie kotwicy.rzucaC kotwicg .break ground -wynvaC kotwicg z dna -break out -wynvaC kotwice z dna -bring to an anchor ."patrzy" do tylu! (o lancuchu kotwicznym) . rozluiniaC (i.miejsce kotwiczne anchor (orders) -polecenia na kotwicg . kotwiczny)! .lancuch luiny! .podnieBC kotwicg! .up and down! .by6 w pogotowiu do rzucenia kotwicy! .let go ! -rzuciC kotwice! -pay out! .cable draw ahead -"patrzy" do przodu (o lancuchu kotwicznym) .dzwon kotwiczny -bells -bicie w dzwon (na statku zakotwiczonym) cock-a-bill .drag of an -pelzanie kotwicy.emergency .zlapaC grunt (o kotwicy) . na miejsce -bring home an anchor -wcislgn@ kotwicg na miejsce .windlass engaged! -winda wsprzeglona! anchored -zakotwiczony - - - - - .underfoot! . do wybierania) -bites! -kotwica trzyma! .luzowaC.slack away! -poluzowat.by6 w pogotowiu do wybrania kotwicy! .kotwica czysta! @o wyciqgnieciu z wody) -home! .chain is slack! .come aweigh -odenvaC sic od gruntu (o kotwicy) .slacken! .keep slack -trzymaC luzno (1.dredge -wlec kotwicg w celach manewrowych .hold-on! . (akwen) przydatny jako kotwicowisko anchorage -kotwicowisko -buoy -beczka cumownicza . zakotwiczyC . kotwicmy) .luzowac lancuch! -pick up an anchor! .zezwolenie na kotwiczenie anchor -kotwica . dragowanie .stand-by to weigh! .na kotwicy -ball .znak kotwiczny -bell .drop the anchor ! .kotwicowisko -holds -kotwica trzyma apeak! -kotwica w pionie! light .pod dziobnica (o lancuchu)! .heave in -wybieraC kotwicg .lancuch "patrzy" prostopadle do prawej burty! . stanie na kotwicy -berth .

wsprzqglenie foul -poplqtany (np.ebb anchor -kotwica "patrzqca" pod prqd odplywowy .dno nadajqce sig do kotwiczenia -good--dno dobrze trzymajqce (kotwicq) grow .stones (St) .ride hard -stab na naprpzonym lancuchu (kotwicznym) -riding weathertide -stab na kotwicy przy pra.muddy .flood anchor .rock (R) .zerwaC sig (z kotwicy) catenary .kamienie . uderzenie w dzwon okrptowy clapper .dno nieczyste (nienadajqce siq do kotwiczenia) -hawse .stab (na kotwicy) burtq do wiatru -ride easy -staC na luinym lancuchu (kotwicznym) .dno morza .zwis (np.ordinary moor .ride athwart .kotwiczenie na rozstawionych kotwicach .postoj na dwoch kotwicach i cumach rufowych natural sheer -normalne odchylenie statku (od kierunku lancucha kotwicznego) nipped cable .linka serca dmonu striker .Swiatlo kotwiczne roadster .serce d m o n u rope .kotwica rzucona w kierunku pod prqd przyplywowy . dzwonek.mud (M) .glina . bloto .lava (L) .chalk (Ck) .stawaC na kotwicach rozstawionych .patrzec (o lancuchu) hawse rope -lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych hawsing -myszkowanie statku zakotwiczonego - - -- -- - kinking of chain .muliste.mul.zaplqtaC kotwicq fouled by the flukes -kotwica zaplqtana lapami w lancuch holding ground .shells (Sh) .staC na kotwicy methods of anchoring -metody kotwiczenia .kotwiczyk.splqtanie sip lancucha lazy cable .statek kotwiczqcy na redzie round turn . lancucha kotwicznego) clear berth -przestrzen wystarczajqca do swobodnego obracania sig statku zakotwiczonego clear hawse -rozplqtywaC skrqt lancuchow kotwicznych --pendant .zakotwiczyk na kotwicy rufowej.standing moor (running moor) .muszle engagement -wlqczenie. lancuch kotwiczny) area .serce d m o n u break adrift .nieczyste dno (morza) ground . o zanieczyszczonym dnie -berth -kotwicowisko nienadajqce siq do postoju -bottom .coral (Co) -koral .zawiesie (strop) stalowe do rozplqtywania lancuchow bottom -dno .skala . stawaC na kotwicy.dzwon.otoczaki .cumowab (statek). dzie z kierunku przeciwnego do wiatru .moor head and steam .zalamany lancuch kotwiczny (to) part .obracaC statek prohibited anchorage -kotwiczenie zabronione (to) range -lukowaC (na kotwicy) ride on anchor . rmcaC kotwicp -by the stem . rmciC kotwicq rufowq bell .kreda . stawaC na dwoch kotwicach .skrg (lancuchow kotwicznych) running moor .gravel (G) -iwir .girt fertoing -postbj na dwoch kotwicach .obszar nienadajqcy sip do kotwiczenia.lawa .sand (S) -piasek .short stay -postoj na kotwicy (na skroconym lancuchu) .moor .clay (Cy) .moor across . wkuplowanie (sprzpgla). blotniste .zaplqtane lancuchy kotwiczne (to) foul .luzny lancuch kotwiczny lee anchor -kotwica na zawietrznej lie at anchor .stan& w rozrzucie kotwic ( z pomocq maszyn) scope .stawanie na dwoch oddalonych kotwicach .dropping moor .stab na kotwicy riding light . SEAMENSHIP AND MAINTENACE (to) anchor .9.pebbles (Pb) .zakotwiczyk na kotwicy dziobowej i rufowej .dlugosC lancucha (od kluzy do kotwicy lezqcej na dnie) seabed .zenvaC sig (o lancuchu) part from an anchor -zenvaC siq z kotwicy pay around .

get away from berth . ale nie w drodze weather anchor -kotwica trzymajilca weight the cable .get away from alongside . klarowak .dobik do nabrzeza .9.(statek stojqcy na kotwicy) dziobem do wiatru working anchor -kotwica trzymajqca - Berthing and port manoeuvering cumowanie i manewry portowe after bridge . wypuScik lancuch calkowicie slip stopper .nabrzeze nienadajqce sip do postoju berthing -przycumowanie (do nabrzeza) -bring to a rope .vessel clear of berth . stojqcy na kotwicy).dno nieczyste . Sluzy dock -basen portowy area .shifting .spoil ground .warping buoy -plawa do przeciilgania statku .dokowaC. przeciqganie statku (wzdlui nabrzeza) .system pomiaru prgdkoSci podchodzenia (statku do nabrzeza) double banking -cumowanie do burty innego statku emergency towing arrangement -system holowania awaryjnego - .statek odcumowal .obciqkak iuk lancucha kotwicznego.(to) coil -ukladak line.sandy -piaszczysta . manewrowak sterem zapobiegajqc splqtaniu sip lancuchow kotwicznych underhaul -stak na kotwicy pod kqtem do kierunku lancucha kotwicznego wskutek dzialania prqdu under weigh .odbijak (od nabrzeza) .zblizak sip do nabrzeza .seaweed -wodorosty . na bpbnie windy) -clear -odcumowak od nabrzeza. na promach) dolphin -dalba Doppler berthing system .stoper lancucha kotwicznego z hakiem odrzutnym slip the (anchor) chain -zwolnik lancuch kotwiczny (w razie niebezpieczehstwa) snub cable -przytrzymywak lancuch (wind@ span mooring-podwbjne zakotwiczenie(beczki cumowniczej) sweep for an anchor -poszukiwak (tralem) zatopionej kotwicy swing .deep water berth -nabrzeie w basenie glgbokowodnym .odcinek lancucha (zapobiegajqcy przecieraniu sip liny na przewloce) depth on sill -glpbokoSk na progu d o h .(statek) z podniesionq kotwica.(to) shift -przesuwak .obszar portowy entrance -wejCcie do d o h suchego (to) dock. na beczce swinging basin -basen umozliwiajqcy swobodne obracanie sip statku na kotwicy swinging berth .przytrzymywanie statku cumq oblozonq na polerze berth -nabrzeze .odchylenie zakotwiczonego statku od linii ladcucha sight the anchor -sprawdzak kotwicg (po wyciqgnigciu z wody) sleeping cable -luiniejszy z dw6ch splqtanych lahcuchbw kotwicznych slip a cable -porzucik lancuch kotwiczny.czyste stanowisko kotwiczne (umozliwiajqce swobodne obracanie sig statku na kotwicy) (to) tail .szybkoik zblizania sip .rafa koralowa -rocky shoal -piycizna skalista .close-up to the berth .mostek rufowy (na promie) break adrift -zenvaC sig (z cum) snub .zwracak sig rufq (o statku na kotwiCY) (to) tend -patrzek. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .soft -mipkkie screw anchor -kotwica martwa Srubowa screw mooring -kotwica martwa Srubowa sheer . wyjSk ze 61uzy . wchodzik do basenu portowego dockage period .obracaC statek na kotwicy. dla lepszej amortyzacji szarpnigk wind rode . by6 skierowanym (o lancuchu kotwicznym) tend ship -miek baczenie na statek (np.obloiyk line (np.warp -przeciqgak statek wzdiuz nabrzeza -warping -przeciqganie statku wzdiuz nabrzeza chafing chain .odejib od nabrzeza .foul berth .sandy clay -piaszczysto-gliniaste .closing-rate .przesunipcie.czas otwarcia d o h (w porcie piywowym) docking bridge -rufowy mostek manewrowy (np.come alongside .reef -rafa coral reef .

9. / . buoy mooring/ cumowanie do beczek mooring alongside. double banking/ ro-ro mooring arrangement/ cumowanie pojazdowcdw normal moor/ cumowanie zwykle .d. poler / mixed moorina with anchor and buoy for sai'iing without tug/ cumowanie kotwicq i beczkq do wyjicia bez holownika 6 \ \ \ 3 \ / . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Berthing andport manouvering .cumowanie i manewryportowe headline/ lina dziobowa pachol. / foreward (bow) breast/ lina dziobowa poprzeczna forward spring/ szpring dziobowy ' \ \ / / hauling iff buoy/ boja do odciqgania statku od nabrzeza stern spring/ szpring rufowy stem quarter line/ rufowa lina Cwiartkowa stern (aji) breast/ lina rufowa poprzeczna cross lines moor/ cumowanie na cumach skrzyiowanych multi buoy tanker moor/ cumowanie na dwdch kotwicach i beczkach / stern line/ lina rufowa stern line through panama lead/ lina rufowa podana przez kluzg panamskq w dolphins moor/ cumowanie przy dalbach .

zacumowany na linie i szpringu z dziobu i z rufy .odcumowaC .urzqdzenie cumownicze gear .: holowanie statku na inne nabrzeze .bring out . od nabrzeza) haul -przeholowywaC statek z nabrzeza na nabrzeze lay-by -mijanka w kanale lie by -pozostawaC w pobliiu (portu) (to) lock -wprowadzak (statek) do Sluzy maneouvering -manewrowanie .moored .lina goncza. szpring .tor wodny.quarter rope (spring) .poprzeczna lina mfowa.lina podawana z lqdu .messenger .cross ropes (springs) -liny (szpringi) podane na krzyz .beczka cumownicza zakotwiczona na trzech martwych kotwicach mooring (ropes) .szpring dziobowy .zerwaC sig z uwiqzi gut -tor wodny miqdzy mieliznami (to) harbour -zawijaC do portu harbour -port -pilot -pilot portowy signals .after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa -bow breast -poprzeczna lina dziobowa .lina rufowa.running line .lina dziobowa . blok betonu) .put off .after spring .szpring rufowy -slip rope (wire) -lina (stalowa) oblozona jako buchta (z mozliwoSciq popuszczania) .cumowanie na szpringu - - mooring . statek do portu) .drewniany odbijacz plywajqcy fetch away .headline . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY . wstrzymujqca ruch statku . brest -bridle . dzi6b od nabrzeia) -buoy -boja manewrowa .martwa kotwica (np. zacumowanie anchor -kotwica martwa -berth -miejsce zacumowania -block -martwa kotwica -buoy -boja (beczka) cumownicza chain -lahcuch uiywany do cumowania clamp .alongside . wchodziC rufq do d o h .rzutka knot .quarter mooring .docking .guess warp .szpring rufowy .obrotnica statku . wprowadzanie statku do basenu portowego .mar&va kotwica (np. brest dziobowy .unberthing .lina dziobowa .breast (line.stem on -podchodziC rufqdo nabrzeza. fender -odbijacz -bar .cross lines mooring .sygnaiy portowe tug -holownik portowy hauling off buoy -beczka do odcirlgania statku (np. pot. sprqiynowanie. wyjSC w morze .forward line .dalba cumownicza equipment .bring in .all fours" .basin .fore and aft mooring -przycumowanie z dziobu i z rufy .urzqdzenie cumownicze line .wzdluz statku .(to) unmoor .dokowanie.shifting -przesuwanie statku w porcie.sprqiyna. messinger .stem line (rope) .cumowanie na linach skrzyzowanych . farwater .mediterranean moor -cumowanie statku rufq do nabrzeza fairway .forward breast line -dziobowa lina poprzeczna.(to) unberth .quarter mooring . cuma rufowa .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd methods of mooring .9.liny cumownicze .forward spring .buoy .lina poprzeczna.lina cumownicza (zawozona na beczkq lub lqd) .odbijanie (od nabrzeza) .spring .(to) moor .lina cumownicza.sposoby cumowania .belka odbojowa -beam -belka odbojowa -pile -pal odbojowy spar .after breast rope .odcumowanie mediterranean gangway .check rope -lina przytrzymujqca.obrotnica statk6w .szpring .cumowaC (statek) .up and down line .wprowadzaC (np.odbiC od nabrzeza.hauling off .plawa wyznaczajqca poczqtek tom wodnego speed .three-leg . brest rufowy .galka na rzutce . blok betonu) dolphin .heaving line . rope) . cuma -pile -pal cumowniczy -place -miejsce zacumowania statku sinker .cuma poprzeczna - - - -- .dopuszczalna prqdkoSC na torze w.lina do przeciilganiu statku .swinging area .odcumowaC .odrzuciC (np.miejsce zacumowania..

SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tugs and towing holowniki i holowanie American system .system holowania awaryjnego ' I I oedestal roller/ rolka na cokole forecastle decW poklad dziobbwki pear shape oden linW ogniwo gruszkowe otwierane .system amerykatiski zamocowany na oble wany na oble dziobo~ynr European system .system europejski holownik kierujqcy rufq holownikpchajqcy remote release handle/ diwignia zdalnego zwalniania remote release wire/ lina stalowa zd.holownik hak holowniczy spring linowy odbijacz linowy emergency towing arrangement .9. zwalniania bezpieczenie haka tow rope/ tug .

liny cumownicze obciqzone (pracujqce.szpring.linia boi.luzowaC.veer away! .stem fast! .! .take the -przyjqC hol .lina holownika. obloiyC (line)! .obciqgnqC (line) na sztywno! . sila uciqgu shackle .trzymaC (line). lina holownicza stern -rufa holownika line .lina holownika.veer and haul! -przemiennie wybieraC i luzowaC! (line) .heave up! -wybieraC (line)! -made fast! .odbijacz palowy mooring .zostawiC po jednej (linie)! .pick up heaving line! -podj& rzutkq! .dalba palowa fender .all clear (foreward)!-wszystkie liny rzucone (na dziobie)! -all fast! -wszystkie (liny) mocno!. zamocowane! -head all fast -na dziobie wszystkie (liny) mocno! . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .working lines .stop heaving! -wstrzymaC wybieranie! .single up! .liny rufowe mocno! moorings .zostawiC po jednej linie! .przygotowanie statku do podjecia holu towing -holowniczy bridle winch .hol force . lina holownicza tow rail -palqk holowniczy tow-rope .lina podana ze Srbdokrqcia .(lina) gotowa do wyluzowania! .podaC line na beczke cumowniczq pile -pal dolphin .system dalb (lub beczek) cumowniczych pick up the buoy .waist hawser.waist breast .szakla holownicza winch -wciqgarka holownicza towline -hol.dalba cumownicza run out -zawoziC (line) safe berth (sb) -bezpieczne nabrzeze (to) shift -przeciqgak (statek) shore fast .trzymaC line naprezonq! .keep tight! .heave! (heave in!) -wybieraC! -heave line! -wybieraC ling! . asysta holownika charge .heave tight! .(statek) zacumowany! .stem fast! -zamocowaC liny rufowe! .moc holowania .lina podana na lqd - sonar docking system -podchodzenie do nabrzeza z uiiyciem sonaru spring . przy pomocy (np.oplata holownicza line .lina podana ze Srodokrecia -warp -lina cumownicza do przeciqgania stat- ku wzdlui nabrzeza . utrzymujqce faktycznie statek w pozycji zacumowania) mooring orders -polecenia cumownicze -belay that! -przytrzymywaC (statek linsl)! -belay there! -przytrzymywaC (statek lina! .luzowaC stopniowo! (lind mooring reports -raporty przy cumowaniu .wciqgarka pomocniczej liny cumowniczej -beam -palqk holowniczy -bridle -wiei cumownicza efficiency -wspblczynnik sprawnokci holowania -hawser -hol.uciqg (holownika) -power .single-up fonvardlaft! -pozostala dziobowd rufowa i szpring! .cumowaC (do nabrzeza) with the assistance -za pomoca.9.skladaC sip do nabrzeza na szpringu ship .let go the -rzuciC hol trot .Sruba nie czysta! .first line ashore! -pierwsza lina na lqdzie! .Swiatlo holownicze power -uciqg.ready for running! . linia beczek (cumowniczych dla malych statkbw) trunk buoy -beczka cumownicza tug -holownik -boat . lina holownicza two-legged mooring -podwbjne zakotwiczenie beczki cumowniczej (to) veer . popuszczaC (linq) (to) wharf .obracaC statek zakotwiczony za poSrednictwem szpringu rufowego -the stern into position -zloiyC rufe na szpringu (w wyznaczonyrn miejscu nabrzeza) stern foremost -rufq naprzbd take in tow -wzi$ na hol take out a rope -zawoziC line (lodziqna brzeg) towage .deep-sea -holowanie oceaniczne (to) tow -holowaC tow forward . lina holownicza light .holowanie . nie popuszczat.make fast! -zamocowaC.holownik assistance -pomoc holownika.single up lines! . wszystkie liny oblozone!.holownika) - - - - - - - ----- .hold on! .propeller not clear! . sprqiyna in .

--.9. detector (UTZ gauge)/ urzqdze nie dopomiaru ulaiu.---cone antenna/ antena stozkowa II sensor/ czujnik interface le~*el faza rozdzralu olej-11 oda 7M ater 11 oda . temperature. tempera tury i wykrywania faty rozdzia poziom odniesienia 1 l!l radar ullage gauge/ radarowy miernik ulaiu ectronic box/ element pressure sensor/ czujnik nienia gazy obojqtnego odczyt gaseous atmosphere (inerted atmosphere)/ ullage level/ poziom ulaiu liquid cargo/ iadunek plynny -------. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu restricted gauging/ mierzenie w systemze pbiotwartym open gauging/ mierzenie w syste~ie otwartym ullage port/ otwdr oundi 'ole/ ltwdr ondaz closed gauging/ mierzenie w systemie zamknietym float gauge/ miernik piywakowy radar gauge/ miernik radarowy pressure gauging/ miernik ciinieniowy deck mounted sensor for pressure and temperature1 zamontowany na pokladzie czujnik ciinienia i temperatuty h r i k i n g plate/ ptytka ochronna sounding tape/ sonda tas'mowa bottom pressure and temperature s e n s o r / A przydenny sensor ciinienia i temperatuty ullage.---. interfac.

przyrzqd do wykrywania fazy rozdzialu oleju (ropy) i wody w zbiorniku sounding -sondazowy -hole .lata miemicza (do pomiaru poziomu cieczy w zbiomikach) name plate .automatyczny miemik poziomu plynu w zbiorniku cock -kurek probierczy glass .podnieik.otwor sondazowy log .sonda rqczna line .rura sondazowa (zbiornika) striking plate -ochronna plytka stalowa przyspawana pod sondq take soundings -przesondowak tape -taSma measure -taima miernicza. mierzenie .zwis liny sway on end .szklo wodowskazu reference height . na sondach) oil /water interface .listwa pomiarowa hand lead .tyczka do sondowania (zbiomika) -pipe -rura sondazowa (zbiomika) rod .podnosik linoblokiem underrun a tackle -rozcizgak talie (to) unsling -zdjqk zawiesie (strop) z unosu union gear -renery sprzqione union system .podnieSk do pionu sway up .odhaczyk. pr6bkq ze zb. odczepik topping -podnoszenie (to) whip . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu -up .9.married system . unieik swinging derrick system .) dipper . przy korku sondy) level -poziom.obciqgnqk luz talii running part -koniec biegowy (liny.overboard -r.rener . bom) (to) unhook .dotknqi (sondd dna -tables -tablice sondazowe. taSma sondy Cargo gear handling -obsluga urzqdzen przeladunkowych back a rope -zabezpieczyk gaje profendrem boom -bom . (w pozqdanej pozycji) .mocowanie b.tabliczka informacyjna (np. tablice pojemnoSci zbiornikow -tape .cradle the -poloiyk i zamocowak bom . bloki) round down -rozciilgnqk taliq round up .sonda taimowa -tube . bomu wychylonego za burtq jack-knifing .pressure -miernik cihieniowy girth stick (pot.faza rozdzialu wody i ropy w zbiorniku detector . krzyiowanie siq bom6w lowering speed -pr~dkoSk opuszczania (ladunku na renerze) outreach -wysiqg (bomu poza burtq) outboard runner . poziomy gauge -wskainik poziomu indicator .housing the .wyladunek pojedynczym bomem obracanym (to) top -podnosik do pionu (np.szarpanie bomu.automatic . naczynie do pobierania plynu ze zbiomika gauge -miernik. przy maszcie . przyrzqd pomiarowy . talii) safe working load .dziennik sondowan -pole . czerpak - - - - - - -- - - -- - - - .ladownia obslugiwana dwiema parami bomow end for end -przeloienie (odwr6cenie kierunku) liny (np. talii) fall .tabliczka informacyjna (np.strike .sonda prqtowa .zaczerpnqk (np.odlegloik od dna zbiornika do maku (punktu) odniesienia strip -taima miernicza gauging -pomiar.linka sondy rqcznej heave the lead .system przeladunku bomem polqczonym z suwnicq .czerpak.sondowak rqcznie label plate .shot the -ustawik b.system pracy dwoma bomami sprzqzonymi .spar and gear -bomy sprzqzone booms (derricks) handling -praca bomami doublerigged hatch .dopuszczalne obciqienie robocze sag of a rope .: crucifix) .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi up and down fall -rener podnoszqcy i opuszczajqcy unos w pracy bomami sprzqzonymi whip and skid system .rener bomu ladunkowego (ustawionego nad nabrzeiem) (to) rig -wyposaiyC statek (w liny.wskainik poziomu measuring rod .stick -prqtowy wskainik poziomu plynu - dip -zanurzak (w zbiorniku).inboard -rener bomu ustawionego nad ladowniq .

line) ease away -popuSciC. obloj C (line). messinger (lina pomocnicza do wciilgania liny cigzkiej. wciuaC hawser .przekladaC oko cumy przez oko innej. puSciC (np.brest.szpring rufowy belay that! -przytrzymywak (statek cumsl) belay there! -przytrzymywaC (statek cumsl) bight -buchta (liny). pgtla (to) bight -przywiqzywaC pgtlq bow line . rzucik.: monkey fist) .cumowanie statku rufq do nabrzeza (z rozrzuconymi kotwicami dziobowymi) messenger .szpring .lina podana na krzyz (z innil) . np. ling) catch a turn . oblozonej na polerze dog-stopper . na cumy) turn for lowering -przygotowaC ling do luzowania (przez zdjgcie kilku mojow z polera) turn up a rope -zamocowaC ling.naprpzaC.na dziobie wszystkie (cumy) mocno! headline .cross .cuma podana ze irodokrgcia - - .stem . zrzuciC ling z bgbna take a turn -obloiyC ling take in the slack -wybieraC luz (liny) tally on -wybieraC ling rgcznie taut . hamowaC bieg statku linq lub laticuchem checking bollard -pachol (poler) do przytrzymywania statku manewrujqcego check rope -cuma wyhamowujqca inercjg statku (to) clear -odcumowaC od nabrzeza.cuma poprzeczna rope .spring .szpringi podane na krzyz surge -zrzucaC ling (z bebna windy) (to) surge . ling na kabestanie) bite -buchta liny. pachol (to) bitt . wyluzowaC (np.lina .head .opuszczaC haul in -wybieraC.szpring .obkladaC ling (na polerze) bollard eye -oko na h i e cumowniczej (do zakladania na poler) (to) cast away -rzucaC (np. ling) fire-warp (fue-wire) -(najczgiciej stalowa) lina podawana na beczkg przy przeladunku towarow niebezpiecznych flaked line .dziobowa lina (cumownicza) breast -cuma poprzeczna line .9. lina poprzeczna . napinaC.cuma rufowa make fast -zamocowaC.lina podana ze Srbdokrgcia waist hawser.breast .obloiyC ling chafe -przecieranie sig (np. naciuaC ling windq heave line -wybieraC ling heave tight .obciunqk (ling) na sztywno heave up -wybieraC (linq) heaving line -rzutka --knot (pot.molniC ling cast off . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Mooring operations -cumowanie after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa after spring . liny) check -poluzowaC (silnie naprgzonsl) ling.gruba lina holownicza head all fast . holowniczej) send a heaving line! -podaC rzutkg! send a rope! -podaC ling cumowniczq! send a wire! -podaC szpring! spring .lina rozcislgnigta na pokladzie - haul away -wybierak (ling) haul down .(lina) wybrana na sztywno tauten .cross -s .odrzuciC.cuma poprzeczna (to) bring -oblojC (np. liny cumownicze) casting off -rzucanie cum cast loose .cuma dziobowa heave-in -wybierak ling.popuszczaC (ling z bgbna) skokami.szpring rufowy at all fours -(statek) zacumowany na wszystkich czterech cumach back spring . zacumowaC Mediterranean mooring .stoper laticuchowo-linowy ease -popuSciC. doprowadzaC do porzqdku (to) tend . delikatnie hamowaC szybko wybiegajqcy lancuch kotwiczny. pgtla (cumy) bitt -poler. poluzowaC (np. minqC przeszkodg w bezpiecznej odlegloSci clear for running -(lina) gotowa do wydawania dipping the eye . wyjSC ze Sluzy.cuma dziobowa .galka na rzutce line . lancucha.lina goncza. oblojC ling na stale unbitt -zrzuciC ling z pacholka waist breast .mieC baczenie (np.

krotki falen - - - -- - -- - - non-powered boat . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Boat handling manewrowanie lodziq barge pole .linka noza lazy painter .fa1 lina talii cover -pokrowiec na talig iurawika fan -pioro wiosla fend (off) -odpychaC lo& fibre -wlokno .glass -wlokno szklane boat -16di z wl6kna szklanego laminate .dulka pin .faleh dziobowy bowsing line -lina do przytrzymywania lodzi przy burcie dinghy -mala lodka.dulka kolkowa (to) tie -wiqzaC.mala lodka.okucie gniazda dulki sea anchor -kotwica plywajqca sea painter .dziobem do przodu bow painter .laminat z wlokna szklanego folding boat . ponton pneumatycmy disengaging gear -urz&enie zwalniajqce drogue -dryfkotwa end-position switch -wylqcznik krancowy fall . wioslowaC pulling boat .16di bez napgdu mechanicmego oar -wioslo blade -pioro wiosla oarlock -dulka oarsman -wioSlarz puddening -odbijacz dziobowy pull -ciwqC.16di wioslowa quell waves .hol underrun (a rope) -podcirlgat sig wzdluz liny bgdqc w lodzi wash .uSmierzaC grzywacze fa1 (olejem) rigged oar -wioslo sterowe (to) row -wioslowaC rowboat -16di wioslowa rowing-boat -lodi wioslowa rowlock . od brzegu) slip knot -wgzel lawkowy stroke -pocirlgnigcie wioslem stern painter -falen rufowy surfmanship -sztuka kierowania lodziqna fali przybojowej thole .linka do przycirlgania tug line .9. p r z y w i m a t tie up -zacumowaC (to) tow -holowaC tow aft -przygotowywaC 16di do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie tricing line .dlugi bosak boat manoeuvring .lo& skladana folding tiller -rumpel z przedluiaczem foot spar -rozporka lodzi grab tine .dulka chock -zdwojenie przydulkowe -plate . jolka (do malowania burt) keel over -wywrociC (16di) stepkq do gory kerosene lamp -lampa naftowa knife -noz lanyard .pioro wiosla .lina chwytna grasp -rgkojeSC (wiosla) hitcher -bosak jackknife -noz bosmanski jolly boat .falen dlugi secure alongside -zamocowaC (lbdi) przy burcie secure a painter -zamocowaC falen shove off -odepchnqk (lo& od burty.manewrowanie lodziq -back oars -wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz (to) bail .czerpaC (czerpakiem) .bail out -wybierak (czerpakiem) (to) boat -plyn& lodziq (to) capsize -wywr6ciC sig dnem do gory bow foremost .

short/ splot krdtki na linie wiokiennej back splice/ kurza stopka heaving ball (monkey fist)/ gaika rzutki hard eye/ wire rope splicing/ splatanie oka na linie stalowej wire rope long seizing/ opaska dhga na h i e stalowej wire rope shears/ noiyce do lin stalowych imadlo takielarskie Ropes and rope works -liny i prace linowe afoul -poplqtany. klarowaC w piericienie contline -bruzda (miqdzy pokretkami liny) cordage -olinowanie - - bar taut .flemish .figure eight 6sernka (sposob ulozenia liny) .ucho linowe bez chomqtka eyesplice . zakonczenie (np.lina do podnoszenia przedmiotu bez bloku deck tackle -talia do prac pokladowych (to) entangle -poplqtak line end -koniec. pod obciqzeniem cable stage -platforma na liny dead rope . liny) eye .long .cotton .: z kauszsi) .sloneczko (sposob ulozenia liny na pokladzie) . wqiykiem fid -rozek takielarski.spuszczaC na taliach burlap . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Rope works -prace linowe sailmakers' needles/ igly iaglowe marline spike/ rozek ieglarski sewinn mallet/ b domotowiqz&a sail twine/ nid iaglowa rope seizing/ opaska na h i e wlokiennej o!& splecione na linie rope splice .flemish .hard .oko liny fake -plaski zwoj liny.sloneczko.gruba tkanina workowa canvas -plotno zaglowe .plotno baweiniane chafing -przecieranie siq -batten -okladzina przeciwciema chafage .ocieranie siq coil .9. fit . koncowka.soft . nvijaC linq. zaplqtany against the lay -przeciw spustowi (liny) (to) bowse .setting . krqg liny w nvoju .oko liny .ciqgnqC taliami bowse down . liny) .rozek drewniany do robot linowych - - -- - .nvoj (np.lina uloiona wzdluz. lina zwiniqta w k r a i na pokladzie (to) coil -ukladaC line w zwbj.ucho (na linie stalowej) z chomqtkiem (pot.naprqzona (lina).

to heave) -podnosik.oblozenie zaciskajqce (linq) riggers vice -imadlo takielarskie (do splatania lin stalowych) - - - - rope works -roboty linowe rose lashing -wiqzanie na krzyz z przewiqzem na skrzyzowaniu lin round in -wybraC luz liny (w poziomie) round thimble -kausza okrala round turn . zwisajqcy away -poluzowak (to) slip -rozwiqaC siq (o h i e . pokretka - - - - .stare liny uzywane jako ochrona przed tarciem lacing .sznurowanie .roiek drewniany (do robot linowych) shackle .dwunitka.lina przewiqowa strand .szakla lqczqca line z lancuchem -vice -maszynka bosmanska (do lin). podaC line -weed a -usunqk druty lub wlokna wystaja.tail .splatanie. splataC riding turn .operowanie ling praca z linami .zamocowaC (linq) (to) lay .luwers.zwiqzanie dw6ch lin @rzy pomocy opaski) (to) overhaul -wyklarowaC (taliq. oko liny heave (lub hiv.igla zaglomistrzowska spike -marszpikiel. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY hank -Idqbek. ostrze.skrgcenie (to) twist .oblozenie (liny) dookola rounding -owijanie liny (zabezpieczanieprzed tarciem) sail maker's palm -rqkawica zeglarska sail needle -igla zeglarska seaming twine -niC zaglowa seizing -przewiqz (na h i e ) . pot. remizka (w brezencie) -hole . imadlo tail on -wybierak line.lina -handling .linka do wiqzania brezentow lash .linka (do wiqzania dw6ch lin grubszych) nippering . szplajsowanie lin fid . petli).luwers.roboty takielarskie mat -mata nip . skret (na h i e ) keckling . remizka -line .eye .zwis (liny) slack -luzny.drut przewiqzowy stuff .splot dlugi . rozwiqzak line uncoil -rozwijak ze zwoju (line) (to) unlay -rozkrgciC (line) na pokrqtki yarn -przpdza. wybieraC (linq) racking seizing -przewiqz osemkowy raddle -przeplatak. kolec splice . ciqgnqC jq recznie talurit splicing .ciqgnqk.oko na linie stalowej wykonane zaciskiem metalowym twist .splot krotki (na linie) .skrgcak unbend -odwiqzaC.cross -przewiqz krzyzowy line .supel. zwiqzaC line hold on -trzymak (line).9.splot do lqczenia liny wlbkiennej ze stalowq (to) splice .: szplajsowaC splicing . ce z liny loop -petla marline -marlinka needle . zsuwaC slip off -zeClizgnqC sie z czegoS spike .splatak.linki. linki) hauling -wybieranie (liny) line -rzutka.splot na kauszy (chomqtku) nipper .petla. niC. szplajs .supel (na linie) of a splice .drut przewiqzowy (to) seize -wiqzaC.skrecak line. omotka (smur smolowany) -wire . sznurki sluzqce do przewiqzywania tween . SlizgaC sig. zwitek ( sznura. ciqgn& (to) hitch -przywiqzak line. linka do podciqgania haul tight -wybieraC na sztywno eye -oko cumy.szpikulec. przewiqzywai: slack . line) palm -rqkawica bosmahska (to) part -zenvaC sig (o h i e ) partition -zenvanie sie liny paunch mat -mata chroniqca liny przed przecieraniem sic poured socket -zalana cynluem koncowka liny stalowej pull on a rope . rozek zeglarski spike seamanship . nie popuszczaC kink .pass a -przewlec line. pokrqtkq line .splot.short .long .

wezly i wezly przywiqzowe overhand knot/ wezei zwykb reef knot/ wezel r e f o ~ y figure eight/ w q e i dsemkowy square knot/ wezel piaski carrick bend/ w ~ z eprosty i bowline knot/ wyblinka fisherman 's bend/ w p e i rybacki backwall hitch/ wezel hakowy halyard bend/ w q e l topslowy clove hitch/ wqzel wantowy a half hitch with timber hit&/ wezei zaciskowy timber hitch/ wezei zaciskowy . SEAMENSHIP AND MAINTENACE r Knots and hitches .9.

opaska na opaskq - - --- - .becket -wqzel flagowy.chwyt (wqzel) ---and timber hitch -wqzel zaciskowy i chwyt ..splot z wytraceniem gruboki .wqzel sieciarski . pot. w.clove -wqzel wyblinkowy . plecionka clinch -wqzel zaciskowy common whipping -opaska zwykla (na linie) double diamond -galka podwojna (wqzel) end -koniec.bowline -wqzel bosmanski . szotowy -buoy rope -wqzei rybacki .collar -wqzel topowy . zakohczenie clinch -wqzel zaciskowy grommet ring -splot w ksztalcie wienca z liny .diamond -splot w ksztalcie galki (na h i e ) .masthead -wqzel masztowy .foot-rope .half hitch .: opa- - - .splot linowy w postaci wienca hitch -wqzel przywiqzujqcy .supel noose -pptla zacirlgajqca siq (to) plait .przebicie. galka.lanyard -wqzel talrepowy .sploty ozdobne.fisherman's -wqzel lqcznikowy .galka podwojna .double -wqzel cumowniczy monkey fist .double sheet -podwojny wqzel szotowy .backwall -w g e l hakowy . pleSC rattle down . podwojny krzyzowy .long . przetykaC (pokrqtkg w splocie) Turk's head .double carrick . zapobiegajqcy jej wysuwaniu siq z bloku -thumb -wqzel zwykly -wall .grocer's -w g e l zaciskowy . zaloj C pqtlq bends and hitches -roboty linowe (dosl.zakladaC opaskq na koniec liny whipping .ozdobna.anchor -wqzel rybacki .wqzel.English -wqzel szotowy . przetknigie (pokrqtki w splocie) (to) tuck -przebijaC (linq).snowball -wqzel lawkowy -swab w.sailor's -wqzel krzyzowy .sznurek do robienia opasek na linie whip upon whip .bight .korona podwojna (wqzel) .sheet -wqzel szotowy (flagowy) . szotowy .opaska pleciona. wqzel zwykly . motowiqanie liny (to) whip .netting . opaska turecka running bowline -wpzel zaciskowy sailmaker's whipping .opaska (na h i e ) szyta sennit line .manrope .overhand -wgzel zwykly .splot.figure eight -wqzel6semkowy .oplot.opaska -twine .back .double .w. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Knots and splices -wezly i sploty bend .reeving line -wqzel dlugi .babskiM - - - -- linie reef -wqzel refowy . 1qczyC: braid . pleciona opaska na - -- - - - ski i wqzly) (to) bind -wiqzak. opaska (na kohcach liny) . koncowka.running -wqzel kawkowy .9.short .pinneaple .lubber's -wqzel .babski" .rolling . pojedynczy .galka rzutki magrame work .granny -wqzel .bow -wqzel refowy .weaver -wqzel flagowy lark's head -wqzel cumowniczy .flat -wqzek refowy . plecionki nip .stopper wqzel wiqzany na koncu liny.splot podw6jny .splot dlugi .timber -wqzel zaciskowy knot -wqzel (splot) .zakladaC wyblinki round turn and two half hitches -wqzel cumowniczy splice ..double crown .crown -korona (wqzel) .drawing .splot krotki (na linie) tuck.chwyt stoperowy .wqzel podwojny zabezpieczony .fisherman's -wqzel rybacki .splot w postaci galki na linie .single -wqzel pojedynczy.single -wqzel refowy (to) bend -zwiqzaC.kurza stopka .common -wqzel szotowy.skr6t (liny) sparring down -zakladaC prowizoryczne wyblinki weft yarn -przepaska na linie.linka pleciona sheepshank .splot hiszpanski .Englishman's -wqzel lqcznikowy .w. flagowy (pojedynczy).zaplatab.: szplajs .

. I wozek It pojemnik nu piasek h suction pipe/ rura ssqca sandblasting set zestaw do piaskowania . a. ' I! 4 szczotku do mvcra a m obudowa wlotu washing medium in wlot plynu myjqcego I! chemical injector wtryskiwacz chemikalidw skrobaczka do poktadu I I '.maszyna do mycia tadowni can of detergent/ barika z detergentem contarner rack/ pojemnrkz high pressure hose/ . vibrating concentrated jet lance / dysza skoncentrowanego strumienia wibrujqcego .-... main pipe/rura glowna horizontal rotation/ obrot poziomy vertical housing/ obudowa pionowa\ vertical oscillation/ obudowa pionowa nozzle tube assembly/ budowa rurki dyszy jet stream/ prqd cieczy dysza frollq koiko wdzku : wet sandblasting lance/ dysza do piaskowania nu mokro 0 . I foam rnjector/ wtryskiwacz prany &+3 .. rotary brush/ ' W .- ... L.' . wqi wysokociinieniowy......Cleaning equipment sprzgt do czyszczenia tank cleaning machine (TCM) dziafko do mycia zbiornikdw cargo hold washing machine .

luszczenie sic flow -przeplyv flush .quick -polqczenie "szybkie" .sprzqtacz cleaner .inlet . rozpylacz jet . czyiciwo baweiniane degreassing .strumie6 of water .wet -powierzchnia mokra.rough .kurz engine cleaner gun -pistolet do mycia maszyn fine -czysty. irut hose -wqz connection -podlqczenie wqza .osadnik mudhole -otwor wyczystkowy.zmywaC.hot .woda gorqca -jet .woda podgrzana .irodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.czyszczenie wodq zimnq .water -zmywanie wodq contamination -zanieczyszczenie coupling -polqczenie (np.czyszczenie detergentami equipment .woda .strumien wody.p..hoseclip .szorstka powierzchnia .iloiC wody working method -metoda pracy - - - - - - - - - . mud -mul.sucha powierzchnia . prqd wody muck -osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.detergent .odwadniak. zaciskowe wqiy connect -lqczyC cotton waste .high pressure -wqz wysokociinieniowy . drobny flaking . wymagajqcy czyszczenia spraying -rozpylanie.dysza wlotowa .heated .dry .stala instalacja do czyszczenia surface -powierzchnia .splukaC (strumieniem cieczy) foam -piana equipment -urzdzenie pianotworcze - - - - - - -- - - - - grinding off -zeszlifowaC grit . grys. bkoto -box .sprzqt do czyszczenia .my6 deck hose -wqz do mycia pokladu deck pipe -rurociw do mycia pokladu down . sprzqtanie blow .fresh water .szczotka.chemical -czyszczenie chemikaliami .- 9.odpady przqdzy bawetnianej. wqza) .czyszczenie wodq gorqcq -jet water zmywanie wodqpod ciinieniem method -metoda czyszczenia .odolejanie desalting -odsalanie descaling -usuwanie kamienia kotlowego detergent .mycie wodq slodkq water .maletfemale -polqczenie wtykowe .cold -woda zimna .szczotka do szorowania scruffy -zanieczyszczony.removing -usuwanie brudu -trap .inlet . wilgotna temperature -temperatura .solvent . natryskanie stationary cleaning plant . wyczyszczony.snap-on -for hoses .steam .low -niskie ciinienie scrub .ciinienie wody soluble salts .ciinienie .linka do wiadra clean -czysty cleaner .strumieli wody -pressure .de-mucking -wybieranie osad6w ze zb.dysza. splukiwaC strumieniem wody washing -mycie .opaska zaciskowa na w e .cz.outlet -dysza wylotowa particles -czqsteczki pressure .iwirek.szorowaC scrubbing brush .temperatura na wlocie wash . dezynfekcyjny disinfection -dezynfekcja disinfestation-dezynsekcja drain . wyczystka nozzle -dysza .czyszczenie parq .osadnik disinfectant-irodek odkaiajqcy.detergent dirt . oczyszczanie -accessories -sprzgt (akcesoria) do mycia .czyszczenie rozpuszczalnikiem .w e jet . wysokociinieniowe -hot water .high pressure .heavy duty hose . osuszak dust .sole rozpuszczalne w wodzie -volume .brud .odtluszczanie deoiling . szczotkowaC bucket -wiadro lanyard . .cold water . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Cleaning -czyszczenie.high -wysokie ciinienie .dmuchaC breaming -czyszczenie plomieniem brush .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE I Rust removing tools narzedzia do usuwania rdzy dluto pneumatyczne sprgzarka powietrzna handle/ uchwy/ dluto pneumatyczne igl0we abrasive wheel/ tarcza Scierna kolnien zewngtrzny washer/ podkladka m screw/ & druba .9.

dziobak. skrobaczka .odbijanie (stukanie) rdzy .grit-.luzna rdza .pitting -korozja wzerowa .czyszczenie s.korozja gkgboka .compressed air abrassive .biological .hydro-.general . antykorozyjny antirust -przeciwrdzewny blast-cleaning-czyszczenie strumieniowe .moderate -korozja umiarkowana .fretting .stukanie. podcihnieniowe .korozja cierna . zgorzelina walcownicza corrosive -korozyjny power -agresywnoS6 korozyjna derusting -odrdzewianie descaling -odbijanie.sweep -czyszczenie strumieniowe dla usunigcia wierzchniej warstwy pokrycia cleaning -czyszczenie .severe -powazna korozja .znaczna korozja rust-preventing-(konserwacja) zapobiegajqca rdzewieniu rust-preventive -Srodek przeciwrdzewny rust-proof -nierdzewny rust-resisting.cz.przeciwrdzewny.mlotek (diuto) pneumatyczny do odbijania rdzy -hammer -mlotek do odbijania rdzy.wet abrasive .fatigue -korozja zmqczeniowa -flush rust -rdza nalotna (powstala tui po przygotowaniu powierzchni) .skrobak.crevice . Srodowisko korozjogenne --- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - corroding medium -czynnik korozjogenny corrosion (type) -korozja .spot -czyszczenie strumieniowe lokalne (niewielkich powierzchni) . strumieniowe materialem Sciernym z dodatkiem wody blasting -czyszczenie strumieniowe . strumieniowe powietrzem sprgzonym .dziobak.czyszczenie przez szczotkowanie -by chipping .mill scale -zendra.korozja og6lna .piaskowanie.Srodowisko korozyjne.air chiesel .9.deep .goosneck . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Corrosion and rust korozja i rdza anticorrosive .inhibitor korozji .odporny na rdzg scaling machine -maszynka do obstukiwania rdzy scraper .cz.-czyszczenie wodno-piaskowe .excessive -nadmierna korozja .korozja szczelinowa .czyszczenie mlotkiem iglowym .scale .needle gun .accelerated -przyspieszona korozja .dry abrasive .sand .czyszczenie narzgdziami mechanicznymi chipping .power tool . usuwanie (stukanie) rdzy pneumatic -pneurnatyczny angle grinder -pneumatyczna szlifierka kqtowa -hammer -mlotek pneumatycmy -chipping hammer -mlotek pneumatyczny do stukania rdzy ---chisel -kohcowka (bijak) do mlotka pneumatycznego rust grade .czyszczenie (z rdzy) strumieniem Srutu . czyszczenie strumieniem p i a s h pod cilnieniem -shot Srutowanie.vacuum .czyszczenie strumieniowe odirodkowe .system sprgzonego powietrza (to) corrode -korodowa6 corrodibility -podatno66 na korozje corrodible -podatny na korozjg corroding environment . odbijanie rdzy .stopien korozji . odbijak chipper .czyszczenie mechaniczne by brushing .mechanical .luzna rdza na dnie zbiornika lub ladowni .skrobak plaski corroded surface .centrifugal abrassive .powierzchnia skorodowana weeps -rdzawe zacieki worn protectors -anody cynkowe zinc anodes -anody cynkowe (antykorozyjne) -- - - - - - - - - - - - . odbijacz do rdzy compressed air system .-czyszczenie strumieniowe kwirkiem .substancial .abrasive czyszczenie strumieniowe materialem Sciernyrn .loose rust .climatic -korozja klimatycma .korozja biologiczna .czyszczenie strumieniowe suche .galvanic -korozja elektrochemicma inhibitor .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE 7 Rust removing tools (2) narzedzia do usuwania rdzy pneumatic I-.narzedzia rpzne electric chipping hammer .elektryczny mlotek do stukania r d ~ striker head for electric scaling hammer/ glowica bijakowa do elektlycznego miotka do rdzy k l scraper/ skrobaczka dwustronna.9. wyglgta boatswacn's chacrl .iston hammer/ miotek pneumatyczny jednobijakowy pneumatic 3-piston hammer/ mlotek pneumatyczny trdjbijakow cover/ pokrywa umbrella/ oslona neumatic needle chisel/ iuto pneumatyczne igiowe zawdr diawienia 3 6 single chamber blast machine mastyna jednokomorowa do czyszczenia strumieniowego hand tools .

kruchoSC powloki . farby) .f.miejsce niepokryte (farbd . lakier .9.frosting . dobra (z korozjq punktow4 .kwiaty mrozu (drobne zmarszczki na powloce) .floating .spqkanie powloki od zimna .bronzing -brqzowienie (starej powloki) -brush marks -sznary. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Paints and painting farby i malowanie application of paint -nakladanie farby.crow's foot cracking -spqkanie w postaci kurzych lapek .clear -material .male dziurki w powioce - .intermediate -powloka poirednia . malowanie . bezcynkowa bitumastic -bitumastyk.peeling .miss .lifting .spray painting -malowanie natryskowe .podklad.ciSnienie natrysku .fair .przeciwrdzewny.farba aluminiowa . ostatnie krycie (farbd .lakier transparentny -damage -uszkodzenie powlok (malarskich) .farba przeciwrdzewna anti-fouling .ageing .specyfikacja malowania .pinholing .blistering .zalecana gruboiC (powloki) paints .crawling -cofanie siq wymalowania . system powlokowy.flow .miejsce niepokryte (farb4 . warstwa (np. Slady pocianiqC pqdzlem -bubbling -powstawanie pqcherzykow w nanoszonej warstwie .chalking -kredowanie (powloki malarskiej) .cratering -kraterowanie (powstawanie okrqgiych wglqbien w powloce) .system natrysku bezpowietrznego -by brush -nakladanie farby pqdzlem -by roller -nakladanie farby walkiem -by spraying -natryskowe .orange peel -struktura powierzchni podobna do sk6rki pomaranczowej . malarskie) .top -powloka zewngtrzna. rysy na powloce .thickness recommended .ocena (stanu) powloki .spraying pressure .pokrycie (farba).airless spraying -natrysk bezpowietrzny .fading -plowienie (powloki) .crocodiling .bielenie (wskutek wytrqcania sip stalych skladnikow farb) .blushing .undercoat -powloka miqdzywarstwowa (to) coat -pokryC warstwq (np.undercoating .soft -powloka miqkka coating faults -wady powlok .alluminium .skrajna postaC rys .starzenie (powlok) .grunt. przeciwporostowa --tin free selfpolishing type -farba samoszlifujqca.cold cracking .p.spqcherzenie (powloki) .flexibility -giqtkoSC (elastyczoSC) powlok .cissing -ujawnianie sip nierownoici powlok .blisters -pqcherze (na plytach poszycia) .spqkanie.hair-cracking .f.anticorrosive . dostateczna (powyzej 20% rdzy - - - - - - - - -- - - - - lekkiej) -poor --p.roller -malowanie walkiem system .checking . niedostatecma (powyzej 20% rdzy ciqzkiej) .malowanie polewaniem wielostrumieniowym material . przeciwpoSlizgowa .blooming -pojawianie sig wykwitow na powloce . lakier asfaltowy enamel -lakier asfaltowy (to) bitumate -pokrywaC bitumastykiem bituminous enamel -farba bitumiczna bituminous paint -farba bitumiczna boot-topping (paint) -farba wodnicowa application rate -zukycie farby (na jednostkq powierzchni) coat -powloka. pierwsza warstwa krycia .airless spray system .flaking -luszczenie sig (np.spqkanie w postaci skorki krokodylowej .odspajanie powloki od podloza .painting specification .luszczenie (powloki) .farba. koncowa . farby) coating -powloki (np.p. suma uzyskanych powlok . przeciwkorozyjny .mud-cracking -rysy skurczowe .spqkania wlosowate -holiday .crazing .inhibitive type .wyplywanie pigment6w na powierzchniq (w postaci smug lub plam) .farby .good .finishing powloka nawierzchniowa.after tack -kleistoSC wyschniqtej powloki . grunt coating assessment .brittleness . farby) .non-slip .priming .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE Painting .9.malowanie air owered spray ainting ma owanie natrysbem powietrznym source: Gmco Inc P air pressure gauge/ przytrzymujqca airless spray painting malowanie natryskiem bezpowietrznym high pressure hose/ wqz wysokociinieniowy wqz powietrzny zamocowana na pojemniku hand tools narzedzia reczne - round brush/ pcdzel piericieniowy radiator angle brush/ pgdqel plaski kqtowy roller/ wqlek fG t e n d brush/ pedzel do szablonow flat b r u s h pgdzel plaski paint pot/wanienka na farbg v .

porastanie dna statku gassing -gazowanie (twoaenie siq gazu w trakcie przechowywania farb) green algae ..scale (to) -luszczyC siq .solvent -rozpuszczalnik .oleoresinous aluminium .zacieki.o.pqdzel container -pojemnik na farbq gun -pistolet natryskowy do malowania locker . warsztat malarski -spraying -malowanie natryskowe down aloft .compatibility . powlok malarskich) drying .schniqcie filling .incorrect -niewlalciwa k.non-volatile matter .bitumiczna .twardolC (powloki) .adherence -przyleganie (np.silking -plamy polyskowe (na powloce) .sinkage -wsiqkanie (farby w podloze) . ostatnie krycie (farbd flame cleaning -czyszczenie plomieniem foul .zacieki (w formie firanki) .two components .obrolniqty (kadlub statku) -bottom .alkidowo-aluminiowa .o.spoiwo paint properties -wlaSciwolci farby .zanieczyszczenia.farba lateksowa . firanki .hardness .dirt retention -sklonnolC powloki do zatrzy- mywania brudu . barwnik - kierow lub ich zgodnolC z podlozem) .adhesive strength .alkyd resin . marine growth -wodorosty na kadlubie paint .anti-fouling -przeciwporostowa .swelling .wypacanie (przemieszczanie siq skladnika farby na powierzchniq) -weathering -starzenie siq w warunkach sztormowych -wrinkling -marszczenie sig (np.water . na dzialanie wody - -weather -. la- sorpcji cieczy lub pary) sweating . na oleje .oil .heat .farba -remover -zmywacz farb -brush .polyvinyl-chloride -chlorowinylowe -vinyl -winylowa (kind of) paint -rodzaj farby .szybkoschnqcy .runs . odblaskowa .farba alkidowo .additives .extender -wypelniacz .o.iywicma .bitumen -bitumiczny -epoxy -epoksydowy . .9.latex .polyurethane -poliuretanowy .farba dwuskladnikowa (to) paint -malowaC paint components -skladniki farby .anti-corrosive .spoiwo . powlok farb) .acid .substancje nielotne .accelerator -przyspieszacz . na rozpuszczalniki .antiskid -przeciwSlizgowy .malowaC z gory na do1 . aluminiowa olejno-iywicma . silikonowoiywicmo-aluminiowe painting -malowanie -- - - .f.-- - - . na dzialanie czynnikow pogodowych type of system .reflective .o.pigment -pigment.heat-resistant -odporna na wysokie temperaw .alkyd-aluminium f.deck .system malowania .czas schniqcia . dno) fouling .ropiness .magazyn farb shop -malarnia.farba antykorozyjna .spoiwo .dodatki -binder . barwa .obrastaC (np.medium . na kwasy .sags .quick-drying .zielenice (porosty na kadlubie) maintenance-konserwacja .odpornolC .bitominous .ostatnia powloka.colour .sheen .farba zewnqtrzna .zdolnolk krycia .silikon resin aluminium .solvents .washability -podatnolC na mycie resistance .drying time .inadequate -niewystarczajqca k. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .nieczyste dno statku (to) foul .zgodnolC (rbznych farb.farba pokladowa .f.gloss -polysk (powloki) .Slady pociqgniqk pqdzlem .olejnoiywiczny .przyczepnolC (powloki do podloza) .vehicle .o.oleoresinous .szpachlowanie fdm -powloka finishing coating .wrazenie polysku .o.pqcmienie powloki (wskutek ab- - plasticizer -plastyfikator . na temperature . porosty (na dnie statku) of the ship's bottom .hiding power .f.finish .kolor.

air spray machine -maszyna do malowania .rozcienczalnik .okres przydatnoici (przy przechowywaniu farby w zarnkniqtym pojernniku) skinning -powstawanie koiucha na powierzchni farby w puszce spreading rate -wydajnoSC (to) stir . .thinner -rozcienczalnik . pqdzle) .podloie surface -powierzchnia .epoxy ester primer -farba gruntowa epoksydowo-estrowa .hanging -rusztowanie wiszqce staging -rusztowanie.float -ponton (do konserwacji burt) .old paint system . pot.opalanie (usuwanie starej farby) .: stelinga.spray nozzles -dysze - -- - - practical spreading rate -wydajnoSC praktyczna primer .coated .chemical pre-treatment -wstvne chemiczne przygotowanie (powierzchni) .powierzchnia chroniona (np.sole rozpuszczalne w wodzie theoretical spreading rate -wydajnoSC teoretycma thickening -gqstnienie (farby) topside -nadwodna czq6C burty -paint .dyestuff -banvnik .spar vamich .extension handle . farbq) store -zapasy (np. farb) substrate .lakier painting equipment -sprzqt do malowania .stare powloki farby . odrdzewiacz .pokost .stripping-usuwanie starej farby rozpuszczalnikiem .solvent cleaning .malowak lokalnie powierzchnie brudne volatile organic compound (VOC) -loma substancja organiczna wet-on-wet application -malowanie mokro na mokro (przed wyschniqciem poprzedniej warstwy) - - - - . pistolet do malowania natryskowego .filler .oil varnish .striker .cleaning process -proces czyszczenia .farba gruntowa.zgorzelina walcownicza .wash .: stelinga -bosun chair .emalia. farb@ . do pqdzla.varnish .drier .pqdzel na kiju .sykatywa . grunt (to) prime .airless paint sprayer .mieszaC (np.stolek bosmahski bracket -wspornik pomostu rusztowania .enamel .dilutant .pot -pojemnik (na farbq.multi-pack product -farba.farba podkladowa .spraying nozzle -dysza rozpylajqca (farbq) stage -pomost.przygotowanie powierzchni . walka malarskiego) .maszyna do malowa- airless spray machine -maszyna do malowania natryskiem bezpowietrznym . polewa .b.water soluble salts .mieszadlo (do farby) arm -ramiq mieszadla -blade .spray-gun -pistolet natryskowy.chemical cleaning -czyszczenie chemikaliami .shop .burning-off .stopper -kit szpachlowy .swinging -rusztowanie wiszqce stirrer . SEAMENSHIP AND MAINTENACE miscellaneous products -produkty roine .gruntowak (farbd settling -osadzanie (farby na dnie pojemnika) shelf life .uncoated -powierzchnia niechroniona surface preparation .high pressure painting pump -pompa do malowania pod wysokiem cihieniem -hydraulic arm vehicles ("cherry picker") -pojazd z wysiqgnikiem hydraulicznym . pot.rust-preventing -farba gruntowa rdzochronna .9.lakier bezbarwny . rusztowanie -floating pomost plywajqcy (do konserwacji burt statku) . lakier wieloskladnikowy .farba gruntowa .farba burtowa nadwodna touch up .long a m -pqdzel na kiju r .szpachlowka .czyszczenie rozpuszczalnikiem .rozsuwany kij (np.rust remover -zmywacz rdzy.skrzydelko mieszadla striker -pqdzel na kiju painting techniques -technologie malowania pot life -okres przydatnoici do stosowania (po zmieszaniu skladnikow) - nia bezpowietrznym ----natryskiem-pistolet natryskowy do mahand gun -lowania bezpowietrznegodo malowania n.mill scale .blowgun -pistolet do malowania .

nie nadqzne performance index of steering -wskaznik jakoSci sterowania port the helm -ster lewo!. sterownoSC - ..sluchaC stem (o statku) as she goes -tak trzymaC (komenda na ster) a-starboard -na prawq burtq. .wstrzymywak mch kqtowy statku przez wychylenie stem na burte przeciwnq. -kierowaC sig w stronp.to follow -plynqk kursem ease .przeciwdzialanie sterem meet the helm! -wstrzymywaC sterem!. dowodzenie statkiem course -kurs . ster zero!.. heading -kierunek.tak trzymat! lay the rudder -wychylaC ster left rudder .. drqzek sterowniczy hand wheel -kolo rqczne (np. ster angle -kqt wychylenia stem -handiness . ster Srodek! self-steering . prgdkoSC wykonywania zwrotu) easy her! -zmniejszyk prqdkoSC (statku) easy the helm .ster na Srodku!.sterna Srodek! midship spoke . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Steering -sterowanie ahead steering test . kontrowaC sterem! midship! .(ster) na burtg! sterna burcie! head for .zmniejszaC wychylenie stem..sterowaC steerage . na prawo automatic steering . pot.9.poloiyi sic na kurs rholegly good-steering (ship) -dobrze sterujqcy. helm ..proba stem przy biegu naprzod amidships .sterowanie rqcme hand tiller -rumpel. w ktory zwrocony jest statek.sterowanie. check the helm (wheel) .ster troche w prawo! starboard easy! -wolno w prawo! starboard a little! .sterowanie przyciskowe put over (the rudder) -wyloiyk (ster) right full rudder -prawo na burte! right rudder -ster wychylony w prawo right the helm! ..ster troche w lewo! starboard helm! . zwrotny (statek) hand steering .zwrotnoSC statku indicator -wskainik wychylenia stem order .ster wylozony w lewo manual -reczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rcczne-automatyczne steering lever -diwignia sterowania recmego meet her! -wstrzymywak! meeting rudder -wstrzymywaniesterem.sterowanie automatyczne bring on with -wejSC w nabieinik z .ile leiy? ile na kursie? keep course -trzymaC kurs! - - - keep her so! .kurs staly (to) steer . kierowanie statkiem. zatrzymywak.sterownica. ster zero! midships! . dowodziC conning -prowadzenie statku.ster prosto!.ster w prawo! starboard! -wyloiyC sterna prawq burtq! starboard a bit! .: oddawaC ster emergency steering -sterowanie awaryjne get off the course .szprycha kola sterowego odpowiadajqca poloieniu stem zero midships wheel! .zwolniC (np.lewo na burte hard-a-starboard -prawo na burtc hard over! . sterowe) hard-a-port .Srodek ster! ster zero! answer the helm .ster Srodek! mind the helm (rudder)! -uwaga na sterze! neutral position -pofozenie obojqtne.sterowanie automatyczne slow marks -wolno zmieniajqcy sic nabieinik (to) stand -trzymaC kurs stand a course -trzymaC kurs (zadany) stand on -utrzymywak (kurs i szybkoik) starboard the helm! .ster w prawo! starboard twenty! -dwadzieicia w prawo! steady! -tak trzymaC! steady as she goes! -tak trzymaC! steady course . polozenie zerowe (stem) non-follow-up steering -sterowanierezenvowe.. mch statku do przodu heading to.komenda na ster hold -trzymak..sterowaC na . wstrzymywai obracanie (to) con -wydawaC polecenia. sterowny (statek) good-turning (ship) -dobrze reagujqcy na ster. przytrzymywai course -trzymaC kurs how's her head .zejSC z kursu get on paraller course . w lewo ster! push-button control .

spar drewniany odbijacz piywajqcy.rope .fisherman's -odbijacz linowy . odbijacz z okrqglaka foam fdled rubber fender -odbijacz gumowy wypelniony pianksl pot.hand .odbojnica (gumowa) iodzi rubbing strake .odbijacz linowy . SEAMENSHIP AND MAINTENACE steer by the lay of the land .odbojnica iodzi puddening -odbijacz dziobowy - -- Ship's fenders -odbijacze statkowe 1 cork fenders/ odbijacze korkowe hand fenders odbijacze reczne foam filred rubber sea fender (~okohattia fender) .sterowaC malymi wychyleniami stem steer with small helm -sterowaC malymi wychyleniami stem wheel -kolo sterowe -grating -kratownica (greting) na stanowisku stemika Ship's fenders odbijacze statkowe camel -odbijacz piywajqcy fender .odbijacz -bar -belka odbojowa -beam -belka odbojowa .odbijacz dziobowy .sterowaC w pobliiu lqdu steer clear of .odbijacz z maty .bow .sterowanie column -kolumna sterowa -light -Swiatio kierunkowe dla sternika (znajdujqce sig w linii symetrii statku) qualities .morski odbijacz gumowy wypelniony piankq square timberfender/ odbijacze z krawedziak6w tyre fender/ odbijacze z opony ka z laricucha i opon reinforced urethane skin/ wzmocniona powloka uretanowa Ifoam core/ wnetrze wypelnione piankq I chain and tire net/siat. greting stemika -wheel . . statku) steered course -kurs sterowy steering .quarter .permanent .9.przejSC czysto (obok jakiegoi obiektu.sterownokk (statku) stand .koio sterowe steer small . obcieraC rubber .odbojnica lodzi rubbing strip -belka odbojowa (holownika) rub rail .odbijacz korkowy .odbijacz mfowy .stanowisko sternika.cork .mat .odbijacz rgcmy .: Yokohama (to) rub -trzeC sig.odbojnica pile -pal odbojowy .

smarowaC.smar (stab) . smarownica lubricant .bearing .smar .gear . .smarownica kapturowa film -warstewka s m m nipple .smarowanie olejem self-lubricating -samosmarowalny --block -blok samosmarowny sheave -k&ek samosmarowny slush .smarowak lubricating .olej -bath -k ~ i eolejowa l can .smarowniczka rgczna -circulating .starzenie sig oleju emulsion .motor .system -ukiad olejowy lubricator -smarownica mineral fat -wazelina oil . olej rozpylony .smaroodporny (to) grease .smar i smarowanie glycerine -gliceryna grease .smarownica oiling . schemat s.olej silnikowy (to) oil .smar lojrskowy -box .- - - - - - - -- .oil -olej smarowy .smarowaC (olejem).wosk waxing -woskowanie . olejenie - .olej smarowy pump -pompa smarownicza resistant .smar przeldadniowy (to) lubricate . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY f Greasing -smarowanie high pressure grease bucket pump/ wysokociinieniowa pompa wiaderkowa do smaru lubrication and greasing chart symbols example -priyklad symboli stosowanych na planach smarowania 1 A grease for ball and roller bearings/ smar do loiysk kulkowych i rolkouych grease for sleeve bearings/ smar do l o i p k tulejowych grease for wire ropes/ smar do lin stalowych grease for open spur gears/ smar do przekiadni z~batych greasefor jib bearing/ smar do ioiysk wysiggnikbw diwigowych oil level check/ sprawdzenie poziomu oleju oil filters check/ sprawdzeniefiltrdw olejowych hydraulic oil change/ wymiana oleju hydraulicznego gear case oil change/ wymiana oleju w skrzyni przekladniowej A 0 grease bucket/ wiadro do smaru * 8 9 a pump oiler / olejarka grease nipples/ smarowniczki Grease and greasing . obieg olejowy deteroration .smarowniczka oil .smarownica tiokowa -horn -naczynie na smar do lin stalowych -nipple .smarowniczka oil (luboil) .otw6r olejowy lubrication .chart -plan smarowania.9.olej smarowy point -punkt smarowania lubrication -smarowanie.gear .smar przekiadniowy gun .smarowat greaser -smarownik.mainica cup . powioka olejowa -hole .smarowanie ability -smarownokC cup .smarowanie olejowe -mist -mgla olejowa. oliwiC oiler . mazaC wax .smar (to) smear .smarownica kapturowa .system.interval -okres smarowania .emulsja olejowa film -warstewka smaru.

fatigue -pqkniqcia zmqczeniowe abnormal -nienormalny.omylka.oglqdziny poawaryjne (to) stave -wgnieik deflection . szpara. plyty) stave in .zuiycie normalne (np. kadluba) out . odgiqcie (np.uszkodzenie niewidoczne operation -nieczynny. icieranie of repeating system -blqd przekainika . nienastawione . wylqczony (z uiytku) .heavy .normalne zuiycie . szczelina malfunction -wadliwe dzialanie cracking -pqkanie.kontrola zuiycia of instrument -blqd przyrzqdu resistance . blqd.local . ubytek error -blqd.corrosion -korozja zmqczeniowa wearing -zuiywanie . zakleszczak fragment -odlamek (to) bleed -przepuszczak.ciqzkie uszkodzenie line -niewsp6losiowy. urzqto pieces -rozpaik sip na kawaiki dzenia) fatigue -zmqczenie . przeciekanie corrosion -korozja (to) make water -przeciekak crack -pqkniqcie.average -uszkodzenie awaryjne action -nieczynny. czqici) unserviceable -niezdatny do uiytku disturbance -zaklbcenia.przedziurawik.wglqbienie (to) leak -przeciekak corrode -korodowak leakage -nieszczelnoik. zmiazdiony mishandling -niewlaiciwe obchodzenie sip damage -uszkodzenia misfit -niedopasowanie assesment . o ograniczoorder .crack (fracture) -pqkniqcie zmqczeniowe out -zuiywanie sic failure -pqkniqcie zmgzeniowe parts .spqcznienie metalu ellipticity .grab -uszkodzenie czerpakiem control -wymknqk siq spod kontroli .zuiycie.zepsuty.uszkodzenie lokalne. obnizenie wear and tear .mikropqkniqcie (to) bind -zacinak sie.latent . niesprawny nym z a s i w repair -nienadajqcy siq do naprawy location -zlokalizowanie uszkodzenia service -wycofany z uiytku repaires . skaza.uniform -rownomierne zuiycie fall . przeciek caverna -wzer.naprawy uszkodzen squeegze -zgniatak. przenva buckling -skrqcenie czegoi. przeciekak friction -tarcie broken down -uszkodzony gap .9. na zuiycie stress -naprezenie zmqczeniowe worn . powstawanie rys misalignment -nieliniowoik ustawienia crushed -zgnieciony.fair . zrobik dziurq deformation -deformacja stove in -wgnieciony. wgniecenie indent -wgniecenie (to) burn -palik indentation -naciqcie. niepracujqcy extent . uszkodzony (np.czqici zuiywalne fracture -pqkniqcie zmqczeniowe quality .odksztalcenie (elementu. owalnoik wastage .szczelina.odchylenie. kawerna.odpornoik na icieranie.spadek. wada. Failures and damages defekty i uszkodzenia - - - - - - - - - - -- - - . SEAMENSHIP AND MAINTENACE -tracing -wyszukiwanie uszkodzeh faulty -wadliwy fracture -pqkniqcia .zuiyk test -prbba na zmqczenie part -zuiyta czqik fault .odpornoik na n j l c i e .kadlub) deformed -zdeformowany strained -odksztalcony dent -wgniecenie structural damage -uszkodzenia strukturalne deterioration -pogorszenie troubleshooting -wykrywanie usterek distortion . wysuniqty .ocena (rozmiaru) uszkodzenia out of -poza . zaburzenia upset .eliptycznoik. wgiqcie (np. zgniecenie -report -raport poawaryjny squeezed -iciiniqty survey .czas pracy bezawaryjnej wear -zuiycie monitoring . pomylka free runnng time .spalone leak -nieszczelnoik. nieprawidlowy -hairline .rozmiar uszkodzenia adjustment -rozregulowany.

zamocowanie fastness .. zamocowany. nakrqtek breaming -czyszczenie plomieniem (to) careen -przechylak statek dla odsloniqcia dna (do konserwacji) careenage . rowk6w (to) check .dokumentacja wyposaienia .equipment . gietkie -hose -wqi elastyczny.ship's .naddatek materialu.dok suchy entrance -wejScie do d o h suchego -master -dokmistrz sinking trials .przywracak wyglqd (ksztalt) oryginalny.. zesp61 -drawing -rysunek zestawieniowy (to) bolt . regulowak after treatment ..ostra krawqdz female -element mieszczqcy w sobie inny element filler -wypelniacz -metal -metal wypelniajqcy (to) fit -pasowak.konserwacja i naprawy abrade . wyposazak. armatura fixed -staly. urzqdzenie dimension -wymiar - - - - disassemble -demontowak. tolerancja wykonania elementu.odrdzewianie device -przyrzqd.montai.Sruba .dokumentacja remontowa .odciqcie doplywu cut to the length -obciqty na wymiar deficiency -niezgodnoSk z wyrnaganiami degreasing . skladanie.dopasowanie. fitter -monter fitting .osprzqt. szlifowak adapt -przystosowywak. skladak assembling -montaz..dok (tu: suchy) . lqczenie Srubami bolt .dokowanie statku dla remontu durability -trwaloik element -czeik skladowa end lap -zakladka stykowa exchange -wymiana fail -nie osiilgnqk celu dzialania (to) fair . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Maintenance and repairs .nieodpowiedni . zamontowak fit out -wyposaiyk fit for -przystosowak (do czegoS). luz anneal -wyiarzak assemble -montowak. rozebrany dock .odtluszczanie demountable -demontowalny derusting . nakrqtek -tightening .obrbbka cieplna po spawaniu allowance . adaptowak adapted for -przystosowany do. naspawana.dociqganie Srub.skrqcanie Srubami.improper .(to) loosen -poluzowak (np.less -zbyt maly clogged -zatkany fuel nozzle -zatkana dysza paliwowa clogging -zatykanie siq przewod6w connect -lqczyk connection -polqczenie cut-off . prostowak fastener -Iqcznik fastening -polqczenie. gietki connection -polqczenie elastyczne. adjust -nastawiak. giqtki - - - -- - - . zlqcze.. nakrqtkq) slackening . nieruchomy flattening -prostowanie blachy flexible -elastyczny.odpornoSk. skladanie assembly .pr6by zanurzania statku z dokiem documentation -dokumentacia . rozlqczyk disconnected -rozlqczony dismantle -rozmontowak.Scierak.sprawdzak.maintenance . nakladka drilling -wiercenie dry docking . trwaloik fatigue test -pr6ba na zmqczenie feather -wpust otworowy edge . rozbierak disconnect -odlqczyk.luzowanie Srub.szczelinomierz .excessive -nadrnierny luz gauge .skrqcik (Srubami).dry .9. kontrolowak clearance -luz .przechylanie statku dla odsloniqcia dna caulk -doszczelnienie. montaz fittings . zeirubowak bolting . zdemontowak dismount -zdemontowak dismantled -zdemontowany.dokumentacja statkowa doubling -naspawanie dodatkowejplyty (blathy) -plate -plyta zdwajajqca. pasujqcy fitted with -wyposazony w . uszczelnienie cementation -cementowanie cement box -skrzynia cementowa chasing -nacinanie gwintu.

zabezpieczak prevent -zapobiegak protect -ochraniak. kierowaC urzqlzeniem operating .with care -obchodzik siq ostroinie hand tight -dokrgcony (docizgniqty) rqcmie hardened -utwardzony. szablon plugging . w uiyciu jack -podnoinik jammed -zakleszczony (to) join -lqczyC joint -polqczenie.g6ma czgik .bottom (lower) . regulowak (to) ream -rozwiercak.funkcjonowanie.dzialak.dzialania (urzqdzenia) operator . urzqdzenia) operation .warunki pracy (np. niedzialajqcy in use -wykorzystywany. probne. operator. przywracak stan uiytkowy regulate -regulowak remove -usuwak renew . urzqdzenia) conditions . giqtka -wal elastyczny. funkcjonowak (to) grip -zaciskaC (to) hammer -wbijaC (to) handle .obslugiwaC. systemu) (to) pack -uszczelniak packing -uszczelnienie part -czqik .obciqzenie probne -test . nieszczelnoici -proof test -pr6ba szczelnoici leakage -nieszczelnoik. pracowak (o urzqdzeniu) (to) operate . zamocowanie negligence . rozwiercanie rebushing -wymiana tulei recondition -odnawiak.rope .o.external -pomiar zewnqtrzny .lut twardy holder -uchwyt.zaniedbanie. niedbalstwo neutral position -polozenie obojqtne. polozenie zerowe operate .ponowne przetaczanie. gdy urzqdzenie (silnik) nie jest ujrwane in operation -w dzialaniu.odnowik renewable -wymienny renewal .obciqzenie . ope- . utrzymanie (sprawnoici technicmej) -planned maintenance system (PMS) -system planowania przeglqdow i remontow service -obsluga konserwacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniak measurement -pomiar.internal -pomiar wewnqtrzny (to) mount -montowak rowak (czymi) - - - - - mounting -zamontowanie. rozszerzak reaming -rozwiercanie reboring .obslugujqcy. bezawavjne -test -proba funkcjonowania. zlqcze jointing piece -element lqczqcy junk -zlom. manipulowak. polecat.proof .obsluga comfort -latwoik obslugi (np.stalowka elastycma. giqtka flooding -zalewanie. zatapianie the dock . testowak put under load -obciqzak readjust -ponownie nastawiak. czgici zamienne). stojak. proba na obciqkenie lute -material uszczelniajqcy maintain -utrzymywak. elementow zuiytych) - -- - - .dzialanie . uiytkownik (urzqdzenia) (to) order . SEAMENSHIP AND MAINTENACE - lina elastycma. przeciekanie leveling of the plate -prostowanie blach load .okres.top .no-failure dzialanie bez usterek.shaft - 9.dolna czqik pattern -wzor. opis ogolny (np.uruchamiak urzqdzenie. zamocowanie mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC mishandling -niewlaiciwa obsluga (to) mount -montowaC mounting -zamontowanie. urzqdzenie wyeksploatowane leak -przeciek detector -wykrywacz szczelin. konserwowak maintenance .konserwacja.odnowienie. wymiana (czqici. hartowany hardening -utwardzanie.zailepianie (otworu) preservation -konsenvacja (to) preserve -konserwowak. rozkazywak outline -obrys. wymiar . w ruchu inoperative -nieczynny. twardnienie hardness -twardoik hard solder . oprawka idle (standstill) period . zabezpieczak put on test -poddawak prbbie.zalewanie d o h force a wedge -wbijak klin (to) function -dzialak..zamawiak (np. giqtki -wire .

-w dobrym stanie .-wigksza naprawa . bez defektow. rozklad (przeglqdow) (to) schedule -planowaC scheduling -ustalenie harmonogramu scheme .drobna naprawa out of .Sruba.dokrgcaC.gwint - - - - -przykrgcak Srubg --up .chropowatoSC .instrukcja obshgi set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu.Srubonit technical -techniczny control .general .chropowatoSC ogolna (to) rub . regulatorze.stocmia remontowa (to) replace -wymieniaC (czgSci) replacement-wymiana ride down -naciskaC (umieszczajqc na wlaiciwym miejscu) riding team .gwintowaC otw6r taper . dociqgaC (np.stozkowy tapped -gwintowany tap rivet .schemat. stozkowatoSC tapered .uruchomiC set up -nastawiak @rzyrzqd). magazynowanie -life -dopuszczalny czas skladowania.progressive -przeglqd stopniowy swop -zamiana. czujniku) set . bez korozji (np.regulowaC (urzqdzenie). urzqdzenie) subassembly -montaz wstgpny survey -przeglqd .nienadajqcy sig do naprawy . wybrakowane. czgSci zamienne) strap -nakladka (to) strip .kit -zestaw naprawczy major .zapas materialbw lub czgSci zamiennych (na statku). zapas.-podwodny - repair -naprawa.dokrgcaC (Srubg) seal -uszczelnienie (to) seal -uszczelniaC sealing -uszczelnianie compound . inwentarz (tu: maszynowy) storage -sklad.korek gwintowy -press -prasa Srubowa -thread .: czgSci zamienne lub materialy miszczone. stop lutowniczy sound -zdrowy. osiadaC (np. Srubg) in -wkrgcaC Srubg -jack -podnoknik Srubowy on -nakrgcaC (nakrgtkq) out -wykrgcaC Srubg -plug . specyfikacja..to the hull -remont (naprawy) kadluba under . ustawiaC set in motion -uruchomiC (np.routine .-remont biezqcy . obcieraC running in -docieranie silnika sanding -szlifowanie scaffolding -rusztowanie schedule -plan.czlonek obsady portowej statku rinse -plukaC roughness.specyfikacja remontowa stock .annual -przeglqd roczny .-naprawa biezqca .minor .lut. magazynowania store .osadzaC sig. plan scrap -zlom (pot. nienadajqce sig do uiytku) (to) scrap . w zbiorniku) set to work . komplet (to) set -nastawiaC. reperacja . wybraC luz solder . wkrgt down -przySrubowaC -home .rozbierat.running .-naprawa tymczasowa . demontowak (np..trzeC sig.kontrola techniczna .zlomowaC (np.team -brygada remontowa .zbieznoSC.temporary .masa uszczelniajqca composition -pasta uszczelniajqca seat seal -uszczelnienie oparcia service . dociqgaC (nakrgtkg).-w naprawie. naprawa o.remont okresowy.lotna brygada remontowa rigger .czgSci zamienne specification-wyszczeg6lnienie. skladowanie.obsluga manual .shipyard .occasional -przeglqd dorainy .magazyn.. kadlub) spare parts (spares) .9. maszynp) (to) settle . rezerwa. opis techniczny . zapasy (materialy techniczne. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY current .zestaw.dock -stocmia remontowa in good .beyond . remont. w remoncie underwater .shop -warsztat naprawczy . zuzyte czgSci) screw .nienadajqcy sig do naprawy crew -zaloga remontowa work -prace naprawcze -yard .to - - - - - - - . wymiana take to pieces -rozebraC na czgSci (to) tap . .

oglcdziny expertise . w remoncie underwater . oglcdziny jomt . naprawa. oglqdziny . zalegb -deficiency nieusunieta niezgodnoic ( z wyniaganiami) recommendation .rqcznie dokrgcony timing .niewykonany. naprawiac overhauling period .overdue . usterek (to) turn .kontrola dzialania .9.ekspertyza documentation -dokumentacja equipment .hand . remont .przeglqd (klasowy) czteroletni - - - - - - - - - - - - - .w naprawie.external . dokumentacja urzqdzen .zagigcie pod kqtem ostrym under repair .szablon tenon .routine .dokonywac przeglqdu (urzqdzenia).brzeg ksztaltownika treatment .dokumentacja remontowa inspection .hot permit pozwolenie na prace z uzyciem ognia otwartego (to) work .wozek suwnicy troubleshooting .przeglqd.toczenie (na tokarce) twisted plate .wydokowac.procedura odbiorcza.visual .visual .receiving . wpust tenacity -wytrzymalosc na zenvanie (to) tend .act .specyfikacja odbiorcza -test .inspekcja zapobiegawcza .konsenvowac (np.hot .functional .ciasny. pobielanie toe .przeglqd okresowy (to) overhaul .niewykonane zalecenia overhaul .mechanizm niedziatajqcy woodworking .kontrola odbiorcza procedure . cigcie gazowe.zalecenie (np.inspekcja. marnotrawstwo waste material .montaz probny trolley .obrobka (cieplna.odkrccic nakrgtkq (to) undock .przeglqd opohiony ..gwint threading .protokot oglcdzin survey .prace prowadzone i: uiyciem c~epta (spawanie.cynowanie. szhfowanie) -.badanie zewnqtrzne . SEAMENSHIP A N D RIAINTENACE technological .falisty unscren .materialy odpadowe (to) water .inspekcje i badania - - - - acceptance . dokrccony .przyjecie. liny) test run .wykrgcac Srubc unserviceable .praca probna (urzqdzenia) test sheet .cold .obrobka drewna work .ptyta (blacha) odksztalcona (zwichrowana) under bevel . naprawami .specification . postcpowanie odbiorcze . chemiczna) trial assembly .niezdatny do uzytku wastage .preventive ..czop.kontrola odbiorcza .okres pomicdzy przeglqdami. ogledziny outstanding.badania wzrokowe.okres pomicdzy przeglqdami.technologia template .general . remontami planning planowanie recommendation -.wykrywanie examination -badanie.praca.proba odbiorcza trials . basenu undulated .toczyc (na tokarce) turning .raport.prace remontowe.przeciekac wild .ustawianie rozrzqdu tinning .obrabiac (element mechanicznie).wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) special -.maintenance .proby zdawczo-odbiorcze detection -. odbior delivery.arkusz (wynikow) prob thread . pracowac (o urzqdzeniu) Inspections and surveys . napicty. sprawdzanie.gwintowanie tight . kontrola -. element obrabiany . wyprowadzic (statek) z doku.remont kapitalny -life .wykrywanie btcdow.straty.badanie.podwodny undo a nut . nieusunicty. przy ktorych nie jest wytwarzane ciepto . sprawozdanie of survey -.protokol zdawczo-odbiorczy inspection .pomspekcyjne) report -.dokumentacja wyposazenia.technologiczny technology .

Cruba gwintowana .blind -nakrqtka kolpakowa . ustalajqca .clamping . dwustronna .cap . pierkcien compensating rings .underslung shell type . panew bushing -tuleja.check .nakrqtka dzielona - - -- -- - - . nakrqtek . zabezpieczajqca .nakrqtka nastawcza .stal loiyskowa .hexagon .pierkcienie wyrbwnawcze.nakrqtka koronowa .loiysko poprzeczne . rygiel nut -przeciwnakrqtka washer -podkiadka zabezpieczajqca (to) lock -blokowaC.luzowanie Smb.roller -loiysko rolkowe .adjusting . pasowana .pivoted pad .gland -nakrqtka dlawikowa .adjusting .lock -nakrqtka zabezpieczajqca . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Small elements . stojak.fly -nakrqtka skrzydekkowa . klamra. szpara. panewki .nakrqtka oporowa . zlqczka cotter -przetyczka -pin .firing .stud .spherical -nakr~tka lbie kulistym) (o .opaska.S.S c i Srubowy ~ . regulacyjna .step -loiysko wzdluine . plytka dociskajqca.spring .Sruba fundamentowa .slackening .back .S.gaza.koiysko wahliwe .podparcie wspomiko- - - - we loiyska .nakrqtka okrqgla .foodstep . piericieh lagging .- .nakrqtka kolpakowa .bracket mounting .ball . pot.9. obrqcz.zawleczka .nakrqtka zaciskowa .locked -nakrqtka z przeciwnakrqtkq . ustalaj qca collar -kohierz. nasadka .spring loaded .eye S.zabezpieczajqcy piericien sprqiynu- -- - - - - - ~QCY clamp .wrench head .otulina lever -diwignia lining -wykladzina hose band -opaska na wqz.drop .tap .Smby loiyskowe .nakrqtka tulejowa . z lbem do klucza bush -tuleja.S.metal .otwor na Srubq . z lbem szeiciokqtnym -hole . oprawka hoop .podwieszone bearing (construction) -konstrukcja loiyska .: cybant joint -polqczenie.kleiC grinding off -zeszlifowak grip -zacisk.zawleczka disc -tarcza.S.race -bieinia (loiyska) . przerwa gasket -uszczelka gauze .neck .S.elementy drobne anti-friction alloy -stop loiyskowy bearing (type) -typ loiyska.bush .needle -loiysko igielkowe .ogranicznik .l.collar -nakrqtka wiehcowa .hexagon .round . zabezpieczak nut -nakrqtka .retaining -nakrqtka zabezpieczajqca .Smba z przewqzeniem .Sruba z przewqzeniem . siatka z cienkiego drutu (to) glue . oczkowa .S. nalaywka.sleeve .szczelina.kolek ustalajqcy .radial .lozysko wzdluine .loiysko kulkowe -bolts .protective -nasadka ochronna choke -dlawik circlip .slide -loiysko Slizgowe .axial -loiysko oporowe. zaciskowa . oslona ioiyska bolt .butterfly -nakrqtka motylkowa .nakrqtka szeSciokqtna .lock .anchor .grzanie siq loiyska . tulejka.zacisk.shell -panew.clamp . kompensacyjne connector -lqcznik. krgek gap .split . panewka cap -kolpak. zlqcze jointing material -material na uszczelki jointing piece -element lqczqcy lock -zamek.set .S.packing nakrqtka dlawikowa .pinching . uchwyt holder -uchwyt.S.check -nakrqtka kontrujqca .plane -loiysko Slizgowe .fitted . bez nakrqtki -tie .S.loiysko tulejowe . loiysko osiowe .castellated .loj s k o wahliwe .

kr@ek.guide .linka druciana . korek.wing -nakrgtka skrzydelkowa orifice -kryza packing -uszczelka.calowy gwint Whitwortha washer -podkladka .toggle -przetyczka odchylna plate -plytka . motylkowa (skrzydelkowa) .gwint rurowy .locating -kolek ustalajqcy . trzpien obrotowy spline -wypust. przetyczka.cienka siatka druciana line .pipe . kolek. szczeliwo pad -podkladka piece -element.split -pierkien rozcigty rivet .h b a ustalajqca .plug -korek wkrgcany gwintowany . zatyczka .Sruba dwustronna thread -gwint .bottom . czop.stop . prze- - - tyczka.locking -plytka zabezpieczajqca plug -zailepka.Whitworth . SEAMENSHIP AND MAINTENACE .szpilka. uszczelnienie.otw6r na kolek -joint -poiqczenie swormiowe . kawalek . zabezpieczajqcy.Sruba skrzydelkowa seal .return .uszczelka shim -podkladka regulacyjna liner -podkladka regulujqca sleeve -tuleja -joint -polqczenie tulejowe spacer -rozpbrka. sprgiynowanie .force a .iruba .split .p i n t drobnozwojowy .9.zawleczka -hole .lock -podkladka zabezpieczajqca wedge .locking -k. rolka roller -waiek - - - .sprqiyna.nit roll -walec.unified -gwint calowy . przekladka dystansowa spindle -wrzeciono.element dystansowy pin .szczotka druciana gauze .korek denny -hole .union -nakrqtka lqczqca .klin - - - - - - - -iancuch tulejkowy (drabinkowy) screw . zawleczka . sztuka.thumb -n.thumb .fine .otwor korka (w zbiorniku) ring -piericien .locking .drut zabezpieczajqcy - - - . zawleczka .distance . krzywik nastawny spring . Sruba dwustronna -bolt .wbijaC klin wire .sworzen.gwint lewy .kolek ustalajqcy .chain - -belt -pas klinowy (napqdowy) .sprqiyna powrotna stud .metryczny .metric .drut -brush .left-hand .

stozkowy . kowalski .cold -przecinak .gruboiciomierz . cliwignia .szlifierka grip -zacisk.thread .angle -pilnik tr6jkqtny .half-round -pilnik p6lokr&y . trzonek.wyginarka hydrauliczna do . narze&ie pomiarowe.siekierka. o napqdzie elektrycznym -portable ventilation fan -elektrycmy wentylator przenoiny explosion proof -przenoiny.tap file -pilnik do gwint6w gauge -pnyrzqd.thickness (feeler) .extension bar -przedluiacz uchwytu (to) handle . operowanie hand pump -pompa rqcma hydraulic -hydraulicmy grease gun .frez.siekierka.chipping -mlotek do stukania rdzy . toporek apparatus -przyrzqd.turning .Sruba oczkowa electric -elektrycmy. uchwyt hack-saw -pila do metalu hammer -mlot.- - - -- NT -jack -podnoinik hydraulicmy . aparatura.grzebien do identyfikacji gwintu grinder .smarownica hydraulicma extension hose .water driven turbine -wentylator napqdzany turbinq wodnq file -pilnik . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Tools -narzedzia air hammer -mlotek pneumatyczny anvil -kowadlo axe .no2 do toczenia compass -cyrkiel counterbore-poglqbiacz walcowy . czolowy wewnqtrzny .hand . toporek hand-hold -rqczny handle -rqkojeSC.obslugiwak.bastard -pilnik r6wniak .narzynka divider -przenoinik. korba rqczna. ze skr6conq czqSciq roboczq eye -oko -bolt . o nape&ie elektrycmym -drill.spotting -wiertlo do nawiercania .roller -lancuch Galla (lancuch tulejkowy) cherry picker -wysiegnik samobieiny chisel .smooth file -pilnik gladzik . do plytkich otwor6w crow bar -lom stalowy cutter .ratchet -korba grzechotkowa.lancuch Galla -block -wcicgnik lancuchowy -hoist -wcicgnik lancuchowy .f.stub . sprawdzian .dluto . mlotek . przeciwwybuchowy wentylator elektrycmy .screw pitch . do gwint6w die -narzynka holder .oval -pilnik owalny .f.szczelinomierz .face -frez czolowy -hollow mill -f. portable -rqcma wiertarka elektrycma angle grinder -rqcma elektrycma szlifierka kqtowa ---rubber pad -podkladka gumowa do szlifierki -bench grinder .w e (przedluiacz) smarownicy hydraulicmej pipe benders .electric -- --- - - - - - - . z kohierzem oporowym .blacksmith sledge -mlot ciqzki. aparat blower (fan) -dmuchawa calipers -macki chain -lancuch -belt .angle . cyrkiel warsztatowy drift -przebijak (narzqdzie) drill -wiertlo .countersink -p. operowaC (czyrns) hand lever -diwignia rqczna handling -manipulowanie.needle -pilnik igiekowy .szlifierka elektrycma stolowa -drill press -stacjonarna wiertarka elektryczna pionowa fan -wentylator - - - - - -- - - -- - elektrycmy.flat -pilnik plaski . do przegwintowywania .9. uchwyt. do rowk6w .f. kqtowy .threading .slotting .stop -w. n6z tokarski .w.spot facer -p.gap . manipulowak.oprawka do narzynki rethreading -n.mlotek hand axe .second cut -p6lgladzik .flat -przecinak Slusarski . grzechotka .micrometer -mikrometr .coarse -pilniKzdzierak .

narzedzia double oven end soanner/ klucz Bwustronnj. do ~iericieni zewnetrzne zagiete side cutting pliers/ szczypce do ciqcia boczne :ombination pliers/ kombinerki long nose pliers bent/ szczypce dlugie zagiete circlip pliers internal straight/ sz. -countersink/ poglebiacz stozkowy N for hardened steel/ wiertlo do stali utwardzanej ?at nose pliers/ izczypceplaskie szczypce radiotechniczne external straight/ sz. piaski klucz dynamometrvczny. do pierjcieni zewnetrzne end cutter/ szc?VPce do ciecia czolowe eound nose pliers/ izczypce okrqgie long nose pliers straight/ szczypce wydluione sz. clearance gauge.9. o I screw pitch gauge/ wzorzec gwintu taper reamer/ rozwiertak stoikowy straight fluted reamer/ rozwiertak z zebami prostymi threading die/ narzynka . szczelinomierz universal joint for socket wrench/ lqcznik uniwersalny do kluczy /In/. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tools .combination spanner/ klucz kombinowany X E L gap gauge. do piericieni wewnetrzne zagiete . do piericieni wewnetrzne proste circlip pliers internal bent nose/ sz. - klucz oczkowy odgiety klucz nastawny socket wrench/ klucz nasadowy ring spanner straight/ klucz oczkowy plaski screwdriver/ irubokret ratchet handle/ uchwyt z przechotkq do klucza I socket wrench ratchet/ nrzechotka do klucza nasad>wego .

narzqdzi) shaft -wal.torque -klucz dynamometryczny stencil -wzornik.mikrometr nail claw -lapa do wycislgania gwoidzi nippers .klucz kombinowany (polqczenie klucza oczkowego i plaskiego) .szczypce uniwersalne. z zagiqtym noskiem . do usuwania izolacji i zakladania zlqczy . do piedcieni Seegera .long nose .round nose .r..tape 9.sz.flat nose -sz.adjustable -klucz nastawny .hexagon nut .turning -n6z tokarski ultrasonic equipment .double ended -klucz dwustronny .chain -klucz lahcuchowy do rur . z zqbami prostymi . czolowe do ciqcia .sz.sprzqt ultradiwiqkowy do pomiaru gruboSci plyt ventilator -wentylator -air turbine ventilator -wentylator napqdzany turbinq powietrznq .szczypce do ciqcia drutu outside caliper -macki pincers -obcegi pinch bar -1om pincher -kleszcze diwigniowe planetary hoist -wielokrqiek r6znicowy pliers -szczypce .box -klucz oczkowy .Srubokret .r. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY . uchwyt (narzqdzia) shears -noiyce .sz.Srubokrqt z grzechotkq .r.klucz z grzechotkq .finishing .sz.n6i tokarski machine tool -obrabiarka machining -obr6bka skrawaniem mallet (wooden) -mlotek drewniany metal electrode -elektroda metalowa micrometer-mikrometr gauge .pipe . . bocme do ciqcia .zestaw.szczypce kolankowe pneumatic -pneumatyczny chain hoist -pneumatycmy podnoinik lahcuchowy impact wrench -klucze pneumatyczne socket -nakladka (konc6wka) klucza pneumatycznego -hand drill -wiertarka rqczna pneumatycma portable -przenohy grinding tool .kiel tokarski chuck -uchwyt tokarski -tool .long needle nose . dwuostrzowy . przebijak rammer -ubijak ratchet chain hoist -wcitgnik lahcuchowy (z zabezpieczeniemzapadkowym) reamer -rozwiertak .wykaliczak .ratchet .toggle .kombinerki . walek. komplet lathe -tokarka carrier .- - - - - - -- - - - . skr6cony straight fluted .sz.sz.Srubokrqt do nakrqtek szeSciobtnych screw dynamometer-dynamometr Srubowy screw jack -podnoinik Srubowy set . okrslgle kr6tkie .combination .-r.sz.combination . komplet (np.cutting . plaskie -bulldog end cutting -sz.pack .klucz nastawny hakowy .klucz jednostronny .klucz do rur .stop ring . wydluione . zdzierak roughing .stub .burring .ratchet .ring -klucz oczkowy (dwunastokqtny) .bent nose . trzonek shank -trzonek.deep .bent -klucz fajkowy .zabierak tokarski centre .klucz nasadkowy rurowy .-pump -pompa hydrauliczna kit -zestaw.hook .side cutting .szlifierka rqczna z napqdem mechanicmym punch -punktak.sz. do cigia .hydraulic -noiyce hydraulicme slide caliper -suwmiarka slide rule -suwak logarytmiczny spanner -klucz (maszynowy) .r.-- - --- - router -frezarka saw -pila screwdriver . plaskie wydluione .hand lever type -noiyce rqcme z diwigniq .single ended .r.r. do usuwania zadziorow - .cable shoe . matryca stock -oprawa (uchwyt) narzqdzia tap -gwintownik thermometer -termometr threading die -narzynka tongs -kleszcze tool -narzqdzie kit -zestaw narzqdzi . stozkowy - - - - - .

tension -klucz dynamometrycmy . rgczny lever chain hoist/ wciqgnik lancuchowy z diwigniq hydraulic jacW podnoinik hydrauliczny mechanical jacW podnoinik mechaniczny .klucz plaski . wrench -klucz .pipe -klucz nasta&ny do rur (zabka) .pipe . Slimakowa.valve wheel -klucze do zaworbw .klucz pkaski .ratchet .klucze Allena (do wkrq tbw z szekiokqtnym gniazdem) .flat end .double open end klucz plaski dwustronny .socket -klucz nasadkowy .9.klucz z grzechotkq .double offset -klucz oczkowy wygiqty dwustronny .ram -mkot do wbijania klinbw worm geared block -wcirlgnik z przekladnia.imadlo do rur wedge -klin belt -pas klinowy (napqdowy) .caliper-noniusz z noniuszem suwrniarka vice (vise) imadlo - .Allen hexagon - - - -- - - - - Tools -narzedzia (2) lifting and pulling machine/ unqdzenie do podnoszenia i naciqgania electric hoist/ wciqgnik elktryczny manual chain hoist/ wciqgnik lancuchowy. SEAMENSHIP AND MAINTENACE .open end .force a -wbijaC klin vernier .

umowa 17. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. dues and payments -oplaty. Charter -czarter 13. Work organization on board -organizacja pracy na statku 9. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Ship's computer -komputer statkowy 29. Shipping -iegluga 1. Crew -zaloga 5. Area of trading . Accommodations-pomieszczenia 7. Crew matters -sprawy zalogowe 6. Contract .10. Charter and liner clauses . Ship's documents -dokumenty statkowe 26. International maritime organizations and associations -migdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje migdzynarodowe 3. International safety codes -migdzynarodowe kody bezpieczeistwa . naleinoici i platnoici 18. Port call -zawi&cie do portu 23. Port operations time -czas operacji portowych 24. Container trade -przew6z kontener6w 16.klauzule czarterowe i liniowe 14. Insurance -ubezpieczenia 21. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Ship's operations -eksploatacja statku 27.rejon ieglugi 10. Claims -roszczenia 15. Maritime law -prawo morskie 22. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Fees. Shipping industry -iegluga handlowa 25. Freight -fracht 19. Voyage -pod& morska 28.

Solid Cargoes and Containers (DSC)/ Pnewozu Towarbw 4 Niebezpiecznych. Poszukiwania i Ratowania ' Standards of Training and Watchkeeping (STC W)/ )' Standardbw Qszkolenia i Pelnienia Wacht Safety of Navigation .10.Statkbw Rybackich Search and Rescue(C0MSAR)/ Radiokomunikacji. Eadunkbw Stalych i Kontenerbw ' - Fire Protection . Linii Eadunkowych i Bezp.(NAVJ/ )'~ez~ieczenstwa Zeglugi Carriage of Dangerous Goods. SHIPPING International Organizations I I I International Labour Organization .(ZLO)/ Mied~ynarodowa Organizacja Pracy Food and Agriculture Organization (FAO)/ Organizacja Wyiywienia i Rolnictwa - World Health Organization (WHO)/ $wiatowa Organizacja Zdrowia - I 1 1 1 Sub-Committees -podkomitety I I I1 I Bulk Liquids and Gases (BLG)/ Ciecry i Gazbw Przewozonych Luzem I 4 Ship Design and Equipment (DE)/ Konstrukcji i Qposazenia Statkbw 1 ilag State Implementation W I ) / Wdrazania Konwencji Stability and Load Lines and Fishing Vessels Safety (SLF)/ Statecznos'ci.FP/ Ochrony PPoiarowej .

Organizacja Portow Morskich Wspolnoty Europejskiej European Maritime Pilot's Association (EMPA) .Miqdzynarodowy Zwiqzek Dokerow International Labour Organisation (ILO) Migdzynarodowa Organizacja Pracy .Ukiad Ogolny o Clach i Handlu Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) Zrzeszenie Maklerow Oluqtowych Institute of London Underwriters (ILU) Zrzeszenie Ubezpieczycieli Londyhskich Institute of Naval Architects (INA) .Miqdzynaro- dowe Stowarzyszenie WlaScicieli Statk6w Przewoiqcych tadunki Suche International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Migdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleznych Wlaicicieli Zbiornikowc6w International Association of Institutes of Navigation (IAIN) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytutow Nawigacji International Association of Lighthouse Authorities (IALA) .Rada Zaladowcow Europejskich European Tugowner's Association (ETA) Europejskie Stowarzyszenie Armatorow Holownikow General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Portow i Przystani International Cargo Handling Coordinating Association (ICHCA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Koordynatorow Obslugi Ladunkow International Chamber of Commerce (ICC) Miqdzynarodowa Izba Handlowa International Chamber of Shipping (ICS) Miqdzynarodowa Izba Zeglugowa International Container Bureau (ICB) -Miqdzynarodowe Biuro Kontenerowe International Council of Containership Operators (ICCO) .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa International Longshoremen's Association (ILA) .Europejskie Stowarzyszenie Pilotow Morskich European Maritime Safety Administration (EMSA) Europejska administracja bezpieczenstwa morskiego European Shippers' Council (ESC) .Miqdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) -Migdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Spedytorow International Federation of Shipmaster's Associations (IFSMA) -Miqdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Kapitanow International Hydrographic Bureau (IHB) Miqdzynarodowe Biuro Hydrograficzne International Hydrographic Organization (IHO) -Miqdzynarodowa Organizacja Hydrograficzna International Ice Patrol (IIP) .Stowarzyszenie Iniynierow Okrqtownictwa Intergovernmental Commision on Oceanography (ICO) -Miqdzyrzqdowa Komisja Oceanograficma Inter-governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) .Miqdzynarodowa Rada Operatorow Kontenerowcow International Civil Aviation Organization (ICAO) .International maritime organizations and associations-morskie organizacje i stowarzyszenia miedzynarodowe Baltic and International Maritime Council (BIMCO) .Baltycka i Miqdzynarodowa Rada Morska Council of European and Japanese National Shipowners Association (CENSA) -Rada Europejskich i Japonskich Narodowych Stowarzyszen Armatorow European Community Sea Ports Organization (ESPO) .Miqdzyrzqdowa Morska Organizacja Doradcza (poprzedniczka IMO) Integrated Global Ocean Station System (IGOSS) -Zintegrowany $wiatowy System Stacji Oceanicmych International Association for Biological Oceanography (IABO) -Miedzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Biologicznej International Association of Clasification Societies (IACS) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Adrninistracji Systemow Nawigacyjnych i Latarni (Morskich) International Association of Physical Oceanography (IAPO) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Fizycznej International Association of Ports and Harbours (IAPH) .

recommendation -zalecenie .protokol .uzgodnione . kod .procedure for control -procedury kontrolne .Germanischer Lloyd (GL) . SHIPPING International Maritime Arbitration Organization (IMAO) -Miqdzynarodowa Organizacja Arbitraiu Morskiego International Maritime Employers Committee (IMEC) . Zwiqzek Ratownictwa (okrgtowego) International Ship's Managers' Association (ISMA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Firm Zarzqlzajqcych (statkami) International Shipowners' Association (INSA) -M.circular letter .kodeks.zalecane.Miqdzynarodowe Forum Morskie Towarzystw Naftowych Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .towa- rzystwo klasyfikacyjne USA .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych .Nippon Kaiji Kyokai (NKK) -japonskie towarzystwo klasyfikacyjne) .revision .International Association of Classification Societies (IACS) .Migdzynarodowy Komitet Pracodawcow Morskich International Maritime Forwarding Association (IMFA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Spedytorow Morskich International Maritime Pilot's Association (IMPA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Pilotow Morskich International Passenger Ship Association (IPSA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Statkbw Pasazerskich International SalvageUnion (ISU) -M.brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne .M.ok6lnik . podlegajqca zmianom (np.Dobrowolne Porozumienie Armatorow Zbiornikowc6w Dotyczqce Odpowiedzialnokci za Zanieczyszczenia (morza) Produktarni Naftowymi IMO (International Maritime Organization) -Miqdzynarodowa Organizacja Morska Maritime Safety Committee (MSC) -Komitet Bezpieczenstwa Zeglugi (IMO) IMO documents -dokumenty IMO .Bureau Veritas (BV) .fiancuskie towarzystwo klasyfikacyjne .American Burea of Shipping (ABS) . infonnacyjne .agreed .convention .information papers .nowelizacja -under revision -w rewizji.recommended .working papers -dokumenty robocze - classification society -instytucja klasyfikacyjna .przyjqte .Lloyd's Register of Shipping (LR) . Stowarzyszenie Armatorow International Shipping Federation (ISF) Miqdzynarodowa Federacja Zeglugowa International Ship Suppliers Association (ISSA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Dostawcow Okrqtowych International Tribunal for the Law of the Sea (ITLS) .d.Organizacja Szkolenia dla Przybrzeinego Pnemysh Naftowego Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) .performance standards -wymagania techniczno-eksploatacyjne .agreement -porozumienie .protocol .list okolny . rekomendowane .konwencja -guidelines -wytyczne .basic . konwencja) .Det norske Veritas (DnV) -norweskie towarzystwo klasyfikacyjne .adopted .niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne .dokumenty podstawowe .rezolucja .Hellenic Register of Shipping (HRS) -greckie towarzystwo klasyfikacyjne .resolution . Trybunal Prawa Morza International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleinych Armatorow Zbiornikowc6w International Transport Workers Federation (ITF) -MiqdzynarodowaFederacja Pracownik6w Transportu Marine Engine and Equipment Manufacturers Association (MEEMA) -Stowarzyszenie Producentow Silnikbw i Urz&en Okrqtowych Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) .circular .code .10.

wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez marynarzy The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (SFV) M. o pomierzaniu statkow International Convention on Standards of Training. k.M. o bezpiecznych kontenerach International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) . o standardach wyszkolenia.K. k. o ulatwieniach w miqdzynarodowyrn ruchu morskim Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) -K. Atenska w zwiqzku z przewozem morzem pasazerow i ich bagaiu Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) -K. o ograniczeniu odpowiedzialnoSci za roszczenia morskie Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) .M. k. wsp61pracy i zwalczaniu rozlewow olejowych International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND) M. o odpowiedzialnoici cywilnej za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS) . Certification and Watch keeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) -M. o ustanowieniu miqdzynarodowego funduszu odszkodowah za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships M. o przygotowaniu. odnoszqca sie do odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiqzku z przewozem morzem materialow nukleamych International Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) .K. k. o liniach ladunkowych International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) -M.M.- -- International Conventions . k. k. z Torremolinos o bezpieczedstwie statk6w rybackich . o odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody spowodowane rozlewami olejow napqdowych International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) -M. k. o zwalczaniu aktow bezprawnych skierowanych przeciwko bezpieczenstwu zeglugi morskiej Convention on Facilitation of International Maritime l'kaffic (FAL) -K. o standardach wyszkolenia. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez zalogi statkow rybackich International Convention on Standards of Training. k.M.M. k. o ratownictwie International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE) -M. Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) . k. o stosowaniu szkodliwych systemow przeciwporostowej ochrony kadhba International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) M. dotyczqca interwencji na morzu otwartym w przypadku rozlewow olejowych International Convention on Salvage (SALVAGE) . k. k. o poszukiwaniu i ratowaniu na morza International Convention on Oil Pollution Prepardness. k. Response and Co-operation (OPRC) .K. k.M.konwencje miedzynarodowe Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) .M.Miedzynarodowa konwencja o bezpieczenstwie @cia na morzu International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage . konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez wyrzucanie odpadkow i innych Smieci International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) -M i e dzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom ze statkow International Convention for Safe Containers (CSC) -M. k. w sprawie przepisow o zapobieganiu zderzeniom na morzu Convention relating to Civil Liabiity in the field of Maritime Carriage of Nuclear Material (NUCLEAR) . o mipdzynarodowej morskiej organizacji sateliatamej Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) . o odpowiedzialnoSci i odszkodowaniach za szkody wynikle z przewozu morzem substancji niebezpiecmych i szkodliwych International Convention on Load Lines -M. k.

C/ inspektor techniczny 1 t 1 / Chartering B u l k e d dzial operacyjny masowce dzial operacyjny chlodniowce Chartering Ro-ro/ dzial operacyjny pojazdowce A . wiceprezydent ds. B. o&&izacji podrdiyl I + piGzamTSeamen Documents ClerWprac. rozliczeri .statki D. bezpieczeristwa 4 Designated person/ osoba wyznaczona I 1 t Quality and Safety ManagementDepartment/ dzial zarzqdzania jakokiq i bezpieczenstwa C O ~ D U ~ V 1 " Management (zarzqd firmy) / 1 r I Management ~ecretaiy/) President/ Prezyden t - sekretariatzarzqdu I Mce-president -financial) wiceprezydent ds. B.10. SHIPPING -? Ship's operator -armator (an example -przyklad) Safety officer/ officer ds. vessels A. F/ ojcer operacyjny . 1 Recruitment Officer/ kierownik ds. dokumentdw marvnarskich Operation Officer vessels B. B. naboru Training Officer/ kierownik ds. eksploatacvinvch Manager/ kierownik Shore StaffManager/ kierownik dzialu kadr lqdowych Sea Staff Manager/ kierownik dzialu kadr morskich Claim and Insurance Department/ dzial Chartering Department/ dzial operacyjny - buidlingd kierownik 1-4 Reefer Fleet Manager/ kierownikfloty chlodniowcdw kierownikfloty Ro-ro Fleet Manager/ kierownikfloty pojazdowcdw vessels A. szkolenia (uracownik ds. ds. E.. C Operation Officer vessels E. wiceprezydent ds. F -c D. finansowvch wiceprezydent ds. C/ inspektor nawigacyjny pracownik ds.statki A. C/ ojcer operacyjny .

company . wynagrodzenie firmy zarzqdzajqcej . przemysl zeglugowy line .asystent biurowy office staff .Shipowner and ship's operator wlaScicie1 i armator statku accountant-pracownik dziaiu ksiegowoici bookkeeper -ksiegowy circular .dzial techniczny staff -personel technicmy superintendent .quality and safety management .firma zarzqdzajqca (statkami) fee . zleceniodawca recruitment officer -pracownik odpowiedzialny za nabor kadr seamens' travel clerk .crewing -dzial zalogowy . armatorski klub ubezpieczeniowy owner's representative-przedstawiciel armatora pay clerk .dzial operacyjny dzial operacyjny.fleet -kierownik floty .oficer bezpieczenstwa firmy clerk -pracownik biurowy department -dzial .sea staff -kierownik dziaiu kadr morskich owner's protection club -klub P&I. dziaiu kadr lqdowych office assistant .dzial zarzqdzania jakoiciq i bezpieczenstwa designatedperson -osoba wymaczona (w systemie zarzqdzania bezpieczenstwem) flying captain -supercargo.wiceprezydent do spraw finansowych -technical -w.personnel -dzial kadr .armator.sekretariat zarzqdu management company . oficer (zwykle kapitan) spoza zalogi statku.zarzqdca statku .superintendent techniczny.pracownik odpowiedzialny za szkolenie kadr vice-president -wiceprezydent -financial . przedsiebiorstwo armatorskie -department -dzial ekspedycji -industry -zegluga.pracownik odpowiedzialny za organizacjq podrozy marynarzy seamen documents clerk -pracownik odpowiedzialny za wyrabianie dokumentow marynarskich ship operator .claim and insurance .managing . rozliczen maryna- rzy port captain .ship . do spraw technicznych -maritime -wiceprezydent do spraw morskich operation . inspektor technicmy training officer .marine -inspektor nawigacyjny (armatora) technical -techniczny department .wiceprezydent do spraw eksploatacyjnych -- - -- - - - - - -- - .dzial operacyjny. czarterujqcego) pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny za rozplanowanie operacji przeladunkowych president -prezydent principal -mocodawca.operation .pracownik ds.inspektor (techniczny statkow) . cargo superintendent) management -zarzqd (firmy) .linia zeglugowa ship's operating -eksploatacja statku supercargo -supercargo (nadzorujqcy ladunek przedstawiciel jego wlaiciciela) superintendent . eks- -- - - ploatacyjny (zajmujqcy siq grupq statkow) operator -armator.obsada biura operation officer -pracownik operacyjny.oplata menedzmentowa.oficer organizujqcy i nadzorujqcy przeladunek (z ramienia armatora.shore staff . operator (zarzqdzajqcyeksploatacjq statku lub linii) owner -wlakiciel statku .okolnik company safety officer (CSO) .dzial techniczny .k.dzial zamowien .firma zarzqdzajqca (eksploatacjq statku) manager -kierownik dziaiu . odpowiedzialny za sprawny jego zaladunek (takze port-captain.czarter6w -chartering .operation . operator statku shipowner -wlaiciciel statku shipping -zeglugowy company .ship .przedsiqbiorstwo zeglugowe.purchasing .technical . dz.dzial ubezpieczen i roszczen . dzial eksploatacji .wlaiciciel zarzqdzajqcy (statkiem) - - .zarzqd firmy secretary .

poklac P Electrician/ elektryk I - Supporting level ratings marynarze poziomu pomocniczego Watchkeeping ratings .engine r o o d marynarze wachtowi silownia I - Bosun/ bosman Able Bodied Seaman/ starszy marynarz Oiler/ smarownik 'L 9 .O 3 y Trainees prakgkanci pomocnik kucharza k 3 B 8 -.oficerowie poziomu zarzqdzania kapitan Chief Engineer/ d w i mechanik mechanik wachtowy Operation level oflcers .oficerowie poziomu operacyjnego / Watchkeeping ratings deck marynarze wachtowi .Crew -zaloga Management level omcers . - Deck Cadet/ Q Engine Cadet/ kadet maszynowy 1 Messboy/ ml steward I .

deck .kluczowi czlonkowie zalogi. dejman deck -pokladowy crew -zaloga pokladowa department -dzial pokladowy engineer -mechanik pokladowy gang -brygada robocza -hand -marynarz pokiadowy -hands .merchant .wachtowy pokiadowy deckie -marynarz pokladowy department -wydzial.etatowa zaloga (obsada) statku coxwain .deck -praktykant pokladowy .stemik crew .zaloga pokladowa -joining .engine -kadet maszynowy captain -kapitan (posiadacz dyplomu kapitanskiego) .starszy oficer -steward . 3.czlonek zalogi -member -czlonek zalogi .starszy oficer officer .mess -chlopiec (praktykant) hotelowy cabin steward . wachta poiarowa first mate -pienvszy oficer (pokladowy na statku pasaierskim) hand -marynarz szeregowy hands -zaloga statku .steward kabinowy cadet -kadet.sea -kapitan statku morskiego carpenter -cieSla (okr~towy) catering -hotelarstwo department . z nazwiskiem lub stanowiskiem) bed room steward -steward kabinowy be in charge of . oficer..relief -zaloga zmieniajilca. zmiemicy .czlonkowie rodziny (tu: mary"am dual purpose (DP) .kapitan statku handlowego .kapitan marynarki handlowej .zaloga hotelowa chief .cala zaloga na poklad! handy man -pomocnik helmsman -stemik helper -pomocnik hotel manager -kierownik dzialu hotelowego junior officer .drugi mechanik . szef kuchni engineer .zaloga szkieletowa .4..Crew -zatoga able-bodied seaman (Am) -starszy marynarz apprentice-praktykant . kierownik cook .szef.iniynier.nucleus ..dozor poiarowy.dzial hotelowy equipment . sprzqt hotelowy staff ..zaloga okrqtujqca -man .zaloga pokiadowa officer -oficer pokladowy -rating .chlopiec (praktykant) pokladowy .deck .wyposaienie dzialu hotelowego.pokladowy czlonek zalogi szeregowej steward ..merchant navy ./motorzysta) electrician -elektryk engine department -dzial maszynowy engineer .reefer -mechanik chlodni surveyor .first assistant .odpowiadak za.czlonek zalogi o dwoch specjalnoiciach (np.starszy mechanik -mate ...- - - - - - - dayman -pracownik dniowkowy (w odroinieniu od wachtowego). mechanik) key personnel . 3. stanowiska kluczowe lifeboatman.deck -kadet pokladowy . uczen szkoly morskiej .ochmistrz cleaner -sprzqtacz complement .na oku" (to) man -obsadzik statek zalogq manning -obsadzanie (statku) zalogq manpower . identyfikator (np. dzial na statku dependants .repair .all hands on deck! .engine -praktykant maszynowy badge -naszywka.steward pokladowy watchman . pelnik funkcje boatswain -bosman bosun -bosman boy -chlopiec (praktykant szeregowy) .zaloga remontowa -- - - - - ..zaloga .inspektor maszynowy fire-watch . st.oficer mlodszy (2.starszy kucharz.czlonek obsady lodzi ratunkowej lookout man -marynarz stojqcy .cala zaloga .mar. mechanik (okrqtowy) . .guarantee -mechanik gwarancyjny -officer -oficer mechanik (okrqtowy) .siia robocza - - - - - - - .all .

senior .ship safety (SSO) -oficer bezpieczenstwa statku oiler .(pot.zaloga pokladowa .oficer sluibowy .starszy oficer pokladowy .lotna brygada remontowa rigger -czlonek obsady portowej statku seafarer -marynarz sea-going engineer -mechanik okrqtowy seaman -marynarz apprentice -praktykant pokladowy seamanlike-marynarski - - - - - -- - - seamanly -godny marynarza seamanship -praktyka morska sea staff -personel plywajqcy.(pot.smarownik old man .oficer wachtowy . dzial adrninistracyjno-gospodarczy(na statku) steersman -stemik.engine . dozorujqcy statek uwiqzany (bez zalogi) ship's -statkowy doctor . st. 2.zaloga maszynowa steward .bez dyplomu (oficerskiego) bez Bwiadectwa (marynarskiego) undermanned .stewardesa steward's department -dzial hotelowy. pomocnik stewarda midshipman -asystent pokladowy motorman -motorzysta navigating officer -oficer nawigacyjny navigator -nawigator officer -oficer .personel.duty .oficer dziah hotelowego ..safety .(pot. osob na pokladzie (take: pilot na pokladzie) principal -pnelozony pumpman -pompowy (marynarz obslugujqcy pompy na zbiomikowcu) purser .) marynarz obslugujqcy zbiomiki i rurociqgi zbiomikowca trainee .osoba przyuczana do zawodu uncertificated .) stary (kapitan statku) old salt .ochmistrz .cabin .oficer pokladowy .zaloga hotelowa . mechanik) .oficer odpowiedzialny za sprawy bezpieczenstwapracy .wachtowy.kapitan (kierujqcy zalogq statku pasaierskiego i odpowiadajqcy za bezpieczenstwo) . marynarz sterujqcy storekeeper (stk) -magazynier maszynowy subordinate -podwladny substitute -zastepca.mechanik okrqtowy fitter .lekarz okrqtowy short-handed -niepelna obsada zalogowa sparks (sparky) . kadry captain . SHIPPING mariner -marynarz master -kapitan statku mariner -kapitan (zeglugi handlowe) mate -oficer (pokladowy) . starszy oficer.chief . zmiennik tankerman .starszy oficer (kapitan..z niepelnq zalogq wiper (wpr) .oficer maszynowy.drugi oficer pokladowy merchant seaman . st.radio -radiooficer . oficer pokladowy.lekarz okrqtowy -electrician -elektryk okrqtowy engineer .(obecnie) najnizsze stanowisko w zalodze maszynowej. doSwiadczony marynarz ordinary seaman (01s) -marynarz (stopien) Persons on Board (POB) .intendent quartermaster-stemik rating -marynarz (szeregowy czlonek zalogi) repair team -brygada remontowa riding squad .10. oficer mechanik -of the watch .) radiooficer staff .catering .second .chlopak kabinowy .- .marynarz wykonujqcy proste czynnoici pomocnicze - - - --- .stary.chief .deck .engine .steward -boy .marynarz statku handlowego mess boy -mlodszy steward.spawacz okrqtowy surgeon . starszy mechanik. mechanik.Slusarz okrqtowy staff -oficerowie statku welder .deck .steward kabinowy stewardess . marynarze senior officer -wyzszy oficer (kapitan. drugi mechanik) shipmaster -kapitan statku shipmate -kolega ze statku shipkeeper .catering .(statek) obsadzony niepelnq zalogq understaffed .

rozliczanie zalogi .repeated offence .doiwiadczenie zalogi crews' level of training -poziom wyszkolenia zalogi daily . bonus . rola zaciqgowa.international medical certificate -migdzynarodowe iwiadectwo zdrowia .visa -wiza .agent zalogowy crews' custom declaration -deklaracja celna zalogi crews' experience .urlopowe .okres rozrachunkowy plac .pienvsze zdarzenie (naruszenie dyscypliny po raz pienvszy) .offence -wykroczenie .income tax -podatek dochodowy .potrqcenia .turist -wiza turystyczna .bonded store deductions .ship's articles . czarna lista (lista zawierajqca nazwiska osob naruszajqcych dyscyplinq pracy itd.dodatek.transit visa -wiza tranzytowa .monthly summary -zestawienie miesigczne -monthly wage account -miesiqczne rozlicze- - nie plac - .allotment note -polecenie przekazu pieniqznego .health certificate -Swiadectwo zdrowia . zastepstwo .food .port odpowiedni (tu: do podmiany zalogi) (crew) documents -dokumenty zalogowe .account of wages -rozliczenie wynagrodzen .union fee -skiadki czlonkowskie na zwiqzki zawodowe collective bargaining agreement (CBA) umowa zbiorowa .powtorne (kolejne) wykroczenie bonus .lista zaliczek .leave pay .dodatek.zezwolenie na pracg crewing agent . rodzinny . lista zalogi .submit an -zloiyC podanie articles of agreement-umowa zbiorowa o pracg na statku podpisana pomiqdzy kapitanem i zalogct lista zaciqgowa ashore -na lqdzie (np. dobowy -allowance .zgodnie z urnowq bill of health .lista zaciqgu.first occurence .ordering -replacement -zlecanie zmiany z.port dogodny (tu: do podmiany zalogi) list .advance wages receipt .medical certificate .bonus . breach of discipline -naruszenie dyscypliny .passport-. p.lista zalogi .overtimes -nadgodziny -payroll .crew .provisions of .relief -zmiana zalogi.cash account -rozliczenie gotowki .slop chest .potrqcenia kantynowe .Swiadectwo zdrowia -muster roll .advances -zaliczki .return . zmiennicy .stawka dzienna (np.potrqcenia komunikacyjne.guilty -winien . dodatek -dodatek na wyiywienie.Swiadectwo szczepien .suitable port .dodatek zbiornikowcowy (crew) accounting -rozliczanie (zalogi) .lista plac .dzienny. stawka zywieniowa application -podanie .tzw.vaccination .czynnoici codzienne -task -zadania dzienne (przy podziale pracy) --- - - - - - - - - - .account period .kantyna.seaman's visa -wiza marynarska .seniority -dodatek za staz .dieta. .paszport . zywieniowa) inspection -przeglqd codzienny routine .allotment -przekaz pieniqzny.ustalenia (przepisy) umowy zbiorowej crew (change) -wymiana zalogi .deductions .alcohol abuse -naduiycie alkoholu . umowa o pracq na statku .crew list .telephone expenses . potrqcenia kantynowe .convenient port .iwiadectwo zdrowia black list .offender -winowajca .grave offence -powaine wykroczenie .cash advance -zaliczka .basic wage -placa podstawowa .dodatek za powrot do tej samej finny lub na ten Sam statek .Crew matters -sprawy zalogowe allowance . koszty 1qcnoSci telefonicznej . bonus .replacement -zmiennik. bez pracy) as per contract .work permit .lista zalogi .fixed deductions -potrqcenia stale .tanker .musterola.

zatrudniak engagement -zatrudnienie.wyokrqtowanie kame.attitude -postawa. zachowanie siq .hearing -wysluchanie (obwinionego) .temperament -temperament health certificate -Bwiadectwo zdrowia house the crew -rozmieszczak zalogq inspection .agent zalogowy (to) mess .entry to the log .disciplinary .competence -kompetencja - - - - - .ponowne zatrudnienie employer -pracodawca employee -pracownik engage .zwolnienie usprawiedliwione . umowa o pracq .inicjatywa -judgement -umiejqtnoBk osqdu .zdatnohk do awansu .inspekcja .obsadzik statek zalogq manning .oceniak.spoiywak posilek mess bill -wydatki na wyiywienie muster roll . kontrakt (to) evaluate .motivation -motywacja .language proficiency -umiejqtnokci jqzykowe .written warning -ostrzeienie pisernne .ostrzeienie .ability .dismissal .re.obsadzanie (statku) zalogq agent .crew quarters . zachowanie siq .droga sluibowa list .zalecenia .mozliwoBk polegania (na kimi) form .ostrzezenie ustne .incompetence . ocena . SHIPPING discharge -wyokrqtowanie -book -ksiqieczka zeglarska . opiniowak evaluation report .abstract (from the -) -wyciilg (z dziennika okrt$owego) (to) man .cause of -przyczyna zwolnienia -justified .zwolnienie (kame) .promotion ability .lista .dyscyplina na statku disciplinary-dyscyplinarny -case -przypadek naruszenia dyscypliny disciplinary procedure . niedbalstwo notice of termination -wypowiedzenie occupational desease -choroba zawodowa occupational hygiene -higiena zawodowa order on board -porzqdek na statku overtimes -godziny nadliczbowe. zdolnohci .formularz opinii .zaokrqtowanie (to) employ -zatrudniak employment -zatrudnienie agreement .warning . zejhcie ze statku disembarking -wyokr~towanie dismissal -zwolnienie (z pracy) . wej6cie na statek.dependability -- - - --- - .10.opinia.safety awarness -zachowanie bezpieczenstwa ..zaokrqtowak.personal conduct . na kt6rym zabronione jest uiywanie alkoholu (to) embark .niekompetencja . do lodzi embarking -okrqtowanie.unannounced .lista zalogi.reprimand -reprymenda disembark -wyokrqtowak.umiejqtnohci.) statek.crew . musterola negligence .initiative . zaangaiowanie .lista zalogi log book -dziennik okrqtowy entry -zapisy w dzienniku okrqtowym extract .inspekcja niezapowiadana join -zaokrqtowak jump a ship . wejid na statek.cause of -przyczyna wyokrqtowania -certificate -zahwiadczenie o wyokrqtowaniu .(pot.contract of -umowa o pracq.umowa o pracq contract -kontrakt. przyjqk na statek embarkation-zaokrqtowanie.recommendation .prowadzenie siq.wyokrqtowanie.performance -wykonywanie obowiqzkbw . zdezerterowak labour costs -koszty robocizny labour turnover -plynnohk kadr landing -wyokrqtowanie landsick . placa za nadgodziny .opu6cik statek bez pozwolenia.explanation -wytlumaczenie .inspekcja pomieszczen zalogowych .postepowanie dyscyplinarne .zapis w dzienniku okrqtowym dry ship .zaniedbanie. dyscyplinarne discipline on board .(marynarz) tqskniqcy za lqdem line of authority .verbal waming . zejBk ze statku disembarkation .wyciilg z dziennika okrqtowego .

ostrzezenie .praktyka morska. zaopatrzenie supply -zaopatrzenie.zaloga statku victualling -wyzywienie -bill -rozliczenie kosztbw wyzywienia (zalogi) -rate .guaranteed - - - -- - - ship stores .dostawa.written .nadgodziny gwarantowane (oplacone bez wzglqdu na to czy byly przepracowane) rate . umowa o pracg na statku ship's company . dostawa.verbal .ostrzezenie ustne . zwolnienie z zaciqgu.fully manned .skala wyiywienia.rozliczenie plac warning .statek szkoleniowy simulator .dystynkcje .rzeczy osobiste declaration . wiedza okrqtowa. schludny uniform -mundur allowance .stawka dzienna na wyiywienie (zalogi) scale .ostrzezenie na piimie - - - - -- .deklaracja rzeczy osobistych personnel -personel. dotyczqcy zaokrqtowania. zasob to be in force .placa (to) pay .scale of -normy wyzywienia ration -racja iywnoiciowa record .irodki transportu trim -uporzqdkowany. tabela naleznych racji (iywnoiciowych) wages -placa account . praktyki morskiej) rejoin -ponownie zatrudnik siq (u tego samego armatora.obowiqzywaC.szkolenie centre . doiwiadczenie morskie sea period -czas pobytu w morzu.sprawy zalogowe position .statek . przepis . dostarczaC testimonials .sea . staz plywania sea service -sluzba morska. wpisak na listq zalogi signing on -zamustrowanie.choroba morska ship's articles . staz -muster .alarm Cwiczebny .dodatek mundurowy .stanowisko practice -praktyka.zapasy okrqtowe shipwrecked person -rozbitek shore leave -wyjicie na lqd (marynarza) (to) sign-off -wyokrqtowak.okres praktyki morskiej pratique (free pratique) -iwiadectwo (sanitarne) swobody ruch6w promotion -awans -policy -polityka awansowa provision -zywnoiC. byk w mocy (o przepisach) (to) supply -zaopatrywaC.osobisty -belongings .musterola. szmuglowaC stock -zapas materialow.okrodek szkoleniowy programme -program szkolenia ship .Dom Marynarza sanitary conditions -warunki sanitarne seafaring -plywanie (zarobkowe) po morzu Seaman's Book -ksiqzeczka ieglarska seamanlike -marynarski seamanship ..zapis (np. rola zaciqgowa. zmustrowanie (to) sign-on -zaokrqtowat. na tym samym statku) responsibility -odpowiedzialnoSC Sailor's House .arkusz (zestawienie) nadgodzin paid off -splacony.statek w pelni obsadzony (zalogd compliment . zaloga accident -wypadek z udzialem czlowieka matters . doiwiadczenie na morzu sea sickness . rozliczony (marynarz wyokrgtowany) pay .(cala) zaloga statku . splaciC przy wyokrgtowaniu passport -paszport personal .zaiwiadczenie o zatrudnieniu. prowiant. zapas. zaokrqtowanie slop chest -kantyna dla zalogi (to) smuggle -przemycak. podrozy means . skreiliC z listy zalogi signing off -wyokrqtowanie. prowiantu lub czgici zamieiych (na statku) supplies .symulator szkoleniowy transportation -transport -costs -koszty transportu.distinction .stawka za nadgodziny sheet .mundur granatowy vessel . opinia trade union -zwiqzek zawodowy training .placiC paymaster -platnik (na statku pasaierskim) pay off -wyplaciC naleznoiC.marine blue .

nadbudu'wka i pomieszczenia Owner's lope/ messdeck/ navigation decW pokiad nawigacyjny bridge/ provision crane/ mostek diwig gospodarciy living quarters pomieszczenia mieszkalne smoke detection system/ system wykrywania dymu 1 .10. SHIPPING Superstructure and accommodations .

prowiantura - - - - - - - - - - - - -- -- .komora skladowa (chlodzona) .Sciana dzialowa dryer . magazyn prowiantu suchego .suszarnia .conditioned pomieszczenie klimatyzowane .kotlownia.system klimatyzacji --unit -agregat klimatyzacyjny alleyway -korytarz wzdluzny na statku berth .emergency generator pomieszczenie agregatu awaryjnego -provision magazyn zywnoSci. grzejnik heating -nagrzewanie. ogrzewanie indoors -w pomieszczeniu zamknictym inside cabin -kabina wewnqtrzna (bez okna) laundry -pralnia locker -zarnkniccie. na ktorym znajduje sic mesa .mostek rufowy (na promie) .biuro pokladowe .kuchnia statkowa equipment .chart -kabina nawigacyjna .officer's -mesa oficerska . prowiantu.suszarka fiddle -krata wok01 stolu (zapobiegajqca spadaniu naczyn) galley . urzqdzenie klimatyzacyjne crew .biuro maszynowe spaces -pomieszczenia biurowe . prowiant chlodzony refrigerator.szafa chlodnicza.crew --mesa zalogowa.urzqdzenia kuchenne range .biuro ladunkowe . magazynek . chlodziarka room -pomieszczenie .captain's .linen -magazynek bielizny .docking -mostek rufowy (na promie) bridgehouse .akumulatorownia .stevedore's -biuro sztauerow .sucha prowiantura.suitable .koja deck -poklad mieszkalny .. magazynek ciesielski chart room -kabina nawigacyjna climatizer-klimatyzator.deck .battery .wyposaienie kuchni machines . pomieszczenie kotla . promie) mess -mesa deck -poklad.drying .Sredniowka (nadbudbwka na Brodokqciu) cabin -kabina equipment -wyposazenie kabiny carpenter's shop -ciesielnia.mostek kapitanski .boiler .mesa zalogowa messroom -mesa zalogowa deck workshop -warsztat pokladowy dispensary -ambulatorium dividing bulkhead .dry provision .zaloga -mess .odpowiednie.dolna koja boatswain's locker -magazyn bosmanski bonded store -magazynek celny bridge -mostek (kapitanski.pomieszczenia accommodation -pomieszczenie -pomieszczenia zalogowe -plan -plan pomieszczen .szalunek pomieszczen pantry -pentra passageway -korytarz poprzeczny (na statku) passenger -pasaier -accommodation -pomieszczenie pasazerskie bay -pomieszczenie pasazerskie deck -poklad pasazerski spaces -pomieszczenia pasazerskie reefer stores -prowiant chlodzony refrigerated cabinet -szafa chlodnicza. wystarczajqce pomieszczenia air -conditioned room -pomieszczenie klimatyzowane air-conditioning-klimatyzacja system . nawigacyjny) .crew - - -- - - - - - - - paint -magazyn farb library -biblioteka lounge -salon (na statku wycieczkowym.lower .dining -jadalnia . jadalnia office .pomieszczenie otwarte (nie wliczane do pojemnoSci statku) panelling .biuro . pomieszczenie akumulatorow .conference -pok6j konferencyjny .cold storage.(statkowy) piec kuchenny heater -podgrzewacz.Accommodation .cargo . jadalnia zalogi szeregowej messroom -mesa.engine .accumulator -akumulatorownia.after . chlodziarka refrigerated stores -zywnoBC chlodzona.tally -biuro liczmenow officer's quarters -pomieszczenia oficerskie open space .

/ wash-bowh lustro umywalka sofa/ sofa desk/ biurko .kabina mirror light/ Swiatio nad lustrem. bath room/ lazienka ceiling light/ lampa sujtowa electric clock/ zegar elektiyczny wall light/ lampa Scienna lampa .10.biurkowa -bed light/ lampka kojowa -bed/ koja . . r- SHIPPING Ferry cross section -przekrbj promu staircase/ klatka schodowa dno podwojne cabin . desk light/ alleyway/' korytarz mirro/.

- - - - certified officer .pompownia . Swiadectwo kwalifikacyjne .magazyn farb .steering .chief engineer officer .passenger quarters .iwiadectwo rybaka ryboiowstwa morskiego holder -posiadacz Swiadectwa dyplom -marine electro-automation officer oficera elektroautomatyka okretowego -master -dyplom kapitana zeglugi wielkiej .dyplom kapitana zeglugi wielkiej . Swiadectwa certificate of competency -certyfikat.magazyn bielizny brudnej .magazyn dziaiu hotelowego . komora chlodnicza .steward's .deck hand .dyplom kapitana.magazyn zaopatrzenia dzialu administracyjno-gospodarczego superstructure-nadbudowka deck .engineer officer in charge of watch .dyplom kapitana w zegludze krajowej .cook .chief mate .pokiad nadbudowki -crew quarters -czeSC nadbudowki z pomieszczeniami zalogi .Swiadectwa kompetencyjne skich) screen door -drzwi siatkowe seamens' quarters .dyplomowany oficer certificate .master home trade .chiodnia.pomieszczenia marynarzy self-closing door -drzwi samozamykajqce sic store -magazynek.fire equipment -magazynek sprzetu ppoz.passenger spaces ..refrigerated provision .dyplom starszego oficera -of competency -dyplom oficerski.pump .catering .master mariner .iwiadectwo starszego marynarza .posiadacz dyplomu.able fisherman -seagoing fishing -Swiadectwo starszego rybaka ryboiowstwa morskiego -cook assistant Swiadectwo miodszego kucharza okrgtowego .Swiadectwo starszego marynarza w zegludze krajowej .chlodnia prowiantowa (na statku) .Swiadectwo kucharza okretowego .cold .salon (czgSc pomieszczen kapitan- - - - Certificates of Competency .chemicals -magazyn chemikaliow . Swiadectwo kwalifikacyjne .recreation -pomieszczenie rekreacyjne . Swiadectwo kwalifikacji kapitana statku handlowego .sterownia - - - - - .fisherman seagoing fishing .paint .dyplom oficera mechanika wachtowego .abled-bodied seaman home trade .sterowka saloon .office spaces -pomieszczenia biurowe .centrala telefoniczna wheelhouse .mate .dyplom oficera pokiadowego .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .Swiadectwo mlodszego marynarza pokladowego .dirty linen .master . magazyn -bosun's -magazynek bosmanski .dyplom starszego oficera mechanika .deck -magazyn pokladowy .master's .chief mate -dyplom starszego oficera .reefer .near coastal voyages .pomieszczenia pasazerskie .dyplom kapitana zeglugi baltyckiej .endorsement attesting the recognition of a -potwierdzenie uznania dyplomul Swiadectwa .iwiadectwo holder .officer in charge of a navigational watch dyplom oficera wachtowego - -- - - - - - - - -- - - - - - - .pomieszczenia pasazerow telephone equipment exchange .crew spaces -pomieszczenia zalogowe .chlodnia prowiantowa .abled-bodied seaman . .chlodnia. komora chlodnicza .chill .

< \ < iadectun kraju bander!.iadczenie praktyki plyi+ania of matchkeeping s e n ice on the bridge -..dyplom oficera \vachtowego. na na .rating forming part of a naLigational \\ateti sa iadectwo marynarza wachtou ego .dyplom kapitana. chcmikalio\~cach -on liquiticd gas tanker -rermolenie na prace na garowcach -on 011tanker zezw olenie na pracq na r b ~ o r n ~ h o \cu do prze\\ o r u ropy \ permit to operate high speed craft .dyplom s k i p p e r class 2 szypra klasy 2 rybolih s t w morskiego tanhcrman i\\ iadectwn prresrkolenia uprax ni. paiist\\o bander! ccrtiticate COC' cert? tikat. S\riadectwo kwalitikacyjne .przepis) mi<dzynarodo\ve national .?jqce do plyu ania na tbiomikou each -I\ iper-SM iadect\\o mlodszego motorrh.prrepisy krajo\ve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - spurious sfitlszo\\any (np.dyplom drugicgo oficera mechaniku home t r a d c d y p l o m s/ys k i p p e r class 1 pra klasy 1 \4 zegludze kra.dokunient z~ralniajqcy (kapitana) z obolviqzku korrystania z us1~1g pilota rating forming part of an engine room ~vatch C\viadect\vo motorzysty ~vachtou-ego .zaSwiadczenie o pelnieniu \vachty nawigacyjn ej .o f sea s e n i c e .) d l plom kap~tdna near coastal \o>ages zegluga prrqbrzezna permission . Swiadect\vo k\valifikacji kapitana statku handlowego master's ticket --(pot.r a n 1e51iccrt! fikat. s\\ indectwo inar) narskie) dispensation -zez\\olenie na rajmo\\ anlc stano\\ iska d>namic positioning operator certificate swiadect\\o operatom s>stemu par! ejono\\ . zeglugi baltyckiej .ordinary seaman honic trade hviadect\\o marynarra a zegludze k r a j o w j pilotage licencja pilota p i l o t a g e exemption .1 bander).control .\ alld .zegluga krajowa home state C O C d y p l o m (Swiadect\vo) kraju pochodzen~a (rnarynarza) issued under the provisions .r c m o l e n ~ e -on chemical tanker r a r \ \ o l e n ~ e pracc.prakt)k'~ mor\ha. - . near coastal loyages .. . star n w r A - -- - - racja.zas\\..I arn! dy plom \ master's license ..inspekcja administracji kraju b.zezu oleLieronanie statkarni o duzych prqdkonie n c ~ sciach qualification document -+\I ~adechvo potwierdz>i.jo\\ej home trade dyplom szy-skipper class 7 pra klasy 2 n zegludze krajoaej skipper class 1 seagoing fishing . license licencja. dyplom.sa ~adectmo ogranlczone operatord u ~ z ~ ~ d GMDCS zen home trade .przcpisy ~nternntional . sprawozdan~e.iqctk\\aliiikacje regulations . raport suspend certificate -. .su lddect\\o operdtora ogolnego u~zqdzen GMDSS GhlDSS Restricted Operator Certificate (ROC CJMDSS).wystawiono na podstawie przcpisb\v ..10. SHIPPIRC - - ofiicer in charge of a na\ igational batch-.sty certification \vyda\\ aanle dq plombu certificate of competency ( C O C ) s\\iadect\\o kompetenc>jne (dkplom oticerski. /a- .. dokument) sea practice praktl ka morska \ea s e n i c e .second engineer officer .regillatlons przcpisy kraju bandery GRIDSS General Operator Certificate (GOC G M D S S ) .Inia dynamiczncgo flag state kra.dyplom szypra klasy 1 rybolbn st\\ a lnorskiego seagoing fishing .

forenoon . funkcja. statek.stanowiska (alarmowe.oficer wachtowy watchman -wachtowy work ...oficer wachtowy .. zakladka performing bridge watchkeeping duty -pelnienie wachty na mostku post .24.Work organization on board .wachta 04. obsenvator main shipboard manual .okres przejmowania obowiqzkow przez czlonkow zalogi.00 -officer ..00 ..zaznajomienie siq zalogi z nowym statkiem workstation . uzytkownik (urzqdzenia) order -polecenie.iSC na morze graphic schedule -harmonogram instruction . pot.) routine -czynnosci rutynowe (wykonywane na statku stale) . (served as ..zbiorka list -rozktad alarmowy station .00 .objqc kierowanie statkiem take the sea .zmienit kogoS na shzbie reliever -zmiennik - - replacement -zastepstwo round .bez obshgi czlowieka engine room .zaokrqtowai.set up .piece -.pelniC wachtq watchkeeping .morning .12.00 .. wachtq).wachta 08. obsada wachty -afternoon w. dayman deficiency -niezgodnosk z wymaganiami go aboard .00 .stanowisko. roboczy working time -czas pracy working up a new ship .obchod (statku.objqc kierownictwo take over -przejqc (np. popohdniowa (12. (np.wziqc udzial w . np.dzien wolny od pracy day wage . rozkaz (to) order -polecac..dzien powszedni. operator.obsenvacja..daily . objqc (np.set the -wyznaczyc wachtq .praca w toku (nie zakonczona) --load . pelniqcy wachtq.organizacja pracy na statku (to) board -wehodzit na statek boarding -wejicie na poklad capacity . .na statku. iSC na morze turn to ..pracowaC na wysokosci in progress . dz.glowna instrukcja statkowa management of a vessel -zarzqdzanie statkiem man-hour -roboczogodzina mariner's handbook -poradnik marynarza muster .trzymanie wachty.) .deck ...00 -1 6.p ~ n k zborny t off-duty -po shzbie on board .obciqzenie pracq .engine -wachta maszynowa engineer -mechanik wachtowy .wspinak sie na maszt go to sea . pozycja principal -przelozony.middle .wachta pokladowa . na statek on-deck -na pokladzie on duty .. take the con . szef quarters .wachta 20.porzqdek dnia stand by -pogotowie . wachtowy -engineer -mechanik wachtowy oMicer -.urgent -praca pilna working day . szkolenie.take over the -przejqc wachtq (to) watch .dniowka day work .stanowisko pracy - - -- - - -- - - - - --- - - - - - - - .00 . rozkaz -booklet .instrukcja.wachta kotwiczna -below -wachta wolna (od shiby) .ustanowik wachte .na shzbie one onlone off -system pracy zalogi (jednakowy czas spqdzany na statku i na lqdzie) operator .zabierac siq do roboty unmanned .00 .00) .Q4..00 .byl zatrudniony na stanowisku .served in of .anchor .stanowisko ..to be in -bye w pogotowiu (do pracy) straight time -czas roboczy zwykly (w odroznieniu do nadgodzin) (to) substitute -zastqpowac take charge of .silownia bezwachtowa watch -wachta.first . polecen lookout .wachta 00.wehodzit na poklad go aloft .obslugujqcy.dniowka robocza day worker -pracownik dniowkowy. manewrowe) relieve officer -oficer przejmujqcy wachtq (to) relieve . .praca aloft .i.obshgi) w formie broszury -sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci. kierownictwo) duties -przejqc obowiqzki take part in .wewnqtrzstatkowy system przywolania (zalogi) day-off . crew call system .praca akordowa . ppoi. rozkazywac overlap .08.

USA.(port wyladunkowy) nie na polnoc od . pln. wyb.Kolumbia Brytyjska Continent Antwerp-Hamburg (CAH) .Londyn London.zach.poludniowe porty atlantyckiego wybrzeza USA United Kingdom (UK) -Zjednoczone Krolestwo United Kingdom or Continent ports (UK I Cont.B.) -porty Zjednoczonego Krolestwa lub Kontynent (europejski) United Kingdom. Afryki East Coast of India (ECI) -wsch. Naples or La Spezia (GNS) -Genua.1) . wybrzeza Indii of South America (WCSA) .Hongkong Isle of Man (IOM) . wschodnie wybrzeza South America. Antwerpia lub Dunkierka Gulf of Mexico (USGulf) -Zat. wybrzeza not north of (nin) . Livorno lub Neapol Genoa. Baires) . Gdynia or Szczecin (GGS) -Gdansk. Antwerp or Dunkirk (UKHAD) .Liverpool Marseilles (M'lls) . wybrzeza Anglii of India (WCI) .Marsylia North Coast (NC) -wybrzeie polnocne North coast of South America (NC SAM) Ameryka Poludniowa.Southampton Southern Range (SR) . SHIPPING Area of Trading -rejon ieglugi Buenos Aires (BA.Zachodnia Anglia/Wschodnia Irlandia West Coast (WC) .z. wybrzeza USA) Orient . La Spezia lub Livorno Gulf ports .10. Indii East Coast of Ireland (ECI) . East Coast (SAM EC) -Ameryka Pld. wybrzeia Afryki --of England (WCE) .port Zatoki Meksykanskiej Havre.Indie Zachodnie -- -- .Wschod.porty pln.strefa polnocna USA West EnglandEast Ireland (W. La Spezia or Leghorn (GSSL) . SAF) -Afryka Poludniowa South America. Neapol lub La Spezia German North Sea Ports (GNSP) -porty niemieckie w basenie M. Hull. zachodnie wybrzeza Southampton (Soton) . Polnocnego Genova.zachodnie wybrzeza --of Africa (WCA) -z..Daleki Wschod Gdansk or Gdynia (GG) -Gdansk lub Gdynia Gdansk. Antwerpia lub Rotterdam Liverpool (Lpl) .Zjednoczone Krolestwo.o k r g Columbia East Coast of USA (EC USA. wyb.. Le Havre.wsch. West Coast (SAM WC) Ameryka Pld.wyb. Meksykanska United States. Europy od Antwerpii do Hamburga Continent Bordeaux-Hamburg (CBH) -porty p6lnocnych wybrzeiy Europy od Bordeaux do Hamburga Continent Le Havre-Hamburg range (CHH) -kontynentalne porty polnocnoeuropejskie w rejonie od Le Havre do Hamburga Channel Islands (CI) -wyspy Kanalu La Manche Continent -porty polnocnoeuropejskie pomip dzy Hamburgiem i Bordeaux District of Columbia (DC) .Buenos Aires Buenos Aires and/or La Plata (BALP) -Buenos Aires illub La Plata Baltic trade -zegluga baltycka British Columbia (BC) . wschodnie wybrzeia East Coast Africa (ECA) .Genua. Antwerp or Rotterdam (LHAR) . kraje wschodu Persian Gulf (PG) .Genua.Zatoka Perska Rotterdam (R'dam) -Rotterdam River Plate (River) .IE. Antwerp or Dunkirk (HA or D) . Savona.zachodnie wybrzeza Ameryki Poludniowej West Indies (WI) .Londyn.Indie Wschodnie Europe (EU) .. Antwerpia lub Dunkierka Hamburg-Le Havre range (HIH) . Gdynia lub Szczecin Genova..Europa Far East (FE) . Havre.wsch. USEC) . Savona. Hull. Livorno or Naples (GLN) . north of Cape Hatteras (USNH) -porty wschodniego wybrzeza USA na polnoc od przylqdka Hatteras United States North Range (USNR) . Northern Range (NR) -rejon polnocny (portow wsch.wyspa Man Isle of Wight (IOW) -wyspa Wight London (Ldn) .(porty) w strefie Le Havre-Hamburg Hong Kong (HK) . Irlandii East Coast of Great Britain (ECGB) wschodnie wybrzeza Wielkiej Brytanii Europe Combined Terminals (ECT) -zespol terminali kontenerowych w Rotterdamie East Coast United Kingdom (ECUK) wschodnie wybrzeia Wielkiej Brytanii East Indies (EI) .porty lezqce na rzekach Parana i La Plata South Africa (SA.Le Havre.

umowa bukingowa delay -opoznienie. przewozy) steaming range -zasiqg plywania (statku) stem . na statek on ship board .ladunek na droge powrotnq inbound . mazutu) dirty trade -przewoz ladunkow brudnych dispatch -wyslaC ladunek.kontroferta . na statek (to) book -bukowak (ladunek).clean products") .) -wylqczajqc.port dostarczenia ladunku -of discharge -port wyladunkowy of loading (pol) . kontyngent eksportowy firm indication -wskaznik staly forward -wysylac.alimentacja. wywoz license .ladunek w eksporcie haulage -przewoz.ladunek eksportowy -transit -ladunek tranzytowy. excl.port przeladunkowy .custom of the (cop) . w -dirty odroznieniu od .port zaladunku.advance .homeward - ..ladunek na drogq powrotnq . oddaC do dyspozycji (np.spedycja instruction .firm -oferta wiqzqca on board -na statku.ladunek powrotny - - - - - - -- - - - - . zlecanielprzyjmowanie ladunku do przewozu .kontyngent wywozowy. na statek option (opt) -wybor. towar) consignment -partia (np.port . kwota (ilosc) receiving note -zgloszenie ladunku shipment -partia ladunkowa. port zaladunkowy of transhippment .na statku.outward .wolny od wszelkich obci@e~i not exceeding (ne) -nie przekraczaj%cy offer . ladunku) contract of affreightment . z wylqczeniem ex .bukowanie wstepne (ladunku) -reference number -numer nadany danej partii zabukowanej przez agenta bukujqcego -note -nota bukingowa. transport (Iqdowy) inducement .zlecenie spedycyjne freight . spobrod excess -nadmiar.zwyczaj portu -of delivery (pod) .ilosc (ladunku) w opcji czarterujqcego -quantity at Owner's ilobC (ladunku) w opcji armatora order port -port zlecenia out-bound freight -ladunek w eksporcie payable ton -tona zarobkowa port .outward .instrukcja spedycyjna -order .back - - -- - - . nadwyika export . opcja.okres obowiqzywania umowy bukingowej cargo (cgo) .ilok (ladunku) w opcji kapitana . prawo wyboru .optional . przyjqcia l.counter . z wylqczeniem excluded ports -porty wylqczone excluding (ex. udzial. statek) - .oferta . ekspediowak forwarding .fracht. ladunek . wysylka towaru. ekspedycja (morzem) shipping -zegluga -ton -tona frachtowa (przestrzenna lub masy) -unit -jednostka ladunkowa (stanowiqca podstawe naliczenia frachtu) -weight . ilobC ladunku oferowanego net (free of all deductions) .quantity at captain's (qc) .bukowanie ladunku alongside delivery .dostawa pod burte bill's of lading lot -partia konosamentowa board receipt -potwierdzenie zaladowania ladunku. ladunek przeznaczony do innego portu closing date -data zakonczenia przyjmowania ladunkow na dany statek na plac skladowy commodity description -opis towarow commodity index -indeks towarow (to) consign -nadawak.z.zezwolenie wywozowe.ladunek balastowy ladunek brudny (np. zwloka description of the vessel .zobowiqzanie zaladowcy odnohie terminu zaladowania ladunku stoppage in transit -wstrzymanie wydania ladunku tender -udostqpnik.port opcyjny pre-booked -wstqpnie zabukowany precarriage -przewoz wst~pny quota -kontyngent. potwierdzenie zabukowania period . przesylke except (ex) -wylqczajqc. ropa surowa.opis statku dirty tanker -zbiornikowiec do przewozu ropy surowej i produktow ciemnych (np.ciezar wysylkowy (ladunku) spread -rozkladac (np.eksport. eksportowe quota .quantity at Charterer's . rezenvowaC booking -bukowanie.Cargo booking .ballast .ladunek . wysylaC (np.

konosament zatadowania .baza danych -freight system -komputerowy system bukowania logging .komplet konosamentow . celna deklaracja przywozowa bill of lading (bll.documents -dokumentacja ladunkowa .on board .kopia kapitaliska (konosamentu) . data .intake -dokument o iloSci ladunku zaladowanego wedlug wskazan miernikow statkowych of origin (C/O) .konosament zaladowania.fumigation . special list .konosament "nieczysty" ( z uwagami) .10.shipped .rejestracja danych -processing .grain cargo .konosament spedytorski .outturn .konosament morski .bearer .local .straight -konosament imienny (na okreslonq osobc) . wystawiony z datq wczeSniejszq .konosament bezpoiredni .forwarder's .dokument wysylany przez agenta stwierdzajqcy.Swiadectwo odszczurzania .konosament czysty. z naniesionymi uwagami .Swiadectwo zdrowia .konosament na towary zaladowane .konosament na okaziciela -blank--konosament na okaziciela terms and conditions . wydany przez odbiorcq condition -warunek (umowy) commodity plan -plan ladunkowy dangerous goods -towary niebezpieczne manifest .dokumenty ladunkowe acceptancespecification -specyfikacja odbiorcza arrival notice .dokument o iloici ladunku wyladowanego ze statku.clean .konosament domowy .manifest towarow n.swiadectwo pochodzenia -of redelivery .dry -zaswiadczenie eksperta.manifest ladunkowy.claused .declaration zgloszenie ladunku .swiadectwo wolnosci ruchow . Swiadectwo.marine .liner . dowod zlozenia -of discharge . BIL) .captain's copy . wydany z datqpoiniejszq . bez uwag .konosament .house .order .zgloszenie przybycia (powiadomienie odbiorcow ladunku o jego przybyciu) bill of entry .specyfikacja ladunkowa tracer .kwit skladowy.szybkoSC transmisji danych record .konosament na zlecenie .ante dated -k.deratting exemption . ze statek zostal odgazowany (wolny od gazow palnych) .Swiadectwo zwrotu statku -of registry -certyfikat okrqtowy .konosament bezpoiredni .warunki konosamentowe .konosament czarterowy .ksiqzka ladunkowa .through . SHIPPING Cargo documents . i i okreilony ladunek zaginql lub zostal wyladowany z nadwyikq certificate -certyfikat.konosament zbiorowy (obejmujqcy kilka przesylek) --holder -posiadacz.list lista ladunkowa .konosament na okaziciela cargo .to bearer .konosament liniowy .free pratique .konosament morski .konosament na dowozowq cz& trasy .lista specjalna towarow n.direct . .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji .collective .omnibus .plan sztauerski towarow n.Swiadectwo fumigacji .record book ksiqzka ladunkowa - -- -- -- -- ---- -- ------ --- ------ ------ -release -kwit celny (zwolnienie towarow odprawionych) specification .data wydania k.zaiwiadczenie.arkusz danych -storage -przechowywanie danych - - - - - - - - - - - - ---- - .dane -base .ladunek -book . i e caly ladunek zostal ze zbiornikow wyladowany .gas free .groupage .konosament zbiorowy date of issue .charter party . okaziciel konosamentu .foul .protokol przekazania -of deposit .derrating .zapis danych sheet .ocean .Swiadectwo wyladowania of health .konosament zbiorczy . atest .konosament "nieczysty". stowage plan .przetwarzanie danych -rate .post-dated -k.Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboia luzem of delivery .full set of -s .

przewozu towarow niebezpiecznych .manifest przywozowy (w imporcie) manifest (ladunkow) wywozonych -outward (ladunkow w eksporcie) -ship's --manifest okrqtowy. pismo.kwit wydania dock pass -przepustka portowa dock receipt -kwit skladowy.dokument (np. u p w terminu waznosci export license .formularz czysty.licencja importowa invoice .manifest ladunkowy .potwierdzenie odbioru (to) log .certyfikat zaladowcy dot.kwit przesylowy (na jednostkq ladunku) - - - - - -- - -- -- - .nota protestacyjna .Swiadectwo swobody ruchow import license .pro-forma -prowizoryczny (rachunek) letter .cargo . dokument cesji of trust . niewypelniony free pratique . u p w terminu waznoSci expiry .faktura wywozowa . umowy) -date -data wygainigia.Swiadectwo. ktorej zglasza siq nadejicie przesylki (ladunku) do portu przeznaczenia parcel .licencja eksportowa express cargo bill .paczka. konosament) wystawiony na transport multimodalny non-negotiable sea waybill .wygainigie (waznoici dokumentu.Swiadectwo zwolnienia expiration -wygainiqcie (waznoici dokumentu.list gwarancyjny -of subrogation .freight .weighing . dlo) .exporter's .formularz.shipping Swiadectwo zaladowania (towaru) . dokument of authorisation to sign bill of lading .konosament elektroniczny (rowniei sea waybill) feed back . wagi towaru w kontenerze .FIATA Forwarding Instruction (FFI) -zlece- - - nie spedycyjne form .kwit sternika.deklaracja zaladowcy dot. zezwolenie na przyw6z towarow exemption -zwolnienie certificate .inward . deklaracja przewozonych ladunkow mate's receipt (MIR) . nota of protest .Shippers Intermodal Weigh Certification (SIC) . dowod przyjqcia ladunku na statek multimodal -multimodalny transport .list.dziemik okrqtowy manifest (of cargo) -manifest ladunkowy .Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods (SDT) .cesja (np.dated (dd) . praw).dokonaC zapisu w dziemiku okrqtowym log-book .Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL) -zbywalny multimodalny konosament FIATA . awizowanie of readiness (NOR) .zgloszenie statku (ladunku) do odprawy celnej -certificate -swiadectwo dokonania odprawy celnej statku (ladunku) -permit -zezwolenie na wejicie (statku do portu).sptyw informacji do systemu kontrolnego.Forwarders Certificate of Receipt (FCR) spedytorskie zaiwiadczenie przyjqcia towaru do wysylki .dokumentacja draft -weksel enclosure -zalqcznik (do pisma) entry . informacja zwrotna FIATA documents -dokumenty Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow . multimodalny list przewozowy FIATA .FIATA Warehouse Receipt (FWR) -kwit skladowy FIATA . dokument przyjqcia ladunku do przewozu documentation -dokumentacja .atest ciqzaru notice -zawiadomienie.niezbywalny morski list przewozowy note . certyfikatu.zgloszenie gotowosci statku (do zaiwyladunku) notify-address -adres osoby.faktura .Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB) -niezbywalny.Forwarders Certificate of Transport (FCT) spedytorskie zaiwiadczenie transportowe . umowy) -date -data wygasniqcia.datowany delivery order (do.blank .transport multimodalny document . jednostka ladunku receipt . blankiet . notyfikacja.upowainienie do podpisania konosamentu -of credit -akredytywa -of guarantee .

outtum .zestawienie iloici (wyladowanego ladunku) .dokumenty przewozowe (ladunkowe) shipping instruction -instrukcja (dyspozycja) zaladunkowa shipping order .zaladowane nalpod pokladem (uwaga na konosamencie) tally book .skladowy dowod zastawczy .spis numerow plomb - - seawaybill .raport. sprawozdanie.deklaracja eksportowa zaladowcy shipping documents . plan received for shipment . raport) processing (of documents) -przygotowanie dokumentow program (programme) -program. pozwolenie port health declaration -deklaracja sanitama (skladana na zawiniecie do danego portu) pratique (free pratique) -Swiadectwo (sanitarne) swobody ruchow preliminary -wstqpny (np. zlecenie spedycyjne cargo specification .raport dzienny .konosament elektroniczny shipper's export declaration (SED) . SHIPPING -ticket -kwit przesylowy (na jednostke ladunku) permission -zezwolenie.10. protokol .daily .kwit skladowy (pokwitowanie zlozonego na sklad w porcie ladunku) report .specyfikacja ladunkowa stowed onlunder deck .zlecenie zaladunkowe.sailing -raport o wyjbciu (statku) w morze seal log .dziennik liczmana tally sheet -kwit liczmanski time sheet -karta kontrolna czasu (zwykle obejmuj$ca okres reda-reda) warehouse receipt -kwit skladowy.konosament przyjccia do zaladowania quay receipt .warehouse (WIW) -kwit magazynowy wharfinger's certificate -portowy kwit skladewy - . kwit magav'owy warrant .

czarterpartii .net .umowa cz.loading . wynajem statku . subczarterujqcy sub-charter party -umowa podczarterowania.bareboat .czarter na podr6z .laydays . statku w czarter) .nettom .approved .czarter statku bez zalogi commission -prowizja czarterowa . dreadage .niestandardowy formularz czarterpartii --- --- .netto" (kosztow za-Iwyladunku i sztauowania nie ponosi przewoznik) off-hire-wycofanie statku z czarteru na krotki okres.czarter na podroi (to) charter -wyczarterowak chartered rate .formularz umowy czarterowej -port .statek zastqpczy slothire -umowa czarterowa dot. subczarter .slot .(granice czasowe rozpoczqcia cz.space .czarter wskazujqcy port za.stawka czarterowa .czarter ze stawkq od noinoSci -definite time of arrival (dft) -ostateczna data przybycia .sub-umowa podczarterowania.time (TIC) .trip .czarterujqcy na czas chartering broker . podczarter .open .makler okrqtowy (frach- - - - -- - -- - - - - - - - %CY chartering order -zlecenie zaczarterowania chartering policy -polityka czarterowa CP blading (charter party bill of lading) -konosament czarterowy charter party form .oddawak w subczarter.deadweight . dly) -przekazanie (np. wskazujqce stan statku (w tym balasty.formularz u.statek podobny relief ship .przewidziany w czarterze czas na wylzaladunek statku net terms -czarter .oplata w czarterze na czas lay-days .data . wodq slodkq i paliwo) przy przekazywaniu go czarterujqcemu certificate of redelivery -Sw.stawka czarterowa charterer -czarterujqcy -time .Charter -czarter certificate of delivery .za zryczaltowanq surnq frachtu .consecutive voyage cz.zdanie statku po czarterze survey .) .dni ulgowe w czarterze delivery (dely.round .czarter na warunkach .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas on-hire survey . przez BIMCO) .recommended --- --- - - -- - .round trip .znormalizowany formularz umowy czarterowej chartererspay dues (cpd) -oplaty ponosi czarterujqcy date .standard . wykorzystania czqSci przestrzeni ladunkowej statku sub-charterer-podczarterujqcy..zawrzeC umowq czarterowq fix a ship -wyczarterowak statek fixing letter . podczarter.czarter otwarty (nie okreilajqcy ladunku ani portow wyladunkowych) party -umowa czarterowa. z powodu awarii technicznej survey .private .port przekazania statku w cz.lump sum cz.inspekcja statku zdawanego przez czarterujqcego armatorowi reference ship .czarter czqSci pojemnokci statku . czarterpartia -party form .okres wylqczenia statku z czarteru off-survey . np. paliwo i woda slodka) przy zdawaniu go przez czarterujqcego charter -czarter. zatwierdzony (np.Swiadectwo wskazujqce stan statku (wlqczajqc balasty. na podr6z okrqznq .czarter na czas . na kolejne podroie .lub wyladunku rate .potwierdzanie czarteru za pomocq umowy czarterowej hire .zalecany formularz czarterpartii .data ladowania --of readiness -data gotowoici do zaladunku days of grace .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas --time .oglqdziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas on-survey -ogl~dziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas --report -protokol przyjqcia statku w czarter re-charter .. podczarterowak redelivery (redely) .prawo zaladunku ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy excluded ports -porty wylqczone fix a charter . cz.port of .czarter na podroz okrqznq .najem czqici przestrzeni ladunkowej .voyage .formularz umowy czarterowej.

klauzula dot.klauzula dot.lub wyladunku w porcie bonded value clause . skutkow dzialania sily wyzszej grab (discharge) clause .klauzula o wlaSciwoSci prawa bandery floating clause . abandonowa (regulujqca warunki i skutki porzucenia statku) additional perils clause .k.klauzula dodatkowych niebezpieczenstw arbitration clause . SHIPPING Charter and liner clauses klauzule czarterowe i liniowe always afloat (aa) -klauzula czarteru zastrzegajqca dostatecznq glebokoiC przy nabrzezu always accessible . czarterowa okreslajqca miejsce za.klauzula dot. dot.klauzula collision clause -klauzula kolizyjna. kosztow bankowych berth charter clause . odpowiedzialnoSci za zderzenia currency clause -klauzula walutowa deviation clause (DC) . premii za poipiech disposal clause -klauzula dyspozycyjna (ustalajqca date i miejsce zwrotu statku przez czarterujqcego) dreading clause -klauzula dot. frachtu i jego platnoici ice clause . prawa do przyjecia ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy dunnage clause -klauzula dot. lodow (regulujqca przypadki niewlaiciwego wykonania umowy przewozu spowodowane zalodzeniem) identity of carrier clause (ioc) -klauzula ustalajqca przewoinika incorporation clause -klauzula wlqczajqca dodatkowe warunki . prawa zastawu lighterage clause . i i koszty obslugi ladunku ponosi czarterujqcy ceiling clause . oplaty za przestoj (tzw.k. utkniccia na mieliznie heavy Lift clause. odladunku na barki liner negligence clause .klauzula dot. ladunku pokladowego demurrage clause .k. zabezpieczenia statku przy wyladunku chwytakami cesser clause . anulowania umowy cargo free clause -k. oplat portowych clause (cl) .klauzula dot.klauzula dot. zaniedban London clause -klauzula londynska (dot. w czarterze na czas) cancelling clause -k.dostatecznej glebokoici" (stanowiqca.klauzula jurysdykcyjna (dot. przenv awaryjnych (np. iz statek nie moie osiadaC na dnie w trakcie przeladunku) force majeure clause -klauzula dot.klauzula zezwalajqca na odstagienie praw banking clause -k. wartoici wolnoclowej both-to-blame collision clause -klauzula dot. dot.10. objecia ograniczeniem odpowiedzialnoSci przewoinika osob wykonujqcych usfugi zwiqzane z przeladunkiem i przewozem towarow hire and payment clause -klauzula dot. szkod wyniklych ze zderzenia congestion clause -klauzula kongestyjna.klauzula dot. odpowiedzialnoSci za fracht charges clause -klauzula dot. kosztow drewna sztauerskiego embody (in) . klauzulc do umowy czarterowej) employment clause -klauzula dot. dot. dot.klauzula poiarowa flag clause .k.do konosamentu Jason clause . arbitrazu assignment clause .k. przewozu sztuk ciezkich Himalaya clause -klauzula dot. awarii wspolnej zawinionej przez czlonka zalogi) jurisdiction clause . dot. uzywania chwytakow przy przeladunku grounding clause -klauzula dot.klauzula dot.klauzula dot.klauzula .k.klauzula Jasona (dot. sqdu lub miejsca) lien clause . zatrudnienia (podlegloici kapitana wobec czarterujqcego na czas) fire-clause .zawsze dostqpny.. odpowiedzialnoSci obu stron za zderzenie break up clause -klauzula dot. wlaSciwoSci prawa. dot. przestojowego) deviation clause -klauzula dewiacyjna disbursement clause -klauzula wydatk6w dispatch clause . dot. dot. straty konstruktywnej (statku) breakdown clause -klauzula dot. zatloczenia portu contact clause . osiqgalnY (port) abandonment clause .wlqczyi: (np.klauzula dewiacyjna w czarterze deck cargo clause -klauzula dot. prawa przewoznika do natychmiastowego wyladunku po zacumowaniu) . stwierdzajaca.

klauzula nadrzqdnoici (dot.klauzula dot. podlegloici kapitana (wzglgdem czarterujqcego) not always afloat (naa) . dot. okresowego wylqczenia statku z czarteru (np.klauzula wyla. oplat nabrzezowych winch clause -klauzula dot. kolejnoici podejScia statkow pod przeladunek wg kolejnoici przybycia waiting for the berth clause -klauzula o oczekiwaniu na nabrzeie war clause -klauzula wojenna weather permitting clause -klauzula dot. holowania towage clause . podporzqdkowania konosamentu zasadom Konwencji Brukselskiej) perils of the sea clause -klauzula dot. uzywania statkowych wind ladunkowych .klauzula o prawie do odbioru ladunku na barkg towage and salving clause -klauzula dot. subczarteru redelivery clause -klauzula dot. dot. pokrycia przez ubezpieczyciela kosztow segregacji ladunku uszkodzonego) skimming clause -klauzula dot. na barkg paramount clause . holowania trade clause . dodatkowego ubezpieczenia ladunku master employment clause -klauzula dot. notyfikacji wskazanej osoby o nadejiciu ladunku do portu przeznaczenia off-hire clause -klauzula dot. bezpiecznego osiadania statku na gruncie portu plywowego safe berth. przewozu ladunkow w ladowniach chlodzonych requisition clause -klauzula dot.klauzula dot.klauzula segregacyjna (dot.klauzula dot.z dotkniqciem gruntu (port lub nabrzeze. dopuszczalnych akwenow dysponowania statkiem turn clause . zawsze dostqpne nabrzeze o dostatecznej glgbokoici Saturday afternoon clause . prawa odbioru ladunku pod burtrt np. naliczania czasu zaladunku z uwzglgdnieniem warunkow pogodowych wharfage clause -k. bez niebezpieczenstwa uszkodzenia dna statku near clause -klauzula nakazujqca statkowi podejicie do portu wyladunkowego na minimalnq bezpiecznq odlegloSC notify clause -klauzula dot. niebezpieczenstw morskich penalty clause -klauzula dot.klauzula dot. kosztow przebrania ladunku uszkodzonego strike-clause -klauzula strajkowa subletting clause . zdania statku przez czarterujqcego reefer clause . przy kt6rym statek dotyka dna przy odplywie) not always afloat but safe aground (naabsa) -z dotkniqciem gruntu przez statek.klauzula dot. czajqca sobotg po poludniu i niedzielg z czasu przeznaczonego na przeladunek separation clause -klauzula separacyjna sister ship clause -klauzula o statkach naleza. ladunku opcyjnego overside delivery clause -klauzula dot.marine extension clause . wskutek awarii technicznej) optional clause .k. kary umownej prolongation clause -klauzula prolongacyjna (o przedluzeniu umowy) re-chartering clause . dot. cych do tego samego armatora skimming picking clause .klauzula podnajmu substitution clause -klauzula substytucyjna tackle clause . always accessible (sb aaaa) -bezpieczne.k.klauzula o (zawinionym) zderzeniu safe aground clause -klauzula dot. konsekwencji rekwizycji running down clause . always afloat.

uszkodzenie statku damaged cargo report -raport uszkodzen fadunku defect .broken . przeciety .deratting exemption - . szkoda.tom .Swiadectwo inspekcji claim -roszczenie claimant -roszczqcy container damage -uszkodzenie kontenera .poswiqcenie czgici ladunku lub wyposazenia dla ratowania statku act of war .deratting - -- - .zakres uszkodzen (statku.cracked -pqkniqty . n. bez zanieczyszczen condition .ubytek ladunku (w czasie przeladunku lub transportu) cargo-worthy (ship) -(statek) przystosowany do przewozu danego ladunku cargoworthiness -zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoid do przewozu danego ladunku) casualty -nieszczqsliwy wypadek.precious . ladunku) uszkodzenia spowodowane ha-hook hole kiem sztauerskim .porzucenie (np.Swiadectwo odszczurzania - - - - -- - - - - . brakowanie towaru broken down -uszkodzony broken. SHIPPING Claims -roszczenia absorb -wchlaniac (wodq) accident of the sea . ladunkowych) to cargo .dzialania wojeme actual total loss -rzeczywista strata calkowita assign an expert -wyznaczyC eksperta at random . odszkodowanie z tytuh uszkodzenia by contamination .uszkodzenie.sila wyzsza act of hostility . z powodu uszkodzen) -wastage .uszkodzenie.uszkodzenie ladunku -to ship .odorous . wyrzqdzona wodq morskq seawater .odrzucenie ladunku (np.wyrywkowo (np. eksperta) attestation .extent of .list gwarancyjny. sprochniale careless handling .ladunek o silnej woni .wypadek morski abandonment.zlamany . wormy and punky .oplata za stawienie siq (np. Swiadectwo.deformation . powodujqce zmiang jej charakterystyki) customary trade loss -zwyczajowy ubytek ladunku w trakcie transportu damage .selekcja towaru uszkodzonego (tzw.bent -wgniecenie .atest awaryjny -of desinfection .10.dzialania wrogie.substancja zanieczyszczajqca. zarobaczone. rewers of survey .latent -wada ukryta .zgiqcie .odpadowe.bow . szkoda wywolana wodq morskq survey .inspekcja doznanych szkod (np.zglqbnik do pobierania probek z workow brack -towar wybrakowany bracking .cut .list gwarancyjny bag trier . o kontroli) attendance fee .przebity . defekt .clean ladunek czysty. ofiara wypadku (to) cause damage .ladunek claim . innym gatunkiem ropy. zaiwiadczenie back letter .abandon act of God .Swiadectwo..sea (SID) -szkoda powstala w czasie transportu morzem. statku).odksztalcenie .stan ladunku contaminantion -zanieczyszczenie ladunku out of specification .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji -of damage .wada. postqpowanie car exception report .holed .Swiadectwo dezynfekcji of indemnity .rozenvany contaminant .roszczenie ladunkowe . skazajqca (to) contaminate -zanieczyszczac. atest . wojeme act of man . ladunek) contamination-zanieczyszczenie ladunku (np.dokumentacja uszkodzen samochodu cargo .przecigie.nieostrozne operowanie.spowodowac szkodq certificate -certyfikat.ladunek niezgodny ze specyfikacjq loss -utrata ladunku .drogocemy ladunek -rejection .uszkodzic przez zanieczyszczenie -by tainting -uszkodzenie przez przejqcie obcych zapachow certificate . skazac (np.bend -wygigcie .protokol szkod .

ubytek normalny (ladunku) observations -obsenvacje.okres probkobrania scattering . ladunku) right and true (rtd) . ladunku) pickings -resztki.list gwarancyjny. z beczki) letter of guarantee . zmiana banvy ladunku discrepancy .gross -powazne zaniedbanie normal shrinkage . statku) przed zaladunkiem property in goods . kontrola excess -nadmiar. wynagrodzic straty indemnity bond .wlasnoic ladunku. ladunku) experts' commitee -komisja rzeczoznawcow extract from log -wyciqg z dziemika fall to pieces -rozpaSC sic na kawalki fracture -pt$cniccie.defective -wadliwy dent -wgniecenie deratization -deratyzacja deratting -deratyzacja deterioration -pogorszenie sicjakoSci (np. rozkurz (to) draw samples . ladunku) separation -rozdzielenie. towaru) inherent vice . wlasnoSC towaru residue cargo -resztki (pozostaloici) ladunku right and true delivery -prawidlowa dostawa (przesylki.wspolne ogledziny (ekspertow obu stron) leakage . niezgodnoSC (np. rewers in dispute .standard .rozbieznoSC.cechy (oznaczenia ladunku) niewyraine mildew -plesn missing -zaginiony (np. niedbalstwo . uwagi oddments -resztki ladunku offsetting of claims -kompensata wzajemnych roszczen overcarriage -przewiezienie ladunku dalej. obcieraC (to) rummage -przeszukiwac ladunek sample -probka .Swiadome zwolnienie (wyrzucenie) czcSci lub caloici ladunku za burtc joint survey .rozkurz (strata ladunkow sypkich np.znakowanie (cechowanie) ladunku marks stained -cechy (oznaczenia towaru. wskutek przeladunku) sea damaged -uszkodzony w czasie transportu morzem. odpadki pilferage .konfiskata (tu: statku. ladunku) zaplamione - marks unclear .wyciek (np. brak ladunku) in good order and condition -(ladunek) w nalezytym porzqdku i w dobrym stanie inherent quality -wlaiciwoSC szczegolna (np.zaniedbanie.drobna kradziez pre-loading inspection . sprawdzanie. nadwyzka (np.sporny (np.list gwarancyjny loss .wada naturalna (np.strata na wadze (ladunku) marine accident -wypadek morski marine casualty -wypadek morski marking (of cargo) . towaru) jettisonning . rozkurz (np.probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probke sampler -pobierajqcy probkc.strata in weight . uszkodzony przez wodc morskq seizure . separacja - - . zglcbnik sampling time . ladunku) self-ignition-samozapalenie. probkobiorca sampler -probnik. w iloici ladunku) disinfectant -Srodek odkazajqcy. ladunku) draftage -rozsyp. ladunkow sypkich) distortion -odksztalcenie (opakowania. ladunku) discoloration -odbanvienie.list gwarancyjny letter of indemnity . dezynfekcyjn Y disinfection -dezynfekcja disinfestation -dezynsekcja dissipation -rozproszenie. statek) mold -pleSn natural wastage -naturalny ubytek (ladunku) w czasie transportnegligence . samozaplon (np.dostawa ladunku w porzqdku (to) rub -trzeC sip. niz do portu przeznaczenia overcarry -przewieiC ladunek poza port przeznaczenia overlanded -wyladowany z nadwyzkq (w stosunku do konosamentu) overdue -(statek) zaginiony peculiarity .pobieraC probki examination -badanie.inspekcja (ladunku.szczegolna wlaSciwoiC (np. zlamanie indemnification -kompensacja strat illub poniesionych kosztow indemnify -zabezpieczyi.

pobrudzony. rozlew spontaneous combustion -samozapalenie spontaneous ignition .goods in rusty condition .poplamione tear .resztki ladunku.packing rusty .rusty ends . z braku miejsca) cargo . higroskopijnoSC waterlogged . wyladowany z brakiem --shipped -niezaladowany na statek (np.przesuni~cie ladunku (np. ladunek) spill .ladunek zardzewialy .shipper's .top sheets rusty .10.inspekcja (ladunku.rusty covers -pokrycia zardzewiale .ubytek ladunku (wskutek wysychania) allowance . niedobor (np.podarte York-Antwerp Rules (YAR) -Reguly YorkuAntwerpii - - - - - - - .worki niepelne w czasie wyladunku soiled .szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem take up -wchlaniaC (wodq) total loss only (t. nieprzyjqty do zaladunku skimmings .zmiotki statkowe shortage . wyciek. poplamiony.separacja ladunku shipper's guarantee -rewers.nie przyjqb (ladunku) shut-out cargo -ladunek odrzucony. rozsypaC (ladunek) spillage . wskutek wysychania) unidentifiable cargo .cz~iciowo zardzewiale .protokol oglqdzm. z braku miejsca) -weight .dentlng .naddatek na skurcz shut out . wskutek sztormowej pogody) sweepings .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) of holds .nasiqkniqty wodh napelniony wodq wrapper . list gwarancyjny (zaladowcy) ship fills -rozsypy (ladunku) ship spills -ladunek zebrany z rozsypow statkowych ship sweepings .1.kontrola (czystoici) ladowni .wgniecenia (w wyrobach hutniczych) . SHIPPING separation of cargo . zanieczyszczony (np.pokryte Sniegiem .niedobor wagi (ladunku) shrink -kurczyC siq shrinkage .covered with snow .samozapalenie steel and steel products -stal i wyroby ze stali .wyladowany z niedoborem.gome arkusze zardzewiale surplus of weight -nadwyzka wagi survey .zmiotki.opakowanie mokre -pitted -wzery .rozlaC (ciecz.plamy rdzy i oleju .marine .kontrola (ladowni illub 1adunku) przed zaladunkiem . oglqdziny -certificate -protokol oglqdzin.packing wet .przeglqd.brudne stained .0) . atest (to) survey . "wiotkie" worki .krawqdz~e pogiqte i zardzewiale . zmiotki taint -szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem tainting damage .dokonywaC przeglqdu surveyor . ladunku) short -brak delivery .pre-loading .covers wet . kawy) slacks -niepelne.opakowanie zardzewiale .zardzewiale konce -rusty.widoczne plamy rdzy - -- - -rust spots apparent on top sheets -plamy rdzy widoczne na wierzchnich arkuszach .rust and oil spotted . rzeczoznawca .ladunek niedajqcy siq zidentyfikowat water absorbtion -wodochlonnoiC.rust spots apparent .opakowanie dirty . statku) przed zaladunkiem report .pokrycia mokre .brak.rzeczoznawca morski shifting of cargo . partly .inspektor.(ladunek) niezaladowany na statek (np.pre-loading .zapiaszczony.dostawa (ladunku) z brakami --landed .tylko strata calkowita (statku) trade shortage -naturalny ubytek ladunku (np.edges bent and rusty .zamoczona czqSC ladunku (np. certyfikat oglq dzin -joint . paliwo).

system iledzenia pozycji kontenerow home-to-home-dostawa ladunku w relacji bezposredniej (door-to-door) inland clearance depot (ICD) .0. przewoz na warunkach .combined transport .umowa armatorow o tow .konwencja o bezpiecznych kontenerach container service charge (csc) -kontenerowa oplata terminalowa container sublease . container fully loaded weight and capacity (FWC) -k. .grupowad ladunek dla umieszczenia w jednym kontenerze container -zapelnid kontener ladunkami roznych zaladowcow consolidation point -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze consolidator .nabrzeie-nabrzeie" -- . okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU Far East Freight Conference (FEFC) -Konferencja Dalekowschodnia feeder service -semis dostawczy (dowozowy) Fortyfoot Equivalent Unit (FEU) -jednostka umowna odpowiadajqca wielkosci kontenera 40' (2TEU) freight all kinds (FAK) -stawka frachtowa niezalezna od przewozonego w k. ladunku freight container station -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze full container load (FCL) -jednolity ladunek pelnokontenerowy.Europe Asia Trade Agreement (EATA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Europa . -space sharing umowa o wspolnym wykorzystaniu przestrzeni ladunkowej .ostatnia cyfra w numerze kontenera majqca charakter kontrolny consolidate .system sledzenia pozycji kontenera w oparciu o raporty teleksowe.umowa o wspolnym wykorzystaniu posiadanego tonaiu . przewoz kilku partii w jednym kontenerze.Azja .umowa.raport uszkodzen (kontenera) demurrage -dodatkowa oplata za przetrzymanie kontenera ponad umowiony czas door-to-door (house-to-house) .ruchy diwigu kontenerowego -number -numer identyfikacyjny kontenera owner -wlaiciciel kontenera prefix .direct interchange .statystyczne pojg cie urnowne. partia ladunku wypelniajqca kontener. bezpoirednio od nadawcy do odbiorcy ETEU (equivalent TEU) .single - wzajemnej wymianie kontenerow . formowany przez zaladowcq na jego koszt i ryzyko global tracker sewice .firma grupujqca ladunki dla umieszczenia ich w kontenerze container -kontener.. k. takze w oparciu o satelitarne systemy nawigacji container operator -operator kontenerowy .k.Owiadectwo pochodzenia (ladunku) container freight station (CFS) -magazyn formowania kontenerow LCL na terminalu k. na mocy ktorej przewoinik oddaje kontener innemu przewoznikowi do uiytku na czas okreilony certificate of origin .slot sharing .o .Container trade przew6z kontenerow agreement -umowa pomiedzy armatorami.miejsce odpraw kontenerow polozone w glqbi lqdu inland rules -zasady i stawki za przewozy kontener6w w obrqbie Europy less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objetoSC kontenera.dostawa k.czteroliterowa pienvsza czqid kodu identyfikacyjnego kontenera -serial number -siedmiocyfiowy numer (dmga czeid kodu identyfikacyjnego kontenera) tracking system . containerization-konteneryzacja damage report .operator kontenerowy przewozu wiqzanego .dowoz z zaplecza lub odwrotnie organizowany przez przewoznika morskiego check-digit . obshgujqcy kilka por- - -- - - - -- -- port . obslugujqcy jeden port Container Safety Convention (CSC) .vessel sharing (VSA) . pojemnik dimension(s) -wymiar(y) kontenera land bridge . pozwalajqcym na maksymalne wykorzystanie pojemnoici i noinoici k.umowa o wspolnym wykorzystaniu slotow (przestrzeni ladunkowej) na statkach pozostajqcych w dyspozycji stron u.Trans Atlantic Agreement (TAA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Polnocnego Atlantyku carrier's haulage .multi port .k.lqdowy most kontenerowy leasing -umowa o leasingu kontenera logistics -monitorowanie ruchow kontenera -manifest -manifest kontenerowy -moves . wypelniony ladunkiem.

skreilik erasure .sztauowanie ladunku w kontenerze terminal handling charges (THC) -koszty wyladunku i portowe TEU (20' equivalent unitised freight unit.adhere to a .obowiqmjqcy od .dotrzymywak warunkow u.przewoz lqdowy kontenera mega-carriers -przewoznicy o zasiqgu i znaczeniu globalnym. na podstawie ktorej obliczany jest fracht.umowa przewozu na warunkach konferencyjnych .data odstqpienia od umowy cession .ilosciowy kontrakt przewozowy contractor .na podstawie kontraktu .groupage .10.umowa o wspolnym wykorzystaniu pojemnosci kontenerowej statkow -ratio -iloik przewiezionych w c i w roku kontenerow przypadajqcych na celg (slot) stripping .gwarancja umowna.zgodnie z umowq .papier wartobciowy. kaucja.cesja (np. kontenera) pier-to-pier -przewoz kontenera w relacji nabrzeze .prawo podpisu bond ..kontrakt sztauerski . skasowak.as per ..umowa o czarterze okreilonej liczby slotow sharing .surety -kaucja gwarancyjna .umowa ustna stevedore . SHIPPING long distance routes .conference . zabezpieczenie . posiadajqcy najwigksze floty statkow kontenerowych overcapacity -nadmiema pojemnoik ladunkowa statkow eksploatowanych na danej linii w stosunku do dost~pnych ladunkow parcel receipt -kwit przesylowy (na mniejsze partie drobnicy) payload .large volume -umowa przewozu wielkich partii towarow lien -umowne prawo zastawu -of agency -umowa agencyjna of sale ..strona umowy.h i e dalekiego zasiau lumpsum -stawka frachtowa zryczaltowana mainline carriers .fidelity umowa o wylqcznosci (korzystania z uslug danej linii zeglugowej) .umowa sprzedazy (np.warunki normalne..armatorzy obslugujqcy linie transoceaniczne (w odroznieniu od feeder-carriers) marchant haulage . efektywny for .miejsce dostarczenia ladunku poza portem pool -umowa o wspolnym uzytkowaniu kontenerow Port of Discharging (pod) -port wyladunku Port of Loading (pol) -port zaladunku precarriage -dowoz (np.cela kontenerowa charter deal .swoboda zawierania umbw .par01 . kontrahent deal -umowa effective -skuteczny.waga lub objgtosc ladunku w k.nabrzeze place of receipt (pr) -miejsce przyjecia ladunku poza portem place of delivery (pd) .skreslenie.umowa dot. wyraznie zastrzezona - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - .zegluga krotkiego z a s i ~ u slot . platnoici authority . uprawnienia.stevedore .kontener 20' (jednostka statystyczna okreilajqca iloib ladunku rownowaznego kontenerowi 20') Contract -umowa agreement -umowa. porozumienie -master lease generalna umowa dzierzawy . since . slowo usuniete (z tekstu) express warranty .sztauer kontraktowy .freedom of . statku) of towage -umowa holownicza .break a .rozladunek kontenera stuffing .standard (std) . osoba uprawniona -to sign .. anulowak cancelling .przedluzenie umowy .obowiqzujqcy na okres .upowaznienie. rowniez maksymalna dopuszczalna waga ladunku w kontenerze payment for detention .breach of . skreslenie -date .anulowanie (umowy). twenty foot equivalent unit) .grupowa kaucja gwarancyjna (to) cancel -uniewaznib.payments . standardowe contract -umowa .volume . erase -wycierak.warunki umowy .zerwak umowg . konosamentu) conditions -warunki . kontenera do portu) precarrier -dowozqcy Pre-trip Inspection (pti) -inspekcja techniczna (kontenera chlodzonego) przed przewozem shortsea (trading) .contract .oplata za przetrzymanie (np.naruszenie umowy .by .extension of . .favourable -korzystne warunki .

za miejsce przy nabrzeiu.nota prowizoryczna. repartycja beaconage .warunek (umowy) dorozumiany -term -warunek (umowy) domniemany undertaking .strona (umowy) place of conclusion .oferta .handling . bonifikata. bon breakdown -wyszczegolnienie czqici skladowych (np. z zastrzezeniem -alteration -pod warunkiem zmian -letter of credit -pod w. koszty portowe .zloiyC ofertq (to) tender .landing .oplata za przewoz lodziq bond -zobowiqzanie zaplaty.okres gwarancyjny without engagement -bez zobowiqzania.tug .oplata na utrzymanie oznakowania nawigacyjnego berthage -oplata nabrzezowa. eksportowa) -safe amval -pod w.boatman . pot. prowizji buoyage -oplata za utrzymanie znak6w nawigacyjnych burden -koszty ogolne cancellation fee -oplata stornowa carrier's allowance .oferta wiqzqca party .miejsce wykonania (np.uczyniC (umowq) bezprzedmiotowq gross terms (gt) . rozszerzenie (umowy) expiry (exy) -uplyw (terminu) falling under the contract -podlegajqcy umowie favourable quotation -korzystna oferta frustrate . naleinoici i platnoici abatement . bonifikata address commission -prowizja adresowa advance note -nota zaliczkowa agency fee -oplata agencyjna all-in rate .stawka zawierajqca oplate za wszystkie wykonane uslugi allowance .miejsce zawarcia (np.bezplatny.inward -wejiciowe oplaty (portowe) . oferowaC korzystnq cenq undertaking -przedsiqwziqcie. zastrzezenie subject to (sub) -pod warunkiem ze.prowizja za wylozenie funduszy (np.obci@yC (finansowo) disbursement's . rabat apportion .liniowe warunki przewozu net terms (nt) -warunki netto net weight (nt.upust.oplata. umow provision -postanowienie.dzieliC proporcjonalnie. ze uzyskana zostanie licencja (np. umowy) place of fulfilment .wt) . zqdaC czegoi (w umowie) stipulation -warunek (umowy).free of .upust. bezpiecznego przybycia tender .koszty wyladunku . dorozumiany condition . oferowac underbid -oferowak korzystnie.warunki brutto guaranteed (guar. poszczegolnych kosztow) brokerage -prowizja maklerska -clause -klauzula dot. obligacja. nieodplatny . przy zaladunku charge .oplaty portowe.warunki netto offer .Reguly Haskie Hague-Visby Rules -Reguly Hasko-Visbijskie Hamburg Rules -Reguly Hamburskie implied -domniemany. klauzula provisional note .extension .przedluzenie (terminu waznoici).gotowka against document (cad) .berth .) -gwarantowany Hague Rules .platnoic za ladunek w zamian za konosament on delivery (cod) .zastrzegac (sobie).port .zobowiqzanie domniemane -warranty .gwarancja -period .oferta . dues and payments oplaty.submit a .oplaty przeladunkowe . zobowiqzanie usual terms (ut) .gwarancja domniemana liner terms (lit) .dock .skladaC ofertq. kejowe boatage .platnoik za ladunek na rqce przewoznika przy odbiorze ladunku on shipment -platne g.oplaty dokowe .firm (fio) .dunnage . naleznoic . otwarcia akredytywy -licence -pod warunkiem. tymczasowe potwierdzenie zawarcia umowy (to) stipulate .oplata za korzystanie z nabrzeia .normalne warunki warranty . niewieqco without guarantee (wog) -bez gwarancji Fees.oplata holownicza (to) charge . dokonywaC repartycji apportionment -podzial.oplata za cumowanie .oplata za ukladanie materialow sztauerskich .rekompensata kosztow przewoznika carrier's remuneration -naleznoici przewoznika cash . agenta) na wydatki zleceniodawcy - - - - - - - - - .

platny za okazaniem.bez obciqien (statek) free of tax (tax free) .nota debetowa .wolny od podatku groundage .zaplata za holowanie dutiable -towar podlegajqcy ocleniu duty . oplata za przeladunek wharf demurrage -oplata za skladowanie ladunku na nabrzezu poza czasem okreslonym - - - .przesuwanie statku w porcie.clo wywozowe . oplata sztauerska storage .shed oplata magazynowa.peage . postojowa.akredytywa dokumentowa . oplata za postoj na kotwicy 5 02 - - - --- - in advance -z gory (np.exchange -kurs wymiany . kaucja disbursements -wydatki portowe statku -account . uchylac sic od zobowiqzan schedule of apportionment -tabela repartycji (podzialu np.(portowe) oplaty postojowe . skladowe wharfage .account -jednostka rozliczeniowa warehouse rent -oplata za skladowanie.ballastage . dewizy foreign exchange -waluta obca.zestawienie wydatkow portowych dockage . zaplacic) lighterage . kosztow przeladunku miedzy armatora i odbiorcc) shifting .clo.oplaty tonazowe .custom .stawka zryczaltowana repudiate .oplata nabrzezowa dues . kredyt lockage .harbour .oplaty portowe .oplaty dokowe .statek ponosi oplaty stevedorage-koszt sztauowania ladunku.anchor .oplata tonazowa -money .oplata (np.towage .stawka.inclusive .skladowe.oplaty celne .oplata konsularna cover -pokrycie finansowe coverage -pokrycie finansowe cranage -oplat