An Illustrated English-Polish Seaman's Dictionary

***

Ilustrowany angielsko-polski slownik marynarza

This dictionary has been donated by the Association of Polish Maritime Agents and Representatives (APMAR) following a grant from

The International Maritime Training Trust is established to assist with measures which contribute towards providing Polish Seafarers with training which is in full compliance with the IMO STCW Convention

The Trust is supported by donations from several employers, principally Dorchester Maritime Ltd, following an agreement with Polish Seafarers' representatives, and is managed from the Isle of Man

An Illustrated

English-Polish

Seaman's Dictionary

Ilustrowany

angielsko-pols ki

slownik marynarza

TRADEMAR

Zebral i opracowal redakcyjnie - Jerzy Puchalski Konsultacja j~zykowa merytoryczna: mgr Tomasz Darski [lo], i radiooficer I kl. inz. Jerzy Dzienisz [6],inz. st. mech. okr. Marian Dylewicz [6], st. mech. okr. Marian Kaminski [6],mgr inz. inz. kpt. Z.W.Eugeniusz Kazanecki [l-4, 7-12],mgr inz. Slawomir Kucharski [l-31, kpt, z.w. inz. Andrzej Sliwinski [l-4,6-121, in?. kpt. i.w. Ryszard Wawruch [l-4,6-121, w st. spocz. dr kmdr ink Franciszek Wrobel [6] Konsultacja anglistyczna - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak Opracowanie graficzne - Robert Bqk, Marian Matocha, Jerzy Puchalski, Wojciech Wigkiewicz Korekta polska - Ewa Kunicka Korekta angielska - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak

W k s i e c e wykorzystano ilustracje i elementy publikacji nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej oraz: Alfa Lava1 Marine & Power, Allweiler AG Werk Radolfzell, Burmeister and Wain, Conver, Detegasa Desarollo Tecnicas, Framo-Frank Molm AS, FR Fassmer & Co., Graco Inc., Haglunds Cranes, Harmworthy Engineering Ltd., International Association of Classification Society (IACS), International Maritime Organisation (IMO), John Crane Marine Int., Krupp Atlass Elektronik, New Sulzer Diesel Ltd., Pains-Vessex, Peck and Hale, Raytheon Anschutz GmbH, Sabroe, Siemens, TEC, Unimor ASA, York Refrigeration Marine, Seasafe, Woodward Governor Co. i inne.

All rights resewed. No part of this publication may, for sales purposes be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission in writing from the Editors.

Wszelkieprawa zastrzezone. Zadna cz& niniejszejpublikacji nie moie byC reprodukowana,przechouywana lub przesylana w jakiejkolwiekformie lub jakimkolwiek Srodkiern elektronicznym, mechanicznym, p r q pomocy fotokopiowania, nagrywania lub innym sposobem bezpisemnej zgody edawcy.

O Copyright by Wydawnictwo TRADEMAR, Gdynia 2003 Wydanie I - Gdynia 2003 Sklad i lamanie tekstu - Trademar, Gdynia Ilustracje banvne - Studio Spartan, Gdynia Druk i oprawa - Bernardinum, Pelplin

ISBN 83-915444-4-3

Spis treSci
Od redakcji

I. Theory of the ship - teoria okretu
1. Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty 2. Capacities - pojemnoSC i noSnoSC 3. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Curves, lines and scales -krzywe, linie i skale 5. Displacement and deadweight - wypomoSC i noSnoSC 6. Stability - statecznoii: 7 . Strength -wytrzymaloSC 8. Maneouvering -manewrowanie 8. Resistance - opor 10. Buoyancy -wypor 11. Ship's movements - ruchy statku 12. Draught and load lines - zanurzenie i linie ladunkowe 13. Propellers - pqdniki

11. Ships and shipbuilding - statki i budownictwo okretowe
1. Ship's types -typy statkow 2. Design and construction -projektowanie i budowanie statkow 3. Steel and unferrous materials - materialy stalowe i z metali niezelaznych 4. Other materials - inne materialy 5. Shipyard - stocznia 6. Treatment, processing and repair - obrobka i naprawa 7. Welding - spawanie 8. Ship's plans -plany statkowe

111. Ship's construction - konstrukcja statku
1. Hull - kadhb 2. Fore part construction - konstrukcja czqSci dziobowej 3. Bottom - dno 4. Bulkhead - grodi 5. Cargo compartments -przedzialy ladunkowe 6. Classification -klasyfikacja (statkow) 7. Container cell guides -prowadnice kontenerowe 8. Deck - poklad 9. Construction members -elementy konstrukcji 10. Pipes and piping - rury i rurociagi 11. Plates and plating -plyty i poszycie 12. Rudder - ster 13. Stem - rufa 14. Tanks - zbiorniki 15. Trunks and tunnels - szyby i tunele

IV. Ship's equipment - wyposaienie statkowe
1. Anchor and anchor chain -kotwica i la~icuch kotwiczny 2. Mooring equipment - urzqdzenia cumownicze 3. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Cargo lifting devices - diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ropes - liny 6. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access -urzqdzenia dostqpu 8. Opennings and covers -otwory i ich zamkniqcia 9. Ladders and gangways - trapy i schodnie 10. Deck fittings - elementy wyposazenia pokladu 11. Superstructure and masts -nadbudowka i maszty

V. Engine room - sitownia
1.1. Engine control room - centrala kontrolno-manewrowa (CMK) 1.2. Engine room - silownia 1.3. Engine room piping - instalacja rurociqgowa silowni 1.4. Valves - zawory 1.5. Air and water -powietrze i woda 1.6. Lubricating oil - olej smarowy 1.7. Engine room tanks - zbiorniki silowni 1.8. Fuel oil -paliwo 2.1. Engine - silnik 2.2. Engine operation - dzialanie silnika 2.3. Engine features - charakterystyka silnika 2.4. Engine control - sterowanie silnikiem 2.5. Turbocharger and steam turbine - turbodoladowarka i turbina parowa 2.6. Propeller shaft -wal Smbowy 2.7. Gear - przekladnia 2.8. Exhaust gas system -uklad wydechowy 3.1. Auxilieries -urzqdzenia pomocnicze silowni 3.2. Pumps -pompy 3.3. Heat and heat exchangers - cieplo i wymienniki ciepla 3.4. Fuel and oil separators - wirowki paliwa i olejow 3.5. Filters - filtry 4. (Ship's) boilers - kotly (okrqtowe) 5. Sewage treatment plant - urzqdzenie do obrobki Sciekow 6. Incinerator - spalarka 7. Inert gas system (IGS) -wytwornica gazu obojqtnego 8. Steering gear - maszyna sterowa 5.9. Electricity - elektrycznoSC 5.10. Control and automation - sterowanie i automatyka 5.11. Refrigeration - chlodzenie i klimatyzacja 5.12. Compressors and pressure - sprqzarki i ciSnienie 5.13. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.14. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 192 195 20 1 202 206 208 208 210 211 224 23 1 240 24 1 243

VI. Navigation - nawigacja
1. Astronavigation -astronawigacja 2. Bridge and bridge equipment -mostek i jego wyposaienie nawigacyjne 3. Electronic navigation aids - elektronicme urz~dzenia 4. Charts and publications -mapy i publikacje 5. Coastal navigation and approaches -nawigacja przybrzezna i podejScia 6. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i iyrokompas 7. Directions -kierunki 8. Navigation -nawigacja 9. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 10. Radar, ARPA, ATA, EPA -radar i urzqdzenia antykolizyjne 11. Tides and tide curves -p@vy i krzywa plywu 12. Track control system - system Sledzenia drogi 13. Collision Avoidance Regs. -prawo drogi morskiej 14. Ship Handling -manewrowanie statkiem 15. Weathering - sztormowanie 16. Ice navigation - zegluga w lodach 17. Radio & GMDSS communication -lqcznoSC radiowa i GMDSS 18. Telex command codes and abbreviations - kody i skroty teleksowe 19. Signalling and signals - sygnalizacja i sygnaly

VII. Cargo -ladunek
1. Cargoes - ladunki 2. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Containers -kontenery 3.1. - Types of containers - typ kontenera 3.2. - Container construction -konstrukcja kontenera 4. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 5. General cargo - drobnica 6. Reefer cargo -ladunki chlodzone 7. Cargo ventilation -wentylacja ladunku 8. Liquid cargoes -ladunki plynne 9. Ro-ro cargo -ladunki toczne 10. Cargo distribution planning -planowanie rozmieszczenia ladunku 11. Cargo stowage - sztauowanie ladunku 12. Cargo lashing -mocowanie ladunku 13. Container stowage -sztauowanie kontenerow 14. Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontenerow 15. Ro-ro cargo stowage - sztauowanie ladunkow tocznych 16. Ro-ro cargo lashing equipment - sprzqt do mocowania ladunkow tocznych 17. Forestry products stowage - sztauowanie drewna i produktbw jego przetwarzania 18. Forces acting on cargo - sily dzialajqce na ladunek 19. Cargo safety -bezpieczenstwo ladunkow 20. Chemical and gas cargoes -ladunki chemiczne i gazy

VIII. Safety of life at sea - bezpieczenstwo iycia na morzu
1. Life raft -tratwa ratunkowa 2. Life boat and rescue boat - lo& ratunkowa i ratownicza 3. Launching appliances -urz3dzenia do wodowania 4. Abandoning the ship - opuszczanie statku 5. Launching and recovering -wodowanie i podnoszenie (lodzi) 6. Personal life saving equipment -indywidualny sprzqt ratunkowy 7. Alarming in distress - alarmowanie w niebezpiecze~istwie 8. Signalling equipment and pyrotechnics -sprzqt sygnalizacyjny i pirotechniczny 9. Marine evacuation systems -morskie systemy ewakuacyjne 10. Marine accidents and salvage -wypadki i ratownictwo morskie 11. SAR helicopter operations - dzialania Smiglowca SAR 12. SAR and IAMSAR -poszukiwanie i ratowanie 13. Environmental protection - ochrona irodowiska 14. Firefighting -zwalczanie pozarow 15. Medical first aid -pienvsza pomoc medyczna 16. Safety -bezpieczenstwo 17. Personal protective equipment - sprzqt ochrony osobistej

IX. Seamenship and maintenance wiedza okrqtowa i konserwacja
1. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicq 2. Berthing and port manoeuvering - cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging - sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Cargo gear handling -obshga urzqdzen przeladunkowych 5. Mooring operations - cumowanie 6. Boat handling -manewrowanie lodziq 7. Ropes and rope works - liny i prace z linami 8. Knots and splices -wqzly i sploty 9. Cleaning -czyszczenie, sprzqtanie 10. Corrosion and rust - korozja i rdza 11. Paints and painting - farby i malowanie 12. Steering - sterowanie 13. Ship's fenders - odbijacze statkowe 14. Grease and greasing - smary i smarowanie 15. Failures and damages - defekty i uszkodzenia 16. Maintenance and repairs -konsenvacja i naprawy 17. Inspections and surveys - inspekcje i badania 18. Small elements -elementy drobne 19. Tools - narzqdzia

X. Shipping - iegluga
1. International maritime organizations and associations -miqdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje miqdzynarodowe 3. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Crew - zaloga 5. Crew matters - sprawy zalogowe 6. Accommodations -pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Work organization on board - organizacja pracy na statku 9. Area of trading -rejon zeglugi 10. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Charter - czarter 13. Charter and liner clauses -klauzule czarterowe i liniowe 14. Claims - roszczenia 15. Container trade -przewoz kontenerow 16. Contract -umowa 17. Fees, dues and payments -oplaty, naleznoici i platnoici 18. Freight - fracht 19. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Insurance -ubezpieczenia 2 1. Maritime law -prawo morskie 22. Port call -zawiniqcie do portu 23. Port operations time - czas operacji portowych 24. Shipping industry -zegluga handlowa 25. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's operations - eksploatacja statku 27. Voyage -podroi morska 28. Ship's computer -komputer statkowy 29. International safety codes -miqdzynarodowe kody bezpieczenstwa

XI. Ports and terminals -porty i terminale
1. Ports and harbours -porty i przystanie 2. Container terminal -terminal kontenerowy 3. Bulk cargoes terminal -terminal ladunkow masowych 4. Ferry and ro-ro terminal -terminal ro-ro 5. Oil terminal -terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych 6. Port authorities -wladze portowe 7. Port services -ushgi portowe 8. Port staff and work -pracownicy i praca portowa 9. Cranes - d h i g i 10. Cargo handling -przeladunek 11. Cargo handling equipment - sprzqt przeladunkowy 12. Liquid cargo handling -przeladunek kadunku plynnego

XII. Marine geography - geografia morska
1. Geography - geografia 2. Lands and oceans - Iqdy i oceany 3. Ocean currents -pqdy oceaniczne 4. Meteorology - meteorologia 5. Time - czas 6. Magnetism -magnetyzm 7. Astronomy -astronomia 8. Wind -wiatr 9. Coast -wybrzeze 10. Clouds and precipitation -chmury i opady 11. Metheorological phenomena -zjawiska meteorologiczne 12. Sea bottom - dno morskie 13. Swell and waves -falowanie i fale 14. Ice - Ibd 15. Visibility -widzialnoSC 16. Beaufort scale - skala Beauforta

Color tables -tablice barwne Annexes - aneksy Bibliography - bibliografia

Od redakcji
1. Geneza slownika i jego charakter
Historia polskich slownikow morskich siega okresu przedwojennego. Juz po wojnie ukazalo siq ich kilkanascie, o roznym charakterze i objgtosci. Kazda kolejna edycja byla wzbogacana o nowe pojqcia, co odpowiadalo szybkim zmianom w zegludze we wszystkich dziedzinach z niq zwiqzanych. W ostatnich latach ukazywaly siq glownie niewielkie slowniki specjalistyczne, w pewnej mierze odzwierciedlajqce wspomniane zmiany. Jeszcze kilkanascie lat temu na statku zbyteczne bylo slownictwo komputerowe, w zalqikach byly systemy GMDSS, zarzqdzania jakoiciq czy bezpieczeristwem, ochrona srodowiska, systemy map elektronicznych, zintegrowane systemy nawigacyjne i systemy automatyzacji silowni, globalna organizacja sluib poszukiwania i ratowania na morzu. Obok pojawiania sic nowych dziedzin wiedzy - ewoluowaly stare: zmieniaiy sic w czqsci lub w calosci przepisy konwencji STCW, SOLAS, warunki przewozu INCO, przepisy dotyczqce konstrukcji i wyposazenia statkow itd. Zmiany te majq niekiedy zasieg znaczny: mozna pokusik sie o stwierdzenie, iz corocznie pojawia sie kilkaset nowych slow i pojgC w jezyku angielskim, zwiqzanych poirednio lub bezposrednio z zeglugq. Slowniki, ze wzgledu na swq specyfikc, nie nadqzajqza wspomnianymi zmianami. W efekcie wirod marynarzy hnkcjonujq dziesiqtki krotkich i dluzszych opracowan zawierajqcych "nowinki" jezykowe, powielane i uzupelniane przez kolejnych wspolautorow. hwiadczy to o wielkiej potrzebie slownika nowoczesnego, praktycznego. Wydawnictwo TRADEMAR zdecydowalo sic na opublikowanie po raz pienvszy w Polsce slownika tak szeroko zilustrowanego. Idea takiego slownika nie jest nowa: w generalnej koncepcji niniejsza publikacja jest wzorowana na Dictionnaire maritime thematique anglais etfrancais, opublikowanym w roku 1991 przez francuskie Wydawnictwo Masson. Roinice polegajqna unowoczesnieniu slownictwa, wzbogaceniu poprzez wprowadzenie nowych podrozdzialow (pienvsza pomoc, ratownictwo iycia, ochrona Srodowiska, zarzqdzanie jakoiciq i bezpieczenstwem, automatyka itd.), pominigiu tematyki zeglarstwa i rezygnacjg z cz&i pienvowzoru, ktore majq charakter slownika frazeologicznego. Slownik niniejszy w efekcie nie aspiruje do nazwy "morski", poniewaz nie ujmuje slownictwa z niektorych dyscyplin morskich. Ograniczono slownictwo z zakresu oceanologii, oceanografii, budownictwa morskiego. Pominigto (z pewnymi wyjqtkami) archaizmy jqzykowe i p o j ~ cia, ktore juz wychodzq z uiycia. Uwzglgdniono natomiast podstawowe slownictwo z dziedzin niezbcdnych wspolczesnym marynarzom w trakcie ich pracy na morzu, jakkolwiek bezpoirednio z morzem niezwiqzanych. Stqd zdecydowano siq na nazwg "Angielsko - polski slownik marynarza", jako bardziej odpowiadajqcqjego charakterowi. Zamieszczona w koncu slownika bibliografia wskazuje podstawowe irodla, z ktorych zaczerpnieto znaczqcq czqSC prezentowanych poj& Naleiy pamigtac, iz kaidy kolejny slownik jest efektem kompilacji poprzednich, uzupelnionym o nowe pojqcia a jednoczeinie pomijajqcym okreilenia, ktore wychodzq z uzycia. W niniejszym opracowaniu mozna wicc znaleiC zarowno pewne elementy najstarszych slownikow angielsko - polskich (np. Slownik angielsko - polski handlu morskiego, U! Skibicki, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze 1951)jak i szeregu relatywnie nowych publikacji, jakie ukazaly sic po roku 2000.

automatyzacji silowni. W efekcie. wrgcz niemozliwego do rozwiqzania problemu powiqzania ilustracji z tekstem przedstawionym w porzqdku alfabetycznym. jest niemozliwe. sztauowania. wprowadzanie nowych dokumentow (w tym elektronicznych) rowniez rozszerza istniejqce slownictwo: uwzglqdnienie w slowniku dokumentow Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow (FIATA documents) wydaje sig rownie konieczne. ale i wiele powszechnie uzywanych na morzu zwrotow.z podaniem zrodla. Wprowadzono szerokie omowienie pojgc z nowoczesnej nawigacji zintegrowanej. Jednak olbrzymig z punktu widzenia marynarza (czqsto dopiero uczqcego siq trudnego i specyficznego jqzyka zawodowego) zaletq . Rysunki w nim zawarte shzq jedynie ilustracji omawianych pojgk i nie mogq zastqpic wyczerpujqcych instrukcji postqpowania i fachowych poradnikow. Budowa i spos6b korzystania ze slownika Slownik ilustrowany ma specyficzny charakter i wymaga dokladnego zapoznania sig z jego strukturq. iz wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia statkowej silowni powinny siq w niej znaleic. IloSC samych tylko chemikaliow przewozonych transportem morskim siega kilkunastu tysigcy. Do pienvszych nalezy klopotliwa procedura poszukiwania znaczenia slowa. Prosimy o przesylanie ich na adres e-mailowy redakcji trademar@post. Zaproponowanie takiego ukladu jest wynikiem trudnego. map elektronicznych. Jest on podzielony na 12 rozdzialow tematycznych. systemow referencyjnych. niz zawartoSC poprzednich polskich slownikow morskich. zintegrowanych systemow sterowania i kierowania statkami. Dla przykladu. w dzisiejszej zegludze ladunkiem stak sig moze niema1 kazdy materialny produkt dzialalnoici czlowieka. Redakcja slownika. postanowila zwrocic siq do Czytelnikow z apelem o pomoc w zbieraniu nowych okreilen niezbqdnych dla uzupelniania niniejszej publikacji. z silowniq okrqtowq. systemu GMDSS. najbardziej charakterystycznych i najczgiciej w transporcie morskim spotykanych slow zwiqzanych z ladunkami chemicznymi. 3. Podano w slowniku nie tylko slowka. zamieszczenie nazw wszystkich. iz niniejszy slownik w zadnej mierze nie jest podrqcznikiem z zakresu np. GPS. Zakres slownika Jednym z glownych dylematow.Trzeba podkreiliC. ktorego w ogole nie jesteimy w stanie powiqzaC z zadnym rozdzialem tematycznym. urzqdzen AIS. systembw pozycjonowania dynamicznego. obshgi urzqdzen silowni itd.pl w miarq moiliwoSci . zdajqc sobie sprawq z zakresu i szybkoici zmian w zegludze. co nie bylo celem redakcji. z jakimi redakcja slownika musiala siq uporad. UznaliSmy bowiem. 2. Kazdy z nich dzieli sig dalej na kilkanakie podrozdzialow i dopiero na tym poziomie znajdujemy uklad alfabetyczny. bylo pytanie o jego zakres merytoryczny. Pienvszs~ rzucajqcq siq w oczy odmiennoiciq jest odejScie od ukladu czysto alfabetycznego. Jednak zawartoSC tej czqici jest daleko bogatsza. zwiqzanymi np. To z kolei pociaa za sobqpowstawanie kolejnych okreilen: DP Vessel czy DP Vessels Owners Association . Zamieszczono wiqc jedynie okolo setki wybranych. reference systems (nawigacyjne systemy referencyjne) czy dynamicpositioning (pozycjonowanie dynamiczne). Pojawily sig nowe pojqcia w tradycyjnej nawigacji. Uklad ten ma oczywiicie swoje wady i zalety. bez niebezpieczenstwa zmiany tej publikacji w slownik chemiczny. jak: safety bearing. Podobnie sprawa siq ma z pojqciami technicznymi. jak nowych INCO terms. Postgp w organizacji zeglugi. tak charakterystycznego dla wigkszoSci slownikow. safety contour. Z rysunkbw nalezy zatem korzystad z wielkq ostroznoiciq. slownik niniejszy bgdzie najbardziej uzyteczny dla osob posiadajqcych juz pewnq znajomoSC jgzyka angielskiego.DPVOA (Stowarzyszenie Armatorow Statkow DP). Nadmiar pojgC z tego zakresu zamienilby slownik w techniczny.

bez wzglqdu na kraj pochodzenia armatora czy umiejscowienie portu macierzystego. wraz z ekspansjqjqzyka angielskiego. Na przyklad statki o tradycyjnych metodach przeiadunku (pionowego) przyjqto nazywaC "10-10" ("lift-odlift-off') dopiero po wprowadzeniu do eksploatacji zupeinie nowego typu . Zatem okreilenia home bound czy home trade oznaczaly odpowiednio: rejs powrotny do W.. Dopelnieniem (nieslychanym jak na brytyjski tradycjonalizm) zmian jqzykowych jest dyskusja na temat czy statekjest she. Obecnie home bound stosowane jest potocznie dla okreilenia podrozy powrotnej kazdego statku. Proces wymiany obsenvujemy nieustannie: Ship's Articles. czy it . stawai siq latwym lupem handlarzy opium.. zwyczaju morskiego i morskiej wymiany towarowej obsenvujemy nieustanny romoj i ewolucjq morskiego jqzyka angielskiego. Opisany powyzej uklad slownika spowodowai w wielu przypadkach koniecznoSC powtorzenia niektorych slow w roznych podrozdzialach. tak nierozlqcznie zwiqzane z historiq zeglugi brytyjskiej powoli zanikajq na rzecz na przyklad Collective Bargaining Agreement (potocznie nazywanym przez marynarzy "CBA"). Dla latwiejszego zlokalizowania waznych pojqC.statek handlowy). w stosunku do ktorych przyjclo sic uzywaC okreSlenia: ro-ro. Brytanii i zeglugq wok01jej wybrzezy. W oryginale oznaczalo ono malo subtelnq metodq "rekrutacji" zalogi statku. Spojony i zamustrowany siiq marynarz trzeiwial dopiero w morzu na statku zmierzajqcym do Chin. niezbcdne dzisiaj. Stare formy i zwroty zanikajq (zachowujqc jedynie wartoiC historycznsl). key words slowa kluczowe. Rozwoj morskiego slownictwa angielskiego i konsekwencje tego Wraz z rozwojem cywilizacji. iz nastqpujqce po nim slowo nie jest bezpoirednio powiqzane ze slowem kluczowym.. Coraz czqsciej zamiast tych ostatnich okreilen stosowane jest zresztq carrier. umieszczonego na koncu slownika. w tekicie wytluszczono tzw.statkow poziomego ladowania. Tak stalo siq z caloiciq komunikacji radiotelegraficznej.. czy tez z niektorymi innymi okresleniami (mammooth tanker. MySlnik natomiast wskazuje. inne przeszly w niebyt jako zwroty calkowicie zapomniane. Pewne okreilenia w zeglugowej praktyce pojawiajq sic... Wraz z rozwojem technologii przewozow pojawialy sig nowe okreilenia istniejqcych juz przedmiotow i obiektow. Zatem statek polski zmierzajqcy do Polski jest home bound. pojawiajq siq w ich miejsce nowe. ktory ma za zadanie nastqpnego dnia dokonaC przeglqdu np. techniki. Z czasem. 4. system Consol). .. moze bez problemu zapoznaC siq w jednym miejscu z podstawowym slownictwem niezbcdnym do tego celu. Podobny jest cel alfabetycznego indeksu polsko . gdzie z kolei opuszczal jak najszybciej "goicinne" jego poklady i. slowo to upowszechnilo siq w zegludze swiatowej a jego znaczenie uleglo rozszerzeniu. a uprawiajqcy zeglugc pomiedzy Szczecinem a Gdyniqplywa w home trade . Tylda przed lub po slowie powiqzanym zastqpuje slowo (lub slowa) kluczowe.angielskiego. ktora przetnvaia na morzu rowno wiek. ale jest pojqciem zwiqzanym poSrednio.jest wlainie przedstawienie pojqC obok sqsiadujqcej z nimi ilustracji. by po jakimi czasie zniknqC. Oryginalne znaczenie home w morskim jqzyku angielskim odnosilo siq do Wielkiej Brytanii. wirowki.Niektore z tych okreilen mozna traktowaC jako archaizmy. Dzisiejsze metody naboru marynarzy jak i towarzyszqce im slownictwo sqzdecydowanie odmienne. ship (niegdyi stosowane glownie do okrqtow wojennych) i vessel (zwykle .. Jeili wir6d slow kluczowych niekt6re sq zamkniqte nawiasem. Zwiqksza to nieco objqtoiC slownika ale jednoczeinie ulatwia korzystanie z niego. tylda odnosi siq do slowa (slow) poza nawiasem.. Marynarz. Zaciera siq w jqzyku angielskim roznica pomiqdzy seafarer i seaman. pod ktorymi wymieniono slowa i okreilenia powiqzane. Przykladem tego moze by6 siabo dzii znane w Wielkiej Brytanii okreilenie to be shanghaied.

w postaci wielu okreSlen tych samych rzeczy czy procesbw. Obsenvujemy przy tym dwie r6zne drogi powstawania nowych pojqC. dziS studenci szkol morskich citgnqliby na iaglowcach szkolnych "lejce" (zamiast "brasy"). Okresy nasilonego patriotyzmu owocowaly probami wzbogacenia polskiego jqzyka morskiego. lancuch mocujqcy itd.tworzone jest zupelnie nowe slowo. to adaptowanie nazw producentow jako powszechnie stosowanego okreilenia.Nowe technologie. harbor zamiast harbonp. ur itd. dziqki czemu mlodzi adepci sztuki zeglarskiej na picknym zaglowcu nie czujq s i jak na wozie drabinia~ stym.. to czy warto bezskutecznie narzucak im "pachol"? . Tymczasem (by6 moze jest to skutek wplywbw amerykanskich) wspolczeSni marynarze (rowniez brytyjscy) chqtniej poslugujq siq pojqciem draft. Tak sprawy siq mialy z nazwami potocznymi: m a j . bollard).. jako wlahciwy odpowiednik polskiego "zanurzenie". r6znego rodzaju nowotworami jqzykowymi. Zdecydowanym amerykanizmem jest tite. inne wywolujqniekonczqce siq dyskusje fachowcow. roll-trailel. zaS holownik zalecajqprzyjqk on the shoulder (doslownie "na ramieniu". . W wielu innych .. Gdybyhmy kurczowo trzymali siq "naukowych" okreslen wprowadzanych przez rozne powaine gremia.. 5. to rowniez nowe okreslenia..".. czerpala ona wiele z innych jgykow. i i wielkosk ta podana (w odniesieniu do kontenerowca) w TEU zmienia siq wraz z rozwojem nowych konstrukcji okrqtowych.. w okolicach obla dziobowego). Inny przypadek. aby obrocid "orczyki" jczyli "reje"). zwyczaje i organizacja w zegludze sqglownym powodem ewolucji morskiego jqzyka angielskiego. Niekiedy odgomie ustalone okreilenia przegrywajq z uzywanymi w praktyce. Wobec relatywnie slabej pozycji polskiej floty na przestrzeni naszej historii. Z czasem pisowniq zmieniono na radar i to okreilenie przyjqlo siq powszechnie w krajach anglojqzycznych. n a c i ~ a C hcitgacz. zgodnie z zasadq "Polacy nie gqsi. tzn. szybko ewoluujqcym. Morski jqzyk angielski jest wiqc jqzykiem zywym. W Polsce podobnego zadania podjql sip Polski Komitet Normalizacji. Polskie slownictwo morskie Ciekawym przykladem powstawania i ewolucji nowego slowa/nazwyjest radar. marynarzy uzywa okrehlenia "poler" (z ang.. Obecnie sq to nazwy zapomniane i w zegludze powszechnie uzywa sic okreslenia radar. Obfite slowotw6rstwo producentbw i uiytkownikow ma swoje konsekwencje. Amerykariscy piloci w Kanale Panamskim z upodobaniem stosowali fruit boat dla okrehlenia chlodniowca.w poczqtkowym okresie probowano zastepowak je roznymi propozycjami lokalnymi. Rzadziej . Pienvotnie by1 to skrot od Radio Detecting and Ranging czyli RaDaR lub czqiciej: RADAR. Podjqte lata temu prace tnvajq nadal . Najczqhciej slowo (lub slowa) juz istniejqce jest adaptowane dla okreslenia nowego pojqcia (np. zastepujqcy angielskie tight (tu: napinaC. cassette). Tq bataliq (na szczqhcie) przegrano. W Polsce do46 bezskutecznie (i glownie w krqgach wojskowych) propagowano okrehlenie "urzqdzenie radiolokacyjne" lub krocej: "radiolokator". Amerykanizmy to nie tylko upraszczanie pisowni czy wymowy. WipkszoSC polskich slownikow podaje draught.). Pojqcie panamax odnoszqce siq do wielkoici statk6w mogqcych przeplynqk Kanalem Panamskim generalnie zachowuje swe znaczenie w odniesieniu do ich maksymalnych wymiarow w metrach. Wszystkie wspblczesne jqzyki wykazujq tendencjq do upraszczania.z roznym skutkiem. mobrey. ale postqp technologiczny spowodowal. niekiedy na silq. Mozna zatem postawiC pytanie: czy jest sens bezkrytycznego upierania siq przy "shsznych" nazwach? Jehli 99 proc. RoznorodnosC ta zmusila Miqdzynarodowq Organizacjq Standaryzacji (ISO) do podjqcia proby normalizacji nazewnictwa.

stan awarii boat . "maszyny liczqce".zadna ustawa nie nakloni uzytkownikow do stosowania nowotworow (proponujq: "dziwotworow". gdy w korespondencji telegraficznej platne byly poszczegblne slowa. Niekiedy wreszcie w roznych kontekstach angielski wyraz ma zupelnie inny polski odpowiednik: erneP. pozostanie ono w praktycznym uzytku bez wzglqdu na okolniki.sterowanie awaryjne escape . Jako odpowiednik general cargo. Te roznice sq wyrainie widoczne przy przekladzie fachowych publikacji. silowni okrqtowych itd). Pomimo heroicznych bojow o "czystoiC" polskiego jpzyka i uzywanie okreileli: "maszyny cyfrowe". acz niekonsekwentnie akceptuje sip jako prawidlowe okreilenie "obojowanie".Powyzsze przypomina innqwojnq stoczona. publikujqc w roku 1991 MARVOC (Slownik skrotow stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim). "maszyny matematyczne" itd.wywodzi siq z czasow. ktbre po tej operacji. Tym- . bowiem cbz martwej osobie po alarmie . Konsekwentnie zatem nalezy zadaC pytanie szersze..... do jakiego stopnia nazewnictwo np.lbdi ratunkowa brake -hamulec bezpieczenstwa call -wezwanie (wywolanie) w niebezpieczenstwie -control . Wrqcz nieprzethmaczalny angielski dziwolilg deadman alarm. angielskie. przydhgie: crude oil carrier to "zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftowej". ale trudny do podwazenia podnosi sip. Potwierdzenia shsznoici takiego poglqdu nie trzeba daleko szukaC. juz dla wygody stosowany jest obecnie przede wszystkim w korespondencji e-mailowej. W jqzyku polskim zaleca sip stosowanie okreilenia "plawa" jako odpowiednika angielskiego buoy. zwlaszcza w zegludze. jqzykoznawcy bitwq tq przegrali doiC szybko i nikt dzisiaj nie neguje poprawnoici okreilenia komputer. - Wspolczesny jpzyk (nie tylko morski) zawiera ogromnq iloiC skrotow. Jeili zgrabniejsze. nawigacji technicznej. System ten. Niewielka z tego czqiC . ale dla fachowcow w pelni zrozumiale i zawiera pozqdanq informacjp...) doslowne. powinno by6 akceptowane w Polsce? Zaryzykujp stwierdzenie. Nie wymyilono przy tym (ze wzglqdu na oczywistq trudnoik) odpowiednika wyrazu buoyage ("oplawienie" byloby nie do przyjpcia?) i z koniecznoici. Niektore polskie okreilenia sa.skroty stosowane w korespondencji i w dokumentach . Dla przeciwwagi inny przyldad. Thmaczenie nie jest (i slusznie.. majq o kilkanaicie procent wiqkszq objqtoSC. w miejsce powszechnie stosowanego przez marynarzy "boja". latwiejsze w uzyciu lub lepiej oddajqce istote sprawy jest okreilenie oryginalne . z gracjq i bardzo praktycznie przelozono na polski "alarm wachtowy". Jpzyk angielski pozwala na krotkie i precyzyjne opisanie pewnych poj& ktbrym odpowiadajq polskie okreilenia wieloczlonowe: forestry nalezaloby przethmaczyC na polskie "drewno i produkty jego przetwarzania". Zresztq w polskich irodowiskach morskich istniejqzadawnione i nie do konca rozstrzygnipte spory: czyflashing light to "Swiatlo blaskowe" czy "blyskowe"??..droga ewakuacji itd.. Swietnie przyjqio siq t a k e i funkcjonuje powszechnie polskie "drobnica".gency .) polskich. Zbior ten (nastppnie rozszerzony) nie obejmujejednak skrbtow z innych (poza handlowymi) dziedzin (np. co zapewne brzmi nader zgrzytliwie dla purystow jqzykowych . iz jeili juz istnieje zgrabne..w Polsce ze slowem "komputer".stan zagroienia... Ocenia sib ze w szeroko pojetej zegludze stosuje sip kilkanaicie tysiqcy skrbtow. skracania i ulatwiania komunikacji i korespondencji. iz iwiatlo "blyska" a nie "blaska" . w jqzyku polskim.. Z drugiej strony slowniki tlumaczq piping jako "ruraz". Jako argument humorystyczny. W Polsce sprawq zebrania i uporzqdkowania skrotow stosowanych w zegludze zajql siq Uniwersytet Gdahski. praktyczne i dobre okreilenie polskie. bqdqcych efektem tendencji do upraszczania.

W koncowej czcici slownika zawarto zestawienie najwainiejszych skrotow wraz z ich rozwinieciem w jczyku angielskim i polskim. st. w ktorej zawsze wystepowaly wylqcznie duze lub wylqcznie male litery. Sprawa byla prosta w przypadku skr6tow stosowanych w korespondencji telegraficznej i teleksowej. Z. raz litery skrotow przedzielane sq kropkami . w roznych publikacjach a nawet w slownikach angielskich na przemian te same skroty pisane sqmalymi lub duzymi literami: dwt i (bardziej tradycyjne) DWT sq w tym sensie rownoprawne. korym Redakcja sklada tq drogq wyrazy wielkiej wdziccznoici i uznania. st. mgr Tomasz Darski. Problem sprawia usystematyzowanie pisowni shotow. inz kpt. capt. j~zykoznawcowjak i wydawnictwa. Eugeniusz Kazanecki. GMDSS czy IMO) sq pisane duzymi literami.czasem istnieje zbior (niepublikowany) obejmujqcy ponad 12 000 skr6t6w ze wszystkich dziedzin zwiqzanych z zeglugq. mech.innym razem (coraz czciciej) kropki sic pomija. skomplikowanej problematyce Redakcja chcialaby na koniec wyraziC slowa uznania i podziqkowania grupie konsultantow. mgr inz. kt6rym slownik niniejszy w znacznej mierze zawdziecza swq ostatecznq forme: dr Boleslaw Borzycki. ini. Generalnie kropki sq pomijane. Wspominajqc o powyzszej. Jerzy Dzienisz. jako ze jest to obecnie bardzo widoczny i powszechny trend. Obecnie w praktyce. mech. kpt. Marian Kamitiski. Gdynia. kpt. Z.to najwainiejsi z licznej ich grupy.W. Z. Szczegolnie jednak wielki wklad pracy. W niniejszym opracowaniu przyjeto zasadc. pozostale (charakterystyczne glownie dla korespondencji) . wprawiajqc w zaklopotanie zarowno uiytkownikow-praktykow. radiooficer I kl. W piimiemictwie fachowym i w iyciu codziennym stosowane sq wymiennie i generalnie bez logicznego klucza litery male i duze.malymi.Andrzej Sliwinski . .Ryszard Wawruch. maj 2003 r. Jednoczeinie "produkcja" skrotow stale roinie. Marian Dylewicz. okr.W. okr. wiedzy i zaangazowania w powstanie tej publikacji wnieili: dr inz. inz. Iain Leak oraz inz.W. iz skroty od n a m wlasnych (np.

Draught and load lines -zanurzenie i linie ladunkowe 13.teoria okretu 1. Maneouvering -manewrowanie 9. Capacities -pojemnoSC i noScnoSC 3.1. Displacement and deadweight -wypornoif i noInoSC 6. Resistance -op6r 10. Buoyancy -wypdr 1 . Stability . lines and scales -krzywe. linie i skale 5. Strength -wytrzymaloif 8. Theory of the ship .statecznoIf 7. Curves. Ship's movements -ruchy statku 1 12. Dimensions and proflles -wymiary i ksztalty 2. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Propellers -pedniki .

parallel middle body/ midship body/ cylindryczna czgSd kadiuba finite element model of a double-hull tanker (model zbiornikowca o podwojnym kadiubie rozchylenie dziobu sheer line/ . ' 1.. THEORY OF THE SHIP Dimensions and shapes .wymiary i ksztalty length overall/ dlugoSC caikowita I \ length on waterline/ diugoSC wodnicy konstrukcyjnej Z 3 L ) - 3 a$ 2 *' length between perpendiculars/ divgosC pomigdzy pionam.- length of entrance/ diugoid zaostrzenia dziobowego camber/ wypukloSL: pokladu . 1 &: & k Q a length overall underwater hull/ diugosc caikowzta podwodzia 6 - a I 2 4 S free board/ wolna burta \ breadth/ szerokosc parallel body length/ dlugoSC cylindrycznej cz&i kadluba dead m e / podoblenie r length of run/ dlugoii zaoblenia rufowego -I- --.

ratio -wspolczynnik smukloici kadluba knuckle line .wspolczynnik pelnotliwoSci zaostrzenia rufowego body -kadlub statku axes .oS rzqdnych of roll .wspolczynnik pelnotliwoici czqsci mfowej .oS -of abscissae .wymiary glowne (np.oS kolysania of symmetry -oS symetrii -system .dlugoSC zaostrzenia dziobowego .of the forebody .frame section .dhgoSC najwiqksza fatness ratio . szerokoid calkowita -draught -zanurzenie najwiqksze.oblo burt o malym promieniu coefficient -wspolczynnik of fitneness .wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .uklad osi kadluba backsweep .szerokoSC (statku) .szerokoSC na wrqznicy -on waterline .cylindryczna czqsc kadluba plan .wspolczynnik pelnotliwoici mfowej czqici kadhba .szerokoSC na wodnicy centre .wspolczynnik pelnotliwoSci czqSci dziobowej of the run .wspolczynnik pelnotliwobci zaostrzenia dziobowego of the afterbody .prismatic of the forebody .wspolczynnik smuklosci corection .wsp.zanurzenie konstrukcyjne extreme -najwiqkszy breadth .linia (06) symetrii.wspolczynnik pelnotliwosci przekroju wrqznicowego -maximum section wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .wspolczynnik pelnotliwoici dziobowej czgSci kadluba -vertical prismatic -wspolczynnik pelnotliwoSci pionowej . owrqzenie teoretyczne shape .statek smukly fine-lines .Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty angle of entrance -kqt zaostrzenia dziobowego angle of run .dimensions (dims) -wymiary .middle .osie axis . linia Srodkowa. zanurzenie maksymalne length .moulded .osie kadluba lines .midship . sfazowanie chime .smukly form vessel .zalamana linia (powierzchni kadhba) length .wspolczynnik pelnotliwoSci wzdhznej kadluba .smukloSC kadhba of the stem .wspolczynnik pelnotliwoici wzdluznej .poprawka na dhgoSC of entrance .kqt zaostrzenia rufowego axes .szerokoSC statku -moulded szerokoSC na wodnicy konstrukcyjnej base .form -wspolczynnik pe~notliwoSci .dlugosc -between perpendiculars (LBP) -dlugobc miqdzy pionami constant .linia podstawowa -plane -plaszczyzna podstawowa (teoretyczna) block coefficient .ukosne Sciqcie.ksztalt kadluba breadth .main -s -wymiary glowne (statku) -principal -s .wspolczynnik pelnotliwoici przekroju wodnicowego curvature -zaoblenie (kadhba).smukly (statek) fineness smukloSC of the form .krzywizna (np.wspolczynnik smukloSci (kadluba) fine .zanurzenie . plaszczyzna symetrii .cylindryczna czqSC kadhba .prismatic of the afterbody .wspolczynnik pelnotliwoSci kadluba of entrance . TEORIA OKReTU - - -- - - - - - - - - - - . podstawa line .midship section .owrqzenie kadluba. pelnotliwoici wodnicy - - -- - ---- - - - - - - - - - .extreme -najwiqkszy of section .statek smukly ship .Srodek line .h i e teoretyczne kadluba .deck line linia Srodkowa pokladu chamfer .waterplane .oS odciqtych of ordinates . wrqgu) beam .najwiqksza szerokoSC statku.smukloSC rufy .baza. krzywizna dead flat . statku) draught .prismatic .cylindrical - 1.cylindryczna czqSC kadhba dimension -wymiar .

tf' orward nadburcte jbrecustle deck/ poklad dziobowki rzutpionowy Iinii teoretycznych midship section plane/ plaszczyzna owreia I fine offlolation/ wodnica Lupper deck/ poklad gorny .fbre body/ czeii. body plan/ plan przekrojdw wrggowych bulwark/ oklad dzioh6wki ad iia t ajt perpendicular/ pion rufbwy Lbotrom/ dno mid section/ owreiel Luzer body/ cz@ rufiwa \.Body plan -h i e teoretyczne kadtuba frames section plan. rufbwa perpendicular.

dlugoSC (statku) na wodnicy registered -rejestrowy konstrukcyjnej -breadth .pomiar...of run - . pomierzanie (np.perpendicular-pionowy. d.1.extreme overhanging stern -nawis rufowy zaoblenia rufowego perpendicular-pion -of the parallel middle body .aft (after -) -pion rufowy .rake . wstawka cylindryczna -breadth .fore .pion dziobowy drycznej czqici kadhba on load waterline .dlugoSC - - - - - - - - - - - - - - - - . TEORJA O W T U .dhgoSC calkowita (statku) depth -wysokoSC rejestrowa (statku) on waterline (LWL.dlugoSC na wodnicy konstrukdu) scantlings -wymiary elementow konstrukcyjcyjnej nych kadluba wynikajqce z przepisow klasylongitudinal -wzdluzny coefficient .ballast -wodnica balastowa midship section -owrqze. w. prostopadly rzona na letniej wodnicy ladunkowej quarter .forward .dlugosC rejestrowa na linii wodnej round of beam -wypukloSC.przegiqcie dziobowe sze streamline-oplywowy gross weight -maksymalna masa brutto (to) streamline -nadawaC ksztalt oplywowy -moulded depth -maksymalna wysokoSC bocz.szerokoSC na wodnicy overhang -nawis (mfowy) .) .sheer plan -rzut boczny (linii teoretycznych) shoulder -przegiqcie del k s z t a h kadluba maximum -najwiqkszy . wygiqcie (pokla-waterline .zanurzenie maksyrnalne.streamlining -ksztalt oplywowy theoretical naval architecture-teoria okrqtu na paraller middle body .zaokrulona cz@C mfy -on the designed load waterline -dlugoSC (stat.dlugoSC (statku) length . w.1.after -przegigie rufowe draught .dhgoSC cylin.wodnica .length between -s . podepth -wysokoiC pomiarowa.dlugoiC pomiqdzy pionami dunkowej on summer load line -dlugoik (statku) mie.dlugoSC pomiarowa.nawis rufowy on waterline .pomiar kadluba waterline .szerokoSC pomiarowa (statku) main dimensions -wymiary gkowne (statku) coefficient -wspolczynnik pojemnoici bmtto main particulars -wymiary glowne (kadluba) measurement . najwiqk.hull .linia wzniosu pokladu wzdhznej mathematical ship model -matematycmy mo.cylindryczna czqiC tonnage -tonaz kadhba.-dlugoit skrajna . tonazowa ..odchylenie od pionu ku) na wodnicy konstrukcyjnej of stern . zlad poprzeczny -breadth on .dlugoiC na wodnicy la.szerokoSC rejestrowa (statku) -overall (LOA) .wspolczynnik pelnotliwoici fikacyjnych sheer line . tonazowa jemnoici statku) length .

deducted .83 m3.rejestracja (statku) space -przestrzen. obecnie nie stosowane measurement .iwiadectwo pomiarowe.oplaty tonazowe mark .83m3.rejestr (np. certyfikat pomiarowy deck -poklad pomiarowy.cargo -przestrzen ladunkowa .tona rejestrowa (2.brutto register tonnage (GRT) .grain . statkow) register of shipping .tonaz rejestrowy brutto (obecnie nie stosowane) ton . obecnie nie stosowane) -tonnage (GT) -pojemnosc brutto.machinery -przestrzen silowni Suez Canal tonnage -pojemnoiC statku okreSlona wedlug przepisow Kanalu Sueskiego ton -tona burden .ciqzar brutto measurement -pomierzanie .znak tonazowy measurement .noinoiC (statku) netto. poklad tonazowy dues .pomiar pojemnoici (statku) -- - - - - .pojemnoSC ladunkowa dla be1 .gross -pomiar pojemnoSci brutto .tona rejestrowa (100 stop3 = 2.przestrzen potrqcona (przy pomierzaniu statku) . obecnie nie stosowane) registry (of a ship) .netto measurement -pomiar pojemnoici netto -register ton (NRT) -ton rejestrowych netto -registered tonnage (n) -tonaz rejestrowy netto - - - - - - - - -tonnage (NT)-tonaz (rejestrowy) netto.przestrzen potrqcalna .pomiar pojemnoici brutto of tonnage -pomiar pojemnoici (statku) ton .exempted -przestrzen wylqczona (nie wliczona do tonaiu) .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoSci ladowni .1.cubic .grain cubic -pojemnoiC ladunkowa statku dla ziama (w m3 lub cuft) .rejestr statkow register tonnage -tonai rejestrowy register ton (RT) . kubatura . noinoic ladunkowa -plan -plan pojemnoiciowy gross .przestrzen potrqcana (przy pomiarach statku) na silowniq register .good ship . tonaz brutto -weight .deductible .1893 m3) net .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) .net .tona noinoici tonnage -tonaz -certificate .tona pojemnoici (1. THEORY OF THE SHIP Capacity -pojemnoSt5 i noSnoSt5 admeasurement-pomiar pojemnoici (npstatku) capacity -pojemnoiC -bales .gross tonnage .pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna .pomiar pojemnoSci netto Panama Canal tonnage -pojemnosC statkupomierzona wg przepisow Kanalu Panamskiego propelling power deduction .

zna symetrii i deck line/ lirzia przecigcia deck centre line.odstqp wregowy framing -owrqzenie -plan .plan owrqzenia half breadth plan -rzut pionowy (linii teoretycznych).plaszczyzna plywania -of symmetry -plaszczyzna symetrii .moulded base -plaszczyzna podstawowa of floatation .designed plaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej section -przekroj wodnicowy - - - - - - - - -- - Planes -plaszczyzny midship section plane/ 'ongitudinal centre plane/ hszcz). zlad poprzeczny midship section -owrqze. linie podziah wregowego vertical datum plane at the midship section plaszczyzna owrqza waterplane -plaszczyzna wodnicowa area -pole przekroju wodnicowego .h i e teoretyczne kadluba buttock -przekr6j wzdluznicowy line -wzdluznica -plane -plaszczyzna wzdhznicowa cross section -przekroj poprzeczny --area of vessel -pole przekroju wregowego diagonal -przekroj ukoinicowy (statku) line . poktadu fotward perpendicular/ pion dzioboxy ! pion r u j b ~ y after perpeitdicular/ .uklad osi plywania frame -pole przekroju wrqznicowego line -wreg teoretyczny spacing .1. zlad poprzeczny plane -plaszczyzna owreza moulded base plane -plaszczyzna podstawowa plane -plaszczyzna .midship -plaszczyzna owrqza . TEORIA 0KRE.wregi teoretyczne.owrqzenie wzdluzne section -zlad wzdluzny.above water lateral -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqici kadhtba .ukoinica fixed axes system .water line -przekroj wodnicowy profile -przekroj wzdluzny statku section -przekroj (wrqznicowy) area -pole przekroju -modulus -wskainik wytrzymaloici owrqza -plane -plaszczyzna wrqznicowa transverse -poprzeczny section area -pole przekroju wregowego section plane -plaszczyzna wrqznicowa section .osie kadluba lines .TU Planes and sections . przekroj wzdluzny view -widok wzdluzny -- - - - - midship bend -owrqze.plaszczyzny i przekroje body .kadlub statku axes . rzut wodnicowy half-breaths -rzqdne wodnic inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) line of flotation -wodnica longitudinal -wzdluiny centre plane -plaszczyzna symetrii framing .

THEORY OF THE SHIP .1.

loading .krzywa ramion prostujg cych (krzywa Reeda) .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczyzny podstawowej of water planes areas .krzywa pol przekroj6w wodnicowych of weight -krzywa ciqzarow -of wetted surface-krzywa powierzchni zwilzonej kadluba lines drawing .krzywa oporu -of righting moments -krzywa momentow prostujqcych of righting arms .of sectional areas - 1.immersion . linie podzialu wrcgowego - - - - - - - - - .krzywa wysokoSci metacentrum of vertical moment of section . linii teoretycznych) stations . lines and scales -krzywe.wrqgi teoretyczne.punkt przegiqcia (krzywej scale .krzywa calkowa momentu przekroju wrqinicowego wzglgdem owrqza of metacentric radii -krzywa promieni metacentrycznych of moment to change trim one inch -krzywa jednostkowego momentu przeglqbiajqcego of resistance .krzywa odciqtych Srodkow ciqzkoici wodnic -of flotation -krzywa rzeczywistych Srodkow geometrycznych wodnicy of heeling moments .Bonjean .krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) of stability of form -pantokarena -of statical stability-krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) -of tons per inch immersion -krzywa zmiany zanurzenia od przyjqtych ciqzarow jednostkowych -of transverse metacentres -krzywa poprzecznych metacentrow -of transverse moment of inertia of water plane -krzywa poprzecznego momentu bezwladnoSciowego of transverse moment of section .krzywa pol przekrojow wrqinicowych of shearing forces -krzywa sil tnqcych of stability .skala Bonjeana .draught .odcigta Srodka ci~zkoici wodnicy -of longitudinal locus of the centres of buoyance -wzdluina krzywa Srodkow wyporu -of longitudinal metacentres -krzywa wzdluinych wysokoici metacentrycznych -of longitudinal moment of inertia of water plane -krzywa wzdluinego momentu bezwladnoSci of longitudinal moment of section .skala przyrostu zanurzenia .rzut boczny (wzdluznicowy.obrys zewngtrzny wrcgow plot a curve -wykreSlaC krzywq point of inflection .skala . TEOIUA O W T U - - - - - - - - - - - . linie i skale curves -krzywe .family of -rodzina krzywych .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczymy symetrii -of vertical centres of buoyancy -krzywa wysokoSci Srodkow ciqzkoici of vertical metacentre .skala Bonjeana .krzywa calkowa przekroju wrqznicowego -of bending moment -krzywa momentu gnqcego of buoyancy -krzywa wyporu of centre of gravity of waterplanes .cross of stability -pantokareny .skala zanurzenia .linie podzialu wreowego .Bonjean .krzywa momentow przechylajqcych of height of metacentre -krzywa wysokoici metacentrum of loads -krzywa obciQe6 -of longitudinal centres of buoyancy -krzywa odciqtych Srodkow wyporu -of longitudinal centre of floatation .skala ladunkowa sheer plan .Curves.h i e teoretycme kadluba moulded line of frames .square .hydrostatic -krzywe hydrostatyczne -hydrostatic -for trimed ship -krzywe hydrostatycme statku przeglqbionego (krzywe Firsowa) of areas of section .

.moulded .all told noSnoSC calkowita (bmtto) cargo .from midship/ odlegioSC Srodkl .skala noSnoSci.(dwtc) noSnoSC ladunkowa (netto) .capacity (dwcc) -noSnoSC ladunkowa netto .carrying capacity noSnoSC - deadweight (dwt.obj@oiCpodwodzia .curve -krzywa wypomoici statku pustego (statku) zaladowanego .wypornoSC (statku) . DWT) -noSnoSC (statku) - - - - . THEORY OF THE SHIP Displacement and deadweight - .tona wypornoici tonnage .length - .-displacement coefficient - - - - Deadweight scale .weight of . u o d z ~ e deadweight in tons/ noSnoSC w tonach moment to change trim im/crn// moment przeglebiajqcy tm/cm centre ofjlotat. skala ladunkowa i r a j in meters/ :arrurzenie tv metrach metacentric height above base in centre of buoyancy from density of water/ metres/ ~ysokoSCmetacentTczna midship [m]/ odlegloid S gqstoSC wody w m nad pluszczyznq podstau.wspolczynnik wykorzystania wypor- .wypomoSC -wypornoSC .wspolczynnik wykorzystania wypomoSci efficiency .on in m.load .net .1.capacity noSnoSC calkowita (brutto) .v yvporu od owrela [m/ d~splacemetztm tons/ tons per em zn salt uater/ draught m m / ~ j p o r n o s cu tonach slonej ton nu ctn M.wypomoSC -volume of .1adownoSC ratio .dlugoSC obliczeniowa .light displacement -wypornoSC - .wspolczynnik wykorzystania wypomosci .wypornoSC konstrukcyjna ton .

permanent -balast stab .noSnoSC ladunkowa light condition .height of the above the keel . centre .kqt zalewania -of heel .upsetting .stable .skala ladunkowa. wplyw naporu w.kqt zanurzenia pokladu of dip .to -balastowak .be in .upsetting -ramiq przechylajqce ballast -balast .intermediate stan statecznoici przed balastowaniem critical angle -kqt krytyczny of dynamical stability .statek pusty. nasiqkliwoii.z balastem w zb.wysokoSC Srodka ciqzkoici ponad stqpkq condition .Srodek ciqzkoici -of gravity of transverse section -Srodek cigzkoSci przekroju wrqznicowego centre of buoyancy .Srodek wyporu of flotation .noSnoSC (statku) netto.kqt krytyczny statecznoici anti-heeling system -system przeciwprzechylowy arm -ramie .Srodek wyporu .z balastem w zbiornikach oraz ladowni balastowej .tona .statek bez ladunku. TEORIA OKRQTU .balast wodny -waterline -wodnica balastowa ballasted -zabalastowany .neutral . kqt przechylu -of dynamical heel -kqt przechylu dynamicznego of flooding . s.height of -wysokoSC Srodka ciqzkoici .kqt .Srodek ciqzkoici .statecznoik above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba angle .rownowaga stala .zanurzenie i przeglqbienie dynamical stability -statecznoSC dynamiczna curve .unstable .netto capacity .stan na wyjScie (z portu) .inklinacja. noSnoSC ladunkowa deadweight .dynamiczny kqt krytyczny of statical stability -statyczny kqt krytyczn Y draft and trim .kqt najwiqkszego ramienia prostujqcego .ramiq prostujqce .rownowaga obojqtna .wodnica statku pustego light ship weight .water .departure .skala - - - Stability .1.rownowaga chwiejna external -zewnqtrzny - --- -- -- - - -- --- --- --- - - - - - . balastowych - - - - - - - - - - - (to) calculate -obliczak calculation procedure -kolejnoSC obliczen calculator -kalkulator (to) capsize -wywrociC sig dnem do gory cargo permeability -stopien zatapialnoSci ladunku.znajdowaC siq w rownowadze .heavy . bez ladunku equilibrium -rownowaga . balastow i zapasow light waterline .ciqzar netto tonnage -tonaz scale .righting .maksymalna masa brutto net .1adownoSC -weight .stan (tu: statecznoici) .krzywa statecznoici dynamicznej lever -ramiq statecznoSci dynamicznej curve .light .statical of heel -kqt przechylu statycznego .ton noSnoSci noSnoSci -tonnage (dwt) .ciqzar statku pustego loading coefficient -wsp6lczynnik obciqzenia maximum gross weight .Srodek wodnicy plywania of gravity .stan (statecznoici) w czasie podroiy . empty ship .scale .height of -wysokoSC Srodka wyporu centre of gravity (COG) .kqt przechylu of inclination -kqt przechylu of maximum righting arm .Srodek of buoyancy .form .wplyw ksztaltu (kadluba) -free surface -efekt swobodnych powierzchni wind -wplyw wiatm. zaladowania .arrival stan (statecznoSci) na przyjScie(d0 portu przeznaczenia) during voyage . wynik .critical -kqt krytyczny of deck immersion .krzywa ramion statecznoici dynamicznej effect -efekt.

umum righting arm/ krzywa statecznoici statycz k r z p a statecznoici dynamicznej point of curve inflection/ punkt przegiecia krzpvej capsizing angle/ kqt ~ ~ w r a c a n i a ~ \ . THEORY OF THE SHIP iStability -statecznoik metacentrum poprzeczne wodnica piywania lever/ ramie Curves of levers of statical and dynamical stability wykves ramion statecznoici statycznej i dynamicznej ma.1.

(statek) lekki.wysokoik metacentrum poczqtkowego ponad liniq podstawowq (initial) transvers metacentre above base line .stabilizator przeplywowy. od dzia.metacentrum wzdluzne metacentric height -wysokoSC metacentryczna wzdluzna metacentric radius .pr6ba przechylow.wysokoiC Srodka ciqzkoici nad stepkq -(initial) longitudinal metacentre above base line .maximum .odcigta irodka cigzkoSci wodnicy metacentre .urzqdzenie do automatycznych obliczen statecznoici.wysokoSC poczqtkowego metacentrum poprzecznego ponad liniq podstawowq hold water ballast -balast wodny w ladowni immersed area -powierzchnia zwilzona (kadluba) inclining experiment -proba przechylow. powierzchni (cieczy) heel -przechyl statku (skutek kolysania) heeling -przechylanie siq (statku) resistance .w.capsizing . zanurzenia loading software .ewoluta metacentryczna -height -wysokoiC metacentryczna -radius -promien metacentryczny stability .opor przechylu heeling moment . niestabilnoik.kalkulator operacji przeladunkowych.linia stqpki light (L) . komputer ladunkowy loading instrument .niestatecznoik.przechylomierz (to) list .moment od naporu wiatru - - - - - - - - - .statek bez ladunku. zbiornik typu flume.allowable . proba statecznoici inclining test .przechylik siq (o statku) listing .wykres wzniesienia metacentrum ponad stqpke evolute .wzdluiny (duty) promien metacentryczny -moment of inertia -wzdluiny promien bezwladnoici moment of inertia of water plane . wyjiciowy transverse metacentre -poczqtkowe metacentrum poprzeczne transverse metacentric height . moment bezwladnoici przekroju wodnicowego stability . proba statecznoici initial -poczqtkowy inclination -przechyl poczqtkowy longitudinal metacentre -poczqtkowe metacentrum wzdluzne longitudinal metacentric height .dopuszczalny moment przechylajqcy .statecznoSC poczqtkowa metacentrum (M) -metacentrum metacentre -metacentrum moment (M) -moment .volumetric -objqtobciowy moment przechylajqcy heeled water plane -wodnica statku przechylonego height of the -wysokoSk centre of gravity above the keel (KG) .moment -moment zewnetrzny (np.poczqtkowy wzdluiny promien metacentryczny -position of flotation -poczqtkowe poloienie statku wyprostowanego -state . chwiejnoik keel line .statecmoSC wzdluzna metacentric -metacentryczny -curves -wykres wmiesienia metacentrum ponad stqpkq diagram .poczqtkowa poprzeczna wysokoik metacentryczna -- ---- - - - - .maksymalny moment przechylajqcy .staly przechyl boczny (statku) loading calculator . wytrzymaloici.transverse metacentric radius lania wiatru) flume stabilizer . pusty condition .(statek) w stanie pustym line of flotation -wodnica list -przechyl staly (boczny statku) indicator .moment wywracajqcy due to wind pressure ..: Flume free surface -swobodna powierzchnia (cieczy w zbiorniku) effect -wpkyw s. balastow i zapasow .moment przechylajqcy .poczqtkowa wzdluzna wysokoSC metacentryczna longitudinal metacentric radius .oprogramowanie do obliczen statecznoSciowych i wytrzymaloSci ogblnej longitudinal-wzdluzny centre of floatation .stan poczqtkowy. pot.in condition ..poczqtkowy poprzeczny promien metacentryczny instability .

passive .klin zanurzony - - - - -- - - - - - .damaged calculation .moment prostujqcy .ship's .statecznoSC resztkowa stabilization .of a couple of forces moment pary sil .emerged -klin wynurzony .zbiornik .form . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) stiffening .poprzeczna krzywa Srodkow wyporu metacentre -pozorne metacentrum poprz.initial .para prostujqca lever -ramie momentu prostujqcego sheer draft -przekroj wzdluzny (statku) Simpson's rules -wzory Simpsona skin constant .statecznoSC poczqtkowa .1. nadmiernej wysokoici metacentrycznej) -vessel . staloSC at large angles of heel -statecznoSC przy duzych kqtach przechylu statecznoSC awaryjna.of force moment sily .range of .stabilizacja pasywna stable .active . stabilny. statku nieuszkodzonego levers .dynamical .rzgdna Srodka wyporu position of the centre of gravity of the water plane .stabilizacja .statecznoSC statku .(balast lub ladunek pozostawiony dla poprawy statecznosci poprzecznej statku) tank .free ..stability calculation -obliczenia statecznoici - - -- - - - - - - - - - - - -- .rolling .of inertia (I) moment bezwladnoici - .slack ballast zbiornik balastowy niepelny tender -migkki (statek o malej wysokoSci metacentrycznej) topside projected area -powierzchnia nawiew transverse -poprzeczny locus of centres of buoyancy . metacentric height .klin .statecznoSC wzdluzna -moment .stabilizacja przeplywowa .of stability -moment prostujqcy overturning .poprzeczny promien metacentq-czny -moment of inertia -poprzeczny moment bezwladnoSci moment of inertia of water plane .statecznoSC poprzeczna trapped water -woda uwieziona chwilowo pomigdzy np.statecznoSC statyczna (statku) -test -proba przechylow.moment przywracajqcy righting .statecznoSC ciezaru .statecznoSC ujemna of form .ramiona statecznoici .stabilizacja aktywna . drewnem po wejsciu fali na poklad (obnizajqca chwilowo GM) uncapsizing ship -statek niewywrotny unstable -niestateczny equilibrium . statkowym) specific gravity -ciezar wlaSciwy stability .zakres statecznoici -reserve dynamical -rezenvowa statecznoSC dynamiczna dodatkowa statecznoSC ksztaltu -residuary .rownowaga chwiejna wedge .poprzeczna wysokoSC metacentryczna metacentric radius .stabilizacja bierna prometacentre -metacentrum poprzeczne restoring force . stabilnoSC.statecznoSC dynamiczna .zbiornik niepelny . ramie momentu prostujqcego couple .longitudinal .wspolczynnik powierzchni zwilzonej sloshing -uderzenia spowodowane falowaniem cieczy w zbiorniku (np.negative .moment prostujqcy - - .upsetting .of flooding moment zalewania .obliczenia statecznoSci (statku) w stanie uszkodzonym data .stateczny. THEORY OF THE SHIP .statecznoSC k s z t a h of weight . statecznoSC -damage w stanie uszkodzonym .moment wymuszajqcy - -moment przechylajqcy - neutral position -polozenie obojgtne passive stabilization .informacja o statecznoici .p.moment statyczny . moment bemladnoSci przekroju wodnicowego position of the centre of buoyancy .intact .statecznoit.ultimate .moment wywracajqcy restoring .flume .moment prostujqcy stability .statecznoSC ksztaltu .sila przywracajqca righting -prostujqcy arm -ramig prostujqce.statical .immersed .s. proba statecznoici .statical .statek sztywny (o duzej.rzgdna Srodka cigzkoici przekroju wodnicowego prometacentre -metacentrum poprzeczne righting moment . tnvaly equilibrium -rownowaga stala stiff -sztywny (statek o duzej.

citgliwoSC.ogranicznik momentu obrotowego torsiograph -torsjograf torsiometer -torsjometr torsion .wygiqcie siq.obciqzenie.naprqzenie wyginajqce finder .obciqzenie probne.rozklad obciq2en load test . materiaiu stress .moment wyginajqcy (statek na grzbiecie statku) -stress .moment zginajqcy na fali .naprqzenie miejscowe.moment s k ~ c a j q c y kadluba) (tu: coefficient -wspolczynnik momentu constant .wygiecie siq statku na wierzcholkach fa1 force .obciq2enie skrpcajqce stress -naprqzenie skrqcajqce vibration . przeginaC siq na grzbiecie fali (o statku) hogging -wygiqcie siq statku na grzbiecie fali moment .skrecanie test -proba skrqcania torsional .wyginaC sie (o statku w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) sagging -ugiqcie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) -moment .intact strength .spietrzenie naprpzen . rozkladanie. przegiqcie sic statku na grzbiecie fali (to) hog -wyginaC sip.obciqzenie dynamiczne monitoring computer -komputer do kontroli obciqzen (kadiuba) .dopuszczalne naprqzenie .dynamic . odpornoSC na obciqzenia dynamiczne twisting moment . nacisk . pr6ba na obciqzenie longitudinal -wzdluzny .wspolczynnik momentu limiter .wysoka wytrzymakoSC na rozcitganie hog .dopuszczalne obciqzenie .sila odksztalcajqca sag .zginanie -moment -moment wyginajqcy .moment gnqcy na wodzie spokojnej strength -wytrzymaloSC na zginanie stress -naprqzenie zginajqce distribution -rozklad.skrqtny deflection .naprgzenie .naprqzenie w konstrukcji statku wygiqtego (na grzbiecie fali) load .permissible .odksztalcenie wzdluzne stress .still water moment . kadluba) .moment wyginajqcy (statek w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) stress -naprezenie wynikle przy wygiqciu sip statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) (to) shear .damaged strength -wytrzymaloSC wzdluzna (statku) w stanie uszkodzonym .wave -moment .intensity of . naprqzenie lokalne torque . rozlozenie (np.sila tnqca stress .drgania skretne toughness .obciqzenie punktowe (na gniazdo) .wytrzymaloSC wzdiuzna (statku) w stanie nieuszkodzonym strain .local .moment skrqcajqcy - - - - - - - - - - .bending .point .Strength -wytrzymatoSi bending . rozprowadzanie.ugigie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozloienia ladunku) - - - - - - - - - - (to) sag .naprezenie tnqce strength -wytrzymaloSC (np.czujnik naprqzen (np. obciqzen) high tenacity .naprezenia wzdiuzne minimum breaking load (MBL) -minimalna sila zrywajqca racking force .skrecanie loading .allowable .sharing .ScinaC shearing . konstrukcji statku).

strumien zasrubowy entrained water -woda towanyszqca (ruchom statku) flow dynamics -hydrodynamika head seas -falowanie dziobowe hull .manewrowanie coefficient of hydrodynamic lateral resistance -wspolczynnik hydrodynamicznego oporu bocznego centre of turning motion .Srodek naporu. THEORY OF THE SHIP Forces acting on manoeuvering ship sity dzialajqce na manewrujqcy statek tangential velocity/ predkoi~kqtowa transverse hydrodynamic force/ poprzeczna siia hydrodynamiczna punkt obrotu transverse velocity/ predkoid poprzeczna droga irodka cieikoici apparent wind/ wind force acting on ship/ sila wiatru dzialajqcego nu statek longitudinal force/ total aerodynamic force/ catkowita siia aerodynamiczna Maneouvering . punkt przylozenia sily poprzecznej -force component -sila (skladowa) poprzeczna. op6r boczny kadluba transverse force .Brednica -of turning circle .Srednica cyrkulacji discharge current .awaryjna cala wstecz crash back manoeuver (crash astern) -manewr zatrzymywania awaryjnego crash-backing test (crash astern test) .Srodek cyrkulacji crash aster .proba benvladnoki statku crash-stop .1.sila poprzeczna w kadlubie hydraulic wake -strumien nadqzajqcy wypornoiciowy hydrodynamic -hydrodynamiczny characteristic .sprawnoSC kadluba -force center .charakterystyka hydrodynamiczna - - - - .manewr zatrzymywania awaryjnego diameter .kadlub (statku) efficiency .

opor ksztaltu .standard .form .opor sterowania .opor styczny to motion .wspolczynnik oporu . proba wczowa Resistance -opor center . proba standardowa Kempfa wall effect .induced .pr6ba awaryjnego zatrzymywania statku . sila poprzeczna stem shallow water -woda plytka effect .proba wczowa.opor ruchu .bare-hull .fall .fala poprzeczna -wake .opor indukowany .transverse .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze -moment -moment na trzonie sterowym -torque -moment stem.wsp.opor ksztaltu .strumien nadQajqcy falowy wind moment -moment naporu wiatru wind pressure -ciinienie wiatru.proba spiralna .form . test .specific .opor ksztaltu kadluba of flow .opor tarcia coefficient -wspolczynnik (oporu) tarcia friction -tarcie coefficient .cihienie hydrodynamiczne hydrodynamics -hydrodynamika hydrostatics -hydrostatyka initial ship turning moment -moment poczqtkowy zwrotu statku radius -promien -of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rudder .Srodek -of lateral resistance -Srodek bocznego oporu of water pressure .bow system -uklad falowania dziobowego .wspolczynnik oporu h. efekt przyssania (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyScienny wave .opor wywolany falowaniem .opor profilowy .fala . napor wiatru velocity of encounter -prqdkoSC spotkaniowa zigzag test -proba standardowa Kempfa.tarcie powierzchniowe coefficient -wsp6lczynnik tarcia resistance .line of hull .fala dziobowa resistance .pressure .seakeeping .ster angle -kqt wyhzenia stem area .opor przeplywu per ton .wsp.tangential .opor cihienia .profile . oporu falowego .opor "golego" kadluba coefficient -wspolczynnik oporu due to waves .opor holowania.specific wave-making .wspolczynnik tarcia (kadluba) -plate -coefficient -wsp. sila holowania .Srodek oporu wody of wind pressure .steering .towrope .diagonal .Srodek oporu powietrza drag -opor hydrodynamiczny coefficient .fala ukoina of displacement .opor plytkowodzia test -proba.opor jednostkowy . .1.crash stop .spray .circulation -proba cyrkulacji .residuary .opor tarcia .sila poprzeczna stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .specific total .proba wlaSciwoSci morskich (statku) .wsp. oporu calkowitego - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- 33 .opor styczny total resistance -opor calkowity coefficient .efekt przyicienny.frictional .total .opor .opor profilowy .opor calkowity frictional form effect -wplyw ksztaltu na opor tarcia frictional resistance . TEORIA O W T U --of the rudder -charakterystyka hydrodynamiczna stem pressure .efekt plytkowodzia resistance .skin .opory ksztaltu (kadluba) .profile .humps of -wypukloit krzywej oporu .tarcie powierzchniowe hump speed -prcdkoSC odpowiadajqca wypuklosci krzywej oporu resistance .powierzchnia stem cross force .opor falowy -system of a ship -uklad fa1 okr@owych .opor statku .spiral .opor calkowity skin friction . tarcia plyty . oporu calkowitego .total .opor bryzgowy .

statecznoSci stanow awaryjnych statku subdivision -podzial (grodziowy kadluba) draught .factor of .asymmetrical .w stanie zatopienia -final -condition -stan w koncowym (etapie) zalewania flooding .wspolczynnik podzialowy (niezatapialnosci) survival capability -zdolnoic statku do przetnvania uszkodzenia kadluba book .do kadluba) inrush -wtargni~cie wody.krzywa Srodkow wyPorn .zanurzenie podzialowe.zapas ptywalnoici float .statek niezatapialny - --zatapianie asymetryczne -zatapianie -- - - - - >m'/ myszkowanie heave/ Ship movements .heaved -wypor w czasie nurzania .wtargniqcie wody (np.ruchy statku six movements of freedom -szeSC stopni swobody .statecznoSC statku nieuszkodzonego lost buoyancy method -metoda utraconej wypornoSci margin line . plywaC flotage -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floatation -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floating power -plywalnoSC calkowita floating plane -plaszczyzna plywania floodable -zatapialny length .zalewanie.statek uszkodzony unsinkability -niezatapialnoSC unsinkable -niezatapialny ship .cargo .longitudinal centre of .moment bezwladnoici masy towarzyszqcej added weight method -metoda przyjqtego c i e zaru buoyancy .1.locus of centres of . zatopiony condition .krzywa dlugosci zatapialnej flooded -zalany.dlugoSC podzialowa load line .dlugoSC zatapialna curve .sila wyporu .Srodek wyporu force . wdarcie siq wody intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.odciqta Srodka wyPorn -pitched wypor w czasie kolysania wzdluznego . wypor hydrostatyczn Y .unosiC sic na wodzie.linia graniczna (niezatapialnoSci) permeability -wspolczynnik zatapialnoSci .wodnica podzialowa unintact vessel .stopien nasiqkliwoSci ladunku. THEORY OF THE SHIP Buoyancy -wypor added mass -masa towarzyszqca coefficient -wspolczynnik masy towarzyszqcej moment of inertia .plywalnosc.reserve . zanurzenie do wodnicy podzialowej length .poradnik.centre of (CB ) . wspolczynnik przepuszczalnoSci ladunku permissible length (of compartment) -dopuszczalna dlugoSC (przedzialu) subdivision -podzial grodziowy kadluba .symetrical -- - - - - - -- -- - - symetryczne ingress (of water) . nieuszkodzony stability . instrukcja dot. zatapianie .

zsynchronizowane kolysanie boczne tank stabilization -stabilizacja (kolysan) zbiornikami toss -kolysak siq nieregularnie (o statku) virtual mass .ship -ruchy statku.forced .stabilizator .amplituda kolysania -of the motion .kolysak siq wzdluinie (o statku).okres nurzania motion -ruch .ruch nietlumiony .natural - - - - - - - - - - - - period . kolysanie wzdluine amplitude .natural period . okres przechylow bocznych ship stabilizer . wytlumianie amplitudy kolysan -test .stabilizacja .amplituda kiwania of roll .natural -kolysanie wlasne (statku) . wahania swinging moment -moment wychylajqcy synchronous rolling .czqstoSC kqtowa swobodnego kolysania .uncouple .rotational .ruchy statku amplitude -amplituda of pitch .undumped .stabilizowak stabilizer . kolysanie statku .kqt odchylenia (migdzy plaszczyznq symetrii a kierunkiem ruchu postgpowego statku) (to) yaw -myszkowak yawing .oscylacja wzdluzna.ruch liniowy . ruchy proste natural damped frequency -czgstotliwo6kkolysan wlasnych tlumionych natural (undamped) frequency -czgstotliwoSC kolysan wlasnych (nietlumionych) period of roll .kolysanie boczne (statku) . swobodnego period .kiwanie siq.sila wymuszajqca dryf boczny. dryf bocmy (to) sway -przesuwak siq (dryfowak) bokiem swaying -przesuwanie sig poprzeczne. kiwak pitching .axis of .kolysanie proste.oscylacja wzdluina statku -force -sila wymuszajqca oscylacjg wzdluznq sway .amplituda ruchow extinction -wygaszanie. dryfowanie boczne -force .ruch rotacyjny . boczne stabilization device -urzqdzenie stabilizujqce przechyly (to) roll .amplituda kolysan dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania wzdluznego -moment -moment pochylajqcy .ruchy proste (statku).proba tlumienia forced oscillation-kolysanie wymuszone (statku) force of inertia .okres kolysan (bocznych) (to) pitch . statku) .oS kolysania damping fins -pletwy tlumiqce k.sila bezwladnoki.stabilizacja (kolysan) statku (to) stabilize . dryf wzdluzny surging . oscylacjg poprzecznq swing -ruch wahadlowy.kolysat siq (o statku) rolling -kolysanie boczne (statku) dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania (poprzecznego) period .stabilizator kolysan statku stabilization .natural frequency . sila inercji flare impact -uderzenie nawisu dziobowego free oscillation -kolysanie wlasne -period -okres kolysan wlasnych heave -nurzanie heaved buoyancy -wypor w czasie nurzania heaving -nurzanie .linear .masa czynna (masa okrgtu i wody towarzyszqcej jego ruchowi) weatherliness .myszkowanie -moment -poprzeczny moment obrotowy kadluba - - - - - - - . wytlumianie.ruch poprzeczny. kolysanie proste .unstable -ruch niestateczny motions -ruchy .sklonnoSk (statku) do myszkowania yaw -myszkowanie (statku) angle .okres n.simple .okres swobodnego kiwania period .unresisted -ruch nietlumiony .ship .stabilizator kolysan statku stabilizing fin -pletwa stabilizatora surge .okres kiwania ride -unosik sig na wodzie rock off -rozkolysak roll .ruch wymuszony (np.ship .okres kolysania.Ship movements . zanikanie -curve -krzywa zanikania -of roll -wygaszanie amplitudy kolysan (statku).

summer/ lumbel. fresh water/ drelrno. woda slodka fresh water/ woda slodka tropik NA initials of classrjcation societ)' [AB = American Bureau ofShippingJ/ inicja[v tol. winter/ drewno. tropik.1.znak wolnej burty lumber. tropic. woda sfodka lumbel.znaki zanurzenia draft marks in feet/ znaki zanurzenia w stopach 16 l4 draft marks in decimeters/ znaki zanurzenia w decytnetrach aft marks/ znaki zanurzenia 77a r u j e r Load line mark .fikac~p~ego 1 Plimsoll mark/ znak Plimsolla tonnage mark/ znak tonazolvy . THEORY OF THE SHIP Draft marks . tropic/ deck line/ linia pokladu LTF TF lumber. zima. At1ant)'k pblnocny tropical fresh water/ tropik. zima lumber winter .North Atlantic/ dreuno.rarzysmxz klas?.

Fresh water) .male zanurzenie . Winter line) -zimowa linia ladunkowa drewnowca .zanurzenie rufy . TEOIUA O W T U Draft and load lines zanurzenie i h i e ladunkowe bar draft (BID) -zanurzenie (maksymalne dopuszczalne) na lawicy.wyrownaC zanurzenie freeboard (fbd) -wolna burta deck -poktad wolnej burty depth -wysokoSC boczna length .wskaznik zanurzenia .W .T (Tropic) -oznaczenie tropikalnej linii wolnej burty .linia ladunkowa -ballast .zanurzenie statku pustego .S (Summer) .after .(statek) przeglqbiony na dziob down by the stern .duze zanurzenie .deep . Atlantyku load waterline -wodnica ladunkowa. tropikalnej . na P h .stosunek wolnej burty do zanurzenia zones .zanurzenie dopuszczalne .przyrzqd do mierzenia zanurzenia statku indicator .zanurzenie Srednie .shoal .WNA (Winter in North Atlantic load line) linia ladunkowa odpowiadajqca zimie. w ujiciu rzeki) by the head . wodnica konstrukcyjna length dlugoiC na wodnicy ladunkowej marks -znaki wolnej burty maximum load waterline -wodnica statku w pehi zaladowanego - --- --- -- - .1.znaki wolnej burty survey . Tropical.zanurzenie w stanie zaladowanym -marks .linia ladunkowa statku pod balastem .zanurzenie rufy even keel -na rownej stqpce .bow .(statek) przeglqbiony na mfq draft.loaded (Id) .znaki zanurzenia .zimowa linia ladunkowa drewnowca na Atlantyk Pohocny .oznaczenie letniej linii ladunkowej .zanurzenie dziobu -critical docking krytycme zanurzenie przy dokowaniu .inspekcja wolnej burty load line .permitted .bring on an .linia poldadu (do pomiaru wolnej burty) deep draught vessel .LS (LumberiSummer) -letnia linia ladunkowa drewnowca . draught (dft) -zanurzenie statku .zimowa linia wolnej burty .zanurzenie maksymalne.TF . marka Plimsolla load line .zanurzenie dziobowe gauge .letnia linia ladunkowa w wodzie slodkiej . na plyciznie brackish -zasolony -water -woda zasolona (np.F (Fresh water) .LT (LumberiTropical) .light .(statek) przeglqbiony na rufq deck line . Winter North Atlantic line) .skala przyrostu zanurzenia inch trim moment (ITM) -jednostkowy moment przeglqbiajqcy. moment przeglqbiajqcy o 1 cal keel drag -przeglqbienie konstrukcyjne lessen the draught of the vessel .light .maximum .zmniejszyi zanurzenie statku loading disc -znak wolnej burty.linia ladunkowa statku pustego marks .strefy (geograficzne) wolnej burty fresh water -woda slodka allowance -poprawka na wodq slodkq - -- - - - - - - - - -- - - - -- --load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej immersion -zanurzenie scale .LW (Lumber.mean .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca strefie tropikalnej . najwiqksze .(statek) przeglqbiony na dziob by the stern .ballast .zanurzenie statku pod balastem .statek o duzym zanurzeniu down by the head .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca wodzie slodkiej.stem .forward .dhgoSC na wysokoici letniej linii ladunkowej -mark -znak wolnej burty ratio .load -zanurzenie w stanie zaladowanym .tropikalna linia wolnej burty statku zanurzonego w wodzie slodkiej .linia ladunkowa .LWNA (Lumber.LTF (Lumber.

change of .letnia linia ladunkowa summer load waterline .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej under-keel allowance -bezpiecmy zapas glqbokoici (przy danym zanurzeniu statku) under-keel clearance -zapas glqbokoici (pod dnem statku) water marks -znaki zanurzenia water marks .znak Plimsolla.przeladowaC (statek.1. znak wolnej burty scale of loading .niewlakiwie przegl~biony trimmed -przeglqbiony by the head -przeglqbiony na dziob by the stem -przeglqbiony na rufq trimming moment -moment przeglqbiajqcy tropical load line . skala zanurzenia sea-gauge .mak pokladu (dla okreSlenia wolnej burty) summer load line .strefa sezonowa (okreilajqca wymaganq wysokoik wolnej burty) ship with design trim . THEORY OF THE SHIP maximum moulded depth -maksymalna wysokoSC boczna moment to change trim one inch (one cm) jednostkowy moment przeglqbiajqcy on even keel . przeglqbienie -by the head -przeglqbienie na dziob -by the stem . ponad liniq wolnej burty) permanent trim -przeglqbienie konstrukcyjne Plimsoll line (Plimsoll mark) .skala ladunkowa.zimowa linia ladunkowa - - - - . bez przeglq bienia (to) overload .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna tropical load line .zanurzenie statku sea-going draft -zanurzenie morskie seasonal zone .zmiana przeglqbienia curve .osady na kadlubie na linii zanurzenia winter load line .przeglqbienie na rufc .krzywa przeglqbien .na rownej stqpce.osiadanie statku statutory deck line .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej tonnage -tonaz mark -znak tonazowy scale . skala zaladowania tons per inch (immersion) (TPI) -ciqzar zwiqkszajqcy zanurzenie o 1 cal trim -trym.statek z przeglqbieniem konstrukcyjnym squatting .skala ladunkowa.letnia wodnica ladunkowa timber load line .out of .

strona ssqca skrzydla Sruby driving face .Sruba nastawna pitch propeller .expanded blade ratio .nominal . na Srube) area -powierzchnia .skok zerowego naporu of no torque .wspolczynnik powierzchni rominidej skrzydel (Sruby) .skok rzeczywisty (Sruby) .(charakterystyka) Sruby napqdowej advance .developed blade ratio .strona cisnqca (skrzydla Sruby) face .gruboSC profilu -thickness . nastawnej) pitchometer-przyrzqd do rnierzenia skoku Sruby okrqtowej propeller (characteristic) . szerokoici skrzydla face -powierzchnia czolowa (np.obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) .skrzydlo (Sruby) .expanded (blade) .sprawnoSC Sruby .sprawnoSC idealna (Sruby) pitch . skok nominalny indicator .blade -pole powierzchni skrzydla Sruby . TEORIA O m T U Propellers -pedniki - adjustable -nastawny -blade propeller .strumien pqdnikowy.geometria Sruby horse power . Sruby nap? dowej) cavitation -kawitacja strony cisnqcej Sruby heavily loaded screw .skok staly (Sruby) -variable -propeller -Sruba o zmiennym skoku .expanded blade -outline -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla back ordinate -rzqdna strony ssqcej (skrzydla Sruby napqdowej) base cord .wspolczynnik skoku (Sruby okrqtoW ) .developed blade --pole powierzchni rozwiniqtej (pqdnika) .expanded blade contour -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla .skok nominalny of no thrust .1.virtual .skok zerowego naporu factor -wspolczynnik skoku -geometrical skok geometryczny.gruboSC skrzydla --ratio -wspolczynnik gruboici skrzydla Sruby -width ratio -wsp.posuw Sruby napqdowej area ratio -wspolczynnik powierzchni Sruby .geometry of .skok (Sruby nastawnej) angle .kinematics of -kinematyka Sruby open-water efficiency -sprawnoSC rzeczywista pqdnika race .Sruba silnie obciqzona ideal efficiency .geometrical angle of attack of element kqt natarcia elementu skrzydla .wspolczynnik powierzchni rzutowanej skrzydla -projected -contour -obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) -- -- - - - - - - - - - - - - - -projected outline .strona cisnqca skrzydla Sruby leading edge -krawqdz natarcia -tip -wierzcholek skrzydla trailing edge -krawqdi s p w blade .Sredni skok Sruby .skok geomeryczny Sruby ratio . .pole powierzchni wyprostowanej skrzydla .rnoc (dostarczona Srubie) .odchylenie skrzydla Sruby section -profil skrzydla Sruby length .projected area ratio .mean section -wspolczynnik Sredniej szerokoici skrzydla outline . strumien Srnbowy - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - .rake of .ciqciwa (nominalnego skoku Sruby) blade (elements) -(elementy) skrzydla -back .circumferencial velocity -prqdkoSC obwodowa Sruby -efficiency .skok rzeczywisty (S.wskaznik wychylenia skrzydel S.Sruba nastawna advance -posuw Sruby okrqtowej -coefficient -wspolczynnik posuwu ratio -wspolczynnik uSlizgu pozornego speed -prqdkoSC uSlizgu pozornego applied power -rnoc dostarczana (np.obrys skrzydla .szerokoSC skrzydla Sruby -thickness .skok zerowego momentu of the propeller .disk of the screw -pole powierzchni k r q p Sruby -disk ratio -wspolczynnik powierzchni wyprostowanej .uniform .wspolczynnik powierzchni wyprostowanej skrzydla .effective .real .mean .kqt skoku Sruby nastawnej .

lewoskretna outward rotating propellers/ Sruby nu zewnqtrz skretne inward rotating propellers /Sruby do wewnqtrz skretne contra-rotating propellers/s(ruby podu.. - Propellers -pgdniki - Propellers and side effecUslruby i efekt boczny l .-.-- 2 -- -- .-. outlet nozzle/ dysza wylotowa inlet duct/ omdr wlotowv kanalu ...-.-~...--..- -. THEORY OF THE SHIP .- d / ~ -... ..-...1..---~ .djneprzeciwbiezne (kontrarotacyjne) * .-- w g g . -~ - Kort nozzle propeller/ dysza Korta propeller conventional propeller with rudder/ i n ba bez dyszy i ster propeller in nozzle/ Sruba w dyszy z pietwq sterowq azimuth propeller with nozzle/ pydnik azymutalny..--.- single propeller left handed/ Sruba pojedyncza.. ~. Sruba w dyszy azimuth propellc without nozzle/ pednik azymutaln) Sruba bez dyszy diwignia sterowania II l v f i l v 11 7 1 u lf 'turntable/ tarcza obrotowa blade/ lopatka Schottel azimuth propeller/ pednik azymutalny Schottela Voith-Schneider propeller/ pqdnik Voit-Schneidera water -jet propulsion/ pqdnik strugowodny azipod propeller/ pednikgondolowy discha&e nozzle.- ~-~ .--..-.. . -.

Sruba o silnie skoinych skrzydlach .shrouded zespol dysza-Aruba.dysza Korta..Flettner rotor .partially immersed .hydrodynamically unbalanced .Kort-nozzle .active rudder .wspolczynnik obciqzenia Sruby .Sruba nastawna .controlable pitch (CP propeller) .reactive -pqdnik reakcyjny .Sruboster.Sruby tandem propeller -pqdnik . obrotowy pqdnik Srubowy -rotating blade . zespol dyszaSruba -nozzle zespol napqdowy dysza-iruba (np.tween . TEOIUA O W T U .Sruby przeciwbiezne . o skoku nastawnym .adjustable .rotatable thruster . o skrzydlach stalych pitch . dy sza Korta) -plus nozzle system -dysza Korta. dysza Korta .Sruboster.fixed .rotating thruster .highly skewed .right-hand .Sruba (napqdowa statku) -blade .Sruby przeciwskrqtne .-screwing effect -efekt (napor) boczny Sruby speed of advance -prqdkoSC postqpowa -tangential velocity -prqdkoSC obrotowa Sruby propeller (parts) .reversible .Sruba napqdowa . zespol dysza-sruba. zespol dysza-Sruba .pitch . dysza Korta .Sruba o skoku ustalonym .Sruba czqSciowo zanurzona . ster aktywny .ideal -pqdnik idealny -jet -pqdnik strugowodny . obrotowy pqdnik Srubowy .marine screw .Sruba stala .Sruby tandem .pushing .Bruba pchajqca .load coefficient of .stable - - - - - - - - - - - - - S.rotor -pqdnik rotorowy .skrzydlo Sruby blade centre line/ piasta Sruby W .Sruba niezrownowazona hydrodynamicznie .skrzydlo Sruby -cap .contra rotating -s .pqdnik cykloidalny . pqdnik Flettnera .tandem -s .rotor Flettnera.ster czynny.contrary turning -s .Sruba nastawna .sleeve dysza napqdowa.feathering screw .elektryczny pqdnik gondolowy .Sruba nastawna .Sruba prawoskrqtna - 1.water-jet -pqdnik strugowodny - .Sruba dziobowa .Sruba szybkoobrotowa .zespol dysza-Sruba .azipod .S.ducted .controllable pitch .bow propeller .kolpak Sruby -hub -piasta Sruby lock nut .cycloidal -pqdnik cykloidalny .nakrqtka Sruby okretowej propeller (type) -typ Sruby .fast runnng .solid .Sruba o skoku nastawnym . - - - - - - -- - - -- -- Propeller's blade .Sruba stala.Sruba o zmiennym skoku - .

coefficient -wspblczynnik naporu . o osi pionowej true uSlizg rzeczywisty (Sruby napqdopropelling force sila napgdzajqca propulsion -napqd wej) .Sruba prawoskrqtna race .angle -kqt naporu -jet . p.1..nominalny strumien nadqzajqcy speed -predkoSC strumienia nadqzajqcego zero torque angle -kqt zerowego momentu of attack .skok rzeczywisty (Sruby) slip -uSlizg rzeczywisty (Sruby) speed -predkoSC uSlizgu rzeczywistego speed -prqdkoSC rzeczywista resistance augment .wspolczynnik odgiqcia skrzydla slip -uSlizg iruby (okrqtowej) .specific -wspolczynnik naporu (Sruby napedowej) . iruba okrqtowa -pushing screw .deduction .factor -wspolczynnik ssania . strumien nadqza- - - - - - .Srednica Sruby (nap~dowej) effect -efekt boczny Sruby napedowej of non-uniform pitch .rnoc naporu (Sruby) -interaction of the system -wspolczynnik ssania zespolu of the nozzle .wspolczynnik strumienia nadqzajvego ...of blade -odchylenie skrzydla Sruby .Sruba nastawna (o skoku zmiennym) of uniform pitch .linia maksymalnych gruboici skew ratio .strumien Srubowy shaft -wal Sruby napqdowej skew-back .Voith-Schneider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sruby) real -rzeczywisty -pitch .right-handed .Sruba napedowa.current strumien nadqzajqcy ~ C Y .ratio wspolczynnik uslizgu .kqt natarcia przy zepump-jet .power screw .napqd strugowodny thrust napor hydraulic .water-jet .ssanie (Sruby napqdowej).Sruba pchajqca . (okrqtowy) pcdnik sterujqcy interaction .napor boczny (np.uSlizg (hydrodynamiczny) rzeczywisty .wspolczynnik ssania Sruby) ..hydraulic jet .pqdnik Voit-Schneidera.vertical axis - .strumien zairubowy diameter .Sruba napcdowa -propeller .naped strugowodny zero angle .nominal .speed -prqdkoSC uilizgu p. kilwater.uSlizg pozorny .interakcja (hydrodynamiczna) miqdzy pqdnikami wake -Slad torowy.-p.motor .adopted propeller Sruba przystosowana do strumienia nadqzajqcego . cykloidalny...effective mean - - Sredni efektywny strumien nadqzajqcy fraction . stem strumieniowego) horse-power (THP) ..napqd strugowodny propulsive efficiency .kqt zerowego naporu . .(ujemny) uslizg Sruby napedowej - -- - -horse power .negative .characteristics charakterystyki napqdowe -virtual -.transverse .napor pqdnika of the screw-nozzle system -napor zespolu .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla dyszy .Sruba napedowa current . THEORY OF THE SHIP nominal .efektywnoSC napqdo.coefficient wspolczynnik ssania .ster strumieniowy.kqt natarcia przy zerowym momencie -- - - --- . o osi pionowej -.fraction of nozzle .napqd strugowodny rowym naporze .rnoc naporu Sruby thruster .effective -uSlizg efektywny .uSlizg nominalny . sil-a propulsive force sila napqdowa ssania rake odchylenie od pionu .napor dyszy of the propeller .of attack .-naped silnikowy zero angle .Sruba o skoku stalym .naped strugowodny .constant wspolczynnik obciQenia pqdnika wa .odgigcie (skrzydla Sruby) --line .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla .coefficient -wspolczynnik strumienia nadqiajqcego .sila ssania Sruby root section -przekr6j nasady (skrzydla Sruby nastawnej) screw .apparent .

materialy stalowe i z metali nieielaznych 4.2.stocznia 6. Other materials -inne materialy 5. Shipyard . Ships and shipbuilding statki i budownictwo okrqtowe 1. Ship's plans -plany statkowe . Ship's types .typy statkow 2. Steel and unferrous materials . processing and repair -obrobka i naprawa 7. Design and construction projektowanie i budowanie statk6w 3. Welding -spawanie 8. Treatment.

. SHIPS AND SHIPBUILDING Ships classification klasyfikacja statkdw I I ships1 statki I sport and pleasure crafts1 auxiliary vessels1 statki pomocnicze warships1 statki handlowe 1 I cargo vessels1 1 s t a t ~towarowe .i i I I passenger vessels1 statki pasaierskie fishing vessels1 statki rybackie 1 cargo vessels1 dry cargo vessels1 ladunkow suchych zbiornikowce .. statki do przewozu general cargo vessels1 drobnicowce J ladunkow suchych - r- I unitized cargo carriers/ statki do przewozu ladunkow zjednostkoaanych ~' 1 bulk carriersl masowce 1 TzzGG pakietowce kontenerowce ~ ro-ro vessels1 pojazdowce .1..1 gas carriersl dry cargo vessels1 . .2.

motor cargo .cement .barka motorowa wina .pure - car1 trailers carrier .barka przewozona statkiem (barkowcem) .bulk .bananowiec.rudowqglowiec sowego .zbiornikowiec do przewozu . pojazdo- - - - - --- w.statek ustawiajqcy plawy cable-layer -kablowiec car carrier (CA-CA) .patrol .lodz ratownicza .coal-ore .jw osobowych.capesize -masowiec 80 000 . wykorzystywany do przemieszczania kotwic w operacjach offshore autoferry -prom samochodowy barge -barka .chemical -chemikaliowiec bulk-in.180 000 dwt . jego przetwor. bags-out (BIBO) vessel . tocznych i ropy plynnych) - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - .cementowiec.dump . maly statek .handymax .masowiec wyposazony w urzqdzenia przeladunkowe .tank -barka zbiomikowa train .coal -wqglowiec z urzqdzeniami do workowania ladunku ma.2.asphalt .handy .fuel .b.pipe-lying .barge -barkowiec . pociqg holowniczy tug -holownik manewrowy .barka wqglowa .dwie barki zlqczone burtami beaconboat -maky latamiowiec bezzalogowy boat -lodz. - - - .masowiec 20 000 . lodi iaglowa .bitumen .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) on board (BOB) .oil-separating .barka do ukladania rurociqg6w .zbiomikowiec do przewozu bitumen~ .cattle .bulk+il -ropomasowiec OWOC~ .fire-.) chlodniowiec przewozqcy - - - - - - bulk carrier -masowiec geared . maky statek rybacki.nonpropelled .barkowiec .masowiec .samoc~o~owiec statek przystosowany wylqcz-personal nie do przewozu samochodow osobowych -pure---c zysty samochodowiec. do przebulk.barka dostarczajqca paliwo.iec .zespol barek. pot.zaglowka. naczep itd..pojazdowiec.split hopper -barka z otwieranym dnem .masowiec bez urzqdzeti przeladunkowych bulker -masowiec bulker (by size) -masowce wedlug wielkoici . statek do przewozu samochod.sailing .79 999 dwt -very large bulk carrier (VLBC) -bardzo duiy masowiec.cellular -barka kontenerowa .masowiec . barka bunkrowa .panamax -masowiec 50 000 .statek pozarniczy .zbiomikowiec do przewozu asfaltu .oil dispersal -(vessel) -16dz (statek) do rozstatek do przewozu cementu -bulk cement praszania (neutralizacji) rozlewow olejowych luzem .typy statkow air-cushion vehicle (ACV) -poduszkowiec anchor-handling tug supply vessel (AHTS) holownik dostawczy.shipbome .coal .bulk wine .fishing .twin . ciczarowych.oil ro-ro (BORO) vessel -statek do przedrewna.rescue .lodz rybacka.banana .fmit .jw i ladunkow wozu ladunkow masowych.lodi pilotowa. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E Ship's types . bez wlasnego napcdu . chlodniowiec do przewozu bananow . statek ro-ro przysto-cassette -pleasure . liner -liniowiec towarowy carrier -tu: statek . kuter .masowiec 35 000 .34 999 dwt .statek do przewozu bydla .statek handlowy -pilot .(pot.gearless .49 999 dwt .lodz patrolowa .: pilotbwka kasetowiec.cargo .combi -statek kombinowany (np. statek do przewo-water zbiomikowiec zaopatrujqcyw wodq luzem slodkq . powyzej 180 000 dwt buoy tender .statek wycieczkowy sowany do przewozu kaset ladunkowych .szalanda .

2.lift-off technology/ technologia mixed technology/ technologia mieszana container . SHIPS AND SHIPBUILDING 'f i Dry cargo vessels .ro-ro vessels (con-ro)/ kontenerowcepojazdowce barge carriers/ barkowce roll-on/roll-off technology/technologia przeladunku pozioma ro-ro ships/ pojazdowce - kontenerowce car carriers/ samochodowce train ferries/ promy kolejowe i -barkowiec pallet carrier ro-ro/ paletowce ro-ro I 4 LASH barge carrier typu LASH LASH barge/ statek macierzvstv .statki do przewozu ladunkdw suchych cargo ships/ drobni- universal general cargo vessels/ drobnicowce dry cargo vessels/ statki do Eadunkow H reefer vessels/ chlodniowce heacy lift vessels/ statki do przewozu sztuk ciczkich semicontainer vessels/ semikontenerowce vessels/ drobnicowce statki do przewozu ladunkow zjednostkowanych I lift-on . A Lighter Aboard SHip 's System (LASH)/ system przewozu barek w ladowni statku .

oil-ore ( 0 0 ) .vehicle pojazdowiec (statek do przewozu ladunkow tocznych) .hatchless ship -kontenerowiec bez pokryw ladowni . o wysokiej wolnej burcie .timber .komorowiec o pojernnoici do ok.kontenerowiec-paletowiec container vessel (by size) . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -juice -zbiornikowiec do przewozu s o h pomaranczowego .statek do przewozu papieru -petrol .lumber .woodchip .zbiornikowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego.wood .calkowicie zarnkni~ty statek do przewozu papieru i celulozy . ropowiec .log . komorowiec.compact size . -zbiomikowiec do przewozu skroplonego dwutlenku wggla .open-hatch (OHC) -kontenerowiec bez pokryw ladowni .handy size .oreibulkioil -roporudomasowiec .drewnowiec .container-barge kontenerowiec-barkowiec .kontenerowiec wielozadaniow .zb.ore .statek do przewozu papieru . gazowiec LNG .statek do przewozu drewna okrqglego.feeder .rudoweglowiec .self dumping log .high-sidewall hatch-coverless (HLCC) kontenerowiec bez pokryw ladowni.rudowiec.rudoropowiec -pallet paletowiec.kontenerowiec komorowy.opentop kontenerowiec bez pokryw lukowch --palet ship . pojemnikowiec cellular ship -komorowiec coal-ore-bulk-oil (COBO) vessel .liquefied CO.ore-oil .crude . 00) .statek do przewozu samochodow osobowych -pure car1 trailer (PCTC) .combination - 2.zbiornikowiec do przewozu wody .water .komorowiec o pojemnoSci 1000 .paper .statek do przewozu ropy naftowej. wegla i innych ladunkow masowych collier -weglowiec commercial vessel -statek handlowy con-ro ship (containerlro-ro ship) .orange - -- - - - enclosed forestry (TEFC ) .livestock .statek do przewozu sztuk ciczkich .convertible .statek przystosowany do przeladunku w technologii ro-ro i 10-10 container-barge carrier -kontenerowiec-barkowiec container (ship) -kontenerowiec.statek samorozladowujqcy sig do przewozu klod .hatchcoverless .totally - -- -- -- -- - -- -- --- -- -- .kontenerowiec-pojazdowiec. pot.ropomasowiec . statek do przewozu palet .roporudomasowiec .open hatch forest product (OHFPC) .statek do przewozu rur -product -produktowiec. zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych -pulpwood .liquified natural gas (LNG) .barkowiec dowozowy -heavy lift .masowiec do przewozu zrqbkow drewna catamaran -katamaran cellular container ship .kontenerowiec dowozowy -fill--komorowiec.roporudowiec .newsprint .orelcoal .oilhulk .zbiornikowiec. masowiec do przewozu .ropowiec.: logow .drewnowiec .statek do przewozu drewna (i jego przetworow) o pelnym otwarciu ladowni .oil .1500 TEU .kontenerowiec bez pokryw ladowni .samochodowiec wylqcznie do przewozu samochodow i naczep . pojemnikowiec -all--kontenerowiec --car-trailer ship -kontenerowiec samochodowo-naczepowy .masowiec o pelnym otwarciu ladowni . rudy zelaza.statek do przewozu papierowki -pure car carrier (PCC) . pelny kontenerowiec .statek kontenerowy wedlug wielkosci .feeder barge . do przewozu paliw plynnych -pipe ..statek do przewozu ladunkow ropopochodnych oraz masowych (OBO.drewnowiec .liquefied gas zbiomikowiec do przewozu gazow skroplonych .open hatch bulk (OHBC) .statek do przewozu zwierzqt . statek do przewozu surowej ropy naftowej . 1600 TEU .oilibulkiore .

2. SHIPS AND SHIPBUILDING Bulk carriers bulk carriers/ statki do przewozu masowych ladunkow multi-purpose b u l k e d wielozadaniowe coal carriers/ ore c a r r i e d rudowce cement carriers/ cementowce I combination carriers/ masowce kombinowane rudoropowce roporudornasowce carriers/ roporudomaore-coal carriers/ i woodchips carriers/ statki do przewozu zrqbkow drewna bulk-in bags-out BIBO/ masowce z urzqdzeniami do workowania ladunku masowce-samochodowce self-unloading bulk carried masowiec samowyladowujqcy sic geared bulk carrier/ masowiec wyposaiony w diwigi .

train -prom kolejowy -truck.statek do polowu krabow craft -mala jednostka plywajqca .sand-pump -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ssqca split hopper .poglqbiarka bez napqdu . rail .passengerlvehicle .hydraulic -poglqbiarka ssqca .ro-roipassenger (ROPAX) -prom przewozqcy pojazdy i pasazerow .compound -p.prom pasazersko-samochodowy .2.statek do polowu sznurami haczykowymi . wodolot) crane lighter -diwig plywajqcy cruiser -statek pasazerski.prom boat -prom.driverslro-ro statek do przewozu ciqiarowek z kabinami dla kierowcow . ciqzarowek i naczep fishing vessel . jednoczerpakowa .kuter pilotowy.grapple -poglqbiarka chwytakowa .statek bez napqdu .ladder -poglqbiarka wieloczerpakowa -- .-prom samochodowo-kolejowy .passenger --prom pasazerski . pot.statek rybacki polawiajqcy sieciami - ssqca -- -poglqbiarka - - - - - -- - -- - -- - - .trailing -poglqbiarka ze smokiem wleczonym .dumb .elevator -poglqbiarka wieloczerpakowa .bucket -poglqbiarka czerpakowa .drag-suction .platforma wiertnicza drillship -statek wiertniczy fast feeder box (FFB) -szybki kontenerowiec dowozowy feeder (feeder vessel) -dowozowiec.statek przystosowany do przewozu bawelny crabber .statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi -line trawler -statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E - Suez max .pilot .hydraulic suction -poglqbiarka ssqca .ultimate container carrier (UCC) .pump - - . czerpakowo-ssqca -continuous bucket poglqbiarka wieloczerpakowa .dipper .clamshell -poglqbiarka chwytakowa .suction-cutter poglqbiarka ssqca z glowicq frezujqcq .dumb . -water poduszkowiec.poglqbiarka czerpakowo ssqca .railway-car -prom kolejowo-samochodowy .poduszkowiec .drivers .liner .fish . statek.railivehicle prom kolejowo-samochodowy .statek ro-ro przystosowany do przewozu samochodow ciqzarowych z kierowcami .non-displacement -statek niewypomoSciowy .harbour -jednostka taboru portowego .poglqbiarka z otwieranym dnem .chain bucket -poglqbiarka czerpakowa .combi-.p.railway -prom kolejowy prom przewozqcy pojazdy -roll odroll off .statek bezpokladowy .open .statek rybacki .kuter .grab -poglqbiarka chwytakowa .kuter rybacki .statek rzeczny jednostka plywajqca (jacht.longliner .wodolot .poglqbiarka nasiqbiema .statek kontenerowy powyzej 3500 TEU -ultra large (ULCS) -bardzo duzy kontenerowiec (powyzej 6 000 TEU) cotton fitted (ship) .hydrofoil .: fera . wycieczkowiec cutter .bucket ladder .kontenerowiec ponizej 12 000 TEU (statek przyszloici) . lodi pilotowa deep-sea ro-ro -pelnomorski statek ro-ro displacement craft .poduszkowiec .passenger-car -prom pasazersko-samochodowy . ssqco-refulujqca drilling rig .poglqbiarka wieloczerpakowa .suction -poglqbiarka ssqca . statek dowozqcy kontenery do duzych portow bazow ch ferry .netter .poglqbiarka .poglqbiarka lyzkowa.hopper .ground effect .river .car -prom samochodowy .hover (hovering) .trailing suction .statek wypomoiciowy dredge -poglqbiarka dredger -poglqbiarka .prom do przewozu wagonow kolejowych.

SHIPS AND SHIPBUILDING . do przewozu bitumenu ude carrier/zbiornikowiec orangejuice carrier/ zbiornikowiec u . ' carriers LPG/ gazowce do przewozu skroplo- gazowce do przewozu skroplo- 1 1 Tanker vessels -zbiornikowce zbiornikowce pitch carriers/ zb.2. do przewozu smob magazyny oil-ore carriers/ zb.

prom pasazersko-samochodowy ferry -prom pasazerski liner .statek rybacki polawiajqcy niewodem -shrimp boat -kuter do polowu krewetek.trawler-drifter . innych ladunkow masowych i ropy oil drilling rig -platforma wiertnicza (na polu naftowym) oil spill combatment vessel .statek bardzo szybki hovercraft -poduszkowiec .wielozadaniowy statek wsparcia off-shore non-geared vessel -statek bez wlasnych urzqdzen przeladunkowych oceanographic research vessel . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E schooner . pot.tuna clipper .dzonka kutter -kuter rybacki lifting pontoon -ponton do podnoszenia (wrakow) lifting vessel .seiner .statek pasaierski (liniowiec) liquified petroleum gas carrier (LPG) -zbiornikowiec do przewozu skroplonych gazow ropopochodnych.oyster .statek ladujqcy.poduszkowiec z dyszq obwodowq hulk .statek wiertniczy.annular-jet .tunczykowiec .paragraphn vessel -paragrafowiec.liniowiec pasazerski pilot launch .statek pilotowy - - .elewator plywajqcy -gantry -plywajqcy dzwig portalowy -hotel -hotel plywajqcy landing stage -przystan plywajqca -storage -magazyn plywajqcy -oil terminal -plywajqcy terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych -pile driving plant -kafar plywajqcy flotel (floating hotel) .statek do badan hydrograficznych hydroskimmer-statek na poduszce powietrznej icebreaker -lodolamacz inland vessel .latarniowiec lightfloat -niewielki latarniowiec bezzalogowy liner . lichtuga .tunczykowiec floating -plywajqcy -crane -diwig plywajqcy -dock -dok plywajqcy elevator .statek z urzqdzeniami przeladunkowymi ground effect machine -poduszkowiec handymax bulker -patrz: handysize handy size (vessel) -statek o optymalnej wielkoici (dla danej linii. przyjmujqcy ladunek lighter . statek trzykadhbowy .: pilotowka pilot vessel .troller .hotelowiec (konstmkcja plywajqca przeznaczona jako kwatera zalog off-shore) freighter . platforma wiertnicza motor ferry (do -prom motorowy mothership -statek-matka (statek-baza odbierajqcy ropq ze zbiornikowcow dowozowych.barka.statek oceanograficzny offshore mobile driling unit . statek o tonazu lub wymiarach dostosowanych do przepisow o oplatach tonazowych passenger -pasazerski ship .trawler .statek rybacki (do polowy wqdami cicgnionymi) .pair trawler .statek do zwalczania rozlew6w olejowych ordinary trimmer -statek zwyczajnie trymujqcy .tuna boat .statek przystosowany do zamiennego przewozu rudy zelaza. gazowiec LPG mobile offshore drilling unit (MODU) ..lodz pilotowa.stary statek (pozbawiony napcdu) hydrographic survey vessel .kuter do polowu ostryg .lugrotrawler -trimaran -trimaran.trawler . krewetkowiec .statek pasaierski car ferry .statek handlowy.statek polawiajqcy w tukq .lifting -barka do podnoszenia wrakow light-vessel . statek towarowy geared vessel .side trawler -trawler burtowy .oyster - - junk . ladunku) harbour launch -1odz portowa heavy trimmer -statek trudnotrymujqcy high speed ship .2.ruchoma platforma wiertnicza off-shore platform -platforma wiertnicza oil-bulk carrier (OB) -ropomasowiec oil-bulk-ore (OBO) vessel. statek-baza obshgujqcy flotyllq rybackaJ multi-purpose offshore support ship .statek zeglugi Srodlqdowej jetfoil -wodolot .szkuner do polowu ostryg boat .

ve pacsenger . d~vu.sanlochodo~?.hovercraft/ podtuzkoicce pasaierskosamochodoir e promy pasa?eskosamochodowe train-passenger-car ferries/pronq>kolejowopasazersko-samochodo~.cargo ferries/ promy pasaierskotowarowe .2.t a r catamaran/ du ukadluho\t e ctatkl pasazersho-samoc hodou e i passenger-cargo vessels/ ~tatkl pasaf ersko-towarowe double-ended car-pa.statki pasaierskie andferries/ statki i passenger.cerzgerJert:~/ prom pasaiersko-. .s. SHIPS AND SHIPBUILDING Passenger vessels .strowg. i : passenger-car hvdrofod/ bezwypornosc~oi~e statkl e pasazersko-samochodo~i passenger-cat.

statek zaglowy.hospital .diwig plywajqcy (bez napgdu wlasnego) pram -barka plaskodenna product-bulk-ore (PROBO) roporudomasowiec przystosowany rowniez do przewozu produktow ropopochodnych push-boat -pchacz pushed tanker -zbiornikowiec/barka bez napedu wlasnego (pchany) pusher -pchacz push-tow .self-unloading vessel .cargo .alluminium alloys .drill . pojazdowiec .statek samotrymujqcy semicontainer vessel -polkontenerowiec.zaglowiec rejowy .oceaographic survey .statek pozarniczy .statek badawczy .statek przystosowany do przeladunku w technologii sto-ro (ukladarkami wjezdzajqcymi na statek rampq) .hover.statek o poziomej technologii przeladunku .drobnicowiec wielozadaniowy . z furtq burtowq -roll odroll off .statek do ukladania rurociqgow pontoon -ponton crane .s.lift-odlift-off vesselstatek o pionowym systemie przeladunku .drobnicowiec .zestaw pchany (pchacz + barka) push train .wodolot lighters aboard (LASH) . oceanograficzny .cable .sailing . ciqgnikow drogowych.ro-ro (roll on-roll-off) vessel .chlodniowiec container vessel .zbiornikowiec do przewozu paliw plynnych -pilgrim statek do przewozu pielgrzymow .general .statek bunkrowy .chlodniowiec. HS) . drobnicowiec .10-10 (lift-odlift-off) vessel (ship) . semikontenerowiec.sto-ro vessel .coal -wqglowiec -container kontenerowiec.refrigerated . statek o poziomej technologii przeladunku barek (wplywanielwyplywanie) . statek z dokiem do przewozu mniejszych jednostek ships (by construction) .masowiec .bulk cargo .poduszkowiec .sto-ro-sideport vessel .flo-flo vessel (float-odfloat-off) -barkowiec.full cellular .2.samowyladowczy .statek meteorologiczny .fire fighting .kablowiec . okrgt patrolowy .hydrofoil - - - - - - - -- - - - - - - - - ..statek o pionowym systemie przeladunku .ro-flow .statek szkolny .statki wedlug konstrukcji .statek con-ro .ro-rolcontainer .statek poziomego ladowania.chlodniowiec kontenerowy salvage lifting vessel -statek ratowniczy (przystosowany do podnoszenia wrakow) sea train ferry -prom kolejowy self-trimmer -(statek) samotrymujqcy self-trimming vessel . pojemnikowiec . pojazdowiec .s.lighter aboard .statek szpitalny .chlodniowiec -research .statki wedlug technologii przeladunku .oil recovery .barkowiec .dry cargo .vehicle cargo -pojazdowiec ships by cargo handling technology .patrol .. zaglowiec . statek do przewozu ladunkow chlodzonych vessel .statek do zbierania rozlewow olejowych .dozorowiec.zestaw pchany (pchacz i kilka barek) reefer .wodolot - -- - -- -- - - - -- - - - .coiled -zbiornikowiec wyposazony w wqzownice grzewcze - .petroleum .jw.statek do przewozu zwierzqt .kontenerowiec komorowy.school .statek-dok.trailer . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E pipe-lying vessel .weather .statek do przewozu ladunkow suchych . komorowiec -general cargo statek do przewozu drobnicy.statek towarowy .statek wiertniczy .fuel .tall . okrqt .multi-purpose general cargo .statek.statek do przewozu ladunku na naczepach. drobnicowiec czgSciowo przystosowany do przewozu kontenerow ship .barkowiec typu LASH .cruise -wycieczkowiec .statek ze stopow aluminiowych -closed shelterdecker -ochronnopokladowiec zamkniqty .hydrofoil (HIS.cattle .

2. SHIPS AND SHIPBUILDING .

reinforced concrete -jednostka plywajqca stiff vessel .statki wedlug napqdu duktow "czystych" (w odroznieniu od crude -jet-propelled .v.statek z dnem przystosowanym do osiadania na sailing vessel (S.statek bez pokryw ladowni .near-hatchless .steam .edible oil .hatchless . tankowiec.statek z wlasnym gazu skroplonego napqdem liquid sulphur -zbiornikowiec do przewozu siarki cieklej .statek bez napqdu .2.steel .statek badawczy.statek o napqdzie strugooil tanker) wodnym .statek ze tanker (tank ship) -zbiornikowiec.statek jednoprzedzialowy wy .statek drewniany .statek sztywny (o krotkim okrewykonana z zelbetu sie kolysan) . +160°C do +240°C snego .light alloy .single screw .fuel .statek o pojedynczym kadlubie mikaliow.zbiornikowiec do przewozu proships (by propulsion) . motorowy zyny -motor vessel ( d v ) -statek o napqdzie moto.wooden . s.motor ( d s ) . s.twin screw .single deck .zbiornikowiec do przewozu ia.open .statek dwubrubowy.statek wielopokladowy .statek dwuprzedzialowozu chemikaliow i produktow ropopochodwy (o niezatapialnobci dwuprzedzialowej) nych .statek o napqdzie parowym. statek hydrograficmy with bottom reinforced for grounding .zbiornikowiec o napqdzie parowym .statek jednopokladowy.statek o napqdzie motorowym.zbiornikowiec do przewozu olejow jadalnych . poduszkowiec -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- .statek do czyszczenia dzielonymi zbiornikami balastowymi zbiornikow strengthened for navigation in ice .statek z podwojnq plewym twqrufowq .two-compartment .zbiornikowiec z wytank cleaning vessel .V. statek o napqdzie turotwarty binowym .ochronnopokladowiec -turbine -turbinowiec.statek smukly steam ship (ss.fine form -(vessel) .liquefied gas zbiornikowiec do przewozu .chemical-parcel .round-bottom .steamer -parowiec.self-propelled (vessel) . statek o napqdzie paro.zbiornikowiec do przetwq rufowq wozu malych partii ladunkow chemicznych . chemikaliowiec .parowiec.statek bez napcdu wiadunkow w temp.zbiornikowiec do przewozu plynnerowym.statek trzyirubowy -turbine steam (tss) -turbinowy statek paro. parowiec .TOWE -double hull statek o podwojnym kadlubie .statek o dnie zaoblonym survey ship .statek z pojedynczq ple.double skeg stem .statek stalowy .statek prototypowy sister ship .. zb.steam tanker (sit.high heat .) -statek zaglowy.chemical -zbiornikowiec do przewozu che..single skeg stern .gas .statek poruszajqcy siq na poduszce powietrznej.statek bez pokryw na nie. SN.segregated ballast .non-propelled .one-compartment .zbiornikowiec do przewozu paliw .) .statek siostrzany .non-selfpropelled . dwuiruni) bowiec prototype .multideck . sls) . wzmocnieniami lodowymi statek do przewozu iadunkow plynnych i ga.clean . jedzow nopokladowiec .open shelterdecker . STATKI 1 BUDOWNICTWO 0KRE.triple screw .statek otwarty (bez pokryw ladow.motor tanker ( d t ) . motorowiec .chemical-product -zbiornikowiec do prze. motorowiec go gazu .single hull .zbiornikowiec o napq-gasoline zbiornikowiec do przewozu bendzie motorowym.t.statek ze stopow lekkich .statek jednoirubowy . gruncie zaglowiec . statek parowy ktorych iadowniach .surface effect (SES) .

semicontainer vessel semikontenerowiec

general view widok ogdlny

poktad dziohdwki

hulhou.~ how/ gruszka dziohowa

w

2. STATKl1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE

natural gas (LNG) - zb. do przewozu skroplonego gazu ziernnego - methane - zbiornikowiec LNG - oil - zbiornikowiec, ropowiec - parcel - zbiornikowiec przystosowany do przewozu licznych niewielkich partii ladunkow chemicznych -refueling -zbiornikowiec zaopatrujqcy statki w valiwo - shuttle - zbiornikowiec-dowozowiec, wahadlowiec tankers (by size) -zbiornikowce wg wielkoici (dwt) - aframax - zbiomikowiec 50 000 - 99 999 - handy size - zb. 12 000 - 25 000 - mammoth - zbiornikowiec 70 000 150 000 - panamax - zbiornikowiec 50 000 - 70 000 - suezmax - zbiorn. 100 000 - 149 999 - supertanker -zbiornikowiec 30 000 - 70 000 - ultra large crude oil carrier (ULCC) - super wielki zbiornikowiec (>300 000 dwt) -very large crude oil carrier (VLCC) -bardzo duzy zbiornikowiec do przewozu ropy surowej (dwt 150 000 - 299 999) tender - statek pomocniczy trader - statek handlowy tug - holownik - berthing -holownik portowy -boat - holownik - craft - holownik portowy - harbour - holownik portowy - ocean - holownik oceaniczny - pusher-- - pchacz - salvage -holownik ratowniczy - seagoing - holownik pelnomorski supply vessel (tslv) - senvisowiec vessel - statek - auxiliary - statek pomocniczy - cable-laying -kablowiec - cargo - statek towarowy - coiled - zbiornikowiec z w~zownicami grzewczymi w zbiornikach - cruise -wycieczkowiec - dive support (DSV) - statek wsparcia prac nurkowych (off-shore) - drilling - statek wiertniczy - easy trimmer - statek latwo trymujqcy - emergency support (ESV) - statek wsparcia awaryjnego off-shore (wyposazony w Srodki malczania ognia, szpital itd.)

- liquefied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

doiwiadczalny rybacki - field support (FSP) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym (zapewniajqcy wyzszy poziom bezpieczenstwa i pomocy niz SBV- patrz: stand-by vessel) - general-purpose -statek ogolnego przeznaczenia, wielozadaniowy - harbour - statek portowy - heavy lift - statek do przewozu sztuk ciqzkich -hybrid ro-ro statek uniwersalny, np. zbiornikowiec z czqSciq ro-ro, hybrydowiec - lash-type - barkowiec - lighter - statek uzywany do transportn ladunku pomiqdzy lqdem a innym (duiym) statkiem - merchant - statek handlowy - mooring - statek do stawiania beczek cumowniczych - off-shore - statek zaopatrujqcy instalacje przybrzeine - off-shore support - statek wsparcia, statek do obslugi instalacji przybrzeznych -pure ro-ro - statek poziomego ladowania o wszystkich pokladach dostqpnych dla tej technologii - rescue - statek ratowniczy - research - statek badawczy - salvage - statek ratownictwa morskiego - stand by (SBV) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym, statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy wieiy wiertn. - seabed operations - statek do prowadzenia badan dna morskiego - seabee-type -barkowiec - sludge - statek (lub barka) do odbioru pozostaloici olejowych i wod zaolejonych - specialized - statek specjalistyczny, statek do przewozu specjalnych ladunkow - standby (SBV) - statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy platformie statek do badan sejsmicmych dna -seismic - supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - platform supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - survey - statek badawczy, s. hydrograficzny - surveying -statek badawczy, statek hydrograficzny
- fishing

- experimental

-

-

- statek

- statek

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

, '

2. STATKI 1 BUDOWNICTWO O W T O W E

trading - statek handlowy training - statek szkolny - tuglsupply senvisowiec, holownik dostawczy (zaopatrujqcy np. wieze wiertnicze) vessels (by range of trade) - statki wedlug zasiqgu zeglugi - canal trader -zbiornikowiec uprawiajqcy zeglugc przez Kana1 Sueski - coaster - statek zeglugi przybrzeznej - coasting - statek zeglugi przybrzeznej - coast liner - liniowiec zeglugi przybrzeznej - high sea - statek pelnomorski - lake - statek jeziorowy - ocean - statek oceaniczny, pelnomorski
-

-

--

-

-

-ocean going (ship) -statek oceaniczny, statek pelnomorski - open-sea - statek pelnomorski - river-sea - statek rzecznomorski - seagoing - statek pehomorski - sea - statek pelnomorski -tramp - tramp, statek zeglugi trampowej - estuary - statek zalewowy warship - okrqt wojenny water bus -tramwaj wodny yacht -jacht - motor -jacht motorowy - sailing -jacht zaglowy - seagoing -jacht pelnomorski

-

-

-

-

-

-

-

Multipurpose vessels statki wielozadaniowe

double purpose, bulk - container vessel/ dwuzadaniowy masowiec - kontenerowiec
Y

double purpose, paper and bitumen enclosed carrier/ dwuzadaniowy statek zanzkniety do przewozu papiem i bitumenu

combi-carrier; oilforestry carried statek uniwersalny do przewozu drewna,

Con-ro vessel pojazdowiec-kontenerowiec
radar mast/ maszt radarouy superstructure/ nadhuddwka

container tier/ warshva kontenerdu' bid& mostek container row/ szereg k?ntenerbw container bay/ rzqd kontenerow

.

I
I

, 1 1

,

I

fore mast/ maszt dziobouy fiwecastle/ dziohriwka

rtcrn quat!ter ramp/ r-ufiwa rampa uhoina

1z/e boat/ lddi ratunkowa pokfudy samochodowc

car decks/ poklady rumochodowe

I
kadhib statku

1

I
c t e r cell./ komory (cele) kontenerowe how tru.rtrrr/ dziohowe stery strumienrowe bulbous how/ gruszka dziohowa

ster

fixed ramps to car decks/ stale rampy nu poklady samochodowe

I

1 ship .ride/
hurta statku underwater part of' hull/ podwodna cze.<Ckadluba

general view widok ogdlny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
I

\

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

Dry cargo and container vessels -statki do przewozu Eadunkdw suchych i kontenerowce

container-reefer vessel/ kontenerowiec-chlodniowiec

ro-ro/ 10-10 container carrier/ kontenerowiec przvstosowany do przeiadunku w technologii pionowej i poziomej

ellular container vessel/ kontenerowiec komorowy

forest product carrier/ statek do przewozu celulozy i papieru

forest product - YO-YO carrier/ statek ro-ro do przewozu celulozy ipapieru
..

........ ........

.....

.... ....

........

....

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E

( Tankers -ibiornikowce
f'

gas carrier LNG/ gazowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego
I

gas carrier LPG/ gazowiec do przewozu

chemical carrier/ chemikaliowiec

shuttle tanker with bow-loading system/zbiornikowiec dowozowiec z systemem przeladunku przez dzidb

P
crude oil carrier/zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftotc~ej

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
/'

Auxiliary andfishing vessels statkipomocnicze i rybackie (I)
icebreaker/ lodoiamacz

.sel/ statek hydrograjkzny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
, '
\

Auxiliary vessels statki pomocnicze (2)

hospital ship/ statek szpitalny

a. *

8

I

/

research vessel/

n l dania rurociqgow podwodnych FV

pipe-lying vessel/ statek do ukia-

avy dutyfloating derri:k/

'
dredging vessel/poglebiarka

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
I

2. STATKI I BUDOWNICTWO OKRFTOWE

Design of the construction projektowanie konstrukcji
arrangement -rozmieszczenie, uklad - konstrukcja rownorzqdna - general plan - plan ogolny (statku) - structural rozwiqzanie strukturalne, r. konstrukcyjne "as fitted" plan -plan zgodny z wykonaniem computer aided design (CAD) -projektowanie wspomagane komputerowo (to) design - projektowaC design -projekt data - dane projektowe drawing - rysunek konstrukcyjny -fault -blqd konstrukcyjny - ship - projektowanie statku designed -zaprojektowany, projektowy -block coefficient -wspolczynnik pelnotliwoSci podwodzia (do zanurzenia konstr.) displacement -wypornoiC konstrukcyjna draught - zanurzenie konstrukcyjne -trim -przeglqbienie konstrukcyjne -waterline -wodnica konstrukcyjna waterplane coefficient - wspolczynnik pelnotliwoici konstrukcyjnego przekroju wodnicowego waterplane (section) - konstrukcyjny przekroj wodnicowy dimension -wymiar - dims (dimensions) -wymiary - principal -s - wymiary glowne dimensioning of details -zwymiarowanie detali documentation -dokumentacja diagram -wykres, schemat drawing -rysunek - detailed -rysunek szczegolowy - installation - rysunek montazowy office -biuro konstrukcyjne - original - rysunek oryginalny - working - rysunek roboczy -workshop rysunek warsztatowy - 2-D construction - rysunek konstrukcyjny dwuwymiarowy - 3-D construction - r. k. trzywymiarowy experimental tank -zbiornik do badan modelowych faculty of naval architecture -wydzial budowy okrqtow (szkoly wyzszej) hull -kadlub structure - struktura (konstrukcja) kadluba
- equivalent

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

internal loading -obciqzenie wewnctrzne inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) installation instruction - instrukcja montaiu line - linia lining - kreskowanie (na rysunku) main particulars -wymiary glowne (kadluba), glowne dane statku material list - lista materialow outboard profile -widok z boku parent -wzorcowy, macierzysty form - ksztalt macierzysty (pienvszy z serii kadlubow) model - model (ksztalt) macierzysty ship - statek wzorcowy (pienvszy z serii) plan - plan - general arrangement -plan ogolny of tanks - plan zbiornikow of holds - plan ladowni plotting paper -papier milimetrowy profile -profil, zarys put into commission - oddaC do eksploatacji put on test -poddawaC probie, testowaC redesign - zmiana konstrukcji statku (to) redesign - zmieniaC konstrukcjq (to) reinforce - wzmacniaC (np. konstrukcjp) reinforcement -wzmocnienie (konstrukcji) scale - skala (np. rysunku) -base - linia podstawowa wykresu (to) scale - wyskalowaC (np. zbiornik) shell -poszycie - bottom -poszycie dna - bow - poszycie dziobu deck - poszycie pokladu -expansion plan - plan rozwiniqcia poszycia ship construction - konstrukcja statku - monohull - k. konwencjonalna kadluba - double bottom - k, z dnem podwojnym - double skin k. z podwojnq burtq - double hull - k. z podwbjnq burtq i podwojnym dnem - double bottom with double skin - k. z podwojnq burtq i podwojnym dnem - mid-deck configuration - k. zbiornikowca z micdzypokladem ship drawings - rysunki (techniczne) statku underdesigned - zbyt slabo zaprojektowany element konstrukcji view -widok, rzut - general -widok ogolny working out -obliczenie wynikow, opracowanie szczegolow

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

stal miqkka square -prqt stalowy.teownik lebkowy .stopy lekkie .I.corrugated -blacha falista . odkuwka hardened -utwardzony.blacha gruba sheet .unequal angle kqtownik nierownoramienn Y .phosphor bronze -brqz fosforowy cast iron -zeliwo stopowe steel .staliwo chrome .stop brqzowo-aluminiowy.kqtownik . brqz aluminiowy.half -pohvalek stalowy science of materials -materialoznawstwo section -profil walcowany.perforated . blacha rombowa .Z.prqt stalowy o przekroju szehciokmym . prqt stalowy okrrlgly .kqtownik lebkowy collar .dwuteownik szerokostopowy .stal nierdzewna ferrytyczna . "czysty" -plate .H.stal twarda hardness -twardoSC -test -proba twardoSci lead .bulb -plaskownik lebkowy . ksztaltownik sheet .zeliwo chain -lancuch staliwny steel .metal -plyta metalowa .kqtownik lug .dwuteownik .aluminium bronze .gruboh6 blachy rod -prqt -hexagon .blacha cienka soft iron .ferritic-austenitic chromium-nickel .olow metal -metal .I-bar .equal-angle -kqtownik rownoramienny .folia aluminiowa angle -kqt.boundary -bar -kqtownik obramowujqcy .tee -teownik -tee bulb . hartowany hard iron . brqzal .round -prpt okrrlgly -square . ksztaltownik .channel .arkusz blachy (cienki) iron .stal nierdzewna . p. stalowy o przekroju kwadratowym rolled -walcowany (np.stal nierdzewna chromowo-niklowa ferrytycznoaustenityczna - - - - - - - - - - - - --- -- -- .o przekroju kwadratowym stainless steel .austenitic chromium-nickel austenityczna nierdzewna stal chromowo-niklowa .mosiqdz bronze -brqz alloy -brqz .fresh .diamond -plyta diamentowa.lany iron . kqtownik -bar .zetownik .checkered -plyta (blacha) ryflowana .blacha perforowana .stop brass -mosiqdz okrqtowy .standard size -plyta (blacha) o wymiarach znormalizowanych -thickness .kohierz z kqtownika iron .rolled .Admiralty - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - copper -miedi flat -plaskownik forged -kuty forging -kucie.flat -plaskownik .bulb . aluminium foil .blacha cienka perforated -perforowany pipe -rura stalowa plate -plyta.ferritic .blacha stalowa metal .bulb -ksztaltownik kebkowy .stal stopowa aluminium -glin.p.plyta (blacha) giqta na walcach .metal niemalowany.brass . blacha.aluminium . SHIPS AND SHIPBUILDING Steel and unferrous materials -material~ stalowe i z metali nieielaznych aUoy .lqcznik z kqtownika steel .brqz .belka dwuteowa -Tbelka teowa brass .zet . o przekroju kwadratu in section . arkusz blachy .chrom plated .chromowane . blacha) round -walek.cunifer -brqz niklowy bulb tee -teownik lebkowy cast .kqtownik .zetownik beam -belka .mosiqdz alloy .angle .2.kqtownik stalowy bar -prqt.ship -blacha okrqtowa .ceownik .

stal nierdzewna martenzytycma steel .stal okrqtowa .thermomechanically treated .grade of -rodzaj.low alloyed structural .molybdenum - - - - - - - - - .stal po obrobce termomechanicznej . blacha stalowa ocynowana try square -kqtownik undulatory -falisty white metal. konstrukcyjna .stal molibdenowa -plate -blacha stalowa .cyna plate .2.vlebkowy spawany ~.niskostopowa stal konstrukcyjna .drut stalowy tee -teownik.w-carbon carbon-manganese .stal o wysokiej wytrzymaloici na rozcislganie . STATKI I BUDOWNICTWO O m T O W E .stal niklowo-chromowa -- .stal weglowa . podlogi silowni).Y.vanadium .stal alloy .bialy metal (stop cynkowy kozyskowy) wire .chromium-molybdenum-vanadium .ship .nickel chrome .chromium-vanadium -stal chromowo-wanadowa .stal chromowomolibdenowa .quenched and tempered .drut zinc .cynkowanie - - - - - - - - - - Angle bars and beams kqtowniki i belki broad flanged beam/dwuteownik szeroko-stopouy tee bar/ tee bar toe equal angle/ unequal angle/ teou'nik welded/teownik kqtownik kqtowmik nieodwrocony rownoramienny rownoramienny toe welded angle/ bulb artgle/ kqtownik kqtownik prz..stal stopowa kuta .weglowomanganowa stal n i s k o w ~ l o w a wire .cynk coated ocynkowany -plating .blacha biala.stal niklowa .stal chromowo-molibdenowo-wanadowa . typ stali -grating -kratownica stalowa (np.carbon .chromium-molybdenum .drobnoziarnista normalizowana s.nickel .fine-grained normalized structural .martensitic . trojnik (rurowy) tin . greting stalowy -high tensile (HT) .YXXS bulb bar/ channel bar/ ksztaltowrtik ceownik lebkowy channel bar and reverse/ ceownik i kqtownik .stal stopowa .stal wanadowa .forged alloy .stal ulepszana cieplnie .

krqzek Scierny acethylene -acetylen acid-resisting -kwasoodporny adhesive -klej.kompozyt polimerowy wzmocniony wloknem wqgloWYm caustic soda .oseka.fibre reinforced plastic (CFRP) .wata szklana glue .gwint vax .izolacja termiczna ognioodporna .izolacja z folii gasket -uszczelka glass-paper -papier Scierny glass silk .wkrety do drewna - - - - - - - .dwutlenek .soda kaustyczna corkboard -plyta korkowa cement -cement -wash -mleczko cementowe (to) cement -cementowai cemtex .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym fibrous-glass reinforced plastic (FRP) -tworzywo zbrojone wloknem szklanym fire-retardants -Srodki zmniejszajqce palnoSC flexural strength -wytrzymaloSC na zginanie flexibility .wzmocnione tworzywo sztuczne resin -iywica rubber -kauczuk.odpady wlokniste dioxide .odpady bawelniane cotton and wool waste . szczeliwo pad -podkladka pin -przetyczka. uszczelnienie.ubytki materialu (np.drewno screw . czop polyurethane .2.beton cotter -przetyczka -pin -zawleczka cotton waste (c.fire proof thermal . lepiszcze asbestos -azbest carbon -wqgiel .elastycznoSC foil .rozpuszczalnik strength of materials -wytrzymaloSC materialow sulphuric acid -kwas siarkowy teflon .teflon thread .badanie materialu mineral wool -welna zuzlowa nail -gwoidi oil varnish -pokost oxygen .wosk wire .dwutlenek wqgla detergent .Scierny .soft wood -wylozone drewnem miqkkim lignum-vitae -gwajak.polyurethane blown foam . tnvaloSC glass fibre -wlokno szklane laminate .laminat z wlokna szklanego re-inforced plastic (GRP) .hard wood .tlen packing -uszczelka.poliuretan foam . sworzen. pilnik Scierny -wheel .folia insulation .(gwoidz) druciak netting . spoiwo.detergent emery cloth -plotno Scierne epoxide resins -iywice epoksydowe fastness . SHIPS AND SHIPBUILDING Other materials -materialy inne abrasive .izolacja termicma jointing material -material na uszczelki lining -wykladzina .cienka siatka druciana nail .odpornoSC.rugs) .welna szklana glass wool . guma -plate -plyta gumowa sand-paper -papier Scierny sealing compound -masa uszczelniajqca slug wool -welna iuzlowa solvent .siatka z lin drucianych wood .izolacja z piany poliuretanowej .tarcza Scierna.masa cementowa na poklady concrete . w efekcie korozji) -testing .carbon .wylozone drewnem twardym . drewno gwajakowe material -material (konstmkcyjny) defect -wada materialowa wastages .izolacja .pianka poliuretanowa refractory .szczotka druciana gauze .ogniotrwaly reinforced plastic .blast-cleaning -Scierniwo (do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powierzchni) cloth -plotno Scierne -paper -papier Scierny stick .activated -wqgiel aktywowany .klej glycerine -gliceryna - - - - - --- - granulated cork -kruszywo korkowe insulant -material izolacyjny insulation .thermal .drut -brush .

suchy dok entrance -wejscie do d o h suchego . Sluzy) galvanizing -cynkowanie -plant -galwanizernia.dokowanie .stocznia assembly .under .wyposazony w fitting .stocznia remontowa ramline . budowat.dopasowanie. kadluba) jumboization -powiqkszenie (np. zatapianie the dock .zalewanie d o h floor .rysik (traserski) scribing -rysowanie (rysikiem) scriving knife -rysik (traserski) - - - - - - - .sznurek traserski scribe -trasowaC scriber .kadlub (statku) measurement -pomiar kadluba indentation -naciqcie. wykonac (to) fit out -wyposaiyC fitted with .floating . warsztat remontow team -brygada remontowa -to the hull .trasowanie lay the keel -polo j C stqpkc leveling of the plate -prostowanie blach lofting . wgiqcie (np.dok remontowy sill .budowa building slip -pochylnia okrqtowa casting house .nabrzeze wyposazeniowe pipe making plant -rurownia pipe shop -rurownia repair -naprawa dock stocznia remontowa shop .2. w remoncie works -prace naprawcze -yard . fabrykowat.remont (naprawy) kadluba under . wchodzik do basenu portowego docking . montai . budowa .stanowisko montazowe build .w budowie (np. przyrz%d dock -dok (suchy lub plywajqcy) -building .: kilblok launching -wodowaC (statek) laying down -trasowanie laying off .dno d o h .trasowanie marking projector -rzutnik traserski mould loft -trasernia outfit -wyposaienie statku outfitting -wyposazenie (nowo zbudowanego statku) quay .dry . hala montazowa shop .linka traserska (to) construct .dry . statek) constructional -konstrukcyjny conversion of a ship -przebudowa statku delivery-acceptance act .dok plywajqcy floor .dokowanie statku dla remontu plan .warsztat naprawczy. budowaC construction -konstrukcja.osprzqt. warsztat galwanizacyjn Y hanging stage -rusztowanie wiszqce hull .linia montaiowa room .montownia. kadluba statku) (to) jumboize -powiqkszyC kadlub s t a t h keel block -blok stqpkowy. STATKl I BUDOWNICTWO OKRQTOWE Shipyard .proby zanurzania statku z dokiem (to) dock -dokowak.wytwarzaC.inspekcja (kadluba) statku na d o h doubling -naspawanie dodatkowej plyty (blathy) end launching -wodowanie wzdluzne engineering -iniynieria -drawing . zaginanie krawqdzi blathy flattening -prostowanie blachy flooding -zalewanie.protok61 zdawczoodbiorczy device -urzqdzenie.odlewnia chalk line . pot.repair .w naprawie.dno ( d o h .(maszynowy) rysunek techniczny erect -ustawiaC pionowo. montaz clip -uchwyt montazowy (to) fabricate .konstruowak.montownia.plan dokowania w d o h plywajqcym lub suchym korek spustowy w zbiorniku balasto-plug wym survey .prog doku (suchego) sinking trials .line - - - - - - - - - - - - --out berth -nabrzeze wyposazeniowe (stoczni) fittings . hala montazowa stand . armatura flanged edge -krawqdi zagiqta flanged knee -wqzlowka zagiqta flanged plate -plyta zagiqta flanging -kryzowanie. wznosiC erection -ustawianie w pionie.montai .dok konstrukcyjny .

fIusarnia wyposazenio~~a equipment elements store/ magazyn elemenldw wyposazenia fuel tanks/ zhiorniki paliwowe .Shipyard arrangment .vposaienia .'ischarging berth/ iahrzeie roztadunkowe discharging crane/ diwig roztadunkowy plates stores/ mapazvn hlach steel workshop/ warsztat kostruk j i statko~ych stacking yard/ @ce/ biuro .organizacja stoczni equipment prefabrication shop/ warsztat prefahrykacji w.fitting workshop/ .fitting-out berth/ nabrzeie wyposaieniowe yard jire-fightirig station/ stoczniowa strai pozarna warsztaty wyposaieniowe iuro dokmistrza .

iIjrnier stacji prob .iniynier gwarancyjny -joiner .dock master .carpenter .marine power plant department -wydzial silowni okrqtowych .boilermaker .estimating office -biuro kosztorysowe .wydzial produkcji .outfitting division -wydzial wyposazeniowy (stoczni) .producent kotlow .loftsman . do pobierania wody slodkiej) side launching -wodowanie boczne side wall -baszta doku plywajqcego sliding caisson -przesuwna brama d o h slipway .subcontractor -wydzial podwykonawcow .plumber .plac skladowy blach .traser .plater .plater's squad -brygada monterska .szef produkcji stoczni ship house -pochylnia kryta shore connection -przylqcze brzegowe (np. STATKI I BUDOWNICTWO OKRI$TOWE shipyard organization .testing department .listwa traserska stores -magazyny stackyard -magazyn .staging and carpentry -wydzial rusztowan i prac ciesielskich .monter plyt kadlubowych .estimator - - - - - .glowny konstruktor (projektant) statku .welder .purchasing -wydzial zaopatrzenia .shop superintendent -szef wydzialu.linesman .plate hanger -monter plyt kadluba .2.fitter -monter .cieila .yard manager . Slusarz rurowy.walce do prostowania blach test -proba.traser .chief design engineer .profile .testing laboratory .chief inspector .stacja prob .floating dock -w.kierownik dzialu kontroli technicznej .wydzial prefabrykacji kadlubow .spawacz .works manager .wydzial obslugi statkow i diwigow . instalator rurociqgow .obszar prob head .maintenance wydzial konsenvacji .brygadzista.monter plyt kadlubowych .fitting -wydzial wyposazenia .stolarz .kierownik produkcji .marking-off platter -traser .tablica do prob (zasilania) -pressure .liner-off .ship and crane service .sklad profili storage area -plac skladowy steel foundry .dzial marketingu .dzial projektowania .shop -proba w warsztacie .szef biura kontroli jakoici .marketing department .pochylnia.plate erector .plate .praca pr6bna (urzqdzenia) sheet .electrical -wydzial elektryczny . szef produkcji (stoczni) .dokrnistrz - - - - - - - - - - - - -- - - - - erector .organizacja stoczni department -wydzial .design .production .szef produkcji stoczni .rurarz .structure painting wydzial malowania kadlubow . mistrz .laboratorium badawcze shop (workshop) -warsztat. wydzial stoczni shipyard staff -zaloga stoczni . dokow plywajqcych -hull construction -wydzial konstrukcji kadlubow . slip spline .arkusz (wynikow) prob .ciSnienie probne (mierzone wysokoSciq slupa wody) load .monter -kosztorysant .obciqzenie probne -panel .painter . badanie area .hull conversion -wydzial przebudowy kadlubow .dzial przetwarzania danych .test engineer .ciinienie probne run .foreman .traser .dock crew .guarantee engineer .odlewnia stali straightening rolls .pipe fitter -rurarz.data processing .chief of production .hull pre-production .wydzial remontow kadluba .assistant shipyard manager -glowny budowniczy statku .chief quality inspector .management office -biuro zarzqdu .malarz .cleaning and painting -wydzial czyszczenia i malowania .szef produkcji .szef logistyki .zaloga d o h (plywajqcego) .hull repair .shipyard manager .chief of logistic .

przecigie cut-out -wycigcie.boiler . twardnienie heating -nagrzewanie insert -wstawka insulate .outfitting -warsztat wyposazenia .stocznia .sklad stali . SHIPS AND SHIPBUILDING trial -pr6ba stoczniowa -range -mila pomiarowa -s on measured mile -proby na mili pomiarowej speed .prqdkoSC na probach tank -basen modelowy -trip measurements -pomiary na mili pomiarowej trip prediction diagram .obrobka drewna work -praca.warsztat kotlarski .szablon drewniany woodworking . skladowisko . wyciqk cut-length -przyciqk na wymiar cut to the length -przyciqty na wymiar dye penetrant -penetrant banvny extent .stacking -plac skladowy.test . pasowad fitted -wyposazony (to) grind .poor . zlqcze. element obrabiany in progress (WIP) . wyprowadzik (statek) z d o h . basenu wood template .breaking-up . kucie (to) fit -wyposazak.spawanie pod wodq survey .produkcja w toku (niezakonczona) (to) work .machining -warsztat obrobki . zaginanie krawgdzi blathy flattening . kadluba) (to) undock -wydokowak.prefabrication . niewidoczny (o wadach) leveling of the plate -prostowanie blach squeeze -zgniecenie strenghten -tu: wzmacniak trial assembly -montaz probny (to) tear -rozrywak.normal .pipe -warsztat rurarski .obrabiak (element mechanicznie) workshop -warsztat .builder's - .zaklad prefabrykacji .painting -warsztat malarski . hartowany hardening -utwardzanie.szlifowak off .zinc .skrgcanie Srubami.steel . warsztat galwanizacyjny -joinery -warsztat stolarski .prostowanie blachy forge -kuk forging . ciqk.ciqcie (np.stocznia zlomowa declivity . fachowoid .zuiycie normalne workmanship -jakoSk wykonania. rozdzierak temporary measure .repair .zeszlifowac hardened -utwardzony.wykres prognozy szybkoici na probach -trip prognosis -prognoza szybkoici (statku) na probach underwater -podwodny camera .stocznia remontowa .stok terenu stoczni .grubosk assessment .breaker .stocznia zlomowa .kamera do zdjgd podwodnych cutting .izolowak latent -ukryty.zaklad prob i badan . gazowe) pod wodq torch -palnik do ciqcia pod wodq ---lighter -znicz przy palniku do ciccia pod wodq valve .zuzycie .shotblasting . wskutek korozji) wear and tear .rozmiar of damage -rozmiar uszkodzen of repair -rozmiar naprawy fastening -polqczenie. odspawak.doszczelnienie (to) crop -obcinak.woodworking .proba Treatment.2.zla jakoik wykonania workpiece -przedmiot obrabiany - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .cynkownia yard . processing and repair -obrobka.ocena gruboici measurement -pomiar grubosci blachy -reduction -zrnniejszenie gruboici (np. zamocowanie flanging -kryzowanie. wycinanie cut -przecinak. wspawad cropping -obcinanie. wycinak crop in -wstawiak.odkuwka.zawor podwodny -welding .stolarnia .Srodki tymczasowe thickness .pmtwarzanie i naprawa anneal -wyzarzak bending -zginanie bent -wyginad to sample -wygiqC wedlug wzoru bolting .inspekcja podwodna (np.galvanizing .warsztat piaskowania .engine -warsztat silnikow .galwanizernia. lqczenie Srubami caulk .

Scieg spawalniczy .lqczenie na styk crack -pckniecie cut-off -przeciqc. elektrycznego back gauging of welds .spawanie.oxy-arc .wozek do butli gazowych damage arising from welding . odciqb d o p w cut-out -wylqczyt cutting ."' butt weld/ spoina doczolowa gas pressure gauge/ ciinieniomierz ashback arrester/ dziob palnika .cigcie lukowo-tlenowe .spoina graniowa bead .prowadnica do cigcia .wadliwa spoina beading -ukladanie Sciegow (spawalniczych) bevelled -zakonczony skoSnie. twardego -coated rod .przewody do s.spaw.plasma . palenie torch -palnik do spawania butt . STATKI 1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE Welding .spawarka lukowa .spawanie abutment -polqczenie na styk arc .osad material .cigie plazmowe cylinder -butla -trolley .wires .spawanie lap weld/ butt welding "V"/ spawanie doczoiowe "V" Jller w'eld/ spoina packwinol~ two-slded filler weld/ spoina pachwinowa d~wtronna butt welding "Vf'/ spawarlie doczoiowe ypu "I.ciecie guide .faulty . "sfazowany" blowpipe.spoina na styk strap -nakladka zlqcza czolowego -strapped joint -polqczenie stykowe z nakladkq butting .zlobkowanie spoiny back grinding of welds . nakladanie Sciegow burner -palnik burning .2.ciccie palnikiem brazing rod -prgt (drut) do lut. torch -palnik cutting . lukowego generator -prqdnica spawalnicza plant . spoiwo metal .spoiwo spawalnicze - - - - - Welding .spawanie lukowe electrode .alternating current (AC) -prqd zmienny -welder .zakladka stykowa seam .otulony topnikiem ---- - - building-up -napawanie.uszkodzenie spowodowane spawaniem deposit .styk dwoch plyt -joint -polqczenie czolowe.luk .szlifowanie spoiny graniowej backing -podkladka spoiny -ring -podkladka piericieniowa (przy spawaniu rur) -weld .spawacz lukowy. spaw czolowy lap .elektroda do s. spawarka lukowa -welding .

spoiwo metal .topnienie.rutile-acid . wyzlobienie hard solder .circumferencial .wqz do gazu .acetylen .spaw obwodowy shift of buts .elektroda rutylowa . gruboSci blach) groove -rowek.elektroda otulona .spaw na styk .rutile-basic . pochodnia .metal .beginning of a run of welding .melting .ciqcie gazowe -hose .lutowanie .basic .acetylene .walowa zwykla straightening -prostowanie tin .dysza . utleniajqcy flashback . mierzenie (np.high alloy .gaz .o.preheated .cyna lutownicza veed .heat resistant .lutownica -brazing alloy . zlqcze .coated type . stopowa.hardwearing .rutile . zaroodpoma .szew.otulina rutylowo-zasadowa . rutylowo-celulozowa .annealed -wyzarzony .soldering iron .compressed .s.spawanie gazowe gauging .neutral -p.poczqtek spoiny .elektroda kwasna .elektroda otulona .square butt .s.otulina rutylowo-kwaina .rutile-cellulose .zuzel.tlen .skoncentrowane zrodlo ciepla .rutile .fazowanie pqkniqC.gaz sprqzony cutting .end of a run of welding -zakonczenie spoiny .brazing silver .lut srebrny .ciqcie palnikiem .oxidizing -p.rutile thick . torowa (electrode) covering -otulina elektrody .(spaw) Scieg spoiny .elektroda zasadowa .lut twardy .podgrzany .s.carburizing -piomien nawqglajqcy core .stal compound . szlaka soldering . odpoma .lutowanie twarde .otulina celulozowa . nierdzewna .argon .elektroda metalowa .otulina zasadowa .low alloy .argon .opary fusion faults -blqdy wtopu gas .el.cutting .thermal process -proces cieplny joint -polqczenie (metali).unalloyed .stainless . doczolowe ("na s t y k ) joining metals -polqczenie metali kerf .gaz oslonowy -welding .acetylene generator -wytwomica acetylenu .acid .pomiar.2.dysze do ciqcia overlap -zakiadka padding -napawanie.cellulosic .sily skurczu slag .basic type .cofnipcie siq plomienia flush joint -polqczenie czolowe flux .sklad stali .root . obojqtny .acid type - - - - - - - - - - - - - - - - - concentrated heat source .shielding . SHIPS AND SHIPBUILDING elektrode (type) -rodzaj elektrody . natapianie peening -przekuwanie spoiny pores -pory run . spawanych blach veed-out -wyciqcie krawqdzi w ksztalcie V - - - - - - - - - - .s.szczelina po ciqciu gazowym lagging .p.spoiwo (spawalnicze) flame -piomieli.silver solder .brazing .melting point -temperatura topnienia .covered .Scieg przetopowy seam .otulina rutylowa .s.thorium alloyed . stapianie .lut srebrny sparks .iskry spatter -rozprysk steel .oxygene . niskostopowa .otulina lap joint -polqczenie na zakladkq lapped joint -polqczenie na zakladkq nozzle .otulina rutylowa gruba electrode holder -uchwyt do elektrody end lap -zakladka stykowa face shield -oslona (tarcza) spawacza filler .lut twardy heating -podgrzewanie .rdzen plomienia cutter -palnik do ciqcia cutting . wysokostopowa .topnik fracture -pqkniecie fumes . spoina -butt .otulina kwaina .przesunipcie stykow (elementow spawanych) shrinkage forces .

horizontal .cipcie (np.gruboSC spoiny torch -palnik spawalniczy -with backing material .metal-arc -with covered electrode .szew spawalniczy sequence .s.vertical downwards .spawany -hull .obrobka cieplna po s.overhead -pozycja pulapowa underwater (welding) .spawarka .underbead cracking .zgrzewanie punktowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -naprqzenia spawalnicze -table .sp.luk spawalniczy area .prqd spawania electrode .rozlew spoiny .flux-cored wire metal-arc -without gas shield .flat .spaw.back-step .polqczenie spawane machine .machine .spoina typu V czolowa .s.face shield -oslona twarzy spawacza gloves -rqkawice spawalnicze . na podkladce -without backing .spawanie gazowe generator .lack of fusion .undercut .Scieg spoiny -butt .palnik do ciqcia pod wodq lighter -znicz przy palniku do ciqcia pod wodq weldment -konstrukcja spawana 77 .transverse .pozycja podolna .szybkoiC spawania seam . elektrodq topliwq w oslonie gazow obojqtnych . elektroiuzlowe .spawanie lukiem krytym -tungsten inert gas arc (TIG -) .after treatment .brak wtopienia .pionowa z gory w do1 . spoina -bead .spawanie plazmowe .electro-gas .sp.autogenous .spawanie .lack of penetration .spawanie bez podkladki -with gas backing .kadlub spawany -joint -polqczenie spawane -ship . lukowe drutem proszkowym (samooslonowe) .oxy-acetylene .electro-slag .spawanie pod wodq cutting . elektrodq topliwq w oslonie C 0 2 i mieszanek .spawanie gazowe .handshield .spawalny welded .podtopienie welding method .sp.stof do spawania .argon shield . gazowe) pod wodq torch .thickness of .kolejnoSC spawania .sp.spawanie termitowe . elektrogazowe .elektroda do spawania .submerged arc .prqdnica spawalnicza .flux .tarcza spawacza -helmet shield -przylbica spawacza -welder's helmet -oslona twarzy spawacza . 1.spawalnoSC weldable .automatic .statek spawany welder . z topnikiem .slag inclusions -wtrqcenia iuzla .spawanie Sciegiem krokowym clamp -uchwyt spawalniczy current .sposoby spawania .spawanie z topnikiem from both sides .crater crack -peknigcie spoiny .overlap .spawanie lukowe elektrodq otulonq .single V .sp.rate of . htkowe z drutem proszkowym w oslonie gazu aktywnego .metal-arc inert gas (MIG -) .gas .shield .warstwa spoiny .oslona.sp. 1.strefa spawania -backhand (backward) -spawanie w prawo . elektrodqnietopliwq w oslonie gazow obojqtnych (welding) position -pozycja spawania .spoina dwustronna . 1.spoina czolowa connection . ekran welding .hand .manual arc .spoina pachwinowa gap .flux-cored wire metal-arc with active gas shield .fillet .narrow gap .brak przetopienia .sp.metal-arc active gas -(MAG -) -sp. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E weeping -lzawienie szwow weld .thermit .spawanie wqskoszczelinowe .plasma arc .full penetration . and cutting torch -palnik uniwersalny arc . lukowe reczne .spawanie automatyczne .ochrona spawacza .sp.stresses - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- .2.spawanie w oslonie argonu .vertical upwards -pionowa z d o h do gory .spawanie z oslonq welding defects -blqdy spawania . gazowe (acetylenowotlenowe) .spoina poprzeczna weldability .pozycja naicienna .pqkniqcie pod spoinq .spot .spawanie rpcme -joint .spawanie automatyczne .spawacz welder's protection .polqczenie spawane .odstqp (miqdzy spawanymi elementami) groove -rowek spawalniczy pass -warstwa spoiny reinforcement -nadlew spoiny run .

raport z prob przechylow Input/output list of the ER. Fore end structure -konstrukcja dziobu Freeboard marks .2. extinguishing installation plan -plan instalacji gainiczej CO. Control column BC reeding panel -kolumna sterownicza BC . pokladow i powierzchni podpokladowych C0.skala Bonjeana Bottom plugs and manholes installation plan -plan rozmieszczenia wlazow i korkow dennych Bulkheads.schemat rozdzielnicy oswietlenia ladowni i obwodow koncowych Hull's cathodic protection . lista inwentarza . SHIPS AND SHIPBUILDING Ship's plans -plany statkowe Accommodation fans -wentylatory pomieszczen After peak .computer system . deckheads and floors insulation plan -plan izolacji grodzi. Compressed air installation outside the engine room . cylinders room -pomieszczenie butli CO.izolacja ladowni i urzqdzenia chlodnicze Holds lighting SBD drawing .R.instalacja powietrza sprqzonego poza silownia.instrukcja gaszenia silowni Extinguishing instruction of hold and paint store .schemat pulpitu CMK(centra1i manewrowo-kontrolnej) Electrical misc.konstrukcja skrajnika rufowego.pomocnicze styczniki kierunkowe Diagram of navigation console in wheel house .zbiomik sprgzonego powietrza Anchor gear installation plan -plan instalacji urzqdzen kotwicznych Anticondensation heating of motor -podgrzewanie antykondensacyjne silnika Arrangement of sensors in refrigerated hold -rozmieszczenie cmjnikow w ladowni chlodzonej Automatic telephone installation diagram schemat instalacji telefonow automatycznych Auxiliary signalling cable diagram -schemat sygnalizacji pomocniczych Body lines .zestawienie wejSk i wyjik komputerowego systemu silowni Intact stability . extinguishing instruction .schemat pulpitu nawigacyjnego sterowni Docking plan -plan dokowania Double bottom and main engine bed plate dno podwbjne i fundament silnika glownego Draught marks -znaki zanurzenia ECR controle diagram .schemat wentylacji pomieszczen Direction auxiliary contact .zestawienie noinosci Deck Equipment -wyposazenie pokladowe Deck crane post -podstawa diwigu pokladowego Deck cranes installation plan .plan zabezpieczenia niezatapialnosci Deadweight data .statecznoik statku nieuszkodzonego Inventory list .plan instalacji dzwigow pokladowych Desktop navigation steering -pulpit nawigacyjny w sterowni Diagram auxiliaries unit service engine schemat rozdzielnicy mechanizmow pomocniczych silowni Diagram accomodation fans .instrukcja gaszenia ladowni i magazynku farb Fire control plan -plan obrony ppoz.korpus zbiomika hydroforowego Hydrostatic curves -krzywe hydrostatyczne Hydrostatic curves for trimed ship -krzywe hydrostatyczne statku przeglqbionego Inclining experiment report .inwentarz. CO.linie teoretyczne (kadluba) Bonjean scale .panel odczytowy Cross curves of stability -pantokareny Damage control plan .znak wolnej burty General accomodation plan -plan ogolny pomieszczen General arrangement plan -plan ogolny High-pressure air conditioning system -system klimatyzacji wysokiego cisnienie Holds insulation and refrigerating installation . loose plans -rozne plany (instalacji) elektrycznej Electric connections -polqczenia elektryczne Engine room SBD lightning drawing -schemat rozdzielnicy oiwietlenia silowni E.ochrona katodowa kadluba Hull piping -ruraz kadluba Hydrophore tank -zbiornik hydroforowy Hydrophore tank body . konstrukcja rufy Air conditioning plan -plan klimatyzacji Air receiver .

provision store refrigerating installation plant -schemat silowni chlodniczej R22 magazynkow prowiantowych Remote stop for wentil.raport z prob prqlkosci Steam central heating installation plan -plan centralnego ogrzewania parowego Steering and manouvring equipment installation plan -plan instalacji wyposaienia sterowego i manewrowego Steering gear operating instruction -instrukcja obslugi maszyny sterowej Stem . wlew6w i odpowietrzen Spare parts list .dziobnica Sternframe -tylnica Subdivision index .system Sciekow i odplywow Sea water diagram .plan sond.holds refrigerating plant schemat obiegu R22 .lista cz&i zamiennych Speed trails report .2. STATKI I BUDOWNICTWO OKRKTOWE Life gear installation plan . filling and air plan .spis urzqdzen Loading plan -plan ladunkowy Loading scale . wymiary ladowni Scaling of tanks -pojemnoSci zbiomikow.general arragement plan -plan ogolny systemu chlodni R22 diagram -air-conditioning refrigerating plant -schemat R22 urzqdzenia chlodniczego klimatyzacji R22 diagram .schemat zdalnego wylqczania mechanizmow silowni i wentylatorow Report on noise measurement .wskaznik podzialu grodziowego Superstructure deck -poklad nadbudowki .sondy rcczne Scuppers air drainage system . fans and pumps diagram .raport z pomiarow wibracji Results of longitudinal vibration measurments of main engine crankshaft -wyniki pomiarow drgan wzdluznych walu korbowego silnika Results of torisional vibration measurements of main propulsion plant line shafting wyniki pomiarow drgan skrgtnych linii walow silnika napedu glownego Rudder horn -wspomik steru Ruder blade sheet -poszycie pletwy steru Rudder stock -trzon sterowy Safety plan -plan rozmieszczenia Srodkow ratunkowych Sanitary discharge system plan -system usuwania Sciekow sanitamych Sanitary water supply system -system zasilania wody sanitarnej Scaling of holds .oznaczenia zbiomikow i grodzi na poszyciu kadluba Midship section .urzqdzenia chlodniczego ladowni R22 diagram .pojemnoici ladowni.superstructure . skalowanie zbiomikow Scaling of tanks/ electric sounder .skalowanie zbiomikow .skala ladunkowa Longitudinal section -zlad podluzny Longitudinal section decks -zlad podluzny poklady Longitudinal section .plan instalacji urzqdzen ratunkowychy Life saving equipment installation plan -plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego List of machinery .raport z pomiarow halasu Report on vibration measurement .zlad podluzny nadbudowki Main switchboard diagram specification -tabela schematu rozdzielnicy glownej Markings of tanks and bulkheads on shell plating .zlad poprzeczny Mooring equipment installation plan .refrigerating plants schemat obiegu wody chlodzqcej urzqdzen chlodniczych Sensors arrangement of remote measurement of liquid levels plan -plan czujek systemu zdalnego pomierzania poziomu cieczy Shell expansion -rominigie poszycia Sounding. machinery room -plan pomieszczenia silowni chlodniczej Plan of windows and side scuttles -plan okien i iluminatorow Painting plan -plan malowania Pilot's card -karta pilotowa Refrigerating systems .sondy elektryczne Scaling of tanks / manual sounder -skalowanie zbiomikow .plan istalacji urzqdzen cumowniczych Plan of doors -plan drzwi Plan of drains of refrigerated holds .plan Sciekow z ladowni chlodzonych Plan of drains from refrigerated provision store -plan Sciekow z chlodzonych magazynkow prowiantowych Plan of refr.

chamber diesel fuel filter for AE dwukomorowy filtr paliwa dieslowego dla silnika pomocniczego Double . SHIPS AND SHIPBUILDING Tank arrangement plan -plan zbiomikow Tank boundary bulkheads in engine room grodzie zbiomikow w silowni Tanks heating piping diagram -plan rurocia. kroCce i czeici wewnqtrzne Boiler water level sensing elements . stand pipes and inner elements -kociol: armatura.lista wyposazenia systemu sterowania silowni Lighting network .specyfikacja techniczna Theoretical documentation .schemat urzqdzen sygnalowych Direction auxiliary connect .podrecznik obslugi systemow chlodniczych klimatyzacji i magazynkow prowiantowych List of equipment for E.system gahiczy CO.cross section in centre line .cross-section at Fr. w y c i u lancuchowy dla silnika pomocniczego Chain blocks with manual drive for separators -w y c i e lancuchowy dla wirowek Code book -ksiqzka kodowa Code book for spare parts of aux.sprzegla COz fire fighting fittings .dohmentacja teoretyczna bearing of rudder stock-loz~sko garne trzonu sterowego Ventilation -wentylacja Ventilation plan -plan wentylacji Watertight bulkheads .dwukomorowy indykatorowy filtr paliwa dla silnika glownego Double .floor .rozplanowanie dna silowni Engine Room Lay-out . EGB Feed Water Pump .pompa wody zasilajqca kociol pomocniczy Boiler blown programme control system uklad programowania odmulania kott6w okretowych Ballast pump -pompa balastowa Bilge pump -pornpa zezowa Boiler assembly drawing .grodzie wodoszczelne Wheelhouse deck -poklad nawigacyjny Wheelhouse poster .2.komora wylqcznika palnika Chain blocks with manual drive for A.E. Double -chamber indicator fuel filter for ME . oil filter for .chamber indicator lub. boiler feed water pump. Machinery .main .kociol VX Boiler burner -palnik kotla Boiler Pressure Part .kociol .regulator zasilania Boiler float chamber .pomocnicze styczniki kierunkowe Screw propeller .silniki i urzqdzenia Air coompresor .g16wna sprezarka powietrza rozmchowego Air compressor auxiliary -pomocnicza sprqzarka powietrza rozruchowego Air conditioning unit switchboard -rozdzielnica centrali klimatyzacji pomieszczen Air drying station .kociol .przekroj na wrqgu 30.stacja osuszania powietrza Anchor . automatic control system .kotwicmy Assembly crane .czeSC ciSnieniowa Boiler fittings.principal diagram mat zasadniczy sieci oiwietleniowej Signal equipment cable diagram .mooring unit -zespol cumowniczo .przekroj w plaszczyznie symetrii Engine room lay-out .kociol kolumna czujnika .skrzynia cieplna Couplings . diesel engine -ksiqzka kodowa czqici zapasowych pomocniczego silnika diesla Condensate cooler (calorific box) .rozplanowanie silowni .sruba napedowa Engine Room Lay-out -rozplanowanie silowni Engine Room Lay-out . gow (systemu) grzania zbiomikow Tank steaming out installation plan -plan instalacji parowania zbiomikow Technical specification .suwnica montazowa Aux.karta informacyjna na mOstku (Zc h a r a k t e r ~ s t ~ k q d a nmanewro~ch wych statku) Water extinguishing installation plan -plan wodnej instalacji gainiczej Sewice manual of provision stores and air conditions refrigerating system .30 -rozplanowanie silowni .R.

piston pump -pompa pomocnicza tlokowa zezy ladowni Horizontal sludge transport pump .wirowka paliwa ciqzkiego Heavy fuel separator heater .rozdzielnica mechanizmow silowni Evaporator supply pump -pompa zasilajqca wyparownika Exhaust gas boiler assembly drawing .indykatory (wskainiki) List of tools for marine aux.podgrzewacz oleju smarnego dla wirowki Lub.pompa chlodzenia .automatic -filtr automatyczny oleju smarnego lo5ysk i krzyiulc6w silnika glownego Lub.pozioma pompa transportu odpad6w paliwowych Hot sanitary water circulation pump -pompa obiegowa wody cieplej sanitarnej Hydraulic elements of hatch covers -elementhydrauliki pokryw lukowych Hydraulic elements of side door drive -Elementy hydrauliki napqdu furt burtowych Indicators .kociol utylizacyjny .podgrzewacz kohcowy paliwa dla SG Flow meters -licznik paliwa dla silnika glownego Fuel filter for AE automatic filtr paliwa dla silnika pomocniczego . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E ME .rozdzielnica awaryjna Engine room bilge auxiliary piston pump pompa pomocnicza tlokowa zczy maszynowej ERAuxiliaries switchboard . oil indicator filter for AE -filtr indykatorowy oleju smarnego silnika pomocniczego Lub.turbosprczarka Fecal sewage biochemical treatment plant urz&enie do oczyszczania Sciekow fekalnych Final fuel ME heater .2. blower .wczownica Exhaust gas turbocharger .rozdzielnica glowna ME exhaust gas boiler ciraulating pump pompa obiegowa kotla utylizacyjnego silnika glownego .naped elektryczny dmuchawy pomocniczej Electric drive system for overhead crane zestaw napedu elektrycznego do suwnicy Electrical equipment for standart evaporator .indykatorowy filtr oleju smarnego silnika glownego Drawings and instructions -rysunki i instrukcje Drum for EGB -walczak kotla ECR automation console -pulpit automatyki w CMK Electric drive system for aux.dwukomorowy .kociol utylizacyjny Exhaust gas boiler inlet header -kociol utylizacyjny komora wlotowa Exhaust gas boiler outlet header -kociol utylizacyjny .pompa Srubowa oleju smarowego silnika glownego Lubricating pumps (ME cyl. oil heater for separator .wyposazenie elektryczne wyparownika wody morskiej Electric heater for sanitary water -podgrzewacz elektryczny wody Emergency switchboard .portowa Heavy fuel separator . lubricators) pompy smarne silnika glownego Lubricating pumps -pompy smarownicze Lube oil recommendations -tabela zalecanych olejow Machinery and equipment -maszyny i urzqdzenia Magnetic float switch -czujnik plywakowo magnetyczny Main engine fresh water cooling pump -pornpa wody slodkiej chlodzenia cylindrow silnika glownego Main switchboard .kociol utylizacyjny . engine -wykaz narzcdzi i przyrzqdow silnika Lubricating oil filter for AE -filtr oleju smarnego dla silnika pomocniczego Lubricating oil filter for ME bearings and crossheads .podgrzewacz paliwa ciczkiego dla wirowki Hold blige aux.zestawienie Exhaust gas boiler mountings and fittings kociol utylizacyjny schemat montazowy Exhaust gas boiler unit . oil ME screw pump .automatyczny Fuel oil pressure regulator -regulator ciSnienia paliwa ciqzkiego Fuel supply block for AE and boiler blok zasilania paliwem silnika pomocniczego i kotla - Generator turbocharger -turbosprgzarka silnika pomocniczego Harbour sea water cooling pump . oil separator -wirowka oleju smarnego Lub.komora wylotowa Exhaust gas boiler coil pipe .

opis techniczny i instrukcja obslugi wodowskazu Technical specification of exhaust .chlodnica wody i oleju Water hydrophore pump -pompa hydroforowa wody Woodward governor .prasa do smieci i odpadow Waste incinerator .prqdnica okrqtowa ME air coolers washing water pump -do mycia chlodnic powietrza S.silnik pomocniczy Marine emergency auxiliary engine .maintenance -konsenvacja.podgrzewacz parowy wody slodkiej do mycia ladowni Steam preheater -podgrzewacz parowy wody Steering gear power .pompa-wody do grzania silnika glownego Mineralizer of distillate from evaporators minerlizator destylatu Mobrey float switch service Instructions -instrukcja obshgi wylqcznika Mobrey Oil content level analyser .awaryjny statkowy silnik prqdotworczy Marine emergency aux.elektroniczny wiskozymetr paliwa dla silnika glownego Voltage regulators .control switchboard rozdzielnica energetyczno .gas boiler -opis techniczny kotla utylizacyjnego Three-phase transformer -transformator trojfazowy Travelling hoist (stores hoists) .operation .wcirlg przejezdny Vacum evaporator block -wyparownik podcihieniowy Valves for desludging of steam boilers .solomierz dla wody kotlowej Service instructions of coil blanking.lista rysunkow (silnika) -tools and devices list . remonty .uszczelnienia loiyska rufowego Storage batteries charging switchboard rozdzielnica ladowania akumulatorow Tachometer -obrotomierz Tank liquid measurement converters -przetworniki do pomiaru cieczy w zbiornikach Technical specification of boiler .instrukcja obslugi zaslepienia wqzownic Service instructions of exhaust .Pompa uzupehiajqca wodq slodkq do SG ME heating water pump . eng.2.odolejacz wody zqzowej Plate heat exchanger fresh water cooler chlodnica centralna wody slodkiej Power control switchboard -glowna tablica rozdzielcza Relief condenser -skraplacz pomocniczy Rudder stock prelubrication control and supply switchboard .rozdzielnica zasilania i sterowania smarowaniem trzonu sterowego Salinometr for boiler water .automatic -filtr automatyczny paliwa dla silnika glownego Main engine instruction .o p i s techniczny kotla Technical specification and service instructions of water gauge .list of drawings . SHIPS AND SHIPBUILDING ME fuel filter .analizator poziomu zaolejenia Oil mist detector -wykrywacz mgly olejowej Oil separator . alternator prqdnica statkowego silnika awaryjnego Marine service alternators .gas boiler instrukcja obslugi kotla utylizacyjnego Service instructions of hand .fill pump .instrukcja silnika glownego .pompa smarowania trzonu sterowego Sterntube seal .lista narzedzi i przyrzqdow Main sea water pump -pompa glowna wody morskiej Marine auxilary engine .operated soot blower -instrukcja obshgi rqcznego zdmuchiwacza sadzy Service instructions of water tube boiler instrukcja obslugi kotla Set of drawings -zestaw rysunkow Steam fresh water heater for hatch cleaning .G. ME cylinders cooling water heater -podgrzewacz wody chlodzqcej cylindry S.regulator napiecia prqdnicy silnika Waste and garbage press .dzialanie .spalarka odpadow Waste incinerator exhaust gas fan -wentylator w y c i ~ o w y spalin spalarki odpadow Water and oil coolers .regulator obrotow .zawory do odmulania kotlow parowych Valve seat grinding machine . ME fresh water re.sterownicza Steering gear with equipment -maszyna sterowa Steer rudder stock grease pump .szlifierka do gniazd zaworow wydechowych Viscontrol electronic .G.

dno 4.przedzialy ladunkowe 6.gr6di 5. Stern .ster 13.konstrukcja statku 1. Tanks .elementy konstrukcji 10.klasyfikacja (statkow) 7. Construction members . Bottom . Hull . Ship's construction . Cargo compartments .prowadnice kontenerowe 8. Plates and plating .rury i rurociqgi 11. Classification . Fore part construction .3. Trunks and tunnels . Bulkhead . Pipes and piping .szyby i tunele .konstrukcja czqici dziobowej 3. Rudder .zbiorniki 15.rufa 14.kadlub 2.plyty i poszycie 12.poklad 9. Container cell guides . Deck .

wheelhouse top deckj_ poklad namiarowy i C 1 s i przestrzen ladunkowa above water bo nadwodna czgSC kadlu upper tank. 'thoinka" radar mast/ maszt radarowy navigation bridge/ mostek nawigacacyiny gruszka cz& dziobowa monkey island. obiowy double bottom/ dno podwojne h underwater part of hull/ podwodna czgSC kadluba . "Christmas tree1'/ maszt sygnalowy. zb. top side tanW zb. burtowy double bottom tank/ zbiornik dna podwbjnego bilge hopper tanW A / zb.3. zb. szczytowy. przyoblowy. SHIP'S CONSTRUCTION f \ Main ship's parts gldwne czgici statku funnel/ PyP' rufowka stem/ stewa dziob superstructure/ nadbudbwka -r?!? rufowa cz& kadluba g n a l mast.

diminishing -wygubione pasy poszycia strap .(statek) o stalowym kadlubie steely .double -poszycie podwojne . nadwodzie . pas poszycia kadluba .stabilizing .dlugosC cylin- - - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - - drycznej czgici kadluba main dimensions -wymiary gMwne (statku) midship . .burta statku skin -poszycie .ship .stqpka plaska length .zachodzik na siebie overstress -przeci@aC (konstrukcjq) section -przekrq .single -poszycie pojedyncze structural .outer .stalowy strake -pas.zlad poprzeczny -body . tunelowa -plate .pomieszczenie maszyny sterowej .cylindryczna czqSC kadluba plane -plaszczyzna owreza midships .stqpka skrzynkowa.dlugoSC of entrance .strukturalny (konstrukcyjny) defect -wada strukturalna elements .underwater .midship .stabilizacja pletwami (type) stabilizer .pletwa stabilizujqca kiwanie .zlad (przekroj) poprzeczny .linia krawqdzi plyt poszycia stabilizer .stqpka -bar . pasmo.podwodzie appendages -wystajqce czqSci podwodzia board .bow -poszycie dziobu . zbiornikowca) shell .inner . pot.duct .anti-rolling .pletwa stabilizatora stabilization . plyty poszycia kadhrba .outer -poszycie zewnqtrzne plating .nienaruszalnoSC struktury sheer .podpora dokowa.poszycie kadluba plating -plyty poszycia kadluba .underwater .w polowie dlugoici statku mid-height -w polowie wysokosci mid-length -w polowie dlugoici (to) overlap .deck -poszycie pokladu expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia plating -plyty poszycia .kadlub wewnctrzny (na statku o podwojnym kadlubie) .czqSC nadwodna statku.: kilblok -bracket -wqzlowka przystepkowa -double denny wzdluznik Srodkowy blizniaczy (tunelowy) .zewnqtrzne poszycie kadluba .plyta mocnicy burtowej strake .Srodokrccie.steering gear .mocnica plate .zkad poprzeczny na owrqzu shape -ksztalt shell -poszycie.cylindryczna czqSC kadluba .podwodna czqSC kadluba intersection -przekroj Isherwood system . do mocowania jest koncowki lancucha dead flat -cylindryczna czqiC kadluba compartment -przedzial .burta -plating -poszycie burt shell -poszycie burt shell plating .plyty poszycia burt .mocnica burtowa sheet line . KONSTRUKCJA STATKU Hull .activated aktywna pletwa stabilizacyjna . Srodkowa czqSC statku bend .kadlub (w sensie ksztaltu) above water .ship's .dlugosC zaostrzenia dziobowego - .zlad wzdluzny .burta statku bolster plate -plyta przykluzowa boot topping -pas wodnicowy bable clench -plyta w komorze lancuchowej.nakladka topside -nadwodna czqSC burty - - - - - - - - - - - - - - - - .cross .bottom -poszycie dna .kadhb zewnqtrzny.anti-pitch .watertight -przedzial wodoszczelny fin -pletwa .stabilizator steel-hulled .obudowa pletwy (stabilizatora) .of the parallel middle body .stabilizator pletwowy hull -kadlub (w sensie konstrukcji) czqiC nadwodna statku.of run dlugoSC zaoblenia rufowego .stqpka belkowa -block .3.pketwa przeciwprzechykowa -box . poszycie zewnqtrzne (np.longitudinal .inner .cylindryczna czgSC k.kadhb body .poszycie wewnqtrzne (na statku o podwojnym kadlubie) .kadlub statku . nad-above water wodzie .(parallel) middle .owrqzenie (kadluba) Isherwooda (wzdluzny uklad usztywnien) keel .cargo -przedzial ladunkowy .side -poszycie burt side .middle .elementy strukturalne integrity .

SHIP'S CONSTRUCTION / Fore part construction - c m ? @ 1 Types of bows and bulbs (Wpy dziobdw i gruszek dziobowych): clipper bow/ dziob kliprowy icebreaker bow/ dzidb podci~ty spoon bow/ dzidb pochylony bulbous bow/ dziob taranowy plumb bow/ dziob prosty conventional /drou shaped) bulbous bok/ gruszka kroplowa cylindrical b u i i o u s bow/gruszka walcowa iz { Meller bulbous bow/ gruszka melerowska .3.

dziobnica belkowa line .burty statku przy dziobnicy breasthook -pozioma wqzlowka przydziobnicowa chain -lancuch (tu: kotwiczny) cable lancuch kotwiczny locker . stewa dziobowa bar .smukly dziob fineness of the bow .kqt zaostrzenia dziobnicy apron plate -nadburcie w czqici dziobowej bow . floor grating . -pipe .usztywnienia podlogi komory 1.przegroda miqdzy komorami floor .kluza lancuchowa clench .raked .szakla mocujqca koncowkq 1.pokrywa khzy kancuchowej shackle .dziobnica wychylona stemson -wqzlowka dziobnicy .dziob wychylony shell .1.soft .oslona przed bryzgami (na dziobie statku) spurling pipe kluza lahcuchowa spurnwater oslona przeciwbryzgowa stem .zamocowanie koncowki 1.dziob z gruszkq -chock plate -przydziobnicowa plyta nadburcia frame -w r e dziobowy hawspipe .zasuwa kluzy kotwicznej flap .bulbous . g.pronouned racked .dziobnica plytowa overhang .gr6dz zderzeniowa.dziob rozchylony profile .bqben do nawijania liny locker .plyta lqczqca stqpkq z dziobnicq fore hatch .wychylenie dziobu do przodu hawse .sekcja dziobowa kadluba .dziobowka dluga -rail . bak .odchylenie od pionu angle k4t nachylenia (np.smuk1oSC dziobu flare kielichowe rozchylenie czqici dziobowej statku -angle of .dziobowka of -uskok dziobowki deck . linia dziobnicy .komora lancuchowa -clench -zamocowanie koncowki lancucha w komorze kotwicznej nose dziobnica .pokrywa kluzy kotwicznej hawse-hole .zaostrzenie dziobowe fine .dziobowa czqSC kadluba - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - forecastle .poklad dziobowki.luczek dziobowy fore hold ladownia dziobowa fore hook .dziob ostry -plate . KONSTRUKCJA STATKU Fore part construction konstrukcja cz&i dziobowej angle -kqt -of flare -kqt wychylenia dziobnicy of entrance .czqiC dziobu zawierajqca kluzy kotwiczne -bolster kolnierz kluzy kotwicznej -buckler .kqt wychylenia dziobnicy .dziobowka kr6tka fore deck -poklad dziobowy forefoot -nasada dziobowa -knee -w~zlowka nasady dziobowej -plate .flange -kolnierz kluzy kotwicznej hawser port przewloka (cumownicza) reel . kqt zaostrzenia wodnicy w rejonie dziobnicy entry . kotwicznego entrance -wejscie.nawis (dziobowy) rake .kluza kotwiczna dziobowa .dziob mocno wychylony .dziobnica.komora lancuchowa -bulkhead .pozioma wqzlowka przydziobnicowa foremast .bow rozchylenie dziobu out bow . dziobu) -of bow nachylenie dziobu. zaostrzenie dziobowe angle kqt zaostrzenia dziobowego. skrajnika dziobowego forerake .maszt przedni forepeak bulkhead .schowek.kratownica podlogi k. w komorze stopper hamulec 1. nawis dziobowy shell flange .kohierz burtowy kluzy spray wall .long . linia dziobu forebody . w komorze cover .otwor kluzy kotwicznej hawse-pipe -rura kluzy kotwicznej .linia dziobu.balustrada dziobowa .plyta dziobowa -plating -poszycie dziobowe .break - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . komora cargo -schowek.lean .poszycie dziobu bows .3.plate .krzywizna dziobu.dziob assembly .short . komora ladunku cennego chain .dziobnica plytowa raking .

SHIP'S CONSTRUCTION Double bottom construction konstrukcja dna podwojnego bilge well/ cellurar double bottom dno podwbjne komorowe centre girder/ den wzdtuinik Srodkow single skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o pojedynczym poszyciu double skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o poszyciu podwbjnym plating/posq~cie dna zewnqtrznego .3.

flat .skeleton .dennik wysoki -head .bracket .przerywany wzdluznik oblowy keelson .poszycie dna nad stepkq plaskq floor .tank side -w.single .poprzecznica rufowa girder -wzdluznik . oblowy przerywany tank top -poszycie dna wewnqtrznego.skrzynia denna. wzdluznik denny .dennik przerywany .pas poszycia dna bottom (plating) -poszycie dna plyty poszycia dna wewnqtrz-inner bottom nego -plug -korek denny.inner .solid .intercostal .gorna krawqdi dennika .bottom .denny wzdluznik boczny .outer .sttyka wewnqtrzna .dennik czqSciowy. dna wewnqtrznego plate -plyta -margin -plyta krawqdziowa (zbiornika dna podwojnego) striking .dno .stqpka plaska .skrzynia zqzowa cover -pokrywa zqzy -hat .duct .dno (statku) bilge .rurociqg zqzowy main -glowny rurociqg zqzowy plate .wmiesienie dna statku .plytka ochronna (pod sondaJ rose box -kosz zgowy sea chest .strum .d. oblowa.studzienka zqzowa bottom .dno zewnqtrzne -platform . kingstonowa stringer .turn of krzywizna obla. dennik owrqza .plyta stqpki .stqpka .kosz z g o w y -bracket -wglowka oblowa -chest .double bottom .otwor przeplywowy w denniku -plate -pokrywa zqzy longitudinal -wzdluzny. zqza -board -pokrywa zqzy -hole .wzdluznik oblowy line .dno wewnqtrzne skosne -- - - - - - - - - - - - - - - - -- .dennik szczelny (ciqgly) -deep dennik wysoki (skrajnika rufowego) .dennik .denny wzdluznik Srodkowy . s.stqpka zewnqtrzna -plate -plyta stqpki limber -kana1 zgowy. .inner bottom -w.stqpka przechylowa.continuous .dno wewnqtrzne w silowni -plate -plyta poszycia dna platform -podloga (silowni) plating -poszycie dna plug .otwor ulzeniowy . krotki .dennik otwarty . zaokrqglenie obla -well .wzdluznik zbiornika oblowego.partial .bilge -wzdluznik oblowy .margin .dennik glowny.wzdluznik .deck -wzdluznica pokladowa .bottom side .studzienka zqzowa (mala) -hopper . spustowy -reinforce ring -piericien wzmacniajqcy box .center .dno podwojne .dno podwojne o budowie komorowej .raised . wzdluznik .rise of .rising .cellular double . oblo -board -pokrywa zqzy -box .plyta oblowa plating -poszycie obla.otwor przeplywowy (w denniku) flat plate keelson . dna podwojnego keel .plate .plaskie dno frame -w r g denny .outer .dno wewnqtrzne longitudinal -w r g wzdluzny dna zewn.dennik pelny .open .lightening hole .zqza.korek denny . z otworami ulzeniowymi .stqpka skrzynkowa . KONSTRUKCJA STATKU Bottom .w.skrzynka -keel .kosz zqzowy bracket -wglowka .wzdluznica denna . poklad nad skrajnikami (takie najnizszy poklad ladunkowy statkow ro-ro) .bilge . pas oblowy longitudinal . wspornica oblowa - - - -- - - - - - - - -- - - - break -uskok drain hole .bilge intercostal -w.lightened . d.rose -kosz zqzowy .flat . oblowa .dennik otwarty .dennik otwarty .boczny strake -pas oblowy poszycia stringer -wzdluznik oblowy .3.dennik pelny .zbiorniki oblowe intercostal stringer .inner .dno pojedyncze strake .wqzlowka oblowa .double .transom .main .

3. .grddi ru fowa wa/ Sruby napedowej dennik skrajnika rufowego . . Bulkheads -grodzie collision bulkhead Cfront) ddi zderzeniowa (od przodu) k o m o y iaricuchow rmocnienia grodzi collision bulkhead (rear) grddi zderzeniowa (tyl) bulkhead centreline web/ Srodnik wiqzara Srodkowego grodzi (Srodkowa grddi ottom centreline girder/ enny wzdluinik S r o d k o v bulkhead horizontal stiffener/ wzmocnienia poriome grodzi wzdluinik pomieszczenie maszyny ste stern bulkhead . . SHIP'S CONSTRUCTION i .

grodz pozioma.gr6dz silowni .(wzdluzna) grodz boczna -transverse .screen .grodi profilowana (falista) .longitudinal . typu "A" (ogniotnvala) athwartships .centerline .w poprzek statku "B" class division -przegroda ppoz.side . poklad wodoszczelny .gr6dz otaczajqca flange -kolnierz grodziowy . KONSTRUKCJA STATKU Bulkhead .g.grodzie poprzeczne i wzdluine ship's side/ burta statku inner bottom/ dno wewnetrztze double bottom/ dno podwbjne inner bottom/ dno wewnetrzne .ca poszczegolne stosy lub bloki kontenerowe .grodz wytrzymaloiciowa .watertight .central .grodz zderzeniowa .skeletal grodz szkieletowa.poklad grodziowy .grodz olejoszczelna .end . niewodoszczelna .grain -grodz przesypowa.fire-resisting .structural .plane .collision .grodi "A" class division -przegroda ppoz.profilowanej.-grodz skrajnika dziobowego - -- - - -- - - Transverse and longitudinal bulkheads .) door .fire-retarding -god2 opoiniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .grodz skrajnika rufowego .grodi wytrzymaloiciowa .partition . siq wzmocnienia subdivision -podzial grodziowy kadluba - .grodz ladowni .forepeak - - - - - - - - - - horizontal . rozdzielaja.grodi wzdluzna .3. ogniotnvala division -przegroda ogniotnvala .transverse .corrugated .gr6di kolicowa (nadbudowki) .structural .afterpeak .grodz wodoszczelna rough side .divisional . grodi zbozowa .horizontal .grodz plaska (w odroznieniu od corrugated .engine room .grodz poprzecma bulkhead (location) -umiejscowienie grodzi .grodz poprzeczna bulkhead (type) -typ grodzi . lekka .non watertight .g.grodi podzialowa (ppoz.cargo hold . poklad wodoszczelny (na statkach ro-ro) .grodi wzdhzna w plaszczyinie symetrii statku .grodz wzdhzna Srodkowa (centralna) .gr6dz skrajnika -plating -poszycie grodzi stiffener -usztywnienie grodzi .enclosure .grodz pylochronna . na ktorej znajduja. falistej) .g. opozniajqca rozszerzanie siq pozaru bulkhead -grodi -deck .peak .strona grodzi.oil-tight .grodzie poziome.drzwi grodziowe .

pilers deck beam/ pokladnik ramowj I I . SHIP'S CONSTRUCTION \ Engine room compartment -przedzial silowid pillar/ podpora.3.

ladownia izolowana .ladownia -batten cleat -uchwyt potnicy -bulkhead .lata potnicowa.wzdluinik ladowni .zaoblenie (elitpyczne) naroznika .balast wodny w ladowni sparring -potnice spider dog .luk awning -tent lukowy.stanchions wspomik barierki (do ogradzania luku) .zrebnik corner -naroznik -ellipse .comer -naroze luku -- .flush .wqzlowka koncowa zrqbnicy luku ladowni .lower .gniazdo rozpornicy clamping bar -przycisk lukowy cleat .side .potnice ladowni stringer .socket -gniazdo rozpornicy .insulated .zrqbnica -bracket -wqzlowka zrqbnicy luku .-end beam zrqbnica poprzeczna luku .gniazdo potnicy - - - - - - .zrqbnica poprzeczna luku termination bracket ..ladownia chlodzona side ceiling .ladder drabina lukowa .ladownia przeznaczona na ladunki suche ladder .socket .water ballast .fixed .side .polqczenie spawane pokladu i zrqbnicy floor .urzqdzenia do przewozu zboza hatch .davit iurawik lukowy -derrick iurawik lukowy .3. luk ladowni.szalowanie stale plank .flared zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku i polepszenia obsenvacji z diwigu) . na zrqbnicy ladowni) ledge bar . otwor ladowni -beam .spider . zrqbnik lukowy hatch-rest section -ksztaltownik lukowy hatch side coaming -zrqbnica wzdluina luku hatch trunk -szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) hatchway . podloga ladowni .klin lukowy hold (ho) .otwor lukowy -wedge .szalowanie (burt).podpora migdzypokladu (ladowni) .cargo - .grating kratownica (wokol) luku - . brezent -bar .szalowanie burty sparring .main .rozpomica lukowa -bearer -ksztaltownik lukowy carrier .spar -potnice.naroznik otworu ladowni cover -pokrycie luku opening .zrqbnica boczna (wzdluina) -top bar .end .deska podlogi ladowni .zrqbnica lukowa .rounding .ladownia dolna . otwor lukowy .podloga flooring . deska potnicowa cargo hatch .rozpomica lukowa comer .square Swiatlo luku. szczebel (np.gniazdo klina lukowego coaming .plaskownik pod kliny brezentu lukowego -beam . pokrowiec.ladownia glowna pillar .ledge bar zrqbik lukowy .ladownia ceiling .luk ladowni ceiling .cover pokrywa luku .ksztaltownik zrqbnicy luku .zrqbnica gladka grab rod -uchwyt prqtowy.gniazdo wspomika barierki - - -- - - - - - hatch-rest bar -ksztaltownik.grodz ladowni .dry cargo . lata batten .zaokraglenie naroznika deck edge seam . KONSTRUKCJA STATKU Cargo compartments przedzialy ladunkowe batten -potnica -potnica ladunkowa .material ukyty na podlogi grain fittings .drabina do ladowni .szalowanie ladowni .potnica burtowa .szyb luku (przestrzen w e w n a z zrqbnic)..plating (wzmocnione) poszycie naroia luku . szalowanie burt w ladowni coaming .cargo .przycisk brezentu lukowego.refrigerated .

' 3..~> s container row/ $zereg kontenerbw coaming bracket/ - - kadlub statku . SHIP'S CONSTRUCTION weather deck/ poklad otwart.

rank top/ poszycie dna wewnetrznego wzdhiuik pokladowy pbta wzmacniajqca stiffener/ dennik usztywniajqcy heel plate/ pillar structure konstrukcja podpory . KONSTRUKCJA STATKU \ L inner bottom plating.3.

SHIP'S CONSTRUCTION / Cargo compartment przedzial tadunkowy deck platzng/ poszycre pokladu tanker vessel .3. zeczna wzdluzna profilouana .zbiornikowiec wzdluzna plasha grodz pop.

zbiornik o konstrukcji membranowej protection structure/ top and upper section reinforcemen wzmocnienie sekcji wyzszych i gor transversal bulkhe barrier/ uienvot bariera membranowa primary insulation/ izolacja pienvotna secondav membrane barrier/ wtorna bariera membranowa secondary insulatiod izolacja wtorna double bottom/ dno podwoine I I 1 I Gas carrier .3. KONSTRUKCJA STATKU Gas carrier .membrane system tank gazowiec .spherical cantilevered tank gazowiec .wolnonoiny zbiornik sfetyczny weathertight rubber gasket joint/ z uszczelkq gumowq strugoszczelnq strugoszczelne under-deck passageway/ przejicie pod pokladem inner hull/ kadlub wewnetrzny (bariera wt6rna) wspornik drip pan .partial secondary barrier/ wanienka Sciekowa czgiciowo druga bariera / b o u b l e bottom pipe passage/ tunel rurociqgow w dnie podwojnym .

3.vobtowego bottom longitudinal/ nreg wzdluiny dna stepka skrzyniowa wzdluznik dna podwbjnego keel plate/ piyta stepki bottom shell/ poszycie dna / bottom longitudinal/ wreg w d l u i n y dna zewnetrznqo . ladownia sideshell frames bracke wezibwki wregow burtowyvc inner bottom plating/ poszycie dna wewnetr nego I' zbiornik przyoblou poszycie pasa obfow~ego hopper transverse ring web/ wreg rarnowy poprzeczny zbiornika przyobiowego hopper tank slopping plating ~zdluinik posVcia hopper tank slopping plate/ poszycie skosu zbiornika prz. SHIP'S CONSTRUCTION i Cargo compartment (selftrimming bulkcarrier) .przedzial ladunkowy (masowiec ~amotrymujqcy) deck plating/ poszycie pokladu hatch coamingi zrebnica tadou'ni zbiornik szczj~toxy - cargo hold.

re-examination -ponowne sprawdzenie ekspert -ekspert.inspekcja przyspieszona .Masyfikacja (statkbw) acceptable limits .perusal . oglqdziny .external visual .warunek klasy of the ship . atest .automated . biegky experts' commitee -komisja rzeczoznawcow fair wear and tear .extention of .klasa.thickness -pomiary gruboici (np.nadac klasq statkowi classed vessel .zawiesiC klasq (statku). blach) report .3. oglqdzin .statek.counter .przedluzenie (terminu waznoSci) Swiadectwa -full term -Swiadectwo wydane na standardowy okres .proba odbiorcza -trials -proby zdawczo-odbiorcze allowable margins .Swiadectwo inspekcji. dokumentacja urzqdzen file .ocena projektu assesment -ocena assignment of free board -wyznaczanie wolnej burty certificate -certyfikat.expiry of class -wygasniqcie klasy . tnvala society -towarzystwo (tu: klasyfikacyjne) sound vessel .maintenance history dokumentacja historii remontow examination -badanie.klasa automatyzacji . postqpowanie odbiorcze specification .dopuszczalny margines appraisal of design . nadawaC klasq deficiency -niezgodnoSC z wymaganiami documentation -dokumentacja .inspekcja wyrywkowa class . Swiadectwo.inspektor towarzystwa klasyfikacyjnego . wstrzymak klasq .(to) issue .kartoteka (zbior) dokumentacji .kontrola poprawnoSci inspekcji list . kontrola.akceptowalne granice acceptance -przyjqcie. przeglqd.statek w dobrym stanie technicznym standard code of practice -przepisy techniczne survey .lista sprawdzajqca (czynnoSci) .kontrola odbiorcza procedure . KONSTRUKCJA STATKU Classification .raport z pomiaru gruboSci (blach) modification -zmiana (w konstrukcji). urzqdzenia) gauging -pomierzanie.short time Swiadectwo na okres skrocony -of survey . instytucja klasyfikacyjna -approved -umany (zatwierdzony) przez klasyfikatora . ktoremu nadano klasq classification -nadawanie klasy statkom certificate -Swiadectwo (certyfikat) klasy society -towarzystwo klasyfikacyjne (to) classify -klasyfikowat.normalne zuj c i e (np. rzeczoznawca.wydaC Swiadectwo . inspekcja . modyfikacje plans -plany (statku) planned maintenance system (PMS) -system planowania remontow probationary period -okres probny repair -naprawa .dokumentacja wyposaienia.oglqdziny.condition of -warunek utrzymania klasy .random . pojemnoSci statku) .permanent -naprawa ostateczna.suspension of class .inspekcja (statku) dla nadania klasy surveyor .extension of -przedluzenie klasy inspection . odbior inspection . zawiesik Swiadectwo certification -wydanie Swiadectwa checking . grupa class -klasyfikator.inspekcja klasyfikacyjna zachowanie (utrzymanie) -maintenance of klasy note .(to) suspend zawiesiC certyfikat.advanced .pomiar.klasa statku recommendation -zalecenie -requirements -wymagania klasyfikacyjne - - - - --- - - - - - - - - -- - -survey .equipment .expunge the (of a ship) . sprawdzanie.annual . ocena wzrokowa .procedura odbiorcza.zawieszenie klasy -withdrawal of pozbawienie (statku) klasy (przez klasyfikatora) (to) class a vessel . kontrola .sprawdzenie.confirmation of -potwierdzenie klasy .specyfikacja odbiorcza -test . n.inspekcja coroczna - -- - - - -- - - -- - - - - . mierzenie graphic schedule -harmonogram measurement .discontinuance of -zawieszenie klasy .inspekcja.oglqdziny wzrokowe zewnqtrzne . pomierzanie (np.

3. SHIP'S CONSTRUCTION Container cell guide system system prowadnic kontenerowych on deck cell guide system system prowadnic na pokladzie container cell guide grid/ aiurowa konstrukcia vrowadnic kontenerowvch under deck cellguide system system prowadnic pod pokladem .

atest scope of . na pokladzie .inspekcja kadluba na d o h .zawiesiC certyfikat.prowadnice kontenerowe container cell -komora kontenerowa .i.inspekcja kadluba .pokladowe podpory k.overdue .continuous container .inspekcja okresowa -planning .grodzie wzdluzne . proba in operation .hull .kontrola (szczelnoici) lukow ladowni . certyfikat o. ciqgla kadluba . inspekcji .inspekcja zalegla .prowadnice kontenerowe .inspektor maszynowy .data zakonczenia inspekcji .occasional .inspekcja konwencyjna . (statku) na wodzie .procedura inspekcji progressive -przeglqd stopniowy renewal .cela (komora) kontenerowa cellular -komorowy guide .system prowadnic przesuwalnych . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.system prowadnic k.sprawdzanie.on deck system .due .movable system .laying-up . do prowadnic flared coaming -zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku kontenerow) grid -aiurowa konstrukcja stalowa prowadnic oddzielajqca szeregi kontenerow w kolejnych komorach kontenerowca guide -prowadnica (kontenerowa) .damage .skeletal -grodi szkieletowa.cellular .loadline .special (SS) -inspekcja specjalna (co 5 lat) . completion date .statutory .dismantable .. kadluba) (to) survey .i.grodz . przed uwiqzaniem statku .inspekcja poirednia .inspekcja wolnej burty .inspekcja zalegla.removeable cell system .odnowienie (tu: klasy) -report -raport poinspekcyjny.planowanie przeglqdow.(statek) w dobrym stanie - 3. rzeczoznawca . protokol oglqdzin. chlodzonych - ..glowice wprowadzajqce. cz& ladowni wydzielona prowadnicami do zaladunku jednego kontenera .prowadnice k.grodzie poprzeczne service platform -platforma (w sieci prowadnic) do obslugi kontenerow np. cela. usuwalne cell -komora.zakres inspekcji for alterations -przeglqd PO wprowadzonych zmianach .guides - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - .hull .starszy inspektor suspend -zawiesiC a certificate .zakres inspekcji .container . rozdzielajqca poszczegolne stosy lub bloki kontenerow .prowadnica kontenerowa siqgajqce od dna wewn@znego na okreilonqwysokoiC powyzej pokladu otwartego -deck mounted retractable system prowadnic demontowalnych na pokladzie .inspekcja ciqgla maszyn .dokonywak przeglqdu surveyor -inspektor (np.i. demontowalne deflector (plates) .grodz wzdhzna w plaszczyznie symetrii statku longitudinal .pokladowe podpory kontenerowe .inspektor kadlubowy .distributed .intermediate .rzeczoznawca morski . zaplanowana expiry date -data wygainiqcia .in-water . podwodna (np.prowadnica kontenerowa .inspekcja rozlozona (w czasie) .docking . zawiesiC Swiadectwo testing .continuous machinery (CMS) .inspekcja dna -certificate -protokol oglqdzin.extent of the .system prowadnic demontowalnych system .postponed .continuous hull (CHS) .sprawdzac w dzialaniu taut .senior .periodical .transverse .(in) discretion of the w uznaniu inspektora .i. KONSTRUKCJA STATKU - - Container cell guides .inspekcja uszkodzenia . plyty stalowe kielichowo rozchylone.centerline .inspekcja odlozona procedure .system (uklad) prowadnic bulkhead .removable .prowadnica kontenerowa --system -system prowadnic kontenerowych container deck stanchions .przeglqd dorazny of hatch covers .marine . towarzystwa klasyfikacyjnego)..engineer .underwater .bottom .

3. pot.. pilers 1 hatch end beam/ koticouj pokladnik luku gusset plate/ p&ta diame~ztowa vesselfit for carriage of containers on deck statek przystosowany do przewozu kontenero'w na pokladzie hutch covers/ container socket/ niazdo kontenerowe . SHIP'S CONSTRUCTION r Deck construction -konstrukcja pokladu 1 general cargo vessel .statek drobnicowy pillar/ podpora.

weather -poklad pogodowy.poklad do przewozu ladunkow tocznych .deck -wzdluznik pokladowy .upper .box .polpoklad .rejon polqczenia pokladu glownego z burtq stanchion -podpora.half -polpokladnik . poklad wytrzymaloSciowy stringer .(konstrukcja) pokladu beam -pokladnik break .half . pot.accommodation .intermediate -miqdzypokladnik knee -wqzlowka pokladowa -moulding of (deck) -wysokoSC pokkadnika spacing .wheelhouse -poklad namiarowy deck (fittings) . nawigacyjny . rozpornica .osprzpt pokladowy drain (scupper) .poklad gorny .sun deck -poklad sloneczny .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit -wyposazenie pokladowe - - - - - - - - - - - - - - pillar .passenger -poklad pasazerski .mocnica burtowa transom -pawqz rufy .poklad dolny . p.splywnik pokladowy flange -kolnierz pokladowy rurociagu ring -piericien pokladowy -scupper -Sciek pokladowy.awning -poklad spacerowy .linia Srodkowa pokladu erection . KONSTRUKCJA STATKU Deck . odplyw.wytrzymaloSC (konstrukcji pokladu) .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka decking -poszycie pokladu .poklad gorny .flush .osprzqt pokladowy gear .podpora pokladowa.dolny miqdzypoklad . diwigar.wznios pokladu line . otwarty deck (construction) .) poklad namiarowy.shelter .pokladnik wzdluzny .szalunek podpokladowy -height -wysokoSC miqdzypokladu longitudinal .gorny miqdzypoklad watertight wodoszczelny deck -poklad wodoszczelny - - - - - - - - - - - - - - . pilers -plate -plyta poszycia pokladu -plating -poszycie pokladu strength . p. wspornik stringer -wzdluznik . poktad nad sterowkq partners -wzmocnienie mi~dzypokladnikowe platform -platforma.strength . podest sheer .main -poklad glowny machinery .linia wzniosu pokladu shelf .bridge -poklad mostka.dolny poklad .3.wzdluinik pokladnikowy shoulder .uskok pokladu centre line .pokladnik skrzynkowy .promenade -poklad spacerowy .vehicle .poklad nawigacyjny .poklad above deck .poklad mocny.scupper grating .diamond -poszycie pokladu z plyty ryflowanej deckmounted -zamontowany na pokladzie deck line .navigation .car -poklad samochodowy -erection -nadbudowka .wznios pokladu equipment -wyposazenie pokladowe fittings .freeboard -poklad wolnej burty .urzqdzenie pokladowe girder -wzdluinik pokladowy head .plate .upper .poklad mieszkalny .lower .linia pokladu (dla pomiaru wolnej burty) deck location -poloienie pokladu monkey island -(pot.rozstaw pokladnikow bulwark -nadburcie deck -poklad .: szpigat .upper .nad pokladem beam -pokladnik.poklad otwarty .lower .mocnica pokladowa tie plate -wzdluinica pokladowa top hamper -elementy konstrukcji statku wystajqce ponad poklad tweendeck (TD) -miqdzypoklad .poklad gladki .lower .open .poklad ochronny .transverse stiffeners -poprzeczne usztywnienia pokladu .main -poklad glowny .boat -poklad lodziowy .

element noSny bracket -wglowka.scarfing -wczlowka ukoina - - tank side . szcz.wing .wqzl6wka oblowa . wspornica oblowa . oblowego inner bottom longitudinal/ wreg wzdtuzny dna wewnqtrznego (2 I LPLL keel plate/ pbta stepki 1 duct keel/ stepka skrzyniowa outer bottom shell plat~ng/ poszycie dna zewnqtrznego bottom longitudinal/ hopper r a n d wreg w d l u i n y dna zbiornik oblouy zewnetrznego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika oblowego - turn of the bilge .wqzlowka oblowa.wczlowka plyty wachlarzowej . SHIP'S CONSTRUCTION Construction members -elementy konstrukcji bearer -wspornik.margin .wqzlbwka oblowa.tapered -wqzlowka stozkowa -toe .vtouy topside tank longitudinal plating/ poszycie wzdluine zbiornika szczytowego topside tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie uzdluzne Sciany ukoinej zbiornika szczytowego C) 5 : 3 4 6 p g T g e cargo hold .bilge plating/ obto poszycie obla dennego A 1 .transverse section masowiec -przekrdj poprzeczny 2 .taper -wqzl6wka stozkowa .ladownia wreg burtowy wzdluiny side shell/ poszycie b u r y $ 3 . wspornik floor -dennik otwarty . jatch coaming' E d deck longitudinal/ wzdluinik pokladowy deck plating/ r p o s z y c i e pokladu S B wreg ramowy burtowy zb. wspornica carling -kr6tki wzdhznik chime -wzdhinik krawqdziowy crossbar -poprzeczna belka - - - - Bulk carrier .gusset .3.stopa wqzlowki . double bottom tank/ zbiornik dna podwhjnegodouble bottom girded wzdluznik dna podwojnego inner bottom plating/ poszycie dna wewnetrznego center line/ linia svmetrii side shell frames bracket/ wez/owki wregow burtowych hopper tank sloping plate/ poszycie skosu zbiornika obtowego hopper tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie wzdluzne iciany skoinej zb. podpora. podpora.

mocnica pokladowa .wreg podwojny .longitudinal .round - .intermediate -migdzywreg . tylnica .3.tunnel . duze pokrywy) strut .cokol poprzeczny . odlegloici (np. zan poprzecznych -racking -usztywnienie poprzeczne web .kqtnica longitudinal -wzdluzny. uklad wiqzan kadluba .centre -wzdluznik Srodkowy . plyta wgl6wki .intercostal -wzdluznik przerywany .wzdluznik usztywniajqcy (np.cokol .owrqzenie.thwart .flanged .web . pokladu) Srodkowego rzqdu .sloping-outward -wreg rozwarty .: skalops siding .dagger -wqzlowka skoSna .wreg rozwarty .wzdluinik burtowy .bevelled -wreg rozchylony . wzdluinik .carling .Srodnik wzdluznika. uklad wreg poprzecznych girder -wzdluznik. wregu wzmocnionego bulkhead .wreg wysoki face plate -polka wregu ramowego .flaring . wzmocniony przeciwwregiem . element konstrukcji statku) stiffener -usztywnienie .upper .longitudinal -wreg wzdluzny .wzdluznica pokladowa members -wzdluzne elementy konstrukcji section -przekroj wzdluzny .transverse .wzdluznik boczny internal members -elementy wewnqtrzne knee -wgzlowka .web -wzdluznik ramowy strongback .deck .common -zasadniczy odstqp wregowy standing bevel -rozchylenie wregu stiffened -usztywniony.wreg pehy .pilar.longitudinal .usztywnienie wzdluzne side .otwor Sciekowy.lower . pot.transverse -usztywnienie poprzecme stiffening -usztywnienie stool .podpora (np.dennik frame -wreg .side .V-shaped .side -wzdluznik burtowy .U-shaped -wreg w ksztalcie U .stem -wreg rufowy.middle line .side .wqzlowka wzdluznika krotkiego .shell . KONSTRUKCJA STATKU floor .w~zlowka zagieta .transverse .wreg dziobowy -bracket -wczlowka wregu . podpora .strona (np.deep .przekroj poprzeczny stool .solid .podpora rurowa - - -podpora bocznego rzqdu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reinforcement -wzmocnienie scalloping -polokrqgle wyciqcie (w elemencie konstrukcji) scallops . pokladowa przy paweiy . podtrzymywak supporting structure .wzdluznik poszycia burt .lodging -wqlowka pozioma -plate -wczlowka.quarter -w.transverse -wreg poprzeczny . slup.wzdluznik burtowy . migdzy wregami) . diwigar .main .wreg tunelu .bow . rozporka support -podpora (to) support -podpierak.podpora peha solid .wspornik.owrezenie wzdluzne .konstrukcja noSna transom -pawqz beam -pokladnik poprzeczny rufy frame -wreg poprzecznikowy transverse -poprzeczny -numeral -wskainik (klasyfikacyjny) dla wia.grodz poprzeczna frame -wreg ramowy stringer -wzdluznik wzmocniony.wreg ramowy framing . na ktorej znajdujq sig usztywnienia .cokol poprzeczny .gorny cokol strengthening -wzmocnienie stringer -wzdluznik plate .wreg glowny . ramowy section .szerokoik wregu of a frame ..web -wzdluznik ramowy pillar .midship -wreg glowny -reverse -w.dolny cokol . grodzi).wreg w ksztalcie V .quarter - - - .owrgzenie poprzecme.hanging -wczlowka podwieszona .transverse frame -wreg ramowy poprzeczny - - - - - - - - - - - - .sideshell -wreg burtowy .side shell .podpora peha tubular .szerokoSk styku wregu do burty spacing -rozstaw. wzmocniony (np. rozstawienie.rider .

coils/ system grzania zbiornikdw .. bottoln coil/ weiownica denna - coil section/ sekcja wezownicy weiownica grzewcza coil loop/ petla weiownicy .w&ownice 1 I .rurociqgi n a p r o ~ u ~ t o w c u tank heating system . SHIP'S CONSTRUCTION f- Pipelines of a product carrier -rurociqgi na produktowcu overboard discharge/ zqwdr zrzutowy / tank cleaning heater/podgrzewacz wody do mycia Iadowni Pipelines in a product carrier .- -. .3.

branch .return bend .short nipple .long .magistrala (np.wqzownica denna grid .union .manifold.zaSlepka rury -tee .podpora (wspomik) rurociqgu -bend .rura .rurociqgi balastowe ballast suction pipe -rurociqg balastowy ssqCY .magistrala zqzowa drain .trojnik .proba szczelnoSci (to) leak -przeciekak leakage -nieszczelnoSC.seamless -rura bez szwu .square head plug . system osuszania filling connection . lqczqca poprzecznie ssawy zbiornikow danej sekcji) .zlqczka pipe .mufka . kryza flanged joint -polqczenie kohierzowe leak -nieszczelnoSC.heating -wqzownica grzewcza .sounding .otwor Sciekowy -pipe . syfon valve -zawor Sciekowy.linia spadowa main .kohierz .cross czwornik rurowy .suction .rura spustowa plug . przeciek detector -wykrywacz szczelin.sieC rurociqgow knee piece .luk rury w ksztalcie U .bottom .zwqzka rurowa reducing tee .glowny (np.czwornik z redukcjq reducing socket .glowny zaw6r odcinajqcy.korek spustowy pump .rura ze stali nierdzewnej .system resztkujqcy -trap -zamknigcie wodne.drop . izolacja rury .system rurociqgow.Srednica . przeciekanie line .luk rurociqgu cap . do ktorej podlqcza siq weze giqtkie lub ramiona --valve .hexagon bushing - coil -wqzownica .pompa resztkujqca -system .stainless steel .rura ssqca pipeline (line) -rurociqg crossovers -poprzeczne rozgalqzienia rurociqgu od gl6wnej linii ladunkowej lub resztkowej flange . koncowka kohierzowa rurociqgu statkowego.rura sondazowa .Pipes and pipings rury i rurociqgi ballast line .covering otulina rury.polqczenia (np.kolnierz.zailepka - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - .linia (rurociqg) .sieC wqzownic .skrzynia zaworowa.linia rurociqgu poprzeczna dead head of a pipe . KONSTRUKCJA STATKU k rury .reducer . instalacja rurociqgowa .coil wqiownica . zawor rozgalqzny.zailepiona kolicowka rury drain -rurociqg Sciekowy -bolt .mufka z redukcjq .cross-over linia poprzeczna.filling -rurociqg napelniajqcy. kohierzowe) rurociqgu manifold .kurek spustowy -hole . znajdujqcy siq najblizej kohierza rurociqgu.kohierz rury grid .kohierz. zawor) main .korek z lbem do klucza kwadratowego stanchion -wspornik rurowy stopper .kolanko (rury) . polqczenie kolnierzowe (rurociqgu) -joints .zlqczka wkrqtna dluga .glowny rurociqg z ~ z o w y manifold .zwqzka szeiciokqtna nipple .elbow -h 3.rura z odgalqzieniem .zlqczka wkrqtna krotka socket . zawor spustowy drainage -drenaz. nieszczelnoSci -proof test .kolnierz rurociqgu. rurociqgowa) -bilge line .przylqcze do napelniania (zbiornika) flange .trojnik z redukcjq -reducing crosses .korek spustowy cock . rurociqg lqcznikowy (linia sekcyjna.overdeck -rurociqg pokiadowy pipes -rurociqg in line -rury w ukladzie rzqdowym piping (system) .diameter .flange . pierScien crossover line .wall -wqiownica Scienna collar . rurociqg rozgalgiony pipe -rura -bearer . wlewowy flange . do ktorego przymocowuje siq wqze lub ramiona przeiadunkowe .

SHIP'S CONSTRUCTION .3.

wqzlowa .deck -poszycie pokladu .polqczenie czolowe -plating -poszycie gladkie (burt) interlock of steel sheet piling .wysokoSC ssania pipe -rura ssawna trap . KONSTRUKCJA STATKU plug -korek zabezpieczajqcy przed wyciekiem lub drenujqcy rurociqg pressure/vacum valve (PNvalve) -zawor ciSnieniowo-prozniowy saddle -podpora.poszycie kadluba strake .corrugated . odplyw -grating .gusset -plyta wachlarzowa.pas.rura Scieku pokladowego sea chest .3.szyb.sheer -plyta mocnicy burtowej - - - flush -plaskie.pipe . system rurociqgow. plyt poszycia) partition -przegroda.side . czoIowa .zaSlepka rury tubing . Scianka dzialowa plate -plyta. pasmo.rura ze stali nierdzewnej -piping .kratka Sciekowa -hole .topside .wygubione pasy poszycia doubler -nakladka edge -krawqdi .skrzynia denna. glowny kana1 .doubling -plyta zdwajajqca.drop .landing .Scianka szczelna margine angle -kqtownik plyty krawqdziowej overlap -zakladka. zachodzenie na siebie (np. pofaldowana .zamkniqcie wodne (syfon) trunk .polqczenie (Scianki dzialowej) na zamek interlocking sheeting . wpuszczone -joint . rombowa .flanged . loze clip -uchwyt rury scupper . p. kingstonowa stainless steel .cable .kadlub expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia longitudinal .sheer -plyta mocnicy burtowej plating -poszycie burtowe . pas poszycia kadluba .zaSlepka rury stopper .szyb rurociagowy tube .blacha pokladowa ryflowana diminishing plank . rurociqgi tubing -ukladanie rurociqgow vent line -rurociqg odgazowujqcy - - - - - - Plates and plating .sieC rur. naspawana na inng nakladka edge -krawqdz plyty . Sciek.szyb kablowy .blacha falista.wzdluznica burtowa plating .obrzeie sheeting -poszycie sheet line .plyta zagiqta .otwor Sciekowy -pipe .linia krawqdzi plyt poszycia shell .checkered -plyta stalowa ryflowana .zakladka stykowa face .chock -plyta przy przewloce .poszycie burt .intercostal -plyta przerywana .blachy i poszycie cast .poszycie dziobu .strona (powierzchnia) zewnqtrzna.plyta diamentowa. blacha .flanged .splywnik.powierzchnia wewnqtrzna pasa transverse -poprzeczny - - - - - - - - - - - - - - - - - .apron -nadburcie w cz&i dziobowej bilge -plyta oblowa .pas blach poszycia (kadluba) .rurociqg ze stali nierdzewnej standpipe -hydrant. rura wznoina staple angle -kolnierz z kqtownika striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowri) suction .krotki pas ( poszycia) .cable clench -plyta do mocowania ogniwa koncowego w komorze lancuchowej .diamond . rurka plug .collar -plyta kolnierzowa .rura. magistrala.tank top -poszycie dna wewnqtrznego rim .bottom .stal nierdzewna -pipe .zeliwo chrome plated -chromowane billboard -poduszka kotwiczna decking -poszycie pokladu diamond decking .zamek stalowej Scianki szczelnej interlocking joint .odlewany iron .ssanie -head . szpigat.pas poszycia pod mocnicq of plating .pas poszycia (ponizej mocnicy burtowej) surface internal .krawqdi zagiqta end lap .poszycie dna -bow . p.

tjdnica statku propeller arch/ luk n a d i r u b o ~ y rudder plate/ pietwa steru rudder carrier/ ioiysko noine steru forefoot/ stopa tylnicy i I " propeller aperture/ okno Srubowe pzasta walu Srubowego propeller port/ ramq Sruboue .rufa statku i ster stern frame/ trzon steru rudder blade~-l plewa steru A)\ i > propeller shafi/ wal Srubowy 7--I stern frame . SHIP'S CONSTRUCTION I I Ship 's stern and rudder .3.

oslona Sruby -post .ster jednoplytowy .glowica trzonu sterowego stuffing box dlawica trzonu sterowego screw aperture .plyta wzmacniajqca przejicie trzonu sterowego (przez kadlub) rudder .ster area -pole.okno Srubowe w tylnicy arch .loiysko noSne stem casing .ster niezr6wnowazony .ster Lurssena .lifting .ster dwupletwowy .3.underhung .bow .rama Srubowa (tylnicy) relative rudder area .zrownowazenie stem -bearing .single-plate .ster -balance .ster podwieszany rudder stock -trzon sterowy bearing .koker trzonu sterowego upper stock .ucho trzonu steru frame .Sruba napedowa -aperture .loiysko .unbalanced .locking -bearing - .ster polzr6wnowazony . KONSTRUKCJA STATKU Rudder .ster Flettnera .ster Oertza .span of the -wysokoSC stem.Oertz .fully balanced ster calkowicie zrownowaiony .ster tandem .trzon sterowy stops .ballanced .wzglqdna powierzchnia stem rudder (type) .koker trzonu sterowego chock .tandem .biplane .semi-balanced .ster wypornoSciowy.ster jednoplytowy .ogranicznik sektora (wychylenia) stem carrier bearing .gmszka Costy (na pletwie stem) diaper plate .streamlined . rozpiqtoSC s. .sworzen - - - - - - -- - - - - - - - - - ---- - closed aperture/rufa z oknem clearwater/rufa z oknem s'rubouym zamknietym Srubowym omartym I I cu&ay stern/ rufa podcieta .simplex .okno Srubowe (w tylnicy) screw clearance -przeswit Sruby (napqdowej) steering gear -maszyna sterowa steering resistance .czop noSny steru .glowica trzonu sterowego pintle . powierzchnia .czop noSny stem Costa bulb .koker trzonu sterowego tube .wspolczynnik zrownowazenia stem back post -ramie sterowe (tylnicy) balance ratio .partially underhang .glowica trzonu sterowego yoke -jarzmo steru rudder post -ramie sterowe stoppers -wystqpy oporowe trzonu stem heel brace .wystqpy oporowe trzonu sterowego -trunk .center-plate .hinged .loiysko trzona sterowego blade -pletwa stem bottom pintle .loj s k o trzonu sterowego head .ster zrownowazony .balance ratio .ster zawiasowy .rama pletwy stem gudgeon .stopien zrownowazenia bottom pintle .otwor w trzonie sterowym stock .Flettner .gniazdo czopa sterowego -hangings -zawieszenie stem -head .czop stem -port .equipoise .ster dziobowy bracket .okucie piety stem horseshoe plate -wzmocnienie przejicia trzonu sterowego pintle .ster zrownowazony .opor sterowania stern frame -tylnica .zlqcze sterowe -eye . ster opwowy .czop loiyska stem -- - -- sworznia stem zamkowy (stem) propeller .ster .ster czeSciowo podwieszony .luk nadimbowy frame -rama Srubowa guard .ster prosty .ogranicznik sektora sterowego coupling .

tylnica.linia rufy stern tube -pochwa walu Srubowego -bearing .rufowa cz@ statku czenie maszyny ste steering gear/ maszyna sterowa $owica trzonu ste er brackel ik walu 'ego .na rufie.chock przewloka mfowa . tylnica statku wieloirubowego stern -rufa.rufa plaska .fantail -rufa eliptyczna . rufowa czqSC kadluba -bush -loiysko walu Srubowego.frame tylnica .3.gland -dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego (types of) stern -typy rufy .dolna plyta kosza rufowego peak .---- - - Stem .lozysko walu Srubowego strips .loiysko walu Srubowego . stewa tylna profile .tunnel .rufowa kluza kotwiczna -post .apple .skrajnik -bulkhead .gland -dlawik pochwy walu (Srubowego) .rufowa cz@C statku A-bracket -wspornik walu Srubowego aft . na samej mfie after perpendicular -pion rufowy after run .rufa tunelowa .square .grodi skrajnika frame -w r a skrajnika spectacle frame -tylnica krzyzowa.rufa pelna .rufa okrala .hawsepipe rufowa kluza kotwiczna - - -pipe .zwqzenie ladowni rufowej afterpeak bulkhead -grodz skrajnika rufowego buttock -nawis rufowy deck transom -pawqz rufy hollow pilar -wspornik rufowy oxter plate .listwy lozyska walu Srubowego bushing .counter .rufa z nawisem .round . SHIP'S CONSTRUCTION Stern . pochwa walu Srubowego . w czqSci rufowej after body -rufowa czeSC kadluba after deck -poklad rufowy after frame -wreg promieniowy after hatch -rufowy luk ladunkowy aftermost -najbardziej wysuniqty ku rufie.

collision bulkhead/ grodi zderzeniowa-' . trunk connecting topside tank and hopper tank/ szyb lqczqcy zbiornik szczytouy i przyoblouy inner bottom/ *-collision bulkhead/ grodz zderzeniowa ./+shell plating/ poszycie piyta czolowa side frame/ side shell/ cross section/ przekroj pionowy perspective view/ stringer in forepeak tank/ wzdluznik skrajnika dziob.

SHIP'S CONSTRUCTION Tanks arrangement uklad zbiornikdw forepeak/ skrajnik d z i o b o ~ y .3.

popluczyn itd.3.zbiornik oleju zuiytego expansion tank -zbiornik nadmiarowy (gas) tank . ladunkowe przeznaczone rowniez do przewozu balastu wodnego .zb.zbiornik Sciekowy . przedzial pusty z dostqpem (w odroznieniu od void space) coil -wqzownica .sanitary .clean .self-supporting .pot. zbiornik balastu wodnego cargo tank .heating -wqzownica systemu grzewczego coiled .zbiornik kontrolny.zbiornik osadowy .zbiornik dolny .flume typ zb.zbiornik podpokladowy . systemu kompensacji przechylow (wywolanych operacjami przeladunkowymi) .overflow .anti-rolling -zb.interbarrier space -przestrzen pomiqdzy barierami zbiornikow gazu skroplonego na gaZOWCU -- --- -- --- -- - - -- - - - - - - - - - - - barier -druga bariera (druga przegroda bezpieczenstwa wok01 zbiornika gazu skroplonego na gazowcu) .lower .finned -wqzownica ozebrowana grid .drain -zbiornik Sciekowy.zbiornik gazu . szczytowy i oblowy .bilge hopper .sewage .waste oil . cofferdam .afterpeak .daily service . przeciwprzechylowy . systemu przeciwprzechy~owego.activated anti-rolling . balastowe trymujqce -water--zbiornik wody balastowej.zb.zbiornik oblowy . zbiornik przelewowy .szyb lqczqcy zb.koferdam.zbiornik samonoiny .segregated -balast wydzielony (przewozony w zbiornikach przeznaczonych tylko do balastu) .zbiornik Srodkowy .: zb.fuel .zbiornik paliwowy . przeciwprzechylowy tank (localisation) -(lokalizacja) zbiornika .passive anti-rolling .zbiornik Srodkowy . stabilizacyjnych .zb.zbiorniki air escape -odpowietrzenie air hole -otwor odpowietrzajqcy ballast tank -balast .lub oil sump . obiegu zamkniqtego wqzownica systemu chlodzqcego -cooling .sludge .aktywny zbiornik stabilizacyjny .zbiornik burtowy zb. Sciekow sanitarnych . szczytowy.zbiorniki podpokladowe na starych typach zbiornikowcow (stabilizing) tank -zbiornik stabilizacyjny .deep .(zbiornik) wyposazony w wqzownice (engine room) tank -zbiornik w silowni .semi-membrane zbiornik typu semi-membranowego dome .panel (siek) wgzownic w zbiorniku .closed system -w. tadunku plynnego na zbiornikowcach zb. przeciekowy . skrajnika dziobowego . olejowy (Sciekowy) .zbiornik skrajnika .observation .wing .service .zbiornik glqboki .tabliczka informacyjna (na sondach) summer tank. na pozosta-slop 1oSci ladunku. szlamu i odpadow olejowych .zbiornik dna podwojnego .peak .side .forepeak .settling .antiheeling .zb.dedicated -zb.zbiornik ladunkowy .zb.double bottom .zbiornik boczny .zbiornik balastu czystego .liquid . podpokladowy -topside .centre .expansion -zbiornik ekspansyjny ladunku .slop . KONSTRUKCJA STATKU Tanks .trimming .zbiornik rozchodowy .central .heating line -rurocirlg grzewczy zbiornika independent tank -zbiornik niezalezny main tank -zbiornik glowny name plate .hopper .zbiornik oblowy -layout -rozklad (rozmieszczenie) zbiomikow .peak .ballast trunk .bunker .zbiornik szlamu olejowego .upper . zbiornik Sciekow sanitarnych scupper drain .zb.zbiornik paliwa .zb.zbiornik przelewowy . kompensujqcy przechyl .underdeck .skrajnik rufowy .secondary - -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- .zbiornik rozchodowy .bierny zb.zbiornik gorny .zbiornik grzany coil -wgzownica grzewcza zbiornika .zbiornik wody sanitarnej.skrajnik . zb.heeling .kopula zbiornika do przewozu gazow skroplonych heated tank . zb.

stainless steel .filler -wlew zbiornika sounding pipe (tube) .docking plug .zbiornik wody pitnej - --- -- -- .zbiornik rozchodowy . nadmiarowy (ekspansyjny) opadowy overflow .dry .domestic . paliwa lekkiego. oleju smarowego tank (construction) -konstrukcja zbiornika .spherical skirt .lubricating oil .fundament zb.escape vent .rura odpowietrzenia zb. ladunku plynnego .bleeder . ze stali nierdzewnej -top .zb.zb.diesel oil . zapasowy settling .3. kulistego .luczek nadmiarowy (ekspansyjny).zbiornik przelewowy .spherical .zbiornik . paliwa ciqzkiego .poszycie nachylonej plaszczyzny zbiornika oblowego . zb.reserve - - -.sloping plating .expansion hatch .potable .zbiornik zapasowy - - -- - - - - - tank (fitings) -wyposazenie zbiornika .zbiomik - - - . SHIP'S CONSTRUCTION schodnia tank .striking plate -plytka ochronna pod rurqsondazowq water tank -zbiomik wody .korek spustowy w zbiorniku balastowym .dno wewnqtrzne -wash plate -plyta przelewowa (w zbiorniku) tank ..zbiornik osadowy storage .gravity . .expansion trunk .zb. zb.korek spustowy (w dnie statku) .zbiornik balastowy . rezenvowy.szyb nadmiarowy lid -pokrywa luku zb.zbiornik suchy - -expansion .zb.odpowietrznik .zbiornik wody slodkiej -feed zbiornik wody zasilajqcej -fresh--zbiomik wody slodkiej . oleju napedowego .daily service .zbiornik kulisty .air-escape pipe .zb.membrane zbiomik typu membranowego .zb.zbiornik -ballast .rura sondazowa . zbiornik nadmiarowy .heavy oil .

detale konstrukcyjne topside tank cross section przekrbj zbiornika szcqtowego topside tank sloping p poszycie zbiornika szczyt open deck plating/ poszycie pokladu ohartego I manhole/ wlaz.construction details zbiornik szczytowy i oblowy .' . side shell/ ladder/ poszycie burg drabina bulkhead/ grodi .zdluinik p o k l a d o ~ topside tank sloping plating longitudinal/ wzdlu2nik poszycia zbiornika szczytou1ego - 7c- hopper tank zblornik przyoblowy hnnnor ." """' tnnG vlllnino nlnto/ r""y5:' " pos. KONSTRUKCJA STATKU Top side tank and hopper tank .3.jcie zbiornika oblou'ego hopper tank slopping plating longitudinal/ wzdluznik poszycia skosu zbiornika obiowego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika obiowego bottom longitudinal/ uzdluznik denny uzdluinik poszycia hurt entrance in topside tank wejs'cie do zbiornika szcq$owego ladder/ slde shell/ poszycie burg drabina side longitudinal/ w. przelaz deck longitudinal/ w.""" ".zdluznik b u r t p y .

izolacja z kanakami wentylacyjnymi ventilating fan -wywietrznik ventilator -wentylator.otwor wejiciowy casing .venting -kanal wentylacyjny -ventilation -kanal (szyb) wentylacyjny tunnel -tune1 (walu Srubowego.expansion .studzienka w tunelu vent -odpowietrznik.pipe .hatch . przewod -exhaust dukt (przewod wentylacji wyciqgowej) .szyb.szyb - - - - - - - . reces tunelu (walu Srubowego) .szyb kominowy mark -znak armatorski na kominie.podloga tunelu -recess -wnqka tunelu.funnel . logo gastight -gazoszczelny stack .szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) .smoke -komin trunk .obudowa.3.szyby i tunele access .tilling .cable - - - - -- - - - - kablowy obudowany .szyb oiwietleniowy.szyb wentylacyjny .shaft .komin dolny(odcinek pod pokladem) .dostqp hole .underdeck . szyb .szyb do napelniania . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora -turning gear -mechanizm obracajqcynawiewnik vertical -pionowy .rudder .closed-in - .tunel (walu Srubowego) .wyjicie awaryjne z tunelu platform .ventilation -przewod wentylacyjny dust-proof -pyloodporny dusttight -pyloszczelny exhaust (fan) -wentylator wyciqgowy exhauster -wentylator wyciqgowy fan -wentylator funnel -komin cap -kryza kominowa casing .connecting . gkowny kanal .szyb nadmiarowy .szyb lqczqcy deck -poklad skrzyniowy . oslona. rurocigowy) . szyb Swietlika closed-in space -przestrzen zamkniqta closed-in trunk .szyb rurociqgowy .komin . otwor wentylacyjny ventilated insulation . wywietrznik.air -kanal (dukt) wentylacyjny .air .lower .light .szyb kominowy .tune1 podpokladowy -well . magistrala.szyb obudowany duct -kanal.szyb - - - - .szyb trzonu sterowego .bottom -tune1 w dnie podwojnym escape . SHIP'S CONSTRUCTION Trunks and tunnels .

nadbudowka i maszty . Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Superstructure and masts . Means of access .otwory i ich zamkniqcia 9.liny 6.4.kotwica i lancuch kotwiczny 2. Ropes .urzqdzenia cumownicze 3. Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ladders and gangways . Opennings and covers .wyposaienie statku 1.trapy i schodnie 10.urzqdzenia dostqpu 8. Anchor and anchor chain . Ship's equipment . Mooring equipment . Deck fittings -element-wyposaienia pokladu 11.

kotwicy r anchor stock/ poprzeczka kotwicy anchor shankl trzon kotwicy 1 anchor arm tapa kotwicy pieta kotwicy sworzeli kotwiczny anchor crown/ pieta kotwicj Spek anchor/ kotwica Speka Danforth anchor/ kotwica Danfortha D'Hone special anchor/ kotwica specjalna DrHone'a Stoke's anchor/ kotwica Stokes'a . SHIP'S EQUIPMENT Anchors stockless Hall anchorkotwica .4.kotwice Qpu Halla bez poprzeczki rl Admiralty anchor kotwica admiralicji anchor s h a d e / szakla kotwiczna 1 rchor arm/ y a kotwicy anchor arm/ tapa .

shackle of the .double fluked .k.patent .swinging fluke -kotwica patentowa . WYPOSAZENIE STATKOWE Anchor and anchor chain kotwica i lancuch kotwiczny anchor -kotwica and chain certificate .ogniwa lancucha pomigdzy kotwicq a pienvszym przgslem poirednim .kotwica patentowa . kotwica talerzowa .swinging moorings .kotwica rufowa .rozporka ogniwa lancuchowego .riding -lancuch lqczqcy beczkq cumowniczq z obciqznikiem .sprzqt kotwiczny -ball -mak kotwiczny.czgSC przednia lancucha . (skladana) nut .stem .szpilka szakli lancucha kotwicznego spur -wystgp zaczepowy k.kotwica dziobnicowa .szakla.stoodless link .Martin's .stocked .poprzeczka k.Srednica lancucha forerunner .kotwica martwa .blind -pokrywa kluzy kotwicmej .czqSC ramienia pod lapq kotwicy crown -pigta (kotwicy) .trzon kotwicy -bill -pazur kotwicy -blade .nipped -zalamany lancuch kotwiczny stud .szakla krqtlikowa (chain) link -ogniwo (lancucha) -bending shackle -szakla koncowa (lancucha kotwicznego) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .lina kotwiczna light .diameter of .lancuch o krotkich ogniwach .(to) range -rozcirlgak lancuch (kotwiczny) na pokladzie . patentowej stock -poprzeczka trzonu kotwicy anchor (gear) .lancuch bezrozporkowy outboard shot .oznakowanie (przgsel) lancucha kotwicznego .stream -lancuch kotwicy rufowej . z ruchomymi lapami . kula kotwicma bell -dzwon kotwiczny buoy -plawka kotwiczna davit -iurawik kotwiczny -hook -hak (do ukladania lancucha kotwicznego w komorze) line .drift -kotwica plywajqca.anchor shackle -przqslo lancucha kotwicznego -bitter end -koniec lancucha kotwicznego (w komorze kotwicznej) .Swiatlo kotwiczne anchor (type) .kotwica prqdowa .kotwica Danfortha .kotwica admiralicji - - - - - - - - - - - - - - - stockless -kotwica patentowa stream . dryfiotwa .length of . przgslo lancucha kotwicznego shot -przqslo lancucha kotwicznego slipping arrangement .martwa kotwica .stem .mooring .ogniwo lancuchowe .lugless .kotwica grzybowa.close link .half -pokrywa kluzy kotwicznej skladajqca siq z dwoch czgSci .otwor w koncu trzona kotwicy (do zakladania szakli) fluke -lapa kotwicy folding stock .housing .szakla kotwicy shaft -trzon kotwicy shank -trzon kotwicy shoe -poduszka lapy kotwicy spile pin .lancuch o ogniwach bez poprzeczek chain -lancuch (tu: kotwiczny) .Danforth .malniak lancucha kotwicmego span .galka na poprzeczce kotwicy -palm -lapa kotwicy -pea -pazur kotwicy -peak -pazur kotwicy shackle .riding -pokrywa kluzy kotwicznej (zlozona z dwoch polbwek) cable -lancuch kotwiczny lifter -kolo lancuchowe (wcirlgarki) markings .kotwica patentowa .(typ) kotwicy .martwa kotwica pojedyncza (beczki cumowniczej) buckler -zasuwa kluzy kotwicznej .mooring block .dhgoSC lancucha link .przqslo .kotwica Martina .Swiadectwo kotwic i lancuchow arm -ramie kotwicy beam .eye of an .stud-link -lancuch z ogniw rozporkowych swivel -krqtlik swivel hook -hak krgtlikowy swivel piece shackle .4.mushroom .

5. Windlass foundation/ fun"dament w. anchor pipe/ kluza kotwtczna. 19. Anchor shank/ trzon kotwicy . wciqgarka lalicuchowa. Doubler/ nakladka. ~ i n d l a s swinda ko&iczj nu. Bolster/ kolnierz pokladowy. studded link. 24. chain stopper fd&dation/ per z a p a d k o ~ yl & . Cable lifter/orzech windy. komora laricuchou~a. Anchor shackle/ szakla kohviczria. Chain locker/ . 20. 22. Stud link. Pin/prze&czka. Chain stouuer/ sto9.Devil's claw/ sstosr razurowv. Studless link/ ogniwo bez rozporki. 16.4. 23. 13. Anchor chain. 2. Kenter joining shackle/ ogniwo Kentera. a& fundament storera kuicucha. 17. Hawse pipe. Pear shackle/ szakla gruszkowa. Spurling pipe/kluza la+ cuchowa.lO. kotwicznej. 21. 18.indi. 6. 11. common link/ ogniwo rozporv kowe. anchor cable/ lancuch k o ~ i c z n y 3. SHIP'S EQUIPMENT anchor chain arrangement rozmieszczenie laricucha kotwicznego I. 8. 12. Swivel shackle/ krqtlik lancucha. Collision bulkhead/ grodi zderzeniowa Securing anchor to zamocowanie kotwicy do lancucha 15. "DM p e anchor shackle/ szakla laricuchowa q p u "D". 7. Deck plate/ poszycie poktadu.4.

stud .detachable Kenter -rozkladane (demontowalne) ogniwo Kentera .ogniwo patentowe (lancucha) .screw controller .) .lead pellet .pokrowiec na otwor kluzy kotwicznej cover -pokrywa kluzy kotwicznej flap -pokrywa kluzy kotwicznej -pipe .szakla lqcznikowa (lancucha kotwicznego.stoper pazurowy .long end .Kenter . WYPOSAZENIE STATKOWE common .riding chock . .lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych holding power . manhole -wlaz komory lancuchowej chain pipe -kluza lancuchowa bed -poduszka kotwiczna cover -pokrywa kluzy lancuchowej pocket .cable lifter .chain hoist -wcirlgnik lancuchowy claw clutch .kluza kotwiczna rope .Kenter joining .brake .stoper pazurowy lancucha .sprzeglo .przegroda komory lancuchowej -clench .stoper zapadkowy lever controller .enlarged ogniwo lancuchowe duie (przedostatnie w przqile) .szakla mocujqca lancuch w komorze kotwicznej spurling pipe -kluza lahcuchowa windlass -winda kotwiczna -band brake -hamulec taimowy -bed -loze windy kotwicznej.Hartford szakla Hatforda (do zamocowania lancucha kotwicznego do beczki) -joiner .riding pawl .stoper lancucha kotwicznego .long stud .korek olowiany (zabezpieczajqcy szpilkq ogniwa Kentera w lancuchu kotwicmym) .stud .lqcznik .stoper lancucha kotwicznego .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .stoper szczgkowy (lancucha kotwicznego) hawse .mfowa kluza kotwiczna stern pipe -rufowa kluza kotwiczna (chain) stopper -hamulec (lancuchowy).cable . lqcznik Kentera .ogniwo (lancucha kotwicznego) z rozporkq chain locker -komora lancuchowa bulkhead .chain locker . szakla Kentera .szakla .riding .riding slip .hamulec .chain claw .stoper bezpieczenstwa (w komorze lancuchowej) .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .ogniwo zwykle (lancucha kotwicznego) .devil 's claw .orzech bqbna windy kotwicznej .stoper lancuchowy . lqczqca przqsla) -joining .sila trzymania (kotwicy) --power -wysoka sila trzymania (kotwicy) shackle . .end shackle .rozporka ogniwa lancucha .stoper lancucha kotwicznego Blake'a .lqcznik Kentera.szakla lqczqca przqsla .kratownica (greting) komory 1.sprzeglo klowe claw coupling .pear .wnqka kluzy kotwicznej stern hawse pipe .szakla lqczqca Kentera .czqSC dziobu zawierajqca kluzy kotwicme -bag .lug .bqben lancuchowy windy k.sworzen mocujqcy ostatnie ogniwo lancucha w komorze kotwicznej floor -podloga komory lancuchowej grating .chain grab . .stoper kotwicy - - - - -- - - - - - - -- ------- - - Le Hoff . stoPer .4.patent .open -ogniwo koncowe (lancucha kotwicznego) .Blake slip .szakla koncowa lancucha k.ogniwo gmszkowe stay pin .deck .ogniwo patentowe.zapadka stopera lancucha kotwicznego .connecting .rozporka ogniwa lancucha k.housing .stoper lancucha kotwicznego .lugless .ogniwo koncowe przqsla (lancucha kotwicznego) .k.stoper mimoirodowy (lancucha kotwicznego) .sprzeglo klowe clutch . .cable holder -bqben lancuchowy (windy k.friction brake -hamulec cierny (taimowy) - - - - - -- - - .intermediate .end . fundament w.ogniwo poirednie (przedostatnie ogniwo z rozporkq w przqSle) .rozporka ogniwa lancucha kotwicznego .

Hawse pipe/ kluza kohviczna. 12.Main drck/poklad glowny. 5. Bolster/ kolnierz pokladouy. 8. Starboard anchor/ kohvica prawa. 7. Windlass/ winda kotwiczna. SHIP'S EQUIPMENT \ I. I6. Forecastle decWpoklad dziobowki. 17. wciqgarka laricuchowa. . 13. Chain slipping arrangement/ malniak lancucha kotwicznego. Doubler/ nakladka. cable locker/ komora iaricuchowa. 2. 10. Bitter end/ koricowka lancucha. Anchor chain.l8. anchor cable/ iancuch kohviczny.4. Chain locker floor/ podloga k o m o g ~ lancuchowej. 9. 4. 3.frame/ wzmocniony wreg skrajnika. Forecastle bulwark/ nadburcie dziobdwki. 15. Chain stopper/ stoper zapadko~y lancucha. 6. Flange/ kolnierz b u r t o y . Panting. 11. Chain lockel. Spurling pipe/ kluza lancuchowa).Forecastle stores/ magazynek dziobowy. 14.

WYPOSAZENIE STATKOWE 1 Windlass . grooved drum/ &ben ilobkowany common pinion for drum drive/ wspolne kolo zcbate napedu obu bebnow tween drum deck unit/ dwubqbnowa cz& pokladowa tnagazynowy podkladki mocujqc urzqdzenie do automa@cznego nawijania przeciwwaga .wciqgarka cumownicza z samonaciqgiem band brake/ hamulec taimon.wciqgarka kotwiczna m~indlasscontrol handle/ diwignia cable I$er/ kolo laricuchowe silnik elekttyczny kolnierz kluzy laricuchowej Selftensioning mooring winch .?.4.

dzwon cotter pin/ zawleczka main deck/locker clench/ ogniwo komorowe bell securing ring/ clapper securing ring/ ogniwo powiekszone common link link/ ogniwo zwykle Mooring winch .wcillgarka cumownicza manual band brake/ hamulec reczny storage drum 2/ beben 2 bebna mamzvnowepo linv m)) winch control p a ~ e l / panel sterowania windq s\J A&l dog I T c o Z r o i panel cover/ poknwa panela sterowania end of break band/zamocowume koricdwk taimy h a m u h wplnned '1 klowe #n/ garkl band brake hamulec taSmowy break band/ hamulec taimowv hne storage drum/ beben magazynowy 11n+ w A 6 w y k / u d hamulca~ ~ ~ h .4.koricdwka iaricucha be''. SHIP'S EQUIPMENT bitter end .

wzmocnienie polera.lanyard stoper linowy lug .przewloka podwojna .dog-.krrlg liny w zwoju gipsy .przecieranie siq battenwykladzina chroniqca lincprzed przecieraniem sic -chain -odcinek lancucha zabezpieczajqcy line przed przecieraniem siq na kluzie chock -przewloka (linowa) . podwojna .oko cumy. WYPOSAZENIE STATKOWE Mooring equipment -urzqdzenia cumownicze band clutch .creep .double .obrzeze plyty fundamentowej kabestanu catch .kausza do duiych lin stalowych headline . w kabestanie) comb cleat -przewtoka dog-stopper . (wybierania. wydawania) staghorn -pachol krzyzowy. z rozkami . samoczynnego wydawania liny .Panama . zatrzask chafing .z rolkq kierunkowq fake .kluza panamska .lina.stoper lancuchowo-linowy .mooring rope .kabestan podwojny -rim .dolna czcSC kabestanu. gruba lina holownicza eye .ukladacz liny tube kosz na liny storage reel -bqben do magazynowania liny speed -prqdkoSC .open .poler.belaying . pacholek .rolka na cokole sheave -prowadnica kr&zkowaliny -with guide roller . pojedyncza click .gniazda zapadkowe (kabestanu) roller .prqdkoSC biegu jalowego .zapadka -head .cuma dziobowa knight .double . samoczynnego nawijania liny -rendering u.bow .bqben linowy windy hawser .pacholek load .p.poler (pachol) potr6jny brake .p.rolka (np.bqben linowy windy -head .przewloka dziobowa .poler (pachol) z h a g % p.Panama .bqben dzielony - - - - - - - - - - - - - - - fairlead -przewloka.double .poprzeczka polera.sprzqglo taimowe bitt .przewloka zamkniqta .stoper lancuchowo-linowy drum .poler (pachol) podwojny .multipurpose ..light line .pelna p.pedestal .przewloka (cumownicza) -reel . oko liny port . przewloki rolkowej) chock -przewloka rolkowa fairlead -glowica obrotowa.4.lina (cumownicza) guide . cuma.ucirlg trzymania na bqbnie mooring -cumowniczy bitt . przewloka z rolkami walcowymi .drum .single p.double . poler krzyzowy stopper .mooring .urzqdzenie cumownicze -pipe . uniwersalna .holding -u c i e trzymania na hamulcu .stoper (do lin) .bcben do nawijania liny cumowniczej split . pachola -head .poler.zapadka.rolka cumownicza rope .ucirlg -recovery u. pachola . pacholek -bracket .hamulec .kabestan .full . dwuwargowa .pedestial .przewloka cumownicza Norman pin -poprzeczka polera (pacholka) Panama lead -kluza cumownicza (panamska) pawl . polkluza -prowadnica liny .bqben linowy windy .leading .zaczep stopera (do liny) .poler (pacholek) c.przewloka panamska (rolkowa) rowser chock przewloka zamkniqta . pachol.bqben do nawijania liny -thimble .glowica polera. pachol -cleat . pacholka stopper .p.przewkoka otwarta .bollard - - - - - --- - - - - - - - - - - - - . pachol.prowadnica liny .podstawa rolki cumowniczej warping .mooring -poler.hamulec tasmowy cable drum -bqben linowy (windy) cable tier -buchta liny capstan . w ktorej znajdujq sic zapadki -rack .closed . podwojny equipment -urzqdzenie cumownicze gear .cruciform towing -krzyzowy poler holowniczy .triple .stoper liny cumowniczej (zamocowany do polera) bollard -poler.band .prqdkoic pelzania . pachok cumowniczy -pin .zapadka (np.bqben (linowy) end .

......urzqdzenia kotwiczne i c y \ /------ \ . tharmflec behm manual band brake/ reczny magazynowego liny en magazynowy liny orage drum dog clutch/ pedestal fairlead rolka kierunkowa double bollard pachol podwbjny double chock. open chock/ przewloka podwojna rolkowu moorirzg rope run/ bieg /in cumowniczych zaczep stopera ead (closed chock)/ horizontal roller/ cruciform towing bitt.......Forecastle ............ --- windlass/ winda kotwiczna I . double .anchor and moorinn arrannement dziobbwka ..pachol podwbjny Panama lead/ kluza panamska przewloka podwbjna z rolkami walcouymi roller fairlead/ przewloka z rolkami walcowymi ..

heel .silnikowe wydawanie liny warping -cumowniczy.running .wciqgarka cumownicza z przystawkq kotwicznq .osprzqt (zdejmowalny) urzqdzen przeladunkowych ball sinker -obciqznik kulisty block -blok. automatyczna .shackle . w.viol -blok otwarty - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - Mooring equipment urzqdzenia cumownicze baseplate/ rvlleri Panama lead/ three roller open fairlead przewtoka trzyrolkowa.sister .head span .4.angle -blok kierunkowy .self-tensioning mooring winda cumownicza z automatycznq regulacjq naciqgu - Cargo gear .constant tension mooring -w.blok z hakiem .blok dolny talii gai ruchomej .block and block .mooring -wciqgarka cumownicza .lower span .head -blok renerowy gomy (nokowy) . elektrohydrauliczna -head . sluiqcy do przeciqgania (statku) capstan .ninepin .blok szerokokrqzkowy .blok zespolony (z dwoma krqzkami. WYPOSAZENIE STATKOWE towing .blok czterokrqzkowy -gin blok szkieletowy (otwarty. b ~ b e n linowy wciqgarki cumowniczej guide -rolka kierunkowa -winch -wciqgarka cumownicza gkowicowa winch -wciqgarka (pot.clamp .glowica windy . zblocze. o stalym naciqgu. three roller open fairlead/ przewloka trzyrolkowa.lower slewing guy .blok ruchomy .glowica cumownicza.single -blok jednokrqikowy .electro-hydraulic -w.standing -blok staly . wielokrqiek .holowanie bitts . otwar ta closed mooring chock (lead) przewtoka cumownicza zamknieta \ .kabestan cumowniczy drum .: winda) .automatic mooring -wciqgarka cumownicza automatyczna b~bnowa .combined windlass /mooring .dolny blok kierunkowy (renera) .podwojny poler (pachok) holowniczy na holowniku bollard -poler (pachol) holowniczy chock -przewloka holownicza -posts -podwojny poler (pachol) holowniczy na holowniku winch -wciqgarka holownicza veer .manoeuvering-anchor wciqgarka manewrowo-kotwiczna .leading -blok kierunkowy .mast head span -blok gomy topenanty .blok otwierany .zblocze . umieszczonym~ jeden nad drugim) .dolny blok topenanty .openable ship's -okrctowy blok otwierany -patent -blok rolkowy .blok prowadniczy .b ~ b e n windy cumowniczej end .hook . z krqzkiem ze szprychami) .split .pulley .blok z okuciem i szaklq .treble -blok trojkrqzkowy .dolny blok topenanty .snatch .fourfold .loose .becket -blok z uchem dolnym .blok skladany .double -blok dwukrqzkowy .electric -wciqgarka elektryczna .haul -blok prowadzqcy .blok do bloku .

SHIP'S EQUIPMENT .four sheeved blok diwigowy czterokrqikowy / kretlik z hak-iem luiny loose swivel hook/ bloks fittings wyposaienie blokdw stiff swivel eye/ standard snivel hook/ kretlik statrdardowy z hakiem swin&ng swivel hook/ kretlik z hakiem ohrotouym loose swivel stgj"swive1 hook/ hook/ kretlik kretlik z hakiem sztywyy lulny z okiem I stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq I loose swivel and shackle/ kretlik luiny z szaklq cargo shackles szakle ladunkowe 1 cargo hooks haki ladunkowe screw pin shackle "D" type/ szakla typu "D" ze swjorzniem xkrgcanym screw. lina ruchoma irm zamocowana crane block with. pin shackle "omega" type/ szakla typu "omega" ze sworzniem xkrecanym cargo hook with shackle/ hak hdunkou y z szaklq cargo hook with swivel eye/ hak ladunkowy z kretlikiem ramshorn cargo hook/ hak dwurozny .4.osprzet Eadunkowy zdejmowalny block construction .loose .talia stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq snatch block with shackle/ blok otwierany z szaklq sr~athhblock with hook/ blok otwierany z hakiem crarze block with one sheeve/ blok diwigowy jednohcrqzkou?. ' Cargo gear .konstrukcja bloku tackle .

roller sheave -krqzek bloku na lozysku walcowym .Sruba hakowa .zawleczka .rener ladunkowy .single . czop purchase -wielokreek.zawleczka .cargo .split .score .spring .Flemish -hak (ladunkowy) podwi?jny - - - - - - -- - -tackle .4.ucho dolne bloku .-hak (ladunkowy) podwojny .hak krqtlikowy - .z dwoch blokow trojkrqzkowych .twofold .shell of a -policzek bloku .rowek krqzka linowego . z dwoch blokow dwukrqzkowch .ramshorn .single .talia z dwoch blokow jednokrqzkowych cotter -przetyczka -pin .union swivel .finger -hak palcowy .hak odrzutny . talii) deadman . hak podwojny ..gniazdo zatyczki (szakli) hook -hak -block .dolna czqi.disk sheave .blok z hakiem -bolt .policzek (bloku) .do1 bloku .clasp -hak skladany.krqtlik :abezpiec:ajqca .krqzek szprychowy (bloku) burton -talia podr~czna . talia .olinowanie - - - -- - - shackle .talia o blokach z hakami lead . z dwbch blokow dwukrqzkowych -fourfold talia z blokiem czterokrqikowym . wystqp monkey face -lqcznik trojkqtny (to) overhaul -wyklarowab (taliq.zawleczka delta plate -lqcznik trojkqtny (lancucha.-hak zapadkowy . ucho.union -uklad pracy sprzqzonej -union -rig -system sprzqzonych bomow (ladunkowych) . line) overhauling weight .t.shiver .rener sprzqzony -rapid transit dodatkowy rener (przy pracy dwoma bomami) featherway .cargo .kierunek biegu liny w osprzqcie ladunkowym lug -zaczep.gorge .hak polowkowy .linoblok -treble -t.double .gaja bomu ladunkowego fall -rener .t.chomqtko swivel .weston . sworzen.krQek bloku .hak iadunkowy .wielokrqiek roznicowy (to) purchase -podnosib (za pomocq talii) racking stopper .sheave .spoke sheave .6 bloku .loading .swivel .stoper talii ramshackle -uszkodzona szakla rigging .married .pelican . WYPOSAZENIE STATKOWE block construction .becket .spring .wyzlobienie na policzkach bloku do zaloienia stropu .krqzek pelny (w bloku) -dumb sheave -rowek prowadniczy (blok bez krqzka) .obciqznik haka ladunkowego pin -przetyczka.hak ladunkowy - .krqiek .krqtlik w systemie bomow sprzqzonych .szakla marks cecha long li ucho podlui thimble .breech .cheek .konstrukcja bloku arse (of a block) .sister .

born cigiki Stulckena . derrick stool/ Stulcken heavy derrick .4.urzqdzenia przeladunkowe derrick head fitting/ brojenie zblocza gornego upper cargo purchasr block/ g6rny blok tali lower cargo purchase block/ dolny blok ta- talia iadunkow hooW hak ladunkowy podwojny topping Iifi $$%inch/ wriqgarka topenan2). SHIP'S EQUIPMENT Cargo lifting devices .

topenanta bomu dead end -koncowka renera zamocowana na bqbnie .spinai. wielokrqiek t.lift .harp-shape .D" .lina podtrzymujqca blok.D-. lina talii . talia lekka thimble .boom topping lift .screw .sztender gai taliowej --tackle .odcinek liny przechodzqcy przez blok otwierany .topenant bomu ladunkowego .talia gajowa ruchoma split fall -rener z hakiem (przy pracy bomami niesprzqzonymi) - -- -- - - - - - - - - - - - -- span .krqtlik tackle .club link ..span rope -. przenoha .side .linoblok (to) whip .forged .lina do obracania bomu w poziomie slewing .cargo .topenanta .prowadnica renera tension .i trzykrqzkowego drift .talia topenanty .: kausza) .sztender ..up and down .hook -talia o blokach z hakami .ciqgnik topenanty tringle plate .talia topenanty (bomu) standing part -koniec staly liny standing topping lift .talia dluga . wyszaklowaC whip .kierunek biegu liny w osprzgie .purchase . topenant block .bow .szakla okrqgla -bolt .szakla w ksztalcie liry -jaws of a .watch .4.szakla.gaja stala prefendrowa chain . zszaklowaC (polqczyk szaklq) slew line (rope) .szakla w ksztalcie liry . line .loop -pqtla .talia.lina topenanty bomu tackle .sz.rener ladunkowy guide .union .topenanta stala stay .main guy .szakla zwykla (zalozona sworzniem do bloku) .szakla do liny .sworzen szakli .gaja ruchoma talii pendant .lead .deadman . topenanta bomu purchase . (linq z bqbna) (to) unshackle -odszaklowai.luff .lancuch prefendra .lancuch gai prefendra .double luff . szekla .talia podrqczna. WYPOSAZENIE STATKOWE belly guy . wybierana na windzie chain .single whip .szakla kuta podluina okrqgla .talia .talia topenanty .lqcznik trojkqtny (lqczqcy np.standing .lift .talia podrqczna.sztag .blok gorny topenanty --bull rope -lina stalowa dolqczona do topenanty bomu. diwigu) guy .lina przytrzymujqca Srodkowq czqSC bomu ladunkowego .talia topenanty.guy . wielokrqzek ..robocza dlugoSC talii .long .gaja glowna (bomu) .leading part .chomqtko (pot.preventer -prefender (stalowa lina ustalajqca polozenie bomu) chain .chomqtko (kausza) polqczona topping -podnoszenie lift .szakla typu .. renery) triangular lifting eye -zaczep ladunkowy trojkmy union gear -renery sprzqzone unreeve -wywlec.schooner .pendant .talia z bloku jednokrqikowego i dwukrqzkowego upon .fall fal.ruch obrotowy (bomu.rozstaw szakli (przestrzen pomiedzy ramionami szakli) -pin -przetyczka sworznia szakli .blok zawieszony na rozpiqtej lnie chain . zalozona prostopadle do krqzka (to) shackle .topenanta.dee .rope .szakla ze sworzniem wkrqcanym .lancuch do mocowania topenanty w polozeniu roboczym fall -koniec biegowy talii topenanty.szkunergaja swivel .lancuch topenantowy rope .talia za taliq .running .heart-shaped . rozpiqta miqdzy dwoma punktami -block .topenanta rope . wyszorowai.span .olinowanie ruchome .regular .-guy .linoblok .szeroka (szakla) - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - .takielunek staly runner -rener .napiqcie w h i e renera shackle .gaja .kausza w ksztalcie serca .talia zlozona z bloku dwu.podnosic linoblokiem wide of clear .szakla podluzna .gaja bomu ladunkowego .

Double connecting fork/polqczenie wideikowe podwbjne. 9. Cargo winch / wciqgarka renera. Swivel/ kretlik. 31. Ramshorn hook/ hakpodwojny. Shackle/szakla. Goosneck trunnion/ ioiysko bomu cieikiego. 13. 2. 25. 7. Derrick head cargo$tting/zaczep nokowy talii renera. 17. 18. 23.Transverse beam/ belka poprzeczna masztu. Span/slewing tackle/ talia gajotopenanty. 4. Span winch/ wciqgarka gajotopenanty. Mast head span block/ blok gdiany gajotopenanty. \ . Mast head cargo lead block bracket/ wspornikgornego bloku kierunkowego renera. Span lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego gajotopenanty. 10. 26. 30. Span triangular platel lqcznik trojkqtny gajotopenanty. Mast head span lead block bracket/ wspornik bloku gornego kierunkowego gajotopenanty. Derrick heelfitting/pieta bomu. 22. Lower cargo purchase block/ blok dolny tali1 renera. Mast head span lead block/ blok g o r y kierunkowy gajotopenanty. Span rope/ lina gajotopenanty. 21. Becket/zaczep bloku. 3. Cargo tackle/ talia renei-a 19. 16. Cargo lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego renera.born cieiki o dwdch gajotopenantach Q 1. 8. Portal mast/ maszt bramouy. 20. King post/ fundament bomu ciqzkiego. Cargo runner/ rener. 11. Mast head cargo lead block/ blok gorny kierunkowj renera. 6.4. Derrick head span fitting/zaczep nokowy gajotopenanty. Derrick head built-in sheave/krqiek wbudowany w nok. 15. Span block trunnion zawieszenie obrotowe bloku gajotopenanty.27. Head cargo purchase block/blok nokowy talii renera. 29. 24. 12.twin span tackle heavy derrick sprzet przeladunkowy . SHIP'S EQUIPMENT Cargo gear . 5. Heavy derrick born/ ciezki zuraw bomouy. 28. 14.

crane -diwig .span .stanowisko.hydraulic -hydrauliczny iuraw bomowy post .rozstaw bomow samson-posts -pot.bgben linowy wciqgarki -platform -podstawa wciagarki ladunkowej reel .dolny (kierunkowy) blok renerowy bomu .topping .bom.cargo . 2. stojak runner .electric .diwig obrotowy derrick .light -bom ladunkowy lekki .: maszt bomu ciqzkiego stand .podstawa bomu ciqzkiego trunnion . bgben -block friction clutch .hak tadunkowy -jib .h r a w pokladowy.obracaC siq (o bomie.loiysko bomu ciqzkiego gallows .lifting gear guy eye plate . bomu) -jumbo .ciqzki bom .heavy-duty bom ciqzki o d u j m udiwigu . elektrohydrauliczna end -bqben linowy wciqgarki .king post -podstawa bomu .lattice -bom kratowy .swinging -bom ladunkowy obracany derick heel lead block .double yoke piece .podstawa bomu ciqzkiego .diwig pokladowy hook .silnik diwigu radius -w y s i e diwigu rating -udiwig znamionowy .deck .bqben do nawijania (liny) -reversible -wciagarka o zmiennym biegu rope drum -bqben linowy .swinging . diwigu) slewing .zaczep bomowy oczkowy gai stool .married gear .wciqgarka elektryczna .: winda) -barrel -glowica wciqgarki.widelki podwojne gallow -podstawa bomu . diwigu) -crane .heel .cargo - -- - -- - - ---- - -- - - - crutch -rozwidlona czgSC stojaka bomu derrick -bom.wysiqgnik iurawia -jib .nok bomu cargo block -blok gomy renera double lug fitting .slewing . stoisko.ruch obrotowy (bomu.Pacific iron -wiczba bomu ladunkowego -pedestal .kolumna ladunkowa stool . topenanty bomu obciqionego table -podstawa wciagarki ladunkowej .zaczep masztowy topenanty winch -wciqgarka (pot.iuraw bomowy guy .wcigarka ladunkowa drum end -bqben linowy wciqgarki . stacjonamy .wciqgarka topenantowa -warping drum -bqben linowy windy - - - - -- - - - - - - - - - - - .piqta (np. WYPOSAZENIE STATKOWE Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe boom .renery sprzqzone boom (construction) -konstrukcja bomu chock -poduszka gniazda bomu cradle -loze bomu crutch .heavy lift -iuraw bomowy ciqzki . stojak standard -kolumna.luffing-jib -iuraw wychylny motor .cokol. iuraw bomowy crane .rener .union gear .heavy -bom ciqzki . stojak safe working load (SWL) -dopuszczalne obciqzenie robocze trunnion piece for spar bearings .goosneck bearing -lozysko bomu head .nok bomu -heel .widelki noku bomu fitting .4.w.dolly -pozioma belka do mocowania talii .stojak bomu married gear -bomy sprzqzone slew . podstawa.stojak bomu .bom obrotowy (umieszczony w plaszczyznie symetrii statku) derricks span .wciqgarka gai .bom -bom ladunkowy -heavy--bom ladunkowy ciqzki .bomy sprzgzone .zaczep bomowy podwojny plaski heel -piqta bomu --block .dolny blok renera fitting -widelki pigty bomu .married fall -rener sprzqzony .loiysko bomu ciqzkiego table -podstawa gniazda bomu 1.piqta bomu .bom obrotowy trunnion .sprz&o cierne szczqkowe .p.electro-hydraulic -w.gaja bomu -head . h a w bomowy boom .gypsy -bqben linowy wciqgarki -head .samson post -kolumna (stanowiqca podporq bomu ladunkowego) .

SHIP'S EQUIPMENT .urzqdzenia przefadunkowe ig z wysrqgnikiem lamanym stiff boom crane/ diwig z wysiegnikiem szvwnym telescopic boom crane/ diwig z wysiegnikiem teleskopoqm folding boom crane/ diwig wysiegnikiem wsuwanym light duty ship's cranes . obudowa przekladni source HAGL L'VDS Cranes . winda opuszczania wysiegnika hoisting winch/winda podnoszenia silownik parkowania foundation/ fundament funkcji obracania slewing beaAng teeth/ L i b bearing/ zebatka loiyska obracania lozpko wysiegnika hook/ hak ladunkowy cargo crane drum/ beben linouy dzwigu ladunkowego gearbox housing/ /. - Cargo lifting devices .diwigi okretowe lekkie duty ship's (cargo) cranes okretowe cieikie (ladunkowe) - wire sheeves1 -cargo electric motor/ silnik elekttycznv' pump unit/ blok pompy oil filters/ filtg~olejk luffing winch/.4.

diwig okretowy 1.telescopic boom .knickle boom .system chlodzenia oleju oil tank with hydraulic pumps -zbiomik oleju z pompami hydraulicznymi operator (craneman) cabin -kabina dzwigowego overhauling weight . z wysiegnikiem wsuwanym -general purpose diwig 1.folding boom .diwig 1. ciezki .double slender .diwig 1.diwig 1.diwig 1.4.obciQnik haka power cable -kabel zasilajqcy slewing and luffing lever . WYPOSAZENIE STATKOWE cargo crane (type) -diwig ladunkowy . z wysiegnikiem teleskopowym cargo hook -hak ladunkowy cargo runner -rener ladunkowy cargo winch -winda renera crane construction -konstrukcja diwigu crane jib .stiff boom . typu smuklego .heavy duty ship's .d h i g n i a obrotu diwigu i zmiany wysiegu slewing movements mechanism -mechanizm obracania dzwigu slewing winch -winda opuszczania ventilator -wentylator Side loading system -system przeladunku przez bur@ hydraulic lifting gear/ hydratrliczne urzqdzenie 1 diwigowe side door/ furtu burtowa 1 . lekki . ogolnego przeznaczenia . dzwig podwojny .ramie wysiegnika -- ------- --- crane pedestal -podstawa diwigu electric motor driving hydraulic pumps -silnik napedzajqcy pompy hydraulicme head block -blok nokowy jib parking support -wspomik wysiwika (w pozycji marszowej) lever for hoisting . z wysiegnikiem lamanym .slimtype--diwig 1.diwignia podnoszenia luffing winch -winda zmiany wysiegu oil cooling system .pokladowy 1.diwig 1. z wysiegnikiem sztY-ym .light duty .

SHIP'S EQUIPMENT Ropes -liny wire construction konstrukcja liny stalowej fiber core/ rdzeri wldkiennv wire rope/ lina stalowa ordinaty lay/ Lung's lay/ spust z ~ y k b spust Langa righthand/ righthand/ prawoskrqtna prawoskrqtnt lefthand/ lewoskretna lewoskrema vire rope -parallel lay/ ina stalowa .cross lay/ lina stalowa . zewnetrzne coil of a rope/ zwoj liny .spust poprzeczny lina typu Herkules fibre rope construction konstrukcja Iiny wldkiennej double braided hawsers/ lina podwojnie tkana 8-strand plaited rope .lina d o kienna pleciona 8-pokr@kowa double plaited rope/ lina wlokienna plecionu podwojnie h o w e r laid coitstruction/ konstrukcja liny sztjwnej outer braided cover/ tkany oplot zewnetrzny (pot.spust rdwnolegb wire rope .: koszulka) inner braided cover/ tkany oplot wewnetrzny wire rope arrangement code kod konstrukcji liny stalowej center wire/ number o f strand/ liczba pokretek independent wire rope core/ niezalezny rdzen z liny stalowej I - 16 x ( + 7 + (7+7) +14 = 265 wires 7x7+ inside wires/ druty wewnetrzne outside intermediate wires (small)/ druty zewnetrzne poirednie (male) outside inermediate wires (large)/ druty zewizetrzne poirednie (duie) routside wires/ drut).4.

lina prawoskrgtna .warp laid .1.Srednica liny .soft .lina o jednakowym spuicie drutow i pokrgtek .heavy duty rope .spust krotki (liny) .b.flexible .odpornoiC na scieranie -breaking strength . 1.manila .combination .length of .lina wspolzwita .lina do pracy pod dukym obciqzeniem - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tensile strength .natural fibre line -lina z wl6kna naturalnego .niC konopna .manila .manila hemp .fibre clad .lina lewego spustu .cienka linka .lina o krotkim spdcie.ordinary-.lina lniana .heart of a -rdzen liny -jaw of a . skrgtu kablowego .lina o splocie kablowym rope (failure) -wady liny deformation -znieksztalcenie (liny) elongation -wydluzenie (tu: liny) (rope) lay (lay of rope) .left-handed .Lang rope .left hand .dlugoSC pokrgtki dookola obwodu liny .linka bawelniana .elastycznoSC.man-made .braided .spust dlugi (liny) wire . skret .flexible wire .1. stalowa.lina manilowa .piasawa. o splocie lewoskrgtnym .lina poliestrowa .natural .Hercules .regular rope .grass .odpornoSC na rozcirlganie unkinkable lay -spust liny utrudniajyy tworzenie sig suplow rope (construction) -konstrukcja liny .wlokno naturalne rope .coir .fatigue resistance .stoper szczgkowy lub lancuchowy do lin stalowych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .lina stalowa rope (characteristic) . odporna na zmpczenie .wire .spust liny.splot liny .linka sygnalowa.liny cable .lina kombinowana . WYPOSAZENIE STATKOWE Ropes .white .4.lina manilowa . stalowej rope .bast .lina splotu zwyklego.cotton .1.strand -pokrqtka .hard .lina jutowa . poliestrowo-nylonowa .lina z wlokien sztucznych .lina pleciona .SciSle skrqcona.sila zrywajqca . wlokno z palm .polyesterlnylon . ze stali nierdzewnej . gigtkoiC (tu: liny) .polypropylene .linen line .lina nylonowa .plain-laid .fibre clad .extra flexible wire .lina czteropokrqtkowa .drut core -rdzen druciany (stalowy) w linie line .right hand . kombinowana (typu Herkules) -jute .lina stalowa.obwod liny diameter .lina pleciona .round of a .nylon .flexibility . dusza liny .skok skrctu liny laid .wl6kno .gruba lina holownicza rope (type) .tyP liny -bass .signal halyard .plaited .lina (o splocie kablowym) cross section (of the rope) -przekroj liny fibre . stalowka stoper . gigtka . lina przeciwzwita . stalowa .lina elastyczna.abrasion resistance .manila .rope yam .lina wlokienna .reverse laid .lina przeciwzwita .man-made . stalowka -reel -bgben do przechowywania 1. twarda .1. giqtka 1. giqtka .lina wl6kienna .cord .lina typu Herkules heart .spust lewy (liny) .lina z wlokna kokosowego .preformed .fibre .skok skrgtu liny .lina typu Herkules .1.charakterystyka liny .vegetable -wlokno roilinne hawser .multi-strands .right-hand .prawy spust (liny) .back laid .linka druciana.1.shroud-laid .circumference . stalowa elastyczna.lina kokosowa .1.coir lina z wlokna kokosowego .lina lewoskrgtna (o lewym spuicie) .double braided .lina ksztaltowana (wykonana z dmtow dogigtych przed skrgceniem) -polyester .1. podwojnie pleciona .backhanded .wlokno sztuczne .short in the jaw .lina konopna (niesmolowana) .rdzen.rope .lina polipropylenowa .wlokno kokosowe core -rdzen wlokienny -jute -juta .lina prawoskrgtna .water-laid .staineless steel . flaglinka .lina wielopokrgtkowa .

hatch covers -pokrywy ladowni hatch cover pokrywa ladowni urzqdzenie dociskowe eccentric wheel/ kolo mimo.- Iina do Z Lzmykania ladowni I haul wire/ r l k a gunzowa cross joint cleat/ trrzadzenie dociskowe szyna jezdna coaming bar/ ksztaltownik zrqbnicy hydraulic )ack/ podnoinik hvdrauliczn.Grodow uszczelka gumowa ksztaitownik zrgbnicy sinale uull cover pok y y jednociqgowe n .~kowe ksztaitownik zrgbnicy wheel guide rail/ crhnpression bar/ szyna jezdna piaskownik zrszczelniajqcy I 1 I .~ hallancing roller/_ rolka obrotowa kolo mimoirodowe urzqdzenie doci.

pokrywy skladane -hydraulic folding pokrywy skladane.rozpomica shoe .hydraulically operated .prowadnica rolek obrotowych rubber gasket -uszczelka gumowa shifting board -przegroda przesypowa (przy przewozie ziama) spreader -rozpomica stowage bay -wncka na pokrywy wheel .pokrywy zwijane .p.linka stalowa.uchwyt pretowy. unoszone i odtaczane - - - - - - - - - -- - - - type .pontoon - - - - - - - - Hatch covers -pokrywy ladowni side rolling covers/ p o k y y v odsuwane na bo p o k ~ w y p u pontonowego V .screw .cross joint .p. luku chlodzonego . na zr~bnicy ladowni) hatch .drabinka lukowa .gniazdo rozpornicy cleat -lqcznik.plaskownik uszczelniajqcy .batten cleat .wspomik zrqbnicy cover -pokrywa. hydrauliczne .lancuch lqczqcy panele -top plate . panel side chain .zrqbnica odchylona kielichowo w celu ulatwienia zaladunku kontenerow stiffener .ladownia cover -pokrywa luku cover wheel . toczne pokrywy) guide rail . szczebel (np.kolo mimoirodowe end-position switch -wylqcznik krancowy grab rod .luk olejoszczelny -tarpaulin .pokrywy ladowni ballancing roller .flared .gniazdo rozpornicy .folding . ciqgnik stalowy backhaul . otwieranel zamykane hydraulicznie .szyna jezdna wire .kolo pokrywy ladowni ladder . pot.obejma (na klin lukowy) -panel -panel pokrywy .p. zacisk .lasza (plaskownik sluzqcy do dociskania brezentu lukowego) beam .segment pokryw.ciqgnik (z liny stalowej) .urzqdzenie dociskowe .irubowe urzqdzenie dociskowe coaming -zrqbnica -bar -ksztaltownik zrqbnicy -compression bar . WYPOSAZENIE STATKOWE Hatch covers .kolo (np.piggy-back .roll stowing (rolltite) .shifting -poprzeczna rozpornica (lukowa) socket .sliding hatch -p.p.kanalik odprowadzajqcy wodq drain pipe -rurka odprowadzajqca wodq eccentric -mimoirod -wheel .brezent lukowy -tent .4.: daszek hatchway -przestrzen pod lukiem ladowni panel .lina do zamykania ladowni -haul .side rolling -pokrywy odsuwane na boki drainage channel . przykrycie .oil-tight . typu pontonowego .namiot lukowy.plyta poszycia panelu rising track . ladowni przesuwana -wire operated -p. otwieranal zamykana cia.insulated hatch .zakrywanie lukow ladowni battening bar . gnikiem stalowym cover (type) -tYP pokrywy .rolka obrotowa batten down -zakrywanie lukow ladowni -the hatches .

side/ bok p o h w hatch cover .szczego'?y chain attachement/f zaczep iancucha eccentric wheel assembly konstrukcja kola mimoSrodowego podwbjna piytka lqczqca podkiadka stalowa ballancing roller assembly konstrukcja kola obrotowego head/ cross joint wedgeklin do klinowania pokryw zacisk koncowy zacisk boczny zacisk szybkiego dzialania koiek stozkouy hatch cover cleats zaciski pokryw ladowni hatch cover pad arrangemen.4. . koricowa flat end joint/ uszczelka koricowa iqczqca hatch cover .top/ two way joint/ uszczelka iqczqca dwustronna W w "L" shaped pad/ uszczelka w ksztaicie "L '" three way pad/ uszczelka f i t angle pad/ uszczelka naroina uszczelka kqtoua hatch cover rubber pads uszczelki gumowe pokryw ladowni uszczelniajqcy drain channel/ kanai Sciekowy .umieszczenie uszczelki pokrywy ladowni flat rubber pad/ rszczelka gumowa piaska terminal rubber pad/ uszczelka g. SHIP'S EQUIPMENT r ' \ Hatch covers details pokrywy ladowni .

Access equipment .sarnochodowy .urzqdzenia dostcpu hoistable car deck/ car deck stowed/ segment rumpy hemicyclic watertight doors/ obrotowe drzwi wodoszczelne hoistable car deck poklad samochodowy podito~zoizy I .

sliding . zmniejszajqca kqt ich zalamania - - - ---- -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - guiding frames .obrotowy .bow .rampa podnoszona . bulaj air tight door .rampa stala .top -hinged .rampa rufowa slewing .horizontal .furta ladunkowa . drzwi grodziowe itd.multi panel .furta burtowa . luku) .cargo . spoczywajqcy na nabrzeiu.d r m i z zawiasami z gory .drzwi wielopanelowe -pilot . drzwi wodoszczelne hoistable cardeck -poklad samochodowy podnoszony hydraulic actuator .rampa dziobowa gradient -pochylenie rampy .side .pochylenie wzgledem siebie sqsiaduja. przylbica bulkhead door -drzwi grodziowe .4.furta .fore .silownik hydrauliczny internal end-hinged ramp -rampa wewnptrzna zawiasowa (na statku ro-ro) lock -rygiel.side .rygiel dolny .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy. zamykane (recznie) .rygiel boczny manhole -wlaz cover -pokrywa wlazu mechanical cleating wedges -kliny blokowane mechaniczne port .side .drzwi zasuwane .fixed .watertight .drzwi grodziowe -bunker d.stem ramp .poziomo zasuwane d r m i wodoszczelne . pot. SHIP'S EQUIPMENT Means of access -Srodki dostepu access .d r m i (wodoszczelne) przesuwane .side shell .drzwi obrotowe .iluminator.horizontal sliding .furta burtowa ramp -rampa .bottom .furta ladunkowa coaming -zrebnica (otworu drzwi.stem .zamknigie klinowe - - - - - - - - - - - - -- -- --- .internal fixed -rampa wewnetrzna stala -jumbo -rampa typu ciczkiego . drmiczki kontrolne . wzgLpokladu .geared .) -hole .szyny prowadzqce guiding wheels .internal .dostep.single panel .hoistable . zawiasowa watertight door .drzwi gazoszczelne angled stern ramp -ukoSna rampa rufowa bow .wodoszczelne cargo elevator -winda ladunkowa clearance -tu: przeiwit pomipdzy konstrukcjq rampy a nadwoziem pojazdu door -drzwi .zasuwane drzwi grodziowe -vertically sliding -drzwi grodziowe przesuwane pionowo .drzwi burtowe .bulkhead .quarter -rampa skoSna .z.stem .bow .door .side -rampa boczna (burtowa) slop -kqt nachylenia r.drzwi g.rampa wewnptrzna .drzwi pilotowe .: klapa rampy . blokada .furta rufowa .poziomo zasuwane drzwi wodoszczelne .rampa zewnptrzna .hinged .rampa rufowa obrotowa sliding door . dojScie door -wlaz.cargo .watertight . furty.silownik hydrauliczny hydraulic cylinder . przegubowy -ramp -rampa (np.d r m i jednocz&iowe .slewing -drzwi obrotowe .rampa dziobowa cover -pokrywa rampy . cego pokiadu i rampy threshold -pokiad rufowy w miejscu polqczenia z rampq wedge closing .drzwi wodoszczelne envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.drzwi zasuwane poziomo drzwi wodoszczel-vertically watertight ne przesuwane pionowo slop . samochodowa) opuszczana.dziob port .otwor wejSciowy accessible -dostqpny air port .sliding .furta dziobowa ramp -rampa dziobowa visor .drzwi z zawiasami z boku .side-hinged .horizontally watertight .dziob otwierany.external .grodziowe d.furta dziobowa .(wodoszczelne) drzwi grodziowe (zawiasowe) .equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy. (burtowe) do pobierania paliwa .kolka prowadzqce hinged -zawiasowy.

v boczne hydraulic cylinder/ silownik hydrauliczny double sternramp yodwdjna rampa rufowa . side hinges/ . x-. nabrzeiny rampy - combined side door-ramp .drzwi dziobowe otwierane na boki z rampq rufowa .drzwi wodoszczelne 2 zintegrowana furta burtowa mechanical cleating wedges/ system klinowania mechanicznego z rampq watertight bulkhead door wodoszczelne drzwi grodziowe \ rampa dziobowa rampa wodoszczelna ramp/ rampa t side ramp/ rampa burtowa .zawias.Access equipment . .urzqdzenia dostgpu bow vzsor/ r d z z o b o w a przyiblca two sectzon bow door / dwuczeBcrowe drzwz dzrobowe 1 ' bow visor with ramp dzidb z przylbicq i rampq side-hinged bow door w i t h ' d ramp .

szpilka nut/ nakrgtka washer/ podkladka tapping ring/ piericieri gwintowany 1 cover plate/ pokrywa manhole cover pokrywa wiazu deck hatch/ wiaz pokladowy .&'Lsh$~ podkfadka elockng n u nakretka samoblokujqca -y !I klamka hk=3 gumowy nakrgtka e dog) lygiel strong bulk/ wzdfuinik usztywniajqcy hinge r &xsing nipple/ smarowt~iczka toggle/ nakretka koszykowa wdg4 klin 3 @ Y bull's eye iluminator zawias deadlight/ pokiywa toughened glass/ szkfo uhmrdzone liquid cargo tank manhole/ wlaz do zbiornika ladunku piynnego stud. SHIP'S EQUIPMENT iDoor and covers -drzwi ipokrywy lubricatzon nipple/ klamka z trzonem nakrqtka moylkowa splash-proof door drzwi strugoszczelne ====== K / " @ $ < 1 tall nut/ nakretka jednoramienna eye bolt/ /3 .4.

z ramq stakq (wspawane) .iluminator burtowy.porqcz barierki railing .pendulum .wlaz okragly . WYPOSAZENIE STATKOWE Openings and covers . luk awaryjny trunk .nakladka mocujqca szybq -toughened safety szyba ze szkla hartowanego .zaryglowak door .pantograph -wycieraczki Slizgowe .ship's .regulator (szybkoici) wycieraczki .urzqdzenie ryglujqce.lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne rail .szklo .szklo zbrojone guard .rygiel. szyb central locking -zamykanie centralne (drmi) clear view screen .szyb windy ventilation cover -pokrywy wentylacyjne spigot .flush -wlaz wpuszczany (w poklad) . zabezpieczenie rubber sealing cord .fanlight . nieotwierane . w dno wewnetrzne) unwatertight -wlaz niewodoszczelny -with cover and key closure -wlaz z zamkniqciem klinowym port .szyba wirujqca closure for opening .: blindklapa -eyebrow -rynienka nad iluminatorem.okno otwierane .o. pot.sunken -wlaz wpuszczony (np. okrqtowe suwane .o.unieruchomienie.obscured .szklo matowe pane .watertight -d r m i wodoszczelne .o.o. okrqgle . luk awaryjny scuttle . pot. awaryjnego .iluminator.round .gas tight .oval . pot.otwory i pokrywy - bull's-eye . zabezpieczenie chain . blokujqce - -- - - - - - - - -- -- - - - manhole -wlaz .d r m i gazoszczelne -hinged splash-proof zawiasowe h i strugoszczelne .o.wycieraczki Slizgowe . ze wspolnym zawiasem .barierka hinge .weather-proof .o.straight line -wycieraczki przesuwane - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - .opening .wired . zabezpieczenie.bolted .lift .welded .zamknigcie otworu companion -zejiciowka (pod poklad) connection bridge -pomost na zbiornikowcu dog .round ship's .droga ewakuacji -hatch -luk ewakuacyjny.sznur gumowy do uszczelniania scuttle -wlaz.fire resistant -pane .rectangular . dzialowa) protection . okrqtowe . zablokowanie device .wyjScie awaryjne (prowadzqce przez tunel) eyebrow -rynienka (nad iluminatorem) glass .szyba heated .okno z ramq stalq .4. otwor w burcie lid -pokrywa wlazu pokladowego skylight -Swietlik maszynowy -cover -pokrywa Swietlika gear .drzwi deszczoszczelne escape .hose proof .okno .szklo ognioodporne .: bulaj lid -pokrywa. z gornq czqSciq otwieranq .luk ewakuacyjny.sliding ship's . luczek. prostokqtne .zawias.o.mechanizm otwierania trunk -szyb .wheelhouse . sterowki wind scoop -lapacz wiatru wiper -wycieraczka (okienna) controller .pokrywa (drzwi) wlazu .o.bolted .wlaz owalny plate -pokrywa wlazu .szyba podgrzewana retaining frame .o.tunnel . przegub side scuttle .oslona.oslona iluminatora. oslona.wlaz okrqgly.side scuttle .non-opening .furta (burtowa.ochrona.iluminator .: bulaj deadlight .common hinged . zapadka (to) dog . owalny z pokrywq do Srub coaming -zrqbnica wlazu cover -pokrywa wlazu support -podtrzymywacze wlazow door . oslona.drzwi strugoszczelne . oknem casing .d r m i .zrqbnica okna window . klapa locking .obudowa.szyb wyjScia ewakuacyjnego.

SHIP'S EQUIPMENT Accommod Accommodation ladder traa .4.trap gldwny starboard side view/ widok z prawej b u r y upper plafor/ .

trap burtowy port . teleskopowy angle of inclination to level .drabina lukowa .drabina.porecz. wejicie na poklad flying bridge .furta wodna stanchion .railing .podnoinik pilotowy.zabezpieczenie.trapy i schodnie accommodation ladder -trap glowny davit . szczebel (np.mast . WPOSAZENIE STATKOWE Ladders and gangways . sztormtrap . klatka schodowa manrope .porqcz z liny guard .zurawik -protection net .rail . oslona chain .drzwi pilotowe hoist . drabina pochylona -jack .silnik elektryczny w. zejiciowce) hand-rail -porecz hand rope -porccz z liny. -with air motor . w y c i g .hatch .wspornik nadburcia stay .drabinka wejiciowa na statek .telescopic .extension .kladka landing .sztormtrap .drabinka linowa.hold .stojak nadburcia catwalk .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd non-slip grooves -przeciwilizgowe zlobienia w stopniach open railing -barierka.g.lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne .siatka ochronna trapu winch . uchwyt @rzy wlazie.pomost komunikacyjny na zbiornikowcu fore-and-aft-bridge -pomost komunikacyjny biegnqcy wzdhz statku gangboard .lina do przytrzymywania siq (np.uchwyt prqtowy.rope .kqt nachylenia wzglqdem poziomu boarding -wejicie na poklad arrangements .drabina do ladowni .drabinka masztowa .kladka. lina chwytna przy sztormtrapie hatch stanchion . wcignik.trap glowny z silnikiem pneumatycznym --with hydraulic motor .schodki pilotowe .safety -drabinka bezpieczenstwa stringer .drabina z oslonq . na zrebnicy ladowni) grab rope .cage .boarding . reling pilot -pilot (tu: morski.drabinka linowa.drabina pionowa -way -zejiciowka. falrep.trap glowny. drabinka pilotowa --hasp . schody .szpula do nawijania trapu p.Jacob's .trap burtowy wysuwany.furta wejiciowa ladder . przy wchodzeniu po sztormtrapie) Mediterranean gangway .barierka ----- -- - - - - - - hand grab -porqcz handhold .trap grab rod .schodnia.round-rung drabinka linowa o szczeblach okrglych .porgz barierki .drabina rozsuwana .rolki trapu bulwark -nadburcie port .drabinka linowa -jumping . schodnia .combined .schodnia gangplank -kladka gangway . portowy) -boat -pilotowka door .shore .trap burtowy w polqczeniu z drabinkq pilotowq door .4.combined -arrangement -polqczenie sztormtrapu i trapu gl6wnego breastwork -barierki poprzeczne brow .urzqdzenia umozliwiajqce wejicie na statek . pomost (wzdhz pokladu zbiornikowca) embarking .trap burtowy z napqdem hydraulicznym .gniazdo wspornika barierki heaving line -rzutka high freeboard -wysoka wolna burta hoist -podnoinik. winda pilotowa ladder . -- - - - - -- - - - .inclined .bulwark .wspornik barierki do ogradzania luku socket .okrqtowanie.sztormtrap pilotowy.pilot .vertical .winda trapu glownego electric motor .gorna platforma trapu -truck .t. sztormtrap .pochwyt drabinki -tails -konce lin bocznych sztormtrapu .mechaniczny podnoinik pilota ladder .furta wejiciowa .

automatic -urzqdzenie automatyczne do wykladania trapu - -- .lina boczna (noha) sztormtrapu split distance piece . foldable .lower .4.bulwark -porqcz nadburcia .breast -barierka poprzeczna .non-slip .porqcz barierki stanchion . pot.side ..platforma goma reel -rolka (trapu) rail -porqcz .stopnie z prqtow do drabiny safety net for accommodation ladder -siatka bezpieczenstwa do trapu side rope .lina chwytna .upper .stopien gumowy .intermediate .wspomik barierki.lina .storm -porqcz sztormowa rope .straight .platforma dolna .lina chwytna bez wglow -with knots .szczebel drabiny spreader .stojak.stopien .bent .too long .fixed .: sztyca wharf ladder -trap nabrzezowy rung .gniazdo stojaka wsuwanego .zbyt krotki sztormtrap rest firmly (against ship's side) .szczebel rungs for dog-step ladder .stopien plaski turning device -urzqdzenie do wykladania trapu (do pozycji poziomej) .self-adjusting .platforma skladana .stojak skladany stickable .foldable . stojak b.man-.stopien staky .hand-.spoczywaC pewnie (na burcie) platform -platforma .too short .stojak wsuwany seat .lina chwytna z wqzlami spreader -rozporka sztormtrapu stanchion .trapy i drabiny handrail/ cage ladder drabinka z oslonq bulwark ladder schodki ~ilotowe drabinka pionowa .lina chwytna sztormtrapu - - - - ----- - - - -without knots .zbyt dlugi sztormtrap .swivel -platforma obrotowa .stopien przeciwpoSlizgowy .rozporka step .stopieli samopoziomujqcy .rubber ..guard .platforma poirednia .dwuczlonowe elementy dystansowe t r a p spoke .stopien wygiqty .schodnia -mechanical -hoist ladder -trap pilotowy podnoszony mechanicznie .lina chwytna . SHIP'S EQUIPMENT Gangways and ladders .

WPOSAZENIE STATKOWI i-Pilot ladder - steps not equally spaced/ stopnie nierowno rozstawione side ropes not equallj spaced/ liny boczne nie rozstawione rdnno niebezpieczna petla luzna koricowh-u liny typical failures ofpilot ladder typowe wady trapu pilotowego height above Mzter. level/ \cysokoSC trapu nad pozion~ ~ .4. o d y platfbrrna dolna rigging ofpilot ladder combined wlth accommodation ladder iamocowanie trapu pilotowego w polqczeniu z trapem gldwnym .

4. rozki pokladowe .knaga.collar -kolnierz pokladowy .rozmieszczenie urzqdzen pokladowych .urzqdzenie pokladowe light . knaga pojedyncza -belaying .horn -rozek (pokladowy) pojedynczy de-aeration -odpowietrzanie de-aerator .scupper Deckfinings .: Sciek pokladowy.wyposazenie pokladowe deck (fittings) . szpigat .scupper grating . pot.rozek pojedynczy -ring -piericien pokladowy .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit . SHIP'S EQUIPMENT Deck fittings .flange kolnierz pokladowy r u r o c i w - .odpowietrzenie cleat .wyposazenie pokladowe.osprzet pokladowy air pipe . pot.drain (scupper) - splywnik pokladowy - . knaga .drain Sciek pokladowy .rozek.horn cleat . knaga .odpowietrznik deck -poklad equipment -wyposazenie pokladowe fittings .cleat rozki pokladowe.siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka deckmounted -zamontowany na pokladzie eyeplate -piericien pokladowy filler -wlew zbiornika filling pipe -rurociu napelniajqcy.osprzqt pokladowy gear .dowel korek pokladowy .wyposaienie pokladowe obramowanie Scieku scupper/ &ek pokladowy deck' longitudinal/ wzdlulnik poktadowy . wlewowy .arrangement .spkywnik. osprzqt pokladowy -- .arm rozek pojedynczy.Swiatlo pokladowe machinery .

Sciek przyburtowy -bar . zaczep -bolt .nakrqtka rury s.escape . korku sondy) lug .szpigat. plug .furta wodna grating .kolurnny (maszty) odpowietrzeh wash port . rurocie odpowietrza- -- .4.ucho pokladowe.rura Scieku pokladowego shore connection -przylqcze brzegowe (np. scupper .zaczep.tabliczka informacyjna (na sondach. wystcp -pad -zaczep pokladowy piericieniowy name plate . ucho.furta wodna waterway .Sciek pokladowy gutterway . odpowietrznik .cap - - - .nadbudo'wka i maszt satelite antenna/ e m radarowa radio-directionfinder antenna/ antena radionamiernika halyard/ linka Jagowa znak armatora a UKF bridge top deck poklad namiarowy fast rescue boat/ szybka lodi ratunkowa lrnain decW poklad glowny gunpay/ trap glowny .tabliczka informacyjna (np. przy zaworze.Sciek kennet (cleat) -duia knaga. zaworach) ring -piericien pokladowy (do mocowania lin).duza knaga label plate . Sciek.greting.kratka Sciekowa -hole -otwor Sciekowy -pipe . pacholek z r6zkami kevel .korek rury s. zaczep pokladowy plate .risers Superstructure and mast . kratownica gutter water-way .odpowietrzenie. WYPOSAZENIE STATKOWE freeing port .oko z pierkcieniem sounding pipe -rura sondazowa .obramowanie Scieku pokladowego MY . do pobierania wody slodkiej) vent . odplyw grating .odpowietrznik outlet -wylot odpowietrzenia -pipe -odpowietrzenie..

maszt bramowy .bipod . naciqgaC (sztagi masztu) step .maszt trojnozny -yoke -jarzmo masztu masthead .sztender (odcinek stalowej liny zakonczonej okami) shroud -wanta (np.main . stojak housing of a .cargo .fore .gniazdo masztu - . podstawa.maszt przedni . top masztu ladder .drabinka masztowa .maszt kratowy .lattice . SHIP'S EQUIPMENT Mast .szczyt (top) masztu lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .maszt dwunozny . gniazdo masztu topmast .head of .pair . rozporka (to) stay .usztywniaC..radar .sztag sygnalowy signal yard -rejka sygnalowa stay . szczyt (masztu) - - - -- - - - - - tripod.sheer .stenga (masztu) triatic stay .sztag.kolumna masztu .maszt gl6wny .lower .maszt dwunozny step .maszt skladany collar -pokladowy kolnierz masztowy . masztu radarowego) signal stay .maszt column -kolumna.4.podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego masthouse -masztowka pennant .maszt radarowy .maszt ladunkowy .truck -jablko (na szczycie masztu) - -top - wierzcholek.stopieli.collapsible .podpokladowa czqSC masztu lutchet -mechanizm do polozenia masztu (statku przechodzqcego pod mostem) mast -maszt .szczyt masztu.sztag sygnalowy - .

2.14.sterowanie i automatyka 5.11.1.instalacja rurociqgowa silowni Valves .1. 5.5. 5. 5.5. Filters .zawory Air and water . 5.3.1. 5. Pumps -pompy 5. ~efrigeration chlodnictwo i klimatyzacja 5. 5. 5. Compressors -sprqiarki 5.silnik Engine operation -dzialanie silnika Engine features -charakterystyka silnika Engine control .przekladnia 5.sterowanie silnikiem Turbocharger and steam turbine -turbodoladowarka i turbina parowa 5.1. Gear .2.5.1.olej smarowy Engine room tanks -zbiorniki silowni Fuel oil .6.8.6.4.kotly (okrqtowe) 5.wirbwki paliwa i olejow 5. 5.4.5.13.4.3.9. Control and automation .3.3.3. Electricity -elektrycznoSC 5.2.urzqdzenie do obr6bki Sciek6w 5.2.2.2. 5. Incinerator -spalarka 5. 5.paliwo Engine .uklad wydechowy 5.filtry 5. Heat and heat exchangers . Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5. Steering gear .7.4.7.10. (Ship's) boilers .1.1.1.8.5.silownia 5.1.3.1.3. Fuel and oil separators . Propeller shaft . Engine control room -centrala kontrolno-manewrowa (CMK) Engine room . Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn and air conditioning 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 193 195 201 202 206 208 208 210 211 224 231 240 241 243 . 5.2. Auxilieries .6.powietrze i woda Lubricating oil .2.12. Engine room . Exhaust gas system .cieplo i wymienniki ciepla 5.5. Inert gas system (IGS) .silownia Engine room piping .urzqdzenia pomocnicze silowni 5. Sewage treatment plant .2.system gazu obojqtnego 5.2.3. 5.1.2.maszyna sterowa 5.wal Srubowy 5.7.

computer .exhaust - -- ---- .boiler consol .auxiliary engine (AE) . alarm and . kontrola .monitoring.drukarka alarmow main switchboard .sterowanie (np.sekcje rozne . silnikiem glownym) z mostka -bridge -system -uklad sterowania z mostka circuit .5.a l a d l o g printer .sekcja sterowania wymiennikami ciepla .rejestrator danych logging .sekcja monitorowania.steam generator -wytwomica pary . komunikacji .sekcja sterowania pompami boiler console -konsola sterowania kotlami .kociol na spaliny odlotowe data .boilers . alarmow i sterowania -main engine (ME) remote -zdalne sterowanie silnikiem glownym .sekcja sterowania kotiami .diwignia sterujqca -panel .tablica sterownicza (kontrolna) system .sekcja pr$dnicy walowej --turbo generator section -sekcja turboprqdnicy synchronising section .condenser .pumps .k.sterowanie komputerowe -computer system -uklad automatyczny sterowany komputerem desk .s. regulacja.engine room .bridge . rozdzielnica giowna diesel generator section . sterowania sprczarkami .konsola sterowania kotlami .sekcja sterowania i kontroli .compressors .sterowanie z silowni lever . I Engine control IWom @CR) .uklad sterowania control section .skraplacz - .dane logger .oil fired boiler .zapis danych storage -przechowywanie danych engine telegraph -telegraf silnika glownego engine control room consoles -konsole sterowania w CMK .rejestracja danych processing . ENGINE ROOM f Engine control room - control sect~on/> sekcja sterowanla control console/ konrola sterowanza .kociol opalany olejem - - - - -- -- -- -- --- -- boiler .tentrala manewrowo-kontrolna (CMK) control .heat exchangers .pulpit sterowniczy .communication console .przetwarzanie danych record .obwod kontrolny .glowna tablica rozdzielcza.sterowanie.sekcja silnikow pomocniczych shaft generator section .sekcja sterowania silnikami pomocniczymi .sekcja synchronizacji miscellaneous section .

systemy silowni -bilge . . szyb maszynowni -room .system zezowy .fan -pomieszczenie wentylatorow .monitoring systems and computers interface capability -zgodnoSC interfejsow systemow i komputerow kontrolnych .injector test -pomieszczenie prob wtryskiwaczy .fresh water .pomieszczenie kotlow.bottom . SILOWNIA ship energy monitoring-monitorowanie energii na statku .system powietrza sprqzonego .system balastowy .fire-fighting system ppoz.przestrzen pusta (w odroznieniu od koferdamu . poziom dna wewnetrznego (silowni) propelling power spaces .heating .diagnostyka osiagow statku sound insulation .platforma kotlow casing .5.odchylenia od warunkow podstawowych . szyb compartment -pomieszczenie.exhaust gas .ballast .pomieszczenie wirowek .baseline conditions .silownia bezwachtowa void space .system paliwa ciqzkiego .silownia ship's machinery .cooling .pozbawiona dostgpu) - - - - - -- - - - - -- - - - - - .purifier .trendy dlugookresowe . oslona.mechanizmy pomocnicze silowni - -- - - - - -- bulkhead . urzqdzenie .system gazow spalinowych . wyjicie awaryjne emergency generator room -pomieszczenie generatora awaryjnego engine .silownia.oiwietlenie .air conditioning -pomieszczenie urzqdzen klimatyzacyjnych .szyb kotlowni --platform .silownia .system grzania .chlodnia ladunkowa platform -platforma (w silowni) .ventilation .trend odchylen od warunkow podstawowych -machinery performance diagnostics -diagnostyka osiilgow urzqdzeli .cargo refrigeration .grodz kotlowni casing . kotlownia -bulkhead .short term trending -trendy krotkookresowe .compressed air .obudowa.instalacja.store -magazyn maszynowy lighting .podstawowe warunki pracy (warunki odniesienia) -data display -wyiwietlanie danych .izolacja akustyczna sound-proofed -diwiekoszczelny -- Engine room .sea water . przedzial . electrical workshop -warsztat elektryczny emergency exit .szyb silowni.pump .fuel oil .steering gear -pomieszczenie maszyny sterowej COz cylinder room -pomieszczenie butli CO.oiwietlenie awaryjne machinery casing .wyjicie zapasowe.incinerator .mechanizmy i urzqdzenia okr~towe skylight .system wody morskiej .system oleju smarowego .system wody slodkiej .silownia boiler room . przedzial silowni auxiliaries .lubrication oil .machinery .silnik -accessory room -magazyn maszynowy compartment -przedzial silowni department -dzial maszynowy escape route .long term trending .system wentylacji room -tu: pomieszczenie .droga ewakuacji z silowni -hatch .szyb silowni machinery space -przestrzen silowni machinery compartment -przedzial silowni marine power plant .system paliwa lekkiego .podloga.emergency .trending of baseline deviations .system chlodzenia .pompownia -steering gear pomieszczenie maszyny sterowej .deviation from baseline conditions .iwietlik silowni unattended (unmanned) machinery space (UMS) .szyb maszynowy store room -magazyn maszynowy (engine room) systems .diesel oil .silownia morska overhead crane (travelling crane) -b i g suwnicowy.boiler -platforma kotla . suwnica plant .grodi przedzialu silowni --casing .vessel performance diagnostics .pomieszczenie spalarki .

5.pange/ polqczenie kolnierzowM - blank flange/ a flange/ kolnierz gas proof bulkhead adaptor/ przejicie grodziowe gazoszczelne kolnierz dsemkowy .rurarz silowni flanged pipe.. elbow. 900 bend/ kolanko kolnierzowe cross piece/ czwornik rurowy "T" piece/ "T" piece reduction/ trbjnik rurowy trojnik redukcyjny flexible pipe fixed pipe claml: clamp/ uchwyt uchwyt rurouy rurony elastyczny sztyuvzy reducink coupling lunge adapter/ reducind coupling with long sleeve/ type '%"/po/qczenie 7olqczenie poiqczenie redukcyjne typu 9 p o l q c z e n i e redukkolnierzowe zwykle cyjne z dlugq tulejq reducing flange coupling with adapter/ polqczesleeve/ polqczenie reducing coupling coupling with end t).pe "C1'/polqczenie plate/ polqczenie z nie kolnierzowe z tulejq redukcyjne redukcyjne typu "C" zailepkq 1 I Manifold -przewdd rurowy rozgaE@ny . ENGINE ROOM /' Engine room piping .

kurek. przewodow) cock -kurek -bleeder kurek spustowy.podpora (wspornik) rurociqgu -bell .odwadniacz samoczynny .kolnierz osemkowy flanged coupling -polqczenie kolnierzowe flowing .kurek spustowy -hole . gwintowe . lqcznik mrowy filler -wlew zbiornika -plug . pipe .drain .closed system .: dociqgniqte) -face -powierzchnia styku poiqczenia kolnierzowego .stripping .wczownica ozebrowana -heating -wqzownica systemu grzewczego .wlot.kolnierz.cyrkulacja.spigot . krociec redukC Y ~ Y bend -luk. main .zaSlepiaC .drenai.expansion -polqczenie (zlqcze) elastyczne . zgiqcie.pipe . obiegu zamkniqtego .wall .otwor przeplywowy (w denniku) -pump .linia resztkowania.zqza -box.skrzynia zqzowa line -rurociqg zqzowy -suction (pipe) -rurociqg ssqcy zqzowy system .vapour -zaw6r odpowietrzajqcy .zaslepiak (np.(to) by-pass .zlqczka zwqzkowa. odnoga (rury) by-pass .przeplyw flowmeter -przeplywomierz inlet .instalacja zqzowa -main . kolanko (rury) (to) bend -zginaC. bocznik .polqczenie skrqcane overflow -przelew pipage -r u r o c i ~(system) rurociqgow. zawor spustowy drainage .rura -bearer .korek spustowy -cock . wyginaC bilge . magistrala pozarowa flange -kolnierz.zawor. rurociqgowa) drain -glowny rurociqg zqzowy manifold -rurociag rozgalqziony nipple -zlqczka wkrqtna rurowa connection .kurek czerpalny .linia (pot. rurociqg r.: rurociqg) .plug -kurek bezdlawikowy . zawor upustowy . skrzynia denna (kingstonowa) joint -polqczenie . pierScien collector .welded .korek wlewowy fire-main -gl6wny rurociqg wody do zwalczania pozarow.otwor Sciekowy pipe .drainage -kurek spustowy .tap . Sciek -hole .test .kosz ssawny -chest .pompa resztkujqca -system -system resztkujqcy drip .odSlepiaC branch -odgalqzienie.check drain .shut off .instalacja rurociqgowa silowni accessories -wyposaienie dodatkowe adaptor .nipple -polqczenie skrqcane.zatykanie sic (rurek.rura spustowa -plate -taca Sciekowa plug . otwor odwadniajqcy .osadnik drain . ssawa -bellow -koncowka ssawna rurociqgu - - - - - - - - - .rurociqg zqzowy glowny -pipeline -rurociqg zqzowy -well .polqczenie spawane line . (rose box) . omijaC circulation .obejScie.magistrala (np. obieg clogging .zaSlepka kolnierzowa -evenly tightened bolts -(sruby) rownomiernie dokrqcone (pot.wqzownica Scienna collar .kielich rury.Sciek.zaslepka kolnierzowa .flanged -polqczenie kolnierzowe .kurek spustowy - -- - - - - - - - - - - - drain .Engine room piping .rura zbiorcza.w.wezownica . rurociqg) blind .obchodziC.terminal -kurek odcinajqcy .blind off .zamkniqcie wodne.kurek probierczy -two-way . otwor wlotowy -chest -skrzynia ssqca.spust.korek spustowy cock .finned . kolektor connector -zlqczka dirt trap .vent -kurek odpowietrzajqcy coil -wqzownica .dwudrozny (kurek) .korek spustowy -trap . syfon -valve -zawor Sciekowy.Sciekanie kropel drip-pan -wanienka sciekowa elbow -kolanko. spust -bolt .studzienka zqzowa blank off . system osuszania -bolt .spectacle . kryza -blank .kurek spustowy .kurek odcinaj8cy . ruraz .blind .

klapowy - pipe going downwards .rura kompensacyjna cap nut . angle .polqczenie Rompensacyjne z d awrcq expansion pipe .trojnik .zawor klapouy prosty flap.armatura indicating and measuring instruments wskainiki i przyrzqdy pomiarowe non-return valve (flap).ed joint. prosty non return valve Iflap). kqtowy non return valve Iflap).5. screw d o w . ENGINE ROOM Piping systems basic symbols . screw down zawor zaporowo zbr>rotnykqtowy flap.m e i k a valve straight through .zawor skrqcane koinierzowe bezpieczensh mufowe . cocks and flaps zawoq: zasuuy.niewodoszczelne pipe going upwards . szybko rozlqczne ex ansion joint with pland .reduktor safety valve -zawor bezpieczeristwa angle safety valve kqtowy self-closing valve . straight mrotny.zawor przelotowy valve.zailepka kolnierzowa spectacle flange .zasuwa double-seated changeover valve .. straight. klapy sztormowe appliances . wodoszczelne bulkhead crossing. jlanged ioint. angle .zawor zaporowo-zwrotny.rurociqg biegnqc w doi orifice .zawor kulouy. angle .rurociqg oipe with indication o f direction o f j l o u .zawor denny ball valve (-cock) kurek kulowy .polqczenie -polqczenie .zawor - flexible pipe elastyczne klapowy.rurociqg biegnqc~ ku gorze quick-opening valve . . not connected .zawdr zwro n)~.rurociqgr krzyzijqce sie. three-way .zailepka przestawna bulkhead fitting water t i f hf. quick-releasing -poiqczenie rurowe. butterfly valve . nie polqczone ze sobq crosing pipes.flanged przejicie grodziowe ko nlerzowe.podstawowe symbole systemow rurociqgow Rurociqgi -pipings oipe .rurociqgi krzyiujqce sic. gate valves.rurociqgi i ich polqczenia crossingpipes. non-watertight przejicie grodz.zawor dwusiedzeniouq dwupotoieniowy .zawor kqtowy valve. korel zewnqtrzny?? blank flange . sleeve .polqczenie . connected .szybko zamykajqcy si regulating valve -zawbr regulacjjny kingston valve . kompensator ioint. kurki. kqtowy reducing valve expansion pipe (corrugated) general rura kompensujqca.zawbr samozamykajqc) joint. angle.zaw6r szybko otwieri jqcy sie quick-closing valve . polqczone ze sobq tee pipe .zawor trbjdroiny zawi Pipes andpipes joints .polqczenie non return valve Iflap).nakrqtka zailepiajqca. straight through . screu.rurociqg ze wskazaniem kierunku przep+wu valves.zawor motylkouy gate valve .

straight through.o przelocie prostym z podlqczeniem dolnym cock.koncdwka ssqca w hztalcie lejka air pipe . electro-magnetic . przelotowy double-seated change valve. straight through in plug . with bottom connection -kurek trojdroiny z podlqczeniem dol"Ym ejector . . L-port in plug kurek trdjdrozny. T-port in plug kurek trdjdrozny.osadnik filter or strainer -filtr magnetic filter -filtr magnetyczny separator .odpowietrzenie z siatkq air pipe with cover .el. angle.pompa Srubowa lub zgbata hand pump (bucket) -pompa rgczna tlokowa Fimkgs -inne wyposaienie funnel . angle . o przelocie "T" cock. dwupoloze. four-way. with bottom connection kurek kqtowy z polqczeniem dolnym cock.magnetyczny Distance level indicator.rejestrator . three-way.zawdr dwusiedzeniowy. angle kqtowy zawdr dwusiedzeniowy.odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with cover and net .kurek prosty cock.odpowietrzenie air pipe with net .kurek kqtowy cock.armatura mudbox .ezektor various accessories (text to be added) -rdzne wyposazenie (okreilone tekstem) piston pump -pompa Appliances .cont.zdalnie sterowany hand operated .silnik elektromagnet.przepona Stop for sounding rod Sight indicator Observation glas Level indicator .tlok membrane . with bottom connection . straigh.skrzynia zawordw zwrotnych double-seated changeover valve. przelot prosty cock with bottom connection .symbols . ieniowy cock. suction valve chest sknynia zawordw ssqcych suction valve chest with non return valves .kurek s podiqczeniem dolnym cock. three-way. przelot 5" cock.sprgjna mass . Counter (indicate function) Recorder .wskainik poziomu electric motor .kurek czterodrozny.odpowietrzenie z zaworem ciinieniowo-prdiniowym deck fittings for sounding or filling pipe short sounding pipe with selfclosing cock Control and regulation parts -elementy regdacji i sterowania remote control .odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with pressure-vacuum valve .cigiar float .rgcznie otwierany spring .zdalny wskainik p. niowy. three-way. straight through .odwadniacz p a y na powrocie skroplin centrifugal pump -pompa wirowa gear-or screw pump . dwupolo.komin bell-mouthed pipe end .piywak ist ton .separator steam trap . prosty.

tabliczka informacyjna plug -korek. system .rurociagi gazow piping .teleskopowe -thread .fuel - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .otulina rury -cross .kurek tube .overflow .wezownica connection .saddle clip .obcinak do rur .otwor korka (w zbiorniku) .rura.ukladanie rurociqgow turbulence -przeplyw burzliwy.gwint rurowy turn .rurociqgi paliwowe -hanger .rura .flanged . korku sondy) .bend .sanitary .uchwyt rury .rurociqg.zlqcze rurowe lateral .vent . reduktor . ukladanie rurociagow .mra sondazowa (zbiomika) -tunnel .deck .rurociqg .zlqczka wkr~tna plug .seamless .czwomik rurowy cutter .feeding . rurociqgi tubing .klucz do rur stanchion .: kolanko) -bender .name .rurociqgi grzewcze .krociec rurowy .luk rurociqgu (pot.rura odlotowa .rura ze stali nierdzewnej --piping .kurek scupper .sounding .heating .kratka Sciekowa -hole .otwor sciekowy .skrzynia denna. odplyw grating . turbulencja .rurociqg napelniajqcy.zlqczka rurowa pipe .purge .zwezka rurowa.socket .feed . ENGINE ROOM .rura scieku pokladowego .zailepka rury stopper .bilge .zailepka rury -tap .oslona rury. otulina rury chocking .cooling . rurociqgi . instalacja rurociqgowa plate -plytka.instalacja.wspomik rurowy stopper .odciqc (np.rurociqg balastowy . rurka -plug .zatkanie rury closer .rura sciekowa sea chest .rurociqg zasilajqcy . kingstonowa self-draining -samoodwadniajqcy sic. Sciek.zlqczka.rurociqg ze stali nierdzewnej Straub coupling .fuel . przy za-label worze.telescopic .rurociqgi hydrauliczne in line .wieszak rurociqgu -joint .zailepka rury stud . o samoczynnym drenaiu shut off .ballast .rura kolnierzowa flaring -rozszerzenie u wylotu rury .zailepka rurociqgu.sprinkler .filling .rurociqgi chlodzenia .exhaust gas -rurociagi gazow spalinowych . kielich rury spanner (wrench) .kolano (rurowe) union .zailepka rurowa casing .kolnierz rury.rurocicgi Sciekowe .pipe .rura odpowietrzajqca .rurociqgi systemu zraszania . zailepka.odgalezienie skosne rurociqgu nipple .skrzynia kingstonu system .zaslepka rury tubing -siec rur.stal nierdzewna --pipe .gwintownica do rur elbow .instalacja sanitama tap .hydraulic .gietarka do rur -cap .rurociqg zezowy - 5.dead head of a zaslepiona koncowka rury die .scupper . wlewowy .blanking -korek zaslepiajqcy -hole .zailepka -coil . doplyw paliwa) stainless steel . system rurociagow.exhaust .dlawnica suction box .kolnierz rurowy .tube .rurociag odlotowy (gazow spalinowych) .rury w ukladzie rzedowym .zaslepka rury . zatyczka .overflow .zlqcze rurowe covering .system rurociqgow.vapour .szpigat.discharge .rurociqg odpowietrzajqcy pipeline .opaski Straub'a na rury striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowd stuffing box .tunel (rurociqgowy) .rurociqg zasilajqcy . korek do r.sewage .rurociqg paliwowy pipes -wry.rura bez szwu -socket . ksztaltka mrowa flange .rurociqg pokladowy -grid .rurociag przelewowy . tabliczka tabliczka informacyjna (np.kolanko rurowe fitting .siec rurociagow system . -reducer .system przelewowy .

J Y \ L .Valves -zawoiy piston/ ttok valve actuator/ serwomotor valve actuator/ sterownik zaworu piston shaji/ trzon tlokowy intermediate collar/ kohierz poiredni housing/ korpus washer/ podktadka r top cover nut/ nakretka pokrywy gdrnej butterfly valve zawdr motylkowy - _. three piece ball valve trzyczgiciowy zawdr kulowy .

locknut -nakrctka kontrujqca - .korpus - - - .clearance luz zaworowy .dome -kopula .-retaining clip -pierScien zaciskowy wbk . otwierany napi~ciem . otwierany zanikiem napiccia turn off .cover pokrywa zaworu -disc . straight-run valve/ zawdr min.. zawor) turn on .-gholdera trzpien grzybka zaworu (trzon) .z..grzybek zaworu .skrzynia kingstonowa.flap -klapa zaworu wylewowego (burtowego> .face -przylgnia zaworu .5.energized .z.gasket -uszczelka korpusu .oclkrtyik (np.Sruba regulacyjna arms -klawiatura zaworu -body .hand wheel -pokrctlo zaworu . zawor) water box . rozrzqd zaworu .stud szpilki mocujqce czqSci korpusu --nut nakr~tki mocujqce czqici k. przepIywu floating drainage valve/ odwadniacz pbwakouy three piece ball valve/ trzyczeiciouy zawdr kulouy control valve/ zawdr regulacyjny .grzybek zaworu .guide -prowadnica -head .tabliczka informacyjna (na zaworach) sea connections -zawory zaburtowe solenoid valve -zawor elektromagnetyczny .de-energized . zawor rozgaI Q ~ Y name plate . skrzynia denna valve (construction) -konstrukcja zaworu adjusting screw .zakrqcid (np. ENGINE ROOM Valves -zawory manifold .skrzynia zaworowa. .zawory Valves and gates i zasuwy nanometer valve/ zwdr manometrowy check valve/ zawdr mrotny gate valve/ zasuwa klinowa stop valve/ zawdr zaporowy draining valve/ zawdr spustouy quick-closing valve/ stop valve/ zawdr szybkozawdr zaporouy zamykajqcy stop-check valve/ zawdr zaporowo -zwrotny osadnik min.lapping -przeszlifowanie zaworu .gear -osprzct zaworu.

kingston .sea .zawor odcinajqcy -throttle -zawor dlawiqcy .zawor denny . przelewowy skrzyni korbowej .zawor tloczkowy .main -zaw6r glowny .zawor burtowy .safety -zawor bezpieczelistwa .zawor o pehym otwarciu .z. zasuwa .kingston .pressure/vacuum (PN) .slide .pilot .globe .zawor szybkiego zamykania . przeponowy .zawor iglicowy.sea inlet . zawor spustowy .z.zawor denny.zawor odcinajqcy .z.three-pass ..master .zaw6r zasuwowy.zawor czterodrogowy .zawor burtowy .zaw6r motylkowy .screw .side .angle -zawor kqtowy .zawor odciqzony .zawor doladowania . zawor zasuwowy . bocznikowy .zawor wylotowy .z.zawor zwrotny .admission .one-way .zawor talerzowy .refacing -przeszlifowanie zaworu .control .automatic start . zdalnie sterowany .discharge -zawor wyplywowy .check . klapa sztormowa .z.zawor denny kingstonowy .- 5.zawor wlotowy .cone . SILOWNIA - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .disc .sea chest -skrzynia denna.double-seat .prozniowy .expansion .maksymalne dopuszczalne ciinienie nastawcze zaworu odciqzeniowego .flap .zawor klapowy.solenoid .z.zawor elektromagnetyczny .zawor klapowy .zawor bezpieczenstwa controlled .float -zawor plywakowy .needle .rocker -diwignia zaworu .intake .pokretlo zaworu valve -zawor .quick closing -zawor szybko zamykajqcy . elektromagnetyczny .relief .zawor sterujqcy .zawor dwusiedzeniowy .seat -gniazdo zaworu .starting air -zawor romchowy .spindle -wrzeciono zaworu.zaw6r kontrolny.securing pin plug -korek zabezpieczajqcy kolek .z.seating -siedzenie zaworu . trzpien spray .charging .remote .zawor (kurek) indykatorowy .zawor cihieniowo . zawor sterujqcy .clack .zawor kulowy . obejkiowy.zawor podwodny valve (type) -typ zaworu .diaphragm .crankcase relief .. igielkowy .zawor hydrauliczny z napqdem elektromagnetycznym .back-pressure .hydraulic solenoid .overboard discharge .zawor pilotowy.zawor dolotowy . zawor zwrotny .zawor wlotowy .distribution .zawor jednodrogowy -piston .reducing .three-way -zawor trojdrogowy -two-way -zawor dwudrogowy .inlet .balanced .zawor bezp.zawor redukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - .podtlokowy zawor nvrotny .quick closing .zawor suwakowy .electromagnetic .full bore ..positioner -nastawnik (pozycyjny) zaworu .outlet .stop . z.self-closing -zawor samozamykajqcy sie .-.under piston non return . rozruchowy .butterfly .cross .iruba ustalajqca - .cut-off .ball -zawor kulowy .manoeuvering scavange air non-return -zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego .non-return .oil relief .z. trojdrozny.zaw6r glowny -maximum allowable relief setting (MARVS) .securing pin kolek zabezpieczajqcy siedzenie .zaw6r zwrotny .zawor stozkowy .gate -zasuwa.-plate -talerz sprqiyny - -wheel .drain . rozprqzny .spring spraiyna zaworu .zawor czterodrogowy .by-pass .zawor odcinajqcy .zawor iciekowy.sluice .scavanging powietrza przeplukujqcego .samoczynny z.underwater . skrzynia kingstonowa . trojprzeplywowy .four-way valve .shut off .-wtryskiwacze (nozzles) .indicator .zawor rozdzielczy .w obiegu oleju .

poziomowskaz gland .silnik chlodzony wodq cooling .chlodnica wody desalination . odprowadzenie powietrza -vessel . w kotle) -hardness .polqczenie wodoszczelne level .domestic fresh .ballast water -woda - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - .potable .uzdatnianie wody cooler .dmuchawa powietrzna -cleaner .powietrze startowe . odpowietrznik reservoir .starting .przewod p.feed .mra powietrzna.mrociqg wodny softener -zmiekczacz wody soluble .odpowietrzony --heater -podgrzewacz powietrza -hole .compressed -powietrze sprqione compressor .s h p wody conditioning . cyrkulacja wody --cooled engine .uzdatnianie wody waterproof -wodoszczelny glue .sprqzarka powietrza --cooled engine -silnik chlodzony powietrzem --cooler .poduszka powietrzna -dryer .chlodzenie wodq column .ciinieniomierz -proof -hermetyczny. denna -circulation .odplyw wody -pollution -zanieczyszczenie wody .woda zasilajqca -feeding system .preheated -powietrze podgrzane pressure gauge . nieprzepuszczajqcy powietrza pump -pompa powietrzna receiver .rozpuszczalny w wodzie strainer .doplyw wody -jacket -plaszcz wodny -joint .obieg wody.filtr powietrza filtering .osuszacz powietrza escape .zasilanie wodq --system .odpowietrzenie.starting -pipe .uszczelnienie wodne sealed gland .sanitary .ciinienie wody .zbiornik powietrza .szczelny -trap .filtr powietrza cock -kurek odpowietrzajqcy . odpowietrzajqca --pocket .zbiornik sprqzonego powietrza --release .5.woda do picia pressure . ENGINE ROOM - Air and water -powietrze i woda air -powietrze -blower .otwor odpowietrzajqcy inlet -wlot powietrza intake .powietrze przephkuj$ce space .ogrzewanie wodne inlet .filtrowanie powietrza flow -przeplyw powietrza --free .scavenge .starting bottle -butla powietrza startowego -starting line -linia (mrociqg) p.wskaznik poziomu wody --main . zamkniecie wodne -valve -zawor wentylacyjny vent .syfon.filtr wody supply . higroskopijnoik -ballast -balast wodny -treatment -dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem -box skrzynia -kingstonowa.instalacja wodna -tank .napqd wodny . r.odsalanie wody . startowego .wlot powietrza lock -korek powietrzny (w rurociqgu) --operated -pneumatyczny -pilot distributor -rozdzielacz powietrza pilotujqcego -pipe .dlawica wodna service pipe .zawor p. woda uzywana do celow sanitamych (w odroznieniu od wody pitnej) seal . startowego -tight . s.zanieczyszczenie powietrza -powered -pneumatyczny .odpowietrzenie.starting valve .zbiornik powietrza .przestrzen powietrzna .woda sanitama.chlodzenie powietrzem cushion .salinity of zasolenie wody .uderzenia wodne (np. startowego -absorbtion -wodochlonnoiC.chlodnica powietrza --cooling .zbiomik wody treatment .dlawica wodna -hammer .twardoii wody -heating .klej wodoodporny .odpowietrzenie filter .glowna magistrala wodna -outlet .system wody zasilajqcej -finder -wykrywacz wody -gauge -wodowskaz.korek powietrzny -pollution .poziom wody indicator .woda slodka drive .

high alarm .pojemnose zbiomika . rezenvowy. zb. smarnoic .korek spustowy oleju duct .smarownoiC.emulsion .daily service .system olejowy.engine .olej silnikowy (smarowy) (to) lubricate . zwczka dlawiqca przeplyw oleju. oleju smarowego -gland .zbiornik suchy zb. cieczy w zbiomiku) indicator .Lubricating oil olej smarowy dirty oil .bearing oil . zb~ornik iciekowy tank . nadmiarowy (ekspansyjny) -expansion .plywak (w zbiomiku) gauge -miernik. ze zbiomika overflow .filtr olejowy.przelew. przyrzqd pomiarowy cock .zbiornik przelewowy . f.storage .analizator mgly olejowej --pump . powietrza) sediment -osad (to) steam -parowaC (zbiomik). wyrownywaC (np. .chlodnica oleju drain plug . czySciC atmosferc zbiornika za pomocq pary sump .zbiomik zapasowy thermotank -termotank (water) sampler -wykrywacz wody topping off -dopelnienie (czt$ciowo napelnionego zbiornika) ullage .alarm wysokiego poziomu (to) level .settling . mierzenie level .ulaz .zbiornik opadowy .de-mucking -wybieranie o.zbiomik (np.low alarm . zapasowy . poziomy cieczy w zbiornikach) liquid -ciecz fuel -paliwo plynne.gravity .dlawica olejowa lubrication .szlam olejowy separator .taSma miernicza gauging -pomiar.smarowaC lubrication .osad depositing .poziom (np.zbiornik zapasowy .overflow .zbiornik rozchodowy .odolejacz system . przelanie sic reservoir .wskainik (poziomu) plynu .reserve -zb. system smarowania -tight .osadzanie sic float .kanalik olejowy .olejoszczelny lubricant -olej smarowy .smarowanie olejowe --orifice -otwor.osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.smarowanie olejowe -ability .czujnik poziomu plynu muck .pomiar ulaiu vent .szklo wodowskazu strip .emulgowanie (powstawanie emulsji) .taking .film olejowy filter .engine .zbiornik capacity .olej zuzyty drip-feed lubrication -smarowanie kroplowe (lubricating) oil -olej (smarowy) cooler .smarowanie lozysk purify -oczyszczaC purification -oczyszczanie Engine room tanks zbiorniki silowni deposit .spare .kurek probierczy glass .pompa olejowa point .kurek odpowietrzajqcy pipe .studzienka.odpowietrznik cock .dry . paliwo ciekle layer -warstwa plynu level sensor .rura odpowietrzajqca - - - - -- - - - - - - - -- - - .emulsja olejowa emulsifying ..punkt smarowania -residues .poziomowai.alarm niskiego poziomu . kryza -mist detector .zbiornik osadowy .olej silnikowy (smarowy) -film .

r 5. rozchodowv viscosimeter/ o other auxiliaries/ do innych silnikdw pomocniczych chanieover valve/ zawor zmiany paliwa booster puhp/ pompa podajqca Juction jilt&/ filtr nu ssaniu . rozchodony paliwa ciezkieg I separator/ Fuel oil system -system paliwa cigikiego ----*---------from other auxiliaries/ z f innych silnikow pomocniczych ! I MDO daily tan/ zb. osadowy paliwa cieikiego HFO daily tank/ zb. Bunkering and sampling pobieranie i prdbkobranie paliwa portable gas tight sampler bunkering arrangement organizacja bunkrowania -gazoszczelne urzqdzenie do poboru prdbek liquid/ pryn water/ woda lina stalowa slip hook/ hak odrzutny spill tank/ zbiornik przelewowy hose supporting chain/ iancuch podtrzymujqcy wqz ]I fuel barge mark$old/ zawdr rozgaieiny barki paliwowej dripping method/ HFO settling tank/ zb. ENGINE ROOM .

rozchod contamination -zanieczyszczenie paliwa -heater -podgrzewacz paliwa impurities -zanieczyszczenia injection pump -pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa oil -paliwo ciqzkie. zbiornik paliwowy -- 5. do silnikow wysokoprqznych diesel oil (do) .olej (napqdowy) do silnik6w okr. bunkrowanie.fuel .opatrywanie (probki) nalepkq z opisem i plombowanie liquid meter -plynowskaz oil .residual -p. HFO) -p.tank -zbiornik paliwa. tankowanie at sea -uzupelnianie paliwa w morzu (to) replenish .uzupelnic (zapas).op6r lepkoici volume -objqtoiC -- - - - -- - - - - - - - . (statek) z dostatecznym zapasem paliwa bunkering -przyjmowanie p. SciekaC -pan -wanienka Sciekowa sampling .wziernik specific gravity -ciqzar wlaiciwy specimen -probka stem .stacja bunkrowa (to) bunker -przyjmowaC paliwo. olej opalowy labeling and sealing . rozchod (np.rate . okrqtowy oil hose -w@ (transportu) paliwa derrick . .zobowiqzanie dostawcy paliwa odnoh i e jego dostawy viscometer -lepkoiciomierz viscosity .tu: awaryjne wstrzymanie bunkrowania fuel oil -olej opalowy. pozostaloiciowe .wanienka iciekowa drop -kropla emergency stop .specific -consumption -jednostkowe mzycie paliwa -system -system paliwowy . olej opalowy oil (hfo.low sulphur (LSFO) .marine -morski. naczynie do pobierania plynu ze zbiornika dipping rode -miernik prqtowy poziomu dip up -zaczerpnqk (np.diesel . paliwo "lekkie" .pobieranie pr6bek (np.daily .commence -rozpoczqcie bunkrowania . bunkrowanie calorie -kaloria calorific value -wartoiC opalowa carbon deposit -osad w e l a carbonisation-osady welowe.rata ( u pompowania paliwa) t: .olej napqdowy.standard -probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probkq sampler -pobierajqcy probkq. probkobiorca sampling -probkobranie procedure -procedura pobierania probek -time . paliwa) .in . czerpaC stick . paliwo .polozenie elementu nastawy paliwa (listwy paliwowej) .. bunkier delivery receipt -kwit bunkrowy station ..olej.Fuel oil -paliwo (olej napedowy) bunker -paliwo.lepki resistance .engine .okres probkobrania sight-flow (sight glass) -przeziernik sight hole .pobieraC probkq . paliwo ciqzkie .average .iurawik do podnoszenia wqza transportowego pumping -pompowanie .zabunkrowany. bunkrowaC bunkers -paliwo na statku .olej napqdowy. paliwa) metodq kropelkowq -tray .increase -rate -zwiqkszyt ratq pompowania . resztkowe.cease -przenvanie pompowania . mazut.zuiycie irednie . SILOWNIA - - - - - - -- - - - -valve -wtryskiwacz fuelling at sea -bunkrowanie w morzu heavy fuel -p. paliwo lekkie dip -zanurzaC (w zbiorniku). zweglanie consumption -zuiycie. indeks wiskozowy -regulator -wiskozymetr viscous .olej opalowy. ponownie napehid at sea -zaopatrywak w morzu (tu: paliwo) sample -probka .zuiycie dobowe diesel fuel -p. probkq ze zbiornika) drip -kapat. olej napqdowy rack position .prqtowy wskainik poziomu plynu w zbiorniku dipper -czerpak.draw . ciqzkie.paliwo ciqzkie o malej zawartoici siarki fuel -paliwo -coefficient -wspolczynnik zuzycia paliwa consumption -zuzycie paliwa.reduce -rate -zrnniejszyk ratq bunkrowania raising -bunkrowanie w morzu refuelling -uzupelnianie paliwa. paliwo "ciqzkie" -gas olej napqdowy (do silnikow wysokoprchych) . ciqzkie.lepkoiC -index -wskainik l.

ENGINE ROOM r Main propulsion two-stroke engine dwusuwowy silnik napgdu glbwnego lower platform/ qlatforma dolna exhaust valve/ zawor.ourtesv o f the New Sulzer Diesel Ltd .cyllnder liner/ 1 tuleja cylindrowa piericienie ttokowe cylinder cover stud/ szpilka pokqwy cylindra \__i scavenging ports/ okna przepluh&ce . wydechowy air start valve/ zawor p o y startowego exhaust gas manifold/ piston head. piston crowd connecting rod/ korbowod turning gear/ thrust collar/ obracarka kotnierz oporowy -' ? \\----- cooling jacket/ koszulka .5.

intake .wal korbowy z tlumikiem drgan -deflection -kontrola uloienia walu.glowne kolo zebate .uklad przesterowujqcy walu krzywkowego .zestaw kol zebatych do nape- -- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- du.intercooler .thrust .chlodnica miqdzystopniowa crank -korba.bores in . wykorbienie angle -pozycja walu korbowego case .crosshead -lozysko krzyzulcowe .side . krzyzulec -bearing .air side of the .reversing unit .stopa korbowodu .loze (np.follower rollers .lozysko oporowe .proces czyszczenia -charge---c hlodnica powietrza doladowujslcego .wodzik.stopa korbowodu -eye ofthe--gorny leb korbowodu small end . pot.exhaust krzywka wydechowa .chlodnica powietrza cleaning process .lozysko czopu korbowego (pot. -thrust collar saddle-piece -kolnierzowe osadzenie glownego lozyska oporowego base plate .loie.lozysko czopu korbowego --cap .krzywka zaworu ssqcego . podstawa (silnika) chock -podkladka (poduszka) pomiqdzy silnikiem a ramq .ostatnie kolo zebate na wale krzywkowym .cambox -komora krzywkowa .5.damped .dolna pokrywa lozyska korbowego shell (big end bearing shell.naped walu krzywkowego --rollers . wal krzywkowy connecting rod (conrod) -korbowod -big end .chlodnica .lozysko wodzika --cap -pokrywa lozyska krzyzulcowego -engine .main - gear wheel .napqd walu krzywkowego .boczne (przy stoperach) .epoxy raisin .bieznia krzywki camshaft -wal krzywkowy chain drive .end .podnohnik lozyska glownego --lubricating oil supply -przewod oleju smarowego glownego loiyska ramowego -journal cap -pokrywa lozyska ramowego saddle .zawor przeciwwybuchowy w karterze crankpin .combined thrust and journal lozysko oporowo-ramowe .podkladki podtrzymujqce clutch .czop korbowy bearing .krzywka zaworu ssqcego -reversing krzywki przesterowujqce na biegu wstecz -slide .lyzwy .stalowe . silnika) -plate .gniazdo lozyska r.z zywic sztucznych .czop korbowy bearing.supporting .skrzynia korbowa monitoring unit .top-end . SILOWNIA Engine .lozysko glowki korbowodu (main) bearing -glowne lozysko ramowe cap -pokrywa lozyska ramowego --jack .gumowa okladzina prowadnic lancucha -drive .flank of the .: sprqzynowanie walu crank (throw) -wykorbienie crosshead .steel .final drive gear wheel .air .inlet . bottom bearing shell) -panewka lozyska korbowego crankshaft -wal korbowy .rolka napqdzana krzywkq .fuel -krzywka paliwowa .silnik wodzikowy - -- -- ------ --- --- - -- - .leb tlokowy korbowodu bearing .strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .dolne lozysko (korbowe) .skrzynia korbowa -mist detector -wykrywacz (analizator) mgly olejowej relief door . lozysko korbowe) pit .urzqdzenie analizujqce atmosfere w skrzyni korbowej -pin .sprzeglo cam -krzywka . rama fundamentowa bed .napqd lancuchowy rubber clad guide bars . rama fundamentowa.lozysko lba korbowodu (sworznia tlokowego) cooler .wneka korbowa crankcase .intermediate gear wheel -poirednie kolo z q bate .Sruba lozyskowa -bottom end .silnik bearing -lozysko -bolt .otwory w korbowodzie bottom end .koncowe .podstawa (silnika).train of gear .

glowica cylindra valve rocker/ .Four stroke medium speed engine US^ gas receiver/ h~lektor gazbw v d e c h o ~ c h irednioobrotowy silnik czterosuwowy injection valve/ wt skiwacz piston rings/ cylinder head t u r b o \d o a d o w a r FerScienie tlokowe .a - .

s.pompa podajqca paliwo injection pump -paliwowa pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa -knocks .turbo-reciprocating .radial .fundament silnika casing .cylinder. podwojnego dzialania .marine ..fundament silnika shaft -wal silnika glownego.silnik okrqtowy . widlasty (engine) foundation -fundament silnika .dno tloka -head .triple expansion -maszyna parowa potroj- - - - - -- - - - - - - - - - - - nego rozprezania .glowica cylindra liner .opposed-piston .oil -filtr olejowy .filtr automatyczny (czyszczony wstecznym przeplywem fihowanego czynnika) .piston . uklad block -blok cylindrowy -bore .booster pump .push rod -popychacz na zaworze w pompie paliwowej geared diesel engines .silnik jednostronnego dzialania .suction .Sruba Sciqgajqca engine .petrol .silnik parowy z turbinq na parq odlotowq . spalinowy .silnik z doladowaniem .four-stroke .silnik napqdu glownego .Sruba kotwiczqca.s.fundament silnika seating .filtr powietrza .silnik dwurzgdowy.single acting .chlodzenie tulei cylindrowej flange -kolnierz tulei -quills -kroCce do smarowaniatulei cylindrowej --wear ridges -prog powstaly wskutek zuiycia powierzchni wewnqtrznej tulei damper -przepustnica damper -tlumik drgah.slow-speed -wolnoobrotowy (npsilnik) .supercharged .: wtryskiwacz) -viscosity regulator -wiskozymetr fuel pump -pompa paliwowa .silnik krzyiulcowy .silnik wysokoprqzny .silnik wysokoprqzny . amortyzator drawbolt .oslona silnika foundation .silniki wysokoprqzne pracujqce przez przekladnie na wspolny wal guide -prowadnica shoe -lyzwy wodzika clearance -luz na prowadnicach wodzika head -glowica silnika inspection door -drzwi inspekcyjne jacket -piaszcz cooling system -system chlodzeniaplaszcza cylindrow -cooling fresh water preheater -podgrzewacz wody chkodzqcej cylindry journal -czop walu .fuel injection pump -pompa wtryskowa .silnik czterosuwowy .crosshead type .filtr .(statek) z silnikiem o zbyt malej mocy .klin poprzeczny cylinder .underpowered . mocujqca -bolt .injector -wtryskiwacz .air . maszyna .stuki paliwowe -pump -pompa paliwowa -timing -rozrzd -valve -zaw6r paliwowy (pot.main bearing cap -pokrywa lozyska ramowego - - - .diesel . maszyna -bed .silnik.ship's .silnik benzynowy .Sruba fundamentowa .Scianki cylindra cylinder liner -tuleja cylindrowa --cooling .silnik z tlokami przeciwbieznymi .filtry na ssaniu .silnik tlokowy .tuleja cylindra oil feed -zasilanie olejem cylindrowym -oil pump eccentric drive -mimokrodowy napqd pompy olejowej -wall .silnik w ukladzie gwiazdowym .fundament silnika frame .Srednica cylindra cover -pokrywa cylindra crown .anchor bolt .silnik tlokowy . wal napqdowy engine .internal combustion (IC) .magnetic -filtr magnetyczny flywheel -kolo zarnachowe frame -rama (np.holding down bolt .silnik.- - -- - .reciprocating .main .V-engine .guide -prowadnica wodzika - cross wedge .oil .double acting .Sruba fundamentowa filter .auto backwashing .silnik okrqtowy . fundamentowa) fuel -paliwo .

polqczenie na zakladkg -gas ring -piericien uszczelniajqcy grooves . bottom end bearing)/ lojisko korbowe liner .exhaust kolektor wylotowy piston .okno wlotowe power .tlok cooling telescopic pipes .trunk . zwezka dlawiqca przeplyw oleju.air . crankpin bearing.lub filter .tuleja (np.zamek piericienia tloka axial clearance ..dlawica trzonu tlokowego stuffing box .olej cooler . wtryskiwacza) oil .prqdnica napedu (statku) - ---- -- - - - .naped (silnikiem) diesla generator .moc.rowki (kanaliki) piericieni oil ring .piericien zgamiajqcy piston rod -trzon tlokowy.urzqdzenia napedowe statku propulsion -naped .exhaust .filtr olejowy mist detector .sworzen tlokowy -ring -piericien tlokowy scraper ring -piericien zgarniajqcy skirt -plaszcz tloka -travel .intake .cooling oil pipe -rura oleju chlodzenia tloka .main parts silnik .ship -plant . kryza .o napedzie mechanicznym -piston -tlok wykonawczy propelling -napedowy machinery .skok tloka trunk-type -tlok silnika bezwodzikowego .denko tloka displacement .dlawica trzonu tlokowego port .objetoic tulei od dolnego do gornego punktu martwego -floating wristpin -sworzen plywajqcy (przemieszczajqcy sic w tulei osadzonej w tloku) gudgeon pin .lubricating -orifice -otwor.diesel .kolektor (rozgalqzienie) powietrza przeplukujqcego/ doladowujqcego .okno wylotowe (wydechowe) .analizator mgly olejowej (w skrzyni korbowej) manifold -kolektor.ENGINE ROOM Propulsion engine . skrzynia zaworowa .teleskopowe doprowadzenie wody chlodzqcej do tioka crown . naped drive -naped mechaniczny -operated .compression -piericien uszczelniajqcy gap .okno .silnik napedowy crankshafi/ engine .luz w zarnku ends square butt .luz poosiowy w rowku -- - - - - -- - - - - piericienia --radial clearance -luz promieniowy w rowku pierhcienia --butt clearance .silniki napqdowe .tlok bezwodzikowy - (piston) ring -piericien tlokowy . tloczysko gland .polqczenie koncow piericienia na styk overlapped .cz&i gldwne exhaust valve/ zaw6r wydechowy fuel injection valve/ zawor wtlyskowy paliwa cylinder cover/ giowica cylindra big end bearing (crank bearing. cylindra silnika) nozzle -dysza (np.chlodnica oleju .sworzen tloka -pin .

powietrza przeplukujqcego -sea chest . silnika glownego) valve .iruba przytrzymujqca sump -zbiornik Sciekowy. naddnieniowy skrzyni korbowej . miska olejowa swing-joint .tu: blok (np. kolek gwintowany .indicator .naped parowy .zawor rozruchowy .leb korbowodu - -- - - - -- - - - - - - - . wykorbienie walu .osprzqt zaworu .wahacz tachometer -tachometr drive gear .fundament spark-ignition -zaplon iskrowy slider .obracarka unit .sktzynia denna.charging .suwak. turbina turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny -ship -statek o napqdzie turbinowo-elektrycz"Y turning gear .pompa wodna quill -tuleja.zaw6r -crankcase relief z.oil relief .Sciqgi oporowe - - .naped statku .main -machinery .zawor pilotowy rocker arms -klawiatura zaworu .napqd glowny .podtlokowy zawor zwrotny web -korba. silniki napedo- - 5. skrzynia kingstonowa .w obiegu oleju .pompa olejowa .silnik turbinowy.big-end .means of .Sciqg ramowy turbine -turbina -engine . slupek.turbo-electric napqd turbinowo-elektryczn Y pump -pompa .water .motor .hold down .Srodki nap~du..oil . krociec smarny seating .zawor doladowania czynnika gear .main .scavenging -z. Sruba dwustronna.mechanical -napqd mechaniczny .steam .- -- - - - - thrust shaft -wal oporowy thrust spindle -popychacz tie piece .napqd silnikowy motor .Sciqg Srubowy -ring -pierScien prowadzqcy stud .turbina okrqtowa .manoeuvring scavange air non-retum zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego needle -zawor igielkowy .turbine main -turbinowy napqd glowny .under piston non return .silniki napedu glownego .intake -zawor wlotowy .starting air .pilot . prowadnica staybolt .kolek. wodzik.silnik napedowy .zawor bezp. SILOWNIA - we .ship .zawor (kurek) indykatorowy .spray -wtryskiwacze (nozzles) .ship -turbine .naped tachometru timing gear -rozrzqd thrust bearing (block) -lozysko oporowe thrust pins .

przeplukiwanie.through -przedmuchany (silnik) carbon deposit -osad wqgla clogged fuel nozzle -zatkane dysze paliwowe cooling .open system .przephkanie nawrotne - - - - -- -- --- - - .liquid .starting valve -zaw6r p.zawor bezpieczenstwa zasobnika powietrza blower .under .loop .f d l -peine obciqzenie .internal -engine -silnik spalania wewnqtrznego compression .p.at full . . ENGINE ROOM Engine operation -dzialanie silnika air . safety valve .p.zarnkniqty.piston . wykonywab wykres indykatorowy indicator -wskainik diagram -wykres indykatorowy injection -wtrysk load .starting line -linia (ruroci@ p. -starting -bottle -butla powietrza startowego . cylindrow) powietrzem --box -zasobnik powietrza przeplukujqcego fire extinguishing steam/C02 equipment urzqdzenie do gaszenia parqlC02 ognia w przestrzeni podtlokowej --manifold -kolektor (r0zgalqienie)"powietrza przepiukujqcegol doladowujqcego --pump -pompa powietrza przeplukujqcego --receiver -zasobnik powietrza przedmuchujwego drain pipe -rura spustowa powietrza p.ch. awaryjne zatrzymanie statku przy uiyciu biegu wstecz SG cylinder wear -zuiycie cylindrow detonation -detonacje engine . a.powietrze -pilot distributor -rozdzielacz p.return flow .owalnoik overloading -przeciqzenie overspeed -nadobroty trip . zwalnianie blown.starting -pipe -przewod p. przedmuchiwanie (np.zaplon indicate -indykowak.urzqdzenie zatrzymujqce silnik powyzej maksymalnych dopuszczalnych obrotow prelubrication -przesmarowanie wstqne pressure .ciknienie wstvnego przesmarowania pressure charging -doladowanie pressure relief -dekompresja revers -zmienib napqd na wsteczny scavenging (air) . startowego .5.sprqzanie ignitian .zaklocenie w pracy silnika - - - -- - - exhaust -wydech -gas -gazy wydechowe.system chlodzenia -venting tank -zb.dmuchawa przedmuchujqca .-go drive gear -napqd rozdzielacza p. spalin stroke . startowego - .air .suw wydechu -valve -zawor wydechowy fuel rack position signal (FPS) -sygnal polozenia listwy paliwowej full power -peina moc idle running -bieg jalowy idle speed . pokredni s.pod obciqieniem ovality .samozaplon ratio .chlodzib.rozdzielacz powietrza romchowego auto shut down -automatyczne zatrzymanie auto slow down .suw sprqzania crash stop -nagle. zwrotne (pqtlowe) .ch.kolektor wlotowy wody chlodzqcej -water outlet main -kolektor wylotowy wody chlodzqcej combustion -spalanie chamber -komora spalania . defekt silnika -trouble . bezpokredni s. startowego .chlodzenie cool . down .starter distribiutor .direct .przedrnuchiwanie bezpokrednie .wychladzab -jacket -plaszcz chlodzqcy .chlodzenie wodne .obroty jaiowe ignition .automatyczna redukcja obciqzenia.odpowietrzajqcy ukiad chi. studzib coolant (cooling agent) -czynnik chlodzqcy cooling .pilotujqce- - .stopien sprgzania -ring -pierkcien tlokowy uszczelniajqcy stroke . spaliny pyrometer -pirometr do pomiaru temp.closed system .obciqzenie .przy peinym obciqzeniu .otwarty. .chlodzenie powietrzem .chlodzenie .silnik failure -awaria silnika.chlodzenie tloka system .water inlet main .

suw rozprqzania .zapotrzebowanie na rnoc -reserve -rezenva mocy .skok.intake .liczba obrotow w jednostce czasu overall efficiency .kon mechaniczny Cjednostka mocy) .rnoc indykowana .suw odkorbowy timing -ustawianie rozrzqdu top dead centre -polozenie zwrotne odkorbowe total running hours .odciqc (np.z doladowaniem . calkowita bollard pull .long .rated -rnoc znamionowa -requirement .shaft .uniflow .sprawnoSC ogolna.obciqzenie . indykowak (np.rated -prqdkoit znamionowa .obciqzenie szczytowe . HP) .peak .moment ucirlgu mooring trial -proba (silnika) na uwiezi number of revolutions (npm) .dopuszczalne obciqzenie .diugi skok -power .rnoc okreSlona na pr6bach modelowych .estimated .zapieczone piericienie tloka stroke .nadmiar mocy .dlawic underloading -niedociqzenie.rnoc nominalna (silnika) . doplyw paliwa) cock -kurek odcinajqcy sticking piston rings .service . silnik) indication -wskazanie.przepiukanie poprzeczne -valve -zawor przedmuchujqcy scavenged -z przephkaniem scavenging .suw sprezania .critical .over.skutecznoS6 engine .rnoc uzyteczna . wskazowka indicator -indykator diagram -wykres indykatorowy load . niedostateczne obciqienie vibration -wibracje vibrational period -okres drgan - - 5.oczyszczanie (usuwanie zanieczyszczen) shut-down -zatrzymanie (np.excess .rnoc (tu: silnika) .suw ssania .nominal .service horse .consumed -rnoc zuzywana .pr~dkoSC (obroty) krytyczna .obciQenie eksploatacyjne quasi-propulsive coefficient .obciqzenie stake .compression .two--cycle -obieg dwusuwowy (silnika spalinowego) .peak .exhaust .dopuszczalna granica performance -dzialanie power .metric .sprawnoik calkowita permissible limit . silnika) shut off .expansion .rnoc na wale indicate -wskazywak.up .sprawnoSC napedowa moment -moment of a force .skok tloka trottle down .-przeciQenie .permanent .og6lem godzin pracy (silnika) travel .driving -rnoc napqdowa .rnoc w koniach .brake -rnoc uzyteczna.supercharged . rnoc efektywna .sila wymuszajqca - - exciting moment -moment wymuszajqcy horse power (hp.moment sily of pull .suw wydechu .rnoc szczytowa . SILOWNIA -- - - - - Engine features charakterystyka silnika actual efficiency .uciclg na palu continuous -c i & y running -praca c i a l a critical moment -moment dopuszczalny effectivness .rnoc eksploatacyjna (silnika) speed -predkoiC .effective (EHP) .silnik efficiency .indicated (IHP) . suw .service -prqdkoit eksploatacyjna -- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - .sprawnosk silnika exciting force .delivered (DHP) .permissible .rnoc dostarczona (na irub~) .suw pracy .

indicator/ wskainik (synchronizacji) obrotdw 2 booster . zabezpieczajqcy przed przekroczeniem obrotow granicznych -pilot valve plunger .niestabilna praca r. regulatora prqdkohci obrotowej governor . o nastawie zmiennej -weight .nastawa maksymalnego obciqienia -variable speed -reg.napqd regulatora obrotow hunting .overspeed type r. odirodkowego load limit control . urzqdzenie wspomagajqce pracq np.buster.wal nastawiania zadanej prqdkoici obrotowej - - - - -- - - .regulator nakretka wlewu oleju poiqczenie przegu 'ng loaded accumulator/ mulator spreiynowy receiving compensating piston/ tiok kompensujqcy synchronizer control/ rgczna regulacja obrotdw synchronizacjir- syn. o stalej nastawie obrotow drive gear .constant speed -r. ENGINE ROOM r Governor .5.suwak sterujqcy r.all-speed .speed limiting .regulator obrotow .nastawa maksymalnego obciqzenia speed drop control -nastawa nachylenia charakterystyki synchronizer control -rqczna regulacja obrotow synchronizacji speed adjusting shaft . .bezwladnik r.safety -regulator bezpieczelistwa . obrotow .regulator wielozakresowy .

wskaznik obrotow . niezdatny do zeglugi emergency -awaryjny -full speed .statek bez zasilania.poczqtek. niewlaSciwa praca silnika. maszyny do przodu).sterowanie. przeciwny.cala naprzod full astern . wsteczny (to) reverse .astern . rejestrator telegrafu maszynowego vessel monitoring system (VMS) -system nadzoru (podsystemow) statkowych - - - - - - - .uwaga.rozruch.b.przycisk awaryjnego zatrzymywania silnika glownego engine telegraph -telegraf maszynowy engine trouble -problem z silnikiem. zmiana kierunku ruchu reverse .obroty krytyczne -passing of the --range -przechodzenie zakresu obrotow krytycznych .utrata predkoki stand-by . poruszak sic wstecz revert .dzwignia sterujqca panel . kontrola circuit . zaklocenia w pracy silnika full ahead . silnika) -per minute (rpm.uklad automatyczny sterowany komputerem control . silnika) reverse .rejestrator manewrow.sterowanie (np.Engine control sterowanie silnikiem all stop! -maszyny stop! at constant speed -przy stalej predkoici.przesterowak silnik na pracq wstecz.pol wstecz -- -- - -- -- - order logger -rejestrator polecen (np.zakres obrotow krytycznych dead ship .obrotomierz.range of .pol (tu: prqdkoici) . telegrafu maszynowego) overload -przeciqienie (np.uklad sterowania critical speed . uruchomienie interlock -blokada startowa period .obrotomierz.zawrocik revolutions (revs) -obroty .wskainik kierunku i liczby obrotow silnika disabled . tachometr.wolno naprzod astern . rozruch (np.w.bieg (np.statek unieruchomiony (np.zakres zabronionych obrotow (silnika) .pol naprzod . naprzod --astern . licznik obrotow indicator .cala wstecz full capacity work -praca (silnika) pelnqmocq full load -pelne obciQenie (silnika) full speed -pelna predkoiC half . obroty krytyczne governor .regulator prqdkosci obrotowej indicator . silnikiem glownym) z mostka system . predkoSciomierz.wolno wstecz speed . silnika) (to) overload -przeciqzyk (tu: silnik) overspeed -nadmiema prqdkoik obrotowa overspeeding -rozbieganie sic (silnika) power boost -zwiqkszenie mocy rev-counter -obrotomierz reversal -przeciwienstwo kierunku ruchu (np.b.odwrotny.obwod kontrolny desk -pulpit sterowniczy lever . revlmin) .w.prgdkoiC krytyczna. silnika) starting . obroty . przebieg (to) run -pracowak (o maszynie) running -praca.liczba obrotbw (np. regulacja. pogotowie (w silowni) start .obrotow na minute run .nawrot.bardzo wolno ahead .ogranicznik prqdkoki obrotowej loss .sterowanie komputerowe system .pelna predkoSC awaryjna overload -przeciqienie awaryjne run .uklad sterowania z mostka bridge telegraph -telegraf na mostku computer control .wolno ahead .tablica sterownicza (kontrolna) system . z powodu awarii).obroty biegu naprzod counter . bieg (silnika) slow .stojak telegrafu maszynowego telegraph recorder .critical .barred range .ahead .number of .ahead . wstecz direction and revolution indicator . szybkoSciomierz limiter .prqdkoSC.czas rozruchu stop -zatrzymaC (silnik glowny) telegraph block.praca silnika glownego w trybie awaryjnym stop .okres rozruchu time . bez napqdu dead slow . przy stalych obrotach at full speed -przy pelnych obrotach bridge control .

turbodmuchawa bearing assembly - bearing space cover/ obudown wlotu gazow .Turbocharger .

t.doladowanie supercharged engine -silnik z doladowaniem turbine . o dwu kierunkach obrotu . dwustrumieniowa .manometr na kotle pipe -rurociqg parowy propulsion .turbina nawrotna -body .t.impulse-reaction -t.high-pressure ..t.t.double-flow .napqdzany parq gauge . niskoobrotowa .turbina parowa . reakcyjna turbocharger -turbodoladowarka auxiliary blower . akcyjno-reakcyjna .kadhb.turbina .para wodna .turbina parowa supercharger .turbina gazowa .napqd parowy -driven . SILOWNIA \ team turbine . sprgzarki) overheating -przegrzanie steam .drive .zaw6r typu "Gestra" turbine .low speed .turbina parowa Turbine .turbina spalinowa . .generator .profil lopatki -ring -wieniec lopatkowy (turbiny.t.turbina wysokopr~zna . napqdowa .t.non-condensing t.turbodmuchawa pomocnicza -blower .: pompowanie turbiny turbocharging -turbodoladowanie turbo-compressor -turbospr~zarka turbo-supercharger -turbosprqzarka doladowujqca - - - -- - 181 .sprqzarka doladowujqca supercharging .turbogenerator (prqdnica napedzana turbind internal combustion .napqd parowy -rising plant .kana1 powietrzny blade -lopatka wirnika -profile . o jednym kierunku obr.double motion .turbina air casing . przeciwprqma (wydmuchowa) .dmuchawa surging .single motion .gas - - - - - turbine -turbina .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiomikowcach) .power .boiler -kociol parowy .5.pressure .pot.backing . korpus .wytwomica pary -trap .cargo pump .steam .

Propeller shaft seals and bearings uszczelnienia i loiyska walu Srubowego propeller blade/ skrzydlo iruby \ \ air connection to ship's system/ podlqczenie do syslemu powietrza statkowego / / air control unit/ zespril kontroli (ciinienia) powietrza sterntuhr seal/ drain collection line/ rurociqg spustowy oleju rurociqg obiegu oleju @ward seal casing/ obudowa uszczelnienia dziohowego I source: John Crane Marine InrernafionalJCM-L .

5. walu poiredniego . osiowanie bearing -lozysko .propeller .intermediate shaft -1.linia wal6w stern bush -loiysko walu Srubowego.lozysko oporowe lignum vitae -gwajak.dlawnica.wal Srubowy -tube wal pochwowy (przechodzqcy przez pochwe) -tunnel .oplywka walu -bracket -wspornik walu .intermediate .tune1 walu (napedowego) -bossing .line shaft . osiowac alignment -ustawienie w linii.tuleja walu Srubowego -pipe -pochwa walu Srubowego power -moc na wale .pochwa walu Srubowego bearing .driving . lozysko walu poSredniego well .wspomik walu (Srubowego) shaft -wal napqdowy -alley .tuleja (walu) line up .wal Srubowy -revolution indicator -wskainik obrotow walu .lozysko tunelowe.ustawiac w linii.tail . komora dlawnicowa recess .studzienka tunelowa (w tunelu walu napedowego) - - - Main engine shafting .loiysko linii walu .screw .stem tube -lozysko walu Brubowego -thrust .wal napedowy .listwy lozyska walu Srubowego bushing . centrowac propeller .peddik.wal Srubowy (to) aline .linia w a h napedowego stern tube/ waiu propeller shajl intermediate shaft/ wai Srubowy wai poSredni flywheel/ koio zamqchowe I I crankshaj/ wai korbow Y . SILOWNIA Propeller shaft .linia walow (napedowych) line . reces tunelu (walu Srubowego) screw .stozek walu Srubowego tail-shaft liner -tuleja walu Srubowego thrust block -lozysko oporowe thrust shaft -wal oporowy tunnel .tune1 walu (napedowego) - - -- - - -------- - - - - - - -- - shafting .propeller shaft . drewno gwajakowe liner . pochwa walu Srubowego stern gland -dlawik pochwy walu stern tube .Sruba tunelowa shaft bearing .ustawiak w linii. loiysko walu poSredniego -escape -wyjscie awaryjne (prowadzqce przez tunel) platform . reces tunelu (walu Srubowego) tail end .engine -wal silnika generator -prqdnica walowa .wal Srubowy strut -wspornik walu Srubowego .dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego stuffing-box .lozysko walu Srubowego gland .spring .lozysko walu Srubowego strips .wneka tunelu.podloga tunelu -recess -wneka tunelu.lozysko walu Srubowego .tune1 (walu Srubowego) bearing .wal poSredni (tunelowy) liner .lozysko walu napedowego . Sruba napedowa -bracket .loiysko tunelowe.

step-up -przekladnia zwiqkszajqca .zebatka. zmniejszenie gearing -przekladnia redukcyjna sun wheel -kolo centralne.reverse-reduction .variable speed . walek zqbaty .double reduction dwustopniowa przekladnia redukcyjna .kolo zqbate napqdzajqce -gear . kolo zgbate -bevel -kolo (przekladnia) zcbate stoikowe casing .skrzynia przekladniowa drive .sun -wal kola slonecznego planet pin .przekladnia rownolegla .toothed . przekladnia nawrotna .low speed . ' 5. duzych obrotow .przekladnia zebata.worm -przekladnia Slimakowa geared drive -naped z przekladniq mechanicz- - - - - - -- - - - - "4 gearing -przekladnia zgbata idler .epicyclic .napgd przekladniowy ratio -przelozenie przekladni (to) gear .sworzen kola obiegowego planet wheel .obudowa przekladni -box .differential -przekladnia roinicowa ..parallel . kolo sloneczne tooth .zqb toothed -zebaty gear -przekladnia zgbata -wheel .planetary .kolo poSrednie w przekladni pinion .przekladnia z ~ b a t a .reduction -przekladnia redukcyjna .kolo z. annulus/ piericien zebaty zewn<trzny kolo kolo Gear -przekladnia annulus -piericien zqbaty zewngtrzny countershaft -wal poiredni (przekladni zqbatej gear . Slimacznica - - - - .o zmiennym przeloieniu .jednostopniowa przekladnia redukcyjna .kolo z.driving .przekladnia zqbatkowa reducer -przekladnia redukcyjna reduction -redukcja.reversing -urzqdzenie nawrotne. malych obrotow .kolo zebate worm gear -przekladnia Slimakowa worm wheel .mniejsze kolo w przekladni zcbatej.walek .single reduction .high speed .zazgbiaC gear (type) -typ przekladni .przekladnia planetama .przekladnia redukcyjno-nawrotna .przekladnia obiegowa .kolo obiegowe rack-and-pinion gear . ENGINE ROOM Marine epicyclic gears statkowa przekladnia planetarna planet wheel/ koio obiegowe.

kolnierz kompensatora .gazy odlotowe manifold -kolektor . pionowy przewod dymny -- --- ---- - - - ---- ..burnt .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy stack -komin up-take -dymnica. .kompensator kqtowy . m"" J " . spaliny analyser .lateral .kompensator mieszkowy.turbina napqdzana para.5.spaliny. .ciinienie wylotowe silencer -tfumik wydechowy -turbine .mieszek kompensatora flange . up-take/ dymrrrcu prqdnicy swag'--' emergency generator/ prqdnica awaty . . SILOWNIA \ Exhaust gas system L system gazdw spalino. ..exhaust . ' L 'L * incinerato spalarka turbodoiadowarka exhaust gas manifold/ silnik glb&ny / wyde~ho&~ch Exhaust gas system . opary. -valve -zawor wydechowy exhaust gas .axial . wyziewy funnel -komin gases -gazy . wylotowa.gaz spalinowy." .szczelina wylotowa -pressure .dym. spaliny manifold -kolektor gazow wydechowych --temperature . poiqczenie elastyczne .' .emisja gazow spalinowych --pipe -rurociqg odlotowy (g. na kominie fume .temperatura gaz6w spalinowch pipe -rura wydechowa port .kompensator boczny fire dampers -pokrywy ppoz.kompensator osiowy bellows .uMad wydechowy (system gaz6w spalinowych) damper -zasuwa kominowa exhaust -wyciqg -draught -przewod wyciqgowy -driven supercharger -turbosprezarka na gazy spalinowe -gas .exhaust -kolektor wylotowy natural draught -cirlg naturalny (kominowy) soot .angular . expansion joint .gaz spalinowy.gaz spalinowy. gazy spalinowe .waste .'- ~ v n n n a i joints o~ satory mieszkowe emergency gene?. spaliny .analizator spalin wylotowych emission . spalinowych) pyrometer -pirometr do pomiaru temperatury spalin --turbine -turbina na pare wylotowa.

awaryjna pompa pozarowa -generator .friction .tarczowe sprzqglo cierne -tail sprzqglo pomiqdzy silnikiem elektrycznym a walem Brubowym combustion device .: wkuplowany .sprzqglo cierne stozkowe .generator awaryjny -power supply .auxiliary .spalarka . s.dmuchawa pomocnicza --duct -przewod dmuchawy pomocniczej condenser .zasilanie awaryjne steering gear . skraplanie condense . klowe .sprzqglo tarczowe .chlodnica (to) couple .dmuchawa pomocnicza .dog-.napqd pasowy .electric -napqd elektryczny .sprzqglo odirodkowe .sprzqglo klowe .moc napqdowa economizer -urzqdzenie wykorzystujqce tzw.sprzqglo tulejowe. parownik -plate -wyparownik plytowy condensate .plate .kociol na spaliny odlotowe brake -hamulec .napqd bezpoiredni .direct-coupled .lqcznik coupling .silnik pomocniczy machinery -maszyny pomocnicze auxiliaries .5.awaryjna pompa zqzowa fire pump .sucha chlodnica powietrza condensing unit .claw . amortyzator aggregate .urzqdzenia pomocnicze.sprzqglo cierne szczqkowe .direct-. polqczenie tulejowe damper -nawilzacz data plate -tabliczka znamionowa desalination -odsalanie device -urzqdzenie..skraplat condenser .chain .cooler (calorific box) .skrzynia cieplna .exhaust gas .sprzqzony bezpoirednio coupler .skraplacz pomocniczy engine .multi disc .napqd .block friction .cone .zespol.napqd hydrauliczny .independent .skraplacz .stacja osuszania powietrza air receiver .tlumik drgan appliance -przyrzqd.przewod dmuchawy pomocniczej boiler -kociol .kondensat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .sprzqglo cierne . pot.hamulec cierny centrifugal -odirodkowy separator -wirowka odirodkowa condenser -skraplacz clutch .napqd niezalezny (to) drive -napqdzak driving power .sprzqglo klowe -jaw .centrifugal .auxiliary duct . do podgrzewania wody emergency .zagrozenie.belt .dry air . urzqdzenie auxiliary -pomocniczy blower .friction . stan zagrozenia -bilge pump .awaryjne urzqdzenie sterowe engagement .auxiliary -pomocnicza sprq zarka powietrza rozruchowego air coompresor . wlqczenie.sprzqgak coupled .sprzqglo klowe .fluid .skraplarka cooler . pot.sprzqglo . cieplo odpadowe (spalin) np.sprzqglo szczqkowe.chlodnica powietrza . ENGINE ROOM Auxiliaries (urzqdzenia) pomocnicze absorber -thmik drgan.sprzqiony..claw .zbiornik sprqzonego powietrza antivibrator .sprzqglo wielotarczowe .main -glowna sprqzarka powietrza rozruchowego air cooler . agregat air compressor .air .sprzqglo flange -kolnierz sprzqglowy . mechanizmy pomocnicze silowni bilge separator .napqd lancuchowy . przyrzqd distillate -destylat distiller -wyparownik drive .separator wod zqzowych blower -dmuchawa .muff .sprzqgniqcie.: wkuplowanie (sprztgla) evaporate -parowat evaporator -wyparownik.disk .domestic -podgrzewacz wody pitnej .pump -pompa skroplinowa condensation -kondensacja.chlodnica powietrza air drying station .

mechanizm.sprezarka doladowujqca travelling hoist (stores hoists) .turbogenerator.wyparownik podcihieniowy vaporizer -odparowywacz viscontrol electronic -wiskozymetr paliwa dla silnika glownego waste and garbage press (pot.zbiomik hydroforowy - - - - - - -- index plate .amortyzator absorbtion . uszczelnienie dlawicowe heater -podgrzewacz -heavy fuel separator podgrzewacz paliwa ciezkiego dla wirowki heavy-duty . urzqdzenie running conditions -warunki pracy (urzqdzenia) saddle -podpora.fundament service .warunki pracy. obsluga conditions .(urzqdzenie) przystosowane do pracy z duzym obciqzeniem high-duty -(urzqdzenie) o wysokiej wydajnoSci housing .disengaging -urzqdzenie zwalniajqce .mechanical -przekladnia mechaniczna . podnosnik. dlawica.: compactor) prasa do Bmieci i odpadow waste incinerator .silnik generator .tabliczka informacyjna.E.sprzeglo hydrauliczne -drive -naped hydrauliczny fluid .obudowa hydraulic -hydrauliczny acumulator . urzqdzenie .wstrzqs. trwaloik eksploatacyjna manual .dlawik.podgrzewacz koncowy paliwa dla SG gland .separator vessel -komora do oddzielania pary od solanki foundation .dysza wyplywowa pivot .wcirlg przejezdny turbo-dynamo -prqdnica turbinowa prqdu stalego turbo-generator .pompa hydroforowa -tank . diwignik hydrauliczny pressure .silownia morska motor .instrukcja obslugi -life -okres uzytkowania.obw6d hydrauliczny clutch .plyta fundamentowa gear -przekladnia.sprzeglo hydrauliczne coupling . napedu) .sterylizator wody - - - - .silownik hydrauliczny. loze seating .epicyclic . SILOWNIA - fecal sewage biochemical treatment plant urzqdzenie do oczyszczania kciekow fekalnych frame -rama fresh water generator -wyparownik . przy zaworze) incinerator .przekladnia obiegowa (planetama) .cisnienie hydrauliczne -test -proba cisnieniowa (wodna) hydrophore plant -urzqdzenie hydroforowe --pump .amortyzacja wstrz4sow steam preheater -podgrzewacz parowy wody subcooler (heatexchanger) .instalacja.spalarka incinerate .spopielak marine power plant .zespo1 silnikowo-prqdnicowy nozzle .sluzba.przekladnia redukcyjna . udar absorber .spalarka odpadow water gauge -wodowskaz water sterylizator .discharging .przenoszenie (transmisja) mechaniczne (np. heater .spur .mechanical transmission .dysza . os przegubu plant . eksploatacji (urzqdzenia) instruction . tabliczka identyfikacyjna (np. prqdnica turbinowa vacuum evaporator block.mechanizmy i urzqdzenia okrgtowe shock .akumulator hydrauliczny circuit . doladowany supercharger .przelozenie przekladni redukcyjnej .czop czolowy.dozi~biacz supercharged -z doladowaniem.instrukcja obslugi ship's machinery .fundament (urzqdzenia) -plate .ciecz hydrauliczna jack .kolo zebate proste final fuel M.reduction ratio .5.reduction .follow-up -urzqdzenie n a d e n e .

.

wysokoik pompowania.szybkoik przeplywu . wysokoik podnoszenia -hose .numik (pompy) vane -lopatka (pompy) Pump (type) .-pompa z napcdem mechanicznym ..-pump -pompa samozasysajqca pump sucks air (pump looses suction) . pompa .pompa wyporowa .smok pompy room -pompownia pumpability -mozliwoiC wypompowania (ladunku.rate of .screw .strainer of a .suction .self.przeplyw niezakl6cony .studzienka pompy stripping -resztkowanie.water -przeplyw wody gag .-pompa zcbata hand .reciprocating . ezektorowa - - 5.-pompa turbinowa .oil .manual . zanurzona delivery -tloczenie.pompa przeponowa .-pompa rotacyjna .pompa odirodkowa diaphragm -pompa przeponowa .pompa irubowa trojwimikowa turbine .single stage close coupled -jednostopniowa pompa odirodkowa .piston . SILOWNIA - - -- -- -- --- -- -- - .two stage -pompa odirodkowa dwustopniowa -two stage submerged -pompa odirodkowa dwustopniowa.-pompa rcczna membrane .rotary .rurociqg zasilajqcy.zatkanie sic zaworu pompy impeller -wimik pompy lifting height ..pompa do beczek .pompa pneumatyczna tlokowa . balastu) pumpable -pompowalne pumping -pompowanie --out -wypompowak over .p.pompa glebinowa . wypompowanie resztek ladunku plynnego suction .pompa ssqca three spindle screw .Pumps -pompy bilge ejector .power . rurociqg tloczny discharge pipe .. jednostopniowa z podwojnym ssaniem .single stage .single stage submerged -pompa odirodkowa jednostopniowa.barrel .pompa podciinieniowa.p.. odirodkowa. irubowa mimoirodowa . pompa ezektorowa.two spindle screw .pompa rcczna .direction of .przeplyw oleju over .zassak (pompc) flow -przeplyw .ssanie powietrza przez pompe pump -pompa .pompa irubowa dwuwimikowa vacuum .przygotowak do natychmiastowego uzycia (np. wyladunkowy (to) fetch .gear - - feeding - - pompa zasilajqca - - - - - - - - - - - prozniowa .immersed .laminar -przeplyw laminamy -meter -przeplywomierz . rozruch urzqdzenia .(QP) PomPY .-pompa zanurzona -jet .powietrza .ejector -pompa strumieniowa. zasilanie channel -kana1 tloczny.pompa strumieniowa .w@ tloczny -of a pump -wydajnoik pompy -pipe ..water-jet .przelewak sic .kierunek przeplywu indicator -wskaznik przeplywu .turbulent -przeplyw turbulentny -undisturbed .-pompa tlokowa -pneumatic piston .ezektor zezowy bilge inlet -przewod ssqcy pompy centrifugal pump -pompa odirodkowa .eccenter screw -p. zasysanie - - - - . odirodkowa jednostopniowa . zasilajqcy head . pompa strumieniowa -wing -pompa skrzydelkowa.air .rurociqg odprowadzajqcy. pompc) priming -zalewanie pompy.-pompa irubowa submersible .multi stage -pompa odirodkowa wielostopniowa .centrifugal .przepompowanie (to) pump ship -pompowat zezy pump well .strumienica.single stage double suction . pompa lopatkowa prime .ssanie (pompy).wysokoik podnoszenia (przez PO~P~) driving gear -popychacz w pompie plunger . zanurzona .

ENGINE ROOM .5.

azotu. SILOWNIA local capacity control/miejscowa regulacja wydajnoici capai :awor reg 1 connection for compressed air/(nitrogen.powrot hydraulic pressure pipe/ rura hydrauliki .pompa ladunkowa o napqdzie hydraulicznym hearing/ iozysko brake/ hamulec oil seal/ uszczelnienie olejowe coupling/ sprzeglo \ stuf4ng box/ diawica cargo seal/ uszczelni/enie strony iadunkowej cofferdam seal/ uszczelnienie koferdamu screw pump pompa kubowa Pumps -pompy (3) source. inert gas)/ podiqczenie powietrza s p r g i o n e g o .dolot cofferdam surrounding hydraulic section/ koferdam otaczajqcysekcje hydrauliki high p r e s s u r e hydraulic motor/ wysokociSnieniowy silnik hydrauliczny volute casing/ obudowa spiralna ceramic sleeve/ tuleja hydraulically driven cargo pump (deep well pump) . Allweiler AG. Werk RadolfieN screw spindle set/ . gazu obojetnego \ resztkowania top plate/pokrywa szybu exhaust trap/ osadnik kontrolny 1 deck trunk/ szyb pompy cargo discharge pipe/ rurociqg wyiadunkowy cargo stripping pipe/ rurociqg resztkowania iadunku cofferdam purging pipe/_ rura przedmuchiwania koferdamu cofferdam pipe/ rura koferdamu hydraulic return pipe/rura hydrauliki .5.

air -pompa powietrzna .sludger -pompa pluczkowa .sea water cooling pompa chlodzqca wody morskiej .pompa chlodzenia wodq slodkq .stand-by pompa zapasowa (znajdujqca siq w pogotowiu) .hydraulic -pompa hydrauliczna .pompa transportu paliwa .ssak pompy strum -kosz ssqcy pumps .pompa przeplukujqca (w silniku dwusuwowym) .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiornikowcach) .pompa zuzytego oleju .circulating -pompa cyrkulacyjna.awaryjna pompa pozarowa .pompa do smarow .5.fuel transfer . p.sanitary -pompa wody sanitarnej .fuel booster -pompa podajqca paliwo .pompa paliwowa .chemicals -pompa do chemikaliow .feed .bilge .grease .condensate -pompa skroplinowa .fire-.emergency fire-.booster -pompa wspomagajqca .pompa ogolnego uzytku .pompa zqzowa .skrzynia kingstonowa -head . prozniomierz pressure .oil .pompa wody slodkiej . boxcooler .general service -pompa ogolnego przezna- - - - .fuel .smok pompy strainer .sump -pompa oleju skrzyni korbowej .wakuometr.sludge .cargo .pompa osuszajqca vacuum -proinia gauge .pompy wedlug przeznaczenia .fresh water cooling .sprinkler -pompa instalacji tryskaczowej .hydrophor -pompa hydroforowa .scavenging .boiler feed .ballast .pompa olejowa .pompa balastowa .pompa zasilania kotla .pompa szlamu .drinking water .pompa zasilajqca ..transfer -pompa transportowa . ENGINE ROOM -box .podcihienie - - - - - - -- -- - - -- - - Heat exchangers wymienniki ciepla f i h e a t i n g element bundle/ wiqzka elementow grzewczych sea water inlet/ wlotwody morskiej sea water outlet/ wylot wody morskie.water extraction .service . mulowa .stripping -pompa resztkujqca .- - - - - - - - - - czenia .liquid mud .oil burner -pompa palnika olejowego .fire and bilge -pompa pozarowo-zczowa ..lubricating oil -pompa oleju smarnego .trimming pompa wyrownywania przeglqbienia .pompa szlamowa.chlodnica skrzynkowa w electric heater -podgrzewacz elektryczny .wqz ssawny -lift -wysokoic ssania (pompy) -pipe .rura ssawna (pompy) -rose . obiegowa .pompa pozarowa .sewage -pompa fekaliow .dirty oil .wysokok5 ssania (pompy) -hose .

wymienniki ciepla Plate heater podgrzewacz plyiowy supporting column kolumna wspierajq wearing washer/ podkladka dystansowa guidi washer/ podkladka prowadzqca Tubular carPo heater rurowy podgrzewacz ladunku connection for heating medium/ doprowadzecollecting header/ komora zbiorcza - branch for safety valve/ aodiaczenie zaworu bezaieczeristwa tube bundle of spirally wound stainless steel/ wiazka sniralnie . Heat exchangers . SILOWNIA . cavgo outlet/ odprowadzenie iadunku tribution header/ komora rozdzielcza Srodka grzewczego .5.

czynnik.inefficient -niewystarczajqce chlodzenie exchange -wymiana heat . c.chlodnica micdzystopniowa .charge air -ch. medium .grzejnik.izolacja cieplna leakage -przeciek cieplny -radiation -promieniowanie. Srodek.direct-contact -wymiennik ciepla o wy- --- -- - - - - - - mianie bezpoiredniej -plate -plytowy wymiennik ciepla . chlodzony powietrzem .element grzejny value .air-cooled -w.chlodnica .alarm podwyzszonej temperatury build-up .fuel oil -podgrzewacz paliwa . przegrzewanie tube -rura .pre.rura z ozebrowaniem -- -- - - - - .schladzalnia.przewodzenie ciepla conductivity -przewodnoik cieplna convection ..chlodnica plytowa . wart046 opalowa heat resistance .cieplo spalania.air-.chlodnica powietrza -air side of the strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego . przedchlodnia .czynnik grzewczy overall heat transfer coefficient -wsp6lczynnik przenikania ciepla preheating -podgrzewanie radiate -promieniowak radiator .chlodzenie .finned .tubular -rurowy wymiennik ciepla heat transfer coefficient ..lubricating oil ..cooling .heating .odpornoik na wysokie temperatury medium .wspolczynnik wymiany ciepla heater -podgrzewacz. ogrzewanie coil -wczownica grzewcza steam -para grzewcza surface -powierzchnia grzewcza system -system grzewczy unit .purifier -podgrzewacz wir6wki heating -nagrzewanie.cieplo i jego wymiana cooler .wymiennik ciepla . powietrza doladowujqcego .cieplo alarm . radiacja cieplna -transfer -przekazywanie ciepla -transmitting area -powierzchnia wymiany c.wet air .czynnik chlodzqcy . chlodnica superheater -przegrzewacz superheating -przegrzanie. heat exchanger .unoszenie.5. grzejnik .chlodnica oleju .wzrost temperatury capacity -pojemnoik cieplna conduction . konwekcja ciepla exchange -wymiana ciepla flow -przeplyw ciepla insulation . ENGINE ROOM seawater circuit/ central cooling system centralny system chlodzenia komputerowego pompa cyrkulacyjna Heat and heat exchanging .inter.mokra chlodnica powietrza cooling .plate .

pzpreu i\ kiwanie zwrotne meumatic piston valve Pneumatic rhree-way v a l v e d . oily water separator separator wdd zaolejonych heating/ podgrzewanie automatic oildrain controlbox/ clean water overboard discharge/zrzut wody connector for power supply/ podiqczenie vacuum-pressure backwashing inlet pneumatic pistonvalve/ zawor wlotowy tiokowy oily water separator installation instalacja separatora wdd zaolejonych springloaded discharge valve/ sprgiynowy zawdr tioczny clean water overboard discharge/ zrzut wody czystej za burte eneumatic piston valve 9il outlet/ pneumatyczny zawor tiokouy . . SILOWNIA Oily water separating system system odolejania wdd zezowych air inlet/ wlot ~owietrza pneumatic piston valv backwashing outlet to pneumatyczny zawor t przepiukiwanie mrotn pneumatic piston valve .5.. pn ( funnel (sample wafer outlet connection)/ pobdr probki wody three-way ball valve/ -frdjdroiny zawor kulouy backwashing inlet pneumatic -pistonvalve/ pneumatyczny zawor tiokowy wlotowy iiwanie zwrotne pomiar zawartoici 01 suction straine skrzyn~azaworu ssqcego filtr na ssanlu z zaworem dennym .

olej .oily .oddzielanie.odolejacz.odpady olejowe water -woda . oleju brudnego clean water supply/ zasilanie wodq czystq punkt poboru probek Oily water separator separator w6d zaolejonych discharge criteria -kryteria (ograniczenia dot. separator olejowy - - part per million (ppm)-czeici na milion (miara zanieczyszczen olejowych) sample point .woda zaolejona oil interface -powierzchnia rozdzialu w.-olej -- - .clean . pompowania popluczyn do morza) drain .woda czysta .kurek do poboru probek separation .olej zanieczyszczony -particles . ENGINE ROOM Ol water separator -separator wdd zaolejonych iy oil outlet/ wylot o/ l\ e water pump/ pompa wodna oil transfer pipe/ rurociqg transportu oleju 7 unit drain and s ptyt separacyjnych 3 2 float control switch/ oil content bilge alarm/ alarm zawartoici oleju w wodach zezowych to bilge or oil contaminated tank/ do zez lub do zb..spust oil .contaminated .czqsteczki oleju separator . rozdzielanie sludge outlet -wylot szlamu waste oil .

'0. 8. pipe/ rurka. 4. Valve block. 5. water/elastycz.a. operating water cover/pokrywa zespou wody operacyjnej.over/ pokywa loiyska szyjkowego. washer/podklad. sensor support/ uchwyt czujnika. wing insert/ wkladka krzydelkowa. L. 18.frame support/podstawa amy. D. J. 15. F Flexible connec. Motor/ silnik. SILOWNIA Oil separator . 2. Cable support/ tor kablowy. Frame hood/kolpakramy. 13. seal ring/piericieri uszczelniajqcy.front casing/ obudowa czolowa. Flexible connection .olej. lexagon bushing/ tulejka szeiciokqtna. Machine bottom part/dolna cz@ urzqdzenia. plug/ korek.B tion air/podlqczenie elastycznepowietrza I. 12. frame. 6.5. 11. inductive sensor/czujnik indukcyjnv. 7. 21. 22. M. Identificatfon plate/ tabliczka identypkacyjna.l.A ne podlqczenie .odlot wody g P: & E 2 ciachine bottom part/ czciC dolna urzqdzenia. 16. Flexible connection. Control cabinet/ szaJka sterowania. screw/ iruba. 19. abyrinth ring/piericieri uszczelnienia labiyntowego. strainer/jZtr: g@ @ .wirdwka oleju (I) machine bottom part cz& dolna urzqdzenia A. bottom part/ ama czgici dolnej. neck bearing . C. driving device vertical/ pionowy zespol lapgdzajqcy.water/ wqi elastyczny wody. K.D I . 9. Machine upper part/ gdrna cz& urzqdzenia. elbow/ kolanko. 1 7.bottom bearing holder/uchwyt dolnego iozyska. 14. oil/zespdi zawordw . 3. E. 20. B. deflector ring/ piericieri deflektora. labyrinth ring holder/ uchwyt uszczelnienia labiyntowego. o-ring/piericieri samouszczelniajqcy.

lower/ doha pokgwa sprzggla oil pump/ pompa olejowa w & . ENGINE ROOM f Oil separator . I lubr~cationoil. orifice/ .5. samoustalajqce dysza olejowa centrifugal clutch/ sprzgglo odirodkowe clutch cover . roller bearing/ loiysko rolkowe. .. source: A@ Lava1 Co. .wirbwka oleju (2) nap ring/piericieri abezpieczajqcy Segera driving device vertical . .napedpionowy ierscien dystansowy W centrifugal clutch sprzeglo odirodkowe coupling hub/ piasta sprzggla zabezpieczajqcy bowl spindle/ wal bgbna loiysko kulkowe dzenie gbrnego iozyska nap ring/ piericieri abezpieczajqcy Segera belt driving device zespdl napedu pasowego cover/ obudowa spindle pulley/ kolo pasowe Self-alig.

SILOWNIA Oil separator .5.wirdwka oleju (3) separator bowl beben wirdwki In-and outlet device zespdl wlotu i wylotu nakretka blokujqca washer/ podktadka connecting housing/ obudowa tqczqca supporting ring/pier Scien podtrzymujqcy ing water ring/pierScieri ania wody operacyjnej o-ring/ piericien samouszczelniajqcy source: Alfa Lava1 Co. .

talerz staly .upper paring -talerz rozdzielajqcy purifier -wirowka (oczyszczajqca) separator -wir6wka bowl .vertical pionowy zespol napedzajqcy labyrinth ring holder -uchwyt uszczelnienia labiryntowego coupling hub -piasta sprzqgla friction block -blok ciemy spindle pulley -kolo pasowe - --- . 8. single acting shut-off valve/zawbr odcinaiacv.pokrywa zespolu wody operacyjnej driving device -urzqdzenie napedowe .bqben disc . 6. 2.odirodkowy - - - - -- - - mode selector -przelqcznik rodzaju pracy brake -hamulec dosing ring -pierScien dawkujqcy dumping rubber washer .przestrzen szlamowa spindle -wal pionowy wirowki warm -Slimak gear transmission -przekladnia Slimakowa wheel .force -sila odSrodkowa .5. oil blok zawordw oleju I .wirdwka oleju Valve block.oczyszczanie odSrodkowe disc -talerz .podkladka gumowa tlumiqca drgania top bearing spring .paring . water transducer/ przetwornik ciI Snienia wody 4.talerz sludge space .beben casing . 5.belt .talerz stozkowy . pressure transmitter/ przetwornik ciinienia.obudowa b ~ b n a spindle . pneumatic valve/ zawor pneumatyczny 3. 10.conical .separator -wir6wka odirodkowa centrifuginal separation .szafka sterowania valve block -zespol zaworow operating water cover . pneumatic change-over valve/ zawdr pneumatyczny. needle valve/ zawor iglowy.flow control -talerz sterujqcy .Slimacznica chamber -komora -upper pairing -goma komora rozdzielania centrifugal . ENGINE ROOM Oil separator (4) . pressure indicator/ wskainik ciinienia. temperature sensor/czujnik temperatuiy.spreiyna loiyska gornego friction pads -wykladziny cierne sprzqgla bowl .wal bebna control cabinet . non-return valve/ zawbr zwrotny.inter stack -talerze rozdzielajqce .zespol napedu pasowego . 9. Oil separator -wir6wka oleju .

filtr paliwowy .super-fine .sludge reservoir .filtrowanie filtrator .element filtrujqcy particles -czqsteczki sediment -osad solids . szlamu po filtrowaniu filter (type) -filtr .filtr dokladnego oczyszczania .suction .filtr olejowy filter cleaning .Filter -filtr air washing -przedmuchiwanie (filtrow) auto backwashing (automatic back-flushing) filtr automatyczny czyszczony wstecznym przeplywem czyszczonego czynnika filter .siatka filtrujqca -pack -wklad filtru -removable cover -zdejmowalna pokrywa f.zb.flange type -mocow~ny kolnierzowo .obudowa filtra gauze .filtr odirodkowy ..czyszczenie filtra filter (elements) -elementy filtra cartridge -wklad filtra chamber .filtr gruboziarnisty.coarse .fuel .tkanina filtracyjna cylinder housing .screw type wkrgcany (lqczony gwintowo) - - - - - - - - -- .oil .fine .czqsteczki stale strainer -filtr (siatkowy) -cloth -tkanina filtracyjna .magnetic .filtr na ssaniu filtration .centrifugal .automatic -filtr automatyczny - - - by-pass . filtr wstqnego oczyszczania . security valve -zawor obejiciowy .filtr magnetyczny .air.filtr bocznikowy .duplex .komora filtra cloth .filtr bardzo dokladny .filtr podwojny .filtr powietrza .filtr .siatka filtracyjna mesh .

v vent cock/ zawor soot remover -urzqdzenie do usuwania sadzy iryection pip J rura d o p r o u ~ . dzajqcu compressed air supply) doptyw powietrza exhaust gas front engine/ gazj spalinowe . upper/ collection header socket/ collection header/ sekcja poboru p a y section outlet pipe/ inner steel cas wewnetrzna .skrzynia kolektor doptywowy ..zasilajqcy izolacja outer casing/i skrzynia zewnetrzna inspection manhole. lower/ w/az inspekcyjn~~ doln.silnika .5. ENGINE ROOM Economiser [gas boiler) -(exhaust kociol nu spaliny odlotowe inspection manhole.

oil burner -palnik kotla .izolacja .baffle plate -przegroda wymuszajqca -base of the boiler .deflektory plomieniowe .szumowanie kotla .szklo wodowskazowe rurkowe .fundament kotla .czyszczenie kotla .wlaz .sprawnoSC kotla heating surface -powierzchnia grzewcza -permissible stresses -naprqzenia dopuszczalne rate of combustion .air heater -podgrzewacz powietrza .soot blowing .gl6wny pob6r pary .boiler priming .perforated flat bottom .5.wspornik .air vent .pompa cyrkulacyjna.otulina kotla drum -walczak kotla.circulating pump - - - .feed regulator -regulator zasilania .boiler test -proba wodna kotla .nadzorowaC (tu:pracc kotla) .piericien wzmacniajqcy (wok01 wlazow etc. SILOWNIA (Ship's) boilers kotly (okrqtowe) boiler attendance and maintenance -nadzorowanie i konserwacja kotla .refleksyjne szklo wodowskazowe .descaling -usuwanie kamienia kotlowego .zdmuchiwacz sadzy stool .waterwall .wydajnoiC kotla parowego .fur (scale) -kamien kotlowy .odpowietrzenie .blow-down of the boiler .szyb kotlowy .scale off a boiler .firing up a boiler .drum wall . scaling -kamien kotlowy scaling hammer -mlotek do usuwania kamienia kotlowego boiler (characteristic) -(charakterystyka) kotla capacity -wydajnoSC kotla efficiency .mud box .luk kotlowy .main outlet . komora dymowa .drop of water level .odmulanie kotla .mudhole -wyczystka (mulowa) .fundament kotla -gas deflector .mudhole cover -pokrywa wyczystki .blow-down device .manhole .steaming rate -wydajnoSC kotla boiler (elements) -elementy kotla .sludge box . p.dry pipe .jednostkowe zuiycie paliwa rate of evaporation -wsp6lczynnik odparowania .deflektor wymuszajqcy dluzszq drogq plomieni przez palenisko -hatch .smoke box .waste steam pipe .wyczystka mulowa .rurociqg smmowania seating . -raise steam -podnosit ciinienie pary w kotle .fundament kotla shell .spadek poziomu wody .lifting eye .feed pump -pompa zasilajqca kociol .reflex plate glass gauge .desuperheater -chlodnica pary (do temp.icianka walczaka .insulation .deflektor (przegroda wymuszajqca) .walczak kotla .dymnica.soot blower .reinforcing ring .zalewanie kotla -boiler scumming .odbijaC kamien kotlowy .firetubes -plomieniowki .superheater -przegrzewacz .baffle .drum .oddzielacz wody z pary (odwadniacz) end .priming -zalewanie kotla -putting boiler into service -uruchomienie k.urzqdzenie odmulajqce casing .(to) scale -usuwaC kamien kotlowy .oplomka .support .cleaning of the boiler .cleaning door -wyczystka - - - . obiegowa covering .rurociqg pary odlotowej (z zaworu bezpieczenstwa) -water tube . nasycenia) .plaszcz kotla .zdmuchiwanie sadzy -water level control -kontrola poziomu wody scale.handhole -wyczystka .gas baffles .rozpalanie kotla .) scum piping .podstawa kotla .pressure control .dno kotla foundation .kontrola ciinienia .Sciana wodna (wiqzka rur wodnych w komorze spalania kotla) . kolektor .(to) attend .osadnik .dno plaskie sitowe .tubular glass gauge .smoke tubes -plomieniowki .oczko (uchwyt do podnoszenia kotla) .steaming capacity of a .

kociol kombinowany lement adiacyl I soumc: SAACKE Mrrrine ~ y . s t m .Oil-Bred boiler -kociot opalany olejem Composite boiler . s bottom collector/ kolektor dolny I ME exhaust gas inlet/ wlot spalin z silnika gliwnego .

gl6wny zawor zaporowy .safety .rura zasilajqca gauge . wodnorurkowy .urzqdzenie odmulujqce . plomieniowkowy .k.kurek .rozpylanie .kociol szkocki .blown down piping .oil-fired -k.burner -palnik kotla .spring double safety stop -podwojny pelnoskokowy.vertical . bezpieczenstwa . zaporowy . sprqiynowy z.typ kotla auxiliary -kociol pomocniczy .wlot pary rozpylajqcej fireback .glowica zasilajqca .air assisted .fire tube .forced circulation .pomocniczy z.deaeration -zawor odpowietrzajqcy .oplomki vent .k.feed pipe .flame stabiliser . zwrotny w glowicy zasilajqcej kotla main steam stop .main feed water check .kociol okrqtowy . na spaliny odlotowe . wody zasilajqcej .waste-heat .cock .composite kociol przystosowany do opalania ropq lub gazami spalinowymi .5.odpowietrzenie -water level indicator -sygnalizator poziomu (boiler) valve -zawor kotlowy .rura poboru -pipe . SIEOWNIA .main .zaporowy z. opalany olejem opalowym .cofanie siq ognia . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin . kqtowy .kurek probierczy wody kotlowej -sampling cock .domestic -podgrzewacz wody pitnej .drum type -kociol walczakowy -economizer -k.dodatkowy zaporowy z.manometr kotlowy .accessories -osprzqt kotlowy. do odmulania zawor (kurek) odcina-cut off of pressure jqcy manometru . pionowy . wody zasilajqcej .auxiliary feed water stop .z.kociol na gazy odlotowe burner -palnik .wzmocnienie krokca salinometer cock .atomize -rozpylak .gauge glass .kociol La Monta .blown down device .donkey .glowny parowy zawor zaporowy .marine .double-seat full lift safety -podwojny pelnoskokowy z.rurocirlg odmulania .main feed water stop . pomocniczy.z.odwadniacz pary .stabilizator plomienia .glowny zasilajqcy zaw6r zaporowy .main stop outlet .manometr .manometr kotlowy .atomized -p.rura kotlowa pressure gauge .steam gauge . bezpieczenstwa .steam drum -walczak parowy .atomizing steam inlet .atomizing air inlet -wlot powietrza rozpylajrlcego .surface blow .bottom blow .analizator spalin wylotowych .auxiliary steam stop . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin -exhaust gas k.lej w kotle na rurociqgu szumowania standpipe .palnik wspomagany powietrzem .atomization .reinforcement of standpipe .stop . do szumowania gornego - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - boiler (type) .horizontal .szklo wodowskazowe -manometer cock -kurek manometrowy .z.k. poziomy . rozpylajqcy za pomocqpary -atomizer -rozpylacz palnika.atomizer -rozpylacz (koncowka wtryskiwa- boiler (fittings) -(armatura) kotta cza) . dysza .vapourizing tubes . glowny poboru pary .z.kurek probierczy scum pan .k.kociol sekcyjny .fuel oil control valve -zawor sterowania oleju opalowego - -- -- - - - - - - - - .main feed check .krociec przykotlowy steam atomised burner .exhaust gas heated .sectional header .k.auxiliary feed water check .z.Scotch (marine) .pomocniczy zaporowy z.water tube . poboru p a y .dry pipe .palnik rozpylajqcy za pomocq pary .k. armatura .outlet pipe .angle stop . gldwnego napqdu statku .k. maly .exhaust gas analyzer .

baffles drogp pary) parowe dluzszq - -refractory -wymurowka paleniska .desuperheated . p.drop of level .operation principles urzqdzenia do obrdbki iciekdw .- - - Sewage treatment plant .separator deflektory pary (wymuszajqcy separator .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy -blowing -zdmuchiwanie sadzy steam -para .fuel oil return -powrot oleju opalowego igniter .rotary -palnik obrotowy.boiler feed .pitting -korozja punktowa kotla .superheated . ~ f water I 1 wlot wdd sanitarnych high level float switch/ wlqcznik p+akowy wysokiego poziomu napowietrzanie oprdiniajqca .odciecie presostatu soot .szklo wodowskazowe -hammer -uderzenie (mlot wodny) hardness .feed compound -Srodek zmipkczajqcy wodp zasilajqcq feeding .twardoSC .flareback .5.cofanie sip plomienia .flow of -przepfyw glass .szklo wodowskazowe refleksyjne softener .boiling .na wylocie .steam assisted -palnik wspomagany parq furnace -komora spalania w kotle door .-para nasycona - - - - .foaming -pienienie sip wody wskutek obecnoici czqstek oleju .saturated .zapalarka -nozzle . uzdatnianie wody (kotlowej) - .refractory material (fire bricks) .level control .kontrola poziomu reflex plate . zamieniona w pare nasyconq drum (collector) -walczak parowy - - - water -woda at the boil .dysza palnika . ENGINE ROOM fuel oil inlet -wlot oleju opalowego . rotacyjny .cut off pressure gauge .feed -woda zasilajqca kociol .Srodek zmipkczajqcy wodp treatment -preparowanie wody.woda zasilajqca kociol .-para przegrzana . ) irregularities and failures of the boiler -nieprawidlowoSci i blpdy w pracy kotla .zasilanie .para przegrzana.drzwiczki paleniska heating surface -powierzchnia grzewcza lining -wykladzina komory spalania - .w temperaturze wrzenia at the intake -na wlocie at the outlet .materialy niepalne (uiywane jako wymurowka p.zasada dzialania soil inlet/ wlot zanieczvszczeri z toalet vend o d p o i t r z e n i e / / suvface skimmer/ zgarniacz powierzchniowy .wrzenie wody .spadek poziomu wody drum collector -walczak dolny (wodny) economizer -podgrzewacz wody ..

. SILOWNIA .5.

solid . odpadki .auxiliary burner -palnik pomocniczy .burner -palnik .olej -sludge .drzwiczki do ladowania odpadow non-combustible materials -materialy niepalne oil .combustion chamber .system gazu obojgtnego air intake -pobor powietrza boiler up-take valve . skruber - --- - - .napehianie spalarki .gaz obojqtny sample -probka gazu obojqtnego system .analizator tlenu scrubbing tower -pluczka wiezowa.proces spalania incinerator .komora spalania process .odpady stale - Inert gas system (IGS) .zawor poboru gazow spalinowych z kotia deck water seal -poWadowe zarnkniqcie wodne demister -osuszacz IGS control panel .system gazu obojqtnego inerting .komora spalania feeding .5.spalarka pionowa loading door .spalarka -"---'r diluter/ rozrzedzacz alin z powietrzem) combustion chamber combustion air inlet wlot powietrza spalania forced draught fan/ wentylato ciqgu wymuszonego oaniotnvale dno ualeniska' zasuwa popielnika Incinerator .panel sterowania systemem gazu obojqtnego inert gas .liquid .spalarka ash .napelnianie (zbiornikow) gazem obojqtnym oxygen analyser . ENGINE ROOM f incinerator .popiol combustion -spalanie air -powietrze towarzyszqce spalaniu chamber .odpady.oil .spalarka .odpady olejowe .szlam olejowy waste .odpady plynne .vertical .

surollo Tecnicas .Inert gas system -system gazu oboj@zego rbridge punel/ panel nu mostku boiler up-take valve/ main control panel to cargo tanks/ do zhrornlkow non return valve/ a z w r t liquid P/V breaker/ zawdr P/V 2 5 scrubber/ pluczku demltter/ osuszacz discharge overboard/ water fbr woda do mycia (zabezpieczenie ci.fnieniowo proiniowe) beaning/ blower/ dmuchawa seawater inlet/ wlot wody source: Deiegasa De.

alarm zaniku zasilania maszyny sterowej remote control system .mechaniczne urzqdzenie sterowe ram .nurnik power failure alarms -alarm zaniku napipcia power steering gear .hydraulic -hydrauliczne urzqdzenie sterowe -main--urzqdzenie sterowe gkowne overshoot .wskainik wychylenia stem steerer -urzqdzenie sterowe steering gear .5.pelen zakres wychylenia stem (na obie burty) plunger . maszyna sterowa . zapasowe.u.pomieszczenie maszyny sterowej block diagram .system zdalnego sterowania maszyny sterowej .primary -urzqdzenie sterowe gl6wne .sterowanie rezenvowe follow-up tiller -zadajnik kqta wychylenia ste- - rn full movement of rudder .nurnik pump -pompa nurnikowa - rudder angle indicator .schemat blokowy urzqdzenia sterowego power unit failure alarm .secondary .~rzesterowaniemaszyny sterowej .silownik emergency steering gear -awaryjne urzqdzenie sterowe follow-up steer ..sterowanie nadqzne .urzqdzenie sterowe.procedura zmiany systemu sterowania cylinder . s. ENGINE ROOM Steering gear -maszyna sterowa actual position of the ruder -rzeczywiste polozenie stem change over procedure . awaryjne ----- -- -- -- --- .auxiliary -urzqdzenie sterowe awaryjne compartment (flat) .non-.

insulating .kabel elastyczny.w.anoda current -prqd anodowy backplane -tyl kasety pakietow od strony zlqcz systemowych ballast . gietki gland .c. z. obwodu . opaska bar .obciqzenie mocq czynnq active-power meter -miernik mocy czynnej actuate -uruchamiak. przewodnobk pozorna alternator -prqdnica prqdu zmiennego -protection system .zdolnoSC wylqczania bridging -mostkowanie briefly delayed .bus. uklad -breaker -wylqcznik (automatyczny) obwodu diagram .air (ACB) -w.mechanizm szybkiego przerywania prqdu -mechanism -zamek wylqcznika -of control circuits -w.-rozregulowanie admittance -admitancja.dlawik band -taima. bocznik (to) by-pass .flexible -kabel elastyczny.urzqdzenie inicjujqce rozruch adjustment -nastawienie.coaxial .z krotkq zwlokq brushholder -szczotkotrzymacz brushless -bezszczotkowa (np.input .kabel koncentryczny . nieizolowany -bush .live -kabel pod napieciem lug -konc6wka kabla cover . SILOWNIA Electricity -elektrycznoS6 accumulator -akumulator -battery -bateria akumulatorowa cell .prqdnica) buzzer -brzqczyk by-pass . awaria napedu breaker -wylqcznik capacity -zdolnoSC wylqczania .kondensator z polaryzacjq . prqhica prqdu przemiennego a.awaria zasilania.schemat polqczeh elektrycznych .vacuum (VCB) -wylqcznik zwarciowy z komorq prozniowq breaking capacity .oslona koncowki kabla port -przylqcze kablowe run .glowna szyna zbiorcza battery -bateria acid -kwas akumulatorowy -backup -bateryjne zasilanie bezprzerwowe charger -zasilacz ladowania akumulatorow .zlqcze kablowe ..dlawica kablowa -joint .oplot (ochronny) kabla clamp -zacisk kablowy clip -uchwyt na kabel . giqtki . z komorq -- -- -- - - - - - - - - - - iukowq wykonanq z materialow kompozytowych .szyna zbiorcza.obwod.c.bare .circuit truck -podwozie wylqcznika .obchodzik.ciqg kabli capacitance -pojernnoiC measurement -pomiar pojemnoici (el.obejicie.main bus.nastawienie dokladne .fast break mechanism (FBM) .fine . omijaC cable -kabel. z.circuit -wylqcznik zwarciowy . motor .storage -bateria akumulatorowa black-out .cela akumulatora plant .emergency -akumulatory awaryjne room .mal.kondensator elektrolityczny z polaryzacjq -with tappings .) capacitor -kondensator .polarized .system zabezpieczenia prqdnicy ammeter -amperomierz amplifier -wzmacniacz modules -moduly wzmacniajqce anode . z komorq powietrznq .izolowany w.obwod wejbciowy -- -- - - - -- - - - - - - - - .carrying .polarized electrolytic . regulacja .kondensator z odczepami capacity -pojemnoSC .akurnulatorownia .silnik prqdu przemiennego active load .nieosloni~ty.szyna zbiorcza . magistrala . generator -alternator.5.akumulatomia a.kondensator powietrzny .moulded case (MCCB) .triple pole with latching mechanism wylqcznik obwodu trojfazowego z mechanizmem zatrzaskowym .air . pobudzaC actuator -urzqdzenie uruchamiajqce.obciqzalnoSC (przewodow) choke -dlawik coil -dlawik circuit . obwodow sterowania - (circuit) breaker -wylqcznik zwarciowy . urzqdzenie wzbudzajqce for starting .flexible . przewod elektryczny .

- Generator set zespdl prqdotwo'rczy cylinder unit/ charge air receiver/ kolektor uklad silnika powietrza doladowujqcego turbodoladowarka two-step charge-air cool dwustopniowa chlodn powietrza doladowa cover with thermostatic valvesfor high temperature cooling-water po?irywa z zaworami termosta niskiej i wysokiej temperatury ernator stator/ stator alternators cover with thermostatic valves for lub-oil system/pokrywa z zaworami t e r m o s t a ~ z n y m i systemu oleju smarowego lubricating oil cooler/ chlodnica oleju smarowego x Electric motor .silnik elektryczny fan/ erminal box/ terminal box cover/ pokrywa skrzynki zaciskowej seaY uszczelka top part of terminal box/ gorna cz& skrzynki zaciskowej wentylatora tabliczka znamionowa shaft sealing ringIpiericien uszczelniajqcy wal ' resilient preloading ring/ pierscien sprezynujqcy wstepnego naprezania .5. ENGINE ROOM .

female .polqczenie gwiazda-trojkqt .Swiatlo pokladowe delay .delta -polqczenie w trojkqt .input -control -regulacja mocy wejSciowej probe .point .neutral .lightning . stykanie siq module -modul stykow pomocniczy ch .zlqcze urzqdzenia powiadamiajqcego .auxiliary -module.printed .series parallel -polqczenie szeregowo-rownolegle .make and break -zestyk przelqczny .trojfazowe polqczenie w zyg-zag connector -zlqcze.threephase -prqd trojfazowy -transformer -przekladnik prqdowy .styki pomocnicze ze wskainikiem wyzwolenia contactor .skrzynka zaciskowa.main -s set . lqczeniowa . nakladany .obwod *jSciowy .stycznik box .szafa stycznikowa control .three phase zig-zag .obwod rownolegly .normal open (NO) .flexible -przewod elastyczny -junction .frame -polqczenie z masq obudowy .three phase delta .auxiliary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..trip indicating auxiliary .block .styk normalnie otwarty .sterowanie stycznikowe with thermal overload releases .changeover -zestyk przelqczajqcy .time delayed . konwerter .zestaw stykow glownych .normal close (NC -s.screen -przewod ekranowany .three phase star .rotation -przetwornica wirujqca cord -przewod przylqczny urzqdzenia current -prqd .styk o dzialaniu ze zwlokq czasowq .protective -przewod izolowany .induction . ) . plug-in type -modul stykow pomocniczych.interrogator .live -przewod pod napiqciem . zyla kabla .5.styk normalnie zamkniqty .standard auxiliary -s.terminal strip .alternating (A.styk punktowy . a s . SILOWNIA .schemat blokowy diesel-electric drive .selecting -obwod wybiorczy clamp -zacisk clip plate .sonda prqdowa .trojfazowe polqczenie w gwiazdc .input -prqd zasilajqcy .eliminacja drgan stykbw deck light .piorunochron .parallel .male -wtyk typu "mcskiego" consumer .chassis -polqczenie z masq obudowy .listwa zaciskowa -with screen earthed -przewod w ekranie uziemionym (to) connect -1qczyC -to frame -1qczyC z masq connecting diagram .polqczenie przewodu .opoinienie.napqd spalinowo-elektryczny .prqd bierny . lqcznik .plytka mocujqca (do montazu na szynie) coil -cewka .styk.modul czujnika napiqcia .frequency -przetwornik czcstotliwoSci .obw6d drukowany .C.odbiornik energii - - - - - - - -- - - - - - contact .cewka indukcyjna commutator -komutator conductance -przewodnoSC czynna conduction -przewodzenie conductor -przewodnik. w trojkqt trojfazowe polq-three phase double-delta czenie w podwojny trojkqt .make -zamknqt obwod .schemat polqczen connection -polqczenie -box .idle .prqd przemienny -cycle -cykl . przewod.make contact (NO) .return -przewod powrotny .gniazdo typu "zenskiego" .break (NC) .pair of -s -para zestykow .rated operational -znamionowy prqd pracy -rated uninterrupted -znamionowy prqd c i g gly sensor module .output .trojfazowe p.schemat .przewbd zerowy . pomocniczy zwykly .stycznik z wyzwalaczem przeciqzenia termicznego converter -przetwornik.star-delta . zwloka diagram .s.effective -prqd skuteczny dead -bez napigia debounce . normalnie otwarty .micro -mikrowylqcznik . normalnie zarnkniqty .plate -prqd anodowy .

ENGINE ROOM .5.

napqd .paralleling mechanism .blade -bezpiecznik nozowy box .stan awarii. portowa .insulating -bezpiecznik izolowany socket .tacho.el.antykorozyjna oslona katodowa electrolytic derusting -odrdzewianie elektrolityczne electromagnet -elektromagnes electromagnetic-elektromagnetyczny coupling .latarka elektryczna -winch -winda elektryczna electro-hydraulic -elektrohydrauliczny -winch -winda elektrohydrauliczna steering .lampa jarzeniowa.bezpiecznik rurkowy -high breaking capacity -bezpiecznik wielkiej mocy .bezpiecznik topikowy base .moc indukowana (to) ground -uziemiC -- - - - - - - - - - - - - .uzwojenie generatora .- diesel-electric ship .napqd rownolegly (do jednoczesnego wlqczania dwoch wylqcznikow) earth -uziemienie. prqdnica . stan zagroienia -battery -akumulatory awaryjne generator .rotary -napqd obrotowy .-prqdnica tachometryczna .silnik elektryczny shock -porazenie prqdem shop -warsztat elektryczny steering gear . korekta excitation -wzbudzanie exciter -wzbudnica.sterowanie elektrohydrauliczne steering gear -urzqdzenie sterowe elektrohydrauliczne electrolytic corrosion .podstwa bezpiecznikowa .oprawka bezpiecznika element -wkladka topikowa .powrot prqdu przez ziemiq -wire -przewod uziemiajqcy.sygnal alarmowy supply -zasilanie awaryjne -switch -wylqcznik awaryjny end-position switch -wylqcznik krancowy energise -pobudzak. urzqdzenie sterowe -telegraph . uziemienie (to) earth -uziemiaC earthing -uziemienie electrical installation . turbinowa voltage controller -regulator napiecia g.log elektromechaniczny motor . regulator natezenia Swiatla direction of flow -kierunek przeplywu disconnected -rozlqczony distribution board -tablica rozdzielcza drive . telegraf maszynowy telemotor -telemotor elektryczny -torch .maximum operating frequency ..ogranicznik stop . silnika glownego) signal .el.prqdnica wzbudzajqca fault -tu: zwarcie (elektryczne) flashlight .maksymalna czgstoSC lqczen fuse .turbo-.statek o napedzie spalinowo-elektrycznym dimmer -Sciemniacz.shaft -prqdnica walowa .: ziemia circuit . jarzeniowka gross horse-power .gniazdo bezpiecznikowe generating set -zespol prqdotworczy generator . pot.turbogenerator.ship's service -prqdnica pomocnicza . zasilaC energiq equalization -wyrownanie.korozja elektrochemiczna control .skrzynka bezpiecznikowa cap .przycisk awaryjnego zatrzymywania (np.el.generator. -winding .obwod uziemiony .glass tube .prqdnica postojowa.protective -uziemienie ochronne return .sprzqglo elektromagnetyczne field -pole elektromagnetyczne -valve -zaw6r elektromagnetyczny electrostatic -elektrostatyczny - - - - ---- -discharge -wyladowanie elektrostatyczne emergency .ohwietlenie awaryjne set -prqdnica awaryjna -procedure -procedura postwowania w razie zagrozenia stop . napqd (statku) electric -elektryczny coupling .generator awaryjny lighting .latarka bateryjna flip-flop -przerzutnik (elektryczny) frequency -czgtotliwoSC .instalacja elektryczna electrical propulsion . prqd.sprzqglo elektro-magnetyczne drive -napqd elektryczny -heater -podgrzewacz (grzejnik) elektryczny log .port .standby -prqdnica w pogotowiu globe -klosz kulisty glow lamp .

".-. U&"Y"JC. . varistor module/ . .kienie przewodzqce uzwojeniem wzbudzajqcym rectifier ring with modules - I L . ' modul warystora rotor 'core with excitation winding/ rdzeri wirnika z pier."-. nchronous generator -prqdnica synchroniczna air guide wall/ oslona powietnnq lnner bearzng cap/ wewngtrzna pokrywa iozyska I ball bearing/ lozysko kulkowe T I fan impeller/ wirnik wentylatora end sAield/ osiona koncowa rotor shaft/ wal wirnika statorfnrmeI .... .U&C.. # .. A L .Siemens synchmnous generaror instnrction hub/pias ta . . .~ .x d shield with yoke ring .'Cr."C"' - . w- rotor core with winding/ rdzeri wirnika z uzwojeniem source... r . .-..wzth core .~. prostoxnik z piericieniami fqczqcymi unu wmuing rumu sru~uru .:*I.:L."..

zwieracz.silnik . nulling -zerowanie ohmmeter -omomierz oscillator . ekran - - - - - -- - - - - - -wskaznik ekranowy.strefa nieczuloici loop -pgtla nieczuloSci.pole indukcyjne .tablica kontrolna inductance -indukcyjnoSC induction (coil) . akumulatora) overpower protection .zabezpieczenie nadmiarowe mocy elektrycznej overvoltage -przepigcie paralleling generators -generatory pracujqce rownolegle parallel running -praca rownolegla permissible fluctuation -dopuszczalne wahania (np.totally enclosed non-ventilated (TENV) s.obwod scalony jumper -lqcznik.rotary -dzwignia obrotowa hysteresis .essential -s -najwazniejsze (glowne) odbiorniki energii .impedancja odniesienia indicator panel .dioda emitujqca Sw.Swietlne oznakowanie nawigacyjne.indukcja wzajemna insulant -material izolacyjny (to) insulate .miernik stanu izolacji insulator . ochronnik przepigciowy fitting . material izolacyjny -resistance test -pomiar opornoSci izolacji -tester .zr6dlo Swiatla (to) light .obciqzenie bierne monitor -monitor.portable . histereza ilumination .silnik prqdu stalego generator . calkowicie zabudowany.lampa oscyloskopowa overcharge -przeciqzenie overcurrent -przetgzenie rely -przekaznik nadprqdowy -trip -wyzwalacz nadprqdowy overdischarging .Swiatlo przenokne emitting diode (LED) . ekran mains immunity -odpornoSC sieciowa mains transformer -transformator sieci zasilajqcej measuring instrument -przyrzqd pomiarowy measurement result -wynik pomiaru motor .peak -obciqzenie szczytowe . zarowka -bracket -uchwyty Swiatla (nawigacyjnego) .compound -silnik szeregowo-bocznikowy .odbiory mniej wazne .izolowaC insulated -izolowany insulating -izolacyjny -tape -taSma izolacyjna -value -wartoSC izolacyjna insulation -izolacja.oSwietlenie (np.nadmierne wyladowanie (np.installation wiring -impendancja instalacji wewngtrznej .zapalaC lighting -oiwietleniowy arrester .cewka indukcyjna factor -wsp6lczynnik cewki indukcyjnej field . source .lampa.skrzynka polqczeniowa kilowatt (kW) -kilowat kilowatt-hour (kwh) -kilowatogodzina lamp .lampa.control .linie polqczeniowe line voltage -napigcie migdzyprzewodowe - load .direct current motor .oprawa oiwietleniowa -panel -tablica Swietlna -system .ogranicznik interconnection lines . Swiatla pozycyjne board .obudowa silnika -totally enclosed fan cooled (TEFC) -silnik zabudowany chlodzony (wbudowanym) wentylatorem .reference .Swiatlo .mutual .izolator integrated circuit .display - - - - -- - . zarowka light . uchwyt.5. przewod lqczeniowy junction-box .tablica kontrolna Swiatel p. statku) impedance -impedancja .generator drgan oscilloscope -oscyloskop -tube .obciazenie .diwignia.filament .non essential -s .regulacja obcieenia .odgromnik. rgkojeSC . SILOWNIA ground test -test uziemienia handle .reactive .system ohwietlenia limiter . izolowanie. napigcia) phase -faza change -przesunigcie fazowe .zespol silnikowo-prqdnicowy housing . niechlodzony multifunction device -urzqdzenie wielofunkcyjne navigation lights .

..- r--"'-". . ENGINE ROOM r \ Circuit breaker w~E'Zcznik aUtomatJ'CZnY rear connection bolt stud/ przvlaczenie tvlne z koikiem .lonu zaciskow terminal cover -front connected/ osiona zaciskow diuga dla przyiqczenia czoiowego plug-ln rear connection/ kolek gwzntowany dla przyiqczenza wtykowego accessory lead termmal/ przylqczenle osprzetu dla pomocnzczych obwodow elektiycznych interpole barrier/ przegroda fazowa "ire mechanical interlocW dokada mechaniczna z kablem J zalqcznik aker mounted/ naped obrotowy bezpoirednio zamontowany zamontowany na panelu operating handle..n 1 1 111 .5. rear mechanical interlock/ blokada mechaniczna tylna front mechanical interlock/ blokada mechaniczna & & r. gwintowanym rear connection Jat bar/ przyiqczenie tylne z n v ~ d21-r ~ o w i o nlnrhim m .rear . variable depth/ naped obrotowy zmienna glebokoSC ..

sieC zasilajqca --plant .biegun ujernny .single phase bridgeconnected prostownik dwupohiwkowy relay -przekaznik .shunt -wyzwalacz napiqciowy .trojfazowy asynchroniczny silnik indukcyjny ..torowisko przewodow rated -znamionowy power .brak mocy switch -wlqcmik zasilania take-off . ponownie nastawiak resistance . nastawny. rnoc frequency .rnoc mamionowa speed .multicross -przekaznik wielostykowy .gniazdo zasilania.inductive .przekaznik polprzewodnikowy release -wyzwalacz .silnik pierhcieniowy .czwarty biegun. dodatkowy styk glowny .schemat.naped zdalny (to) rereeve -przewijab (to) reset .elektrownia (tu: statkowa).three phase synchronous generator .w. opor nastawny.tablica polqczen z gniazdami wtyczkowymi pole . wyzerowak. plan of connections .zdalne zalwylqczanie operator .magnetic overcurrent -wymalacz nadprqdowy o dzialaniu magnetycznym .rnoc biema shortage .opornoSC bierna indukcyjna receptacle .variable -rezystor nastawny.shaft generator -prqdnica walowa .positive -biegun dodatni power .three phase induction motor .DC generator with excitation -prqdnica prqdu stalego ze wzbudzeniem .semiconductor controlled (SCR) -tyrystor .przekainik czasowo wyzwalany . opornik test -pomiar oporu -thermometer -termometr oporowy resistor -rezystor.degree of . opornik .secondary -zabezpieczenie wt6rne raceway . kleszcze plug -wtyczka female -wtyczka z otworami na bolce .voltage -wyzwalacz napiqciowy remote -zdalny onioff function .silnik klatkowy .obroty i prqdkoSC z.szczypce.opomoSC. SILOWNIA - - - - - - - - - - - - .negative .ladowaC ponownie rectifier -prostownik .over current .stopien ochrony .intermediate -przekainik poSredniczqcy .silnik prqdu stalego .opor biemy . odpowiedi rotating machines -maszyny wirujqce . potencjometr .adjustable .przekaznik nadprqdowy .thermal overload .wyzwalacz przeciqzenia termicznego . silnika rating -wzorcowanie (przyrzqdu) reactance .fourth (4th) pole .to -voltage -napigie miqdzyfazowe photodiode .ustawib w polozeniu spoczynkowym.napiqcie.czuloSC.three phase induction motor squirrel cage rotor .trojfazowa prqdnica synchroniczna scheme . z bezpiecznikiem topliwym -male -wtyk z bolcami plugboard .rezystor z odczepami response .o.latching -przekaznik blokujqcy sig (w jednej lub w dwbch pozycjach) . oprawka recharge .schemat polqczen semi-conductor -pblprzewodnik short -zwarcie short circuit -krotkie zwarcie .three phase induction motor with slip ring rotor . potencjometr -with tappings .overload -przekaznik przeciqzeniowy .undervoltage -wyzwalacz podnapiqciowy .fotodioda pliers . zespol generatorow .temperature sensitive -termistor .primary .time releaser .direct current motor .reactive .pobor mocy preexcitation -przedwzbudzenie projector -reflektor protection -zabezpieczenie .solid state - 5.shift -przesuniqcie fazowe - - - - - - - - - - - -- - - - .zabezpieczenie pienvotne .short cirquit -wylqcznik zwarciowy .biegun .rated --making capacity -namionowa zdolnoSC zalqczania marcia .open circuit shunt -wyzwalacz sterujqcy .czgtotliwoSC sieciowa mains .fusible .

5. ENGINE ROOM r Cables -kable \ power cable construction .konstrukcja kabla core/ oirodek kabla separator /rozdzielacz insulator /izolator inside sheet/powloka ochronna reinforcement/ wzmocnienie z tkaniny opancerzenie kabla outside sheat/ insulator/ opona gumowa +la miedziana DIN cable lug connection/ polqczenie kablowe ze stycznikiem wg norm DIN single contactor and double clip connection/polqczenie pojedynczego i podwbjnego przewodu ze stycznikiem ging arm/ wieszak instalacja kablowa cable earth uziemienie kabla .

listwa zaciskowa -voltage .lqcznik migowy .auxiliary -wylqcznik pomocniczy . dwukierunkowy.current -przekladnik prqdowy .cam operated -p.tablica do prob -plug -wtyczka pomiarowa thyristor -tyrystor . przel.statek o napgdzie turbo-elektrycznym turn . przelqcznik .autotransformator zasilania -reactor .zasilaC suppressor -uklad ochronny . zalqczany cihnieniem (presostat) -temperature actuated -p."on" .asymetryczne napigcie na zaciskach - - -- -- - - - - - .znamionowa zdolnoSC wylqczania zwarcia (to) -zwieraC.skrzynka zaciskowa -strip . przyciskowy .t."off' switch -wylqcznik on -wlqczaC .short cirquit -lqcznik zwarciowy .power auto. listwa zaciskowa -box .rated --- - CY .field effect (FET) -tranzystor polowy turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny propulsion -napqd turbinowo-elektryczny ship .bidirectional . przez grodi) supply -zasilanie (elektryczne) (to) supply .voltage -przekladnik napiqciowy -with separate windings .liquid level actuated -przelqcznik zalqczany poziomem cieczy .main (MSB) -rozdzielnia glowna.toggle -przelqcznik migowy .limit -wylqcznik krancowy -off -wylqczaC . oprawka solenoid valve -zawor elektromagnetyczny strand -iyla kabla stuffing tube -dlawnica rurowa (uszczelniajg ca przejScie kabla np.RC . centralka telefoniczna .transformator trojfazowy z uzwojeniami separowanymi transistor -tranzystor .wlqcznik over -przelqczak .button -przycisk. rozdzielnia.uklad tlumiqcy RC .touch .silnik bocznikowy slider .napigcie na zaciskach termocouple -termopara test -pr6ba load .snap .p.quick break -wylqcznik migowy .diodowy uklad tlumiq- .przekainik z opoinionym opadaniem zwory --with pick-up delay -przekaznik z opoznionym przyciaganiem zwory timer -regulator czasowy timer modul -modul czasowy .dlawik . akumulatora) under load -pod obciQeniem underloading -niedociqzenie. zalqczany temperaturq - - - - - - switchover -przelqczaC terminal -koncowka.styk Slizgowy socket -gniazdko wtykowe.autotransformator .obciqienie probne link -wtyczka probiercza panel .autotransformer . zalqczany przez krzywkq . trial time delay -zwloka czasowa time lag -zwloka czasowa time relay -przekaznik czasowy with dropout delay . powodowaC zwarcie setting knob -pokrgtlo nastawcze ship's mains -okrqtowa sieC zasilajqca shunt -bocmik --motor .pressure actuated . cewki) undercharge -niedoladowanie (np.varistor -warystorowy uklad tlumiqcy - switch -lqcznik..breaking capacity . niedostateczne obciqzenie volt (V) -wolt voltage controller oscillator (VCO) -generator przestrajany napigciowo voltage -napiecie . czasowy tongue ring -zacisk na koncu kabla transducer -przetwornik transformer -transformator .asymmetrical terminal .lqcznik dotykowy (to) switch -przelqczaC switching capacity -zdolnoSC lqczeniowa switchboard -tablica rozdzielcza.flow speed actuated -przelqcznik zalqczany prqdkobciq przeplywu .free-wheel diode . glowna tablica rozdzielcza (GTR) switchgear -przelqcznik .pneumatic -pneumatyczny m.zwoj (sprqiyny.

m m m m 1 I I alarm indicating lamps/ lampki alarmowe freiuency meters/ cz~stoSciomierz synchronoscope/ synchronoskop synchronisation lamps/ lampki synchronizujqce -control switched przeiqczniki sterowania - main switchboard - . przelqcznik ciinieniowy wylqcznik limit switch/ photoelectric sensor/ Sezpieczeristwa wyiqcznik kraricowy czujnik fotoelektryczny voltmeter/ woltomierz programmable logic pilot lamp/ lampka pushbutton/ wskainikowa przycisk controller (PLC)/ programowalny sterownik logiczny selector switch/ przeiqcznik obrotowy proximity sensor/ elektromagnetyczny czujnik zbIiieniowj r.---.5.-~----twatt meters for generator load control/ watomierze sterowania obciqzeniem prqdnic automatic loading and unloading push buttons/przyciski automatycznej vnchronizacji i roziqczania prqdnic ontrol switches for breaker/ control/ przeiqczniki steroania wyiqcznikami prqdnic governor control switches/ / przeiqczniki sterowania regulatorem obrotow spring-loaded control' switches/ przeiqczniki kontrolne z samoczynnym powrotem 1I E m m $j f ' I[Il Em m iJJ Lm--. ENGINE ROOM f Switchboard and elements tablica rozdzielcza ijej element' 10 przeznaczenia przekainik test probe/ 'erminaN stycznik z canymi pressure switch presostat.

pracy -way -tor przewodow kablowych relative .. nawijanie excess . - 5.. wiring okablowanie.guard .controller oscillator -generator przestrojony Ward-Leonard system -uklad Ward-Leonarnapigciowo da (prqdnica-silnik) .iwiatla statkowe mast head light .cewka z odczepami impulse .change .medium .cewka. lqcznik (w akumulatorze) Ship's lights .surge -udar napieciowy - -three phase balanced system -symetryczny uklad napigC troj fazowych variation .oslona druciana (np.Srednie napigcie live . przewody polqczeniowe.niskie napiecie ..-napipcie udarowe wire . c i a przewodow rated operational .characteristic -charakterystyka zmiany n. na lampy) .inductor .change szybka zmiana napiecia .zmiana napiqcia - - urzqdzenia). lampa kablowa . SILOWNIA .runs -tor kablowy..mostek.drop spadek napigcia winding uzwojenie.drut .change -zmiana napiecia -woltomierz . cluster/ iwiatlo ladunkowe .wzglgdna zmiana n.Swiatlo masztowe marine floodlighting Aldis . przewody montaiowe yoke .day signalling light/ lampa sygnalizacyjna mast-top Morse signalling Morse lamp signallins key/ klucz do sygnali:argo light.low. uzwojenie .znamionowe n.interval odstep czasu pomiedzy zmiana.dip -zapad napiecia wattmeter -watomierz .-przewod pod napieciem .- . oprzewodowanie (np.Wattmeter -watomierz mi napigia wandering lead -kablowka.. voltmeter-wat (W) watt (W) .fluctuation -wahania napiecia -with tappings .rapid .-przepiecie .

5. ENGINE ROOM f .

step-by-step .follow-up . kontrolna circuit .. alarmow).s.manual .sterowanie bezpoirednie disturbance .sterowanie nad@ne gear -uklad sterowania .samoczynny zawor rozruchowy automation -automatyzacja . sygnal alarmowy . czujka bimetaliczna block diagram .program .go out of -wymkn$ sig spod kontroli input -wejicie sterujqce lever .sterowanie programowe -quantity -wielkoSk sterujqca request .sequential . wywolany przez jeden z kilku czujnikow .sterowalnoSk controller .analogowe wejScie1 wyjScie automatic -automatyczny control .electronic .sterowanie sekwencyjne -signal . t.full .common alarm zbiorczy. regulowak controllability . sterownicza .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy .automatyzacja pelna .Control and automation sterowanie i automatyka accept -przyjqk.uklad sterowania zarnkniety .element sterujqcy error -uchyb regulacji . wiqzka . uklad regulacji -valve . t. konwertor .deadman .master . regulowak adjusting screw .regulacja obciqzenia. alarmu) actuator -urzqdzenie wykonawcze adjust -nastawiak.alarm wachtowy device .sterowanie automatycme system .sygnal sterujqcy .zaklocenie sterowania .zqdanie przekazania sterowania room .sterowanie skokowe system -uklad sterowania. regulacja wstqpna . pulpit sterowniczy .(to) accept -przyjq6 alarm .uklad automatyczny sterowany komputerem control .(to) acknowledge -potwierdzib alarm actuate -uruchomik (wlqczyk) alarm -bell .self tuning -regulator samonastrajalny converter -przetwornik.system automatycznej regulacji -remote control system -automatyczny uklad zdalnego sterowania start valve .ciinienie alarmowe signal .tablica kontrolna.sterowanie (np.sterowanie rgczne .sterowanie w pqtli zarnknietej. silnikiem glownym) z mostka system . obwod closing permission .uklad sterowania z mostka closed loop -zamkniqta pqtla.ograniczenie sterowania desk -pulpit sterowniczy .digital .t ~ y b sterowania .system .electronic -regulator elektroniczny .sterowanie. regulacja -board -tablica sterownicza. kontrola obciqienia loop .sterowanie elektronicme -element . regulacja console .urzqdzenie alarmowe .load .sterowak.czqiciowa automatyzacja automatization-automatyzacja bi-metalic element .zezwolenie na zamknigcie wylqcznika closing pulse transmitter-uklad przekazywania impulsu zalqczajqcego cluster .centrala manewrowo-kontrolna .constraints of .pulpit kontrolny.closed loop control .sterowanie cyfrowe .analog to digital (ADC) -przetwornik analogowo-cyfrowy computer control -sterowanie komputerowe - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - .Sruba regulacyjna adjustment -nastawianie.schemat blokowy (urzqdzenia) bridge control .false -alarm falszywy -hooter -buczek alarmowy pressure .sygnal alarmu switch -wlqcznik alarmu system -instalacja alarmowa analogue inputloutput . w ukladzie otwartym panel .sterownik . (regulacji) mode .open loop .static system -bezstykowy uklad sterowniczy .grupa (np. regulacja alarm -alarm.potwierdzenie (np.zawor sterujqcy (to) control .partial .pre-set -nastawa. zaakceptowak acknowledgement .glowny uklad s.element bimetaliczny.direct .obwod kontrolny .diwignia sterujqca .

system sterowania silowni slow down not cancellable/ zwalnianie niekasowalne I shut down not cancellable/ zatrzymywanie awayjne niekasowalne\ shut down cancellable/ zatrzymywanie awaryjne kasowalne slow down cancellable/ awaryjne zmniejszanie obrotdw A start interlocW blokada startu remote control failure/ awaria ukladu zdalnego sterowania / urning gear engaged/ bracarka walu wlqczona slow turning failure/ awaria systemu wolnego obracania start air pressure low/ niskie ciinienie powietrza startowego all aux. ENGINE ROOM Engine room control system . lock/ hlokada zmiany/ stano~l?skasterousania lamp tesr/ kontmla lanipek wskainikonych / slow down/ zwolnienie. blowers failure/ uszkodzenie dmuchaw pomocniczych shut down active/ "awalyjny stop" zalqczony slow down active/ awaryjne zmniejszanie obrotow uaktywnione overspeed/ przekroczenie maks)~malnychobrotdw start air pressure/ cisnienie powietrza s t a r t o w e g o l command rpm/ obroty nastawione engine rpm/ chief rpm limit/ ogranicznik obrotow maksymalnych critical sveed setuointl 'obrot6w. shut down/ zatrzymanie cancel speed program/ ominiqcie programu ~'zrostu obrotdw 1 ' (11 \nie eg n engine room contra// sthd bridge wing/ sterowanie : prawego skrzj~dlamostka \ 'bridge control/ sterowanie z mostka .5. kry ycznych shaft generator in service/ prqdnica walowa wlqczona engine critical speed/ krytyene obrory silnika output limited/ ograniczenie mocy maksymalnej wolne obracanie praca iobroty) morskie z niskq emisjq NOx sound oj7 uylqczenie ~jgnalizacjiaku~@cznej alarm ackn.1 potwierdzenie alarmu commis.

NAND .funkcjonowanie.przycisk awaryjnego (np.bramka typu negacja . monitor .cyfrowy czujnik prgdkosci obrotowej display -wyhwietlacz.zintegrowany system nadzoru key pad -panel przyciskow operacyjnych klaxon horn -buczek alarmowy knob -galka. awaria indication .liquid crystal (LCD) -wykwietlacz cieklokrystalicmy module .AND with negated output -bramka typu negacja .system operacyjny operation .exclusive OR . wylqcznik bezpieczenstw a end .remote unit .peha prgdkoSC awaryjna governor -regulator bezpieczenstwa -overload -przeciqzenie awaryjne -stop -ogranicmik. tyrystora) -AND -b.czujka temperaturowa dial-gauge .modul wykwietlacza element -czgSC skladowa -delay -with specified dely time -uklad op6zniajqcy z opoinieniem ustawialnym .working . uszkodzenie.czujnik.obwod scalony -monitoring and control system -zintegrowany system nadzoru i sterowania monitoring and system .sygnal alarmowy -switch -wylqcznik awaryjny.5.dioda elektroluminescencyjna load -obcieenie control . wylqcmik bezpieczenstwa stop . czujka .cykl data . zatrzymywania silnika glownego) signal . koncowka.stan awarii.sygnal wyjSciowy regulatora cyfrowego flip-flop -przerzutnik function select -wybor funkcji - - - - - - - - - - - gate -bramka (np. regulacja rpczna lever .RS bistable .sterowanie cyfrowe speed sensor .koniec.zdalny panel kontrolny system -uklad kontrolny unit -panel kontrolny operating -operacyjny -gear -mechanizm zdalnego zamykania (drzwi wodoszczelnych. dzialanie.czujka .level .czujnik zegarowy digital -cyfrowy control .tryb pracy (np. kierowanie (pracq urzqdzenia) controls . sterowanie.bramka typu MODULO 2 (nierownowainoSC) . informacje logger -rejestrator danych (np. nadzor desk -pulpit urzqdzen kontrolnych .obciqienie robocze manual -rpczny -control -sterowanie rpczne.) mode .diwignia sterowania rpcznego selector -przelqcznik rpczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rgczne-automatyczne monitoring -kontrola. praca operation -operowanie. zaworow itd.detecting . zakonczenie --position switch -wylqcznik krancowy engine .monostable -przerzutnik monostabilny .kontrola obciqzenia . urzqdzenia) - - - - - - - -- - - -- .dane.sygnalizacja uszkodzenia .bramka negujqca input information -informacja wejiciowa input/output (Vo) -wejScieiwyjScie integrated -zintegrowany circuit (IC) .cycle of cykl operacji operational readiness .mean time between -s (MTBF) -Sredni okres migdzyawaryjny feedback .temperature .sprzpzenie zwrotne linkage . SILOWNIA cycle .sprzgzenie zwrotne mechaniczne flash .silnik alarm panel . typu I (iloczynu logicznego) .przerzutnik bistabilny typu RS emergency . sterowanie rgcznei automatyczne) system .tablica alarmowa silnika -diagnostic system -uklad diagnostyczny silnika failure -blqd.NOT (NEGATER) . pokrptlo knock-off -wylqcznik samoczynny latch -przerzutnik z pamipciq -input -wejScie zatrzaskowe light emitting diode (LED) .gotowoSC operacyjna (np.elementy regulacji i sterowania .manewr6w) detector .czujnik poziomu -resistance temperature (RTD) -czujnik termorezystancyjny . stan zagrozenia full speed -.

......panel w CMK I relay panel panel przekainikowy v main engine silnik gldwny engine side control console telegraph .......1 control room panel ...........kontrola osiqgdw statku bridge mostek display unit/ monitor ship speed/ predkoit statku wind speed and direction/ predkoit i kierunek wiatru G%?c-- .konsola telegrafu na stanowisku Iokalnym - - - ship performance monitoring .. engine control room display unit/ monitor ......centrala manewro- 1 t fuel Pow/ przepiyw paliwa fuel temperature/ temperatura paliwa shaft power sensor/ czujnik mocy nu wale .

input -wejiciowy czujnik pomiarowy .telltale .zdalne sterowanie speed adjustment -zdalne nastawianie prcdkoSci obrotowej remotely controlled -zdalnie sterowany safety cut-out -wylqcznik bezpieczenstwa safety device .obrobka (danych) processor -procesor program (programme) -program.czujnik kontrolujqcy (utrzymuja. zabezpieczenie self-acting -samoczynny.regulacja ciinienia.c.measure.actuating .oscylacja.start sekwencyjny set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu. obiekt regulowany preset -zadany. transformer -przetwornik ciinienia vessel -butla (zbiornik) ciinieniowa . nastawiajqcy .spadek ciinienia alarm -alarmowy sygnalizator ciSnienia control .stacja redukcji ciinienia -reducing unit . SILOWNIA operational safety .temperature . pewnoik (dzialania) remote -zdalny control . rejestr recorder .czujniki pomiarowe .regulator programowy record .rozklad ciinien drop .drzwi samozamykajqce sic self-steering .czas regulacji. zaprogramowany.ciinienie robocze processing (of data) .5. temperatury . czujka point . wybieranie device -urzqdzenie nastawcze. automatyczny self-adjusting .czujnik drgan servo-mechanism -senvomechanizm servomotor -senvomotor. plan controller . senvomotor -time . czas ustalania signal .emergency sygnal alarmowy - - --- -- - - - - - - - - . tablica wskaznikowa photocell . przyrzqd rejestmjqcy dane.regulator samonastraj alny semi-automatic -pblautomatyczny sensor .measure . regulatorze.temperature .rejestrator.alarm .pressure pick-up .zapis.czujnik ciepla . telegrafu maszynowego) oscillation .filtr samooczyszczajqcy sic self-closing .kontrola ciinienia element -czujnik manometryczny reducing station .czujnik ciinienia .czujnik pomiarowy .samonastawny self-aligning . silownik sequence -kolejnoik.urzqdzenie zabezpieczajqce. tablica .czujnik ciinienia oleju .manometr head . cy) stale ciinienie . presostat gauge .samoczynne sprawdzanie sic self-cleaning -samooczyszczajqce sic filter .niezawodnoik.sygnal wyjiciowy (to) overshoot .-- .sterowanie sekwencyjne sequential processing-przetwarzanie sekwencyjne sequential start . urzqdzenia) order logger -rejestrator polecen (np.samoustawny self-check .vibration pick-up .wysokoik ciinienia (slupa cieczy) monitoring .fotokomorka photosensor -fotokomorka pickup -przetwornik.high pressure control .intermediate .ciinienie autotransformer -przetwornik cihnienia distribution .informacja na wyjiciu . czujniku) setting -nastawianie.sygnal alarmowy .sygnal uruchamiajqcy.samozamykajqcy sic cock -kurek samozamykajqcy sie door .regulator regulation -regulacja .tablica kontrolna.czujnik temperaturowy .sterowanie automatyczne self tuning regulator .heat .working .sygnal . wskazania urzqdzen recording instrument -urzqdzenie rejestrujqce regulator .przeregulowak (przekroczyk nastawc dopuszczalnri) panel -plyta (czolowa). sekwencja control . ustalony pressostat . p.oil pressure .regulacja poirednia - - - - - - - - - - - relay -przekaznik (to) relay -przekazywak reliability .urzqdzenie redukujqce c.punkt podlqczenia czujki plant -urzqdzenie. wahanie output -wyjicie device -urzqdzenie wyjiciowe information .bezpieczenstwo eksploatacyjne (np.presostat wysokiego ciinienia pressure .signal .

przeiqcznik . ENGINE ROOM .wylqcznik krancowy .selsyn transformatorowy generator .czas opadania .spring-loaded -wylqcznik spr@ynowy tachometer -tachometr.czas przelqczania synchro .sygnal odniesienia -relay -przekainik sygnaiowy -warning .pressure .off position -polozenie spoczynkowe (prze- zakonczenia light -lampka sygnalowa processing unit (SPU) -jednostka przetwarzania danych .limit -wylqcznik krancowy .transient .selsyn nadajnik -receiver .emergency -wyiqcznik bezpieczenstwa .end-position .sygnalizacja akustyczna speed governor .sygnal ostrzegawczy sound signalling .czujnik poziomu progowy .master -wlqcznik gl6wny . wylqcznik.neutral position -pozycja neutralna .off -wylqcznik .czas narastania w stanie nieustalonym trace -wykres rejestratora (np.system telemotoryczny temperature -temperatura control . manewrow.fall .bezwachtowy.sygnalizacja zakonczenia.spreiyna nastawna regulatora predkohci obrotowej switching time . temperatur) transducer -przetwornik . prcdkohciomierz drive gear -naped tachometru telemotor -telemotor --gear -urzqdzenie telemotoryczne system .kontrola temperatury detector -wskaznik temperatury fall .5.reference .ending . obroty robocze - - - - - - -- - - .regulator prqdkoki obrotowej speeder spring .silownia bezwachtowa working speed -predkohk robocza. uklad.on-.float .selsyn -control selsyn .przetwornik cihnienia trip -wylqcznik samoczynny setting -nastawa wyzwalacza unmanned .-wlqcznik - - - - - - - - iqcznika) pressure -presostat . terminal termel -termoelement thermoregulators -termoregulatory time .synchronizator system .system.czas narastania . sygnal - . instalacja -pneumatic .czujnik plywakowy poziomu wody .czas .rise .spadek temperatury -rise -wzrost temperatury terminal -urzqdzenie koncowe. bez obslugi czlowieka engine room .level .selsyn odbiornik synchronism -synchronizm synchronizer .system pneumatycmy switch -wlqcznik.

zawdr sterujqcy ssaniem suction modulation valve .5. SILOWNIA 3 Refrigerating unit -parts agregat chlodniczy .cz&i cylinder valve/ zawor butli kainik ciinienia locknut/ nakrqtka zabezpieczajqca z tworzywa Mylar -olnierz enclosing tube collar/ tulei szczelniajqcy i kotpak piston/ tloczek* top return spring/ gorna sprczyna powrotn 1 bottom return sprin dolna sprgiyna powrot filter/ filtr .

&skowa r pompy olejowej rzewdd ssania oleju oil pressure relief va zawdr przelewouy o . ENGINE ROOM Reciprocating compressor .5.spreiarka tlokowa @ e e cylinder head gasket/ uszczelka giowicy cylindra discharge valve screw and lockwasher/ Sruba mocujqca zawor tloczny z podkiadkq zabezpieczajqcq discharge valve stop/ ogranicznik zaworu tiocznego 0 @ valve plate gasket/ uszczelka ply@ zaworowej oil pump and bearing head giowica lo.

chlodzenie solankowe tank .still air chlodzenie grawitacyjnym ruchem powietrza plant .chlodzik. tloczenie duct -przewod zasilajqcy.cupro-nickel -wqzowica miedzio-niklowa .urzqdzenie chlodnicze .water-cooled .nadmuch brine ..wstwne schladzanie (ladowni przed przyjqciem ladunku) .rurki contact icing -zarnrazanie kontaktowe (to) cool .skraplacz chlodzony powietrzem evaporator .chlodzenie wentylatorowe .polqczenie do uzupelniania czynnika chlodniczego chiller ..wylqcznik wentylatora skraplacza -pot .chlodnica .schladzanie -plant -urzqdzenia chlodnicze.odwadniacz shell -plaszcz skraplacza -tube sheet .chlodnica solanki cooling .finned -wqzownica ozebrowana .oddzielacz kropel (to) defrost .chlodzenie prozniowe deflector . maszynownia chlodnicza .schladzanie ..Sciana sitowa tubes . OF) .dochlodzenie system ..- -- - - - - - .absorbcja -refrigerating plant -(chlodniczy) agregat absorbcyjny -unit .chlorek wapnia chamber -komora .rapid .pre.pre-.filtr absorbcyjny absorption refrigerator -chlodziarka absorbcyjna absorption .wstepne schladzanie .air cooled .OC.zbiornik solanki calcium chloride .szybkie schladzanie coil -wqzownica .awarjjny wylqcznik ominiqcia automatycznego programu chlodzenia cooling .heating -wgzownica systemu grzewczego compression .czynnik chlodzqcy coil -wqzownica chlodzqca down .stopier'i dehumidifier .closed coil system .chlodzenie przeponowe .odmrazak defrosting . woda morska cooler .skraplacz chlodzony wodq condenser (elements) -czgSci skraplacza - - - -- - - - - -condenser pressure control (CPC) -sterowanie ciinienia skraplacza condenser pressure transducer (CPT) -przetwornik ciinienia skraplacza -control transformer (CT) -transformator sterowania defrost termination sensor (DTS) .sub.urzqdzenie chlodnicze sprqzarkowe condenser (type) .suction -komora ssania charging connection .5. SILOWNIA Refrigeration .sprqzanie refrigerating plant .vacuum .(typ) skraplacza .tube -rurowy skraplacz .wgzownica obiegu zamkniqtego -cooling wqzownica systemu chlodzqcego .szybkie schladzanie .chlodnica chilling .analizator blower section .quick .osuszacz.fore.chlodzenie wstqpne -jacket . odwilzacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz de-icer -odladzacz de-icing -odladzanie delivery .skraplacz piaszczowy .fan .shell .chlodzenie agent .pressure -komora cihieniowa .czujnik stanu rozmraiania fan switch (CFS) .emergency bypass switch .zasilanie. kana1 tloczny - - - .solanka.skraplacz .przetwornik ciinienia skraplacza .chlodnictwo absorbs .(chlodniczy) agregat absorbcyjny air-cooled cargo -ladunek chlodzony powietrzem analyzer . studzik coolant -czynnik chlodzqcy cooler .odmrazanie heater -podgrzewacz odszraniajqcy room -rozmrazalnia degree (deg.system chlodzenia -tower -wieza chlodnicza .absorbowak absorbent filter .odparowywacz pressure transducer .

Compressor -sprgiarka relief valve/ oil pump and bearing/ oil pump and bearing head/ glowica pompy valve plate pfyta zaworowa low profile gear oil pump .niskoprofilowa z~bata f valve cap screw/ Sruba mocujqca zawdr suction valve/ zawdr ssqcy 1 rurka pohoru oleju 1 . Sruby mocujqce (dolnq panewke) suction strainer Motor end cover uszczelka zaworu Sruhy i podkladki fil .

latent .freon .presostat r6znicowy equalizing line -przewod wyrownawczy evaporate -parowak evaporation -odparowanie evaporator -wyparownik.iloiC cyrkulacji powietrza rectifier -wykraplacz reefer .dioxide .chlodnia prowiantowa refreezing -ponowne zamrazanie refrigerant .system chlodniczy (ekspansyjny) -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - .suchy parownik .flooded .izolacja z folii forecooler .fluorinated .dwutlenek wqgla .quick .rapid .marine .sprzqt zamrazalniczy -point .czynnik chlodniczy condensing coil .kontener chlodzony -hold .komora chlodnicza plant .zespol urzqdzen chlodniczych refrigeration system (expansion) .urzqdzenie chlodnicze room -pomieszczenie chlodnicze store .oszranianie gas .dry .chlodzik.dwutlenek .monofluorotrichloromethane .dochladzacz czynnika cieklego medium -czynnik .freon .zbiornik plynu state .odwadniacz czynnika cieklego pre-cooler .samochod-chlodnia refrigerating.zespol urzdzen chlodniczych -unit -agregat chlodniczy (np.ladunek chlodzony container .chlodzik chamber .high side -plywak wysokiego poziomu .slow -powolne zamraianie .carbon dioxide .cieplo utajone of freezing .czynnik chlodniczy .difluorodichloromethane -freon 12 (dwufluorodwuchlorometan) .difluoromonochloromethane-fkeon 22 (dwufluorodwuchlorometan) .podgrzewacz wqzownicy (do odladzania parownika) .chlodziwo (chlodniczy czynnik polredniczqcy. chlodzqcy capacity .szron . np. solanka) refrigerate . przedchlodnia pre-cooling .chlodzenie. SILOWNIA differential pressure control .plywak niskiego poziomu foil .wstqpna chlodnica plynu -receiver .parownik zalany fan section .chlodnica wstqma freezant .skraplarka -plant .czqlC wentylacyjna filter-drier -filtr osuszajqcy float -plywak .punkt zamraiania .schladzalnia.snap .cieplo exchanger -wymiennik ciepla .secondary .chlodnictwo okrqtowe plant .low side .chlodnia prowiantowa unit -kontener chlodzony vehicle .szybkie zamarzanie .chlodziwo czynnik polredniczqcy.mrozenie szybkie frost .chlodzony cargo .schladzanie wstqpne rate of air circulation . schladzaC refrigerated .cieplo zamarzania .distributing . parownik coil -wqzownica parownika heater .ladownia chlodzona stores .of respiration -cieplo oddychania intermediate plate -plytka poirednia liquid -ciecz line drier .pojemnolC chlodni.5. na kontenerze) refrigeration .freon 11 (gaz chlodniczy) heat .gaz .contact -zamrazarka kontaktowa (wielkoplytowa) freezing -zamarzanie. wydajnolC chlodnicza coil -wqzownica chlodz~ca machine .freon .amoniak .stan (skupienia) cieczy subcooler . zamrazanie chamber -komora zamraialnicza cycle -cykl zamraialniczy equipment .ammonia . chlodnictwo capacity -wydajnoiC chlodzenia . chlo-transmitting dziwo pre-cooler .skraplacz (wqzownica do skraplania czynnika) .szybkie zamrazanie .czynnik mrozqcy freezer -zamrazarka capacity -pojernnolk zamrazalnicza .folia insulation .accumulation of .chlodniczy.

ambient -temperatura otoczenia - - - - freezing -temperatura zamarzania saturation .czujnik temperatury powietrza chlodzqcego shaft seal cover -pokrywa uszczelnienia walu splash lubricated -smarowanie rozbryzgowe spray brine system . termoregulator thermostat -termostat .odwadniacz -pan -wanienka wodna (pod wyparownikiem) - - - - - - - - - .ambient (AMBS) .rozmrazanie -off process -rozmrazanie .sterowanie termostatem water .chlodzenie natryskiem solanki spray pump -pompa smarowania rozbryzgowego strong mixture -bogaty roztwor suction channel .sub-freezing -temperatura ponizej punktu zamarzania .czujnik .czujnik temperatury powrotu rejestratora -return temperature (RTS) -czujnik temperatury powietrza powracajqcego .czujnik (temperatury) otoczenia .electrical resistance -rozmrazanie prqdem elektrycznym thaw room -przedchlodnia.woda box -przestrzeti wodna eliminator .dielectric -rozmrazanie diaelektryczne .temperatura nasycenia ..thawing .defrost termination czujnik stanu rozmrozenia .wlaiciwa (chlodnicza) wydajno6C obj@o6ciowa thermal relay -przekaznik cieplny thermocouple -termopara thermodynamics -termodynamika thermometer -termometr thermoregulator -regulator temperatury. rozmraialnia theoretical volumetric output .return recorder (RRC) .-bezpoiredni syst.temperatura rozmrazania thawing .schladzania -- rupture disc .5.supply temperature (STS) .solanka z wody morskiej sensor ..membrana.schlodzenia .direct . przepona bezpieczehstwa sea brine .heater termination .kana1 ssawny temperature -temperatura .termostat stanu podgrzewacza thermostatic control. ENGINE ROOM .-pokredni syst.indirect .

d cover - Reciprocating compressor -sprgiarka tlokowa water cooled version .odcinajqcy A top cover pokrywa gbrna gasket for top cover/ szuszczelk polnyuy gornej zwrotna zaworu ssqcego earrng cover at shafi en pokrywa toiyska na koricowce watu gasket for side cover/ uszczelka pokrywy boczngj main hearing bushing/ ewka foiyska gldwnego magnetyczne unalogowy panel sterowania pokrywa wodna or1 charging valve/ water cover- gasket for water cover/ uszczelka pokrywy wodnej source: Suhroe.wersja chlodzona wodq gasket for end cover/ e l k pokrywy koricowej dust strainer/ gasket f o r water cover/ s z c z e l k a pokrywy wodnej piston pin/ sworzeri tloka I discharge stop valve zawbr ttoczno . Aarhus uszczelka pokrywy koricowej ua~c~t-mu punrywy nurrcuwg .

.casing cover/ pokiywu ?butJ-. bearing head gasket/ uszczelka gfowicy loiyskow<j earing heud casing/ hudowa gtowicy ioiyskowej zawdr suwako .nce piston sleave/ ka tloka rdwnowaiqcego Screw compressor -sprgiarka Srubowa lnierz strony ssycej sucction cover pokrywa strony ssqcej micros.witch base plate/ main rotor casing/ giowna obudowa wirniku seal cover gasket/ uszczelka poktywy uszczelniajqcej nszczelniujqcej" " .

szacz czynnika ch/odzqcego refrigerant charging valbe/ zawdr uzupehiania czynnika chlodzqcego ' LP switch/ wytqcznik niskiego ci.(.nienia sourer.drier/ o.su. Morinr . York Rrfr~gcr(~rion.Condensing unit -zespdl skraplajqcy compressor/ sight glass (oil)/ szklo discharge isolating valve/ zawdr odcinajqcy stmny ttocznej oil d@erential pressure switch/ presostat roznicowy igh pressure switch/ resostat wysokiego ciinienia podgrzewacz (oleju) w skrzyni korbowej sea wylot u filtr - refrigerantjlter .

spr.back-pressure -zaw6r przeciwcihieniowy .suction solenoid (SSV) -elektromagnetyczny zawor ssania .sucction modulation (SMV) .discharge service .zawor plytkowy .rozprqzny zaw6r przegrzania .high (HPS) -pr..low (LP) .nadcihienie .spr.back-.5.reciprocating .cisnienie powietrza startowego vessel .sprqzarka rotacyjna z lopatkami Slizgowymi .zawor odciqzony .suction solenoid .high .zawor elektromagnetyczny .manometr .niskie ciinienie -mean effective .zawor zwrotny .nadcihienie .odczyty cihienia .sprqzarka rotacyjna .suction modulation .hand expansion -rgczny zawor rozprqzny .starting air .presostat r6znicowy pressure -cisnienie above atmospheric .zaw6r odpowietrzajqcy zawor rozprqzny szyb-quench expansion kiego schladzania .ciinienie graniczne . walec differential pressure control .strona ssqca kompresora cylinder .limit .solenoid .expansion control .head -wysokoiC ciinienia (slupa cieczy) . ENGINE ROOM Compressors and pressure spreiarki i cihienie air receivers -zbiornik powietrza air bottles ..zawor kulowy . wysokiego cihienia -water (WPS) -presostat ciinienia wody superpressure -ciinienie bardzo wysokie vacuum -pr6znia gauge -wacuometr . rozPKAY --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - .booster . powietrza roboczego .termostatyczny z.funtow na cal kwadratowy (jednostka cihienia) pressure switch -presostat .atmosfera (jednostka) compress -sprqzaC compressed air system ..service air .modulacyjny zawor ssania .purge .zawor plywakowy .spr. rozprqzny (ekspansyjny) .zawor odcinajqcy przed zaworem rozprqznym .high (HP) -wysokie ciinienie . butla. przeciwcihienie (przed sprqzarkq chlodniczil) below atmospheric -podciinienie distribution .z.sprqzarka wyporowa .tongue .zbiornik cihieniowy - - - - - - - - - - - - - - - - - high-pressure -wysokociinieniowy.cii.sprqzarka awaryjna .zawor rozprqzny typu kapilarnego .ciinienie najwyzsze readings .king .excess .rotar sliding vane .zbiorniki powietrza atmosphere (atm) . wysokoP'&Y low pressure control .zawor rozprqzny . wsteczne.system powietrza sprqzonego compression -sprqzanie compressor -sprqzarka .Schrader -zaw6r Schradera (zawor otwierajqcy sig pod naciskiem zewnqtrznym) . uzyteczne -peak .suction side of .emergency .sprgzarka odirodkowa contactor (CC) .at constant -pod stalym ciknieniem .rozklad ciinien drop .expansion capillary type . powietrza startowego .presostat niskiego ciSnienia manometr -manometr pounds per square inch (psi) . agregat hermetyczny .globe type . tloczqcy sprqzarki .thermostatic exp.balanced .non-return .modulacyjny zawor ssania .constant pressure -zawor stalocihieniowy .expansion -z.Srednie cii.cylinder.float .sprgzarka czolowa .expansion superheat .wysoka prbznia valve -zawor .starting air .centrifugal .elektromagnetyczny zawor ssqcy .gauge .rotary .sealed -unit .spadek ciinienia .stycmik sprqzarki -crankcase heater (CCH) -podgrzewacz skrzyni korbowej sprqzarki .

powietrza mixing section/ sekcja mieszania preheatedair cooler/ podgrzewacz.chiodnica wstqna supply air fan/ wentylator nadmuchowy bathroom/ distribution s e c t i o w a z i e n k a sekcja rozdziaiu kabina powietrza air conditioning unit szafa klimatyzacyjna air discharge grill/ pressure gauge switch/ okiego ciinienia nia skraplacz skrzynka poiqczeniowa .Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja discharge/ vylot powietrza lir exhaust air fan/ wentylator wyciqgowy exhaust air section/ ekcja wyciqgu supply air duct/przewdd nadmuchu.

induced draught -wentylator wyciagowy .kana1 wentylacyjny cleaner .recirculated -p.chlodzenie wentylatorowe - - - --- - - - .system klimatyzacji -unit . wywietrznik.wietrzyC.mechanical -wentylacja mechaniczna -panel -klapa wentylacyjna . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora cover -pokrowiec wentylatora cowl -glowica wentylatora .system wentylacji ventilator -wentylator.sprqzarka klimatyzacji condenser .out-take wentylator wycislgowy. wywiewnik trunk -przewod nawiewnika -turning gear -mechanizm obracajqcy nawiewnik .electrical driven air -powietrze ambient .nawiewnik .urzqdzenie klimatyzacyjne condensing moisture -wilgoC kondensacyjna cowl .filtr powietrza conditioned -klimatyzowany conditioning -klimatyzacja . wentylowanie. ENGINE ROOM Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja - . wentylowaC ventilating -wentylacyjny fan -wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny ventilation -wentylacja.axial flow -wentylator osiowy cooling . przewietrzak.uptake -wentylator wyciagowy venting -odpowietrzanie.5.wentylator napqdzany elektrycznie . obiegowe -trunk -kanal wentylacyjny air conditioning -klimatyzacja compressor .exhaust -wentylator wycislgowy . spust ciknienia - - - - - - -- .mushroom -wentylator grzybkowy . przewietrzanie duct -przewod wentylacyjny .p.glowica nawiewnika dehumidification-odwilzanie. otaczajqce casing --.skraplacz klimatyzacji --system .supply -wentylacja nawiewowa -system .intake .agregat klimatyzacyjny conditioning unit .osuszacz exhaust -wycislg (powietrza) duct -przewod wentylacji wyciagowej -fan -wentylator wentylacji wycislgowej -pipe -przewod wentylacji wycislgowej ventilation -wentylacja wycislgowa exhaust vent -wentylator wycicgowy fan -wentylator .vacuum -wentylator wyciagowy mushroom head -glowica wentylatora grzybkowego (to) ventilate . osuszanie dehydration -odwadnianie dryer .

szkolenie booklet . giqtkie flexible hose -wqz elastyczny. pokrywa flexibility -elastycznoSt.czyszczenie plomieniem clearance gauge . montowaC axle .dmuchaC blow free .osadnik disengage -rozlqczyk disengaging gear -urzqdzenie zwalniajqce dismountable -zdejmowany distribution -rozklad documentation -dokumentacja .zakleszczaC siq jammed -zakleszczony joint -polqczenie.flame .udrozniC breakdown -awaria . o.aligned -otwory ustawione w linii.konserwacja. zakladaC interchange -wymiana instruction -polecenie. prowadzqcy drawbolt . otwory zosiowane.polqczenie elastyczne.podnoinik (to) jam . giqtki flexible shaft -wal elastyczny. pas blow . oczyszczanie . p6106 belt -taSma. zawieSC failure -defekt.internal -uszkodzenie wewnqtrzne fit out -wyposaiyC fit for -przystosowaC (do czegoi).oS.fundament (urzqdzenia) -plate -plyta fundamentowa friction -tarcie . zlqcze lapped surface contact . montaz fixed orifice -kryza stala flap -klapa.otwory . awarii. defekt .zailepiak otw6r defect -wada. rozkaz instruction . wal osiowy. tolerancja assembly -montaz.operating . giqtki fouling -zanieczyszczenie foundation . polecen in use -wykorzystywany. do centrowania in operation -w dzialaniu.equipment .instalowak.excessive -nadmierne tarcie guarantee claims -roszczenie gwarancyjne hand tight -dokrqcony (docirtgniqty)rqcmie holes . dokumentacja urzqdzen dowel -korek ustalajqcy. odchylenie. utrzymanie (sprawnoSci technicznej) service .dokumentacja wyposazenia.Sruba Scieajqca elongation -wydluzenie estimate -oceniaC excessive wear -nadmierne zuiycie expected life .stycznoSC na powierzchni dotartej lost motion .manufacturing -wada produkcyjna defective -wadliwy deflection .Srednica otworu dirt trap .major .aperture .szczelinomierz close .latent -wada ukryta . giqtkoSC flexible connection . zablokowaC circular -okrrtgly cleaner -Srodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie. duza awaria centering -centrowanie chock -zaklinowaC. awaria . przewidywana tnva1oSC (to) fail .luz.instrukcja. w uiyciu jack .ulec uszkodzeniu.przewidywany czas eksploatacji.niewlaaciwe (wadliwe) dzialanie manhours -roboczogodziny manufacturing defect -wada produkcyjna misalignment -nieliniowoSC ustawienia mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC - - - - - - .znaczna awaria. SILOWNIA Engine overhauls and repairs przeglqdy i naprawy maszyn admissible (range) -zakres dopuszczalny allowance . w ruchu inoperative -nieczynny.defekt silnika .obsiuga konsenvacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniaC (to) make water -przeciekaC maker -producent malfunction .engine .dopasowanie.obslugi) w formie brosmry .luz maintain -utrzymywak. konsenvowaC maintenance .odksztalcenie. ugiq cie detection -wykrywanie diameter -Srednica . niedzialajqcy install .5.instrukcja (np.instrukcja obslugi sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci. pasujqcy fitted with -wyposaiony w - - - - - - - fitting .

thermal -naprgzenie termiczne structural damage -uszkodzenia strukturalne tag -etykietka (np. management . przebiC otwor pitting -korozja wzerowa. ocena wzrokowa pierce -przedziurawik.rownomierne zuiycie wear and tear -zuiycie normalne .praca . umocniC troubleshooting -wykrywanie usterek unburnt -niespalony unserviceable -niezdatny do uiytku unterside .bottom .szlifowanie gniazd zaworow reliable -niezawodny repair -naprawa .fair .spare . powazniejszy remont . zakleszczenie - - - - - - - - - seizure -zatarcie. na czgiciach zamiennych) tighten .odciqk (doplyw) .interchangeability of -zamiennoSC czgici . pulsowanie puncture -przebicie.lista czgici zamiennych . uszczelnienie seam -pgknigcie. na zuj c i e work .minor .dzialanie bezawaryjne outflow -wyplyw ovality .emergency -naprawa dorazna .zatarcie (np.(system) zarzqdzania czgSciami zamiennymi --inventory list .zakres napraw .czgSci nj. zarzqdzanie cz.extent of . norma.spgcznienie metalu wastage .general .component .specyfikacja prac (remontowya worn -zuzyC part .graphic . bez usterek. rysa sequence .kurek odcinajqcy slot . standard -code of practice -przepisy techniczne stress -naprgzenie .tloka) overhaul -remont kapitalny . silnika).dz.uszczelniC.odpornoSC na Scieranie.grafik.no-failure . kolejnoSC schedule -harmonogram .major .czgSC skladowa .zuiywanie sig -parts .szpara (spare) parts -czpSci zamienne control .extent of .walne quality .wigksza naprawa.mniejsze naprawy retainer -element ustalajqcy score -wzery na biezni loiyska seal -uszczelka.remont.owalnoSC (np.5. dzialanie .- - - - -- - - - - .odpornoSC na zuiycie. bezawaryjne . otwarcie operation'. zakleszczenie service .zuzyta czgSC withstand -wytrzymywaC ---- -.z. wyzlobienie refacing .obsluga shake -wstrzqs shut-off . polerowaC precise -precyzyjny.zakres robot. zakleszczenie seizing-up -zatarcie.czgSC zamienna -top .interchangeable .non-failure . dokladny pre-ignition -przedwczesny zaplon prepare -przygotowaC pre-specification-wstqpna specyfikacja stoczniowa prevent -zapobiegaC pulsation -pulsacja.czgici wzajernnie wymienialne -purchase order @o) .gorna czgSC perusal -oglgdziny. ENGINE ROOM mishandling -niewlahciwa obsluga modular -modularny structure -budowa modulowa off-centre -mimoSrodowy opening -otwor.formularz zamowienia czghci zamiennych sequential number -numer kolejny formularza zamowienia spring -pgknqC surface -powierzchnia standard -wzorzec.czgSC spodnia upset . harmonogram secure -zabezpieczak seizing .ubytki spowodowane korozjq wear -zuiycie monitoring -kontrola zuiycia resistance . Scieranie . wglgbienie.kontrola czgici zamiennych. zakres prac specification .czgSC dolna . wzery polish -polysk. przeklucie purge -usuwaC (niepozqdanq substancjg) rating plate -tabliczka znamionowa readiness -gotowoSC recess -wngka.uniform . przeglqd part .sekwencja.czgSC .cock .normalne zuzycie wearing -zuiywanie out .funkcjonowanie.

Radar. Charts and publications -mapy i publikacje 6. Directions -kierunki 9. Track control system .6. Weathering -sztormowanie 17. EPA .mostek i jego wyposaienie 4. Telex command codes and abbreviations -kody i skr6ty teleksowe 20. Electronic navigation aids -elektroniczne urzpdzenia nawigacyjne 258 260 5. Navigation .nawigacja 2. Ice navigation -iegluga w lodach 18. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i kyrokompas 268 8. Bridge and bridge equipment . -prawo drogi morskiej 15. Ship Handling -manewrowanie statkiem 16. Navigation . Astronavigation -astronawigacja 246 252 3. Coastal navigation and approaches . ARPA.nawigacja 10. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 11. Signalling and signals .system Sledzenia drogi 14. Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu 13.sygnalizacja i sygnaly .nawigacja przybrzeina i podejScia 264 7. Radio & GMDSS communication -lqcznoSf radiowa i GMDSS 19. ATA.radar i urzpdzenia antykolizyjne 12. Collision Avoidance Regs.

dwnikowy co-ordinate system uklad wspdlrzednych North celestial pole/ terrestial sphere/ kula demska celestial concave/ sfera (kula) niebieska Greenwich hour angle (GHA)/ Gryniczowski kqt godzinny South celestial pole/ poludniowy biegun niebieski Horizontal co-ordinate system horyzontalny uklad wspdlrzednych 9bsewer's meridian/ horyzont astronomiczny observer's inferior meridian/ dolny niebieski poludnik obsenvatora Nadir/ nadir . NAVIGATION t?elestial I .6.

astronawigacja - - - .vertical -kolo wierzcholkowe circumeridian -przypoludnikowy civil twilight .6. NAWIGACJA Astronavigation . r6wnonoc .fix -pozycja astronomiczna . zmierzona sekstan-sextant tem .position -kolo p'ozycyjne .usunipcie b l ~ d u sekstantu na niepionowoik lusterka ruchomego .n.astronomiczna linia pozycyjna -time .equal -s method -metoda rownych wysokogci .kolo pozycyjne of right ascension -kolo wzniesienia prostego.poprawka indeksu (sekstantu) . okrslg .first of the sextant .odlegloik widnokrqgu diurnal -dobowv abberation .iwit astronomiczny astronomy -astronomia .dwie niejednoczesne linie pozycyjne z jednego c.aberracja dobowa arc .zakmienie obrqczkowe .jednoczesne obsenvacje wysokoici c.n. gwiazdozbior declination -deklinacja dip .iwit cywilny co-altitude .sun .observed -wysokoik obsenvowana wysokolk c.true -wysokoik astronomiczna anomaly -anomalia apparent -widoczny. brzask eclipse -zakmienie .aberracja roczna .tor pozornego ruchu wlasnego Slonca ascending node -wpzel wstepujqcy ascension -wschodzenie. kolo godzinne .autumnal -rownonoc jesienna . .nierownokk dobowa motion -ruch dzienny parallax -paralaksa dzienna dawn .equator -rownik niebieski .usuwanie blpdow sekstantu (nier6wnolegloici lunetki) almucantar -rownoleinik wysokoici.Swit.t) -rownanie czasu - - - - - - - - - .n.doba astronomiczna -position line .third adjustment of the sextant .aberracja. horyzont nawigacyjny noon -poludnie prawdziwe path of the sun .double .obnizenie widnokrqgu distance of visible horizon .hour .odlegloik biegunowa.kolo. almucantar altitude -wysokoik (ciala niebieskiego) correction -poprawka wysokokci c.horizon -horyzont niebieski . kolo wysokoici.astronawigacja abberation .nautical .partial -zakmienie czgiciowe .dopelnienie szerokoici geograficznej obsenvatora conjunction -koniunkcja constellation -konstelacja.total -zakmienie calkowite ecliptic -ekliptyka equinox -punkt rownonocy. wznoszenie sip difference -roznica rektascencji astronavigation -astronawigacja astronomical -astronomiczny day .luk dzienny inequality .n. pozorny altitude -wysokoik pozorna error -blqd pozorny -horizon -horyzont pozorny. dopelnienie deklinacji co-latitude . .vernal -rownonoc wiosenna equation of time (eqn.diurnal .concave .aberracja dobowa accrue -przyrastak (o poprawce) adjustment -usunipcie blpdu (tu: sekstantu) . dopelnienie wysokokci co-declination .meridian -poludnik niebieski .czas astronomiczny triangle -trojkqt biegunowy twiglight .sfera (kula) niebieska .second of the sextant -usunigcie blgdu niepionowokci nieruchomego lusterka sekstantu .odlegloik zenitalna. .kolo godzinne of altitude -kolo wierzcholkowe of declination .simultaneous -s .annual .index correction (IC) .sphere sfera niebieska - celestial -niebieski - - - -- - - - - - - chronometer -chronometr (okrgtowy) circle .navigation astronawigacja biegun niebieski -pole .zakmienie slonca . odchylenie .annular .kolo godzinne of equal altitiude -kolo pozycyjne of position .

r1 6. NAVIGATION Sun movement Wch S(orlca meridian passage/ kulminacja Slorica upper transit/ height of eye/ wysokoSd oczna obseiwatora / Moon's phases -fazy Ksieiyca IV IZ \ 4 I 11 @ c IV promienie Slorica -sun rays/ III v VI VII VIII waxing moon/ Ksigjc przybierajqcy # waning moon/ Ksigiyc ubywajqcy .

eccentric -blqd ekscentrycmoSci sekstantu index .Swit nautyczny. kqt czasowy identification of stars -identyfikacjagwiazdy - - - -- - - - - intercept .(astronawigacyjna) metoda wysokoSciowa meridian -poludnik (niebieski) -altitude -wysokohC kulminacyjna (ciala niebieskiego) angle -kqt godzinny distance .inferior -poludnik dolny latitude .upper -passage .horyzont obserwatora.shade -blqd wywolany szklami przyCmionymi sekstantu .Slonce hwiecqce o polnocy fiako gwazda kolobiegunowa) moonrise -wschod Ksipiyca moonset -zachod Ksipiyca moon's phase -faza Ksipiyca Morning Star .kulminacja dolna (c.rownanie cosinusowe.n.Droga Mlecma general equatation .observer's .n.-blqd przypadkowy .line -rownik niebieski -of perpendicularity-blql niepionowoici (lusterka sekstantu) .blqd nierownoleglokci osi lunety .prismatic . zmierzch nautyczny noon interval .roznica dlugohci w mierze czasowej .odstqp czasu (pomipdzy kulminacjq a porannq obsenvacjq Slonca) normal latitude .gwiazda poranna (Wenus) nadir . wz6r cosinusowy gibbous -Ksipiyc pomipdzy kwadrq a pelniq height of eye (WE) .miejscowy kqt godzinny limb -krawpdi (np.szerokoSC normalna North Star (Polaris) .co-ordinate system .punkt rownonocy wiosennej.blqd pryzmatycznokci (lusterek sekstantu) . horizon -horyzont.observer's .of instrument -blqd przyrzqdu - equinoctial -rownik niebieski rownikowego .blqd osobowy .wspolrzpdne ukladu .of collimation .6.latitude of a .gwiazda polnocna - - - - - .blqd niepionowoSci (lusterka nieruchomego w sekstancie) .celstial -horyzont niebieski co-ordinate system.accidental . punkt Barana first point of Libra -punkt rbwnonocy jesiennej galaxy .Hilaire method .(roznica pomipdzy pomierzonq i obliczonq odleglokciq zenitalncL) -method -metoda wysokokciowa (okreklania pozycji) iso-azimuth .personal -blqd osobowy .) midnight sun .szerokoSC c.odlegloSC zenitalna w czasie kulminacji meridian passage -przejScie (ciala niebieskiego) przez poludnik -lower--kulminacja dolna (c.side (of the sextant) .personal equation . Ksipeca.points -punkty rbwnonocy error -blqd . horyzont widoczny -plane -plaszczyzna horyzontu hour angle (HA) -kqt godzinny.upper -krawpdi goma line of nodes . Slonca) .) lunar -ksipiycowy -cycle -cykl ksipiycowy -day .kulminacja g6ma -zenith distance .systematic -blqd systematyczny ex-meridian altitude -wysokohC przypoludnikowa ex-meridian latitude -szerokoSCprzypoludnikowa favourable oposition -wielka opozycja first point of Aries .zegluga po poludniku .doba ksipiycowa -month -miesiqc ksipiycowy Marcq St.linia wpzlow local hour angle -miejscowy kqt godzinny local transit -przejkcie ciala niebieskiegoprzez poludnik miejscowy longitude method -metoda dlugohciowa (okreSlania pozycji) lower transit .wspohzpdne ukiadu horyzontalnego .-blqd oosbowy .linia rownych azymutow local hour angle (LHA) .(IE) -blqd indeksu . NAWIGACJA .n.lower -krawpdi dolna .szerokokC z kulminacji sailing .distance of visible -odlegloSC widnokrw . widnokrqg .wysokoSC oczna obserwatora heavenly body .cialo niebieskie .nadir nautical twilight .

index mirror/ correction screw/ Sruba korekcyjna minutowq -r\f protractor/ protraktor clamp/ diwignia limbusa navigational triangle/ trojkqt nawigacyjny chart magnifiers (magnz5ing glass)/ szklo powiekszajqce do czytania mapy 1 \ \ przenoinik do map chart dividers/ / kl parallel rules/ h i e rdwnolegle navigational glasses.6. NAVIGATION Sextant sekstant shades/ szkl przydmiewajqc index glass. binoculars/ lornetka nawigacyjna .

odlegloSC zenitalna - - - - - - .pozycja z dw6ch pozycyjnych linii niejednoczesnych semi diameter (SD) -promien c.n.abnormal . kqt czasowy punktu Barana -year -rok gwiazdowy sight -obsenvacja.obsenvacja -post -miejsce obsenvacji .gwiazdowy (odnoszqcy sip do punktu Barana) -month -miesiqc syderyczny chronometer .Saturn .Merkury .Mercury . observation (obs.Mars . poprawianie wysokoSci zmierzonej -take a -wykonaC obsenvacjg astronomicznq (dla okreilenia pozycji) (to) sight -obsenvowaC.) twilight .zenit -distance (ZD) .Pluton . w azymucie pld. zmierzch fix -pozycja (astronawigacyjna) z gwiazd wane -zanikaC.kulminacja gorna true place -rzeczywiste polozenie (c.astronomiczna linia pozycyjna --sight -obsenvacja wysokoSci (c.n.lapaC slonce. tabularyczny time amplitude .6 NAWIGACJA .n.n.mean -refrakcja Srednia retardation -retardacja. branie wysokoSci (sekstantem) reduction .anormalna refrakcja .annual -paralaksa roczna .Mars .n.horizontal (HP) -paralaksa pozioma in altitude -paralaksa dzienna parallel -rownoleinik of altitude . setting -wyznaczanie namiaru na c.) .obliczaC obsenvacjq P and R (Parallax and Refraction) -paralaksa i refrakcja parallax -paralaksa . zobaczyC. stellar magnitude -wielkoSC gwiazdowa sunrise -wschod Slonca sunset .North -biegun polnocny Swiata Pole Star . przez poludnik ziemski . opoinienie right ascension (RA) -wmoszenie proste.chronometr czasu gwiazdowego -day .kulminacja dolna .work an .Neptune -Neptun . (to) set .Saturn .poprawianie zmlerzonych wysokoSci -to the meridian .doba gwiazdowa -hour angle .n.elevated -biegun widoczny .) - - - - - - - -- -- - - running fix .gwiazdowy kqt godzinny noon -moment gorowania punktu Barana -time .lower -kulminacja dolna .czas gwiazdowy.zachodziC (o cialach niebieskich). almukantar of declination .Venus (Morning Star) . mierzyC wysokoSC slonca sekstantem sidereal (Sid) .Ziemia .astronomical (APL) .Earth .superior -kulminacja gorna . dla okreSlenia linii pozycyjnej) -transfer of -przesunigcie linii pozycyjnej precession and nutation -precesja i nutacja prime vertical -pienvszy wertykal reduction .upper .zachod Slonca table of computed altitude and azimuth tablice wysokoici i azymutbw tabular -tablicowy.Gwiazda Polarna position line -linia pozycyjna .odlegloSC biegunowa Polaris -Gwiazda Polarna pole -biegun .n.Uranus .metoda przypoludnikowa refraction (ref) -refrakcja .Uran . okreSlaC namiar na c.inferior .rbwnoleznik deklinacyjny of latitude -rownoleznik ekliptyki planet -planeta . rektascensja round of sights -(kilka niemal jednoczesnych obsenvacji c.Swit. ubywaC (o ksigiycu) wanning -zanikajqcy (o ksigiycu) -moon -ksiqiyc ubywajqcy waxing -przybywanie ksipiyca -moon -ksigiyc przybierajqcy zenith .przeliczanie obsenvacji.Wenus polar altitude -wysokoSC biegunowa polar distance .n.Pluto . shoot the sun .Jupiter -Jowisz . bra6 wysokoSC (ciala niebieskiego sekstantem) southing -kulminacja c.amplituda czasu (wschodu i zachodu) transit -przejhcie c.rownoleinik wysokoSci.

NAVIGATION I kolo sterowe.6. pilot automatyczny conning position/ stanowisko kierowania statkiem secondary navigation post/ stanowisko nawigacyjne pomocnicze primary navigation truffle suwellance and manoeuveringpost/gidwne stanowisko nawigacyjne. analizy ruchu i manewrowe manoeuvering post/ stanowisko manewrowe stanowisko kierowania Typicalbridgelayou&with centralized and integrated functiondqpowy r o z W mostka z funkcjamiscentralizowanymi i .

traffic suwellance and manoeuvering . -heading control system -system kontroli kursu.monitoring of internal safety systems .reserve source of energy .lornetka pryzmatyczna bridge -mostek (nawigacyjny.lornetka .integrated navigation system (INS) .propeller rpm indicator .external and internal communication .external signal system .emergency power source .aneroid.rate of turn indicator .navigation lights control board -tablica kontrolna lwiatel nawigacyjnych .sterowanie pompami p.eyepiece .steering gear control -kontrola maszyny ste- rowej . kapitanski) consol -pulpit manewrowy na mostku -control -sterowanie (np.thrust direction indicator -wskainik kierun- - -- ku naporu pqdnika -watertight doors control -sterowanie d r v i a mi wodoszczelnymi bridge functions -funkcje mostka . wiatromierz aneroid .docking . autopilot .primary navigation.route planning -planowanie trasy (bridge) workstation .navigation -nawigacja -passage execution -realizacja podroiy .manoeuvring . syrena .system sygnalizacji wewnqtrznej .namiernik lornetkowy binoculars .loading.stanowisko (pracy na mostku) . aneroid morski binocular bridge sight .emergency bilge pump control .okular (lornety) .internal communication equipment .zamykanie i otwieranie drzwi poiarowych .komunikacja zewnqtrzna i wewnqtrzna .sprzqt lqcznolci wewnqtrznej .wskainik skoku hruby . manewrowania i obsenvowania ruchu (innych statkbw) .prismatic .field of vision -pole widzenia functionality .automatycma graficzna projekcja pozycji . NAWIGACJA Bridge and bridge equipment mostek i jego wyposaienie anemograph -anemograf anemometer -anemometr.emergency lightning -olwietlenie awaryjne .manual steering .rudder angle indicator . zegar gl6wny chronometer-chronometr -box .internal signal system .wskainik obrotow Sruby .stanowisko lqcznolci .gwizdek okrqtowy.fire detection and alarm system -system wykrywania pozar6w i alarmowania . uklad mostka bridge displays and controls .funkcjonalnoSC mostka layout -rozklad mostka.communications .automatic graphical position display .wskainiki i urzqdzenia kontrolne na mostku .stanowisko kierowania cumowaniem . cumowanie .monitoring of ship stability -monitorowanie statecznoici statku .sterowanie pompami spryskiwaczy ppoi.propeller pitch indicator .docking . .manewrowanie .system nawigacji zintegrowanej .collision avoidance .sygnalizacja zewnqtrzna .fire door holding and release .stanowisko planowania podroiy central clock -zegar-matka.zapobieganie zderzeniom .gl6wne stanowisko nawigacyjne.stanowisko nadzoru bezpieczenstwa statku .safety .ir6dlo zasilania awaryjnego .sterowanie awaryjnq pompq z g o w q .voyage planning .fire pump control .nadzorowanie systembw bezpieczetistwa wewnqtrznego .poi.skrzynka chronometru - - - - - - .ship's whistle .dokowanie. silnikiem) z mostka system -uklad sterowania z mostka .machinery control -kontrola pracy urzqdzen silowni .stanowsko sterowania rqcznego .automatic sprinkler pump control .wskainik wychyle- nia stem . discharging and cargo control -przeladunek i kontrola ladunku .6.wskainik szybkolci zmiany kursu .zapasowe irodlo zasilania .

reference system receiver/ odbiornik systemu referencyjnego I i mametic comuass/ . jrokompas log' rate of turn indicator/ nskainik szybkoici system control unit sterowanie systemem r D C! p 4 I alarm panel/ 9 main steering post/ giowne stanowisko sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy powtarzacz zyrokompasu &-ocompass repeaters/ powtarzacze jrokompasu I rudder angle indicator/ wskainik uychylenia steru Zntegrated navigation track control system nawipacia zinteprowana svstem kontroli trasv - - 1 . . . -...6..-. NAVIGATION f Integrated navigation system -zintegrowany system nawigacyjny -. s~rawdzanietrasv - .

syrena tlokowa dimmer -Sciemniacz.ch.szybkoSC transmisji danych record .kompas iyroskopowy.navigational -przyrzqd nawigacyjny integrated bridge -mostek zintegrowany --system (IBS) -system mostka zintegrowanego integrated bridge operations -operacje mostka zintegrowanego . NAWIGACJA .lornetka glycerine . sprzgt feed -zasilanie.echosonda. elektroniczny .gaining rate of - - - - - - - - direction and revolution indicator .tablica alarmow w silowni engine telegraph -telegraf maszynowy equipment -wyposazenie.obliczenia antykolizyjne .ch. przyrzqd direction finder (DF) -radionamiernik diaphon . papieru w kursografie) (to) feed -zasilaC.informacje (niezbgdne do kierowania statkiem) --display -prezentacja danych (niezbgdnych do kierowania statkiem) -position -pozycja kierowania statkiem console .wskainik kierunku i liczby obrotow (silnika lub Sruby) dividers -przenoinik.arkusz danych daylight signalling lamp .dobowe przyspieszenie chronometru loosing rate .collision avoidance calculation ..dziennik poprawek ch.IqcznoSC -- - - -- - - .. podawaC field of view -pole widzenia (lornetki) field of vision -widocznoSC (np.correction -poprawka chronometru . .error -blqd chronometru .echosonda jednowiqzkowa (konwencjonalna) emergency -zagrozenie.konsola crew call system . podawanie (np. z mostka) gimbal(s) -zawieszenie kardanowe glasses .-dobowy ch6d chronometru .electronic .communications . cyrkiel nawigacyjny echosounder .szyba wirujqca clinometer -przechylomierz clock -zegar compasses -przenoinik (cyrkiel) nawigacyjny conning -dowodzenie.rejestrator danych logging -rejestracja danych plate -tabliczka znamionowa -processing -przetwarzanie danych rate . . elektroniczny ilumination .chod dzienny chronometru -record book.dane -base -baza danych logger . stan zagrozenia -battery . glowny clear-view screen .gliceryna goniometer -goniometr gyro compass .multibeam echosonda wielowiqzkowa (pozwalajqca na uzyskanie trojwymiarowego obrazu dna) . aldis depth recorder -echosonda deviascope -dewiaskop device -urzqdzenie.monitor 6.wewngtrzny system przywolania data .dobowe opbznienie chr. kwarcowy rate .oSwietlenie (np. iyrokompas repeaters -powtarzacze iyrokompasu hard copy -wydruk hardware . statku) board -tablica Swiatel pokladowych inclinometer -inklinometr instrument -przyrzqd error -blqd przyrzqdu -board -tablica przyrzqdow .ekran monitora unit .sprzgt komputerowy.ch.zapis danych -recorder -rejestrator danych storage -przechowywanie danych sheet .singlebeam .daily rate of .akumulatory awaryjne stop -wylqcznik bezpieczenstwa. od ostatniegu punktu zwrotu) distance recorder -licznik przebytej drogi (na logu) display -zobrazowanie screen .standard . sonda akustyczna .quartz crystal .nautical -przyrzqd nawigacyjny . regulator natgzenia Swiatla distance indicator -wskainik przebytej drogi (np. prowadzenie statku information .lampa do sygnalizacji dziennej. wylqcznik awaryjnego zatrzymania SG supply -zasilanie awaryjne switch -wylqcznik bezpieczenstwa engine alarm panel .

NAVIGATION f Dynamic positioning system system pozycjonowania dynamicznego )ind sensor no I/ wind sensor no 2/ \ Artemis microwave position fixingheference system/mikro- emote joysticW vstick zdalnego sterowania gyro no I/ gyro no 2/ j r o nr 1 j r o nr 2 1 vertical reference system no 1.2/ pionowy system referencyjny nr 1.2 rydroacoustic position refe. 2 ninterruptible power supply Go 1.6.ence system/ hydroakustyczIY system referencyjny A - a niczny system referencyjny w unnel thruster I / 7gdnik tunelowy nr 1 tunnel thruster 2/ pgdnik tunelowy nr 2 azimuth thruster I/ main propeller I/ napgd giowny nr 1 pgdnik azymutalny nr 1 azimuth thruster 2/ main propeller 2/ napgd giowny nr 2 pgdnik azymutalny nr 2 Source: Kongsherg Simrad AS .2/ rzqdzenia podtrzymujqce zasilanie nrl.

bezpieczenstwo (wewnqtrzne i zewnqtrzne) . regulacja rqczna marine -morski. pelorus phasing (of echosounder) .licznik logu . telegrafu maszynowego) panel -plyta (czolowa).gl6wny uklad sterowania (regulacji) -switch -wlqcznik glowny mercurial barometer -barometr rtqciowy modes -rodzaj (tryb) pracy (urzqdzenia) modular -modularny structure .aneroid morski barometer -barometr morski chronometer .dioda emitujqca Swiatlo log .ustawianie podzakresow (echosondy) pitch indicator -wskaznik wychylenia skrzydel Sruby nastawnej plotter -nakreilacz .sieC (np. NAWIGACJA doszczelnoSci kadiuba -hull stress control -kontrola naprqzen kadluba -loading.(nawigacyjny) linial rbwnolegly pelorus -tarcza namiernicza.monitor.kontrola Swiatel nawigacyjnych i sygnal6w diwiqkowych .sonda rqczna (.tablica kontrolna Swiatel pozycyjnych navigation spaces -pomieszczenia nawigacyjne navigation table .radar -rzutnik refleksyjny plotting sheet .submerged ..management -zarzqdzanie functions .chronometr morski mark -podzialka (na lince sondy rqcznej) master -gl6wny communicator -rozgloSnia manewrowa control .log mechaniczny -single axis Doppler log dopplerowskijednoskladowy .machinery control .monitorowanie pracy urzqdzeh silowni . protractor -protraktor (to) provide data -dostarczaC dane psychrometer -psychrometr pushbutton -przycisk - - . siatka n. tablica parallel rules .towed .st01 nawigacyjny network . ekran monitoring -kontrola..arkusz nakresowy.Srubowy log denny .y . nadzor.position determination .dopplerowski log dwuskladowy (dwuwymiarowy) loudhailer -megafon elektroniczny manual -rpczny -- - - -- - - - -- - - - -control -sterowanie rqczne.log denny .electromagnetic . mostek kapitanski navigational lights board . .screw .przekazywanie poleceh na ster i do silowni interference area -obszar zaklocen lamp bracket -uchwyty Swiatla nawigacyjnego lead .pressure .propulsion and steering orders .log Dopplera -dual axis speed log dwuskladowy (wskazujqcy prqdkoSC postepowq i poprzecznsl) . przewodow) night glasses .control of watertight integrity -kontrola wo- . okrqtowy aneroid .safety and security .rurka Pitota .passage execution -realizacja podr6i.Pitot .log connector -mechaniczny przekaznik logu .funkcje z.log zaburtowy .lornetka nocna night order book -dziennik polecen nocnych (kapitana) one man bridge operation (OMBO) -mostek z jednoosobowq obshgq on-switch -wlqcznik order logger -rejestrator polecen (np.Pitot tube .log hydrauliczny Pitot .budowa modulowa monitor .Doppler speed .log elektromagnetyczny error -poprawka logu indicator -wskaznik logu .navigation lights and whistle control .submerged screw .olowianka") lead . monitorowanie system -uklad kontrolny navigating bridge -mostek nawigacyjny.passage planning -planowanie podroiy .two axis Doppler .log ciinieniowy -register .olow line .okreilanie pozycji .linka sondy rqcznej light emitting diode (LED) .selector -przelqcznik rqczny - 6. ekran display -wskainik ekranowy. discharging and cargo control -nadzor operacji przeladunkowychi monitorowanie stanu ladunku .

index line . NAVIGATION put in motion -uruchomik. temperatur) track cursor -wskainik kqta drogi track plotter -wykreblacz drogi transducer -przetwomik depth .star telescope .(system odniesienia. barografu.autopilot adaptacyjny - - - .lunetka nocna shade .limbus micrometer . tachometr -- - speed indicator -prqdkobciomierz.adaptive .mechanizm (np.zwoj.inklinometr weather glass -barometr (z zaznaczeniem pogody) wheelhouse . nawigacyjny system referencyjny) automatic direction-finder .gomy poklad sterowki whistle controller . wprawik w ruch radio bearing -radionamiar radio direction-finder (RDF) .bgben z podzialka Sruba mikrometryczna sekstantu shade .automatyczna graficzna projekcja pozycji automatic identification system (AIS) . regulatorze.automatyczne urzqdzenie Sledzenia ech radarowych autopilot -pilot automatyczny .regulacja sekstantu. oslona self-check .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) shelter .Sruba mikrometryczna telescope . szybkobciomierz station pointer -protraktor talk back -rozgloSnia manewrowa telegraph block -stojak telegrafu maszynowego telephone exchange . ustawiak set point -wartobk zadana (ustawiona na urzqdzeniu.index shade .odczyt (wskazan przyrzqdu) reel .obrotomierz. okreSlanie poprawek .sonda.radionamiernik reader .czytnik reading .sztuczny horyzont adjustment .radionamiemik automatyczny automatic graphical position display . manewrow.luneta trace -wykres rejestratora (np.oslona skrzydla mostka works .kreska indeksowa .sterowka -top .szklo przyciemniajqce ruchomego lusterka sekstantu limb . telegrafu) sounding lead .alidade . olowianka sounding machine . brzqczyk (np.6.aparat telefoniczny telescope . zegara) - - - - Electronic navigational aids elektroniczne urzqdzenia nawigacyjne Artemis . ekierka sextant .samoczynne sprawdzanie sig self tuning regulator . usuwanie blgdow.luneta sekstantu .angle sekstant do mierzenia kqtow poziomych artificial horizon .system automatycznej identyfikacji automatic radar plotting aid (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking aid (ATA) .ruchome lusterko .szklo przykmiewajqce lusterka nieruchomego -tangent screw .alidada -horizontal shade -szklo przykmiewajqce (nieruchomego lusterka) . barograf wing .sonda rgczna.odlegloSC przetwomika od poziomu wody vertical force instrument .sekstant . rolka reflector -reflektor roll angle indicator -wskaznik kqta przechylow roller rule .centrala telefoniczna telephone receiver -sluchawka telefoniczna telephone set . czujniku) set-square -trojkqt.index bar -alidada .index glass .linial rownolegly rolkowy screen .automat mglowy syreny okrgtowej (to) wind -nakrgcak zegar.sonda mechaniczna sounding wire .ekran.stalowa linka sondy (mechanicznej) speed indicator .regulator samonastrajalny semiautomatic -polautomatyczny set (to) -nastawiak.skrzydlo mostka (nawigacyjnego) -bridge .zaslona (od Swiatla) ship's clock -zegar okrgtowy sounder .

rozne inne dane geodezyjne .lancuch stacji systemu Decca decometer .awaria systemu powyjnego ECS database -baza danych systemu ECS electronic chart display and information system (ECDIS) -system map elektronicmych i informacji nawigacyjnej -borders .system nawigacji zintegrowanej long range (LR) -dalekiego z a s i ~ u Loran (long range aid to navigation) .differential absolute and relative positioning system (DARPS) -roznicowy system (referencyjny) pozycjonowania absolutnego i wzglqdnego .akwen o specjalnych warunkach .prezentacja rastrowa danych . mapa nawigacyjna w wipkszej skali - -.display scale .datum .system test failure .gridlines .zero mapy (dla sondowan) .siatka mapy . w systemie Decca) differential positioning system (DPS) . punkt odniesienia .different geodetic datum . system referencyjny .raster data presentation .crossing safety contour -przekroczenie konturu bezpiecznego .elektroniczna pomoc nakresowa electronic position-furing system -elektroniczny system okreilania pozycji electronic tracking aid (ETA) -elektroniczne urzqdzenie nakresowe global navigation satellite service (GNSS) globalny system nawigacji satelitarnej global (orbiting) navigation satellite system (GLONASS) .deviation from route .zejicie z zaplanowanej trasy .inter-chain system -system mipdzylancuchowy (okrehlania pozycji w systemie Decca) lane -pasmo w systemie Decca identification .awaria ECDIS -positioning system failure .vector data presentation -prezentacja wektorowa danych electronic chart system (ECS) .Loran (system nawigacji hiperbolicznej duzego zasiegu) navsat (navigational satellite) .zero mapy.identyfikacja pasma --meter .projection .datum sounding .-- - - -reference systems .area with special conditions .system roznicowy.system map elektronicznych electronic navigational aids -urzqdzenia nawigacyjne elctronic plotting aid .Fanbeam -laserowy system referencyjny transmitting heading device (THD) -urzqlzenie do przekazywania informacji o kursie voyage data recorder (VDR) -rejestrator danych z podroiy .globalny system nawigacji satelitarnej (USA) integrated navigation system (INS) .systemy referencyjne -route planning across safety contour -planowanie trasy z przekroczeniem konturu bezpiecznego . NAWIGACJA Decca -radionawigacyjny system hiperboliczn Y chain .6.granice (mapy) .dekometr identyfikacyjny sequence -kolejnohk identyfikacji pasm master station .ekran monitora ECDIS alarms .roznicowy system pozycyjny display -monitor screen .globalny system nawigacji satelitarnej (rosyjski) global positioning system (GPS) .awaria ukladow testujqcych .exceeding off-track limits -przekroczenie dopuszczalnych granic zejicia z trasy -largest scale for alarm -alarm zbyt duzej skali (mapy elektronicznej) .datum vertical -zero mapy (dla okreilania wysokoici obiektow) .skala prezentacji .indication -wskazowki -larger scale ENC available -dostqna el.stacja gl6wna (np.satelita nawigacyjny non-directional beacon (NDB) -bezkierunkowa stawa radiowa radar (radio detection and ranging) -radar reference system .malfunction of ECDIS .dekometr fix -pozycja okrehlona przy uiyciu systemu Decca .odwzorowanie .alarmy ECDIS -approach to critical point -podejScie do punktu krytycznego .

new edition/ nowe wydanre chart number/ numer mapy .-dwno/einika I border/ obramowanie mapy I I 1 / projection/ odwzorowanie graduated meridian/ heights/ skala szerokoici wysokoici chart frame/ :hart datum/ ramka mapy zero mapy small corrections/i poprawki mate chart frame/' ramka mapy longitude scale/' skala dlugoici London Pub11 hed a the Admmdg13hNovr1953 t 3740x2540. 2 I chart number/ (numer mapy I I I I lon~itude scale/ skaTa diugoici ( 1 graduated parallel/ jodrialka t.-- I British AdmiraltyHydrographic Office logo/logo Biura Hydrograficznepo Admiralicii Bwtviskiei D J A .6. graduatlon/l podzraikl Pnnmrl1061 chart datrng data wydania mapy T 2470 " vc. . NAVIGATION Vautical Chart wapa nawigacyjna . Edirionr Isr Or! I%5 I h Mar 1989 ".

coast .znieksztalcenie odwzorowania -folio .uaktualnik (np.Tablice (nawigacyjne) Dreisenstocka ephemeries -efemerydy.mapa gnomoniczna .cotidal .izobata.poprawianie map of publications . siatka kwadratow na mapie reference -kwadrat siatki topograficznej hachures -kreski (ilustrujqce rzeibq terenu na starszych mapach) Hydrographic Office (HO) .izobata.) chart elements -elementy mapy -block -poprawka mapy w formie wklejki border -ramka mapy nawigacyjnej compass rose -r6za kompasowa na mapie dating -datowanie mapy frame -rarnka mapy nawigacyjnej .coast sheets .dane shiqce do poprawiania mapy .kierunek i prqdkoik prqdbw) .izobata. rocznik astronomiczny fathom line . wklejka of chart .special . linia jednakowych glgbokoki (sondowan) gnomonic projection -rzut gnomoniczny graduated meridian-skala szerokoici (na mapie w rzucie Merkatora) graduated parallel -podzialka dlugoici (geograficznej) graduation -podzialka error .navigational -mapy nawigacyjne .numer mapy admiralicji Admiralty Sailing Directions -locja Admiralty Tide Tables -tablice plywow almanac -rocznik astronomiczny Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners . poprawianie -block .archipelago .gnomonic .mapa gnomoniczna .current -mapa prqdow datum -zero hydrograficzne mapy distortion .korekta blokowa (mapy).szczegolowe mapy brzegowe compass rose -roza kompasowa contour line -warstwica conventional signs -symbole umowne na mapie nawigacyjnej correction -poprawka.plotting -wykreilanie pozycji.index -mapka indeksowa - - -- - - - - - - - - - - inset .poprawianie wydawnictw (nawigacyjnych) depth .wkladka (mala mapka umieszczona na wiqkszej) symbols .mapa brzegowa .mapa poprawiona correction data .glqbokoik w sqzniach in meters .mapa akwenow przybrzeznych .mapa z liniami wartoici plywow catalogue -katalog map .6.mapy .siatka topograficzna.pilot .up-dated .locja sheets .Katalog map i innych wydawnictw Admiralicji chart -mapa morska . linia jednakowych glqbokoSci - - - - - - .blqd podzialki grid .great circle .Tablice odlegloici Dreisenstock tables .glqbokoik in fathom .corrected .mapa pilotowa . mapq) Catalogue of Admiralty Charts and Publications . NAWIGACJA Charts and publications mapy i wydawnictwa ABC Table -tablice (nawigacyjne) ABC Admiralty chart -mapa admiralicji --agent -agent sprzedajqcy mapy admiralicji depot .Roczne Zestawienie Wiadomoici Zeglarskich bring up to date .monthly .folial map nawigacyjnych .mapa uaktualniona -work -prace na mapie (kreilenie pozycji itd.mapa archipelagu . almanach nautycmy.szczegolowe mapy brzegowe .mapa specjalna .symbole (oznaczenia) stosowane na mapie nawigacyjnej -title of .Biuro Hydrograficzne (Admiralicji Brytyjskiej) International Code of Signals -Miqdzynarodowy kod sygnalowy isobath .mapa miesiqczna (pokamjqca np.mapa nakresowa .coastal .routing .skladnica map admiralicji -number . kursu chart .glqbokoik w metrach contour .tytul mapy charted visibiliy -zasieg widzialnoici Swiatel nawigacyjnych wedlug mapy coast -brzeg chart -mapa brzegowa pilot . warstwica glebinowa decreasing -zmniejszanie Distance Tables .

warstwica tytui mapy 1 NORTHERN PART .

Tablice plywow title of chart -tytul mapy (morskiej) topography -topografia true direction -kierunki rzeczywiste uncharted -nie naniesiony na map? variation -deklinacja (magnetyczna) .6.clay .dumping area -wysypisko (odpadkow.podzialka dlugoici -of mid latitide .charakter dna morskiego .locja plans -plany polar chart . .nature of -rodzaj dna morskiego .naniesiony piasek .atlas map drogowych wraz z opisami satellite-derived positions -poprawki do pozycji satelitarnych Sailing Directions .podzialka dlugoici of latitude .dumping ground -akwen wyznaczony do zatapiania odpadow.osad .obstruction . marynarski chart -mapa nawigacyjna.drobny.Wiadomoici Zeglarskie ocean charts -mapy generalne Ocean Passages for the World .czyste dno (morza) . NAWIGACJA - lattice -siatka (hiperbolicznych) linii pozycyjnych (na mapie) light list . mapa z trasami typowymi) routing guide .clean .drobny iwir .deposit .skala . mapa morska tables . mialki.glina . pomoce nawigacyjne Notice to Mariners .mialki piasek .Spis sygnalow radiowy ch magnetic direction -kierunki magnetyczne magnetic variation -deklinacja magnetyczna curves -krzywe deklinacji magnetycznej (to) map -nanosik na mapq mapping .shingle .Spis iwiatel (nawigacyjnych) i sygnalow mglowych List of Radio Signals .obstacle -przeszkoda .ooze . almanach nautyczny nautical -morski.sand .siatka systemu hiperbolicznego routeing charts -mapy klimatyczne.warunki nauralne -- scale .(podwodna) przeszkoda nawigacyjna . amunicji itd.mapa wrak6w -- - - - -- . cienki .longitude .podzialka szeroko6ci of longitude .quality of the bottom .tablice prqdkoSci star chart -mapa nieba Standard Marine Navigational Vocabulary Morski nawigacyjny slownik frazeologiczny The Mariner's Handbook .clean bottom . mapy drogowe (mapa z wymaczonyrni trasami statkow.spis Swiatel (nawigacyjnych) List of Lights and Fog Signals .tablice nawigacyjne navigation publications -publikacje nautyczne.gravel .podzialka Sredniej szerokoSci sea bottom nature .chapter index diagram -mapka opisywanych (w danym tomie locji) akwenow .fine .rodzaj dna (morskiego) .natural conditions .czysty .Poradnik marynarza Tide Tables .mu1 rzadki .gruby iwir sunken rock .skala podwodna supplementary tables -tablice uzupelniajqce speed table .increasing -miqkszanie vigia -znak na mapie ostrzegajqcy przed przeszkodq wind chart -mapa wiatrbw wind rose .Drogi oceaniczne Swiata other charts and diagrams -mapy inne i diammY pilot .driftsand .roza wiatrbw wreck chart .latitude podzialka szerokoici (geograficznej .mapa w gnomonicznym rzucie biegunowym polar projection -rzut polarny publications -publikacje radio-aid lattice . amunicji) .kartografia.locja .Rocznik astronomiczny. nanoszenie na mapq Mercator's chart -mapa Merkatora Mercator's projection -odwzorowanie (rzut) Merkatora natural projection -odwzorowanie (rzut) naturalne (kartograficzny) Nautical Almanac (NA) .

6. NAVIGATION .

w kierunku .outward bound convoy -konw6j wychodza.outer limit of the narrow zewnptrzna granica wqskiego przejScia clear the land .radiostacja brzegowa shipping -zegluga przybrzezna signals .narrow -wqski kana1 .anchorage .6. przybrzezny departure -wyjScie statku (w morze) . pienv-outer sza od strony morza bound -ply& do.seaplane landing -akwen lqdowan wodnosamolotow .zawijak do portu channel -kana1 .out-bound .refrakcja brzegowa coastal -brzegowy.time of arrival .: podejicie) -blind .akwen Cwiczen marynarki woj ennej .cargo transhipment .stand for the offing .odplynqi od lqdu coast -brzeg. zabroniony dla zeglugi .cable akwen przebiegu kabli podmorskich . NAWIGACJA Coastal navigation and approachesnawigacja przybrzeina i podejicia along shore .strefa przyboju breaking sea -lamiqca sig fala breaking the wave -iamanie sig fali brought up -przybyl (statek) (to) call ..rejon Cwiczeli okrgtow podwodnych .Srodek tom wodnego . -home . z kanalu) . przyboj zone .outward vessel -wychodzqcy (w morze) .fala przybojowa.a.stand out .deep water .gotowy do wyjicia w morze .port .akwen o ograniczonym ruchu .akwen niebezpieczny .restricted .safe .surveyed .definitywne wyjScie statku .proceed to sea -wychodziC w morze .(statek) zdqiajqcy do portu macierzystego boundary -granica.akwen zbadany -temporary closed for navigation -akwen czasow0 zamknipty dla zeglugi -to be avoided -rejon.ice .. plyn& na .outward bound -wychodzqcy w podroz .akwen przebiegu rurociqgow podwodnych .military practice . wybrzeze line .akweny zalodzen . obszar . akweny chronione exercise area .akweny specjalne.outgoing traffic -ruch (statkow) opuszczajqcych port .czas przybycia (np.adjacent .zblizanie sic (pot.linie tranzytu okrgtow podwodnych . obszar graniczny bounded -ograniczony.akweny eksplotacji dna morskiego .(podchodzenie przy braku widzialnoSci wzrokowej.inner lawica najblizsza brzegu (wewngtrzna) plycizna (lawica) zewngtrzna.prohibited . statku na redp) - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ashore -na lqdzie bar -plycizna . ktorego naleiy unikaC arrival -przybycie .offshore production .. nadbrzezny -areas -rejony (akweny) przybrzezne navigation -nawigacja przybrzezna radiostation .akwen przeladunow closed for navigation -akwen zamknigty dla zeglugi .mid-.main ship . cy (np.sailed (sld) -wyszedl (w morze..akwen bezpieczny .established -wyznaczone kotwicowisko anchoring -kotwiczenie prohibited .sygnaly brzegowe state -panstwo nadbrzezne -traffic -ruch przybrzezny -waters -wody przybrzezne coastwise -brzegowy.danger .kotwicowisko .linia wybrzeza -refraction .pipeline ..wychodziC w morze --- - - - -- - - .(statek) wychodzqcy w morze . pot: "na Slepo") .wzdluz brzegu anchorage -kotwicowisko .specially protected .kierowaC sig w morze ..submarine transit lane .ready for sea .akwen..glowny kana1 zeglowny . w granicach breaker .kotwiczenie zabronione approach .final sailing .(akwen) podejiciowy do portu -recommended -route -zalecana trasa podejScia speed -prgdkoSC zblizania to leeward -podchodziC z zawietrznej (to) approach the coast -zblizai sig (podchodziC) do wybrzeza area . o statku) .put to sea -wyjSC w morze .akwen glqbokowodny .akwen przylegly .

szlaki .osady przybrzezne nearwater -wody przybrzezne needles -podwodne iglice skal ocean line .odplynqb . pulapki na ryby ground .grunt.zalecana trasa przejicia ridge -grzbiet mielimy podwodnej right-bank -prawobrzezny river -rzeka road(s) .gas . z kierunku lqdu (np.laguna reef -rafa otaczajqca lagung lake -jezioro land .granice loch .polawianie zabronione .spoil .take the sea -wychodzik w morze . bystrze reach -prosty odcinek rzeki . regulacja ruchu statkow system -system wyznaczonych tras morskich run in with -plynqC w pobliiu brzegu safety fairway -bezpieczny tor wodny ..deep .w kierunku lqdu.niebezpieczenstwo (nawigacyjne) przy brzegu offshore .trawling -polawianie tralowaniem zone .reda roadstead -reda route .long line -pol. port rejestracji homeward .deeper water .lezy.sea ..glqbsza woda (to) distinguish .raise the depth . przesmyk nearshore -plycima przybrzezna deposit .foul .odcinek rzeki od ostatniego zakrgtu do morza recommended track.oil .osirlgnq5 . woda glgboka . trasa .osuszanie.szlaki oznakowane .dno nieczyste knoll -najplytsze miejsce mielizny home port -port macierzysty.od lqdu. wiatr) open coast -wybrzeze otwarte opening -przejScie w rafie pass -przejSC. ku brzegowi ledge -rafa lee of the shore -pod oslonq brzegu lee shore -brzeg na zawietrznej lies . dno .fish traps .vessel leaving -wychodzqcy (np. zauwaienie 11 4.(podmorskie) pole naftowe . NAVIGATION stand to sea .through .glowny tor wodny field -pole.lqd staly mid stream . wysychanie dump -wysypisko encompassing -otaczajqcy extend -rozcirlgaC sic fairway . polawianie .sea .Srbdlqdowe drogi wodne island -wyspa isle -wyspa islet -wysepka lagoon . ruty.neck of .kosze.dno zanieczyszczone . jest polozony limits .tor wodny .odejSC w morze .. z portu) - .glgbia. przeplyn* pass E of -przeplynqk na wschbd od .farmy hodowli ryb .lqd - -- -- - - - - - land-based .crossing .glgboko6C .main .akwen rybacki . linami haczykowymi prohibited .szlak przecinajqcy inne szlaki . (to) proceed -podqzaC.dluga zatoka. znajdujqcy sie na lqdzie landfall -zbliianie sig do lqdu.strefa rybolowstwa flats -plycizna flat shoal -piycizna ground .odroznik ditch canal -kana1 drying . - - - - - - .(to) .lqdowy.Srodek nurtu (rzeki) narrows -wqskie przejhcie.zdqzajqcy do portu macierzystego hug the land -trzymaC siq lqdu hydrographic-hydrograficzny surveying -badania hydrograficzne inland -w glgbi lqdu sea -morze wewngtrzne -waters -wody Srodlqdowe water-way . udawaC sig (dokqd6) proximity of navigational hazards -bliskoSC niebezpieczenstwnawigacyjnych race -prqd. 1 landward .fish farms .bottom nets .marked .oceaniczny szlak ieglugowy offing -bezpieczna odlegloSC od lqdu off-lying danger .szlak zeglugowy.6.dumping -wysypisko .trasa przelotowa routeing -wymaczanie tras poruszania siq statkow. odnoga morska lough -jezioro. zatoczka mainland .-zobaczyC lqd -- .-wqski przesmyk lqdu .sieci przydenne -drift net polawianie sieciami dryfujqcymi .trasy przeplywu.steam away . akwen ..(podmorskie) pole gazowe fishing -rybolowstwo.

schemat ruchu okrpznego statk6w zone .shoal areas .intensywny ruch s. linia brzegu stand in -podchodzik do lqdu (to) steam -plynqk stretches .shoal -mielizna. nadmorski seaward .ilohk zawinigC (statkow do portu) traffic separation scheme .restricted area .rock bar .recommended traffic lanes .akwen niebezpieczny (dla ieglugi) region . NAWIGACJA seabed .czolo brzegu shore fishery -lowisko przybrzezne shore horizon . .ship movement reporting -meldowanie o ruchu statku shore -brzeg morski shoreface . zeglowny . line .coastal -wody przybrzezne .calling-in-point (CIP) -miejsce zgloszenia .skala .zbadany (np.system raportowania pozycji.analiza ruchu s.obszary pfytkowodne .skrzyzowanie lub romidlenie torow wodnych -lane -wyznaczony pas ruchu.shallower water -plytsza woda .dzialalnohk podwodna surveyed . restrictions .statek wychodzqcy (np.shoal patch .statek.strefa separacji ruchu .ograniczenia dla zeglugi signal . control .rocky patch .inshore traffic zone . akwen .deepwater route .6.przecigcie (np. w kierunku morza sea-way -wolna przestrzen na morzu shallow -plycizna. piaszczysta lawica .skupisko skal seaboard -wybrzeze morskie. plycizna.domniemana mielizna voyage up the river .linia brzegu shore-line -wybrzeze. brzeg morski seacoast -wybrzeze morskie seashore -brzeg morski seaside -wybrzeze (morskie).traffic roundabout scheme .sygnaly ruchu (w porcie) surveillance -nadzor nad ruchem s. traffic .rafa .separation zone .rockbound .system rozgraniczenia ruchu (statkow) -caution area -akwen wymagajqcy wzomozonej czujnoki - - - -crossing routing scheme -schemat przecinajqcych sip tras mchu . s.akwen zamknigty dla ieglugi .rock .sektor niepewny up along -plynqk w glqb kanalu vessel . -precautionary area -akwen wzmoionej czujnohci .foul .szlak glgbokowodny (dla statk6w o duiym zanurzeniu) -intersection. w pobliiu vigia . akwen . management -zarzqdzanie ruchem s.droga wodna. strefa ruchu s.restricted -wody ograniczone - --- - - - - - .. mielizna -bank -plycizna .internal -wody wewngtrzne .navigable -wody zeglowne. zeglowne).statek wchodzqcy (do portu) monitoring system .linia rozgraniczenia ruchu s.. torow wodnych) .check point -punkt kontrolny. w ujSciu rzeki) .woda slodka zasolona (np.zalecane strefy ruchu .system ruchu statkbw vicinity -poblize.kontrola ruchu s.separation line -linia rozdzielajqca (tory kierunkowe w systemach separacji ruchu) . akwen) traffic .strefa rozgraniczajqca ruch statk6w (w roinych kiemnkach) -two-way traffic route -trasa dwukierunkowa unmarked -nieoznakowany unreliable sector .do) submarine -podmorski activity .extensive . okrpt inward . wykorzystywane do zeglugi.skierowany do morza.ruch (statkow) analysis . meldunkowy -mandatory SRS -obowiqzkowe meldowanie . kana1 zeglugowy water -woda.brackish . skladania meldunkow trasowych .dno morza . z portu) -traffic management -zarz&anie ruchem statk6w -traffic system .akwen waters -wody (np.otoczony skalami .system kontroli (systemow) statku outward .podr6z (statku) w gorg rzeki waterway .splycenie -water -woda plytka ship reporting system (SRS) .strefa ruchu przybrzeinego -junction .rozcislga sip (od .

dome/ iron ball. iron correcquadrantal corrector/ kula z miekkiej stali odstawa dla kuli oiwietlenie kompas iscop/ ernik peryskopowy mirror/ lusterko compass bowl/ kociotek sight vane/ przeziernik Gyrocompass kompas iyroskopowy symmetrical transformer/ transformator symetryzujqcy on/offswitch for follow-up plate wiqcznik systemu nadqinego lubber line/ kreska kursowa transmitter/ nadajnik servomotor/ senvomoto obudowa zewngtrzna gyrocompass repeater/ powtarzacz jrokompasu . NAVIGATION Magnetic compass kompas magnetyczny Flinders bar/ rura korektora Flin- hood.6. helmet.

calkowita poprawka k.autopilot.r6za kompasowa chamber -kociolek kompasowy cover -pokrowiec na kompas . w kabinie kapitana kompas magnetycz-transmitting magnetic ny przekaznikowy . NAWIGACJA Magnetic compass and gyro compass .swing -wykonywaC cyrkulacjq (dla okreSlenia dewiacji) .mariner's -kompas okrqtowy . nastawianie -adjust a compass -kompensowaC blgdy kompasu adjuster .k.(calkowita) poprawka kompasu -- - - - - - - - - - - - .oiwietlenie kompasu .pole -kompas podwyzszony -prismatic .inklinator .iron correctors .heeling adjuster -przyrzqd do kompensowania dewiacji przechylowej -heeling corrector -korektor przechylowy (magnesowy kompensator dewiacji paechylowej) .igla magnetyczna . k.dumb -pelorus.kule kompensacyjne .6. tarcza namiernicza .kompas z plynem .(total) -of compass .magnet chamber .standard .compensator -magnes kompensacyjny .dome -kopula (kompasu magn. kompas z plynem .Gaussin .calkowita poprawka kompasu m.blqd indukcji(wskazan k.korektor Flindersa .kompensacja .sight vane -przeziernik (namiernika) stand -podstawa kompasu .dewiacja przechylowa .dipping .kompas glowny .dry .lubber .Flinders bar .projector -kompas projekcyjny .reflector -kompas refleksyjny .blqd CwierCokrqzny .variation needle .dewiator kompasow .kompas glowny .kompas suchy .steering .induction .kompas sterowy - - - - - - - -telltale compass .swinging ship .gniazdo magnesowe -magnifying glass -kompasowe szklo powiqkszajqce needle .compensating -blqd przypadkowy directional -blqd kierunkowy . pilot automatycz"Y autopilot .after . glowny .spirit -kompas z plynem .periscopic -kompas peryskopowy .bearing .kopula kompasu hood .kompas magnetyczny i iyrokompas adjustment -kompensacja.) .sila ustawiajqca kompasu rose .czqSci kompasu binnacle -podstawa (szafka) kompasu -bowl -kociolek kompasowy -box .czasowa dewiacja kompasu .kompas mokry.liquid-card .kopula kompasu light .igla kompasowa -pivot -trzpien roiy kompasowej -point -znak rumbowy -pole -podstawa kompasu okrqtowego .azimuth .compensated campass -kompas po kompensacji dewiacji .compensation .heeling .dipping needle .blqd kompasu. .kompas namiarowy.autopilot settings -nastawy autopilota azimuth -azymut reading device -namiernik compass -kompas .igla inklinacyjna .swinging buoy -plawa dewiacyjna .quadrantal corrector .blqd przekainikowy (wskazah kompasu) .kompas rufowy .skrzynka kompasowa card .unsteady -kompas niestateczny compass (components) .fore-and-aft correctors -korektory wzdluzne . pryzmatyczny (zaopatrzony w pryzmat ulatwiajqcy odczyt wskazan) .k.expansion chamber -komora rozprqina (kompasu magnetycznego z plynem)float -plywak kompasu -helmet .kurs kompasowy directing force .verge ring -pierkcien dociskowy (kompasu) compass -kompas -bearing -namiar kompasowy -bridge -poklad namiarowy correction -poprawka kompasu course . magnetycznego .semicircular corrector -magnes do kompensacji dewiacji polokrgznej .obracanie statku (przy okreSlaniu dewiacji) automatic pilot .blqd kreski kursowej kompasu of repeating system .swirl -blqd wleczenia ( r o e kompasowej) .) error .quadrantal .fluid .liquid .kula kompensacyjna .kompas z plynem .roze (kola) deklinacyjne na mapie (compass) error .

6. NAVIGATION

translation - blqd przemieszczenia (we wskazaniach kompasu) - turning - blqd polnocny (kompasu) declination -deklinacja magnetyczna decrease - zrnniejszenie deklinacji increase -zwiqkszenie deklinacji deviation -dewiacja (magnetyczna) -buoy - dalba dewiacyjna - constant - dewiacja stala curve -krzywa dewiacji - local attraction - dewiacja miejscowa - quadrantal - dewiacja CwierCokrpzna - residual deviation - dewiacja ostateczna - semicircular - dewiacja polokrqzna table -tabela dewiacji dip -inklinacja magnetyczna compass rose -roia kompasowa - dromoscopic card -roza kompasowa ze skalqdla kursow magnetycmych i rzeczywistych error - blqd kreski kursowej - Fleur de lys -kwiat lilii - ornament roiy wiatrow - flower of the winds - roza wiatr6w - lubber line - kreska kursowa - lubber's point - kreska kursowa - rose -roza (kompasowa) - tilt of the card -przechyl r6iy (kompasowej) gyrocompass -kompas iyroskopowy - master compass - k. glowny, iyromatka - master -iyromatka gyro - iyroskop course -kurs iyrokompasowy drift - dryf iyroskopu gyrocompass (components) - czqSci skladowe iyrokompasu, k. iyroskopowego - centering pin - trzpien centrujqcy z. - gyroscop - iyroskop - gyrosphere -kula iyroskopowa -pivot bearing - loiysko ukladu kierujqcego -repeater -powtarzacz iyrokompasu (gyrocompass) error -blqd iyrokompasu - balistic -blqd szybkokci (iyrokompasu) - rolling -blqd przechylu (kyrokompasu) - running down - (iyrokompas) wskazujqcy z blqdem dodatnim - speed -blqd prqdkohci (iyrokompasu) - speed latitude - dewiacja szybkoSciowa gyromagnetic compass -kompas kyromagnetycmy gyro-pilot - autopilot, sternik automatyczny (gyropilot) settings -nastawy iyropilota
-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-permanent helm setting -nastawa stalego wychylenia stem - steering instability compensator - kompensator niestatecznoki kursowej (statku) gyro-repeater -powtarzacz iyrokompasu, rePetytor inclination -pochylenie, nachylenie of needle - inklinacja igly (magentycznej) magnet -magnes (kompensujqcy) - adjusting -magnes kompensacyjny - compensating -magnes kompensacyjny - corrector - magnes kompensacyjny - heeling - korektor przechylowy (magnes) do kompensacji dewiacji przechylowej - natural - magnes naturalny - permanent - magnes staly - temporary -m. nietrwaly (indukcyjny) magnetic -magnetyczny anomaly -anomalia magnetyczna -bearing -namiar magnetyczny chart - mapa magnetyczna coefficient -wspolczynnik dewiacji compass -kompas magnetyczny course - kurs magnetyczny declination -deklinacja (magnetyczna) dip - inklinacja magnetyczna disturbance - zaburzenie magnetyczne equator -rownik magnetyczny latitude - szerokoSC magnetyczna meridian -poludnik magnetyczny needle - igla magnetycma pole -biegun magnetyczny range -nabieznik dewiacyjny variation -deklinacja magnetyczna curves - izogona magnetism -magnetyzm - isodynamic line - izodyna - isogonic line - izogona - mild steel - stal miqkka - non-magnetic materials - materialy niemagnetyczne - permanent - magnetyzm s t a b - red pole - biegun dodatni (magnesu) - retentive -magnetyzm nabyty - retentivity -pozostaloh5 magnetyczna - ship's magnetism -magnetyzm okrqtowy - subpermanent magnetism - m. polstab - temporary -magnetyzm zmienny receiver compass -powtarzacz kompasu repeater compass - powtarzacz kompasu, repetytor kompasu

-

- -

-

-

--

-

-

-

Compass rose rdia kompasowa

half cardinal point

N NbyE NNE NE by N NE NEbyE ENE EbyN E E by S ESE SE by E SE SE by S SSE S by E S S by W SSW SW by S SW SW by W WSW WbyS W WbyN WNW NW by W NW NW by N NNW N by W

oooO
1 l o 114 22O 112 33O 314 45O 56O114 67O 112 78O 314 90° 1Ol0 114 112O 112 123O 314 135O 146O 114 157O 112 168O 314 180° 191° 114 202O 112 213O 314 225O 236O 114 247O 112 258O 314 270° 281°1/4 292O 112 303O 314 315O 326O 114 337O 112 348O 314

North North by east North-northeast Northeast by north Northeast Northeast by east East-northeast East by north East East by south East-southeast Southeast by east Southeast Southeast by south South-south east South by east

-p6lnoc
- poinoc do wschodu - poinocno polnocny wschod -polnocny wschod do polnocy

-polnocny wsch6d
-

-polnocny wschod do wschodu

wschodnio p6inocny wschbd

- wschod do polnocy -wschdd - wschod do poludnia -wschodni poludniowy wschod -poludniowy wsch6d do wschodu -poludniowy wsch6d -poludniowy wschod do poludnia -poludniowy poiudniowy wschod -poiudnie do wschodu

South -poludnie South by west - poiudnie do zachodu South-southwest -poiudniowy poludniowy zachod Southwest by south -poludniowy zachod do poludnia South-west -poludniowy zachdd Southwest by west -pohdniowy zachod do zachodu West-southwest - zachodnio poludniowy zachod West by south - zach6d do poludnia West West by north West - northwest Northwest by west Northwest Northwest by north North-northwest North by west
- zachdd - zachod do pohocy - zachodni pbhocny zachod
-

-pblnocny zach6d
-

pohocny zachod do zachodu polnocno polnocny zachod polnoc do zachodu

-polnocny zach6d do pohocy

6. NAVIGATION
f'

Relative d', =bc'v,ea - kierunki wzglcdne

; Y O O + ; ~ ~ ~

po

right ahead -prosto z dziobu ahead/ na kursie

7

4

abeamgort, port beam/ n7lewvm trawersie

Vi'd

astern/z rufi right astern/prosto za rufq clockwise/zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara counter-clockwise/przeciwniedo kierunku ruchu wskazdwek zegara

9 3

d
\

g3$

.a .-

afhvard/ w kierunku rb u

-I

forward/ w kierunku dziobu przednia cz& statku, na przedzie

.4
.

3 -

2

Port side/ lewa burta

5$

'3
'-

starboard side/prawa burta

fore/ z przodu, ku przodowi

.
Y

6. NAWIGACJA

Directions - kierunki
abaft - z tylu, za, w rufowej cz&i statku -beam -za trawersem, z tylu trawersu statku abeam -na trawersie aboard - na statku, na burcie above deck - nad pokladem above sea level - nad poziomem morza abreast -w jednej linii, na trawersie afore -przed (dziobem statku), z przodu aft - na rufie, ku rufie aftermost -na samej rufie aftward -w kierunku rufy ahead -naprzod, z przodu, przed dziobem - right - prosto z dziobu aloft -w gorze, nad pokladem alongside -przy burcie, wzdluz burty amidships -na Srodokreciu apoop -na rufie astern -za rufq athwart -w poprzek (np. statku) athwartships -w poprzek statku at the angle of ... -pod kqtem back -tyl beam -trawers before the beam -przed trawersem broad on bow - 4 5 O od dziobu clockwise -zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara counter-clockwise - przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek zegara direction -kierunek directional -kierunkowy dead astern - dokladnie za rufq dead ahead - dokladnie przed dziobem direction -kierunek East (E) -wschod Eastern -wschodni east -wschod, wschodni, na wschodzie east -plynd w kierunku wschodnim east - zmieniak kierunek ruchu na wschodni eastbound - (statek) plynqcy na wschod east by north -wschod do polnocy east by south -wschod do poludnia easterly -wschodni easterly - ze wschodu, na wschod east-northeast -wschodnio-polnocny wschod, ze wschodnio-polnocnego wschodu na wsch6d od ... east of. east-southeast - na wschodnio-poludniowy wschod, ze wsch.-poludniowego wschodu

-

eastward - kierunek wschodni, na wschod eastwardly - na wsch6d eastwards -na wschod east-west - ze wschodu na zachod end on - wprost na, na wprost fore - przedni, z przodu, ku przodowi fore and aft -wzdluz statku, na dziobie i rufie foremost -przedni, najbardziej z dziobu foremost - do przodu, naprzod forward - przednia czgSC statku, na przedzie, na dziobie head - przod statku North (N) -polnoc (kierunek geograficzny) north -polnocny, na polnocy N (Northern) -polnocny north (of) - na polnoc od... northeast -(w kierunku) z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeast - pblnocny wschod, na p6lnocnym wschodzie northeasterly -p6lnocno-wschodni northeasterly -z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeastward -w kierunku polnocnowschodnim, na polnocny wschod northerly -polnocny northerly -z polnocy, na polnoc north-northeast - w kierunku pblnocno-polnocno-wschodnim north-northwest - w kierunku p6lnocno-polnocno-zachodnim northward - na polnoc northward -kierunek polnocny northwest -w kierunku polnocno-zachodnim, z kierunku polnocno-zachodniego northwesterly -polnocno-zachodni, z polnocnego zachodu, na polnocny zachod northwestward - na pblnocny zachod offshore - od brzegu off the beam -na trawersie on board - na statku, na statek on-deck -na pokladzie on ship board - na statku, na statek on the beam -na trawersie on the bow - ,,na dziobie" (o obiektach usytuowanych w sektorze dziobowym) on the quarter -w Cwiartce rufowej on the starboard beam -na prawym trawersie outboard - (polozony) na zewnqtrz kadluba P and S (Port and Starboard) - prawa i lewa (burta)

6. NAVIGATION
f

3

Vertical distances and locations odleglos'ci i rozmieszczenie pionowe
on the mast/ na maszcie over the bridge/ nad mostkiem on the bridge/ nu mostku

on open decW na poktadzie otwartym on upper tweendecW na g o r y m miedzypokiadzie on lower tweendeck/ nu dolnym miedzypokladzie on the bottom/ na dnie under the bottom/ pod dnem

over deck/ponad pokladem below deck/pod pokladem

under the keel/ pod kilem

overhead clearance/ odleglos'd od topu przeiwit pionowy

glebokoiC

underkeel giebokoii pod stepkq

over the bottom/ nad dnem on the bottom/ na dnie

t

t

6. NAWIGACJA

point - rumb (1 1,25O) -by - rumb czwartej klasy (do ...) -cardinal --punkty kardynalne kompasu, strony Swiata - forced -rumb czwartej klasy (do ...) - half cardinal - znak rumbowy poiredni - half -poi rumba - intercardinal of points - znaki rumbowe poSrednie of the compass - znak rumbowy - quadrantal points - znaki r. poSrednie - quarter - znak rumbowy trzeciej klasy - quarter card -roza kompasowa o podzialce rumbowej - three-letter point (of the compass) -znak rumbowy trzeciej klasy port -lewy beam -na lewym trawersie -bow - w lewo od dziobu quarter - w lewo od rufy side (ps) - lewa burta rhumb - rumb (1 1,XO) right astern -prosto za rufq South (S) -poludnie Southern (S) -poludniowy starboard side (stb) -prawa burta south -poludniowy south - na poludnie, na poludniu south -posuwaC sig na poludnie, kierowaC sig na poludnie southbound -plynqcy na poludnie (statek) southeast - z poludniowego wschodu, na poludniowym wschodzie southeast - na poludniowy wschod, na poludniowym wschodzie southeasterly - z poludniowego wschodu, na poludniowy wschod southeastward - (kierunek) poludniowo wschodni southeastward(s) - na poludniowy wschod souther - skrgcaC na poludnie southerly -poludniowy

-

-

-

-

-

-

-

southerly - z poludnia, na poludnie south-southeast -na poludniowo-poludniowy zachod, z poludniowo- poludniowego zachodu southward -kierunek poludniowy south-ward(s) - na poludnie southwest - poludniowy zachod (kierunek, znak rumbowy) southwest - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwest by south - poludniowy zachod do poludnia (kierunek, znak rumbowy) southwest by west - poludniowy zachod do zachodu (kierunek, znak rumbowy) southwesterly - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwestward(s) - na poludniowy zachod starboard (stbd) -prawa burta -beam -na prawym trawersie -bow - w prawo od dziobu -quarter - w prawo od rufy side -prawa burta thwartships -w poprzek statku (to) veer -zmieniaC kierunek (na zgodny z ruchem wskazowek zegara), obracaC sig W (West) -zachod W (Western) - zachodni west - zachod (kierunek) west -posuwaC sig na zachod, zmieniaC kierunek (ruchu) na zachodni west - zachodni west (of) -na zachodzie, na zachod westbound - (statek) plynqcy na zachod westerly - zachodni westerly - z zachodu, na zachod west-northwest - na zachodnio-polnocny zachod, z zachodnio-polnocnego zachodu west-southwest - na zachodnio-poludniowy zachod, z zachodnio-poludniowego zachodu westward - kierunek zachodni westwardly - na zachod westward(s) - na zachbd

-

6. NAVIGATION f

s Course: and bearings . ... - - . . .kursy i numrury.

true North/ pdlnoc rzecz~wista magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

compass North/ polnoc kompasowa \

, '
mwo -.-

~owm-+ion/

poprawka jrokompasu gyrocompass North/ x5lxoc iyrokompasowa ompass course/

true course/ kurs rzeczywisty magnetic course/ kurs magnetyczny compass course/ kurs kompasowy magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

true North/ procompass North/ Ni 7olnoc jrokompasowa

true ship's course, course steered/ rzeczywisty kurs statk~ course over the ware kqt drogi po wodzie

Navigation - nawigacja
accuracy - dokladnoSC accurate -dokladny acoustic sounding - sondowanie akustyczne (echosondq) acquire -zdobyC, zebra6 (dane) against the sun - ruch przeciwny do ruchu wskazowek zegara, ruch z zachodu na wschod against the wind -pod wiatr angle - kqt of cut - kqt przecipcia sip linii pozycyjnych of position - kqt przecipcia sip ortodromy z poludnikiem on the bow -kqt kursowy angular -kqtowy distance - odlegloSC kqtowa speed -prpdkoiC kqtowa velocity -prpdkoik kqtowa apparent -widoczny, pozorny -wind -wiatr pozorny argument - zmienna niezalezna, argument (wejSciowy do tablic) assumed position -pozycja zalozona average - Sredni, przeciptny speed - prgdkoiC Srednia azimuth -azymut circle - kolo azymutalne zwane wierzcholkowym compass -kompas glowny diagram -wykres wartokci azymutu reading device - namiernik -tables -tablice azymutalne bearing -namiar amplitude - amplituda wschodu i zachodu - check - namiar kontrolny - clearing - n. bezpieczny compass -kompas namiarowy, k. glbwny - constant - n. staly, niezmienny - constant line - linia stalego namiaru - cross -n. krzyzowy finder -namiernik line - (wykreilona na mapie) linia namiaru - reciprocal - n. przeciwny, kontrnamiar - relative -namiar wzglgdny, kqt kursowy - safety -namiar bezpieczny (to) bear -namierzak cable -kabel(1110 mili morskiej) area - akwen ukladania kabla, obszar (dna), przez ktory biegnq kable circle -kolo, okrslg

- great

- of position -kolo pozycyjne - of visibility -krqg widzialnohci - small - - kolo male

- -kolo wielkie, ortodroma

6. NAWIGACJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

composite sailing - zegluga mieszana (po ortodromie i loksodromie) computation - liczenie, obliczanie (to) compute - liczyk, obliczak contracted horizon -horyzont przyblizony (z powodu zmniejszonej widzialnoici) convergency -kqt zbieznoSci poludnikbw correction -poprawka, poprawianie of course - poprawka kursu course - kurs angle - kqt kursowy - compass - kurs kompasowy - direct - kurs bezpoiredni error -poprawka iyrokompasu - estimated - kurs przyblizany - final -kurs koticowy (ortodromy) - gyro -kurs zyrokompasowy - initial -kurs poczqtkowy ( ortodromy) made good - kilt drogi nad dnem - magnetic -kurs magnetyczny over the ground - kurs nad dnem recorder -kursograf steadiness - statecznoSC kursowa -to steer -kurs na ster -through the water - kurs po wodzie - true -kurs rzeczywisty course-keeping stability - statecznoiC kursowa current -prqd (spowodowany zjawiskami meteorologicznymi w odroznieniu od tidal stream - pwd plywow) danger -niebezpieczenstwo area - obszar niebezpieczny -bearing -namiar niebezpieczny depth - glgbokoSC line - linia (na mapie) oznaczajqca obszar niebezpieczny sector - sektor niebezpieczny day's run - odlegloSC przebyta w ciqgu doby - average - irednia odlegloSC przebyta w ciqgu doby dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne position - pozycja zliczona navigation -nawigacja zliczeniowa downstream -z prqdem down the wind - z wiatrem drift - dryf departure -zboczenie nawigacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---

6. NAVIGATION

- course -kurs poczqtkowy - - track - droga po ortodromie - distance -odlegloSC przebyta od punktu po- Greenwich meridian poludnik gryniczowski
-

czqtkowego deviate -zbaczaC, odchylaC deviation -zboczenie z zaplanowanej trasy deep-sea lead - sonda glqbinowa deep-sea lead line - linka sondy glqbinowej deep-sea sounding- sondowanie glqbokowodne difference of latitude -r6znica szerokoici geograficznej difference of longitude -roinica dlugoici geograficznej dip - obnizenie widnokrau directional radio beacon - radiolatarnia kierunkowa distance - odlegloSC -made good - odlegloiC (droga) rzeczywista - measured - mila pomiarowa - nautical - odlegloSC po loksodromie over ground - odlegloSC nad dnem -through the water - odlegloSC po wodzie dynamic positioning -pozycjonowanie dynamiczne, dynamiczna stabilizacja pozycji dynamic stability on course -dynamiczna statecznoSC kursowa equiangular spiral - loksodroma (nawig) erase -wycieraC error - btqd, pomylka - gyro blqd zyrokompasu in navigation -blqd nawigacyjny estimated position -pozycja przypuszczalna, pozycja przyblizona fathom (fath.) - sqzen (to) fathom - sondowaC (dno) fathometer - echosonda fathomable - dajqce siq wysondowaC (dno) fathomless -nie dajqce sic wysondowaC (dno) first meridian -pienvszy poludnik, p, zerowy fix - pozycja obsenvowana - element of a -wielkoici wyznaczajqce pozycjq statku geographical -geograficzny latitude - szerokoSC geograficzna longitude - dhgoic geograficzna geo-navigation -nawigacja terestryczna great circle - kolo wielkie, ortodroma bearing - kurs poczqtkowy na ortodromie distance - odlegloiC po ortodromie sailing - zegluga po ortodromie

-

-

-

-

-

-

--

---

half-convergency - poprawka loksodromiczna half size scale - skala 1: 2 heading to - kierowaC siq w strong.. heave the lead - sondowaC rqcznie heave to - lezeC w dryfie height of eye - wysokoBC oczna, wzniesienie oka (obsenvatora) high latitudes - duze szerokoici geograficzne horizontal -poziomy angle - kqt poziomy danger angle -kqt poziomy niebezpieczny - forward -widnokra (widziany) z dziobu hyperbolic lattice - siatka hyperboliczna identification -identyfikacja - mistaken -bledna identyfikacja inaccuracy - niedokladnoSC inaccurate -niedokladny increase - zwiqkszenie, zwyzka, przyrost inland -w glqbi lqdu navigation - nawigacja Srodlqdowa sea - morze wewnqtrzne -vessel - statek zeglugi Srodlqdowej -waters -wody Srodlqdowe water-way - Srodlqdowe drogi wodne inter-island trading -zegluga miqdzy wyspami interpolation -interpolacja knot (kn, kt) - wqzel (jednostka prqdkoki = 1Mdgodz) latitude (lat) - szerokoSC (geograficzna) -by dead reckoning - szerokoSC zliczona -by observation - szerokoSC obsenvowana lie the course -p o d e a t zalozonym kursem lie the course -wykreSlaC kurs lay down a course -wykreSliC kurs lay the land - straciC lqd z oczu league - odcinek trzymilowy (np. w tzw. mili pomiarowej) leg -odgalqzienie, odnoga, odcinek drogi (pomiqdzy zmianami kursu) Line - rownik line - linia - advance a - przesunqk liniq pozycyjnq of bearing - linia namiaru of position - linia pozycyjna of sounding - linia sondowania (to) log - dokonaC zapisu w dzienniku okrqtowym

-

-

-

-

-

-

-

6. NAWIGACJA

log board - tabliczka do zapis6w nawigacyjnych log-book - dziennik okretowy longitude (long.) - dlugoSC geograficma by dead reckoning - dlugoSC geograficma zliczona -by observation - dlugoSC g. obsenvowana in arc - dlugoSC g.w mierze kqtowej in time - dlugoSC g. w mierze czasowej low latitudes - male szerokoSci geograficzne, tropik loxodrome - loksodroma loxodromic curve -krzywa loksodromiczna loxodromic line - loksodroma margin of safety -zapas bezpieczenstwa make a landfall -zblizyC sip do lqdu (to) mark -makowat, maczyC marker - oznaczenie, znacznik (np. glebokoSci) mate's log - dziennik okretowy mean depth - Srednia glqbokoSC mean mercatorial bearing - namiar (Sredni) loksodromiczny measured mile -mila pomiarowa course - kurs przejScia mili pomiarowej measured range -zakres pomiarowy meridian -poludnik line - linia poludnika meridional -poludniowy -difference of latitude -r6inica powiqkszonej szerokohci part -powiekszona szerokoSC middle latitude - Srednia szerokoSC sailing - metoda Sredniej szerokoSci mile -mila - international nautical - miedzynarodowa mila morska (1852 m) minute -minuta (to) navigate -nawigowab, plywaC navigation -nawigacja, zegluga - coastal -nawigacja przybrzeina - improper -niewlaiciwa nawigacja - inland -w glebi lqdu - inland waterways navigation -zegluga Sr6dlqdowa - sea - nawigacja (zegluga) pelnomorska - ocean going -zegluga oceaniczna, zegluga wielka navigational accuracy - dokladnoSC nawigacji

-

-

--

-

--

-

-

-

-

observed (obs.) -obsenvowany, rzeczywisty offing -widnokrqg morski offset -przesuniecie (poprzeczne) open bearings -namiary nierownoczesne optimization -optymalizacja passage planning -planowanie podroiy - safety margin - zapas bezpieczehstwa - passage execution - realizacja podr6zy - route planning - planowanie trasy - pre-arrival check list - lista sprawdzajqca (czynnoSci) przed portem - pre-departure check list - lista sprawdzajqca przed wyjiciem w morze - pilot card - informacja dla pilota (o wlaiciwoSciach manewrowych statku) - voyage planning- planowanie podr6zy - passage plan -plan przejicia (morzem) - transocean routes - trasy transoceaniczne - near coastal navigation -zegluga przybrzezna - pilot passages -przejkcia z pilotem - areas of danger - obszary niebezpieczne - allowable error margin - dopuszczalny margines b l e d ~ - pilot embarkation area - miejsce podejmowania pilota - position doubtful (PD) - pozycja niepewna, pozycja wqtpliwa -position fixing aids -obiekty/urz&enia ulatwiajqce okreilenie pozycji position -pozycja - accuracy of the - dokladnoSC approximate (PA) -pozycja przyblizona - assumed -pozycja przyjqta, zalozona - corrected -pozycja poprawiona - dead reckoning - pozycja zliczona doubtful (PD) - pozycja wqtpliwa - estimated -pozycja przyblizona line - linia pozycyjna - noon - pozycja w poludnie (czasu statkowego) - observed - pozycja obsenvowana - transferred line -przesuniqta 1. pozycyjna speed -prqdkoSC - average - predkoiC Srednia over ground (SOG) -prqdkoSC nad dnem - true -prqdkoSC rzeczywista work a traverse - zliczaC drogq (przy zmianach kursu) work up the reckoning - wyznaczaC pozycje ze zliczenia

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

6. NAVIGATION

f Navigational lights and marks
Gwiatla i znaki nawigacyjne

lights/ nabieinikowe

~hore lighthouse/ !atarnia brzegowa

shoal lighthouse/ latarnia nu plyciinie

breakwater lighthouse/ latarnia nu falochronie

framework light structure/ latarnia nu konstrukcji aiurowej

onical buoy/ lawa stoikowa
r -

spherical buoy/ can buoy/ plawa cylindryczna plawa kulista topmark/ znak szczytowy light/ s'wiatlo radar reflector/ reflektor radarowy . photovoltaicpanel/ panel fotoogniw superstructure/ cz& nadwodna -buoy number/ numer plawy

pillar buoy/ spar buoy/ plawa plawa drqzkowa kolumienkowa

top marks znaki szczytowe

cylinder/ ball/ cross/ double two balls/ kula krzyi cross/ walec podw6jna podwbjny kula krzyi

laricuch kotwiczny obciqznik, a martwa

a. cone point-up/stoiek, wierzcholkiem do gory; double cones: b. points upwards/ wierzcholkami do gory, c. base to base/podstawami do siebie, d. points downwords/ wierzcho/karni w ddl, e. point to point/ wierzcholkami do siebie

f 8 8d

Navigational lights and marks Swiatla i znaki nawigacyjne
arc of visibility - sektor widocznoSci bands -pasy poziome na plawach beacon -stawa nawigacyjna - approach - stawa podejSciowa - boat - latarniowiec niedozorowany - diamond - stawa ze znakiem szczytowym w ksztalcie rombu - fixed - stawa - floating -plawa - front - stawa przednia - radar - stawa radarowa, latarnia r. - rear -tylna stawa (nabieznika) signal - sygnal stawy (radiowej) (to) beacon -ustawiaC znaki nawigacyjne beaconage - system oznakowania nawigacyjnego beaconboat -maly statek latarniowy beaconed rock - skala oznakowana stawq beacons in line -nabieznik dzienny beam transmitter - stawa radiowa buoy - plawa, pot: boja - bell -plawa dzwonowa break adrift -plawa zenvana i dryfujqca - cable -plawa kablowa - chequered plawa pomalowana w szachownice damaged -plawa uszkodzona - gas -plawa gazowa - gong -plawa gongowa - high focal plane -plawa latarniowa - horn - plawa akustyczna (wyposaiona w r6g sygnalowy pneumatyczny) - light -plawa Swietlna - mooring - boja cumownicza, beczka cumownicza removed - plawa usunieta -replaced -plawa zastagiona (innym znakiem) - topmark -plawa ze znakiem szczytowym - watch - plawka pozycyjna (do oceny dryfu) plawa z buczkiem, plawa buczqca -whistle buoy (shape) - ksztakt plawy - barrel -plawa beczkowa - beacon - plawa dr@kowa - can -plawa cylindryczna - cask -plawa beczkowa - conical -plawa stozkowa - cylindrical -plawa cylindryczna

- nun

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

(boja) plawa wrzecionowa - ogival -plawa t~ostozkowa - pillar -plawa drekowa - spar -wiecha, tyka - spherical -plawa kulista - spindle -plawa wrzecionowata buoyage - obojowanie, oznakowanie bojami - bar buoy -plawa na lawicy rzecznej -buoyed channel -kanal oznaczony plawami - cardinal system of - kardynalny system oznakowania (nawigacyjnego) - channel -plawa na torze wodnym - danger -plawa oznaczajqca niebezpieczelistwo - landfall buoy -plawa dojazdowa - mark buoy - boja (plawa) ostrzegawcza may prove unreliable - obojowanie moze okazaC sic zawodne - mid-channel buoy - pfawa omaczajqca Srodek tom wodnego - middle-ground buoy - plawa oznaczajqca mielizne Srodkowq - outfall buoy -plawa oznaczajqca ujScie Sciekow - port hand buoy - plawa wyznaczajqca lewq strone (tom wodnego) -right hand buoy -plawa wyznaczajqca prawq strong (tom wodnego) - safe water - (plawa oznaczajqca wode gleboka, oznaczajqca kanal zeglowny) - sea buoy - plawa podejSciowa - spit - plawa oznaczajqca koniec mielizny lub wysuniqtego lqdu - starboard hand mark - prawostronny znak nawigacyjny - starboard hand buoy -plawa prawoburtowa - station buoy -plawka pozycyjna - turning buoy - plawa zwrotna (na zakrecie tom wodnego) -wreck buoy -plawa wrakowa - winter - obojowanie zimowe (to) buoy -ustawiaC boje, plawy characteristic (of light) - charakterystyka (Swiatla nawigacyjnego) - alternating white and red (Alt. W & R) -(Swiatlo nawigacyjne) zmienne bialo-czenvone - fixed light (F) - Swiatlo stale - fixed and flashing (F.Fl) - Swiatlo nawigacyjne mieszane - fixed and group flashing (F.Gp.Fl.) - (Sw. naw.) mieszane, stale z blyskami w grupach

-

6. NAWIGACJA
-

-

-

-

-

-

-

kombinowane . biaio-czerwono-zielon~ I I alternating fixed and flashing/ mieszane zmienne Morse code/ Swiatlo wg kodu Morse'a "K" \nterrupted ultrai quick/ ultra migajqce przerywane albrnating fixed and composite group flashing/ mieszane zmienne w grupach . kombinowane. NAVIGATION r Characteristics of navigational lights charakterystyki Swiatel nawigacyjnych occulting/ przerywane \ I I I I I I I Group oc!culting/ I przelywane grupowe I cdmposite group flashing.6. bt'yskowe-grupowe mieszane bt'yskowe quick/ Swiatio migajqce j&ed and g-roub/Swiatlo mieszane w grupach :omPosite group occulting/ ' :ombinowane przerywane grupowe ' I ' &ui & i a migajqce grupowe d p e r i o d / okres flashing/ Swiatlo bt'yskowe rnxumm long flashing/ Swiatlo biyskowe-dlugie :nterrupted quiLk/ migajqce prze rywane very quick/ szybko migajqce I altknatikg/ bt'yskowe zmienne alte?nating group occulting/ przerywane zmienne w grupach alterhating white-red-ireen/ Swiatlo zmienne biaio-czerwono-zielone Rlmmmmm I I I group very quick/ szybko migajqce grupowe I I gSoup flashing/ Swiatio blyskowe-grupowe interrupted vevy quick/ szybko migajqce przerywane I 7 ultra quick/ I ultra migajqce altbrnating group' occulting white-red-green/ przerywane M grupach.

(Sw.) gmpowe blyskowe. naw.sektor Swiecenia (latami) .Fl) .flashlight .group flashing (Gp.Fl(3)) -(Sw.Swiatlo przesloniqte (innym obiektem) .composite group occulting . znak dzienny drum .Swiatlo stale .isophase light .air .group flashing (Gr.bearing .occulting quick flashing light .latamik -tender -statek obslugujqcy oznakowanie nawigacyjne lights .long flashing light -Swiatlo blyskowe.background . po 3 przerwy w grupie .occultation .blysk .white .) blyskowe.latarniowiec -- - - -- - - - - - - - - - .Fl(3)) .zasloniqcie (Swiatla) .zr6dlo Swiatla .Swiatio przednie (nabieznika) .Swiatlo sektorowe source .Swiatla tla .czenvony (kolor Swiatla) -ultra quick flashing .Swiatlo przerywane .flashing (Fl) . wystawione float -plywak latamiowy . po 3 blyski w grupie -group alternating light -Swiatlo zmienne grupowe . statek latamiowy lights in line -nabieznik Swietlny lightvessel .coasting -brzegowe Swiatla nawigacyjne .stawa Swietlna -boat -ponton (plywak) latarniowy -buoy -plawa (boja) Swietlna .latamia lotnicza -beacon . Swiatla nawigacyjne lightship .Swiatlo izochroniczne .sektor bialy.sector .(Sw. (3)) .odr6zniC (to) exhibit -pokazywak (Sw.bardzo szybko migajqce coast marks -nawigacyjne znaki brzegowe conspicuous (object) -obiekt latwo wyroiniajqcy siq z otoczenia day-beacon range -nabieinik dzienny day mark -nawigacyjny znak dzienny diamond shape -romb.navigation .(Swiatlo) przerywane. pot.(Sw.quick flashing (Qk.Swiatlo blyskowe (blaskowe) .Swiatla . przerywane.isochronous light .aero latarnia lotnicza wykorzystywana do celow nawigacji morskiej .rear .Swiatlo migajqce. blaskowe .occulting light . po 3 blyski w grupie -group occulting (GpOcc.obscured . o dlugim blysku .tylne Swiatlo (nabieinika) sector . nawigacyjne).coast -nawigacyjne Swiatla brzegowe .(Swiatlo) kombinowane blyskowo-grupowe . naw.Swietlne oznakowanie nawigacyjne.latamia plywajqca -keeper .intermittent light .(Sw. naw.flash .Swiatlo migajqce .Swiatlo blyskowe .Swiatlo izofazowe .Swiatlo migawkowe z przenvami .) migajqce -red (R) .system oznakowania nawigacyjnego IALA LANBY (Large Automatic Navigation Buoy) -duia automatyczna plawa nawigacyjna landfall mark -znak dojazdowy landmark -lqdowy obiekt nawigacyjny lateral -boczny -system of buoyage .Swiatlo zapalone.composite group flashing .unattended .) grupowe. latar~ ni za horyzontem) -direction (indicating) Swiatlo kierunkowe dues -oplata za Swiatla (nawigacyjne) exhibited .front .(Sw.Swiatlo niedozorowane .Swiatlo (nawigacyjne) zielone .) stale.coloured .Swiatlo migawkowe przerywane .intermittent quick flashing . ultra szybko migajqce -very quick flashing . grupowe .nabieznik Swietlny .) blyskowe grupowe.naw. naw. naw.Swiatlo przerywane . sektorowe bialo-czenvono-zielone -green (G) . Swiatlo nawigacyjne) fanal -lampa latami morskiej z mechanizmem fixed mark -staly znak nawigacyjny fixing by radar -okreilanie pozycji z pomocq radaru - floating mark -plywajqcy znak nawigacyjny IALA maritime buoyage system .Swiatla kolorowe .system bocmy oznakowania bocznego leading marks -znaki nabieznika light -Swiatlo (np.: latamia .sygnal dzienny w ksztalcie walca (to) distinguish .latamia (morska) -buoy .6.flickering light .flashing light .dipping a -chowanie s i Swiatla (np. NAWIGACJA fixed light (F) .latamiowiec.fixed white and red green (FW RG) .Swiatla nabieznikowe . zeglowny lighted range -nabieznik Swietlny lighthouse .leading . nawigacyjne) (to) fade -zanikaC (np.

NAVIGATION luminosity -natqzenie (zrodla) Swiatla luminous intensity .natgzenie (zrodla) Swiatla luminous range .6. znakowanie.oznakowanie (pasy) pionowe na plawach top mark -znak szczytowy (plawy) uniform system of buoyage .zasieg widocznoici (Swiatla) mark -znak (nawigacyjny) .Swiatlo ostrzegawcze dla samolot6w (umieszczone na wysokich konstrukcjach) obscured -zasloniety. poprawka nu prqd total angle/ znos caikowit ground track/ wektor ruchu nad dnem - estimated position/ pozycja przyblizona . urzqdzenia nawigacyjne north cone .stawa palowa port light .narrow -wqski sektor sectored light -Swiatlo sektorowe shape -znak nawigacyjny (wywieszany przez statek) signal mast -maszt sygnalowy signal station . postawit a buoy -postawit plawkg stripes .trbjkqt dryfu i znosu dead reckoning position/ pozycja zliczona water track/ wektor leeway angle/ d v j poprawka na wiatr corrected DR position// pozycja zliczona popraw drift angle/ znos.sektor (np.fixed -staiy znak nawigacyjny marking . oznaczanie navaid (aids to navigation) -oznakowanie nawigacyjne.okres Swiecenia (Swiatla nawigacyjnego) pile -pal -beacon .ustawianie znakow (nawigacyjnych).oznakowanie nawigacyjne.Swiatlo wejiciowe (do portu) prominent (object) -obiekt latwy do zidentyfikowania - raise a light -zobaczyt Swiatlo (latarni). urzqdzenia nawigacyjne navigational aids . latarnia) visibility range .niewidoczny perch -wiecha (znak nawigacyjny) period of light .stacja sygnalowa south cone -stozek skierowany wierzcholkiem w d61 (znak szczytowy plawy) (to) stream -wyrzucit.Swiatlo sektorowe .stozek wierzcholkiem do gory (znak szczytowy plawy) obstruction light .jednolity system oznakowania unwatched -niestrzezony (znak nawigacyjny.linia Srodkowa sektora zeglownego light . Swiecenia latarni) centreline .zasieg widzialnoici - - - Leeway and drift triangle .wejit w zasieg Swiatla sea-mark -znak nawigacyjny sector .

discrimination -rozroznialnoit kqtowa .czas pozostajqcy do osiqgnipcia odlegloSci przejhcia przed dziobem bearing -namiar of CPA (BCPA) . punkt najmniejszej odlegloici miqdzy statkami (Dmin) clutter .zasi~gowaregulacja wzmocnienia (ZRW) .rozroznialnik course -kurs .zaklocenia bierne reduction .akwizycja automatyczna criteria -kryteria akwizycji (ech) .kurs kolizyjny coverage -obszar pokrycia radarowego -range . ATA). ekran.akwizycja (obiektu na radarze. logarytmiczny antenna -antena feed . strojenie .linear -wzm.zysk antenowy -housing . wskaznik .zamiana wspolrzqdnych biegunowych na prostokqtne (namiar i odlegloSC) digital video signal .hand .zasieg pokrycia (obsenvacjq radarow@ dangerous target . przeciqcie kursu przed dziobem distance prediction -przewidywana odlegloSC przejhcia przed dziobem --time prediction -przewidywany czas przejScia przed dziobem --range (BCR) -odlegloSC p. przyjqcie obiektu do Sledzenia area .obudowa anteny mount -podstawa anteny anti-clutter rain -eliminacja zaklbcen od opadow anti-fading device -urzqkenie przeciwzanikowe attenuation -tlumienie automatic radar plotting aids (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking-automatyczny system Sledzenia aid (ATA) . ATA.stale kregi odleglohci cathode-ray tube (CRT) .echo niebezpieczne detected objects -obiekty wykryte detection-wykrywanie differentiation -rozroznianie differentiator -rozroznialnik digital scan conversion (DSC) .cyfrowy (radarowy) sygnal wizyjny discrimination -rozroznialnoSC.regulacja jasnoSci .ograniczenie zaklocen collision .synthetic .zobrazowanie syntetyczne --- - - - - - . ARPA.automatic frequency .lampa oscyloskopowa circular polarization (CP) -polaryzacja kolowa closest point of approach (CPA) -punkt najwi~kszego zblizenia. liniowy .strefa akwizycji acquired .eliminacja zaklocen od fa1 .automatic .akwizycja rpczna zone .ocena ryzyka kolizji control -regulacja.poiwiata ekranu radarowego amplifier-wzmacniacz .listek wsteczny (promieniowania anteny rad. ARPA. przed dziobem time (BCT) .automatyczne urzqdzenie do Sledzenia ech radarowych video control .6. dostrajanie arial gain -uklad energetyczny anteny afterglow .analogue .namiar na pozycjq najmniejszego zblizenia .background .manual .vector linia namiaru - - - - - - - - --- -- beam width .akwizycja rqczna .obszar akwizycji (ech) .) bow crossing-przejicie przed dziobem.) blind area .zobrazowanie analogowe .logarithmic -wzm. NAWIGACJA RADAR. zdolno6t rozdzielcza display -monitor.automatyczna regulacja sygnalu wizyjnego back lobe .linia zasilajqca antenp gain .anti-clutter sea .(echo) przyj~te Sledzenia do adjustment -zgrywanie.obszar cienia blind sector .szerokoSt wiqzki (charakterystyki promieniowania rad.collision .uklad automatycznego strojenia . EPA radar i urzqdzenia antykolizyjne acquisition .kolizja risk -ryzyko kolizji alarm .fast-time (FTC) . zobrazowanie.alarm ryzyka kolizji assesment .strefa cienia brilliance -jasnoiC zobrazowania calibration rings .

NAVIGATION RADAR AND ARPA control oanel A/ 1 ctronic module/ control panel display "A" .snoici dzierihoc markers and range rings brightness/ jasnoid marke-row.reczne ) 7 relative motion/North -up display/ ruch wzglpdnx zorientowanie wzgl. true motion/ ruch rzeczywisty ' s p o s i t i o n ~ pozycja statku w Srodku ekranu resetting s h i p ~ ~ to centre of display/ powrot pozycji statku wlasnego do Srodka ekranu range rings ON/OFF/ wlqczni stalych krpgdw odleg/oici wanie ( . " .alarmu brightness setting day/night operation/ ustawienie ja.short/lonp aulse 6 u.Eurma switch/ pielqcznik dlugoici impulsow menu .znik urzqdzenia set gyro/ wskazari zyrokompasu \ ustawienie \ h O N m O F F 1 1 .6. kursu ' manual-resetting/zerowanie. dna. 8 r -manual tuning/ strojenie rpczne rain clutter/ redukcja / zakioceri od opadow relative motion/course-up display/ ruch wzglpdny. U .wybor funkcii suecialnvch . dziobu . zorientowanie wzgl. linii i krggdw vectors and symbols brightness/ jasnoii wektorow i symboli radar display brightness/ jasnoit monitora panel brightness/ jasnoit panela operacyjnego I_ a m -data and compass scale brightness/ jasnoit danych i skali kompasu sea clutter/ redukcja zak/oceri od fa1 gain/ wzmocnienie -relative motiodhead-up display/ zorientowanie wzgl.special functions selection/ menu . acknowledgement of alarm/potwierdzenie . pdinocy t? ? *@ rn .center display/ stabilizacja wzgl. reseto- ' d e l a y of automatic display-resetting/ zwloka w automatycznym zeroweaniu monitora head marker off/ wylqcznik kreski kursowej stern marker off/ wylqcznik kreski rufowej .wskazania panelu kontrolnego "A" operation-stand-by switch/ przelqcznik praca-pogotowie 1 equipment on-off/ wl .

r.m.storage of constructed route map .programowanie linii nawigacyjnych .elektroniczny wskainik namiarowy -bearing line (EBL) -elektroniczna kreska namiarowa -bearing marker (EBM) -elektroniczny znacznik namiaru plotting .echo zanikajqce .m.setting of turning points .inserting -wstawianie (punktow.continuation -kontynuacja.display of the stored route map .kreska kursowa switch -wylqcznik kreski kursowej marker -wskaznik polozenia dziobu statku switch -wylqcznik znacznika kursu high definition radar -radar (o duiej rozdzielczoSci) -- - SU -expanded centre plan zobrazowanie z pnesuniptym Srodkiem .echo od opad6w -reference -echo odniesienia (dla stabilizacji wzgl. dna) .north-up .) .m. NAWIGACJA -azimuth stabilized stabilizacja wedlug azymutu .off-centered .przeslona ekranu.setting of navigational lines .zorientowanie wzgl.course-up .echo stale ( m a l e ) .echo pohednie .echo wielokrotne .slabe echo .lampa elektronowa electronic radar map -elektroniczna mapa radarowa (e.skrajnie wysoka czestotliwoSC (odpowiadajqca falom milimetrowym) electronic -elektroniczny.cancellation .bad .m.dukt echo .wskaznik (radaru) (to) display .zobrazowanie telewizyjne w prostok@nym ukladzie wspolrzpdnych screen .obrazowat.multiple .poiwiata echa.) ..echo stale .) z ekranu .head-up .usuwanie (e. punktow. linii nawigacyjnych .) -reference point selection -wybor punktu odniesienia .ruch statku do przodu angle .system nadqzny grid current -prqd siatkowy grid modulation -modulacja siatkowa guard zone . poinocy .programowanie punktow odniesienia .rasterscan .video symbols (EPVS) -symbole wizyjne nakresow radarowych -range and bearing line (ERBL) -el.echo .central (zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywist~ .magazynowanie gotowych (e.linia zasilajqca antenp fidelity -wiernoit (odtwarzania) focusing -nastawianie ostroki follow-up system . zobrazowak distance marks -wskainiki odlegloki distance meter -odlegloSciomierz duct .) -map selection -wybor (e. dziobu .r.echo od wiqzek bocznych . przedluienie (np.fixed .r.el.setting of reference points . monitora -unit .kqt kursowy line . linii) .zorientowanie wzglpdem kur- -- . Slad pozostawiany na ekranie przez ruchome echo extremely high frequency (EHF) .permanent .echo z poprzedniego cyklu @racy radaru) .fading .nanoszenie.zanik sygnalu feeder . programowanie .kasowanie (ech Sledzonych.) .side .. linia namiaru i odlegloici tube .back.echo falszywe trail .spurious .setting .strefa strzezona harmonic distortion-znieksztalcenie nieliniowe heading .m.ekran monitora screening .r.e.precipitation .nakrehlanie elektroniczne aid (EPA) .odtworzenie (wykwietlenie) zmagazynowanej (e.programowanie punktow zwrotu envelope -obwiednia (echa) extractor -ekstraktor fading .ekran (radaru) z przesuniptym Srodkiem obrazu .second trace .r.indirect .elektronowy -bearing cursor . wsteczne (od listkow bocznych) .6.m.r. linii) .reading of the stored route map -odczyt zmagazynowanej (e.clearing the route map .zorientowanie wzgl. urzqdzenie nakresowe -- - - - - - - - - - -- --- .

wskainikstrojenia data area 0 3 marker data .wskazania panelu kontrolnego "B" ?BM ON-OFF/ wlqcznik narkera elektronicznego switch of past track/ wylqcznik historii echa switch of vectors/ realtive bearing/ wylqcznik wektorow wlqcznik kqta kursowego I numeric keyboard (klawiatura numeiyczna) VRM ON/OFF (wlqcznik ruchomego beg.dlugoid impulsu data area D2 clean sweep.informacje dot. dostrojenie range . guard ring . vector length .planowanie trasy alarm area (AA) .obszar alarmow target overlflow . course over ground .wprowadzenie niewlaiciuych danych performance monitoc trail delay . dlugoid wektora trail length. kqt drogi nad dnem speed. ustawienia zakresu ring spacing.dane elektronicznej kreski namiarowej & .dune markera data area 0 4 data for VRM . display mode .odstepy pomiedzy kregami. interference rejection .automatyczna regulacja sygnaiu wizyjnego.pasmo czgtotliwoici puls length . adjustment . rodzaj zobrazowania frequency band .zasiegowa regulacja wzmocnienia.obszar inforrnaqii own ship data . tuning indication .dune ruchomego krpgu odlegloici data for EBM .resetowanie ruchu rzeczywistego. CPA. opoinienie manewru pr6bnego service alarm . tlurnienie zaklocen interferencyjnych STC. piericieri obszam strzeionego route planning .odpowiedi nu dzialanie operatora available input values.dlugoid poiwiaty.monitor dzialania. system fault . odlegloici) guard ring setting (ustawianie piericienia czuwania) setting navigations lines (ustawianie lini nawigacyjnych) I I \ I L 1 I I I bearing marker centered on own ship/ wskainik namiaru umieszczony na statku wlasnym trail time/ zmiana dlugoici poiwiaty input of own ship's speed/ wprowadzanie predkoici statku wlasnego input of CPA/TCPA/ wprowadzanie CPA/TCPA aquiring a target/ akwizycja echa guard sector setting/ ustawianie sektora czuwania . blqd systemu incorrect input .6 .prpdkoid.wartoici dostepnych danych wejiciowych. NAVIGATION iARPA display -monitor ARPA \ TM reset. FTC.zakres data area D l range setting information . FC.vch zmien- displays on the data areas wskazania na obszarach informacji data area fDA) .obszar dan.dane statku wlasnego: gyro course.uszkodzenie variable data area (VDAJ reply to operator action .kurs iyro. rozrdznialnik. automatic video control. CPA.nadmiar ech control panel display "B" .

przewidywany obszar niebezpieczenstwa (wok61statku) parallel -rownolegly index .radarowa piawa odzewowa (r.0 staloczqstotliwoSciowa . pokrqtlo land effect -efekt brzegowy limiter .stopien sprawnoici performance monitor .-- - - - -- .przelqcznik szerokokci impulsu racon (radar beacon) .monitor nadawczoodbiorczy phase . radar-) lost target .daleki zasieg (np.relative .p.impuls szpilkowy plan position indicator (PPI) .historia (echa) interface -uklad podlqczeniowy interference -zaklocenia.wskaznik kierunku i odleglohci w radarze interswitch -uklad przelqczeniowy kinescope -kineskop klystron -klistron knob -galka.p.true .czas tnvania impulsu.(elektroniczny) znacznik czasu .0 szybko zmiennoczqstotliwoSciowa .short .long . szerokoSC impulsu --ratio -wsp6lczynnik impulsowania .arkusz nakresowy pointer -wskainik ruchomy polarisation error -blqd polaryzacyjny potential collision point (PCP) -pozycja moiliwej kolizji predicted area of danger (PAD) .6.fast sweep frequency (FSR) -r.obiekt zgubiony (na ekranie) magnetron -magnetron manoeuvre -manewr of own ship .diugi impuls (np.wskaznik panoramicmy plotting -wykonywanie nakresow.0) .tlumienie zaklocen interferencyjnych integrator -uklad sumujqcy interrogation signal (station) -sygnai (stacja) odpowiadajqca interscan .dzwiqkowy sygnal ostrzegawczy - - . radarowy) modulator .impulsator.obszar zagrozenia kolizyjnego predicted point of collision .ruch wzglgdny .moc szczytowa impulsu -rate -wsp6lczynnik impulsowania .ruchomy krrlg (znacznik) odlegloSci microwaves -mikrofale minor lobe -wiqzka boczna mixer -mieszacz modulator -modulator motion -ruch .p. NAWIGACJA high fidelity -wysoka wiernoSC (odtwarzania) high resolution radar .poprzednie pozycje Sledzonego echa radarowego performance figure .listek (charakterystyki promieniowania anteny) width .przewidywany punkt kolizji puls repetition frequency (PRF) .tarcza linii rownoleglych past track .fixed frequency (FFR) .czgtotliwoSC powtarzania impulsow pulse . nakres performance -przedstawienie nakresu sheet .manewr statku wiasnego manoeuvring board -arkusz do nakresow radarowych manual plotting -nakres rqczny rqczny nakres radarowy -radar map lines .variable range (VRM) .time .r. interferencja rejection (IR) .szerokoSC wiqzki (promieniowania) long range .audiable signal .linie (elektroniczne do tworzenia) maPY marker -znacznik .impuls krotki switch .radar o duzej rozroznialnoici history (track) .impuls duration .dewiacja fazy difference -przesuniqcie fazowe modulation -modulacja fazy phasemeter -fazomierz picture alignement -zgranie obrazu pip .visual signal -- - - - - - - - - - - .optyczny sygnai ostrzegawczy overall noise factor -wspolczynnik szumow predicted area of danger (PAD) .ogranicznik lobe . modulator impulsowy -peak power .efekt nocny noise limiter -ogranicznik szumow operational warning -ostrzeienia operacyjne .ruch rzeczywisty navigational radar equipment -nawigacyjne wyposaienie radarowe night effect .faza deviation .

odbiorczy route monitoring symbols symbole [procesu] monitorowania drogi own ship/ statek wiasny selected target/ obiekt wybrany collision target/ obiekt kolizyjny lost target/ obiekt utracony active AIS target/ aktywny obiekt z AIS "sleeping" AIS target/ nieaktywny obiekt z AIS vector for course and speed made good/ wektor drogl i prgdkoici nad dnem variable range marker and-or electronic bearing line/ ruchomy znacznik odlegloSci i-lub elektroniczna linia namiarowa cursor/ kursor past track with time marks/ droga z oznaczeniem czasu own ship's vectorfor course and speed made good/ wektor drogi i prgdkoici nad dnem statku wlasnego own ship's vector for course and speed through water/ wektor drogi i predkoSci po wodzie statku wlasnego predicted tidal stream or current vector with effective time and strength/ wektorprzewidywanegoprqdu lubprqdu plywowego wskazujqcy kierunek.6.oznaczenia radarowe 0 sea clutter/pokrgt/o zasiggowej regulacji wzmocnienia radar o f f / radar wyiqczony radar on/ radar wlqczony radar stand-bjd radar w pogotowiu "north-up" presentation/ zobrazowanie wzgl. pdinocy head-up presentation/ zobrazowanie wzgl. dziobu heading line off/ kreska kursowa wylqczona antena wlqczona transmitted power monitor/ monitor mocy @F&:tio zakresu short puls/ praca na krotkim impulsie long puls/ praca na 0 panel illumination/ oiwietlenie panelu display brilliance/ jasnoSi zobrazowania range rings/ wlqcznik staiych n 0 0 NLT 04S u scanner on/ tuning/ pokrgtlo wzmocnienia g a d pokrgtio wjmocnienia rainclutter/ rozroinialnik true motion/ ruch rzeczywisty variable range marker/ pokrgtto ruchomego kregu odlegioici electronic bearing line/elektronlczna kreska namiarowa performance monitor/ monitor nadawczo . predkoii i czas dzia/ania/ danger highlight/ wyroznienie niebezpieczenstwa clearing line/ linia bezpiecznej odlegloici position line and time/ (linia pozycyjna i czas) planned course and speed to make good/ planowana droga i prgdkoii nad dnem event/ zdarzenie distance to run/ odlegloib do przebycia planned position with date and time/pozycja planowana z datq i czasem visual limits oflights/ odlegloSC pojawienia sie Swiatia nawigacyjnego estimated position and time/ przybliiona pozycja i czas 0705 a . NAVIGATION Radar Symbols .

obraz radarowy range .radar antenna .moc znamionowa zasilania reflection plotter -rzutnik refleksyjny refraction -refrakcja .reflektor radarowy (skrot na mapach) rated power supply .p.0. wzbudzenia z przesuwem czasu . odlegloSC.sub-standard .ograniczenia (wynikajqce np.charakterystyka radaru -constraints . z mozliwo6ciq kasowania odpowiedzi przez nawigatora radar (radio detection and ranging) .non selectable (NSR) -r.sweep frequency (SFR) .krqgi odlegloSci scale .odpowiedni zasieg and bearing discrimination .skala zakres6w switch -przelqcznik zakresow radar reflector (ra.przeszukiwanie (za pomocq radaru) .surowy (radarowy) sygnal wizyjny S-band .refl) .target enchancer .p.: kula row video signal .ruchomy znacznik odlegloSci -marks -stale krqgi odlegloici.obraz radarowy interference -zaklocenie interferencyjne limitations . data .rozr6znialnoSC w odlegloSci i namiarze marker .superrefrakcja .subrefrakcja .namiar wzgledny course .wektor ruchu wzglgdnego responder beacon . wskazniki odlegloSci rings .stawa radarowa responding signal (station) . zmiennocz~stotliwoSciowa .horyzont radarowy image .0 dostrajajqcy cz.0 z charakterystykq schodkowq .radarowe Sledzenie obiektu transmitter -nadajnik radarowy radar with chart facility . wzbudzenia .super standard .0.standard -refrakcja standardowa (Srednia) relative -wzglgdny bearing .user selectable (USR) .p.Doppler .ograniczenia (techniczne) r.manipulator.przeszukiwaC (na radarze.antena radarowa parabolic .p.ruch wzgledny -motion display -zobrazowanie ruchu wzglgdnego -plot -nakres radarowy wzgl~dny speed -prgdko6C wzgledna -vector .p.- - - - - - - Ramark -nadawcza latamia radarowa range . log .zakres . obszar accuracy -dokladnoSC okreSlenia odlegloSci . na czestotliwoSciach) scanned area -akwen przeszukiwany scanner .rozroznialnoSC radaru screen picture -zobrazowanie radarowe scanning -przeszukiwanie radarowe simulator .r.zakres. z uzytej skali) comer -reflektor radarowy coverage .reflektor radarowy resolution .r.adequite .sygnal (stacja) odpowiadajqca resolution -rozroznialnoSC.radar z mozliwoSciq tworzenia map rain clutter -zaklocenia od deszczu (na ekranie radaru) - - - - .0 dostrajajqca czestotliwoSC odpowiedzi do cz.symulator radarowy .kurs wzgledny display .p.stepped sweep (STSR) -r. NAWIGACJA frequency agile (FAR) .odbiomik radaru -reflector .antena radaru characteristics .(akwen) pokryty zasiqgiem r.long-range przeszukiwanie na duiych zakresach - - - - - - - - -- .dziennik pracy radaru observer -obsenvator radarowy plot -nakres radarowy presentation .wzmacniacz ech radarowych tracking .interrogation time offset frequency agile (ITOFAR) .slow sweep frequency (SSR) -r.antena paraboliczna rotation -pr~dkoSC obrotowa anteny scanning .0.. zasia. rozdzielczoSC rollerball .dane radarowe -detection -wykrywanie radarowe display (unit) -wskaznik radaru .0 wolno zmiennoczgstotliwoSciowa . bez mozliwoSci kasowania przez nawigatora .r.r.zakres pracy radaru receiver .radar doplerowski enhancer -wzmacniacz ech radarowych horizon .S" (odpowiadajqcy radarom pracujqcym na fali 10 cm) scan -pehy obrot anteny (to) scan .zobrazowanie wzgl~dne motion (RM) . pot.p. odzewu do cz.6.

czuloik sensitivity time control (STC) -zasiqgowa regulacja wzmocnienia shadow region . oslona sea clutter . generator .tlumienie.przeszukiwak (radarem).skwe informacje radarowe screen . nadbrzeina stacja radarowa short puls .sea .falowod klinowy target .sektor cienia radarowego ship's radar -radar okrqtowy shore-based radar -radar brzegowy.6.ekran.Slad echa na ekranie radarowym tapered waveguide . blokada szumow stabilisation .stabilizacja wzglqdem wody strays .regulacja zasiqgowa wzmocnienia swing circle .antena szczelinowa slotted waveguide aerial .ground .dlawienie szum6w.stosunek sygnah do zaklocen sky wave .zaklocenia atmosferyczne suppressed area . listek boczny (charakterystyki promieniowania anteny) echo . pomocniczy) slotted array .antena szczelinowa -- smoothing -wygladzanie speckled background -efekt szumow na ekranie radarowym spinner . NAVIGATION scanty radar information .echo (radarowe) acknowledgement -potwierdzenie acquisition .stabilizacja .aspekt echa - - - - - -nakres radarowy. odchylab (wiqzkq elektronow) swept control . wygaszanie sweep .grednica okrqgu zataczanego przez antenq synthesized transceiver -nadajnik-odbiornik z syntezq tadpole tail . w pamiqci ARPA) aspect .zaklocenie obrazu radarowego przez odbicia od sfalowanej powierzchni morza sea return .akwizycja (rejestracja) obiektow (do Sledzenia.samodostrajacz sensitivity .Slad podstawy czasu na ekranie r.antena radarowa spot -plamka Swietlna (na ekranie radaru) squelching .impuls krotki side lobe -wiqzka boczna.fala jonosferyczna slave display -wskainik powtarzajqcy (dodatkowy.obszar znajdujqcy siq w cieniu radarowym shadow sector . pomiar CPA i TCPA relative vector/ wektor ruchu wzglgdne time m znacznik electronic bearing line elektvoniczna linia namia ~ W ship's M radar plot: CPA and TCPA measurement (N) o0 ship's heading marker/ tnacznik kursu statku initial position of target/poczqtkowa pozy- off-centered position/ pozycja statku dasnego pota Srodkiem ekranu rget/ obecna pozycja echa variable range marker/ ruchomy krqg odlegloici ative tracW droga wzgledna obecna pozycja echa .stabilizacja wzglgdem dna .obszar wylqczony (w ktorym echa nie podlegajq akwizycji) supression .generator podstawy czasu (to) sweep .odbicie od fa1 morskich self-tuner .echo od wiqzek bocznych signal-to-noise ratio -stosunek sygnalu do szumow signal-to-clutter ratio .

impuls spustowy true -rzeczywisty -bearing -namiar rzeczywisty course -kurs rzeczywisty motion (TM) -ruch rzeczywisty display .prog. diafragma x-band .echo symulowane speed -prpdkoBC echa swop .wskaznik ruchu rzeczywistego. zobrazowanie ruchu rzeczywistego fix -zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywistq --ground stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem dna sea stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem wody -plot -nakres rzeczywisty speed -prpdkoSC rzeczywista tuning -wzmocnienie twinkling .wektor (ruchu) wzglpdnego wektor o zmiennej dlugo-time adjustable Sci czasowej -true -wektor (ruchu) rzeczywistego video contrast . Sledzonych) -predicted motion -przewidywany ruch echa .przenvanie.ostrzezenie .range of .dokladnoSC Sledzenia cancellation .zanikanie echa .simulated .bearing of the .audiable .falowod wavemeter . poziom ograniczania time base -podstawa czasu time gate -bramka czasowa (napi~cia) timer -zegar wewngtrzny Time to Closest Point Approach (TCPA ) czas do punktu najwi~kszegozblizenia (TDmin) timing -ustalanie polozen impulsow trace -Slad (pozostawiany przez podstawc czasu na ekranie) track . radioplawa odzewowa trails -pokwiata (echa) trial manoeuvre -syrnulacja manewru.blqd Sledzenia radar -radar Sledzqcy - - - -range . NAWIGACJA .transponder.mylenie ech . manewr probny trigger (circuit) .namiar na echo course .true bearing of the -namiar rzeczywisty na echo -under track .kontrast obrazu visor .przewidywany ruch obiektu threshold .relative .Slad.rozstrojenie vector -wektor . okres Sledzenia accuracy .odlegloSC echa (Sledzonego) . zakonczenie iledzenia error . tor chart .falomierz. miernik cz~stotliwoBci window -przeslona.obiekt Sledzony vessel .arkusze zliczeniowe interval .ostrzezenie diwiekowe wave clutter -(zaklocenia obrazu radarowego spowodowane odbiciami od fal) wave filter -filtr do eliminacji zaklocen od falowania morskiego waveguide .echo wyrbznialne fading .usuwanie obiektow z pamipci - - ARPA .statek Sledzony (radarem) target's motion trend -tendencja ruchu obiek- - - - - - target's predicted motion .6.zakres Sledzenia obiektu w systemie antykolizyjnym tranceiver -blok nadawczo-odbiorczy transponder .SledziC (echo statku na ekranie r.uklad impulsu spustowego (czasoster) pulse .kurs echa.falszywe echo identification .) tracking -Sledzenie (poruszajqcego sig obiektu).distinguishable - .identyfikacja echa .zakres X (fala dlugoSci 3 cm) - ---- - -- - - . kurs obiektu deletion .migotanie (ech) untuning .odstep Sladu starting point -punkt poczqtkowy trasy (to) track . trasa.lost .kolpak oslaniajqcy ekran radaru przed Swiatlem zewnptrznym warning .identyfikacja obiektu (echa) identity .echo zgubione (ze Sledzenia) overflow -przekroczenie dopuszczalnej liczby ech (np.false .

Neap tide range/skokplywu kwadraturowego. 5.ccurance/ wystepowanie plywu syzygijnego. 2. 14. Spring . 6. Chart datum/ :ero mapy. 15. 12. 13. 3. Standard port name/ n a m a portu zasadniczego. High water time/rnoment wody wysokiej. Low water time/ moment wody ziskiej. 7. Mean ranges/ s'rednie skoki plywu. 10. Spring tide . Nautical Light and Tides (Swiatlo nawigacyjne ipiywy) A [table] elevation of light/ wysokoSC irddla Swiatla nad poziomem MHWS elevation of 'light over chart datum/ wysokoSC zrodla Swiatla nad zeremI mapy elevation of light over sea level/ wysokoit irddia Swiatla nad aktualnym poziomem morza MHWS = Mean High Water Springs/ Srednia wysoka woda syzygijna MHWN = Mean High Water Neap/ Srednia wysoka woda kwadraturowa MLWN = Mean Low Water Neap/Srednia niska woda kwadraturowa MLWS = Mean Low Water Springs/ Srednia niska woda syzygijna LAT = Lowest Astronomical Tide/ najnizszy plyw astronomiczny . Spring tide cuwe/krzywa plywu syzygijzego. 18. Rising tide/przyplyw. Tidalpredicions/przewidywania p*u. 17. Tide curves/ krzywe plywu. Veap tide curve/ krzywa plywu kwadraturowego. High water level/wysokoid wody wysokiej. High water/ woda wysoka.6. 16. Low water level/ wysokoit uody niskiej. 11. 9.ange/skokplywu syzygijnego. Falling tide/ odplyw. Month and day/ miesiqc i dzieri. 8. Low water/ woda niska. 4. 19. NAVIGATION Tide and tide curve piyw i krzywa piywu MEAN SPRING AND NEAP CURVES Springs occur 2 days atfer New DUNKERQUE I .

linia jednakowych skokow plywow co-range line -liniajednakowych wartoici plywow dead neap .opoinienie w fazie plywu last of the ebb -koncowy etap odplywu level -poziom lower high water -wyzsza woda niska lower low water .czas tnvania wody wysokiej higher high water -wyzsza woda wysoka Highest Astronomical Tide (HAT) .1qd odslaniajqcy sic przy odplywie - - .znak wody wysokiej high water neaps -woda wysoka plywu kwadratowego high water springs -woda wysoka plywu syzygijnego high water stand .metoda harmoniczna height of high water -wysokoSC wody wysokiej height of low water .odplyw channel -nurt przyplywu stream -prqd odplywu ebbtide -odplyw eddy -wir.nier6wnoSC roczna (plywu) atidal -bezplywowy before H W -przed wysokq wodq be-neaped -(statek oczekujqcy na plyw syzygijny.analiza harmoniczna constants .czas tnvania prqdu plywowego eagre -fala przyplywu w ujkciu rzeki ebb .pasmo plywow strefy przybrzeznej kappa . tide -plyw dobowy variation -wahania dobowe dry harbour -port wysychajqcy w trakcie odplywu drying features -przeszkody nawigacyjne widoczne przy odplywie drying heights -wysokohci wysychajqce przy odplywie ponad zerem mapy drying reef -sucha (wystajqca nad poziom morza) rafa duration of stream .mapa z liniami jednakowych skokow plywow cotidal line .wysokoSC wody niskiej high differences -r6znice wysokoki high water level -poziom wody wysokiej high water mark .najnizsza wysoka woda plywu kwadraturowego direction of flow -kierunek przeplywu diurnal .znak wody wysokiej High Water Ordinary Neap Tide (HWONT) -woda wysoka zwyldego plywu kwadraturowego High Water Ordinary Spring Tide (HWOST) . NAWIGACJA Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu Admiralty Tidal Stream Atlas -Atlas plywow i prqdow plywowych Admiralicji after H W -po wysokiej wodzie after-rush -gwaltowna fala przyplywu age of phase inequality .skladowe harmoniczne method .6.linia jednakowej wysokoici plywow cotidal chart .wiek nierownokci age of the moon -wiek Ksiezyca agger -plyw podwojny amphidromic point -wezel amfidromiczny annual constituent -skladowa roczna (plywu) annual inequality .skok plywu dobowego stream -prqd towarzyszqcy plywom d.woda wysoka zwykiego plywu syzygijnego hydrograph -wykres przyplywu intertidal zone .dobowy -range .nizsza woda niska lowest low water -najnizsza woda niska lowest low water spring -najnizsza woda niskaplywu syzygijnego low-tide elevation . by zejkC z mielizny) chart datum -zero mapy co-height line .stale harmonicme constituents .najwyzszy plyw astronomiczny High Water Mark (HWM) . przeciwprqd om) - - -water -przeciwprqd plywowy factor -wspolczynnik flood channel -nurt przyplywu flood current -prqd przyplywu flood mark -znak wysokokci przyplywu flood stream -prqd przyplywu flow -(prqd wypadkowy z prqdu plywowego i wiatrowego) half ebb -pol odplywu half flood -polowa przyplywu half tide -polamplituda plywu harmonic -harmoniczny analysis .

metoda harmoniczna przepowiedni .Sredni poziom morza mean higher high water .najnizsza z niskich wod lunisolar constituent -skladowa ksiqzycowosloneczna (plywu) Lowest Astronomical Tide (LAT) -najnizszy plyw astronomiczny lunitidal interval -odstqp ksigiycowy Low Water Mark (LWM) -znak wody niskiej Low Water..nier6wnoSC faz lag .Srednia nizsza woda wysoka Mean Higher Low Water (MHLW) .metody przepowiedni .neaps -Srednia woda niska kwadraturowa prings . Oridinary Spring Tides (LWOST) .Srednia wyzsza woda wysoka mean high water .linia brzegowa odpowiadajqca wodzie niskiej --mark -znak odpowiadajqcy wodzie niskiej neaps -woda niska plywu kwadraturowego spring -woda niska plywu syzygijnego stand .Srednie narastanie plywu syzygijnego mean tide level .Srednia wysoka woda kwadraturowa Mean High Water Spring (MHWS) .Srednia niska woda plywu kwadraturowego Mean Sea Level (MSL) .lunitidal interval .stale nieharmoniczne (plywu) ordnance datum -zerowy poziom morza outgoing current .line ---- mean low water .prqd ust~ujqcy.Srednia woda wysoka mean high water interval ..daily tide -przepowiednie plywow -datum of tidal -zero przepowiedni plywowych - - - - .Srednia wysoka woda plywu syzygijnego Mean High Water Neap (MHWN) .6.harmonic method of .intenval ksiqiycowy Sredniej wody wysokiej mean high water neap -Srednia wysoka woda kwadraturowa mean high water spring .Srednia wyzsza woda niska Mean Lower Low Water (MLLW) ..Srednia woda niska syzygijna mean neap rise -Srednie narastanieplywu kwadraturowego mean range .intenvalniska ksigiycowy Sredniej wody niskiej . prqd odplywowy over tide -plyw wysoki perigee tide -plyw w przyziemnym polozeniu Ksiqiyca phase -faza inequality .Srednia wysoka woda syzygijna neap -(plyw) kwadraturowy low water -niska woda kwadraturowa range .Sredni poziom morza mean spring rise .Srednia wysoka woda syzygijna . Ordinary Neap Tides (LWONT) -woda niska zwyldych plywow syzygijnych Low Water. NAVIGATION low tide shoreline -linia najnizszego stanu plyWU low water .bezruch wody niskiej Lowest Low Water (LLW) .Srednia woda --.woda niska zwyklych plywow kwadraturowych main flood .methods of .opoznienie fazowe port of reference -port odniesienia positive surge -anormalne podwyzszenie ply---S - - - WU prediction -prognoza (tu: plywu) predicted tide -plyw przewidywany predictions -przepowiednie (plywow) .anormalne obnizenie plywu non-harmonic -nieharmoniczny constant .Srednia wysoka woda plywu kwadraturowego Mean Higher High Water (MHHW) .Srednia wyzsza woda wysoka Mean Lower High Water (MLHW) .gl6wny kierunek (rozchodzenia siq) p r w l y w u Mean High Water Springs (MHWS) .woda niska (plywu) .Srednia nizsza woda niska Mean Low Water Springs (MLWS) -Srednia niska woda plywu syzygijnego Mean Low Water Neap (MLWN) .Sredni skok (plywu) mean sea level .Sredni poziom plywu meteorological effect on tides -wplyw warunkow meteorologicznych na plyw meteorological tide -plyw pogodowy Mean High Water Neap (MHWN) .amplituda plywu kwadraturowego -tide -plyw kwadraturowy neaped -(statek osiadly na mieliznie w czasie zrnniejszania siq amplitudy plywu syzygijnego) neaps -piywy kwadraturowe negative surge .

port) amplitude . plyw glowny priming -przyspieszenie (plywu) quarter diurnal -(plyw) CwierCdobowy range of sea level .okres plywu -plane of reference .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego sewed . NAWIGACJA -for standard ports .p r d powierzchniowy (od brzegu) rips .6.kierunek i szybkoSC prqdu plywowego and rate (of tidal stream) .skok plywu syzygijnego spring rise -narastanie plywu syzygijnego springs -plywy syzygijne spring tide -plyw syzygijny stagnant water .prqdkoSci of current -prpdkoSC prqdu of fall -prqdkoSC opadania of rise .prqd staly.stloczenie fa1 plywow rise and falls -wznoszenie i opadanie (plywu) rotary stream -piywowy prqd wirowy sand warped .fala przyplywu u ujicia rzeki (bore) component .woda stojqca stand -bezruch plywu standard cuwe -krzywa standardowa (plywu) standard port .skladowa harmoniczna plywu constant .port zasadniczy (port odniesienia.plynqC pod prqd plywu (takie obracaC statek na przyplywie.wahania poziomu morza range of water level .prqdkoSC prqdu odplywowego strength of flood .stosunek skokbw (plywow) rectilinear stream . wywolany zjawiskami meteorologicznymi curve -krzywa plywu datum .kierunek dzialania prqdu and drift (of tidal stream) .stala plywow -constituent .zero plywu -day .simplified harmonic method of .syzygia -tide -plyw syzygijny tidal -plywowy (np. plyw) primary tide -plyw pienvotny.nier6wnoSC polmiesiqczna (w plywach) set .obnizony poziom wody (powodujqcy osiadanie statku na mieliinie) slack water -woda martwa - shallow water corrections -poprawki plytkowodne solar constituent .uproszczona metoda przepowiedni plywow predominant -przewazajqcy (np.prpdkoSC prqdu przyplywowego subtidal -lezqcy poniiej strefy objqtej plywami syzygy .doba piywowa diagram -wykres plywu differences -roznice plywow fall .prpdkoSC wznoszenia (poziomu wody) ratio of ranges .skladowa plywu current .skladowa sloneczna (ply- w4 solstitial spring time -plyw syzygijny w czasie przesilenia spring range .obliczanie plywow -race -bystrze plywu - - -- - - . drugorzgdny semi-diurnal -pbldobowy tide -plyw p6ldobowy semimenstrual inequality .port odniesienia (przy obliczaniu plywow) reversing current -prqd odwracajqcy sip (plywow) rip current .prqd pplywwy jednokierunkowy reduction of soundings -poprawka sondowan (na wahania poziomu morza spowodowane piywami) reduction level of the soundings -poziom redukcji glpbokoSci reference port .dla portow zasadniczych -for secondary ports -dla portow dolqczonych .poprawka sezonowa Sredniego poziomu morza secondary -wtomy. dla ktorego krzywa plywow jest obliczona w tablicach) stand of the tide -bezruch plywu stem the tide . opierajqc dziob o nabrzeie) storm surges -wezbrania sztormowe storm tide -przyplyw sztormowy strength of ebb .zero plywow -prediction .opadanie plywu halfrange -polskok plywu levels -poziom plywow period .skok poziomu wody rate .amplituda plywu angles -krlty plywu -bore .(statek) osiadly na mieliinie (podczas odplywu) seasonal changes -zmiany sezonowe seasonal correction to mean sea level .

(statek) zatrzymany przez plyw tide-rip .semi-diurnal -plyw poldobowy .turn of the -przesilenie plywu (type of) tide .skok plywu apogeicznego .plyw podwojny .equinoctial spring .plyw przy zerowej deklinacji ksiqkyca . . strumien glowny prqdu plywowego time differences -rbznice momentow time of high water .stloczenie fa1 plywow .mixed -plyw mieszany .apogean -plyw apogeiczny .czas wody niskiej uptide -pod prqd (plywowy) voung flood -~oczatek ~rniphiwu .tropic -plyw zwrotnikowy under the lee -plyw przeciwny do kierunku wiatru tides with diurnal inequality . NAVIGATION - - - - - - - WU .flood -przyplyw .leeward -plyw z wiatrem .wychodzqcy w morze przy najblizszej wysokiej wodzie tide signals .atmospheric -plyw atmosferyczny .obszar plywowy -wave .amplitude of tide .wysokoSC przyplywu powyzej wyliczonego -high -wysoka fala (plywu) .falling .age of diurnal -wiek plywu dobowego .change of -przesilenie plywu .apogean range .mixed -plyw mieszany .after flood -przesilenie przyplywu .equilibrium -plyw zrownowaiony .skladowa harmoniczna p.retardation of tide .equatorial .amplituda plywu .fala plywowa .high of tide -wysokoSC plywu .athwart -w poprzek prqdu plywowego .plyw wyjqtkowo wysoki .zmiana prqdu plywowego .plywy nieregularne tideway -tor wodny podlegajqcy plywom.age of semidiurnal -wiek plywu poldobowego .-river -rzeka z plywami -rise -wznoszenie plywu species -rodzaje (typy) plywow -stream -prqd wywolany zjawiskami plywow -types -typy plywow undulation .sygnaly plywow tide sued six feet .inverted -plyw odwrocony .neap -plyw kwadraturowy .sily powodujqce plywy tide rode .brak sze6ciu stop do uzyskania przez statek plywalnoici tide tables -tablice plywow tide (parameters) -parametry plywu .rise of .range skok plywu - 6.component of .dziobem do plywu (o statku stojg cyrn na kotwicy) tide sail .making of a -przybieranie plywu . amplituda ply- .abnormal -nienormalny plyw .equinoctial .plyw rownonocny .rip .miejscowy czas zmiany plywu .apparent time of change of .stloczenie fa1 plywu tide-rising forces .average ratio .anti-solar -plyw przeciwsloneczny .exceptionally high .astronomical -plyw zrownowazony .antilunar plyw przeciwksiqzycowy . .przyplyw -water .czas plywu .fala plywu -waters -akwen plywowy -zone -wybrzeze w strefie plywow tide -plyw in .spring -plyw syzygijny .opoznienie plywu tide -plyw .plyw dobowy .turnig of the .rodzaj plywu .forced - - -- - - - - - - - .odplyw .direct -plyw ksiqiycowy .wchodziC do portu wraz z plywem out -wychodziC z portu z plywem tide-ball -kula sygnalowa plywow tide-bound .duration of tide .rising .races -kotlowisko prqdow (plywowych) .6redni stosunek (skoku p.lee -plyw zgodny z kierunkiem wiatru .rownonocny plyw syzygijny .czas wody wysokiej time of low water .wzniesienie plywu (ponad zero mapy) .exceptionally low -plyw wyjqtkowo niski .low -niska woda (plywu) -lowest astronomical--najnizszy plyw astronomiczny -range of the tide -skok plywu.flowing -prqd przyplywu - - .double .diurnal .

--error -blqd zejicia z t.system kontroli trasy active track .z. na kt6rej statek powinien rozpoczqk wykonywanie zmiany kursu) - - - - - - abbreviations .dwuznacznoSC (pozycji) arrival circle .arrival . zmiany kursu a.przelqcznik wyboru rodzaju sterowania TO-way point -punkt zwrotu. drugorzedny ambiguity .radius of .odlegloSC od zaplanowanej trasy. do ktorego zbliza sie statek override facility .zwrot (zmiana kursu) . course . NAWIGACJA Track Control System (TCS) . wylqczenia programu) position monitor function .kontrola prpdkohci wzdluz zaplanowanej trasy (t.a.) FROM-waypoint .a.skroty: course change indication (CCI) .kontrola ruchu statku wzdluz t. dla ktorej system kontroli drogi zachowuje dokladnoSC dzialania multifunction display -wskainik wielofunk- -- - - -- override function -funkcja obejhcia zabezpieczen (np.z.podstawowy system okreSlania pozycji rhumb line sailing .promien zwrotu . przy kt6rej uruchamiany jest alarm distance off track .legs) -monitoring -kontrolowanie trasy podroj (w stosunku do zaplanowanej) -planning -planowanie trasy p o d r o j steering mode selector .) .along speed control . nad dnem .urzqdzenie umozliwiajqce funkcjp obejScia zabezpieczen .a. wskazujqcy niebezpieczenstwo -primary .luk wok01 punktu zwrotu (po przekroczeniu kt6rego uruchamia sie alarm zblizania) back-up navigator -oficer-nawigator pozostajqcy w pogotowiu conning information display -prezentacja informacji koniecznych do kierowania statkiem conning position .odlegloSC statku od t.odcinek trasy mipdzy punktami zwrotu minimum manoeuvering speed for track control .urzqdzenie do pomiaru prpdkoSci i odlegloSci system electronic navigation chart (SENC) elektroniczny system map nawigacyjnych wheel-over time (WOT) -moment wylozenia stem przy zwrocie C Y ~ Y NEXT-point .kierunek rzeczywistej drogi statku pomiqdzy punktem wyjScia i punktem przyjicia course over the ground (COG) -kqt drogi nad dnem course differencelimit -rbinica pomiqdzy kursem zaplanowanym a faktycznym.kolejny punkt zwrotu po tym. control .wskazanie zmiany kursu dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne electronic navigation chart (ENC) .funkcja monitorowania pozycji primary position fixing system .przesunipcie boczne (w stosunku do t.zegluga po loksodromie route -zaplanowana trasa podr6 j (skladajqca sip z kilku odcinkow . do ktorego statek sig zbliza track . sygnal ostrzegawczy .z.blqd pozycji wzdluz t.6.assisted .2.secondary .poprzedni punkt zwrotu heading .m o t o zalozonym promieniu lub zalozonej kqtowej prpdkoici zwrotu .kierunek dziobu control .alarm.pozycja kierowania (statkiem) course made good (CMG) .course change (CCA) .kurs pomipdzy punktami zwrotu planning -planowanie trasy (podroiy) -plotter -wykreSlacz drogi -temporary .elektroniczna mapa nawigacyjna electronic position-fixing system (EPFS) elektroniczny system pozycyjny equipment under test (EUT) -sprzqt testowanY speed and distance measuring equipment (SDME) .minimalna prpdkoSC manewrowa po wodzie.trasa zaplanowana (droga).kontrola kursu leg .z.z.along error .droga tymczasowa (pomijajqca zaplanowane punkty zwrotu) turn .(linia. zblizania do punktu zwrotu .rate of -prpdkoSC kqtowa zwrotu waypoint -punkt zwrotu wheel-over line . (odlegloSC statku od trasy zaplanowanej) limit . po ktorym statek aktualnie plynie alarm . przy ktorej uruchamiany jest alarm cross track -prostopadly do trasy zaplanowanej -distance .odcinek trasy.

p$zeciwlegie stand on vessel priviliged vessel/ statekmajqcy pierwszeristwo drogi *-----.zeniom overtaking/ wyprzedzanie head-on situation/ stark' idqce wprost na siebie t t I n I' I regaining the course/ powrdcid na kurs Crossing situation/ sytuacja przecinania kursu . give-way vessel/ statek overtaken vessel/ statek vyprzedzany overtaking vessel/ statek wyprzedzajqcy crossing vessel/ statek przecinajqcy kurs close quarter situation/ sytuacja nadmiernego zbliienia giving way/ ustepowanie lay shapes :naki dzienne anchored vessel/ restricted in her ability to mano P severely restricted in her ability to deviate from her course/ statek o vessel not under command/ statek nieodpowiadajqcy day signal .diamond. konstrukcji skladanej diamond/ cones./ reciprocqt'courses/ kurs~. wierzcholkiem romb w dol i do g o y ball/ kula cylinder/ walec . NAVIGATION Collision avoidance zapobieganie zde. I b\. apex down and up/ stoiki. folded construction/ sygnal dzienny .romb.6..

namiar staly.szlaki zeglugowe confined waters -wody ograniczone congested area -akwen o duiym natqzeniu ruchu (statkow) conjunction -zlqczenie torow wodnych constrained by draught . akcja .linia kursu .early -wczesne dzialania . kolizji) .zmiana namiaru . z dokiem plywajqcym) action .avoiding .manewr zatrzymywania awaryjnego crash-stop -manewr zatrzymania awaryjnego - - - - - - .namiar bezpieczny . z nabrzezem lub ze znakiem nawigacyjnym all-round look-out.long .minqk przeszkodq w bezpiecznej odlegloici close -bliski -range .(statek) ograniczony zanurzeniem course -kurs angle .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.dz.statek przecinajqcy kurs crowded area .zapobieganie zderzeniu course -kurs na zderzenie.relative -namiar wzglqdny bell -dzwon (okrqtowy) be under command .szybkoik zblizania siq niom coastal -brzegowy.bliska odlegloik. kolizja avoidance .short .effective -dzialanie efektywne -to avoid collision .namiar kontrolny .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu risk -ryzyko zderzenia collided ship -statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.constant .statecznoik kursowa crossing -przecinak.przecinak kurs za rufq (innego statku) course .situation .przecinak kurs przed dziobem (innego statku) astern (of the other vessel) .sygnal dlugi gwizdkiem .forward of the -przed trawersem .. mala odlegloik quarter .statek zblizajqcy siq avoiding action -dzialanie zapobiegajqce (kolizji) beam -trawers .zderzenie.kurs przeciwny .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu combination light .(statek) przecinajqcy kurs rules .dzialanie.powrocik na kurs steadiness .dziobem na wprost caution -uwaga . niezmienny . kolizyjny regulations . NAWIGACJA abnormal tow -nietypowy zespol holowniczy (np.(statek) odpowiadajqcy za swoje ruchy blast .check . statkow przecinajqcych kurs ship .obsenvacja dookola alteration of course . zapobiegajqce (np.(to) navigate with . przecinajqcy ahead (of the other vessel) .akwen o duj m natqzeniu ruchu statkow (to) crash -ulec katastrofie back manoeuver .kqt widzenia angle on the bow -kqt kursowy approaching vessel . kt6ry spowodowal zderzenie "colregs" (collision regulations) .regain the .sytuacja nadmiernego zblizenia Collision Avoidance Regulations close-up .on the -na trawersie bearing -namiar change .zone .kqt kursowy line . .sygnal gwizdkiem (syrenq) okrqtowq .abaft the .szczegolna uwaga .za trawersem.sygnal dlugi gwizdkiem .iwiatlo (latarnia) kombinowane communication lines . k.nearly-reciprocal -kurs prawie przeciwny .zblizak siq przepisy o zapobieganiu zderzeclosing-rate .extreme .clearing .navigation -nawigacja przybrzezna -traffic ruch przybrzezny .sygnal krotki gwizdkiem bow on . nadbrzezny -- 5.nawigowak ze szczegolnq uwagq clear . z tylu t.zmiana kursu (in) ample time -dostatecmie wczeinie angle of view .bliska odlegloSC - - .prolonged .dzialanie dla zapobiezenia zderzeniu taken -podjqte dzialania allision -zderzenie siq statku w drodze i stojqcego.reciprocal .strefa ruchu przybrzeznego - - - - - - - - - - - - -waters -wody przybrzezne collision .

trasa glqbokowodna disabled vessel -statek unieruchomiony (np.Swiatlo rufowe .Swiatlo statku nieodpowiadajqcego za swoje ruchy .spotkanie siq dziobami rule .starboard -prawe Swiatlo pozycyjne .. przypisane.przepis.Swiatlo holowania .Swiatlo (statku) nie - - -- --- -- - - - - - - - - - odpowiadajqcego za swoje ruchy .lower . zmrok day shape . bez napqdu deep draught ..latarnia rufowa.podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego meeting vessel .steaming . z powodu awarii).luk widocznoSci Swiatla lights exhibition -wystawianie Swiatel lookout .ciemnoSC.foremast head . dawaC pienvszenstwo gong .Swiatlo pokladowe .combined lantern .prawo drogi na wodach wewnqtrznych intention -zamiar .Swiatlo .Swiatlo burtowe .Swiatla rybackie -vessel .deck .duze zanurzenie vessel . statkow idqcych wprost lub prawie wprost na siebie fishing -polawiajqcy .obsenvacja. NAVIGATION cross-channel vessel .miqdzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu interval . ustagiC drogi) light .background .ciqgla obsenvacja -man .steering .Swiatlo (masztowe) dolne .latarnia kombinowana .Swiatlo masztowe .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.Sw.towing .constant . inny statek) collision .Swiatlo (masztowe) gorne -visibility -widocznoSC Swiatel arc .gong head on .podqzak.statek bez zasilania.intensity - - natqzenie Swiecenia .prawidlo zachowania siq w wqskim przejiciu narrow waters .not under command .flashing . na wprost encounter .Swiatlo torowe (Swiatlo kierunkowe dla statku holowanego) .Swiatlo pozycyjne masztowe .statek (prom) poruszajqcy siq w poprzek kanalu darkness .stern .sidelight . rufowe Swiatlo pozycyjne -port lewe Swiatlo pozycyjne .range .polawianie w tukq lights .masthead .trzymak sic z dala (od innego statku.Swiatlo masztowe ..odstqp keep course and speed -utrzymaC kurs i predkosk keep out of the way .sygnaly mglowe .dziobowe Swiatlo kotwiczne .przednie Swiatlo maszto- .prescribed .breakdown (NUC lights) .wskazaC zamiar International Regulations for Preventing Collisions at Sea .bow .marynarz stojqcy .(pozycyjne) Swiato masztowe lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand . prawidlo lights -przepisowe Swiatla nawigacyjne relative -wzglgdny -- - -- - - - -- - .diwigkowe sygnaly mglowe give way -ustepowaC drogi.iSC kursem rownoleglym precautions .szczyt (top) masztu light . wqskie przejScie not under command -(statek) nieodpowiadajqcy za swoje ruchy outsteam -wyprzedzak (to) overhaul -przeganiak (inny statek) (to) overtake -wyprzedzak (inny statek) own speed .upper .prqdkoSc okrgtu wlasnego parallel .znaki dzienne dead ship . regulacja.audiable .zderzenie czolowe Inland Rules of the Road .na oku" station -punkt obsenvacyjny manoeuvrability -zdolnoSC manewrowa (statku) masthead . niezdatny do zeglugi end on -wprost na.pair trawling .na brzegu . Sw.statek rybacki fog signals .poop lantern .Swiatla tla.headlight .wody ograniczone.all-round -Swiatlo widoczne dookola widnokr egu .Swiatlo rufowe . obsenvator . (np.statek idqcy naprzeciw narrow channel rule .dziobem prosto na .6.(to) indicate . udawac siq (dokqdi) regulation .statek o dukym zanurzeniu deep water route . wymagane .Swiatlo blyskowe .Srodki ostroznoSci proceed .

lina wqdy holowanej true bearing -namiar rzeczywisty true distance -odleglo6C rzeczywista tub trawling .s.stozek .determining of .latamia okretowa sidelights .sygnal -(to) attract attention -s.separation rozgraniczenie ruchu statkow .sygnaly mgiowe interval .statek w drodze -severely restricted in her ability to deviate Erom her course .romb ship's lantern .line -tor kierunkowy inshore . przepis . sygnalami (diwiekami) .flow .statek zblizajqcy sic nearly ahead .(zamierzone) spotkanie statk6w right -prawo of way -prawo pienvszenstwa drogi of way signal .statki wzajemnie widoczne nearing . zawracat.pushed .cone .sound .sygnal ostrzegawczy sound -diwigk (to) sound -nadawaC sygnal diwiekowy speed -prgdkoSC .slacken zrnniejszyc prgdkoSC standing lights .rules of navigation -prawo drogi (morskiej) .power driven .ocena ryzyka .sufficient wystarczajqca przestrzen manewrowa shape -znak dzienny .rules of the road -prawo drogi (morskiej) running lights .zone .cylinder -walec . o powaznie ograniczonej zdolnoici do odchylania sig od swego kursu - - - - - - - - -- - .statek przecinajqcy kurs .sygnal przypisany .statek ahead .overtaken .statek przed dziobem constrained by her draught .statek ograniczony swym zanurzeniem crossing .prgdkoSC bezpieczna .Swiatla pozycyjne safe speed -prgdko6C bezpieczna seagoing vessel .statek morski sea room -przestrzen (manewrowa) .conical .pushing -pchacz -restricted in her ability to manoeuvre -statek z ograniczonq zdolnohciq manewrowania .safe .statek ustqpujqcy z drogi in sight of one another .restrictions ograniczenia dla zeglugi .statek holujqcy -trawling .warning .stand on ..natgzenie ruchu - - .stozek ---apex down -stozek wierzcholkiem w do1 . dla zwrocenia uwagi .diamond .kurs wzglgdny rendezvous .s. w ruchu (o statku) under way .sailing .statek wyprzedzany . NAWIGACJA - --- - - - - - - - -- - --schemes .line linia rozgraniczenia ruchu .strefa rozgraniczenia ruchu - 5.sygnal pienvszenstwa drogi risk -ryzyko assesment .ocena ryzyka of collision .ryzyko zderzenia rogue vessel -statek nieprzestrzegajqcy prawa drogi rule -prawidlo.fishing .statek polawiajqcy . majqcy pienvszenstwo drogi -towing .Swiatla burtowe side-light screen -oslona Bwiatla burtowego signal .odstgp m.latamia masztowa traffic -ruch (tu: statkow) density .fog -s .strefa ruchu przybrzeznego ..overtaking .sznury haczykowe (to) turn .(statek) z podniesionq kotwica ale nie w drodze unlit -nieoSwietlony vessel .polowy sznurami haczykowymi tub gear .statek wyprzedzajqcy . skrpcaC turning ability .sygnai diwiqkowy -successive -s -sygnaly (diwigki) nastqpujqce po sobie .statek polawiajqcy tralowaniem -underway .-bearing -namiar wzglgdny course .statek nieodpowiadajqcy za swoje ruchy .sygnal manewrowy -prescribed .zwrotnoSC two-boat trawl (pair trawling) -polow w tukq under way -w drodze.statek prawie przed dziobem not under command (NUC) .zone . majqcy pierwszenstwo drogi .manoeuvring .priviliged s.statek zaglowy .systemy rozgraniczenia ruchu trolling -polow wqdq holowanq (ciilgnionrl) line .obracaC sig.statek pchany .statek o napgdzie mechanicznym .zatrzymaC (statek) top lantern .Swiatla pozycyjne stopping distance -odlegloSC niezbpdna do zatrzymania statku take all way off .strumien ruchu .give way .

prace .fishing ...dlugi dzwiqk syrenq .sygnaly syrenq statkowq - Integrated steering system .low .holowaniem --.dredging .cable lying -.due ..ograniczona widzialnoSC . visibility .stan widzialnoici - - widzialnoiC - - - nowaniem vigilance ..dzwigk kr6tki syrenq signal .slaba widzialnoS6 .polowem ... syrena okrgtowa .servicing navigation marks --..dlugi diwiqk syrenq -prolonged blast ..stala czujnoSC ..state of ...statek zajgty .6.diving operation poglgbianie nurkowe --.towing -..zintegrowany system sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy gyro compass repeaters/ powtarzacze zyrokompasu rate ofturn indicator/ wskaznik szybkoici zmiany kursu thrusters control/ kontrola sterow ry strumieniowe .mine clearance operations -.slaba widzialnoik .constant .ukladaniem rurociqgow --.zredukowana widzialnoiC ...rozmi- vessel engaged in.long blast ..short blast .poor .pipe laying .gwizdek...reduced .restricted .-..naleirvta czuinoiC - - whistle . NAVIGATION .czujnoSC .dzwiqk syrenq okrqtowq -blasts in succession -diwigki nastqpujqce po sobie ....blast ..ukladaniem kabla .obslugq znak6w nawigacyjnych . .

ustawit statek burtq do wiatru bumping -uderzenie statku (o nabrzeze) (to) cant .obroty biegu wstecz! steering trial ..Srednica cyrkulacji directionally stable -kursowo stateczny (statek) directional stability .. .z prqdkoiciq . do tylu -motion .przemieszczenie boczne (w stosunku do zaplanowanego tom) diameter of turning circle -Srednica cyrkulacji discharge current . zwigkszak prqdkoSC.statecznoiC kursowa distance off track .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a turn ahead ... przed dziobem revolutions .statecznoSC kursowa - - - - crash back manoeuver -manewr zatrzymania statku (przez przesterowanie silnika z calej naprzod na calq wstecz) crash stop -zatrzymanie statku przez przesterowanie silnika na calq wstecz --test -proba awaryjnego zatrzymywania statku diameter .ruszyC z miejsca (o statku) first phase of turning motion -pienvsza faza cyrkulacji fixed propeller . zwrotny (dobrze manewrujqcy statek).moving -poruszaC sig wstecz (o statku) of ..mozliwoSci silnika carrying helm .u c i u wstecz -revolutions ..rnoc wstecz -pull .obr6ciC statek (to) broach ..z szybkoSciq. at full speed -przy pelnej prgdkoSci back engines .nabieraC prqdkoici naprzod (o statku) fetch sternway -nabieraC prqdkoici wstecz (o statku) fetch way .. prqdkoiC wykonywania zwrotu) easy her -zrnniejszyC prqdkoSC (statku) feeling the bottom -reagowanie statku na bliskoiC dna (wibracje przy przechodzeniu plycizny) fetch headway . rozpqdzaC give a kick ahead ..daC calq rnoc silnika half ahead! -pol (mocy) naprzod! half astern! -pol (mocy) wstecz! handiness ..naprzod. NAWIGACJA Ship handling manewrowanie statkiem above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba added mass -masa towarzyszqca advance -przesunigcie czolowe (statku na cyrkulacji) velocity -prqdkoSC postqpowa ahead .Sruba stala gain speed -przyspieszaC.strumien zairubowy ease ..zwolniC (np...daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a turn astern ..ustawiaC pod kqtem (np.z tylu. sprawny headway .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a wide berth -przeplywak w bezpiecznej odlegloici give her everything ..ruch wstecz .obroty biegu naprzod all stop! -maszyny stop! astern! -wstecz! . .cala wstecz! .efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego sig statku) bank suction -efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego siq statku) bring to -zatrzymaC (statek) bring up to speed -rozpgdziC bring about .daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a kick astern . z przodu..full speed . statek w stosunku do prqdu) capability of the engine .proba biegu wstecz at a rate of ....dawaC bieg wstecz (maszynami) back off ....5. at a speed of ..cofaC siq statkiem back running -bieg wsteczny backset -przeciwprqd back ship .(ply& ze sterem wychylonym dla kompensacji np. za -power .cofaC statek backward motion -ruch wsteczny bank effect .zwrotnoSC. dobra manewrowoSC (statku) handy -porqczny. dryfu) central manoeuvring position -centralne stanowisko manewrowe course-keeping ability .ruch (statku) do przodu .Srednica -of turning circle .half speed --pol wstecz! astern -wstecz.statecznoSC kursowa course steadiness .

270° manoeuvre -petla Andersona.odchylenie o 250° od kursu pienvotnego odchylenie o 60' od kursu pienvotnego rudder to midship/ and stop engine/ ster Srodek i stop maszyna rudder hard over/ Wlliamson turn ~etla Williamsona Scharnow turn petla Scharnowa I Single turn. NAVIGATION I Turning circle . Anderso turn.czlowiek za burtq ieading 20° short of opposite course/ iurs mniejszy o 20' od kontrkursu deviation from original course by 250° .6. pojedynczy zwrot . one turn.cyrkulacja transfer/ przesuniecie boczne ------- negative transfer/ Man over board .

hamowanie Srubq current .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze limit setting .astern -ruch do tylu. byC znoszonym (o statku) make the weather side -podejSC ze strony nawietrmej (to) make way -posuwaC sig do przodu (o statku) manageability -wlaSciwoSci manewrowe (statku) man overboard .strumien Srubowy screwing effect .akcja z opoznieniem --immediate action -akcja natychmiastowa .osoba zaginiona manoeuver .posuwaC sig bokiem (do wiatru. cumowaC (statek) burtq do prqdu make headway -posuwaC siq naprzod (o statku) make a leeway -dryfowaC.Sruba lewoskrqtna lie atwart .integrated system .kopnqC maszynq") lateral thrust .sila boczna (poprzeczna) stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force . faza cyrkulacji ustalonej .czlowiek za burtq delayed action . manewrownoSC statku (to) manoeuvre -manewrowak manoeuvering -manewrowy berth -przestrzen manewrowa .ahead .ruch do przodu .efekt boczny Sruby napqdowej race .nadajnik kqta wychylenia stem area -powierzchnia stem cross force .wlaSciwoSci manewrowe statku. ruch wstecz pick up speed -zwiqkszyk prqdkoSC pinwheel -obracaC statek (dwuSrubowy) przeciwbieznq pracq Srub pivoting point -punkt obrotu (statku podczas cyrkulacj i) race of the screw .efekt (napor) boczny Sruby . prqdu).nastawa ograniczenia kqta wychylenia stem (iyropilot) moment -moment na trzonie sterowym -telltale -wskaznik polozenia stem tiller ..Sruba prawoskrgtna rudder .of a couple of forces -moment - 5.manewr "czlowiek za burtq" maneuvre -manewr .zintegrowany system manewrowania -ship's -characteristics -charakterystyka manewrowa statku -trials -pr6ba wlaSciwoSci manewrowych -test -badanie wlaSciwoSci manewrowych moment -moment due to wind pressure .sila poprzeczna stem run the headway down -zmniejszyC prpdkoik screw .napor poprzeczny lateral thruster -ster strumieniowy (poprzeczny) lay to .recovery . w ktorym czlowiek wypadl za burtq manoeuvrability .(statek) zawietrzny left-handed propeller .ster angle -kqt wylozenia steru indicator -wskaznik wychylenia stem --transmitter . NAWIGACJA - - -- - .iSC silq bezwladnoSci Kempf manoeuvers -proba Kempfa kick full ahead -dab na moment calq naprzod (.Sruba napqdowa -backing .sklonnoSC statku do kierowania sig na wiatr leeward gauge -(statek) majdujqcy siqpo stronie zawietrznej (innego statku) leewardly .stanqC w dryfie lee helm .strumien zahrubowy radius -promien radius of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rate of turn indicator .manewr prowadzqcy do miejsca.wskaznik prqdkoici zmiany kursu ratio steady turning speed .moment od naporu wiatru -- -- - - - - pary sil moment of a force -moment sily moment of inertia -moment bezwladnoSci moment of pull -moment uciqgu motion -ruch .strumien zairubowy -effect .sterownica -torque .trzecia faza cyrkulacji.Sruba prawoskrqtna right-hand propeller .missing person .- - hove to -poloiyC (statek) w dryfie increasing pitch .uniform turning .wspolczynnik prqdkohci ustalonej cyrkulacji do prqdkoSci poczqtkowej real speed -prqdkoSC rzeczywista (to) reverse means of propulsion -przesterowaC Srodki napqdu right-handed screw .skok wzrastajqcy (Sruby nastawnej) keep her way .

Anderson .petla Andersona.Sruba nastawna variable speed and courses -prcdkoSC i kursy zmienne wake current .cyrkulacja ustalona diameter .statek obracajqcy sic.czeSC stem poza osiq obrotu tail section of the rudder blade . zmiana kursu. Andersona .szybkoSC zmiany kursu speed -prpdkoSC cyrkulacji (statku) . oddzialywanie Scian (np.Scharnow -petla Scharnowa . p. zawracak.proba wciowa.single . wstrzymanie tactical diameter . zboczyC ship handling -manewrowanie statkiem .uniform motion .Srednica taktyczna tail of (rudder) blade .odchodzik od. na prqdzie) sheer off .druga faza cyrkulacji sheer alongside .pptla . zwalnianie speed -prpdkoSC.charakterystyka manewrowa circle . napor wiatru - - - - -- - - .pojedyncza petla.large -manewrowanie wielkim statkiem . proba standardowa Kempfa stand-by! -uwaga!.wolno naprzod! slow astern! -wolno wstecz! slowing down -zrnniejszenia prqdkohci. statek wykonujqcy zwrot turn short around .efekt przykienny (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyicienny. skrgcaC turning . wykonywanie cyrkulacji ability . zmniejszenie prcdkoSci loss .statecznoSC kursowa standard -znormalizowany. szybkoSC -drop .spowodowaC poprzeczny mch statku sheer a ship .obracaC sic.napor boczny (np.odsuwaC statek bokiem (np. pogotowie! steady-turning circle .moment naporu wiatru wind pressure -cihnienie wiatru.utrata predkoSci of advance -predkoSC postepowa (Sruby napedowej) trial -proba prqdkoSci stability of motion . stem strumieniowego) turn . zwolniC third phase of turning motion .symulator (do nauki) manewrowania statkiem side force of a propeller -napor boczny (Sruby) slipstream -strumien zairubowy slow ahead! .Williamson -petla Williamsona (to) turn .6.strumien nadqiajqcy wall effect .o k r cyrkulacji ~ diameter . faza cyrkulacji ustalonej topside projected area -powierzchnia nawieWU -- -- -- - -- -- transverse -poprzeczny -thrust .cyrkulacja qualities .trzecia faza cyrkulacji.obracanie sic. Andersona .zwrotnoSC (statku) radius -promien cyrkulacji -ratio . p. kanalu na manewrowoSC) wandering -tendencja statku do schodzenia z kursu wash .large course -kurs manewrowania wielkimi statkami simulator .obrociC (statek) na malej przestrzeni variable pitch propeller .zwrotno6C statku centre -jlrodek obrotu (statku) characteristic . faza cyrkulacji ustalonej vessel .(statek) zatrzymany przez silny wiatr wind moment .woda odrzucana przez Smbe windage -odchylenie (spowodowane wiatrem) area -powierzchnia nawiewu wind bound . zwykly test .one -pojedyncza petla. NAVIGATION second phase of turning motion .spadek prcdkoSci. najmniejsza prgdkoSC umozliwiaj~ca sterowanie sternway -ruch statku wstecz stop! -zatrzymak! (silnik glowny) stop her! -zatrzymaC (statek)! stopping distance -odlegloSC konieczna do zatrzymania statku stoppage -zatrzymanie.trzecia faza cyrkulacji. pojedyncza petla .czgSC stem poza osiq obrotu take way off the ship .wytraciC bieg statku.Srednica cyrkulacji manoeuver .Srednica ustalonej cyrkulacji speed -prqdkoSC ustalonej cyrkulacji steerageway -prqdkoSC sterowna (statku).

morze otwarte hull slamming .fala krotka main spray -bryzg glowny make heavy weather -pracowaC ciqzko na fali (o statku) overfalls -kipiel.naprqienia kadhba spowodowane naporem fa1 pooping .sea state .podnosiC siq na fali.state of the .falowanie boczne. stan morza. zapadaC dziobem lub rufq w fale (o statku) shake -wstrzqs shelter .centrum sztormu.5. fale wyprzedzajqce . oko sztormu flat calm . falowanie przeciwne .falowanie z baksztagu (skohe do statku) quartering winds -wiatr z baksztagu running high -morze wzburzone run out to sea .abeam .uciec w morze przed sztormem scend . sleming labour -pracowaC (np. polkrcg .fala krotka.rozbijanie siq fa1 (o statek) down the wind -z wiatrem drift .drgania kadhba od naporu fa1 stress .cisza zupelna flaw -podmuch wiatru forward spray -bryzg dziobowy froth -piana heavy spray . ciqzkie uderzenia dziobem o fale quartering waves .falowanie z baksztagu (skoh e do statku) . NAWIGACJA Weathering .fala krotka .morze wzburzone.obmywany przez fale awave .cross -morze sklocone. stlok (fal) overhanging crest -zalamujqcy siq grzbiet fali over rake .heavy . silny sleming.falowanie boczne .sztormowaC rufh i6C z wiatrem scudding . falowanie .ciqzkie bryzgi high sea -morze wzburzone.navigable -polowka zeglowna (w cyklonie) send .wchodzenie fali na poklad seaward wind -wiatr od morza semicircle -polkole.stan morza .burta zawietrzna side -burta zawietrzna .fala nadqzajqca.drobna fala lee .morze otwarte . wiatrem) -by the wind .under the .strona zawietrzna board .wchodzenie fali (na statek) od rufy - - - - - - (to) pound -uderzaC dziobowq czqSciq statku o fale pounding . znoszony afloat -unoszqcy siq na wodzie awash .quartering .na zawietrznej leeward -zawietrzny leeward .following .dryf. spiqtrzona .(lezqcy) po stronie zawietrznej leeway . ciqzko na fali .green .overtaking .morze wzburzone .athwart .podnosiC siq na fali.dryf boczny -angle .udar.tempestuous .short-crested . fala z rufy .schronienie - - - - - -- - - - - - - - .morze wzburzone .gnany wiatrem dry ship -statek niebiorqcy wody na poklad w sztormie eye of storm .turbulent .falujqcy breach .falowanie nadqkajqce.fala wchodzqca na poklad statku -head falowanie dziobowe.sztormowanie adrift -dryfujqcy.short . z burty .kqt dryfu lop .statek) leaper .stan morza . falowanie krzyzujqce siq .fala boczna .uderzenia dziobowej czqki kadhba (o wodq wskutek zbyt duiej prqdkoSci i przechylow wzdhznych).sztormowanie rufq sea -morze.beam . fala. nurzaC dziobem lub rufq heavily -nurzaC siq gwakownie screw racing -wzrost obrotow Sruby wychodzqcej z wody scud . znos angle -kqt dryfu current -prqd dryfowy direction -kierunek dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven -gnany (np.zalewaC dziob statku na kotwicy over-raked -statek zalewany falq w czasie postoju na kotwicy panting .open . morze niespokojne seas on deck .

head .szkwalisty (wiatr) storm bound .surf .nawietrzny.fala z rufy.fala nadqzajqca.statek biorqcy duzo wody na poklad wholesome (ship) -(statek) dobrze trzymajqcy siq na fali.fala .bad .zalewanie (pokladu przez fale.state of the .foul .silna bryza lqdowa wind's eye -kierunek wiatru windward .posuwaC siq na czole fali surf zone .sztorm zimowy winter month -miesiqce zimowe (to) work .warunki pogodowe .szkwal line .fala ukoSna .deep .quarter . branie fali na poklad) slamming .heavy .round -wiatr obracajqcy siq . burza to windward -na wiatr (w kierunku skqd wieje wiatr) (to) track . na wiatr side .fala glqbokowodna .fala poprzeczna weather -pogoda . sygnaly ostrzegajqce o sztormie (to) strain -pracowaC (o kadlubie na fali) (to) surf .zdolnoSC statku do przetrwania (trudnych warunkow pogodowych) shipment of green water -zalewanie pokladu (przez fale) shipping water .run before the .zatrzymany przez pogodq gleam -przejainienie nad horyzontem zwiastujqce poprawe pogody .(statek) biorqcy wodg dziobem wash overboard -zmyC z pokladu wave .fala synchroniczna .bow .in the -na wietrze is heading -wiatr wyostrza .glowny kierunek dryfu wiatrowego current -prqd dryfowy .oko cyklonu washing down .strefa (wystepowania) przyboju surge .zla pogoda conditions .rough .trawers nawietrzny bound .diagonal .linia szkwalu.cross -krzykujqce siq fale martwe .trudne warunki pogodowe .tempestuous -pogoda burzowa (to) weather .following .sygnaly sztormowe.sztorm. martwa fala .fala martwa z dziobu .sztormowanie weather quarter .height of .SledziC (przemieszczanie siq oka tajfunu) traverse wind -wiatr przeciwny true wind -wiatr rzeczywisty try .fala dziobowa .real -wiatr rzeczywisty .stern system -uklad z falowaniem nadqzaj v ~ . plywu) tempest .sila wiatru .fala przybojowa .ciqzkie warunki pogodowe a storm -przetrwak bezpiecznie sztorm -beam .synchronous .sztormowaC rufq windfall .ciqzki rozkolys taking off . fala z rufj .fala glqbokowodna .deep water .stan pogody .sztormowaC weathering .ground . fala wyprzedzajqca . statek dzielny wind -wiatr component .beam .severe .speed of -prqdkoSC fali .bryzg (np.strona nawietrzna statku wet -mokry (statek zalewany przez fale) ship .stern .slabniqcie (wiatru.sleming (uderzenia dziobem statku o fale) spray .fala boczna .land -bryza lqdowa . falowanie nadqzajqce .sztormowaC under the wind -na zawietrznej unfavourable winds -niepomyhlne wiatry upwind -pod wiatr vortex .ladunek na fali) - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - .(statek) zatrzymany przez sztorm storm signals .fala przydenna .burzliwa pogoda .wysokoSC fali . linia nawalnic squally .pracowaC (np.sldadowa od wiatru current -prqd wiatrowy.burta nawietrzna winter storm .falowaC swell -rozkolys.transverse .wiatr z baksztagu .6.following -wiatr z rufy force . fali) squall .falowanie nadqzajqce.gwaitowna fala (to) surge . NAVIGATION ship's endurance .overtaking - - - - - - - - . statek. prqd dryfowy drift .

kanal przybrzezny (w lodach) - - --- .(port) skuty lodem icebound -(statek) uwiqziony w lodach icebound -skuty lodem (akwen.light .lead -wolne przejkcie miqdzy pakiem a stalym lodem. stanowi duze niebezpieczehstwo dla zeglugi) icing .zegluga z lodolamaczem.medium -umiarkowane warunki lodowe .sezon lodowy (okres zalodzenia) signal . wykorzystywane do cumowania) ice under pressure -1od pod naporem (lbd.akwen wolny od zalodzenia over-icing the ship -zalodzenie statku Radio Navigational Warnings and Ice Reports -radiowe ostrzeienia nawigacyjne i meldunki lodowe shore lead .obszar trudny (obszar.otwarty kanal w lodach przy brzegu open water . tor wodny) wolny od lodu ice-free -(port) niezamarzajqcy ice jamming -zator lodowy ice lead -przejicie w lodach iceport .luzna kra nip -kleszczenie statku (przez lod.pilot lodowy --report -meldunek lodowy.wzmocnienie przeciwlodowe warning . NAWIGACJA Ice navigation -nawigacja w lodach beset .ciqzkie warunki lodowe ice-free .odblask lodowy loose ice .lekkie . uniemozliwiajqce mu samodzielnqzeglugq) nipped -zakleszczony (przez 1od) opening -przejicie w lodzie open lead near shore .(akwen. czqsto okresowe. lodowa sluzba patrolowa -pilot . kanal na akwenie zalodzonym frozen in .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa land blink .warunki lodowe formation . na ktorym wystqpujq ciqzkie. statku) load .ostrzezenie lodowe icebound .port lodowy (wglqbienie w barierze lodowej.severe .oblodzenie International Ice Patrol (IIP) . manewrowanie z lodolamaczem ice conditions -warunki lodowe .oblodzenie (np.kod lodowy conditions .1od -bulletin -biuletyn lodowy chart -mapa lodowa code . w kt6rym nastqpuje aktywny proces deformacji.sygnal lodowy strengthening . utrudniajqce zeglugq warunki lodowe) field of ice -pole lodowe first open water -po ustagieniu lod6w flaw -szczelina pomiqdzy pakiem a lodem sta- .obciqzenie od oblodzenia patrol -patrol lodowy.(statek) uwigiony w lodach difficult area . raport o zalodzeniu season .(statek) zablokowany lodami frozen spray -marznqcy bryzg (fali) ice . gdzie zegluga jest mozliwa tylko w asyhcie lodoiamacza) lym - - ice-breaker -lodoiamacz working with .5.

.GMDSS communication in emergency -IqcznoS GMDSS w niebezpieczeristwie local user terminal lokalna stacja odbiorcza coast radio statior.

antena stabilizowana - - antena dipolowa.sztuczna antena -change over switch -przelqcznik antenowy nadawanie-odbior circuit .false .antena radiowa o ksztalcie miski .pozycja niebezpieczenstwa alerting .sea .Sledzenie automatyczne (np. NAWIGACJA Radio and GMDSS communication -IqcznoE radiowa i GMDSS accounting authority -firma rozliczajqca korespondencj~ statku accounting authority identification code (AAIC) .antena nadawcza -trunk -rurowy przepust anteny w pokladzie tuning coil .akwen audibility -zrozumialoSC.tablica rozdzielacza antenowa current . akwen .uruchomiC przypadkowo adjacent channel -(radiowy) kana1 przylegly Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Spis sygnalow radiowych Admiralicji (Brytyjskiej) aerial .very narrow (VNB) -p.intermediate (IB) -pasmo poSrednie .antena - dipole - - .alarmowanie .5.distress .reja antenowa (to) alarm -alarmowaC . nalu komunikacji) banana pin -wtyczka bananowa band -pasmo -high frequency (HF) pasmo wysokich czqstotliwoki .artificial .antena kierunkowa .directional .linka antenowa -yard .cewka antenowa strojqca -wire .kod identyfikacyjny firmy rozliczajqcej korespondencjq statkowq acknowledgement -potwierdzenie (odbioru) acknowledge receipt .obszar.sztuczna antena earthing switch -przelqcznik uziemienia anteny .Srodki alarmowania amplitude shift-keying (ASK) .antena paraboliczna .alarm .Automatyczny system raportowania [pozycji dla] wzajemnej pomocy statkow auto-alarm-autoalarm (automatycmy odbiornik alarmowy) automatic keying device -klucz automatyczn Y Automatic Gain Control (AGC) -automatyczna regulacja wzmocnienia Automatic radio telex (ATOR) -automatyczny teleks radiowy Automatic Repeat on reQuest (ARQ) -automatyczne zqdanie powtbrzenia auto-track .position of .antena ramowa -mast -maszt antenowy -terminal -koncowka antenowa . satelity przez antenq) availability -dostqpnoSC.zakres morski .maritime .stabilized .prqd antenowy .side .lower side .omni-directional .inadvertently .uruchomiC rqcznie .means of .antena wewnqtrzna .emisja z jednq wstegq bocznq switch -przelqcznik zakresow .amplituda modulation (AM) .dumrnv .loop . bardzo wqskie .modulacja przez kluczowanie amplitudy answerback -znamiennik (teleksowy) antenna .antena .transmitting .indoor .wide (WB) -pasmo szerokie (foniczne) bandwidth .modulacja amplitudy area .narrow (NB) -pasmo wqskie .baterie wielokrotnie ladowalne - - -- - - - - - - - - - - .indpendant side (ISB) -niezalezna wstega boczna .parabolic . dip01 - - - - - - - - - - - - - amplifier -wzmacniacz amplitude .obw6d antenowy -breaker -wylqcznik antenowy control table .re-chargeable .wstqga boczna (czqstotliwoSci) .potwierdziC odbior activate -uaktywni automatically -uruchomiC automatycznie manually .single side (SSB) .antena bezkierunkowa .szerokoSC pasma batteries -baterie .dolna wstega boczna . slyszalnoS6 audiable alarm -alarm akustyczny Automated Mutual Assistance Vessel Reporting System (AMVER) .dish .alarm falszywy alert . osi~alnoSC ka(np.alarmowanie w niebezpieczenstwie .

system automatycznej idenlyfikacji AZS rejestrator danych z podr& .6. NAVIGATION (?MDSS ?o eauivment yposaie&ex~~~~~ MF/HF DSC watch receiver/ radiotelefone MF/HF/ NBDP telex terminal/ NAVTEX receiver/ odbiornik nastuchowv MF/HF radiotelefon MF/HF terminal teleksowv NBDP DSC odbiornik Navtex f VHF radiotelefone with built-in DSC/ radiotelefon VHF z wbudowanym DSC Y printer/ drukarka MF/HF DSC terminal/ terminal MF/HF DSC Sea area A4 .wyposaienie GMDSS dla alarmowania VHF hand held radio/ reczna radiostacja VHF transmitter with unique encoded signal/ nadajnik z unikalnym sygnaiem identyjikacyjnym VHF antenna/ GPYVHF combined antennu/ antena zintegrowana GPS/VHF distribution box/ skrzynka rozdzielcza linka do mocowania ptawy do Srodka ratunkowego Automatic Zdentification SystemAZS .GMDSS station components .skladowe stacji GMDSS dla obszaru morskiego A4 GMDSS alarming and position indicating equipment .

-wspolny kanal radiokomunikacyjny . szafka call .szybkoiC transmisji danych de-activated -ponownie uruchomiony dedicated frequency .maritime -1qcznoiC morska .person to person . Poszukiwan i Ratownictwa continuous wave (CW) .wywolanie sluibowe (DSC) sign . polqczenie (telefoniczne) .bridge-to-bridge -lqcznoik mostek-mostek .kod kraju . do wszystkich statkbw .5.oplata brzegowa .czgstotliwoiC wymaczona delivery .ship's business . do wszystkich stacji category -kategoria wywolania .fala noina -wave (CW) .oplata .korespondencja bezpieczenstwa. wzywaC calling (ship) -statek wywolujqcy calling frequences -czgtotliwoit wywolania carriage -karetka dalekopisu -return -przesunipcie karetki do kolejnej linii carrier .kanal przydzialu .poirednictwo (w komunikacji w niebezpieczenstwie) .dostarczenie opoznione .skrzynka.telephone .lqcznoiC niezawodna .kanal przydzielony .lqcznoiC za pomocq urzqdzeri naziemnych (w odroinieniu od satelitarnej) -worldwide komunikacja radiowa o zasiggu globalnym Communication.sygnal wywolawczy.kanal iqdania .routine .area .all stations .fala nietlumiona correspondence .ship .country .collective sign .modulowana fala noina channel -kanal .reliable .wywolanie grupowe do wybranych statk6w . sygnal rozpoznawczy (to) call -wolaC.safety -wywolanie ostrzegawcze .public .modulated .oplata statkowa code -kod .kqcznoik migdzy statkami .wywokanie rutynowe (DSC) .request .1qcznoiC satelitarna .signalling .immediate .co-.1qcznoiC teleksowa .coast .nadawanie radiofoniczne.kod kierunkowy .grupowy sygnak wywolawczy -distress wywolanie w niebezpieczenstwie . radiofonia cabinet .terrestrial .repeating of -powtorzenie wywolania .deferred .wywolanie (radiowe).: nadawanie blind .general . block diagram .inter-ship radio .assignment .polqczenie z wybranq osoba .on-scene -s -kanaly (lqcznoici) uiywane na miejscu akcjilwypadku A .destination -kod przeznaczenia kod senvisu telefonicz-telephone service nego .wywolanie ogolne . wiadomoici) confirmation -potwierdzenie otrzymania .initiate a -wywolaC (innq stacjp) -in progress -wywolanie w trakcie (trwajqce) .dostarczenie natychmiastowe priority -priorytet dostarczenia digital -cyfrowy -call -wywolanie cyfrowe - - - -- - - - - - - -- - - - - . komunikacja band -pasmo emisji .schemat blokowy (urzqdzenia) blocking -blokowanie odbiornika broadcast . ostrzegawcza coverage -pokrycie (systemem lqcznoici) data rate . vot.satellite .loss of -utrata lqcznoici .fala noina .common .telex service -kod senvisu teleksowego communication -lqcznoiC.korespondencja publiczna .lqcznoiC telefoniczna .group to selected ships .relay .collect rozmowa na koszt abonenta z lqdu .dostarczenie odloione delayed .geographical area -wywolanie statkow w okreilonym obszarze geograficznym .w. NAWIGACJA bias -przedpigie blind transmission -nadawanie bez potwierdzenia odbioru.dostarczenie (np.safety . -- - foniczny na oddzielnej czpstotliwoScinoinej charge . Search and Rescue Commi -ttee (COMSAR) -Podkomitet (IMO) dls Radiokomunikacji.all ships -w.single per carrier -pojedynczy kanal tele- - - - - -- -- - - - - - - - - \ .kanal wspolny .message -kanal roboczy .korespondencja (tu: radiowa) . transmisja radiowa.telex .

GPS antenna/ antena systemu GPS 13. UHF telemetw antenna/ antena sys1 temu telemetrychego UHF 10. Omni directional cone-shaped antenna/ bezkierunkowa antena stozkowa . Weather facsimile antenna/ antenafaksymile pogodowego/ 15. Anemometer sensor/ czujnik wiatromierza.wezwanie pomocy.signal -sygnal wzywania pomocy - -- --- - -traffic . VHFIDSC antenna/ antena VHFIDSC 8. VHF antenna/ antena VHF 7. 24. Antenna INMARSAT-C/ antena stacji satelitarnej INMARSAT-C 9. 23. Transmitting MF/HF antenna/ antena nadawcza MF/HF 2.cyfrowe selektywne wywolanie digital selective call (DSC) .priority -priorytet niebezpieczenstwa . UHF-antenna/antena UHF. 19. 16.cyfrowe selektywne wywolanie diplexer .podwojna wstqga boczna. VHF antenna/ antena VHF 4.6. 17.radiolatarnia kierunkowa direction finder -radionamiernik direction finding (DF) -radionamierzanie display -monitor. Antenna coupler/ uklad sprzegajqcy antenowy 3. TV/FM receivina antenna/ antenu odbiorcza TV/FM. wskainik. NAVIGATION . 1. wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .radiokomunikacja dwutorowa enhanced group call (EGC) -rozszerzone wywolanie grupowe emergency locator transmitter (ELT) . Wire antenna/ antena linkowa. dwuplekser direct radio link . Spot beam antenna/antena s y s t e m roinicowego..ekran monitora. 21.zdwajacz. zobrazowanie screen .bezpoirednia l@cznoSkradiowa direct printing -wydruk bezpoiredni telegraphy -telegrafia o w. Whip antenna/ antena pretowa. Receiving MF/HF-DSC antenna/ antena odbiorcza MFhYF-DSC 5.selective calling (DSC) .generator (DMG) generator wiadomoici niebezpieczenstwa . Radar antenna (X band)/antena ra- Antennas ' arrangement I daru pasma X. Radiodirection finder antenna/ antena radionamiernika 14. zaburzenia dot -kropka (w alfabecie Morse'a) double side band (DSB) .wywolanie w niebezpieczenstwie w systemie DSC calling channel -kana1 wywolania w DSC duplex high speed data (transmission) (DHSD) .obrazowak distress -niebezpiecznstwo -button -przycisk powodujqcy wygenerowanie wiadomoici niebezpieczenstwa call . disturbance -zaklocenia. 22. wskaznik (to) display . 20.message wiadomoik w niebezpieczenstwie .korespondencja w n. Decca receiver antenna/ antena odbiornika Decca 12.dupleksowa szybka transmisja danych duplex operation . AM receivina antenna/ antena odbiornika AM. 18.wspohzqdne (pozycji) niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoik niebezpieczenstwa . Radome antenna INMARSAT-A/antena kopuiowa stacji satelitarnej INMARSAT-A 11. modulacja dwuwstegowa transmission .nature -rodzaj niebezpieczenstwa .emisja dwuwstqgowa droppable disposable radio -prosta radiostacja zrzutowa (do zrzucania z samolotow) DSC distress call .awarjjna radioplawa lotnicza (GMDSS) . Radar antenna (S band)/ antena radaru pasma S. Watch keeping receiver antenna/ antena odbiorcza odbiornika nasiuchowego 6. bezpoirednim directional -kierunkowy radio beacon .

cz.cz..assigned . niebezpieczenstwa - - - - --- - - -- cz.secondary .super high (SHF) . 3-30 MHz -intermediate -(IF) -cz~stotliwoSC poirednia -international maritime distress migdzynarodowe morskie cz.(to) guard . u j t k o w a .regulacja wzmocnienia of antenna . -high (HF) . foniczna.czgtotliwoik dodatkowa -shift keying (FSK) .working . radioplawa awavjna format for calling -rodzaj wywolania frequency -czgstotliwoSC .czgstotliwoSC nadawcza -ultra high -(UHF) .czgstotliwoik podstawowa .cz.lowest usable .czgstotliwoSk robocza gain -wzmocnienie .300-3000 MHz.najnizsza cz.5.automatic control (AGC) .znak kohca sekwencji envelope . pomylka gap .cz.czgstotliwoSC lotnicza . NAWIGACJA On-board communication fqcznos'Cwewnqtrzstatkowa - headset/ sluchawki signal device/ Swiatlo sygnalizacyjne I e-mail -poczta elektroniczna emergency locator transmitter (ELT) .voice (VF) .aeronautical .cz.obwiednia (modulacji) erase signal .extremely low skrajnie male cz~stotliwoSci (ponizej 300 KHz) . akustyczna . -prowadzik nasluch na cz. 300-3000 kHz -modulation (FM) -modulacja czgtotliwoici .extra high (EHF) .SAR-dedicated -czgstotliwoSC przypisana sluzbom SAR .maximum usable frequency .Swiadectwo Ogolnego Operatora GMDSS Global maritime distress and safety system (GMDSS) -Swiatowy Morski System Lqcznoici Alarmowej i Bezpieczenstwa .medium (MF) .zysk anteny General Operator Certificate (GOC) .radio (RF) .czgstotliwoiC radiowa .awaryjny nadajnik lokalizujqcy (lotniczy) emergency position-indicating radiobeacon (EPIRB) .modulacja z kluczowaniem czgstotliwobci .low (LF) .very high (VHF) .sygnal pomylki error -blqd.primary ..wielokrotny dostgp z podzialem czasu -extremely high skrajnie wielkie czgstotliwoSci (30 .cz.otwarty system korekcji blqd6w w transmisji 1-10 figure code -kod cyfrowy float free terminal -EPIRB.(morska) radioplawa awaryjna end of sequence signal (EOS) .cz~stotliwoSC .inter-ship -- - - - - - - - - . czgstotliwoSC fa1 metrowych 3-30 kHz -very low (VLF) .300 GHz) . 30-300 MHz. 30-300 GHz division multiple access (FDMA) . do IqcznoSci migdzystatkowej . fax Forward Error Correcting (FEC) .odstgp pomigdzy blgdami establish contact -nawiqzak 1qcznoSC facsimile -faksymile.transmitting .czgstotliwoSC 30-300 kHz . czgstotliwoSC fa1 decymetrowych . 3-30 GHz .czgstotliwoSC przydzielona .najwyzsza (w danych warunkach) czgstotliwoiC uzyteczna .automatyczna regulacja wzmocnienia control .

lokalna stacja naziemna loudspeaker -gloinik Maritime Identification Digits (MID) -morski numer identyfikacyjny (wskaznik bandery Maritime Mobile Service (MMS) .generator lokalny log-in .kluczowanie.sygnal do naprowadzania. korespondencja sluzbowa -priority -pienvszenstwo przekazu wiadomoSci MET warning . NAVIGATION . Master Plan for GMDSS -plan ogolny (funkcjonowania) systemu GMDSS Mayday -radiotelefoniczny sygnal niebezpieczenstwa relay -poSrednictwo w niebezpieczenstwie message (MSG) .Migdzynarodowe Konsorcjum LqcznoSci Satelitarnej interference -zaklocenie .-- GMDSS General Operator -ogolny operator GMDSS certificate -Swiadectwo ogolnego operatora GMDSS ground wave .sluchawki naglowne high speed data (transmission) (HSD) -szybka transmisja danych homing -nakierowanie.Migdzynarodowa Organizacja Ruchomej LqcznoSci Satelitarnej Mobile Number (IMN) .logowanie (zglaszanie gotowoki do pracy urzqdzenia np.6. mikrofon headphone .sluzba nasluchowa local oscillator . Telegrafii i Telefonii key -klucz telegraficzny keyboard -klawiatura key in -wprowadzik (za pomocq klawiatury) keying . naprowadzanie -bearing -namiar naprowadzajqcy signal .kod identyfikacyjny morskiej sluzby ruchomej Maritime Safety Information (MSI) .Mi~dzynarodowe Regulaminy Radiotelekomunikacyjne International TelecommunicationUnion (ITU) -Migdzynarodowy Zwiqzek Telekomunika- - - - C Y ~ ~ Y International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds.czas biemy (przy nadawaniu) impulse -impuls Inmarsat (International Mobile Satellite Organization) . nielegalne International Radio Consultative Committee (CCIR) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds. z danym satelitq) lower side band (LSB) -dolna wstega boczna Local User Terminal (LUT) .Spis stacji statkowych (to) listen -prowadzik nasluch (radiowy) continously -prowadzik nasluch cicgly listening in .fala przyziemna hand-held VHF equipment -przenoina (rgczna) radiostacja VHF hand-held walkie-talkie -przenohy (rgczny) radiotelefon UKF hand set -mikrotelefon. nadawanie kluczem L-band satelite EPIRB .radioplawa awaryjna systemy Inrnarsat E line feed -przesunigcie linii (w dalekopisie) List of Coast Stations .numer identyfikacyjny naziemnej stacji statkowej International Telecommunication Satellite Consortium (INTELSAT) .spis stacji nadbrzeznych List of Radio determination and Special Service Stations .unlawful -zaklocenia spowodowane pracq nieregulaminowh bezprawne. sygnal naprowadzaj qcy identity -tozsamoSk (stacji) -number -numer identyfikacyjny identification number -numer identyfikacyj"Y idle period .nasluch radiowy listening post -miejsce nasluchu listening watch .morskie informacje bezpieczenstwa -maritime safety information receiver NAVTEX .odbiornik morskich informacji b.wiadomoSc.Spis stacji radionamierzania i sluzb specjalnych List of Ship Stations . Telekomunikacji International Telecommunication Convention (ITC) -Migdzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna International Telecommunication Regulations (ITR) .ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Satellite Service (MMSS) satelitarna ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Selective Call identify code (MMSI) .ostrzezenie meteorologiczne microphone -mikrofon microprocessor -mikroprocesor microswitch -mikrowylqcznik - - .

correspondence .. indywidualny nadajnik pozycjonujqcy phonetic spelling -literowanie phonetic alphabet .urgency -pilnoSC procedure -procedura .kana1 IqcznoSci radiowej -communication -komunikacja radiowa.undesignated .primary -podstawowa sieC alarmowania .radionamiar -broadcast . w l-qcznoki radiowej) .listing .moc -amplifier -wzmacniacz mocy pre-amplifier -przedwzmacniacz procedural words . w systemie VTS) channel .radiofonia calling-in point -punkt meldunkowy (np.alfabet fonetyczny (sluiqcy do literowania) portable -przenoiny -hand-held radio -radiostacja rqczna.inne (niebezpieczenstwo) .(niebezpieczny) przechyl .radiowy sygnal wzywania pomocy fix -pozycja z radionamiarow fog signal -radiowy sygnal mglowy frequency -czgtotliwoSC radiowa heading angle -radiowy kqt hrsowy -horizon -horyzont radiowy interference .sieC (stacji radiowych) .microtelephone -mikrotelefon modulation -modulacja narrow-band direct printing (NBDP) .zatonigie .hand-held battery-powered radio -podrpczna radiostacja przenoina zasilana bateriami -hand-held droppable radio -przenoha (rpczna) radiostacja zrzutowa .dziennik radiowy officer -radiooficer operator .telegrafia dalekopisowa o druku bezpoirednim nature of distress -rodzaj niebezpieczenstwa .sieC krajowa .public switched (PSN) .awaryjny.firelexplosion -pozarleksplozja .wtorna sieC alarmowania Network Operation Centre (NOC) -OSrodek Operacyjny Sieci (GMDSS) noise .procedura korespondencji propagation -propagacja characteristic -charakterystyka propagacji protective radome .obszar w skoordynowanym systemie transmisji ostrzezen dalekiego zasiegu NAVTEX .disabled and adrift .sieC miqdzynarodowa .opuszczenie statku .zalewanie (przedzialow) .lqdowa publiczna sieC telekomunikacyjna . zaklocenia level -poziom szurnow suppression .atak piratow NAVAREA . lslczno66 radiowa direction-finder -radionamiernik direction-finding -radionamierzanie station .equipment -przenoiny sprzpt radiowy .abandoning ship . NAWIGACJA - - - - - - - - - - - --- .called subscribers -numer teleksowy abonenta lqdowego -end of sequence -koniec sekwencji wywolawczej meteorologicalobservation (OBS) -obserwacje meteorologiczne Operational Control Centre (OCC) . uprzywilejowanie (np.radiostacia do namierzania distress frequency . odbiornik radiowy alarm signal -radiowy sygnal-alarmowy -beacon .szumy.radiolatarnia bearing .sinking .unieruchomienie i dryfowanie .(radiotelefoniczny) sygnal pilnoici pause -pauza Personal Locator Beacon (PLB) .secondary .kopula ochronna (anteny) radio -radiostacja.safety -bezpieczenstwo (ostrzeganie) .czpstotliwoSC lqcznoici w niebezpieczenstwie distress signal .international .routine -priorytet zwykly .grounding -wejicie na mieliznp . pierwszenstwo.slowa proceduralne priority .distress -niebezpieczenstwo .operacyjne centrum kontroli (INMARSAT.sygnal przejScia na odbior PAN PAN .kolizja . GMDSS) over .zaklocenie radiowe log book .collision . przenoSna .survival craft transceivers -przenoha radiostacja do irodkow ratunkowych power .thmienie szumbw number -numer .attack by pirates .flooding .system automatycznego odbioru morskich informacji bezpieczenstwa network .priorytet.national .radio -radiostacja przenokna .radiooperator 5.

nadajnik radiowy sending -nadawanie Sequential Single Frequency Code (SSFC) sekwencyjny kod jednoczpstotliwoiciowy (analogowe selektywne wywolanie) service -tu: IqcznoiC ---- - --- - - -- . pot: resetowanie .radiolatarnia obrotowa - - - - - - - - rotating beacon -radiolatamia wirujqca rotating direction finder .AOR-East (Atlantic Ocean Region-East) wschodni rejon Oceanu Atlantyckiego .stacja odbierajqca reception .radio . odbierajqcy antenna .cisza radiowa station .przekazywak (np.AOR-West (Atlantic Ocean Region-West) zachodni rejon Oceanu Atlantyckiego . NAVIGATION -pratique -Swiadectwo wolnoSci ruchow uzyskane drogq radiowq .radionamiernik z antenq obrotowq safety call -wywolanie ostrzegawcze safety message -wiadomoSC.radiotelefonia telegraph (WT) -radiotelegrafia telegraphy (RTG) -radiotelegrafia -teletype (RTT) .grupowe wywolanie selektywne --number -numer wywolania selektywnego Selective Broadcast Sending Station (SBSS) stacja nadawcza selektywnego systemu rozglaszania selectivity .announcement of ogloszenie wiadomoSci bezpieczenstwa .radiotelefoniczny sygnal bezpieczenstwa segment -segment .radiostacja telephony (RIT.geostationary .sygnal radiowy silence .IOR (Indian Ocean Region) . komunikat . dedicated frequencies . okreSlanie pozycji za pomocq radionamiarow radiogoniometer -radionamiernik radiolocation -radiolokacja radio-range beacon .polar-orbiting . poSredniczyC reply .space .dalekopis radiowy radiodetermination -radionamierzanie. rejon.raport radiowy room .radioodbiornik receiving .lqdowy segment sieci lqcznohci .operacja poszukiwania i rat. wolanie o pomoc).POR (Pacific Ocean Region) -rejon Oceanu Spokojnego relay .odbiornik przeszukujqcy securite! .odbior recipient -odbiorca (korespondencji radiowej.czgtotliwoSci przypisane sluibom SAR Search and Rescue Satellite Aided Tracking (SARSAT) .radiostacja publiczna receiver -odbiornik radiowy report . RTF) .rejon Oceanu Indyjskiego .system satelitow o orbitach polamych (biegunowych) .odbiornik radiowy signal .ground .selektywnoSC semi-conductor -polprzewodnik sender .zerowanie. czpstotliwoSC) selective calling -wywolanie selektywne .system (sieC) satelitarna .list radio-teleksowy -noise .poszukiwanie i ratowanie wspomagane Sledzeniem satelitarnym (sieC satelitow ratownictwa) search and rescue radar transponders (SART) -transponder radarowy Satcom (satellite communication) -komunikacja satelitarna Satellite Control Centre (SCC) .manualy -zerowanie (resetowanie) rpczne revolving radio beacon .satelitarny segment sieci Iqcznofci (to) select -wybraC (stacjp.emergency -radioodbiornik awaryjny letter (RTL) .osrodek zarzqdzania sieciq satelit6w (Inmarsat) satelite system .odbieranie.6.antena odbiorcza -ship -statek odbierajqcy (korespondencjp radiowq) station .system satelitow geostacjonarnych scanning -przeszukiwanie receiver .transmission of -transmisja wiadomoSci bezpieczenstwa search and rescue (SAR) -poszukiwanie i ratowanie operation .radiolatamia kierunkowa radio regulations (RR) -regulaminy radiowe radiotelex -radioteleks receiver .odpowiedz reporting point -punkt meldunkowy (statku) reset . sygnaw region -region.group . akwen .odbiornik .kabina radiowa safety signal -radiowy sygnal ostrzegawczy set .public station .szumy wlasne odbiornika .

cisza (tu: radiowa) .teleks communication .stacja w pobliiu .calling .komunikacja radiowa mipdzy statkami list -wykaz zalegajqcej korespondencji .stacja brzegowa .stacja wywolujqca . danych).stacja statkowa .mobile earth (MES) . pojedynczy kanal na jednq n o h q single-sideband modulation (SSB) -modulacja jednowstqgowa SOS .coast earth (CES) .coast . -distress alert -alarmowanie stacji brzegowej przez statek w niebezpieczenstwie silence .stacja (np.1iterowaC space .korespondencja bezpieczenstwa (ostrzegawcza) transeiver -zespol nadawczo-odbiorczy transmit-receiveswitch -przelqcznik nadawanie-odbi6r transmitter -nadajnik transmitting -nadawanie ship .tekst Time Division Multiplex (TDM) .resumption (of radio -) .naziemna stacja ruchoma (systemu Inmarsat) - - - - - - - - - - - - - - - - - name of .land earth (LES) .nadajnik krotkofalow ship-to-shore -IqcznoSC statku z brzegiem -alerting -alarmowanie stacji brzegowej przez statek call -wywolanie stacji brzegowej przez st.short-range .(technika) czasowego zwielokrotnienia kanalow Time Division Multiplexer Access (TDMA) zwielokrotnienie czasowe dostepu do satelity teleprinter message (tpm) -wiadomoii.s.stacja podlegla store and forward messaging -technika gromadzenia i przesylania informacji telecommunication -telekomunikacja teleprinter -dalekopis telex .wznowienie (komunikacji radiowej) .lifting .ship .polozenie stacji .podawanie kolejki oczekujqcych (przez stacjg brzegowd . sprawdzanie .master . przekazywanie.nadawanie. stacja kt6ra nadala sygnal.stacja nadajqca wiadomoSC) transmission .stacja ruchoma .1qcznoSC teleksowa message -wiadomoSC teleksowa .naziemna stacja nadbrzezna (lqcznoici satelitarnej) -coast radio (CRS) -radiostacja nadbrzeina (IqcznoSci terrestrycznej) .ship earth station (SES) .radio -teleks radiowy. sygnal wywolawczy single channel per carrier (SCPC) -pojedynczy kanal telefoniczny.stacja koordynujqca (Inmarsat) -of origin -stacja zlecajqca. przesylanie - - - - - - - -- - - - - - - .location of .roll call of .IqcznoSC krotkiego zasiqgu set up watch -ustali6 wachtg short-wave transmitter . nadawcza) -broadcast receiving (BRS) . sprawdzenie testing -testowanie.lqcznoSC dalekiego zasiegu medium-range . wiadomoSC .n a m a stacji network co-ordination (NCS) .(radiotelegraficzny) sygnal wzywania pomocy (to) spell .statkowa. ruchoma stacja naziemna lqcznoSci satelitarnej . przekazana teleksem traffic -trafika -distress korespondencja w niebezpieczenstwie .equipment .(pokrgtlo) blokady szum6w standby -pogotowie statics .intership .test. radioteleks terrestrial -przyziemny test .lqcznoSC Sredniego zasiegu .stacja glowna -mobile .sygnal rozpoznawczy.odwolanie ciszy (radiowej) signal letters .sprawdzanie sprzetu text .safety .slave . transmisja (np.zakiocenia atmosferyczne (w odbiorze radiowym) station . odbiorcza -broadcast sending (BSS) -stacja nadawcza .odstgp (w wydruku dalekopisu) squelch .stacja (statek) w niebezpieczenstwie in vicinity .lqdowa stacja naziemna (systemu Inmarsat) .exchange of -wymiana korespondencji .5.statek nadajqcy (wiadomoSC) station .ground earth (GES) -naziemna stacja nadbrzezna -in distress . NAWIGACJA long-range .

dziennik radiowy operator .degree of .minuty MOM .czekak MSG .dziennik radiostacji.O ~ / Z FMT . (komunikatu.kabina radiowa telegraphy (WIT) -radiotelegrafia World Wide Navigational Warning System (WWNWS) .wskainik strojenia two-channel -dwukanalowy urgency .nadawak.ustanowik wachtg wireless -radiostacja -aerial -antena radiowa -bearing -namiar radiowy.abonent nieobecny ACK -potwierdzenie ADV -powiadomienie AGN .line linia zasilajqca -to cease transmission-zaprzestak nadawania transponder -wmacniacz z ukladem przemiany (w radiokomunikacji satelitamej) T-R cell .zqdanie podania ostrzezeh nawigacyjnych NC . nadajnik) tuned circuit -obwod strojony (rezonansowy) tunimg .list radio-teleksowy STA .set up .300 MHz) volume -regulacja sily glow watch -wachta (sluzba) .znowu ANUL .zgadzam siql zgadzasz sic? OPR .proszg POS -pozycja statku RCD .zqdanie przekazania wiadornoici do abonenta przy pomocy transmisji danych DIRTTLX -zqdanie nawiilzania bezpo6redniej lqcznoici teleksowej z abonentem DER -nieczynny EEE -pomyika FAX -zqdanie przekazania wiadomoici na faks FM .pilnoik .mierak gazowany (lampa nadawanie-odbior.kody i skr6ty teleksowe ABS .zqdanie ponownego polqczenia z abonentem wywolanym poprzedniq komendq DIRTTLX RE (REF) . NAVIGATION - .6.zqdanie informacji o uslugach i procedurach stacji nadbrzeznej INF .stroit (np. NIO) T-R switch . rownolegly tropospheric wave -fala troposferyczna (to) tune .radiooperator room .(niegdyi) kabina radiowa log .strojenie indicator .przerwanie polqczenia ze stacjq nadbrzeznq CRV -czy odbierasz dobrze? odbieram dobrze DATA .kondensator w.dotyczy RPT -powtorzenie RTL .abonent zajqty OK .wachta radiowa . radionamiar cabin . nadak wiadomoik MULTLX -wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do kilku adresatow NAV .radio . rozpoczq5 nadawanie HELP .zqdanie podania statusu wiadomoici przeslanych systemem "przechowaji przekai" - - - - .czgstotliwoik nasluchu na statku GA+ .stopien pilnoici -message -pilna wiadomoik -signal -sygnal p.odebrano RDL .wiadomoik.~wiatowy System Ostrzezen Nawigacyjnych Telex command codes and abbrevations .band -pasmo czgstotliwoici przenoszonych .zqdanie polqczenia z operatorem PLS .przelqcznik NIO.blqd formatu FREQ .g6ma wstqga boczna variable capacitor -kondensator zmienny very high frequency (VHF) -wysoka czgtotliwoik (30 .anulowane AMV -wiadomoik do systemu AMVER BRK .wiadomoici) upper side band (USB) .brak polqczenia OBS -wiadomoik meteorologiczna OCC . przelqcznik nadawanie-odbior trimmer -kondensator wyrownawczy rownolegly capacitor .zqdanie informacji z bazy danych stacji nadbrzeznej MED -pilna wiadomoik medyczna MNS .

"wychodzg w morze" burgee -proporczyk (z wycigciem) clip hook -hak zatrzaskowy.wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" TLXA -zqdanie potwierdzenia czasu przekazania teleksu do adresata TPR .stozek (naw.maszt sygnalowy top mast/ wierzchoiek masztu not under command lights/ Swiatia statku "nieodpowiadajqcego top flash lrght/ Swiatio do sygnalizacji Morse'a i Christmas tree/ t . lampa sygnalowa blue Peter -flaga rnks "P".short .kula (mak dzieAy) .zqdanie przekazania wiadomoici telefonicznie pod wskazany numer TEST MSG -wiadomoSC testowa TGM .do p6l masztu (o fladze) blast -dzwipk (syreny okrgtowej) .double -podwojny diwigk gwizdkiem .prolonged .long .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do innego statku SRY -przepraszam SVC .sygnalizacja i sygnaly aldis lamp -aldis.dalekopis URG -polqczenie pilne W -wyrazy WRU -kto tam ? WX -zqdanie prognozy pogody XXX -pomylka Signalling and signals .dlugi sygnak (syreng rogiem mglowym) .sygnal diwigkowy dlugi . karabinczyk color.5.czubek stozka -basket .radiotelegram THRU -jestei polqczony w trybie teleksowym TKS . reflektor sygnalizacyjny at half-mast -do polowy masztu at the dip .nadanie noty sluzbowej SVP -proszg TAX -jaka oplata? TEL .dzigkujp TLX .apex . NAWIGACJA STS .koszyk (znak dzienny) -black ball .diwigk (syrenq) krotki blinker -szczytowka. colour -bandera narodowa dash -kreska (w alfabecie Morse'a) dasher block -bloczek flagowy day shapes -znaki dzienne . znak dzienny) - - - - Signal mast .cone .

flaga "tak" alphabet .sygnal dzienny w ksztalcie walca dip the flag ."mam nurka po wodq: trzymajcie sig z dala i idicie powoli" B (I am taking in.sygnaly mglowe foghorn -rog mglowy full dress (of a ship) -pelna gala banderowa half-mast high .N" MKS oznaczajqca neg a c j ~flaga zaprzeczenia .I am manoeuvring with difficulty) -"trzymajcie sie z dala ode mnie.salut banderq staff .6.drzewce flagowe.audiable .flaga zastepcza (kodu) -toggle -przetyczka flagowa . potwierdzenie.communicate with me) -"jestem niezdolny do mchu.do p6lmasztu (bandera.flaga. lub: "znaczenie poprzedzajqcej grupy sygnalow powinno by6 rozumiane jako potwierdzenie" D (Keep clear of me .national .distress . banvnik stosowany jako sygnal wzywania pomocy emergency signal .szczyt masztu."mam po- flagstaff .drzewce bandery entering signals -sygnaly wejiciowe do portu false alarm . Nadawany przez statki rybackie lowiqce w pobliiu siebie oznacza: "wybieram sieci".salutowaC banderq distress flare .flag - -- - - - -- - - - - - - -- - - - .socket -gniazdo drzewca flagowego fly .macznik banvny.drum .gong mglowy gun . keep well clear off me) .sygnalizacja zakonczenia.flaga wzywania pomocy .diamond shape .salutowaC banderq staff . flagsztok socket .zmieniam swoj kurs w prawo" F (I am disabled .flaga armatora locker .flaga wskazujqca kierunek wiatru flagpole socket ."ladujg lub wyladowuje.dipping .dzwon mglowy .mercantile .affirmative) ."mam pilota na pokladzie" I (I am altering my course to port) . albo mam na statku ladunki niebezpieczne" C (Yes .schowek na flagi .gniazdo maszciku flagowego salute .sygnal alarmowy ending signal .flara light . top masztu hoist -wysokoSC bodniesienia) flagi hoist . bandera . or: I am hauling nets) "potrzebuje pilota".wind .dlugoSC flagi -nieSC flagp fog ."zmieniam swoj kurs w prawo" J (I am on fire and I have dangerous cargo on board. or discharging.alfabet flagowy chest . flaga) head of mast .rzut flag sygnalowych Inglefield clips -haczyki flagowe International Code of Signals -Miedzynarodowy Kod Sygnalowy (MKS) A (I have a diver down: keep well clear at slow speed) . NAVIGATION . sygnal zakonczenia ensign -bandera panstwowa .gniazdo drzewca flagowego .diwiekowe sygnaly mglowe -bell .alarm falszywy farewell whistle -pozegnalny sygnal syrenq first substitute -pienvsza flaga (kodu) zastepcza flag .drzewce flagowe .affirmative flaga potwierdzenia mks.szafka na flagi clip -lqcmik linek flagowych -code--flagakodu .gniazdo maszciku flagowego .podnoszenie bandergali (to) dress ship -podnieSC bandergale dye marker .pilot .Yak". manewrujq z trudnosciq" E (I am altering my course to starboard) . . nawiqzcie IqcznoSC ze mnq" G (I require a pilot.weather .bandera handlowa .flaga narodowa -negative -flaga .znak dzienny w ksztalcie rombu .statek w pelnej bandergali dressing line .mgla .merchant -bandera marynarki handlowej .explosive -signal -detonacyjny sygnal mglowy gong .armatni sygnal mglowy signal .flaga sygnalu pogody ..lina pomocnicza bandergali dressing ship .flaga pilotowa -pole socket . or carrying dangerous goods) .lampa do sygnalizacji dziennej dressed full .house .. H (I have pilot on board) .sygnal Swietlny wzywania pomocy daylight signalling lamp .substitude .

aldisem) -lamp .sygnalizacja (np.dzwon na mostku poop staff ... you may feel your past me) . Y (I am dragging my anchor) ..w porcie: ."trzymajcie siq z dala ode mnie..sygnal trzyflagowy .moje sieci zaczepily o przeszkodp" Q (my vessel is healthy and I request free pratique) .sygnal odpowiedzi .flaglinka zastcpcza long ."zatrzymalem moj statek i nie posuwam sic po wodzie" N (No) .sygnal jednoflagowy pistol .zaC z wami la.5.one-flag ..stozek .yellow jack .zdrowyM proszg o i Swiadectwo zdolnoSci ruchbw" R (The way is off my ship.banvnik do wody (sluza.czlowiek za b u r t e P (All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea... trzymajcie sip z daleka ode mnie" K (I wish to communicate with you) -I1pragnq nawia.three letter . tez dash) - making colours -podniesienie bandery Morse code .cy do zwracania uwagi podczas akcji ratowniczej) shape -znak (dzienny) sygnalizacyjny .warning -sygnal ostrzegawczy -yard -rejka sygnalowa signalling .kreska (w alfabecie Morse'a.bow .wszystkie osoby powinny sig zameldowaC na statek.flaga powtorzenia (MKS) ripper -rog mglowy salute . pistolet do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych . linka sygnalowa --bend -wqzel flagowy.potrzebujq holownika" lub: ."moj statek jest ."potrzebujp pomocy" W (I require medical assistance) .two-flag .proporzec dziobowy .night .towing .sygnal rozpoznawczy rocket -rakieta sygnalowa station . zob.sygnalizacja optyczna -- - - - - - - - - - - - .Swiatlo nawigacyjne pokazujqce literg alfabetu Morse'a Morse lamp . NAWIGACJA zar i niebezpieczny ladunek na statku.sygnal . I am engaged in pair trawling) .cylinder -walec short .."droga prowadzi z daleka od mojego statku. flaga migdzynarodowego kodu sygnalowego -halyard ."potrzebujq pomocy lekarskiej" X (Stop carrying out your intentions and watch for my signals) -.flaga kwarantannowa jewel block -bloczek flagowy lazy halyard .recognition .alfabet Morse'a light .cznoSCU L (You should stop your vessel instantly) -"zatrzymajcie wasz statek natychmiast" M (My vessel is stopped and making no way through the water) ..flaga odpowiedzi pilot house bell . mozecie przejSC za ma.wstecz" T (Keep clear of me.sygnal dwuflagowy (mks) . also: My nets have come fast upon an obstruction) . wqzel szotowy .salut banderze seamarker .kropka (w alfabecie Morse'a) signal .wydajg sieci" jack -proporzec. sygnal Swietlny .cone . gdyz statek wkrotce wychodzi w morze".. kotwicg" Z (I require a tug.." S (My engines are going astern) . W morzu. drzewce bandery reed horn -rog mglowy repeater .sygnaly holownicze .rakietnica."kierujecie sig ku niebezpieczenstwu" V (I require assistance) . or: I am shooting nets) .answering ."wlokq moja. uzyta przez statek rybacki omacza: .sztag sygnalowy .flaglinka.ball .rufowy maszt flagowy. flaga pilotowa ..visual .niem(zaprzeczenie) 0 (Man overboard) .sygnat diwigkowy flag -flaga sygnalowa.lampa sygnalizacyjna.salut -to the flag .three flag .stacja sygnalowa stay .lusterko sygnalizacyjne -procedure -procedury sygnalizacyjne .kula .moje silniki pracuja.lampa do sygnalizacji alfabetem Morse'a nautophone -nautofon pennant -proporczyk . szczytowka -mirror .wstrzymajcie sig z wykonywaniem waszych zamierzen i uwazajcie na moje sygnaly".sygnal nocny. jestem zajpty tralowaniem we dwojkg" U (You are running into danger) .aural .answering .sygnal trzyliterowy .

sygnai ostrzegawczy test -proba ukiadu ostrzegawczego whistle .linka wszyta w brzeg flagi time ball .diwiqk krotki (syrensl) signal . buczek controller .syrena okrqtowa.diwiqk ddlgi (syrensl) .6.long .linka syreny (gwizdka) valve -zawor na syrenq wind vane -wiatrowskaz.short . szczyt (masztu) typhon .maszt flagowy mast truck/ jablko masztu - - - halyard downhaul/ - r mast/ maszt .Swiatko ostrzegawcze .ostrzezenie light .kula sygnalowa (do sygnalizacji czasu) top -wierzchoiek.syrena (diwiqkowa) sound -diwiqk .automat mgiowy syreny okrqtowej lanyard . gwizdek.urzqdzenie do nadawania sygnaiow mgiowych i ostrzegawczych (ship's whistle) vibratory horn -membranowy rog mglowy warning .navigational -ostrzezenie nawigacyjne signal .sygnai diwiqkowy signalling -sygnalizacja akustyczna (to) sound -nadawaC sygnal diwiqkowy (to) strike -opuSciC (flagq. NAVIGATION siren . flaga wskazujqca kierunek wiatru - - Flag mast . banderq) tack line .

Forces acting on cargo . Reefer cargo .konstrukcja kontenera 6. Cargo . Ro-ro cargo stowage -sztauowanie ladunk6w tocznych 18.ladunki chemiczne i gazy .ladunki 2. Forestry products stowage .mocowanie ladunku 15. General cargo -drobnica 8. Liquid cargoes -ladunki plynne 11. Container stowage .sprzet do mocowania ladunkow tocznych 19.wentylacja ladunku 10. Chemical and gas cargoes .ladunki chlodzone 9.bezpieczenstwo ladunkow 22. Ro-ro cargo lashing equipment . Containers .ladunek 1. Container stacking and lashing equipment .Container construction . Cargo distribution planning .Types of containers . .sztauowanie kontener6w 16. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 7.sily dzialajqce na ladunek 21. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Cargoes .sztauowanie drewna i produktow jego przetwarzania 20. Cargo safety . Cargo stowage . Ro-ro cargo -ladunki toczne CARGO STOWAGE AND LASHING SZTAUOWANIE I MOCOWANIE LADUNKU 12.sprzet do sztauowania i mocowania kontenerow 17. Cargo lashing .7.typ kontenera 5. .planowanie rozmieszczenia ladunku 13.kontenery 4. Cargo ventilation .sztauowanie ladunku 14.

7. CARGO

Cargoes classifcation 1klasyfkacja ladunkdw

-

C
bulk cargoes/ ladunki masowe ladunki masowe suche ladunki masowe piynne

general cargoes/ ladunki dvobnicowe

unitized cargoes/ iadunki jednostkowane

beczki artom/

Cargoes -ladunki
bulk-in-bags-out (BIBO) - zaladunek (towaru) luzem, wyladunek w workach break-bulk cargo - drobnica, ladunek polmasowy, duze partie jednorodnej drobnicy bulk - duza iloid, masa -cargo -ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe cargo - ladunek - deck - ladunek pokladowy - dry - ladunek suchy - dry freight - drobnica konwencjonalna - filler -ladunek wypelniajqcy - frozen - ladunek mrozony - general - drobnica, ladunek drobnicowy -heavy - ladunek ciqzki - homogeneous - ladunek jednorodny - project - ladunki zwiqzane z tym samym projektem, wozone czqsto z roznych miejsc i w roinym czasie - reefer - ladunek chlodzony - refrigerated - ladunek chlodzony - special -ladunek specjalny -transit -ladunek tranzytowy, ladunek przeznaczony do innego portu units -jednostki ladunkowe - voluminous - ladunek o duzej objqtoici commodity - rodzaj ladunku, rodzaj towaru index - indeks towarow float onlfloat off - wplywanie/wyplywanie (technologia przeladunku poziomego barkowca)

-

-

-

-

-

-

-

forestry - pot. okreilenie dot. drewna, celulozy i papieru uzywane w iegludze products (FP) - okreslenie dot, drewna, celulozy i papieru uzywane w zegludze gas - gaz - liquified - gaz plynny generals - drobnica in bulk - luzem, ladunek masowy lift-onhft-off (10-10) -system przeladunku pionowy liquid cargo -ladunek plynny in bulk - ladunek plynny luzem lot - partia (ladunku) measurement goods - towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) merchandise -towar neo-bulk -drobnica jednorodna w duzych partiach; rowniez: break-bulk roll onlroll off (ro-ro) -wtaczaC/wytaczaC, pozioma technologia przeladunku roll onlroll off, lift onllift of, float onlfloat off (ro-lo-flo) - mieszany system przeladunku stosowany na barkowcach ship-to-truck cargo handling system - przeladunek ukladarkami statek-ciqzarowki unit load -jednostka ladunkowa - standardized - znormalizowana jednostka ladunkowa waterborne - (ladunek) przewozony drogq wodns~ zaladowany na statek wet goods -towary (ladunki) plynne, takze ladunki o duzej zawartosci wilgoci

-

-

--

--

Bulk cargo -ladunki masowe

-

animal feed products -pasze ammonium -amon nitrate - azotan amonu phosphate - fosforan amonu sulphate - siarczan amonowy anhydrite -anhydryt apatites -apatyty artificial manures -nawozy sztuczne baryt - baryt block - blok (np. marmuru) bulk - duza iloSC, masa cargo - ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe bulky cargo -ladunki masowe calcium -wapn -ammonium nitrate - saletrzak chloride - chlorek wapnia -nitrate - azotan wapnia phosphate - fosforan wapnia cement -cement cereals - zboza products - produkty zbozowe charcoal -wqgiel drzewny clinker -klinkier coal -wqgiel - anthracite - antracyt, wqgiel antracytowy - cobbles -kostka weglowa (sortyment wegla) - cobs - orzech (s.w.) -duff -wilgotny mial wqglowy dumping - zaladunek wegla -dust - pyl weglowy - hard -wqgiel kamienny, antracyt - lump - gruby wqgiel, wegiel w brylach - nuts - orzech (s.w.) - peas, pea - groszek - small - drobny -tipper - wywrotnica wagonowa coke - koks -breeze - drobny koks, mial koksowy concentrate -koncentrat concentrated ores -koncentraty rudy corundum -korund cotton -bawelna dust-proof -pyloodporny dust-tight -pyloszczelny easy trimmer - statek latwo trymujqcy easy trimming hold -ladownia trymujqca feeder -zasobnik uzupehiajqcy feedmeal -mqczka paszowa

-

-

-

-

-

-

fertilizers -nawozy - nawozy sztuczne - dry - nawozy suche - fossil meal - ziemia okrzemkowa - liquid - nawozy w plynie - mixed - n. mieszane, wieloskladnikowe - natrium sulphate - siarczan sodu (nawoz) - nitrogen-phosphorus azotowo-fosforowy - nitrogenous - -n. azotowy -phosphatic - n. fosforowy - potassic - n. potasowy -potassium chloride - chlorek potasu potassium nitrate - azotan potasu - potassium sulphate - siarczan potasu - superphosphate of calcium - superfosfat filler cargo -ladunek wypelniajqcy flattening - rownanie powierzchni ladunku sypkiego flow moisture point - punkt uplynnienia suchego masowego ladunku sypkiego fodder -pasza goods in bulk -ladunek masowy grain - ziarno, zboze -barley -jqczmien - broom corn - sorgo -buckwheat - gryka capacity - pojemnoic ladunkowa statku dla ziarna cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna (w m3 lub cbft) -cargo certificate -Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboza luzem - corn - kukurydza -heap - stos ziarna, zboza - heavy (hg) - zboze (ziarno) ciqzkie - horse bean - bobik in bulk - ziarno, zboze luzem - light (lg) - ziarno (zboze) lekkie - maize -kukurydza - mail - sorgo - rye - zyto - wheat - pszenica granulate -granulaty gypsum - gips india-rubber -kauczuk naturalny iron - stal ore - ruda zelaza jute -juta level - poziom, poziomy (to) level -poziomowac, wyrownywac (np. powierzchniq ladunku)
- artificial

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lime -wapno meal -pasze -beet pulp - wytloki buraczane -oily - makuchy - rape - Sruta rzepakowa - soya - sruta sojowa minerals -mineraly - alumina - tlenek glinu - asbestos - azbest - bauxites -boksyty - bentonites - bentonity - ceramic clinker -klinker ceramiczny - China clay - kaolin - clays - gliny - fluorite - fluoryt - gipsum - gips - kaolin - kaolin - phosphate rocks - fosforyty - porphyres - porfiry - pumice -pumeks - salt - so1 - sands - piaski - silicon - krzem - sulphur - siarka metals -metale - antimony - antymon -beryllium -beryl - bismuth - bizmut - boron - boru - cadmium - kadm - chromium - chrom - cobalt - kobalt - copper - miedi - iron - ielazo - lead - olow - magnesite - magnezyt - magnesium -magnez - manganese - mangan - molybden - molibden - nickel - nikiel - non-ferrous metale kolorowe, metale niezelazne - scrap metal -zlom metalowy - tin - cyna - titanium -tytan - tungsten - wolfram - vanadium - wanad pellets - granulaty recycling - surowce wtome rice - ryi - clean - ryz iuszczony - paddy - ryz nieluszczony

-

-

--

-

-

-polished - ryz polerowany - rough - ryz niehszczony - white -ryz polerowany stones and rocks -kamienie i skaly -alabaster - alabaster - basalt -bazalt - calcite -kamien wapienny - chalk - kreda - dolomite - dolomit - flints - krzemienie - granites - granity - gravels - zwiry - limestone - kamien wapienny marbles -marmury mortar -h s z y w o ore - ruda - coarse - ruda w kesach concentrate - koncentrat rudy - copper - ruda miedzi fines - ruda drobnoziamista - finished - ruda wzbogacona - iron -ruda zelaza - lump - ruda gruba, w brylach - magnetite - ruda magnetytowa - roasted - ruda prazona -yard - skladowisko rudy raw material - surowiec seed cakes -makuchy prasowane sand - piasek sandstone -piaskowiec shingles -zwiry soda - soda sodium chloride - chlorek sodu sodium sulphate - siarczan sodu stone -kamienie scrap - zlom (jako ladunek) -yard - skladowisko zlomu screen bulkhead - grodz pylochronna sugar - cukier transportable moisture limit - dopuszczalna zawartoSC wilgoci (w transportowanym ladunku masowym) trim -trymerka a cargo -trymowad ladunek (to) trim - trymowat, rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimming -trymerka - normal hold - ladownia normalnie trymuj w tin test - proba wilgotnoici ladunku w puszce vegetable fibre - wl6kno roslinne wet salted hides - skory mokrosolone

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

k e s and markings o"f containers typy i oznakowanie kontenero'w
w

-

-

containers/

general cargo containers konteney uniwersalne

kontene y plytowe collapsible containers/

tank containers/ kontenery zbiornikowe

thermal containers/ kontenery izotermiczne

containers for dry bulk cargo/ do ladunkow masowych luzem

container top/ dach kontenera

-

owner's code, container size, type and check digit/ kod wtaiciciela, rodzaj i typ kontenera, cyfra kontrolna I container capacities/ dune eksp1oatac;yjne konten

container top/l sea-air container mark/znak dach kontenera kontenera lotniczo-morskiego

container Leight/ wysokoii kontenera

owner's code/kod wtaiciciela equipment category identified identyfikator kategorii wyposazenia container number/ numer kontenera
L

,

OCLu 244435 0---digit/ cyfra kontmlna check 22G 1 characteristic/ charakterystyka kontenera
length/ dtugoSC kontenera

I'

-

type/ typ kontenera

breadth/ szerokoiC kontenera

container markings oznakowanie kontenera

7. CARGO

Containers - kontenery

- approval -uznanie konstrukcji kontenera (za bezpiecznd -- certificate Swiadectwo uznania bezpiecznej konstrukcji kontenera safety - plate - tabliczka uznajqca k. bez-

container -kontener

pieczny (do eksploatacji) -safety devices -urzqdzenia (zawory) bezpieczenstwa na k. zbiomikowych approved continuous examination programme (ACEP) - zatwierdzony (przez instytucjc klasyfikacyjnq) program stalych przeglqdow stanu kontenera advanced transit atmosphere control (ATAC) - system kontroli i regulowania skladu atmosfery w zaladowanym k. chlodzonym clip-on unit - urzqdzenie chlodnicze przystosowane do doczepiania do k. chlodzonego container - kontener, pojemnik atmosphere - atmosfera w kontenerze berth - nabrzeze kontenerowe centre of gravity - Srodek ciczkosci k. condition - stan (techniczny) kontenera -depot - sklad, depot kontenerowy examination report - sprawozdanie z przeglqdu k. -external dimensions - wymiary zewnctrzne k. internal dimensions -wymiary wewn. k. -marking - oznakowanie k. -survey certificate - Swiadectwo przeglqdu k. sticker - nalepka k. terminal -baza, terminal kontenerowy tightness test -proba szczelnosci kontenera container continuous examination programme (CEP) - program nadzoru ciaglego stanu techn. k. containerization -konteneryzacja Convention for Safe Containers plate (CSC plate) - tabliczka zgodnosci k. z normami Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach data plate - tabliczka na k. zawierajqca m.in. jego tare, wage brutto i wymiary document holder - kieszen na k. zawierajqca jego dokumenty, np, celne

-

-

-

dolly - zestaw kol (opuszczanych pod przedniq czeiciq naczepy drogowej po odlqczeniu od niej c i ~ n i k a ) forty-foot equivalent unit (FEU) - kontener czterdziestostopowy ETEU (equivalent TEU) - statystyczne pojecie umowne, okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU full container load (FCL) -k. formowany przez jednego zaladowcc, na jego koszt i ryzyko IMO sticker -nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych label - etykietka, nalepka - container - nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych (takze: sticker) less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objqtoSC kontenera lime scrubber - pochlaniacz niepozqdanych gazow w kontenerach chlodzonych modified atmosphere operation (MAO) przewoz ladunku w k. z kontrolowanqatmosferq periodic examination scheme -program przeglqdow okresowych stanu kontenera portable refrigeration unit - przenohe (doczepiane) do k. urzqdzenie chlodnicze pre-trip inspection -inspekcja kontenera przed jego napelnieniem racking force - sila pozioma odksztalcajqca ramq nosn* k. racking test -proba sztywnoici (np. ramy noSnej kontenera) safety approval table (SAT) -tabliczka uznania k. za bezpieczny (to) strip - (tu) rozladowal. (zawartoSC kontenera) stripping - (tu) rozladunek zawartoici kontenera stuffing - napelnianie kontenera - de-- - oproznianie kontenera temperature recorder -rejestrator temperatury w k. chlodniczych TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, 20' equivalent unitised freight unit) - umowna jednostka statystyczna odpowiadajqca kontenerowi 20', kontener przeliczeniowy

-

7. LADUNEK

Container types typy kontenerdw

side door container/ k. z otwieranq Scianq bocinq

open top container/ kontener bez dachu

dry cargo contained kontener uniwersalny

full side access container/ k. o velnym ~ t ~ ~SciflV bocznej c i u

bulk container/ k. do prie- dry bulker container/ k. do priewozu tadunkdw sypkich wozu ladunkow sypkich luzem

, insulated porthole container/ ' kontener izotermiczny z dociepian.ym agregatem

reefer container/ kontener chlodiony

tank container; tanktainer/ kontener =bionzikowy

cattle container/ kontener do przewozu bydla

ventilated container/ kontener wentylowany

7. CARGO

Container types-

typy kontenerow

- full

bin -pojemnik bolster - paleta kontenerowa, podloga k. box - amerykanskie okreilenie k. cargotainer -kontener ladunkowy container -kontener - all-purpose - kontener uniwersalny flat -podloga kontenerowa (do pojemnikow na sprzqt do mocowania, palet, pakietow itd.) - lashing - podloga kontenerowa do sprzqtu do mocowania - rod - pojemnik do skladowania prqtow do mocowania k. z drzwiami w obu Scia-both ends doors nach szczytowych - bulk freight - k. do przewozu ladunkow masowych, sypkich (wyposazony w otwory nasypowe oraz otwory do wyladunku) - cattle - kontener czqiciowo otwarty, do przewom bydla - closed -k. zamkniqty, z mozliwoSciq zaladunku wylqcznie przez umieszczone w Scianie szczytowej lub bocznej drzwi - closed ventilated - kontener wentylowany zamkniqtym obiegiem powietrza - collapsible - kontener skladany (ktorego poszczegolne elementy mogq byd demontowane lub sktadane w celu zmniejszenia objqtoSci pustego pojemnika) - Conair kontener chlodzony poprzez (podlqczony) system statkowy - controlled atmosphere - k. majqcy urza; dzenie do kontroli atmosfery w jego wnqtrzu - cooled - kontener chlodzony - cellular compatible paletwide (CPC) -kontener do palet (o wymiarach wewnqtrznych pozwalajqcych na zaladunek 24 palet 1,O x 1,2 m lub 30 palet 0,8 x 1,2 m, jednoczesnie o wymiarach zewnqtrznych umozliwiajqcych jego zaladowanie w prowadnice) - dry - do przewozu ladunkow suchych - dry bulker - kontener zamkniqty do ladunkow sypkich -dry freight special-- k. specjalny do drobnicy - euro palletwide box k. o wymiarach przystosowanych do przewozu europalet - gear - kontener ramowy do mocowania osprzqtu ukladarek (widly, ramy etc.) -full side access -k. o pelnym otwarciu sciany bocznej

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

tilt - kontener, ktorego Sciany boczne, niekiedy rowniez szczytowe i dach pokryte sq brezentem - gas tight -kontener gazoszczelny - general purpose - k, zamkniqty, zwykly - grilled sides - k. ze scianami aiurowymi - half-height polkontener, k. otwarty, zwykle o wysokosci od 4'00" do 4'03", - half-height open-top (HHOT) - k. polowkowy otwarty (bez dachu) - half-size - polkontener - half-rack - polkontener skladany - half tilt - k. ze znacznq cz&iq Scian (lub Scian i dachu) pokrytq brezentem - hard top - k. z dachem sztywnym - hard top open top -k. otwarty z montowalnym dachem sztywnym - heated - kontener ogrzewany - high cube - k. wysoki (9'00", 9'06") - hi-cube -populame okreilenie kontenerow o wysokoici 9'00" i powyzej - high cube unit - patrz "hi-cube" - insulated - kontener izolowany - isothermal - kontener izotermiczny (zdolny do utrzymania temperatury wewnqtrznej) - open-side - k. z otwieranq Scianq - open-top - k. otwarty (bez dachu) - overheight - kontener o podwyzszonej wysokoici, ladunek ponad dozwolonqwysokoSC - plain van -k. zamkniqty, zwykly - power pack - k. z generatorem elektrycznym do zasilania awaryjnego innych k. - reefer - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated unit - kontener chlodzony - sheeted -kontener bez dachu (przykrywany oponczz+, rowniez: open top) - shipping - (morski) kontener transportowy, pojemnik transportowy - side door - k. z drzwiami w co najmniej jednej Scianie bocznej - slim wall - k. o Scianach z plaskiej blachy plytko profilowanej - special - k, zbudowany do przewozu specyficznego, nietypowego ladunku - top loader (TL) - kontener z mozliwosciq zaladunku przez dach - single trip (STC) - kontener jednorazowy

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

Container types
- typy kontenerdw

half-height open top container/ kontener polbwkowy

flat rack/ kontener plytouy 40' ze Bcianami szczytouymi

bolster/ podioga kontenerowa)

pack-flat container/ kontener pack-flat

flat-rack container with collapsible ends/ kontener o podstawie plytowej ze skladanq konstrukcjq czolowq

heated -k. zbiornikowy, ogrzewany para -thermal - kontener izotermiczny - tipping bulk - k. do ladunkow masowych, wyladowywany przez przechylanie - ventilated -k. wentylowany flat -podloga kontenerowa (bolster) flatrack, flatrack - k. tylko ze Scianami szczytowymi lub tylko z bocznymi - fixed end - podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi stabmi -collapsible -podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skadanymi -with full end wall - k. tylko z pelnymi Scianami szczytowymi -folding end --podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skladanymi platform -platforma (podloga) kontenerowa swapbody - kontener wyposaiony w stalowe

- steam

-

-

-

-

-

-

-

nogi, umozliwiajqce zaladunek na naczepe bez uzycia podnosnika - folded - swapbody, calkowicie skladany kontener na nogach - tiltsides - swapbody kryty brezentem (opohczd - curtainsider - swapbody o Scianach krytych brezentem (oponczd - stackable - swapbody przystosowany do piqtrzenia tank (container) -kontener zbiornikowy - glycol cooled -k. zbiornikowy chlodzony glikolem - insulated k. zbiomikowy izolowany termicznie - reefer -k. zbiornikowy chlodzony - semi-insulated -k. zbiomikowy polizolowany termicznie - tanktainer - kontener zbiomikowy

---

---

-----

--

7. CARGO

Container construction konstrukcja kontenera
rear header/ belka poprzeczna gorna

I

cross member/ poprzeczne podstawy

locking cam/ rygiel locking rods/ are@ ryglujqce

' drzwi door/

slupek naroiny rear corner casting/ naroze zaczepowe y l n e

1

upper corner castmg/ naroze gorne

corrugated floor/

naroze dolne

naroze dolne

/

lower corner casttng/ contamer floor/ naroze dolne r p o d l o g a Xontenera

sciana kontenera

7. LADUNEK

Container construction konstrukcja kontenera
container -kontener all-welded stainless steel - k. ze stali nierdzewnej, spawany battens - szalowanie drewniane (chroniqce ladunek wewnqtrz kontenera) bottom -podstawa kontenera bulkhead - (pot.) nazwa Sciany szczytowej kontenera, przeciwleglej do drzwi bull rings - piericienie shzqce do mocowania (ladunku w kontenerze) camber -wypukla podloga kontenerowa (dla wzmocnienia konstrukcji) crossmembers - zebra kontenera - double jacket tank - k. ze zbiomikiem o podwojnym poszyciu end frame - rama czolowa kontenera fittings - osprzgt kontenera -forklift pocket -kieszenie na widly ukladarki frame -rama kontenera gooseneck tunnel - tunel w podstawie k. na zaczep typu "gqsia szyja" -head -sciana szczytowa kontenera, przeciwna do Sciany z drzwiami - lightweight frame tank -kontener zbiomikowy z ram* o lekkiej konstrukcji - rivetted aluminium - aluminiowy k. nitowany - ultralite dry freight - k. bardzo lekki (z tworzyw sztucznych lub kompozytow) outriggers - wezlowki k. -overflow prevention device -urzqdzenie zabezpieczajqce przed przelaniem zbiornika -pressure control device - urzqdzenie do pomiaru ciSnienia w k. zbiornikowym -rain gutter - okap kontenera - sheating - poszycie Scian i dachu k. tilt - brezent lub inna tkanina (lub tworzywo) okrywajqce k. bez dachu lub bez Scian -tipping discharge letterbox hatch -otwor prostokqtny w dolnej czesci drzwi k. do wyladunku ladunkow masowych understructure - podstawa kontenera ventilator cover -pokrywa wywietrznika k. clip on unit (COU) - przyczepny kontenerowy (agregat chlodniczy) corner -naroznik casting - odlewane naroze kontenera
-

- fitting -naroznik k.
Genoa comer fitting - narozniki wykonane wedug zalece~i IMO protection plate - plyta wzmacniajqca przy narozach k. -post - slupek naroinikowy k. -top -fitting -gome naroie (zaczepowe kontenera) door - drzwi k. - end - drzwi czolowe kontenera gasket -uszczelka drzwi k. hardware - detale drzwi k. -hinges - zawiasy drzwi -loading hatch -otwor nasypowy w drzwiach k. do ladunkow masowych (do zaladunku urzqdzeniami pneumatycznymi) -locking bar -skoble (prqty) zamykajqce d r m i locking mechanism - mechanizm blokowania drzwi k. -panel -plyta drzwiowa k. - side - drzwi boczne k. dual refrigeration systems for hazardous cargoes - podwojny system chlodzenia w k. z ladunkami niebezpiecznymi floor - podloga k. hat-section center spacer - profil Srodkowy podlogi k. lashing rings - uchwyty w podlodze kontenera shzqce do mocowania ladunku treshold plate - plyta ochronna podlogi k. - wooden flooring - podloga drewniana k. glass reinforced plastic (GRP) - tworzywo sztuczne wzmacniane wloknem szklanym; kompozycja stosowana do produkcji lekkich k., zwlaszcza chlodzonych header -belka poprzeczna goma k. bar - prqt lub ksztaltownik stalowy nad drzwiami kontenera bez dachu - door - belka poprzeczna nad drzwiami k. extension plate - plyta przy czolowej belce gornej k. - front -belka p.a goma Sciany czolowej k. insulation - izolacja k. izotemicznych - fire proof thermal - izolacja termiczna ognioodporna - polyurethane blown foam - izolacja z piany poliuretanowej - thermal - izolacja termiczna k. panel -plyta (poszycia) Sciany k. - side - Sciana boczna - front - Sciana czolowa
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO

Refrigerated container kontener chlodzony

refrigerated un agrega t

control panel/ panel sterowania I

_ control box/ szafka kontrolna

suction -

service tank/ zbiornik senvisowy nu ssaniu

-

7. LADUNEK

- corrugated side

- Sciana boczna ksztaltowana k. - aluminium flat side (front) - aluminiowa plaska Sciana boczna (szczytowa) post - shpek k. - front - slupek Sciany czolowej k. - J- bar - slupki typu "J" - rear - shpek Sciany drzwiowej k. - side - slupek Sciany bocznej k. rail - belka (noha) k. -bottom side rail - belka boczna dolna k. side rail - belka boczna k. -top side rail -belka boczna gorna k. roof - dach k. -bow - zebro dachu k. -hatches - otwory nasypowe w dachu k. panel - plyta dachu k. racking test -proba sztywnoSci k. sandwich construction-konstrukcja przekladkowa (np. izolacji kontenera)

-

-

-

-

-

-

seal - plomba container -plomba z linki stalowej - high security bolt - zbrojona plomba k. - indicative container strip plomba z taSmy stalowej z wytloczonym numerem - solid metal container -plomba z prqta stalowego side - Sciana k. - door - Sciana drzwiowa k. - front - Sciana czolowa k. sandwich panel - Sciana o konstrukcji typu "sandwich" (warstwowej) - inner lining -wewnqtrzna wykladzina kontenera zbiornikowego (np. teflon) sill - belka poprzeczna k. - door belka poprzeczna Sciany drzwiowej - front - belka poprzeczna podstawy Sciany czolowej k. wall - Sciana - end - Sciana szczytowa kontenera - side - Sciana boczna kontenera
- cable

-

-

--

-

-

-

--

-

Forest products -produkty

half/ poiowizna

baulk/ belka

square/ krawedziuk

slipper/ podklad kolejowy

plywood/ sklejka

sawn timber packages -pakiety tarcicy

ragged-end package, truck package/ pakiet desek tartych : nierownym jednym koricem

,flush end package, length package/ pakiet desek tartych z oboma koricami rownymi

cants/ plyzmy

asphalt saturated .drewno przetarte o szerokoici ponizej 150 mm i ponizej 50 mm gruboici.absorbcja.drewno suszone w suszarni Mille (M) -tysiecy board feet (jednostka miary tarcicy = 83.pakiet o obu koncach rownych forestry . tarcica .karton .quinine .papier stosowany do produkcji kartonow . CARGO Forest products .listwy .korek drying .h a f t lineboard .absorbent lightweight . o dlugosci ponizej 2500 mm . nasiqkanie drewna. uzywane w zegludze products (FP) .cellular .podklady kolejowe .karton wielowarstwowy cork .converted timber .grube kawaly drewna.karton na opakowania .drewno powietrznie suche sawn timber . niesuszone (w odroznieniu od kiln dry lumber) h e a t treated drewno poddawane dzialaniu wysokich temperatur dla zabicia szkodnikow -kiln dried . drewna. posiadajqce dwie lub trzy Sciany plaskie. (deals and battens) -bale i baliki -deals.karton na pudelka .tarcica mokra . osuszanie flooring .5 stop szeiciennych) natural seasoning -naturalne suszenie (drewna) paper -papier .sawn wood . belka o wymiarach 4-10 cali .plyta piliniowa carton .ends . krawcdziaki .podlogowka (deski podlogowe) flush ends .listwy .scants (scantlings) .podklady kolejowe .plyta komorkowa (panelowa) .slatings .linia ladunkowa na drewnowcu.tarcica przycinana wg zqdan odbiorcy (skrot uzywany na planach ladunkowych) . deski. boards and batten (DBB) -bale.deal .suszenie. odpowiadajqca wodzie slodkiej load -jednostka miary drewna (50 cuft) lumber (LBR) -tarcica (okreslenie stosowane w Kanadzie i USA.belki -boards (brds) .kora drzewa uzywana w produkcji mydla.pot.fibre .solid fibre . i nie mniej niz 100 mm grubosci small .laty.produkty przetworstwa drzewnego absorbtion .pot.waney timber .b.kora mangrowca .tektura - - - - - - - -- - .battens .scantlings -laty.drewno przetarte od 1.multi layer .white liner chip-board .rolled h a f t liner board (KLB) -papier szary w rolach . celulozy i papieru.slippers . kora board -karton .liquid .kantowka. s h o t uiywany na planach ladunkowych) air dried . drewna) przyjqta na statek junglewood . baliki .tarcica . uiywane w zegludze intake measure .warstwa ladunku drewna fresh water timber load line (LF) .50 do 180 mm szer.quilla . celulozy i papieru.slats .duplex .karton nasycony asfaltem - - - - - - karton.railway ties (slippers) . wozona w belach .kawalki drewna przetartego o zaokr&onych brzegach bark .laths .baulks .plank .karton dwuwarstwowy . end . drewna.drewno powietrzno-suche -green -drewno mokre.customer cut (CC) . drewno tropikalne layer .cants .food-board . celulozy lub papieru wodq air dry (timber) .cardboard - - . kora drzewa uzywana do produkcji lekow barque -bark.cellular wood panel .mangrove .okreilenie dot.krawqdziak.kora .objctoSc (np. krawqdziaki .deska.folding box-board .chinina.square .tarcica -bale . tektura falista kryta .green lumber . okreilenie dot.drewno przetarte.bibulka chlonna .7. pryzmy .listwy (na skrzynki) .tarcica .karton wielowarstwowy . kantowka .bela -balk.d.krociaki (sortyment tarcicy) .bal (tarcica) .deski .karton do pakowania Srodkow spozywczych .karton do pakowania plynow .

butt end .peeled .acacia . falisty .gatunki drzew . bielona .hewn ..p.tuja.buk . chemiomechaniczna - . zywotnik zachodni . stosowane w odniesieniu do drewna nieprzetartego) .tarcica compressed . siarczanowa bielona .doatiness .p.slupki (na msztowania) .c.kloda.celuloza - - - - - - - - - - - - - - .zgnilima.rot .dluzyce .patrz: shooks tissue -bibula higeniczna veneer (VNR) . powlekany.tyczki bambusowe.celuloza termo-mechaniczna (round) timber . pakowy . pulpa drzewna .olcha .(drewno) balsa .log .edge .dolna.one-time carbon .round .-p. mursz (drewna) (species of) wood . polchemiczna bielona -bleached wood (BWP) .tarcica odziomkowa . szary .celuloza w rolach . LADUNEK .birch .rattan sawdust .c.p. okleina woodpulp (pulp) . powlekany.dry rot . . lekki .packing .p.copying . kloda odkorowana .mursz ( w drewnie) .bark struck .desolving - - .trociny seasoning .bleached semichemical (BSCP) .pickets .c.arbor-vitae .sqk niewroiniqty .diuzyca.drewno prasowane seasoned .greaseproof .light weight coated (LWC) .drewno wysuszone.rolled wood (RWP) .chemiomechanical (CMC) . pulpa celulozowa. strzala . bielona . ciqzki .sklejka pakietyzowana w standardowych pakietach rattan .bamboo pole .apple -jablon .sezonowanie drewna.aspen .p.chemitermomechanical (CTMP) .coated powlekany .alder .tarcica wstqpnie przesuszona (wystarczajqco do transportu morzem) stacking yard .pitrops .bleached h a f t (BKP) . suszenie drewna of timber .plac do skladowania drewna staves . ryiowy .waste paper .c.papier lekki.kraftliner .kloce drewna . tarcica (w Ameryce Pln. iredni .drewno okragle timber .ash -jesion -balsa (wood) .gont shooks -klepki na beczki shipping dry .chemiomechaniczna c.celuloza .osika . pakietu etc.dunnage .fomier. bambus -beech .mursz twardy .sack kraft (SKT) -papier na worki i torebki . chinski (z kory bambusowej) . tluszczoodporny .p.papier odpadowy plywood (PLY) .kloda.kopalniaki pulpwood -papierowka .kopalniaki.chemiotermomechaniczna c.rough . okrqglaki kopalniane pit ..krawqdi bloku.encased knot .asphalt saturated . odziomkowa czqic klody . "pulchna" w rolach .sztauerskie .chinese .p. pien .p. kloc.rice -p.bleached chemi-thermomechanical pulp (BCTMP) .akacja .c.heavy weight -p.kloc.celuloza rafinowana z drewna mielonego (scieranego) .mursz suchy (grzybica drewna) .refined ground (RGP) . bielona ..light weight .butt end .fluff .bolt .drewno okrqgle -bole .c.p.brzoza .celuloza.p.kloc nieodkorowany .marka zanurzenia dla statku przystosowanego do przewozu drewna timber faults -wady drewna . powlekany .rolled fluf (RFP) . sezonowane mark .offset .medium weight .drewno.tyczki . do fotokopiarek corrugated board .suszenie drewna shingles . powlekany. wyrzynek .bleached chemimechanical (BCMP) . nasycany asfaltem 7.rickers (scafolding) .papier -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - rozpuszczalna objqtoiciowa ("puchowa") .edge . jednorazowy . do druku offsetowego .sklejka in standard bundles . samokopiujqcy.thermo mechanical (TMP) .incipient decay . chemiotermomechaniczna ..

sweet .iliwa .(deski) o gruboici ponizej 1 cala water seasoning .sosna --white . black .drewno chips .swiss .drewno "zelazne" .soma czarna - -- - .lime .cypress .topola sucha .firewood .sosna smolna stone .poplar .hurma .tek . o czenvonym barwniku . tek itd.palisander .grab .mahon .drewno twarde (drewno drzew liiciastych) .drewno twarde (zwykle liiciaste) -white .kazde drewno lekkie dowolnego rodzaju i dowolnie obrobione .gwajak .. CARGO .larch .heban . miazga . wild .drewno iwieze .pear.cottonwood.cherry.hickory -hikora.maple .dqb .plum .cedar .elm .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna underinch (under one inch thick) .soma wejmutka .modrzew afrykanski .trzeinia .teak .palisander .ground ..hard .bukszpan camwood (barwood) .pine .green .lignum vitae .drewno cennych gatunkow ..hack matack .limba -plane -jawor . lignum vitae .topola .cyprys .sapele ..cedr .sapele .drewno ciezkie (kazde drewno ciqzkie jak dqb. zywotnik .daglesia -jedlica ..Swierk .red .guaiac.) goods.wiqz .drewno miqkkie (zwykle iglaste) .topola czarna .fir -jodla .larch .sapan .spruce . mahon. light .jarrah wood .sandal .oak .bwierk .yew .box .drewno sandalowca .spruce .Douglas fir -jodla Douglasa .7.cenne drewno tropikalne.drewno opalowe (kominkowe) .icier drzewny.kasztanowiec .orzech -willow . orzesznik .gwajak.przechowywanie (drewna) w wodzie wood .heavy .chestnut . dry .cottonwood.wierzba timber load line .ebony .modrzew .hebanowiec .pitch - - - - - - - - - - .sekwoja .sycamore -jawor .black .hornbeam .tomarack -modrzew amerykanski .mahogany .lipa .sandalowiec .modrzew .klon .redwood ..mahon australijski -juniper -jalowiec .z r ~ b k drewniane i .cis -walnut .prime .grusza .ironwood .

obj~toiciowy bundle -wiqzka.worek jutowy .cechy measurement goods . ze sklejki .drogocenny ladunek .sztuka ci~zka.b. palety.dry freight .worek z tkaniny baggage .superpaleta load board -paleta ladunkowa marks . paczka (to) pack -pakowaC package freight . z tworzyw sztucznych flexi-tank -zbiornik elastyczny generals .aluminium with non-removable head .ragged end . tarcicy lub -- - - - --- PW - - - - hard bundled .length . ciqzka jednostka (ladunkowa).ladunek w belach .packaged .wooden . ladunek drobnicowy in bales .drobnica package (bundle) .drobnica heavy lift (hl) .b.zgloszenie (celne) bagazu lien . klatka.sztuka (ladunku) niewymiarowa bag . aluminiowy z pokrywqniezdejmowalnq -with removable head -b.pakiet tarcicy opasany taimq (bandowany) maszynowo .pakiet tarcicy z oboma koncami rownymi -one flush end pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem . z pokrywq zdejmowalnq .balot.paper -worek papierowy -polypropylene -worek z polypropylenu .) crate .light -ladunek lekki (przestrzenny) .pakiety (drewna) z nierownym jednym koncem - - -- .steel . skrzynia azurowa dimensions (dims) -wymiary drum -beben (opakowanie) .workowanie bale .bqben stalowy -plywood . EADUNEK General cargo . 13 mt/m3 lub 1mt/40cuft] . mala bela barrel -beczka.b. skrzynia breakage .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breakloads .drobnica. sk6r mokrosolonych itd.textile . kontenery) unit -jednostka ladunkowa cars knocked down (CKD) -skrzynie z samochodami w czqkiach case -pudelko. zwoj can -puszka canned goods -towary w puszkach cargo -ladunek . przy sztauowaniu amunicji.kratownica (obudowa drewniana stosowana np.workownica bagging .pudlo. beczulka coiled steel sheet -blacha stalowa w k r e a c h corral .round .package .prawo zastawu na bagazu room .measurement .fibre .multi-wall paper worek papierowy wielowarstwowy .poirednie pojemniki do przewozu ladunkow luzem -flexible (FIBC) -elastyczne pojemniki poirednie do przewozu luzem (do 3m3) jerrican -kanister lifting unit frame (LUF) .bela cylindryczna ballot .drobnica konwencjonalna .b.krata.towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) pack -pakiet.ladunki drobnicowe bulky -przestrzenny.bagazownia bagged -workowany cargo .precious . ciqzki unos in cases (ilcs) .ladunek w sztukach . skrzynia cask -beczka.ladunek workowany bagger .drobnica awkward lift .7.piece .uniform general . o duzych wymiarach cargo -ladunek przestrzenny.worek -cargo -ladunek workowany -jute .drobnica .mixed general .general . barylka cargo -ladunek beczkowany .drobnica jednolita - - -- - - - - - - - - - - - -unitized ladunek zjednostkowany (np.bagaz declaration .pakiet (np.ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) [ l .off-gauge -ladunek ponadgabarytowy .ladunek pakietyzowany .drobnica mieszana .w skrzyniach intermediate bulk container (IBC) . z wlokien syntetycznych .deklaracja celna bagazu entry .plastic .bela . drewniana box .b.

big-bags/ duze pojemniki dastyczne do przewozu luzem container/ kontener container stack/ stos kontenerow container block/ blok kontenerow . woodpulp loading lift/ unos pulpy cargo unit marking oznakowaniejednostki tadunku corner protector/ oslony naroinikow protecting slats/ lishuy qchronne steel band/ taSma stalowa unit number/ skids/ piozy ' waga i wymiary angle face pallet. CARGO iCargo units iednostki ladunkowe > woodpulp bale/ bela pulpy woodpulp unit/ jednostka pulp?.7. szngle deck pallet/ paleta jednostronna double deck pallet/ paleta dwustronna r wqv pallet/ eta z czterema 'Sciami na wid@ bale/ bela nle opakowana bela opakowana crate/ krata VBC).

taSma (do mocowania ladunku) tray -paleta. zabezpieczajzge np.post -paleta slupkowa .morskiego pallet -paleta .sztuki pigs .wyroby stalowe walcowane na gorqco strap .semirigid .wlewka metali.double decked .paleta z kieszeniami dla ukladarki z czterech stron . dwustronna .. palety etc. gane foliq termokurczliwq skids -plozy (drewniane.lead - .znormalizowana jednostka ladunkowa wire coils .paleta z min.pakiet tarcicy bandowany recznie . na ladunki masowe .rigid .paleta ladunkowa .gqski olowiu zinc .skrzynia z czqSciami samochodowymi pieces (pcs) .rolled -wyroby stalowe walcowane . opakowanie . jednostronna .paleta (ladunkowa) z dwiema parami otworow na widly palletization -paletyzacja parcel . p..two-way .flexible -elastyczny p. arkusz blachy portable bulk container -skladany pojemnik na ladunki masowe . trzema stalymi.soft bundled .polsztywny p.paleta dwuplytowa.gqski cynku -.sea .truck .ladunki. blachy shrink wrapped . spod skrzyni lub bur@ lodzi przed uszkodzeniem) steel products -produkty stalowe . p.(opakowanie) nadajqce siq do transport.zwoje drutu -- -- -- Reefer cargo compartment przedzial ladunku chlodzonego cooler room/ .flat .paczka. gqsi - - - . na ladunki masowe pre-sling ..hot rolled .----- - - - - - - - - - plate -plyta. taca (ladunkowa) unit load -jednostka ladunkowa . jednostka ladunku parts knocked down (PKD) .single-decked -paleta jednoplytowa.sztywny p.square (flush) both ends . odlqczanymi lub skladanymi Scianami pionowymi . obcia.four way . gqski.iron -stal w gqskach .(ladunek) przygotowany do zaladunku lub pozostawiony w ladowni na zawiesiach reel .pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem packaged unit -pakiety packages -pakiety packing -pakowanie. na ladunki masowe .pakiety (drewna) z oboma koncami rownymi .box .standardized .zwoj (rola) papieru.

swieze -juice . kanal tloczny dielectric thawing -rozmrazanie diaelektryczne drip-pan -wanienka Sciekowa drip-tray .odladzacz delicate cargo -ladunek delikatny delivery channel -kanal tloczny.fresh .mieso mrozone fruit .ladunek chlodzony powietrzem --cooling .powietrze --cooled cargo .schladzanie . wskutek zlego zasztauowania .wstqpne schladzanie cluster .viatiated -powietrze zawierajqce produkty oddychania owocow.sok surowy pulp .zywnoSC mrozona meat .tu: sok wyplywajqcy z zielonego.return temperatura powietrza powracajqcego znad ladunku.schladzanie .pulpa mroiona stewed .pulpa owocowa purees .chlodzony cargo .owoce puszkowane hand -wianek bananow odcietych z lodygi (1 1 do 19 pojedynczych bananow) insulated .) . usuwane do atmosfery w trakcie wentylacji bananas parts -czqSci banana boxing station .short cycle .sok pitny concentrate .owoce suszone fresh .ladunek chlodzony fish ..powietrze cyrkulujqce wok01 ladunku zamiast wskroS ladunku.powietrze atrnosferyczne wprowadzone do ladowni przy pomocy statkowego systemu wentylacyjnego .wstepne schladzanie (ladowni przed przyjeciem ladunku) deflector .kompot syrup .oddzielacz kropel defrost -odmraiac defrosting -odmraianie room .ryba mrozona food .chlodzenie powietrzem .ladunek glqboko mrozony (< -1 8OC) fish .chlodzic chilled .wanienka Sciekowa dry ice . polqczonych razem w koronie) controlled atmosphere (CA) -system przewozu owocow w atmosferze gazu obojetnego coolant -czynnik chlodzqcy cooler . pochodzqce z miejsca ich pakowania finger -pojedynczy banan floor off .izolowany -hatch cover .owoc dried .pre.zamiast pietrzenia fluorinated refrigerant .freon full refrigeration(FR) -praca chlodni na maks.prechilling .rozkladanie koncowki ladunku na calqpowierzchnie podlogi ladowni . przelamanego banana large box -karton bananow wazqcy 20 kg - - -- - - . do baterii chlodzqcej .czqSC wianka bananow (zawierajqca 4 do 8 b.pokrywa luku chlodzonego hold .chlodnica cooling .moszcz solid pack pasteurized .chlodzenie agent -czynnik chlodzqcy coil -weiownica chlodzqca down .ladownia izolowana latex . wydajnoici w celu szybkiego zredukowania temperatury frozen -mrozony cargo -ladunek mrozony .ryby chlodzone -fruits -owoce przechlodzone (w trakcie transportu morzem) chilling .stopien dehumidifier -odwiliacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz - -- - - - - - deicer .syrop -tinned .czynnik chlodniczy .lod suchy field heat -cieplo resztkowe pozostajqce w ladunku i w kartonach.miejsce pakowania bananow do transportu --code number -numer identyfikacyjny miejsca pakowania stemplowany na wieku kartonu (to) chill .Reefer cargo -ladunek chlodzony air .rozmraialnia degree (deg.deep cargo . zasilajqcy delivery duct -przewod zasilajqcy.sok skoncentrowany -raw .przecier -raw juice .

skorka rozdzielona (pekniqcie na krawcdzi skorki) Sun-burn .carrying .cctki.obumieranie owocu spowodowane infekcjq bakteryjnq latex.uszkodzenie w czasie dojrzewania (brqzowo-pomaranczowe plamy i odbanvienia na skorce zielonego owocu) mutilated finger . dwustopniowego obnizania temperatury ladunku two temperature cooling . powietrza wchodzqcego do ladowni) .gnicie korony banana (zaawansowana forma plesni korony) dry rot . uszkodzenia mechaniczne neck injury -uszkodzenie szyjki (banana) red rust -wada bananow wywolana dzialaniem insektow residue -nalot (po Srodkach antygrzybicznych i preparatach owadobojczych) scaring -uszkodzenia. okresu schladzania i temperatury miqzszu owocow ladowanych ripe & turning (R&T) -banan.ambient .7 C powyzej wymaganej temperatury przewozu reefer unit (RU) . tip constriction -skurczenie koncowki owocu (spowodowane infekcjq bakteryjnsl) under peel discoloration (UPD) . 13. po jej odcieciu od lodygi bananowca maturity injury . LADUNEK 0 S H A wells . zamiast micdzy kartonami small box . miqzszu owocu (pot.ladunek chlodzony -hold .) cooked fruit .bialy sok.karton b.zob. 22 .owoc zaparzony (wskutek dojrzewania w zbyt wysokiej temperaturze) cigar end .cala wiqzka (kiSC) bananow wraz z lodygq (ok.(pot.t. rysy speckling . zabezpieczajqcy przed przeplyvem powietrza przez podstawy palet.odbarwienie widoczne pod wierzchniq warstwq owocu. latki na skorkach zielonych owocow (spowodowane infekcjq grzybowd split peel . na ktorym rozwijal sic kwiat) crown mold . wyciekajqcy z korony wiqzki b.grzybica atakujqca podstawe kwiatu banana caterpillarscrab -deformacja wywolana obecnoScia lanvy motyla lub Cmy chemical injury -uszkodzenie chemicme (skutek uzycia Srodkow antygrzybicznych itp.temperatura otoczenia . a kolor zmienia sic z zielonego na zolty secondary plenum -przestrzen pomiqdzy dolnymi a gornymi deskami palety ustawionej na gretingach ladowni skirting -papier umieszczony wok01 podstaw palet ustawianych najdalej od coolersow. carrying temperature -pull down nizsza z dwoch t.2 kg stem .okaleczony owoc banana.chlodzony cargo .) wolna przestrzen o szer.oparzenia sloneczne owocow b.grzybica atakujqca koniec owocu. powietrza na wlocie. rowniez miqzszu) banana finger rot -zgnila skorka i m i e s z banana trips -wypryski na bananach (spowodowane obecnoiciq insektow) black tip .7.pulp .zadana temperatura przewozu (zalecana t. podanych w instrukcji na podroz .zbrqzowienie i skurczenie szyjki banana . blizny.pleSn korony (spowodowana grzybem) crown rot . w ktorym rozpoczql siq proces dojrzewania.jeden lub wiecej pokladow w ladowni obslugiwanych osobnym urzqdzeniem chlodniczym refrigerated .delivery air . banana whithered pedicel . o wadze ok. np.dwustopniowe schladzanie ladunku US Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA ) Departament Bezpieczenstwa Pracy i Administracji Zdrowia USA vegetables -warzywa Fruit damages .uszkodzenia owoc6w - - -- - - banana bruising -obtluczenie bananow (mechaniczne uszkodzenie. 1 m wok01 lukow micdzypokladow na statkach przewidzianych do wyladunku w USA reduction period -czas potrzebny.50 kg owocow) supply ventilation -wentylacja nawiewowa temperature -temperatura . ciecia na skorce owocu scratches -zadrapania.ladownia chlodzona reporting reduction periods and loading pulp temperature -raport dot. po zamknie ciu ladowni do o s i ~ n i c c i a temperatury powietrza wychodzqcego o okolo 2-2. pulpy) two-stage temperature instruction -instrukcja dot.

obieg powietrza wymuszony condensate -kondensat condensation -kondensacja dehumidification plant . cyrkulacja powietrza -funnel -kanal wentylacyjny refreshing .pocenie sic (burt statku).wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny -well .casing -kanal wentylacyjny .odporny na wilgoc normal atmosphere -atmosfera normalna (fizyczna) recirculation -recyrkulacja relative humidity -wilgotnosc wzglgdna rice air duct .system wentylacji .rice .dwutlenek wggla disk .punkt rosy dioxide . roszenie through ventilation -wentylacja (ladunku) na wskrob ventilated insulation . nawiewnik .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) .changes (ale) . bwie-replacement ze powietrze . wywietrznik.wymiana powietrza powietrze wymienione.wilgotnoik wlabciwa .forced air .brodek osuszajqcy.changes per hour (aclh) -liczba wymian powietrza (w ladowni) na godzing -circulation -obieg powietrza.wydzielanie wilgoci. wydzielanie pary wodnej -mixing ratio .komin wentylacyjny (np.pot. w ladunku ryzu) circulation -cyrkulacja . ladunku) ventilator -wentylator. przewietrzanie .przemieszczanie sic wilgoci (w ladunku) moisture-proof . korytko. urzqdzenie do usuwania wilgoci z atmosfery ladowni depression of the point .tarcza (tu: rejestratora temperatury) dry bulb temperature -temperatura termometru suchego (w psychrometrze) dry-bulb thermometer -termometr suchy drying .surface .wentylacja powierzchniowa (ladowni.natural . drewniany przewietrznik ryiowy - - - - - - - - . towaru) moist -wilgotny moisture -wilgoC content .wilgotnobc wzglcdna inherent vice . osuszacz exhauster -wentylator wyciqgowy exhaust -wyciqg -duct -przewod wentylacji wyciqgowej - -- - - -- - - fan -wentylator w y c i ~ o w y -ventilation -wentylacja wyciqgowa humid -wilgotny humidity -wilgotnoit expiration .relative .wada naturalna (np.suszenie.studnia wentylacyjna (w stosie ladunku) ventilation -wentylacja.wentylacja naturalna -pressure -wentylacja nawiewowa -system .odwadniacz.wentylacja ciqgla -duct -przewod wentylacyjny . wentylacja ambient temperature -temperatura otoczenia cargo sweat .7.wooden venetian .obnizenie temperatury punktu rosy depression of wet bulb -roznica wskazan termometru wilgotnego i suchego dew point -punkt rosy indicator .carbon .czqstotliwobC wymiany po.dwutlenek .izolacja z kanalami wentylacyjnymi ventilating -wentylacyjny fan .potnica sweating . CARGO Cargo ventilation wentylacja ladunku air -powietrze .zawartohk wilgoci migration . osuszanie agent .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) ship sweat -pocenie sic burt (kondensacja wilgoci na burtach) sweat board .ambient -powietrze otaczajqce -trunk -kanal wentylacyjny (to) air -wietrzyk airing -wietrzenie.continuous .wietrza w ladowniach .pocenie sic ladunku (wskutek zlej wentylacji) chimney . kominek wenecki.

olej szamowy . olej z oliwek .olej .olej bawelniany . ropa surowa.ladunek plynny --in bulk .surowa (nieprzetworzona ropa naftowa) blends .gatunek ropy .zbiornikowiec do przewozu ropy surowej . gazu) .olej rqcznikowy (pot.diesel .asfalt benzene -benzen bitumens -asfalty blends .soyabean olej sojowy .coconut .fish .olej arachidowy .benzyna naturalna glycerine -gliceryna latex . LADUNEK Liquid cargoes .mieszanki (dwoch lub wiqcej gatunkow ropy) caustic soda .(sztuczne) nawozy plynne -cargo . ropa .tailored .latex.black . plyn fertilizer . white oils.ropa surowa . w odroznieniu od .tadunek brudny (np.peanut .high flash jet . olej napedowy .linseed .olej.crude .gingelly .krzemian sodu sour crude oil -tzw.castor .olej napedowy ciezki .fuel .benzyna do silnikow samochodowych.mieszanina dwoch lub wigcej gatunkow ropy carrier .sunflower .olej z ziarn palmowych . kwaSna surowa ropa naftowa (z zawartosciq H.olej bawelniany . benzyna .stopien. white products) -olej czysty.olej grzewczy .olej lniany .tung .paliwo turboodrzutowe -jet -(tested aviation kerosenes ) -paliwo turboodrzutowe .ropa wzbogacona grade .palm kernel .light .olej lniany . paliwo) liquid .paliwo ci~zkie.produkty ropopochodne product -produkt (np.olej rybny .lekkie (np.gazolina.sesame .cotton .enriched oil (takie: spiked -) -ropa wzbogacona z dodatkiem gazu ziemnego lub innych w ~ l o w o d o r o w .diathermic .natural .olej grzewczy dirty cargo .cottonseed .clean products") fuel -paliwo . przetwarzania ropy) carrier .olive . klasa (skali lub jakoSci) .olej opalowy grade . barwa ropy lub produktu.7.asphalt .heavy fuel .S) sulphuric acid -kwas siarkowy - - - - -- - - -- .olej arachidowy .ladunek plynny luzem sulphur .motor .ropa wzbogacona diathermic oil .olej roilinny .ciecz.olej sezamowy .lubricating .sour .olej slonecznikowy .produktowiec.olej tungowy oil .black diesel .oleje ciemne (ciernno zabanvione) .aviation .flaxseed .heavy -paliwo ciezkie .ladunki plynne asphalt . ciczka benzyna . mleczko kauczukowe light .ropa surowa o duzej zawartosci siarkowodoru .asfalty wchodzqce w sklad ropy crude (oil) .residual fuels .oleje smarne -white rafinowane produkty ropy naftowej paraffins -parafiny petroleum .ropa naftowa surowa i produkty ropopochodne -gas . opalowy olej .arachis .medium paliwo Srednie (o Srednim ciezarze) gasoline .soda kaustyczna color (colour) -kolor.siarka plynna - - - - -- - - -- - - - - - molassas -molasa naptha -nafta non-volatile petroleum -ropa o temperaturze zaplonu ponizej 60°C (tzw. nielotna) oil . jasny produkt naftowy .paliwo lekkie .clean (clean petroleum products..olej kokosowy .. stanowiqca jednq z ich cech charakterystycmych component -skladowe (ropy.oleje opalowe (pozostaloSciowe) .fortified .oliwa. zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych sodium silicate .vegetable .olej tungowy .paliwo lekkie.gaz wydzielany przez rope products .wood .benzyna do silnikow lotniczych . rycynowy) .

truck deck/ oktad gdrny dla naczep iddle . dna wewnetrznego inner bottom/ duo wewn@rzne ' road/rail threedecker/ trzypokiadowy prom do przewozu naczep i wagonow flow stowage/ kierunek przeplywu vehicle deck/ poktad pajazdowy bow ramp/ rampa dziobowa .Ro-ro cargoes -ladunki toczne upper .st in-Jirst out system/ wytadunek w tej samej kolejnoici jak zafadunek hoistable cardeck/ podwieszane pokfady samochodowe access ramp/ rampa . w pozycji zzioionej in stowed position/ fir.truck deck/ okiad Srodkowy dla naczep deck/ d gfowny Flume stabrhzatron tanks zbrornzkz stabrfzzujqce fypu Ffume stabilization find ptetwy stahilizujqce inner bottom1-deck no I/ poktad tadunkony nr I.

pociqg drogowy .zestaw: samochod ciqzarowy z naczepqpolqczone przegubowo.hoistable car -poklad samochodowy podnoszony .: mafi) Rolux -pot. paleta.open sided -ciqzarowka z otwieranymi burtami -road .top -hinged .ciqgnik z plaskq platfonnq ladunkowq (pot.low bed . naczepa portowa (nazwa zastrzezona przez producenta naczep i ciqgnikow.external .drzwi z zawiasami z gory draw bar combination -zestaw drogowy: samochod cipzarowy z przyczepqz polqczeniem SztY-Ym elevator -winda ladunkowa envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy. spoczywajqcy na nabrzeiu .rampa zewnqtrzna -gradient -pochylenie rampy .side-hinged .tank .samochod cysterna wheel-based cargo -ladunek kolowy - . naczepa do przewozu kontenerow .pochylenie wzgledem siebie sqsiadujqcego pokladu i rampy threshold -tu: poklad rufowy w miejscu polqczenia z rampq (zwykle jego przeiwit limituje wysokok pojazdow) trailer -przyczepa -bimodal naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .quarter - -- -- - - - - - - . potocznie uzywana ogolnie) railway . wzgl.bulkhead .drzwi grodziowe .rampa skoina stem -rampa rufowa slop -kqt nachylenia r. kaseta ladunkowa (tez: nazwa producenta kaset) ro-ro cargoes -ladunki toczne ro-ro cargo unit -jednostka ladunkowa toczna (pojazd.poklad do przewozu ladunkow tocznych door (watertight) .drzwi (wodoszczelne) .flat bed trailer .) articulated road train .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.roll .pociqg ramp -rampa . furty. samobiezny (np.przeiwit (pomiqdzy konstrukcjq rampy a podwoziem pojazdu.naczepa portowa. ladunek toczny) semi-trailer -naczepa samochodu ciqzarowego side ports . naczepa niska (pot.tank .towing vehicleIvan body .drzwi z zawiasami z boku .pokladu road train -pociqg drogowy.: podczolgowka) .7.z wlasnym napqdem. flat itd. drzwi grodziowe itd.przyczepa niska (pot.skeleton .vehicle .ciqgnik drogowy z naczepq boat-carrying trailer .ladunki toczne access equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.) self-propelled . samochod ciqzarowy z przyczepq roll-trailer .samochod cysterna truck -ciqzarowka vehicle -pojazd .road-rail -naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy . : mafi) .internal . zmniejszajqca kqt ich zalamania fully enclosed goods vehicle -samochod ciqzarowy lorries -ciczarowka mafi -naczepa niska.van body -naczepa wysoka (trailer) .naczepa szkieletowa. drogowa .otwory w burtach uzywane do zaladunku i wyladunku slop . EADUNEK Ro-ro cargo .przyczepa podlodziowa car (passenger car) .ciqgnik z plaskq platfomq ladunkowq . kontener.ramva wewnetrzna -- - - - - - - - - .bow .rampa dziobowa .samochod osobowy cargo space -przestrzen ladunkowa cassettes -kasety clearance . takze mipdzy pokladem a pokladem wyzszym) deck -poklad -folding car poklad samochodowy sklada"Y .przyczepa wysoka.

ladunek przeznaczony do wyla- - - - - - - .wspolczynnik wykorzystania wypornoici scale .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) cargo .planowanie przeladunku.. cbft) . drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku broken stowage .stopa szeicienna deadload .objqtoSC ladunku cargo .ladunek delikatny density -gcstoSC (masa wlakiwa) distribution .valuable .deck .delicate . zapalny.harmful .out of gauge .noSnoSC .drobnica konwencjonalna (w odroinieniu od zjednostkowanej) capacity . 1adownoSC --displacement coefficient -wspolczynnik wykorzystania wypornoSci -efficiency -wspolczynnik wykorzystania wypornosci ratio .mass cecha ladunku.noSnoSC ladunkowa .ladunek ponadwymiarowy .cubic . palny .noxious .7. rozplanowanie ladunku ladunek . iatwopalny. .ladunek niebezpieczny .noSnoSC ladunkowa .carrying . szkodliwy cargo operational report -raport portowy.1. zapalny.balast staly between-decks -micdzypoklad block .1adownoSC netto.off-gauge .optional .zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoSC do przewozu danego ladunku) commodity description -opis towarow commodity plan -plan ladunkowy cubic feet (c.lekki (przestrzenny) list ladunkowa -lower .cigiar martwy (r6inica pomiedzy wyliczonym a faktycznym zanurzeniem statku) deadweight (dw) -nosno86 (ukytkowa) statku all told (dwat) .cargo . szkodliwy .light - - - - - - .break bulk . layout .inboard .noSnoSC netto.Srodek cieikoici ladunku deadweight (dwtc) .overside .deep frozen . noSnoSC ladunkowa -centre of gravity .inflammable -1.ladownia . latwopalny .hazardous .cargo .ladunek przyjmowany w portach podroinych . palny.blok (ladunku) (to) block -blokowaC breakage -strata sztauerska.poklad dolny ladunku cennego komora .- - - - - dunku w pienvszej kolejnosci -part -ladunek czqiciowy (zajmujqcy czcSC objctosci ladowni lub noSnoSci statku) -plan -plan ladunkowy. planowanie rozmieszczenia ladunku .special -ladunek specjalny specification .ladunek ponadgabarytowy .noSnoSC calkowita (brutto) .ladunek -book .safe -ladunek bezpieczny .poprzedni ladunek (przewieziony danym statkiem) lay-out. sztauplan planning .ladunek podpokladowy .ksiqzka ladunkowa . rozloienie.ladunek mroiony.fixed . raport operacji przeladunkowych cargo worthiness . niebezpieczny .locker-listaschowek.flammable -1.1.dangerous .-ladunek opcyjny -.noSnoSC ladunkowa - - - - - - - - - .specyfikacja ladunkowa .measure -miara ladunku .bale -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach .rozklad.ladunek cenny volume . CARGO Cargo distribution planning planowanie rozmieszczenia ladunku air draft -wielkoSC dopuszczalnego wynurzenia kadluba statku okreSlona dostcpnoiciq 1%dowych urzqlzeti przeladunkowych (rowniez: najwyiej wzniesiony element konstrukcji statku przy danym zanurzeniu) after run -rufowe zwcienie ladowni bale space -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach ballast -balast -bottom water .strata sztauerska capacity -pojemnoSC.wodny balast denny -draft . zamroiony .1.intermediate . .ladunek pokladowy .zanurzenie statku pod balastem . .last (lc) .mark masa ladunku oznakowanie 1.f. rozkladanie.skala noSnoSci ton .ladunek .rozmieszczenie.noSnoSC calkowita cargo capacity (dwcc) . rozmieszczenie ladunku hold ..tona noSnoSci tonnage (dwt) .

dry cargo .ladunek pod pokladem lubli na pokladzie inboard .ladunek wykorzystujqcy pelnq pojemnoiC i 1adownoSC statku full and down .zanurzenie dopuszczalne .grupowanie ladunku w partie .luk ladowni .clear -wolna ladownia . LADUNEK deck (dk) -poklad -height .zboze (ziarno) cigzkie -lift -c i ~ i kjednostka ladunkowa.ciqzki cargo .zanurzenie .permitted . cargo superintendent flying light (ship) .glcbokosC ladowni dimension(s) -wymiar(y) -hatchway -wymiary luku ladowni displacement -wypornoSC ton .depth of .w inne partie hatch .glgbokoSC ladowni .(statek) w stanie pustym in shipload quantities .ladownia rufowa .luk rufowy .grupowanie ladunku podzielonego .degroupage .zanurzenie dopuszczalne restrictions .after .after .znaki zanurzenia dry cargo -ladunek suchy hold .statek pelny obj~toSciowoi ciezarowo full cargo -ladunek pelny (wykorzystujqcy calkowitq pojemnoSC lub noSnoSC statku) full load displacement -wypomoiC odpowiadajqca stanowi pelnego zaladowania good measurement ship . otwor lukowy -way .permissible .7.lower (lh) .(statek) pusty.port-captain.obciqienie skupione -maximum permissible load -maksymalne dopuszczalne obciqzenie .statek o duzym zanurzeniu deep tank -zbiornik gleboki depth of hold .ciczka jednostka ladunkowa.fore .statek bez ladunku.rozklad obciqzenia - - - - - - - - - - - - - .deep -vessel .obciqienie.poprawka na wode slodkq load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej full and complete cargo .depth of .glgbokoSC ladowni .ciezar statku pustego list -przechyl load .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoici ladowni grain capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna - - - - - - - -- -- -- grain cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziama grain space -przestrzen dostcpna dla zaladunku ziarna groupage .regroupage .ladownia chlodzona .wewnqtrz kadluba.refrigerated . statku indicator .wskaznik zanurzenia .drobnica konwencjonalna empty ship .ladownia chlodzona in andlor over. sztuka cicza ka lift (hl) .weather -poklad otwarty deep vessel .load .(ladunek) w partiach calostatkowych intaken weight (int) -ciqzar zaladowany (przyjety na statek) light condition .cargo .ograniczenia zanurzenia draught (dft) -zanurzenie gauge .pojemnoSC nadmiarowa luku fixed ballast -balast staly flying captain . otwor luku heavy .Swiatlo luku.ladownia dolna . ladunek . ciezki unos hold (ho) .ladownia .forward . bez ladunku even keel -na rownej stepce excess of hatchway .fore -ladownia dziobowa . shipment under or on deck @o) .statek pusty.ladownia dziobowa . balastow i zapasow lightweight . sztuka ciczka.statek o duzym zanurzeniu .luk ladowni .ladownia na ladunki suche freight cargo .tona wypornoSci tonnage -wypornoSC draft .obciqzenie dopuszczalne distribution .ladownia przeznaczona na ladunki suche .ladunek pokladowy .luk (luczek) dziobowy square .reefer . niezaladowany fresh water allowance (FWA) . z dala od burt in light condition .zanurzenie w stanie zaladowanym -loaded zanurzenie w stanie zaladowanym marks .przyrzqd do mierzenia z.allowable .podzial ladunku na partie .ladunek cigzki grain .wysokoSC micdzypokladu load .concentrated .Swiatlo luku.

sztauowanie -factor (sf) -wspolczynnik sztauerski.- - - - pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny z lqdu za planowanie operacji przeladunkowych pre-planning -wstqpne planowanie z lqdu rozmieszczenia ladunku i operacji ladunkowych roll-over -przerzucenie nadwyzki ladunku na nastqpny statek (z braku miejsca) row .English . skala zanurzenia sea stores .rzqd (ladunku) safety factor (sf) .displacement .(sztauerski) plan blokowy planning .schowek.tona angielska.: dluga (= 1016. nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator . komputer ladunkowy coefficient -wspolczynnik obciqzenia guidance facilities .wsp.statek .ciqzar wlakiwy (to) shift .urzqdzenie wspomagajqce obliczenia ladunkowe locker .separacja . pot. wspolczynnik przestrzennosci (ladunku) plan . w imieniu armatora.nie przyjq5 (ladunku) cargo -ladunek nieprzyjety do zaladunku.empty . English tone . zazwyczaj przedstawiciel agenta.metric .przesuwak (np.tona wypornosci . zapasy na podroz statku (limitujqce nohoSC ladunkow4 separation .: krbtka (= 907.wspolczynnik bezpieczelistwa scale of loading .letnia linia ladunkowa .summer .zaladunek calculator -kalkulator operacji przeladunkowych.ladownia dolna measurement cargo -ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) measurement goods .przeciqzenie. CARGO . bez ladunku .in.sharing -rozklad obciqzen -stack -.foil .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) more (more or less) -mniej lub wiqcej net capacity -noSnosC (statku) netto.7. cy wspolpraq pomiedzy stronami obslugujqcymi statek w porcie pre-loading advice .summer load waterline .tona noSnoSci .block .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennosci ladowni ship's stowage factor -wspolczynnik sztauerski statku shipload -ladunek calostatkowy.winter -zimowa linia ladunkowa . loker long goods .deadweight .letnia wodnica ladunkowa loading (ldg) .planowanie port-captain -osoba m. nosnos6 ladunkowa net deadweight . koordynuja.separacja foliq .urzqdzenie do kontroli operacji przeladunkowych load line . ladunek pelnookrqtowy space . sztauerski statku shut out .znaki wolnej burty . odrzucony ton .zapasy okr~towe.ladunek) stowage . nadwyzka ladunku (ponad dopuszczalny) permanent ballast -balast staly plan -plan .koordynator portowy.skala ladunkowa.plan sztauerski .safe working .ladunek d h g i lot .tona -American -tona amerykanska.p.ship's factor .185 kg) -burden .uniform rownomierny rozklad obciq2e- robocze nia loadicator . LH) .przestrzen . komora.utilization of -wykorzystanie przestrzeni -void -tu: przestrzen wolna.partia (ladunku) lower hold (lh.tona noinosci .05 kg12240 lbs) . niezaladowana specific gravity .dopuszczalne obciqzenie - - .ladownosc overload . pot.tona metryczna (=lo00 kg) - - - - - - - -- - - - - - . realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca.obciqzenie stosem (kontenerowym) .statek pusty.point .good measurement .obciqzenie punktowe .linia ladunkowa marks .long .fungible freight -ladunek niewymagajqcy separacji ship .informacja dla portu o towarach (w tym niebezpiecznych) znajdujqcych siq na statku -- -.

down at the stem .ciqzar allowance .tonaz mark .tona sztauerska (przestrzenna lub cipzarowa) tonnage . pojemnoSC) micdzypokladu under-deck -pod pokladem cargo .tolerancja ciezaru distribution -rozmieszczenie cigzarow draft . ladownoSC uiytkowa volume coefficient .ciqzar jednostkowy weight or measurement (wlm) .short .optimal -trym optymalny tween deck (TD.w poblizu burt.na rbwnej stcpce .stevedore .p. trym -bring on an even keel .even keel .unit (uw) . plan) useful deadweight -ladownoSC useful load -ciciar uiytecmy. skala zaladowania tons per inch immersion (TPI) .down at the head .ciczar lub objctoSC --- - .- .przeglqbiony na dziob .ton na cal zanurzenia (masa zwiekszajqca zanurzenie o 1 cal) topside(s) .micdzypoklad -- 7.tolerancja wagi.change of .przeglqbiony na rufc .znak tonazowy scale .ladunek podpokladowy underloading -niedoladowanie statku (to) update .wspolczynnik zmiany objqtoSci (ladunku plynnego) waterballast (wb) -balast wodny weight .-shipping tona frachtowa (przestrzenna lub masy) . takie: na gomym pokladzie trim -przegl~bienie.aktualizowaC (dane.skala ladunkowa. LADUNEK - - - - --space -przestrzen (ladunkowa) micdzypokladu tonnage .wyrownaC zanurzenie .tonaz (rejestrowy. bonifikata iloiciowa of displacement -wypomoSC (statku) .zmiana przeglqbienia . American ton . td) .

bottom layer/ warstwa d o l n d [ square timber chock/ rozpoly z krawgdziako steel wire lashing/ 7owanie linami stalowymi- \ nest stowing/sztauowanie w siodlo - (1 lrfiy dunnage$oor/ podiogaz desek sztauerskich wedge/ klin wedges/ kliny inner bottom/J dno wewngtrzne . . .General cargo stowage sztauowanie drobnicy open deck/ pokiad otwart)? hatchway/ s'wiatio (uku nesting/nest stowing/ sztauowanie w siodio soldier stowing/ sztauowanie w szereg inner bottom deck/ bags stowing/ sztauowanie workdw bottom tier cross tier stowing/ sztauowanie na krzyz stowage and lashing of steel reels sztauowanie i mocowanie blachy w krggach locking coil/ ..

obsztauowanie (innym ladunkiem). w ktorej mozna pracowac perusal -ogledziny.podloga double floor . przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foil . material sztauerski do wykladania ladunku.staly przechyl boczny (statku) longer -rzqd beczek ulozonych wzdluz statku long goods .strata sztauerska cantling . sztuka ciqzka hoist .podloga podwojna (ukladana z desek w hate) flooring off -wylozenie dna wewnetrznego lub mipdzypokladu pod pienvszq warstwp ladunku.. LADUNEK Cargo stowage sztauowanie ladunku aburton -(ladunek ulozony) w poprzek statku air bag (air cushion) . bloku zasztauowanego ladunku) break out -rozsztauowaC (ladunek) broken space .oslony krawedziowe . ladowanie) edge protector .resztki. elementow konstrukcyjnych statku charges .worek powietrzny do rozpierania ladunku w ladowni. greting mat -mata separacyjna -wood . pokladnikami bilge and bilge.w poblizu linii symetrii statku. shot uzywany na planach ladunkowych off-size -niezgodny z wymiarami outboard stow .oslona krawedziowa envelope .rownomiemie at the angle of .drewno sztauerskie dunnaging-wykladanie ladowniiladunku materialami sztauerskimi edge to edge . powierzchnie ladunku) list -przechyl staly (boczny statku) indicator . sztauowanie na wierzchu innego ladunku overturn -przewracac (np. beczek) cargo . ocena wzrokowa pickings .perishable -ladunek latwo psujqcy sic pile . (w ladowni) bottom cargo -ladunek do zaladunku na dnie statku breakage .7.drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breaking-down .sztauowanie reczne nested stowing .plan ladunkowy.ladunek jednorodny inboard .w poprzek (np.przechylik sic (o statku) listing .(sztauowanie) worek na worek beam filling . z dala od burt (to) level -poziomowaC. kontenerze at a uniform rate .pod kqtem athwart .blokowanie ladunku.inspektor ladunkowy concentrated load . rozpieranie 1. kantowanie (np. statku) bag on bag .siatka do zabezpieczenia ladunku..ekspert.rozbieranie (np. .sztauowanie w siodlo on deck stow (OD) -zaladunek na poklad. wewnqtrz kadluba.ladunek zaladowany przy burcie per workable hatch .(zalwyladunek) na luk ladowni.obciqienie skupione contline -bruzda miedzy rzqdami beczek covering top tiers of cargo -okrycie wierzchniej warstwy ladunku dunnage -drewno.folia force a wedge . wyrownywac (np.ladunek dlugi manual stowing . bilge on bilge -(sztauowanie beczek) brzuch w brzuch bilge and cantline. bilge on cantline -(sztauowanie beczek) w siodlo blocking off .kratownica sztauerska.ladunek net . np.sztauowanie wzdluz statku goods -towary (ladunek) ground tier -najniisza warstwa ladunku heavy cargo .: hiw homogeneous -jednorodny cargo .ladunek cipzki heavy lift -cipzka jednostka ladunkowa. odpadki overstowage .przewracanie.oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .wbijac klin fore-and-aft .ekspert sztauerski flattening-wyrownywanie powierzchni ladun- - - - - - - - floor . przechylomierz (to) list .klinometr.sztauowanie ladunku cargo superintendent .unos. biegly on stowage . pot.stos ladunku plan . rzeczoznawca. sztauplan spaces -przestrzen ladunkowa stowage .na styk (np.szczelna brezentowa oslona ladunku (zakopertowanie) expert . na podlogach kontenerowych -comer protectors . skrzynie) - - .wypelnienie ladunkiem przestrzeni miedzy rozpomicami.

pile . ukladanie.separacja ladunku soldiers stowing .normal hold .sztauowanie. rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimmer -pot.sztauowak.trymowanie statku (uzyskiwanie zadanego zanurzenia dziobu i rufy) unstack .trymowaC.tona sztauerska (przestrzenna lub ciezarowa) stevedoring .sztauerzy stevedorage .klin drewniany do zabezpieczania beczek przed przesunigciem re-stow -przesztauowak.: sztaplowaC stevedore . firma sztauerska gang -brygada sztauerska stevedores (stev) .sztauowaC stevedore's table .sztauowanie w pionie.self-.upright .ukladaC w stos.sztauowanie ladunku pod Sam poklad topping off .stateczny.sztauowanie rqczne . w pozycji stojqcej (np. nieodpowiednie plan -plan sztauerski.luk trymowniczy -heavy -hold -ladownia trudna do trymowania .Scisla sztauerka .safe -bezpieczne sztauowanie . sterta (to) stack. zasztauowaC ponownie riders -wierzchnia warstwa stosu beczek rubber cushion -worek sztauerski separation -rozdzielenie.(statek) trudno trymujqcy -ordinary statek zwyczajnie trymujqcy .block .sztauowanie.ladownia samotrymujqca .sztauerka .blok ladunku odseparowany od innego ladunku na tym samym pokladzie stow . pigtrzyC.compact . sztaplowaC quoin .on deck (OD) .przestrzen utracona przy sztauowaniu.half bag .bcisla sztauerka .tight . pot. rozmieszczaC ladunek stowage .sztauer.suitcase . stabilny (stos.hand . prace przeladunkowe (na statku) stow .vessel .Swiadectwo (wlaiciwego) zasztauowania. sterta (to) pile -ukladaC w stos.rozsztauowany (ladunek). plan ladunkowy. sztauerka.sztauowanie w szereg stable (stack) . sztapel) (to) unstow .(statek) samotrymujqcy trimming -trymowanie ladunku (masowego) certificate -Swiadectwo klasy trymowniczej (statku) -class of the hold . strata sztauerska certificate .rozsztauowak unstowed . beczek) (to) stow .stos.compact . niezasztauowany voids .self-.self-.broken .hold .rozmieszczaC cigzkie ladunki wzdfuz burt -- - - - - -- -- - - - - .stos..zaladunek pod poklad.sztauowanie na pokladzie .rozbierak (stos. sztauerka (to) stevedore .sztauowanie.niewlaSciwe.under deck (UD) .zmigkczenia" statku wing out weights . certyfikat sztauerski . separacja tarpaulin -plachta separacyjna of cargo ..easy (statek) latwo trymujqcy -heavy .sztauowanie blokowe .sztauowanie zwarte . trymujqcy (statek.: supercargo) tarpaulin -brezent impregnowany tip -wywracaC topping off .inspektor ladunkowy (patrz: superintendent.trymowaC ladunek (to) trim . sztapel. plan rozmieszczenia ladunku - - - - - - - - - - - - - odpowiednie.sztauowanie pakietu drewna na jednym z bokow (na sztorc) . ladownia) .statek samotrymujqcy the ship .st01 sztauerski stevedore ton .wolne przestrzenie migdzy ladunkiem drewna walking board -plyta sztauerska winging -rozmieszczanie ciezarow wzdluz burt dla .ladownia normalnie trymujwa . wlabciwe sztauowa-proper nie .sztauowanie w sqsiedztwie ladunk6w wilgotnych supercargo . rozmieszczanie ladunku .klasa trymownicza ladowni . trymowanie ladunku (masowego) a cargo . blok) stack . pot.sztauowanie na pol worka (kolejne warstwy przesuniete o p61 worka) .improper . sztauerka. s h o t uzywany na planach ladunkowych .dopelnianie statku (w glgbszym miejscu postoju) topping off -dopelnienie (czgbciowo napelnionego zbiornika) trim (trimming) -trymerka.wet .easy hold -ladownia latwo trymujqca -hatch .

zaczep pokladowy piericieniowy eyesplice . zabka bundle .listwy charges .zaczep pokladowy piericieniowy mat -mata . urzqdzenia do rgznego napinania pasow mocujqcych ladunek hog line -przewiqzka lash -zamocowad (linrl) lug .rownanie powierzchni ladunku sypkiego flooring -material uzyty na podlogi off . ucho.oko (na linie stalowej) z chomqtkiem (kauszrl) .podloga z desek sztauerskich bracket -klarnra (mocujqca stojak przy pokladowym ladunku drewna) bulldog grip .battens .zaczep pierkcieniowy rod .plywood .boards .gwoidz claw .szakla do mocowania lock nut -przeciwnakrqtka lug .drewno sztauerskie . ramienia dzialania sily) -handle -przedhzacz (np. material na maty nail .separation -mata separacyjna matting -wylozenie ladowni matami.kratownice. greting -mat -mata separacyjna -wood .Cargo lashing .zacisk do lin stalowych.mocowanie z zastosowaniem przewiqzek lugs . drewnem sztauerskim) clamp -zacisk.oko do zaczepienia liny mocujqcej .plyty . przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foot-wires -krotkie odcinki liny (stropy) przytrzymujqce bloki otwierane friction increasing device .mocowanie (ladunku linami.zaczep do mocowania lashing .rubber mats -maty gumowe . wystqp -pad .mata ladunkowa Cargo Securing Manual (CSM) .pojemnik (np.soft boards -miqkkie plyty gratings .oslony krawqdziowe.oko liny (to) fast -zamocowaC flattening .plan mocowania -plate -zaczep plytowy point -punkt (zaczep) do mocowania ring . material sztauerski .:zabki corner protectors .hard .(statkowa) instrukcja mocowania ladunku cargo securing means -irodki do mocowania ladunku chock -podkladka rozpierajqca (to) chock .mocowanie ladunku acceleration-przyspieszenie bin . ladunek) chocked .odciag linowy cargo mat .dunnage .oko bez chomqtka (kauszy) - - - eyeplate .(ladunek) rozparty chocking off -rozpieranie (np.obciqhenie dynamiczne edge protector -oslona krawqdziowa elongation .wydhzenie liny (pod obciqieniem) extension -przedhzenie (np.zaczep.oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings . na sprzqt do mocowania) bottle rigging screw -iciagacz gwintowy (butelkowy) bottom dunnage .soft . pot.drewno. zabka clips (wire clips) .zaciski linowe.oko na linie . oslony naroznikowe drawbolt .sklejka .drewno sztauerskie dunnaging -wykladanie ladowni materialami sztauerskimi dynamic load .iruba Sciqgajqca D-rings .materialy zwiqkszajqce tarcie . gretingi hand tight -dokrgony (dociqgniqty) rqcznie hand ratchet tensioner -zamki.lom z pazurem. pot.wylozenie dna wewnqtrznego lub miqdzypokladu pod pienvszq warstwq ladunku.hog .odciqg lancuchowy eye .zaczep (uchwyt) do mocowania plan . dzwigni napinajq4 ) eye .odciqg prqtowy shackle . lancuchami) chain .zaczepy pokladowe typu D dunnage . lapa do wyciagania gwozdzi - - - - - - - .opaska wiqzki cable lash .kratownica sztauerska.rozpieraC (np.

z 4 E 0 f $ 3 isj deck lashing point/ do mocowania timber coralled blocW blok obudowany drewnem drewno sztauerskie deck cargo stowage and lashing sztauowanie i mocowanie ladunku na pokladzie .General cargo lashing mocowanie drobnicy heavy package on deck lashing mocowanie sduki cieikiej nu pokladzie r plotek do drobnicy .g ..

extra flexible .naprezenie rozciqgajqce.7.potnice.klin.gniazdo podpory. przywirlzywaC tie-down device -urzqdzenie do mocowania tier dividers -przekladki drewniane pomiqdzy warstwami pakietow drewna tighten .: studnia wiggle wire . stojaki steel wire . klonica (do mocowania ladunku na naczepie lub na pokladzie ohvartym) visa fix . Sruba w ksztalcie litery U (to) unshackle -odszaklowaC. urzqdzenie do napinania wiqzadel trailer horse -podpora naczepy drogowej trailer support -podpora naczepy drogowej trestle .kausza (to) tie -wiqzaC. naciqg retightening -ponowne napinanie. koziol (pod naczepq) turnbuckle -Sciqgacz irubowy tightener . opaski) slip hook -hak odrzutny (to) slip -rozwiqzaC sig (o h i e .urzqdzenie do napinania 4. wyszaklowaC (to) unsling.potnice speed lash -sciqgacz irubowy napinany urzqdzeniem pneumatycznym stanchions .urzqdzenie zapadkowe do napinania pasow (kluczem grzechotkowym) webbing lashing speed sincer -urz&enie do szybkiego napinania pasow mocujqcych wedge .zaciskai.lina stosowana do "sznurowania" bloku (drewna na pokladzie) wire rope . zsuwaC slip off . sztyca. 6lizgaC sic.lina stalowa (tu: do mocowania) straining-screw .bardzo giqtka lina stalowa (uzywana do mocowania ladunku) work loose -rozluiniC (np. podporami.atest cigiaru weight allowance -tolerancja ciqzaru well .oko z pierscieniem safety factor -wspolczynnik bezpieczenstwa securing .podpieranie side shores .podpory. dociqganie rigging-screws . w wi@zadlach) -bands .urzqdzenie napinajqce.zeSlizgnqC siq z czegoS snatch block -blok otwierany socket . taima uzywana do zamocowania prqtow do pokladu secured -zamocowane -by strapping -zamocowane tasmami -by shrink-wrapping foil -zamocowane foliq termokurczliwq shackle .czgSC zacisku linowego. mocowania wskutek drgan i wstrzqs6w kadluba) - -- . klinowaC wheel chock .zdj$ strop.luzne tasmy (bandowki.luz (np. stojakami) span lashing -przewiqz Bciqgajqcy spanner -napinacz .napinaczka spar ceiling . dla bezpiecznego wyladunku z nizszych pokladow. pot. stojaka spacer -podkladka (wyrownawcza) spacing -odstqy (pomicdzy wic+zadlarni. zdjqk zawiesie (z uno- - ~4 unscrew -wykrqcaC irubq. pot. Sciqgacz upright . naciagak tightening device .szakla. naprczacz thimble .ciqgnienie. szalowanie burt w ladowni sparring .wzmocniona plandeka do mocowania ladunku na naczepach niskich.chain . U-bolt .wytrzymaloSC na rozciqganie tensile stress .odciqg tahmowy webbing lashing ratchet .stojak.wolna przestrzen pozostawiona wok01 zrgbnic migdzypokladow.lina stalowa . napinaC. zaczep -plate . rozciqganie tensioner -napinacz.prqt do mocowania ladunku do pokladu strap -pasek. pqtli).Sciqgacze do mocowania drewna ring -pierkien pokladowy (do mocowania lin).pionowe przegrody uzywane do shvorzenia prostych powierzchni bocznych. podstawka (pod kola pojazdu) weighing note . LADUNEK pad eye -pokladowy zaczep pierScieniowy pallet securing bars -przetyczkowe prgty uiywane do zabezpieczenia Scian palet lub ladunku kartonow luzem pre-tension -naprgzenie wstqpne (mocowanie ladunku) pull . nazwa producenta web lashing .klin.mocowanie bar . szekla shoring .sciagacz do mocowania ladunku - tenacity -wytrzymaloSC na zenvanie tensile strength .stojak. do ktorych dochodzq palety slack .

warstwy mocowanie I . rzedu From F E L I X S T O V E ~ C ~ ~ B ~ Y 22 A E C K in bay: 701.0t I VCG: 24.0 69.0 69.0 69.0 69. wars row number/ 10 numer szeregu-ow: stack w e i g h t / A t : masa stosu B 74.CARGO Container stowage and lashing plan plan sztauowania i mocowania kontenero'w Stacking arrangement for 40fi' bay -r o z i e c e i e k o t e e r w w r z d i e 4 0 bay number/ numer ~ Z vertical centre ofthe bay gravity/ wysokoSC Srodka cieikoici rzedu 1 Ez: Ttl vt total weight ~ { ~ ~ ~rcafiowita 'in bay/ f ~ @ .0 11 69.0 67.91 port of discharging masa kontenera second tier lashing mocowanie 2.0 6 4 2 1 3 5 7 9 70.0 71.0 Timber lashing mocowanie drewna guide wire/ lina rowadzqca lashing chain/ h i c u c h mocujqcy chain number/ r n u m e r pozycji osprzetu certijcate expire date/ data wainoici a t e s t u l 4' initials of atesting person/ inicja+ osoby atestujqcej mark of atesting body/ safety working load/ dopuszczalne obciqienie robocze 1 timber rigging set zestaw do mocowania drewna lashing chain/ iaricuch mocujqcy ck edge/ wedi bloku timber rigging set zestaw do mocowania drewna edge protkctor/ oslona krawedziowa .0 74.

ustawiony wzdhz statku tier -warstwa kontenerow .bottom .komora kontenerowa guides -prowadnice komor kontenerowych guide fitting .door-to-door . kontenerow) slot -cela k. fore-and-aft .point .top .system mocowania k.ladunek w kontenerze bez dachu.plan pokazujqcy aktualny stan zaladowania statku dangerous goods safety stowage certificateSwiadectwo wlaiciwego zasztauowania towarow niebezpiecznych (w kontenerze) deflector plates -glowice wprowadzajqce.vessel layout . z ladunkiem niebezpiecmym layer -warstwa (ladunku.zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.overhight cargo (OH) .obci@enie.blockwise -blokowy plan ladunkowy .szereg (np. do prowadnic end-to-end spacing .sztauowanie .over-high (OH) .gniazdo ustalajqce kontener position .warstwa goma kontenerow . load . siq.zlecenia na zaladunek k. kontenerow) -weight -obci@enie przy piqtrzeniu (np.k.pozycja kontenera okreilona kodem (rzqd/szereg/warstwa) IMO Dangerous Cargo Request . iz do danego kontenera mozna zaladowak tylko okreslony ladunek) code of container position -kontenerowy kod pozycji container block -blok kontenerow -aisle space -przestrzen wolna miqdzy stosami kontenerow cell .discharge schematic . blok) stacking -piqtrzenie (kontenerow) .athwartship k. o nadstandardowej szerokosci .continuous container .sposob ustawienia kontenerow na statku ("drzwiami do siebie") . ustawiony w poprzek statku . ustawiona na dnie wewnetrznym transhipment list . kontenerow) stowage .master .loading schematic schematyczny (blokowy) plan zaladunkowy .dopuszczalne obciqienie wagq stosu kontenerowego -on deck -sztauowanie na pokladzie. wystajqcy ponad jego obrys .rzqd przystosowany do jednej dlugosci kontenerow (20' .dopuszczalna masa stosu kontenerowego .pre-stow -wstqpny plan ladunkowy -schematic --plan pokazujqcy blokowo kontenery do poszczegolnych portow . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.40' lub innej) cargo restriction code .. stabilny (stos. plyty stalowe kielichowo rozchylone.warstwa k.travelling .prowadnice kontenerowe . nadwymiarowy cargo request .schematyczny (blokowy) plan wyladunkowy . o nadstandardowej wysokoici -over length (OL) -k. nacisk . piqtrzenie na pokladzie (np.Container stowage .odlegloSk miqdzy scianq czolowq kontenera a drzwiowq nastqpnego w szeregu full loaded weight and capacity (container) (kontener) wykorzystany calkowicie pod wzglqdem nosnoici i kubatury guides .plan ladunkowy uzupelniany w kolejnych portach .kod ograniczenia (wskazujqcy.k.pozycja komory kontenerowej (okreslona kodem) container rating -masa kontenera z ladunkiem (container load) plan (CLP) .kontenerowy plan zaladunkowy . przestrzen zajmowana przez pojedynczy kontener stack .allowable -weight .prowadnice k.over-width (OW) -k. chlodzonego row .stateczny.bay --plan ladunkowy (sztauerski) rzedow (sekcji) kontenerowca . niestandardowego .stos kontenerowy load .obciqienie punktowe (na gniazdo) -minimum breaking (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) overgauge (container) -k. o nadstandardowej dlugosci reefer request -zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k.sztauowanie kontenerdw bay -rzqd kontenerow. kontenerow) lashing system . sekcja .stable .lista przeladunkowa kontenerow przeznaczonych na inny statek - - - - - -- - - .dedicated - - - -- - - - - - gajqce od dna wewnqtrznego na okreilonq wysokoik powyzej pokladu otwartego grid number .generalny plan sztauerski .longitudinaly.

7. CARGO

Container deck fittings Flush type deck fittings - gniazda kontenerowe wpuszczane gniazda k o n t e n e r o w ~
t

Single deckfitting/ gniazdo wpuszczone pojedyncze

u

double transversal deckfitting/ gniazdo wpuszczone podwojne poprzeczne

., '' -

double longitudinal deckfitting/gniazdopodwojne podluzne

quadruple deckfitting/ gniazdo wpuszczonepoczworne

w

Dovetail type deckfittings - gniazda konteneroweprofilowe
dovetail double athwartship fitting/gniazdo profilowe podwojne poprzeczne dovetail single deck fitting/ gniazdo profilowe pojedyncze

single deckfitting/ gniazdo pojedyncze nakladane

double transversal deckfitting/g. podwbjne poprzeczne nakladane

double longitudinal deckfitting/ g. podwojne podluine nakladane

quadruple deckjtting/ g. poczwdrne nakladane

guide fittings/ g. prowadnicowe ryglowane

breech base deck socket/gniazdo bagnetowe

guide side fitting with pin/g. prowadnicowe tyglowane - boczne z przetyczkq

guide corner double fitting/ g. prowadnicowe vglowane - naroznikowe podwojne

Guide corner single fitting/ g. prowadnicowe lyglowane - naroznikowe pojedyncze

Stackingpedestal type deckfittings - gniazda kontenerowe fundamentowe
tacking pedestal raised ongitudinal sockets/ g. :ontenerowe fundamenowe podluzne stacking pedestal raised transverse sockets/ g. kontenerowe fundamentowe poprzeczne stacking pedestal raised doubleathwartshipsocket/ g. fundamentowe podwojne poprzeczne stacking pedestal raise6 double longitudinal socket/ g. fundamentowe po. dwojne podiuine

7. LADUNEK

lashing -mocowanie, odciqgi -bar - prqt do mocowania bin - pojemnik chain - lancuch do mocowania, odciqg lanflat - podloga kontenerowa do pojemnikow cuchowy na sprzgt do mocowania tensioner - dzwignia napinajqca - lashing -pojemnik do sprzgtu do mocowa--lever - dzwignia napinajqca nia point - punkt mocowania, zaczep - rod - pojemnik do skladowania prgtow do rod - prgt do mocowania mocowania -rigid - odciqg prgtowy sztywny bridge fittings -lqczniki mostkowe, eye-plughook -odciqg prgtowy zakonczo-compensating lqczniki mostkowe wyrowny okiem i kosciq nawcze hook-plughook - odciqg prgtowy zakonbridge strut -uchwyty specjalne, rozporki czony hakiem i koiciq - intermediate sidesupport - uchwyty specjaleye-eye - odciqg prgtowy zakonczony ne poirednie okiem z obu koncow - side supports -uchwyty specjalne eye-hook - odciqg prgtowy zakonczony - top-side supports -uchwyty specjalne do naokiem i hakiem rozy gomych eye-swivelhead - oko-zaczep przegubowy compensating spacer -przekladka wyrownawextension rod - prgt przedluzajqcy cza cone - czop pokladowy (kontenerowy), prze- -wire - odciqg z liny stalowej locking device - urzqdzenie ryglujqce, blokukladka -bottom stacking - (kontenerowy) czop pojwe locking pin -przetyczka zabezpieczajqca, kokladowy lek zabezpieczajqcy - compensating stacking - przekladka wyratchet - klucz z grzechotkq lub napinacz do rownawcza napinania Sciqgaczy - deck stacker - czop pokladowy - double intermediate transversal stacking - securing devices -uchwyty mocujqce (zabezpieczajqce) przekladka podwojna podluzna - double intermediate transversal stacking - - clover leaf fitting - zaczep pokladowy krzyzowy przekladka podwojna podluzna - double longitudinal czopy pokladowe po- - D-ring - zaczep pierkcieniowy - elephant foot -uchwyt mocujqcy, pot.: stopa dwojne, wzdhzne slonia - double transversal - czopy pokladowe po- eye -uchwyt mocujqcy oczkowy dwojne poprzeczne - locking -czop pokladowy, przekladka blo- - hinged D-ring - zaczep pierscieniowy skladany typu D-ring kuj qca - pingwin -uchwyt mocujqcy palcowy - quadruple bottom stacking - czop pokla- removable D-ring - zaczep pierscieniowy dowy poczwomy przenosny (wsuwany) typu D-ring - single - czop pokladowy pojedynczy pro(deck) socket - gniazdo (pokladowe) sty ( z przetyczkq lub b e ~ ) - stacking - przekladka ustalajqca (poloze- -breech - gniazdo typu zamkowego - deck - gniazdo (pokladowe) nie kontenera) gniazdo podwoj-with pin - czop skrgtny lub wsuwany z prze- -double longitudinal flush ne wzdluzne wpuszczane Wzkq gniazdo do czopow wsuwanych extension handle - przedluzacz ramienia na- -dove tail - flush - gniazdo wpuszczane (wspawane) pinacza impact tool - pneumatic hammer - pistolet - raised - gniazdo podniesione - single flush - gniazdo pojedyncze wpuszpneumatyczny do napinania Sciqgaczy czane

Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontener6w

hook -hak - short tip - hak z pazurem krotkim - long tip - hak z pazurem dlugim

-

-

-

-

--

-------

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

7. CARGO

Container stacking cones and twistlocks :zopy kontenerowepokladowe zwykle i lqczniki skretne

source: TEC

@
;ngle stacking conel dove tail cone/ czop polop pokladowy poje- kladouy wsuwany
Y ~ ~ Z Y

@@
weldable cone, double athwartshipl czoppodwdjnypoprzeczny do spawania na pokiadzie breech base socket twistlock/ iqcznikpokiadowy do gniazd bagnetowych

1

weldable cone, single/ czop pojedynczy do spawania na pokiadzie

ingle turned foot tacking cone/ czop okiadowy pojedynzy skretny

dove tail twistlocW iqcznik commontwistlock/ skretny pokladowy d o lqcznik pokiadowy gniazd profilowych skretny

intermediate stacking cones przekladki kontenerowe pos'rednie

intermediate double athwartship stacking conel iqcznik podwdjny poprzeczny

intermediate double intermediate quadruple longitudinal stacking stacking cone/ iqcznik pocone/ igcznik podwdj- czwdrny ny wzd&ny '

intermediate single stacking cone/ lqcznik pojedyriczy

compensating stacking fixed base raised twicone/ przekiadka wy- stlock/ lqcznik skrgtny kompensujqcy ze staiq rdwnawcza podstawq

semi automatic twistlocks/lqcznikskr@ny pdiautomatyczny

fixed base twistlock/ lqcznik skrgtny ze staiq podstawq

twistlock stacker with linkage plate/ iqcznik skrgtny z pbtq iqczqcq

7. EADUNEK

cross single flush socket - gniazdo naroznikowe wpuszczane pojedyncze -cross single flush with lashing eyes -gniazdo naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania - cross single comer flush with lashing eyes - g. naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania -double transversal flush -gniazdo podwojne poprzeczne wpuszczane - quadruple flush socket - gniazdo wpuszczane poczwome - special double transversal flush - gniazdo poprzeczne podwojne specjalne wpuszczane - single flush -with lashing eyes - pojedyncze g. wpuszczane z otworami do mocowania - special flush -with lashing eyes - specjalne g. wpuszczane z otworami do mocowania, - special flush bottom with lashing eyes specjalne gniazdo wpuszczane z otworami do mocowania stacker -przekladka micdzywarstwowa - compensating spacer - przekladka wyrownawcza - cone - cone spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma czopami - double longitudinal (double fore and aft -) -przekladka podw6jna wzdluzna - double transversal (double athwartship -) -przekladka podwojna poprzeczna - fixed base raised twistlock -przekladka wyrownawcza ze stalq podstawa, i lqcznikiem skretnym - hole-cone spacer -przekladka wyrownawcza z otworem i czopem - hole-hole spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma otworami - quadruple - przekladka poczworna - single -przekladka pojedyncza - twistlock - lqcznik skretny stacking cone, deck stacker, bottom stacking cone - czop pokladowy
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--locking pin -przetyczka blokujqca do czopa pokladowego - double longitudinal - czopy pokladowe podwojne, wzdluzne - double transversal - czopy pokladowe podwojne poprzeczne - quadruple - czopy pokladowe poczwome - single - czop pokladowy pojedynczy prosty ( z przetyczkq lub b e ~ ) -with pin - czop skretny lub wsuwany z przetyczkil turnbuckle - Sciqgacz -closed body -Sciqgacze Srubowe zamkniq te handwheel - dzwignia w ksztalcie kola do napinania Sciqgaczy Srubowych hook-hook - Sciqgacz zakonczony hakami z obu stron hook-jaw - Sciqgacz zakonczony hakiem i widelkami jaw-jaw - Sciqgacz zakonczony widelkami z obu stron -jaw-whip Sciqgacz do zakladania podwojnych odciqg6w - open body - Sciqgacze Srubowe otwarte speedlash -Scirlgacze Srubowe pneumatyczne twistlock -lqcznik skretny, przekladka blokujqca skretna actuator pole - diwignia (drqzek) do zamykania i otwierania Iqcznikow skrqtnych - breech base - 1, skrqtny jednoglowicowy do gniazd bagnetowych - dovetail -1. skrctny jednoglowicowy wsuwany w gniazdo profilowe - double cone , interbox connector -l. skrgtny dwuglowicowy - fixed base - 1. skrqtny jednoglowicowy - fixed base raised -przekladka wyrownawcza ze stala,podstawq i lqcznikiem skrqtnym - safety -1. skrdny polautomatyczny - semi-automatic -dwuglowicowy 1. polautomatyczny

---

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO f

:ontainer lashing plates and points zaczepy i gniazda do zaczepdw lashing plates kontenerowych
zaczepy pbtowe
single lashing eye, non flush/zaczep plyt o w pojedynczy double lashing eye/zaczep plytowy podwojny triple lashing eye/ zaczep plytowy potrbjny

jlush keyholewing for side support -gniazdo wpuszczane do uchwytdw specjalnych

-,

@

jednostopniowe onestep/

two step / dwustopniowe

quadruple lashing ?ye/ zaczep piytowy 7oczwbrny

three step/

single flush lashing point/ zaczep pretouy wpuszczany

flush lashingpoints/gniazda pokladowe wpuszczane: single/ pojedyncze, quadruple/poczworne

sliding D-ring, single/ piericieri pojedynczy, wsuwany

hinged D-rings flush/ zaczepy piericieniowe wpuszczane: single/ pojedynczy, double/ podwojny

veldable D-ring, single/za- weldable D-rings, double/ container socket D-ring, zeppiericieniowy, pojedyn- zaczep piericieniowy, po- single/zaczep piericienio:zy naspauywany dwbjny naspawywany wy, pojedynczy do gniazda kontenerowego

cloverleaf D-rin) zaczep piericienic wy w ksztalcie 1 icia koniczyny

lashing points for elephangoot zaczepy do koricdwek "stopa slonia "

half cloverleaf deck socket/ zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny -poiow~OWY

cloverleaf deck socket/zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny
Courtesy o TEC, Conve,: Peck nnd Hole. Seusafi f

extension rode/ prgt przediuzajqcy lashing rod plug hook - knob/ odciqg pretowy koSC - galka

.
lashing rod eye - eye/ odciqg pretowy oko - oko lashing rod plug eye - hooW odciqg pretowy oko - hak
-,

--

lashing rod plug hook - plug hooW

/\
lashing rod swivel head - knob/

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - gal&

-

-.

8; 5 a 9 a.

2."a.
F

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - galka oko z chomqtkiem splatane lashing rod hook - knob/ odciqg pretowy hak - galka bulldog-gripped eye with thimble/ oko z chomqtkiem wykonane zaciskumi Iinowymi
-

-.

~

,

q

-

&

9 ~

knob/ odciqg pr@owy oko - gaika

talurit splicing eye with thimble/ oko z chomqtkiem z zaciskiem metalowym

7

ri 9
2

7. CARGO
'r

-iciqgacze

Turnbuckles
hook - hook turnbuc Sciqgacz hak - hak

- Sciqgacze typu zamknigtego

close type/solid body turnbuckles

iciqgacz hak - widetki

Sciqgacz hak - zaczep butelkowy

gaczy

adjustable turnbuckle jaw-whip/ dciqgacz otwarty o regulacji skokowej widetki - zaczep podwbjny

open type turnbuckles Sciqgacze typu otwartego
Hamburger type turnbuckle/ Sciqgacz typu ham burskiego

adjustable turnbuckle jaw-whip/ Sciqgacz otwarty o regulacji skokowej wide& - zaczep pojedynczy

hydraulically tightened turnbuckle/Sciqgacz napinany hydraulicznie

speed-lash type turnbuckle/ iciqgacz typu speedlash

Container lashing hooks zaczepy do mocowania kontenerdw
pinguin hook short/ container hook short/ eye hoow hak kontenerowy, krdtki

pinguin hook long/ uchuyt palcowy dlugi

container hook long/ hak kontenerouy, dhgi

elephant foot fitting/ zaczep typu noga stonia

Bridge fittings and hooks lqczniki mostkowe i zaczepy

tension - pressure screw compensating screw bridge bridge fitting/ tqcznik most- fitting/ lqcznik mostkouy, Srubowy kompensujqcy kowy Srubowy Sciqgajqco -

m

screw tension bridge fitting/ Iqcznik mostkowy, Srubouy Sciqgajqcy

u
Container lashin equipment construction - onstrukcja sprzetu do mocowania kontenerdw

tension pressure element/ element rozpierajqcy

f

lock nut/ nakretka

hook end/ zakon-

- mostek Srubowy
tighteining handle/

screw bridgefitting

clevis end/ wide&

turnbuckle closed type
- Sciqgacz Srubowy typu

-

zamknietego

twistlock - iqcznik skrgtny

lock nut/

trzon o regulacji end fittind . ... -koricdwka
J - - - -

adjustable bridge fitting mostek o regulacji skokowej

7. CARGO

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment - sprzet i mocowanie ladunkdw ro-ro

roll-trailer elements - czeici

f$

iqcznik skrgtny chowany

colapsibe p i czop chowany

do mocowania

do mocowania

roll-trailer securing

- mocowanie naczepy niskiej

urge net/ siatka adunkowa

web lashing with buckle/ pas do mocowania z zamkiem corner protector/ osiona naroznikowa

road-trailer securing mocowanie naczepy wysokiej

odciqg h r i c k h o u y rolltrailer/ deck socket/ naczepa niska gniazdo pokiadowe

/

/

trailer horse, fiont trailer support/ podpora naczepy przednia

truiler jack, rear wheel chocks/ trailer support/ kliny pod kola podpora naczepy tylna

cargo securing equipment - sprzgt do mocowania iadunku
safety plug /korek

corner protector/ oslona krawedziowa

cargo net/ siatka iadunkowa

storage bean/ do mocowania

c

c

krata stalowa nu sprzet do mocowania

chain lashing/

7. LADUNEK

Ro-ro cargoes stowage sztauowanie ladunkow tocznych
athwartship -w poprzek statku blockwise plan -blokowy plan ladunkowy break-bulk - drobnica jednorodna w duzych partiach (rowniez: neo-bulk) coupling -whaczanie przyczepy, naczepy -mouth -otwor w naczepie do wprowadzania lqcznika typu goosneck -point - miejsce whaczania naczepy first in last out (FILO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna od kolejnosci zaladunku first in first out (FIFO) - kolejnoSC wyladunku taka sama jak zaladunku float line -kierunek, w ktorym sztauowane sq palety, samochody, kontenery flow stowage - sposob sztauowania samochodow na pojazdowcach, umozliwiajqcy ich wyladunek bez dodatkowych manewrow (zawracania itd.) flush deck -poklad plaski, bez wystajqcych elementow konstrukcji, z wpuszczanymi gniazdami head-out system -system ustawiania samochodow przodem do kierunku wyjazdu landing place - miejsce na pokladzie otwartym statku ro-ro, w ktorym dzwig stawia kontener przemieszczany nastepnie ukladarkq last in first out (LIFO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna do kolejnoici zaladunku key car - samochod, ktory na danym pokladzie (lub w bloku) nalezy wyladowac jako pienvszy key position - pozycja zajmowana przez samochod przeznaczony do wyladunku w pienvszej kolejnoici load - obciqzenie, nacisk - axle - obciQenie na 04 pojazdu - uniform - obciqzenie jednorodne (pokladu, rampy) -point -obciqzenie punktowe (np. na gniazdo) - print - obciqzenie na Slad opony pojazdu - tyre print - obciqkenie na Slad opony poj azdu lifting - podnoszenie, -height -wysokoSC podnoszenia ukladarki -capacity -udzwig ukladarki manoeuvring space - przestrzeli manewrowa na pokladach ro-ro

-

-

-

-

master plan - generalny plan sztauerski minimum breaking load (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) platform -poklad do zaladunku samochodow osobowych na statkach nie bedqcych samochodowcami port-captain -osoba m.in. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca, w imieniu armatora, nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator - koordynator portowy, zazwyczaj przedstawiciel agenta, koordynujqcy wspolprace pomiqdzy stronami obslugujqcymi statek w porcie preplanner -osoba opracowujqca plan ladunkowy i program obslugi statku w porcie preplanning - planowanie zaladunku przed przyjkciem statku do portu ro-ro, roll on - roll -off - wtaczakl wytaczai, przeladunek poziomy stolro - system rownoleglego zalwyladunku statku dwiema technologiami strengthened area - powierzchnie pokladu o podwyzszonej wytrzymalosci (na ladunki cigzkie) stowing point -gang, brygada (w technologii ro-ro) ro-ro handling equipment-sprzet stosowany do przemieszczania ladunkow w systemie roro cone caps -slupki ostrzegawcze stosowane na samochodowcach flat gear - kontener ramowy do mocowania osprzetu ukladarek (widly, ramy etc.) fork lift (FLT) -podnoinik widlowy, sztaplarka --truck -w6zek widlowy, sztaplarka forks -widly - inverted - widly odwrocone frame -rama do podnoszenia kontenerow ukladarkq - side lift - rama boczna kontenerowa - top lift - rama gorna goosneck - pot. g g i a szyja, ramie lqczqce naczepq niskq i ciqgnik -tunnel - tune1 na ramie typu goosneck runners - ciqgniki i naczepy niskie wykorzystywane w technologii sto-ro do dowozenia ladunku na poklady ro-ro tugmaster - citgniki do naczep

-

-

-

7. CARGO

,

\

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment -sprzgt i mocowanie ladunkdw ro-ro (2)
web lashing with buckle/ pas do mocowania, z zamkiem shock absorbing chain lashin mocowanie iancuchem absorbujqcym naprgienia web lashing lock, ratchet tensioner, tightener/ zamek pasa do mocowania

Ro-ro cargo lashing equipment - ratchet tightner - urzqdzenie do nacirlgania pasow do mocowania sprzqt do mocowania ladunkdw ro-ro rod -pret do mocowania kontenerbw
air bag -worek powietrzny do rozpierania ladunku car-lashing -mocowanie samochodu cargo -ladunek -nets - siatka do zabezpieczenia ladunku operational report - raport portowy, raport operacji przeladunkowych securing manual - statkowa instrukcja mocowania ladunku - unitised - ladunek jednostkowany chain -lancuch lashing - mocowanie iancuchami - towed - ladunek toczny holowany -chain with chain lever -lancuch z napinaczkq rqcznq - shock absorbing lash - lancuch do mocowania z elementem absorbujqcym drgania i naprqzenia flush elephant foot fitting -gniazdo typu noga slonia lashing - mocowanie -belt - pas do mocowania chain - lancuch do mocowania -hook - hak konczqcy odcirlg np.prGtowy lever - dzwignia napinajqca odcislg -point -punkt zaczepienia mocowania rod - prqt mocujqcy -ring - zaczep piericieniowy do mocowania -wire - odcirlg z liny stalowej pads -podkladki (sztauerskie, np. gumowe) point - punkt - lashing - punkt do mocowania, zaczep load - dopuszczalne obciqzenie punktowe - loading - gang w technologii 10-10 railway -pocirlg -chock - klin pod kola wagonu -jack - lewar do wagonow kolejowych -rack and pinion jack -lewar irubowy do wagonow
-

-

-

-

-

-

-

-

ring - piericien do mocowania D-ring -piericien do mocowania w ksztalcie litery D roll-lash - nazwa systemu mocowania g6mej cz&i ladunku na naczepach saver - oslona chroniqca drzwi samochodow przed uszkodzeniem przy otwieraniu secure - zabezpieczak, mocowai securing points - punkty zaczepienia mocowan single action clip -nacislg z zamkiem na pasie do mocowania samochodu stanchion - slupek, klonica (naczepy niskiej, naczepy portowej) tension lever -dzwignia napinajqca tie-down points - punkty mocowania pojazdow top-lashing - mocowanie od gory ladunku na naczepach trailer -przyczepa (wysoka), naczepa chock - klin pod kola -horse -podstawa, stojak do przyczepy -horse with springloaded wheel -stojak z chowanym kolkiem -jack - lewarek do podnoszenia przyczepy trestle - podstawa, stojak pod naczepq, podpora turnbuckle -icirlgacz webb-guide -prowadnice pasow do mocowania walking boards -plyty (stolarskie, sklejka) do przekladania ladunku web -pas tkany do mocowania - carbon -fibre webbing -pas do mocowania z wlokna wqglowego rachet -pas z nacirlgiem zapadkowym -webbing belts -pasy patentowe do mocowania ladunku - weblashing - mocowanie pasami tkanymi (z tworzyw sztucznych)

-

-

7. LADUNEK

Timber stowing and lashing sztauowanie i mocowanie drewna

round timber - drewno okrqgle

linia symetrii

hatch covers) po!oywy iadowni

uprights/ podpora, sztyca

block stowing/ sztauowanie w bloku mocowanie opasyw

deck cargo/

suitcase stowa sztauowanie na szt

sawn wood - tarcica

hatch covers/ pokrywy iadowni

L~-rin~/ zaczep pokiadowj

dynamic .sily przeciwne .dynamic . tarcie - - . CARGO Forces acting on cargo sily dzialajqce nu ladunek longitudinal sliding przesuwanie wzdluifle - toppling force/ sila przewracajqca kobsanle poprzeczne transversal slldmg/ przesuwanle poprzeczne @ .sily wzdluzne .nadmieme przyspieszenie .przyspieszenie wzdluzne .frequency of .compression .ruchy wzdluzne .przewracanie (np.dynamic component -skladowa dynamiczna .permissible .7.transversal -przesuwanie sig poprzeczne vertical pressure -nacisk pionowy vibrations -wibracje metacentric height .resultant .amplituda ruchow .-jednorodny .transvers -ruchy poprzeczne sliding -przesuwanie sic.efekt dzialania wiatru effect of green seas .sily odksztalcajqce . kontenera) - - - - .longitudinal . sily powodujqce zeslizgiwanie sic ladunku - - - - - - .acting . bedqce wynikiem .transverse .sila tarcia.przyspieszenie poziome .. masa distrubution of .sily .sily Sciskajqce .transversal -przyspieszenie poprzeczne .sily.gravity .sily pionowe acceleration -przyspieszenie excessive .tension .longitudinal -przesuwanie sic wzdluzne .tipping .racking .dynamic .sily dynamiczne .sily oddzialujqce .shoring ..rozklad mas .coefficient -wspolczynnik tarcia load .static .sila ciczkoSci .homogenous .shear .sily podpierajqce .efekt naporu fa1 (wchodzqcych na poklad) forces ..skladowa statyczna .non homogenous .longitudinal .obciqzenie.static component .skladowa statyczna effect of wind .adverse .niejednorodny - friction .zawalenie sic (np.sily poprzeczne .obciqkenie dynamiczne .sily Scinajqce .sily przewracajqce .amplitude of .sliding .vertical -ruchy pionowe . Slizganie sic .sily przesuwajqce.obciqzenie statyczne motions -ruchy .Srodek ruchu collapsing .wysokoSC metacentryczna (GM) rolling (period) .cz~stotliwoSC ruchow .vertical -przyspieszenie pionowe centre of motion .(okres) kolysan shift (of cargo) -przesuniccie ladunku toppling .static - - - - - - .horizontal .naprgzenie .longitudinal .vertical . kontenera) components -skladowe .skladowa dynamiczna .sily dopuszczalne .

autogenous -temperature -najnizsza temperatura samozaplonu combustable -latwopalne (materialy) gas indicator .samozaplon temperature .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana (stosowana do cel6w gainiczych) compound .upper limit (UEL) .goma granica wybuchowoici (GGW) explosive limits -granice wybuchowoici flame -plomien arrester .spontaneous .lower -- - - - - -- - limit (LEL) . lower (LFL) .zezwolenie na wejicie (np.dodatek antystatyczny (substancje dodawane do produktow ropopochodnych. niz temperatura zaplonu gazu obojqtnego z drugiej jego strony) screen . istniejqcej z jednej jego strony.roztwor piany gas .zapalenie samorzutne dangerous -niebezpieczny -area -obszar niebezpiecmy (zagrozony eksplozjq na statku) cargoes . metoda odgazowania zbiornikow .czynnik pianotworczy solution .narzqdzie lub sprzqt atestowany.zakres palnoici (stqienie gazbw pomiqdzy dolnq a gomq granicq zapalnoici) limit.(statek.zatrzymywacz plomeni (ekran powodujqcy obnizenie temperatury plomienia.wqglowodor indicator .tank .) zatwierdzone przez klasyfikatora do uzywania w atmosferze wybuchowej (patrz rowniez "intrinsically safe") atmosphere -atmosfera . zapobiegajqcy rozpryskiwaniu siq np.instrument do pomiaru stopnia wybuchowoSci atmosfery explosion .vowietrze tloczone do zb.atmosfera palna -monitored atmosfera monitorowana (kontrolowana pod wzgl. palny cargo -ladunek palny gas . latwopalny.hydrocarbon .gaz palny concentration -stqienie (koncentracja) gazow palnych -range .carbon . nie powodujqcy zagrozenia eksplozjq . skladu) .gaz concentration -koncentracja (stqzenie) gazu -detector -wykrywacz gazow (w zbiornikach) dispersion .free .deklaracja towarow niebezpiecznych --manifest -manifest ladunkow niebezpiecznych deck sprinkler .eksplozja -proof . LADUNEK Cargo safety bezpieczenstwo ladunkdw antistatic additive .spalanie .ladunki niebezpieczne goods . iskier flammable -zapalny. wolny od gazu (np.atrnosfera nadajqca siq do oddychania .non free .wykrywacz gazow latwopalnych combustion .in.goma granica zapalnoici gazow flammability -latwopalnoSC flashpoint -temperatura zaplonu flue gas system .czynnik pianotworczy concentrate .dwutlenek wqgla emergency tow chafe chain .najnizsza temperatura samozaplonu .atmosfera zbiomika auto ignition .dwutlenek . poiwiadczony certyfikatem --certificate -Swiadectwopotwierdzajqcestan odgazowania zbiomika (lub statku) .dolna granica wybuchowoici (DGW) . do schladzania pokladu) dioxide .7. zbiomik) odgazowany. do poziomu nizszego.flammable .respirable .. zbiornik) certified .dyspersja (rozcienczanie. walkie-talkie itd.nieodgazowany freeing -odgazowanie (zbiornika lub statku) . uzywany m.ekran przeciwogniowy. ladunkowych poprzez rurociqgi gazu obojqtnego -free -odgazowany. upper (UFL) .odcinek lancucha dolqczonego do holu awaryjnego entry permit .spryskiwacz (podlqczony do rurociqgu ppoz. uniemozliwiajqce gromadzenie siq elektrycznoici statycznej) approved type (equipment) -wyposazenie (latarki.towary niebezpieczne declaration .dolna granica zapalnoici gazow limit.wskainik (indykator) gazu - - - -- - - -- - - . rozpraszanie) gazu. do przestrzeni zamkniqtej) explosimeter .

pockets of -tzw.samozaplon . CARGO mixture . zapalny.irodlo zaplonu incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.volatile . przez 5 dni w tygodniu vapours (vapors) -pary -barrier ..szkodliwy .vent lines przewody wentylacyjne do usu- (w zbiornikach i ladowniach) wania gazu .source of .pary szkodliwe nitrogen .brak dostatecznej (do oddychania) iloici tlenu [< 19%] level -poziom tlenu w zbiomiku Procedures and Arrangements Manual (P&A Manual) .azot ozone depleting substances (ODs) .auto.wprowadzenie gazu obojqtnego do przestrzeni zbiomika incendiary spark .goods . samoistnie bezpieczne (nil emitujqce ciepla lub iskier) materials hazardous only in bulk (MHB) materialy niebezpieczne tylko w ilobciach masowych maximum allowable relief valve setting (MARVS) .siarkowodor (H2S) ignition .mieszanina wqglowodorow -gas .iwiadectwo poddania ladunku dzialaniu inhibitora inhibitor . nawiewnik venting system .zawor odpowietrzajqcy -main -magistrala odprowadzania par (ladunku plynnego) -pipe .gaz w~lowodorowy .substancje niszczqce ozon oxygen . mgiel.system gazu obojqtnego inerting .highly -latwopalny storage .zaplon . czynnik hamujqcy inert condition . zapalny cargo -ladunek latwopalny inhibited cargo certificate (ICC) .zawor bezpieczenstwa static electricity -elektrycznoSC statyczna treshold limit value (TLV) -maksymalne stqzenie szkodliwych dla zdrowia gazow.okreblenie stanu zbiornika (wypelnionego gazem obojqtnym) inert gas (IG) .wypieranie gazu (metoda odgazowywania zbiornikow) .7. kieszenie zawierajqce gaz - - .inhibitor.sklad materialow latwopalnych insulating flange -polqczenie kolnierzowe 1%dowych i statkowych urzqdzen przeladunkowych zawierajqce uszczelkq zapobiegajqcq przeplywowi elektrycznoici statycznej ~nternationalMaritime Dangerous Goods Code (IMDG) .towary szkodliwe.system dystrybucji gazu obojqtnego --generator -wytwornica gazu obojcmego --plant -wytwornica gazu obojqmego --purging -przedmuchiwanie gazem obojqtnym inert gas system (IGS) .izolacja paroszczelna -cock .purging (displacement) .podrqcznik procedur i organizacji pressure/vacum valve (PN valve) -zawor cihieniowo prozniowy safety tag -wywieszka (tablica. wywietrznik. przy ktorym ludzie mogq pracowaC bezpiecznie przez 8 godzin dziennie.gazy lome gastight .zawartoiC tlenu (np.saturated -wqglowodor nasycony hydrogen -wodor sulphide . w atmosferze zbiornika) -deficiency . par.maksymalne dopuszczalne cibnienie nastawcze zaworu odciqzeniowego naked light -ogien otwarty noxious .gaz obojqtny (np. ladunki szkodliwe vapour . azot) distribution system .mieszanina gazow .gazoszczelny gauze screen -przeciwiskrowa oslona siatkowa hydrocarbon -wqglowod6r compound .iskra zapalajqca inflammable -palny.tlen analyser (meter) .system wentylacyjny (odgazowywania zbiomikow ladunku plynnego) - - - . latwopalny cargo -ladunek latwopalny .miernik zawartoici tlenu w atmosferze -content .Miqdzynarodowy morski kod towarow niebezpiecznych - - - - - -- ' - - - intrinsically safe -(urzqdzenie) skonstruowanew sposob bezpiecmy. przywieszka) ostrzegawcza safety valve .rurociag odprowadzajqcy pary vaporizer -odparowywacz ventilator -wentylator.

butan butane-propane mixtures -mieszaniny butanowo-propanowe butylenes -butyleny carbinol .chlor chloroarsines .karbinol carbon dioxide .amoniak bezwodny amyl hydride .aminoetan.Chemical and gas cargoes ladunki chemiczne i gazy acid .amoniak ammonia.siarczan dwumetylowy dioctyl phthalate .etan ethanol .pentan aromatic esters -estry aromatyczne aromatic ethers -etery aromatyczne arsine .eter dwuetylowy diethyl ketone .zasady ally1 alcohol -alkohol allylowy ammonia and compounds .etan ether .siarczki wegla camphor oil -olej kamforowy chlorates . anhydrous .alkohol etylowy .acetofenon acetyl chloride -chlorek acetylu acrylamide solution -roztwor akrylamidu acrylic acid -kwas akrylowy acrylonitrile -akrylonitryl adipanitrile -nitryl adipinowy alcohols .chlorany chlorinated hydrocarbons -weglowodory chlorowane chlorine . erytren boranes -borowodory boric acid .parowanie (tu: ladunku) boil-off temperature -temperatura wrzenia boiling temperature -temperatura wrzenia acetaldehyde -aldehyd octowy acetic acid -kwas octowy acetic anhydride -bezwodnik octowy acetonitrile .brom bromates -bromiany brominated hydrocarbons -weglowodory bromowane bromomethane -bromometan.dwuetanoloamina diethyl ether -eter etylowy diethylene glycol -glikol dwuetylenowy diethyl ether .aldehyd aminoethane .tlenki alifatyczne aliphatic silicates -krzemiany alifatyczne alkalis .tlenek wegla carbon sulphides .chlorofenolany cyanides inorganic .butadien butane .chloroarseny chloroethane .eter etylowy ethyl alcohol .chlorofenole chlorophenates .cyjanki nieorganiczne cyanides organic -cyjanidy organiczne dextrose solution .dwuwinyl ethane .benzen benzoic derivative pesticides -pestycydy .chlor chlorites -chloryny chloroacetates -chlorooctany citric juice -kwasek cytrynowy colonial spirit .eter ethyl eter . etyloamina ammonia .arsenowodor azides .alkohol metylowy (o duzej czystoki) chlorine .azydki benzene .pochodne kwasu benzoesowego bivinyl .spirytus rektyfikowany columbial spirit . bromek metylu butadiene .kwas acrylamide -akrylamid alcohol .acetonitryl acetophenone .kwas borowy bromine .chloroetan chloroethylene -chloroetylen chlorophenols .etanol ethene .amoniak i jego zwiqzki boil-off .alkohole alcohols mixtures .dwuwinyl.siarczan dwuetylowy dimethyl formamide -dwumetyloformamid dimethyloamine -dwumetyloamina dimethylmethane -dwumetylometan dimethyl sulphate .ftalan oktylu dipropylene glycol -glikol dwupropylenowy divinyl .roztwor dekstrozy diethanolamine .dwuetyloketon diethyl sulphate .dwutlenek wegla carbon monoxide .mieszanka alkoholi aldehyde .alkohol aldehydes -aldehydy aliphatic amines -aminy alifatyczne aliphatic esters -estry alifatyczne aliphatic ethers -etery alifatyczne aliphatic oxides .

izopropyloamina ketones -ketony lead tetraethyl .tlenek propylenu refrigerant gases .cyjanowodor hydrogen sulphide .system ochrony ladunku gazu skroplonego liquefied natural gas (LNG) .fosforki phosphine .skroplony gaz ziemny liquefied petroleum gas (LPG) -skroplony gaz ropopochodny mercaptans -merkaptany metal carbonyls -karbonylki metali methane (LNG) .terpentyna vinyl chloride .fenole phosphides .tlenki azotu nitrophenols .weglowodory fluorowane fluorides .propan propene .freon fully refrigerated gas carrier -gazowiec w pelni chlodzony fumigants -fumiganty germane .siarczki sulphur dioxide .naftalen nitrates . CARGO - -- ethylamine -etyloamina ethyl chloride .spirytus drzewny .tlenek siarki teluru tellurium hexafluoride .nitryle nitrogen .nitrofenole osmium tetroxide .azot nitrogen oxides .azotyny nitriles . all isomers -pentany wszystkie izomery pentene -penteny perchlorates -nadchlorany perchloromethyl-mercaptan .fluor fluoroacetates .gaz skroplony containment system .izopren isopropylamine .nadchlorometylo-merkaptan permanganates -nadmanganiany peroxides .fosforowodor picrates -pjkryniany pyridines -pirydyny propane .antymonowodbr sulphides .gazowiec polcisnieniowy stibine .sz~ciofluorek tricresylphosphate turpentine .szczawiany pentanes.czteroetylek olowiu lead tetramethyl -czterometylek olowiu liquefaction .fluorki fluorine .azotany nitrites .fenetol phenols .tlenek etylenu fluorinated hydrocarbons .nadtlenki phenetole .skroplenie gazu liquefied gas .siarkowodor hypochlorites -podchloryny iodinated hydrocarbons -jodowane wqglowodory isocyanates -izocyjaniany isopentane .metan (skroplony gaz naturalny) methanol .izopentan isoprene .germanowodor halogenated cyyanogens -halogenocyjany hydrocarbons -wqglowodory hydrogen cyanide .morfolina naphtalene .ponowne skraplanie rodenticides -rodentycydy saturated vapour pressure -ciinienie par nasyconych semi-pressurised gas carrier .propadiene mixtures .metyloacetylenu-propadienu mieszaniny methylamine -aminooctan methylethylene methylethene methyl bromide -bromek metylu -- - methyl chloride -chlorek metylu monobromomethane monoethyloamine -monoetyloamina morpholine .metanol methyl alcohol -alkohol metylowy methylacetylene -metyloacetylen methylacetylene .chlorek etylu ethylene -etylen ethylene glycol -glikol etylenowy ethylene oxide .fluorooctany freon .chlorek winilidenu wood alcohol -spirytus drzewny wood spirit .chlorek winylu vinyl ethyl ether -eter etylowinylowy vinylidene chloride .czterotlenki osmu oxalates .7.gazowe czynniki chlodzqce reliquefaction .dwutlenek siarki sulphur oxide .propen propylene -propylen propylene oxide .

4bandoning the ship .ochrona srodowisha 14. Personal proteeti\ e equipment .S-\R helicopter operations . Enkironmental protection .n p a d k i i rato\?nictwo morskie I I.dzialania Smiglowca S 4 R 12. Rledical first aid . Personal life sabing equipment .t o d i ratunhowa i ratownicza 3. Signalling equipment and p?rotechnics . CAR and IAXlS-\R . Rlarine accidents and sahage .tratwa ratunkowa 2.morskie s?stem? ewakuaujne 10.q p r q t ochron? osobistej . U a r m i n g i n distress .p i e r w s ~ a ponloc med?crna 16.alarmowanie n niebezpiec~enstwie 8. Life boat and rescue boat .wodowanie i podnos~enie (todzi) 6. Launching appliances . Firefighting .s p r q t s?gnalirac?jn? i pirotechnicm? 9. Safety of life at sea bezpieczenstwo iycia na morzu I.betpiec/enst\\o 17.8. l l a r i n e e\acuation qstems . Safet? .u r r q d ~ e n i a \\odonania do 4.ind?widualn> sprzet ratunkom? 7. Launching and reco\ering .m a l c r a n i e poiarow 15.o p u s ~ c ~ a nstatku ie 5.pos~uhiwanie rato\\anie i 13. Life raft .

dryfkotwa life rafl container .taima odblaskowa radar reflector/ ment/ SART seat/ l y deszczowej gniazdo transpondera SART 1 lower inflatable chamber/ dolna komora plywalnoiciow kieszed wodna. SAFETY OF LIFE AT SEA I Life raft tratwa ratunkowa exterior light/ canopy/ reflective strip/ Swiatlo zewnetrzne namiqt . sea anchor. stabilizator container lid/ pokrywa pojemnika emergency pack/ wyposaienie away j n e Itratw~l ije raft instruction leaflet/ nstrukcja obslugi t r a w drogue.pojemnik tratwy storage cradle/ loie tratwy faleri hydrostatic release unit zwalniak hydrostaryczny graduated drinking vessel/ miarku do painter line/ zapadka zwalniajqca shackle/ szakla water inlet/ wlot wody manual release mechanism/ mechanizm zwalniania recznego szakla /I .8.

lodzi lub tratwy bridle .righting strap .luk (podtrzymujqcy) namiot closure . kotwica plywajqca .Swiatlo zewnqtrzne .rigid -sztywny pojemnik tratwy .rain catchment -lapacz wody deszczowej .linka do przytrzymywania pojemnika.lina.lina chwytna (wokol t.t. zrzucana (za burtg) .tratwa wodowana za pomocq hrawika .rigid -tratwa ratunkowa typu sztywnego .waterborne -tratwa zwodowana liferaft (construction) -konstrukcja tratwy ratunkowej .wlaz .fiberglass pojemnik tratwy z wlokna szklanego .sluzba ratownictwa iycia survival equipment .inflating -napelnianie (siq) tratwy .outside courtain . . lodzi) .inflatable chamber .exterior light .mieszek.stelaz do tratw .zaslona zewnqtrzna namiotu t.tratwa pneumatyczna .wyposazenie ratunkowe liferaft -tratwa ratunkowa -annual -sewicing .emergency rations -racje iywnoiciowe . pas sluzqcy do odwracania przewroconej tratwy .davit launched .linka chwytna (wokol t.zestaw do napraw .rescue quoit with line .lifting eye -zaczep (ucho) do podnoszenia t. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Liferaft -tratwa ratunkowa life saving equipment .zawor bezpieczenstwa -tent .komora wypomoiciowa canopy -namiot (tratwy) arch .water pocket .outdoor light . komora wypomokiowa inflation -nadmuchiwanie (tratwy) . lodzi) lifeline .air chamber valve -zawor komory wypornoSciowej -boarding ramp -podest (ulatwiajqcy wejScie do tratwy) -boarding ladder -drabinka (ulatwiajqca wejScie do tratwy) -buoyancy -plywalnoSC (tratwy) chamber . . tu: linka operacyjna .coroczny przeglqd tratwy capacity -pojemnoSC tratwy container -pojemnik (tratwy) .floating -tratwa unoszqca siq na wodzie .dryfkotwa - - - - .electric torch .inflation hoses -wqze do napelniania kom6r .floor valve . stabilizator tratwy powietrzem - - - - -- - - - - ------ - liferaft (fitting) .zestaw do lowienia ryb .radar reflector -reflektor radarowy .safety valve .inflatable .pasy sluzqce do odwracania przewroconej tratwy -righting line .selfrighting .Swiatlo wewnqtrzne . strop (do wodowania tratwy za pomocq hrawika) -buoyant lifeline -ratunkowa linka plywajqca .wiosla -painter (line) .linka do przyciqgania t.komora wypornoSciowa compartment -przedzial wypornoSciowy tube ..pneumatic -tratwa pneumatyczna -valise -pojemnik tratwy ratunkowej .8.sea anchor .fishing tackle .latarka elektryczna -emergency pack -pojemnik ze sprzqtem awaryjnvm .stacja przeglqdow i atestowania tram .first aid kit -zestaw pierwszej pomocy .Swiatlo zewnqtrzne .reversible -tratwa dwustronna .operating cord ..linka operacyjna .plug -korek spustowy -racks .paddle .kieszeh wodna.tratwa samoprostujqca servicing station .drogue -dryfkotwa.open -tratwa otwarta -weatherproof valise -pojemnik tratwy odpomy na warunki pogodowe .zawiesie.throw overboard .non-retum valve .komora wypomoSciowa .Srodki ratunkowe life saving service . .zewnqtrzny fartuch .reflective tape -taSma odblaskowa . butla z gazem grabline .zawor zwrotny .repair kit .namiot .krqzek ratunkowy z linkq retrieving line .buoyant safety knife .zawor podlogowy -hatch .przedzial wodoszczelny.observation slot -kolnierz obserwacyjny .falen.indoor light .inflatable compartment .osprzqt tratwy ratunkowej bellow .gas cylinder -pojemnik. pompka (do dopelniania komor wypomoSciowych) bowsing line .bezpieczny n6z plywajrlcy -drinking water vessel -naczynie z miarkqdo racjonowania wody .

SAFETY OF LIFE AT SEA Lifeboat lddi ratunkowa buoyancy tanW oar/ gunwale clamp/ obejma krawedzi burty linka chwytna life boat cross section przekrdj lodzi ratunkowej keel seat/ gniazdo stepki keel stop/ foam buoyancy tanW zbiornik gunwale/ lawa poprzeczna water tanW zbiornik wody side benches/ lawy boczne 3 remote release hooks haki zdalnie zwalniane floating block shackle/ hook/ hak / / uchwyt przyobiowy L rubber fender/ odbojnica gumowa bilge hand rail/ T1 fdod tank/pojemnik na iywnodi .lddi ratunkowa swobodnego wodowania.8. pdlsztywna iddi ratownicza free fall lifeboat .engine foundation/ fundament silnika k e e l / stepka ..securing pin/ trzpieri zabezpieczajqcy releasing arm/ ramie zwalniajqce 1 steering tower/ kiosk sternika 1 rigid inflatable fast rescue boat stybka.' . lddi zrzutowa .

inflatable -lodi pneumatyczna . pneumatyczna lodz ratownicza .stepka boczna (lodzi ratunkowej) lifeboat (construction) -konstrukcja lodzi r.lo& ratunkowa zakryta .non-powered boat -lodz bez napqdu mechanicznego -propeller gear -rqczne urzqdzenie napqdowe lifeboat (type) .rigid .slabe ogniwo -whistle .air case .enclosed .pulling boat .air .siekierka.rgczne urzqdzenie napqdowe (lodzi) --- - - - - - .hak lodzi .collapsible boat .lodi ratunkowa o napedzie rqcznym .silnik lodziowy lodi ratunkowa o -mechanically propelled napqdzie mechanicznym .open .lifeboat engine .buiscuits .okucie gniazda dulki .weak link .inflated .napqd silnikowy rescue boat -lodz ratownicza .rowboat .silnik przyczepny -propelled lifeboat.linka dryfkotwy signalling mirror -lusterko sygnalizacyjne .zbiornik wypornoiciowy -bank (bench) .fuel -zbiornik paliwa .wlokno szklane boat -lodi z wlokna szklanego laminate .lifting .zbiornik wody (pitnej) lifeboat (propulsion) -napqd lodzi r.zbiornik .hand-propelled - -- - - - - -- - - - - - -- -- -- -- .lawka boczna .laminat z wlokna szklanego food locker -pojemnik na iywno6C hook .(tu) suchary . .gqbka (do zbierania wody) .end .tin opener .lodi niewywrotna motor .otwor spustowy w dnie lodzi .kiosk stemika .water .side bench . ponton pneumatyczny .buoyancy -zbiomik wypornoiciowy .jednostka (16dz lub tratwa) ratunkowa .thwart . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .self-righting -lodi samoprostujqca siq .self-righting double-hull -16dz ratunkowa samoprostujqca o podwojnym poszyciu .linka holownicza .tow rope .self-bailing boat -1odz samoodwadniajqca siq .lawka poprzeczna lodzi tank .lawka .steering tower .piyty podlogowe.uncapsizing boat .lodi ratownicza typu sztywnego .hak do podnoszenia glass reinforced plastic (GRP) .towing -lawa holownicza (na lodzi) .gwizdek - Lifeboat .dinghy .(typ) lodzi ratunkowej .lawka burtowa (w lodzi) .outboard .topping-up pump -pompka dopelniajqca (komory wypornoSciowe tratwy) .bottom boards .8.semi rigid -polsztywna lodi ratownicza lifeboat equipment -wyposazenie lodzi r.metalowa 1odz ratunkowa .metallic .szybka lodz ratownicza .sponge .glass .zbiornik powietrzny koncowy .l6di wioslowa .mala lodka.survival craft .zbiornik wypornoiciowy . .rowing-boat -lodi wioslowa .fire-protected freefall -ognioodporna lodz wodowana swobodnie (zrzutowa) . podloga .bailer . toporek .rigid inflatable fast .rowlock chock -zdwojenie przydulkowe .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym keel .stqpka -plate -plyta stqpki rail .axe .drain .wl6kno .otwieracz do puszek (konsenv) .czerpak do wody .folding .porqcz .buoyancy -plywalnoiC.sztywna.side seat .handrail .hand-operated propeller .lodi wioslowa .16di ratunkowa air bottles -butle powietrza air vents -wywietrzniki bilge grab rail -porqcz przystepkowa fibre . nadmuchiwana .bailer . .fully .lodz ratunkowa w pehi zakryta -partially -lodi czqkiowo zakryta .fast .lodz skladana .czerpak .pontoon -pontonowa lo& ratunkowa .motorowa l6di ratunkowa .16dz ratunkowa odkryta .lodz skladana -free-fall lodi wodowana swobodnie (zrzutowa) . wypornoiC -buoyancy foam -pianka wypomoSciowa .sea anchor cord .motorowka dinghy -ponton z doczepnym silnikiem lifeboat .rowlock plate .totally enclosed -lodz calkowicie zakryta .motorowa lodi ratunkowa propulsion .lodz r.bilge handrail -uchwyt przestepkowy .silnik boat .

Totaly enclosedfree fall lifeboat .at rations/ lodziowe racje iywnoiciowe .calkowicie zarnkni@a zrzutowa external light/ reflektor radarowy lifeb.

linka pomocnicza dryfkotwy other lifeboat equipment -inne wyposazenie lodzi ratunkowych .rumpel .n6z skladany . lina holownicza .odbojnica (gumowa) lodzi .desalinator -urzqdzenie do odsalania wody .rubbing strake .brezent lodziowy.suchary szalupowe .gqbka .skeet .wioslo sterowe .oil can .fan .bucket .plozy.skids . oslony burt lodzi.system spryskiwania zewngtrznego lodzi .painter .grasp . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU -biscuit tin -puszka na suchary -boat charts -mapy szalupowe . lina holownicza .lina holownicza .no2 z plywajqcq rgkojeiciq .rowlock .compass -kompas lodziowy .boat hooks . .fender .towing hawser -hol.holowniczy falen lodziowy .-blade .spot light .retro-reflective tape -taima odblaskowa .dipper .torch .tripping line .zbiornik oleju do uSm. na Srodkach ratunkowych) .towrope .food rations -racje zywnoiciowe .system spryskiwania zewngtrznego lodzi - .taima odblaskowa (np.czerpak .toporek .tu: oslony (chroniqce lodz przed uszkodzeniem w trakcie opuszczania) .skates .rzutka nietonqca rescue quoit .tin opener .trail line -plywajqca lina holownicza .noiyczki .dulka .korek spustowy w dnie lodzi .oil bag -worek do rozprowadzania oleju (na powierzchni morza) .search lights -reflektory szperacze .towing shackle . kotwica plywajqca .crutch .oarlock .swifter .plywajqcy krqzek do podawania rzutki line .linka (rzutka) plywajqca . tratwy.trail line . lodzi etc.skate -zeilizg lodziowy.n6z .internal air supply system .sea-biscuits . pasywny .latarka elektryczna .lina do holowania .Sruba napgdowa .with buoyant handle .tiller . lina holownicza .balika do oleju .czerpak do wody .wioslo .odbijacz .hak odrzutny .sprinkler system .hatchet .kotwica plywajqca . aktywny .ladder .fishing tackle -zestaw do lowienia ryb .pioro (wiosla) .external water spray systems .grappling hooks .pompa rgczna .szakla holownicza .rations .olej do uimierzania fa1 .sea painter .dulka .folding tiller .bosaki lub kotwiczki .drabinka lodziowa .drift anchor .folding knife .sea anchor .hauling line .latarnia lodzi ratunkowej .grab line .knife . zeSlizg lodzi ratunkowej .bow - --- .cradle .scissors .otwieracz do puszek . plywajqcy .quoit -plywajqcy krqzek (ratunkowy) .reflektor r.lodziowe racje iywnoSciowe . fa1 .wiadro .zamknigty system obiegu powietrza (w lodzi zakrytej) .active .listwa na burcie (po kt6rej zsuwa sig 16di ratunkowa) .hook -bosak lodziowy .pioro wiosla -buoyant -wioslo plywajqce .rubber .hol.8.odbojnica lodzi .leak screw -korek spustowy .lifeline -linka ratunkowa (asekuracyjna) woko1 kola.lamp .odbojnica lodzi .halyard .bosaki -buoyant -nietonqcy.rub rail . pokrowiec lodzi .cover .drogue -drykotwa .aft .dryfkotwa.towing painter .fa1 .dulka .open hook .-heaving line .hand pump .reflektor (pot.reflective tape .sponge .towline -hol.radar reflector .-tackle . ploza burtowa .storm oil tank .steering .propeller .passive -reflektor r.talia falu .falen rufowy - - - - - - .falen dlugi .oar .: punktowiec) .rgkojeSC (wiosla) .lina podstgpkowa .storm oil .falen rufowy -plug .faleti dziobowy stern .falen .rumpel z przedluiaczem .reflektor radarowy .paddle -wioslo lopatkowe .odbijacz linowy wok01 lodzi .

loie pokla owe tratwy deck cradles or Iiferaft d shackle/ szakla davit-launched life raft tratwa wodowana iurawikiem release gear/ urzqdzenie zwalniaj ce 4 tricing pendant. mantai \ hak lodziowp I bowsing-in tackle/ talia przytrzymujqca ilewing motor/ silnik obracania . rama zurawiko double roler track/ podwcijny tor jezdny hydrostatic release u zwalniak hydrostatyc . SAFETY OF LIFE AT SEA . manrope/ spustka. ' Launching appliances urzqdzenia do wodowania head block/ roller track gravity davits iurawiki grawitacyjne jezdne .8.

stojaki zrzutowe (tratw) sling .swing -iurawik obrotowy davit (loose gear) .lina do przyciilgania lodzi do bum .fastening fittings .guy .quick unit . diwig.fall .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny -hydrostatic -unit (HRU) -z. mantal . mantal .bowsing in tackle -talia przytrzymujqca lodz cover -pokrowiec na talie iurawika .fa1 . wy c i a -hook . pot.free-fall trackway .urzqdzenie szybkiego z.slip hook .szalupa launching. szekla - - - - - - - (odcinek lancucha pomiedzy blokiem talii a hakiem) .zawiesie lodziowe -tackle .kolumna zurawika . winda.lina stalowa talii fall -talia .automatic gear .szakla.zwalniak automatyczny gear safety pins .life line .hak do podnoszenia (np.bolce (przetyczki) zabezpieczajqce urzqdzenie zwalniajqce .falls turned end-for-end -obracanie liny talii .sprzglo odirodkowe davit -iurawik .urzqdzenie do wodowania system -urzqdzenia do wodowania lodzi lever . lodzi) (to) lift -podnosik lowering mechanism -mechanizm opuszczania release -zwolnienie .tu: spustka.arm -ramie (iurawika) -cleat .swivel .legar lodzi - boathife raft seat .mechanizm zwalniajqcy (np. iodi z talii) operating equipment . tratwe).takielunek.lazy painter -kr6tki falen .talia lodziowa centrifugal clutch .iurawik obrotowy socket .zdalne zwalnianie . olinowanie iurawik6w iodziowych .spustka.hak .lina talii zurawika .remote releasing .Jacob's ladder .lifeboat hoist -podnoinik lodzi ratunkowej .diwignia lifeboat slip way -pochylnia lodzi ratunkowej lifting (gear) -urz&enie do podnoszenia. knaga collar -jarzmo iurawika craft . mantal .tackle .monkey line . hydrostatyczny mechanism .link .suspension chain .hydraulic gear .round bar .sztormtrap .fall cover -pokrowiec na talie .gravity -iurawik grawitacyjny head .glowica iurawika (zblocze gome) pedestal .halyard .spustki (pot.tricing line .shackle .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi . mechanizm podnoszqcy .tricing pendant .chock legar lodziowy .loze lodziltratwy deck-mounted storage .gniazdo zurawika stand -podstawa iurawika .span (topline) -wiez spustkowa (pot.ogniwo .wodowaC (lo&.urzqdzenie do zwalniania (tratw) .frame -rama .: toprik) .16dz zawieszona na iurawikach .osprzet lluiny zurawika .zeilizg (do wodowania swobodnego lodzi zrzutowych) -racks .lift .hook .gaja . opuszczaC na wode appliances -urzqdzenia do wodowania device -urzadzenie do wodowania gear .wysokoiC podnoszenia. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Launching appliances urzqdzenia do wodowania .8.padeye -zaczep piericieniowy -renewal date of wire falls -data wymiany lin talii .rozki do mocowania liny.krqtlik . - - - - - .cradle .bloki .lancuch podtrzymujqcy .end for end turning -przelozenie (odwr6cenie kierunku) liny talii .mocowany do pokladu stojak na tratwy .zamiana koncow talii -turning date of wire falls -data obrocenia lin talii guide sheaves -rolki lkrqzki prowadzqce launch .spustka.hak odrzutny .halyard tackle -talia faiu .: mantal) -wire .manropes .stem -iurawik rufowy .blocks .osprzqt do mocowania .

manning of a .miejsce zbi6rki (w czasie alarmu).urzqdzenie naprezajqce (line talii. takie: muster station boat -lodz deck -poklad lodziowy illumination -oiwietlenie pokladu lodziowego .w. opuszczanie statku.stan zagrozenia -procedure -procedura postepowania w razie zagroienia signal . winda (tu: lodziowa) -brake -hamulec wciilgarki . znajdujqca chanizm zwalniajqcy (np.-lbdz zwodowana.odpychaC lodi (to) row -wioslowaC quell waves . rozklad alarmu opuszczania statku --drill -alarm Cwiczebny opuszczenia statku station -miejsce zbiorki w alarmie lodziowymi opuszczania statku abandonment -opuszczenie statku alarm -alarm -bell .urzqdzenie do podnoszenia rozbitkow z wody life boat crew .lifeboatllife raft commander .boat .opuiciC statek! bill .lodz na wodzie - - -- - - - - sig na wodzie boat manoeuvring .ilobkowany bqben w. sygnat zakonczenia (alarmu) evacuation .obsada lodzi ratunkowej .dmonek alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .alarm ogolny -push-button -przycisk alarmowy signal .smooth drum . opuicit ship! . lodziowa bez zasilania 8.gladki bgben w.opuszczanie statku --- alarms and drills -alarmy i Cwiczenia abandon -pormciC.lodi w pozycji marszowej (w pozycji zamocowania) .general emergency .poklad wyznaczony do obsadzania lodzi ratunkowych -hook handler -marynarz obslugujqcy hak lodzi .grooved drum ..unpowered lifeboat w.w.system .alarm Cwiczebny.enter the . . me. Cwiczenia .bail out -wybieraC (czerpakiem) (to) boat -plynqC lodziq drill .lodz calkowicie wychylona za burte -at the embarkation deck -lodz na wysokoici pokladu obsadzania (wsiadania do lodzi) in stowed position .embarkation deck .alarm lodziowy muster .malniak..manewrowanie lodziq -back oars .dowodca lodzil tratwy .sygnal alarmowy.alarm Cwiczebny (to) capsize -wywr6ciC sic dnem do gory fend (off) .czlonek obsady 1.rozklad alarmu lodziowego.sygnal alarmowy switch -wlqcznik alarmowy assembly station -miejsce zbiorki assembling point .wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz .lifeboatman . lodzi) -unit -zwalniak.sygnalizacja zakonczenia.lista (alarmowa) -station -miejsce zbiorki.certified lifeboatman -dyplomowany ratownik .uimierzak grzywacze fa1 (olejem) secure alongside -zamocowaC (lodi) przy burcie (to) tow . . zapobiegajqce powstawaniu lum) transmission gear -przekladnia winch -wciqgarka. lodziowa .zajqC miejsca w lodzi at full outreach position .swung out -lodz wychylona za burtg -waterborne .rozklad alarmow practice muster . ratunkowej oarsman -wioklarz - - - - . podejmowanie rozbitkow z jednostki w niebezpieczenstwie Jacob's ladder . urzqdzenie zwalniajqce releasing gear -urzqdzenie zwalniajqce tensioning device . SAFETY OF LIFE AT SEA - - - -- Abandoning the ship . lodziowa z zasilaniem .powered lifeboat .sztormtrap Jason's ladder .ewakuacja.lifeboat .obsadzanie lodzi (tratwy) on the water .czerpaC (czerpakiem) . sygnal wzywania pomocy ending signal .(to) bail . system zwalniania. stanowisko alarmowe stations bill .holowaC tow aft -przygotowywaC 1odi do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie emergency .zbibrka (na alarmie) list .

halting a -zatrzymywanie iodzi (w trakcie opuszczania) .quick unit -urzqdzenie szybkiego zwalniania .prepare -przygotowak 1odz ratunkowq .siatka do podejmowania z wody rozbitkow slack fall .bez obciqzenia" . tratwy) .opuSciC sztormtrap system .hydrostatic -unit (HRU) .luzna talia slip knot -wqzel lawkowy stored mechanical power .hydraulic gear .boat . lodzi) z wody bowsing line .16dz ratunkowa . tratwq) launching -wodowanie (lodzi.port side .system zwalniania .lodz z prawej burty lowering .starboard side .automatic -wodowanie automatyczne .system zwalniania .pozycja .maximum load .non-loaded .lightest load -najmniejsza masa przy opuszczaniu .maksymalna masa (dopuszczalna przy podnoszeniu lodzi.hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny .zwolniC mocowania - - ..wychyliC iurawiki (wychyliC lodzie za burtq) swung out position -16dz w pozycji wychylonej take off lashing .on-load system .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi .remote releasing . .zwodowaC lodz ratunkowq (ratowniczrl) station .manual -wodowanie rqcme the lifeboat (rescue boat) .opuszczanie lodzi net .lodz niezaladowana ..opuszczanie (iodzi) speed .zmagazynowana energia kinetyczna stowed position . lodzi) .off-load system .pod obciqzeniem" Lifeboat launching wodowanie lodzi ratunkowej - - - - - - - boat at embarkation decW lodi przy pokladzie wsiadania lowering/ oouszczanie fall/ talia- - - waterborne boat/ l6di zwodowana - - - - - - -operating equipment -urzqdzenie do zdalnego zwalniania (tratw) .hoist a in -wciilgn$ lodz na miejsce .launching and recovering wodowanie i podnoszenie (tratwy.siatka (tu: ewakuacyjna) painter to the main deck -podaC falen na poklad glowny put in the leak screws -wkrqcik korki spustowe recovery .zdalne zwalnianie unit .16di z lewej burty .manual -zwolnienie rqczne (tratwy) .lower -to deck level -opuSciC 1. tratwy) release -zwalnianie embarkation ladder .podnoszenie lodzi .lower .prqdkoSC opuszczania of the boat .odzyskanie.opuSciC lodz .zwalniak h. urzqdzenie zwalniajqce scrambling net .lodz w pelni zaladowana (to) launch -wodowaC (16dz.lina do przytrzymywania lodzi przy burcie fully-loaded boat . podjqcie lodzi recovering -podnoszenie .system zwalniania (np.marszowafl lodzi (pozycja zamocowania) swing out davits (boats) .stanowisko wodowania (lodzi) lifeboat ..zwalniak. do pokladu .

lampka pasa ratunkowego light .wearing -zakladak pas ratunkowy whistle .izolacja cieplna Personal survival equipment indywidualny sprzqt ratunkowy lrfebuoy chute/ zrzutma kota - - - -- "cziowlek za burtq" - - - immersion suit kombinezon ratunkowy - rescue light/--Swiatlo sygnalizacyjne - .secure line with a snap .lampka pasa ratunkowego straps . .kombinezon ochronny (chroniqcy przed warunkami pogodowymi) immersion suit -kombinezon ratunkowy donning .stroj (kombinezon) ratunkowy -bag -torba na Srodek ochrony cieplnej .kolo ratunkowe life vest -kamizelka ratunkowa luminous buoy -kolo ratunkowe z lampkq survival -przetnvanie.taimy (do wiqzania) pasa r.inflatable -nadmuchiwane pasy ratunkowe lamp . SAFETY OF LIFE AT SEA Personal life-saving equipment indywidualny sprzqt ratunkowy anti-exposure suit .horseshoe .Swiatlo aktywowane przez wode (np.kombinezon ratunkowy bez izolacji cieplnej unpacking -rozpakowanie kombinezonu life buoy -kolo ratunkowe . termiczny insulation .zakladanie kombinezonu non-insulated suit .8.gwizdek do pasa ratunkowego life-float -plywak ratunkowy life-ring .Srodek ochrony cieplnej waterproof -nieprzemakalny.kolo r. kombinezon asekuracyjny - .hood .zrzutowa lodz ratunkowa survival suit .kaptur . (w ksztalcie podkowy) --with line .koio ratunkowe z linkq with a smoke-signal . w kamizelce ratunkowej) water light .sprzgt ratunkowy skid-launched freefall craft .ochrona cieplna -protective aid (TPA) .pas z karabinczykiem velcro fasteners -talmy mocujqce typu "rzep" -watertight zipper -wodoszczelny zamek blyskawicmy survive -przetnvak. -buoyancy -plywalnoSk pasa ratunkowego collar -kohierz front -przod pasa ratunkowego . przezyC swimming -piywanie thermal -cieplny.kolo ratunkowe z plawkq dymnq -light and smoke lifebuoy -kolo ratunkowe z piawkq iwietlno-dymnq life-jacket -pas (kamizelka) ratunkowy -buckle .wodoszczelny water activated light .piawka Swietlna @rzy kole ratunkowym) water-resistant -wodoodporny work and protective suit -kombinezon roboczo-ochronny.klarnra (zapinajqca) pasa r.lodz ratunkowa equipment .protection . przeiycie craft .gloves -rekawice .

cz~stotliwoSklqcznoSci w niebezpieczenstwie -signal .sygnal alarmu switch -wlqcmik alarmu -system . stan zagrozenia call .radiowy sygnal pilnoici. awaryjna radioplawa pozycjonujqca (lokalizujqca) emergency receiver .sygnal diwiqkowy .instalacja alarmowa alert . wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .alarm . EPIRB) alarm -alarm. barwnik stosowanyjako sygnal wzywania pomocy - - - - emergency frequency -czqstotliwoSCalarmowa emergency position radio beacon -radioplawa awaryjna.radio frequency . sygnal alarmowy -bell .hand-operated general -push button -przycisk alarmu ogblnego -hooter -buczek alarmowy signal .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy device -urzqdzenie alarmowe . uruchamiak (np.radioodbiornik awaryjny flashlight -latarka bateryjna hand-held walkie-talkie (portable)-rqcmy radiotelefon UKF (to) relay -przekazywak .aural distress .radio distress . sygnalizacji.przepisy dot.radioplawa VHFiIMF distress -niebezpieczenstwo. zdarzenia niebezpiecznego -flag -flaga wzywania pomocy niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoSk -light . s.sygnal alarmowy .sygnalizacja -code -kod sygnalizacyjny equipment .sygnal diwiekowy - - - - - - - - - . sygnal ponaglenia signalling .radiowy sygnal wzywania pomocy . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Alarming in distress -alarmowanie w niebezpieczenstwie activate-uaktywniai.lampa sygnalizacyjna -methods -metody sygnalizacji mirror .8.sound .sygnal wzywania pomocy dye marker .sprzqt sygnalizacyjny lamp .Mayday .macmik banvny. wizualny .sygnal Swietlny wzywania pomocy message -komunikat niebezpieczenstwa .radiowy sygnal bezpieczenstwa .nature of -rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy procedure -postqowanie w wypadku wzywania pomocy .przekazywaC foniczny sygnal wzywania pomocy signal -sygnal .sygnal ratunkowy -visual .fonicmy sygnal wzywania pomocy .radio safety .life saving .wezwanie pomocy.sygnak optyczny.sygnal . procedury sygnalizacji signal .lusterko sygnalizacyjne procedure .wspoirzgdne miejsca wypadku.emergency .Mayday .radio urgency .sygnal niebezpieczenstwa .alarm batteryless telephon -telefon bezbateryjny buoyant VHFNHF marker beacon .

emergency smoke marke dawka s'wietlno-dymna "czlowiek za burtq " buoyant orange smoke signal/pomarahczowa sygnalizacyjna plawka dymna igniter cord/ linka hand-held red distress flare/ rgczna ratunkowa pochodnia czenvona hand-held distress signal rockel/ rgczna ratunkowa rakieta spadochronowa 11 flare composition/ 1 '.8. SAFETY OF LIFE AT SEA r Pyrotechnics and signalling equipment -pirotechnika i sprzet sygnalizacyjny I nun overboard marker .- 111 \ zewnctrzna parachute/ spadochron flare composition/ sygnalizacyjny $re cap/ nakrctka plastic coated steel tube/ rura stalowa powlekana zawlec~kaiglicy striker mechanism/ mechanizm iglicy .

rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) pyrotechnics -pirotechniczne Srodki sygnalizacvine .pistolet sygnalizacyjny z kolorowymi rakietami -hand (sygnalizacyjna) pochodnia rgczna.distress flare .pirotechnic pirotechniczny grodek sygna- -- - -- lizacyjny.self activating smoke samoaktywujqca sig plawka dymna .generator dymu marker -plawka dymna signal .sygnal 8.rakieta do podawania rzutki ratunkowej -line -linka ratunkowa (wystrzeliwana za pomocqrakiety) -parachute flare .Swiatlo samoaktywujqce rocket -rakieta.self-igniting light . pistolet sygnalowy .Signalling equipment and pyrotechnics -wyposaienie sygnalizacyjne i pirotechniczne buoyant -plywajqcy dye markers -banvniki sygnalizacyjne (proszki banviqce wodg.spadochronowa rakieta sygnalizacyjna .Swiatla plywajqce life buoy light -plawka Swietlna ratunkowa lifeline-throwing apparatus -wyrzumia (miotacz) linki ratunkowej line-throwing apparatus -wyrzumia linki ratunkowej man over board buoy. manoverboard markerplawka Swietlno-dymna "czlowiek za burtq" parachute distress signal -rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) parachute flare .rakieta spadochronowa star signal -rakieta sygnalizacyjna. plawka dymna .Vessex Lld sleeved end/ konc (rzutki) z oslonkq marker light strobe/ sygalizacyjne dwiatlo stroboskopowe .gwiazda self-ignition Light -samoczynnie zapalajqca sig plawka do kola slow-burning -wolno palqcy.- .parachute -rakieta sygnalizacyjna.sygnal dymny -- - - - - Line throwing apparatus aparat do strzelania rzutek Source: Pains .pochodnia .Swiatlo pirotechniczne signal .flare pistol with colour-coded signal .light .lifeline . trudnopalny smoke -dym candle .flare pistol . Srodek wzywania pomocy .life-saving -s .sygnal dymny (plywajwy). BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA . p.Swieca dymna generator .flara.rakiemica.flara ratunkowa . flara rgczna floating lights .smoke -(buoyant smoke -) .sygnaiy wzywania pomocy . raca apparatus -wyrzutnia linki ratunkowej . markery banvne) flame and smoke floats -plawki plomieniowe i dymne flame floats -plawki plomieniowe flare .

SAFETY OF LIFE AT SEA I deck mounted slide container/ 7 -intei$ace structure/ poiqczenie rgkawa z wejiciem \coverplate/ pokrywa -evacuation chute/ vertical descent system (VDS) or chute system/pionowy system ewakuacyjny system z rekawem ewakuacyjnym muster station/ miejsce zbiorki life raft container racks/ stojak na pojemniki tratw k .8.

kolejnoSC wykonywania czynnoici -platform leader .sliding down . napelniany gazem .d r m i wewnqtrzne pojemnika systemu .sekwencja operacyjna.outboard door -d r m i zewnqtrzne (pojemnika) -platform -platforma (plywajqca) - - - - control line .taima odblaskowa -remote release system -system zdalnego zwalniania .zsuwnia.linka do cumowania (tratwy do platformy) -retrieving liferaft -podcislganie tratwy do burty lub do platformy .rozwiniqcie (systemu ewakuacyjnego) .diwignia operacyjna .inflatable .inflation hoses .6ciezka zehlizgu .main tubes .dowbdca platformy .zeilizg rozwiniqty -packed .floating platform -platforma plywajqca .czas ewakuacji .komora wypornoiciowa .linka operacyjna platformy slide .zeilizg -ejecting pusher bag -poduszka (pneumatyczna) wypychajqca zeilizg (z pojemnika) -release lever -dzwignia zwalniajqca zehlizg -deployed . zsuwanie siq po zehlizgu .reflective tape .ewakuacja "suchq stopq" .sliding path .deployment handle -diwignia do uruchamiania systemu MES . nadmuchiwany.obsluga morskiego systemu ewakuacyjnego .buoyancy tube .extender boom ram .konstrukcja morskiego systemu ewakuacyjnego .slide -zeilizg ewakuacyjny .pneumatyczny.rapid .silownik pneumatyczny otwierajqcy d r m i pojemnika MES .zeilizg z jednq iciezkq .wqze do napelniania systemu .dual-track -zeilizg z podwojnq iciezkq .deployment .skrzynia do przechowywania zeilizgu -stowage container -pojemnik systemu MES operation .track .operating sequence . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Marine evacuation systems morskie systemy ewakuacyjne chute .glowne rury konstrukcji .przedzial wypornoiciowy . system z rqkawem ewakuacyjnym evacuation -ewakuacja -time . zeilizg pionowy (tu: ewakuacyjny) system -pionowy system ewakuacyjny. system z rqkawem ewakuacyjnym - - - .operating handle .retaining line .dry-shod .szybka ewakuacja MES construction .inner door .zeilizg zwiniqty stowage box .zeilizgiwanie sig.icieika zeilizgu vertical descent system (VDS) -pionowy system ewakuacyjny.single-track .buoyancy compartment .8.

uderzyC .statek porzucony. na brzegu buckling of the deck -wygipcie.dochodzenie morskie . ktory spowodowal zderzenie carry away -znosiC z pokladu (np.sytuacje awaryjne .fire -pozar .strata of propulsion .8.cargo shifting -przesunigie .utrata nappdu .grounding -wejicie na mieliznp .mine .schodziC z trudem z mielizny founder .zderzenie statku plynqcego i stojqcego assistance -pomoc .total .considerable damage to ship -znaczne uszko- - - dzenie statku .osi@C na dnie intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.explosion .zatonqk (o statku) -head down .zaginiqcie osoby - - ship lost .udzielaC pomocy . na mielihie alist -przechylony na burtp allision . niewla- - -- - - - - k i w a praca silnika. kolizja .manewr zatrzymywania awaryjnego -stop -manewr zatrzymywania awaryjnego danger -niebezpieczenstwo -imminent -bliskie. SAFETY OF LIFE AT SEA Marine accidents and salvage wypadki i ratownictwo morskie abandoned ship . dno morskie (to) ground -wej6C na mieliznq. przez napor fa1 (o statku) (to) capsize -wywr6ciC siq dnem do gory collided ship . porzucony accident -wypadek -report -raport powypadkowy aground -na dnie.maritime inquiry . dotknqt (np.collision . zaklocenia w pracy s.bezpoirednie niebezpieczenstwo . nabrzeza) crash -ulec katastrofie back manoeuver .obiekt plywajqcy (stwarzajqcy zagrozenie dla zeglugi) hijacking attempt -pr6ba ponvania high and dry -(statek) calkowicie wynurzony (stojqcy na mieliinie) hit the beach .zagrozenie dla zeglugi hazardous floating object.man (person) overboard . defekt silnika engine trouble -problem z silnikiem.podnoszenie wrak6w z duiych glpboko6ci derelict .zderzenie.person missing . nieuszkodzony lie over -mieC przechyl.dotknqk.zatonqC dziobem go down -ton&. floating -plywajqcy logs -plywajqce logi (klody) drewna -object .obiekt plywajqcy obstruction -plywajqca przeszkoda flotsam -resztki ladunku z zatopionego statku unoszqce siq na wodzie flooding -zalewanie (to) forge . dotknq6 dna hard and fast -(statek) mocno siedzqcy na dnie hazard -niebezpieczenstwo -to navigation .eksplozja .damage . wyboczenie pokladu buffeting of the seas -spychanie przez morze. plywajqcy wrak disabled . plazp beaching a vessel .uszkodzenie .statek bez zasilania.strata calkowita konstruktywna - - - .czlowiek za burtq .(to) render -udzielaC pomocy beached -wyrzucony na mieliznq.niebezpieczenstwo spowodowane minami dead ship .strata statku .zetknqi sic.statek niezdatny do zeglugi disaster -katastrofa distressed vessel -statek w niebezpieczenstwie driftwood -dryfujqce drewno emergency -niebezpieczenstwo . i6C na dno ground .potential -potencjalne niebezpieczehstwo emergency situations . sprzqt przez fale) consequences of accident -skutki wypadku -reduce to a minimum -ograniczyk skutki wypadku do minimum contact . lezeC na burcie (o statku) loss .constructive total .rozlew olejowy .(to) provide . bez napqdu debris -szczqtki deep water salvage .statek opuszczony.osadzenie statku na plaiy.statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.come into .vessel missing -zaginiqcie statku (to) endanger -narazaC na niebezpieczenstwo engine failure .actual -faktyczne niebezpieczehstwo .grunt.oil spill .awaria silnika.calkowita strata statku . wykrzywienie.

atak piracki ram -staranowak refloat -przywrociC plywalnoSC (statku).sytuacja bliska wypadkowi. mienie uratowane.Swiadome osadzenie (statku) na mieliznie (to) strike -wejkk na mieliznq.statek zanurza siq (tonie) shipwreck -rozbicie sip statku (to) shipwreck -rozbiC statek sinking -toniqcie sleeper .statek na wpol zatopiony sunk without a trace .stranded osiadly na mieliinie.osiadly na mieliinie @rzy odplywie.zderzyk sig dziobem. niema1 wypadek negligence -zaniedbanie.strata wynikla w nastqpstwie akcji ratowniczej lub pomimo jej podjqcia money -wynagrodzenie ratownikow. osi@C na dnie (to) strand -wyrzuciC (statek) na brzeg stranded wreck -wrak wyrzucony na brzeg stranding -wyrzucenie (statku) na brzeg.intact .zaloga ratownicza.cia. zaplata za ratownictwo agreement -umowa ratownicza charges -koszty ratownictwa clause .ratownictwo morskie. osadzenie na mieliznie .uncharted -wrak nienaniesiony na mapq wreckage . wyprostowaC siq risk -ryzyko assesment -ocena ryzyka .oficer ratowniczy (oficer odpowiedzialny za akcjq ratowniczq) -party .determining of .statek uszkodzony -washed ashore -wyrzucony na brzeg wind-up . wyrzucony na brzeg .kloc plywajqcy pod wodq (to) stick . nieuszkodzony . gnqC statek z mielizny (to) right -powrot do polozenia pionowego (o statku).statek o nienaruszonej konstrukcji.osoba zaginiona near miss .act of . lub wskutek obnizonego poziomu wody) shipping catastrophe -katastrofa zeglugowa ship settles . brzeg submerged -zanurzony sugging .(statek) zatopiony . -pontoon -ponton ratowniczy -pump -pompa ratownicza -reward -wynagrodzenie za ratownictwo service -usluga ratownicza. firma ratownicza) seaworthiness .ugrzqznqk w mule.oczyszczanie dna z wrakow .szczqtki wraku.gross .accident -wypadek morski .zaloga ratownicza.half-.statek . BEZPIECZE~~STWO ZYCIA NA MORZU .zastaw ratownikow (na koszty ratownictwa) loss .ship . panika wreck -wrak dispersal . niedbalstwo .uderzanie dnem statku wyrzuconego na mielimq o jej dno sunken .8.zatopiony bez 6ladu take the beach -wyrzuciC na brzeg take the bottom -wej6C na mieliznq take the ground -wejSC na mielimq touch the bottom -dotknqC dna (dnem statku) unlawful act -czy bezprawny unseaworthiness -niezdatnoSC do zeglugi unseaworthy -niezdatny do zeglugi vessel .ocena ryzyka of collision -ryzyko zderzenia run aground -wej6C na mieliznq run down .voluntary .ratownik (podnoszqcy zatopione wraki i ich ladunek) wrecking -ratownictwo okrqtowe - - -- - - .ship . $. ratownictwo . zatopiC statek wskutek kolizji running aground -wyrzucenie (statku) naplycizng salvage . okrqtowy - - - - - - - salvaging -podnoszenie statkow (lub odzyskiwanie ladunku z zatopionych/uszkodzonych statkow) salvor -ratownik (osoba. wynagrodzenie za ratownictwo officer .striking of -uderzyC we wrak . zatopik statek (wskutek kolizji) run into . statek. rozbicie siq statku. ratownicy lien .razqce zaniedbanie overset -wywrociC siq (o statku) pile up -wejSC na mielizng piracy -piractwo . ladunek rozbitego statku wrecker .kolizja dziobem.ratownictwo okrgtowe marine -morski.zdatno6C do zeglugi sewed .strach.akt piractwa pirate attack . oddzial r.klauzula ratownicza crew .unintact .casualty -wypadek morski maritime peril -niebezpieczenstwo morskie missing person .

3.dziaiania ratownicze imigiowca m 1 R helicopter . line of approach/kierunekpodejicia imiglowca. 8. kierunek wiatru namalowane biaie k clear zone/ inner circle . 7. turn/ skrqt. 5. 13. engine/ silnik. anti-torque tail rotor/imigio ogonowe. double lifting method sposdb podnoszenia parami / - w 1 1 helicopter approach/podejicie imiglowca 11. rotor blade/ lopatka wirnika. ship's identification/ identj$kacja statku.8.painted yellow/ namalowane wewngtrzne.s'miglowiec SAR 1 1. 4.flight decW kabina pilo ta. SAFETY OF LIFE AT SEA 1 Helicopter rescue operations . 12. 9. front landing gear/podwozie przednie. 15. hover/ zawis. 10. 6. tail/ ogon. iolte koio helicopter maneowering zone strefa manewrowania imiglowca helicopter landing area miejsce lqdowania imiglowca lifting devices/ urzqdzenie do podnoszenia rescue basket/ kosz ratowniczy rescue net/ siatka ratownicza rescue litter/ nosze ratownicze rescue seat/ rescue sling/ siodelko ratownicze pgtla ratownicza . air intake/ wlot powietrza. cabin/ kabina. main landing gear/podwozie glowne. 14. 2. rotor head/giowica wirnika. wind direction.

zawis Smiglowca line of approach .promien dzialan S.Smiglowiec .winching -miejsce podnoszenia (osoby ze statku) deck party -zespol pokladowy (wspomagaja.poklad do lqdowania (Smiglowca) -landing platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca -platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca helicopter (manoeuvering) .double lift -podnoszenie parami (podnoszenie ratowanego wraz z ratownikiem) loop of the sling -petla zawiesia lowering trained individuals .moiliwoSC pozostawania na miejscu akcji own bearing -namiar wlasny pennant-indicator -flaga lub proporzec wskazujqcy kierunek wiatru person .incapacitated . lqdowac na wodzie ditching aircraft .namiar naprowadzajqcy equipment -urzqdzenia do naprowadzania signal .pick-up -miejsce podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .air-wind current .S.prqd powietrza (wytworzony przez wirnik Smiglowca) clear zone .amphibious .olinienie.ewakuacja uratowanych flashing lamp .operacja Smiglowca .sygnal do naprowadzania lifting -podnoszenie ludzi (przez Smiglowiec.lqdowisko (Smiglowca) .urzqdzenie do podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .manewrowanie Smiglowca . miejsce .obnizanie lotu przez Smiglowiec hover . .helideck .technika podnoszenia przez Smiglowiec w zawisie poza obrysem statku homing -naprowadzanie bearings .landing .radius of action .poklad (lqdowisko) Smiglowca landing deck .obszar operacyjny .przestrzen wolna od przeszkod (wok61 lqdowiska) climb -wznoszenie sig Smiglowca descend .osoba .maksymalna operacyjna dlugotrwaloSC lotu on-scene endurance . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA SAR helicopter operations dzialania Smiglowca SAR agreed frequency -uzgodniona czgtotliwoSC area -obszar. 30 m Srednicy na pokladzie statku przyjmujqcego Smiglowiec) obstacle -przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) obstruction .transfer . przy pomocy liny) capacity -udiwig (tu: Smiglowca) device .lampa blyskajqca floodlights -reflektory szerokostrumieniowe.osoba niesprawna .ewakuacja czlowieka .samolot wodujqcy ditching heading -kurs wodowania double lift method -metoda podnoszenia parami electrostatic discharge -wyladowanie elektrostatycme evacuation survivors.kierunek podejScia Smiglowca (do statku) manoeuvring zone .search -obszar poszukiwan .miejsce przekazywania (osoby na Smiglowiec) . cy lqdowanie Smiglowca lub podejmowanie ludzi) distress scene -miejsce wypadku (to) ditch -wodowat.strefa manewrowania Smiglowca (wolna przestrzen min.8.przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) hi-line (lifting) technique .opuszczanie osoby wyszkolonej maximum operating distance .amfibia assistance -pomoc Smiglowca crew member . oilepienie pilota (ile ustawionymi Swiatlami i reflektorami statku) helicopter -Smiglowiec .hoisting -miejsce podnoszenia (na statku) .maksymalna odlegloSC operacyjna maximum operational endurance . oSwietlenie pokladu statku forced landing -przymusowe lqdowanie glare .podnoszenie przez Smiglowiec helicopter (landing) -lqdowanie Smiglowca deck -poklad (lqdowisko) Smiglowca .evacuation of .picking up uninjured -podnoszenie osoby rannej rendez-vous position -pozycja spotkania rescue -ratowanie -basket -kosz ratowniczy - - - - - - - - - - - - - - - . poszukiwania i ratowania -winching .SAR .czlonek zalogi Smiglowca operation .operating .

nosze ratownicze seat . zawirowania visual meteorological conditions (VMC) -dobre warunki widzialnoSci (pozwalaj~ce lot na samolotu) winch -winda.radio bands .prqdkoSC wiatru powierzchniowego velocity -prpdkoSC wiatru windsock -rpkaw - SAR and IAMSAR poszukiwanie i ratowanie action .kanal prasowy .miejsce podnoszenia (z pokladu) .k.kanal nasluchu press channel .obiekt poszukiwan search facility .podnoszenie (z pokladu) -area .pokrycie (np.lampa sygnalowa static discharge danger -ryzyko porazenia ladunkiem statycznym static electricity -elektrycznoSC statyczna turbulence -turbulencje.przylegly (obszar) SAR.deviation report (DR) -meldunek o zejSciu z trasy .operacja podnoszenia wind -wiatr .area .polozenie punktu odniesienia - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - .meldunek pozycyjny .meldunek o przybyciu .system meldowania pozycji report . p@la ratownicza rotor -wimik (Smiglowca) safety toggle .spodnie ratunkowe casualty .departure report (DP) -meldunek na wyjScie -position report (PR) .rodzaj ofiar communications -1qcznoSC co-ordinating channel .skladowa wiatru z dziobu . 1qcznoSci na miejscu akcji .surface wind -wiatr powierzchniowy .crosswind component .jednostka idqca z pomocq assisting facility .surface wind direction -kierunek wiatru powierzchniowego .locating a .plan podrojr .weather -wspolczynnik pogodowy coverage .Srodek udzielajqcy pomocy assisting vessel .jednostka poszukujqca searchlight .pas z siodelkiem signalling lamp .akcja natychmiastowa .pasma (czpstotliwoSci) radiowej . obszar SAR.ograniczona przestrzen podnoszenia cable .initial .meldunek do systemu AMVER .ofiara.siodelko ratownicze sling -pptla ewakuacyjna.head component .punkt odniesienia (w akcji poszukiwawczej) .8.skladowa poprzeczna od wiatru directional indicator .flaga Mi~dzynarodowego kodu sygnalowego .special report (SR) . za ktbry odpowiada sqsiedni oSrodek koordynacji ratownictwa aid -pomoc AMVER . poszkodowany .international code flag .visual .lqcznoSC wzrokowa co-ordination -koordynacja correction factor -wspolczynnik poprawki .international distress signal -mipdzynarodowy sygnal niebezpieczenstwa monitor channel . SAFETY OF LIFE AT SEA -helicopter .sailing plan (SP) .wskaznik kierunku wiatru .akcja immediate .pokrycie (danego) obszaru -factor -wspolczynnik pokrycia datum .lina stalowa do podnoszenia hook -hak na linie do podnoszenia operation . wciclgarka (tu: na Smiglowcu) winching .relative speed -prpdkoSC wiatru wzglpdnego .miejsce wchodzenia do Srodka ratunkowego breeches buoy .arrival report (FR) .relative -wiatr wzglpdny -relative -direction -kierunek wiatru wzglpdnego .raport specjalny assisting craft .(reflektor) szperacz seating belt .kanal koordynacji (akcji) on-scene channel .Smiglowiec ratowniczy -net .confined .statek udzielajqcy pomocy boarding station .surface wind speed .sprpzacz przy stropie ratowniczym search object .siatka ratownicza litter .akcja poczqtkowa adjacent RCC . akwenu Srodkami poszukiwania) .nature of .

skladowe dryfu .kqt dryfu components .samosplywajqca hydroplane -hydroplan intercept -przechwycenie.supply droppers .computed .gnany (np.lokalizacja.awaryjna radioplawa pozycyjna - - - - - - - - - escort service .gnany wiatrem dropping -zrzucanie.nature of .kierunek znosu downwind -kierunek znosu z wiatrem estimation .przejmowanie przy stalych namiarachina trawersie course .wywolanie i wiadomoSC w niebezpieczenstwie flag .minimum time to scene (MTTSI) .kotwica plywajqca angle .kurs do punktu przejqcia .lqdowy.zawietrzna leeway -znos wiatrowy direction .person .direct overtaking . przechwytywania speed .methods of notification .odlegloSC dryfu direction -kierunek dryfu effect . pot.prqdkoSC do punktu przejqcia intercepting -przejmowanie. napqdzany -by the wind .naczepa do transportu lodzi ratowniczej life-saving and rescue equipment -sprzqt ratunkowy i ratowniczy locating .morskie Srodki poszukiwania i ratowania Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) .obliczona pozycja odniesie- nia direct radio link -lqcznoSC bezpoirednia.vessel .droppable equipment -sprzqt ratunkowy z m cany z samolotu .dziakania eskortujqce.position -pozycja punktu odniesienia .efekt dryfu -relative rates of -wzglqdna prqdkoSC dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven .: oko loud hailer -megafon maritime search and rescue facilities .Morski ratowniczy oSrodek koordynacyjny - - - - - - - - - .sluzba ratownictwa (przybrzeznego) lifeboat wagon . asysta floating free .supply -procedures -procedury zrzutow zaopatrzenia .operatorzy zrzutow Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) .przejmowanie bezpoSrednie przez doganianie . przejqcie .direct -przejmowanie bezpoirednie -facility -jednostka przejmujqca.przejmowanie z minimalnym czasem do miejsca lqdowania .obsenvator.overtaking -przejqcie przez doganianie .. namierzanego) look-out .sposoby powiadamiania o niebezpieczenstwie . wiatrem).offset -przejqcie przy stalym namiarze procedures -procedura przejmowania.supply .beam-on .ocena znosu speed -prqdkoSC znosu lifeboat service .comparative rates of -porownywalna prqdkoSC dryfu current -prqd wywolujqcy dryf distance .postepowanie w wypadku wzywania pomocy signal . zrzut liferafts .osoba w Oniebezpieczenstwie .czqstotliwoSC wywolania w niebezpieczenstwie -message -wiadomoSC w niebezpieczenstwie .8.sygnal wzywania pomocy distressed -w niebezpieczenstwie craft -jednostka w niebezpieczenstwie . wzywanie pomocy call and message . znajdujqcy siq na lqdzie leeward . j. umiejscowienie -signal -sygnal umozliwiajqcy lokalizacjq statku (np.point -punkt odniesienia .rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy -procedure .zrzuty zaopatrzenia . przechwytywanie International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) Miqdzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania land-based . przechwytujqca .head-on direct intercept -przejmowanie bezpoirednie na kursach przeciwnych . polqczenie bezpoirednie distress -niebezpieczenstwo -call --wywolanie w niebezpieczenstwie. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .zrzucanie tratw -techniques -techniki zrzutow .statek w niebezpieczenstwie drift -dryf anchor .flaga wzywania pomocy frequency .

u_ cross leg/ odcinek p o p r e c z j centre point/ ~ o r i e n t a t i o n / punkt odniesienia zorientowanie wzoru turn point .. search leg/ odcinek wz ~oszukiwania O(.wzoiy poszukiwari most probable area/ obszar najbardziej prawdopodobny initial search area radius/promieri poczqtkowego h g u poszukiwari 7 a ... commence search point/ track line search.punkt drogi kierunek ogolny +poszukiwari Ii . z nawrotem sector search/ poszukiwanie sektorowe creeping line search.8.--.. coordinated/ skoordynowane poszukiwanie kursami kroczqcymi parallel sweep search/ poszukiwanie z nawrotami.way point/ punkt zwrotu .. trasami rdwnoleg&mi I I ... datum/ punkt odniesienia expanding square search/poszukiwanie metodq powiehzajqcego sic kwadratu 2. SAFETY OF LIFE AT SEA 3 Search patterns . return/poszukiwanie wzdlui kursu.

zrzutowa radiostacja zasilana bateriami (to) recover -podjqt (czkowieka z wody) .akcja ratunkowa by maritime facility . nieSC pomoc personnel -personel ratowniczy of survivors .aparat ratowniczy -basket .na miejscu zdarzenia.pot. .osoba w niebezpieczenstwie in the water (PIW) .sprzpt ratowniczy apparatus .osoba .distressed .kosz ratowniczy -boat .os6b na pokladzie portable VHF radios for communication with the ship and boats deployed .OSC -meldunek koordynatora na miejscu akcj i - - - - --- - - - - -raport o rozwoju (sytuacji) summary of daily operations -meldunek podsumowujqcy dzialania w danym dniu rescue -ratowniczy action .hand-held VHF rqczna stacja VHF (walkie-talkie) -portable hand-held battery-powered droppable radio ..sluzba SAR .stacja ratownicza sub-center (RSC) . na miejscu akcji channel .probable -pozycja prawdopodobna .8.: poszukiwanie i ratowanie (statkow i rozbitkow) SAR operation .progress - - - - - - .final -raport koncowy .nosze ratownicze -net .siatka ulatwiajqca wspinanie po burcie seat . paramedycy pararescue -pararatownicy person .rqczne VHF dla IqcznoSci pomiqdzy statkiem i zwodowanymi lodziami position -pozycja .osoba w wodzie -s on-board (POB) .szelki ratownicze (to) rescue -ratowak.personel paramedyczny.obsenvator.koordynator na miejscu akcji radiocommunications -lqcznoSC radiowa na miejscu (akcji) paramedical personnel .: oko on-scene .kana1 (1qcznoSci) na miejscu akcji co-ordinator (OSCs) .siodelko ratownicze ship .ratowniczy ohrodek koordynacyjny operation . raport .pot.meldunek o pogodzie na miejscu akcji .statek ratowniczy sling .Poradnik poszukiwania i ratowania dla statkow handlowych (dawniej) observer .siatka ratownicza quoit -kr@ek ratunkowy scrambling net .most probable position (of a distressed craft) -najbardziej prawdopodobna pozycja Cjednostki w niebezpieczenstwie) radar reflector -reflektor radarowy radar transponder -transponder radarowy radio equipment .droppable radio .lo& ratownicza litter .Mipdzynarodowakonwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim SAR Convention ..sprzqt radiokomunikacyjny .oSrodek pomocniczy (RSC) ratownictwa unit -jednostka ratownicza rescue (equipment) .: Miqdzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratowaniu na morzu SAR (Search and Rescue) .attempt to -proba podjqcia (osoby z wody) recovery technique -technika podejmowania reference point -punkt odniesienia requisitioned ship -statek zarekwirowany (w celu udzielenia pomocy) relief instructions -instrukcja zmian (wymiany hodkow poszukiwania) report -meldunek.operacja poszukiwania i ratowania SAR service ..ratowanie pozostalych przy iyciu risk assessment -ocena ryzyka Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Kr6lewska Narodowa Organizacja Ratownictwa (brzegowego) SAR (International Convention on Marine Search and Rescue) .aeronautical and maritime co-ordination lotniczo-morska koordynacja (akcji) SAR - .rpczna.radiostacja przystosowana do zrzutow .ratowanie Srodkami plywajqcymi by aircraft -ratowanie przez statek powietrznY co-ordination center (RCC) .on-scene weather .operacja ratownicza -plan -plan akcji ratunkowej -procedures -procedury ratownicze station . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR) . pot.

przez statek i samolot) --designation -wyznaczenie wzoru poszukiwan - - - - - - - - - - -- - -- - - - .wykonanie (akcji) poszukiwania .conclusion of .plan poszukiwan .incydent SAR.) -dispatching SAR facility -uruchomienie Srodka SAR identification .transponder radarowy . schemat poszukiwania -carryouta--wykonywai wzor poszukiwan.suspending of the .visual -poszukiwanie wzrokowe search and rescue radar transponder (SART) .Srodek wzoru poszukiwania centre point .zawieszenie poszukiwan -team .quick -natychmiastowe poszukiwania .centre of the .surface -poszukiwania nawodne.kurs poszukiwania .debriefing of personnel .posmkiwanie kursami kroczqcymi skoordynowane (np. okrqt.coordinated creeping line .(to) conduct . SAFETY OF LIFE AT SEA personnel .narodowa organizacja SAR -mission . przebyta jednym kursem) -loose line abreast -poszukiwai liniq tyraliery .carry-off SART -transponder przenoiny .obszar poszukiwan coverage -pokrycie obszaru poszukiwan .poszukiwanie konturowe corner point .primary object .secondary object -drugorzedny przedmiot poszukiwan .creeping line . realizowai schemat poszukiwan .raport (przesluchanie) personelu SAR po akcji poszukiwania -dedicated frequencies -czgtotliwoSci (radiowe) przypisane sluzbom SAR facility .commence search point (CSP) .punkt rozpoczecia poszukiwan .sub-area . akcja SAR services .execution of .contour .odstppy (miqdzy statkami poszukujqcymi) sucessful -poszukiwanie skuteczne .prowadzii poszukiwania course .8.formularz instruktaiu co-ordinator (SCs) -koordynator SAR (SC) . wypadek morski ocean incident .instruktaz personelu SAR @rzed akcjrl) briefing form .separations .grupa poszukujqca -the area thoroughly -przeszukai obszar staramie unit .przenvanie poszukiwan . 1odi itd. samolot) .(wspolrzedne) punktu Srodkowego wzoru poszukiwan --circle radius -promien okregu poszukiwan .Srodek SAR (samolot.identyfikacja Srodka SAR --parent agency .radar -poszukiwanie radarowe rate -predkoSC poszukiwania .first -pienvszy odcinek poszukiwania leg .national organization .fixed SART .cross .(wspolrzpdne) punktu naroinikowego schematu poszukiwan --creep direction -kierunek romijania schematu poszukiwan .jednostka poszukujqca (lodi. Smiglowiec.glowny przedmiot poszukiwan procedure -procedura poszukiwan .misja SAR.poszukiwanie kursami kroczqcymi (spiralnie) .obiekt poszukiwany pattern .podobszar poszukiwan .sluzby SAR -tasking -przydzial zadan w operacji SAR (to) search -przesmkiwai search -poszukiwanie action plan .agencja macierzysta Srodka SAR incident .transponder instalowany na Srodkach ratunkowych search pattern -wzor.region poszukiwan i ratownictwa area .wzor poszukiwania .odcinek poszukiwan (trasa poszukiwania.unsuccessful -poszukiwania nieskuteczne .abandoning of the .zakonczenie poszukiwan .briefing of - - - -- - - - - -- - - - - - -object . poszukiwania na powierzchni morza .koordynator misji SAR .odcinek poprzeczny w schemacie poszukiwania .wypadek na morzu otwartym coastal incident -wypadek przybrzezny mission co-ordinator (SMCs) .air -poszukiwanie powietrzne -and-rescue operation -operacja poszukiwania i ratowania and rescue region (SRR) .

parallel sweep search .dhgoSC schematu poszukiwania -parallel leg .unit (SRU) - -- -- .techniki wzrokowe scrambling net .transponder radarowy SART - -- - - - - -- -- .wektor wiatru .przeszukiwania trasami rownoleglymi (przez jednq jednostkg) radius -promien poszukiwan . przekazywanie danych z urzqdzen nawigacyjnych do plawy EPIRB) situation report (SITREP) -raport sytuacyjny z miejsca akcji poszukiwawczo-ratowniczej -format .stacja . z zawroceniem -. animal.jednostka poszukiwawczoratownicza ship interface -zkqcze statkowe (umozliwiajqce np. w s t e a banvna (do oznakowania zrzutbw wyposazenia) supplies and survival equipment -zaopatrzenie i wyposazenie ratunkowe surface movement -ruch (tu: Srodka ratunkowego.stacja ratownictwa .szerokoit schematu poszukiwania length . coordinated .initial SITREP -wstqmy raport sytuacyjny spotting techniques -techniki wykrywania station .poszukiwanie metodq powipkszajqcego sip kwadratu radius -promien wzoru poszukiwania width .sector -poszukiwanie sektorowe size -wielkoSC schematu poszukiwan . rybnych wind .dropping astern .sweep width .leeward -zawietrzna -wind vector .parallel sweep search.windward -nawietrzna survivor -uratowany .szerokoSC pasa przeszukiwania track -trasa.poszukiwanie i ratowanie Radar Transponder (SART) . non return (TSN) -poszukiwanie wzdM kursu.(standardowy) format raportu sytuacyjnego . "oko" scanning pattern .downwind .odlegkoSci (rozstaw) tras poszukiwan turn point -punkt zwrotu (na trasie poszukiwania) search light -reflektor szperacz scanner -obsenvator.rownolegle trasy (poszukiwan) -parallel tracks search -poszukiwanie trasami rownoleglymi (przez kilka jednostek) .pozostawat z tylu (o statku) w szyku poszukujqcych .wiatr . bez powrotu visual contact -kontakt wzrokowy wave .parallel tracks . tor (poszukiwan) -track spacing .siatka do wspinania sip (po burcie) Search and Rescue (SAR) .visual .wz6r przeszukiwania (wzrokowego) scanning techniques -technika przeszukiwania .life-boat stacja ratownictwa (wyposazona w lodzie ratownicze) streamer .skoordynowane przeszukiwania trasami rownoleglymi .rescue . fish oils przy pomocy olej6w roilinnych. rozbitka) po powierzchni morza torch .proporczyk.stacja ratownicza (wyposazona w wyrzutnie linki ratunkowej) .. zwierzpcych.odcinki rownolegle w schemacie poszukiwania .z wiatrem .latarka track line search (TS) -poszukiwanie wzdluz kursu (TS) ---with return (TSR) -poszukiwanie wzdlui kursu.rocket .fala waves quelling -uhmierzanie fa1 -by means o f vegetable.expanding square search .

rigid . Safety & Environment Manual podrgznik bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska [systemu QMS] leak -przeciek nitrogen oxides (NOx) . rozproszenie przy uiyciu Srodkow chemicmych .analiza gazow spalinowych analyzer . stek rozlewu spreading-rozprzestrzenianiesip.ekologia Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS) .emisja tlenkow azotu oil . rozplywanie sip rozlewu .osiadanie cza.rozproszenie naturalne .oil spill -rozproszenie rozlewu olejowego ecology .evaporation -parowanie (cieczy rozlanej) .ochrona Srodowiska boom -zapora (przegroda) plywajqca . .olej.oxidation .flexible -zapora elastyczna .stranding . paliwo.zawartoSC oleju (ropy) np. SAFETY OF LIFE AT SEA f Anti-pollution booms zapoiy przeciwroz floating boom string przegroda p&wajqca curtain boom przegroda kurtynowa balast Environmental protection . dyspergowanie . ropa bag . Srodek rozpraszajqcy (rozlew) dispersion -rozproszenie.rozpuszczenie .ochrona Srodowiska exhaust gases -gazy spalinowe -clean--czyste gazy spalinowe analysis .zapora sztywna clean-up operation -operacja oczyszczania - - contaminant -substancja zanieczyszczajqca contaminate -zanieczyszczaC contaminated-zanieczyszczony contamination -zanieczyszczenie contingency -zapobieganie (rozlewom) -plan .tlenki siarki emission .natural . w wodzie dispersal boat (vessel) -lodi (statek) do rozpraszania (neutralizacji) rozlewow olejowych --- - - .dissolution .worek (do zbierania rozlanego oleju) content . rozklad biologiczny .utlenianie sip (cieczy rozlanej) .chemical .dispertion -rozproszenie.sedimentation -sedymentacja.zasady postppowania w sytuacjach awaryjnych dla statkow przewozqcych ladunki niebezpieczne - - - environment -Srodowisko environmetal protection .8.plan zapobiegania rozlewom planning . dyspergowanie.dyspergowanie.odolejanie discharge criteria -kryteria zrzutu (ograniczenia dot.osiadanie (na brzegu) Health.planowanie akcji zapobiegania i zwalczania rozlewow crude oil washing -mycie zbiornikow ropq deoiling . pompowania popluczyn do morza) dispersant -dyspergant.biodegradation -biodegradacja. sldadu spalin) fate of spilt oil -zachowanie sip rozlewu .analizator (np.

mycie zbiornikow .reakcja na rozlew Oil Pollution Act (OPA) -ustawa (USA) ustanawiajqca zasady odpowiedzialnoSci za rozlewy olejowe oil record book -ksiqzka zapisow olejowych oily strips .containing .natychmiastowa reakcja (na rozlew) incident -wypadek rozlewu movement -przemieszczanie sic rozlewu --direction -kierunek przesuwania sic rozlewu speed -prcdkoSC przesuwania sic rozlewu -response .initial washings discharge -wstvne zdanie popluczyn (na lqd) sludge .bioremediation zwalczanie rozlewbw przy uiyciu bakterii .reakcja. paliwa incident .mata (absorbujqca) pillow .Cwiczenia grupy zwalczania rozlewow .smugi (Slady) oleju part by volume .-film -warstewka.air zanieczyszczenie powietrza .oil .oil .sorbent na bazie materialow pochodzenia naturalnego .dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem - - -- .Scieki (tu: sanitarne) system -system Sciekow sanitarnych -tank .sorbent syntetyczny spill -rozlew (cieczy.usuwanie zanieczyszczen olejowych team -grupa zwalczania rozlewow -team drill .Cwiczenia w zwalczaniu rozlewow .odolejacz.sposoby reagowania .zbiornik Sciekow sanitarnych -treatment system -uklad oczyszczania Sciekow Shipboard Oil Polution Emergency Plan statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych - .liquid .statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych waste .dyspergowanie.water -zanieczyszczenie wody response (options) .sorbent (material absorbujqcy rozlany olej) .ograniczanie (rozlewu) .first rinse -wstepne spiukanie . paliwa) drills .rozlew oleju.Dobrowolna umowa armatorow zbiornikowc6w dotyczqca odpowiedzialnoSci za zanieczyszczenia (morza) produktami naftowymi vapour emission .smugi oleju pollution .synthetic .zanieczyszczenia (rozlewy) olejowe pollution clearance .odpady. mu1 - - --- - - - - -- -- - - - - -- - sulphur oxides (SOx) -tlenki siarki Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .utilization -utylizacja sewage .szlam. rozproszenie . szlam olejowy skimmer -zgarniarka sorbent .szlam z oleju.burning . paliwo) spillage -wyciek.environmental . film (np.dispersation .natural .recovering -zbieranie (rozlanej ropy) .mineral-based .zanieczyszczenie Srodowiska . reagowanie na rozlew (to) spill -rozlaC (ciecz. rozlewu paliwa response .oil clearance .czeSC wagowa part per million (ppm) -cz&i na milion (miara zanieczyszczen olejowych) pollution -zanieczyszczenie .odpady olejowe .emisja par Vessel Response Plan (VRP) . separator olejowy slick -plama olejowa spill .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) separator . oleju na wodzie) -patches .immediate response . odpadki .incydent dot.poduszka nasiqkliwa (do zbierania rozlewu) . rozlew tank washing .odpady plynne .czcSC obj@oSciowa part by weight .solid -odpady stale water ballast -balast wodny treatment .sorbent naturalny -pad .pre-wash -mycie wstepne .usuwanie zanieczyszczen olejowych --separating barge .spalanie .

i general waste shreded rozdrabniacz odpadow rriinych toprim/ prasa do miazdienia waste silo for a u J t ~ c f e e d ~ n ~ toma of I 1 ~ u l ~ emaWna do r/ Scierania na miazge sewam -.odpady r&ne i szklo waste management -zarzqdzanie odpadami food and wet waste iywnoik i odpady mokre food waste holding and .<ci - + A .stem/zbiornik wody z systemu odpadhw IywnoSci bilge well/ stndzienka zezowa Aily water separator/ separator wod zaolejonych .feeding unit/ zespdl przechowywunia i podawania odpadow iywno. sludge oil .\icieki sanitarne odpady olejowe \ 0 - \ shore connection/ . m a g e treatment obrobka Sciekdw zbiornik szlamu holding tank and discharge system .MARPOL Convention -konwencja MARPOL nitrogen oxides (NOx) emission control la emisji tlenkhw azotu general waste and glass .for residuals coming fi-om incinerator/ zhiornik i system zdawania pozostalo4ci pochodzqcych ze spalarki holding tank for water corningkbm thefood waste sy.

.gainica halonowa .gahica halonowa .low pressure C 0 2 .halon .malczanie poiardw "A" class division .) C 0 2 extinguishing system .carbon dioxide .ladunek do gainicy .medium gaszqce.manual fire -rqczny alarm ppoz.fire-.azbest -blanket . s6d. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Firefighting.aparat oddechowy . combustible -palny -walls and insulation -palne Scianki i izolacje combustion -spalanie .foam .pozar stalych materialow latwopalnych .. kocem gainiczym) breathing air cylinder ... stan awarii -battery -akumulatory awaryjne -exit -wyjicie awaryjne.gainica wodna extinguishing -gahiczy agent -medium gaszqce.system gaszenia --activation -uruchomienie systemu .gahica plynowa .butla z powietrzem do aparatu oddechowego breathing apparatus .koncentracja dwutlenku wegla class of fire -typ pozaru .proszkowy system gainiczy ..przgroda (przeciwpozarowa) klasy "B" blanketing .) .gainica pianowa . gazbw) discharge horn -prqdownica Bniegowa - di~charging nozzle -dysza wyplywowa (to) disconnect -odlqczyt.high pressure L co2 ciinienia CO.sygnal alarmu pozarowego .ewakuacyjny aparat oddechowy t d . czynnik gainiczy .appliances . luk awaryjny set .samozapalenie command station -postemnek dowodzenia compressed-airbreathing apparatus-aparat oddechowy na sprqzone powietrze control of fire .fire-. .stan zagrozenia.instalacja wysokiego ciSnienia CO.spontaneous .uchodzenie.droga ucieczki scuttle .gainica ..gainica rqcma .syrena powietrzna (alarmowa) alarm -alarm .aparat oddechowy na sprqzone powietrze carbon dioxide (CO.system gainiczy.gainica proszkowa .tkmienie plomieni (np.fire-.awaryjna pompa p.dry powder .urz&enia do gaszenia pozaru .BCF (halon) . ucieczka apparatus -oddechowy aparat ewakuacyjny . gazow i smarow latwopalnych .szyb wyjicia awaryjnego way -droga ucieczki evacuation -ewakuacja hole .gainica pianowa .alarm poiarowy .transportable CO.opanowanie pozaru deck water system -pokladowy system wody (do zwalczania pozarow) detector -wykrywacz (np. type agregat iniegowy .class B fire -pozar piynow.fire-.fire signal .zestaw sprzqtu pianowego -- - - - - - - - - - - -- - -- -- . czynnik gainiczy extinguishing system ...water .fluid .8.system gaszenia - - - - -- -- .hand operated . droga ewakuacyjna fire pump . .przgroda (przeciwpozarowa) klasy "A" air typhoon .compressed-air .gainica przenoina .oznaczenia (tu: drog ewakuacji) -way .koc azbestowy suit -ubranie azbestowe "B" class division .foam type .class A fire .warning . potas itd.droga ewakuacji (w razie pozaru) -hatch -luk ewakuacyjny.fire-. luk awaryjny route . tytan. rozlqczyk disconnected -rozlqczony emergency .class C fire -pozar urzqdzen elektrycznych .dry powder . system do gaszenia pozarow medium .droga ewakuacji explosive cargo -ladunek wybuchowy extinguisher -galnica .otw6r ewakuacyjny (trasowany do wypalenia) markings .class D fire -pozar metali palnych (magnez.dwutlenek wqgla concentration .luk ewakuacyjny.alarm ostrzegawczy asbestos .instalacja niskiego .system .portable fire .soda-acid .pozarowa generator -generator awaryjny set -prqdnica awaryjna lighting -oiwietlenie awaryjne supply -zasilanie awaryjne escape .gainica Sniegowa charge .

poiarowy laricuch Sruby hydrant breathing apparatus holder/ nJdechowego . poiarowy hydrant wheel/ pokrgtto hydrantu hydrant adaptbr/ reduktor hydrantu international . ~ c h w y t foam fire extinguisher .hip-shore connection/ miedzynarodowy lqcznik p. szelki apairn+*.gadnica proszkowa ship-shorefive connection lqcznik p.8. head mask/ masku respirator/ respzrator W o o kaptur d / ubranie ognioodporne crow bar/ lorn nym powietrzem .. SAFETY OF LIFE AT SEA iFirefighting appliances sprzet przeciwpoiarowy tryskaczowego Hi-fog carbon dioxide cartridge pierced przebijak naboju g handle. .aparat oddechowy .gadnica pianowa - . .

zwalczanie ognia.drzwi pozarowe --impeding bulkhead -gr6dz opozniajqca rozprzestrzenianie sig pozaru --insulation .fire-detector . ognioszczelny fire protection -ochrona przeciwpozarowa fire proximity suit .zaluzje (do odcinania doplywu powietrza na otworach wentylacyjnych) fire-retarding-division-podzial spowalniajqcy rozprzestrzenianie siq ognia fire-risk -ryzyko pozaru fire-roll -rozklad alarmowy (lista alarmowa z podzialem obowiqzk6w w razie pozaru) fire-round -patrol pozarowy.delivery of a -wydajnoSC pompy -portable ejector -przenoSna p. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU miany pneumatycznie .strai pozarna fire-detection -wykrywanie poiaru .lom .izolacja ogniowa.firemanship -pozarnictwo .inline inductor .przegroda ogniotnvala fire (retarding construction) .zagrozenie ogniowe.fireman's outfit -wyposazenie strazaka . i.dual-purpose type .fire-indicator -wykrywacz poiaru fire-drill . .sprzqt przeciwpozarowy fire-fighting team .prqdownice do wgiy halon .-system urucha.barka pozarnicza fire-bill -rozklad alarmu pozarowego fire-boat .fire and bilge -pompa pozarowo-zgzowa .delivery hose -wqz tloczny .hand axe .ogniotnvaly.. zwalczanie pozarow.piywajqca zapora przeciwogniowa fire-brigade .koc pozarniczy .branch pipe -prqdownica --bucket -wiadro pozarowe .. - -- -- - -- fire-party . nozzles -prqdownice do wqzy ppoz.tlumienie pozaru . ognioodpornoSC fire-resisting .zespol ppoz.delivery hose -wqz tloczny . obchod prewen- -- -- - --- C Y ~ Y -- fire-safety -bezpieczenstwo pozarowe fire sand -piasek przeciwpozarowy fire-service .froth fire - 8.statek pozarniczy station -przystan statkow pozarniczych fire-boom .asbestos blanket .ogien. ezektorowa --remote starting -zdalne uruchamianie pompy pozarowej fire-resistance .grodi ogniotnvala --door . ochrona przeciwpozarowa fire-prevention -zapobieganie pozarom flame-proof -odporny na plomienie.system gaszenia pianq . pozarnictwo equipment .straiak fire-hazard . ognioodporny bulkhead .Brodki zmniejszajqce palnoSC --retarding bulkhead .hatchet .sluzba pozarnicza fire-smothering . suit . pozar appliances .konstrukcja (statku) zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia --bulkhead . wysokoBC podnoszenia .rqkawice ognioodporne store .. pozarowa --retardants .magazyn sprzqtu ppoz.toporek -hydrant (fire plug) -hydrant .emergency -awaryjna pompa pozarowa .mieszalnik. niebezpieczenstwo pozaru fire hose -wqze ppoz.shutter .drabina strazacka --plug -hydrant pozarowy --resistant blanket ..crow-bar . czujka ogniowa .halonowy system gainiczy ppoz.koc ognioodporny --resistant gloves .urzqdzenia pozarowe zone .(statkowa) sekcja pozarowa fire-patrol -patrol pozarowy fire-point -temperatura palenia fire-precautions-Brodki ostroznoSciprzeciwpozarowej.grodi zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .toporek ..kombinezon ochrony termicznej fire fighting .szkolenie pozarowe fire-(equipment) -sprzqt przeciwpozarowy .electrically activated -- - system urucha- miany elektrycznie explosion-proof -przeciwwybuchowy fall of temperature .stroj ognioochronny (fire)-pump -pompa pozarowa . typu uniwersalnego -pneumatically activated .branchman -prqdownik .grodi ogniotnvala division .wykrywacz pozaru..spadek temperatury fire .koc azbestowy --axe -toporek strazacki --blanket . zasysacz liniowy --ladder .strefa pozaru fire-barge .delivery head -wysokoBC pompowania.ogniotnvaloBC.fireman .

coupling lqcznik do wgza .miejsce zdalnego sterowania zaworow instalacji gazowej CO.gaz -cylinder -butla gazowa .gazowa instalacja tlumienia pozaru .installation .rozprzestrzenianie sip p. generator p.miejsce zbiorki w alarmie pozar o w fire-stations -rozklad alarmowy fire-wall -przegroda ogniowa fire-warp -(najczpSciej stalowa) lina podawana na beczkp przy przeladunku towarow niebezpiecznych fire-watch . zwijak do wpza ..mechanical piana (gainicza) wytworzona mechanicznie -portable -equipment -przenoiny sprzpt pianotworczy solution ..zlqczka wpza .line linia wpzowa (ppoz. do gahicy) heat resistance .op6hiacz plomieni flammable cargo -ladunek palny flammable mixture spillage -rozlew substancji palnej flash point -temperatura zaplonu flue gas system .) oxygen deficiency .okrpt ppoz. gazowa) do tlumienia pozaru .zdalne odcinanie wentylatorow silowni - - - - - -- . strumien of water . magistrala pozarowa -hydrant .czynnik pianotworczy extinguisher . wachta p.system przenohy podawania piany foaming agent .flaked ..swinging .zwinipty wqz -socket . tloczny .glowny rurociilg wody do zwalczania pozarow.zdalne zamykanie zaworow paliwowych of C 0 2 extinguishing plant valves .zaplon incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.ladunek latwopalny .odpomoiC na wysokie temperaw .Srodki ewakuacji monitor .portable .Srodek spieniajqcy gas . r.fuel valve closing . prqd wody spray nozzle -prqdownica wielostrumieniowa low flame spread .gaSnica pianowa .system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana .roll of . SAFETY OF LIFE AT SEA .oficer straiy portowej refractory -ogniotrwaly release -urzqdzenie uruchamiajqce system cabinet . dzialko wodne nozzle .niedostatek tlenu piping . rozpylacz.arrangement instalacja (parowa.gaz plynny vessel .liquified . wqz gigtki - - - -- --- - ignitable -zapalny ignite .) jet -dysza..odpomy na p.chemical -piana chemiczna compound .gas gaz do tlumienia pozaru .skrzynka urzqdzenia uruchamiajqcego remote (control) .distribution -rurociilg rozprowadzajqcy .wqz zlozony w harmonijkg . zapalny cargo .cradle -wychylny kosz na wqz - hose -wqz ppoz.8. switching off engine room fans ..zdalne sterowanie .fire-main ..strumien wody. prqdnicy wpza ppoz.roztwbr pianotworczy system -galniczy system pianowy foam application system -system podawania piany -fixed---system staly podawania piany . . ognioszczelny propagation .fittings osprzgt wpzowy .steam installation parowa instalacja ga- szenia poiaru fire-station . wodna.rurociilg -delivery pipe -rurociilg zasilajqcy.highly ..powolne rozszerzanie sip plomienia means of escape .sklad materialow latwopalnych international shore connection -lqcznik migdzynarodowy (lqcze ppoi.dozor pozarowy.hydrant .fire -piana gahnicza generator -wytwomica piany..zapalak (sig) ignition .zawor rozgalginy portable fire-fighting equipment -przenoSny (podrgczny) sprzpt przeciwpozarowy port fire brigade -portowa straz pozama port fire officer ..reel . retardant .zbiomik gazu halon -halon hanger -wieszak (np.latwopalny storage .) .manifold . flame -plomien --proof .szpula do wpza.dysza (np.

---------- C02 discharge piping/ rurociqg rozladowania butli CO.--..Fire detection and fighting systems systemy wykrywania i zwlaczania poiaru release cabinet/ skrzynka zvwania zawordw -------. protected space/ pomieszczenie chronione Jive detection and alarm system system wyktywczo-alarmowy door switch open/close wlqcznik zamkniecia drzwi deck indication/ czujka temperaturowa y chemicalpowder system ystem proszkowo-chemiczny - release cabinet/ nitrogen cylinders/ powder vdsse~/ butle z azotem zbiorniki proszku vessel/ zbiorniki proszku gas cyhnders/ butle gazowe r--- .

prqdownica - - .pressure .ir6dlo poiaru self-contained -niezalezny.samozapalenie.test ciinieniowy time delay -zwloka czasowa valve -zawor co2 ntal movement am solution supply/ guLremote control hydraulic tubes/przewody hydrauliczne zdalnego sterowania dziaikiem .zawor glowny .automatic detection system .aparat oddechowy izolacyjny self-extinguising .rozpo.) -pump -pompa instalacji tryskaczowej .dysza stozkowa smoke -dym .zawor butli . klapa dymowa smothering -tlumienie ognia agent .hydrostatic . jakzapobiec rozprzestrzenianiu sir poiaru letermine the requiredpersonnel andfire-figh. samodzielny breathing apparatus .oundfire alarm . czqd procedure zwalczania ognia . ge and location offire .chlodzony zbiornik gazu test -test .zbiornik izolowany .main .refrigerated .switching off of holds fans . wiedniq lqcznoid pomiedzy mostkiem i miej. SAFETY OF LIFE AT SEA Phases offire fighting -f a q zwalczanic poiaru .ustanowid odpo.irodek do tlumienia (pozaru) line -rurociqg systemu tlumienia ognia .okreilit klase po zaru ietermine appropriate extinguishing agent okreSlid wlas'ciwy czynnikgas'niczy ietermine appropriate method ofattack.ontintie until fire is extinguished . sonel i przydzial zadari . samozaplon shielded nozzle .insulated .ocenidpoiar ietermine the class offire .znormalizowana proba ogniowa tank .samogasnqcy self-heating -samozagrzewanie(sig) self-ignition .okre.kontynu.obchod (statku.shore connection .oglosid alarm poiarowy "eport location offire -podad lokalizacje po iaru na mostek m e s s fire .stablish proper communications between brid.zdalne odcinanie wentylatorow ladowni rotary branch -prqdownica wirujqca rounds .steam system .) safety belt -pas bezpieczenstwa seat of the fire .water -wodna instalacja tryskaczowa standard fire test .cylinder .system gaszenia poiarow za pomocq pary smoulder -tliC sig solution .maska przeciwdymowa shutter -przeslona dymowa. ppoz..wodny test szczelnoSci butli .okreilid konieczny per.automatic automatyczna instalacja tryskaczowa head . np.czynnik pianotworczy space protected -pomieszczenie chronione by C 0 2 system .pomieszczenie bronione 8.tryskacz (instalacji ppoi.zbiornik .automatyczna instalacja wykrywcza dymu -detection system -system wykrywczy dymu detector -wykrywacz dymu helmet -helm dymowy indicator -wykrywacz dymu -mask -maska przeciwdymowa -respirator . owad akcje do wygaszenia ognia -- - - - - -- h foam gun dzialko pianowe vertical movement spontaneous ignition -samozapalenie sprinkler -instalacja tryskaczowa . s'lid wlas'ciwy sposdb gaszenia ietermine how to prevent the spread of the fifin -ocenit. scem akcji )eginprocedures for attacking thefire .dysza wodna.zawor z koric6wkq do -- - -- - - - podlqczenia do instalacji lqdowej ventilation -wentylacja shut off -zatrzymanie (odcigcie) wentylacji water jet . ting assignments .

ciinienie krwi -high--wysokie ciinienie krwi . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU First medical aid pierwsza pomoc medyczna human body -cialo ludzkie anus .carotid .konczyna dolna .rogowka .index -palec wskazujqcy .tqtnica podobojczykowa bleeding -krwawienie .stop the bleeding .8.heartbeat -bicie serca pain .zrodio krwawienia .abdominal .siatkowka eyelid -powieka . puls vein -iyla - - - - - -- - deseases and illnesses .oko .thumb .aorta brzuszna artery .source of . padaczka illness .little .krwotok iylny (to) bleed -krwawik blood -krew circulation -krqienie krwi pressure .kciuk fingernail -pamokiek intestine -jelito kidney -nerka larynx -krtan limb -konczyna .report of .b61 serca trouble -problemy z sercem ventricle -komora serca pulse .iliac .gardio rectum -odbytnica skin .ciaio bronchus -oskrzele cerebrum -mozg diaphragm -przepona duodenum -dwunastnica eye .odbyt appendix -wyrostek (robaczkowy) body .soczewka .skora spleen .g6rna powieka finger -palec .right -prawe piuco nasal cavity -jama nosowa oral cavity -jama ustna pancreas -trzustka pericardium -osierdzie pharynx .przegub - - - blood circulation -krqzenie krwi aorta .epilepsy .spojowka .zatamowak krwawienie .infectious .palec serdeczny .tqtnica szyjna .venous haemorrhage .arteria .acute .lower .arteria biodrowa .cukrzyca disease .niskie ciinienie krwi cardiac massage -masaz serca heart .epilepsja .left .lewe piuco .epilepsja.tqtno.cornea .iris -tqczowka .retina .maly palec .piuco .dolna powieka .tqtnica ramienna .axiliary -tgtnica pachowa .middle -palec irodkowy .subclavian .recurring .choroby i stany chorobowe aquired immune deficiency syndrome (AIDS) -nabyty zespoi braku odpornoici allergy -uczulenie diabetes .low .lower .lens .serce attack .diabetes .arterial haemorrhage -krwotok tqtniczy -profusely -mocno krwawiqcy .choroba zakazna .zrenica .upper . o ostrym przebiegu .upper .raport medyczny quarantinable diseases -choroby kwarantannowe - - - .choroba .konczyna gorna liver -wqtroba lung .pupil .choroba ostra.choroba nawrotna epilepsy .iledziona stomach -zolqdek trachea -tchawica ureter -moczow6d urinary bladder -pqcherz moczowy wrist .atak serca atrium -przedsionek .severe loss of blood -powazny uplyw krwi .third .cukrzyca .aorta .femoral -tqtnica udowa .choroba .conjuctiva .brachial .

main parts top of head/ cz& wierzchnia frontal region of head/ czgiC przednia side of head/ czeiC boczna chin/ podbrodek nose/ nos mouth/ usta neck front/ szyja.luman C body . SAFETY OF LIFE AT SEA I.widok z przodu .8. przdd chest/ klatka piersiowa abdomen/ brzuch: central upper/ centralna gorna upper abdomen/ cz& gorna central lower abdomen/central nu goma cz& brzucha lower abdomen/ dolna cz@ groidpachwina -' scrotum/ mosznapenis/ penis testicles/ jqdra I dloni front of leg/ przod nogi tight/ udo: upper tight/gbrna cz& middle tight/ cz& irodkowa lower tight/ czeSC dolna knee/ kolano calf/ lydka foot/ stopa ankle/ kostka toes/palce stopy heel/ pieta anterior view .

ranny w wypadku morskim Medical aid .stqzenie poimiertne shipwrecked person -rozbitek sunstroke -udar sloneczny sunburn -oparzenie sloneczne survival time . zboczenie (statku) z trasy (to) drown -utonqt drowning -utoniqcie evacuation -ewakuacja -medical ewakuacja medycma.sztuczne oddychanie - - - - - - - - mouth-to-mouth .pomoc medyczna aid . rannego station .oddychanie nieregularne .8.choroba morska - - - - -- - irregular .medical .unieruchomiC .to perform -reanimowaC rescued -uratowany rigor mortis .cialo obce (np..drogi oddechowe concussion -wstrzqs contused -kontuzjowany death .shallow .semi-conscious -polprzytomny .opieka medyczna - consciousness -przytomnoSC.declaration -deklaracja kwarantannowa .spodziewany czas prze j c i a .objawy hipotermii injured .oddychanie usta-nos resuscitation -resuscytacja .pomoc . w o h ) fracture -zlamanie .-plytki oddech care .survival time .opieka .stan uratowanego victim .nieprzytomny electric shock -porazenie prqdem foreign body .first -pienvsza pomoc . zranienie reanimation -reanimacja .harbour -port kwarantannowy .medical first -pienvsza pomoc medyczna artificial respiration .sztuczne oddychanie assessment of victim .artificial . poszkodowany.signal -sygnal kwarantannowy . rozbitek pozostaly przy jciu survivor's condition .unconscious .problem -klopoty z oddychaniem .fee -oplata kwarantannowa .(to) locate .osoba zmarla -handling of person -postwowanie ze zmarlym deviation .BmierC deceased .regular .weak .osoba ranna -badly -powaznie ranny person .czas przetnvania survivor -uratowany. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .to perform -wykonaC resuscytacjq - - - - .anchorage -kotwicowisko kwarantannowe -buoy -plawa kwarantannowa .light .expected survival time .ofiara vital signs -oznaki zycia - Marine casualty .dewiacja.choroba occurence -zdarzenie personal injury -uraz.dues -oplaty kwarantannowe .ocena (stanu) ofiary assistance -pomoc . ewakuacja chorego.ofiara.flag -flaga kwarantannowa .umiarkowana hipotermia -prolonged immersion -dlugotnvale zanurzenie .szczqtki ludzkie hypothermia -hipotermia .regulations -przepisy kwarantannowe .report -raport kwarantannowy .lekka hipotermia .stanowisko ewakuacyjne exhaustion -wyczerpanie.symptoms in .severe -powazna hipotermia .oddychanie regularne .slaby puls respiration -oddychanie .zlokalizowaC zlamanie paralysis -paraliz pulse -puls .oddychanie usta-usta . utrata sil fatality -wypadek Bmiertelny hospitalization -hospitalizacja human remains .conscious -przytomny .mouth-to-nose .(to) immobilise .ranna osoba nausea .heat loss -utrata ciepla .moderate .station -stacja kwarantannowa - quarantine -kwarantanna severe acute respiratory syndrome (SARS) zesp61 ostrej niewydolnoici oddechowej sickness .czas przej c i a .render -udzieliC pomocy breathing -oddychanie -passages . BwiadomoSC .

8. SAFETY OF LIFE AT SEA Human body .gldwne cz&i head/ glowa: side of head/ cz& boczna top of head/czeiC wierzchnia back of head/ czeSC tylna back of neck/ tyl szyi trunk/ tuldw: shoulder/ bark scapula region/ okolice lopatki armpit/pacha arm upper/ ramie back upper arm/ tyl ramienia elbow/lokieC spinal column/ kregoslup: upper part/ czeSC gdrna middle part/ czqiC irodkowa lower/ czeiC dolna kidney region/ okolice nerek forearm/ przedramie back lower arm/ tyl przedramienia wrist/przegub dloni thumb/ kciuk palm of hand/ dlon back of hand/ wierzch dloni - tight/ udo: upper/ cz& gdrna middle/ czqSC Srodkowa lower/ cz& dolna back/ tyE back of knee/ tyl kolana calf/ lydka - foot/ stopa toes/palce stopy heel/pieta posterior view .widok z tylu .main parts cialo ludzkie .

aid -pomoc medyczna .treatment -wstepna pomoc medyczna .evacuation ewakuacja medyczna (rannego lub chorego) .fitness certificate -Swiadectwo zdrowia .intramuscular .8.Poradnik pienvszej pomocy medycznej Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) Poradnik pienvszej pomocy medycznej do uzytku w wypadkach z udzialem towarow niebezpiecznych medication .examination -badanie lekarskie .obsluga.attendance -wizyta lekarska .zastrzyk domiqiniowy .elastic -bandaz elastyczny cotton wool -wata disinfectant -Srodek dezynfekujqcy dose -dawka drugs .6rodek mieczulajqcy antibiotic -antybiotyk anti-diarrhoea .board -komisja lekarska .z.subcutaneous .urgent advise -pilna porada medyczna Medical First Aid Guide . podskomy insulin . zestaw wymaganych lekow i instrumentow - .help -pomoc lekarska .Srodki przeciwbiegunkowe anti-histamine -Srodki antyhistaminowe anti-septic cream -ma66 antyseptyczna anti-seasicknesspills -piguiki przeciwko chorobie lokomocyjnej anti-tetanus -Srodki przeciwtqzcowe aspirin tablets .objawy pourazowe previous surgery -wczeiniejsze zabiegi (chirurgiczne) physical welfare .opatrunek .request for -z 'qdanie porady medycznej .zatruty tlenkiem w a l a Medical aid . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU suffocation -uduszenie sight test -badanie wzroku symptoms -objawy unconscious -nieprzytornny urine -mocz poisoned -zatruty -poisoned with CO .initial . wyposazenia apteczki okrptowej.stan pacjenta jest powazny transportation .formularz skierowania do lekarza -scales -wyrnagania dot.apteczka okrqtowa -requisition form . leku) of oxygen -podawanie tlenu anaesthetic .transport pacjenta post-treumatic -pourazowy shock .stan pacjenta is serious .leczenie medical -medyczny advice -porada medyczna --by radio .szok pourazowy symptoms .inhalator International Medical Guide for Ships -Mipdzynarodowy poradnik pomocy medycznej na statkach injection -zastrzyk .compress . zestaw lek6w (wyposazenie statku) equipment -wyposazenie apteki okrqtowej -locker .assistance pomoc medyczna .leki ear drops .agrafka scissors -noiyczki sleeping pills -tabletki nasenne splints -lupki sticking plaster -plaster stretcher -nosze suppositories -czopki - - -- - -- .krople do uszu eye lotion .stan zdrowia safety pin .leki taken -przyjmowane leki painkillers .krople do oczu first aid outfit -zestaw pienvszej pomocy.6rodek przeczyszczajqcy medical chest -apteczka okrqtowa.radio -radio medycme - medical -medyczny - - - - -request for medical assistance -zqdanie udzielenia pomocy medycznej service . pomoc medyczna treatment .attention -pomoc medyczna .certificate Swiadectwo medyczne .insulina laxative .6rodki przeciwbolowe patient -pacjent condition .pomoc medyczna administration -podawanie (np.aspiryna w tabletkach bandage -bandaz . apteczka pienvszej pomocy hospital admission -przyjqcie do szpitala inhaler .radiowa porada lekarska .

foot bones/ koici irodstopia bones of the toes/ kos'cipalcdw stopy skeleton . brooch bone/ ko4C strzaikowa tibia.anterior view/ szkielet . sternum/ mostek upper arm bone/ ramie ribs/ zebra spinal column/ kregoslup: upper part/ czeid gorna middle part/ czeid irodkowa lower part/ czeid dolna ulna/ koid lokciowa ilium/ koiC biodrowa pelvis bone/ miednica radius/ koiC przedramieniowa sacrum/ koid krzyzowa carpus/ nadgarstek wrist joint/ koici przegubu dioni metacarpus/ irodrecze fingers bones/ koici palcow coccyx/ koid guziczna femur.widok z przodu . knee cap/ rzepka fibula.szkielet skull/ czaszka frontal bone/ koid czolowa temporal bone/ koid skroniowa upper jaw/ szczeka gbrna lowerjaw/szczeka dolna clavicle/ obojczyk shoulder joint/ staw barkowy scapula/ iopatka breast bone.skeleton cialo ludzkie . shin bone/ koid goleniowa tarsus/ step heel bone/ kos'd piety rnetatarsus. SAFETY OF LIFE AT SEA f Human body .8. thigh bone/ koid udowa patella.

. -bo1 promieniujqcy ku.wheezing .simple .hit . opaska uciskowa tweezers -pinceta vaccination .zwichniqcie .extensive . obstrukcja dehydration -odwodnienie diarrhoea -biegunka earache -bo1 ucha fever .obrazenia wewnqtrzne .doznane rany.concussion -wstrzqs mozgu .external .pocik sic swelling .laceration .rany accident -wypadek -wypadek imiertelny .trucizna poisoning -zatrucie redness -zaczenvienienie rush -wysypka septic -septyczny.tepy bo1 .rana szarpana .rozlegle poparzenia .uderzony .fatal - - Soreness .bruised .work -uraz wskutek wypadku przy pracy suiside . zranienie .bo1 zqba throbbing (pain) -bo1 pulsujqcy ulcer -wrzod vomiting .zlamanie skomplikowane . zakainy shivering -dreszcze sore .plytki oddech .osoba niezraniona . . obrazenia .zlamanie .(to) attempt -usilowak popelnik samobojstwo torn away .incision .dolegliwoSk abscess .extent of -rozmiar obrazen . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU (to) swollow -polykak thermometer -termometr tourniquet -krqpulec.crushed -zmiazdzenie ..opatrzyk ranq .zlamanie otwarte .Swiszczqcy (oddech) (to) breath -oddychak caught -kaszel clammy -wilgotna (np.severe .zranienie Smiertelne .puncture .rana.obrzqkly.rozstroj zolqdka (to) suffer .serious -powazny wypadek bruise .stluczenie burns and scalds -poparzenia .samobojstwo .zlamanie proste haemorrhage -krwotok .(to) dress a .secondary .burnt .rana ciqta . zranienie ..compound .b61 .shallow .8.dull . infekcja migraine -migrena pain .injuries sustained . opuchly toothache .fracture .czuk bo1 -pain radiated to .szczepionka wound dressing .gorqczka headache -b61 glowy heat-shock .szczepienie vaccine . rana. zranienie.oparzenia .severe -powazne poparzenia contusion -rana tluczona crushing -zmiazdzenie dislocation -zwichniqcie fracture -zlamanie .kontuzjowany .silny b61 poison .internal .cut ..crushed -przygnieciony.personal -uszkodzenie ciala.drugorzqdne zranienia . obrazenia .considerable -powazne zranienie .doznane obrazenia suffered . obrazenia .rana kluta wounded -ranny .ropien.obrzqk swollen .wymioty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .cierpiek (to) sweat . wrzod backache -bo1 plecow breath .rozlegla rana .serious -powazne rany. zmiazdzony .uninjured person .obrazenia zewnqtrzne .extensive bums .burns . skora) congenital defect -defekt wrodzony constipation -zaparcie.urwany wound .poparzony .internal -krwotok wewnqtrzny injury -uraz.oddech .(to) feel pain .open .obciqty .bolesny stomach< zolqdek ache -b61 iolqdka upset .fatal .szok cieplny heat-stroke -udar cieplny infection -zakazenie.dislocation .opatrunek wounds and injuries .

wlqcznie z oczywistq przyczynq choroby i jej historiq 0 symptoms .lokalizacja b61u 0 nature of illness or injury. wiek.zdolnoiC pacjenta do jedzenia. pleC.w razie wypadku . form.oddech pacjenta. course and speed . port of destination . SAFETY OF LIFE AT SEA Medical Evacuation (Example of Report) .czas ostatnio spoiytego posilku 0 ability of patient to eat. adres i numer telefonu agenta statku 0 last port of call. nationality. port przeznaczenia 0 estimated time of arrival. and amounts of all medications given . picia. and whether a physician or other medically trained person is aboard . gender. address and phone number of vessel's agent . ETA do portu przeznaczenia 0 communications and homing signal available . walk.lqcznoSC i dostqpne sygnaly naprowadzania 0 additional pertinent remarks . forma i iloSC wszelkich podanych lekow 0 time of last food consumption . pulse rate.dodatkowe stosowne uwagi .nazwisko pacjenta.rodzaj choroby lub rany.nazwa statku i radiowy sygnal wywolawczy 0 position of the vessel.ewakuacja medyczna (przyklad raportu) 0 name of the vessel and radio call sign . and ETA to next port of call .czy dostqpne jest wolne od przeszkbd miejsce dla lqdowania Smiglowca lub operacji podnoszenia chorego 0 name. including apparent cause and related history .pozycja statku. temperatura i cihienie krwi 0 location of pain .jak on nastapil 0 whether the vessel has a medicine chest.8. chodzenia lub przemieszczania go 0 with accident cases.przyblizony czas przybycia. temperature. kurs i prqdkohC 0 patient's name. puls. how the accident occurred . and blood pressure . time. drink. and language . narodowoSC i jqzyk 0 patient's respiration.nazwisko. next port of call.typ.czy statek ma apteczkp i czy lekarz lub inna osoba z wyszkoleniem medycznym znajduje sip na statku 0 whether a suitable clear area is available for helicopter winch operations or landing .objawy 0 type. czas. age.poprzedni i nastqpny port zawinigcia. or be moved .

instrukcja . lista kontrolna implementation. okresowa -Mi~dzynarodowy kodeks zarzqdzania bez. standard and contingency manual -podrqcznik postq.syscautionary signal -sygnal ostrzgawczy tem zarzqdzania jakoiciq certification .polecenia stale obowiqmjqce prepardness .. poczqtkowa preventive inspection-inspekcja zapobiegaw.approval -zatwierdzenie certyfikatu documentation . weryfikowai guidelines -wytyczne verification -sprawdzanie.ocena wstqpna.quality -wzorzec jakoSci.audit dotyczqcy bezpieczenstwa .non.stan zagrozenia.- --- - - - .company -wymagania kompanijne .periodical -w.dzialanie korygujqce (majqce observation -spostrzezenie na celu usuniqcie brakbw. niedociqgniqk.-powaina niezgodnoSC dzania bezpieczenstwem deficiency -niedocizgniqcia manual (SMM) . statku . w razie zagrozenia Swiadectwo endanger -narazaC na niebezpieczenstwo to (verify) . norma.ocena dla odnowienia Swiadectwa procedure -procedura audyt .safety -bezpieczenstwo dab przepisom) .audit requirements -wymagania .periodical .ship's officer . stan awarii standard -wzorzec.additional -weryfikacja dodatkowa na ..major now. designated person -osoba wyznaczona system (SMS) .spelniaC (wymagania. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Main Shipboard Manual (MSM) -glowna instrukcja statkowa (w systemie zarz&ania action -dzialanie.certyfikat zarzqdzania b.dokument zgodnoici . odpowia.zawiesiC certyfikat.annual -weryfikacja coroczna instruction .Interim -tymczasowy certyfikat zarzq.audit zewngtrzny .ksiega zarz&ania b.ocena okresowa cza .niezgodno6C . ostroinoSC Quality Management System (QMS) .dow6d obiektywny .weryfikacja hazardous occurence .initial .Srodki bezpieczehstwa ment zgodnohci supervisor -inspektor b&pieczenstwa pracy .8.safety .reneval . zawiesiC acjach awaryjnych. firmy compliance -zgodnoSC (z przepisami) measures .oficer b.odpowiednia akcja objective evidence .nie. .external .lista sprawdzajqca.tymczasowy dokuprecautions . akcja bezpieczenstwem.corrective .instrukcja operacji przeladunkowych assessment -ocena periodical evaluation -oceny okresowe .reneval -w.. effective -efektywny security -bezpieczehstwo emergency .internal . odnowieniowa pieczenstwem Safety -bezpieczenstwo - - - ----- --- - - - - -- -.Srodki bezpieczenstwa .wydanie Swiadectwa.zdarzenie niebezpiecz.interim document of .wdrozenie closed space -pomieszczenie zamkniqte manual -podrqcznik systemu QMS (to) comply . nadanie ..initial -weryfikacja wstepna International Safety Management (ISM) Code .system zarzqdzania b.mandatory -wymagania obowiqzkowe bridge procedure -procedury (postepowania) responsibility .company officer .dokumentacja check list .QMS) .gotowoSC w stanach zagrozenia suspend -zawiesiC -procedure -procedura postepowania w sytua certificate .non-.Operational Manual Cargo Handling (OMCH) zgodnoSci) . postepowanie rutynowe bridge order book -ksiqzka polecen kapitana review -przeglqd caution -uwaga.document of . standard jakohci powania w stanach awaryjnych i zagrozenia standing orders .oficer b..odpowiedzialnoSC na mostku routines -rutyna.audit wewnqtrzny .convention -wymagania konwencyjne .niezgodnoSC safety management -zarzqdzanie bezpieczenconformity -zgodnoSC (tu: z zasadami kodekstwem su zarzqdzania bezpieczenstwem .appropriate .SMC) certificate .sprawdzak.

pylowa chemical cartridge respirator/ maska arzeciwchemiczna z pochlaniaczem air fed helmet/ maska p.pylowa z zasilaniem powietrznym safety harness :zelki bezpieczeristwa chipping goggles/ okulary ochronne do stukania rdzy welding goggles/ okulary spawalnicze chemical cartridgel maska p. SAFETY OF LIFE AT SEA / Safety equipment wyposaienie bezpieczeristwa respiratory protection ochrona drdg oddechowych aist strap b d k / sprzqczka Pass dust respirator/ maska p.wykrywacz gazdw key pad/ plytka przyciskow alarmowe material/ material odporny na Scieranie .8.chemiczna z pochianiaczem dust protecting masW maska przeciwpyiowa gas protection suit strdj gazoochronny welding gloves/ rckawice spawacza full vision facemas maska z szerokim wizjere gas detector .

b.protective .fall .olejo/kwasoodporne buty wysokieizwykle .rqkawice olejoodporne .latwo widoczne ubranie explosimeter .calliper -hak zatrzaskowy.working leather .obudowa wkladu filtrujqcego detector -wykrywacz .maski jednorazowe filter . ochronny shield -przylbica spawacza hook -hak .ear .non slip soles -buty o podeszwie przeciwilizgowej .ochrona.safety work shoes -buty robocze (niskie) .rubber -buty gumowe (kalosze) .instrukcja.sk6rzane r. k.rqkawice ochronne . plastic . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Personal protective equipment (PPE) -odziei i sprzqt ochronny antiskid -przeciwilizgowy anti slip tape -taima przeciwpoilizgowa boots -buty (wysokie) .odziez ochronna.aparat tlenowy do oddychania personal error -blqd osobowy precautions .samoistnie bezpieczne (urzqdzenie) multigas detector -wykrywacz gaz6w oilskins .hak zapadkowy . o podeszwie gumowej -with steel toe caps -buty ze stalowymi oslonami palcow boilersuit -kombinezon cartridge -wklad filtrujqcy maski -holder . karabinczyk . robocze .clip .disposable . pylowa .personal .spring -karabinczyk instruction .kask ochronny.obshgi) w formie broszury intrinsically safe .analizator (zawartoici tlenu w powietrzu) oxygen respirator .acid resistance .multi gas -wykrywacz uniwersalny dust mask -maska p.zatyczki do uszu (korki) easily visible coat . gazowa gas tight -gazoszczelny gas measuring instruments .rubber-soled shoes .industrial (przemyslowe) bezpieczenstwo PracY ladder .safety -hak zapadkowy .working cotton .maska p.rubber -rqkawice gumowe .hak zatrzaskowy.rubber.urzqkenie do pomiaru stqzenia gazu gangway net .kask ochronny rain suit with hood -ubranie przeciwdeszczowe z kapturem safety -bezpieczenstwo -belt -pas bezpieczenstwa -code -kodeks bezpieczenstwa.bawelniane r.irodki ochrony osobistej protective . gumowo-plastikowe .(nieprzemakalne) ubranie sztormowe overall -kombinezon oxygen analyser . szkolenie booklet . robocze .anti slip zabezpieczenie przeciwpoilizgowe . oslona.r.gas -wykrywacz gazow (w zbiornikach) .safety work -with steel toe .eksplozymetr. wykrywacz gazow (palnych) eye-shield .8.safety -kask bezpieczehstwa.ochronny cloth .kask ochronny .siatka zabezpieczajqca trap gloves -rgkawice .oiVacid resistant boots/shoes .przepisy bezpieczenstwa goggles .irodki ostroznoici protection .lina zabezpieczajqca przed upadkiem przy pracy na szczycie pokladowego ladunku drewna .oil resistant . zabezpieczenie .ochronniki sluchu ear muffs -ochronniki shchu ear plugs .drabinka bezpieczenstwa lamp . odziei robocza -helmet .oslona oczu faceshield -oslona twarzy spawacza gas mask .instrukcja (np.sluchawki ochronne . karabinczyk .buty robocze ze stalowymi noskami . helm ochronny hook .lampa bezpieczenstwa - - - - - - - - -- - - - -- - .filtr do maski przeciwpylowej dust protecting mask -maska przeciwpylowa ear defenders .rqkawice kwasoodporne hard hat -kask ochronny - - -- -- - - - - - helmet -kask protective .okulary ochronne -helmet .

urzqdzenia) shoes -buty bezpieczne - -- wandering lead -kablbwka. niepalna .8. SAFETY OF LIFE AT SEA lines . lampa kablowa working cloth non-inflamable-odziez robocza.linka bezpieczenstwa -operational bezpieczenstwo eksploatacyjne (np.

Steering . Tools . Inspections and surveys -inspekcje i badania 18. Grease and greasing -smary i smarowanie 15. Ropes and rope works .narzedzia . Knots and splices . Failures and damages -defekty i uszkodzenia 16. Small elements -elementy drobne 19.wezly i sploty 9. Boat handling . sprzptanie 10. Mooring operations .sterowanie 13. Gauging and ullaging . Cargo gear handling -obsluga urzpdzeli przeladunkowych 5. Corrosion and rust . Paints and painting -farby i malowanie 12.korozja i rdza 11. Ship's fenders -odbijacze statkowe 14.liny i prace z linami 8.9. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicp 2. Maintenance and repairs -konserwacja i naprawy 17. Seamenship and maintenance wiedza okretowa i konserwacja 1. Cleaning .manewrowanie lodzip 7.cumowanie 6. Berthing and port manoeuvering -cumowanie i manewry portowe 3.sondowanie i mierzenie ulaiu 4.czyszczenie.

Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchor home/ kotwica nu miejscu anchor above the water/ kotwica nad wodq kotwica pod powierzchniq wody natural sheer/ normalne odchylenie statku od kierunku laricucha kotwicznego F anchor under the & chain up and down/ anchor aweigh/ laricuch w pionie kotwica puicila chain drawing astern/ laricuch patrzy do tylu \ Lrie7\ I working anchor/ kotwica trqmajqca I 1 . dziobowej i rufowej chain draw astern/ laricuch patrzy do tyt chain draw astern/ laricuch patrzy do rylu note: directions also given in points!/ kierunki podawane takie w rumbach . 03. chain draw ahead/ chain draw I1 o%lock/ ricuch patrzy na wprost chain draw I o'clock/ laricuch patny nu godz.00 stawanie na dwdch kotwicach U II moor head and zakotwiczyC nu k c . 01.00 riding cabb na r e n y lazy cable/ kotwiczny luiny laricuch ' chain draw 9 okloc w 3 o'clock/ atny nu godz.

trzymaC iancuch! -home .luzowaC stopniowo (lancuch)! anchor (reports) .dredge -wlec kotwicg w celach manewrowych .na kotwicy -ball .coming home -pelzanie (kotwicy) .clear anchor! .rzucaC kotwice ground .rzucaC kotwicg . kotwiczny)! .let go ! -rzuciC kotwice! -pay out! .zakotwiczyC -bring up .come aweigh -odenvaC sic od gruntu (o kotwicy) .break ground -wynvaC kotwicg z dna -break out -wynvaC kotwice z dna -bring to an anchor .podnosiC kotwicg."patrzy" do tylu! (o lancuchu kotwicznym) . kotwiczny)! .cable draw astern! . popuszczaC! .slacken! . w pionie (kotwica podczas wybierania)! .Bwiatlo kotwiczne is aweigh -kotwica podniesiona station .heave in -wybieraC kotwicg .come to -rzuciC kotwicc. rozluiniaC (i.veer and haul! .keep slack -trzymaC luzno (1.drop .heave a cable short -podebraC (skr6ciC) lancuch kotwiczny - - - - - - - - - -heave around -wybieraC lancuch na windzie .slack away! -poluzowat.kotwica w pionie! . rezerwowe permition . na miejsce -bring home an anchor -wcislgn@ kotwicg na miejsce .veer away! .przemiennie wybieraC i luzowaC (lancuch)! .pod dziobnica (o lancuchu)! . dragowanie .podnosiC kotwicg! .luzowaC.up and down! .lancuch "patrzy" prostopadle do prawej burty! .drop the anchor ! .awake! -przygotowana! (k.podrywaC kotwicp z dna .veer (to)! .(dno) nadajge sip do kotwiczenia.kotwica na miejscu! .trip the . wyluzowaC! (lahcuch) -pay away! .weigh anchor .luzowac lancuch! -pick up an anchor! . kotwiczenie.kotwica na miejscu! up! .lancuch luiny! .kotwicowisko awaryjne.wydawak!.drag of an -pelzanie kotwicy.stoppers on! -zaloiyC stopery ! up! . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchorable .stan* na kotwicy .by6 w pogotowiu do wybrania kotwicy! . stanie na kotwicy -berth .(to) bite .heave short -wybraC lancuch niemal do pionu .render cable! .cable draw nine o'clock! . do wybierania) -bites! -kotwica trzyma! .miejsce kotwiczne anchor (orders) -polecenia na kotwicg . kotwiczny)! .kotwica czysta! @o wyciqgnieciu z wody) -home! .underfoot! .emergency . dragowanie .get ready -przygotowaC kotwicg . zakotwiczyC .shorten in cable! -podebraC (1.rzuciC kotwicg! .zlapaC grunt (o kotwicy) .stand-by to weigh! .kotwiczne stanowisko manewrowe anchor (handling) -manewry kotwicq .drop the .popuszczaC (1.by6 w pogotowiu do rzucenia kotwicy! .chain is slack! . odkotwiczaC anchoring-rzucanie kotwicy.heave up -wybieraC kotwicg .drag of an -pelzanie kotwicy.meldunki ze stanowiska kotwiczenia -awash! -kotwica wyszla z wody! -aweigh! -kotwica puicila.znak kotwiczny -bell .dzwon kotwiczny -bells -bicie w dzwon (na statku zakotwiczonym) cock-a-bill .podnieBC kotwicg! . popuszczaC (lancuch)! .hold-on! .kotwicowisko -holds -kotwica trzyma apeak! -kotwica w pionie! light . kotwicmy) . (akwen) przydatny jako kotwicowisko anchorage -kotwicowisko -buoy -beczka cumownicza .at .windlass engaged! -winda wsprzeglona! anchored -zakotwiczony - - - - - .stand-by to drop! .9.luzowaC.zezwolenie na kotwiczenie anchor -kotwica .do oporu.kotwica podwieszona dragging -pelzanie kotwicy .cable draw ahead -"patrzy" do przodu (o lancuchu kotwicznym) .

zaplqtane lancuchy kotwiczne (to) foul . uderzenie w dzwon okrptowy clapper .skala .lava (L) .muddy .splqtanie sip lancucha lazy cable .muliste.stones (St) .serce d m o n u rope .stab na kotwicy riding light .zawiesie (strop) stalowe do rozplqtywania lancuchow bottom -dno .ride hard -stab na naprpzonym lancuchu (kotwicznym) -riding weathertide -stab na kotwicy przy pra.shells (Sh) . wsprzqglenie foul -poplqtany (np.patrzec (o lancuchu) hawse rope -lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych hawsing -myszkowanie statku zakotwiczonego - - -- -- - kinking of chain .standing moor (running moor) .9. dzwonek. SEAMENSHIP AND MAINTENACE (to) anchor .short stay -postoj na kotwicy (na skroconym lancuchu) .Swiatlo kotwiczne roadster .otoczaki .kotwiczyk.mul.moor across .chalk (Ck) . o zanieczyszczonym dnie -berth -kotwicowisko nienadajqce siq do postoju -bottom .zaplqtaC kotwicq fouled by the flukes -kotwica zaplqtana lapami w lancuch holding ground .dropping moor .stawaC na kotwicach rozstawionych . rmciC kotwicq rufowq bell .postoj na dwoch kotwicach i cumach rufowych natural sheer -normalne odchylenie statku (od kierunku lancucha kotwicznego) nipped cable .clay (Cy) .mud (M) .girt fertoing -postbj na dwoch kotwicach .dlugosC lancucha (od kluzy do kotwicy lezqcej na dnie) seabed . stawaC na dwoch kotwicach .flood anchor .zerwaC sig (z kotwicy) catenary . rmcaC kotwicp -by the stem .moor .zenvaC sig (o lancuchu) part from an anchor -zenvaC siq z kotwicy pay around .stab (na kotwicy) burtq do wiatru -ride easy -staC na luinym lancuchu (kotwicznym) .kamienie .dzwon.muszle engagement -wlqczenie.nieczyste dno (morza) ground . lancuch kotwiczny) area .kotwiczenie na rozstawionych kotwicach .ride athwart . dzie z kierunku przeciwnego do wiatru . bloto .stawanie na dwoch oddalonych kotwicach .ordinary moor .zwis (np.zakotwiczyk na kotwicy dziobowej i rufowej . blotniste . wkuplowanie (sprzpgla).kreda .zakotwiczyk na kotwicy rufowej.obracaC statek prohibited anchorage -kotwiczenie zabronione (to) range -lukowaC (na kotwicy) ride on anchor .skrg (lancuchow kotwicznych) running moor .glina .gravel (G) -iwir .luzny lancuch kotwiczny lee anchor -kotwica na zawietrznej lie at anchor .statek kotwiczqcy na redzie round turn .rock (R) .pebbles (Pb) .zalamany lancuch kotwiczny (to) part .dno nieczyste (nienadajqce siq do kotwiczenia) -hawse . lancucha kotwicznego) clear berth -przestrzen wystarczajqca do swobodnego obracania sig statku zakotwiczonego clear hawse -rozplqtywaC skrqt lancuchow kotwicznych --pendant .obszar nienadajqcy sip do kotwiczenia.dno morza .lawa .coral (Co) -koral .serce d m o n u break adrift . stawaC na kotwicy.staC na kotwicy methods of anchoring -metody kotwiczenia .kotwica rzucona w kierunku pod prqd przyplywowy .cumowab (statek).sand (S) -piasek .moor head and steam .stan& w rozrzucie kotwic ( z pomocq maszyn) scope .dno nadajqce sig do kotwiczenia -good--dno dobrze trzymajqce (kotwicq) grow .linka serca dmonu striker .ebb anchor -kotwica "patrzqca" pod prqd odplywowy .

seaweed -wodorosty .(to) coil -ukladak line. dla lepszej amortyzacji szarpnigk wind rode .deep water berth -nabrzeie w basenie glgbokowodnym .come alongside .soft -mipkkie screw anchor -kotwica martwa Srubowa screw mooring -kotwica martwa Srubowa sheer . wypuScik lancuch calkowicie slip stopper .vessel clear of berth .rafa koralowa -rocky shoal -piycizna skalista .obszar portowy entrance -wejCcie do d o h suchego (to) dock.(statek) z podniesionq kotwica. manewrowak sterem zapobiegajqc splqtaniu sip lancuchow kotwicznych underhaul -stak na kotwicy pod kqtem do kierunku lancucha kotwicznego wskutek dzialania prqdu under weigh .dokowaC.nabrzeze nienadajqce sip do postoju berthing -przycumowanie (do nabrzeza) -bring to a rope . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .sandy -piaszczysta .(to) shift -przesuwak .obloiyk line (np. stojqcy na kotwicy).foul berth .get away from alongside .zblizak sip do nabrzeza .obracaC statek na kotwicy.warp -przeciqgak statek wzdiuz nabrzeza -warping -przeciqganie statku wzdiuz nabrzeza chafing chain .sandy clay -piaszczysto-gliniaste .czyste stanowisko kotwiczne (umozliwiajqce swobodne obracanie sig statku na kotwicy) (to) tail . ale nie w drodze weather anchor -kotwica trzymajilca weight the cable .odcinek lancucha (zapobiegajqcy przecieraniu sip liny na przewloce) depth on sill -glpbokoSk na progu d o h .dobik do nabrzeza .odchylenie zakotwiczonego statku od linii ladcucha sight the anchor -sprawdzak kotwicg (po wyciqgnigciu z wody) sleeping cable -luiniejszy z dw6ch splqtanych lahcuchbw kotwicznych slip a cable -porzucik lancuch kotwiczny.get away from berth .odejib od nabrzeza .obciqkak iuk lancucha kotwicznego.(statek stojqcy na kotwicy) dziobem do wiatru working anchor -kotwica trzymajqca - Berthing and port manoeuvering cumowanie i manewry portowe after bridge .przesunipcie.dno nieczyste .reef -rafa coral reef . przeciqganie statku (wzdlui nabrzeza) . klarowak .statek odcumowal .czas otwarcia d o h (w porcie piywowym) docking bridge -rufowy mostek manewrowy (np.warping buoy -plawa do przeciilgania statku .stoper lancucha kotwicznego z hakiem odrzutnym slip the (anchor) chain -zwolnik lancuch kotwiczny (w razie niebezpieczehstwa) snub cable -przytrzymywak lancuch (wind@ span mooring-podwbjne zakotwiczenie(beczki cumowniczej) sweep for an anchor -poszukiwak (tralem) zatopionej kotwicy swing .przytrzymywanie statku cumq oblozonq na polerze berth -nabrzeze . na promach) dolphin -dalba Doppler berthing system .odbijak (od nabrzeza) .spoil ground .9.szybkoik zblizania sip .shifting .system pomiaru prgdkoSci podchodzenia (statku do nabrzeza) double banking -cumowanie do burty innego statku emergency towing arrangement -system holowania awaryjnego - .close-up to the berth .zwracak sig rufq (o statku na kotwiCY) (to) tend -patrzek. na beczce swinging basin -basen umozliwiajqcy swobodne obracanie sip statku na kotwicy swinging berth .closing-rate . wchodzik do basenu portowego dockage period . by6 skierowanym (o lancuchu kotwicznym) tend ship -miek baczenie na statek (np. wyjSk ze 61uzy . na bpbnie windy) -clear -odcumowak od nabrzeza.mostek rufowy (na promie) break adrift -zenvaC sig (z cum) snub . Sluzy dock -basen portowy area .

d.cumowanie i manewryportowe headline/ lina dziobowa pachol.9. / . / foreward (bow) breast/ lina dziobowa poprzeczna forward spring/ szpring dziobowy ' \ \ / / hauling iff buoy/ boja do odciqgania statku od nabrzeza stern spring/ szpring rufowy stem quarter line/ rufowa lina Cwiartkowa stern (aji) breast/ lina rufowa poprzeczna cross lines moor/ cumowanie na cumach skrzyiowanych multi buoy tanker moor/ cumowanie na dwdch kotwicach i beczkach / stern line/ lina rufowa stern line through panama lead/ lina rufowa podana przez kluzg panamskq w dolphins moor/ cumowanie przy dalbach . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Berthing andport manouvering . poler / mixed moorina with anchor and buoy for sai'iing without tug/ cumowanie kotwicq i beczkq do wyjicia bez holownika 6 \ \ \ 3 \ / . buoy mooring/ cumowanie do beczek mooring alongside. double banking/ ro-ro mooring arrangement/ cumowanie pojazdowcdw normal moor/ cumowanie zwykle .

rope) .mar&va kotwica (np. blok betonu) dolphin .dopuszczalna prqdkoSC na torze w.: holowanie statku na inne nabrzeze .cuma poprzeczna - - - -- .szpring dziobowy .rzutka knot . cuma rufowa .quarter rope (spring) .cumowaC (statek) .(to) unmoor .forward line . cuma -pile -pal cumowniczy -place -miejsce zacumowania statku sinker . brest -bridle .odbiC od nabrzeza.all fours" .belka odbojowa -beam -belka odbojowa -pile -pal odbojowy spar .hauling off . wprowadzanie statku do basenu portowego .bring in .galka na rzutce .basin .after spring .guess warp .odrzuciC (np.shifting -przesuwanie statku w porcie.plawa wyznaczajqca poczqtek tom wodnego speed .9.quarter mooring .running line .szpring .cumowanie na szpringu - - mooring . farwater .put off .forward spring .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd methods of mooring .cumowanie na linach skrzyzowanych . pot.szpring rufowy .buoy .miejsce zacumowania.stem line (rope) .dokowanie.heaving line .mediterranean moor -cumowanie statku rufq do nabrzeza fairway .moored .liny cumownicze .fore and aft mooring -przycumowanie z dziobu i z rufy .dalba cumownicza equipment . wchodziC rufq do d o h .odbijanie (od nabrzeza) .alongside . szpring . wstrzymujqca ruch statku . zacumowanie anchor -kotwica martwa -berth -miejsce zacumowania -block -martwa kotwica -buoy -boja (beczka) cumownicza chain -lahcuch uiywany do cumowania clamp .check rope -lina przytrzymujqca. blok betonu) .messenger .swinging area .sygnaiy portowe tug -holownik portowy hauling off buoy -beczka do odcirlgania statku (np.forward breast line -dziobowa lina poprzeczna.unberthing .wzdluz statku .(to) unberth .wprowadzaC (np.spring .szpring rufowy -slip rope (wire) -lina (stalowa) oblozona jako buchta (z mozliwoSciq popuszczania) .lina poprzeczna.lina dziobowa .urzqdzenie cumownicze line .headline .martwa kotwica (np.breast (line.lina dziobowa .quarter mooring .odcumowanie mediterranean gangway .odcumowaC .zerwaC sig z uwiqzi gut -tor wodny miqdzy mieliznami (to) harbour -zawijaC do portu harbour -port -pilot -pilot portowy signals .odcumowaC .obrotnica statk6w . sprqiynowanie. fender -odbijacz -bar ..up and down line .docking . od nabrzeza) haul -przeholowywaC statek z nabrzeza na nabrzeze lay-by -mijanka w kanale lie by -pozostawaC w pobliiu (portu) (to) lock -wprowadzak (statek) do Sluzy maneouvering -manewrowanie . brest dziobowy .beczka cumownicza zakotwiczona na trzech martwych kotwicach mooring (ropes) .lina podawana z lqdu .after breast rope .stem on -podchodziC rufqdo nabrzeza.zacumowany na linie i szpringu z dziobu i z rufy .sposoby cumowania .drewniany odbijacz plywajqcy fetch away . statek do portu) .lina do przeciilganiu statku .bring out .lina cumownicza.sprqiyna.lina goncza. brest rufowy .cross lines mooring .(to) moor .obrotnica statku .tor wodny.urzqdzenie cumownicze gear .three-leg .poprzeczna lina mfowa.lina cumownicza (zawozona na beczkq lub lqd) .lina rufowa. wyjSC w morze . messinger .after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa -bow breast -poprzeczna lina dziobowa . dzi6b od nabrzeia) -buoy -boja manewrowa .cross ropes (springs) -liny (szpringi) podane na krzyz . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .

system europejski holownik kierujqcy rufq holownikpchajqcy remote release handle/ diwignia zdalnego zwalniania remote release wire/ lina stalowa zd. zwalniania bezpieczenie haka tow rope/ tug .system holowania awaryjnego ' I I oedestal roller/ rolka na cokole forecastle decW poklad dziobbwki pear shape oden linW ogniwo gruszkowe otwierane .holownik hak holowniczy spring linowy odbijacz linowy emergency towing arrangement .system amerykatiski zamocowany na oble wany na oble dziobo~ynr European system . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tugs and towing holowniki i holowanie American system .9.

single up lines! .pick up heaving line! -podj& rzutkq! .hold on! .linia boi. lina holownicza tow rail -palqk holowniczy tow-rope .! .oplata holownicza line .szakla holownicza winch -wciqgarka holownicza towline -hol.dalba palowa fender .ready for running! .cumowaC (do nabrzeza) with the assistance -za pomoca.single up! . nie popuszczat.single-up fonvardlaft! -pozostala dziobowd rufowa i szpring! .propeller not clear! . lina holownicza stern -rufa holownika line .waist hawser.keep tight! . lina holownicza light .heave! (heave in!) -wybieraC! -heave line! -wybieraC ling! . lina holownicza two-legged mooring -podwbjne zakotwiczenie beczki cumowniczej (to) veer .all clear (foreward)!-wszystkie liny rzucone (na dziobie)! -all fast! -wszystkie (liny) mocno!.moc holowania . sprqiyna in .luzowaC. wszystkie liny oblozone!.system dalb (lub beczek) cumowniczych pick up the buoy .dalba cumownicza run out -zawoziC (line) safe berth (sb) -bezpieczne nabrzeze (to) shift -przeciqgak (statek) shore fast .uciqg (holownika) -power .lina holownika.heave up! -wybieraC (line)! -made fast! .working lines .make fast! -zamocowaC.deep-sea -holowanie oceaniczne (to) tow -holowaC tow forward .waist breast .first line ashore! -pierwsza lina na lqdzie! .wciqgarka pomocniczej liny cumowniczej -beam -palqk holowniczy -bridle -wiei cumownicza efficiency -wspblczynnik sprawnokci holowania -hawser -hol.(lina) gotowa do wyluzowania! .9.stop heaving! -wstrzymaC wybieranie! .Swiatlo holownicze power -uciqg.zostawiC po jednej linie! .take the -przyjqC hol .stem fast! .lina podana na lqd - sonar docking system -podchodzenie do nabrzeza z uiiyciem sonaru spring . zamocowane! -head all fast -na dziobie wszystkie (liny) mocno! .trzymaC line naprezonq! .skladaC sip do nabrzeza na szpringu ship . popuszczaC (linq) (to) wharf .veer and haul! -przemiennie wybieraC i luzowaC! (line) . utrzymujqce faktycznie statek w pozycji zacumowania) mooring orders -polecenia cumownicze -belay that! -przytrzymywaC (statek linsl)! -belay there! -przytrzymywaC (statek lina! .luzowaC stopniowo! (lind mooring reports -raporty przy cumowaniu .lina holownika.hol force . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .holowanie .zostawiC po jednej (linie)! .liny cumownicze obciqzone (pracujqce.liny rufowe mocno! moorings .odbijacz palowy mooring .lina podana ze Srbdokrqcia . sila uciqgu shackle .heave tight! . linia beczek (cumowniczych dla malych statkbw) trunk buoy -beczka cumownicza tug -holownik -boat .podaC line na beczke cumowniczq pile -pal dolphin .holownik assistance -pomoc holownika. asysta holownika charge .holownika) - - - - - - - ----- .obciqgnqC (line) na sztywno! .let go the -rzuciC hol trot .trzymaC (line). obloiyC (line)! .lina podana ze Srodokrecia -warp -lina cumownicza do przeciqgania stat- ku wzdlui nabrzeza .Sruba nie czysta! .przygotowanie statku do podjecia holu towing -holowniczy bridle winch .szpring.veer away! .stem fast! -zamocowaC liny rufowe! . przy pomocy (np.(statek) zacumowany! .obracaC statek zakotwiczony za poSrednictwem szpringu rufowego -the stern into position -zloiyC rufe na szpringu (w wyznaczonyrn miejscu nabrzeza) stern foremost -rufq naprzbd take in tow -wzi$ na hol take out a rope -zawoziC line (lodziqna brzeg) towage .

detector (UTZ gauge)/ urzqdze nie dopomiaru ulaiu. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu restricted gauging/ mierzenie w systemze pbiotwartym open gauging/ mierzenie w syste~ie otwartym ullage port/ otwdr oundi 'ole/ ltwdr ondaz closed gauging/ mierzenie w systemie zamknietym float gauge/ miernik piywakowy radar gauge/ miernik radarowy pressure gauging/ miernik ciinieniowy deck mounted sensor for pressure and temperature1 zamontowany na pokladzie czujnik ciinienia i temperatuty h r i k i n g plate/ ptytka ochronna sounding tape/ sonda tas'mowa bottom pressure and temperature s e n s o r / A przydenny sensor ciinienia i temperatuty ullage.---.---cone antenna/ antena stozkowa II sensor/ czujnik interface le~*el faza rozdzralu olej-11 oda 7M ater 11 oda . tempera tury i wykrywania faty rozdzia poziom odniesienia 1 l!l radar ullage gauge/ radarowy miernik ulaiu ectronic box/ element pressure sensor/ czujnik nienia gazy obojqtnego odczyt gaseous atmosphere (inerted atmosphere)/ ullage level/ poziom ulaiu liquid cargo/ iadunek plynny -------.9.--. interfac. temperature.

odlegloik od dna zbiornika do maku (punktu) odniesienia strip -taima miernicza gauging -pomiar.spar and gear -bomy sprzqzone booms (derricks) handling -praca bomami doublerigged hatch . naczynie do pobierania plynu ze zbiomika gauge -miernik. bom) (to) unhook .inboard -rener bomu ustawionego nad ladowniq .czerpak.linka sondy rqcznej heave the lead .zwis liny sway on end .szarpanie bomu. przy korku sondy) level -poziom.rener bomu ladunkowego (ustawionego nad nabrzeiem) (to) rig -wyposaiyC statek (w liny.rener . poziomy gauge -wskainik poziomu indicator .housing the .sondowak rqcznie label plate .listwa pomiarowa hand lead .married system . na sondach) oil /water interface . mierzenie .dziennik sondowan -pole . pr6bkq ze zb. talii) safe working load .tabliczka informacyjna (np.sonda taimowa -tube .stick -prqtowy wskainik poziomu plynu - dip -zanurzak (w zbiorniku).ladownia obslugiwana dwiema parami bomow end for end -przeloienie (odwr6cenie kierunku) liny (np.system pracy dwoma bomami sprzqzonymi . bloki) round down -rozciilgnqk taliq round up .tyczka do sondowania (zbiomika) -pipe -rura sondazowa (zbiomika) rod .dotknqi (sondd dna -tables -tablice sondazowe.9.system przeladunku bomem polqczonym z suwnicq .automatic .sonda rqczna line .tabliczka informacyjna (np.wyladunek pojedynczym bomem obracanym (to) top -podnosik do pionu (np.lata miemicza (do pomiaru poziomu cieczy w zbiomikach) name plate . bomu wychylonego za burtq jack-knifing .: crucifix) .) dipper . odczepik topping -podnoszenie (to) whip .szklo wodowskazu reference height . tablice pojemnoSci zbiornikow -tape .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi up and down fall -rener podnoszqcy i opuszczajqcy unos w pracy bomami sprzqzonymi whip and skid system .podnieik. przyrzqd pomiarowy . talii) fall . krzyiowanie siq bom6w lowering speed -pr~dkoSk opuszczania (ladunku na renerze) outreach -wysiqg (bomu poza burtq) outboard runner .overboard -r.shot the -ustawik b.faza rozdzialu wody i ropy w zbiorniku detector .zaczerpnqk (np.automatyczny miemik poziomu plynu w zbiorniku cock -kurek probierczy glass .pressure -miernik cihieniowy girth stick (pot. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu -up .podnosik linoblokiem underrun a tackle -rozcizgak talie (to) unsling -zdjqk zawiesie (strop) z unosu union gear -renery sprzqione union system .podnieSk do pionu sway up .odhaczyk. czerpak - - - - - - -- - - -- - - - .cradle the -poloiyk i zamocowak bom . przy maszcie .otwor sondazowy log .wskainik poziomu measuring rod .rura sondazowa (zbiornika) striking plate -ochronna plytka stalowa przyspawana pod sondq take soundings -przesondowak tape -taSma measure -taima miernicza.przyrzqd do wykrywania fazy rozdzialu oleju (ropy) i wody w zbiorniku sounding -sondazowy -hole . unieik swinging derrick system . taSma sondy Cargo gear handling -obsluga urzqdzen przeladunkowych back a rope -zabezpieczyk gaje profendrem boom -bom . (w pozqdanej pozycji) .strike .dopuszczalne obciqienie robocze sag of a rope .mocowanie b.sonda prqtowa .obciqgnqk luz talii running part -koniec biegowy (liny.

rzucik. wyluzowaC (np.przekladaC oko cumy przez oko innej. puSciC (np. np.galka na rzutce line .mieC baczenie (np.9.obloiyC ling chafe -przecieranie sig (np.cuma rufowa make fast -zamocowaC. oblojC ling na stale unbitt -zrzuciC ling z pacholka waist breast . minqC przeszkodg w bezpiecznej odlegloSci clear for running -(lina) gotowa do wydawania dipping the eye .cuma dziobowa .spring .brest. hamowaC bieg statku linq lub laticuchem checking bollard -pachol (poler) do przytrzymywania statku manewrujqcego check rope -cuma wyhamowujqca inercjg statku (to) clear -odcumowaC od nabrzeza.breast .stem .lina rozcislgnigta na pokladzie - haul away -wybierak (ling) haul down .szpring rufowy at all fours -(statek) zacumowany na wszystkich czterech cumach back spring .cuma poprzeczna (to) bring -oblojC (np. liny cumownicze) casting off -rzucanie cum cast loose .cross .cuma dziobowa heave-in -wybierak ling.szpringi podane na krzyz surge -zrzucaC ling (z bebna windy) (to) surge . wciuaC hawser . zacumowaC Mediterranean mooring .cross -s .szpring . obloj C (line).cuma poprzeczna rope .stoper laticuchowo-linowy ease -popuSciC.odrzuciC.popuszczaC (ling z bgbna) skokami.molniC ling cast off . delikatnie hamowaC szybko wybiegajqcy lancuch kotwiczny.obciunqk (ling) na sztywno heave up -wybieraC (linq) heaving line -rzutka --knot (pot. pachol (to) bitt .head . pgtla (cumy) bitt -poler. lancucha.lina podana ze Srbdokrgcia waist hawser.opuszczaC haul in -wybieraC. doprowadzaC do porzqdku (to) tend . na cumy) turn for lowering -przygotowaC ling do luzowania (przez zdjgcie kilku mojow z polera) turn up a rope -zamocowaC ling. line) ease away -popuSciC.obkladaC ling (na polerze) bollard eye -oko na h i e cumowniczej (do zakladania na poler) (to) cast away -rzucaC (np. zrzuciC ling z bgbna take a turn -obloiyC ling take in the slack -wybieraC luz (liny) tally on -wybieraC ling rgcznie taut .lina goncza. holowniczej) send a heaving line! -podaC rzutkg! send a rope! -podaC ling cumowniczq! send a wire! -podaC szpring! spring .naprpzaC.na dziobie wszystkie (cumy) mocno! headline .: monkey fist) .lina .(lina) wybrana na sztywno tauten .szpring rufowy belay that! -przytrzymywak (statek cumsl) belay there! -przytrzymywaC (statek cumsl) bight -buchta (liny).cuma podana ze irodokrgcia - - .szpring .gruba lina holownicza head all fast . ling) catch a turn .dziobowa lina (cumownicza) breast -cuma poprzeczna line . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Mooring operations -cumowanie after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa after spring . ling) fire-warp (fue-wire) -(najczgiciej stalowa) lina podawana na beczkg przy przeladunku towarow niebezpiecznych flaked line . wyjSC ze Sluzy. poluzowaC (np. napinaC. lina poprzeczna . naciuaC ling windq heave line -wybieraC ling heave tight . liny) check -poluzowaC (silnie naprgzonsl) ling. oblozonej na polerze dog-stopper . ling na kabestanie) bite -buchta liny.cumowanie statku rufq do nabrzeza (z rozrzuconymi kotwicami dziobowymi) messenger . messinger (lina pomocnicza do wciilgania liny cigzkiej. pgtla (to) bight -przywiqzywaC pgtlq bow line .lina podana na krzyz (z innil) .

faleh dziobowy bowsing line -lina do przytrzymywania lodzi przy burcie dinghy -mala lodka.uSmierzaC grzywacze fa1 (olejem) rigged oar -wioslo sterowe (to) row -wioslowaC rowboat -16di wioslowa rowing-boat -lodi wioslowa rowlock .glass -wlokno szklane boat -16di z wl6kna szklanego laminate .9.pioro wiosla .16di wioslowa quell waves .bail out -wybierak (czerpakiem) (to) boat -plyn& lodziq (to) capsize -wywr6ciC sig dnem do gory bow foremost .dulka chock -zdwojenie przydulkowe -plate .linka do przycirlgania tug line .manewrowanie lodziq -back oars -wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz (to) bail .dulka kolkowa (to) tie -wiqzaC.fa1 lina talii cover -pokrowiec na talig iurawika fan -pioro wiosla fend (off) -odpychaC lo& fibre -wlokno . ponton pneumatycmy disengaging gear -urz&enie zwalniajqce drogue -dryfkotwa end-position switch -wylqcznik krancowy fall . wioslowaC pulling boat . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Boat handling manewrowanie lodziq barge pole . p r z y w i m a t tie up -zacumowaC (to) tow -holowaC tow aft -przygotowywaC 16di do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie tricing line . jolka (do malowania burt) keel over -wywrociC (16di) stepkq do gory kerosene lamp -lampa naftowa knife -noz lanyard .laminat z wlokna szklanego folding boat .dlugi bosak boat manoeuvring .dziobem do przodu bow painter .lina chwytna grasp -rgkojeSC (wiosla) hitcher -bosak jackknife -noz bosmanski jolly boat . od brzegu) slip knot -wgzel lawkowy stroke -pocirlgnigcie wioslem stern painter -falen rufowy surfmanship -sztuka kierowania lodziqna fali przybojowej thole .lo& skladana folding tiller -rumpel z przedluiaczem foot spar -rozporka lodzi grab tine .linka noza lazy painter .okucie gniazda dulki sea anchor -kotwica plywajqca sea painter .krotki falen - - - -- - -- - - non-powered boat .16di bez napgdu mechanicmego oar -wioslo blade -pioro wiosla oarlock -dulka oarsman -wioSlarz puddening -odbijacz dziobowy pull -ciwqC.dulka pin .hol underrun (a rope) -podcirlgat sig wzdluz liny bgdqc w lodzi wash .mala lodka.falen dlugi secure alongside -zamocowaC (lbdi) przy burcie secure a painter -zamocowaC falen shove off -odepchnqk (lo& od burty.czerpaC (czerpakiem) .

naprqzona (lina).oko liny fake -plaski zwoj liny.ciqgnqC taliami bowse down .rozek drewniany do robot linowych - - -- - .hard .9.ucho linowe bez chomqtka eyesplice .spuszczaC na taliach burlap . krqg liny w nvoju . wqiykiem fid -rozek takielarski. klarowaC w piericienie contline -bruzda (miqdzy pokretkami liny) cordage -olinowanie - - bar taut .ucho (na linie stalowej) z chomqtkiem (pot.oko liny .long . lina zwiniqta w k r a i na pokladzie (to) coil -ukladaC line w zwbj.: z kauszsi) .short/ splot krdtki na linie wiokiennej back splice/ kurza stopka heaving ball (monkey fist)/ gaika rzutki hard eye/ wire rope splicing/ splatanie oka na linie stalowej wire rope long seizing/ opaska dhga na h i e stalowej wire rope shears/ noiyce do lin stalowych imadlo takielarskie Ropes and rope works -liny i prace linowe afoul -poplqtany.setting .gruba tkanina workowa canvas -plotno zaglowe .plotno baweiniane chafing -przecieranie siq -batten -okladzina przeciwciema chafage . nvijaC linq. pod obciqzeniem cable stage -platforma na liny dead rope . zakonczenie (np.nvoj (np. zaplqtany against the lay -przeciw spustowi (liny) (to) bowse .soft .figure eight 6sernka (sposob ulozenia liny) . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Rope works -prace linowe sailmakers' needles/ igly iaglowe marline spike/ rozek ieglarski sewinn mallet/ b domotowiqz&a sail twine/ nid iaglowa rope seizing/ opaska na h i e wlokiennej o!& splecione na linie rope splice .cotton . fit . liny) . liny) eye . koncowka.flemish .flemish .lina uloiona wzdluz.sloneczko.ocieranie siq coil .lina do podnoszenia przedmiotu bez bloku deck tackle -talia do prac pokladowych (to) entangle -poplqtak line end -koniec.sloneczko (sposob ulozenia liny na pokladzie) .

oko na linie stalowej wykonane zaciskiem metalowym twist . rozwiqzak line uncoil -rozwijak ze zwoju (line) (to) unlay -rozkrgciC (line) na pokrqtki yarn -przpdza. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY hank -Idqbek. linka do podciqgania haul tight -wybieraC na sztywno eye -oko cumy.skrgcenie (to) twist .oblozenie zaciskajqce (linq) riggers vice -imadlo takielarskie (do splatania lin stalowych) - - - - rope works -roboty linowe rose lashing -wiqzanie na krzyz z przewiqzem na skrzyzowaniu lin round in -wybraC luz liny (w poziomie) round thimble -kausza okrala round turn . zwiqzaC line hold on -trzymak (line). szplajsowanie lin fid . pot.zwis (liny) slack -luzny.roboty takielarskie mat -mata nip .szakla lqczqca line z lancuchem -vice -maszynka bosmanska (do lin). ostrze. remizka (w brezencie) -hole . nie popuszczaC kink .drut przewiqzowy stuff . kolec splice .drut przewiqzowy (to) seize -wiqzaC.petla.linka do wiqzania brezentow lash . sznurki sluzqce do przewiqzywania tween . ciqgnqC jq recznie talurit splicing .szpikulec.zwiqzanie dw6ch lin @rzy pomocy opaski) (to) overhaul -wyklarowaC (taliq. wybieraC (linq) racking seizing -przewiqz osemkowy raddle -przeplatak.tail .9.dwunitka. pokretka - - - - .lina -handling . imadlo tail on -wybierak line. to heave) -podnosik.sznurowanie .oblozenie (liny) dookola rounding -owijanie liny (zabezpieczanieprzed tarciem) sail maker's palm -rqkawica zeglarska sail needle -igla zeglarska seaming twine -niC zaglowa seizing -przewiqz (na h i e ) .supel.splot do lqczenia liny wlbkiennej ze stalowq (to) splice .operowanie ling praca z linami .ciqgnqk. szplajs .splot na kauszy (chomqtku) nipper . niC.lina przewiqowa strand .pass a -przewlec line.igla zaglomistrzowska spike -marszpikiel. przewiqzywai: slack .splot krotki (na linie) .splatanie.eye .roiek drewniany (do robot linowych) shackle .short .luwers. line) palm -rqkawica bosmahska (to) part -zenvaC sig (o h i e ) partition -zenvanie sie liny paunch mat -mata chroniqca liny przed przecieraniem sic poured socket -zalana cynluem koncowka liny stalowej pull on a rope . remizka -line . zwitek ( sznura.zamocowaC (linq) (to) lay .long .linka (do wiqzania dw6ch lin grubszych) nippering . rozek zeglarski spike seamanship . zsuwaC slip off -zeClizgnqC sie z czegoS spike . skret (na h i e ) keckling . ciqgn& (to) hitch -przywiqzak line. oko liny heave (lub hiv. podaC line -weed a -usunqk druty lub wlokna wystaja.linki.stare liny uzywane jako ochrona przed tarciem lacing .supel (na linie) of a splice . splataC riding turn .skrgcak unbend -odwiqzaC.luwers. linki) hauling -wybieranie (liny) line -rzutka. petli).: szplajsowaC splicing .skrecak line. zwisajqcy away -poluzowak (to) slip -rozwiqaC siq (o h i e . ce z liny loop -petla marline -marlinka needle . pokrqtkq line .cross -przewiqz krzyzowy line .splot dlugi .splatak. omotka (smur smolowany) -wire . SlizgaC sig.splot.

wezly i wezly przywiqzowe overhand knot/ wezei zwykb reef knot/ wezel r e f o ~ y figure eight/ w q e i dsemkowy square knot/ wezel piaski carrick bend/ w ~ z eprosty i bowline knot/ wyblinka fisherman 's bend/ w p e i rybacki backwall hitch/ wezel hakowy halyard bend/ w q e l topslowy clove hitch/ wqzel wantowy a half hitch with timber hit&/ wezei zaciskowy timber hitch/ wezei zaciskowy . SEAMENSHIP AND MAINTENACE r Knots and hitches .9.

zaplatab.bight .splot dlugi . flagowy (pojedynczy).common -wqzel szotowy. plecionka clinch -wqzel zaciskowy common whipping -opaska zwykla (na linie) double diamond -galka podwojna (wqzel) end -koniec.babski" .zakladaC wyblinki round turn and two half hitches -wqzel cumowniczy splice .double -wqzel cumowniczy monkey fist .running -wqzel kawkowy .timber -wqzel zaciskowy knot -wqzel (splot) .English -wqzel szotowy .long .wqzel sieciarski .przebicie.clove -wqzel wyblinkowy .babskiM - - - -- linie reef -wqzel refowy .snowball -wqzel lawkowy -swab w.splot podw6jny .single -wqzel refowy (to) bend -zwiqzaC. opaska (na kohcach liny) .splot.opaska na opaskq - - --- - .oplot.9.figure eight -wqzel6semkowy . podwojny krzyzowy .sheet -wqzel szotowy (flagowy) .galka podwojna . zaloj C pqtlq bends and hitches -roboty linowe (dosl. zapobiegajqcy jej wysuwaniu siq z bloku -thumb -wqzel zwykly -wall .single -wqzel pojedynczy.double .bow -wqzel refowy .opaska pleciona.granny -wqzel .chwyt (wqzel) ---and timber hitch -wqzel zaciskowy i chwyt .becket -wqzel flagowy.rolling .kurza stopka . koncowka..skr6t (liny) sparring down -zakladaC prowizoryczne wyblinki weft yarn -przepaska na linie.short .wqzel podwojny zabezpieczony .fisherman's -wqzel lqcznikowy . pojedynczy . pleciona opaska na - -- - - - ski i wqzly) (to) bind -wiqzak. szotowy -buoy rope -wqzei rybacki . plecionki nip .sznurek do robienia opasek na linie whip upon whip .stopper wqzel wiqzany na koncu liny.korona podwojna (wqzel) .Englishman's -wqzel lqcznikowy .splot w postaci galki na linie . w.galka rzutki magrame work .foot-rope .linka pleciona sheepshank . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Knots and splices -wezly i sploty bend .wqzel.ozdobna. opaska turecka running bowline -wpzel zaciskowy sailmaker's whipping .sploty ozdobne.supel noose -pptla zacirlgajqca siq (to) plait .reeving line -wqzel dlugi . wqzel zwykly . galka. szotowy .opaska -twine .weaver -wqzel flagowy lark's head -wqzel cumowniczy .fisherman's -wqzel rybacki . motowiqanie liny (to) whip .overhand -wgzel zwykly .masthead -wqzel masztowy .double sheet -podwojny wqzel szotowy .manrope .collar -wqzel topowy . przetykaC (pokrqtkg w splocie) Turk's head .netting .w.lubber's -wqzel .anchor -wqzel rybacki .diamond -splot w ksztalcie galki (na h i e ) .chwyt stoperowy . pleSC rattle down .flat -wqzek refowy .zakladaC opaskq na koniec liny whipping .double carrick .sailor's -wqzel krzyzowy .half hitch .backwall -w g e l hakowy .opaska (na h i e ) szyta sennit line .lanyard -wqzel talrepowy .splot z wytraceniem gruboki ..back .splot krotki (na linie) tuck.w.: szplajs . pot.splot linowy w postaci wienca hitch -wqzel przywiqzujqcy .grocer's -w g e l zaciskowy .splot hiszpanski . przetknigie (pokrqtki w splocie) (to) tuck -przebijaC (linq).pinneaple .crown -korona (wqzel) .double crown .bowline -wqzel bosmanski . 1qczyC: braid . zakohczenie clinch -wqzel zaciskowy grommet ring -splot w ksztalcie wienca z liny .drawing .: opa- - - .

.' .- .. a..Cleaning equipment sprzgt do czyszczenia tank cleaning machine (TCM) dziafko do mycia zbiornikdw cargo hold washing machine ... ' I! 4 szczotku do mvcra a m obudowa wlotu washing medium in wlot plynu myjqcego I! chemical injector wtryskiwacz chemikalidw skrobaczka do poktadu I I '..... L.maszyna do mycia tadowni can of detergent/ barika z detergentem contarner rack/ pojemnrkz high pressure hose/ . I foam rnjector/ wtryskiwacz prany &+3 . wqi wysokociinieniowy. main pipe/rura glowna horizontal rotation/ obrot poziomy vertical housing/ obudowa pionowa\ vertical oscillation/ obudowa pionowa nozzle tube assembly/ budowa rurki dyszy jet stream/ prqd cieczy dysza frollq koiko wdzku : wet sandblasting lance/ dysza do piaskowania nu mokro 0 ... I wozek It pojemnik nu piasek h suction pipe/ rura ssqca sandblasting set zestaw do piaskowania . rotary brush/ ' W .-. vibrating concentrated jet lance / dysza skoncentrowanego strumienia wibrujqcego .

sprzqtacz cleaner .zmywaC.cold water .szorowaC scrubbing brush .my6 deck hose -wqz do mycia pokladu deck pipe -rurociw do mycia pokladu down .maletfemale -polqczenie wtykowe .czyszczenie rozpuszczalnikiem . rozpylacz jet .splukaC (strumieniem cieczy) foam -piana equipment -urzdzenie pianotworcze - - - - - - -- - - - - grinding off -zeszlifowaC grit .odtluszczanie deoiling .czyszczenie wodq zimnq .inlet .de-mucking -wybieranie osad6w ze zb.detergent dirt .high pressure -wqz wysokociinieniowy .snap-on -for hoses .hot . natryskanie stationary cleaning plant .solvent . wymagajqcy czyszczenia spraying -rozpylanie.szczotka.ciinienie wody soluble salts .czyszczenie wodq gorqcq -jet water zmywanie wodqpod ciinieniem method -metoda czyszczenia .dysza wlotowa .linka do wiadra clean -czysty cleaner .osadnik mudhole -otwor wyczystkowy.cz.brud . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Cleaning -czyszczenie. dezynfekcyjny disinfection -dezynfekcja disinfestation-dezynsekcja drain .woda .water -zmywanie wodq contamination -zanieczyszczenie coupling -polqczenie (np.chemical -czyszczenie chemikaliami .steam .iloiC wody working method -metoda pracy - - - - - - - - - . osuszak dust . szczotkowaC bucket -wiadro lanyard . irut hose -wqz connection -podlqczenie wqza .osadnik disinfectant-irodek odkaiajqcy.woda podgrzana .temperatura na wlocie wash .hoseclip .opaska zaciskowa na w e .irodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie. splukiwaC strumieniem wody washing -mycie .high -wysokie ciinienie . wyczyszczony.quick -polqczenie "szybkie" .odolejanie desalting -odsalanie descaling -usuwanie kamienia kotlowego detergent .removing -usuwanie brudu -trap .kurz engine cleaner gun -pistolet do mycia maszyn fine -czysty. sprzqtanie blow .cold -woda zimna .dry .w e jet .inlet .czyszczenie detergentami equipment . grys. drobny flaking . czyiciwo baweiniane degreassing .czyszczenie parq . bkoto -box .p. wyczystka nozzle -dysza . oczyszczanie -accessories -sprzgt (akcesoria) do mycia .mycie wodq slodkq water .dmuchaC breaming -czyszczenie plomieniem brush .heavy duty hose . prqd wody muck -osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.sucha powierzchnia .strumien wody.dysza.outlet -dysza wylotowa particles -czqsteczki pressure . mud -mul. wysokociinieniowe -hot water .strumieli wody -pressure .luszczenie sic flow -przeplyv flush .ciinienie . wilgotna temperature -temperatura .odwadniak.wet -powierzchnia mokra.woda gorqca -jet .. zaciskowe wqiy connect -lqczyC cotton waste .sole rozpuszczalne w wodzie -volume .stala instalacja do czyszczenia surface -powierzchnia .low -niskie ciinienie scrub .fresh water .odpady przqdzy bawetnianej.szczotka do szorowania scruffy -zanieczyszczony.rough . wqza) .szorstka powierzchnia .detergent .heated .sprzqt do czyszczenia .strumie6 of water .high pressure .iwirek.- 9. .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE I Rust removing tools narzedzia do usuwania rdzy dluto pneumatyczne sprgzarka powietrzna handle/ uchwy/ dluto pneumatyczne igl0we abrasive wheel/ tarcza Scierna kolnien zewngtrzny washer/ podkladka m screw/ & druba .9.

abrasive czyszczenie strumieniowe materialem Sciernyrn .grit-. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Corrosion and rust korozja i rdza anticorrosive .dziobak.cz.stukanie.powierzchnia skorodowana weeps -rdzawe zacieki worn protectors -anody cynkowe zinc anodes -anody cynkowe (antykorozyjne) -- - - - - - - - - - - - .luzna rdza . usuwanie (stukanie) rdzy pneumatic -pneurnatyczny angle grinder -pneumatyczna szlifierka kqtowa -hammer -mlotek pneumatycmy -chipping hammer -mlotek pneumatyczny do stukania rdzy ---chisel -kohcowka (bijak) do mlotka pneumatycznego rust grade .accelerated -przyspieszona korozja .piaskowanie. strumieniowe powietrzem sprgzonym .needle gun .mlotek (diuto) pneumatyczny do odbijania rdzy -hammer -mlotek do odbijania rdzy.korozja szczelinowa .general . podcihnieniowe . czyszczenie strumieniem p i a s h pod cilnieniem -shot Srutowanie.inhibitor korozji .cz.korozja cierna .9.luzna rdza na dnie zbiornika lub ladowni .biological . strumieniowe materialem Sciernym z dodatkiem wody blasting -czyszczenie strumieniowe . skrobaczka .sweep -czyszczenie strumieniowe dla usunigcia wierzchniej warstwy pokrycia cleaning -czyszczenie .spot -czyszczenie strumieniowe lokalne (niewielkich powierzchni) . odbijanie rdzy . antykorozyjny antirust -przeciwrdzewny blast-cleaning-czyszczenie strumieniowe .czyszczenie (z rdzy) strumieniem Srutu .severe -powazna korozja .czyszczenie mlotkiem iglowym .korozja biologiczna .goosneck . Srodowisko korozjogenne --- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - corroding medium -czynnik korozjogenny corrosion (type) -korozja .galvanic -korozja elektrochemicma inhibitor .fatigue -korozja zmqczeniowa -flush rust -rdza nalotna (powstala tui po przygotowaniu powierzchni) .scale .mechanical .odbijanie (stukanie) rdzy .vacuum .przeciwrdzewny.crevice .czyszczenie mechaniczne by brushing .hydro-.czyszczenie narzgdziami mechanicznymi chipping .centrifugal abrassive . zgorzelina walcownicza corrosive -korozyjny power -agresywnoS6 korozyjna derusting -odrdzewianie descaling -odbijanie.excessive -nadmierna korozja .skrobak plaski corroded surface .sand .mill scale -zendra.-czyszczenie strumieniowe kwirkiem .climatic -korozja klimatycma . dziobak.korozja gkgboka .czyszczenie przez szczotkowanie -by chipping .wet abrasive .-czyszczenie wodno-piaskowe .air chiesel .power tool .stopien korozji .pitting -korozja wzerowa .czyszczenie strumieniowe suche . odbijak chipper .znaczna korozja rust-preventing-(konserwacja) zapobiegajqca rdzewieniu rust-preventive -Srodek przeciwrdzewny rust-proof -nierdzewny rust-resisting.deep .fretting .moderate -korozja umiarkowana .loose rust .czyszczenie strumieniowe odirodkowe .system sprgzonego powietrza (to) corrode -korodowa6 corrodibility -podatno66 na korozje corrodible -podatny na korozjg corroding environment .czyszczenie s.Srodowisko korozyjne.odporny na rdzg scaling machine -maszynka do obstukiwania rdzy scraper .substancial .dry abrasive .skrobak.compressed air abrassive . odbijacz do rdzy compressed air system .korozja og6lna .

SEAMENSHIP AND MAINTENACE 7 Rust removing tools (2) narzedzia do usuwania rdzy pneumatic I-.9. wyglgta boatswacn's chacrl .elektryczny mlotek do stukania r d ~ striker head for electric scaling hammer/ glowica bijakowa do elektlycznego miotka do rdzy k l scraper/ skrobaczka dwustronna.narzedzia rpzne electric chipping hammer .iston hammer/ miotek pneumatyczny jednobijakowy pneumatic 3-piston hammer/ mlotek pneumatyczny trdjbijakow cover/ pokrywa umbrella/ oslona neumatic needle chisel/ iuto pneumatyczne igiowe zawdr diawienia 3 6 single chamber blast machine mastyna jednokomorowa do czyszczenia strumieniowego hand tools .

spqkania wlosowate -holiday .anticorrosive .f.crow's foot cracking -spqkanie w postaci kurzych lapek .skrajna postaC rys .inhibitive type .flexibility -giqtkoSC (elastyczoSC) powlok . lakier asfaltowy enamel -lakier asfaltowy (to) bitumate -pokrywaC bitumastykiem bituminous enamel -farba bitumiczna bituminous paint -farba bitumiczna boot-topping (paint) -farba wodnicowa application rate -zukycie farby (na jednostkq powierzchni) coat -powloka. przeciwpoSlizgowa .fading -plowienie (powloki) .checking .crocodiling .farba przeciwrdzewna anti-fouling .spqcherzenie (powloki) . system powlokowy. malowanie .alluminium .specyfikacja malowania .crawling -cofanie siq wymalowania .malowanie polewaniem wielostrumieniowym material .wyplywanie pigment6w na powierzchniq (w postaci smug lub plam) .p.p.floating . Slady pocianiqC pqdzlem -bubbling -powstawanie pqcherzykow w nanoszonej warstwie .luszczenie (powloki) .cold cracking .starzenie (powlok) .odspajanie powloki od podloza .good .undercoating .airless spraying -natrysk bezpowietrzny . przeciwkorozyjny .farba.pokrycie (farba).ocena (stanu) powloki . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Paints and painting farby i malowanie application of paint -nakladanie farby.painting specification .brittleness .after tack -kleistoSC wyschniqtej powloki .peeling . farby) .blooming -pojawianie sig wykwitow na powloce .priming .chalking -kredowanie (powloki malarskiej) .miejsce niepokryte (farb4 .pinholing . rysy na powloce .undercoat -powloka miqdzywarstwowa (to) coat -pokryC warstwq (np.spqkanie w postaci skorki krokodylowej .cissing -ujawnianie sip nierownoici powlok . warstwa (np.bielenie (wskutek wytrqcania sip stalych skladnikow farb) .farby .podklad. lakier . niedostatecma (powyzej 20% rdzy ciqzkiej) .miss .spraying pressure .top -powloka zewngtrzna.lakier transparentny -damage -uszkodzenie powlok (malarskich) .farba aluminiowa .cratering -kraterowanie (powstawanie okrqgiych wglqbien w powloce) .9.zalecana gruboiC (powloki) paints .finishing powloka nawierzchniowa.non-slip .bronzing -brqzowienie (starej powloki) -brush marks -sznary. dostateczna (powyzej 20% rdzy - - - - - - - - -- - - - - lekkiej) -poor --p.kruchoSC powloki .ageing .roller -malowanie walkiem system .spqkanie powloki od zimna . farby) .soft -powloka miqkka coating faults -wady powlok . bezcynkowa bitumastic -bitumastyk.thickness recommended . grunt coating assessment .f.fair .miejsce niepokryte (farbd .orange peel -struktura powierzchni podobna do sk6rki pomaranczowej . malarskie) .blisters -pqcherze (na plytach poszycia) . ostatnie krycie (farbd .crazing .male dziurki w powioce - .system natrysku bezpowietrznego -by brush -nakladanie farby pqdzlem -by roller -nakladanie farby walkiem -by spraying -natryskowe .flaking -luszczenie sig (np.blistering .ciSnienie natrysku .hair-cracking . pierwsza warstwa krycia .kwiaty mrozu (drobne zmarszczki na powloce) .spray painting -malowanie natryskowe .grunt. koncowa .lifting .intermediate -powloka poirednia . dobra (z korozjq punktow4 .clear -material .frosting . farby) coating -powloki (np. przeciwporostowa --tin free selfpolishing type -farba samoszlifujqca.airless spray system .flow .spqkanie.mud-cracking -rysy skurczowe . suma uzyskanych powlok .blushing .przeciwrdzewny.

9.malowanie air owered spray ainting ma owanie natrysbem powietrznym source: Gmco Inc P air pressure gauge/ przytrzymujqca airless spray painting malowanie natryskiem bezpowietrznym high pressure hose/ wqz wysokociinieniowy wqz powietrzny zamocowana na pojemniku hand tools narzedzia reczne - round brush/ pcdzel piericieniowy radiator angle brush/ pgdqel plaski kqtowy roller/ wqlek fG t e n d brush/ pedzel do szablonow flat b r u s h pgdzel plaski paint pot/wanienka na farbg v . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Painting .

iywicma .accelerator -przyspieszacz . na rozpuszczalniki . firanki .system malowania .vehicle .inadequate -niewystarczajqca k. warsztat malarski -spraying -malowanie natryskowe down aloft .ropiness .obrastaC (np.porastanie dna statku gassing -gazowanie (twoaenie siq gazu w trakcie przechowywania farb) green algae .two components . porosty (na dnie statku) of the ship's bottom .farba alkidowo .anti-corrosive .polyvinyl-chloride -chlorowinylowe -vinyl -winylowa (kind of) paint -rodzaj farby . na dzialanie czynnikow pogodowych type of system .pqdzel container -pojemnik na farbq gun -pistolet natryskowy do malowania locker .compatibility .zdolnolk krycia .9.reflective .o.szpachlowanie fdm -powloka finishing coating .polyurethane -poliuretanowy .o.deck .obrolniqty (kadlub statku) -bottom . odblaskowa .schniqcie filling .silking -plamy polyskowe (na powloce) .wrazenie polysku .pigment -pigment.runs .finish .farba -remover -zmywacz farb -brush . la- sorpcji cieczy lub pary) sweating .o.zielenice (porosty na kadlubie) maintenance-konserwacja .spoiwo .odpornolC .non-volatile matter .medium .wypacanie (przemieszczanie siq skladnika farby na powierzchniq) -weathering -starzenie siq w warunkach sztormowych -wrinkling -marszczenie sig (np.Slady pociqgniqk pqdzlem .alkyd resin .spoiwo paint properties -wlaSciwolci farby .alkyd-aluminium f.farba pokladowa .o. .farba zewnqtrzna .antiskid -przeciwSlizgowy .hardness .extender -wypelniacz .adhesive strength .incorrect -niewlalciwa k.adherence -przyleganie (np.zanieczyszczenia.sinkage -wsiqkanie (farby w podloze) .additives .spoiwo . aluminiowa olejno-iywicma .czas schniqcia .kolor.o. silikonowoiywicmo-aluminiowe painting -malowanie -- - - .quick-drying .bitumiczna . marine growth -wodorosty na kadlubie paint .bitominous .magazyn farb shop -malarnia.zacieki (w formie firanki) . barwa .ostatnia powloka.water .drying time .sags . powlok malarskich) drying .colour .anti-fouling -przeciwporostowa .f.heat .gloss -polysk (powloki) .solvents .sheen . barwnik - kierow lub ich zgodnolC z podlozem) . na kwasy .oil .olejnoiywiczny .f.oleoresinous aluminium .scale (to) -luszczyC siq . na dzialanie wody - -weather -.alkidowo-aluminiowa .farba dwuskladnikowa (to) paint -malowaC paint components -skladniki farby .washability -podatnolC na mycie resistance .solvent -rozpuszczalnik .acid .twardolC (powloki) .hiding power .farba lateksowa .latex .szybkoschnqcy . powlok farb) . dno) fouling .heat-resistant -odporna na wysokie temperaw .substancje nielotne . na temperature .f.swelling .silikon resin aluminium .dodatki -binder .farba antykorozyjna .-- - - .przyczepnolC (powloki do podloza) .bitumen -bitumiczny -epoxy -epoksydowy .oleoresinous . ostatnie krycie (farbd flame cleaning -czyszczenie plomieniem foul . na oleje .malowaC z gory na do1 .nieczyste dno statku (to) foul .pqcmienie powloki (wskutek ab- - plasticizer -plastyfikator ..zacieki.o. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .zgodnolC (rbznych farb.dirt retention -sklonnolC powloki do zatrzy- mywania brudu .

chemical cleaning -czyszczenie chemikaliami .coated .uncoated -powierzchnia niechroniona surface preparation .sole rozpuszczalne w wodzie theoretical spreading rate -wydajnoSC teoretycma thickening -gqstnienie (farby) topside -nadwodna czq6C burty -paint .rozsuwany kij (np. walka malarskiego) .high pressure painting pump -pompa do malowania pod wysokiem cihieniem -hydraulic arm vehicles ("cherry picker") -pojazd z wysiqgnikiem hydraulicznym .swinging -rusztowanie wiszqce stirrer .wash .powierzchnia chroniona (np. pot. grunt (to) prime .enamel .drier .emalia.sykatywa .pqdzel na kiju .opalanie (usuwanie starej farby) .spraying nozzle -dysza rozpylajqca (farbq) stage -pomost. .thinner -rozcienczalnik .farba burtowa nadwodna touch up .water soluble salts .hanging -rusztowanie wiszqce staging -rusztowanie.rozcienczalnik .stripping-usuwanie starej farby rozpuszczalnikiem .varnish . farb) substrate .long a m -pqdzel na kiju r .skrzydelko mieszadla striker -pqdzel na kiju painting techniques -technologie malowania pot life -okres przydatnoici do stosowania (po zmieszaniu skladnikow) - nia bezpowietrznym ----natryskiem-pistolet natryskowy do mahand gun -lowania bezpowietrznegodo malowania n.oil varnish .przygotowanie powierzchni .stare powloki farby .: stelinga.cleaning process -proces czyszczenia .spray-gun -pistolet natryskowy.striker .pokost .farba podkladowa .multi-pack product -farba.mieszadlo (do farby) arm -ramiq mieszadla -blade .dyestuff -banvnik .stopper -kit szpachlowy .mill scale . rusztowanie -floating pomost plywajqcy (do konserwacji burt statku) .zgorzelina walcownicza .9.shop . farb@ .float -ponton (do konserwacji burt) .dilutant .blowgun -pistolet do malowania .filler .szpachlowka .malowak lokalnie powierzchnie brudne volatile organic compound (VOC) -loma substancja organiczna wet-on-wet application -malowanie mokro na mokro (przed wyschniqciem poprzedniej warstwy) - - - - .lakier bezbarwny .pot -pojemnik (na farbq.burning-off .rust-preventing -farba gruntowa rdzochronna .epoxy ester primer -farba gruntowa epoksydowo-estrowa . SEAMENSHIP AND MAINTENACE miscellaneous products -produkty roine .rust remover -zmywacz rdzy. do pqdzla.solvent cleaning . lakier wieloskladnikowy .stolek bosmahski bracket -wspornik pomostu rusztowania .extension handle . farbq) store -zapasy (np.lakier painting equipment -sprzqt do malowania .: stelinga -bosun chair . pot. odrdzewiacz .czyszczenie rozpuszczalnikiem .spray nozzles -dysze - -- - - practical spreading rate -wydajnoSC praktyczna primer .airless paint sprayer .old paint system . polewa .b.podloie surface -powierzchnia .gruntowak (farbd settling -osadzanie (farby na dnie pojemnika) shelf life .spar vamich .mieszaC (np.okres przydatnoici (przy przechowywaniu farby w zarnkniqtym pojernniku) skinning -powstawanie koiucha na powierzchni farby w puszce spreading rate -wydajnoSC (to) stir . pistolet do malowania natryskowego .farba gruntowa . pqdzle) .maszyna do malowa- airless spray machine -maszyna do malowania natryskiem bezpowietrznym .farba gruntowa.air spray machine -maszyna do malowania .chemical pre-treatment -wstvne chemiczne przygotowanie (powierzchni) .

sterowanie automatyczne bring on with -wejSC w nabieinik z .sterowanie.ster Srodek! mind the helm (rudder)! -uwaga na sterze! neutral position -pofozenie obojqtne.(ster) na burtg! sterna burcie! head for .sterna Srodek! midship spoke . nie nadqzne performance index of steering -wskaznik jakoSci sterowania port the helm -ster lewo!. heading -kierunek. w ktory zwrocony jest statek.komenda na ster hold -trzymak. ster zero!. -kierowaC sig w stronp. kontrowaC sterem! midship! . ..ster wylozony w lewo manual -reczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rcczne-automatyczne steering lever -diwignia sterowania recmego meet her! -wstrzymywak! meeting rudder -wstrzymywaniesterem.. zatrzymywak.tak trzymat! lay the rudder -wychylaC ster left rudder ... ster zero! midships! .zejSC z kursu get on paraller course .przeciwdzialanie sterem meet the helm! -wstrzymywaC sterem!. pot. przytrzymywai course -trzymaC kurs how's her head .sterownica.szprycha kola sterowego odpowiadajqca poloieniu stem zero midships wheel! .ster troche w lewo! starboard helm! .sluchaC stem (o statku) as she goes -tak trzymaC (komenda na ster) a-starboard -na prawq burtq.: oddawaC ster emergency steering -sterowanie awaryjne get off the course .sterowanie rqcme hand tiller -rumpel.ster w prawo! starboard twenty! -dwadzieicia w prawo! steady! -tak trzymaC! steady as she goes! -tak trzymaC! steady course .ster troche w prawo! starboard easy! -wolno w prawo! starboard a little! . sterowe) hard-a-port . drqzek sterowniczy hand wheel -kolo rqczne (np. dowodziC conning -prowadzenie statku. w lewo ster! push-button control . wstrzymywai obracanie (to) con -wydawaC polecenia. sterownoSC - .Srodek ster! ster zero! answer the helm .wstrzymywak mch kqtowy statku przez wychylenie stem na burte przeciwnq.zwolniC (np.to follow -plynqk kursem ease .sterowaC steerage .poloiyi sic na kurs rholegly good-steering (ship) -dobrze sterujqcy.ster na Srodku!. mch statku do przodu heading to.zmniejszaC wychylenie stem.9. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Steering -sterowanie ahead steering test . ster Srodek! self-steering ..sterowanie przyciskowe put over (the rudder) -wyloiyk (ster) right full rudder -prawo na burte! right rudder -ster wychylony w prawo right the helm! . kierowanie statkiem.sterowanie automatyczne slow marks -wolno zmieniajqcy sic nabieinik (to) stand -trzymaC kurs stand a course -trzymaC kurs (zadany) stand on -utrzymywak (kurs i szybkoik) starboard the helm! . sterowny (statek) good-turning (ship) -dobrze reagujqcy na ster. dowodzenie statkiem course -kurs . helm ... na prawo automatic steering .kurs staly (to) steer . zwrotny (statek) hand steering .ile leiy? ile na kursie? keep course -trzymaC kurs! - - - keep her so! .ster prosto!. check the helm (wheel) . prgdkoSC wykonywania zwrotu) easy her! -zmniejszyk prqdkoSC (statku) easy the helm . ster angle -kqt wychylenia stem -handiness .lewo na burte hard-a-starboard -prawo na burtc hard over! ..ster w prawo! starboard! -wyloiyC sterna prawq burtq! starboard a bit! .proba stem przy biegu naprzod amidships .zwrotnoSC statku indicator -wskainik wychylenia stem order .sterowaC na . polozenie zerowe (stem) non-follow-up steering -sterowanierezenvowe.

statku) steered course -kurs sterowy steering . obcieraC rubber .odbijacz korkowy . odbijacz z okrqglaka foam fdled rubber fender -odbijacz gumowy wypelniony pianksl pot.sterowaC malymi wychyleniami stem steer with small helm -sterowaC malymi wychyleniami stem wheel -kolo sterowe -grating -kratownica (greting) na stanowisku stemika Ship's fenders odbijacze statkowe camel -odbijacz piywajqcy fender .odbojnica pile -pal odbojowy .sterownokk (statku) stand .przejSC czysto (obok jakiegoi obiektu.odbijacz rgcmy .quarter .: Yokohama (to) rub -trzeC sig.rope .odbijacz -bar -belka odbojowa -beam -belka odbojowa .hand .fisherman's -odbijacz linowy .permanent .bow .morski odbijacz gumowy wypelniony piankq square timberfender/ odbijacze z krawedziak6w tyre fender/ odbijacze z opony ka z laricucha i opon reinforced urethane skin/ wzmocniona powloka uretanowa Ifoam core/ wnetrze wypelnione piankq I chain and tire net/siat.odbijacz dziobowy .odbojnica lodzi rubbing strip -belka odbojowa (holownika) rub rail . SEAMENSHIP AND MAINTENACE steer by the lay of the land .stanowisko sternika.odbijacz mfowy .sterowaC w pobliiu lqdu steer clear of .spar drewniany odbijacz piywajqcy. .9.odbijacz linowy .koio sterowe steer small . greting stemika -wheel .mat .odbojnica iodzi puddening -odbijacz dziobowy - -- Ship's fenders -odbijacze statkowe 1 cork fenders/ odbijacze korkowe hand fenders odbijacze reczne foam filred rubber sea fender (~okohattia fender) .odbojnica (gumowa) iodzi rubbing strake .odbijacz z maty .sterowanie column -kolumna sterowa -light -Swiatio kierunkowe dla sternika (znajdujqce sig w linii symetrii statku) qualities .cork .

smarownica lubricant .smar (stab) .starzenie sig oleju emulsion .olej -bath -k ~ i eolejowa l can .smarowaC (olejem). olej rozpylony . .smarownica tiokowa -horn -naczynie na smar do lin stalowych -nipple .smarownica oiling .smaroodporny (to) grease . schemat s.smarowak lubricating .system.smarowaC.oil -olej smarowy .olej smarowy point -punkt smarowania lubrication -smarowanie.smarowniczka rgczna -circulating .smarowanie ability -smarownokC cup .smar przekiadniowy gun .motor .smar i smarowanie glycerine -gliceryna grease .- - - - - - - -- .mainica cup .smar przeldadniowy (to) lubricate .bearing .smar (to) smear .smarowniczka oil .olej smarowy pump -pompa smarownicza resistant . oliwiC oiler .wosk waxing -woskowanie .smarowanie olejowe -mist -mgla olejowa.olej silnikowy (to) oil .9.gear .smarowat greaser -smarownik.system -ukiad olejowy lubricator -smarownica mineral fat -wazelina oil .smarowanie olejem self-lubricating -samosmarowalny --block -blok samosmarowny sheave -k&ek samosmarowny slush .emulsja olejowa film -warstewka smaru. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY f Greasing -smarowanie high pressure grease bucket pump/ wysokociinieniowa pompa wiaderkowa do smaru lubrication and greasing chart symbols example -priyklad symboli stosowanych na planach smarowania 1 A grease for ball and roller bearings/ smar do loiysk kulkowych i rolkouych grease for sleeve bearings/ smar do l o i p k tulejowych grease for wire ropes/ smar do lin stalowych grease for open spur gears/ smar do przekiadni z~batych greasefor jib bearing/ smar do ioiysk wysiggnikbw diwigowych oil level check/ sprawdzenie poziomu oleju oil filters check/ sprawdzeniefiltrdw olejowych hydraulic oil change/ wymiana oleju hydraulicznego gear case oil change/ wymiana oleju w skrzyni przekladniowej A 0 grease bucket/ wiadro do smaru * 8 9 a pump oiler / olejarka grease nipples/ smarowniczki Grease and greasing . obieg olejowy deteroration . olejenie - .smarownica kapturowa film -warstewka s m m nipple .chart -plan smarowania.gear .smarowniczka oil (luboil) .interval -okres smarowania . mazaC wax .smar . powioka olejowa -hole .otw6r olejowy lubrication .smarownica kapturowa .smar lojrskowy -box .

owalnoik wastage . powstawanie rys misalignment -nieliniowoik ustawienia crushed -zgnieciony. plyty) stave in . kadluba) out . Failures and damages defekty i uszkodzenia - - - - - - - - - - -- - - . przenva buckling -skrqcenie czegoi.czqici zuiywalne fracture -pqkniqcie zmqczeniowe quality . pomylka free runnng time .uniform -rownomierne zuiycie fall . blqd. ubytek error -blqd. wylqczony (z uiytku) . skaza.normalne zuiycie .zuiycie normalne (np.zuiycie.spadek. zgniecenie -report -raport poawaryjny squeezed -iciiniqty survey .zepsuty.uszkodzenie lokalne.kadlub) deformed -zdeformowany strained -odksztalcony dent -wgniecenie structural damage -uszkodzenia strukturalne deterioration -pogorszenie troubleshooting -wykrywanie usterek distortion . wysuniqty . szczelina malfunction -wadliwe dzialanie cracking -pqkanie.omylka.spalone leak -nieszczelnoik. icieranie of repeating system -blqd przekainika .zuiyk test -prbba na zmqczenie part -zuiyta czqik fault .corrosion -korozja zmqczeniowa wearing -zuiywanie . niepracujqcy extent . czqici) unserviceable -niezdatny do uiytku disturbance -zaklbcenia. nieprawidlowy -hairline .szczelina.spqcznienie metalu ellipticity .oglqdziny poawaryjne (to) stave -wgnieik deflection .eliptycznoik. urzqto pieces -rozpaik sip na kawaiki dzenia) fatigue -zmqczenie .mikropqkniqcie (to) bind -zacinak sie.odpornoik na n j l c i e .latent .naprawy uszkodzen squeegze -zgniatak. zaburzenia upset .odchylenie. przeciek caverna -wzer. odgiqcie (np.crack (fracture) -pqkniqcie zmqczeniowe out -zuiywanie sic failure -pqkniqcie zmgzeniowe parts .kontrola zuiycia of instrument -blqd przyrzqdu resistance .odpornoik na icieranie.fair .rozmiar uszkodzenia adjustment -rozregulowany. wgniecenie indent -wgniecenie (to) burn -palik indentation -naciqcie. niesprawny nym z a s i w repair -nienadajqcy siq do naprawy location -zlokalizowanie uszkodzenia service -wycofany z uiytku repaires .average -uszkodzenie awaryjne action -nieczynny. kawerna. uszkodzony (np.fatigue -pqkniqcia zmqczeniowe abnormal -nienormalny. szpara. przeciekak friction -tarcie broken down -uszkodzony gap .odksztalcenie (elementu. przeciekanie corrosion -korozja (to) make water -przeciekak crack -pqkniqcie.heavy . wgiqcie (np. o ograniczoorder . obnizenie wear and tear . zrobik dziurq deformation -deformacja stove in -wgnieciony.9. zmiazdiony mishandling -niewlaiciwe obchodzenie sip damage -uszkodzenia misfit -niedopasowanie assesment . wada.wglqbienie (to) leak -przeciekak corrode -korodowak leakage -nieszczelnoik.ocena (rozmiaru) uszkodzenia out of -poza . na zuiycie stress -naprezenie zmqczeniowe worn .grab -uszkodzenie czerpakiem control -wymknqk siq spod kontroli .czas pracy bezawaryjnej wear -zuiycie monitoring . nienastawione .przedziurawik.ciqzkie uszkodzenie line -niewsp6losiowy.uszkodzenie niewidoczne operation -nieczynny. zakleszczak fragment -odlamek (to) bleed -przepuszczak. SEAMENSHIP AND MAINTENACE -tracing -wyszukiwanie uszkodzeh faulty -wadliwy fracture -pqkniqcia .local .

gietkie -hose -wqi elastyczny. szlifowak adapt -przystosowywak. montaz fittings .dok (tu: suchy) .skrqcanie Srubami. zesp61 -drawing -rysunek zestawieniowy (to) bolt ... zlqcze.montai.naddatek materialu.9. nakrqtek -tightening .obrbbka cieplna po spawaniu allowance .odpornoSk. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Maintenance and repairs . zamocowany.. rozbierak disconnect -odlqczyk.odrdzewianie device -przyrzqd.dokumentacja statkowa doubling -naspawanie dodatkowejplyty (blathy) -plate -plyta zdwajajqca.pr6by zanurzania statku z dokiem documentation -dokumentacia .sprawdzak. gietki connection -polqczenie elastyczne. zamontowak fit out -wyposaiyk fit for -przystosowak (do czegoS).dokowanie statku dla remontu durability -trwaloik element -czeik skladowa end lap -zakladka stykowa exchange -wymiana fail -nie osiilgnqk celu dzialania (to) fair .excessive -nadrnierny luz gauge .skrqcik (Srubami). skladanie assembly .Sruba .equipment .. tolerancja wykonania elementu.odciqcie doplywu cut to the length -obciqty na wymiar deficiency -niezgodnoSk z wyrnaganiami degreasing .maintenance . skladanie.dok suchy entrance -wejScie do d o h suchego -master -dokmistrz sinking trials .(to) loosen -poluzowak (np. luz anneal -wyiarzak assemble -montowak.przechylanie statku dla odsloniqcia dna caulk -doszczelnienie.ostra krawqdz female -element mieszczqcy w sobie inny element filler -wypelniacz -metal -metal wypelniajqcy (to) fit -pasowak. giqtki - - - -- - - .nieodpowiedni .luzowanie Srub. urzqdzenie dimension -wymiar - - - - disassemble -demontowak.dokumentacja wyposaienia .ship's .przywracak wyglqd (ksztalt) oryginalny.. trwaloik fatigue test -pr6ba na zmqczenie feather -wpust otworowy edge . uszczelnienie cementation -cementowanie cement box -skrzynia cementowa chasing -nacinanie gwintu. pasujqcy fitted with -wyposazony w . rozebrany dock .dry .dokumentacja remontowa . wyposazak.less -zbyt maly clogged -zatkany fuel nozzle -zatkana dysza paliwowa clogging -zatykanie siq przewod6w connect -lqczyk connection -polqczenie cut-off .szczelinomierz .konserwacja i naprawy abrade . nakrqtkq) slackening .improper .osprzqt. zamocowanie fastness . lqczenie Srubami bolt . armatura fixed -staly.dociqganie Srub.odtluszczanie demountable -demontowalny derusting . rowk6w (to) check . nieruchomy flattening -prostowanie blachy flexible -elastyczny. naspawana. nakladka drilling -wiercenie dry docking . nakrqtek breaming -czyszczenie plomieniem (to) careen -przechylak statek dla odsloniqcia dna (do konserwacji) careenage .dopasowanie. skladak assembling -montaz. rozlqczyk disconnected -rozlqczony dismantle -rozmontowak. zeirubowak bolting . regulowak after treatment . adjust -nastawiak. prostowak fastener -Iqcznik fastening -polqczenie. kontrolowak clearance -luz .Scierak. adaptowak adapted for -przystosowany do. fitter -monter fitting . zdemontowak dismount -zdemontowak dismantled -zdemontowany.

proof .obslugujqcy.konserwacja.funkcjonowanie. konserwowak maintenance . niedbalstwo neutral position -polozenie obojqtne. testowak put under load -obciqzak readjust -ponownie nastawiak.no-failure dzialanie bez usterek. operator.stalowka elastycma.zamawiak (np. czgici zamienne).obciqzenie . elementow zuiytych) - -- - - .warunki pracy (np. nieszczelnoici -proof test -pr6ba szczelnoici leakage -nieszczelnoik.zalewanie d o h force a wedge -wbijak klin (to) function -dzialak. utrzymanie (sprawnoici technicmej) -planned maintenance system (PMS) -system planowania przeglqdow i remontow service -obsluga konserwacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniak measurement -pomiar. w uiyciu jack -podnoinik jammed -zakleszczony (to) join -lqczyC joint -polqczenie.internal -pomiar wewnqtrzny (to) mount -montowak rowak (czymi) - - - - - mounting -zamontowanie.shaft - 9. funkcjonowak (to) grip -zaciskaC (to) hammer -wbijaC (to) handle . zabezpieczak put on test -poddawak prbbie. twardnienie hardness -twardoik hard solder . ope- . zlqcze jointing piece -element lqczqcy junk -zlom. rozkazywak outline -obrys. kierowaC urzqlzeniem operating . pracowak (o urzqdzeniu) (to) operate . hartowany hardening -utwardzanie.obciqzenie probne -test .rope . giqtka -wal elastyczny. niedzialajqcy in use -wykorzystywany.dzialania (urzqdzenia) operator .dzialak. zamocowanie negligence . probne.obsluga comfort -latwoik obslugi (np. SEAMENSHIP AND MAINTENACE - lina elastycma. regulowak (to) ream -rozwiercak. oprawka idle (standstill) period . systemu) (to) pack -uszczelniak packing -uszczelnienie part -czqik .odnowik renewable -wymienny renewal . szablon plugging . przeciekanie leveling of the plate -prostowanie blach load .odnowienie.o.ponowne przetaczanie. bezawavjne -test -proba funkcjonowania. urzqdzenia) conditions .obslugiwaC.zaniedbanie. polecat.g6ma czgik .top . manipulowak. urzqdzenie wyeksploatowane leak -przeciek detector -wykrywacz szczelin. opis ogolny (np. przywracak stan uiytkowy regulate -regulowak remove -usuwak renew . wymiana (czqici..bottom (lower) .uruchamiak urzqdzenie. stojak.with care -obchodzik siq ostroinie hand tight -dokrgcony (docizgniqty) rqcmie hardened -utwardzony. wymiar . rozszerzak reaming -rozwiercanie reboring . urzqdzenia) operation . zabezpieczak prevent -zapobiegak protect -ochraniak. rozwiercanie rebushing -wymiana tulei recondition -odnawiak. giqtka flooding -zalewanie. w ruchu inoperative -nieczynny. gdy urzqdzenie (silnik) nie jest ujrwane in operation -w dzialaniu. zatapianie the dock . uiytkownik (urzqdzenia) (to) order .external -pomiar zewnqtrzny .okres.dzialanie . giqtki -wire .zailepianie (otworu) preservation -konsenvacja (to) preserve -konserwowak.dolna czqik pattern -wzor. polozenie zerowe operate . proba na obciqkenie lute -material uszczelniajqcy maintain -utrzymywak.lut twardy holder -uchwyt. zamocowanie mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC mishandling -niewlaiciwa obsluga (to) mount -montowaC mounting -zamontowanie.

stozkowatoSC tapered .chropowatoSC . Srubg) in -wkrgcaC Srubg -jack -podnoknik Srubowy on -nakrgcaC (nakrgtkq) out -wykrgcaC Srubg -plug . czgSci zamienne) strap -nakladka (to) strip . plan scrap -zlom (pot.zestaw.gwint - - - - -przykrgcak Srubg --up .shop -warsztat naprawczy . demontowak (np. obcieraC running in -docieranie silnika sanding -szlifowanie scaffolding -rusztowanie schedule -plan.Sruba.-w dobrym stanie . w zbiorniku) set to work . wybrakowane. komplet (to) set -nastawiaC.. regulatorze.running .korek gwintowy -press -prasa Srubowa -thread .regulowaC (urzqdzenie). bez korozji (np. bez defektow.rozbierat. wkrgt down -przySrubowaC -home .dokrgcaC (Srubg) seal -uszczelnienie (to) seal -uszczelniaC sealing -uszczelnianie compound .Srubonit technical -techniczny control .drobna naprawa out of .nienadajqcy sig do naprawy crew -zaloga remontowa work -prace naprawcze -yard .gwintowaC otw6r taper .: czgSci zamienne lub materialy miszczone. w remoncie underwater .-w naprawie.9.lut. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY current .zbieznoSC. maszynp) (to) settle . osiadaC (np. . zuzyte czgSci) screw .dock -stocmia remontowa in good . rezerwa.general .-wigksza naprawa . wymiana take to pieces -rozebraC na czgSci (to) tap .dokrgcaC..temporary .annual -przeglqd roczny .team -brygada remontowa . wybraC luz solder .routine .trzeC sig.instrukcja obshgi set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu. dociqgaC (np. ustawiaC set in motion -uruchomiC (np. reperacja .shipyard .kit -zestaw naprawczy major .stocmia remontowa (to) replace -wymieniaC (czgSci) replacement-wymiana ride down -naciskaC (umieszczajqc na wlaiciwym miejscu) riding team .remont okresowy.uruchomiC set up -nastawiak @rzyrzqd). nienadajqce sig do uiytku) (to) scrap . rozklad (przeglqdow) (to) schedule -planowaC scheduling -ustalenie harmonogramu scheme .-naprawa biezqca . czujniku) set . skladowanie. kadlub) spare parts (spares) . zapasy (materialy techniczne. specyfikacja.lotna brygada remontowa rigger .schemat. inwentarz (tu: maszynowy) storage -sklad.. naprawa o. dociqgaC (nakrgtkg).occasional -przeglqd dorainy .stozkowy tapped -gwintowany tap rivet .obsluga manual . magazynowania store .zlomowaC (np.czlonek obsady portowej statku rinse -plukaC roughness.czgSci zamienne specification-wyszczeg6lnienie.zapas materialbw lub czgSci zamiennych (na statku).to - - - - - - - . magazynowanie -life -dopuszczalny czas skladowania.specyfikacja remontowa stock . remont.chropowatoSC ogolna (to) rub .-remont biezqcy .kontrola techniczna .osadzaC sig.masa uszczelniajqca composition -pasta uszczelniajqca seat seal -uszczelnienie oparcia service .magazyn.nienadajqcy sig do naprawy . urzqdzenie) subassembly -montaz wstgpny survey -przeglqd .to the hull -remont (naprawy) kadluba under .-naprawa tymczasowa .beyond . zapas. opis techniczny .progressive -przeglqd stopniowy swop -zamiana. stop lutowniczy sound -zdrowy.-podwodny - repair -naprawa.minor .

kontrola odbiorcza procedure . wpust tenacity -wytrzymalosc na zenvanie (to) tend . kontrola -.konsenvowac (np.specyfikacja odbiorcza -test . dokrccony .oglcdziny expertise . naprawiac overhauling period .straty.zalecenie (np. naprawa.niewykonane zalecenia overhaul .overdue .wydokowac. ogledziny outstanding.external .badania wzrokowe.niewykonany. remontami planning planowanie recommendation -.praca probna (urzqdzenia) test sheet .inspekcja zapobiegawcza .kontrola odbiorcza .technologiczny technology . szhfowanie) -. basenu undulated .maintenance .toczyc (na tokarce) turning .przyjecie.czop.preventive . oglqdziny .wykrywanie examination -badanie.w naprawie. w remoncie underwater .proba odbiorcza trials .okres pomicdzy przeglqdami.protokol zdawczo-odbiorczy inspection ..wykrgcac Srubc unserviceable . element obrabiany . oglcdziny jomt . sprawozdanie of survey -.gwint threading .toczenie (na tokarce) twisted plate .przeglqd okresowy (to) overhaul .arkusz (wynikow) prob thread .dokonywac przeglqdu (urzqdzenia).przeglqd (klasowy) czteroletni - - - - - - - - - - - - - .pomspekcyjne) report -. napicty.wykrywanie btcdow.remont kapitalny -life .functional .ptyta (blacha) odksztalcona (zwichrowana) under bevel .specification .9.prace remontowe. sprawdzanie.hand . liny) test run .receiving .cold .odkrccic nakrgtkq (to) undock .procedura odbiorcza.protokot oglcdzin survey .obrobka drewna work .mechanizm niedziatajqcy woodworking . wyprowadzic (statek) z doku.praca.raport.badanie.przeglqd. marnotrawstwo waste material .visual .prace prowadzone i: uiyciem c~epta (spawanie.hot permit pozwolenie na prace z uzyciem ognia otwartego (to) work .obrobka (cieplna.przeciekac wild .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) special -. nieusunicty. zalegb -deficiency nieusunieta niezgodnoic ( z wyniaganiami) recommendation . dokumentacja urzqdzen .podwodny undo a nut .zagigcie pod kqtem ostrym under repair .materialy odpadowe (to) water . cigcie gazowe.niezdatny do uzytku wastage .rqcznie dokrgcony timing .dokumentacja remontowa inspection . SEAMENSHIP A N D RIAINTENACE technological .kontrola dzialania .ekspertyza documentation -dokumentacja equipment .brzeg ksztaltownika treatment . remont .cynowanie. pobielanie toe . postcpowanie odbiorcze .okres pomicdzy przeglqdami. chemiczna) trial assembly . pracowac (o urzqdzeniu) Inspections and surveys .przeglqd opohiony . usterek (to) turn .gwintowanie tight . odbior delivery. naprawami .proby zdawczo-odbiorcze detection -.montaz probny trolley .act ..wozek suwnicy troubleshooting .falisty unscren .technologia template . przy ktorych nie jest wytwarzane ciepto .szablon tenon .hot .visual .general .dokumentacja wyposazenia.routine .inspekcja.ustawianie rozrzqdu tinning .ciasny.badanie zewnqtrzne .obrabiac (element mechanicznie).inspekcje i badania - - - - acceptance .

slackening . pot. tulejka.nakrqtka okrqgla .shell -panew. obrqcz. oprawka hoop .pivoted pad .S.podwieszone bearing (construction) -konstrukcja loiyska .step -loiysko wzdluine .podparcie wspomiko- - - - we loiyska .Sruba fundamentowa . panewka cap -kolpak.ball .spring loaded .butterfly -nakrqtka motylkowa .nakrqtka oporowa .tap .check -nakrqtka kontrujqca .nakrqtka szeSciokqtna .hexagon .S.firing . zlqczka cotter -przetyczka -pin .l.S.otwor na Srubq .S.gland -nakrqtka dlawikowa .bush . regulacyjna .loiysko kulkowe -bolts .loj s k o wahliwe .lozysko wzdluine .kolek ustalajqcy . kompensacyjne connector -lqcznik.gaza. oslona ioiyska bolt .castellated .radial .loiysko poprzeczne . zabezpieczak nut -nakrqtka .S c i Srubowy ~ .check .Smba z przewqzeniem .zabezpieczajqcy piericien sprqiynu- -- - - - - - ~QCY clamp .packing nakrqtka dlawikowa .grzanie siq loiyska .hexagon .loiysko tulejowe .retaining -nakrqtka zabezpieczajqca .locked -nakrqtka z przeciwnakrqtkq .zacisk. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Small elements .S. bez nakrqtki -tie .sleeve .Sruba z przewqzeniem . oczkowa .clamp .zawleczka disc -tarcza.set .S. nakrqtek . z lbem szeiciokqtnym -hole . klamra. panewki . panew bushing -tuleja. zaciskowa .nakrqtka kolpakowa . plytka dociskajqca.round . siatka z cienkiego drutu (to) glue .luzowanie Smb.foodstep .collar -nakrqtka wiehcowa .S.fitted . loiysko osiowe .anchor . piericieh lagging .spherical -nakr~tka lbie kulistym) (o .zawleczka .axial -loiysko oporowe. pasowana . ustalajqca . nasadka .nakrqtka dzielona - - -- -- - - .drop .cap .lock .nakrqtka tulejowa . zlqcze jointing material -material na uszczelki jointing piece -element lqczqcy lock -zamek.nakrqtka zaciskowa .: cybant joint -polqczenie.bracket mounting . krgek gap .plane -loiysko Slizgowe . pierkcien compensating rings . rygiel nut -przeciwnakrqtka washer -podkiadka zabezpieczajqca (to) lock -blokowaC.lock -nakrqtka zabezpieczajqca .kleiC grinding off -zeszlifowak grip -zacisk. ustalaj qca collar -kohierz.nakrqtka nastawcza .roller -loiysko rolkowe .adjusting . szpara. dwustronna .stal loiyskowa .S.underslung shell type . nalaywka.elementy drobne anti-friction alloy -stop loiyskowy bearing (type) -typ loiyska.stud .slide -loiysko Slizgowe .koiysko wahliwe .pinching .wrench head .nakrqtka koronowa . uchwyt holder -uchwyt. przerwa gasket -uszczelka gauze .blind -nakrqtka kolpakowa .back .Smby loiyskowe .protective -nasadka ochronna choke -dlawik circlip .fly -nakrqtka skrzydekkowa .metal .S.9. stojak.ogranicznik .needle -loiysko igielkowe .otulina lever -diwignia lining -wykladzina hose band -opaska na wqz.- .opaska. zabezpieczajqca .adjusting .spring .Cruba gwintowana .split .neck .race -bieinia (loiyska) . z lbem do klucza bush -tuleja.szczelina.eye S.pierkcienie wyrbwnawcze.clamping .

h b a ustalajqca .Sruba dwustronna thread -gwint .wbijaC klin wire .korek denny -hole .stop .locking -plytka zabezpieczajqca plug -zailepka. prze- - - tyczka. korek.unified -gwint calowy . Sruba dwustronna -bolt .guide .drut -brush .plug -korek wkrgcany gwintowany .metryczny .gwint rurowy . zabezpieczajqcy.sworzen.force a .cienka siatka druciana line .klin - - - - - - - -iancuch tulejkowy (drabinkowy) screw .thumb -n.bottom .locking -k. szczeliwo pad -podkladka piece -element.fine .toggle -przetyczka odchylna plate -plytka . sprgiynowanie .linka druciana .metric . uszczelnienie. SEAMENSHIP AND MAINTENACE .szpilka. zawleczka .locating -kolek ustalajqcy . sztuka.return .union -nakrqtka lqczqca .uszczelka shim -podkladka regulacyjna liner -podkladka regulujqca sleeve -tuleja -joint -polqczenie tulejowe spacer -rozpbrka. przekladka dystansowa spindle -wrzeciono.sprqiyna.element dystansowy pin . przetyczka.nit roll -walec.gwint lewy . zawleczka .wing -nakrgtka skrzydelkowa orifice -kryza packing -uszczelka.locking .split -pierkien rozcigty rivet .otwor korka (w zbiorniku) ring -piericien . rolka roller -waiek - - - .pipe .zawleczka -hole .szczotka druciana gauze .left-hand .drut zabezpieczajqcy - - - .distance . kr@ek. trzpien obrotowy spline -wypust.Whitworth .sprqiyna powrotna stud . motylkowa (skrzydelkowa) .thumb . krzywik nastawny spring .iruba .chain - -belt -pas klinowy (napqdowy) . kolek.otw6r na kolek -joint -poiqczenie swormiowe . kawalek . zatyczka .lock -podkladka zabezpieczajqca wedge . czop.kolek ustalajqcy .Sruba skrzydelkowa seal .9.calowy gwint Whitwortha washer -podkladka .split .p i n t drobnozwojowy .

angle -pilnik tr6jkqtny .siekierka.chipping -mlotek do stukania rdzy . kqtowy . aparatura.screw pitch .hand . toporek hand-hold -rqczny handle -rqkojeSC.micrometer -mikrometr .szlifierka grip -zacisk.coarse -pilniKzdzierak .countersink -p.w. do przegwintowywania . operowanie hand pump -pompa rqcma hydraulic -hydraulicmy grease gun .half-round -pilnik p6lokr&y .face -frez czolowy -hollow mill -f.oprawka do narzynki rethreading -n. stozkowy . manipulowak.f.roller -lancuch Galla (lancuch tulejkowy) cherry picker -wysiegnik samobieiny chisel .blacksmith sledge -mlot ciqzki.frez.needle -pilnik igiekowy .gap .angle .f.no2 do toczenia compass -cyrkiel counterbore-poglqbiacz walcowy . z kohierzem oporowym . sprawdzian .9.extension bar -przedluiacz uchwytu (to) handle . do plytkich otwor6w crow bar -lom stalowy cutter . uchwyt hack-saw -pila do metalu hammer -mlot.flat -pilnik plaski . uchwyt. przeciwwybuchowy wentylator elektrycmy . korba rqczna.szczelinomierz .lancuch Galla -block -wcicgnik lancuchowy -hoist -wcicgnik lancuchowy .gruboiciomierz .narzynka divider -przenoinik. cyrkiel warsztatowy drift -przebijak (narzqdzie) drill -wiertlo . aparat blower (fan) -dmuchawa calipers -macki chain -lancuch -belt .Sruba oczkowa electric -elektrycmy.szlifierka elektrycma stolowa -drill press -stacjonarna wiertarka elektryczna pionowa fan -wentylator - - - - - -- - - -- - elektrycmy. trzonek.turning .thickness (feeler) .stop -w.w e (przedluiacz) smarownicy hydraulicmej pipe benders . toporek apparatus -przyrzqd.cold -przecinak . narze&ie pomiarowe.spot facer -p.mlotek hand axe . czolowy wewnqtrzny . o napqdzie elektrycznym -portable ventilation fan -elektrycmy wentylator przenoiny explosion proof -przenoiny.bastard -pilnik r6wniak .water driven turbine -wentylator napqdzany turbinq wodnq file -pilnik .smooth file -pilnik gladzik . operowaC (czyrns) hand lever -diwignia rqczna handling -manipulowanie. do gwint6w die -narzynka holder .f. mlotek .stub . ze skr6conq czqSciq roboczq eye -oko -bolt .electric -- --- - - - - - - .siekierka.obslugiwak. o nape&ie elektrycmym -drill.spotting -wiertlo do nawiercania .oval -pilnik owalny .threading .ratchet -korba grzechotkowa.flat -przecinak Slusarski . do rowk6w .second cut -p6lgladzik .slotting . kowalski . n6z tokarski .thread . grzechotka .dluto . cliwignia .wyginarka hydrauliczna do .tap file -pilnik do gwint6w gauge -pnyrzqd.grzebien do identyfikacji gwintu grinder . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Tools -narzedzia air hammer -mlotek pneumatyczny anvil -kowadlo axe . portable -rqcma wiertarka elektrycma angle grinder -rqcma elektrycma szlifierka kqtowa ---rubber pad -podkladka gumowa do szlifierki -bench grinder .smarownica hydraulicma extension hose .- - - -- NT -jack -podnoinik hydraulicmy .

clearance gauge. -countersink/ poglebiacz stozkowy N for hardened steel/ wiertlo do stali utwardzanej ?at nose pliers/ izczypceplaskie szczypce radiotechniczne external straight/ sz.9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tools . szczelinomierz universal joint for socket wrench/ lqcznik uniwersalny do kluczy /In/. - klucz oczkowy odgiety klucz nastawny socket wrench/ klucz nasadowy ring spanner straight/ klucz oczkowy plaski screwdriver/ irubokret ratchet handle/ uchwyt z przechotkq do klucza I socket wrench ratchet/ nrzechotka do klucza nasad>wego .combination spanner/ klucz kombinowany X E L gap gauge. do pierjcieni zewnetrzne end cutter/ szc?VPce do ciecia czolowe eound nose pliers/ izczypce okrqgie long nose pliers straight/ szczypce wydluione sz. piaski klucz dynamometrvczny. do ~iericieni zewnetrzne zagiete side cutting pliers/ szczypce do ciqcia boczne :ombination pliers/ kombinerki long nose pliers bent/ szczypce dlugie zagiete circlip pliers internal straight/ sz. do piericieni wewnetrzne proste circlip pliers internal bent nose/ sz. do piericieni wewnetrzne zagiete . o I screw pitch gauge/ wzorzec gwintu taper reamer/ rozwiertak stoikowy straight fluted reamer/ rozwiertak z zebami prostymi threading die/ narzynka .narzedzia double oven end soanner/ klucz Bwustronnj.

r. uchwyt (narzqdzia) shears -noiyce . matryca stock -oprawa (uchwyt) narzqdzia tap -gwintownik thermometer -termometr threading die -narzynka tongs -kleszcze tool -narzqdzie kit -zestaw narzqdzi . do usuwania izolacji i zakladania zlqczy . przebijak rammer -ubijak ratchet chain hoist -wcitgnik lahcuchowy (z zabezpieczeniemzapadkowym) reamer -rozwiertak . komplet lathe -tokarka carrier .mikrometr nail claw -lapa do wycislgania gwoidzi nippers .r. plaskie wydluione . z zqbami prostymi . plaskie -bulldog end cutting -sz. narzqdzi) shaft -wal.-- - --- - router -frezarka saw -pila screwdriver .ratchet .long nose .long needle nose .tape 9.sz. walek.hexagon nut .side cutting .hook .bent nose .szczypce kolankowe pneumatic -pneumatyczny chain hoist -pneumatycmy podnoinik lahcuchowy impact wrench -klucze pneumatyczne socket -nakladka (konc6wka) klucza pneumatycznego -hand drill -wiertarka rqczna pneumatycma portable -przenohy grinding tool . komplet (np.zabierak tokarski centre .zestaw.deep .cable shoe .klucz nasadkowy rurowy .r. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .klucz nastawny hakowy .klucz jednostronny .Srubokrqt do nakrqtek szeSciobtnych screw dynamometer-dynamometr Srubowy screw jack -podnoinik Srubowy set .bent -klucz fajkowy .sz.combination .sz..sz.szlifierka rqczna z napqdem mechanicmym punch -punktak.Srubokrqt z grzechotkq .n6i tokarski machine tool -obrabiarka machining -obr6bka skrawaniem mallet (wooden) -mlotek drewniany metal electrode -elektroda metalowa micrometer-mikrometr gauge .pack .hand lever type -noiyce rqcme z diwigniq .sz.burring .box -klucz oczkowy . skr6cony straight fluted .r. bocme do ciqcia .ratchet . .combination .kiel tokarski chuck -uchwyt tokarski -tool .klucz do rur . do usuwania zadziorow - .sz.sz.Srubokret .flat nose -sz.single ended .stub . do cigia .torque -klucz dynamometryczny stencil -wzornik. stozkowy - - - - - .wykaliczak .cutting .finishing .r. okrslgle kr6tkie .r.klucz z grzechotkq .kombinerki .stop ring .adjustable -klucz nastawny .-r. czolowe do ciqcia .klucz kombinowany (polqczenie klucza oczkowego i plaskiego) .pipe . wydluione .ring -klucz oczkowy (dwunastokqtny) .szczypce do ciqcia drutu outside caliper -macki pincers -obcegi pinch bar -1om pincher -kleszcze diwigniowe planetary hoist -wielokrqiek r6znicowy pliers -szczypce .sz. trzonek shank -trzonek.-pump -pompa hydrauliczna kit -zestaw.double ended -klucz dwustronny .round nose . do piedcieni Seegera .- - - - - - -- - - - .sprzqt ultradiwiqkowy do pomiaru gruboSci plyt ventilator -wentylator -air turbine ventilator -wentylator napqdzany turbinq powietrznq .chain -klucz lahcuchowy do rur .hydraulic -noiyce hydraulicme slide caliper -suwmiarka slide rule -suwak logarytmiczny spanner -klucz (maszynowy) .turning -n6z tokarski ultrasonic equipment . zdzierak roughing . z zagiqtym noskiem .toggle . dwuostrzowy .szczypce uniwersalne.

double open end klucz plaski dwustronny .tension -klucz dynamometrycmy .ratchet . wrench -klucz .klucz z grzechotkq .valve wheel -klucze do zaworbw .socket -klucz nasadkowy .pipe -klucz nasta&ny do rur (zabka) .open end .flat end .9.force a -wbijaC klin vernier . rgczny lever chain hoist/ wciqgnik lancuchowy z diwigniq hydraulic jacW podnoinik hydrauliczny mechanical jacW podnoinik mechaniczny . SEAMENSHIP AND MAINTENACE .klucze Allena (do wkrq tbw z szekiokqtnym gniazdem) .Allen hexagon - - - -- - - - - Tools -narzedzia (2) lifting and pulling machine/ unqdzenie do podnoszenia i naciqgania electric hoist/ wciqgnik elktryczny manual chain hoist/ wciqgnik lancuchowy.ram -mkot do wbijania klinbw worm geared block -wcirlgnik z przekladnia.imadlo do rur wedge -klin belt -pas klinowy (napqdowy) .double offset -klucz oczkowy wygiqty dwustronny .klucz plaski .caliper-noniusz z noniuszem suwrniarka vice (vise) imadlo - .pipe . Slimakowa.klucz pkaski .

Work organization on board -organizacja pracy na statku 9. Ship's operations -eksploatacja statku 27. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Voyage -pod& morska 28. Accommodations-pomieszczenia 7. Area of trading .10. Crew matters -sprawy zalogowe 6. Container trade -przew6z kontener6w 16. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Claims -roszczenia 15. Fees. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12.klauzule czarterowe i liniowe 14. dues and payments -oplaty. Maritime law -prawo morskie 22. Insurance -ubezpieczenia 21. naleinoici i platnoici 18. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's computer -komputer statkowy 29.rejon ieglugi 10.umowa 17. Port call -zawi&cie do portu 23. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Freight -fracht 19. Charter and liner clauses . Port operations time -czas operacji portowych 24. International safety codes -migdzynarodowe kody bezpieczeistwa . Charter -czarter 13. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Shipping industry -iegluga handlowa 25. Contract . Shipping -iegluga 1. Crew -zaloga 5. International maritime organizations and associations -migdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje migdzynarodowe 3.

Eadunkbw Stalych i Kontenerbw ' - Fire Protection .Statkbw Rybackich Search and Rescue(C0MSAR)/ Radiokomunikacji.FP/ Ochrony PPoiarowej .(ZLO)/ Mied~ynarodowa Organizacja Pracy Food and Agriculture Organization (FAO)/ Organizacja Wyiywienia i Rolnictwa - World Health Organization (WHO)/ $wiatowa Organizacja Zdrowia - I 1 1 1 Sub-Committees -podkomitety I I I1 I Bulk Liquids and Gases (BLG)/ Ciecry i Gazbw Przewozonych Luzem I 4 Ship Design and Equipment (DE)/ Konstrukcji i Qposazenia Statkbw 1 ilag State Implementation W I ) / Wdrazania Konwencji Stability and Load Lines and Fishing Vessels Safety (SLF)/ Statecznos'ci. Poszukiwania i Ratowania ' Standards of Training and Watchkeeping (STC W)/ )' Standardbw Qszkolenia i Pelnienia Wacht Safety of Navigation .10.(NAVJ/ )'~ez~ieczenstwa Zeglugi Carriage of Dangerous Goods. Solid Cargoes and Containers (DSC)/ Pnewozu Towarbw 4 Niebezpiecznych. Linii Eadunkowych i Bezp. SHIPPING International Organizations I I I International Labour Organization .

Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Portow i Przystani International Cargo Handling Coordinating Association (ICHCA) .Ukiad Ogolny o Clach i Handlu Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) Zrzeszenie Maklerow Oluqtowych Institute of London Underwriters (ILU) Zrzeszenie Ubezpieczycieli Londyhskich Institute of Naval Architects (INA) .Miqdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) -Migdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Spedytorow International Federation of Shipmaster's Associations (IFSMA) -Miqdzynarodowa Federacja Stowarzyszen Kapitanow International Hydrographic Bureau (IHB) Miqdzynarodowe Biuro Hydrograficzne International Hydrographic Organization (IHO) -Miqdzynarodowa Organizacja Hydrograficzna International Ice Patrol (IIP) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Koordynatorow Obslugi Ladunkow International Chamber of Commerce (ICC) Miqdzynarodowa Izba Handlowa International Chamber of Shipping (ICS) Miqdzynarodowa Izba Zeglugowa International Container Bureau (ICB) -Miqdzynarodowe Biuro Kontenerowe International Council of Containership Operators (ICCO) .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa International Longshoremen's Association (ILA) .Miqdzynaro- dowe Stowarzyszenie WlaScicieli Statk6w Przewoiqcych tadunki Suche International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Migdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleznych Wlaicicieli Zbiornikowc6w International Association of Institutes of Navigation (IAIN) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytutow Nawigacji International Association of Lighthouse Authorities (IALA) .Organizacja Portow Morskich Wspolnoty Europejskiej European Maritime Pilot's Association (EMPA) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Adrninistracji Systemow Nawigacyjnych i Latarni (Morskich) International Association of Physical Oceanography (IAPO) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Fizycznej International Association of Ports and Harbours (IAPH) .Stowarzyszenie Iniynierow Okrqtownictwa Intergovernmental Commision on Oceanography (ICO) -Miqdzyrzqdowa Komisja Oceanograficma Inter-governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) .Baltycka i Miqdzynarodowa Rada Morska Council of European and Japanese National Shipowners Association (CENSA) -Rada Europejskich i Japonskich Narodowych Stowarzyszen Armatorow European Community Sea Ports Organization (ESPO) .Europejskie Stowarzyszenie Pilotow Morskich European Maritime Safety Administration (EMSA) Europejska administracja bezpieczenstwa morskiego European Shippers' Council (ESC) .Rada Zaladowcow Europejskich European Tugowner's Association (ETA) Europejskie Stowarzyszenie Armatorow Holownikow General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) .International maritime organizations and associations-morskie organizacje i stowarzyszenia miedzynarodowe Baltic and International Maritime Council (BIMCO) .Miqdzyrzqdowa Morska Organizacja Doradcza (poprzedniczka IMO) Integrated Global Ocean Station System (IGOSS) -Zintegrowany $wiatowy System Stacji Oceanicmych International Association for Biological Oceanography (IABO) -Miedzynarodowe Stowarzyszenie Oceanografii Biologicznej International Association of Clasification Societies (IACS) .Miqdzynarodowy Zwiqzek Dokerow International Labour Organisation (ILO) Migdzynarodowa Organizacja Pracy .Miqdzynarodowa Rada Operatorow Kontenerowcow International Civil Aviation Organization (ICAO) .Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) .

Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych .towa- rzystwo klasyfikacyjne USA .Germanischer Lloyd (GL) .information papers .fiancuskie towarzystwo klasyfikacyjne .Det norske Veritas (DnV) -norweskie towarzystwo klasyfikacyjne .resolution .list okolny .convention .agreed . Stowarzyszenie Armatorow International Shipping Federation (ISF) Miqdzynarodowa Federacja Zeglugowa International Ship Suppliers Association (ISSA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Dostawcow Okrqtowych International Tribunal for the Law of the Sea (ITLS) .brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne .recommended .adopted .10.d.nowelizacja -under revision -w rewizji.Nippon Kaiji Kyokai (NKK) -japonskie towarzystwo klasyfikacyjne) .circular letter .working papers -dokumenty robocze - classification society -instytucja klasyfikacyjna . kod . podlegajqca zmianom (np.Migdzynarodowy Komitet Pracodawcow Morskich International Maritime Forwarding Association (IMFA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Spedytorow Morskich International Maritime Pilot's Association (IMPA) -Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Pilotow Morskich International Passenger Ship Association (IPSA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Statkbw Pasazerskich International SalvageUnion (ISU) -M.procedure for control -procedury kontrolne .International Association of Classification Societies (IACS) .przyjqte . konwencja) .dokumenty podstawowe .konwencja -guidelines -wytyczne .rezolucja . Trybunal Prawa Morza International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)-Miqdzynarodowe Stowarzyszenie Niezaleinych Armatorow Zbiornikowc6w International Transport Workers Federation (ITF) -MiqdzynarodowaFederacja Pracownik6w Transportu Marine Engine and Equipment Manufacturers Association (MEEMA) -Stowarzyszenie Producentow Silnikbw i Urz&en Okrqtowych Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) .Dobrowolne Porozumienie Armatorow Zbiornikowc6w Dotyczqce Odpowiedzialnokci za Zanieczyszczenia (morza) Produktarni Naftowymi IMO (International Maritime Organization) -Miqdzynarodowa Organizacja Morska Maritime Safety Committee (MSC) -Komitet Bezpieczenstwa Zeglugi (IMO) IMO documents -dokumenty IMO .American Burea of Shipping (ABS) .revision .agreement -porozumienie .kodeks.ok6lnik .protocol .circular .code . SHIPPING International Maritime Arbitration Organization (IMAO) -Miqdzynarodowa Organizacja Arbitraiu Morskiego International Maritime Employers Committee (IMEC) .Hellenic Register of Shipping (HRS) -greckie towarzystwo klasyfikacyjne .basic .recommendation -zalecenie .Miqdzynarodowe Forum Morskie Towarzystw Naftowych Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .protokol .zalecane.Bureau Veritas (BV) .Lloyd's Register of Shipping (LR) . Zwiqzek Ratownictwa (okrgtowego) International Ship's Managers' Association (ISMA) -Migdzynarodowe Stowarzyszenie Firm Zarzqlzajqcych (statkami) International Shipowners' Association (INSA) -M.uzgodnione .performance standards -wymagania techniczno-eksploatacyjne .niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne . rekomendowane .M. infonnacyjne .Organizacja Szkolenia dla Przybrzeinego Pnemysh Naftowego Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) .

o ratownictwie International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE) -M. o standardach wyszkolenia. o stosowaniu szkodliwych systemow przeciwporostowej ochrony kadhba International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) M.konwencje miedzynarodowe Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) .M. o standardach wyszkolenia. k. k.M. k.M. o ulatwieniach w miqdzynarodowyrn ruchu morskim Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) -K. o mipdzynarodowej morskiej organizacji sateliatamej Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) . o ustanowieniu miqdzynarodowego funduszu odszkodowah za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships M. wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez zalogi statkow rybackich International Convention on Standards of Training. odnoszqca sie do odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiqzku z przewozem morzem materialow nukleamych International Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) . Response and Co-operation (OPRC) .- -- International Conventions . o ograniczeniu odpowiedzialnoSci za roszczenia morskie Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) . o przygotowaniu. wsp61pracy i zwalczaniu rozlewow olejowych International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND) M. k. k. k. o liniach ladunkowych International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) -M.K.M. k. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez wyrzucanie odpadkow i innych Smieci International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) -M i e dzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom ze statkow International Convention for Safe Containers (CSC) -M.M. dotyczqca interwencji na morzu otwartym w przypadku rozlewow olejowych International Convention on Salvage (SALVAGE) . Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) .K.M. o odpowiedzialnoSci i odszkodowaniach za szkody wynikle z przewozu morzem substancji niebezpiecmych i szkodliwych International Convention on Load Lines -M.K.Miedzynarodowa konwencja o bezpieczenstwie @cia na morzu International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage . o pomierzaniu statkow International Convention on Standards of Training. k. o bezpiecznych kontenerach International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) . k. k. o odpowiedzialnoici cywilnej za straty spowodowane rozlewami olejowymi International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS) . wydawaniu Swiadectw i pelnieniu wacht przez marynarzy The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (SFV) M. k. w sprawie przepisow o zapobieganiu zderzeniom na morzu Convention relating to Civil Liabiity in the field of Maritime Carriage of Nuclear Material (NUCLEAR) . k. k. k. k. o poszukiwaniu i ratowaniu na morza International Convention on Oil Pollution Prepardness. Certification and Watch keeping for Fishing Vessel Personel (STCW-F) -M.M. z Torremolinos o bezpieczedstwie statk6w rybackich . o odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody spowodowane rozlewami olejow napqdowych International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) -M. o zwalczaniu aktow bezprawnych skierowanych przeciwko bezpieczenstwu zeglugi morskiej Convention on Facilitation of International Maritime l'kaffic (FAL) -K. Atenska w zwiqzku z przewozem morzem pasazerow i ich bagaiu Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) -K. k.

C/ inspektor nawigacyjny pracownik ds. C/ ojcer operacyjny . wiceprezydent ds. rozliczeri .statki D. E. F -c D. ds.statki A. B. 1 Recruitment Officer/ kierownik ds. B. wiceprezydent ds. F/ ojcer operacyjny .. o&&izacji podrdiyl I + piGzamTSeamen Documents ClerWprac. naboru Training Officer/ kierownik ds. eksploatacvinvch Manager/ kierownik Shore StaffManager/ kierownik dzialu kadr lqdowych Sea Staff Manager/ kierownik dzialu kadr morskich Claim and Insurance Department/ dzial Chartering Department/ dzial operacyjny - buidlingd kierownik 1-4 Reefer Fleet Manager/ kierownikfloty chlodniowcdw kierownikfloty Ro-ro Fleet Manager/ kierownikfloty pojazdowcdw vessels A.10. szkolenia (uracownik ds. bezpieczeristwa 4 Designated person/ osoba wyznaczona I 1 t Quality and Safety ManagementDepartment/ dzial zarzqdzania jakokiq i bezpieczenstwa C O ~ D U ~ V 1 " Management (zarzqd firmy) / 1 r I Management ~ecretaiy/) President/ Prezyden t - sekretariatzarzqdu I Mce-president -financial) wiceprezydent ds. C Operation Officer vessels E. vessels A. SHIPPING -? Ship's operator -armator (an example -przyklad) Safety officer/ officer ds. finansowvch wiceprezydent ds. dokumentdw marvnarskich Operation Officer vessels B. C/ inspektor techniczny 1 t 1 / Chartering B u l k e d dzial operacyjny masowce dzial operacyjny chlodniowce Chartering Ro-ro/ dzial operacyjny pojazdowce A . B.

Shipowner and ship's operator wlaScicie1 i armator statku accountant-pracownik dziaiu ksiegowoici bookkeeper -ksiegowy circular . przemysl zeglugowy line .operation .wiceprezydent do spraw eksploatacyjnych -- - -- - - - - - -- - .dzial operacyjny dzial operacyjny. eks- -- - - ploatacyjny (zajmujqcy siq grupq statkow) operator -armator. wynagrodzenie firmy zarzqdzajqcej .dzial operacyjny.technical .pracownik ds.okolnik company safety officer (CSO) . zleceniodawca recruitment officer -pracownik odpowiedzialny za nabor kadr seamens' travel clerk .obsada biura operation officer -pracownik operacyjny.shore staff .sea staff -kierownik dziaiu kadr morskich owner's protection club -klub P&I.personnel -dzial kadr . oficer (zwykle kapitan) spoza zalogi statku.linia zeglugowa ship's operating -eksploatacja statku supercargo -supercargo (nadzorujqcy ladunek przedstawiciel jego wlaiciciela) superintendent . odpowiedzialny za sprawny jego zaladunek (takze port-captain. dziaiu kadr lqdowych office assistant .wiceprezydent do spraw finansowych -technical -w.armator.dzial techniczny . cargo superintendent) management -zarzqd (firmy) .ship .czarter6w -chartering .company .oficer organizujqcy i nadzorujqcy przeladunek (z ramienia armatora.oficer bezpieczenstwa firmy clerk -pracownik biurowy department -dzial . inspektor technicmy training officer .zarzqd firmy secretary .inspektor (techniczny statkow) .sekretariat zarzqdu management company . rozliczen maryna- rzy port captain .dzial zarzqdzania jakoiciq i bezpieczenstwa designatedperson -osoba wymaczona (w systemie zarzqdzania bezpieczenstwem) flying captain -supercargo.marine -inspektor nawigacyjny (armatora) technical -techniczny department .oplata menedzmentowa. operator (zarzqdzajqcyeksploatacjq statku lub linii) owner -wlakiciel statku .przedsiqbiorstwo zeglugowe.crewing -dzial zalogowy . przedsiebiorstwo armatorskie -department -dzial ekspedycji -industry -zegluga. dzial eksploatacji .ship .purchasing .firma zarzqdzajqca (statkami) fee .firma zarzqdzajqca (eksploatacjq statku) manager -kierownik dziaiu .superintendent techniczny.zarzqdca statku .k. operator statku shipowner -wlaiciciel statku shipping -zeglugowy company .dzial zamowien . czarterujqcego) pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny za rozplanowanie operacji przeladunkowych president -prezydent principal -mocodawca.dzial techniczny staff -personel technicmy superintendent .operation . armatorski klub ubezpieczeniowy owner's representative-przedstawiciel armatora pay clerk .claim and insurance .fleet -kierownik floty .managing .asystent biurowy office staff .dzial ubezpieczen i roszczen . dz. do spraw technicznych -maritime -wiceprezydent do spraw morskich operation .pracownik odpowiedzialny za szkolenie kadr vice-president -wiceprezydent -financial .quality and safety management .wlaiciciel zarzqdzajqcy (statkiem) - - .pracownik odpowiedzialny za organizacjq podrozy marynarzy seamen documents clerk -pracownik odpowiedzialny za wyrabianie dokumentow marynarskich ship operator .

O 3 y Trainees prakgkanci pomocnik kucharza k 3 B 8 -.poklac P Electrician/ elektryk I - Supporting level ratings marynarze poziomu pomocniczego Watchkeeping ratings .oficerowie poziomu operacyjnego / Watchkeeping ratings deck marynarze wachtowi .Crew -zaloga Management level omcers . - Deck Cadet/ Q Engine Cadet/ kadet maszynowy 1 Messboy/ ml steward I .engine r o o d marynarze wachtowi silownia I - Bosun/ bosman Able Bodied Seaman/ starszy marynarz Oiler/ smarownik 'L 9 .oficerowie poziomu zarzqdzania kapitan Chief Engineer/ d w i mechanik mechanik wachtowy Operation level oflcers .

3. wachta poiarowa first mate -pienvszy oficer (pokladowy na statku pasaierskim) hand -marynarz szeregowy hands -zaloga statku .iniynier. mechanik) key personnel .steward kabinowy cadet -kadet. 3.deck -kadet pokladowy .czlonek obsady lodzi ratunkowej lookout man -marynarz stojqcy .kluczowi czlonkowie zalogi..pokladowy czlonek zalogi szeregowej steward .zaloga remontowa -- - - - - ..engine -kadet maszynowy captain -kapitan (posiadacz dyplomu kapitanskiego) .wyposaienie dzialu hotelowego. kierownik cook . z nazwiskiem lub stanowiskiem) bed room steward -steward kabinowy be in charge of .starszy kucharz.drugi mechanik .starszy oficer officer .wachtowy pokiadowy deckie -marynarz pokladowy department -wydzial.szef.dzial hotelowy equipment .mess -chlopiec (praktykant) hotelowy cabin steward .sea -kapitan statku morskiego carpenter -cieSla (okr~towy) catering -hotelarstwo department .stemik crew .all .- - - - - - - dayman -pracownik dniowkowy (w odroinieniu od wachtowego).all hands on deck! . dzial na statku dependants . pelnik funkcje boatswain -bosman bosun -bosman boy -chlopiec (praktykant szeregowy) ...steward pokladowy watchman .oficer mlodszy (2. st.engine -praktykant maszynowy badge -naszywka. .relief -zaloga zmieniajilca.zaloga szkieletowa .deck .na oku" (to) man -obsadzik statek zalogq manning -obsadzanie (statku) zalogq manpower . oficer.first assistant . szef kuchni engineer .czlonkowie rodziny (tu: mary"am dual purpose (DP) .odpowiadak za.starszy oficer -steward .reefer -mechanik chlodni surveyor .merchant navy .zaloga .deck -praktykant pokladowy .kapitan marynarki handlowej .czlonek zalogi o dwoch specjalnoiciach (np.inspektor maszynowy fire-watch ..zaloga okrqtujqca -man .kapitan statku handlowego .nucleus .cala zaloga .deck .zaloga pokiadowa officer -oficer pokladowy -rating ..chlopiec (praktykant) pokladowy .4. uczen szkoly morskiej .merchant . identyfikator (np.zaloga pokladowa -joining . sprzqt hotelowy staff .etatowa zaloga (obsada) statku coxwain ./motorzysta) electrician -elektryk engine department -dzial maszynowy engineer .starszy mechanik -mate ..czlonek zalogi -member -czlonek zalogi . zmiemicy .guarantee -mechanik gwarancyjny -officer -oficer mechanik (okrqtowy) .dozor poiarowy.ochmistrz cleaner -sprzqtacz complement ..zaloga hotelowa chief .mar. dejman deck -pokladowy crew -zaloga pokladowa department -dzial pokladowy engineer -mechanik pokladowy gang -brygada robocza -hand -marynarz pokiadowy -hands .siia robocza - - - - - - - .repair .cala zaloga na poklad! handy man -pomocnik helmsman -stemik helper -pomocnik hotel manager -kierownik dzialu hotelowego junior officer . mechanik (okrqtowy) .Crew -zatoga able-bodied seaman (Am) -starszy marynarz apprentice-praktykant . stanowiska kluczowe lifeboatman.

(pot.oficer wachtowy . doSwiadczony marynarz ordinary seaman (01s) -marynarz (stopien) Persons on Board (POB) .) stary (kapitan statku) old salt .intendent quartermaster-stemik rating -marynarz (szeregowy czlonek zalogi) repair team -brygada remontowa riding squad .chief .lekarz okrqtowy short-handed -niepelna obsada zalogowa sparks (sparky) . 2.starszy oficer (kapitan.catering .z niepelnq zalogq wiper (wpr) .lekarz okrqtowy -electrician -elektryk okrqtowy engineer . pomocnik stewarda midshipman -asystent pokladowy motorman -motorzysta navigating officer -oficer nawigacyjny navigator -nawigator officer -oficer . oficer pokladowy.starszy oficer pokladowy .wachtowy. kadry captain .marynarz wykonujqcy proste czynnoici pomocnicze - - - --- .. dzial adrninistracyjno-gospodarczy(na statku) steersman -stemik.(pot.stary.engine .drugi oficer pokladowy merchant seaman .osoba przyuczana do zawodu uncertificated .ochmistrz .spawacz okrqtowy surgeon .senior .ship safety (SSO) -oficer bezpieczenstwa statku oiler .steward kabinowy stewardess . dozorujqcy statek uwiqzany (bez zalogi) ship's -statkowy doctor .mechanik okrqtowy fitter . starszy mechanik.10.duty . marynarz sterujqcy storekeeper (stk) -magazynier maszynowy subordinate -podwladny substitute -zastepca.bez dyplomu (oficerskiego) bez Bwiadectwa (marynarskiego) undermanned .kapitan (kierujqcy zalogq statku pasaierskiego i odpowiadajqcy za bezpieczenstwo) .safety . osob na pokladzie (take: pilot na pokladzie) principal -pnelozony pumpman -pompowy (marynarz obslugujqcy pompy na zbiomikowcu) purser .catering .zaloga pokladowa . st.chief .(obecnie) najnizsze stanowisko w zalodze maszynowej. st. marynarze senior officer -wyzszy oficer (kapitan.oficer dziah hotelowego . drugi mechanik) shipmaster -kapitan statku shipmate -kolega ze statku shipkeeper .(statek) obsadzony niepelnq zalogq understaffed .cabin . mechanik.- .zaloga maszynowa steward .oficer pokladowy .radio -radiooficer .(pot.steward -boy .lotna brygada remontowa rigger -czlonek obsady portowej statku seafarer -marynarz sea-going engineer -mechanik okrqtowy seaman -marynarz apprentice -praktykant pokladowy seamanlike-marynarski - - - - - -- - - seamanly -godny marynarza seamanship -praktyka morska sea staff -personel plywajqcy.. starszy oficer. oficer mechanik -of the watch .stewardesa steward's department -dzial hotelowy.oficer sluibowy . mechanik) .deck . zmiennik tankerman .) marynarz obslugujqcy zbiomiki i rurociqgi zbiomikowca trainee .smarownik old man .Slusarz okrqtowy staff -oficerowie statku welder .deck .engine .oficer odpowiedzialny za sprawy bezpieczenstwapracy .personel.) radiooficer staff .zaloga hotelowa . SHIPPING mariner -marynarz master -kapitan statku mariner -kapitan (zeglugi handlowe) mate -oficer (pokladowy) .marynarz statku handlowego mess boy -mlodszy steward.second .oficer maszynowy.chlopak kabinowy .

crew list .deductions .transit visa -wiza tranzytowa .account period .advance wages receipt . rola zaciqgowa.advances -zaliczki .lista zaciqgu.bonus . breach of discipline -naruszenie dyscypliny .lista zaliczek .dodatek.musterola.international medical certificate -migdzynarodowe iwiadectwo zdrowia .dodatek.monthly summary -zestawienie miesigczne -monthly wage account -miesiqczne rozlicze- - nie plac - .kantyna.pienvsze zdarzenie (naruszenie dyscypliny po raz pienvszy) .Swiadectwo zdrowia -muster roll .repeated offence .first occurence .basic wage -placa podstawowa .urlopowe . dodatek -dodatek na wyiywienie.offence -wykroczenie .paszport .dieta.tzw.grave offence -powaine wykroczenie . czarna lista (lista zawierajqca nazwiska osob naruszajqcych dyscyplinq pracy itd.slop chest .ustalenia (przepisy) umowy zbiorowej crew (change) -wymiana zalogi .iwiadectwo zdrowia black list .Crew matters -sprawy zalogowe allowance .visa -wiza .lista zalogi .health certificate -Swiadectwo zdrowia .cash advance -zaliczka .submit an -zloiyC podanie articles of agreement-umowa zbiorowa o pracg na statku podpisana pomiqdzy kapitanem i zalogct lista zaciqgowa ashore -na lqdzie (np.port dogodny (tu: do podmiany zalogi) list .leave pay . dobowy -allowance . zmiennicy .fixed deductions -potrqcenia stale .doiwiadczenie zalogi crews' level of training -poziom wyszkolenia zalogi daily .cash account -rozliczenie gotowki .replacement -zmiennik.overtimes -nadgodziny -payroll .seaman's visa -wiza marynarska .bonded store deductions .rozliczanie zalogi .tanker .account of wages -rozliczenie wynagrodzen .stawka dzienna (np. potrqcenia kantynowe .income tax -podatek dochodowy . bonus .suitable port .powtorne (kolejne) wykroczenie bonus . koszty 1qcnoSci telefonicznej .telephone expenses . bez pracy) as per contract .provisions of . zywieniowa) inspection -przeglqd codzienny routine . lista zalogi .guilty -winien .work permit . stawka zywieniowa application -podanie . .dodatek za powrot do tej samej finny lub na ten Sam statek .czynnoici codzienne -task -zadania dzienne (przy podziale pracy) --- - - - - - - - - - .ship's articles .potrqcenia kantynowe .crew .lista plac .relief -zmiana zalogi. bonus .okres rozrachunkowy plac .port odpowiedni (tu: do podmiany zalogi) (crew) documents -dokumenty zalogowe . rodzinny . zastepstwo .ordering -replacement -zlecanie zmiany z.union fee -skiadki czlonkowskie na zwiqzki zawodowe collective bargaining agreement (CBA) umowa zbiorowa .zezwolenie na pracg crewing agent .turist -wiza turystyczna .lista zalogi . umowa o pracq na statku .return .dzienny.allotment note -polecenie przekazu pieniqznego .potrqcenia .seniority -dodatek za staz .alcohol abuse -naduiycie alkoholu .Swiadectwo szczepien .medical certificate .dodatek zbiornikowcowy (crew) accounting -rozliczanie (zalogi) .offender -winowajca .food .agent zalogowy crews' custom declaration -deklaracja celna zalogi crews' experience .convenient port .zgodnie z urnowq bill of health . p.passport-.vaccination .allotment -przekaz pieniqzny.potrqcenia komunikacyjne.

ostrzeienie .niekompetencja .prowadzenie siq. wej6cie na statek. zachowanie siq .wyokrqtowanie.incompetence .lista . dyscyplinarne discipline on board .zatrudniak engagement -zatrudnienie.umiejqtnohci.entry to the log .inspekcja niezapowiadana join -zaokrqtowak jump a ship . umowa o pracq .ability . ocena .mozliwoBk polegania (na kimi) form .wyciilg z dziennika okrqtowego .written warning -ostrzeienie pisernne .zalecenia . zdolnohci .competence -kompetencja - - - - - .motivation -motywacja .postepowanie dyscyplinarne .promotion ability .zwolnienie (kame) .performance -wykonywanie obowiqzkbw . SHIPPING discharge -wyokrqtowanie -book -ksiqieczka zeglarska .dependability -- - - --- - .temperament -temperament health certificate -Bwiadectwo zdrowia house the crew -rozmieszczak zalogq inspection .inicjatywa -judgement -umiejqtnoBk osqdu .abstract (from the -) -wyciilg (z dziennika okrt$owego) (to) man .zaokrqtowak.oceniak.zwolnienie usprawiedliwione .zdatnohk do awansu . wejid na statek.) statek.spoiywak posilek mess bill -wydatki na wyiywienie muster roll .opu6cik statek bez pozwolenia.formularz opinii .wyokrqtowanie kame. zaangaiowanie . kontrakt (to) evaluate .obsadzik statek zalogq manning .personal conduct .ponowne zatrudnienie employer -pracodawca employee -pracownik engage .unannounced ..droga sluibowa list .dyscyplina na statku disciplinary-dyscyplinarny -case -przypadek naruszenia dyscypliny disciplinary procedure . zejBk ze statku disembarkation .disciplinary .lista zalogi log book -dziennik okrqtowy entry -zapisy w dzienniku okrqtowym extract . na kt6rym zabronione jest uiywanie alkoholu (to) embark .agent zalogowy (to) mess .crew quarters . zejhcie ze statku disembarking -wyokr~towanie dismissal -zwolnienie (z pracy) .recommendation .zapis w dzienniku okrqtowym dry ship .obsadzanie (statku) zalogq agent .opinia.10.re.warning .safety awarness -zachowanie bezpieczenstwa . przyjqk na statek embarkation-zaokrqtowanie. musterola negligence .reprimand -reprymenda disembark -wyokrqtowak.verbal waming . zdezerterowak labour costs -koszty robocizny labour turnover -plynnohk kadr landing -wyokrqtowanie landsick .(pot. opiniowak evaluation report .zaokrqtowanie (to) employ -zatrudniak employment -zatrudnienie agreement .contract of -umowa o pracq. niedbalstwo notice of termination -wypowiedzenie occupational desease -choroba zawodowa occupational hygiene -higiena zawodowa order on board -porzqdek na statku overtimes -godziny nadliczbowe.cause of -przyczyna zwolnienia -justified . do lodzi embarking -okrqtowanie. zachowanie siq .inspekcja .zaniedbanie.dismissal .cause of -przyczyna wyokrqtowania -certificate -zahwiadczenie o wyokrqtowaniu .ostrzezenie ustne .lista zalogi.inspekcja pomieszczen zalogowych .crew .umowa o pracq contract -kontrakt.explanation -wytlumaczenie .language proficiency -umiejqtnokci jqzykowe .initiative .hearing -wysluchanie (obwinionego) .attitude -postawa. placa za nadgodziny .(marynarz) tqskniqcy za lqdem line of authority .

sea .placiC paymaster -platnik (na statku pasaierskim) pay off -wyplaciC naleznoiC.dostawa.zapasy okrqtowe shipwrecked person -rozbitek shore leave -wyjicie na lqd (marynarza) (to) sign-off -wyokrqtowak.ostrzezenie ustne .mundur granatowy vessel . zwolnienie z zaciqgu.stawka dzienna na wyiywienie (zalogi) scale . zaokrqtowanie slop chest -kantyna dla zalogi (to) smuggle -przemycak.verbal . praktyki morskiej) rejoin -ponownie zatrudnik siq (u tego samego armatora.zapis (np. staz -muster . wpisak na listq zalogi signing on -zamustrowanie. zmustrowanie (to) sign-on -zaokrqtowat. dostawa.written . doiwiadczenie morskie sea period -czas pobytu w morzu. rozliczony (marynarz wyokrgtowany) pay .irodki transportu trim -uporzqdkowany. splaciC przy wyokrgtowaniu passport -paszport personal . podrozy means .statek w pelni obsadzony (zalogd compliment .zaloga statku victualling -wyzywienie -bill -rozliczenie kosztbw wyzywienia (zalogi) -rate . wiedza okrqtowa.szkolenie centre . byk w mocy (o przepisach) (to) supply -zaopatrywaC.obowiqzywaC.distinction .scale of -normy wyzywienia ration -racja iywnoiciowa record . schludny uniform -mundur allowance .stawka za nadgodziny sheet .fully manned .ostrzezenie na piimie - - - - -- . opinia trade union -zwiqzek zawodowy training .arkusz (zestawienie) nadgodzin paid off -splacony.rozliczenie plac warning . dotyczqcy zaokrqtowania.stanowisko practice -praktyka.dodatek mundurowy . zaopatrzenie supply -zaopatrzenie.musterola.deklaracja rzeczy osobistych personnel -personel. doiwiadczenie na morzu sea sickness .marine blue .choroba morska ship's articles . zasob to be in force . zaloga accident -wypadek z udzialem czlowieka matters .praktyka morska.placa (to) pay .okrodek szkoleniowy programme -program szkolenia ship . rola zaciqgowa.rzeczy osobiste declaration . na tym samym statku) responsibility -odpowiedzialnoSC Sailor's House .statek szkoleniowy simulator .guaranteed - - - -- - - ship stores .ostrzezenie . prowiantu lub czgici zamieiych (na statku) supplies .. skreiliC z listy zalogi signing off -wyokrqtowanie.nadgodziny gwarantowane (oplacone bez wzglqdu na to czy byly przepracowane) rate .statek .sprawy zalogowe position .Dom Marynarza sanitary conditions -warunki sanitarne seafaring -plywanie (zarobkowe) po morzu Seaman's Book -ksiqzeczka ieglarska seamanlike -marynarski seamanship .(cala) zaloga statku . zapas. prowiant. tabela naleznych racji (iywnoiciowych) wages -placa account .osobisty -belongings .skala wyiywienia.zaiwiadczenie o zatrudnieniu. szmuglowaC stock -zapas materialow. umowa o pracg na statku ship's company .dystynkcje .okres praktyki morskiej pratique (free pratique) -iwiadectwo (sanitarne) swobody ruch6w promotion -awans -policy -polityka awansowa provision -zywnoiC.symulator szkoleniowy transportation -transport -costs -koszty transportu. dostarczaC testimonials . przepis .alarm Cwiczebny . staz plywania sea service -sluzba morska.

SHIPPING Superstructure and accommodations .nadbudu'wka i pomieszczenia Owner's lope/ messdeck/ navigation decW pokiad nawigacyjny bridge/ provision crane/ mostek diwig gospodarciy living quarters pomieszczenia mieszkalne smoke detection system/ system wykrywania dymu 1 .10.

. magazynek ciesielski chart room -kabina nawigacyjna climatizer-klimatyzator. prowiant chlodzony refrigerator.kotlownia.Accommodation .conference -pok6j konferencyjny . prowiantu.emergency generator pomieszczenie agregatu awaryjnego -provision magazyn zywnoSci.boiler .kuchnia statkowa equipment . urzqdzenie klimatyzacyjne crew .szalunek pomieszczen pantry -pentra passageway -korytarz poprzeczny (na statku) passenger -pasaier -accommodation -pomieszczenie pasazerskie bay -pomieszczenie pasazerskie deck -poklad pasazerski spaces -pomieszczenia pasazerskie reefer stores -prowiant chlodzony refrigerated cabinet -szafa chlodnicza.mostek kapitanski .suszarka fiddle -krata wok01 stolu (zapobiegajqca spadaniu naczyn) galley .mostek rufowy (na promie) . ogrzewanie indoors -w pomieszczeniu zamknictym inside cabin -kabina wewnqtrzna (bez okna) laundry -pralnia locker -zarnkniccie. jadalnia zalogi szeregowej messroom -mesa.captain's .pomieszczenia accommodation -pomieszczenie -pomieszczenia zalogowe -plan -plan pomieszczen .stevedore's -biuro sztauerow .mesa zalogowa messroom -mesa zalogowa deck workshop -warsztat pokladowy dispensary -ambulatorium dividing bulkhead .komora skladowa (chlodzona) .dolna koja boatswain's locker -magazyn bosmanski bonded store -magazynek celny bridge -mostek (kapitanski.linen -magazynek bielizny .after . chlodziarka refrigerated stores -zywnoBC chlodzona.Sredniowka (nadbudbwka na Brodokqciu) cabin -kabina equipment -wyposazenie kabiny carpenter's shop -ciesielnia.biuro .biuro maszynowe spaces -pomieszczenia biurowe .koja deck -poklad mieszkalny . promie) mess -mesa deck -poklad.szafa chlodnicza.drying .urzqdzenia kuchenne range . prowiantura - - - - - - - - - - - - -- -- .tally -biuro liczmenow officer's quarters -pomieszczenia oficerskie open space .chart -kabina nawigacyjna .suszarnia .accumulator -akumulatorownia.dry provision .Sciana dzialowa dryer .suitable . jadalnia office .engine . pomieszczenie akumulatorow .deck .crew - - -- - - - - - - - paint -magazyn farb library -biblioteka lounge -salon (na statku wycieczkowym.(statkowy) piec kuchenny heater -podgrzewacz.officer's -mesa oficerska .battery . wystarczajqce pomieszczenia air -conditioned room -pomieszczenie klimatyzowane air-conditioning-klimatyzacja system .pomieszczenie otwarte (nie wliczane do pojemnoSci statku) panelling .akumulatorownia .lower .zaloga -mess .sucha prowiantura.biuro pokladowe . chlodziarka room -pomieszczenie .odpowiednie.biuro ladunkowe . magazynek . pomieszczenie kotla .crew --mesa zalogowa.conditioned pomieszczenie klimatyzowane .cargo .system klimatyzacji --unit -agregat klimatyzacyjny alleyway -korytarz wzdluzny na statku berth .dining -jadalnia . na ktorym znajduje sic mesa .cold storage. nawigacyjny) .wyposaienie kuchni machines .docking -mostek rufowy (na promie) bridgehouse . grzejnik heating -nagrzewanie. magazyn prowiantu suchego .

biurkowa -bed light/ lampka kojowa -bed/ koja . desk light/ alleyway/' korytarz mirro/. ./ wash-bowh lustro umywalka sofa/ sofa desk/ biurko .10. r- SHIPPING Ferry cross section -przekrbj promu staircase/ klatka schodowa dno podwojne cabin .kabina mirror light/ Swiatio nad lustrem. bath room/ lazienka ceiling light/ lampa sujtowa electric clock/ zegar elektiyczny wall light/ lampa Scienna lampa .

pokiad nadbudowki -crew quarters -czeSC nadbudowki z pomieszczeniami zalogi .cold .able fisherman -seagoing fishing -Swiadectwo starszego rybaka ryboiowstwa morskiego -cook assistant Swiadectwo miodszego kucharza okrgtowego . komora chlodnicza .mate .dyplom kapitana w zegludze krajowej .magazyn bielizny brudnej .chlodnia prowiantowa .passenger quarters .chiodnia.pump . Swiadectwo kwalifikacyjne .magazyn dziaiu hotelowego .dyplom starszego oficera mechanika .endorsement attesting the recognition of a -potwierdzenie uznania dyplomul Swiadectwa .master mariner .pomieszczenia marynarzy self-closing door -drzwi samozamykajqce sic store -magazynek..dyplom kapitana zeglugi wielkiej .abled-bodied seaman .chief engineer officer .sterowka saloon .centrala telefoniczna wheelhouse .magazyn zaopatrzenia dzialu administracyjno-gospodarczego superstructure-nadbudowka deck . komora chlodnicza .iwiadectwo holder . Swiadectwa certificate of competency -certyfikat. Swiadectwo kwalifikacji kapitana statku handlowego . Swiadectwo kwalifikacyjne .iwiadectwo rybaka ryboiowstwa morskiego holder -posiadacz Swiadectwa dyplom -marine electro-automation officer oficera elektroautomatyka okretowego -master -dyplom kapitana zeglugi wielkiej .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .sterownia - - - - - .fire equipment -magazynek sprzetu ppoz.officer in charge of a navigational watch dyplom oficera wachtowego - -- - - - - - - - -- - - - - - - .salon (czgSc pomieszczen kapitan- - - - Certificates of Competency .chief mate -dyplom starszego oficera .steering .crew spaces -pomieszczenia zalogowe .dyplom kapitana.fisherman seagoing fishing .Swiadectwo kucharza okretowego .pomieszczenia pasazerow telephone equipment exchange .refrigerated provision .cook .paint .catering .master .chemicals -magazyn chemikaliow .dyplomowany oficer certificate .dyplom oficera mechanika wachtowego .dyplom kapitana zeglugi baltyckiej .chlodnia.reefer .Swiadectwo starszego marynarza w zegludze krajowej .magazyn farb .chill .steward's .near coastal voyages . magazyn -bosun's -magazynek bosmanski .Swiadectwa kompetencyjne skich) screen door -drzwi siatkowe seamens' quarters .dyplom starszego oficera -of competency -dyplom oficerski.chlodnia prowiantowa (na statku) .deck -magazyn pokladowy .Swiadectwo mlodszego marynarza pokladowego .pompownia . .office spaces -pomieszczenia biurowe .deck hand .master home trade .passenger spaces .abled-bodied seaman home trade .dyplom oficera pokiadowego .- - - - certified officer .chief mate .iwiadectwo starszego marynarza .dirty linen .master's .engineer officer in charge of watch .pomieszczenia pasazerskie .recreation -pomieszczenie rekreacyjne .posiadacz dyplomu.

iqctk\\aliiikacje regulations . /a- ..dyplom drugicgo oficera mechaniku home t r a d c d y p l o m s/ys k i p p e r class 1 pra klasy 1 \4 zegludze kra.jo\\ej home trade dyplom szy-skipper class 7 pra klasy 2 n zegludze krajoaej skipper class 1 seagoing fishing .zezu oleLieronanie statkarni o duzych prqdkonie n c ~ sciach qualification document -+\I ~adechvo potwierdz>i.prakt)k'~ mor\ha. S\riadectwo kwalitikacyjne . chcmikalio\~cach -on liquiticd gas tanker -rermolenie na prace na garowcach -on 011tanker zezw olenie na pracq na r b ~ o r n ~ h o \cu do prze\\ o r u ropy \ permit to operate high speed craft . dokument) sea practice praktl ka morska \ea s e n i c e .dyplom kapitana.\ alld . - .prrepisy krajo\ve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - spurious sfitlszo\\any (np.inspekcja administracji kraju b. . near coastal loyages . license licencja.dyplom s k i p p e r class 2 szypra klasy 2 rybolih s t w morskiego tanhcrman i\\ iadectwn prresrkolenia uprax ni..przepis) mi<dzynarodo\ve national ..sa ~adectmo ogranlczone operatord u ~ z ~ ~ d GMDCS zen home trade .Inia dynamiczncgo flag state kra.. paiist\\o bander! ccrtiticate COC' cert? tikat.1 bander).iadczenie praktyki plyi+ania of matchkeeping s e n ice on the bridge -.o f sea s e n i c e . s\\ indectwo inar) narskie) dispensation -zez\\olenie na rajmo\\ anlc stano\\ iska d>namic positioning operator certificate swiadect\\o operatom s>stemu par! ejono\\ .dyplom szypra klasy 1 rybolbn st\\ a lnorskiego seagoing fishing . sprawozdan~e.rating forming part of a naLigational \\ateti sa iadectwo marynarza wachtou ego .I arn! dy plom \ master's license .sty certification \vyda\\ aanle dq plombu certificate of competency ( C O C ) s\\iadect\\o kompetenc>jne (dkplom oticerski.zegluga krajowa home state C O C d y p l o m (Swiadect\vo) kraju pochodzen~a (rnarynarza) issued under the provisions .wystawiono na podstawie przcpisb\v .zaSwiadczenie o pelnieniu \vachty nawigacyjn ej .. SHIPPIRC - - ofiicer in charge of a na\ igational batch-.control . star n w r A - -- - - racja. < \ < iadectun kraju bander!. dyplom.zas\\.second engineer officer .) d l plom kap~tdna near coastal \o>ages zegluga prrqbrzezna permission .ordinary seaman honic trade hviadect\\o marynarra a zegludze k r a j o w j pilotage licencja pilota p i l o t a g e exemption . .dyplom oficera \vachtowego.r c m o l e n ~ e -on chemical tanker r a r \ \ o l e n ~ e pracc.r a n 1e51iccrt! fikat.przcpisy ~nternntional . Swiadect\vo k\valifikacji kapitana statku handlowego master's ticket --(pot..regillatlons przcpisy kraju bandery GRIDSS General Operator Certificate (GOC G M D S S ) . raport suspend certificate -. zeglugi baltyckiej .dokunient z~ralniajqcy (kapitana) z obolviqzku korrystania z us1~1g pilota rating forming part of an engine room ~vatch C\viadect\vo motorzysty ~vachtou-ego .su lddect\\o operdtora ogolnego u~zqdzen GMDSS GhlDSS Restricted Operator Certificate (ROC CJMDSS).?jqce do plyu ania na tbiomikou each -I\ iper-SM iadect\\o mlodszego motorrh.10. na na .

wachta 00..praca w toku (nie zakonczona) --load .oficer wachtowy . obsada wachty -afternoon w.glowna instrukcja statkowa management of a vessel -zarzqdzanie statkiem man-hour -roboczogodzina mariner's handbook -poradnik marynarza muster .morning .Q4. rozkazywac overlap .pelniC wachtq watchkeeping .organizacja pracy na statku (to) board -wehodzit na statek boarding -wejicie na poklad capacity .praca akordowa .praca aloft .dniowka robocza day worker -pracownik dniowkowy.00 .urgent -praca pilna working day .Work organization on board .instrukcja. popohdniowa (12. szkolenie. wachtowy -engineer -mechanik wachtowy oMicer -. kierownictwo) duties -przejqc obowiqzki take part in .to be in -bye w pogotowiu (do pracy) straight time -czas roboczy zwykly (w odroznieniu do nadgodzin) (to) substitute -zastqpowac take charge of .. wachtq)...piece -. iSC na morze turn to .anchor .bez obshgi czlowieka engine room .first .daily .wachta 08.okres przejmowania obowiqzkow przez czlonkow zalogi.00 .stanowisko.wachta pokladowa . ppoi. statek. objqc (np.zaokrqtowai.served in of . take the con . np.obshgi) w formie broszury -sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.. szef quarters .silownia bezwachtowa watch -wachta.. manewrowe) relieve officer -oficer przejmujqcy wachtq (to) relieve .wachta kotwiczna -below -wachta wolna (od shiby) .trzymanie wachty.wspinak sie na maszt go to sea .obciqzenie pracq . pelniqcy wachtq.dzien wolny od pracy day wage .) .obslugujqcy. na statek on-deck -na pokladzie on duty ..na statku.i.oficer wachtowy watchman -wachtowy work . pozycja principal -przelozony.wewnqtrzstatkowy system przywolania (zalogi) day-off .00) .wachta 04.) routine -czynnosci rutynowe (wykonywane na statku stale) .24.objqc kierownictwo take over -przejqc (np. dz. (np.objqc kierowanie statkiem take the sea .wziqc udzial w .p ~ n k zborny t off-duty -po shzbie on board .take over the -przejqc wachtq (to) watch .set the -wyznaczyc wachtq .00 . polecen lookout ...obchod (statku.dniowka day work .obsenvacja.dzien powszedni. funkcja..stanowisko .stanowisko pracy - - -- - - -- - - - - --- - - - - - - - .set up . zakladka performing bridge watchkeeping duty -pelnienie wachty na mostku post .. obsenvator main shipboard manual ..zbiorka list -rozktad alarmowy station .00 .00 .. rozkaz -booklet . .zabierac siq do roboty unmanned .middle .00 .ustanowik wachte .forenoon . roboczy working time -czas pracy working up a new ship .wachta 20.stanowiska (alarmowe.12.00 .zaznajomienie siq zalogi z nowym statkiem workstation . operator.00 -officer .engine -wachta maszynowa engineer -mechanik wachtowy . (served as .wehodzit na poklad go aloft ..na shzbie one onlone off -system pracy zalogi (jednakowy czas spqdzany na statku i na lqdzie) operator .byl zatrudniony na stanowisku . uzytkownik (urzqdzenia) order -polecenie.00 -1 6. .pracowaC na wysokosci in progress . pot. dayman deficiency -niezgodnosk z wymaganiami go aboard .deck ..08.zmienit kogoS na shzbie reliever -zmiennik - - replacement -zastepstwo round .iSC na morze graphic schedule -harmonogram instruction . crew call system .porzqdek dnia stand by -pogotowie . rozkaz (to) order -polecac.

strefa polnocna USA West EnglandEast Ireland (W.(port wyladunkowy) nie na polnoc od .Indie Zachodnie -- -- .Londyn London. Gdynia lub Szczecin Genova. wyb.B. pln.. kraje wschodu Persian Gulf (PG) .Genua. Antwerp or Dunkirk (UKHAD) . Savona.zachodnie wybrzeza --of Africa (WCA) -z. West Coast (SAM WC) Ameryka Pld. Hull. La Spezia lub Livorno Gulf ports .IE. Livorno lub Neapol Genoa.poludniowe porty atlantyckiego wybrzeza USA United Kingdom (UK) -Zjednoczone Krolestwo United Kingdom or Continent ports (UK I Cont.zach.Kolumbia Brytyjska Continent Antwerp-Hamburg (CAH) .(porty) w strefie Le Havre-Hamburg Hong Kong (HK) . Savona.wsch.wsch. Antwerpia lub Rotterdam Liverpool (Lpl) . north of Cape Hatteras (USNH) -porty wschodniego wybrzeza USA na polnoc od przylqdka Hatteras United States North Range (USNR) . Afryki East Coast of India (ECI) -wsch. wyb.o k r g Columbia East Coast of USA (EC USA.porty lezqce na rzekach Parana i La Plata South Africa (SA. SAF) -Afryka Poludniowa South America. La Spezia or Leghorn (GSSL) . Havre.zachodnie wybrzeza Ameryki Poludniowej West Indies (WI) . Polnocnego Genova. SHIPPING Area of Trading -rejon ieglugi Buenos Aires (BA.Indie Wschodnie Europe (EU) . wybrzeza not north of (nin) . Northern Range (NR) -rejon polnocny (portow wsch.Southampton Southern Range (SR) . Hull. Antwerpia lub Dunkierka Hamburg-Le Havre range (HIH) .Zjednoczone Krolestwo. wybrzeza Indii of South America (WCSA) .Wschod.USA.Liverpool Marseilles (M'lls) .Zatoka Perska Rotterdam (R'dam) -Rotterdam River Plate (River) ..wyspa Man Isle of Wight (IOW) -wyspa Wight London (Ldn) . zachodnie wybrzeza Southampton (Soton) . Indii East Coast of Ireland (ECI) . wschodnie wybrzeia East Coast Africa (ECA) . wybrzeia Afryki --of England (WCE) .Londyn. Baires) . Gdynia or Szczecin (GGS) -Gdansk. Meksykanska United States.Buenos Aires Buenos Aires and/or La Plata (BALP) -Buenos Aires illub La Plata Baltic trade -zegluga baltycka British Columbia (BC) .Zachodnia Anglia/Wschodnia Irlandia West Coast (WC) .. Irlandii East Coast of Great Britain (ECGB) wschodnie wybrzeza Wielkiej Brytanii Europe Combined Terminals (ECT) -zespol terminali kontenerowych w Rotterdamie East Coast United Kingdom (ECUK) wschodnie wybrzeia Wielkiej Brytanii East Indies (EI) . wybrzeza Anglii of India (WCI) . Neapol lub La Spezia German North Sea Ports (GNSP) -porty niemieckie w basenie M.) -porty Zjednoczonego Krolestwa lub Kontynent (europejski) United Kingdom.1) . Livorno or Naples (GLN) . Le Havre. Antwerpia lub Dunkierka Gulf of Mexico (USGulf) -Zat.Marsylia North Coast (NC) -wybrzeie polnocne North coast of South America (NC SAM) Ameryka Poludniowa.port Zatoki Meksykanskiej Havre.z.10. USEC) .Genua.Hongkong Isle of Man (IOM) . Naples or La Spezia (GNS) -Genua. Europy od Antwerpii do Hamburga Continent Bordeaux-Hamburg (CBH) -porty p6lnocnych wybrzeiy Europy od Bordeaux do Hamburga Continent Le Havre-Hamburg range (CHH) -kontynentalne porty polnocnoeuropejskie w rejonie od Le Havre do Hamburga Channel Islands (CI) -wyspy Kanalu La Manche Continent -porty polnocnoeuropejskie pomip dzy Hamburgiem i Bordeaux District of Columbia (DC) . wschodnie wybrzeza South America.wyb.porty pln. Antwerp or Rotterdam (LHAR) .Europa Far East (FE) .Daleki Wschod Gdansk or Gdynia (GG) -Gdansk lub Gdynia Gdansk.. Antwerp or Dunkirk (HA or D) .Le Havre. East Coast (SAM EC) -Ameryka Pld. wybrzeza USA) Orient .

nadwyika export .port opcyjny pre-booked -wstqpnie zabukowany precarriage -przewoz wst~pny quota -kontyngent.kontyngent wywozowy. opcja. w -dirty odroznieniu od .spedycja instruction .ballast . ilobC ladunku oferowanego net (free of all deductions) .ladunek w eksporcie haulage -przewoz. oddaC do dyspozycji (np. na statek (to) book -bukowak (ladunek). ladunek . port zaladunkowy of transhippment .quantity at Charterer's . kontyngent eksportowy firm indication -wskaznik staly forward -wysylac. zwloka description of the vessel .port dostarczenia ladunku -of discharge -port wyladunkowy of loading (pol) .zobowiqzanie zaladowcy odnohie terminu zaladowania ladunku stoppage in transit -wstrzymanie wydania ladunku tender -udostqpnik.port przeladunkowy .zlecenie spedycyjne freight .) -wylqczajqc. wywoz license . mazutu) dirty trade -przewoz ladunkow brudnych dispatch -wyslaC ladunek.wolny od wszelkich obci@e~i not exceeding (ne) -nie przekraczaj%cy offer .ladunek na drogq powrotnq .back - - -- - - .fracht. przyjqcia l. przesylke except (ex) -wylqczajqc. statek) - . eksportowe quota .na statku.opis statku dirty tanker -zbiornikowiec do przewozu ropy surowej i produktow ciemnych (np.homeward - . ladunku) contract of affreightment .okres obowiqzywania umowy bukingowej cargo (cgo) .ladunek . kwota (ilosc) receiving note -zgloszenie ladunku shipment -partia ladunkowa. wysylka towaru. udzial.outward .port .kontroferta .alimentacja. ekspedycja (morzem) shipping -zegluga -ton -tona frachtowa (przestrzenna lub masy) -unit -jednostka ladunkowa (stanowiqca podstawe naliczenia frachtu) -weight .ladunek powrotny - - - - - - -- - - - - . ekspediowak forwarding . wysylaC (np.firm -oferta wiqzqca on board -na statku. zlecanielprzyjmowanie ladunku do przewozu . transport (Iqdowy) inducement . excl.oferta .z. ropa surowa.ilok (ladunku) w opcji kapitana .optional . z wylqczeniem excluded ports -porty wylqczone excluding (ex.. z wylqczeniem ex .dostawa pod burte bill's of lading lot -partia konosamentowa board receipt -potwierdzenie zaladowania ladunku.bukowanie wstepne (ladunku) -reference number -numer nadany danej partii zabukowanej przez agenta bukujqcego -note -nota bukingowa. przewozy) steaming range -zasiqg plywania (statku) stem . na statek on ship board . towar) consignment -partia (np. ladunek przeznaczony do innego portu closing date -data zakonczenia przyjmowania ladunkow na dany statek na plac skladowy commodity description -opis towarow commodity index -indeks towarow (to) consign -nadawak.ladunek eksportowy -transit -ladunek tranzytowy. spobrod excess -nadmiar.clean products") .ciezar wysylkowy (ladunku) spread -rozkladac (np.ladunek na droge powrotnq inbound .Cargo booking .instrukcja spedycyjna -order .umowa bukingowa delay -opoznienie.quantity at captain's (qc) .ladunek balastowy ladunek brudny (np.port zaladunku. prawo wyboru .bukowanie ladunku alongside delivery .advance .custom of the (cop) .counter . potwierdzenie zabukowania period . rezenvowaC booking -bukowanie.eksport.outward .ilosc (ladunku) w opcji czarterujqcego -quantity at Owner's ilobC (ladunku) w opcji armatora order port -port zlecenia out-bound freight -ladunek w eksporcie payable ton -tona zarobkowa port .zezwolenie wywozowe.zwyczaj portu -of delivery (pod) . na statek option (opt) -wybor.

i e caly ladunek zostal ze zbiornikow wyladowany . i i okreilony ladunek zaginql lub zostal wyladowany z nadwyikq certificate -certyfikat.local . celna deklaracja przywozowa bill of lading (bll.zgloszenie przybycia (powiadomienie odbiorcow ladunku o jego przybyciu) bill of entry .dry -zaswiadczenie eksperta. z naniesionymi uwagami .intake -dokument o iloSci ladunku zaladowanego wedlug wskazan miernikow statkowych of origin (C/O) .bearer . wystawiony z datq wczeSniejszq .charter party .Swiadectwo fumigacji . wydany z datqpoiniejszq .konosament czysty.komplet konosamentow .direct .forwarder's .Swiadectwo odszczurzania .fumigation .groupage .through .on board . BIL) . data .to bearer .Swiadectwo wyladowania of health .outturn . okaziciel konosamentu .arkusz danych -storage -przechowywanie danych - - - - - - - - - - - - ---- - .zapis danych sheet . ze statek zostal odgazowany (wolny od gazow palnych) . atest .record book ksiqzka ladunkowa - -- -- -- -- ---- -- ------ --- ------ ------ -release -kwit celny (zwolnienie towarow odprawionych) specification .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji .order .ksiqzka ladunkowa .baza danych -freight system -komputerowy system bukowania logging .zaiwiadczenie.ante dated -k.grain cargo . Swiadectwo.konosament na okaziciela -blank--konosament na okaziciela terms and conditions .konosament "nieczysty" ( z uwagami) .liner .konosament spedytorski .collective .przetwarzanie danych -rate .shipped .warunki konosamentowe .protokol przekazania -of deposit .konosament zatadowania .ladunek -book .dokument wysylany przez agenta stwierdzajqcy.specyfikacja ladunkowa tracer .dane -base .Swiadectwo zdrowia .lista specjalna towarow n.szybkoSC transmisji danych record .kopia kapitaliska (konosamentu) .rejestracja danych -processing .swiadectwo wolnosci ruchow .free pratique .house .konosament na towary zaladowane .konosament czarterowy .deratting exemption . wydany przez odbiorcq condition -warunek (umowy) commodity plan -plan ladunkowy dangerous goods -towary niebezpieczne manifest .omnibus .Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboia luzem of delivery .konosament na dowozowq cz& trasy .konosament zbiorowy (obejmujqcy kilka przesylek) --holder -posiadacz. bez uwag .claused . special list .list lista ladunkowa .kwit skladowy.documents -dokumentacja ladunkowa .straight -konosament imienny (na okreslonq osobc) .post-dated -k.plan sztauerski towarow n.Swiadectwo zwrotu statku -of registry -certyfikat okrqtowy .10.captain's copy .konosament morski .full set of -s .clean . dowod zlozenia -of discharge .konosament na okaziciela cargo . SHIPPING Cargo documents . stowage plan .konosament na zlecenie .konosament zaladowania.konosament liniowy .gas free .foul .dokumenty ladunkowe acceptancespecification -specyfikacja odbiorcza arrival notice .konosament bezpoiredni .konosament .declaration zgloszenie ladunku .ocean .data wydania k.swiadectwo pochodzenia -of redelivery .konosament "nieczysty".marine .konosament morski .manifest ladunkowy.konosament zbiorowy date of issue .derrating .manifest towarow n.konosament domowy . .konosament zbiorczy .konosament bezpoiredni .dokument o iloici ladunku wyladowanego ze statku.

transport multimodalny document . niewypelniony free pratique .deklaracja zaladowcy dot.manifest ladunkowy .cesja (np.freight .Swiadectwo swobody ruchow import license .konosament elektroniczny (rowniei sea waybill) feed back .sptyw informacji do systemu kontrolnego. blankiet .atest ciqzaru notice -zawiadomienie.faktura wywozowa . praw). u p w terminu waznoSci expiry .Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods (SDT) . dowod przyjqcia ladunku na statek multimodal -multimodalny transport .list. multimodalny list przewozowy FIATA . ktorej zglasza siq nadejicie przesylki (ladunku) do portu przeznaczenia parcel .datowany delivery order (do.nota protestacyjna . wagi towaru w kontenerze . u p w terminu waznosci export license .Forwarders Certificate of Transport (FCT) spedytorskie zaiwiadczenie transportowe .kwit przesylowy (na jednostkq ladunku) - - - - - -- - -- -- - . dokument of authorisation to sign bill of lading .zgloszenie statku (ladunku) do odprawy celnej -certificate -swiadectwo dokonania odprawy celnej statku (ladunku) -permit -zezwolenie na wejicie (statku do portu).kwit sternika. jednostka ladunku receipt . pismo.dokonaC zapisu w dziemiku okrqtowym log-book . umowy) -date -data wygasniqcia.weighing . certyfikatu.inward .kwit wydania dock pass -przepustka portowa dock receipt -kwit skladowy.manifest przywozowy (w imporcie) manifest (ladunkow) wywozonych -outward (ladunkow w eksporcie) -ship's --manifest okrqtowy.Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL) -zbywalny multimodalny konosament FIATA . awizowanie of readiness (NOR) .shipping Swiadectwo zaladowania (towaru) .Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB) -niezbywalny. dlo) . notyfikacja.faktura .dokument (np.blank . zezwolenie na przyw6z towarow exemption -zwolnienie certificate . dokument cesji of trust .FIATA Forwarding Instruction (FFI) -zlece- - - nie spedycyjne form .Swiadectwo zwolnienia expiration -wygainiqcie (waznoici dokumentu. nota of protest .paczka.pro-forma -prowizoryczny (rachunek) letter .Swiadectwo.zgloszenie gotowosci statku (do zaiwyladunku) notify-address -adres osoby.exporter's . konosament) wystawiony na transport multimodalny non-negotiable sea waybill .Forwarders Certificate of Receipt (FCR) spedytorskie zaiwiadczenie przyjqcia towaru do wysylki . informacja zwrotna FIATA documents -dokumenty Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow .wygainigie (waznoici dokumentu.list gwarancyjny -of subrogation . przewozu towarow niebezpiecznych .Shippers Intermodal Weigh Certification (SIC) . umowy) -date -data wygainigia.licencja importowa invoice .formularz czysty.dziemik okrqtowy manifest (of cargo) -manifest ladunkowy .dated (dd) .licencja eksportowa express cargo bill .certyfikat zaladowcy dot.dokumentacja draft -weksel enclosure -zalqcznik (do pisma) entry .upowainienie do podpisania konosamentu -of credit -akredytywa -of guarantee .potwierdzenie odbioru (to) log .cargo . dokument przyjqcia ladunku do przewozu documentation -dokumentacja .niezbywalny morski list przewozowy note .FIATA Warehouse Receipt (FWR) -kwit skladowy FIATA . deklaracja przewozonych ladunkow mate's receipt (MIR) .formularz.

dokumenty przewozowe (ladunkowe) shipping instruction -instrukcja (dyspozycja) zaladunkowa shipping order .10.outtum .warehouse (WIW) -kwit magazynowy wharfinger's certificate -portowy kwit skladewy - . plan received for shipment .zestawienie iloici (wyladowanego ladunku) . sprawozdanie.raport.konosament elektroniczny shipper's export declaration (SED) . kwit magav'owy warrant .daily . raport) processing (of documents) -przygotowanie dokumentow program (programme) -program.deklaracja eksportowa zaladowcy shipping documents .spis numerow plomb - - seawaybill .dziennik liczmana tally sheet -kwit liczmanski time sheet -karta kontrolna czasu (zwykle obejmuj$ca okres reda-reda) warehouse receipt -kwit skladowy.specyfikacja ladunkowa stowed onlunder deck . zlecenie spedycyjne cargo specification . SHIPPING -ticket -kwit przesylowy (na jednostke ladunku) permission -zezwolenie.raport dzienny . pozwolenie port health declaration -deklaracja sanitama (skladana na zawiniecie do danego portu) pratique (free pratique) -Swiadectwo (sanitarne) swobody ruchow preliminary -wstqpny (np.sailing -raport o wyjbciu (statku) w morze seal log .zlecenie zaladunkowe.skladowy dowod zastawczy . protokol .kwit skladowy (pokwitowanie zlozonego na sklad w porcie ladunku) report .konosament przyjccia do zaladowania quay receipt .zaladowane nalpod pokladem (uwaga na konosamencie) tally book .

deadweight .przewidziany w czarterze czas na wylzaladunek statku net terms -czarter .stawka czarterowa .stawka czarterowa charterer -czarterujqcy -time . wskazujqce stan statku (w tym balasty.port przekazania statku w cz.loading .czarter otwarty (nie okreilajqcy ladunku ani portow wyladunkowych) party -umowa czarterowa. dly) -przekazanie (np.umowa cz.port of .) .oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas --time .formularz u.Charter -czarter certificate of delivery .time (TIC) .round trip . cz. czarterpartii . podczarterowak redelivery (redely) .trip .dni ulgowe w czarterze delivery (dely.(granice czasowe rozpoczqcia cz.. statku w czarter) .net .czarter wskazujqcy port za.oglqdziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas on-survey -ogl~dziny statku przy przyjmowaniu go w czarter na czas --report -protokol przyjqcia statku w czarter re-charter .nettom .czarter na warunkach .formularz umowy czarterowej -port .czarterujqcy na czas chartering broker . z powodu awarii technicznej survey .inspekcja statku zdawanego przez czarterujqcego armatorowi reference ship .czarter statku bez zalogi commission -prowizja czarterowa .potwierdzanie czarteru za pomocq umowy czarterowej hire .oddawak w subczarter.round . przez BIMCO) .voyage . wykorzystania czqSci przestrzeni ladunkowej statku sub-charterer-podczarterujqcy.statek podobny relief ship .zawrzeC umowq czarterowq fix a ship -wyczarterowak statek fixing letter .slot .makler okrqtowy (frach- - - - -- - -- - - - - - - - %CY chartering order -zlecenie zaczarterowania chartering policy -polityka czarterowa CP blading (charter party bill of lading) -konosament czarterowy charter party form .sub-umowa podczarterowania.znormalizowany formularz umowy czarterowej chartererspay dues (cpd) -oplaty ponosi czarterujqcy date . subczarterujqcy sub-charter party -umowa podczarterowania.czarter na podroz okrqznq . wynajem statku .za zryczaltowanq surnq frachtu .czarter na podroi (to) charter -wyczarterowak chartered rate . np.. paliwo i woda slodka) przy zdawaniu go przez czarterujqcego charter -czarter.formularz umowy czarterowej.statek zastqpczy slothire -umowa czarterowa dot.data ladowania --of readiness -data gotowoici do zaladunku days of grace . subczarter .netto" (kosztow za-Iwyladunku i sztauowania nie ponosi przewoznik) off-hire-wycofanie statku z czarteru na krotki okres.czarter ze stawkq od noinoSci -definite time of arrival (dft) -ostateczna data przybycia .czarter czqSci pojemnokci statku . podczarter.consecutive voyage cz.space .open . na kolejne podroie . wodq slodkq i paliwo) przy przekazywaniu go czarterujqcemu certificate of redelivery -Sw.oglqdziny statku przy zdawaniu go po czarterze na czas on-hire survey .bareboat .najem czqici przestrzeni ladunkowej .lub wyladunku rate . czarterpartia -party form .recommended --- --- - - -- - .private . dreadage .okres wylqczenia statku z czarteru off-survey .data . podczarter .niestandardowy formularz czarterpartii --- --- .czarter na podr6z .prawo zaladunku ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy excluded ports -porty wylqczone fix a charter .zdanie statku po czarterze survey .oplata w czarterze na czas lay-days . na podr6z okrqznq .czarter na czas .lump sum cz.laydays .standard .zalecany formularz czarterpartii .approved .Swiadectwo wskazujqce stan statku (wlqczajqc balasty. zatwierdzony (np.

klauzula collision clause -klauzula kolizyjna. odladunku na barki liner negligence clause . zabezpieczenia statku przy wyladunku chwytakami cesser clause . zatrudnienia (podlegloici kapitana wobec czarterujqcego na czas) fire-clause .klauzula dot. dot. dot. przewozu sztuk ciezkich Himalaya clause -klauzula dot. stwierdzajaca.k.k. utkniccia na mieliznie heavy Lift clause.dostatecznej glebokoici" (stanowiqca. dot.klauzula dodatkowych niebezpieczenstw arbitration clause . kosztow drewna sztauerskiego embody (in) .klauzula poiarowa flag clause . ladunku pokladowego demurrage clause . uzywania chwytakow przy przeladunku grounding clause -klauzula dot. kosztow bankowych berth charter clause . osiqgalnY (port) abandonment clause .klauzula dot.klauzula dot. w czarterze na czas) cancelling clause -k.klauzula dewiacyjna w czarterze deck cargo clause -klauzula dot. dot. sqdu lub miejsca) lien clause . wlaSciwoSci prawa. lodow (regulujqca przypadki niewlaiciwego wykonania umowy przewozu spowodowane zalodzeniem) identity of carrier clause (ioc) -klauzula ustalajqca przewoinika incorporation clause -klauzula wlqczajqca dodatkowe warunki .klauzula zezwalajqca na odstagienie praw banking clause -k.k.klauzula Jasona (dot. zatloczenia portu contact clause . zaniedban London clause -klauzula londynska (dot. dot. prawa zastawu lighterage clause . arbitrazu assignment clause . prawa do przyjecia ladunku kombinowanego na statek czarterowany pod ladunek masowy dunnage clause -klauzula dot. przenv awaryjnych (np.klauzula dot. anulowania umowy cargo free clause -k. SHIPPING Charter and liner clauses klauzule czarterowe i liniowe always afloat (aa) -klauzula czarteru zastrzegajqca dostatecznq glebokoiC przy nabrzezu always accessible . przestojowego) deviation clause -klauzula dewiacyjna disbursement clause -klauzula wydatk6w dispatch clause . premii za poipiech disposal clause -klauzula dyspozycyjna (ustalajqca date i miejsce zwrotu statku przez czarterujqcego) dreading clause -klauzula dot. objecia ograniczeniem odpowiedzialnoSci przewoinika osob wykonujqcych usfugi zwiqzane z przeladunkiem i przewozem towarow hire and payment clause -klauzula dot.10. odpowiedzialnoSci obu stron za zderzenie break up clause -klauzula dot. abandonowa (regulujqca warunki i skutki porzucenia statku) additional perils clause .klauzula . iz statek nie moie osiadaC na dnie w trakcie przeladunku) force majeure clause -klauzula dot. i i koszty obslugi ladunku ponosi czarterujqcy ceiling clause . frachtu i jego platnoici ice clause . oplaty za przestoj (tzw. prawa przewoznika do natychmiastowego wyladunku po zacumowaniu) . czarterowa okreslajqca miejsce za. wartoici wolnoclowej both-to-blame collision clause -klauzula dot. dot. szkod wyniklych ze zderzenia congestion clause -klauzula kongestyjna.zawsze dostqpny. oplat portowych clause (cl) .klauzula dot.wlqczyi: (np. straty konstruktywnej (statku) breakdown clause -klauzula dot. klauzulc do umowy czarterowej) employment clause -klauzula dot.. odpowiedzialnoSci za fracht charges clause -klauzula dot. dot.klauzula dot.klauzula jurysdykcyjna (dot. odpowiedzialnoSci za zderzenia currency clause -klauzula walutowa deviation clause (DC) .k.k. skutkow dzialania sily wyzszej grab (discharge) clause .klauzula dot. awarii wspolnej zawinionej przez czlonka zalogi) jurisdiction clause .klauzula dot.lub wyladunku w porcie bonded value clause . dot.do konosamentu Jason clause .klauzula dot.klauzula o wlaSciwoSci prawa bandery floating clause .k.

klauzula wyla. na barkg paramount clause . przewozu ladunkow w ladowniach chlodzonych requisition clause -klauzula dot. przy kt6rym statek dotyka dna przy odplywie) not always afloat but safe aground (naabsa) -z dotkniqciem gruntu przez statek. subczarteru redelivery clause -klauzula dot.klauzula o (zawinionym) zderzeniu safe aground clause -klauzula dot. dopuszczalnych akwenow dysponowania statkiem turn clause . kosztow przebrania ladunku uszkodzonego strike-clause -klauzula strajkowa subletting clause .klauzula dot. okresowego wylqczenia statku z czarteru (np.klauzula nadrzqdnoici (dot. uzywania statkowych wind ladunkowych . holowania towage clause . bez niebezpieczenstwa uszkodzenia dna statku near clause -klauzula nakazujqca statkowi podejicie do portu wyladunkowego na minimalnq bezpiecznq odlegloSC notify clause -klauzula dot.klauzula segregacyjna (dot.klauzula o prawie do odbioru ladunku na barkg towage and salving clause -klauzula dot. naliczania czasu zaladunku z uwzglgdnieniem warunkow pogodowych wharfage clause -k.klauzula podnajmu substitution clause -klauzula substytucyjna tackle clause . dot. podlegloici kapitana (wzglgdem czarterujqcego) not always afloat (naa) . niebezpieczenstw morskich penalty clause -klauzula dot. zawsze dostqpne nabrzeze o dostatecznej glgbokoici Saturday afternoon clause .k. cych do tego samego armatora skimming picking clause . dot. prawa odbioru ladunku pod burtrt np. oplat nabrzezowych winch clause -klauzula dot. holowania trade clause . ladunku opcyjnego overside delivery clause -klauzula dot.z dotkniqciem gruntu (port lub nabrzeze.klauzula dot.marine extension clause . wskutek awarii technicznej) optional clause .klauzula dot. zdania statku przez czarterujqcego reefer clause . bezpiecznego osiadania statku na gruncie portu plywowego safe berth.klauzula dot.k. dot. podporzqdkowania konosamentu zasadom Konwencji Brukselskiej) perils of the sea clause -klauzula dot. notyfikacji wskazanej osoby o nadejiciu ladunku do portu przeznaczenia off-hire clause -klauzula dot. kary umownej prolongation clause -klauzula prolongacyjna (o przedluzeniu umowy) re-chartering clause .klauzula dot. always afloat. dodatkowego ubezpieczenia ladunku master employment clause -klauzula dot. pokrycia przez ubezpieczyciela kosztow segregacji ladunku uszkodzonego) skimming clause -klauzula dot. czajqca sobotg po poludniu i niedzielg z czasu przeznaczonego na przeladunek separation clause -klauzula separacyjna sister ship clause -klauzula o statkach naleza. always accessible (sb aaaa) -bezpieczne. kolejnoici podejScia statkow pod przeladunek wg kolejnoici przybycia waiting for the berth clause -klauzula o oczekiwaniu na nabrzeie war clause -klauzula wojenna weather permitting clause -klauzula dot. konsekwencji rekwizycji running down clause .

bow . atest ..deratting - -- - .wada.latent -wada ukryta .odorous .ubytek ladunku (w czasie przeladunku lub transportu) cargo-worthy (ship) -(statek) przystosowany do przewozu danego ladunku cargoworthiness -zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoid do przewozu danego ladunku) casualty -nieszczqsliwy wypadek.bent -wgniecenie .zglqbnik do pobierania probek z workow brack -towar wybrakowany bracking .odksztalcenie . skazac (np. skazajqca (to) contaminate -zanieczyszczac. ofiara wypadku (to) cause damage . zaiwiadczenie back letter .przecigie.porzucenie (np.list gwarancyjny bag trier .wypadek morski abandonment. Swiadectwo.dzialania wojeme actual total loss -rzeczywista strata calkowita assign an expert -wyznaczyC eksperta at random . odszkodowanie z tytuh uszkodzenia by contamination .zlamany . statku).odrzucenie ladunku (np.uszkodzenie.sea (SID) -szkoda powstala w czasie transportu morzem.bend -wygigcie .protokol szkod .rozenvany contaminant . SHIPPING Claims -roszczenia absorb -wchlaniac (wodq) accident of the sea . brakowanie towaru broken down -uszkodzony broken. zarobaczone.broken .ladunek niezgodny ze specyfikacjq loss -utrata ladunku .drogocemy ladunek -rejection .ladunek o silnej woni . ladunek) contamination-zanieczyszczenie ladunku (np.stan ladunku contaminantion -zanieczyszczenie ladunku out of specification .poswiqcenie czgici ladunku lub wyposazenia dla ratowania statku act of war . rewers of survey .dokumentacja uszkodzen samochodu cargo . defekt .Swiadectwo odszczurzania - - - - -- - - - - . z powodu uszkodzen) -wastage .selekcja towaru uszkodzonego (tzw.deformation . powodujqce zmiang jej charakterystyki) customary trade loss -zwyczajowy ubytek ladunku w trakcie transportu damage .oplata za stawienie siq (np.zgiqcie .Swiadectwo zwolnienia od deratyzacji -of damage .zakres uszkodzen (statku.Swiadectwo dezynfekcji of indemnity .abandon act of God .10.roszczenie ladunkowe . eksperta) attestation .precious .atest awaryjny -of desinfection .dzialania wrogie. innym gatunkiem ropy. postqpowanie car exception report .substancja zanieczyszczajqca.uszkodzenie ladunku -to ship . wojeme act of man . przeciety . ladunkowych) to cargo . szkoda. wormy and punky . sprochniale careless handling . o kontroli) attendance fee .uszkodzic przez zanieczyszczenie -by tainting -uszkodzenie przez przejqcie obcych zapachow certificate .deratting exemption - .odpadowe.cut .holed .spowodowac szkodq certificate -certyfikat. n.sila wyzsza act of hostility .wyrywkowo (np. wyrzqdzona wodq morskq seawater .clean ladunek czysty.Swiadectwo.uszkodzenie statku damaged cargo report -raport uszkodzen fadunku defect .przebity .uszkodzenie. ladunku) uszkodzenia spowodowane ha-hook hole kiem sztauerskim . szkoda wywolana wodq morskq survey . bez zanieczyszczen condition .inspekcja doznanych szkod (np.nieostrozne operowanie.ladunek claim .tom .extent of .list gwarancyjny.Swiadectwo inspekcji claim -roszczenie claimant -roszczqcy container damage -uszkodzenie kontenera .cracked -pqkniqty .

statek) mold -pleSn natural wastage -naturalny ubytek (ladunku) w czasie transportnegligence .sporny (np.znakowanie (cechowanie) ladunku marks stained -cechy (oznaczenia towaru. separacja - - . ladunku) zaplamione - marks unclear . nadwyzka (np. towaru) inherent vice .dostawa ladunku w porzqdku (to) rub -trzeC sip.Swiadome zwolnienie (wyrzucenie) czcSci lub caloici ladunku za burtc joint survey . ladunku) self-ignition-samozapalenie. uszkodzony przez wodc morskq seizure .konfiskata (tu: statku.rozbieznoSC. rozkurz (to) draw samples .list gwarancyjny loss .zaniedbanie. towaru) jettisonning .cechy (oznaczenia ladunku) niewyraine mildew -plesn missing -zaginiony (np. statku) przed zaladunkiem property in goods .szczegolna wlaSciwoiC (np. wynagrodzic straty indemnity bond . brak ladunku) in good order and condition -(ladunek) w nalezytym porzqdku i w dobrym stanie inherent quality -wlaiciwoSC szczegolna (np.drobna kradziez pre-loading inspection . niezgodnoSC (np. ladunku) pickings -resztki. kontrola excess -nadmiar.wspolne ogledziny (ekspertow obu stron) leakage . ladunkow sypkich) distortion -odksztalcenie (opakowania.list gwarancyjny letter of indemnity .wlasnoic ladunku. uwagi oddments -resztki ladunku offsetting of claims -kompensata wzajemnych roszczen overcarriage -przewiezienie ladunku dalej.inspekcja (ladunku. niz do portu przeznaczenia overcarry -przewieiC ladunek poza port przeznaczenia overlanded -wyladowany z nadwyzkq (w stosunku do konosamentu) overdue -(statek) zaginiony peculiarity . probkobiorca sampler -probnik. samozaplon (np.rozkurz (strata ladunkow sypkich np. zglcbnik sampling time . wskutek przeladunku) sea damaged -uszkodzony w czasie transportu morzem.strata in weight . wlasnoSC towaru residue cargo -resztki (pozostaloici) ladunku right and true delivery -prawidlowa dostawa (przesylki. rozkurz (np.gross -powazne zaniedbanie normal shrinkage . zmiana banvy ladunku discrepancy . dezynfekcyjn Y disinfection -dezynfekcja disinfestation -dezynsekcja dissipation -rozproszenie. rewers in dispute .strata na wadze (ladunku) marine accident -wypadek morski marine casualty -wypadek morski marking (of cargo) .standard . w iloici ladunku) disinfectant -Srodek odkazajqcy.ubytek normalny (ladunku) observations -obsenvacje. ladunku) right and true (rtd) .probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probke sampler -pobierajqcy probkc.okres probkobrania scattering . ladunku) discoloration -odbanvienie. ladunku) draftage -rozsyp.wada naturalna (np.wyciek (np.defective -wadliwy dent -wgniecenie deratization -deratyzacja deratting -deratyzacja deterioration -pogorszenie sicjakoSci (np. odpadki pilferage . ladunku) separation -rozdzielenie. obcieraC (to) rummage -przeszukiwac ladunek sample -probka . ladunku) experts' commitee -komisja rzeczoznawcow extract from log -wyciqg z dziemika fall to pieces -rozpaSC sic na kawalki fracture -pt$cniccie. zlamanie indemnification -kompensacja strat illub poniesionych kosztow indemnify -zabezpieczyi.list gwarancyjny. sprawdzanie. z beczki) letter of guarantee .pobieraC probki examination -badanie. niedbalstwo .

dostawa (ladunku) z brakami --landed .shipper's .worki niepelne w czasie wyladunku soiled .nie przyjqb (ladunku) shut-out cargo -ladunek odrzucony.gome arkusze zardzewiale surplus of weight -nadwyzka wagi survey .zapiaszczony.zmiotki statkowe shortage .1.pokrycia mokre .marine . higroskopijnoSC waterlogged .ubytek ladunku (wskutek wysychania) allowance .tylko strata calkowita (statku) trade shortage -naturalny ubytek ladunku (np.rozlaC (ciecz.rusty ends . atest (to) survey . SHIPPING separation of cargo .packing rusty . list gwarancyjny (zaladowcy) ship fills -rozsypy (ladunku) ship spills -ladunek zebrany z rozsypow statkowych ship sweepings .dentlng .covers wet . z braku miejsca) cargo .krawqdz~e pogiqte i zardzewiale . statku) przed zaladunkiem report .dokonywaC przeglqdu surveyor .podarte York-Antwerp Rules (YAR) -Reguly YorkuAntwerpii - - - - - - - .pokryte Sniegiem .opakowanie mokre -pitted -wzery . rozlew spontaneous combustion -samozapalenie spontaneous ignition .wyladowany z niedoborem.0) . partly .goods in rusty condition . rzeczoznawca . niedobor (np.pre-loading .10.rzeczoznawca morski shifting of cargo . rozsypaC (ladunek) spillage . certyfikat oglq dzin -joint .niedobor wagi (ladunku) shrink -kurczyC siq shrinkage . z braku miejsca) -weight .rust and oil spotted . nieprzyjqty do zaladunku skimmings .ladunek niedajqcy siq zidentyfikowat water absorbtion -wodochlonnoiC. "wiotkie" worki .protokol oglqdzm.opakowanie dirty . zanieczyszczony (np.nasiqkniqty wodh napelniony wodq wrapper .przeglqd. wyciek.top sheets rusty .ladunek zardzewialy .(ladunek) niezaladowany na statek (np.covered with snow .samozapalenie steel and steel products -stal i wyroby ze stali . wyladowany z brakiem --shipped -niezaladowany na statek (np.inspekcja (ladunku.zamoczona czqSC ladunku (np.kontrola (czystoici) ladowni .naddatek na skurcz shut out .inspektor.brak. wskutek sztormowej pogody) sweepings .plamy rdzy i oleju . paliwo).rusty covers -pokrycia zardzewiale . ladunek) spill . pobrudzony.separacja ladunku shipper's guarantee -rewers.rust spots apparent .resztki ladunku.kontrola (ladowni illub 1adunku) przed zaladunkiem . oglqdziny -certificate -protokol oglqdzin.widoczne plamy rdzy - -- - -rust spots apparent on top sheets -plamy rdzy widoczne na wierzchnich arkuszach .edges bent and rusty .poplamione tear .opakowanie zardzewiale . zmiotki taint -szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem tainting damage . poplamiony.pre-loading .brudne stained .cz~iciowo zardzewiale .packing wet .zmiotki.przesuni~cie ladunku (np.wgniecenia (w wyrobach hutniczych) . ladunku) short -brak delivery . kawy) slacks -niepelne. wskutek wysychania) unidentifiable cargo .zardzewiale konce -rusty.szkoda spowodowana obcym zapachem lub gazem take up -wchlaniaC (wodq) total loss only (t.wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) of holds .

o .Azja .ruchy diwigu kontenerowego -number -numer identyfikacyjny kontenera owner -wlaiciciel kontenera prefix . takze w oparciu o satelitarne systemy nawigacji container operator -operator kontenerowy .direct interchange . obshgujqcy kilka por- - -- - - - -- -- port .firma grupujqca ladunki dla umieszczenia ich w kontenerze container -kontener.nabrzeie-nabrzeie" -- . przewoz kilku partii w jednym kontenerze. okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU Far East Freight Conference (FEFC) -Konferencja Dalekowschodnia feeder service -semis dostawczy (dowozowy) Fortyfoot Equivalent Unit (FEU) -jednostka umowna odpowiadajqca wielkosci kontenera 40' (2TEU) freight all kinds (FAK) -stawka frachtowa niezalezna od przewozonego w k. ladunku freight container station -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze full container load (FCL) -jednolity ladunek pelnokontenerowy.umowa. pojemnik dimension(s) -wymiar(y) kontenera land bridge .system iledzenia pozycji kontenerow home-to-home-dostawa ladunku w relacji bezposredniej (door-to-door) inland clearance depot (ICD) .slot sharing .dowoz z zaplecza lub odwrotnie organizowany przez przewoznika morskiego check-digit . k.dostawa k.k. . formowany przez zaladowcq na jego koszt i ryzyko global tracker sewice .umowa o wspolnym wykorzystaniu posiadanego tonaiu .combined transport .Container trade przew6z kontenerow agreement -umowa pomiedzy armatorami.single - wzajemnej wymianie kontenerow .Europe Asia Trade Agreement (EATA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Europa .ostatnia cyfra w numerze kontenera majqca charakter kontrolny consolidate . wypelniony ladunkiem.czteroliterowa pienvsza czqid kodu identyfikacyjnego kontenera -serial number -siedmiocyfiowy numer (dmga czeid kodu identyfikacyjnego kontenera) tracking system .lqdowy most kontenerowy leasing -umowa o leasingu kontenera logistics -monitorowanie ruchow kontenera -manifest -manifest kontenerowy -moves . partia ladunku wypelniajqca kontener.miejsce odpraw kontenerow polozone w glqbi lqdu inland rules -zasady i stawki za przewozy kontener6w w obrqbie Europy less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objetoSC kontenera.raport uszkodzen (kontenera) demurrage -dodatkowa oplata za przetrzymanie kontenera ponad umowiony czas door-to-door (house-to-house) .vessel sharing (VSA) .operator kontenerowy przewozu wiqzanego .Owiadectwo pochodzenia (ladunku) container freight station (CFS) -magazyn formowania kontenerow LCL na terminalu k..konwencja o bezpiecznych kontenerach container service charge (csc) -kontenerowa oplata terminalowa container sublease .0.umowa armatorow o tow .multi port . na mocy ktorej przewoinik oddaje kontener innemu przewoznikowi do uiytku na czas okreilony certificate of origin . obslugujqcy jeden port Container Safety Convention (CSC) . bezpoirednio od nadawcy do odbiorcy ETEU (equivalent TEU) .statystyczne pojg cie urnowne.umowa o wspolnym wykorzystaniu slotow (przestrzeni ladunkowej) na statkach pozostajqcych w dyspozycji stron u.Trans Atlantic Agreement (TAA) -umowa o jednolitych zasadach polityki zeglugowej na linii Polnocnego Atlantyku carrier's haulage . containerization-konteneryzacja damage report . przewoz na warunkach .system sledzenia pozycji kontenera w oparciu o raporty teleksowe. container fully loaded weight and capacity (FWC) -k. pozwalajqcym na maksymalne wykorzystanie pojemnoici i noinoici k. -space sharing umowa o wspolnym wykorzystaniu przestrzeni ladunkowej .grupowad ladunek dla umieszczenia w jednym kontenerze container -zapelnid kontener ladunkami roznych zaladowcow consolidation point -punkt grupowania ladunkow dla umieszczenia ich w kontenerze consolidator .k.

since .gwarancja umowna.obowiqmjqcy od .papier wartobciowy.kontrakt sztauerski . platnoici authority .breach of . kontrahent deal -umowa effective -skuteczny. uprawnienia.waga lub objgtosc ladunku w k.umowa dot.data odstqpienia od umowy cession .groupage .przewoz lqdowy kontenera mega-carriers -przewoznicy o zasiqgu i znaczeniu globalnym.extension of .na podstawie kontraktu .par01 . slowo usuniete (z tekstu) express warranty ..favourable -korzystne warunki .sztauer kontraktowy .contract .obowiqzujqcy na okres .miejsce dostarczenia ladunku poza portem pool -umowa o wspolnym uzytkowaniu kontenerow Port of Discharging (pod) -port wyladunku Port of Loading (pol) -port zaladunku precarriage -dowoz (np. zabezpieczenie .umowa sprzedazy (np. kontenera) pier-to-pier -przewoz kontenera w relacji nabrzeze .upowaznienie.cesja (np.warunki normalne.sztauowanie ladunku w kontenerze terminal handling charges (THC) -koszty wyladunku i portowe TEU (20' equivalent unitised freight unit. konosamentu) conditions -warunki ..nabrzeze place of receipt (pr) -miejsce przyjecia ladunku poza portem place of delivery (pd) .payments .umowa ustna stevedore .przedluzenie umowy . wyraznie zastrzezona - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - .anulowanie (umowy).swoboda zawierania umbw . anulowak cancelling . rowniez maksymalna dopuszczalna waga ladunku w kontenerze payment for detention .fidelity umowa o wylqcznosci (korzystania z uslug danej linii zeglugowej) .umowa o wspolnym wykorzystaniu pojemnosci kontenerowej statkow -ratio -iloik przewiezionych w c i w roku kontenerow przypadajqcych na celg (slot) stripping . skreilik erasure .zgodnie z umowq . twenty foot equivalent unit) .grupowa kaucja gwarancyjna (to) cancel -uniewaznib.volume . osoba uprawniona -to sign .large volume -umowa przewozu wielkich partii towarow lien -umowne prawo zastawu -of agency -umowa agencyjna of sale .ilosciowy kontrakt przewozowy contractor .naruszenie umowy .freedom of .as per .prawo podpisu bond . kontenera do portu) precarrier -dowozqcy Pre-trip Inspection (pti) -inspekcja techniczna (kontenera chlodzonego) przed przewozem shortsea (trading) .dotrzymywak warunkow u.strona umowy.surety -kaucja gwarancyjna .adhere to a . skasowak.skreslenie. ...oplata za przetrzymanie (np. skreslenie -date .armatorzy obslugujqcy linie transoceaniczne (w odroznieniu od feeder-carriers) marchant haulage . standardowe contract -umowa .kontener 20' (jednostka statystyczna okreilajqca iloib ladunku rownowaznego kontenerowi 20') Contract -umowa agreement -umowa. statku) of towage -umowa holownicza . posiadajqcy najwigksze floty statkow kontenerowych overcapacity -nadmiema pojemnoik ladunkowa statkow eksploatowanych na danej linii w stosunku do dost~pnych ladunkow parcel receipt -kwit przesylowy (na mniejsze partie drobnicy) payload . na podstawie ktorej obliczany jest fracht.cela kontenerowa charter deal .by . efektywny for . erase -wycierak.zegluga krotkiego z a s i ~ u slot .warunki umowy .h i e dalekiego zasiau lumpsum -stawka frachtowa zryczaltowana mainline carriers . porozumienie -master lease generalna umowa dzierzawy .umowa przewozu na warunkach konferencyjnych ..stevedore .zerwak umowg .rozladunek kontenera stuffing .conference .umowa o czarterze okreilonej liczby slotow sharing .standard (std) . SHIPPING long distance routes . kaucja.break a .10.

kejowe boatage .bezplatny. niewieqco without guarantee (wog) -bez gwarancji Fees.zloiyC ofertq (to) tender .skladaC ofertq.inward -wejiciowe oplaty (portowe) . obligacja. dorozumiany condition . koszty portowe .zobowiqzanie domniemane -warranty .submit a . zastrzezenie subject to (sub) -pod warunkiem ze.gwarancja domniemana liner terms (lit) .uczyniC (umowq) bezprzedmiotowq gross terms (gt) .oplata za korzystanie z nabrzeia .oplaty dokowe . poszczegolnych kosztow) brokerage -prowizja maklerska -clause -klauzula dot.miejsce wykonania (np.platnoik za ladunek na rqce przewoznika przy odbiorze ladunku on shipment -platne g.dock . zobowiqzanie usual terms (ut) . pot.landing . przy zaladunku charge .zastrzegac (sobie).oplata na utrzymanie oznakowania nawigacyjnego berthage -oplata nabrzezowa.) -gwarantowany Hague Rules . za miejsce przy nabrzeiu.nota prowizoryczna. eksportowa) -safe amval -pod w.liniowe warunki przewozu net terms (nt) -warunki netto net weight (nt.warunki brutto guaranteed (guar.przedluzenie (terminu waznoici).strona (umowy) place of conclusion .oplaty portowe. bezpiecznego przybycia tender . rozszerzenie (umowy) expiry (exy) -uplyw (terminu) falling under the contract -podlegajqcy umowie favourable quotation -korzystna oferta frustrate .gwarancja -period .oplata za przewoz lodziq bond -zobowiqzanie zaplaty.handling .oplata za cumowanie .boatman .okres gwarancyjny without engagement -bez zobowiqzania.obci@yC (finansowo) disbursement's .normalne warunki warranty . naleznoic . z zastrzezeniem -alteration -pod warunkiem zmian -letter of credit -pod w.dunnage . tymczasowe potwierdzenie zawarcia umowy (to) stipulate .oferta . otwarcia akredytywy -licence -pod warunkiem.berth .wt) .koszty wyladunku .port .oferta wiqzqca party . bonifikata address commission -prowizja adresowa advance note -nota zaliczkowa agency fee -oplata agencyjna all-in rate .oplata holownicza (to) charge . prowizji buoyage -oplata za utrzymanie znak6w nawigacyjnych burden -koszty ogolne cancellation fee -oplata stornowa carrier's allowance .stawka zawierajqca oplate za wszystkie wykonane uslugi allowance . nieodplatny .rekompensata kosztow przewoznika carrier's remuneration -naleznoici przewoznika cash . agenta) na wydatki zleceniodawcy - - - - - - - - - .platnoic za ladunek w zamian za konosament on delivery (cod) .free of . umowy) place of fulfilment .upust.oplaty przeladunkowe .oplata. repartycja beaconage . bonifikata. oferowaC korzystnq cenq undertaking -przedsiqwziqcie.oplata za ukladanie materialow sztauerskich .warunki netto offer . dokonywaC repartycji apportionment -podzial.prowizja za wylozenie funduszy (np.dzieliC proporcjonalnie. bon breakdown -wyszczegolnienie czqici skladowych (np.oferta . dues and payments oplaty. oferowac underbid -oferowak korzystnie. umow provision -postanowienie.miejsce zawarcia (np. klauzula provisional note .Reguly Haskie Hague-Visby Rules -Reguly Hasko-Visbijskie Hamburg Rules -Reguly Hamburskie implied -domniemany. zqdaC czegoi (w umowie) stipulation -warunek (umowy).upust.extension . ze uzyskana zostanie licencja (np. naleinoici i platnoici abatement .gotowka against document (cad) . rabat apportion .tug .firm (fio) .warunek (umowy) dorozumiany -term -warunek (umowy) domniemany undertaking .

zaplacic) lighterage .anchor .oplaty kotwiczne. SHIPPING . oplata za przesuwanie statku slinging -koszt formowania unosow ship pays dues (spd) .-bez prowizji -prowizja .documentary -akredytywa dokumentowa . oplaty portowe port tolls . zwiqzane z postojem statku w porcie) surcharge . cena.kotwiczne.waluta plamosci current rate .akredytywa dokumentowa .nota debetowa .dock . oplata magazynowa streaming .credit (CM) .zaplata za holowanie unit of.ballastage .oplata nabrzezowa dues .oplata Sluzowa lumpsum (Ips.oplata nabrzezowa rate . agenta. a vista . oplata skladowa .stawka zryczaltowana repudiate .towage . premia dodatkowa. oplata sztauerska storage .exchange -kurs wymiany .nota kredytowa . kanalowa) tonnage tax .wynagrodzenie za odholowanie statku od nabrzeza sundries -wydatki roine (np. dodatkowe obciqzenie terminal handling charges (THC) -koszty wyladunku/zaladunku i inne portowe toll . skladowe wharfage .oplaty portowe per ton (pt) .inclusive . dewizy foreign exchange -waluta obca.bez obciqien (statek) free of tax (tax free) . kre