You are on page 1of 643

An Illustrated English-Polish Seaman's Dictionary

***

Ilustrowany angielsko-polski slownik marynarza

This dictionary has been donated by the Association of Polish Maritime Agents and Representatives (APMAR) following a grant from

The International Maritime Training Trust is established to assist with measures which contribute towards providing Polish Seafarers with training which is in full compliance with the IMO STCW Convention

The Trust is supported by donations from several employers, principally Dorchester Maritime Ltd, following an agreement with Polish Seafarers' representatives, and is managed from the Isle of Man

An Illustrated

English-Polish

Seaman's Dictionary

Ilustrowany

angielsko-pols ki

slownik marynarza

TRADEMAR

Zebral i opracowal redakcyjnie - Jerzy Puchalski Konsultacja j~zykowa merytoryczna: mgr Tomasz Darski [lo], i radiooficer I kl. inz. Jerzy Dzienisz [6],inz. st. mech. okr. Marian Dylewicz [6], st. mech. okr. Marian Kaminski [6],mgr inz. inz. kpt. Z.W.Eugeniusz Kazanecki [l-4, 7-12],mgr inz. Slawomir Kucharski [l-31, kpt, z.w. inz. Andrzej Sliwinski [l-4,6-121, in?. kpt. i.w. Ryszard Wawruch [l-4,6-121, w st. spocz. dr kmdr ink Franciszek Wrobel [6] Konsultacja anglistyczna - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak Opracowanie graficzne - Robert Bqk, Marian Matocha, Jerzy Puchalski, Wojciech Wigkiewicz Korekta polska - Ewa Kunicka Korekta angielska - dr Boleslaw Borzycki, capt. Iain Leak

W k s i e c e wykorzystano ilustracje i elementy publikacji nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej oraz: Alfa Lava1 Marine & Power, Allweiler AG Werk Radolfzell, Burmeister and Wain, Conver, Detegasa Desarollo Tecnicas, Framo-Frank Molm AS, FR Fassmer & Co., Graco Inc., Haglunds Cranes, Harmworthy Engineering Ltd., International Association of Classification Society (IACS), International Maritime Organisation (IMO), John Crane Marine Int., Krupp Atlass Elektronik, New Sulzer Diesel Ltd., Pains-Vessex, Peck and Hale, Raytheon Anschutz GmbH, Sabroe, Siemens, TEC, Unimor ASA, York Refrigeration Marine, Seasafe, Woodward Governor Co. i inne.

All rights resewed. No part of this publication may, for sales purposes be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission in writing from the Editors.

Wszelkieprawa zastrzezone. Zadna cz& niniejszejpublikacji nie moie byC reprodukowana,przechouywana lub przesylana w jakiejkolwiekformie lub jakimkolwiek Srodkiern elektronicznym, mechanicznym, p r q pomocy fotokopiowania, nagrywania lub innym sposobem bezpisemnej zgody edawcy.

O Copyright by Wydawnictwo TRADEMAR, Gdynia 2003 Wydanie I - Gdynia 2003 Sklad i lamanie tekstu - Trademar, Gdynia Ilustracje banvne - Studio Spartan, Gdynia Druk i oprawa - Bernardinum, Pelplin

ISBN 83-915444-4-3

Spis treSci
Od redakcji

I. Theory of the ship - teoria okretu
1. Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty 2. Capacities - pojemnoSC i noSnoSC 3. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Curves, lines and scales -krzywe, linie i skale 5. Displacement and deadweight - wypomoSC i noSnoSC 6. Stability - statecznoii: 7 . Strength -wytrzymaloSC 8. Maneouvering -manewrowanie 8. Resistance - opor 10. Buoyancy -wypor 11. Ship's movements - ruchy statku 12. Draught and load lines - zanurzenie i linie ladunkowe 13. Propellers - pqdniki

11. Ships and shipbuilding - statki i budownictwo okretowe
1. Ship's types -typy statkow 2. Design and construction -projektowanie i budowanie statkow 3. Steel and unferrous materials - materialy stalowe i z metali niezelaznych 4. Other materials - inne materialy 5. Shipyard - stocznia 6. Treatment, processing and repair - obrobka i naprawa 7. Welding - spawanie 8. Ship's plans -plany statkowe

111. Ship's construction - konstrukcja statku
1. Hull - kadhb 2. Fore part construction - konstrukcja czqSci dziobowej 3. Bottom - dno 4. Bulkhead - grodi 5. Cargo compartments -przedzialy ladunkowe 6. Classification -klasyfikacja (statkow) 7. Container cell guides -prowadnice kontenerowe 8. Deck - poklad 9. Construction members -elementy konstrukcji 10. Pipes and piping - rury i rurociagi 11. Plates and plating -plyty i poszycie 12. Rudder - ster 13. Stem - rufa 14. Tanks - zbiorniki 15. Trunks and tunnels - szyby i tunele

IV. Ship's equipment - wyposaienie statkowe
1. Anchor and anchor chain -kotwica i la~icuch kotwiczny 2. Mooring equipment - urzqdzenia cumownicze 3. Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4. Cargo lifting devices - diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Ropes - liny 6. Hatch covers -pokrywy ladowni 7. Means of access -urzqdzenia dostqpu 8. Opennings and covers -otwory i ich zamkniqcia 9. Ladders and gangways - trapy i schodnie 10. Deck fittings - elementy wyposazenia pokladu 11. Superstructure and masts -nadbudowka i maszty

V. Engine room - sitownia
1.1. Engine control room - centrala kontrolno-manewrowa (CMK) 1.2. Engine room - silownia 1.3. Engine room piping - instalacja rurociqgowa silowni 1.4. Valves - zawory 1.5. Air and water -powietrze i woda 1.6. Lubricating oil - olej smarowy 1.7. Engine room tanks - zbiorniki silowni 1.8. Fuel oil -paliwo 2.1. Engine - silnik 2.2. Engine operation - dzialanie silnika 2.3. Engine features - charakterystyka silnika 2.4. Engine control - sterowanie silnikiem 2.5. Turbocharger and steam turbine - turbodoladowarka i turbina parowa 2.6. Propeller shaft -wal Smbowy 2.7. Gear - przekladnia 2.8. Exhaust gas system -uklad wydechowy 3.1. Auxilieries -urzqdzenia pomocnicze silowni 3.2. Pumps -pompy 3.3. Heat and heat exchangers - cieplo i wymienniki ciepla 3.4. Fuel and oil separators - wirowki paliwa i olejow 3.5. Filters - filtry 4. (Ship's) boilers - kotly (okrqtowe) 5. Sewage treatment plant - urzqdzenie do obrobki Sciekow 6. Incinerator - spalarka 7. Inert gas system (IGS) -wytwornica gazu obojqtnego 8. Steering gear - maszyna sterowa 5.9. Electricity - elektrycznoSC 5.10. Control and automation - sterowanie i automatyka 5.11. Refrigeration - chlodzenie i klimatyzacja 5.12. Compressors and pressure - sprqzarki i ciSnienie 5.13. Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.14. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 192 195 20 1 202 206 208 208 210 211 224 23 1 240 24 1 243

VI. Navigation - nawigacja
1. Astronavigation -astronawigacja 2. Bridge and bridge equipment -mostek i jego wyposaienie nawigacyjne 3. Electronic navigation aids - elektronicme urz~dzenia 4. Charts and publications -mapy i publikacje 5. Coastal navigation and approaches -nawigacja przybrzezna i podejScia 6. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i iyrokompas 7. Directions -kierunki 8. Navigation -nawigacja 9. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 10. Radar, ARPA, ATA, EPA -radar i urzqdzenia antykolizyjne 11. Tides and tide curves -p@vy i krzywa plywu 12. Track control system - system Sledzenia drogi 13. Collision Avoidance Regs. -prawo drogi morskiej 14. Ship Handling -manewrowanie statkiem 15. Weathering - sztormowanie 16. Ice navigation - zegluga w lodach 17. Radio & GMDSS communication -lqcznoSC radiowa i GMDSS 18. Telex command codes and abbreviations - kody i skroty teleksowe 19. Signalling and signals - sygnalizacja i sygnaly

VII. Cargo -ladunek
1. Cargoes - ladunki 2. Bulk cargoes -ladunki masowe 3. Containers -kontenery 3.1. - Types of containers - typ kontenera 3.2. - Container construction -konstrukcja kontenera 4. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 5. General cargo - drobnica 6. Reefer cargo -ladunki chlodzone 7. Cargo ventilation -wentylacja ladunku 8. Liquid cargoes -ladunki plynne 9. Ro-ro cargo -ladunki toczne 10. Cargo distribution planning -planowanie rozmieszczenia ladunku 11. Cargo stowage - sztauowanie ladunku 12. Cargo lashing -mocowanie ladunku 13. Container stowage -sztauowanie kontenerow 14. Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontenerow 15. Ro-ro cargo stowage - sztauowanie ladunkow tocznych 16. Ro-ro cargo lashing equipment - sprzqt do mocowania ladunkow tocznych 17. Forestry products stowage - sztauowanie drewna i produktbw jego przetwarzania 18. Forces acting on cargo - sily dzialajqce na ladunek 19. Cargo safety -bezpieczenstwo ladunkow 20. Chemical and gas cargoes -ladunki chemiczne i gazy

VIII. Safety of life at sea - bezpieczenstwo iycia na morzu
1. Life raft -tratwa ratunkowa 2. Life boat and rescue boat - lo& ratunkowa i ratownicza 3. Launching appliances -urz3dzenia do wodowania 4. Abandoning the ship - opuszczanie statku 5. Launching and recovering -wodowanie i podnoszenie (lodzi) 6. Personal life saving equipment -indywidualny sprzqt ratunkowy 7. Alarming in distress - alarmowanie w niebezpiecze~istwie 8. Signalling equipment and pyrotechnics -sprzqt sygnalizacyjny i pirotechniczny 9. Marine evacuation systems -morskie systemy ewakuacyjne 10. Marine accidents and salvage -wypadki i ratownictwo morskie 11. SAR helicopter operations - dzialania Smiglowca SAR 12. SAR and IAMSAR -poszukiwanie i ratowanie 13. Environmental protection - ochrona irodowiska 14. Firefighting -zwalczanie pozarow 15. Medical first aid -pienvsza pomoc medyczna 16. Safety -bezpieczenstwo 17. Personal protective equipment - sprzqt ochrony osobistej

IX. Seamenship and maintenance wiedza okrqtowa i konserwacja
1. Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicq 2. Berthing and port manoeuvering - cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging - sondowanie i mierzenie ulaiu 4. Cargo gear handling -obshga urzqdzen przeladunkowych 5. Mooring operations - cumowanie 6. Boat handling -manewrowanie lodziq 7. Ropes and rope works - liny i prace z linami 8. Knots and splices -wqzly i sploty 9. Cleaning -czyszczenie, sprzqtanie 10. Corrosion and rust - korozja i rdza 11. Paints and painting - farby i malowanie 12. Steering - sterowanie 13. Ship's fenders - odbijacze statkowe 14. Grease and greasing - smary i smarowanie 15. Failures and damages - defekty i uszkodzenia 16. Maintenance and repairs -konsenvacja i naprawy 17. Inspections and surveys - inspekcje i badania 18. Small elements -elementy drobne 19. Tools - narzqdzia

X. Shipping - iegluga
1. International maritime organizations and associations -miqdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie 2. International conventions -konwencje miqdzynarodowe 3. Shipowner and ship's operator -wlaiciciel i armator statku 4. Crew - zaloga 5. Crew matters - sprawy zalogowe 6. Accommodations -pomieszczenia 7. Certificates of Competency -Swiadectwa kompetencyjne 8. Work organization on board - organizacja pracy na statku 9. Area of trading -rejon zeglugi 10. Cargo booking -bukowanie ladunku 11. Cargo documents -dokumenty ladunkowe 12. Charter - czarter 13. Charter and liner clauses -klauzule czarterowe i liniowe 14. Claims - roszczenia 15. Container trade -przewoz kontenerow 16. Contract -umowa 17. Fees, dues and payments -oplaty, naleznoici i platnoici 18. Freight - fracht 19. INCO Terms -warunki przewozu INCO 20. Insurance -ubezpieczenia 2 1. Maritime law -prawo morskie 22. Port call -zawiniqcie do portu 23. Port operations time - czas operacji portowych 24. Shipping industry -zegluga handlowa 25. Ship's documents -dokumenty statkowe 26. Ship's operations - eksploatacja statku 27. Voyage -podroi morska 28. Ship's computer -komputer statkowy 29. International safety codes -miqdzynarodowe kody bezpieczenstwa

XI. Ports and terminals -porty i terminale
1. Ports and harbours -porty i przystanie 2. Container terminal -terminal kontenerowy 3. Bulk cargoes terminal -terminal ladunkow masowych 4. Ferry and ro-ro terminal -terminal ro-ro 5. Oil terminal -terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych 6. Port authorities -wladze portowe 7. Port services -ushgi portowe 8. Port staff and work -pracownicy i praca portowa 9. Cranes - d h i g i 10. Cargo handling -przeladunek 11. Cargo handling equipment - sprzqt przeladunkowy 12. Liquid cargo handling -przeladunek kadunku plynnego

XII. Marine geography - geografia morska
1. Geography - geografia 2. Lands and oceans - Iqdy i oceany 3. Ocean currents -pqdy oceaniczne 4. Meteorology - meteorologia 5. Time - czas 6. Magnetism -magnetyzm 7. Astronomy -astronomia 8. Wind -wiatr 9. Coast -wybrzeze 10. Clouds and precipitation -chmury i opady 11. Metheorological phenomena -zjawiska meteorologiczne 12. Sea bottom - dno morskie 13. Swell and waves -falowanie i fale 14. Ice - Ibd 15. Visibility -widzialnoSC 16. Beaufort scale - skala Beauforta

Color tables -tablice barwne Annexes - aneksy Bibliography - bibliografia

Od redakcji
1. Geneza slownika i jego charakter
Historia polskich slownikow morskich siega okresu przedwojennego. Juz po wojnie ukazalo siq ich kilkanascie, o roznym charakterze i objgtosci. Kazda kolejna edycja byla wzbogacana o nowe pojqcia, co odpowiadalo szybkim zmianom w zegludze we wszystkich dziedzinach z niq zwiqzanych. W ostatnich latach ukazywaly siq glownie niewielkie slowniki specjalistyczne, w pewnej mierze odzwierciedlajqce wspomniane zmiany. Jeszcze kilkanascie lat temu na statku zbyteczne bylo slownictwo komputerowe, w zalqikach byly systemy GMDSS, zarzqdzania jakoiciq czy bezpieczeristwem, ochrona srodowiska, systemy map elektronicznych, zintegrowane systemy nawigacyjne i systemy automatyzacji silowni, globalna organizacja sluib poszukiwania i ratowania na morzu. Obok pojawiania sic nowych dziedzin wiedzy - ewoluowaly stare: zmieniaiy sic w czqsci lub w calosci przepisy konwencji STCW, SOLAS, warunki przewozu INCO, przepisy dotyczqce konstrukcji i wyposazenia statkow itd. Zmiany te majq niekiedy zasieg znaczny: mozna pokusik sie o stwierdzenie, iz corocznie pojawia sie kilkaset nowych slow i pojgC w jezyku angielskim, zwiqzanych poirednio lub bezposrednio z zeglugq. Slowniki, ze wzgledu na swq specyfikc, nie nadqzajqza wspomnianymi zmianami. W efekcie wirod marynarzy hnkcjonujq dziesiqtki krotkich i dluzszych opracowan zawierajqcych "nowinki" jezykowe, powielane i uzupelniane przez kolejnych wspolautorow. hwiadczy to o wielkiej potrzebie slownika nowoczesnego, praktycznego. Wydawnictwo TRADEMAR zdecydowalo sic na opublikowanie po raz pienvszy w Polsce slownika tak szeroko zilustrowanego. Idea takiego slownika nie jest nowa: w generalnej koncepcji niniejsza publikacja jest wzorowana na Dictionnaire maritime thematique anglais etfrancais, opublikowanym w roku 1991 przez francuskie Wydawnictwo Masson. Roinice polegajqna unowoczesnieniu slownictwa, wzbogaceniu poprzez wprowadzenie nowych podrozdzialow (pienvsza pomoc, ratownictwo iycia, ochrona Srodowiska, zarzqdzanie jakoiciq i bezpieczenstwem, automatyka itd.), pominigiu tematyki zeglarstwa i rezygnacjg z cz&i pienvowzoru, ktore majq charakter slownika frazeologicznego. Slownik niniejszy w efekcie nie aspiruje do nazwy "morski", poniewaz nie ujmuje slownictwa z niektorych dyscyplin morskich. Ograniczono slownictwo z zakresu oceanologii, oceanografii, budownictwa morskiego. Pominigto (z pewnymi wyjqtkami) archaizmy jqzykowe i p o j ~ cia, ktore juz wychodzq z uiycia. Uwzglgdniono natomiast podstawowe slownictwo z dziedzin niezbcdnych wspolczesnym marynarzom w trakcie ich pracy na morzu, jakkolwiek bezpoirednio z morzem niezwiqzanych. Stqd zdecydowano siq na nazwg "Angielsko - polski slownik marynarza", jako bardziej odpowiadajqcqjego charakterowi. Zamieszczona w koncu slownika bibliografia wskazuje podstawowe irodla, z ktorych zaczerpnieto znaczqcq czqSC prezentowanych poj& Naleiy pamigtac, iz kaidy kolejny slownik jest efektem kompilacji poprzednich, uzupelnionym o nowe pojqcia a jednoczeinie pomijajqcym okreilenia, ktore wychodzq z uzycia. W niniejszym opracowaniu mozna wicc znaleiC zarowno pewne elementy najstarszych slownikow angielsko - polskich (np. Slownik angielsko - polski handlu morskiego, U! Skibicki, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze 1951)jak i szeregu relatywnie nowych publikacji, jakie ukazaly sic po roku 2000.

Jednak olbrzymig z punktu widzenia marynarza (czqsto dopiero uczqcego siq trudnego i specyficznego jqzyka zawodowego) zaletq . systemow referencyjnych. postanowila zwrocic siq do Czytelnikow z apelem o pomoc w zbieraniu nowych okreilen niezbqdnych dla uzupelniania niniejszej publikacji. Podano w slowniku nie tylko slowka. zamieszczenie nazw wszystkich. zdajqc sobie sprawq z zakresu i szybkoici zmian w zegludze. 2. sztauowania. bylo pytanie o jego zakres merytoryczny. map elektronicznych. Pojawily sig nowe pojqcia w tradycyjnej nawigacji. automatyzacji silowni. bez niebezpieczenstwa zmiany tej publikacji w slownik chemiczny. Z rysunkbw nalezy zatem korzystad z wielkq ostroznoiciq. Zaproponowanie takiego ukladu jest wynikiem trudnego. zintegrowanych systemow sterowania i kierowania statkami. urzqdzen AIS. Rysunki w nim zawarte shzq jedynie ilustracji omawianych pojgk i nie mogq zastqpic wyczerpujqcych instrukcji postqpowania i fachowych poradnikow.z podaniem zrodla. wprowadzanie nowych dokumentow (w tym elektronicznych) rowniez rozszerza istniejqce slownictwo: uwzglqdnienie w slowniku dokumentow Miqdzynarodowej Federacji Zrzeszen Spedytorow (FIATA documents) wydaje sig rownie konieczne.Trzeba podkreiliC. z jakimi redakcja slownika musiala siq uporad. tak charakterystycznego dla wigkszoSci slownikow. systemu GMDSS. slownik niniejszy bgdzie najbardziej uzyteczny dla osob posiadajqcych juz pewnq znajomoSC jgzyka angielskiego. IloSC samych tylko chemikaliow przewozonych transportem morskim siega kilkunastu tysigcy. niz zawartoSC poprzednich polskich slownikow morskich. iz wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia statkowej silowni powinny siq w niej znaleic. Pienvszs~ rzucajqcq siq w oczy odmiennoiciq jest odejScie od ukladu czysto alfabetycznego. Zamieszczono wiqc jedynie okolo setki wybranych. jest niemozliwe. Kazdy z nich dzieli sig dalej na kilkanakie podrozdzialow i dopiero na tym poziomie znajdujemy uklad alfabetyczny. Nadmiar pojgC z tego zakresu zamienilby slownik w techniczny. Postgp w organizacji zeglugi.pl w miarq moiliwoSci . To z kolei pociaa za sobqpowstawanie kolejnych okreilen: DP Vessel czy DP Vessels Owners Association . systembw pozycjonowania dynamicznego. iz niniejszy slownik w zadnej mierze nie jest podrqcznikiem z zakresu np. Wprowadzono szerokie omowienie pojgc z nowoczesnej nawigacji zintegrowanej. najbardziej charakterystycznych i najczgiciej w transporcie morskim spotykanych slow zwiqzanych z ladunkami chemicznymi.DPVOA (Stowarzyszenie Armatorow Statkow DP). z silowniq okrqtowq. ale i wiele powszechnie uzywanych na morzu zwrotow. Prosimy o przesylanie ich na adres e-mailowy redakcji trademar@post. Jednak zawartoSC tej czqici jest daleko bogatsza. zwiqzanymi np. GPS. safety contour. Redakcja slownika. Dla przykladu. jak: safety bearing. W efekcie. obshgi urzqdzen silowni itd. UznaliSmy bowiem. 3. Podobnie sprawa siq ma z pojqciami technicznymi. Budowa i spos6b korzystania ze slownika Slownik ilustrowany ma specyficzny charakter i wymaga dokladnego zapoznania sig z jego strukturq. wrgcz niemozliwego do rozwiqzania problemu powiqzania ilustracji z tekstem przedstawionym w porzqdku alfabetycznym. reference systems (nawigacyjne systemy referencyjne) czy dynamicpositioning (pozycjonowanie dynamiczne). jak nowych INCO terms. ktorego w ogole nie jesteimy w stanie powiqzaC z zadnym rozdzialem tematycznym. w dzisiejszej zegludze ladunkiem stak sig moze niema1 kazdy materialny produkt dzialalnoici czlowieka. Uklad ten ma oczywiicie swoje wady i zalety. Zakres slownika Jednym z glownych dylematow. co nie bylo celem redakcji. Do pienvszych nalezy klopotliwa procedura poszukiwania znaczenia slowa. Jest on podzielony na 12 rozdzialow tematycznych.

Na przyklad statki o tradycyjnych metodach przeiadunku (pionowego) przyjqto nazywaC "10-10" ("lift-odlift-off') dopiero po wprowadzeniu do eksploatacji zupeinie nowego typu . stawai siq latwym lupem handlarzy opium. Zaciera siq w jqzyku angielskim roznica pomiqdzy seafarer i seaman. Opisany powyzej uklad slownika spowodowai w wielu przypadkach koniecznoSC powtorzenia niektorych slow w roznych podrozdzialach. Marynarz. tylda odnosi siq do slowa (slow) poza nawiasem.. wirowki. czy tez z niektorymi innymi okresleniami (mammooth tanker. Stare formy i zwroty zanikajq (zachowujqc jedynie wartoiC historycznsl). Tak stalo siq z caloiciq komunikacji radiotelegraficznej. key words slowa kluczowe. Brytanii i zeglugq wok01jej wybrzezy. Spojony i zamustrowany siiq marynarz trzeiwial dopiero w morzu na statku zmierzajqcym do Chin. Pewne okreilenia w zeglugowej praktyce pojawiajq sic.. ale jest pojqciem zwiqzanym poSrednio. Z czasem. Oryginalne znaczenie home w morskim jqzyku angielskim odnosilo siq do Wielkiej Brytanii. Proces wymiany obsenvujemy nieustannie: Ship's Articles. tak nierozlqcznie zwiqzane z historiq zeglugi brytyjskiej powoli zanikajq na rzecz na przyklad Collective Bargaining Agreement (potocznie nazywanym przez marynarzy "CBA"). w stosunku do ktorych przyjclo sic uzywaC okreSlenia: ro-ro. MySlnik natomiast wskazuje. 4. a uprawiajqcy zeglugc pomiedzy Szczecinem a Gdyniqplywa w home trade . Zatem statek polski zmierzajqcy do Polski jest home bound. Zwiqksza to nieco objqtoiC slownika ale jednoczeinie ulatwia korzystanie z niego. zwyczaju morskiego i morskiej wymiany towarowej obsenvujemy nieustanny romoj i ewolucjq morskiego jqzyka angielskiego. moze bez problemu zapoznaC siq w jednym miejscu z podstawowym slownictwem niezbcdnym do tego celu. Dla latwiejszego zlokalizowania waznych pojqC. by po jakimi czasie zniknqC. slowo to upowszechnilo siq w zegludze swiatowej a jego znaczenie uleglo rozszerzeniu..jest wlainie przedstawienie pojqC obok sqsiadujqcej z nimi ilustracji. Jeili wir6d slow kluczowych niekt6re sq zamkniqte nawiasem.statek handlowy). niezbcdne dzisiaj.. iz nastqpujqce po nim slowo nie jest bezpoirednio powiqzane ze slowem kluczowym... Wraz z rozwojem technologii przewozow pojawialy sig nowe okreilenia istniejqcych juz przedmiotow i obiektow.. Dzisiejsze metody naboru marynarzy jak i towarzyszqce im slownictwo sqzdecydowanie odmienne.. ship (niegdyi stosowane glownie do okrqtow wojennych) i vessel (zwykle . W oryginale oznaczalo ono malo subtelnq metodq "rekrutacji" zalogi statku. . gdzie z kolei opuszczal jak najszybciej "goicinne" jego poklady i. techniki.Niektore z tych okreilen mozna traktowaC jako archaizmy. ktory ma za zadanie nastqpnego dnia dokonaC przeglqdu np. Obecnie home bound stosowane jest potocznie dla okreilenia podrozy powrotnej kazdego statku. pod ktorymi wymieniono slowa i okreilenia powiqzane.angielskiego. Coraz czqsciej zamiast tych ostatnich okreilen stosowane jest zresztq carrier. czy it . bez wzglqdu na kraj pochodzenia armatora czy umiejscowienie portu macierzystego. Tylda przed lub po slowie powiqzanym zastqpuje slowo (lub slowa) kluczowe.statkow poziomego ladowania. pojawiajq siq w ich miejsce nowe. Przykladem tego moze by6 siabo dzii znane w Wielkiej Brytanii okreilenie to be shanghaied. Podobny jest cel alfabetycznego indeksu polsko . system Consol). Rozwoj morskiego slownictwa angielskiego i konsekwencje tego Wraz z rozwojem cywilizacji. w tekicie wytluszczono tzw.. Zatem okreilenia home bound czy home trade oznaczaly odpowiednio: rejs powrotny do W. ktora przetnvaia na morzu rowno wiek. umieszczonego na koncu slownika. Dopelnieniem (nieslychanym jak na brytyjski tradycjonalizm) zmian jqzykowych jest dyskusja na temat czy statekjest she. inne przeszly w niebyt jako zwroty calkowicie zapomniane. wraz z ekspansjqjqzyka angielskiego.

Tak sprawy siq mialy z nazwami potocznymi: m a j .Nowe technologie. zastepujqcy angielskie tight (tu: napinaC. zaS holownik zalecajqprzyjqk on the shoulder (doslownie "na ramieniu". Inny przypadek. Obecnie sq to nazwy zapomniane i w zegludze powszechnie uzywa sic okreslenia radar. Amerykariscy piloci w Kanale Panamskim z upodobaniem stosowali fruit boat dla okrehlenia chlodniowca. cassette). mobrey.. Zdecydowanym amerykanizmem jest tite. to czy warto bezskutecznie narzucak im "pachol"? . czerpala ona wiele z innych jgykow. Polskie slownictwo morskie Ciekawym przykladem powstawania i ewolucji nowego slowa/nazwyjest radar. zgodnie z zasadq "Polacy nie gqsi.. Mozna zatem postawiC pytanie: czy jest sens bezkrytycznego upierania siq przy "shsznych" nazwach? Jehli 99 proc.". roll-trailel.w poczqtkowym okresie probowano zastepowak je roznymi propozycjami lokalnymi. W Polsce do46 bezskutecznie (i glownie w krqgach wojskowych) propagowano okrehlenie "urzqdzenie radiolokacyjne" lub krocej: "radiolokator".. Gdybyhmy kurczowo trzymali siq "naukowych" okreslen wprowadzanych przez rozne powaine gremia. Obfite slowotw6rstwo producentbw i uiytkownikow ma swoje konsekwencje. Rzadziej . to rowniez nowe okreslenia. i i wielkosk ta podana (w odniesieniu do kontenerowca) w TEU zmienia siq wraz z rozwojem nowych konstrukcji okrqtowych. to adaptowanie nazw producentow jako powszechnie stosowanego okreilenia. ur itd. marynarzy uzywa okrehlenia "poler" (z ang. jako wlahciwy odpowiednik polskiego "zanurzenie". lancuch mocujqcy itd. dziqki czemu mlodzi adepci sztuki zeglarskiej na picknym zaglowcu nie czujq s i jak na wozie drabinia~ stym. Wszystkie wspblczesne jqzyki wykazujq tendencjq do upraszczania. 5. ale postqp technologiczny spowodowal. Tq bataliq (na szczqhcie) przegrano. r6znego rodzaju nowotworami jqzykowymi. Najczqhciej slowo (lub slowa) juz istniejqce jest adaptowane dla okreslenia nowego pojqcia (np.. . Okresy nasilonego patriotyzmu owocowaly probami wzbogacenia polskiego jqzyka morskiego. Tymczasem (by6 moze jest to skutek wplywbw amerykanskich) wspolczeSni marynarze (rowniez brytyjscy) chqtniej poslugujq siq pojqciem draft.. dziS studenci szkol morskich citgnqliby na iaglowcach szkolnych "lejce" (zamiast "brasy"). W wielu innych .z roznym skutkiem. W Polsce podobnego zadania podjql sip Polski Komitet Normalizacji.).. Amerykanizmy to nie tylko upraszczanie pisowni czy wymowy.. tzn. szybko ewoluujqcym.. Niekiedy odgomie ustalone okreilenia przegrywajq z uzywanymi w praktyce. Wobec relatywnie slabej pozycji polskiej floty na przestrzeni naszej historii. harbor zamiast harbonp. WipkszoSC polskich slownikow podaje draught. niekiedy na silq. n a c i ~ a C hcitgacz.tworzone jest zupelnie nowe slowo. w okolicach obla dziobowego). Obsenvujemy przy tym dwie r6zne drogi powstawania nowych pojqC. zwyczaje i organizacja w zegludze sqglownym powodem ewolucji morskiego jqzyka angielskiego. Pojqcie panamax odnoszqce siq do wielkoici statk6w mogqcych przeplynqk Kanalem Panamskim generalnie zachowuje swe znaczenie w odniesieniu do ich maksymalnych wymiarow w metrach. inne wywolujqniekonczqce siq dyskusje fachowcow. aby obrocid "orczyki" jczyli "reje"). Z czasem pisowniq zmieniono na radar i to okreilenie przyjqlo siq powszechnie w krajach anglojqzycznych. RoznorodnosC ta zmusila Miqdzynarodowq Organizacjq Standaryzacji (ISO) do podjqcia proby normalizacji nazewnictwa. Morski jqzyk angielski jest wiqc jqzykiem zywym. w postaci wielu okreSlen tych samych rzeczy czy procesbw. Pienvotnie by1 to skrot od Radio Detecting and Ranging czyli RaDaR lub czqiciej: RADAR. bollard). Podjqte lata temu prace tnvajq nadal .

powinno by6 akceptowane w Polsce? Zaryzykujp stwierdzenie.. Thmaczenie nie jest (i slusznie.zadna ustawa nie nakloni uzytkownikow do stosowania nowotworow (proponujq: "dziwotworow". W Polsce sprawq zebrania i uporzqdkowania skrotow stosowanych w zegludze zajql siq Uniwersytet Gdahski. acz niekonsekwentnie akceptuje sip jako prawidlowe okreilenie "obojowanie".wywodzi siq z czasow.gency . nawigacji technicznej.stan zagroienia.skroty stosowane w korespondencji i w dokumentach . Z drugiej strony slowniki tlumaczq piping jako "ruraz". Swietnie przyjqio siq t a k e i funkcjonuje powszechnie polskie "drobnica". majq o kilkanaicie procent wiqkszq objqtoSC. skracania i ulatwiania komunikacji i korespondencji. ktbre po tej operacji. ale dla fachowcow w pelni zrozumiale i zawiera pozqdanq informacjp.. z gracjq i bardzo praktycznie przelozono na polski "alarm wachtowy". przydhgie: crude oil carrier to "zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftowej". do jakiego stopnia nazewnictwo np. gdy w korespondencji telegraficznej platne byly poszczegblne slowa.. Zresztq w polskich irodowiskach morskich istniejqzadawnione i nie do konca rozstrzygnipte spory: czyflashing light to "Swiatlo blaskowe" czy "blyskowe"??.) polskich. iz jeili juz istnieje zgrabne... Jako argument humorystyczny. "maszyny matematyczne" itd. w jqzyku polskim.. ale trudny do podwazenia podnosi sip.. Nie wymyilono przy tym (ze wzglqdu na oczywistq trudnoik) odpowiednika wyrazu buoyage ("oplawienie" byloby nie do przyjpcia?) i z koniecznoici.lbdi ratunkowa brake -hamulec bezpieczenstwa call -wezwanie (wywolanie) w niebezpieczenstwie -control . w miejsce powszechnie stosowanego przez marynarzy "boja". stan awarii boat ...Powyzsze przypomina innqwojnq stoczona. W jqzyku polskim zaleca sip stosowanie okreilenia "plawa" jako odpowiednika angielskiego buoy. Jako odpowiednik general cargo. Zbior ten (nastppnie rozszerzony) nie obejmujejednak skrbtow z innych (poza handlowymi) dziedzin (np. Jeili zgrabniejsze. Ocenia sib ze w szeroko pojetej zegludze stosuje sip kilkanaicie tysiqcy skrbtow. Niektore polskie okreilenia sa. angielskie. Potwierdzenia shsznoici takiego poglqdu nie trzeba daleko szukaC.droga ewakuacji itd. jqzykoznawcy bitwq tq przegrali doiC szybko i nikt dzisiaj nie neguje poprawnoici okreilenia komputer. praktyczne i dobre okreilenie polskie. Niekiedy wreszcie w roznych kontekstach angielski wyraz ma zupelnie inny polski odpowiednik: erneP. publikujqc w roku 1991 MARVOC (Slownik skrotow stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim)... zwlaszcza w zegludze.sterowanie awaryjne escape . Te roznice sq wyrainie widoczne przy przekladzie fachowych publikacji. Konsekwentnie zatem nalezy zadaC pytanie szersze. Wrqcz nieprzethmaczalny angielski dziwolilg deadman alarm. silowni okrqtowych itd). iz iwiatlo "blyska" a nie "blaska" . Jpzyk angielski pozwala na krotkie i precyzyjne opisanie pewnych poj& ktbrym odpowiadajq polskie okreilenia wieloczlonowe: forestry nalezaloby przethmaczyC na polskie "drewno i produkty jego przetwarzania". pozostanie ono w praktycznym uzytku bez wzglqdu na okolniki... Dla przeciwwagi inny przyldad. System ten. Niewielka z tego czqiC . co zapewne brzmi nader zgrzytliwie dla purystow jqzykowych .) doslowne. Pomimo heroicznych bojow o "czystoiC" polskiego jpzyka i uzywanie okreileli: "maszyny cyfrowe". latwiejsze w uzyciu lub lepiej oddajqce istote sprawy jest okreilenie oryginalne . "maszyny liczqce". - Wspolczesny jpzyk (nie tylko morski) zawiera ogromnq iloiC skrotow. Tym- .w Polsce ze slowem "komputer". bqdqcych efektem tendencji do upraszczania. bowiem cbz martwej osobie po alarmie . juz dla wygody stosowany jest obecnie przede wszystkim w korespondencji e-mailowej.

W koncowej czcici slownika zawarto zestawienie najwainiejszych skrotow wraz z ich rozwinieciem w jczyku angielskim i polskim.W.W. mech. Z. okr. Jerzy Dzienisz. okr. iz skroty od n a m wlasnych (np. GMDSS czy IMO) sq pisane duzymi literami. st. Z. Eugeniusz Kazanecki. Marian Kamitiski. st.W. Gdynia.to najwainiejsi z licznej ich grupy. mech. inz kpt. Jednoczeinie "produkcja" skrotow stale roinie. w ktorej zawsze wystepowaly wylqcznie duze lub wylqcznie male litery. inz. mgr inz. raz litery skrotow przedzielane sq kropkami . kt6rym slownik niniejszy w znacznej mierze zawdziecza swq ostatecznq forme: dr Boleslaw Borzycki. pozostale (charakterystyczne glownie dla korespondencji) . Generalnie kropki sq pomijane. kpt. capt.malymi. radiooficer I kl.Ryszard Wawruch. jako ze jest to obecnie bardzo widoczny i powszechny trend.Andrzej Sliwinski . j~zykoznawcowjak i wydawnictwa. wiedzy i zaangazowania w powstanie tej publikacji wnieili: dr inz. korym Redakcja sklada tq drogq wyrazy wielkiej wdziccznoici i uznania. Wspominajqc o powyzszej. Z. . ini. Sprawa byla prosta w przypadku skr6tow stosowanych w korespondencji telegraficznej i teleksowej. Obecnie w praktyce. W niniejszym opracowaniu przyjeto zasadc. Marian Dylewicz. Iain Leak oraz inz. mgr Tomasz Darski. maj 2003 r. Problem sprawia usystematyzowanie pisowni shotow. Szczegolnie jednak wielki wklad pracy. kpt. W piimiemictwie fachowym i w iyciu codziennym stosowane sq wymiennie i generalnie bez logicznego klucza litery male i duze. wprawiajqc w zaklopotanie zarowno uiytkownikow-praktykow. w roznych publikacjach a nawet w slownikach angielskich na przemian te same skroty pisane sqmalymi lub duzymi literami: dwt i (bardziej tradycyjne) DWT sq w tym sensie rownoprawne. skomplikowanej problematyce Redakcja chcialaby na koniec wyraziC slowa uznania i podziqkowania grupie konsultantow.czasem istnieje zbior (niepublikowany) obejmujqcy ponad 12 000 skr6t6w ze wszystkich dziedzin zwiqzanych z zeglugq.innym razem (coraz czciciej) kropki sic pomija.

Draught and load lines -zanurzenie i linie ladunkowe 13.teoria okretu 1. Dimensions and proflles -wymiary i ksztalty 2. Curves. lines and scales -krzywe. Resistance -op6r 10. Planes and sections -plaszczyzny i przekroje 4. Ship's movements -ruchy statku 1 12. Buoyancy -wypdr 1 . Displacement and deadweight -wypornoif i noInoSC 6. Stability . Strength -wytrzymaloif 8.1. Theory of the ship . linie i skale 5. Propellers -pedniki . Maneouvering -manewrowanie 9. Capacities -pojemnoSC i noScnoSC 3.statecznoIf 7.

1 &: & k Q a length overall underwater hull/ diugosc caikowzta podwodzia 6 - a I 2 4 S free board/ wolna burta \ breadth/ szerokosc parallel body length/ dlugoSC cylindrycznej cz&i kadluba dead m e / podoblenie r length of run/ dlugoii zaoblenia rufowego -I- --. parallel middle body/ midship body/ cylindryczna czgSd kadiuba finite element model of a double-hull tanker (model zbiornikowca o podwojnym kadiubie rozchylenie dziobu sheer line/ .wymiary i ksztalty length overall/ dlugoSC caikowita I \ length on waterline/ diugoSC wodnicy konstrukcyjnej Z 3 L ) - 3 a$ 2 *' length between perpendiculars/ divgosC pomigdzy pionam.. ' 1.- length of entrance/ diugoid zaostrzenia dziobowego camber/ wypukloSL: pokladu . THEORY OF THE SHIP Dimensions and shapes .

ukosne Sciqcie.ksztalt kadluba breadth .middle . szerokoid calkowita -draught -zanurzenie najwiqksze.midship .krzywizna (np.najwiqksza szerokoSC statku.smukloSC rufy .wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .smukloSC kadhba of the stem . wrqgu) beam .Dimensions and shapes -wymiary i ksztalty angle of entrance -kqt zaostrzenia dziobowego angle of run .cylindryczna czqSC kadhba .h i e teoretyczne kadluba .ratio -wspolczynnik smukloici kadluba knuckle line .prismatic of the forebody .oS -of abscissae .frame section .uklad osi kadluba backsweep .oS odciqtych of ordinates .deck line linia Srodkowa pokladu chamfer . podstawa line .wspolczynnik pelnotliwosci przekroju wrqznicowego -maximum section wspolczynnik pelnotliwoSci owrqza .linia podstawowa -plane -plaszczyzna podstawowa (teoretyczna) block coefficient .szerokoSC statku -moulded szerokoSC na wodnicy konstrukcyjnej base .smukly (statek) fineness smukloSC of the form . owrqzenie teoretyczne shape .moulded .wspolczynnik pelnotliwoici wzdluznej .oS kolysania of symmetry -oS symetrii -system .midship section .wsp.zalamana linia (powierzchni kadhba) length .wspolczynnik pelnotliwobci zaostrzenia dziobowego of the afterbody .Srodek line .poprawka na dhgoSC of entrance .smukly form vessel .zanurzenie . linia Srodkowa.szerokoSC na wrqznicy -on waterline .cylindrical - 1.osie axis .wspolczynnik pelnotliwoSci czqSci dziobowej of the run .main -s -wymiary glowne (statku) -principal -s .cylindryczna czqsc kadluba plan .statek smukly ship .wspolczynnik pelnotliwoici dziobowej czgSci kadluba -vertical prismatic -wspolczynnik pelnotliwoSci pionowej . plaszczyzna symetrii .dlugoSC zaostrzenia dziobowego .oS rzqdnych of roll .dlugosc -between perpendiculars (LBP) -dlugobc miqdzy pionami constant .owrqzenie kadluba.wspolczynnik smuklosci corection .oblo burt o malym promieniu coefficient -wspolczynnik of fitneness .form -wspolczynnik pe~notliwoSci .zanurzenie konstrukcyjne extreme -najwiqkszy breadth .waterplane .wymiary glowne (np.prismatic of the afterbody .cylindryczna czqSC kadhba dimension -wymiar .wspolczynnik smukloSci (kadluba) fine . zanurzenie maksymalne length .wspolczynnik pelnotliwoici czqsci mfowej .extreme -najwiqkszy of section .wspolczynnik pelnotliwoSci zaostrzenia rufowego body -kadlub statku axes .linia (06) symetrii.wspolczynnik pelnotliwoSci kadluba of entrance . TEORIA OKReTU - - -- - - - - - - - - - - . sfazowanie chime .wspolczynnik pelnotliwoici przekroju wodnicowego curvature -zaoblenie (kadhba). krzywizna dead flat .dimensions (dims) -wymiary .baza.szerokoSC (statku) .szerokoSC na wodnicy centre .kqt zaostrzenia rufowego axes .statek smukly fine-lines .prismatic .wspolczynnik pelnotliwoSci wzdhznej kadluba .osie kadluba lines . statku) draught .wspolczynnik pelnotliwoici mfowej czqici kadhba .dhgoSC najwiqksza fatness ratio .of the forebody . pelnotliwoici wodnicy - - -- - ---- - - - - - - - - - .

rufbwa perpendicular. body plan/ plan przekrojdw wrggowych bulwark/ oklad dzioh6wki ad iia t ajt perpendicular/ pion rufbwy Lbotrom/ dno mid section/ owreiel Luzer body/ cz@ rufiwa \. tf' orward nadburcte jbrecustle deck/ poklad dziobowki rzutpionowy Iinii teoretycznych midship section plane/ plaszczyzna owreia I fine offlolation/ wodnica Lupper deck/ poklad gorny .Body plan -h i e teoretyczne kadtuba frames section plan.fbre body/ czeii.

aft (after -) -pion rufowy .pomiar kadluba waterline .streamlining -ksztalt oplywowy theoretical naval architecture-teoria okrqtu na paraller middle body ..1. wstawka cylindryczna -breadth ..szerokoSC pomiarowa (statku) main dimensions -wymiary gkowne (statku) coefficient -wspolczynnik pojemnoici bmtto main particulars -wymiary glowne (kadluba) measurement .rake .of run - . w.odchylenie od pionu ku) na wodnicy konstrukcyjnej of stern .length between -s .nawis rufowy on waterline .dlugoiC na wodnicy la.fore .pomiar.extreme overhanging stern -nawis rufowy zaoblenia rufowego perpendicular-pion -of the parallel middle body .pion dziobowy drycznej czqici kadhba on load waterline .hull .dhgoSC calkowita (statku) depth -wysokoSC rejestrowa (statku) on waterline (LWL.linia wzniosu pokladu wzdhznej mathematical ship model -matematycmy mo.dlugoSC pomiarowa.dlugoSC (statku) length . pomierzanie (np..dlugoSC na wodnicy konstrukdu) scantlings -wymiary elementow konstrukcyjcyjnej nych kadluba wynikajqce z przepisow klasylongitudinal -wzdluzny coefficient .cylindryczna czqiC tonnage -tonaz kadhba. wygiqcie (pokla-waterline . najwiqk.szerokoSC rejestrowa (statku) -overall (LOA) .zaokrulona cz@C mfy -on the designed load waterline -dlugoSC (stat.szerokoSC na wodnicy overhang -nawis (mfowy) .1.perpendicular-pionowy.forward .dlugoSC (statku) na wodnicy registered -rejestrowy konstrukcyjnej -breadth .dlugoiC pomiqdzy pionami dunkowej on summer load line -dlugoik (statku) mie.dlugoSC - - - - - - - - - - - - - - - - .dhgoSC cylin. podepth -wysokoiC pomiarowa.przegiqcie dziobowe sze streamline-oplywowy gross weight -maksymalna masa brutto (to) streamline -nadawaC ksztalt oplywowy -moulded depth -maksymalna wysokoSC bocz.dlugosC rejestrowa na linii wodnej round of beam -wypukloSC. prostopadly rzona na letniej wodnicy ladunkowej quarter .wodnica .sheer plan -rzut boczny (linii teoretycznych) shoulder -przegiqcie del k s z t a h kadluba maximum -najwiqkszy .zanurzenie maksyrnalne. w.-dlugoit skrajna . tonazowa . TEORJA O W T U . d.after -przegigie rufowe draught .wspolczynnik pelnotliwoici fikacyjnych sheer line . tonazowa jemnoici statku) length . zlad poprzeczny -breadth on .) .ballast -wodnica balastowa midship section -owrqze.

pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna .83m3. statkow) register of shipping .netto measurement -pomiar pojemnoici netto -register ton (NRT) -ton rejestrowych netto -registered tonnage (n) -tonaz rejestrowy netto - - - - - - - - -tonnage (NT)-tonaz (rejestrowy) netto.cargo -przestrzen ladunkowa .ciqzar brutto measurement -pomierzanie . poklad tonazowy dues .grain .znak tonazowy measurement . tonaz brutto -weight .rejestr statkow register tonnage -tonai rejestrowy register ton (RT) .83 m3. THEORY OF THE SHIP Capacity -pojemnoSt5 i noSnoSt5 admeasurement-pomiar pojemnoici (npstatku) capacity -pojemnoiC -bales .machinery -przestrzen silowni Suez Canal tonnage -pojemnoiC statku okreSlona wedlug przepisow Kanalu Sueskiego ton -tona burden . noinoic ladunkowa -plan -plan pojemnoiciowy gross .gross tonnage .good ship . obecnie nie stosowane) registry (of a ship) .cubic .przestrzen potrqcana (przy pomiarach statku) na silowniq register .pomiar pojemnoSci netto Panama Canal tonnage -pojemnosC statkupomierzona wg przepisow Kanalu Panamskiego propelling power deduction .tonaz rejestrowy brutto (obecnie nie stosowane) ton .pomiar pojemnoici brutto of tonnage -pomiar pojemnoici (statku) ton . obecnie nie stosowane measurement .tona noinoici tonnage -tonaz -certificate .1.1893 m3) net .pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) .deducted .grain cubic -pojemnoiC ladunkowa statku dla ziama (w m3 lub cuft) . kubatura .noinoiC (statku) netto.tona pojemnoici (1.tona rejestrowa (100 stop3 = 2.gross -pomiar pojemnoSci brutto .rejestracja (statku) space -przestrzen.pomiar pojemnoici (statku) -- - - - - .brutto register tonnage (GRT) .rejestr (np.tona rejestrowa (2. obecnie nie stosowane) -tonnage (GT) -pojemnosc brutto.statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoSci ladowni .exempted -przestrzen wylqczona (nie wliczona do tonaiu) .przestrzen potrqcalna . certyfikat pomiarowy deck -poklad pomiarowy.oplaty tonazowe mark .net .iwiadectwo pomiarowe.deductible .przestrzen potrqcona (przy pomierzaniu statku) .pojemnoSC ladunkowa dla be1 .

midship -plaszczyzna owrqza .water line -przekroj wodnicowy profile -przekroj wzdluzny statku section -przekroj (wrqznicowy) area -pole przekroju -modulus -wskainik wytrzymaloici owrqza -plane -plaszczyzna wrqznicowa transverse -poprzeczny section area -pole przekroju wregowego section plane -plaszczyzna wrqznicowa section . zlad poprzeczny midship section -owrqze.owrqzenie wzdluzne section -zlad wzdluzny. przekroj wzdluzny view -widok wzdluzny -- - - - - midship bend -owrqze.above water lateral -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqici kadhtba .1.designed plaszczyzna wodnicy konstrukcyjnej section -przekroj wodnicowy - - - - - - - - -- - Planes -plaszczyzny midship section plane/ 'ongitudinal centre plane/ hszcz). zlad poprzeczny plane -plaszczyzna owreza moulded base plane -plaszczyzna podstawowa plane -plaszczyzna .ukoinica fixed axes system .plan owrqzenia half breadth plan -rzut pionowy (linii teoretycznych).zna symetrii i deck line/ lirzia przecigcia deck centre line.TU Planes and sections . poktadu fotward perpendicular/ pion dzioboxy ! pion r u j b ~ y after perpeitdicular/ . linie podziah wregowego vertical datum plane at the midship section plaszczyzna owrqza waterplane -plaszczyzna wodnicowa area -pole przekroju wodnicowego .osie kadluba lines .uklad osi plywania frame -pole przekroju wrqznicowego line -wreg teoretyczny spacing . rzut wodnicowy half-breaths -rzqdne wodnic inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) line of flotation -wodnica longitudinal -wzdluiny centre plane -plaszczyzna symetrii framing .plaszczyzna plywania -of symmetry -plaszczyzna symetrii .h i e teoretyczne kadluba buttock -przekr6j wzdluznicowy line -wzdluznica -plane -plaszczyzna wzdhznicowa cross section -przekroj poprzeczny --area of vessel -pole przekroju wregowego diagonal -przekroj ukoinicowy (statku) line .plaszczyzny i przekroje body .wregi teoretyczne. TEORIA 0KRE.odstqp wregowy framing -owrqzenie -plan .kadlub statku axes .moulded base -plaszczyzna podstawowa of floatation .

1. THEORY OF THE SHIP .

krzywa calkowa przekroju wrqznicowego -of bending moment -krzywa momentu gnqcego of buoyancy -krzywa wyporu of centre of gravity of waterplanes .krzywa ramion prostujg cych (krzywa Reeda) .odcigta Srodka ci~zkoici wodnicy -of longitudinal locus of the centres of buoyance -wzdluina krzywa Srodkow wyporu -of longitudinal metacentres -krzywa wzdluinych wysokoici metacentrycznych -of longitudinal moment of inertia of water plane -krzywa wzdluinego momentu bezwladnoSci of longitudinal moment of section .obrys zewngtrzny wrcgow plot a curve -wykreSlaC krzywq point of inflection .krzywa momentow przechylajqcych of height of metacentre -krzywa wysokoici metacentrum of loads -krzywa obciQe6 -of longitudinal centres of buoyancy -krzywa odciqtych Srodkow wyporu -of longitudinal centre of floatation .skala przyrostu zanurzenia .Bonjean .skala ladunkowa sheer plan . TEOIUA O W T U - - - - - - - - - - - .loading . linie i skale curves -krzywe .skala Bonjeana .immersion .wrqgi teoretyczne.draught .krzywa pol przekroj6w wodnicowych of weight -krzywa ciqzarow -of wetted surface-krzywa powierzchni zwilzonej kadluba lines drawing .skala .krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczymy symetrii -of vertical centres of buoyancy -krzywa wysokoSci Srodkow ciqzkoici of vertical metacentre .family of -rodzina krzywych .krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) of stability of form -pantokarena -of statical stability-krzywa ramion prostujqcych (krzywa Reeda) -of tons per inch immersion -krzywa zmiany zanurzenia od przyjqtych ciqzarow jednostkowych -of transverse metacentres -krzywa poprzecznych metacentrow -of transverse moment of inertia of water plane -krzywa poprzecznego momentu bezwladnoSciowego of transverse moment of section .h i e teoretycme kadluba moulded line of frames . linie podzialu wrcgowego - - - - - - - - - .cross of stability -pantokareny .of sectional areas - 1.Bonjean .krzywa pol przekrojow wrqinicowych of shearing forces -krzywa sil tnqcych of stability . linii teoretycznych) stations .square .punkt przegiqcia (krzywej scale .skala zanurzenia .rzut boczny (wzdluznicowy.krzywa calkowa momentu przekroju wrqznicowego wzglqdem plaszczyzny podstawowej of water planes areas . lines and scales -krzywe.krzywa odciqtych Srodkow ciqzkoici wodnic -of flotation -krzywa rzeczywistych Srodkow geometrycznych wodnicy of heeling moments .krzywa oporu -of righting moments -krzywa momentow prostujqcych of righting arms .Curves.krzywa calkowa momentu przekroju wrqinicowego wzglgdem owrqza of metacentric radii -krzywa promieni metacentrycznych of moment to change trim one inch -krzywa jednostkowego momentu przeglqbiajqcego of resistance .hydrostatic -krzywe hydrostatyczne -hydrostatic -for trimed ship -krzywe hydrostatycme statku przeglqbionego (krzywe Firsowa) of areas of section .linie podzialu wreowego .krzywa wysokoSci metacentrum of vertical moment of section .skala Bonjeana .

DWT) -noSnoSC (statku) - - - - . THEORY OF THE SHIP Displacement and deadweight - . u o d z ~ e deadweight in tons/ noSnoSC w tonach moment to change trim im/crn// moment przeglebiajqcy tm/cm centre ofjlotat.(dwtc) noSnoSC ladunkowa (netto) .light displacement -wypornoSC - .load .obj@oiCpodwodzia .moulded .skala noSnoSci.wypornoSC (statku) .from midship/ odlegioSC Srodkl .capacity noSnoSC calkowita (brutto) .v yvporu od owrela [m/ d~splacemetztm tons/ tons per em zn salt uater/ draught m m / ~ j p o r n o s cu tonach slonej ton nu ctn M.net ..wspolczynnik wykorzystania wypomosci .capacity (dwcc) -noSnoSC ladunkowa netto .on in m. skala ladunkowa i r a j in meters/ :arrurzenie tv metrach metacentric height above base in centre of buoyancy from density of water/ metres/ ~ysokoSCmetacentTczna midship [m]/ odlegloid S gqstoSC wody w m nad pluszczyznq podstau.length - .1adownoSC ratio .all told noSnoSC calkowita (bmtto) cargo .tona wypornoici tonnage .dlugoSC obliczeniowa .carrying capacity noSnoSC - deadweight (dwt.wypomoSC -wypornoSC .curve -krzywa wypomoici statku pustego (statku) zaladowanego .weight of .wypornoSC konstrukcyjna ton .-displacement coefficient - - - - Deadweight scale .1.wspolczynnik wykorzystania wypor- .wypomoSC -volume of .wspolczynnik wykorzystania wypomoSci efficiency .

wplyw ksztaltu (kadluba) -free surface -efekt swobodnych powierzchni wind -wplyw wiatm.heavy .skala ladunkowa.noSnoSC ladunkowa light condition .kqt zalewania -of heel .statecznoik above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba angle .ciqzar netto tonnage -tonaz scale .unstable .Srodek wyporu of flotation .rownowaga obojqtna .statek pusty.Srodek wyporu .krzywa statecznoici dynamicznej lever -ramiq statecznoSci dynamicznej curve .scale .ton noSnoSci noSnoSci -tonnage (dwt) .wodnica statku pustego light ship weight .skala - - - Stability .upsetting -ramiq przechylajqce ballast -balast . wynik .1.balast wodny -waterline -wodnica balastowa ballasted -zabalastowany .kqt krytyczny statecznoici anti-heeling system -system przeciwprzechylowy arm -ramie .critical -kqt krytyczny of deck immersion . kqt przechylu -of dynamical heel -kqt przechylu dynamicznego of flooding .statical of heel -kqt przechylu statycznego .inklinacja.kqt przechylu of inclination -kqt przechylu of maximum righting arm . s.Srodek wodnicy plywania of gravity .netto capacity .wysokoSC Srodka ciqzkoici ponad stqpkq condition .water . nasiqkliwoii.krzywa ramion statecznoici dynamicznej effect -efekt.kqt zanurzenia pokladu of dip .be in .ramiq prostujqce .stable .zanurzenie i przeglqbienie dynamical stability -statecznoSC dynamiczna curve .dynamiczny kqt krytyczny of statical stability -statyczny kqt krytyczn Y draft and trim .upsetting .kqt .arrival stan (statecznoSci) na przyjScie(d0 portu przeznaczenia) during voyage . wplyw naporu w.light .neutral .z balastem w zb.Srodek ciqzkoici .noSnoSC (statku) netto.Srodek of buoyancy .1adownoSC -weight . centre .statek bez ladunku.righting .ciqzar statku pustego loading coefficient -wsp6lczynnik obciqzenia maximum gross weight .intermediate stan statecznoici przed balastowaniem critical angle -kqt krytyczny of dynamical stability .z balastem w zbiornikach oraz ladowni balastowej . TEORIA OKRQTU .tona .znajdowaC siq w rownowadze .departure .permanent -balast stab .height of -wysokoSC Srodka wyporu centre of gravity (COG) .kqt najwiqkszego ramienia prostujqcego .stan na wyjScie (z portu) .rownowaga chwiejna external -zewnqtrzny - --- -- -- - - -- --- --- --- - - - - - .form . balastow i zapasow light waterline .to -balastowak .stan (tu: statecznoici) . balastowych - - - - - - - - - - - (to) calculate -obliczak calculation procedure -kolejnoSC obliczen calculator -kalkulator (to) capsize -wywrociC sig dnem do gory cargo permeability -stopien zatapialnoSci ladunku. zaladowania . empty ship .rownowaga stala . bez ladunku equilibrium -rownowaga .maksymalna masa brutto net . noSnoSC ladunkowa deadweight .height of -wysokoSC Srodka ciqzkoici .height of the above the keel .Srodek ciqzkoici -of gravity of transverse section -Srodek cigzkoSci przekroju wrqznicowego centre of buoyancy .stan (statecznoici) w czasie podroiy .

1. THEORY OF THE SHIP iStability -statecznoik metacentrum poprzeczne wodnica piywania lever/ ramie Curves of levers of statical and dynamical stability wykves ramion statecznoici statycznej i dynamicznej ma.umum righting arm/ krzywa statecznoici statycz k r z p a statecznoici dynamicznej point of curve inflection/ punkt przegiecia krzpvej capsizing angle/ kqt ~ ~ w r a c a n i a ~ \ .

statek bez ladunku. wyjiciowy transverse metacentre -poczqtkowe metacentrum poprzeczne transverse metacentric height . moment bezwladnoici przekroju wodnicowego stability .ewoluta metacentryczna -height -wysokoiC metacentryczna -radius -promien metacentryczny stability . chwiejnoik keel line .capsizing ..metacentrum wzdluzne metacentric height -wysokoSC metacentryczna wzdluzna metacentric radius . proba statecznoici inclining test .wysokoik metacentrum poczqtkowego ponad liniq podstawowq (initial) transvers metacentre above base line .volumetric -objqtobciowy moment przechylajqcy heeled water plane -wodnica statku przechylonego height of the -wysokoSk centre of gravity above the keel (KG) .: Flume free surface -swobodna powierzchnia (cieczy w zbiorniku) effect -wpkyw s.maksymalny moment przechylajqcy . proba statecznoici initial -poczqtkowy inclination -przechyl poczqtkowy longitudinal metacentre -poczqtkowe metacentrum wzdluzne longitudinal metacentric height .kalkulator operacji przeladunkowych.poczqtkowa poprzeczna wysokoik metacentryczna -- ---- - - - - .w.allowable .dopuszczalny moment przechylajqcy .poczqtkowa wzdluzna wysokoSC metacentryczna longitudinal metacentric radius .wzdluiny (duty) promien metacentryczny -moment of inertia -wzdluiny promien bezwladnoici moment of inertia of water plane . pusty condition .transverse metacentric radius lania wiatru) flume stabilizer . niestabilnoik.in condition .stan poczqtkowy.statecmoSC wzdluzna metacentric -metacentryczny -curves -wykres wmiesienia metacentrum ponad stqpkq diagram .wysokoSC poczqtkowego metacentrum poprzecznego ponad liniq podstawowq hold water ballast -balast wodny w ladowni immersed area -powierzchnia zwilzona (kadluba) inclining experiment -proba przechylow.przechylomierz (to) list .wykres wzniesienia metacentrum ponad stqpke evolute .moment -moment zewnetrzny (np.poczqtkowy poprzeczny promien metacentryczny instability .moment od naporu wiatru - - - - - - - - - .niestatecznoik. pot.pr6ba przechylow.oprogramowanie do obliczen statecznoSciowych i wytrzymaloSci ogblnej longitudinal-wzdluzny centre of floatation .poczqtkowy wzdluiny promien metacentryczny -position of flotation -poczqtkowe poloienie statku wyprostowanego -state .stabilizator przeplywowy.statecznoSC poczqtkowa metacentrum (M) -metacentrum metacentre -metacentrum moment (M) -moment . od dzia. powierzchni (cieczy) heel -przechyl statku (skutek kolysania) heeling -przechylanie siq (statku) resistance .(statek) w stanie pustym line of flotation -wodnica list -przechyl staly (boczny statku) indicator .maximum . zbiornik typu flume.przechylik siq (o statku) listing .odcigta irodka cigzkoSci wodnicy metacentre . wytrzymaloici. zanurzenia loading software .urzqdzenie do automatycznych obliczen statecznoici..(statek) lekki. komputer ladunkowy loading instrument .linia stqpki light (L) .staly przechyl boczny (statku) loading calculator .opor przechylu heeling moment .wysokoiC Srodka ciqzkoici nad stepkq -(initial) longitudinal metacentre above base line . balastow i zapasow .moment wywracajqcy due to wind pressure .moment przechylajqcy .

zbiornik niepelny .of inertia (I) moment bezwladnoici - .wspolczynnik powierzchni zwilzonej sloshing -uderzenia spowodowane falowaniem cieczy w zbiorniku (np.ultimate .statecznoSC statku . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) stiffening .moment prostujqcy - - . statkowym) specific gravity -ciezar wlaSciwy stability .zbiornik .poprzeczna krzywa Srodkow wyporu metacentre -pozorne metacentrum poprz. stabilny.statecznoSC ujemna of form .poprzeczny promien metacentq-czny -moment of inertia -poprzeczny moment bezwladnoSci moment of inertia of water plane .moment wymuszajqcy - -moment przechylajqcy - neutral position -polozenie obojgtne passive stabilization .statecznoSC wzdluzna -moment .stabilizacja bierna prometacentre -metacentrum poprzeczne restoring force .moment prostujqcy stability . stabilnoSC. moment bemladnoSci przekroju wodnicowego position of the centre of buoyancy .klin . tnvaly equilibrium -rownowaga stala stiff -sztywny (statek o duzej.stabilizacja pasywna stable .stabilizacja .s.stabilizacja przeplywowa .of stability -moment prostujqcy overturning . statku nieuszkodzonego levers .(balast lub ladunek pozostawiony dla poprawy statecznosci poprzecznej statku) tank .statecznoSC poprzeczna trapped water -woda uwieziona chwilowo pomigdzy np.statecznoSC resztkowa stabilization .damaged calculation .free .para prostujqca lever -ramie momentu prostujqcego sheer draft -przekroj wzdluzny (statku) Simpson's rules -wzory Simpsona skin constant .moment prostujqcy . nadmiernej wysokoici metacentrycznej) -vessel ..zakres statecznoici -reserve dynamical -rezenvowa statecznoSC dynamiczna dodatkowa statecznoSC ksztaltu -residuary .stateczny.slack ballast zbiornik balastowy niepelny tender -migkki (statek o malej wysokoSci metacentrycznej) topside projected area -powierzchnia nawiew transverse -poprzeczny locus of centres of buoyancy .of flooding moment zalewania .moment przywracajqcy righting . THEORY OF THE SHIP .sila przywracajqca righting -prostujqcy arm -ramig prostujqce.statecznoSC ksztaltu .flume .rownowaga chwiejna wedge .form .statecznoSC k s z t a h of weight . staloSC at large angles of heel -statecznoSC przy duzych kqtach przechylu statecznoSC awaryjna.range of .stabilizacja aktywna .statecznoit.rzgdna Srodka wyporu position of the centre of gravity of the water plane .p.immersed .longitudinal .rolling .active . metacentric height .negative .statecznoSC dynamiczna . drewnem po wejsciu fali na poklad (obnizajqca chwilowo GM) uncapsizing ship -statek niewywrotny unstable -niestateczny equilibrium .moment statyczny .statical .statecznoSC poczqtkowa .emerged -klin wynurzony .klin zanurzony - - - - -- - - - - - .informacja o statecznoici . statecznoSC -damage w stanie uszkodzonym .rzgdna Srodka cigzkoici przekroju wodnicowego prometacentre -metacentrum poprzeczne righting moment .of a couple of forces moment pary sil .poprzeczna wysokoSC metacentryczna metacentric radius .statecznoSC statyczna (statku) -test -proba przechylow.dynamical .statecznoSC ciezaru .ship's .upsetting . ramie momentu prostujqcego couple .statical .stability calculation -obliczenia statecznoici - - -- - - - - - - - - - - - -- .intact .initial .of force moment sily . proba statecznoici .passive .statek sztywny (o duzej.ramiona statecznoici .1.moment wywracajqcy restoring .obliczenia statecznoSci (statku) w stanie uszkodzonym data .

wyginaC sie (o statku w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) sagging -ugiqcie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) -moment . naprqzenie lokalne torque .obciqzenie probne.naprgzenie .allowable . konstrukcji statku).Strength -wytrzymatoSi bending .naprezenie tnqce strength -wytrzymaloSC (np.dynamic .odksztalcenie wzdluzne stress .skrecanie loading .obciq2enie skrpcajqce stress -naprqzenie skrqcajqce vibration . rozprowadzanie.naprezenia wzdiuzne minimum breaking load (MBL) -minimalna sila zrywajqca racking force .citgliwoSC.still water moment . rozkladanie.sharing .naprqzenie wyginajqce finder .zginanie -moment -moment wyginajqcy . odpornoSC na obciqzenia dynamiczne twisting moment .damaged strength -wytrzymaloSC wzdluzna (statku) w stanie uszkodzonym .point . rozlozenie (np.skrqtny deflection .moment skrqcajqcy - - - - - - - - - - .czujnik naprqzen (np.drgania skretne toughness .ugigie siq statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozloienia ladunku) - - - - - - - - - - (to) sag .moment gnqcy na wodzie spokojnej strength -wytrzymaloSC na zginanie stress -naprqzenie zginajqce distribution -rozklad.wspolczynnik momentu limiter .obciqzenie.obciqzenie punktowe (na gniazdo) .ScinaC shearing .skrecanie test -proba skrqcania torsional .dopuszczalne naprqzenie .naprqzenie miejscowe. obciqzen) high tenacity .sila odksztalcajqca sag . pr6ba na obciqzenie longitudinal -wzdluzny .sila tnqca stress .wysoka wytrzymakoSC na rozcitganie hog .intact strength .intensity of .ogranicznik momentu obrotowego torsiograph -torsjograf torsiometer -torsjometr torsion .wytrzymaloSC wzdiuzna (statku) w stanie nieuszkodzonym strain .rozklad obciq2en load test . materiaiu stress .obciqzenie dynamiczne monitoring computer -komputer do kontroli obciqzen (kadiuba) .moment wyginajqcy (statek na grzbiecie statku) -stress .wave -moment .wygiqcie siq. nacisk . przegiqcie sic statku na grzbiecie fali (to) hog -wyginaC sip.bending . kadluba) .moment zginajqcy na fali .wygiecie siq statku na wierzcholkach fa1 force . przeginaC siq na grzbiecie fali (o statku) hogging -wygiqcie siq statku na grzbiecie fali moment .dopuszczalne obciqzenie .moment wyginajqcy (statek w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) stress -naprezenie wynikle przy wygiqciu sip statku (w dolinie fali lub w efekcie nierownego rozlozenia ladunku) (to) shear .naprqzenie w konstrukcji statku wygiqtego (na grzbiecie fali) load .moment s k ~ c a j q c y kadluba) (tu: coefficient -wspolczynnik momentu constant .permissible .spietrzenie naprpzen .local .

awaryjna cala wstecz crash back manoeuver (crash astern) -manewr zatrzymywania awaryjnego crash-backing test (crash astern test) .manewr zatrzymywania awaryjnego diameter .Brednica -of turning circle .proba benvladnoki statku crash-stop .Srodek naporu.manewrowanie coefficient of hydrodynamic lateral resistance -wspolczynnik hydrodynamicznego oporu bocznego centre of turning motion .strumien zasrubowy entrained water -woda towanyszqca (ruchom statku) flow dynamics -hydrodynamika head seas -falowanie dziobowe hull . op6r boczny kadluba transverse force .sila poprzeczna w kadlubie hydraulic wake -strumien nadqzajqcy wypornoiciowy hydrodynamic -hydrodynamiczny characteristic . punkt przylozenia sily poprzecznej -force component -sila (skladowa) poprzeczna. THEORY OF THE SHIP Forces acting on manoeuvering ship sity dzialajqce na manewrujqcy statek tangential velocity/ predkoi~kqtowa transverse hydrodynamic force/ poprzeczna siia hydrodynamiczna punkt obrotu transverse velocity/ predkoid poprzeczna droga irodka cieikoici apparent wind/ wind force acting on ship/ sila wiatru dzialajqcego nu statek longitudinal force/ total aerodynamic force/ catkowita siia aerodynamiczna Maneouvering .1.Srodek cyrkulacji crash aster .Srednica cyrkulacji discharge current .charakterystyka hydrodynamiczna - - - - .sprawnoSC kadluba -force center .kadlub (statku) efficiency .

oporu calkowitego .proba wczowa.ster angle -kqt wyhzenia stem area .wspolczynnik oporu h.bow system -uklad falowania dziobowego .residuary .proba wlaSciwoSci morskich (statku) .tarcie powierzchniowe hump speed -prcdkoSC odpowiadajqca wypuklosci krzywej oporu resistance . proba wczowa Resistance -opor center . sila poprzeczna stem shallow water -woda plytka effect .opor calkowity frictional form effect -wplyw ksztaltu na opor tarcia frictional resistance .skin .opor tarcia coefficient -wspolczynnik (oporu) tarcia friction -tarcie coefficient .opor indukowany .form .spiral .Srodek -of lateral resistance -Srodek bocznego oporu of water pressure .wsp.wspolczynnik tarcia (kadluba) -plate -coefficient -wsp.frictional .opor sterowania .opor profilowy .tangential .1.specific .towrope .strumien nadQajqcy falowy wind moment -moment naporu wiatru wind pressure -ciinienie wiatru. TEORIA O W T U --of the rudder -charakterystyka hydrodynamiczna stem pressure . oporu calkowitego - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- 33 .opor plytkowodzia test -proba.fala poprzeczna -wake .total .opor wywolany falowaniem .opor statku .proba spiralna .opor holowania.wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze -moment -moment na trzonie sterowym -torque -moment stem. napor wiatru velocity of encounter -prqdkoSC spotkaniowa zigzag test -proba standardowa Kempfa.opor falowy -system of a ship -uklad fa1 okr@owych .transverse .opor ruchu .circulation -proba cyrkulacji .profile .crash stop .tarcie powierzchniowe coefficient -wsp6lczynnik tarcia resistance .fala .sila poprzeczna stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .opor profilowy .diagonal . sila holowania .efekt plytkowodzia resistance .wsp.opor styczny total resistance -opor calkowity coefficient .opory ksztaltu (kadluba) .seakeeping .efekt przyicienny.spray .form .cihienie hydrodynamiczne hydrodynamics -hydrodynamika hydrostatics -hydrostatyka initial ship turning moment -moment poczqtkowy zwrotu statku radius -promien -of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rudder .opor cihienia .wsp.total . test .opor "golego" kadluba coefficient -wspolczynnik oporu due to waves .profile .wspolczynnik oporu .pr6ba awaryjnego zatrzymywania statku .opor styczny to motion . tarcia plyty . .line of hull .opor ksztaltu .pressure .humps of -wypukloit krzywej oporu .opor jednostkowy .Srodek oporu powietrza drag -opor hydrodynamiczny coefficient .steering .specific total .opor tarcia . efekt przyssania (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyScienny wave .induced .opor bryzgowy .standard .fala ukoina of displacement .specific wave-making .opor .bare-hull .Srodek oporu wody of wind pressure .opor calkowity skin friction .fall .opor przeplywu per ton . oporu falowego .fala dziobowa resistance .opor ksztaltu kadluba of flow . proba standardowa Kempfa wall effect .powierzchnia stem cross force .opor ksztaltu .

statek uszkodzony unsinkability -niezatapialnoSC unsinkable -niezatapialny ship . wdarcie siq wody intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.wodnica podzialowa unintact vessel .stopien nasiqkliwoSci ladunku.ruchy statku six movements of freedom -szeSC stopni swobody . zatopiony condition .locus of centres of .krzywa Srodkow wyPorn .do kadluba) inrush -wtargni~cie wody.reserve .centre of (CB ) .krzywa dlugosci zatapialnej flooded -zalany.dlugoSC podzialowa load line .zalewanie.statek niezatapialny - --zatapianie asymetryczne -zatapianie -- - - - - >m'/ myszkowanie heave/ Ship movements .factor of .linia graniczna (niezatapialnoSci) permeability -wspolczynnik zatapialnoSci .odciqta Srodka wyPorn -pitched wypor w czasie kolysania wzdluznego . plywaC flotage -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floatation -plywanie (unoszenie siq na wodzie) floating power -plywalnoSC calkowita floating plane -plaszczyzna plywania floodable -zatapialny length .w stanie zatopienia -final -condition -stan w koncowym (etapie) zalewania flooding .1. instrukcja dot.zanurzenie podzialowe.statecznoSC statku nieuszkodzonego lost buoyancy method -metoda utraconej wypornoSci margin line . zatapianie . nieuszkodzony stability .wtargniqcie wody (np.plywalnosc.unosiC sic na wodzie.cargo .longitudinal centre of .wspolczynnik podzialowy (niezatapialnosci) survival capability -zdolnoic statku do przetnvania uszkodzenia kadluba book .Srodek wyporu force . wspolczynnik przepuszczalnoSci ladunku permissible length (of compartment) -dopuszczalna dlugoSC (przedzialu) subdivision -podzial grodziowy kadluba . zanurzenie do wodnicy podzialowej length . THEORY OF THE SHIP Buoyancy -wypor added mass -masa towarzyszqca coefficient -wspolczynnik masy towarzyszqcej moment of inertia . wypor hydrostatyczn Y .sila wyporu .asymmetrical .poradnik.symetrical -- - - - - - -- -- - - symetryczne ingress (of water) .heaved -wypor w czasie nurzania .dlugoSC zatapialna curve .moment bezwladnoici masy towarzyszqcej added weight method -metoda przyjqtego c i e zaru buoyancy .zapas ptywalnoici float . statecznoSci stanow awaryjnych statku subdivision -podzial (grodziowy kadluba) draught .

ship .axis of .ship .natural frequency .stabilizator kolysan statku stabilization . kolysanie statku . zanikanie -curve -krzywa zanikania -of roll -wygaszanie amplitudy kolysan (statku).natural -kolysanie wlasne (statku) .ruchy statku amplitude -amplituda of pitch .sila bezwladnoki.zsynchronizowane kolysanie boczne tank stabilization -stabilizacja (kolysan) zbiornikami toss -kolysak siq nieregularnie (o statku) virtual mass .okres kolysan (bocznych) (to) pitch .kolysanie proste.oscylacja wzdluzna.oS kolysania damping fins -pletwy tlumiqce k. okres przechylow bocznych ship stabilizer . dryfowanie boczne -force .ruch rotacyjny .ruch nietlumiony .kolysat siq (o statku) rolling -kolysanie boczne (statku) dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania (poprzecznego) period . dryf wzdluzny surging . sila inercji flare impact -uderzenie nawisu dziobowego free oscillation -kolysanie wlasne -period -okres kolysan wlasnych heave -nurzanie heaved buoyancy -wypor w czasie nurzania heaving -nurzanie .proba tlumienia forced oscillation-kolysanie wymuszone (statku) force of inertia .simple .masa czynna (masa okrgtu i wody towarzyszqcej jego ruchowi) weatherliness . boczne stabilization device -urzqdzenie stabilizujqce przechyly (to) roll .Ship movements . swobodnego period .kolysak siq wzdluinie (o statku).amplituda kiwania of roll .unresisted -ruch nietlumiony .linear . ruchy proste natural damped frequency -czgstotliwo6kkolysan wlasnych tlumionych natural (undamped) frequency -czgstotliwoSC kolysan wlasnych (nietlumionych) period of roll .sila wymuszajqca dryf boczny.stabilizator .kolysanie boczne (statku) . kolysanie wzdluine amplitude .natural - - - - - - - - - - - - period .stabilizacja .ruch liniowy .ruchy proste (statku).okres kiwania ride -unosik sig na wodzie rock off -rozkolysak roll . statku) .kqt odchylenia (migdzy plaszczyznq symetrii a kierunkiem ruchu postgpowego statku) (to) yaw -myszkowak yawing .stabilizator kolysan statku stabilizing fin -pletwa stabilizatora surge .amplituda ruchow extinction -wygaszanie. dryf bocmy (to) sway -przesuwak siq (dryfowak) bokiem swaying -przesuwanie sig poprzeczne.forced . wytlumianie.ruch wymuszony (np. wytlumianie amplitudy kolysan -test . oscylacjg poprzecznq swing -ruch wahadlowy.czqstoSC kqtowa swobodnego kolysania .okres kolysania.stabilizacja (kolysan) statku (to) stabilize .okres nurzania motion -ruch .ship -ruchy statku.oscylacja wzdluina statku -force -sila wymuszajqca oscylacjg wzdluznq sway . wahania swinging moment -moment wychylajqcy synchronous rolling .rotational . kiwak pitching .okres n.okres swobodnego kiwania period . kolysanie proste .kiwanie siq.uncouple .undumped .natural period .unstable -ruch niestateczny motions -ruchy .myszkowanie -moment -poprzeczny moment obrotowy kadluba - - - - - - - .sklonnoSk (statku) do myszkowania yaw -myszkowanie (statku) angle .amplituda kolysan dumping coefficient -wspolczynnik tlumienia kolysania wzdluznego -moment -moment pochylajqcy .ruch poprzeczny.amplituda kolysania -of the motion .stabilizowak stabilizer .

North Atlantic/ dreuno. fresh water/ drelrno. tropic. woda sfodka lumbel. THEORY OF THE SHIP Draft marks . tropik. woda slodka fresh water/ woda slodka tropik NA initials of classrjcation societ)' [AB = American Bureau ofShippingJ/ inicja[v tol. tropic/ deck line/ linia pokladu LTF TF lumber. winter/ drewno. zima lumber winter . zima.znaki zanurzenia draft marks in feet/ znaki zanurzenia w stopach 16 l4 draft marks in decimeters/ znaki zanurzenia w decytnetrach aft marks/ znaki zanurzenia 77a r u j e r Load line mark .rarzysmxz klas?. At1ant)'k pblnocny tropical fresh water/ tropik. summer/ lumbel.1.znak wolnej burty lumber.fikac~p~ego 1 Plimsoll mark/ znak Plimsolla tonnage mark/ znak tonazolvy .

T (Tropic) -oznaczenie tropikalnej linii wolnej burty .zanurzenie dziobowe gauge .znaki zanurzenia .permitted . Atlantyku load waterline -wodnica ladunkowa.zanurzenie maksymalne.LTF (Lumber.male zanurzenie . Winter North Atlantic line) .light .1.stem .mean .LWNA (Lumber. moment przeglqbiajqcy o 1 cal keel drag -przeglqbienie konstrukcyjne lessen the draught of the vessel .(statek) przeglqbiony na rufq deck line .bow .zanurzenie Srednie . draught (dft) -zanurzenie statku .(statek) przeglqbiony na mfq draft.duze zanurzenie .zanurzenie dopuszczalne .linia ladunkowa statku pustego marks .F (Fresh water) .wskaznik zanurzenia .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca strefie tropikalnej .zanurzenie statku pod balastem . najwiqksze .tropikalna linia wolnej burty statku zanurzonego w wodzie slodkiej . Tropical.zimowa linia wolnej burty .dhgoSC na wysokoici letniej linii ladunkowej -mark -znak wolnej burty ratio . marka Plimsolla load line . wodnica konstrukcyjna length dlugoiC na wodnicy ladunkowej marks -znaki wolnej burty maximum load waterline -wodnica statku w pehi zaladowanego - --- --- -- - .(statek) przeglqbiony na dziob down by the stern .linia ladunkowa -ballast .zanurzenie rufy .linia ladunkowa statku pod balastem .ballast .znaki wolnej burty survey .letnia linia ladunkowa w wodzie slodkiej . na plyciznie brackish -zasolony -water -woda zasolona (np.maximum .loaded (Id) .deep . na P h .zanurzenie dziobu -critical docking krytycme zanurzenie przy dokowaniu .przyrzqd do mierzenia zanurzenia statku indicator .linia ladunkowa drewnowca odpowiadajqca wodzie slodkiej.linia ladunkowa .zanurzenie w stanie zaladowanym -marks . w ujiciu rzeki) by the head .wyrownaC zanurzenie freeboard (fbd) -wolna burta deck -poktad wolnej burty depth -wysokoSC boczna length .light . tropikalnej .zanurzenie statku pustego .LW (Lumber.inspekcja wolnej burty load line .TF .LS (LumberiSummer) -letnia linia ladunkowa drewnowca .strefy (geograficzne) wolnej burty fresh water -woda slodka allowance -poprawka na wodq slodkq - -- - - - - - - - - -- - - - -- --load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej immersion -zanurzenie scale . Winter line) -zimowa linia ladunkowa drewnowca .shoal .WNA (Winter in North Atlantic load line) linia ladunkowa odpowiadajqca zimie.forward .oznaczenie letniej linii ladunkowej .statek o duzym zanurzeniu down by the head .stosunek wolnej burty do zanurzenia zones .(statek) przeglqbiony na dziob by the stern .zmniejszyi zanurzenie statku loading disc -znak wolnej burty. TEOIUA O W T U Draft and load lines zanurzenie i h i e ladunkowe bar draft (BID) -zanurzenie (maksymalne dopuszczalne) na lawicy.linia poldadu (do pomiaru wolnej burty) deep draught vessel .LT (LumberiTropical) .after .S (Summer) .zimowa linia ladunkowa drewnowca na Atlantyk Pohocny . Fresh water) .load -zanurzenie w stanie zaladowanym .W .skala przyrostu zanurzenia inch trim moment (ITM) -jednostkowy moment przeglqbiajqcy.bring on an .zanurzenie rufy even keel -na rownej stqpce .

statek z przeglqbieniem konstrukcyjnym squatting .mak pokladu (dla okreSlenia wolnej burty) summer load line .linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna tropical load line .change of .na rownej stqpce.letnia wodnica ladunkowa timber load line .linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej under-keel allowance -bezpiecmy zapas glqbokoici (przy danym zanurzeniu statku) under-keel clearance -zapas glqbokoici (pod dnem statku) water marks -znaki zanurzenia water marks .osady na kadlubie na linii zanurzenia winter load line . skala zaladowania tons per inch (immersion) (TPI) -ciqzar zwiqkszajqcy zanurzenie o 1 cal trim -trym.osiadanie statku statutory deck line .krzywa przeglqbien .out of . przeglqbienie -by the head -przeglqbienie na dziob -by the stem . skala zanurzenia sea-gauge .letnia linia ladunkowa summer load waterline .zmiana przeglqbienia curve .niewlakiwie przegl~biony trimmed -przeglqbiony by the head -przeglqbiony na dziob by the stem -przeglqbiony na rufq trimming moment -moment przeglqbiajqcy tropical load line .skala ladunkowa.linia ladunkowa odpowiadajqca strefie tropikalnej tonnage -tonaz mark -znak tonazowy scale . znak wolnej burty scale of loading .przeladowaC (statek.strefa sezonowa (okreilajqca wymaganq wysokoik wolnej burty) ship with design trim .znak Plimsolla. bez przeglq bienia (to) overload . ponad liniq wolnej burty) permanent trim -przeglqbienie konstrukcyjne Plimsoll line (Plimsoll mark) .zanurzenie statku sea-going draft -zanurzenie morskie seasonal zone .przeglqbienie na rufc .zimowa linia ladunkowa - - - - .skala ladunkowa. THEORY OF THE SHIP maximum moulded depth -maksymalna wysokoSC boczna moment to change trim one inch (one cm) jednostkowy moment przeglqbiajqcy on even keel .1.

skok nominalny of no thrust .sprawnoSC idealna (Sruby) pitch .posuw Sruby napqdowej area ratio -wspolczynnik powierzchni Sruby .skok rzeczywisty (Sruby) .expanded blade contour -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla .pole powierzchni wyprostowanej skrzydla .Sredni skok Sruby .sprawnoSC Sruby .skok geomeryczny Sruby ratio .real .circumferencial velocity -prqdkoSC obwodowa Sruby -efficiency .strona cisnqca (skrzydla Sruby) face .strona cisnqca skrzydla Sruby leading edge -krawqdz natarcia -tip -wierzcholek skrzydla trailing edge -krawqdi s p w blade .kqt skoku Sruby nastawnej .mean section -wspolczynnik Sredniej szerokoici skrzydla outline .skok staly (Sruby) -variable -propeller -Sruba o zmiennym skoku . na Srube) area -powierzchnia . .uniform .geometrical angle of attack of element kqt natarcia elementu skrzydla .rnoc (dostarczona Srubie) .skok (Sruby nastawnej) angle .gruboSC profilu -thickness .virtual .skok zerowego naporu factor -wspolczynnik skoku -geometrical skok geometryczny.skrzydlo (Sruby) . nastawnej) pitchometer-przyrzqd do rnierzenia skoku Sruby okrqtowej propeller (characteristic) .expanded blade -outline -obrys powierzchni wyprostowanej skrzydla back ordinate -rzqdna strony ssqcej (skrzydla Sruby napqdowej) base cord .wspolczynnik powierzchni rominidej skrzydel (Sruby) .strumien pqdnikowy.gruboSC skrzydla --ratio -wspolczynnik gruboici skrzydla Sruby -width ratio -wsp.obrys skrzydla .Sruba nastawna pitch propeller .ciqciwa (nominalnego skoku Sruby) blade (elements) -(elementy) skrzydla -back .kinematics of -kinematyka Sruby open-water efficiency -sprawnoSC rzeczywista pqdnika race .geometry of .strona ssqca skrzydla Sruby driving face .nominal . Sruby nap? dowej) cavitation -kawitacja strony cisnqcej Sruby heavily loaded screw .skok zerowego naporu of no torque .effective .obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) .wskaznik wychylenia skrzydel S.mean .wspolczynnik powierzchni rzutowanej skrzydla -projected -contour -obrys powierzchni rzutowanej (skrzydla Sruby) -- -- - - - - - - - - - - - - - -projected outline .Sruba nastawna advance -posuw Sruby okrqtowej -coefficient -wspolczynnik posuwu ratio -wspolczynnik uSlizgu pozornego speed -prqdkoSC uSlizgu pozornego applied power -rnoc dostarczana (np.(charakterystyka) Sruby napqdowej advance .skok zerowego momentu of the propeller .1.wspolczynnik powierzchni wyprostowanej skrzydla .Sruba silnie obciqzona ideal efficiency .szerokoSC skrzydla Sruby -thickness .blade -pole powierzchni skrzydla Sruby .developed blade --pole powierzchni rozwiniqtej (pqdnika) .disk of the screw -pole powierzchni k r q p Sruby -disk ratio -wspolczynnik powierzchni wyprostowanej . TEORIA O m T U Propellers -pedniki - adjustable -nastawny -blade propeller .projected area ratio .rake of .wspolczynnik skoku (Sruby okrqtoW ) .expanded blade ratio .developed blade ratio .geometria Sruby horse power . skok nominalny indicator .expanded (blade) .skok rzeczywisty (S. szerokoici skrzydla face -powierzchnia czolowa (np. strumien Srnbowy - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - .odchylenie skrzydla Sruby section -profil skrzydla Sruby length .

.- -... ..-... Sruba w dyszy azimuth propellc without nozzle/ pednik azymutaln) Sruba bez dyszy diwignia sterowania II l v f i l v 11 7 1 u lf 'turntable/ tarcza obrotowa blade/ lopatka Schottel azimuth propeller/ pednik azymutalny Schottela Voith-Schneider propeller/ pqdnik Voit-Schneidera water -jet propulsion/ pqdnik strugowodny azipod propeller/ pednikgondolowy discha&e nozzle.-~.. . lewoskretna outward rotating propellers/ Sruby nu zewnqtrz skretne inward rotating propellers /Sruby do wewnqtrz skretne contra-rotating propellers/s(ruby podu.1. - Propellers -pgdniki - Propellers and side effecUslruby i efekt boczny l .djneprzeciwbiezne (kontrarotacyjne) * . -. -~ - Kort nozzle propeller/ dysza Korta propeller conventional propeller with rudder/ i n ba bez dyszy i ster propeller in nozzle/ Sruba w dyszy z pietwq sterowq azimuth propeller with nozzle/ pydnik azymutalny.--. THEORY OF THE SHIP .-..--.-.. outlet nozzle/ dysza wylotowa inlet duct/ omdr wlotowv kanalu ....- single propeller left handed/ Sruba pojedyncza.--.-.- d / ~ -. ~.-- w g g .-- 2 -- -- .---~ ...-.- ~-~ ...

water-jet -pqdnik strugowodny - . pqdnik Flettnera .-screwing effect -efekt (napor) boczny Sruby speed of advance -prqdkoSC postqpowa -tangential velocity -prqdkoSC obrotowa Sruby propeller (parts) ..hydrodynamically unbalanced .ideal -pqdnik idealny -jet -pqdnik strugowodny .bow propeller . dysza Korta .ster czynny.controlable pitch (CP propeller) .skrzydlo Sruby blade centre line/ piasta Sruby W .azipod .S.rotating thruster .shrouded zespol dysza-Aruba.Sruba o skoku nastawnym .Sruba szybkoobrotowa .rotatable thruster .Sruba o silnie skoinych skrzydlach .solid .wspolczynnik obciqzenia Sruby .sleeve dysza napqdowa.partially immersed .marine screw . - - - - - - -- - - -- -- Propeller's blade .active rudder .nakrqtka Sruby okretowej propeller (type) -typ Sruby .fast runnng .Sruba o skoku ustalonym . zespol dysza-Sruba . o skrzydlach stalych pitch .Sruba napqdowa .Sruba o zmiennym skoku - .Sruby tandem .load coefficient of .tween .Sruba stala.Flettner rotor .contrary turning -s . TEOIUA O W T U .Sruba prawoskrqtna - 1.Sruba dziobowa .Sruba nastawna .zespol dysza-Sruba .Sruba (napqdowa statku) -blade .Sruby tandem propeller -pqdnik .highly skewed .pqdnik cykloidalny .rotor Flettnera.reversible . zespol dysza-sruba.right-hand .kolpak Sruby -hub -piasta Sruby lock nut .feathering screw .dysza Korta. obrotowy pqdnik Srubowy -rotating blade . dy sza Korta) -plus nozzle system -dysza Korta.reactive -pqdnik reakcyjny .skrzydlo Sruby -cap .tandem -s .Sruboster.Sruba nastawna .Kort-nozzle .pushing .pitch . obrotowy pqdnik Srubowy .Sruba nastawna .adjustable .stable - - - - - - - - - - - - - S.rotor -pqdnik rotorowy . o skoku nastawnym .Sruboster.ducted .contra rotating -s .Sruby przeciwskrqtne . ster aktywny .controllable pitch . zespol dyszaSruba -nozzle zespol napqdowy dysza-iruba (np.cycloidal -pqdnik cykloidalny . dysza Korta .Sruba czqSciowo zanurzona .fixed .Sruba niezrownowazona hydrodynamicznie .Bruba pchajqca .Sruba stala .elektryczny pqdnik gondolowy .Sruby przeciwbiezne .

naped strugowodny .sila ssania Sruby root section -przekr6j nasady (skrzydla Sruby nastawnej) screw .wspolczynnik strumienia nadqzajvego .coefficient -wspblczynnik naporu .kqt zerowego naporu .current strumien nadqzajqcy ~ C Y .napqd strugowodny thrust napor hydraulic ..Sruba nastawna (o skoku zmiennym) of uniform pitch .strumien zairubowy diameter .wspolczynnik ssania Sruby) .deduction ..rnoc naporu Sruby thruster .skok rzeczywisty (Sruby) slip -uSlizg rzeczywisty (Sruby) speed -predkoSC uSlizgu rzeczywistego speed -prqdkoSC rzeczywista resistance augment .(ujemny) uslizg Sruby napedowej - -- - -horse power .speed -prqdkoSC uilizgu p.adopted propeller Sruba przystosowana do strumienia nadqzajqcego .uSlizg nominalny .nominal . . kilwater.napqd strugowodny propulsive efficiency .Sruba o skoku stalym .napor boczny (np.transverse . (okrqtowy) pcdnik sterujqcy interaction ...effective -uSlizg efektywny . iruba okrqtowa -pushing screw .interakcja (hydrodynamiczna) miqdzy pqdnikami wake -Slad torowy.constant wspolczynnik obciQenia pqdnika wa .Sruba prawoskrqtna race .ratio wspolczynnik uslizgu .strumien Srubowy shaft -wal Sruby napqdowej skew-back ..odgigcie (skrzydla Sruby) --line . stem strumieniowego) horse-power (THP) .ssanie (Sruby napqdowej).of attack .effective mean - - Sredni efektywny strumien nadqzajqcy fraction .factor -wspolczynnik ssania .napor pqdnika of the screw-nozzle system -napor zespolu .vertical axis - .ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla . o osi pionowej true uSlizg rzeczywisty (Sruby napqdopropelling force sila napgdzajqca propulsion -napqd wej) .motor .power screw .nominalny strumien nadqzajqcy speed -predkoSC strumienia nadqzajqcego zero torque angle -kqt zerowego momentu of attack .Sruba napcdowa -propeller .pqdnik Voit-Schneidera.wspolczynnik odgiqcia skrzydla slip -uSlizg iruby (okrqtowej) . o osi pionowej -.Sruba napedowa.coefficient wspolczynnik ssania ..ratio wspolczynnik odchylenia (skrzydla dyszy .napor dyszy of the propeller .-p.kqt natarcia przy zerowym momencie -- - - --- .linia maksymalnych gruboici skew ratio .kqt natarcia przy zepump-jet . sil-a propulsive force sila napqdowa ssania rake odchylenie od pionu .of blade -odchylenie skrzydla Sruby .specific -wspolczynnik naporu (Sruby napedowej) .hydraulic jet .water-jet . THEORY OF THE SHIP nominal .naped strugowodny zero angle .angle -kqt naporu -jet . p.napqd strugowodny rowym naporze .Srednica Sruby (nap~dowej) effect -efekt boczny Sruby napedowej of non-uniform pitch .efektywnoSC napqdo.Sruba pchajqca . cykloidalny..apparent .characteristics charakterystyki napqdowe -virtual -.fraction of nozzle .rnoc naporu (Sruby) -interaction of the system -wspolczynnik ssania zespolu of the nozzle .negative .1.-naped silnikowy zero angle .right-handed . strumien nadqza- - - - - - .Sruba napedowa current .Voith-Schneider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sruby) real -rzeczywisty -pitch .uSlizg pozorny .coefficient -wspolczynnik strumienia nadqiajqcego .uSlizg (hydrodynamiczny) rzeczywisty .ster strumieniowy.

stocznia 6. Shipyard . processing and repair -obrobka i naprawa 7. Ship's types .typy statkow 2. Treatment. Welding -spawanie 8. Design and construction projektowanie i budowanie statk6w 3. Ships and shipbuilding statki i budownictwo okrqtowe 1.2. Ship's plans -plany statkowe . Steel and unferrous materials .materialy stalowe i z metali nieielaznych 4. Other materials -inne materialy 5.

statki do przewozu general cargo vessels1 drobnicowce J ladunkow suchych - r- I unitized cargo carriers/ statki do przewozu ladunkow zjednostkoaanych ~' 1 bulk carriersl masowce 1 TzzGG pakietowce kontenerowce ~ ro-ro vessels1 pojazdowce .2..1 gas carriersl dry cargo vessels1 . . ..i i I I passenger vessels1 statki pasaierskie fishing vessels1 statki rybackie 1 cargo vessels1 dry cargo vessels1 ladunkow suchych zbiornikowce .1. SHIPS AND SHIPBUILDING Ships classification klasyfikacja statkdw I I ships1 statki I sport and pleasure crafts1 auxiliary vessels1 statki pomocnicze warships1 statki handlowe 1 I cargo vessels1 1 s t a t ~towarowe .

oil dispersal -(vessel) -16dz (statek) do rozstatek do przewozu cementu -bulk cement praszania (neutralizacji) rozlewow olejowych luzem . chlodniowiec do przewozu bananow .79 999 dwt -very large bulk carrier (VLBC) -bardzo duiy masowiec.: pilotbwka kasetowiec.sailing .coal .lodz patrolowa .asphalt . naczep itd.pojazdowiec.49 999 dwt .typy statkow air-cushion vehicle (ACV) -poduszkowiec anchor-handling tug supply vessel (AHTS) holownik dostawczy. statek do przewo-water zbiomikowiec zaopatrujqcyw wodq luzem slodkq .cattle .cementowiec. liner -liniowiec towarowy carrier -tu: statek .fishing .fire-.shipbome . kuter .motor cargo .statek do przewozu bydla . pociqg holowniczy tug -holownik manewrowy .twin .cement .rudowqglowiec sowego .coal -wqglowiec z urzqdzeniami do workowania ladunku ma.34 999 dwt .masowiec .dwie barki zlqczone burtami beaconboat -maky latamiowiec bezzalogowy boat -lodz.zbiomikowiec do przewozu bitumen~ . do przebulk.panamax -masowiec 50 000 .cargo . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E Ship's types .cellular -barka kontenerowa .banana .lodz ratownicza .) chlodniowiec przewozqcy - - - - - - bulk carrier -masowiec geared .bulk .handymax .barka przewozona statkiem (barkowcem) .nonpropelled .statek pozarniczy .barka wqglowa .bitumen .barkowiec .gearless .bulk+il -ropomasowiec OWOC~ .jw i ladunkow wozu ladunkow masowych.split hopper -barka z otwieranym dnem .szalanda .(pot.180 000 dwt . maly statek . - - - . powyzej 180 000 dwt buoy tender .lodz rybacka.zbiornikowiec do przewozu .barka motorowa wina . pojazdo- - - - - --- w.zespol barek.barka dostarczajqca paliwo.coal-ore ..tank -barka zbiomikowa train . barka bunkrowa . bez wlasnego napcdu .zbiomikowiec do przewozu asfaltu .lodi pilotowa.zaglowka.dump .iec .barka do ukladania rurociqg6w . bags-out (BIBO) vessel .bananowiec.samoc~o~owiec statek przystosowany wylqcz-personal nie do przewozu samochodow osobowych -pure---c zysty samochodowiec.combi -statek kombinowany (np. statek do przewozu samochod.statek wycieczkowy sowany do przewozu kaset ladunkowych .oil-separating . wykorzystywany do przemieszczania kotwic w operacjach offshore autoferry -prom samochodowy barge -barka .fmit . jego przetwor.fuel .chemical -chemikaliowiec bulk-in.masowiec wyposazony w urzqdzenia przeladunkowe .pure - car1 trailers carrier .handy . tocznych i ropy plynnych) - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - . ciczarowych.jw osobowych.rescue .patrol .capesize -masowiec 80 000 .bulk wine . statek ro-ro przysto-cassette -pleasure . lodi iaglowa .statek ustawiajqcy plawy cable-layer -kablowiec car carrier (CA-CA) .oil ro-ro (BORO) vessel -statek do przedrewna.masowiec bez urzqdzeti przeladunkowych bulker -masowiec bulker (by size) -masowce wedlug wielkoici .masowiec 35 000 .masowiec 20 000 .masowiec .barge -barkowiec .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) on board (BOB) . pot.b. maky statek rybacki.pipe-lying .2.statek handlowy -pilot .

ro-ro vessels (con-ro)/ kontenerowcepojazdowce barge carriers/ barkowce roll-on/roll-off technology/technologia przeladunku pozioma ro-ro ships/ pojazdowce - kontenerowce car carriers/ samochodowce train ferries/ promy kolejowe i -barkowiec pallet carrier ro-ro/ paletowce ro-ro I 4 LASH barge carrier typu LASH LASH barge/ statek macierzvstv .lift-off technology/ technologia mixed technology/ technologia mieszana container . SHIPS AND SHIPBUILDING 'f i Dry cargo vessels .2. A Lighter Aboard SHip 's System (LASH)/ system przewozu barek w ladowni statku .statki do przewozu ladunkdw suchych cargo ships/ drobni- universal general cargo vessels/ drobnicowce dry cargo vessels/ statki do Eadunkow H reefer vessels/ chlodniowce heacy lift vessels/ statki do przewozu sztuk ciczkich semicontainer vessels/ semikontenerowce vessels/ drobnicowce statki do przewozu ladunkow zjednostkowanych I lift-on .

rudoropowiec -pallet paletowiec.crude . pot.1500 TEU . do przewozu paliw plynnych -pipe .oil-ore ( 0 0 ) .lumber .oilibulkiore . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych -pulpwood . rudy zelaza.open-hatch (OHC) -kontenerowiec bez pokryw ladowni .drewnowiec .hatchless ship -kontenerowiec bez pokryw ladowni . o wysokiej wolnej burcie . 00) . statek do przewozu surowej ropy naftowej .feeder barge .kontenerowiec-paletowiec container vessel (by size) .paper . 1600 TEU .statek do przewozu drewna (i jego przetworow) o pelnym otwarciu ladowni .timber .statek do przewozu papieru -petrol .statek do przewozu zwierzqt .statek do przewozu rur -product -produktowiec.convertible .rudoweglowiec .feeder .samochodowiec wylqcznie do przewozu samochodow i naczep .zbiornikowiec do przewozu wody .komorowiec o pojemnoSci 1000 .oil .orange - -- - - - enclosed forestry (TEFC ) .masowiec do przewozu zrqbkow drewna catamaran -katamaran cellular container ship .totally - -- -- -- -- - -- -- --- -- -- . pelny kontenerowiec . pojemnikowiec cellular ship -komorowiec coal-ore-bulk-oil (COBO) vessel .oreibulkioil -roporudomasowiec .log . gazowiec LNG .drewnowiec .vehicle pojazdowiec (statek do przewozu ladunkow tocznych) .woodchip .statek do przewozu sztuk ciczkich .kontenerowiec wielozadaniow .container-barge kontenerowiec-barkowiec .zb.kontenerowiec-pojazdowiec.ore .high-sidewall hatch-coverless (HLCC) kontenerowiec bez pokryw ladowni.masowiec o pelnym otwarciu ladowni .zbiornikowiec.open hatch bulk (OHBC) . pojemnikowiec -all--kontenerowiec --car-trailer ship -kontenerowiec samochodowo-naczepowy .statek do przewozu drewna okrqglego.statek kontenerowy wedlug wielkosci .statek do przewozu ropy naftowej.combination - 2.compact size . masowiec do przewozu .newsprint .statek do przewozu samochodow osobowych -pure car1 trailer (PCTC) . -zbiomikowiec do przewozu skroplonego dwutlenku wggla . komorowiec.liquefied CO.kontenerowiec bez pokryw ladowni . statek do przewozu palet .ropomasowiec .ropowiec.rudowiec.wood .drewnowiec .statek do przewozu papieru .barkowiec dowozowy -heavy lift .water .roporudomasowiec .livestock . ropowiec . wegla i innych ladunkow masowych collier -weglowiec commercial vessel -statek handlowy con-ro ship (containerlro-ro ship) .statek do przewozu papierowki -pure car carrier (PCC) .statek do przewozu ladunkow ropopochodnych oraz masowych (OBO.liquified natural gas (LNG) .statek samorozladowujqcy sig do przewozu klod . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -juice -zbiornikowiec do przewozu s o h pomaranczowego .komorowiec o pojernnoici do ok.kontenerowiec komorowy.calkowicie zarnkni~ty statek do przewozu papieru i celulozy .roporudowiec .handy size ..liquefied gas zbiomikowiec do przewozu gazow skroplonych .orelcoal .oilhulk .statek przystosowany do przeladunku w technologii ro-ro i 10-10 container-barge carrier -kontenerowiec-barkowiec container (ship) -kontenerowiec.self dumping log .ore-oil .opentop kontenerowiec bez pokryw lukowch --palet ship .open hatch forest product (OHFPC) .hatchcoverless .zbiornikowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego.: logow .kontenerowiec dowozowy -fill--komorowiec.

2. SHIPS AND SHIPBUILDING Bulk carriers bulk carriers/ statki do przewozu masowych ladunkow multi-purpose b u l k e d wielozadaniowe coal carriers/ ore c a r r i e d rudowce cement carriers/ cementowce I combination carriers/ masowce kombinowane rudoropowce roporudornasowce carriers/ roporudomaore-coal carriers/ i woodchips carriers/ statki do przewozu zrqbkow drewna bulk-in bags-out BIBO/ masowce z urzqdzeniami do workowania ladunku masowce-samochodowce self-unloading bulk carried masowiec samowyladowujqcy sic geared bulk carrier/ masowiec wyposaiony w diwigi .

prom pasazersko-samochodowy .sand-pump -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ssqca split hopper .ladder -poglqbiarka wieloczerpakowa -- .bucket ladder .trailing -poglqbiarka ze smokiem wleczonym .statek rzeczny jednostka plywajqca (jacht.statek bez napqdu .-prom samochodowo-kolejowy .statek bezpokladowy .chain bucket -poglqbiarka czerpakowa .passenger --prom pasazerski .: fera .poduszkowiec .kuter rybacki .drag-suction .dipper .driverslro-ro statek do przewozu ciqiarowek z kabinami dla kierowcow .railway -prom kolejowy prom przewozqcy pojazdy -roll odroll off .statek wypomoiciowy dredge -poglqbiarka dredger -poglqbiarka .compound -p.poglqbiarka .statek kontenerowy powyzej 3500 TEU -ultra large (ULCS) -bardzo duzy kontenerowiec (powyzej 6 000 TEU) cotton fitted (ship) .wodolot .statek do polowu sznurami haczykowymi . ssqco-refulujqca drilling rig .liner .train -prom kolejowy -truck.trailing suction . czerpakowo-ssqca -continuous bucket poglqbiarka wieloczerpakowa .poduszkowiec .hover (hovering) . -water poduszkowiec.statek rybacki polawiajqcy sieciami - ssqca -- -poglqbiarka - - - - - -- - -- - -- - - .poglqbiarka z otwieranym dnem .poglqbiarka czerpakowo ssqca .railway-car -prom kolejowo-samochodowy .passenger-car -prom pasazersko-samochodowy .pilot .suction-cutter poglqbiarka ssqca z glowicq frezujqcq .statek ro-ro przystosowany do przewozu samochodow ciqzarowych z kierowcami . ciqzarowek i naczep fishing vessel .elevator -poglqbiarka wieloczerpakowa .poglqbiarka wieloczerpakowa .non-displacement -statek niewypomoSciowy .railivehicle prom kolejowo-samochodowy .platforma wiertnicza drillship -statek wiertniczy fast feeder box (FFB) -szybki kontenerowiec dowozowy feeder (feeder vessel) -dowozowiec.prom do przewozu wagonow kolejowych.suction -poglqbiarka ssqca .hydraulic -poglqbiarka ssqca .dumb .drivers .grapple -poglqbiarka chwytakowa .hopper .kontenerowiec ponizej 12 000 TEU (statek przyszloici) . statek dowozqcy kontenery do duzych portow bazow ch ferry .car -prom samochodowy .ground effect . wodolot) crane lighter -diwig plywajqcy cruiser -statek pasazerski.poglqbiarka bez napqdu .ultimate container carrier (UCC) .statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi -line trawler -statek rybacki polawiajqcy sznurami haczykowymi . statek. jednoczerpakowa .longliner .grab -poglqbiarka chwytakowa .statek przystosowany do przewozu bawelny crabber .passengerlvehicle .statek rybacki .river .statek do polowu krabow craft -mala jednostka plywajqca .prom boat -prom.hydraulic suction -poglqbiarka ssqca . wycieczkowiec cutter .kuter .harbour -jednostka taboru portowego . pot.pump - - . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E - Suez max .hydrofoil .kuter pilotowy.bucket -poglqbiarka czerpakowa . lodi pilotowa deep-sea ro-ro -pelnomorski statek ro-ro displacement craft .clamshell -poglqbiarka chwytakowa .combi-.open .poglqbiarka nasiqbiema .2. rail .ro-roipassenger (ROPAX) -prom przewozqcy pojazdy i pasazerow .netter .poglqbiarka lyzkowa.fish .dumb .p.

2. do przewozu smob magazyny oil-ore carriers/ zb. ' carriers LPG/ gazowce do przewozu skroplo- gazowce do przewozu skroplo- 1 1 Tanker vessels -zbiornikowce zbiornikowce pitch carriers/ zb. do przewozu bitumenu ude carrier/zbiornikowiec orangejuice carrier/ zbiornikowiec u . SHIPS AND SHIPBUILDING .

statek pilotowy - - .dzonka kutter -kuter rybacki lifting pontoon -ponton do podnoszenia (wrakow) lifting vessel .statek do badan hydrograficznych hydroskimmer-statek na poduszce powietrznej icebreaker -lodolamacz inland vessel .tunczykowiec .poduszkowiec z dyszq obwodowq hulk .statek rybacki polawiajqcy niewodem -shrimp boat -kuter do polowu krewetek.statek zeglugi Srodlqdowej jetfoil -wodolot . statek trzykadhbowy . statek-baza obshgujqcy flotyllq rybackaJ multi-purpose offshore support ship . pot. statek towarowy geared vessel .paragraphn vessel -paragrafowiec.troller .annular-jet . platforma wiertnicza motor ferry (do -prom motorowy mothership -statek-matka (statek-baza odbierajqcy ropq ze zbiornikowcow dowozowych. statek o tonazu lub wymiarach dostosowanych do przepisow o oplatach tonazowych passenger -pasazerski ship .seiner .latarniowiec lightfloat -niewielki latarniowiec bezzalogowy liner .liniowiec pasazerski pilot launch ..statek handlowy.pair trawler .: pilotowka pilot vessel .tunczykowiec floating -plywajqcy -crane -diwig plywajqcy -dock -dok plywajqcy elevator . innych ladunkow masowych i ropy oil drilling rig -platforma wiertnicza (na polu naftowym) oil spill combatment vessel .statek bardzo szybki hovercraft -poduszkowiec .elewator plywajqcy -gantry -plywajqcy dzwig portalowy -hotel -hotel plywajqcy landing stage -przystan plywajqca -storage -magazyn plywajqcy -oil terminal -plywajqcy terminal przeladunku ropy i produktow ropopochodnych -pile driving plant -kafar plywajqcy flotel (floating hotel) .statek rybacki (do polowy wqdami cicgnionymi) .tuna boat .statek pasaierski (liniowiec) liquified petroleum gas carrier (LPG) -zbiornikowiec do przewozu skroplonych gazow ropopochodnych.statek z urzqdzeniami przeladunkowymi ground effect machine -poduszkowiec handymax bulker -patrz: handysize handy size (vessel) -statek o optymalnej wielkoici (dla danej linii.statek do zwalczania rozlew6w olejowych ordinary trimmer -statek zwyczajnie trymujqcy .prom pasazersko-samochodowy ferry -prom pasazerski liner .ruchoma platforma wiertnicza off-shore platform -platforma wiertnicza oil-bulk carrier (OB) -ropomasowiec oil-bulk-ore (OBO) vessel.trawler .lugrotrawler -trimaran -trimaran.statek oceanograficzny offshore mobile driling unit .2.hotelowiec (konstmkcja plywajqca przeznaczona jako kwatera zalog off-shore) freighter .tuna clipper . gazowiec LPG mobile offshore drilling unit (MODU) . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E schooner .lifting -barka do podnoszenia wrakow light-vessel .trawler .oyster .wielozadaniowy statek wsparcia off-shore non-geared vessel -statek bez wlasnych urzqdzen przeladunkowych oceanographic research vessel .szkuner do polowu ostryg boat .statek wiertniczy.statek pasaierski car ferry .side trawler -trawler burtowy .statek polawiajqcy w tukq . krewetkowiec .statek przystosowany do zamiennego przewozu rudy zelaza.lodz pilotowa. lichtuga .kuter do polowu ostryg .stary statek (pozbawiony napcdu) hydrographic survey vessel . ladunku) harbour launch -1odz portowa heavy trimmer -statek trudnotrymujqcy high speed ship .trawler-drifter .barka. przyjmujqcy ladunek lighter .statek ladujqcy.oyster - - junk .

s. i : passenger-car hvdrofod/ bezwypornosc~oi~e statkl e pasazersko-samochodo~i passenger-cat.cargo ferries/ promy pasaierskotowarowe .strowg.hovercraft/ podtuzkoicce pasaierskosamochodoir e promy pasa?eskosamochodowe train-passenger-car ferries/pronq>kolejowopasazersko-samochodo~. SHIPS AND SHIPBUILDING Passenger vessels .ve pacsenger .sanlochodo~?.t a r catamaran/ du ukadluho\t e ctatkl pasazersho-samoc hodou e i passenger-cargo vessels/ ~tatkl pasaf ersko-towarowe double-ended car-pa. d~vu.cerzgerJert:~/ prom pasaiersko-.2. .statki pasaierskie andferries/ statki i passenger.

dozorowiec.fire fighting .statek szkolny .cable .general .statek poziomego ladowania.multi-purpose general cargo .statek do przewozu ladunku na naczepach.statek o pionowym systemie przeladunku .statek wiertniczy .drobnicowiec .statek o poziomej technologii przeladunku .sto-ro vessel .oil recovery .wodolot - -- - -- -- - - - -- - - - .oceaographic survey .jw.statek do zbierania rozlewow olejowych .self-unloading vessel .lift-odlift-off vesselstatek o pionowym systemie przeladunku .chlodniowiec.statki wedlug konstrukcji .lighter aboard .hydrofoil - - - - - - - -- - - - - - - - - .fuel ..cargo .statek meteorologiczny .masowiec .kablowiec .statek szpitalny .cattle .sto-ro-sideport vessel . HS) .statek-dok.dry cargo .s.petroleum .statek do ukladania rurociqgow pontoon -ponton crane .10-10 (lift-odlift-off) vessel (ship) . z furtq burtowq -roll odroll off .diwig plywajqcy (bez napgdu wlasnego) pram -barka plaskodenna product-bulk-ore (PROBO) roporudomasowiec przystosowany rowniez do przewozu produktow ropopochodnych push-boat -pchacz pushed tanker -zbiornikowiec/barka bez napedu wlasnego (pchany) pusher -pchacz push-tow .statek badawczy . drobnicowiec czgSciowo przystosowany do przewozu kontenerow ship .tall .2. semikontenerowiec.statek ze stopow aluminiowych -closed shelterdecker -ochronnopokladowiec zamkniqty .vehicle cargo -pojazdowiec ships by cargo handling technology .hospital .ro-flow .ro-ro (roll on-roll-off) vessel . pojazdowiec .statek con-ro .chlodniowiec container vessel .coiled -zbiornikowiec wyposazony w wqzownice grzewcze - .patrol .statek do przewozu zwierzqt .weather .hover. zaglowiec .statek do przewozu ladunkow suchych . pojazdowiec .refrigerated .cruise -wycieczkowiec .statek towarowy .statki wedlug technologii przeladunku . STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E pipe-lying vessel .full cellular . statek o poziomej technologii przeladunku barek (wplywanielwyplywanie) . komorowiec -general cargo statek do przewozu drobnicy.poduszkowiec .trailer .statek.barkowiec .flo-flo vessel (float-odfloat-off) -barkowiec. drobnicowiec .statek pozarniczy .coal -wqglowiec -container kontenerowiec.bulk cargo . ciqgnikow drogowych. pojemnikowiec .school .drobnicowiec wielozadaniowy .zaglowiec rejowy .alluminium alloys .wodolot lighters aboard (LASH) . oceanograficzny .s.ro-rolcontainer . statek z dokiem do przewozu mniejszych jednostek ships (by construction) . okrqt .kontenerowiec komorowy.samowyladowczy .statek bunkrowy .zestaw pchany (pchacz + barka) push train .drill .statek zaglowy.chlodniowiec -research .zestaw pchany (pchacz i kilka barek) reefer .chlodniowiec kontenerowy salvage lifting vessel -statek ratowniczy (przystosowany do podnoszenia wrakow) sea train ferry -prom kolejowy self-trimmer -(statek) samotrymujqcy self-trimming vessel .zbiornikowiec do przewozu paliw plynnych -pilgrim statek do przewozu pielgrzymow . okrgt patrolowy ..statek przystosowany do przeladunku w technologii sto-ro (ukladarkami wjezdzajqcymi na statek rampq) . statek do przewozu ladunkow chlodzonych vessel .statek samotrymujqcy semicontainer vessel -polkontenerowiec.barkowiec typu LASH .sailing .hydrofoil (HIS.

2. SHIPS AND SHIPBUILDING .

sls) . s.statek ze tanker (tank ship) -zbiornikowiec.steam .fine form -(vessel) .gas .one-compartment .statek bez pokryw ladowni .fuel .triple screw .segregated ballast .statek o pojedynczym kadlubie mikaliow.statek o napqdzie parowym.v.statek o napqdzie strugooil tanker) wodnym ..motor tanker ( d t ) . motorowiec .statek siostrzany .ochronnopokladowiec -turbine -turbinowiec.motor ( d s ) .statek prototypowy sister ship .TOWE -double hull statek o podwojnym kadlubie .statek bez pokryw na nie. poduszkowiec -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- . jedzow nopokladowiec .statek z podwojnq plewym twqrufowq .statek do czyszczenia dzielonymi zbiornikami balastowymi zbiornikow strengthened for navigation in ice .chemical-parcel . s.statek badawczy.t. tankowiec.hatchless .statek wielopokladowy . chemikaliowiec .statek poruszajqcy siq na poduszce powietrznej.) . statek o napqdzie paro. statek o napqdzie turotwarty binowym .multideck .near-hatchless .V.chemical -zbiornikowiec do przewozu che. STATKI 1 BUDOWNICTWO 0KRE.zbiornikowiec do przewozu plynnerowym.twin screw .clean .open shelterdecker . SN.edible oil .2.statki wedlug napqdu duktow "czystych" (w odroznieniu od crude -jet-propelled .chemical-product -zbiornikowiec do prze. motorowiec go gazu .liquefied gas zbiornikowiec do przewozu .zbiornikowiec do przetwq rufowq wozu malych partii ladunkow chemicznych .open .zbiornikowiec do przewozu proships (by propulsion) .statek o napqdzie motorowym. gruncie zaglowiec .zbiornikowiec o napqdzie parowym .self-propelled (vessel) .parowiec.statek bez napqdu . wzmocnieniami lodowymi statek do przewozu iadunkow plynnych i ga.statek jednopokladowy.statek smukly steam ship (ss.statek jednoprzedzialowy wy .wooden .zbiornikowiec do przewozu paliw .two-compartment .surface effect (SES) .statek z dnem przystosowanym do osiadania na sailing vessel (S.steam tanker (sit.statek bez napcdu wiadunkow w temp.single deck .reinforced concrete -jednostka plywajqca stiff vessel .single hull .) -statek zaglowy.statek o dnie zaoblonym survey ship . dwuiruni) bowiec prototype .non-selfpropelled .statek otwarty (bez pokryw ladow.high heat .steel . +160°C do +240°C snego . motorowy zyny -motor vessel ( d v ) -statek o napqdzie moto.statek trzyirubowy -turbine steam (tss) -turbinowy statek paro.statek jednoirubowy .double skeg stem . statek parowy ktorych iadowniach . parowiec .statek dwuprzedzialowozu chemikaliow i produktow ropopochodwy (o niezatapialnobci dwuprzedzialowej) nych . statek hydrograficmy with bottom reinforced for grounding .single skeg stern .zbiornikowiec z wytank cleaning vessel .statek z pojedynczq ple.single screw .statek drewniany .light alloy .statek ze stopow lekkich .statek stalowy .non-propelled . zb.zbiornikowiec do przewozu olejow jadalnych .statek sztywny (o krotkim okrewykonana z zelbetu sie kolysan) .zbiornikowiec do przewozu ia.zbiornikowiec o napq-gasoline zbiornikowiec do przewozu bendzie motorowym.round-bottom .steamer -parowiec..statek z wlasnym gazu skroplonego napqdem liquid sulphur -zbiornikowiec do przewozu siarki cieklej .statek dwubrubowy.

semicontainer vessel semikontenerowiec

general view widok ogdlny

poktad dziohdwki

hulhou.~ how/ gruszka dziohowa

w

2. STATKl1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE

natural gas (LNG) - zb. do przewozu skroplonego gazu ziernnego - methane - zbiornikowiec LNG - oil - zbiornikowiec, ropowiec - parcel - zbiornikowiec przystosowany do przewozu licznych niewielkich partii ladunkow chemicznych -refueling -zbiornikowiec zaopatrujqcy statki w valiwo - shuttle - zbiornikowiec-dowozowiec, wahadlowiec tankers (by size) -zbiornikowce wg wielkoici (dwt) - aframax - zbiomikowiec 50 000 - 99 999 - handy size - zb. 12 000 - 25 000 - mammoth - zbiornikowiec 70 000 150 000 - panamax - zbiornikowiec 50 000 - 70 000 - suezmax - zbiorn. 100 000 - 149 999 - supertanker -zbiornikowiec 30 000 - 70 000 - ultra large crude oil carrier (ULCC) - super wielki zbiornikowiec (>300 000 dwt) -very large crude oil carrier (VLCC) -bardzo duzy zbiornikowiec do przewozu ropy surowej (dwt 150 000 - 299 999) tender - statek pomocniczy trader - statek handlowy tug - holownik - berthing -holownik portowy -boat - holownik - craft - holownik portowy - harbour - holownik portowy - ocean - holownik oceaniczny - pusher-- - pchacz - salvage -holownik ratowniczy - seagoing - holownik pelnomorski supply vessel (tslv) - senvisowiec vessel - statek - auxiliary - statek pomocniczy - cable-laying -kablowiec - cargo - statek towarowy - coiled - zbiornikowiec z w~zownicami grzewczymi w zbiornikach - cruise -wycieczkowiec - dive support (DSV) - statek wsparcia prac nurkowych (off-shore) - drilling - statek wiertniczy - easy trimmer - statek latwo trymujqcy - emergency support (ESV) - statek wsparcia awaryjnego off-shore (wyposazony w Srodki malczania ognia, szpital itd.)

- liquefied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

doiwiadczalny rybacki - field support (FSP) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym (zapewniajqcy wyzszy poziom bezpieczenstwa i pomocy niz SBV- patrz: stand-by vessel) - general-purpose -statek ogolnego przeznaczenia, wielozadaniowy - harbour - statek portowy - heavy lift - statek do przewozu sztuk ciqzkich -hybrid ro-ro statek uniwersalny, np. zbiornikowiec z czqSciq ro-ro, hybrydowiec - lash-type - barkowiec - lighter - statek uzywany do transportn ladunku pomiqdzy lqdem a innym (duiym) statkiem - merchant - statek handlowy - mooring - statek do stawiania beczek cumowniczych - off-shore - statek zaopatrujqcy instalacje przybrzeine - off-shore support - statek wsparcia, statek do obslugi instalacji przybrzeznych -pure ro-ro - statek poziomego ladowania o wszystkich pokladach dostqpnych dla tej technologii - rescue - statek ratowniczy - research - statek badawczy - salvage - statek ratownictwa morskiego - stand by (SBV) - statek wspierajqcy dzialania na polu naftowym, statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy wieiy wiertn. - seabed operations - statek do prowadzenia badan dna morskiego - seabee-type -barkowiec - sludge - statek (lub barka) do odbioru pozostaloici olejowych i wod zaolejonych - specialized - statek specjalistyczny, statek do przewozu specjalnych ladunkow - standby (SBV) - statek dozorujqcy, pozostajqcy w gotowoici przy platformie statek do badan sejsmicmych dna -seismic - supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - platform supply - statek zaopatrzeniowy (zaopatrujqcy platformy wiertnicze) - survey - statek badawczy, s. hydrograficzny - surveying -statek badawczy, statek hydrograficzny
- fishing

- experimental

-

-

- statek

- statek

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

, '

2. STATKI 1 BUDOWNICTWO O W T O W E

trading - statek handlowy training - statek szkolny - tuglsupply senvisowiec, holownik dostawczy (zaopatrujqcy np. wieze wiertnicze) vessels (by range of trade) - statki wedlug zasiqgu zeglugi - canal trader -zbiornikowiec uprawiajqcy zeglugc przez Kana1 Sueski - coaster - statek zeglugi przybrzeznej - coasting - statek zeglugi przybrzeznej - coast liner - liniowiec zeglugi przybrzeznej - high sea - statek pelnomorski - lake - statek jeziorowy - ocean - statek oceaniczny, pelnomorski
-

-

--

-

-

-ocean going (ship) -statek oceaniczny, statek pelnomorski - open-sea - statek pelnomorski - river-sea - statek rzecznomorski - seagoing - statek pehomorski - sea - statek pelnomorski -tramp - tramp, statek zeglugi trampowej - estuary - statek zalewowy warship - okrqt wojenny water bus -tramwaj wodny yacht -jacht - motor -jacht motorowy - sailing -jacht zaglowy - seagoing -jacht pelnomorski

-

-

-

-

-

-

-

Multipurpose vessels statki wielozadaniowe

double purpose, bulk - container vessel/ dwuzadaniowy masowiec - kontenerowiec
Y

double purpose, paper and bitumen enclosed carrier/ dwuzadaniowy statek zanzkniety do przewozu papiem i bitumenu

combi-carrier; oilforestry carried statek uniwersalny do przewozu drewna,

Con-ro vessel pojazdowiec-kontenerowiec
radar mast/ maszt radarouy superstructure/ nadhuddwka

container tier/ warshva kontenerdu' bid& mostek container row/ szereg k?ntenerbw container bay/ rzqd kontenerow

.

I
I

, 1 1

,

I

fore mast/ maszt dziobouy fiwecastle/ dziohriwka

rtcrn quat!ter ramp/ r-ufiwa rampa uhoina

1z/e boat/ lddi ratunkowa pokfudy samochodowc

car decks/ poklady rumochodowe

I
kadhib statku

1

I
c t e r cell./ komory (cele) kontenerowe how tru.rtrrr/ dziohowe stery strumienrowe bulbous how/ gruszka dziohowa

ster

fixed ramps to car decks/ stale rampy nu poklady samochodowe

I

1 ship .ride/
hurta statku underwater part of' hull/ podwodna cze.<Ckadluba

general view widok ogdlny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
I

\

2. SHIPS AND SHIPBUILDING

Dry cargo and container vessels -statki do przewozu Eadunkdw suchych i kontenerowce

container-reefer vessel/ kontenerowiec-chlodniowiec

ro-ro/ 10-10 container carrier/ kontenerowiec przvstosowany do przeiadunku w technologii pionowej i poziomej

ellular container vessel/ kontenerowiec komorowy

forest product carrier/ statek do przewozu celulozy i papieru

forest product - YO-YO carrier/ statek ro-ro do przewozu celulozy ipapieru
..

........ ........

.....

.... ....

........

....

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E

( Tankers -ibiornikowce
f'

gas carrier LNG/ gazowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego
I

gas carrier LPG/ gazowiec do przewozu

chemical carrier/ chemikaliowiec

shuttle tanker with bow-loading system/zbiornikowiec dowozowiec z systemem przeladunku przez dzidb

P
crude oil carrier/zbiornikowiec do przewozu surowej ropy naftotc~ej

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
/'

Auxiliary andfishing vessels statkipomocnicze i rybackie (I)
icebreaker/ lodoiamacz

.sel/ statek hydrograjkzny

2. STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E
, '
\

Auxiliary vessels statki pomocnicze (2)

hospital ship/ statek szpitalny

a. *

8

I

/

research vessel/

n l dania rurociqgow podwodnych FV

pipe-lying vessel/ statek do ukia-

avy dutyfloating derri:k/

'
dredging vessel/poglebiarka

2. SHIPS AND SHIPBUILDING
I

2. STATKI I BUDOWNICTWO OKRFTOWE

Design of the construction projektowanie konstrukcji
arrangement -rozmieszczenie, uklad - konstrukcja rownorzqdna - general plan - plan ogolny (statku) - structural rozwiqzanie strukturalne, r. konstrukcyjne "as fitted" plan -plan zgodny z wykonaniem computer aided design (CAD) -projektowanie wspomagane komputerowo (to) design - projektowaC design -projekt data - dane projektowe drawing - rysunek konstrukcyjny -fault -blqd konstrukcyjny - ship - projektowanie statku designed -zaprojektowany, projektowy -block coefficient -wspolczynnik pelnotliwoSci podwodzia (do zanurzenia konstr.) displacement -wypornoiC konstrukcyjna draught - zanurzenie konstrukcyjne -trim -przeglqbienie konstrukcyjne -waterline -wodnica konstrukcyjna waterplane coefficient - wspolczynnik pelnotliwoici konstrukcyjnego przekroju wodnicowego waterplane (section) - konstrukcyjny przekroj wodnicowy dimension -wymiar - dims (dimensions) -wymiary - principal -s - wymiary glowne dimensioning of details -zwymiarowanie detali documentation -dokumentacja diagram -wykres, schemat drawing -rysunek - detailed -rysunek szczegolowy - installation - rysunek montazowy office -biuro konstrukcyjne - original - rysunek oryginalny - working - rysunek roboczy -workshop rysunek warsztatowy - 2-D construction - rysunek konstrukcyjny dwuwymiarowy - 3-D construction - r. k. trzywymiarowy experimental tank -zbiornik do badan modelowych faculty of naval architecture -wydzial budowy okrqtow (szkoly wyzszej) hull -kadlub structure - struktura (konstrukcja) kadluba
- equivalent

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

internal loading -obciqzenie wewnctrzne inboard profile -przekroj wzdluzny (statku) installation instruction - instrukcja montaiu line - linia lining - kreskowanie (na rysunku) main particulars -wymiary glowne (kadluba), glowne dane statku material list - lista materialow outboard profile -widok z boku parent -wzorcowy, macierzysty form - ksztalt macierzysty (pienvszy z serii kadlubow) model - model (ksztalt) macierzysty ship - statek wzorcowy (pienvszy z serii) plan - plan - general arrangement -plan ogolny of tanks - plan zbiornikow of holds - plan ladowni plotting paper -papier milimetrowy profile -profil, zarys put into commission - oddaC do eksploatacji put on test -poddawaC probie, testowaC redesign - zmiana konstrukcji statku (to) redesign - zmieniaC konstrukcjq (to) reinforce - wzmacniaC (np. konstrukcjp) reinforcement -wzmocnienie (konstrukcji) scale - skala (np. rysunku) -base - linia podstawowa wykresu (to) scale - wyskalowaC (np. zbiornik) shell -poszycie - bottom -poszycie dna - bow - poszycie dziobu deck - poszycie pokladu -expansion plan - plan rozwiniqcia poszycia ship construction - konstrukcja statku - monohull - k. konwencjonalna kadluba - double bottom - k, z dnem podwojnym - double skin k. z podwojnq burtq - double hull - k. z podwbjnq burtq i podwojnym dnem - double bottom with double skin - k. z podwojnq burtq i podwojnym dnem - mid-deck configuration - k. zbiornikowca z micdzypokladem ship drawings - rysunki (techniczne) statku underdesigned - zbyt slabo zaprojektowany element konstrukcji view -widok, rzut - general -widok ogolny working out -obliczenie wynikow, opracowanie szczegolow

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zet .H.kqtownik .brqz .bulb -ksztaltownik kebkowy .2.blacha gruba sheet . prqt stalowy okrrlgly .p.stop brass -mosiqdz okrqtowy .brass .ceownik .blacha stalowa metal .corrugated -blacha falista . hartowany hard iron .dwuteownik szerokostopowy .kohierz z kqtownika iron .stop brqzowo-aluminiowy. p.blacha perforowana .flat -plaskownik .dwuteownik .metal niemalowany. blacha.metal -plyta metalowa .kqtownik lug .gruboh6 blachy rod -prqt -hexagon .zetownik beam -belka . brqzal .diamond -plyta diamentowa.checkered -plyta (blacha) ryflowana .lany iron . blacha rombowa .mosiqdz bronze -brqz alloy -brqz .ship -blacha okrqtowa .half -pohvalek stalowy science of materials -materialoznawstwo section -profil walcowany.stal twarda hardness -twardoSC -test -proba twardoSci lead .aluminium .kqtownik .teownik lebkowy .ferritic-austenitic chromium-nickel . ksztaltownik sheet .I-bar .stopy lekkie . odkuwka hardened -utwardzony. brqz aluminiowy.tee -teownik -tee bulb .standard size -plyta (blacha) o wymiarach znormalizowanych -thickness .fresh .ferritic .blacha cienka soft iron . "czysty" -plate . SHIPS AND SHIPBUILDING Steel and unferrous materials -material~ stalowe i z metali nieielaznych aUoy .unequal angle kqtownik nierownoramienn Y .rolled . arkusz blachy .angle .round -prpt okrrlgly -square . kqtownik -bar .olow metal -metal .staliwo chrome .chrom plated .bulb -plaskownik lebkowy .folia aluminiowa angle -kqt.zeliwo chain -lancuch staliwny steel .lqcznik z kqtownika steel .I.stal nierdzewna .arkusz blachy (cienki) iron .kqtownik lebkowy collar .stal nierdzewna ferrytyczna .channel .chromowane .zetownik .phosphor bronze -brqz fosforowy cast iron -zeliwo stopowe steel .Z. aluminium foil .belka dwuteowa -Tbelka teowa brass .Admiralty - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - copper -miedi flat -plaskownik forged -kuty forging -kucie. o przekroju kwadratu in section .o przekroju kwadratowym stainless steel . blacha) round -walek.bulb .prqt stalowy o przekroju szehciokmym . ksztaltownik .mosiqdz alloy .cunifer -brqz niklowy bulb tee -teownik lebkowy cast . stalowy o przekroju kwadratowym rolled -walcowany (np.stal miqkka square -prqt stalowy.aluminium bronze .stal nierdzewna chromowo-niklowa ferrytycznoaustenityczna - - - - - - - - - - - - --- -- -- .stal stopowa aluminium -glin.austenitic chromium-nickel austenityczna nierdzewna stal chromowo-niklowa .boundary -bar -kqtownik obramowujqcy .plyta (blacha) giqta na walcach .blacha cienka perforated -perforowany pipe -rura stalowa plate -plyta.perforated .kqtownik stalowy bar -prqt.equal-angle -kqtownik rownoramienny .

nickel chrome .thermomechanically treated .martensitic .forged alloy .chromium-molybdenum-vanadium .drobnoziarnista normalizowana s.vanadium . konstrukcyjna .stal wanadowa .chromium-vanadium -stal chromowo-wanadowa .stal nierdzewna martenzytycma steel .stal o wysokiej wytrzymaloici na rozcislganie .stal stopowa kuta ..stal molibdenowa -plate -blacha stalowa . typ stali -grating -kratownica stalowa (np. STATKI I BUDOWNICTWO O m T O W E .fine-grained normalized structural . blacha stalowa ocynowana try square -kqtownik undulatory -falisty white metal.Y.bialy metal (stop cynkowy kozyskowy) wire .cynk coated ocynkowany -plating .YXXS bulb bar/ channel bar/ ksztaltowrtik ceownik lebkowy channel bar and reverse/ ceownik i kqtownik .niskostopowa stal konstrukcyjna .grade of -rodzaj. trojnik (rurowy) tin .molybdenum - - - - - - - - - .weglowomanganowa stal n i s k o w ~ l o w a wire .stal niklowo-chromowa -- .2.vlebkowy spawany ~.blacha biala.chromium-molybdenum .stal chromowo-molibdenowo-wanadowa .stal weglowa .drut zinc .nickel .stal okrqtowa .quenched and tempered .w-carbon carbon-manganese .carbon .stal chromowomolibdenowa . podlogi silowni). greting stalowy -high tensile (HT) .drut stalowy tee -teownik.stal ulepszana cieplnie .low alloyed structural .stal alloy .stal stopowa .ship .stal niklowa .cynkowanie - - - - - - - - - - Angle bars and beams kqtowniki i belki broad flanged beam/dwuteownik szeroko-stopouy tee bar/ tee bar toe equal angle/ unequal angle/ teou'nik welded/teownik kqtownik kqtowmik nieodwrocony rownoramienny rownoramienny toe welded angle/ bulb artgle/ kqtownik kqtownik prz.stal po obrobce termomechanicznej .cyna plate .

lepiszcze asbestos -azbest carbon -wqgiel .rugs) .dwutlenek . SHIPS AND SHIPBUILDING Other materials -materialy inne abrasive .dwutlenek wqgla detergent . tnvaloSC glass fibre -wlokno szklane laminate .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym fibrous-glass reinforced plastic (FRP) -tworzywo zbrojone wloknem szklanym fire-retardants -Srodki zmniejszajqce palnoSC flexural strength -wytrzymaloSC na zginanie flexibility .wzmocnione tworzywo sztuczne resin -iywica rubber -kauczuk. sworzen.pianka poliuretanowa refractory .wosk wire .cienka siatka druciana nail .odpornoSC.szczotka druciana gauze . szczeliwo pad -podkladka pin -przetyczka.ubytki materialu (np.izolacja termicma jointing material -material na uszczelki lining -wykladzina .polyurethane blown foam .activated -wqgiel aktywowany . pilnik Scierny -wheel .odpady bawelniane cotton and wool waste .fibre reinforced plastic (CFRP) .rozpuszczalnik strength of materials -wytrzymaloSC materialow sulphuric acid -kwas siarkowy teflon .laminat z wlokna szklanego re-inforced plastic (GRP) .tarcza Scierna.odpady wlokniste dioxide . spoiwo.poliuretan foam .klej glycerine -gliceryna - - - - - --- - granulated cork -kruszywo korkowe insulant -material izolacyjny insulation .kompozyt polimerowy wzmocniony wloknem wqgloWYm caustic soda .thermal . drewno gwajakowe material -material (konstmkcyjny) defect -wada materialowa wastages .wylozone drewnem twardym . uszczelnienie.izolacja z folii gasket -uszczelka glass-paper -papier Scierny glass silk .masa cementowa na poklady concrete . czop polyurethane .beton cotter -przetyczka -pin -zawleczka cotton waste (c.siatka z lin drucianych wood .tlen packing -uszczelka.folia insulation .drut -brush .badanie materialu mineral wool -welna zuzlowa nail -gwoidi oil varnish -pokost oxygen .elastycznoSC foil .Scierny .teflon thread .gwint vax .ogniotrwaly reinforced plastic .(gwoidz) druciak netting .blast-cleaning -Scierniwo (do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powierzchni) cloth -plotno Scierne -paper -papier Scierny stick .wkrety do drewna - - - - - - - . krqzek Scierny acethylene -acetylen acid-resisting -kwasoodporny adhesive -klej.fire proof thermal .detergent emery cloth -plotno Scierne epoxide resins -iywice epoksydowe fastness . guma -plate -plyta gumowa sand-paper -papier Scierny sealing compound -masa uszczelniajqca slug wool -welna iuzlowa solvent .izolacja z piany poliuretanowej .drewno screw .wata szklana glue .carbon .izolacja termiczna ognioodporna .hard wood .soft wood -wylozone drewnem miqkkim lignum-vitae -gwajak.izolacja .welna szklana glass wool . w efekcie korozji) -testing .soda kaustyczna corkboard -plyta korkowa cement -cement -wash -mleczko cementowe (to) cement -cementowai cemtex .oseka.2.

hala montazowa shop .stanowisko montazowe build .odlewnia chalk line .protok61 zdawczoodbiorczy device -urzqdzenie. STATKl I BUDOWNICTWO OKRQTOWE Shipyard .dopasowanie.stocznia remontowa ramline .wytwarzaC.line - - - - - - - - - - - - --out berth -nabrzeze wyposazeniowe (stoczni) fittings .plan dokowania w d o h plywajqcym lub suchym korek spustowy w zbiorniku balasto-plug wym survey . warsztat remontow team -brygada remontowa -to the hull . montai .zalewanie d o h floor . budowa .suchy dok entrance -wejscie do d o h suchego . wznosiC erection -ustawianie w pionie.prog doku (suchego) sinking trials . zatapianie the dock . warsztat galwanizacyjn Y hanging stage -rusztowanie wiszqce hull .linia montaiowa room .kadlub (statku) measurement -pomiar kadluba indentation -naciqcie.nabrzeze wyposazeniowe pipe making plant -rurownia pipe shop -rurownia repair -naprawa dock stocznia remontowa shop .dno ( d o h . zaginanie krawqdzi blathy flattening -prostowanie blachy flooding -zalewanie. w remoncie works -prace naprawcze -yard . Sluzy) galvanizing -cynkowanie -plant -galwanizernia. budowaC construction -konstrukcja.stocznia assembly .2.dokowanie .wyposazony w fitting .dry .dno d o h .(maszynowy) rysunek techniczny erect -ustawiaC pionowo.: kilblok launching -wodowaC (statek) laying down -trasowanie laying off . statek) constructional -konstrukcyjny conversion of a ship -przebudowa statku delivery-acceptance act .linka traserska (to) construct .montai .dry .rysik (traserski) scribing -rysowanie (rysikiem) scriving knife -rysik (traserski) - - - - - - - .proby zanurzania statku z dokiem (to) dock -dokowak.osprzqt.w naprawie.repair .dok konstrukcyjny . armatura flanged edge -krawqdi zagiqta flanged knee -wqzlowka zagiqta flanged plate -plyta zagiqta flanging -kryzowanie.floating . budowat.inspekcja (kadluba) statku na d o h doubling -naspawanie dodatkowej plyty (blathy) end launching -wodowanie wzdluzne engineering -iniynieria -drawing .sznurek traserski scribe -trasowaC scriber . montaz clip -uchwyt montazowy (to) fabricate .warsztat naprawczy.montownia.budowa building slip -pochylnia okrqtowa casting house .montownia.remont (naprawy) kadluba under .under . kadluba statku) (to) jumboize -powiqkszyC kadlub s t a t h keel block -blok stqpkowy. pot. kadluba) jumboization -powiqkszenie (np. wgiqcie (np.dok remontowy sill . przyrz%d dock -dok (suchy lub plywajqcy) -building .trasowanie lay the keel -polo j C stqpkc leveling of the plate -prostowanie blach lofting .dokowanie statku dla remontu plan . wchodzik do basenu portowego docking .konstruowak. wykonac (to) fit out -wyposaiyC fitted with . hala montazowa stand . fabrykowat.dok plywajqcy floor .trasowanie marking projector -rzutnik traserski mould loft -trasernia outfit -wyposaienie statku outfitting -wyposazenie (nowo zbudowanego statku) quay .w budowie (np.

fIusarnia wyposazenio~~a equipment elements store/ magazyn elemenldw wyposazenia fuel tanks/ zhiorniki paliwowe .vposaienia .organizacja stoczni equipment prefabrication shop/ warsztat prefahrykacji w.Shipyard arrangment .fitting workshop/ .'ischarging berth/ iahrzeie roztadunkowe discharging crane/ diwig roztadunkowy plates stores/ mapazvn hlach steel workshop/ warsztat kostruk j i statko~ych stacking yard/ @ce/ biuro .fitting-out berth/ nabrzeie wyposaieniowe yard jire-fightirig station/ stoczniowa strai pozarna warsztaty wyposaieniowe iuro dokmistrza .

ciinienie probne run .chief of production .shipyard manager .loftsman .dzial projektowania .profile .welder .szef biura kontroli jakoici .plate erector .praca pr6bna (urzqdzenia) sheet .ship and crane service .spawacz .wydzial obslugi statkow i diwigow .wydzial produkcji .electrical -wydzial elektryczny .pipe fitter -rurarz.szef produkcji .kierownik dzialu kontroli technicznej .2.plater's squad -brygada monterska .structure painting wydzial malowania kadlubow .monter -kosztorysant .estimator - - - - - .dzial marketingu .sklad profili storage area -plac skladowy steel foundry .outfitting division -wydzial wyposazeniowy (stoczni) .monter plyt kadlubowych .iniynier gwarancyjny -joiner .management office -biuro zarzqdu . slip spline .traser . instalator rurociqgow .chief design engineer .glowny konstruktor (projektant) statku .plater .brygadzista.plate .dokrnistrz - - - - - - - - - - - - -- - - - - erector .testing department .szef produkcji stoczni .purchasing -wydzial zaopatrzenia .laboratorium badawcze shop (workshop) -warsztat.boilermaker .traser .cieila .painter .arkusz (wynikow) prob .stolarz .floating dock -w.maintenance wydzial konsenvacji .obszar prob head .obciqzenie probne -panel .szef logistyki .producent kotlow .listwa traserska stores -magazyny stackyard -magazyn . dokow plywajqcych -hull construction -wydzial konstrukcji kadlubow .marketing department .plac skladowy blach . badanie area .tablica do prob (zasilania) -pressure .fitting -wydzial wyposazenia .iIjrnier stacji prob .test engineer .shop -proba w warsztacie .szef produkcji stoczni ship house -pochylnia kryta shore connection -przylqcze brzegowe (np.marine power plant department -wydzial silowni okrqtowych .hull repair . STATKI I BUDOWNICTWO OKRI$TOWE shipyard organization .foreman . do pobierania wody slodkiej) side launching -wodowanie boczne side wall -baszta doku plywajqcego sliding caisson -przesuwna brama d o h slipway .design .chief inspector .ciSnienie probne (mierzone wysokoSciq slupa wody) load .organizacja stoczni department -wydzial .linesman .pochylnia.liner-off .works manager .marking-off platter -traser .wydzial remontow kadluba .estimating office -biuro kosztorysowe .dzial przetwarzania danych .malarz .carpenter .data processing .chief quality inspector .dock crew .dock master .chief of logistic .testing laboratory . Slusarz rurowy.rurarz .kierownik produkcji .assistant shipyard manager -glowny budowniczy statku .odlewnia stali straightening rolls .staging and carpentry -wydzial rusztowan i prac ciesielskich .walce do prostowania blach test -proba.traser .shop superintendent -szef wydzialu.fitter -monter .subcontractor -wydzial podwykonawcow .zaloga d o h (plywajqcego) .wydzial prefabrykacji kadlubow . wydzial stoczni shipyard staff -zaloga stoczni .hull pre-production . mistrz .guarantee engineer .cleaning and painting -wydzial czyszczenia i malowania .plate hanger -monter plyt kadluba .production .hull conversion -wydzial przebudowy kadlubow . szef produkcji (stoczni) .yard manager .plumber .monter plyt kadlubowych .stacja prob .

prefabrication .machining -warsztat obrobki .produkcja w toku (niezakonczona) (to) work . wspawad cropping -obcinanie. hartowany hardening -utwardzanie.woodworking .sklad stali .outfitting -warsztat wyposazenia .shotblasting .odkuwka.steel .doszczelnienie (to) crop -obcinak. przecigie cut-out -wycigcie.obrabiak (element mechanicznie) workshop -warsztat .rozmiar of damage -rozmiar uszkodzen of repair -rozmiar naprawy fastening -polqczenie.zuzycie .zeszlifowac hardened -utwardzony. wyciqk cut-length -przyciqk na wymiar cut to the length -przyciqty na wymiar dye penetrant -penetrant banvny extent .boiler .stocznia remontowa . twardnienie heating -nagrzewanie insert -wstawka insulate .test . ciqk.breaking-up .builder's - .zuiycie normalne workmanship -jakoSk wykonania.stocznia zlomowa declivity . pasowad fitted -wyposazony (to) grind .Srodki tymczasowe thickness .cynkownia yard .grubosk assessment .prostowanie blachy forge -kuk forging .prqdkoSC na probach tank -basen modelowy -trip measurements -pomiary na mili pomiarowej trip prediction diagram .zawor podwodny -welding .wykres prognozy szybkoici na probach -trip prognosis -prognoza szybkoici (statku) na probach underwater -podwodny camera .warsztat kotlarski .szablon drewniany woodworking .stacking -plac skladowy.inspekcja podwodna (np. gazowe) pod wodq torch -palnik do ciqcia pod wodq ---lighter -znicz przy palniku do ciccia pod wodq valve . lqczenie Srubami caulk .galwanizernia.stok terenu stoczni . rozdzierak temporary measure . wyprowadzik (statek) z d o h .pmtwarzanie i naprawa anneal -wyzarzak bending -zginanie bent -wyginad to sample -wygiqC wedlug wzoru bolting .spawanie pod wodq survey .ocena gruboici measurement -pomiar grubosci blachy -reduction -zrnniejszenie gruboici (np. element obrabiany in progress (WIP) . wycinanie cut -przecinak.zaklad prefabrykacji .stolarnia .engine -warsztat silnikow .zinc .obrobka drewna work -praca.painting -warsztat malarski .kamera do zdjgd podwodnych cutting .izolowak latent -ukryty. wskutek korozji) wear and tear . niewidoczny (o wadach) leveling of the plate -prostowanie blach squeeze -zgniecenie strenghten -tu: wzmacniak trial assembly -montaz probny (to) tear -rozrywak. odspawak. zlqcze.breaker . skladowisko .stocznia .poor .galvanizing . basenu wood template . SHIPS AND SHIPBUILDING trial -pr6ba stoczniowa -range -mila pomiarowa -s on measured mile -proby na mili pomiarowej speed .pipe -warsztat rurarski .szlifowak off .normal . warsztat galwanizacyjny -joinery -warsztat stolarski . processing and repair -obrobka.ciqcie (np.warsztat piaskowania . wycinak crop in -wstawiak.2. kadluba) (to) undock -wydokowak.zla jakoik wykonania workpiece -przedmiot obrabiany - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . fachowoid .skrgcanie Srubami.zaklad prob i badan .repair . zamocowanie flanging -kryzowanie.proba Treatment.stocznia zlomowa . zaginanie krawgdzi blathy flattening . kucie (to) fit -wyposazak.

spawanie lukowe electrode .spoina graniowa bead .spawacz lukowy."' butt weld/ spoina doczolowa gas pressure gauge/ ciinieniomierz ashback arrester/ dziob palnika .faulty .zlobkowanie spoiny back grinding of welds .wadliwa spoina beading -ukladanie Sciegow (spawalniczych) bevelled -zakonczony skoSnie.osad material .lqczenie na styk crack -pckniecie cut-off -przeciqc.spoina na styk strap -nakladka zlqcza czolowego -strapped joint -polqczenie stykowe z nakladkq butting .alternating current (AC) -prqd zmienny -welder . STATKI 1 BUDOWNICTWO OKIU$TOWE Welding .cigie plazmowe cylinder -butla -trolley .szlifowanie spoiny graniowej backing -podkladka spoiny -ring -podkladka piericieniowa (przy spawaniu rur) -weld .wires .oxy-arc .otulony topnikiem ---- - - building-up -napawanie. spawarka lukowa -welding . odciqb d o p w cut-out -wylqczyt cutting .wozek do butli gazowych damage arising from welding .cigcie lukowo-tlenowe .plasma .spawanie lap weld/ butt welding "V"/ spawanie doczoiowe "V" Jller w'eld/ spoina packwinol~ two-slded filler weld/ spoina pachwinowa d~wtronna butt welding "Vf'/ spawarlie doczoiowe ypu "I.Scieg spawalniczy . palenie torch -palnik do spawania butt .prowadnica do cigcia .uszkodzenie spowodowane spawaniem deposit . spoiwo metal .zakladka stykowa seam . spaw czolowy lap .elektroda do s.luk .przewody do s. torch -palnik cutting .spoiwo spawalnicze - - - - - Welding . twardego -coated rod .ciccie palnikiem brazing rod -prgt (drut) do lut. nakladanie Sciegow burner -palnik burning .spawarka lukowa .2. lukowego generator -prqdnica spawalnicza plant .spawanie. elektrycznego back gauging of welds .ciecie guide .spawanie abutment -polqczenie na styk arc . "sfazowany" blowpipe.styk dwoch plyt -joint -polqczenie czolowe.spaw.

wysokostopowa .basic type .acid .elektroda otulona .unalloyed .spoiwo metal .acetylene generator -wytwomica acetylenu .square butt .otulina rutylowo-kwaina .lut twardy heating -podgrzewanie .o.acid type - - - - - - - - - - - - - - - - - concentrated heat source .coated type .szczelina po ciqciu gazowym lagging .lut srebrny .opary fusion faults -blqdy wtopu gas .gaz oslonowy -welding .spawanie gazowe gauging .zuzel.dysze do ciqcia overlap -zakiadka padding -napawanie.poczqtek spoiny .wqz do gazu .elektroda metalowa .lutowanie .rutile . zlqcze .2.stal compound .s. spoina -butt .(spaw) Scieg spoiny .metal .melting point -temperatura topnienia .hardwearing . niskostopowa .rutile thick . SHIPS AND SHIPBUILDING elektrode (type) -rodzaj elektrody .cutting .iskry spatter -rozprysk steel .lutownica -brazing alloy .rutile-basic .rutile-acid .spoiwo (spawalnicze) flame -piomieli.sily skurczu slag . rutylowo-celulozowa .oxidizing -p.rutile-cellulose .elektroda rutylowa .gaz .topnik fracture -pqkniecie fumes . stapianie .lut srebrny sparks .otulina celulozowa .otulina rutylowa gruba electrode holder -uchwyt do elektrody end lap -zakladka stykowa face shield -oslona (tarcza) spawacza filler . doczolowe ("na s t y k ) joining metals -polqczenie metali kerf . obojqtny .melting .ciqcie palnikiem .low alloy .beginning of a run of welding .cofnipcie siq plomienia flush joint -polqczenie czolowe flux .neutral -p. utleniajqcy flashback .lutowanie twarde .thorium alloyed .otulina rutylowa .heat resistant . szlaka soldering .soldering iron .tlen .silver solder .covered .end of a run of welding -zakonczenie spoiny .szew.Scieg przetopowy seam .otulina kwaina .dysza .topnienie.fazowanie pqkniqC.elektroda otulona .argon .brazing silver .argon .preheated . gruboSci blach) groove -rowek.rutile .brazing .skoncentrowane zrodlo ciepla .walowa zwykla straightening -prostowanie tin .s.acetylene .circumferencial .gaz sprqzony cutting . pochodnia .spaw obwodowy shift of buts .rdzen plomienia cutter -palnik do ciqcia cutting .basic .s. zaroodpoma .podgrzany . torowa (electrode) covering -otulina elektrody .otulina zasadowa .spaw na styk .acetylen .otulina lap joint -polqczenie na zakladkq lapped joint -polqczenie na zakladkq nozzle .root .cyna lutownicza veed .oxygene . odpoma .s.s. mierzenie (np.p. natapianie peening -przekuwanie spoiny pores -pory run . nierdzewna .thermal process -proces cieplny joint -polqczenie (metali).carburizing -piomien nawqglajqcy core .stainless .pomiar.high alloy .sklad stali .ciqcie gazowe -hose .el.przesunipcie stykow (elementow spawanych) shrinkage forces .elektroda zasadowa .annealed -wyzarzony .elektroda kwasna .compressed . wyzlobienie hard solder .cellulosic .otulina rutylowo-zasadowa . spawanych blach veed-out -wyciqcie krawqdzi w ksztalcie V - - - - - - - - - - .lut twardy . stopowa.shielding .

spawanie gazowe .spawalny welded .spawany -hull .sposoby spawania .spoina czolowa connection .tarcza spawacza -helmet shield -przylbica spawacza -welder's helmet -oslona twarzy spawacza .sp.spawacz welder's protection .2.spoina pachwinowa gap . elektrogazowe .spawanie w oslonie argonu .sp.palnik do ciqcia pod wodq lighter -znicz przy palniku do ciqcia pod wodq weldment -konstrukcja spawana 77 .spawanie pod wodq cutting . ekran welding .spawanie automatyczne .single V .brak wtopienia .brak przetopienia . 1.sp.spawanie termitowe . gazowe) pod wodq torch .s. elektrodq topliwq w oslonie C 0 2 i mieszanek .gruboSC spoiny torch -palnik spawalniczy -with backing material . htkowe z drutem proszkowym w oslonie gazu aktywnego .spawanie lukowe elektrodq otulonq .vertical downwards .argon shield .elektroda do spawania .vertical upwards -pionowa z d o h do gory .metal-arc active gas -(MAG -) -sp.transverse .gas . elektrodq topliwq w oslonie gazow obojqtnych .spawanie wqskoszczelinowe .metal-arc inert gas (MIG -) .slag inclusions -wtrqcenia iuzla .statek spawany welder .manual arc .spawarka .flux .autogenous .spoina poprzeczna weldability .submerged arc .pqkniqcie pod spoinq .flat .stof do spawania .zgrzewanie punktowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -naprqzenia spawalnicze -table .sp.odstqp (miqdzy spawanymi elementami) groove -rowek spawalniczy pass -warstwa spoiny reinforcement -nadlew spoiny run .ochrona spawacza .spawanie z oslonq welding defects -blqdy spawania .kadlub spawany -joint -polqczenie spawane -ship .pozycja podolna .szybkoiC spawania seam .spawanie Sciegiem krokowym clamp -uchwyt spawalniczy current .electro-slag . na podkladce -without backing .spawalnoSC weldable .thermit . 1. lukowe drutem proszkowym (samooslonowe) . and cutting torch -palnik uniwersalny arc .crater crack -peknigcie spoiny .shield .strefa spawania -backhand (backward) -spawanie w prawo .podtopienie welding method .Scieg spoiny -butt .sp.plasma arc .kolejnoSC spawania .sp. 1.flux-cored wire metal-arc -without gas shield .spawanie plazmowe .horizontal . spoina -bead . elektrodqnietopliwq w oslonie gazow obojqtnych (welding) position -pozycja spawania .spaw.spawanie rpcme -joint .polqczenie spawane machine .oxy-acetylene .full penetration .spawanie automatyczne .pionowa z gory w do1 . gazowe (acetylenowotlenowe) .face shield -oslona twarzy spawacza gloves -rqkawice spawalnicze .electro-gas .back-step .thickness of . elektroiuzlowe .automatic .sp.overhead -pozycja pulapowa underwater (welding) .narrow gap .hand .machine .stresses - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- .undercut .underbead cracking .szew spawalniczy sequence .spawanie lukiem krytym -tungsten inert gas arc (TIG -) .cipcie (np.spawanie gazowe generator .flux-cored wire metal-arc with active gas shield .lack of penetration .spoina typu V czolowa .obrobka cieplna po s.polqczenie spawane .luk spawalniczy area .spawanie .spoina dwustronna .s.lack of fusion .spawanie z topnikiem from both sides .warstwa spoiny .oslona. lukowe reczne .prqdnica spawalnicza .sp.metal-arc -with covered electrode .pozycja naicienna .spot .rate of .prqd spawania electrode . z topnikiem . STATKI I BUDOWNICTWO O W T O W E weeping -lzawienie szwow weld .spawanie bez podkladki -with gas backing .after treatment .rozlew spoiny .overlap .handshield .fillet .

instrukcja gaszenia silowni Extinguishing instruction of hold and paint store . loose plans -rozne plany (instalacji) elektrycznej Electric connections -polqczenia elektryczne Engine room SBD lightning drawing -schemat rozdzielnicy oiwietlenia silowni E.zbiomik sprgzonego powietrza Anchor gear installation plan -plan instalacji urzqdzen kotwicznych Anticondensation heating of motor -podgrzewanie antykondensacyjne silnika Arrangement of sensors in refrigerated hold -rozmieszczenie cmjnikow w ladowni chlodzonej Automatic telephone installation diagram schemat instalacji telefonow automatycznych Auxiliary signalling cable diagram -schemat sygnalizacji pomocniczych Body lines . deckheads and floors insulation plan -plan izolacji grodzi.plan instalacji dzwigow pokladowych Desktop navigation steering -pulpit nawigacyjny w sterowni Diagram auxiliaries unit service engine schemat rozdzielnicy mechanizmow pomocniczych silowni Diagram accomodation fans .computer system . Control column BC reeding panel -kolumna sterownicza BC .pomocnicze styczniki kierunkowe Diagram of navigation console in wheel house . extinguishing installation plan -plan instalacji gainiczej CO.statecznoik statku nieuszkodzonego Inventory list .schemat rozdzielnicy oswietlenia ladowni i obwodow koncowych Hull's cathodic protection . pokladow i powierzchni podpokladowych C0.linie teoretyczne (kadluba) Bonjean scale .znak wolnej burty General accomodation plan -plan ogolny pomieszczen General arrangement plan -plan ogolny High-pressure air conditioning system -system klimatyzacji wysokiego cisnienie Holds insulation and refrigerating installation .instalacja powietrza sprqzonego poza silownia.panel odczytowy Cross curves of stability -pantokareny Damage control plan .plan zabezpieczenia niezatapialnosci Deadweight data .skala Bonjeana Bottom plugs and manholes installation plan -plan rozmieszczenia wlazow i korkow dennych Bulkheads.inwentarz. CO. lista inwentarza .korpus zbiomika hydroforowego Hydrostatic curves -krzywe hydrostatyczne Hydrostatic curves for trimed ship -krzywe hydrostatyczne statku przeglqbionego Inclining experiment report .schemat pulpitu CMK(centra1i manewrowo-kontrolnej) Electrical misc.izolacja ladowni i urzqdzenia chlodnicze Holds lighting SBD drawing .instrukcja gaszenia ladowni i magazynku farb Fire control plan -plan obrony ppoz.konstrukcja skrajnika rufowego. SHIPS AND SHIPBUILDING Ship's plans -plany statkowe Accommodation fans -wentylatory pomieszczen After peak . Compressed air installation outside the engine room .R.raport z prob przechylow Input/output list of the ER.2.zestawienie noinosci Deck Equipment -wyposazenie pokladowe Deck crane post -podstawa diwigu pokladowego Deck cranes installation plan . konstrukcja rufy Air conditioning plan -plan klimatyzacji Air receiver . cylinders room -pomieszczenie butli CO.schemat pulpitu nawigacyjnego sterowni Docking plan -plan dokowania Double bottom and main engine bed plate dno podwbjne i fundament silnika glownego Draught marks -znaki zanurzenia ECR controle diagram .schemat wentylacji pomieszczen Direction auxiliary contact . Fore end structure -konstrukcja dziobu Freeboard marks .ochrona katodowa kadluba Hull piping -ruraz kadluba Hydrophore tank -zbiornik hydroforowy Hydrophore tank body .zestawienie wejSk i wyjik komputerowego systemu silowni Intact stability . extinguishing instruction .

wskaznik podzialu grodziowego Superstructure deck -poklad nadbudowki .system Sciekow i odplywow Sea water diagram .plan Sciekow z ladowni chlodzonych Plan of drains from refrigerated provision store -plan Sciekow z chlodzonych magazynkow prowiantowych Plan of refr. wlew6w i odpowietrzen Spare parts list .schemat zdalnego wylqczania mechanizmow silowni i wentylatorow Report on noise measurement .lista cz&i zamiennych Speed trails report . machinery room -plan pomieszczenia silowni chlodniczej Plan of windows and side scuttles -plan okien i iluminatorow Painting plan -plan malowania Pilot's card -karta pilotowa Refrigerating systems .superstructure .holds refrigerating plant schemat obiegu R22 . skalowanie zbiomikow Scaling of tanks/ electric sounder .plan sond.refrigerating plants schemat obiegu wody chlodzqcej urzqdzen chlodniczych Sensors arrangement of remote measurement of liquid levels plan -plan czujek systemu zdalnego pomierzania poziomu cieczy Shell expansion -rominigie poszycia Sounding.spis urzqdzen Loading plan -plan ladunkowy Loading scale .2.oznaczenia zbiomikow i grodzi na poszyciu kadluba Midship section . filling and air plan .pojemnoici ladowni.skala ladunkowa Longitudinal section -zlad podluzny Longitudinal section decks -zlad podluzny poklady Longitudinal section .skalowanie zbiomikow . STATKI I BUDOWNICTWO OKRKTOWE Life gear installation plan .zlad podluzny nadbudowki Main switchboard diagram specification -tabela schematu rozdzielnicy glownej Markings of tanks and bulkheads on shell plating .raport z pomiarow wibracji Results of longitudinal vibration measurments of main engine crankshaft -wyniki pomiarow drgan wzdluznych walu korbowego silnika Results of torisional vibration measurements of main propulsion plant line shafting wyniki pomiarow drgan skrgtnych linii walow silnika napedu glownego Rudder horn -wspomik steru Ruder blade sheet -poszycie pletwy steru Rudder stock -trzon sterowy Safety plan -plan rozmieszczenia Srodkow ratunkowych Sanitary discharge system plan -system usuwania Sciekow sanitamych Sanitary water supply system -system zasilania wody sanitarnej Scaling of holds . wymiary ladowni Scaling of tanks -pojemnoSci zbiomikow.raport z pomiarow halasu Report on vibration measurement .plan instalacji urzqdzen ratunkowychy Life saving equipment installation plan -plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego List of machinery .zlad poprzeczny Mooring equipment installation plan .raport z prob prqlkosci Steam central heating installation plan -plan centralnego ogrzewania parowego Steering and manouvring equipment installation plan -plan instalacji wyposaienia sterowego i manewrowego Steering gear operating instruction -instrukcja obslugi maszyny sterowej Stem .provision store refrigerating installation plant -schemat silowni chlodniczej R22 magazynkow prowiantowych Remote stop for wentil.dziobnica Sternframe -tylnica Subdivision index .plan istalacji urzqdzen cumowniczych Plan of doors -plan drzwi Plan of drains of refrigerated holds .sondy rcczne Scuppers air drainage system . fans and pumps diagram .sondy elektryczne Scaling of tanks / manual sounder -skalowanie zbiomikow .general arragement plan -plan ogolny systemu chlodni R22 diagram -air-conditioning refrigerating plant -schemat R22 urzqdzenia chlodniczego klimatyzacji R22 diagram .urzqdzenia chlodniczego ladowni R22 diagram .

system gahiczy CO.sruba napedowa Engine Room Lay-out -rozplanowanie silowni Engine Room Lay-out . oil filter for .dwukomorowy indykatorowy filtr paliwa dla silnika glownego Double . stand pipes and inner elements -kociol: armatura.chamber diesel fuel filter for AE dwukomorowy filtr paliwa dieslowego dla silnika pomocniczego Double .skrzynia cieplna Couplings .pomocnicze styczniki kierunkowe Screw propeller .stacja osuszania powietrza Anchor .dohmentacja teoretyczna bearing of rudder stock-loz~sko garne trzonu sterowego Ventilation -wentylacja Ventilation plan -plan wentylacji Watertight bulkheads .mooring unit -zespol cumowniczo .principal diagram mat zasadniczy sieci oiwietleniowej Signal equipment cable diagram .suwnica montazowa Aux.30 -rozplanowanie silowni .podrecznik obslugi systemow chlodniczych klimatyzacji i magazynkow prowiantowych List of equipment for E.main . diesel engine -ksiqzka kodowa czqici zapasowych pomocniczego silnika diesla Condensate cooler (calorific box) . Machinery .sprzegla COz fire fighting fittings .przekroj na wrqgu 30. Double -chamber indicator fuel filter for ME .lista wyposazenia systemu sterowania silowni Lighting network . EGB Feed Water Pump .rozplanowanie dna silowni Engine Room Lay-out .schemat urzqdzen sygnalowych Direction auxiliary connect .przekroj w plaszczyznie symetrii Engine room lay-out .specyfikacja techniczna Theoretical documentation . automatic control system .czeSC ciSnieniowa Boiler fittings.cross section in centre line .cross-section at Fr.karta informacyjna na mOstku (Zc h a r a k t e r ~ s t ~ k q d a nmanewro~ch wych statku) Water extinguishing installation plan -plan wodnej instalacji gainiczej Sewice manual of provision stores and air conditions refrigerating system .R.pompa wody zasilajqca kociol pomocniczy Boiler blown programme control system uklad programowania odmulania kott6w okretowych Ballast pump -pompa balastowa Bilge pump -pornpa zezowa Boiler assembly drawing .silniki i urzqdzenia Air coompresor .kociol . gow (systemu) grzania zbiomikow Tank steaming out installation plan -plan instalacji parowania zbiomikow Technical specification .komora wylqcznika palnika Chain blocks with manual drive for A.kociol VX Boiler burner -palnik kotla Boiler Pressure Part .kociol . kroCce i czeici wewnqtrzne Boiler water level sensing elements .chamber indicator lub.grodzie wodoszczelne Wheelhouse deck -poklad nawigacyjny Wheelhouse poster .E.kotwicmy Assembly crane . w y c i u lancuchowy dla silnika pomocniczego Chain blocks with manual drive for separators -w y c i e lancuchowy dla wirowek Code book -ksiqzka kodowa Code book for spare parts of aux.floor . SHIPS AND SHIPBUILDING Tank arrangement plan -plan zbiomikow Tank boundary bulkheads in engine room grodzie zbiomikow w silowni Tanks heating piping diagram -plan rurocia.g16wna sprezarka powietrza rozmchowego Air compressor auxiliary -pomocnicza sprqzarka powietrza rozruchowego Air conditioning unit switchboard -rozdzielnica centrali klimatyzacji pomieszczen Air drying station .rozplanowanie silowni .2. boiler feed water pump.kociol kolumna czujnika .regulator zasilania Boiler float chamber .

rozdzielnica mechanizmow silowni Evaporator supply pump -pompa zasilajqca wyparownika Exhaust gas boiler assembly drawing .wczownica Exhaust gas turbocharger .portowa Heavy fuel separator . engine -wykaz narzcdzi i przyrzqdow silnika Lubricating oil filter for AE -filtr oleju smarnego dla silnika pomocniczego Lubricating oil filter for ME bearings and crossheads .dwukomorowy .kociol utylizacyjny Exhaust gas boiler inlet header -kociol utylizacyjny komora wlotowa Exhaust gas boiler outlet header -kociol utylizacyjny . blower .automatic -filtr automatyczny oleju smarnego lo5ysk i krzyiulc6w silnika glownego Lub.turbosprczarka Fecal sewage biochemical treatment plant urz&enie do oczyszczania Sciekow fekalnych Final fuel ME heater . lubricators) pompy smarne silnika glownego Lubricating pumps -pompy smarownicze Lube oil recommendations -tabela zalecanych olejow Machinery and equipment -maszyny i urzqdzenia Magnetic float switch -czujnik plywakowo magnetyczny Main engine fresh water cooling pump -pornpa wody slodkiej chlodzenia cylindrow silnika glownego Main switchboard . oil indicator filter for AE -filtr indykatorowy oleju smarnego silnika pomocniczego Lub.kociol utylizacyjny . oil separator -wirowka oleju smarnego Lub.pompa chlodzenia .rozdzielnica glowna ME exhaust gas boiler ciraulating pump pompa obiegowa kotla utylizacyjnego silnika glownego .rozdzielnica awaryjna Engine room bilge auxiliary piston pump pompa pomocnicza tlokowa zczy maszynowej ERAuxiliaries switchboard .podgrzewacz kohcowy paliwa dla SG Flow meters -licznik paliwa dla silnika glownego Fuel filter for AE automatic filtr paliwa dla silnika pomocniczego .naped elektryczny dmuchawy pomocniczej Electric drive system for overhead crane zestaw napedu elektrycznego do suwnicy Electrical equipment for standart evaporator . piston pump -pompa pomocnicza tlokowa zezy ladowni Horizontal sludge transport pump .pompa Srubowa oleju smarowego silnika glownego Lubricating pumps (ME cyl.wyposazenie elektryczne wyparownika wody morskiej Electric heater for sanitary water -podgrzewacz elektryczny wody Emergency switchboard .pozioma pompa transportu odpad6w paliwowych Hot sanitary water circulation pump -pompa obiegowa wody cieplej sanitarnej Hydraulic elements of hatch covers -elementhydrauliki pokryw lukowych Hydraulic elements of side door drive -Elementy hydrauliki napqdu furt burtowych Indicators .wirowka paliwa ciqzkiego Heavy fuel separator heater .komora wylotowa Exhaust gas boiler coil pipe . oil heater for separator .2.podgrzewacz oleju smarnego dla wirowki Lub.podgrzewacz paliwa ciczkiego dla wirowki Hold blige aux. STATKl I BUDOWNICTWO O W T O W E ME . oil ME screw pump .indykatory (wskainiki) List of tools for marine aux.automatyczny Fuel oil pressure regulator -regulator ciSnienia paliwa ciqzkiego Fuel supply block for AE and boiler blok zasilania paliwem silnika pomocniczego i kotla - Generator turbocharger -turbosprgzarka silnika pomocniczego Harbour sea water cooling pump .zestawienie Exhaust gas boiler mountings and fittings kociol utylizacyjny schemat montazowy Exhaust gas boiler unit .indykatorowy filtr oleju smarnego silnika glownego Drawings and instructions -rysunki i instrukcje Drum for EGB -walczak kotla ECR automation console -pulpit automatyki w CMK Electric drive system for aux.kociol utylizacyjny .

pompa smarowania trzonu sterowego Sterntube seal .regulator napiecia prqdnicy silnika Waste and garbage press .gas boiler instrukcja obslugi kotla utylizacyjnego Service instructions of hand .prasa do smieci i odpadow Waste incinerator . ME fresh water re. alternator prqdnica statkowego silnika awaryjnego Marine service alternators .automatic -filtr automatyczny paliwa dla silnika glownego Main engine instruction .control switchboard rozdzielnica energetyczno .instrukcja obslugi zaslepienia wqzownic Service instructions of exhaust .operation .prqdnica okrqtowa ME air coolers washing water pump -do mycia chlodnic powietrza S.zawory do odmulania kotlow parowych Valve seat grinding machine .G.regulator obrotow .awaryjny statkowy silnik prqdotworczy Marine emergency aux.maintenance -konsenvacja.odolejacz wody zqzowej Plate heat exchanger fresh water cooler chlodnica centralna wody slodkiej Power control switchboard -glowna tablica rozdzielcza Relief condenser -skraplacz pomocniczy Rudder stock prelubrication control and supply switchboard .instrukcja silnika glownego .szlifierka do gniazd zaworow wydechowych Viscontrol electronic .lista rysunkow (silnika) -tools and devices list .analizator poziomu zaolejenia Oil mist detector -wykrywacz mgly olejowej Oil separator .lista narzedzi i przyrzqdow Main sea water pump -pompa glowna wody morskiej Marine auxilary engine .opis techniczny i instrukcja obslugi wodowskazu Technical specification of exhaust .rozdzielnica zasilania i sterowania smarowaniem trzonu sterowego Salinometr for boiler water .Pompa uzupehiajqca wodq slodkq do SG ME heating water pump . remonty . SHIPS AND SHIPBUILDING ME fuel filter .dzialanie .sterownicza Steering gear with equipment -maszyna sterowa Steer rudder stock grease pump .pompa-wody do grzania silnika glownego Mineralizer of distillate from evaporators minerlizator destylatu Mobrey float switch service Instructions -instrukcja obshgi wylqcznika Mobrey Oil content level analyser . ME cylinders cooling water heater -podgrzewacz wody chlodzqcej cylindry S.o p i s techniczny kotla Technical specification and service instructions of water gauge .list of drawings .podgrzewacz parowy wody slodkiej do mycia ladowni Steam preheater -podgrzewacz parowy wody Steering gear power .silnik pomocniczy Marine emergency auxiliary engine .G.gas boiler -opis techniczny kotla utylizacyjnego Three-phase transformer -transformator trojfazowy Travelling hoist (stores hoists) . eng.2.solomierz dla wody kotlowej Service instructions of coil blanking.uszczelnienia loiyska rufowego Storage batteries charging switchboard rozdzielnica ladowania akumulatorow Tachometer -obrotomierz Tank liquid measurement converters -przetworniki do pomiaru cieczy w zbiornikach Technical specification of boiler .wcirlg przejezdny Vacum evaporator block -wyparownik podcihieniowy Valves for desludging of steam boilers .spalarka odpadow Waste incinerator exhaust gas fan -wentylator w y c i ~ o w y spalin spalarki odpadow Water and oil coolers .fill pump .operated soot blower -instrukcja obshgi rqcznego zdmuchiwacza sadzy Service instructions of water tube boiler instrukcja obslugi kotla Set of drawings -zestaw rysunkow Steam fresh water heater for hatch cleaning .elektroniczny wiskozymetr paliwa dla silnika glownego Voltage regulators .chlodnica wody i oleju Water hydrophore pump -pompa hydroforowa wody Woodward governor .

3. Hull . Fore part construction .dno 4.gr6di 5.kadlub 2. Container cell guides .konstrukcja czqici dziobowej 3. Ship's construction . Construction members .zbiorniki 15.plyty i poszycie 12.klasyfikacja (statkow) 7.rufa 14. Tanks .ster 13. Deck .rury i rurociqgi 11. Bulkhead . Trunks and tunnels . Classification .szyby i tunele . Plates and plating .poklad 9. Bottom .konstrukcja statku 1. Cargo compartments . Rudder . Pipes and piping .elementy konstrukcji 10. Stern .przedzialy ladunkowe 6.prowadnice kontenerowe 8.

obiowy double bottom/ dno podwojne h underwater part of hull/ podwodna czgSC kadluba . przyoblowy. "Christmas tree1'/ maszt sygnalowy. wheelhouse top deckj_ poklad namiarowy i C 1 s i przestrzen ladunkowa above water bo nadwodna czgSC kadlu upper tank. szczytowy. zb. SHIP'S CONSTRUCTION f \ Main ship's parts gldwne czgici statku funnel/ PyP' rufowka stem/ stewa dziob superstructure/ nadbudbwka -r?!? rufowa cz& kadluba g n a l mast. burtowy double bottom tank/ zbiornik dna podwbjnego bilge hopper tanW A / zb. top side tanW zb. zb.3. 'thoinka" radar mast/ maszt radarowy navigation bridge/ mostek nawigacacyiny gruszka cz& dziobowa monkey island.

tunelowa -plate .stalowy strake -pas.pketwa przeciwprzechykowa -box . nadwodzie .stabilizator pletwowy hull -kadlub (w sensie konstrukcji) czqiC nadwodna statku.strukturalny (konstrukcyjny) defect -wada strukturalna elements .of run dlugoSC zaoblenia rufowego .bottom -poszycie dna .dlugosC zaostrzenia dziobowego - .stabilizator steel-hulled .duct .obudowa pletwy (stabilizatora) .outer .burta -plating -poszycie burt shell -poszycie burt shell plating .owrqzenie (kadluba) Isherwooda (wzdluzny uklad usztywnien) keel .zlad poprzeczny -body .side -poszycie burt side . pasmo.nienaruszalnoSC struktury sheer . pot.poszycie kadluba plating -plyty poszycia kadluba .podwodzie appendages -wystajqce czqSci podwodzia board .zlad (przekroj) poprzeczny .: kilblok -bracket -wqzlowka przystepkowa -double denny wzdluznik Srodkowy blizniaczy (tunelowy) .poszycie wewnqtrzne (na statku o podwojnym kadlubie) .ship's . plyty poszycia kadhrba .activated aktywna pletwa stabilizacyjna .underwater .podwodna czqSC kadluba intersection -przekroj Isherwood system .plyty poszycia burt .stqpka -bar .zachodzik na siebie overstress -przeci@aC (konstrukcjq) section -przekrq .single -poszycie pojedyncze structural .mocnica burtowa sheet line .stabilizing . do mocowania jest koncowki lancucha dead flat -cylindryczna czqiC kadluba compartment -przedzial .cross . pas poszycia kadluba .burta statku bolster plate -plyta przykluzowa boot topping -pas wodnicowy bable clench -plyta w komorze lancuchowej.longitudinal . poszycie zewnqtrzne (np.zlad wzdluzny .anti-rolling .inner .(statek) o stalowym kadlubie steely .inner .dlugoSC of entrance . zbiornikowca) shell .cylindryczna czgSC k.(parallel) middle .kadhb body .plyta mocnicy burtowej strake .3.w polowie dlugoici statku mid-height -w polowie wysokosci mid-length -w polowie dlugoici (to) overlap .cylindryczna czqSC kadluba . .cargo -przedzial ladunkowy .cylindryczna czqSC kadluba plane -plaszczyzna owreza midships .pletwa stabilizatora stabilization .bow -poszycie dziobu . KONSTRUKCJA STATKU Hull .kadhb zewnqtrzny.stabilizacja pletwami (type) stabilizer .anti-pitch .stqpka skrzynkowa.middle .outer -poszycie zewnqtrzne plating .deck -poszycie pokladu expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia plating -plyty poszycia .zkad poprzeczny na owrqzu shape -ksztalt shell -poszycie.stqpka belkowa -block .nakladka topside -nadwodna czqSC burty - - - - - - - - - - - - - - - - .Srodokrccie.steering gear .kadlub (w sensie ksztaltu) above water .mocnica plate .ship .watertight -przedzial wodoszczelny fin -pletwa .stqpka plaska length .double -poszycie podwojne .diminishing -wygubione pasy poszycia strap .podpora dokowa.czqSC nadwodna statku.linia krawqdzi plyt poszycia stabilizer . nad-above water wodzie .dlugosC cylin- - - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - - drycznej czgici kadluba main dimensions -wymiary gMwne (statku) midship .pomieszczenie maszyny sterowej .pletwa stabilizujqca kiwanie .kadlub wewnctrzny (na statku o podwojnym kadlubie) .zewnqtrzne poszycie kadluba .midship .underwater .elementy strukturalne integrity .kadlub statku .burta statku skin -poszycie .of the parallel middle body . Srodkowa czqSC statku bend .

SHIP'S CONSTRUCTION / Fore part construction - c m ? @ 1 Types of bows and bulbs (Wpy dziobdw i gruszek dziobowych): clipper bow/ dziob kliprowy icebreaker bow/ dzidb podci~ty spoon bow/ dzidb pochylony bulbous bow/ dziob taranowy plumb bow/ dziob prosty conventional /drou shaped) bulbous bok/ gruszka kroplowa cylindrical b u i i o u s bow/gruszka walcowa iz { Meller bulbous bow/ gruszka melerowska .3.

oslona przed bryzgami (na dziobie statku) spurling pipe kluza lahcuchowa spurnwater oslona przeciwbryzgowa stem . w komorze cover . linia dziobu forebody .smukly dziob fineness of the bow . zaostrzenie dziobowe angle kqt zaostrzenia dziobowego.wychylenie dziobu do przodu hawse .dziobnica wychylona stemson -wqzlowka dziobnicy .krzywizna dziobu.break - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .zamocowanie koncowki 1.dziobnica.dziob assembly .usztywnienia podlogi komory 1.pokrywa khzy kancuchowej shackle .czqiC dziobu zawierajqca kluzy kotwiczne -bolster kolnierz kluzy kotwicznej -buckler .dziobnica belkowa line .dziob ostry -plate . skrajnika dziobowego forerake .dziob z gruszkq -chock plate -przydziobnicowa plyta nadburcia frame -w r e dziobowy hawspipe .luczek dziobowy fore hold ladownia dziobowa fore hook .poszycie dziobu bows .kluza kotwiczna dziobowa .komora lancuchowa -bulkhead . linia dziobnicy . komora cargo -schowek.dziobowa czqSC kadluba - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - forecastle .short . komora ladunku cennego chain .3. dziobu) -of bow nachylenie dziobu.bulbous .lean .dziobowka dluga -rail . bak .soft .1.kratownica podlogi k. stewa dziobowa bar .long .plate .zaostrzenie dziobowe fine .bow rozchylenie dziobu out bow .przegroda miqdzy komorami floor . w komorze stopper hamulec 1.dziob mocno wychylony .raked .maszt przedni forepeak bulkhead . KONSTRUKCJA STATKU Fore part construction konstrukcja cz&i dziobowej angle -kqt -of flare -kqt wychylenia dziobnicy of entrance .plyta dziobowa -plating -poszycie dziobowe .bqben do nawijania liny locker . kotwicznego entrance -wejscie.otwor kluzy kotwicznej hawse-pipe -rura kluzy kotwicznej .dziobnica plytowa overhang .schowek.smuk1oSC dziobu flare kielichowe rozchylenie czqici dziobowej statku -angle of .dziobnica plytowa raking . floor grating .sekcja dziobowa kadluba .kqt zaostrzenia dziobnicy apron plate -nadburcie w czqici dziobowej bow .linia dziobu.pronouned racked .zasuwa kluzy kotwicznej flap . nawis dziobowy shell flange .kqt wychylenia dziobnicy .pozioma wqzlowka przydziobnicowa foremast .dziob rozchylony profile .burty statku przy dziobnicy breasthook -pozioma wqzlowka przydziobnicowa chain -lancuch (tu: kotwiczny) cable lancuch kotwiczny locker . -pipe .szakla mocujqca koncowkq 1.poklad dziobowki.dziobowka of -uskok dziobowki deck .dziob wychylony shell .flange -kolnierz kluzy kotwicznej hawser port przewloka (cumownicza) reel .odchylenie od pionu angle k4t nachylenia (np. kqt zaostrzenia wodnicy w rejonie dziobnicy entry .pokrywa kluzy kotwicznej hawse-hole .balustrada dziobowa . g.dziobowka kr6tka fore deck -poklad dziobowy forefoot -nasada dziobowa -knee -w~zlowka nasady dziobowej -plate .nawis (dziobowy) rake .plyta lqczqca stqpkq z dziobnicq fore hatch .gr6dz zderzeniowa.kohierz burtowy kluzy spray wall .kluza lancuchowa clench .komora lancuchowa -clench -zamocowanie koncowki lancucha w komorze kotwicznej nose dziobnica .

3. SHIP'S CONSTRUCTION Double bottom construction konstrukcja dna podwojnego bilge well/ cellurar double bottom dno podwbjne komorowe centre girder/ den wzdtuinik Srodkow single skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o pojedynczym poszyciu double skin ship bottom construction konstrukcja dna statku o poszyciu podwbjnym plating/posq~cie dna zewnqtrznego .

3.single . dna wewnqtrznego plate -plyta -margin -plyta krawqdziowa (zbiornika dna podwojnego) striking . spustowy -reinforce ring -piericien wzmacniajqcy box .partial .lightening hole .denny wzdluznik boczny .bilge intercostal -w.dennik przerywany . krotki . dennik owrqza .inner bottom -w.bilge -wzdluznik oblowy . pas oblowy longitudinal . zaokrqglenie obla -well .skrzynia denna.skrzynia zqzowa cover -pokrywa zqzy -hat .dno podwojne . oblowy przerywany tank top -poszycie dna wewnqtrznego.zqza.outer .wqzlowka oblowa .dno wewnqtrzne w silowni -plate -plyta poszycia dna platform -podloga (silowni) plating -poszycie dna plug .dennik otwarty .flat .studzienka zqzowa bottom .wzdluznik zbiornika oblowego.dennik otwarty .przerywany wzdluznik oblowy keelson .transom . .tank side -w.double bottom .rurociqg zqzowy main -glowny rurociqg zqzowy plate .rising .otwor przeplywowy (w denniku) flat plate keelson . s.turn of krzywizna obla.skrzynka -keel .dennik .wzdluznica denna .stqpka plaska .stqpka zewnqtrzna -plate -plyta stqpki limber -kana1 zgowy.dennik wysoki -head . z otworami ulzeniowymi . KONSTRUKCJA STATKU Bottom . zqza -board -pokrywa zqzy -hole .center .stqpka przechylowa.flat .wzdluznik .bilge .dennik szczelny (ciqgly) -deep dennik wysoki (skrajnika rufowego) .dno podwojne o budowie komorowej .studzienka zqzowa (mala) -hopper .dennik glowny.solid .double . wspornica oblowa - - - -- - - - - - - - -- - - - break -uskok drain hole . dna podwojnego keel .strum .open .dno wewnqtrzne longitudinal -w r g wzdluzny dna zewn. oblowa .korek denny .kosz z g o w y -bracket -wglowka oblowa -chest . oblowa.plytka ochronna (pod sondaJ rose box -kosz zgowy sea chest .boczny strake -pas oblowy poszycia stringer -wzdluznik oblowy .w.poszycie dna nad stepkq plaskq floor . poklad nad skrajnikami (takie najnizszy poklad ladunkowy statkow ro-ro) .d.plyta stqpki .dno wewnqtrzne skosne -- - - - - - - - - - - - - - - - -- .rose -kosz zqzowy .main .inner .dno pojedyncze strake .pas poszycia dna bottom (plating) -poszycie dna plyty poszycia dna wewnqtrz-inner bottom nego -plug -korek denny.plaskie dno frame -w r g denny .margin .rise of .plate .deck -wzdluznica pokladowa . kingstonowa stringer .gorna krawqdi dennika .stqpka skrzynkowa .skeleton .continuous .duct .dno (statku) bilge .zbiorniki oblowe intercostal stringer .dno .dno zewnqtrzne -platform . wzdluznik denny .wmiesienie dna statku .dennik otwarty . d.outer . oblo -board -pokrywa zqzy -box .raised .bracket .denny wzdluznik Srodkowy .inner .dennik pelny .otwor ulzeniowy .lightened .wzdluznik oblowy line .bottom .bottom side .stqpka .poprzecznica rufowa girder -wzdluznik .sttyka wewnqtrzna .otwor przeplywowy w denniku -plate -pokrywa zqzy longitudinal -wzdluzny.plyta oblowa plating -poszycie obla.intercostal .dennik pelny .kosz zqzowy bracket -wglowka .cellular double .dennik czqSciowy. wzdluznik .

. Bulkheads -grodzie collision bulkhead Cfront) ddi zderzeniowa (od przodu) k o m o y iaricuchow rmocnienia grodzi collision bulkhead (rear) grddi zderzeniowa (tyl) bulkhead centreline web/ Srodnik wiqzara Srodkowego grodzi (Srodkowa grddi ottom centreline girder/ enny wzdluinik S r o d k o v bulkhead horizontal stiffener/ wzmocnienia poriome grodzi wzdluinik pomieszczenie maszyny ste stern bulkhead . .3. .grddi ru fowa wa/ Sruby napedowej dennik skrajnika rufowego . SHIP'S CONSTRUCTION i .

lekka .grodz wytrzymaloiciowa .horizontal .longitudinal .end . niewodoszczelna .structural .gr6di kolicowa (nadbudowki) .) door . siq wzmocnienia subdivision -podzial grodziowy kadluba - .grodz wodoszczelna rough side .grodz plaska (w odroznieniu od corrugated . KONSTRUKCJA STATKU Bulkhead .grodi "A" class division -przegroda ppoz.partition .gr6dz otaczajqca flange -kolnierz grodziowy .plane . grodi zbozowa .strona grodzi.central . rozdzielaja.gr6dz silowni .grodi profilowana (falista) .grodz wzdhzna Srodkowa (centralna) .grodz poprzeczna bulkhead (type) -typ grodzi .skeletal grodz szkieletowa.fire-resisting .grodz skrajnika rufowego .g.grodi wzdhzna w plaszczyinie symetrii statku .-grodz skrajnika dziobowego - -- - - -- - - Transverse and longitudinal bulkheads . typu "A" (ogniotnvala) athwartships .profilowanej.afterpeak .fire-retarding -god2 opoiniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .grodz ladowni .grodz pylochronna .non watertight . opozniajqca rozszerzanie siq pozaru bulkhead -grodi -deck .g.engine room .forepeak - - - - - - - - - - horizontal . poklad wodoszczelny (na statkach ro-ro) .grodi podzialowa (ppoz.grain -grodz przesypowa.ca poszczegolne stosy lub bloki kontenerowe .grodz pozioma.cargo hold .(wzdluzna) grodz boczna -transverse . poklad wodoszczelny .screen .collision .side .grodzie poprzeczne i wzdluine ship's side/ burta statku inner bottom/ dno wewnetrztze double bottom/ dno podwbjne inner bottom/ dno wewnetrzne .grodz zderzeniowa . ogniotnvala division -przegroda ogniotnvala .transverse . falistej) .w poprzek statku "B" class division -przegroda ppoz.centerline .grodzie poziome.grodi wytrzymaloiciowa .grodi wzdluzna .poklad grodziowy .peak .grodz poprzecma bulkhead (location) -umiejscowienie grodzi .drzwi grodziowe .structural .oil-tight .3.g. na ktorej znajduja.watertight .grodz olejoszczelna .gr6dz skrajnika -plating -poszycie grodzi stiffener -usztywnienie grodzi .enclosure .corrugated .divisional .

SHIP'S CONSTRUCTION \ Engine room compartment -przedzial silowid pillar/ podpora.3. pilers deck beam/ pokladnik ramowj I I .

balast wodny w ladowni sparring -potnice spider dog .side .ladownia -batten cleat -uchwyt potnicy -bulkhead .zrebnik corner -naroznik -ellipse .socket .ladownia dolna .lata potnicowa. lata batten .rozpomica lukowa comer .podloga flooring .gniazdo potnicy - - - - - - .urzqdzenia do przewozu zboza hatch .luk awning -tent lukowy.podpora migdzypokladu (ladowni) .plating (wzmocnione) poszycie naroia luku .3.cargo - .potnica burtowa .lower .square Swiatlo luku.zrqbnica lukowa .naroznik otworu ladowni cover -pokrycie luku opening .rounding .przycisk brezentu lukowego.comer -naroze luku -- .zaoblenie (elitpyczne) naroznika .luk ladowni ceiling .szalowanie stale plank . podloga ladowni .flared zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku i polepszenia obsenvacji z diwigu) .davit iurawik lukowy -derrick iurawik lukowy .socket -gniazdo rozpornicy .grodz ladowni .szalowanie burty sparring .spider .material ukyty na podlogi grain fittings . KONSTRUKCJA STATKU Cargo compartments przedzialy ladunkowe batten -potnica -potnica ladunkowa .stanchions wspomik barierki (do ogradzania luku) .wqzlowka koncowa zrqbnicy luku ladowni . otwor ladowni -beam .gniazdo rozpornicy clamping bar -przycisk lukowy cleat .-end beam zrqbnica poprzeczna luku ..ksztaltownik zrqbnicy luku . szalowanie burt w ladowni coaming .ladownia chlodzona side ceiling .zrqbnica poprzeczna luku termination bracket .polqczenie spawane pokladu i zrqbnicy floor .zaokraglenie naroznika deck edge seam .end .zrqbnica boczna (wzdluina) -top bar .zrqbnica -bracket -wqzlowka zrqbnicy luku ..szalowanie (burt).insulated . pokrowiec.gniazdo wspomika barierki - - -- - - - - - hatch-rest bar -ksztaltownik.otwor lukowy -wedge .ladownia izolowana .klin lukowy hold (ho) .wzdluinik ladowni .gniazdo klina lukowego coaming .side .ladder drabina lukowa .ladownia glowna pillar .cover pokrywa luku .drabina do ladowni .potnice ladowni stringer .water ballast .zrqbnica gladka grab rod -uchwyt prqtowy.cargo .ladownia przeznaczona na ladunki suche ladder . deska potnicowa cargo hatch .szalowanie ladowni .szyb luku (przestrzen w e w n a z zrqbnic). szczebel (np.plaskownik pod kliny brezentu lukowego -beam .flush .refrigerated .grating kratownica (wokol) luku - . zrqbnik lukowy hatch-rest section -ksztaltownik lukowy hatch side coaming -zrqbnica wzdluina luku hatch trunk -szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) hatchway .rozpomica lukowa -bearer -ksztaltownik lukowy carrier .dry cargo .ledge bar zrqbik lukowy . luk ladowni.main . na zrqbnicy ladowni) ledge bar .spar -potnice.deska podlogi ladowni . brezent -bar .ladownia ceiling . otwor lukowy .fixed .

.~> s container row/ $zereg kontenerbw coaming bracket/ - - kadlub statku . ' 3. SHIP'S CONSTRUCTION weather deck/ poklad otwart.

rank top/ poszycie dna wewnetrznego wzdhiuik pokladowy pbta wzmacniajqca stiffener/ dennik usztywniajqcy heel plate/ pillar structure konstrukcja podpory .3. KONSTRUKCJA STATKU \ L inner bottom plating.

3.zbiornikowiec wzdluzna plasha grodz pop. zeczna wzdluzna profilouana . SHIP'S CONSTRUCTION / Cargo compartment przedzial tadunkowy deck platzng/ poszycre pokladu tanker vessel .

3.spherical cantilevered tank gazowiec .zbiornik o konstrukcji membranowej protection structure/ top and upper section reinforcemen wzmocnienie sekcji wyzszych i gor transversal bulkhe barrier/ uienvot bariera membranowa primary insulation/ izolacja pienvotna secondav membrane barrier/ wtorna bariera membranowa secondary insulatiod izolacja wtorna double bottom/ dno podwoine I I 1 I Gas carrier .membrane system tank gazowiec . KONSTRUKCJA STATKU Gas carrier .partial secondary barrier/ wanienka Sciekowa czgiciowo druga bariera / b o u b l e bottom pipe passage/ tunel rurociqgow w dnie podwojnym .wolnonoiny zbiornik sfetyczny weathertight rubber gasket joint/ z uszczelkq gumowq strugoszczelnq strugoszczelne under-deck passageway/ przejicie pod pokladem inner hull/ kadlub wewnetrzny (bariera wt6rna) wspornik drip pan .

ladownia sideshell frames bracke wezibwki wregow burtowyvc inner bottom plating/ poszycie dna wewnetr nego I' zbiornik przyoblou poszycie pasa obfow~ego hopper transverse ring web/ wreg rarnowy poprzeczny zbiornika przyobiowego hopper tank slopping plating ~zdluinik posVcia hopper tank slopping plate/ poszycie skosu zbiornika prz. SHIP'S CONSTRUCTION i Cargo compartment (selftrimming bulkcarrier) .3.vobtowego bottom longitudinal/ nreg wzdluiny dna stepka skrzyniowa wzdluznik dna podwbjnego keel plate/ piyta stepki bottom shell/ poszycie dna / bottom longitudinal/ wreg w d l u i n y dna zewnetrznqo .przedzial ladunkowy (masowiec ~amotrymujqcy) deck plating/ poszycie pokladu hatch coamingi zrebnica tadou'ni zbiornik szczj~toxy - cargo hold.

zawieszenie klasy -withdrawal of pozbawienie (statku) klasy (przez klasyfikatora) (to) class a vessel .inspektor towarzystwa klasyfikacyjnego .akceptowalne granice acceptance -przyjqcie.suspension of class .inspekcja klasyfikacyjna zachowanie (utrzymanie) -maintenance of klasy note . urzqdzenia) gauging -pomierzanie.perusal .kartoteka (zbior) dokumentacji .automated .extention of .procedura odbiorcza.oglqdziny.3. nadawaC klasq deficiency -niezgodnoSC z wymaganiami documentation -dokumentacja .sprawdzenie. modyfikacje plans -plany (statku) planned maintenance system (PMS) -system planowania remontow probationary period -okres probny repair -naprawa . instytucja klasyfikacyjna -approved -umany (zatwierdzony) przez klasyfikatora .(to) issue .Swiadectwo inspekcji.klasa.advanced .annual . dokumentacja urzqdzen file . mierzenie graphic schedule -harmonogram measurement . pomierzanie (np.zawiesiC klasq (statku).proba odbiorcza -trials -proby zdawczo-odbiorcze allowable margins .condition of -warunek utrzymania klasy .inspekcja coroczna - -- - - - -- - - -- - - - - .expunge the (of a ship) .counter .discontinuance of -zawieszenie klasy . KONSTRUKCJA STATKU Classification . ktoremu nadano klasq classification -nadawanie klasy statkom certificate -Swiadectwo (certyfikat) klasy society -towarzystwo klasyfikacyjne (to) classify -klasyfikowat. przeglqd.kontrola poprawnoSci inspekcji list .normalne zuj c i e (np.lista sprawdzajqca (czynnoSci) .external visual . odbior inspection .statek. sprawdzanie. wstrzymak klasq . rzeczoznawca.short time Swiadectwo na okres skrocony -of survey . tnvala society -towarzystwo (tu: klasyfikacyjne) sound vessel . pojemnoSci statku) . biegky experts' commitee -komisja rzeczoznawcow fair wear and tear .thickness -pomiary gruboici (np.wydaC Swiadectwo . ocena wzrokowa .permanent -naprawa ostateczna.inspekcja przyspieszona .inspekcja (statku) dla nadania klasy surveyor . zawiesik Swiadectwo certification -wydanie Swiadectwa checking . oglqdzin . atest . postqpowanie odbiorcze specification .ocena projektu assesment -ocena assignment of free board -wyznaczanie wolnej burty certificate -certyfikat.oglqdziny wzrokowe zewnqtrzne . kontrola.inspekcja wyrywkowa class . kontrola .dokumentacja wyposaienia.przedluzenie (terminu waznoSci) Swiadectwa -full term -Swiadectwo wydane na standardowy okres .kontrola odbiorcza procedure .inspekcja. n.dopuszczalny margines appraisal of design . grupa class -klasyfikator.(to) suspend zawiesiC certyfikat.maintenance history dokumentacja historii remontow examination -badanie.expiry of class -wygasniqcie klasy .pomiar.equipment .klasa statku recommendation -zalecenie -requirements -wymagania klasyfikacyjne - - - - --- - - - - - - - - -- - -survey .Masyfikacja (statkbw) acceptable limits .raport z pomiaru gruboSci (blach) modification -zmiana (w konstrukcji).specyfikacja odbiorcza -test .klasa automatyzacji .confirmation of -potwierdzenie klasy .warunek klasy of the ship . blach) report .random .nadac klasq statkowi classed vessel .extension of -przedluzenie klasy inspection . oglqdziny .re-examination -ponowne sprawdzenie ekspert -ekspert.statek w dobrym stanie technicznym standard code of practice -przepisy techniczne survey . Swiadectwo. inspekcja .

SHIP'S CONSTRUCTION Container cell guide system system prowadnic kontenerowych on deck cell guide system system prowadnic na pokladzie container cell guide grid/ aiurowa konstrukcia vrowadnic kontenerowvch under deck cellguide system system prowadnic pod pokladem .3.

do prowadnic flared coaming -zrqbnica odchylona kielichowo (w celu ulatwienia zaladunku kontenerow) grid -aiurowa konstrukcja stalowa prowadnic oddzielajqca szeregi kontenerow w kolejnych komorach kontenerowca guide -prowadnica (kontenerowa) . (statku) na wodzie .overdue . usuwalne cell -komora. ciqgla kadluba .sprawdzac w dzialaniu taut . cela.dismantable ..i. zaplanowana expiry date -data wygainiqcia .i.continuous container .prowadnice k. zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k.skeletal -grodi szkieletowa. rzeczoznawca .zakres inspekcji for alterations -przeglqd PO wprowadzonych zmianach . zawiesiC Swiadectwo testing .transverse ..rzeczoznawca morski .planowanie przeglqdow.i.inspekcja dna -certificate -protokol oglqdzin.grodz wzdhzna w plaszczyznie symetrii statku longitudinal .docking .inspekcja zalegla. completion date .cela (komora) kontenerowa cellular -komorowy guide . demontowalne deflector (plates) .removeable cell system . na pokladzie .zawiesiC certyfikat.extent of the .engineer . proba in operation .inspekcja poirednia .on deck system .postponed .loadline .due .prowadnica kontenerowa --system -system prowadnic kontenerowych container deck stanchions .procedura inspekcji progressive -przeglqd stopniowy renewal .inspekcja rozlozona (w czasie) .pokladowe podpory kontenerowe ..continuous machinery (CMS) .removable .inspekcja wolnej burty .prowadnica kontenerowa siqgajqce od dna wewn@znego na okreilonqwysokoiC powyzej pokladu otwartego -deck mounted retractable system prowadnic demontowalnych na pokladzie .grodzie poprzeczne service platform -platforma (w sieci prowadnic) do obslugi kontenerow np.prowadnice kontenerowe . protokol oglqdzin.hull .bottom .cellular .damage .senior .centerline .statutory . kadluba) (to) survey .intermediate . KONSTRUKCJA STATKU - - Container cell guides .inspekcja okresowa -planning .hull .marine . plyty stalowe kielichowo rozchylone.occasional .container .special (SS) -inspekcja specjalna (co 5 lat) .(in) discretion of the w uznaniu inspektora .underwater .distributed .inspekcja kadluba .in-water . chlodzonych - .grodzie wzdluzne .dokonywak przeglqdu surveyor -inspektor (np.(statek) w dobrym stanie - 3.inspekcja odlozona procedure .system prowadnic przesuwalnych .movable system .pokladowe podpory k.guides - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - . cz& ladowni wydzielona prowadnicami do zaladunku jednego kontenera .przeglqd dorazny of hatch covers .inspektor maszynowy .i.inspekcja ciqgla maszyn .laying-up .odnowienie (tu: klasy) -report -raport poinspekcyjny. przed uwiqzaniem statku .data zakonczenia inspekcji .system prowadnic demontowalnych system .sprawdzanie.inspekcja uszkodzenia .starszy inspektor suspend -zawiesiC a certificate .zakres inspekcji .inspekcja kadluba na d o h .continuous hull (CHS) .glowice wprowadzajqce.prowadnice kontenerowe container cell -komora kontenerowa .grodz . podwodna (np.inspekcja zalegla .system prowadnic k.system (uklad) prowadnic bulkhead .prowadnica kontenerowa . atest scope of .inspektor kadlubowy . towarzystwa klasyfikacyjnego). inspekcji .periodical .inspekcja konwencyjna . rozdzielajqca poszczegolne stosy lub bloki kontenerow .kontrola (szczelnoici) lukow ladowni . certyfikat o.

pot.statek drobnicowy pillar/ podpora.. pilers 1 hatch end beam/ koticouj pokladnik luku gusset plate/ p&ta diame~ztowa vesselfit for carriage of containers on deck statek przystosowany do przewozu kontenero'w na pokladzie hutch covers/ container socket/ niazdo kontenerowe . SHIP'S CONSTRUCTION r Deck construction -konstrukcja pokladu 1 general cargo vessel .3.

dolny poklad . poklad wytrzymaloSciowy stringer .upper .passenger -poklad pasazerski .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka decking -poszycie pokladu .dolny miqdzypoklad .wzdluinik pokladnikowy shoulder .poklad ochronny .shelter .poklad do przewozu ladunkow tocznych .sun deck -poklad sloneczny .poklad gorny .transverse stiffeners -poprzeczne usztywnienia pokladu .box .urzqdzenie pokladowe girder -wzdluinik pokladowy head . rozpornica .) poklad namiarowy.open .deck -wzdluznik pokladowy .main -poklad glowny machinery .promenade -poklad spacerowy .upper .uskok pokladu centre line .wheelhouse -poklad namiarowy deck (fittings) .poklad mieszkalny .accommodation . pot.vehicle .weather -poklad pogodowy.navigation . KONSTRUKCJA STATKU Deck .lower .3.poklad gladki .lower .scupper grating . pilers -plate -plyta poszycia pokladu -plating -poszycie pokladu strength .linia Srodkowa pokladu erection .: szpigat .linia pokladu (dla pomiaru wolnej burty) deck location -poloienie pokladu monkey island -(pot. nawigacyjny . odplyw.mocnica pokladowa tie plate -wzdluinica pokladowa top hamper -elementy konstrukcji statku wystajqce ponad poklad tweendeck (TD) -miqdzypoklad . diwigar.poklad dolny . poktad nad sterowkq partners -wzmocnienie mi~dzypokladnikowe platform -platforma.osprzpt pokladowy drain (scupper) .linia wzniosu pokladu shelf .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit -wyposazenie pokladowe - - - - - - - - - - - - - - pillar . p.main -poklad glowny .wznios pokladu equipment -wyposazenie pokladowe fittings .flush .szalunek podpokladowy -height -wysokoSC miqdzypokladu longitudinal . wspornik stringer -wzdluznik .poklad mocny.pokladnik skrzynkowy .wznios pokladu line .pokladnik wzdluzny .poklad gorny .plate .wytrzymaloSC (konstrukcji pokladu) .poklad otwarty .rozstaw pokladnikow bulwark -nadburcie deck -poklad .freeboard -poklad wolnej burty .car -poklad samochodowy -erection -nadbudowka .splywnik pokladowy flange -kolnierz pokladowy rurociagu ring -piericien pokladowy -scupper -Sciek pokladowy. p.poklad above deck .diamond -poszycie pokladu z plyty ryflowanej deckmounted -zamontowany na pokladzie deck line .half -polpokladnik . otwarty deck (construction) .podpora pokladowa.bridge -poklad mostka.rejon polqczenia pokladu glownego z burtq stanchion -podpora.osprzqt pokladowy gear .lower .strength .gorny miqdzypoklad watertight wodoszczelny deck -poklad wodoszczelny - - - - - - - - - - - - - - .nad pokladem beam -pokladnik.half .upper .awning -poklad spacerowy . podest sheer .intermediate -miqdzypokladnik knee -wqzlowka pokladowa -moulding of (deck) -wysokoSC pokkadnika spacing .mocnica burtowa transom -pawqz rufy .(konstrukcja) pokladu beam -pokladnik break .polpoklad .boat -poklad lodziowy .poklad nawigacyjny .

podpora. SHIP'S CONSTRUCTION Construction members -elementy konstrukcji bearer -wspornik.wqzlbwka oblowa. wspornik floor -dennik otwarty .transverse section masowiec -przekrdj poprzeczny 2 .wing . szcz. wspornica oblowa .scarfing -wczlowka ukoina - - tank side . oblowego inner bottom longitudinal/ wreg wzdtuzny dna wewnqtrznego (2 I LPLL keel plate/ pbta stepki 1 duct keel/ stepka skrzyniowa outer bottom shell plat~ng/ poszycie dna zewnqtrznego bottom longitudinal/ hopper r a n d wreg w d l u i n y dna zbiornik oblouy zewnetrznego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika oblowego - turn of the bilge .wczlowka plyty wachlarzowej .taper -wqzl6wka stozkowa . podpora.wqzlowka oblowa.stopa wqzlowki . wspornica carling -kr6tki wzdhznik chime -wzdhinik krawqdziowy crossbar -poprzeczna belka - - - - Bulk carrier .tapered -wqzlowka stozkowa -toe .ladownia wreg burtowy wzdluiny side shell/ poszycie b u r y $ 3 .vtouy topside tank longitudinal plating/ poszycie wzdluine zbiornika szczytowego topside tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie uzdluzne Sciany ukoinej zbiornika szczytowego C) 5 : 3 4 6 p g T g e cargo hold . jatch coaming' E d deck longitudinal/ wzdluinik pokladowy deck plating/ r p o s z y c i e pokladu S B wreg ramowy burtowy zb. double bottom tank/ zbiornik dna podwhjnegodouble bottom girded wzdluznik dna podwojnego inner bottom plating/ poszycie dna wewnetrznego center line/ linia svmetrii side shell frames bracket/ wez/owki wregow burtowych hopper tank sloping plate/ poszycie skosu zbiornika obtowego hopper tank sloping plating longitudinal/ usztywnienie wzdluzne iciany skoinej zb.wqzl6wka oblowa .gusset .margin .bilge plating/ obto poszycie obla dennego A 1 . element noSny bracket -wglowka.3.

web -wzdluznik ramowy strongback . zan poprzecznych -racking -usztywnienie poprzeczne web .wzdluznik burtowy .web .dennik frame -wreg .wreg wysoki face plate -polka wregu ramowego .podpora rurowa - - -podpora bocznego rzqdu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reinforcement -wzmocnienie scalloping -polokrqgle wyciqcie (w elemencie konstrukcji) scallops .round - .deck .mocnica pokladowa .podpora peha tubular .szerokoSk styku wregu do burty spacing -rozstaw.U-shaped -wreg w ksztalcie U .transverse -wreg poprzeczny .owrqzenie.wreg rozwarty .transverse .wzdluznik usztywniajqcy (np. podtrzymywak supporting structure . wzmocniony (np.wreg pehy .szerokoik wregu of a frame . ramowy section .w~zlowka zagieta .carling .common -zasadniczy odstqp wregowy standing bevel -rozchylenie wregu stiffened -usztywniony. odlegloici (np.intermediate -migdzywreg . rozporka support -podpora (to) support -podpierak.wreg dziobowy -bracket -wczlowka wregu .side . grodzi).wzdluznik poszycia burt .kqtnica longitudinal -wzdluzny.wreg w ksztalcie V ..wreg glowny . wregu wzmocnionego bulkhead . podpora .side shell .sloping-outward -wreg rozwarty .bevelled -wreg rozchylony .quarter - - - .wspornik. element konstrukcji statku) stiffener -usztywnienie .wreg tunelu .middle line .lodging -wqlowka pozioma -plate -wczlowka.wzdluznik boczny internal members -elementy wewnqtrzne knee -wgzlowka . diwigar .gorny cokol strengthening -wzmocnienie stringer -wzdluznik plate .bow . uklad wiqzan kadluba .dagger -wqzlowka skoSna . KONSTRUKCJA STATKU floor . slup. rozstawienie.wreg ramowy framing .shell .transverse .Srodnik wzdluznika.quarter -w.3.cokol .thwart .wqzlowka wzdluznika krotkiego .sideshell -wreg burtowy .cokol poprzeczny .flaring .grodz poprzeczna frame -wreg ramowy stringer -wzdluznik wzmocniony. tylnica .lower . wzmocniony przeciwwregiem . wzdluinik .wreg podwojny . duze pokrywy) strut .otwor Sciekowy.pilar.longitudinal .usztywnienie wzdluzne side .dolny cokol .: skalops siding . plyta wgl6wki .longitudinal .solid .midship -wreg glowny -reverse -w.web -wzdluznik ramowy pillar .transverse frame -wreg ramowy poprzeczny - - - - - - - - - - - - .cokol poprzeczny . uklad wreg poprzecznych girder -wzdluznik. pokladowa przy paweiy .rider .owrgzenie poprzecme.przekroj poprzeczny stool .flanged .centre -wzdluznik Srodkowy . pokladu) Srodkowego rzqdu .wzdluinik burtowy .side -wzdluznik burtowy .deep .podpora (np.stem -wreg rufowy.V-shaped .main .upper . migdzy wregami) .konstrukcja noSna transom -pawqz beam -pokladnik poprzeczny rufy frame -wreg poprzecznikowy transverse -poprzeczny -numeral -wskainik (klasyfikacyjny) dla wia.strona (np.longitudinal -wreg wzdluzny .owrezenie wzdluzne .tunnel .intercostal -wzdluznik przerywany .wzdluznica pokladowa members -wzdluzne elementy konstrukcji section -przekroj wzdluzny .side .hanging -wczlowka podwieszona . pot.podpora peha solid . na ktorej znajdujq sig usztywnienia .transverse -usztywnienie poprzecme stiffening -usztywnienie stool .

rurociqgi n a p r o ~ u ~ t o w c u tank heating system . . SHIP'S CONSTRUCTION f- Pipelines of a product carrier -rurociqgi na produktowcu overboard discharge/ zqwdr zrzutowy / tank cleaning heater/podgrzewacz wody do mycia Iadowni Pipelines in a product carrier .coils/ system grzania zbiornikdw .w&ownice 1 I . bottoln coil/ weiownica denna - coil section/ sekcja wezownicy weiownica grzewcza coil loop/ petla weiownicy ..- -.3.

rurociqg lqcznikowy (linia sekcyjna.system resztkujqcy -trap -zamknigcie wodne.linia rurociqgu poprzeczna dead head of a pipe . wlewowy flange .sieC wqzownic .kohierz rury grid . KONSTRUKCJA STATKU k rury .linia spadowa main .branch .rura ze stali nierdzewnej . koncowka kohierzowa rurociqgu statkowego. nieszczelnoSci -proof test .rura .korek z lbem do klucza kwadratowego stanchion -wspornik rurowy stopper .hexagon bushing - coil -wqzownica . izolacja rury .kolnierz rurociqgu. lqczqca poprzecznie ssawy zbiornikow danej sekcji) .overdeck -rurociqg pokiadowy pipes -rurociqg in line -rury w ukladzie rzqdowym piping (system) .trojnik .sieC rurociqgow knee piece .Pipes and pipings rury i rurociqgi ballast line .heating -wqzownica grzewcza .trojnik z redukcjq -reducing crosses .zaSlepka rury -tee .coil wqiownica .magistrala (np.skrzynia zaworowa.podpora (wspomik) rurociqgu -bend . rurociqgowa) -bilge line .elbow -h 3.rura sondazowa .wqzownica denna grid .union .zailepka - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - .zwqzka szeiciokqtna nipple .zlqczka wkrqtna krotka socket .luk rurociqgu cap .rura ssqca pipeline (line) -rurociqg crossovers -poprzeczne rozgalqzienia rurociqgu od gl6wnej linii ladunkowej lub resztkowej flange .magistrala zqzowa drain . pierScien crossover line .korek spustowy cock . do ktorego przymocowuje siq wqze lub ramiona przeiadunkowe .zlqczka wkrqtna dluga .seamless -rura bez szwu .kurek spustowy -hole .sounding . system osuszania filling connection .zailepiona kolicowka rury drain -rurociqg Sciekowy -bolt .korek spustowy pump .wall -wqiownica Scienna collar .system rurociqgow.glowny rurociqg z ~ z o w y manifold . instalacja rurociqgowa .przylqcze do napelniania (zbiornika) flange .zlqczka pipe .suction .reducer .otwor Sciekowy -pipe .short nipple .bottom .square head plug .stainless steel . zawor) main . przeciek detector -wykrywacz szczelin.pompa resztkujqca -system .rurociqgi balastowe ballast suction pipe -rurociqg balastowy ssqCY .manifold.diameter .filling -rurociqg napelniajqcy.proba szczelnoSci (to) leak -przeciekak leakage -nieszczelnoSC. do ktorej podlqcza siq weze giqtkie lub ramiona --valve . zawor rozgalqzny.long .return bend .czwornik z redukcjq reducing socket .rura z odgalqzieniem . kryza flanged joint -polqczenie kohierzowe leak -nieszczelnoSC.mufka z redukcjq .drop .kolnierz. znajdujqcy siq najblizej kohierza rurociqgu.covering otulina rury.rura spustowa plug .mufka . polqczenie kolnierzowe (rurociqgu) -joints .linia (rurociqg) .kohierz .luk rury w ksztalcie U . rurociqg rozgalgiony pipe -rura -bearer .Srednica .flange .cross-over linia poprzeczna.kolanko (rury) . przeciekanie line . zawor spustowy drainage -drenaz.kohierz.zwqzka rurowa reducing tee .cross czwornik rurowy . kohierzowe) rurociqgu manifold .glowny zaw6r odcinajqcy.glowny (np.polqczenia (np. syfon valve -zawor Sciekowy.

3. SHIP'S CONSTRUCTION .

rura wznoina staple angle -kolnierz z kqtownika striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowri) suction .sheer -plyta mocnicy burtowej - - - flush -plaskie.poszycie dziobu .poszycie dna -bow .zakladka stykowa face .sheer -plyta mocnicy burtowej plating -poszycie burtowe .bottom .plyta zagiqta . p.sieC rur.krotki pas ( poszycia) .krawqdi zagiqta end lap .drop .wzdluznica burtowa plating .gusset -plyta wachlarzowa.powierzchnia wewnqtrzna pasa transverse -poprzeczny - - - - - - - - - - - - - - - - - .linia krawqdzi plyt poszycia shell .blacha falista. Scianka dzialowa plate -plyta.ssanie -head . glowny kana1 .flanged .pas.pas poszycia (ponizej mocnicy burtowej) surface internal .cable clench -plyta do mocowania ogniwa koncowego w komorze lancuchowej .szyb rurociagowy tube .rura Scieku pokladowego sea chest . rurociqgi tubing -ukladanie rurociqgow vent line -rurociqg odgazowujqcy - - - - - - Plates and plating .cable . pasmo.strona (powierzchnia) zewnqtrzna.landing . system rurociqgow. magistrala.rura. KONSTRUKCJA STATKU plug -korek zabezpieczajqcy przed wyciekiem lub drenujqcy rurociqg pressure/vacum valve (PNvalve) -zawor ciSnieniowo-prozniowy saddle -podpora. zachodzenie na siebie (np. plyt poszycia) partition -przegroda.kadlub expansion plan -plan rozwiniqcia poszycia longitudinal . naspawana na inng nakladka edge -krawqdz plyty .checkered -plyta stalowa ryflowana .flanged .zamkniqcie wodne (syfon) trunk .corrugated . pofaldowana .chock -plyta przy przewloce . odplyw -grating .szyb kablowy .poszycie burt .polqczenie czolowe -plating -poszycie gladkie (burt) interlock of steel sheet piling .splywnik.blacha pokladowa ryflowana diminishing plank .blachy i poszycie cast . rurka plug . blacha .wygubione pasy poszycia doubler -nakladka edge -krawqdi .pas poszycia pod mocnicq of plating .szyb. wqzlowa . wpuszczone -joint .poszycie kadluba strake .pas blach poszycia (kadluba) . p.collar -plyta kolnierzowa .topside .obrzeie sheeting -poszycie sheet line .deck -poszycie pokladu .zamek stalowej Scianki szczelnej interlocking joint .rurociqg ze stali nierdzewnej standpipe -hydrant.wysokoSC ssania pipe -rura ssawna trap .apron -nadburcie w cz&i dziobowej bilge -plyta oblowa .rura ze stali nierdzewnej -piping . loze clip -uchwyt rury scupper .intercostal -plyta przerywana .diamond .Scianka szczelna margine angle -kqtownik plyty krawqdziowej overlap -zakladka.zaSlepka rury tubing .plyta diamentowa. szpigat. rombowa .skrzynia denna.otwor Sciekowy -pipe .3.doubling -plyta zdwajajqca.polqczenie (Scianki dzialowej) na zamek interlocking sheeting . pas poszycia kadluba .stal nierdzewna -pipe .odlewany iron .zaSlepka rury stopper .zeliwo chrome plated -chromowane billboard -poduszka kotwiczna decking -poszycie pokladu diamond decking . Sciek.tank top -poszycie dna wewnqtrznego rim .side .pipe . czoIowa .kratka Sciekowa -hole . kingstonowa stainless steel .

3.tjdnica statku propeller arch/ luk n a d i r u b o ~ y rudder plate/ pietwa steru rudder carrier/ ioiysko noine steru forefoot/ stopa tylnicy i I " propeller aperture/ okno Srubowe pzasta walu Srubowego propeller port/ ramq Sruboue . SHIP'S CONSTRUCTION I I Ship 's stern and rudder .rufa statku i ster stern frame/ trzon steru rudder blade~-l plewa steru A)\ i > propeller shafi/ wal Srubowy 7--I stern frame .

.ster zrownowazony .ster zawiasowy . rozpiqtoSC s.ster jednoplytowy .span of the -wysokoSC stem.loiysko noSne stem casing .semi-balanced . KONSTRUKCJA STATKU Rudder .loiysko trzona sterowego blade -pletwa stem bottom pintle .fully balanced ster calkowicie zrownowaiony .3.czop noSny steru .ster czeSciowo podwieszony .ster -balance .Oertz .ucho trzonu steru frame .Sruba napedowa -aperture .streamlined .oslona Sruby -post .ballanced .glowica trzonu sterowego yoke -jarzmo steru rudder post -ramie sterowe stoppers -wystqpy oporowe trzonu stem heel brace .simplex .plyta wzmacniajqca przejicie trzonu sterowego (przez kadlub) rudder .rama Srubowa (tylnicy) relative rudder area .wspolczynnik zrownowazenia stem back post -ramie sterowe (tylnicy) balance ratio .okno Srubowe (w tylnicy) screw clearance -przeswit Sruby (napqdowej) steering gear -maszyna sterowa steering resistance .ster .partially underhang .lifting .ster Flettnera .loj s k o trzonu sterowego head .bow .ster Oertza .glowica trzonu sterowego stuffing box dlawica trzonu sterowego screw aperture .hinged .luk nadimbowy frame -rama Srubowa guard .ster polzr6wnowazony .ster wypornoSciowy.okno Srubowe w tylnicy arch .loiysko .ster prosty .ogranicznik sektora sterowego coupling .Flettner .gniazdo czopa sterowego -hangings -zawieszenie stem -head .balance ratio .wzglqdna powierzchnia stem rudder (type) .zrownowazenie stem -bearing . ster opwowy .biplane .locking -bearing - .koker trzonu sterowego tube .czop noSny stem Costa bulb .glowica trzonu sterowego pintle .tandem .ster area -pole.stopien zrownowazenia bottom pintle .underhung .czop loiyska stem -- - -- sworznia stem zamkowy (stem) propeller .ster Lurssena .ster jednoplytowy .czop stem -port .opor sterowania stern frame -tylnica .okucie piety stem horseshoe plate -wzmocnienie przejicia trzonu sterowego pintle .equipoise .koker trzonu sterowego chock .ster niezr6wnowazony .ogranicznik sektora (wychylenia) stem carrier bearing .zlqcze sterowe -eye .ster dziobowy bracket .ster podwieszany rudder stock -trzon sterowy bearing .ster dwupletwowy .unbalanced .wystqpy oporowe trzonu sterowego -trunk .center-plate .rama pletwy stem gudgeon .trzon sterowy stops .gmszka Costy (na pletwie stem) diaper plate .single-plate .ster zrownowazony .otwor w trzonie sterowym stock .koker trzonu sterowego upper stock . powierzchnia .sworzen - - - - - - -- - - - - - - - - - ---- - closed aperture/rufa z oknem clearwater/rufa z oknem s'rubouym zamknietym Srubowym omartym I I cu&ay stern/ rufa podcieta .ster tandem .

rufowa kluza kotwiczna -post .hawsepipe rufowa kluza kotwiczna - - -pipe .counter .round .chock przewloka mfowa .tunnel .rufowa cz@ statku czenie maszyny ste steering gear/ maszyna sterowa $owica trzonu ste er brackel ik walu 'ego .square .loiysko walu Srubowego .lozysko walu Srubowego strips . rufowa czqSC kadluba -bush -loiysko walu Srubowego. SHIP'S CONSTRUCTION Stern .frame tylnica .tylnica. na samej mfie after perpendicular -pion rufowy after run . stewa tylna profile .listwy lozyska walu Srubowego bushing .rufa pelna . w czqSci rufowej after body -rufowa czeSC kadluba after deck -poklad rufowy after frame -wreg promieniowy after hatch -rufowy luk ladunkowy aftermost -najbardziej wysuniqty ku rufie.3.apple .rufa z nawisem .linia rufy stern tube -pochwa walu Srubowego -bearing .rufa okrala .skrajnik -bulkhead .zwqzenie ladowni rufowej afterpeak bulkhead -grodz skrajnika rufowego buttock -nawis rufowy deck transom -pawqz rufy hollow pilar -wspornik rufowy oxter plate . tylnica statku wieloirubowego stern -rufa.fantail -rufa eliptyczna .---- - - Stem .rufa plaska .grodi skrajnika frame -w r a skrajnika spectacle frame -tylnica krzyzowa.na rufie.rufowa cz@C statku A-bracket -wspornik walu Srubowego aft .gland -dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego (types of) stern -typy rufy .gland -dlawik pochwy walu (Srubowego) .rufa tunelowa .dolna plyta kosza rufowego peak . pochwa walu Srubowego .

/+shell plating/ poszycie piyta czolowa side frame/ side shell/ cross section/ przekroj pionowy perspective view/ stringer in forepeak tank/ wzdluznik skrajnika dziob. trunk connecting topside tank and hopper tank/ szyb lqczqcy zbiornik szczytouy i przyoblouy inner bottom/ *-collision bulkhead/ grodz zderzeniowa . collision bulkhead/ grodi zderzeniowa-' .

SHIP'S CONSTRUCTION Tanks arrangement uklad zbiornikdw forepeak/ skrajnik d z i o b o ~ y .3.

ladunkowe przeznaczone rowniez do przewozu balastu wodnego .sludge .zbiornik glqboki .zbiornik skrajnika .zbiornik wody sanitarnej.double bottom . olejowy (Sciekowy) .zbiornik paliwa .deep .interbarrier space -przestrzen pomiqdzy barierami zbiornikow gazu skroplonego na gaZOWCU -- --- -- --- -- - - -- - - - - - - - - - - - barier -druga bariera (druga przegroda bezpieczenstwa wok01 zbiornika gazu skroplonego na gazowcu) . szlamu i odpadow olejowych .secondary - -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- .peak .afterpeak . zb. cofferdam .passive anti-rolling .zb.zbiornik rozchodowy .zbiornik gorny .zbiornik Sciekowy . tadunku plynnego na zbiornikowcach zb. przedzial pusty z dostqpem (w odroznieniu od void space) coil -wqzownica .ballast trunk .aktywny zbiornik stabilizacyjny . systemu kompensacji przechylow (wywolanych operacjami przeladunkowymi) . podpokladowy -topside .zbiornik dolny .waste oil .zb.zbiornik osadowy .sanitary .zbiornik boczny .clean .expansion -zbiornik ekspansyjny ladunku .zbiornik podpokladowy .zbiornik grzany coil -wgzownica grzewcza zbiornika .3.zbiornik szlamu olejowego . zbiornik Sciekow sanitarnych scupper drain .pot.zbiornik paliwowy .side . skrajnika dziobowego .heating -wqzownica systemu grzewczego coiled . KONSTRUKCJA STATKU Tanks .peak . szczytowy i oblowy .zb.zb.semi-membrane zbiornik typu semi-membranowego dome .trimming .zbiornik Srodkowy .zb.zbiornik ladunkowy . popluczyn itd.observation . Sciekow sanitarnych . przeciwprzechylowy tank (localisation) -(lokalizacja) zbiornika .forepeak .centre .zbiornik dna podwojnego .zbiornik oblowy . obiegu zamkniqtego wqzownica systemu chlodzqcego -cooling .tabliczka informacyjna (na sondach) summer tank.closed system -w.zbiornik balastu czystego .zbiornik gazu .zbiornik samonoiny .zbiorniki air escape -odpowietrzenie air hole -otwor odpowietrzajqcy ballast tank -balast .heating line -rurocirlg grzewczy zbiornika independent tank -zbiornik niezalezny main tank -zbiornik glowny name plate .central . stabilizacyjnych .drain -zbiornik Sciekowy.: zb.lower .zbiornik kontrolny.zbiornik burtowy zb. kompensujqcy przechyl . szczytowy.zbiornik oleju zuiytego expansion tank -zbiornik nadmiarowy (gas) tank .panel (siek) wgzownic w zbiorniku .self-supporting .activated anti-rolling .lub oil sump .skrajnik rufowy .bierny zb.zb.underdeck .anti-rolling -zb.slop . na pozosta-slop 1oSci ladunku.liquid .skrajnik .segregated -balast wydzielony (przewozony w zbiornikach przeznaczonych tylko do balastu) .kopula zbiornika do przewozu gazow skroplonych heated tank .upper .zbiornik oblowy -layout -rozklad (rozmieszczenie) zbiomikow .koferdam.bilge hopper .overflow .zbiorniki podpokladowe na starych typach zbiornikowcow (stabilizing) tank -zbiornik stabilizacyjny .dedicated -zb.settling .(zbiornik) wyposazony w wqzownice (engine room) tank -zbiornik w silowni .wing . przeciekowy .finned -wqzownica ozebrowana grid .heeling .zbiornik Srodkowy . balastowe trymujqce -water--zbiornik wody balastowej.service .flume typ zb.daily service .zb.zbiornik rozchodowy .hopper . systemu przeciwprzechy~owego.sewage .szyb lqczqcy zb.zbiornik przelewowy . zbiornik balastu wodnego cargo tank . zb. przeciwprzechylowy . zbiornik przelewowy .antiheeling .bunker .fuel .

heavy oil .docking plug .spherical skirt .zbiornik balastowy . paliwa ciqzkiego .zb.rura sondazowa .zbiornik .spherical .potable .zbiornik suchy - -expansion .zbiornik przelewowy .stainless steel .poszycie nachylonej plaszczyzny zbiornika oblowego .zbiornik zapasowy - - -- - - - - - tank (fitings) -wyposazenie zbiornika . ladunku plynnego .odpowietrznik .luczek nadmiarowy (ekspansyjny).zb.zb.zb. oleju smarowego tank (construction) -konstrukcja zbiornika .zbiornik -ballast .domestic .gravity . zapasowy settling .fundament zb.escape vent .zbiornik kulisty .zb.zbiornik wody slodkiej -feed zbiornik wody zasilajqcej -fresh--zbiomik wody slodkiej . zbiornik nadmiarowy .diesel oil .korek spustowy w zbiorniku balastowym . paliwa lekkiego.zbiomik - - - . rezenvowy.korek spustowy (w dnie statku) .zbiornik osadowy storage .reserve - - -.expansion trunk . ze stali nierdzewnej -top .zb.striking plate -plytka ochronna pod rurqsondazowq water tank -zbiomik wody .3. kulistego ..zbiornik rozchodowy .zbiornik wody pitnej - --- -- -- .membrane zbiomik typu membranowego .rura odpowietrzenia zb.sloping plating .lubricating oil .expansion hatch .daily service . . zb. SHIP'S CONSTRUCTION schodnia tank .dno wewnqtrzne -wash plate -plyta przelewowa (w zbiorniku) tank . nadmiarowy (ekspansyjny) opadowy overflow . zb.szyb nadmiarowy lid -pokrywa luku zb.dry .bleeder .air-escape pipe . oleju napedowego .filler -wlew zbiornika sounding pipe (tube) .

side shell/ ladder/ poszycie burg drabina bulkhead/ grodi .3.""" ". przelaz deck longitudinal/ w.zdluznik b u r t p y .construction details zbiornik szczytowy i oblowy .detale konstrukcyjne topside tank cross section przekrbj zbiornika szcqtowego topside tank sloping p poszycie zbiornika szczyt open deck plating/ poszycie pokladu ohartego I manhole/ wlaz.zdluinik p o k l a d o ~ topside tank sloping plating longitudinal/ wzdlu2nik poszycia zbiornika szczytou1ego - 7c- hopper tank zblornik przyoblowy hnnnor ." """' tnnG vlllnino nlnto/ r""y5:' " pos.jcie zbiornika oblou'ego hopper tank slopping plating longitudinal/ wzdluznik poszycia skosu zbiornika obiowego hopper transverse ring web/ wreg ramowy poprzeczny zbiornika obiowego bottom longitudinal/ uzdluznik denny uzdluinik poszycia hurt entrance in topside tank wejs'cie do zbiornika szcq$owego ladder/ slde shell/ poszycie burg drabina side longitudinal/ w.' . KONSTRUKCJA STATKU Top side tank and hopper tank .

air -kanal (dukt) wentylacyjny .szyb.podloga tunelu -recess -wnqka tunelu.komin dolny(odcinek pod pokladem) .szyb - - - - .tilling .szyb oiwietleniowy.ventilation -przewod wentylacyjny dust-proof -pyloodporny dusttight -pyloszczelny exhaust (fan) -wentylator wyciqgowy exhauster -wentylator wyciqgowy fan -wentylator funnel -komin cap -kryza kominowa casing . otwor wentylacyjny ventilated insulation .szyb wentylacyjny .funnel .szyb lqczqcy deck -poklad skrzyniowy .szyb kominowy .szyb do napelniania . przewod -exhaust dukt (przewod wentylacji wyciqgowej) . rurocigowy) .wyjicie awaryjne z tunelu platform .szyb rurociqgowy .dostqp hole . logo gastight -gazoszczelny stack .izolacja z kanakami wentylacyjnymi ventilating fan -wywietrznik ventilator -wentylator. szyb Swietlika closed-in space -przestrzen zamkniqta closed-in trunk .closed-in - .expansion .lower .tunel (walu Srubowego) . gkowny kanal .szyb luku (przestrzen wewnqtrz zrqbnic) .rudder . reces tunelu (walu Srubowego) .3. magistrala.komin .szyb - - - - - - - . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora -turning gear -mechanizm obracajqcynawiewnik vertical -pionowy . oslona.szyb obudowany duct -kanal.szyby i tunele access .smoke -komin trunk .szyb kominowy mark -znak armatorski na kominie.hatch .szyb nadmiarowy .connecting .underdeck .shaft . SHIP'S CONSTRUCTION Trunks and tunnels .pipe .venting -kanal wentylacyjny -ventilation -kanal (szyb) wentylacyjny tunnel -tune1 (walu Srubowego.studzienka w tunelu vent -odpowietrznik.obudowa.light .otwor wejiciowy casing .air . szyb .szyb trzonu sterowego .bottom -tune1 w dnie podwojnym escape . wywietrznik.tune1 podpokladowy -well .cable - - - - -- - - - - kablowy obudowany .

Cargo gear (loose) -zdejmowalny sprzqt przeladunkowy 4.otwory i ich zamkniqcia 9. Opennings and covers .urzqdzenia cumownicze 3. Ship's equipment .nadbudowka i maszty . Ladders and gangways .urzqdzenia dostqpu 8.kotwica i lancuch kotwiczny 2.liny 6. Ropes .4. Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe 5. Hatch covers -pokrywy ladowni 7.wyposaienie statku 1. Mooring equipment . Means of access .trapy i schodnie 10. Anchor and anchor chain . Deck fittings -element-wyposaienia pokladu 11. Superstructure and masts .

SHIP'S EQUIPMENT Anchors stockless Hall anchorkotwica . kotwicy r anchor stock/ poprzeczka kotwicy anchor shankl trzon kotwicy 1 anchor arm tapa kotwicy pieta kotwicy sworzeli kotwiczny anchor crown/ pieta kotwicj Spek anchor/ kotwica Speka Danforth anchor/ kotwica Danfortha D'Hone special anchor/ kotwica specjalna DrHone'a Stoke's anchor/ kotwica Stokes'a .4.kotwice Qpu Halla bez poprzeczki rl Admiralty anchor kotwica admiralicji anchor s h a d e / szakla kotwiczna 1 rchor arm/ y a kotwicy anchor arm/ tapa .

kotwica prqdowa . z ruchomymi lapami .riding -pokrywa kluzy kotwicznej (zlozona z dwoch polbwek) cable -lancuch kotwiczny lifter -kolo lancuchowe (wcirlgarki) markings .ogniwa lancucha pomigdzy kotwicq a pienvszym przgslem poirednim .malniak lancucha kotwicmego span .drift -kotwica plywajqca. kula kotwicma bell -dzwon kotwiczny buoy -plawka kotwiczna davit -iurawik kotwiczny -hook -hak (do ukladania lancucha kotwicznego w komorze) line .stem .szakla.czgSC przednia lancucha .patent .double fluked .stoodless link .lancuch o krotkich ogniwach .stem .(to) range -rozcirlgak lancuch (kotwiczny) na pokladzie .lancuch o ogniwach bez poprzeczek chain -lancuch (tu: kotwiczny) .otwor w koncu trzona kotwicy (do zakladania szakli) fluke -lapa kotwicy folding stock .oznakowanie (przgsel) lancucha kotwicznego .half -pokrywa kluzy kotwicznej skladajqca siq z dwoch czgSci .Martin's .kotwica patentowa .kotwica admiralicji - - - - - - - - - - - - - - - stockless -kotwica patentowa stream .martwa kotwica .shackle of the .blind -pokrywa kluzy kotwicmej .eye of an .diameter of .k.close link .(typ) kotwicy .Danforth .nipped -zalamany lancuch kotwiczny stud .mushroom .kotwica patentowa .stocked .lina kotwiczna light .ogniwo lancuchowe .kotwica rufowa .kotwica grzybowa.Srednica lancucha forerunner . WYPOSAZENIE STATKOWE Anchor and anchor chain kotwica i lancuch kotwiczny anchor -kotwica and chain certificate . przgslo lancucha kotwicznego shot -przqslo lancucha kotwicznego slipping arrangement .szpilka szakli lancucha kotwicznego spur -wystgp zaczepowy k.kotwica dziobnicowa .mooring block .szakla krqtlikowa (chain) link -ogniwo (lancucha) -bending shackle -szakla koncowa (lancucha kotwicznego) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .kotwica martwa . (skladana) nut .housing .przqslo .mooring .czqSC ramienia pod lapq kotwicy crown -pigta (kotwicy) . patentowej stock -poprzeczka trzonu kotwicy anchor (gear) .kotwica Danfortha .trzon kotwicy -bill -pazur kotwicy -blade .stream -lancuch kotwicy rufowej .szakla kotwicy shaft -trzon kotwicy shank -trzon kotwicy shoe -poduszka lapy kotwicy spile pin .4.martwa kotwica pojedyncza (beczki cumowniczej) buckler -zasuwa kluzy kotwicznej . kotwica talerzowa .lancuch bezrozporkowy outboard shot .anchor shackle -przqslo lancucha kotwicznego -bitter end -koniec lancucha kotwicznego (w komorze kotwicznej) .swinging fluke -kotwica patentowa .lugless .swinging moorings .length of .poprzeczka k.Swiadectwo kotwic i lancuchow arm -ramie kotwicy beam .riding -lancuch lqczqcy beczkq cumowniczq z obciqznikiem .dhgoSC lancucha link . dryfiotwa .rozporka ogniwa lancuchowego .Swiatlo kotwiczne anchor (type) .stud-link -lancuch z ogniw rozporkowych swivel -krqtlik swivel hook -hak krgtlikowy swivel piece shackle .kotwica Martina .sprzqt kotwiczny -ball -mak kotwiczny.galka na poprzeczce kotwicy -palm -lapa kotwicy -pea -pazur kotwicy -peak -pazur kotwicy shackle .

indi. Swivel shackle/ krqtlik lancucha. Stud link. wciqgarka lalicuchowa. Chain locker/ . ~ i n d l a s swinda ko&iczj nu. Bolster/ kolnierz pokladowy. anchor pipe/ kluza kotwtczna. chain stopper fd&dation/ per z a p a d k o ~ yl & . 5. Anchor chain. 20.4. 21. Anchor shackle/ szakla kohviczria. komora laricuchou~a. 13. 8.4. 2. Cable lifter/orzech windy. anchor cable/ lancuch k o ~ i c z n y 3. 17. SHIP'S EQUIPMENT anchor chain arrangement rozmieszczenie laricucha kotwicznego I. Deck plate/ poszycie poktadu.lO. Windlass foundation/ fun"dament w. studded link. Anchor shank/ trzon kotwicy . 18.Devil's claw/ sstosr razurowv. 12. Spurling pipe/kluza la+ cuchowa. 16. "DM p e anchor shackle/ szakla laricuchowa q p u "D". 19. 22. Hawse pipe. a& fundament storera kuicucha. Doubler/ nakladka. 24. Studless link/ ogniwo bez rozporki. 23. Chain stouuer/ sto9. Pear shackle/ szakla gruszkowa. common link/ ogniwo rozporv kowe. 7. 6. 11. Collision bulkhead/ grodi zderzeniowa Securing anchor to zamocowanie kotwicy do lancucha 15. Pin/prze&czka. Kenter joining shackle/ ogniwo Kentera. kotwicznej.

enlarged ogniwo lancuchowe duie (przedostatnie w przqile) .end .lug .szakla mocujqca lancuch w komorze kotwicznej spurling pipe -kluza lahcuchowa windlass -winda kotwiczna -band brake -hamulec taimowy -bed -loze windy kotwicznej.orzech bqbna windy kotwicznej .pear .kluza kotwiczna rope .stoper mimoirodowy (lancucha kotwicznego) .szakla lqczqca przqsla .stoper lancucha kotwicznego .sworzen mocujqcy ostatnie ogniwo lancucha w komorze kotwicznej floor -podloga komory lancuchowej grating .rozporka ogniwa lancucha kotwicznego .ogniwo patentowe (lancucha) .deck .detachable Kenter -rozkladane (demontowalne) ogniwo Kentera .end shackle . .sprzeglo klowe claw coupling .hamulec .chain claw .lugless . lqczqca przqsla) -joining .) .kratownica (greting) komory 1.szakla .brake .bqben lancuchowy windy k.riding slip .stoper lancucha kotwicznego .sprzeglo .Hartford szakla Hatforda (do zamocowania lancucha kotwicznego do beczki) -joiner .Kenter joining .chain grab .screw controller .long end .ogniwo (lancucha kotwicznego) z rozporkq chain locker -komora lancuchowa bulkhead .connecting . lqcznik Kentera .Blake slip . WYPOSAZENIE STATKOWE common .intermediate . stoPer .szakla koncowa lancucha k.ogniwo gmszkowe stay pin .czqSC dziobu zawierajqca kluzy kotwicme -bag .housing .cable .korek olowiany (zabezpieczajqcy szpilkq ogniwa Kentera w lancuchu kotwicmym) .stoper szczgkowy (lancucha kotwicznego) hawse .k.stoper kotwicy - - - - -- - - - - - - -- ------- - - Le Hoff .ogniwo z rozporkq zwiqkszone .lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych holding power .stoper zapadkowy lever controller .cable holder -bqben lancuchowy (windy k.stoper pazurowy lancucha .stoper lancuchowy .ogniwo poirednie (przedostatnie ogniwo z rozporkq w przqSle) .stud .lead pellet . fundament w.friction brake -hamulec cierny (taimowy) - - - - - -- - - .chain locker . manhole -wlaz komory lancuchowej chain pipe -kluza lancuchowa bed -poduszka kotwiczna cover -pokrywa kluzy lancuchowej pocket .riding pawl .sprzeglo klowe clutch . .mfowa kluza kotwiczna stern pipe -rufowa kluza kotwiczna (chain) stopper -hamulec (lancuchowy).stoper bezpieczenstwa (w komorze lancuchowej) .stud .przegroda komory lancuchowej -clench .stoper lancucha kotwicznego .cable lifter .zapadka stopera lancucha kotwicznego . szakla Kentera .riding . .sila trzymania (kotwicy) --power -wysoka sila trzymania (kotwicy) shackle .lqcznik Kentera.ogniwo z rozporkq zwiqkszone .long stud . .4.rozporka ogniwa lancucha k.ogniwo zwykle (lancucha kotwicznego) .open -ogniwo koncowe (lancucha kotwicznego) .ogniwo koncowe przqsla (lancucha kotwicznego) .stoper pazurowy .stoper lancucha kotwicznego Blake'a .szakla lqczqca Kentera .rozporka ogniwa lancucha .devil 's claw .wnqka kluzy kotwicznej stern hawse pipe .Kenter .pokrowiec na otwor kluzy kotwicznej cover -pokrywa kluzy kotwicznej flap -pokrywa kluzy kotwicznej -pipe .chain hoist -wcirlgnik lancuchowy claw clutch .ogniwo patentowe.patent .lqcznik .szakla lqcznikowa (lancucha kotwicznego.riding chock .

7. 10. Chain locker floor/ podloga k o m o g ~ lancuchowej. Forecastle decWpoklad dziobowki. 12. I6. Bitter end/ koricowka lancucha. Spurling pipe/ kluza lancuchowa). 5. 8. Chain stopper/ stoper zapadko~y lancucha. 3. 9. Chain lockel. Doubler/ nakladka. Flange/ kolnierz b u r t o y . anchor cable/ iancuch kohviczny. . 17. 11. wciqgarka laricuchowa. SHIP'S EQUIPMENT \ I. Forecastle bulwark/ nadburcie dziobdwki. 13.Main drck/poklad glowny.l8.frame/ wzmocniony wreg skrajnika. 2. 6. 14. Starboard anchor/ kohvica prawa. Anchor chain.4. Hawse pipe/ kluza kohviczna. Bolster/ kolnierz pokladouy. Panting. 4. 15. Windlass/ winda kotwiczna.Forecastle stores/ magazynek dziobowy. Chain slipping arrangement/ malniak lancucha kotwicznego. cable locker/ komora iaricuchowa.

wciqgarka kotwiczna m~indlasscontrol handle/ diwignia cable I$er/ kolo laricuchowe silnik elekttyczny kolnierz kluzy laricuchowej Selftensioning mooring winch . WYPOSAZENIE STATKOWE 1 Windlass .4.?. grooved drum/ &ben ilobkowany common pinion for drum drive/ wspolne kolo zcbate napedu obu bebnow tween drum deck unit/ dwubqbnowa cz& pokladowa tnagazynowy podkladki mocujqc urzqdzenie do automa@cznego nawijania przeciwwaga .wciqgarka cumownicza z samonaciqgiem band brake/ hamulec taimon.

SHIP'S EQUIPMENT bitter end .dzwon cotter pin/ zawleczka main deck/locker clench/ ogniwo komorowe bell securing ring/ clapper securing ring/ ogniwo powiekszone common link link/ ogniwo zwykle Mooring winch .koricdwka iaricucha be''.4.wcillgarka cumownicza manual band brake/ hamulec reczny storage drum 2/ beben 2 bebna mamzvnowepo linv m)) winch control p a ~ e l / panel sterowania windq s\J A&l dog I T c o Z r o i panel cover/ poknwa panela sterowania end of break band/zamocowume koricdwk taimy h a m u h wplnned '1 klowe #n/ garkl band brake hamulec taSmowy break band/ hamulec taimowv hne storage drum/ beben magazynowy 11n+ w A 6 w y k / u d hamulca~ ~ ~ h .

single p.pedestial .oko cumy.zapadka -head .holding -u c i e trzymania na hamulcu .przewloka panamska (rolkowa) rowser chock przewloka zamkniqta .rolka na cokole sheave -prowadnica kr&zkowaliny -with guide roller .pelna p..poler (pachol) podwojny .stoper lancuchowo-linowy drum .poler.bqben linowy windy -head .rolka cumownicza rope .cuma dziobowa knight .prqdkoic pelzania . w ktorej znajdujq sic zapadki -rack . samoczynnego wydawania liny .sprzqglo taimowe bitt .lina (cumownicza) guide .hamulec .wzmocnienie polera.kluza panamska . przewloka z rolkami walcowymi .band .z rolkq kierunkowq fake .dog-.poler. pojedyncza click .glowica polera. pacholek . samoczynnego nawijania liny -rendering u.poprzeczka polera.prqdkoSC biegu jalowego .gniazda zapadkowe (kabestanu) roller .bqben (linowy) end .poler (pacholek) c.multipurpose .kabestan podwojny -rim .bollard - - - - - --- - - - - - - - - - - - - .p.closed .bqben dzielony - - - - - - - - - - - - - - - fairlead -przewloka.mooring .ucirlg -recovery u.zapadka (np.cruciform towing -krzyzowy poler holowniczy .przewloka cumownicza Norman pin -poprzeczka polera (pacholka) Panama lead -kluza cumownicza (panamska) pawl . w kabestanie) comb cleat -przewtoka dog-stopper .kausza do duiych lin stalowych headline .podstawa rolki cumowniczej warping . wydawania) staghorn -pachol krzyzowy.double . pachola -head .mooring rope . gruba lina holownicza eye . pachol.Panama .4.stoper lancuchowo-linowy .przewloka zamkniqta .ukladacz liny tube kosz na liny storage reel -bqben do magazynowania liny speed -prqdkoSC .pacholek load .belaying .bow .mooring -poler. zatrzask chafing .pedestal .bcben do nawijania liny cumowniczej split . z rozkami .rolka (np.poler (pachol) z h a g % p.przewkoka otwarta .creep .double . podwojna .double . pachola . (wybierania. pachok cumowniczy -pin . pacholka stopper .przewloka podwojna .przewloka (cumownicza) -reel . cuma.bqben linowy windy hawser .bqben do nawijania liny -thimble .Panama .lina. polkluza -prowadnica liny . podwojny equipment -urzqdzenie cumownicze gear .obrzeze plyty fundamentowej kabestanu catch .ucirlg trzymania na bqbnie mooring -cumowniczy bitt .urzqdzenie cumownicze -pipe . poler krzyzowy stopper . WYPOSAZENIE STATKOWE Mooring equipment -urzqdzenia cumownicze band clutch .krrlg liny w zwoju gipsy .p. przewloki rolkowej) chock -przewloka rolkowa fairlead -glowica obrotowa. uniwersalna .zapadka.prowadnica liny .lanyard stoper linowy lug .zaczep stopera (do liny) .triple .full . pachol.kabestan . dwuwargowa .poler (pachol) potr6jny brake .przewloka dziobowa .przecieranie siq battenwykladzina chroniqca lincprzed przecieraniem sic -chain -odcinek lancucha zabezpieczajqcy line przed przecieraniem siq na kluzie chock -przewloka (linowa) .p.leading . oko liny port .double . pacholek -bracket .hamulec tasmowy cable drum -bqben linowy (windy) cable tier -buchta liny capstan . pachol -cleat .drum .bqben linowy windy .open .light line .dolna czcSC kabestanu.stoper liny cumowniczej (zamocowany do polera) bollard -poler.stoper (do lin) .

.pachol podwbjny Panama lead/ kluza panamska przewloka podwbjna z rolkami walcouymi roller fairlead/ przewloka z rolkami walcowymi .. tharmflec behm manual band brake/ reczny magazynowego liny en magazynowy liny orage drum dog clutch/ pedestal fairlead rolka kierunkowa double bollard pachol podwbjny double chock... open chock/ przewloka podwojna rolkowu moorirzg rope run/ bieg /in cumowniczych zaczep stopera ead (closed chock)/ horizontal roller/ cruciform towing bitt...anchor and moorinn arrannement dziobbwka .urzqdzenia kotwiczne i c y \ /------ \ ........ double ....Forecastle ........ --- windlass/ winda kotwiczna I ...

w.blok skladany .self-tensioning mooring winda cumownicza z automatycznq regulacjq naciqgu - Cargo gear .leading -blok kierunkowy .blok szerokokrqzkowy . sluiqcy do przeciqgania (statku) capstan . umieszczonym~ jeden nad drugim) . otwar ta closed mooring chock (lead) przewtoka cumownicza zamknieta \ . b ~ b e n linowy wciqgarki cumowniczej guide -rolka kierunkowa -winch -wciqgarka cumownicza gkowicowa winch -wciqgarka (pot.zblocze .block and block .blok czterokrqzkowy -gin blok szkieletowy (otwarty.glowica cumownicza.fourfold . WYPOSAZENIE STATKOWE towing .head -blok renerowy gomy (nokowy) .haul -blok prowadzqcy .dolny blok topenanty .mooring -wciqgarka cumownicza .blok z hakiem .blok zespolony (z dwoma krqzkami.b ~ b e n windy cumowniczej end .wciqgarka cumownicza z przystawkq kotwicznq .glowica windy .blok prowadniczy .combined windlass /mooring .: winda) .electric -wciqgarka elektryczna .mast head span -blok gomy topenanty .dolny blok kierunkowy (renera) .viol -blok otwarty - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - Mooring equipment urzqdzenia cumownicze baseplate/ rvlleri Panama lead/ three roller open fairlead przewtoka trzyrolkowa. elektrohydrauliczna -head .dolny blok topenanty .single -blok jednokrqikowy .blok otwierany .standing -blok staly . wielokrqiek .kabestan cumowniczy drum . o stalym naciqgu.double -blok dwukrqzkowy .sister .hook .becket -blok z uchem dolnym .blok do bloku . z krqzkiem ze szprychami) .openable ship's -okrctowy blok otwierany -patent -blok rolkowy .blok z okuciem i szaklq .shackle .automatic mooring -wciqgarka cumownicza automatyczna b~bnowa .clamp .heel .running .constant tension mooring -w.loose .split .blok ruchomy .head span .pulley .manoeuvering-anchor wciqgarka manewrowo-kotwiczna .osprzqt (zdejmowalny) urzqdzen przeladunkowych ball sinker -obciqznik kulisty block -blok.lower slewing guy . three roller open fairlead/ przewloka trzyrolkowa.lower span .podwojny poler (pachok) holowniczy na holowniku bollard -poler (pachol) holowniczy chock -przewloka holownicza -posts -podwojny poler (pachol) holowniczy na holowniku winch -wciqgarka holownicza veer .4.holowanie bitts . zblocze.snatch .silnikowe wydawanie liny warping -cumowniczy.blok dolny talii gai ruchomej .treble -blok trojkrqzkowy .ninepin . automatyczna .electro-hydraulic -w.angle -blok kierunkowy .

loose .four sheeved blok diwigowy czterokrqikowy / kretlik z hak-iem luiny loose swivel hook/ bloks fittings wyposaienie blokdw stiff swivel eye/ standard snivel hook/ kretlik statrdardowy z hakiem swin&ng swivel hook/ kretlik z hakiem ohrotouym loose swivel stgj"swive1 hook/ hook/ kretlik kretlik z hakiem sztywyy lulny z okiem I stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq I loose swivel and shackle/ kretlik luiny z szaklq cargo shackles szakle ladunkowe 1 cargo hooks haki ladunkowe screw pin shackle "D" type/ szakla typu "D" ze swjorzniem xkrgcanym screw. SHIP'S EQUIPMENT . ' Cargo gear . pin shackle "omega" type/ szakla typu "omega" ze sworzniem xkrecanym cargo hook with shackle/ hak hdunkou y z szaklq cargo hook with swivel eye/ hak ladunkowy z kretlikiem ramshorn cargo hook/ hak dwurozny .4.osprzet Eadunkowy zdejmowalny block construction .konstrukcja bloku tackle . lina ruchoma irm zamocowana crane block with.talia stiff swivel and shackle/ kretlik sztywny z szaklq snatch block with shackle/ blok otwierany z szaklq sr~athhblock with hook/ blok otwierany z hakiem crarze block with one sheeve/ blok diwigowy jednohcrqzkou?.

-hak zapadkowy .union -uklad pracy sprzqzonej -union -rig -system sprzqzonych bomow (ladunkowych) .swivel .konstrukcja bloku arse (of a block) .spoke sheave .dolna czqi. ucho.shell of a -policzek bloku .shiver .loading .score .becket .6 bloku .t.-hak (ladunkowy) podwojny .finger -hak palcowy .cargo .single .krqtlik :abezpiec:ajqca .t.sheave .zawleczka delta plate -lqcznik trojkqtny (lancucha.married .cargo .4.ramshorn .krqzek pelny (w bloku) -dumb sheave -rowek prowadniczy (blok bez krqzka) .clasp -hak skladany. talii) deadman .wielokrqiek roznicowy (to) purchase -podnosib (za pomocq talii) racking stopper .kierunek biegu liny w osprzqcie ladunkowym lug -zaczep. czop purchase -wielokreek. line) overhauling weight .stoper talii ramshackle -uszkodzona szakla rigging .rener ladunkowy .weston .rener sprzqzony -rapid transit dodatkowy rener (przy pracy dwoma bomami) featherway .obciqznik haka ladunkowego pin -przetyczka.gniazdo zatyczki (szakli) hook -hak -block .zawleczka . hak podwojny .gaja bomu ladunkowego fall -rener . WYPOSAZENIE STATKOWE block construction .krqzek szprychowy (bloku) burton -talia podr~czna .spring .spring .blok z hakiem -bolt .policzek (bloku) .do1 bloku . wystqp monkey face -lqcznik trojkqtny (to) overhaul -wyklarowab (taliq.hak krqtlikowy - .ucho dolne bloku .krQek bloku .split .gorge ..wyzlobienie na policzkach bloku do zaloienia stropu .hak odrzutny .disk sheave .hak iadunkowy .twofold .linoblok -treble -t.hak polowkowy .olinowanie - - - -- - - shackle .pelican .union swivel .szakla marks cecha long li ucho podlui thimble .talia o blokach z hakami lead .double .chomqtko swivel . z dwoch blokow dwukrqzkowch .single . talia .breech .Sruba hakowa .krqiek .hak ladunkowy - .zawleczka .z dwoch blokow trojkrqzkowych .talia z dwoch blokow jednokrqzkowych cotter -przetyczka -pin .cheek . z dwbch blokow dwukrqzkowych -fourfold talia z blokiem czterokrqikowym .krqtlik w systemie bomow sprzqzonych .sister .roller sheave -krqzek bloku na lozysku walcowym .rowek krqzka linowego . sworzen.Flemish -hak (ladunkowy) podwi?jny - - - - - - -- - -tackle .

born cigiki Stulckena .urzqdzenia przeladunkowe derrick head fitting/ brojenie zblocza gornego upper cargo purchasr block/ g6rny blok tali lower cargo purchase block/ dolny blok ta- talia iadunkow hooW hak ladunkowy podwojny topping Iifi $$%inch/ wriqgarka topenan2).4. derrick stool/ Stulcken heavy derrick . SHIP'S EQUIPMENT Cargo lifting devices .

pendant .long .boom topping lift .lancuch gai prefendra .union .sworzen szakli .szakla w ksztalcie liry .chomqtko (kausza) polqczona topping -podnoszenie lift .i trzykrqzkowego drift .talia z bloku jednokrqikowego i dwukrqzkowego upon .schooner .luff .szakla okrqgla -bolt .lina podtrzymujqca blok.main guy . WYPOSAZENIE STATKOWE belly guy .cargo .leading part .spinai.sztag .topenanta bomu dead end -koncowka renera zamocowana na bqbnie .preventer -prefender (stalowa lina ustalajqca polozenie bomu) chain .span rope -.single whip .szakla w ksztalcie liry -jaws of a .span .ruch obrotowy (bomu. szekla .topenanta .gaja ruchoma talii pendant . renery) triangular lifting eye -zaczep ladunkowy trojkmy union gear -renery sprzqzone unreeve -wywlec.lancuch do mocowania topenanty w polozeniu roboczym fall -koniec biegowy talii topenanty. wyszaklowaC whip .szakla ze sworzniem wkrqcanym .robocza dlugoSC talii . wybierana na windzie chain .lina do obracania bomu w poziomie slewing .ciqgnik topenanty tringle plate .szakla typu .lancuch prefendra .blok gorny topenanty --bull rope -lina stalowa dolqczona do topenanty bomu..topenanta stala stay . zszaklowaC (polqczyk szaklq) slew line (rope) . przenoha .lancuch topenantowy rope .rozstaw szakli (przestrzen pomiedzy ramionami szakli) -pin -przetyczka sworznia szakli .topenanta.lina topenanty bomu tackle .kierunek biegu liny w osprzgie .gaja glowna (bomu) .: kausza) . topenant block .regular .takielunek staly runner -rener .dee . diwigu) guy ..chomqtko (pot.szeroka (szakla) - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - .szakla.deadman . wielokrqiek t.heart-shaped . wyszorowai.lift .loop -pqtla .napiqcie w h i e renera shackle .up and down . zalozona prostopadle do krqzka (to) shackle .szakla do liny . wielokrqzek .double luff .club link .talia topenanty .odcinek liny przechodzqcy przez blok otwierany .talia topenanty.szakla kuta podluina okrqgla .4.blok zawieszony na rozpiqtej lnie chain .screw .gaja .topenanta rope .guy .linoblok .talia podrqczna.talia gajowa ruchoma split fall -rener z hakiem (przy pracy bomami niesprzqzonymi) - -- -- - - - - - - - - - - - -- span . line .gaja bomu ladunkowego .harp-shape . rozpiqta miqdzy dwoma punktami -block . (linq z bqbna) (to) unshackle -odszaklowai.podnosic linoblokiem wide of clear .lead .fall fal..lift .running .lina przytrzymujqca Srodkowq czqSC bomu ladunkowego .talia .D" .rener ladunkowy guide .topenant bomu ladunkowego .talia dluga .purchase .linoblok (to) whip . talia lekka thimble . lina talii .hook -talia o blokach z hakami .szakla podluzna .D-.watch .talia topenanty . topenanta bomu purchase .standing .sz.talia za taliq .bow .-guy .szkunergaja swivel .gaja stala prefendrowa chain .talia topenanty (bomu) standing part -koniec staly liny standing topping lift .sztender .prowadnica renera tension .kausza w ksztalcie serca .forged .side .talia podrqczna.krqtlik tackle .lqcznik trojkqtny (lqczqcy np.szakla zwykla (zalozona sworzniem do bloku) .talia.olinowanie ruchome .talia zlozona z bloku dwu.rope .sztender gai taliowej --tackle ..

Mast head span block/ blok gdiany gajotopenanty. SHIP'S EQUIPMENT Cargo gear . 9.4. 8. 7.born cieiki o dwdch gajotopenantach Q 1. Derrick head built-in sheave/krqiek wbudowany w nok. Goosneck trunnion/ ioiysko bomu cieikiego. 5. 4. 24. Derrick head cargo$tting/zaczep nokowy talii renera. Heavy derrick born/ ciezki zuraw bomouy. Span lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego gajotopenanty. Mast head span lead block bracket/ wspornik bloku gornego kierunkowego gajotopenanty. Portal mast/ maszt bramouy. Mast head span lead block/ blok g o r y kierunkowy gajotopenanty. Span triangular platel lqcznik trojkqtny gajotopenanty. 18. Cargo runner/ rener. Cargo tackle/ talia renei-a 19. Swivel/ kretlik. Span/slewing tackle/ talia gajotopenanty. Derrick head span fitting/zaczep nokowy gajotopenanty. 28.27.Transverse beam/ belka poprzeczna masztu. 6. King post/ fundament bomu ciqzkiego. 14. 13. 2. 10. 17. 22. 23. 3. 30. Mast head cargo lead block bracket/ wspornikgornego bloku kierunkowego renera. Shackle/szakla. Cargo winch / wciqgarka renera. \ . 26. Span block trunnion zawieszenie obrotowe bloku gajotopenanty. 11. Double connecting fork/polqczenie wideikowe podwbjne. Lower cargo purchase block/ blok dolny tali1 renera. Becket/zaczep bloku. Cargo lead block trunnion/ zawieszenie obrotowe bloku kierunkowego renera. 31. Derrick heelfitting/pieta bomu.twin span tackle heavy derrick sprzet przeladunkowy . Head cargo purchase block/blok nokowy talii renera. Ramshorn hook/ hakpodwojny. 16. 21. 25. 20. 15. Span rope/ lina gajotopenanty. 29. Span winch/ wciqgarka gajotopenanty. Mast head cargo lead block/ blok gorny kierunkowj renera. 12.

elektrohydrauliczna end -bqben linowy wciqgarki . stojak runner . iuraw bomowy crane .iuraw bomowy guy .dolny (kierunkowy) blok renerowy bomu .swinging -bom ladunkowy obracany derick heel lead block .samson post -kolumna (stanowiqca podporq bomu ladunkowego) .bom obrotowy trunnion .heavy -bom ciqzki .dolly -pozioma belka do mocowania talii . bomu) -jumbo .sprz&o cierne szczqkowe .luffing-jib -iuraw wychylny motor . stojak standard -kolumna.bgben linowy wciqgarki -platform -podstawa wciagarki ladunkowej reel .h r a w pokladowy. stojak safe working load (SWL) -dopuszczalne obciqzenie robocze trunnion piece for spar bearings .piqta bomu .obracaC siq (o bomie.p.electric .rozstaw bomow samson-posts -pot.renery sprzqzone boom (construction) -konstrukcja bomu chock -poduszka gniazda bomu cradle -loze bomu crutch . WYPOSAZENIE STATKOWE Cargo lifting devices -diwigowe urzqdzenia przeladunkowe boom .nok bomu cargo block -blok gomy renera double lug fitting .Pacific iron -wiczba bomu ladunkowego -pedestal .kolumna ladunkowa stool .stojak bomu married gear -bomy sprzqzone slew .king post -podstawa bomu .topping .heavy-duty bom ciqzki o d u j m udiwigu .diwig pokladowy hook .zaczep bomowy oczkowy gai stool .wciqgarka gai .: winda) -barrel -glowica wciqgarki.stojak bomu .widelki podwojne gallow -podstawa bomu .gypsy -bqben linowy wciqgarki -head .loiysko bomu ciqzkiego gallows .married gear .ruch obrotowy (bomu.bqben do nawijania (liny) -reversible -wciagarka o zmiennym biegu rope drum -bqben linowy .piqta (np.nok bomu -heel . stoisko.wcigarka ladunkowa drum end -bqben linowy wciqgarki .swinging . bgben -block friction clutch .w.bomy sprzgzone .wciqgarka topenantowa -warping drum -bqben linowy windy - - - - -- - - - - - - - - - - - .lifting gear guy eye plate .stanowisko.wysiqgnik iurawia -jib .married fall -rener sprzqzony .zaczep bomowy podwojny plaski heel -piqta bomu --block .electro-hydraulic -w. podstawa. topenanty bomu obciqionego table -podstawa wciagarki ladunkowej .union gear . crane -diwig .span .loiysko bomu ciqzkiego table -podstawa gniazda bomu 1.bom.hak tadunkowy -jib .cokol.wciqgarka elektryczna . h a w bomowy boom . 2.slewing .ciqzki bom .deck .: maszt bomu ciqzkiego stand .light -bom ladunkowy lekki .diwig obrotowy derrick .hydraulic -hydrauliczny iuraw bomowy post .silnik diwigu radius -w y s i e diwigu rating -udiwig znamionowy .zaczep masztowy topenanty winch -wciqgarka (pot.bom obrotowy (umieszczony w plaszczyznie symetrii statku) derricks span .widelki noku bomu fitting .double yoke piece .lattice -bom kratowy .rener .heavy lift -iuraw bomowy ciqzki .gaja bomu -head .cargo - -- - -- - - ---- - -- - - - crutch -rozwidlona czgSC stojaka bomu derrick -bom. stacjonamy .goosneck bearing -lozysko bomu head .heel .cargo .bom -bom ladunkowy -heavy--bom ladunkowy ciqzki . diwigu) slewing .podstawa bomu ciqzkiego .podstawa bomu ciqzkiego trunnion . diwigu) -crane .dolny blok renera fitting -widelki pigty bomu .4.

urzqdzenia przefadunkowe ig z wysrqgnikiem lamanym stiff boom crane/ diwig z wysiegnikiem szvwnym telescopic boom crane/ diwig z wysiegnikiem teleskopoqm folding boom crane/ diwig wysiegnikiem wsuwanym light duty ship's cranes .4.diwigi okretowe lekkie duty ship's (cargo) cranes okretowe cieikie (ladunkowe) - wire sheeves1 -cargo electric motor/ silnik elekttycznv' pump unit/ blok pompy oil filters/ filtg~olejk luffing winch/. obudowa przekladni source HAGL L'VDS Cranes . SHIP'S EQUIPMENT . - Cargo lifting devices . winda opuszczania wysiegnika hoisting winch/winda podnoszenia silownik parkowania foundation/ fundament funkcji obracania slewing beaAng teeth/ L i b bearing/ zebatka loiyska obracania lozpko wysiegnika hook/ hak ladunkowy cargo crane drum/ beben linouy dzwigu ladunkowego gearbox housing/ /.

WYPOSAZENIE STATKOWE cargo crane (type) -diwig ladunkowy .system chlodzenia oleju oil tank with hydraulic pumps -zbiomik oleju z pompami hydraulicznymi operator (craneman) cabin -kabina dzwigowego overhauling weight .diwig 1. ciezki . z wysiegnikiem sztY-ym . dzwig podwojny .diwig 1.slimtype--diwig 1.telescopic boom .heavy duty ship's . z wysiegnikiem wsuwanym -general purpose diwig 1. z wysiegnikiem lamanym .stiff boom .diwig 1.d h i g n i a obrotu diwigu i zmiany wysiegu slewing movements mechanism -mechanizm obracania dzwigu slewing winch -winda opuszczania ventilator -wentylator Side loading system -system przeladunku przez bur@ hydraulic lifting gear/ hydratrliczne urzqdzenie 1 diwigowe side door/ furtu burtowa 1 .diwig okretowy 1. ogolnego przeznaczenia .obciQnik haka power cable -kabel zasilajqcy slewing and luffing lever .double slender .4.pokladowy 1.light duty .knickle boom . typu smuklego .folding boom . z wysiegnikiem teleskopowym cargo hook -hak ladunkowy cargo runner -rener ladunkowy cargo winch -winda renera crane construction -konstrukcja diwigu crane jib . lekki .diwignia podnoszenia luffing winch -winda zmiany wysiegu oil cooling system .diwig 1.ramie wysiegnika -- ------- --- crane pedestal -podstawa diwigu electric motor driving hydraulic pumps -silnik napedzajqcy pompy hydraulicme head block -blok nokowy jib parking support -wspomik wysiwika (w pozycji marszowej) lever for hoisting .diwig 1.

zewnetrzne coil of a rope/ zwoj liny .spust poprzeczny lina typu Herkules fibre rope construction konstrukcja Iiny wldkiennej double braided hawsers/ lina podwojnie tkana 8-strand plaited rope .4.cross lay/ lina stalowa . SHIP'S EQUIPMENT Ropes -liny wire construction konstrukcja liny stalowej fiber core/ rdzeri wldkiennv wire rope/ lina stalowa ordinaty lay/ Lung's lay/ spust z ~ y k b spust Langa righthand/ righthand/ prawoskrqtna prawoskrqtnt lefthand/ lewoskretna lewoskrema vire rope -parallel lay/ ina stalowa .lina d o kienna pleciona 8-pokr@kowa double plaited rope/ lina wlokienna plecionu podwojnie h o w e r laid coitstruction/ konstrukcja liny sztjwnej outer braided cover/ tkany oplot zewnetrzny (pot.spust rdwnolegb wire rope .: koszulka) inner braided cover/ tkany oplot wewnetrzny wire rope arrangement code kod konstrukcji liny stalowej center wire/ number o f strand/ liczba pokretek independent wire rope core/ niezalezny rdzen z liny stalowej I - 16 x ( + 7 + (7+7) +14 = 265 wires 7x7+ inside wires/ druty wewnetrzne outside intermediate wires (small)/ druty zewnetrzne poirednie (male) outside inermediate wires (large)/ druty zewizetrzne poirednie (duie) routside wires/ drut).

lina typu Herkules heart .1. poliestrowo-nylonowa .plaited .coir .lina konopna (niesmolowana) .rope yam .spust dlugi (liny) wire .tyP liny -bass .wl6kno .natural . kombinowana (typu Herkules) -jute .braided .1.backhanded .cotton .nylon .lina pleciona .double braided .staineless steel .bast .lina poliestrowa .man-made .manila .left hand .grass .gruba lina holownicza rope (type) .linka druciana.lina manilowa .fibre clad .vegetable -wlokno roilinne hawser .lina stalowa. stalowej rope .signal halyard . flaglinka .shroud-laid . ze stali nierdzewnej . lina przeciwzwita .lina splotu zwyklego.cienka linka .lina ksztaltowana (wykonana z dmtow dogigtych przed skrgceniem) -polyester . stalowka -reel -bgben do przechowywania 1.polyesterlnylon .stoper szczgkowy lub lancuchowy do lin stalowych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .charakterystyka liny .sila zrywajqca .rope .wlokno naturalne rope .white .spust krotki (liny) .ordinary-.skok skrgtu liny .1.short in the jaw .water-laid .left-handed .reverse laid .Srednica liny . gigtkoiC (tu: liny) .1.right hand .preformed .fatigue resistance .liny cable .lina prawoskrgtna .1.hard . podwojnie pleciona .splot liny .wlokno sztuczne .lina typu Herkules . wlokno z palm .polypropylene .lina wl6kienna .skok skrctu liny laid .lina o jednakowym spuicie drutow i pokrgtek . stalowka stoper .b.lina o splocie kablowym rope (failure) -wady liny deformation -znieksztalcenie (liny) elongation -wydluzenie (tu: liny) (rope) lay (lay of rope) . stalowa. giqtka 1.lina wielopokrgtkowa .circumference .linka sygnalowa.lina kombinowana .dlugoSC pokrgtki dookola obwodu liny .piasawa.lina do pracy pod dukym obciqzeniem - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tensile strength .lina lniana .lina elastyczna. stalowa elastyczna.lina lewoskrgtna (o lewym spuicie) .4.Lang rope .elastycznoSC.cord .lina z wlokien sztucznych .lina wlokienna .wlokno kokosowe core -rdzen wlokienny -jute -juta .manila .prawy spust (liny) .spust liny. 1.lina (o splocie kablowym) cross section (of the rope) -przekroj liny fibre .natural fibre line -lina z wl6kna naturalnego .lina wspolzwita .drut core -rdzen druciany (stalowy) w linie line .round of a .odpornoiC na scieranie -breaking strength .regular rope . stalowa .spust lewy (liny) .combination . dusza liny . twarda .rdzen.linka bawelniana .lina o krotkim spdcie.linen line . odporna na zmpczenie .heavy duty rope .1.coir lina z wlokna kokosowego .lina lewego spustu .lina nylonowa .flexible wire .lina kokosowa . skrgtu kablowego .lina z wlokna kokosowego .lina polipropylenowa .manila .niC konopna .fibre .man-made . giqtka .SciSle skrqcona.odpornoSC na rozcirlganie unkinkable lay -spust liny utrudniajyy tworzenie sig suplow rope (construction) -konstrukcja liny .lina pleciona . gigtka .warp laid .plain-laid .lina stalowa rope (characteristic) .extra flexible wire .abrasion resistance .manila hemp .lina jutowa . skret .lina przeciwzwita .flexibility .Hercules .flexible .multi-strands . o splocie lewoskrgtnym .soft .obwod liny diameter .back laid . WYPOSAZENIE STATKOWE Ropes .lina czteropokrqtkowa .lina prawoskrgtna .1.right-hand .strand -pokrqtka .lina manilowa .wire .1.fibre clad .length of .heart of a -rdzen liny -jaw of a .

- Iina do Z Lzmykania ladowni I haul wire/ r l k a gunzowa cross joint cleat/ trrzadzenie dociskowe szyna jezdna coaming bar/ ksztaltownik zrqbnicy hydraulic )ack/ podnoinik hvdrauliczn.hatch covers -pokrywy ladowni hatch cover pokrywa ladowni urzqdzenie dociskowe eccentric wheel/ kolo mimo.~kowe ksztaitownik zrgbnicy wheel guide rail/ crhnpression bar/ szyna jezdna piaskownik zrszczelniajqcy I 1 I .~ hallancing roller/_ rolka obrotowa kolo mimoirodowe urzqdzenie doci.Grodow uszczelka gumowa ksztaitownik zrgbnicy sinale uull cover pok y y jednociqgowe n .

oil-tight .p.batten cleat .kolo (np.lancuch lqczqcy panele -top plate .flared .irubowe urzqdzenie dociskowe coaming -zrqbnica -bar -ksztaltownik zrqbnicy -compression bar . typu pontonowego . ladowni przesuwana -wire operated -p.pokrywy zwijane .cross joint .zrqbnica odchylona kielichowo w celu ulatwienia zaladunku kontenerow stiffener . WYPOSAZENIE STATKOWE Hatch covers .uchwyt pretowy.shifting -poprzeczna rozpornica (lukowa) socket .segment pokryw.sliding hatch -p.rolka obrotowa batten down -zakrywanie lukow ladowni -the hatches . pot. hydrauliczne . na zr~bnicy ladowni) hatch . otwieranal zamykana cia. toczne pokrywy) guide rail .kolo pokrywy ladowni ladder .roll stowing (rolltite) .urzqdzenie dociskowe .gniazdo rozpornicy .4.hydraulically operated . ciqgnik stalowy backhaul .ladownia cover -pokrywa luku cover wheel .lasza (plaskownik sluzqcy do dociskania brezentu lukowego) beam .insulated hatch .linka stalowa. zacisk .drabinka lukowa .pokrywy ladowni ballancing roller . gnikiem stalowym cover (type) -tYP pokrywy .gniazdo rozpornicy cleat -lqcznik.ciqgnik (z liny stalowej) .rozpomica shoe . otwieranel zamykane hydraulicznie .namiot lukowy. unoszone i odtaczane - - - - - - - - - -- - - - type .kanalik odprowadzajqcy wodq drain pipe -rurka odprowadzajqca wodq eccentric -mimoirod -wheel . przykrycie . luku chlodzonego .side rolling -pokrywy odsuwane na boki drainage channel .obejma (na klin lukowy) -panel -panel pokrywy .screw .brezent lukowy -tent .zakrywanie lukow ladowni battening bar .plaskownik uszczelniajqcy .p.: daszek hatchway -przestrzen pod lukiem ladowni panel .wspomik zrqbnicy cover -pokrywa. szczebel (np.prowadnica rolek obrotowych rubber gasket -uszczelka gumowa shifting board -przegroda przesypowa (przy przewozie ziama) spreader -rozpomica stowage bay -wncka na pokrywy wheel . panel side chain .kolo mimoirodowe end-position switch -wylqcznik krancowy grab rod .luk olejoszczelny -tarpaulin .szyna jezdna wire .p.plyta poszycia panelu rising track .lina do zamykania ladowni -haul .p.pontoon - - - - - - - - Hatch covers -pokrywy ladowni side rolling covers/ p o k y y v odsuwane na bo p o k ~ w y p u pontonowego V .piggy-back .pokrywy skladane -hydraulic folding pokrywy skladane.folding .

umieszczenie uszczelki pokrywy ladowni flat rubber pad/ rszczelka gumowa piaska terminal rubber pad/ uszczelka g. koricowa flat end joint/ uszczelka koricowa iqczqca hatch cover .szczego'?y chain attachement/f zaczep iancucha eccentric wheel assembly konstrukcja kola mimoSrodowego podwbjna piytka lqczqca podkiadka stalowa ballancing roller assembly konstrukcja kola obrotowego head/ cross joint wedgeklin do klinowania pokryw zacisk koncowy zacisk boczny zacisk szybkiego dzialania koiek stozkouy hatch cover cleats zaciski pokryw ladowni hatch cover pad arrangemen. .top/ two way joint/ uszczelka iqczqca dwustronna W w "L" shaped pad/ uszczelka w ksztaicie "L '" three way pad/ uszczelka f i t angle pad/ uszczelka naroina uszczelka kqtoua hatch cover rubber pads uszczelki gumowe pokryw ladowni uszczelniajqcy drain channel/ kanai Sciekowy . SHIP'S EQUIPMENT r ' \ Hatch covers details pokrywy ladowni .side/ bok p o h w hatch cover .4.

sarnochodowy .urzqdzenia dostcpu hoistable car deck/ car deck stowed/ segment rumpy hemicyclic watertight doors/ obrotowe drzwi wodoszczelne hoistable car deck poklad samochodowy podito~zoizy I .Access equipment .

dostep.drzwi burtowe .internal fixed -rampa wewnetrzna stala -jumbo -rampa typu ciczkiego .drzwi grodziowe -bunker d. luku) . drzwi wodoszczelne hoistable cardeck -poklad samochodowy podnoszony hydraulic actuator .otwor wejSciowy accessible -dostqpny air port .watertight .poziomo zasuwane d r m i wodoszczelne . drmiczki kontrolne . furty.szyny prowadzqce guiding wheels .rampa podnoszona .hoistable .cargo .d r m i z zawiasami z gory .side shell . przegubowy -ramp -rampa (np.furta burtowa ramp -rampa .stem .: klapa rampy . (burtowe) do pobierania paliwa .rampa rufowa slewing .pochylenie wzgledem siebie sqsiaduja.d r m i (wodoszczelne) przesuwane .top -hinged .watertight .furta dziobowa ramp -rampa dziobowa visor .drzwi g.drzwi pilotowe . pot.rampa dziobowa gradient -pochylenie rampy .side .bow .external .furta .bottom . dojScie door -wlaz.fore .furta ladunkowa coaming -zrebnica (otworu drzwi.rygiel dolny .wodoszczelne cargo elevator -winda ladunkowa clearance -tu: przeiwit pomipdzy konstrukcjq rampy a nadwoziem pojazdu door -drzwi . zmniejszajqca kqt ich zalamania - - - ---- -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - guiding frames .hinged .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy. spoczywajqcy na nabrzeiu.stem ramp .dziob otwierany. SHIP'S EQUIPMENT Means of access -Srodki dostepu access .horizontal .drzwi obrotowe .drzwi z zawiasami z boku .drzwi wielopanelowe -pilot .iluminator.rampa stala . bulaj air tight door .) -hole .dziob port .bulkhead . zawiasowa watertight door .horizontal sliding .bow .furta dziobowa .d r m i jednocz&iowe .door .kolka prowadzqce hinged -zawiasowy.rygiel boczny manhole -wlaz cover -pokrywa wlazu mechanical cleating wedges -kliny blokowane mechaniczne port .z.multi panel .slewing -drzwi obrotowe .furta burtowa .zasuwane drzwi grodziowe -vertically sliding -drzwi grodziowe przesuwane pionowo .poziomo zasuwane drzwi wodoszczelne .silownik hydrauliczny hydraulic cylinder .horizontally watertight .side-hinged .zamknigie klinowe - - - - - - - - - - - - -- -- --- .side .rampa wewnptrzna .side .equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy. zamykane (recznie) .rampa rufowa obrotowa sliding door .sliding . samochodowa) opuszczana.drzwi zasuwane poziomo drzwi wodoszczel-vertically watertight ne przesuwane pionowo slop .sliding .quarter -rampa skoSna .rampa dziobowa cover -pokrywa rampy . blokada .side -rampa boczna (burtowa) slop -kqt nachylenia r.furta rufowa . drzwi grodziowe itd. wzgLpokladu .furta ladunkowa . przylbica bulkhead door -drzwi grodziowe .grodziowe d.internal .drzwi gazoszczelne angled stern ramp -ukoSna rampa rufowa bow . cego pokiadu i rampy threshold -pokiad rufowy w miejscu polqczenia z rampq wedge closing .cargo .obrotowy .silownik hydrauliczny internal end-hinged ramp -rampa wewnptrzna zawiasowa (na statku ro-ro) lock -rygiel.geared .(wodoszczelne) drzwi grodziowe (zawiasowe) .4.drzwi zasuwane .fixed .stem .drzwi wodoszczelne envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.single panel .rampa zewnptrzna .

v boczne hydraulic cylinder/ silownik hydrauliczny double sternramp yodwdjna rampa rufowa . . side hinges/ .Access equipment .urzqdzenia dostgpu bow vzsor/ r d z z o b o w a przyiblca two sectzon bow door / dwuczeBcrowe drzwz dzrobowe 1 ' bow visor with ramp dzidb z przylbicq i rampq side-hinged bow door w i t h ' d ramp .drzwi wodoszczelne 2 zintegrowana furta burtowa mechanical cleating wedges/ system klinowania mechanicznego z rampq watertight bulkhead door wodoszczelne drzwi grodziowe \ rampa dziobowa rampa wodoszczelna ramp/ rampa t side ramp/ rampa burtowa .drzwi dziobowe otwierane na boki z rampq rufowa . x-.zawias. nabrzeiny rampy - combined side door-ramp .

SHIP'S EQUIPMENT iDoor and covers -drzwi ipokrywy lubricatzon nipple/ klamka z trzonem nakrqtka moylkowa splash-proof door drzwi strugoszczelne ====== K / " @ $ < 1 tall nut/ nakretka jednoramienna eye bolt/ /3 . szpilka nut/ nakrgtka washer/ podkladka tapping ring/ piericieri gwintowany 1 cover plate/ pokrywa manhole cover pokrywa wiazu deck hatch/ wiaz pokladowy .&'Lsh$~ podkfadka elockng n u nakretka samoblokujqca -y !I klamka hk=3 gumowy nakrgtka e dog) lygiel strong bulk/ wzdfuinik usztywniajqcy hinge r &xsing nipple/ smarowt~iczka toggle/ nakretka koszykowa wdg4 klin 3 @ Y bull's eye iluminator zawias deadlight/ pokiywa toughened glass/ szkfo uhmrdzone liquid cargo tank manhole/ wlaz do zbiornika ladunku piynnego stud.4.

non-opening .zamknigcie otworu companion -zejiciowka (pod poklad) connection bridge -pomost na zbiornikowcu dog .d r m i . awaryjnego .o.oslona.: blindklapa -eyebrow -rynienka nad iluminatorem.lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne rail .urzqdzenie ryglujqce. nieotwierane . zapadka (to) dog . zabezpieczenie rubber sealing cord . z ramq stakq (wspawane) .welded . zablokowanie device .szklo zbrojone guard .drzwi deszczoszczelne escape .4.oval . w dno wewnetrzne) unwatertight -wlaz niewodoszczelny -with cover and key closure -wlaz z zamkniqciem klinowym port .o.pokrywa (drzwi) wlazu . prostokqtne .porqcz barierki railing .d r m i gazoszczelne -hinged splash-proof zawiasowe h i strugoszczelne . pot.ochrona.wlaz okrqgly.szyba heated .fanlight .iluminator burtowy. otwor w burcie lid -pokrywa wlazu pokladowego skylight -Swietlik maszynowy -cover -pokrywa Swietlika gear . ze wspolnym zawiasem . pot.straight line -wycieraczki przesuwane - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - .wheelhouse .weather-proof .wycieraczki Slizgowe .furta (burtowa.zaryglowak door .pendulum .rectangular .szklo . przegub side scuttle .round ship's .o. szyb central locking -zamykanie centralne (drmi) clear view screen .o.szyb windy ventilation cover -pokrywy wentylacyjne spigot .szyba podgrzewana retaining frame . z gornq czqSciq otwieranq .lift .o.o.o.obudowa. zabezpieczenie.iluminator . pot.zrqbnica okna window .common hinged . blokujqce - -- - - - - - - - -- -- - - - manhole -wlaz .o. oslona.okno otwierane .wired .sunken -wlaz wpuszczony (np.unieruchomienie.wlaz okragly .gas tight .side scuttle .zawias.otwory i pokrywy - bull's-eye .regulator (szybkoici) wycieraczki .barierka hinge .wlaz owalny plate -pokrywa wlazu . luczek.szyba wirujqca closure for opening .drzwi strugoszczelne .szklo matowe pane .sznur gumowy do uszczelniania scuttle -wlaz.mechanizm otwierania trunk -szyb .watertight -d r m i wodoszczelne . oknem casing . okrqtowe .fire resistant -pane . okrqgle . oslona.oslona iluminatora.sliding ship's .wyjScie awaryjne (prowadzqce przez tunel) eyebrow -rynienka (nad iluminatorem) glass .flush -wlaz wpuszczany (w poklad) .szklo ognioodporne .okno z ramq stalq .: bulaj lid -pokrywa.o. dzialowa) protection .opening . sterowki wind scoop -lapacz wiatru wiper -wycieraczka (okienna) controller . zabezpieczenie chain . klapa locking .hose proof .szyb wyjScia ewakuacyjnego. WYPOSAZENIE STATKOWE Openings and covers . luk awaryjny scuttle .nakladka mocujqca szybq -toughened safety szyba ze szkla hartowanego .bolted . owalny z pokrywq do Srub coaming -zrqbnica wlazu cover -pokrywa wlazu support -podtrzymywacze wlazow door .iluminator.rygiel.bolted .: bulaj deadlight .ship's .luk ewakuacyjny.obscured .round . okrqtowe suwane .tunnel .okno .pantograph -wycieraczki Slizgowe . luk awaryjny trunk .droga ewakuacji -hatch -luk ewakuacyjny.

trap gldwny starboard side view/ widok z prawej b u r y upper plafor/ .4. SHIP'S EQUIPMENT Accommod Accommodation ladder traa .

drabina pochylona -jack .furta wejiciowa ladder . w y c i g . drabinka pilotowa --hasp .rail .schodki pilotowe .barierka ----- -- - - - - - - hand grab -porqcz handhold .lancuszek zabezpieczajqcy ogrodzenie ochronne .boarding . na zrebnicy ladowni) grab rope . pomost (wzdhz pokladu zbiornikowca) embarking .vertical .porecz.trap glowny. teleskopowy angle of inclination to level .drabina pionowa -way -zejiciowka. sztormtrap .mast .t.szpula do nawijania trapu p.zabezpieczenie.lina do przytrzymywania siq (np.g. uchwyt @rzy wlazie.cage .gorna platforma trapu -truck . oslona chain . falrep.mechaniczny podnoinik pilota ladder .trap glowny z silnikiem pneumatycznym --with hydraulic motor .winda trapu glownego electric motor .rope .pochwyt drabinki -tails -konce lin bocznych sztormtrapu .drabina z oslonq . reling pilot -pilot (tu: morski. -- - - - - -- - - - . lina chwytna przy sztormtrapie hatch stanchion .silnik elektryczny w.drabina lukowa .sztormtrap pilotowy.podnoinik pilotowy.drabina. sztormtrap . schodnia .combined -arrangement -polqczenie sztormtrapu i trapu gl6wnego breastwork -barierki poprzeczne brow .schodnia.combined .kqt nachylenia wzglqdem poziomu boarding -wejicie na poklad arrangements .trap burtowy w polqczeniu z drabinkq pilotowq door .trap burtowy z napqdem hydraulicznym .drzwi pilotowe hoist .porqcz z liny guard . -with air motor . klatka schodowa manrope .urzqdzenia umozliwiajqce wejicie na statek .kladka landing . przy wchodzeniu po sztormtrapie) Mediterranean gangway . wejicie na poklad flying bridge .drabinka masztowa .furta wejiciowa .rolki trapu bulwark -nadburcie port .trap grab rod .gniazdo wspornika barierki heaving line -rzutka high freeboard -wysoka wolna burta hoist -podnoinik.drabinka linowa -jumping .hold .trapy i schodnie accommodation ladder -trap glowny davit .trap burtowy wysuwany.wspornik nadburcia stay .pilot .Jacob's .inclined . WPOSAZENIE STATKOWE Ladders and gangways .okrqtowanie.shore . zejiciowce) hand-rail -porecz hand rope -porccz z liny. portowy) -boat -pilotowka door . wcignik.trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd non-slip grooves -przeciwilizgowe zlobienia w stopniach open railing -barierka.drabinka linowa.furta wodna stanchion .trap burtowy port .safety -drabinka bezpieczenstwa stringer .stojak nadburcia catwalk .drabinka wejiciowa na statek .zurawik -protection net . winda pilotowa ladder .extension .drabina do ladowni .porgz barierki . schody . szczebel (np.pomost komunikacyjny na zbiornikowcu fore-and-aft-bridge -pomost komunikacyjny biegnqcy wzdhz statku gangboard .drabinka linowa.schodnia gangplank -kladka gangway .wspornik barierki do ogradzania luku socket .telescopic .railing .uchwyt prqtowy.round-rung drabinka linowa o szczeblach okrglych .bulwark .sztormtrap .drabina rozsuwana .siatka ochronna trapu winch .hatch .4.kladka.

stojak b.trapy i drabiny handrail/ cage ladder drabinka z oslonq bulwark ladder schodki ~ilotowe drabinka pionowa .side .: sztyca wharf ladder -trap nabrzezowy rung .too short .platforma dolna .non-slip .hand-.straight .lina chwytna sztormtrapu - - - - ----- - - - -without knots .self-adjusting .rubber .guard .zbyt krotki sztormtrap rest firmly (against ship's side) .spoczywaC pewnie (na burcie) platform -platforma .lina chwytna bez wglow -with knots .automatic -urzqdzenie automatyczne do wykladania trapu - -- .stojak skladany stickable .szczebel rungs for dog-step ladder .storm -porqcz sztormowa rope .stopien .lina chwytna .wspomik barierki.platforma poirednia .swivel -platforma obrotowa .stopien wygiqty .gniazdo stojaka wsuwanego .stopien staky .fixed .porqcz barierki stanchion .stopieli samopoziomujqcy .stopien gumowy .bent .upper .platforma skladana .breast -barierka poprzeczna .stopien plaski turning device -urzqdzenie do wykladania trapu (do pozycji poziomej) .platforma goma reel -rolka (trapu) rail -porqcz .lina .zbyt dlugi sztormtrap .stopien przeciwpoSlizgowy .lina chwytna ..rozporka step .4.lina boczna (noha) sztormtrapu split distance piece . pot.stopnie z prqtow do drabiny safety net for accommodation ladder -siatka bezpieczenstwa do trapu side rope . SHIP'S EQUIPMENT Gangways and ladders .dwuczlonowe elementy dystansowe t r a p spoke .schodnia -mechanical -hoist ladder -trap pilotowy podnoszony mechanicznie .stojak wsuwany seat . foldable .stojak.foldable .lower .too long .szczebel drabiny spreader .lina chwytna z wqzlami spreader -rozporka sztormtrapu stanchion .bulwark -porqcz nadburcia .intermediate ..man-.

o d y platfbrrna dolna rigging ofpilot ladder combined wlth accommodation ladder iamocowanie trapu pilotowego w polqczeniu z trapem gldwnym . WPOSAZENIE STATKOWI i-Pilot ladder - steps not equally spaced/ stopnie nierowno rozstawione side ropes not equallj spaced/ liny boczne nie rozstawione rdnno niebezpieczna petla luzna koricowh-u liny typical failures ofpilot ladder typowe wady trapu pilotowego height above Mzter.4. level/ \cysokoSC trapu nad pozion~ ~ .

wlewowy .dowel korek pokladowy .rozmieszczenie urzqdzen pokladowych . szpigat .collar -kolnierz pokladowy .scupper grating .odpowietrznik deck -poklad equipment -wyposazenie pokladowe fittings . knaga .horn -rozek (pokladowy) pojedynczy de-aeration -odpowietrzanie de-aerator . knaga pojedyncza -belaying .4.wyposazenie pokladowe deck (fittings) .: Sciek pokladowy. SHIP'S EQUIPMENT Deck fittings . osprzqt pokladowy -- .arm rozek pojedynczy.wyposaienie pokladowe obramowanie Scieku scupper/ &ek pokladowy deck' longitudinal/ wzdlulnik poktadowy .drain Sciek pokladowy .spkywnik.urzqdzenie pokladowe light .odpowietrzenie cleat . rozki pokladowe . pot.osprzqt pokladowy gear .urzqdzenia (mechanizmy) pokladowe outfit .Swiatlo pokladowe machinery .osprzet pokladowy air pipe .drain (scupper) - splywnik pokladowy - .siatka Sciekowa deckhouse -pokladowka deckmounted -zamontowany na pokladzie eyeplate -piericien pokladowy filler -wlew zbiornika filling pipe -rurociu napelniajqcy.rozek.flange kolnierz pokladowy r u r o c i w - .rozek pojedynczy -ring -piericien pokladowy .arrangement . knaga .wyposazenie pokladowe.scupper Deckfinings .knaga.horn cleat .cleat rozki pokladowe. pot.

tabliczka informacyjna (na sondach. WYPOSAZENIE STATKOWE freeing port . pacholek z r6zkami kevel .obramowanie Scieku pokladowego MY .korek rury s.duza knaga label plate .greting.furta wodna waterway . scupper .nadbudo'wka i maszt satelite antenna/ e m radarowa radio-directionfinder antenna/ antena radionamiernika halyard/ linka Jagowa znak armatora a UKF bridge top deck poklad namiarowy fast rescue boat/ szybka lodi ratunkowa lrnain decW poklad glowny gunpay/ trap glowny .risers Superstructure and mast . odplyw grating .Sciek przyburtowy -bar .cap - - - . przy zaworze.oko z pierkcieniem sounding pipe -rura sondazowa .escape .kolurnny (maszty) odpowietrzeh wash port .rura Scieku pokladowego shore connection -przylqcze brzegowe (np. zaczep pokladowy plate .odpowietrzenie.. plug .4.odpowietrznik outlet -wylot odpowietrzenia -pipe -odpowietrzenie.ucho pokladowe. zaworach) ring -piericien pokladowy (do mocowania lin). odpowietrznik . rurocie odpowietrza- -- . zaczep -bolt . wystcp -pad -zaczep pokladowy piericieniowy name plate .Sciek pokladowy gutterway .szpigat. do pobierania wody slodkiej) vent . Sciek. kratownica gutter water-way .tabliczka informacyjna (np. ucho.kratka Sciekowa -hole -otwor Sciekowy -pipe . korku sondy) lug .furta wodna grating .zaczep.nakrqtka rury s.Sciek kennet (cleat) -duia knaga.

maszt column -kolumna.podpokladowa czqSC masztu lutchet -mechanizm do polozenia masztu (statku przechodzqcego pod mostem) mast -maszt .szczyt masztu. podstawa.truck -jablko (na szczycie masztu) - -top - wierzcholek.sheer . naciqgaC (sztagi masztu) step .maszt dwunozny .cargo .kolumna masztu .maszt dwunozny step .lattice .maszt gl6wny .sztag sygnalowy signal yard -rejka sygnalowa stay .4.maszt kratowy .bipod . szczyt (masztu) - - - -- - - - - - tripod. SHIP'S EQUIPMENT Mast .maszt przedni .sztag.drabinka masztowa . rozporka (to) stay .main .head of .maszt ladunkowy .sztag sygnalowy - .podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego masthouse -masztowka pennant .stopieli. stojak housing of a . masztu radarowego) signal stay .maszt trojnozny -yoke -jarzmo masztu masthead .maszt skladany collar -pokladowy kolnierz masztowy .stenga (masztu) triatic stay .radar .maszt radarowy ..pair . top masztu ladder .sztender (odcinek stalowej liny zakonczonej okami) shroud -wanta (np.lower .collapsible .fore .gniazdo masztu - .usztywniaC.szczyt (top) masztu lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .maszt bramowy . gniazdo masztu topmast .

1.6.4.instalacja rurociqgowa silowni Valves . 5. Sewage treatment plant . 5. 5.1. Heat and heat exchangers .5.silnik Engine operation -dzialanie silnika Engine features -charakterystyka silnika Engine control .5. Auxilieries . Control and automation .2.cieplo i wymienniki ciepla 5.6.sterowanie i automatyka 5.2.2.5.3. 5. 5. Compressors -sprqiarki 5.2.1. 5. Engine control room -centrala kontrolno-manewrowa (CMK) Engine room .2. (Ship's) boilers .1.11. Incinerator -spalarka 5.6.zawory Air and water .uklad wydechowy 5.powietrze i woda Lubricating oil .1.3.2. ~efrigeration chlodnictwo i klimatyzacja 5.wal Srubowy 5.4.urzqdzenie do obr6bki Sciek6w 5.4.5.urzqdzenia pomocnicze silowni 5.silownia 5.1.1. Exhaust gas system .2. Pumps -pompy 5.3.4.9.2.wirbwki paliwa i olejow 5. Steering gear .2. Filters .1.olej smarowy Engine room tanks -zbiorniki silowni Fuel oil . Gear . 5.maszyna sterowa 5. Electricity -elektrycznoSC 5.1. Fuel and oil separators . Propeller shaft .3.filtry 5.3.7.8.3.10.5. Engine room .paliwo Engine .14. 5.7. Engine overhauls and repairs -przeglqdy i naprawy maszyn and air conditioning 156 157 158 164 166 167 167 168 170 176 177 178 180 182 184 185 186 188 193 195 201 202 206 208 208 210 211 224 231 240 241 243 .12.silownia Engine room piping .3.kotly (okrqtowe) 5.system gazu obojqtnego 5.2.3.2. 5. 5.7.1.sterowanie silnikiem Turbocharger and steam turbine -turbodoladowarka i turbina parowa 5.13. 5. Inert gas system (IGS) . Ventilation and air conditioning -wentylacja i klimatyzacja 5.przekladnia 5. 5.1.8.5.

rozdzielnica giowna diesel generator section .dane logger . kontrola . silnikiem glownym) z mostka -bridge -system -uklad sterowania z mostka circuit .condenser .sekcja sterowania kotiami . komunikacji .a l a d l o g printer .computer .sterowanie (np. ENGINE ROOM f Engine control room - control sect~on/> sekcja sterowanla control console/ konrola sterowanza .tentrala manewrowo-kontrolna (CMK) control .sekcja sterowania pompami boiler console -konsola sterowania kotlami . alarm and .exhaust - -- ---- .sekcja silnikow pomocniczych shaft generator section .sekcja sterowania silnikami pomocniczymi .compressors .boilers .uklad sterowania control section .pulpit sterowniczy . alarmow i sterowania -main engine (ME) remote -zdalne sterowanie silnikiem glownym .sekcja sterowania i kontroli .skraplacz - .kociol na spaliny odlotowe data .auxiliary engine (AE) . sterowania sprczarkami . regulacja.sterowanie z silowni lever .rejestracja danych processing .glowna tablica rozdzielcza.boiler consol .steam generator -wytwomica pary .sterowanie komputerowe -computer system -uklad automatyczny sterowany komputerem desk .engine room .obwod kontrolny .s.drukarka alarmow main switchboard .diwignia sterujqca -panel .bridge .oil fired boiler .sekcja pr$dnicy walowej --turbo generator section -sekcja turboprqdnicy synchronising section .konsola sterowania kotlami .sekcja monitorowania.tablica sterownicza (kontrolna) system .k.przetwarzanie danych record .kociol opalany olejem - - - - -- -- -- -- --- -- boiler .pumps .communication console . I Engine control IWom @CR) .sekcje rozne .heat exchangers .5.sterowanie.rejestrator danych logging .monitoring.sekcja sterowania wymiennikami ciepla .zapis danych storage -przechowywanie danych engine telegraph -telegraf silnika glownego engine control room consoles -konsole sterowania w CMK .sekcja synchronizacji miscellaneous section .

system paliwa ciqzkiego .instalacja.exhaust gas .silnik -accessory room -magazyn maszynowy compartment -przedzial silowni department -dzial maszynowy escape route .izolacja akustyczna sound-proofed -diwiekoszczelny -- Engine room . poziom dna wewnetrznego (silowni) propelling power spaces .pomieszczenie kotlow.pompownia -steering gear pomieszczenie maszyny sterowej . przedzial silowni auxiliaries .pomieszczenie spalarki .oiwietlenie .pump . SILOWNIA ship energy monitoring-monitorowanie energii na statku .trending of baseline deviations .pomieszczenie wirowek .monitoring systems and computers interface capability -zgodnoSC interfejsow systemow i komputerow kontrolnych .system powietrza sprqzonego .szyb maszynowy store room -magazyn maszynowy (engine room) systems .boiler -platforma kotla .grodz kotlowni casing .vessel performance diagnostics .short term trending -trendy krotkookresowe . electrical workshop -warsztat elektryczny emergency exit .mechanizmy i urzqdzenia okr~towe skylight .pozbawiona dostgpu) - - - - - -- - - - - -- - - - - - .air conditioning -pomieszczenie urzqdzen klimatyzacyjnych . przedzial .baseline conditions .lubrication oil .compressed air .machinery .system oleju smarowego .szyb silowni machinery space -przestrzen silowni machinery compartment -przedzial silowni marine power plant . .przestrzen pusta (w odroznieniu od koferdamu .long term trending .cooling .emergency .store -magazyn maszynowy lighting . urzqdzenie .podstawowe warunki pracy (warunki odniesienia) -data display -wyiwietlanie danych .bottom .fan -pomieszczenie wentylatorow .droga ewakuacji z silowni -hatch .szyb kotlowni --platform .steering gear -pomieszczenie maszyny sterowej COz cylinder room -pomieszczenie butli CO.heating .platforma kotlow casing .systemy silowni -bilge . kotlownia -bulkhead .system paliwa lekkiego .system grzania .ballast .system chlodzenia .silownia boiler room .odchylenia od warunkow podstawowych . szyb compartment -pomieszczenie.purifier .silownia bezwachtowa void space .silownia ship's machinery .deviation from baseline conditions .silownia .iwietlik silowni unattended (unmanned) machinery space (UMS) .trendy dlugookresowe .fire-fighting system ppoz.grodi przedzialu silowni --casing . oslona.obudowa.system wody morskiej .system balastowy .mechanizmy pomocnicze silowni - -- - - - - -- bulkhead .incinerator .wyjicie zapasowe.system wody slodkiej .silownia morska overhead crane (travelling crane) -b i g suwnicowy.system zezowy .5.system gazow spalinowych .sea water .oiwietlenie awaryjne machinery casing .fuel oil .injector test -pomieszczenie prob wtryskiwaczy .silownia.system wentylacji room -tu: pomieszczenie .szyb silowni.chlodnia ladunkowa platform -platforma (w silowni) .diesel oil . suwnica plant . wyjicie awaryjne emergency generator room -pomieszczenie generatora awaryjnego engine .diagnostyka osiagow statku sound insulation .podloga.fresh water .cargo refrigeration .ventilation .trend odchylen od warunkow podstawowych -machinery performance diagnostics -diagnostyka osiilgow urzqdzeli . szyb maszynowni -room .

rurarz silowni flanged pipe.pange/ polqczenie kolnierzowM - blank flange/ a flange/ kolnierz gas proof bulkhead adaptor/ przejicie grodziowe gazoszczelne kolnierz dsemkowy .pe "C1'/polqczenie plate/ polqczenie z nie kolnierzowe z tulejq redukcyjne redukcyjne typu "C" zailepkq 1 I Manifold -przewdd rurowy rozgaE@ny .. ENGINE ROOM /' Engine room piping .5. elbow. 900 bend/ kolanko kolnierzowe cross piece/ czwornik rurowy "T" piece/ "T" piece reduction/ trbjnik rurowy trojnik redukcyjny flexible pipe fixed pipe claml: clamp/ uchwyt uchwyt rurouy rurony elastyczny sztyuvzy reducink coupling lunge adapter/ reducind coupling with long sleeve/ type '%"/po/qczenie 7olqczenie poiqczenie redukcyjne typu 9 p o l q c z e n i e redukkolnierzowe zwykle cyjne z dlugq tulejq reducing flange coupling with adapter/ polqczesleeve/ polqczenie reducing coupling coupling with end t).

kielich rury.vapour -zaw6r odpowietrzajqcy . rurociqgowa) drain -glowny rurociqg zqzowy manifold -rurociag rozgalqziony nipple -zlqczka wkrqtna rurowa connection .otwor Sciekowy pipe . pierScien collector . omijaC circulation .polqczenie skrqcane overflow -przelew pipage -r u r o c i ~(system) rurociqgow.stripping .polqczenie spawane line . przewodow) cock -kurek -bleeder kurek spustowy.rura zbiorcza. kolektor connector -zlqczka dirt trap .wqzownica Scienna collar . main . rurociqg) blind . obiegu zamkniqtego . otwor odwadniajqcy .odSlepiaC branch -odgalqzienie.odwadniacz samoczynny .pompa resztkujqca -system -system resztkujqcy drip .spigot . kolanko (rury) (to) bend -zginaC.wczownica ozebrowana -heating -wqzownica systemu grzewczego .wall .(to) by-pass .plug -kurek bezdlawikowy .kurek probierczy -two-way .w.obchodziC.korek spustowy -cock . syfon -valve -zawor Sciekowy.zqza -box.drenai. pipe .studzienka zqzowa blank off .instalacja zqzowa -main . zawor spustowy drainage . ruraz .przeplyw flowmeter -przeplywomierz inlet . kryza -blank .drain .zamkniqcie wodne.shut off .kurek spustowy -hole .korek wlewowy fire-main -gl6wny rurociqg wody do zwalczania pozarow. bocznik .kolnierz osemkowy flanged coupling -polqczenie kolnierzowe flowing .zlqczka zwqzkowa. krociec redukC Y ~ Y bend -luk. gwintowe . magistrala pozarowa flange -kolnierz.korek spustowy -trap . spust -bolt .Sciek.pipe . otwor wlotowy -chest -skrzynia ssqca. odnoga (rury) by-pass . obieg clogging .kolnierz. system osuszania -bolt .kurek spustowy . zawor upustowy . (rose box) . wyginaC bilge . ssawa -bellow -koncowka ssawna rurociqgu - - - - - - - - - .flanged -polqczenie kolnierzowe .korek spustowy cock .otwor przeplywowy (w denniku) -pump .zaslepiak (np. lqcznik mrowy filler -wlew zbiornika -plug .instalacja rurociqgowa silowni accessories -wyposaienie dodatkowe adaptor .skrzynia zqzowa line -rurociqg zqzowy -suction (pipe) -rurociqg ssqcy zqzowy system .kurek spustowy - -- - - - - - - - - - - - drain .vent -kurek odpowietrzajqcy coil -wqzownica .rura spustowa -plate -taca Sciekowa plug . Sciek -hole .: dociqgniqte) -face -powierzchnia styku poiqczenia kolnierzowego .check drain .spust.kurek czerpalny .dwudrozny (kurek) . kurek.rura -bearer .podpora (wspornik) rurociqgu -bell .blind .wezownica .welded .zaSlepka kolnierzowa -evenly tightened bolts -(sruby) rownomiernie dokrqcone (pot.obejScie.closed system .osadnik drain .Sciekanie kropel drip-pan -wanienka sciekowa elbow -kolanko.expansion -polqczenie (zlqcze) elastyczne .drainage -kurek spustowy .spectacle . zgiqcie.magistrala (np.: rurociqg) . skrzynia denna (kingstonowa) joint -polqczenie .tap .linia resztkowania.zatykanie sic (rurek.Engine room piping .rurociqg zqzowy glowny -pipeline -rurociqg zqzowy -well .zawor.kurek odcinaj8cy .terminal -kurek odcinajqcy .zaSlepiaC .wlot.kosz ssawny -chest .test .finned .zaslepka kolnierzowa . rurociqg r.nipple -polqczenie skrqcane.linia (pot.blind off .cyrkulacja.

zawor kqtowy valve. non-watertight przejicie grodz.rurociqgi i ich polqczenia crossingpipes. kompensator ioint. prosty non return valve Iflap).flanged przejicie grodziowe ko nlerzowe.polqczenie .5. not connected . straight. sleeve . korel zewnqtrzny?? blank flange . angle . . butterfly valve . angle . wodoszczelne bulkhead crossing. kqtowy non return valve Iflap).rurociqg oipe with indication o f direction o f j l o u .zailepka przestawna bulkhead fitting water t i f hf. jlanged ioint.rurociqg ze wskazaniem kierunku przep+wu valves.zawor dwusiedzeniouq dwupotoieniowy .zawor przelotowy valve. angle. nie polqczone ze sobq crosing pipes. kurki. kqtowy reducing valve expansion pipe (corrugated) general rura kompensujqca. klapowy - pipe going downwards .m e i k a valve straight through .podstawowe symbole systemow rurociqgow Rurociqgi -pipings oipe . straight mrotny.polqczenie Rompensacyjne z d awrcq expansion pipe . klapy sztormowe appliances . straight through .zailepka kolnierzowa spectacle flange . angle .polqczenie -polqczenie .szybko zamykajqcy si regulating valve -zawbr regulacjjny kingston valve .rurociqg biegnqc w doi orifice .zawor - flexible pipe elastyczne klapowy.rurociqg biegnqc~ ku gorze quick-opening valve . connected .rurociqgr krzyzijqce sie.zawor motylkouy gate valve .zaw6r szybko otwieri jqcy sie quick-closing valve . gate valves.zawor zaporowo-zwrotny. screu. screw d o w .rurociqgi krzyiujqce sic. cocks and flaps zawoq: zasuuy. quick-releasing -poiqczenie rurowe.zawor klapouy prosty flap.. ENGINE ROOM Piping systems basic symbols .nakrqtka zailepiajqca. szybko rozlqczne ex ansion joint with pland . screw down zawor zaporowo zbr>rotnykqtowy flap.zawor skrqcane koinierzowe bezpieczensh mufowe .zasuwa double-seated changeover valve .polqczenie non return valve Iflap). three-way .ed joint.zawbr samozamykajqc) joint.zawdr zwro n)~.zawor trbjdroiny zawi Pipes andpipes joints .reduktor safety valve -zawor bezpieczeristwa angle safety valve kqtowy self-closing valve .niewodoszczelne pipe going upwards .trojnik .zawor kulouy.rura kompensacyjna cap nut .armatura indicating and measuring instruments wskainiki i przyrzqdy pomiarowe non-return valve (flap). polqczone ze sobq tee pipe .zawor denny ball valve (-cock) kurek kulowy .

pompa Srubowa lub zgbata hand pump (bucket) -pompa rgczna tlokowa Fimkgs -inne wyposaienie funnel . electro-magnetic .el.rgcznie otwierany spring .sprgjna mass . four-way.o przelocie prostym z podlqczeniem dolnym cock.wskainik poziomu electric motor .kurek prosty cock.cigiar float .piywak ist ton . with bottom connection . przelot prosty cock with bottom connection .koncdwka ssqca w hztalcie lejka air pipe .odwadniacz p a y na powrocie skroplin centrifugal pump -pompa wirowa gear-or screw pump . suction valve chest sknynia zawordw ssqcych suction valve chest with non return valves . o przelocie "T" cock. three-way. with bottom connection -kurek trojdroiny z podlqczeniem dol"Ym ejector . prosty.odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with pressure-vacuum valve .zdalnie sterowany hand operated . dwupoloze.osadnik filter or strainer -filtr magnetic filter -filtr magnetyczny separator .odpowietrzenie air pipe with net .odpowietrzenie z zaworem ciinieniowo-prdiniowym deck fittings for sounding or filling pipe short sounding pipe with selfclosing cock Control and regulation parts -elementy regdacji i sterowania remote control .cont.komin bell-mouthed pipe end . dwupolo. T-port in plug kurek trdjdrozny. straight through .armatura mudbox . angle . ieniowy cock.tlok membrane .przepona Stop for sounding rod Sight indicator Observation glas Level indicator .silnik elektromagnet. straight through.magnetyczny Distance level indicator.kurek czterodrozny.zawdr dwusiedzeniowy. angle kqtowy zawdr dwusiedzeniowy.odpowietrzenie z siatkq air pipe with cover . straigh.separator steam trap . Counter (indicate function) Recorder . L-port in plug kurek trdjdrozny. . three-way.kurek s podiqczeniem dolnym cock. with bottom connection kurek kqtowy z polqczeniem dolnym cock. three-way.zdalny wskainik p. straight through in plug .odpowietrzenie z poktywq i siatkq air pipe with cover and net .kurek kqtowy cock. przelot 5" cock.ezektor various accessories (text to be added) -rdzne wyposazenie (okreilone tekstem) piston pump -pompa Appliances .symbols .rejestrator . przelotowy double-seated change valve.skrzynia zawordw zwrotnych double-seated changeover valve. angle. niowy.

kolanko rurowe fitting .oslona rury.zlqczka rurowa pipe .rurociqgi chlodzenia .zailepka rury stud .rurocicgi Sciekowe .rura bez szwu -socket . -reducer .rurociqg napelniajqcy.zlqcze rurowe covering . zailepka.skrzynia denna.system rurociqgow.rurociqg paliwowy pipes -wry.gwint rurowy turn .rurociag odlotowy (gazow spalinowych) .zailepka rurowa casing .dead head of a zaslepiona koncowka rury die .discharge .gwintownica do rur elbow .instalacja sanitama tap .mra sondazowa (zbiomika) -tunnel . doplyw paliwa) stainless steel .otwor korka (w zbiorniku) . rurociqgi tubing . rurka -plug .kolnierz rury.dlawnica suction box .wieszak rurociqgu -joint .kolnierz rurowy .blanking -korek zaslepiajqcy -hole .uchwyt rury .fuel - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ksztaltka mrowa flange .rura.exhaust . kingstonowa self-draining -samoodwadniajqcy sic.bend .saddle clip . system rurociagow.seamless . o samoczynnym drenaiu shut off . reduktor .cooling .odciqc (np.rurociqg balastowy .sanitary .rurociqg odpowietrzajqcy pipeline . zatyczka .deck .rura odpowietrzajqca .exhaust gas -rurociagi gazow spalinowych .obcinak do rur .kolano (rurowe) union .kratka Sciekowa -hole .rura scieku pokladowego .rura odlotowa .teleskopowe -thread .rurociag przelewowy . Sciek.scupper .hydraulic .skrzynia kingstonu system . wlewowy . instalacja rurociqgowa plate -plytka.stal nierdzewna --pipe .otulina rury -cross .name .tunel (rurociqgowy) .tube . tabliczka tabliczka informacyjna (np. turbulencja .rurociqg zasilajqcy .bilge .overflow .rura sciekowa sea chest . kielich rury spanner (wrench) .overflow .szpigat.fuel .sprinkler . ukladanie rurociagow .system przelewowy .zailepka rury -tap .rurociqgi systemu zraszania .zatkanie rury closer .wezownica connection .pipe .zlqcze rurowe lateral .rura kolnierzowa flaring -rozszerzenie u wylotu rury .rury w ukladzie rzedowym .siec rurociagow system .feed .rurociqg ze stali nierdzewnej Straub coupling .vapour . przy za-label worze.rura ze stali nierdzewnej --piping .rurociagi gazow piping .rurociqgi paliwowe -hanger .vent .rurociqgi hydrauliczne in line . system .kurek tube .: kolanko) -bender .rurociqg zasilajqcy .wspomik rurowy stopper .luk rurociqgu (pot.zlqczka.rurociqg zezowy - 5.otwor sciekowy . ENGINE ROOM .rurociqg pokladowy -grid .flanged . rurociqgi .krociec rurowy .socket .ukladanie rurociqgow turbulence -przeplyw burzliwy.heating .rurociqg.zailepka rury stopper .zailepka rurociqgu. korku sondy) .kurek scupper . korek do r.feeding .opaski Straub'a na rury striking plate -plytka ochronna (pod rurq sondazowd stuffing box .zwezka rurowa. odplyw grating .zailepka -coil .ballast .telescopic .gietarka do rur -cap .sewage .filling .klucz do rur stanchion .purge .czwomik rurowy cutter .odgalezienie skosne rurociqgu nipple .zlqczka wkr~tna plug .rurociqg .instalacja.zaslepka rury tubing -siec rur.sounding .rurociqgi grzewcze .zaslepka rury .tabliczka informacyjna plug -korek.rura . otulina rury chocking .

three piece ball valve trzyczgiciowy zawdr kulowy .Valves -zawoiy piston/ ttok valve actuator/ serwomotor valve actuator/ sterownik zaworu piston shaji/ trzon tlokowy intermediate collar/ kohierz poiredni housing/ korpus washer/ podktadka r top cover nut/ nakretka pokrywy gdrnej butterfly valve zawdr motylkowy - _. J Y \ L .

skrzynia zaworowa. rozrzqd zaworu .zakrqcid (np.face -przylgnia zaworu .z. skrzynia denna valve (construction) -konstrukcja zaworu adjusting screw . otwierany napi~ciem . otwierany zanikiem napiccia turn off .5.dome -kopula .zawory Valves and gates i zasuwy nanometer valve/ zwdr manometrowy check valve/ zawdr mrotny gate valve/ zasuwa klinowa stop valve/ zawdr zaporowy draining valve/ zawdr spustouy quick-closing valve/ stop valve/ zawdr szybkozawdr zaporouy zamykajqcy stop-check valve/ zawdr zaporowo -zwrotny osadnik min.de-energized .korpus - - - .grzybek zaworu .gasket -uszczelka korpusu .clearance luz zaworowy .energized . zawor) turn on .. straight-run valve/ zawdr min.hand wheel -pokrctlo zaworu .grzybek zaworu .-gholdera trzpien grzybka zaworu (trzon) ..lapping -przeszlifowanie zaworu .-retaining clip -pierScien zaciskowy wbk .flap -klapa zaworu wylewowego (burtowego> .cover pokrywa zaworu -disc . przepIywu floating drainage valve/ odwadniacz pbwakouy three piece ball valve/ trzyczeiciouy zawdr kulouy control valve/ zawdr regulacyjny .guide -prowadnica -head .gear -osprzct zaworu.z.oclkrtyik (np.Sruba regulacyjna arms -klawiatura zaworu -body . zawor) water box .skrzynia kingstonowa. zawor rozgaI Q ~ Y name plate . .locknut -nakrctka kontrujqca - .stud szpilki mocujqce czqSci korpusu --nut nakr~tki mocujqce czqici k.tabliczka informacyjna (na zaworach) sea connections -zawory zaburtowe solenoid valve -zawor elektromagnetyczny . ENGINE ROOM Valves -zawory manifold .

maksymalne dopuszczalne ciinienie nastawcze zaworu odciqzeniowego .sea .diaphragm .zawor pilotowy.zawor kulowy .z.float -zawor plywakowy .spindle -wrzeciono zaworu.oil relief .zawor denny .iruba ustalajqca - . zawor zasuwowy .zawor redukcyjny - - - - - - - - - - - - - - - - - . trzpien spray . trojdrozny.zawor odcinajqcy . obejkiowy.three-pass .safety -zawor bezpieczelistwa .zawor jednodrogowy -piston .relief ..zawor czterodrogowy .hydraulic solenoid .admission .main -zaw6r glowny .charging .. trojprzeplywowy .zawor elektromagnetyczny .intake .automatic start .securing pin kolek zabezpieczajqcy siedzenie .remote . przeponowy .-plate -talerz sprqiyny - -wheel .cut-off .w obiegu oleju .disc .zawor zwrotny . zawor zwrotny . rozprqzny .clack .podtlokowy zawor nvrotny .starting air -zawor romchowy . elektromagnetyczny .cross .side .angle -zawor kqtowy .manoeuvering scavange air non-return -zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego .sea inlet .zawor iciekowy.samoczynny z.flap .sea chest -skrzynia denna.discharge -zawor wyplywowy .shut off .zaw6r zwrotny .by-pass .crankcase relief .full bore . SILOWNIA - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .zawor sterujqcy .zaw6r zasuwowy.-.solenoid . klapa sztormowa .zawor talerzowy .zawor suwakowy .zawor (kurek) indykatorowy .rocker -diwignia zaworu .z.seating -siedzenie zaworu .zawor dwusiedzeniowy . przelewowy skrzyni korbowej .seat -gniazdo zaworu .zaw6r glowny -maximum allowable relief setting (MARVS) .quick closing .positioner -nastawnik (pozycyjny) zaworu .three-way -zawor trojdrogowy -two-way -zawor dwudrogowy .slide .double-seat .inlet .master .back-pressure .z.drain .z.zawor rozdzielczy .zawor czterodrogowy .zawor wlotowy .indicator .sluice . bocznikowy .quick closing -zawor szybko zamykajqcy .-wtryskiwacze (nozzles) .screw ..pressure/vacuum (PN) .zawor klapowy .zawor tloczkowy .overboard discharge . igielkowy .zawor odcinajqcy .refacing -przeszlifowanie zaworu .- 5.self-closing -zawor samozamykajqcy sie .spring spraiyna zaworu .zawor dolotowy .cone .zaw6r kontrolny. zasuwa .zawor odciqzony .zawor o pehym otwarciu .electromagnetic .z.zawor stozkowy .zawor podwodny valve (type) -typ zaworu .ball -zawor kulowy .non-return .z.zawor cihieniowo .one-way .underwater .control .zawor wlotowy .zaw6r motylkowy .pokretlo zaworu valve -zawor .zawor bezp.z.zawor burtowy . skrzynia kingstonowa .needle .zawor denny kingstonowy .reducing .zawor hydrauliczny z napqdem elektromagnetycznym .butterfly .distribution .zawor denny.stop .zawor doladowania . zawor sterujqcy .kingston . rozruchowy .check .zawor wylotowy .zawor klapowy.zawor iglicowy. zawor spustowy .scavanging powietrza przeplukujqcego .zawor bezpieczenstwa controlled .four-way valve . kingston .gate -zasuwa.outlet .z.prozniowy .expansion .zawor szybkiego zamykania .zawor odcinajqcy -throttle -zawor dlawiqcy . zdalnie sterowany .securing pin plug -korek zabezpieczajqcy kolek .under piston non return .pilot .globe . z.zawor burtowy .balanced .

chlodnica powietrza --cooling .domestic fresh .obieg wody.woda do picia pressure .uderzenia wodne (np.doplyw wody -jacket -plaszcz wodny -joint . odpowietrzajqca --pocket .zbiornik powietrza .filtr wody supply . denna -circulation .5.glowna magistrala wodna -outlet .woda zasilajqca -feeding system .mrociqg wodny softener -zmiekczacz wody soluble .ciinieniomierz -proof -hermetyczny. cyrkulacja wody --cooled engine . woda uzywana do celow sanitamych (w odroznieniu od wody pitnej) seal .dmuchawa powietrzna -cleaner .zbiornik sprqzonego powietrza --release .sprqzarka powietrza --cooled engine -silnik chlodzony powietrzem --cooler . ENGINE ROOM - Air and water -powietrze i woda air -powietrze -blower .instalacja wodna -tank . startowego . nieprzepuszczajqcy powietrza pump -pompa powietrzna receiver . poziomowskaz gland .klej wodoodporny .powietrze przephkuj$ce space .starting valve .filtr powietrza cock -kurek odpowietrzajqcy .scavenge .starting .korek powietrzny -pollution .dlawica wodna -hammer .ciinienie wody .syfon.zbiornik powietrza .odpowietrzenie.chlodzenie wodq column .osuszacz powietrza escape .poduszka powietrzna -dryer .wlot powietrza lock -korek powietrzny (w rurociqgu) --operated -pneumatyczny -pilot distributor -rozdzielacz powietrza pilotujqcego -pipe .otwor odpowietrzajqcy inlet -wlot powietrza intake .uzdatnianie wody waterproof -wodoszczelny glue .dlawica wodna service pipe .system wody zasilajqcej -finder -wykrywacz wody -gauge -wodowskaz.chlodnica wody desalination .filtrowanie powietrza flow -przeplyw powietrza --free .zasilanie wodq --system .polqczenie wodoszczelne level .ogrzewanie wodne inlet .filtr powietrza filtering . startowego -absorbtion -wodochlonnoiC.zawor p. startowego -tight . zamkniecie wodne -valve -zawor wentylacyjny vent .odpowietrzenie filter .compressed -powietrze sprqione compressor .szczelny -trap .salinity of zasolenie wody .odplyw wody -pollution -zanieczyszczenie wody . s.odpowietrzony --heater -podgrzewacz powietrza -hole .rozpuszczalny w wodzie strainer .wskaznik poziomu wody --main .sanitary .feed .odpowietrzenie.twardoii wody -heating .uzdatnianie wody cooler .zbiomik wody treatment .uszczelnienie wodne sealed gland .starting bottle -butla powietrza startowego -starting line -linia (mrociqg) p.potable .napqd wodny .preheated -powietrze podgrzane pressure gauge .powietrze startowe . r.ballast water -woda - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - .starting -pipe . higroskopijnoik -ballast -balast wodny -treatment -dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem -box skrzynia -kingstonowa.silnik chlodzony wodq cooling . odpowietrznik reservoir .woda sanitama.s h p wody conditioning .przestrzen powietrzna .zanieczyszczenie powietrza -powered -pneumatyczny . odprowadzenie powietrza -vessel .chlodzenie powietrzem cushion .przewod p.woda slodka drive .mra powietrzna.odsalanie wody .poziom wody indicator . w kotle) -hardness .

reserve -zb.taSma miernicza gauging -pomiar.film olejowy filter .chlodnica oleju drain plug .spare .szlam olejowy separator .zbiornik suchy zb. powietrza) sediment -osad (to) steam -parowaC (zbiomik). zb~ornik iciekowy tank .alarm niskiego poziomu .osad depositing .smarownoiC.engine .zbiornik zapasowy .filtr olejowy. cieczy w zbiomiku) indicator .bearing oil .punkt smarowania -residues .pomiar ulaiu vent .zbiornik capacity .zbiornik przelewowy . czySciC atmosferc zbiornika za pomocq pary sump .odpowietrznik cock . oleju smarowego -gland .odolejacz system .zbiornik opadowy .pojemnose zbiomika .olej silnikowy (smarowy) (to) lubricate . mierzenie level .studzienka. wyrownywaC (np. f.olej silnikowy (smarowy) -film . przelanie sic reservoir . nadmiarowy (ekspansyjny) -expansion .kurek probierczy glass . rezenvowy.emulgowanie (powstawanie emulsji) .system olejowy.olejoszczelny lubricant -olej smarowy .smarowanie olejowe --orifice -otwor.olej zuzyty drip-feed lubrication -smarowanie kroplowe (lubricating) oil -olej (smarowy) cooler .emulsion .dry .daily service . system smarowania -tight .poziom (np.zbiornik rozchodowy . ze zbiomika overflow .high alarm . smarnoic . .gravity .smarowanie olejowe -ability .plywak (w zbiomiku) gauge -miernik.osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.overflow .storage .szklo wodowskazu strip .Lubricating oil olej smarowy dirty oil .korek spustowy oleju duct .ulaz .przelew.poziomowai.pompa olejowa point .smarowanie lozysk purify -oczyszczaC purification -oczyszczanie Engine room tanks zbiorniki silowni deposit . zwczka dlawiqca przeplyw oleju. kryza -mist detector .wskainik (poziomu) plynu .analizator mgly olejowej --pump .de-mucking -wybieranie o.kurek odpowietrzajqcy pipe .kanalik olejowy .osadzanie sic float .zbiomik zapasowy thermotank -termotank (water) sampler -wykrywacz wody topping off -dopelnienie (czt$ciowo napelnionego zbiornika) ullage . zb. poziomy cieczy w zbiornikach) liquid -ciecz fuel -paliwo plynne. przyrzqd pomiarowy cock .smarowaC lubrication .emulsja olejowa emulsifying .engine .zbiornik osadowy .dlawica olejowa lubrication . paliwo ciekle layer -warstwa plynu level sensor . zapasowy .low alarm .rura odpowietrzajqca - - - - -- - - - - - - - -- - - .alarm wysokiego poziomu (to) level ..settling .taking .zbiomik (np.czujnik poziomu plynu muck .

osadowy paliwa cieikiego HFO daily tank/ zb.r 5. rozchodony paliwa ciezkieg I separator/ Fuel oil system -system paliwa cigikiego ----*---------from other auxiliaries/ z f innych silnikow pomocniczych ! I MDO daily tan/ zb. ENGINE ROOM . rozchodowv viscosimeter/ o other auxiliaries/ do innych silnikdw pomocniczych chanieover valve/ zawor zmiany paliwa booster puhp/ pompa podajqca Juction jilt&/ filtr nu ssaniu . Bunkering and sampling pobieranie i prdbkobranie paliwa portable gas tight sampler bunkering arrangement organizacja bunkrowania -gazoszczelne urzqdzenie do poboru prdbek liquid/ pryn water/ woda lina stalowa slip hook/ hak odrzutny spill tank/ zbiornik przelewowy hose supporting chain/ iancuch podtrzymujqcy wqz ]I fuel barge mark$old/ zawdr rozgaieiny barki paliwowej dripping method/ HFO settling tank/ zb.

olej napqdowy. paliwa) .olej opalowy. olej napqdowy rack position ..reduce -rate -zrnniejszyk ratq bunkrowania raising -bunkrowanie w morzu refuelling -uzupelnianie paliwa. ponownie napehid at sea -zaopatrywak w morzu (tu: paliwo) sample -probka .polozenie elementu nastawy paliwa (listwy paliwowej) . olej opalowy labeling and sealing .daily . resztkowe. bunkrowanie calorie -kaloria calorific value -wartoiC opalowa carbon deposit -osad w e l a carbonisation-osady welowe. do silnikow wysokoprqznych diesel oil (do) .tank -zbiornik paliwa.diesel .specific -consumption -jednostkowe mzycie paliwa -system -system paliwowy .zabunkrowany. ciqzkie. SciekaC -pan -wanienka Sciekowa sampling .olej. olej opalowy oil (hfo.lepki resistance . rozchod (np. paliwo ciqzkie . tankowanie at sea -uzupelnianie paliwa w morzu (to) replenish . (statek) z dostatecznym zapasem paliwa bunkering -przyjmowanie p. HFO) -p.commence -rozpoczqcie bunkrowania . bunkrowanie. probkq ze zbiornika) drip -kapat.okres probkobrania sight-flow (sight glass) -przeziernik sight hole .Fuel oil -paliwo (olej napedowy) bunker -paliwo. paliwa) metodq kropelkowq -tray .tu: awaryjne wstrzymanie bunkrowania fuel oil -olej opalowy.zuiycie irednie . okrqtowy oil hose -w@ (transportu) paliwa derrick . zweglanie consumption -zuiycie.op6r lepkoici volume -objqtoiC -- - - - -- - - - - - - - . paliwo "lekkie" . paliwo "ciqzkie" -gas olej napqdowy (do silnikow wysokoprchych) . bunkier delivery receipt -kwit bunkrowy station . SILOWNIA - - - - - - -- - - - -valve -wtryskiwacz fuelling at sea -bunkrowanie w morzu heavy fuel -p. bunkrowaC bunkers -paliwo na statku . .paliwo ciqzkie o malej zawartoici siarki fuel -paliwo -coefficient -wspolczynnik zuzycia paliwa consumption -zuzycie paliwa.stacja bunkrowa (to) bunker -przyjmowaC paliwo.. mazut.standard -probka wzorcowa (to) sample -pobieraC probkq sampler -pobierajqcy probkq.rate .draw .lepkoiC -index -wskainik l.zuiycie dobowe diesel fuel -p. paliwo lekkie dip -zanurzaC (w zbiorniku).pobieranie pr6bek (np. czerpaC stick .residual -p.pobieraC probkq .olej (napqdowy) do silnik6w okr.opatrywanie (probki) nalepkq z opisem i plombowanie liquid meter -plynowskaz oil .marine -morski. paliwo .iurawik do podnoszenia wqza transportowego pumping -pompowanie . rozchod contamination -zanieczyszczenie paliwa -heater -podgrzewacz paliwa impurities -zanieczyszczenia injection pump -pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa oil -paliwo ciqzkie. indeks wiskozowy -regulator -wiskozymetr viscous .olej napqdowy.cease -przenvanie pompowania .engine .wanienka iciekowa drop -kropla emergency stop .increase -rate -zwiqkszyt ratq pompowania . probkobiorca sampling -probkobranie procedure -procedura pobierania probek -time .low sulphur (LSFO) .fuel .average .rata ( u pompowania paliwa) t: . ciqzkie.wziernik specific gravity -ciqzar wlaiciwy specimen -probka stem .in .prqtowy wskainik poziomu plynu w zbiorniku dipper -czerpak. zbiornik paliwowy -- 5. naczynie do pobierania plynu ze zbiornika dipping rode -miernik prqtowy poziomu dip up -zaczerpnqk (np. pozostaloiciowe .uzupelnic (zapas).zobowiqzanie dostawcy paliwa odnoh i e jego dostawy viscometer -lepkoiciomierz viscosity .

cyllnder liner/ 1 tuleja cylindrowa piericienie ttokowe cylinder cover stud/ szpilka pokqwy cylindra \__i scavenging ports/ okna przepluh&ce . piston crowd connecting rod/ korbowod turning gear/ thrust collar/ obracarka kotnierz oporowy -' ? \\----- cooling jacket/ koszulka .5.ourtesv o f the New Sulzer Diesel Ltd . wydechowy air start valve/ zawor p o y startowego exhaust gas manifold/ piston head. ENGINE ROOM r Main propulsion two-stroke engine dwusuwowy silnik napgdu glbwnego lower platform/ qlatforma dolna exhaust valve/ zawor.

silnik wodzikowy - -- -- ------ --- --- - -- - . lozysko korbowe) pit .combined thrust and journal lozysko oporowo-ramowe .loie.air side of the .lozysko wodzika --cap -pokrywa lozyska krzyzulcowego -engine .end .bores in .czop korbowy bearing .wodzik.main - gear wheel .lozysko czopu korbowego --cap .podstawa (silnika).cambox -komora krzywkowa .top-end .strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego .krzywka zaworu ssqcego .chlodnica .zawor przeciwwybuchowy w karterze crankpin .lozysko glowki korbowodu (main) bearing -glowne lozysko ramowe cap -pokrywa lozyska ramowego --jack .5.uklad przesterowujqcy walu krzywkowego .air .loze (np.dolne lozysko (korbowe) .stopa korbowodu -eye ofthe--gorny leb korbowodu small end .napqd walu krzywkowego .bieznia krzywki camshaft -wal krzywkowy chain drive . -thrust collar saddle-piece -kolnierzowe osadzenie glownego lozyska oporowego base plate .zestaw kol zebatych do nape- -- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- du.chlodnica miqdzystopniowa crank -korba.podkladki podtrzymujqce clutch .proces czyszczenia -charge---c hlodnica powietrza doladowujslcego . silnika) -plate .inlet .sprzeglo cam -krzywka .train of gear .silnik bearing -lozysko -bolt .glowne kolo zebate .lozysko czopu korbowego (pot.naped walu krzywkowego --rollers .z zywic sztucznych .fuel -krzywka paliwowa . bottom bearing shell) -panewka lozyska korbowego crankshaft -wal korbowy .urzqdzenie analizujqce atmosfere w skrzyni korbowej -pin .krzywka zaworu ssqcego -reversing krzywki przesterowujqce na biegu wstecz -slide . pot.Sruba lozyskowa -bottom end .skrzynia korbowa -mist detector -wykrywacz (analizator) mgly olejowej relief door .intermediate gear wheel -poirednie kolo z q bate .leb tlokowy korbowodu bearing .epoxy raisin .wneka korbowa crankcase . wykorbienie angle -pozycja walu korbowego case . SILOWNIA Engine .steel .: sprqzynowanie walu crank (throw) -wykorbienie crosshead .dolna pokrywa lozyska korbowego shell (big end bearing shell. podstawa (silnika) chock -podkladka (poduszka) pomiqdzy silnikiem a ramq .follower rollers .koncowe . rama fundamentowa.skrzynia korbowa monitoring unit .lozysko lba korbowodu (sworznia tlokowego) cooler .crosshead -lozysko krzyzulcowe .reversing unit .stopa korbowodu . rama fundamentowa bed .rolka napqdzana krzywkq .thrust .gumowa okladzina prowadnic lancucha -drive .damped .napqd lancuchowy rubber clad guide bars .supporting .podnohnik lozyska glownego --lubricating oil supply -przewod oleju smarowego glownego loiyska ramowego -journal cap -pokrywa lozyska ramowego saddle .intercooler .boczne (przy stoperach) .czop korbowy bearing.stalowe . wal krzywkowy connecting rod (conrod) -korbowod -big end .intake .lyzwy .wal korbowy z tlumikiem drgan -deflection -kontrola uloienia walu.side .gniazdo lozyska r.lozysko oporowe . krzyzulec -bearing .final drive gear wheel .chlodnica powietrza cleaning process .ostatnie kolo zebate na wale krzywkowym .flank of the .exhaust krzywka wydechowa .otwory w korbowodzie bottom end .

a - .Four stroke medium speed engine US^ gas receiver/ h~lektor gazbw v d e c h o ~ c h irednioobrotowy silnik czterosuwowy injection valve/ wt skiwacz piston rings/ cylinder head t u r b o \d o a d o w a r FerScienie tlokowe .glowica cylindra valve rocker/ .

guide -prowadnica wodzika - cross wedge .silnik czterosuwowy .push rod -popychacz na zaworze w pompie paliwowej geared diesel engines .fundament silnika casing .Sruba Sciqgajqca engine .slow-speed -wolnoobrotowy (npsilnik) .silnik tlokowy . mocujqca -bolt .oil .silnik.silniki wysokoprqzne pracujqce przez przekladnie na wspolny wal guide -prowadnica shoe -lyzwy wodzika clearance -luz na prowadnicach wodzika head -glowica silnika inspection door -drzwi inspekcyjne jacket -piaszcz cooling system -system chlodzeniaplaszcza cylindrow -cooling fresh water preheater -podgrzewacz wody chkodzqcej cylindry journal -czop walu .silnik dwurzgdowy.supercharged .Scianki cylindra cylinder liner -tuleja cylindrowa --cooling .holding down bolt . podwojnego dzialania ..booster pump . maszyna -bed .filtry na ssaniu .fuel injection pump -pompa wtryskowa .four-stroke .fundament silnika seating .- - -- - .silnik wysokoprqzny .filtr powietrza .s.silnik okrqtowy .injector -wtryskiwacz .silnik wysokoprqzny .Sruba fundamentowa .auto backwashing .double acting .pompa podajqca paliwo injection pump -paliwowa pompa wtryskowa -injector -wtryskiwacz paliwa -knocks .dno tloka -head .: wtryskiwacz) -viscosity regulator -wiskozymetr fuel pump -pompa paliwowa .turbo-reciprocating .marine .suction .glowica cylindra liner .silnik z tlokami przeciwbieznymi .cylinder.(statek) z silnikiem o zbyt malej mocy . uklad block -blok cylindrowy -bore .piston .silnik. fundamentowa) fuel -paliwo .fundament silnika shaft -wal silnika glownego.tuleja cylindra oil feed -zasilanie olejem cylindrowym -oil pump eccentric drive -mimokrodowy napqd pompy olejowej -wall . spalinowy .silnik tlokowy .magnetic -filtr magnetyczny flywheel -kolo zarnachowe frame -rama (np.silnik krzyiulcowy .silnik napqdu glownego .silnik w ukladzie gwiazdowym .oslona silnika foundation .Srednica cylindra cover -pokrywa cylindra crown .silnik okrqtowy .triple expansion -maszyna parowa potroj- - - - - -- - - - - - - - - - - - nego rozprezania .klin poprzeczny cylinder .filtr automatyczny (czyszczony wstecznym przeplywem fihowanego czynnika) .diesel .main bearing cap -pokrywa lozyska ramowego - - - .underpowered .petrol .opposed-piston .main .ship's . amortyzator drawbolt .filtr .air .silnik z doladowaniem .silnik benzynowy .internal combustion (IC) .single acting .silnik parowy z turbinq na parq odlotowq .radial .V-engine . widlasty (engine) foundation -fundament silnika . maszyna .reciprocating .stuki paliwowe -pump -pompa paliwowa -timing -rozrzd -valve -zaw6r paliwowy (pot.Sruba kotwiczqca. wal napqdowy engine .oil -filtr olejowy .silnik jednostronnego dzialania .Sruba fundamentowa filter .fundament silnika frame .anchor bolt .s.chlodzenie tulei cylindrowej flange -kolnierz tulei -quills -kroCce do smarowaniatulei cylindrowej --wear ridges -prog powstaly wskutek zuiycia powierzchni wewnqtrznej tulei damper -przepustnica damper -tlumik drgah.crosshead type .

kryza . crankpin bearing.tlok bezwodzikowy - (piston) ring -piericien tlokowy .sworzen tloka -pin .chlodnica oleju .trunk .prqdnica napedu (statku) - ---- -- - - - .compression -piericien uszczelniajqcy gap .naped (silnikiem) diesla generator .rowki (kanaliki) piericieni oil ring .cz&i gldwne exhaust valve/ zaw6r wydechowy fuel injection valve/ zawor wtlyskowy paliwa cylinder cover/ giowica cylindra big end bearing (crank bearing.lubricating -orifice -otwor..denko tloka displacement .exhaust .olej cooler .o napedzie mechanicznym -piston -tlok wykonawczy propelling -napedowy machinery .ship -plant .cooling oil pipe -rura oleju chlodzenia tloka .analizator mgly olejowej (w skrzyni korbowej) manifold -kolektor. wtryskiwacza) oil .tlok cooling telescopic pipes .okno . zwezka dlawiqca przeplyw oleju.urzqdzenia napedowe statku propulsion -naped .sworzen tlokowy -ring -piericien tlokowy scraper ring -piericien zgarniajqcy skirt -plaszcz tloka -travel .teleskopowe doprowadzenie wody chlodzqcej do tioka crown .filtr olejowy mist detector .okno wlotowe power . skrzynia zaworowa .polqczenie na zakladkg -gas ring -piericien uszczelniajqcy grooves .moc.ENGINE ROOM Propulsion engine .polqczenie koncow piericienia na styk overlapped . naped drive -naped mechaniczny -operated .intake . cylindra silnika) nozzle -dysza (np.diesel .zamek piericienia tloka axial clearance .okno wylotowe (wydechowe) .luz w zarnku ends square butt .dlawica trzonu tlokowego port .air .piericien zgamiajqcy piston rod -trzon tlokowy.luz poosiowy w rowku -- - - - - -- - - - - piericienia --radial clearance -luz promieniowy w rowku pierhcienia --butt clearance . bottom end bearing)/ lojisko korbowe liner .dlawica trzonu tlokowego stuffing box .lub filter .main parts silnik .tuleja (np.silniki napqdowe .kolektor (rozgalqzienie) powietrza przeplukujqcego/ doladowujqcego . tloczysko gland .exhaust kolektor wylotowy piston .skok tloka trunk-type -tlok silnika bezwodzikowego .silnik napedowy crankshafi/ engine .objetoic tulei od dolnego do gornego punktu martwego -floating wristpin -sworzen plywajqcy (przemieszczajqcy sic w tulei osadzonej w tloku) gudgeon pin .

zawor pilotowy rocker arms -klawiatura zaworu .iruba przytrzymujqca sump -zbiornik Sciekowy.osprzqt zaworu . miska olejowa swing-joint .silniki napedu glownego .suwak.intake -zawor wlotowy . wykorbienie walu .main .oil relief .zawor doladowania czynnika gear .pompa olejowa .naped parowy .spray -wtryskiwacze (nozzles) .wahacz tachometer -tachometr drive gear .turbina okrqtowa .fundament spark-ignition -zaplon iskrowy slider .Sciqgi oporowe - - .- -- - - - - thrust shaft -wal oporowy thrust spindle -popychacz tie piece . kolek gwintowany .Srodki nap~du.scavenging -z.ship . SILOWNIA - we .Sciqg ramowy turbine -turbina -engine . Sruba dwustronna.oil .leb korbowodu - -- - - - -- - - - - - - - .starting air .steam .turbo-electric napqd turbinowo-elektryczn Y pump -pompa .naped tachometru timing gear -rozrzqd thrust bearing (block) -lozysko oporowe thrust pins .zawor (kurek) indykatorowy .pompa wodna quill -tuleja.main -machinery .hold down . prowadnica staybolt .zaw6r -crankcase relief z.sktzynia denna.kolek.silnik napedowy .means of .motor .napqd silnikowy motor .silnik turbinowy. krociec smarny seating .manoeuvring scavange air non-retum zawor zwrotny powietrza przedmuchujqcego needle -zawor igielkowy .water .under piston non return . silniki napedo- - 5.turbine main -turbinowy napqd glowny .mechanical -napqd mechaniczny . naddnieniowy skrzyni korbowej .charging .Sciqg Srubowy -ring -pierScien prowadzqcy stud .. turbina turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny -ship -statek o napqdzie turbinowo-elektrycz"Y turning gear .tu: blok (np.zawor bezp.big-end .zawor rozruchowy . silnika glownego) valve . slupek.napqd glowny .ship -turbine .pilot .podtlokowy zawor zwrotny web -korba. wodzik.indicator .w obiegu oleju . skrzynia kingstonowa . powietrza przeplukujqcego -sea chest .obracarka unit .naped statku .

urzqdzenie zatrzymujqce silnik powyzej maksymalnych dopuszczalnych obrotow prelubrication -przesmarowanie wstqne pressure .piston .przedrnuchiwanie bezpokrednie .powietrze -pilot distributor -rozdzielacz p.air .chlodzenie cool .f d l -peine obciqzenie .samozaplon ratio . a. wykonywab wykres indykatorowy indicator -wskainik diagram -wykres indykatorowy injection -wtrysk load .automatyczna redukcja obciqzenia.direct .silnik failure -awaria silnika. -starting -bottle -butla powietrza startowego .ch.internal -engine -silnik spalania wewnqtrznego compression .system chlodzenia -venting tank -zb. . zwalnianie blown.closed system .zawor bezpieczenstwa zasobnika powietrza blower . przedmuchiwanie (np. ENGINE ROOM Engine operation -dzialanie silnika air .chlodzib.pod obciqieniem ovality .wychladzab -jacket -plaszcz chlodzqcy . cylindrow) powietrzem --box -zasobnik powietrza przeplukujqcego fire extinguishing steam/C02 equipment urzqdzenie do gaszenia parqlC02 ognia w przestrzeni podtlokowej --manifold -kolektor (r0zgalqienie)"powietrza przepiukujqcegol doladowujqcego --pump -pompa powietrza przeplukujqcego --receiver -zasobnik powietrza przedmuchujwego drain pipe -rura spustowa powietrza p. bezpokredni s. startowego . . spaliny pyrometer -pirometr do pomiaru temp.water inlet main .p. startowego - .through -przedmuchany (silnik) carbon deposit -osad wqgla clogged fuel nozzle -zatkane dysze paliwowe cooling .ch.starting valve -zaw6r p. startowego . down . spalin stroke . defekt silnika -trouble .sprqzanie ignitian .chlodzenie tloka system .przeplukiwanie.chlodzenie powietrzem . awaryjne zatrzymanie statku przy uiyciu biegu wstecz SG cylinder wear -zuiycie cylindrow detonation -detonacje engine .obciqzenie .p.pilotujqce- - .loop .suw wydechu -valve -zawor wydechowy fuel rack position signal (FPS) -sygnal polozenia listwy paliwowej full power -peina moc idle running -bieg jalowy idle speed .odpowietrzajqcy ukiad chi.starting line -linia (ruroci@ p.starting -pipe -przewod p.owalnoik overloading -przeciqzenie overspeed -nadobroty trip .zaklocenie w pracy silnika - - - -- - - exhaust -wydech -gas -gazy wydechowe.chlodzenie wodne .5.open system .ciknienie wstvnego przesmarowania pressure charging -doladowanie pressure relief -dekompresja revers -zmienib napqd na wsteczny scavenging (air) .obroty jaiowe ignition .at full .suw sprqzania crash stop -nagle.-go drive gear -napqd rozdzielacza p.kolektor wlotowy wody chlodzqcej -water outlet main -kolektor wylotowy wody chlodzqcej combustion -spalanie chamber -komora spalania .otwarty.dmuchawa przedmuchujqca .stopien sprgzania -ring -pierkcien tlokowy uszczelniajqcy stroke .under .przy peinym obciqzeniu .zaplon indicate -indykowak.liquid . studzib coolant (cooling agent) -czynnik chlodzqcy cooling . zwrotne (pqtlowe) . safety valve .starter distribiutor .zarnkniqty. pokredni s.chlodzenie .rozdzielacz powietrza romchowego auto shut down -automatyczne zatrzymanie auto slow down .return flow .przephkanie nawrotne - - - - -- -- --- - - .

calkowita bollard pull .skok. indykowak (np. doplyw paliwa) cock -kurek odcinajqcy sticking piston rings .rnoc szczytowa .service horse .z doladowaniem .zapotrzebowanie na rnoc -reserve -rezenva mocy .brake -rnoc uzyteczna.obciQenie eksploatacyjne quasi-propulsive coefficient .obciqzenie stake .suw rozprqzania .moment ucirlgu mooring trial -proba (silnika) na uwiezi number of revolutions (npm) .uciclg na palu continuous -c i & y running -praca c i a l a critical moment -moment dopuszczalny effectivness .suw sprezania . wskazowka indicator -indykator diagram -wykres indykatorowy load .intake .rnoc (tu: silnika) .delivered (DHP) .suw wydechu .compression .pr~dkoSC (obroty) krytyczna .rated -rnoc znamionowa -requirement .rnoc na wale indicate -wskazywak.-przeciQenie .rnoc nominalna (silnika) .dopuszczalne obciqzenie .uniflow .sprawnosk silnika exciting force . suw .peak .odciqc (np.og6lem godzin pracy (silnika) travel .estimated .consumed -rnoc zuzywana . silnika) shut off .rnoc eksploatacyjna (silnika) speed -predkoiC .przepiukanie poprzeczne -valve -zawor przedmuchujqcy scavenged -z przephkaniem scavenging .rnoc uzyteczna . niedostateczne obciqienie vibration -wibracje vibrational period -okres drgan - - 5.suw ssania .sprawnoik calkowita permissible limit .service -prqdkoit eksploatacyjna -- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - .nominal .exhaust .over. SILOWNIA -- - - - - Engine features charakterystyka silnika actual efficiency .nadmiar mocy .shaft .permissible .obciqzenie szczytowe .silnik efficiency .kon mechaniczny Cjednostka mocy) .rated -prqdkoit znamionowa .skok tloka trottle down .critical .moment sily of pull . rnoc efektywna .service .excess .permanent .expansion .metric .dopuszczalna granica performance -dzialanie power .suw pracy .suw odkorbowy timing -ustawianie rozrzqdu top dead centre -polozenie zwrotne odkorbowe total running hours .sprawnoSC ogolna.up .rnoc dostarczona (na irub~) .oczyszczanie (usuwanie zanieczyszczen) shut-down -zatrzymanie (np.two--cycle -obieg dwusuwowy (silnika spalinowego) .rnoc w koniach .driving -rnoc napqdowa .skutecznoS6 engine .zapieczone piericienie tloka stroke .effective (EHP) .rnoc indykowana .sila wymuszajqca - - exciting moment -moment wymuszajqcy horse power (hp.supercharged .indicated (IHP) .liczba obrotow w jednostce czasu overall efficiency .peak .obciqzenie .rnoc okreSlona na pr6bach modelowych . HP) .diugi skok -power .long .sprawnoSC napedowa moment -moment of a force . silnik) indication -wskazanie.dlawic underloading -niedociqzenie.

regulator wielozakresowy . o nastawie zmiennej -weight .bezwladnik r. odirodkowego load limit control .wal nastawiania zadanej prqdkoici obrotowej - - - - -- - - .regulator nakretka wlewu oleju poiqczenie przegu 'ng loaded accumulator/ mulator spreiynowy receiving compensating piston/ tiok kompensujqcy synchronizer control/ rgczna regulacja obrotdw synchronizacjir- syn.5.napqd regulatora obrotow hunting .niestabilna praca r.overspeed type r. obrotow . zabezpieczajqcy przed przekroczeniem obrotow granicznych -pilot valve plunger . urzqdzenie wspomagajqce pracq np.nastawa maksymalnego obciqzenia speed drop control -nastawa nachylenia charakterystyki synchronizer control -rqczna regulacja obrotow synchronizacji speed adjusting shaft . . regulatora prqdkohci obrotowej governor .safety -regulator bezpieczelistwa .buster.speed limiting . indicator/ wskainik (synchronizacji) obrotdw 2 booster . o stalej nastawie obrotow drive gear .regulator obrotow .constant speed -r.nastawa maksymalnego obciqienia -variable speed -reg.suwak sterujqcy r.all-speed . ENGINE ROOM r Governor .

uklad automatyczny sterowany komputerem control .zakres zabronionych obrotow (silnika) .tablica sterownicza (kontrolna) system .ahead .liczba obrotbw (np. niezdatny do zeglugi emergency -awaryjny -full speed . przeciwny.pelna predkoSC awaryjna overload -przeciqienie awaryjne run .wskainik kierunku i liczby obrotow silnika disabled . bez napqdu dead slow .sterowanie. przy stalych obrotach at full speed -przy pelnych obrotach bridge control . rejestrator telegrafu maszynowego vessel monitoring system (VMS) -system nadzoru (podsystemow) statkowych - - - - - - - .wolno ahead .pol naprzod .obwod kontrolny desk -pulpit sterowniczy lever .uklad sterowania z mostka bridge telegraph -telegraf na mostku computer control . revlmin) .pol wstecz -- -- - -- -- - order logger -rejestrator polecen (np. wstecz direction and revolution indicator .b. zaklocenia w pracy silnika full ahead .regulator prqdkosci obrotowej indicator . obroty .zawrocik revolutions (revs) -obroty .obroty biegu naprzod counter .rejestrator manewrow. bieg (silnika) slow . tachometr.statek bez zasilania.czas rozruchu stop -zatrzymaC (silnik glowny) telegraph block.uklad sterowania critical speed .range of .bardzo wolno ahead . obroty krytyczne governor .obrotow na minute run .prqdkoSC.cala wstecz full capacity work -praca (silnika) pelnqmocq full load -pelne obciQenie (silnika) full speed -pelna predkoiC half .dzwignia sterujqca panel .ahead .pol (tu: prqdkoici) . telegrafu maszynowego) overload -przeciqienie (np.wolno naprzod astern .cala naprzod full astern .nawrot.uwaga. naprzod --astern .sterowanie komputerowe system .barred range .przycisk awaryjnego zatrzymywania silnika glownego engine telegraph -telegraf maszynowy engine trouble -problem z silnikiem. silnikiem glownym) z mostka system . licznik obrotow indicator .w.Engine control sterowanie silnikiem all stop! -maszyny stop! at constant speed -przy stalej predkoici. pogotowie (w silowni) start .wolno wstecz speed . zmiana kierunku ruchu reverse .praca silnika glownego w trybie awaryjnym stop .utrata predkoki stand-by . poruszak sic wstecz revert .obroty krytyczne -passing of the --range -przechodzenie zakresu obrotow krytycznych . rozruch (np.okres rozruchu time .astern .w.ogranicznik prqdkoki obrotowej loss .b.rozruch.przesterowak silnik na pracq wstecz.poczqtek.stojak telegrafu maszynowego telegraph recorder .zakres obrotow krytycznych dead ship . maszyny do przodu). silnika) -per minute (rpm. z powodu awarii).number of .sterowanie (np. regulacja.wskaznik obrotow .obrotomierz. kontrola circuit .odwrotny. predkoSciomierz. szybkoSciomierz limiter . niewlaSciwa praca silnika.prgdkoiC krytyczna.obrotomierz. silnika) reverse . silnika) starting . uruchomienie interlock -blokada startowa period . silnika) (to) overload -przeciqzyk (tu: silnik) overspeed -nadmiema prqdkoik obrotowa overspeeding -rozbieganie sic (silnika) power boost -zwiqkszenie mocy rev-counter -obrotomierz reversal -przeciwienstwo kierunku ruchu (np.bieg (np. przebieg (to) run -pracowak (o maszynie) running -praca.critical . wsteczny (to) reverse .statek unieruchomiony (np.

Turbocharger .turbodmuchawa bearing assembly - bearing space cover/ obudown wlotu gazow .

5.gas - - - - - turbine -turbina . SILOWNIA \ team turbine .t.t. niskoobrotowa .turbogenerator (prqdnica napedzana turbind internal combustion .napqd parowy -driven .high-pressure . akcyjno-reakcyjna .turbodmuchawa pomocnicza -blower .napqdzany parq gauge .: pompowanie turbiny turbocharging -turbodoladowanie turbo-compressor -turbospr~zarka turbo-supercharger -turbosprqzarka doladowujqca - - - -- - 181 .turbina parowa supercharger .napqd parowy -rising plant .power . przeciwprqma (wydmuchowa) ..backing . sprgzarki) overheating -przegrzanie steam .boiler -kociol parowy .wytwomica pary -trap .non-condensing t.turbina parowa Turbine .turbina air casing .turbina wysokopr~zna .kana1 powietrzny blade -lopatka wirnika -profile .dmuchawa surging . dwustrumieniowa .t. napqdowa .double motion .pot.kadhb.steam . reakcyjna turbocharger -turbodoladowarka auxiliary blower .drive .impulse-reaction -t.turbina parowa . .doladowanie supercharged engine -silnik z doladowaniem turbine .low speed .double-flow .para wodna .turbina .t.turbinowa pompa ladunkowa (na zbiomikowcach) . o dwu kierunkach obrotu .single motion .sprqzarka doladowujqca supercharging .t. korpus . o jednym kierunku obr.generator .pressure .manometr na kotle pipe -rurociqg parowy propulsion .t.turbina nawrotna -body .zaw6r typu "Gestra" turbine .turbina spalinowa .cargo pump .profil lopatki -ring -wieniec lopatkowy (turbiny.turbina gazowa .

Propeller shaft seals and bearings uszczelnienia i loiyska walu Srubowego propeller blade/ skrzydlo iruby \ \ air connection to ship's system/ podlqczenie do syslemu powietrza statkowego / / air control unit/ zespril kontroli (ciinienia) powietrza sterntuhr seal/ drain collection line/ rurociqg spustowy oleju rurociqg obiegu oleju @ward seal casing/ obudowa uszczelnienia dziohowego I source: John Crane Marine InrernafionalJCM-L .

spring . drewno gwajakowe liner . osiowanie bearing -lozysko .ustawiak w linii.propeller .wal Srubowy (to) aline .podloga tunelu -recess -wneka tunelu. komora dlawnicowa recess .wal Srubowy -revolution indicator -wskainik obrotow walu . walu poiredniego . pochwa walu Srubowego stern gland -dlawik pochwy walu stern tube .lozysko walu napedowego .dlawik pochwy walu Srubowego --ring nut -nakrqtka (piericieniowa) pochwy walu stuffing box -dlawica pochwy walu Srubowego stuffing-box .oplywka walu -bracket -wspornik walu .peddik. reces tunelu (walu Srubowego) tail end .tuleja walu Srubowego -pipe -pochwa walu Srubowego power -moc na wale .wal Srubowy -tube wal pochwowy (przechodzqcy przez pochwe) -tunnel .dlawnica. Sruba napedowa -bracket . centrowac propeller .tune1 (walu Srubowego) bearing .tune1 walu (napedowego) - - -- - - -------- - - - - - - -- - shafting .wneka tunelu.engine -wal silnika generator -prqdnica walowa .linia walow (napedowych) line .wal napedowy .intermediate shaft -1. lozysko walu poSredniego well .wal Srubowy strut -wspornik walu Srubowego .tail .Sruba tunelowa shaft bearing .wal poSredni (tunelowy) liner .lozysko walu Srubowego .loiysko tunelowe.pochwa walu Srubowego bearing .ustawiac w linii.listwy lozyska walu Srubowego bushing .lozysko walu Srubowego strips .lozysko tunelowe.lozysko oporowe lignum vitae -gwajak.intermediate .tune1 walu (napedowego) -bossing .5.driving .studzienka tunelowa (w tunelu walu napedowego) - - - Main engine shafting .stem tube -lozysko walu Brubowego -thrust . SILOWNIA Propeller shaft .stozek walu Srubowego tail-shaft liner -tuleja walu Srubowego thrust block -lozysko oporowe thrust shaft -wal oporowy tunnel .lozysko walu Srubowego gland . osiowac alignment -ustawienie w linii.wspomik walu (Srubowego) shaft -wal napqdowy -alley .screw . loiysko walu poSredniego -escape -wyjscie awaryjne (prowadzqce przez tunel) platform . reces tunelu (walu Srubowego) screw .loiysko linii walu .line shaft .propeller shaft .linia wal6w stern bush -loiysko walu Srubowego.linia w a h napedowego stern tube/ waiu propeller shajl intermediate shaft/ wai Srubowy wai poSredni flywheel/ koio zamqchowe I I crankshaj/ wai korbow Y .tuleja (walu) line up .

napgd przekladniowy ratio -przelozenie przekladni (to) gear .kolo poSrednie w przekladni pinion .przekladnia z ~ b a t a .o zmiennym przeloieniu . malych obrotow .przekladnia redukcyjno-nawrotna .kolo zebate worm gear -przekladnia Slimakowa worm wheel . kolo zgbate -bevel -kolo (przekladnia) zcbate stoikowe casing . zmniejszenie gearing -przekladnia redukcyjna sun wheel -kolo centralne.zazgbiaC gear (type) -typ przekladni .przekladnia zebata.przekladnia rownolegla .kolo z.toothed .kolo obiegowe rack-and-pinion gear .differential -przekladnia roinicowa .double reduction dwustopniowa przekladnia redukcyjna . Slimacznica - - - - .zqb toothed -zebaty gear -przekladnia zgbata -wheel .step-up -przekladnia zwiqkszajqca . ' 5.variable speed .kolo z.reverse-reduction . kolo sloneczne tooth . walek zqbaty .high speed .obudowa przekladni -box .low speed .mniejsze kolo w przekladni zcbatej.jednostopniowa przekladnia redukcyjna .przekladnia obiegowa . annulus/ piericien zebaty zewn<trzny kolo kolo Gear -przekladnia annulus -piericien zqbaty zewngtrzny countershaft -wal poiredni (przekladni zqbatej gear .reduction -przekladnia redukcyjna .kolo zqbate napqdzajqce -gear .przekladnia planetama .single reduction .driving .parallel .sworzen kola obiegowego planet wheel ..zebatka. przekladnia nawrotna .walek .przekladnia zqbatkowa reducer -przekladnia redukcyjna reduction -redukcja. duzych obrotow .worm -przekladnia Slimakowa geared drive -naped z przekladniq mechanicz- - - - - - -- - - - - "4 gearing -przekladnia zgbata idler .reversing -urzqdzenie nawrotne.skrzynia przekladniowa drive .epicyclic . ENGINE ROOM Marine epicyclic gears statkowa przekladnia planetarna planet wheel/ koio obiegowe.sun -wal kola slonecznego planet pin .planetary .

5.kompensator kqtowy . gazy spalinowe . -valve -zawor wydechowy exhaust gas ..'- ~ v n n n a i joints o~ satory mieszkowe emergency gene?. SILOWNIA \ Exhaust gas system L system gazdw spalino. spaliny .analizator spalin wylotowych emission .uMad wydechowy (system gaz6w spalinowych) damper -zasuwa kominowa exhaust -wyciqg -draught -przewod wyciqgowy -driven supercharger -turbosprezarka na gazy spalinowe -gas .. up-take/ dymrrrcu prqdnicy swag'--' emergency generator/ prqdnica awaty .gazy odlotowe manifold -kolektor .angular . ' L 'L * incinerato spalarka turbodoiadowarka exhaust gas manifold/ silnik glb&ny / wyde~ho&~ch Exhaust gas system .lateral .gaz spalinowy.gaz spalinowy. . opary.gaz spalinowy. poiqczenie elastyczne .temperatura gaz6w spalinowch pipe -rura wydechowa port .turbina napqdzana para. spaliny manifold -kolektor gazow wydechowych --temperature . .waste .ciinienie wylotowe silencer -tfumik wydechowy -turbine .kompensator osiowy bellows . pionowy przewod dymny -- --- ---- - - - ---- .szczelina wylotowa -pressure . .exhaust . wyziewy funnel -komin gases -gazy .mieszek kompensatora flange .kompensator mieszkowy. spalinowych) pyrometer -pirometr do pomiaru temperatury spalin --turbine -turbina na pare wylotowa.' .kolnierz kompensatora . expansion joint .dym." .emisja gazow spalinowych --pipe -rurociqg odlotowy (g. m"" J " . na kominie fume .axial . .burnt .spaliny.kompensator boczny fire dampers -pokrywy ppoz.exhaust -kolektor wylotowy natural draught -cirlg naturalny (kominowy) soot .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy stack -komin up-take -dymnica. spaliny analyser . wylotowa.

: wkuplowany .skraplat condenser . pot.sprzqglo odirodkowe . amortyzator aggregate .tlumik drgan appliance -przyrzqd.napqd niezalezny (to) drive -napqdzak driving power .sprzqglo klowe .direct-coupled .. s.independent .sucha chlodnica powietrza condensing unit .belt . do podgrzewania wody emergency .skraplacz pomocniczy engine .pump -pompa skroplinowa condensation -kondensacja.disk .lqcznik coupling . wlqczenie. klowe .skrzynia cieplna .kondensat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .napqd bezpoiredni .auxiliary duct .napqd lancuchowy .chain .sprzqglo flange -kolnierz sprzqglowy .napqd hydrauliczny .sprzqglo cierne .napqd pasowy .electric -napqd elektryczny .dry air .friction .fluid .sprzqzony bezpoirednio coupler .air .main -glowna sprqzarka powietrza rozruchowego air cooler .sprzqgak coupled . urzqdzenie auxiliary -pomocniczy blower .: wkuplowanie (sprztgla) evaporate -parowat evaporator -wyparownik.chlodnica powietrza .sprzqglo szczqkowe.friction .zespol.moc napqdowa economizer -urzqdzenie wykorzystujqce tzw. stan zagrozenia -bilge pump .sprzqglo klowe . skraplanie condense .dog-.sprzqiony.. przyrzqd distillate -destylat distiller -wyparownik drive .sprzqglo tarczowe .auxiliary .spalarka .auxiliary -pomocnicza sprq zarka powietrza rozruchowego air coompresor .sprzqglo klowe -jaw . polqczenie tulejowe damper -nawilzacz data plate -tabliczka znamionowa desalination -odsalanie device -urzqdzenie.sprzqglo tulejowe.zagrozenie.awaryjna pompa zqzowa fire pump .urzqdzenia pomocnicze.tarczowe sprzqglo cierne -tail sprzqglo pomiqdzy silnikiem elektrycznym a walem Brubowym combustion device .cone .kociol na spaliny odlotowe brake -hamulec .zbiornik sprqzonego powietrza antivibrator .generator awaryjny -power supply .multi disc .cooler (calorific box) .block friction .awaryjna pompa pozarowa -generator . parownik -plate -wyparownik plytowy condensate .plate . mechanizmy pomocnicze silowni bilge separator .hamulec cierny centrifugal -odirodkowy separator -wirowka odirodkowa condenser -skraplacz clutch .silnik pomocniczy machinery -maszyny pomocnicze auxiliaries .zasilanie awaryjne steering gear .sprzqgniqcie.stacja osuszania powietrza air receiver . ENGINE ROOM Auxiliaries (urzqdzenia) pomocnicze absorber -thmik drgan.chlodnica powietrza air drying station .separator wod zqzowych blower -dmuchawa .exhaust gas .direct-.sprzqglo cierne stozkowe .centrifugal .dmuchawa pomocnicza .awaryjne urzqdzenie sterowe engagement .domestic -podgrzewacz wody pitnej . pot.napqd .claw .przewod dmuchawy pomocniczej boiler -kociol .claw .dmuchawa pomocnicza --duct -przewod dmuchawy pomocniczej condenser . cieplo odpadowe (spalin) np.skraplarka cooler .sprzqglo wielotarczowe .sprzqglo cierne szczqkowe .skraplacz .muff .chlodnica (to) couple .sprzqglo .5. agregat air compressor .

dozi~biacz supercharged -z doladowaniem. heater .instrukcja obslugi ship's machinery .spalarka incinerate .follow-up -urzqdzenie n a d e n e .discharging . podnosnik.cisnienie hydrauliczne -test -proba cisnieniowa (wodna) hydrophore plant -urzqdzenie hydroforowe --pump .epicyclic .disengaging -urzqdzenie zwalniajqce .zespo1 silnikowo-prqdnicowy nozzle .mechanical transmission .fundament (urzqdzenia) -plate .podgrzewacz koncowy paliwa dla SG gland .silnik generator .instalacja.warunki pracy.kolo zebate proste final fuel M.turbogenerator.spopielak marine power plant .ciecz hydrauliczna jack . przy zaworze) incinerator . SILOWNIA - fecal sewage biochemical treatment plant urzqdzenie do oczyszczania kciekow fekalnych frame -rama fresh water generator -wyparownik .spur .pompa hydroforowa -tank . napedu) .wyparownik podcihieniowy vaporizer -odparowywacz viscontrol electronic -wiskozymetr paliwa dla silnika glownego waste and garbage press (pot. urzqdzenie running conditions -warunki pracy (urzqdzenia) saddle -podpora.zbiomik hydroforowy - - - - - - -- index plate .(urzqdzenie) przystosowane do pracy z duzym obciqzeniem high-duty -(urzqdzenie) o wysokiej wydajnoSci housing .sprezarka doladowujqca travelling hoist (stores hoists) .5.: compactor) prasa do Bmieci i odpadow waste incinerator .czop czolowy. trwaloik eksploatacyjna manual .przekladnia obiegowa (planetama) . diwignik hydrauliczny pressure .reduction ratio .fundament service .amortyzacja wstrz4sow steam preheater -podgrzewacz parowy wody subcooler (heatexchanger) .plyta fundamentowa gear -przekladnia.wstrzqs.amortyzator absorbtion . mechanizm. os przegubu plant .spalarka odpadow water gauge -wodowskaz water sterylizator .reduction .przenoszenie (transmisja) mechaniczne (np.sterylizator wody - - - - .akumulator hydrauliczny circuit .obw6d hydrauliczny clutch . doladowany supercharger . udar absorber .silownik hydrauliczny.dysza .mechanical -przekladnia mechaniczna .obudowa hydraulic -hydrauliczny acumulator .dysza wyplywowa pivot . uszczelnienie dlawicowe heater -podgrzewacz -heavy fuel separator podgrzewacz paliwa ciezkiego dla wirowki heavy-duty . tabliczka identyfikacyjna (np.tabliczka informacyjna.E.silownia morska motor .przelozenie przekladni redukcyjnej .separator vessel -komora do oddzielania pary od solanki foundation .sluzba. obsluga conditions . prqdnica turbinowa vacuum evaporator block. eksploatacji (urzqdzenia) instruction .sprzeglo hydrauliczne -drive -naped hydrauliczny fluid . dlawica. urzqdzenie .wcirlg przejezdny turbo-dynamo -prqdnica turbinowa prqdu stalego turbo-generator .mechanizmy i urzqdzenia okrgtowe shock . loze seating .przekladnia redukcyjna .dlawik.sprzeglo hydrauliczne coupling .instrukcja obslugi -life -okres uzytkowania.

.

odirodkowa.ezektor zezowy bilge inlet -przewod ssqcy pompy centrifugal pump -pompa odirodkowa . zanurzona delivery -tloczenie.self. wypompowanie resztek ladunku plynnego suction .turbulent -przeplyw turbulentny -undisturbed .two spindle screw .wysokoik podnoszenia (przez PO~P~) driving gear -popychacz w pompie plunger .water-jet .rotary . wysokoik podnoszenia -hose .pompa strumieniowa .immersed .suction .laminar -przeplyw laminamy -meter -przeplywomierz .-pump -pompa samozasysajqca pump sucks air (pump looses suction) . rozruch urzqdzenia .przeplyw oleju over .pompa przeponowa .oil .szybkoik przeplywu .water -przeplyw wody gag ..multi stage -pompa odirodkowa wielostopniowa .przepompowanie (to) pump ship -pompowat zezy pump well .manual ..przygotowak do natychmiastowego uzycia (np.smok pompy room -pompownia pumpability -mozliwoiC wypompowania (ladunku.barrel .-pompa rcczna membrane .przelewak sic .kierunek przeplywu indicator -wskaznik przeplywu . pompa lopatkowa prime .p.rate of .pompa irubowa dwuwimikowa vacuum . SILOWNIA - - -- -- -- --- -- -- - .air .zassak (pompc) flow -przeplyw .przeplyw niezakl6cony . wyladunkowy (to) fetch .gear - - feeding - - pompa zasilajqca - - - - - - - - - - - prozniowa .studzienka pompy stripping -resztkowanie.single stage submerged -pompa odirodkowa jednostopniowa. irubowa mimoirodowa . zanurzona .(QP) PomPY .reciprocating . zasilanie channel -kana1 tloczny.two stage -pompa odirodkowa dwustopniowa -two stage submerged -pompa odirodkowa dwustopniowa.direction of .powietrza .centrifugal .pompa pneumatyczna tlokowa .Pumps -pompy bilge ejector .-pompa zcbata hand ..power .pompa rcczna .screw .pompa do beczek .pompa odirodkowa diaphragm -pompa przeponowa .rurociqg zasilajqcy. rurociqg tloczny discharge pipe .numik (pompy) vane -lopatka (pompy) Pump (type) .single stage .ssanie powietrza przez pompe pump -pompa .pompa ssqca three spindle screw .pompa irubowa trojwimikowa turbine .ejector -pompa strumieniowa. odirodkowa jednostopniowa ..-pompa tlokowa -pneumatic piston .strainer of a .-pompa rotacyjna . pompa .-pompa z napcdem mechanicznym . zasilajqcy head . zasysanie - - - - . pompa ezektorowa. ezektorowa - - 5. pompc) priming -zalewanie pompy. balastu) pumpable -pompowalne pumping -pompowanie --out -wypompowak over .piston .zatkanie sic zaworu pompy impeller -wimik pompy lifting height .wysokoik pompowania. jednostopniowa z podwojnym ssaniem .w@ tloczny -of a pump -wydajnoik pompy -pipe .rurociqg odprowadzajqcy.strumienica.-pompa turbinowa .pompa glebinowa .pompa wyporowa .eccenter screw -p.pompa podciinieniowa.-pompa zanurzona -jet .p.ssanie (pompy).single stage close coupled -jednostopniowa pompa odirodkowa . pompa strumieniowa -wing -pompa skrzydelkowa..single stage double suction .-pompa irubowa submersible .

ENGINE ROOM .5.

Allweiler AG.pompa ladunkowa o napqdzie hydraulicznym hearing/ iozysko brake/ hamulec oil seal/ uszczelnienie olejowe coupling/ sprzeglo \ stuf4ng box/ diawica cargo seal/ uszczelni/enie strony iadunkowej cofferdam seal/ uszczelnienie koferdamu screw pump pompa kubowa Pumps -pompy (3) source.5. azotu.dolot cofferdam surrounding hydraulic section/ koferdam otaczajqcysekcje hydrauliki high p r e s s u r e hydraulic motor/ wysokociSnieniowy silnik hydrauliczny volute casing/ obudowa spiralna ceramic sleeve/ tuleja hydraulically driven cargo pump (deep well pump) . SILOWNIA local capacity control/miejscowa regulacja wydajnoici capai :awor reg 1 connection for compressed air/(nitrogen.powrot hydraulic pressure pipe/ rura hydrauliki . gazu obojetnego \ resztkowania top plate/pokrywa szybu exhaust trap/ osadnik kontrolny 1 deck trunk/ szyb pompy cargo discharge pipe/ rurociqg wyiadunkowy cargo stripping pipe/ rurociqg resztkowania iadunku cofferdam purging pipe/_ rura przedmuchiwania koferdamu cofferdam pipe/ rura koferdamu hydraulic return pipe/rura hydrauliki . Werk RadolfieN screw spindle set/ . inert gas)/ podiqczenie powietrza s p r g i o n e g o .

pompa zasilania kotla .chlodnica skrzynkowa w electric heater -podgrzewacz elektryczny .sea water cooling pompa chlodzqca wody morskiej .- - - - - - - - - - czenia .general service -pompa ogolnego przezna- - - - .booster -pompa wspomagajqca .sludger -pompa pluczkowa .wysokok5 ssania (pompy) -hose .dirty oil ..awaryjna pompa pozarowa .emergency fire-.sump -pompa oleju skrzyni korbowej .pompa ogolnego uzytku .oil burner -pompa palnika olejowego .stripping -pompa resztkujqca .sanitary -pompa wody sanitarnej .boiler feed .wakuometr.pompa szlamu .air -pompa powietrzna .pompa zasilajqca .pompy wedlug przeznaczenia .feed .sewage -pompa fekaliow .turbinowa pompa ladunkowa (na zbiornikowcach) .pompa balastowa . p. ENGINE ROOM -box .podcihienie - - - - - - -- -- - - -- - - Heat exchangers wymienniki ciepla f i h e a t i n g element bundle/ wiqzka elementow grzewczych sea water inlet/ wlotwody morskiej sea water outlet/ wylot wody morskie.sprinkler -pompa instalacji tryskaczowej .condensate -pompa skroplinowa .fuel transfer . prozniomierz pressure .pompa olejowa .scavenging .cargo .fire and bilge -pompa pozarowo-zczowa .5. obiegowa .wqz ssawny -lift -wysokoic ssania (pompy) -pipe .oil .liquid mud . boxcooler .pompa paliwowa .fresh water cooling .pompa przeplukujqca (w silniku dwusuwowym) . mulowa .chemicals -pompa do chemikaliow .smok pompy strainer ..hydrophor -pompa hydroforowa .pompa osuszajqca vacuum -proinia gauge .pompa zqzowa .fire-.ballast .pompa do smarow .grease .pompa transportu paliwa .stand-by pompa zapasowa (znajdujqca siq w pogotowiu) .lubricating oil -pompa oleju smarnego .fuel .pompa pozarowa .bilge .circulating -pompa cyrkulacyjna.pompa zuzytego oleju .trimming pompa wyrownywania przeglqbienia .rura ssawna (pompy) -rose .transfer -pompa transportowa .fuel booster -pompa podajqca paliwo .pompa wody slodkiej .service .hydraulic -pompa hydrauliczna .pompa chlodzenia wodq slodkq .pompa szlamowa.sludge .drinking water .skrzynia kingstonowa -head .water extraction .ssak pompy strum -kosz ssqcy pumps .

5. Heat exchangers .wymienniki ciepla Plate heater podgrzewacz plyiowy supporting column kolumna wspierajq wearing washer/ podkladka dystansowa guidi washer/ podkladka prowadzqca Tubular carPo heater rurowy podgrzewacz ladunku connection for heating medium/ doprowadzecollecting header/ komora zbiorcza - branch for safety valve/ aodiaczenie zaworu bezaieczeristwa tube bundle of spirally wound stainless steel/ wiazka sniralnie . SILOWNIA . cavgo outlet/ odprowadzenie iadunku tribution header/ komora rozdzielcza Srodka grzewczego .

alarm podwyzszonej temperatury build-up .lubricating oil .plate .cieplo alarm .unoszenie.wzrost temperatury capacity -pojemnoik cieplna conduction . radiacja cieplna -transfer -przekazywanie ciepla -transmitting area -powierzchnia wymiany c.heating .wymiennik ciepla .purifier -podgrzewacz wir6wki heating -nagrzewanie.cieplo i jego wymiana cooler .chlodnica oleju .air-.charge air -ch.inter. heat exchanger .cieplo spalania.grzejnik.tubular -rurowy wymiennik ciepla heat transfer coefficient .izolacja cieplna leakage -przeciek cieplny -radiation -promieniowanie. ENGINE ROOM seawater circuit/ central cooling system centralny system chlodzenia komputerowego pompa cyrkulacyjna Heat and heat exchanging .fuel oil -podgrzewacz paliwa .air-cooled -w.odpornoik na wysokie temperatury medium .wspolczynnik wymiany ciepla heater -podgrzewacz.element grzejny value . przegrzewanie tube -rura .mokra chlodnica powietrza cooling . ogrzewanie coil -wczownica grzewcza steam -para grzewcza surface -powierzchnia grzewcza system -system grzewczy unit .rura z ozebrowaniem -- -- - - - - ..finned .chlodnica powietrza -air side of the strona powietrzna chlodnicy powietrza doladowujqcego . medium .chlodnica micdzystopniowa .chlodzenie .wet air . chlodnica superheater -przegrzewacz superheating -przegrzanie. chlodzony powietrzem . powietrza doladowujqcego . wart046 opalowa heat resistance . Srodek.chlodnica plytowa .czynnik. konwekcja ciepla exchange -wymiana ciepla flow -przeplyw ciepla insulation .pre. przedchlodnia .czynnik chlodzqcy .schladzalnia.chlodnica . grzejnik .czynnik grzewczy overall heat transfer coefficient -wsp6lczynnik przenikania ciepla preheating -podgrzewanie radiate -promieniowak radiator . c.inefficient -niewystarczajqce chlodzenie exchange -wymiana heat .5.przewodzenie ciepla conductivity -przewodnoik cieplna convection .direct-contact -wymiennik ciepla o wy- --- -- - - - - - - mianie bezpoiredniej -plate -plytowy wymiennik ciepla .cooling ...

pn ( funnel (sample wafer outlet connection)/ pobdr probki wody three-way ball valve/ -frdjdroiny zawor kulouy backwashing inlet pneumatic -pistonvalve/ pneumatyczny zawor tiokowy wlotowy iiwanie zwrotne pomiar zawartoici 01 suction straine skrzyn~azaworu ssqcego filtr na ssanlu z zaworem dennym .5. ..pzpreu i\ kiwanie zwrotne meumatic piston valve Pneumatic rhree-way v a l v e d . SILOWNIA Oily water separating system system odolejania wdd zezowych air inlet/ wlot ~owietrza pneumatic piston valv backwashing outlet to pneumatyczny zawor t przepiukiwanie mrotn pneumatic piston valve . oily water separator separator wdd zaolejonych heating/ podgrzewanie automatic oildrain controlbox/ clean water overboard discharge/zrzut wody connector for power supply/ podiqczenie vacuum-pressure backwashing inlet pneumatic pistonvalve/ zawor wlotowy tiokowy oily water separator installation instalacja separatora wdd zaolejonych springloaded discharge valve/ sprgiynowy zawdr tioczny clean water overboard discharge/ zrzut wody czystej za burte eneumatic piston valve 9il outlet/ pneumatyczny zawor tiokouy .

pompowania popluczyn do morza) drain .odpady olejowe water -woda .odolejacz.-olej -- - . oleju brudnego clean water supply/ zasilanie wodq czystq punkt poboru probek Oily water separator separator w6d zaolejonych discharge criteria -kryteria (ograniczenia dot.czqsteczki oleju separator .spust oil . rozdzielanie sludge outlet -wylot szlamu waste oil .clean ..woda czysta .olej .woda zaolejona oil interface -powierzchnia rozdzialu w. ENGINE ROOM Ol water separator -separator wdd zaolejonych iy oil outlet/ wylot o/ l\ e water pump/ pompa wodna oil transfer pipe/ rurociqg transportu oleju 7 unit drain and s ptyt separacyjnych 3 2 float control switch/ oil content bilge alarm/ alarm zawartoici oleju w wodach zezowych to bilge or oil contaminated tank/ do zez lub do zb.kurek do poboru probek separation .oddzielanie. separator olejowy - - part per million (ppm)-czeici na milion (miara zanieczyszczen olejowych) sample point .olej zanieczyszczony -particles .oily .contaminated .

olej. Identificatfon plate/ tabliczka identypkacyjna. SILOWNIA Oil separator .a. M. '0. pipe/ rurka.B tion air/podlqczenie elastycznepowietrza I. 22. D. lexagon bushing/ tulejka szeiciokqtna.wirdwka oleju (I) machine bottom part cz& dolna urzqdzenia A. 3.front casing/ obudowa czolowa. 14. wing insert/ wkladka krzydelkowa. labyrinth ring holder/ uchwyt uszczelnienia labiyntowego. Machine bottom part/dolna cz@ urzqdzenia.A ne podlqczenie . Machine upper part/ gdrna cz& urzqdzenia. 16. Control cabinet/ szaJka sterowania. screw/ iruba. 13. Flexible connection.frame support/podstawa amy. 5. J. Cable support/ tor kablowy. 19. Frame hood/kolpakramy. 8. 9. seal ring/piericieri uszczelniajqcy. 18. C. frame. operating water cover/pokrywa zespou wody operacyjnej. 20. 12. oil/zespdi zawordw .5. elbow/ kolanko. water/elastycz. 11. strainer/jZtr: g@ @ .l.D I . abyrinth ring/piericieri uszczelnienia labiyntowego. sensor support/ uchwyt czujnika. B. 2. 7.odlot wody g P: & E 2 ciachine bottom part/ czciC dolna urzqdzenia. K. 15. Flexible connection . Motor/ silnik. o-ring/piericieri samouszczelniajqcy. 4. Valve block.water/ wqi elastyczny wody. washer/podklad. 21. inductive sensor/czujnik indukcyjnv. neck bearing . driving device vertical/ pionowy zespol lapgdzajqcy. bottom part/ ama czgici dolnej. 1 7. F Flexible connec. L. 6. E. deflector ring/ piericieri deflektora.over/ pokywa loiyska szyjkowego.bottom bearing holder/uchwyt dolnego iozyska. plug/ korek.

.napedpionowy ierscien dystansowy W centrifugal clutch sprzeglo odirodkowe coupling hub/ piasta sprzggla zabezpieczajqcy bowl spindle/ wal bgbna loiysko kulkowe dzenie gbrnego iozyska nap ring/ piericieri abezpieczajqcy Segera belt driving device zespdl napedu pasowego cover/ obudowa spindle pulley/ kolo pasowe Self-alig.lower/ doha pokgwa sprzggla oil pump/ pompa olejowa w & . I lubr~cationoil. source: A@ Lava1 Co.wirbwka oleju (2) nap ring/piericieri abezpieczajqcy Segera driving device vertical . orifice/ .5. . . samoustalajqce dysza olejowa centrifugal clutch/ sprzgglo odirodkowe clutch cover . . ENGINE ROOM f Oil separator . roller bearing/ loiysko rolkowe.

5. SILOWNIA Oil separator .wirdwka oleju (3) separator bowl beben wirdwki In-and outlet device zespdl wlotu i wylotu nakretka blokujqca washer/ podktadka connecting housing/ obudowa tqczqca supporting ring/pier Scien podtrzymujqcy ing water ring/pierScieri ania wody operacyjnej o-ring/ piericien samouszczelniajqcy source: Alfa Lava1 Co. .

przestrzen szlamowa spindle -wal pionowy wirowki warm -Slimak gear transmission -przekladnia Slimakowa wheel . ENGINE ROOM Oil separator (4) .flow control -talerz sterujqcy .podkladka gumowa tlumiqca drgania top bearing spring .inter stack -talerze rozdzielajqce . pressure transmitter/ przetwornik ciinienia.beben casing .oczyszczanie odSrodkowe disc -talerz .szafka sterowania valve block -zespol zaworow operating water cover . 2.odirodkowy - - - - -- - - mode selector -przelqcznik rodzaju pracy brake -hamulec dosing ring -pierScien dawkujqcy dumping rubber washer .upper paring -talerz rozdzielajqcy purifier -wirowka (oczyszczajqca) separator -wir6wka bowl .separator -wir6wka odirodkowa centrifuginal separation .talerz stozkowy . pneumatic valve/ zawor pneumatyczny 3. single acting shut-off valve/zawbr odcinaiacv.wirdwka oleju Valve block.force -sila odSrodkowa .vertical pionowy zespol napedzajqcy labyrinth ring holder -uchwyt uszczelnienia labiryntowego coupling hub -piasta sprzqgla friction block -blok ciemy spindle pulley -kolo pasowe - --- . 6.conical .obudowa b ~ b n a spindle . 5.belt .Slimacznica chamber -komora -upper pairing -goma komora rozdzielania centrifugal .talerz sludge space .pokrywa zespolu wody operacyjnej driving device -urzqdzenie napedowe .bqben disc . oil blok zawordw oleju I . temperature sensor/czujnik temperatuiy.spreiyna loiyska gornego friction pads -wykladziny cierne sprzqgla bowl . pneumatic change-over valve/ zawdr pneumatyczny. needle valve/ zawor iglowy.talerz staly .paring .5. 8. water transducer/ przetwornik ciI Snienia wody 4. Oil separator -wir6wka oleju .wal bebna control cabinet . pressure indicator/ wskainik ciinienia.zespol napedu pasowego . 10. non-return valve/ zawbr zwrotny. 9.

szlamu po filtrowaniu filter (type) -filtr .filtr na ssaniu filtration .filtr bocznikowy ..super-fine .sludge reservoir .filtrowanie filtrator .magnetic .automatic -filtr automatyczny - - - by-pass .czyszczenie filtra filter (elements) -elementy filtra cartridge -wklad filtra chamber . filtr wstqnego oczyszczania .siatka filtrujqca -pack -wklad filtru -removable cover -zdejmowalna pokrywa f.suction .filtr bardzo dokladny .flange type -mocow~ny kolnierzowo .siatka filtracyjna mesh .komora filtra cloth .filtr magnetyczny .filtr dokladnego oczyszczania .zb.czqsteczki stale strainer -filtr (siatkowy) -cloth -tkanina filtracyjna .oil .filtr odirodkowy .coarse .element filtrujqcy particles -czqsteczki sediment -osad solids .filtr podwojny .air.filtr powietrza .screw type wkrgcany (lqczony gwintowo) - - - - - - - - -- .centrifugal .obudowa filtra gauze .filtr .fuel .tkanina filtracyjna cylinder housing .Filter -filtr air washing -przedmuchiwanie (filtrow) auto backwashing (automatic back-flushing) filtr automatyczny czyszczony wstecznym przeplywem czyszczonego czynnika filter .filtr gruboziarnisty.duplex . security valve -zawor obejiciowy .fine .filtr paliwowy .filtr olejowy filter cleaning .

. lower/ w/az inspekcyjn~~ doln. upper/ collection header socket/ collection header/ sekcja poboru p a y section outlet pipe/ inner steel cas wewnetrzna . dzajqcu compressed air supply) doptyw powietrza exhaust gas front engine/ gazj spalinowe .skrzynia kolektor doptywowy .v vent cock/ zawor soot remover -urzqdzenie do usuwania sadzy iryection pip J rura d o p r o u ~ .zasilajqcy izolacja outer casing/i skrzynia zewnetrzna inspection manhole. ENGINE ROOM Economiser [gas boiler) -(exhaust kociol nu spaliny odlotowe inspection manhole.5.silnika .

drop of water level .odmulanie kotla . -raise steam -podnosit ciinienie pary w kotle .drum wall .czyszczenie kotla .soot blower .feed regulator -regulator zasilania .izolacja .gl6wny pob6r pary .dry pipe .fundament kotla -gas deflector .(to) scale -usuwaC kamien kotlowy .zalewanie kotla -boiler scumming .5.perforated flat bottom .dno kotla foundation .baffle plate -przegroda wymuszajqca -base of the boiler .zdmuchiwanie sadzy -water level control -kontrola poziomu wody scale.baffle .osadnik .boiler test -proba wodna kotla .deflektor wymuszajqcy dluzszq drogq plomieni przez palenisko -hatch .rozpalanie kotla .blow-down device .kontrola ciinienia .szumowanie kotla . p.blow-down of the boiler .Sciana wodna (wiqzka rur wodnych w komorze spalania kotla) .wlaz .oplomka .waste steam pipe .circulating pump - - - .) scum piping .reinforcing ring .luk kotlowy . scaling -kamien kotlowy scaling hammer -mlotek do usuwania kamienia kotlowego boiler (characteristic) -(charakterystyka) kotla capacity -wydajnoSC kotla efficiency .zdmuchiwacz sadzy stool .urzqdzenie odmulajqce casing .plaszcz kotla .mud box .feed pump -pompa zasilajqca kociol .wyczystka mulowa .szyb kotlowy . nasycenia) .sludge box .odpowietrzenie .handhole -wyczystka .pressure control .cleaning of the boiler .otulina kotla drum -walczak kotla.rurociqg pary odlotowej (z zaworu bezpieczenstwa) -water tube .support .air vent .fundament kotla shell .oil burner -palnik kotla .cleaning door -wyczystka - - - .podstawa kotla .insulation .boiler priming .szklo wodowskazowe rurkowe .(to) attend .rurociqg smmowania seating .deflektory plomieniowe . kolektor .manhole .gas baffles .drum .wspornik .dno plaskie sitowe . komora dymowa .firetubes -plomieniowki .dymnica.nadzorowaC (tu:pracc kotla) .deflektor (przegroda wymuszajqca) .priming -zalewanie kotla -putting boiler into service -uruchomienie k.oczko (uchwyt do podnoszenia kotla) .odbijaC kamien kotlowy .smoke tubes -plomieniowki .pompa cyrkulacyjna.mudhole cover -pokrywa wyczystki .superheater -przegrzewacz .steaming capacity of a .jednostkowe zuiycie paliwa rate of evaporation -wsp6lczynnik odparowania .tubular glass gauge .piericien wzmacniajqcy (wok01 wlazow etc.reflex plate glass gauge .steaming rate -wydajnoSC kotla boiler (elements) -elementy kotla .main outlet .soot blowing .air heater -podgrzewacz powietrza .descaling -usuwanie kamienia kotlowego .smoke box .lifting eye .refleksyjne szklo wodowskazowe .desuperheater -chlodnica pary (do temp.sprawnoSC kotla heating surface -powierzchnia grzewcza -permissible stresses -naprqzenia dopuszczalne rate of combustion .mudhole -wyczystka (mulowa) .wydajnoiC kotla parowego .icianka walczaka .scale off a boiler . obiegowa covering .spadek poziomu wody .waterwall .fundament kotla .walczak kotla .fur (scale) -kamien kotlowy .oddzielacz wody z pary (odwadniacz) end .firing up a boiler . SILOWNIA (Ship's) boilers kotly (okrqtowe) boiler attendance and maintenance -nadzorowanie i konserwacja kotla .

kociol kombinowany lement adiacyl I soumc: SAACKE Mrrrine ~ y . s bottom collector/ kolektor dolny I ME exhaust gas inlet/ wlot spalin z silnika gliwnego . s t m .Oil-Bred boiler -kociot opalany olejem Composite boiler .

pomocniczy zaporowy z. opalany olejem opalowym .k. do odmulania zawor (kurek) odcina-cut off of pressure jqcy manometru .manometr .kurek .rurocirlg odmulania .lej w kotle na rurociqgu szumowania standpipe . gldwnego napqdu statku .atomize -rozpylak .gl6wny zawor zaporowy .rura kotlowa pressure gauge .z.palnik rozpylajqcy za pomocq pary .krociec przykotlowy steam atomised burner .odwadniacz pary .z.palnik wspomagany powietrzem .kociol szkocki .atomized -p.burner -palnik kotla . bezpieczenstwa .auxiliary feed water stop .domestic -podgrzewacz wody pitnej .air assisted .stabilizator plomienia .k.atomizer -rozpylacz (koncowka wtryskiwa- boiler (fittings) -(armatura) kotta cza) .flame stabiliser .water tube . do szumowania gornego - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - boiler (type) .surface blow . sprqiynowy z. wody zasilajqcej . bezpieczenstwa .k.rozpylanie .reinforcement of standpipe . glowny poboru pary .auxiliary steam stop . pomocniczy. kqtowy .glowica zasilajqca .kurek probierczy wody kotlowej -sampling cock .main feed water check .glowny parowy zawor zaporowy .angle stop .blown down piping .exhaust gas analyzer . armatura . pionowy .exhaust gas heated .z. poboru p a y .kociol okrqtowy .szklo wodowskazowe -manometer cock -kurek manometrowy .main .oil-fired -k.cofanie siq ognia .drum type -kociol walczakowy -economizer -k.forced circulation .dodatkowy zaporowy z.fire tube .cock .rura poboru -pipe .5.vertical .urzqdzenie odmulujqce .atomization .gauge glass .zaporowy z.kurek probierczy scum pan .pomocniczy z. zaporowy .atomizing steam inlet .manometr kotlowy .main feed water stop .outlet pipe .double-seat full lift safety -podwojny pelnoskokowy z.marine . SIEOWNIA . wody zasilajqcej .feed pipe .vapourizing tubes .accessories -osprzqt kotlowy.main feed check .manometr kotlowy .k.waste-heat .k.odpowietrzenie -water level indicator -sygnalizator poziomu (boiler) valve -zawor kotlowy .sectional header .main stop outlet . zwrotny w glowicy zasilajqcej kotla main steam stop . poziomy .kociol na gazy odlotowe burner -palnik .steam gauge .composite kociol przystosowany do opalania ropq lub gazami spalinowymi . rozpylajqcy za pomocqpary -atomizer -rozpylacz palnika.analizator spalin wylotowych .stop .kociol sekcyjny . wodnorurkowy .deaeration -zawor odpowietrzajqcy .bottom blow .oplomki vent . na spaliny odlotowe .k. dysza .z.rura zasilajqca gauge .horizontal .typ kotla auxiliary -kociol pomocniczy .fuel oil control valve -zawor sterowania oleju opalowego - -- -- - - - - - - - - .blown down device .safety .z.kociol La Monta .steam drum -walczak parowy . maly .atomizing air inlet -wlot powietrza rozpylajrlcego .dry pipe .glowny zasilajqcy zaw6r zaporowy .spring double safety stop -podwojny pelnoskokowy. wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin . wykorzystujqcy cieplo odpadowe spalin -exhaust gas k.donkey .auxiliary feed water check .wlot pary rozpylajqcej fireback . plomieniowkowy .wzmocnienie krokca salinometer cock .k.Scotch (marine) .

materialy niepalne (uiywane jako wymurowka p.level control .superheated .para przegrzana.operation principles urzqdzenia do obrdbki iciekdw .cut off pressure gauge .Srodek zmipkczajqcy wodp treatment -preparowanie wody.dysza palnika .feed compound -Srodek zmipkczajqcy wodp zasilajqcq feeding .cofanie sip plomienia .5.odciecie presostatu soot .foaming -pienienie sip wody wskutek obecnoici czqstek oleju .desuperheated .twardoSC .na wylocie .sadza -blower -zdmuchiwacz sadzy -blowing -zdmuchiwanie sadzy steam -para .rotary -palnik obrotowy.boiling .szklo wodowskazowe -hammer -uderzenie (mlot wodny) hardness . p.feed -woda zasilajqca kociol .baffles drogp pary) parowe dluzszq - -refractory -wymurowka paleniska .zapalarka -nozzle .kontrola poziomu reflex plate .-para przegrzana . zamieniona w pare nasyconq drum (collector) -walczak parowy - - - water -woda at the boil .separator deflektory pary (wymuszajqcy separator .fuel oil return -powrot oleju opalowego igniter .woda zasilajqca kociol .zasada dzialania soil inlet/ wlot zanieczvszczeri z toalet vend o d p o i t r z e n i e / / suvface skimmer/ zgarniacz powierzchniowy .drop of level . ) irregularities and failures of the boiler -nieprawidlowoSci i blpdy w pracy kotla .refractory material (fire bricks) .drzwiczki paleniska heating surface -powierzchnia grzewcza lining -wykladzina komory spalania - .steam assisted -palnik wspomagany parq furnace -komora spalania w kotle door .-para nasycona - - - - . ENGINE ROOM fuel oil inlet -wlot oleju opalowego .saturated . rotacyjny .szklo wodowskazowe refleksyjne softener .spadek poziomu wody drum collector -walczak dolny (wodny) economizer -podgrzewacz wody .zasilanie ..flareback . ~ f water I 1 wlot wdd sanitarnych high level float switch/ wlqcznik p+akowy wysokiego poziomu napowietrzanie oprdiniajqca .- - - Sewage treatment plant . uzdatnianie wody (kotlowej) - .flow of -przepfyw glass .w temperaturze wrzenia at the intake -na wlocie at the outlet .boiler feed .pitting -korozja punktowa kotla .wrzenie wody .

5. SILOWNIA . .

auxiliary burner -palnik pomocniczy .oil .spalarka ash .liquid .burner -palnik .solid .gaz obojqtny sample -probka gazu obojqtnego system .odpady.panel sterowania systemem gazu obojqtnego inert gas .5.spalarka -"---'r diluter/ rozrzedzacz alin z powietrzem) combustion chamber combustion air inlet wlot powietrza spalania forced draught fan/ wentylato ciqgu wymuszonego oaniotnvale dno ualeniska' zasuwa popielnika Incinerator .komora spalania feeding .system gazu obojqtnego inerting .proces spalania incinerator .szlam olejowy waste .napehianie spalarki .analizator tlenu scrubbing tower -pluczka wiezowa.spalarka pionowa loading door .spalarka .odpady plynne .combustion chamber .vertical .napelnianie (zbiornikow) gazem obojqtnym oxygen analyser . skruber - --- - - .olej -sludge .odpady olejowe .odpady stale - Inert gas system (IGS) .zawor poboru gazow spalinowych z kotia deck water seal -poWadowe zarnkniqcie wodne demister -osuszacz IGS control panel . odpadki .komora spalania process .system gazu obojgtnego air intake -pobor powietrza boiler up-take valve . ENGINE ROOM f incinerator .drzwiczki do ladowania odpadow non-combustible materials -materialy niepalne oil .popiol combustion -spalanie air -powietrze towarzyszqce spalaniu chamber .

surollo Tecnicas .Inert gas system -system gazu oboj@zego rbridge punel/ panel nu mostku boiler up-take valve/ main control panel to cargo tanks/ do zhrornlkow non return valve/ a z w r t liquid P/V breaker/ zawdr P/V 2 5 scrubber/ pluczku demltter/ osuszacz discharge overboard/ water fbr woda do mycia (zabezpieczenie ci.fnieniowo proiniowe) beaning/ blower/ dmuchawa seawater inlet/ wlot wody source: Deiegasa De.

system zdalnego sterowania maszyny sterowej .u.procedura zmiany systemu sterowania cylinder .pelen zakres wychylenia stem (na obie burty) plunger . zapasowe.secondary .nurnik pump -pompa nurnikowa - rudder angle indicator .mechaniczne urzqdzenie sterowe ram . awaryjne ----- -- -- -- --- .auxiliary -urzqdzenie sterowe awaryjne compartment (flat) .schemat blokowy urzqdzenia sterowego power unit failure alarm .sterowanie nadqzne . ENGINE ROOM Steering gear -maszyna sterowa actual position of the ruder -rzeczywiste polozenie stem change over procedure . s..hydraulic -hydrauliczne urzqdzenie sterowe -main--urzqdzenie sterowe gkowne overshoot .sterowanie rezenvowe follow-up tiller -zadajnik kqta wychylenia ste- - rn full movement of rudder .primary -urzqdzenie sterowe gl6wne .urzqdzenie sterowe.silownik emergency steering gear -awaryjne urzqdzenie sterowe follow-up steer .5.~rzesterowaniemaszyny sterowej .nurnik power failure alarms -alarm zaniku napipcia power steering gear . maszyna sterowa .wskainik wychylenia stem steerer -urzqdzenie sterowe steering gear .alarm zaniku zasilania maszyny sterowej remote control system .non-.pomieszczenie maszyny sterowej block diagram .

.zlqcze kablowe .kondensator z polaryzacjq .polarized electrolytic . uklad -breaker -wylqcznik (automatyczny) obwodu diagram .triple pole with latching mechanism wylqcznik obwodu trojfazowego z mechanizmem zatrzaskowym . urzqdzenie wzbudzajqce for starting . generator -alternator.circuit truck -podwozie wylqcznika .w. gietki gland .mal.circuit -wylqcznik zwarciowy .kabel elastyczny. przewod elektryczny .prqdnica) buzzer -brzqczyk by-pass .air (ACB) -w.flexible -kabel elastyczny.input .oslona koncowki kabla port -przylqcze kablowe run .main bus.kabel koncentryczny .obejicie.z krotkq zwlokq brushholder -szczotkotrzymacz brushless -bezszczotkowa (np.c. z komorq powietrznq .akumulatomia a. SILOWNIA Electricity -elektrycznoS6 accumulator -akumulator -battery -bateria akumulatorowa cell .silnik prqdu przemiennego active load .5.live -kabel pod napieciem lug -konc6wka kabla cover . z.urzqdzenie inicjujqce rozruch adjustment -nastawienie.dlawik band -taima. giqtki .flexible . obwodu .c. nieizolowany -bush . z.moulded case (MCCB) .dlawica kablowa -joint .kondensator elektrolityczny z polaryzacjq -with tappings .kondensator powietrzny . regulacja . omijaC cable -kabel. bocznik (to) by-pass .cela akumulatora plant .izolowany w.coaxial .insulating .zdolnoSC wylqczania bridging -mostkowanie briefly delayed . z komorq -- -- -- - - - - - - - - - - iukowq wykonanq z materialow kompozytowych .-rozregulowanie admittance -admitancja.vacuum (VCB) -wylqcznik zwarciowy z komorq prozniowq breaking capacity .bare .obchodzik.nastawienie dokladne .air .anoda current -prqd anodowy backplane -tyl kasety pakietow od strony zlqcz systemowych ballast . opaska bar . prqhica prqdu przemiennego a.mechanizm szybkiego przerywania prqdu -mechanism -zamek wylqcznika -of control circuits -w.ciqg kabli capacitance -pojernnoiC measurement -pomiar pojemnoici (el. przewodnobk pozorna alternator -prqdnica prqdu zmiennego -protection system .nieosloni~ty.obciqzalnoSC (przewodow) choke -dlawik coil -dlawik circuit .obciqzenie mocq czynnq active-power meter -miernik mocy czynnej actuate -uruchamiak.system zabezpieczenia prqdnicy ammeter -amperomierz amplifier -wzmacniacz modules -moduly wzmacniajqce anode .glowna szyna zbiorcza battery -bateria acid -kwas akumulatorowy -backup -bateryjne zasilanie bezprzerwowe charger -zasilacz ladowania akumulatorow . pobudzaC actuator -urzqdzenie uruchamiajqce.obwod.fine .awaria zasilania.polarized .schemat polqczeh elektrycznych . magistrala .obwod wejbciowy -- -- - - - -- - - - - - - - - . obwodow sterowania - (circuit) breaker -wylqcznik zwarciowy .kondensator z odczepami capacity -pojemnoSC . motor .oplot (ochronny) kabla clamp -zacisk kablowy clip -uchwyt na kabel .emergency -akumulatory awaryjne room .bus.szyna zbiorcza.) capacitor -kondensator .storage -bateria akumulatorowa black-out .fast break mechanism (FBM) .akurnulatorownia .szyna zbiorcza . awaria napedu breaker -wylqcznik capacity -zdolnoSC wylqczania .carrying .

5.silnik elektryczny fan/ erminal box/ terminal box cover/ pokrywa skrzynki zaciskowej seaY uszczelka top part of terminal box/ gorna cz& skrzynki zaciskowej wentylatora tabliczka znamionowa shaft sealing ringIpiericien uszczelniajqcy wal ' resilient preloading ring/ pierscien sprezynujqcy wstepnego naprezania . - Generator set zespdl prqdotwo'rczy cylinder unit/ charge air receiver/ kolektor uklad silnika powietrza doladowujqcego turbodoladowarka two-step charge-air cool dwustopniowa chlodn powietrza doladowa cover with thermostatic valvesfor high temperature cooling-water po?irywa z zaworami termosta niskiej i wysokiej temperatury ernator stator/ stator alternators cover with thermostatic valves for lub-oil system/pokrywa z zaworami t e r m o s t a ~ z n y m i systemu oleju smarowego lubricating oil cooler/ chlodnica oleju smarowego x Electric motor . ENGINE ROOM .

main -s set .selecting -obwod wybiorczy clamp -zacisk clip plate .micro -mikrowylqcznik .pair of -s -para zestykow . stykanie siq module -modul stykow pomocniczy ch . ) . w trojkqt trojfazowe polq-three phase double-delta czenie w podwojny trojkqt .make contact (NO) .chassis -polqczenie z masq obudowy .standard auxiliary -s.auxiliary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .trojfazowe polqczenie w gwiazdc . a s .output .block . SILOWNIA .styk normalnie otwarty .gniazdo typu "zenskiego" .modul czujnika napiqcia .skrzynka zaciskowa.induction .zlqcze urzqdzenia powiadamiajqcego .three phase star .listwa zaciskowa -with screen earthed -przewod w ekranie uziemionym (to) connect -1qczyC -to frame -1qczyC z masq connecting diagram .rotation -przetwornica wirujqca cord -przewod przylqczny urzqdzenia current -prqd .parallel .prqd bierny .point . lqcznik .styk o dzialaniu ze zwlokq czasowq .polqczenie gwiazda-trojkqt .styk normalnie zamkniqty .styk.normal open (NO) .protective -przewod izolowany .obwod *jSciowy .plate -prqd anodowy .Swiatlo pokladowe delay .styk punktowy .polqczenie przewodu .frame -polqczenie z masq obudowy .przewbd zerowy .piorunochron .make and break -zestyk przelqczny .sterowanie stycznikowe with thermal overload releases ..sonda prqdowa .prqd przemienny -cycle -cykl .plytka mocujqca (do montazu na szynie) coil -cewka .auxiliary -module. nakladany .cewka indukcyjna commutator -komutator conductance -przewodnoSC czynna conduction -przewodzenie conductor -przewodnik.s. plug-in type -modul stykow pomocniczych.napqd spalinowo-elektryczny .lightning .schemat .odbiornik energii - - - - - - - -- - - - - - contact . normalnie zarnkniqty .stycznik z wyzwalaczem przeciqzenia termicznego converter -przetwornik.changeover -zestyk przelqczajqcy .eliminacja drgan stykbw deck light . normalnie otwarty .schemat polqczen connection -polqczenie -box .time delayed .effective -prqd skuteczny dead -bez napigia debounce .interrogator .trip indicating auxiliary .trojfazowe p.three phase delta .obwod rownolegly .delta -polqczenie w trojkqt .schemat blokowy diesel-electric drive .three phase zig-zag . zwloka diagram .series parallel -polqczenie szeregowo-rownolegle .flexible -przewod elastyczny -junction .input -control -regulacja mocy wejSciowej probe .idle .stycznik box .threephase -prqd trojfazowy -transformer -przekladnik prqdowy .normal close (NC -s.alternating (A.frequency -przetwornik czcstotliwoSci .obw6d drukowany .terminal strip .return -przewod powrotny .star-delta .opoinienie.input -prqd zasilajqcy . pomocniczy zwykly .C.szafa stycznikowa control .live -przewod pod napiqciem .make -zamknqt obwod .zestaw stykow glownych . zyla kabla . konwerter .5.screen -przewod ekranowany .male -wtyk typu "mcskiego" consumer .printed . przewod. lqczeniowa .styki pomocnicze ze wskainikiem wyzwolenia contactor .female .neutral .break (NC) .rated operational -znamionowy prqd pracy -rated uninterrupted -znamionowy prqd c i g gly sensor module .trojfazowe polqczenie w zyg-zag connector -zlqcze.

5. ENGINE ROOM .

turbinowa voltage controller -regulator napiecia g.instalacja elektryczna electrical propulsion .- diesel-electric ship .standby -prqdnica w pogotowiu globe -klosz kulisty glow lamp .silnik elektryczny shock -porazenie prqdem shop -warsztat elektryczny steering gear .el.gniazdo bezpiecznikowe generating set -zespol prqdotworczy generator .latarka bateryjna flip-flop -przerzutnik (elektryczny) frequency -czgtotliwoSC .przycisk awaryjnego zatrzymywania (np.podstwa bezpiecznikowa .antykorozyjna oslona katodowa electrolytic derusting -odrdzewianie elektrolityczne electromagnet -elektromagnes electromagnetic-elektromagnetyczny coupling . -winding .glass tube .-prqdnica tachometryczna .: ziemia circuit . korekta excitation -wzbudzanie exciter -wzbudnica.skrzynka bezpiecznikowa cap .napqd .turbogenerator.protective -uziemienie ochronne return .insulating -bezpiecznik izolowany socket .el. regulator natezenia Swiatla direction of flow -kierunek przeplywu disconnected -rozlqczony distribution board -tablica rozdzielcza drive .ogranicznik stop .sprzqglo elektromagnetyczne field -pole elektromagnetyczne -valve -zaw6r elektromagnetyczny electrostatic -elektrostatyczny - - - - ---- -discharge -wyladowanie elektrostatyczne emergency .ohwietlenie awaryjne set -prqdnica awaryjna -procedure -procedura postwowania w razie zagrozenia stop . portowa .prqdnica postojowa. pot.uzwojenie generatora . prqdnica .bezpiecznik rurkowy -high breaking capacity -bezpiecznik wielkiej mocy .generator.powrot prqdu przez ziemiq -wire -przewod uziemiajqcy.lampa jarzeniowa.generator awaryjny lighting .prqdnica wzbudzajqca fault -tu: zwarcie (elektryczne) flashlight .obwod uziemiony .stan awarii.sprzqglo elektro-magnetyczne drive -napqd elektryczny -heater -podgrzewacz (grzejnik) elektryczny log .rotary -napqd obrotowy .tacho.sterowanie elektrohydrauliczne steering gear -urzqdzenie sterowe elektrohydrauliczne electrolytic corrosion .ship's service -prqdnica pomocnicza . stan zagroienia -battery -akumulatory awaryjne generator .statek o napedzie spalinowo-elektrycznym dimmer -Sciemniacz.maksymalna czgstoSC lqczen fuse .shaft -prqdnica walowa .oprawka bezpiecznika element -wkladka topikowa .blade -bezpiecznik nozowy box . prqd.port . telegraf maszynowy telemotor -telemotor elektryczny -torch ..maximum operating frequency .korozja elektrochemiczna control . napqd (statku) electric -elektryczny coupling .napqd rownolegly (do jednoczesnego wlqczania dwoch wylqcznikow) earth -uziemienie.bezpiecznik topikowy base .el.sygnal alarmowy supply -zasilanie awaryjne -switch -wylqcznik awaryjny end-position switch -wylqcznik krancowy energise -pobudzak.latarka elektryczna -winch -winda elektryczna electro-hydraulic -elektrohydrauliczny -winch -winda elektrohydrauliczna steering .moc indukowana (to) ground -uziemiC -- - - - - - - - - - - - - . jarzeniowka gross horse-power .log elektromechaniczny motor . urzqdzenie sterowe -telegraph . zasilaC energiq equalization -wyrownanie. uziemienie (to) earth -uziemiaC earthing -uziemienie electrical installation .paralleling mechanism . silnika glownego) signal .turbo-.

..Siemens synchmnous generaror instnrction hub/pias ta .:L."C"' - .U&C. # .-. varistor module/ .. prostoxnik z piericieniami fqczqcymi unu wmuing rumu sru~uru . ".'Cr. A L ....~ . U&"Y"JC.. .". . r .~. .x d shield with yoke ring . nchronous generator -prqdnica synchroniczna air guide wall/ oslona powietnnq lnner bearzng cap/ wewngtrzna pokrywa iozyska I ball bearing/ lozysko kulkowe T I fan impeller/ wirnik wentylatora end sAield/ osiona koncowa rotor shaft/ wal wirnika statorfnrmeI . ' modul warystora rotor 'core with excitation winding/ rdzeri wirnika z pier.wzth core . ."-.:*I. . w- rotor core with winding/ rdzeri wirnika z uzwojeniem source.kienie przewodzqce uzwojeniem wzbudzajqcym rectifier ring with modules - I L .-....

dioda emitujqca Sw.odgromnik. zarowka light . statku) impedance -impedancja . niechlodzony multifunction device -urzqdzenie wielofunkcyjne navigation lights .lampa oscyloskopowa overcharge -przeciqzenie overcurrent -przetgzenie rely -przekaznik nadprqdowy -trip -wyzwalacz nadprqdowy overdischarging .portable .zr6dlo Swiatla (to) light . SILOWNIA ground test -test uziemienia handle . przewod lqczeniowy junction-box .izolowaC insulated -izolowany insulating -izolacyjny -tape -taSma izolacyjna -value -wartoSC izolacyjna insulation -izolacja. izolowanie.installation wiring -impendancja instalacji wewngtrznej .Swiatlo . source . akumulatora) overpower protection .strefa nieczuloici loop -pgtla nieczuloSci.obwod scalony jumper -lqcznik.mutual .ogranicznik interconnection lines .pole indukcyjne . uchwyt.izolator integrated circuit . Swiatla pozycyjne board .oSwietlenie (np.Swiatlo przenokne emitting diode (LED) .indukcja wzajemna insulant -material izolacyjny (to) insulate . nulling -zerowanie ohmmeter -omomierz oscillator .system ohwietlenia limiter .diwignia.silnik .obudowa silnika -totally enclosed fan cooled (TEFC) -silnik zabudowany chlodzony (wbudowanym) wentylatorem .Swietlne oznakowanie nawigacyjne.obciazenie . ochronnik przepigciowy fitting . histereza ilumination . ekran - - - - - -- - - - - - -wskaznik ekranowy.zespol silnikowo-prqdnicowy housing .miernik stanu izolacji insulator .control .odbiory mniej wazne .tablica kontrolna inductance -indukcyjnoSC induction (coil) .obciqzenie bierne monitor -monitor.generator drgan oscilloscope -oscyloskop -tube .direct current motor . napigcia) phase -faza change -przesunigcie fazowe . calkowicie zabudowany. rgkojeSC .peak -obciqzenie szczytowe .tablica kontrolna Swiatel p. zarowka -bracket -uchwyty Swiatla (nawigacyjnego) .totally enclosed non-ventilated (TENV) s.reference .lampa.display - - - - -- - .silnik prqdu stalego generator .linie polqczeniowe line voltage -napigcie migdzyprzewodowe - load .filament .nadmierne wyladowanie (np. zwieracz.lampa.zabezpieczenie nadmiarowe mocy elektrycznej overvoltage -przepigcie paralleling generators -generatory pracujqce rownolegle parallel running -praca rownolegla permissible fluctuation -dopuszczalne wahania (np.rotary -dzwignia obrotowa hysteresis .reactive .skrzynka polqczeniowa kilowatt (kW) -kilowat kilowatt-hour (kwh) -kilowatogodzina lamp .oprawa oiwietleniowa -panel -tablica Swietlna -system .5.compound -silnik szeregowo-bocznikowy .impedancja odniesienia indicator panel .non essential -s .zapalaC lighting -oiwietleniowy arrester .regulacja obcieenia . material izolacyjny -resistance test -pomiar opornoSci izolacji -tester . ekran mains immunity -odpornoSC sieciowa mains transformer -transformator sieci zasilajqcej measuring instrument -przyrzqd pomiarowy measurement result -wynik pomiaru motor .essential -s -najwazniejsze (glowne) odbiorniki energii .cewka indukcyjna factor -wsp6lczynnik cewki indukcyjnej field .

n 1 1 111 .- r--"'-".. ENGINE ROOM r \ Circuit breaker w~E'Zcznik aUtomatJ'CZnY rear connection bolt stud/ przvlaczenie tvlne z koikiem . rear mechanical interlock/ blokada mechaniczna tylna front mechanical interlock/ blokada mechaniczna & & r.5. ..lonu zaciskow terminal cover -front connected/ osiona zaciskow diuga dla przyiqczenia czoiowego plug-ln rear connection/ kolek gwzntowany dla przyiqczenza wtykowego accessory lead termmal/ przylqczenle osprzetu dla pomocnzczych obwodow elektiycznych interpole barrier/ przegroda fazowa "ire mechanical interlocW dokada mechaniczna z kablem J zalqcznik aker mounted/ naped obrotowy bezpoirednio zamontowany zamontowany na panelu operating handle.. . variable depth/ naped obrotowy zmienna glebokoSC . gwintowanym rear connection Jat bar/ przyiqczenie tylne z n v ~ d21-r ~ o w i o nlnrhim m .rear .

fotodioda pliers .trojfazowy asynchroniczny silnik indukcyjny . plan of connections .secondary -zabezpieczenie wt6rne raceway .solid state - 5.o.intermediate -przekainik poSredniczqcy .short cirquit -wylqcznik zwarciowy .temperature sensitive -termistor . potencjometr -with tappings . odpowiedi rotating machines -maszyny wirujqce .obroty i prqdkoSC z.czwarty biegun.three phase induction motor .thermal overload . potencjometr .over current .napiqcie.positive -biegun dodatni power .opornoSC bierna indukcyjna receptacle .szczypce.w.three phase synchronous generator .latching -przekaznik blokujqcy sig (w jednej lub w dwbch pozycjach) . opornik .adjustable . opornik test -pomiar oporu -thermometer -termometr oporowy resistor -rezystor.fusible .silnik klatkowy .DC generator with excitation -prqdnica prqdu stalego ze wzbudzeniem .three phase induction motor squirrel cage rotor .multicross -przekaznik wielostykowy .negative .shift -przesuniqcie fazowe - - - - - - - - - - - -- - - - .open circuit shunt -wyzwalacz sterujqcy .degree of .biegun ujernny .silnik prqdu stalego .gniazdo zasilania. silnika rating -wzorcowanie (przyrzqdu) reactance .primary .rnoc mamionowa speed .rezystor z odczepami response . rnoc frequency .czgtotliwoSC sieciowa mains .voltage -wyzwalacz napiqciowy remote -zdalny onioff function . ponownie nastawiak resistance . oprawka recharge .fourth (4th) pole .inductive .rnoc biema shortage .magnetic overcurrent -wymalacz nadprqdowy o dzialaniu magnetycznym .opor biemy . SILOWNIA - - - - - - - - - - - - .przekaznik nadprqdowy .direct current motor .shunt -wyzwalacz napiqciowy .brak mocy switch -wlqcmik zasilania take-off .naped zdalny (to) rereeve -przewijab (to) reset . wyzerowak.shaft generator -prqdnica walowa .opomoSC.tablica polqczen z gniazdami wtyczkowymi pole .three phase induction motor with slip ring rotor .schemat.time releaser .przekainik czasowo wyzwalany .semiconductor controlled (SCR) -tyrystor .biegun .ustawib w polozeniu spoczynkowym.przekaznik polprzewodnikowy release -wyzwalacz . z bezpiecznikiem topliwym -male -wtyk z bolcami plugboard . zespol generatorow .zabezpieczenie pienvotne .silnik pierhcieniowy .to -voltage -napigie miqdzyfazowe photodiode .variable -rezystor nastawny.schemat polqczen semi-conductor -pblprzewodnik short -zwarcie short circuit -krotkie zwarcie .trojfazowa prqdnica synchroniczna scheme .zdalne zalwylqczanie operator .ladowaC ponownie rectifier -prostownik .undervoltage -wyzwalacz podnapiqciowy .czuloSC.pobor mocy preexcitation -przedwzbudzenie projector -reflektor protection -zabezpieczenie . dodatkowy styk glowny .single phase bridgeconnected prostownik dwupohiwkowy relay -przekaznik .wyzwalacz przeciqzenia termicznego .reactive . opor nastawny..stopien ochrony . kleszcze plug -wtyczka female -wtyczka z otworami na bolce .elektrownia (tu: statkowa).torowisko przewodow rated -znamionowy power .overload -przekaznik przeciqzeniowy .sieC zasilajqca --plant .rated --making capacity -namionowa zdolnoSC zalqczania marcia . nastawny.

konstrukcja kabla core/ oirodek kabla separator /rozdzielacz insulator /izolator inside sheet/powloka ochronna reinforcement/ wzmocnienie z tkaniny opancerzenie kabla outside sheat/ insulator/ opona gumowa +la miedziana DIN cable lug connection/ polqczenie kablowe ze stycznikiem wg norm DIN single contactor and double clip connection/polqczenie pojedynczego i podwbjnego przewodu ze stycznikiem ging arm/ wieszak instalacja kablowa cable earth uziemienie kabla .5. ENGINE ROOM r Cables -kable \ power cable construction .

flow speed actuated -przelqcznik zalqczany prqdkobciq przeplywu .zasilaC suppressor -uklad ochronny .t.button -przycisk.asymmetrical terminal .napigcie na zaciskach termocouple -termopara test -pr6ba load .toggle -przelqcznik migowy .pressure actuated .liquid level actuated -przelqcznik zalqczany poziomem cieczy . zalqczany temperaturq - - - - - - switchover -przelqczaC terminal -koncowka. przel. niedostateczne obciqzenie volt (V) -wolt voltage controller oscillator (VCO) -generator przestrajany napigciowo voltage -napiecie . dwukierunkowy.voltage -przekladnik napiqciowy -with separate windings . przez grodi) supply -zasilanie (elektryczne) (to) supply . cewki) undercharge -niedoladowanie (np.silnik bocznikowy slider .main (MSB) -rozdzielnia glowna.lqcznik migowy . glowna tablica rozdzielcza (GTR) switchgear -przelqcznik .cam operated -p. listwa zaciskowa -box ."off' switch -wylqcznik on -wlqczaC . akumulatora) under load -pod obciQeniem underloading -niedociqzenie.auxiliary -wylqcznik pomocniczy . przelqcznik .autotransformer .free-wheel diode . rozdzielnia. centralka telefoniczna . zalqczany przez krzywkq .snap .skrzynka zaciskowa -strip .rated --- - CY .pneumatic -pneumatyczny m.RC .breaking capacity .transformator trojfazowy z uzwojeniami separowanymi transistor -tranzystor .limit -wylqcznik krancowy -off -wylqczaC .field effect (FET) -tranzystor polowy turbo-electric -turbinowo-elektryczny drive -napqd turbinowo-elektryczny propulsion -napqd turbinowo-elektryczny ship .wlqcznik over -przelqczak . powodowaC zwarcie setting knob -pokrgtlo nastawcze ship's mains -okrqtowa sieC zasilajqca shunt -bocmik --motor .short cirquit -lqcznik zwarciowy .varistor -warystorowy uklad tlumiqcy - switch -lqcznik.znamionowa zdolnoSC wylqczania zwarcia (to) -zwieraC.bidirectional . trial time delay -zwloka czasowa time lag -zwloka czasowa time relay -przekaznik czasowy with dropout delay . oprawka solenoid valve -zawor elektromagnetyczny strand -iyla kabla stuffing tube -dlawnica rurowa (uszczelniajg ca przejScie kabla np.styk Slizgowy socket -gniazdko wtykowe. czasowy tongue ring -zacisk na koncu kabla transducer -przetwornik transformer -transformator .dlawik . przyciskowy .lqcznik dotykowy (to) switch -przelqczaC switching capacity -zdolnoSC lqczeniowa switchboard -tablica rozdzielcza.zwoj (sprqiyny.touch .current -przekladnik prqdowy .power auto.statek o napgdzie turbo-elektrycznym turn ."on" .przekainik z opoinionym opadaniem zwory --with pick-up delay -przekaznik z opoznionym przyciaganiem zwory timer -regulator czasowy timer modul -modul czasowy .asymetryczne napigcie na zaciskach - - -- -- - - - - - .autotransformator .listwa zaciskowa -voltage .tablica do prob -plug -wtyczka pomiarowa thyristor -tyrystor . zalqczany cihnieniem (presostat) -temperature actuated -p.quick break -wylqcznik migowy .uklad tlumiqcy RC .obciqienie probne link -wtyczka probiercza panel .diodowy uklad tlumiq- .p..autotransformator zasilania -reactor .

ENGINE ROOM f Switchboard and elements tablica rozdzielcza ijej element' 10 przeznaczenia przekainik test probe/ 'erminaN stycznik z canymi pressure switch presostat.5. przelqcznik ciinieniowy wylqcznik limit switch/ photoelectric sensor/ Sezpieczeristwa wyiqcznik kraricowy czujnik fotoelektryczny voltmeter/ woltomierz programmable logic pilot lamp/ lampka pushbutton/ wskainikowa przycisk controller (PLC)/ programowalny sterownik logiczny selector switch/ przeiqcznik obrotowy proximity sensor/ elektromagnetyczny czujnik zbIiieniowj r.m m m m 1 I I alarm indicating lamps/ lampki alarmowe freiuency meters/ cz~stoSciomierz synchronoscope/ synchronoskop synchronisation lamps/ lampki synchronizujqce -control switched przeiqczniki sterowania - main switchboard - .-~----twatt meters for generator load control/ watomierze sterowania obciqzeniem prqdnic automatic loading and unloading push buttons/przyciski automatycznej vnchronizacji i roziqczania prqdnic ontrol switches for breaker/ control/ przeiqczniki steroania wyiqcznikami prqdnic governor control switches/ / przeiqczniki sterowania regulatorem obrotow spring-loaded control' switches/ przeiqczniki kontrolne z samoczynnym powrotem 1I E m m $j f ' I[Il Em m iJJ Lm--.---.

surge -udar napieciowy - -three phase balanced system -symetryczny uklad napigC troj fazowych variation .low.medium .cewka z odczepami impulse . pracy -way -tor przewodow kablowych relative .dip -zapad napiecia wattmeter -watomierz . przewody polqczeniowe.day signalling light/ lampa sygnalizacyjna mast-top Morse signalling Morse lamp signallins key/ klucz do sygnali:argo light.Srednie napigcie live . voltmeter-wat (W) watt (W) .niskie napiecie .change .Swiatlo masztowe marine floodlighting Aldis .runs -tor kablowy. c i a przewodow rated operational .-przewod pod napieciem . lampa kablowa .controller oscillator -generator przestrojony Ward-Leonard system -uklad Ward-Leonarnapigciowo da (prqdnica-silnik) .-przepiecie . - 5.- .. SILOWNIA ..change szybka zmiana napiecia ..oslona druciana (np. oprzewodowanie (np.characteristic -charakterystyka zmiany n.mostek..change -zmiana napiecia -woltomierz .-napipcie udarowe wire . nawijanie excess .iwiatla statkowe mast head light .cewka.zmiana napiqcia - - urzqdzenia). wiring okablowanie. cluster/ iwiatlo ladunkowe .inductor .drop spadek napigcia winding uzwojenie.znamionowe n. lqcznik (w akumulatorze) Ship's lights .guard .fluctuation -wahania napiecia -with tappings .wzglgdna zmiana n.drut . przewody montaiowe yoke .interval odstep czasu pomiedzy zmiana.. uzwojenie .Wattmeter -watomierz mi napigia wandering lead -kablowka. na lampy) .rapid .

ENGINE ROOM f .5.

master .self tuning -regulator samonastrajalny converter -przetwornik.regulacja obciqzenia. czujka bimetaliczna block diagram .centrala manewrowo-kontrolna .schemat blokowy (urzqdzenia) bridge control . regulacja console . regulowak controllability .uklad sterowania zarnkniety . obwod closing permission .system automatycznej regulacji -remote control system -automatyczny uklad zdalnego sterowania start valve .sterowanie.sterowanie w pqtli zarnknietej.element sterujqcy error -uchyb regulacji .sterowak.alarm wachtowy device .manual . alarmu) actuator -urzqdzenie wykonawcze adjust -nastawiak. silnikiem glownym) z mostka system .ograniczenie sterowania desk -pulpit sterowniczy .zqdanie przekazania sterowania room .t ~ y b sterowania .false -alarm falszywy -hooter -buczek alarmowy pressure . t.static system -bezstykowy uklad sterowniczy ..sterowanie nad@ne gear -uklad sterowania .sterowalnoSk controller .s. regulacja alarm -alarm.go out of -wymkn$ sig spod kontroli input -wejicie sterujqce lever .Control and automation sterowanie i automatyka accept -przyjqk.analog to digital (ADC) -przetwornik analogowo-cyfrowy computer control -sterowanie komputerowe - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - .follow-up .urzqdzenie alarmowe .partial .constraints of .samoczynny zawor rozruchowy automation -automatyzacja . sygnal alarmowy .element bimetaliczny.(to) accept -przyjq6 alarm .closed loop control . regulacja -board -tablica sterownicza.load .direct . pulpit sterowniczy .open loop .sterowanie automatycme system .sygnal sterujqcy .sterowanie sekwencyjne -signal . alarmow).Sruba regulacyjna adjustment -nastawianie.electronic .zaklocenie sterowania . kontrolna circuit .uklad automatyczny sterowany komputerem control .pre-set -nastawa. regulacja wstqpna .sterowanie (np. zaakceptowak acknowledgement .zawor sterujqcy (to) control .potwierdzenie (np. kontrola obciqienia loop .czqiciowa automatyzacja automatization-automatyzacja bi-metalic element .ciinienie alarmowe signal .electronic -regulator elektroniczny .tablica kontrolna.grupa (np.step-by-step .automatyzacja pelna .diwignia sterujqca . wiqzka .common alarm zbiorczy. uklad regulacji -valve . w ukladzie otwartym panel . wywolany przez jeden z kilku czujnikow .glowny uklad s.uklad sterowania z mostka closed loop -zamkniqta pqtla.digital .sterowanie bezpoirednie disturbance .sterowanie elektronicme -element .sygnal alarmu switch -wlqcznik alarmu system -instalacja alarmowa analogue inputloutput .deadman . (regulacji) mode .obwod kontrolny .sterownik .sterowanie rgczne . sterownicza . regulowak adjusting screw .pulpit kontrolny.(to) acknowledge -potwierdzib alarm actuate -uruchomik (wlqczyk) alarm -bell .sterowanie skokowe system -uklad sterowania.zezwolenie na zamknigcie wylqcznika closing pulse transmitter-uklad przekazywania impulsu zalqczajqcego cluster . t.dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy . konwertor .full .sterowanie programowe -quantity -wielkoSk sterujqca request .analogowe wejScie1 wyjScie automatic -automatyczny control .system .sequential .program .sterowanie cyfrowe .

shut down/ zatrzymanie cancel speed program/ ominiqcie programu ~'zrostu obrotdw 1 ' (11 \nie eg n engine room contra// sthd bridge wing/ sterowanie : prawego skrzj~dlamostka \ 'bridge control/ sterowanie z mostka . blowers failure/ uszkodzenie dmuchaw pomocniczych shut down active/ "awalyjny stop" zalqczony slow down active/ awaryjne zmniejszanie obrotow uaktywnione overspeed/ przekroczenie maks)~malnychobrotdw start air pressure/ cisnienie powietrza s t a r t o w e g o l command rpm/ obroty nastawione engine rpm/ chief rpm limit/ ogranicznik obrotow maksymalnych critical sveed setuointl 'obrot6w.1 potwierdzenie alarmu commis.system sterowania silowni slow down not cancellable/ zwalnianie niekasowalne I shut down not cancellable/ zatrzymywanie awayjne niekasowalne\ shut down cancellable/ zatrzymywanie awaryjne kasowalne slow down cancellable/ awaryjne zmniejszanie obrotdw A start interlocW blokada startu remote control failure/ awaria ukladu zdalnego sterowania / urning gear engaged/ bracarka walu wlqczona slow turning failure/ awaria systemu wolnego obracania start air pressure low/ niskie ciinienie powietrza startowego all aux.5. ENGINE ROOM Engine room control system . lock/ hlokada zmiany/ stano~l?skasterousania lamp tesr/ kontmla lanipek wskainikonych / slow down/ zwolnienie. kry ycznych shaft generator in service/ prqdnica walowa wlqczona engine critical speed/ krytyene obrory silnika output limited/ ograniczenie mocy maksymalnej wolne obracanie praca iobroty) morskie z niskq emisjq NOx sound oj7 uylqczenie ~jgnalizacjiaku~@cznej alarm ackn.

sygnal wyjSciowy regulatora cyfrowego flip-flop -przerzutnik function select -wybor funkcji - - - - - - - - - - - gate -bramka (np.obciqienie robocze manual -rpczny -control -sterowanie rpczne.AND with negated output -bramka typu negacja . wylqcznik bezpieczenstw a end . zatrzymywania silnika glownego) signal .bramka typu MODULO 2 (nierownowainoSC) .liquid crystal (LCD) -wykwietlacz cieklokrystalicmy module .working .czujnik zegarowy digital -cyfrowy control . awaria indication .kontrola obciqzenia .przerzutnik bistabilny typu RS emergency .modul wykwietlacza element -czgSC skladowa -delay -with specified dely time -uklad op6zniajqcy z opoinieniem ustawialnym .zdalny panel kontrolny system -uklad kontrolny unit -panel kontrolny operating -operacyjny -gear -mechanizm zdalnego zamykania (drzwi wodoszczelnych. tyrystora) -AND -b. urzqdzenia) - - - - - - - -- - - -- .czujnik. monitor .mean time between -s (MTBF) -Sredni okres migdzyawaryjny feedback .tryb pracy (np.NAND .koniec. pokrptlo knock-off -wylqcznik samoczynny latch -przerzutnik z pamipciq -input -wejScie zatrzaskowe light emitting diode (LED) . zakonczenie --position switch -wylqcznik krancowy engine .bramka typu negacja . typu I (iloczynu logicznego) .elementy regulacji i sterowania . sterowanie rgcznei automatyczne) system .tablica alarmowa silnika -diagnostic system -uklad diagnostyczny silnika failure -blqd. sterowanie. czujka . uszkodzenie.NOT (NEGATER) . regulacja rpczna lever .level . zaworow itd. dzialanie. nadzor desk -pulpit urzqdzen kontrolnych .gotowoSC operacyjna (np.) mode .dane.cyfrowy czujnik prgdkosci obrotowej display -wyhwietlacz.monostable -przerzutnik monostabilny .zintegrowany system nadzoru key pad -panel przyciskow operacyjnych klaxon horn -buczek alarmowy knob -galka.sterowanie cyfrowe speed sensor .czujka .sprzpzenie zwrotne linkage .sygnal alarmowy -switch -wylqcznik awaryjny.5.funkcjonowanie.cycle of cykl operacji operational readiness .detecting . informacje logger -rejestrator danych (np.exclusive OR .remote unit .czujka temperaturowa dial-gauge . kierowanie (pracq urzqdzenia) controls .czujnik poziomu -resistance temperature (RTD) -czujnik termorezystancyjny . stan zagrozenia full speed -.RS bistable .peha prgdkoSC awaryjna governor -regulator bezpieczenstwa -overload -przeciqzenie awaryjne -stop -ogranicmik.sygnalizacja uszkodzenia . wylqcmik bezpieczenstwa stop .przycisk awaryjnego (np.manewr6w) detector . koncowka.system operacyjny operation . praca operation -operowanie. SILOWNIA cycle .cykl data .bramka negujqca input information -informacja wejiciowa input/output (Vo) -wejScieiwyjScie integrated -zintegrowany circuit (IC) .obwod scalony -monitoring and control system -zintegrowany system nadzoru i sterowania monitoring and system .diwignia sterowania rpcznego selector -przelqcznik rpczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rgczne-automatyczne monitoring -kontrola.dioda elektroluminescencyjna load -obcieenie control .stan awarii.sprzgzenie zwrotne mechaniczne flash .temperature .silnik alarm panel .

kontrola osiqgdw statku bridge mostek display unit/ monitor ship speed/ predkoit statku wind speed and direction/ predkoit i kierunek wiatru G%?c-- ...............konsola telegrafu na stanowisku Iokalnym - - - ship performance monitoring . engine control room display unit/ monitor ......panel w CMK I relay panel panel przekainikowy v main engine silnik gldwny engine side control console telegraph .centrala manewro- 1 t fuel Pow/ przepiyw paliwa fuel temperature/ temperatura paliwa shaft power sensor/ czujnik mocy nu wale .........1 control room panel ..

regulator programowy record .czujnik ciinienia oleju .-- . tablica .measure.intermediate .sygnal uruchamiajqcy.ciinienie robocze processing (of data) . nastawiajqcy .regulator samonastraj alny semi-automatic -pblautomatyczny sensor .telltale .measure .presostat wysokiego ciinienia pressure .ciinienie autotransformer -przetwornik cihnienia distribution .czujnik kontrolujqcy (utrzymuja.urzqdzenie zabezpieczajqce.samozamykajqcy sic cock -kurek samozamykajqcy sie door . czujniku) setting -nastawianie.czujniki pomiarowe .czujnik ciinienia .working .obrobka (danych) processor -procesor program (programme) -program. sekwencja control .czujnik drgan servo-mechanism -senvomechanizm servomotor -senvomotor.alarm . automatyczny self-adjusting .temperature .oil pressure .czujnik temperaturowy .samoustawny self-check . telegrafu maszynowego) oscillation .filtr samooczyszczajqcy sic self-closing .spadek ciinienia alarm -alarmowy sygnalizator ciSnienia control . p. przyrzqd rejestmjqcy dane. cy) stale ciinienie . transformer -przetwornik ciinienia vessel -butla (zbiornik) ciinieniowa .informacja na wyjiciu .kontrola ciinienia element -czujnik manometryczny reducing station . wahanie output -wyjicie device -urzqdzenie wyjiciowe information .drzwi samozamykajqce sic self-steering .regulacja poirednia - - - - - - - - - - - relay -przekaznik (to) relay -przekazywak reliability .urzqdzenie redukujqce c.zdalne sterowanie speed adjustment -zdalne nastawianie prcdkoSci obrotowej remotely controlled -zdalnie sterowany safety cut-out -wylqcznik bezpieczenstwa safety device . zaprogramowany. silownik sequence -kolejnoik. ustalony pressostat .oscylacja. rejestr recorder .signal .temperature . czas ustalania signal .czujnik pomiarowy .actuating .sygnal alarmowy .regulator regulation -regulacja . presostat gauge . wybieranie device -urzqdzenie nastawcze. urzqdzenia) order logger -rejestrator polecen (np. czujka point . temperatury .sygnal .vibration pick-up .zapis.emergency sygnal alarmowy - - --- -- - - - - - - - - . zabezpieczenie self-acting -samoczynny.czas regulacji.start sekwencyjny set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu.samoczynne sprawdzanie sic self-cleaning -samooczyszczajqce sic filter .tablica kontrolna.fotokomorka photosensor -fotokomorka pickup -przetwornik. SILOWNIA operational safety .bezpieczenstwo eksploatacyjne (np.przeregulowak (przekroczyk nastawc dopuszczalnri) panel -plyta (czolowa). obiekt regulowany preset -zadany.sterowanie automatyczne self tuning regulator .heat .sterowanie sekwencyjne sequential processing-przetwarzanie sekwencyjne sequential start .manometr head . senvomotor -time .pressure pick-up .sygnal wyjiciowy (to) overshoot .input -wejiciowy czujnik pomiarowy . plan controller .punkt podlqczenia czujki plant -urzqdzenie.high pressure control .samonastawny self-aligning .regulacja ciinienia. pewnoik (dzialania) remote -zdalny control .czujnik ciepla .5.wysokoik ciinienia (slupa cieczy) monitoring .rejestrator.rozklad ciinien drop . wskazania urzqdzen recording instrument -urzqdzenie rejestrujqce regulator .niezawodnoik. tablica wskaznikowa photocell .stacja redukcji ciinienia -reducing unit .c. regulatorze.

czas narastania .spring-loaded -wylqcznik spr@ynowy tachometer -tachometr.selsyn odbiornik synchronism -synchronizm synchronizer . uklad.off position -polozenie spoczynkowe (prze- zakonczenia light -lampka sygnalowa processing unit (SPU) -jednostka przetwarzania danych . wylqcznik.selsyn -control selsyn . obroty robocze - - - - - - -- - - .level .neutral position -pozycja neutralna .czas opadania .spreiyna nastawna regulatora predkohci obrotowej switching time .przetwornik cihnienia trip -wylqcznik samoczynny setting -nastawa wyzwalacza unmanned .czujnik poziomu progowy .rise .system.czas narastania w stanie nieustalonym trace -wykres rejestratora (np. bez obslugi czlowieka engine room . instalacja -pneumatic .kontrola temperatury detector -wskaznik temperatury fall .master -wlqcznik gl6wny .system pneumatycmy switch -wlqcznik.transient .reference .czas przelqczania synchro .regulator prqdkoki obrotowej speeder spring .float . przeiqcznik .on-.selsyn nadajnik -receiver .sygnalizacja akustyczna speed governor .sygnalizacja zakonczenia. terminal termel -termoelement thermoregulators -termoregulatory time .synchronizator system .emergency -wyiqcznik bezpieczenstwa .end-position .system telemotoryczny temperature -temperatura control .5.bezwachtowy.off -wylqcznik .spadek temperatury -rise -wzrost temperatury terminal -urzqdzenie koncowe. ENGINE ROOM .-wlqcznik - - - - - - - - iqcznika) pressure -presostat .selsyn transformatorowy generator .fall .ending . prcdkohciomierz drive gear -naped tachometru telemotor -telemotor --gear -urzqdzenie telemotoryczne system .sygnal odniesienia -relay -przekainik sygnaiowy -warning .czujnik plywakowy poziomu wody .pressure .czas .limit -wylqcznik krancowy .sygnal ostrzegawczy sound signalling .silownia bezwachtowa working speed -predkohk robocza. manewrow.wylqcznik krancowy . temperatur) transducer -przetwornik . sygnal - .

SILOWNIA 3 Refrigerating unit -parts agregat chlodniczy .cz&i cylinder valve/ zawor butli kainik ciinienia locknut/ nakrqtka zabezpieczajqca z tworzywa Mylar -olnierz enclosing tube collar/ tulei szczelniajqcy i kotpak piston/ tloczek* top return spring/ gorna sprczyna powrotn 1 bottom return sprin dolna sprgiyna powrot filter/ filtr .zawdr sterujqcy ssaniem suction modulation valve .5.

spreiarka tlokowa @ e e cylinder head gasket/ uszczelka giowicy cylindra discharge valve screw and lockwasher/ Sruba mocujqca zawor tloczny z podkiadkq zabezpieczajqcq discharge valve stop/ ogranicznik zaworu tiocznego 0 @ valve plate gasket/ uszczelka ply@ zaworowej oil pump and bearing head giowica lo.5. ENGINE ROOM Reciprocating compressor .&skowa r pompy olejowej rzewdd ssania oleju oil pressure relief va zawdr przelewouy o .

skraplacz chlodzony powietrzem evaporator .cupro-nickel -wqzowica miedzio-niklowa .skraplacz .tube -rurowy skraplacz .sprqzanie refrigerating plant . tloczenie duct -przewod zasilajqcy.Sciana sitowa tubes .absorbcja -refrigerating plant -(chlodniczy) agregat absorbcyjny -unit .(chlodniczy) agregat absorbcyjny air-cooled cargo -ladunek chlodzony powietrzem analyzer .chlorek wapnia chamber -komora .chlodnica .urzqdzenie chlodnicze .emergency bypass switch .pre.pre-. studzik coolant -czynnik chlodzqcy cooler . SILOWNIA Refrigeration .(typ) skraplacza .oddzielacz kropel (to) defrost .chlodnica solanki cooling .air cooled .still air chlodzenie grawitacyjnym ruchem powietrza plant .szybkie schladzanie .chlodzenie prozniowe deflector . odwilzacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz de-icer -odladzacz de-icing -odladzanie delivery .odwadniacz shell -plaszcz skraplacza -tube sheet .heating -wgzownica systemu grzewczego compression . woda morska cooler .przetwornik ciinienia skraplacza ..urzqdzenie chlodnicze sprqzarkowe condenser (type) .OC..chlodzenie wstqpne -jacket ..wgzownica obiegu zamkniqtego -cooling wqzownica systemu chlodzqcego .osuszacz.chlodzenie solankowe tank .analizator blower section .- -- - - - - - .rapid .skraplacz chlodzony wodq condenser (elements) -czgSci skraplacza - - - -- - - - - -condenser pressure control (CPC) -sterowanie ciinienia skraplacza condenser pressure transducer (CPT) -przetwornik ciinienia skraplacza -control transformer (CT) -transformator sterowania defrost termination sensor (DTS) .stopier'i dehumidifier . OF) .suction -komora ssania charging connection .wstepne schladzanie .zbiornik solanki calcium chloride .nadmuch brine .awarjjny wylqcznik ominiqcia automatycznego programu chlodzenia cooling .chlodnictwo absorbs .system chlodzenia -tower -wieza chlodnicza .chlodnica chilling .odparowywacz pressure transducer .finned -wqzownica ozebrowana .5.skraplacz piaszczowy .wstwne schladzanie (ladowni przed przyjqciem ladunku) .chlodzenie przeponowe .pressure -komora cihieniowa .chlodzenie agent . maszynownia chlodnicza ..odmrazak defrosting .zasilanie.filtr absorbcyjny absorption refrigerator -chlodziarka absorbcyjna absorption .schladzanie -plant -urzqdzenia chlodnicze.dochlodzenie system .fan .absorbowak absorbent filter .fore.szybkie schladzanie coil -wqzownica . kana1 tloczny - - - .rurki contact icing -zarnrazanie kontaktowe (to) cool .shell .czynnik chlodzqcy coil -wqzownica chlodzqca down .schladzanie .water-cooled .czujnik stanu rozmraiania fan switch (CFS) .odmrazanie heater -podgrzewacz odszraniajqcy room -rozmrazalnia degree (deg.polqczenie do uzupelniania czynnika chlodniczego chiller .solanka.vacuum .sub.chlodzik.quick .wylqcznik wentylatora skraplacza -pot .chlodzenie wentylatorowe .closed coil system .

Sruby mocujqce (dolnq panewke) suction strainer Motor end cover uszczelka zaworu Sruhy i podkladki fil .niskoprofilowa z~bata f valve cap screw/ Sruba mocujqca zawdr suction valve/ zawdr ssqcy 1 rurka pohoru oleju 1 .Compressor -sprgiarka relief valve/ oil pump and bearing/ oil pump and bearing head/ glowica pompy valve plate pfyta zaworowa low profile gear oil pump .

contact -zamrazarka kontaktowa (wielkoplytowa) freezing -zamarzanie.pojemnolC chlodni.sprzqt zamrazalniczy -point . chlodnictwo capacity -wydajnoiC chlodzenia .of respiration -cieplo oddychania intermediate plate -plytka poirednia liquid -ciecz line drier . wydajnolC chlodnicza coil -wqzownica chlodz~ca machine .folia insulation .chlodzik chamber .kontener chlodzony -hold .chlodziwo czynnik polredniczqcy.latent .chlodzenie.chlodnictwo okrqtowe plant .slow -powolne zamraianie .monofluorotrichloromethane .chlodzony cargo .dwutlenek wqgla .quick .samochod-chlodnia refrigerating.accumulation of .mrozenie szybkie frost .cieplo utajone of freezing .podgrzewacz wqzownicy (do odladzania parownika) .dioxide . chlodzqcy capacity .stan (skupienia) cieczy subcooler .oszranianie gas .snap .chlodnia prowiantowa refreezing -ponowne zamrazanie refrigerant .skraplacz (wqzownica do skraplania czynnika) .zbiornik plynu state .czynnik chlodniczy condensing coil .fluorinated .plywak niskiego poziomu foil .chlodzik.gaz .dwutlenek .szybkie zamarzanie .chlodniczy.ladownia chlodzona stores . chlo-transmitting dziwo pre-cooler .czynnik mrozqcy freezer -zamrazarka capacity -pojernnolk zamrazalnicza .carbon dioxide .secondary .chlodziwo (chlodniczy czynnik polredniczqcy.5.freon .czynnik chlodniczy .distributing . parownik coil -wqzownica parownika heater .schladzanie wstqpne rate of air circulation .iloiC cyrkulacji powietrza rectifier -wykraplacz reefer .rapid .presostat r6znicowy equalizing line -przewod wyrownawczy evaporate -parowak evaporation -odparowanie evaporator -wyparownik. na kontenerze) refrigeration .komora chlodnicza plant .szron . przedchlodnia pre-cooling .chlodnica wstqma freezant .ladunek chlodzony container .marine .skraplarka -plant .odwadniacz czynnika cieklego pre-cooler .izolacja z folii forecooler .cieplo exchanger -wymiennik ciepla .ammonia .dochladzacz czynnika cieklego medium -czynnik .urzqdzenie chlodnicze room -pomieszczenie chlodnicze store . zamrazanie chamber -komora zamraialnicza cycle -cykl zamraialniczy equipment .low side .parownik zalany fan section .freon 11 (gaz chlodniczy) heat .szybkie zamrazanie .freon .amoniak .wstqpna chlodnica plynu -receiver .flooded .system chlodniczy (ekspansyjny) -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - . np. SILOWNIA differential pressure control . solanka) refrigerate .zespol urzdzen chlodniczych -unit -agregat chlodniczy (np.czqlC wentylacyjna filter-drier -filtr osuszajqcy float -plywak .dry .schladzalnia.cieplo zamarzania .zespol urzqdzen chlodniczych refrigeration system (expansion) .high side -plywak wysokiego poziomu .punkt zamraiania .difluorodichloromethane -freon 12 (dwufluorodwuchlorometan) .difluoromonochloromethane-fkeon 22 (dwufluorodwuchlorometan) .suchy parownik . schladzaC refrigerated .chlodnia prowiantowa unit -kontener chlodzony vehicle .freon .

kana1 ssawny temperature -temperatura . termoregulator thermostat -termostat .odwadniacz -pan -wanienka wodna (pod wyparownikiem) - - - - - - - - - .ambient -temperatura otoczenia - - - - freezing -temperatura zamarzania saturation .direct .woda box -przestrzeti wodna eliminator .czujnik (temperatury) otoczenia .dielectric -rozmrazanie diaelektryczne .solanka z wody morskiej sensor . ENGINE ROOM .sterowanie termostatem water . rozmraialnia theoretical volumetric output .czujnik temperatury powietrza chlodzqcego shaft seal cover -pokrywa uszczelnienia walu splash lubricated -smarowanie rozbryzgowe spray brine system .supply temperature (STS) .rozmrazanie -off process -rozmrazanie .electrical resistance -rozmrazanie prqdem elektrycznym thaw room -przedchlodnia.heater termination .-bezpoiredni syst.membrana.indirect .thawing .czujnik temperatury powrotu rejestratora -return temperature (RTS) -czujnik temperatury powietrza powracajqcego .schlodzenia .ambient (AMBS) .temperatura rozmrazania thawing .wlaiciwa (chlodnicza) wydajno6C obj@o6ciowa thermal relay -przekaznik cieplny thermocouple -termopara thermodynamics -termodynamika thermometer -termometr thermoregulator -regulator temperatury.schladzania -- rupture disc .5.temperatura nasycenia .return recorder (RRC) . przepona bezpieczehstwa sea brine .czujnik ..termostat stanu podgrzewacza thermostatic control.-pokredni syst.defrost termination czujnik stanu rozmrozenia ..sub-freezing -temperatura ponizej punktu zamarzania .chlodzenie natryskiem solanki spray pump -pompa smarowania rozbryzgowego strong mixture -bogaty roztwor suction channel .

d cover - Reciprocating compressor -sprgiarka tlokowa water cooled version . Aarhus uszczelka pokrywy koricowej ua~c~t-mu punrywy nurrcuwg .odcinajqcy A top cover pokrywa gbrna gasket for top cover/ szuszczelk polnyuy gornej zwrotna zaworu ssqcego earrng cover at shafi en pokrywa toiyska na koricowce watu gasket for side cover/ uszczelka pokrywy boczngj main hearing bushing/ ewka foiyska gldwnego magnetyczne unalogowy panel sterowania pokrywa wodna or1 charging valve/ water cover- gasket for water cover/ uszczelka pokrywy wodnej source: Suhroe.wersja chlodzona wodq gasket for end cover/ e l k pokrywy koricowej dust strainer/ gasket f o r water cover/ s z c z e l k a pokrywy wodnej piston pin/ sworzeri tloka I discharge stop valve zawbr ttoczno .

.witch base plate/ main rotor casing/ giowna obudowa wirniku seal cover gasket/ uszczelka poktywy uszczelniajqcej nszczelniujqcej" " .casing cover/ pokiywu ?butJ-.nce piston sleave/ ka tloka rdwnowaiqcego Screw compressor -sprgiarka Srubowa lnierz strony ssycej sucction cover pokrywa strony ssqcej micros. bearing head gasket/ uszczelka gfowicy loiyskow<j earing heud casing/ hudowa gtowicy ioiyskowej zawdr suwako .

York Rrfr~gcr(~rion.su.szacz czynnika ch/odzqcego refrigerant charging valbe/ zawdr uzupehiania czynnika chlodzqcego ' LP switch/ wytqcznik niskiego ci.(.nienia sourer.drier/ o.Condensing unit -zespdl skraplajqcy compressor/ sight glass (oil)/ szklo discharge isolating valve/ zawdr odcinajqcy stmny ttocznej oil d@erential pressure switch/ presostat roznicowy igh pressure switch/ resostat wysokiego ciinienia podgrzewacz (oleju) w skrzyni korbowej sea wylot u filtr - refrigerantjlter . Morinr .

starting air .nadcihienie .high . ENGINE ROOM Compressors and pressure spreiarki i cihienie air receivers -zbiornik powietrza air bottles .nadcihienie .expansion capillary type .starting air .zawor zwrotny .zaw6r odpowietrzajqcy zawor rozprqzny szyb-quench expansion kiego schladzania .head -wysokoiC ciinienia (slupa cieczy) . butla.zawor plytkowy .limit . rozPKAY --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - .expansion control .suction solenoid .sprqzarka rotacyjna z lopatkami Slizgowymi .sprgzarka czolowa .sprqzarka rotacyjna .high (HPS) -pr.thermostatic exp..zawor rozprqzny typu kapilarnego . wsteczne.zawor elektromagnetyczny .service air .expansion superheat . powietrza startowego .float .5.tongue .sealed -unit .Schrader -zaw6r Schradera (zawor otwierajqcy sig pod naciskiem zewnqtrznym) .presostat r6znicowy pressure -cisnienie above atmospheric .stycmik sprqzarki -crankcase heater (CCH) -podgrzewacz skrzyni korbowej sprqzarki . wysokoP'&Y low pressure control .system powietrza sprqzonego compression -sprqzanie compressor -sprqzarka .zbiornik cihieniowy - - - - - - - - - - - - - - - - - high-pressure -wysokociinieniowy.funtow na cal kwadratowy (jednostka cihienia) pressure switch -presostat .suction modulation ..sprqzarka awaryjna .odczyty cihienia .cisnienie powietrza startowego vessel .hand expansion -rgczny zawor rozprqzny .presostat niskiego ciSnienia manometr -manometr pounds per square inch (psi) .rotary .atmosfera (jednostka) compress -sprqzaC compressed air system . tloczqcy sprqzarki .zawor odcinajqcy przed zaworem rozprqznym .elektromagnetyczny zawor ssqcy .rozprqzny zaw6r przegrzania .zbiorniki powietrza atmosphere (atm) .zawor plywakowy .high (HP) -wysokie ciinienie .globe type . walec differential pressure control .emergency .booster .ciinienie graniczne .manometr .z. powietrza roboczego .purge . wysokiego cihienia -water (WPS) -presostat ciinienia wody superpressure -ciinienie bardzo wysokie vacuum -pr6znia gauge -wacuometr .zawor kulowy .sprqzarka wyporowa .ciinienie najwyzsze readings .excess .expansion -z.niskie ciinienie -mean effective .non-return .strona ssqca kompresora cylinder .spr.cylinder.modulacyjny zawor ssania .termostatyczny z. agregat hermetyczny .back-.sprgzarka odirodkowa contactor (CC) .reciprocating .wysoka prbznia valve -zawor .spr. przeciwcihienie (przed sprqzarkq chlodniczil) below atmospheric -podciinienie distribution .spr.spadek ciinienia .rozklad ciinien drop .zawor rozprqzny ..zawor odciqzony . uzyteczne -peak .back-pressure -zaw6r przeciwcihieniowy .suction side of .discharge service .centrifugal .sucction modulation (SMV) .king .rotar sliding vane .cii.balanced .modulacyjny zawor ssania .at constant -pod stalym ciknieniem . rozprqzny (ekspansyjny) .low (LP) .solenoid .gauge .suction solenoid (SSV) -elektromagnetyczny zawor ssania .constant pressure -zawor stalocihieniowy .Srednie cii.

chiodnica wstqna supply air fan/ wentylator nadmuchowy bathroom/ distribution s e c t i o w a z i e n k a sekcja rozdziaiu kabina powietrza air conditioning unit szafa klimatyzacyjna air discharge grill/ pressure gauge switch/ okiego ciinienia nia skraplacz skrzynka poiqczeniowa .Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja discharge/ vylot powietrza lir exhaust air fan/ wentylator wyciqgowy exhaust air section/ ekcja wyciqgu supply air duct/przewdd nadmuchu.powietrza mixing section/ sekcja mieszania preheatedair cooler/ podgrzewacz.

supply -wentylacja nawiewowa -system . ENGINE ROOM Ventilation and air conditioning wentylacja i klimatyzacja - .agregat klimatyzacyjny conditioning unit .mushroom -wentylator grzybkowy .osuszacz exhaust -wycislg (powietrza) duct -przewod wentylacji wyciagowej -fan -wentylator wentylacji wycislgowej -pipe -przewod wentylacji wycislgowej ventilation -wentylacja wycislgowa exhaust vent -wentylator wycicgowy fan -wentylator .filtr powietrza conditioned -klimatyzowany conditioning -klimatyzacja .uptake -wentylator wyciagowy venting -odpowietrzanie.urzqdzenie klimatyzacyjne condensing moisture -wilgoC kondensacyjna cowl .recirculated -p. przewietrzak.system wentylacji ventilator -wentylator.chlodzenie wentylatorowe - - - --- - - - . osuszanie dehydration -odwadnianie dryer .system klimatyzacji -unit . otaczajqce casing --.vacuum -wentylator wyciagowy mushroom head -glowica wentylatora grzybkowego (to) ventilate .kana1 wentylacyjny cleaner . wentylowaC ventilating -wentylacyjny fan -wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny ventilation -wentylacja.5.p.electrical driven air -powietrze ambient . wywietrznik.skraplacz klimatyzacji --system .induced draught -wentylator wyciagowy . spust ciknienia - - - - - - -- .axial flow -wentylator osiowy cooling . nawiewnik coaming -zrqbnica wentylatora cover -pokrowiec wentylatora cowl -glowica wentylatora . wentylowanie. przewietrzanie duct -przewod wentylacyjny .mechanical -wentylacja mechaniczna -panel -klapa wentylacyjna .wietrzyC.exhaust -wentylator wycislgowy .glowica nawiewnika dehumidification-odwilzanie.wentylator napqdzany elektrycznie .sprqzarka klimatyzacji condenser .out-take wentylator wycislgowy.nawiewnik .intake . wywiewnik trunk -przewod nawiewnika -turning gear -mechanizm obracajqcy nawiewnik . obiegowe -trunk -kanal wentylacyjny air conditioning -klimatyzacja compressor .

niewlaaciwe (wadliwe) dzialanie manhours -roboczogodziny manufacturing defect -wada produkcyjna misalignment -nieliniowoSC ustawienia mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC - - - - - - . giqtki fouling -zanieczyszczenie foundation . niedzialajqcy install . pasujqcy fitted with -wyposaiony w - - - - - - - fitting . w uiyciu jack .konserwacja.5. pas blow . pokrywa flexibility -elastycznoSt. konsenvowaC maintenance .obsiuga konsenvacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniaC (to) make water -przeciekaC maker -producent malfunction .stycznoSC na powierzchni dotartej lost motion . giqtkoSC flexible connection .manufacturing -wada produkcyjna defective -wadliwy deflection . przewidywana tnva1oSC (to) fail . duza awaria centering -centrowanie chock -zaklinowaC. zawieSC failure -defekt. zlqcze lapped surface contact . tolerancja assembly -montaz. prowadzqcy drawbolt .oS.instrukcja. defekt .operating . dokumentacja urzqdzen dowel -korek ustalajqcy.osadnik disengage -rozlqczyk disengaging gear -urzqdzenie zwalniajqce dismountable -zdejmowany distribution -rozklad documentation -dokumentacja .odksztalcenie.znaczna awaria.udrozniC breakdown -awaria . SILOWNIA Engine overhauls and repairs przeglqdy i naprawy maszyn admissible (range) -zakres dopuszczalny allowance . utrzymanie (sprawnoSci technicznej) service .equipment .dopasowanie. odchylenie.podnoinik (to) jam . rozkaz instruction . awarii.luz maintain -utrzymywak.major .zailepiak otw6r defect -wada. w ruchu inoperative -nieczynny. oczyszczanie .aligned -otwory ustawione w linii.polqczenie elastyczne. giqtkie flexible hose -wqz elastyczny.instrukcja (np. polecen in use -wykorzystywany.latent -wada ukryta .fundament (urzqdzenia) -plate -plyta fundamentowa friction -tarcie .dmuchaC blow free .Sruba Scieajqca elongation -wydluzenie estimate -oceniaC excessive wear -nadmierne zuiycie expected life .ulec uszkodzeniu. awaria .dokumentacja wyposazenia. otwory zosiowane. montowaC axle . o. montaz fixed orifice -kryza stala flap -klapa. szkolenie booklet .przewidywany czas eksploatacji.otwory . wal osiowy. giqtki flexible shaft -wal elastyczny.flame . zablokowaC circular -okrrtgly cleaner -Srodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.czyszczenie plomieniem clearance gauge .excessive -nadmierne tarcie guarantee claims -roszczenie gwarancyjne hand tight -dokrqcony (docirtgniqty)rqcmie holes .zakleszczaC siq jammed -zakleszczony joint -polqczenie.engine .defekt silnika . zakladaC interchange -wymiana instruction -polecenie.luz.instrukcja obslugi sequence -kolejnoSC wykonywania czynnoSci.Srednica otworu dirt trap . do centrowania in operation -w dzialaniu. ugiq cie detection -wykrywanie diameter -Srednica .obslugi) w formie brosmry .instalowak. p6106 belt -taSma.internal -uszkodzenie wewnqtrzne fit out -wyposaiyC fit for -przystosowaC (do czegoi).szczelinomierz close .aperture .

(system) zarzqdzania czgSciami zamiennymi --inventory list .uniform .remont.sekwencja. management .czgSC spodnia upset .czgSC dolna .wigksza naprawa.grafik. otwarcie operation'. wyzlobienie refacing . silnika).non-failure .czgSC skladowa .specyfikacja prac (remontowya worn -zuzyC part . wzery polish -polysk.interchangeable .bottom .owalnoSC (np. pulsowanie puncture -przebicie.interchangeability of -zamiennoSC czgici . zarzqdzanie cz.lista czgici zamiennych .ubytki spowodowane korozjq wear -zuiycie monitoring -kontrola zuiycia resistance . rysa sequence .5.szlifowanie gniazd zaworow reliable -niezawodny repair -naprawa . przeglqd part . zakleszczenie seizing-up -zatarcie.minor .tloka) overhaul -remont kapitalny .dzialanie bezawaryjne outflow -wyplyw ovality .graphic .gorna czgSC perusal -oglgdziny.czgici wzajernnie wymienialne -purchase order @o) . powazniejszy remont . kolejnoSC schedule -harmonogram .czgSC zamienna -top . polerowaC precise -precyzyjny.szpara (spare) parts -czpSci zamienne control .funkcjonowanie.rownomierne zuiycie wear and tear -zuiycie normalne .uszczelniC.zatarcie (np. norma.odpornoSC na zuiycie.extent of .no-failure .czgSci nj. harmonogram secure -zabezpieczak seizing . dokladny pre-ignition -przedwczesny zaplon prepare -przygotowaC pre-specification-wstqpna specyfikacja stoczniowa prevent -zapobiegaC pulsation -pulsacja.walne quality .fair .mniejsze naprawy retainer -element ustalajqcy score -wzery na biezni loiyska seal -uszczelka. Scieranie .spgcznienie metalu wastage .zakres robot.kurek odcinajqcy slot . zakres prac specification .zuiywanie sig -parts .odciqk (doplyw) .formularz zamowienia czghci zamiennych sequential number -numer kolejny formularza zamowienia spring -pgknqC surface -powierzchnia standard -wzorzec.- - - - -- - - - - .general .zuzyta czgSC withstand -wytrzymywaC ---- -.thermal -naprgzenie termiczne structural damage -uszkodzenia strukturalne tag -etykietka (np. na zuj c i e work .kontrola czgici zamiennych. przebiC otwor pitting -korozja wzerowa. ENGINE ROOM mishandling -niewlahciwa obsluga modular -modularny structure -budowa modulowa off-centre -mimoSrodowy opening -otwor.praca .odpornoSC na Scieranie. umocniC troubleshooting -wykrywanie usterek unburnt -niespalony unserviceable -niezdatny do uiytku unterside .major .obsluga shake -wstrzqs shut-off .extent of . ocena wzrokowa pierce -przedziurawik. bez usterek.normalne zuzycie wearing -zuiywanie out . standard -code of practice -przepisy techniczne stress -naprgzenie . przeklucie purge -usuwaC (niepozqdanq substancjg) rating plate -tabliczka znamionowa readiness -gotowoSC recess -wngka. zakleszczenie - - - - - - - - - seizure -zatarcie. zakleszczenie service .emergency -naprawa dorazna . wglgbienie. na czgiciach zamiennych) tighten .z.spare . bezawaryjne .component .dz. uszczelnienie seam -pgknigcie.cock . dzialanie .zakres napraw .czgSC .

Collision Avoidance Regs. Coastal navigation and approaches . ARPA. Radar.nawigacja 2. Signalling and signals . Telex command codes and abbreviations -kody i skr6ty teleksowe 20. ATA.mostek i jego wyposaienie 4. Radio & GMDSS communication -lqcznoSf radiowa i GMDSS 19. EPA . Charts and publications -mapy i publikacje 6. -prawo drogi morskiej 15. Navigation .6. Navigation . Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu 13. Ice navigation -iegluga w lodach 18.sygnalizacja i sygnaly . Astronavigation -astronawigacja 246 252 3.radar i urzpdzenia antykolizyjne 12.system Sledzenia drogi 14. Magnetic compass and gyro compass -kompas magnetyczny i kyrokompas 268 8. Ship Handling -manewrowanie statkiem 16.nawigacja przybrzeina i podejScia 264 7. Weathering -sztormowanie 17. Track control system . Electronic navigation aids -elektroniczne urzpdzenia nawigacyjne 258 260 5. Navigational lights and marks -6wiatla i znaki nawigacyjne 11. Directions -kierunki 9.nawigacja 10. Bridge and bridge equipment .

NAVIGATION t?elestial I .6.dwnikowy co-ordinate system uklad wspdlrzednych North celestial pole/ terrestial sphere/ kula demska celestial concave/ sfera (kula) niebieska Greenwich hour angle (GHA)/ Gryniczowski kqt godzinny South celestial pole/ poludniowy biegun niebieski Horizontal co-ordinate system horyzontalny uklad wspdlrzednych 9bsewer's meridian/ horyzont astronomiczny observer's inferior meridian/ dolny niebieski poludnik obsenvatora Nadir/ nadir .

sun .nierownokk dobowa motion -ruch dzienny parallax -paralaksa dzienna dawn .aberracja.iwit cywilny co-altitude .sfera (kula) niebieska .vernal -rownonoc wiosenna equation of time (eqn.partial -zakmienie czgiciowe .obnizenie widnokrqgu distance of visible horizon . brzask eclipse -zakmienie .concave . .zakmienie obrqczkowe . pozorny altitude -wysokoik pozorna error -blqd pozorny -horizon -horyzont pozorny.fix -pozycja astronomiczna .kolo pozycyjne of right ascension -kolo wzniesienia prostego.doba astronomiczna -position line . horyzont nawigacyjny noon -poludnie prawdziwe path of the sun .total -zakmienie calkowite ecliptic -ekliptyka equinox -punkt rownonocy.third adjustment of the sextant .hour .index correction (IC) .dopelnienie szerokoici geograficznej obsenvatora conjunction -koniunkcja constellation -konstelacja.tor pozornego ruchu wlasnego Slonca ascending node -wpzel wstepujqcy ascension -wschodzenie.equal -s method -metoda rownych wysokogci . NAWIGACJA Astronavigation .annual .kolo. kolo godzinne .czas astronomiczny triangle -trojkqt biegunowy twiglight .kolo godzinne of altitude -kolo wierzcholkowe of declination .iwit astronomiczny astronomy -astronomia .annular . .vertical -kolo wierzcholkowe circumeridian -przypoludnikowy civil twilight .luk dzienny inequality . gwiazdozbior declination -deklinacja dip .position -kolo p'ozycyjne . wznoszenie sip difference -roznica rektascencji astronavigation -astronawigacja astronomical -astronomiczny day .kolo godzinne of equal altitiude -kolo pozycyjne of position .usunipcie b l ~ d u sekstantu na niepionowoik lusterka ruchomego .double .6.simultaneous -s .autumnal -rownonoc jesienna . okrslg .odlegloik widnokrqgu diurnal -dobowv abberation . zmierzona sekstan-sextant tem .n. almucantar altitude -wysokoik (ciala niebieskiego) correction -poprawka wysokokci c.dwie niejednoczesne linie pozycyjne z jednego c.usuwanie blpdow sekstantu (nier6wnolegloici lunetki) almucantar -rownoleinik wysokoici.odlegloik biegunowa.first of the sextant . . kolo wysokoici.odlegloik zenitalna.astronawigacja abberation .Swit.poprawka indeksu (sekstantu) .horizon -horyzont niebieski .n.nautical .n.equator -rownik niebieski .sphere sfera niebieska - celestial -niebieski - - - -- - - - - - - chronometer -chronometr (okrgtowy) circle .jednoczesne obsenvacje wysokoici c.aberracja dobowa arc .second of the sextant -usunigcie blgdu niepionowokci nieruchomego lusterka sekstantu .aberracja roczna . dopelnienie wysokokci co-declination .astronawigacja - - - .meridian -poludnik niebieski .t) -rownanie czasu - - - - - - - - - . odchylenie . r6wnonoc .true -wysokoik astronomiczna anomaly -anomalia apparent -widoczny.zakmienie slonca .observed -wysokoik obsenvowana wysokolk c. dopelnienie deklinacji co-latitude .navigation astronawigacja biegun niebieski -pole .diurnal .aberracja dobowa accrue -przyrastak (o poprawce) adjustment -usunipcie blpdu (tu: sekstantu) .astronomiczna linia pozycyjna -time .n.

r1 6. NAVIGATION Sun movement Wch S(orlca meridian passage/ kulminacja Slorica upper transit/ height of eye/ wysokoSd oczna obseiwatora / Moon's phases -fazy Ksieiyca IV IZ \ 4 I 11 @ c IV promienie Slorica -sun rays/ III v VI VII VIII waxing moon/ Ksigjc przybierajqcy # waning moon/ Ksigiyc ubywajqcy .

6.zegluga po poludniku .blqd pryzmatycznokci (lusterek sekstantu) .linia wpzlow local hour angle -miejscowy kqt godzinny local transit -przejkcie ciala niebieskiegoprzez poludnik miejscowy longitude method -metoda dlugohciowa (okreSlania pozycji) lower transit .blqd osobowy .(IE) -blqd indeksu .) lunar -ksipiycowy -cycle -cykl ksipiycowy -day .Slonce hwiecqce o polnocy fiako gwazda kolobiegunowa) moonrise -wschod Ksipiyca moonset -zachod Ksipiyca moon's phase -faza Ksipiyca Morning Star .co-ordinate system . horizon -horyzont.kulminacja dolna (c.szerokoSC normalna North Star (Polaris) . Ksipeca. NAWIGACJA .latitude of a .n.n.personal equation .) midnight sun .eccentric -blqd ekscentrycmoSci sekstantu index .upper -krawpdi goma line of nodes .points -punkty rbwnonocy error -blqd . Slonca) .wysokoSC oczna obserwatora heavenly body .(roznica pomipdzy pomierzonq i obliczonq odleglokciq zenitalncL) -method -metoda wysokokciowa (okreklania pozycji) iso-azimuth .odstqp czasu (pomipdzy kulminacjq a porannq obsenvacjq Slonca) normal latitude .kulminacja g6ma -zenith distance . kqt czasowy identification of stars -identyfikacjagwiazdy - - - -- - - - - intercept .n.observer's .miejscowy kqt godzinny limb -krawpdi (np.inferior -poludnik dolny latitude .(astronawigacyjna) metoda wysokoSciowa meridian -poludnik (niebieski) -altitude -wysokohC kulminacyjna (ciala niebieskiego) angle -kqt godzinny distance .horyzont obserwatora.Swit nautyczny.side (of the sextant) .wspohzpdne ukiadu horyzontalnego .gwiazda polnocna - - - - - . widnokrqg .line -rownik niebieski -of perpendicularity-blql niepionowoici (lusterka sekstantu) .gwiazda poranna (Wenus) nadir .celstial -horyzont niebieski co-ordinate system.cialo niebieskie .punkt rownonocy wiosennej.-blqd przypadkowy .accidental .-blqd oosbowy .distance of visible -odlegloSC widnokrw .wspolrzpdne ukladu . horyzont widoczny -plane -plaszczyzna horyzontu hour angle (HA) -kqt godzinny.lower -krawpdi dolna .of instrument -blqd przyrzqdu - equinoctial -rownik niebieski rownikowego .observer's .Hilaire method .systematic -blqd systematyczny ex-meridian altitude -wysokohC przypoludnikowa ex-meridian latitude -szerokoSCprzypoludnikowa favourable oposition -wielka opozycja first point of Aries .szerokoSC c.odlegloSC zenitalna w czasie kulminacji meridian passage -przejScie (ciala niebieskiego) przez poludnik -lower--kulminacja dolna (c.of collimation . zmierzch nautyczny noon interval .szerokokC z kulminacji sailing . wz6r cosinusowy gibbous -Ksipiyc pomipdzy kwadrq a pelniq height of eye (WE) .upper -passage .personal -blqd osobowy .doba ksipiycowa -month -miesiqc ksipiycowy Marcq St.blqd nierownoleglokci osi lunety .roznica dlugohci w mierze czasowej .Droga Mlecma general equatation .nadir nautical twilight .linia rownych azymutow local hour angle (LHA) . punkt Barana first point of Libra -punkt rbwnonocy jesiennej galaxy .blqd niepionowoSci (lusterka nieruchomego w sekstancie) .shade -blqd wywolany szklami przyCmionymi sekstantu .prismatic .rownanie cosinusowe.

NAVIGATION Sextant sekstant shades/ szkl przydmiewajqc index glass.6. index mirror/ correction screw/ Sruba korekcyjna minutowq -r\f protractor/ protraktor clamp/ diwignia limbusa navigational triangle/ trojkqt nawigacyjny chart magnifiers (magnz5ing glass)/ szklo powiekszajqce do czytania mapy 1 \ \ przenoinik do map chart dividers/ / kl parallel rules/ h i e rdwnolegle navigational glasses. binoculars/ lornetka nawigacyjna .

ubywaC (o ksigiycu) wanning -zanikajqcy (o ksigiycu) -moon -ksiqiyc ubywajqcy waxing -przybywanie ksipiyca -moon -ksigiyc przybierajqcy zenith .pozycja z dw6ch pozycyjnych linii niejednoczesnych semi diameter (SD) -promien c.astronomical (APL) .doba gwiazdowa -hour angle . stellar magnitude -wielkoSC gwiazdowa sunrise -wschod Slonca sunset . okreSlaC namiar na c.n. setting -wyznaczanie namiaru na c.kulminacja dolna .) - - - - - - - -- -- - - running fix . opoinienie right ascension (RA) -wmoszenie proste.metoda przypoludnikowa refraction (ref) -refrakcja .inferior . (to) set . kqt czasowy punktu Barana -year -rok gwiazdowy sight -obsenvacja. dla okreSlenia linii pozycyjnej) -transfer of -przesunigcie linii pozycyjnej precession and nutation -precesja i nutacja prime vertical -pienvszy wertykal reduction . poprawianie wysokoSci zmierzonej -take a -wykonaC obsenvacjg astronomicznq (dla okreilenia pozycji) (to) sight -obsenvowaC. shoot the sun .poprawianie zmlerzonych wysokoSci -to the meridian .chronometr czasu gwiazdowego -day .Venus (Morning Star) .amplituda czasu (wschodu i zachodu) transit -przejhcie c.Mercury .Mars .odlegloSC zenitalna - - - - - - .zachod Slonca table of computed altitude and azimuth tablice wysokoici i azymutbw tabular -tablicowy. branie wysokoSci (sekstantem) reduction .n.zachodziC (o cialach niebieskich). tabularyczny time amplitude .Swit.Neptune -Neptun .Uranus .Saturn .mean -refrakcja Srednia retardation -retardacja.astronomiczna linia pozycyjna --sight -obsenvacja wysokoSci (c.Pluto .n.Gwiazda Polarna position line -linia pozycyjna .n. zmierzch fix -pozycja (astronawigacyjna) z gwiazd wane -zanikaC. mierzyC wysokoSC slonca sekstantem sidereal (Sid) .kulminacja gorna true place -rzeczywiste polozenie (c. bra6 wysokoSC (ciala niebieskiego sekstantem) southing -kulminacja c.odlegloSC biegunowa Polaris -Gwiazda Polarna pole -biegun .Mars . rektascensja round of sights -(kilka niemal jednoczesnych obsenvacji c.n.zenit -distance (ZD) . w azymucie pld.6 NAWIGACJA .abnormal .Pluton .horizontal (HP) -paralaksa pozioma in altitude -paralaksa dzienna parallel -rownoleinik of altitude .work an .obliczaC obsenvacjq P and R (Parallax and Refraction) -paralaksa i refrakcja parallax -paralaksa .anormalna refrakcja .rbwnoleznik deklinacyjny of latitude -rownoleznik ekliptyki planet -planeta .rownoleinik wysokoSci.elevated -biegun widoczny .annual -paralaksa roczna .Ziemia . observation (obs.lower -kulminacja dolna .Uran .superior -kulminacja gorna .obsenvacja -post -miejsce obsenvacji .n. zobaczyC.gwiazdowy kqt godzinny noon -moment gorowania punktu Barana -time .przeliczanie obsenvacji.lapaC slonce.n.North -biegun polnocny Swiata Pole Star . przez poludnik ziemski .) twilight .Wenus polar altitude -wysokoSC biegunowa polar distance .Earth .upper .czas gwiazdowy.gwiazdowy (odnoszqcy sip do punktu Barana) -month -miesiqc syderyczny chronometer .) .Merkury .Saturn . almukantar of declination .n.Jupiter -Jowisz .

pilot automatyczny conning position/ stanowisko kierowania statkiem secondary navigation post/ stanowisko nawigacyjne pomocnicze primary navigation truffle suwellance and manoeuveringpost/gidwne stanowisko nawigacyjne. analizy ruchu i manewrowe manoeuvering post/ stanowisko manewrowe stanowisko kierowania Typicalbridgelayou&with centralized and integrated functiondqpowy r o z W mostka z funkcjamiscentralizowanymi i .6. NAVIGATION I kolo sterowe.

navigation -nawigacja -passage execution -realizacja podroiy . syrena . silnikiem) z mostka system -uklad sterowania z mostka .navigation lights control board -tablica kontrolna lwiatel nawigacyjnych .external signal system .wskainik skoku hruby .propeller pitch indicator .system nawigacji zintegrowanej .monitoring of internal safety systems .stanowisko (pracy na mostku) . NAWIGACJA Bridge and bridge equipment mostek i jego wyposaienie anemograph -anemograf anemometer -anemometr.lornetka .communications .system sygnalizacji wewnqtrznej . autopilot .dokowanie.poi.field of vision -pole widzenia functionality .gwizdek okrqtowy.komunikacja zewnqtrzna i wewnqtrzna .automatic graphical position display .ship's whistle .zapasowe irodlo zasilania .eyepiece .docking .route planning -planowanie trasy (bridge) workstation . -heading control system -system kontroli kursu.prismatic .nadzorowanie systembw bezpieczetistwa wewnqtrznego .namiernik lornetkowy binoculars .internal communication equipment . traffic suwellance and manoeuvering .stanowsko sterowania rqcznego .rudder angle indicator .funkcjonalnoSC mostka layout -rozklad mostka. aneroid morski binocular bridge sight .ir6dlo zasilania awaryjnego .fire detection and alarm system -system wykrywania pozar6w i alarmowania .emergency lightning -olwietlenie awaryjne .manoeuvring .stanowisko kierowania cumowaniem .reserve source of energy . kapitanski) consol -pulpit manewrowy na mostku -control -sterowanie (np.rate of turn indicator . wiatromierz aneroid . .internal signal system .voyage planning .thrust direction indicator -wskainik kierun- - -- ku naporu pqdnika -watertight doors control -sterowanie d r v i a mi wodoszczelnymi bridge functions -funkcje mostka .monitoring of ship stability -monitorowanie statecznoici statku .stanowisko lqcznolci .emergency power source .wskainik szybkolci zmiany kursu .aneroid.6.okular (lornety) .steering gear control -kontrola maszyny ste- rowej .sterowanie awaryjnq pompq z g o w q . zegar gl6wny chronometer-chronometr -box . uklad mostka bridge displays and controls .external and internal communication .integrated navigation system (INS) .fire door holding and release .lornetka pryzmatyczna bridge -mostek (nawigacyjny.sygnalizacja zewnqtrzna . manewrowania i obsenvowania ruchu (innych statkbw) .docking .zamykanie i otwieranie drzwi poiarowych .stanowisko nadzoru bezpieczenstwa statku .loading.machinery control -kontrola pracy urzqdzen silowni .sterowanie pompami p. cumowanie .zapobieganie zderzeniom .manewrowanie .manual steering .fire pump control .skrzynka chronometru - - - - - - .wskainiki i urzqdzenia kontrolne na mostku .emergency bilge pump control .sterowanie pompami spryskiwaczy ppoi.primary navigation. discharging and cargo control -przeladunek i kontrola ladunku .stanowisko planowania podroiy central clock -zegar-matka.safety .automatic sprinkler pump control .automatycma graficzna projekcja pozycji .propeller rpm indicator .gl6wne stanowisko nawigacyjne.wskainik wychyle- nia stem .sprzqt lqcznolci wewnqtrznej .wskainik obrotow Sruby .collision avoidance .

.-. .6. . NAVIGATION f Integrated navigation system -zintegrowany system nawigacyjny -.. -. jrokompas log' rate of turn indicator/ nskainik szybkoici system control unit sterowanie systemem r D C! p 4 I alarm panel/ 9 main steering post/ giowne stanowisko sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy powtarzacz zyrokompasu &-ocompass repeaters/ powtarzacze jrokompasu I rudder angle indicator/ wskainik uychylenia steru Zntegrated navigation track control system nawipacia zinteprowana svstem kontroli trasv - - 1 . s~rawdzanietrasv - . reference system receiver/ odbiornik systemu referencyjnego I i mametic comuass/ ..

przyrzqd direction finder (DF) -radionamiernik diaphon .ch. iyrokompas repeaters -powtarzacze iyrokompasu hard copy -wydruk hardware .chod dzienny chronometru -record book.standard . prowadzenie statku information . kwarcowy rate .kompas iyroskopowy.quartz crystal . regulator natgzenia Swiatla distance indicator -wskainik przebytej drogi (np.oSwietlenie (np.nautical -przyrzqd nawigacyjny .informacje (niezbgdne do kierowania statkiem) --display -prezentacja danych (niezbgdnych do kierowania statkiem) -position -pozycja kierowania statkiem console .echosonda.lornetka glycerine .collision avoidance calculation . sonda akustyczna .singlebeam .monitor 6.dobowe opbznienie chr.multibeam echosonda wielowiqzkowa (pozwalajqca na uzyskanie trojwymiarowego obrazu dna) .ch. podawaC field of view -pole widzenia (lornetki) field of vision -widocznoSC (np.dziennik poprawek ch. stan zagrozenia -battery .wewngtrzny system przywolania data .correction -poprawka chronometru ..wskainik kierunku i liczby obrotow (silnika lub Sruby) dividers -przenoinik.zapis danych -recorder -rejestrator danych storage -przechowywanie danych sheet .dane -base -baza danych logger .ch. cyrkiel nawigacyjny echosounder . elektroniczny .ekran monitora unit . statku) board -tablica Swiatel pokladowych inclinometer -inklinometr instrument -przyrzqd error -blqd przyrzqdu -board -tablica przyrzqdow .daily rate of . elektroniczny ilumination .gliceryna goniometer -goniometr gyro compass .szyba wirujqca clinometer -przechylomierz clock -zegar compasses -przenoinik (cyrkiel) nawigacyjny conning -dowodzenie. .akumulatory awaryjne stop -wylqcznik bezpieczenstwa.IqcznoSC -- - - -- - - . NAWIGACJA .communications .szybkoSC transmisji danych record .echosonda jednowiqzkowa (konwencjonalna) emergency -zagrozenie. od ostatniegu punktu zwrotu) distance recorder -licznik przebytej drogi (na logu) display -zobrazowanie screen .sprzgt komputerowy.-dobowy ch6d chronometru . wylqcznik awaryjnego zatrzymania SG supply -zasilanie awaryjne switch -wylqcznik bezpieczenstwa engine alarm panel . .konsola crew call system .lampa do sygnalizacji dziennej.gaining rate of - - - - - - - - direction and revolution indicator .dobowe przyspieszenie chronometru loosing rate .error -blqd chronometru . papieru w kursografie) (to) feed -zasilaC. podawanie (np.electronic .navigational -przyrzqd nawigacyjny integrated bridge -mostek zintegrowany --system (IBS) -system mostka zintegrowanego integrated bridge operations -operacje mostka zintegrowanego . glowny clear-view screen . aldis depth recorder -echosonda deviascope -dewiaskop device -urzqdzenie.tablica alarmow w silowni engine telegraph -telegraf maszynowy equipment -wyposazenie.syrena tlokowa dimmer -Sciemniacz. sprzgt feed -zasilanie.rejestrator danych logging -rejestracja danych plate -tabliczka znamionowa -processing -przetwarzanie danych rate .obliczenia antykolizyjne ..arkusz danych daylight signalling lamp . z mostka) gimbal(s) -zawieszenie kardanowe glasses .

2/ pionowy system referencyjny nr 1. NAVIGATION f Dynamic positioning system system pozycjonowania dynamicznego )ind sensor no I/ wind sensor no 2/ \ Artemis microwave position fixingheference system/mikro- emote joysticW vstick zdalnego sterowania gyro no I/ gyro no 2/ j r o nr 1 j r o nr 2 1 vertical reference system no 1. 2 ninterruptible power supply Go 1.6.2 rydroacoustic position refe.2/ rzqdzenia podtrzymujqce zasilanie nrl.ence system/ hydroakustyczIY system referencyjny A - a niczny system referencyjny w unnel thruster I / 7gdnik tunelowy nr 1 tunnel thruster 2/ pgdnik tunelowy nr 2 azimuth thruster I/ main propeller I/ napgd giowny nr 1 pgdnik azymutalny nr 1 azimuth thruster 2/ main propeller 2/ napgd giowny nr 2 pgdnik azymutalny nr 2 Source: Kongsherg Simrad AS .

Pitot ..aneroid morski barometer -barometr morski chronometer .log elektromagnetyczny error -poprawka logu indicator -wskaznik logu . przewodow) night glasses .sonda rqczna (.management -zarzqdzanie functions .submerged screw .okreilanie pozycji .safety and security . nadzor.tablica kontrolna Swiatel pozycyjnych navigation spaces -pomieszczenia nawigacyjne navigation table .navigation lights and whistle control .dopplerowski log dwuskladowy (dwuwymiarowy) loudhailer -megafon elektroniczny manual -rpczny -- - - -- - - - -- - - - -control -sterowanie rqczne. telegrafu maszynowego) panel -plyta (czolowa).olowianka") lead .Srubowy log denny . NAWIGACJA doszczelnoSci kadiuba -hull stress control -kontrola naprqzen kadluba -loading.Doppler speed .y .(nawigacyjny) linial rbwnolegly pelorus -tarcza namiernicza.log denny .log connector -mechaniczny przekaznik logu . tablica parallel rules .log mechaniczny -single axis Doppler log dopplerowskijednoskladowy .przekazywanie poleceh na ster i do silowni interference area -obszar zaklocen lamp bracket -uchwyty Swiatla nawigacyjnego lead .radar -rzutnik refleksyjny plotting sheet . ekran display -wskainik ekranowy.gl6wny uklad sterowania (regulacji) -switch -wlqcznik glowny mercurial barometer -barometr rtqciowy modes -rodzaj (tryb) pracy (urzqdzenia) modular -modularny structure . discharging and cargo control -nadzor operacji przeladunkowychi monitorowanie stanu ladunku . siatka n.log ciinieniowy -register .lornetka nocna night order book -dziennik polecen nocnych (kapitana) one man bridge operation (OMBO) -mostek z jednoosobowq obshgq on-switch -wlqcznik order logger -rejestrator polecen (np. mostek kapitanski navigational lights board .pressure .kontrola Swiatel nawigacyjnych i sygnal6w diwiqkowych .submerged .rurka Pitota .screw .passage planning -planowanie podroiy . protractor -protraktor (to) provide data -dostarczaC dane psychrometer -psychrometr pushbutton -przycisk - - .position determination .propulsion and steering orders .arkusz nakresowy.licznik logu .two axis Doppler .Pitot tube .ustawianie podzakresow (echosondy) pitch indicator -wskaznik wychylenia skrzydel Sruby nastawnej plotter -nakreilacz .log hydrauliczny Pitot .log Dopplera -dual axis speed log dwuskladowy (wskazujqcy prqdkoSC postepowq i poprzecznsl) .machinery control . regulacja rqczna marine -morski. pelorus phasing (of echosounder) .monitorowanie pracy urzqdzeh silowni .bezpieczenstwo (wewnqtrzne i zewnqtrzne) ..towed .dioda emitujqca Swiatlo log . okrqtowy aneroid .st01 nawigacyjny network .linka sondy rqcznej light emitting diode (LED) .electromagnetic .sieC (np.passage execution -realizacja podr6i.chronometr morski mark -podzialka (na lince sondy rqcznej) master -gl6wny communicator -rozgloSnia manewrowa control . .control of watertight integrity -kontrola wo- . ekran monitoring -kontrola.log zaburtowy . monitorowanie system -uklad kontrolny navigating bridge -mostek nawigacyjny.budowa modulowa monitor .funkcje z.olow line .selector -przelqcznik rqczny - 6.monitor.

szklo przyciemniajqce ruchomego lusterka sekstantu limb .automatyczna graficzna projekcja pozycji automatic identification system (AIS) .ruchome lusterko . manewrow. zegara) - - - - Electronic navigational aids elektroniczne urzqdzenia nawigacyjne Artemis .6.centrala telefoniczna telephone receiver -sluchawka telefoniczna telephone set .Sruba mikrometryczna telescope .automatyczne urzqdzenie Sledzenia ech radarowych autopilot -pilot automatyczny .radionamiemik automatyczny automatic graphical position display .index bar -alidada . wprawik w ruch radio bearing -radionamiar radio direction-finder (RDF) . barografu.star telescope .sonda mechaniczna sounding wire .inklinometr weather glass -barometr (z zaznaczeniem pogody) wheelhouse .alidada -horizontal shade -szklo przykmiewajqce (nieruchomego lusterka) . ustawiak set point -wartobk zadana (ustawiona na urzqdzeniu.autopilot adaptacyjny - - - .sonda rgczna.zwoj.radionamiernik reader .regulator samonastrajalny semiautomatic -polautomatyczny set (to) -nastawiak. brzqczyk (np.kreska indeksowa .oslona skrzydla mostka works .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) shelter .lunetka nocna shade .regulacja sekstantu.zaslona (od Swiatla) ship's clock -zegar okrgtowy sounder . olowianka sounding machine .index line .odlegloSC przetwomika od poziomu wody vertical force instrument .obrotomierz.sterowka -top .skrzydlo mostka (nawigacyjnego) -bridge .sztuczny horyzont adjustment .automat mglowy syreny okrgtowej (to) wind -nakrgcak zegar.luneta sekstantu .czytnik reading .samoczynne sprawdzanie sig self tuning regulator . temperatur) track cursor -wskainik kqta drogi track plotter -wykreblacz drogi transducer -przetwomik depth .index shade .adaptive .aparat telefoniczny telescope . barograf wing .sonda. NAVIGATION put in motion -uruchomik.stalowa linka sondy (mechanicznej) speed indicator . czujniku) set-square -trojkqt.gomy poklad sterowki whistle controller . regulatorze.angle sekstant do mierzenia kqtow poziomych artificial horizon .limbus micrometer .linial rownolegly rolkowy screen . okreSlanie poprawek .szklo przykmiewajqce lusterka nieruchomego -tangent screw .ekran. tachometr -- - speed indicator -prqdkobciomierz.(system odniesienia. oslona self-check .sekstant . ekierka sextant .mechanizm (np. nawigacyjny system referencyjny) automatic direction-finder .odczyt (wskazan przyrzqdu) reel . telegrafu) sounding lead .luneta trace -wykres rejestratora (np. usuwanie blgdow.system automatycznej identyfikacji automatic radar plotting aid (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking aid (ATA) .bgben z podzialka Sruba mikrometryczna sekstantu shade .index glass . szybkobciomierz station pointer -protraktor talk back -rozgloSnia manewrowa telegraph block -stojak telegrafu maszynowego telephone exchange .alidade . rolka reflector -reflektor roll angle indicator -wskaznik kqta przechylow roller rule .

skala prezentacji .Loran (system nawigacji hiperbolicznej duzego zasiegu) navsat (navigational satellite) .zero mapy.elektroniczna pomoc nakresowa electronic position-furing system -elektroniczny system okreilania pozycji electronic tracking aid (ETA) -elektroniczne urzqdzenie nakresowe global navigation satellite service (GNSS) globalny system nawigacji satelitarnej global (orbiting) navigation satellite system (GLONASS) .awaria ukladow testujqcych .different geodetic datum . mapa nawigacyjna w wipkszej skali - -.indication -wskazowki -larger scale ENC available -dostqna el.stacja gl6wna (np.zejicie z zaplanowanej trasy .rozne inne dane geodezyjne .gridlines .datum sounding . NAWIGACJA Decca -radionawigacyjny system hiperboliczn Y chain .alarmy ECDIS -approach to critical point -podejScie do punktu krytycznego .datum .differential absolute and relative positioning system (DARPS) -roznicowy system (referencyjny) pozycjonowania absolutnego i wzglqdnego .area with special conditions .systemy referencyjne -route planning across safety contour -planowanie trasy z przekroczeniem konturu bezpiecznego .system test failure .granice (mapy) .lancuch stacji systemu Decca decometer .ekran monitora ECDIS alarms .crossing safety contour -przekroczenie konturu bezpiecznego .system nawigacji zintegrowanej long range (LR) -dalekiego z a s i ~ u Loran (long range aid to navigation) .inter-chain system -system mipdzylancuchowy (okrehlania pozycji w systemie Decca) lane -pasmo w systemie Decca identification .vector data presentation -prezentacja wektorowa danych electronic chart system (ECS) .dekometr identyfikacyjny sequence -kolejnohk identyfikacji pasm master station .awaria ECDIS -positioning system failure .raster data presentation .akwen o specjalnych warunkach .Fanbeam -laserowy system referencyjny transmitting heading device (THD) -urzqlzenie do przekazywania informacji o kursie voyage data recorder (VDR) -rejestrator danych z podroiy .6.awaria systemu powyjnego ECS database -baza danych systemu ECS electronic chart display and information system (ECDIS) -system map elektronicmych i informacji nawigacyjnej -borders .deviation from route .globalny system nawigacji satelitarnej (rosyjski) global positioning system (GPS) .-- - - -reference systems .zero mapy (dla sondowan) .globalny system nawigacji satelitarnej (USA) integrated navigation system (INS) .system map elektronicznych electronic navigational aids -urzqdzenia nawigacyjne elctronic plotting aid .roznicowy system pozycyjny display -monitor screen .exceeding off-track limits -przekroczenie dopuszczalnych granic zejicia z trasy -largest scale for alarm -alarm zbyt duzej skali (mapy elektronicznej) .display scale .odwzorowanie .system roznicowy.siatka mapy .dekometr fix -pozycja okrehlona przy uiyciu systemu Decca . punkt odniesienia .projection . w systemie Decca) differential positioning system (DPS) .datum vertical -zero mapy (dla okreilania wysokoici obiektow) . system referencyjny .malfunction of ECDIS .satelita nawigacyjny non-directional beacon (NDB) -bezkierunkowa stawa radiowa radar (radio detection and ranging) -radar reference system .prezentacja rastrowa danych .identyfikacja pasma --meter .

NAVIGATION Vautical Chart wapa nawigacyjna . Edirionr Isr Or! I%5 I h Mar 1989 ". 2 I chart number/ (numer mapy I I I I lon~itude scale/ skaTa diugoici ( 1 graduated parallel/ jodrialka t. new edition/ nowe wydanre chart number/ numer mapy . graduatlon/l podzraikl Pnnmrl1061 chart datrng data wydania mapy T 2470 " vc.-- I British AdmiraltyHydrographic Office logo/logo Biura Hydrograficznepo Admiralicii Bwtviskiei D J A .-dwno/einika I border/ obramowanie mapy I I 1 / projection/ odwzorowanie graduated meridian/ heights/ skala szerokoici wysokoici chart frame/ :hart datum/ ramka mapy zero mapy small corrections/i poprawki mate chart frame/' ramka mapy longitude scale/' skala dlugoici London Pub11 hed a the Admmdg13hNovr1953 t 3740x2540. .6.

mapa nakresowa .znieksztalcenie odwzorowania -folio . mapq) Catalogue of Admiralty Charts and Publications .) chart elements -elementy mapy -block -poprawka mapy w formie wklejki border -ramka mapy nawigacyjnej compass rose -r6za kompasowa na mapie dating -datowanie mapy frame -rarnka mapy nawigacyjnej .skladnica map admiralicji -number . linia jednakowych glgbokoki (sondowan) gnomonic projection -rzut gnomoniczny graduated meridian-skala szerokoici (na mapie w rzucie Merkatora) graduated parallel -podzialka dlugoici (geograficznej) graduation -podzialka error .plotting -wykreilanie pozycji.uaktualnik (np.corrected .szczegolowe mapy brzegowe .mapa archipelagu .pilot .mapa specjalna .6.gnomonic .symbole (oznaczenia) stosowane na mapie nawigacyjnej -title of .kierunek i prqdkoik prqdbw) .special .izobata. kursu chart .navigational -mapy nawigacyjne .mapa z liniami wartoici plywow catalogue -katalog map .mapa gnomoniczna .index -mapka indeksowa - - -- - - - - - - - - - - inset .mapa uaktualniona -work -prace na mapie (kreilenie pozycji itd.archipelago .numer mapy admiralicji Admiralty Sailing Directions -locja Admiralty Tide Tables -tablice plywow almanac -rocznik astronomiczny Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners .glqbokoik in fathom .Tablice (nawigacyjne) Dreisenstocka ephemeries -efemerydy.korekta blokowa (mapy).mapa gnomoniczna .mapy .wkladka (mala mapka umieszczona na wiqkszej) symbols .Biuro Hydrograficzne (Admiralicji Brytyjskiej) International Code of Signals -Miqdzynarodowy kod sygnalowy isobath .Tablice odlegloici Dreisenstock tables .locja sheets .szczegolowe mapy brzegowe compass rose -roza kompasowa contour line -warstwica conventional signs -symbole umowne na mapie nawigacyjnej correction -poprawka.mapa miesiqczna (pokamjqca np.mapa pilotowa . linia jednakowych glqbokoSci - - - - - - . wklejka of chart .Katalog map i innych wydawnictw Admiralicji chart -mapa morska .current -mapa prqdow datum -zero hydrograficzne mapy distortion .izobata.great circle . almanach nautycmy.coast .routing .mapa akwenow przybrzeznych .dane shiqce do poprawiania mapy . warstwica glebinowa decreasing -zmniejszanie Distance Tables .cotidal .izobata.poprawianie map of publications .glqbokoik w sqzniach in meters .coast sheets . poprawianie -block .tytul mapy charted visibiliy -zasieg widzialnoici Swiatel nawigacyjnych wedlug mapy coast -brzeg chart -mapa brzegowa pilot . siatka kwadratow na mapie reference -kwadrat siatki topograficznej hachures -kreski (ilustrujqce rzeibq terenu na starszych mapach) Hydrographic Office (HO) .blqd podzialki grid .siatka topograficzna.Roczne Zestawienie Wiadomoici Zeglarskich bring up to date .glqbokoik w metrach contour . NAWIGACJA Charts and publications mapy i wydawnictwa ABC Table -tablice (nawigacyjne) ABC Admiralty chart -mapa admiralicji --agent -agent sprzedajqcy mapy admiralicji depot .coastal .mapa brzegowa .up-dated .mapa poprawiona correction data .poprawianie wydawnictw (nawigacyjnych) depth . rocznik astronomiczny fathom line .monthly .folial map nawigacyjnych .

warstwica tytui mapy 1 NORTHERN PART .

mapa wrak6w -- - - - -- .latitude podzialka szerokoici (geograficznej . cienki .mapa w gnomonicznym rzucie biegunowym polar projection -rzut polarny publications -publikacje radio-aid lattice .roza wiatrbw wreck chart .locja .podzialka szeroko6ci of longitude .clay .podzialka Sredniej szerokoSci sea bottom nature . mapa morska tables .tablice prqdkoSci star chart -mapa nieba Standard Marine Navigational Vocabulary Morski nawigacyjny slownik frazeologiczny The Mariner's Handbook .siatka systemu hiperbolicznego routeing charts -mapy klimatyczne.spis Swiatel (nawigacyjnych) List of Lights and Fog Signals . pomoce nawigacyjne Notice to Mariners . NAWIGACJA - lattice -siatka (hiperbolicznych) linii pozycyjnych (na mapie) light list .mialki piasek . mapa z trasami typowymi) routing guide . amunicji) .deposit .dumping area -wysypisko (odpadkow.czyste dno (morza) .dumping ground -akwen wyznaczony do zatapiania odpadow.sand . mialki.kartografia.natural conditions .Rocznik astronomiczny.6.chapter index diagram -mapka opisywanych (w danym tomie locji) akwenow .(podwodna) przeszkoda nawigacyjna . almanach nautyczny nautical -morski.longitude .increasing -miqkszanie vigia -znak na mapie ostrzegajqcy przed przeszkodq wind chart -mapa wiatrbw wind rose . amunicji itd.ooze .atlas map drogowych wraz z opisami satellite-derived positions -poprawki do pozycji satelitarnych Sailing Directions . nanoszenie na mapq Mercator's chart -mapa Merkatora Mercator's projection -odwzorowanie (rzut) Merkatora natural projection -odwzorowanie (rzut) naturalne (kartograficzny) Nautical Almanac (NA) .drobny iwir .osad .charakter dna morskiego .gruby iwir sunken rock .mu1 rzadki .rodzaj dna (morskiego) .Spis sygnalow radiowy ch magnetic direction -kierunki magnetyczne magnetic variation -deklinacja magnetyczna curves -krzywe deklinacji magnetycznej (to) map -nanosik na mapq mapping .fine . mapy drogowe (mapa z wymaczonyrni trasami statkow. marynarski chart -mapa nawigacyjna.Tablice plywow title of chart -tytul mapy (morskiej) topography -topografia true direction -kierunki rzeczywiste uncharted -nie naniesiony na map? variation -deklinacja (magnetyczna) .locja plans -plany polar chart .nature of -rodzaj dna morskiego .Spis iwiatel (nawigacyjnych) i sygnalow mglowych List of Radio Signals .clean .gravel .shingle .drobny.clean bottom .obstruction .Drogi oceaniczne Swiata other charts and diagrams -mapy inne i diammY pilot .quality of the bottom .czysty .naniesiony piasek . .skala .Wiadomoici Zeglarskie ocean charts -mapy generalne Ocean Passages for the World .podzialka dlugoici of latitude .skala podwodna supplementary tables -tablice uzupelniajqce speed table .tablice nawigacyjne navigation publications -publikacje nautyczne.glina .podzialka dlugoici -of mid latitide .Poradnik marynarza Tide Tables .driftsand .warunki nauralne -- scale .obstacle -przeszkoda .

6. NAVIGATION .

linie tranzytu okrgtow podwodnych .. w granicach breaker .(statek) zdqiajqcy do portu macierzystego boundary -granica.odplynqi od lqdu coast -brzeg.(podchodzenie przy braku widzialnoSci wzrokowej.inner lawica najblizsza brzegu (wewngtrzna) plycizna (lawica) zewngtrzna.rejon Cwiczeli okrgtow podwodnych ..a.Srodek tom wodnego .akwen niebezpieczny .(akwen) podejiciowy do portu -recommended -route -zalecana trasa podejScia speed -prgdkoSC zblizania to leeward -podchodziC z zawietrznej (to) approach the coast -zblizai sig (podchodziC) do wybrzeza area .glowny kana1 zeglowny .seaplane landing -akwen lqdowan wodnosamolotow .pipeline .akwen. przybrzezny departure -wyjScie statku (w morze) .akwen Cwiczen marynarki woj ennej . akweny chronione exercise area .akwen o ograniczonym ruchu .adjacent .cable akwen przebiegu kabli podmorskich .offshore production .strefa przyboju breaking sea -lamiqca sig fala breaking the wave -iamanie sig fali brought up -przybyl (statek) (to) call . -home .port .fala przybojowa.sygnaly brzegowe state -panstwo nadbrzezne -traffic -ruch przybrzezny -waters -wody przybrzezne coastwise -brzegowy.specially protected .kotwicowisko .kierowaC sig w morze .mid-.akwen przylegly .final sailing .submarine transit lane .danger . ktorego naleiy unikaC arrival -przybycie . o statku) .outward vessel -wychodzqcy (w morze) .wychodziC w morze --- - - - -- - - .gotowy do wyjicia w morze .deep water .zawijak do portu channel -kana1 .refrakcja brzegowa coastal -brzegowy..akweny specjalne.outward bound -wychodzqcy w podroz .cargo transhipment .linia wybrzeza -refraction . wybrzeze line .restricted . nadbrzezny -areas -rejony (akweny) przybrzezne navigation -nawigacja przybrzezna radiostation .akwen zbadany -temporary closed for navigation -akwen czasow0 zamknipty dla zeglugi -to be avoided -rejon.6.out-bound .put to sea -wyjSC w morze ..surveyed .akwen bezpieczny . obszar graniczny bounded -ograniczony.safe .outward bound convoy -konw6j wychodza. plyn& na .proceed to sea -wychodziC w morze .established -wyznaczone kotwicowisko anchoring -kotwiczenie prohibited .ice ..akwen przebiegu rurociqgow podwodnych .sailed (sld) -wyszedl (w morze. pot: "na Slepo") ..: podejicie) -blind .wzdluz brzegu anchorage -kotwicowisko .. cy (np. zabroniony dla zeglugi .military practice .prohibited .akweny zalodzen .anchorage . statku na redp) - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ashore -na lqdzie bar -plycizna .kotwiczenie zabronione approach .(statek) wychodzqcy w morze .akwen glqbokowodny . przyboj zone .outgoing traffic -ruch (statkow) opuszczajqcych port .ready for sea . pienv-outer sza od strony morza bound -ply& do.narrow -wqski kana1 .main ship .outer limit of the narrow zewnptrzna granica wqskiego przejScia clear the land . NAWIGACJA Coastal navigation and approachesnawigacja przybrzeina i podejicia along shore .czas przybycia (np.time of arrival .stand out .akwen przeladunow closed for navigation -akwen zamknigty dla zeglugi .zblizanie sic (pot.stand for the offing . w kierunku . z kanalu) .radiostacja brzegowa shipping -zegluga przybrzezna signals . obszar .akweny eksplotacji dna morskiego .definitywne wyjScie statku .

glowny tor wodny field -pole.trasy przeplywu. z kierunku lqdu (np.oceaniczny szlak ieglugowy offing -bezpieczna odlegloSC od lqdu off-lying danger .(to) . odnoga morska lough -jezioro. - - - - - - . przesmyk nearshore -plycima przybrzezna deposit .sieci przydenne -drift net polawianie sieciami dryfujqcymi .neck of .oil .w kierunku lqdu..odroznik ditch canal -kana1 drying .through .. polawianie .fish farms .6.deep .Srodek nurtu (rzeki) narrows -wqskie przejhcie.laguna reef -rafa otaczajqca lagung lake -jezioro land . bystrze reach -prosty odcinek rzeki .lqd - -- -- - - - - - land-based .deeper water .-wqski przesmyk lqdu . 1 landward .zdqzajqcy do portu macierzystego hug the land -trzymaC siq lqdu hydrographic-hydrograficzny surveying -badania hydrograficzne inland -w glgbi lqdu sea -morze wewngtrzne -waters -wody Srodlqdowe water-way . port rejestracji homeward .sea .osady przybrzezne nearwater -wody przybrzezne needles -podwodne iglice skal ocean line .grunt.vessel leaving -wychodzqcy (np. wiatr) open coast -wybrzeze otwarte opening -przejScie w rafie pass -przejSC.zalecana trasa przejicia ridge -grzbiet mielimy podwodnej right-bank -prawobrzezny river -rzeka road(s) .dno zanieczyszczone . pulapki na ryby ground .dluga zatoka.main .granice loch . ruty.Srbdlqdowe drogi wodne island -wyspa isle -wyspa islet -wysepka lagoon .osuszanie. dno . akwen .trawling -polawianie tralowaniem zone . ku brzegowi ledge -rafa lee of the shore -pod oslonq brzegu lee shore -brzeg na zawietrznej lies .(podmorskie) pole naftowe .osirlgnq5 .farmy hodowli ryb .odcinek rzeki od ostatniego zakrgtu do morza recommended track. zatoczka mainland .szlaki oznakowane .trasa przelotowa routeing -wymaczanie tras poruszania siq statkow.bottom nets . trasa .take the sea -wychodzik w morze .gas . jest polozony limits . woda glgboka . regulacja ruchu statkow system -system wyznaczonych tras morskich run in with -plynqC w pobliiu brzegu safety fairway -bezpieczny tor wodny . NAVIGATION stand to sea . udawaC sig (dokqd6) proximity of navigational hazards -bliskoSC niebezpieczenstwnawigacyjnych race -prqd.odplynqb . znajdujqcy sie na lqdzie landfall -zbliianie sig do lqdu.(podmorskie) pole gazowe fishing -rybolowstwo.steam away .-zobaczyC lqd -- .glqbsza woda (to) distinguish .szlak zeglugowy.dno nieczyste knoll -najplytsze miejsce mielizny home port -port macierzysty.raise the depth .long line -pol.glgbia.lqd staly mid stream . przeplyn* pass E of -przeplynqk na wschbd od .od lqdu.fish traps .crossing .polawianie zabronione .tor wodny .niebezpieczenstwo (nawigacyjne) przy brzegu offshore .foul . linami haczykowymi prohibited .reda roadstead -reda route ..odejSC w morze .marked . wysychanie dump -wysypisko encompassing -otaczajqcy extend -rozcirlgaC sic fairway . (to) proceed -podqzaC.sea .lezy.szlak przecinajqcy inne szlaki .kosze.akwen rybacki .spoil .lqdowy.glgboko6C . z portu) - .dumping -wysypisko .strefa rybolowstwa flats -plycizna flat shoal -piycizna ground .. zauwaienie 11 4. szlaki .

shoal patch . traffic .rafa .dno morza . linia brzegu stand in -podchodzik do lqdu (to) steam -plynqk stretches .shoal -mielizna.rock bar . w pobliiu vigia .ship movement reporting -meldowanie o ruchu statku shore -brzeg morski shoreface .splycenie -water -woda plytka ship reporting system (SRS) .navigable -wody zeglowne.podr6z (statku) w gorg rzeki waterway . management -zarzqdzanie ruchem s.ruch (statkow) analysis .kontrola ruchu s.akwen zamknigty dla ieglugi .shallower water -plytsza woda . restrictions .restricted -wody ograniczone - --- - - - - - . skladania meldunkow trasowych .internal -wody wewngtrzne .rozcislga sip (od .otoczony skalami . okrpt inward . NAWIGACJA seabed .akwen waters -wody (np. control .szlak glgbokowodny (dla statk6w o duiym zanurzeniu) -intersection.6.skala .recommended traffic lanes .skupisko skal seaboard -wybrzeze morskie.droga wodna.intensywny ruch s.przecigcie (np.system ruchu statkbw vicinity -poblize.skierowany do morza. w kierunku morza sea-way -wolna przestrzen na morzu shallow -plycizna.akwen niebezpieczny (dla ieglugi) region .linia brzegu shore-line -wybrzeze. mielizna -bank -plycizna . -precautionary area -akwen wzmoionej czujnohci . akwen .strefa separacji ruchu .system kontroli (systemow) statku outward .sygnaly ruchu (w porcie) surveillance -nadzor nad ruchem s.strefa rozgraniczajqca ruch statk6w (w roinych kiemnkach) -two-way traffic route -trasa dwukierunkowa unmarked -nieoznakowany unreliable sector .statek.system raportowania pozycji.domniemana mielizna voyage up the river . z portu) -traffic management -zarz&anie ruchem statk6w -traffic system . akwen) traffic . strefa ruchu s.skrzyzowanie lub romidlenie torow wodnych -lane -wyznaczony pas ruchu. w ujSciu rzeki) .deepwater route .calling-in-point (CIP) -miejsce zgloszenia .ograniczenia dla zeglugi signal . wykorzystywane do zeglugi. s. kana1 zeglugowy water -woda.brackish .analiza ruchu s.. line . nadmorski seaward .separation zone .check point -punkt kontrolny. plycizna.czolo brzegu shore fishery -lowisko przybrzezne shore horizon .statek wchodzqcy (do portu) monitoring system . meldunkowy -mandatory SRS -obowiqzkowe meldowanie .extensive .rocky patch .linia rozgraniczenia ruchu s.sektor niepewny up along -plynqk w glqb kanalu vessel .woda slodka zasolona (np.system rozgraniczenia ruchu (statkow) -caution area -akwen wymagajqcy wzomozonej czujnoki - - - -crossing routing scheme -schemat przecinajqcych sip tras mchu ..do) submarine -podmorski activity .traffic roundabout scheme .rockbound .zbadany (np.separation line -linia rozdzielajqca (tory kierunkowe w systemach separacji ruchu) .dzialalnohk podwodna surveyed . zeglowny .shoal areas .zalecane strefy ruchu .obszary pfytkowodne . torow wodnych) . brzeg morski seacoast -wybrzeze morskie seashore -brzeg morski seaside -wybrzeze (morskie). zeglowne). piaszczysta lawica .coastal -wody przybrzezne .schemat ruchu okrpznego statk6w zone .foul .statek wychodzqcy (np. akwen .rock . .inshore traffic zone .restricted area .ilohk zawinigC (statkow do portu) traffic separation scheme .strefa ruchu przybrzeinego -junction .

helmet. dome/ iron ball. iron correcquadrantal corrector/ kula z miekkiej stali odstawa dla kuli oiwietlenie kompas iscop/ ernik peryskopowy mirror/ lusterko compass bowl/ kociotek sight vane/ przeziernik Gyrocompass kompas iyroskopowy symmetrical transformer/ transformator symetryzujqcy on/offswitch for follow-up plate wiqcznik systemu nadqinego lubber line/ kreska kursowa transmitter/ nadajnik servomotor/ senvomoto obudowa zewngtrzna gyrocompass repeater/ powtarzacz jrokompasu .6. NAVIGATION Magnetic compass kompas magnetyczny Flinders bar/ rura korektora Flin- hood.

kompas glowny . tarcza namiernicza .fore-and-aft correctors -korektory wzdluzne .calkowita poprawka kompasu m. w kabinie kapitana kompas magnetycz-transmitting magnetic ny przekaznikowy .dewiator kompasow .compensated campass -kompas po kompensacji dewiacji .sight vane -przeziernik (namiernika) stand -podstawa kompasu .roze (kola) deklinacyjne na mapie (compass) error .compensating -blqd przypadkowy directional -blqd kierunkowy .mariner's -kompas okrqtowy .blqd przekainikowy (wskazah kompasu) .skrzynka kompasowa card .reflector -kompas refleksyjny .dome -kopula (kompasu magn.standard .autopilot.kompas z plynem .verge ring -pierkcien dociskowy (kompasu) compass -kompas -bearing -namiar kompasowy -bridge -poklad namiarowy correction -poprawka kompasu course .igla inklinacyjna .blqd CwierCokrqzny .k.kompas magnetyczny i iyrokompas adjustment -kompensacja.(total) -of compass .unsteady -kompas niestateczny compass (components) .iron correctors .dumb -pelorus.obracanie statku (przy okreSlaniu dewiacji) automatic pilot . pryzmatyczny (zaopatrzony w pryzmat ulatwiajqcy odczyt wskazan) .czqSci kompasu binnacle -podstawa (szafka) kompasu -bowl -kociolek kompasowy -box .igla magnetyczna .fluid .dewiacja przechylowa .swinging ship .heeling adjuster -przyrzqd do kompensowania dewiacji przechylowej -heeling corrector -korektor przechylowy (magnesowy kompensator dewiacji paechylowej) .variation needle .igla kompasowa -pivot -trzpien roiy kompasowej -point -znak rumbowy -pole -podstawa kompasu okrqtowego .semicircular corrector -magnes do kompensacji dewiacji polokrgznej .quadrantal corrector .compensation .induction .kompas glowny .gniazdo magnesowe -magnifying glass -kompasowe szklo powiqkszajqce needle .bearing .Flinders bar .dry .azimuth .inklinator .kula kompensacyjna .dipping needle .r6za kompasowa chamber -kociolek kompasowy cover -pokrowiec na kompas .kompensacja .kopula kompasu light . kompas z plynem .kule kompensacyjne .swing -wykonywaC cyrkulacjq (dla okreSlenia dewiacji) .Gaussin .after .liquid .projector -kompas projekcyjny .kurs kompasowy directing force . .6.) .periscopic -kompas peryskopowy .expansion chamber -komora rozprqina (kompasu magnetycznego z plynem)float -plywak kompasu -helmet .spirit -kompas z plynem .kompas mokry.magnet chamber .kompas sterowy - - - - - - - -telltale compass . glowny .swirl -blqd wleczenia ( r o e kompasowej) .kopula kompasu hood .kompas z plynem .pole -kompas podwyzszony -prismatic .sila ustawiajqca kompasu rose .czasowa dewiacja kompasu .dipping .(calkowita) poprawka kompasu -- - - - - - - - - - - - . k. magnetycznego .compensator -magnes kompensacyjny .kompas namiarowy.autopilot settings -nastawy autopilota azimuth -azymut reading device -namiernik compass -kompas .oiwietlenie kompasu .blqd kompasu.blqd indukcji(wskazan k.lubber .korektor Flindersa .kompas rufowy . nastawianie -adjust a compass -kompensowaC blgdy kompasu adjuster . NAWIGACJA Magnetic compass and gyro compass .k.kompas suchy .steering .blqd kreski kursowej kompasu of repeating system .) error . calkowita poprawka k.swinging buoy -plawa dewiacyjna .quadrantal .liquid-card .heeling . pilot automatycz"Y autopilot .

6. NAVIGATION

translation - blqd przemieszczenia (we wskazaniach kompasu) - turning - blqd polnocny (kompasu) declination -deklinacja magnetyczna decrease - zrnniejszenie deklinacji increase -zwiqkszenie deklinacji deviation -dewiacja (magnetyczna) -buoy - dalba dewiacyjna - constant - dewiacja stala curve -krzywa dewiacji - local attraction - dewiacja miejscowa - quadrantal - dewiacja CwierCokrpzna - residual deviation - dewiacja ostateczna - semicircular - dewiacja polokrqzna table -tabela dewiacji dip -inklinacja magnetyczna compass rose -roia kompasowa - dromoscopic card -roza kompasowa ze skalqdla kursow magnetycmych i rzeczywistych error - blqd kreski kursowej - Fleur de lys -kwiat lilii - ornament roiy wiatrow - flower of the winds - roza wiatr6w - lubber line - kreska kursowa - lubber's point - kreska kursowa - rose -roza (kompasowa) - tilt of the card -przechyl r6iy (kompasowej) gyrocompass -kompas iyroskopowy - master compass - k. glowny, iyromatka - master -iyromatka gyro - iyroskop course -kurs iyrokompasowy drift - dryf iyroskopu gyrocompass (components) - czqSci skladowe iyrokompasu, k. iyroskopowego - centering pin - trzpien centrujqcy z. - gyroscop - iyroskop - gyrosphere -kula iyroskopowa -pivot bearing - loiysko ukladu kierujqcego -repeater -powtarzacz iyrokompasu (gyrocompass) error -blqd iyrokompasu - balistic -blqd szybkokci (iyrokompasu) - rolling -blqd przechylu (kyrokompasu) - running down - (iyrokompas) wskazujqcy z blqdem dodatnim - speed -blqd prqdkohci (iyrokompasu) - speed latitude - dewiacja szybkoSciowa gyromagnetic compass -kompas kyromagnetycmy gyro-pilot - autopilot, sternik automatyczny (gyropilot) settings -nastawy iyropilota
-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-permanent helm setting -nastawa stalego wychylenia stem - steering instability compensator - kompensator niestatecznoki kursowej (statku) gyro-repeater -powtarzacz iyrokompasu, rePetytor inclination -pochylenie, nachylenie of needle - inklinacja igly (magentycznej) magnet -magnes (kompensujqcy) - adjusting -magnes kompensacyjny - compensating -magnes kompensacyjny - corrector - magnes kompensacyjny - heeling - korektor przechylowy (magnes) do kompensacji dewiacji przechylowej - natural - magnes naturalny - permanent - magnes staly - temporary -m. nietrwaly (indukcyjny) magnetic -magnetyczny anomaly -anomalia magnetyczna -bearing -namiar magnetyczny chart - mapa magnetyczna coefficient -wspolczynnik dewiacji compass -kompas magnetyczny course - kurs magnetyczny declination -deklinacja (magnetyczna) dip - inklinacja magnetyczna disturbance - zaburzenie magnetyczne equator -rownik magnetyczny latitude - szerokoSC magnetyczna meridian -poludnik magnetyczny needle - igla magnetycma pole -biegun magnetyczny range -nabieznik dewiacyjny variation -deklinacja magnetyczna curves - izogona magnetism -magnetyzm - isodynamic line - izodyna - isogonic line - izogona - mild steel - stal miqkka - non-magnetic materials - materialy niemagnetyczne - permanent - magnetyzm s t a b - red pole - biegun dodatni (magnesu) - retentive -magnetyzm nabyty - retentivity -pozostaloh5 magnetyczna - ship's magnetism -magnetyzm okrqtowy - subpermanent magnetism - m. polstab - temporary -magnetyzm zmienny receiver compass -powtarzacz kompasu repeater compass - powtarzacz kompasu, repetytor kompasu

-

- -

-

-

--

-

-

-

Compass rose rdia kompasowa

half cardinal point

N NbyE NNE NE by N NE NEbyE ENE EbyN E E by S ESE SE by E SE SE by S SSE S by E S S by W SSW SW by S SW SW by W WSW WbyS W WbyN WNW NW by W NW NW by N NNW N by W

oooO
1 l o 114 22O 112 33O 314 45O 56O114 67O 112 78O 314 90° 1Ol0 114 112O 112 123O 314 135O 146O 114 157O 112 168O 314 180° 191° 114 202O 112 213O 314 225O 236O 114 247O 112 258O 314 270° 281°1/4 292O 112 303O 314 315O 326O 114 337O 112 348O 314

North North by east North-northeast Northeast by north Northeast Northeast by east East-northeast East by north East East by south East-southeast Southeast by east Southeast Southeast by south South-south east South by east

-p6lnoc
- poinoc do wschodu - poinocno polnocny wschod -polnocny wschod do polnocy

-polnocny wsch6d
-

-polnocny wschod do wschodu

wschodnio p6inocny wschbd

- wschod do polnocy -wschdd - wschod do poludnia -wschodni poludniowy wschod -poludniowy wsch6d do wschodu -poludniowy wsch6d -poludniowy wschod do poludnia -poludniowy poiudniowy wschod -poiudnie do wschodu

South -poludnie South by west - poiudnie do zachodu South-southwest -poiudniowy poludniowy zachod Southwest by south -poludniowy zachod do poludnia South-west -poludniowy zachdd Southwest by west -pohdniowy zachod do zachodu West-southwest - zachodnio poludniowy zachod West by south - zach6d do poludnia West West by north West - northwest Northwest by west Northwest Northwest by north North-northwest North by west
- zachdd - zachod do pohocy - zachodni pbhocny zachod
-

-pblnocny zach6d
-

pohocny zachod do zachodu polnocno polnocny zachod polnoc do zachodu

-polnocny zach6d do pohocy

6. NAVIGATION
f'

Relative d', =bc'v,ea - kierunki wzglcdne

; Y O O + ; ~ ~ ~

po

right ahead -prosto z dziobu ahead/ na kursie

7

4

abeamgort, port beam/ n7lewvm trawersie

Vi'd

astern/z rufi right astern/prosto za rufq clockwise/zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara counter-clockwise/przeciwniedo kierunku ruchu wskazdwek zegara

9 3

d
\

g3$

.a .-

afhvard/ w kierunku rb u

-I

forward/ w kierunku dziobu przednia cz& statku, na przedzie

.4
.

3 -

2

Port side/ lewa burta

5$

'3
'-

starboard side/prawa burta

fore/ z przodu, ku przodowi

.
Y

6. NAWIGACJA

Directions - kierunki
abaft - z tylu, za, w rufowej cz&i statku -beam -za trawersem, z tylu trawersu statku abeam -na trawersie aboard - na statku, na burcie above deck - nad pokladem above sea level - nad poziomem morza abreast -w jednej linii, na trawersie afore -przed (dziobem statku), z przodu aft - na rufie, ku rufie aftermost -na samej rufie aftward -w kierunku rufy ahead -naprzod, z przodu, przed dziobem - right - prosto z dziobu aloft -w gorze, nad pokladem alongside -przy burcie, wzdluz burty amidships -na Srodokreciu apoop -na rufie astern -za rufq athwart -w poprzek (np. statku) athwartships -w poprzek statku at the angle of ... -pod kqtem back -tyl beam -trawers before the beam -przed trawersem broad on bow - 4 5 O od dziobu clockwise -zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara counter-clockwise - przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek zegara direction -kierunek directional -kierunkowy dead astern - dokladnie za rufq dead ahead - dokladnie przed dziobem direction -kierunek East (E) -wschod Eastern -wschodni east -wschod, wschodni, na wschodzie east -plynd w kierunku wschodnim east - zmieniak kierunek ruchu na wschodni eastbound - (statek) plynqcy na wschod east by north -wschod do polnocy east by south -wschod do poludnia easterly -wschodni easterly - ze wschodu, na wschod east-northeast -wschodnio-polnocny wschod, ze wschodnio-polnocnego wschodu na wsch6d od ... east of. east-southeast - na wschodnio-poludniowy wschod, ze wsch.-poludniowego wschodu

-

eastward - kierunek wschodni, na wschod eastwardly - na wsch6d eastwards -na wschod east-west - ze wschodu na zachod end on - wprost na, na wprost fore - przedni, z przodu, ku przodowi fore and aft -wzdluz statku, na dziobie i rufie foremost -przedni, najbardziej z dziobu foremost - do przodu, naprzod forward - przednia czgSC statku, na przedzie, na dziobie head - przod statku North (N) -polnoc (kierunek geograficzny) north -polnocny, na polnocy N (Northern) -polnocny north (of) - na polnoc od... northeast -(w kierunku) z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeast - pblnocny wschod, na p6lnocnym wschodzie northeasterly -p6lnocno-wschodni northeasterly -z polnocnego wschodu, na polnocny wschod northeastward -w kierunku polnocnowschodnim, na polnocny wschod northerly -polnocny northerly -z polnocy, na polnoc north-northeast - w kierunku pblnocno-polnocno-wschodnim north-northwest - w kierunku p6lnocno-polnocno-zachodnim northward - na polnoc northward -kierunek polnocny northwest -w kierunku polnocno-zachodnim, z kierunku polnocno-zachodniego northwesterly -polnocno-zachodni, z polnocnego zachodu, na polnocny zachod northwestward - na pblnocny zachod offshore - od brzegu off the beam -na trawersie on board - na statku, na statek on-deck -na pokladzie on ship board - na statku, na statek on the beam -na trawersie on the bow - ,,na dziobie" (o obiektach usytuowanych w sektorze dziobowym) on the quarter -w Cwiartce rufowej on the starboard beam -na prawym trawersie outboard - (polozony) na zewnqtrz kadluba P and S (Port and Starboard) - prawa i lewa (burta)

6. NAVIGATION
f

3

Vertical distances and locations odleglos'ci i rozmieszczenie pionowe
on the mast/ na maszcie over the bridge/ nad mostkiem on the bridge/ nu mostku

on open decW na poktadzie otwartym on upper tweendecW na g o r y m miedzypokiadzie on lower tweendeck/ nu dolnym miedzypokladzie on the bottom/ na dnie under the bottom/ pod dnem

over deck/ponad pokladem below deck/pod pokladem

under the keel/ pod kilem

overhead clearance/ odleglos'd od topu przeiwit pionowy

glebokoiC

underkeel giebokoii pod stepkq

over the bottom/ nad dnem on the bottom/ na dnie

t

t

6. NAWIGACJA

point - rumb (1 1,25O) -by - rumb czwartej klasy (do ...) -cardinal --punkty kardynalne kompasu, strony Swiata - forced -rumb czwartej klasy (do ...) - half cardinal - znak rumbowy poiredni - half -poi rumba - intercardinal of points - znaki rumbowe poSrednie of the compass - znak rumbowy - quadrantal points - znaki r. poSrednie - quarter - znak rumbowy trzeciej klasy - quarter card -roza kompasowa o podzialce rumbowej - three-letter point (of the compass) -znak rumbowy trzeciej klasy port -lewy beam -na lewym trawersie -bow - w lewo od dziobu quarter - w lewo od rufy side (ps) - lewa burta rhumb - rumb (1 1,XO) right astern -prosto za rufq South (S) -poludnie Southern (S) -poludniowy starboard side (stb) -prawa burta south -poludniowy south - na poludnie, na poludniu south -posuwaC sig na poludnie, kierowaC sig na poludnie southbound -plynqcy na poludnie (statek) southeast - z poludniowego wschodu, na poludniowym wschodzie southeast - na poludniowy wschod, na poludniowym wschodzie southeasterly - z poludniowego wschodu, na poludniowy wschod southeastward - (kierunek) poludniowo wschodni southeastward(s) - na poludniowy wschod souther - skrgcaC na poludnie southerly -poludniowy

-

-

-

-

-

-

-

southerly - z poludnia, na poludnie south-southeast -na poludniowo-poludniowy zachod, z poludniowo- poludniowego zachodu southward -kierunek poludniowy south-ward(s) - na poludnie southwest - poludniowy zachod (kierunek, znak rumbowy) southwest - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwest by south - poludniowy zachod do poludnia (kierunek, znak rumbowy) southwest by west - poludniowy zachod do zachodu (kierunek, znak rumbowy) southwesterly - z poludniowego zachodu, na poludniowy zachod southwestward(s) - na poludniowy zachod starboard (stbd) -prawa burta -beam -na prawym trawersie -bow - w prawo od dziobu -quarter - w prawo od rufy side -prawa burta thwartships -w poprzek statku (to) veer -zmieniaC kierunek (na zgodny z ruchem wskazowek zegara), obracaC sig W (West) -zachod W (Western) - zachodni west - zachod (kierunek) west -posuwaC sig na zachod, zmieniaC kierunek (ruchu) na zachodni west - zachodni west (of) -na zachodzie, na zachod westbound - (statek) plynqcy na zachod westerly - zachodni westerly - z zachodu, na zachod west-northwest - na zachodnio-polnocny zachod, z zachodnio-polnocnego zachodu west-southwest - na zachodnio-poludniowy zachod, z zachodnio-poludniowego zachodu westward - kierunek zachodni westwardly - na zachod westward(s) - na zachbd

-

6. NAVIGATION f

s Course: and bearings . ... - - . . .kursy i numrury.

true North/ pdlnoc rzecz~wista magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

compass North/ polnoc kompasowa \

, '
mwo -.-

~owm-+ion/

poprawka jrokompasu gyrocompass North/ x5lxoc iyrokompasowa ompass course/

true course/ kurs rzeczywisty magnetic course/ kurs magnetyczny compass course/ kurs kompasowy magnetic North/ p6lnoc magnetyczna

true North/ procompass North/ Ni 7olnoc jrokompasowa

true ship's course, course steered/ rzeczywisty kurs statk~ course over the ware kqt drogi po wodzie

Navigation - nawigacja
accuracy - dokladnoSC accurate -dokladny acoustic sounding - sondowanie akustyczne (echosondq) acquire -zdobyC, zebra6 (dane) against the sun - ruch przeciwny do ruchu wskazowek zegara, ruch z zachodu na wschod against the wind -pod wiatr angle - kqt of cut - kqt przecipcia sip linii pozycyjnych of position - kqt przecipcia sip ortodromy z poludnikiem on the bow -kqt kursowy angular -kqtowy distance - odlegloSC kqtowa speed -prpdkoiC kqtowa velocity -prpdkoik kqtowa apparent -widoczny, pozorny -wind -wiatr pozorny argument - zmienna niezalezna, argument (wejSciowy do tablic) assumed position -pozycja zalozona average - Sredni, przeciptny speed - prgdkoiC Srednia azimuth -azymut circle - kolo azymutalne zwane wierzcholkowym compass -kompas glowny diagram -wykres wartokci azymutu reading device - namiernik -tables -tablice azymutalne bearing -namiar amplitude - amplituda wschodu i zachodu - check - namiar kontrolny - clearing - n. bezpieczny compass -kompas namiarowy, k. glbwny - constant - n. staly, niezmienny - constant line - linia stalego namiaru - cross -n. krzyzowy finder -namiernik line - (wykreilona na mapie) linia namiaru - reciprocal - n. przeciwny, kontrnamiar - relative -namiar wzglgdny, kqt kursowy - safety -namiar bezpieczny (to) bear -namierzak cable -kabel(1110 mili morskiej) area - akwen ukladania kabla, obszar (dna), przez ktory biegnq kable circle -kolo, okrslg

- great

- of position -kolo pozycyjne - of visibility -krqg widzialnohci - small - - kolo male

- -kolo wielkie, ortodroma

6. NAWIGACJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

composite sailing - zegluga mieszana (po ortodromie i loksodromie) computation - liczenie, obliczanie (to) compute - liczyk, obliczak contracted horizon -horyzont przyblizony (z powodu zmniejszonej widzialnoici) convergency -kqt zbieznoSci poludnikbw correction -poprawka, poprawianie of course - poprawka kursu course - kurs angle - kqt kursowy - compass - kurs kompasowy - direct - kurs bezpoiredni error -poprawka iyrokompasu - estimated - kurs przyblizany - final -kurs koticowy (ortodromy) - gyro -kurs zyrokompasowy - initial -kurs poczqtkowy ( ortodromy) made good - kilt drogi nad dnem - magnetic -kurs magnetyczny over the ground - kurs nad dnem recorder -kursograf steadiness - statecznoSC kursowa -to steer -kurs na ster -through the water - kurs po wodzie - true -kurs rzeczywisty course-keeping stability - statecznoiC kursowa current -prqd (spowodowany zjawiskami meteorologicznymi w odroznieniu od tidal stream - pwd plywow) danger -niebezpieczenstwo area - obszar niebezpieczny -bearing -namiar niebezpieczny depth - glgbokoSC line - linia (na mapie) oznaczajqca obszar niebezpieczny sector - sektor niebezpieczny day's run - odlegloSC przebyta w ciqgu doby - average - irednia odlegloSC przebyta w ciqgu doby dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne position - pozycja zliczona navigation -nawigacja zliczeniowa downstream -z prqdem down the wind - z wiatrem drift - dryf departure -zboczenie nawigacyjne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

---

6. NAVIGATION

- course -kurs poczqtkowy - - track - droga po ortodromie - distance -odlegloSC przebyta od punktu po- Greenwich meridian poludnik gryniczowski
-

czqtkowego deviate -zbaczaC, odchylaC deviation -zboczenie z zaplanowanej trasy deep-sea lead - sonda glqbinowa deep-sea lead line - linka sondy glqbinowej deep-sea sounding- sondowanie glqbokowodne difference of latitude -r6znica szerokoici geograficznej difference of longitude -roinica dlugoici geograficznej dip - obnizenie widnokrau directional radio beacon - radiolatarnia kierunkowa distance - odlegloSC -made good - odlegloiC (droga) rzeczywista - measured - mila pomiarowa - nautical - odlegloSC po loksodromie over ground - odlegloSC nad dnem -through the water - odlegloSC po wodzie dynamic positioning -pozycjonowanie dynamiczne, dynamiczna stabilizacja pozycji dynamic stability on course -dynamiczna statecznoSC kursowa equiangular spiral - loksodroma (nawig) erase -wycieraC error - btqd, pomylka - gyro blqd zyrokompasu in navigation -blqd nawigacyjny estimated position -pozycja przypuszczalna, pozycja przyblizona fathom (fath.) - sqzen (to) fathom - sondowaC (dno) fathometer - echosonda fathomable - dajqce siq wysondowaC (dno) fathomless -nie dajqce sic wysondowaC (dno) first meridian -pienvszy poludnik, p, zerowy fix - pozycja obsenvowana - element of a -wielkoici wyznaczajqce pozycjq statku geographical -geograficzny latitude - szerokoSC geograficzna longitude - dhgoic geograficzna geo-navigation -nawigacja terestryczna great circle - kolo wielkie, ortodroma bearing - kurs poczqtkowy na ortodromie distance - odlegloiC po ortodromie sailing - zegluga po ortodromie

-

-

-

-

-

-

--

---

half-convergency - poprawka loksodromiczna half size scale - skala 1: 2 heading to - kierowaC siq w strong.. heave the lead - sondowaC rqcznie heave to - lezeC w dryfie height of eye - wysokoBC oczna, wzniesienie oka (obsenvatora) high latitudes - duze szerokoici geograficzne horizontal -poziomy angle - kqt poziomy danger angle -kqt poziomy niebezpieczny - forward -widnokra (widziany) z dziobu hyperbolic lattice - siatka hyperboliczna identification -identyfikacja - mistaken -bledna identyfikacja inaccuracy - niedokladnoSC inaccurate -niedokladny increase - zwiqkszenie, zwyzka, przyrost inland -w glqbi lqdu navigation - nawigacja Srodlqdowa sea - morze wewnqtrzne -vessel - statek zeglugi Srodlqdowej -waters -wody Srodlqdowe water-way - Srodlqdowe drogi wodne inter-island trading -zegluga miqdzy wyspami interpolation -interpolacja knot (kn, kt) - wqzel (jednostka prqdkoki = 1Mdgodz) latitude (lat) - szerokoSC (geograficzna) -by dead reckoning - szerokoSC zliczona -by observation - szerokoSC obsenvowana lie the course -p o d e a t zalozonym kursem lie the course -wykreSlaC kurs lay down a course -wykreSliC kurs lay the land - straciC lqd z oczu league - odcinek trzymilowy (np. w tzw. mili pomiarowej) leg -odgalqzienie, odnoga, odcinek drogi (pomiqdzy zmianami kursu) Line - rownik line - linia - advance a - przesunqk liniq pozycyjnq of bearing - linia namiaru of position - linia pozycyjna of sounding - linia sondowania (to) log - dokonaC zapisu w dzienniku okrqtowym

-

-

-

-

-

-

-

6. NAWIGACJA

log board - tabliczka do zapis6w nawigacyjnych log-book - dziennik okretowy longitude (long.) - dlugoSC geograficma by dead reckoning - dlugoSC geograficma zliczona -by observation - dlugoSC g. obsenvowana in arc - dlugoSC g.w mierze kqtowej in time - dlugoSC g. w mierze czasowej low latitudes - male szerokoSci geograficzne, tropik loxodrome - loksodroma loxodromic curve -krzywa loksodromiczna loxodromic line - loksodroma margin of safety -zapas bezpieczenstwa make a landfall -zblizyC sip do lqdu (to) mark -makowat, maczyC marker - oznaczenie, znacznik (np. glebokoSci) mate's log - dziennik okretowy mean depth - Srednia glqbokoSC mean mercatorial bearing - namiar (Sredni) loksodromiczny measured mile -mila pomiarowa course - kurs przejScia mili pomiarowej measured range -zakres pomiarowy meridian -poludnik line - linia poludnika meridional -poludniowy -difference of latitude -r6inica powiqkszonej szerokohci part -powiekszona szerokoSC middle latitude - Srednia szerokoSC sailing - metoda Sredniej szerokoSci mile -mila - international nautical - miedzynarodowa mila morska (1852 m) minute -minuta (to) navigate -nawigowab, plywaC navigation -nawigacja, zegluga - coastal -nawigacja przybrzeina - improper -niewlaiciwa nawigacja - inland -w glebi lqdu - inland waterways navigation -zegluga Sr6dlqdowa - sea - nawigacja (zegluga) pelnomorska - ocean going -zegluga oceaniczna, zegluga wielka navigational accuracy - dokladnoSC nawigacji

-

-

--

-

--

-

-

-

-

observed (obs.) -obsenvowany, rzeczywisty offing -widnokrqg morski offset -przesuniecie (poprzeczne) open bearings -namiary nierownoczesne optimization -optymalizacja passage planning -planowanie podroiy - safety margin - zapas bezpieczehstwa - passage execution - realizacja podr6zy - route planning - planowanie trasy - pre-arrival check list - lista sprawdzajqca (czynnoSci) przed portem - pre-departure check list - lista sprawdzajqca przed wyjiciem w morze - pilot card - informacja dla pilota (o wlaiciwoSciach manewrowych statku) - voyage planning- planowanie podr6zy - passage plan -plan przejicia (morzem) - transocean routes - trasy transoceaniczne - near coastal navigation -zegluga przybrzezna - pilot passages -przejkcia z pilotem - areas of danger - obszary niebezpieczne - allowable error margin - dopuszczalny margines b l e d ~ - pilot embarkation area - miejsce podejmowania pilota - position doubtful (PD) - pozycja niepewna, pozycja wqtpliwa -position fixing aids -obiekty/urz&enia ulatwiajqce okreilenie pozycji position -pozycja - accuracy of the - dokladnoSC approximate (PA) -pozycja przyblizona - assumed -pozycja przyjqta, zalozona - corrected -pozycja poprawiona - dead reckoning - pozycja zliczona doubtful (PD) - pozycja wqtpliwa - estimated -pozycja przyblizona line - linia pozycyjna - noon - pozycja w poludnie (czasu statkowego) - observed - pozycja obsenvowana - transferred line -przesuniqta 1. pozycyjna speed -prqdkoSC - average - predkoiC Srednia over ground (SOG) -prqdkoSC nad dnem - true -prqdkoSC rzeczywista work a traverse - zliczaC drogq (przy zmianach kursu) work up the reckoning - wyznaczaC pozycje ze zliczenia

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

6. NAVIGATION

f Navigational lights and marks
Gwiatla i znaki nawigacyjne

lights/ nabieinikowe

~hore lighthouse/ !atarnia brzegowa

shoal lighthouse/ latarnia nu plyciinie

breakwater lighthouse/ latarnia nu falochronie

framework light structure/ latarnia nu konstrukcji aiurowej

onical buoy/ lawa stoikowa
r -

spherical buoy/ can buoy/ plawa cylindryczna plawa kulista topmark/ znak szczytowy light/ s'wiatlo radar reflector/ reflektor radarowy . photovoltaicpanel/ panel fotoogniw superstructure/ cz& nadwodna -buoy number/ numer plawy

pillar buoy/ spar buoy/ plawa plawa drqzkowa kolumienkowa

top marks znaki szczytowe

cylinder/ ball/ cross/ double two balls/ kula krzyi cross/ walec podw6jna podwbjny kula krzyi

laricuch kotwiczny obciqznik, a martwa

a. cone point-up/stoiek, wierzcholkiem do gory; double cones: b. points upwards/ wierzcholkami do gory, c. base to base/podstawami do siebie, d. points downwords/ wierzcho/karni w ddl, e. point to point/ wierzcholkami do siebie

f 8 8d

Navigational lights and marks Swiatla i znaki nawigacyjne
arc of visibility - sektor widocznoSci bands -pasy poziome na plawach beacon -stawa nawigacyjna - approach - stawa podejSciowa - boat - latarniowiec niedozorowany - diamond - stawa ze znakiem szczytowym w ksztalcie rombu - fixed - stawa - floating -plawa - front - stawa przednia - radar - stawa radarowa, latarnia r. - rear -tylna stawa (nabieznika) signal - sygnal stawy (radiowej) (to) beacon -ustawiaC znaki nawigacyjne beaconage - system oznakowania nawigacyjnego beaconboat -maly statek latarniowy beaconed rock - skala oznakowana stawq beacons in line -nabieznik dzienny beam transmitter - stawa radiowa buoy - plawa, pot: boja - bell -plawa dzwonowa break adrift -plawa zenvana i dryfujqca - cable -plawa kablowa - chequered plawa pomalowana w szachownice damaged -plawa uszkodzona - gas -plawa gazowa - gong -plawa gongowa - high focal plane -plawa latarniowa - horn - plawa akustyczna (wyposaiona w r6g sygnalowy pneumatyczny) - light -plawa Swietlna - mooring - boja cumownicza, beczka cumownicza removed - plawa usunieta -replaced -plawa zastagiona (innym znakiem) - topmark -plawa ze znakiem szczytowym - watch - plawka pozycyjna (do oceny dryfu) plawa z buczkiem, plawa buczqca -whistle buoy (shape) - ksztakt plawy - barrel -plawa beczkowa - beacon - plawa dr@kowa - can -plawa cylindryczna - cask -plawa beczkowa - conical -plawa stozkowa - cylindrical -plawa cylindryczna

- nun

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

(boja) plawa wrzecionowa - ogival -plawa t~ostozkowa - pillar -plawa drekowa - spar -wiecha, tyka - spherical -plawa kulista - spindle -plawa wrzecionowata buoyage - obojowanie, oznakowanie bojami - bar buoy -plawa na lawicy rzecznej -buoyed channel -kanal oznaczony plawami - cardinal system of - kardynalny system oznakowania (nawigacyjnego) - channel -plawa na torze wodnym - danger -plawa oznaczajqca niebezpieczelistwo - landfall buoy -plawa dojazdowa - mark buoy - boja (plawa) ostrzegawcza may prove unreliable - obojowanie moze okazaC sic zawodne - mid-channel buoy - pfawa omaczajqca Srodek tom wodnego - middle-ground buoy - plawa oznaczajqca mielizne Srodkowq - outfall buoy -plawa oznaczajqca ujScie Sciekow - port hand buoy - plawa wyznaczajqca lewq strone (tom wodnego) -right hand buoy -plawa wyznaczajqca prawq strong (tom wodnego) - safe water - (plawa oznaczajqca wode gleboka, oznaczajqca kanal zeglowny) - sea buoy - plawa podejSciowa - spit - plawa oznaczajqca koniec mielizny lub wysuniqtego lqdu - starboard hand mark - prawostronny znak nawigacyjny - starboard hand buoy -plawa prawoburtowa - station buoy -plawka pozycyjna - turning buoy - plawa zwrotna (na zakrecie tom wodnego) -wreck buoy -plawa wrakowa - winter - obojowanie zimowe (to) buoy -ustawiaC boje, plawy characteristic (of light) - charakterystyka (Swiatla nawigacyjnego) - alternating white and red (Alt. W & R) -(Swiatlo nawigacyjne) zmienne bialo-czenvone - fixed light (F) - Swiatlo stale - fixed and flashing (F.Fl) - Swiatlo nawigacyjne mieszane - fixed and group flashing (F.Gp.Fl.) - (Sw. naw.) mieszane, stale z blyskami w grupach

-

6. NAWIGACJA
-

-

-

-

-

-

-

biaio-czerwono-zielon~ I I alternating fixed and flashing/ mieszane zmienne Morse code/ Swiatlo wg kodu Morse'a "K" \nterrupted ultrai quick/ ultra migajqce przerywane albrnating fixed and composite group flashing/ mieszane zmienne w grupach . bt'yskowe-grupowe mieszane bt'yskowe quick/ Swiatio migajqce j&ed and g-roub/Swiatlo mieszane w grupach :omPosite group occulting/ ' :ombinowane przerywane grupowe ' I ' &ui & i a migajqce grupowe d p e r i o d / okres flashing/ Swiatlo bt'yskowe rnxumm long flashing/ Swiatlo biyskowe-dlugie :nterrupted quiLk/ migajqce prze rywane very quick/ szybko migajqce I altknatikg/ bt'yskowe zmienne alte?nating group occulting/ przerywane zmienne w grupach alterhating white-red-ireen/ Swiatlo zmienne biaio-czerwono-zielone Rlmmmmm I I I group very quick/ szybko migajqce grupowe I I gSoup flashing/ Swiatio blyskowe-grupowe interrupted vevy quick/ szybko migajqce przerywane I 7 ultra quick/ I ultra migajqce altbrnating group' occulting white-red-green/ przerywane M grupach.6. kombinowane.kombinowane . NAVIGATION r Characteristics of navigational lights charakterystyki Swiatel nawigacyjnych occulting/ przerywane \ I I I I I I I Group oc!culting/ I przelywane grupowe I cdmposite group flashing.

unattended .latamik -tender -statek obslugujqcy oznakowanie nawigacyjne lights .flashing (Fl) .intermittent quick flashing . znak dzienny drum .Swiatlo zapalone.composite group occulting .Swiatlo migajqce .odr6zniC (to) exhibit -pokazywak (Sw.Swiatla nabieznikowe . o dlugim blysku .coast -nawigacyjne Swiatla brzegowe .group flashing (Gr.occulting light . przerywane.occultation . nawigacyjne).dipping a -chowanie s i Swiatla (np.Swiatlo blyskowe .quick flashing (Qk.) blyskowe.flashlight .occulting quick flashing light . grupowe .Swiatlo przesloniqte (innym obiektem) . blaskowe . latar~ ni za horyzontem) -direction (indicating) Swiatlo kierunkowe dues -oplata za Swiatla (nawigacyjne) exhibited .(Sw.(Swiatlo) kombinowane blyskowo-grupowe .) blyskowe grupowe.sektor Swiecenia (latami) .) grupowe.flashing light .blysk . naw. naw.rear .sygnal dzienny w ksztalcie walca (to) distinguish .(Sw.isophase light .czenvony (kolor Swiatla) -ultra quick flashing .Fl(3)) -(Sw.stawa Swietlna -boat -ponton (plywak) latarniowy -buoy -plawa (boja) Swietlna . ultra szybko migajqce -very quick flashing .Swiatlo migajqce.latamia (morska) -buoy .sektor bialy.Swiatla .air .coloured .Swiatlo przerywane . wystawione float -plywak latamiowy .Swiatlo stale .bearing .tylne Swiatlo (nabieinika) sector . pot. po 3 blyski w grupie -group alternating light -Swiatlo zmienne grupowe .: latamia .flickering light .latamiowiec.Swiatlo niedozorowane .Swiatla kolorowe .(Swiatlo) przerywane.fixed white and red green (FW RG) . (3)) .leading .latamia lotnicza -beacon .Swietlne oznakowanie nawigacyjne.long flashing light -Swiatlo blyskowe.obscured .Swiatla tla .) gmpowe blyskowe. Swiatla nawigacyjne lightship .Swiatlo blyskowe (blaskowe) .aero latarnia lotnicza wykorzystywana do celow nawigacji morskiej .(Sw.Swiatlo (nawigacyjne) zielone .system oznakowania nawigacyjnego IALA LANBY (Large Automatic Navigation Buoy) -duia automatyczna plawa nawigacyjna landfall mark -znak dojazdowy landmark -lqdowy obiekt nawigacyjny lateral -boczny -system of buoyage .Swiatlo izochroniczne .) stale.6. nawigacyjne) (to) fade -zanikaC (np.intermittent light .zasloniqcie (Swiatla) .latarniowiec -- - - -- - - - - - - - - - .system bocmy oznakowania bocznego leading marks -znaki nabieznika light -Swiatlo (np.sector .zr6dlo Swiatla .flash . sektorowe bialo-czenvono-zielone -green (G) .Swiatlo migawkowe z przenvami .Fl) .group flashing (Gp.naw. naw. naw.Swiatio przednie (nabieznika) . po 3 blyski w grupie -group occulting (GpOcc.coasting -brzegowe Swiatla nawigacyjne .navigation .Swiatlo izofazowe .) migajqce -red (R) .front . Swiatlo nawigacyjne) fanal -lampa latami morskiej z mechanizmem fixed mark -staly znak nawigacyjny fixing by radar -okreilanie pozycji z pomocq radaru - floating mark -plywajqcy znak nawigacyjny IALA maritime buoyage system . zeglowny lighted range -nabieznik Swietlny lighthouse . naw. NAWIGACJA fixed light (F) .nabieznik Swietlny .background . statek latamiowy lights in line -nabieznik Swietlny lightvessel .Swiatlo przerywane .white .latamia plywajqca -keeper .composite group flashing .isochronous light .Swiatlo migawkowe przerywane .(Sw.Swiatlo sektorowe source .Fl(3)) . po 3 przerwy w grupie .bardzo szybko migajqce coast marks -nawigacyjne znaki brzegowe conspicuous (object) -obiekt latwo wyroiniajqcy siq z otoczenia day-beacon range -nabieinik dzienny day mark -nawigacyjny znak dzienny diamond shape -romb.(Sw.

trbjkqt dryfu i znosu dead reckoning position/ pozycja zliczona water track/ wektor leeway angle/ d v j poprawka na wiatr corrected DR position// pozycja zliczona popraw drift angle/ znos. oznaczanie navaid (aids to navigation) -oznakowanie nawigacyjne. Swiecenia latarni) centreline .wejit w zasieg Swiatla sea-mark -znak nawigacyjny sector .oznakowanie nawigacyjne.okres Swiecenia (Swiatla nawigacyjnego) pile -pal -beacon .jednolity system oznakowania unwatched -niestrzezony (znak nawigacyjny.Swiatlo wejiciowe (do portu) prominent (object) -obiekt latwy do zidentyfikowania - raise a light -zobaczyt Swiatlo (latarni).linia Srodkowa sektora zeglownego light .narrow -wqski sektor sectored light -Swiatlo sektorowe shape -znak nawigacyjny (wywieszany przez statek) signal mast -maszt sygnalowy signal station . urzqdzenia nawigacyjne north cone .Swiatlo sektorowe . poprawka nu prqd total angle/ znos caikowit ground track/ wektor ruchu nad dnem - estimated position/ pozycja przyblizona .zasieg widzialnoici - - - Leeway and drift triangle .ustawianie znakow (nawigacyjnych).fixed -staiy znak nawigacyjny marking .stacja sygnalowa south cone -stozek skierowany wierzcholkiem w d61 (znak szczytowy plawy) (to) stream -wyrzucit.6.natgzenie (zrodla) Swiatla luminous range . latarnia) visibility range .stozek wierzcholkiem do gory (znak szczytowy plawy) obstruction light . urzqdzenia nawigacyjne navigational aids . postawit a buoy -postawit plawkg stripes . znakowanie.oznakowanie (pasy) pionowe na plawach top mark -znak szczytowy (plawy) uniform system of buoyage . NAVIGATION luminosity -natqzenie (zrodla) Swiatla luminous intensity .zasieg widocznoici (Swiatla) mark -znak (nawigacyjny) .niewidoczny perch -wiecha (znak nawigacyjny) period of light .sektor (np.stawa palowa port light .Swiatlo ostrzegawcze dla samolot6w (umieszczone na wysokich konstrukcjach) obscured -zasloniety.

analogue .automatyczne urzqdzenie do Sledzenia ech radarowych video control .akwizycja rpczna zone .obszar cienia blind sector .uklad automatycznego strojenia .eliminacja zaklocen od fa1 .linia zasilajqca antenp gain . liniowy .vector linia namiaru - - - - - - - - --- -- beam width . ekran.discrimination -rozroznialnoit kqtowa .ocena ryzyka kolizji control -regulacja. wskaznik .cyfrowy (radarowy) sygnal wizyjny discrimination -rozroznialnoSC.regulacja jasnoSci .listek wsteczny (promieniowania anteny rad.anti-clutter sea .zaklocenia bierne reduction . przeciqcie kursu przed dziobem distance prediction -przewidywana odlegloSC przejhcia przed dziobem --time prediction -przewidywany czas przejScia przed dziobem --range (BCR) -odlegloSC p.czas pozostajqcy do osiqgnipcia odlegloSci przejhcia przed dziobem bearing -namiar of CPA (BCPA) .kolizja risk -ryzyko kolizji alarm .alarm ryzyka kolizji assesment .fast-time (FTC) . dostrajanie arial gain -uklad energetyczny anteny afterglow .rozroznialnik course -kurs .akwizycja automatyczna criteria -kryteria akwizycji (ech) .szerokoSt wiqzki (charakterystyki promieniowania rad.zamiana wspolrzqdnych biegunowych na prostokqtne (namiar i odlegloSC) digital video signal .automatyczna regulacja sygnalu wizyjnego back lobe . przyjqcie obiektu do Sledzenia area .collision .kurs kolizyjny coverage -obszar pokrycia radarowego -range .(echo) przyj~te Sledzenia do adjustment -zgrywanie.automatic .zysk antenowy -housing .zasieg pokrycia (obsenvacjq radarow@ dangerous target .poiwiata ekranu radarowego amplifier-wzmacniacz . EPA radar i urzqdzenia antykolizyjne acquisition . punkt najmniejszej odlegloici miqdzy statkami (Dmin) clutter .zasi~gowaregulacja wzmocnienia (ZRW) .namiar na pozycjq najmniejszego zblizenia . NAWIGACJA RADAR.synthetic .strefa cienia brilliance -jasnoiC zobrazowania calibration rings .logarithmic -wzm. ARPA. strojenie .akwizycja (obiektu na radarze. logarytmiczny antenna -antena feed .hand .ograniczenie zaklocen collision .akwizycja rqczna . zdolno6t rozdzielcza display -monitor.obszar akwizycji (ech) .6.automatic frequency .) bow crossing-przejicie przed dziobem. zobrazowanie.) blind area .zobrazowanie analogowe . ARPA.echo niebezpieczne detected objects -obiekty wykryte detection-wykrywanie differentiation -rozroznianie differentiator -rozroznialnik digital scan conversion (DSC) .background .linear -wzm.lampa oscyloskopowa circular polarization (CP) -polaryzacja kolowa closest point of approach (CPA) -punkt najwi~kszego zblizenia.stale kregi odleglohci cathode-ray tube (CRT) . przed dziobem time (BCT) .manual .strefa akwizycji acquired .zobrazowanie syntetyczne --- - - - - - . ATA).obudowa anteny mount -podstawa anteny anti-clutter rain -eliminacja zaklbcen od opadow anti-fading device -urzqkenie przeciwzanikowe attenuation -tlumienie automatic radar plotting aids (ARPA) -(automatyczne urzqdzenie do wykonywania radarowych nakresow antykolizyjnych) automatic tracking-automatyczny system Sledzenia aid (ATA) . ATA.

kursu ' manual-resetting/zerowanie. NAVIGATION RADAR AND ARPA control oanel A/ 1 ctronic module/ control panel display "A" .Eurma switch/ pielqcznik dlugoici impulsow menu .6. pdinocy t? ? *@ rn . acknowledgement of alarm/potwierdzenie .center display/ stabilizacja wzgl.wybor funkcii suecialnvch .reczne ) 7 relative motion/North -up display/ ruch wzglpdnx zorientowanie wzgl. reseto- ' d e l a y of automatic display-resetting/ zwloka w automatycznym zeroweaniu monitora head marker off/ wylqcznik kreski kursowej stern marker off/ wylqcznik kreski rufowej . true motion/ ruch rzeczywisty ' s p o s i t i o n ~ pozycja statku w Srodku ekranu resetting s h i p ~ ~ to centre of display/ powrot pozycji statku wlasnego do Srodka ekranu range rings ON/OFF/ wlqczni stalych krpgdw odleg/oici wanie ( . " . zorientowanie wzgl.snoici dzierihoc markers and range rings brightness/ jasnoid marke-row.znik urzqdzenia set gyro/ wskazari zyrokompasu \ ustawienie \ h O N m O F F 1 1 . dziobu .alarmu brightness setting day/night operation/ ustawienie ja.short/lonp aulse 6 u. U . 8 r -manual tuning/ strojenie rpczne rain clutter/ redukcja / zakioceri od opadow relative motion/course-up display/ ruch wzglpdny. dna.special functions selection/ menu . linii i krggdw vectors and symbols brightness/ jasnoii wektorow i symboli radar display brightness/ jasnoit monitora panel brightness/ jasnoit panela operacyjnego I_ a m -data and compass scale brightness/ jasnoit danych i skali kompasu sea clutter/ redukcja zak/oceri od fa1 gain/ wzmocnienie -relative motiodhead-up display/ zorientowanie wzgl.wskazania panelu kontrolnego "A" operation-stand-by switch/ przelqcznik praca-pogotowie 1 equipment on-off/ wl .

head-up . linii) .off-centered . NAWIGACJA -azimuth stabilized stabilizacja wedlug azymutu .kreska kursowa switch -wylqcznik kreski kursowej marker -wskaznik polozenia dziobu statku switch -wylqcznik znacznika kursu high definition radar -radar (o duiej rozdzielczoSci) -- - SU -expanded centre plan zobrazowanie z pnesuniptym Srodkiem .m.cancellation .course-up .skrajnie wysoka czestotliwoSC (odpowiadajqca falom milimetrowym) electronic -elektroniczny.echo stale ( m a l e ) . wsteczne (od listkow bocznych) .m.echo zanikajqce .precipitation .lampa elektronowa electronic radar map -elektroniczna mapa radarowa (e.back.strefa strzezona harmonic distortion-znieksztalcenie nieliniowe heading .obrazowat. Slad pozostawiany na ekranie przez ruchome echo extremely high frequency (EHF) .) -reference point selection -wybor punktu odniesienia .r.zorientowanie wzglpdem kur- -- .) .wskaznik (radaru) (to) display . linii) .indirect .setting of navigational lines .side .rasterscan .video symbols (EPVS) -symbole wizyjne nakresow radarowych -range and bearing line (ERBL) -el. dziobu .programowanie punktow odniesienia .echo pohednie .r. linia namiaru i odlegloici tube .m.ekran (radaru) z przesuniptym Srodkiem obrazu .central (zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywist~ .r.magazynowanie gotowych (e.ekran monitora screening .odtworzenie (wykwietlenie) zmagazynowanej (e.north-up .usuwanie (e.m.reading of the stored route map -odczyt zmagazynowanej (e.elektronowy -bearing cursor .) z ekranu .fading .setting of reference points .permanent .inserting -wstawianie (punktow.r..el. linii nawigacyjnych .r.echo z poprzedniego cyklu @racy radaru) .multiple .programowanie linii nawigacyjnych . urzqdzenie nakresowe -- - - - - - - - - - -- --- .clearing the route map .display of the stored route map .storage of constructed route map .poiwiata echa.programowanie punktow zwrotu envelope -obwiednia (echa) extractor -ekstraktor fading . monitora -unit .linia zasilajqca antenp fidelity -wiernoit (odtwarzania) focusing -nastawianie ostroki follow-up system . programowanie .ruch statku do przodu angle .r.echo od wiqzek bocznych .m.continuation -kontynuacja.echo od opad6w -reference -echo odniesienia (dla stabilizacji wzgl. poinocy .6.echo wielokrotne .second trace .kasowanie (ech Sledzonych.zorientowanie wzgl.echo falszywe trail .dukt echo .echo stale .echo . dna) .) -map selection -wybor (e.przeslona ekranu.m.zobrazowanie telewizyjne w prostok@nym ukladzie wspolrzpdnych screen .setting of turning points .bad .e. punktow.slabe echo ..) .kqt kursowy line .zanik sygnalu feeder .zorientowanie wzgl.) .fixed . przedluienie (np. zobrazowak distance marks -wskainiki odlegloki distance meter -odlegloSciomierz duct .setting .system nadqzny grid current -prqd siatkowy grid modulation -modulacja siatkowa guard zone .nanoszenie.spurious .nakrehlanie elektroniczne aid (EPA) .elektroniczny wskainik namiarowy -bearing line (EBL) -elektroniczna kreska namiarowa -bearing marker (EBM) -elektroniczny znacznik namiaru plotting .

obszar dan.dlugoid poiwiaty. vector length .dlugoid impulsu data area D2 clean sweep. adjustment . piericieri obszam strzeionego route planning . kqt drogi nad dnem speed.uszkodzenie variable data area (VDAJ reply to operator action . guard ring .resetowanie ruchu rzeczywistego. system fault .monitor dzialania. CPA. tlurnienie zaklocen interferencyjnych STC.dune ruchomego krpgu odlegloici data for EBM . blqd systemu incorrect input . odlegloici) guard ring setting (ustawianie piericienia czuwania) setting navigations lines (ustawianie lini nawigacyjnych) I I \ I L 1 I I I bearing marker centered on own ship/ wskainik namiaru umieszczony na statku wlasnym trail time/ zmiana dlugoici poiwiaty input of own ship's speed/ wprowadzanie predkoici statku wlasnego input of CPA/TCPA/ wprowadzanie CPA/TCPA aquiring a target/ akwizycja echa guard sector setting/ ustawianie sektora czuwania . CPA.obszar inforrnaqii own ship data .dane elektronicznej kreski namiarowej & . course over ground . tuning indication .pasmo czgtotliwoici puls length . dostrojenie range .6 .zakres data area D l range setting information .planowanie trasy alarm area (AA) . ustawienia zakresu ring spacing.prpdkoid. opoinienie manewru pr6bnego service alarm .dune markera data area 0 4 data for VRM . FTC.wskazania panelu kontrolnego "B" ?BM ON-OFF/ wlqcznik narkera elektronicznego switch of past track/ wylqcznik historii echa switch of vectors/ realtive bearing/ wylqcznik wektorow wlqcznik kqta kursowego I numeric keyboard (klawiatura numeiyczna) VRM ON/OFF (wlqcznik ruchomego beg.zasiegowa regulacja wzmocnienia. FC. interference rejection .informacje dot.automatyczna regulacja sygnaiu wizyjnego. wskainikstrojenia data area 0 3 marker data .dane statku wlasnego: gyro course.wprowadzenie niewlaiciuych danych performance monitoc trail delay . rodzaj zobrazowania frequency band .nadmiar ech control panel display "B" . dlugoid wektora trail length. rozrdznialnik. display mode . automatic video control.vch zmien- displays on the data areas wskazania na obszarach informacji data area fDA) . NAVIGATION iARPA display -monitor ARPA \ TM reset.obszar alarmow target overlflow .odpowiedi nu dzialanie operatora available input values.odstepy pomiedzy kregami.kurs iyro.wartoici dostepnych danych wejiciowych.

daleki zasieg (np. radar-) lost target .-- - - - -- .p.przelqcznik szerokokci impulsu racon (radar beacon) .ruch wzglgdny .wskaznik panoramicmy plotting -wykonywanie nakresow.wskaznik kierunku i odleglohci w radarze interswitch -uklad przelqczeniowy kinescope -kineskop klystron -klistron knob -galka.czgtotliwoSC powtarzania impulsow pulse .szerokoSC wiqzki (promieniowania) long range . modulator impulsowy -peak power .dewiacja fazy difference -przesuniqcie fazowe modulation -modulacja fazy phasemeter -fazomierz picture alignement -zgranie obrazu pip .efekt nocny noise limiter -ogranicznik szumow operational warning -ostrzeienia operacyjne .linie (elektroniczne do tworzenia) maPY marker -znacznik .przewidywany punkt kolizji puls repetition frequency (PRF) .short . szerokoSC impulsu --ratio -wsp6lczynnik impulsowania .0 szybko zmiennoczqstotliwoSciowa .faza deviation .poprzednie pozycje Sledzonego echa radarowego performance figure .moc szczytowa impulsu -rate -wsp6lczynnik impulsowania .0 staloczqstotliwoSciowa .ruchomy krrlg (znacznik) odlegloSci microwaves -mikrofale minor lobe -wiqzka boczna mixer -mieszacz modulator -modulator motion -ruch .fast sweep frequency (FSR) -r.ogranicznik lobe .przewidywany obszar niebezpieczenstwa (wok61statku) parallel -rownolegly index .monitor nadawczoodbiorczy phase .impuls duration .ruch rzeczywisty navigational radar equipment -nawigacyjne wyposaienie radarowe night effect .relative .obiekt zgubiony (na ekranie) magnetron -magnetron manoeuvre -manewr of own ship . pokrqtlo land effect -efekt brzegowy limiter .0) .6.tlumienie zaklocen interferencyjnych integrator -uklad sumujqcy interrogation signal (station) -sygnai (stacja) odpowiadajqca interscan . interferencja rejection (IR) .r.p.czas tnvania impulsu.optyczny sygnai ostrzegawczy overall noise factor -wspolczynnik szumow predicted area of danger (PAD) .audiable signal .p.true .historia (echa) interface -uklad podlqczeniowy interference -zaklocenia.visual signal -- - - - - - - - - - - .obszar zagrozenia kolizyjnego predicted point of collision . NAWIGACJA high fidelity -wysoka wiernoSC (odtwarzania) high resolution radar .stopien sprawnoici performance monitor .dzwiqkowy sygnal ostrzegawczy - - .variable range (VRM) .impuls szpilkowy plan position indicator (PPI) .tarcza linii rownoleglych past track . nakres performance -przedstawienie nakresu sheet .impulsator. radarowy) modulator .radarowa piawa odzewowa (r.fixed frequency (FFR) .impuls krotki switch .manewr statku wiasnego manoeuvring board -arkusz do nakresow radarowych manual plotting -nakres rqczny rqczny nakres radarowy -radar map lines .time .listek (charakterystyki promieniowania anteny) width .(elektroniczny) znacznik czasu .diugi impuls (np.arkusz nakresowy pointer -wskainik ruchomy polarisation error -blqd polaryzacyjny potential collision point (PCP) -pozycja moiliwej kolizji predicted area of danger (PAD) .long .radar o duzej rozroznialnoici history (track) .

predkoii i czas dzia/ania/ danger highlight/ wyroznienie niebezpieczenstwa clearing line/ linia bezpiecznej odlegloici position line and time/ (linia pozycyjna i czas) planned course and speed to make good/ planowana droga i prgdkoii nad dnem event/ zdarzenie distance to run/ odlegloib do przebycia planned position with date and time/pozycja planowana z datq i czasem visual limits oflights/ odlegloSC pojawienia sie Swiatia nawigacyjnego estimated position and time/ przybliiona pozycja i czas 0705 a . dziobu heading line off/ kreska kursowa wylqczona antena wlqczona transmitted power monitor/ monitor mocy @F&:tio zakresu short puls/ praca na krotkim impulsie long puls/ praca na 0 panel illumination/ oiwietlenie panelu display brilliance/ jasnoSi zobrazowania range rings/ wlqcznik staiych n 0 0 NLT 04S u scanner on/ tuning/ pokrgtlo wzmocnienia g a d pokrgtio wjmocnienia rainclutter/ rozroinialnik true motion/ ruch rzeczywisty variable range marker/ pokrgtto ruchomego kregu odlegioici electronic bearing line/elektronlczna kreska namiarowa performance monitor/ monitor nadawczo . pdinocy head-up presentation/ zobrazowanie wzgl.6. NAVIGATION Radar Symbols .oznaczenia radarowe 0 sea clutter/pokrgt/o zasiggowej regulacji wzmocnienia radar o f f / radar wyiqczony radar on/ radar wlqczony radar stand-bjd radar w pogotowiu "north-up" presentation/ zobrazowanie wzgl.odbiorczy route monitoring symbols symbole [procesu] monitorowania drogi own ship/ statek wiasny selected target/ obiekt wybrany collision target/ obiekt kolizyjny lost target/ obiekt utracony active AIS target/ aktywny obiekt z AIS "sleeping" AIS target/ nieaktywny obiekt z AIS vector for course and speed made good/ wektor drogl i prgdkoici nad dnem variable range marker and-or electronic bearing line/ ruchomy znacznik odlegloSci i-lub elektroniczna linia namiarowa cursor/ kursor past track with time marks/ droga z oznaczeniem czasu own ship's vectorfor course and speed made good/ wektor drogi i prgdkoici nad dnem statku wlasnego own ship's vector for course and speed through water/ wektor drogi i predkoSci po wodzie statku wlasnego predicted tidal stream or current vector with effective time and strength/ wektorprzewidywanegoprqdu lubprqdu plywowego wskazujqcy kierunek.

zakres.r.ruchomy znacznik odlegloSci -marks -stale krqgi odlegloici. odzewu do cz. z uzytej skali) comer -reflektor radarowy coverage .kurs wzgledny display .dane radarowe -detection -wykrywanie radarowe display (unit) -wskaznik radaru .wzmacniacz ech radarowych tracking .refl) .ograniczenia (techniczne) r.r.: kula row video signal .reflektor radarowy resolution .p.0.0 dostrajajqca czestotliwoSC odpowiedzi do cz.- - - - - - - Ramark -nadawcza latamia radarowa range .radarowe Sledzenie obiektu transmitter -nadajnik radarowy radar with chart facility .0 dostrajajqcy cz. log . NAWIGACJA frequency agile (FAR) .subrefrakcja .przeszukiwanie (za pomocq radaru) .antena radaru characteristics .odbiomik radaru -reflector . obszar accuracy -dokladnoSC okreSlenia odlegloSci .radar antenna .stawa radarowa responding signal (station) .sub-standard .sweep frequency (SFR) . zmiennocz~stotliwoSciowa .. odlegloSC.super standard .zakres .r.rozroznialnoSC radaru screen picture -zobrazowanie radarowe scanning -przeszukiwanie radarowe simulator .antena paraboliczna rotation -pr~dkoSC obrotowa anteny scanning .r.zakres pracy radaru receiver .0 z charakterystykq schodkowq . wzbudzenia .wektor ruchu wzglgdnego responder beacon . bez mozliwoSci kasowania przez nawigatora .namiar wzgledny course .0. rozdzielczoSC rollerball .p.user selectable (USR) .target enchancer . wskazniki odlegloSci rings .adequite .zobrazowanie wzgl~dne motion (RM) .long-range przeszukiwanie na duiych zakresach - - - - - - - - -- .dziennik pracy radaru observer -obsenvator radarowy plot -nakres radarowy presentation .non selectable (NSR) -r.surowy (radarowy) sygnal wizyjny S-band .p.odpowiedni zasieg and bearing discrimination .p.S" (odpowiadajqcy radarom pracujqcym na fali 10 cm) scan -pehy obrot anteny (to) scan .manipulator.ruch wzgledny -motion display -zobrazowanie ruchu wzglgdnego -plot -nakres radarowy wzgl~dny speed -prgdko6C wzgledna -vector .obraz radarowy range . na czestotliwoSciach) scanned area -akwen przeszukiwany scanner .ograniczenia (wynikajqce np.przeszukiwaC (na radarze.charakterystyka radaru -constraints .(akwen) pokryty zasiqgiem r.rozr6znialnoSC w odlegloSci i namiarze marker .krqgi odlegloSci scale .obraz radarowy interference -zaklocenie interferencyjne limitations .moc znamionowa zasilania reflection plotter -rzutnik refleksyjny refraction -refrakcja .horyzont radarowy image .standard -refrakcja standardowa (Srednia) relative -wzglgdny bearing . z mozliwo6ciq kasowania odpowiedzi przez nawigatora radar (radio detection and ranging) . pot.6. wzbudzenia z przesuwem czasu .skala zakres6w switch -przelqcznik zakresow radar reflector (ra.p.radar doplerowski enhancer -wzmacniacz ech radarowych horizon .p.stepped sweep (STSR) -r.0.superrefrakcja .reflektor radarowy (skrot na mapach) rated power supply .sygnal (stacja) odpowiadajqca resolution -rozroznialnoSC.antena radarowa parabolic .symulator radarowy .slow sweep frequency (SSR) -r.p.interrogation time offset frequency agile (ITOFAR) . zasia.radar z mozliwoSciq tworzenia map rain clutter -zaklocenia od deszczu (na ekranie radaru) - - - - .0 wolno zmiennoczgstotliwoSciowa .Doppler . data .

nadbrzeina stacja radarowa short puls .akwizycja (rejestracja) obiektow (do Sledzenia. blokada szumow stabilisation .falowod klinowy target .sektor cienia radarowego ship's radar -radar okrqtowy shore-based radar -radar brzegowy.grednica okrqgu zataczanego przez antenq synthesized transceiver -nadajnik-odbiornik z syntezq tadpole tail .Slad echa na ekranie radarowym tapered waveguide .Slad podstawy czasu na ekranie r.fala jonosferyczna slave display -wskainik powtarzajqcy (dodatkowy.impuls krotki side lobe -wiqzka boczna. odchylab (wiqzkq elektronow) swept control .stosunek sygnah do zaklocen sky wave .echo (radarowe) acknowledgement -potwierdzenie acquisition .echo od wiqzek bocznych signal-to-noise ratio -stosunek sygnalu do szumow signal-to-clutter ratio .stabilizacja .samodostrajacz sensitivity .odbicie od fa1 morskich self-tuner .obszar znajdujqcy siq w cieniu radarowym shadow sector .sea . oslona sea clutter .czuloik sensitivity time control (STC) -zasiqgowa regulacja wzmocnienia shadow region .przeszukiwak (radarem). generator .6.antena szczelinowa slotted waveguide aerial .generator podstawy czasu (to) sweep . pomocniczy) slotted array .zaklocenia atmosferyczne suppressed area . pomiar CPA i TCPA relative vector/ wektor ruchu wzglgdne time m znacznik electronic bearing line elektvoniczna linia namia ~ W ship's M radar plot: CPA and TCPA measurement (N) o0 ship's heading marker/ tnacznik kursu statku initial position of target/poczqtkowa pozy- off-centered position/ pozycja statku dasnego pota Srodkiem ekranu rget/ obecna pozycja echa variable range marker/ ruchomy krqg odlegloici ative tracW droga wzgledna obecna pozycja echa .zaklocenie obrazu radarowego przez odbicia od sfalowanej powierzchni morza sea return .skwe informacje radarowe screen .regulacja zasiqgowa wzmocnienia swing circle .aspekt echa - - - - - -nakres radarowy.antena radarowa spot -plamka Swietlna (na ekranie radaru) squelching . wygaszanie sweep .obszar wylqczony (w ktorym echa nie podlegajq akwizycji) supression .stabilizacja wzglqdem wody strays .tlumienie.ekran. NAVIGATION scanty radar information .antena szczelinowa -- smoothing -wygladzanie speckled background -efekt szumow na ekranie radarowym spinner .stabilizacja wzglgdem dna . w pamiqci ARPA) aspect .ground . listek boczny (charakterystyki promieniowania anteny) echo .dlawienie szum6w.

poziom ograniczania time base -podstawa czasu time gate -bramka czasowa (napi~cia) timer -zegar wewngtrzny Time to Closest Point Approach (TCPA ) czas do punktu najwi~kszegozblizenia (TDmin) timing -ustalanie polozen impulsow trace -Slad (pozostawiany przez podstawc czasu na ekranie) track .transponder. Sledzonych) -predicted motion -przewidywany ruch echa .usuwanie obiektow z pamipci - - ARPA .migotanie (ech) untuning .false .lost .distinguishable - .impuls spustowy true -rzeczywisty -bearing -namiar rzeczywisty course -kurs rzeczywisty motion (TM) -ruch rzeczywisty display .przewidywany ruch obiektu threshold .falszywe echo identification .ostrzezenie .true bearing of the -namiar rzeczywisty na echo -under track .wektor (ruchu) wzglpdnego wektor o zmiennej dlugo-time adjustable Sci czasowej -true -wektor (ruchu) rzeczywistego video contrast .SledziC (echo statku na ekranie r. kurs obiektu deletion .zakres Sledzenia obiektu w systemie antykolizyjnym tranceiver -blok nadawczo-odbiorczy transponder .bearing of the .identyfikacja echa .kurs echa. manewr probny trigger (circuit) .falowod wavemeter . miernik cz~stotliwoBci window -przeslona.ostrzezenie diwiekowe wave clutter -(zaklocenia obrazu radarowego spowodowane odbiciami od fal) wave filter -filtr do eliminacji zaklocen od falowania morskiego waveguide .Slad.kolpak oslaniajqcy ekran radaru przed Swiatlem zewnptrznym warning .statek Sledzony (radarem) target's motion trend -tendencja ruchu obiek- - - - - - target's predicted motion .simulated . diafragma x-band .odlegloSC echa (Sledzonego) .relative .falomierz. okres Sledzenia accuracy .arkusze zliczeniowe interval .echo zgubione (ze Sledzenia) overflow -przekroczenie dopuszczalnej liczby ech (np.odstep Sladu starting point -punkt poczqtkowy trasy (to) track .range of .echo wyrbznialne fading . zakonczenie iledzenia error .blqd Sledzenia radar -radar Sledzqcy - - - -range .6.dokladnoSC Sledzenia cancellation .przenvanie.zakres X (fala dlugoSci 3 cm) - ---- - -- - - . zobrazowanie ruchu rzeczywistego fix -zobrazowanie ruchu wzglpdnego z poSwiatqrzeczywistq --ground stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem dna sea stabilized -ruch rzeczywisty stabilizowany wzglpdem wody -plot -nakres rzeczywisty speed -prpdkoSC rzeczywista tuning -wzmocnienie twinkling .echo symulowane speed -prpdkoBC echa swop .zanikanie echa . NAWIGACJA .kontrast obrazu visor .identyfikacja obiektu (echa) identity .namiar na echo course .prog. trasa.rozstrojenie vector -wektor . radioplawa odzewowa trails -pokwiata (echa) trial manoeuvre -syrnulacja manewru.audiable . tor chart .obiekt Sledzony vessel .mylenie ech .wskaznik ruchu rzeczywistego.) tracking -Sledzenie (poruszajqcego sig obiektu).uklad impulsu spustowego (czasoster) pulse .

Low water/ woda niska. 18. Rising tide/przyplyw. 16. 12. 11. Spring tide . Tide curves/ krzywe plywu. Veap tide curve/ krzywa plywu kwadraturowego. High water/ woda wysoka. 8. 10. Nautical Light and Tides (Swiatlo nawigacyjne ipiywy) A [table] elevation of light/ wysokoSC irddla Swiatla nad poziomem MHWS elevation of 'light over chart datum/ wysokoSC zrodla Swiatla nad zeremI mapy elevation of light over sea level/ wysokoit irddia Swiatla nad aktualnym poziomem morza MHWS = Mean High Water Springs/ Srednia wysoka woda syzygijna MHWN = Mean High Water Neap/ Srednia wysoka woda kwadraturowa MLWN = Mean Low Water Neap/Srednia niska woda kwadraturowa MLWS = Mean Low Water Springs/ Srednia niska woda syzygijna LAT = Lowest Astronomical Tide/ najnizszy plyw astronomiczny . 7. 5. 6. 15. Tidalpredicions/przewidywania p*u.ccurance/ wystepowanie plywu syzygijnego. Low water level/ wysokoit uody niskiej. Spring . 3. 14. High water time/rnoment wody wysokiej. Neap tide range/skokplywu kwadraturowego. 19. Falling tide/ odplyw. 13. 2. High water level/wysokoid wody wysokiej. Spring tide cuwe/krzywa plywu syzygijzego.6. 17. 4. Chart datum/ :ero mapy. Month and day/ miesiqc i dzieri. NAVIGATION Tide and tide curve piyw i krzywa piywu MEAN SPRING AND NEAP CURVES Springs occur 2 days atfer New DUNKERQUE I . Standard port name/ n a m a portu zasadniczego. 9.ange/skokplywu syzygijnego. Low water time/ moment wody ziskiej. Mean ranges/ s'rednie skoki plywu.

NAWIGACJA Tides and tide curves -plywy i krzywa plywu Admiralty Tidal Stream Atlas -Atlas plywow i prqdow plywowych Admiralicji after H W -po wysokiej wodzie after-rush -gwaltowna fala przyplywu age of phase inequality .metoda harmoniczna height of high water -wysokoSC wody wysokiej height of low water .skok plywu dobowego stream -prqd towarzyszqcy plywom d.znak wody wysokiej high water neaps -woda wysoka plywu kwadratowego high water springs -woda wysoka plywu syzygijnego high water stand .najwyzszy plyw astronomiczny High Water Mark (HWM) .1qd odslaniajqcy sic przy odplywie - - .wysokoSC wody niskiej high differences -r6znice wysokoki high water level -poziom wody wysokiej high water mark . przeciwprqd om) - - -water -przeciwprqd plywowy factor -wspolczynnik flood channel -nurt przyplywu flood current -prqd przyplywu flood mark -znak wysokokci przyplywu flood stream -prqd przyplywu flow -(prqd wypadkowy z prqdu plywowego i wiatrowego) half ebb -pol odplywu half flood -polowa przyplywu half tide -polamplituda plywu harmonic -harmoniczny analysis .nier6wnoSC roczna (plywu) atidal -bezplywowy before H W -przed wysokq wodq be-neaped -(statek oczekujqcy na plyw syzygijny.analiza harmoniczna constants .woda wysoka zwykiego plywu syzygijnego hydrograph -wykres przyplywu intertidal zone .stale harmonicme constituents .mapa z liniami jednakowych skokow plywow cotidal line .pasmo plywow strefy przybrzeznej kappa .6.czas tnvania wody wysokiej higher high water -wyzsza woda wysoka Highest Astronomical Tide (HAT) . tide -plyw dobowy variation -wahania dobowe dry harbour -port wysychajqcy w trakcie odplywu drying features -przeszkody nawigacyjne widoczne przy odplywie drying heights -wysokohci wysychajqce przy odplywie ponad zerem mapy drying reef -sucha (wystajqca nad poziom morza) rafa duration of stream . by zejkC z mielizny) chart datum -zero mapy co-height line .czas tnvania prqdu plywowego eagre -fala przyplywu w ujkciu rzeki ebb .dobowy -range .wiek nierownokci age of the moon -wiek Ksiezyca agger -plyw podwojny amphidromic point -wezel amfidromiczny annual constituent -skladowa roczna (plywu) annual inequality .odplyw channel -nurt przyplywu stream -prqd odplywu ebbtide -odplyw eddy -wir.linia jednakowej wysokoici plywow cotidal chart .linia jednakowych skokow plywow co-range line -liniajednakowych wartoici plywow dead neap .najnizsza wysoka woda plywu kwadraturowego direction of flow -kierunek przeplywu diurnal .skladowe harmoniczne method .opoinienie w fazie plywu last of the ebb -koncowy etap odplywu level -poziom lower high water -wyzsza woda niska lower low water .nizsza woda niska lowest low water -najnizsza woda niska lowest low water spring -najnizsza woda niskaplywu syzygijnego low-tide elevation .znak wody wysokiej High Water Ordinary Neap Tide (HWONT) -woda wysoka zwyldego plywu kwadraturowego High Water Ordinary Spring Tide (HWOST) .

Srednia wysoka woda kwadraturowa Mean High Water Spring (MHWS) .bezruch wody niskiej Lowest Low Water (LLW) .Srednia nizsza woda niska Mean Low Water Springs (MLWS) -Srednia niska woda plywu syzygijnego Mean Low Water Neap (MLWN) .amplituda plywu kwadraturowego -tide -plyw kwadraturowy neaped -(statek osiadly na mieliznie w czasie zrnniejszania siq amplitudy plywu syzygijnego) neaps -piywy kwadraturowe negative surge .opoznienie fazowe port of reference -port odniesienia positive surge -anormalne podwyzszenie ply---S - - - WU prediction -prognoza (tu: plywu) predicted tide -plyw przewidywany predictions -przepowiednie (plywow) .metoda harmoniczna przepowiedni .Srednia woda --.Srednie narastanie plywu syzygijnego mean tide level .line ---- mean low water .Sredni skok (plywu) mean sea level ..najnizsza z niskich wod lunisolar constituent -skladowa ksiqzycowosloneczna (plywu) Lowest Astronomical Tide (LAT) -najnizszy plyw astronomiczny lunitidal interval -odstqp ksigiycowy Low Water Mark (LWM) -znak wody niskiej Low Water.Srednia wysoka woda syzygijna neap -(plyw) kwadraturowy low water -niska woda kwadraturowa range . Oridinary Spring Tides (LWOST) .Srednia wyzsza woda wysoka Mean Lower High Water (MLHW) .prqd ust~ujqcy.neaps -Srednia woda niska kwadraturowa prings .methods of .intenval ksiqiycowy Sredniej wody wysokiej mean high water neap -Srednia wysoka woda kwadraturowa mean high water spring ..linia brzegowa odpowiadajqca wodzie niskiej --mark -znak odpowiadajqcy wodzie niskiej neaps -woda niska plywu kwadraturowego spring -woda niska plywu syzygijnego stand .Srednia woda niska syzygijna mean neap rise -Srednie narastanieplywu kwadraturowego mean range .intenvalniska ksigiycowy Sredniej wody niskiej .nier6wnoSC faz lag .Srednia wyzsza woda niska Mean Lower Low Water (MLLW) .metody przepowiedni .harmonic method of .daily tide -przepowiednie plywow -datum of tidal -zero przepowiedni plywowych - - - - .Srednia wysoka woda syzygijna ..Srednia wyzsza woda wysoka mean high water .anormalne obnizenie plywu non-harmonic -nieharmoniczny constant . prqd odplywowy over tide -plyw wysoki perigee tide -plyw w przyziemnym polozeniu Ksiqiyca phase -faza inequality .lunitidal interval .Srednia woda wysoka mean high water interval .gl6wny kierunek (rozchodzenia siq) p r w l y w u Mean High Water Springs (MHWS) . Ordinary Neap Tides (LWONT) -woda niska zwyldych plywow syzygijnych Low Water.Sredni poziom morza mean higher high water .Srednia niska woda plywu kwadraturowego Mean Sea Level (MSL) .6.Srednia wysoka woda plywu syzygijnego Mean High Water Neap (MHWN) .Srednia wysoka woda plywu kwadraturowego Mean Higher High Water (MHHW) .Srednia nizsza woda wysoka Mean Higher Low Water (MHLW) .Sredni poziom morza mean spring rise .Sredni poziom plywu meteorological effect on tides -wplyw warunkow meteorologicznych na plyw meteorological tide -plyw pogodowy Mean High Water Neap (MHWN) .woda niska zwyklych plywow kwadraturowych main flood .woda niska (plywu) . NAVIGATION low tide shoreline -linia najnizszego stanu plyWU low water .stale nieharmoniczne (plywu) ordnance datum -zerowy poziom morza outgoing current .

prqd staly.zero plywow -prediction .uproszczona metoda przepowiedni plywow predominant -przewazajqcy (np. drugorzgdny semi-diurnal -pbldobowy tide -plyw p6ldobowy semimenstrual inequality . NAWIGACJA -for standard ports . plyw) primary tide -plyw pienvotny.wahania poziomu morza range of water level .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego and rate (of tidal stream) .poprawka sezonowa Sredniego poziomu morza secondary -wtomy.dla portow zasadniczych -for secondary ports -dla portow dolqczonych . opierajqc dziob o nabrzeie) storm surges -wezbrania sztormowe storm tide -przyplyw sztormowy strength of ebb .prqdkoSC prqdu odplywowego strength of flood .prqd pplywwy jednokierunkowy reduction of soundings -poprawka sondowan (na wahania poziomu morza spowodowane piywami) reduction level of the soundings -poziom redukcji glpbokoSci reference port .stloczenie fa1 plywow rise and falls -wznoszenie i opadanie (plywu) rotary stream -piywowy prqd wirowy sand warped .amplituda plywu angles -krlty plywu -bore .p r d powierzchniowy (od brzegu) rips .syzygia -tide -plyw syzygijny tidal -plywowy (np.prpdkoSC wznoszenia (poziomu wody) ratio of ranges .doba piywowa diagram -wykres plywu differences -roznice plywow fall .prpdkoSC prqdu przyplywowego subtidal -lezqcy poniiej strefy objqtej plywami syzygy .opadanie plywu halfrange -polskok plywu levels -poziom plywow period .obnizony poziom wody (powodujqcy osiadanie statku na mieliinie) slack water -woda martwa - shallow water corrections -poprawki plytkowodne solar constituent .kierunek dzialania prqdu and drift (of tidal stream) .skladowa sloneczna (ply- w4 solstitial spring time -plyw syzygijny w czasie przesilenia spring range .fala przyplywu u ujicia rzeki (bore) component .skok poziomu wody rate .plynqC pod prqd plywu (takie obracaC statek na przyplywie.skladowa plywu current .stala plywow -constituent .stosunek skokbw (plywow) rectilinear stream .prqdkoSci of current -prpdkoSC prqdu of fall -prqdkoSC opadania of rise .simplified harmonic method of . dla ktorego krzywa plywow jest obliczona w tablicach) stand of the tide -bezruch plywu stem the tide .(statek) osiadly na mieliinie (podczas odplywu) seasonal changes -zmiany sezonowe seasonal correction to mean sea level .okres plywu -plane of reference . plyw glowny priming -przyspieszenie (plywu) quarter diurnal -(plyw) CwierCdobowy range of sea level .port odniesienia (przy obliczaniu plywow) reversing current -prqd odwracajqcy sip (plywow) rip current .port zasadniczy (port odniesienia.skladowa harmoniczna plywu constant .obliczanie plywow -race -bystrze plywu - - -- - - . port) amplitude .6.zero plywu -day .kierunek i szybkoSC prqdu plywowego sewed . wywolany zjawiskami meteorologicznymi curve -krzywa plywu datum .skok plywu syzygijnego spring rise -narastanie plywu syzygijnego springs -plywy syzygijne spring tide -plyw syzygijny stagnant water .nier6wnoSC polmiesiqczna (w plywach) set .woda stojqca stand -bezruch plywu standard cuwe -krzywa standardowa (plywu) standard port .

amplituda plywu .exceptionally low -plyw wyjqtkowo niski .diurnal .average ratio .czas wody wysokiej time of low water .abnormal -nienormalny plyw .forced - - -- - - - - - - - .antilunar plyw przeciwksiqzycowy .tropic -plyw zwrotnikowy under the lee -plyw przeciwny do kierunku wiatru tides with diurnal inequality .anti-solar -plyw przeciwsloneczny .opoznienie plywu tide -plyw .wychodzqcy w morze przy najblizszej wysokiej wodzie tide signals .rip .semi-diurnal -plyw poldobowy .plyw rownonocny .wzniesienie plywu (ponad zero mapy) .retardation of tide .stloczenie fa1 plywu tide-rising forces .equinoctial .after flood -przesilenie przyplywu .stloczenie fa1 plywow .change of -przesilenie plywu .turn of the -przesilenie plywu (type of) tide .range skok plywu - 6.wysokoSC przyplywu powyzej wyliczonego -high -wysoka fala (plywu) .athwart -w poprzek prqdu plywowego .mixed -plyw mieszany .apogean range .amplitude of tide .direct -plyw ksiqiycowy .races -kotlowisko prqdow (plywowych) .(statek) zatrzymany przez plyw tide-rip .atmospheric -plyw atmosferyczny .exceptionally high .turnig of the .wchodziC do portu wraz z plywem out -wychodziC z portu z plywem tide-ball -kula sygnalowa plywow tide-bound .equinoctial spring .double .miejscowy czas zmiany plywu .age of diurnal -wiek plywu dobowego .rising .making of a -przybieranie plywu .plyw dobowy . amplituda ply- .-river -rzeka z plywami -rise -wznoszenie plywu species -rodzaje (typy) plywow -stream -prqd wywolany zjawiskami plywow -types -typy plywow undulation . NAVIGATION - - - - - - - WU .astronomical -plyw zrownowazony . .dziobem do plywu (o statku stojg cyrn na kotwicy) tide sail .neap -plyw kwadraturowy . .rownonocny plyw syzygijny .plyw przy zerowej deklinacji ksiqkyca .rise of .plyw podwojny .duration of tide .spring -plyw syzygijny .rodzaj plywu .skok plywu apogeicznego .sygnaly plywow tide sued six feet .czas plywu .component of .leeward -plyw z wiatrem .apparent time of change of .plyw wyjqtkowo wysoki .flowing -prqd przyplywu - - .lee -plyw zgodny z kierunkiem wiatru . strumien glowny prqdu plywowego time differences -rbznice momentow time of high water .inverted -plyw odwrocony .age of semidiurnal -wiek plywu poldobowego .apogean -plyw apogeiczny .high of tide -wysokoSC plywu .flood -przyplyw .skladowa harmoniczna p.6redni stosunek (skoku p.low -niska woda (plywu) -lowest astronomical--najnizszy plyw astronomiczny -range of the tide -skok plywu.equatorial .czas wody niskiej uptide -pod prqd (plywowy) voung flood -~oczatek ~rniphiwu .falling .przyplyw -water .fala plywowa .mixed -plyw mieszany .fala plywu -waters -akwen plywowy -zone -wybrzeze w strefie plywow tide -plyw in .zmiana prqdu plywowego .plywy nieregularne tideway -tor wodny podlegajqcy plywom.brak sze6ciu stop do uzyskania przez statek plywalnoici tide tables -tablice plywow tide (parameters) -parametry plywu .obszar plywowy -wave .equilibrium -plyw zrownowaiony .sily powodujqce plywy tide rode .odplyw .

zblizania do punktu zwrotu .podstawowy system okreSlania pozycji rhumb line sailing .kontrola kursu leg .pozycja kierowania (statkiem) course made good (CMG) .poprzedni punkt zwrotu heading .legs) -monitoring -kontrolowanie trasy podroj (w stosunku do zaplanowanej) -planning -planowanie trasy p o d r o j steering mode selector .zegluga po loksodromie route -zaplanowana trasa podr6 j (skladajqca sip z kilku odcinkow .z.alarm.a. zmiany kursu a.course change (CCA) .wskazanie zmiany kursu dead reckoning (DR) -zliczenie nawigacyjne electronic navigation chart (ENC) . drugorzedny ambiguity .dwuznacznoSC (pozycji) arrival circle . po ktorym statek aktualnie plynie alarm . na kt6rej statek powinien rozpoczqk wykonywanie zmiany kursu) - - - - - - abbreviations .arrival .z.kontrola prpdkohci wzdluz zaplanowanej trasy (t.z.promien zwrotu .rate of -prpdkoSC kqtowa zwrotu waypoint -punkt zwrotu wheel-over line . dla ktorej system kontroli drogi zachowuje dokladnoSC dzialania multifunction display -wskainik wielofunk- -- - - -- override function -funkcja obejhcia zabezpieczen (np.z.z. do ktorego zbliza sie statek override facility . NAWIGACJA Track Control System (TCS) .elektroniczna mapa nawigacyjna electronic position-fixing system (EPFS) elektroniczny system pozycyjny equipment under test (EUT) -sprzqt testowanY speed and distance measuring equipment (SDME) . nad dnem .trasa zaplanowana (droga).6. wskazujqcy niebezpieczenstwo -primary . do ktorego statek sig zbliza track .przelqcznik wyboru rodzaju sterowania TO-way point -punkt zwrotu. przy ktorej uruchamiany jest alarm cross track -prostopadly do trasy zaplanowanej -distance .m o t o zalozonym promieniu lub zalozonej kqtowej prpdkoici zwrotu .odlegloSC statku od t.funkcja monitorowania pozycji primary position fixing system .odlegloSC od zaplanowanej trasy.blqd pozycji wzdluz t.along speed control .secondary .skroty: course change indication (CCI) .(linia. control .system kontroli trasy active track .a.urzqdzenie do pomiaru prpdkoSci i odlegloSci system electronic navigation chart (SENC) elektroniczny system map nawigacyjnych wheel-over time (WOT) -moment wylozenia stem przy zwrocie C Y ~ Y NEXT-point .zwrot (zmiana kursu) .kierunek dziobu control .kolejny punkt zwrotu po tym. (odlegloSC statku od trasy zaplanowanej) limit .przesunipcie boczne (w stosunku do t.2. --error -blqd zejicia z t.odcinek trasy.urzqdzenie umozliwiajqce funkcjp obejScia zabezpieczen .radius of .odcinek trasy mipdzy punktami zwrotu minimum manoeuvering speed for track control .kontrola ruchu statku wzdluz t.) FROM-waypoint . course . sygnal ostrzegawczy .kierunek rzeczywistej drogi statku pomiqdzy punktem wyjScia i punktem przyjicia course over the ground (COG) -kqt drogi nad dnem course differencelimit -rbinica pomiqdzy kursem zaplanowanym a faktycznym.) .a. przy kt6rej uruchamiany jest alarm distance off track .luk wok01 punktu zwrotu (po przekroczeniu kt6rego uruchamia sie alarm zblizania) back-up navigator -oficer-nawigator pozostajqcy w pogotowiu conning information display -prezentacja informacji koniecznych do kierowania statkiem conning position .assisted .kurs pomipdzy punktami zwrotu planning -planowanie trasy (podroiy) -plotter -wykreSlacz drogi -temporary .minimalna prpdkoSC manewrowa po wodzie.along error .droga tymczasowa (pomijajqca zaplanowane punkty zwrotu) turn . wylqczenia programu) position monitor function .

/ reciprocqt'courses/ kurs~.6. wierzcholkiem romb w dol i do g o y ball/ kula cylinder/ walec . konstrukcji skladanej diamond/ cones.. NAVIGATION Collision avoidance zapobieganie zde.p$zeciwlegie stand on vessel priviliged vessel/ statekmajqcy pierwszeristwo drogi *-----. give-way vessel/ statek overtaken vessel/ statek vyprzedzany overtaking vessel/ statek wyprzedzajqcy crossing vessel/ statek przecinajqcy kurs close quarter situation/ sytuacja nadmiernego zbliienia giving way/ ustepowanie lay shapes :naki dzienne anchored vessel/ restricted in her ability to mano P severely restricted in her ability to deviate from her course/ statek o vessel not under command/ statek nieodpowiadajqcy day signal .diamond.romb. folded construction/ sygnal dzienny . I b\.zeniom overtaking/ wyprzedzanie head-on situation/ stark' idqce wprost na siebie t t I n I' I regaining the course/ powrdcid na kurs Crossing situation/ sytuacja przecinania kursu . apex down and up/ stoiki.

z nabrzezem lub ze znakiem nawigacyjnym all-round look-out. kolizyjny regulations .zderzenie.przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu risk -ryzyko zderzenia collided ship -statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek. kt6ry spowodowal zderzenie "colregs" (collision regulations) .extreme .statek zblizajqcy siq avoiding action -dzialanie zapobiegajqce (kolizji) beam -trawers .situation .nawigowak ze szczegolnq uwagq clear .sygnal gwizdkiem (syrenq) okrqtowq .zapobieganie zderzeniu course -kurs na zderzenie.szczegolna uwaga . akcja .bliska odlegloik.namiar staly.navigation -nawigacja przybrzezna -traffic ruch przybrzezny .namiar bezpieczny .long .statek przecinajqcy kurs crowded area .statecznoik kursowa crossing -przecinak.dziobem na wprost caution -uwaga .early -wczesne dzialania .nearly-reciprocal -kurs prawie przeciwny .minqk przeszkodq w bezpiecznej odlegloici close -bliski -range . przecinajqcy ahead (of the other vessel) .zone .przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu combination light .avoiding .powrocik na kurs steadiness .iwiatlo (latarnia) kombinowane communication lines .(statek) przecinajqcy kurs rules . z dokiem plywajqcym) action .kurs przeciwny . kolizji) .kqt kursowy line .effective -dzialanie efektywne -to avoid collision .dzialanie.dz.sygnal dlugi gwizdkiem .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.regain the .przecinak kurs przed dziobem (innego statku) astern (of the other vessel) .reciprocal .obsenvacja dookola alteration of course .sytuacja nadmiernego zblizenia Collision Avoidance Regulations close-up . .relative -namiar wzglqdny bell -dzwon (okrqtowy) be under command .linia kursu .on the -na trawersie bearing -namiar change .strefa ruchu przybrzeznego - - - - - - - - - - - - -waters -wody przybrzezne collision . z tylu t.bliska odlegloSC - - .przecinak kurs za rufq (innego statku) course .zmiana kursu (in) ample time -dostatecmie wczeinie angle of view .prolonged . nadbrzezny -- 5.(statek) ograniczony zanurzeniem course -kurs angle . statkow przecinajqcych kurs ship .sygnal krotki gwizdkiem bow on .kqt widzenia angle on the bow -kqt kursowy approaching vessel .(statek) odpowiadajqcy za swoje ruchy blast .akwen o duj m natqzeniu ruchu statkow (to) crash -ulec katastrofie back manoeuver .abaft the .namiar kontrolny .short .(to) navigate with .check . zapobiegajqce (np.szlaki zeglugowe confined waters -wody ograniczone congested area -akwen o duiym natqzeniu ruchu (statkow) conjunction -zlqczenie torow wodnych constrained by draught . kolizja avoidance .sygnal dlugi gwizdkiem .dzialanie dla zapobiezenia zderzeniu taken -podjqte dzialania allision -zderzenie siq statku w drodze i stojqcego.za trawersem.szybkoik zblizania siq niom coastal -brzegowy.clearing . NAWIGACJA abnormal tow -nietypowy zespol holowniczy (np. mala odlegloik quarter .constant .manewr zatrzymywania awaryjnego crash-stop -manewr zatrzymania awaryjnego - - - - - - . niezmienny . k.forward of the -przed trawersem ..zmiana namiaru .zblizak siq przepisy o zapobieganiu zderzeclosing-rate .

range . ustagiC drogi) light .polawianie w tukq lights ..intensity - - natqzenie Swiecenia .lower .trasa glqbokowodna disabled vessel -statek unieruchomiony (np.miqdzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu interval .trzymak sic z dala (od innego statku.zderzenie czolowe Inland Rules of the Road . rufowe Swiatlo pozycyjne -port lewe Swiatlo pozycyjne .Swiatlo holowania .Swiatlo masztowe .ciemnoSC.podstawa (pozycyjnego) Swiatla masztowego meeting vessel .odstqp keep course and speed -utrzymaC kurs i predkosk keep out of the way .not under command .marynarz stojqcy . obsenvator .starboard -prawe Swiatlo pozycyjne .na oku" station -punkt obsenvacyjny manoeuvrability -zdolnoSC manewrowa (statku) masthead . bez napqdu deep draught .ciqgla obsenvacja -man . statkow idqcych wprost lub prawie wprost na siebie fishing -polawiajqcy .Swiatlo pozycyjne masztowe .poop lantern .. wymagane .latarnia kombinowana .Swiatlo (masztowe) dolne .Srodki ostroznoSci proceed .podqzak.latarnia rufowa. udawac siq (dokqdi) regulation ..duze zanurzenie vessel .combined lantern .statek idqcy naprzeciw narrow channel rule . dawaC pienvszenstwo gong .sidelight .Swiatlo masztowe .foremast head .Swiatlo burtowe . regulacja.na brzegu .headlight . wqskie przejScie not under command -(statek) nieodpowiadajqcy za swoje ruchy outsteam -wyprzedzak (to) overhaul -przeganiak (inny statek) (to) overtake -wyprzedzak (inny statek) own speed .(pozycyjne) Swiato masztowe lamp -lampa (pozycyjnego) Swiatla masztowego stand .6. na wprost encounter .towing .deck .Swiatlo .statek o dukym zanurzeniu deep water route .(to) indicate .all-round -Swiatlo widoczne dookola widnokr egu . Sw.szczyt (top) masztu light .znaki dzienne dead ship .Swiatlo rufowe .upper .gong head on .Swiatlo torowe (Swiatlo kierunkowe dla statku holowanego) .wody ograniczone.luk widocznoSci Swiatla lights exhibition -wystawianie Swiatel lookout .Swiatla tla.wskazaC zamiar International Regulations for Preventing Collisions at Sea . (np.Swiatlo pokladowe .dziobem prosto na .masthead .pair trawling .Swiatlo (statku) nie - - -- --- -- - - - - - - - - - odpowiadajqcego za swoje ruchy .Swiatlo (masztowe) gorne -visibility -widocznoSC Swiatel arc .audiable .prawo drogi na wodach wewnqtrznych intention -zamiar .iSC kursem rownoleglym precautions .prawidlo zachowania siq w wqskim przejiciu narrow waters .sygnaly mglowe .spotkanie siq dziobami rule .Swiatla rybackie -vessel .flashing .stern .breakdown (NUC lights) .background .przepis.statek rybacki fog signals .prawidla przepisow o zapobieganiu zderzeniom dot.przednie Swiatlo maszto- .prqdkoSc okrgtu wlasnego parallel .statek (prom) poruszajqcy siq w poprzek kanalu darkness .statek bez zasilania. prawidlo lights -przepisowe Swiatla nawigacyjne relative -wzglgdny -- - -- - - - -- - . niezdatny do zeglugi end on -wprost na. NAVIGATION cross-channel vessel .Swiatlo rufowe .Swiatlo statku nieodpowiadajqcego za swoje ruchy . z powodu awarii). inny statek) collision .dziobowe Swiatlo kotwiczne .bow .steering .obsenvacja.steaming .Sw.prescribed .constant .Swiatlo blyskowe . zmrok day shape . przypisane.diwigkowe sygnaly mglowe give way -ustepowaC drogi.

s.statek prawie przed dziobem not under command (NUC) .natgzenie ruchu - - .priviliged s. sygnalami (diwiekami) .sound .statek nieodpowiadajqcy za swoje ruchy .sufficient wystarczajqca przestrzen manewrowa shape -znak dzienny .statek holujqcy -trawling ..ocena ryzyka .restrictions ograniczenia dla zeglugi .diamond .stozek ---apex down -stozek wierzcholkiem w do1 .fog -s .strefa ruchu przybrzeznego .sygnal -(to) attract attention -s.statek ahead .ocena ryzyka of collision .safe .sygnal manewrowy -prescribed .statek morski sea room -przestrzen (manewrowa) .slacken zrnniejszyc prgdkoSC standing lights .sznury haczykowe (to) turn .zwrotnoSC two-boat trawl (pair trawling) -polow w tukq under way -w drodze.zone .separation rozgraniczenie ruchu statkow .statek przed dziobem constrained by her draught .kurs wzglgdny rendezvous .obracaC sig.sygnal przypisany .sygnai diwiqkowy -successive -s -sygnaly (diwigki) nastqpujqce po sobie .polowy sznurami haczykowymi tub gear .overtaking . NAWIGACJA - --- - - - - - - - -- - --schemes .overtaken .stozek .Swiatla burtowe side-light screen -oslona Bwiatla burtowego signal .strefa rozgraniczenia ruchu - 5.line linia rozgraniczenia ruchu .pushing -pchacz -restricted in her ability to manoeuvre -statek z ograniczonq zdolnohciq manewrowania . skrpcaC turning ability .statek polawiajqcy tralowaniem -underway ..s.statek o napgdzie mechanicznym . dla zwrocenia uwagi .lina wqdy holowanej true bearing -namiar rzeczywisty true distance -odleglo6C rzeczywista tub trawling .statek polawiajqcy .sailing .romb ship's lantern .statki wzajemnie widoczne nearing .cone . o powaznie ograniczonej zdolnoici do odchylania sig od swego kursu - - - - - - - - -- - . przepis .statek zblizajqcy sic nearly ahead .fishing .sygnal ostrzegawczy sound -diwigk (to) sound -nadawaC sygnal diwiekowy speed -prgdkoSC .determining of .conical .statek wyprzedzany .zone .(zamierzone) spotkanie statk6w right -prawo of way -prawo pienvszenstwa drogi of way signal .rules of navigation -prawo drogi (morskiej) .ryzyko zderzenia rogue vessel -statek nieprzestrzegajqcy prawa drogi rule -prawidlo.flow .stand on .cylinder -walec .statek w drodze -severely restricted in her ability to deviate Erom her course .prgdkoSC bezpieczna . w ruchu (o statku) under way .systemy rozgraniczenia ruchu trolling -polow wqdq holowanq (ciilgnionrl) line .sygnal pienvszenstwa drogi risk -ryzyko assesment .statek wyprzedzajqcy .sygnaly mgiowe interval .statek zaglowy . majqcy pienvszenstwo drogi -towing .statek ustqpujqcy z drogi in sight of one another .rules of the road -prawo drogi (morskiej) running lights . majqcy pierwszenstwo drogi .manoeuvring .line -tor kierunkowy inshore .power driven . zawracat.odstgp m.Swiatla pozycyjne stopping distance -odlegloSC niezbpdna do zatrzymania statku take all way off .statek przecinajqcy kurs .Swiatla pozycyjne safe speed -prgdko6C bezpieczna seagoing vessel .pushed .(statek) z podniesionq kotwica ale nie w drodze unlit -nieoSwietlony vessel .statek ograniczony swym zanurzeniem crossing .give way .-bearing -namiar wzglgdny course .warning .latamia masztowa traffic -ruch (tu: statkow) density .statek pchany .zatrzymaC (statek) top lantern .latamia okretowa sidelights .strumien ruchu .

stan widzialnoici - - widzialnoiC - - - nowaniem vigilance . visibility .ukladaniem kabla .slaba widzialnoS6 ..reduced .cable lying -.holowaniem --..poor .statek zajgty .pipe laying .due .6.servicing navigation marks --..short blast .czujnoSC ...zredukowana widzialnoiC .slaba widzialnoik .sygnaly syrenq statkowq - Integrated steering system .low .towing -. . NAVIGATION ..dzwigk kr6tki syrenq signal ...naleirvta czuinoiC - - whistle .mine clearance operations -..prace .rozmi- vessel engaged in..diving operation poglgbianie nurkowe --.state of ...polowem .fishing .ukladaniem rurociqgow --... syrena okrgtowa .restricted ....zintegrowany system sterowania gyrocompass digital repeater/ cyfrowy gyro compass repeaters/ powtarzacze zyrokompasu rate ofturn indicator/ wskaznik szybkoici zmiany kursu thrusters control/ kontrola sterow ry strumieniowe .stala czujnoSC ..constant .long blast ..dzwiqk syrenq okrqtowq -blasts in succession -diwigki nastqpujqce po sobie .dlugi diwiqk syrenq -prolonged blast ..ograniczona widzialnoSC .dlugi dzwiqk syrenq ..gwizdek.-..dredging .obslugq znak6w nawigacyjnych .blast .

strumien zairubowy ease .zwolniC (np. dobra manewrowoSC (statku) handy -porqczny.cala wstecz! .dawaC bieg wstecz (maszynami) back off ..Srednica -of turning circle .obroty biegu naprzod all stop! -maszyny stop! astern! -wstecz! . at full speed -przy pelnej prgdkoSci back engines .daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a turn ahead ..daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a turn astern ..cofaC siq statkiem back running -bieg wsteczny backset -przeciwprqd back ship ..statecznoSC kursowa course steadiness .moving -poruszaC sig wstecz (o statku) of .ustawiaC pod kqtem (np.half speed --pol wstecz! astern -wstecz..mozliwoSci silnika carrying helm .ustawit statek burtq do wiatru bumping -uderzenie statku (o nabrzeze) (to) cant .full speed ..u c i u wstecz -revolutions . zwigkszak prqdkoSC.naprzod.daC calq rnoc silnika half ahead! -pol (mocy) naprzod! half astern! -pol (mocy) wstecz! handiness .(ply& ze sterem wychylonym dla kompensacji np.daC silnikiem kilka obrotow wstecz give a wide berth -przeplywak w bezpiecznej odlegloici give her everything .zwrotnoSC.Srednica cyrkulacji directionally stable -kursowo stateczny (statek) directional stability .z szybkoSciq.efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego sig statku) bank suction -efekt brzegowy (przyssania poruszajqcego siq statku) bring to -zatrzymaC (statek) bring up to speed -rozpgdziC bring about . .z tylu. z przodu.ruch wstecz ..Sruba stala gain speed -przyspieszaC.. at a speed of . za -power ..obr6ciC statek (to) broach .. dryfu) central manoeuvring position -centralne stanowisko manewrowe course-keeping ability . przed dziobem revolutions ..rnoc wstecz -pull .. statek w stosunku do prqdu) capability of the engine ... ...statecznoiC kursowa distance off track . prqdkoiC wykonywania zwrotu) easy her -zrnniejszyC prqdkoSC (statku) feeling the bottom -reagowanie statku na bliskoiC dna (wibracje przy przechodzeniu plycizny) fetch headway ..przemieszczenie boczne (w stosunku do zaplanowanego tom) diameter of turning circle -Srednica cyrkulacji discharge current . NAWIGACJA Ship handling manewrowanie statkiem above water lateral plane -powierzchnia nawiewu nadwodnej czqSci kadluba added mass -masa towarzyszqca advance -przesunigcie czolowe (statku na cyrkulacji) velocity -prqdkoSC postqpowa ahead ..obroty biegu wstecz! steering trial . zwrotny (dobrze manewrujqcy statek).statecznoSC kursowa - - - - crash back manoeuver -manewr zatrzymania statku (przez przesterowanie silnika z calej naprzod na calq wstecz) crash stop -zatrzymanie statku przez przesterowanie silnika na calq wstecz --test -proba awaryjnego zatrzymywania statku diameter .ruszyC z miejsca (o statku) first phase of turning motion -pienvsza faza cyrkulacji fixed propeller .z prqdkoiciq .nabieraC prqdkoici naprzod (o statku) fetch sternway -nabieraC prqdkoici wstecz (o statku) fetch way . rozpqdzaC give a kick ahead ... do tylu -motion ..cofaC statek backward motion -ruch wsteczny bank effect .daC silnikiem kilka obrotow naprzod give a kick astern .5.proba biegu wstecz at a rate of ..ruch (statku) do przodu .. sprawny headway .

270° manoeuvre -petla Andersona. NAVIGATION I Turning circle .odchylenie o 250° od kursu pienvotnego odchylenie o 60' od kursu pienvotnego rudder to midship/ and stop engine/ ster Srodek i stop maszyna rudder hard over/ Wlliamson turn ~etla Williamsona Scharnow turn petla Scharnowa I Single turn.6.cyrkulacja transfer/ przesuniecie boczne ------- negative transfer/ Man over board . pojedynczy zwrot .czlowiek za burtq ieading 20° short of opposite course/ iurs mniejszy o 20' od kontrkursu deviation from original course by 250° . Anderso turn. one turn.

wspolczynnik prqdkohci ustalonej cyrkulacji do prqdkoSci poczqtkowej real speed -prqdkoSC rzeczywista (to) reverse means of propulsion -przesterowaC Srodki napqdu right-handed screw .Sruba prawoskrqtna right-hand propeller .sila boczna (poprzeczna) stem effectivenes -wspolczynnik efektywnoici steru force .sterownica -torque .- - hove to -poloiyC (statek) w dryfie increasing pitch . prqdu).ahead . byC znoszonym (o statku) make the weather side -podejSC ze strony nawietrmej (to) make way -posuwaC sig do przodu (o statku) manageability -wlaSciwoSci manewrowe (statku) man overboard .sila poprzeczna stem run the headway down -zmniejszyC prpdkoik screw .missing person ..zintegrowany system manewrowania -ship's -characteristics -charakterystyka manewrowa statku -trials -pr6ba wlaSciwoSci manewrowych -test -badanie wlaSciwoSci manewrowych moment -moment due to wind pressure . NAWIGACJA - - -- - .iSC silq bezwladnoSci Kempf manoeuvers -proba Kempfa kick full ahead -dab na moment calq naprzod (.efekt (napor) boczny Sruby .of a couple of forces -moment - 5.nadajnik kqta wychylenia stem area -powierzchnia stem cross force .posuwaC sig bokiem (do wiatru.napor poprzeczny lateral thruster -ster strumieniowy (poprzeczny) lay to .uniform turning .Sruba lewoskrqtna lie atwart . w ktorym czlowiek wypadl za burtq manoeuvrability .strumien Srubowy screwing effect .(statek) zawietrzny left-handed propeller . cumowaC (statek) burtq do prqdu make headway -posuwaC siq naprzod (o statku) make a leeway -dryfowaC.stanqC w dryfie lee helm .skok wzrastajqcy (Sruby nastawnej) keep her way .recovery .Sruba prawoskrgtna rudder .czlowiek za burtq delayed action .ruch do przodu .manewr prowadzqcy do miejsca.akcja z opoznieniem --immediate action -akcja natychmiastowa .astern -ruch do tylu.ster angle -kqt wylozenia steru indicator -wskaznik wychylenia stem --transmitter .osoba zaginiona manoeuver .moment od naporu wiatru -- -- - - - - pary sil moment of a force -moment sily moment of inertia -moment bezwladnoSci moment of pull -moment uciqgu motion -ruch .wypadkowa sila (hydrodynamiczna) na sterze limit setting .trzecia faza cyrkulacji. manewrownoSC statku (to) manoeuvre -manewrowak manoeuvering -manewrowy berth -przestrzen manewrowa .integrated system . faza cyrkulacji ustalonej .strumien zahrubowy radius -promien radius of the turning circle -promien cyrkulacji ustalonej rate of turn indicator .strumien zairubowy -effect .wlaSciwoSci manewrowe statku.Sruba napqdowa -backing .efekt boczny Sruby napqdowej race .nastawa ograniczenia kqta wychylenia stem (iyropilot) moment -moment na trzonie sterowym -telltale -wskaznik polozenia stem tiller . ruch wstecz pick up speed -zwiqkszyk prqdkoSC pinwheel -obracaC statek (dwuSrubowy) przeciwbieznq pracq Srub pivoting point -punkt obrotu (statku podczas cyrkulacj i) race of the screw .hamowanie Srubq current .manewr "czlowiek za burtq" maneuvre -manewr .kopnqC maszynq") lateral thrust .wskaznik prqdkoici zmiany kursu ratio steady turning speed .sklonnoSC statku do kierowania sig na wiatr leeward gauge -(statek) majdujqcy siqpo stronie zawietrznej (innego statku) leewardly .

uniform motion . faza cyrkulacji ustalonej vessel . zboczyC ship handling -manewrowanie statkiem .efekt przykienny (wplyw Scian kanalu na sterownoSC statku) wall interferrence -efekt przyicienny.6.wolno naprzod! slow astern! -wolno wstecz! slowing down -zrnniejszenia prqdkohci.large course -kurs manewrowania wielkimi statkami simulator .symulator (do nauki) manewrowania statkiem side force of a propeller -napor boczny (Sruby) slipstream -strumien zairubowy slow ahead! .spowodowaC poprzeczny mch statku sheer a ship . statek wykonujqcy zwrot turn short around . szybkoSC -drop . na prqdzie) sheer off . p.statecznoSC kursowa standard -znormalizowany. najmniejsza prgdkoSC umozliwiaj~ca sterowanie sternway -ruch statku wstecz stop! -zatrzymak! (silnik glowny) stop her! -zatrzymaC (statek)! stopping distance -odlegloSC konieczna do zatrzymania statku stoppage -zatrzymanie.moment naporu wiatru wind pressure -cihnienie wiatru.pojedyncza petla.czgSC stem poza osiq obrotu take way off the ship .Srednica cyrkulacji manoeuver . wykonywanie cyrkulacji ability . oddzialywanie Scian (np.zwrotnoSC (statku) radius -promien cyrkulacji -ratio .woda odrzucana przez Smbe windage -odchylenie (spowodowane wiatrem) area -powierzchnia nawiewu wind bound . NAVIGATION second phase of turning motion .pptla .proba wciowa.large -manewrowanie wielkim statkiem .trzecia faza cyrkulacji.napor boczny (np.(statek) zatrzymany przez silny wiatr wind moment .druga faza cyrkulacji sheer alongside .cyrkulacja ustalona diameter . zmniejszenie prcdkoSci loss .Anderson .utrata predkoSci of advance -predkoSC postepowa (Sruby napedowej) trial -proba prqdkoSci stability of motion . p. Andersona .o k r cyrkulacji ~ diameter .zwrotno6C statku centre -jlrodek obrotu (statku) characteristic .strumien nadqiajqcy wall effect .spadek prcdkoSci.odchodzik od.obrociC (statek) na malej przestrzeni variable pitch propeller . proba standardowa Kempfa stand-by! -uwaga!.trzecia faza cyrkulacji.cyrkulacja qualities . zmiana kursu. pogotowie! steady-turning circle . napor wiatru - - - - -- - - . zawracak. wstrzymanie tactical diameter .obracanie sic.charakterystyka manewrowa circle . zwolniC third phase of turning motion .one -pojedyncza petla.obracaC sic. faza cyrkulacji ustalonej topside projected area -powierzchnia nawieWU -- -- -- - -- -- transverse -poprzeczny -thrust .czeSC stem poza osiq obrotu tail section of the rudder blade .odsuwaC statek bokiem (np.Williamson -petla Williamsona (to) turn .single .petla Andersona. stem strumieniowego) turn .Srednica ustalonej cyrkulacji speed -prqdkoSC ustalonej cyrkulacji steerageway -prqdkoSC sterowna (statku). skrgcaC turning .Sruba nastawna variable speed and courses -prcdkoSC i kursy zmienne wake current . Andersona . zwykly test .statek obracajqcy sic.wytraciC bieg statku.szybkoSC zmiany kursu speed -prpdkoSC cyrkulacji (statku) . zwalnianie speed -prpdkoSC.Scharnow -petla Scharnowa . kanalu na manewrowoSC) wandering -tendencja statku do schodzenia z kursu wash .Srednica taktyczna tail of (rudder) blade . pojedyncza petla .

centrum sztormu.wchodzenie fali na poklad seaward wind -wiatr od morza semicircle -polkole.falowanie z baksztagu (skoh e do statku) .falujqcy breach .obmywany przez fale awave . morze niespokojne seas on deck .short-crested . z burty . oko sztormu flat calm .fala krotka. spiqtrzona . fala z rufy .burta zawietrzna side -burta zawietrzna .udar.navigable -polowka zeglowna (w cyklonie) send . silny sleming. znos angle -kqt dryfu current -prqd dryfowy direction -kierunek dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven -gnany (np.falowanie boczne . ciqzko na fali .overtaking . nurzaC dziobem lub rufq heavily -nurzaC siq gwakownie screw racing -wzrost obrotow Sruby wychodzqcej z wody scud .morze wzburzone. polkrcg .beam .na zawietrznej leeward -zawietrzny leeward .podnosiC siq na fali. fala. fale wyprzedzajqce .ciqzkie bryzgi high sea -morze wzburzone.morze wzburzone .statek) leaper .morze otwarte .tempestuous .sztormowanie rufq sea -morze. wiatrem) -by the wind .fala wchodzqca na poklad statku -head falowanie dziobowe.abeam .strona zawietrzna board .sea state .stan morza . ciqzkie uderzenia dziobem o fale quartering waves .falowanie z baksztagu (skohe do statku) quartering winds -wiatr z baksztagu running high -morze wzburzone run out to sea .morze wzburzone .5. znoszony afloat -unoszqcy siq na wodzie awash .green . falowanie przeciwne .sztormowaC rufh i6C z wiatrem scudding .gnany wiatrem dry ship -statek niebiorqcy wody na poklad w sztormie eye of storm .cisza zupelna flaw -podmuch wiatru forward spray -bryzg dziobowy froth -piana heavy spray .cross -morze sklocone. zapadaC dziobem lub rufq w fale (o statku) shake -wstrzqs shelter .state of the .falowanie boczne.under the .short .fala nadqzajqca.turbulent . falowanie .fala boczna .drgania kadhba od naporu fa1 stress .dryf. stlok (fal) overhanging crest -zalamujqcy siq grzbiet fali over rake .sztormowanie adrift -dryfujqcy.stan morza .quartering .kqt dryfu lop .naprqienia kadhba spowodowane naporem fa1 pooping . NAWIGACJA Weathering .zalewaC dziob statku na kotwicy over-raked -statek zalewany falq w czasie postoju na kotwicy panting .athwart .rozbijanie siq fa1 (o statek) down the wind -z wiatrem drift . falowanie krzyzujqce siq .drobna fala lee .uderzenia dziobowej czqki kadhba (o wodq wskutek zbyt duiej prqdkoSci i przechylow wzdhznych).schronienie - - - - - -- - - - - - - - .uciec w morze przed sztormem scend .wchodzenie fali (na statek) od rufy - - - - - - (to) pound -uderzaC dziobowq czqSciq statku o fale pounding . stan morza. morze otwarte hull slamming .dryf boczny -angle .falowanie nadqkajqce.open .fala krotka .(lezqcy) po stronie zawietrznej leeway . sleming labour -pracowaC (np.fala krotka main spray -bryzg glowny make heavy weather -pracowaC ciqzko na fali (o statku) overfalls -kipiel.heavy .podnosiC siq na fali.following .

following .real -wiatr rzeczywisty .gwaitowna fala (to) surge .silna bryza lqdowa wind's eye -kierunek wiatru windward .tempestuous -pogoda burzowa (to) weather .szkwalisty (wiatr) storm bound .quarter .wysokoSC fali .ground .ciqzkie warunki pogodowe a storm -przetrwak bezpiecznie sztorm -beam .6.fala glqbokowodna .(statek) zatrzymany przez sztorm storm signals .fala przybojowa . na wiatr side .fala .deep water .heavy .fala synchroniczna .falowaC swell -rozkolys.trawers nawietrzny bound .glowny kierunek dryfu wiatrowego current -prqd dryfowy .bryzg (np.stern system -uklad z falowaniem nadqzaj v ~ .zla pogoda conditions .state of the .sldadowa od wiatru current -prqd wiatrowy.szkwal line .sygnaly sztormowe.beam .fala boczna .sztorm zimowy winter month -miesiqce zimowe (to) work .sztormowaC under the wind -na zawietrznej unfavourable winds -niepomyhlne wiatry upwind -pod wiatr vortex .zdolnoSC statku do przetrwania (trudnych warunkow pogodowych) shipment of green water -zalewanie pokladu (przez fale) shipping water .sztormowaC weathering .ladunek na fali) - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - .fala nadqzajqca.SledziC (przemieszczanie siq oka tajfunu) traverse wind -wiatr przeciwny true wind -wiatr rzeczywisty try . statek.pracowaC (np. martwa fala .oko cyklonu washing down .foul .bow .stern .sztorm.round -wiatr obracajqcy siq .transverse .deep .burta nawietrzna winter storm .fala poprzeczna weather -pogoda .run before the .overtaking - - - - - - - - .zalewanie (pokladu przez fale.sila wiatru .(statek) biorqcy wodg dziobem wash overboard -zmyC z pokladu wave .statek biorqcy duzo wody na poklad wholesome (ship) -(statek) dobrze trzymajqcy siq na fali.burzliwa pogoda .nawietrzny.synchronous .strona nawietrzna statku wet -mokry (statek zalewany przez fale) ship .fala dziobowa .in the -na wietrze is heading -wiatr wyostrza .sztormowanie weather quarter .zatrzymany przez pogodq gleam -przejainienie nad horyzontem zwiastujqce poprawe pogody .fala glqbokowodna .speed of -prqdkoSC fali .sztormowaC rufq windfall .rough .slabniqcie (wiatru.surf .land -bryza lqdowa . burza to windward -na wiatr (w kierunku skqd wieje wiatr) (to) track .following -wiatr z rufy force .stan pogody . statek dzielny wind -wiatr component .warunki pogodowe . fali) squall . prqd dryfowy drift . fala wyprzedzajqca .bad . plywu) tempest . sygnaly ostrzegajqce o sztormie (to) strain -pracowaC (o kadlubie na fali) (to) surf .linia szkwalu.fala martwa z dziobu . branie fali na poklad) slamming .head .cross -krzykujqce siq fale martwe .strefa (wystepowania) przyboju surge .height of .ciqzki rozkolys taking off .sleming (uderzenia dziobem statku o fale) spray . fala z rufj .fala z rufy.fala przydenna .diagonal .fala ukoSna .posuwaC siq na czole fali surf zone . falowanie nadqzajqce . linia nawalnic squally . NAVIGATION ship's endurance .severe .trudne warunki pogodowe .wiatr z baksztagu .falowanie nadqzajqce.

utrudniajqce zeglugq warunki lodowe) field of ice -pole lodowe first open water -po ustagieniu lod6w flaw -szczelina pomiqdzy pakiem a lodem sta- .severe .(statek) uwigiony w lodach difficult area .5.ostrzezenie lodowe icebound .light . kanal na akwenie zalodzonym frozen in . lodowa sluzba patrolowa -pilot .medium -umiarkowane warunki lodowe .odblask lodowy loose ice .oblodzenie (np. w kt6rym nastqpuje aktywny proces deformacji. na ktorym wystqpujq ciqzkie. stanowi duze niebezpieczehstwo dla zeglugi) icing .ciqzkie warunki lodowe ice-free . gdzie zegluga jest mozliwa tylko w asyhcie lodoiamacza) lym - - ice-breaker -lodoiamacz working with . manewrowanie z lodolamaczem ice conditions -warunki lodowe .luzna kra nip -kleszczenie statku (przez lod.oblodzenie International Ice Patrol (IIP) .warunki lodowe formation .(akwen.lekkie . czqsto okresowe. raport o zalodzeniu season .zegluga z lodolamaczem. NAWIGACJA Ice navigation -nawigacja w lodach beset .1od -bulletin -biuletyn lodowy chart -mapa lodowa code .(statek) zablokowany lodami frozen spray -marznqcy bryzg (fali) ice .lead -wolne przejkcie miqdzy pakiem a stalym lodem.kanal przybrzezny (w lodach) - - --- .Miqdzynarodowa Sluzba Lodowa land blink .port lodowy (wglqbienie w barierze lodowej. statku) load .obciqzenie od oblodzenia patrol -patrol lodowy.akwen wolny od zalodzenia over-icing the ship -zalodzenie statku Radio Navigational Warnings and Ice Reports -radiowe ostrzeienia nawigacyjne i meldunki lodowe shore lead . wykorzystywane do cumowania) ice under pressure -1od pod naporem (lbd.obszar trudny (obszar.pilot lodowy --report -meldunek lodowy.otwarty kanal w lodach przy brzegu open water .wzmocnienie przeciwlodowe warning .sygnal lodowy strengthening .kod lodowy conditions .(port) skuty lodem icebound -(statek) uwiqziony w lodach icebound -skuty lodem (akwen. tor wodny) wolny od lodu ice-free -(port) niezamarzajqcy ice jamming -zator lodowy ice lead -przejicie w lodach iceport .sezon lodowy (okres zalodzenia) signal . uniemozliwiajqce mu samodzielnqzeglugq) nipped -zakleszczony (przez 1od) opening -przejicie w lodzie open lead near shore .

GMDSS communication in emergency -IqcznoS GMDSS w niebezpieczeristwie local user terminal lokalna stacja odbiorcza coast radio statior. .

nalu komunikacji) banana pin -wtyczka bananowa band -pasmo -high frequency (HF) pasmo wysokich czqstotliwoki .re-chargeable .Srodki alarmowania amplitude shift-keying (ASK) .indoor .sztuczna antena earthing switch -przelqcznik uziemienia anteny .antena nadawcza -trunk -rurowy przepust anteny w pokladzie tuning coil .dish . NAWIGACJA Radio and GMDSS communication -IqcznoE radiowa i GMDSS accounting authority -firma rozliczajqca korespondencj~ statku accounting authority identification code (AAIC) .kod identyfikacyjny firmy rozliczajqcej korespondencjq statkowq acknowledgement -potwierdzenie (odbioru) acknowledge receipt . bardzo wqskie .parabolic .maritime .distress .antena radiowa o ksztalcie miski .antena bezkierunkowa .dolna wstega boczna .loop .antena ramowa -mast -maszt antenowy -terminal -koncowka antenowa .single side (SSB) .Automatyczny system raportowania [pozycji dla] wzajemnej pomocy statkow auto-alarm-autoalarm (automatycmy odbiornik alarmowy) automatic keying device -klucz automatyczn Y Automatic Gain Control (AGC) -automatyczna regulacja wzmocnienia Automatic radio telex (ATOR) -automatyczny teleks radiowy Automatic Repeat on reQuest (ARQ) -automatyczne zqdanie powtbrzenia auto-track .artificial .antena kierunkowa .obw6d antenowy -breaker -wylqcznik antenowy control table .cewka antenowa strojqca -wire . osi~alnoSC ka(np.directional .alarm .5.intermediate (IB) -pasmo poSrednie .emisja z jednq wstegq bocznq switch -przelqcznik zakresow .false .uruchomiC rqcznie .sztuczna antena -change over switch -przelqcznik antenowy nadawanie-odbior circuit .linka antenowa -yard .very narrow (VNB) -p.uruchomiC przypadkowo adjacent channel -(radiowy) kana1 przylegly Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Spis sygnalow radiowych Admiralicji (Brytyjskiej) aerial .antena - dipole - - . dip01 - - - - - - - - - - - - - amplifier -wzmacniacz amplitude .antena stabilizowana - - antena dipolowa.prqd antenowy .alarmowanie .modulacja przez kluczowanie amplitudy answerback -znamiennik (teleksowy) antenna .obszar.potwierdziC odbior activate -uaktywni automatically -uruchomiC automatycznie manually .sea .position of .omni-directional .stabilized .zakres morski .antena .indpendant side (ISB) -niezalezna wstega boczna .antena wewnqtrzna .inadvertently .narrow (NB) -pasmo wqskie .tablica rozdzielacza antenowa current .akwen audibility -zrozumialoSC.alarmowanie w niebezpieczenstwie .means of .pozycja niebezpieczenstwa alerting .reja antenowa (to) alarm -alarmowaC . satelity przez antenq) availability -dostqpnoSC.antena paraboliczna .transmitting .lower side .szerokoSC pasma batteries -baterie .wide (WB) -pasmo szerokie (foniczne) bandwidth .modulacja amplitudy area .Sledzenie automatyczne (np.dumrnv .amplituda modulation (AM) .side . akwen .baterie wielokrotnie ladowalne - - -- - - - - - - - - - - .wstqga boczna (czqstotliwoSci) . slyszalnoS6 audiable alarm -alarm akustyczny Automated Mutual Assistance Vessel Reporting System (AMVER) .alarm falszywy alert .

skladowe stacji GMDSS dla obszaru morskiego A4 GMDSS alarming and position indicating equipment .6. NAVIGATION (?MDSS ?o eauivment yposaie&ex~~~~~ MF/HF DSC watch receiver/ radiotelefone MF/HF/ NBDP telex terminal/ NAVTEX receiver/ odbiornik nastuchowv MF/HF radiotelefon MF/HF terminal teleksowv NBDP DSC odbiornik Navtex f VHF radiotelefone with built-in DSC/ radiotelefon VHF z wbudowanym DSC Y printer/ drukarka MF/HF DSC terminal/ terminal MF/HF DSC Sea area A4 .system automatycznej idenlyfikacji AZS rejestrator danych z podr& .GMDSS station components .wyposaienie GMDSS dla alarmowania VHF hand held radio/ reczna radiostacja VHF transmitter with unique encoded signal/ nadajnik z unikalnym sygnaiem identyjikacyjnym VHF antenna/ GPYVHF combined antennu/ antena zintegrowana GPS/VHF distribution box/ skrzynka rozdzielcza linka do mocowania ptawy do Srodka ratunkowego Automatic Zdentification SystemAZS .

all stations .nadawanie radiofoniczne.dostarczenie natychmiastowe priority -priorytet dostarczenia digital -cyfrowy -call -wywolanie cyfrowe - - - -- - - - - - - -- - - - - .korespondencja (tu: radiowa) .kanal wspolny .wywolanie grupowe do wybranych statk6w . block diagram .kod kierunkowy .reliable .on-scene -s -kanaly (lqcznoici) uiywane na miejscu akcjilwypadku A .general .wywolanie ogolne .signalling .collect rozmowa na koszt abonenta z lqdu .satellite .1qcznoiC satelitarna .dostarczenie (np.safety .ship . szafka call .area .telex .safety -wywolanie ostrzegawcze .1qcznoiC teleksowa . NAWIGACJA bias -przedpigie blind transmission -nadawanie bez potwierdzenia odbioru.initiate a -wywolaC (innq stacjp) -in progress -wywolanie w trakcie (trwajqce) .terrestrial .immediate .public .all ships -w.wywolanie sluibowe (DSC) sign .deferred .5.korespondencja bezpieczenstwa. Poszukiwan i Ratownictwa continuous wave (CW) .country .poirednictwo (w komunikacji w niebezpieczenstwie) . -- - foniczny na oddzielnej czpstotliwoScinoinej charge . polqczenie (telefoniczne) .routine .bridge-to-bridge -lqcznoik mostek-mostek .szybkoiC transmisji danych de-activated -ponownie uruchomiony dedicated frequency .telex service -kod senvisu teleksowego communication -lqcznoiC.common . do wszystkich statkbw . transmisja radiowa.person to person .group to selected ships .geographical area -wywolanie statkow w okreilonym obszarze geograficznym .dostarczenie odloione delayed .fala nietlumiona correspondence .oplata statkowa code -kod .message -kanal roboczy .kod kraju .: nadawanie blind . komunikacja band -pasmo emisji .telephone .-wspolny kanal radiokomunikacyjny . wzywaC calling (ship) -statek wywolujqcy calling frequences -czgtotliwoit wywolania carriage -karetka dalekopisu -return -przesunipcie karetki do kolejnej linii carrier .polqczenie z wybranq osoba . ostrzegawcza coverage -pokrycie (systemem lqcznoici) data rate .kanal przydzielony .co-.dostarczenie opoznione .schemat blokowy (urzqdzenia) blocking -blokowanie odbiornika broadcast .kanal iqdania .coast .fala noina .wywokanie rutynowe (DSC) .skrzynka.destination -kod przeznaczenia kod senvisu telefonicz-telephone service nego .modulated . vot.czgstotliwoiC wymaczona delivery . sygnal rozpoznawczy (to) call -wolaC. wiadomoici) confirmation -potwierdzenie otrzymania . radiofonia cabinet .kqcznoik migdzy statkami .grupowy sygnak wywolawczy -distress wywolanie w niebezpieczenstwie . do wszystkich stacji category -kategoria wywolania .inter-ship radio .fala noina -wave (CW) .lqcznoiC niezawodna .relay .kanal przydzialu .lqcznoiC telefoniczna .lqcznoiC za pomocq urzqdzeri naziemnych (w odroinieniu od satelitarnej) -worldwide komunikacja radiowa o zasiggu globalnym Communication.request . Search and Rescue Commi -ttee (COMSAR) -Podkomitet (IMO) dls Radiokomunikacji.oplata brzegowa .maritime -1qcznoiC morska .wywolanie (radiowe).collective sign .ship's business .w.sygnal wywolawczy.assignment .modulowana fala noina channel -kanal .repeating of -powtorzenie wywolania .korespondencja publiczna .oplata .loss of -utrata lqcznoici .single per carrier -pojedynczy kanal tele- - - - - -- -- - - - - - - - - \ .

AM receivina antenna/ antena odbiornika AM. UHF telemetw antenna/ antena sys1 temu telemetrychego UHF 10. UHF-antenna/antena UHF. modulacja dwuwstegowa transmission .radiolatarnia kierunkowa direction finder -radionamiernik direction finding (DF) -radionamierzanie display -monitor.bezpoirednia l@cznoSkradiowa direct printing -wydruk bezpoiredni telegraphy -telegrafia o w. 16..podwojna wstqga boczna. 24.zdwajacz. wskaznik (to) display . Radar antenna (S band)/ antena radaru pasma S. Radar antenna (X band)/antena ra- Antennas ' arrangement I daru pasma X. NAVIGATION .radiokomunikacja dwutorowa enhanced group call (EGC) -rozszerzone wywolanie grupowe emergency locator transmitter (ELT) . 17. Weather facsimile antenna/ antenafaksymile pogodowego/ 15.generator (DMG) generator wiadomoici niebezpieczenstwa .message wiadomoik w niebezpieczenstwie . 19.ekran monitora. 21.signal -sygnal wzywania pomocy - -- --- - -traffic . VHF antenna/ antena VHF 7. Radome antenna INMARSAT-A/antena kopuiowa stacji satelitarnej INMARSAT-A 11. 22. Receiving MF/HF-DSC antenna/ antena odbiorcza MFhYF-DSC 5.wywolanie w niebezpieczenstwie w systemie DSC calling channel -kana1 wywolania w DSC duplex high speed data (transmission) (DHSD) . Antenna coupler/ uklad sprzegajqcy antenowy 3.wspohzqdne (pozycji) niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoik niebezpieczenstwa . VHFIDSC antenna/ antena VHFIDSC 8. Radiodirection finder antenna/ antena radionamiernika 14. zaburzenia dot -kropka (w alfabecie Morse'a) double side band (DSB) . Antenna INMARSAT-C/ antena stacji satelitarnej INMARSAT-C 9.priority -priorytet niebezpieczenstwa .selective calling (DSC) . GPS antenna/ antena systemu GPS 13. TV/FM receivina antenna/ antenu odbiorcza TV/FM. wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates . disturbance -zaklocenia. dwuplekser direct radio link . Omni directional cone-shaped antenna/ bezkierunkowa antena stozkowa . 23. 18. Watch keeping receiver antenna/ antena odbiorcza odbiornika nasiuchowego 6. Whip antenna/ antena pretowa.korespondencja w n. wskainik. Wire antenna/ antena linkowa. 20. Transmitting MF/HF antenna/ antena nadawcza MF/HF 2. Spot beam antenna/antena s y s t e m roinicowego. Decca receiver antenna/ antena odbiornika Decca 12. bezpoirednim directional -kierunkowy radio beacon .obrazowak distress -niebezpiecznstwo -button -przycisk powodujqcy wygenerowanie wiadomoici niebezpieczenstwa call . VHF antenna/ antena VHF 4.nature -rodzaj niebezpieczenstwa .6. Anemometer sensor/ czujnik wiatromierza.wezwanie pomocy.emisja dwuwstqgowa droppable disposable radio -prosta radiostacja zrzutowa (do zrzucania z samolotow) DSC distress call . 1. zobrazowanie screen .awarjjna radioplawa lotnicza (GMDSS) .dupleksowa szybka transmisja danych duplex operation .cyfrowe selektywne wywolanie diplexer .cyfrowe selektywne wywolanie digital selective call (DSC) .

lowest usable .otwarty system korekcji blqd6w w transmisji 1-10 figure code -kod cyfrowy float free terminal -EPIRB.cz~stotliwoSC .primary . fax Forward Error Correcting (FEC) . -high (HF) .czgtotliwoik dodatkowa -shift keying (FSK) .Swiadectwo Ogolnego Operatora GMDSS Global maritime distress and safety system (GMDSS) -Swiatowy Morski System Lqcznoici Alarmowej i Bezpieczenstwa .cz.300-3000 MHz.300 GHz) .SAR-dedicated -czgstotliwoSC przypisana sluzbom SAR .5.awaryjny nadajnik lokalizujqcy (lotniczy) emergency position-indicating radiobeacon (EPIRB) . pomylka gap ..transmitting . niebezpieczenstwa - - - - --- - - -- cz. 30-300 GHz division multiple access (FDMA) . 30-300 MHz.maximum usable frequency . czgstotliwoSC fa1 metrowych 3-30 kHz -very low (VLF) .extremely low skrajnie male cz~stotliwoSci (ponizej 300 KHz) . NAWIGACJA On-board communication fqcznos'Cwewnqtrzstatkowa - headset/ sluchawki signal device/ Swiatlo sygnalizacyjne I e-mail -poczta elektroniczna emergency locator transmitter (ELT) ..czgstotliwoSC lotnicza .super high (SHF) .czgstotliwoSC nadawcza -ultra high -(UHF) .cz.obwiednia (modulacji) erase signal .assigned .najwyzsza (w danych warunkach) czgstotliwoiC uzyteczna .cz. radioplawa awavjna format for calling -rodzaj wywolania frequency -czgstotliwoSC .automatic control (AGC) .cz.zysk anteny General Operator Certificate (GOC) . 3-30 GHz .very high (VHF) .czgstotliwoSC 30-300 kHz .radio (RF) .automatyczna regulacja wzmocnienia control .czgstotliwoSC przydzielona .znak kohca sekwencji envelope .odstgp pomigdzy blgdami establish contact -nawiqzak 1qcznoSC facsimile -faksymile.secondary .cz.wielokrotny dostgp z podzialem czasu -extremely high skrajnie wielkie czgstotliwoSci (30 .sygnal pomylki error -blqd.voice (VF) .czgstotliwoSk robocza gain -wzmocnienie .medium (MF) . do IqcznoSci migdzystatkowej .(morska) radioplawa awaryjna end of sequence signal (EOS) . foniczna. -prowadzik nasluch na cz.cz.low (LF) . 300-3000 kHz -modulation (FM) -modulacja czgtotliwoici . u j t k o w a . 3-30 MHz -intermediate -(IF) -cz~stotliwoSC poirednia -international maritime distress migdzynarodowe morskie cz.regulacja wzmocnienia of antenna .(to) guard .extra high (EHF) .inter-ship -- - - - - - - - - . czgstotliwoSC fa1 decymetrowych .aeronautical .czgstotliwoik podstawowa .modulacja z kluczowaniem czgstotliwobci . akustyczna .najnizsza cz.czgstotliwoiC radiowa .working .

unlawful -zaklocenia spowodowane pracq nieregulaminowh bezprawne.spis stacji nadbrzeznych List of Radio determination and Special Service Stations . z danym satelitq) lower side band (LSB) -dolna wstega boczna Local User Terminal (LUT) .generator lokalny log-in .6.ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Satellite Service (MMSS) satelitarna ruchoma sluzba morska Maritime Mobile Selective Call identify code (MMSI) .sygnal do naprowadzania.odbiornik morskich informacji b. NAVIGATION .Spis stacji radionamierzania i sluzb specjalnych List of Ship Stations .nasluch radiowy listening post -miejsce nasluchu listening watch .Migdzynarodowa Organizacja Ruchomej LqcznoSci Satelitarnej Mobile Number (IMN) .kod identyfikacyjny morskiej sluzby ruchomej Maritime Safety Information (MSI) .czas biemy (przy nadawaniu) impulse -impuls Inmarsat (International Mobile Satellite Organization) . sygnal naprowadzaj qcy identity -tozsamoSk (stacji) -number -numer identyfikacyjny identification number -numer identyfikacyj"Y idle period . Telekomunikacji International Telecommunication Convention (ITC) -Migdzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna International Telecommunication Regulations (ITR) .wiadomoSc.radioplawa awaryjna systemy Inrnarsat E line feed -przesunigcie linii (w dalekopisie) List of Coast Stations .fala przyziemna hand-held VHF equipment -przenoina (rgczna) radiostacja VHF hand-held walkie-talkie -przenohy (rgczny) radiotelefon UKF hand set -mikrotelefon.sluchawki naglowne high speed data (transmission) (HSD) -szybka transmisja danych homing -nakierowanie. naprowadzanie -bearing -namiar naprowadzajqcy signal . mikrofon headphone .Mi~dzynarodowe Regulaminy Radiotelekomunikacyjne International TelecommunicationUnion (ITU) -Migdzynarodowy Zwiqzek Telekomunika- - - - C Y ~ ~ Y International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds. Master Plan for GMDSS -plan ogolny (funkcjonowania) systemu GMDSS Mayday -radiotelefoniczny sygnal niebezpieczenstwa relay -poSrednictwo w niebezpieczenstwie message (MSG) . nielegalne International Radio Consultative Committee (CCIR) -Migdzynarodowy Komitet Doradczy ds. korespondencja sluzbowa -priority -pienvszenstwo przekazu wiadomoSci MET warning .-- GMDSS General Operator -ogolny operator GMDSS certificate -Swiadectwo ogolnego operatora GMDSS ground wave .ostrzezenie meteorologiczne microphone -mikrofon microprocessor -mikroprocesor microswitch -mikrowylqcznik - - .logowanie (zglaszanie gotowoki do pracy urzqdzenia np.numer identyfikacyjny naziemnej stacji statkowej International Telecommunication Satellite Consortium (INTELSAT) . nadawanie kluczem L-band satelite EPIRB .morskie informacje bezpieczenstwa -maritime safety information receiver NAVTEX .Spis stacji statkowych (to) listen -prowadzik nasluch (radiowy) continously -prowadzik nasluch cicgly listening in .lokalna stacja naziemna loudspeaker -gloinik Maritime Identification Digits (MID) -morski numer identyfikacyjny (wskaznik bandery Maritime Mobile Service (MMS) .kluczowanie. Telegrafii i Telefonii key -klucz telegraficzny keyboard -klawiatura key in -wprowadzik (za pomocq klawiatury) keying .Migdzynarodowe Konsorcjum LqcznoSci Satelitarnej interference -zaklocenie .sluzba nasluchowa local oscillator .

distress -niebezpieczenstwo .zatonigie .unieruchomienie i dryfowanie .procedura korespondencji propagation -propagacja characteristic -charakterystyka propagacji protective radome .lqdowa publiczna sieC telekomunikacyjna .national .slowa proceduralne priority .international . w systemie VTS) channel . indywidualny nadajnik pozycjonujqcy phonetic spelling -literowanie phonetic alphabet .operacyjne centrum kontroli (INMARSAT.radiowy sygnal wzywania pomocy fix -pozycja z radionamiarow fog signal -radiowy sygnal mglowy frequency -czgtotliwoSC radiowa heading angle -radiowy kqt hrsowy -horizon -horyzont radiowy interference .abandoning ship .sieC miqdzynarodowa . odbiornik radiowy alarm signal -radiowy sygnal-alarmowy -beacon .(radiotelefoniczny) sygnal pilnoici pause -pauza Personal Locator Beacon (PLB) .flooding .zalewanie (przedzialow) .(niebezpieczny) przechyl . w l-qcznoki radiowej) .correspondence .radionamiar -broadcast .grounding -wejicie na mieliznp .public switched (PSN) . uprzywilejowanie (np.telegrafia dalekopisowa o druku bezpoirednim nature of distress -rodzaj niebezpieczenstwa .firelexplosion -pozarleksplozja .wtorna sieC alarmowania Network Operation Centre (NOC) -OSrodek Operacyjny Sieci (GMDSS) noise .undesignated .kolizja .attack by pirates .survival craft transceivers -przenoha radiostacja do irodkow ratunkowych power ..called subscribers -numer teleksowy abonenta lqdowego -end of sequence -koniec sekwencji wywolawczej meteorologicalobservation (OBS) -obserwacje meteorologiczne Operational Control Centre (OCC) .disabled and adrift .urgency -pilnoSC procedure -procedura .radiostacia do namierzania distress frequency .radiolatarnia bearing . NAWIGACJA - - - - - - - - - - - --- .equipment -przenoiny sprzpt radiowy .obszar w skoordynowanym systemie transmisji ostrzezen dalekiego zasiegu NAVTEX . lslczno66 radiowa direction-finder -radionamiernik direction-finding -radionamierzanie station .sygnal przejScia na odbior PAN PAN . przenoSna .radiooperator 5.sieC krajowa . pierwszenstwo. zaklocenia level -poziom szurnow suppression .listing .collision .awaryjny.inne (niebezpieczenstwo) .radiofonia calling-in point -punkt meldunkowy (np.secondary .kopula ochronna (anteny) radio -radiostacja.microtelephone -mikrotelefon modulation -modulacja narrow-band direct printing (NBDP) .thmienie szumbw number -numer .priorytet.system automatycznego odbioru morskich informacji bezpieczenstwa network .szumy.opuszczenie statku .safety -bezpieczenstwo (ostrzeganie) .radio -radiostacja przenokna .primary -podstawowa sieC alarmowania .atak piratow NAVAREA .czpstotliwoSC lqcznoici w niebezpieczenstwie distress signal .kana1 IqcznoSci radiowej -communication -komunikacja radiowa.moc -amplifier -wzmacniacz mocy pre-amplifier -przedwzmacniacz procedural words .sieC (stacji radiowych) .routine -priorytet zwykly .hand-held battery-powered radio -podrpczna radiostacja przenoina zasilana bateriami -hand-held droppable radio -przenoha (rpczna) radiostacja zrzutowa . GMDSS) over .zaklocenie radiowe log book .alfabet fonetyczny (sluiqcy do literowania) portable -przenoiny -hand-held radio -radiostacja rqczna.sinking .dziennik radiowy officer -radiooficer operator .

odbior recipient -odbiorca (korespondencji radiowej.transmission of -transmisja wiadomoSci bezpieczenstwa search and rescue (SAR) -poszukiwanie i ratowanie operation .emergency -radioodbiornik awaryjny letter (RTL) .raport radiowy room .odpowiedz reporting point -punkt meldunkowy (statku) reset .rejon Oceanu Indyjskiego .radiotelefoniczny sygnal bezpieczenstwa segment -segment . poSredniczyC reply . RTF) .poszukiwanie i ratowanie wspomagane Sledzeniem satelitarnym (sieC satelitow ratownictwa) search and rescue radar transponders (SART) -transponder radarowy Satcom (satellite communication) -komunikacja satelitarna Satellite Control Centre (SCC) .kabina radiowa safety signal -radiowy sygnal ostrzegawczy set .radiostacja publiczna receiver -odbiornik radiowy report .6. dedicated frequencies .przekazywak (np. wolanie o pomoc).AOR-East (Atlantic Ocean Region-East) wschodni rejon Oceanu Atlantyckiego .szumy wlasne odbiornika .antena odbiorcza -ship -statek odbierajqcy (korespondencjp radiowq) station .polar-orbiting .lqdowy segment sieci lqcznohci . czpstotliwoSC) selective calling -wywolanie selektywne .manualy -zerowanie (resetowanie) rpczne revolving radio beacon .radio .odbiornik przeszukujqcy securite! .grupowe wywolanie selektywne --number -numer wywolania selektywnego Selective Broadcast Sending Station (SBSS) stacja nadawcza selektywnego systemu rozglaszania selectivity .announcement of ogloszenie wiadomoSci bezpieczenstwa .system satelitow o orbitach polamych (biegunowych) .odbiornik radiowy signal .zerowanie.nadajnik radiowy sending -nadawanie Sequential Single Frequency Code (SSFC) sekwencyjny kod jednoczpstotliwoiciowy (analogowe selektywne wywolanie) service -tu: IqcznoiC ---- - --- - - -- .operacja poszukiwania i rat.radiostacja telephony (RIT. pot: resetowanie .odbieranie. sygnaw region -region.space .radiotelefonia telegraph (WT) -radiotelegrafia telegraphy (RTG) -radiotelegrafia -teletype (RTT) .IOR (Indian Ocean Region) . NAVIGATION -pratique -Swiadectwo wolnoSci ruchow uzyskane drogq radiowq .ground . rejon.radionamiernik z antenq obrotowq safety call -wywolanie ostrzegawcze safety message -wiadomoSC.stacja odbierajqca reception .odbiornik . okreSlanie pozycji za pomocq radionamiarow radiogoniometer -radionamiernik radiolocation -radiolokacja radio-range beacon .public station .POR (Pacific Ocean Region) -rejon Oceanu Spokojnego relay .cisza radiowa station . akwen .radiolatarnia obrotowa - - - - - - - - rotating beacon -radiolatamia wirujqca rotating direction finder .system (sieC) satelitarna . odbierajqcy antenna .osrodek zarzqdzania sieciq satelit6w (Inmarsat) satelite system . komunikat .selektywnoSC semi-conductor -polprzewodnik sender .geostationary .group .system satelitow geostacjonarnych scanning -przeszukiwanie receiver .sygnal radiowy silence .radioodbiornik receiving .dalekopis radiowy radiodetermination -radionamierzanie.radiolatamia kierunkowa radio regulations (RR) -regulaminy radiowe radiotelex -radioteleks receiver .AOR-West (Atlantic Ocean Region-West) zachodni rejon Oceanu Atlantyckiego .list radio-teleksowy -noise .czgtotliwoSci przypisane sluibom SAR Search and Rescue Satellite Aided Tracking (SARSAT) .satelitarny segment sieci Iqcznofci (to) select -wybraC (stacjp.

ship earth station (SES) .resumption (of radio -) . nadawcza) -broadcast receiving (BRS) .polozenie stacji .1qcznoSC teleksowa message -wiadomoSC teleksowa .(pokrgtlo) blokady szum6w standby -pogotowie statics .5.lifting .komunikacja radiowa mipdzy statkami list -wykaz zalegajqcej korespondencji . sygnal wywolawczy single channel per carrier (SCPC) -pojedynczy kanal telefoniczny.sygnal rozpoznawczy.stacja w pobliiu .coast .ship .nadajnik krotkofalow ship-to-shore -IqcznoSC statku z brzegiem -alerting -alarmowanie stacji brzegowej przez statek call -wywolanie stacji brzegowej przez st.stacja wywolujqca .statek nadajqcy (wiadomoSC) station .nadawanie.short-range . danych).lqdowa stacja naziemna (systemu Inmarsat) .sprawdzanie sprzetu text . odbiorcza -broadcast sending (BSS) -stacja nadawcza .teleks communication .odstgp (w wydruku dalekopisu) squelch .mobile earth (MES) . przesylanie - - - - - - - -- - - - - - - .equipment .stacja brzegowa .intership .lqcznoSC Sredniego zasiegu .ground earth (GES) -naziemna stacja nadbrzezna -in distress . NAWIGACJA long-range .statkowa.stacja (np.master .n a m a stacji network co-ordination (NCS) .exchange of -wymiana korespondencji .odwolanie ciszy (radiowej) signal letters .radio -teleks radiowy.calling .podawanie kolejki oczekujqcych (przez stacjg brzegowd . pojedynczy kanal na jednq n o h q single-sideband modulation (SSB) -modulacja jednowstqgowa SOS .naziemna stacja nadbrzezna (lqcznoici satelitarnej) -coast radio (CRS) -radiostacja nadbrzeina (IqcznoSci terrestrycznej) .naziemna stacja ruchoma (systemu Inmarsat) - - - - - - - - - - - - - - - - - name of . sprawdzanie .IqcznoSC krotkiego zasiqgu set up watch -ustali6 wachtg short-wave transmitter . ruchoma stacja naziemna lqcznoSci satelitarnej .test. radioteleks terrestrial -przyziemny test .land earth (LES) .1iterowaC space .stacja ruchoma .lqcznoSC dalekiego zasiegu medium-range .stacja podlegla store and forward messaging -technika gromadzenia i przesylania informacji telecommunication -telekomunikacja teleprinter -dalekopis telex .stacja koordynujqca (Inmarsat) -of origin -stacja zlecajqca. stacja kt6ra nadala sygnal.safety . wiadomoSC .s. -distress alert -alarmowanie stacji brzegowej przez statek w niebezpieczenstwie silence .(technika) czasowego zwielokrotnienia kanalow Time Division Multiplexer Access (TDMA) zwielokrotnienie czasowe dostepu do satelity teleprinter message (tpm) -wiadomoii.location of .stacja nadajqca wiadomoSC) transmission .stacja glowna -mobile .wznowienie (komunikacji radiowej) .stacja statkowa .zakiocenia atmosferyczne (w odbiorze radiowym) station .(radiotelegraficzny) sygnal wzywania pomocy (to) spell .cisza (tu: radiowa) .stacja (statek) w niebezpieczenstwie in vicinity . przekazywanie.slave . przekazana teleksem traffic -trafika -distress korespondencja w niebezpieczenstwie .korespondencja bezpieczenstwa (ostrzegawcza) transeiver -zespol nadawczo-odbiorczy transmit-receiveswitch -przelqcznik nadawanie-odbi6r transmitter -nadajnik transmitting -nadawanie ship . sprawdzenie testing -testowanie.tekst Time Division Multiplex (TDM) .coast earth (CES) .roll call of . transmisja (np.

set up .dotyczy RPT -powtorzenie RTL .wiadomoik. nadak wiadomoik MULTLX -wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do kilku adresatow NAV . rozpoczq5 nadawanie HELP .zqdanie informacji z bazy danych stacji nadbrzeznej MED -pilna wiadomoik medyczna MNS .wachta radiowa .zqdanie polqczenia z operatorem PLS .abonent zajqty OK .stopien pilnoici -message -pilna wiadomoik -signal -sygnal p.mierak gazowany (lampa nadawanie-odbior.(niegdyi) kabina radiowa log .radiooperator room .zgadzam siql zgadzasz sic? OPR . rownolegly tropospheric wave -fala troposferyczna (to) tune .~wiatowy System Ostrzezen Nawigacyjnych Telex command codes and abbrevations . nadajnik) tuned circuit -obwod strojony (rezonansowy) tunimg .abonent nieobecny ACK -potwierdzenie ADV -powiadomienie AGN .pilnoik .radio .przerwanie polqczenia ze stacjq nadbrzeznq CRV -czy odbierasz dobrze? odbieram dobrze DATA .znowu ANUL .brak polqczenia OBS -wiadomoik meteorologiczna OCC .zqdanie podania statusu wiadomoici przeslanych systemem "przechowaji przekai" - - - - .blqd formatu FREQ . radionamiar cabin .O ~ / Z FMT .g6ma wstqga boczna variable capacitor -kondensator zmienny very high frequency (VHF) -wysoka czgtotliwoik (30 .odebrano RDL . NAVIGATION - . (komunikatu.zqdanie podania ostrzezeh nawigacyjnych NC .nadawak.300 MHz) volume -regulacja sily glow watch -wachta (sluzba) . przelqcznik nadawanie-odbior trimmer -kondensator wyrownawczy rownolegly capacitor .wskainik strojenia two-channel -dwukanalowy urgency .strojenie indicator .line linia zasilajqca -to cease transmission-zaprzestak nadawania transponder -wmacniacz z ukladem przemiany (w radiokomunikacji satelitamej) T-R cell .czgstotliwoik nasluchu na statku GA+ .stroit (np.ustanowik wachtg wireless -radiostacja -aerial -antena radiowa -bearing -namiar radiowy.kabina radiowa telegraphy (WIT) -radiotelegrafia World Wide Navigational Warning System (WWNWS) . dziennik radiowy operator .band -pasmo czgstotliwoici przenoszonych .proszg POS -pozycja statku RCD .6.zqdanie informacji o uslugach i procedurach stacji nadbrzeznej INF .wiadomoici) upper side band (USB) .przelqcznik NIO.czekak MSG .anulowane AMV -wiadomoik do systemu AMVER BRK .dziennik radiostacji.kondensator w.minuty MOM .list radio-teleksowy STA . NIO) T-R switch .degree of .zqdanie ponownego polqczenia z abonentem wywolanym poprzedniq komendq DIRTTLX RE (REF) .zqdanie przekazania wiadornoici do abonenta przy pomocy transmisji danych DIRTTLX -zqdanie nawiilzania bezpo6redniej lqcznoici teleksowej z abonentem DER -nieczynny EEE -pomyika FAX -zqdanie przekazania wiadomoici na faks FM .kody i skr6ty teleksowe ABS .

zqdanie przekazania wiadomoici telefonicznie pod wskazany numer TEST MSG -wiadomoSC testowa TGM .do p6l masztu (o fladze) blast -dzwipk (syreny okrgtowej) .cone . reflektor sygnalizacyjny at half-mast -do polowy masztu at the dip .kula (mak dzieAy) .apex . znak dzienny) - - - - Signal mast .radiotelegram THRU -jestei polqczony w trybie teleksowym TKS .5.sygnal diwigkowy dlugi . lampa sygnalowa blue Peter -flaga rnks "P".long .koszyk (znak dzienny) -black ball .dalekopis URG -polqczenie pilne W -wyrazy WRU -kto tam ? WX -zqdanie prognozy pogody XXX -pomylka Signalling and signals .diwigk (syrenq) krotki blinker -szczytowka.prolonged . colour -bandera narodowa dash -kreska (w alfabecie Morse'a) dasher block -bloczek flagowy day shapes -znaki dzienne .nadanie noty sluzbowej SVP -proszg TAX -jaka oplata? TEL .double -podwojny diwigk gwizdkiem .dlugi sygnak (syreng rogiem mglowym) .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" do innego statku SRY -przepraszam SVC . karabinczyk color. "wychodzg w morze" burgee -proporczyk (z wycigciem) clip hook -hak zatrzaskowy.short .dzigkujp TLX .stozek (naw.maszt sygnalowy top mast/ wierzchoiek masztu not under command lights/ Swiatia statku "nieodpowiadajqcego top flash lrght/ Swiatio do sygnalizacji Morse'a i Christmas tree/ t . NAWIGACJA STS .wiadomoiC w systemie "przechowaj i przekaz" TLXA -zqdanie potwierdzenia czasu przekazania teleksu do adresata TPR .czubek stozka -basket .sygnalizacja i sygnaly aldis lamp -aldis.

N" MKS oznaczajqca neg a c j ~flaga zaprzeczenia .schowek na flagi .house .szczyt masztu.flaga sygnalu pogody .gniazdo maszciku flagowego ..merchant -bandera marynarki handlowej .diwiekowe sygnaly mglowe -bell .drzewce bandery entering signals -sygnaly wejiciowe do portu false alarm . Nadawany przez statki rybackie lowiqce w pobliiu siebie oznacza: "wybieram sieci".diamond shape .affirmative flaga potwierdzenia mks. flaga "tak" alphabet .lampa do sygnalizacji dziennej dressed full .flaga.salutowaC banderq staff . flaga) head of mast .gniazdo maszciku flagowego salute ."mam pilota na pokladzie" I (I am altering my course to port) .salutowaC banderq distress flare .dlugoSC flagi -nieSC flagp fog . NAVIGATION .national .flaga wzywania pomocy . or carrying dangerous goods) .socket -gniazdo drzewca flagowego fly . sygnal zakonczenia ensign -bandera panstwowa .flara light ."mam po- flagstaff .sygnal alarmowy ending signal ."ladujg lub wyladowuje.dipping .bandera handlowa . albo mam na statku ladunki niebezpieczne" C (Yes ."zmieniam swoj kurs w prawo" J (I am on fire and I have dangerous cargo on board.sygnal Swietlny wzywania pomocy daylight signalling lamp .weather ..6.statek w pelnej bandergali dressing line . potwierdzenie.dzwon mglowy .zmieniam swoj kurs w prawo" F (I am disabled .wind .szafka na flagi clip -lqcmik linek flagowych -code--flagakodu . flagsztok socket .drzewce flagowe . lub: "znaczenie poprzedzajqcej grupy sygnalow powinno by6 rozumiane jako potwierdzenie" D (Keep clear of me .flaga pilotowa -pole socket . top masztu hoist -wysokoSC bodniesienia) flagi hoist . or: I am hauling nets) "potrzebuje pilota".gniazdo drzewca flagowego .affirmative) . H (I have pilot on board) . keep well clear off me) .macznik banvny.substitude .distress .Yak".drum .gong mglowy gun .sygnalizacja zakonczenia.alarm falszywy farewell whistle -pozegnalny sygnal syrenq first substitute -pienvsza flaga (kodu) zastepcza flag .armatni sygnal mglowy signal .salut banderq staff .explosive -signal -detonacyjny sygnal mglowy gong .znak dzienny w ksztalcie rombu .flaga zastepcza (kodu) -toggle -przetyczka flagowa . manewrujq z trudnosciq" E (I am altering my course to starboard) ."mam nurka po wodq: trzymajcie sig z dala i idicie powoli" B (I am taking in.sygnaly mglowe foghorn -rog mglowy full dress (of a ship) -pelna gala banderowa half-mast high .drzewce flagowe.flag - -- - - - -- - - - - - - -- - - - .audiable .mercantile . or discharging. nawiqzcie IqcznoSC ze mnq" G (I require a pilot. banvnik stosowany jako sygnal wzywania pomocy emergency signal .mgla .I am manoeuvring with difficulty) -"trzymajcie sie z dala ode mnie.flaga narodowa -negative -flaga .communicate with me) -"jestem niezdolny do mchu.pilot .rzut flag sygnalowych Inglefield clips -haczyki flagowe International Code of Signals -Miedzynarodowy Kod Sygnalowy (MKS) A (I have a diver down: keep well clear at slow speed) .podnoszenie bandergali (to) dress ship -podnieSC bandergale dye marker .do p6lmasztu (bandera.sygnal dzienny w ksztalcie walca dip the flag .flaga wskazujqca kierunek wiatru flagpole socket .lina pomocnicza bandergali dressing ship .flaga armatora locker .alfabet flagowy chest . . bandera .

Y (I am dragging my anchor) .sygnaly holownicze ..three flag .lampa sygnalizacyjna..sygnal jednoflagowy pistol ." S (My engines are going astern) .cylinder -walec short . szczytowka -mirror .rakietnica.answering . gdyz statek wkrotce wychodzi w morze".aural ."kierujecie sig ku niebezpieczenstwu" V (I require assistance) .two-flag .flaga kwarantannowa jewel block -bloczek flagowy lazy halyard .flaglinka.w porcie: .flaga powtorzenia (MKS) ripper -rog mglowy salute .kropka (w alfabecie Morse'a) signal .czlowiek za b u r t e P (All persons should report on board as the vessel is about to proceed to sea.sygnal nocny.moje sieci zaczepily o przeszkodp" Q (my vessel is healthy and I request free pratique) . you may feel your past me) ..ball .towing .sygnalizacja optyczna -- - - - - - - - - - - - .dzwon na mostku poop staff .Swiatlo nawigacyjne pokazujqce literg alfabetu Morse'a Morse lamp ..night .moje silniki pracuja.cznoSCU L (You should stop your vessel instantly) -"zatrzymajcie wasz statek natychmiast" M (My vessel is stopped and making no way through the water) ..niem(zaprzeczenie) 0 (Man overboard) .stozek .stacja sygnalowa stay .bow .5. pistolet do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych . linka sygnalowa --bend -wqzel flagowy.sygnal dwuflagowy (mks) .sygnalizacja (np. zob. W morzu.kreska (w alfabecie Morse'a..recognition . I am engaged in pair trawling) ."zatrzymalem moj statek i nie posuwam sic po wodzie" N (No) .salut -to the flag .. trzymajcie sip z daleka ode mnie" K (I wish to communicate with you) -I1pragnq nawia. sygnal Swietlny .wstrzymajcie sig z wykonywaniem waszych zamierzen i uwazajcie na moje sygnaly"..sygnal trzyliterowy ."potrzebujp pomocy" W (I require medical assistance) .visual . also: My nets have come fast upon an obstruction) .potrzebujq holownika" lub: .salut banderze seamarker . uzyta przez statek rybacki omacza: .. NAWIGACJA zar i niebezpieczny ladunek na statku.sztag sygnalowy .one-flag .wstecz" T (Keep clear of me. flaga pilotowa .flaglinka zastcpcza long .sygnal rozpoznawczy rocket -rakieta sygnalowa station .yellow jack ."moj statek jest ...wydajg sieci" jack -proporzec. tez dash) - making colours -podniesienie bandery Morse code .rufowy maszt flagowy."wlokq moja. or: I am shooting nets) .sygnal trzyflagowy .warning -sygnal ostrzegawczy -yard -rejka sygnalowa signalling .wszystkie osoby powinny sig zameldowaC na statek.three letter . drzewce bandery reed horn -rog mglowy repeater .zaC z wami la.sygnal .lampa do sygnalizacji alfabetem Morse'a nautophone -nautofon pennant -proporczyk .flaga odpowiedzi pilot house bell .sygnal odpowiedzi . kotwicg" Z (I require a tug. wqzel szotowy . jestem zajpty tralowaniem we dwojkg" U (You are running into danger) .cone .alfabet Morse'a light . flaga migdzynarodowego kodu sygnalowego -halyard .answering ."trzymajcie siq z dala ode mnie."potrzebujq pomocy lekarskiej" X (Stop carrying out your intentions and watch for my signals) -. aldisem) -lamp .cy do zwracania uwagi podczas akcji ratowniczej) shape -znak (dzienny) sygnalizacyjny .proporzec dziobowy ."droga prowadzi z daleka od mojego statku.sygnat diwigkowy flag -flaga sygnalowa.kula .zdrowyM proszg o i Swiadectwo zdolnoSci ruchbw" R (The way is off my ship. mozecie przejSC za ma.banvnik do wody (sluza..lusterko sygnalizacyjne -procedure -procedury sygnalizacyjne .

kula sygnalowa (do sygnalizacji czasu) top -wierzchoiek.sygnai ostrzegawczy test -proba ukiadu ostrzegawczego whistle .urzqdzenie do nadawania sygnaiow mgiowych i ostrzegawczych (ship's whistle) vibratory horn -membranowy rog mglowy warning .linka syreny (gwizdka) valve -zawor na syrenq wind vane -wiatrowskaz.diwiqk ddlgi (syrensl) .maszt flagowy mast truck/ jablko masztu - - - halyard downhaul/ - r mast/ maszt .diwiqk krotki (syrensl) signal .ostrzezenie light .long .navigational -ostrzezenie nawigacyjne signal .linka wszyta w brzeg flagi time ball .sygnai diwiqkowy signalling -sygnalizacja akustyczna (to) sound -nadawaC sygnal diwiqkowy (to) strike -opuSciC (flagq.syrena (diwiqkowa) sound -diwiqk . flaga wskazujqca kierunek wiatru - - Flag mast .short . buczek controller .automat mgiowy syreny okrqtowej lanyard .syrena okrqtowa.Swiatko ostrzegawcze . szczyt (masztu) typhon .6. NAVIGATION siren . gwizdek. banderq) tack line .

ladunek 1. Forestry products stowage .kontenery 4.sztauowanie drewna i produktow jego przetwarzania 20. Cargo ventilation . Container stacking and lashing equipment .sztauowanie kontener6w 16.wentylacja ladunku 10. Forces acting on cargo . General cargo -drobnica 8.Types of containers . Ro-ro cargo lashing equipment . . Bulk cargoes -ladunki masowe 3.ladunki 2.mocowanie ladunku 15.typ kontenera 5. Cargo distribution planning .bezpieczenstwo ladunkow 22.konstrukcja kontenera 6.planowanie rozmieszczenia ladunku 13. Liquid cargoes -ladunki plynne 11. Ro-ro cargo stowage -sztauowanie ladunk6w tocznych 18. Reefer cargo .ladunki chlodzone 9. Cargo .sily dzialajqce na ladunek 21.sztauowanie ladunku 14. Forest products -produkty przetworstwa drzewnego 7. Cargo safety .sprzet do mocowania ladunkow tocznych 19.Container construction .sprzet do sztauowania i mocowania kontenerow 17.7. Ro-ro cargo -ladunki toczne CARGO STOWAGE AND LASHING SZTAUOWANIE I MOCOWANIE LADUNKU 12. . Cargo lashing . Container stowage . Containers .ladunki chemiczne i gazy . Cargoes . Cargo stowage . Chemical and gas cargoes .

7. CARGO

Cargoes classifcation 1klasyfkacja ladunkdw

-

C
bulk cargoes/ ladunki masowe ladunki masowe suche ladunki masowe piynne

general cargoes/ ladunki dvobnicowe

unitized cargoes/ iadunki jednostkowane

beczki artom/

Cargoes -ladunki
bulk-in-bags-out (BIBO) - zaladunek (towaru) luzem, wyladunek w workach break-bulk cargo - drobnica, ladunek polmasowy, duze partie jednorodnej drobnicy bulk - duza iloid, masa -cargo -ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe cargo - ladunek - deck - ladunek pokladowy - dry - ladunek suchy - dry freight - drobnica konwencjonalna - filler -ladunek wypelniajqcy - frozen - ladunek mrozony - general - drobnica, ladunek drobnicowy -heavy - ladunek ciqzki - homogeneous - ladunek jednorodny - project - ladunki zwiqzane z tym samym projektem, wozone czqsto z roznych miejsc i w roinym czasie - reefer - ladunek chlodzony - refrigerated - ladunek chlodzony - special -ladunek specjalny -transit -ladunek tranzytowy, ladunek przeznaczony do innego portu units -jednostki ladunkowe - voluminous - ladunek o duzej objqtoici commodity - rodzaj ladunku, rodzaj towaru index - indeks towarow float onlfloat off - wplywanie/wyplywanie (technologia przeladunku poziomego barkowca)

-

-

-

-

-

-

-

forestry - pot. okreilenie dot. drewna, celulozy i papieru uzywane w iegludze products (FP) - okreslenie dot, drewna, celulozy i papieru uzywane w zegludze gas - gaz - liquified - gaz plynny generals - drobnica in bulk - luzem, ladunek masowy lift-onhft-off (10-10) -system przeladunku pionowy liquid cargo -ladunek plynny in bulk - ladunek plynny luzem lot - partia (ladunku) measurement goods - towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) merchandise -towar neo-bulk -drobnica jednorodna w duzych partiach; rowniez: break-bulk roll onlroll off (ro-ro) -wtaczaC/wytaczaC, pozioma technologia przeladunku roll onlroll off, lift onllift of, float onlfloat off (ro-lo-flo) - mieszany system przeladunku stosowany na barkowcach ship-to-truck cargo handling system - przeladunek ukladarkami statek-ciqzarowki unit load -jednostka ladunkowa - standardized - znormalizowana jednostka ladunkowa waterborne - (ladunek) przewozony drogq wodns~ zaladowany na statek wet goods -towary (ladunki) plynne, takze ladunki o duzej zawartosci wilgoci

-

-

--

--

Bulk cargo -ladunki masowe

-

animal feed products -pasze ammonium -amon nitrate - azotan amonu phosphate - fosforan amonu sulphate - siarczan amonowy anhydrite -anhydryt apatites -apatyty artificial manures -nawozy sztuczne baryt - baryt block - blok (np. marmuru) bulk - duza iloSC, masa cargo - ladunek masowy, masowka - in - luzem, ladunek masowy bulk goods -towary masowe bulky cargo -ladunki masowe calcium -wapn -ammonium nitrate - saletrzak chloride - chlorek wapnia -nitrate - azotan wapnia phosphate - fosforan wapnia cement -cement cereals - zboza products - produkty zbozowe charcoal -wqgiel drzewny clinker -klinkier coal -wqgiel - anthracite - antracyt, wqgiel antracytowy - cobbles -kostka weglowa (sortyment wegla) - cobs - orzech (s.w.) -duff -wilgotny mial wqglowy dumping - zaladunek wegla -dust - pyl weglowy - hard -wqgiel kamienny, antracyt - lump - gruby wqgiel, wegiel w brylach - nuts - orzech (s.w.) - peas, pea - groszek - small - drobny -tipper - wywrotnica wagonowa coke - koks -breeze - drobny koks, mial koksowy concentrate -koncentrat concentrated ores -koncentraty rudy corundum -korund cotton -bawelna dust-proof -pyloodporny dust-tight -pyloszczelny easy trimmer - statek latwo trymujqcy easy trimming hold -ladownia trymujqca feeder -zasobnik uzupehiajqcy feedmeal -mqczka paszowa

-

-

-

-

-

-

fertilizers -nawozy - nawozy sztuczne - dry - nawozy suche - fossil meal - ziemia okrzemkowa - liquid - nawozy w plynie - mixed - n. mieszane, wieloskladnikowe - natrium sulphate - siarczan sodu (nawoz) - nitrogen-phosphorus azotowo-fosforowy - nitrogenous - -n. azotowy -phosphatic - n. fosforowy - potassic - n. potasowy -potassium chloride - chlorek potasu potassium nitrate - azotan potasu - potassium sulphate - siarczan potasu - superphosphate of calcium - superfosfat filler cargo -ladunek wypelniajqcy flattening - rownanie powierzchni ladunku sypkiego flow moisture point - punkt uplynnienia suchego masowego ladunku sypkiego fodder -pasza goods in bulk -ladunek masowy grain - ziarno, zboze -barley -jqczmien - broom corn - sorgo -buckwheat - gryka capacity - pojemnoic ladunkowa statku dla ziarna cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna (w m3 lub cbft) -cargo certificate -Swiadectwo zdatnoici statku do przewozu zboza luzem - corn - kukurydza -heap - stos ziarna, zboza - heavy (hg) - zboze (ziarno) ciqzkie - horse bean - bobik in bulk - ziarno, zboze luzem - light (lg) - ziarno (zboze) lekkie - maize -kukurydza - mail - sorgo - rye - zyto - wheat - pszenica granulate -granulaty gypsum - gips india-rubber -kauczuk naturalny iron - stal ore - ruda zelaza jute -juta level - poziom, poziomy (to) level -poziomowac, wyrownywac (np. powierzchniq ladunku)
- artificial

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lime -wapno meal -pasze -beet pulp - wytloki buraczane -oily - makuchy - rape - Sruta rzepakowa - soya - sruta sojowa minerals -mineraly - alumina - tlenek glinu - asbestos - azbest - bauxites -boksyty - bentonites - bentonity - ceramic clinker -klinker ceramiczny - China clay - kaolin - clays - gliny - fluorite - fluoryt - gipsum - gips - kaolin - kaolin - phosphate rocks - fosforyty - porphyres - porfiry - pumice -pumeks - salt - so1 - sands - piaski - silicon - krzem - sulphur - siarka metals -metale - antimony - antymon -beryllium -beryl - bismuth - bizmut - boron - boru - cadmium - kadm - chromium - chrom - cobalt - kobalt - copper - miedi - iron - ielazo - lead - olow - magnesite - magnezyt - magnesium -magnez - manganese - mangan - molybden - molibden - nickel - nikiel - non-ferrous metale kolorowe, metale niezelazne - scrap metal -zlom metalowy - tin - cyna - titanium -tytan - tungsten - wolfram - vanadium - wanad pellets - granulaty recycling - surowce wtome rice - ryi - clean - ryz iuszczony - paddy - ryz nieluszczony

-

-

--

-

-

-polished - ryz polerowany - rough - ryz niehszczony - white -ryz polerowany stones and rocks -kamienie i skaly -alabaster - alabaster - basalt -bazalt - calcite -kamien wapienny - chalk - kreda - dolomite - dolomit - flints - krzemienie - granites - granity - gravels - zwiry - limestone - kamien wapienny marbles -marmury mortar -h s z y w o ore - ruda - coarse - ruda w kesach concentrate - koncentrat rudy - copper - ruda miedzi fines - ruda drobnoziamista - finished - ruda wzbogacona - iron -ruda zelaza - lump - ruda gruba, w brylach - magnetite - ruda magnetytowa - roasted - ruda prazona -yard - skladowisko rudy raw material - surowiec seed cakes -makuchy prasowane sand - piasek sandstone -piaskowiec shingles -zwiry soda - soda sodium chloride - chlorek sodu sodium sulphate - siarczan sodu stone -kamienie scrap - zlom (jako ladunek) -yard - skladowisko zlomu screen bulkhead - grodz pylochronna sugar - cukier transportable moisture limit - dopuszczalna zawartoSC wilgoci (w transportowanym ladunku masowym) trim -trymerka a cargo -trymowad ladunek (to) trim - trymowat, rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimming -trymerka - normal hold - ladownia normalnie trymuj w tin test - proba wilgotnoici ladunku w puszce vegetable fibre - wl6kno roslinne wet salted hides - skory mokrosolone

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

k e s and markings o"f containers typy i oznakowanie kontenero'w
w

-

-

containers/

general cargo containers konteney uniwersalne

kontene y plytowe collapsible containers/

tank containers/ kontenery zbiornikowe

thermal containers/ kontenery izotermiczne

containers for dry bulk cargo/ do ladunkow masowych luzem

container top/ dach kontenera

-

owner's code, container size, type and check digit/ kod wtaiciciela, rodzaj i typ kontenera, cyfra kontrolna I container capacities/ dune eksp1oatac;yjne konten

container top/l sea-air container mark/znak dach kontenera kontenera lotniczo-morskiego

container Leight/ wysokoii kontenera

owner's code/kod wtaiciciela equipment category identified identyfikator kategorii wyposazenia container number/ numer kontenera
L

,

OCLu 244435 0---digit/ cyfra kontmlna check 22G 1 characteristic/ charakterystyka kontenera
length/ dtugoSC kontenera

I'

-

type/ typ kontenera

breadth/ szerokoiC kontenera

container markings oznakowanie kontenera

7. CARGO

Containers - kontenery

- approval -uznanie konstrukcji kontenera (za bezpiecznd -- certificate Swiadectwo uznania bezpiecznej konstrukcji kontenera safety - plate - tabliczka uznajqca k. bez-

container -kontener

pieczny (do eksploatacji) -safety devices -urzqdzenia (zawory) bezpieczenstwa na k. zbiomikowych approved continuous examination programme (ACEP) - zatwierdzony (przez instytucjc klasyfikacyjnq) program stalych przeglqdow stanu kontenera advanced transit atmosphere control (ATAC) - system kontroli i regulowania skladu atmosfery w zaladowanym k. chlodzonym clip-on unit - urzqdzenie chlodnicze przystosowane do doczepiania do k. chlodzonego container - kontener, pojemnik atmosphere - atmosfera w kontenerze berth - nabrzeze kontenerowe centre of gravity - Srodek ciczkosci k. condition - stan (techniczny) kontenera -depot - sklad, depot kontenerowy examination report - sprawozdanie z przeglqdu k. -external dimensions - wymiary zewnctrzne k. internal dimensions -wymiary wewn. k. -marking - oznakowanie k. -survey certificate - Swiadectwo przeglqdu k. sticker - nalepka k. terminal -baza, terminal kontenerowy tightness test -proba szczelnosci kontenera container continuous examination programme (CEP) - program nadzoru ciaglego stanu techn. k. containerization -konteneryzacja Convention for Safe Containers plate (CSC plate) - tabliczka zgodnosci k. z normami Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach data plate - tabliczka na k. zawierajqca m.in. jego tare, wage brutto i wymiary document holder - kieszen na k. zawierajqca jego dokumenty, np, celne

-

-

-

dolly - zestaw kol (opuszczanych pod przedniq czeiciq naczepy drogowej po odlqczeniu od niej c i ~ n i k a ) forty-foot equivalent unit (FEU) - kontener czterdziestostopowy ETEU (equivalent TEU) - statystyczne pojecie umowne, okreilajqce kontenery puste: trzy zlozone kontenery puste odpowiadajq TEU full container load (FCL) -k. formowany przez jednego zaladowcc, na jego koszt i ryzyko IMO sticker -nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych label - etykietka, nalepka - container - nalepka k. dot. towarow niebezpiecznych (takze: sticker) less than container load (LCL) -partia ladunku mniejsza niz objqtoSC kontenera lime scrubber - pochlaniacz niepozqdanych gazow w kontenerach chlodzonych modified atmosphere operation (MAO) przewoz ladunku w k. z kontrolowanqatmosferq periodic examination scheme -program przeglqdow okresowych stanu kontenera portable refrigeration unit - przenohe (doczepiane) do k. urzqdzenie chlodnicze pre-trip inspection -inspekcja kontenera przed jego napelnieniem racking force - sila pozioma odksztalcajqca ramq nosn* k. racking test -proba sztywnoici (np. ramy noSnej kontenera) safety approval table (SAT) -tabliczka uznania k. za bezpieczny (to) strip - (tu) rozladowal. (zawartoSC kontenera) stripping - (tu) rozladunek zawartoici kontenera stuffing - napelnianie kontenera - de-- - oproznianie kontenera temperature recorder -rejestrator temperatury w k. chlodniczych TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, 20' equivalent unitised freight unit) - umowna jednostka statystyczna odpowiadajqca kontenerowi 20', kontener przeliczeniowy

-

7. LADUNEK

Container types typy kontenerdw

side door container/ k. z otwieranq Scianq bocinq

open top container/ kontener bez dachu

dry cargo contained kontener uniwersalny

full side access container/ k. o velnym ~ t ~ ~SciflV bocznej c i u

bulk container/ k. do prie- dry bulker container/ k. do priewozu tadunkdw sypkich wozu ladunkow sypkich luzem

, insulated porthole container/ ' kontener izotermiczny z dociepian.ym agregatem

reefer container/ kontener chlodiony

tank container; tanktainer/ kontener =bionzikowy

cattle container/ kontener do przewozu bydla

ventilated container/ kontener wentylowany

7. CARGO

Container types-

typy kontenerow

- full

bin -pojemnik bolster - paleta kontenerowa, podloga k. box - amerykanskie okreilenie k. cargotainer -kontener ladunkowy container -kontener - all-purpose - kontener uniwersalny flat -podloga kontenerowa (do pojemnikow na sprzqt do mocowania, palet, pakietow itd.) - lashing - podloga kontenerowa do sprzqtu do mocowania - rod - pojemnik do skladowania prqtow do mocowania k. z drzwiami w obu Scia-both ends doors nach szczytowych - bulk freight - k. do przewozu ladunkow masowych, sypkich (wyposazony w otwory nasypowe oraz otwory do wyladunku) - cattle - kontener czqiciowo otwarty, do przewom bydla - closed -k. zamkniqty, z mozliwoSciq zaladunku wylqcznie przez umieszczone w Scianie szczytowej lub bocznej drzwi - closed ventilated - kontener wentylowany zamkniqtym obiegiem powietrza - collapsible - kontener skladany (ktorego poszczegolne elementy mogq byd demontowane lub sktadane w celu zmniejszenia objqtoSci pustego pojemnika) - Conair kontener chlodzony poprzez (podlqczony) system statkowy - controlled atmosphere - k. majqcy urza; dzenie do kontroli atmosfery w jego wnqtrzu - cooled - kontener chlodzony - cellular compatible paletwide (CPC) -kontener do palet (o wymiarach wewnqtrznych pozwalajqcych na zaladunek 24 palet 1,O x 1,2 m lub 30 palet 0,8 x 1,2 m, jednoczesnie o wymiarach zewnqtrznych umozliwiajqcych jego zaladowanie w prowadnice) - dry - do przewozu ladunkow suchych - dry bulker - kontener zamkniqty do ladunkow sypkich -dry freight special-- k. specjalny do drobnicy - euro palletwide box k. o wymiarach przystosowanych do przewozu europalet - gear - kontener ramowy do mocowania osprzqtu ukladarek (widly, ramy etc.) -full side access -k. o pelnym otwarciu sciany bocznej

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

tilt - kontener, ktorego Sciany boczne, niekiedy rowniez szczytowe i dach pokryte sq brezentem - gas tight -kontener gazoszczelny - general purpose - k, zamkniqty, zwykly - grilled sides - k. ze scianami aiurowymi - half-height polkontener, k. otwarty, zwykle o wysokosci od 4'00" do 4'03", - half-height open-top (HHOT) - k. polowkowy otwarty (bez dachu) - half-size - polkontener - half-rack - polkontener skladany - half tilt - k. ze znacznq cz&iq Scian (lub Scian i dachu) pokrytq brezentem - hard top - k. z dachem sztywnym - hard top open top -k. otwarty z montowalnym dachem sztywnym - heated - kontener ogrzewany - high cube - k. wysoki (9'00", 9'06") - hi-cube -populame okreilenie kontenerow o wysokoici 9'00" i powyzej - high cube unit - patrz "hi-cube" - insulated - kontener izolowany - isothermal - kontener izotermiczny (zdolny do utrzymania temperatury wewnqtrznej) - open-side - k. z otwieranq Scianq - open-top - k. otwarty (bez dachu) - overheight - kontener o podwyzszonej wysokoici, ladunek ponad dozwolonqwysokoSC - plain van -k. zamkniqty, zwykly - power pack - k. z generatorem elektrycznym do zasilania awaryjnego innych k. - reefer - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated - k. chlodzony, do przewom ladunkow chlodzonych - refrigerated unit - kontener chlodzony - sheeted -kontener bez dachu (przykrywany oponczz+, rowniez: open top) - shipping - (morski) kontener transportowy, pojemnik transportowy - side door - k. z drzwiami w co najmniej jednej Scianie bocznej - slim wall - k. o Scianach z plaskiej blachy plytko profilowanej - special - k, zbudowany do przewozu specyficznego, nietypowego ladunku - top loader (TL) - kontener z mozliwosciq zaladunku przez dach - single trip (STC) - kontener jednorazowy

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. LADUNEK

Container types
- typy kontenerdw

half-height open top container/ kontener polbwkowy

flat rack/ kontener plytouy 40' ze Bcianami szczytouymi

bolster/ podioga kontenerowa)

pack-flat container/ kontener pack-flat

flat-rack container with collapsible ends/ kontener o podstawie plytowej ze skladanq konstrukcjq czolowq

heated -k. zbiornikowy, ogrzewany para -thermal - kontener izotermiczny - tipping bulk - k. do ladunkow masowych, wyladowywany przez przechylanie - ventilated -k. wentylowany flat -podloga kontenerowa (bolster) flatrack, flatrack - k. tylko ze Scianami szczytowymi lub tylko z bocznymi - fixed end - podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi stabmi -collapsible -podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skadanymi -with full end wall - k. tylko z pelnymi Scianami szczytowymi -folding end --podloga kontenerowa ze Scianami szczytowymi skladanymi platform -platforma (podloga) kontenerowa swapbody - kontener wyposaiony w stalowe

- steam

-

-

-

-

-

-

-

nogi, umozliwiajqce zaladunek na naczepe bez uzycia podnosnika - folded - swapbody, calkowicie skladany kontener na nogach - tiltsides - swapbody kryty brezentem (opohczd - curtainsider - swapbody o Scianach krytych brezentem (oponczd - stackable - swapbody przystosowany do piqtrzenia tank (container) -kontener zbiornikowy - glycol cooled -k. zbiornikowy chlodzony glikolem - insulated k. zbiomikowy izolowany termicznie - reefer -k. zbiornikowy chlodzony - semi-insulated -k. zbiomikowy polizolowany termicznie - tanktainer - kontener zbiomikowy

---

---

-----

--

7. CARGO

Container construction konstrukcja kontenera
rear header/ belka poprzeczna gorna

I

cross member/ poprzeczne podstawy

locking cam/ rygiel locking rods/ are@ ryglujqce

' drzwi door/

slupek naroiny rear corner casting/ naroze zaczepowe y l n e

1

upper corner castmg/ naroze gorne

corrugated floor/

naroze dolne

naroze dolne

/

lower corner casttng/ contamer floor/ naroze dolne r p o d l o g a Xontenera

sciana kontenera

7. LADUNEK

Container construction konstrukcja kontenera
container -kontener all-welded stainless steel - k. ze stali nierdzewnej, spawany battens - szalowanie drewniane (chroniqce ladunek wewnqtrz kontenera) bottom -podstawa kontenera bulkhead - (pot.) nazwa Sciany szczytowej kontenera, przeciwleglej do drzwi bull rings - piericienie shzqce do mocowania (ladunku w kontenerze) camber -wypukla podloga kontenerowa (dla wzmocnienia konstrukcji) crossmembers - zebra kontenera - double jacket tank - k. ze zbiomikiem o podwojnym poszyciu end frame - rama czolowa kontenera fittings - osprzgt kontenera -forklift pocket -kieszenie na widly ukladarki frame -rama kontenera gooseneck tunnel - tunel w podstawie k. na zaczep typu "gqsia szyja" -head -sciana szczytowa kontenera, przeciwna do Sciany z drzwiami - lightweight frame tank -kontener zbiomikowy z ram* o lekkiej konstrukcji - rivetted aluminium - aluminiowy k. nitowany - ultralite dry freight - k. bardzo lekki (z tworzyw sztucznych lub kompozytow) outriggers - wezlowki k. -overflow prevention device -urzqdzenie zabezpieczajqce przed przelaniem zbiornika -pressure control device - urzqdzenie do pomiaru ciSnienia w k. zbiornikowym -rain gutter - okap kontenera - sheating - poszycie Scian i dachu k. tilt - brezent lub inna tkanina (lub tworzywo) okrywajqce k. bez dachu lub bez Scian -tipping discharge letterbox hatch -otwor prostokqtny w dolnej czesci drzwi k. do wyladunku ladunkow masowych understructure - podstawa kontenera ventilator cover -pokrywa wywietrznika k. clip on unit (COU) - przyczepny kontenerowy (agregat chlodniczy) corner -naroznik casting - odlewane naroze kontenera
-

- fitting -naroznik k.
Genoa comer fitting - narozniki wykonane wedug zalece~i IMO protection plate - plyta wzmacniajqca przy narozach k. -post - slupek naroinikowy k. -top -fitting -gome naroie (zaczepowe kontenera) door - drzwi k. - end - drzwi czolowe kontenera gasket -uszczelka drzwi k. hardware - detale drzwi k. -hinges - zawiasy drzwi -loading hatch -otwor nasypowy w drzwiach k. do ladunkow masowych (do zaladunku urzqdzeniami pneumatycznymi) -locking bar -skoble (prqty) zamykajqce d r m i locking mechanism - mechanizm blokowania drzwi k. -panel -plyta drzwiowa k. - side - drzwi boczne k. dual refrigeration systems for hazardous cargoes - podwojny system chlodzenia w k. z ladunkami niebezpiecznymi floor - podloga k. hat-section center spacer - profil Srodkowy podlogi k. lashing rings - uchwyty w podlodze kontenera shzqce do mocowania ladunku treshold plate - plyta ochronna podlogi k. - wooden flooring - podloga drewniana k. glass reinforced plastic (GRP) - tworzywo sztuczne wzmacniane wloknem szklanym; kompozycja stosowana do produkcji lekkich k., zwlaszcza chlodzonych header -belka poprzeczna goma k. bar - prqt lub ksztaltownik stalowy nad drzwiami kontenera bez dachu - door - belka poprzeczna nad drzwiami k. extension plate - plyta przy czolowej belce gornej k. - front -belka p.a goma Sciany czolowej k. insulation - izolacja k. izotemicznych - fire proof thermal - izolacja termiczna ognioodporna - polyurethane blown foam - izolacja z piany poliuretanowej - thermal - izolacja termiczna k. panel -plyta (poszycia) Sciany k. - side - Sciana boczna - front - Sciana czolowa
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO

Refrigerated container kontener chlodzony

refrigerated un agrega t

control panel/ panel sterowania I

_ control box/ szafka kontrolna

suction -

service tank/ zbiornik senvisowy nu ssaniu

-

7. LADUNEK

- corrugated side

- Sciana boczna ksztaltowana k. - aluminium flat side (front) - aluminiowa plaska Sciana boczna (szczytowa) post - shpek k. - front - slupek Sciany czolowej k. - J- bar - slupki typu "J" - rear - shpek Sciany drzwiowej k. - side - slupek Sciany bocznej k. rail - belka (noha) k. -bottom side rail - belka boczna dolna k. side rail - belka boczna k. -top side rail -belka boczna gorna k. roof - dach k. -bow - zebro dachu k. -hatches - otwory nasypowe w dachu k. panel - plyta dachu k. racking test -proba sztywnoSci k. sandwich construction-konstrukcja przekladkowa (np. izolacji kontenera)

-

-

-

-

-

-

seal - plomba container -plomba z linki stalowej - high security bolt - zbrojona plomba k. - indicative container strip plomba z taSmy stalowej z wytloczonym numerem - solid metal container -plomba z prqta stalowego side - Sciana k. - door - Sciana drzwiowa k. - front - Sciana czolowa k. sandwich panel - Sciana o konstrukcji typu "sandwich" (warstwowej) - inner lining -wewnqtrzna wykladzina kontenera zbiornikowego (np. teflon) sill - belka poprzeczna k. - door belka poprzeczna Sciany drzwiowej - front - belka poprzeczna podstawy Sciany czolowej k. wall - Sciana - end - Sciana szczytowa kontenera - side - Sciana boczna kontenera
- cable

-

-

--

-

-

-

--

-

Forest products -produkty

half/ poiowizna

baulk/ belka

square/ krawedziuk

slipper/ podklad kolejowy

plywood/ sklejka

sawn timber packages -pakiety tarcicy

ragged-end package, truck package/ pakiet desek tartych : nierownym jednym koricem

,flush end package, length package/ pakiet desek tartych z oboma koricami rownymi

cants/ plyzmy

tarcica -bale . osuszanie flooring .tarcica mokra .tarcica przycinana wg zqdan odbiorcy (skrot uzywany na planach ladunkowych) .deal . pryzmy .korek drying . niesuszone (w odroznieniu od kiln dry lumber) h e a t treated drewno poddawane dzialaniu wysokich temperatur dla zabicia szkodnikow -kiln dried .customer cut (CC) .folding box-board .d.scants (scantlings) .kora drzewa uzywana w produkcji mydla. kantowka .tektura - - - - - - - -- - .50 do 180 mm szer.white liner chip-board .cellular . krawqdziaki .drewno powietrznie suche sawn timber . uiywane w zegludze intake measure .drewno przetarte o szerokoici ponizej 150 mm i ponizej 50 mm gruboici.kora . nasiqkanie drewna. celulozy lub papieru wodq air dry (timber) .karton na pudelka .deska.linia ladunkowa na drewnowcu.belki -boards (brds) .waney timber .pot.duplex .ends .sawn wood .plyta piliniowa carton .krociaki (sortyment tarcicy) .tarcica . o dlugosci ponizej 2500 mm .laty.plank .suszenie.papier stosowany do produkcji kartonow .scantlings -laty. CARGO Forest products .karton nasycony asfaltem - - - - - - karton.drewno przetarte.pot.drewno przetarte od 1.rolled h a f t liner board (KLB) -papier szary w rolach .square .okreilenie dot.cardboard - - . tektura falista kryta .krawqdziak. drewna) przyjqta na statek junglewood . baliki .karton . s h o t uiywany na planach ladunkowych) air dried . celulozy i papieru.kawalki drewna przetartego o zaokr&onych brzegach bark .converted timber .b. drewno tropikalne layer . deski. okreilenie dot.baulks . celulozy i papieru.7. krawcdziaki .food-board .cants .listwy .bal (tarcica) .quilla .fibre .absorbcja.podlogowka (deski podlogowe) flush ends .slatings . uzywane w zegludze products (FP) .mangrove .drewno suszone w suszarni Mille (M) -tysiecy board feet (jednostka miary tarcicy = 83.listwy .karton wielowarstwowy cork .slats .solid fibre . kora drzewa uzywana do produkcji lekow barque -bark.karton do pakowania Srodkow spozywczych . kora board -karton .produkty przetworstwa drzewnego absorbtion .liquid . wozona w belach .podklady kolejowe . odpowiadajqca wodzie slodkiej load -jednostka miary drewna (50 cuft) lumber (LBR) -tarcica (okreslenie stosowane w Kanadzie i USA.drewno powietrzno-suche -green -drewno mokre. belka o wymiarach 4-10 cali .karton wielowarstwowy .deski .bibulka chlonna .tarcica .cellular wood panel .bela -balk.laths .karton do pakowania plynow . (deals and battens) -bale i baliki -deals.pakiet o obu koncach rownych forestry .battens .objctoSc (np.kora mangrowca . posiadajqce dwie lub trzy Sciany plaskie.chinina. i nie mniej niz 100 mm grubosci small .h a f t lineboard .listwy (na skrzynki) .karton dwuwarstwowy .asphalt saturated .railway ties (slippers) . boards and batten (DBB) -bale.plyta komorkowa (panelowa) . drewna. tarcica .warstwa ladunku drewna fresh water timber load line (LF) .5 stop szeiciennych) natural seasoning -naturalne suszenie (drewna) paper -papier .slippers .grube kawaly drewna.quinine . drewna.karton na opakowania .multi layer .kantowka.green lumber .absorbent lightweight .podklady kolejowe . end .

celuloza termo-mechaniczna (round) timber .dolna. okrqglaki kopalniane pit .marka zanurzenia dla statku przystosowanego do przewozu drewna timber faults -wady drewna .copying . bambus -beech .kraftliner .sezonowanie drewna.rice -p.p.kopalniaki.p.kloc.chemiomechanical (CMC) .asphalt saturated .peeled .pickets .celuloza rafinowana z drewna mielonego (scieranego) .butt end .drewno okrqgle -bole .dunnage .drewno prasowane seasoned .fomier.bleached chemi-thermomechanical pulp (BCTMP) .tyczki bambusowe.birch . okleina woodpulp (pulp) .c. szary .drewno.tarcica wstqpnie przesuszona (wystarczajqco do transportu morzem) stacking yard . pien .butt end .tyczki .p.p.brzoza .fluff .rot .zgnilima.mursz ( w drewnie) .desolving - - .slupki (na msztowania) .krawqdi bloku. chinski (z kory bambusowej) .kloda. bielona . pakietu etc.acacia .rickers (scafolding) .c.olcha . "pulchna" w rolach . tluszczoodporny .sztauerskie .bark struck .papier -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - rozpuszczalna objqtoiciowa ("puchowa") . .mursz suchy (grzybica drewna) ..waste paper .doatiness .arbor-vitae .sklejka in standard bundles . powlekany.round . kloda odkorowana .bleached chemimechanical (BCMP) .rolled wood (RWP) .tarcica odziomkowa .akacja .papier lekki..packing .sklejka pakietyzowana w standardowych pakietach rattan .ash -jesion -balsa (wood) .bleached semichemical (BSCP) . do fotokopiarek corrugated board . pulpa celulozowa.chemiomechaniczna c.c. zywotnik zachodni .edge .one-time carbon .pitrops . stosowane w odniesieniu do drewna nieprzetartego) .apple -jablon . powlekany. pulpa drzewna .p. tarcica (w Ameryce Pln.offset .(drewno) balsa .c. samokopiujqcy. do druku offsetowego . suszenie drewna of timber . iredni .incipient decay .trociny seasoning . chemiotermomechaniczna .hewn .celuloza w rolach .light weight coated (LWC) . jednorazowy . ciqzki .p.aspen . powlekany .refined ground (RGP) .p.heavy weight -p.rough . wyrzynek .p. mursz (drewna) (species of) wood .kloda.osika .dluzyce .chemitermomechanical (CTMP) .kloc nieodkorowany .coated powlekany .rattan sawdust .sack kraft (SKT) -papier na worki i torebki .encased knot .log . strzala .greaseproof .chemiotermomechaniczna c. powlekany. pakowy . sezonowane mark .diuzyca.sqk niewroiniqty . odziomkowa czqic klody .edge .c.thermo mechanical (TMP) .tuja.chinese .bamboo pole .celuloza.alder .. falisty .bleached h a f t (BKP) .buk .drewno okragle timber .gont shooks -klepki na beczki shipping dry . kloc.celuloza - - - - - - - - - - - - - - . bielona .drewno wysuszone.kopalniaki pulpwood -papierowka .medium weight .suszenie drewna shingles . bielona .rolled fluf (RFP) . nasycany asfaltem 7.patrz: shooks tissue -bibula higeniczna veneer (VNR) .celuloza .kloce drewna .mursz twardy .c.gatunki drzew .p.dry rot .plac do skladowania drewna staves . chemiomechaniczna - .papier odpadowy plywood (PLY) .. LADUNEK . ryiowy .bolt .light weight .tarcica compressed . siarczanowa bielona . polchemiczna bielona -bleached wood (BWP) .p.-p. lekki .

drewno twarde (drewno drzew liiciastych) .black .drewno sandalowca .spruce .bukszpan camwood (barwood) .hebanowiec . wild . CARGO .pine . black .tek .Douglas fir -jodla Douglasa .grab .gwajak.drewno ciezkie (kazde drewno ciqzkie jak dqb.guaiac.firewood .cottonwood.wierzba timber load line .orzech -willow . miazga .prime .hornbeam .klon . tek itd.kasztanowiec .z r ~ b k drewniane i .maple . dry .mahogany ..pitch - - - - - - - - - - .larch .tomarack -modrzew amerykanski .sandal .spruce .kazde drewno lekkie dowolnego rodzaju i dowolnie obrobione .drewno iwieze .oak . o czenvonym barwniku .ebony .poplar ..linia ladunkowa dla pokladowego ladunku drewna underinch (under one inch thick) .gwajak .cis -walnut .drewno twarde (zwykle liiciaste) -white .) goods.heban . lignum vitae .hard .soma czarna - -- - . sweet .sycamore -jawor .modrzew .trzeinia .sapele .palisander .swiss .. light .drewno cennych gatunkow .lime .wiqz .redwood . zywotnik .ironwood .modrzew afrykanski .elm .fir -jodla .icier drzewny.. mahon. orzesznik .lignum vitae .cedar .sekwoja .lipa .jarrah wood .sapan .iliwa .plum .limba -plane -jawor .box .grusza .red .chestnut .sosna --white .bwierk .drewno "zelazne" .sapele .sandalowiec .teak .ground ..7..pear.(deski) o gruboici ponizej 1 cala water seasoning .topola sucha .dqb .drewno miqkkie (zwykle iglaste) .topola czarna .cherry.cypress .green .soma wejmutka .larch .daglesia -jedlica .cenne drewno tropikalne.modrzew .topola .drewno opalowe (kominkowe) .drewno chips .sosna smolna stone .cottonwood.hickory -hikora.cyprys .Swierk .heavy .cedr .yew .palisander .hurma .przechowywanie (drewna) w wodzie wood .mahon .hack matack .mahon australijski -juniper -jalowiec .

z pokrywq zdejmowalnq .drobnica jednolita - - -- - - - - - - - - - - - -unitized ladunek zjednostkowany (np.pakiet tarcicy opasany taimq (bandowany) maszynowo .w skrzyniach intermediate bulk container (IBC) . kontenery) unit -jednostka ladunkowa cars knocked down (CKD) -skrzynie z samochodami w czqkiach case -pudelko. aluminiowy z pokrywqniezdejmowalnq -with removable head -b.ladunek w belach . 13 mt/m3 lub 1mt/40cuft] .poirednie pojemniki do przewozu ladunkow luzem -flexible (FIBC) -elastyczne pojemniki poirednie do przewozu luzem (do 3m3) jerrican -kanister lifting unit frame (LUF) .worek jutowy .drobnica heavy lift (hl) .deklaracja celna bagazu entry .drobnica package (bundle) .multi-wall paper worek papierowy wielowarstwowy .balot. klatka.ladunek w sztukach .pakiet (np.worek -cargo -ladunek workowany -jute . obj~toiciowy bundle -wiqzka.ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) [ l .bqben stalowy -plywood .packaged .kratownica (obudowa drewniana stosowana np.7.light -ladunek lekki (przestrzenny) . skrzynia cask -beczka.ladunek workowany bagger . sk6r mokrosolonych itd.pakiet tarcicy z oboma koncami rownymi -one flush end pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem .paper -worek papierowy -polypropylene -worek z polypropylenu .bela .fibre .bagazownia bagged -workowany cargo . przy sztauowaniu amunicji.mixed general .bela cylindryczna ballot . barylka cargo -ladunek beczkowany .pakiety (drewna) z nierownym jednym koncem - - -- .bagaz declaration .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) pack -pakiet.b. zwoj can -puszka canned goods -towary w puszkach cargo -ladunek . tarcicy lub -- - - - --- PW - - - - hard bundled .plastic .krata. mala bela barrel -beczka.round .piece .drobnica.worek z tkaniny baggage .) crate .measurement . ze sklejki .drobnica awkward lift .ladunek pakietyzowany . beczulka coiled steel sheet -blacha stalowa w k r e a c h corral .drobnica .workowanie bale .general .cechy measurement goods .b. z tworzyw sztucznych flexi-tank -zbiornik elastyczny generals .length .prawo zastawu na bagazu room . ciqzka jednostka (ladunkowa).drogocenny ladunek .ragged end .precious .b.sztuka (ladunku) niewymiarowa bag .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breakloads .aluminium with non-removable head .drobnica konwencjonalna .pudlo. skrzynia azurowa dimensions (dims) -wymiary drum -beben (opakowanie) . z wlokien syntetycznych .textile . EADUNEK General cargo .sztuka ci~zka.package .zgloszenie (celne) bagazu lien .uniform general . o duzych wymiarach cargo -ladunek przestrzenny.workownica bagging . skrzynia breakage .wooden .dry freight .b. palety.drobnica mieszana . paczka (to) pack -pakowaC package freight .off-gauge -ladunek ponadgabarytowy . ladunek drobnicowy in bales . ciqzki unos in cases (ilcs) .steel .b. drewniana box .superpaleta load board -paleta ladunkowa marks .ladunki drobnicowe bulky -przestrzenny.

7. szngle deck pallet/ paleta jednostronna double deck pallet/ paleta dwustronna r wqv pallet/ eta z czterema 'Sciami na wid@ bale/ bela nle opakowana bela opakowana crate/ krata VBC). big-bags/ duze pojemniki dastyczne do przewozu luzem container/ kontener container stack/ stos kontenerow container block/ blok kontenerow . woodpulp loading lift/ unos pulpy cargo unit marking oznakowaniejednostki tadunku corner protector/ oslony naroinikow protecting slats/ lishuy qchronne steel band/ taSma stalowa unit number/ skids/ piozy ' waga i wymiary angle face pallet. CARGO iCargo units iednostki ladunkowe > woodpulp bale/ bela pulpy woodpulp unit/ jednostka pulp?.

four way . arkusz blachy portable bulk container -skladany pojemnik na ladunki masowe .paleta z kieszeniami dla ukladarki z czterech stron .gqski cynku -..(opakowanie) nadajqce siq do transport.pakiety (drewna) z oboma koncami rownymi .hot rolled .wlewka metali. jednostronna .----- - - - - - - - - - plate -plyta.lead - .pakiet tarcicy z jednym wyrownanym koncem packaged unit -pakiety packages -pakiety packing -pakowanie. p.paczka.rolled -wyroby stalowe walcowane ..(ladunek) przygotowany do zaladunku lub pozostawiony w ladowni na zawiesiach reel . na ladunki masowe .paleta dwuplytowa.paleta z min.post -paleta slupkowa .standardized . obcia..wyroby stalowe walcowane na gorqco strap .sztywny p. zabezpieczajzge np.sztuki pigs .pakiet tarcicy bandowany recznie .taSma (do mocowania ladunku) tray -paleta. p.gqski olowiu zinc .sea .paleta (ladunkowa) z dwiema parami otworow na widly palletization -paletyzacja parcel .soft bundled .square (flush) both ends .skrzynia z czqSciami samochodowymi pieces (pcs) .two-way . opakowanie . blachy shrink wrapped .rigid . na ladunki masowe .znormalizowana jednostka ladunkowa wire coils .truck . jednostka ladunku parts knocked down (PKD) . na ladunki masowe pre-sling . gqski. gqsi - - - .flat .zwoje drutu -- -- -- Reefer cargo compartment przedzial ladunku chlodzonego cooler room/ . palety etc. spod skrzyni lub bur@ lodzi przed uszkodzeniem) steel products -produkty stalowe .flexible -elastyczny p.iron -stal w gqskach .ladunki.paleta ladunkowa .double decked .polsztywny p.box .semirigid .single-decked -paleta jednoplytowa. dwustronna . trzema stalymi.morskiego pallet -paleta . taca (ladunkowa) unit load -jednostka ladunkowa . odlqczanymi lub skladanymi Scianami pionowymi .zwoj (rola) papieru. gane foliq termokurczliwq skids -plozy (drewniane.

czynnik chlodniczy . usuwane do atmosfery w trakcie wentylacji bananas parts -czqSci banana boxing station .mieso mrozone fruit .chlodzenie powietrzem .sok skoncentrowany -raw .rozkladanie koncowki ladunku na calqpowierzchnie podlogi ladowni .stopien dehumidifier -odwiliacz dehydrant -czynnik odwadniajqcy dehydrator -odwadniacz - -- - - - - - deicer . kanal tloczny dielectric thawing -rozmrazanie diaelektryczne drip-pan -wanienka Sciekowa drip-tray .ladownia izolowana latex .swieze -juice .wstqpne schladzanie cluster . wydajnoici w celu szybkiego zredukowania temperatury frozen -mrozony cargo -ladunek mrozony .wstepne schladzanie (ladowni przed przyjeciem ladunku) deflector .chlodzic chilled .ladunek chlodzony powietrzem --cooling .pre.moszcz solid pack pasteurized .lod suchy field heat -cieplo resztkowe pozostajqce w ladunku i w kartonach. zasilajqcy delivery duct -przewod zasilajqcy.kompot syrup .viatiated -powietrze zawierajqce produkty oddychania owocow.ladunek chlodzony fish .sok pitny concentrate .wanienka Sciekowa dry ice .odladzacz delicate cargo -ladunek delikatny delivery channel -kanal tloczny.return temperatura powietrza powracajqcego znad ladunku.chlodzony cargo .miejsce pakowania bananow do transportu --code number -numer identyfikacyjny miejsca pakowania stemplowany na wieku kartonu (to) chill .izolowany -hatch cover .) .zywnoSC mrozona meat .deep cargo .chlodzenie agent -czynnik chlodzqcy coil -weiownica chlodzqca down .tu: sok wyplywajqcy z zielonego.ladunek glqboko mrozony (< -1 8OC) fish .chlodnica cooling .owoce puszkowane hand -wianek bananow odcietych z lodygi (1 1 do 19 pojedynczych bananow) insulated .rozmraialnia degree (deg.short cycle .schladzanie .pokrywa luku chlodzonego hold . do baterii chlodzqcej .. wskutek zlego zasztauowania .schladzanie .zamiast pietrzenia fluorinated refrigerant . przelamanego banana large box -karton bananow wazqcy 20 kg - - -- - - .pulpa owocowa purees .owoc dried .czqSC wianka bananow (zawierajqca 4 do 8 b.powietrze atrnosferyczne wprowadzone do ladowni przy pomocy statkowego systemu wentylacyjnego . polqczonych razem w koronie) controlled atmosphere (CA) -system przewozu owocow w atmosferze gazu obojetnego coolant -czynnik chlodzqcy cooler .powietrze --cooled cargo .owoce suszone fresh .powietrze cyrkulujqce wok01 ladunku zamiast wskroS ladunku.przecier -raw juice .sok surowy pulp .ryba mrozona food .prechilling .ryby chlodzone -fruits -owoce przechlodzone (w trakcie transportu morzem) chilling . pochodzqce z miejsca ich pakowania finger -pojedynczy banan floor off .syrop -tinned .fresh .oddzielacz kropel defrost -odmraiac defrosting -odmraianie room .Reefer cargo -ladunek chlodzony air .pulpa mroiona stewed .freon full refrigeration(FR) -praca chlodni na maks.

zbrqzowienie i skurczenie szyjki banana . 22 .pulp .jeden lub wiecej pokladow w ladowni obslugiwanych osobnym urzqdzeniem chlodniczym refrigerated . zabezpieczajqcy przed przeplyvem powietrza przez podstawy palet. wyciekajqcy z korony wiqzki b. carrying temperature -pull down nizsza z dwoch t. miqzszu owocu (pot.zob.obumieranie owocu spowodowane infekcjq bakteryjnq latex. latki na skorkach zielonych owocow (spowodowane infekcjq grzybowd split peel . LADUNEK 0 S H A wells . banana whithered pedicel . okresu schladzania i temperatury miqzszu owocow ladowanych ripe & turning (R&T) -banan. pulpy) two-stage temperature instruction -instrukcja dot.cctki. powietrza wchodzqcego do ladowni) . w ktorym rozpoczql siq proces dojrzewania.delivery air . a kolor zmienia sic z zielonego na zolty secondary plenum -przestrzen pomiqdzy dolnymi a gornymi deskami palety ustawionej na gretingach ladowni skirting -papier umieszczony wok01 podstaw palet ustawianych najdalej od coolersow.50 kg owocow) supply ventilation -wentylacja nawiewowa temperature -temperatura .dwustopniowe schladzanie ladunku US Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA ) Departament Bezpieczenstwa Pracy i Administracji Zdrowia USA vegetables -warzywa Fruit damages .bialy sok.grzybica atakujqca podstawe kwiatu banana caterpillarscrab -deformacja wywolana obecnoScia lanvy motyla lub Cmy chemical injury -uszkodzenie chemicme (skutek uzycia Srodkow antygrzybicznych itp.2 kg stem .owoc zaparzony (wskutek dojrzewania w zbyt wysokiej temperaturze) cigar end . o wadze ok.pleSn korony (spowodowana grzybem) crown rot .uszkodzenia owoc6w - - -- - - banana bruising -obtluczenie bananow (mechaniczne uszkodzenie.oparzenia sloneczne owocow b. po zamknie ciu ladowni do o s i ~ n i c c i a temperatury powietrza wychodzqcego o okolo 2-2. rysy speckling .okaleczony owoc banana. po jej odcieciu od lodygi bananowca maturity injury . np. podanych w instrukcji na podroz .cala wiqzka (kiSC) bananow wraz z lodygq (ok. powietrza na wlocie. 1 m wok01 lukow micdzypokladow na statkach przewidzianych do wyladunku w USA reduction period -czas potrzebny.uszkodzenie w czasie dojrzewania (brqzowo-pomaranczowe plamy i odbanvienia na skorce zielonego owocu) mutilated finger .temperatura otoczenia .karton b.ladownia chlodzona reporting reduction periods and loading pulp temperature -raport dot.(pot. uszkodzenia mechaniczne neck injury -uszkodzenie szyjki (banana) red rust -wada bananow wywolana dzialaniem insektow residue -nalot (po Srodkach antygrzybicznych i preparatach owadobojczych) scaring -uszkodzenia. ciecia na skorce owocu scratches -zadrapania. 13. tip constriction -skurczenie koncowki owocu (spowodowane infekcjq bakteryjnsl) under peel discoloration (UPD) .ladunek chlodzony -hold . zamiast micdzy kartonami small box .grzybica atakujqca koniec owocu.carrying .ambient .7.) cooked fruit .gnicie korony banana (zaawansowana forma plesni korony) dry rot . dwustopniowego obnizania temperatury ladunku two temperature cooling . rowniez miqzszu) banana finger rot -zgnila skorka i m i e s z banana trips -wypryski na bananach (spowodowane obecnoiciq insektow) black tip .t.odbarwienie widoczne pod wierzchniq warstwq owocu.zadana temperatura przewozu (zalecana t.) wolna przestrzen o szer.skorka rozdzielona (pekniqcie na krawcdzi skorki) Sun-burn . blizny.7 C powyzej wymaganej temperatury przewozu reefer unit (RU) .chlodzony cargo . na ktorym rozwijal sic kwiat) crown mold .

zawartohk wilgoci migration .wentylacja ciqgla -duct -przewod wentylacyjny . drewniany przewietrznik ryiowy - - - - - - - - . wentylacja ambient temperature -temperatura otoczenia cargo sweat . ladunku) ventilator -wentylator.przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) ship sweat -pocenie sic burt (kondensacja wilgoci na burtach) sweat board .komin wentylacyjny (np.dwutlenek .forced air .czqstotliwobC wymiany po. nawiewnik .obieg powietrza wymuszony condensate -kondensat condensation -kondensacja dehumidification plant .studnia wentylacyjna (w stosie ladunku) ventilation -wentylacja. roszenie through ventilation -wentylacja (ladunku) na wskrob ventilated insulation .changes (ale) .tarcza (tu: rejestratora temperatury) dry bulb temperature -temperatura termometru suchego (w psychrometrze) dry-bulb thermometer -termometr suchy drying .obnizenie temperatury punktu rosy depression of wet bulb -roznica wskazan termometru wilgotnego i suchego dew point -punkt rosy indicator .wooden venetian . kominek wenecki.pot.natural .suszenie.odwadniacz. w ladunku ryzu) circulation -cyrkulacja .przemieszczanie sic wilgoci (w ladunku) moisture-proof .rice .izolacja z kanalami wentylacyjnymi ventilating -wentylacyjny fan . bwie-replacement ze powietrze .przewietrznik wenecki (drewniane korytko wentylacyjne) .wentylacja powierzchniowa (ladowni.wywietrznik -trunk -kanal wentylacyjny -well .wietrza w ladowniach . osuszanie agent .wilgotnobc wzglcdna inherent vice .surface . osuszacz exhauster -wentylator wyciqgowy exhaust -wyciqg -duct -przewod wentylacji wyciqgowej - -- - - -- - - fan -wentylator w y c i ~ o w y -ventilation -wentylacja wyciqgowa humid -wilgotny humidity -wilgotnoit expiration . cyrkulacja powietrza -funnel -kanal wentylacyjny refreshing .potnica sweating .punkt rosy dioxide .wymiana powietrza powietrze wymienione.pocenie sic (burt statku).wentylacja naturalna -pressure -wentylacja nawiewowa -system .system wentylacji .wada naturalna (np.wydzielanie wilgoci. urzqdzenie do usuwania wilgoci z atmosfery ladowni depression of the point .brodek osuszajqcy.7.casing -kanal wentylacyjny .carbon . wydzielanie pary wodnej -mixing ratio .ambient -powietrze otaczajqce -trunk -kanal wentylacyjny (to) air -wietrzyk airing -wietrzenie. korytko.wilgotnoik wlabciwa .relative .dwutlenek wggla disk .changes per hour (aclh) -liczba wymian powietrza (w ladowni) na godzing -circulation -obieg powietrza. towaru) moist -wilgotny moisture -wilgoC content .odporny na wilgoc normal atmosphere -atmosfera normalna (fizyczna) recirculation -recyrkulacja relative humidity -wilgotnosc wzglgdna rice air duct . przewietrzanie .pocenie sic ladunku (wskutek zlej wentylacji) chimney .continuous . CARGO Cargo ventilation wentylacja ladunku air -powietrze . wywietrznik.

motor .benzyna naturalna glycerine -gliceryna latex .diesel .latex.light .tadunek brudny (np. ropa surowa. plyn fertilizer .soda kaustyczna color (colour) -kolor.ladunek plynny --in bulk .benzyna do silnikow lotniczych .olej .lekkie (np.paliwo ci~zkie.S) sulphuric acid -kwas siarkowy - - - - -- - - -- .olej z ziarn palmowych .mieszanki (dwoch lub wiqcej gatunkow ropy) caustic soda .7.surowa (nieprzetworzona ropa naftowa) blends .medium paliwo Srednie (o Srednim ciezarze) gasoline . barwa ropy lub produktu. white oils.olej lniany .olej roilinny .vegetable .olej szamowy .linseed . w odroznieniu od .oleje ciemne (ciernno zabanvione) .paliwo turboodrzutowe -jet -(tested aviation kerosenes ) -paliwo turboodrzutowe . olej z oliwek .natural .produkty ropopochodne product -produkt (np.fuel . ciczka benzyna .high flash jet .olej slonecznikowy .ropa wzbogacona grade .ladunek plynny luzem sulphur ..krzemian sodu sour crude oil -tzw.tung .olej tungowy oil . zbiornikowiec do przewozu produktow ropopochodnych sodium silicate .olej bawelniany .flaxseed .olej lniany .olej arachidowy .olej rybny ..olej napedowy ciezki .clean products") fuel -paliwo .benzyna do silnikow samochodowych.fish .oliwa.ropa naftowa surowa i produkty ropopochodne -gas .olej opalowy grade .zbiornikowiec do przewozu ropy surowej .olej grzewczy .clean (clean petroleum products.olej arachidowy .olive .sunflower .siarka plynna - - - - -- - - -- - - - - - molassas -molasa naptha -nafta non-volatile petroleum -ropa o temperaturze zaplonu ponizej 60°C (tzw.sour .cottonseed .arachis .coconut . kwaSna surowa ropa naftowa (z zawartosciq H. ropa . benzyna . paliwo) liquid . gazu) . olej napedowy .mieszanina dwoch lub wigcej gatunkow ropy carrier .oleje smarne -white rafinowane produkty ropy naftowej paraffins -parafiny petroleum .black diesel .cotton .produktowiec.gingelly .asphalt .ropa wzbogacona diathermic oil .asfalt benzene -benzen bitumens -asfalty blends . stanowiqca jednq z ich cech charakterystycmych component -skladowe (ropy.olej grzewczy dirty cargo .palm kernel .paliwo lekkie.aviation . mleczko kauczukowe light .stopien.asfalty wchodzqce w sklad ropy crude (oil) . LADUNEK Liquid cargoes .heavy fuel . white products) -olej czysty.tailored .diathermic .gatunek ropy .ciecz. przetwarzania ropy) carrier .castor .black .ladunki plynne asphalt .peanut .olej kokosowy .soyabean olej sojowy .gazolina.gaz wydzielany przez rope products .(sztuczne) nawozy plynne -cargo .olej sezamowy .ropa surowa .olej bawelniany . nielotna) oil .sesame .residual fuels .paliwo lekkie .ropa surowa o duzej zawartosci siarkowodoru .lubricating . rycynowy) .olej rqcznikowy (pot. klasa (skali lub jakoSci) .enriched oil (takie: spiked -) -ropa wzbogacona z dodatkiem gazu ziemnego lub innych w ~ l o w o d o r o w . jasny produkt naftowy .heavy -paliwo ciezkie .crude .olej.wood . opalowy olej .fortified .oleje opalowe (pozostaloSciowe) .olej tungowy .

dna wewnetrznego inner bottom/ duo wewn@rzne ' road/rail threedecker/ trzypokiadowy prom do przewozu naczep i wagonow flow stowage/ kierunek przeplywu vehicle deck/ poktad pajazdowy bow ramp/ rampa dziobowa . w pozycji zzioionej in stowed position/ fir.Ro-ro cargoes -ladunki toczne upper .truck deck/ okiad Srodkowy dla naczep deck/ d gfowny Flume stabrhzatron tanks zbrornzkz stabrfzzujqce fypu Ffume stabilization find ptetwy stahilizujqce inner bottom1-deck no I/ poktad tadunkony nr I.truck deck/ oktad gdrny dla naczep iddle .st in-Jirst out system/ wytadunek w tej samej kolejnoici jak zafadunek hoistable cardeck/ podwieszane pokfady samochodowe access ramp/ rampa .

pokladu road train -pociqg drogowy.: podczolgowka) .ciqgnik drogowy z naczepq boat-carrying trailer . flat itd.van body -naczepa wysoka (trailer) . kaseta ladunkowa (tez: nazwa producenta kaset) ro-ro cargoes -ladunki toczne ro-ro cargo unit -jednostka ladunkowa toczna (pojazd.open sided -ciqzarowka z otwieranymi burtami -road .przyczepa niska (pot.ciqgnik z plaskq platfomq ladunkowq . kontener.naczepa szkieletowa. EADUNEK Ro-ro cargo .bow . : mafi) .ladunki toczne access equipment -urzqdzenia dostqpu (rampy.) self-propelled .zestaw: samochod ciqzarowy z naczepqpolqczone przegubowo.rampa skoina stem -rampa rufowa slop -kqt nachylenia r. potocznie uzywana ogolnie) railway . paleta.drzwi z zawiasami z gory draw bar combination -zestaw drogowy: samochod cipzarowy z przyczepqz polqczeniem SztY-Ym elevator -winda ladunkowa envelope -przestrzen nad ladunkiem tocznym na zalamaniach ramp i pokladu flap -ostatni segment rampy.samochod osobowy cargo space -przestrzen ladunkowa cassettes -kasety clearance .samochod cysterna wheel-based cargo -ladunek kolowy - .quarter - -- -- - - - - - - .vehicle . spoczywajqcy na nabrzeiu .otwory w burtach uzywane do zaladunku i wyladunku slop .rampa dziobowa .) articulated road train .drive over -pokrywa stalowa na zlqczeniu sqsiadujqcych segmentow rampy.skeleton .tank .side-hinged . pociqg drogowy .low bed .z wlasnym napqdem.flat bed trailer . samochod ciqzarowy z przyczepq roll-trailer .rampa zewnqtrzna -gradient -pochylenie rampy . ladunek toczny) semi-trailer -naczepa samochodu ciqzarowego side ports .naczepa portowa. drzwi grodziowe itd. wzgl. drogowa .internal .poklad do przewozu ladunkow tocznych door (watertight) .samochod cysterna truck -ciqzarowka vehicle -pojazd .top -hinged .ramva wewnetrzna -- - - - - - - - - .przyczepa wysoka.przeiwit (pomiqdzy konstrukcjq rampy a podwoziem pojazdu.hoistable car -poklad samochodowy podnoszony .bulkhead . zmniejszajqca kqt ich zalamania fully enclosed goods vehicle -samochod ciqzarowy lorries -ciczarowka mafi -naczepa niska.drzwi z zawiasami z boku .przyczepa podlodziowa car (passenger car) .roll .tank .pochylenie wzgledem siebie sqsiadujqcego pokladu i rampy threshold -tu: poklad rufowy w miejscu polqczenia z rampq (zwykle jego przeiwit limituje wysokok pojazdow) trailer -przyczepa -bimodal naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .road-rail -naczepa drogowa z mozliwoiciq zamiany podwozia na wozek kolejowy .: mafi) Rolux -pot. naczepa niska (pot.ciqgnik z plaskq platfonnq ladunkowq (pot. takze mipdzy pokladem a pokladem wyzszym) deck -poklad -folding car poklad samochodowy sklada"Y .towing vehicleIvan body .drzwi (wodoszczelne) .drzwi grodziowe .7. furty. naczepa portowa (nazwa zastrzezona przez producenta naczep i ciqgnikow. samobiezny (np.external . naczepa do przewozu kontenerow .pociqg ramp -rampa .

delicate .zanurzenie statku pod balastem .ladunek ponadgabarytowy .dangerous .-ladunek opcyjny -.pojemnoSC ladunkowa (w stopach szeiciennych) cargo .last (lc) .rozklad.1.poprzedni ladunek (przewieziony danym statkiem) lay-out.ladunek pokladowy .ksiqzka ladunkowa .strata sztauerska capacity -pojemnoSC.light - - - - - - . palny.overside .ladunek niebezpieczny .lekki (przestrzenny) list ladunkowa -lower .1adownoSC netto.noSnoSC ladunkowa .fixed .zdatnoSC ladunkowa statku (zdatnoSC do przewozu danego ladunku) commodity description -opis towarow commodity plan -plan ladunkowy cubic feet (c.intermediate .ladownia . zapalny.noSnoSC ladunkowa - - - - - - - - - .noSnoSC ladunkowa .tona noSnoSci tonnage (dwt) .ladunek .bale -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach . layout .inboard .ladunek delikatny density -gcstoSC (masa wlakiwa) distribution .noSnoSC .break bulk .blok (ladunku) (to) block -blokowaC breakage -strata sztauerska.out of gauge .cargo .noSnoSC netto.mass cecha ladunku.ladunek podpokladowy . planowanie rozmieszczenia ladunku .balast staly between-decks -micdzypoklad block . zapalny.f.. rozkladanie. sztauplan planning .Srodek cieikoici ladunku deadweight (dwtc) .1. . latwopalny .wodny balast denny -draft .noSnoSC calkowita (brutto) .deck . 1adownoSC --displacement coefficient -wspolczynnik wykorzystania wypornoSci -efficiency -wspolczynnik wykorzystania wypornosci ratio .ladunek przyjmowany w portach podroinych . rozplanowanie ladunku ladunek .inflammable -1.hazardous .rozmieszczenie.drobnica konwencjonalna (w odroinieniu od zjednostkowanej) capacity . szkodliwy cargo operational report -raport portowy.measure -miara ladunku .objqtoSC ladunku cargo .optional .locker-listaschowek.noSnoSC calkowita cargo capacity (dwcc) . niebezpieczny . szkodliwy .cargo .7.ladunek cenny volume .skala noSnoSci ton .deep frozen .special -ladunek specjalny specification .carrying . rozloienie.wspolczynnik wykorzystania wypornoici scale .poklad dolny ladunku cennego komora . .. CARGO Cargo distribution planning planowanie rozmieszczenia ladunku air draft -wielkoSC dopuszczalnego wynurzenia kadluba statku okreSlona dostcpnoiciq 1%dowych urzqlzeti przeladunkowych (rowniez: najwyiej wzniesiony element konstrukcji statku przy danym zanurzeniu) after run -rufowe zwcienie ladowni bale space -pojemnoSC (ladowni) dla ladunku w belach ballast -balast -bottom water . iatwopalny. noSnoSC ladunkowa -centre of gravity .cubic .1.harmful . rozmieszczenie ladunku hold .ladunek ponadwymiarowy . palny . .- - - - - dunku w pienvszej kolejnosci -part -ladunek czqiciowy (zajmujqcy czcSC objctosci ladowni lub noSnoSci statku) -plan -plan ladunkowy.cigiar martwy (r6inica pomiedzy wyliczonym a faktycznym zanurzeniem statku) deadweight (dw) -nosno86 (ukytkowa) statku all told (dwat) .noxious . zamroiony .ladunek mroiony.off-gauge .mark masa ladunku oznakowanie 1. raport operacji przeladunkowych cargo worthiness .stopa szeicienna deadload . cbft) .valuable .safe -ladunek bezpieczny .specyfikacja ladunkowa .planowanie przeladunku.flammable -1.ladunek -book . drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku broken stowage .ladunek przeznaczony do wyla- - - - - - - .

zanurzenie dopuszczalne . balastow i zapasow lightweight .after .glgbokoSC ladowni .ladownia na ladunki suche freight cargo . ladunek . ciezki unos hold (ho) .Swiatlo luku.w inne partie hatch . sztuka ciczka.(statek) pusty.grupowanie ladunku w partie .luk ladowni . LADUNEK deck (dk) -poklad -height .przyrzqd do mierzenia z.clear -wolna ladownia .statek o wysokim wspolczynniku przestrzennoici ladowni grain capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziarna - - - - - - - -- -- -- grain cubic capacity -pojemnoSC ladunkowa statku dla ziama grain space -przestrzen dostcpna dla zaladunku ziarna groupage . bez ladunku even keel -na rownej stepce excess of hatchway .tona wypornoSci tonnage -wypornoSC draft .ladownia rufowa .pojemnoSC nadmiarowa luku fixed ballast -balast staly flying captain .luk (luczek) dziobowy square .glgbokoSC ladowni .fore -ladownia dziobowa .zanurzenie w stanie zaladowanym -loaded zanurzenie w stanie zaladowanym marks .allowable . niezaladowany fresh water allowance (FWA) .obciqienie skupione -maximum permissible load -maksymalne dopuszczalne obciqzenie .depth of . statku indicator .ciezar statku pustego list -przechyl load .deep -vessel .obciqienie.refrigerated .regroupage .dry cargo .podzial ladunku na partie .statek pelny obj~toSciowoi ciezarowo full cargo -ladunek pelny (wykorzystujqcy calkowitq pojemnoSC lub noSnoSC statku) full load displacement -wypomoiC odpowiadajqca stanowi pelnego zaladowania good measurement ship .forward .Swiatlo luku.rozklad obciqzenia - - - - - - - - - - - - - .load .ciqzki cargo .(statek) w stanie pustym in shipload quantities . otwor lukowy -way .weather -poklad otwarty deep vessel .degroupage .ladunek pokladowy .glcbokosC ladowni dimension(s) -wymiar(y) -hatchway -wymiary luku ladowni displacement -wypornoSC ton .permitted .zanurzenie dopuszczalne restrictions . z dala od burt in light condition .zboze (ziarno) cigzkie -lift -c i ~ i kjednostka ladunkowa.luk ladowni .poprawka na wode slodkq load line -linia ladunkowa w wodzie slodkiej full and complete cargo .permissible .wewnqtrz kadluba.wskaznik zanurzenia .ograniczenia zanurzenia draught (dft) -zanurzenie gauge .obciqzenie dopuszczalne distribution .depth of .drobnica konwencjonalna empty ship .ladownia dolna .cargo .statek pusty.(ladunek) w partiach calostatkowych intaken weight (int) -ciqzar zaladowany (przyjety na statek) light condition . sztuka cicza ka lift (hl) .ladunek wykorzystujqcy pelnq pojemnoiC i 1adownoSC statku full and down .port-captain.statek o duzym zanurzeniu .grupowanie ladunku podzielonego .statek o duzym zanurzeniu deep tank -zbiornik gleboki depth of hold .ladunek cigzki grain .7.ladownia dziobowa .after .ladownia .reefer . cargo superintendent flying light (ship) .lower (lh) .zanurzenie .luk rufowy .znaki zanurzenia dry cargo -ladunek suchy hold .ladownia chlodzona in andlor over.wysokoSC micdzypokladu load .statek bez ladunku.fore .ladownia chlodzona .ciczka jednostka ladunkowa.ladownia przeznaczona na ladunki suche . otwor luku heavy .concentrated .ladunek pod pokladem lubli na pokladzie inboard . shipment under or on deck @o) .

tona angielska. sztauerski statku shut out .tona -American -tona amerykanska.dopuszczalne obciqzenie - - .point .obciqzenie punktowe .ladownia dolna measurement cargo -ladunek przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) measurement goods .tona wypornosci . odrzucony ton . LH) .(sztauerski) plan blokowy planning .zaladunek calculator -kalkulator operacji przeladunkowych.linia ladunkowa marks . nosnos6 ladunkowa net deadweight .koordynator portowy.letnia wodnica ladunkowa loading (ldg) .utilization of -wykorzystanie przestrzeni -void -tu: przestrzen wolna.urzqdzenie wspomagajqce obliczenia ladunkowe locker .sztauowanie -factor (sf) -wspolczynnik sztauerski.05 kg12240 lbs) .przestrzen .summer .- - - - pre-planner -sztauer lub oficer odpowiedzialny z lqdu za planowanie operacji przeladunkowych pre-planning -wstqpne planowanie z lqdu rozmieszczenia ladunku i operacji ladunkowych roll-over -przerzucenie nadwyzki ladunku na nastqpny statek (z braku miejsca) row .safe working .plan sztauerski . zazwyczaj przedstawiciel agenta.znaki wolnej burty .tona noSnoSci .7.English .ladunek) stowage .in. ladunek pelnookrqtowy space . bez ladunku .planowanie port-captain -osoba m.deadweight . cy wspolpraq pomiedzy stronami obslugujqcymi statek w porcie pre-loading advice . zapasy na podroz statku (limitujqce nohoSC ladunkow4 separation .block .p.wsp.zapasy okr~towe.partia (ladunku) lower hold (lh.foil .urzqdzenie do kontroli operacji przeladunkowych load line .obciqzenie stosem (kontenerowym) .statek .nie przyjq5 (ladunku) cargo -ladunek nieprzyjety do zaladunku.statek pusty.ship's factor . koordynuja. wspolczynnik przestrzennosci (ladunku) plan .letnia linia ladunkowa .wspolczynnik bezpieczelistwa scale of loading .sharing -rozklad obciqzen -stack -.statek o wysokim wspolczynniku przestrzennosci ladowni ship's stowage factor -wspolczynnik sztauerski statku shipload -ladunek calostatkowy.ciqzar wlakiwy (to) shift .przeciqzenie. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca.uniform rownomierny rozklad obciq2e- robocze nia loadicator .fungible freight -ladunek niewymagajqcy separacji ship . nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator . komora.tona noinosci . pot. skala zanurzenia sea stores .przesuwak (np.: krbtka (= 907.informacja dla portu o towarach (w tym niebezpiecznych) znajdujqcych siq na statku -- -. English tone . niezaladowana specific gravity .winter -zimowa linia ladunkowa .ladunek d h g i lot . pot.empty .good measurement .summer load waterline .schowek.long .tona metryczna (=lo00 kg) - - - - - - - -- - - - - - .skala ladunkowa. loker long goods .ladownosc overload .separacja .displacement .metric . w imieniu armatora. CARGO .separacja foliq .185 kg) -burden .towar przestrzenny (o wysokim wspolczynniku sztauerskim) more (more or less) -mniej lub wiqcej net capacity -noSnosC (statku) netto. nadwyzka ladunku (ponad dopuszczalny) permanent ballast -balast staly plan -plan .rzqd (ladunku) safety factor (sf) . komputer ladunkowy coefficient -wspolczynnik obciqzenia guidance facilities .: dluga (= 1016.

ciqzar allowance .aktualizowaC (dane.-shipping tona frachtowa (przestrzenna lub masy) .na rbwnej stcpce . ladownoSC uiytkowa volume coefficient . American ton .ton na cal zanurzenia (masa zwiekszajqca zanurzenie o 1 cal) topside(s) . takie: na gomym pokladzie trim -przegl~bienie.zmiana przeglqbienia .tonaz (rejestrowy.optimal -trym optymalny tween deck (TD. pojemnoSC) micdzypokladu under-deck -pod pokladem cargo .ciczar lub objctoSC --- - .micdzypoklad -- 7.znak tonazowy scale .down at the stem .tona sztauerska (przestrzenna lub cipzarowa) tonnage .p.skala ladunkowa.wspolczynnik zmiany objqtoSci (ladunku plynnego) waterballast (wb) -balast wodny weight . bonifikata iloiciowa of displacement -wypomoSC (statku) .- .wyrownaC zanurzenie .change of .stevedore .even keel .down at the head .ladunek podpokladowy underloading -niedoladowanie statku (to) update . skala zaladowania tons per inch immersion (TPI) .unit (uw) .przeglqbiony na rufc .tolerancja wagi.przeglqbiony na dziob . plan) useful deadweight -ladownoSC useful load -ciciar uiytecmy. td) .short . trym -bring on an even keel . LADUNEK - - - - --space -przestrzen (ladunkowa) micdzypokladu tonnage .ciqzar jednostkowy weight or measurement (wlm) .w poblizu burt.tolerancja ciezaru distribution -rozmieszczenie cigzarow draft .tonaz mark .

. bottom layer/ warstwa d o l n d [ square timber chock/ rozpoly z krawgdziako steel wire lashing/ 7owanie linami stalowymi- \ nest stowing/sztauowanie w siodlo - (1 lrfiy dunnage$oor/ podiogaz desek sztauerskich wedge/ klin wedges/ kliny inner bottom/J dno wewngtrzne . .General cargo stowage sztauowanie drobnicy open deck/ pokiad otwart)? hatchway/ s'wiatio (uku nesting/nest stowing/ sztauowanie w siodio soldier stowing/ sztauowanie w szereg inner bottom deck/ bags stowing/ sztauowanie workdw bottom tier cross tier stowing/ sztauowanie na krzyz stowage and lashing of steel reels sztauowanie i mocowanie blachy w krggach locking coil/ . .

unos. LADUNEK Cargo stowage sztauowanie ladunku aburton -(ladunek ulozony) w poprzek statku air bag (air cushion) . greting mat -mata separacyjna -wood .w poprzek (np.przechylik sic (o statku) listing .sztauowanie w siodlo on deck stow (OD) -zaladunek na poklad.ladunek zaladowany przy burcie per workable hatch .worek powietrzny do rozpierania ladunku w ladowni. sztuka ciqzka hoist .strata sztauerska cantling .szczelna brezentowa oslona ladunku (zakopertowanie) expert .perishable -ladunek latwo psujqcy sic pile . powierzchnie ladunku) list -przechyl staly (boczny statku) indicator ..podloga podwojna (ukladana z desek w hate) flooring off -wylozenie dna wewnetrznego lub mipdzypokladu pod pienvszq warstwp ladunku. statku) bag on bag .podloga double floor . (w ladowni) bottom cargo -ladunek do zaladunku na dnie statku breakage . wewnqtrz kadluba. bilge on cantline -(sztauowanie beczek) w siodlo blocking off .wbijac klin fore-and-aft .7.obciqienie skupione contline -bruzda miedzy rzqdami beczek covering top tiers of cargo -okrycie wierzchniej warstwy ladunku dunnage -drewno. odpadki overstowage .rownomiemie at the angle of . rzeczoznawca. na podlogach kontenerowych -comer protectors . kantowanie (np. kontenerze at a uniform rate . bloku zasztauowanego ladunku) break out -rozsztauowaC (ladunek) broken space .sztauowanie reczne nested stowing .ekspert. .drobne sztuki ladunku do wypelniania luk w bloku breaking-down . wyrownywac (np.(sztauowanie) worek na worek beam filling .przewracanie. bilge on bilge -(sztauowanie beczek) brzuch w brzuch bilge and cantline. skrzynie) - - .plan ladunkowy. sztauplan spaces -przestrzen ladunkowa stowage .ladunek cipzki heavy lift -cipzka jednostka ladunkowa. biegly on stowage .: hiw homogeneous -jednorodny cargo .sztauowanie wzdluz statku goods -towary (ladunek) ground tier -najniisza warstwa ladunku heavy cargo .drewno sztauerskie dunnaging-wykladanie ladowniiladunku materialami sztauerskimi edge to edge .blokowanie ladunku.ladunek dlugi manual stowing . beczek) cargo .sztauowanie ladunku cargo superintendent .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings . np.oslona krawedziowa envelope . elementow konstrukcyjnych statku charges . shot uzywany na planach ladunkowych off-size -niezgodny z wymiarami outboard stow .obsztauowanie (innym ladunkiem). ladowanie) edge protector . pokladnikami bilge and bilge. przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foil .ladunek net .(zalwyladunek) na luk ladowni.oslony krawedziowe .stos ladunku plan . przechylomierz (to) list .kratownica sztauerska.ladunek jednorodny inboard . w ktorej mozna pracowac perusal -ogledziny.inspektor ladunkowy concentrated load .folia force a wedge .. sztauowanie na wierzchu innego ladunku overturn -przewracac (np.klinometr.resztki.ekspert sztauerski flattening-wyrownywanie powierzchni ladun- - - - - - - - floor .staly przechyl boczny (statku) longer -rzqd beczek ulozonych wzdluz statku long goods .na styk (np.w poblizu linii symetrii statku. rozpieranie 1.siatka do zabezpieczenia ladunku. ocena wzrokowa pickings . pot.wypelnienie ladunkiem przestrzeni miedzy rozpomicami.pod kqtem athwart .rozbieranie (np. material sztauerski do wykladania ladunku. z dala od burt (to) level -poziomowaC.

przestrzen utracona przy sztauowaniu.bcisla sztauerka . sztauerka (to) stevedore .sztauer.safe -bezpieczne sztauowanie . ukladanie. w pozycji stojqcej (np.wet . sterta (to) stack.self-.st01 sztauerski stevedore ton .stos.sztauowanie rqczne .sztauowanie w szereg stable (stack) .self-..easy (statek) latwo trymujqcy -heavy .(statek) trudno trymujqcy -ordinary statek zwyczajnie trymujqcy . niezasztauowany voids .blok ladunku odseparowany od innego ladunku na tym samym pokladzie stow .sztauowanie pakietu drewna na jednym z bokow (na sztorc) . pot.under deck (UD) . ladownia) .compact .normal hold . nieodpowiednie plan -plan sztauerski.hand . rozmieszczanie ladunku .self-. sztapel) (to) unstow .rozbierak (stos.sztauerka . pigtrzyC.rozsztauowak unstowed .dopelnianie statku (w glgbszym miejscu postoju) topping off -dopelnienie (czgbciowo napelnionego zbiornika) trim (trimming) -trymerka. zasztauowaC ponownie riders -wierzchnia warstwa stosu beczek rubber cushion -worek sztauerski separation -rozdzielenie.sztauowaC stevedore's table .luk trymowniczy -heavy -hold -ladownia trudna do trymowania . sztaplowaC quoin .stateczny.statek samotrymujqcy the ship .sztauowanie ladunku pod Sam poklad topping off .suitcase .zaladunek pod poklad.trymowaC.niewlaSciwe. stabilny (stos.wolne przestrzenie migdzy ladunkiem drewna walking board -plyta sztauerska winging -rozmieszczanie ciezarow wzdluz burt dla .ladownia normalnie trymujwa .separacja ladunku soldiers stowing .on deck (OD) .upright .ladownia samotrymujqca .sztauowanie.zmigkczenia" statku wing out weights . plan rozmieszczenia ladunku - - - - - - - - - - - - - odpowiednie.sztauowanie w pionie.sztauowanie blokowe .ukladaC w stos..klin drewniany do zabezpieczania beczek przed przesunigciem re-stow -przesztauowak. rozmieszczaC ladunek stowage .sztauowanie na pokladzie .(statek) samotrymujqcy trimming -trymowanie ladunku (masowego) certificate -Swiadectwo klasy trymowniczej (statku) -class of the hold .broken . beczek) (to) stow . prace przeladunkowe (na statku) stow .sztauowanie. sztauerka. trymujqcy (statek.: sztaplowaC stevedore . separacja tarpaulin -plachta separacyjna of cargo . blok) stack . sztauerka.half bag . plan ladunkowy.trymowanie statku (uzyskiwanie zadanego zanurzenia dziobu i rufy) unstack . strata sztauerska certificate .rozmieszczaC cigzkie ladunki wzdfuz burt -- - - - - -- -- - - - - .Scisla sztauerka .sztauerzy stevedorage .hold .vessel . s h o t uzywany na planach ladunkowych .improper . pot.inspektor ladunkowy (patrz: superintendent.Swiadectwo (wlaiciwego) zasztauowania. certyfikat sztauerski . firma sztauerska gang -brygada sztauerska stevedores (stev) .klasa trymownicza ladowni .easy hold -ladownia latwo trymujqca -hatch . trymowanie ladunku (masowego) a cargo .pile .sztauowanie.sztauowanie na pol worka (kolejne warstwy przesuniete o p61 worka) .sztauowanie w sqsiedztwie ladunk6w wilgotnych supercargo .tight .rozsztauowany (ladunek). wlabciwe sztauowa-proper nie .compact .trymowaC ladunek (to) trim .: supercargo) tarpaulin -brezent impregnowany tip -wywracaC topping off .stos. sterta (to) pile -ukladaC w stos.sztauowanie zwarte . sztapel.sztauowak. rozmieszczaC ladunek sypki w ladowni trimmer -pot.tona sztauerska (przestrzenna lub ciezarowa) stevedoring .block .

rubber mats -maty gumowe .oko liny (to) fast -zamocowaC flattening .:zabki corner protectors . ramienia dzialania sily) -handle -przedhzacz (np. pot. ucho.zaczep pokladowy piericieniowy mat -mata .oko do zaczepienia liny mocujqcej .separation -mata separacyjna matting -wylozenie ladowni matami.(ladunek) rozparty chocking off -rozpieranie (np.iruba Sciqgajqca D-rings .zaczep (uchwyt) do mocowania plan .mocowanie ladunku acceleration-przyspieszenie bin .Cargo lashing .zaciski linowe. pot.(statkowa) instrukcja mocowania ladunku cargo securing means -irodki do mocowania ladunku chock -podkladka rozpierajqca (to) chock .zaczep.odciqg prqtowy shackle .listwy charges .mocowanie (ladunku linami. przelozenie drewnem sztauerskim warstw ladunku foot-wires -krotkie odcinki liny (stropy) przytrzymujqce bloki otwierane friction increasing device . material sztauerski . drewnem sztauerskim) clamp -zacisk.pojemnik (np.wylozenie dna wewnqtrznego lub miqdzypokladu pod pienvszq warstwq ladunku. greting -mat -mata separacyjna -wood .oko na linie .gwoidz claw .drewno sztauerskie dunnaging -wykladanie ladowni materialami sztauerskimi dynamic load .mocowanie z zastosowaniem przewiqzek lugs .mata ladunkowa Cargo Securing Manual (CSM) .drewno.kratownice.rownanie powierzchni ladunku sypkiego flooring -material uzyty na podlogi off .soft .oko (na linie stalowej) z chomqtkiem (kauszrl) .hog .boards . zabka clips (wire clips) . ladunek) chocked . na sprzqt do mocowania) bottle rigging screw -iciagacz gwintowy (butelkowy) bottom dunnage . zabka bundle .oplata za ukladanie materialow sztauerskich gratings .zacisk do lin stalowych.kratownica sztauerska.zaczep pierkcieniowy rod .materialy zwiqkszajqce tarcie . oslony naroznikowe drawbolt .soft boards -miqkkie plyty gratings .opaska wiqzki cable lash . wystqp -pad . lancuchami) chain .wydhzenie liny (pod obciqieniem) extension -przedhzenie (np. material na maty nail .oko bez chomqtka (kauszy) - - - eyeplate .szakla do mocowania lock nut -przeciwnakrqtka lug .zaczepy pokladowe typu D dunnage .battens .dunnage . gretingi hand tight -dokrgony (dociqgniqty) rqcznie hand ratchet tensioner -zamki.sklejka .hard . dzwigni napinajq4 ) eye .plywood .odciag linowy cargo mat .zaczep do mocowania lashing . lapa do wyciagania gwozdzi - - - - - - - .plan mocowania -plate -zaczep plytowy point -punkt (zaczep) do mocowania ring .oslony krawqdziowe.rozpieraC (np.zaczep pokladowy piericieniowy eyesplice .odciqg lancuchowy eye . urzqdzenia do rgznego napinania pasow mocujqcych ladunek hog line -przewiqzka lash -zamocowad (linrl) lug .lom z pazurem.obciqhenie dynamiczne edge protector -oslona krawqdziowa elongation .podloga z desek sztauerskich bracket -klarnra (mocujqca stojak przy pokladowym ladunku drewna) bulldog grip .plyty .drewno sztauerskie .

z 4 E 0 f $ 3 isj deck lashing point/ do mocowania timber coralled blocW blok obudowany drewnem drewno sztauerskie deck cargo stowage and lashing sztauowanie i mocowanie ladunku na pokladzie ..g .General cargo lashing mocowanie drobnicy heavy package on deck lashing mocowanie sduki cieikiej nu pokladzie r plotek do drobnicy .

U-bolt .odciqg tahmowy webbing lashing ratchet . urzqdzenie do napinania wiqzadel trailer horse -podpora naczepy drogowej trailer support -podpora naczepy drogowej trestle . naciagak tightening device .urzqdzenie napinajqce.stojak.ciqgnienie. naciqg retightening -ponowne napinanie.luz (np.napinaczka spar ceiling . w wi@zadlach) -bands .extra flexible . stojaki steel wire . dociqganie rigging-screws . rozciqganie tensioner -napinacz.bardzo giqtka lina stalowa (uzywana do mocowania ladunku) work loose -rozluiniC (np. sztyca. Sruba w ksztalcie litery U (to) unshackle -odszaklowaC.chain . klonica (do mocowania ladunku na naczepie lub na pokladzie ohvartym) visa fix .urzqdzenie do napinania 4. zsuwaC slip off . taima uzywana do zamocowania prqtow do pokladu secured -zamocowane -by strapping -zamocowane tasmami -by shrink-wrapping foil -zamocowane foliq termokurczliwq shackle . klinowaC wheel chock .klin.naprezenie rozciqgajqce.zeSlizgnqC siq z czegoS snatch block -blok otwierany socket .Sciqgacze do mocowania drewna ring -pierkien pokladowy (do mocowania lin). napinaC.prqt do mocowania ladunku do pokladu strap -pasek. stojakami) span lashing -przewiqz Bciqgajqcy spanner -napinacz .podpieranie side shores . pqtli). naprczacz thimble . zaczep -plate .zaciskai.zdj$ strop. przywirlzywaC tie-down device -urzqdzenie do mocowania tier dividers -przekladki drewniane pomiqdzy warstwami pakietow drewna tighten .lina stalowa (tu: do mocowania) straining-screw .mocowanie bar .potnice speed lash -sciqgacz irubowy napinany urzqdzeniem pneumatycznym stanchions .luzne tasmy (bandowki. zdjqk zawiesie (z uno- - ~4 unscrew -wykrqcaC irubq. dla bezpiecznego wyladunku z nizszych pokladow.potnice.lina stosowana do "sznurowania" bloku (drewna na pokladzie) wire rope .klin.oko z pierscieniem safety factor -wspolczynnik bezpieczenstwa securing . szalowanie burt w ladowni sparring .pionowe przegrody uzywane do shvorzenia prostych powierzchni bocznych.urzqdzenie zapadkowe do napinania pasow (kluczem grzechotkowym) webbing lashing speed sincer -urz&enie do szybkiego napinania pasow mocujqcych wedge . opaski) slip hook -hak odrzutny (to) slip -rozwiqzaC sig (o h i e .gniazdo podpory. mocowania wskutek drgan i wstrzqs6w kadluba) - -- . 6lizgaC sic.wzmocniona plandeka do mocowania ladunku na naczepach niskich. stojaka spacer -podkladka (wyrownawcza) spacing -odstqy (pomicdzy wic+zadlarni. nazwa producenta web lashing .atest cigiaru weight allowance -tolerancja ciqzaru well .kausza (to) tie -wiqzaC.7. szekla shoring .czgSC zacisku linowego.wytrzymaloSC na rozciqganie tensile stress . podporami.podpory.stojak. do ktorych dochodzq palety slack . LADUNEK pad eye -pokladowy zaczep pierScieniowy pallet securing bars -przetyczkowe prgty uiywane do zabezpieczenia Scian palet lub ladunku kartonow luzem pre-tension -naprgzenie wstqpne (mocowanie ladunku) pull .sciagacz do mocowania ladunku - tenacity -wytrzymaloSC na zenvanie tensile strength . pot. podstawka (pod kola pojazdu) weighing note . wyszaklowaC (to) unsling. Sciqgacz upright .wolna przestrzen pozostawiona wok01 zrgbnic migdzypokladow.szakla.: studnia wiggle wire . pot. koziol (pod naczepq) turnbuckle -Sciqgacz irubowy tightener .lina stalowa .

wars row number/ 10 numer szeregu-ow: stack w e i g h t / A t : masa stosu B 74.CARGO Container stowage and lashing plan plan sztauowania i mocowania kontenero'w Stacking arrangement for 40fi' bay -r o z i e c e i e k o t e e r w w r z d i e 4 0 bay number/ numer ~ Z vertical centre ofthe bay gravity/ wysokoSC Srodka cieikoici rzedu 1 Ez: Ttl vt total weight ~ { ~ ~ ~rcafiowita 'in bay/ f ~ @ .0 71.0 67. rzedu From F E L I X S T O V E ~ C ~ ~ B ~ Y 22 A E C K in bay: 701.0 11 69.0 69.0 69.0 Timber lashing mocowanie drewna guide wire/ lina rowadzqca lashing chain/ h i c u c h mocujqcy chain number/ r n u m e r pozycji osprzetu certijcate expire date/ data wainoici a t e s t u l 4' initials of atesting person/ inicja+ osoby atestujqcej mark of atesting body/ safety working load/ dopuszczalne obciqienie robocze 1 timber rigging set zestaw do mocowania drewna lashing chain/ iaricuch mocujqcy ck edge/ wedi bloku timber rigging set zestaw do mocowania drewna edge protkctor/ oslona krawedziowa .0 74.0 69.91 port of discharging masa kontenera second tier lashing mocowanie 2.0 6 4 2 1 3 5 7 9 70.0t I VCG: 24.0 69. warstwy mocowanie I .

szereg (np. chlodzonego row . load .stos kontenerowy load .prowadnice kontenerowe . o nadstandardowej szerokosci .Container stowage .rzqd przystosowany do jednej dlugosci kontenerow (20' .dopuszczalne obciqienie wagq stosu kontenerowego -on deck -sztauowanie na pokladzie. fore-and-aft .top .plan pokazujqcy aktualny stan zaladowania statku dangerous goods safety stowage certificateSwiadectwo wlaiciwego zasztauowania towarow niebezpiecznych (w kontenerze) deflector plates -glowice wprowadzajqce.dopuszczalna masa stosu kontenerowego . kontenerow) -weight -obci@enie przy piqtrzeniu (np.over-width (OW) -k.gniazdo ustalajqce kontener position .sposob ustawienia kontenerow na statku ("drzwiami do siebie") . zamocowane na zrebnicach i ulatwiajqce wprowadzenie k. piqtrzenie na pokladzie (np.. niestandardowego .pozycja komory kontenerowej (okreslona kodem) container rating -masa kontenera z ladunkiem (container load) plan (CLP) .zlecenia na zaladunek k.door-to-door .pozycja kontenera okreilona kodem (rzqd/szereg/warstwa) IMO Dangerous Cargo Request .40' lub innej) cargo restriction code . kontenerow) lashing system .sztauowanie .vessel layout .bottom . ustawiony w poprzek statku . kontenerow) slot -cela k. nadwymiarowy cargo request .komora kontenerowa guides -prowadnice komor kontenerowych guide fitting .system mocowania k.longitudinaly.k. o nadstandardowej wysokoici -over length (OL) -k. przestrzen zajmowana przez pojedynczy kontener stack . blok) stacking -piqtrzenie (kontenerow) . siq. nacisk .warstwa k.bay --plan ladunkowy (sztauerski) rzedow (sekcji) kontenerowca .continuous container .stateczny.sztauowanie kontenerdw bay -rzqd kontenerow.over-high (OH) .blockwise -blokowy plan ladunkowy .overhight cargo (OH) .prowadnice k.stable . z ladunkiem niebezpiecmym layer -warstwa (ladunku.generalny plan sztauerski .plan ladunkowy uzupelniany w kolejnych portach .kod ograniczenia (wskazujqcy. iz do danego kontenera mozna zaladowak tylko okreslony ladunek) code of container position -kontenerowy kod pozycji container block -blok kontenerow -aisle space -przestrzen wolna miqdzy stosami kontenerow cell . do prowadnic end-to-end spacing .travelling .odlegloSk miqdzy scianq czolowq kontenera a drzwiowq nastqpnego w szeregu full loaded weight and capacity (container) (kontener) wykorzystany calkowicie pod wzglqdem nosnoici i kubatury guides .master . ustawiony wzdhz statku tier -warstwa kontenerow .zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k. wystajqcy ponad jego obrys .allowable -weight .ladunek w kontenerze bez dachu. plyty stalowe kielichowo rozchylone.athwartship k.obci@enie.k.pre-stow -wstqpny plan ladunkowy -schematic --plan pokazujqcy blokowo kontenery do poszczegolnych portow . ustawiona na dnie wewnetrznym transhipment list .lista przeladunkowa kontenerow przeznaczonych na inny statek - - - - - -- - - .dedicated - - - -- - - - - - gajqce od dna wewnqtrznego na okreilonq wysokoik powyzej pokladu otwartego grid number . sekcja .discharge schematic .obciqienie punktowe (na gniazdo) -minimum breaking (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) overgauge (container) -k. kontenerow) stowage .kontenerowy plan zaladunkowy .schematyczny (blokowy) plan wyladunkowy .point . o nadstandardowej dlugosci reefer request -zgloszenie (zlecenie) do zaladunku k. stabilny (stos.loading schematic schematyczny (blokowy) plan zaladunkowy .warstwa goma kontenerow .

7. CARGO

Container deck fittings Flush type deck fittings - gniazda kontenerowe wpuszczane gniazda k o n t e n e r o w ~
t

Single deckfitting/ gniazdo wpuszczone pojedyncze

u

double transversal deckfitting/ gniazdo wpuszczone podwojne poprzeczne

., '' -

double longitudinal deckfitting/gniazdopodwojne podluzne

quadruple deckfitting/ gniazdo wpuszczonepoczworne

w

Dovetail type deckfittings - gniazda konteneroweprofilowe
dovetail double athwartship fitting/gniazdo profilowe podwojne poprzeczne dovetail single deck fitting/ gniazdo profilowe pojedyncze

single deckfitting/ gniazdo pojedyncze nakladane

double transversal deckfitting/g. podwbjne poprzeczne nakladane

double longitudinal deckfitting/ g. podwojne podluine nakladane

quadruple deckjtting/ g. poczwdrne nakladane

guide fittings/ g. prowadnicowe ryglowane

breech base deck socket/gniazdo bagnetowe

guide side fitting with pin/g. prowadnicowe tyglowane - boczne z przetyczkq

guide corner double fitting/ g. prowadnicowe vglowane - naroznikowe podwojne

Guide corner single fitting/ g. prowadnicowe lyglowane - naroznikowe pojedyncze

Stackingpedestal type deckfittings - gniazda kontenerowe fundamentowe
tacking pedestal raised ongitudinal sockets/ g. :ontenerowe fundamenowe podluzne stacking pedestal raised transverse sockets/ g. kontenerowe fundamentowe poprzeczne stacking pedestal raised doubleathwartshipsocket/ g. fundamentowe podwojne poprzeczne stacking pedestal raise6 double longitudinal socket/ g. fundamentowe po. dwojne podiuine

7. LADUNEK

lashing -mocowanie, odciqgi -bar - prqt do mocowania bin - pojemnik chain - lancuch do mocowania, odciqg lanflat - podloga kontenerowa do pojemnikow cuchowy na sprzgt do mocowania tensioner - dzwignia napinajqca - lashing -pojemnik do sprzgtu do mocowa--lever - dzwignia napinajqca nia point - punkt mocowania, zaczep - rod - pojemnik do skladowania prgtow do rod - prgt do mocowania mocowania -rigid - odciqg prgtowy sztywny bridge fittings -lqczniki mostkowe, eye-plughook -odciqg prgtowy zakonczo-compensating lqczniki mostkowe wyrowny okiem i kosciq nawcze hook-plughook - odciqg prgtowy zakonbridge strut -uchwyty specjalne, rozporki czony hakiem i koiciq - intermediate sidesupport - uchwyty specjaleye-eye - odciqg prgtowy zakonczony ne poirednie okiem z obu koncow - side supports -uchwyty specjalne eye-hook - odciqg prgtowy zakonczony - top-side supports -uchwyty specjalne do naokiem i hakiem rozy gomych eye-swivelhead - oko-zaczep przegubowy compensating spacer -przekladka wyrownawextension rod - prgt przedluzajqcy cza cone - czop pokladowy (kontenerowy), prze- -wire - odciqg z liny stalowej locking device - urzqdzenie ryglujqce, blokukladka -bottom stacking - (kontenerowy) czop pojwe locking pin -przetyczka zabezpieczajqca, kokladowy lek zabezpieczajqcy - compensating stacking - przekladka wyratchet - klucz z grzechotkq lub napinacz do rownawcza napinania Sciqgaczy - deck stacker - czop pokladowy - double intermediate transversal stacking - securing devices -uchwyty mocujqce (zabezpieczajqce) przekladka podwojna podluzna - double intermediate transversal stacking - - clover leaf fitting - zaczep pokladowy krzyzowy przekladka podwojna podluzna - double longitudinal czopy pokladowe po- - D-ring - zaczep pierkcieniowy - elephant foot -uchwyt mocujqcy, pot.: stopa dwojne, wzdhzne slonia - double transversal - czopy pokladowe po- eye -uchwyt mocujqcy oczkowy dwojne poprzeczne - locking -czop pokladowy, przekladka blo- - hinged D-ring - zaczep pierscieniowy skladany typu D-ring kuj qca - pingwin -uchwyt mocujqcy palcowy - quadruple bottom stacking - czop pokla- removable D-ring - zaczep pierscieniowy dowy poczwomy przenosny (wsuwany) typu D-ring - single - czop pokladowy pojedynczy pro(deck) socket - gniazdo (pokladowe) sty ( z przetyczkq lub b e ~ ) - stacking - przekladka ustalajqca (poloze- -breech - gniazdo typu zamkowego - deck - gniazdo (pokladowe) nie kontenera) gniazdo podwoj-with pin - czop skrgtny lub wsuwany z prze- -double longitudinal flush ne wzdluzne wpuszczane Wzkq gniazdo do czopow wsuwanych extension handle - przedluzacz ramienia na- -dove tail - flush - gniazdo wpuszczane (wspawane) pinacza impact tool - pneumatic hammer - pistolet - raised - gniazdo podniesione - single flush - gniazdo pojedyncze wpuszpneumatyczny do napinania Sciqgaczy czane

Container stacking and lashing equipment - sprzqt do sztauowania i mocowania kontener6w

hook -hak - short tip - hak z pazurem krotkim - long tip - hak z pazurem dlugim

-

-

-

-

--

-------

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

7. CARGO

Container stacking cones and twistlocks :zopy kontenerowepokladowe zwykle i lqczniki skretne

source: TEC

@
;ngle stacking conel dove tail cone/ czop polop pokladowy poje- kladouy wsuwany
Y ~ ~ Z Y

@@
weldable cone, double athwartshipl czoppodwdjnypoprzeczny do spawania na pokiadzie breech base socket twistlock/ iqcznikpokiadowy do gniazd bagnetowych

1

weldable cone, single/ czop pojedynczy do spawania na pokiadzie

ingle turned foot tacking cone/ czop okiadowy pojedynzy skretny

dove tail twistlocW iqcznik commontwistlock/ skretny pokladowy d o lqcznik pokiadowy gniazd profilowych skretny

intermediate stacking cones przekladki kontenerowe pos'rednie

intermediate double athwartship stacking conel iqcznik podwdjny poprzeczny

intermediate double intermediate quadruple longitudinal stacking stacking cone/ iqcznik pocone/ igcznik podwdj- czwdrny ny wzd&ny '

intermediate single stacking cone/ lqcznik pojedyriczy

compensating stacking fixed base raised twicone/ przekiadka wy- stlock/ lqcznik skrgtny kompensujqcy ze staiq rdwnawcza podstawq

semi automatic twistlocks/lqcznikskr@ny pdiautomatyczny

fixed base twistlock/ lqcznik skrgtny ze staiq podstawq

twistlock stacker with linkage plate/ iqcznik skrgtny z pbtq iqczqcq

7. EADUNEK

cross single flush socket - gniazdo naroznikowe wpuszczane pojedyncze -cross single flush with lashing eyes -gniazdo naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania - cross single comer flush with lashing eyes - g. naroznikowe wpuszczane z otworami do mocowania -double transversal flush -gniazdo podwojne poprzeczne wpuszczane - quadruple flush socket - gniazdo wpuszczane poczwome - special double transversal flush - gniazdo poprzeczne podwojne specjalne wpuszczane - single flush -with lashing eyes - pojedyncze g. wpuszczane z otworami do mocowania - special flush -with lashing eyes - specjalne g. wpuszczane z otworami do mocowania, - special flush bottom with lashing eyes specjalne gniazdo wpuszczane z otworami do mocowania stacker -przekladka micdzywarstwowa - compensating spacer - przekladka wyrownawcza - cone - cone spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma czopami - double longitudinal (double fore and aft -) -przekladka podw6jna wzdluzna - double transversal (double athwartship -) -przekladka podwojna poprzeczna - fixed base raised twistlock -przekladka wyrownawcza ze stalq podstawa, i lqcznikiem skretnym - hole-cone spacer -przekladka wyrownawcza z otworem i czopem - hole-hole spacer -przekladka wyrownawcza z dwoma otworami - quadruple - przekladka poczworna - single -przekladka pojedyncza - twistlock - lqcznik skretny stacking cone, deck stacker, bottom stacking cone - czop pokladowy
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--locking pin -przetyczka blokujqca do czopa pokladowego - double longitudinal - czopy pokladowe podwojne, wzdluzne - double transversal - czopy pokladowe podwojne poprzeczne - quadruple - czopy pokladowe poczwome - single - czop pokladowy pojedynczy prosty ( z przetyczkq lub b e ~ ) -with pin - czop skretny lub wsuwany z przetyczkil turnbuckle - Sciqgacz -closed body -Sciqgacze Srubowe zamkniq te handwheel - dzwignia w ksztalcie kola do napinania Sciqgaczy Srubowych hook-hook - Sciqgacz zakonczony hakami z obu stron hook-jaw - Sciqgacz zakonczony hakiem i widelkami jaw-jaw - Sciqgacz zakonczony widelkami z obu stron -jaw-whip Sciqgacz do zakladania podwojnych odciqg6w - open body - Sciqgacze Srubowe otwarte speedlash -Scirlgacze Srubowe pneumatyczne twistlock -lqcznik skretny, przekladka blokujqca skretna actuator pole - diwignia (drqzek) do zamykania i otwierania Iqcznikow skrqtnych - breech base - 1, skrqtny jednoglowicowy do gniazd bagnetowych - dovetail -1. skrctny jednoglowicowy wsuwany w gniazdo profilowe - double cone , interbox connector -l. skrgtny dwuglowicowy - fixed base - 1. skrqtny jednoglowicowy - fixed base raised -przekladka wyrownawcza ze stala,podstawq i lqcznikiem skrqtnym - safety -1. skrdny polautomatyczny - semi-automatic -dwuglowicowy 1. polautomatyczny

---

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

7. CARGO f

:ontainer lashing plates and points zaczepy i gniazda do zaczepdw lashing plates kontenerowych
zaczepy pbtowe
single lashing eye, non flush/zaczep plyt o w pojedynczy double lashing eye/zaczep plytowy podwojny triple lashing eye/ zaczep plytowy potrbjny

jlush keyholewing for side support -gniazdo wpuszczane do uchwytdw specjalnych

-,

@

jednostopniowe onestep/

two step / dwustopniowe

quadruple lashing ?ye/ zaczep piytowy 7oczwbrny

three step/

single flush lashing point/ zaczep pretouy wpuszczany

flush lashingpoints/gniazda pokladowe wpuszczane: single/ pojedyncze, quadruple/poczworne

sliding D-ring, single/ piericieri pojedynczy, wsuwany

hinged D-rings flush/ zaczepy piericieniowe wpuszczane: single/ pojedynczy, double/ podwojny

veldable D-ring, single/za- weldable D-rings, double/ container socket D-ring, zeppiericieniowy, pojedyn- zaczep piericieniowy, po- single/zaczep piericienio:zy naspauywany dwbjny naspawywany wy, pojedynczy do gniazda kontenerowego

cloverleaf D-rin) zaczep piericienic wy w ksztalcie 1 icia koniczyny

lashing points for elephangoot zaczepy do koricdwek "stopa slonia "

half cloverleaf deck socket/ zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny -poiow~OWY

cloverleaf deck socket/zaczep pokladowy w ksztalcie liicia koniczyny
Courtesy o TEC, Conve,: Peck nnd Hole. Seusafi f

extension rode/ prgt przediuzajqcy lashing rod plug hook - knob/ odciqg pretowy koSC - galka

.
lashing rod eye - eye/ odciqg pretowy oko - oko lashing rod plug eye - hooW odciqg pretowy oko - hak
-,

--

lashing rod plug hook - plug hooW

/\
lashing rod swivel head - knob/

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - gal&

-

-.

8; 5 a 9 a.

2."a.
F

lashing rod eye - knob/ odciqg pretowy oko - galka oko z chomqtkiem splatane lashing rod hook - knob/ odciqg pretowy hak - galka bulldog-gripped eye with thimble/ oko z chomqtkiem wykonane zaciskumi Iinowymi
-

-.

~

,

q

-

&

9 ~

knob/ odciqg pr@owy oko - gaika

talurit splicing eye with thimble/ oko z chomqtkiem z zaciskiem metalowym

7

ri 9
2

7. CARGO
'r

-iciqgacze

Turnbuckles
hook - hook turnbuc Sciqgacz hak - hak

- Sciqgacze typu zamknigtego

close type/solid body turnbuckles

iciqgacz hak - widetki

Sciqgacz hak - zaczep butelkowy

gaczy

adjustable turnbuckle jaw-whip/ dciqgacz otwarty o regulacji skokowej widetki - zaczep podwbjny

open type turnbuckles Sciqgacze typu otwartego
Hamburger type turnbuckle/ Sciqgacz typu ham burskiego

adjustable turnbuckle jaw-whip/ Sciqgacz otwarty o regulacji skokowej wide& - zaczep pojedynczy

hydraulically tightened turnbuckle/Sciqgacz napinany hydraulicznie

speed-lash type turnbuckle/ iciqgacz typu speedlash

Container lashing hooks zaczepy do mocowania kontenerdw
pinguin hook short/ container hook short/ eye hoow hak kontenerowy, krdtki

pinguin hook long/ uchuyt palcowy dlugi

container hook long/ hak kontenerouy, dhgi

elephant foot fitting/ zaczep typu noga stonia

Bridge fittings and hooks lqczniki mostkowe i zaczepy

tension - pressure screw compensating screw bridge bridge fitting/ tqcznik most- fitting/ lqcznik mostkouy, Srubowy kompensujqcy kowy Srubowy Sciqgajqco -

m

screw tension bridge fitting/ Iqcznik mostkowy, Srubouy Sciqgajqcy

u
Container lashin equipment construction - onstrukcja sprzetu do mocowania kontenerdw

tension pressure element/ element rozpierajqcy

f

lock nut/ nakretka

hook end/ zakon-

- mostek Srubowy
tighteining handle/

screw bridgefitting

clevis end/ wide&

turnbuckle closed type
- Sciqgacz Srubowy typu

-

zamknietego

twistlock - iqcznik skrgtny

lock nut/

trzon o regulacji end fittind . ... -koricdwka
J - - - -

adjustable bridge fitting mostek o regulacji skokowej

7. CARGO

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment - sprzet i mocowanie ladunkdw ro-ro

roll-trailer elements - czeici

f$

iqcznik skrgtny chowany

colapsibe p i czop chowany

do mocowania

do mocowania

roll-trailer securing

- mocowanie naczepy niskiej

urge net/ siatka adunkowa

web lashing with buckle/ pas do mocowania z zamkiem corner protector/ osiona naroznikowa

road-trailer securing mocowanie naczepy wysokiej

odciqg h r i c k h o u y rolltrailer/ deck socket/ naczepa niska gniazdo pokiadowe

/

/

trailer horse, fiont trailer support/ podpora naczepy przednia

truiler jack, rear wheel chocks/ trailer support/ kliny pod kola podpora naczepy tylna

cargo securing equipment - sprzgt do mocowania iadunku
safety plug /korek

corner protector/ oslona krawedziowa

cargo net/ siatka iadunkowa

storage bean/ do mocowania

c

c

krata stalowa nu sprzet do mocowania

chain lashing/

7. LADUNEK

Ro-ro cargoes stowage sztauowanie ladunkow tocznych
athwartship -w poprzek statku blockwise plan -blokowy plan ladunkowy break-bulk - drobnica jednorodna w duzych partiach (rowniez: neo-bulk) coupling -whaczanie przyczepy, naczepy -mouth -otwor w naczepie do wprowadzania lqcznika typu goosneck -point - miejsce whaczania naczepy first in last out (FILO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna od kolejnosci zaladunku first in first out (FIFO) - kolejnoSC wyladunku taka sama jak zaladunku float line -kierunek, w ktorym sztauowane sq palety, samochody, kontenery flow stowage - sposob sztauowania samochodow na pojazdowcach, umozliwiajqcy ich wyladunek bez dodatkowych manewrow (zawracania itd.) flush deck -poklad plaski, bez wystajqcych elementow konstrukcji, z wpuszczanymi gniazdami head-out system -system ustawiania samochodow przodem do kierunku wyjazdu landing place - miejsce na pokladzie otwartym statku ro-ro, w ktorym dzwig stawia kontener przemieszczany nastepnie ukladarkq last in first out (LIFO) -kolejnoSC wyladunku odwrotna do kolejnoici zaladunku key car - samochod, ktory na danym pokladzie (lub w bloku) nalezy wyladowac jako pienvszy key position - pozycja zajmowana przez samochod przeznaczony do wyladunku w pienvszej kolejnoici load - obciqzenie, nacisk - axle - obciQenie na 04 pojazdu - uniform - obciqzenie jednorodne (pokladu, rampy) -point -obciqzenie punktowe (np. na gniazdo) - print - obciqzenie na Slad opony pojazdu - tyre print - obciqkenie na Slad opony poj azdu lifting - podnoszenie, -height -wysokoSC podnoszenia ukladarki -capacity -udzwig ukladarki manoeuvring space - przestrzeli manewrowa na pokladach ro-ro

-

-

-

-

master plan - generalny plan sztauerski minimum breaking load (MBL) -minimalna sila rozrywcza (MSR) platform -poklad do zaladunku samochodow osobowych na statkach nie bedqcych samochodowcami port-captain -osoba m.in. realizujqca plan ladunkowy i czuwajqca, w imieniu armatora, nad sprawnym przebiegiem przeladunku port coordinator - koordynator portowy, zazwyczaj przedstawiciel agenta, koordynujqcy wspolprace pomiqdzy stronami obslugujqcymi statek w porcie preplanner -osoba opracowujqca plan ladunkowy i program obslugi statku w porcie preplanning - planowanie zaladunku przed przyjkciem statku do portu ro-ro, roll on - roll -off - wtaczakl wytaczai, przeladunek poziomy stolro - system rownoleglego zalwyladunku statku dwiema technologiami strengthened area - powierzchnie pokladu o podwyzszonej wytrzymalosci (na ladunki cigzkie) stowing point -gang, brygada (w technologii ro-ro) ro-ro handling equipment-sprzet stosowany do przemieszczania ladunkow w systemie roro cone caps -slupki ostrzegawcze stosowane na samochodowcach flat gear - kontener ramowy do mocowania osprzetu ukladarek (widly, ramy etc.) fork lift (FLT) -podnoinik widlowy, sztaplarka --truck -w6zek widlowy, sztaplarka forks -widly - inverted - widly odwrocone frame -rama do podnoszenia kontenerow ukladarkq - side lift - rama boczna kontenerowa - top lift - rama gorna goosneck - pot. g g i a szyja, ramie lqczqce naczepq niskq i ciqgnik -tunnel - tune1 na ramie typu goosneck runners - ciqgniki i naczepy niskie wykorzystywane w technologii sto-ro do dowozenia ladunku na poklady ro-ro tugmaster - citgniki do naczep

-

-

-

7. CARGO

,

\

Ro-ro cargo lashing and lashing equipment -sprzgt i mocowanie ladunkdw ro-ro (2)
web lashing with buckle/ pas do mocowania, z zamkiem shock absorbing chain lashin mocowanie iancuchem absorbujqcym naprgienia web lashing lock, ratchet tensioner, tightener/ zamek pasa do mocowania

Ro-ro cargo lashing equipment - ratchet tightner - urzqdzenie do nacirlgania pasow do mocowania sprzqt do mocowania ladunkdw ro-ro rod -pret do mocowania kontenerbw
air bag -worek powietrzny do rozpierania ladunku car-lashing -mocowanie samochodu cargo -ladunek -nets - siatka do zabezpieczenia ladunku operational report - raport portowy, raport operacji przeladunkowych securing manual - statkowa instrukcja mocowania ladunku - unitised - ladunek jednostkowany chain -lancuch lashing - mocowanie iancuchami - towed - ladunek toczny holowany -chain with chain lever -lancuch z napinaczkq rqcznq - shock absorbing lash - lancuch do mocowania z elementem absorbujqcym drgania i naprqzenia flush elephant foot fitting -gniazdo typu noga slonia lashing - mocowanie -belt - pas do mocowania chain - lancuch do mocowania -hook - hak konczqcy odcirlg np.prGtowy lever - dzwignia napinajqca odcislg -point -punkt zaczepienia mocowania rod - prqt mocujqcy -ring - zaczep piericieniowy do mocowania -wire - odcirlg z liny stalowej pads -podkladki (sztauerskie, np. gumowe) point - punkt - lashing - punkt do mocowania, zaczep load - dopuszczalne obciqzenie punktowe - loading - gang w technologii 10-10 railway -pocirlg -chock - klin pod kola wagonu -jack - lewar do wagonow kolejowych -rack and pinion jack -lewar irubowy do wagonow
-

-

-

-

-

-

-

-

ring - piericien do mocowania D-ring -piericien do mocowania w ksztalcie litery D roll-lash - nazwa systemu mocowania g6mej cz&i ladunku na naczepach saver - oslona chroniqca drzwi samochodow przed uszkodzeniem przy otwieraniu secure - zabezpieczak, mocowai securing points - punkty zaczepienia mocowan single action clip -nacislg z zamkiem na pasie do mocowania samochodu stanchion - slupek, klonica (naczepy niskiej, naczepy portowej) tension lever -dzwignia napinajqca tie-down points - punkty mocowania pojazdow top-lashing - mocowanie od gory ladunku na naczepach trailer -przyczepa (wysoka), naczepa chock - klin pod kola -horse -podstawa, stojak do przyczepy -horse with springloaded wheel -stojak z chowanym kolkiem -jack - lewarek do podnoszenia przyczepy trestle - podstawa, stojak pod naczepq, podpora turnbuckle -icirlgacz webb-guide -prowadnice pasow do mocowania walking boards -plyty (stolarskie, sklejka) do przekladania ladunku web -pas tkany do mocowania - carbon -fibre webbing -pas do mocowania z wlokna wqglowego rachet -pas z nacirlgiem zapadkowym -webbing belts -pasy patentowe do mocowania ladunku - weblashing - mocowanie pasami tkanymi (z tworzyw sztucznych)

-

-

7. LADUNEK

Timber stowing and lashing sztauowanie i mocowanie drewna

round timber - drewno okrqgle

linia symetrii

hatch covers) po!oywy iadowni

uprights/ podpora, sztyca

block stowing/ sztauowanie w bloku mocowanie opasyw

deck cargo/

suitcase stowa sztauowanie na szt

sawn wood - tarcica

hatch covers/ pokrywy iadowni

L~-rin~/ zaczep pokiadowj

frequency of .vertical -ruchy pionowe .ruchy wzdluzne .sily podpierajqce .sily przewracajqce .acting .coefficient -wspolczynnik tarcia load .vertical -przyspieszenie pionowe centre of motion .efekt naporu fa1 (wchodzqcych na poklad) forces .sily oddzialujqce .longitudinal -przesuwanie sic wzdluzne .longitudinal . kontenera) components -skladowe .longitudinal .sily Sciskajqce . bedqce wynikiem .naprgzenie .homogenous .cz~stotliwoSC ruchow .zawalenie sic (np.adverse .shoring .dynamic ..sily poprzeczne .longitudinal .skladowa statyczna .sily odksztalcajqce .dynamic .. CARGO Forces acting on cargo sily dzialajqce nu ladunek longitudinal sliding przesuwanie wzdluifle - toppling force/ sila przewracajqca kobsanle poprzeczne transversal slldmg/ przesuwanle poprzeczne @ .tension .transverse .compression .obciqkenie dynamiczne .skladowa statyczna effect of wind .racking .static - - - - - - .shear . sily powodujqce zeslizgiwanie sic ladunku - - - - - - .sila ciczkoSci . masa distrubution of .transversal -przyspieszenie poprzeczne .sily przeciwne .static component .wysokoSC metacentryczna (GM) rolling (period) .sily .non homogenous .skladowa dynamiczna . Slizganie sic .amplituda ruchow .sily dopuszczalne .przyspieszenie wzdluzne .sily przesuwajqce.sily.sily pionowe acceleration -przyspieszenie excessive .rozklad mas .transversal -przesuwanie sig poprzeczne vertical pressure -nacisk pionowy vibrations -wibracje metacentric height .dynamic component -skladowa dynamiczna .(okres) kolysan shift (of cargo) -przesuniccie ladunku toppling .gravity .7.sily Scinajqce .obciqzenie. tarcie - - .Srodek ruchu collapsing .amplitude of .sila tarcia.efekt dzialania wiatru effect of green seas .sily dynamiczne . kontenera) - - - - .transvers -ruchy poprzeczne sliding -przesuwanie sic..niejednorodny - friction .permissible .sliding .tipping .horizontal .-jednorodny .dynamic .vertical .przewracanie (np.sily wzdluzne .przyspieszenie poziome .obciqzenie statyczne motions -ruchy .static .nadmieme przyspieszenie .resultant .

gaz palny concentration -stqienie (koncentracja) gazow palnych -range .dwutlenek wqgla emergency tow chafe chain .respirable . palny cargo -ladunek palny gas .dolna granica wybuchowoici (DGW) .roztwor piany gas .ekran przeciwogniowy. iskier flammable -zapalny. uniemozliwiajqce gromadzenie siq elektrycznoici statycznej) approved type (equipment) -wyposazenie (latarki.carbon .najnizsza temperatura samozaplonu . zbiomik) odgazowany.system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana (stosowana do cel6w gainiczych) compound .(statek. do przestrzeni zamkniqtej) explosimeter .autogenous -temperature -najnizsza temperatura samozaplonu combustable -latwopalne (materialy) gas indicator .czynnik pianotworczy solution . metoda odgazowania zbiornikow .) zatwierdzone przez klasyfikatora do uzywania w atmosferze wybuchowej (patrz rowniez "intrinsically safe") atmosphere -atmosfera . latwopalny. istniejqcej z jednej jego strony.non free .spalanie .goma granica wybuchowoici (GGW) explosive limits -granice wybuchowoici flame -plomien arrester . do schladzania pokladu) dioxide . upper (UFL) . uzywany m..zatrzymywacz plomeni (ekran powodujqcy obnizenie temperatury plomienia.in.vowietrze tloczone do zb. wolny od gazu (np.zapalenie samorzutne dangerous -niebezpieczny -area -obszar niebezpiecmy (zagrozony eksplozjq na statku) cargoes .deklaracja towarow niebezpiecznych --manifest -manifest ladunkow niebezpiecznych deck sprinkler .flammable .atrnosfera nadajqca siq do oddychania .dodatek antystatyczny (substancje dodawane do produktow ropopochodnych.atmosfera palna -monitored atmosfera monitorowana (kontrolowana pod wzgl.tank .atmosfera zbiomika auto ignition . zapobiegajqcy rozpryskiwaniu siq np.instrument do pomiaru stopnia wybuchowoSci atmosfery explosion .upper limit (UEL) . LADUNEK Cargo safety bezpieczenstwo ladunkdw antistatic additive .dyspersja (rozcienczanie.wskainik (indykator) gazu - - - -- - - -- - - . zbiornik) certified .zezwolenie na wejicie (np.nieodgazowany freeing -odgazowanie (zbiornika lub statku) .samozaplon temperature .gaz concentration -koncentracja (stqzenie) gazu -detector -wykrywacz gazow (w zbiornikach) dispersion .spontaneous . walkie-talkie itd.ladunki niebezpieczne goods .wqglowodor indicator .eksplozja -proof . niz temperatura zaplonu gazu obojqtnego z drugiej jego strony) screen .dwutlenek .dolna granica zapalnoici gazow limit. poiwiadczony certyfikatem --certificate -Swiadectwopotwierdzajqcestan odgazowania zbiomika (lub statku) . lower (LFL) .free .spryskiwacz (podlqczony do rurociqgu ppoz.hydrocarbon . do poziomu nizszego.odcinek lancucha dolqczonego do holu awaryjnego entry permit . nie powodujqcy zagrozenia eksplozjq . skladu) .zakres palnoici (stqienie gazbw pomiqdzy dolnq a gomq granicq zapalnoici) limit.czynnik pianotworczy concentrate . ladunkowych poprzez rurociqgi gazu obojqtnego -free -odgazowany.narzqdzie lub sprzqt atestowany. rozpraszanie) gazu.towary niebezpieczne declaration .wykrywacz gazow latwopalnych combustion .7.goma granica zapalnoici gazow flammability -latwopalnoSC flashpoint -temperatura zaplonu flue gas system .lower -- - - - - -- - limit (LEL) .

zawor bezpieczenstwa static electricity -elektrycznoSC statyczna treshold limit value (TLV) -maksymalne stqzenie szkodliwych dla zdrowia gazow.zawor odpowietrzajqcy -main -magistrala odprowadzania par (ladunku plynnego) -pipe . przywieszka) ostrzegawcza safety valve .goods .iskra zapalajqca inflammable -palny.irodlo zaplonu incombustible -niepalny inflammable -latwopalny. kieszenie zawierajqce gaz - - .tlen analyser (meter) .auto.azot ozone depleting substances (ODs) .maksymalne dopuszczalne cibnienie nastawcze zaworu odciqzeniowego naked light -ogien otwarty noxious .7.saturated -wqglowodor nasycony hydrogen -wodor sulphide .substancje niszczqce ozon oxygen .iwiadectwo poddania ladunku dzialaniu inhibitora inhibitor . par. latwopalny cargo -ladunek latwopalny . CARGO mixture .siarkowodor (H2S) ignition .zaplon .okreblenie stanu zbiornika (wypelnionego gazem obojqtnym) inert gas (IG) .izolacja paroszczelna -cock .towary szkodliwe. ladunki szkodliwe vapour . czynnik hamujqcy inert condition .gaz w~lowodorowy . zapalny cargo -ladunek latwopalny inhibited cargo certificate (ICC) .purging (displacement) .podrqcznik procedur i organizacji pressure/vacum valve (PN valve) -zawor cihieniowo prozniowy safety tag -wywieszka (tablica.wypieranie gazu (metoda odgazowywania zbiornikow) . zapalny.vent lines przewody wentylacyjne do usu- (w zbiornikach i ladowniach) wania gazu .wprowadzenie gazu obojqtnego do przestrzeni zbiomika incendiary spark .system wentylacyjny (odgazowywania zbiomikow ladunku plynnego) - - - . wywietrznik..miernik zawartoici tlenu w atmosferze -content .brak dostatecznej (do oddychania) iloici tlenu [< 19%] level -poziom tlenu w zbiomiku Procedures and Arrangements Manual (P&A Manual) .mieszanina wqglowodorow -gas . przez 5 dni w tygodniu vapours (vapors) -pary -barrier .samozaplon . przy ktorym ludzie mogq pracowaC bezpiecznie przez 8 godzin dziennie. w atmosferze zbiornika) -deficiency .gazy lome gastight . nawiewnik venting system .pary szkodliwe nitrogen .rurociag odprowadzajqcy pary vaporizer -odparowywacz ventilator -wentylator.gazoszczelny gauze screen -przeciwiskrowa oslona siatkowa hydrocarbon -wqglowod6r compound .gaz obojqtny (np.szkodliwy .inhibitor. samoistnie bezpieczne (nil emitujqce ciepla lub iskier) materials hazardous only in bulk (MHB) materialy niebezpieczne tylko w ilobciach masowych maximum allowable relief valve setting (MARVS) . azot) distribution system .volatile .sklad materialow latwopalnych insulating flange -polqczenie kolnierzowe 1%dowych i statkowych urzqdzen przeladunkowych zawierajqce uszczelkq zapobiegajqcq przeplywowi elektrycznoici statycznej ~nternationalMaritime Dangerous Goods Code (IMDG) .system gazu obojqtnego inerting .mieszanina gazow .zawartoiC tlenu (np.system dystrybucji gazu obojqtnego --generator -wytwornica gazu obojcmego --plant -wytwornica gazu obojqmego --purging -przedmuchiwanie gazem obojqtnym inert gas system (IGS) .Miqdzynarodowy morski kod towarow niebezpiecznych - - - - - -- ' - - - intrinsically safe -(urzqdzenie) skonstruowanew sposob bezpiecmy.source of . mgiel.pockets of -tzw.highly -latwopalny storage .

zasady ally1 alcohol -alkohol allylowy ammonia and compounds .butan butane-propane mixtures -mieszaniny butanowo-propanowe butylenes -butyleny carbinol .eter ethyl eter .aminoetan.dwuetanoloamina diethyl ether -eter etylowy diethylene glycol -glikol dwuetylenowy diethyl ether .pochodne kwasu benzoesowego bivinyl .amoniak ammonia.siarczki wegla camphor oil -olej kamforowy chlorates .alkohol aldehydes -aldehydy aliphatic amines -aminy alifatyczne aliphatic esters -estry alifatyczne aliphatic ethers -etery alifatyczne aliphatic oxides .mieszanka alkoholi aldehyde .siarczan dwumetylowy dioctyl phthalate .roztwor dekstrozy diethanolamine . etyloamina ammonia . bromek metylu butadiene .siarczan dwuetylowy dimethyl formamide -dwumetyloformamid dimethyloamine -dwumetyloamina dimethylmethane -dwumetylometan dimethyl sulphate .chloroetan chloroethylene -chloroetylen chlorophenols .alkohol etylowy . anhydrous .alkohol metylowy (o duzej czystoki) chlorine .etan ether .eter dwuetylowy diethyl ketone .dwutlenek wegla carbon monoxide .spirytus rektyfikowany columbial spirit .parowanie (tu: ladunku) boil-off temperature -temperatura wrzenia boiling temperature -temperatura wrzenia acetaldehyde -aldehyd octowy acetic acid -kwas octowy acetic anhydride -bezwodnik octowy acetonitrile .acetonitryl acetophenone .etan ethanol .dwuetyloketon diethyl sulphate .benzen benzoic derivative pesticides -pestycydy .chloroarseny chloroethane .chlorofenole chlorophenates .Chemical and gas cargoes ladunki chemiczne i gazy acid .cyjanki nieorganiczne cyanides organic -cyjanidy organiczne dextrose solution .acetofenon acetyl chloride -chlorek acetylu acrylamide solution -roztwor akrylamidu acrylic acid -kwas akrylowy acrylonitrile -akrylonitryl adipanitrile -nitryl adipinowy alcohols .chlorany chlorinated hydrocarbons -weglowodory chlorowane chlorine .alkohole alcohols mixtures .butadien butane .pentan aromatic esters -estry aromatyczne aromatic ethers -etery aromatyczne arsine .dwuwinyl ethane .eter etylowy ethyl alcohol .tlenek wegla carbon sulphides . erytren boranes -borowodory boric acid .etanol ethene .ftalan oktylu dipropylene glycol -glikol dwupropylenowy divinyl .dwuwinyl.karbinol carbon dioxide .arsenowodor azides .tlenki alifatyczne aliphatic silicates -krzemiany alifatyczne alkalis .azydki benzene .brom bromates -bromiany brominated hydrocarbons -weglowodory bromowane bromomethane -bromometan.amoniak i jego zwiqzki boil-off .chlorofenolany cyanides inorganic .kwas borowy bromine .chlor chlorites -chloryny chloroacetates -chlorooctany citric juice -kwasek cytrynowy colonial spirit .kwas acrylamide -akrylamid alcohol .amoniak bezwodny amyl hydride .aldehyd aminoethane .chlor chloroarsines .

naftalen nitrates .propan propene .siarkowodor hypochlorites -podchloryny iodinated hydrocarbons -jodowane wqglowodory isocyanates -izocyjaniany isopentane .chlorek winilidenu wood alcohol -spirytus drzewny wood spirit .fosforowodor picrates -pjkryniany pyridines -pirydyny propane .gazowe czynniki chlodzqce reliquefaction .czterotlenki osmu oxalates .propen propylene -propylen propylene oxide .metyloacetylenu-propadienu mieszaniny methylamine -aminooctan methylethylene methylethene methyl bromide -bromek metylu -- - methyl chloride -chlorek metylu monobromomethane monoethyloamine -monoetyloamina morpholine .system ochrony ladunku gazu skroplonego liquefied natural gas (LNG) .tlenki azotu nitrophenols .terpentyna vinyl chloride .chlorek winylu vinyl ethyl ether -eter etylowinylowy vinylidene chloride .izopentan isoprene . CARGO - -- ethylamine -etyloamina ethyl chloride .szczawiany pentanes.tlenek propylenu refrigerant gases .metan (skroplony gaz naturalny) methanol .czteroetylek olowiu lead tetramethyl -czterometylek olowiu liquefaction .fenetol phenols .weglowodory fluorowane fluorides .izopropyloamina ketones -ketony lead tetraethyl .dwutlenek siarki sulphur oxide .azotany nitrites .fluorooctany freon .ponowne skraplanie rodenticides -rodentycydy saturated vapour pressure -ciinienie par nasyconych semi-pressurised gas carrier .propadiene mixtures .azotyny nitriles .chlorek etylu ethylene -etylen ethylene glycol -glikol etylenowy ethylene oxide .sz~ciofluorek tricresylphosphate turpentine .nadchlorometylo-merkaptan permanganates -nadmanganiany peroxides .nitrofenole osmium tetroxide .skroplenie gazu liquefied gas . all isomers -pentany wszystkie izomery pentene -penteny perchlorates -nadchlorany perchloromethyl-mercaptan .cyjanowodor hydrogen sulphide .tlenek etylenu fluorinated hydrocarbons .freon fully refrigerated gas carrier -gazowiec w pelni chlodzony fumigants -fumiganty germane .fluor fluoroacetates .antymonowodbr sulphides .7.skroplony gaz ziemny liquefied petroleum gas (LPG) -skroplony gaz ropopochodny mercaptans -merkaptany metal carbonyls -karbonylki metali methane (LNG) .izopren isopropylamine .tlenek siarki teluru tellurium hexafluoride .nadtlenki phenetole .morfolina naphtalene .spirytus drzewny .fenole phosphides .fosforki phosphine .metanol methyl alcohol -alkohol metylowy methylacetylene -metyloacetylen methylacetylene .gaz skroplony containment system .fluorki fluorine .germanowodor halogenated cyyanogens -halogenocyjany hydrocarbons -wqglowodory hydrogen cyanide .siarczki sulphur dioxide .gazowiec polcisnieniowy stibine .nitryle nitrogen .azot nitrogen oxides .

8. 4bandoning the ship .wodowanie i podnos~enie (todzi) 6.pos~uhiwanie rato\\anie i 13.t o d i ratunhowa i ratownicza 3.p i e r w s ~ a ponloc med?crna 16.q p r q t ochron? osobistej . Life boat and rescue boat . Life raft . Launching appliances . l l a r i n e e\acuation qstems .o p u s ~ c ~ a nstatku ie 5. Personal proteeti\ e equipment . Safety of life at sea bezpieczenstwo iycia na morzu I.ochrona srodowisha 14. U a r m i n g i n distress . Safet? . Personal life sabing equipment .s p r q t s?gnalirac?jn? i pirotechnicm? 9.n p a d k i i rato\?nictwo morskie I I. Launching and reco\ering . Rledical first aid . CAR and IAXlS-\R .u r r q d ~ e n i a \\odonania do 4.m a l c r a n i e poiarow 15.morskie s?stem? ewakuaujne 10. Rlarine accidents and sahage .tratwa ratunkowa 2.dzialania Smiglowca S 4 R 12. Enkironmental protection .S-\R helicopter operations .alarmowanie n niebezpiec~enstwie 8. Firefighting . Signalling equipment and p?rotechnics .betpiec/enst\\o 17.ind?widualn> sprzet ratunkom? 7.

dryfkotwa life rafl container . SAFETY OF LIFE AT SEA I Life raft tratwa ratunkowa exterior light/ canopy/ reflective strip/ Swiatlo zewnetrzne namiqt . sea anchor.8. stabilizator container lid/ pokrywa pojemnika emergency pack/ wyposaienie away j n e Itratw~l ije raft instruction leaflet/ nstrukcja obslugi t r a w drogue.pojemnik tratwy storage cradle/ loie tratwy faleri hydrostatic release unit zwalniak hydrostaryczny graduated drinking vessel/ miarku do painter line/ zapadka zwalniajqca shackle/ szakla water inlet/ wlot wody manual release mechanism/ mechanizm zwalniania recznego szakla /I .taima odblaskowa radar reflector/ ment/ SART seat/ l y deszczowej gniazdo transpondera SART 1 lower inflatable chamber/ dolna komora plywalnoiciow kieszed wodna.

stacja przeglqdow i atestowania tram . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Liferaft -tratwa ratunkowa life saving equipment .zewnqtrzny fartuch . .first aid kit -zestaw pierwszej pomocy .bezpieczny n6z plywajrlcy -drinking water vessel -naczynie z miarkqdo racjonowania wody .water pocket .falen.open -tratwa otwarta -weatherproof valise -pojemnik tratwy odpomy na warunki pogodowe .inflatable compartment .righting strap .safety valve .pneumatic -tratwa pneumatyczna -valise -pojemnik tratwy ratunkowej .sea anchor .Swiatlo zewnqtrzne . pompka (do dopelniania komor wypomoSciowych) bowsing line .zestaw do lowienia ryb .wiosla -painter (line) .davit launched . butla z gazem grabline .tratwa samoprostujqca servicing station .linka do przytrzymywania pojemnika.zawor zwrotny .throw overboard .buoyant safety knife .krqzek ratunkowy z linkq retrieving line .plug -korek spustowy -racks .mieszek. pas sluzqcy do odwracania przewroconej tratwy .luk (podtrzymujqcy) namiot closure .lifting eye -zaczep (ucho) do podnoszenia t.gas cylinder -pojemnik.kieszeh wodna. lodzi lub tratwy bridle . . lodzi) .zaslona zewnqtrzna namiotu t.komora wypornoSciowa compartment -przedzial wypornoSciowy tube ..coroczny przeglqd tratwy capacity -pojemnoSC tratwy container -pojemnik (tratwy) .operating cord .indoor light .komora wypomoiciowa canopy -namiot (tratwy) arch .lina chwytna (wokol t.non-retum valve .linka operacyjna .tratwa pneumatyczna . kotwica plywajqca .namiot .pasy sluzqce do odwracania przewroconej tratwy -righting line .floor valve .repair kit . zrzucana (za burtg) .zestaw do napraw .linka chwytna (wokol t.outside courtain .fishing tackle .dryfkotwa - - - - .outdoor light . strop (do wodowania tratwy za pomocq hrawika) -buoyant lifeline -ratunkowa linka plywajqca .wlaz .linka do przyciqgania t.inflation hoses -wqze do napelniania kom6r .exterior light .rain catchment -lapacz wody deszczowej .Swiatlo zewnqtrzne .reversible -tratwa dwustronna .wyposazenie ratunkowe liferaft -tratwa ratunkowa -annual -sewicing .8.osprzqt tratwy ratunkowej bellow . lodzi) lifeline .t.inflatable chamber .przedzial wodoszczelny.inflatable .Srodki ratunkowe life saving service .zawor bezpieczenstwa -tent .reflective tape -taSma odblaskowa .fiberglass pojemnik tratwy z wlokna szklanego .emergency rations -racje iywnoiciowe .latarka elektryczna -emergency pack -pojemnik ze sprzqtem awaryjnvm .sluzba ratownictwa iycia survival equipment .stelaz do tratw .drogue -dryfkotwa. stabilizator tratwy powietrzem - - - - -- - - - - ------ - liferaft (fitting) . .rigid -tratwa ratunkowa typu sztywnego .air chamber valve -zawor komory wypornoSciowej -boarding ramp -podest (ulatwiajqcy wejScie do tratwy) -boarding ladder -drabinka (ulatwiajqca wejScie do tratwy) -buoyancy -plywalnoSC (tratwy) chamber .Swiatlo wewnqtrzne . komora wypomokiowa inflation -nadmuchiwanie (tratwy) .komora wypomoSciowa .waterborne -tratwa zwodowana liferaft (construction) -konstrukcja tratwy ratunkowej .rigid -sztywny pojemnik tratwy .inflating -napelnianie (siq) tratwy .radar reflector -reflektor radarowy . tu: linka operacyjna ..zawor podlogowy -hatch .tratwa wodowana za pomocq hrawika .rescue quoit with line .paddle .lina.floating -tratwa unoszqca siq na wodzie .zawiesie.electric torch .selfrighting .observation slot -kolnierz obserwacyjny .

lddi zrzutowa . pdlsztywna iddi ratownicza free fall lifeboat .engine foundation/ fundament silnika k e e l / stepka .lddi ratunkowa swobodnego wodowania. SAFETY OF LIFE AT SEA Lifeboat lddi ratunkowa buoyancy tanW oar/ gunwale clamp/ obejma krawedzi burty linka chwytna life boat cross section przekrdj lodzi ratunkowej keel seat/ gniazdo stepki keel stop/ foam buoyancy tanW zbiornik gunwale/ lawa poprzeczna water tanW zbiornik wody side benches/ lawy boczne 3 remote release hooks haki zdalnie zwalniane floating block shackle/ hook/ hak / / uchwyt przyobiowy L rubber fender/ odbojnica gumowa bilge hand rail/ T1 fdod tank/pojemnik na iywnodi .' .securing pin/ trzpieri zabezpieczajqcy releasing arm/ ramie zwalniajqce 1 steering tower/ kiosk sternika 1 rigid inflatable fast rescue boat stybka.8..

buoyancy -plywalnoiC.fast .non-powered boat -lodz bez napqdu mechanicznego -propeller gear -rqczne urzqdzenie napqdowe lifeboat (type) .linka dryfkotwy signalling mirror -lusterko sygnalizacyjne .bilge handrail -uchwyt przestepkowy .pontoon -pontonowa lo& ratunkowa .stqpka -plate -plyta stqpki rail .dinghy .outboard .lawka .lodi ratunkowa o napedzie rqcznym .linka holownicza .totally enclosed -lodz calkowicie zakryta .air case .axe .self-righting -lodi samoprostujqca siq .gwizdek - Lifeboat .wl6kno . ponton pneumatyczny .otwieracz do puszek (konsenv) .lo& ratunkowa zakryta .motorowka dinghy -ponton z doczepnym silnikiem lifeboat .czerpak do wody . .pulling boat .siekierka. wypornoiC -buoyancy foam -pianka wypomoSciowa .lawka burtowa (w lodzi) .lodz ratunkowa w pehi zakryta -partially -lodi czqkiowo zakryta .collapsible boat .lawka poprzeczna lodzi tank .gqbka (do zbierania wody) .hand-operated propeller .rgczne urzqdzenie napqdowe (lodzi) --- - - - - - . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA . toporek .end .napqd silnikowy rescue boat -lodz ratownicza .zbiornik wody (pitnej) lifeboat (propulsion) -napqd lodzi r.survival craft .kiosk stemika .semi rigid -polsztywna lodi ratownicza lifeboat equipment -wyposazenie lodzi r.side seat .laminat z wlokna szklanego food locker -pojemnik na iywno6C hook . pneumatyczna lodz ratownicza .lodi wioslowa .sztywna.tin opener .handrail .fully .bottom boards .rowlock plate .szybka lodz ratownicza .silnik boat .metallic .self-bailing boat -1odz samoodwadniajqca siq .otwor spustowy w dnie lodzi .self-righting double-hull -16dz ratunkowa samoprostujqca o podwojnym poszyciu .slabe ogniwo -whistle .rigid .rigid inflatable fast .uncapsizing boat .tow rope .motorowa lodi ratunkowa propulsion .side bench .8.fire-protected freefall -ognioodporna lodz wodowana swobodnie (zrzutowa) .weak link .sponge .motorowa l6di ratunkowa .jednostka (16dz lub tratwa) ratunkowa .inflated .16di ratunkowa air bottles -butle powietrza air vents -wywietrzniki bilge grab rail -porqcz przystepkowa fibre .water .hak lodzi .silnik lodziowy lodi ratunkowa o -mechanically propelled napqdzie mechanicznym .lodi ratownicza typu sztywnego .drain .(tu) suchary .lawka boczna .fuel -zbiornik paliwa .lodz r.open . podloga .lifting .lifeboat engine .zbiornik .lodi niewywrotna motor .sea anchor cord .metalowa 1odz ratunkowa .inflatable -lodi pneumatyczna .zbiornik wypornoiciowy -bank (bench) .hak do podnoszenia glass reinforced plastic (GRP) .l6di wioslowa .stepka boczna (lodzi ratunkowej) lifeboat (construction) -konstrukcja lodzi r. .air .rowboat .buoyancy -zbiomik wypornoiciowy .silnik przyczepny -propelled lifeboat.czerpak .zbiornik wypornoiciowy .porqcz .lodz skladana .16dz ratunkowa odkryta .lodz skladana -free-fall lodi wodowana swobodnie (zrzutowa) .buiscuits .zbiornik powietrzny koncowy .enclosed .rowlock chock -zdwojenie przydulkowe .steering tower .okucie gniazda dulki .(typ) lodzi ratunkowej .tworzywo sztuczne wzmocnione wloknem szklanym keel .thwart .folding .mala lodka.bailer .hand-propelled - -- - - - - -- - - - - - -- -- -- -- .rowing-boat -lodi wioslowa .glass .wlokno szklane boat -lodi z wlokna szklanego laminate .bailer . .topping-up pump -pompka dopelniajqca (komory wypornoSciowe tratwy) .towing -lawa holownicza (na lodzi) .piyty podlogowe. nadmuchiwana .

Totaly enclosedfree fall lifeboat .calkowicie zarnkni@a zrzutowa external light/ reflektor radarowy lifeb.at rations/ lodziowe racje iywnoiciowe .

n6z .towrope .zbiornik oleju do uSm.hand pump .sea anchor .olej do uimierzania fa1 .linka (rzutka) plywajqca .rumpel .toporek . kotwica plywajqca . na Srodkach ratunkowych) .rumpel z przedluiaczem .open hook .scissors .skids .search lights -reflektory szperacze .internal air supply system .knife . ploza burtowa .folding knife .paddle -wioslo lopatkowe .dryfkotwa.grappling hooks .skates .falen dlugi .system spryskiwania zewngtrznego lodzi .falen .folding tiller . lina holownicza .plywajqcy krqzek do podawania rzutki line .bucket . pokrowiec lodzi .wiadro .taima odblaskowa (np.skate -zeilizg lodziowy.towline -hol.leak screw -korek spustowy .storm oil .food rations -racje zywnoiciowe .torch .drift anchor . fa1 .hatchet .lina do holowania .storm oil tank .reflective tape .dulka . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU -biscuit tin -puszka na suchary -boat charts -mapy szalupowe . aktywny .trail line . lina holownicza .tin opener .falen rufowy -plug .kotwica plywajqca .external water spray systems .rubbing strake .latarnia lodzi ratunkowej .fishing tackle -zestaw do lowienia ryb .towing hawser -hol. .rzutka nietonqca rescue quoit .swifter .active .korek spustowy w dnie lodzi .lina holownicza .boat hooks .rgkojeSC (wiosla) .odbijacz linowy wok01 lodzi .sea painter .gqbka .latarka elektryczna .linka pomocnicza dryfkotwy other lifeboat equipment -inne wyposazenie lodzi ratunkowych .holowniczy falen lodziowy .oarlock .skeet .quoit -plywajqcy krqzek (ratunkowy) .bosaki -buoyant -nietonqcy.halyard .passive -reflektor r.dulka .: punktowiec) .hak odrzutny .trail line -plywajqca lina holownicza .spot light .listwa na burcie (po kt6rej zsuwa sig 16di ratunkowa) . oslony burt lodzi.painter .-tackle .-heaving line .with buoyant handle .reflektor r.steering .lifeline -linka ratunkowa (asekuracyjna) woko1 kola.lamp .aft . zeSlizg lodzi ratunkowej .-blade .odbojnica lodzi .sponge .lodziowe racje iywnoSciowe .talia falu .odbojnica lodzi .czerpak .tiller .szakla holownicza .towing painter .brezent lodziowy.reflektor radarowy .rub rail .fa1 .reflektor (pot.fan . lodzi etc.grasp .pompa rgczna . lina holownicza .suchary szalupowe .8.oar .hol.no2 z plywajqcq rgkojeiciq .noiyczki .rations .system spryskiwania zewngtrznego lodzi - .desalinator -urzqdzenie do odsalania wody .n6z skladany .pioro (wiosla) .otwieracz do puszek .dulka .compass -kompas lodziowy .drabinka lodziowa .tu: oslony (chroniqce lodz przed uszkodzeniem w trakcie opuszczania) .sprinkler system .pioro wiosla -buoyant -wioslo plywajqce .bow - --- .propeller .retro-reflective tape -taima odblaskowa .zamknigty system obiegu powietrza (w lodzi zakrytej) .dipper .odbojnica (gumowa) lodzi .oil can .tripping line . pasywny .lina podstgpkowa .cradle .balika do oleju .grab line .radar reflector .bosaki lub kotwiczki .odbijacz .czerpak do wody .wioslo .falen rufowy - - - - - - .ladder . plywajqcy .cover .towing shackle .hook -bosak lodziowy .wioslo sterowe .rubber .drogue -drykotwa .fender . tratwy.sea-biscuits .crutch .hauling line .faleti dziobowy stern .plozy.oil bag -worek do rozprowadzania oleju (na powierzchni morza) .Sruba napgdowa .rowlock .

rama zurawiko double roler track/ podwcijny tor jezdny hydrostatic release u zwalniak hydrostatyc . manrope/ spustka. SAFETY OF LIFE AT SEA . ' Launching appliances urzqdzenia do wodowania head block/ roller track gravity davits iurawiki grawitacyjne jezdne .loie pokla owe tratwy deck cradles or Iiferaft d shackle/ szakla davit-launched life raft tratwa wodowana iurawikiem release gear/ urzqdzenie zwalniaj ce 4 tricing pendant.8. mantai \ hak lodziowp I bowsing-in tackle/ talia przytrzymujqca ilewing motor/ silnik obracania .

sprzglo odirodkowe davit -iurawik .padeye -zaczep piericieniowy -renewal date of wire falls -data wymiany lin talii .rozki do mocowania liny.lazy painter -kr6tki falen .urzqdzenie do zwalniania (tratw) .Jacob's ladder .chock legar lodziowy .16dz zawieszona na iurawikach .tricing pendant .stem -iurawik rufowy .tackle .glowica iurawika (zblocze gome) pedestal .mocowany do pokladu stojak na tratwy .fa1 .gniazdo zurawika stand -podstawa iurawika . mantal .tricing line . mantal .zawiesie lodziowe -tackle .gaja .guy .lina stalowa talii fall -talia .link .falls turned end-for-end -obracanie liny talii .slip hook . tratwe).remote releasing .hydraulic gear .hak do podnoszenia (np.zwalniak automatyczny gear safety pins .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi . opuszczaC na wode appliances -urzqdzenia do wodowania device -urzadzenie do wodowania gear .: toprik) .krqtlik .tu: spustka. iodi z talii) operating equipment .hak .legar lodzi - boathife raft seat .mechanizm zwalniajqcy (np.swing -iurawik obrotowy davit (loose gear) .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny -hydrostatic -unit (HRU) -z.span (topline) -wiez spustkowa (pot. pot.gravity -iurawik grawitacyjny head .frame -rama . mantal .round bar .swivel .spustki (pot.cradle .lift .manropes .talia lodziowa centrifugal clutch .quick unit .free-fall trackway .suspension chain .fastening fittings .iurawik obrotowy socket .halyard tackle -talia faiu .sztormtrap .stojaki zrzutowe (tratw) sling .loze lodziltratwy deck-mounted storage .bolce (przetyczki) zabezpieczajqce urzqdzenie zwalniajqce . olinowanie iurawik6w iodziowych . hydrostatyczny mechanism .arm -ramie (iurawika) -cleat .urzqdzenie szybkiego z.: mantal) -wire . winda.lina talii zurawika .hook .spustka.end for end turning -przelozenie (odwr6cenie kierunku) liny talii .wysokoiC podnoszenia.bloki .urzqdzenie do wodowania system -urzqdzenia do wodowania lodzi lever .lifeboat hoist -podnoinik lodzi ratunkowej .life line .zeilizg (do wodowania swobodnego lodzi zrzutowych) -racks . mechanizm podnoszqcy .osprzet lluiny zurawika .hak odrzutny .halyard .lina do przyciilgania lodzi do bum .blocks .automatic gear .takielunek.osprzqt do mocowania .wodowaC (lo&.ogniwo . wy c i a -hook .shackle .szalupa launching.fall cover -pokrowiec na talie . diwig.bowsing in tackle -talia przytrzymujqca lodz cover -pokrowiec na talie iurawika .8. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Launching appliances urzqdzenia do wodowania . knaga collar -jarzmo iurawika craft .kolumna zurawika . lodzi) (to) lift -podnosik lowering mechanism -mechanizm opuszczania release -zwolnienie . - - - - - .zamiana koncow talii -turning date of wire falls -data obrocenia lin talii guide sheaves -rolki lkrqzki prowadzqce launch .spustka.szakla.lancuch podtrzymujqcy .zdalne zwalnianie .fall .diwignia lifeboat slip way -pochylnia lodzi ratunkowej lifting (gear) -urz&enie do podnoszenia.monkey line . szekla - - - - - - - (odcinek lancucha pomiedzy blokiem talii a hakiem) .

malniak. opuicit ship! .grooved drum .lodz na wodzie - - -- - - - - sig na wodzie boat manoeuvring . podejmowanie rozbitkow z jednostki w niebezpieczenstwie Jacob's ladder .lifeboat .sygnal alarmowy.lifeboatman .ilobkowany bqben w. urzqdzenie zwalniajqce releasing gear -urzqdzenie zwalniajqce tensioning device .sztormtrap Jason's ladder .-lbdz zwodowana.ewakuacja. sygnal wzywania pomocy ending signal .w.czerpaC (czerpakiem) . .lodi w pozycji marszowej (w pozycji zamocowania) . opuszczanie statku.poklad wyznaczony do obsadzania lodzi ratunkowych -hook handler -marynarz obslugujqcy hak lodzi .rozklad alarmu lodziowego. lodzi) -unit -zwalniak.sygnalizacja zakonczenia.stan zagrozenia -procedure -procedura postepowania w razie zagroienia signal .lista (alarmowa) -station -miejsce zbiorki. ratunkowej oarsman -wioklarz - - - - .zbibrka (na alarmie) list .obsadzanie lodzi (tratwy) on the water .zajqC miejsca w lodzi at full outreach position .system .opuiciC statek! bill .urzqdzenie do podnoszenia rozbitkow z wody life boat crew .dmonek alarmowy device -urzqdzenie alarmowe . zapobiegajqce powstawaniu lum) transmission gear -przekladnia winch -wciqgarka. lodziowa z zasilaniem . znajdujqca chanizm zwalniajqcy (np.unpowered lifeboat w.sygnal alarmowy switch -wlqcznik alarmowy assembly station -miejsce zbiorki assembling point . stanowisko alarmowe stations bill .alarm lodziowy muster .uimierzak grzywacze fa1 (olejem) secure alongside -zamocowaC (lodi) przy burcie (to) tow .opuszczanie statku --- alarms and drills -alarmy i Cwiczenia abandon -pormciC. takie: muster station boat -lodz deck -poklad lodziowy illumination -oiwietlenie pokladu lodziowego .holowaC tow aft -przygotowywaC 1odi do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie emergency . sygnat zakonczenia (alarmu) evacuation . lodziowa bez zasilania 8.general emergency .lodz calkowicie wychylona za burte -at the embarkation deck -lodz na wysokoici pokladu obsadzania (wsiadania do lodzi) in stowed position .alarm Cwiczebny.bail out -wybieraC (czerpakiem) (to) boat -plynqC lodziq drill .(to) bail .certified lifeboatman -dyplomowany ratownik . system zwalniania.obsada lodzi ratunkowej .smooth drum . Cwiczenia ..enter the .dowodca lodzil tratwy .urzqdzenie naprezajqce (line talii.embarkation deck .swung out -lodz wychylona za burtg -waterborne .lifeboatllife raft commander .boat .czlonek obsady 1. SAFETY OF LIFE AT SEA - - - -- Abandoning the ship .odpychaC lodi (to) row -wioslowaC quell waves . me. winda (tu: lodziowa) -brake -hamulec wciilgarki . lodziowa .alarm Cwiczebny (to) capsize -wywr6ciC sic dnem do gory fend (off) . .wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz .w. rozklad alarmu opuszczania statku --drill -alarm Cwiczebny opuszczenia statku station -miejsce zbiorki w alarmie lodziowymi opuszczania statku abandonment -opuszczenie statku alarm -alarm -bell .rozklad alarmow practice muster .manning of a .powered lifeboat .manewrowanie lodziq -back oars .alarm ogolny -push-button -przycisk alarmowy signal .gladki bgben w..miejsce zbi6rki (w czasie alarmu).

zmagazynowana energia kinetyczna stowed position .opuSciC lodz .lodz niezaladowana .on-load system .zwalniak h. tratwy) release -zwalnianie embarkation ladder .maximum load .opuSciC sztormtrap system .quick unit -urzqdzenie szybkiego zwalniania .lodz w pelni zaladowana (to) launch -wodowaC (16dz..non-loaded .lodz z prawej burty lowering .off-load system .port side .zwodowaC lodz ratunkowq (ratowniczrl) station .manual -zwolnienie rqczne (tratwy) .hydrostatic -r -zwalniak hydrostatyczny .starboard side .siatka do podejmowania z wody rozbitkow slack fall . . lodzi) . urzqdzenie zwalniajqce scrambling net .wychyliC iurawiki (wychyliC lodzie za burtq) swung out position -16dz w pozycji wychylonej take off lashing . podjqcie lodzi recovering -podnoszenie .hoist a in -wciilgn$ lodz na miejsce .system zwalniania (np.zdalne zwalnianie unit . do pokladu .opuszczanie lodzi net .system zwalniania .lower -to deck level -opuSciC 1.16di z lewej burty .opuszczanie (iodzi) speed .manual -wodowanie rqcme the lifeboat (rescue boat) .stanowisko wodowania (lodzi) lifeboat .zwalniak.launching and recovering wodowanie i podnoszenie (tratwy.marszowafl lodzi (pozycja zamocowania) swing out davits (boats) .lightest load -najmniejsza masa przy opuszczaniu . tratwy) .hydraulic gear .prqdkoSC opuszczania of the boat .bez obciqzenia" . tratwq) launching -wodowanie (lodzi.16dz ratunkowa .pozycja .remote releasing .hydrostatic -unit (HRU) .automatic -wodowanie automatyczne .halting a -zatrzymywanie iodzi (w trakcie opuszczania) .luzna talia slip knot -wqzel lawkowy stored mechanical power .zwolniC mocowania - - ..odzyskanie.lina do przytrzymywania lodzi przy burcie fully-loaded boat .maksymalna masa (dopuszczalna przy podnoszeniu lodzi.lower .system zwalniania .podnoszenie lodzi .siatka (tu: ewakuacyjna) painter to the main deck -podaC falen na poklad glowny put in the leak screws -wkrqcik korki spustowe recovery .hydrauliczne urzqdzenie do zwalniania lodzi . lodzi) z wody bowsing line .pod obciqzeniem" Lifeboat launching wodowanie lodzi ratunkowej - - - - - - - boat at embarkation decW lodi przy pokladzie wsiadania lowering/ oouszczanie fall/ talia- - - waterborne boat/ l6di zwodowana - - - - - - -operating equipment -urzqdzenie do zdalnego zwalniania (tratw) .boat .prepare -przygotowak 1odz ratunkowq ..

kolo ratunkowe life vest -kamizelka ratunkowa luminous buoy -kolo ratunkowe z lampkq survival -przetnvanie.lampka pasa ratunkowego light . termiczny insulation .klarnra (zapinajqca) pasa r.protection .zakladanie kombinezonu non-insulated suit . przeiycie craft .stroj (kombinezon) ratunkowy -bag -torba na Srodek ochrony cieplnej .gwizdek do pasa ratunkowego life-float -plywak ratunkowy life-ring .secure line with a snap .kolo r.pas z karabinczykiem velcro fasteners -talmy mocujqce typu "rzep" -watertight zipper -wodoszczelny zamek blyskawicmy survive -przetnvak. kombinezon asekuracyjny - .taimy (do wiqzania) pasa r.wearing -zakladak pas ratunkowy whistle .izolacja cieplna Personal survival equipment indywidualny sprzqt ratunkowy lrfebuoy chute/ zrzutma kota - - - -- "cziowlek za burtq" - - - immersion suit kombinezon ratunkowy - rescue light/--Swiatlo sygnalizacyjne - .kolo ratunkowe z plawkq dymnq -light and smoke lifebuoy -kolo ratunkowe z piawkq iwietlno-dymnq life-jacket -pas (kamizelka) ratunkowy -buckle .Srodek ochrony cieplnej waterproof -nieprzemakalny. -buoyancy -plywalnoSk pasa ratunkowego collar -kohierz front -przod pasa ratunkowego . SAFETY OF LIFE AT SEA Personal life-saving equipment indywidualny sprzqt ratunkowy anti-exposure suit .kombinezon ochronny (chroniqcy przed warunkami pogodowymi) immersion suit -kombinezon ratunkowy donning .wodoszczelny water activated light . przezyC swimming -piywanie thermal -cieplny. .ochrona cieplna -protective aid (TPA) .lampka pasa ratunkowego straps .piawka Swietlna @rzy kole ratunkowym) water-resistant -wodoodporny work and protective suit -kombinezon roboczo-ochronny.horseshoe .gloves -rekawice .zrzutowa lodz ratunkowa survival suit . w kamizelce ratunkowej) water light .hood . (w ksztalcie podkowy) --with line .koio ratunkowe z linkq with a smoke-signal .8.lodz ratunkowa equipment .Swiatlo aktywowane przez wode (np.sprzgt ratunkowy skid-launched freefall craft .kombinezon ratunkowy bez izolacji cieplnej unpacking -rozpakowanie kombinezonu life buoy -kolo ratunkowe .inflatable -nadmuchiwane pasy ratunkowe lamp .kaptur .

wezwanie pomocy.alarm batteryless telephon -telefon bezbateryjny buoyant VHFNHF marker beacon .radio distress .radio frequency .hand-operated general -push button -przycisk alarmu ogblnego -hooter -buczek alarmowy signal . awaryjna radioplawa pozycjonujqca (lokalizujqca) emergency receiver .instalacja alarmowa alert .life saving .sygnal diwiqkowy .lampa sygnalizacyjna -methods -metody sygnalizacji mirror . zdarzenia niebezpiecznego -flag -flaga wzywania pomocy niebezpieczenstwa -frequency -cz~stotliwoSk -light .wspoirzgdne miejsca wypadku.sygnalizacja -code -kod sygnalizacyjny equipment .radiowy sygnal bezpieczenstwa .sygnal wzywania pomocy dye marker . procedury sygnalizacji signal . sygnalizacji. barwnik stosowanyjako sygnal wzywania pomocy - - - - emergency frequency -czqstotliwoSCalarmowa emergency position radio beacon -radioplawa awaryjna.sprzqt sygnalizacyjny lamp . stan zagrozenia call .8.sygnal diwiekowy - - - - - - - - - .dzwonek alarmowy -buzzer -brzqczyk alarmowy device -urzqdzenie alarmowe .radio safety .sygnal .sygnal ratunkowy -visual .sygnal alarmu switch -wlqcmik alarmu -system .alarm .lusterko sygnalizacyjne procedure .macmik banvny. s.sygnal niebezpieczenstwa .Mayday .aural distress . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU Alarming in distress -alarmowanie w niebezpieczenstwie activate-uaktywniai.Mayday .nature of -rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy procedure -postqowanie w wypadku wzywania pomocy .cz~stotliwoSklqcznoSci w niebezpieczenstwie -signal . uruchamiak (np.radiowy sygnal pilnoici.radiowy sygnal wzywania pomocy . wywolanie w niebezpieczenstwie coordinates .radio urgency .fonicmy sygnal wzywania pomocy .sygnal alarmowy . wizualny . EPIRB) alarm -alarm.sygnak optyczny.radioplawa VHFiIMF distress -niebezpieczenstwo. sygnal ponaglenia signalling .radioodbiornik awaryjny flashlight -latarka bateryjna hand-held walkie-talkie (portable)-rqcmy radiotelefon UKF (to) relay -przekazywak .emergency .przepisy dot.sound .przekazywaC foniczny sygnal wzywania pomocy signal -sygnal . sygnal alarmowy -bell .sygnal Swietlny wzywania pomocy message -komunikat niebezpieczenstwa .

emergency smoke marke dawka s'wietlno-dymna "czlowiek za burtq " buoyant orange smoke signal/pomarahczowa sygnalizacyjna plawka dymna igniter cord/ linka hand-held red distress flare/ rgczna ratunkowa pochodnia czenvona hand-held distress signal rockel/ rgczna ratunkowa rakieta spadochronowa 11 flare composition/ 1 '. SAFETY OF LIFE AT SEA r Pyrotechnics and signalling equipment -pirotechnika i sprzet sygnalizacyjny I nun overboard marker .- 111 \ zewnctrzna parachute/ spadochron flare composition/ sygnalizacyjny $re cap/ nakrctka plastic coated steel tube/ rura stalowa powlekana zawlec~kaiglicy striker mechanism/ mechanizm iglicy .8.

flare pistol with colour-coded signal . p. flara rgczna floating lights .life-saving -s .pistolet sygnalizacyjny z kolorowymi rakietami -hand (sygnalizacyjna) pochodnia rgczna. pistolet sygnalowy .distress flare . Srodek wzywania pomocy .spadochronowa rakieta sygnalizacyjna .rakiemica.sygnal dymny (plywajwy).Vessex Lld sleeved end/ konc (rzutki) z oslonkq marker light strobe/ sygalizacyjne dwiatlo stroboskopowe .lifeline .Swiatla plywajqce life buoy light -plawka Swietlna ratunkowa lifeline-throwing apparatus -wyrzumia (miotacz) linki ratunkowej line-throwing apparatus -wyrzumia linki ratunkowej man over board buoy. manoverboard markerplawka Swietlno-dymna "czlowiek za burtq" parachute distress signal -rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) parachute flare .sygnal dymny -- - - - - Line throwing apparatus aparat do strzelania rzutek Source: Pains .pirotechnic pirotechniczny grodek sygna- -- - -- lizacyjny.rakieta do podawania rzutki ratunkowej -line -linka ratunkowa (wystrzeliwana za pomocqrakiety) -parachute flare .flara ratunkowa .sygnal 8.sygnaiy wzywania pomocy .self activating smoke samoaktywujqca sig plawka dymna . trudnopalny smoke -dym candle .Swiatlo samoaktywujqce rocket -rakieta.pochodnia .rakieta spadochronowa star signal -rakieta sygnalizacyjna.Signalling equipment and pyrotechnics -wyposaienie sygnalizacyjne i pirotechniczne buoyant -plywajqcy dye markers -banvniki sygnalizacyjne (proszki banviqce wodg. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA .generator dymu marker -plawka dymna signal .flare pistol .- . rakieta spadochronowa (wzywania pomocy) pyrotechnics -pirotechniczne Srodki sygnalizacvine .self-igniting light .light . raca apparatus -wyrzutnia linki ratunkowej .gwiazda self-ignition Light -samoczynnie zapalajqca sig plawka do kola slow-burning -wolno palqcy. plawka dymna .Swiatlo pirotechniczne signal .parachute -rakieta sygnalizacyjna.flara.Swieca dymna generator . markery banvne) flame and smoke floats -plawki plomieniowe i dymne flame floats -plawki plomieniowe flare .smoke -(buoyant smoke -) .

SAFETY OF LIFE AT SEA I deck mounted slide container/ 7 -intei$ace structure/ poiqczenie rgkawa z wejiciem \coverplate/ pokrywa -evacuation chute/ vertical descent system (VDS) or chute system/pionowy system ewakuacyjny system z rekawem ewakuacyjnym muster station/ miejsce zbiorki life raft container racks/ stojak na pojemniki tratw k .8.

deployment handle -diwignia do uruchamiania systemu MES . zeilizg pionowy (tu: ewakuacyjny) system -pionowy system ewakuacyjny.konstrukcja morskiego systemu ewakuacyjnego .przedzial wypornoiciowy .skrzynia do przechowywania zeilizgu -stowage container -pojemnik systemu MES operation . zsuwanie siq po zehlizgu .sliding path .operating sequence .zsuwnia. kolejnoSC wykonywania czynnoici -platform leader .dual-track -zeilizg z podwojnq iciezkq .sliding down .obsluga morskiego systemu ewakuacyjnego .main tubes .dowbdca platformy .komora wypornoiciowa .floating platform -platforma plywajqca .deployment . nadmuchiwany.rozwiniqcie (systemu ewakuacyjnego) .outboard door -d r m i zewnqtrzne (pojemnika) -platform -platforma (plywajqca) - - - - control line .extender boom ram .operating handle .ewakuacja "suchq stopq" .zeilizg z jednq iciezkq .inner door .dry-shod . napelniany gazem .reflective tape .single-track .buoyancy tube .silownik pneumatyczny otwierajqcy d r m i pojemnika MES .icieika zeilizgu vertical descent system (VDS) -pionowy system ewakuacyjny. system z rqkawem ewakuacyjnym evacuation -ewakuacja -time . BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Marine evacuation systems morskie systemy ewakuacyjne chute .diwignia operacyjna .retaining line .glowne rury konstrukcji .szybka ewakuacja MES construction .inflatable . system z rqkawem ewakuacyjnym - - - .wqze do napelniania systemu .8.buoyancy compartment .linka operacyjna platformy slide .inflation hoses .pneumatyczny.zeilizg -ejecting pusher bag -poduszka (pneumatyczna) wypychajqca zeilizg (z pojemnika) -release lever -dzwignia zwalniajqca zehlizg -deployed .sekwencja operacyjna.zeilizg rozwiniqty -packed .track .6ciezka zehlizgu .zeilizgiwanie sig.zeilizg zwiniqty stowage box .d r m i wewnqtrzne pojemnika systemu .linka do cumowania (tratwy do platformy) -retrieving liferaft -podcislganie tratwy do burty lub do platformy .czas ewakuacji .rapid .taima odblaskowa -remote release system -system zdalnego zwalniania .slide -zeilizg ewakuacyjny .

total .grunt. SAFETY OF LIFE AT SEA Marine accidents and salvage wypadki i ratownictwo morskie abandoned ship .statek biorqcy udzial w zderzeniu colliding ship -statek.obiekt plywajqcy (stwarzajqcy zagrozenie dla zeglugi) hijacking attempt -pr6ba ponvania high and dry -(statek) calkowicie wynurzony (stojqcy na mieliinie) hit the beach .statek bez zasilania. dotknq6 dna hard and fast -(statek) mocno siedzqcy na dnie hazard -niebezpieczenstwo -to navigation .explosion .considerable damage to ship -znaczne uszko- - - dzenie statku .zagrozenie dla zeglugi hazardous floating object. defekt silnika engine trouble -problem z silnikiem.osi@C na dnie intact vessel -statek o nienaruszonej konstrukcji.(to) render -udzielaC pomocy beached -wyrzucony na mieliznq.zaginiqcie osoby - - ship lost .strata calkowita konstruktywna - - - . kolizja .strata of propulsion .zatonqk (o statku) -head down . niewla- - -- - - - - k i w a praca silnika.obiekt plywajqcy obstruction -plywajqca przeszkoda flotsam -resztki ladunku z zatopionego statku unoszqce siq na wodzie flooding -zalewanie (to) forge .man (person) overboard .8.udzielaC pomocy .maritime inquiry .statek opuszczony.zderzenie. wyboczenie pokladu buffeting of the seas -spychanie przez morze. nieuszkodzony lie over -mieC przechyl.zetknqi sic.statek porzucony.eksplozja . plywajqcy wrak disabled . bez napqdu debris -szczqtki deep water salvage .potential -potencjalne niebezpieczehstwo emergency situations . wykrzywienie.zatonqC dziobem go down -ton&.constructive total . lezeC na burcie (o statku) loss .czlowiek za burtq .niebezpieczenstwo spowodowane minami dead ship .podnoszenie wrak6w z duiych glpboko6ci derelict . floating -plywajqcy logs -plywajqce logi (klody) drewna -object . porzucony accident -wypadek -report -raport powypadkowy aground -na dnie.awaria silnika.damage . na mielihie alist -przechylony na burtp allision .uszkodzenie .zderzenie statku plynqcego i stojqcego assistance -pomoc .schodziC z trudem z mielizny founder .sytuacje awaryjne . dno morskie (to) ground -wej6C na mieliznq.dotknqk.come into .dochodzenie morskie .actual -faktyczne niebezpieczehstwo .calkowita strata statku .cargo shifting -przesunigie . dotknqt (np.bezpoirednie niebezpieczenstwo . uderzyC .rozlew olejowy . przez napor fa1 (o statku) (to) capsize -wywr6ciC siq dnem do gory collided ship .vessel missing -zaginiqcie statku (to) endanger -narazaC na niebezpieczenstwo engine failure . zaklocenia w pracy s.grounding -wejicie na mieliznp . sprzqt przez fale) consequences of accident -skutki wypadku -reduce to a minimum -ograniczyk skutki wypadku do minimum contact . na brzegu buckling of the deck -wygipcie.person missing .osadzenie statku na plaiy.statek niezdatny do zeglugi disaster -katastrofa distressed vessel -statek w niebezpieczenstwie driftwood -dryfujqce drewno emergency -niebezpieczenstwo .strata statku .(to) provide .utrata nappdu . plazp beaching a vessel .mine .manewr zatrzymywania awaryjnego -stop -manewr zatrzymywania awaryjnego danger -niebezpieczenstwo -imminent -bliskie. i6C na dno ground .oil spill . ktory spowodowal zderzenie carry away -znosiC z pokladu (np.fire -pozar .collision . nabrzeza) crash -ulec katastrofie back manoeuver .

zaloga ratownicza. niedbalstwo .razqce zaniedbanie overset -wywrociC siq (o statku) pile up -wejSC na mielizng piracy -piractwo .unintact .statek na wpol zatopiony sunk without a trace . zatopiC statek wskutek kolizji running aground -wyrzucenie (statku) naplycizng salvage .cia. wyrzucony na brzeg .Swiadome osadzenie (statku) na mieliznie (to) strike -wejkk na mieliznq. osi@C na dnie (to) strand -wyrzuciC (statek) na brzeg stranded wreck -wrak wyrzucony na brzeg stranding -wyrzucenie (statku) na brzeg.ocena ryzyka of collision -ryzyko zderzenia run aground -wej6C na mieliznq run down . -pontoon -ponton ratowniczy -pump -pompa ratownicza -reward -wynagrodzenie za ratownictwo service -usluga ratownicza.statek o nienaruszonej konstrukcji. ladunek rozbitego statku wrecker .(statek) zatopiony . wyprostowaC siq risk -ryzyko assesment -ocena ryzyka .zatopiony bez 6ladu take the beach -wyrzuciC na brzeg take the bottom -wej6C na mieliznq take the ground -wejSC na mielimq touch the bottom -dotknqC dna (dnem statku) unlawful act -czy bezprawny unseaworthiness -niezdatnoSC do zeglugi unseaworthy -niezdatny do zeglugi vessel .kloc plywajqcy pod wodq (to) stick .ratownictwo okrgtowe marine -morski.statek zanurza siq (tonie) shipwreck -rozbicie sip statku (to) shipwreck -rozbiC statek sinking -toniqcie sleeper .statek . zaplata za ratownictwo agreement -umowa ratownicza charges -koszty ratownictwa clause . panika wreck -wrak dispersal . gnqC statek z mielizny (to) right -powrot do polozenia pionowego (o statku). oddzial r.ratownik (podnoszqcy zatopione wraki i ich ladunek) wrecking -ratownictwo okrqtowe - - -- - - . lub wskutek obnizonego poziomu wody) shipping catastrophe -katastrofa zeglugowa ship settles .osoba zaginiona near miss .ship . ratownicy lien . statek. $.zderzyk sig dziobem.ship .zdatno6C do zeglugi sewed . firma ratownicza) seaworthiness . ratownictwo .uncharted -wrak nienaniesiony na mapq wreckage .strata wynikla w nastqpstwie akcji ratowniczej lub pomimo jej podjqcia money -wynagrodzenie ratownikow. okrqtowy - - - - - - - salvaging -podnoszenie statkow (lub odzyskiwanie ladunku z zatopionych/uszkodzonych statkow) salvor -ratownik (osoba.klauzula ratownicza crew .act of . zatopik statek (wskutek kolizji) run into .statek uszkodzony -washed ashore -wyrzucony na brzeg wind-up .oficer ratowniczy (oficer odpowiedzialny za akcjq ratowniczq) -party . niema1 wypadek negligence -zaniedbanie.determining of . mienie uratowane.casualty -wypadek morski maritime peril -niebezpieczenstwo morskie missing person . BEZPIECZE~~STWO ZYCIA NA MORZU .ugrzqznqk w mule.strach.intact . wynagrodzenie za ratownictwo officer .stranded osiadly na mieliinie.gross . rozbicie siq statku.zaloga ratownicza.akt piractwa pirate attack .szczqtki wraku.zastaw ratownikow (na koszty ratownictwa) loss .atak piracki ram -staranowak refloat -przywrociC plywalnoSC (statku).accident -wypadek morski .striking of -uderzyC we wrak .half-.8. nieuszkodzony . brzeg submerged -zanurzony sugging .oczyszczanie dna z wrakow .uderzanie dnem statku wyrzuconego na mielimq o jej dno sunken .ratownictwo morskie.osiadly na mieliinie @rzy odplywie.voluntary .sytuacja bliska wypadkowi. osadzenie na mieliznie .kolizja dziobem.

line of approach/kierunekpodejicia imiglowca. 6.painted yellow/ namalowane wewngtrzne. 12.dziaiania ratownicze imigiowca m 1 R helicopter . iolte koio helicopter maneowering zone strefa manewrowania imiglowca helicopter landing area miejsce lqdowania imiglowca lifting devices/ urzqdzenie do podnoszenia rescue basket/ kosz ratowniczy rescue net/ siatka ratownicza rescue litter/ nosze ratownicze rescue seat/ rescue sling/ siodelko ratownicze pgtla ratownicza . double lifting method sposdb podnoszenia parami / - w 1 1 helicopter approach/podejicie imiglowca 11. 7. tail/ ogon. 15. rotor blade/ lopatka wirnika. 2. 5.flight decW kabina pilo ta. kierunek wiatru namalowane biaie k clear zone/ inner circle . wind direction.8. 13. 9. 3. turn/ skrqt. cabin/ kabina. engine/ silnik. front landing gear/podwozie przednie. SAFETY OF LIFE AT SEA 1 Helicopter rescue operations . 4. 8. hover/ zawis. rotor head/giowica wirnika. anti-torque tail rotor/imigio ogonowe. ship's identification/ identj$kacja statku. 14. 10.s'miglowiec SAR 1 1. air intake/ wlot powietrza. main landing gear/podwozie glowne.

poszukiwania i ratowania -winching .ewakuacja uratowanych flashing lamp .amphibious .manewrowanie Smiglowca .czlonek zalogi Smiglowca operation . przy pomocy liny) capacity -udiwig (tu: Smiglowca) device .ewakuacja czlowieka .transfer .SAR . oilepienie pilota (ile ustawionymi Swiatlami i reflektorami statku) helicopter -Smiglowiec .radius of action .poklad (lqdowisko) Smiglowca landing deck .osoba niesprawna .maksymalna odlegloSC operacyjna maximum operational endurance .kierunek podejScia Smiglowca (do statku) manoeuvring zone .operating .double lift -podnoszenie parami (podnoszenie ratowanego wraz z ratownikiem) loop of the sling -petla zawiesia lowering trained individuals .zawis Smiglowca line of approach .amfibia assistance -pomoc Smiglowca crew member .urzqdzenie do podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .promien dzialan S.helideck .miejsce przekazywania (osoby na Smiglowiec) .Smiglowiec .moiliwoSC pozostawania na miejscu akcji own bearing -namiar wlasny pennant-indicator -flaga lub proporzec wskazujqcy kierunek wiatru person .lampa blyskajqca floodlights -reflektory szerokostrumieniowe.prqd powietrza (wytworzony przez wirnik Smiglowca) clear zone .operacja Smiglowca . oSwietlenie pokladu statku forced landing -przymusowe lqdowanie glare .search -obszar poszukiwan .obnizanie lotu przez Smiglowiec hover .8.osoba .pick-up -miejsce podnoszenia (ludzi przez Smiglowiec) .air-wind current .hoisting -miejsce podnoszenia (na statku) .evacuation of .opuszczanie osoby wyszkolonej maximum operating distance .obszar operacyjny .lqdowisko (Smiglowca) .technika podnoszenia przez Smiglowiec w zawisie poza obrysem statku homing -naprowadzanie bearings .landing . miejsce .sygnal do naprowadzania lifting -podnoszenie ludzi (przez Smiglowiec.incapacitated . 30 m Srednicy na pokladzie statku przyjmujqcego Smiglowiec) obstacle -przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) obstruction .picking up uninjured -podnoszenie osoby rannej rendez-vous position -pozycja spotkania rescue -ratowanie -basket -kosz ratowniczy - - - - - - - - - - - - - - - . lqdowac na wodzie ditching aircraft .olinienie.przestrzen wolna od przeszkod (wok61 lqdowiska) climb -wznoszenie sig Smiglowca descend .maksymalna operacyjna dlugotrwaloSC lotu on-scene endurance .S. .strefa manewrowania Smiglowca (wolna przestrzen min.samolot wodujqcy ditching heading -kurs wodowania double lift method -metoda podnoszenia parami electrostatic discharge -wyladowanie elektrostatycme evacuation survivors.namiar naprowadzajqcy equipment -urzqdzenia do naprowadzania signal .podnoszenie przez Smiglowiec helicopter (landing) -lqdowanie Smiglowca deck -poklad (lqdowisko) Smiglowca .poklad do lqdowania (Smiglowca) -landing platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca -platform -platforma (lqdowisko) Smiglowca helicopter (manoeuvering) .przeszkoda (utrudniajqca manewrowanie Smiglowca) hi-line (lifting) technique .winching -miejsce podnoszenia (osoby ze statku) deck party -zespol pokladowy (wspomagaja. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA SAR helicopter operations dzialania Smiglowca SAR agreed frequency -uzgodniona czgtotliwoSC area -obszar. cy lqdowanie Smiglowca lub podejmowanie ludzi) distress scene -miejsce wypadku (to) ditch -wodowat.

locating a .(reflektor) szperacz seating belt .radio bands .8.przylegly (obszar) SAR.relative -wiatr wzglpdny -relative -direction -kierunek wiatru wzglpdnego .meldunek do systemu AMVER .ograniczona przestrzen podnoszenia cable .siodelko ratownicze sling -pptla ewakuacyjna.visual .akcja immediate .plan podrojr . 1qcznoSci na miejscu akcji .meldunek o przybyciu .special report (SR) .deviation report (DR) -meldunek o zejSciu z trasy . p@la ratownicza rotor -wimik (Smiglowca) safety toggle .crosswind component .initial .pas z siodelkiem signalling lamp . wciclgarka (tu: na Smiglowcu) winching .skladowa wiatru z dziobu .pokrycie (danego) obszaru -factor -wspolczynnik pokrycia datum .kanal nasluchu press channel .lampa sygnalowa static discharge danger -ryzyko porazenia ladunkiem statycznym static electricity -elektrycznoSC statyczna turbulence -turbulencje.akcja poczqtkowa adjacent RCC .international code flag .departure report (DP) -meldunek na wyjScie -position report (PR) .miejsce wchodzenia do Srodka ratunkowego breeches buoy .kanal koordynacji (akcji) on-scene channel .head component .weather -wspolczynnik pogodowy coverage .nosze ratownicze seat .skladowa poprzeczna od wiatru directional indicator .sprpzacz przy stropie ratowniczym search object . za ktbry odpowiada sqsiedni oSrodek koordynacji ratownictwa aid -pomoc AMVER .nature of .prqdkoSC wiatru powierzchniowego velocity -prpdkoSC wiatru windsock -rpkaw - SAR and IAMSAR poszukiwanie i ratowanie action .pasma (czpstotliwoSci) radiowej .raport specjalny assisting craft . akwenu Srodkami poszukiwania) .siatka ratownicza litter .akcja natychmiastowa .Smiglowiec ratowniczy -net .jednostka poszukujqca searchlight .spodnie ratunkowe casualty .sailing plan (SP) .rodzaj ofiar communications -1qcznoSC co-ordinating channel .lina stalowa do podnoszenia hook -hak na linie do podnoszenia operation .jednostka idqca z pomocq assisting facility .system meldowania pozycji report .Srodek udzielajqcy pomocy assisting vessel . poszkodowany . SAFETY OF LIFE AT SEA -helicopter .flaga Mi~dzynarodowego kodu sygnalowego .international distress signal -mipdzynarodowy sygnal niebezpieczenstwa monitor channel .surface wind direction -kierunek wiatru powierzchniowego .obiekt poszukiwan search facility .miejsce podnoszenia (z pokladu) .meldunek pozycyjny .wskaznik kierunku wiatru .pokrycie (np.lqcznoSC wzrokowa co-ordination -koordynacja correction factor -wspolczynnik poprawki .ofiara.polozenie punktu odniesienia - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - .confined . obszar SAR.statek udzielajqcy pomocy boarding station .punkt odniesienia (w akcji poszukiwawczej) .kanal prasowy .surface wind -wiatr powierzchniowy .area .arrival report (FR) .relative speed -prpdkoSC wiatru wzglpdnego .surface wind speed .operacja podnoszenia wind -wiatr .k. zawirowania visual meteorological conditions (VMC) -dobre warunki widzialnoSci (pozwalaj~ce lot na samolotu) winch -winda.podnoszenie (z pokladu) -area .

methods of notification .head-on direct intercept -przejmowanie bezpoirednie na kursach przeciwnych . napqdzany -by the wind .kierunek znosu downwind -kierunek znosu z wiatrem estimation . wiatrem).position -pozycja punktu odniesienia .Morski ratowniczy oSrodek koordynacyjny - - - - - - - - - .nature of . znajdujqcy siq na lqdzie leeward .lokalizacja.supply . wzywanie pomocy call and message .operatorzy zrzutow Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) .flaga wzywania pomocy frequency . asysta floating free .obsenvator. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .direct -przejmowanie bezpoirednie -facility -jednostka przejmujqca.droppable equipment -sprzqt ratunkowy z m cany z samolotu .beam-on .gnany (np.comparative rates of -porownywalna prqdkoSC dryfu current -prqd wywolujqcy dryf distance .minimum time to scene (MTTSI) . przechwytywania speed .przejmowanie z minimalnym czasem do miejsca lqdowania .offset -przejqcie przy stalym namiarze procedures -procedura przejmowania.czqstotliwoSC wywolania w niebezpieczenstwie -message -wiadomoSC w niebezpieczenstwie .obliczona pozycja odniesie- nia direct radio link -lqcznoSC bezpoirednia.efekt dryfu -relative rates of -wzglqdna prqdkoSC dryfu speed -prqdkoSC dryfu driven .wywolanie i wiadomoSC w niebezpieczenstwie flag .kotwica plywajqca angle .sposoby powiadamiania o niebezpieczenstwie .osoba w Oniebezpieczenstwie .skladowe dryfu .sygnal wzywania pomocy distressed -w niebezpieczenstwie craft -jednostka w niebezpieczenstwie .direct overtaking .supply droppers .lqdowy. j.kqt dryfu components .zawietrzna leeway -znos wiatrowy direction .morskie Srodki poszukiwania i ratowania Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) .8.zrzuty zaopatrzenia .prqdkoSC do punktu przejqcia intercepting -przejmowanie.zrzucanie tratw -techniques -techniki zrzutow . przechwytujqca .postepowanie w wypadku wzywania pomocy signal .dziakania eskortujqce.odlegloSC dryfu direction -kierunek dryfu effect ..person .computed .point -punkt odniesienia .overtaking -przejqcie przez doganianie .supply -procedures -procedury zrzutow zaopatrzenia . pot. zrzut liferafts .gnany wiatrem dropping -zrzucanie. umiejscowienie -signal -sygnal umozliwiajqcy lokalizacjq statku (np.kurs do punktu przejqcia .ocena znosu speed -prqdkoSC znosu lifeboat service .przejmowanie przy stalych namiarachina trawersie course .vessel .przejmowanie bezpoSrednie przez doganianie .statek w niebezpieczenstwie drift -dryf anchor .awaryjna radioplawa pozycyjna - - - - - - - - - escort service .samosplywajqca hydroplane -hydroplan intercept -przechwycenie. przechwytywanie International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) Miqdzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania land-based . polqczenie bezpoirednie distress -niebezpieczenstwo -call --wywolanie w niebezpieczenstwie. namierzanego) look-out .sluzba ratownictwa (przybrzeznego) lifeboat wagon .naczepa do transportu lodzi ratowniczej life-saving and rescue equipment -sprzqt ratunkowy i ratowniczy locating . przejqcie .: oko loud hailer -megafon maritime search and rescue facilities .rodzaj niebezpieczenstwa -position -pozycja wzywajqcego pomocy -procedure .

search leg/ odcinek wz ~oszukiwania O(. coordinated/ skoordynowane poszukiwanie kursami kroczqcymi parallel sweep search/ poszukiwanie z nawrotami..punkt drogi kierunek ogolny +poszukiwari Ii .. z nawrotem sector search/ poszukiwanie sektorowe creeping line search. datum/ punkt odniesienia expanding square search/poszukiwanie metodq powiehzajqcego sic kwadratu 2. trasami rdwnoleg&mi I I ....u_ cross leg/ odcinek p o p r e c z j centre point/ ~ o r i e n t a t i o n / punkt odniesienia zorientowanie wzoru turn point ..8. SAFETY OF LIFE AT SEA 3 Search patterns .. commence search point/ track line search.way point/ punkt zwrotu .wzoiy poszukiwari most probable area/ obszar najbardziej prawdopodobny initial search area radius/promieri poczqtkowego h g u poszukiwari 7 a .--. return/poszukiwanie wzdlui kursu.

osoba w wodzie -s on-board (POB) .rpczna.probable -pozycja prawdopodobna .osoba .distressed .ratowanie pozostalych przy iyciu risk assessment -ocena ryzyka Royal National Lifeboat Institution (RNLI) Kr6lewska Narodowa Organizacja Ratownictwa (brzegowego) SAR (International Convention on Marine Search and Rescue) .kosz ratowniczy -boat .8.sluzba SAR .nosze ratownicze -net .on-scene weather .lo& ratownicza litter .osoba w niebezpieczenstwie in the water (PIW) .oSrodek pomocniczy (RSC) ratownictwa unit -jednostka ratownicza rescue (equipment) .pot.rqczne VHF dla IqcznoSci pomiqdzy statkiem i zwodowanymi lodziami position -pozycja .Poradnik poszukiwania i ratowania dla statkow handlowych (dawniej) observer . nieSC pomoc personnel -personel ratowniczy of survivors .Mipdzynarodowakonwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim SAR Convention .aparat ratowniczy -basket .pot.: Miqdzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratowaniu na morzu SAR (Search and Rescue) .obsenvator. na miejscu akcji channel .hand-held VHF rqczna stacja VHF (walkie-talkie) -portable hand-held battery-powered droppable radio .siodelko ratownicze ship .siatka ratownicza quoit -kr@ek ratunkowy scrambling net .akcja ratunkowa by maritime facility .kana1 (1qcznoSci) na miejscu akcji co-ordinator (OSCs) .operacja ratownicza -plan -plan akcji ratunkowej -procedures -procedury ratownicze station .meldunek o pogodzie na miejscu akcji .statek ratowniczy sling .sprzqt radiokomunikacyjny .siatka ulatwiajqca wspinanie po burcie seat .OSC -meldunek koordynatora na miejscu akcj i - - - - --- - - - - -raport o rozwoju (sytuacji) summary of daily operations -meldunek podsumowujqcy dzialania w danym dniu rescue -ratowniczy action . .os6b na pokladzie portable VHF radios for communication with the ship and boats deployed .aeronautical and maritime co-ordination lotniczo-morska koordynacja (akcji) SAR - .: poszukiwanie i ratowanie (statkow i rozbitkow) SAR operation ..most probable position (of a distressed craft) -najbardziej prawdopodobna pozycja Cjednostki w niebezpieczenstwie) radar reflector -reflektor radarowy radar transponder -transponder radarowy radio equipment .final -raport koncowy .ratowanie Srodkami plywajqcymi by aircraft -ratowanie przez statek powietrznY co-ordination center (RCC) .ratowniczy ohrodek koordynacyjny operation .: oko on-scene .stacja ratownicza sub-center (RSC) .droppable radio .koordynator na miejscu akcji radiocommunications -lqcznoSC radiowa na miejscu (akcji) paramedical personnel .sprzpt ratowniczy apparatus ... raport .na miejscu zdarzenia.personel paramedyczny. paramedycy pararescue -pararatownicy person .radiostacja przystosowana do zrzutow .progress - - - - - - .operacja poszukiwania i ratowania SAR service .szelki ratownicze (to) rescue -ratowak. zrzutowa radiostacja zasilana bateriami (to) recover -podjqt (czkowieka z wody) . BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR) .attempt to -proba podjqcia (osoby z wody) recovery technique -technika podejmowania reference point -punkt odniesienia requisitioned ship -statek zarekwirowany (w celu udzielenia pomocy) relief instructions -instrukcja zmian (wymiany hodkow poszukiwania) report -meldunek. pot.

separations .quick -natychmiastowe poszukiwania .commence search point (CSP) .przenvanie poszukiwan .sub-area .suspending of the .grupa poszukujqca -the area thoroughly -przeszukai obszar staramie unit . przez statek i samolot) --designation -wyznaczenie wzoru poszukiwan - - - - - - - - - - -- - -- - - - .kurs poszukiwania .region poszukiwan i ratownictwa area .fixed SART .surface -poszukiwania nawodne.poszukiwanie kursami kroczqcymi (spiralnie) .conclusion of .misja SAR.transponder instalowany na Srodkach ratunkowych search pattern -wzor.execution of . SAFETY OF LIFE AT SEA personnel .(to) conduct .abandoning of the .creeping line .narodowa organizacja SAR -mission .wypadek na morzu otwartym coastal incident -wypadek przybrzezny mission co-ordinator (SMCs) .podobszar poszukiwan .transponder radarowy .plan poszukiwan .coordinated creeping line .formularz instruktaiu co-ordinator (SCs) -koordynator SAR (SC) .) -dispatching SAR facility -uruchomienie Srodka SAR identification . samolot) . przebyta jednym kursem) -loose line abreast -poszukiwai liniq tyraliery .8.punkt rozpoczecia poszukiwan .Srodek wzoru poszukiwania centre point . okrqt.contour .zakonczenie poszukiwan .glowny przedmiot poszukiwan procedure -procedura poszukiwan .primary object . 1odi itd.poszukiwanie konturowe corner point . akcja SAR services . wypadek morski ocean incident .obiekt poszukiwany pattern .carry-off SART -transponder przenoiny .(wspolrzedne) punktu Srodkowego wzoru poszukiwan --circle radius -promien okregu poszukiwan .air -poszukiwanie powietrzne -and-rescue operation -operacja poszukiwania i ratowania and rescue region (SRR) .wzor poszukiwania .unsuccessful -poszukiwania nieskuteczne .odstppy (miqdzy statkami poszukujqcymi) sucessful -poszukiwanie skuteczne .prowadzii poszukiwania course .raport (przesluchanie) personelu SAR po akcji poszukiwania -dedicated frequencies -czgtotliwoSci (radiowe) przypisane sluzbom SAR facility .(wspolrzpdne) punktu naroinikowego schematu poszukiwan --creep direction -kierunek romijania schematu poszukiwan .koordynator misji SAR .posmkiwanie kursami kroczqcymi skoordynowane (np.agencja macierzysta Srodka SAR incident .secondary object -drugorzedny przedmiot poszukiwan .briefing of - - - -- - - - - -- - - - - - -object . schemat poszukiwania -carryouta--wykonywai wzor poszukiwan.wykonanie (akcji) poszukiwania .instruktaz personelu SAR @rzed akcjrl) briefing form .odcinek poszukiwan (trasa poszukiwania.jednostka poszukujqca (lodi.incydent SAR.centre of the .visual -poszukiwanie wzrokowe search and rescue radar transponder (SART) .cross . Smiglowiec.zawieszenie poszukiwan -team .Srodek SAR (samolot.debriefing of personnel .radar -poszukiwanie radarowe rate -predkoSC poszukiwania .identyfikacja Srodka SAR --parent agency .odcinek poprzeczny w schemacie poszukiwania .sluzby SAR -tasking -przydzial zadan w operacji SAR (to) search -przesmkiwai search -poszukiwanie action plan .obszar poszukiwan coverage -pokrycie obszaru poszukiwan .first -pienvszy odcinek poszukiwania leg .national organization . realizowai schemat poszukiwan . poszukiwania na powierzchni morza .

sector -poszukiwanie sektorowe size -wielkoSC schematu poszukiwan .skoordynowane przeszukiwania trasami rownoleglymi .techniki wzrokowe scrambling net .siatka do wspinania sip (po burcie) Search and Rescue (SAR) .expanding square search .latarka track line search (TS) -poszukiwanie wzdluz kursu (TS) ---with return (TSR) -poszukiwanie wzdlui kursu.windward -nawietrzna survivor -uratowany . z zawroceniem -. przekazywanie danych z urzqdzen nawigacyjnych do plawy EPIRB) situation report (SITREP) -raport sytuacyjny z miejsca akcji poszukiwawczo-ratowniczej -format . animal. rozbitka) po powierzchni morza torch .life-boat stacja ratownictwa (wyposazona w lodzie ratownicze) streamer .parallel tracks .przeszukiwania trasami rownoleglymi (przez jednq jednostkg) radius -promien poszukiwan .poszukiwanie i ratowanie Radar Transponder (SART) .odcinki rownolegle w schemacie poszukiwania .jednostka poszukiwawczoratownicza ship interface -zkqcze statkowe (umozliwiajqce np. non return (TSN) -poszukiwanie wzdM kursu.stacja ratownicza (wyposazona w wyrzutnie linki ratunkowej) .z wiatrem .rescue .dhgoSC schematu poszukiwania -parallel leg .odlegkoSci (rozstaw) tras poszukiwan turn point -punkt zwrotu (na trasie poszukiwania) search light -reflektor szperacz scanner -obsenvator.stacja ratownictwa .wiatr .szerokoSC pasa przeszukiwania track -trasa.sweep width . rybnych wind .stacja .wz6r przeszukiwania (wzrokowego) scanning techniques -technika przeszukiwania .parallel sweep search . tor (poszukiwan) -track spacing .parallel sweep search.rocket . fish oils przy pomocy olej6w roilinnych.poszukiwanie metodq powipkszajqcego sip kwadratu radius -promien wzoru poszukiwania width . "oko" scanning pattern . coordinated .downwind .fala waves quelling -uhmierzanie fa1 -by means o f vegetable.unit (SRU) - -- -- . w s t e a banvna (do oznakowania zrzutbw wyposazenia) supplies and survival equipment -zaopatrzenie i wyposazenie ratunkowe surface movement -ruch (tu: Srodka ratunkowego..szerokoit schematu poszukiwania length .(standardowy) format raportu sytuacyjnego . zwierzpcych.initial SITREP -wstqmy raport sytuacyjny spotting techniques -techniki wykrywania station .leeward -zawietrzna -wind vector .wektor wiatru .visual .transponder radarowy SART - -- - - - - -- -- .proporczyk.dropping astern .pozostawat z tylu (o statku) w szyku poszukujqcych .rownolegle trasy (poszukiwan) -parallel tracks search -poszukiwanie trasami rownoleglymi (przez kilka jednostek) . bez powrotu visual contact -kontakt wzrokowy wave .

odolejanie discharge criteria -kryteria zrzutu (ograniczenia dot.analiza gazow spalinowych analyzer .chemical .zawartoSC oleju (ropy) np.zasady postppowania w sytuacjach awaryjnych dla statkow przewozqcych ladunki niebezpieczne - - - environment -Srodowisko environmetal protection . sldadu spalin) fate of spilt oil -zachowanie sip rozlewu .rozproszenie naturalne .ochrona Srodowiska boom -zapora (przegroda) plywajqca .rigid .ekologia Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS) .utlenianie sip (cieczy rozlanej) .emisja tlenkow azotu oil .olej.oil spill -rozproszenie rozlewu olejowego ecology .dissolution . stek rozlewu spreading-rozprzestrzenianiesip.osiadanie cza.stranding .osiadanie (na brzegu) Health.analizator (np.zapora sztywna clean-up operation -operacja oczyszczania - - contaminant -substancja zanieczyszczajqca contaminate -zanieczyszczaC contaminated-zanieczyszczony contamination -zanieczyszczenie contingency -zapobieganie (rozlewom) -plan . rozproszenie przy uiyciu Srodkow chemicmych .planowanie akcji zapobiegania i zwalczania rozlewow crude oil washing -mycie zbiornikow ropq deoiling .rozpuszczenie .dyspergowanie. dyspergowanie. Srodek rozpraszajqcy (rozlew) dispersion -rozproszenie.oxidation . rozklad biologiczny .biodegradation -biodegradacja. dyspergowanie . paliwo. pompowania popluczyn do morza) dispersant -dyspergant. .plan zapobiegania rozlewom planning . SAFETY OF LIFE AT SEA f Anti-pollution booms zapoiy przeciwroz floating boom string przegroda p&wajqca curtain boom przegroda kurtynowa balast Environmental protection . Safety & Environment Manual podrgznik bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska [systemu QMS] leak -przeciek nitrogen oxides (NOx) .ochrona Srodowiska exhaust gases -gazy spalinowe -clean--czyste gazy spalinowe analysis .tlenki siarki emission . rozplywanie sip rozlewu .worek (do zbierania rozlanego oleju) content . ropa bag .flexible -zapora elastyczna .evaporation -parowanie (cieczy rozlanej) .natural .dispertion -rozproszenie.8.sedimentation -sedymentacja. w wodzie dispersal boat (vessel) -lodi (statek) do rozpraszania (neutralizacji) rozlewow olejowych --- - - .

zanieczyszczenia (rozlewy) olejowe pollution clearance .usuwanie zanieczyszczen olejowych --separating barge .dyspergowanie.odpady.sorbent naturalny -pad .rozlew oleju. paliwo) spillage -wyciek.natychmiastowa reakcja (na rozlew) incident -wypadek rozlewu movement -przemieszczanie sic rozlewu --direction -kierunek przesuwania sic rozlewu speed -prcdkoSC przesuwania sic rozlewu -response . rozproszenie .immediate response .zanieczyszczenie Srodowiska . paliwa) drills .statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych waste .odpady plynne .sorbent syntetyczny spill -rozlew (cieczy. reagowanie na rozlew (to) spill -rozlaC (ciecz.utilization -utylizacja sewage .first rinse -wstepne spiukanie .reakcja na rozlew Oil Pollution Act (OPA) -ustawa (USA) ustanawiajqca zasady odpowiedzialnoSci za rozlewy olejowe oil record book -ksiqzka zapisow olejowych oily strips .initial washings discharge -wstvne zdanie popluczyn (na lqd) sludge .Scieki (tu: sanitarne) system -system Sciekow sanitarnych -tank . film (np.recovering -zbieranie (rozlanej ropy) . rozlew tank washing .szlam z oleju.reakcja.oil .emisja par Vessel Response Plan (VRP) .barka do usuwania rozlewow olejow (odseparowania rozlanych olejow) separator .oil .Cwiczenia w zwalczaniu rozlewow .water -zanieczyszczenie wody response (options) . oleju na wodzie) -patches .burning .smugi (Slady) oleju part by volume .pre-wash -mycie wstepne .zbiornik Sciekow sanitarnych -treatment system -uklad oczyszczania Sciekow Shipboard Oil Polution Emergency Plan statkowy plan zwalczania rozlewow olejowych - . rozlewu paliwa response .poduszka nasiqkliwa (do zbierania rozlewu) .natural .odpady olejowe .oil clearance . paliwa incident .containing .odolejacz.air zanieczyszczenie powietrza .szlam.synthetic .spalanie .usuwanie zanieczyszczen olejowych team -grupa zwalczania rozlewow -team drill .-film -warstewka.sorbent (material absorbujqcy rozlany olej) .bioremediation zwalczanie rozlewbw przy uiyciu bakterii .ograniczanie (rozlewu) .Cwiczenia grupy zwalczania rozlewow . separator olejowy slick -plama olejowa spill .liquid .mata (absorbujqca) pillow .sorbent na bazie materialow pochodzenia naturalnego .czeSC wagowa part per million (ppm) -cz&i na milion (miara zanieczyszczen olejowych) pollution -zanieczyszczenie .environmental .czcSC obj@oSciowa part by weight .mycie zbiornikow .dispersation . mu1 - - --- - - - - -- -- - - - - -- - sulphur oxides (SOx) -tlenki siarki Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) .Dobrowolna umowa armatorow zbiornikowc6w dotyczqca odpowiedzialnoSci za zanieczyszczenia (morza) produktami naftowymi vapour emission .smugi oleju pollution . szlam olejowy skimmer -zgarniarka sorbent .incydent dot. odpadki .sposoby reagowania .mineral-based .solid -odpady stale water ballast -balast wodny treatment .dodawanie Srodkow dezynfekujqcych do wod balastowych przed ich wypompowaniem - - -- .

odpady r&ne i szklo waste management -zarzqdzanie odpadami food and wet waste iywnoik i odpady mokre food waste holding and .MARPOL Convention -konwencja MARPOL nitrogen oxides (NOx) emission control la emisji tlenkhw azotu general waste and glass . m a g e treatment obrobka Sciekdw zbiornik szlamu holding tank and discharge system .for residuals coming fi-om incinerator/ zhiornik i system zdawania pozostalo4ci pochodzqcych ze spalarki holding tank for water corningkbm thefood waste sy.i general waste shreded rozdrabniacz odpadow rriinych toprim/ prasa do miazdienia waste silo for a u J t ~ c f e e d ~ n ~ toma of I 1 ~ u l ~ emaWna do r/ Scierania na miazge sewam -.\icieki sanitarne odpady olejowe \ 0 - \ shore connection/ .feeding unit/ zespdl przechowywunia i podawania odpadow iywno.<ci - + A .stem/zbiornik wody z systemu odpadhw IywnoSci bilge well/ stndzienka zezowa Aily water separator/ separator wod zaolejonych . sludge oil .

fire-.przgroda (przeciwpozarowa) klasy "B" blanketing .droga ewakuacji explosive cargo -ladunek wybuchowy extinguisher -galnica .awaryjna pompa p. stan awarii -battery -akumulatory awaryjne -exit -wyjicie awaryjne..dry powder . system do gaszenia pozarow medium . gazow i smarow latwopalnych .fire-. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Firefighting.appliances . type agregat iniegowy .oznaczenia (tu: drog ewakuacji) -way .gainica przenoina .class C fire -pozar urzqdzen elektrycznych .koc azbestowy suit -ubranie azbestowe "B" class division .alarm poiarowy .gainica .warning .uchodzenie.szyb wyjicia awaryjnego way -droga ucieczki evacuation -ewakuacja hole .malczanie poiardw "A" class division .droga ucieczki scuttle .aparat oddechowy .alarm ostrzegawczy asbestos .hand operated . rozlqczyk disconnected -rozlqczony emergency .fire-.spontaneous .pozar stalych materialow latwopalnych .foam .portable fire .stan zagrozenia. luk awaryjny set . luk awaryjny route .ladunek do gainicy .gainica pianowa .koncentracja dwutlenku wegla class of fire -typ pozaru . .dwutlenek wqgla concentration . .dry powder . droga ewakuacyjna fire pump .medium gaszqce.soda-acid .pozarowa generator -generator awaryjny set -prqdnica awaryjna lighting -oiwietlenie awaryjne supply -zasilanie awaryjne escape . kocem gainiczym) breathing air cylinder .syrena powietrzna (alarmowa) alarm -alarm .otw6r ewakuacyjny (trasowany do wypalenia) markings .droga ewakuacji (w razie pozaru) -hatch -luk ewakuacyjny.aparat oddechowy na sprqzone powietrze carbon dioxide (CO..foam type .instalacja wysokiego ciSnienia CO.gainica wodna extinguishing -gahiczy agent -medium gaszqce..ewakuacyjny aparat oddechowy t d .samozapalenie command station -postemnek dowodzenia compressed-airbreathing apparatus-aparat oddechowy na sprqzone powietrze control of fire .manual fire -rqczny alarm ppoz.azbest -blanket .halon . tytan..gainica halonowa .instalacja niskiego .luk ewakuacyjny..class B fire -pozar piynow.compressed-air .low pressure C 0 2 .zestaw sprzqtu pianowego -- - - - - - - - - - - -- - -- -- . s6d.fluid . ucieczka apparatus -oddechowy aparat ewakuacyjny .8.) C 0 2 extinguishing system ..tkmienie plomieni (np.class A fire .gainica Sniegowa charge . czynnik gainiczy ..gahica halonowa .high pressure L co2 ciinienia CO.) .system . gazbw) discharge horn -prqdownica Bniegowa - di~charging nozzle -dysza wyplywowa (to) disconnect -odlqczyt.carbon dioxide . potas itd.gainica proszkowa .gahica plynowa .fire signal .urz&enia do gaszenia pozaru .system gainiczy.gainica pianowa .BCF (halon) .fire-.fire-.przgroda (przeciwpozarowa) klasy "A" air typhoon .opanowanie pozaru deck water system -pokladowy system wody (do zwalczania pozarow) detector -wykrywacz (np.class D fire -pozar metali palnych (magnez.system gaszenia - - - - -- -- .transportable CO.gainica rqcma .butla z powietrzem do aparatu oddechowego breathing apparatus .water .proszkowy system gainiczy .. combustible -palny -walls and insulation -palne Scianki i izolacje combustion -spalanie .system gaszenia --activation -uruchomienie systemu .sygnal alarmu pozarowego . czynnik gainiczy extinguishing system .

hip-shore connection/ miedzynarodowy lqcznik p.gadnica pianowa - .. . poiarowy hydrant wheel/ pokrgtto hydrantu hydrant adaptbr/ reduktor hydrantu international .8. . ~ c h w y t foam fire extinguisher . SAFETY OF LIFE AT SEA iFirefighting appliances sprzet przeciwpoiarowy tryskaczowego Hi-fog carbon dioxide cartridge pierced przebijak naboju g handle. szelki apairn+*.aparat oddechowy . head mask/ masku respirator/ respzrator W o o kaptur d / ubranie ognioodporne crow bar/ lorn nym powietrzem . poiarowy laricuch Sruby hydrant breathing apparatus holder/ nJdechowego .gadnica proszkowa ship-shorefive connection lqcznik p.

shutter .prqdownice do wgiy halon . zwalczanie pozarow.straiak fire-hazard . suit .fireman .magazyn sprzqtu ppoz.koc pozarniczy .ogniotnvaly.sluzba pozarnicza fire-smothering .halonowy system gainiczy ppoz.. ognioszczelny fire protection -ochrona przeciwpozarowa fire proximity suit . ochrona przeciwpozarowa fire-prevention -zapobieganie pozarom flame-proof -odporny na plomienie.stroj ognioochronny (fire)-pump -pompa pozarowa .strefa pozaru fire-barge .delivery hose -wqz tloczny . typu uniwersalnego -pneumatically activated .drabina strazacka --plug -hydrant pozarowy --resistant blanket .Brodki zmniejszajqce palnoSC --retarding bulkhead .(statkowa) sekcja pozarowa fire-patrol -patrol pozarowy fire-point -temperatura palenia fire-precautions-Brodki ostroznoSciprzeciwpozarowej.barka pozarnicza fire-bill -rozklad alarmu pozarowego fire-boat .fireman's outfit -wyposazenie strazaka . wysokoBC podnoszenia .kombinezon ochrony termicznej fire fighting .koc azbestowy --axe -toporek strazacki --blanket .emergency -awaryjna pompa pozarowa .. . zasysacz liniowy --ladder . czujka ogniowa .. obchod prewen- -- -- - --- C Y ~ Y -- fire-safety -bezpieczenstwo pozarowe fire sand -piasek przeciwpozarowy fire-service .piywajqca zapora przeciwogniowa fire-brigade .przegroda ogniotnvala fire (retarding construction) . - -- -- - -- fire-party . pozar appliances .grodi ogniotnvala division .-system urucha.hatchet ..wykrywacz pozaru.mieszalnik.drzwi pozarowe --impeding bulkhead -gr6dz opozniajqca rozprzestrzenianie sig pozaru --insulation .zagrozenie ogniowe. ognioodporny bulkhead .delivery head -wysokoBC pompowania.szkolenie pozarowe fire-(equipment) -sprzqt przeciwpozarowy .fire-indicator -wykrywacz poiaru fire-drill . ognioodpornoSC fire-resisting . pozarowa --retardants .grodi zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia .grodi ogniotnvala --door . ezektorowa --remote starting -zdalne uruchamianie pompy pozarowej fire-resistance . nozzles -prqdownice do wqzy ppoz.rqkawice ognioodporne store .zaluzje (do odcinania doplywu powietrza na otworach wentylacyjnych) fire-retarding-division-podzial spowalniajqcy rozprzestrzenianie siq ognia fire-risk -ryzyko pozaru fire-roll -rozklad alarmowy (lista alarmowa z podzialem obowiqzk6w w razie pozaru) fire-round -patrol pozarowy.electrically activated -- - system urucha- miany elektrycznie explosion-proof -przeciwwybuchowy fall of temperature .branchman -prqdownik .ogien. niebezpieczenstwo pozaru fire hose -wqze ppoz.izolacja ogniowa.delivery of a -wydajnoSC pompy -portable ejector -przenoSna p.hand axe .sprzqt przeciwpozarowy fire-fighting team .branch pipe -prqdownica --bucket -wiadro pozarowe .toporek -hydrant (fire plug) -hydrant .froth fire - 8..zespol ppoz.dual-purpose type .inline inductor .. BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU miany pneumatycznie .fire-detector .ogniotnvaloBC.lom .delivery hose -wqz tloczny .system gaszenia pianq .toporek .koc ognioodporny --resistant gloves .urzqdzenia pozarowe zone . i.spadek temperatury fire .konstrukcja (statku) zwalniajqca rozprzestrzenianie siq ognia --bulkhead .strai pozarna fire-detection -wykrywanie poiaru .statek pozarniczy station -przystan statkow pozarniczych fire-boom .firemanship -pozarnictwo .asbestos blanket .crow-bar . pozarnictwo equipment .fire and bilge -pompa pozarowo-zgzowa .zwalczanie ognia.tlumienie pozaru .

zdalne zamykanie zaworow paliwowych of C 0 2 extinguishing plant valves .Srodki ewakuacji monitor .szpula do wpza.odpomy na p.roll of .okrpt ppoz.) jet -dysza.zaplon incombustible -niepalny inflammable -latwopalny.manifold .portable .gazowa instalacja tlumienia pozaru . strumien of water .installation .roztwbr pianotworczy system -galniczy system pianowy foam application system -system podawania piany -fixed---system staly podawania piany .. gazowa) do tlumienia pozaru . SAFETY OF LIFE AT SEA . .powolne rozszerzanie sip plomienia means of escape .ladunek latwopalny .flaked .zlqczka wpza .zdalne sterowanie .gaSnica pianowa .mechanical piana (gainicza) wytworzona mechanicznie -portable -equipment -przenoiny sprzpt pianotworczy solution . zapalny cargo .zapalak (sig) ignition . retardant .swinging .fire-main .hydrant .miejsce zdalnego sterowania zaworow instalacji gazowej CO..skrzynka urzqdzenia uruchamiajqcego remote (control) . wqz gigtki - - - -- --- - ignitable -zapalny ignite .glowny rurociilg wody do zwalczania pozarow. prqd wody spray nozzle -prqdownica wielostrumieniowa low flame spread . generator p.oficer straiy portowej refractory -ogniotrwaly release -urzqdzenie uruchamiajqce system cabinet .latwopalny storage .dozor pozarowy. zwijak do wpza .line linia wpzowa (ppoz.gas gaz do tlumienia pozaru .) . do gahicy) heat resistance . magistrala pozarowa -hydrant . dzialko wodne nozzle .Srodek spieniajqcy gas .niedostatek tlenu piping . prqdnicy wpza ppoz.strumien wody.zdalne odcinanie wentylatorow silowni - - - - - -- .cradle -wychylny kosz na wqz - hose -wqz ppoz.gaz -cylinder -butla gazowa .op6hiacz plomieni flammable cargo -ladunek palny flammable mixture spillage -rozlew substancji palnej flash point -temperatura zaplonu flue gas system . tloczny .gaz plynny vessel ...zwinipty wqz -socket .dysza (np.wqz zlozony w harmonijkg .arrangement instalacja (parowa. switching off engine room fans ..steam installation parowa instalacja ga- szenia poiaru fire-station .) oxygen deficiency . wachta p. rozpylacz.odpomoiC na wysokie temperaw .liquified .reel . wodna.system gaszenia zbiornikow spalinami foam -piana .coupling lqcznik do wgza .8.fuel valve closing . flame -plomien --proof .rurociilg -delivery pipe -rurociilg zasilajqcy.sklad materialow latwopalnych international shore connection -lqcznik migdzynarodowy (lqcze ppoi..system przenohy podawania piany foaming agent . r.highly ...distribution -rurociilg rozprowadzajqcy .zawor rozgalginy portable fire-fighting equipment -przenoSny (podrgczny) sprzpt przeciwpozarowy port fire brigade -portowa straz pozama port fire officer .chemical -piana chemiczna compound .zbiomik gazu halon -halon hanger -wieszak (np.miejsce zbiorki w alarmie pozar o w fire-stations -rozklad alarmowy fire-wall -przegroda ogniowa fire-warp -(najczpSciej stalowa) lina podawana na beczkp przy przeladunku towarow niebezpiecznych fire-watch .rozprzestrzenianie sip p.fittings osprzgt wpzowy .fire -piana gahnicza generator -wytwomica piany.czynnik pianotworczy extinguisher .. ognioszczelny propagation .

Fire detection and fighting systems systemy wykrywania i zwlaczania poiaru release cabinet/ skrzynka zvwania zawordw -------.--.---------- C02 discharge piping/ rurociqg rozladowania butli CO. protected space/ pomieszczenie chronione Jive detection and alarm system system wyktywczo-alarmowy door switch open/close wlqcznik zamkniecia drzwi deck indication/ czujka temperaturowa y chemicalpowder system ystem proszkowo-chemiczny - release cabinet/ nitrogen cylinders/ powder vdsse~/ butle z azotem zbiorniki proszku vessel/ zbiorniki proszku gas cyhnders/ butle gazowe r--- ..

pressure . samozaplon shielded nozzle .rozpo.main .zbiornik izolowany .zawor z koric6wkq do -- - -- - - - podlqczenia do instalacji lqdowej ventilation -wentylacja shut off -zatrzymanie (odcigcie) wentylacji water jet .hydrostatic .irodek do tlumienia (pozaru) line -rurociqg systemu tlumienia ognia .) safety belt -pas bezpieczenstwa seat of the fire .zbiornik .zawor butli .test ciinieniowy time delay -zwloka czasowa valve -zawor co2 ntal movement am solution supply/ guLremote control hydraulic tubes/przewody hydrauliczne zdalnego sterowania dziaikiem .water -wodna instalacja tryskaczowa standard fire test .zdalne odcinanie wentylatorow ladowni rotary branch -prqdownica wirujqca rounds .oglosid alarm poiarowy "eport location offire -podad lokalizacje po iaru na mostek m e s s fire .automatyczna instalacja wykrywcza dymu -detection system -system wykrywczy dymu detector -wykrywacz dymu helmet -helm dymowy indicator -wykrywacz dymu -mask -maska przeciwdymowa -respirator .chlodzony zbiornik gazu test -test .aparat oddechowy izolacyjny self-extinguising .pomieszczenie bronione 8.dysza stozkowa smoke -dym .ir6dlo poiaru self-contained -niezalezny. s'lid wlas'ciwy sposdb gaszenia ietermine how to prevent the spread of the fifin -ocenit. klapa dymowa smothering -tlumienie ognia agent .obchod (statku.zawor glowny . sonel i przydzial zadari .ontintie until fire is extinguished . ge and location offire .) -pump -pompa instalacji tryskaczowej .okreilit klase po zaru ietermine appropriate extinguishing agent okreSlid wlas'ciwy czynnikgas'niczy ietermine appropriate method ofattack.samozapalenie. wiedniq lqcznoid pomiedzy mostkiem i miej.samogasnqcy self-heating -samozagrzewanie(sig) self-ignition .system gaszenia poiarow za pomocq pary smoulder -tliC sig solution . owad akcje do wygaszenia ognia -- - - - - -- h foam gun dzialko pianowe vertical movement spontaneous ignition -samozapalenie sprinkler -instalacja tryskaczowa . scem akcji )eginprocedures for attacking thefire .okre.maska przeciwdymowa shutter -przeslona dymowa.steam system .znormalizowana proba ogniowa tank .insulated .wodny test szczelnoSci butli .czynnik pianotworczy space protected -pomieszczenie chronione by C 0 2 system . np. ppoz.ocenidpoiar ietermine the class offire .oundfire alarm .kontynu. SAFETY OF LIFE AT SEA Phases offire fighting -f a q zwalczanic poiaru . prqdownica - - .ustanowid odpo.shore connection .dysza wodna. czqd procedure zwalczania ognia .okreilid konieczny per.automatic detection system . samodzielny breathing apparatus ..cylinder .tryskacz (instalacji ppoi. jakzapobiec rozprzestrzenianiu sir poiaru letermine the requiredpersonnel andfire-figh.switching off of holds fans . ting assignments .stablish proper communications between brid.refrigerated .automatic automatyczna instalacja tryskaczowa head .

retina .piuco .cornea .lower .lewe piuco .aorta brzuszna artery .8.axiliary -tgtnica pachowa .little .iledziona stomach -zolqdek trachea -tchawica ureter -moczow6d urinary bladder -pqcherz moczowy wrist .arteria .tqtnica ramienna .rogowka .iris -tqczowka .recurring .lower .dolna powieka .choroba .third .zatamowak krwawienie .siatkowka eyelid -powieka . puls vein -iyla - - - - - -- - deseases and illnesses .subclavian .maly palec .carotid .konczyna dolna .przegub - - - blood circulation -krqzenie krwi aorta .pupil .choroba ostra.ciaio bronchus -oskrzele cerebrum -mozg diaphragm -przepona duodenum -dwunastnica eye .tqtnica szyjna .zrenica .odbyt appendix -wyrostek (robaczkowy) body .niskie ciinienie krwi cardiac massage -masaz serca heart .kciuk fingernail -pamokiek intestine -jelito kidney -nerka larynx -krtan limb -konczyna .report of .choroba zakazna .epilepsy .oko .choroba nawrotna epilepsy .middle -palec irodkowy .b61 serca trouble -problemy z sercem ventricle -komora serca pulse .aorta .left .cukrzyca disease .infectious .severe loss of blood -powazny uplyw krwi .choroba .thumb .arterial haemorrhage -krwotok tqtniczy -profusely -mocno krwawiqcy .soczewka .g6rna powieka finger -palec .iliac . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU First medical aid pierwsza pomoc medyczna human body -cialo ludzkie anus .upper .ciinienie krwi -high--wysokie ciinienie krwi .palec serdeczny .raport medyczny quarantinable diseases -choroby kwarantannowe - - - .brachial .abdominal .spojowka .gardio rectum -odbytnica skin . padaczka illness .tqtnica podobojczykowa bleeding -krwawienie .conjuctiva .arteria biodrowa . o ostrym przebiegu .choroby i stany chorobowe aquired immune deficiency syndrome (AIDS) -nabyty zespoi braku odpornoici allergy -uczulenie diabetes .lens .tqtno.stop the bleeding .epilepsja.epilepsja .krwotok iylny (to) bleed -krwawik blood -krew circulation -krqienie krwi pressure .index -palec wskazujqcy .upper .femoral -tqtnica udowa .right -prawe piuco nasal cavity -jama nosowa oral cavity -jama ustna pancreas -trzustka pericardium -osierdzie pharynx .konczyna gorna liver -wqtroba lung .zrodio krwawienia .cukrzyca .low .acute .heartbeat -bicie serca pain .skora spleen .venous haemorrhage .serce attack .diabetes .source of .atak serca atrium -przedsionek .

luman C body .8.main parts top of head/ cz& wierzchnia frontal region of head/ czgiC przednia side of head/ czeiC boczna chin/ podbrodek nose/ nos mouth/ usta neck front/ szyja.widok z przodu . przdd chest/ klatka piersiowa abdomen/ brzuch: central upper/ centralna gorna upper abdomen/ cz& gorna central lower abdomen/central nu goma cz& brzucha lower abdomen/ dolna cz@ groidpachwina -' scrotum/ mosznapenis/ penis testicles/ jqdra I dloni front of leg/ przod nogi tight/ udo: upper tight/gbrna cz& middle tight/ cz& irodkowa lower tight/ czeSC dolna knee/ kolano calf/ lydka foot/ stopa ankle/ kostka toes/palce stopy heel/ pieta anterior view . SAFETY OF LIFE AT SEA I.

BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU .czas przetnvania survivor -uratowany.osoba zmarla -handling of person -postwowanie ze zmarlym deviation .oddychanie usta-nos resuscitation -resuscytacja .lekka hipotermia .pomoc ..semi-conscious -polprzytomny . zboczenie (statku) z trasy (to) drown -utonqt drowning -utoniqcie evacuation -ewakuacja -medical ewakuacja medycma.flag -flaga kwarantannowa .expected survival time . rozbitek pozostaly przy jciu survivor's condition .fee -oplata kwarantannowa .osoba ranna -badly -powaznie ranny person .declaration -deklaracja kwarantannowa .drogi oddechowe concussion -wstrzqs contused -kontuzjowany death .dues -oplaty kwarantannowe .severe -powazna hipotermia .medical first -pienvsza pomoc medyczna artificial respiration .szczqtki ludzkie hypothermia -hipotermia .ofiara vital signs -oznaki zycia - Marine casualty .choroba occurence -zdarzenie personal injury -uraz.ofiara.objawy hipotermii injured . ewakuacja chorego.cialo obce (np.ranna osoba nausea .shallow .moderate .station -stacja kwarantannowa - quarantine -kwarantanna severe acute respiratory syndrome (SARS) zesp61 ostrej niewydolnoici oddechowej sickness . w o h ) fracture -zlamanie .-plytki oddech care .report -raport kwarantannowy .artificial .(to) locate .(to) immobilise .BmierC deceased .mouth-to-nose .oddychanie usta-usta .conscious -przytomny .umiarkowana hipotermia -prolonged immersion -dlugotnvale zanurzenie .regular . BwiadomoSC . zranienie reanimation -reanimacja .opieka .oddychanie regularne .opieka medyczna - consciousness -przytomnoSC.pomoc medyczna aid .slaby puls respiration -oddychanie .stanowisko ewakuacyjne exhaustion -wyczerpanie.problem -klopoty z oddychaniem .symptoms in .medical .8.nieprzytomny electric shock -porazenie prqdem foreign body .first -pienvsza pomoc .czas przej c i a .to perform -reanimowaC rescued -uratowany rigor mortis .dewiacja.light .spodziewany czas prze j c i a .unconscious .sztuczne oddychanie - - - - - - - - mouth-to-mouth .harbour -port kwarantannowy .oddychanie nieregularne .stqzenie poimiertne shipwrecked person -rozbitek sunstroke -udar sloneczny sunburn -oparzenie sloneczne survival time .sztuczne oddychanie assessment of victim .survival time . ranny w wypadku morskim Medical aid .unieruchomiC .heat loss -utrata ciepla . poszkodowany.regulations -przepisy kwarantannowe . rannego station .signal -sygnal kwarantannowy .choroba morska - - - - -- - irregular .ocena (stanu) ofiary assistance -pomoc .zlokalizowaC zlamanie paralysis -paraliz pulse -puls .render -udzieliC pomocy breathing -oddychanie -passages .anchorage -kotwicowisko kwarantannowe -buoy -plawa kwarantannowa . utrata sil fatality -wypadek Bmiertelny hospitalization -hospitalizacja human remains .stan uratowanego victim .weak .to perform -wykonaC resuscytacjq - - - - .

main parts cialo ludzkie . SAFETY OF LIFE AT SEA Human body .8.widok z tylu .gldwne cz&i head/ glowa: side of head/ cz& boczna top of head/czeiC wierzchnia back of head/ czeSC tylna back of neck/ tyl szyi trunk/ tuldw: shoulder/ bark scapula region/ okolice lopatki armpit/pacha arm upper/ ramie back upper arm/ tyl ramienia elbow/lokieC spinal column/ kregoslup: upper part/ czeSC gdrna middle part/ czqiC irodkowa lower/ czeiC dolna kidney region/ okolice nerek forearm/ przedramie back lower arm/ tyl przedramienia wrist/przegub dloni thumb/ kciuk palm of hand/ dlon back of hand/ wierzch dloni - tight/ udo: upper/ cz& gdrna middle/ czqSC Srodkowa lower/ cz& dolna back/ tyE back of knee/ tyl kolana calf/ lydka - foot/ stopa toes/palce stopy heel/pieta posterior view .

attendance -wizyta lekarska .6rodek mieczulajqcy antibiotic -antybiotyk anti-diarrhoea .agrafka scissors -noiyczki sleeping pills -tabletki nasenne splints -lupki sticking plaster -plaster stretcher -nosze suppositories -czopki - - -- - -- .aid -pomoc medyczna .transport pacjenta post-treumatic -pourazowy shock .apteczka okrqtowa -requisition form .Srodki przeciwbiegunkowe anti-histamine -Srodki antyhistaminowe anti-septic cream -ma66 antyseptyczna anti-seasicknesspills -piguiki przeciwko chorobie lokomocyjnej anti-tetanus -Srodki przeciwtqzcowe aspirin tablets .leczenie medical -medyczny advice -porada medyczna --by radio .objawy pourazowe previous surgery -wczeiniejsze zabiegi (chirurgiczne) physical welfare .szok pourazowy symptoms .initial .fitness certificate -Swiadectwo zdrowia .Poradnik pienvszej pomocy medycznej Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) Poradnik pienvszej pomocy medycznej do uzytku w wypadkach z udzialem towarow niebezpiecznych medication .8.stan zdrowia safety pin .help -pomoc lekarska .aspiryna w tabletkach bandage -bandaz .leki taken -przyjmowane leki painkillers .elastic -bandaz elastyczny cotton wool -wata disinfectant -Srodek dezynfekujqcy dose -dawka drugs .pomoc medyczna administration -podawanie (np.insulina laxative .board -komisja lekarska . pomoc medyczna treatment .zatruty tlenkiem w a l a Medical aid .intramuscular .evacuation ewakuacja medyczna (rannego lub chorego) . wyposazenia apteczki okrptowej.attention -pomoc medyczna . apteczka pienvszej pomocy hospital admission -przyjqcie do szpitala inhaler .assistance pomoc medyczna . podskomy insulin . leku) of oxygen -podawanie tlenu anaesthetic .examination -badanie lekarskie .obsluga.compress .request for -z 'qdanie porady medycznej .subcutaneous .6rodki przeciwbolowe patient -pacjent condition .opatrunek .radio -radio medycme - medical -medyczny - - - - -request for medical assistance -zqdanie udzielenia pomocy medycznej service .6rodek przeczyszczajqcy medical chest -apteczka okrqtowa.radiowa porada lekarska .inhalator International Medical Guide for Ships -Mipdzynarodowy poradnik pomocy medycznej na statkach injection -zastrzyk .krople do uszu eye lotion .urgent advise -pilna porada medyczna Medical First Aid Guide .z.stan pacjenta is serious . zestaw lek6w (wyposazenie statku) equipment -wyposazenie apteki okrqtowej -locker .certificate Swiadectwo medyczne .zastrzyk domiqiniowy .formularz skierowania do lekarza -scales -wyrnagania dot.stan pacjenta jest powazny transportation . zestaw wymaganych lekow i instrumentow - .krople do oczu first aid outfit -zestaw pienvszej pomocy.treatment -wstepna pomoc medyczna .leki ear drops . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU suffocation -uduszenie sight test -badanie wzroku symptoms -objawy unconscious -nieprzytornny urine -mocz poisoned -zatruty -poisoned with CO .

widok z przodu . sternum/ mostek upper arm bone/ ramie ribs/ zebra spinal column/ kregoslup: upper part/ czeid gorna middle part/ czeid irodkowa lower part/ czeid dolna ulna/ koid lokciowa ilium/ koiC biodrowa pelvis bone/ miednica radius/ koiC przedramieniowa sacrum/ koid krzyzowa carpus/ nadgarstek wrist joint/ koici przegubu dioni metacarpus/ irodrecze fingers bones/ koici palcow coccyx/ koid guziczna femur. SAFETY OF LIFE AT SEA f Human body .8.skeleton cialo ludzkie .foot bones/ koici irodstopia bones of the toes/ kos'cipalcdw stopy skeleton . knee cap/ rzepka fibula.szkielet skull/ czaszka frontal bone/ koid czolowa temporal bone/ koid skroniowa upper jaw/ szczeka gbrna lowerjaw/szczeka dolna clavicle/ obojczyk shoulder joint/ staw barkowy scapula/ iopatka breast bone. brooch bone/ ko4C strzaikowa tibia. shin bone/ koid goleniowa tarsus/ step heel bone/ kos'd piety rnetatarsus. thigh bone/ koid udowa patella.anterior view/ szkielet .

extensive .doznane obrazenia suffered .work -uraz wskutek wypadku przy pracy suiside .Swiszczqcy (oddech) (to) breath -oddychak caught -kaszel clammy -wilgotna (np.rana.zlamanie proste haemorrhage -krwotok .severe -powazne poparzenia contusion -rana tluczona crushing -zmiazdzenie dislocation -zwichniqcie fracture -zlamanie .hit .oddech .drugorzqdne zranienia .rozlegla rana .simple ..rozstroj zolqdka (to) suffer ..wymioty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .8.severe . zmiazdzony .zwichniqcie ..dolegliwoSk abscess .obrazenia wewnqtrzne .fatal - - Soreness .urwany wound .dull .serious -powazny wypadek bruise .serious -powazne rany.puncture . opaska uciskowa tweezers -pinceta vaccination .(to) feel pain .doznane rany.fatal .szczepionka wound dressing .rana kluta wounded -ranny .ropien.cierpiek (to) sweat .opatrunek wounds and injuries .burns . BEZPIECZENSTWO ZYCIA NA MORZU (to) swollow -polykak thermometer -termometr tourniquet -krqpulec.samobojstwo .osoba niezraniona .silny b61 poison .bolesny stomach< zolqdek ache -b61 iolqdka upset .compound . wrzod backache -bo1 plecow breath . skora) congenital defect -defekt wrodzony constipation -zaparcie.plytki oddech .obrazenia zewnqtrzne . zakainy shivering -dreszcze sore .kontuzjowany .external .concussion -wstrzqs mozgu .shallow .bo1 zqba throbbing (pain) -bo1 pulsujqcy ulcer -wrzod vomiting .rany accident -wypadek -wypadek imiertelny ..zranienie Smiertelne .cut .wheezing .rozlegle poparzenia .poparzony .trucizna poisoning -zatrucie redness -zaczenvienienie rush -wysypka septic -septyczny.secondary .szczepienie vaccine .zlamanie . .injuries sustained .open .czuk bo1 -pain radiated to . obrazenia .personal -uszkodzenie ciala.uninjured person .opatrzyk ranq . obstrukcja dehydration -odwodnienie diarrhoea -biegunka earache -bo1 ucha fever .obrzqk swollen . zranienie . obrazenia .tepy bo1 . opuchly toothache .fracture .burnt .obrzqkly. infekcja migraine -migrena pain .szok cieplny heat-stroke -udar cieplny infection -zakazenie.incision .rana szarpana .crushed -zmiazdzenie .uderzony .gorqczka headache -b61 glowy heat-shock .oparzenia .considerable -powazne zranienie .bruised .extent of -rozmiar obrazen .rana ciqta .crushed -przygnieciony.(to) attempt -usilowak popelnik samobojstwo torn away .zlamanie skomplikowane .laceration .extensive bums . obrazenia . rana.obciqty . zranienie. zranienie .(to) dress a .pocik sic swelling .b61 .internal -krwotok wewnqtrzny injury -uraz.dislocation .zlamanie otwarte .stluczenie burns and scalds -poparzenia .internal . -bo1 promieniujqcy ku.

czas. ETA do portu przeznaczenia 0 communications and homing signal available . or be moved . SAFETY OF LIFE AT SEA Medical Evacuation (Example of Report) . temperatura i cihienie krwi 0 location of pain . port of destination .jak on nastapil 0 whether the vessel has a medicine chest. how the accident occurred . forma i iloSC wszelkich podanych lekow 0 time of last food consumption . time.czy statek ma apteczkp i czy lekarz lub inna osoba z wyszkoleniem medycznym znajduje sip na statku 0 whether a suitable clear area is available for helicopter winch operations or landing .czas ostatnio spoiytego posilku 0 ability of patient to eat.przyblizony czas przybycia. and blood pressure .rodzaj choroby lub rany. drink.zdolnoiC pacjenta do jedzenia. pleC. puls. pulse rate. and language . nationality.pozycja statku. picia. chodzenia lub przemieszczania go 0 with accident cases. gender. including apparent cause and related history .czy dostqpne jest wolne od przeszkbd miejsce dla lqdowania Smiglowca lub operacji podnoszenia chorego 0 name.oddech pacjenta. and ETA to next port of call . port przeznaczenia 0 estimated time of arrival. kurs i prqdkohC 0 patient's name. adres i numer telefonu agenta statku 0 last port of call. and amounts of all medications given .nazwa statku i radiowy sygnal wywolawczy 0 position of the vessel. walk.w razie wypadku .lqcznoSC i dostqpne sygnaly naprowadzania 0 additional pertinent remarks .objawy 0 type.lokalizacja b61u 0 nature of illness or injury. course and speed . wlqcznie z oczywistq przyczynq choroby i jej historiq 0 symptoms .8.dodatkowe stosowne uwagi .ewakuacja medyczna (przyklad raportu) 0 name of the vessel and radio call sign .poprzedni i nastqpny port zawinigcia. narodowoSC i jqzyk 0 patient's respiration. form. address and phone number of vessel's agent .nazwisko pacjenta. next port of call.nazwisko. age. and whether a physician or other medically trained person is aboard . temperature. wiek.typ.

SMC) certificate .ship's officer . standard jakohci powania w stanach awaryjnych i zagrozenia standing orders .internal .ocena dla odnowienia Swiadectwa procedure -procedura audyt .ocena wstqpna. norma.Operational Manual Cargo Handling (OMCH) zgodnoSci) .spelniaC (wymagania.appropriate ..quality -wzorzec jakoSci.zawiesiC certyfikat.gotowoSC w stanach zagrozenia suspend -zawiesiC -procedure -procedura postepowania w sytua certificate .audit wewnqtrzny .. niedociqgniqk.- --- - - - ..oficer b.stan zagrozenia.system zarzqdzania b.instrukcja operacji przeladunkowych assessment -ocena periodical evaluation -oceny okresowe .QMS) .8.syscautionary signal -sygnal ostrzgawczy tem zarzqdzania jakoiciq certification .interim document of . poczqtkowa preventive inspection-inspekcja zapobiegaw.additional -weryfikacja dodatkowa na .company officer .major now. effective -efektywny security -bezpieczehstwo emergency .company -wymagania kompanijne .niezgodno6C . firmy compliance -zgodnoSC (z przepisami) measures .tymczasowy dokuprecautions .odpowiedzialnoSC na mostku routines -rutyna.Srodki bezpieczenstwa .non.non-. stan awarii standard -wzorzec.convention -wymagania konwencyjne .safety .Srodki bezpieczehstwa ment zgodnohci supervisor -inspektor b&pieczenstwa pracy .initial .dzialanie korygujqce (majqce observation -spostrzezenie na celu usuniqcie brakbw.annual -weryfikacja coroczna instruction ..audit requirements -wymagania .weryfikacja hazardous occurence . akcja bezpieczenstwem. weryfikowai guidelines -wytyczne verification -sprawdzanie.Interim -tymczasowy certyfikat zarzq.approval -zatwierdzenie certyfikatu documentation . odnowieniowa pieczenstwem Safety -bezpieczenstwo - - - ----- --- - - - - -- -. statku . zawiesiC acjach awaryjnych.safety -bezpieczenstwo dab przepisom) .reneval -w. designated person -osoba wyznaczona system (SMS) .sprawdzak. lista kontrolna implementation.ocena okresowa cza .odpowiednia akcja objective evidence . okresowa -Mi~dzynarodowy kodeks zarzqdzania bez.audit dotyczqcy bezpieczenstwa .dow6d obiektywny . .certyfikat zarzqdzania b.ksiega zarz&ania b.dokumentacja check list .nie.initial -weryfikacja wstepna International Safety Management (ISM) Code .mandatory -wymagania obowiqzkowe bridge procedure -procedury (postepowania) responsibility . w razie zagrozenia Swiadectwo endanger -narazaC na niebezpieczenstwo to (verify) . postepowanie rutynowe bridge order book -ksiqzka polecen kapitana review -przeglqd caution -uwaga. nadanie .external .zdarzenie niebezpiecz.corrective .dokument zgodnoici .-powaina niezgodnoSC dzania bezpieczenstwem deficiency -niedocizgniqcia manual (SMM) .reneval .oficer b.audit zewngtrzny .document of .periodical -w.instrukcja . ostroinoSC Quality Management System (QMS) ..polecenia stale obowiqmjqce prepardness .periodical .niezgodnoSC safety management -zarzqdzanie bezpieczenconformity -zgodnoSC (tu: z zasadami kodekstwem su zarzqdzania bezpieczenstwem .wydanie Swiadectwa.lista sprawdzajqca.wdrozenie closed space -pomieszczenie zamkniqte manual -podrqcznik systemu QMS (to) comply . odpowia. standard and contingency manual -podrqcznik postq. BEZPIECZENSTWO ~ Y C I A MORZU NA Main Shipboard Manual (MSM) -glowna instrukcja statkowa (w systemie zarz&ania action -dzialanie.

SAFETY OF LIFE AT SEA / Safety equipment wyposaienie bezpieczeristwa respiratory protection ochrona drdg oddechowych aist strap b d k / sprzqczka Pass dust respirator/ maska p.8.pylowa z zasilaniem powietrznym safety harness :zelki bezpieczeristwa chipping goggles/ okulary ochronne do stukania rdzy welding goggles/ okulary spawalnicze chemical cartridgel maska p.chemiczna z pochianiaczem dust protecting masW maska przeciwpyiowa gas protection suit strdj gazoochronny welding gloves/ rckawice spawacza full vision facemas maska z szerokim wizjere gas detector .pylowa chemical cartridge respirator/ maska arzeciwchemiczna z pochlaniaczem air fed helmet/ maska p.wykrywacz gazdw key pad/ plytka przyciskow alarmowe material/ material odporny na Scieranie .

kask ochronny. BEZPIECZENSTWO AYCIA NA MORZU Personal protective equipment (PPE) -odziei i sprzqt ochronny antiskid -przeciwilizgowy anti slip tape -taima przeciwpoilizgowa boots -buty (wysokie) .instrukcja (np. karabinczyk .sk6rzane r. k. pylowa .rqkawice ochronne . plastic .ochronniki sluchu ear muffs -ochronniki shchu ear plugs .working leather . helm ochronny hook . o podeszwie gumowej -with steel toe caps -buty ze stalowymi oslonami palcow boilersuit -kombinezon cartridge -wklad filtrujqcy maski -holder .aparat tlenowy do oddychania personal error -blqd osobowy precautions .rqkawice olejoodporne .rqkawice kwasoodporne hard hat -kask ochronny - - -- -- - - - - - helmet -kask protective . szkolenie booklet . ochronny shield -przylbica spawacza hook -hak .anti slip zabezpieczenie przeciwpoilizgowe .przepisy bezpieczenstwa goggles .safety work shoes -buty robocze (niskie) .drabinka bezpieczenstwa lamp . gazowa gas tight -gazoszczelny gas measuring instruments .8.siatka zabezpieczajqca trap gloves -rgkawice .kask ochronny .maski jednorazowe filter .protective . odziei robocza -helmet .kask ochronny rain suit with hood -ubranie przeciwdeszczowe z kapturem safety -bezpieczenstwo -belt -pas bezpieczenstwa -code -kodeks bezpieczenstwa.rubber -buty gumowe (kalosze) .filtr do maski przeciwpylowej dust protecting mask -maska przeciwpylowa ear defenders .oil resistant .rubber -rqkawice gumowe .bawelniane r.maska p.buty robocze ze stalowymi noskami .disposable .gas -wykrywacz gazow (w zbiornikach) .eksplozymetr.sluchawki ochronne .clip .lampa bezpieczenstwa - - - - - - - - -- - - - -- - .latwo widoczne ubranie explosimeter .hak zatrzaskowy.zatyczki do uszu (korki) easily visible coat .fall .rubber.safety -hak zapadkowy .b.working cotton .irodki ochrony osobistej protective .odziez ochronna.multi gas -wykrywacz uniwersalny dust mask -maska p.safety work -with steel toe .oslona oczu faceshield -oslona twarzy spawacza gas mask .personal . zabezpieczenie .ear .lina zabezpieczajqca przed upadkiem przy pracy na szczycie pokladowego ladunku drewna .hak zapadkowy .samoistnie bezpieczne (urzqdzenie) multigas detector -wykrywacz gaz6w oilskins .oiVacid resistant boots/shoes .analizator (zawartoici tlenu w powietrzu) oxygen respirator .industrial (przemyslowe) bezpieczenstwo PracY ladder .olejo/kwasoodporne buty wysokieizwykle . gumowo-plastikowe .spring -karabinczyk instruction . karabinczyk .acid resistance .instrukcja.ochronny cloth .safety -kask bezpieczehstwa.okulary ochronne -helmet .obudowa wkladu filtrujqcego detector -wykrywacz .obshgi) w formie broszury intrinsically safe . robocze . oslona. wykrywacz gazow (palnych) eye-shield .rubber-soled shoes . robocze .(nieprzemakalne) ubranie sztormowe overall -kombinezon oxygen analyser .non slip soles -buty o podeszwie przeciwilizgowej .ochrona.r.irodki ostroznoici protection .calliper -hak zatrzaskowy.urzqkenie do pomiaru stqzenia gazu gangway net .

linka bezpieczenstwa -operational bezpieczenstwo eksploatacyjne (np. lampa kablowa working cloth non-inflamable-odziez robocza. niepalna . SAFETY OF LIFE AT SEA lines .8. urzqdzenia) shoes -buty bezpieczne - -- wandering lead -kablbwka.

Grease and greasing -smary i smarowanie 15.sondowanie i mierzenie ulaiu 4.czyszczenie.sterowanie 13. Cleaning . Small elements -elementy drobne 19. Seamenship and maintenance wiedza okretowa i konserwacja 1. Maintenance and repairs -konserwacja i naprawy 17.wezly i sploty 9.9.manewrowanie lodzip 7. Ropes and rope works . Anchoring and anchor handling -kotwiczenie i manewrowanie kotwicp 2. Inspections and surveys -inspekcje i badania 18. Tools . Berthing and port manoeuvering -cumowanie i manewry portowe 3. Gauging and ullaging .korozja i rdza 11. Knots and splices .narzedzia . Corrosion and rust . Mooring operations . Paints and painting -farby i malowanie 12. Failures and damages -defekty i uszkodzenia 16. Steering .liny i prace z linami 8. sprzptanie 10. Cargo gear handling -obsluga urzpdzeli przeladunkowych 5. Boat handling . Ship's fenders -odbijacze statkowe 14.cumowanie 6.

00 stawanie na dwdch kotwicach U II moor head and zakotwiczyC nu k c . 01.Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchor home/ kotwica nu miejscu anchor above the water/ kotwica nad wodq kotwica pod powierzchniq wody natural sheer/ normalne odchylenie statku od kierunku laricucha kotwicznego F anchor under the & chain up and down/ anchor aweigh/ laricuch w pionie kotwica puicila chain drawing astern/ laricuch patrzy do tylu \ Lrie7\ I working anchor/ kotwica trqmajqca I 1 . dziobowej i rufowej chain draw astern/ laricuch patrzy do tyt chain draw astern/ laricuch patrzy do rylu note: directions also given in points!/ kierunki podawane takie w rumbach . chain draw ahead/ chain draw I1 o%lock/ ricuch patrzy na wprost chain draw I o'clock/ laricuch patny nu godz. 03.00 riding cabb na r e n y lazy cable/ kotwiczny luiny laricuch ' chain draw 9 okloc w 3 o'clock/ atny nu godz.

keep slack -trzymaC luzno (1.coming home -pelzanie (kotwicy) .rzuciC kotwicg! .kotwica na miejscu! .podrywaC kotwicp z dna .awake! -przygotowana! (k.na kotwicy -ball . (akwen) przydatny jako kotwicowisko anchorage -kotwicowisko -buoy -beczka cumownicza .podnieBC kotwicg! . wyluzowaC! (lahcuch) -pay away! .come aweigh -odenvaC sic od gruntu (o kotwicy) .drag of an -pelzanie kotwicy. kotwicmy) .(to) bite .hold-on! .do oporu. dragowanie .kotwica czysta! @o wyciqgnieciu z wody) -home! .chain is slack! .up and down! .come to -rzuciC kotwicc.luzowaC.podnosiC kotwicg! .heave short -wybraC lancuch niemal do pionu .kotwicowisko -holds -kotwica trzyma apeak! -kotwica w pionie! light . w pionie (kotwica podczas wybierania)! .veer (to)! .kotwica podwieszona dragging -pelzanie kotwicy .trzymaC iancuch! -home .rzucaC kotwice ground .luzowac lancuch! -pick up an anchor! .wydawak!.Bwiatlo kotwiczne is aweigh -kotwica podniesiona station . stanie na kotwicy -berth .drop the anchor ! . kotwiczenie.kotwicowisko awaryjne.windlass engaged! -winda wsprzeglona! anchored -zakotwiczony - - - - - . kotwiczny)! . do wybierania) -bites! -kotwica trzyma! . dragowanie .veer away! . popuszczaC (lancuch)! .rzucaC kotwicg .stoppers on! -zaloiyC stopery ! up! .kotwiczne stanowisko manewrowe anchor (handling) -manewry kotwicq ."patrzy" do tylu! (o lancuchu kotwicznym) .break ground -wynvaC kotwicg z dna -break out -wynvaC kotwice z dna -bring to an anchor .veer and haul! .popuszczaC (1.render cable! . popuszczaC! .heave up -wybieraC kotwicg .weigh anchor . kotwiczny)! .meldunki ze stanowiska kotwiczenia -awash! -kotwica wyszla z wody! -aweigh! -kotwica puicila.drop .stand-by to weigh! .pod dziobnica (o lancuchu)! .dzwon kotwiczny -bells -bicie w dzwon (na statku zakotwiczonym) cock-a-bill .lancuch luiny! .shorten in cable! -podebraC (1.cable draw astern! .drop the .zlapaC grunt (o kotwicy) .luzowaC.zezwolenie na kotwiczenie anchor -kotwica .miejsce kotwiczne anchor (orders) -polecenia na kotwicg .slacken! .kotwica na miejscu! up! .cable draw ahead -"patrzy" do przodu (o lancuchu kotwicznym) .cable draw nine o'clock! .by6 w pogotowiu do rzucenia kotwicy! .dredge -wlec kotwicg w celach manewrowych .luzowaC stopniowo (lancuch)! anchor (reports) . na miejsce -bring home an anchor -wcislgn@ kotwicg na miejsce .zakotwiczyC -bring up . odkotwiczaC anchoring-rzucanie kotwicy. rozluiniaC (i.underfoot! .kotwica w pionie! . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Anchoring and anchor handling kotwiczenie i manewrowanie kotwicq anchorable .heave in -wybieraC kotwicg .9.get ready -przygotowaC kotwicg .trip the .by6 w pogotowiu do wybrania kotwicy! .znak kotwiczny -bell . zakotwiczyC . kotwiczny)! .drag of an -pelzanie kotwicy.clear anchor! . rezerwowe permition .slack away! -poluzowat.(dno) nadajge sip do kotwiczenia.lancuch "patrzy" prostopadle do prawej burty! .at .przemiennie wybieraC i luzowaC (lancuch)! .stand-by to drop! .heave a cable short -podebraC (skr6ciC) lancuch kotwiczny - - - - - - - - - -heave around -wybieraC lancuch na windzie .podnosiC kotwicg.let go ! -rzuciC kotwice! -pay out! .stan* na kotwicy .emergency .

ebb anchor -kotwica "patrzqca" pod prqd odplywowy .otoczaki .flood anchor .zawiesie (strop) stalowe do rozplqtywania lancuchow bottom -dno .zakotwiczyk na kotwicy dziobowej i rufowej .statek kotwiczqcy na redzie round turn .muliste.zwis (np.coral (Co) -koral . dzie z kierunku przeciwnego do wiatru .splqtanie sip lancucha lazy cable .stawaC na kotwicach rozstawionych .chalk (Ck) .zaplqtaC kotwicq fouled by the flukes -kotwica zaplqtana lapami w lancuch holding ground . lancucha kotwicznego) clear berth -przestrzen wystarczajqca do swobodnego obracania sig statku zakotwiczonego clear hawse -rozplqtywaC skrqt lancuchow kotwicznych --pendant .kotwiczenie na rozstawionych kotwicach .skrg (lancuchow kotwicznych) running moor .moor head and steam .moor .obszar nienadajqcy sip do kotwiczenia.stan& w rozrzucie kotwic ( z pomocq maszyn) scope .obracaC statek prohibited anchorage -kotwiczenie zabronione (to) range -lukowaC (na kotwicy) ride on anchor .ride hard -stab na naprpzonym lancuchu (kotwicznym) -riding weathertide -stab na kotwicy przy pra.serce d m o n u rope .stab na kotwicy riding light .ride athwart .nieczyste dno (morza) ground .rock (R) .clay (Cy) . stawaC na dwoch kotwicach .linka serca dmonu striker .glina .standing moor (running moor) .pebbles (Pb) .zakotwiczyk na kotwicy rufowej.patrzec (o lancuchu) hawse rope -lina do rozplqtywania lancuchow kotwicznych hawsing -myszkowanie statku zakotwiczonego - - -- -- - kinking of chain .dzwon.sand (S) -piasek .moor across .kotwiczyk.cumowab (statek).skala .luzny lancuch kotwiczny lee anchor -kotwica na zawietrznej lie at anchor .lava (L) .kamienie .zenvaC sig (o lancuchu) part from an anchor -zenvaC siq z kotwicy pay around . blotniste .stones (St) .muszle engagement -wlqczenie. uderzenie w dzwon okrptowy clapper .dno morza .dropping moor .muddy .dlugosC lancucha (od kluzy do kotwicy lezqcej na dnie) seabed .zaplqtane lancuchy kotwiczne (to) foul .kotwica rzucona w kierunku pod prqd przyplywowy .ordinary moor .staC na kotwicy methods of anchoring -metody kotwiczenia .girt fertoing -postbj na dwoch kotwicach .shells (Sh) .stawanie na dwoch oddalonych kotwicach .zerwaC sig (z kotwicy) catenary .serce d m o n u break adrift .gravel (G) -iwir .short stay -postoj na kotwicy (na skroconym lancuchu) .lawa .zalamany lancuch kotwiczny (to) part .mud (M) .postoj na dwoch kotwicach i cumach rufowych natural sheer -normalne odchylenie statku (od kierunku lancucha kotwicznego) nipped cable . dzwonek.stab (na kotwicy) burtq do wiatru -ride easy -staC na luinym lancuchu (kotwicznym) .kreda . rmciC kotwicq rufowq bell . bloto . rmcaC kotwicp -by the stem .mul. wsprzqglenie foul -poplqtany (np.dno nieczyste (nienadajqce siq do kotwiczenia) -hawse . SEAMENSHIP AND MAINTENACE (to) anchor . o zanieczyszczonym dnie -berth -kotwicowisko nienadajqce siq do postoju -bottom .Swiatlo kotwiczne roadster .9. lancuch kotwiczny) area . wkuplowanie (sprzpgla). stawaC na kotwicy.dno nadajqce sig do kotwiczenia -good--dno dobrze trzymajqce (kotwicq) grow .

sandy clay -piaszczysto-gliniaste .odbijak (od nabrzeza) .zwracak sig rufq (o statku na kotwiCY) (to) tend -patrzek.przytrzymywanie statku cumq oblozonq na polerze berth -nabrzeze .obciqkak iuk lancucha kotwicznego.deep water berth -nabrzeie w basenie glgbokowodnym .dobik do nabrzeza . dla lepszej amortyzacji szarpnigk wind rode . wypuScik lancuch calkowicie slip stopper .warp -przeciqgak statek wzdiuz nabrzeza -warping -przeciqganie statku wzdiuz nabrzeza chafing chain .warping buoy -plawa do przeciilgania statku .system pomiaru prgdkoSci podchodzenia (statku do nabrzeza) double banking -cumowanie do burty innego statku emergency towing arrangement -system holowania awaryjnego - .close-up to the berth .odchylenie zakotwiczonego statku od linii ladcucha sight the anchor -sprawdzak kotwicg (po wyciqgnigciu z wody) sleeping cable -luiniejszy z dw6ch splqtanych lahcuchbw kotwicznych slip a cable -porzucik lancuch kotwiczny.nabrzeze nienadajqce sip do postoju berthing -przycumowanie (do nabrzeza) -bring to a rope .przesunipcie.dokowaC.odejib od nabrzeza .obloiyk line (np.szybkoik zblizania sip . manewrowak sterem zapobiegajqc splqtaniu sip lancuchow kotwicznych underhaul -stak na kotwicy pod kqtem do kierunku lancucha kotwicznego wskutek dzialania prqdu under weigh .vessel clear of berth . Sluzy dock -basen portowy area .sandy -piaszczysta .(to) coil -ukladak line.spoil ground .soft -mipkkie screw anchor -kotwica martwa Srubowa screw mooring -kotwica martwa Srubowa sheer .foul berth .zblizak sip do nabrzeza .closing-rate .get away from alongside .9. wyjSk ze 61uzy . na beczce swinging basin -basen umozliwiajqcy swobodne obracanie sip statku na kotwicy swinging berth .obracaC statek na kotwicy.shifting .mostek rufowy (na promie) break adrift -zenvaC sig (z cum) snub .czas otwarcia d o h (w porcie piywowym) docking bridge -rufowy mostek manewrowy (np. klarowak .reef -rafa coral reef . by6 skierowanym (o lancuchu kotwicznym) tend ship -miek baczenie na statek (np.seaweed -wodorosty .(statek stojqcy na kotwicy) dziobem do wiatru working anchor -kotwica trzymajqca - Berthing and port manoeuvering cumowanie i manewry portowe after bridge .get away from berth . na promach) dolphin -dalba Doppler berthing system .dno nieczyste .(statek) z podniesionq kotwica. wchodzik do basenu portowego dockage period .stoper lancucha kotwicznego z hakiem odrzutnym slip the (anchor) chain -zwolnik lancuch kotwiczny (w razie niebezpieczehstwa) snub cable -przytrzymywak lancuch (wind@ span mooring-podwbjne zakotwiczenie(beczki cumowniczej) sweep for an anchor -poszukiwak (tralem) zatopionej kotwicy swing .statek odcumowal .rafa koralowa -rocky shoal -piycizna skalista . stojqcy na kotwicy).obszar portowy entrance -wejCcie do d o h suchego (to) dock.czyste stanowisko kotwiczne (umozliwiajqce swobodne obracanie sig statku na kotwicy) (to) tail .come alongside . na bpbnie windy) -clear -odcumowak od nabrzeza. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .(to) shift -przesuwak .odcinek lancucha (zapobiegajqcy przecieraniu sip liny na przewloce) depth on sill -glpbokoSk na progu d o h . przeciqganie statku (wzdlui nabrzeza) . ale nie w drodze weather anchor -kotwica trzymajilca weight the cable .

cumowanie i manewryportowe headline/ lina dziobowa pachol. poler / mixed moorina with anchor and buoy for sai'iing without tug/ cumowanie kotwicq i beczkq do wyjicia bez holownika 6 \ \ \ 3 \ / . / foreward (bow) breast/ lina dziobowa poprzeczna forward spring/ szpring dziobowy ' \ \ / / hauling iff buoy/ boja do odciqgania statku od nabrzeza stern spring/ szpring rufowy stem quarter line/ rufowa lina Cwiartkowa stern (aji) breast/ lina rufowa poprzeczna cross lines moor/ cumowanie na cumach skrzyiowanych multi buoy tanker moor/ cumowanie na dwdch kotwicach i beczkach / stern line/ lina rufowa stern line through panama lead/ lina rufowa podana przez kluzg panamskq w dolphins moor/ cumowanie przy dalbach . double banking/ ro-ro mooring arrangement/ cumowanie pojazdowcdw normal moor/ cumowanie zwykle .d. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Berthing andport manouvering .9. / . buoy mooring/ cumowanie do beczek mooring alongside.

wchodziC rufq do d o h . brest rufowy .mediterranean moor -cumowanie statku rufq do nabrzeza fairway .urzqdzenie cumownicze gear . sprqiynowanie. pot.wprowadzaC (np. brest -bridle .quarter mooring .bring out .martwa kotwica (np.cross ropes (springs) -liny (szpringi) podane na krzyz .trap podawany z rufy (na statku cumujqcym rufd methods of mooring .obrotnica statku .odcumowanie mediterranean gangway .shifting -przesuwanie statku w porcie. wyjSC w morze .bring in .szpring . fender -odbijacz -bar . szpring .zacumowany na linie i szpringu z dziobu i z rufy .(to) moor .quarter mooring .dopuszczalna prqdkoSC na torze w.heaving line .belka odbojowa -beam -belka odbojowa -pile -pal odbojowy spar .miejsce zacumowania.(to) unberth . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .cross lines mooring .dalba cumownicza equipment .check rope -lina przytrzymujqca.odbiC od nabrzeza.forward line . cuma rufowa .three-leg .spring .cuma poprzeczna - - - -- .running line .wzdluz statku . wprowadzanie statku do basenu portowego . statek do portu) .guess warp .mar&va kotwica (np.(to) unmoor .zerwaC sig z uwiqzi gut -tor wodny miqdzy mieliznami (to) harbour -zawijaC do portu harbour -port -pilot -pilot portowy signals .odbijanie (od nabrzeza) .stem line (rope) .cumowanie na szpringu - - mooring .lina poprzeczna. farwater . blok betonu) .all fours" .drewniany odbijacz plywajqcy fetch away .unberthing .urzqdzenie cumownicze line .alongside .obrotnica statk6w .messenger .put off .lina rufowa. zacumowanie anchor -kotwica martwa -berth -miejsce zacumowania -block -martwa kotwica -buoy -boja (beczka) cumownicza chain -lahcuch uiywany do cumowania clamp .hauling off .plawa wyznaczajqca poczqtek tom wodnego speed .odcumowaC .forward breast line -dziobowa lina poprzeczna.buoy . od nabrzeza) haul -przeholowywaC statek z nabrzeza na nabrzeze lay-by -mijanka w kanale lie by -pozostawaC w pobliiu (portu) (to) lock -wprowadzak (statek) do Sluzy maneouvering -manewrowanie .odrzuciC (np.sygnaiy portowe tug -holownik portowy hauling off buoy -beczka do odcirlgania statku (np. wstrzymujqca ruch statku .cumowanie na linach skrzyzowanych .breast (line.odcumowaC .after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa -bow breast -poprzeczna lina dziobowa .beczka cumownicza zakotwiczona na trzech martwych kotwicach mooring (ropes) . cuma -pile -pal cumowniczy -place -miejsce zacumowania statku sinker . blok betonu) dolphin .quarter rope (spring) .forward spring .up and down line . brest dziobowy .after spring .sposoby cumowania .poprzeczna lina mfowa.dokowanie.lina podawana z lqdu . messinger .lina cumownicza.cumowaC (statek) .szpring dziobowy .szpring rufowy -slip rope (wire) -lina (stalowa) oblozona jako buchta (z mozliwoSciq popuszczania) .tor wodny.9.moored .szpring rufowy .basin .lina goncza.lina cumownicza (zawozona na beczkq lub lqd) .lina dziobowa . dzi6b od nabrzeia) -buoy -boja manewrowa .docking .lina dziobowa .rzutka knot .lina do przeciilganiu statku .: holowanie statku na inne nabrzeze .fore and aft mooring -przycumowanie z dziobu i z rufy .sprqiyna.galka na rzutce .stem on -podchodziC rufqdo nabrzeza.after breast rope .liny cumownicze .swinging area ..headline . rope) .

zwalniania bezpieczenie haka tow rope/ tug .system holowania awaryjnego ' I I oedestal roller/ rolka na cokole forecastle decW poklad dziobbwki pear shape oden linW ogniwo gruszkowe otwierane .holownik hak holowniczy spring linowy odbijacz linowy emergency towing arrangement .9.system amerykatiski zamocowany na oble wany na oble dziobo~ynr European system . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tugs and towing holowniki i holowanie American system .system europejski holownik kierujqcy rufq holownikpchajqcy remote release handle/ diwignia zdalnego zwalniania remote release wire/ lina stalowa zd.

PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .trzymaC (line).system dalb (lub beczek) cumowniczych pick up the buoy .uciqg (holownika) -power . lina holownicza stern -rufa holownika line .holownik assistance -pomoc holownika.let go the -rzuciC hol trot .Swiatlo holownicze power -uciqg. asysta holownika charge .liny cumownicze obciqzone (pracujqce.obracaC statek zakotwiczony za poSrednictwem szpringu rufowego -the stern into position -zloiyC rufe na szpringu (w wyznaczonyrn miejscu nabrzeza) stern foremost -rufq naprzbd take in tow -wzi$ na hol take out a rope -zawoziC line (lodziqna brzeg) towage .(lina) gotowa do wyluzowania! . utrzymujqce faktycznie statek w pozycji zacumowania) mooring orders -polecenia cumownicze -belay that! -przytrzymywaC (statek linsl)! -belay there! -przytrzymywaC (statek lina! .podaC line na beczke cumowniczq pile -pal dolphin .szakla holownicza winch -wciqgarka holownicza towline -hol.odbijacz palowy mooring .waist breast .stem fast! -zamocowaC liny rufowe! .(statek) zacumowany! .lina holownika.cumowaC (do nabrzeza) with the assistance -za pomoca.luzowaC. obloiyC (line)! .moc holowania .zostawiC po jednej (linie)! .hol force .single up! .lina podana ze Srodokrecia -warp -lina cumownicza do przeciqgania stat- ku wzdlui nabrzeza . sprqiyna in .propeller not clear! . popuszczaC (linq) (to) wharf . lina holownicza two-legged mooring -podwbjne zakotwiczenie beczki cumowniczej (to) veer .first line ashore! -pierwsza lina na lqdzie! . nie popuszczat. sila uciqgu shackle .obciqgnqC (line) na sztywno! .9.lina podana ze Srbdokrqcia .waist hawser.holownika) - - - - - - - ----- .linia boi.dalba palowa fender . linia beczek (cumowniczych dla malych statkbw) trunk buoy -beczka cumownicza tug -holownik -boat . lina holownicza light .stop heaving! -wstrzymaC wybieranie! .przygotowanie statku do podjecia holu towing -holowniczy bridle winch .keep tight! .pick up heaving line! -podj& rzutkq! .Sruba nie czysta! .all clear (foreward)!-wszystkie liny rzucone (na dziobie)! -all fast! -wszystkie (liny) mocno!.hold on! .skladaC sip do nabrzeza na szpringu ship .holowanie .make fast! -zamocowaC. lina holownicza tow rail -palqk holowniczy tow-rope .! .take the -przyjqC hol .heave tight! .zostawiC po jednej linie! .stem fast! .lina podana na lqd - sonar docking system -podchodzenie do nabrzeza z uiiyciem sonaru spring . zamocowane! -head all fast -na dziobie wszystkie (liny) mocno! .heave! (heave in!) -wybieraC! -heave line! -wybieraC ling! .veer away! .dalba cumownicza run out -zawoziC (line) safe berth (sb) -bezpieczne nabrzeze (to) shift -przeciqgak (statek) shore fast .oplata holownicza line .working lines .wciqgarka pomocniczej liny cumowniczej -beam -palqk holowniczy -bridle -wiei cumownicza efficiency -wspblczynnik sprawnokci holowania -hawser -hol.lina holownika.trzymaC line naprezonq! . wszystkie liny oblozone!.szpring.heave up! -wybieraC (line)! -made fast! .single up lines! .veer and haul! -przemiennie wybieraC i luzowaC! (line) .luzowaC stopniowo! (lind mooring reports -raporty przy cumowaniu .deep-sea -holowanie oceaniczne (to) tow -holowaC tow forward .single-up fonvardlaft! -pozostala dziobowd rufowa i szpring! .liny rufowe mocno! moorings . przy pomocy (np.ready for running! .

interfac. detector (UTZ gauge)/ urzqdze nie dopomiaru ulaiu. temperature. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu restricted gauging/ mierzenie w systemze pbiotwartym open gauging/ mierzenie w syste~ie otwartym ullage port/ otwdr oundi 'ole/ ltwdr ondaz closed gauging/ mierzenie w systemie zamknietym float gauge/ miernik piywakowy radar gauge/ miernik radarowy pressure gauging/ miernik ciinieniowy deck mounted sensor for pressure and temperature1 zamontowany na pokladzie czujnik ciinienia i temperatuty h r i k i n g plate/ ptytka ochronna sounding tape/ sonda tas'mowa bottom pressure and temperature s e n s o r / A przydenny sensor ciinienia i temperatuty ullage.---.--.---cone antenna/ antena stozkowa II sensor/ czujnik interface le~*el faza rozdzralu olej-11 oda 7M ater 11 oda . tempera tury i wykrywania faty rozdzia poziom odniesienia 1 l!l radar ullage gauge/ radarowy miernik ulaiu ectronic box/ element pressure sensor/ czujnik nienia gazy obojqtnego odczyt gaseous atmosphere (inerted atmosphere)/ ullage level/ poziom ulaiu liquid cargo/ iadunek plynny -------.9.

szarpanie bomu.podnosik linoblokiem underrun a tackle -rozcizgak talie (to) unsling -zdjqk zawiesie (strop) z unosu union gear -renery sprzqione union system .otwor sondazowy log .obciqgnqk luz talii running part -koniec biegowy (liny.odlegloik od dna zbiornika do maku (punktu) odniesienia strip -taima miernicza gauging -pomiar.linka sondy rqcznej heave the lead . pr6bkq ze zb. mierzenie . przy maszcie . tablice pojemnoSci zbiornikow -tape .tabliczka informacyjna (np.sondowak rqcznie label plate .rura sondazowa (zbiornika) striking plate -ochronna plytka stalowa przyspawana pod sondq take soundings -przesondowak tape -taSma measure -taima miernicza.rener bomu ladunkowego (ustawionego nad nabrzeiem) (to) rig -wyposaiyC statek (w liny. unieik swinging derrick system .wyladunek pojedynczym bomem obracanym (to) top -podnosik do pionu (np.) dipper . bom) (to) unhook .rener .stick -prqtowy wskainik poziomu plynu - dip -zanurzak (w zbiorniku).dopuszczalne obciqienie robocze sag of a rope .inboard -rener bomu ustawionego nad ladowniq .system przeladunku bomem polqczonym z suwnicq .automatyczny miemik poziomu plynu w zbiorniku cock -kurek probierczy glass .lata miemicza (do pomiaru poziomu cieczy w zbiomikach) name plate .overboard -r. bomu wychylonego za burtq jack-knifing .sonda rqczna line . przyrzqd pomiarowy .podnieSk do pionu sway up .9.strike . odczepik topping -podnoszenie (to) whip .faza rozdzialu wody i ropy w zbiorniku detector .dotknqi (sondd dna -tables -tablice sondazowe.pressure -miernik cihieniowy girth stick (pot.ladownia obslugiwana dwiema parami bomow end for end -przeloienie (odwr6cenie kierunku) liny (np. na sondach) oil /water interface .czerpak.spar and gear -bomy sprzqzone booms (derricks) handling -praca bomami doublerigged hatch . talii) fall .zaczerpnqk (np.housing the . poziomy gauge -wskainik poziomu indicator .shot the -ustawik b.sonda taimowa -tube . (w pozqdanej pozycji) .odhaczyk.wskainik poziomu measuring rod .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi .system pracy dwoma bomami sprzqzonymi up and down fall -rener podnoszqcy i opuszczajqcy unos w pracy bomami sprzqzonymi whip and skid system . czerpak - - - - - - -- - - -- - - - .przyrzqd do wykrywania fazy rozdzialu oleju (ropy) i wody w zbiorniku sounding -sondazowy -hole .tabliczka informacyjna (np.sonda prqtowa . przy korku sondy) level -poziom. taSma sondy Cargo gear handling -obsluga urzqdzen przeladunkowych back a rope -zabezpieczyk gaje profendrem boom -bom . krzyiowanie siq bom6w lowering speed -pr~dkoSk opuszczania (ladunku na renerze) outreach -wysiqg (bomu poza burtq) outboard runner .dziennik sondowan -pole . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Gauging and ullaging sondowanie i mierzenie ulaiu -up .automatic . talii) safe working load .listwa pomiarowa hand lead .cradle the -poloiyk i zamocowak bom .szklo wodowskazu reference height .tyczka do sondowania (zbiomika) -pipe -rura sondazowa (zbiomika) rod . bloki) round down -rozciilgnqk taliq round up . naczynie do pobierania plynu ze zbiomika gauge -miernik.married system .zwis liny sway on end .podnieik.mocowanie b.: crucifix) .

ling na kabestanie) bite -buchta liny.cuma dziobowa heave-in -wybierak ling.cuma poprzeczna rope .: monkey fist) .gruba lina holownicza head all fast .head .(lina) wybrana na sztywno tauten .breast . liny cumownicze) casting off -rzucanie cum cast loose .cross .molniC ling cast off .dziobowa lina (cumownicza) breast -cuma poprzeczna line .cuma dziobowa . obloj C (line). messinger (lina pomocnicza do wciilgania liny cigzkiej. oblojC ling na stale unbitt -zrzuciC ling z pacholka waist breast . lina poprzeczna .cross -s . ling) catch a turn .obkladaC ling (na polerze) bollard eye -oko na h i e cumowniczej (do zakladania na poler) (to) cast away -rzucaC (np. wyluzowaC (np. hamowaC bieg statku linq lub laticuchem checking bollard -pachol (poler) do przytrzymywania statku manewrujqcego check rope -cuma wyhamowujqca inercjg statku (to) clear -odcumowaC od nabrzeza.cumowanie statku rufq do nabrzeza (z rozrzuconymi kotwicami dziobowymi) messenger . rzucik. lancucha.stoper laticuchowo-linowy ease -popuSciC.brest. wciuaC hawser . zacumowaC Mediterranean mooring . puSciC (np. pgtla (to) bight -przywiqzywaC pgtlq bow line .szpringi podane na krzyz surge -zrzucaC ling (z bebna windy) (to) surge . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Mooring operations -cumowanie after quarter rope -rufowa lina Cwiartkowa after spring .szpring . wyjSC ze Sluzy.lina podana ze Srbdokrgcia waist hawser. na cumy) turn for lowering -przygotowaC ling do luzowania (przez zdjgcie kilku mojow z polera) turn up a rope -zamocowaC ling.popuszczaC (ling z bgbna) skokami.opuszczaC haul in -wybieraC. zrzuciC ling z bgbna take a turn -obloiyC ling take in the slack -wybieraC luz (liny) tally on -wybieraC ling rgcznie taut .lina goncza.lina podana na krzyz (z innil) . ling) fire-warp (fue-wire) -(najczgiciej stalowa) lina podawana na beczkg przy przeladunku towarow niebezpiecznych flaked line . doprowadzaC do porzqdku (to) tend .9.na dziobie wszystkie (cumy) mocno! headline .naprpzaC.przekladaC oko cumy przez oko innej.szpring rufowy at all fours -(statek) zacumowany na wszystkich czterech cumach back spring . delikatnie hamowaC szybko wybiegajqcy lancuch kotwiczny. pachol (to) bitt . pgtla (cumy) bitt -poler. naciuaC ling windq heave line -wybieraC ling heave tight .obciunqk (ling) na sztywno heave up -wybieraC (linq) heaving line -rzutka --knot (pot. oblozonej na polerze dog-stopper .odrzuciC.spring .obloiyC ling chafe -przecieranie sig (np. liny) check -poluzowaC (silnie naprgzonsl) ling. napinaC.cuma rufowa make fast -zamocowaC. np.lina .cuma podana ze irodokrgcia - - . poluzowaC (np. line) ease away -popuSciC.cuma poprzeczna (to) bring -oblojC (np. holowniczej) send a heaving line! -podaC rzutkg! send a rope! -podaC ling cumowniczq! send a wire! -podaC szpring! spring .mieC baczenie (np.szpring rufowy belay that! -przytrzymywak (statek cumsl) belay there! -przytrzymywaC (statek cumsl) bight -buchta (liny).galka na rzutce line . minqC przeszkodg w bezpiecznej odlegloSci clear for running -(lina) gotowa do wydawania dipping the eye .szpring .lina rozcislgnigta na pokladzie - haul away -wybierak (ling) haul down .stem .

lo& skladana folding tiller -rumpel z przedluiaczem foot spar -rozporka lodzi grab tine .uSmierzaC grzywacze fa1 (olejem) rigged oar -wioslo sterowe (to) row -wioslowaC rowboat -16di wioslowa rowing-boat -lodi wioslowa rowlock .falen dlugi secure alongside -zamocowaC (lbdi) przy burcie secure a painter -zamocowaC falen shove off -odepchnqk (lo& od burty.lina chwytna grasp -rgkojeSC (wiosla) hitcher -bosak jackknife -noz bosmanski jolly boat . ponton pneumatycmy disengaging gear -urz&enie zwalniajqce drogue -dryfkotwa end-position switch -wylqcznik krancowy fall .laminat z wlokna szklanego folding boat .linka noza lazy painter . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Boat handling manewrowanie lodziq barge pole .fa1 lina talii cover -pokrowiec na talig iurawika fan -pioro wiosla fend (off) -odpychaC lo& fibre -wlokno .dulka pin . jolka (do malowania burt) keel over -wywrociC (16di) stepkq do gory kerosene lamp -lampa naftowa knife -noz lanyard .dulka chock -zdwojenie przydulkowe -plate . wioslowaC pulling boat .linka do przycirlgania tug line .krotki falen - - - -- - -- - - non-powered boat .faleh dziobowy bowsing line -lina do przytrzymywania lodzi przy burcie dinghy -mala lodka.dziobem do przodu bow painter .dlugi bosak boat manoeuvring .16di wioslowa quell waves .glass -wlokno szklane boat -16di z wl6kna szklanego laminate .9. p r z y w i m a t tie up -zacumowaC (to) tow -holowaC tow aft -przygotowywaC 16di do podania holu na rufie tow forward -przygotowanie lodzi do podjgcia holu na dziobie tricing line .dulka kolkowa (to) tie -wiqzaC.bail out -wybierak (czerpakiem) (to) boat -plyn& lodziq (to) capsize -wywr6ciC sig dnem do gory bow foremost .mala lodka.manewrowanie lodziq -back oars -wioslowaC wstecz -backwater -wioslowaC wstecz (to) bail .16di bez napgdu mechanicmego oar -wioslo blade -pioro wiosla oarlock -dulka oarsman -wioSlarz puddening -odbijacz dziobowy pull -ciwqC.czerpaC (czerpakiem) .okucie gniazda dulki sea anchor -kotwica plywajqca sea painter .hol underrun (a rope) -podcirlgat sig wzdluz liny bgdqc w lodzi wash .pioro wiosla . od brzegu) slip knot -wgzel lawkowy stroke -pocirlgnigcie wioslem stern painter -falen rufowy surfmanship -sztuka kierowania lodziqna fali przybojowej thole .

krqg liny w nvoju . lina zwiniqta w k r a i na pokladzie (to) coil -ukladaC line w zwbj.cotton .figure eight 6sernka (sposob ulozenia liny) . liny) .sloneczko.naprqzona (lina). zakonczenie (np.flemish . nvijaC linq.soft . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Rope works -prace linowe sailmakers' needles/ igly iaglowe marline spike/ rozek ieglarski sewinn mallet/ b domotowiqz&a sail twine/ nid iaglowa rope seizing/ opaska na h i e wlokiennej o!& splecione na linie rope splice .9.: z kauszsi) .rozek drewniany do robot linowych - - -- - .plotno baweiniane chafing -przecieranie siq -batten -okladzina przeciwciema chafage . pod obciqzeniem cable stage -platforma na liny dead rope . liny) eye .lina uloiona wzdluz.oko liny fake -plaski zwoj liny.long .ocieranie siq coil .gruba tkanina workowa canvas -plotno zaglowe .flemish . fit . koncowka.ucho linowe bez chomqtka eyesplice . wqiykiem fid -rozek takielarski.lina do podnoszenia przedmiotu bez bloku deck tackle -talia do prac pokladowych (to) entangle -poplqtak line end -koniec. klarowaC w piericienie contline -bruzda (miqdzy pokretkami liny) cordage -olinowanie - - bar taut .ucho (na linie stalowej) z chomqtkiem (pot.setting .nvoj (np.short/ splot krdtki na linie wiokiennej back splice/ kurza stopka heaving ball (monkey fist)/ gaika rzutki hard eye/ wire rope splicing/ splatanie oka na linie stalowej wire rope long seizing/ opaska dhga na h i e stalowej wire rope shears/ noiyce do lin stalowych imadlo takielarskie Ropes and rope works -liny i prace linowe afoul -poplqtany.sloneczko (sposob ulozenia liny na pokladzie) .ciqgnqC taliami bowse down . zaplqtany against the lay -przeciw spustowi (liny) (to) bowse .oko liny .spuszczaC na taliach burlap .hard .

splatanie.szakla lqczqca line z lancuchem -vice -maszynka bosmanska (do lin).stare liny uzywane jako ochrona przed tarciem lacing . pokretka - - - - .oko na linie stalowej wykonane zaciskiem metalowym twist .tail . szplajs . zsuwaC slip off -zeClizgnqC sie z czegoS spike .drut przewiqzowy stuff .oblozenie zaciskajqce (linq) riggers vice -imadlo takielarskie (do splatania lin stalowych) - - - - rope works -roboty linowe rose lashing -wiqzanie na krzyz z przewiqzem na skrzyzowaniu lin round in -wybraC luz liny (w poziomie) round thimble -kausza okrala round turn .linka do wiqzania brezentow lash . zwiqzaC line hold on -trzymak (line). ciqgnqC jq recznie talurit splicing . ciqgn& (to) hitch -przywiqzak line.splatak. kolec splice .roboty takielarskie mat -mata nip .splot na kauszy (chomqtku) nipper .dwunitka.operowanie ling praca z linami .skrgcak unbend -odwiqzaC. skret (na h i e ) keckling . to heave) -podnosik.cross -przewiqz krzyzowy line . oko liny heave (lub hiv. omotka (smur smolowany) -wire . sznurki sluzqce do przewiqzywania tween .sznurowanie .skrgcenie (to) twist . remizka (w brezencie) -hole . ostrze.zwis (liny) slack -luzny.supel (na linie) of a splice . podaC line -weed a -usunqk druty lub wlokna wystaja. wybieraC (linq) racking seizing -przewiqz osemkowy raddle -przeplatak. pot.petla.zamocowaC (linq) (to) lay .splot.igla zaglomistrzowska spike -marszpikiel. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY hank -Idqbek.splot do lqczenia liny wlbkiennej ze stalowq (to) splice .roiek drewniany (do robot linowych) shackle .drut przewiqzowy (to) seize -wiqzaC. splataC riding turn . pokrqtkq line . line) palm -rqkawica bosmahska (to) part -zenvaC sig (o h i e ) partition -zenvanie sie liny paunch mat -mata chroniqca liny przed przecieraniem sic poured socket -zalana cynluem koncowka liny stalowej pull on a rope .zwiqzanie dw6ch lin @rzy pomocy opaski) (to) overhaul -wyklarowaC (taliq. SlizgaC sig.short .supel. niC.oblozenie (liny) dookola rounding -owijanie liny (zabezpieczanieprzed tarciem) sail maker's palm -rqkawica zeglarska sail needle -igla zeglarska seaming twine -niC zaglowa seizing -przewiqz (na h i e ) . imadlo tail on -wybierak line.lina przewiqowa strand . zwisajqcy away -poluzowak (to) slip -rozwiqaC siq (o h i e .szpikulec.linka (do wiqzania dw6ch lin grubszych) nippering .skrecak line.luwers. petli). przewiqzywai: slack .9.linki. remizka -line . nie popuszczaC kink . szplajsowanie lin fid . linki) hauling -wybieranie (liny) line -rzutka.eye . ce z liny loop -petla marline -marlinka needle .pass a -przewlec line. zwitek ( sznura. linka do podciqgania haul tight -wybieraC na sztywno eye -oko cumy.splot krotki (na linie) .ciqgnqk.long . rozek zeglarski spike seamanship .lina -handling .: szplajsowaC splicing . rozwiqzak line uncoil -rozwijak ze zwoju (line) (to) unlay -rozkrgciC (line) na pokrqtki yarn -przpdza.splot dlugi .luwers.

9.wezly i wezly przywiqzowe overhand knot/ wezei zwykb reef knot/ wezel r e f o ~ y figure eight/ w q e i dsemkowy square knot/ wezel piaski carrick bend/ w ~ z eprosty i bowline knot/ wyblinka fisherman 's bend/ w p e i rybacki backwall hitch/ wezel hakowy halyard bend/ w q e l topslowy clove hitch/ wqzel wantowy a half hitch with timber hit&/ wezei zaciskowy timber hitch/ wezei zaciskowy . SEAMENSHIP AND MAINTENACE r Knots and hitches .

chwyt (wqzel) ---and timber hitch -wqzel zaciskowy i chwyt .stopper wqzel wiqzany na koncu liny.splot podw6jny .splot.galka rzutki magrame work .przebicie.diamond -splot w ksztalcie galki (na h i e ) .back .galka podwojna .overhand -wgzel zwykly .running -wqzel kawkowy . plecionka clinch -wqzel zaciskowy common whipping -opaska zwykla (na linie) double diamond -galka podwojna (wqzel) end -koniec.opaska -twine .: opa- - - .splot hiszpanski .lanyard -wqzel talrepowy . przetykaC (pokrqtkg w splocie) Turk's head .kurza stopka .opaska pleciona.sheet -wqzel szotowy (flagowy) .flat -wqzek refowy . plecionki nip .double carrick .linka pleciona sheepshank . zakohczenie clinch -wqzel zaciskowy grommet ring -splot w ksztalcie wienca z liny .korona podwojna (wqzel) . motowiqanie liny (to) whip .figure eight -wqzel6semkowy .short . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Knots and splices -wezly i sploty bend .. opaska turecka running bowline -wpzel zaciskowy sailmaker's whipping . pleSC rattle down .anchor -wqzel rybacki . zaloj C pqtlq bends and hitches -roboty linowe (dosl.bowline -wqzel bosmanski .Englishman's -wqzel lqcznikowy .weaver -wqzel flagowy lark's head -wqzel cumowniczy .opaska na opaskq - - --- - .supel noose -pptla zacirlgajqca siq (to) plait . koncowka. podwojny krzyzowy .opaska (na h i e ) szyta sennit line .chwyt stoperowy .rolling . pojedynczy .splot z wytraceniem gruboki .timber -wqzel zaciskowy knot -wqzel (splot) .lubber's -wqzel .babski" .wqzel. wqzel zwykly ..half hitch . zapobiegajqcy jej wysuwaniu siq z bloku -thumb -wqzel zwykly -wall .zakladaC wyblinki round turn and two half hitches -wqzel cumowniczy splice . pleciona opaska na - -- - - - ski i wqzly) (to) bind -wiqzak.single -wqzel pojedynczy.double crown .English -wqzel szotowy .collar -wqzel topowy .zaplatab. szotowy .wqzel sieciarski .becket -wqzel flagowy.oplot.babskiM - - - -- linie reef -wqzel refowy . galka.zakladaC opaskq na koniec liny whipping .crown -korona (wqzel) . szotowy -buoy rope -wqzei rybacki . opaska (na kohcach liny) .ozdobna. flagowy (pojedynczy).bow -wqzel refowy .sploty ozdobne.reeving line -wqzel dlugi .common -wqzel szotowy.granny -wqzel .netting .double -wqzel cumowniczy monkey fist .sznurek do robienia opasek na linie whip upon whip .w.double .: szplajs . 1qczyC: braid .splot dlugi .masthead -wqzel masztowy .single -wqzel refowy (to) bend -zwiqzaC. pot.foot-rope .manrope .sailor's -wqzel krzyzowy .9.splot krotki (na linie) tuck.fisherman's -wqzel rybacki .drawing .snowball -wqzel lawkowy -swab w.backwall -w g e l hakowy .splot w postaci galki na linie . przetknigie (pokrqtki w splocie) (to) tuck -przebijaC (linq).clove -wqzel wyblinkowy .splot linowy w postaci wienca hitch -wqzel przywiqzujqcy .w.skr6t (liny) sparring down -zakladaC prowizoryczne wyblinki weft yarn -przepaska na linie.bight .pinneaple .wqzel podwojny zabezpieczony .double sheet -podwojny wqzel szotowy .fisherman's -wqzel lqcznikowy .grocer's -w g e l zaciskowy . w.long .

' I! 4 szczotku do mvcra a m obudowa wlotu washing medium in wlot plynu myjqcego I! chemical injector wtryskiwacz chemikalidw skrobaczka do poktadu I I '..Cleaning equipment sprzgt do czyszczenia tank cleaning machine (TCM) dziafko do mycia zbiornikdw cargo hold washing machine .... a. I wozek It pojemnik nu piasek h suction pipe/ rura ssqca sandblasting set zestaw do piaskowania . main pipe/rura glowna horizontal rotation/ obrot poziomy vertical housing/ obudowa pionowa\ vertical oscillation/ obudowa pionowa nozzle tube assembly/ budowa rurki dyszy jet stream/ prqd cieczy dysza frollq koiko wdzku : wet sandblasting lance/ dysza do piaskowania nu mokro 0 . wqi wysokociinieniowy. vibrating concentrated jet lance / dysza skoncentrowanego strumienia wibrujqcego . I foam rnjector/ wtryskiwacz prany &+3 ..- ..-.. L.' . rotary brush/ ' W .maszyna do mycia tadowni can of detergent/ barika z detergentem contarner rack/ pojemnrkz high pressure hose/ .....

chemical -czyszczenie chemikaliami .my6 deck hose -wqz do mycia pokladu deck pipe -rurociw do mycia pokladu down . zaciskowe wqiy connect -lqczyC cotton waste .szczotka. wysokociinieniowe -hot water .szczotka do szorowania scruffy -zanieczyszczony.high -wysokie ciinienie . dezynfekcyjny disinfection -dezynfekcja disinfestation-dezynsekcja drain .sprzqt do czyszczenia ..outlet -dysza wylotowa particles -czqsteczki pressure .linka do wiadra clean -czysty cleaner .sprzqtacz cleaner .detergent dirt .woda gorqca -jet . mud -mul.- 9.de-mucking -wybieranie osad6w ze zb.brud .snap-on -for hoses . wyczystka nozzle -dysza .dry . grys. wymagajqcy czyszczenia spraying -rozpylanie.w e jet .kurz engine cleaner gun -pistolet do mycia maszyn fine -czysty.dmuchaC breaming -czyszczenie plomieniem brush .removing -usuwanie brudu -trap .low -niskie ciinienie scrub .odtluszczanie deoiling .heated .high pressure -wqz wysokociinieniowy . drobny flaking . oczyszczanie -accessories -sprzgt (akcesoria) do mycia . natryskanie stationary cleaning plant .sucha powierzchnia .temperatura na wlocie wash .high pressure .czyszczenie wodq zimnq .solvent .cz. .dysza wlotowa .irodek oczyszczajqcy cleaning -czyszczenie.splukaC (strumieniem cieczy) foam -piana equipment -urzdzenie pianotworcze - - - - - - -- - - - - grinding off -zeszlifowaC grit . rozpylacz jet .odpady przqdzy bawetnianej.szorowaC scrubbing brush . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Cleaning -czyszczenie. szczotkowaC bucket -wiadro lanyard . czyiciwo baweiniane degreassing .wet -powierzchnia mokra. sprzqtanie blow .quick -polqczenie "szybkie" . irut hose -wqz connection -podlqczenie wqza .osadnik mudhole -otwor wyczystkowy.cold -woda zimna . wyczyszczony. wilgotna temperature -temperatura .czyszczenie parq .ciinienie .hot .woda podgrzana .dysza.heavy duty hose .woda .inlet .szorstka powierzchnia .luszczenie sic flow -przeplyv flush .maletfemale -polqczenie wtykowe . osuszak dust .steam .czyszczenie rozpuszczalnikiem .sole rozpuszczalne w wodzie -volume .czyszczenie detergentami equipment . prqd wody muck -osad w zbiorniku mucking-out -wybieranie osadow ze zb.czyszczenie wodq gorqcq -jet water zmywanie wodqpod ciinieniem method -metoda czyszczenia .odolejanie desalting -odsalanie descaling -usuwanie kamienia kotlowego detergent . splukiwaC strumieniem wody washing -mycie . bkoto -box .ciinienie wody soluble salts .strumie6 of water .iwirek.iloiC wody working method -metoda pracy - - - - - - - - - .odwadniak.zmywaC.detergent . wqza) .opaska zaciskowa na w e .fresh water .rough .inlet .strumieli wody -pressure .water -zmywanie wodq contamination -zanieczyszczenie coupling -polqczenie (np.osadnik disinfectant-irodek odkaiajqcy.p.stala instalacja do czyszczenia surface -powierzchnia .hoseclip .mycie wodq slodkq water .strumien wody.cold water .

9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE I Rust removing tools narzedzia do usuwania rdzy dluto pneumatyczne sprgzarka powietrzna handle/ uchwy/ dluto pneumatyczne igl0we abrasive wheel/ tarcza Scierna kolnien zewngtrzny washer/ podkladka m screw/ & druba .

czyszczenie mlotkiem iglowym .korozja szczelinowa .dziobak.sweep -czyszczenie strumieniowe dla usunigcia wierzchniej warstwy pokrycia cleaning -czyszczenie .climatic -korozja klimatycma .czyszczenie s.pitting -korozja wzerowa .9.odporny na rdzg scaling machine -maszynka do obstukiwania rdzy scraper .hydro-.znaczna korozja rust-preventing-(konserwacja) zapobiegajqca rdzewieniu rust-preventive -Srodek przeciwrdzewny rust-proof -nierdzewny rust-resisting. podcihnieniowe .fatigue -korozja zmqczeniowa -flush rust -rdza nalotna (powstala tui po przygotowaniu powierzchni) .mill scale -zendra.czyszczenie przez szczotkowanie -by chipping .power tool .accelerated -przyspieszona korozja .czyszczenie strumieniowe suche .skrobak. odbijacz do rdzy compressed air system . Srodowisko korozjogenne --- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - corroding medium -czynnik korozjogenny corrosion (type) -korozja .luzna rdza na dnie zbiornika lub ladowni .excessive -nadmierna korozja .korozja biologiczna .-czyszczenie strumieniowe kwirkiem .czyszczenie strumieniowe odirodkowe .przeciwrdzewny.piaskowanie. skrobaczka .czyszczenie mechaniczne by brushing .loose rust .sand .inhibitor korozji .mechanical .spot -czyszczenie strumieniowe lokalne (niewielkich powierzchni) .grit-.powierzchnia skorodowana weeps -rdzawe zacieki worn protectors -anody cynkowe zinc anodes -anody cynkowe (antykorozyjne) -- - - - - - - - - - - - .cz.czyszczenie narzgdziami mechanicznymi chipping .scale .substancial . zgorzelina walcownicza corrosive -korozyjny power -agresywnoS6 korozyjna derusting -odrdzewianie descaling -odbijanie.czyszczenie (z rdzy) strumieniem Srutu .deep .compressed air abrassive . odbijanie rdzy . dziobak.cz.korozja gkgboka .needle gun .-czyszczenie wodno-piaskowe .korozja og6lna .biological .air chiesel . usuwanie (stukanie) rdzy pneumatic -pneurnatyczny angle grinder -pneumatyczna szlifierka kqtowa -hammer -mlotek pneumatycmy -chipping hammer -mlotek pneumatyczny do stukania rdzy ---chisel -kohcowka (bijak) do mlotka pneumatycznego rust grade .galvanic -korozja elektrochemicma inhibitor .dry abrasive .crevice .system sprgzonego powietrza (to) corrode -korodowa6 corrodibility -podatno66 na korozje corrodible -podatny na korozjg corroding environment .stukanie. strumieniowe materialem Sciernym z dodatkiem wody blasting -czyszczenie strumieniowe .goosneck .Srodowisko korozyjne.korozja cierna .abrasive czyszczenie strumieniowe materialem Sciernyrn . czyszczenie strumieniem p i a s h pod cilnieniem -shot Srutowanie.stopien korozji .severe -powazna korozja .mlotek (diuto) pneumatyczny do odbijania rdzy -hammer -mlotek do odbijania rdzy. antykorozyjny antirust -przeciwrdzewny blast-cleaning-czyszczenie strumieniowe .odbijanie (stukanie) rdzy .skrobak plaski corroded surface .luzna rdza . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Corrosion and rust korozja i rdza anticorrosive .wet abrasive . strumieniowe powietrzem sprgzonym .vacuum .centrifugal abrassive .fretting .moderate -korozja umiarkowana .general . odbijak chipper .

9.iston hammer/ miotek pneumatyczny jednobijakowy pneumatic 3-piston hammer/ mlotek pneumatyczny trdjbijakow cover/ pokrywa umbrella/ oslona neumatic needle chisel/ iuto pneumatyczne igiowe zawdr diawienia 3 6 single chamber blast machine mastyna jednokomorowa do czyszczenia strumieniowego hand tools .narzedzia rpzne electric chipping hammer . wyglgta boatswacn's chacrl .elektryczny mlotek do stukania r d ~ striker head for electric scaling hammer/ glowica bijakowa do elektlycznego miotka do rdzy k l scraper/ skrobaczka dwustronna. SEAMENSHIP AND MAINTENACE 7 Rust removing tools (2) narzedzia do usuwania rdzy pneumatic I-.

fading -plowienie (powloki) .p.mud-cracking -rysy skurczowe .ciSnienie natrysku . dobra (z korozjq punktow4 .fair .przeciwrdzewny. farby) .system natrysku bezpowietrznego -by brush -nakladanie farby pqdzlem -by roller -nakladanie farby walkiem -by spraying -natryskowe .p.grunt.crawling -cofanie siq wymalowania .f. niedostatecma (powyzej 20% rdzy ciqzkiej) .specyfikacja malowania .orange peel -struktura powierzchni podobna do sk6rki pomaranczowej .airless spray system .ocena (stanu) powloki .spqkanie powloki od zimna .thickness recommended .spraying pressure .cold cracking .priming .after tack -kleistoSC wyschniqtej powloki .flaking -luszczenie sig (np.cratering -kraterowanie (powstawanie okrqgiych wglqbien w powloce) . lakier asfaltowy enamel -lakier asfaltowy (to) bitumate -pokrywaC bitumastykiem bituminous enamel -farba bitumiczna bituminous paint -farba bitumiczna boot-topping (paint) -farba wodnicowa application rate -zukycie farby (na jednostkq powierzchni) coat -powloka. przeciwkorozyjny .lakier transparentny -damage -uszkodzenie powlok (malarskich) .miejsce niepokryte (farbd .zalecana gruboiC (powloki) paints . farby) .skrajna postaC rys .chalking -kredowanie (powloki malarskiej) .spqkania wlosowate -holiday .kwiaty mrozu (drobne zmarszczki na powloce) .9.anticorrosive .inhibitive type . ostatnie krycie (farbd .farby .finishing powloka nawierzchniowa.good .farba przeciwrdzewna anti-fouling . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Paints and painting farby i malowanie application of paint -nakladanie farby.miss .intermediate -powloka poirednia .kruchoSC powloki .undercoat -powloka miqdzywarstwowa (to) coat -pokryC warstwq (np. pierwsza warstwa krycia . malarskie) . lakier .wyplywanie pigment6w na powierzchniq (w postaci smug lub plam) .farba aluminiowa .pinholing . dostateczna (powyzej 20% rdzy - - - - - - - - -- - - - - lekkiej) -poor --p.luszczenie (powloki) .spqkanie. system powlokowy.blooming -pojawianie sig wykwitow na powloce .undercoating . grunt coating assessment . przeciwporostowa --tin free selfpolishing type -farba samoszlifujqca.ageing .spqcherzenie (powloki) .checking .flow .hair-cracking . bezcynkowa bitumastic -bitumastyk. rysy na powloce .malowanie polewaniem wielostrumieniowym material .top -powloka zewngtrzna.crazing .odspajanie powloki od podloza . farby) coating -powloki (np.soft -powloka miqkka coating faults -wady powlok .brittleness .painting specification .blistering .blisters -pqcherze (na plytach poszycia) .spray painting -malowanie natryskowe .non-slip .starzenie (powlok) .crocodiling .blushing . koncowa .bielenie (wskutek wytrqcania sip stalych skladnikow farb) . przeciwpoSlizgowa .cissing -ujawnianie sip nierownoici powlok . malowanie .airless spraying -natrysk bezpowietrzny . warstwa (np.farba.f.male dziurki w powioce - .floating .crow's foot cracking -spqkanie w postaci kurzych lapek .flexibility -giqtkoSC (elastyczoSC) powlok .spqkanie w postaci skorki krokodylowej .pokrycie (farba).roller -malowanie walkiem system .podklad.bronzing -brqzowienie (starej powloki) -brush marks -sznary.alluminium .clear -material . suma uzyskanych powlok . Slady pocianiqC pqdzlem -bubbling -powstawanie pqcherzykow w nanoszonej warstwie .peeling .frosting .lifting .miejsce niepokryte (farb4 .

9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE Painting .malowanie air owered spray ainting ma owanie natrysbem powietrznym source: Gmco Inc P air pressure gauge/ przytrzymujqca airless spray painting malowanie natryskiem bezpowietrznym high pressure hose/ wqz wysokociinieniowy wqz powietrzny zamocowana na pojemniku hand tools narzedzia reczne - round brush/ pcdzel piericieniowy radiator angle brush/ pgdqel plaski kqtowy roller/ wqlek fG t e n d brush/ pedzel do szablonow flat b r u s h pgdzel plaski paint pot/wanienka na farbg v .

quick-drying .heat .nieczyste dno statku (to) foul .solvents .adherence -przyleganie (np.swelling .oleoresinous . warsztat malarski -spraying -malowanie natryskowe down aloft .silikon resin aluminium .f.iywicma .farba alkidowo .dodatki -binder .colour .zgodnolC (rbznych farb.o. marine growth -wodorosty na kadlubie paint .hardness .pigment -pigment. porosty (na dnie statku) of the ship's bottom . na kwasy .kolor.szpachlowanie fdm -powloka finishing coating .zacieki (w formie firanki) .hiding power . aluminiowa olejno-iywicma . barwnik - kierow lub ich zgodnolC z podlozem) . powlok farb) .malowaC z gory na do1 .sheen .deck .twardolC (powloki) . powlok malarskich) drying .przyczepnolC (powloki do podloza) .oil .obrastaC (np.alkyd-aluminium f.farba -remover -zmywacz farb -brush .dirt retention -sklonnolC powloki do zatrzy- mywania brudu .bitominous .o.inadequate -niewystarczajqca k. barwa .ropiness .wypacanie (przemieszczanie siq skladnika farby na powierzchniq) -weathering -starzenie siq w warunkach sztormowych -wrinkling -marszczenie sig (np.acid .alkyd resin .f.anti-corrosive .farba lateksowa .zdolnolk krycia .olejnoiywiczny .zacieki.incorrect -niewlalciwa k.scale (to) -luszczyC siq .accelerator -przyspieszacz .water .Slady pociqgniqk pqdzlem . odblaskowa . silikonowoiywicmo-aluminiowe painting -malowanie -- - - .anti-fouling -przeciwporostowa . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY .o.schniqcie filling .pqdzel container -pojemnik na farbq gun -pistolet natryskowy do malowania locker .czas schniqcia .ostatnia powloka.-- - - .polyvinyl-chloride -chlorowinylowe -vinyl -winylowa (kind of) paint -rodzaj farby .spoiwo paint properties -wlaSciwolci farby ..antiskid -przeciwSlizgowy .non-volatile matter .magazyn farb shop -malarnia.zielenice (porosty na kadlubie) maintenance-konserwacja .wrazenie polysku .o.latex .extender -wypelniacz .spoiwo .reflective . na oleje .runs .two components .silking -plamy polyskowe (na powloce) . na temperature .gloss -polysk (powloki) .9.farba dwuskladnikowa (to) paint -malowaC paint components -skladniki farby .porastanie dna statku gassing -gazowanie (twoaenie siq gazu w trakcie przechowywania farb) green algae .odpornolC .farba antykorozyjna .spoiwo .o.farba zewnqtrzna .solvent -rozpuszczalnik .f.polyurethane -poliuretanowy .drying time . na rozpuszczalniki .additives .bitumiczna .szybkoschnqcy .sinkage -wsiqkanie (farby w podloze) .obrolniqty (kadlub statku) -bottom .sags .pqcmienie powloki (wskutek ab- - plasticizer -plastyfikator .heat-resistant -odporna na wysokie temperaw .farba pokladowa . firanki .bitumen -bitumiczny -epoxy -epoksydowy .oleoresinous aluminium .adhesive strength .system malowania .medium . dno) fouling .zanieczyszczenia.vehicle . ostatnie krycie (farbd flame cleaning -czyszczenie plomieniem foul .compatibility . la- sorpcji cieczy lub pary) sweating .finish .alkidowo-aluminiowa . na dzialanie wody - -weather -. na dzialanie czynnikow pogodowych type of system .substancje nielotne . .washability -podatnolC na mycie resistance .o.

okres przydatnoici (przy przechowywaniu farby w zarnkniqtym pojernniku) skinning -powstawanie koiucha na powierzchni farby w puszce spreading rate -wydajnoSC (to) stir .spray nozzles -dysze - -- - - practical spreading rate -wydajnoSC praktyczna primer .: stelinga. polewa .farba podkladowa .enamel .airless paint sprayer .malowak lokalnie powierzchnie brudne volatile organic compound (VOC) -loma substancja organiczna wet-on-wet application -malowanie mokro na mokro (przed wyschniqciem poprzedniej warstwy) - - - - .powierzchnia chroniona (np. pot. odrdzewiacz .old paint system .drier .mieszaC (np.rust remover -zmywacz rdzy. pot.oil varnish .lakier bezbarwny .mill scale .shop .sykatywa .filler .zgorzelina walcownicza .maszyna do malowa- airless spray machine -maszyna do malowania natryskiem bezpowietrznym .gruntowak (farbd settling -osadzanie (farby na dnie pojemnika) shelf life .varnish .: stelinga -bosun chair . lakier wieloskladnikowy .hanging -rusztowanie wiszqce staging -rusztowanie.swinging -rusztowanie wiszqce stirrer .striker .rozcienczalnik . SEAMENSHIP AND MAINTENACE miscellaneous products -produkty roine .szpachlowka .extension handle .stopper -kit szpachlowy .b.long a m -pqdzel na kiju r .spar vamich . .burning-off .stare powloki farby . pistolet do malowania natryskowego .wash . walka malarskiego) .air spray machine -maszyna do malowania .9.skrzydelko mieszadla striker -pqdzel na kiju painting techniques -technologie malowania pot life -okres przydatnoici do stosowania (po zmieszaniu skladnikow) - nia bezpowietrznym ----natryskiem-pistolet natryskowy do mahand gun -lowania bezpowietrznegodo malowania n.cleaning process -proces czyszczenia .pot -pojemnik (na farbq.solvent cleaning .przygotowanie powierzchni .farba gruntowa . pqdzle) .sole rozpuszczalne w wodzie theoretical spreading rate -wydajnoSC teoretycma thickening -gqstnienie (farby) topside -nadwodna czq6C burty -paint .rust-preventing -farba gruntowa rdzochronna .opalanie (usuwanie starej farby) .czyszczenie rozpuszczalnikiem .chemical pre-treatment -wstvne chemiczne przygotowanie (powierzchni) . rusztowanie -floating pomost plywajqcy (do konserwacji burt statku) .float -ponton (do konserwacji burt) .spray-gun -pistolet natryskowy. farbq) store -zapasy (np.water soluble salts .stripping-usuwanie starej farby rozpuszczalnikiem .emalia. do pqdzla.multi-pack product -farba. farb@ . farb) substrate .lakier painting equipment -sprzqt do malowania .pokost .coated .dyestuff -banvnik .pqdzel na kiju .blowgun -pistolet do malowania .dilutant .farba gruntowa.thinner -rozcienczalnik .chemical cleaning -czyszczenie chemikaliami .high pressure painting pump -pompa do malowania pod wysokiem cihieniem -hydraulic arm vehicles ("cherry picker") -pojazd z wysiqgnikiem hydraulicznym .mieszadlo (do farby) arm -ramiq mieszadla -blade .spraying nozzle -dysza rozpylajqca (farbq) stage -pomost.podloie surface -powierzchnia .stolek bosmahski bracket -wspornik pomostu rusztowania .uncoated -powierzchnia niechroniona surface preparation .rozsuwany kij (np. grunt (to) prime .epoxy ester primer -farba gruntowa epoksydowo-estrowa .farba burtowa nadwodna touch up .

w lewo ster! push-button control .(ster) na burtg! sterna burcie! head for . drqzek sterowniczy hand wheel -kolo rqczne (np.ster wylozony w lewo manual -reczny -automatic selector -przelqcznik sterowania rcczne-automatyczne steering lever -diwignia sterowania recmego meet her! -wstrzymywak! meeting rudder -wstrzymywaniesterem. mch statku do przodu heading to. helm .sterowanie automatyczne slow marks -wolno zmieniajqcy sic nabieinik (to) stand -trzymaC kurs stand a course -trzymaC kurs (zadany) stand on -utrzymywak (kurs i szybkoik) starboard the helm! . w ktory zwrocony jest statek.ster w prawo! starboard! -wyloiyC sterna prawq burtq! starboard a bit! ... wstrzymywai obracanie (to) con -wydawaC polecenia.zwrotnoSC statku indicator -wskainik wychylenia stem order .lewo na burte hard-a-starboard -prawo na burtc hard over! . heading -kierunek. check the helm (wheel) . polozenie zerowe (stem) non-follow-up steering -sterowanierezenvowe.zwolniC (np.kurs staly (to) steer . dowodzenie statkiem course -kurs . sterownoSC - .sterowanie rqcme hand tiller -rumpel.zmniejszaC wychylenie stem.proba stem przy biegu naprzod amidships . na prawo automatic steering . zwrotny (statek) hand steering .poloiyi sic na kurs rholegly good-steering (ship) -dobrze sterujqcy..ster Srodek! mind the helm (rudder)! -uwaga na sterze! neutral position -pofozenie obojqtne. ster zero!. .ster w prawo! starboard twenty! -dwadzieicia w prawo! steady! -tak trzymaC! steady as she goes! -tak trzymaC! steady course . -kierowaC sig w stronp.ster troche w lewo! starboard helm! .: oddawaC ster emergency steering -sterowanie awaryjne get off the course .komenda na ster hold -trzymak... sterowny (statek) good-turning (ship) -dobrze reagujqcy na ster.przeciwdzialanie sterem meet the helm! -wstrzymywaC sterem!.ster troche w prawo! starboard easy! -wolno w prawo! starboard a little! .szprycha kola sterowego odpowiadajqca poloieniu stem zero midships wheel! . sterowe) hard-a-port .sterna Srodek! midship spoke .wstrzymywak mch kqtowy statku przez wychylenie stem na burte przeciwnq. ster zero! midships! .sterowanie.sluchaC stem (o statku) as she goes -tak trzymaC (komenda na ster) a-starboard -na prawq burtq.sterownica. zatrzymywak. pot.sterowanie automatyczne bring on with -wejSC w nabieinik z ..sterowanie przyciskowe put over (the rudder) -wyloiyk (ster) right full rudder -prawo na burte! right rudder -ster wychylony w prawo right the helm! . kontrowaC sterem! midship! . dowodziC conning -prowadzenie statku.ster na Srodku!..tak trzymat! lay the rudder -wychylaC ster left rudder .to follow -plynqk kursem ease . prgdkoSC wykonywania zwrotu) easy her! -zmniejszyk prqdkoSC (statku) easy the helm . ster Srodek! self-steering . kierowanie statkiem.ster prosto!. ster angle -kqt wychylenia stem -handiness . przytrzymywai course -trzymaC kurs how's her head ..ile leiy? ile na kursie? keep course -trzymaC kurs! - - - keep her so! .Srodek ster! ster zero! answer the helm .sterowaC na .zejSC z kursu get on paraller course .9. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Steering -sterowanie ahead steering test . nie nadqzne performance index of steering -wskaznik jakoSci sterowania port the helm -ster lewo!.sterowaC steerage .

odbojnica (gumowa) iodzi rubbing strake . SEAMENSHIP AND MAINTENACE steer by the lay of the land .9.sterowaC malymi wychyleniami stem steer with small helm -sterowaC malymi wychyleniami stem wheel -kolo sterowe -grating -kratownica (greting) na stanowisku stemika Ship's fenders odbijacze statkowe camel -odbijacz piywajqcy fender .rope .quarter .odbijacz rgcmy .przejSC czysto (obok jakiegoi obiektu.odbijacz dziobowy . odbijacz z okrqglaka foam fdled rubber fender -odbijacz gumowy wypelniony pianksl pot.sterownokk (statku) stand .: Yokohama (to) rub -trzeC sig.koio sterowe steer small .odbijacz -bar -belka odbojowa -beam -belka odbojowa .odbojnica pile -pal odbojowy . obcieraC rubber .permanent . statku) steered course -kurs sterowy steering .sterowanie column -kolumna sterowa -light -Swiatio kierunkowe dla sternika (znajdujqce sig w linii symetrii statku) qualities .odbijacz z maty . .odbijacz linowy .mat .odbojnica lodzi rubbing strip -belka odbojowa (holownika) rub rail .bow .odbijacz mfowy .spar drewniany odbijacz piywajqcy.odbijacz korkowy .stanowisko sternika.hand .morski odbijacz gumowy wypelniony piankq square timberfender/ odbijacze z krawedziak6w tyre fender/ odbijacze z opony ka z laricucha i opon reinforced urethane skin/ wzmocniona powloka uretanowa Ifoam core/ wnetrze wypelnione piankq I chain and tire net/siat.odbojnica iodzi puddening -odbijacz dziobowy - -- Ship's fenders -odbijacze statkowe 1 cork fenders/ odbijacze korkowe hand fenders odbijacze reczne foam filred rubber sea fender (~okohattia fender) .cork .sterowaC w pobliiu lqdu steer clear of .fisherman's -odbijacz linowy . greting stemika -wheel .

chart -plan smarowania. olej rozpylony .oil -olej smarowy .olej silnikowy (to) oil . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY f Greasing -smarowanie high pressure grease bucket pump/ wysokociinieniowa pompa wiaderkowa do smaru lubrication and greasing chart symbols example -priyklad symboli stosowanych na planach smarowania 1 A grease for ball and roller bearings/ smar do loiysk kulkowych i rolkouych grease for sleeve bearings/ smar do l o i p k tulejowych grease for wire ropes/ smar do lin stalowych grease for open spur gears/ smar do przekiadni z~batych greasefor jib bearing/ smar do ioiysk wysiggnikbw diwigowych oil level check/ sprawdzenie poziomu oleju oil filters check/ sprawdzeniefiltrdw olejowych hydraulic oil change/ wymiana oleju hydraulicznego gear case oil change/ wymiana oleju w skrzyni przekladniowej A 0 grease bucket/ wiadro do smaru * 8 9 a pump oiler / olejarka grease nipples/ smarowniczki Grease and greasing .smarowniczka rgczna -circulating .smarownica kapturowa film -warstewka s m m nipple .smar przeldadniowy (to) lubricate .gear .smaroodporny (to) grease .smarowniczka oil .smarownica tiokowa -horn -naczynie na smar do lin stalowych -nipple . smarownica lubricant .smarowniczka oil (luboil) .interval -okres smarowania .bearing .gear .emulsja olejowa film -warstewka smaru.smarowanie olejowe -mist -mgla olejowa.mainica cup . olejenie - .system -ukiad olejowy lubricator -smarownica mineral fat -wazelina oil .smar lojrskowy -box .- - - - - - - -- .olej -bath -k ~ i eolejowa l can .starzenie sig oleju emulsion .system.smarowaC (olejem).olej smarowy point -punkt smarowania lubrication -smarowanie.smarowaC.smar (stab) .smar i smarowanie glycerine -gliceryna grease .smar przekiadniowy gun .smarowanie ability -smarownokC cup .smarowak lubricating . schemat s.otw6r olejowy lubrication .olej smarowy pump -pompa smarownicza resistant .smarownica kapturowa .smarowanie olejem self-lubricating -samosmarowalny --block -blok samosmarowny sheave -k&ek samosmarowny slush . . obieg olejowy deteroration .motor . oliwiC oiler .smarownica oiling .wosk waxing -woskowanie . powioka olejowa -hole .smarowat greaser -smarownik.smar (to) smear .smar . mazaC wax .9.

czqici zuiywalne fracture -pqkniqcie zmqczeniowe quality . SEAMENSHIP AND MAINTENACE -tracing -wyszukiwanie uszkodzeh faulty -wadliwy fracture -pqkniqcia . ubytek error -blqd.odchylenie. kawerna.kadlub) deformed -zdeformowany strained -odksztalcony dent -wgniecenie structural damage -uszkodzenia strukturalne deterioration -pogorszenie troubleshooting -wykrywanie usterek distortion .zuiyk test -prbba na zmqczenie part -zuiyta czqik fault .grab -uszkodzenie czerpakiem control -wymknqk siq spod kontroli .latent . urzqto pieces -rozpaik sip na kawaiki dzenia) fatigue -zmqczenie .zepsuty. owalnoik wastage .eliptycznoik. obnizenie wear and tear .szczelina.odksztalcenie (elementu.spqcznienie metalu ellipticity . blqd.uszkodzenie lokalne.odpornoik na n j l c i e . wgiqcie (np. wylqczony (z uiytku) .corrosion -korozja zmqczeniowa wearing -zuiywanie .mikropqkniqcie (to) bind -zacinak sie. zmiazdiony mishandling -niewlaiciwe obchodzenie sip damage -uszkodzenia misfit -niedopasowanie assesment .normalne zuiycie . skaza. na zuiycie stress -naprezenie zmqczeniowe worn . zrobik dziurq deformation -deformacja stove in -wgnieciony.omylka.heavy .local .kontrola zuiycia of instrument -blqd przyrzqdu resistance . icieranie of repeating system -blqd przekainika . szczelina malfunction -wadliwe dzialanie cracking -pqkanie. szpara.spalone leak -nieszczelnoik.fatigue -pqkniqcia zmqczeniowe abnormal -nienormalny. nieprawidlowy -hairline . wada. Failures and damages defekty i uszkodzenia - - - - - - - - - - -- - - .ciqzkie uszkodzenie line -niewsp6losiowy. plyty) stave in . zgniecenie -report -raport poawaryjny squeezed -iciiniqty survey .odpornoik na icieranie.crack (fracture) -pqkniqcie zmqczeniowe out -zuiywanie sic failure -pqkniqcie zmgzeniowe parts .ocena (rozmiaru) uszkodzenia out of -poza .zuiycie normalne (np. odgiqcie (np. wgniecenie indent -wgniecenie (to) burn -palik indentation -naciqcie.9. kadluba) out .uszkodzenie niewidoczne operation -nieczynny.spadek. powstawanie rys misalignment -nieliniowoik ustawienia crushed -zgnieciony.oglqdziny poawaryjne (to) stave -wgnieik deflection . przeciekak friction -tarcie broken down -uszkodzony gap . pomylka free runnng time .fair .average -uszkodzenie awaryjne action -nieczynny. zaburzenia upset . o ograniczoorder . niepracujqcy extent .rozmiar uszkodzenia adjustment -rozregulowany.zuiycie.uniform -rownomierne zuiycie fall . czqici) unserviceable -niezdatny do uiytku disturbance -zaklbcenia.czas pracy bezawaryjnej wear -zuiycie monitoring . zakleszczak fragment -odlamek (to) bleed -przepuszczak. przeciek caverna -wzer.naprawy uszkodzen squeegze -zgniatak. niesprawny nym z a s i w repair -nienadajqcy siq do naprawy location -zlokalizowanie uszkodzenia service -wycofany z uiytku repaires . uszkodzony (np. wysuniqty . przenva buckling -skrqcenie czegoi. nienastawione .wglqbienie (to) leak -przeciekak corrode -korodowak leakage -nieszczelnoik. przeciekanie corrosion -korozja (to) make water -przeciekak crack -pqkniqcie.przedziurawik.

osprzqt.(to) loosen -poluzowak (np. nakladka drilling -wiercenie dry docking .dokumentacja statkowa doubling -naspawanie dodatkowejplyty (blathy) -plate -plyta zdwajajqca.konserwacja i naprawy abrade .odciqcie doplywu cut to the length -obciqty na wymiar deficiency -niezgodnoSk z wyrnaganiami degreasing ..Sruba .szczelinomierz . luz anneal -wyiarzak assemble -montowak. wyposazak. nakrqtek -tightening . fitter -monter fitting .skrqcanie Srubami. pasujqcy fitted with -wyposazony w .luzowanie Srub..9. regulowak after treatment .dopasowanie.odtluszczanie demountable -demontowalny derusting . zamocowanie fastness .sprawdzak. szlifowak adapt -przystosowywak.equipment .obrbbka cieplna po spawaniu allowance .nieodpowiedni . zeirubowak bolting . adaptowak adapted for -przystosowany do. urzqdzenie dimension -wymiar - - - - disassemble -demontowak.maintenance . gietki connection -polqczenie elastyczne.dociqganie Srub. zamocowany.ship's . lqczenie Srubami bolt .dok (tu: suchy) .przechylanie statku dla odsloniqcia dna caulk -doszczelnienie.skrqcik (Srubami).dokowanie statku dla remontu durability -trwaloik element -czeik skladowa end lap -zakladka stykowa exchange -wymiana fail -nie osiilgnqk celu dzialania (to) fair . gietkie -hose -wqi elastyczny. zesp61 -drawing -rysunek zestawieniowy (to) bolt . kontrolowak clearance -luz .excessive -nadrnierny luz gauge . trwaloik fatigue test -pr6ba na zmqczenie feather -wpust otworowy edge . giqtki - - - -- - - .improper . rozebrany dock .less -zbyt maly clogged -zatkany fuel nozzle -zatkana dysza paliwowa clogging -zatykanie siq przewod6w connect -lqczyk connection -polqczenie cut-off .dokumentacja remontowa .odpornoSk. rozlqczyk disconnected -rozlqczony dismantle -rozmontowak. rowk6w (to) check .pr6by zanurzania statku z dokiem documentation -dokumentacia . adjust -nastawiak. nieruchomy flattening -prostowanie blachy flexible -elastyczny..przywracak wyglqd (ksztalt) oryginalny. skladanie.naddatek materialu. uszczelnienie cementation -cementowanie cement box -skrzynia cementowa chasing -nacinanie gwintu. zdemontowak dismount -zdemontowak dismantled -zdemontowany.dok suchy entrance -wejScie do d o h suchego -master -dokmistrz sinking trials . nakrqtkq) slackening . zlqcze. skladanie assembly . nakrqtek breaming -czyszczenie plomieniem (to) careen -przechylak statek dla odsloniqcia dna (do konserwacji) careenage .ostra krawqdz female -element mieszczqcy w sobie inny element filler -wypelniacz -metal -metal wypelniajqcy (to) fit -pasowak. naspawana.dry . montaz fittings . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Maintenance and repairs ..Scierak. tolerancja wykonania elementu.dokumentacja wyposaienia .montai. zamontowak fit out -wyposaiyk fit for -przystosowak (do czegoS). prostowak fastener -Iqcznik fastening -polqczenie. skladak assembling -montaz. rozbierak disconnect -odlqczyk.odrdzewianie device -przyrzqd.. armatura fixed -staly.

przywracak stan uiytkowy regulate -regulowak remove -usuwak renew . konserwowak maintenance .konserwacja. wymiar . niedzialajqcy in use -wykorzystywany. utrzymanie (sprawnoici technicmej) -planned maintenance system (PMS) -system planowania przeglqdow i remontow service -obsluga konserwacyjna -work -roboty konserwacyjne (to) make tight -uszczelniak measurement -pomiar. zabezpieczak prevent -zapobiegak protect -ochraniak. czgici zamienne).lut twardy holder -uchwyt. hartowany hardening -utwardzanie.zailepianie (otworu) preservation -konsenvacja (to) preserve -konserwowak. probne.bottom (lower) . urzqdzenia) operation . niedbalstwo neutral position -polozenie obojqtne. szablon plugging . manipulowak.dzialak. pracowak (o urzqdzeniu) (to) operate . giqtka flooding -zalewanie. zlqcze jointing piece -element lqczqcy junk -zlom. regulowak (to) ream -rozwiercak.ponowne przetaczanie.o. rozkazywak outline -obrys.proof . zamocowanie negligence . operator.obciqzenie . zabezpieczak put on test -poddawak prbbie.dzialania (urzqdzenia) operator . wymiana (czqici.warunki pracy (np. urzqdzenia) conditions . stojak.okres. testowak put under load -obciqzak readjust -ponownie nastawiak.uruchamiak urzqdzenie.obslugiwaC.internal -pomiar wewnqtrzny (to) mount -montowak rowak (czymi) - - - - - mounting -zamontowanie. rozszerzak reaming -rozwiercanie reboring . ope- . w uiyciu jack -podnoinik jammed -zakleszczony (to) join -lqczyC joint -polqczenie. twardnienie hardness -twardoik hard solder . zamocowanie mishandle -niewlaiciwie obslugiwaC mishandling -niewlaiciwa obsluga (to) mount -montowaC mounting -zamontowanie. giqtki -wire .funkcjonowanie. bezawavjne -test -proba funkcjonowania. nieszczelnoici -proof test -pr6ba szczelnoici leakage -nieszczelnoik. proba na obciqkenie lute -material uszczelniajqcy maintain -utrzymywak.zaniedbanie.stalowka elastycma. polozenie zerowe operate .obslugujqcy.obsluga comfort -latwoik obslugi (np. kierowaC urzqlzeniem operating .rope .g6ma czgik . opis ogolny (np.top .dzialanie .shaft - 9. giqtka -wal elastyczny.no-failure dzialanie bez usterek.odnowienie. elementow zuiytych) - -- - - .with care -obchodzik siq ostroinie hand tight -dokrgcony (docizgniqty) rqcmie hardened -utwardzony. uiytkownik (urzqdzenia) (to) order .zamawiak (np.external -pomiar zewnqtrzny .dolna czqik pattern -wzor.zalewanie d o h force a wedge -wbijak klin (to) function -dzialak. rozwiercanie rebushing -wymiana tulei recondition -odnawiak. urzqdzenie wyeksploatowane leak -przeciek detector -wykrywacz szczelin.obciqzenie probne -test . funkcjonowak (to) grip -zaciskaC (to) hammer -wbijaC (to) handle . polecat. oprawka idle (standstill) period .. w ruchu inoperative -nieczynny.odnowik renewable -wymienny renewal . przeciekanie leveling of the plate -prostowanie blach load . zatapianie the dock . systemu) (to) pack -uszczelniak packing -uszczelnienie part -czqik . gdy urzqdzenie (silnik) nie jest ujrwane in operation -w dzialaniu. SEAMENSHIP AND MAINTENACE - lina elastycma.

osiadaC (np. magazynowanie -life -dopuszczalny czas skladowania.korek gwintowy -press -prasa Srubowa -thread . zapas.-naprawa tymczasowa .czgSci zamienne specification-wyszczeg6lnienie.temporary .gwint - - - - -przykrgcak Srubg --up . wymiana take to pieces -rozebraC na czgSci (to) tap .chropowatoSC .-podwodny - repair -naprawa. demontowak (np. urzqdzenie) subassembly -montaz wstgpny survey -przeglqd .nienadajqcy sig do naprawy crew -zaloga remontowa work -prace naprawcze -yard .specyfikacja remontowa stock . plan scrap -zlom (pot. zapasy (materialy techniczne. rozklad (przeglqdow) (to) schedule -planowaC scheduling -ustalenie harmonogramu scheme . czgSci zamienne) strap -nakladka (to) strip .to the hull -remont (naprawy) kadluba under . opis techniczny . wybraC luz solder .occasional -przeglqd dorainy . skladowanie.zlomowaC (np.dock -stocmia remontowa in good ..masa uszczelniajqca composition -pasta uszczelniajqca seat seal -uszczelnienie oparcia service .: czgSci zamienne lub materialy miszczone.lotna brygada remontowa rigger .stozkowy tapped -gwintowany tap rivet .drobna naprawa out of .zapas materialbw lub czgSci zamiennych (na statku). . dociqgaC (nakrgtkg). regulatorze. w remoncie underwater . wybrakowane.gwintowaC otw6r taper . stozkowatoSC tapered .-naprawa biezqca .rozbierat.Srubonit technical -techniczny control .regulowaC (urzqdzenie).shop -warsztat naprawczy .beyond . w zbiorniku) set to work .osadzaC sig. bez defektow.Sruba. reperacja .9. nienadajqce sig do uiytku) (to) scrap . stop lutowniczy sound -zdrowy.schemat.lut.magazyn. naprawa o.uruchomiC set up -nastawiak @rzyrzqd).dokrgcaC.annual -przeglqd roczny . czujniku) set .chropowatoSC ogolna (to) rub . kadlub) spare parts (spares) . obcieraC running in -docieranie silnika sanding -szlifowanie scaffolding -rusztowanie schedule -plan.-remont biezqcy .progressive -przeglqd stopniowy swop -zamiana. zuzyte czgSci) screw . maszynp) (to) settle . Srubg) in -wkrgcaC Srubg -jack -podnoknik Srubowy on -nakrgcaC (nakrgtkq) out -wykrgcaC Srubg -plug . ustawiaC set in motion -uruchomiC (np. komplet (to) set -nastawiaC..minor .shipyard . specyfikacja.remont okresowy. rezerwa.team -brygada remontowa .-w naprawie.stocmia remontowa (to) replace -wymieniaC (czgSci) replacement-wymiana ride down -naciskaC (umieszczajqc na wlaiciwym miejscu) riding team . magazynowania store . inwentarz (tu: maszynowy) storage -sklad.kontrola techniczna .routine .-w dobrym stanie .running .instrukcja obshgi set point -wart046 zadana (ustawiona na urzqdzeniu.obsluga manual . bez korozji (np.general ..dokrgcaC (Srubg) seal -uszczelnienie (to) seal -uszczelniaC sealing -uszczelnianie compound . remont.-wigksza naprawa .zestaw.zbieznoSC.kit -zestaw naprawczy major .trzeC sig. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY current .czlonek obsady portowej statku rinse -plukaC roughness. wkrgt down -przySrubowaC -home .nienadajqcy sig do naprawy . dociqgaC (np.to - - - - - - - .

straty.cold .badanie.przeglqd (klasowy) czteroletni - - - - - - - - - - - - - .obrobka drewna work . naprawami . kontrola -.proba odbiorcza trials . oglqdziny . szhfowanie) -. w remoncie underwater .wykrywanie btcdow.okres pomicdzy przeglqdami.niewykonane zalecenia overhaul .przeciekac wild .specyfikacja odbiorcza -test .dokonywac przeglqdu (urzqdzenia).kontrola dzialania .inspekcje i badania - - - - acceptance .wykrgcac Srubc unserviceable .proby zdawczo-odbiorcze detection -.visual .szablon tenon .dokumentacja remontowa inspection . dokrccony .9.w naprawie.oglcdziny expertise .zagigcie pod kqtem ostrym under repair . zalegb -deficiency nieusunieta niezgodnoic ( z wyniaganiami) recommendation .cynowanie.wydokowac.procedura odbiorcza.gwintowanie tight .hand . liny) test run .czop.falisty unscren .przeglqd okresowy (to) overhaul .protokot oglcdzin survey .general . SEAMENSHIP A N D RIAINTENACE technological . sprawdzanie.niewykonany. postcpowanie odbiorcze . cigcie gazowe.gwint threading . sprawozdanie of survey -.hot permit pozwolenie na prace z uzyciem ognia otwartego (to) work .remont kapitalny -life .montaz probny trolley .preventive . marnotrawstwo waste material .wozek suwnicy troubleshooting .receiving .inspekcja zapobiegawcza . remont .prace prowadzone i: uiyciem c~epta (spawanie. napicty.konsenvowac (np.odkrccic nakrgtkq (to) undock . wpust tenacity -wytrzymalosc na zenvanie (to) tend . pobielanie toe . basenu undulated .toczenie (na tokarce) twisted plate .inspekcja.niezdatny do uzytku wastage .obrobka (cieplna.overdue . wyprowadzic (statek) z doku.ciasny.hot .brzeg ksztaltownika treatment .materialy odpadowe (to) water .toczyc (na tokarce) turning .praca.przeglqd opohiony .functional .badania wzrokowe. ogledziny outstanding.badanie zewnqtrzne .mechanizm niedziatajqcy woodworking .raport.obrabiac (element mechanicznie).ustawianie rozrzqdu tinning .act .routine .praca probna (urzqdzenia) test sheet .wspolne oglqdziny (ekspertow obu stron) special -.ekspertyza documentation -dokumentacja equipment .protokol zdawczo-odbiorczy inspection . dokumentacja urzqdzen . naprawa. chemiczna) trial assembly .external .przyjecie. remontami planning planowanie recommendation -.ptyta (blacha) odksztalcona (zwichrowana) under bevel . naprawiac overhauling period .kontrola odbiorcza procedure ..technologiczny technology .wykrywanie examination -badanie. pracowac (o urzqdzeniu) Inspections and surveys . nieusunicty. oglcdziny jomt . element obrabiany .okres pomicdzy przeglqdami.pomspekcyjne) report -.specification .. odbior delivery.zalecenie (np.prace remontowe.kontrola odbiorcza . usterek (to) turn .arkusz (wynikow) prob thread .rqcznie dokrgcony timing .dokumentacja wyposazenia.przeglqd.maintenance .visual .technologia template .podwodny undo a nut . przy ktorych nie jest wytwarzane ciepto .

nakrqtka tulejowa . z lbem szeiciokqtnym -hole .kleiC grinding off -zeszlifowak grip -zacisk.radial . panew bushing -tuleja.stal loiyskowa .axial -loiysko oporowe. plytka dociskajqca.opaska.S. nasadka .gaza.butterfly -nakrqtka motylkowa .drop .slide -loiysko Slizgowe .neck .fitted .cap .retaining -nakrqtka zabezpieczajqca .roller -loiysko rolkowe .round .needle -loiysko igielkowe . ustalaj qca collar -kohierz.S.: cybant joint -polqczenie.luzowanie Smb.set .S. pasowana .nakrqtka oporowa .nakrqtka nastawcza .pinching .lock . szpara.otwor na Srubq . zabezpieczak nut -nakrqtka .S.eye S.adjusting . pierkcien compensating rings .nakrqtka okrqgla .anchor .spring loaded .firing .loiysko kulkowe -bolts .Cruba gwintowana . obrqcz.ogranicznik .foodstep .S.fly -nakrqtka skrzydekkowa .nakrqtka zaciskowa .stud . kompensacyjne connector -lqcznik. nalaywka.adjusting .Sruba z przewqzeniem . zlqcze jointing material -material na uszczelki jointing piece -element lqczqcy lock -zamek.pivoted pad . bez nakrqtki -tie .bracket mounting .protective -nasadka ochronna choke -dlawik circlip .S.lock -nakrqtka zabezpieczajqca .loj s k o wahliwe .9. rygiel nut -przeciwnakrqtka washer -podkiadka zabezpieczajqca (to) lock -blokowaC.- .loiysko poprzeczne . oslona ioiyska bolt .castellated .blind -nakrqtka kolpakowa .sleeve .elementy drobne anti-friction alloy -stop loiyskowy bearing (type) -typ loiyska.check .underslung shell type .S. z lbem do klucza bush -tuleja.metal .Smba z przewqzeniem .collar -nakrqtka wiehcowa . regulacyjna .plane -loiysko Slizgowe .nakrqtka dzielona - - -- -- - - . loiysko osiowe .koiysko wahliwe . zlqczka cotter -przetyczka -pin . przerwa gasket -uszczelka gauze . zaciskowa . panewka cap -kolpak.zawleczka disc -tarcza.nakrqtka koronowa . pot.split .step -loiysko wzdluine .hexagon . oczkowa .locked -nakrqtka z przeciwnakrqtkq .spherical -nakr~tka lbie kulistym) (o .packing nakrqtka dlawikowa .slackening .wrench head .otulina lever -diwignia lining -wykladzina hose band -opaska na wqz.podparcie wspomiko- - - - we loiyska .szczelina. uchwyt holder -uchwyt.zabezpieczajqcy piericien sprqiynu- -- - - - - - ~QCY clamp . panewki .nakrqtka kolpakowa .S.spring . tulejka.pierkcienie wyrbwnawcze.hexagon .loiysko tulejowe . stojak.l. piericieh lagging .grzanie siq loiyska .tap .clamp .Sruba fundamentowa .bush .lozysko wzdluine . siatka z cienkiego drutu (to) glue .zawleczka . klamra.S c i Srubowy ~ . zabezpieczajqca .check -nakrqtka kontrujqca .clamping . oprawka hoop . krgek gap .gland -nakrqtka dlawikowa .podwieszone bearing (construction) -konstrukcja loiyska .Smby loiyskowe . PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Small elements .kolek ustalajqcy .shell -panew.race -bieinia (loiyska) .nakrqtka szeSciokqtna . dwustronna .ball . nakrqtek .back .zacisk.S. ustalajqca .

metric .unified -gwint calowy .toggle -przetyczka odchylna plate -plytka . zabezpieczajqcy.lock -podkladka zabezpieczajqca wedge .metryczny .sworzen.calowy gwint Whitwortha washer -podkladka . szczeliwo pad -podkladka piece -element.drut -brush .linka druciana . czop.gwint lewy .klin - - - - - - - -iancuch tulejkowy (drabinkowy) screw .split . korek. rolka roller -waiek - - - .Sruba dwustronna thread -gwint . prze- - - tyczka.left-hand . zatyczka . zawleczka .sprqiyna.locking -k.drut zabezpieczajqcy - - - . sprgiynowanie .union -nakrqtka lqczqca .otw6r na kolek -joint -poiqczenie swormiowe .szpilka.chain - -belt -pas klinowy (napqdowy) .split -pierkien rozcigty rivet . krzywik nastawny spring . trzpien obrotowy spline -wypust.nit roll -walec.cienka siatka druciana line . kr@ek.thumb .distance .korek denny -hole .locking . sztuka. przetyczka.otwor korka (w zbiorniku) ring -piericien .p i n t drobnozwojowy .fine .Sruba skrzydelkowa seal .9. SEAMENSHIP AND MAINTENACE . uszczelnienie.wbijaC klin wire .stop .guide .Whitworth .locking -plytka zabezpieczajqca plug -zailepka. przekladka dystansowa spindle -wrzeciono. kawalek .force a .return . Sruba dwustronna -bolt .thumb -n.szczotka druciana gauze . zawleczka .uszczelka shim -podkladka regulacyjna liner -podkladka regulujqca sleeve -tuleja -joint -polqczenie tulejowe spacer -rozpbrka.kolek ustalajqcy .locating -kolek ustalajqcy . motylkowa (skrzydelkowa) .wing -nakrgtka skrzydelkowa orifice -kryza packing -uszczelka.zawleczka -hole .pipe .sprqiyna powrotna stud .element dystansowy pin .h b a ustalajqca .gwint rurowy . kolek.bottom .plug -korek wkrgcany gwintowany .iruba .

angle -pilnik tr6jkqtny .wyginarka hydrauliczna do . o napqdzie elektrycznym -portable ventilation fan -elektrycmy wentylator przenoiny explosion proof -przenoiny. cyrkiel warsztatowy drift -przebijak (narzqdzie) drill -wiertlo .gap .smarownica hydraulicma extension hose . aparatura. n6z tokarski . narze&ie pomiarowe. manipulowak. o nape&ie elektrycmym -drill.second cut -p6lgladzik . do plytkich otwor6w crow bar -lom stalowy cutter . czolowy wewnqtrzny . cliwignia .extension bar -przedluiacz uchwytu (to) handle . grzechotka .blacksmith sledge -mlot ciqzki.narzynka divider -przenoinik.f.chipping -mlotek do stukania rdzy .siekierka.spot facer -p. PRAKTYKA MORSKA I REMONTY Tools -narzedzia air hammer -mlotek pneumatyczny anvil -kowadlo axe .countersink -p. z kohierzem oporowym .flat -przecinak Slusarski .angle .w.face -frez czolowy -hollow mill -f.ratchet -korba grzechotkowa. toporek apparatus -przyrzqd.roller -lancuch Galla (lancuch tulejkowy) cherry picker -wysiegnik samobieiny chisel .f. do rowk6w .oprawka do narzynki rethreading -n.turning .slotting . kqtowy .szlifierka elektrycma stolowa -drill press -stacjonarna wiertarka elektryczna pionowa fan -wentylator - - - - - -- - - -- - elektrycmy.needle -pilnik igiekowy .siekierka. aparat blower (fan) -dmuchawa calipers -macki chain -lancuch -belt .spotting -wiertlo do nawiercania .oval -pilnik owalny .half-round -pilnik p6lokr&y .bastard -pilnik r6wniak .threading .thread . operowaC (czyrns) hand lever -diwignia rqczna handling -manipulowanie. operowanie hand pump -pompa rqcma hydraulic -hydraulicmy grease gun . do gwint6w die -narzynka holder .dluto .f.thickness (feeler) .gruboiciomierz . uchwyt. portable -rqcma wiertarka elektrycma angle grinder -rqcma elektrycma szlifierka kqtowa ---rubber pad -podkladka gumowa do szlifierki -bench grinder .w e (przedluiacz) smarownicy hydraulicmej pipe benders .Sruba oczkowa electric -elektrycmy.stub .- - - -- NT -jack -podnoinik hydraulicmy .hand . stozkowy .grzebien do identyfikacji gwintu grinder .frez.micrometer -mikrometr .screw pitch .9.lancuch Galla -block -wcicgnik lancuchowy -hoist -wcicgnik lancuchowy . do przegwintowywania .tap file -pilnik do gwint6w gauge -pnyrzqd.szlifierka grip -zacisk. korba rqczna. przeciwwybuchowy wentylator elektrycmy .mlotek hand axe . toporek hand-hold -rqczny handle -rqkojeSC.smooth file -pilnik gladzik .cold -przecinak .electric -- --- - - - - - - . uchwyt hack-saw -pila do metalu hammer -mlot. kowalski . trzonek.obslugiwak.coarse -pilniKzdzierak .szczelinomierz .stop -w.no2 do toczenia compass -cyrkiel counterbore-poglqbiacz walcowy . ze skr6conq czqSciq roboczq eye -oko -bolt .flat -pilnik plaski . sprawdzian .water driven turbine -wentylator napqdzany turbinq wodnq file -pilnik . mlotek .

do piericieni wewnetrzne zagiete .combination spanner/ klucz kombinowany X E L gap gauge.9. szczelinomierz universal joint for socket wrench/ lqcznik uniwersalny do kluczy /In/.narzedzia double oven end soanner/ klucz Bwustronnj. piaski klucz dynamometrvczny. clearance gauge. do pierjcieni zewnetrzne end cutter/ szc?VPce do ciecia czolowe eound nose pliers/ izczypce okrqgie long nose pliers straight/ szczypce wydluione sz. do ~iericieni zewnetrzne zagiete side cutting pliers/ szczypce do ciqcia boczne :ombination pliers/ kombinerki long nose pliers bent/ szczypce dlugie zagiete circlip pliers internal straight/ sz. o I screw pitch gauge/ wzorzec gwintu taper reamer/ rozwiertak stoikowy straight fluted reamer/ rozwiertak z zebami prostymi threading die/ narzynka . SEAMENSHIP AND MAINTENACE Tools . - klucz oczkowy odgiety klucz nastawny socket wrench/ klucz nasadowy ring spanner straight/ klucz oczkowy plaski screwdriver/ irubokret ratchet handle/ uchwyt z przechotkq do klucza I socket wrench ratchet/ nrzechotka do klucza nasad>wego . -countersink/ poglebiacz stozkowy N for hardened steel/ wiertlo do stali utwardzanej ?at nose pliers/ izczypceplaskie szczypce radiotechniczne external straight/ sz. do piericieni wewnetrzne proste circlip pliers internal bent nose/ sz.

ratchet .mikrometr nail claw -lapa do wycislgania gwoidzi nippers . komplet lathe -tokarka carrier .flat nose -sz.szczypce kolankowe pneumatic -pneumatyczny chain hoist -pneumatycmy podnoinik lahcuchowy impact wrench -klucze pneumatyczne socket -nakladka (konc6wka)